Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 29. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.083

Valentin Inzko suspendirao odluke CIK-a

Izabrani organi FBiH su legalni
Dok traju `estoke borbe u Libiji

HDZ 1990: Politi~ki etnocid SDP i SDA: Doprinos rje{enju problema Ambasada SAD-a: Dobra odluka visokog predstavnika
2-3. strana

[ta se krije iza prijetnji hap{enjima

Politika u Luji}evom kabinetu
8. strana

Rusija: Ujedinjene nacije nisu odobrile napade
Ilija Juri{i} Selim Be{lagi}

Reuters

DANAS PRILOG

19. strana

Idem u Beograd
4. strana

Ne bojimo se suda!
5. strana

U @I@I
Ustavni sud Federacije BiH

2

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Reakcije hrvatskih stranaka na OHR-ov nalog

Sutra o izborima

Politi~ki

za ~elnike FBiH
Odlu~uje {est sudija, a odluke se donose ve}inom glasova koja podrazumijeva podr{ku petoro sudaca te tako legitimitet i legalitet odluka Ustavnog suda FBiH niko ne mo`e osporavati
Ustavni sud Federacije BiH }e u srijedu, 30. marta, u poslijepodnevnim satima pisanim putem obavijestiti javnost o donesenoj odluci te pravosudne institucije po zahtjevu dosada{nje predsjednice FBiH Borjane Kri{to za utvr|ivanjem ustavnosti odluke o izboru entitetske vlasti. - Odluka Ustavnog suda FBiH }e biti saop}ena nakon odr`ane rasprave bez prisustva javnosti, stoji u ju~era{njem obavje{tenju o objavljivanju odluke Ustavnoga suda FBiH koje je potpisala Mirjana ^u~kovi}, sekretar Ustavnoga suda FBiH.

etnocid
Hrvatima se ukida politi~ki subjektivitet pod pokroviteljstvom mo}nog dijela me|unarodne zajednice, dr`e u HDZ-u ‘90
Odluka OHR-a o suspendira nju odlu ka Sre di{ njeg izbornog povjerenstva o nelegalnosti konstituiranja Doma naroda Parlamenta FBiH i izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije do kraja razobli~uje politiku dijela me|unarodne zajednice koja od Federacije pravi entitet samo jednoga naroda bo{nja~kog, a od BiH dr`avu s dva entiteta i dva naroda s nikakvim {ansama za njezin opstanak. Navodi se to u reagiranju HDZ-a 1990 na odluku OHRa kojom se privremeno suspendiraju dvije odluke SIPa BiH, a koje se odnose na konstituiranje novog saziva Do ma na ro da Par la men ta FBiH te na izbor novih predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. gim narodima mora biti ustrajna, navodi se u reagiranju HDZ-a 1990. U ovoj stranci su mi{ljenja kako je na djelu nezakonito i neustavno djelovanje kao i da ve}inski bo{nja~ke stranke ne gi ra ju izbor nu vo lju hrvatskog naroda, s o~itim blagoslovom mo}nog dijela me|unarodne zajednice. - To potvr|uju na{e davne najcrnje slutnje da je hrvatskom narodu u posljednjih 15 godina namijenjena sudbina kolateralne {tete u re-

Bo`o Ljubi}: Hrvatski narod kolateralna {teta

vnik trebao cjelovitije prou~iti rad SIP-a.

Slu~aj RS-a
- Malo podrobnija analiza pokazala bi, ne samo da je u konkretnom slu~aju prekr{en Ustav Federacije nego da je to u~injeno i prigodom izbora ~lanova Vije}a naroda Parlamenta Republike Srpske. Tada je pod izravnim utjecajem predsjednika Parlamenta Republike Srpske na predsjednicu SIP-a, usvojeno novo tuma~enje postupka izbora ~lanova Vije}a naroda u Parlamentu RS-a koje je sasvim suprotno ranijim. To je ~injeno s ciljem da se u Vije}u naroda RS-a osigura potpuna dominacija vladaju}ih politi~kih stranaka i onemogu}i iskazivanje legitimnih prava i interesa Hrvata koji `ive na tom podru~ju, stoji u priop}enju iz HSS - NHI-ja.
Jurica GUDELJ

Dostavljeni svi materijali
Naime, dosada{nja predsjednica FBiH Borjana Kri{to obratila se 18. marta Ustavnom sudu FBiH sa zahtjevom za utvr|ivanje ustavnosti odluke o izboru predsjedavaju}eg i dopredsjedavaju}eg, te radnih tijela Doma naroda Parlamenta FBiH, kao i odluke o izboru predsjednika i dopredsjednika FBiH donesenih na sjednicama Doma naroda, odnosno Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH 17. marta. Kolegij Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na sjednici 23. marta odlu~io je da Ustavnom sudu FBiH u predvi|enom roku od osam dana dostavi tra`enu dokumentaciju na postupanje u skladu sa zahtjevom ove pravosudne institucije od 21. marta. Naime, Ustavnom sudu FBiH dostavljene su sve odluke koje su donijeli delegati Doma naroda Parlamenta FBiH na konstituiraju}oj, te sjednici odr`anoj 17. marta u ve~ernjim satima, a koje se ti~u izbora rukovodstva tog doma, kao i predsjednika i dopredsjednika FBiH. Tako|er, Ustavnom sudu FBiH dostavljen je i stenogram sa sjednice, te zapisnici.

Borba za slobodu
- To je projekt politi~kog etnocida nad Hrvatima kojima se ukida politi~ki subjektivitet pod pokroviteljstvom mo}nog dijela me|unarodne zajednice. Poru~ujemo hrvatskom narodu da smo mnogim tiranima u BiH u posljednjih pet stotina godina ugledali le|a pa }emo i ovodobnima. Na{a borba za slobodu i dr`avu u kojoj }e Hrvati biti ravnopravni s dru-

PORUKA TIRANIMA Poru~ujemo hrvatskom narodu da smo mnogim tiranima u BiH u posljednjih pet stotina godina ugledali le|a pa }emo i ovodobnima
gionalnim preslagivanjima nakon raspada Jugoslavije. HDZ 1990 takvu ulogu namijenjenu hrvatskom narodu ne prihva}a i borit }e se protiv nje svim demokratskim sredstvima, poru~uju iz devedesetke. U HSS - NHI-ju, pak, smatraju kako je visoki predsta-

Kata Senjak: Odluke Suda validne

Djelovanje Suda neupitno
Iako je proteklih dana bilo poku{aja da se dovede u pitanje odlu~ivanje u Ustavnom sudu FBiH zbog ~injenice da u radu te pravosudne institucije ne u~estvuju trojica sudi-

ja jer nikada nisu imenovani, predsjednica Ustavnog suda FBiH Kata Senjak u ranijoj izjavi za Oslobo|enje je opovrgla takva spo~itavanja. - Nije jasno ko i zbog ~ega pote`e to pitanje. U radu Ustavnog suda FBiH u~estvuje {est sudija, a odluke se donose ve}inom glasova, koja podrazumijeva podr{ku petoro sudaca. Legitimitet i legalitet odluka Ustavnog suda FBiH koje se donose stoga nitko ne mo`e osporavati. Rad Ustavnog suda FBiH koji se ti~e plenarnih sjednica niti jednog momenta nije doveden u pitanje, ocjena je Senjak, predsjednice Ustavnog suda FBiH. Ona je istakla kako odre|enih problema ima jedino u radu Vije}a za za{titu vitalnog nacionalnog in te re sa Us ta vnog su da FBiH, zbog nedostatka trojice sudija, kako to tijelo razmatra apelacije koje se odnose na za{titu vitalnog nacionalnog interesa, ali ne i ove kao {to je podneseni zahtjev za ocjenu ustavnosti.
A. TERZI]

Amir Zuki} odustao od `albe
Sud BiH obavijestio je ju~er Centralnu izbornu komisiju BiH kako se predmet zastupnika u Skup{tini Kantona Sarajevo Amira Zuki}a (SDA) obustavlja na njegov zahtjev. Naime, Zuki} je u ponedjeljak izvijestio Sud BiH da odustaje od `albenog postupka, s obzirom na to da se u rje{avanje slu~aja uklju~io OHR. Ina~e, on je CIK-u BiH podnio zahtjev za izdavanje uvjerenja o dodjeli mandata za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, {to je odba~eno kao preuranjeno.

V I J E S T I

Predsjedni{tvo BiH

Ambasada SAD-a

Kom{i} primio ambasadore
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je, u odvojenim susretima, ambasadore [panije Alejandra Enriquea Alvargonzalesa San Martina, SR Njema~ke Joachima Schmidta i Ruske Federacije Aleksandra Bocana Har~enka. Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH, nedavnim odlukama visokog predstavnika, aktivnostima u Vije}u sigurnosti UN-a i evroatlantskim integracijama. Istaknuta je potreba za {to skorijom uspostavom vlasti na nivou BiH te reformama u FBiH koje }e se posvetiti klju~nim stvarima poput ekonomije i investicija.

Dobra odluka Valentina Inzka
AmbasadaSjedinjenihAmeri~kihDr`ava sna`nopodr`avaodlukuvisokogpredstavnika, donesenu27. marta, kojom se privremenosuspendujudvijeodlukeCentralneizborne komisije u Bosni i Hercegovini, donesene 24. marta 2011. godine. Ovom odlukom visokogpredstavnika, otkloni}e se pravnenejasno}e u pogledu statusa izabranih organa vlasti Federacije BiH dok Ustavni sud FBiH ne donese odluku o ovim pitanjima. Odluka visokog predstavnika osigurava da institucijeFederacije BiH mogufunkcionirati i odgovoriti na hitne potrebe i va`na pitanja od interesa za sve gra|ane Federacije BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

U @I@I

3

Visoki predstavnik Valentin Inzko suspendovao odluke CIK-a

Izabrani organi FBiH su legalni
Odluka visokog predstavnika privremena, sve do odluke Ustavnog suda FBiH, koja }e se morati po{tivati, ka`u u OHR-u OHR i Vije}e za provedbu mira zaklju~ili da se odluke CIK-a ti~u pitanja koja su stvar tuma~enja Ustava FBiH
OHR je ju~er objavio odluke visokog predstavnika kojim se privremeno suspenduju dvije odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rije~ je o odluci kojom je CIK utvrdio da izbori za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH nisu provedeni u svih deset kantona u skladu s odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da nisu bili ispunjeni uslovi za njegovo konstituiranje, kao i odluka kojom je CIK utvrdio da izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH nije proveden u skladu sa Izbornimzakonom BiH i kojom se taj izborponi{tava.
OHR svojom privremenom odlukom ne `eli uticati na odluku Ustavnog suda FBiH Foto: D@. KRIJE[TORAC

SDP i SDA o nalogu OHR-a

Doprinos rje{enju problema
- Sve vrijeme smo govorili da je za nas obavezuju}aodluka i jedinainstitucijakojamo`edatiocjenu Ustavni sud Federacije BiH, kazao je ju~er za Fenu premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} zamoljen da komentiranajnoviju odluku visokog predstavnika. - Ukoliko Ustavni sud FBiH prihvati apelaciju Borjane Kri{to, mi }emo se pona{ati u skladu s tom odlukom, odnosno ukoliko ne prihvati, za nas je taj proces zavr{en. Drago nam je da je Ured visokog predstavnika prepoznao i rije{io ovo pitanje do odluke Ustavnog suda kako ne bismo imali ovu dilemu da li je Vladalegalna ili nije. Za nas ta dilema ne postoji, ali se u javnosti objektivno stvarala ovakvim vori na zahtjeve koje su uputili Borjana Kri{to i Vjekoslav Bevanda. Visoki predstavnik i ambasadori PIC-a su zaklju~ili da Ustavni sud FBiH mora imati priliku da se odredi. Ustavni sud FBiH je mjerodavno doma}e tijelo za pitanja koja spadaju u njegovu jurisdikciju. A odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za kako se cijelo vrijeme govori da Centralna izborna komisija nije nadle`namije{ati se u ove poslove i da je ~ine}i to pokazala da je politi~ki izmanipulirana. Stranka demokratske akcije pozdravila je nalog OHR-a kojim se suspendujuodlukeCentralne izborne komisije (CIK) BiH, ocijeniv{i ga doprinosomrje{avanju problema u BiH. - Stranka demokratske akcije smatra da }e ova odlukaonemogu}iti provo|enje nezakonite ili, u najmanju ruku, sporne odluke CIK-a te da }e omogu}iti nadle`nomorganu- Ustavnomsudu Federacije BiH, da iznese kona~an stav o pitanju zakonitosti uspostavljanja vlasti u FBiH, navodi se u saop{tenju SDA. ~etiri mjeseca nakon rokova utvr|enih u Ustavu Federacije BiH. Federacija se ne smije dovesti u pravnu krizu i zato odluka visokog predstavnika osigurava da institucije FBiH mogu funkcionisati. ^injenica da se nekoliko teku}ih pravnih sporova o pitanjima koja uklju~uju i ustavna pitanja koja proisti~u iz Ustava FBiH paralelno rje{ava-

ju pred razli~itim doma}im organima i u razli~itim jurisdikcijama je doprinijela pravnoj neizvjesnosti. Donesena odluka zna~i da su organi vlasti u FBiH oni koji su objavljeni u Slu`benim novinama FBiH 21. marta, ukoliko Ustavni sud FBiH ne odlu~i druga~ije. Naravno, odluka Ustavnog suda }e se morati po{tivati.

Mirno sa~ekati
Stoga je sada obaveza svih zvani~nika prethodne Vlade Federacije FBiH, svih institucija, stranaka, dr`avnih slu`benika, da po{tuju odluke i akte trenutnih izvr{nih i zakonodavnih organa, pojasnio je ju~er novinarima glasnogovornik OHR-a Oleg Mili{i}, pozvav{i sve da mirno sa~ekaju okon~anje zasjedanja Ustavnog suda FBiH. Mili{i} je odbacio navode da je OHR svojom privremenom odlukom `elio uticati na odluku Ustavnog suda FBiH. - OdlukuUstavnogsudaFBiH svi }e morati po{tivati, po{tivat }e je i visoki predstavnika, a o~ekujemo i svi ostali, kazao je Mili{i}. On je dodao da }e Upravni odbor Vije}a za provedbu mira najvjerovatnije i tokom dana{njeg i sutra{njeg zasjedanja razmatrati ovo pitanje, kao {to uvijek i razmatra aktuelnu politi~ku situaciJ. F. ju u BiH.

Pravna sigurnost
Inzkova odluka je privremenog karaktera i njom se izabranim organima u Federaciji BiH potvr|uje legitimitet sve dok Ustavni sud FBiH, eventualno, ne donese druga~iju odluku. - Konstatiraju}i da se odluke CIK-a ti~u pitanja koja su stvar tuma~enja Ustava FBiH, visoki predstavnik i ambasadori Upravnog odbo ra Vi je}a za pro vo|enje mira procijenili su da bi Ustavni sud trebao imati priliku da se odredi u pogledu ovih pitanja. Odlukom visokom predstavnika uklanjaju se pravne nejasno}e u pogledu statusa izabranih organa vlasti u FBiH dok Ustavni sud FBiH ne odgo-

Nermin Nik{i}: Samo Ustavni sud FBiH obavezuje

pristrasnim pona{anjem Centralne izborne komisije BiH, kazao je premijer Nik{i}, dodav{i vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu, dok doma}i pravosudni organi ne zavr{e svoj posao. Ova je odluka uzrokovana pravnom neizvjesno{}u u Federaciji BiH, koja je dijelom rezultat odbijanja Zapadnohercegova~kog kantona, kantona 10 i Posavskog kantona da ispune svoje zakonske obaveze i izaberu delegate u Dom naroda,

Aleksandar D`ombi}

UG Za{to ne CIK-u

Ivo Toma{evi}

HSS - NHI

Ga`enje institucija Podnesite ostavke Dayton legalizirao da Bosne i Hercegovine niOvim putem `elimo da pozovemo ~la- nepravdu ce i ~lanove CIK-a nakon odluke
Nalogom da privremeno suspenduje odluke CIK-a BiH u vezi sa formiranjem vlasti u FBiH, visoki predstavnik je na najgrublji na~in iza{ao iz okvira svog mandata i “demonstriraju}i samovolju, pogazio institucije BiH, ocijenio je predsjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi}. - OHR treba da ode iz BiH, a svojom posljednjom odlukom visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, to je vi{e nego ikada i potvrdio, rekao je D`ombi}. I predsjednik RS-a Milorad Dodik je osudio odluku Valentina Inzka kao i niz ostalih politi~ara iz RS-a. OHR-a odmah podnesu ostavke zbog toga {to su uni{tili kredibilitet i dignitet jedne od najzna~ajnijih institucija u BiH i doveli u pitanje funkcionisanje Izbornog zakona i izbornog procesa. Ukoliko se to ne desi, pozivamo OHR da ponovno iskoristi svoje ovlasti i smijeni ~lanice i ~lanove CIK-a, te bar na taj na~in vrati dostojanstvo ovoj instituciji i poku{a povratiti povjerenje gra|ana BiH u nju. Tako|er pozivamo sve nadle`ne da pod hitno pokrenu proces reforme Izbornog zakona, ka`e se u saop}enju Udru`enja gra|ana Za{to ne.

Za{titni{tvo iz RS-a uvreda za Hrvate
HSS- NHI isti~ekakorazgovorilidera HDZa BiH i SNSD-a Dragana ^ovi}a i Milorada Dodika i njihovihkoalicijskihpartnera, te izravanprenosrazgovoraRTRS-a u Mostaru, jo{ jednompotvr|uju da “lideri iz RS-a obna{ajuulogu tzv. {ti}enikaHrvata, {to je uvreda za svakog Hrvata koji dr`i do svog nacionalnog dostojanstva i ljudskog ponosa“ “Istodo. bno, izjave pojedinih politi~ara iz FBiH i medija, kao reakcije na spomenuterazgovore, ispod su profesionalnih standarda, {to je na {tetu nedovoljno informiranih i izmanipuliranih gra|ana zapadne Hercegovine, ali i RS-a” navodi HSS - NHI. ,

Politi~ka i druga doga|anja pokazuju da se u BiH ne ide ka ravnopravnosti, ve} uporno u smjerukojinijedobar za velikibroj ljudi, a pogotovo ne za one koji su u pojedinom njenom dijelu manjina, izjavio je ju~er za Srnu generalni tajnik Biskupske konferencije BiH Ivo Toma{evi}. On je podsjetio na javnosti odranije poznat stav Biskupske konferencije da BiH treba da bude zemlja tri konstitutivna naroda i svih drugih gra|ana sa jednakim pravima u svakom njenom dijelu. “Stav je biskupa da je Daytonom i unutra{njom podjelom legalizirana nepravda“ dodao je Toma{evi}. ,

4

DOGA\AJI

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

U situaciji kada je pa`nja i EU i svjetske javnosti okrenuta ka nekim drugim svjetskim destinacijama, mislim da je va`no da su ministri vanjskih poslova EU ostali privr`eni napretku u BiH

Ilija Juri{i}: Ne pla{im se za svoju sigurnost u Beogradu

Krajem aprila novo su|enje?

Juri{i} ide u Beograd
odlu~i ponovo optu`iti, moglo po~etikrajemaprila ove godine. „Oti}i }u u Beograd ako do|e do novog su|enja! To moram uraditi zbog sebe, zbog grada, zbog ~itave dr`ave, ali najvi{e zbog istine“ kazao nam je u je, dnomdahuIlijaJuri{i}, napomimir Vuk~evi} preko predmetnog tu`ioca Milana Petrovi}a, pokazao da se srbijanskom pravosu|u ne mo`e vjerovati u potpunosti.

Osman Top~agi},
{ef misije BiH u Bruxellesu

To moram uraditi zbog sebe, zbog grada, zbog ~itave dr`ave, ali najvi{e zbog istine, kazao nam je u jednom dahu Ilija Juri{i}, napominju}i da se ne pla{i za svoju sigurnost

DOBAR

LO[

ZAO

BH INTELEKTUALCI HRVATI
Grupa bh. intelektualaca Hrvata u otvorenom pismu je izrazila zabrinutost politi~kom krizom koja potresa Bosnu i Hercegovinu. Oni argumentirano obja{njavaju i za{to je ideja HDZ-a o savezu sa SNSD-om i SDS-om samo jedna od avantura.

SAMUEL @BOGAR
Slovenski ministar vanjskih poslova ka`e da su njegova zemlja i Evropska unija iskreni zagovornici o~uvanja Bosne i Hercegovine kao cjelovite dr`ave. Me|utim, @bogar upozorava da pozitivni signali moraju biti dvosmjerni kako iz EU, tako i iz BiH da bi se stanje u BiH uredilo.

Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije, sa Vladimirom Vuk~evi}em na ~elu, jo{ nije sa~inilo novu optu`nicu protiv Ilije Juri{i}a, 67-godi{njeg Tuzlaka, koji je na Apelacionom vije}u oslobo|en optu`bi koje su mu prvobitno stavljane na teret. Naime, Apelacioni sud ukinuo je presudu Okru`nog suda u Beogradu, po kojoj je Juri{i} trebao provesti 12 godina u zatvoru zbog navodnih zlo~ina po~injenih u tuzlanskoj koloni, te je nalo`io da Tu`ila{tvo podigne, ako `eli, novu optu`nicu, koja }e se razmatrati ponovo na Okru`nom sudu, ali sada pred Sudskim vije}em u novom sazivu.

Po{tenje?!
„Postoji u meni dilema oko njihovog po{tenja! Prije svega, dilema o po{tenju Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije. Mislim da oni ne po{tujusvojesopstvene zakone, a o me|unarodnim da i ne pri~am. Pa, za vrijeme mog boravka u zatvoru prekr{eni su svi zakoni i pravila, a poga`ena su sva mojaprava“ is, ti~e Juri{i}, pozdravljaju}i tek po{tenje Apelacionog suda u Beogradu. „Oni su pokazali po{tenje! Valjda }e i novo vije}e, na Okru`nom sudu, gledati istinu, a ne la`i“, zaklju~io je 67godi{njak koji je u protekle ~etiri godine, od kojih je tri i po proveo potpuno nevin u beogradskim pritvorima, postao svojevrsni simbol borbe za istinu, kako o tuzlanskoj odbrani, tako i o odbrani cijele BiH od agresije.
A. [E]KANOVI]

SVA PRAVA Za vrijeme mog boravka u zatvoru prekr{eni su svi zakoni i pravila, a poga`ena su sva moja prava, isti~e Juri{i}
nju}i da se ne pla{i za svoju sigurnost u Beogradu. „Naravno, tra`i}uprekona{ih policijskih i pravosudnih organaza{titu, odnosnogaranciju da mogu sigurno oti}i u Beograd. Neka oni tra`e te garancije od Srbije!“ poru~io je Juri{i}. , Ina~e, ovaj 67-godi{njak, koji }e za nekoliko dana ponijeti titulu po~asnog gra|anina Tuzle, smatra da je proces na Okru`nom sudu, kojeg je re`irao glavni tu`ilac VladiFoto: Senad GUBELI]

Stara optu`nica
„Jo{ se ne zna da li }e ponovo podi}i optu`nicu protiv mene. Za mene bi najbolje bilo da ostanestaraoptu`nica, jer je nju najlak{e oboriti. To je, izme|u ostalih, uradio i Apelacioni sud!“ , isti~e Juri{i}, nagla{avaju}i da je u kontaktu sa advokatima Stevanom Proti}em i \or|em Dozetom saznao da bi novo su|enje, ukoliko ga Tu`ila{tvo

VLADIKA KA^AVENDA
Vladika tuzlansko-zvorni~ki ne obazire se na ono {to godinama tvrdi Esad Muradbegovi}. Op{tina je ovom biv{em Bijeljincu otela ku}u i dodijelila Ka~avendi kako bi pro{irio svoje dvore. Na`alost, to nije jedini primjer neka`njene otima~ine bo{nja~ke imovine u Bijeljini.

NOGOMETNA REPREZENTACIJA BiH
Trijumfom nad Rumunima u Zenici (2:1) na{a nogometna reprezentacija napravila je jo{ jedan korak ka plasmanu na EP 2012. Selektor Safet Su{i} kao igra~ je odlu~io mnogo va`nih utakmica, a ovo mu je, veli, najdra`a pobjeda. Bila bi velika nepravda da Papetov tim zbog N/FSBiH bude izba~en iz igre.

VIJEST U OBJEKTIVU Sje}anje na Leutara
Premijer FBiH Nermin Nik{i}, zamjenici premijera Jerko Ivankovi} Lijanovi} i Desnica Radivojevi} te predsjednik FBiH @ivko Budimir ju~er su u Sarajevu polo`ili cvije}e na mjesto gdje je prije 12 godina izvr{en atentat na zamjenika ministra unutra{njih poslova FBiH Jozu Leutara. Cvije}e su polo`ili i predstavnici Udruge organizatora otpora umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVOa Sarajevo i delegacija Vrhbosanskog `upanijskog odbora HDZ-a BiH Sarajevo.

VIJEST U

BROJU

eura odobrila je EU za izgradnju sportskog aerodroma u Drvaru.

196.000

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

INTERVJU

5

Selim Be{lagi}, ratni na~elnik Tuzle

Ne bojimo se suda!
Mi smo, da jasno ka`em, na raspolaganju i Sudu u Banjoj Luci, ali postavlja se pitanje da li su Tu`ila{tvo i Sud BiH ve}a instanca od suda u Banjoj Luci
Razgovarao: Almir [E]KANOVI]

• Na spisku organizatora otpora, nedavno prezentiranom u javnosti, nema Va{eg imena, no zato se ono nalazi na spiskovima skoro svih tu`ila{tava u BiH i Srbiji, ~iji tu`ioci smatraju da ste organizovali vojnu formaciju u Tuzli na po~etku rata. Kako tuma~ite tu, pomalo apsurdnu situaciju? - Interesantno je da ova komisija za organizatore otpora ne nalazi za shodno da postavi, ne mene, nego ljude iz Tuzle, na spisak, ali zato nas ima na spisku u Beogradu, spisku Komisije za ratne zlo~ine RS-a... Na Tu`ila{tvu BiH definitvno smo oslobo|eni optu`bi, kao i u Haagu! No, zaista dolazimo u jedan apsurd – nisam bio u otporu, a nalazim se u grupi koju istra`uju!? Ina~e, priznajem Komisiju Vlade Federacije BiH koja }e dati spisak organizatora otpora. Zelene beretke nisu bile u Tuzli, tako da oni ne mogu govoriti ko treba biti na spisku iz Tuzle. ^uo sam se sa ljudima iz Zelenih beretki, koji su mi rekli ko je pravio spisak za Tuzlu. Samo je jedan ~ovjek iz ovog grada, a svi ostali su iz okolnih mjesta. Zbog toga me i ne ~udi ovakvo stanje! Smatram da to nije korektno, jer je daleko vi{e patriota iz Tuzle nego iz ostalih op}ina Kantona. No, ako se ne na|e niko iz Tuzle, to neka ide na sramotu onih koji prave spiskove. • Bojite li se revidiranja historije ukoliko spisak, na kojem nema Tuzlaka, postane zvani~an?

Tu`i}u Slu`beni glasnik RS-a
- Tuzla mo`e izostati iz ovog spiska, ali ne mo`e izostati iz pam}enja historijskih ~injenica koje su do sada napisane o Tuzli. Ima jedna izreka: U~imo onu historiju koju nam neko name}e! No, pravu historiju ne pi{emo, jer bi ona pogodila mnoge. Zna~i, ima dosta knjiga, ima dosta ljudi koji znaju pravu istinu, pa me zato i ne interesuje {to me ovi ignori{u! • Nedavno je ponovo aktueliziran spisak Dokumentacionog centra za istra`ivanje ratnih zlo~ina iz Banje Luke na kojem se nalazi Va{e ime, uz najgore optu`be za ratni zlo~in. - Prvo, mislim da je to iza{lo u Slu`benom glasniku RS-a sa ta~nim nazivom te institucije. Ne `elim ni{ta prejudicirati, ali }u najvje-

rovatnije dignuti tu`bu protiv njih. Vrijeme je da se na|e adekvatan odgovor! Ako ne}e niko, onda }u ja, li~no, pokrenuti tu`bu protiv direktora i same institucije, a tu`bu }u predati Sudu u Banjoj Luci. Davno sam rekao da stojimo na raspolaganju da su~eljimo ~injenice, ali niko to ne}e! Bio sam u Bijeljeni, gdje sam odgovarao na pitanja gra|ana RS-a. Bio sam na ro~i{tu kod Ilije Juri{i}a, bio sam ispitivan od Tu`ila{tva BiH. Tuzlaci nikada nisu rekli ne}emo oti}i, samo smo uvijek tra`ili da nam se sudi na instancama koje su predvi|ene za to, a to su institucije BiH. Mi smo ispunili svoju obavezu! Mi smo, da jasno ka`em, na raspolaganju i Sudu u Banjoj Luci, ali postavlja se pitanje da li su Tu`ila{tvo i Sud BiH ve}a instanca od suda u Banjoj Luci?! • Na{a dr`ava mora dati odgovor na takva pitanja. Hap{enja Ilije Juri{i}a, Ejupa Gani}a, sada i Jovana Di-

vjaka pokazuju da ga nije dala?! - Nedavno sam dobio poziv da idem u Njema~ku, gdje treba da pri~am o tuzlanskom na~inu `ivota u ratu. Zahvalio sam na pozivu i rekao da imam

potjernicu, zbog ~ega ne mogu do}i na taj skup. Znate {ta su oni uradili - obratili su se njema~kom pravosu|u, koje je reklo da samo ja li~no mogu pitati da li }u biti uhap{en u Njema~koj ako odem?! Danas sam poslao pismo njema~kom ministarstvu u kojem sam pitao da li }u biti uhap{en po srbijanskoj potjernici ako u|em u Njema~ku. Ina~e, mislim da }e relativno brzo do}i vrijeme kada }e Srbija shvatiti da ne mo`e biti balkanski policajac. Jedino }e ostati problem u Bosni i Hercegovini. • Koji problem?

Jedan i - hiljadu
- Postoji `elja da se izjedna~i krivica za ono {to se de{avalo! Po islamu znam onu: Ako je neko uni{tio jednog pravog ~ovjeka, kao da je uni{tio ~itavo ~ovje~anstvo, a ako je pomogao jednom ~ovjeku, kao da je pomogao cijelom ~ovje~anstvu. Zaista vjerujem da je zlo~in zlo~in, da li se radi o jednom ili o stotinu ljudi, ali opet ne mo`ete poistovjetiti hiljade i jedan. Za sve postoji ime i prezime i vjerujte da }e do}i vrijeme kada }e se o tome otvoreno govoriti. Zna~ajnu ulogu u tome ima i Tu`ila{tvo BiH. Recimo, tu`ilac koji je bio prije Bara{ina, ne}u mu spominjat ime (Marinko Jur~evi} op. a), ali znamo ko je spre~avao procesuiranje stvari za koje smo mi tra`ili da budu procesuirane odmah iza rata?! Da je on procesuirao tuzlansku kolonu, Dobrovolja~ku, Bugojno ili neke druge slu~ajeve, te da je donio odluku da je neko kriv ili ne, onda bismo mogli govoriti o tome radi li ili ne Sud BiH. Ovako moramo re}i da Sud BiH radi koliko mo`e! No, klju~ni je politi~ki odnos izme|u BiH i Srbije, a on zavisi od politi~ke volje u parlamentima, u predsjedni{tvu, skoro u svim ministarstvima. • Osje}ate li se sigurnim u BiH? - Osje}am se izuzetno sigurnim! Imam dozvolu da se kre}em po BiH! • Me|utim, Milorad Dodik je nedavno poru~io da treba uhapsiti Gani}a, Divjaka... pa vjerovatno i Vas, prvi put kada pre|u u RS. - Neka je poru~io! Neka je! Sada }u re}i otvoreno. Ako je neko pru`ao pomo} Dodiku, to je bila Tuzla! Obezbje|ivali smo mu i prevoz i spavanje i sve. On nas je upoznao i siguran je da mi u Tuzli nismo napravili ni{ta! Dodik je zbog vlasti promijenio svoju politiku! Zbog te vlasti je pre{ao na nacionalisti~ku retoriku.

• Kako komentari{ete formiranje vlasti u Federaciji BiH i protivljenja iz dva HDZ-a? - Od novembra pro{le godine se pomjera sa formiranjem vlasti! Ne `elim kritikovati nikoga, ali oni koji su sada kreirali ovo stanje u Federaciji, mogli su to uraditi i prije ~etiri mjeseca na isti na~in! Mogli su mjesec razgovarati, ali poslije se moralo formirati. Danas bi imali ~isto stanje u Federaciji! • Mislite da je SDP mjesec nakon izbora trebao formirati vlast u Federaciji? - Ne samo SDP nego oni koji su potpisali SDP-ovu platformu. Oni su morali mjesec nakon izbora donijeti ovakvu odluku koju su donijeli sada, jer su znali da ni ^ovi}, a ni Ljubi}, ne}e promijeniti mi{ljenje. Najve}e zlo hrvatskom narodu su donijela ta dva ~ovjeka! Oni su sami sebe izbacili.

^ovi} i Ljubi} su najve}e zlo donijeli Hrvatima

TAKORE]I... EPIDEMIJA
U distriktu Br~ko tokom pro{le go di ne za tvo re no je 300 firmi, a samo u prva dva mjeseca ove godine sa radom je prestalo jo{ 50 preduze}a, podaci su Osnovnog suda distrikta. “To zna~i da je svakog radnog dana iz Privrednog registra brisano po jedno preduze}e. Ako se prati slijed iz pro{le godine, samo za dva mjeseca u 2011. evidentno je brisanje 14 pre du ze}a“, na veo je predsjednika Osnovnog suda u Br~kom Jadranko Gr~evi}.

6

DOGA\AJI

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Krajem sedmice u Tu`ila{tvu BiH

Investitor iz Dubaija u Sarajevu
Gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen primio je ju~er delegaciju AlHabttoor Group LLC iz Dubaija koju je predvodio Khalaf al-Habtoor, njen vlasnik, istaknuti publicista i jedan od multimilijardera sa Forbesove liste. “Ovaj va{ dolazak de{ava se ba{ u vrijeme ka se BiH nalazi u tranzicijskom periodu, bogata je brojnim resursima uz odgovaraju}u radnu snagu. Strana ulaganja i zdrav kapital su nam dobro do{li“ istaknuo je Behmen. Khalaf al, Habtoor je rekao da je Al-Habttoor Group LLC prisutan u hotelijerstvu, obrazovnom sektoru, autoindustriji, zatim u bankarskom i trgovinskom sektoru. “Izgradili smo znameniti toranj u Dubaiju“ dodao je on. Govore}i o mo, gu}nostima investiranja u Sarajevo i BiH, Al-Habtoor je izrazio spremnost za to u ime grupacije ~iji je on vlasnik. “Nakon na{e posjete BiH i upoznavanja sa zakonskim okvirom koji {titi investicije, odlu~it }emo u koje grane bismo mogli investirati“ kazao je on. ,

Krivi~ne prijave Lili}a i Bulatov
Savez logora{a Bosne i Hercegovine (SLBiH) krajem sedmice }e Tu`ila{tvu BiH predati krivi~ne prijave protiv srbijanskog akademika i “oca nacije“ Dobrice ]osi}a, biv{eg predsjednika biv{e Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) i jednog od tvoraca Memoranduma Srpske akademije nauka, te Zorana Lili}a, njegovog nasljednika na spomenutoj funkciji i Momira Bulatovi}a, biv{eg predsjednika Crne Gore i premijera SRJ. }emo na postupanje i krivi~ne prijave protiv 37 istra`itelja i ~uvara logora u Srbiji, [ljivovica - Mitrovo polje, kratko je objasnio Murat Tahirovi}, predsjednik SLBiH.

RS, prekodrinska dr`ava
- Krivi~ne prijave podnosimo stoga {to mislimo da su kao ~lanovi Vrhovnog savjeta od bra ne u~es tvo va li u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu protiv BiH. Me|u ostalima, pomagali su Vojsci Republike Srpske kr{e}i embargo na uvoz naoru`anja u BiH. Tu`ila{tvu BiH predat

KOM[I] Podsjetimo, i @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, prije dvije godine uputio je zahtjev Tu`ila{tvu BiH za pokretanje kaznenog postupka i raspisivanje Interpolove tjeralice za ]osi}em i Lili}em
Podsjetimo, i @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, prije dvije godine uputio je zahtjev Tu`ila{tvu BiH za pokretanje kaznenog postupka

Danas izbor zamjenice tu`itelja
Visoko sudsko i tu`iteljsko vije}e BiH bi danas trebalo donijeti odluku o imenovanju zamjenika glavnog tu`itelja Tu`iteljstva BiH, potvr|eno je za Fenu u Vije}u. Kandidatkinje za spomenutu poziciju su tu`iteljice Jadranka Lokmi} Misira~a i Diana Kajmakovi}. Tu`iteljica Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju dr`avnog Tu`iteljstva Diana Kajmakovi} i njena kolegica iz Odjela III tog tu`iteljstva Jadranka Lokmi} - Misira~a prijavile su se na konkurs za ovu funkciju.

i raspisivanje Interpolove tjeralice za ]osi}em i Lili}em. ]osi} je funkciju predsjednika SRJ i zapovjednika Oru`anih snaga SRJ obavljao od 15. juna 1992. do 1. juna 1993, a Lili} je istu funkciju obavljao od 25. juna 1993. do 23. jula 1997. godine. ]osi} je kao ~lan SANU izjavio da je “srpski narod dobijao u ratu, a gubio u miru“ i posto je jedan od vatrenijih pobornika srpskog nacionalizma, zalagao se za temeljnu promjenu polo`aja Srbije u Jugoslaviji. Za tada{nje srpsko rukovodstvo, koje je prihvatilo Ustav SFRJ iz 1974. godine, tvrdio je da je “vazalno“. - Radovan Karad`i} je jaka politi~ka li~nost sa velikim zaslugama u borbi za ljudska i nacionalna prava srpskog naroda: on zaslu`uje pravedan sud historije i po{tovanje svog naroda koje ima od po~etka borbe za Republiku Srpsku, a

DOBRICA ]OSI] “Ratuje“ od 1974.

nikako poni`avanje, progon, hap{enje i Ha{ki sud. On nije ratni zlo~inac, on je politi~ki vo|a naroda RS-a, napisao je ]osi} u svojoj knjizi “O stvara-

U Krivaji il dalje prekidl proizvodnjel

Radnici odbijaju robnu razmjenu
molio da mu ne objavljujemo ime jer se boji da bi zbog izjave mogao dobiti otkaz.

Ponudili su im da danas dobiju 60 posto pla}e u novcu, a ostalo u robi u tr`nom centru Planet koja je u vlasni{tvu jednog od bra}e Mujanovi}a, ve}inskih vlasnika Krivaje 1884
U zavidovi}koj Krivaji 1884 ve} peti dan traje obustava proizvodnje. Naime, radnici su u ~etvrtak u poslijepodnevnim satima ugasili ma{ine nakon {to im je najavljeno da zbog finansijske situacije, odnosno nedostatka nov~anih sredstava, nije mogu}e isplatiti pla}e u cijelosti. Ponudili su im da u utorak (danas) dobiju 60 posto pla}e u novcu, a preostali dio u robi u tr`nom centru Planet koja je u vlasni{tvu jednog od bra}e Mujanovi}a, ve}inskih vlasnika Krivaje 1884.

Ne ru{imo
Njegov kolega dodaje da ne}e raditi dok se ne promijeni kompletan odnos prema njima i ne podignu plate. Veli da ne priznaju rukovodstvo Sindikata firme jer su oni uz upravu, a ne uz radnike. „Mi nismo do{li da ru{imo Krivaju ve} da radimo. Nikome nije stalo da se firma zatvori. Ali ne mo`emo raditi d`aba. Moraju nas malovi{epo{tovati. Radimo sve subote, niko ne smije odbiti” obja{njava. , Generalni direktor PD Krivaja 1884 Ismet Mujanovi} tvrdi da ne zna koji su stvarni razlozi ovakve reakcije radnika. Prije svega, kako ka`e, na~in na koji je to provedeno je vrlo ~udan i neregularan jer nije bio najavljen prestanak rada, a „nije ni bilo pravog razloga da prekid bude zbog ka{njenja u isplati plate“ . M. DAJI]

Podr{ka {vedskih socijaldemokrata
Predsjednik Glavnog odbora SDPBiH i potpredsjednik FBiH Svetozar Pudari} boravio je u Stockholmu, gdje je prisustvovao kongresu socijaldemokrata [vedske, saop}eno je iz SDP-a. Susreo se s novoizabranim predsjednikom Halkanom Juholtom koji je naglasio neupitnu podr{ku SDP-u u borbi za temeljne socijaldemokratske vrijednosti i za{titu demokratskih standarda. Pudari} se sastao i s brojnim predstavnicima sestrinskih partija iz Partije evropskih socijalista (PES) i Socijalisti~ke internacionale (SI), te generalnim sekretarom SI Lusiom Ayalaom.

Ne `ele raditi d`aba

Foto: M. TUNOVI]

Ne priznaju Sindikat
Ni ju~era{nja najava direktora Ismeta Mujanovi}a da }e radnici ipak biti ispla}eni u novcu nije ih zadovoljila, te su sada zahtjevi prerasli u to da tra`e pove}anje plata za 50 posto. Firma je bila ju~er gotovo pusta. Tek poneki radnik osiguranja, stra`arske slu`be i ljudi iz upravne zgrade preduze}a. [trajka~i su se ujutro okupili ispred kapije, ali nisu htjeli nazad

na posao. Najavili su da }e se i narednihdanaokupljati. Novost je da ve}ina vi{e ne priznaje rukovodstvo Sindikata. Nekolicinu radnika u {trajku zatekli smo na tzv. trgu bijede u Zavidovi}ima, jednoj od raskrsnica u gradu koju su tako nazvali jer se tamo okupljaju svi oni koji jedva sastavljaju kraj s krajem. „Tra`imo isplatu plata. Male su nam plate, to nije normalno. Ne mo`emo `ivjeti od 300 maraka. Nemamo godi{njeg. I ako nam ga daju, nije nam pla}en.

Nije ova firma normalna; Sve je na divlje, nije ni registrovana. Nemamo ni bolovanja. Neki smo ugovor potpisali sa gazdama, ali kad im se obratimo, ka`u nisi ti sa mnom to potpisao. Pa, s kim sam onda ako nisam sa njima?! Na papiru pi{e Ismet Mujanovi}, a ne He}o ili neko drugi. Sad nam je do{ao i rekao da }e nam dati cijelu platu. Prvo je bilo da }e biti 60 posto u parama, a 40 posto u robi. Mi nismo za to jer su plate mizerne” kazuje nam jedan od , radnika Krivaje 1884 koji je za-

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

DOGA\AJI

7

VIJESTI

e protiv ]osi}a, vi}a
Kao ~lanovi Vrhovnog savjeta odbrane u~estvovali u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu protiv BiH Slijede i prijave protiv 37 isljednika i stra`ara logora [ljivovica
“Dobrica je to zaslu`io. On na mene ostavlja impresije velikog borca, velikog socijaldemokrate i velikog knji`evnika. Ima moju punu podr{ku“ , rekao je Kusturica podr`ava-

Jo{ ni{ta od `upanija
Ni ju~er nije bilo mogu}e dobiti informaciju o tome kada }e biti odr`ane konstituiraju}e sjednice skup{tina u tri `upanije, gdje dva HDZ-a imaju kapacitet formirati vlast. - Sjednica Skup{tine Posavske `upanije bi trebala biti odr`ana tijekom tjedna, no jo{ nije preciziran termin. O~ekujemo kako bi poziv za nastavkom konstituiraju}e sjednice na{e `upanije mogao biti odaslan za dan ili dva, kazali su nam u Skup{tini Posavske `upanije. Podsje}amo, predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je najavio kako }e se najprije formirati vlast u Posavini, a potom i u Hercegbosanskoj te Zapadnohercegova~koj `upaniji.
J. G.

ZORAN LILI] ]osi}ev dostojni nasljednik

MOMIR BULATOVI] Uvijek uz vo`da

NOBELOVAC Tri puta je ]osi} kandidovan za Nobelovu nagradu za knji`evnost, a kandidovali su ga Matija Be}kovi}, Rajko Petrov Nogo, predsjednik Akademije Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, Emir Kusturica...
ju}i ]osi}evu kandidaturu. Poslije ]osi}eve smjene, u fotelju predsjednika “tre}e Jugoslavije“ sjeo je Zoran Lili}. Nakon toga je postao pot-

predsjednik Savezne vlade u kabinetu Momira Bulatovi}a i na ovoj du`nosti se zadr`ao do aprila 1999. kada je imenovan za savjetnika predsjednika SRJ Slobodana Milo{evi}a. U procesu koji se pred Ha{kim tribunalom vodio protiv Milo{evi}a, bio je svjedok odbrane.

Deportacija izbjeglica
Momir Bulatovi} je za vrijeme agresije na BiH glasno podr`avao velikosrpsku retoriku i propagirao prisvajanje dijelova BiH (Hercegovina) kao i Hrvatske (Dubrovnik) Crnoj Gori. U vrijeme kada je Republici Srpskoj isporu~eno oko 150 Bo{njaka, bosanskih izbjeglica koji su spas tra`ili u Crnoj Gori, bio je predsjednik Predsjedni{tva te dr`ave. Od tog broja, 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama. Ubijeni su.
A. BE^IROVI]

Nastavljen {trajk policajaca ZDK-a
[trajk slu`benika MUP-a ZDK-a, zapo~et u petak, nastavljen je i ju~er. Narednih dana {trajk }e se odvijati u organizacionim jedinicama, odnosno upravama i stanicama. No vo okupljanje ispred sje di{ta Vlade i Skup {tine ZDK-a planirano je za ~etvrtak, kada je zakazana sjednica Skup{tine, ka`e Elvedin Mio~, predsjednik Sindikata policije MUPa ZDK-a. Razlozi za {trajk uposlenih u MUP-u ZDK-a su ne po {ti va nje Zakona o pla}ama i naknadama policijskih slu`benika Federacije BiH i ne po {ti va nje pra vo sna`nih i iz vr{nih sud skih pre su da od Vla de ZDK-a, kao i neorganizovanje redovnih ljekarskih, odnosno sistematskih pre gleda.

nju Republike Srpske“ obja{, njavaju}i kako je RS “prva srpska dr`ava preko Drine“ . I po tre}i put je kandidat za Nobelovu nagradu za knji`e-

vnost, a kandidovali su ga Matija Be}kovi}, Rajko Petrov Nogo, predsjednik Akademije Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, Emir Kusturica...

Po~elo izno{enje zavr{nih rije~i optu`be protiv generala VJ-a

Peri{i} odbio Karad`i}a
Karad`i} od generala Peri{i}a tra`io da bude komandant te vojske, ali je Peri{i} odbio tu ponudu i na mjesto komandanta postavio generala Ratka Mladi}a
Pred Ha{kim sudom ju~er je po~elo izno{enje zavr{nih rije~i optu`be u procesu koji se vodi protiv generala Mom~ila Peri{i}a, na~elnika General{taba Vojske Jugoslavije. Tu`ilac Mark Harmon ju~er je kazao da se ovaj proces bavio krivi~nom odgovorno{}u generala Peri{i}a, te da optu`nica protiv njega identifikuje zlo~ine opse`nih razmjera, kao {to je dugotrajna kampanja granatiranja i snaj pe ri sa nja Sa ra je va, te ispaljivanje raketa na Zagreb. On je ju~er podsjetio kako je najprije stvorena srpska republika u BiH, a potom i Vojska Republike Srpske, koja je osnovana 12. maja 1992. godine. Harmon tvrdi da je Radovan Karad`i} od generala Peri{i}a tra`io da bude komandant te vojske, ali da je Peri{i} odbio tu ponudu i na mjesto komandanta postavio generala Ratka Mladi}a.

Znao sve ciljeve
Optu`en za Sarajevo, Srebrenicu i Zagreb

Vojska najmo}nija alatka
Tu`ila{tvo je ju~er istaklo da je proces protiv generala Peri{i}a rasvijetlio ulogu jugoslovenskih vlasti, sa Slobodanom Milo{evi}em i Momirom Bulatovi}em na ~elu, u doga|ajima u Bosni i Hercegovini. - Vojska je bila najmo}nija alatka politike SR Jugoslavije, kazao je Harmon. On je potom Sudskom vije}u prezentirao dokument

PODR[KA Ovaj dokument pokazuje koliko je {irokih razmjera bila podr{ka koju je Jugoslovenska narodna armija davala civilnom stanovni{tvu bosanskih Srba i u naoru`anju i u ljudstvu, kazao je Harmon
koji govori o raspodjeli naoru`anja Jugoslovenske narodne armije u op{tinama {irom BiH. - Ovaj dokument pokazuje koliko je {irokih razmjera bila podr{ka koju je Jugoslovenska narodna armija davala civilnom stanovni{tvu bo san skih Srba i u na oru`anju i u ljudstvu, kazao je Harmon.

- Sve vrijeme dok je bio na ~elu general{taba JNA, Peri{i} je pru`ao podr{ku u oru`ju i personalu, koje je bilo od klju~nog zna~aja za Vojsku RSa. On je znao za ciljeve i namjere prema nesrpskom stanovni{tvu, naglasio je Harmon. Su|enje generalu Peri{i}u po~elo je 2. oktobra 2008. Izno{enje zavr{nih rije~i optu`be nastavlja se danas i tokom cijele sedmice, kada se o~ekuje skidanje oznaka tajnosti sa dijelova dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane Srbije i Crne Gore. J. F.

O zlo~inima samo ~injeni~no
Predsjednik NSRB-a Mladen Ivankovi} Lijanovi} ju~er se u Sarajevu sastao sa generalnom tajnicom Udru`enja BH novinari Borkom Rudi} i Adisom [u{njarom, glasnogovornikom Koalicije za REKOM u BiH. Tema razgovora bila je problematika kojom se bavi Koalicija za REKOM, tj. regionalna inicijativa za utvr|ivanje istine i ~injenica o ratnim zlo~inima na prostorima biv{e Jugoslavije. “Bez kvalitetnog i argumentiranog dijaloga ne mo`emo posti}i ni{ta. Zbog generacija koje dolaze ovaj problem moramo tretirati na bazi ~injenica, te odvojiti cijeli proces od politiziranja i zloupotrebe politike“, kazao je Lijanovi}.

8

DOGA\AJI

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

[ta se krije iza prijetnji hap{enjima

Politika u Luji}evom kabinetu
Jo{ nije stigao bh. zahtjev za Divjaka
Nadle`ni austrijski zemaljski sud u Korneuburgu primio je zahtjev Srbije za izru~enjem penzioniranog generala Armije BiH Jovana Divjaka. “Dokumentacija iz Srbije je dospjela“, potvrdio je ju~er glasnogovornik tog suda Gernot Breitenberg-Zennenberg za austrijsku novinsku agenciju APA. “Zahtjev vlasti BiH, koji je prema pisanju bh. medija tako|er poslat, nije stigao“ rekao je glasnogovornik Minis, tarstva vanjskih poslova Austrije Peter Launski-Tiefenthal. Nadle`ni u sudu }e, kako je naveo, prikupiti i razmotriti sve dostupne dokumente u slu~aju Divjak. Ukoliko dospije i zahtjev BiH za izru~enje Divjaka, oba }e biti paralelno razmotrena, dodao je on. OHR je ju~er suspendirao sporne odluke CIK-a, stoga se nije zgoreg pozabaviti pitanjem za{to su mediji neskrivenih strana~kih opredjeljenja - bilo da je rije~ o SNSD-u, HDZ-u BiH ili pak Radon~i}evom SBB-u - sistematski najavljivali da }e pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) ve} krajem ove sedmice krenuti u akcijuhap{enja. I to listompredsjednikapoliti~kih partija koje su formirale izvr{nu vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, a sve pozivaju}i se na dobro obavije{tene izvore iz Suda i Tu`iteljstva BiH te SIPA.

Posljednjih dana najavljivana su hap{enja Zlatka Lagumd`ije, Sulejmana Tihi}a, Zvonka Juri{i}a, Nermina Nik{i}a, Mustafe Mujezinovi}a...
Tu`iteljstva BiH. Glavni tu`itelj Bara{in ne krije interes i za izgradnju zgrade SIPA, o ~emu je Oslobo|enje u vi{e navrata pisalo, a sve zbog 25 miliona KM upla}enih Integral In`enjeringu, firmi ve} pominjanog Slobodana Stankovi}a. Istog onog Stankovi}a kojeg, osim prijateljstva s Dodikom, krasi i istragakoju je upravoSIPAvodilaprotiv njega u trenutku kad je Luji} sa njim potpisivao ugovor o izgradnji zgrade u Isto~nom Sarajevu?! Ozbiljne optu`be na Luji}ev ra~un sadr`i i krivi~na prijava koju je protiv njega i njegovih saradnika prije nekoliko mjeseci Tu`iteljstvu BiH uputio policijski slu`benik Mirsad Hamidi} radi vi{emjese~nog neizvr{avanja pravosna`ne presude Suda BiH broj: P-668/07 od 16. 4. 2010. godine (faksimil u prilogu). Nevjerovatno, ali istinito: nakon jedanaest mjeseci od dono{enja presude nisu poduzete zakonske mjere protiv Mirka Luji}a koje bi obezbijedile provo|enje pravosna`ne presude Suda BiH, po{tivanje Suda BiH i adekvatno sankcionisanje njegove o~igledne samovolje. Podsje}anja radi, zaprije}ena kazna za krivi~no djelo iz ~lana 239. KZBiH (neizvr{enje odluke Ustavnog suda BiH, Suda BiH i Doma za ljudska prava) je zatvor od {est mjeseci do pet godina.

Direktorske no}ne more
Niti jedna od pomenutih institucija nije reagirala na “senzacionalisti~ke“ najave svojih aktivnosti. Dodu{e, Sud BiH ima donekle opravdanje - u postupku je rje{avanja `albi na odluke CIK-a BiH, no glavni tu`itelj Tu`iteljstva BiH Milorad Bara{in nema opravdanja za {utnju. Ina~e govorljiv, Bara{in je nedavno javno obe}ao i “kafu s Lagumd`ijom“ pa nije jasno za{to onda nije reagirao na javne prozivke o svojim planovima za hap{enje? Istine radi, i u Sudu i u Tu`iteljstvu raspolo`eni su za nezvani~ne informacije o ovoj temi: i zanimljivo, sla`u se da je “dobro obavije{teni izvor“ zapravo Mirko Luji}, ina~e direktor Dr`avne agencije za istrage i za{titu. Dok Luji} “mudro {uti“ isti izvori tvrde , da je njegov anonimni anga`man prili~no politi~ke prirode. Luji} se, tvrde, stavio na raspolaganje Dodiku i njegovom savezu s ^ovi}em jer je vrlo zainteresiran za dobro uhljebljenje nakon mandata koji mu isti~e krajem godine. Nakon {to nije uspio sprije~iti podno{enje izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu protiv Milorada Dodika, Slobodana i Slavice Stankovi}, Aleksandra D`ombi}a, Nedeljka ^ubrilovi}a, Fatime Fatibegovi}, Dragana Davidovi}a i drugih, Luji} je zaraMirko Luji}, dobro obavije{teni izvor

Srbi iz Livna ne `ele povratak
Na podru~je livanjske op}ine od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas vratilo se oko 250 Srba, {to je oko 6,5 posto srpske populacije koja je ovdje `ivjela prema popisu iz 1991. godine. Prema podacima Udru`enja Srba povratnika u op}inu Livno, vi{e od 90 posto povratnika vratilo se u sela donjeg Livanjskog polja - Sajkovi}, Provo, Gubin, ^aprazlije, ^elebi} i Vrbicu, dok je broj povratnika u u`em gradskom podru~ju zanemariv. Na podru~ju op}ine Livno, prema popisu stanovni{tva BiH iz 1991. godine, `ivjelo je oko 3.800 Srba ili oko 10 posto ukupnog stanovni{tva op}ine. Najvi{e prijeratnih Srba iz ove op}ine danas `ivi u Banjoj Luci, Beogradu, Aran|elovcu i Novom Sadu i kod ve}ine ne postoji `elja za povratkom u mati~nu op}inu.

Institucije za (zlo)upotrebu
Navedene informacije zapravo obja{njavaju razloge zbog kojih je direktor SIPA proteklih sedmica u razli~itim formama i sadr`ajima bio prisutan kao “dobro obavije{teni“ izvor po medijima. O pristajanju medija na izvje{tavanje o hap{enjima bez istraga, prijava i ostalih neophodnih procedura, nekom drugom prilikom. Pravo pitanje zapravo ostaje do kada }e institucije dr`ave BiH biti meta raznih (zlo)upotreba?
V. SELIMBEGOVI]

Presuda Suda BiH: ^eka 11 mjeseci

dionemilostuSNSD-u, a samim tim i me|u SNSD-ovim kadrovima u Vije}u ministara BiH i diljem RS-a. No, Luji} je optere}en i drugim problemima. Revizorski izvje{taji SIPA za 2007, 2008. i 2009. godinu su predmet obrade

Profesor beogradskog FPN-a Vladimir Pavi~evi}
Politika Srbije prema BiH je, u najmanju ruku, ambivalentna, ocijenio je ju~er u razgovoru za Fenu profesor s beogradskog Fakultetapoliti~kihnaukaVladimir Pavi~evi}, koji je kao gost odr`ao predavanje na sarajevskom Fakultetu politi~kih nauka o temi “Srbija 10 godina poslijeMilo{evi}a“ Predavanje je or. ganizirano u sklopu projekta Akademska mobilnost Udru`enja za politi~ke nauke BiH, koje podr`ava Fondacija “Heinrich Böll“ . Prof. Pavi~evi} ka`e da odnos Srbije prema BiH treba staviti u kontekst njene vanjske politike i to onajsegmentkoji se odnosi na susjede. “Ako se stavi u taj kontekst, onda je polazi{na ta~ka da je srpskavanjskapolitika u potpunoj konfuziji. Ukoliko se po-

Beograd - Sarajevo

preko Banje Luke
Vladimir Pavi~evi}: Srpska vanjska politika luta

Danas ispra}aj bh. vojnika
U vojarni “Bo`an [imovi}“ u ^apljini danas }e se odr`ati ceremonija sve~anog ispra}aja druge rotacije Pje{adijske jedinice OSBiH u misiju podr{ke miru ISAF u Afganistanu. Sve~anom ispra}aju prisustvovat }e ministar obrane BiH Selmo Cikoti}, predstavnici Zajedni~kog {taba, komandi i jedinica OSBiH, civilnih vlasti BiH te predstavnici vojno-diplomatskog kora akreditiranog u BiH. Tako|er, planirano je prisustvo i ~lanova Predsjedni{tva BiH. Tokom ceremonije prisutnima }e se obratiti predstavnici MOBiH, Zajedni~kog {taba-sto`era OSBiH te zapovjednik 4. pje{adijske brigade OSBiH.

gledaju nastupi predsjednika Borisa Tadi}a i ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a, onda ne mo`ete da ka`ete {ta Srbija ta~no `eli“ ka`e on. , “Ondavidite da srpskavanjska politikaluta. U tom lutanju je ondamogu}eotkrivatirazli~iteelementekoji se ti~uodnosaprema susjedima“ rekao je prof. Pa, vi~evi}.

S jedne strane, naveo je, tu su zvani~ni dokumenti i pozicije predsjednika i ministravanjskih poslova koji govore o BiH kao o nezavisnoj dr`avi, ~iji suverenitetpriznaju, ali ~esto se de{ava da se u istim nastupima implicitnodovodi u pitanje to priznanje nezavisnosti BiH. “To se, prije svega, manifestira kroz odnos prema Republici

Srpskoj. Vi vidite da je za politi~are u Srbiji, naro~ito one koji su na vlasti, Banja Luka bli`a nego{to je Sarajevo. I najkra}i put za Sarajevo za njih je preko Banje Luke“ tvrdi Pavi~evi}. , “Ta vanjskopoliti~ka konfuzijaomogu}ava im da u nekimtrenucima ka`u da priznaju BiH, a da odmah u sljede}emmomentu saop}e da je pitanje RepublikeSrpskeosjetljivo i da tu postoji ideja da se ta teritorija koja pripada BiH, a koja se zoveRepublika Srpska, ipak u nekom trenutku u budu}nosti mo`e da se privu~e Srbiji“ ka`e prof. Pa, vi~evi}. On smatra da je najbolji zagovara~ te ideje upravo Milorad Dodik, koji s vremena na vrijemepostavipitanjeorganizacije, referendum o tome da li RS treba da ostane u BiH ili ne.

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

DOGA\AJI

9

Konferencija o mjerama za{tite svjedoka

VIJESTI

Uskoro bh. sudnice

kao u filmovima
Kada je pro{le godine bio obnovljen postupak protiv osumnji~enih za smrt njene sestre Maide, AzraMedara je tra`ila da budeza{ti}enisvjedok. Su|enje je odr`ano u banjalu~kom okru`nom sudu, a Azra, iako joj je re~eno da }e imati za{titu, ne samo{to je u sudnicibila tek koji metar udaljena od osumnji~enih nego su zajedno sjedili i predvratimasudnice, i u restoranu Suda, sto do stola.

Zahvaljuju}i donacijama Ambasade Velike Britanije i EU, svjedoci u svim kantonalnim i okru`nim bh. sudovima }e imati za{titu bolju nego u dr`avnom Sudu

Bez dogovora o dugu FBiH RS-u
Ministarstvo finansija RS-a saop}ilo je da ju~er nije postignut dogovor o povratu prihoda od PDV-a za prethodne tri godine koje RS-u duguje FBiH. U okviru radne grupe koju je formirao Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, predstavnici Federacije i dalje izbjegavaju izmirenje dugovanja od 48,3 miliona KM prema RS-u. Na ovaj na~in, neodgovoran odnos Vlade FBiH dodatno je poljuljao povjerenje prema UIOBiH i jedinstvenom ra~unu na kojem se prikuplja najve}i dio ukupnih poreskih prihoda u BiH, navodi se u saop}enju. Ukoliko se, kako se navodi, u najkra}em vremenu ne obezbijedi povrat duga, RS }e poduzeti nove mjere kako bi “sa~uvala prihode koji pripadaju njenim gra|anima i sprije~ila da oni zavr{avaju na tu|im ra~unima“ .

Svjedok je najbitniji
„Bilo je u`asno, kao da se vratio onaj ratni dan kada je moja sestra na|ena u rijeci“ pri~ala , nam je Azra, ~ije se, ionako lo{e, zdravstveno stanje od tada jo{ pogor{alo. No, kada bude okon~an projekat Podr{ka bh. pravosu|u u procesuiranjupredmeta ratnih zlo~ina, kojeg finansira Ambasada Velike Britanije, ali i projekat IPA 2009, ~iji je donatorDelegacija EU, za{ti}eni svjedoci u kantonalnim i okru`nim sudovima BiH ne}e vi{e trpjeti Azrine muke. Jer, kako je objasnila Amra Ja{arevi}, zamjenica direktora Sekretarijata Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a, na ju~era{njoj konferenciji o problematici primjene mjera za za{titu svjedoka, s fokusom na nacrt poslovnika i operativnog priru~nika, polovinom idu}e godine svi bh. sudovi }e imati takvu tehni~ku opremu koja }e omogu}iti potpunu za{titu svjedoka. Dakle, ovi projekti treba da stvore tehni~ki, ali i ni{ta manje va`an pravni okvir, zahvaljuju}i kojem }e, naglasio je Milorad Novkovi}, predsjednik VSTV-a, dobiti okru`enje za sigurno u~e{}e svjedoka u sudskim postupcima. „I do sada su postojali pravilnici, ali zbognepostojanjainfrastrukturnih uslova, nisu uop}e primjenjivani“ rekla je Ja{are,
Svi bh. sudovi }e imati opremu koja }e omogu}iti za{titu svjedoka
Foto: Damir ]UMUROVI]

Michael Tatham, ambasador Velike Britanije u BiH

Vladavina prava je `ila kucavica

“Dosta je zabrinjavaju}e da su neki klju~ni elementi bh. dr`avnog pravosu|a ponekad podlo`ni politi~kim napadima i pritiscima“ , kazao je na ju~era{njoj konferenciji o mjerama za za{titu svjedoka britanski ambasador u BiH Michael Tatham, obrazlo`iv{i opredjeljenje njegove zemlje za pomo} reformi bh. pravosu|a: “Vladavina prava je `ila kucavica svakog dr`avnog sistema, pa i u BiH. Zbog povjerenja gra|ana u vladu, zbog bolje regulacije tr`i{ta, zbog ostvarivanja strate{kih pravaca ove dr`ave prema EU, koja ho}e biti sigurna u pravne mehanizme i kapacitete svake svoje ~lanice“ rekao je ambasador, upozoriv{i na , veliku urgentnost u djelovanju vezanom za za{titu svjedoka u ratnim zlo~inima: “Oni umiru, gube pam}enje... Ako svjedoci imaju osje}aj za{ti}enosti, time se {alje i poruka da je pravosudni sistem efikasan i da vlast ima ~vrstu `elju da se doista suo~i s kriminalom svake vrste“ kazao je Tatham. , [esenam ]osi}, glavni tu`ilac iz Tuzlanskog kantona, ju~er nijekrioprednovinarima da je i do sada bilo potrebe za pravom za{titomsvjedoka, ali je ovu osiguravalasamosudskapolicija: “Sada }e uslovi za svjedoke biti kao iz filmova“ istakao je ]osi}: „skri, vena prostorija, poseban ulaz, izmijenjenglas..., izme|uostaloga.“ Cjelokupan projekt koji ima ciljza{tititisvjedoka, a {to je jedan

iz zahtjevastrategije za procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina i preporuka VE, ko{ta ~etiri miliona maraka, a unutar toga su i tro{kovi za izmjenu infrastrukture. No, kako je ju~er istakao Novkovi}, izraziv{i veliku zahvalnostAmbasadiVelikeBritanije, ne smijemozaboraviti da je ovo problematika sa kojom se ve}ina novopridru`enih zemalja EU nije suo~avala.

Mre`a op}ina o katastru
Na Vla{i}u }e danas biti odr`an tre}i radni sastanak mre`e op}ina u BiH o katastarskim evidencijama, upisu imovine, upravljanju podacima i definisanju vrijednosti imovine, najavljeno je iz misije OSCE-a u BiH. Na sastanku }e u~estvovati predstavnici op}ina Centar Sarajevo, Gacko, Gra~anica, Kozarska Dubica, Ugljevik, Nevesinje, Novi Grad Sarajevo, Srebrenik, Travnik i Tuzla. Misija OSCE-a u BiH podr`ala je formiranje mre`e op}ina i omogu}ila zajedni~ki okvir za samoprocjenu koji predstavnici op}ina koriste pri identifikaciji oblasti u kojima je potrebno pobolj{anje i gdje je mogu}a saradnja i rje{avanje pitanja od zajedni~kog interesa.

Reforma pravosu|a
Konferenciji, koja se zavr{ava danas, prisustvuje veliki broj predsjednika sudova i tu`ilaca, a njima su se ju~er obratili i me|unarodni stru~njaci iz oblasti za{tite svjedoka Consuelo Navarro Susino i Javier Mier, kao i Nj.E. Michael Tatham, ambasador Velike Britanije u BiH i Boris Iarochevitch, {ef operacija Delegacije EU u BiH. Diplomati su, podvukav{i zna~aj ove problematike u cjelokupnoj reformi pravosu|a, jednom od uslova za ulazak u EU, istakli i va`nost VSTV-a, kao „efikasnog i produktivnog partnera“ (Tatham), ali su obojica izrazili i iskreno divljenje sudijama i tu`iocima, krucijalnom faktoru u reformi pravosu|a, kazav{i da im je jasno koliko i njihovi li~ni `ivoti trpe zbog ozbiljnosti posla kojim se bave.
E. KAMENICA

vi}, napomenuv{i da se s novom opremom sudnica jo{ vi{e izrazila potreba za uskla|ivanjem postoje}ih pravilnika o za{titi svjedoka. Ina~e, sudnice u okru`nim i kantonalnimsudovima }e imati bolju opremu za tu za{titu od sudnicadr`avnogSuda, precizirala je Ja{arevi}, podsje}aju}i na to da je ipak pro{lo dosta vremena otkad su one obnovljene.

Britanska iskustva
^lanovi Odbora za `albe gra|ana na rad policijskih slu`benika u policijskim tijelima BiH boravili su u studijskoj posjeti tijelima Velike Britanije koja se bave pitanjima pona{anja policijskih slu`benika. Izme|u ostalog, uo~eni su neki nedostaci u radu Odbora za `albe gra|ana, te je zaklju~eno da je potrebno pristupiti odre|enim zakonskim izmjenama rada Odbora, kao i smjernicama za {to uspje{niji i kvalitetniji odnos s policijskim tijelima BiH. ^lanovi Odbora za `albe gra|ana, susreli su se i sa zvani~nicima Scotland Yarda, koji se bave pitanjima pona{anja policijskih slu`benika. Studijska posjeta u kojoj su bili Mate Mileti}, predsjedavaju}i, Amela Ba{i}, prva zamjenica predsjedavaju}eg, Borislav Radi}, drugi zamjenik predsjedavaju}eg i Ermin Pe{to, ~lan Odbora.

Tu`ila{tvo BiH podiglo optu`nicu

Otkrili identitet
za{ti}ene svjedokinje
identitet za{ti}ene svjedokinje na su|enju optu`enom za ratne zlo~ine, vo|enom pred Sudom BiH. Optu`eni su u ~lanku, osim imena i prezimena za{ti}ene svjedokinje, objavili i pet njezinih fotografija kao i dijelove njezinog sudskog iskaza. - Radi se o osobi koja je `rtva vi{estrukog silovanja i seksualnog zlostavljanja, zbog ~ega su joj i dodijeljene mjere za{tite. Optu`eni su na taj na~inotkrilipodatke o identitetu svjedokinje, iako im je u momentu objavljivanja ~lanka bilo poznato da drugi predstavnici medija do tog momenta nisu otkrili identitet svjedokinje, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Optu`nica je proslije|ena na potvr|ivanje Sudu BiH.

Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Krunislava Malenica i Eseta Mura~evi}a, koje tereti da su po~inili krivi~no djelo otkrivanja identiteta za{ti}enog svjedoka. Optu`nica Malenicu i Mura~evi}a tereti da su, kao glavni i odgovorni urednik, odnosno novinar i autor, u magazinu Bum objavili ~lanak u kojem su otkrili

10

KOMENTARI

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Srpsko slovo Daytona
P
FOKUS
Pi{e: Gordana KATANA gordana.katana@oslobodjenje.ba

Zanimljiva je tolika, naprasna briga i za dr`avne institucije i posljedice koje bi djelovanje visokog predstavnika moglo imati po BiH. Jer, CIK gotovo pet mjeseci mirno posmatra kako kantoni s hrvatskom (HDZ-ovom) ve}inom opstruiraju proces izbora delegata u Dom naroda federalnog Parlamenta i time ~itavu dr`avu i njene gra|ane dr`e taocima vlastitih politi~kih interesa. I nikome, od Dodika do ^avi}a, nije ni na pamet palo da javno i jasno ka`e da se takvo stanje mora prekinuti

olitika dvostrukih standarda kojoj su tako skloni politi~ari iz Republike Srpske, kada je u pitanju polo`aj konstitutivnih naroda u BiH, ali i na~in na koji bi dr`avne institucije trebale po{tivati i provoditi zakone, ponovo se potvrdila kroz buru nezadovoljstva kojom je do~ekana odluka visokog predstavnika Valentina Inzka da privremeno suspenduje odluku Centralne izborne komisije BiH koja je nelegalnim ocijenila izbor novih vlasti Federacije BiH do izja{njavanja Ustavnog suda FBiH. I{~itavanjem reakcija koje su stigle kako od pozicije, tako i od opozicije te{ko je razlu~iti {ta ih je vi{e “iznenadilo, onespokojilo ili razbjesnilo“. To {to Inzko nije stao iza prava “jedinih autohtonih predstavnika hrvatskog naroda u BiH“ ili {to se OHR nakon vi{egodi{nje letargije trgnuo i odlu~io da barem djelimi~no prekine stanje konstantne opstrukcije funkcioniranja BiH. U svojoj nakani dekonstrukcije BiH vladaju}a elita u Republici Srpskoj predvo|ena Miloradom Dodikom u Draganu ^ovi}u i Bo`i Ljubi}u na{la je idealne partnere. Kako bi mogao nastaviti sa projektom da od RS-a stvara dr`avu u dr`avi, Dodik je zdu{no proteklih nedjelja ubje|ivao dva HDZ-a da reuspostave Herceg-Bosnu, pa da tako potpi{u smrtovnicu BiH. No u scenariju razra|enom u banjalu~ko-mostarskoj kuhinji, nenadano se pojavio Valentin Inzko, ali i platforma{i, kako u RS-u posprdno nazivaju

I

koaliciju SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke Radom za boljitak. I kako to obi~no biva, de`urni analiti~ar, kriti~ar i bloger SNSD-a Rajko Vasi} javnosti je obznanio “jo{ jednu teoriju zavjere koja dolazi iz Sarajeva i koja je uperena protiv Srba i Hrvata u BiH“. Ne poja{njavaju}i ko i kada, Vasi} navodi da je “otkriveno da je platforma i SDP-ova tehnologija otimanja i zauzimanja vlasti projekt koji je pripremljen temeljno i mnogo prije op{tih izbora pro{le godine i u kojem su pored OHR-a u~estvovali i drugi vanjski faktori“ Najva`ni. ja posljedica tog projekta je, nagla{ava Vasi}, destabilizacija, neustavnost i dalji nastavak manipulacija BiH i protektorata nad BiH. ako ne spominju novu teoriju zavjere, Inzkovim reagovanjem jednako su nezadovoljni i ostali srpski politi~ari. Tako Lider DP-a Dragan ^avi} isti~e kako je visoki predstavnik “donio odluku na pogre{nom mjestu“, a Marko Pavi}, prvi ~ovjek DNS-a, smatra da se “ponovo potvrdilo kako je me|unarodna zajednica uvijek stajala na stranu bo{nja~kih politi~ara u BiH“ . Sve ovo, tvrde u RS-u, kr{i principe zakonitosti, predstavlja {amar demokratiji i legalnim institucijama u BiH. Zanimljiva je tolika, naprasna briga i za dr`avne institucije i posljedice koje bi djelovanje visokog predstavnika moglo imati po BiH. Jer, CIK gotovo pet mjeseci mirno posmatra kako kantoni s hrvatskom (HDZ-ovom) ve}inom opstruiraju proces izbora de-

D

legata u Dom naroda federalnog Parlamenta i time ~itavu dr`avu i njene gra|ane dr`e taocima vlastitih politi~kih interesa. I nikome, od Dodika do ^avi}a, nije ni na pamet palo da javno i jasno ka`e da se takvo stanje mora prekinuti, a onima koji su dobili povjerenje gra|ana na izborima da imaju obavezu da rade svoj posao umjesto {to se bjesomu~no otimaju za fotelje. rugi dio svakako se odnosi na silnu brigu srpskih politi~ara oko prava na u~e{}e u vlasti, po njima jedinih autohtonih zastupnika hrvatskog naroda. Po toj logici, svi koji ne nose ~lanske karte ^ovi}evog ili Ljubi}evog HDZ-a, manje su Hrvati, pa kao takvi nisu ni validni da budu dio Dodikovog tuma~enja “slova Daytona“ . To “slovo Daytona“ istina ima ograni~enu granicu primjene. Bolje re}i ono mora da va`i u Federaciji i pri formiranju vlasti na dr`avnom nivou. U RS-u standardi su druga~iji. Pa tako, iako u Narodnoj skup{tini RS-a, po srpskom tuma~enju legitimnosti predstavnika konstitutivnih naroda, sjede legitimni predstavnici Bo{njaka, iako nijedan od ~lanova SDA nije dobio ministarsku funkciju u RS-u. S Hrvatima je stvar jo{ tu`nija. Njih se u RS vratilo toliko malo da ve} osam godina nemaju nijednog svog zastupnika u parlamentu manjeg bh. entiteta, pa se sva legitimnost, mak na konac, svela na perjanicu HDZ-a Davora ^orda{a. Ali to nije va`no. Jer jednako su, kad je RS u pitanju, legitimni i oni Hrvati i Bo{nja-

K

ci koji dolaze iz SNSD-a, kao i oni koji, od izbora do izbora, mijenjaju nacionalnu pripadnost, kao {to je za Dodika neupitna legitimnost i potpredsjednika RS-a iz reda hrvatskog naroda Emila Vlajkija, koji je na tu poziciju zasjeo bez ijednog hrvatskog glasa. o na~nu odlu ku o izboru vlasti u Federaciji dat }e tamo{nji Ustavni sud. Pitanje je samo, u slu~aju da odlukom novoizabrana vlast bude potvr|ena, kako }e reagirati politi~ke strukture u RS-u. Ho}e li nakon silnog zazivanja na po{tivanje zakonitosti, priznati odluku Ustavnog suda Federacije BiH, ili }e i dalje nastaviti poku{aje da sa dva HDZ-a, uz podr{ku SBB-a i Stranke za BiH formiraju vlast na dr`avnom nivou. Scenarij u kojem }e Dodik i satelit mu Mladen Bosi} nastaviti {tititi interese ^ovi}a i Ljubi}a, na`alost, daleko je izvjesniji, od spremnosti da predstavnici iz RSa sjednu za stol sa predstavnicima SDA i SDP-a BiH i pozabave se pitanjem formiranja vlasti na dr`avnom nivou. U narednim danima tako }e biti i jasno ko u BiH radi protiv dr`ave, sve kriju}i se iza zahtjeva za doslovnom primjenom slova Dejtonskog sporazuma. Evropska unija polako gubi strpljenje za bosanskohercegova~ka politi~ka nadmudrivanja. Prijetnja uvo|enja restriktivnih mjera prema onima koji rade protiv interesa BiH, tako bi se mogla i realizirati. Da li je to ono {to je iz posljednje odluke visokog predstavnika i{~itao Rajko Vasi}?

K

ako je bilo lijepo biti navija~ fudbalske, ili nogometne, ili - zovite je kako ho}ete, reprezentacije Bosne i Hercegovine u subotu uve~e. Pokazali su izabranici Safeta Su{i}a kako se bori u nacionalnom dresu, kako se ne gubi nada i kada protivnik sretno povede, a utakmica dobija kada sa vjeruje u sebe. No, prije svega, imponovala je `elja za pobjedom. Niko od njih tada nije bio ni Bosanac, ni Hercegovac, ni Bo{njak, ni Srbin, ni Hrvat, svi su bili samo igra~i koji `ele da svojoj zemlji donesu pobjedu i uspje{an nastavak u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini. Uz freneti~no navijanje zeni~ke publike i svih onih koji su do{li sa tribina da bodre zmajeve, mo`e se s pravom konstatovati da je to bio trijumf sporta. Bila je to jasna poruka, kako su svi naglasili, delegatima na Skup{tini N/FSBiH koji }e danas odlu~iti da li }e prihvatiti novi statut, {to zna~i nastavak `ivota u svjetskoj i evropskoj fudbalskoj porodici ili }e to odbiti i BiH privremeno izbrisati sa fudbalske mape. Samim tim i reprezentaciju izbaciti iz ovog kvalifikaci-

Uzmi ili razvali
onog ciklusa. Kako sada stvari stoje, zna se da se ni{ta ne zna. Bez obzira na kovertirane sankcije, bez obzira na to kakve bi to moglo imati posljedice po ovaj najpopularniji sport u na{oj zemlji, fudbalski ~elnici se i dalje, bar prema izjavama pred ovaj, moglo bi se re}i, historijski skup, poigravaju sudbinama onih koji od fudbala `ive. Politika se kod nas odavno uvukla u sve pore `ivota. Hajde da je to samo politika, nego politi~ki nacionalizam najgore vrste. Prebrojavanje crvenih krvnih zrnaca i geneti~kog materijala odvija se na svim nivoima. Otkriva se, na primjer, kako je ovo bo{nja~ka reprezentacija ili kako u novom statutu ne postoje mehanizmi za{tite nacionalnih interesa i jo{ kojekakvih nacionalnim bojama obojenih izjava. Kao da sport, pa samim tim i fudbal, nije po svojoj izvornoj poruci daleko iznad toga. Zar bi i u N/FSBiH trebalo uvesti Dom naroda, koji bi {titio vitalne nacionalne interese konstitutivnih naroda, a vjerovatno i onih koje podvode pod stavku - ostali. Na terenu igra igra~ kojeg izabere trener ili selektor. Niko nije lud da reprezen-

taciju bira po nacionalnom klju~u. Igraju, valjda, u tom trenutku najbolji. Mo`da bi se trebala promijeniti i boja nacionalnog dresa, pa uz bijele ili plave nadodamo jo{ po jednu tre}inu crveno-plavo-bijele ili malo kockica, obilje`ja susjednih nam reprezentacija. Nekima je malo rasprava i diskusija, pa bi jo{ malo raspravljali i razvodnjavali prijedloge, a ne shvataju da {to se pri~alo - pri~alo se. Predstavnici FIFA i UEFA bili su dovoljno strpljivi sa ljudima koji vode bh. fudbal onako kako vode. Zato je sada u ponudi samo jedan scenarij uzmi ili ostavi. Ili glasaj za novi statut, uskla|en sa statutima FIFA i UEFA, ili slijede sankcije. Zato sa strepnjom ~ekamo dana{nju odluku delegata na sjednici Skup{tine N/FSBiH. Naravno, ima i onih koji navijaju da se predlo`eni statut ne usvoji, kako bi se kona~no stalo ukraj ljudima koji su do sada ovaj sport vodili stranputicom. Ipak, takvi radikalni potezi u stilu razvali sve, pa gradi iz po~etka, nisu do sada na ovim prostorima donijeli ni{ta dobra. Mo`da se, na kraju, ipak treba pozvati na razum. Ako ga je imalo preostalo.

OSVRT

Pi{e: Branko MAJSTOROVI]
branko.majstorovic@oslobodjenje.ba

Politika se kod nas odavno uvukla u sve pore `ivota. Hajde da je to samo politika, nego politi~ki nacionalizam najgore vrste. Prebrojavanje crvenih krvnih zrnaca i geneti~kog materijala odvija se na svim nivoima, potpomognuto pojedinim “objektivnim“ medijima

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POLIGON

11

ANALIZA

Na Istoku Zapad
spokojila Tel Aviv budu}i da Izrael gubi strate{ku dubinu koju je imao u nizu srednjoisto~nih re`ima. Ova sasvim nova generacija Egip}ana je iznenadila samu sebe i zadivila svoje o~eve koji decenijama nisu nalazili na~ina kako da se oslobode represivnog jarma ~ije snove su im sinovi preto~ili u stvarnost.

Aktualni doga|aji na Orijentu su najilustrativniji primjer da snaga sistema nije u represivnom policijskom aparatu jer iz kvaliteta dru{tvenog dogovora proisti~e kvalitet organske vezanosti vojne sile, policijskog aparata kao, uostalom, i drugih segmenata dru{tva
Pi{e: Avdija HADROVI]

U nizu zemalja od Atlantika do Zaljeva nije bilo nikakvog dru{tvenog dogovora. Iz dru{tvenog dogovaranja su isklju~eni svi osim vladara i njihovih poslu{nika. Dugi niz godina se iz blje{tavila dvor(ov)a skoro isklju~ivo vlada(lo) represivnim metodama oslanjaju}i se na vojnu i policijsku (posebno tajnu) silu. Mahom su to manjinski re`imi sa naj~e{}e sumnjivim legitimitetom. Mnogima su klju~eve i legitimaciju uru~ili biv{i kolonizatori vode}i ra~una o ostvarivanju vlastitih strate{kih (ekonomskih, energetskih i politi~kih) interesa u postkolonijalnom, neokolonijalnom i neoimperijalnom periodu. Stare kolonijalne sile su neokolonijalnim i neoimperijalnim metodama krajnje pa`ljivo brinule o ostvarivanju vlastitih interesa u biv{im kolonijama koje su i nakon povla~enja ostale njihova strate{ka dubina. Pa`ljivim politi~kim i medijskim in`injeringom u neoimperijalnom stilu su se na vlas ti u ni zu ze ma lja odr`avale i politi~ke karikature koje su ignorisale stanje vlastitih nacija i njihovih interesa pretvaraju}i na taj na~in cijeli region u vlastitu strate{ku i ekonomsku prazninu. Tako strate{ki ispra`njen prostor je idealna tu|a strate{ka dubina. Stoga imamo ~itav niz entiteta sa ograni~enim suverenitetom. Posebna pri~a je instrumentaliziranje tih politi~kih kreatura i patuljaka u ostvarivanju tu|ih strate{kih interesa. Svjedoci smo kako se ti netransparentni, korumpirani i neljudski re`imi uru{avaju kao kula od karata ispred nepokolebljive i beskompromisne odlu~nosti i ~e`nje naroda za slobodom. Posebno je egipatska revolucija znakovita. Zadivila je Istok. [okirala i paralizirala Zapad u svakom pogledu – na politi~kom, strate{kom, medijskom i svakom drugom planu i, kona~no, one-

Tajni dosjei
Najva`nija stvar koja se dogodila je sadr`ana u ~injenici da su ti narodi uspjeli probiti barijeru straha od vlastitih re`ima koji su demonstrirali beskrajnu aroganciju gu{e}i slobode i dru{tvena gibanja njeguju}i bespogovornu i slijepu poslu{nost centrima mo}i izvan regiona i tako in stru men ta li zi ra ni efi ka sno slu`ili tu|im interesima. Postkolonijalni period za mnoge narode bio je vi{estruko bolniji, nesno{ljiviji i destruktivniji jer su doma}e marionete nadma{ivale biv{e kolonizatore u represivnim i krajnje neljudskim metodama gu{enja sloboda i dru{tvenih gibanja. Brutalnost tajnih policija je prema{ivala srednjovjekovne metode zlostavljanja i mu~enja koja su prouzro~ila neizmjerne patnje miliona ljudi. Hiljade politi~kih zatvorenika su do`ivotno obogaljene usljed neljudskih metoda mu~enja po tamnicama i kazamatima. Svjedoci smo da ostaci tajnih policija u Egiptu i Tunisu spaljuju na stotine hiljada tajnih dosjea boje}i se kompromitacije, a u cilju spa{avanja vlastite ko`e nakon kolapsa krvopijskih i svirepih re`ima. Dijelovi tih dosjea koji su spa{eni od vatrene stihije nepobitno svjedo~e o nenarodnim i barbarskim metodama vladanja i tijesnoj saradnji sa javnim i tajnim obavje{tajnim centrima, a protiv interesa vlastitih naroda. Cijeli sistem (vojska, policija, mediji..) je bio anga`iran za {to du`e odr`anje na vlasti bez obzira na cijenu. Metodama dr`avnog terora se sustavno proizvo-

dio strah kod vlastitog naroda. Brutalnim policijskim obradama po kazamatima re`imi su generirali armije nezadovoljnih. Stoga ve} nekoliko decenija imamo ~itav spektar antire`imskih pokreta koji su potonjih godina, u bezna|u i besperspektivnosti, pribjegavali i oru`anim manifesta ci ja ma ne za do volj stva. Is klju~ivu odgovornost za generiranje i proizvodnju ovih pokreta snose re`imi koji su ih pri tome etiketirali teroristima. Strah i teror je uistinu dolazio s druge strane. Tim nezadovoljnicima je na Zapadu (ne)namjerno pri{i-

EGIPAT Posebno je egipatska revolucija znakovita. Zadivila je Istok. [okirala i paralizirala Zapad u svakom pogledu – na politi~kom, strate{kom, medijskom i svakom drugom planu i, kona~no, onespokojila Tel Aviv budu}i da Izrael gubi strate{ku dubinu koju je imao u nizu srednjoisto~nih re`ima
vena etiketa islamisti~ki, ~ime su se neoimperijalizmu na pladnju ponudile ~etiri neophodne stvari koje mu daju pokri}e i „smisao“ djelovanja: a) strah od opakog neprijatelja, b) alibi za vojnopoliti~ku intervenciju u nizu zemalja koja anga`ira masovnu vojnu industriju pra}enu profitabilnim finansijsko-komercijalnim in`injeringom, c) medijsko i politi~ko pokri}e Izraelu da dokraj~i Palestince i d) alibi za medijsku i politi~ku demonizaciju cijelog korpusa od milijardu i po ljudi?!! Posebno je za vrijeme Busha

Mla|eg otvorena sezona (krivo)lova {irom planete protiv svega {to je nosilo odrednicu „islamski“. Politi~ke strukture Istoka su objeru~ke prihvatile ponudu pa su se njihove policij ske stru ktu re ta kmi~ile u „kon stru kti vnoj“ oba vje {taj noj saradnji sa Zapadom osloba|aju}i se na taj na~in politi~kih protivnika. Obavje{tajna i policijska saradnja je naj~e{}e slu`ila za denunciranje politi~kih protivnika, disidenata i izgnanika bezdu{no im lijepe}i etiketu saradnika AlKaide i sl. Mnogi re`imi su tako ciljanim obavje{tajnim, a „preventivnim“ djelovanjem razorili hiljade izgnani~kih porodica na Zapadu, a mnogima od njih su sudbinu trajno zape~atili – posebno nakon 11. septembra. Tako „konstruktivna“ saradnja je bila va`an instrument za o~uvanje prijestolja jer je nagra|ivana politi~kom, medijskom, finansijskom i ostalim vidovima podr{ke ~itavom nizu re`ima i nji ho vih po ro di ca. Neoimperijalna ma{inerija je zauzvrat ubirala plodove iz tako osigurane strate{ke dubine! Otuda oba diktatora (Ben Ali i Mubarak) vapiju}i su, prije detroniziranja, kao u bunilu ukazivala na taj za njih ~arobni „klju~“ (ostanka na vlasti) borbe protiv terorizma o~ekuju}i podr{ku Zapada. Podr{ka Ben Aliju je pru`ena u vidu totalne medijske ignorancije za razliku od orkestrirane i zaglu{uju}e medijske glorifikacije protesta u Ukrajini i Gruziji prije samo nekoliko godina. U Mubarakovom slu~aju State Department je demonstrirao potpunu zbunjenost i dezorijentiranost, ali o tome drugom prilikom. Ovaj talas protesta - zavr{ni ~in osloba|anja arapske nacije, koja demonstrira fascinantno visok nivo dru{tvene svijesti, iznjedrit }e epohalne promjene ne sa mo na sre dnjo is to~noj dru{tveno politi~koj nego i na globalnoj sceni. Nakon ovoga,

Arapi }e mnogo sadr`ajnije participirati i kontribuirati u globalnim doga|anjima. Do sada su to u njihovo ime ~inili mahom neizabrani predstavnici ili vladari sa zamagljenom legitimacijom koji su nerijetko bili poslu{ne marionete tu|ih centara mo}i. Zajedni~ki imenitelji ovih protesta su: 1. Borba za slobodu i osnovna ljudska prava od Atlantika do Zaljeva. 2. Kolektivna svijest i spoznaja va`nosti konzilijarnog djelovanja. Stoga se nedvojbeno mo`e zaklju~iti da su ovi narodi na najboljem putu da postignu kvalitetan dru{tveni dogovor o ure|enju vlastitih zajednica i da, nakon mnogo stolje}a, stvaraju situaciju da konzilijarno odlu~uju o svojoj sada{njosti, budu}nosti, nacionalnom interesu i, nadajmo se, pravi~nijoj raspodjeli nacionalnog bogatstva.

Reakcije
Otuda se ove revolucije razlikuju od tradicionalnih kojima je cilj bio preuzimanje vlasti. Taj vapaj za slobodom je li{en do sada poznatih parola kojima su pokretane revolucije mahom interesnih grupa ili pojedinaca koji su se nerijetko po preuzimanju vlasti pretvarali u okrutne ma{inerije za ugnjetavanje neistomi{ljenika isklju~uju}i iz dru{tvenog dogovora sve osim sebe. Reakcije se mogu promatrati u najmanje tri nivoa. - Neskrivene simpatije u muslimanskom svijetu; - Pani~an strah i unezvijerenost u blje{tavilu vladarskih dvorova; - Medijska, politi~ka pa i intelektualna paraliziranost Zapada koji je, radi vlastitih i interesa Izra ela, de ce ni ja ma `mi rio podr`avaju}i satrape u nemogu}oj misiji - gu{enja i sputavanja sloboda, dru{tvenih gibanja i demokratizacije dru{tava kao da za demokratiju nije bilo mjesta na Srednjem istoku?!

Vozili smo Ford Focus 2.0 TDCi

Spreman za vrh C segmenta
Test - Opel Astra Sport 1.4 Turbo

Odu{evljenje na svakom nivou
Renault Laguna III 2011.

Novo lice ljepotice

12

CRNA HRONIKA
Pripadnici Odjela krimpo li ci je Stanice javne bezbjednosti Prijedor dostavili su tamo{njem tu`ila{tvu prijavu protiv Mileta Tokmad`i}a (1957) zbog neovla{tenog bavljenja odre|enim zanimanjem. Kako saznajemo iz po li ci je, To km ad`i} je otkupljivao zlato i druge plemenite metale na podru~ju Prijedora, iako za takvu djelatnost nije imao potrebno odobrenje.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Otkupljivao zlato, pa zaradio prijavu

Obijene ku}a i firma Cerkomerc

Bijeljinskoj policiji prijavljene su dvije te{ke kra|e, provala u ku}u i preduze}e Cerkomerc. U Janji kod Bijeljine tokom vikenda je obijena ku}a u vlasni{tvu A. K, iz ko je je ukra de no oko 2.000 eura. U proteklih nekoliko dana provaljeno je i u prostorije preduze}a Cerkomerc u Zvorniku, odakle su nepoznate osobe odnijele dva kompjutera vrijedna oko 1.500 KM.

Tu`ila{tvo BiH

SIPA-i nare|eno da istra`i FUP
zbog odavanja tajnih informacija
Odre|ene ovla{tene osobe objavile su informacije sa oznakom tajnosti, te na taj na~in poku{ale ugroziti istragu protiv organizovane kriminalne grupe Zijada Turkovi}a
Operativni tim Tu`ila{tva BiH, koji radi na istrazi protiv osumnji~enih za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupe sa Zijadom Turkovi}em na ~elu, izdao je naredbu policijskim radnicima Dr`avne agencije za istrage i za{titu - SIPA da provedu istragu te utvrde koje su ovla{tene slu`bene i druge osobe u~estvovale u neovla{tenom davanju informacija sa oznakom tajnosti u tom predmetu, saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH. macije sa oznakom tajnosti, te na taj na~in poku{ale ugroziti istragu u ovom predmetu organizovanog kriminala, koji je jedan od najopse`nijih u postdejtonskoj BiH. Ne zva ni~no nam je pot vr|eno da se radi o posljednjem saop{tenju FUP-a (od petka) u kojem je policija kompletirala istrage slu~ajeva ubistva Marija Toli}a i Wernera Ajdarija, te dostavila izvje{taje protiv Zijada Turkovi}a (45), Milenka Laki}a (38), Rajka Milovanovi}a (31) i Seada Dumanji}a (34). Iz tog saop{tenja FUP-a se moglo ~uti da je Turkovi} organizovao likvidacije Toli}a i Ajdarija, Dumanji} obezbijedio ku}u u kojoj je izvr{en zlo~in, a Laki} ubio Toli}a i Ajdarija, dok je Me mo vi} uklo nio do ka ze, odnosno Toli}ev por{e odvezao na drugu lokaciju. je u sa op {te nju Dr`a vnog tu`ila{tva. Iz FUP-a ju~er nisu `eljeli komentarisati saop{tenje Dr`avnog tu`ila{tva, dok iz SIPA nisu htjeli govoriti o njihovom anga`ovanju u ovoj istrazi. Na kra ju se u sa op {te nju Tu`ila{tva navodi da njihov operativni tim nastavlja istragu u ovom slo`enom predmetu, te se nagla{ava da segment istrage ubistava Toli}a i Ajdarija jo{ nije okon~an, a da }e nakon podizanja optu`nice upoznati javnost sa svim detaljima krivi~nih djela koja su po~inili pripadnici Turkovi}eve organizovane kriminalne grupe.
D. P.

Bez komentara
“Istragom }e se utvrditi da li su odre|ene ovla{tene slu`bene osobe koje su objavile informa ci je, po ve za ne sa osu mnji~enima u ovom predmetu, te da li je davanje informacija ima lo za cilj ome ta nje i ugro`avanje istrage, koja se kontinuirano {iri na nove osobe i doga|aje, kao i da li je zbog davanja informacija ostvarena materijalna korist“, navedeno

Ometanje
Kako je navedeno, postoji sumnja da su odre|ene ovla{tene slu`bene osobe objavile infor-

Zijad Turkovi}

Novo hap{enje u akciji Kamen

Jo{ jedno samoubistvo u Sarajevu

Pritvoren Miroslav Paji}
Sud BiH odredio je ju~er jednomjese~ni pritvor Miroslavu Paji}u, osumnji~enom za organizova ni kri mi nal, odno sno te {ke kra|e i prikrivanje. Paji} je osumnji~en za pripadnost grupi uhap{enoj u policijskoj akciji Kamen u na{oj zemlji koja je provedena s ciljem razbijanja automafije. Podsje}amo, rije~ je o predmetu [emsudin Hod`i} i ostali i grupi od 20-ak osumnji~enih za me|unarodnu preprodaju ukradenih automobila. Ve}ina ~lanova ove grupe se nalazi iza re{etaka, dok je odre|enom brojuosumnji~enihpritvorukinut uz izre~ene mjere zabrane. Kako je saop}eno, Sud BiH je nakon razmatranja podnesenog dokaznog materijala utvrdio da postoji osnovanasumnja da je Paji}po~inio krivi~na djela koja mu se stavljaju na teret. Pritvor mu je odre|en zbog postojanja naro~itih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi pu{tanjem na slobodumogaoponovitikrivi~no djelo ili dovr{iti ve} poku{ano.
Dk. O.

Skok u smrt sa Avazovog tornja
Tridesetsedmogodi{nji Ivan K. iz Mostara (nastanjen u Sarajevu) izvr{io je ju~er samoubistvo skokom sa terase vidikovca koja se nalazi na 36. spratu Avaz Twist Towera u Sarajevu. Zasad nije poznato {ta je ovog 37-godi{njaka nagnalo da sko~i sa visine od 150 metara, te na taj na~in sebi oduzme `ivot. Kako se ju~er moglo ~uti, Ivan K. je pao na plo~nik gara`e Avaz Twist Towera koja se nalazi na ~etvrtom spratu. Iz MUP-a Kantona Sarajevo su nam rekli da je de`urnom operativnom de`urstvu dojava o ovom doga|aju stigla od obezbje|enja Avaz Twist Towera u 10.20 sati. Glasnogovornik MUP-a KS-a Irfan Nefi} nam je rekao da su, osim pripadnika MUP-a, na mjesto doga|aja iza{li i ljekari Zavoda za hitnu medicinsku pomo}, koji su konstatovali smrt Ivana K, te de`urni tu`itelj i vje{tak medicinske struke. Glasnogovornica Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo Jasmina Omi}evi} nam je rekla kako je de`urni tu`itelj nalo`io vanjski pregled tijela, a da }e obdukcija biti obavljena ako se za to uka`e potreba. Tijelo tragi~no preminulog je prevezeno u prosekturu Bare. “U ovom dijelu istrage smo konstatovali da na tijelu nema tragova koji bi ukazivali da je prije doga|aja bilo nasilja, tako da se pretpostavlja kako je rije~ o samoubistvu“, dodala je Omi}evi}. Ina~e, u januaru i februaru u Kantonu Sarajevo je evidentirano {est samoubistava, od ~ega jedno skakanjem sa visine. Tokom 2010. godine na podru~ju Kantona Sarajevo registrovana su 53 samoubistva (22 vi{e u odnosu na 2009. godinu), koja su po~inila 43 mu{karca i deset `ena. Od ovog broja samoubistava {est je izvr{eno skaDk. O. kanjem sa visine.

Uvi|aj obavili pripadnici MUP-a KS-a

Foto: D`. KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

CRNA HRONIKA
Le{ nepoznate `enske osobe u fazi raspadanja prona|en je ju~er u blizini obale kod rijeke Vrbas u banjalu~kom naselju ^esma. Kako nezvani~no saznajemo, le{ je pored obale prona{ao Du{an Vujakovi} iz Banje Luke, te je odmah pozvao pripadnike CJB-a Banja Luka. Obdukcija kojom bi trebalo da se utvrdi identitet i uzrok smrti bi}e obavljeni danas.
Dk. O.

13

Na obali Vrbasa na|en le{ `ene

Povrije|en pri padu sa prikolice

U mjestu Gusovara, op{tina Mrkonji}-Grad, tokom vikenda se dogodila nesre}a u kojoj je povrije|en Bra ne Pa vlo vi} (1949). On je, kako je potvr|eno iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka, pao sa traktorske prikolice, koju je traktorom vukao Du{an Peji}. Pavlovi} je u ovoj nesre}i zadobio povrede desne potkoljenice i kuka, te je preba~en u Klini~ki centar Banja Luka.

MOSTAR Izre~ena presuda Jagi Paurevi}u

Udes na pru`nom prelazu kod Prijedora

Za zlostavljanje

djevoj~ice 6,5
Presudom Op}inskog suda u Mostaru Jago Paurevi} (57) ju~er je osu|en na {est i po godina zatvora zbog spolnog odnosa s djevoj~icom starom dvije godine i devet mjeseci. On je, prema presudi koju je pro~itao sudija Marin Zadri}, progla{en krivim jer je 22. maja pro{le godine u mjestu @itomisli} izvr{io oralni spolni odnos s djevoj~icom iz susjedstva, koja se do{la igrati u njegovom dvori{tu. Ovaj ~in, naglasio je sudija, prekinuo je otac djeteta, koji je Paurevi}a uhvatio na djelu. Prethodno je, prije zlo~ina, majka potra`ila svoju k}erku te je prona{la u dvori{tu ku}e Paurevi}a. On ju je uvjerio da je sve uredu, kazao da mu djevoj~ica ne smeta te majci rekao da se ne brine za njenu sigurnost, nakon ~ega je `ena oti{la ku}i. Nekoliko trenutaka kasnije, otac je krenuo po djevoj~icu i zatekao stravi~an prizor. Ipak je smogao snage i cijeli slu~aj prijavio policiji. Obrazla`u}i donesenu presudu, sudija je dodao da je pritvor Paurevi}u produ`en do

godina robije
Paurevi} osu|en jer je s djevoj~icom od tek dvije godine i devet mjeseci izvr{io oralni spolni odnos
Kombi odba~en sa pru`nog prelaza

@ENA POGINULA U
sudaru voza i kombija
Bahra Had`i} smrtno stradala kada je njen suprug Husein iz za sada nepoznatih razloga zaustavio vozilo na pru`nom prelazu
Bahra Had`i} (57) iz Kevljana poginula je u ponedjeljak u saobra}ajnoj nesre}i koja se desila na pru`nom prelazu u mjestu Petrov Gaj kod Prijedora kada je kombi u kojem se nalazila na mjestu suvoza~a udario teretni voz, koji je saobra}ao na relaciji Prijedor Banja Luka. U ovoj nesre}i te{ko je povrije|en voza~ kombija, odnosno Bahrin suprug Husein Had`i} (59) iz Kevljana. Navodno se voza~ kombija neposredno prije poku{aja prelaska pruge kretao paralelno s prugom, a potom krenuo preko prelaza misle}i da }e uspjeti pre}i prije nego {to voz stigne. Do udesa je do{lo kada je voza~ kombija u jednom trenutku, iz jo{ neutvr|enih razloga, vozilo zaustavio na pru`nom prelazu ko ji je osi gu ran an dre ji nim krstom. U tom trenutku teretni voz je prazan i{ao iz pravca Prijedora prema Omarskoj. Vidjev{i vozilo na pru zi, ma {i no vo|a je odmah po~eo davati zvu~no upozorenje. O~evici ove nesre}e kasnije su pri~ali da se voza~ kombija vjerovatno uspani~io kad je ~uo sirenu, te da nije znao da li da krene naprijed ili se vrati. Kada je odlu~io da krene unazad bilo je prekasno. Voz je silovito udario u prednji desni dio kombija, upravo na mjesto gdje se nalazila `ena. Usljed udara kombi je odletio nekoliko metara, a iz vozila su ispali supru`nici. Potom je Husein Had`i}, iako povrije|en, pri{ao da vidi {ta je s njegovom suprugom, koja je ubrzo preminula u njegovom naru~ju. Iz @eljeznica RS-a re~eno je da je ma{inovo|a postupio propisno i da je vozio brzinom od oko 70 kilometara na sat.
D. P.

Paurevi} i njegov advokat u sudnici

pravomo}nosti presude, te rekao da su odvagane sve ~injenice, ali da je u ovom slu~aju potrebna dru{tvena osuda. “S jedne strane imamo malo dijete, simbol ~isto}e i nevinosti, a na drugoj strani zlo. Dru{tvo ovakvim pojavama mora odlu~no re}i ne” kazao je , Zadri} te dodao da se Sud vodio izjavama roditelja djeteta. Podsjetio je kako je otac na pitanje tra`i li krivi~no gonjenje, odgovorio da ne tra`i, te je samo rekao da je Sud taj koji }e utvrditi krivicu. [to se ti~e imovinsko-pravnog zahtjeva na ime od{tete, otac djevoj~ice je rekao kako bi, ako i dobije neki novac, sve dao u dobro-

tvorne svrhe. Podsje}aju}i i na izjavu majke koja je na isto pitanje odgovorila da bilo kakav zahtjev i novac ne mogu nadomjestiti njene suze i muku, sudija je dodao da roditelji djevoj~ice, iako su o{te}eni, nisu ljudi koji tra`e odmazdu. “Kazna za ovo krivi~no djelo mora da bude primjerena te`ini djela i posljedicama, a njom se mora zaprijetiti kako bi se potencijalni suzdr`ali od ~injenja ovakvih djela“, zaklju~io je sudija Zadri}. Ina~e, dio obrazlo`enje presude je bio zatvoren za javnost zbog za{tite `rtve i porodice.
L. S.

TUZLA Pritvoren 35-godi{nji Alen Ljalji}

Zenica

Nogama izudarao djevojku
Op}inski sud u Tuzli odredio je jednomjese~ni pritvor 35-godi{njem Alenu Ljalji}u iz Tuzle, zbog sumnje da je krajem pro{le sedmice, u iznajmljenoj ku}i u naselju Prokosovi}i kod Lukavca, na jezeru Modrac, nanio te{ke i po `ivot opasne povrede, djevojci sa inicijalima B. G, tako|er iz Tuzle. Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona protiv njega vodi istragu zbog nano{enja te{kih tjelesnih povreda, a pored toga, kao argument vi{e za pritvaranje iz ove institucije su naveli da je rije~ o osobi sklonoj vr{enju krivi~nih djela. Kako saznajemo iz MUP-a TK-a ~iji su pripadnici, po pri ja vi o{te }ene dje voj ke, uhapsili 35-godi{njeg Ljalji}a, fizi~kom napadu na djevojku prethodila je kra}a sva|a. Ljalji} je djevojku, navodno, vi{e puta udario nogama u stomak, zbog ~ega je morala biti zbrinuta na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli, ~iji su ljekari povrede okarakterisali kao opasne po `ivot.
A. [e.

Prijavljeno silovanje maloljetnice

Policijskoj stanici Centar u Zenici prijavljeno je da je u subotu u prigradskom naselju Kanal silovana maloljetna djevojka iz Zenice. Prema prijavi, silovatelj je maloljetnik, tako|er iz Zenice. Iz Odsjeka za odnose sa javno{}u MUP-a ZDK-a su nam potvrdili kako je nakon dokumentovanja krivi~nog djela ju~er popodne protiv mladi}a dostavljen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Zeni~ko-dobojskog kantona. Naredne korake bi trebali poduzeti Tu`ila{tvo i nadle`ni sudija za maloljetnike u Op}inskom sudu u Zenici.
Mi. D.

14

BiH

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Uzroci poplava u Gora`du }e biti poznati u narednim danima
Za obnovu porodili{ta prikupljene 33.000 KM
U humanitarnoj akciji prikupljanja pomo}i za rekonstrukciju i opremanje porodili{ta Kantonalne bolnice “Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu do sada su prikupljene oko 33.000 KM, potvr|eno je iz ove zdravstvene ustanove. Pravna i fizi~ka lica donirala su oko 31.000 KM, a oko 2.000 KM prikupljene su pozivima gra|ana na humanitarni broj, kojim je donirana po jedna KM. Cilj humanitarne akcije, koja je pokrenuta polovinom decembra pro{le godine, stvaranje je boljih uslova za pru`anje zdravstvene za{tite i njegemajkama, posebnobebama u prvimdanimanjihovog`ivota, prenijela je Srna. Iz Kantonalne bolnice upu}en je jo{ jedan apel stanovnicima Livanjskog kantona da daju svoj doprinos humanitarnoj akciji u kojoj bi za rekonstrukciju i opremanje porodili{ta do juna ove godine trebalo prikupiti oko 100.000 KM.

Bosansko Grahovo: Zamjena dotrajalih azbestnih cijevi
Na~elnik Op}ine Bosansko Grahovo Uro{ Maki} izjavio je za Srnu da je u tokurekonstrukcijavodovodnemre`e na podru~ju ove op}ine, za ~iju je realizaciju vlada Japana donirala oko 150.000 KM. Maki} je rekao da ugovor o dodjeli grantovskih sredstava za projekt obnove sistema vodosnabdijevanja na podru~ju ove op}ine potpisan 10. marta ove godine u Sarajevu, te da }e u okviru ovog projekta biti izvr{ena zamjena dotrajalih azbestnih vodovodnih cijevi u du`ini od 3,7 kilometara. Prema njegovim rije~ima, op}ina u posljednjih 15 godina nije imala kvalitetno snabdijevanje vodom, a nova vodovodna mre`a od izvori{ta Pe}i do grada trebalo bi da rije{i problem gubitka vode te pobolj{a pritisak u cijevima.
[tete procijenjene na 13 miliona KM

Bijeljinskoj bolnici darovano 220 doza krvi
U akciji dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom “Darovana krv - spasen `ivot“ koju je organizovalo Dru{tvo do, brovoljnih davalaca krvi Rudar iz Ugljevika, tokom vikenda prikupljeno je 220 boca dragocjene te~nosti koja je donirana Zavodu za transfuziju krvi Op{te bolnice Sveti vra~evi u Bijeljini, javila je Srna. Organizatori isti~u da je cilj prve ovogodi{nje akcije prikupljanje velike koli~ine dragocjene te~nosti kako bi se pomoglo onima ~iji su `ivoti ugro`eni i kojima je krv najpotrebnija. Prema rije~ima predsjednika Dru{tva Rudar Milana Markovi}a, prikupljene koli~ine krvi trebale bi da budu dovoljne za potrebe bijeljinske bolnice do organizovanja naredne akcije. “Veoma smo zadovoljni odzivom dobrovoljnih davalaca i ono {to nas posebno raduje, jeste odziv velikog broja mladih, a ve} poznatim davateljima pridru`ili su se i neki novi koji su hrabro podr`ali ovu plemenitu akciju“, rekao je Markovi}. Akciji se odazvalo se oko 30 udru`enja dobrovoljnih davalaca iz Srbije i RSa i vi{e od 230 dobrovoljaca.

Priroda ili ipak ljudski faktor?
Od procjena stru~nog tima zavisi}e odluka o pokretanju eventualnih tu`bi protiv hidroelektrana Mratinje i Vi{egrad
Ekspertni tim koji je formirala Op}ina Gora`de s ciljem utvr|ivanja uzroka decembarskih poplava svoj dio posla trebao bi zavr{iti do kraja ovog mjeseca. Od tih stru~nih analiza i procjena zavisi}e i odluka Op}ine Gora`de o eventualnim tu`bama protiv hidroelektrana Mratinje i Vi{egrad, ukoliko se poka`e da je ovoj prirodnoj katastrofi doprinio ljudski faktor.

Pomo} i donacije
Zvani~ni izvje{taji nezavisne komisije, koja je radila na procjenama{teta od decembarskih poplava u Gora`du, pokazuju da se radi o ogromnim {tetama na stambenim objektima, poljoprivrednim i drugim dobrima te privrednim objektima. Komisija je ustanovila da se radi o materijalnoj {teti koja se procjenjuje na vi{e od 13 miliona maraka, a ko je kriv za velike poplave koje su pogodile Gora`de, trebalo bi biti poznato u narednim danima. Naime, stru~ni tim je skoro okon~ao svoj dio posla, a upravo na temelju stru~nih analiza i procjena bi}e utvr|en i stvarni uzrok: priroda ili ljudski faktor. Podsje}amo, Op}ina Gora`de je ve} ranije najavila da }e od zvani~nih procjena
Sanacije jo{ traju

Novi krov sportske dvorane
Na objektu gradske sportske dvorane u Livnu zavr{eni su radovi na rekonstrukciji krova, a vrijednost ovog projekta je 180.000 KM, potvrdio je komunalni referent Op}ine Livno Ante Knez. Knez je, kako prenosi Srna, izjavio da je na objektu dvorane postavljen novi krov, a da }e ove godine biti ure|ena i fasada dvorane i postavljen novi parket. Prema njegovim rije~ima, finansijska sredstva za ove projekte izdvojena su iz op}inskog bud`eta.

Aerodromu Banja Luka 600.000 KM
Vlada RS-a donijela je na posljednjoj sjednici odluku da se za potrebe finansiranja Aerodroma Banja Luka, jedinog aerodroma u RS-u, obezbijedi 600.000 KM, radi obezbje|ivanja nesmetanog i bezbjednog odvijanja aviosaobra}aja, prenijela je Srna. “S ciljem razvoja vazdu{nog saobra}aja, Vlada RS-a ranije je izvr{ila dokapitalizaciju preduze}a Aerodromi RS-a ula`u}i zajedno sa manjinskim akcionarima vi{e od osam miliona KM iz kojih je finansirana obnova opreme i rekonstrukcija instalacija za opslu`ivanje vazduhoplova i putnika“, saop{teno je iz Ministarstva saobra}aja i veza RS-a.

stru~njaka iz ove oblasti zavisiti odluka o pokretanju eventualnih tu`bi protiv hidroelektrana Mratinje i Vi{egrad, od kojih }e se, ukoliko se doka`e da je krivac ljudski faktor, tra`iti nadoknada {teta. A u me|uvremenu, saniranje katastrofalnih posljedica koje je Drina ostavila za sobom jo{ tra je. Broj ne po ro di ce ~ekaju na povratak u svoje domove koji su u potpunosti uni{teni. Pomo} se prikupljala {irom BiH, ali i iz drugih zemalja te su u Gora`de stigle brojne donacije u raznim vidovima pomo}i kako bi se `ivot porodica koje su pogo|ene poplavama {to prije

normalizirao. No, zimski uslovi nisu dozvolili zna~ajnije sanacije objekata, koje }e biti intenzivirane dolaskom ljep{eg vremena.

Gra|evinski materijal
Op}ina Gora`de nastoji ispuniti ranije dato obe}anje da bi se sve porodice do maja trebale vratiti ku}ama. Ve} je dodijeljenzna~ajan dio donacija,a pored ostalog, ovih dana uprili~eno je potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za sanaciju poplavljenih stambenih objekata. Ugovore je ovoga puta potpisalo 48 porodica kojima }e biti dodijeljen gra|evinski materijal u ukupnoj vrijednosti od 80.000 KM. Korisnici donacije du`ni su izvr{iti ugradnju materijala u roku od 30 dana, a u Op}ini se nadaju da }e do kraja aprila u potpunosti biti sanirani svi poplavljeni stambeni objekti. A. H.

^EKA SE LJEP[E VRIJEME Brojne porodice ~ekaju na povratak u svoje domove koji su potpuno uni{teni. Me|utim, zimski uslovi nisu dozvolili zna~ajnije sanacije objekata, koje }e biti intenzivirane dolaskom ljep{eg vremena

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

BiH
Rizah Rizo Halilkadi}, snimatelj i monta`er TV1

15

Zgrada za Kajaka{ki klub
Planovi za ljep{e i urbanije Gora`de

i ure|enje {etali{ta
Objekat za Kajaka{ki klub Buk planiran kao vi{enamjenski. Svoj prostor tu }e imati JKP 6. mart i slu`ba CZ-a
Op}ina Gora`de u toku ove godine planira niz aktivnosti sa ciljem da grad dobije {to ljep{i i urbaniji izgled. Jedna od tih akcija je ure|enje prostora male pijace sa kojeg su nedavno uklonjeni kiosci. U neposrednoj blizini gradit }e se zgrada za Kajaka{ki klub Buk te urediti {etali{te na lijevoj obali Drine. - Dio prostora nekada{nje male pijace planiran je za zelene povr{ine i park, a onda slijedi gradnja zgrade za Buk, koja je planirana kao vi{enamjenski objekat. Svoj prostor tu }e imati JKP 6. mart, manji dio zgrade koristi}e i slu`ba Civilne za{tite op}ine Gora`de, dok }e najvi{e prostora pripasti Kajaka{kom klubu. Smatramo da oni zaista zaslu`uju reprezentativni objekt s obzirom na brojne sportske uspjehe postignute u prethodnih nekoliko godina. Mi smo ve} aplicirali vi{im nivoima vlasti i Fondaciji “Odraz“ i imamo obe}anja da }e nam pomo}i kako bismo {to prije krenuli sa izgradnjom, naglasio je Muhamed Ramovi}, na~elnik Op}ine Gora`de. On je jo{ jednom istakao da je uklanjanje {tandova sa male pijace ura|eno u skladu sa svim propisanim zakonskim

Ljubav - moto za sve
KAMERA - Sa kamerom sam se upoznao 1991. godine, a bio je to panasonic VHS modelpopularan u to vrijeme. Snimao sam ro|endane, svadbe, veselja, pa i neke nemile doga|aje. Sama mogu}nost da se izrazimkrozradnju u ~etvrtastom ekranu stvorila je u meni neizmjernu ljubav prema kameri, a kasnije i prema monta`i snimljenog materijala. USAVR[AVANJE - Profesionalno se bavim kamerom od 1993, krozposlovnianga`man na prvoj privatnoj televiziji u BiH i ex-Jugoslaviji NTV ZETEL-u. Imao sam priliku da se usavr{avam kroz razne radionice i seminare kao {to su BBC {kola, Internews {kola o produkciji dokumentarnog filma i sli~nim edukativnim projektima. Ljubav prema kameri je odredila i moj poslovni uspjeh, a kao i ve}ina mojih kolegaposlijega{enjaZETEL-a promijenio sam nekoliko medijskih ku}a. Trenutno sam uposlenik TV1, nove TV stanice na ovim prostorima, nove ne samo po datumu nastanka nego i po samom konceptu rada “Breaking News“ ^ast i zadovoljstvo mi je . {to sam ~lan te ekipe. Trudim se da kvalitetom svog rada i zalaganjem ne zaostajem za nekim stranim i respektabilnim TV ku}ama jer na taj na~in mogu najbolje da doprinesem razvoju i kvalitetnom programu. PORODICA - Suprugu Majdu sam upoznao 2004. Rodila se ljubav, a sve to zavr{ilo je sretnim brakom u kojem smo ~etiri godi-

Sa obale uklonjene gomile sme}a

RAMOVI] Uklanjanje {tandova sa male pijace je ura|eno u skladu sa svim zakonskim normama. Trgovci koji su tu radili ne}e ostati bez posla, njima }e biti ponu|eni poslovni prostori
normama. Trgovci koji su tu radili ne}e ostati bez posla, njima }e biti ponu|eni poslovni prostori. - Onima koji su radili na pijaci ponudi}emo mogu}nost da uzmu u najam neki od poslovnih prostora u raznim dijelovima grada. Isto tako, dodijelit }emo jednu lokaciju i za zelenu pijacu, jer ne `elimo da se poljoprivredni proizvodi prodaju na magistralnom putu i pra{ini kao {to se to sada de{ava, ali prije toga moramo provesti sve zakonske mjere, isti~e Ramovi}. Ina~e, radnici JKP 6. mart su uklonili gomile sme}a koje su nesavjesni gra|ani ostavljali uz obale Drine tokom zimskog perioda, za {to je Op}ina Go ra`de iz dvo ji la A. H. 15.000 KM.

ne. Mi{ljenja sam da je potrebno da svako ljudsko bi}e ima nekog za iskren razgovor, dru`enje i psihi~ku relaksaciju, ljubav i na kraju krajeva biolo{ki opstanak. Poslije napornog radnog dana opu{ta {oljica kafe uz razgovor sa voljenom osobom. Mislim da je porodica taj dio zdrave pokreta~ke snage ~iju energiju crpim u te{kim trenucima. Narod koji ima zdravu i stabilnu porodicu ima i jaku i stabilnu dr`avu. ZENICA - Mojastvarnaljubav je u najvi{e doprinijela da razvijem ove dvije prethodno navedene. Ljubavpremarodnomgradu, ma kakav on bio, zadr`ala me u Zenici i u najte`im ratnim godinama gdje sam pro{ao sve crne trenutke sa familijom i sugra|anima. Poslijeratni period ~ini mi se da je jo{ te`i, ekonomski i privredni razvoj grada poslije rata neminovno sa sobom nose i problem kakav Zenica danas ima, ekologija, nepravda, nepotizam i mnogi drugi. Ipak, to je moj grad, to je moja velika ljubav i naravno iz njega ne namjeravam nikud!
Mi. D.

Delegacija iz Srbije posjetila UKC Tuzla

Uspje{na primjena PACS/RIS sistema
Delegacija iz institucija uklju~enih u projekte unapre|enjazdravstvenogsistema Republike Srbije posjetila je Univerzitetsko-klini~ki centar u Tuzli, gdje se razgovaralo o PACS/RIS sistemu, koji omogu}ava kompletnu obradu, distribuciju i arhiviranje radiolo{kih slika i pisanih nalaza u elektronskoj formi. Ina~e, ovaj sistem je implementiran i uspje{no radi u UKC-u Tuzla od 2008. “Prema preporukama kompanije AGFA i saznanja o uspje{noj primjeni PACS/RIS sistema u UKC-u, `eljeli smo uspostaviti saradnju, ste}i saznanja o radu ovog sistema i zato smo organizovali ovu posjetu“ rekla je Nada Teodosije, vi}, koordinatorica IKT jedinice srbijanskog Ministarstva zdravlja. Prema rije~ima Harisa Huseinagi}a, direktora Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC-a, uvo|enjem PACS/RIS sistema, pored finansijskog zna~aja, smanjeno je i vrijeme potrebno za uspostavljanje dijagnoze, ukinute su liste ~ekanja, ali i zna~ajno pobolj{an proces rada. Doktor Huseinagi} je naglasio da se od uvo|enja ovog sistema dnevno uradi oko 300 CT pretraga i izme|u {est i 10 snimanja magnetne rezonance. Nihad Me{anovi}, direktor Sektora za informacione tehnologije UKC-a Tuzla, gostima iz Srbije je prezentovao osnovne karakteristike ovog sistema, koji je zasnovan na najmodernijoj WEB tehnologiji i opremljen naprednim softverskim alatima za primjenu u razli~itim oblastima dijagnostike. S. K.

Posjeta JU Dom-porodica u Zenici

Izvi|a~i iz Nemile obradovali mali{ane

Pedesetak ~lanova Odreda izvi|a~a “Safet Ribi}“ Nemila nedavno su se opet na{li na ispitu humanosti i solidarnosti. Predvo|eni vo|ama, skauti su posjetili vr{njake {ti}enike iz zeni~kog dje~jeg doma “Dom-porodica“. Upoznati se sa {ti}enicima doma, djecom i omladinom li{enom roditeljskog staranja, porazgovarati sa njima, uru~iti im poklone, poigrati se s njima, bila je velika `elja svakog od 54 izvi|a~a. Prvi zadatak bio je okupljanje ispred izvi|a~kih prostorija u Nemili, pa onda odlazak na `eljezni~ku stanicu, potom ukrcavanje na voz. Po dolasku u Zenicu pje{ice su se, kako su izvi|a~i navikli, uputili u naselje Crkvice, gdje je Dom. U ugodnom razgovoru sa {ti}enicima i vaspita~ima, dan je pro{ao kao dlanom od dlan. Od osoblja Javne ustanove saznali su da je Dje~ji dom Zenica zbrinuo vi{e od 100 {ti}enika, od kojih 30 najmla|ih (bebe i mali{ani pred{kolskog uzrasta). Vaspita~i i djeca bez roditeljskog staranja srda~no su zahvalili na poklonima, me|u kojima se na{lo dosta igra~aka, teka i {kolskog pribora, ali i slatki{a. Izvi|a~i su se uvjerili da su {ti}enicima Dje~jeg doma, zahvaljuju}i pa`nji i izuzetnom zalaganju osoblja, obezbije|eni dobri uslovi `ivota i {kolovanja, a dru`enje sa malim doma}inima iskoristili su za promociju rada svoga odreda, te upoznavanje mali{ana sa ljepotom i {armom izvi|a~kih akcija.
Mi. D.

16

REGION

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Poruka hrvatskog generala Ante Gotovine uo~i presude

Nema potrebe za prosvjedima
Nekoliko hrvatskih braniteljskih udruga najavilo okupljanje na sredi{njem zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a 16. aprila, dan nakon presude Me|unarodnog kaznenog suda Gotovini, Ivanu ^ermaku i Mladenu Marka~u
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Hrvatska javnost i{~ekuje presudu 15. aprila

Nema potrebe za organiziranjem prosvjeda, prenio je odvjetnik Luka Mi{eti} poruku hrvatskog generala Ante Gotovine iz ha{kog pritvora, nakon {to je nekoliko hrvatskih braniteljskih udruga najavilo okupljanje na sredi{njem zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a 16. aprila, dan nakon najavljene presude Me|unarodnog kaznenog suda za ex-Yu u Haagu (ICTY) za trojicu hrvatskih generala Gotovinu, Ivana ^ermaka i Mladena Marka~a. „Uvjereni smo da je jedina pravedna presuda osloba|aju}a i da }e Gotovina u vrijeme najavljenih prosvjeda ve} biti na putu za Hrvatsku“, kazao je odvjetnik Gotovine Mi{eti}.

Izme|u redaka
S druge strane, kako je konstatirao, ~udno je da netko poziva na prosvjede tri tjedna prije objave presude. „Ako ima informacija o tome

kako }e presuda biti osu|uju}a, moraju otkriti odakle im takvo {to, ipak, siguran sam da nitko takvu indiskretnu informaciju nema“, pojasnio je odvjetnik Mi{eti}. Zanimanje hrvatske javnosti, ali i emocije gra|ana sve su intenzivniji kako se bli`i 15. april, dan objavljivanja ha{ke presude trojici hrvatskih generala. Mediji su prethodno i javili o okupljanju 16. aprila u sredi{tu Zagreba koje su braniteljske udruge prijavile zagreba~koj policiji, pitaju}i se izme|u redaka {to bi ta dodu{e neslu`bena informacija mogla zna~iti. Dok Hrvatska o~ekuje presudu hrvatskim generalima, Inicijativa braniteljskih udruga okupljena pod sloganom Stop progonu hrvatskih branitelja organizira 15. aprila na centralnom zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a pra}enje direktnog tv-prijenosa objavljivanja presude Tribunala iz Haaga. Su|enje je trajalo dvije i pol godine, a tu`itelji Tribunala do-

kazivali su krivnju Gotovine, ^ermaka i Marka~a du`e od godinu dana. Tu`iteljstvo je zatra`ilo da se hrvatski generali optu`eni po zapovjednoj odgovornosti proglase krivima za zlo~ine po~injene nad lokalnim srpskim stanovni{tvom tijekom i nakon oslobodila~ke operacije Oluja 1995. te da ih se osudi na ukupno 67 godina zatvora. Za glavnog vojnog zapovjednika operacije generala Gotovinu zatra`ena je zatvorska kazna od 27 godina, za zapovjednika specijalne policije Marka~a 23, a za vojnog zapovjednika Knina nakon {to je ovaj grad oslobo|en ^ermaka 17 godina zatvora. Obra na je za tra`ila oslo ba|aju}e presude i odbacila sve tvrdnje o odgovornosti svojih branjenika. Ukupno 303 radna dana potro{eno je na rasprave, otvorene i zatvorene sjednice, iskaze je dalo 145 javnih i tajnih svjedoka (81 svjedok tu`iteljstva, 57 svjedoka obrane, naknadno su suci pozvali jo{ 7 svjedo-

ka), a za vrijeme sudskog procesa iznesena je i obimna dokazna dokumentacija, uklju~uju}i i mnogo povjerljivih dokumenata koje javnost nije niti vidjela. Zanimanje za ovaj sudski rasplet ili „zavr{ni ~in sudskog rata oko Oluje“ kako ga se nazivalo u dijelu hrvatske javnosti je ogromno. U kontekstu tajminga objavljivanja presude jo{ ranije su uo~ene „~udnovate“ koinciden ci je, po se bi ce u svje tlu va`nih da tu ma u di na mi ci hrvatskih pristupnih pregovora s Europskom unijom i njihove zavr{nice. Presuda koja }e biti objavljena 15. aprila je prvostupanjska, a dru gos tu panj ska pre su da o~ekuje se nakon `albenog postupka koji bi trebao biti, kako se tvrdi, okon~an krajem 2011. ili po~etkom 2012. godine, {to }e najvjerojatnije koincidirati sa zavr{etkom pregovora Hrvatske s EU. Oni koji su uo~ili ove „~udnovate koincidencije“ ipak su isticali kako ne vjeruju u teori-

je urote, ve} su zaklju~ivali: to su ~injenice. Jedna od ~injenica ko ja je sa ha {kog su|enja, izme|u ostaloga, u hrvatskoj ja vnos ti os ta la po se bno upam}ena jest moment iz finala ovog maratonskog procesa kada se prilikom izno{enja zavr{nih rije~i tu`iteljstva i obrane hrvatski generali nisu obratili Sudskom vije}u, iako su prema proceduri imali pravo to u~initi.

Lincoln
„Hajde da imamo vjeru da je pravo mo} i, hajde da u toj vjeri do samog kraja u~inimo {to je na{a du`nost. Ovo je jedan kompliciran i te`ak predmet, mi Sudskom vije}u u ime generala Gotovine sada ka`emo da je prava stvar generala Gotovinu osloboditi od svih optu`bi i poslati ga ku}i njegovoj obitelji“ ci, tirao je ameri~kog predsjednika Lincolna jedan od branitelja iz odvjetni~kog tima generala Gotovine u zavr{nici su|enja.
Jadranka DIZDAR

Biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}

Crkva dovodi u pitanje Ha{ki sud
Poziv vjernicima biskupske komisije Iustitia et pax da idu}a tri petka mole i poste “za pravednu presudu na{im generalima” u Haagu eminentno je politi~ki potez koji s vjerom ni s poslanjem Crkve nema ama ba{ nikakve veze, isti~e Mesi}
Biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} ju~er je ocijenio da biskupska komisija Iustitia et pax pozivom vjernicima da idu}a tri petka mole i poste za “pra vednu pre sudu“ hrvatskim generalima u Haagu sugerira sumnju da presuda ne}e biti pravedna, odnosno dovodi u pitanje Ha{ki sud, ~ime se Crkva, smatra, jo{ jednom svrstava na stranu onih koji se protive kako priznavanju, tako i sankcioniranju ratnih zlo~ina po~injenih na hrvatskoj strani, javlja Fena. “Poziv vjernicima biskupske komisije Iustitia et pax da idu}a tri petka mole i poste ‘za pravednu presudu na{im generalima’ u Haagu eminentno je politi~ki potez koji kako s vjerom, tako ni s poslanjem Crkve, nema ama ba{ nikakve veze“ isti~e Mesi} u saop}enju. , Mesi} isti~e da su su|enja za konkretne ratne zlo~ine, “suprotno tezama koje se u javnosti podvaljuju kao poslovi~no ku ka vi~je ja je“, ni su su|enja Domovinskom ratu niti se on njima kriminalizira, ve} upravo suprotno - kada bi Hrvatska bezrezervno stala iza svega {to se na hrvatskoj strani doga|alo za vrijeme rata, upozorava, prihvatila bi kao dr`ava te u ime svih gra|ana, me|u kojima i branitelja, kolektivnu odgovornost za djela pojedinaca koji bi time bile amnestirani. tia et pax svojom izjavom, kao i najavom nove dva dana uo~i izricanja ha{ke presude generalima, dodatno zao{trava stanje na doma}oj unutarnjopo li ti~koj sce ni uo~i par la mentarnih izbora. “Oni koji pozivaju na post i molitve za umirovljene generale prije dono{enja presude to savr{eno dobro znaju“, navodi biv{i predsjednik. Napominje da je deset godina obna {ao pred sje dni~ku du`nost na koju su ga dva puta uvjer lji vom ve}inom bi ra li gra|ani, da je za mandata smatrao svojom du`no{}u govoriti u njihovo ime, te da svojom du`no{}u i obvezom to smatra i sada, “s time da nakon isteka mandata govorim kao jedan od njih - gra|anin Republike Hrvatske zabrinut za budu}nost na{e zemlje“.

Tenzije
“Lustitia et pax svjesno preuzima na sebe odgovornost za dodatno podizanje tenzija u na{em dru{tvu koje odre|eni politi~ki krugovi i mediji ionako ve} tjednima podgrijavaju, indirektno - ali ne manje prozirno i jasno - pozivaju}i na prosvje de (mo`da i ne re de?) u slu~aju osu|uju}ih presuda“, navodi u saop}enju. One koji ne znaju, ili `ele zaboraviti, Mesi} podsje}a da je Hrvatska inicirala osnivanje Ha{kog suda te Ustavnim zakonom obvezala svakog gra|anina da sura|uje sa Sudom i prihva}a njegove odluke, kako onaj koji bude osu|en, tako i svaki drugi“.

Mesi}: @eli li Crkva teret zlo~ina pojedinaca prevaliti na cijeli hrvatski narod?

Zao{travanje
“Pitam: `eli li Crkva teret zlo~ina pojedinaca prevaliti na cijeli hrvatski narod, odnosno sve gra|ane Republike Hrvatske? I za{to?” stoji u saop}enju. , Mesi} ocjenjuje da je Iusti-

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Zagreb ne dozvoljava da Srbija izigrava mini Haag

VIJESTI

Hitno sazvati regionalnu konferenciju
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Cilj hrvatskih vlasti, ali i pravnih stru~njaka, jeste da se ne ponovi slu~aj vukovarskog branitelja i biv{eg logora{a srbijanskih koncentracijskih logora Tihomira Purde

Sastanak u Smederevu
Neformalni trilateralni sastanak na kojem }e se srbijanski predsjednik Boris Tadi} sastati s predsjednicom hrvatske vlade Jadrankom Kosor i slovenskim premijerom Borutom Pahorom bit }e odr`an u petak u srbijanskom gradu Smederevu, javlja Dnevnik.hr Sastanak }e, kako je precizirano, biti odr`an u vili Zlatni breg. To }e biti njihov drugi sastanak, nakon {to je prvi neformalni sastanak du`nosnika triju dr`ava odr`an po~etkom marta 2010. godine u slovenskom gradu Ptuju. Izme|u ostalog, tada je bilo rije~i o me|usobnim odnosima triju zemalja kao i ja~anju gospodarske suradnje te je tako|er dogovoreno da se takvi sastanci odr`avaju i ubudu}e.

Predsjednica hrvatske Vlade Jadranka Kosor odr`ala je ju~er u zagreba~kim Banskim dvorima radni sastanak s hrvatskim pravnim stru~njacima, predstavnicima Dr`avnog odvjetni{tva RH i Akademije pravnih znanosti na kojem su se analiziralipravniaspektiZakona o organizaciji i nadle`nosti dr`avnihorganau postupku za ratne zlo~ine Republike Srbije. „Temeljem pravne analize zaklju~eno je da se hitno potakne organizacija regionalne konferencije na kojoj bi se usuglasili pravni standardi radi ja~anja pravne sigurnosti i regionalne suradnje u predme tima ratnih zlo~ina“, objavljeno je iz Ureda za odnose s javno{}u Vlade RH odmah nakon sastanka.

Su|enje pumama
Pitanje je dana kad }e se dogoditi novi slu~aj Purda

Akcija
Osim ovog sa`etog slu`benog priop}enja ostali detalji o eventualnim konkretnim zaklju~cima s ovog sastanka zasad su nedostupni javnosti. Ova akcija hrvatske Vlade je o~ekivana. Rije~ je o radnom sastanku na kojem se raspravljalo o pravnoj pomo}i hrvatskim braniteljima. To je, ustvari, nastavak sastanka premijerke Kosor s vode}im doma}im pra vnim ek sper ti ma, odr`anom tako|er u sjedi{tu Vlade RH prije dvadesetak dana. Ugledni zagreba~ki pravnik @eljko Horvati} tada je najavio kako }e se jasnim pravnim argumentima potaknuti inicijativa da se rje{enja u spomenutom srbijanskom zakonu tuma~e u svim dr`avama regije „na na~in koji }e podi}i razinu pravne sigurnosti“ . Horvati} je tada istaknuo da je Hrvatskoj u interesu da se odnosi s dr`avama u regiji odvijaju na temelju pravne pomo}i i me|usobne suradnje, ali „da se izbjegnu svi slu~ajevi zlouporabe i da se

preventivno za{titi od zlouporaba ili od {teta koje bi moglo nanijeti dugotrajno zatvaranje 50 pa i vi{e dana kao {to je bilo u slu~aju Purda“ . Ukratko, cilj hrvatskih vlasti, ali i pravnih stru~njaka, jeste da se ne ponovi slu~aj vukovarskog branitelja i biv{eg logora{a srbijanskih koncentracijskih logora Tihomira Purde, koji je u ekstradicijskom pritvoru u BiH ~amio gotovo dva mjeseca ~ekaju}i da se rije{i zahtjev da ga se izru~i Srbiji. Srbijansko pravosu|e teretilo je ovog branitelja Vukovara za navodni ratni zlo~in u Vukovaru 1991. na temelju iznu|enog priznanja, dobivenog pod prisilom, torturama i raznim oblicima mu~enja u logoru na teritoriju Srbije 1991/92. Pravosudna tijela RH ekspresnom su istragom utvrdila da u slu~aju Purde nema nikakvih elemenata za pokretanje kaznenog progona, a nad njegovom neizvjesnom sudbinom danima i no}ima o~ajavala je cijela Hrvatska. Slu~aj Purda kreirala je upravo primjena tog srbijanskog zakona. Mada, ima i puno kompleksnijih poja{njenja: da je rije~ o namjeri Srbije da destabilizira cijelu regiju, djelovanju srbijanskih obavje{tajnih struktura

protiv Hrvatske i Bosne i Hercegovine, „specijalnom ratu“ protiv Hrvatske kako bi se zaustavio njezin put prema EU, te reakciji na najavu iz Hrvatske o podizanju optu`nice protiv nekada{njeg {efa KOS-a generala JNA Aleksandra Vasiljevi}a zbog ratnih zlo~ina u logorima na teritoriju Srbije 1991/92. itd. U ovom srbijanskom zakonu koji datira jo{ iz 2003, kako se ocjenjuje, naro~ito je sporan ~lanak 2. kojim se Srbija proglasila nadle`nom za sva djela vezana za ratne zlo~ine koji su se dogodili na podru~ju cijele ex-Jugoslavije i to od 1. januara 1991. godine. Srbija ima ambiciju izigravati „mini Haag za kompletan prostor biv{e Juge“ i na temelju tog zakona „glumi nekakvog regionalnog policajca“, upozorili su u me|uvremenu pojedini hrvatski od vje tni ci i po li cij ski stru~njaci. Pitanje je dana kad }e se dogoditi novi slu~aj Purda, isticali su tada doma}i pravni eksperti. U me|uvremenu dogodio se slu~aj uhi}enja generala Armije BiH Jovana Divjaka, simbola obrane Sarajeva, tako|er zbog navodnog ratnog zlo~ina i po tjeralici iz Beograda. Ovaj slu~aj ponovo

je {okirao Hrvatsku i potaknuo niz burnih reakcija. Uz to, hrvatska javnost je zgro`ena ne samo zbog slu~aja uhi}enja Purde prilikom poku{aja ulaska u BiH nego je i obavijen razgovor s legendom obrane Vukovara ravnateljicom vukovarske bolnice dr. Vesnom Bosanac zbog navodnih ratnih zlo~ina od prije 20 godina, a koji je obavila hrvatska policija isto tako izazvao ogroman gnjev hrvatskih gra|ana, pogotovo branitelja.

^etvorica biv{ih pripadnika 7. gardijske brigade Pume ju~e su na zagreba~kom @upanijskom sudu svjedo~ili o zarobljavanju {estorice srpskih vojnika u akciji Maestral 1995. koji su, po tvrdnjama tu`iteljstva, kasnije ubijeni po zapovjedi pokojnog hrvatskog generala Ivana Korade, javlja Fena. Za taj zlo~in optu`ena su sedmorica pripadnika Puma, a njihovi su suborci saslu{ani kao prvi od 40-ak predlo`enih svjedoka tu`iteljstva. Rije~ je o pripadnicima jedinice koja je u akciji Maestral u {umama iznad Glamo~kog polja nai{la na vozilo u kojem su bili vojnici Republike Srpske, me|u kojima i jedan major obavje{tajne slu`be.

Tjeralice
Najmanje 15.000 ljudi okupilo se tada na zagreba~kom Trgu bana Jela~i}a pod sloganom „Ne damo hrvatske branitelje“ izvikuju}i: „Mi smo , Purdini, Purda je na{!“ . I za Purdom i za dr. Bosanac raspisane su me|unarodne Interpolove tjeralice po nalozima iz Srbije, a prema neslu`benim izvorima, temeljem istog srbijanskog zakona Tu`iteljstvo za ratne zlo~ine iz Beograda zatra`ilo je od hrvatskog Dr`avnog odvjetni{tva preispitivanje borbene operacije postrojbe specijalne policije Alfa na podru~ju Velebita za vrijeme legitimne oslobodila~ke operacije Oluja.
Jadranka DIZDAR

Potkupljivost politi~ara
Slu~aj zastupnika u Evropskom parlamentu Zorana Thalera slovenska javnost do`ivljava kao potvrdu da je me|u vode}im politi~arima mnogo korupcije koja ostaje neka`njena, pokazala je anketa ljubljanskog Dela, objavljeno u ponedjeljak. Na anketno pitanje koliko je korupcija prisutna me|u slovenskim politi~arima, 74,8 posto ispitanika navelo je da je korupcije jako puno. Anketa je provedena nakon {to je britanski Sunday Times objavio da je nekada{nji slovenski ministar vanjskih poslova Thaler bio spreman primiti mito za podno{enje amandmana u Evropskom parlamentu, koji je trebao koristiti izmi{ljenom ruskom biznismenu Andreju, kojeg je Thaler nagovarao i na dokapitalizaciju njegove turisti~ke firme u Sloveniji.

Srbijanski zakon protivan konvencijama UN-a
Hrvatski pravni eksperti predali su hrvatskoj Vladi nau~nu studiju u kojoj su konstatirali da je srbijanski Zakon o organizaciji i nadle`nosti dr`avnih organa u postupku za ratne zlo~ine Republike Srbije iz 2003. proti van stan dar di ma ka ko evropske civilizacije, tako i konvencijama Ujedinjenih naroda, javlja Fena. Srbija je temeljem Zakona o or ga ni za ci ji i na dle`nosti dr`avnih organa u postupku za ratne zlo~ine pokrenula postupke protiv hrvatskih branitelja, pa je tako po~etkom januara na temelju srbijanske potjernice u BiH uhap{en Tihomir Purda, koji je kasnije pu{ten, a u srbijanskom pritvoru jo{ se nalazi Veljko Ma ri}, uha p{en u apri lu pro {le go di ne na gra ni~nom pre la zu izme|u Bugarske i Srbije.

18

SVIJET

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

JAPAN Mjerenja 30 metara od reaktora 5 i 6

U moru 1.150 puta vi{e RADIOAKTIVNOG JODA
Gvozdena kupola
Izraelska armija je tokom vikenda razmjestila na jugu zemlje kraj Bersheve novi sistem za odbranu do raketa, nazvan Gvozdena kupola, javlja Fena. Komponente baterije, koja uklju~uje lansirne rampe, radar, kontrolni sistem i monitor, razmje{tene su nekoliko kilometara jedna od druge na pustinjskom terenu, javila je izraelska {tampa. U decembru 2008. godine Izrael je zapo~eo tronedjeljnu vojnu operaciju na pojas Gaze u odgovoru na raketiranje i miniranje. U toj operaciji ubijeno je oko 1.400 Palestinaca, od kojih mnogo civila. Trinaest Izraelaca, uklju~uju}i deset vojnika, poginulo je.

Voda s visokim stepenom radijacije koja je otkrivena u reaktoru 2 havarisane nuklearke Fukushima posljedica je djelomi~nog topljenja {ipki s nuklearnim gorivom
U moru udaljenom 30 metara od reaktora 5 i 6 japanske nuklearne centrale Fukushima izmjereno je 1.150 puta vi{e radioaktivnog joda nego {to je dozvoljeno, javlja Fena. U nedjelju je stepen kontaminacije vode bio 1.850 puta ve}i od dozvoljenog. Ipak, prema sop}enju tokijske elektroenergetske kompanije TEPCO i Agencije za nukleranu sigurnost, pove}ana radioaktivnost ne}e imati negativnog uticaja na alge i ostali morski biljni i `ivotinjski svijet. ni vode iznosi vi{e od 1.000 milisiverta, pi{e Financial Times. Prema posljednjim podacima, o~ito je da se japanska vlada i TEPCO nalaze pred velikim izazovom kako bi sprije~ili daljnje curenje radioaktivnosti i stabilizirali reaktore nakon dvije sedmice od stravi~nog potresa. Iz TEPCO-a nisu objasnili za{to je razina zra~enja tolika, ali nisu mogli pore}i da je mo`da do{lo do puknu}a {ipke za gorivo.

Kriket-diplomatija
Zvani~nici ministarstava unutarnjih poslova Indije i Pakistana po~eli su ju~er u New Delhiju nove razgovore o {irokom spektru pitanja, uklju~uju}i terorizam i teroristi~ke napade na Mumbai 2008. godine, javlja Fena. Tajnik pakistanskog ministarstva unutarnjih poslova Chaudhary Kamar Zaman predvodi {esto~lanu delegaciju na razgovorima s indijskim ministrom unutarnjih poslova GK Pillaijem, prenosi dpa. Razgovori su uslijedili nakon pokretanja kriket-diplomatije indijskog premijera Manmonaha Singha, koji je po zvao svog pa kis tan skog ko le gu Yusufa Razu Ghilanija na polufinalni kriket me~ izme|u dvije zemlje u sjevernom indijskom gradu Mohali u srijedu.

Radovi
Portparol vlade Yukio Edano je kazao da je komisija za nuklearnu sigurnost obavijestila vladu da se “smatra da je iscurila voda iz suda reaktora, koja je do{la u kontakt sa {ipkama s gorivom koje su se djelimi~no istopile u jednom trenutku“ .
Pokraj reaktora 2 poja~ana koncentracija radijacije, zbog ~ega su evakuirani radnici

Pogre{ka
Ranije su iz TEPCO-a objavili informaciju o 10 miliona puta ve}oj radijaciji od dozvoljene, no poslije su objavili kako je to bi la po gre {ka u izra~unavanju. Po mo}nik pred sje dni ka TEPCO-a Sakae Muto objasnio je da su radioaktivne ~estice pomije{ane tokom ana li za uzo ra ka iz vo de, objavila je novinska agencija Jiji. “Do{lo je do zamjene joda 134 i kobalta 56” izjavio je , Muto. Voda s visokim stepenom radijacije koja je otkrivena u reaktoru 2 havarisane nuklearke Fukushima posljedica je djelomi~nog topljenja {ipki s nuklearnim gorivom, saop}io je glasnogovornik vlade Yukio Edano, isti~u}i kako vlada vjeruje da je topljenje ovih {ipki prestalo.

Rije~ je o vodi s visokim stepenom radioaktivnog zaga|enja koja je prona|ena u podrumu zgrade u kojoj se nalazi turbina reaktora, javi-

Novi sna`an potres
Novi potres ja~ine 6,5 stupnjeva pogodio je Japan ju~e ujutro po lokalnom vremenu. Potres je u 7.23 sati zatresao sjeveroisto~ni dio Japana, nakon ~ega je i slu`beno upozoreno na opasnost od novoga, manjeg cunamija, objavili su japanski mediji. Japanska meteorolo{ka agencija kasnije je, me|utim, ukinula upozorenje za cunami, za koji se o~ekivalo da }e biti visok oko pola metra. Japanska televizija NHK, prenosi Hina, objavila je kako bi polumetarski cunami mogao dospjeti do obala prefekture Miyagi, koja je ve} bila pogo|ena razornim cunamijem 11. marta nakon katastrofalnog potresa magnitude 9 po Richteru.

la je ja pan ska agen ci ja Kyodo. Za to vrijeme, u postrojenju Fukushima nastavljaju se radovi na uklanjanju ove vode, kako bi in`enjeri mogli da ponovo osposobe sisteme za hla|enje, a vlada je istakla da }e u~initi sve kako bi sprije~ila da kontaminirana voda dospije u more ili pod zemlju. U zgradi pokraj reaktora 2 u Fukushimi izmjerena je poja~ana koncentracija radijacije, zbog ~ega su evakuirani svi radnici. Tokijska elektroenergetska firma (TEPCO) objavila je kako je visina zra~enja u vodi koja se nalazi u turbini 100 hiljada puta ve}a od normalne, dok radioaktivnost na povr{i-

Napad bomba{a samoubice Hwan u Kini
Ju`nokorejski ministar vanjskih poslova ju~er je otputovao u Kinu kako bi raspravljao o sjevernokorejskom programu nuklearnog naoru`anja, saop}ili su zvani~nici. „Kim Sung Hwan planira da se sastane s kineskim kolegom Yang Jiechijem u Pekingu u utorak, kao s premijerom Wen Jiabaom“, saop}io je portparol ju`nokorejskog ministar stva vanj skih po slo va, pre no si dpa. O~ekuje se da ju`nokorejska delegacija poku{a da umanji razlike izme|u ~lanica u {estostranim razgovorima o sjevernokorejskom nuklearnom programu. Pored dvije Koreje i Kine, u~esnici u pregovorima su i Sjedinjene Dr`ave, Japan i Rusija. Razgovori su u zastoju od 2008. godine.

Afganistan: 20
mrtvih i 50 ranjenih
Afganistansko ministarstvo unutarnjih poslova saop}ilo je ju~e da je broj `rtava u samoubila~kom bomba{kom napadu na radnike gra|evinske kompanije u isto~nom Afganistanu porastao na 20 ubijenih i pedesetak ranjenih. U saop}enju koje je objavilo ministarstvo navodi se da su trojica pobunjenika izvela napad koriste}i kamion koji je prevozio velike koli~ine eksploziva, prenosi AP. Ministarstvo je saop}ilo da su napada~i prokr~ili sebi put u objekat u kojem su se nalazili gra|evinski radnici prije nego {to su detonirali bombu. “Kamion bomba je detoniran u oblasti Barmal pokrajine Paktika“, saop}io je pokrajinski portparol Mokhlis Aghan. To podru~je je smje{teno na granici s nemirnom pakistanskom plemenskom regijom koja slu`i kao uto~i{te za pobunjenike koji se ubacuju preko nepristupa~ne planinske granice u Afganistan. Ta regija zabilje`ila je eskalaciju nasilja u proteklih nekoliko mjeseci.

Kamion bomba je detoniran u oblasti Barmal

Aghan je izjavio da se ta~an uzrok eksplozije istra`uje, a on ju je opisao kao napad. “Svi ubijeni i ranjeni bili su gra|evinski radnici i nije bilo afganistanskih i stranih snaga na toj lokaciji“, kazao je on. Talibanski portparol Zabiul-

lah Mujahid preuzeo je odgovornost za napad, rekav{i da je to djelo bomba{a samoubice. On navodi u saop}enju koje je poslao putem e-maila da je meta napada bila zajedni~ka operativna baza afganistanske vojske i NATO-a.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Dok traju `estoke borbe u Libiji

Rusija: UN nije odobrio napade
Pobunjenici u ofanzivi na zapad Libije

Rezolucijom od 17. marta Vije}e sigurnosti UN-a odobrilo je samo za{titu libijskih civila, a sti`u izvje{taji koje nitko ne odbacuje, da koalicija napada kolone Gadafijevih vojnika

Rusija je kazala da su napadi na snage lojalne libijskom vo|i Muameru Gadafiju prerasle u intervenciju u gra|anskome ratu za {to Zapad nema podr{ku Ujedinjenih nacija (UN) koje su odobrile samo nametanje zone zabrane leta nad Libijom. „Rezolucijom od 17. marta Vije}e sigurnosti UN-a odobrilo je samo za{titu libijskih civila, a sti`u izvje{taji koje nitko ih ne odbacuje, da koalicija napada kolone Gadafijevih vojnika, izvje{taji o akcijama kojima se poma`u naoru`ani pobunjenici“ rekao je ruski ministar vanjskih poslo, va Sergej Lavrov.

Sarkozy i Cameron: Gadafi mora oti}i
Francuska i Velika Britanija pozvale su ju~er pristalice libijskog lidera Muamera Gadafija da mu uskrate podr{ku, a libijsku opoziciju da se uklju~i u politi~ki proces koji bi utro put njegovom odlasku s vlasti, javlja Fena. “Gadafi mora smjesta oti}i“ po, ru~ili su francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i britanski premijer David Cameron u zajedni~kom saop}enju. “Pozivamo sve njegove pristalice da mu uskrate podr{ku prije nego {to bude prekasno“, rekla su dvojica lidera. Sa op}enje dvo ji ce li de ra iz da to je dan pred po~etak me|una ro dne kon fe ren ci je o Li bi ji u Lon do nu.
Podr{ka Gadafiju

Bombardovanje
„Intervencija koalicije u sukobu koji je u biti unutarnji gra|anski rat nije dopu{tena rezolucijom Vije}a sigurnosti UNa“, rekao je Lavrov. Kao jedna od pet stalnih ~lanica Vije}a sigurnosti UN-a Rusija ima pravo veta, ali odlu~ila je ne rabiti ga pri glasanju o Libiji kako bi omogu}ila dono{enje teksta koji “dopu{ta sve potrebene mjere“ za nametanje zone zabrane leta. Ruski ~elnici o{tro su kritikovali rezoluciju zone zabrane leta kao nepreciznu, a premijer Vladimir Putin usporedio ju je sa”‘srednjovjekovnim pozivima u krsta{ke ratove“, podsje}a Hina. Snage libijskog lidera Muamera Gadafija bombardovale su ju~er zapadni grad Misratu, a dr`avna agencija je izvjestila da je nekoliko osoba poginulo u vazdu{nim napadima zapadnih koalicionih snaga na ju`ni grad Saba, javlja Fena. Pored toga, Al-Jazeera je javila da su pobunjenici, koji se kre}u ka zapadu iz svojih isto~nih upori{ta, ohrabreni napadima koalicije, sada preuzeli kontrolu nad isto~nim gradom Navfalija i da napreduju ka Gadafijevom rodnom gradu Sirtu, udaljenom oko 120 kilometara. irijski aktivisti ju~e su pozvali na nove proteste uo~i o~ekivanog obra}anja naciji predsjednika Bashara alAssada, javlja Fena. “Pozivamo na svakodnevneproteste i ne}emo objavljivati mjesta okupljanja demonstranata jer }e policija pretvoriti ta mjesta u vojnezone“ poru~ujuaktivisti na Fa, cebook stranici nazvanoj Sirijska revolucija 2011, prenosi dpa. U nedjelju je ministarstvo unutra{njih poslova zatra`ilo od Sirijaca da ne odgovaraju na pozive za protestima u blizini trga Umayyad u Damasku. “Te poruke koje primate na va{im telefonima djelo su ljudi koji `ele da potaknu na nemire u Siriji“ javila je dr`avna televizija. , Al-Assad je obe}ao nekoliko

Me|utim, pobunjenici su ranije saop}ili u ponedjeljak da su ve} zauzeli Sirt, ali do sada nije bilo nezavisne potvrde ove informacije. Agencije su ranije javile i da su koalicione snage prvi put bombardovale ovaj grad, a portparol libijske vlade je saop}io da je u napadima u ovoj luci stradalo troje civila. Po rije~ima portparola pobunjeni~kih snaga, na vrhovima zgrada u Misrati raspore|eni su snajperisti, a drugi predstavnik antire`imskih snaga rekao je da je u sukobima Gadafijevih pristalica i protivnika ubijeno osam osoba i povrije|eno vi{e od 24, prenio je Reuters. Libijska dr`avna agencija D`ana javila je da se dogodilo krsta{ko, kolonijalno

bombardovanje na ~ijoj su meti bile naseljene oblasti grada Saba u zoru, da je uni{teno nekoliko ku}a, a da izvori iz ministarstva zdravlja ka`u da me|u civilima ima nekoliko poginulih. Antire`imski protesti i sukobi izme|u pobunjenika, koji tra`e odlazak Gadafija s vlasti i demokratske izbore, i Gadafijevih pristalica traju od 15. februara, a danima traju borbe za preuzimanje kontrole nad klju~nim gradovima. Zapadne koalicione snage su 19. marta, na osnovu rezolucije Vije}a sigurnosti Ujedinjenih nacija, zapo~ele vazdu{ne napada na Gadafijeve vazduhoplovne kapacitete kako bi za{titile civile, a NATO je u nedjelju preuzeo kontrolu nad vojnim operacijama u ovoj zemlji.

Napredovanje libijskih pobunjenika zaustavile su u ponedjeljak ujutro snage Muamera Gaddafija na izlasku iz Ben D`avada, smje{tena 140 km isto~no od Sirta, javlja Fena. Pobunjenici su u nedjelju stigli do Ben D`avada, nakon {to su ponovno osvojili naftni pogon Ras Lanuf, po tpo mo gnu ti zra~nim uda ri ma me|unarodne koalicije. Me|utim, dospjeli su pod paljbu te{kog naoru`anja Gadafijevih snaga koje su kamionima pristigle na cestu koja spaja Ben D`avad i Nofiliju, u smjeru Sirta. Pobunjenici su se tada povukli prema Ben D`avadu, prije nego {to su uzvratili te{kom artiljerijom. Intenzivna razmjena paljbe nastavila se tokom jutra. Katar je ju~er priznao pobunjeni~ko Libijsko nacionalno vije}e kao jedinog legitimnog predstavnika libijskog naroda, javila je katarska dr`avna novinska agencija. Katar je druga dr`ava, poslije Francuske, koja je priznala Libijsko nacionalno vije}e kao jedinog legitimnog predstavnika Libijaca. „Ovo priznanje dolazi iz uvjerenja da je Vije}e, prakti~no, postao predstavnik Libije i libijskog, bratskog naroda“, javila je katarska agencije pozivaju}i se na zvani~nika katarskog ministarstva vanjskih poslova.

Ambasador
Obrazla`u}i odluku, neimenovani katarski zvani~nik je rekao da pobunjeni~ko Vije}e uklju~uje predstavnike razli~itih libijskih regiona i da ga prihvata libijski narod, prenio je Reuters. Francuska, koja je prva priznala Libijsko nacionalno vije}e, posla}e ambasadora u glavno upori{te pobunjenika, u libijski grad Benghazi i primiti njihovog izaslanika u Parizu, naveo je zvani~nik iz kancelarije francuskog predsjednika, navodi britanska agencija. reforminakon{to su po~elinemiri u zemlji, ali njegovi napori nisu zadovoljili demonstrante koji su razbje{njeni nasilnim slamanjem protesta u nekoliko gradova. Najmanje 61 osoba je poginula tokom slamanja protesta u i oko grada Daraa od 18. marta, javio je Human Rights Watch. Jo{ 12 osoba je poginulo u sjeverozapadnoj luci Latakia. Vi{e od 200 politi~kih zatvorenika je oslobo|eno, sude}i po grupama za ljudska prava. Ubrzonakontoga, vlasti su uhapsile nekoliko stranaca i optu`ile ih da poma`u u poticanju na nemire u zemlji. Nekolikonovinara tako|er je nestalo. Bashar al-Assad predsjednik je od 2000. godine, a preuzeo je tu du`nost nakon smrti svog oca Hafeza al-Assada.

S

Sirija

Pozivi na nove proteste

20

SVIJET FINANSIJA
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

BiH
Konferencija RCC-a u Bruxellesu

EU

Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja Objavljuje

J AV N I P O Z I V
za uvid u GLAVNI PROJEKAT PRELAZA AUTOCESTE PREKO MEANDRA RIJEKE BOSNE NA SARAJEVSKOJ ZAOBILAZNICI JO[ANICA - BUTILA autor projekta "Saraj In`enjering" d.o.o. Sarajevo, investitor JP Direkcija cesta Federacije BiH 1. Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja rje{enja o izmjeni i dopuni rje{enja broj: UPI/03-23-2-149/07 od 10. 9. 2007. godine, kojim je izdato odobrenje za gra|enje priklju~ne saobra}ajnice za autoput Zenica - Sarajevo, dionica Jo{anica - Butila, du`ine 5,5 km, od km 0+000,00 do km 5+500,00, na zemlji{tu ozna~enom katastarskim ~esticama nabrojanim u Elaboratu eksproprijacije za podru~ja op}ine Vogo{}a na K.O. Donja Vogo{}a Svrake i podru~je op}ine Novi Grad K.O. Reljevo i K.O. Rajlovac, podru~je Kantona Sarajevo, a u skladu sa ~lanom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat, mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. Mar{ala Tita br. 9a u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana. Broj: UPI/03-23-2-321/10

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine T U Z L A N S KI K A N T O N Javna ustanova Osnovna {kola «ORAHOVICA» Donja Orahovica - Gra~anica Broj: 143/11 Datum: 28.3.2011. godine Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Sl. novine TK”, broj: 6/04), ~lana 205.Pravila JU O[ “Orahovica” u Donjoj Orahovici, Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za izbor i imenovanje direktora osnovne {kole (“Sl. novine TK”, broj: 8/10), [kolski odbor na sjednici odr`anoj 28.3.2011. godine raspisuje

“Zapadni Balkan i Evropa 2020 - ka uskla|ivanju i rastu“ naziv je koordinacijskog sastanka koji }e biti odr`an u Bruxellesu 30. i 31. marta u organizaciji Sekretarijata Vije}a za regionalnu suradnju, saop}eno je iz RCC-a. Konferencija nadopunjuje ciljeve strategije Evropske unije “Evropa 2020“ za pametan, odr`iv i uklju~iv rast, posebno u pogledu priprema zemalja zapadnog Balkana za budu}e ~lanstvo u EU. Vi{e od 100 u~esnika raspravljat }e o mogu}em novom modelu rasta u regiji, metodama pokretanja konkurentnosti, podr{ke razvoju infrastrukture i odr`ivog rasta te istra`iti na~ine kako kroz regionalne programe dopuniti i dodati vrijednost nacionalnim naporima. Za vrijeme konferencije Sekretarijat RCC-a predstavit }e preliminarne rezultate anketiranja regionalnih inicijativa i radnih grupa koje dje-

Ka uskla|ivanju i rastu

luju u ili su usmjerene ka zemljama jugoisto~ne Evrope, koje je provelo u prvom kvartalu 2011. Trideset inicijativa doprinijelo je anketi o op}im i institucionalnim aspektima, finansiranju, projektima i akcijama, kao i koordinacijskim aktivnostima potrebnima za pove}anje njihove efikasnosti. Dvodnevni skup okupit }e predstavnike vi{e od 30 regionalnih inicijativa i radnih grupa, gotovo 15 vode}ih me|unarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora, kao i predstavnike Evropske komisije i Evropskog parlamenta. U~esnike }e u EP-u pozdraviti generalni sekretar RCC-a Hido Bi{~evi}, ~lan EP-a, predsjedavaju}i delegacije za odnose s Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan i glavni direktor uprave za pro{irenje EK-a Michael Leigh.

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole Poslovi direktora {kole Direktor osnovne {kole, kao organ rukovo|enja, organizira i uskla|uje rad {kole, izvr{ava odluke pedago{kog i menad`mentskog aspekta i zastupa {kolu prema vanjskim faktorima, dr`avnim, dru{tvenim i politi~kim organizacijama. Op}i uslovi za imenovanje direktora {kole 1. Kandidat mora biti dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora {kole 3. Da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (ovjerena izjava kandidata) 4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ovjerena izjava kandidata) 5. Da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (uvjerenja izdato od nadle`nog suda) Posebni uslovi 1. Da posjeduje najmanje vi{u stru~nu spremu (ovjerena kopija diplome) 2. Da ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga {kole (ovjerena kopija uvjerenja) 3. Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme (potvrda {kole) 4. Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u {koli u kojoj konkuri{e za direktora 5. Da ima program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje direktor (4 godine) 6. Da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom (ovjerena izjava kandidata) 7. Da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog regulisanog organa (ovjerena izjava), a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog organa, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja (ovjerena izjava kandidata) 8. Da nema privatni finansijski interes u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata) 9. Da nije obavljao du`nost direktora dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata) Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti 1. Kra}u biografiju i organizacione reference 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 4. Uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora {kole (uvjerenje na starije od {est mjeseci, izdato od nadle`ne ustanove) 5. Izjavu kandidata da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (ovjerena izjava kandidata) 6. Izjava kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ovjerena izjava kandidata) 7. Uvjerenje da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa (uvjerenje izdato od nadle`nog op}inskog suda) 8. Uvjerenje da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastanika, pedagoga ili direktora {kole (uvjerenje izdato od nadle`nog op}inskog suda) 9. Diploma o zavr{enoj stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) 10. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (ovjerena kopija uvjerenja) 11. Potvrda {kole da ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme 12. Program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje direktor (4 godine) 13. Izjava da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom 14. Izjava da nije ~lan upravnog, {kolskog i nadzornog odbora drugog regulisanog organa (ovjerena izjava), a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog organa, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja (ovjerena izjava kandidata) 15. Izjava da nema privatni finansijski interes u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata) 16. Izjava da nije obavljao du`nost direktora dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata) Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pisano obavije{teni u roku od osam dana od dana dono{enja Odluke o izboru i imenovanju direktora {kole. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isklju~ivo putem po{te sa naznakom “za konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole” na adresu {kole: JU O[ “Orahovica” u Donjoj Orahovici, 75323 Donja Orahovica. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Presjednik [kolskog odbora Husejin Hasi}

Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} u~estvovat }e u radu me|unarodne konferencije povodom 20. godi{njice postojanja i djelovanja TEMPUS programa Evropske unije koji }e danas po~eti u Beogradu. Dvodnevnoj konferenciji, koju }e otvoriti ministar prosvjete Srbije @arko Obradovi} i evropski komesar za pro{irenje [tefan Füle, prisustvovat}epredstavnici EU i svih27 dr`avapartnera u TEMPUS programu. U delegaciji BiH, uz Novi}a, bit }e predsjedavaju}i Rektorske konferencije BiH i rektor Univerziteta u Isto~nom Sarajevu Mitar Novakovi}. TEMPUS programom EU podr`ava modernizaciju visokog obrazova-

Beograd: Novi} na TEMPUS konferenciji

nja i promovira saradnju izme|u EU i partnerskih dr`ava iz isto~ne Evrope, centralne Azije, zapadnog Balkana i regije Mediterana. TEMPUS je osnovan 1990. godine i u njega je uklju~eno 27 dr`ava. Po zavr{etku TEMPUS konferencije, u ~etvrtak }e u sjedi{tu delegacije EU u Beogradu biti odr`an sastanak ministara dr`ava zapadnog Balkana nadle`nih za obrazovanje. Novi} }e na ovom sastanku izlo`iti bh. prioritete, koji uklju~uju izradu kvalifikacionog okvira, reformu strukovnog obrazovanja, mature i projekte u oblasti visokog obrazovanja, saop}eno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

SVIJET FINANSIJA

21

Raste ekonomska mo} Kine

Zabrinutost u

SAD-u, Francuskoj,

Njema~koj...
Kineska politika, koja je privukla tako veliku pa`nju u medijskom i poslovnom svijetu, jeste pristup Pekinga svojoj valuti juan
U svijetu je sve ve}a zabrinutost zbog rasta ekonomske mo}i Kine - rezultati su najnovije ankete britanske medijske ku}e BBC. U pore|enju sa sli~nom anketom koju je BBC proveo 2005. godine, negativna mi{ljenja o napretku ekonomske mo}i Kine u porastu su u SAD-u, Fran cus koj, Ka na di, Nje ma~koj i Italiji. Takvo mi{ljenje sve vi{e preovladava i u Velikoj Britaniji i Meksiku. Me|utim, kada se na rezultate pogleda u cjelini, onda su mi{ljenja prema Kini i dalje pozitivna. U svim zemljama u kojima je ispitivanje obavljeno u prosjeku se oko 50 posto anketiranih izrazilo pozitivno prema kineskoj ekonomskoj mo}i, dok je 33 posto imalo negativno mi{ljenje. Naj po zi ti vni ja mi{ lje nja izra`ena su u Africi, i to u Nigeriji (82 posto) i Keniji (77 posto). Ispitanicima je postavljano pitanje da li Kina na po{ten na~in trguje s drugim zemlja-

Berze na oprezu
Azijske dionice oslabile su na po~etku nove sedmice, s obzirom na to da ulaga~e i dalje brine situacija u Japanu nakon nedavnog zemljotresa, kao i lo{iji poslovni rezultati pojedinih kompanija. Daljnji pesimizam zbog japanske nuklearne krize sna`no se odrazio na Tokyo Electric Power, operatora tamo{njih nuklearnih elektrana, koji je posrnuo ~ak 18 posto na Tokijskoj berzi, na najni`i nivo od 1977. godine. Proizvo|a~ ra~unara Acer oslabio je 6,9 posto u Taipeiju, nakon {to je poru~io kako bi njegova kvartalna dobit mogla iznevjeriti o~ekivanja. Finansijska grupacija China Construction Bank ustuknula je 2,5 posto u Hong Kongu, nakon {to je objavila poslovne rezultate slabije od prognoza analiti~ara. Prema posljednjim Bloombergovim podacima, MSCI indeks azijsko-pacifi~ke regije oslabio je 0,5 posto, na 133,56 bodova. Kineski CSI 300 skliznuo je 0,12 posto, japanski Nikkei 225 pao je 0,60 posto, a hongkon{ki Hang Seng 0,66 posto. Ju`nokorejski Kospi popeo se laganih 0,11 posto. Ulaga~i na evropskim berzama trenutno su tako|er na oprezu. Franfkurtski DAX ustuknuo je 0,24 posto, pari{ki CAC 40 pao je 0,22 posto, dok je londonski FTSE 100 oja~ao blagih 0,08 posto. Regionalni indeks Stoxx Europe 600 skliznuo je 0,17 posto.

POZITIVNO IZ AFRIKE Najpozitivnija mi{ljenja izra`ena su u Africi, i to u Nigeriji (82 posto) i Keniji (77 posto)
ma. U Japanu, Ju`noj Koreji, Njema~koj i Italiji 50 posto je odgovorilo da se Kina na nepo{ten na~in odnosi prema svojim trgovinskim partneri-

ma, u SAD-u isti odgovor dalo je 45 posto, dok 24 posto ispitanih nije saglasno s tom konstatacijom. Kineska politika, koja je privukla tako veliku pa`nju u medijskom i poslovnom svijetu, jeste pristup Pekinga svojoj valuti jaun, ~ija je vrijednost odr`avana na niskom nivou, {to, prema ocjenama brojnih analiti~ara, Pekingu daje nepo{tenu prednost nad ostalim konkurentima.

Irska: Banke u minusu

25 milijardi eura
Irske banke ne}e mo}i osporiti rezultate klju~nih provjera otpornosti na krizu koji }e biti objavljeni ove sedmice, izvijestio je list Irish Times, ne navode}i izvore. Provjera rezervi irskih banaka prema nepovoljnom makroekonomskom scenariju sastavni je dio pake ta po mo}i Evrop ske uni je i Me|unarodnog monetarnog fonda za Irsku i o~ekuje se da }e pokazati manjak svje`eg kapitala u rasponu od 18 do 23 milijarde eura. Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Irish Life & Permanent i EBS Building Society ne}e mo}i zatra`iti ni`e procjene gubitaka na kreditima u sklopu provjera ni izmjenu kapitalnih zahtjeva, pi{e list. Analiti~ari koje je anketirao Reuters procjenjuju da }e od ukupno 35 milijardi eura EU i MMF pomo}i Irskoj biti potrebno izdvojiti 25 milijardi eura za banke nakon objave rezultata provjera. Neimenovani izvor je kazao da je Evropska sredi{nja banka irskim bankama odobrila srednjoro~ne zajmove, {to im je pomoglo smanjiti mogu}i manjak kapitala. Da im ECB nije pritekao u pomo}, irske banke bile bi prisiljene u kratkom roku u nepovoljnim uvjetima na tr`i{tu prodati dio zajmovnog portfelja, {to bi im prouzrokovalo dodatne gubitke. Analiti~ari tvrtke Davy Stockbrokers procijenili su da bi takav potez mo`da zahtijevao njihovu dokapitalizaciju za dodatnih 20 milijardi eura.

Be~: Od 13. do 15. aprila

Inovacije za energetsku

autonomiju i rast
Sedmi dvodnevni forum Iconvienna ugostit }e oko 800 predstavnika iz politike i privrede
U glavnom gradu Austrije }e od 13. do 15. aprila biti odr`an evropski forum za biznis i investicije Iconvienna 2011, a tema je razmjena iskustava u oblasti inovacija, energetske autonomije i tehnologije. - Doga|aji proteklih dana ukazuju na aktualnost inovacija i projekata u oblasti energije i tehnologije. [lagvort su obnovljivi izvori energije i energetska autonomija, projekti koji omogu}avaju i zahtijevaju {iru saradnju, kazao je predsjednik Iconvienne Gerhard Hrebicek. Ovogodi{nji, sedmi dvodnevni forum pod motom „make contacts to con-tracts“ ugostit }e oko 800 predstavnika iz politike i privrede. Istra`ivanje i inovacije, mogu}nost njihovog finansiranja i unapre|enja kao osnova za ekolo{ke i energetske tehnologije su ovogodi{nje glavne teme foruma. Va`no tematsko te`i{te foruma je i upotreba i primjena prava o intelektualnom vlasni{tvu kao pokreta~a inovacija. Nematerijalna vrijednost imovine predstavlja bitnu vrijednost preduze}a, jer iznosi do 70

posto monetarne vrijednosti firme. - Know-how transferi i poslovne mogu}nosti u centralnoj i isto~noj Evropi i Rusiji Iconviennu ~ine najva`nijom isto~no-zapadnom platformom za austrijska preduze}a. Iconvienna se i ove godine odr`ava pod pokroviteljstvom be~kog gradona~elnika Michaela Häupla, saop}io je Compress Sarajevo.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Privreda s manjom emisijom CO2

Od 30. marta do 2. aprila

Dva sajma
Smanjenje zaga|enja glavna preokupacija u svijetu

Nije bauk, nego {ansa
BiH trebaju projekti kojima }e odgovoriti na nove zahtjeve razvoja Prezentirana iskustva Velike Britanije
Smanjenje utjecaja na klimatske promjene redukcijom emisije ugljendioksida, zajedno s ograni~enjem proizvodnje nuklearnog naoru`anja, postalo je osnovni izazov ~ovje~anstva u 21. vijeku. BiH pri tome nije ostala po strani, {to se mo`e zaklju~iti i po ju~era{njem seminaru u Sarajevu o poukama prelaska na privredu s manjom emisijom ugljendioksida, odr`anog u organizaciji Ambasade Velike Britanije u BiH. zakon o klimatskim promjenama i prakti~nim primjerima kako britanske firme ula`u u zelenu tehnologiju. Uvodni~ari o tome bili su Phil Reed, zvani~nik Ministarstva vanjskih poslova, Liz Hutchens, u ime organizacije Friends of the Earth (Prijatelji planete), te James Murraj, urednik BussinessGreen.com. Predstavnici Vije}a ministara BiH i entitetskih vlada Senad Opra{i}, Srebrenka Goli}, Svjetlana Radu{in i Mladen Rude` prezentirali su klju~ne dokumente i aktivnosti kojima se na{a dr`ava rukovodi u smanjenju utjecaja na klimatske promjene. Opra{i} je posebno apostrofirao da je BiH izradila prvi nacionalni izvje{taj o klimatskim promjenama i opredijelila se za ve}e kori{tenje obnovljivih izvora energije. - Kroz izdavanje okolinskih do zvo la, za tvo ri li smo vra ta prljavim tehnologijama u BiH, izvijestio je Rude`. Tokom seminara prezentirano je ulaganje britanskih firmi u zelenu tehnologiju u regiji, a Nedim Moranjki} iz ALU-CO govorio je o tome kako se bh. kompanije mogu uklju~iti u biznis smanjenja emisije ugljendioksida.
H. ARIFAGI]

u Skenderiji
Dani turizma i Gradnja i obnova sajamske manifestacije koje organizira sarajevski centar
Centar Skenderija - Sarajevski sajam od 30. marta do 2. aprila istovremeno organizira dvije sajamske manifestacije, Dani turizma i Gradnja i obnova. Sarajevo }e tako u narednim danima biti doma}in velikom broju turisti~kih zajednica/organizacija iz zemlje i regije. - Centar Skenderija se, posli je vi {e go di{ nje pa uze, odlu~io za ponovnu organizaciju ovog nekada najve}eg turisti~kog de{avanja u regiji zbog sve ve}eg interesa doma}ih i stranih turisti~kih dje la tni ka, izja vio je na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu direktor Cen tra Sken de ri ja Su ad D`indo.

Sa predstavljanja sajamskih manifestacija

Foto: D`. KRIJE[TORAC

OKOLINSKE DOZVOLE Kroz izdavanje okolinskih dozvola zatvorili smo vrata prljavim tehnologijama u BiH
- Klimatske promjene ne treba posmatrati kao nadolaze}u katastrofu i ograni~enje u potro{nji energije, ve} kao potrebu da prelaskom na industrije s manje ugljendioksida odr`avamo privredni rast, kazao je britanski ambasador Michael Tatham. Seminar je bio prilika da predstavnici nadle`nih ministarstava iz BiH, nevladinih organizacija, medija te brojni stru~njaci iz ove oblasti saznaju ne{to vi{e o iskustvima Velike Britanije u ovoj oblasti, posebno o lobiranju za

Dani energetike i meda

Prezentacije, degustacije...
- Prvi put gostoprimstvo i {ansu predstavljanja u na{oj zemlji pru`it }emo i Ministarstvu kulture i turizma Turske te Turisti~koj zajednici [panije, {to pokazuje da raste interes za turisti~kom ponudom BiH, kazala je voditeljica projekta Dani turizma Dejana Selimovi}. U sklopu ove manifestacije bit }e odr`ane brojne prezentacije, degustacije i pribli`avanje turisti~ke ponude iz BiH, ali i zemalja regiona. Na osnovu prijavljenih u~esnika i o~ekivanih posjetitelja, organizatori su najavili i povratak turisti~ke manifestacije Dani turizma na velika vrata, a kako je naglasio predsjednik Udru`enja turisti~kih agencija BiH Zoran Bibanovi}, o~ekuju odli~nu sajamsku ponudu. - Bez obzira na globalnu ekonomsku krizu, nadamo se da }emo vratiti Dane turizma na nivo kakav su imali prije rata, jer turizam }e sigurno ostati jedna od najbr`e

Za vrijeme manifestacije Gradnja i obnova bit }e odr`ani Dani energetike (od 30. do 31. marta), s tematskim predavanjima „Bh. energetska ne-strategija“. Prema rije~ima Edina Garaplije iz INZA instituta, ovim projektom nastojat }e se prezentirati op}e stanje u primjeni obnovljivih izvora energije i upoznati u~esnike o mogu}nostima proizvodnje i otkupa elektri~ne energije, kao i sa zakonskom regulativom u ovoj oblasti. U sklopu Dana turizma bit }e odr`ana manifestacija Dani meda, ljekobilja i organske hrane, na kojima }e proizvode predstaviti oko 40 izlaga~a, kao i 35. me|unarodni sajam turizma i turisti~ke berze te 1. me|unarodni sajam ugostiteljske opreme i cateringa. rastu}ih privrednih grana, istakao je on, najaviv{i da }e u sklo pu Da na tu ri zma s Udru`enjem hotelijera i restoratera biti potpisan kodeks prakse, koji }e regulirati odnose izme|u hotelijera i putnih agenata. rani sajam Gradnja i obnova ove godine ne}e biti u obimu kakav zaslu`uje, jer izlaga~i nisu u prilici do}i na sajam. Privreda je u te{kom stanju, nema novih investicija, nove gradnje i svi segmenti dru{tva trebaju se zabrinuti za{to ove manifestacije nisu u obimu kao ranijih godina, kazao je D`indo. Na sajmu }e, osim iz BiH, izlagati firme iz jo{ 11 zemalja (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Srbija, Turska, SAD, Njema~ka, [vicarska, Italija, [vedska i Danska). Otvaranje sajamskih manifestacija je 30. marta, radno vrijeme sajma je od 10 do 18 sati, a ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
A. Pe.

Manji obim
Uporedo s Danima turizma, Sarajevski sajam organizira tradicionalnu sajamsku manifestaciju Gradnja i obnova 2011. Kako su naglasili organizatori, ekonomska kriza utjecala je na slab odziv firmi, tako da }e, za razliku od ranijih godina, sada proizvode i ponude predstaviti tek oko 50 izlaga~a. - Me|unarodni specijalizi-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 060 - 29. 3. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.426334 1.420623 26.406881 0.079491 0.261611 0.729869 1.702540 0.565032 0.247754 0.217426 1.511420 0.892103 2.221396 1.390351 0.048967 1.882671

1.955830 1.429909 1.424183 26.473064 0.079690 0.262267 0.731698 1.706807 0.566448 0.248375 0.217971 1.515208 0.894339 2.226963 1.393836 0.049090 1.887389 USD BAM

1.955830 1.433484 1.427743 26.539247 0.079889 0.262923 0.733527 1.711074 0.567864 0.248996 0.218516 1.518996 0.896575 2.232530 1.397321 0.049213 1.892107 1.58672 2.198627

Danas sjednica ESV-a FBiH

SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 03. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 03. 2011 =

Danas u 16 sati u sjedi{tuVladeFBiH u Sarajevu bit}eodr`anavanrednasjednicaEkonomskosocijalnog vije}a za teritoriju Federacije BiH. Na dnevnomredu su razmatranjePravilnika o upravljanjuambala`om iambala`nimotpadom; informacija o stanjuprivrednihsubjekata iz FederacijeBiH koji su izvodiliradove u Libiji; Finansijskiplan poslovanja ESV-a za 2011. godinu.

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

BIZNIS I EKONOMIJA
Odr`ana Skup{tina SASE

23

Skup{tina Udru`enja poslodavaca FBiH

Ukidanje doprinosa

na plate u
proizvodnji
Udru`enje poslodavaca Federacije BiH odr`alo je ju~er u Sarajevu 10. redovnu skup{tinu, na kojoj su razmatrani finansijski izvje{taji Udru`enja za 2011, prijedlog izvje{taja o radu u 2010, kao i prijedlog programa rada ovog udru`enja za ovu godinu. Predsjednik Upravnog odbora Udru`enja Nihad Imamovi} je kazao da }e Udru`enje nastaviti raditi na zapo~etim aktivnostima koje se odnose na rastere}enje privrede, pomo}i privredi i reformama.

Udru`enje }e raditi na rastere}enju privrede, te na pomo}i privredi i reformama

Inzko: Politi~ari se trebaju ugledati na privrednike

Foto: D. ]UMUROVI]

Posao, a ne otkazi
Sjednici su prisustvovali i predsjednikSavezasamostalnih sindikata BiH IsmetBajramovi}, visoki predstavnik u BiH ValentinInzko te zamjenikfederalnog premijera Jerko Ivankovi} Lija-

30 MINUTA U Albaniji manju firmu mo`ete otvoriti za 30 minuta
novi}. Bajramovi} je istakao da je cilj Sindikata da doprinese pobolj{anju poslovne klime u BiH kako bi se kona~no prekinulo otpu{tanje radnika i po~eli ljudi zapo{ljavati. Inzko je istakao kako je u biznisu najva`nije povjerenje i ~esto nije potrebno ni potpisivati ugovor, dovoljan je d`en-

tlmenski dogovor na zadovoljstvo obje strane da se posao zavr{i, u politici nije tako. Zbog toga bi se politi~ari trebali ugledati na privrednike i po~eti vjerovati jedni drugima te raditi na principu da svi budu na dobitku, bez toga da neko bude pobjednik ili gubitnik. Prema njegovim rije~ima, privrednici u BiH rade u te{kim uvjetima, zemlja jo{ nema zakon o obligacionim odnosima, {to otvara prostor za birokratiju i konfuziju, jo{ nema jedinstvenog tr`i{ta, pa su privrednici prinu|eni raditi na malim i neprofitabilnim tr`i{tima, a nepovoljno poslovno okru`enje rezultira gubitkom investicija. - Upravo sam ubijedio jednog austrijskog investitora da u BiH pokrene proizvodnju ventila i pumpi, da ne ide u Ki-

nu. Takvih investitora bi bilo mnogo vi{e da je politi~ka situacija bolja i da je poslovno okru`enje bolje. Naprimjer, u Albaniji manju firmu mo`ete otvoriti za 30 minuta, jer postoji dobra poslovna klima, isto to treba biti i u BiH, kazao je Inzko.

Turci dokapitaliziraju Sarajevsku berzu
Na 19. sjednici Skup{tine dioni~ara Sarajevske berze-burze vri je dno snih pa pi ra, ko ja je odr`ana ju~er u Sarajevu, jednoglasno je usvojena odluka o pove}anju osnovnog kapitala novom emisijom dionica putem zatvorene prodaje unaprijed poznatom kupcu. Ovom odlukom osnovni kapital berze koji iznosi 525.000 KM, odnosno 5.250 dionica, pove}ava se za 92.400 KM, odnosno 924 dionice, gdje bi se kao kupci trebali pojaviti Istanbulska berza, TAKASBANK i Centralni registar Turske sa po 308 dionica. - Sljede}i korak je odobrenje skra}enog postupka Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, nakon ~ega bi dionice trebale biti upla}ene po cijeni od 455,22 KM za jednu dionicu, a upis i uplata po~inju te}i od 20. aprila, kazao je za Oslobo|enje direktor SASE Zlatan Dedi}. Uplatom bi ove institucije tr`i{ta kapitala Turske stekle po 4,989 posto ukupnog kapitala SASE, a dokapitalizirani iznos od 420.626 KM bi ukupni kapital SASE podigao na 2.810.552 KM. Prema Dedi}evim rije~ima, nakon uplate svih sredstava, uslijedit }e dogovor s predstavnicima turskog tr`i{ta kapitala o konkretizaciji budu}e saradnje. - O~ekujemo da investitori koji su prisutni na Istanbulskoj berzi pogledaju malo i SASE, da ispitaju tr`i{te i iska`u mogu}nost investiranja u BiH, da vide kakvih sve ovdje kompanija ima, koje su dobre, koje imaju potencijala, a sve }e to otvoriti mogu}nost za ve}i nivo investiranja, ve}u likvidnost, kazao je Dedi}. A. Pe.

Vlada na usluzi
Ivankovi} Lijanovi} je ponudio pomo} poslodavcima, ustvrdiv{i da }e federalna Vlada biti na usluzi poslovnom sektoru. - Mi ve} pregovaramo o ukidanju doprinosa na plate u proizvodnji, a u narednom periodu poku{at }emo osigurati svje` kapital te intenzivno raditi na promjeni vanjskotrgovinske kao i porezne politike, dodao je Ivankovi} Lijanovi}. J. Sa.

Dodatne kovanice
Centralna banka BiH, preko centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala, pustit }e u opticaj dodatne koli~ine kovanog novca apoena 10 i 5 feninga kovanih u 2011. godini. Kovani novac je zadr`ao isti dizajn, s tim {to je na njemu nazna~ena 2011. kao godina kovanja. Kovani novac }e u opticaj biti pu{ten sukcesivno, odnosno prema potrebi, a u opticaju ostaju i ranija izdanja kovanog novca 10 i 5 feninga, saop}eno je iz CBBiH.

Projektiranje u rudarstvu i geologiji
U organizaciji Rudarsko-geolo{ko-gra|evinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ju~er je odr`ana radionica o temi savremenog projektiranja u rudarstvu i geologiji. Fokus je stavljen na 3D geologiju, modeliranje rudnika i na programe za rudarsku proizvodnju koji umanjuju tro{kove, pogone za proizvodnju i pove}avaju produktivnost. Radionicu su odr`ali predstavnici kompanije Micromine iz Australije, koja za rudarstvo razvija softverska rje{enja u rasponu od geolo{kih istra`ivanja i 3D modeliranja do upravljanja proizvodnjom i kontrolom proizvodnje. S vi{e od 12.000 klijenata u vi{e od 90 zemalja i ureda u svijetu, ova kompanija je vode}i pru`alac usluga za rje{enja operativne efikasnosti u svakom koraku u rudarstvu.

Incoterms 2010 u Mostaru

U Mostaru }e danas biti odr`an seminar o primjeni pravila Me|unarodne trgova~ke komore za upotrebu doma}ih i me|unarodnih trgova~kih termina Incoterms 2010, koji organizira Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH. Polaznici seminara bit }e upoznati o promjenama u pravilima Incotermsa, na~inu funkcioniranja pravila, kao i o razumijevanju veza izme|u tih pravila, kalkulacija i akreditiranog poslovanja te razumijevanja primjene Incoterms 2010 u elektronskom novinarstvu. Seminar je, pored u~esnika u vanjskotrgovinskom poslovanju, namijenjen i subjektima u unutra{njoj trgovini, s obzirom na to da se Incoterms 2010 mo`e koristiti i za ovaj vid trgovine, saop}eno je iz VTKBiH. Incoterms 2010 su jednoobrazna me|unarodna pravila u trgova~kim poslovima, koja, radi olak{anja vanjskotrgovinskog prometa, izdaje ITC u Parizu. Ovakvi seminari ve} su odr`ani u Tuzli i Sarajevu.

24

OGLASI

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 017331 10 P Tuzla: 16. 3. 2011. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Zorka Eri}, u predmetu spora tu`itelja Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, protiv tu`ene Dedai} Amele, Prijedor, Kozarac - ul. Kozara~ka br. 49, radi duga (vsp. 42.755,56 KM), na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku

KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR OSNOVNA [KOLA Mehmed-pa{e Sokolovi}a 11 SARAJEVO Na temelju ~lanka 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju "Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj 10/2004, 21/06 i 26/08. i ~lanka 30. Pravila Osnovne {kole K[C-a Sarajevo, objavljujemo

O B J AV L J U J E
Dostavu tu`be broj 32 0 P 017331 10 P od 7. 4. 2010. godine, tu`enoj Dedai} Ameli na odgovor. Dana 7. 4. 2010. godine, u navedenoj pravnoj stvari, dostavljena je tu`ba ovom sudu protiv tu`ene. Tu`benim zahtjevom iz tu`be od 7. 4. 2010. godine tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enu Dedai} Amelu, k}i Ahmeta, iz Prijedora, Kozarac, ul. Kozara~ka br. 49, da na ime duga po osnovu ugovora o kreditu broj 1637270366 od 13. 2. 2007. godine, plati iznos koji je na dan 23. 3. 2010. godine iznosio 42.755,56 KM koji se sastoji od nov~anog iznosa na ime glavnice 39.359,47 KM, redovne kamate 2.908,70 KM, zatim zatezne kamate u iznosu od 399,39 KM i iznos od 88,00 KM na ime tro{kova slanja opomena zbog neizmirenog duga sa zateznom kamatom po~ev od 9. 3. 2010. godine pa do pokretanja postupka, i sa zateznom kamatom po~ev od dana pokretanja postupka do kona~nog namirenja tu`itelja u cijelosti i tro{kove nastale provo|enjem izvr{enja. U ~injeni~nom opisu tu`be tu`itelj navodi da je temeljem ugovora o kreditu broj 1637270366 od 13. 2. 2007. godine isplatio Ru{ti} Amili iz Te{nja, ul. M. M. ef. Smajilbegovi}a bb, kredit u iznosu od 32.940,00 CHF, {to je na dan isplate kredita 16. 2. 2007. godine iznosilo 39.604,75 KM, sa kamatnom stopom u iznosu od 7,00 % promjenjiva godi{nje, rok otplate 180 mjeseci. Ugovor o kreditu broj 1637270366 od 13. 2. 2007. tu`ena je potpisala u svojstvu solidarnog du`nika jemca, ~ime je preuzela odgovornost za obaveze korisnika kredita. Kako se ugovoreni iznos kredita nije vra}ao u ugovorenim rokovima, tu`itelj je vi{e puta usmeno i pismeno opominjao, te je 9. 3. 2010. godine, otkazao ugovor o kreditu, te je tim danom cjelokupno potra`ivanje tu`itelja u skladu ZOO dospjelo. Nakon otkaza tu`itelj je prinu|en svoje cjelokupno potra`ivanje zajedno sa zakonskim zateznim kamatama naplatiti putem suda na osnovu mjenice sa klauzulom "bez protesta" kao vjerodostojne isprave. Tu`itelj svoje navode iz tu`be dokazuje prilaganjem uz tu`bu Ugovora o kreditu broj 1637270366 od 13. 2. 2007. godine; nalog za prenos sredstava; opomenu zbog neispunjavanja obaveza i otkaz ugovora o kreditu. Kako je u toku postupka pripreme za glavnu raspravu utvr|eno da je tu`ena Dedai} Amela nepoznata na adresi svog posljednjeg poznatog boravi{ta u Prijedoru, Kozarac, ul. Kozara~ka br. 49, a dopisom MUP-a TK broj 08-01-13.7-484/10 od 25. 5. 2010. godine potvr|eno da je navedena adresa posljednja adresa njenog boravi{ta, to se ovim putem tu`eniku dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a, pa se tu`ena Dedai} Amela poziva da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. Zakona o parni~nom postupku, a najkasnije u roku od 30 dana, dostavi pisani odgovor na tu`bu. Rok za odgovor na tu`bu po~inje te}i po proteku 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. U slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, sud mo`e u smislu ~l. 182. ZPP-a donijeti presudu zbog propu{tanja ukoliko su za to ispunjeni uslovi. Sudija Zorka Eri}

N AT J E ^ A J
Za upis djece u PRVI razred osnovne {kole za {kolsku 2011/2012. godinu U PRVI razred Osnovne {kole K[C-a Sarajevo upisuju se djeca koja do 1. o`ujka teku}e godine navr{avaju pet i pol godina `ivota. Na zahtjev roditelja ili staratelja mo`e se upisati i dijete mla|e od utvr|ene starosne dobi uz odobrenje Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Ocjenu sposobnosti djece za poha|anje osnovne {kole obavit }e Komisija Osnovne {kole K[C-a. Za upis je potrebno prilo`iti: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 2. Lije~ni~ko uvjerenje o psihi~koj sposobnosti djeteta. Upis djece vr{it }e se u tajni{tvu [kole, Ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a br. 11 Sarajevo, od 10 do 14 sati, svakim radnim danom od 1. do 30. 4. 2011. godine.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.761,83
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 25
1.093,86
SASX-10

1.078,25

SASX-30

1.083,21

BIRS

2.117,74

FIRS

1.186,73

ERS10

Sa Banjalu~ke berze

Sarajevska berza

Za akcije BIB-a U minusu dionice 1,9 miliona KM Postbank BH
Na ju~era{njem trgovaAkcije~etirifonda su osnju na Banjalu~koj berzi tvarile pad prosje~ne cijeostvaren je promet od ne, a gubitnik dana me|u 2.124.042,06 KM, kroz 123 fondovima su akcije ZIF transakcije. Privrednikinvest a.d. Banja Od akcija na slu`benom Luka(-16,57 posto), i ovim berzanskom tr`i{tu, lista akcijama se trgovalo po B, najve}i promet je ostvaprosje~noj cijeni od 1,46 ren akcijama Hidroelek- Obavljene 123 transakcije KM. trane na Drini a.d. Vi{eOd hartija od vrijednosgrad, trgovalo se u iznosu od 46.230,00 KM, ti na slobodnomberzanskomtr`i{tunajve}i po prosje~noj cijeni od 0,67 KM, ~ime je os- promet je ostvaren akcijama Fabrika za potvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za cin~avanje a.d. Srebrenica, trgovalo se u -4,29 posto. iznosu od 1.682,50 KM, po prosje~noj cijeUkupan promet obveznicama iznosio je ni od 2,50 KM. Od akcija na slobodnomber61.811,31 KM. Od obveznicanajvi{e se trgo- zanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile valo obveznicama Republika Srpska - izmi- su akcijesamojednogemitenta, a najve}irast renje ratne {tete 4 u vrijednosti od 25.939,91 imale su akcijepreduze}aRafinerijanafte a.d. KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostva- Brod(1,98 posto), i ovimakcijama se trgovarila je pad od -0,33 posto. lo po cijeni od 0,103 KM, u vrijednosti Od akcijazatvorenihinvesticionihfondo- 1.059,05 KM. va najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Od akcija na slobodnom berzanskom Zepter fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije iznosu od 12.471,00 KM, po prosje~noj cije- samojednogemitenta, od ~ega su akcijepreni od 6,13 KM, {to predstavlja pad cijene za duze}aPalas a.d. BanjaLukaostvarile pad od -1,61 posto. -4,76 posto i trgovalo se po cijeni od 1,00 KM Akcije ~etiri fonda su ostvarile rast pro- po akciji, u vrijednosti od 434,00 KM. sje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale Na ju~era{njem trgovanju prijavljen je 1 akcije ZIF VB fond a.d. BanjaLuka(17,30 pos- blok-posao sa akcijamaemitentaBalkaninto), i ovim se akcijama trgovalo po pro- vestment bank a.d. Banja Luka, u ukupnoj sje~noj cijeni od 4,00 KM. vrijednosti od 1.961.318,00 KM. Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 640.998,66 KM. U sklopu 65 transakcija ukupno je prometovano 1.378.816 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 483.322,57 KM, u sklopu 15 transakcija prometovan je 1.359.361 vrijednosni papir. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 2.505,00 KM, u sklopu tri transakcije prometovano je 180 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,92 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 4.914,29 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 868 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Big investiciona grupa d.d. Sarajevo u iznosu od 3.266,49 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,83 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 475.903,28 KM, u sklopu {est transakcija prometovano je 1.358.313 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 135.153,09 KM, u sklopu 36 transakcija prometovano je 7.128 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP HT d.d. Mostar u iznosu od 40.786,02 KM. Kurs

Ju~era{nji promet 640.998,66 KM

ovog emitenta iznosio je 10,85 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 22.523,00 KM, u sklopu 14 transakcija prometovano je 12.327 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Timal d.d. [iroki Brijeg u iznosu od 15.546,60 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 1,80 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Timal d.d. [iroki Brijeg od 5,88 posto i dostigle su cijenu od 1,80 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Postbank BH d.d. Sarajevo od 13,84 posto i dostigao cijenu od 32,74 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 28. mart 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 28. mart/o`ujak 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 13,92 -0,38 14,00 13,90 180 2.505,00 3

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik Cistoca a.d. Banja Luka Elektrohercegovina a.d. Trebinje Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modrica RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,99 4,06 0,08 4,4 7,19 1,46 4 6,13 -0,2 1 11,11 -0,68 0,7 -16,57 17,3 -1,61 5 4,06 0,08 4,49 7,2 1,46 4 6,25 4,99 4,06 0,08 4,3 7,18 1,46 4 6,05 979 20 2.000 224 210 20 50 2.036 4.885,50 81,20 160,00 985,88 1.509,00 29,20 200,00 12.471,00 0,028 1,03 0,42 0,676 0,67 0,75 0,16 0,365 1,6 1,47 16,67 3 2,44 0 -4,29 -6,02 14,29 1,39 -3,03 0,68 0,028 1,03 0,42 0,676 0,67 0,75 0,16 0,37 1,6 1,47 0,028 1,03 0,42 0,676 0,67 0,75 0,16 0,354 1,59 1,47 15.000 304 800 2.448 69.000 300 7.246 26.222 5.790 3.692 420,00 313,12 336,00 1.654,85 46.230,00 225,00 1.159,36 9.560,49 9.249,88 5.427,24

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO SOLANA DD TUZLA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE 22,06 -0,59 5,02 -3,65 76,49 -3,11 10,85 -0,02 73,70 2,35 68,00 -2,86 33,00 -0,93 32,74 -13,84 22,00 -4,26 22,30 5,02 77,00 11,00 75,00 68,00 33,01 32,80 22,00 22,03 5,02 76,00 10,75 73,00 68,00 33,00 32,71 22,00 200 200 90 3.760 175 100 632 30 900 4.435,90 1.004,00 6.884,50 40.786,02 12.925,00 6.800,00 20.859,32 982,20 19.800,00 4 2 4 6 5 1 5 2 4 43,17 41,00 38,00 35,00 0,41 1,99 4,08 2,40 43,20 41,00 38,00 35,00 43,03 3.304 41,00 2.446 38,00 2.563 35,001.350.000 1.426,48 1.002,86 973,94 472.500,00 2 1 2 1 5,83 5,35 -1,14 0,00 5,85 5,35 5,75 5,35 560 308 3.266,49 1.647,80 5 1

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bonel a.d. Banja Luka Fabrika za pocincavanje a.d. Srebrenica Palas a.d. Banja Luka Jedinstvo a.d. Novi Grad MPI Modrica a.d. Modrica Metalno a.d. Zvornik Rafinerija nafte a.d. Brod Veletrgovina a.d. Gradiska Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 Balkan investment bank a.d. Banja Luka 0,18 2,5 1 0,2 0,1 0,08 0,103 0,3(A) 38,4 37,02 37,22 36,38 0 0,18 0,18 0 2,5 2,5 -4,76 1 1 0 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0,08 0,08 1,98 0,103 0,103 0 0,3 0,3 -0,26 38,51 38,3 0,05 37,02 37,02 -0,64 37,46 37,08 -0,33 36,7 36,01 1 98,0659 98,0659 1.692 673 434 1.072 4.850 4.194 10.282 5.000 41.896 8.197 45.000 71.297 20.000 304,56 1.682,50 434,00 214,40 485,00 335,52 1.059,05 1.500,00 16.089,17 3.034,53 16.747,70 25.939,91 1.961.318,00

[IPAD KOMERC DD SARAJEVO SIPOREX D.D. TUZLA ENERGOINVEST TDS DD SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO JP KOMOS DD MOSTAR KVANTUM D.D. SARAJEVO PPM D.D. TUZLA PRIM D.D. ZENICA RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA RUDNIK @ELJEZNE RUDE D.D. VARE[ TIMAL DD [IROKI BRIJEG GZP VRELO BOSNE DD SARAJEVO

3,30 30,03 4,62 3,00 1,00 81,00 18,00 72,00 8,16 0,28 1,80 25,00

0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,69 0,00 5,88 0,00

3,30 30,03 4,62 3,00 1,00 81,00 18,00 72,00 8,16 0,28 1,80 25,00

3,30 30,03 4,62 3,00 1,00 81,00 18,00 72,00 8,16 0,28 1,80 25,00

396 645 90 106 2.209 5 50 5 210 1.000 8.637 15

1.306,80 19.369,35 415,80 318,00 2.209,00 405,00 900,00 360,00 1.713,60 280,00 15.546,60 375,00

1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

114,77

$ 0,71 %

4,06

$ 0,07 %

1.414,30

$ 0,93 %

36,64

$ 1,10 %

2,635

$ 0,80 %

860,50

$ 0,64 %

690,25

$ 0,11 %

26 SARAJEVSKA HRONIKA
19. godi{njica reintegracije MZ Dobro{evi}i

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Po~eli sistematski pregledi budu}ih prva~i}a

CILJdiJE zdravo jete
Planiran upis oko ~etiri hiljade prva~i}a

Ukoliko pedijatar ustanovi neke pote{ko}e, dijete se {alje oftalmologu, logopedu ili drugom specijalisti • Upis od 1. aprila, nakon toga testiranje
Polo`eno cvije}e, u~enici pripremili bogat program
Foto: D. TORCHE

Ne blijede sje}anja
Povodom 19 godina reintegracije mjesnezajedniceDobro{evi}i u KantonSarajevo, ju~er je odr`anasve~ana sjednica Savjeta ove MZ i polo`eno cvije}e na {ehidskim mezarjima u Bojniku i Ahatovi}ima, spomenplo~i Ranova~a i spomen-obilje`ju stradalima ispred O[ Dobro{evi}i. Cvije}e su polo`iledelegacijeOp}ine NoviGrad, MZ Dobro{evi}i i predstavnici politi~kih stranaka. Na sjednici su podijeljene zahvalnice istaknutim gra|anima, organizacijama i udru`enjima. Za postignute izuzetno dobre rezultate u radu zahvalnice su dobili O[ Dobro{evi}i i Ismet @iga ispred Nogometnog kluba Bojnik. Za zna~ajan doprinos u razvoju MZ Dobro{evi}i zahvalnice su uru~ene Huseinu Mujki}u, Had`emu Konji, Hajrudinu Hrva~i}u i d`ematskim odborima Bojnika i Ahatovi}a. Muhidin Planja, predsjednik Savjeta MZ, evociraju}i sje}anja na prvedanereintegracijeDobro{evi}a, posebno se prisjetio stradalih borca i civila u autobusu u Semizovcu, koji su zarobljeni i pobijeni. Tako|er, pomenuo je i sada{nje akti-

na stradale

Pomen stradalima na obilje`jima • Za vi{e od 12 hiljada stanovnika goru}i problem je infrastruktura

vnosti koje se provode u ovoj mjesnoj zajednici. - Iako je u ratu stradala mnogo, mjesna zajednica se nakon reintegracije naglo pro{irila i sada broji vi{e od 12 hiljada stanovnika, pa je zato infrastruktura goru}i problem. Trenutno je u toku realizacija vodosnabdijevanja i ve} je izgra|en i drugi rezervoar koji }e se ubrzo pustiti u funkciju. Odobrena su i sredstva za izgradnju ambulante u naselju Bojnik, a o~ekuje se, uz donatorsku pomo}, izgradnja nove osnovne {kole u Dobro{evi}ima, naglasio je Planja. Komedijom “Plava boja snijega“ i literarnimradovimau~enici O[ Dobro{evi}i su uljep{ali Dan reintegracije MZ Dobro{evi}i. Z. T.

Od po~etka marta u svim zdravstvenim ustanovama, a nakon obavijesti {kolama u Kantonu Sarajevo, po~eli su sveobuhvatni sistematski pregledi ~iji je cilj, u saradnji sa roditeljima i djecom, potpuno dje~ije zdravlje. Govore}i o ovimpregledima, portparol JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Arman [arki} istakao je da je za njih dat ve}i vremenski period kako bi se prevenirale gu`ve i nepotrebni zastoji. Kao i svake godine, pred upis u osnovnu {kolu u svim domovima zdravlja, naveo je na{ sagovornik, provodi se standardna, definisana procedurakako bi pedijatarnakon skupnih nalaza izdao onaj o psihofizi~koj sposobnosti za poha|anje nastave. Sistematski pregled podrazumijeva najprije odlazak stomatologu te fizijatru, {to je posebno va`no zbog otkrivanja eventualnih deformiteta stopala i ki~me, ~ega, na`alost, naglasio je [arki}, ima i sada. Ovi nalazi ulaze u onaj skupni pedijatra koji opservira cjelokupno stanje djeteta, razgovara s njim i obavlja antropometrijska mjerenja (visine i te`ine), te vida. Ukoliko se ustanove neke pote{ko}e, dijete se {alje oftalmologu, logopedu ili drugom specijalisti, zavisno od uo~enog problema. Kod sistematskog pregleda

Rodne listove za mali{ane ro|ene u sredi{njoj gradskoj op}ini roditelji mogu pribaviti ne samo u {alter-sali nego i u svim mjesnim zajednicama op}ine Centar. Iz Op}ine podsje}aju na proceduru upisa djece ro|ene 2005. i 2006. godine u prvi razred redovne osnovne {kole, a koji }e se u aprilu i avgustuobavljati u prostorijamaosnovnih{kola, te isti~u da je tom prilikom potrebno dostaviti izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ljekarsko uvjerenje nadle`ne ustanove, te uvjerenje da je dijete poha|alo obavezni pred{kolski program. bitna je, dodao je portparol JU DZ KS-a, i provjera imunizacijskog statusa djeteta, vakcinacija i revakcinacija, te ako je izostala, da se nadomjesti. Pedijatrijske slu`be u domovima zdravlja sistematske preglede rade od osam do 19.30 sati. U {kolskoj2010/2011. godini u prvi razred 69 sarajevskih osnovnih{kolaplaniran je upis vi{e od 4.000 dje~aka i djevoj~ica koji sa 1. martom imaju5,5 godina i vi{e. Upispo~inje 1. aprila ove godine, a roditelji uz zahtjev za upistreba da prilo`e rodni list, ljekarsko te uvjerenje/certifikat da je dijete u godini pred polazak u {kolu poha|alo obavezni pred{kolski program za djecu. U drugojpolovini aprila predvi|eno je testiranje u~enika. A. SMAJOVI]

Po rodni list i u MZ

Ministarstvo za bora~ka pitanja izdvojilo 367.000 KM

Najbolja Peta O[

Pozajmice za stambene potrebe
Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Ned`ad Ajnad`i} dodijelio je ju~er odluke o ostvarivanju prava pripadnicima bora~ke populacije na nov~anu pozajmicu, namijenjenih za rje{avanje stambenih potreba. Odluku o ostvarivanju prava na pozajmicu preuzeli su: Alan [ehi}, Meho Husi}, Mirsad Zuli}, Mirzo Preljevi} za po 38.000 KM, SamraSalihovi} za 30.000 KM, SuvadRami}, VahidSuljovi}, VejsilHrnjica, Elvedin Humi}, Samir Hrkovi}, Murat Kruho iSamirSarajki} za po 20.000, te VelijaZili}, EkremAbdi~evi} i Razija Koji} za po 15.000 maraka. - Ovo pravo proizilazi iz Zakona o dopunskimpravimaboraca- branitelja KS-a, a navedeni pripadnici bora~ke populacije su ih ostvarili

Maid i Sara najboma Katoli~kog {kolskog centra lji u Centru U prostorija
“Sveti Josip“ odr`ano je op}insko takmi~enje u~enika 11 osnovnih {kola Centra u znanju iz fizike. U pojedina~nojkonkurencijiu~enikasedmihrazredaprvomjestoosvojio je MaidHasovi} (O[ “NafijaSarajli}“), drugo Ali Dlaki} (O[ “Isak Samokovlija“), a tre}e Faruk Aliba{i} (O[ “HasanKaimija“). Me|uu~enicimaosmih razredaprvomjestoosvojila je SaraHod`i} (O[ “Nafija Sarajli}“), drugoplasirana je Lamija Ali}, iz iste{kole, dok je tre}emjestopripaloAjdinu Fejzi}u (O[ “Alija Nametak“). U ekipnoj konkurenciji takmi~ara iz sedmih razreda prvo mjesto osvojila je O[ “Isak Samokovlija“ , drugo O[ “Nafija Sarajli}“ a tre}e O[ “Musa , ]azim]ati}“ U ekipnomplasmanutakmi~ara . - u~enika osmih razreda najuspje{nija je bila {kola “Nafija Sarajli}“ na drugo mjesto plasi, rala se O[ “IsakSamokovlija“ a tre}a je bila O[ , “Alija Nametak“ .

U Me|unarodnoj internacionalnoj {koli odr`ano je 16. op}insko takmi~enje u~enika osnovnih {kola iz fizike. Na osnovu ukupnog broja bodova u kategoriji sedmih razreda prvo mjesto osvojio je Nermin D`ekovi} iz Druge O[, Hana Baba~i} iz Pete drugo, a tre}i je bio Tarik Sara~evi} iz Druge osnovne {kole. Me|u u~enicima osmih razreda Hamza Muminovi} iz Pete osnovne {kole bio je najbolji, druga je bila Semra Mujezinovi} iz Pete O[, a tre}i Amer Polovina, tako|er iz Pete osnovne {kole. Na osnovu ukupnog broja bodova, Peta osnovna {kola je najuspje{nija, druga je Druga osnovna {kola, a tre}e mjesto pripalo je Prvoj O[.

Sredstva dodijeljena prema odlukama iz prethodne dvije godine

Najuspje{niji Sakib i Kemal
Op}insko takmi~enje iz fizike za u~enike VII i VIII razreda novosarajevskih osnovnih {kola odr`ano je u O[ Hrasno. U kategoriji VII razreda prvo mjesto osvojio je Sakib Ademovi} iz O[ Vele{i}ki heroji, druga je bila Amila Sabljica iz iste {kole, dok je tre}a Kristina Bjelo{ iz O[ Hrasno. Me|u |acima VIII razreda prvo mjesto je pripalo Kemalu Mustafi}u iz O[ ^engi}-Vila I, druga je Melika [i{i}, u~enica O[ Kova~i}i, dok je tre}a Amila ]urovac iz O[ ^engi}-Vila I.

premaodluci o dodjelinov~anihpozajmica za rje{avanjestambenihpotreba za 2009. i 2010. godinu, rekao je Ajnad`i}, te dodaokako}e Ministarstvoubrzoraspisatinovijavnipoziv za dodjelunov~anihpozajmica i u teku}oj godini. Za ovu namjenu resorno ministarstvo izdvojilo je 367.000 KM.

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 27

Kako jo{ nema rje{enja za sporne linije prevoza

DE@URNI TELEFON

276-982

Centrotrans PONOVO NA
Autobus Centrotransa na dionici od Dobrinje do Vije}nice

VA@NIJI TELEFONI
MUP

ULICAMA
to i dosad govorio, na tenkovima vra}aju sa ceste, dodao je Kerla. A di re ktor Cen tro trans Eurolinesa Safudin ^engi} kazao je ju~er za Oslobo|enje ka ko }e u ovoj kom pa ni ji sa~ekati na neki potez Kantona jo{ do kraja sedmice. - Ukoliko se dotad ni{ta ne rije{i, sigurno je da }emo iza}i sa autobusima, a obavijesti}emo javnost koji dan }e se to ta~no desiti, napomenuo je ^engi}. Podsje}amo, prilikom dosada{njih izlazaka autobusa ove kompanije na gradske linije, inspekcije su uz pomo} policije uklanjale i vozila Grasa i Centrotrans Eurolinesa sa spor nih pra va ca, ~ije us kla|ivanje nikad nije zavr{eno. Iz Centrotransa su isticali da `ele prekinuti monopol Grasa, dok su u kantonalnom preduze}u napominjali kako privatnike zanimaju samo linije na kojima je profit zagarantovan, poput one komercijalne od Dobrinje do Vije}nice. J. M.

^ekali smo formiranje Vlade, ali ni{ta nije rije{eno, ka`e Kerla • Odluka do kraja sedmice, isti~e ^engi}
Prilikom proslave 63 godine rada i postojanja kompanija Centrotrans Eurolines u subotu je uprili~ila sve~anost na kojoj su ~lanovi uprave preduze}a nagradili penzionere i najboljeg uposlenika. Na sve~anosti je, kako saznaje Oslobo|enje, pomenuta mogu}nost da ova kompanija ponovo po~ne prevoz putnika na gradskim linijama u Sarajevu. - Nezvani~na informacija ostaje nezvani~na, jer to morate provjeriti sa na{im direktorom. ^ekali smo, kao {to je ve} poznato, da se formira Vlada Kantona u novom sazivu, da se poduzme ne{to po pitanju uskla|ivanja redova vo`nje na linijama u KS-u, ali jo{ ni{ta nije ura|eno, kazao nam je ju~er izvr{ni tehni~ki direktor Centrotrans Eurolinesa Ibrahim Kerla. Prema Kerlinim rije~ima, ako se ubrzo ni{ta ne rije{i u vezi sa dodjelom redova na gradskim linijama, Centrotrans }e iza}i na ulice. - Onda neka nas, kako sam

OKOM KAMERE
Foto: S. GUBELI]

Sa nama u Cinema City
U ovoj sedmici po dvije ulaznice za filmske projekcije u multiplexu Cinema City dobile su na{e ~itateljke: Aida Kadri}, Jasenka Kulijer i Spomenka Tabori. Svi koji `ele do}i do besplatnih ulaznica za najnovija ostvarenja, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Parkovi Alipa{inog Polja
Svake godine Op}ina No vi Grad u saradnji sa KJKP Park obnovi mobilijar na zelenim povr{inama u svojim naseljima, ali nedugo na kon to ga ve}ina tih predme ta bu de uni{tena. Posljednje su za vikend strada le be ton ske korpe za otpatke, kao i nosa~ za plakate u B fazi Alipa{inog Polja.
J. M.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.30 do 15.30 sati Mihrivode i ^obanija 3, od 9 do 10.30 Tome Mende{a 8, od 9 do 14 Blagovac 1 i 2, Vrap~e i Tihovi}i, a od 9 do 15 sati Budmoli}i 3, Esada Mid`i}a, Bakarevi}a 2, Osenik 1, Srednje 1 i Svrake 2, 3 i 4. Bez struje }e od 10.30 do 12 sati ostati Jo{anica 6, od 12 do 13.30 Jo{anica 7 i od 13.30 do 15 sati Jo{anica 8. Opravke kvarova na mre`i mogle bi od 9 do 16 sati dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Zmajevac, 105. brigade, ^ebed`ije, Ilije Engela, Alije Nametka, Alipa{ina, Ciglanska, Adema Bu~e, Sedrenik, Gorana ^i{i}a, Nusreta Prohi}a, Dobro{evi}ka i Put spasa.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

6 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, Amsterdam 9.50, Minhen 12.55, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 14.35, Keln 13.45, Ankona 17.55, [tutgart 18, Istanbul 19

Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Keln 13.15, Istanbul 13.25, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Amsterdam 15.30, Zagreb 15.45 i 22, [tutgart 17.30

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

28

KULTURA

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U susret Mostarskom prolje}u

Gala koncert
Sarajevo Mostaru
Trinaesta manifestacija Dani Matice hrvatske po~et }e 14. travnja i do 1. lipnja u Mostaru }e biti odr`ano oko 25 kulturnih programa izvanredne kvalitete
Ovogodi{nji Dani Matice Hrvatske - Mostarsko prolje}e, kako je najavljeno na ju~era{njoj, prvoj konferenciji za novinare ove tradicionalne manifestacije, bit }e otvorena uobi~ajenom izlo`bom nekog od mostarskih umjetnika, te gala koncertom “Sarajevo Mostaru” Bit }e to izlo`ba Kre{i. mira Ledi}a, uz Jusu Nik{i}a “posljednjeg Mohikanca“ stare mostarske likovne {kole, koji jako rijetko izla`e i uvijek dobiva nagrade. A na ve} tradicionalnom koncertu Sarajevske filharmonije (koja dolazi kao poklon GradaSarajeva) nastupit}e solistikoji su potekli iz BiH, a danas `ive i rade u Hrvatskoj.
Prizor iz predstave Ateljea 212

“Gospoda Glembayevi” iz Beograda
Ne malo interesiranja pobu|uje ve} sad beogradski Atelje 212 koji na Prolje}e sti`e s kultnom predstavom “Gospoda Glembajevi” koja je premijerno izvedena u velja~i, , i ve} progla{ena doga|ajem sezone u Srbiji. Mostarci }e je mo}i vidjeti unato~ tome {to su sve predstave “Gospoda Glembajevi” u Beogradu do 1. srpnja rasprodane, a u me|uvremenu imaju niz gostovanja po Hrvatskoj. U Mostaru }e biti izvedena 18. travnja. Predstavu je re`irao Jago{ Markovi}, a okupila je me|unarodnu ekipu glumaca - glavne uloge igraju Boris Cavazza,

Ove godine izlo`ba Kre{imira Ledi}a

cert Jazz trija Victora Totha (u suradnji s veleposlanstvom Ma|arske i veleposlanstvom Francuske u BiH), zatim koncert Gibonnija i Matije Dedi}a uz Black Coffee, 10. svibnja), tradicionalni Festival dalmatinskih klapa Omi{ (7. svibnja) ~iji je gost i Neno Belan, zatim koncert Ricarda Gallena na gitari (6. svibnja), koncert Petrit Chekua na gitari (14. svibnja), Brahms Trija iz Rusije (18. svibnja), koncert Pjesme Mediterana, odnosno Black Coffee i Martina Thomas (Klub Oxygen, Biosphera, 9. svibnja), Kotor Art Trio (22. svibnja), Lana Genc na klaviru (25. svibnja) i dr. U likovnom programu, osim Ledi}eve izlo`be, zahvaljuju}i suradnji s veleposlanstvom Ma|arske u BiH, bit }e otvorena i velika izlo`ba Victora Vasarelija, jednog od najve}ih umjetnika op arta 20. stolje}a. Izlo`ba }e biti otvorena 3. svibnja, istog dana kada }e, zahvaljuju}i tako|er suradnji s veleposlanstvom Ma|arske u BiH, odr`ati koncert Jazz Trio Viktora Totha. Tu je i izlo`ba ~lanova Foto kluba Split.

Anica Dobra, Nikola Ristanovski, Vlastimir \uza Stojiljkovi}, Jelena \oki}, Branislav Trifunovi}, Tanasije Uzunovi} i Svetozar Cvetkovi}. Kada je u pitanju glazbeni program, izdvajamo koncert Chelibidake trija, trija Minhenske filharmonije (1. svibnja), kon-

I knji`evno prolje}e
A u knji`evnom programu, osim tradicionalnog “Mostarskog knji`evnog prolje}a” koje }e biti odr`ano 14. svibnja, 12. svibnja u programu pod nazivom “Na{ suvremenik” bit }e predstavljen knji`evni opus Ivana Lo-

vrenovi}a, istaknutog pisca, urednika i publicista. O Lovrenovi}u }e govoriti Miljenko Jergovi}, Ivan An|eli}, Enver Kazaz i Mile Lasi}. Ovaj dio programa obuhva}a i predstavljanje knjige fra Stjepana Krasi}a “Sve je po~elo u Rimu” . U kazali{nom programu, osim spomenutog hita “Gospoda Glembayevi” je i drama , “Sarah Bernardh” HNK Zadar. Hasija Bori} }e 15. svibnja izvesti monodramu “Ova zemlja u kojoj utjehe nema” po stihovima Mile Stoji}a Zahvaljuju}i suradnji sa @idovskom op}inom Zagreb i @idovskom op}inom Mostar, na “Mostarskom prolje}u” }e se predstaviti plesna skupina OR Ha{me{ s programom “Sjaj sunca” i “U po~etku” (plesno-scenska igra u sedam slika). Lutkarsko kazali{te Mostar izvest }e predstavu “Vragov most” u povodu 50. , obljetnice umjetni~kog djelovanja Petra [urkalovi}a, a Pozori{te lutaka Mostar predstavu “Pinokio” . Tradicionalni Dje~ji dan bit }e odr`an 28. svibnja, kada }e Plesni studio Erigo izvesti “Alisu u zemlji ~uda” . Mostarsko prolje}e }e biti zatvoreno predstavom “Spa{eni” Dubrova~kih ljetnih igara na platou ispred Stare gimnazije 31. svibnja i 1. lipnja.
Dragan MARIJANOVI]

Izlo`be

Danas u Pragu

Predstavljanje “Epistolara” Du{ana Karpatskog
Objavljena korespondencija pokazuje dio `ivog i intenzivnog profesionalnog djelovanja na ju`noslavenskim prostorima
Danas }e u Pragu biti uprili~eno predstavljenjeknjige“Epistolar” Du{anaKarpatskog, jednog od najve}ihpromicateljaju`noslavenskihknji`evnosti u ^e{koj. S obzirom na to da se radi o knjizi mnogostruke vrijednosti i autoru zaslu`nom za afirmaciju djela i imena pisaca s balkanskih prostora, u predstavljanje }e biti organizirano uz suradnju triju amabasada, pa }e mu prisustvovati veleposlanik Hrvatske Frane Krni}, BiH Nediljko Bili} i Srbije Maja Mitrovi}. Pored autora, predstavljanju }e prisustvovati i predstavnici izdava~kih ku}a koje su projekt i realizirale, odnosno Malgdalena Vodopija, direktorica sajma Sa(n)jam knjige u Istri, Pula, Dragan Markovi} direktor IKD “University press” iz Sarajeva, zatim fra Marko Or{oli}, direktor Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra „Zajedno“ Sarajevo, Irena Wenigova, prevoditeljica i urednica u nekada{njoj vode}oj izdava~koj ku}i “Odeon” . Ono {to Karpatskog ~ini posebnim me|u velikim ~e{kim intelektualcima je njegovo nevjerojatno opse`no i duboko poznavanje ovda{njih kultura, posebno knji`evnosti i njegov doprinos njihovom predstavljanju u svijetu. Objavljena korespondencija u „Epistolaru“ pokazuje dio `ivog i intenzivnog profesionalnog djelovanja u ju`noslavenskim prostorima, ali i onu intimniju stranu dru`enja s nekima od najve}ih pi-

Sa sarajevskog otvorenja izlo`be

Foto: D`. KRIJE[TORAC

“Mali format“ gostuje u Beogradu
Re do vna se le kti vna izlo`ba Udru`enja likovnih umjetnika BiH - “Mali format 2010“ nakon pred, stavljanja u Galeriji “Roman Petrovi}“ u Sarajevu, Galeriji LIKUM u Vi so kom, Mu ze ju sa vre me ne umjetnosti u Zenici i Centru za kulturu u Te{nju, 1. aprila bit }e predstavljena u galeriji SKC u Beogradu. Postavku izlo`be ~ine radovi {ezdesetak ~lanova ULUBiH-a koji na najbolji na~in prezentiraju snala`enje i izra`avanje u malim formama. Mali format, kao jedna od odrednica, ovoj izlo`bi daje poseban {arm i ~ini je mobilnom i prilagodljivom za razli~ite vrste predstavljanja. Zastupljeni su radovi iz oblasti slikarstva, grafike, crte`a, skulpture i drugih medija. Predstavljanje ove izlo`be u Beogradu rezultat je suradnje i regionalne razmjene izme|u kulturnih institucija BiH i Srbije. Izlo`ba predstavlja svojevrsnu umjetni~ku reprezentaciju BiH, jer su u postavci radovi autora sa prostora cijele zemlje. Poslije Beograda, izlo`ba “Mali format 2010“, bit }e postavljena u Tuzli, Biha}u, Gora`du, Banja Luci, Br~kom i Mostaru.
Mr. S.

Dru`enja s nekim od najve}ih pisaca i pjesnika s prostora biv{e Jugoslavije

saca i pjesnika s prostora biv{e Jugoslavije (I. Bre{an, M. Krle`a, R. Marinkovi}, T. Maroevi}, P. Matvejevi}, S. Mihali}, V. Pavleti}, A. [kunca, A. [oljan, N. [op, D. Tadijanovi}, I. Andri}, I. Kordi}, I. Sarajli}, J. Beran, J. Osti, M. Kova~, N. Ibri{imovi}, H. Humo, D`. Karahasan, M. Selimovi}, H. Tahmi{~i}... Od zastupljenih ~e{kih knji`evnika su nazna~ajniji nobelovac J. Seifert, zatim V. Havel...). „Epistolar“ je objavljen u izdanju „Antibarbarus“ Zagreb, Sa(n)jam knjige u Istri, Pula i IKD „University Press“ Sarajevo, u prijevodu Dubravke Doroti}-Sesar.
An. [.

IZDAJEM namje{tenu sobu kod Veterine. Tel. 640759. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan Grbavica - Kova~i}i kod OHR-a. tel. 061/812-046. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM dvosoban stan, 50 m2, blizina Katoli~kog centra, N. ka{ikovi}a, mo`e i opremljen. Mob. 061/130194.

IZDAJEM blizu trolejbuske stanice Bistrik super adaptiran namje{ten jednosoban stan II sprat, 400 KM, zavi od 17h. Tel. 646-410. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM pos. prostor 40 m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/ 219-464. IZDAJEM pos. prostor, plato Skenderija C-16, 18 m2, klima, struja, voda. Mob. 061/213-788. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, kod med. fakulteta, ^ekalu{a, 400 KM + re`ije. Mob. 063/203-722. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30 m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM ku}u u Vogo{}i, cijena 200 KM. Mob. 062/ 215-655. IZDAJEM poslovni prostor 32 m2, Grbavica. tel. 033/ 810-047. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11 m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055305. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva VI. Tel. 666-936. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM samcima u dva trosobna stana po jednu namje{tenu sobu, zaeban ulaz, centralno grijanje — plin, kod FDS Pofali}i, ul. Ivanjska. tel. 033/657-979. IZDAJEM stan 40 m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377-485. KO[EVSKO brdo, jednosoban, namje{ten stan, kablovska, internet, za jednu ili dvije osobe, prednost djevojke. Mob. 061/253-382.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dva manja stana: ul. Mis Irbina, povr{ine 53 m2 i ul. Branilaca Sarajeva, 43 m2 zajedan ve}i na lokaciji u`eg centra grada. Mob. 061/130-128. MIJENJAM stan 122 m2 u strogom centru Sarajeva za ku}u ili stan u Baru ili drugi grad, Crnogorsko primorje. moj stan je ~etvorosoban renoviran, ul. M.M. Ba{eskije, II sprat, pogled na dvije strane — na Trebevi} i Logavinu. tel. 00387 61 147-063 i 00382 69 201-873. TROSOBAN stan na Marijin dvoru za stan ili ku}u u Dalmaciji. Mob. 061/968986. MIJENJAM dvosoban stan 52 m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43 m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60 m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM trosobaan stan na marijin Dvoru za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. M I J E N J A M - p ro d a j e m , stan u Sarajevu, 52 m2, za Banja Luku. Tel. 033/542668. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70 m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303.

MIJENJAM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa centr. grijanjem, mogu~nost kablovska tv. Tel. 033/655-332, IZDAJEM ~etveerosoban stan sa centralnim grijanjem, II kat, Ul. D. Numi}a 18A. Tel. 647-564. IZDAJEM jednosoban stan namje{ten. Mob. 061/226064. IZNAJMLJUJEM ve}i broj stanova, ku}a, poslovnih prostora u Sarajevu. Mob. 061/370-207. IZDAJEM namje{tenu ddvokrevetnu sobu upotreba kuhinje i kupatila, centralno grijanje, Alipa{ino. tel. 062/633-248. IZDAJEM na Grbavici kod OHR-a dvosoban ekstra opremljen stan, III sprat, lift. tel. 061/224-321. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60 m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM namje{ten stan, Mejta{ blizu Talijanske ambasade, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061/916-429. IZDAJEM dvosoban namje{ten ekstra opremljen na Grbavici kod OHR-a na du`i period. tel. 061/224321. IZDAJEM poslovni prostor na Kuli, I. Sarajevo 20 m2. tel. 062/760-319. IZDAJEM poslovni prostor, trg Skenderije 8,17 m2. tel. 061/480-207. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 300 KM + re`ije. Tel. 061/356-535. IZDAJEM namje{ten stan u centru grada. Tel. 061/ 812-084. IZDAJEM jednokrevetnu sobu u Hrasnom. Tel. 033/ 664-292. IZDAJEM ku}u, p + s sa ba{tom u strogom centru Sarajeva za stanovanje i poslovni prostor. Tel. 061/382261. IZDAJEM le`ajeve za radnike i prodajem ku}u, Bu~a potok. Mob. 065/706-533.s IZDAJEM dvosoban namje{ten stan plinsko grijanje kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139085. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu. Mob. 061/ 198-642.

IZDAJEM jednosoban manji stan u privatnoj ku}u poseban ulaz u centru, eta`no, samcu ili samici. Tel. 033/444-843. IZDAJEM na Trgu heroja 27 m2 + 8 m2 galerije, pogodno za razli~ite namjene. Tel. 061/390-748. IZDAJEM poslovni prostor, grbavi~ka 46a, 27 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061/141-809. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM poslovni prostor 76 m2, I sprat, centar i poslovni prostor 80 m2, ul. Avde Smajlovi}a — grbavica. Mob. 061/573-640. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM ~etverosoban lijepo namje{ten stan na Grbavici. Tel. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban naamje{ten stan, plinsko grijanje kod okretaljke Jezero. tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM blizu trolejbuske stanice Bistrik super adaaptiran namje{ten jednosoban stan II sprat, 400 KM, zavi od 17h. Tel. 646-410. IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opingu-Grbavica. Tel. 521-358. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810-716.

IZDAJEM sdvosoban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958. HRASNO, izdajem stan trosoban, preko puta trolebuske stanice, extra namje{ten. Mob. 062/204-208. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan mladom bra~nom paru ili studentima, Alipa{ino C-faza. Tel. 062/965-966. IZDAJEM kancelarijski prostor 90 m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM poslovni prostor, Trg Skenderije 8,17 m2. tel. 061/480-207. ALIPA[INA ulica, jednosoban namje{ten stan, na du`i period, centar. Mob. 061/190-008, 061/365-278. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202437, 061/226-493. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513-439. SOBA djevojci ili dvijema djevojkama, kod tranvaja Pofali}i. Mob. 061/842-319.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/ 619-179. POTREBNA garsonjera ili jednosoban namje{ten stan, prazno ili namje{teno, do 150 KM + re`ija. Tel. 537323. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713. UNAJMLJUJEM gara`u u Pofali}ima blizu Plavog granapa. Mob. 063/971-797.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM komforan, ekluzivno namje{ten dvosoban stan, 60 m2, grijanje plinstruja economic, sa ba{tom, naselje Pejton-Ilid`a, fiksno 500 KM. Mob. 061/191-010, od 17-20 sati. IZDAJEM kancelarijski prostor kod Op{tine Centar, 30 m2, prizemlje, 450 KM. Tel. 061/150-019. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM u Ferhadiji br. 15, dvori{te — poslovni prostor. Mob. 061/219-464 i 033/202-611. IZDAJEM namje{ten stan 47 m2, Ul. H. Hume 2, zvati od 16 do 18h. Tel. 033/677915.

30 maliOglasi
IZDAJEM dva stana po 80 m2, posebni ulazi, et. grij. alarm, ba{ta, Breka, H. Polovine. Mob. 061/182-128. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 00387 33 214595, 00387 62 279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 00385 20 671943, 00385 99 5769874. IZDAJEM ku}u, 300 m2, Trebevi~ka, mogu}e kori{tenje u stambene svrhe, kao pos. prost. dvori{te, gara`a, mogu}a svaka vrsta dogovora. Tel. 033/263-190, 061/161-790. IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan 100 m2, Aerodromsko naselje, gara`a, nedavno ugra|ena super moderna kuhinja. Tel. 033/ 263-190, 061/161-790. IZDAJEM prazan stan na [ipu, novogradnja, 80 m2. Mob: 061/161-790. IZDAJEM poslovni prostor 80 m2 i 150 m2, cen. grij. Radni~ka 19, Grbavica, na du`i period. Mob. 061/130034. IZDAJEM ku}u 450 m2, sa vo}njakom, hladnjakom, gara`a, parking, cen. grij. Mob. 061/130-034. IZDAJEM sobu u dvosobnom stanu, studentu, blizu medicine, gra|evine, DIF-a. Tel. 443-743. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666492. IZDAJEM poslovni prostor 52 m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM jednoiposoban namje{ten, adaptiran stan, kod stanice. Mob. 061/211945. IZDAJEM pos. prostor 106 m2, prizemlje, strogi centar, kod Vatre. Mob. 061/205235. JEDNOSOBAN namje{ten stan, poseban ulaz, studenticama, bra~nom paru, na du`e vrijeme. Tel. 442-762. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40 m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42 m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM gara`u, ul. Grada~a~ka br. 70, ^engi} Vila. Tel. 033/647-564. IZDAJEM ~etvorosoban stan, centralno grijanje, II kat, Grbavica, ul. D. Numi}a 18. Tel. 033/647-564. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65 m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/ 200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85 m2, I sprat, centar. Tel. 611882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160 m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46 m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM na Otoci troiposoban 89 m2, VII sprat, namje{ten, 2 lifta, 600 KM. tel. 061/702-881. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Bosanskoj, II kat 59 m2, 300 KM + re`ije. Tel. 061/320-439. IZDAJEM pos. prostor, ul. ^emalu{a, 110 m2, 6 prostorija, mokri ~vor, 2000 KM. Tel. 062/907-831. IZDAJEM stan, Ul. Kranj~evi}eva 115 m2, I sprat, namje{ten, 1000 KM. Tel. 062/907-831. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a — plin, plata za ro{tilj — plin. Mob. 061/927140. PRODAJEM poslovni prostor, centar 80 m2 kod BBI-a — robna ku}a, za notara, advokata i biro, stan centar 73 m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gara`u 12 m2, centar, garsonjera 22 m2, centar, apartman u Neumu 46 m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330 m2, potpuno opremljena i razne parcele na podru~ju cijele BiH. Mob. 061/573-640. PRODAJEM namje{tenu vikendicu na Jablani~kom jezeru. Mob. 062/232-211. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. DVOSOBAN stan 58 m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM stan 40 m2, Ul. Branilaca Sarajeva, III sprat. Tel. 061/225-164. PRODAJEM ku}u sa 2,5 dunuma zemlje u Doglodima. Tel. 627-095. PRODAJEM stan u Ul. Kulovi}a 8. tel. 063/589-315. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54 m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel. 061/157-348. RAKOVICA, prodajem zemlji{te 2.500 m2, mo`e pola i pola, cijena po dogovoru. tel. 061/430-431 i 033/534-179. PRODAJEM garsonjeru 38 m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72 m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40 m2, Hrasno 39 m2 i 59 m2, Dobrinja 49, 55, 68 m2, Grbavica 131 m2, Isto}no sarajevo 55 m2. tel. 061/375-787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend-ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70 m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion, cijena 230.000 KM. Tel. 062/316-379. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65 m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60 m2 + gara`a 15 m2+oku~nica, cijena 95.000 eura. Mob. 063/918-909. PRODAJEM stan 113 m2 povoljno, Vogo{}a-centar. Tel. 061/484-568. STARI grad kod Vije}nice, stan 60 m2, nov, III sprat, 130.000 KM. Mob. 061/202305. PRODAJEM dvije ku}e u Zenici, vo~njak 2 dunuma zemlje, ku}e imaju podrume, grijanje, voda, struja i telefon. Mob. 062/458-313. STAMBENO - poslovni objekat, 900 m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM 1500 m2 zemlje najljep{a lokacija u Pazari}u pored puta, struja, voda. tel. 416-188. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u JanjiBijeljinja, 500 m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. PRODAJEM stan 106 m2 Grbavica, novija gradnja. Tel. 033/810-047. STAN u strogom centru, ul. Had`i Idrizova, 57 m2 + balkon, na I spratu. Mob. 061/370-207. DVA stana na Breki od 75 m2 i 105 m2, renovirana. Mob. 061/370-207. STAN na ^engi} Vili, 54 m2 na I spratu, u dobrom stanju. Mob. 061/370-207. STAN na Otoci, 54 m2 + balkon, visoko prizemlje. Mob. 061/370-207. U SOKOLOVI]IMA, Trg 22. aprila, jednosoban stan, 41 m2 + 4 m2, plinsko, PVC stolarija, sigurnosna vrata, podrum, 66.000 KM. Mob. 061/709-430. PRODAJEM ku}u 250 m2 Alifakovac. tel. 033/810-047. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 ddvori{te. Tel. 447-940. PRODAJEM stan 60 m2, gara`a 15 m2, Hrasno, Trg heroja. Tel. 061/647-960. PRODAJEM zeemlju sa objektima, skladi{te 3700 m2, Lukavica kod Pijace. Tel. 061/047-960. PRODAJEM u centru ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`i-Lu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. PRODAJEM povoljno stan 113 m2, Vogo{}a-Centar. Tel. 061/484-568. PRODAJEM stan, Ul. Zagreba~ka 2D, 64 m2, c.g, 2 balkona, podrum, lift. Tel. 065/495-660. GRBAVICA, dvosoban stan, 53 m2, eta`no grijanje + plin, II kat, lift, povoljno. Mob. 061/350-448.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ILID@A, plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan, 17 objekat p + 1 + p, 150 m2 ba{te, uredni papiri, 1/1, kod nove d`amije. Mob 062/319-563. PRODAJEM poslovni prostor od 190 m2 i 400 m2 na Dobrinji iza pijace. tel. 061/968-986. PRODAJEM trosoban stan na M. Dvoru, II sprat, dva kupatila, dva balkona. Tel. 061/968-986. SKENDERIJA, prodajem jednosoban stan, II sprat, novogradnja, eta`no grijanje, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112. PRODAJEM vikend imanje 2 dunuma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije gara`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-718. POSLOVNI prostori 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Mob. 061/968-986. TROSOBAN stan sa dva kupatila i balkona na Marijin dvoru, II sprat. Mob. 061/968-986. PRODAJEM dvoiposoban stan sa 2 WC, Dobrinja, odmah useljiv. Tel. 033/543395. PRODAJEM dvosoban 60 m2 + baalkon, kvadrant, dugoro}ni najam ili prodajem. Tel. 061/701-128. PRODAJEM ku}u sa gara`om i oku}nicom, povoljno, Stari grad. tel.677-340, 520-330. CENTAR, ul. Alipa{ina, 80 m2, troiposoban, VI sprat, 2 balkona, lift, centralno grijanje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/105-908 i 061/201-228. PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, 14 sprat, Ive Andri}a 7. Tel. 033/524-809. PRODAJEM stan 52 m2 na Grbavici-[oping, III sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71 m2 u Hrasnom, Ul. Azize [a~irbegovi} i 53 m2 Aleja lipa 98.000 KM. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom, trg Heroja, 65.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan, 120 m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji-Kova~i i pos. prostor 80 m2 u Bravad`iluku. Tel. 065/021-556. POSLOVNI prostor 20 m2 kao samostalni zidani objekat uknji`en 1/1, ul. Logavina, op}ina Stari grad. Mob. 061/188-846. ZABR\E, dvije devastirane ku}e sa 3.000 m2 zemlje i ku}a u Pofali}ima sa 2 stana po 100 m2 i 2 poslovna prostora, mo`e i pola ku}e. Mob. 061/188-846. VI[NJIK, troiposoban stan, III kat, 78 m2, Mejta{, 37 m2, jednosoban. Mob. 061/188-846.

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: aba19@sbcglobal.net PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688-855. PRODAJEM kvalitetan stan u centru Had`i}a, 61 m2, 82.000 KM. Mob. 063/970-836. ASIMA Ferhatovi}a 63 m2, 2 sprat, 2 balkona, centralno grijanje. Mob. 062/156-882. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{ji. Tel. 665-966. PRODAJEM ku}u u Banja Luci naselje Bud`ak 3, ul. Marka Miljanova br. 4, 600 m2 zemlje, 2. ku}e i prate}i objekti. tel. 070/221-656 i Mob. 062/762-381. NA drugom kilometru od Zumbulovca prama Hre{i, 900 m2 — plac sa vodom i prilazom sa asfalta. Tel. 033/613-874.

utorak, 29. mart 2011. godine CENTAR, ^ekalu{a ~ikma, 100 m2, II kat, novija gradnja, mo`e i gara`a. Mob. 061/188-846. MEJTA[, ul. Sepetarevac, 154 m2, dvoeta`ni stan sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/188-846. VRACA, troiposoban stan, III kat i na Vracama nadogradnja, mansardni trosoban. Mob. 061/188-846. MARIJIN dvor, ul. kralja Tvrtka, ~etvorosoban, III kat, trostrano orjentisan. Mob. 061/188-846. MARIJIN dvor, ul. Valtera Peri}a, trosoban, V.P. i ~etvorosoban, I sprat. Mob. 061/188-846. MARIJIN dvor, marsadni trosoban stan, ul. Valtera Peri}a i ~etvorosoban, II kat ul. Kotromani}a + gara`no mjesto. Mob. 061/188-846. LIJEP ~etvorosoban stan, op}ina Stari grad, ul. Petrarkina, 106 m2, II kat. Mob. 061/188-846. D@ID@IKOVAC, jednoiposoban stan, 40 m2, I kat i jednosoban, I kat, zatvorena lo|a, novija gradnja, Skenderija. Mob. 061/188-846. LIJEP stan 95 m2, novija gradnja, centar, V sprat (lift) velika terasa, Had`i Idrizova. Mob. 061/188-846. VIKENDICA u Buhotini sa 2.000 m2 zemlje i ku}a Ni{i}ka visoravan — ^evljanovi}i, sa gara`om i 500 m2 zemlje. Mob. 061/188-846. PRODAJEM u Tuzli, centar, ku}u sa 2 restorana i 1.000 m2, zemlje. Mob. 061/188-846. PRODAJEM stan 44 m2 u Bu~a potoku kod apoteke, II sprat, adaptiran i 65 m2 na Alipa{inom, Trg me|unarodnog prijateljstva, VI sprat. tel. 065/021-556. CENTAR Ko{evsko brdo, stan 38 m2, Visoko prizemlje, bez balkona, idealan za studente. Mob. 062/110-722. PRODAJEM u novom Sarajevu, dvosoban stan 56 m2, I sprat, dva balkona, plin, podrum. Tel. 033/619-736. PRODAJEM dvosoban stan na breci, I sprat, balkon, 56 m2. Tel. 061/905-212. PRODAJEM stanove: Socijalno 82 m2, Bjelave 53 m2, Mejta{ 46 m2, Grbavica 39 m2. tel. 061/460-150. PRODAJEM devastiranu vikend ku}u u Trnovu, Rajski do 1000 m2 zemlje. Tel. 061/200-699. PRODAJEM u centru trosoban, Kaptol 2, 79 m2, plin, podesan za kancelarije. Tel. 033/617-382, 062/ 611-596. STAN, centar, Had`iidrizova, 57 m2, I kat. Mob. 061/299-911. PRODAJEM ku}u u Ul. Kasindolska 218, grubo zavr{eni radovi 300 m2 placa. Tel. 061/141-809. PRODAJEM na Dobrinji II, dvoiposoban stan 68 m2, V sprat, lift, plin, balkon, podrum, 1600 KM/m2. tel. 033/453-357. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93 m2. Tel. 062/633248, 00387 011 2546 339. PRODAJEM zemlji{te, gornji Vele{i}i, divna lokacija, dozvoljena gradnja. Mob. 062/146-565. PRODAJEM u Titovoj, dvoiposoban 80 m2 eta`no grijanje, III kat, ju`na strana. Tel. 061/350-448. PRODAJEM na ilid`i-Lepeni~ka, ku}a sa oku~nicom, pomo}nim objektom. tel. 063/353-349, 061/247-837. PRODAJEM stambeno-poslovni objekat sa 900 m2 oku}nice kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, 1/1. tel. 066/312-760. PRODAJEM na Socijalnom stan 56 m2, I sprat, Ul. Paromlinska (renoviran). Tel. 061/823-546. PRODAJEM szemlju na Mi{evi}ima kod plavog granapa 500 m2, asfalt do zemlje. tel. 062/518-712. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima. Tel. 065/903-934. PRODAJEM plac na Stupu. Tel. 065/903-934. PRODAJEM plac na Ilid`i. Tel. 065/903-934. PRODAJEM ku}u na Aneksu. Tel. 065/903-934. PRODAJEM plac u Pofali}ima. tel. 065/903-934. PRODAJEM dvosoban stan na Dobrinji. tel. 065/ 903-94. PRODAJEM plac u Rajlovcu. tel. 065/903-934. PRODAJEM ku}u u Ilija{u. Tel. 065/903-934. PRODAJEM dva dvosobna stana na Grbavici i kod obilaznice Vraca, useljiva, u dobrom stanju. Mob. 062/ 387-332. VI[E placeva na podru~ju grada od 250 m2 do 5.000 m2. Mob. 061/299-911. KU]A, Stari grad Kova~i, 200 m2, gara`a na 300 m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN, Vi{njik, 32 m2, visoko prizemlje. Mob. 061/299-911. STAN, Mar{ala Tita, 147 m2 i 121 m2. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 83 m2 + gara`a, II kat. Mob. 061/299911. STAN, ^engi} Vila, 54 m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN Centar, Bolni~ka, 78 m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66 m2, IV kat. Mob. 061/299-911. STAN, Novo Sarajevo, 56 m2, III kat, 82 m2, II kat. Mob. 061/299-911. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM stan, Ul. Bolni~ka, I kat adaptiran sa parking mjestom. Tel. 061/188-846. PRODAJEM u Hrasnom, M. Preloga 57 m2, II kat, lift, 2 lo|e i trosoban u [opingu XV kat sa gara`om. Tel. 061/188-846. PRODAJEM stan od 83 m2 u strogom centru Sarajeva. Tel. 062/119-403. PRODAJEM 12.500 m2 parcela pored puta Sarajevo-Kiseljak, Kobilja~a, pogodno za ve}e pos. objekte. Tel. 061/172-066. PRODAJEM na Grbavici preko puta stadiona 54 m2, 120.000 KM, novogradnja. tel. 063/034-322. PRODAJEM ku}u na Vratniku, Ul. Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM jednosoban stan 37 m2 na Mejta{u odli~an za studente. tel. 061/188-846. PRODAJEM troiposoban stan 85 m2, reenoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742. PRODAJEM ili izdajem stan, kancelarijski prostor 118 m2, Ul. Zelenih beretki. Tel. 062/612-767. ALIPA[INO polje, VI sprat, 71 m2, balkon, cijena 108.000 KM. Mob. 061/325840. DVOSOBAN stan 60 m2 + balkon + tavan, kvadrant — Novo Sarajevo, prodajem ili dugoro~ni najam. Mob. 061/701-128. STAN u hrasnom, 81 m2, renoviran sa 2 balkona. Mob. 061/370-207. STAN 110 m2 u Bu}a potoku, u zgradi useljenoj 2006. godine, 125.000 KM. Mob. 061/370-207. STAN u Odoba{inoj ulici, 83 m2, na II spratu. Mob. 061/370-207. RAKOVICA prodajem 2470 m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. PRODAJEM ku}u 8x9m, p + s + p sa placem 1.400 m2, Gladno polje - Kiseljak. Mob. 062/877-635 I 063/ 468-056. PRODAJEM dvoiposoban stan 68 m2, ul. Bajrama Zenunija br. 2/10, preko puta Televizije BiH. Tel. 033/543954. STAN, ul. Ferhadija, centar 115 m2. Mob. 061/299-911. HRASNO, jednosoban stan 41 m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233654 i 061/224-896. PRODAJEM stan dvosoban sa 2 balkona, I sprat, centralno grijanje, podrum kod Bosmala. Tel. 655-477. PRODAJEM ku}u na Vratniku, Ul. Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139-085. PRODAJEM stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381 11 3919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBNa, sa dvije gara`e i 750 m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51 m2 Otoka, 55 m2 i 62 m2 Grbavica, 57 m2 M. dvor, 74 m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56 m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320 m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70 m2/4 spr. Jadranska, 57 m2/3 spr. M. dvor, 55 m2/1 spr. i 62 m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019236. ^ENGI] Vila I, Kvadrant, jednoiposoban stan 52 m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/ 056-479. PRODAJEM vikendicu 60 m2 na placu 1000 m2 kod Upijevog vo}njaka, 1/1, struja, voda. Tel. 062/577-638. PRODAJEM noviju vikendiccu 65 m2 na placu 600 m2, vl. 1/1 kod Upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 60 m2 na placu 1000 m2, sun~an, ravan, 1/1 kod Upijevog vo}njaka, 20 km od centra. Tel. 062/577-638.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM dva poslovna prostora u tr`nom centru Had`i}i. Tel. 066/966-105. PRODAJEM ddvoiposoban stan na Dobrinji sa 2 wc, useljiv. Tel. 033/543-395. PRODAJEM troiposoban stan 85 m2/2100 KM, Grbavica-[oping, renoviran sa gara`om. tel. 061/964-797. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69 m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5 m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan na Grbavici, 50 m2. Mob. 065/537302. STAN centar, Marindvor, 50 m2, 1 sprat. Mob. 061/ 209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764 m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89 m2, vrt 189 m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/ 639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40 m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. GRBAVICA 2, dvosoban 53 m2 + balkon, eta`no grijanje + plin, II kat, lift, po vi|enju. Mob. 061/350-448. KO[EVSKO Brdo 80 m2, III sprat i stan na Skenderiji 55 m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94 m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953.

Oglasi

31

PRODAJEM stan 42 m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33 m2, Grbavica INevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76 m2 + 30 m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. MARIN dvor, V. Peri}a, 100 m2, 4 sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 77.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 40 m2, 1 sprat, jednoiposoban, ekstra sre|en, T. Ujevi}a. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83 m2, troiposoban + gara`a. Mob. 061/205-235. HRASNO, M. Preloga, 60 m2, 2 sprat, lift, novija gradnja. Mob. 061/205-235. PARCELA 12.500 m2, pored puta Sarajevo-Kiseljak, Kobilja~a, pogodno za velike pos. objekte. Mob. 061/172-066. PRODAJEM jednosoban stan, 39 m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35 m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64 m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. DOLAC Malta, jednosoban stan, 37 m2, peti sprat, ferde Hauptmana, 79.000 KM. Mob. 061/890-979. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200 m2, struja, voda. Tel. 202-410. KU]A u centru, ul. Mjedenica, 150 m2 + oku~nica 150 m2 + gara`a. Mob. 061/501417.

32 maliOglasi
KU]A na Dobrinji, dva sprata, 150 m2 + dvije gara`e. Mob. 061/842-626. STAN na otoci, troiposoban 89 m2, VIII sprat. Mob. 501-417. STAN na Kova~ima, ul. O~ektanum, 100 m2, I sprat. Mob. 061/842-626. STAN u centru, ul. Danijela Ozme, 70 m2, dvoiposoban, III kat. Mob. 061/842-626. DVOSOBAN ve}i stan na ^engi} Vili, 64 m2, III sprat, sa dva balkona. Mob. 061/842-626. STAN u centru, ul. ^ekalu{a, 95 m2, trosoban, I sprat + gara`a. mob. 061/501-417. STAN na ^engi} Vili, 64 m2, IV sprat, potpuno adaptiran. Mob. 061/501-417. STAN na Grbavici, 53 m2, dvosoban, II sprat. Mob. 061/842-626. STAN u Otesu, 67 m2, dvoiposoban, potkrovlje, potrebna adaptacija, 58.000 KM. Mob. 061/501-417. STAN u centru, ul. Avde Jabu~ice, II sprat, 53 m2, dvosoban, povoljno. Mob. 061/501-417. STAN na Dobrinji I, Trg Sabora bosanskog, II sprat, 76 m2, dvoiposoban, cijena 108.000 KM. Mob. 061/516713. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40 m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51 m2, lo|a 8 m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15 m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62 m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76 m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000 m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. ILID@A, Osjek, vikendica 50 m2 + 600 m2 oku}nice, podrum, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, Kranj~evi}eva, 43 m2, 3 sprat, balkon. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u, Tribalj, 6 km od Crikvenice, 65.000 eura. Mob. 061/374-458. BREKA, 70 m2, H. Orlovi}a, 4 sprat, dvosoban, lo|a, dvosoban, 2.400 KM/m2. Mob. 061/526-243. DVOIPOSOBAN stan 74 m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, poslije 15 sati. STANOVI: 154 m2, 117 m2, 106 m2, 100 m2, 94 m2, 87 m2, 82 m2, 80 m2, 70 m2, 65 m2, 66 m2, 46 m2, 38 m2, 26 m2. Mob. 061/460-150. KU]E: Pofali}i, Alifakovac, Ilovica, Tuzla. Mob. 061/460-150. EKO vo}njak sa vrtom 1380 m2, Dra`evi}i-Kiseljak, asvalt, struja, voda, pogodno za gradnju. Tel. 200-449. MARIJIN dvor, K. Tvrtka, 150 m2, 3 sprat, ~etverosoban, odli~an, eta`no plinsko. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, V. Peri}a, 110 m2, 1 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. ISTO^NO Sarajevo, Tilava, Tomino brdo 24, vikendica 70 m2 + 1500 m2 oku}nice, struja, voda, asvalt. Mob. 061/205-235. CENTAR, [trosmajerova Unica, kancelarijski prostor 80 m2. Mob. 061/146-298. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50 m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190727. PRODAJEM stan, 41 m2 Bistrik, 78 m2 i 58 m2 - Ciglane, 31 m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69 m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225 m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86 m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. HLADIVODE, prodajem plac 431 m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 dvori{ta. tel. 447-940. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60 m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061/926-059. TROSOBAN stan 66 m2, 2 balkona, 180.000 KM i gara`a, dogovor, Med. fak. Mob. 062/841-390. POLJINE, devastirana vikendica, kompletna infrastruktura, na tri dunuma zemlje. Mob. 061/201-039. POVOLJNO zidana gara`a u novogradnji, centar, Kranj~evi}eva, preko puta Dru{tva pisaca. Mob. 061/869-396. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528032. CRNA Gora, Zelenika, 300 m2 od mora, ku}a sa 3.000 m2 oku}nice, struja, voda, asvalt, 180.000 eura. mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, 30 m2 jednoiposoban stan, 40m udaljen od pla`e, namje{ten, 1 sprat, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335327. DOBRINJA II, prodajemmijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91 m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450976, 062/606-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. TROSOBAN stan 66 m2, 2 balkona, 180.000 KM i gara`a, dogovor, Med. fak. Mob. 062/841-390. PRODAJEM stan na Dolac malti, 72 m2, lift, 3 sprat, velika terasa, 2 mokra ~vora. Tel. 521-362. DVOSOBAN namje{ten stan, 42 m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, nema lift, 69 m2 + 2 balkona, 1.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. PRODAJEM ku}u sa pomo}nim objektima i placem 1100 m2, Kasindolska, blizu puta za Ilid`u. Mob. 066/ 359-608. MANJA ku}a, oku}nice 150 m2, Stari Grad. Mob. 061/358-772. CENTAR, useljiv jednosoban stan 40 m2, M. dvor. Mob. 061/132-327. JEDNOSOBAN stan, A. lipa, VP, adaptiran, 38 m2/ 2.300 KM. Mob. 819-136. STAN na Alipa{inom polju, Trg nezavisnosti, 2 sprat, jednosoban, 39 m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u Starom gradu, kod Katedrale, M. Hand`i}a, priz. + spr. + oku}. + gara`a, 350.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu}a potoku, novogradnja, 2006. god. potkrovni stan, 87 m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu, suteren, Prijedorska, potrebna adaptacija, 54 m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, odoba{ina, 1 sprat, 65 m2, useljiv stan, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, S. Kulenovi}a, 2 sprat, 56 m2 + 2 balkona, adaptiran, 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 80 m2, A. polje, Trg Zavnobiha, 3 sprat, useljiv, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. CENTAR, S. Pa{ina, 1 sprat, novogradnja, 118 m2, luxuzno, ba{ta, 2 gara`e, 220.000 eura. Mob. 062/ 907-831. STAN, Centar, Patriotske lige, 2 sprat, 64 m2, useljiv, balkon, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 77 m2, Marin Dvor, K. Tvrtka, suteren, adaptiran, 195.000 KM. Mob. 062/907-831. IMANJE u Donjoj Vogo{}i, Nebo~aj, 4 ku}e + 2 pos. prostora + 12 dunuma zemlje, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Vraca, Samoborska, gara`a + 3 eta`e + ba{ta, novija gradnja, grijanje, 250.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Skenderija, Podgaj, VP, 63 m2, plinm useljiv, 140.000 KM. Mob. 062/907831. STAN u Vogo{}i, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2 + 2 balkona, grijanje, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Vraca, A. Smailovi}a, 1 sprat, plin, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Vogo{}a, Jo{ani~ka, 3 sprat, 112 m2, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN na Otesu, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77 m2 + gara`a 17 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti, Paromlinska, 1 sprat, useljiv, 79 m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39 m2 + 2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, dvosoban, 50 m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 112.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na M. Dvoru, Karingtonka, 1 sprat, useljiv, 96 m2 + 3 balkona, 290.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59 m2/2.900 KM. Mob. 065/ 819-136. STAN u Hrasnom, A. B. [imi}a, VP, 60 m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lift, potrebna adaptacija, 25 m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan na Socijalnom, Zmaja od Bosne, prizemlje, 41 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. DVOSOBAN stan na Dobrinji C5, L. Pastera, 2 kat, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ETVEROSOBAN stan, D. Ozme, sve novo ure|eno, 4 kat, 136 m2, 400.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59 m2, 2 kat, 150.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, Vrazova, VP, 84 m2, pogodan za pos. prostor, tipa ambulante, urede i sl. 3.000 KM/m2. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila, D`. bijedi}a, 15 kat, 57 m2, 1.000 eura/m2. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila, 56 m2, 16 kat, Vrani~in neboder, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, 38 m2, 2 sprat, cen. grij. balkon, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, 58 m2, VP, 2 balkona, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. ^ENGI] Vila, 53 m2, 16 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. KU]A pored rijeke Bosne, D. Vogo{}a, 1.500 m2 oku}nice, 160.000 KM. Mob. 061/415-787.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STAN u Titovoj, 5 sprat, ima lift, potkrovni, 68 m2, uknji`en, fizi~ki 100 m2, 180.000 KM. Mob. 065/819136. POFALI]I, P + S, 200 m2 ba{te, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, stara Bosanska, ku}a sa 300 m2 oku}nice, ima sve priklju~ke, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. RAKOVICA, 2.800 m2 zemlje, mo`e za sve namjene, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. VRATNIK, ku}a sa 300 m2 ba{te, P + S + gara`a, 150.000 KM. Mob. 061/415787. STAN na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. STAN u strogom centru, kod hotela Evrope, dvoeta`ni, adaptiran, 3 sprat, 67 m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. S. KOLONIJA, stan A. Ljubovi}a, 3 eta`e + ba{}a, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A, Lu`ani, stan 57 m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. DRVENIJA, stan 96 m2, 2 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 065/061-966. S. KOLONIJA, stan u 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/170-254. BREKA, 78 m2, I. Mujezinovi}a, 2 sprat, breka, 1.500 eura/m2, 1/1. Mob. 061/177556. ILID@A, centar, 78 m2, 1 sprat + 30 m2 balkon, 130.000 KM. Mob. 061/177556. NED@ARI]I, 4.500 m2 zemlje sa 3 objekta i 3 predvi|ena objekta, 500.000 eura. Mob. 065/061-966. GRA\EVINSKA parcela, Plandi{te-Ilid`a, kod nove d`amije, 1.360 m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. TROSOBAN stan, ^ekalu{a, 1 kat, 90 m2, 260.000 Km. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, trg Zavnobiha, 1 kat, 59 m2, 98.000 KM. Mob. 066/801737. GARSONJERA u M.[najdera, 21 m2, adaptiran, 61.500 KM. Mob. 061/320439. SEMIZOVAC, vikendica sa oku~nicom, sre|ena, papiri 1/1. Mob. 061/335-591. NOVO Sarajevo, vraca, stan 48 m2, V.P. sre|en, odmah useljiv. Mob. 061/335-591. JEDNOSOBAN stan, Centar, Had`iidrizova, potkrovni, 32 m2, mogu}e pro{irenje, 90.000 KM. Mob. 066/801-737.

utorak, 29. mart 2011. godine TROSOBAN stan, ^. Vila, D`. Bijedi}a, 2 kat, 82 m2, 82.000 KM. Mob. 066/801737. DVOSOBAN stan, Kova~i}i, Ljubljanska, VP, 55 m2, novogradnja, (zgrada do nedovr{ena-stan useljiv), 100.000 KM. Mob. 066/801737. JEDNOSOBAN adaptiran stan, Dobrinja, I kat, 37 m2 + balkon, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Aerodromsko naselje, 1 kat, 56 m2 + balkon + podrum, adaptiran, 92.000 KM fiksno. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Hrasno, A. [a~irbegovi}, 68 m2, 140.000 KM. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, Hrasno, 58 m2, 13 kat, 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 066/801737. TROSOBAN na Alipa{inom, Trg me|. prij. 70 m2, 6 kat, 105.000 Km. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino, 6 kat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 066/801737. TROIPOSOBAN sta, B. faza, Alipa{ino, 2 kat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 061/320439. STAN 48 m2, Marin dvor, 3 sprat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/702-881. TROIPOSOBAN stan 123 m2, M. dvor, H. Dizdara, 1 kat, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. VRACA, ku}a, 3 stana + 600 m2 oku}nice, 110.000 Km. Mob. 065/061-565. LU@ANI, ku}a 240 m2, sprat + 700 m2 oku}nice, 300.000 Km. Mob. 061/177556. VRACA, A. Smajilovi}a, 64 m2, 3 sprat, 95.000 KM, potrebna adaptacija. Mob. 061/177-556. CENTAR, ul. Jezero, stan 86 m2, 1 sprat, 2.350 KM/m2. Mob. 061/177-556. AVDE Jabu~ice, stan 85 m2, 1 sprat, salonski stan, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. PLAC sa ru{evnom vikendicom, Ivan~i}i iza Srednjeg, 3.500 m2 plac, 17.000 Km. Mob. 061/702-881. GLADNO polje, 2000 m2 placa + ku}a, prizemlje i sprat, 50.000 Km. Mob. 061/702-881. POSLOVNI prostor, Bjelave, Derebent, sve novo, 38 m2, 125.000 KM. Mob. 061/702-881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave, 230 m2 + ku}a, pr. + sprat, 300.000 Km. Mob. 061/702-881. STAN u ned`ari}ima, novogradnja, 58 m2, 4 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 066/ 801-711. STAN u Ned`ari}ima, novogradnja, 8 sprat, sve novo, 58 m2/1.600 KM. Mob. 066/801-711. STAN, Stari grad, Logavina, jednosoban 29 m2, 1 sprat, 66.500 KM. Mob. 061/702-881. STAN na Ko{evskom brdu, dvosoban, 44 m2, 2 sprat, plin, 85.000 Km. Mob. 061/702-881. STAN na Grbavici, K. kapetanovi}a, 55 m2, 11 sprat, lift, adaptiran, 2.050 KM/ m2. Mob. 061/702-881. STAN u Ned`ari}ima, novogradnja, 32 m2, 6 sprat, lift, 1.600 KM/m2, sa PDV-om. Mob. 061/702-881. STAN na Ilid`i, Pejton, u nizu, dvoeta`ni, 100 m2, ba{ta, renoviran, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u Centru, Pru{~akova, 85 m2, 1 sprat, adaptiran, 2.700 KM/m2. Mob. 061/702-881. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde, univerzalno pletivo. Tel. 061/145-843. PRODAJEM Opel Omegu, 1999. god. Tel. 061/439-302. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800 KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Golf II dizel, TAS-ov, 1991. god. Tel. 061/228-577 PRODAJEM Ford Fiesta. tel. 061/525-559. PRODAJEM Yugu 60 1990. god u odli~nom stanju 1200 KM. Tel. 061/350-169. PRODAJEM nove gume kontinental 195/65/15 sa felgom 4 rupe Opel Astra. tel. 033/217-862. PRODAJEM zadnja karambolka za Fiata Punto 2004. god nova ofarbana. Tel. 033/217-862. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/ 233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. RENO Kangu 2005. godina, zatvoreni. Mob. 061/958001. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693470. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600111. PRODAJEM Fijat Bravo 1,2 16.V, registrovan do IX mjeseca, cijena 4.200 KM. Mob. 061/906-010. PRODAJEM Opel Kadet karavan, u vrlo dobrom stanju, ispravan, benzinac, mala potro{nja. Mob. 062/458-313. PRODAJEM Yugu 60, 1990. god, pre{ao 85.000 km, cijena 1200 KM. Tel. 061/350-169. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1 + 8. Tel. 033/447-691, 061/809-763.

Oglasi

33

TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. NOV citroen-kombi, 8 + 1, dizel, registrovan, 2010. god. metalik. Mob. 061/817141. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527290.

VOZILA
YUGO 45 o~uvan, nove gume, registrovan do 15. 12. 2011. god, prvi vlasnik, 1000 KM. tel. 061/526-308. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. RENO Megan II, 1,6 V, 2003. godina, registrovan, klima, ABS + ESP, bord, airbag x 6, MP3, ko`a, crni 3. vrata. Mob. 063/405-987. PEUGEOT 406, benzin, 2,0 L, 2002. god. puna + dodatna oprema, registrovan do 11.2011. god. Mob. 061/212267. PRODAJEM djelove za Mercedes kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. PRODAJEM Mitchubishi Colt 1,3, 1992. god, strane table, u super stanju, cijena povoljna. tel. 033/238-142, 061/809-763. PRODAJEM rezervne djelove za Reno 25. tel. 066/750-733. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do januara 2012 godine, pre{ao 150.000 km. Mob. 061/835448. VW 2.5 golf 5 (USA model), 2007. god. automatik, 18.500 KM. Mob. 062/116-225. PRODAJEM zimske tubeles auto gume M + S 135 x 70 x 13 sa feklgama za Reno 4 GRL i razne djelove za Reno 4. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. PRODAJEM Jugo 60, 1990 godina, pre{ao 85.000 KM, u odli~nom stanju, cijena 1.200 KM. Mob. 061/350169. PRODAJEM Opel Astra karavan dizel 1999 god. tel. 061/220-016. D@IP Micubi{i 2,3 turbo dizel TD, 1985 godine, 4. vrata, cijena 8.000 KM. Mob. 061/156-588. D@IP Mitcubi{i Pajero Pinin 1,8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000. 9-800 KM, tek registrovan. Mob. 061/102888. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000 KM. Tel. 061/702-801.

OSTALO
PRODAJEM invalidsku naljepnicu za automobil. Mob. 062/902-114. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159507.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knigespise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. PRODAJEM skoro novuu salonsku sobnu garnituru trosjed na razvla~enje, dvosjed i fotelju, o~uvane zidne vise}e kuhinjske elemente. Tel. 033/534-087 i 062/682690. PRODAJEM skoro novu salonsku sobnu garnituru plave boje + 2 taburea. Tel. 033/534-087 i 062/682-690. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja + plin. Mob. 061/565-074. PRODAAJEM stilski terpezarijski sto sa 6 tapaciranih stolica, 450 KM. tel. 061/207-536.

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B A:

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

(mali o gla smrtovn si, ice, sje }anja...) tel/fax:

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

34 maliOglasi
PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Mob. 061/323-906. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3 + 1 + 1 iz novogradnje, u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/ 869-396. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, plin, plata za ro{tilj, plin. Mob. 061/927140. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159507. PRODAJEM dvije {iva}e ma{ine, endlarica i specijal rupi~arka, dobro o~uvane. Mob. 061/863-631. PRODAJEM grobno mjesto na Barama katoli~ka parcela. Tel. 063/106-822. PRODAJEM grobno mjesto sa spomenikom, na Sv. Marku, cijena 6.000 KM. Mob. 061/548-351. PRODAJEM knjige: kalemljenje, obrezivanje vo}a, vo~arstvo, uzgoj povr}a, gajenje sadnica itd. Tel. 061/275-792. PRODAJEM klavir ^ajkovski. Mob. 061/802-650. VELIKA kolekcija etno eksponata za dekoraciju etno + eko sela + 15.000 kom. razglednica + sve za opremiti staru bosansku sobu. Tel. 063/847-659. PRODAJEM tre{nje trupac 330x60cm. tel. 061/241-580. PRODAJEM, izrada i dorada pletenog namje{taja (stolice, fotelje, stolovi, korpe) cijene vi{e nego povoljno. tel. 061/200-894, 033/525-966. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70 KM. Tel. 061/702-801. ORMARI rashladni ili vitrine, vage, police `eljezne, kasa Oliveti. Mob. 061/958001. PRODAJEM masa`ni jastuk, cijena 600 KM. Tel. 062/565-092. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili p.p. Tel. 061/243-891. PRODAJEM kratku `ensku bundu. Tel. 062/104-951. PRODAJEM 800 komada crijepa Kikinda. Tel. 057/ 318-081. PRODAJEM Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. NOVO! prodajem holandske jagode penja~ice (korjen). Za kupljenih 20 kom + 5 je gratis. Mob. 066/529643. PRODAJEM ma{inu Brother za pletenje CK35 kompjuter sa 6 boja. Tel. 033/810-270. PRODAJEM knjige uglavnom za medicinare i studente medicine. Tel. 201202. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM {tok + prozor, termostaklo, 150x100. Tel. 061/137-714. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM sliku Mile \erkovi}, ulje 62x80cm, „stara maslina“. Mob. 061/709-593. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. HARMONIKA Rojal standard Capelli, basova 90, registara 5, klarinet 35, nova. Mob. 061/140-067.s PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876419. PRODAJEM invalidska kolica elektri~na sa dekubitis jastukom nov. Tel. 033/217-862. PRODAJEM ~iste staklene tegle sa poklopcem, 50 feninga/tegla. tel. 062/887606. PRODAJEM {iva}u ma{inu Bagat u koferu, 180 KM + ~unkove, papu~e za ma{ine. Mob. 061/145-504. PRODAJEM kafe mlin Gad`ija MO64, stolove 70x70 sa stopom imitacija mermera. Tel. 033/217-862. PRODAJEM vrtne garniture dvije klupe + sto kovano `eljezo. Tel. 222-610. PRODAJEM sadnice malina i jagoda mjese~arki.Mob. 061/220-420. PRODAJEM novu kadu i slu{ni aparat Oticon. Tel. 228-710. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 4648. Mob. 061/233-913, Biba. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. POTREBNO vi{e stanova do 60 m2, centar, Grbavica, Hrasno, ZA prodaju poznatim kupcima (agencija). Mob. 061/145-853. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu o{tetu i dionice svih firmi i fondova, najbolje pla}am. Isplata odmah i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM stan 50-60 m2, Hrasno, Socijalno, ^. Vila. tel. 062/577-638. KUPUJEM gara`u sa urednim papirima na Bistriku u ul. Bakarevi}a ili bli`oj okolini. Mob. 061/501-417. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata odmah, povoljno. Tel. 061/268-892. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264-364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata, najbolje pla}am isplat odmah. Tel. 061/264-364. KUPUJEM sve vrste dionica i vau~era sa sarajevske i banjalu~ke berze i prodajem certifikate za otkup stana u FBiH. mOB. 065/974799 I 061/188-488. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah, najpovoljnije. Mob. 061/175-237. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM sjedalicu za auto — beba 18 mjeseci i starija. Mob. 061/147-252. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM pos. prostor u Sarajevu, kancelarijskog sadr`aja, povr{ine do 45 m2. Mob. 061/183-402. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264-364, 062/788-739. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211914.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. KERAMI^ARSKE usluge profesionalno i kvalitetno, uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/083-369. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i fizike u~enicima osnovne {kole, Mojmilo. Tel. 464-863. ODR@AVALA bih stan jedanput sedmi~no, 5 sati, peglanje, op{tina Centar. Tel. 207-310 od 14 sati. ENGLESKI konverzacija za osnovce i srednjo{kolce osnovi mikroracunara, primjena, servisiranje. Tel. 062/293-688. SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-179. MATEMATIKA profesionalno. Tel. 061/800-259. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. PROFESOR muzike daje ~asove iz violine za sve uzraste i harmonike za po~etnike. Mob. 061/549-495. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/ 233-078.

ZAPOSLENJE
FIRMA „Udobnost“ d.o.o. u Ilija{u, potrebni radnici za rad u stolariji. Mob. 062/992-124. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. RADIO bi kao no}ni ~uvar sa iskustvom. Tel. 062/476871. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314815, od 9 do 20 sati.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20 KM/ m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1 m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688960.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM gara`u u Papagajci kod mosta ]umurija. Tel. 061/207-536. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM knjige iz svih oblasti. Zvati non — stop. Mob. 061/777-700.

utorak, 29. mart 2011. godine STOLAR i lakirer vr{e sve usluge proizvodnje i restauracije. Tel. 062/332-702. PROFESORICA muzike daje ~asove iz violine za sve uzraste i harmonika zaa po~etnike. Tel. 061/549-495. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232162, 061/266-764 i 061/108779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija winddowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062/654-140. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572966. ARIHETEKTA vr{i stru~ni nadzor nad izvo|enjem gra|evinsko zanatskih radova. Tel. 061/566-482. MOLERSKI radovi gletovanje, kre~enje, farbanje, kvalitetno i uredno. Tel. 062/404-434. ODR@AVALA bih stan 2 puta mjese~no, 5 sati — peglanje, op{tina Centar. Mob. 061/524-578. PREVOZIM stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240895 i Mob. 062/909-306. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, 061/098-579. ^ASOVI engleskog jezija za osnovce i srednjo{kolce, prevodi, gramatika, konverzacija i uspje{no. Tel. 066/917-391. ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor brzo i kvalitetno, pedantno, profesionalno. Tel. 062/760012. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 061/365690, 653-311. IZVODIM molersko.farbarske fasadne radove, profesionalno, sobo-slikar i li~ilac (moler). Mob. 061/171-497. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. INSTRUIRAM matematiku za osnovne {kole. dolazim va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. ISKUSAN instruktor matematike za osnovne {kole dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragom jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. BRU[ENJE i lakiranje parketa i brodskih podova kao i postavljanje laminata, povoljno i kvalitetno. Tel. 061/184-489. MOLERSKI, parketarski i kerami~arski radovi povoljno sa dostavom i garancijom. tel. 062/918-201. RAD u ku}i, njega stari `enski osoba. tel. 061/255-594. MOLERAJ, gletovanje, adaptacija, ekstra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Tel. 062/453-058. MOLERSKO faarbarske usluge obavljam profesionalno. tel. 065/516-751. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. ELEKTRI^AR vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd.) Tel. 061/132-149. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravke instalacija, sanitarni ure|aja i pro~epljenja odvoda. Tel. 033/535-659, 062/139034. MATEMATIKA instrukcije ossnovcima i srednjo{kolcima, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 061/451-056. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6 KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ODR@AVALA bih stan dva puta sedmi~no po 4 sata i peglanje, op{tina centar. Mob. 061/524-578. ^UVALA bi i opslu`ivala staro lice. Mob. 062/569-444. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj... Mob. 063/ 155-868. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo}, radne snage po dogovoru. Tel. 061/513948. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. tel. 065/733-400. ^ASOVI engleskog jezika za osnovce i srednjo{kolce, prevodi, gramatika, konverzacija, uspje{no i povoljno. Mob. 066/917-391. ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, profesionalno. Mob. 062/760-012. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje i selidbe. tel. 061/202-840. VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile i sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, 066/973-793. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. RESTAURACIJA starog stilskog namje{taja, stru~no i kvalitetno. Tel. 061/488-033. KERAMI^AR. Tel. 061/ 811-793. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/ 535-659 i 062/139-034. ODR@AVALA bih stan jedan put sedmi~no 5 sati, peglanje, op{tina centar. Mob. 061/524-578. ODR@AVALA bih stan 2 puta sedmi~no 4 sata, peglanje, op{tina centar. Mob. 061/524-578. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062/654-140. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. tel. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062/466-093. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374458. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. MOLER radi sve vrste moleraja ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. GRUPA stolara postavlja laminate, {ipod, prozore, vrata, te {adrvane po va{im mjerama. Mob. 062/316-911. NAJJEFTINIJA registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Mob. 062/316-911. MATEMATIKU i fiziku kvalitetno i uspje{no instruira dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405, 061/156-728. LIMAR postavlja sve vrste oluka, profesionalno. Mob. 062/316-911. IZRADA i monta`a brvnara od poluoblica, 240 KM/1 m2, P + sprat. Mob. 061/134-597. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920.

OSLOBO\ENJE

mali
BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6 KM/~as. Tel. 061/157-991. ODR@AVAM ba{te i mezarove trimerom, re`em drva i sl. Mob. 061/332-230. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/ 214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. VR[IM prevoz robe, selidbe povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5T na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061/811-115. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Tel. 033/446-056 i 061/536-973. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/ 420-077. VKV stolar, vr{i oprevke vrata, prozora, kau~a, kuhinja, ormara, monta`u istih. Mob. 061/863-740. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/ 572-966. OBAVLJAM molersko farbarske usluge, {panske zidove, termo fasade. Mob. 061/351-558. MOLERSKO farbarske usluge. Mob. 062/922-323. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. INSTRUKCIJE za |ake i studente iz matematike, dolazak na aadresu. Tel. 061/536-973, 033/446-056. KERAMI^AR kvalitetno i ~isto, uz garanciju, vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151.

Oglasi

35

DAJEM ~asove iz matematike i statike, |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526945, 061/858-228. VODOINSTALATER radi opravke i ugradnju, ~esme, {olje, vodokotli}i, kade, kupatila, instalacije, povoljno. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR za sve vrste opravke i ugradnje pe}i, bojlera, indikatora, osigura~a, instalacija i sl. sa garancijom. Mob. 061/222228. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo. Mob. 061/268-847. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

36 maliOglasi

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

37

Deveti TKT Fest

Koncert Sarajevske filharmonije

^ajkovski u izvedbi Aleksandre Romani}

Nakon uspje{nih nastupa, povodom obilje`avanja 100 godina od smrti Gustava Mahlera i nedavno odr`anog koncerta podr{ke za Japan, Sarajevska filharmonija nastavlja sa zahtjevnim izvedbama. Pijanistica Aleksandra Romani}, uz orkestar Sarajevske filharmonije, u subotu, 2. aprila, izvest }e jedan od najpoznatijih koncerta za klavir i orkestar, Koncert no. 1 u b-molu, P. I. ^ajkovskog, koji se ujedno smatra i jednim od najpopularnijih djela ovog velikog kompozitora.

Prizor iz predstave “Adem i Eva”

TEATAR SUPTILNO
pro`ima ljudsku du{u
Teatar Kabare ovogodi{njim Festom obilje`ava i devet godina postojanja i rada • Kabare je imao 43 premijerne predstave u vlastitoj produkciji, a ugostio je vi{e od 80 gluma~kih ansambala
Izvedbom predstave “Adem i Eva” u re`iji Vlade Kero{evi}a , i Baise Baki, a u produkciji Teatra Kabare Tuzla, preksino} je u ovom gradu, na Svjetski dan teatra, po~eo deveti TKT Fest - dani akademskog teatra. Prije predstave, student glume Armin Omerovi} pro~itao je poruku u povodu Svjetskog dana teatra, koju je ove godine napisala Jessica Kaahwa iz Ugande. “Teatar suptilno pro`ima ljudsku du{u koju ste`u strah i sumnje. Mijenja sliku o samome sebi - i otvara jedan svijet mogu}nosti za pojedince, a time i zajednicu. On mo`e dati smisao dnevnim stvarima i u isto vrijeme osujetiti nesigurnu budu}nost. On se mo`e uklju~iti u politiku nekog naroda na jednostavne na~ine. Zbog toga {to je sveobuhvatan, teatar
Aleksandra Romani}

Izlo`ba o Ivi Andri}u

Pozori{no-dokumentaciona izlo`ba pod nazivom “BH kazali{ni festivali i Ivo Andri}” autora Sr|ana Vukadino, vi}a, otvorena je preksino} u okviru devetog TKT Festa. Kako je i ranije najavljivano, povod za izlo`bu je 50 godina od dodjele Nobelove nagrade za knji`evnost Ivi Andri}u {to, prema mi{ljenju Vukadinovi}a, predstavlja jedan od najzna~ajnijih doga|aja u cjelokupnoj kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine. predstavlja jedno iskustvo koje je u stanju promijeniti predrasude” pi{e, izme|u ostalog, u , poruci. Prisutnima su se obratili Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Vlado Kero{evi}, umjetni~ki voditelj TKT Festa. Kero{evi} je naglasio da Teatar Kabare ovogodi{njim Festom ujedno obilje`ava i devet godina postojanja i rada, te da su do sada imali 43 premijerne predstave u vlastitoj produkciji, ali i ugostili vi{e od 80 gluma~kih ansambala. Potom je odigrana predstava “Adem i Eva” koja govori o , sukobu mu{kog i `enskog principa u Bosni i Hercegovini, ali i u planetarnim razmjerama. U predstavi igraju: Ja-

smina ^elebi}, Sanela Babi}, Damir Altumbabi}, Emina Goleti}, Irfan Kasumovi}, Lejla Mulaosmanovi}, Edis @ili}, Ana Franj~evi} i studenti III godine Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli - Selma ^osi}, Alisa Brki}, Nermin Hod`i} i Dra`en Pavlovi}. Predstava je nastala kao rezultat kreativne radionice koju je uradio @arko Prin~i}, vanredni profesor iz Ljubljane, kojem su specijalnost upravo kabare i mjuzikl. Ve~eras je na programu “Ljubav za po~etnike” autora Dami, ra Tepari}a, a u produkciji Pantomime theater Zürich i Teatra Kabare Tuzla. Festival traje do 5. aprila, a ukupno }e biti odigrano 10 predstava iz na{e zemlje i regije.
S. KARI]

Na programu su i Uvertira Don Giovanni K. 527, W. A. Mozarta i Simfonija no. 1 u c-duru, Georgesa Bizeta, kompozitora ~uvene “Carmen“. Ovu simfoniju je Bizet komponirao sa samo sedamnaest godina i kao da je potpuno zaboravio na nju, jer je otkrivena tek mnogo godina kasnije u pra{njavim arhivama pari{kog konzervato ri ja. Odmah na kon prvog izvo|enja progla{ena je remekdjelom i postala je dio standardnog romanti~nog repertoara. Aleksandra Romani} istaknuta je pi ja nis ti ca, do bi tni ca broj nih me|unarodnih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu. Gost dirigent bit }e maestro Nikolaj @li~ar iz Slovenije, koji je profesor dirigiranja na Univerzitetu Bruckner u Linzu. Koncert }e se odr`ati u Narodnom pozori{tu Sarajevo sa po~etkom u 20 sati. Mr. S.

U Ateljeu 212

Ovacije za “Oca na slu`benom putu“
U Ateljeu 212, uz odli~an prijem publike, 27. marta premijerno je izvedena predstava “Otac na slu`benom putu“ Abdulaha Sidrana, u re`iji Olivera Frlji}a. Poznati komad bh. autora, po kojem je Emir Kusturica snimio film 1985. godine, u atraktivnoj teatarskoj postavci mladog Travni~anina, koji `ivi i radi u Hrvatskoj, i gluma~kopjeva~ki ansambl, sa Vlastimirom \uzom Stojiljkovi}em na ~elu, odu{evio je publiku u Ateljeu 212. Buran aplauz na kraju predstave kulminirao je kada je Frlji} na scenu iza{ao sa Sidranom, koji je sjedio u prvom redu i pratio predstavu. U brzom ritmu, uz preplitanje `estokih songova u brehtovskom maniru i emotivnih scena, o`ivljena je atmosfera Sarajeva iz ranih 50-ih godina 20. stolje}a. Istovremeno, to je i predstava o bilo kojem dru{tvu u kojem uslijed politi~kih progona i “velikih historijskih zbivanja“ strada mali ~ovjek. U predstavi su pored Stojiljkovi}a igrali Hana Selimovi}, Branislav Trifunovi}, Ivan

Gluma~ku ekipu predvodi Vlastimir \uza Stojiljkovi}

Jevtovi}, Aleksandra Jankovi}, Danica Maksimovi}, Miodrag Krstovi}, Fe|a Stojanovi}, Nikola Jovanovi}, Tanja Petrovi}, Aljo{a Vu~kovi}, Erol Kadi}, kao i djeca Gligorije Marinkovi}, Milo{ Klan{~ek i Jelena Blagojevi}. Songove je napisao Oliver Frlji}, a Irena Popovi} komponovala je muziku koju u`ivo na bini izvodi peto~lani orkestar. Scenografiju i kostime u duhu vremena kreirali su Marija Kalabi} i Sandra Dekani}.

38
Promotivna kampanja

SCENA

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U`ivo u studiju BH radija 1

Dru`enje sa pjesmom i prijateljima
Edin Pandur, doajen muzi~ke scene BiH, obilje`ava 50 godina umjetni~kog djelovanja
U`ivo u studiju BH radija 1, u trinaestom specijalnom `ivom izdanju emisije “Narodu narodna“ gostovat }e Edin Edo , Pandur, doajen muzi~ke scene Bosne i Hercegovine. Doma}in je Enis Hajdarevi} [ojko, a u ~etvrtak, u 17.30 sati, u RTV domu u Sarajevu (Ulica Me{e Selimovi}a br. 12, studio MP), poznati pjeva~ obilje`it }e 50 godina dru`enja sa pjesmom i prijateljima.

Hari Mata Hari sa Sre}om u Sloveniji
Hari Mata Hari se od 24. marta nalazi u Sloveniji. Rije~ je o promotivnoj kampanji za turneju Sre}a. Prema pisanju medija, za koncerte Hari Mata Harija vlada veliko zanimanje. Do 2. aprila predvi|ena su jo{ tri koncerta - 31. marta u Novoj Gorici, 1. aprila u Mariboru i 2. aprila u Celju. Kako je izjavio, boravak u Ljubljani Vare{anovi} }e nastojati da iskoristi i za dogovore za naredni projekt “Hari simfo“ - da snimi svo je naj ve}e hi to ve u no vim aran`ma ni ma i uz pra tnju Lju bljanske filharmonije.

Raspjevana porodica
Pandur je poznat kao pjeva~ prekrasnog glasa, ali istovremeno i kompozitor, aran`er. Pjesme koje pjeva, kao naprimjer, “Nek’ miri{u avlije“ “Moj , Mostar“ “^uvaj mi se, sine“ , , “Kad sokakom mojim pro|e{“ , “Idi i ne vra}aj se vi{e“ “@utedu, nje“ antologijske su, a u njima ... je sadr`an senzibilitet bosanskog na~ina mi{ljenja i duhovnost izra`ena kroz ljubav prema tradicionalnim vrijednostima porodice. Edin Pandur ro|en je 1942. godine u Mostaru, od oca Mustafe i majke Zinete, ro|ene Grebo. Odmah po zavr{etku Drugog svjetskog rata, kada je imao tri godine, pokazao je veliko interesovanje i nadarenost za muziku. U porodici su uglavnom svi voljelimuziku i ~estoznali da zapjevaju skupno i ponaosob. Poslijeosnovne{kole i malematu-

Edin Pandur

reupisujemuzi~ku{kolu u Mostaru. Paralelno s tim, bavi se pjevanjem i sviranjem zabavne muzike, {to je u muzi~koj {koli izri~ito bilo zabranjeno. Vremenom, profesori u {koli uvi|aju njegov vi{estruki talent za muziku, {to je rezultiralo da se u njegovom slu~aju napravi izuzetak i dozvoli mu se vi{estrukodjelovanje, koriste}ivelikoiskustvokrozsimfonijskiorkestar, muzi~ku{kolu, zatimkrozrazne nastupe. Kao solista zabavne muzike na mnogim festivalima pjeva~a-amatera, dobiva prve nagrade za interpretaciju: Mostar, Dubrovnik, Split, Sarajevo...

Po zavr{etku {kole i djelovanja u simfonijskom orkestru, kao i anga`iranju u KUD-u Abra{evi}, dolazi u Sarajevo gdje upisuje Muzi~ku akademiju i pola`e audiciju na Radio Sarajevu kao solistapjeva~ u zabavnoj muzici.

Nek’ miri{u avlije
Njegovo muzi~ko djelovanje u Sarajevu bilo je vi{estruko. Razlog{to se nijeaktivnijebavio pjevanjem je njegovproducentski posao, zatim kao rukovodilac i urednik za proizvodnjunarodne muzike, pri radio i televiziji, gdje je mnogim pjeva~ima otvorio vrata estrade u BiH.

Djelovao je u orkestru Preporod, gdje je i vi{eglasno i nijansirano biraju}i tonove, kao kompozitor i aran`er, unaprijedio muzi~ku kulturu Bo{njaka, kao i ostalih naroda BiH. Publika pamti bezbroj lijepih Pandurovih interpretacija, a naro~ito kompoziciju “Nek miri{u avlije“ u koju je , svojim aran`manom i interpretacijom unio bosanskohercegova~ku du{u. U mirovini je od 2001. godine, ali je i dalje vjeran muzici i pjesmi i dje lu je pri Udru`enju za o~uvanje i afirmaciju tradicionalne muzike BiH.
Mr. S.

Me|unarodni rock festival

BANJA LUKA
Rock Open Air
Na trodnevnom festivalu, od 23. do 25. juna, nastupit }e grupe iz Njema~ke, Brazila, Italije, Ma|arske,Francuske, Norve{ke, Srbije, Holandije...
^lanovi benda Uncle Sam Decided

Iz Sarajeva USD
Bend Uncle Sam Decided je formiran u januaru 2007. godine u Sarajevu. Postavu benda ~ine ~lanovi iz poznatih sarajevskih hardcore/punk i metal bendova. Nakon raspadanja sarajevskog benda Access Denied, gitarista Kenan Ljuca i bubnjar Vanja Guti} odlu~uju nastaviti s radom i oformiti novi bend koji }e svirati muziku bez striktno odre|enog `anra. Bend je imao ve} nekoliko gotovih pjesama kada im se pridru`io basista Vedad Struji} iz sarajevskog hardcore/punk benda Stroj (ex-Kazna). Tada ve} sklopljen bend po~inje intenzivan rad i njihov stil sviranja se danas mo`e okarakterizirati kao mje{avina hardcora-punka-trash metala. Pjesme su pisane na engleskom jeziku imaju kompletiranih vi{e od 30 autorskih pjesama od kojih je pet snimljeno na EP izdanju pod nazivom “Lord Of Insanity“ (2008). USD je napravio tri videospota za tri numere sa EP izdanja. Bend je nedavno izdao svoj prvi album pod nazivom “State Of Mind“.

Ovo go di{ nji me|una ro dni rock festival Banja Luka Rock Open Air bit }e odr`an od 23. do 25. juna u prostorima tvr|ave Kastel. Organizatori su ve} objavili kompletan program kao i satnicu festivala. ^etvrtak, 23. juna, od 18 do 18.30 - Pasiv, Banja Luka; od 18.45 do 19.45 - Uncle Sam Decided, Sarajevo; od 20 do 21 sat Geminus, Njema~ka; od 21.15 do 22.15 - Regardles of me, Italija; od 22.30 do 23.45 - Shadoside, Brazil; od 24 do 1.15 - Transmitter, Njema~ka i od 1.30 do 2.30 - Broken Strings, Srbija. Petak, 24. juna, od 18 do 18.30 - Demo band BL ROA; od 18.45 do

19.45 - Crossroad Blues Band, Makedonija; od 20 do 21 sat Lunaffair, Austrija; od 21.15 do 22.15 - Ne ver gre en, Ma|ar ska/Srbija; od 22.30 do 23.45 - Jurica Pa|en & Aerodrom, Zagreb; od 24 do 1.15 - Green.Frog.Feet, Nje ma~ka i od 1.30 do 2.30 Smash hit combo, Francuska. Subota, 25. juna, od 18 do 18.30 - Demo band BL ROA; od 18.45 do 19.45 - KISS Forever, Ma|arska; od 20 do 21 sat - Thunderbolt, Norve{ka; od 21.15 do 22.15 Myland, Italija; od 22.30 do 23.45 - Kraljevski apartman, Beograd; od 24 do 1.15 - Edge of Serenity, Holandija i od 1.30 do 2.30 - Heaven Rain, Banja Luka.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

39

Balerina Natalie Portman Sarah nije plesala u Lane tvrdi: „Crnom labudu“
Ono {to Lane najvi{e smeta jeste to da zbog marketin{kih poteza ljudi vjeruju da je balet toliko lagan da se mo`e nau~iti za godinu, te da ne tra`i nikakvu nagradu nego priznanje kakvo zaslu`uju profesionalni igra~i
Profesionalna balerina Sarah Lane, koja je dublirala Natalie Portman u plesnim scenama u filmu „Crni labud“ za ~asopis Dance Maga, zine, tvrdi da glumica nije toliko zaslu`ila Oscara koliko to javnost misli. Naime, Lane tvrdi da je Portmanova otplesala oko pet posto koreografija. Lane navodi da su promotori i producenti filma `eljeli uvjeriti javnost kako je Portmanova u godinu i pol postala uspje{na balerina, a da su njoj kazali da ne istupa u javnosti do dodjele Oscara na kojoj }e se i njoj biti upu}ena slu`bena zahvala. To se nije desilo, a prigodom primanja Oscara, Portamanova je zahvalila koreografu i budu}em suprugu Benjaminu Millepiedu, Mary Helen Bowers, producentima... a Sarah Lane nije ni spomenula, {to je ovu i nagnalo da u javnost iza|e s pravom istinom. Sarah Lane u intervju tvrdi kako je ona ta koja je napravila sve piruete i kompletne scene plesa te krupne planove, te da nije istina da je Natalie Portman otplesala 85 posto scena u „Crnom labudu“ kako , je tvrdio i Millepiede, koji je naveo da je Sarah Lane odradila svega nekoliko scena i to onih krupnih planova. Uvrije|ena balerina ne tra`i nikakvu nagradu, ve} priznanje „kakvo zaslu`uju profesionalni plesa~i“. Ono {to ju najvi{e smeta jeste to da zbog ovakvih marketin{kih poteza ljudi vjeruju da je balet toliko lagan da se mo`e nau~iti za godinu dana. Za Portmanovu ka`e da ona jednostavno nema konstituciju balerine i da ne zna plesati u {picama, a svako ko se imalo razumije u balet i sam mo`e vidjeti „kako lik koji ple{e u filmu ima najmanje deset godina iskustva“, kazala je Lane. No, producenti filma demantirali su je navode}i kako je Por tma no va za slu`eno osvojila Oscara za ulogu u filmu „Crni labud“.

Strasni poljupci Eve i Eduarda

Sarah Lane

Natalie Portman

Eva Longoria i Eduardo Cruz, brat poznate glumice Penelope Cruz, ve} neko vrijeme u`ivaju u strastvenoj vezi za koju mediji {u{kaju da je bila jedan od uzroka rastave poznate glumice od ko{arka{a Tonya Parkera, a sada su ih napokon prvi put sve prisutni paparazzi uspjeli uslikati kako izmjenjuju nje`nosti. Kako prenose hrvatski mediji, Eva i Eduardo su slikani u poznatom celebrity okupljali{tu na Beverly Hillsu, restoranu Chateau Marmont, u kojem su bez ustezanja za doru~kom izmjenjivali vru}e poljupce, koje su paparazzi spremno ovjekovje~ili.

Victoria’s Secret

ridge je Lily Ald nevjesta seksi

Ameri~ki model Lily Aldridge promovirala je kolekciju za vjen~anja modne ku}e Victoria’s Secret. Kolekcija uklju~uje donje

rublje Honeymoon u bijeloj boji. Kladimo se da bi svaki ne`enja po`elio ovu vatrenu mladu djevojku za suprugu.

40 [TAMPA•TISAK•PRES

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Za{tita prava li~nosti

Privatnost
NIN, Beograd U sapunskoj seriji afera koje se u poslednje vreme bacaju pred ogu gla lu i utrnu lu ja vnost, slu~aj kadriranja BIA-a (Be zbe dno sno-in for ma ti vne agencije) u reizboru tu`ilaca i njihovih zamenika i nije zauzeo neki prostor u medijima. Ma da ni je atra kti van po put „Velikog brata“ i porno-snimka kod beo grad ske „Are ne“, moderni Aleksa @unji} bi po posledicama mogao da pretekne i mnogo ozbiljnije afere od ovih pomenutih. U razmaku od godinu dana doma}a javnost je ponovo zate~ena ve{}u da je BIA mo`da u~estvovala u postupku izbora nosilaca pravosudnih funkcija, ovaj put tu`ilaca. Na to upu}uje zapisnik sa 10. sednice Dr`avnog ve}a tu`ila ca (DVT), oka~en i na internetu, gde dvoji ca ~la no va DVT, Vla di mir Vuk~evi} i Slobodan Radovanovi}, ka`u da su odr`ali sastanak u BIA „na temu prikupljanja podataka o dostojnosti kandidata“ za izbor za zamenike javnih tu`ilaca, i da su se dogovorili o novom sastanku na kome }e dobiti informacije u kojima se „ne}e saop{tavati imena, ali }e Ve}e biti upozoreno na postojanje okolnosti koje ne preporu~uju izbor“.

ZA JAVNU
UPOTREBU
Cijena privatnosti u svijetu
BIA provjerava srbijanske tu`ioce

Sumnje u povrede prava na privatnost od najvi{ih organa pravosudnih vlasti samo pokazujul koliko je u Srbiji rasprostranjena pojava kr{enja jednog od najva`nijih ljudskih praval

Od{teta fa{isti

Predsednik Svetske automobilske federacije (FIA) Maks Mozli dobio je na sudu spor protiv britanskog tabloida „News of the World“ koji je svojevremeno objavio da je funkcioner FIA , u~estvovao u „nacisti~kim orgijama s prostitutkama“ Odlukom . suda u Londonu britanski tabloid je morao da plati Mozliju 60.000 funti, {to je najve}a od{teta ispla}ena zbog povrede privatnosti u Engleskoj poslednjih godina. Maks Mozli je sin biv{eg lidera britanskih fa{ista Osvalda Mozlija, kome je Adolf Hitler bio gost na ven~anju 1936. godine. Tokom Drugog svetskog rata vlada Vinstona ^er~ila dr`ala je Osvalda Mozlija u ku}nom pritvoru. gan gonjenja. A nijednom zakonskom odredbom za postupak op{teg izbora tu`ilaca i njihovih zamenika obrada podataka kandidata od strane BIA nije predvi|ena, niti su za BIA utvr|ena u tu svrhu potrebna zakonska ovla{}enja.“ Ina~e, i pre godinu dana pojavila se ista sumnja, ali u kontekstu izbora sudija od strane VSS. Uvidom i nadzorom nad svim raspolo`ivim relevantnim dokumentima, poverenik je tada morao da konstatuje da „nema dokaza da su tada kori{}eni

obavezi da postupa po zahtevi ma tu`ila {ta va ali da „ne odlu~uje o na~inu kori{}enja tih podataka“, kao i svoje zapa`anje da je predsednica VSS is to vre me no i pred se dni ca Vrhovnog kasacionog suda, i da na toj funkciji odobrava tajnoj slu`bi prislu{kivanje iz razloga nacionalne bezbednosti i ima uvid u sadr`aj presretnutih razgovora.

Poziv ministrici
Za dr Gorana Ili}a, zamenika Republi~kog tu`ioca i predsednika Udru`enja tu`ilaca, glavni problem je u odsustvu transpa ren tnos ti ra da DVT, na ro~ito odluka DVT da sve podatke, saznanja, izneta mi{lje nja pri li kom ra zma tra nja kandidata proglasi za slu`benu tajnu, {to je, kako ka`e, u supro tnos ti sa re le van tnim me|una ro dnim do ku men ti ma, zaklju~cima Venecijanske komisije. Ukoliko dileme postoje na ovako visokom nivou, kao {to je pravosu|e i njegovi najvi{i organi, mo`e samo da se zamisli kako to izgleda na ni`im nivoima i dru{tvu uop{te. Skoro

Sporna obrada podataka
Ustav Srbije jem~i za{titu podataka o li~nosti, osim za potrebe vo|enja krivi~nog postupka ili za{tite bezbednosti Republike Srbije, na na~in predvi|en zakonom (~lan 42). Ako se takve aktivnosti preduzimaju mimo zakona, predstavljaju krivi~no delo. [tavi{e, profesorka gra|anskog procesnog prava Vesna Raki}-Vodineli} skre}e pa`nju da bi svaki kandidat o kome je odlu~ivano na osnovu podataka prikupljenih u BIA imao pravo da zbog povrede ljudskog prava na privatnost pokrene postupak pred Ustavnim sudom ili Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu. Odmah su alarmirani i Rodoljub [abi}, poverenik za informacije od javnog zna~aja i za{titu podataka o li~nosti i Sa{a

Jan ko vi}, za {ti tnik gra|ana (ombudsman). [abi} je izja{njenje tra`io od DVT-a, Jankovi} od BIA. U razgovoru za NIN [abi} je potvrdio autenti~nost dokumenta a da je od DVT zatra`io izja{njenje o sadr`ini pomenutog sastanka i njegovim konsekvencama. S tim u vezi poverenik nam je re kao da su in for ma ci je iz usmene komunikacije koja je usledila odmah nakon toga, sa ministarkom pravde i dr`avnim tu`iocem upu}iva le na za klju~ak da u postupku izbora nisu kori{}eni pomenuti podaci, ali da for mal no izja{ nje nje DVT-a ne sadr`i eksplicitne odgovore na postavljena pitanja i da ono, kao i istupi pojedinih ~lanova DVT-a u medijima, u tom pogledu izazivaju dilemu, posebno zbog navo|enja nekih zakonskih odredbi, na na~in koji kod nekog mo`e ostaviti utisak da one predstavljaju valjan osnov za spornu obradu podataka o li~nosti. [abi} nagla{ava: „Obrada podataka o bilo ~ijoj li~nosti, bez znanja onog o kome se radi, dozvoljena je samo kada je to zakonom izri~ito predvi|eno. U tom kontekstu nije sporno da javna tu`ila{tva, u skladu da izri~itim za kon skim ovla{}enji ma u svrhu bor be protiv kriminala i radi za{tite bezbednosti dr`ave, mogu pribavljati i pribavljaju podatke od BIA i drugih bezbednosnih struktura koje te podatke u iste te svrhe obra|uju, tako|e na osnovu nespornih zakonom utvr|enih ovla{}enja. Ali, DVT nije tu`ila{tvo, nije nikakav or-

povreda privatnosti u~injena i tako {to je u tekstu posve}enom pregovorima o {trajku radnika pra vo su dne admi nis tra ci je, objav lje no vi {e po da ta ka o ka`njavanju sina jedne sindikalne predstavnice. Udru`enje novinara Srbije dr`i otvoren poziv ministarki pravde Sne`ani Malovi} da pokrene istragu o tome kako su ovi podaci dospeli u redakciju „Kurira“ po{to su dostupni samo uz , potpis suda, a objavljivanje podataka o maloletniku je krivi~no delo za koje je zapre}ena i kazna zatvora. ^ak su na internet dru{tvenoj mre`i Fejsbuk, u kontekstu politi~kog sukoba oko (ne)izgradnje nove sportske dvorane u Ni{u, uz imena nekolicine ljudi objavljeni i brojevi njihovih li~nih mobilnih telefona. ^udi li, onda, {to se svojevremeno govorilo da @eljko Mitrovi}, vlasnik TV Pink, u traganju za onima koji su poku{ali da ga otruju, raspola`e i stenogramima telefonskih razgovora zaposlenih, {to predstavlja kr{enje ljudskih prava, odnosno njihove privatnosti, ili {to banke podatke o svojim klijentima ustupaju privatnim uteriva~ima dugova.

Svojevremeno je na{ poznati slikar i francuski akademik Vlada Veli~kovi} ispri~ao zanimljivu anegdotu iz svog pari{kog `ivota. Kada je oko tek useljenog stana instalirao brojne kontrolne, bezbednosne kamere, na vrata mu je pozvonila njegova kom{inica, francuska filmska diva Katrin Denev i sasula u o~i: „Mene niko ne mo`e besplatno da snima“! Neke francuske javne li~nosti, prakti~no, `ive napla}uju}i „povre|en“ privatni `ivot. Tu se posebno isti~e prin~evska porodica Grimaldi iz Monaka, ina~e poznata po brojnim od{tetama koje je dobila od {tampe. Samo u 2008. godini na ovaj na~in su inkasirali 127.000 evra, a godinu pre 175.000 evra. podaci BIA“. Ni ombudsman nema druga~iji stav. I sam }e sli~no postupiti i sa zaklju~kom iza}i u javnost. Kao i pre godinu dana. On upozorava da su podaci koje BIA prikuplja dostupni pojedinim ~lanovima i DVT-a i Visokog saveta sudstva po sasvim drugom osnovu. Jankovi} navodi odgovor direktora BIA koji pod se}a da je Agen ci ja u sva ko dne vno smo sve do ci ugro`avanja privatnosti i povrede prava na za{titu podataka o li~nosti, naj~e{}e putem medija, gde se ne po{tuju ni najelementarnije norme. S jednom razlikom, {to su nekada{nje ljubavne afere politi~ara (se}a li se neko Mar{i}anina) zamenjene mnogo ozbiljnijim zloupotrebama. Treba podsetiti da je te{ka

Siroti Grimaldijevi

Promijeniti mentalitet
„Mi nismo ni svesni dimenzija problema koji se javlja“, upozo ra va po ve re nik [a bi}, uz opasku da se kod nas o za{titi podataka li~nosti govori kao o ne~emu potpuno apstraktnom. „Najnormalnije je da bilo ko zatra`i kopiju li~ne karte i ljudi je bez pogovora daju. Pre svega ostaloga mora da se poradi na mentalitetu i uka`e na raskorak sa svetom kojem te`imo“, ka`e [abi}. U Izve{taju EU o napredovanju Srbije za 2008. godinu navodi se da je: „ostvaren odre|eni napredak po pitanju za{tite podataka o li~nosti... Me|utim, zakon nije u potpunosti uskla|en sa standardima EU. Generalno, Srbija je umereno napredovala u oblasti za{tite podataka o li~nosti“. A bilo je to pre pravosudne lakrdi je sa rei zbo rom su di ja i tu`ilaca.
Slobodan IKONI]

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 41

Komentar

Prirodne ljepote

I globus je lopta
Simbolike iz fudbalskih anga`mana \okovi}a, Putina, Obame…
Politika, Beograd Novak \okovi} je neplanirano dospeo do jo{ jednog visokog nivoa: ubrao je poene u istoj igri kojoj su va`an deo turneja posvetili Vladimir Putin i Barak Obama. Sva trojica su se, u razmaku od samo nekoliko dana, izvan njihovih zemalja i profesija, iskazali kao akteri - fudbala. Iako su poznati po ume}u i sklonostima ka drugim sportovima – tenis, d`udo i ko{arka – najednom su slo`no prednost da li no go me tu, uva`avaju}i valjda izreku da je on najva`nija sporedna stvar na svetu. Srpski as je sazve`|e kolega okupio u ekipu koja je utakmicom s lokalnim timom na Flo ri di, i pra te}im do ga|ajima, sakupila 100.000 dolara pomo}i postradalim Ja pan ci ma. Na di gra va nje mladih sastava Crvene zvezde i Zenita delovalo je vi{e kao povod da se na beogradskoj „Marakani” ruskom premijeru priredi neka vrsta pozdravnog mi tin ga, ka kav ov de oda vno ni je pra kti ko van. Ameri~ki predsednik se, pak, odva`io da zai gra fu dbal me|u kariokama, dodu{e samo s mali{anima iz favele Bo`ji grad u Rio de @aneiru.

Hotel za kukce
u Kopa~kom ritu
Dolaskom lijepih proljetnih dana, `ivnule su aktivnosti i u Parku prirode, gdje su nakon zimskoga sna prije nekoliko dana ponovno po~ele turisti~ke vo`nje
Vjesnik, Zagreb Dolaskom lijepih proljetnih dana, `ivnule su aktivnosti i u Parku prirode Kopa~ki rit, gdje su nakon „zimskoga sna“ prije nekoliko dana ponovno po~ele turisti~ke vo`nje ekobrodicama i ~amcima po ritskim jezerima i kanalima. Taj „prirodni laboratorij“ neprocjenjive vrijednosti iz godine u godinu privla~i sve vi{e turista iz svih krajeva svijeta, pa djelatnici Javne ustanove Park prirode Kopa~ki rit stalno osmi{-

Ovacije ruskom premijeru na beogradskoj Marakani

FUDBAL I POLITIKA U fudbalu je komplikovano samo to {to postoji i drugi tim, odavno je primijetio @an-Pol Sartr. Ista neizbje`nost va`i i za politiku. Ali sada se pre~esto ispostavlja da je njoj jo{ komplikovanije: da sastavi pravi sopstveni tim, koji ne}e ni od sebe ni svojih podr`avalaca ili saveznika praviti - „drugi tim”
bi mnogima uspelo „odvojit’ se od Srbije” . Napis o svetskim (ne)prilikama, po~eo sam prikazom zna~aja najva`nije sporedne stvari, imaju}i u vidu da su mnoge najva`nije stvari, na ra znim stra na ma, pos ta le sporedne. I da politi~ka suprotstavljanja, u nedostatku boljih re{enja, imitiraju fudbal ske sti lo ve – ma hom ofanzivne, s mnogo {uteva, malo pogodaka, o{trih startova, pa i dodavanja lopte protivniku, da bi mu se posle otela za kontranapad. Amerika je, tako, prepustila Evro plja ni ma po~e tnu ofanzivu na re`im Muamera Gadafija, da bi im sada dokazivala kako nije dovoljan francusko-britanski tandem „{piceva” ve} da se potrebna efi, kasnost mo`e posti}i jedino ako NATO preuzme kapitensku ulogu. Ekipa ipak „hramlje” jer joj je Nema~ka otka, zala u~e{}e, i sebe (uzdr`anim glasom u Savetu bezbednosti UN) transferisala u tim BRIK (Brazil, Rusija, Indija, Kina), u kome vidi {iroko polje za svoj izvoz. Ta petorka nije spre~ila intervenciju protiv d`amahirije, ali sada stalno „svira ofsajde” napada~ima. Medvedev i Putin su, istim povodom, odigrali dupli pas (jeste-nije „krsta{ki pohod”) koji Moskvi obe}ava poene (dok strani „arbitri” dosu|uju faul, zbog „ruskog profitiranja” u poskupljenju ener ge na ta pod sta knu tih dra ma ma na pro {i re nom Bliskom istoku) kakav god da bude ishod duela. Arapska liga i Afri~ka unija nastoje da loptu zadr`e na sredini terena, tako da se obesmisle ofanzive i defanzive, i rivali privole da odustanu od borbe. Naziru se i – pukotine u japanskoj „reprezentaciji” do, sad jednodu{no progla{avanoj za najhomogeniji i najdisciplinovaniji sastav, koji je stoi~ki odoleo pusto{nom naletu zemljotresa, cunamija i nuklearnih kvarova.

TURISTA SVE VI[E Pro{le je godine Park prirode Kopa~ki rit posjetila 31.000 turista i taj se broj ti~e samo onih koji su koristili neki od programa - vo`nju brodicama i ~amcima uz stru~ne vodi~e ili obilazili kompleks dvorca Tikve{

Dupli pas
Specifi~ni anga`mani, koji potvr|uju da je i globus lopta, izazvali su i specifi~ne komplimente. \okovi}u je oda to pri zna nje za sve izra`eniji humanitarni polet. Me|u ruskim izve{ta~ima se ~ulo, kako je javljeno, da su „prvi put videli odu{evljenje dolaskom premijera” u neku zemlju. A pikanje {efa Bele ku}e je do`ivljeno i kao simboli~ka potvrda njegovih re~i da bi mnogi mogli da se ugledaju na ve{tine Brazila (u uskla|ivanju ekonomskog razvoja i socijalnih potpora). U beogradskoj fudbalijadi ispoljila se i „slojevitost” De. lovala je donekle „opoziciono” jer ovde, takore}i bespogovorno, podu`e vlada Par ti zan. A `elja gos ta da Crvena zvezda opet postane evropski prvak, neke je podsetila na okolnost da se 1991. ostvarenje takvog {ampionskog sna na ovim prostorima podudarilo sa raspadom onda{nje nam dr`ave… Prise}anja se`u i do pore|enja raznovrsnih pokli~a politi~kih navija~a. Pomno se, na primer, dugo uzvikivalo „nek poku{a ko li smije odvojit’ nas od Zambije” da

Prvi tim
Sve su ~e{}e primedbe „publike” proizlazi iz izve{taja, za , „nedovoljnu efikasnosti” nacionalnog vo|stva u vanrednoj situaciji. U me|uvremenu, niz ustrojstava praktikuje „politi~ki fudbal” kako se nazivaju pre, pucavanja stranaka ili biznismena ~iji „{utevi” stvaraju sve ve}i broj „i{utiranih” Zbog . toga sve ~e{}e “u teren upadaju navija~i” (demonstranti protiv saose}anja `ivotnog standarda) negoduju}i {to se ne igra za njih nego protiv njih. Posledice su: prekidi utakmica (tr`i{nih), smene „selektora” i „kondicionih trenera” (lidera i ministara), preno{enje „igre” sa stadiona (institucija) na „poljan~e” (socijalni nemiri poput sada{njih u arapskom svetu)… U fudbalu je komplikovano samo to {to postoji i drugi tim, odavno je primetio @anPol Sartr. Ista neizbe`nost va`i i za politiku. Ali sada se pre~esto ispostavlja da je njoj jo{ komplikovanije: da sastavi pravi sopstveni tim, koji ne}e ni od se be ni svo jih podr`avalaca ili saveznika praviti – „drugi tim” .
Mom~ilo PANTELI]

ljavaju novosti koje }e biti potpuno u skladu s prirodom i brigom o biolo{koj raznolikosti, a opet vrlo zanimljive posjetiteljima. Tako su na samom ulazu u Kopa~ki rit postavili – {est ku}ica, replika panonskih ku}a, u razli~itim bojama, na kojima velikim slovima pi{e: „Hotel za kukce“! Kukci imaju sre}u, jer je boravak u tim, za njih luksuznim ku}icama besplatan. Njihovo je samo da „do|u i osje}aju se kao kod ku}e“ te tako poka`u posjetiteljima parka kako funkcioniraju u svojim prirodnim stani{tima. Djelatnici parka unutra{njost ku}ica uredili su prema „najvi{im“ standardima `ivota za kukce, pa ih u {ali nazivaju hotelima za kukce sa pet zvjezdica.

dicama i ~amcima uz stru~ne vo di~e ili obi la zi li kom pleks dvorca Tikve{. Zanimljivo je da je lani zabilje`eno veliko pove}anje broja inozemnih gostiju, koji su ~inili ~ak 23 posto ukupnog broja posjetitelja.

Ure|enje ekokampa
To je oko 10 posto vi{e stranaca nego godinu prije. Iako ovaj park prirode, kada je rije~ o inozemnim turistima, uglavnom po sje}uju gos ti iz su sje dnih dr`ava, sve je vi{e onih koji u taj prirodni mo~varni rezervat dolaze i iz nama udaljenijih Australi je, No vog Ze lan da, Ja pa na, Amerike. To je dokaz da sve vi{e ljudi prepoznaje kvalitete toga podru~ja, jedinstvenog u Europi, na kojemu obitavaju 293 vrste ptica, 78 posto ukupne ornitofaune Hrvatske, 44 vrste riba te vi{e od 2000 razli~itih biolo{kih vrsta od ko jih su mno ge ri jet ke i ugro`ene vrste na svjetskoj razini. Svi programi koji se nude u Parku prirode Kopa~ki rit koncipirani su tako da u najmanjoj mogu}oj mjeri utje~u na ekolo{ke vrijednosti podru~ja, a djelatnici brojnim akcijama poku{avaju utjecati na javnost o potrebi za{tite prirode. Ako sve bude i{lo prema planu, ove bi se godine, ne jednom od rubnih dijelova parka mogao urediti i ekokamp za pedesetak {atora koji bi funkcionirao u potpunom skladu s prirodom.
Maja SAJLER - GARMAZ

Stigli „gosti“
Prema rije~ima Renate Tot iz slu`be za prezentacijske aktivnosti JUPP Kopa~ki rit, ku}ice su ispunili isu{enim panjevima, trstikom, ciglama... svim onim u ~emu se kukci osje}aju ugodno. Ve} su do{li i prvi „gosti“ – mravi, p~ele, ose, bumbari, obadi... Svi oni vrijedno rade kako bi unutra{njost uredili po svome, dok posjetitelji parka u`ivaju u pogledu na njihov rad. To je prvi takav „hotel“ za kukce u Hrvatskoj, dok ih je u Europi ve} nekoliko i uglavnom su po {umama. Tijekom pro{le je godine Park prirode Kopa~ki rit posjetila 31.000 turista i taj se broj ti~e samo onih koji su koristili neki od programa - vo`nju bro-

42

POMO] U KU]I

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Izabrali ste drveni ekolo{ki namje{taj

Pametni nov~anik
Za ljubitelje ekskluzivnih ged`eta ili za one koji strahuju da ih neko ne pokrade, stvoren je luksuzni biometrijski nov~anik. Na prvi pogled sasvim nor mal nog iz gle da, ovaj nov~anik uvijek mo`e biti pod potpunom kontrolom svog vlasnika. Poznata britanska kompanija napravila je biometrijski nov~anik od skupocjenih karbonskih vlakana i

Izvor zdravlja i regulator vlage
Ako je u vazduhu nema dovoljno, drvo ispu{ta vlagu, ako je u prostoru ima previ{e, drvo je iz prostora upija
Drveni ekolo{ki namje{taj izra|en je od punog drveta. Naj~e{}e zastupljene vrste drveta su hrast, bukva, jasen i jela. Za{to ekolo{ki namje{taj? Pri zavr{noj obradi ne upotrebljavaju se lakovi, pa ~ak ni oni na vodenoj bazi, nego isklju~ivo biljna ulja ili voskovi. Drveni ekolo{ki namje{taj je izvor zdravlja jer dolazi iz zdrave {ume. Drveni namje{taj je izuzetno dugotrajan, te na svojevrstan na~in {tedi dalje kori{tenje drvne sirovine. Mo`e da slu`i i kao regulator vlage. Ako je u vazduhu nema dovoljno, drvo ispu{ta vlagu, ako je pak u prostoru ima previ{e, drvo je iz prostora upija. Budu}i da se ne koriste vje{ta~ki materijali, nema opasnih zra~enja i isparenja u prostor kao {to je to slu~aj kod namje{taja, na primjer, od plo~a iverice, iverala i lakiranog medijapana. Drveni namje{taj zavr{no premazan biljnim uljima ima mogu}nost budu}e restauracije. Ukoliko do|e do o{te}enja, jednostavno ga je popraviti bez ve}ih intervencija. Dotaknemo li samo ovla{ dizajn, odmah je jasno da se drveni proizvod, bio on komoda, krevet, sto ili kuhinja, ve} samom su{tinom izdvaja,

najkvalitetnije ko`e. Njegovu posebnost ne ~ine samo luksuzni materijali ve} i haj-tek osobine zbog kojih je doslovno neuni{tiv. Zapravo, ovaj savremeni nov~anik se ne mo`e otvoriti bez otiska prsta svog vlasnika, dok se putem blututa povezuje sa mobilnim telefonom koji }e alarmom vlasnika upozoriti ~im se na|e dalje od pet metara. Na prvi pogled sasvim normalnog izgleda i veli~ine, sa prakti~nim pregradama za kreditne kartice, novac i li~ne dokumente, ovaj nov~anik uvijek mo`e biti pod potpunom kontrolom vlasnika. Mada veoma koristan u za{titi od d`epa ro {a, ovaj lu ksu zni ase so ar ipak ima svoju visoku cijenu koja }e mnoge odvratiti od kupovine, jer ko{ta 825 dolara.

jer svaki je unikat s obzirom na to da je god na drvetu svaki put druga~iji. Dizajn, koji se u ovom slu~aju naziva eko-dizajn, ima sljede}i zadatak da u par poteza uobli~i prirodni oblik u ne{to {to }emo svakodnevno koristiti. Na kraju svoje `ivotne pri~e, drveni ekolo{ki namje{taj potpuno je mogu}e reciklirati jer je biorazgradiv, {to nije slu~aj sa namje{tajem od vje{ta~kih materijala. Ponovno se potpuno vra}a prirodi iz koje smo ga samo pozajmili.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Pasta kapreze
Potrebno:
300 g ~eri paradajza 125-150 g mocarele 1/2 veze bosiljka struk mladog luka 3 ka{ike vinskog sir}eta prstohvat soli, bibera, {e}era ~e{anj bijelog luka 5 ka{ika maslinovog ulja 300 g tjestenine

Priprema:
Operite paradajz i izre`ite na ~etvrtine, kao i mocarelu. Skinite listi}e bosiljka sa stabljike. Ogulite i isjeckajte glavicu mladog luka. Pomije{ajte vinsko sir}e sa solju, biberom i {e}erom. Ogulite bijeli luk i zgnje~ite ga u sir}etu. Dobro umutite maslinovo ulje da postane pjenasto. Izmije{ajte sve pripremljene sastojke sa sosom i ostavite da stoji oko 30 minuta. Skuhajte tjesteninu u dosta kipu}e, slane vode, procijedite, osvje`ite u hladnoj vodi i dobro ocijedite. Pa`ljivo umije{ajte smjesu paradajza i mocarele u tjesteninu.

Donosimo vam prekrasne kombinacije za punije osobe u crvenoj, najstrastvenijoj i najzavodljivijoj od svih boja, plus dva ekstra savjeta. Jednostavan na~in da produ`ite svoje noge je da nabavite prekrasne cipele s potpeticama. Osim {to }e nogama dati dodatnu du`inu, i vama }e dati ekstra samopouzdanje. [to ste vi{i i {iri, to vi{e modnih dodataka mo`ete nositi. Iskoristite ovu pogodnost. Birajte moderan accessories koji privla~i pa`nju i kreirajte uz njegovu pomo} li~ni stil.

Izgledajte zanosno u crvenom

Njega ko`e uz za{titni faktor

Prvi signal godina je starenje ko`e. Bore, linije, mrlje, suho}a..., neki su od ranih signala. Ako ove probleme ne uo~ite na vrijeme, oni se akumuliraju i na kraju mo`ete izgledati mnogo starije nego {to jeste. Lo{e prehrambene navike i nezdrav `ivotni stil tako|er utje~u na kona~ni izgled. Rezultati svega toga pojavljuju se u obliku pri{ti}a, tamnih mrlja, oznaka, bora i linija. Najbolji na~in da se borite protiv starenja ko`e o~ito je pravilna njega. Prva stvar su kreme sa za{titnim faktorom. Posebno ako }ete boraviti na otvorenom, za{tita od sun~evog zra~enja je nu`na. Hidratantna sredstva koristite i ljeti i zimi. Tako|er, birajte one kreme koje su bogate hranjivim sastojcima koji }e obnoviti stanice ko`e i vratiti joj svje` izgled.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED PoV i TGT GeForce GTX 550 Ti Galaxy Tab 10.1
Novi Samsung Galaxy Tab 10.1 odlikuje Samsungov Touch Wiz korisni~ki interfejs koji je implementiran na Android 3.0, Honyecomb platformu i nudi superiorni na~in vr{enja ve}eg broja zadataka istovremeno, kao i unaprije|enu korisni~ku interakciju i navigaciju. Samsung TouchWiz korisni~ko iskustvo zami{ljeno je sa Live Panel menijem koji korisnici mogu prilago|avati za prikazivanje razli~itih sadr`aja na po~etnom ekranu, uklju~uju}i digitalne fotografije, omiljene Web strane kao i feedove sa dru{tvenih mre`a. Odlikuje ga 10.1 WXGA TFT LCD ekran osna`en sa 1GHz dual core APU, tanak je 8,6 mm, a te`ak je samo 595 grama.

43

Pro{log novembra direktor Sony Europe studija Mick Hocking je otkrio da oko 20 PS3 igara kompanije Sony je razvijeno sa 3D mogu}nostima. On je tako|er rekao da, uklju~uju}i stare i naslove drugih kompanija, za ovu konzolu }e biti pripremljeno 50 3D naslova. Prije nekoliko dana Sony je a`urirao informaciju koliko od ovih naslova }e biti predstavljeno ove godine. Dakle, u toku2011.PS3 }e dobitiblizu 30 naslova koji }e mo}i da se igraju sa stereoskopskim 3D nao~alama. Sony je u liniju za ovu godinu kada su u pitanju 3D naslovi uklju~io i igru Killzone 3. Prije igre je predstavljen demo za nju, pri ~emu Sonysaop{tava da je oko 20 postokorisnika odabralo da preuzme 3D demo.

Veliki broj 3D PS3 igara

Point of View i TGT tim su zajedno vr{ilieksperimente na grafi~kimkarticama sa referentnimradnimtaktovima i njihov rad se sastoji od tri fabri~kioverclockovanaGeForce GTX 550 Ti modela. Kartica koja je najmanje“zlostavljana“je POV/GTG GeForce GTX 550 Ti Charged koja ko{ta 149 eura i koju karakteri{u radni taktovi GPU, shadera i 1GB GDDR5 memorije od 960, 1920 i 4224 MHz. Sljede}a je Ultra Charged model radni taktova 990/1980/4422 MHz i koja ko{ta 159 eura. Model koji je najvi{e overclockovan je GTX 550 Ti Beast, radni taktova od 1012/2042 /4422 MHz. Cijena ove kartice je 169 eura.

Lenovo je osvje`io svoj opseg notebook i all-in-one ra~unara za 2011. godinu drugom generacijom 32nm Core opsega procesora. Kompanijini laptopi sada sadr`e Intelovu mobilnu Huron River platformu, inkorpori{u}i novi opseg procesora koji unapre|uju brzinu ra~unara, kao i trajanje baterije. Novi procesori su dostupni u modelima Lenovo laptop ra~unara koji pripadaju Z, G, T, L i M serijama, kao i A seriji all-in-one modela. Tako Z570 laptop karakteri{e tanko ku}i{te od bru{enog metala, LED pozadinski osvijetljeni HD ekran, hard drive kapaciteta 640 GB, Acc type tastatura i Windows 7 operativni sistem.

Novi Lenovo opseg laptopa

Nova A4Tech tastatura

Atraktivna, kvalitetna

I JEFTINA
Na prvi pogled A4Tech tastatura je vrlo interesantna i razlikuje se od modela koje smo navikli da vi|amo. Iako A4Tech ba{ i nije me|u najpoznatijim proizvo|a~ima periferija, u svojoj ponudi ih ima prili~no veliki broj, od kojih neke mogu bez ikakvih problema parirati daleko po zna ti jim ime ni ma i proi zvo|a~ima.

A4Tech A4-KV-300H je interesantna tastatura koja podsje}a na Apple modele, u atraktivnoj crno-sivoj varijanti boja, nalik na Chiclet dizajn, vrlo tanka i udobna
dobijamo atraktivnu i vrlo kvalitetnu tastaturu, koja mo`e parirati nekim mnogo poznatijim markama i modelima. Tastatura je dimenzija 440x124x21 mm, {to spada u prosjek, s tim {to je dosta tanja od uobi~ajenih modela. Na prvi pogled podsje}a na neke od Apple tastatura (uprkos crno-sivoj kombinaciji boja) zbog prakti~no nepostoje}eg rama i oblika tastera koji imitira popularnu Chiclet varijantu. Ovo i nije lo{a stvar, svi tasteri su kvadratnog oblika, zaobljenih ivica i potpuno ravni. Proizvo|a~ ovo naziva Isolation tehnologijom, {to uklju~uje i makazasti mehanizam ispod samih tastera. U praksi ovo zna~i da je tastatura jako tiha, a tasteri plitkog hoda, te najvi{e podsje}a na laptop-verzije tastatura. za vezu sa ra~unarom. Ono {to je specifi~no je da sa zadnje strane u lijevom i desnom uglu ima po jedan slobodan USB port, {to je vrlo prakti~no. Iako nema posebnih plasti~nih no`ica za pode{avanje nagiba tastature, ovi USB portovi ~ak i za to slu`e, pa tastatura stoji pod malim uglom, s tim {to se ne mo`e oboriti da stoji potpuno ravno. Ergonomija je zbog svega ovoga sjajna i tastatura je generalno udobna za du`e kucanje, {to }e se svidjeti korisnicima koji provode puno vremena za ra~unarom. Cijena ovog modela tastature je odli~na. [to se toga ti~e, ne vjerujemo da }e mnogo drugih modela mo}i da se sa njom poredi. Ovo pogotovo ima smisla kada se i ostale karakteristike pogledaju, a to je moderan i atraktivan dizajn, vi{e nego dobar kvalitet izrade i dodatak od dva USB porta koji su zgodni za flash diskove ili headsetove koji koriste taj interfejs. Iako ovakav dizajn nije toliko originalan, to ne}e smetati da A4Tech A4-KV-300H dobije svoje mjesto na tr`i{tu.

USB sa zadnje strane
Na raspolaganju su 104 tastera standardnog rasporeda, bez ikakvih dodatnih multimedijalnih, {to se mo`da nekome i ne}e dopasti, ali generalno gledano, ovaj minimalisti~kipristup jeprakti~an. Tastatura koristi USB interfejs

Tastatura sli~na laptopu
Model A4-KV-300H nam izgleda daleko skuplje nego {to ko{ta i po veoma dobroj cijeni

Mobiteli, laptopi i elektri~na vozila

Baterije za punjenje u nekoliko sekundi
Mobilni telefoni mogli bi da se napune za nekoliko sekun di dok bi za lap topra~unare i elektri~na vozila bilo potrebno po nekoliko minuta i to sve zahvaljuju}i novoj tehnologiji izrade baterija koju su razvili nau~nici sa univerziteta u Ilinoisu. Naime, standardne Li-Ion ili NiMH punjive baterije pokazuju veliko opadanje performansi kada se brzo pune ili prazne. Paul Braun, profesor na univerzitetu, navodi da sistem koji su kreirali pru`a mogu}nost brzog punjenja i obezbje|ivanja energije, ali i mogu}nost skladi{tenja takve energije, {to nije slu~aj kod drugih baterija.

Sti`u br`i Celeroni

Intel je proizvo|a~ima hardvera po~eo isporu~ivati procesore iz linije Celeron, ali zasnovane na arhitekturi Sandy Bridge. U odnosu na “prave“ ~ipove Core i3, i5 i i7, Celeroni nemaju podr{ku za odre|ene tehnologije kao {to su Turbo Boost 2.0, hardverski ubrzano konvertiranje videa Quick Sync i mogu}nost be`i~nog streaminga HD videa s prenosnika na televizore. Prvi predstavljeni ~ip je Celeron B810, dvojezgreni procesor koji ima integriranu grafi~ku jezgru, takt od 1,6 GHz i 2 MB cache memorije. Procesor ima TDP od 35 W i u velikim narud`bama ko{ta 86 dolara po komadu, no proizvo|a~i ra~unara jo{ nisu najavili modele zasnovane na ovom ~ipu.

44

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine utorak, 29. mart

OSLOBO\ENJE

20. obljetnica raspada SFRJ: Requiem za jednu veliku zemlju (24)

Nastavak rata drugim sredstvima
Istina je, uistinu, vrlo gorka, jer u Sarajevu ne `ivi vi{e circa 150.000 predratnih Srba, ali krivicu za taj egzodus ne snose u prvom redu ili samo vlasti u Sarajevu, ma kakve da jesu, nego i biv{e srpske vlasti na Palama i u Banjoj Luci te one u Beogradu
Pi{e: Mile LASI]

U svim is to~noeurop skim „tranzicionim zemljama“ je nakon pada socijalizma kriminalitet jasno porastao, ali je „samo u biv{oj Jugoslaviji jedna ve} postoje}a kriminalna scena uzdignuta u zavidan stale`“, primje}uje autor „Balkanske mafije“ koji poku{ava zapadnim ~ita, teljima objasniti i „dogovornu ekonomiju“ i „dru{tveno vlasni{tvo“ koje je bilo kao bogom , dano da se po drugi put „privatizira“, to jest pre|e u ruke izabrane kriminalne i politi~ke elite. Autorova ocjena kako je specifi~ost „balkanske mafije“ ba{ u to mu {to je ona „pro gu ta la dr`ave“ je vi{e no lucidan metodolo{ki naputak. Na Balkanu se ne radi, tvrdi autor, o „organiziranoj grupi ljudi koja se, kao parazitska instanca, s nasilnim sredstvima uklje{}uje izme|u gra|ana i dr`ave“, kako glasi ~uvena definicija mafije talijanskog knji`evnika Leonarda Sci-

asciae. Ne, na Balkanu se ne radi o „parazitskoj instanci“ izme|u gra|ana i dr`ave, nego o „i{~eznu}u dr`ave same“, zaklju~uje Map pes-Ni edi ek, „stvarni problem je principijelne prirode, ljudi na Balkanu nemaju povjerenje u svoje nove dr`ave, a elite nemaju interesa za njihovov razvitak“. Sa stanovi{ta na{eg istra`ivanja vrlo je va`an i autorov sud da u stvarnosti ve}ina ljudi na Balkanu nije `eljela ovakve nacionalne dr`ave. Oni su `eljeli, tvrdi autor, samo odbaciti jednu dr`avu koja vi{e nije funkcionirala, a dobili su ono {to su dobili. Ostaje im samo nada u pristup Europ skoj uni ji, na da obi~nih ljudi kojima je dosta eksperimenata pomije{anih s njihovom krvlju, a iz ~ega i jesu nikle „nove elite“…

Dr. sc. Mile Lasi} je ro|en 1954. u Uzari}ima ([iroki Brijeg). Posljednje dvije decenije proveo je u Njema~koj. Bio je i diplomata i novinar i prevoditelj, a akademske 2009/10. godine zapo~eo je sveu~ili{nu karijeru na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. ^lan je Odbora za sociolo{ke znanosti Akademije nauka i umjetnosti BiH. U feljtonu „Requiem za jednu veliku zemlju“ po, vodom 20. obljetnice i{~eznu}a sa politi~ke karte SFRJ i kontinuiranih pote{ko}a s konstitucijom BiH, autor govori znala~ki i kriti~ki, ali i emocionalno o uzrocima raspada Jugoslavije i bolesnog postdejtonskog stanja u BiH. Feljton je nastao na osnovu dvaju od sedam poglavlja Lasi}eve knjige „Mukotrpno do politi~ke moderne“ (Biblioteka Status, Udruga gra|ana Dijalog, Mostar, 2010, strana 397), koja se mo`e nabaviti u knji`arama Synopsisa i Buybooka u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Mo`e se i poru~iti kod izdava~a (info@dijalog.ba) po cijeni od 20 KM, plus tro{kovi po{tarine. novinske agencije koje su se obrukale {irenjem la`i o proteklom ratu, kao {to je to, primjerice, ~inio Tanjug, nekada velika agencija i u svjetskim okvirima, koja je tim putom i po~inila samoubojstvo, uostalom kao i JNA i SFRJ u cjelosti. Poseban odium zaslu`uju, ipak, agencije kakva je Srna, jer su je osnovale ubojice i la`ljivci Radovan K. i Ratko M, a slu`ili su joj tijekom rata ponajgori me|u Srbima s obje strane Drine, razni „toholji“ i drugi „|avolji {egrti“. Pa ipak, i Srna je samo jedna iz niza poslijeratnih be-ha tu`nih realnosti, a mora se pozivati na nju makar kada prenosi ono {ta su kazali Milorad Dodik i drugi

Toholji i |avolji {egrti
Ne treba ni nagla{avati kako s velikim rezervama treba uzimati sve ono {to javljaju one

politi~ari u Banjoj Luci. Ta nimalo nedu`na agencija s nevinim imenom je javila u prolje}e 2008. godine kako je premijer RS-a Milorad Dodik najavio da }e vlada tog njegovog entiteta „finansijski podr`ati inicijativu da na Zlati{tu bude izgra|ena spomen-crkva koja }e biti trajni simbol stradanja Srba u Sarajevu“, te da je Dodik jo{ poru~io „da istina o stradanju srpskog naroda u ovom gradu mora biti utvr|ena“ To bi mogla biti, da. kako, samo jedna obi~na vijest o gradnji nove bogomolje u BiH, u njoj se, uostalom, samo one i grade, da nije {ta je, da Zlati{te nije brdo iznad grada s kojeg se ~etiri godine ubijalo Sarajevo. Srna, pak, citira Dodika, koji veli: „Znamo da je to stradanje po~elo od Dobrovolja~ke ulice i da je u Sarajevu poginulo nekoliko hiljada Srba od re`ima koji je tokom rata vladao u ovom gradu.“ Kako to Dodik „znade“ ostaje neodgovoreno, ali mora da je povezano s time {to se Dodik

Per aspera (18)

Sukob na vrhu brijega
Nakon du`eg udaranja, krupni gubi snagu i samo {to je malo spustio lijevu ruku, samo se djeli} sekunde otvorio, Tihi to ne promi~e i on koristi priliku. Odmaknuv{i se, zadaje mu zavr{ni udarac u glavu, polukru`ni nogom naprijed, nakon ~ega ovaj pada
Pi{e: Stjepan ZELENIKA

Pred kafi}em, na vrhu brijega, izdvojeni iz ostale mase, stoje tri momka. Dvojica, primijetiv{i Tihu, u njemu prepoznaju tipa koji ih je istukao kod vagona. NASILNIK 1.: Hej, evo onoga iz vagona! NASILNIK 2.: Jest, to je on. Reko sam ja da }e nam on kad-tad naletit na {aku. (Klimne potvrdno glavom, pa brzo prije|e na drugu stranu, iza tre}eg, koji je vidno krupniji od njih.) TRE]I: Jebo vas on! On vas izbubao?! Pa ja }u ga jednom rukom srediti! Upu}uje se ka Tihi i presijeca mu put. Tiho ga poku{ava zaobi}i. Ovaj mu opet stane na put. TIHO: [to ho}e{? TRE]I: Ne svi|a{ mi se! TIHO: [ta ima veze {to ti se ne svi|am? Pusti me, ve~eras mi nije do gu`ve. Tada kre}e opet na desnu stranu, da bi pro{ao, samo ovaj put je to takti~ki potez, kako bi odvratio

pozornost nasilniku. I samo {to je nasilnik zakora~io, Tiho ga svom silinom otvorene {ake poga|a u vrh brade. On padne. Tada `amor utihnu. Svi okolo stoje i gledaju {to se doga|a.

Protiv trojice
Iz mase izlije}u ona dvojica nasilnika i nasr}u na Tihu. Prvom, koji je sve ulo`io u taj nalet, jednostavno sagne se, i ovaj u toj silini naleta sam se preturi preko njega. Drugi, sada oprezniji, staje u borbeni gard s malo vi{e ispru`enom rukom. Tiho, ne ~ekaju}i vi{e, udarcem noge naprijed udara ga u podlakticu i ruka se slomi. Ovaj kriknu, istovremeno se uhvati za ruku i okrenu le|a Tihi. Sada Tiho onoga {to je preletio preko njega, u novom nasrtanju, nabija na petu zadaju}i mu udarac nogom natrag. Uto je k sebi do{ao onaj krupni, Tiho mu ulije}e boksersku seriju udaraca. Ovaj uzvra}a. Plju{te udarci, ali ni jedan ni na tren ne popu{ta. Nakon du`eg udaranja,

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

FELJTON
U najkrvavijoj bici Rata dviju ru`a u Engleskoj, oko 36.000 vojnika pod zastavom dinastije Jork porazilo je kod Toutona, blizu Jorka, snage od oko 40.000 vojnika dinastije Lankaster, osigurav{i time engleski prijesto Edvardu IV. Umro filo i ro Emanu Svedenborg, ti~ko-teozof 1772.di. Posli{vedskiautorzofmispripojadnjaksuskog el tva u~enja o priro je njegove smrti vila se dru{ svedenborgista, iz kojih je nastala Crkva Novog Jerusalema. J. S. Popovi}

45

1461.

NA DANA[NJI DAN

Novinska agencija Srna zaslu`uje poseban odijum

susreo s predstavnicima logora{a iz RS-a, od kojih je i preuzeo sumnjivu argumentaciju. Od predsjednika Srpskog gra|anskog vije}a Mirka Pejanovi}a, pak, mogao bi Dodik saznati pribli`nu, ako ve} ne i cijelu istinu, kad bi htio, jer je dr. Pejanovi} u ratu bio u Predsjedni{tvu Republike BiH iz reda srpskog naroda. Uostalom, dr. Pejanovi} je ve} jedne prigode izjavio da je tijekom rata u Sarajevu nastradalo vi{e tisu}a Srba, po raznim osnovama, a da ih je ubijeno oko 800 samo zato {to su bili Srbi. Barem su tako neposredno poslije rata prenijeli Pejanovi}evu izjavu neki beogradski mediji. Srna u istoj vijesti prenosi, pak, rije~i predsjednika Saveza logora{a RSa Branislava Duki}a: „Nakon razgovora sa mitropolitom dabrobosanskim Nikolajem, do go vo ri li smo iz gra dnju crkve u kojoj }e biti uklesano vi{e od 6.200 imena Srba stradalih u Sarajevu.“ Ina~e sve do ove vijesti nije ni bilo govora o crkvi, nego o velikom krstu

iznad Sa ra je va, u ko jem „krstovi“ i „kri`evi“ skoro da i ne `ive vi{e, ali imaju „Turci“ da ga gledaju. Tako je to sve u histeriziranoj RS i BiH u cijelini „prosto kao pasulj“ Potom . Srna emitira i rije~i predsjednice Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila RS-a Mirjane Simani}: „Izgradnja spomen-crkve na Zlati{tu bi}e trajan dokaz da su Srbi `ivjeli u Sarajevu, da su u tom gradu poubijani i iz njega protjerani.“

Politi~ke granate
Istina je, uistinu, vrlo gorka, jer u Sarajevu ne `ivi vi{e circa 150.000 predratnih Srba, ali krivicu za taj egzodus ne snose u prvom redu ili samo vlasti u Sarajevu, ma kakve da jesu, nego i biv{e srpske vlasti na Palama i u Banjoj Luci te one u Beogradu. O ratnom stradanju sarajevskih ljudi srpske etnije, onima koji su se zadesili u dijelu grada pod kontrolom Armije BiH, nije se, me|utim, jo{ uvijek ni poku{ala kazati istina, ni u Sa-

rajevu, niti u Banjoj Luci i Beogradu. Znade se, pak, da su tijekom rata odvo|eni na prisilno kopanje rovova u blizini linija razdvajanja, da su zatvarani u vojne kasarne u Sarajevu i Tar~inu i drugdje, da su ubijani na Kazanima. O tomu su dokaze svojevremeno objavili i Slobodna Bosna i Federalna televizija. Ipak se krajnji sudovi o stradanju Srba u Sarajevu i uop}e u proteklim ratovima u BiH i u Hrvatskoj ne smiju izricati. Iole upu}enijima je, pak, jasno da ovo {to govore ostra{}eni politi~ari iz RS-a i nije drugo do nastavak rata drugim sredstvima, odnosno svojevrsno ponovno bombardiranje Sarajeva, samo ne vi{e te{kim naoru`anjem biv{e JNA, nego goebbelsovskim „politi~kim granatama“ ~iji je , cilj da se prikrije porazna istina o po~injenom zlo~inu u ime RS-a i prema drugima i prema vlastitom narodu u cijeloj BiH, uklju~ivo i u Sarajevu.
(Sutra: Svojevrsna „svetkovina praznine“)

1809. Danskom. 1848. 1849. 1864.

1956. U Novom Sadu osnovane Jugoslovenske pozoriPo~eo trogodi{nji rat Danske s Pruskom u kojem su Danci pretrpjeli poraz i izgubili veliki {ne igre, “Sterijino pozorje“, podio teritorije na jugu poluostrva Jitland. vodom 150 godiVelika Britanija na osnovu sporazuma s mana ro|enja i stoharad`om od Lahorea anektirala Pend`ab i godi{njice smrti pripojila ga Indiji. srpskog komeGr~ka vratila suverenitet nad ostrvima u Jondiografa Jovana skom moru, koja su bila pod kolonijalnom Sterije Popovi}a.
[vedski kralj Gustav IV prisiljen da abdicira poslije vi{e poraza {vedskih trupa u ratu s upravom Velike Britanije. ka Bri od ka, rija, [kotske Nju zvi mirala domi on 1867.Veli1878.itanijaBranKvekabeforbriOntaske teNoniverije Kanadu, u koji su uklju~ene ostale tan rito Sjeverne Amerike izuzev Njufaundlenda. Vestminsterskim statutom Kanada je 1931. postala nezavisna dr`ava britanskog Komonvelta, a kona~ne granice je dobila 1949. priklju~enjem Njufaundlenda.

@or` Sera, glavni predstavnik po lizam (di 1891.Umro francuski slikarkreta poentiosniva~ ivizionizam). U Aus odr`ani ni prvom aus par men naj {e 1901.Laburistralijitralijskomprvi feladeraltu izboviri. U mjesta dobila ti~ka partija. ki polarni is bert kon Skot umro me i di pri povratku s 1912.Englesodjazinuaraglatra`iva~ RosedmiFalJu`nogje pola, gdje je stigao 13. 1912, ~etiri ce posli Norve`anina Rualda Amundsena. Spasila~ka ekipa prona{la smrznuta tijela ~lanova njegove ekspedicije nadomak jedne od stanica za snabdijevanje na Antarktiku, kao i njegov dnevnik u kojem je opisao agoniju svojih pratilaca.

Jaser Arafat

2002. Izraelske oklopne jedinice u{le u Ramalu i blokirale sjedi{te palestinskog lidera Jasera Arafata.

priznao ju vensku Josipa Broza Ti pret zna 1945.SSSR zvani~nota, koju sugoslohodno privladule Velika Britanija i SAD. Novim ustavom, Zlatna Obala, sada{nja Gana, postala prva britanska kolonija u Africi s afri~kom ve}inom u parlamentu, ali je na punu nezavisnost ~ekala jo{ 14 godina. ri 1967.Poca.nuta prva francuska nuklearna podmorni li ja protje la ~la vjet amba de u La Pazu, op {i Mos da 1972.Bosavipobunjenirake. 119tu`ivnova sokvuskefinansira ljevi~arske vje telit prve foto fije Mer 1974.Ameri~kigra{ta~ki sakura.Mariner 10 snimio njema~ki kompo tor Karl autor scen te “Karmi Burana“. Na 1982.Umroske kantanamijenjezina obrazoOrf,nju,piisaoje knjigu “Muzika za djecu“, nu va kre irao specijalne, jednostavne dje~je instrumente koji se nazivaju Orfov instrumentarijum. Premi Australije Ho do re, postav{i labu ta je ri ta 1990.polo`ajjer{eprvivlade.risBobkoji uk~etibiopuizbouzastopno osvojio fa

Karlo Urbani

1946.

Suvremeni pjesnik i knji`evnik Stjepan Zelenika ro|en je 1958. godine u Kiseljaku. Pjesme su mu objavljivane u knji`evnim ~asopisima, a 2001. godine objavio je ratnu kroniku „Kre{evski zapisi“. ^lan je Me|unarodnog instituta za knji`evnost u Zagrebu. Posljednjih godina pi{e prozu, uglavnom kratke pri~e, od kojih su neke nagra|ene u hrvatskoj knji`evnoj periodici. Njegov povijesni roman „^uvari vremena“ (tiskan 2009. godine) dobio je prvu nagradu u kategoriji proznog teksta o temi fra Grge Marti}e. Iste godine je objavio djelo „Zaputovi}i - Obiteljski album kazivanje po Kliku“ i publikaciju „Kristali minerala“. Objavio je pri~u „@ene, cuga i roc’n’roll“, povijesnu radiodramu „Fra Grgina zapam}enja“ i dokumentarnu radiodramu „Ledari“. Najnovija Zelenikina knjiga je „Per aspera“, koju su ove godine objavili Bosanska rije~ iz Tuzle i HKD Napredak iz Kre{eva, a ~ije }e dijelove feljtonizirati na{ list. krupni gubi snagu i samo {to je malo spustio lijevu ruku, samo se djeli} sekunde otvorio, Tihi to ne promi~e i on koristi priliku. Odmaknuv{i se, zadaje mu zavr{ni udarac u glavu, polukru`ni nogom naprijed, nakon ~ega ovaj pada. Tiho ulazi u kafi} preko puta. Unutra nema gu`ve. Odmah za {ankom naru~uje duplu lozu. Ispije naiskap, potom naru~i jo{ jednu i nju ispije, plati i iza|e. Stoji pred vratima ku}e i zvoni, iznutra ~uje `enski glas: GLAS: U|i! Tiho otvara vrata i ulazi u hodnik. Tiho ulazi u sobu koja je puna duhanskog dima. Jedva se i{tavidi. Nasredsobe, za stolom, sjede ~etiri momka i kockaju. TIHO: Bok! Gdje je Maja!? (Nastupa manje ljut, jer su ga prethodni doga|aji umirili.) NADA: Napokon si stigao. [ta se desilo? [to si tako crven u licu? TIHO: Nije ni{ta stra{no. Tiho ju tek tada primje}uje. Ona le`i u kutu sobe u krevetu i vide joj se gole grudi. Kockari i ne obra}aju pozor, oni imaju svoju spiku i svoj posao, na stolu ispred njih gomila novaca.

Dvojica otkva~enih
TIHO: Gdje je Maja? NADA: Dobro ti je zavrtila

glavom. Ne{to si ljut, {ta je bilo? TIHO: Gdje je? ( Prilazi do Nadinog kreveta.) NADA: Do}i}e! (Uzeo je alkohol.) Sjedni se. Smiri se malo. (Pokazuje mu rukom na krevet.) Ho}e{ li malo? Tiho sjeda na rub kreveta. Iz d`epa vadi pismo i pokazuje Nadi. TIHO: To mi je sakrila. Prebit }u je. NADA: [ta je to? Tiho tek tadaprimje}uje u suprotnom kutu dvojicu otkva~enih. Piju pive, pokraj njih je prazna boca od pola litra konjaka, ispred jednog su ~etiri piva, pu{e joint. Narkomani pri~aju ne{to i stalno se cerekaju. Nada pru`a Tihi joint koji je tek pripalila. On uzima i povla~i dim. TIHO: Ima{ li {to konkretno? (Pita.) O`ednio sam. Ona odmi~e zavjesu na prozoru i uzima pola litra lozova~e. Dodaje mu. On nagnudobar cug i odahnu. Nada tek sad primje}uje modricu na njegovom licu. NADA: Ovo je ne{to svje`e. Tebi }e trebati i obloge od rakije. [ta se desilo? TIHO: Ni{ta! (Sjede na rub kreveta.) Mala nezgoda, dolje na putu.
(Sutra: Policijska racija)

2003. Svjetska zdravstvena organizacija saop{tila da je Karlo Urbani, ljekar koji je prvi identifikovao ozbiljni akutni respiratorni sindrom (SARS), umro od iste bolesti.

^arls Tejlor

2006. Nigerijske vlasti uhapsile biv{eg liberijskog predsjednika ^arlsa TejBje`e}i pred nasiljem koje je zahvatilo zemlju lora i izru~ile ga tokom krvavih nemira, vi{e od 50 izbjeglica iz Tribunalu za SiAlbanije utopilo se kada je njihov brod potonuo nakon sujera Leone, pred dara s italijanskim ratnim brodom u ju`nom Jadranu, u blikojim je optu`en zini italijanske obale. za ratne zlo~ine U Moskvi predstavljen projekat prvog u svijetokom gra|antu kosmi~kog aparata S-21 koji je namijenjen skog rata u toj kosmi~kom turizmu. zemlji i Liberiji od 1991. do Na sve~anoj ceremoniji u Bijeloj ku}i Sjevernoatlantskoj alijansi (NATO) zvani~no pristu- 2001. godine. On pilo sedam isto~noevropskih dr`ava: Bugarska, Estonija, je prvi afri~ki liLetonija, Litvanija, Rumunija, Slova~ka i Slovenija, ~ime je der kojem }e se broj ~lanica NATO-a pove}an na 26. suditi za ratne zlo~ine pred [esnaestogodi{nji Brazilac priznao da je ubio Me|unarodnim 12 ljudi u ju`nom Brazilu. Dje~ak je rekao policiji da je `rtve ubio u posljednja tri mjeseca u napadu bijesudom.
Republika Hrvatska i predstavnici Srba u Hrvatskoj potpisali sporazum o primirju i razgrani~enju vojnih snaga na {est od ukupno 35 sektora na 300 kilometara dugom frontu.

1994. 1997. 2002. 2004. 2008.

sa oz osvete.

46

SPORT

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

edan od mnogobrojnih sudbonosnih dana za bh. fudbal je i dana{nji kada }e se odr`ati dugo o~ekivana Skup{tina Nogometnog saveza BiH u Sarajevu, u hotelu Holiday in (11 sati). Delegati najvi{eg zakonodavnog tijela Saveza odredi}e se o novom statutu na ~ijem usvajanju insistiraju FIFA i UEFA, koje su jasno naglasile da }e 1. aprila na{ krovni savez biti suspendovan ukoliko se ne prihvate izmjene statuta. Skup{tinu Bh. saveza predstavlja 60 delegata (40 iz NS Federacije BiH i 20 iz FSRS). Za odluku o najva`nijim pitanjima, a me|u njima je i promjena statuta, potrebno je da glasa 45 skup{tinara od ukupnog broja delegata {to zna~i da su mali izgledi da se prihvati novi statut. Skoro je nemogu}e da se desi zaokret u posljednje vrijeme, s obzirom na to da se od prethodne Skup {ti ne N/FSBiH, odr`ane 16. jula pro{le godine, nije ni{ta zna~ajno promijenilo jer su FSRS i dijelovi NSFBiH sa hrvatskom ve}inom istakli da su protiv uvo|enja jednog predsjednika u dr`avnom savezu. Oni smatraju da Predsjedni{tvo N/FSBiH i dalje treba djelovati kao institucija.

J

Skup{tina N/FSBiH zasjeda danas u Sarajevu

Ako bude suspenzije,
na potezu su FIFA i UEFA
Ne znam da li }e predstavnici dijelova Saveza koji su protiv novog statuta biti zastupljeni u komitetu. Ako do|e do suspenzije, va`no je {to prije normalizovati stanje kako bi se reprezentacija BiH pripremila za naredne kvalifikacione utakmice protiv Rumunije i sa Albanijom, rekao je generalni sekretar N/FSBiH Jasmin Bakovi}

Delegati Skup{tine odlu~uju o novom statutu N/FSBiH

Trebalo bi se desiti ~udo: Jasmin Bakovi}

Tra~ak nade
“Za Skup{tinu su prijavljena 36 delegata iz Federalnog saveza i 20 iz FSRS. Na sjednici ne}e biti delegata Nogometnog saveza HNK, koji nije odr`ao skup{tinu svog kantonalnog saveza. Prije po~etka izabra}e

se skup{tinska tijela i verifikaciona komisija utvrdi}e ta~an broj delegata koji ispunjavaju uslove za prisustvo sjednici“, re kao je ge ne ral ni se kre tar N/FSBiH Jasmin Bakovi}. On je naglasio da se situacija u pogledu stavova FSRS i dijela NSFBiH sa hrvatskom ve}inom nije promijenila i da je zbog toga te{ko o~ekivati da delegati koji u

ZAOKRET (NE)MOGU] Skoro je (ne)mogu}e da se desi zaokret u posljednje vrijeme, s obzirom na to da se od prethodne Skup{tine N/FSBiH, odr`ane 16. jula pro{le godine, nije ni{ta zna~ajno promijenilo jer su FSRS i dijelovi NSFBiH sa hrvatskom ve}inom istakli da su protiv uvo|enja jednog predsjednika u dr`avnom savezu

krovnom savezu predstavljaju baze glasaju za novi statut po{to su njihovi entitetski i `upanijski savezi protiv toga. “Trebalo bi se desiti ~udo, ali uvijek postoji tra~ak nade u pozitivan ishod. FIFA i UEFA su na potezu ukoliko stupe na snagu sankcije i one }e formirati Komitet za normalizaciju ili prinudnu upravu.“ Bakovi} je kazao da nema nagovje{taja ko }e se nalaziti u ovom komitetu i da je sve obavijeno velom tajne. “Ne znam da li }e predstavnici dijelova Saveza koji su protiv novog statuta biti zastupljeni u komitetu. Ako do|e do suspenzije va`no je u {to kra}em roku normalizovatistanjekako bi se reprezentacija BiH pripremila za naredne kvalifikacione utakmice

za EP protiv Rumunije, 3. juna u gostima i sa Albanijom, 7. juna na doma}em terenu. Veli~anstvena pobjeda na{eg dr`avnog tima nad Rumunijom pokazala je da BiH ima kvalitet ne samo da ponovi domet iz pro{lih kvalifikacija za Mundijal kada je do{la do bara`a, nego daovaj putna~iniiskorak i plasira se na Evropsko prvenstvo.“

Ko u komitet za normalizaciju?
Prema Bakovi}evim rije~ima, iz istog razloga je potrebna brza normalizacija stanja kako bi i ostalim reprezentativnim selekcijama bilo omogu}eno takmi~enje u kvalifikacijama. “Mladoj reprezentaciji slijedi start novog ciklusa u junu, a i druge selekcije ima}e svoje

obaveze. @elimo {to prije konsolidovati situaciju kako klubovi ne bi snosili negativne posljedice jer ula`u zna~ajna sredstva za plasman na evropsku scenu.“ Najzanimljivije pitanje je koga bi FIFA i UEFA mogle predlo`iti u no vo ru ko vod stvo N/FSBiH, koje bi radilo na prevazila`enju te{ke situacije uzrokovane blokadom usvajanja novog statuta. “Na proteklim sastancima Marcel Benz izjavio je u nekoliko navrata da osobe koje su dosad bile involvirane u aktuel na de {a va nja ne}e bi ti uklju~ene u Komitet za normalizaciju. On nije precizirao {ta to zna~i konkretno i na koje bi se organe Saveza odnosilo“, istakao je Bakovi}.
Z. RA[IDOVI]

Rije~i trenera o eventualnoj suspenziji

Ibrakovi}: Strah me da politika ne uru{i fudbal
Te{ko je razmi{ljati o tome {ta }e se desiti ako na{e ekipe ne budu mogle igrati u Evropi. Ostaje nada da }e razum prevladati, kazao je {ef stru~nog {taba Borca Vlado Jagodi}
[anse da se usvoji novi statut N/FSBiH na dana{njoj sjednici Skup{tine u Sarajevu i na taj na~in izbjegne suspenzija FIFA i UEFA su minimalne. Mada od premijerliga{kih klubova ne zavisi ishod glasanja najvi{eg zakonodavnog tijela Saveza, igra~i i treneri bili bi najvi{e pogo|eni raspola`e strateg banjalu~ke ekipe, mogu}e je da }e sankcije biti privremenog karaktera. „Koliko god one budu trajale, to je negativna stvar. BiH je pokazala da reprezentacija posjeduje kvalitet za Evropsko prvenstvo. Nemogu}e je pripremati se za nastavak prvenstva, a ne misliti o aktuelnim problemima. Kada bi se pitali direktni proizvo|a~i, takmi~enje bi se odvijalo normalnim tokom“ istakao je Jagodi}. , [ef stru ke ^eli ka Ab du lah Ibrakovi} ne zna da li se iza posljednjih de{avanja u rukovodstvu N/FSBiH krije `elja pojedinih ljudi da se ukine fudbal i Nogometni savez ili dr`ava BiH. „Nogometni savez je kohezioni faktor kojeg politika treba ostaviti na miru kako bi se igra~i iz na{e lige dalje razvijali i dostigli slavu D`eke i ostalih reprezentativaca.“ Ibrakovi} smatra da sankcije trebaju snositi ko~ni~ari razvoja fudbala i zbog toga apeluje da UEFA kazni one koji su krivi ako se ne usvoji novi statut. „Koja je svrha prvenstva ako se Borac, @eljezni~ar, ^elik, Sarajevo, Olimpic... ne bi borili za izlazak u Evropu. Onda treba pokrenuti tu`be protiv ljudi koji nam ne dopu{taju da radimo svoj posao {to je osnovno ljudsko pravo. Nekoliko godina ne bismo se mogli oporaviti od suspenzije. UEFA, koja ula`e puno novca, treba nam dozvoliti da se bavimo onim {to volimo, dok one koji vr{e opstrukcije treba udaljiti iz najpopularnijeg sporta. Strah me je da politika ne uru{i ono {to valja u dr`avi, a to je i fudbal“, izjavio je Ibrakovi}.
Z. R.

Mo`da sankcije budu privremene: Vlado Jagodi}

Ko~ni~ari trebaju biti ka`njeni: Abdulah Ibrakovi}

ukoliko 1. aprila stupi na snagu suspenzija N/FSBiH. „Suludo bi bilo da odluka bude protiv fudbala u BiH. Mi koji `ivimo od njega i `elimo mu dobro o~ekujemo da }e se na}i rje{enje, iako smo dovedeni pred svr{en ~in po{to su sankcije najavljene. U tom slu~aju bi}e

o{te}eni Borac, svi na{i klubovi i fudbaleri. Te{ko je razmi{ljati o tome {ta }e se desiti ako na{e ekipe ne budu mogle igrati u Evropi. Ostaje nada da }e razum prevladati“ rekao je {ef stru~nog , {taba vode}e ekipe Premijer lige BiH Vlado Jagodi}. Prema informacijama kojima

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Napada~ BiH na izlaznim vratima Hoffenheima

Ibi{evi}a `ele Lazio,

WBA i Aston Vila
Na{ reprezentativac je, podsjetimo, ove sezone u njema~kom nogometnom prvenstvu postigao sedam golova, od ~ega dva u nastavku sezone
Napada~ bh. selekcije Vedad Ibi{evi} ve} odavno je meta mnogih evropskih klubova. Ipak, nakon povrede koljena, zbog koje je morao na operaciju, interes onih najve}ih evropskih klubova je splasnuo, ali daleko od toga da na{eg internacionalca i dalje ne `ele mnogi. Posljednji u nizu interesovanja su, prema tvrdnjama njema~kog Bilda, dva engleska premierliga{a Aston Vila i WBA. “Hoffenheimtra`inapada~a. 10 golova u 11 utakmicavri{te za poja~anjem. I zato {to nakon Dembe Ba (zimus oti{ao u West Ham) u Engleskuodlazi i VedadIbi{evi} (26)” uvod je u tekst kojeg na , svojim internetskim stranicama donosi njema~ki dnevnik Bild. “Kod Ibi{evi}a je uo~ljiv pozitivan trend, bilo bi dobro da tako i nastavi, potrebno nam je nekoliko bodova“ rije~i su spor, tskog direktora Hoffenheima Ernsta Tannera. Na{ reprezentativac je, podsje ti mo, ove se zo ne u nje ma~kom nogometnom prvenstvu postigao sedam golova, od ~ega dva u nastavku sezone. Dobrim igrama na sebe je skrenuo pa`nju West Bromwicha i Aston Ville, pa se ve} po~elo pri~ati o transferu koji bi se kretao oko sedam miliona eura. Me|utim, osim na Otoku, za Ibi{evi}a se, navodno, prema pisanju italijanskih medija interesuje Lazio. Treneru Rimljana Eduardo Reja ve} odavno `eli dovesti bh. reprezentativca, umjesto kojeg bi u Hoffenheim poslao dvojicu igra~a ~ija se imena za sada dr`e u tajnosti, a uz sve to jo{ bi uplatili novca. Njema~ki klub tvrdi kako Ibi{evi} vrijedi oko 10 miliona eura, a Italijani isti~u da se radi o fizi~ki sna`anom napada~u sa dobrom tehnikom. Reja je u pro{lostiobavijestioLazio o svojim `eljama, a nakon {to je Ibi{evi} postigao gol protiv Rumunije u Zenici, ponovo je postao zanimljiv Rimljanima. J. Li.

Ibi{evi} je svojim dobrim igrama skrenuo pa`nju evropskih klubova

Jose Mourinho priznao

Trener Dinama odu{evljen Zenicom

Umalo sam postao selektor Engleske
Od potpisa ugovora s FA-om dijelili su me sati. U posljednji trenutak po~eo sam razmi{ljati: Vodit }u reprezentaciju, igra se jedna utakmica mjese~no, a ostatak vremena provodi}u u svom uredu. Ne, nije to za mene, kazao je Mourinho
Aktualni trener madridskoga Reala Portugalac Jose Mourinho potvrdio je medijima da su ga sati dijelili od preuzimanja klupe engleske nogometne reprezentacije 2007. Na ponudi Engleskog nogometnog saveza (FA) tada je zahvalio odlu~iv{i karijeru nastaviti graditi u klupskom nogometu. Sve se dogodilo nakon {to je Mo urin ho do bio ot kaz u Chelseaju u septembru 2007, u trenucima kada je Steve McClaren propustio {ansu odvesti Englesku na Evropsko nogometno prvenstvo 2008. Vodit }u nacionalnu mom~ad, igra se jedna utakmica mjese~no, a ostatakvremenaprovodi}u u svomuredu ili u gledanju utakmica. I da ~ekam do ljetakako bih se takmi~io na EP-u ili SPu? Ne, to nije za mene. Povukao sam se u posljednji trenutak odlu~iv{i ~ekati da nai|e prava ponuda, dobar klub, izazov koje }e me motivirati. Bio je to Inter“ prisjetio se Mourinho. koji , je italijansku ekipu odveo do dva naslova u dvijegodine u Seriji A, ali i pobjede u Ligi prvaka nakon {to je trofej u najja~em klupskom takmi~enju Evrope Inter ~ekao od 1965.

Vaha bi rado neke igra~e iz BiH, ali..
Nakon {to je Dinamo gostovao na Grbavici u sklopu obilje`avanja 90 godina FK @eljezni~ar, Zdravko Mami} i Vahid Halilhod`i} boravili su i u Zenici, gdje su gledali pobjedu reprezentacije BiH protiv Rumunije, u atmosferi kakvu na Maksimiru mogu samo sanjati posljednjih nekoliko godina. “Govorili su mi ve} i ranije o tim navija~ima u Zenici, sada sam se i uvjerio. Atmosfera je uistinu bila fantasti~na. Taj ambijent bio je i presudan {to je BiH uspjela preokrenuti rezultat. Mislim da je pobjeda BiH zaslu`ena“ rekao , je Halilhod`i} u izjavi za hrvatske medije, koji navode kako je Vaha, osim fantasti~ne atmosfere, na terenu Bilinog polja mogao vidjeti i brojne fantasti~ne igra~e. “Uh, ima ih puno. Trebao bi se prodati cijeli Maksimir da bismo doveli nekoga od njih u Dinamo, ali `elje su jedno, realnost ne{to drugo“, zaklju~io je Vaha.

Jose Mourinho: Ne privla~i ga reprezentativni nogomet

“Od potpisaugovora s FA-om dijelili su me sati. U posljednji trenutakpo~eo sam razmi{ljati:

Vaart: Slavi}u ako dam gol Realu
^esto fudbaleri nagla{avaju da ne}e slaviti golove protiv svojih biv{ih klubova iz po{tovanja prema navija~ima i emotivnih razloga prema klubu ~ije su boje branili, ali veznjak Tottenhama Rafael van der Vaart ne spada me|u njih. U ~etvrtfinalu Lige prvaka njegov }e Tottenham snage odmjeriti s madridskim Realom, klubom ~ije je boje Holan|anin branio od 2008. najboljem klubu na svijetu. Ali i dalje imam dobre odnose s ljudima u Madridu i volim tamo{nje ljude. Nisam oti{ao poput Wesleya Sneijdera. On je oti{aoogor~en. Nijerazumio svoju prodaju i `elio je ostati u Realu. Zato je bio ljut na klub“ , rekao je Van der Vaart. Na pitanje ho}e li slaviti ako postigne gol Realu, Van der Vaart je rekao: “Naravno! Ali s po{tovanjem.”

Organizatori SP-a u Kataru

U upotrebi i vje{ta~ki oblaci
Nau~nici sa Univerziteta u Kataru tvrde da su razvili vje{ta~ke oblake koji }e bacati sjenku na stadione i prostore za trening tokom odr`avanja Svjetskog prvenstva 2022. godine. Zbog visokih temperatura u Perzijskom zaljevu izra`ena je zabrinutost za uslove za igra~e i navija~e na turniru. Temperature u Kataru u junu i julu dosti`u i do 50 stepeni Celzijusa. [ef odsjeka za ma{inski i industrijski in`injering na Univerzitetu Saud Abdul Gani rekao je da su obla ci na prav lje ni od la ke karbonske strukture i materijala napunjenog helijumom. ^etiri mo to ra na so lar ni po gon po kre}u strukturu putem daljinskog upravlja~a.

do ljeta pro{le godine. “Osje}ao sam se vrlolo{ekada sam odlazio jer sam igrao u

48
BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH uta pob ner por

SPORT
19. kolo d:p-g bod

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prva liga FBiH: Radnik - Gora`de 1:1 (0:0)

1. GO[K 2. ^apljina 3. Jedinstvo 4. Ora{je 5. Iskra 6. Gradina 7. Krajina 8. Kraji{nik 9. Omladinac 10. SA[K N. 11. Slaven 12. Gora`de 13. Rudar 14. Bosna 15. Igman 16. Radnik

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

12 4 3 10 2 7 10 2 7 9 3 7 8 4 7 8 4 7 8 3 8 7 5 7 8 1 10 8 1 10 7 3 9 7 2 10 5 8 6 6 4 9 6 4 9 4 8 7 REZULTATI

26:13 33:26 25:24 25:19 26:24 25:28 26:19 22:23 24:24 28:30 15:24 26:28 24:26 22:28 20:26 15:20

40 32 32 30 28 28 27 26 25 25 24 23 23 22 22 20 1:1 2:0 1:0 2:0 2:1 0:2 1:0 0:0

^elik se sprema za prvu utakmicu polufinala Kupa BiH

Mladi igra~i preuzimaju odgovornost
Detalj sa utakmice Radnik - Gora`de

Radnik - Gora`de Iskra - Omladinac Gradina - ^apljina GO[K - Ora{je SA[K Napredak - Krajina Igman - Kraji{nik Jedinstvo - Bosna Slaven - Rudar

Sudac bio glavna figura na terenu
Odavno u Had`i}ima nije vi|eno takvo ~udno su|enje, a sudac Read Mehanovi} iz Tuzle je svojim odlukama iritirao gledaoce
Gradski stadion. Gleza goste, kojeg je onjedidalaca oko 500. Sudac: nividio. [ut Softi}asa biRead Mehanovi} (Tuzla) jeleta~kegolmanRadni- 4. Pomo}nici: Edin Deka je odbranio. Radnik li} i Emir Gazeti} (oba iz dolazi u vodstvo u 52. Tuzle). Strijelci: 1:0 - Seliminuti. Izvodio se korner, movi} (52), 1:1 - Kamenia u skokunajvi{i jebioSeca (91). @uti kartoni: Ibrilimovi} i loptu {alje u ca (Radnik), Omanovi} mre`u. I poslije pogotka (Gora`de). doma}i napadaju. U poRADNIK: Harba{ 6, Tusljednjojminutisuda~ke fekd`ija 6, Omerba{i} 6, Sudac Mehanovi} nakon nadoknadedoma}iizvoFejzi} 6, Dupovac 7, Seli- utakmice de brznapad. Negdjeblimovi} 7, Ibrica 7, (od 76. Ra{~i} -), Pa- zu {esnaesterca gostiju ru{i se napada~ ra{ 6, Sejfovi} 6, (od 74. Nik{i} -), Sadi- Radnika. Svi su stali misle}i da }e sudac kovi} 7, Tahirovi} 6 (od 46. [eko 6). sviratio~igledanprekr{aj. Me|utim, doTrener: Nijaz Dupovac. zvolio je da se igranastavi. Gosti{aljulopGORA@DE: Babovi} 7, Kamenica 6, tu pred gol Radnika, gdje se nalazio KaD`ebo 6, Zejnilhod`i} 6, Isakovi} 7, menica i poga|a za 1:1. Omanovi} 6, Ferhatovi} 6 (od 65. Ad`em Nakon utakmice veliki broj navija~a -),Korda 6, Softi} 6 (od 66. ^ehaja -) Ra- okupio se ispred svla~ionice Radnika, movi} 6, Erceg 6. Trener: D`evad koju su osiguravali policajci. Had`ovi}. “@alosno je {ta se radi. Ovu lijepu i fer Umjestoigra~a,sudacReadMehano- utakmicu pokvario je sudac. Ako je nevi} bio je glavna figura ove fer i korektne ko donio odluku da ispadnemo iz Lige, utakmice. Naime, odavno u Had`i}ima po{teno je to re}i“ ka`e trener Radnika , nismo gledali takvo ~udno su|enje ko- Nijaz Dupovac. je je iritiralogledaoce. Samozahvaljuju}i U Upravi Radnika ka`u da }e izdati saagilnoj upravi kluba i slu`benim licima op}enje i uputiti ga Nogometnom savedoma}ih, sprije~en je incident, kojeg je, zu BiH, jer ovakvo vi{e ne ide. Sudac ne o~ito je, tra`io glavni sudac ovog me~a. bi trebao umjesto igra~a odre|ivati isVe} u 24. minuti svirao je jedanaesterac hod me~a. Aldin BALI]

Cilj tima iz Zenice je da ostvari pobjedu pred revan{, a da ona bude dovoljna za prolaz u finale najmasovnijeg takmi~enja
U ^eli ku je sve mo bi li sa no ka ko bi se {to spre mni je do~ekao prvi me~ po lu fi na la Ku pa BiH pro tiv sa ra jev skog Olim pi ca ko ji je na pro gra mu u sri je du u 18 sa ti. Cilj ti ma iz Ze ni ce je da os tva ri po vo ljan re zul tat {to bi u ovom slu~aju bi la po bje da pred re van{, a da ona bu de do vo ljna za pro laz u fi na le naj ma so vni jeg ta kmi~enja. Ina~e, s ob zi rom na ~inje ni cu da kroz prven stvo to ne mo gu os tva ri ti, Kup je je di na {an sa da crve nocrni izbo re pla sman u Evro pu. Za sada je izvjesno da }e biti promjena u sastavu. [ansu }e, kako je najavljeno, dobiti mladi igra~i Hori} i [i{i}. Ova {ansa je svakako i velika odgovornost za njih i poku{aj da se nametnu za budu}e utakmice. „Na{e ambicije u kupu su velike i `elimo da se plasiramo u finale. Svjesni smo i znamo da je prva polufinalna utakmica sa Olimpicom izuzetno zna~ajna. Olimpic igra mo`da i najbolje u na{oj ligi, jer je to tim koji nema doma}i teren. Njima je svako gostovanje kao doma}a utakmica, ali vjerujem da }e Bilino polje napustiti pora`eni. Atmosfera u na{em timu je fantasti~na i svi jedva ~ekamo po~etak me~a“ ka`e Abdulah Ibrakovi}, {ef stru~nog , {taba ^elika. Za ovaj susret ne}e mo}i ra~unati na Hasanovi}a, koji od ranije ima problema, i kapitena Adilovi}a, zbog `utih kartona, te ^ulova, koji je u jesenjem dijelu prvenstva u Kupu upravo igrao za Olimpic. „Spreman sam preuzeti odgovornost za sve {to se od mene tra`i. Ovo je velika utakmica, koja odlu~uje mnogo toga i drago mi je da }u biti njen akter. O~ekujem da zabilje`imo uspjeh i mislim da mo`emo do krajnjeg ciMi. D. lja“, veli mladi Aldin [i{i}.

BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga - Centar uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

1. Bosna 2. Borac 3. Unis 4. Mladost (DK) 5. TO[K 6. Usora 7. Vratnik 8. Biser 9. Ozren 10. Rudar 11. Mladost (@) 12. Natron 13. Famos 14. Krivaja 15. Pobjeda

17 11 17 10 17 10 16 8 17 7 17 8 17 8 17 7 17 7 16 6 17 6 16 5 17 5 17 4 17 3

3 4 3 4 6 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3

3 3 4 4 4 5 8 8 9 8 10 8 10 9 10

43:13 25:15 43:26 20:17 23:18 18:15 22:26 25:24 23:25 22:24 16:39 17:23 18:32 18:23 18:31

36 34 33 28 27 27 25 23 22 20 19 18 17 16 12 4:1 2:0 2:0 0:2 1:0 3:0 0:1

REZULTATI Vratnik - Usora Krivaja - Ozren Mladost (DK) - Biser Natron - Bosna Mladost - TO[K Famos - Unis Pobjeda - Borac Slobodan je bio Rudar IDU]E KOLO Pobjeda - Vratnik Borac - Famos Unis - Mladost (@) TO[K - Natron Bosna - Mladost (DK) Biser - Rudar Ozren - Usora Slobodna je Krivaja

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever - kadeti uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever - juniori uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug - kadeti uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug - juniori uta pob ner por 18. kolo d:p-g bod

Antonio Conte o mogu}em anga`manu u Torinu

Juventus? To su nio Conmo lje tvrde talijansa te je, i da pri~e Anto
ski mediji, jedan od vode}ih kandidata za preuzimanje Juventusove klupe na kraju aktuelne sezone koju }e, ~ini se neminovnim, napustiti Lugi Delneri. Contea na klupu kluba u kojem je dojmljivo igrao u karijeri profesionalnog nogometa{a smje{taju navija~i stare dame i tamo{nji lokalni mediji, ali aktuelni trener Siene u tome ne vidi ni{ta ~emu bi trebalo pridavati pa`nju. “Sve su to samo pri~e. Skoncentrisan sam na Sienu, imamsjajan tim ovdje. Naviknut sam na glasine, iz njih uzimam samo ono pozitivno. I prije dvije godine pri~alo se na jednak na~in, tada sam u prvu ligu doveo Bari. Nadam se da }e slu~aj biti isti i sa Sienom“ dodao je biv, {i Juventusov veznjak Conte (1992-2004).

1. Borac 18 2. Sloboda 18 3. Kozara 18 4. Rudar 18 5. Zvijezda 18 6. Drina 18 7. ^elik 18 8. Modri~a M. 18 9. Travnik 18 10. Budu}nost (-2) 18

14 13 10 10 8 6 5 4 3 3

2 2 3 3 4 3 5 3 3 0

2 3 5 5 6 9 8 11 12 14

44:20 35:13 26:16 23:13 26:24 27:33 25:23 15:31 15:33 10:40

44 41 33 33 28 21 20 15 12 7

REZULTATI Drina - Budu}nost 3:1 Zvijezda Grada~ac - Travnik 0:0 ^elik - Rudar Prijedor 0:0 Modri~a Maxima - Borac 1:1 Sloboda - Kozara 2:0 IDU]E KOLO Sloboda - ^elik Kozara - Drina Zvijezda - Modri~a Maxima Borac - Travnik Rudar Prijedor - Budu}nost LISTA STRIJELACA: 10 golova - Marin Popovi} (^elik), 9 - Aleksandar Ili} (Drina), 8 - Igor Kuzmanovi} (Borac) i Rastko Rokvi} (Rudar Prijedor) 7 - Semir Musi} (Sloboda), Slaven Kovljen (Kozara), Mihajlo Savanovi} (Borac)...

1. Sloboda 18 12 5 1 38:9 41 2. Zvijezda 18 11 1 6 39:24 34 3. Kozara 18 9 4 5 29:12 31 4. ^elik 18 8 2 8 32:28 26 5. Modri~a M. 18 7 4 7 23:34 25 6. Drina 18 7 3 8 23:27 24 7. Budu}nost (-2)18 7 3 8 25:25 22 8. Travnik 18 6 1 11 22:36 19 9. Borac 18 5 2 11 18:36 17 10. Rudar 18 4 3 11 20:38 15 REZULTATI Drina - Budu}nost 1:0 Zvijezda Grada~ac - Travnik 4:1 ^elik - Rudar Prijedor 3:1 Modri~a Maxima - Borac 1:0 Sloboda - Kozara 1:0 IDU]E KOLO Sloboda - ^elik Kozara - Drina Zvijezda - Modri~a Maxima Borac - Travnik Rudar Prijedor - Budu}nost LISTA STRIJELACA: 16 golova - Jasmin Me{anovi} (Sloboda), 14 - Selmir Mahmutovi} (^elik), 10 - Nemanja Marinovi} (Rudar), 8 - Adnan Sulji} (Zvijezda Grada~ac),7 - Sr|an Stankovi} (Zvijezda), 6 - Maid Jaganjac (Sloboda), Dragan Radi} (Modri~a Maxima), Jasmin Im{irovi} (Travnik)...

1. Sarajevo 2. @eljezni~ar 3. [iroki B. 4. Zrinjski 5. Radnik 6. Olimpic 7. Slavija 8. Leotar 9. Vele` 10. Rudar

18 14 1 3 55:15 43 18 13 2 3 65:19 41 18 11 2 5 30:24 35 18 9 6 3 31:20 33 18 8 1 9 30:30 25 18 5 5 8 23:34 20 18 5 3 10 16:31 18 18 4 3 11 19:39 15 18 3 4 11 14:37 13 18 3 3 12 17:51 12 REZULTATI Zrinjski - @eljezni~ar 1:1 Rudar - Vele` 0:5 Radnik - Sarajevo 1:6 Leotar - Slavija 2:0 Olimpic - [iroki Brijeg 2:0 Me~ 18. kola Slavija - Olimpic 0:3 IDU]E KOLO Sarajevo - Radnik @eljezni~ar - Vele` Zrinjski - Rudar [iroki Brijeg - Leotar Olimpic - Slavija LISTA STRIJELACA: 30 golova - Armin Hod`i} (@eljezni~ar), Alem Plakalo (Sarajevo),13 - Alden Be{i} (Sarajevo), 11 - Belmin Vila, (@eljezni~ar), 10 - Adin ^iva (Sarajevo), Rijad Baji} (@eljezni~ar), Ivan Buha} ([.Brijeg)...

1. @eljezni~ar 2. Sarajevo 3. Olimpic 4. Zrinjski 5. [iroki B. 6. Radnik 7. Vele` 8. Rudar 9. Leotar (-3) 10. Slavija

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

11 11 9 10 9 9 7 5 6 1

2 1 6 2 1 1 1 5 2 3

5 6 3 6 8 7 10 8 10 14

41:25 37:22 32:20 44:27 35:30 32:29 29:47 20:23 19:37 16:45

35 34 33 32 28 28 22 20 17 6 2:3 1:0 1:4 5:3 4:2

REZULTATI Zrinjski - @eljezni~ar Rudar - Vele` Radnik - Sarajevo Leotar - Slavija Olimpik - [iroki Brijeg

IDU]E KOLO Sarajevo - Radnik @eljezni~ar - Vele` Zrinjski - Rudar [iroki Brijeg - Leotar Olimpic - Slavija LISTA STRIJELACA: 20 golova - Ivan Bari{i} (Zrinjski), 11 - Semir \ip (@eljezni~ar - Sarajevo), Mario Kvesi} ([iroki Brijeg), 10 - Adi - Amar Fo~i}, (Sarajevo), 9 - Abid Mujagi} (Radnik), Denis Zvoni} (Vele`)...

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

LIGA 6 Igokea najuvjerljivija na otvaranju

Pare`anin zadovoljan
uprkos katastrofi
Bosna u Lakta{ima pora`ena 90:53, a trener Bosne tvrdi kako je cilj studenata ispunjen osvajanjem prvog mjesta u Ligi 13 • Mladost pora`ena u posljednjoj sekundi protiv Banjalu~ana: Nismo imali sre}e, te ostaje `al za ovim tijesnim porazom, rekao je trener Mladosti Goran Sladojevi}
Ko{arka{i sarajevske Bosne do`ivjeli su pravu rezultatsku katastrofu u prvom kolu Lige 6 u Lakta{ima. Igokea je naprosto razbila studente sa 90:53 u utakmici koja je pokazala trenutnu razliku u kvaliteti ova dva kluba, te je bila svojevrsni indikator trenutnog odnosa snaga u bh. ko{arci. Iako je njegova ekipa ubilje`ila te`ak poraz, trener Bosne Dejan Pare`anin nije naro~ito nezadovoljan, te je svjestan da postoji razlika u kvaliteti te nema velikih zamjerki na igri svojih izabranika. `elimo {to vi{e ovakvih utakmica, da na{i ko{arka{i dobiju na iskustvu i da igraju protiv igra~a koji su ve} izgradili ime u svijetu ko{arke. Igrali smo finale Kupa BiH, osvojili prvo mjesto i Ligi 13 {to nam je i bio cilj u ovoj sezoni. [to se ti~e same utakmice, jedino {to zamjeram mojim igra~ima je to {to je postojala odre|ena doza rezerve prema igra~ima Igokee, malo je pristup igri u odre|enim trenucima zakazao, a sve ostalo je bilo o~ekivano“ rekao je Pare`anin, , te najavio narednu utakmicu protiv Borca. “Borac je doveo tri igra~a i sada su dosta ja~i nego tokom Lige 13. Pokazali su kvalitet u prvom kolu slaviv{i na strani i ne}e biti nimalo lako. Da}emo sve od sebe i vjerujem da }emo pobijediti, a u sastavu }e vjerovatno biti i Suad [ehovi}. @elja nam je da budemo me|u ~etiri ekipe i da se plasiramo u play-off” zaklju~io je Pare`anin. , Slobodan Klipa, trener pobjedni~ke ekipe, bio je prijatno iznena|en pristupom svojih igra~a, te isti~e kako je respektovao ekipu Bosne i njeno ime.

Nesretan poraz
“Da budem iskren, ovako izra`enoj pobjedi nisam se nadao ni ja. Moram vam re}i da smo cijenili rezultat Bosne i njihovo prvo mjesto u Ligi 13. Respektovali smo rezultate sarajevske ekipe, ali i samo ime kluba i {ta ono zna~i u ko{arci. Vidite, kada ste favoriti u jednoj utakmici, a mi to protiv Bosne zaista i jesmo bili, a onda o~ekujete da va{i igra~i odigraju bez nekog velikog motiva. Upravo sam i zbog toga prijatno iznena|en kako su moji igra~i ozbiljno shvatili ovaj susret’’, rekao je trener Igokee Slobodan Klipa. U hercegova~kom derbiju snage su odmjerileekipe[iroki TT Ka-

Ko{arka{i Igokee s lako}om su nadigrali studente

^estitke doma}inu
“^estitao bih Igokei na pobjedi i fer igri. Pokazali su da su ekipa sa iskustvom, koja ima sjajne igra~e i neupitno je da su veliki favoriti protiv nas. Mi smo mlad tim, radimo sa mladim igra~ima, {to je politka kluba koju }emo i dalje provoditi i od takvog pristupa ne}emo odustajati. Prije svega,

bela i ^apljinaLaste, a slavila je doma}a ekipa 78:52. “Ako je utakmica s ^apljinom bilo zagrijavanje, onda je ovo pravi po~etak. Igokea nam je najozbiljniji protivnik u ovoj ligi i sigurno da }e utakmice s njima puno toga odlu~ivati“ rekao je najbolji , igra~ utakmice Ivan Grgat. Neizvjesnu zavr{nicu u prvom kolu vidjeli smo samo u jednom susretu - u onom izme|u Mladosti i Borca gdje su gosti odnijeli pun plijen pobijediv{i u posljednjoj

sekundi 73:72 ko{em Vranje{a. “Jedna sekunda nas je dijelila od pobjede, a onda smo primili ko{sa zvukom sirene. Iako smo se smjenjivali u vodstvu, siguran sam, da smo mi bili ti koji su kontrolisali utakmicu. Dva puta smo prosipali prednost od 10 poena, jednom smo napravili seriju od 18:0, ali o~ito nismo imali sre}e, te ostaje `al za ovim tijesnim porazom“ , rekao je trenerMladostiGoranSladojevi}.
A. MEHANOVI]

NBA Lakersi upisali sedmu uzastopnu pobjedu

ODBOJKA Zavr{nica Premijer lige BiH

James, Wade i Bosh za historiju
Prvi put od februara 1961. godine NBA liga je vidjela da trojica igra~a jedne ekipe ostvare double-double u~inke s minimalno 30 poena, a da susret nije oti{ao u produ`etak
Miamijev trio zvijezda ponovno je bljesnuo u pobjedi Heata, o~ekivana slavlja su upisali Boston Celticsi, LA Lakersi, Dallas Mavericksi, Oklahoma City Thunderi i Atlanta Hawksi, a novi poraz do`ivjela je mom~ad San Antonio Spursa. Prvi put od februara 1961. godine NBA liga je vidjela da trojica igra~a jedne ekipe ostvare double-double u~inke s minimalno 30 poena, a da susret nije oti{ao u produ`etak. U~inak je to koji je ostvarila velika Miamijeva trojka u doma}oj pobjedi 125:119 protiv Houston Rocketsa. LeBron James je ubacio 33 poena (uz deset skokova i sedam asistencija), Chris Bosh dodao 31 (uz 12 uhva}enih lopti), a Dwyane Wade uknji`io 30 (uz 11 skokova i pet asistencija) u osmoj pobjedi ekipe u posljednjih devet utakmica. Oscar Robertson, Jack Twyman i Wayne Embry, svi redom stanovnici Ku}e slavnih, posljednji su koji su ostvarili takav u~inak i to u porazu Cincinnati Royalsa od Philadelphia Warriorsa. Imao je i Houston svoju raspolo`enu trojku, pa su tako Martin, Scola i Lowry kombinirano postigli 82 ko{a i 17 skokova. LA Lakersi su preko New Orleans Hornetsa (102:84), uz 30 poena Kobea Bryanta i 23 ko{a uz 16 skokova Pau Gasola, do{li do sedme uzastopne pobjede. Rezultati: Miami - Houston 125:119, Cleveland - Atlanta 83:99, Memphis - San Antonio 111:104, Minnesota - Boston 82:85, Oklahoma City - Portland 99:90, Golden State Washington 114:104, LA Lakers - New Orleans 102:84, Phoenix - Dallas 83-91, Philadelphia - Sacramento 111:114, produ`etak,

Modri~a i Radnik u polufinalu
Odbojka{i Modri~a Optime i Radnika plasirali su se u polufinale play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Modri~a Optima je do polufinala do{la nakon {to je u dvije utakmice pobijedila ekipu 7. Lukavac, dok je Radnik polufinale izborio pobjedom u majstorici protiv Jedinstva iz Br~kog. Nakon trijumfa u prvom me~u na svom terenu, Modri~a je i u uzvratnom susretu u ~etvrtfinala u gostima savladala 7. Lukavac sa 3:2 (20:25, 18:25, 25:21, 25:22, 15:8). Radnik je nakon poraza u prvom me~u na svom terenu, u Br~kom uspio ostvariti dvije pobjede i s ukupnih 2:1 izboriti plasman u polufinale. U polufinalu play-offa, 1. i 2. aprila, sastaju se Radnik i Kakanj, odnosno Modri~a Optima i Br~ko Jedinstvo.

ODBOJKA Zavr{nica Premijer lige BiH

Jedinstvo protiv Radnika
Odbojka{ice Jahorine i Radnika plasirale su se u polufinale play offa Premijer lige BiH pobijediv{i u dvije utakmice Tuzlu, odnosno Biha}. Tako }e Jahorina u polufinalu igrati protiv Kule iz Grada~ca, dok }e Radnik imati mnogo te`i posao jer }e na putu do finala igrati protiv aktuelnih prvakinja na{e zemelje - odbojka{ica Jedinstva. Utakmice polufinala se igraju 1. i 2. aprila.

LeBron James: Predvodio ekipu sa 33 poena

Reuters

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine SPORT Nakon poraza rukometa{a Bosne BH gas od Chekhovskie medveda 50

Velika `elja nedovoljna protiv favorita
Kvalitet Chekhovskie medveda je neupitan. I u ovoj utakmici pokazali su za{to su, zapravo, pro{le sezone bili sudionici zavr{nice Lige prvaka, kazao je Irfan Smajlagi}, trener Bosne BH gas
Rukometa{i Bosne BH gas do`ivjeli su poraz od Chekhovskie medveda, pro{logodi{njeg u~esnika Final foura VELUX EHF u nedjeljnoj prvoj utakmici osmine finala sa 22:31 (7:16). Gostuju}i tim, vi{estruki prvak Rusije, dominirao je tokom cijelog me~a i kontrolisao igru te je lako upisao uvjerljiv trijumf kojim je prakti~no ve} zakora~io u ~etvrtfinale.

Bez prilike za podvig
Puleni trenera Chekhovskie medveda Vladimira Maksimova, jednog od najboljih trenera u istoriji rukometa i kojem su zbog toga u njegovoj domovini ne bez razloga pripisali nadimak “car” , nisu imali problema u okr{aju sa na{im {ampionom. Fizi~ka ja~a, puno iskusnija pa i individualno superiornija, ekipa Chekhovskie medveda koju sa~injava 90 posto reprezentacije Rusije, lako se odlijepila na startu me~a rezultatom 0:4 i 2:6 da bi vodstvo u nastavku pove}ala i odr`avala ga do kraja utakmice. U utakmici protiv favorizovanih gorostasnih rukometa{a iz Chekhova, uprkos velikom htijenju, za studente nije bilo prilike da ostvare novi podvig. Odbrana studenata trpjela je stalno nezadr`ive nalete rivala u prvom poluvremenu i prakti~no uletjela ravno u svojevrsni mlin gostiju, dok se napad prvaka BiH na{ao na velikim mukama

Studenti poklekli pred iskusnijim timom, ali su za borbenost na kraju me~a nagra|eni aplauzom

Foto: D@. KRIJE[TORAC

PREVELIKI RESPEKT Pokazali smo preveliki respekt i nismo pru`ili ono {to smo trebali da odigramo. Gosti su to, naravno, iskoristili, i iskusno i bez muke ostvarili su veliku prednost na kraju prvog dijela igre, istakao je srednji bek Ivan Divkovi}
mo. Gosti su to, naravno, iskoristili, i iskusno i bez muke ostvarili su veliku prednost na kraju prvog dijela igre. U drugom poluvremenu smo prikazali bolju igru pa smo tih 30 minuta odigrali nerije{eno. Da smo bar pola prvog poluvremena odigrali na takvom nivou koji smo pokazali u drugom, puno toga bi bilo druga~ije, ali... Vjerujem da }emo u drugoj utakmici protiv Chekhovskie medveda prikazati bolju igru“ zaklju~io je Divkovi}. , Trener rukometa{a Chekhovskie medveda Vladimir Maksimov pohvalio borbenost igra~a bh. prvaka i dobru atmosferu u KSC Skenderija, dodav{i kako je njegov tim mnogo iskusniji.
G. V.

da probije pravi bedem koji je stajao poput nepremostive barijere ispred golmana Gramsa. Veliki broj lopti nije ni uspio do}i do gola ruskog tima jer je blok - igra protivnika, ionako visokih ruskih igra~a, bila gotovo neprobojna. Ipak, iako je svima bilo jasno da je nakon prvog poluvremena pobjednik bio ve} odlu~en, studente nijednog trenutka nije obuzela malodu{nost. Sagorijevali su u `elji da do posljednje sekunde me~a daju svoj maksimum i na najbolji mogu}i na~in pariraju favoritu. U drugih 30 minuta, podigli su nivo efikasnosti u napadu i drugo poluvrijeme zavr{ili nerije{enim rezultatom (15:15). Za veliku `elju i borbenost, studenti su od navi-

ja~a dobili aplauze, uprkos porazu od devet golova razlike. Trener Bosne BH gas Irfan Smajlagi} ~estitao je protivniku na pobjedi nakon me~a i dodao: “Znali smo s kakvim rivalom se susre}emo i da je to kvalitetna ekipa - bri`ljivo selektirana. Kvalitet Chekhovskie medveda je neupitan. I u ovoj utakmici pokazali su za{to su, zapravo, pro{le sezone bili sudionici zavr{nice Lige prvaka. To je tim koji ima vrhunskog trenera i odli~ne rukometa{e koji se uspje{no nadopunjuju, a zato i jesu u vrhu rukometa. Chekhovskie medvedi moraju biti Bosni primjer kako se kao klub treba dalje razvijati. U ovom trenutku na{ rival posjeduje izuzetno

kvalitetne igra~e. Protivnik je bio ja~i. Mada ne `elim umanjivati kvatitete ostalih stru~njaka, Chekhovskie medvedi imaju trenera koji je broj jedan u Rusiji i svjetskom rukometu. Velika je ~ast igrati protiv takvog tima“, kazao je Smajlagi}.

Otvaranje utakmice
Srednji bek Bosne BH gas Ivan Divkovi} je prokomentarisao igru studenata, kazav{i: “Katastrofalno smo otvorili utakmicu. Nismo bili dovoljno agresivni ni u napadu niti u odbrani, {to je rezultiralo ogromnim vod stvom gos ti ju na po~etku me~a. Pokazali smo preveliki respekt i nismo pru`ili ono {to smo trebali da odigra-

U susret Evropskom kupu u judou - Sarajevo open 2011.

Kup EHF za rukometa{e

Nastupa 250

takmi~ara
iz 23 zemlje
Po rije~ima selektora Branislava Crnogorca, turnir je nova prilika za provjeru forme i izbor bh. predstavnika za u~e{}e na evropskom prvenstvu, krajem aprila u Istanbulu
Narednog vikenda u dvorani KSC Ilid`a {esti put bit }e odr`an Evropski judo kup za seniore i seniorke - “Sarajevo open 2011.” Turnir iz kalendara Evropske judo federacije (EJU) i ove }e godine imati visoki rejting, jer }e me|u 230 takmi~ara i takmi~arki iz 23 zemlje biti brojni osvaja~i evropskih i svjetskih medalja. U Sarajevu }e nastupiti i predstavnici evropskih velesila u judo sportu me|u kojim su Rusija, Holandija, Ma|arska i Njema~ka. Od pojedinaca najzvu~nija imena kod seniora su Rus Aleksander Mikhailin, trostruki svjetski i peterostruki evropski prvak, zatim evropski viceprvaci Bor Barna (Ma|arska) i Milo{ Mijalkovi} (Srbija), a kod seniorki Ma|ariPred novim izazovom: Amel Meki}

Tahirovi}ev Göppingen nadigrao Gorenje
Rukometa{i njema~kog Göppingena savladali su Gorenje iz Velenja sa 33:20 (18:8) u prvoj ~etvtfinalnoj utakmici Kupa EHF-a. Golman reprezentacije BiH i Frisch Auf Göppingena Enid Tahirovi} dao je svojim odbranama velikiudio u pobjedidoma}ina, koji je zahvaljuju}i uvjerljivom trijumfu {iroko otvorio vrata plasmanu u dalje takmi~enje. Ostali rezultati: Nordsjaeland - Logrono 31:29 (17:11), Ademar Leon - Lemgo

U dobroj formi: Enid Tahirovi}

27:31 (13:15), Saint-Raphael Grosswallstadt 32:31 (15:17). Revan{-utakmice igraju se 3. aprila.

Kup kupova za rukometa{e

Ubjedljiv trijumf Gummersbacha
U prvim ~etvrtfinalnim utakmicama Kupa kupova za rukometa{e ostvareni su sljede}i rezultati: Maribor Branik - Amaya Sport San Antonio 28:34 (13:17), Gummersbach - Elverum 44:24 (28:14), Vardar Skoplje - Resita Caras-Severin 28:22 (14:9), Halmstad - Tremblay 26:31 (14:16). Revan{-utakmice igraju se 3. aprila.

ca Anete Masaros, prvakinja Evrope i dvostruka viceprvakinja svijeta. Bosnu i Hercegovinu }e predstavljati 25 takmi~ara, ko ji su pro {le su bo te na Dr`a vnom prvenstvu u Kiseljaku ostvarili plasmane od prvog do ~etvrtog mjesta u svojim kategorijama. Najvi{e se o~ekuje od Amela Meki}a i Mitra Mrdi}a. Po rije~ima selektora Branislava Crnogorca, turnir je nova prilika za provjeru forme i izbor bh. predstavnika za u~e{}e na evropskom prvenstvu, krajem aprila u Istanbulu.

Challenge kup za rukometa{e

Svi doma}ini pobijedili
Rezultati prvih ~etvrtfinalnih utakmica Challenge kupa za rukometa{e: Cimos Koper - Azoty-Pulawy 33:26 (17:12), Stiinta Bacau Arendal33:24 (18:14), PartizanBeograd - AEK Atine28:22 (13:10), Benfica - Radni~ki (2. i 3. aprila). Revan{-utakmice igraju se 3. aprila.

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

51

ATP MIAMI Del Potro izbacio Söderlinga
Posljednjom pobjedom \okovi} ostvario 20. uzastopni trijumf u 2011. godini
U najja~em me~u tre}eg kola ATP turnira u Miamiju argentinski teniser Juan Martin del Potro s lako}om je pobijedio [ve|anina Robina Söderlinga rezultatom 2:0 (6:3, 6:2). U sudaru biv{eg ~etvrtog tenisera svijeta i aktuelnog broja ~etiri ATP liste Del Potro je potpuno nadigrao [ve|anina. Ukupno mu je oduzeo servis u tri navrata, jednom u prvom i dva puta u drugom setu, dok na svoj po~etni udarac nije bio ni suo~en s break-loptom. Bio je to peti me|usobni me~ ove dvojice igra~a i ~etvrta (uzastopna) pobjeda Del Potra, koji }e u sljede}em me~u snage odmjeriti s Amerikancem Mardyem Fishom.

Irma Balijagi} - Adler uo~i me~a u Berlinu

\okovi} bez milosti Spremna sam i
o~ekujem pobjedu
Radila sam naporno posljednjih nekoliko sedmica i ukoliko bude sve po pravilima, mogu se vratiti kao pobjednica
Najbolja bh. bokserka Irma Balijagi} - Adler ovih dana putuje u Berlin, gdje je 1. aprila o~ekuje me~ u katergoriji do 62 kilograma protiv trostruke svjetske prvakinje Role El-Haladi. Predstavnica na{e zemlje vjeruje da se iz Berlina mo`e vratiti kao pobjednica. “Zbog nedostatka novca nisam uspjela organizirati me~ u kojem bih branila svoju WIBA titulu i borila se za jo{ dvije upra`njene, sad }u u ne{to te`oj kategoriji poku{ati osvojiti pojas u IBF verziji“ , objasnila je Balijagi} - Adler me~ povod odlaska u Berlin, dodav{i kako ne sumnja da je njena protivnica favortikinja. “El-Halabi je trostruka svjetska prvakinja i sigurno je favorit, ali da ne mislim da mogu osvojiti naslov, ne bih ni putovala u Njema~ku. Radila sam naporno posljednjih nekoliko sedmica i ukoliko bude sve po pravilima, mogu se vratiti kao pobjednica. [anse su na strani moje protivnice i morat }u dati mnogo vi{e za trijumf“ dodala je , Balijagi} - Adler.

Martin del Potro

Reuters

Drugi teniser svijeta Novak \okovi} je, za samo 50 minuta igre, do{ao do trijumfa nad Amerikancem Jamesom Blakeom 2:0 (6:2, 6:0) i tako ujedno ostvario 20. uzastopnu pobjedu u 2011. godini. Srbijanac je tako postao vlasnik tre}eg najdu`eg pobjedni~kog niza na po~etku sezone u posljednjih 30 godina iza Johna McEnroea (39 pobjeda 1984. godine) i Ivana Lendla (25

pobjeda 1986). Sljede}i \okovi}ev protivnik bit }e mu sunarodnjak Viktor Troicki. ATP Miami, 3. kolo: Ferrer (6) - Devvarman6:4, 6:2, Granollers - Llodra (23) 7:5, 3:6, 7:5, Del Potro - Söderling 6:3, 6:2, Fish (14) - Gasquet (17) 6:4, 6:3, Isner (30) - Bogomolov 6:2, 7:6 (4), Anderson - Andujar 6:2, 6:3, Troicki (16) - Querrey (19) 7:6 (5), 3:6, 7:5, \okovi} (2) Blake 6:2, 6:0.

WTA MIAMI Ana Ivanovi} savladala i tre}u prepreku

Moram pokazati mnogo vi{e od protivnice: Irma Balijagi} - Adler

Kim Clijesters tek nakon

TRI SETA
Belgijanka Kim Clijesters plasirala se u ~etvrto kolo WTA turnira u Miamiu savadav{i nakon tri seta Martinez Sanchez rezultatom 6:4, 4:6, 6:3. Tako je osvaja~ica prvog Grand Slam turnira Australian Opena opravdala ulogu favoritkinje, iako je u drugom setu prepustila vodstvo protivnici, koja, ispostavilo se, nije imala snage da u potpunosti preokrene rezultat. Do ~etvrtog kola stigla je i Ana Ivanovi}, kojoj je me~ predala Razzano. Rezultat je pri predaji bio izjedna~en (1:1 u setovima), ali je u tre}em dijelu Srbijanka bila u vodstvu od 3:0. WTA Miami, tre}e kolo: Schiavone (5) - Lino 6:4, 7:6 (2), A. Radwanska (9) - Kirilenko (24) 7:6
Kim Clijesters
Reuters

Bh. bokserka ima 12 pobjeda (5 nokauta) i jedan poraz, dok njena ~etiri godina mla|a suparnica jo{ nije izgubila me~ (11 pobjeda, 6 O. Z. nokauta).

Joki} i ^amd`i} uspje{ne u Antalyi
(2), 6:3, Bartoli (15) - Makarova 6:0, 6:2, Zvonarjeva (3) - Groth (28) 7:6 (4), 6:2, Azarenka (8) - Cibulkova (25) 3:6, 6:3, 6:4, Pavlju~enkova (17) - Kvitova (12) 6:4, 6:7 (3), 6:0, Ivanovi} (19) - Razzano 2:6, 6:2, 3:0, predaja Razzano, Clijsters (2) - Sanchez (27) 6:4, 4:6, 6:3. Mlade bh. teniserke Katarina Joki} i Ena ^amd`i} osvojile su {esto i sedmo mjesto na Drugom razvojnom turniru za juniore i juniorke uzrasta do 14 godina, odr`anom u turskoj Antalyi. Nakon {to su bh. juniorke zaustavljene u ~etvrtfinalu, u me~evima za plasman Joki} je pora`ena od tre}e nositeljice Vivian Zlatanove iz Bugarske rezultatom 3:6, 2:6, dok je ^amd`i} nadigrala drugu nositeljicu Eriku Hendsel iz Estonije sa 6:3, 1:6, 6:4. U konkurenciji juniora, bh. predstavnici Marino Alpeza i Mahir \apo osvojili su 19., odnosno 21. mjesto.

UNIVERZITET U TUZLI
Broj: 01-1217-2/11 Tuzla, 28. 3. 2011. godine Na osnovu ~lana 90. stav 1. ta~ka q Statuta Univerziteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli objavljuje:

J AV N I O G L A S
za prikupljanje ponuda za otkup praznih (istro{enih) toner-kaseta za laserske printere od Univerziteta u Tuzli u 2011. godini. Uslovi u~e{}a: Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica sa teritorije Bosne i Hercegovine, registrirana za otkup i recikla`u praznih (istro{enih) toner-kaseta. Predmet ponude: Predmet ponude je otkup praznih (istro{enih) toner-kaseta za laserske printere od Univerziteta u Tuzli u koli~ini cca 450 kom. godi{nje. Stvarna koli~ina praznih toner-kaseta }e se utvrditi pri preuzimanju istih. Preuzimanje je periodi~no u toku perioda va`enja ugovora. Cijenu izraziti za jedan komad praznih tonerkaseta, sa zara~unatim tro{kovima manipulacije. Rok za dostavljanje ponuda je do 5. 4. 2011. godine do 15 sati. Ponude se dostavljaju na adresu: UNIVERZITET U TUZLI Ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1 75 000 Tuzla Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PONUDA ZA OTKUP PRAZNIH TONERKASETA“. Uz ponudu dostaviti: - Izvod iz sudskog registra pravnog lica (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca). - Ovjerenu fotokopiju obavje{tenja o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti od Zavoda za statistiku. Vrednovanje ponuda }e se vr{iti prema kriterijumu cjenovno najpovoljnije. Javno otvaranje pristiglih ponuda }e se obaviti 6. 4. 2011. godine, sa po~etkom u 11 sati u Rektoratu Univerziteta u Tuzli (II sprat, Ulica dr. Tihomila Markovi}a br. 1, Tuzla). Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Kontakt-osoba: Nermina Muji}, dipl. ing. znr. Kontakt-telefon: 300-511

Obavje{tavamo sve zainteresirane Ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica “Elektrodistribucija” Sarajevo u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 75/10, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl.glasnik br.49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) objavila:

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
za izbor najpovoljnijih ponuda 10304-OP-007/11 “Usluge servisiranja i odr`avanja putni~kih vozila na podru~ju Kantona Sarajevo” 10304-OP-008/11 “Nabavka kancelarijskog materijala i tonera” LOT1- Kancelarijski materijal LOT2- Toneri 10304-OP-009/11 “Izvo|enje gra|evinskih radova na podru~ju BPK Gora`de ” 10304-OP-010/11 “Izvo|enje radova na adaptaciji prostora za PIK centar” Svaki Ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na Javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom Obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja faksa ili na telefon broj +387 33 75 14 70, odnosno na Web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset devetog marta 2011. navr{ilo se deset godina od smrti na{eg dragog
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na{em dragom

SELIMA ARNAUTALI]A
iz Ora{ja na Savi

SALKI JA@I]U

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: brat Haso, snaha Lela, brati~na Enida, zet Ned`ad, brati} Edo, snaha Ana, sestra Suada i unuci Tristan i Mia
030

Sestra Hajra, porodice Osmanagi} i Deliba{i}
001

Trideset prvog marta 2011. navr{ava se trinaest godina od smrti na{eg dragog

ZAHVALNICA

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga k}erka i sestra

Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EFIKA VEJZOVI]A

SANJA STUPNI[EK

AI[A (MEHE) [ABANOVI], ro|. ARAPOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Suada Stamenija, Haso, Lela, Edo, Ana, Enida, zet Ned`ad i unuci Tristan i Mia
030

Ovim putem `elimo da zahvalimo Klinici za gastroenterohepatologiju Sarajevo i uposlenicima MKF EKI Sarajevo. Po~ivala u miru Bo`jem! O`alo{}ena porodica
020

preselila na ahiret u subotu, 26. marta 2011, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije u 13 sati. O`alo{}eni: suprug Ibro, sin Faruk, k}erka Enisa, zet Ermin, snaha Gjuru, unu~ad Elna, Belma, Ari, Edo i Elif, teti}i Zlatan i Nebi sa porodicama, teti~ne Nebija, Sanija i Zehra, snahe Suada i Jasmina sa porodicama, djever Esad i jetrva Vasva sa k}erkama Dinom i Lejlom sa porodicama, zaove Fatima sa k}erkom Nirmanom i Hasna sa k}erkom Amnom, rodica Saida sa porodicom, te porodice [abanovi}, Kubur, Pojata, Ramani, Kolar, Tuki}, Smailovi}, Numi}, Dizdarevi}, Hod`i}, Polimac, Tahmaz, Hasi}, Avdi}, Pirani}, Frljak, Zulum i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i merhume u Ulici Maguda ~ikma br. 6.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

dragom prijatelju i cijenjenom aktivisti Udru`enja

VOJI BOGDANOVI]U

VOJISLAVU VOJI BOGDANOVI]U

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

S po{tovanjem,

Stipo Sedi} s obitelji
2180

Srpsko humanitarno udru`enje Dobrotvor Sarajevo
001

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSTALO
NOVO! prodajem holandske jagode penja~ice (korjen). Za kupljenih 20 kom + 5 je gratis. Mob. 066/529643.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948

TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i fizike u~enicima osnovne {kole, Mojmilo. Tel. 464-863. ENGLESKI konverzacija za osnovce i srednjo{kolce osnovi mikroracunara, primjena, servisiranje. Tel. 062/293-688. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. tel. 065/733-400. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje i selidbe. tel. 061/202-840.

SJE]ANJE

ALU @ALUZINE 20KM/ m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

\EVAD (HUREMA) HUSANOVI]

preselio na ahiret u petak, 25. marta 2011, u 46. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 16.30 sati na mezarju Donja Ra{telica.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241465.

MILE (ILIJE) BABI]
29. 3. 1998 — 29. 3. 2011.

O`alo{}eni: sin Ermin, supruga Amela, bra}a Hurem i Mehmed, prijatelj Ifet ]uuka, sestre Lela, Hajrija, Mirsada i Bajrema, brati}i Almir, Samir, Adnan, Elvir, Idriz, Haris i Nedim, sestri}i Sulejman, Mirnes, Almir, Semir, Muamer, Adis i Ammar, brati~na Samira, sestri~ne Hata, Muamera, Adisa i Lida, te porodice Husanovi}, Kazi}, Kasum, Ke{ko, Muhibi}, Kurtovi}, Musi}, Bajraktarevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije, prijatelji i saborci. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (16.30 sati) u d`amiji Donja Ra{telica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

S tugom i ljubavlju, supruga
71124

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEMINA SELIMOVI] (ro|. [ABI], [EVKET ef.)
preselila na ahiret 27. marta 2011. u 23 sata u 61. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Jalske d`amije u srijedu, 30. marta 2011. godine, (25. rebiu-l-ahira, 1432. h.g.) u 16 sati, a ukop na mezarju Ilin~ica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: suprug [ekib, brat Irfan, brati~ne Azra i Emina, snaha Subhija, zaova Asima, porodice [abi}, Selimovi}, Tulumovi}, ^oki}, Jahi}, Mulabdi}, Ale{evi}, Odoba{i}, D`afi}, D`ankovi}, Softi}, Vejzovi}, Muzaferija, Hajro, Brankovi}, Pankovski, Hamzi}, Piri}, Ajanovi}, Poplata i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
030

Danas se navr{ava sedam dana otkako smo na vje~ni po~inak ispratili na{eg dragog supruga, tatu, brata, dedu, svekra, punca i {uru

MIRALEM BUZALJKO
1955 - 2011. Uvijek }e{ biti u na{im srcima, mislima i najljep{im uspomenama, vje~no voljen i nikada zaboravljen. Ovim putem najiskrenije zahvaljujemo svoj rodbini, dragim prijateljima svih generacija, njegovim radnim kolegama iz {tamparije "Optigraf", te biv{im kolegama iz kompanija "Europapir-Hercegtisak" i "Suton" i kom{ijama koji su svojim brojnim prisustvom, dostojanstvenim ispra}ajem, prijateljskim rije~ima utjehe i iskazanog po{tovanja prema na{em Miralemu olak{ali na{u preveliku tugu i bol. Zahvaljujemo dr. Zulejhi Hajrovi}, magistrama farmacije Ljilji Ivankovi}, Anesi Eminovi} i Dubravki Aleksi}, dr. Sr|anu Gornjakovi}u, te doktorima sa glandularne hirurgije i onkologije Klini~kog centra u Sarajevu. Zahvaljujemo svima koji su nam uputili izraze sau~e{}a putem telegrama i telefonskih poziva iz ~itavog svijeta, kao i svima koji su dolaskom u njegov porodi~ni dom u Stocu i Sarajevu podijelili s nama veliku tugu i bol. Jo{ jednom veliko ljudsko hvala. Porodice Buzaljko i Galija{evi}
25313

U utorak, 29. marta 2011, bi}e, evo, pet godina otkako traje PONOSNO SJE]ANJE na na{eg osniva~a, glumca i reditelja

Dvadeset devetog marta 2011. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e drage mame, majke i punice

ZORANA ZOKU BE^I]A

RABIJE KRILI]

S ljubavlju i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu. Prijatelji iz Sarajevskog ratnog teatra SARTR
001

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. K}erka Bernisa, zet Salih ^ar{imamovi}, unuci Adnan i Jasmina sa porodicama
25312

SJE]ANJE Dvadeset devetog marta 2011. navr{avaju se dvije godine otkako je preselila na ahiret na{a draga majka

dramski prvak i direktor Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo

ZORAN BE^I]

RAZIJA MUFTI], ro|. DEOVI]
iz Fo~e

Danas se navr{ava pet godina od smrti Zorana Be~i}a, divnog ~ovjeka i vrhunskog umjetnika. ^lanovi njegovog Narodnog pozori{ta ~uva}e trajno uspomenu na svoga Zoku. KOLEKTIV JU NARODNO POZORI[TE SARAJEVO
001

Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoje k}eri
2173

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HUSNIJA (HUSE) D@OLOTA

DU[ANKA KOVA]EVI]
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.

DILA (AGANA) SUBA[I], ro|. PANJETA
preselila na ahiret u nedjelju, 27. marta 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Sinanovi}i - Trnovo. O`alo{}eni: k}erka ]amila, zet Sejo, unu~ad Adnan, Adis, Armina i Azra sa porodicama, bra}a Izet i Salko, sestre Hasna i Fahra, djeveri}i sa porodicama, djever Omer, jetrva Nurija, te porodice Suba{i}, Panjeta, Sa~i}, Tari}, Muminovi}, Musi}, Katana, Imamovi}, \ozo, Sabljica, Bajrovi}, Kurtovi}, Kolja, Zametica, Trnka, Vili}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. marta 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Uma, sin Enes, k}erke Mirsada i Sena, brat [erif, snahe Esma, Raza i [emsa, {ura Safet, svastike Malka i ]amila, bad`o Asim Hako, zetovi Emin, Adis i Admir, unu~ad Indijala, Arijana, Selma, Erna, Anel, Aldin, Esad, Ineska i praunu~ad Hena i Daris, te porodice D`olota, Muran, Kalaba, Bajrovi}, Bubalo, Memi}, [aroti}, Lendo, ^orbo, Tunovi}, Tuti}, Fra{to, Voloder, Mrguda, Hukara, Starhani}, Okeri}, Sal~in, Greljo, Logo, Kalabu{i}, ^ustovi}, Popovac, Mehi}, Hod`i}, Ad`em, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sa ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Gavrilo i Du{an sa porodicama
2171

SJE]ANJE na dobrog prijatelja i velikog ~ovjeka

ZORANA ZOKU BILANA

Dvadeset devetog marta 2011. godine navr{ava se tu`nih sedam dana od smrti na{eg dragog Zlatan i Fahira
2170

Dvadeset devetog marta 2011. navr{ava se godina od odlaska na{eg

MI]E MARINOVI]A

POSLJEDNJI POZDRAV dobrom drugu, vrijednom aktivisti i velikom antifa{isti

dipl. ing. SANJINA (RAMIZA) UKOVI]A
Dragi na{ Sanjo, u na{im srcima velika je tuga i bol za tobom. Ostavio si veliku prazninu svima, a najvi{e svojoj djeci kad si im bio najpotrebniji. Dragi Sanjo, bilo {ta da ka`emo, sve je suvi{no, jer je ja~i bol od istine. Vrijeme ne lije~i rane. Ti si bio voljen, jer voljeni ne odlaze. Tvoji najmiliji: djeca, supruga, majka, otac i brat. U subotu, 2. aprila 2011. godine, u 13 sati posjetit }emo njegovo zadnje prebivali{te, a poslije toga sastati se u ku}i `alosti, Igmanska 49, Vogo{}a. Pozivamo rodbinu, njegove prijatelje, radne kolege, kom{ije i sve ostale da nam se pridru`e. O`alo{}ena obitelj Ukovi}
25309

Zahvalni smo svima koji su do{li na posljednji ispra}aj dragog nam pokojnika, polo`ili cvije}e i izjavili nam sau~e{}e. Veliko hvala osoblju Hitne pomo}i, KUM-a i Neurologije. O`alo{}ena porodica
2172

IZUDINU [EBI HAD@I]U

Uvijek si po{tovao red, bio si strpljiv, ali oti{ao si preko reda. Upravni odbor Dru{tva “Josip Broz Tito“ Sarajevo
2166

Dvadeset devetog marta 2011. navr{ava se godina od tragi~nog gubitka na{eg voljenog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom ro|aku

Na{em dragom

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

dipl. ing. SANJINA (RAMIZA) UKOVI]A

Voljeni na{, vrijeme ne lije~i ovu beskrajnu tugu koju osje}amo zbog tvog preranog odlaska. Nedostaje nam tvoj mili i dragi osmijeh i tvoja ljubav koja nas je {titila od svakog zla. Volimo te najvi{e na svijetu i zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Supruga Eldijana sa k}erkama Hana i Edna
2175

SANJINU (RAMIZA) UKOVI]U

MIRALEMU BUZALJKI
Dajinica Ramiza Turkovi} sa djecom
2136

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje zauvijek ostaje. Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljen i nikad zaboravljen. Tvoja strina Had`ira i ro|ak Hare sa porodicom
25310

MILICA (KOSTE) RADI[I], ro|. POLJAK
preminula 28. marta 2011. u 88. godini. Sahrana }e se obaviti 29. marta 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica
000

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Mom dragom sinu

dipl. ing. SANJIN (RAMIZA) UKOVI]
Dragi Sanjo, ponosu i sre}o moja. Danas ti je 365 dana otkako si svoju majku ostavio u bolu i tuzi. Majka, sine, nema vi{e snage, zato me, an|ele moj, pozovi sebi, jer drugih `elja namam, nego da do|em tebi. Tvoja neutje{na majka
25309

Voljenom brati}u

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje, sestru, nenu i tetke

had`i MUNTA (SELIMA) SIDRAN, ro|. DEMIROVI]
SANJIN (RAMIZA) UKOVI]
D`enaza }e se klanjati u utorak, 29. marta 2011. godine, iza ikindija-namaza u haremu d`amije Butmir, a ukop }e se obaviti na mezarju Butmir. O`alo{}eni: suprug h. Mujo, sin h. Mirsad, k}eri h. Mirsada i h. Mensura, unu~ad Fatima, Muhamed, Merjem, Muhamed, Ahmed, Hatid`a, Nurd`ihan i Mustafa, zetovi had`i hafiz Haso Popara i Fahrudin Drki}, snahe Amela, Fatima, Senada, zaove Nefa i Fatima, jetrve Hamida, Muniba, Nermina, brati~ne, djeveri}i i djeveri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Sidran, Demirovi}, Popara, Drki}, Salihi}, Salman, Ba{i}, ^au{evi}, Peki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

HAMIDA BRAJLOVI], ro|. MU[TOVI]
29. 3. 1964 - 29. 3. 2011.

AI[A MU[TOVI], ro|. BATLAK
19. 3. 1964 - 29. 3. 2011.

JUSUF BRAJLOVI]
20. 4. 1964 - 29. 3. 2011.

ZEJNA VRANAC, ro|. BRAJLOVI]
4. 11. 1985 - 29. 3. 2011.

ZIJADA OMBA[I], ro|. BRAJLOVI]
2. 4. 1998 - 29. 3. 2011.

HATID@A PIRI], ro|. MU[TOVI]
17. 9. 2008 - 29. 3. 2011.

Zijah, Nijaz, Mirsad, Sead sa porodicama
DM

Zaborav ne postoji, samo beskrajna ljubav onih koji te neizmjerno vole. Tvoj amid`a Munever sa porodicom
25310

ZORAN BILAN
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.

Voljenom brati}u

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEHMED (AVDE) TREBO
SANJIN (RAMIZA) UKOVI]
Mom dragom bratu

366. dan bez tebe Tvoja Mirsada
2116

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. marta 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Jasmin, k}erka Leila, unu~ad Adin i Berin, zet Edin, sestre Habiba, Sabaheta, brati} Davor, sestri}i Mervan i Mensur, sestri~na Elma, snaha Stojanka, amid`a Salem sa porodicom, te porodice Trebo, Hrelja, Nuhod`i}, Alimajstorovi}, Selimovi}, Vite{ki}, Merdan, Mujki}, Nedovi}, Buni}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i `alosti, Trg Sabora bosanskog br. 34/I.
000

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

dipl. ing. SANJIN (RAMIZA) UKOVI]
Dragi buraz, Pro|e godina jedna, ja te ~ekam, a tebe nema. Nema tvog osmijeha i vedrog lica, bio si moj ponos, uzor i zvijezda vodilja. Bio si mi sve u `ivotu. Bez tebe sve je prazno. I dalje tako ostaje jer ne prihvatam na{ rastanak. Bol ne mogu savladati, a istinu ne mogu prihvatiti. Tvoj buraz Alen
25309

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati i nikad zaboraviti. Tvoj amid`a Izet sa porodicom
25310

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Navr{ava se sedam dana od kada nas je napustila na{a draga

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dvadeset devetog marta 2011. navr{ava se godina od pogibije na{eg dragog zeta

VAHDETA HIDA AGU[EVI], ro|. D@ONLAGI]

SANJINA (RAMIZA) UKOVI]A

Draga mama, tvoj plemeniti lik osta}e zauvijek s nama. Tvoja Dalila sa Benjaminom, Natanom i Semirom
2157

Pro{la je i ova najtu`nija godina u na{im `ivotima, a mi jo{ uvijek ne nalazimo utjehu za beskrajnu tugu koju si svojim odlaskom ostavio u na{im srcima. Neizmjerno nam nedostaje{... Porodice D`emat i Pand`o
2160

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) na Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

MUMIN (OSMANA) BAJRI]
preselio na ahiret u subotu, 26. marta 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Danijel, brat Osman sa porodicom, Bekonja An|a, Bojana i Bojan, te porodice Bajri}, Memovi}, Bekonja, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Ku}a `alosti: Trg nezavisnosti 7/I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZORANA BE]I]A
29. 3. 2006 - 29. 3. 2011.

ZORAN BE]I]
29. 3. 2006 - 29. 3. 2011.

Svih ovih godina puno mi nedostaje{.
Glumac `ivi dok uloge traju, aplauzi “Zoki“ ne prestaju. [oja
2163

Sa ljubavlju i toplinom ~uvam te u svojim mislima. Maja
2164

SJE]ANJE na na{eg dragog dedu

SJE]ANJE na mog dragog prijatelja

Dvadeset devetog marta 2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac, punac i djed

MIRKO RATKOVI]
MIRKA RATKOVI]A
Dragi na{ deda, puno nam nedostaje{. Sve dok `ivim, sje}a}u se tvoje plemenitosti i dobrote. Prija Alica
2158 2158

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIRKA RATKOVI]A

Tamo gdje si ti, nema nas. Sa nama tvoje fotografije, pregr{t uspomena, tvoje najdra`e pjesme... U svakoj rije~i zauvijek TI. Beskrajno tu`ni zauvijek te vole, tvoji: supruga Ned`mija, k}erke Maja i Dijana, zetovi Samir i Boris, unuci Omar i Mirza i unuka Luna.
2158

HAD@IRA (AHMETA) IKOVI], ro|. MERDAN
preselila na ahiret u nedjelju, 27. marta 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Abid, Suvad i Amer, k}erka Suvada, snahe, zetovi, unu~ad, sestre Fatima i [ida sa porodicama, te porodice Ikovi}, Merdan, Dru{ki}, Islamba{i}, Memija, [alaka, Berber, Bahto, Had`i}, Softi}, Kurtovi}, ^engi}, Had`imuratovi}, ]atovi}, Pita, Palalija, Tahirovi}, Zametica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Vlakovo br. 174. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Pa{a dedin i Mizano

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV dragom

IZUDINU [EBI HAD@I]U

RADOSLAVU TEPAV^EVI]U
S po{tovanjem, Zumra i Mile Perkovi}, Mirjana i Brano Balorda
2159

Bilo je lijepo drugovati sa tobom. Tvoje “Kom{ije” Ferijalni sekretari Hajro ^atovi}, Nijaz Skenderagi} i Salih Sivac
001

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

Danas, dvadeset devetog marta 2011, navr{ava se godina od smrti na{e drage supruge, majke, bake, svekrve i punice

LJUBICE BO[NJAK, ro|. SEMIZ

U 11 ~asova posjeti}emo njeno vje~no po~ivali{te na groblju Bare u Sarajevu, polo`iti cvije}e i odati po{tu. Pro|o{e dani, sedmice, mjeseci, pa evo i godina, od na{eg tu`nog rastanka sa tobom, ali na{a ljubav prema tebi i sje}anje na tvoj mio i plemeniti lik nikada ne}e pro}i i prestati. Tvoji najmiliji
2065

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, susjede i poznanike da je 23. marta 2011. godine poslije duge i te{ke bolesti prestalo kucati srce na{eg dragog

SJE]ANJE

Dvadeset devetog marta 2011. navr{ava se godina otkako nas je zauvijek napustio na{

SALKO (AVDE) JA@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. marta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Sadija, sinovi Amir i Enes, snaha Amina, unu~ad Tarik, Nadir i Selma, sestra Hajra, zet Fikret Osmanagi}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika [efika Karahmetovi}, bad`o Salih Mrzi}, te porodice Ja`i}, Alji~evi}, Neretljakovi}, Osmanagi}, ^olpa, Magoda, Pamuk, Bahtanovi}, Dori}, Deliba{i}, Mesihovi}, Vili}, Mrzi}, Karahmetovi}, Ko{tovi}, Radovanovi}, Kunc, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Mihrivode br. 8.
000

IVE IVICE ([IME) STJEPANOVI]A

ZOKA

Sahrana }e se obaviti 30. marta 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Rozalija, k}eri Maristela i Daniela, sestra Ljubica, brat Mato sa obitelji, brati} Matko sa Anjom i Borisom, brati~na Marijana sa suprugom Rifatom, Jasnom i Tarikom, svastika Dragica sa sinom @eljkom i obitelji, obitelji Stjepanovi}, Bevanda, Musi}, Operhal, Javornicki, Slugi}, Mila{inovi}, Begi}, te ostala tuguju}a rodbina, prijatelji i susjedi
000

Tog dana u 13 sati posjetit }emo njegov grob. Porodica
2113

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Sa tugom na pet godina od smrti

Dvadeset devetog marta 2011. navr{ava se pet godina od smrti voljenog

MILO[ SAMARD@I]
29. 3. 2001 - 29. 3. 2011.

ZORAN BILAN
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.

Navr{ava se godina od smrti na{eg Zoke. Porodica
2149

Tog dana u 13 sati okupit }emo se na groblju. Raja i prijatelji
2106

SJE]ANJE SJE]ANJE

\OR\A A. POPOVI]A
29. 3. 2006 - 29. 3. 2011.

\OR\A A. POPOVI]A
6. 5. 1938 - 29. 3. 2006.

ZORAN BILAN

FERID TIRI]
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.

Uvijek si sa nama i u na{im srcima. S ljubavlju, Sestra Vera sa djecom Predragom i Svetlanom i njihovim porodicama
2082

Plemeniti ljudi kao ti dugo se pamte. S ljubavlju i po{tovanjem, Muhamed, Ada i Tarik
2127

supruga Olivera i k}erka Aleksandra sa porodicom
2082

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
2156

58

PREDAH

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Va`no je da sa~uvate dobar rejting u saradni~kim krugovima, nemojte {tedjeti energiju. Poslovni rezultati ne zadovoljavaju va{a o~ekivanja, ali ni saradnici ne mogu da se pohvale boljim uspjehom. Imate utisak da trpite zbog ne~ijeg pona{anja. Nedostaje vam takti~nost u odre|enom momentu, posebno kada neko iritira va{a osje}anja. Posvetite pa`nju zabavnim sadr`ajima, relaksirajte se. Provjerite informacije o poslovnim prilikama, postoji mogu}nost da vas neko zavarava. Dobro analizirajte osobu koja nije opravdala va{e povjerenje. @elite da iznenadite voljenu osobu, ali vam nedostaje dobra prilika da sve bude onako kao {to ste zamislili. Nakon neuspjelih poku{aja lako odustajete od svojih namjera. Potrebno je da pobolj{ate koncentraciju. Va`no je da neko odobrava va{ na~in razmi{ljanja i da vas podsti~e na kreativno izra`avanje u poslovnoj saradnji. Zbog razli~itih obaveza u poslovnom ili dru{tvenom `ivotu, mo`da ne uspijevate da udovoljite porodici. Napravili ste propuste u susretu sa bliskom osobom. Povremeno osje}ate gri`u savjesti ili vas prati osje}aj nelagodnost. Rasteretite se od napornih obaveza. Ne~ija pri~a na vas ne djeluje ubjedljvo, pa se oslanjate na li~no iskustvo. Ne `elite da polemi{ete sa saradnicima koji imaju druga~ije ideje. Posebno vas iritira ne~ija pojava ili reakcije koje ocjenjujete kao neadekvatno pona{anje. Poku{avate da za{titite voljenu osobu od neprijatnosti, ali neprekidno vas iznena|uju nove situacije. Ne uzbu|ujete se zbog sitnica ili sporednih stvari. Ne uspijevate da ostvarite svoje ciljeve i `eljeni dogovor. Situacija koja je za vas jednostavno poslovno rje{enje, na nekog drugog djeluje kao komplikovana procedura. Prihvatite kompromis kao odgovor na zajedni~ka pitanja. Suvi{e o~ekujete od ne~ijih obe}anja ili od osobe koja uporno poku{ava da vas navede na svoje emotivne planove. Izbjegavajte stresne situacije, opustite se. Zaneseni ste idejama o velikom dobitku, a ne~ija pri~a vas navodi na pomisao o uspje{noj saradnji. Ipak, svaku informaciju treba provjeriti. Zbog velikih ambicija, ne obra}ate pa`nju na ne~iju molbu ili upozorenje. Ne volite da vas neko dr`i u neizvjesnosti, ali ne mo`ete da promijenite emotivnu poziciju. Stvari }e uskoro izgledati bolje. Nema potrebe da precjenjujete li~ne mogu}nosti. Razgovor sa saradnicima otvara nove poslovne mogu}nosti. U ve}ini situacija upravljate se prema kriterijima isplativosti i to nailazi na ne~iju osudu. Va`no je da odaberete ulogu koja zadovoljava razli~ite interese. Ne pokazujete dovoljno razumijevanja za ne~ije potrebe. Obratite pa`nju na partnerovo raspolo`enje, uvijek se naziru skrivene poruke. Izbjegavajte intrigantne osobe koje vas optere}uju. Razmi{ljate o razli~itim poslovnim ponudama i poku{avate da uti~ete na tok doga|aja. Ukoliko vam je stalo da ostvarite zapa`ene rezultate, prihvatite saradnju sa provjerenim timom. Djelujete nepovjerljivo u susretu sa voljenom osobom. Ponekad umijete da postavljate suvi{na pitanja na koja neko ne `eli da odgovara. Podsti~ite kod sebe optimizam i pozitivno raspolo`enje. Obratite pa`nju na nove informacije koje kru`e na poslovnoj sceni. Va`no je da se zateknete u pravom trenutku i na dobrom mjestu. Va{ poslovni uspjeh naj~e{}e proisti~e iz sposobnosti da nametnete svoje mi{ljenje pred bli`om okolinom. Potrudite se da privu~ete ne~iju emotivnu pa`nju u onoj mjeri koja }e donijeti obostrani u`itak. U`ivajte u razli~itim situacijama, opustite se. Najbolje se osje}ate kada sve dr`ite pod strogom kontrolom i kada se potvr|uju va{e poslovne procjene. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije o poslovnim prilikama, nemojte rizikovati. Ponekad je te{ko postaviti znak jednakosti izme|u razuma i ustalasanih emocija. Poku{avate da se primirite, ali neko vas izaziva na emotivnu reakciju. Prija}e vam psiholo{ko opu{tanje. Prilikom izbora poslovnih mogu}nosti, opredijelite se za varijantu koja donosi najve}u materijalnu korist. Prihvatite koristan savjet koji vam daje starija osoba, nedostaje vam smisao za prakti~nost. Mogu}e je da ste na pogre{an na~in razumjeli ne~ije pona{anje ili poruku. Budite iskreniji u izra`avanju svojih osje}anja prema bliskoj osobi. Prija}e vam vitaminska ishrana. Prate vas problemi u komunikaciji sa okolinom, budite umjereniji. Potrebno je da zavr{ite obaveze u predvi|enom roku. Neko ne}e tolerisati va{e poslovne propuste. U odnosu sa voljenom osobom postavite jasniju granicu izme|u pristojnog pona{anja i uzajamnog povjerenja. Mogu}e je da se u nekim situacijama ne razumijete dovoljno. Prija}e vam boravak u prirodi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: navala, ekonom, jasenje, r, amar, atko, i, so, nik, sto, kin{asa, koks, tat, pn, imalin, aura, j, nakit, vic, ag, vo}arak, {aran, te`ak, ila, atavi, a, cink, aretej, abonos, rima.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas obla~no sa ki{om, na jugu i pljuskovima sa grmljavinom. Poslije podne u sjevernim i zapadnim, a u no}i u svim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevna od 9 do 16 stepeni C. U srijedu umjereno obla~no, prije podne u ju`nim, poslije podne i u centralnim predjelima sa ki{om i lokalnim pljuskovima. Samo na sjeveru prete`no sun~ano. U ~etvrtak i petak prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne obla~no, sa ki{om, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e umjeren, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 11 stepeni C.

Danas prete`no sun~ano u centralnoj Evropi i na jugu Pirinejskog poluostrva. Obla~no sa ki{om u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji i Balkanu, a sa susnje`icom i snijegom na sjeveru kontinenta. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 10 do 20, a najhladnije }e biti na sjeveroistoku, od -2 do 4 stepena C. Na Balkanu obla~no sa ki{om i lokalnim pljuskovima. Prije podne u sjevernim, poslije podne i u zapadnim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Maksimalna temperatura od 11 do 20 stepeni C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
LEDENI UBOJICA
akcija, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn... po~etak u 16.10 i 20.50 sati.

utorak, 29. mart 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

CRNI LABUD
drama, triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika “Por treti ravnice“, jednog od najpoznatijih slikara srpskog realnog slikarstva, Save Stojkova. Svi zainteresovani mo}i }e je pogledati do 31. mar ta.

MOJA LA@NA @ENA
komedija, romansa, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 15.30, 17.50 i 20.10 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba djela bh autora, koja su otkupljivana proteklih deset godina. Odabir je ura|en odlukama stru~nog kolegija, a autorica postavke je direktorica Galerije Meliha Hused`inovi}. Izlo`ba je otvorena do 5. aprila.

RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

TUZLA

POZORI[TA
NARODNO

SRCELOMAC
komedija, romansa, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Vanessa Paradis, Romain Duris, Julie Ferrier, Francois Damiens... po~etak u 15 i 17 sati.

KINA
KINOTEKA
VJETAR NAD MO^VAROM
re`ija: Nicholas Ray, uloge: Burl Ives, Christopher Plummer, Gypsy Rose Lee... po~etak u 19 sati.

PAL^ICA
kompozitor: Hans Christian Andersen, koreografija i re`ija: Nermina Damian, muzika sa CD-a: W. A. Mozart, scenografija: Boris ^istopoljski, kostimografija: Amna Kunovac-Zeki}, nastupaju: Belma ^e~o / Nata{a Pavlovi}, Ellina Stetsenko / Mia Pra{o, Aida Muj~inovi}-Palini} / Daniela Bibi}, Evgenij Gaponjko, Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}, Mihail Mateescu, Hariz [abanovi} / Adrian Scrimint, Mia Pra{o / Selma Im{irevi}, Marcel Munteanu, Dajana Popovi}, Nad`a Pu{ilo, Adnan Haskovi}, po~etak u 11 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Konceptualna likovna izlo`ba “Ona i on, ljubav&`ivot“, otvorena je za posjete do 3. aprila, a izlo`ba plakata “NK ^elik protiv...” mo`e se pogledati do 20. mar ta. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

POZORI[TA
NARODNO
MALOGRA\ANSKA SVADBA
obilje`avanje 62 godine rada NP Tuzla, autor: Ber told Brecht, re`ija: Jovica Pavi}, igraju: Milenko Iliktarevi}, Remira Osmanovi}, Meliha Faki}, Nermin Omi}, Elvira Aljuki}, Midhat Ku{ljugi}, Armin ]ati}, Besim Tufek~i}, Enver Hasi}, Elvis Jahi}, Adnan Omerovi} i Sini{a Udovi~i}, po~etak u 19.30 sati.

MEETING POINT
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
melodrama, istorijski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Viktor Savi}... po~etak u 21 sat.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

MLADI
SEX, LA@I I DIVLJE GUSKE
predstava Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, autor: Woody Allen, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Lana Deli}, Nusmir Muharemovi}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Selma Mehanovi}, Nerman Mahmutovi}, Adis Mehanovi}, po~etak u 20 sati.

CINEMA CITY
BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone... po~etak u 15.50 i 18.10 sati.

BANJA LUKA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish... po~etak u 18.15 i 20.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

KAMERNI
^EKAONICA
predstava Ateljea 212, autori: Boris Lije{evi}, Branko Dimitrijevi}, re`ija: Boris Lije{evi}, igraju: Branka [eli}, Neboji{a Ili}, Bojan @irovi}, Jelena Trkulja, po~etak u 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

UKRADENI IDENTITET

KINA
MULTIPLEX PALAS
AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Emily Blunt, Antony Mackie, John Slat tery... po~etak u 21 sat.

BIHA]

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija nalazi se u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

triler, re`ija: Jaume Collet-Serra, uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones... po~etak u 18,20.20 sati.

ZENICA

TOY STORY 3
animirani, komedija, re`ija: Lee Unkrich, glasovi: Dragoljub Ljubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi}... po~etak u 12.15 i 14.15 sati.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS ANGELES
SF spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Cory Hardrict, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan... po~etak u 20.40 sata.

NOVI HRAM
Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i Eckharda Horstmeiera, otvorena je za posjete do 8. aprila. Galerija radi svakog dana od 15 do 19 sati, izuzev subote.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS AN\ELES

KINA
UNA
BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes, Greta Gerwig, Ludacris... po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone... po~etak u 18 i 20 sati.

akcija, SF, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Ramon Rodriguez, Ne-Yo... po~etak u 15.45 i 18 sati.

RANGO

BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcijska fantazija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens... po~etak u 14.30, 16.50 i 19.10 sati.

JAVA
Prodajna izlo`ba fotografija Dra`ena Gruji}a pod nazivom “d.ON sale“, otvorena je za posjete do kraja mar ta.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
biografski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Vojin ]etkovi}, Nikola \uri~ko, Neboj{a Ili}, Milutin Karad`i}, Branislav Brstina, Sergej Trifunovi}, Sr|an @ika Todorovi}, Slobodan Boda Ninkovi}, Anita Man~i}, po~etak u 21 sat.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija Dragana Sakana, za posjete je otvorena do 31. mar ta. Radno vrijeme galerije je svaki radni dan od 10 do 14, te 15 do 18 sati, a subotom od 9 do 14 sati. animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 16.20 i 18.30 sati.

^OVJEK ZVANI HRABROST
vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 20.30 sati.

KADA TE LJUBAV PRONA\E
romanti~na komedija, re`ija: Greg Berlanti, uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks... po~etak u 16.30, 18.45 i 21.30 sati.

LOV NA VJE[TICE
akcija, avantura, re`ija: Dominic Sena, uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Christopher Lee, Ulrich Thomsen... po~etak u 18.30 i 21 sat.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

SLJEDE]A TRI DANA
triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 20 i 22.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 29. mart 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Bolji na~in za umiranje
TRILER
Re`ija: Scott Wiper Uloge: Scott Wiper, Jack Conley, Carmen Argenziano, Mirjana Jokovi}

HIT
23.45
BHT
DRAMA
Re`ija: Alan J. Pakula Uloge: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Stephen D. Newman

DANA

00.10
PINK

U ovom trileru policajac odlu~uje da napusti slu`bu kako bi se skrasio pored svoje djevojke, ali njegov novi idili~ni `ivot polako postaje no}na mora onog trenutka kada biva oplja~kan i prebijen.

Surf na suhom
KOMEDIJA
Re`ija: Neal Israel Uloge: Kelly Hu, Ernie Reyes Jr., Nick Cowen, Leslie Nielsen, Tone Loc, Rob Schneider, John Karlen

23.15
MRE@A

Dva brata, tinejd`er Johnny i jedanaestogodi{nji Adam, `ive u Kaliforniji s ocem Zatchom. Najbolji im je prijatelj crvenokosi Iggy, a najvi{e vole surfanje. Bra}a su azijskog porijekla, dok njihov otac nije. Za{to je to tako shvatit }e jednog dana kad ih posjeti jednooki nind`a ratnik i objasni im da im Zatch nije pravi otac. Johnny i Adam zapravo su azijski prin~evi koji bi trebali vladati malim kraljevstvom na otoku usred Kineskog mora. Neko} je taj otok bio najmirniji i najsretniji na svijetu. Zauzeo ga je sa svojim krvolocima ludi pukovnik Chi i uveo diktaturu. Zatvori su puni, ljude mu~e i Johny i Adam moraju postupiti onako kako im sudbina nala`e, ka`e im izaslanik. Moraju osloboditi otok i postati njegovi vladari.

Nekoliko godina nakon zavr{etka Drugog svjetskog rata, mladi pisac Stingo seli se sa ameri~kog juga u New York. Useljava se u prizemlje ku}e u Brookynu, u kojoj na prvom spratu `ivi Sofija, Poljakinja koja je pre`ivjela strahote Au{vica, sa de~kom Nathanom, ameri~kim Jevrejom. Stingo }e postati njihov najbolji prijatelj, ali se vremenom sve vi{e zbli`ava sa Sofijom, zbog ~ega je Nathan izuzetno ljubomoran. Kako njihovo prijateljstvo postaje intimnije, Sofija mu se sve vi{e povjerava o svojim stradanjima u Au{vicu...

SERIJE

Najbolji od najboljih 4
AKCIJA
Re`ija: Philip Rhee Uloge: Philip Rhee, Ernie Hudson

Ezel
Ezel uspije uvjeriti Alija da je Ramizova k}erka Azad mrtva. Mert je uvjeren da su D`engiz i Ej{an ubili Omera. Odlu~i posjetiti D`engiza kako bi mu to rekao. Ezel ga uspije odgovoriti. Ej{an i D`an posjete Mumtaza. Ezel pripremi iznena|enje za Bahar na krovu svoje zgrade. Mert uspije pobje}i od Kamila, ali se na|e u zamci.

Ljubav i kazna
20.00 BHT
Da bi sprije~ili krvoproli}e kao stari obi~aj u Truskoj, Savas i Cicek, njegova udovi~ena snaha, moraju se vjen~ati. Yasemin saznaje da je trudna, i bez obzira na protivljenje njene majke, odlu~uje se na abortus. Savas pristaje da se o`eni s Cicek, ali odbija prihvatiti vo|enje porodi~nog posla ukorijenjenog u kriminalu.

Gorki `ivot
Mehmet ~eka Nermin ispred bolnice, ma{taju}i o zapo~injanju zajedni~kog `ivota sa njom daleko od svih. Potpuno je siguran da }e Nermin po}i sa njim, budu}i da se on, u ime ljubavi, usprotivio svojoj porodici i prijateljima. No, Nermin ostaje u nedoumici ne nalaze}i snage izabrati izme|u do`ivotne ljubavi prema Mehmetu i `ivota sa Enderom koji je bezuslovno voli.

21.00 FTV

20.00 OBN

22.25
HAYAT

Grupa ruskih mafija{a ukrala je veliku po{iljku papira koji se koristi za {tampanje ameri~kih dolara. Tr`i{te je preplavljeno krivotvorenim nov~anicama. Kada jedna mafija{ica odlu~i da policiji CD sa svim podacima, biva ubijena. Tommy odlu~uje stvar uzeti u svoje ruke.

FILMOVI

Ples an|ela
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: David L. Corley Uloge: James Belushi, Sheryl Lee, Kyle Chandler, Frank John Hughes, Ned Bellamy

23.05
NOVA

Ples po Mjesecu
PORODI^NI
Re`ija: Kit Hood

Najve}a `elja mladog Tonyja Grecoa je postati mafijinim ubojicom. Preduvjet je da zanat izu~i kod starog majstora. A ba{ je takav Stevie California, koji `ivi prili~no otka~enim `ivotnim stilom. Tony se ne sla`e sa Steviejem, ali jedino od njega mo`e nau~iti sve tajne zanata. Njegov je finalni test ubiti nasumi~no odabranog u imeniku. Izbor je pao na ~udakinju Angel Chaste...

Maddie ima tatu, mamu, sestru koja je oti{la na studij, starijeg brata s kojim se sva|a, i mla|ega, koji joj ide na `ivce. Ima i nepokretnu staru baku, koja ne izlazi iz sobe na spratu i koja ih sve `ivcira zvoncem. Maddie ima i dvije najbolje prijateljice i dosadnog obo`avatelja, dje~aka iz {kole, Freddieja. A najvjerniji joj je pratilac u svemu {to joj se doga|a njezin pli{ani pas Rex. U Maddienu punu ku}u jednog }e se dana doseliti jo{ jedan, najneobi~niji ~lan: mamina sestra Ruth...

14.00 HRT 2

Pjesnik
TRILER
Re`ija: Paul Hills

Andrei je pla}eni ubojica koji `eli zavr{iti s prljavim poslovima te krenuti novim putem, putem pravednika. Izlaz vidi u Pauli, `eni u koju se zaljubio, a koja tuguje za ubijenim bratom. Izme|u njihove sre}e stoji jedna nadasve uznemiruju}a ~injenica - ubojica njezinog brata je upravo Andrei.

23.55 OBN

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 165. epizoda (r) /12/ 09.55 Piplinzi, crtani film 10.15 Mali lete}i medvjedi}i, crtani film 10.40 Gladijatorska akademija, crtani film, 10. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 85. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 166. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 12. epizoda (r) 13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno - sretno! 15.55 Tomica i prijatelji 16.00 Pingu 16.10 Villa Maria, igrana serija, 86. epizoda

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.22 D`ekers, crtana serija 10.45 Mali dnevnik (r) 11.05 Robin Hud 2, serija, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, ljubavni napitak 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~emgestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, dobojsko-trebavska regija 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 09.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Dokumentarni program 15.00 Bestseller 15.02 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija 17.45 Doma}ica Ovako

OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hakimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hakimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 13.10 Veliki brat, reality show 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.45 Merkur - sve {to po`elim, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 21/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 1/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 94/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Pitanje Bruna (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 66/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 42/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Velika, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 9/28 15.55 Istinite pri~e, animirana serija, 9/10 16.10 Nau~na postignu}a, 22/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 67/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 6/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 43/136 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Odvikavanje od cigareta, strani dokumentarni program 23.45 Sofijin izbor, britanski igrani film 02.10 Business News (r) 02.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Ezel

SERIJA 17.15

Dolina sunca
SERIJA 15.10

Garfield

CRTANI FILM 09.10

Arhiv srca

More ljubavi

TALK SHOW 19.15

TELENOVELA 16.00

17.00 Federacija danas, informativni program 17.15 Ezel, igrana serija, 42. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, 13. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.00 Ljubav i kazna, igrana serija, 2. epizoda 22.14 Dnevnik, najava 22.40 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Jagoda Bui} u Sarajevu, dokumentarni program 23.40 U dru{tvu sa... 00.10 Federacija danas (r) 00.25 Dnevnik 3 (r)

17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.20 Fudbal: Estonija - Srbija, direktan prenos 22.20 RTRS preporu~uje 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Crna Guja, serija 23.30 No limit, muzi~ka emisija 23.55 Na putu za Katangu, film 01.35 Dnevnik 2 02.05 Re'publika, dobojsko-trebavska regija 02.25 U fokusu 03.05 Retrovizor 03.40 Laka opera, ljubavni napitak, film

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 78. i 79 ep. 18.45 Bosna Sunce osiguranje 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih 4, film 00.20 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 79. ep. 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.15 Najbolji od najboljih 4, igrani film

16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi (Glas naroda) 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Pjesnik, film 01.45 OBN Info, info-program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, info-program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.15 Ami G show, talk show, u`ivo 22.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Bolji na~in za umiranje, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.30 14.25 16.20 16.25 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet (r) Kulinarski ljetopis (r) Gitar art festival: Ognjen Gr~ak, muzi~ki program Rezervisano vrijeme Fudbal: Srbija-Ukrajina, prenos, prijateljske utakmice Vijesti Vjerski kalendar (r) Slagalica, kviz Dnevnik rt vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik 48 sati-svadba, zabavni program Tabloid, zabavni program Flamingosi live, muzi~ki program, r Tv mre`a, dokumentarni program Op{teobrazovni program Emisija iz kulture

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.05 13.35 13.40 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16.55 Vijesti Krugovi knji`evnosti Muzika Cg. Sport (r) Aktuelno Otvoreno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Dr (r) [krinja Fudbal, mladi: Crna Gora Makedonija, direktno Muzika Kalendar Dnevnik 2 Sat TV na{i u svijetu... Pokreni se Cg sport Iz parlamenta Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Otvoreno (r) Fudbal, mladi: Crna Gora Makedonija, snimak

FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Kugar Taun, serija Kugar Taun, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Oteta usred bijela dana, film 15.00 Fojlov rat, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Ostani pribran, film 22.50 Velika liga, film 00.40 Dijagnoza: Ubistvo, serija 01.40 Stari grijesi, film 03.30 Fojlov rat, serija

TV1000
06.00 Povratak u `ivot, film 08.00 Pla{ljivi detektiv, film 10.00 Mo}ni vetar, film 12.00 Klub otmi~ara, film 14.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Beijing, Kina, live 11.30 Tenis, WTA Miami, USA 13.00 Snuker, Beijing, Kina 13.30 Snuker, Beijing, Kina, live 16.45 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 18.45 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije Flash 19.00 Tenis, WTA Miami, USA Live, ~etvrtfinale 20.45 Snuker, Beijing, Kina 22.45 Ekstremni sportovi 23.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 00.00 Superbike, S[ Donington, UK

18.55 19.20 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 22.45 22.55 23.00 23.30 01.15

End`i

FILM 16.00

16.00 End`i, film 18.00 Zajedni~ka tu`ba, film 20.00 Ulice Malibua, film 22.00 Sre|en, film 00.00 Poziv za djevojke, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 ^vorovi, film

utorak, 29. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: U~enje humanosti/humanitarnosti Navrh jezika: [to deva ka`e? 09.35 Heidi, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.50 Globalno sijelo (r) 11.20 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.10 Euromagazin (r) 12.40 Mala TV (r) TV vrti}: Mamina maza (r) Ninin kutak: Stalak za olovke (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i ljenivac (r) 13.10 [kolski program: U~enje humanosti humanitarnosti (r) Navrh jezika: [to deva ka`e? (r) 14.00 Ples po Mjesecu, kanadsko - ~e{ki film (r) 15.30 @upanijska panorama

63
Iz dana u dan Sponzoru{e, serija (r) Horosop Hit dana Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

NOVA
07.50 Gospodin Magoo, crtana serija 08.40 Jagodica Bobica, crtana serija 09.05 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 10.40 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Asi, serija 20.45 Najbolje godine, serija 21.45 Masterchef, reality show 22.45 Ve~ernje vijesti 23.05 Ples an|ela, film 00.55 Kriminalci, film (r)

TV1
07.00- 00.00 Vijesti, svaki sat 08.00 Info vijesti 08.05 Hrane svijeta, dok. program 08.45 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. program 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Za{to iskopavati, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus (r) 14.00 Info vijesti 14.25 Hrane svijeta, dok. program(r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Muzic box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music 23.15 Film tv1 01.00 Vijesti plus 01.27 Music box 01.40 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20 15.20 15.35 16.0 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.00 22.30 00.00 00.45 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, serija 21/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA Sport magazin (r) Obavezan smjer (r) Na{i autori, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, revijalni program, u`ivo Crna Guja, serija 22/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Megakatastrofe, dok. program Tarih, dok. serijal @ivot i zdravlje, u`ivo Ve~ernje vijesti Igrani film Megakatastrofe, dok. program (r) Dnevnik TVSA (r)

TV TK
05.55 09.00 09.50 11.10 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 22.30 22.45 00.15

08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokrovitlejstvom (r) 09.07 Hotel dvorac Orth 1 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.06 Vrijeme danas 10.07 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vancouver i Aljaska: Na brodu Norwegian Wind, doku. film 11.02 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.12 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.27 8. kat: Odgoj je te`ak posao, talk show 18.17 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Dnevnik plavu{e: Tata dolazi! 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Rat za Dubrovnik: Cijena rata, doku. serija 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.15 @ivjeti zdravije (r) 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 23.40 Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristi~na serija (r) 00.10 Retrovizor: Ksena princeza ratnica, serija (r) 00.55 La`i mi 2, serija (r) 01.35 Dharma i Greg 1, humo. serija (22/23) (r)

MRE@A PLUS
07.10 07.39 08.30 16.05 17.15 20.05 23.15 Privatna policija, crtani Zorro, crtani film Kapri, serija (r) Eliza, serija (r) Nijemi svjedok, serija Eliza, serija Surf na suhom, film

Hotel dvorac Orth
SERIJA 15.45

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA 18.10

Kapri

SERIJA 08.30

15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.35 [apta~ psima 3 17.25 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 17.50 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija 18.20 Divlji Plamen, serija (r) 19.05 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vancouver i Aljaska - Na brodu Norwegian Wind, dokumentarni film (r) 19.58 Hit dana 20.10 Ve~eras 20.15 Nogomet, prijateljska utakmica: Francuska Hrvatska, emisija 20.50 Nogomet, prijateljska utakmica: Francuska Hrvatska, prijenos 22.50 Nogomet, prijateljska utakmica: Francuska Hrvatska, emisija 23.10 La`i mi 2, serija 23.55 Dnevnik plavu{e: Tata dolazi!, emisija pod pokroviteljstvom (r) 00.05 Ples po Mjesecu, film (r) 01.35 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
07.10 Privatna polcija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r)17.00 Vijesti tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv120.05 Eliza, serija 21.00 Sportski magazin tv1, snimka RTM22.00 Dnevnik tv1 22.20 Muzika RTM 23.15 Surf ninjas, film

TV KAKANJ
10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Vjera i `ivot 12.45 Hutba 13.00 Bonaventura 14.00 O~i du{e 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Puls, politi~ki magazin 22.00 Ja sam Tvoja sudbina, serija 22.30 Zanimljive pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.15 Pensacola

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura, emisija iz kulture (r) 16.00 ^itaj BiH: doma}a lektira, Isak Samokovlija: Nosa~ Smuel i druge pri~e (r) 16.30 Majstor kuhinje: Pinjeni cvjetovi tikvica 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola, obrazovni program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Druga strana pri~e, 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Biografije: @il Vern 23.30 Majstor kuhinje: Punjeni cvjetovi tikvica (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 19/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.35 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sveci i gre{nici, dok. serijal 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Sedam dana u Maglaju 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Vrijeme ~uda, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja (r), serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV document 22.30 Dnevnik 3 23.00 Turbulencija, film 00.30 Tutankamon 1, film

ATV
10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
07.30 Supersport, S[ Donington, UK 08.00 Superbike, S[ Donington, UK 10.00 Tenis, WTA Miami, USA 11.30 Ko{arka, Gr~ka liga 12.30 Odbojka, Italijanska liga: Conegliano - Castellana Grotte

SPORT KLUB
06.30 Real NBA 07.00 Fudbal U21: England Iceland 10.00 FullTilt 11.00 NBA: Miami - Houston 12.45 NBA Live

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to ide Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Istrebljiva~i {teto~ina Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Istrebljiva~i {teto~ina Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide Borna kola bra}e Hau Ljudskih ruku delo Lud za industrijom Lud za industrijom Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 [apta~ psima Opasni susreti Narko-biznis Policajci sa Aljaske Skriveni svijet Dugo putovanje na jug Rijeke i `ivot Narko-biznis Privid ili stvarnost Opasni susreti Skriveni svijet Crveno upozorenje za spa{avanje [apta~ psima Rijeke i `ivot Premijera: Bugati superautomobil Premijera: In`enjerske veze Crveno upozorenje za spa{avanje Bugati superautomobil In`enjerske veze Rijeke i `ivot Bugati superautomobil In`enjerske veze [apta~ psima Rijeke i `ivot

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Tajm tim godina X Smrt u zoru - Posljednji carev bojni brod Hitlerov omiljeni plemi} Pozdrav Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji Rat ptica Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Tajm tim godina X Apsolutna nula Florens Najtingejl Krakatau poslednji dani [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije Lovci na naciste Tajm tim godina X Apsolutna nula Florens Najtingejl Krakatau - posljednji dani [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu

ANIMAL PLANET
06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Korvinova avantura Psi - jedna rasa, jedna pri~a Posao za psa - 2 epizode U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje SSPCA Putuju}i veterinar Skoro kao ljudi Sve o psima @ivot majmuna Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Neverovatna putovanja sa Stivom Lenardom U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima, ma~kama, ljubimcima ^udna stvorenja Nika Bejkera K9 Policajci sa psima Ljeto ajkula Divlje i bez cenzure Skoro kao ljudi sa D`ejn Gudol

Ko{arka

SPORT 11.30

ATP Masters Miami
SPORT 16.30

14.00 Tenis, WTA Miami, USA 16.00 Australijski fudbal 17.00 Ko{arka, Eurodunk 17.15 Snuker, Beijing, Kina 23.00 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale

13.00 ATP Masters Miami 15.15 FullTilt Poker 16.15 Premier League News 16.30 ATP Masters Miami, direktno 17.00 ATP Masters Miami, direktno

17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45

Skup{tina N/FSBiH zasjeda danas u Sarajevu

Ako bude suspenzije, na potezu su FIFA i UEFA

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
46. strana

utorak, 29. mart 2011. godine

Italijanski premijer Silvio Berlusconi poru~io

Zlatna medalja Nedimu Hrbatu
Na TV festivalu Press Vitez u Novom Sadu zlatnu medalju u kategoriji dokumentarnog programa osvojio je Nedim Hrbat, urednik Religijskog programa na RTVFBiH, za dokumentarni film “Dobre du{e“ . “Nagrada odlazi autoru art-dokumentarnog filma koji je uspio da na mali ekran donese sudbinu majki koje su ostale bez sinova u pro{lim ratovima, nemaju}i namjeru da optu`uje, ve} da iznese bol kao univerzalno ljudsko osje}anje” navodi se u obra, zlo`enju nagrade. Film “Dobre du{e” je dokumentarna pri~a o majkama iz okoline Srebrenice, koje i dalje `ive svoje mrtve i ne mire se sa ~injenicom da ih nema.

Ja sam najoptu`ivaniji u historiji i univerzumu
Optu`nicu za utaju poreza Silvio Berlusconi nazvao smije{nom i bez osnova,l te rekao da iza svega stoje ljevi~ari koji mu `ele politi~ki na{koditil
Italijanski premijer Silvio Berlusconi pojavio se ju~e pred sudom u Milanu zbog optu`bi za utaju poreza, ali je optu`nicu odbacio, rekav{i da je smije{na i bez osnova, javlja Fena. Berlusconi je rekao da iza svega stoje sudije ljevi~ari, koje `ele da mu politi~ki na{kode. „Na`alost, komunizam se u Italiji nikada nije predao i nije se promijenio. Ja sam najoptu`ivaniji ~ovjek u cijeloj historiji i u cijelom univerzumu“, izjavio je italijanski premijer. Su|enje Berlusconiju pratile su visoke mjere sigurnosti, i oko suda se nalazilo stotinjak policajaca i karabinjera u opremi za razbijanje protesta. Do upotrebe sile nije do{lo, jer su se ispred zgrade suda nalazile samo prista-

Jemen: Najmanje 110 mrtvih
U eksploziji u fabrici municije u gradu D`aar na jugu Jemena ju~er je poginulo oko 110 osoba, me|u njima i djece, i 90 povrije|eno, saop}ile su vlasti. Uzrokeksplozijenije poznat. Sigurnosni zvani~nik je saop}io da je do eksplozije do{lo kada su na desetine stanovnika grada do{le u fabriku tra`e}i municiju, samo dan po{to su u istu fabriku upali pripadnici Al-Kaide.

Najbogatiji italijanski politi~ar

Silvio Berlusconi je najbogatiji italijanski politi~ar, utvr|eno je na osnovu poreza koji je on prijavio za 2010. godinu, a koji je javno objavljen ju~e. Kako navodi agencija Frans pres, Berlusconi je za 2010. godinu prijavio prihode od ukupno 40,89 miliona eura, dok je njegova zarada prethodne godine bila 23,05 miliona eura. Prema listi najbogatijih Italijana, koju je po~etkom marta objavio ameri~ki list Forbs, Berlusconi je u Italiji tre}i najbogatiji ~ovjek ~ije je bogatstvo procijenjeno na 7,8 milijardi dolara.

lice italijanskog premijera, koje su ga pozdravile i pru`ile mu podr{ku pred dolazak u sud. Berlusconi, njegov sin Pier Silvio i druge osobe optu`eni su da su “napuhali cijene“ za otkup televizijskih prava i zatim ostvarenu dobit koristili za finasiranje politi~kih i drugih aktivnosti. „Nijedan od dokaza na kojima su milanski tu`ioci izgradili njihov slu~aj nisu ta~ni“, rekao je Berlusconi u telefonskoj izjavi za italijansku televiziju pred ro~i{te, prenosi Reuters. Protiv Berlusconija vode se jo{ tri sudska procesa: dva po optu`bama za korupciju koji se povezuju s medijskom kom pa ni jom Me di aset i je dan za pla}anje seksualnih usluga maloljetnoj prostitutki.

Poruka Ceri}a i Zukorli}a
Reisu-l-ulema IZ-a BiH Mustafa ef. Ceri} i muftija sand`a~ki Muamer ef. Zukorli} uputili su pismo Bo{njacima Crne Gore i Kosova da se na predstoje}em popisu stanovni{tva izjasne o onome {to jesu, javlja MINA. U pismu se navodi da nedostatak nacionalne dr`ave, koja bi ravnopravno s drugim dr`avama u Evropi {titila svoj bo{nja~ki narod u ambijentu jednakih mogu}nosti za o~uvanje sopstvenog identiteta i afirmaciju svojih duhovnih, moralnih i drugih tradicionalnih i civilizacijskih vrijednosti, sve Bo{njake ~ini obaveznim da se okupe oko svoje nacije, vjere i jezika. Ceri} i Zukorli} isti~u da je popis stanovni{tva koji }e u Crnoj Gori biti proveden po~etkom aprila, historijska, a mo`da i posljednja prilika da se na civiliziran na~in u ambijentu slobodnog izja{njavanja s tog dijela bo{nja~kog naroda ukloni vi{edecenijska nepravda osporavanja nacionalnog i jezi~kog identiteta.

POSLJEDNJE VIJESTI
IZ RIJEKE IZVU^EN LE[ - Le{ nepoznate `enske osobe u fazi raspadanja prona{li su ju~er ribari u rijeci Bosna, u blizini Ulice bosanski put kod naselja Male{i}i na podru~ju op}ine Ilija{. U izvla~enju le{a u~estvovali su pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo. Dk. O. PRVI POPIS NA KOSOVU - Nakon trideset godina na Kosovu }e se provesti prvi popis stanovni{tva za koji su pripreme u zavr{noj fazi i koji }e, unato~ nekim dvojbama, po~eti 1. aprila i traja}e 15 dana. Pojedinosti o popisu utvr|ene su ju~e na sastanku predsjednika kosovske vlade Ha{ima Ta~ija i ravnatelja Evropskog ureda za statistiku EUROSTAT-a Pieter Everaersa. SUSPENDOVANI IGRA^I FK SARAJEVO - Rukovodstvo FK Sarajevo suspendovalo je osam igra~a koji }e odvojeno trenirati od prve ekipe do kona~ne odluke Upravnog odbora. To su: Hilmo Guti}, Sedin Torlak, Branislav Arsenijevi}, Veldin Muharemovi}, Damir Koja{evi}, Vu~ina [}epanovi}, D`enaldin Hamzagi} i Adis Jahovi}. Vi{e informacija o razlozima ka`njavanja ovih fudbalera bi}e dostupno javnosti nakon dana{nje sjednice UO ovog kluba. Z. R.

Arapski svijet DANAS
Arapski narod `eli promjene, `eli razvoj demokratije, vladavinu politi~kih i gra|anskih prava, umjesto autoritarnih re`ima, koji su decenijama vladali u njihovim zemljama, a ovi mirni protesti prerasli su u radikalne promjene, istaknuto je sino} na rforumu Bo{nja~kog instituta Fondacije Adila Zulfikarpa{i}a u Sarajevu pod nazivom [ta se zbiva u arapskom svijetu? O aktuelnojsituaciji i politi~kim i dru{tvenim de{avanjima u arapskim zemljama od Tunisa, Egipta... govorili su, ovom prilikom, moderator doc. dr. D`evad Hod`i}, ambasadori Nusret ^an~ar i HajrudinSomun, te prof. dr. FikretKar~i}. - U arapskom svijetu sazrelo je stanje za uspostavljanje nove demokratije, ne zapadnog tipa nego demokratije sa islamskim likom. Nema vi{e straha kod mladih, oni su zapo~eli promjene u kojima}e u dr`avipreovladavativladavinaljudskihprava, naglasio je ambasadorSomun te dodaokako}e i u palestinsko-izraelskim odnosima te arapsko-ameri~kim odnosima moratido}i do prelaznogrje{enjaovoggodinama prisutnog problema u arapskom svijetu. - Promjene koje se de{avaju u arapskom svijetu ima}e dalekose`ne posljedice, gledaju}i globalno, ali i u ekonomskom smislu. U narednom periodu osjeti}e se zastoj u ekonomskom i dru{tvenom razvoju pojedinih ovih zemalja, koje }e trajati najmanje godinu. Nakon toga te zemlje }e biti prinu|ene na promjenu vlasti, naglasio je, ovom prilikom, ambasador ^an~ar. Mr. B.
Foto: A. KAJMOVI]