N i kid n .

S d· M 'hdi H dzi ~ • K d· ·b··

. asps u nemaegenarog ena a. enao nea . 00 Ije

status, doblia i naknadu,kaze Sead Alie iz Sarajeva

li·~
1'>1
'"
;~
t
l
I'
,
"
~
., 2

One.ni avaz, nediella, a' k tuelno 27 marVol,vjaJ< 2011.

POKRETACIOTPORA

Ne prestaiu reakcile na famozni spisak, ko kriie prave heroje

Ako Senada nema medu pokretacima otpora, onda svaki cestiti borac s takvog spiska treba bjezati glavom bez obzira, kale Ethem Omerovit Tito

Inforrnacija koja je ovih dana potresla mnoge bh. patrio te i prvo b orce iz tuzlanske regije [esre ona koja govori da na spisku IZV, pokretaca otpora nerna heroja oslobodilackcg rata Senada Mehdina Hodzica, poznatijeg kao "erni labud",

Nema dileme

Nairne, rnedu imenirna koja su do sada [avno objavljivana ime Senada Mebdina Hodzica nigdj e se ne spominje, a niko ne zna iz kojih razloga.

- Nicemu se u ovakvoi dr~vi ne cudim, pa ni lome da je neko iz vrha drzave, ko

j e ci j eli ra I ~vercovao oruii e i cigare te, sada sjeo i precrtao Senadovo ime da bi napravio rnjes III za svoj u svercersku velicinu. Rahmetli Senad i kapetan Haire su sinonirn otpo. fa U tuzlanskoi regiji. Tamo

, gdje su oni pocetkom aprila napravili barikadu cernicka noga nikad illje presla, Ako ~-;":":'~ ....... Senada nerna rnedu pckretacima otpora, onda svaki cestiti horae s tahog spiska treba biezati glavorn bez obzira - cgorcen je

HUIBOOUiC: :PilaoiB SUrhB

- Mi u Tuzli odlicno znamo ko je bio Senad Mehdin Hodzic i nema te komisije u ddavikoja njega moie skinuo sa spiska pokreLaca olpora, Dogodi Ii se 10, onda je pitanje svrhe poslojanja takvog spiska i Komisije koja g.a uspOSlavlja - hze za nas list dr. Salih Kulenovic, pred sj ed n i k Sa veza bo raCll P L"a Tu.zl a· Kulena vic:

nskog kanmna. Odlic.I1D z.I1amo

Nicemuse lie cudim

KOllaclla verziia

Ethern Ornerovic Tito, iedan od prvaka 0 rp ora s podrucia Zvornika i Sapne, gdje je Senad i poginuo u rnaju 1992. godine .:

Omerovic ne krije zaprepastenje podatkorn da se medu roboznjim pokretacirna otpora naslo oko 3.500 irnena, Sar kasticno konsta tira kako se, da in i e zaista bilo IOliko, "cetnici ne bi do Rume z:austavili",

Historijski lakti

Za generala Vahida KaraveJica, komandama stab. Pa lfiOlske Jige (P L) s jevemil;tocne Bosne, u kojem je Senad Mehdin Hodz.ic bio komandan t specijalnih jedinica, nema dileme da "Senadovo

Zasto su spiskoviizazvali buru medu borcima

Organlzatorlma otpora dOzluotna Placa

Mnogi pravi otporasi za te beneficije .i ne znaju, kale Sead Alit

Sead AUf il- Sarajeva, rami komandanat jedinice KoSevsko Brd.o, sal!l0 ie jedan il- vojske nezadovol j nih bi IISi h b 0- mea koj i su ogoreeni listom koju je naprovila Komisija Federalne viade z:a verifikaciju status:a i u Nrdi vanja spiska organ iz:atoro 0 !pora.

Alit istice da su jedan od razloga za!:10 se mnogj neosno· VallO Zele »ugllra ti" na spisak, beneficije koje Ce pOKretacima orporn pripasti, a za koje mno· gi pravi borei i ne maiu.

. U pravilniku 0 krirerij,irna, u clanu 4., navedeno je da Ce onima !cojima bude priznal

Status organizatora o!pora bit! dodijeljeno primani e, zlarna medal j a, uz redovn u dozivoInU mjeseCpu naklladu u visini prosjecne mjese':ne nero place u FB.iH. Nakon smrti naknada se nasravlia ispiaCi vati clanovima u.ze poro di ce - poja511 j a v a Ali':.

Suerceri.HOS-DUCi. SDA-ouci

" 0110 sto SU moje DC i vidjele rnedu cbjavljenim im en ima, v id j ele su jedn u ogromnu smutnju i laf. Moram reci da ta 1110 im a dosta Ij u di koj i zasluzu j u i respekt i postovanje, ier znam !ienosta su uoci ram cinili da bi n~a sveopca ratna tragedija bila manja, Ali se pi tam kako su se ramo nasli neki poli ti clIri, za lim koje-

kakvi KOS-ovci koji nikad nisu presrali biti ofici ri JNA, herce,i ... Ono SIO me ie posebno iritiralo jeste d. su na spisku imena nekih bivsih i sadasniih SDA-ovaca koi i su, am je prvi rnetak opalio, obri] ali gla ve i sklonili se u kojekakve lcgistike i h urn ani tame organizacije- kaze Ethem Ornerovic Tito.

ime mora stajati nacelu spiska pokretaca orpora",

=Ne znarn sta je Kornisij a p ri Ministars tvu za boo racka pitanja FBiH uradila, ali znam da je Senad Mebdin Hodzic bio na spisku prijedloga koji je nadldDoj Federainoj komisiji posiao Savez boraca PL-a Tuzlanskog kamon a. Ta j sp isa k s u, os irn men e, po ip isal i j o~ dr. S alih Kulenovic, Sali.h Malkic, Ethem OmeIQvit Tito, Dzevad Tosunbegovit, Nermin Ddagic,. Samir NislOv;c i Sakib Halilovic. Ne vjeru" jem da je neko imao lOliko

drsk os ti u seb i i p recrtao Senadovo ime, Treba saceka(; konacnu verziiu spiska i onda 0 rome dati mjerodavan su d - kaze Kara vel ic.

Ion, kao i svi os tali koje srno kon taktiral i, rvrdi cia na spisku pokretaea otporn koji se poj a vio u javnosti ima i on ih koii su se "Bog zna kojim putem uvukli meau pokretace"

Thkoder is lice da spis:ak, ... bog izraZenih Das[Qjani~ pojedinaca i grupa za !coje lliko ue zna 6me su se u ram bavill, (reba sluZiti hi£lOrijskim fuktima, a ne pri vilegijama, kako to ne· ki priZeljkuiu. A, BADiU';

fllhoIlIIIU ~orp:nMQ:.o, tI...".. ~tlLia;;o.""!Iu

Faksimil pravilllika sa elanom 4.

Is ti ce da pored n j egovog imena na 'spisku nema ni mnogih njegovih saboraca. koji su odigrali kljucnu ulogu za 0 d bran u po rodiIis fa na Jezeru.

. Mnogi moji saborci nisu viSe moou 2ivima i i a zelim cia podignem svoj glas i u pjiho-

vo ime. Sa. dailn j i spisak j e sramman i na nje,mu se, -~

nalaze liudi ~plsak Ie

ad kojih je u sramolall

ram vise metaka ispalila moi azena - kazao Dam je Aiit. M.AVDIC

Ukratko

SVjetska banka USDorenaDomoC bh. bullielima

... SefUreda Svjetske banke U BiH Marko Mantovaneli izjavio je za "Euroblic" cia je budserska podrska Svj etske banke za RS j FBiH u iznosu od 100 rniliona dolara usporena zbog n eformiran ja vlasti na svim nivoima,

- Nepostojanje vlasti usporava Svjetsku banku i uanalitici i u planiraDjU pornoci BiH za Daredne celiri godine - dodao [e Mamovaneli.

USirokom Brijegu saJam inlormalihe

... Udruga za prornociju informaciiskih tehnologija CUPIT) organizirala ie u Sirokom Brijegu dvodnevni sajam inferrna tike, Freda van ja su

o drfuli vc dec; srrucniaci jz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prenosi Fena, 'Ieme predavania bile IOU mobilne aplikacije, infermaticko obrazovanie, on line oglasavanje, pristup in rerne tu, te poslovne aplikacije,

Protesti u RS

Siudenli.ipah. ne OdUSlaJU

... Protesti studenara Univerziteta u Banjo] Luci, prerna svemu sudeci, bir ee odrzani 11. maja, saopeila [e neformalna gmpa grad ana .,Glas naroda".

Nakon obeeaoja Vlade RS da lleee doCi do povecanja -"kolarina i cijena u domovima, kako prenosi agencija Sma, interes za proteste ipak pe opada Ie su dolazak do sada poNrdile 2,204 osobe.

Porezne utaje

PrinUdna naDlata 120 miliona HM

... Poreska uprava RS u prosloj godini je nadlezuim lUzi!astvima podn.ijela 16 izvjesraja protiv 23lica u vezi s utajom porez:a, dok ie ukupno budzetu RS u 2010. godini uaneseno stele u iZf)oSU od 2.898.000 KM, izj a via je za S rn u direktor Poreske uprave RS Mile Bauika,.

U prosloj gl)dini pokrenuto je 18.802 postupka prinudne naplale poreza 0.8. ukupan iznos od 120 miliona.KM.

aktuelno

o nBvni avaz, nedjelja, 27. marl/oiuj,~ 2011 ,

Ministarstvo transporta BiH utvrdilo nepravilnosti

Prileu z iCi laz-rali dollumenla -I

Pokrenuta procedura oduzimanja dozvole za medunarodni transport firmi "AI.fa" • Ova bi mogao biti pocetak velike atere

"Avaz" otkriva

Ministarstvo kornunikaciia i transporta (MKT) BiH pckrenu- 10 je ove sedmice pcstupak oduzimania dozvole za niedunarodni transport (CEMT) jednoj kornpanij i za koju se, navodno, ustanovile da ie falsificirala dokumentaciju, saznaje "Dnevni avaz",

Mnogoza.htjeva

Ako postupak bude proveden do kraja, bio bi to prvi put da je-

PrulPut COlD

Iz firrne ,,,Alfa" u cervrtak su nam hatko kazali da neIDaju informacije 0 oduzi,manju dozl'ole Ie da za 10 pevi put cuju. btakE su da nelDa govora 0 bilo ka,kvom falsifikam. Najavili Sll da ce n as k ontak lira ti cadi poj asn j e nj a d j ele si ttl acije, ali to nisu u6nili.

dnoj kornpaniji bude oduzera ova dozvola, koja bi potorn bila dowjeljena narednoj firmi s lisre, BiH, prerna niedunarodnim pravilirna, irna pravo dodijeliti 940 ovih dozvola, a bilo je tri pu ta vise zah tj eva.

Saznajerno da je pckrenuta procedura oduzimanja dozvole firmi "Alfa" iz Cazina, koja [e, kako tvrdi izvor "Avaza", falsificirala bankovnu uplatnicu, Predsravnici ove kornpanije navodno su uplatiu 500 KM u poslovnici UniCrewt banke u Cazinu, a potorn su na uplatnici dodali iedinicu i tacku, pa je iznos porastao na 1.500, koliko kostaju dvije dozvole.

Prema !)aiiim infofrll3cijama, ovo bi mogao biti pocemk velike afere, s obzi.rom na. to da je Mi!liSl3rstVQ prvi pUt pol:re!l 1Iio opseJI:nu provjeru dokumenmcije svih prijevowii'kih kompanija koje su dobile dozvole.

Da bi dobio CEMT za. tekucu

godinu, prrjevoznik ie bio duzan dokazati da nema dugovania entiretskim poreznirn upravama, penzionirn fondovima i Upravi za indirektno oporezivan]e (UIO) BiH zakljucno sa 31. junorn 2010.

Osnovana sumnja

Postcii osnovana surnnja da su poiedine kompanije laiirale neke do ov ih dokumenata kako bi prikaz a le da su izmirile dugove da bi mogle nastaviti obavljati rransport u inozernsrvu. Dozvole tim firmama bit ce oduzete, a posla ce biti i za pravosudne institucije,

Igor Pejic, strucn i savjetnik u MKT-u, potvrdio nam je da MiniSlarS(vO detaljno provjerava dokUmenL3cij u prijevoznickih kompa!lija i da je zahtjeve za provjeru upu!ilo pore7.n im i!lS,; tucijarna. POlvrdio nam je i da ie pokrenu ta procedura odu~irnanja prve dozvo!e, ali nije wlio kazati 0 kojoj je kompa!liji fijet. G_ MRKlC

UIOBiH otkrila carinskei druge prevare

DrZaUni bUdie1 oilecen ZI 31.5 minona HM

Izvjeslaj Up rave za indirekrno oporezivanje (VIO) BiH, koji nije dobio podr:lku us posljednjoj sje" dnici Vijeca ministara BiH, otkri· va frapa!l me podatke 0 novca!loj steti koju je BiH, najvise putem carinskih prevara, pretrpjela p rosl e godin e, SSzn3 j e "Avn".

Prema izvjeiltaju, koji ie sve do sa.da bio vjesto skrivan od ja "nosti, a koj i je sredinom sedmice razmalrao Upravni odbor UIO, budzet BiH po podnesenim izvjcltajima nadleli.nim tuzila,rvima u 2010. godini oSlecen je za nevjerovatnih 31.496.049,90 KM.

Zgrada UIDBiH: Izvjeslaj .bez padrsk6

- U toku 2010. godine ovlaste!Ie osobe UIO izdale su 27.991 prekdaj!lih !laloga, podnijele l.082 zah tjev.a za pohcmnje prekd.ajnog postupka, te 101 izvjesce !ladle~!lim mii!eljstvima 0 pocinjenim kaznenim djelima - !lavow se u Iz~jeiltaju koji je p.retrpio zesmke kri[ike driavnih mi oj Sla.ra.

U hvjeiilaju nije preci:wo !IS" vedeno 0 kojim kaznenim djelirna se radilo, ali je !las list obiavljivao da SU, izmedu ostalog, !lelegalno uvozeni orasi, bademi, ljesnici, autoIDobili... S. R.

3

Komentar dana

Almasa HADZIC (almasahadzic@avaz..ba)

udzetslla straniDutica

Sta ocekivati ocnudzeta ko] stedi na borcima da bi nadolmio ionako preplacenu enttetsku administraci j u

J ucer usvoieni federalni budzet, naravno, pod uvietom da ie niegovo usvajanje zakonito, vee sada kod gradana izaziva strepnju i strah od stania u kakvom ce se, nakcn SlO se njegove pare pocnu krcrniti, naci ova] entitet,

U kritici upucennj na ogrorune budzetske nelogicnosti, nisu se stedjeli ni opozicija ni poziciia. Niko nije rnogao ponuditi razuman cdgovor na pitanje Ibrahirna Nadarevica kako to da je budzetom predvideno povecanie osnovice za place en ti retske adrninistracije za sest posto, ada je izdvajanje za boracke kategorije smanjeno za oko 40 miliona KM!

Opoziciia, naravno, u izradi budzeta prerna kojern se Federacija dodatno 'z .. duzuje za vise od 250 miliona KM, od cega nijedan fening nece biti usmjeren na razvoine programs, prepcznala je erni seenarij, Radi odrzanja na vlasti aktuelne garniture, on vodi ka sigur!10m kr~mljenju posljednjih federalnih dobara kakva su "BH Telecom" i "Elektroprivreda BiH".

Od njihove prodaie, osim lien ih provizija samih prodavaca, 0 koiirna se vee u veliko govori, Federaciii ce preostati tek toliko da vrati dugove za koje [u [e zaduzio stari i nesto za ,,'.leka" za dugove ko]e ce io] napraviti novousvoieni budzet,

Sarno 0 OV3.k voj zernljientitetski prernijer mol:e stavi Ii prst u uho i za sve nelogicnosti na koje je prilikorn usvajanja budzera upozoren krivicu adresirati na garnituru ko]a [e budzet tehnicki izradila.a ne vlasti koia ga je prihvatila.

Ako prernijer Federacije problem budzerskog manjka za boracka izdvaiania, problerne nezaposlenosti koii alarmiraju na hitno pokreranje javnih radova i ulaganja u razvojne projekte, za koje nema SEa" vki u budzeru, misli rjesavati time 510 ce krivicu za njihovo nepostoianie samo smjestiri na kucni prag Vlade koia je otisla, aue planom po kojern ee ih rijesiri, onda se ni premijeru, a ni svirna nama ne pise dobra.

Partneri SDP-ovog prernijera, predvodeni Sulejrnanom Tihicern i Mirsadorn Keborn, -do sada su budzetske rnanjkove i prazna obedanja svoiih ministara rjesavali krivicnim prijavarna i gumenim mecima, Barern od toga Nermin NikSic bi se mogao suzdrzati.

fk#JJIIIIIIWIllt/ TO J£ TO

Sud BiH potvrdio prvostepenu odluku

CIHbiO DPraUD Mada Ie odbio zalbu UesDe SaradZie

Apelacioni odie! SUd3 BiH porvrdio je da je Centralna izbcrna kornisija (elK) BiH bila u pravu kada i e 0 db ila kao neosnovanu mlbu Vesne Saradfic, poslanika SDP-a u Skupstini Hercegovackon erervanskcg kan Ion a, koia je iz te skupsrine i kandidirana za delega ta u D ornu naroda Parlamenta FBiH.

Ona se mlila na 0 dJ uku elK.a kojom su rezultati 0 izboru federalnih d elegata iz HNK urvrdeni te je smatrala da ih elK treba .sarno potvrditi", No, Sud BiH u svom rjesenju navodi da je elK pravilno primiienio odredbe Izbomog zakona Bill te podsieca na dopune tog zakona iz 2008. godine k 0 j irna je p recizi ran 0 da elK urvrduje i porvrduje rezultate svih posrednlh i n eposred ni h i zbora

Tek S ovom odlukom Suda BiH odluka elK-a 0 utvrdivanju rezultata izbora delegara iz HNK POStaje pravosnazna, take da je

SlJradiic: B illJ ns sjednici 17. marla

tim vise upitno ucesrvovan j e Vesne Saradi.ie i Zi j a ta Musi61 (SDA) u irne tog kan rona na sporn oj kens ti ruirajueoj siednici Dcrna narcda FBiH 17. mana.

Kao sro je pozna 10, stav CIK·a je cia. rezultate za izbor delegata Dorna naroda FBiH moze porvrdi ri rek kada se zavrSi njihov izbor iz svih deset kantona M. K.

Koordinaciia borackih organizacija

PodrSMa noUo) Uladi FBiH i ministru H!elelU

4

DnBvni avaz, nedjelja, ak· . to' . eln ..0

27. mart/olujak2011. _. . _

PAHLAM'ENT FBiH Vanredna sjednica Doma naroda

Bdra -Ia dDbila b

Pnhvacen bez arnandmana, uz tri zakljucka • Bez komentara na odluku CIK·a 0 nezakonltorn konstliulraniu

Federacija BiR dobila je o vogo disn j i budzet tako il to je on jucer usvojen ina vanrednoj siednici Dorna naroda Parlamenta FBiH. Dan ranije usvojen je i u Predsravnickom domu, a iznosi ukupno 1.699 miliiardi KM.

B udzet je p ri h vacen bez novih arnandrnana, ali uz tri zakliucka. [edan ad niih predlozio je delegat iz Kluba Bosnjaka Dzevad Rado (SBB BiH) i VI ada se tim zakljuckorn obavezala da ce rebala nso m os igu fa ti redovne isplate i prinadleznosti svirn borackim populaciiarna,

Zakljuceno je i da u roku o d 90 dana Vlada p red 1 oiti Parlamen ttl temeljit rebalans b udzeta, te da p rilikom izvrfenja ovogod isnjeg budzeta prioritet bude pomac kanronima koji su finansijski neodrzivi (BPK cerazd e, P csa vsk i i Li van j sk i

kanton).

U jucer usvojenorn budzetu nema mnogih prijeko neophodnih stavki. Novi

Gega nema u 'budietu

r; nema 50 miliona K.M: od dividende oba bh. telekca koje je bivsi saziv Vlade potrosio u presto] godini, hila su plaairana za ovu godinu

.-. nema S5 milio~a KM po~bnih za izvr:S.enje sudske I presude zaposlenih u orgamrna uprave FBIH

Tek sada pravosnaino utvrden izbor delegata iz HNK

Koordinaciono tijelo boraCkih organizacija - Saveza demobilisanih boraca BiH 1992·)995 na sastanku u Travniku dalo j e pUll u po&Sku novoimeno· vanoj Vladi FBlH i resomolll minjStrll Zukanu Hel.ezu. Za- .

traZeno je isprav Ijanje grciaka pretllO- s~ sjednice: IsprlJvili g~e§ke prelbodnog dnog swva Vlade i sazlva Vlade

ubrzavanje rjesavanja ru'lbi niSlra za boracko-invalidsku

demobilisanih boraca. .zasti[U Sabi[ Lipovic kazao je

- Pruna budiet" za OVU go- da ukupna dugov3.nja de·

dinu, za demobilisane oorcepr- mobilisanim borcima izno-

edvideno je 14 miliona KM. se 47 mi.liona KM.

Tral;it cerna rebalans i po· Prema rijecima Nasera

veeanje 109 i2.1)OSa, ali ne i da OriCa, predsjednika Organiza-

oam sve bude ispla6mo ove go- cije demobilisanih boraca iz

dine, jer smo svjesni smoja •. klI- RS ,. sve 0 bave"" prema demo-

zan je predsjednik Koordina- bilisanim borcima iz manjeg

die Omer Helda. entiteta. su izmirene, a isto je i

Savjemik fede.ra.inog mi· s Becko Distriktom. K. K.

Spec

• Dr.Zavnu ageociju.za image i .zMtitu (SIP A) u prosjeku dnevDo I:omakwa IS grad ana. Njihove in formadie bukvaloo ·su "suho zlaw", receoo je nadruZenju pripadnika Jedinice.za. specijalnu podr:Sku SIPA-e i novinara a lsrocnom Sarajevu. B. T.

PORTAL· komentar da Opravdanje lraze u polititkoj krizi 11 Bill: Banke najavijuju novi rast kamata.! Ko ima driavuima i uredan haokarski sis rem, mi lIemamo Diti cemo ima.ti drZavu za jos 50 godina i sva ova prica je belVeze. TIi azmi kredi[ i neka te gule iIi lIauei shomno Zivjeti. Zoam ih moogo koji su potreali da clignu kredite zaaute, stanove i 5Ii1'no pa. sada kukaju. Ne mok [ako. (TamantiM

.-. nema 50 miltona KM za poravnanie naknada za oko I 22.000 neratnih invalida

r:;~~:~j~ ~Ou:';e~e~~:::~~~~:IOogo~nje

Reagiranje iz Vlade FBiH

Imenouani ClanOUi BomiSj@i Sarno Sle Diurdili

E!~:~~B~H ~~l~~adama Basnl ObjaUuene CiOjeniC8

reagiran)e na leksr ohravhen u naiiemlislu pod naslovom "U startu sebi oamakli po dodarnib 1.500 KM", U reakciji je potvrdeno da su na prvO) sjednici Vlade na Cijem ~elu je Nermin Nik~ic imenovanj clanovi Ekonomsko· socijalnog vijeca (ESV) FBiH, Komisije za administrati Vila pitanja i Komisije za rjesav.anje s13tusnih pitanja clanova Vlade i njibovih savjetni h, SIO j e predvideno Poslovnikom 0 cadu Vlade.

-Imenovanje ovih komisifa, budu6 da se jos nisu ni sastale, ne znac; da njihovi i':lanovi osrvaruju prinadJe7.nosci 0 kojima se u pomenuoom napisu govori. 0 tome Ce se odlu.ci vali u narednom perioduo S to se tieefinansiranja ca· da ESV -a, vee je u Prij edIogu budZeta FEill za OVCl godin u predvideno znaCaj no umauje' oje sredstava, i pored toga 'Ito je izmjenom Sporazuma 0 ESV·u od 24. feb= 2Oll.godine doolo do pove6mja broj.

Vlada FBiH: Slijedeadi/lke a pfinarJletnaslima njegovihclanova (sa IS na 21).

Umjesto ranijih 300.000 KM, za rad ovog tripanitnog tij ela u budi.etu za ovu godinu je predvideno \90.000 KM, sw ni u kakvoj racunici ne znad da naknada po clanu ESV·3 moze iZDosi ti 1.000 KM. Uostalom, konacnu odluku 0 tome da Ii cd u kojem iznosu ove naknade biti i splaCivane donijet Ce ESV i VI3da FB ill - kai.e se u reagi· canju upu6enom iz Vladinog u reda za odnose s ja vnoseu.

premiier Nermin Nikilic ponovio je da je ovakav budfet predlozila srara Vlada i da niie bilo vremena za njegove prornjene, Priznao je da prijeri narusavanju fiskalne ravnoteze budzeta od oko pola rriilijarde KM.

- Ovo SlO narn se nudi ne predstavlja put u boliu buducnost, vee resrrik ri vni budzet bez socijalnog pokrica. Predvideni prihodi od poreza bazirani su Q3 uvozu i porrosnji, a ne na pokretanju proizvodnje,. nigdje nije predvideno smanjenje placa- uposlenim u Vladi, a nigdje se ne navodi ni sta Ce se dogoditi ako ne dobijemo

1"'0:8. NIlJI) novae od MMF-a .. , Sarno iz o dgovornos ti prema penzionerima i borcirna, da ne hismo bili proglaseni destruhi vcirn 3, po drz3 [ cerno predlozeni b udzer - izj a vio je na siednici Adnan Jupic iz SBB BiH.

N a koncu je budze [ usvo[en jednoglasno, a siednici j e p risusrvovalo 30 delega ta, S[Q je prosta vecina .. Oeeki vano, na siednicu nisu dosli predstavnici dva HDZ·a,a ni u Domu naroda niko jucer nije komeotirao odluku CeOtralne izborne komisije (CIK), a prema kojoj je ovaj dom nezakonito konsti ruiran 17. maWI.. S. ROZAJAC

Odgovor naseg novinara

1z. reagiranja Vlade FBiH potpuno je jasno da su navodi iz [eksra u "Dnevnom avazu" potvrdeni. U naselll teksru nijednom rijecju nije navedeno da je pri imenovanju clanova Vlade u Komisiju za adnJioistrativna pita.· nja i Komisiju za rjeilavanje s ta tusnih pi tan j a te Ekonumsko-sucijalno v'ijece FBiH prekrseD Poslovnik 0 radu Vlasle iii bilo koji zakon.

S[3vise, uz konstaraciju da je i znen adu) uce S 10 S u statusna pitanja bila medu prioritet.i rna prve sjedniee novog saziva Vlade, objaviIi smo da je za ova imenovanja postojalo uporiste stvoreno lokom mandata Vlade koju ie vodio Mustafa Mujezinovi;:. Stirn u vezi smo izracu.nali i javnos!i objektivno prezentirali cinjenice o iwosima naknada na koje imaju pravo premijer i mini· s tri, kao clanov i tih komisija i ESV-a.

Utemeljenje za [0 nalazi se i u Odluci Vlade FBill do-

nesenoj na njenoj sjednici 9. marta ove godioe, kojom se u tvrduj e nae.i n ohra.zovan ja radnih tijela· komisija, koordioacija, odbora, timova i slicno . kao i kriteriji te vi· sina novcane naknade za claoove i Slmcne i [ehoicke osohe radnih tiiela. U toj oell u.ci precizira se da ~mjeseena naknada CIanovirna radnib tijela ne moze biti vecaod visine 1,5 osno· viea za obracun place".

S obzirom n3 sadasnju visinu os novice od 330 KM, pOtpllllO je jasoo da la nal:nada moze iznosiri 495 KM. Takoder, objavili smo da treourna mjeseena naknada za Clanstvo u ESV·u iznosi 1.(100 KM. Tek trebamovidjeti hote Ii nov3 Vlada FBiH odrZati obeeanje i smanjiti te oa· knade II narednom periodu, 1:3ko navodi u svom reagiranju. Mirela KUKAN

pogJedi

Onevni avaz. nedjelja. 27. marVofujolc 2011,

5

INTERVJU Dragan Cavie, predsjednik HDZ-a BiH

nee m obn g-a

-

I

8_U"

-

Nama, kao najmal.obrojnijem narodu, odgovaraju sustav, ustavi zakoni • Ne bjezimo ni. od vanrednih izbora • Ako nema nove driavne vlade, postojecace nastaviti raditi

Razgouarao: $eadNUMANOVIC

Predsjednik HDZ·a BiH D ragan Cov j c b i 0 j e izuenaden kada smo m Ll saopcil I da ic sastanak ceriri s tranke u Mostaru u petak koincidirao s godisnjiccm prvog susreta Slobodana MiloSevi6l. i Franje Tudrnana u Karadordevu,

. Ni]e mi ni na krai pameII biJo rakvo nesto. ja sam sazvao sastanak zbcg potrebe cia siednemo i razgovaramo. Petak je bio jedini pogodan, s obzirorn na sve obveze koje irnarno > ustvrdio je Covie u razgo vor U za )lD nevn i a vaz" .

Bez Bosnjaka

DNa sastanah. S" do:i:li eelnici SNSD.a, SDS·a idua HDZ-IJ. UdruZi.IIJ $" se d",a PTot; 1) jed noga jer "lie bilo bo1njatkill predstasmiha.

- N i ie bile planirano da s i edimo s bosnjaekim strankarna Men. odranije rerete d. imam neki sporazum s Dodikom i ia sam inicirao d. nas dvojica sjednemo. S obzirom na to d. sa· da imruno hrvaLSki bIoI:., nisam zelio i mad SUSrel bez Lj ubi ca, a Dodi!:. je ond. smatrao da If·

neOla za.u)ere

- DraganCovic nikad .• seb i ne bi do pustio da sjedi s h ilo kime i prav i za vj eru proriv rreeeg. Nisam rakva osoba i ai:.o ova kriZll pre,· aste d.imenzije k.ada se viSe ne mo~e' kon trolirnti, tada ja sigllrno ni sam n i lider n.i Ii ak melni poli Ii ~ar, j er u m.· kVQU1_ necemu ne zelim ucestvovati • tvrdi Covle.

eiJa pozvad Basi.ca, Mi eerna, i to je mo;a obv~<;a, razgovorati i s liderima bosnjackih ,tranaka. Vee smIa 6J irnati sasmoak s predsjednikom SBa SiR Ho&-li. se stvoriti ambijent da ponovo sjednemo zajedno, i bosnjacki i. srpski i hrvalski pre<islavnici,

vidieteemo. .

OS kojim slrankIJmIJ neCete rozgovarm:ii

- N e bib rekao da im3 tAk v i h s [ra nab, Svaka ko,

ne priZnaJemO nouu Uladu FBiH

Cavit: Nije HOZ, l1ego SOP prag/asia samoupravu

. Kada [e Federaciia U pitanju, mi imarno pet minisrara i on i su (0 i sa da, rade, i m aj u 0 ba veze, zakl eli su se da c. stititi ustavni poredak, CIl( irn je dao UI pro avo svojorn odlukom otprije nekoliko dana.,

Mi prema novoj vlasti u FBiH nernamo nikakvu odgovornost i na,i duznosnici imaju naputak da ne priznaiu tu vlasr, ne kornunicirajus njorn, c·ime imarno nek 11 vrstu prsvne anarhij e, kOla n ije n ikako do bra i u SVaStll moze prerasti, Ako neko irna pra "0 krni ti USI"", kako je SDP uradio sa svoiorn sarncupravorn, ko mote sprijeciti druge d. odgovore.

Kada ie HDZ u pitaniu, mi cemo sve svoie po teze vuCi na temelj i m a us ta va i za kona u Bi H • kale Covie.

necemo s anima koji danas grubo vrijedaju slav hrvatskog naroda u BiH, ruse ustavni poredak FBiH, negiraju odluke drzavnih organa, poput Centralnog izbornog povierenstva, .. Tko re bi ti ti s koj ima cemo razgcvarati, vidjet cemo Ll naredo ih desetak dan a. S igu ran sam da ima prosrora za sve one koii vole evropsku BiH, drzavu tri ravnopravna narcda i s vih ravnopra vnih gradana

Ova samo"alja SDP·a i njihova svojevrsna ),,58n1Qnpra v,a~' odgov3ra ono; razin i hrv'lske samouprave ad prije 10 godina Slime SIO lie P rem. o!'!oj iOnlO· upravi d;elovalo i tenkovim.," prem. ovoj medUnarodna zaj edoiea "mudro" ~uti. Ako srvari vrlo b!7'.Q ne budLl korigirnne, bi t re r.sko pOl vi ti bilo hkve dogo"ore,

Vise izlaza

o H ocele Ii G bnOfJiri ;_)H erceg-B'osnu "'?

• Ne' To SigLlfnO ne' Nama, kao najmalobroj n i jem na· rodu, odgovaraj u SUStAV, USIa" i zakoni, rna koliko nekim odredbarna b i.l i nezadovol j n i.

o Je Ii .izlIJz II fJIJ"red"im izborima?

• Izlaza ima viS., Trebamo "idjeti U<O je raj, u skladu s LlStllvima i zakoni.rna, ko mo.Zc prog]asiti nove izbore. Da;e 10 defininn 0, mine bis;ffiO b ili u ovak YO j si ruaci j i.

Lito 0, ne b ;eZim n i od novih izbora, ali samo da vi· dimo ko je laj ,ko ce reCi da se ide u lO.

Ponouomi grUele zatuorom

- Na daD I L lIavnja, prjje 10 godina, prvi pu ~ s. m otiilao u Sud BiH da bzem da nisam kriv. Tr~balo je to godina da se dokaze wsw sam rekao. Preii vio sam na;m on struozoi je opmibe, podmeUlnja, v1"ii~danja, ali su sve tuib e proti v mene pal e, .. Nik.da nisam do~ivio niti

ispriku onlh koji su sve (Q m.oodrn]i.

Zadn; ih eetiricpe( m;eseci .alj u mi poruke da oe se sve ponoviti. Toga se ne bojim. AJi neka se bo;e oni ko;i Salju poruke. Kad" tad oe pre<! pr.a· vnom drlavom odgovarali za svoje posmpke • istiee lider HDZ·aBiH.

Li.

0. Izgled4 do, SmO " pm-pozicij;_ Nema =nrednih izbora,a olast se ne moie kQ»"'iitlruirati na driavnom nivorl~

- Vlast se mora uspostaviri i nesto raditi, . Aka rnognemo postici dogovor, ima; cemo novu drza vn u v ladu, ako ne, ostaje ova posroieca u rehuiekom rn.nd.w, Ali j on. mo· rn neSto radi Ii! Izgu bili sma prmekle celirl gpdine. lzgubili sma i ovo vrijeme od izbora naovflmo~ sada :se 10 vise ne smij e dopusti-

SIO se ~as rire, to" kom ovog Ii edna bi t ee zakazane skupstine u preosrnlim fup. .oijamai izab!1lno rukovod,tvo,. re dele" gati za Dom naroda FBiH. Svi znamo ka. ko su pro5li HDZ i hrvalski narod u nekim kamo.nim. poput Tuzlanskog'i Z.· padnohercego· v.ckog. N aravno, j mi rem 0. se isto po· ila_Sati.

0. lpok ;mate pritiske ";z baze" do $8 roaktivira~Herag~Bosna'~.

- Da. To je jasno.

Mi vidimo da nismo u pozicij,i izabrllrj svoje predsravnike .. Cak i da se 100 POSIO ujedi!!i· mo, neko drugi ce doc; i kaz.1ti ni j eto ta j, 0 vo j e vas pre d,SLavn i k. Ali, i pored volje ve6.ue br· yalskog narod,a, dok sam ja na

eelu HDZ·a BiR i dok o.vakav HDZ BiH s ovakvim mkovodstvom im. ovakvu po· tpom brvarskog naroda, to se nece des; [i. Mi cerno se

po nasa ti is!:. I i uti va na leme· I ju u Stava i zako n a.

Lii:nosl dana

- -

Safet Susie

pap810ui ,lma)BUi"

suslceva trenerska karijera mogla bi kulminirati upravo na kormilu driavnog tima

Sanse Bosne i Hercegovine da se plasira na zavrsnicu kcntinentalnog prvenstva sasvirn su realne n akon juce rasnie pobjede nad Rumunijorn. Ova] triiumf, osim tri boda, donie je jo~ nekoliko velikih pluseva, Pokazalo se da ek I pa im a karak ter, da prirnlieni gol ne dovodi

nerninovno do rasula kao roliko puta prije re da rnozemo srnoci snage i za pr-

eckret, ..

Safe! S usi c ocigledn 0 je dobra pripremio svoj u m orncad, j tak tick i i ps iholoski, Povjerenje koje je ukazao M,isimovicu, eija se kar· ijera opasno uzdrmala, ovaj mu je uzvrario odlicnom igrom. 1 dugo ueuvjedjivi Ibisevic dao je svoj golgelerski dopr in os, a maIer j e, va· Ij da, nakon po b j edonosnog

gola, mzbio i DZck.Q.

S niima trojicom.jakime kao nekada, BiR maze daleko da dogura, Kompozicijam rima i igre Safer Su!iic pokazao je da bi njegova IIenerska karijera upravo 113 kormil u reprezentaci j e megla do~i"; eli zvjezdan e trenutke,

Rurnuni su !IlU svoiedob no 0 rvorili veli ku igracku scenu kada im ie 1977. u Bukurestu zabio tri reprezentativna gola. Volieli bismo d. selekrorski trijumf nad istim protivnikom j niemu i njegovim ,,zmajevima" rasiri krila, koiima ce doleprsati sve do Ukrajine i Polj ske naredne go dine.

Safel Susie Pape rodeo je

13. aprila 1955, godine u Zavidovitima. BlistavlI igrackll kariieru provw je u Saralevn i funcuskom Pari Sen Zer· menu U2 54 n as rupa u repre· zeDlacij i J IIgos1avij e. J. R.

Pred okoncanje sudenja Perisieu

D)elimlCnO SHlnula OZnaHa 18100Sl1 U SIUCa)U "MIIOSeUiC"

Pre [res nov i ieee da vsi da ce u ponedie·

Haskog tribunal. pri· l;ak biti pozna to sa

byaLilo je zahrjev kojeg dokumenra je

TIlZilaitvll da bude ski· sada skinuta oznaka

nuro oznaka pOl'jerlji- lajnosli.

vosti s po;edinih doku· Sara;evsh TV I ie

menata irranskripa La j a v j 1 a da je suds k 0

koj i su predati u tokll i vii e& skin ulo oznaku

dokaznog poS[upka Pl' . ra;nosti sa dokume·

otiY.~,n~~omCil.a Je/acic: nat. Vrbovnog sa-

Pe.n~!ca, I.a v II a dop ,. Odrelleni vie 13 odbrane SR J U·

.,nik Smell Hag~: .. dakumenli gosla v ij:? !e da s':

Portparol Haskog medu n)!m' nala.z!

tribunala Nerma Jelacic izja· veliki broj dokaza koje je v i I a je da je Pretres no vi; ece B i H trazila 0 d Haskog tfi· skinulo oznaku rnjnos[i s bunala kako bi ih prila~ila

odreden ib dokll.menala k.o· u tuzbi prol.iv Srbije pred

ji su koristeni u predmeru Medunarodnim sudom pro

"Slobodan Milosevic", d.o· avde u Hagu.

spec

• U Travniku ;e iucer odriana sjednica Zupanijskog odbora HDZ-a BiH u pr(l~irenom sasta"u. Predsjednik stranke Dragan Covi{;e Clan.oveZupanijskug odb.ora. i funkciouere stran.ke koii obnasaju duinosti ua svirn ni· voima vlasti i:nformirao ~s aktivn.ostima koje se podlJzimaju, kako bi se 'spri;ecila neUS(;lVna i neJegalna vIa· st u FBiH da donosl bilo kakve odluke". K. K.

8ta drugi pisu

Oslikava papu/arne IikTlVe

Zadranin izraduje neobicne plsanlce

SaharZada i JadranMa KosOr na )a)ima

ZA.DARSKI LIST

Zadranin Albert Spar posljedniu godinu posvetio se izradi naineobicniiih pisanica. Za svoi 110· vi hobi roliko je zapeo da ie do sada izradio vise od h il jad u razlici tih jaj a. Mari vi su razlici ti, ad morskih, uobicajeno sarenih, do pisanica s politickim i likovirna iz crtica,

Kako pise "Zadarski list", rnedu pisanicama se mogu naci jaja s li-

k 0 m S eh erzade, za tim h rva rs ke prernijerke [adranke Koser, Paje Parka i drugih popularnih likova, Pisanice ie izradivao Old upotriiebljenih jaja liiepeci .ljuske.

Osim pisaniea, Sparova kuca p un a je i neob i c nih fig urica, kao i makera brodova koje izraduje od razlicitih predmeta koje drugi ljudi smatraju orpadorn, od skoljki, algi i spuzvi do cepova od plum i kamencida,

Tvrdi da ce biti .pravedan'

BiUSi clan Hlu-HluH-Hlana U utrciza gradOnacelniHa I Dm1!J~'1Ik1i11

Amerikanac Dzon Pol Rodzers (Iohn Paul Rogers) s Floride, bivsi cla.n Kju-klux-klana, kandidira se za gradonacenika Lake Walesa i rvrdi kako ce biti ~pravedan" jer nikada nije narusio neciia prava,

Kri ticari rna koj i ga osu (Ill ju jer je bio II rasisieko] grupi pozna [OJ po nasiluiekorn pcnasanju, porucuje da [e bio i u izvidacirna, a za !O ga niko ne pita. Tvrdi da je napusrio grupu Grand Dragon prije 30 gQdina, pise Daily Mail.

- Bio sam protiv kornunizma, proriv droge i za drzavu, aako [Q

znaci da sarn bio u krivu, onda iesam > rekao je dernokrat Rodfers,

Porezna uprava a prlhodlrna gradana

UO)UOdanin m)eSeCnO ZaradU)&134.000 BUra

r:7FFit r.:.u.w

Najbogariji Covjek u Vojvodini je diplornirani ekonom ista iz Novog Sada, eiji je proslogodisnji prihod iznosio cak 166,6 rniliona din ara ili oko 1,6 miliona eura, navodi se u inforrnaciji Regionalnog centra Porezne uprave Srbije u Novom Sadu. Prema ovoi informaciji, najbogatiji coviek Voivodine ie mjesecno zaradivao vise ad 134.000 eura,

Na drugom mjesLU je preduzemik iz Sremske Mirrovice koji je imao prihod od 55,6 miliona dinara (oko 536 . .700 eura), dok trece i

NQvi Sad:' EkOfiomisla fiiJjbogiJliji cervrro miesto dijele komercijalista iz Zrenjanina i inzinjer iz Pelrovaradina, koji 8U prosie godine zaradili nclro viSe ad 30 miliona d.inara (oko 290.400 eura).

6

Dnevni avaz. nelljelja, mozai k 27. m~rtloZujilk 2011.

Meteorolozi predvldaiu proliece uz smje

bile pune Sarajlija koie susetale po gradu ili lIZ kafu s drusrvorn procaskaIi u nekoi od osuneanih liemih basri.

MOOutim, prema naiavama meteorolcga, vee danas poslije podne serae; b i suncane naoeale mogli zamijeniti kisobranirna

Iako bid nevus tem pera lura, makar kads je rij<i a Sarajevu, Ifebala cstati relari vno visoka za

Vee danas poslije podne ocekuje se naoblacenle s kisorn

Iako prvi dan proljeca koii su gradani BiH proveli u zirnsko] opremi niie obeeavao skori porast temperarura, u vecini diielova nase zemlj e posliednjih dva-tri dana ipak je pre- 0'1 lada valo suneano vriieme,

Mnogi S u, nara vno, I ij epe dan e iskoristili uzivajuCi u prircdi, ali i u gradskirn ljernirn bastarna,

One su jurer II prijestonici BiH

avo doba godiae, Sarajevo, ali i vecinu drugih gradova BiH u poslijepodnevnirn satima naivierovarnije Ce osvieziri kisa,

U glavnorn gradu iutamja Ie· mperarura Ce se kretati izrnedu tri i devet stepeni, a najvisa dnevna izmOOu 15 i 19. U~ kisu se oeekuje i slab do u m jerea vjetar zapadnog i sieverozapadnog smiera, S. R. - A. D!I.

"Vecer Kur'ana" u SVicarskoj okupila .2.000 Bosnjaka

BiUSi ludbaler Gruene zuezde prihuatio i~am

Nenad Jevtlc u okvim svecane ceremonije prihvatio ime Jusuf

Na tradicionalnoj rnanifesraciii ~VeCer Kur'ana", odrzanoi protekle sedmice u sviearskcm gradu Zofingenu, koj a je okupila najerninenmije hafize svijeta, pled oko 2.000 okupljenih ljudi, uglavnorn Bosnjaka, islam je primio bi~i fudbaler FK Crven a zvezda iz Beograda Nenad I evric, koji je u okviru sveeane ceo remonije prihvatio ime jusuf

Ovu vijest prenio nam je hafiz Emin ef, Tucovic iz Mosrara, koii je zaiedno s hafizirna Harunorn Efend.icem, Camilom Hajdarevicem i Sabahudi.!lom Skejicem na iJ"ad icio!laJ nom u een j u Kur'ana

u Zofingenu zasrupao BiH.

- NeD ad, od nosn a I usu f, rekao je da [e motivacija njegovog prelaska na islam u tome sto [e nekolika pUla proueio Kur'o.!! koji je na o i ega d j elov 00 i nspiri.rnj u 6e _ Kaze da je zelio da pred velik i m b co j em

Ijudi izgovori sehadet, Dodao je i ds je njegova savjest pctpuno mirna i sretan je SIO p ripada islarnsko] vjeri • k azao u a m je hafiz T u covic.

luaee, Jevtic je !re[!u[!)o fudba.

Iski menadz.e.r, a zivi i radi u SvicaIskoj. A. DII_

moza i k Dne,ni,avaz, nedlelja, 27 marVolujak 2011_

nu kisB i sunca

Sarajevo juter Ljelne baste se potele praznili lek u poslijepadnevnim salima (F'~: F. 1'0<0)

Mostar bez sunca

P rerna vrernensko j prcgnozi, prvi dani prolieca u gradu na Neretvi neee biti suneani, U glavno ra ce preovladavati oblacno vriieme, pracenc slabom do umierenomkisom,

Razvedravanje se predvida tek krajem sedmice, Dnevne temperature kretat e.: se od 16 do 19 srepeni,

Moslar: Juterasanji prlzor u gradu na NereM

Pocelo Ijetno racunanie vremena

HlzlUMe Dumlerene ZI sat unaurjjed

Ljetno racunanje vremena pocelo je od danas pornjeranjem kazaljki za jedan sat unapriied, odnosno vrijeme je u dva sata pornjereno na rri.

Ova ie simko rasprostranjeni 51 uzbeni vremenski sistem u koiem se tokom lietnih mieseci kazaljke prebacuiu obienoza jedan sal unaprijed u odaosu na

mjesno standardno vrijeme,

Svrha je bolia uskladenost izmedu sari dnevnoga svietla re radnog vremena i skolske nastave, Tako, umiesto ranoiutsmj eg dnevnog svjerla, za vriieme kojeg vecina ljudi joS spava, os taje sa I dnevnog svi e tla vise za vecernie aktivnosti, pro enijela ie Fena.

D8 II SI.Bsnan naualam Orod8)DOm m.lesluttuPI1l De 01 un OR.ollllo, nlsl.8 nazouUe nas na SllladeCe .oroJ'eu·e 18lelona: 0332813 IIID&1731406

Sta kafu poznati

B;iiim. Dalibor Matanic Reillame oSigUraUajU linu egzistenCi)U

- Reklame osiguravaiu finu egzistenciju, a u isto 8\1 vriieme cdlicna vjezba, [ako puna vjezbaS s novim rehni~"~III!li.' kama. Meni je ta] sviiet kornercijalnih reklarna puno Cisci Malani6: nego sviiet Iosih sapunica u kojirna se nesro "10 bi rreOdlicna vjeiba bala biti drarnska vrijednost vodi u neki nerealan rok,

(Rdirelj za "Jman,ji list")

Marija Boric

niliole TeSleSe S)etim lIad nestane strtlle

Divirn Be Nikcli Tesli zato sto dclazi iz male sredine, iz Smitjana Tarno 8U zaprezna kola bila napredna tehnologija U 10 vriierne, a on se usudio biti drugaciii i do- ... L__---'""'_ sljedan svojim idejama, makar neshvacen u svojoj oko- Baric:

lim. Sierim ga se svaki put kad nestane srruie, Mala

(Glumica za "Glorij,,") sredina

Diejms Foli

Gibama Dollrenuta

i u araDSliom sunetu

Proreklih 2S do 30 godina u svijetu obiljezeno je revolucijama koje su bile usmjerene na uvodenje i jacallje _L..._-"-"''-----''_ dernckratije u Evropi nakon propasri komunizma, Ar" apski svijet je nekako ostao izoliran od tih gibanja, ali bi- 10· je sasvim jasno cia ce se u nekorn trenutku i ovdje pok re II uti li proces 1. (Dip/I)"'''''' za "],,lQf'Ilji lis' ")

S~ t k v d ~ 'iii 033/281·393

a azu u naro u ~ 16da~cija@avaz.ba

Jaoanci i SIOUenCi

- Pa Iako ie 1 apancima za sesr dana popraviti unisteni autoput kad za izvodace radova nisu izabrali Slcvence kao mi. Ne zna se korne se rnanje zuri, iii njima iii nasim vlasrodrscima koii im daju poslove, (Gila/flO Edin N. iz Sarajeoa}

Vremenska prognoza 19.3.2011_

VRIJEME DANAS

umJereno oblacno

Ocekuie se urniereno do prerezno oblaeno vrijeme, U drugoj polovini dana mjesri-

rn icno u Bosni ce pasti i ma- 10 kise .. Vjetar slab do urnjere-

ne j acine, pri j e po cine zapadnog i s jeveroza padnog s m j era, a pos Ii j e pcdne zapadnog i jugozapadnog. jutarnja temperatura zraka uglavnom izrnedu 3 i 9, a najvisa duevna izmedu 14 i 19 stepeni,

18 PANJ_A

LUKA .i

..

ZE .. , c .... '7.

SARAJEVO 16

18

N~UM 19

NEDJEUA

2iJ.12(]11.

JtJT~E reMFElU.iUR~ od 5'C do 12'C DNEVNE' TEMPERATURE 00. 9't do 16'C

PONEDJEL'

UTORAK

<27.3,:2(1".

.m AWlJE TEMPi:M'TlJRE od3'C do 9'C

[INew.lE;l1:"'P.ERA~E od 14'C dul9"C

aa.a. 21Ht_

JutAArtJlC T~"'PE:RoI!:T\JRe od3'C do 10'C ONEVN:E Irt.tPrnA.RJRE od 11'C do 16'C

BIOMITEOROLOSKA PROGNOZA _

DceKuju se nesto ugodnije blometsorouske priliks U odnosu na prvi dan vikeno a. s 0 bzl ro m na to dace do c i do paca temp s ratu ra, pa eei oslst sp arine biti slabije lzrazen Povremene smetnje u vidu glavobolje, nervozs i dekoncentracije osjetljMm osobama moze ulrokovat promjenljivo vrijsme i povecana obiacnosl praeena slabijim padavinama,

Grad Sarajevo 27,.3.2011,

Izla"k 06_38 1,11'3k 252

lilla<ak 1807 lilla<Jk 12,17

Srbijanska ministrica potvrduje

SrbUa zatraiila izruCenJe Oiuiaha

Minisrarstvo pravde Srbije upurilo je nadleznirn austriiskim tijelima molbu za izrucen]e bivseg generala Armije BiH J ovana Di vjaka, izjavila je Tanjugu u subotu rninistrica pravde Snczana Malovic.

Ona j e, kako p renosi Fena, precizirala da je zah tiev za Di viakovo izrueenje Srbija uputila prije vi~e od 10 dana. OCekuje da ce ruzilastva Srbije i Bosne i Hercegovina uskoro postici dogovor u vezi s porpisivaniem sporazurna a ustupaniu dokaza.

- Potpisivanje takvcg sparazuma kljucni je korak ka una" predenj u saradnje u pogledu procesuiranja predrneta ratnih zlocina, a samim tim i usposravlianja pornirenja u reo giji - israkla je Malovit.

Srbijanski ruzilac za ratne zlccine Vladimir Vukcevic dostavio ie Ministarstvu pravde dokumentaciiu neophodnu za podnosenje zahtjeva za izrucenje,

Upozorenje Nebojse Radmanovica

Do Iietabez driaune ulasti!

Politicka i instirucicnalna kriza u FBiH, koju je prouzrokovao SDP neustavnim forrnirarijern vlasti, bez vodecih hrvatskih partija, prerasla ie u pravu anarhiiu u tom entiretu, a njene posljedice cgledat ce se u [orne da BiH, najvjerovatnije, v last nece dobi ti do [j eta, izjavio i e preds jeda v a j udi Predsjednistva BiH Nebojsa Radrnanovic,

- Lideri vodecih politickih parrija ponovo moraju da sjednu za sto, pod uslovorn da Zlatko Lagumdziia odusrane od svog neustavnog plana, U prorivnorn, siruacija ee postati nerjesiva - rekao je Radmanovic za beogradske ,Nceernje novosti",

SarajHje (ne) pornatu Japanu

prihUDlieno 240 HJIl!

Humanitarna akcija prikupl jan j a novcane pomoe; za narod Japana odrZana j e jucer i prekjucer ispred sarajevske Katedrale. Akciju je Or· gallizirao D em okra tsk i omla dinski pokIer, a os" i m novca, gradani su mog[i napisati i pismo suosjec3nja koje ce biti dos ray I j enD japanskoj ambasadi,

- Odziv je veoma s,lab, sakupili smo sarno 240 KM .. Mislirn da bi vise gradana rrebaJo \!cestvovati u ovoi akeiji, jer ie i Japan llama pomagao kad nam je bilo teSko " rekla nam je Anida Hod,,!";, jedna

od aktivistica ovog pokreta. M. G.

Vanredni kongres Nase stranke

Treci DOlitichi Dut

Dennis Gratz novi je predsjednik Nase srranke, odluceno je u subotu na Vanrednom kongresu u Saraievu.

Ovim izborom, kao i JUGer oddanim kongresom, Nab srranka feli pokazati da je osna.zena i spremna ponuditi alter· nalivu IrenUtnoj situaciji u BiH, istaklo je rukovodstvo stranke na konferenciji za novinare nakon zasjedanja.

- Pozivamo i sve ostale stranke da nam se pridruze, da z.a.jedno formira.mo "treCi blok~, blok koji ce izvuCi ovu;:e· mlju iz krize - kazao je Gratz, prenos! Fena.

Na Kongresu je, predstavlien. i dokumem "DruSrveni dogovor 0 BiH" "free; PUt" ko;i idemificira uzrokeove, za Bill, Ilepovoljne poliricke, socijalne, ekonomske i druge situaciie i nudi rjeknje.

spec

• "Pogledaj u zivot" naziv je manifeslacije kojom je jucer u Gorazdu obiljezen Svjelski dan narcisa,

U organizaeiji Udruienja uboljelih od karcinoma. dojke i drugi h malignih obol jenj a "Biser" iz Gow:da i Udrut.ellja "Aska" iz ViEegrada mkom manifestacije prikupljana SIl i sredstava za lijeCenjeeetiri tclko o1mljele osok

8

Onevniavaz,nsdjslja, t erne 27., mall!oiujak 2011.

"Avaz" saznaje

lza kulisa aktuelnih politicki'h desavania

o Dz·cr u S udr z ~e

se u led stra ?I

Postoje trio opeile oblika saradnje, a jedna od njih je formiranje jedne partije, potvrdio lvanic • Za Cavica najveci problem zbunjujuca pozicija SDS·a

U RS se vode intenzivni razgo vori u vezi sob j edin javanjern opozicije, a nije iskljuceno da nekoliko vecih opozicicnih stranaka fermiraju porpuno novu politicku partiju kao pravni subjekt, otkrio je jucer za "Avaz" liderPDP-a Mladen Ivanic,

Ivanic je porvrdio stran ke medusobno govaraju vee izvjes vrijeme, ali da jos ni-

su kon kreti zirani ob liei sara d n j e.

- Posroje tri opcije.jedna je pravljenje koalicije i utvrdivanje zajednickih kandidata za nacelnike

opstina, a druga je formiranie zajedniekih lista Treea je furmiranje jedne partiie, kao potpuno novog pravnog su biekta - naglasio je Ivanic, ponovi vSi raniji stay cia j e Db jedinia vanje opoziciie u RS neophodno,

- 0 svemu cemo inrenzivno

!6a11eia IIr'iza od rata do danas

razgovara ti narednih sedmica i mieseci, medutirn, PDP najprije treba zavrsiti vlastite izbore 14. rnaja - dodao je on.

Ni za predsjednika Dp·.

D ragan a Ca v ica nema di leme da ce se opoziciig objediniti, Medutim, za Cavica je najveci problem "zbunjujuCa pozicija" SDS-a.

• SDS ie u koaliciii sa SNSD-om na drzavnom nivou, napravili su koaliciiu i u Doboin, a upravo sam cuo da to isto rade i 1.1 Pmjavoru. Otvara se piIlIIIje cia Ii je realao oeekived da SDS bude na stran i opozicioneg bloka- kaie Cav;c.

Generalni sekretar SDS".

Dragan Cuzulan, pak, kale cia od udruzivania opozicije nece biti nista ukoliko problemi budu "unaprijed makrirani" na nacin kako ih gleda Cavi':.

Blok unrauesnleera

" S OS j05 ni od jedne stranke zvanieno nije dobio informaciju sta su n] ihovi cili evi i namjere, Ako [0 zaista bude prica 0 istinskorn dielovanju opozicije, mi srno zainteresovani - porucuie Cuzulan,

Prvi korak ka Db jediniavanju opozicicnog bloka u RS vee su napravili ultradesnieari, radikali i S rpska napredna straaka, ko j i su u petak u Banjoi Luci ozvaniCili pocetak formiran j a nove zajednicke srranke. A. SISIC

Nakon teksta 0 srebrenickom prognaniku

Ca vic srnatra da se, zbcg krize u formiraniu dr'".tavne vlasti i problema s fOO=mom, BiH nalazi u naitcioj usra vnaprav!loj si ruaeiji od

zavrsetka ram do danas,

• M&e se lako dogoditi cia Savjet minisrara u rehni&om IIllIIldaru doCek.a naredne izbo.. rei Pariamem Bill se mok lor

C!anice "Karneo!a" kod reisa Cerica

lraze prauo Da porOdiCDi liDot

Reisu-l·ulema dr. Musm· fa Cerie primio je jueer Clan· ice Kulrumog cen!fa "Karne· 01" iz Zenice. One suga obavi j es tile 0 krienju OS!) oVDOg Ijudskog prava, a [0 je pCllVO na zajedniCki porodiclli ZiVOI.

Nairne, njihov; mu2evi su od vojeni od njih i nj ihove dje· ce pod sumnjom da predst.· vljaju. prijetnju za oacionalnu sigumrnH Bill. MedII tim, suprugama nisu dostupne bilo kakve infurmacije 0 dokazima za navodnu. krivicu.

- Clauice "Karneola" su

pozvale reisu-J·ulemu cia posjeti ovajcenlar Il Zenici, kako bi se demljnije upoznao 0 proble· mirna supruga 5ji Sll muZevi deportovani i. neki oct n jih za· dr1ani u Imigracionom cenrru u Luka.vici bez obrazloZenja 0 njihovoj krivici. To traje viSe ad sest mjeseci, SlO je proruzako· nita. Reisu-I-u1ema je sasiuSao "lanice "Karneola~ i obeCao cia ce se pozabaviri tim proble· mom; vidjeti na koji nacin se mogu za5tititi njihova Ijudska prava - kale se II. saopCenju ko· je prenosi Mina.

nstituiseti, ali Ce biti bez kvalifikacione veeine .i kao takav ne&; moo izabrati ni svoje rukovodscvo, a kamoJi §avjet minisrara " UpOzo.ava Cavif.

MnOgi zele DOmOCi BelltiCU

Nakon teksl1l u "Dnevnom avazu« 0 sudbini Zahida Bektica, koii je zbog duga od 611 maraka za RTV !aksu, mada nema uopce signala BHT"a i FIVa, Cak najavio i samoubisrvo, jer nema novca da plati taj izIlOS, sa sv.ih strana svijera javljaju se ljudi koji .Zele pomo6i ovom covjeku.

" Prijc sam plakao od tu· ge, a sada od s rete s to vidi m

da jos ima dobrih ljudi - ka· zao nam je Zahid,

Zahid Behie je progna· nik iz S rebrenlce, bivsi ru dar rudnika Sase, a danas stanovnik i tbjeglickog naselj a IWljeva kod Graeanicc. Niegova supruga Hajra ie sreani bo les ni k. U ra ru s u izgub iii sina jedinca Scnada. Zive od invalidnine koja iz.nosi 367 KM. H. C.

teme

Dn evai avaz, nedjelja. 27. martloluj3k 2011.

Spisak Dokumentaci.onog centra RS (4)

za zi C-ne te et han-tare G

"Avaz" objavljuje

-

I

. -,---_,1;,"1-""'9

_ ..... _IIO'.,._ _ .. ,_ .. _

",,--~ .. , ..... _. -- ... _",._ .. _.._- ...

1III .. '_'''''''_,Ii,,..ItJ".eM ............ · ....... Ii_

.-

...... ---' .. _. ......,',.~~

_ .... -._-. .... _--, ...,iiICIra.t • .,..__,...,.

-- -

iI';iiiI'iI' ~, ..

__ .!oo_,"',_

Predsjednik .Klaba spasavalaca 2000" privoden, jer je tokom rata, navodno, pomagao Srbima da napuste Sarajevo

N a spisku "IZ-VQcli iz krivicnih prijava optuzenih za tame zlocine u BiH 1992· 1995", koji je tokorn 2001. i 2002. godine sasravio Dokumentacioni centar RS za is" rraii van [e ratnih zlocina, nalazi s e i P "saga G rbo ,. predsjed n ik sara j evskog "K! uba spasavalaca ZOO 0".

Ova] celni covjek humanirarne asociiacije spasavalaca svojevrerneno je bio optufivan z .. pomaganie Srbim a tokorn rata dol napuste Sarajevo.

Prijetnjesmrcu

• Bezbjedniaci Arrniie RBiH privodili su me i priietili mi smrcu da priznarn d a sam prevod ic S r be iz Sa" rajeva -na Pale, Imam i riesenie da mi se cduzima puma isprava, Sve je palo za vrecu b rasna i tuzba je povucena. Imam i svjedcke. Sta ovi spiskovi sada znace, da morarn biezati u Honduras - pi ta se Grbo i dodaj e da bi cdgovor na spiskove trebala biti kolektivna ruzba protivRS.

Zbog velikog interesiranj a [avnosti, "A wd' nasta v lia objavljivati spisak Dokurnentacionog centra RS, na kojern se nalazi oko 3.500 Ijudi, uglavnorn pripadnika Arrnije RBiH i HVO·a ;2 cijeIe BiH. Danas obiavljujemo prezimena koja pocinju slovomDi,E,FiG

N a pisku su: D7.aferovie Enver, Dz.fic (Mus13fa) Mensm, D;;.afi e N urdio,. D;;.afi e Sej .d, mafo (lbrahim) Aliia, Dtamhe· govic D ino, DZananovic (Re!id) Ncrfid, Dzananovic SeMd, Ozani': (Zuhdo) Fabrudin, 07.anie Azem, Ohnit NeM.ad, Otanie Nurija, Ozanic Salcin, Dianic Zulro, Oz.nko (Beg) Esad, Oz~bo (Himzo) Rahman, Dzebo (Rahman) Dzevad, Dzebo Samir, DzeJilovie

(Hamed) MiLa, meli 101';0 Musrafa, D~id.it Zeljko, Dzijan 1"1- ca, Dzind ric Damir, Dtinio (Petar) Bl.10, D2inic Zdravko, Dzino 5""0, Dzipa Esse, Ozoi;e Pavo, D,onl;c (Sallh) SeD "hid, Dzubur (Osman) Hasan, Dzubur (Ramo) Rasirn, Dznrdo (Mujo) Bajro, Ebo Samir, Efe, n die (Besim) M lira" Ere nd i C Harned, Efen die Hasan, Ere" odic H adzo, Ere 0 die Murat, Ek n ie Kerno, Elezovi e Hai rudin, El~zovie Sabina, Elezovie Sabrin, Elie (Ramo) Ekrem, D;;elilov ie (S"li b) Mustafa, Ernkic (Alio) Hairo, Ernkic Midhut, Emkio Najlo, Emkic Rami~, Emkit D.ievad, Emu~i{:

Hamid, Emusie Muharem, Emu.it N useet,

Emu,i" Rifet,. Ere. (Zlatko) Oalll;r, Ere! (Zl"'ko) Dragan, Ere;; Br.nko, Ereiz Cilija) Mato, Ereiz (lliia) Stipe, Er-eiz (Duro) Iliia, FaCie (Hasib) Ahmed, Fazl"gic (Semsudin) Hat;s, Fa,logic Jas"a, Fazlic (Osman) H.irudin, F"zli" F"h.rudin, Fa.zlic G.I.ib, Fazl;e

Muh"med, Fallic Munivera, Fazlovic (Avdo) Bahri]a, Fazlovic (M uSa) Ferid, Fazlovic (Mus") Novaliia, Feiro Me" Dour, Fejzic Sullo, Feizovie H.Hd, Ferhatbegovic MUSl.f., Fiso (Fadil) Ibro, Fiso Nezir, Fiso Suljo, Filipovic (BI"2:o) Nikola, Filipovic (Blazo) Stjepan, Pilipovic (Martin) Franjo, Filipovie (Peio) 11'0, HI ipovic (Peio) Niko, Filipovid Pejo, Forie (Sejdo) Hamid, FranceSevit (Miio) Marko, Francetic Jute, FrJi.k Muame.r, Fulon (Muio) Hairudj n.

Ante Gotovina

Na spiskll su i Gasi (Alii.) Dam;r, Gasparev;e G anko) Alo· jziie, G"beliie ~evko, Gogie (Rukij") Ziiad, Gagu]" (Huska) Safcl,. Gagulic (Mehmed) Mustaf., Gagulie Taib, Gagulue Franio, Gaiie (Mii"l) .larko, GRk Cuim, Ga.kic E .. d, Gakov.ic Raroiz, G.lic Eiub, G.lvar Scoad, G311ic Eiup, Garie (Ame) Goren J Garie 1 VOJ Garte Zoran, Gave"nk. pelanovie dr. F.ari.z,

DiJektari zavada a presudi Ustavnag suda BiH

HrnJiCSralan, MaslilO 1)01

PIO RS nema nikakve mogucnosti da dobije presudu, kaze Krnjic

Direkror Federalnog zavoda PIO Zijad Kmjic izjavio je jucer za "Dnevni a vaz" da je odluka UStavnog suda BiR cia odbije apelaciju Fonda PIa RS porpuno oeekivana, Ie da nijedan sud neee donijeti drugaCi j II presudu.

FonclPIORSpu!ern US!ll" vnog suda pokusao j e primorati Fecleralni zavod da preuzme isplatu mjeseenih primania pemionera iz manjeg en Ii[eta koji su avo pravo oslVarilillFBiH.

- Veoma. ~am sret3n zbog

r---------, ovakve odJu-

ke Ustavnog sllda BiH, mada !list:) drugo nisam ni oceki vao. Pravno gledana, Fond Pia RS ne-

Kriiji(;; rna nikakve

O~ekivana mogucno~li

presuda da dobije pr-

esudu, Cat i aka se obrati Evr" ops kom slIdu za Ij uruka prava. Ovai sud clonosi odluke po pojedinaCnirn ruZbama i Fond

PIO se kao pravno lice ne moze pajaviti tamo - zakljllcrO jeKmiic.

S diUge stn.!le, Fond PIO RS, kakoje prenijela Sma, iSpoS[Qvat ce p=udu Ustavnog sllda BiH, ali ce se, ipak, obratiti Sud\! II Strazburu.

" Nismo zadovQljni isho" dom apelacije, ali neeemo smri na ovoj preslldi. N adamo se da Ce se u sljedecDj fuzj u Str· azburu razrij eSi ri ovo pi (an i e tI koris! 25.000 komnika prava iz RS - rekao je direkwr Fonda Zoran MastiJo. S. R.

Gavrankaperanovic dr, Mu ham ed, Cavran ovic (M ila n) J asmin, Gavric (Marko) Nikola, Gadzo (H u so) Senad, Gadzo (Kasim) Ramiz, Gazic (Hasan) Musafer, Ga,,;e (Ragib) Meho, Ga.zie (Redsa) Smajo, Gezo (Mustafa) Osman, Gegaj (Ahmet) M ustafa, Gegalo J ure, Gegit a usa) Holi!, Gegio Alij", Geliie Gakav) Pilj., Geljic Franjo, Gerovic Alija,

Gerovic Hasan, Gerovic Me" v ludin, Gerovic Musa, Gern" vic Ramiz, Gorovie Ramo, Genic Adem, GelOs Andrija, Geniae Noso, Oedzo (Mllstafa) Os- 01 .n, OlamoCie (~etko) h.m ill, Glasie (Began) Hairudin, GlasDOvie Zeli ko, Glasnovic Davor, Glav.selva) Hii., Olavas (Peio) Marko, Olava" Pavo, Glavi,; (Mariian) I1ija, GI."ic Ivi.ca, GI a voguz Sen ad, G la vov.ic Aliia, Gligor.ic (Simo) Slavko, GI.ogo>"ac Oamir, Gluiiie (Mebmed) Bekto, Glubakovic (Bartol) Filip, GluhakO"ic (Ma!e) Barlol, Gmi,(ovic (Mladen) Vd;mir, Gobeli,e (Abdulah) Se"aI, Gob.-

IFni.: F. f"Co} Ij;e .. (.A.hmet) Izer, Gobeliic (Mahmut) Se"~o, Gobeljio (Smajil) Mesud,. Godinjak (Ibrahim) Edhcm, Goljc (Larif) Eiub, Golic (Mahmura) Hods, Gol ic (Mus,afa) Ejub, Golio A d.; s, Golii' A vd 0, GoJ;': J 020, Golubovic (Marko) Arne, Golubovic Ilija, Gosro Salko,

Goroviaa Arne, Govrie Ili[a, G,acanlic (Senahid)Camil, Graho Dzevad, Grbic (Nezir) Hasan, Grbo Pasaga, Grebic Ahrner, Grgic (Pejo) Simo, Grgic (Tadij.) l1ii3, Grgie Edin, Grgic lIiia, Grgi" Moria"" Grub., Ante, Grubisie J uIe, Gusi;;e (Muhamed) Be" k[o, Gusic (Ibrahim) Tufo, Gul;e (Muhamed) Avdiia, Gu.iic (Sa,ij.) Meho, GuSie (Sariia) Om., S,emac, Gusie he t, Gusic MemiS, Gu;;i e Dicvod, Gu!o (Alija) R~"d, Guio Raiid, Guite (Ibran) Huso, Glldeli Mustafa, Gurdie (Atif) Nudia, Guska Jasmin, Guoie Vesna. F_ K.

(Surra titajte prezimella koja pocillju sltn>ima H; /)

Pred dolazak dijaspore u Trebinje

Masouno ODllaCMane bOSn)aClle IIUCe!

U Trebinju je u ,-----------.-=-----, su se tI kueama por-

proteklim danima i oclice Karamehme·

sedmicama ponovo dovie u naselju Gor-

doslo do masovnog ica" za[im Saliha

pljackanja bosnjackih Zubcevica II Donjem

kuea. Racli se rnahom Cicevu, Saliha Bu-

o objekdma u kojima suladzica i Muamera

vlasnici rrenumo bor- Alijagica tI Bi hOVll,

ave u i!lozemS(Vll, a, te Saliha Piriea iDe-

kako kaiu mjeslani, .".. [viSa Sinanovib u

djec je 0 "sezonskoj fl. H?dzlc: Mostacima.

kradi~ bo!injacke llnO- Ra~Q~,ari!n " K.ako sada Slva-

vine precl S3mu posje- PO/lellom ri swie, od polici·

tu dijaspore svoiim kllcama jskih organa zaisla [reba u grad\! na Trebisnjici. dignu!i ruke" kate ef.

Najvece pljacke desiJe Hod.zic. A. DII.

9

Oiakula; Svakome po zakollu Porezi

USMOrO dOBOUor o DOraUnawu

VrsiJac d uznosti direkto.3 U pea ve 23 in direktno oporezivanje (UIO) BiR Miro Dzakula izrazio ie oeekivanie cia ce vrlo brzo biti postignut dogovor 0 poravnanju duga izmedu RS i Federacije BiH.

- Misljeoja sam da svako mora dobiti 000 sto mu po zakon u pripada, jer samo tako ce sistem iedinstvencg racuna ima ti smisla - rekao je Dzakula,

Rotary seminar

IZdaSne' donaCue

Redovni godi~nji seminar za novoiza brane predsjed Dike i sekretare Rotary kl u bova odrzan je j ucer u Sarajevu, javlja Fena,

Is takn u to j e da su Ro tary k1 u b ov i proveli niz h umanitarnih akcija, od kojih se izdvaja doniranje 560 novih invali-

dsk ill kol ica u v ri j edn o·

S u od 41.000 dolara, te proiekti derniniranja Kazagl ci III i IV u vri j ednosti od 32.000 eura,

oseE u Oradaccu

Trening iZ DOduzelnistua

Misija oseE u BiH usa· radnji sa Opcinom Gradacac danas u ovom gradu organizira trening 0 osnovnim vjeilrinama po" duzetruslVa za zene s podrucja ove opC1ne.

- eilj obuke je podizanje svijesti medu sudionicama 0 potrebi ojihovog ukljuCivanja u javni zivot, te pOlrebi utjeca· nja na kreiranje polidke - priopceno je iz OSeEovog ureda u Tuzli.

Srebrenica prellOgraniCni orogram

Udruzenje "Prijatelji Srebrenice" implememira prekograni~ni program "Vvoil:enje odrzivih modela predurerni~tva kao podrlka ekonomskom I3ZVOjU u zapad.noj Srbiji i istocnoj BiH", u saradnji s nevladinom organizacijom ))Forca'~' iz Pozege u RS, javlja Fena. U projekl su ukljucetli srednjo~!<olski centri iz

S rebren ice, Bra runca, Mi!ica BtH, te Po~ge, Arilja i Uiica iz Srbije.

Klub poznatih Indira Aradinovi6 Indy

niliad ulsa u SOU raalnostl

Ime I prezime: Indira Aradinovic Indy.

Datum; mjesto rodenja:

U Beogradu, 4. [ula,

Gdje Zivile - s roditeliima, podstanar ill imate vlastiti dom: Kao podstanar u Beogradu,

Braeno stanje: Neudata. Bitni datumi u Vasem iivotu: 14. april.

Koj; automobil vozite:

Ne vozim, U porrazi sam za novim cerverotockasem. Kako se odmarate: U prira d i b lizu vod e. Omiljeni muzicar: Sanja Ilie i Goran Bregovic. Volile li kuhati: Kada imam vremena.

Najdraza kniiga: "Crveni sator".

Omiljeni pisac: Ima ih vise.

Umjetnik kojeg cijenite:

Majkl Dzekson (Michael Jackson),

Za koji klub navijate: Neka ostane tajna,

Koga biste poveli na pusti otok: DOSia knjiga, leste li liubomorni: Da. Sta najpriie primiecujete kod osoba suprotnog spola: DCi i osmiieh.

Biste I,i ikada oprostili nevieru: 99 posto ne. Bavite u se sportom: Kada imam vrernena, bavim uglavnom plivaniem. Omiljena hrana i pice:

Zdrava ishrana i slatkisi, Ko se brine 0 Vasem imidzu: Sarna uz pornoc saradnika,

CUNAMI JE BOLJI - Nova Vlada Federacije BiH gora j~ nego cunami u [apanu. Zelim posebno da istaknem Tihicevog ministra Erdala TrhuJja, kojeg moj otac, inace radnik "Hidrogradnje", poznaje kao najveceg kriminalca DB proiektima u Libiji. Poseban kriminal je pravic prilikom iznajm1jivania masina od njemacke firme "Virgen" na projektu Ad-Dzudabije .. Znam

i ja, B i on, ~ta je sve radio za svoju svalerku, koja je radila kao mediciDska sestra na gradilistu. ...

SADAKA POLITICARIMA - Kao jedan od odusevljenih novoizabraoim polilicarima., moUrn penzionere, invalide, sve demobilisane bor· ce, nezaposlene, studeme ... da dednu dobrovoljni prilog, koliko mogu, kako bi se namakla sredsrva za place poliriwirna na po osam hiljada maraka okruglo radi lakseg obracuna.

HVALA ITALIJI - Ita1ijs se pokazala kao isrinski prijalelj BiH bezbroj pu-

Volite li iei u sopiog: Naravno,

Jeste Ii sujevjerni: Perna- 10.

Imate Ii kucnog Iiubimca:

Ne.

Koji je Vas zivotni mOIO:

Dobro se dobrim vraca, Vas naibolii prijatelj je:

Knjiga,

Pratite Ii politieku situaciju: Ne ..

Da imate 15 minuta vlasti, sla biste prvo uradili:

Prvo nahranila siromasne i stare osobe i beskucnike, Biste li ucestvovali u sou realnosti: Nikada vise.

Dneuniauaz 061-142-015

tao POZDalO je da smo skoro do 2002. godine tamo mogli boraviri bez vize, sve dok ih EU niie primorala da Dam uvedu vize. Prvi su bili za to da narn se vize ukinu, eve pomogli su malorn Vedi. Zato bisrno mi trebali s Itali-

j om gra di ti priia tel j ske odnose (kad vee u vozi mo) i uvoziti vise njihovu rabu, a De jedne Sloveniie, koja nas je opljackala, nase radnike pokrala i izrabila i jos nam aIV3ra svoje rrgovine!

CESTlT AM - Ziatko LagumdZija i SuJejmaD Tihit obnovili sU "HR Herceg-BosDU". Cestitke obnoviteljima!

DUDAKOVIC JE FACA - Sta hoce ovi iz DokumenmcioDag centra RS? Pa gen eral A tif Du dakovi c i e faca! Naprijed generaie, III rebe sma.

GROZOTA - Kakvi smo m1 ro Ijudi? Zena vise od gadinu mrlva le7i u S@JlU i Diko da se pokrene. Sta joj je s rodbinom? Sta je s nama, abicDim Ijlldima? Bojimo Ii se Boga? GraZDO!

10

Onevni am, nedjelja, teme 27. rnartfoiuja~ 2011,

LlBIJA

Nastavljeni napadi, trazi se i politicko rjesenje

Po )eniCi pourati

grad A idabil

Pobunjenici se pripremaju te borbu nadomak Adidabije

(f'/o:lIP)

-

Opozicija je preuzela ofanzivu uz podrsku iz zraka koalicionih aviona i prod ria u to stratesko mjesto, 160 km jumo od Bengazija

Medunarodna kcalicija iucer je nastavila vrsiti vojni pri tisak na rezim p II kovn ika Muamerael-Gadafija u Libiji, dok se istovremeno trazi politicki izlaz iz operacije koja bi se magla zakomplicirati.

Koalicija je u petak naveeer i tokorn n06, prerna libijskoj televiziji i [ednom svjedoku, povela napad na

grad Zliten, udaljen 160 krn isrocno od glavnog grad a, nad podrucjern EI- Vatiia i bombardirala voi nu bazu u Tajuri, predgradu Tripoliia

Olvaranje dijaloga

Nekoliko vojnih baza smjesteno je u rome istocnom predgradu glavnog grada koii ie vakodnevno meta napa-

da koaliciie od pocetka operacija u Libij i 19. marta,

N aeionalna televizija obi a vila je rani je da su "ci vilni i vojni ciljevi u Zlitenu meta bombardirania kolonijalistickog agresora". Podrucie EI- Vatije, u kojoj se nalazi vojna baza, rakoder je meta "rakcta dugog domera", dodala ie televizija.

EIiSDIDZi)e U TriDOlilU

.... J edan vojni polnza] u Tajuri, isrocnom predgradu Tripolija, iucer [e bio u plarnenu nskon sto su ova] dio grada potresle tri snazne eksploziie, Prema riiecima stanovnika, eksplozije u Tajuri su se dogodile jedna za drugorn, a na rneti je bio prosier na kojem se nalazi vojni radar.

ad pocetka operacija zapadnih koalicijskih snaga u Libiii gadano je nekoliko vojnih polozaja u ovom dijelu glavnoga grada.

Ulada: Ubijeno 114, DourlJedenO 445 I)Udi

.... Najmanje 114 Ijudi ubijeno je, a 445 povTijedeno za ceriri dana zracnib udara koalicije DB Libiju, na samom pocelku operacije, saopCilo je libijsko Min is!3rSIVO zdravlja.

- ad 20. do 23. marta u Dapadima je ubijeno 114 Ijudi i ranjeno njih 445 - reho je zvanitnik tog ministarstva Kaled Omar na konferenciji za novinare u Tripoliju, prenijela je ageDcija AFP.

On nije precil:irao koliko je civila medu poginulima, a, kako je rekao, 104 osobe su ubijene od nedjelje do srijede u Tripoliju, dok je 10 stradalo u Sinu, ri)cinom gradu libijskog !idera Muamera e1-Gadafija.

oruiJe za DobunJenilie

.... Sjedinjene Arnericke Drzave i i njihove saveznice razmatraju dopremanje oruzja libiiskoi opoziciji, pise jucer "Washing!on POSI", Adrninistraciia pre- I dsiednika Baraka Obame (Barack) vieruje da je rezolucija UN-a, koja je otvorila put medunarodnoj intervenciji u Libiii, dovolino "fleksibilna" da dozvoli takvu pomoc, pise lis! pozivaiuci se na neimenovane evropske i americke ZV3- nicnike.

Francuska je, II meduvremenu, najavila pomoe U obue; i naoruiavanju pobunjenika.

Obama: MiSiJa spasila "beZbrOrl liuola

.... Americki predsjednik Barak Obama izjavio je jucer da je misija zapadnih ko- . alicionih 5naga u Libiji jasna, fokusirana i ogranicena, i da je u njoj vee spaseno "bezbroj" civi)a od krvoproliea kojim je zaprijelio Iibijski lider Muamer Gadafi.

Ohama je kazao da su Gadafijevi zraeni kapaeiteti onesposobljeni, da njegove snage vise ne napredujll, a da SU potisnuIe u mjestima kao sto je uporiSte pobunjenika u Bengaziju, jav;o je Reuters.

24 sala

16 "tomahavka" ispalile SAD

153 polijetanja izveli koalicijski avioni

67 ameritkih polijemja

86 polijetanja drugih zemalja Clanica koalicije

U petak je libijski re.tim izraz io spremn 0 S I da pristane na plan Africke unije (AU), koji nudi prekid sukoba i otvarani e dija log a izmedu Lihijaca kao pretbodnicu demokra!ske tmnzicije.

Sarkozijev stav Kako se blizi samit predviden za utorak u Londonu, francuski prcdsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) najavio je "francuskobritansku inicijativu" cadi politickog rjdenja sukoba "kako bi pokazao da rjesenje moze bili samo voino".

Tokom zacinjih sari lovd bombarded koalicije vodili su napade na AdZdabiju, gdje se nalaze vojnici na Strani Gada£ija. IskoriStivSi lU pocirsku, pobunjenici su preuze.1i ofanzivu i procirli u to stratesko mjesto, 160 km juZDO od BeDgaziia, uporista opozicije.

sarajevski kanton

Dnevni a"az. nedjelja. 27_ mmt/ol\Jjak 2011.

11

UPRAVITElJI Etaznl vlasnici i predstavnici tvrde da su usluge skupe

aSMie: ft1 gu Daei · dr gU fir

u

Ne pitaju pristajemo Ii na cijenu, kaze Agincit • Predstavnici ne stavljaju izvjestaje na oglasnu plotu • Kada nema para na racunu, blraju nas, navodi Fakic

E tazu i vlasnici i predsravnici sve se vise Zale na usluge upravitelja, jer su cijene visoke i neprih vatljive, Kako narn je rekao predstavnik etamih vlasnika zgrade na Mari ndvoru Al ija Agineic, upravitelii ponude

samo iednu cijenu, Isto tvrdi i Ham i d D ed ie, precis tavnik stanara zgrade u Grbavickoj ulici, koji kale da ne znaju karno i de novae 5 racuna.

- Kada irnarnc neki kvar, dodu i urade posao pa tek onda kazu koliko su 1'0- trosil i. Cak n emamo nip ristup evidenciji sranja ria racu n u .. Ta ko 5U n am za zamienu ulaznih vrata naplatiIi 4.000 KM! Mene kao predstavnika nisu pitali prista[em li na tu ciienu. Najveci problem je to sto ne nude vi~e ponuda 7.a radove - rekao j e Agi nCic.

Pravi seprojekt

Fuad Haskic, izvrsni direktor "Saraj.ev05mna", kaZe da predsravnici etafnih vlasn ika i.rnaj u evidenci j u stania

Ispred SUaHe mz 1rebabni predstaUni8

Slobodan Bugarin, Clan Savieta Miesne zaiednice T rg heroja, ka;oe da nekoliko mjesu~h za)edni~ u Novom Sara] evu II! tenzivno radi na uredivanju odnosa izmedu predstavnika etaZnih vlasnika, upravirelja i Ministarsrva stambeue politike.

- Hoc-emo cia ispred SV3'

ke MZ bude predstavnik koji ce na opcinskirn vi· iecima izncsiti probleme, jer nemaiu dobre odnose, N a sjednici 0 pcins kog vi-

j. eca Novo Sarajevo iznic sam ta] problem, ali nista nije urad.eno. Sve vee tri godine sarno s toji kao I' ri jedlog • re.kao je Bugarin.

liue Od 150HM. a troie diece dobri su ucenici

D "anaest clanova poro di· ce Alic zivi u bal'aci u ulici Konuci. Prciivljavaju od 150 KM djecijeg doplarka. U baraei n ema vode, struje, kupalila, kreveta ... Tako njih 12 spava na spuzvama, a vodu donose od komsija. Badema i Aco imaju sesrero dj«e, snahu i rroje unueadi. Twjica di eeaka Senael, Boro i S inan idu u Prvu osnovnu skolu i dobri su ucenici.

- Cesto nemaj u pri bora za ~kol u., a ni odjecu_.. M nog; uti telji i n~stavnic:i su ih zavoIjeJi, pa nam testo pomognu ..

Osim djecijeg doplatka, pond w zara eli mo sku p I jaj ue; i:eljeza, m edu rim, vise se ni u kome juerima ne maze milia naC;. 5reea pa peswji narodna kuhinja - prica Badema.

lskljuci!; s u ; m stru ju j er ~tiri mjeseca nisu platali. Za bara.ku moraju plac31i 100 KM da ne bi :r;avr§ili na ulid. Selma Zejnilovic, nas ta vnica n j emackog jezi ka, kaze da je na Facebooku pos tav il a informaci j u a ova i porodici i \ako je pocela akcija prikupljanja pomoCi.

• Dosta Ijudi se javilo ka·

S alli/eija jedlle ad zgrada koju je radio upri/vilelj

na racunu i da znaj u koliko se para rrosi,

- N a pocetk u godine pravi se projekt za poslove koji ce se raditi. Upravireli nista ne mo~ raditi bel po tpisanog radnog naloga predstavnika zgrade, Ako neee da im upravitelji rade jer su skupi, mogu n aci drugu firm u, ali nas 0 tome rnoraju obavijestiti kako bisrno im skinuli novae s racuna da isplate radove - reo kao je Haskic.

Dodaje da su vee neki uzimaIi druge fi.n:ne mada se

ko bi pomoglo porodici Alie, pa smo im odnijeli nes!o hrane, odjece, obu.ce i skolskog p ribora. D j eea s u veoma siin paticna, redovna sn ua na· sta vi, hoce da uce i isticu se u rad ll. S obzirom na to u ka· him llvjetima zive, imaiu veliku ielju za lnanjem, s!O nas je i pon ukalo cia im ua ueki nacin pomognemo • dodala je Zejllilovic. E. K

desavalo da irn naplate io" vise,

• Sve je na predstavnicima koja ce firma -radiri, kao i 10 hoee li porpisati da im upravitelji rade, Oni irnaju izvjestaj 0 radov ima i evidencii u stan ia na racunu, jer im ga upravitelji, prema zakonu, moraiu dostaviti, No, oni u vedin i zgrads n e sta v lja j u to na cglasnu plocu kako bi S[3- nari vidjeli • istakao je Haskic,

Hasib Fakic, direk tor upravitelja ~ Tip~Top", kaze da za opravke ponude svoju

firrnu, a da predstavnik irna pravo da i nil predlozi dvije,

Najveci problem

• U vecini slucaieva, kada na racun u zgrade nerna para, predstavnici biraju nas cia radimo, a kada im aju, on da gledaj u druge, povolj nije firme, Naiveci problem le to sto su u nekim zgradarna predstavnici nesrrucni ljudi s Kojima se ne moZe raditi, jer ne peznaju. pr· o blemaliku. Dobar je perez da to b ude strucno lice - rekao je Fakic. A. NUHANOV/C

CIVITAS-ova takmicenje u Novom Gradu

na-bDlli uCeniCi OS "Fatima GUniC" i Pete DimnaZiie

Za ucenike iz Novog Grada u Petoj ginmaziji na Dobrinji odr~ano je takmicenie CIVIT AS-a ~Projekt gradaninM• S temom ,,Psi lutalice" ucenici OS "Fatima Guni':" osvojili su prvo mjesto_ Temu 5U obradil; Lejla Bedak, Berina Smajovic, Andrej Glavinka,. Tarik Probo, Ena CauSevic, A !if Beeirballic, N ejra BnmkoviSi J~ celigija. Dad iz OS "camil Sijarif'

osvojili su drugo mjeslo, a [Ieee iz 0 S "Sokolje"_

Peta gimnazi]a prva j.e od srednjih skola. Pobjednicku tern 1.1 "Nasilje nsd zenama" madili su Naida Mudzeiel, AmiIa Arnautovic, Edina Tvrtkovic, Marizela Balija, Neira Sljivo, Azra Spahic i Maida Gadzo. Gimnazij.i Dobrinja pripalo j.e drugo, a Elektrotehnidwj skoli treee mje-sto. A. Na.

Utenlci Pete glmnazije prezenliraju rad

"una IUlaRI" zauceniRe

"U velikoi sali Centra za kulruru odrzana je baletna predstava "Vila Iutaka" u izvedbi ucenika Osnovne baletne skole »Mladen Pozaiic". Predsta vu j e do sadq po gledalo 200 daka OS "lsd:

Sarnokovlija", od drugog do petcg razreda, U realizaciji ove predstave, ~iji je pckrovitelj Opcina Cemar, uces tvovali SII Mirza Ib rahim pa~ic, ko j i potpisuje scenografiju, za kostimografiju zasluzna je Belma Zisko, a za koreografiju i resiiu Brizita

Karabasic, A. Na.

Humanilarni parti

.. U d ruzen i e za zahi tu zivotinja "Av·Mau" danas organizira human itarni parti kako bi sakupi- 10 novae za transport devel pasa u Austriiu te 7.-'1 placanje duga za lijecenje bolesnih pasa, Parti u kafeu "Eascape" u Grada~a~ko j. ulici poCO; n j. e u 19: sari, a ulaznica kOS!3

tri KM. E.K.

cuepuerne BaSI oraliU bjeSniia

ill> U VogosCi do 1. aprila Ieee akcija cijeplienj.a pasa pror;v bjesnila i mikroCi povau j a, ko j u provode uposleniei Veterinan; ke am bulan teo

- Cijepljenje pa£3 protiv

b j esnila zakonska j e 0 b aveza, za Cije su izbjegavanje predviaene novcane kazne - kal.e Ragib Sma, rukavo dilac Ve ter;n arske ambu1anre. Es. M.

ProlelCl "SRDISRi eRDIOSRiPaRelU

:Il> U Osnovnoj skoli HHasim Spahi':" u Ilijasu odrzana je prezen taei j a projek!a pod na.zivom »Ekoloska edukacija a znacaju ocuV'a_nja iivotne sredine - S kolski ekoloski paket~. U projektu ucestl'uje 45 osnovaca. Prezentaciji su prisusrvovali i plan4lari, izvi(!aC:i,. lovei i ribolovei. Partner u pro j ek tu bilo je Planinarsko drus!vo "Bijambare" iz

Ibjasa. S. Sp ..

s·pec

• Tokom ave gradevi· nskc sezune u Yo· go!leanskom naseiju Don ja J osan iea bi t 6e iz· gra dell rezervoar vo dovoda, to ce omoguei!; siren j e vodovo eln e mreie ; uredn;je snabdijevanje grada.na vodom, pIije svega padinskih

d i j eJov a Kri vog1a vaca, Svraka, Semi7.ovc.a pa i

Gore. Es. M.

rlva IJdruienja ria TrglJ hranila~a Goraida

Akcija Gorazdanki i Visegraaanki

"Pagledal u iIUOI"

U povodu Svjetskog dana borbe protiv karcinorna dojke, poznatijeg kao Dan narcisa, udruzenja "Biser" iz Gcrazda i "Aska" iz Visegrada organizirali su rnanifesraciju "Pagledaj u zivot" _ V prisustvu velikog broja gradana na Trgu branilaca Gorazda izveden je prigcdan zabavni program te organizirana prodaja narcisa, kapa i rnajica ciii je prihod namijenjen za liiecenie celi!"i clanice "Bisera" koje su trenutno na hemorerapiji,

-Srecna sam sto srno prvi put sa udruzenjem "Biser" 0[ganizovali ovakvu manifestaciju, J a sam oboljela od raka dojke kada sam imala 29 gcdina, sada mi ie 37 i zato zelim reel dievojkarna i Zenama: "javile se na vriieme, to maci livo!" - kazala je Svetlana Novakovic iz U druzenia "Aska".

Osoblie Doma zdravlja posjetiteljirna ie omogucilo kontrolu !<!"vnog pritiska, a !IS kraju rnanifestacije organizirana je "Setnja za nasu Sabinu", pcsvecena nedavno preminuloi naimladoi daniel udrusenia "Biser«_ AI. B.

Sia rni se (ne)svi(fa u Zepcu

----- ----------------

Malo Mullurnlh I sportSMlh dOgadaJa

-U lepeu mi se ne svida sto se ne primjeniu]e Zakon 0 upravljanju i

odrza van] u starn b enih zgrada, pa SIJ gradani prin udeni orga nizovari se kako znaju i urniju. Takoder, ne svida mi se Ofganizacija i rad jedine gradske miesne zaiednice. N ev ladi n sek (a r je dos ta nerazvijen, Gradu nedostaju znacainiii kulrurni i sportski dcgadaj i.

N e svi da mi se svako dnevna nek uJ tura vozaca, vozila su parkirana na trctoarima i zelenirn povrsinama. Svida ini se obnovljeno djecije igraliste kod zgrade Larnela, rekonstrukciia ulice Stara cesta i staza pored rijeke Bosue koje su pogodne za !ltenju i sport - IeJ1Ze Edin Karahodzic, inzi:njer organizacije i menadZmenta. R. Ag.

Vjezba policije u Prijedoru

Mnogi :;u mi:;1iIi da jlJ rijec 0 praVQm hapsenju (Foro. (1_ SltJinit)

SpeCl)alCi pOMazau opremu i sprelnoS!

Dvadesetak policajaca, ism mliko saobracajaca i dese[ak speciialaca, pripadnih SJB Prijedor, na glavnom grdskom u-gu u Pdjedoru pokazali su svoju opremu i ,redS[V3 Ie demonsrrinli vje.ltine u kojima su speciialaci, koii su se uz pornoe konopea spustali s krova robne kuee, bili i najzanimljiviji.

Vicesatna pokazna vjdba u kojoi nije izoslalo ni nhapilenje pre.sretaniem voz.ila« orga.niz-ovana ie u ,klopu policijske akcije "Dan Olvorenih vram" .. Prisu mi su bili odusevlieni, a neki su bili uvjereni da je rijd 0 pravom

hapsenju ; akcii;. M. Z.

12

DnBvni avaz, nsdjBljil. p. a· n oram-. a 27. mart/ol:ujak 2011.

Lela Simsic aktivno ribarii u devetoj deceniji

------

HUC"se niMad nile uralila

Pored ulova, priia joj i svakodnevna setnJa pored riJeke • Od muza Milana naucila sve tajne usplesnoq ribarenja

Svaki dan Lela Simsie (83) odlazi na obale Drine, noseci ribarski .srop, ranac sa pro ibororn i malu stolicu. Kaze, n i kad se kuci n ije vra tila bez ulova. Ribarenjern se pocela bavi Ii kada ie upoznala m uza Milana, koji je bio najpoznatij; .. mladicar" u V isegradu,

Od njega je naucila sve iajne uspjesnog ribarenja pa je s godinarna pocela i sarna nizati uspjehe, Prisj eda se kako je upecala soma od 25 kilogramai za to dobila niz pr-

iznanja, a jedno i od Saveza ribolovaca BiH 1975. godine,

Som od 25 kila

- Bilo je to na tllicu Drine i Rzava, Zabacila sam udicu niz jedn u s rrrnin u kad se zadrma srap u mojim rukama ; nemadoh SIlage cia ga odrZim_ Odnese ga riba niz vcdu, a [a povicern ribarima cia pozure camcem ier ODO je b ila velika riba, I ja s n j irna upadnern u camac i drzi, vuci ona sebi, mi sebi, uspiiemo je nekako

izvuci na 0 balu, Bio i e to som od 25 kil a, nije ga odavno takvog niko ovdje ulovio . priea Lela 0 svom naiboljem ulovu,

Pricu 0 daljanirna mala ko zna, a taka v nacin ulova pu riio ie vrece r ibarima, Visegrad ani s u tada imali napretek sv] eze drinske ribe, Sve se desavalo kadokopne sn jegovi, a ja ta sko bal j a heDU se rnriiestiti u Rzavu. Tada su ribari pravili daljane,

Ruca.k za unuke

- To su bile ljese koje se naprave od pruca i pregradi se Rzav kad riba ude iz Drine da se mriiesti. Kad se riba vra Ca, ona ide unatrag, repam, a ne glavom. Na daljanima sjede ribari i eijelu n 01' u.b aeu iu ri b u u vrece. Ujmro je iznesu i pde na rostilju pa eijda cariija mirise ribom - preprita.va Le-

Madica za lIomitetlila

Dok i danas lagano ide do rijeke, Lelase prisje6a kako je sa svojim Milanom 10- vila mladice za komi!edije.

- Ti njegovi drugovi su Cak iz SarajeVll dolaziJl nll mladicu u ViSegrad. U z boga"

tu trpezu spremim i salam od riile. Tada nije bilo zamrzivaea pa je bilo majstorstvo spremi ti salam cia sroji viSe dana - prib! Lela, a oei ne skicia sa mime vc de, oeekujuCi da zagrize novi ulov ..

la ova] vee zaboravljerii dogadaj u Visegradu,

Drinska riba i danas i e popularna u rib I j im res to ranima u Visegradu i cijenjen specij ali let koj i se nudi gostirna. Baka Lela najmanje dva puta sedmicno rucak unuci· rna obezbjedllje udicom na plovak, ali pored ulova kaze da joj prija i svakodnevna setnja pored rijeke.

M.ANDRIC

Zaljubljenici u prirodu pjesacili pO Kozarj

P 'aninarsRi POZdrau pro'-ecu

Oko 1.500 planinara iz BiH, Hrvatske i Srbije jucer je semjom dugom desetak. kilomerara po Kozari, od Raikoviea preko Kozanckog karnena do pia toa na Mrakovici, gdje ih je cekao meak, vojnic.ki grall, na svoj nacin pOl-Cln).Vi I 0 dolazak p roli eea.

Tmdicionalnu, 16. po redu planinar.sku manifesrociju, za kaju upuCeni, popm Lju· bise Armande, predsjednika Planinarskog saveza RS, tvrde da je i najmasovnija u RS, zaiednicki organizuju NacionaIn i park» KOlara" i PD "Klekovaca" iz Prijedora.

Cili je bio da se Ijepota plan inarenja i zd fa v 0 acio zi vo [3 p ri bl iie sv im uzm· slim a, od skola.raea, kojih

je jucer na Kozari bilo na- PJesat:enje je pocelo u Rajkovif:ima kad Kozarca (Foto: V. Stain/c)

jviSe, pa do iskusnih planinaca, POPUI Avde Mufanovica (65) i Hamdije Kahrimano· viea iz Kozar-ca kod Prijedo· ra, koji se planinarenjem bave vee deeenijama.

- Plan i narirn skoro 58 go· dina a i predsjednik sam Plan inarskog dru~tva "Mrakovica" - kazao nam je Avdo koji je planinare u RajkoviCima kod Kozarca, Da sam om starlU, pocastio casicom domace rakije koiu je sam ispekaa.

Medu planinarima jucer je bilo inzinjera, profesora, lokalnih poliricara, sluZbeni· ka iz admini stracj i e, pa cak i glumaca pOpUI Z-eljka Kasapa, kaji je s paralom "svi u planine" pjesice krenuo put Mrakovjce. M. Z.

srednjobosanski kanton

Onevni avaz, ne djelja, 27. marVulujak 2011.

PROJEKTI Uz godisnJicu rada Kluba potrosaca Srednja Bosna

Alter a "KoritO potrosiS - tOJ _0 pars" u Tl'auniltu

Promovirana internet stranice www.ceker.ba. na kOjoj S8 gradani mogu obratiti za pornoc i pravni saviet

Klub porrosaca Srednja Bosna obiliezio je prvu godinu rada prornociiom vise projekata, orvaranjem prostorija u poslovnom centru "Giuy Mall" u Travniku i prornocijorn internet stranice www.ceker.ba, na kojoj se gradani, odnosno PQtros3ci, mogu obratiti za pcmoc i pravni savier,

Prituibegrallana

I edan od proiekata koje ce Klub potrosaca Srednja Bosna realizovati u partnersrvu sa Cernrom civilnih

in icijariva je "Koliko potroSil; - toliko platis., Ovaj proiekat bit Ce realizcvan u Zenici i Travniku, a povod za njegovo pokretanje je veliki brei pr ituzbi gradana Z" racune iz oblasti komunalnih usluga,

Grad koii ima cuve[la izvorista pitke vcde na sve mane i krece u izgradnju regionalnog vodovoda, trebao bi svoi im gradanima pcnuditi najjeftiniju vodu, Medutim, u Travniku nije bas take, rvrde u Kl u b u potrosaca Sredn j a Bo sn 3.

Sa ptes«: Pmskllpe kantOlla/fle IIS/UgB

!Ovalo vir; sa pQ/azflicima kursa fljema~kQg jezika

Iz Omladinskog centra Jajce

HUrSeUi stranih )eziMa

Prostof/le Kluba u poslovf1om cellfru "Ci/ly Mall"

- Svi podaci pokazuju da je 'Iravnik najskupljigrad u BiB kada su u pitanju komunalne uslugei grijanje - kaze Nevzudin Vihric, preds jedn i k Kl u b a po rrosaca,

Uvesti mjerila

Ceste pri ruzbe gradana na racune ZlI kom unalne usluge, te slaba prirnjena iii nepOS10" janje kanronalncg Zakona 0 kornunalno] dielamosti, razlozi su za pokretan j e partn erskog projekra "Koliko po-

trosis - roliko plati!;.", navodi Admir Arnautovic, Clan Upravncg odbora Kluba porrosaca Srednja Bosna,

- PotrosaCi su u nepovoljnom polozaiu kada je u pitanju primiena tih zakona i klimo puno, vise uradi ti na rom pi tanju, Zelimo cia se u vedu mjerila u sva domacinstva i da potroilaCi placaj u ono SlO su porrosili, a ne cia im se pausalno 0 bracunava - isrice Arnau tovic,

K.lC4 VAZOVIC

Na 21. sjednici Opcinskoq viieca Fojnica

Imenouani ClanOUiO Doma zdraUl)a i ADDle.e

Na 21. redovno] sjednici Opcinskog vijeca Fojnica, izrnedu ostalog, usvoieno je rjcienje 0 konacnorn imencvanj u Clanova Up ra vnog

cdbora JV "Dom zdravlja" Fojnica, a [0 su dr. Elvedin Kapo, Nermin Kadric, Edina Bubalo, Dragaua Galic i dr, Suzana Lovric, Usvojen

EMsploalacija zlala

- Usvoien je prijedlog zakljucka 0 davanju prethodnesaglasnosti za dodjelu koncesije l-a istrazivanje rude zlata na I okali rem EakoviCi u opcini Fojnica, dok n ije d a [a s aglasnost 0

davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istra.zivanje i eksploataeiju zlata n3 lokali teru Trosnjik - kazao nam je NedsjedavajuCi OV Fojnica Vinko Protud:er.

je i prijedlog rjesenja 0 konaenom imenovanju clanolIa UO JU "Ljekarna-apote- 1:3" Fojnica. VO cine: Alma Muminovic, Elmed.ina kriic, Anita Markanovic, Selma Huskic i de. Bogom!r Barbie. Vjecnici su usvojili i prijedlog odlu.ke 0 usvajanj'u izmjene i dopune regulaeijskog plana uzeg urbanog podrucja naselja Foj nica, kao i njegovu provedbu. Usvojen je i prijedJog, odIu-

Popis na podrucju Gornjovrbaske regije

U BugOIDU se 30 DOrOdiCa deHlarisalO HaD Romi

ov Fa/niea: 0 pla(;ama na lIarednoj sj"edniei

Na podrucju Gornjovrbaske regije u IOku je popis pripadnika romske populacije ko)i vow Udruzenje Roma SBK. Pre!lla djeeima Safeta Muheljica, koordinalOra prO je k I.a, do sada se na pod.rucj u B ugoj fla 30 po rodi ca deklarisalo kao Romi. Muhe-

Ijic istice podrnku bugojanskog Mcelnika Hasana Ajkuniea koji je finansijski podrfuo ove ak ti vnosti.

Spremnost Opeine da pomogne romskoj populaciji i Vdruk.nju Roma lIidljiva je i hoz obelbjedenje dvo!lljeseene s ti pen dij e za pet osno-

vacca i srednjoskolaca II mjesecnom iznosu od po 100 KM, Ie finansijskoj podrscJ u organizaciji i obiIjemvanju prazni ka Roma, f) urdevdana.

Iz Udruzenja "Romska pravdaH Donj; Vakufpozillait! sve djellojke da se prijave

ke 0 utvrdivanju prosjecne konacne g,radevinske cijene klladratnog metra kori.sne srambene povcline na podeu'::ju Fojnice u 2011. godini i ona iznosi 500 KM.

Izjasojavanje 0 Prijedlogu odluke 0 plat.ma i naknadama izabranih zvaniCnlka, savjetnika, ddavnih sluzbenika i namjdtenika u op6nskim organima vlasri odgodeno je 7.;a narednu sje" dnku. H. Cu.

za izbor najljepse Romkinje koji ce biti odrian na "Balu Roma".

Uz f)urdelldan, u Donjem Vakllfu biu'e organiziran i reheativni hos na koji su pozvani svi Clanovi VdeuZi:nja i ostali gr"dani Donjeg Vakufa. D. M.

Omladinski center Jajce jednaje od najaktivnijih nevladinib organizacija, koja svnjirn sugradariirna nudi edukativne sadrzaje kroz razne vrs te k urseva i rad ionica.

Rije':: ie 0 akrivnostirna Ciii su polaznici ucenici osnovnih i sredn j i h s kola, ali i oni koji iele da usavrse svoje znanje, vjestine i sposobnosti, Neke od takvih akuvnosri su i kursevi stranih jezika, koji su dobro posjeceni. Radi se 0 kursevima engleskog i njernackog jezika .. Kurseve vodi M.ateo Topalovic, volenrer Omladinskog centra, koji je dosao iz Njemacke, Odrzavaju se dva puta sedmicno, a ukupno trajanje kursa

je dva mjeseca, S. Be.

Na sjednici Opcnskou vijeca Vitez.

Imenouana SMuplnna RadiO oueza

Opcinsko vijece Vitez prezentiralo je informaciju 0 radu OV za2010. godinu, kao i Plan i program rada za 20ll. godinu, Uz nekoliko prijedloga odluka 0 izradi planova parceIizacije starnbenih nasel]a, te izrnjena i dopuna regulacionih planova, usvoiene su i odluke 0 uskladivan]u pravnih statusa poi edinih javnih po d uzeea, p ise Fena,

Na sjednici je imenovana Skupstina JP Radio Vitez, kao i organizacii ski 0 db or .ZlI obi! i ezavanie Dana opcine Vi tez, 28. apri la Kako se nes I u zben 0 dozna je, no va sjednica Opcinskog vijeca Vitez mcgla bi biti odrzana do kraja marta kako bi 1I zakonskom roku bio usvoien opcinski budzet,

S dolaskom lijepih dana u Fojnici

Proljete je kalendarski sliglo prije nekoliko dana,. ali prvi vijesnici proljeca, kao sto su lIisibaba, jagorcevina, kaeuni i Ijubicica, poceli su se iavliati jos prije mjesec .. Medu prvim vijesnicima proljeca u Fojnici su, naotalosr, i udarne rupe na gradskim ulicama. Zbog, IOga se desava da gosti koji u Fojnicu dolaze na rehabilitaciju i odmor; na_letivsi automobilorn na mpu na ulici, moraju rehabi.litirati i svoje celvero tock aile. H. Cu.

Na podrucju SBK

na obnouu ceMalol 8.000 MUca

N a podeuc ju 12 opeina S rednj obosanskog kamana aa reko· nstrukcijurei:a jo~ oko 8.000 kuCa, ali se peace> obnove odvija sve sporijom dinamikom, javila je Onasa. Medllnarodnih dona!Ora, koji su u prvim godinama nakon zavrletka rata izdvojili 7:naCajna sredsrvll 7.3 ove namjene, nema vee duZi: vrijeme, a sve manja je podcika i svih nlvoa vlasti u BiH.

Veeina opOna ima male butlZete i ne izdvaja sredstva za obnovu srambenih jerunica, dok je u 2009. i 2010. godini i:msrnla i pomoc Ministarstva prostornog uredenja, obnove i povratka SBK. Naivise kuCa lIeba obnoviti u opcimun3 Trav[lik i Jaice.

Mallie gastiill 118g0 II decembfU

Najvise posjetilaca iz Srbije i Hrvatske

Ii POS)eliIO 33.000 I:UriSla

U Bi H u januaru ave go" dine tur isti su osrvarili 33.024 posjeta, ilto je manje za 25,3 pOSIO nego u decem" bru 20] O. i vise za 3,8 posto nego u ianuaru prosle godine. Turisti su osrvarili 74.050 nocenia, manje za 6,5 POS!O nego u decernbru 20] O. i vise za 10,2 posro nego u januaru 20 10. godine,

Kako navcde u Agenciji

za s ra lis tiku B iH, u prosjeku ruristi su osrvarili 2,2 noci po dolask u, a u strukturi nocenja stranih turista najvise i h j e bi- 10 iz Srbije (26,8 POSED), Hrvatske (26,2 posto), Slovenije (10,9 posro) ... U prvom mjesecu 2011. B iH je raspolagala sa 25.798 lefuja, ~ [0 predstavlja poveeanje srnjestainih kapaciteta za S,I pOSIO u odnosunajanuar1010. B. T.

Projekt Business Makeover

BesiC orui dObio oosao UZ oomoC FaCebooMa

BeiHc (drug/ sliJeva) s l:elnicima Sparkasse I feo Compallyja

S parkasse banka i portal Posao.ba prcveli su prvi projekt zaposl j a van j a na sod j alnoi mreii Facebook pod nazivorn Busjness Makeover. !deja projekta je da. se ovaj nov; medij iskoristi UI pred" stavljanje i promociju nezapos leni h, Ie n j i ho vo u vezi· van j e s pmen ci j al n im poslodavdma.

Dvije kompanije sn napravile Facebook stranicll na !lojoj SlI pozvale Ijudekojj traze posao da se p reds ta ve krea ti vn om vi deo b; ografi.· jom. Principom "Iajkanja"

dobivena su ce[lri favori ta, koje su bank- i Posao.ba educirali za cijeli proces trazen ia posla i u vezali ih sa svojim poslovnim partnerirna koji traze uposlenike.

In tervj u i za p asao za tri kandidata su jos u roku, a prvi u sp j e1ia na prj m jet ie laposlenje kandidara Muamera Bciica iz Ba.novica II Eco Company.

- Uz moju volju i [rlld, vjerujem da c::n doh;t; stalno zap osl en je i j zu zemo sam zah valan na ovoj prilici· ka· zao je Besi':.

Il'aSUGan pad, IDJlh nartldZlJl u OradeU.lnntw

... Vdjednost novih nar"dzbi" inozemstv" "cetvrtom kv.analu 2010. godine manja je za 71 ,7 pOSIO nego u ;slOm periodu proille godine, najlloviji su podaci Agellcije za statistiku BjH. Med " tim, vrijednast izvfsenih gradevinskih radova u inozemstvu u. cetvrlom kvarlai u 10 i 0 _ godi_ne veca j e za 62,5 pos ro nego u istom per iodu. preiliodn e go dine. Od ukupne vrijednosli izvrsenih g,ra-d:evinskih radova n ce rvrtom kvartai u_ 2010. go dine I] aj veei dio odnosi se na zemlje Afrili:ej ta 89,8 POS[o.

14

Onevniavat nedjelja. b Ie Z n I· S 27_ ma rtlolujak 2011.

POSJEIE Katastrofa nece poremetiti poslovanje duhanske kompanije

da an Tobacco International nastaulla raditi Mao - dO sada

Novinari iz BiH o'bisH jednu od pet naivecih tvornlca JTI-ja, Torbali. Factory ulzmiru

Ka rastrofa u J ap an u nece se znaeajnije odraziri na rad kompanije Japan Tobacco Intern ational aTI), eei j i j e SO· postern i vlasn ik v lad a J a· pana, Ova] rreci po redu svje tsk i pro izvo dac d OJ hanski h p roizvoda s poslovima razgrana rim u 120 zemal] a s vijeta i 32 fabrike, !13S[3vi! ce radi Ii u svoj im rvornicama islim ternporn kao i dnsada.

Naj poslodavci

U ovo su se mogli uvjeriti 1 novinari iz BiH koji su imali priliku p os je ti ti j edn u od pet najvecih rvornica JTI-ja, Torbali Factory u Izmiru, u Turskoj, Menadzeri fabrike, u kojoj se u jednoj minuri prcizvede 20_000, a goddnje 35 rnilijardi cigare[3, tvrde kako se u njihovorn radu nistane rnijenja,

N ajpro da vani i a cigareta

zabrana .posenla

TorlJali Faelory godi~nje pmilVede 35 milijardi cigarela

u Turskoj [e "winston", koja se proizvodi u ovo] fabrici, JTI Turske spada u red najpoZelinijih poslodavaca u Tursko], a za svoi odnos prema u poslenici rna n eda vnc su dobili i intemacionalnu nagradu "Srebreni investitor u ljude",

Ured u BiH

Kako su pciasnili, 78 posro od ukupne cijene pakovanja cigareta odlazi na po-

reze, a prosjecna cijena kuuie cigareta u ovoi zeml]i ie 3,5 eura, Od ukupncg iznosa prikupljenih poreza na akcizn u rob u u ovoj zern I j i 24 posto doslo je od prodaje duhanskih proizvoda, U pr-o tek I im go di nam a v lada ie u ovoi zemlii skoro svake gcdine povecavala poreze na cigareta i up ra vo j e to razlog za ras t crnog trW'!a.

JTI Turske dio je globalne kompaniie Iapan Tobac-

co Inrernational, Sa sjedistem u Zenevi, Svicarska, Japan Tobacco Internauonal zaposljava viseed 25000 radn ika, a IT i brenda JT!" ja nalaze se medu pet najproda van i [i h cigareta n a svi jetu. Proizvodi [Tl-ja prisutni su U B osni I Hercegovin i posljednjih deser godina, a u martu 2009_ go din e orvoreno j e i preds tavn istvo eve svjetske - kompanije u. nasoj z~ rnlji, A.REDZEPAGIC

Kompanija iz Bosanske Gradlske zatrpana ponudama iz svijeta

Prima ee bit" nmueea fabr-Ma EIISlllUZJua

D. aou. -8. SlV_ Jlia Da Balll.a· D T~~de~~e~Uju i

UJ n. sredstva iz. Evropske uni-

je, koja ce, kde direktor, biti urrosena za nova lehlIo1o~ka rjdenja kako bi olpocela proizvodnjaekskluz.ivnog namje1imja od kaze.

Do kraja godine namjeravaju zaposliti izmedu 50i 100 radnika

Dobre fe/IIIIIJte osjelil ce i radllici

su na cijelli. Uskoro cerna rnorati primali nove radnike i ukijuciLi jos jednu smjenu. Dobre rezuitale osjetit ce i radnici - k aze dire k tor Gen· dziel.

U fabrici Prima ISG iz Bosanske Gradiske ocekuj u da ce u na.redne d v i je' tri godine skoro udvostruciri broj radnika. Sada u ovom preduzeCu radi oko 200 radni ka, a planirano je da do krajagodine bude primljeno od 50 do 100 radnika. U ovoi fabrici oeekuiu i najavljene podsti. caj e za izvoz i z.aposl j a van je lIovihradnika. B.GRGIC

Utjecaj na duhansku ind ustriiu nii e imalo ni provcdenje Zakona 0 zabrani pusenia na javnim mjestima, koji ie u Tursko] na snazi od prosle godine, Kako smo saznali u ITI-jn u lzmiru, u Turskoi se 0 ve go dille ocek u· je pad prihoda od poreza na duhanske proizvode, ali ne zbog pada pro da i e cigareta, nego zbog crnog Idista.

Fabrika namje5taja Prima ISG iz Bosanske Gradiske biJjeii:i sve bolje rezul!ale. Nakon veama teske 2010_ go dine, s tanj e u ovo j fabrici je konsolidirano, i doneseni s" veoma ambic;ozni planovi.

Stanislav Gendziel, tli· rektor kompanije, kaze da su nakon rearganizacije u preduzecu i kupovine imo· vine u srecaju bivse lnge stvoren i sv i u vjeti da ova fa· brika ",a dvije godi!le bude vodeCi p ra i zvo dac n amjd taia n a Balka.1I u_

- Za[rpani smo ponuda· rna iz VelikeBritaniie, Fran· cus ke, Ce.ske i drug ih 7.e" malja iz Evropske unije. Kvalitet i bogal asortim"n

crna hronika

o ~BVIl i avaz, ne dielia, 27. marVDiuiak 2011.

15

BANJA LUKA Policijskeistrage dale rezultate

U a saD Isa

ro a DIGiti g Da

U Kotor-varosi rasvijetljeno nekoliko krada i uhapsene cetri osobe, dok su u lstocnorn Sarajevu privedena trajica osumnllcena za serilu pravala

Direktor policije RS cejko Vasic iznio je juter u Banioi Luci podatke 0 rasvietljavanju nekoliko krivicnih diela koja su pociniena na pros [0 ru RS, kao i ak ti vnos tirna koje ie entiretska policija provela n a hapsenju pocinilaca ..

Policiia iz Kotor-Varcsi rasv ij etl ila je p et provala u po ro di cne kuce na podru cj u ove opcine, a prekiueer su uhaps en e tri osob e ko j e su osum n j icen e da S II u posliednj ih rei deset dana proval j ivali u kuce dok su vlasnici bili na privremenom radu u if! ozemstvu,

Uhapseni su B. e., S. N. i B. R., svi ;7. Kotor-Varosi, a krali su tehnicku robu, te gorivo i akumulatore iz teretnih vozila, Iz policijskih izvora saznajemo da su pre-

Prijav/jena i ceUri si/ovanja

W'WM. tog~J valnim kradama II miestu Bilice, gdie ie mncgo kllta hrvatskih pcvratnika, a koje su bile -na meti napada, Neke od provala su ovom pro ilikorn riiesene - kazao je Vasic.

Of! je naglasio da su na pcdrucju Istocncg Sarajeva uhapsene tri osobe i II toku je kirminalisticka obrada u vezi sa serijom provalnih krada,

- Za sada se govori 0 desefa!<: provalnih krad\! koje su dokumef!tovaue na osnOVll pronadenih tragov,a ko d izv.sil aC:l prilikom prerresa. OCekuje-. mo da cerna ovim rasviieiliti joS viSe krivitnih djelll - dodao je Vas;e. B. s.

Nakon ubistva u Svedskoj

UDau lena dzenaza Ram- HrtouleD

Na muslimanskom me-a· rju u Malmeu klaIljana je dZen= Rami Kurtovicu (77) iz Biha.ea, s boravkom uSved-

Federalna uprava policije

MedU osumnlicenima

i malOl)etnici

Prema podacima FUP-a tokom februara povecan braj krivicnih djela

drnete skladistili u jednu devastiranu kueu i odatle ih prodavali iii ih tu cuvali.

- Na podruciu Kotor-Varusi uhapseni su osumnjiceni koji se dovode u vezu s pro-

UblS1uo ,Irene predoteuic

Direktor policije RS kazao je j:ucer da ne mol<e iznosi ti detalje 0 privodenj u troiice osumniieenika sa pcdrucja Bosanske Dubice i niihovoi eventualnoi umij e!lanos ti u ub istvo I rene Predojevic, koje se dogodi- 10 u .avgustu 2005. godine.

- Oni su privedeni zbog zloupocrebe upoj,nih droga. Da Ii imaju veze sa slueajem Irene Predojevic, ne mo:temo govori ti, dokruiilac ne dove-

de istragu do 109 nivoa, [edno od Lib lica je obradivano vezano ZlI njeno ubisrvo, ali zbog odredenih propusta koj i sutada napra v I j eni, to niie zavrseno kako rreba - kazao ie Vasic.

U Bosanskoj Dubici su prekiucer uhapseni Arne! Mededovic, Dario Banjac i Rinaldo Petrovic. Mededovic je iranije swnnjiten i ispi,van ~bog sumnje u urnijeSanost u njeno ubistvo.

skoj, kojeg j e II porodi~noj sva.di s.acmaricom ubio njegov 2S·godisnji sin Senad Kurtov.ie. 0 ovorn dogadajll joS ne-

rna dalaljnih informacija, a potvrd.eno je cia je 28·godiSnjak u pritvoru. S vedski med:! j i su rnnogo pisali 0 ovorn SlllCajU i

Rodbina i pri/a/elji na posljedn/em ispracaju

kao moguCi lIZI"Ok rraged:ije na· vode se porodicni pro blerni s firmom koja je u posljednjevr· i jeme loSe pnslovala.

N.a dzenazi je bilo sImi· f!jak claf!ova porodice i prijatelja, ali niko od clanova fa· milije nije bin raspoiokf! za razgovor. Poznati bizni· smef! iz M.almea Alaga Nu" hanovic je godinllrua bio do· bar prijatelj s nastradalim.

. Ne loam Sla da vam kazem, Ramo je dosao ovd· je priie vise od 30 godina i jedan je od onih koje sam pro ve upoznao kad sam j ja dOS30 uS.vedsku, Uvijek smn se lijepo dru~.iJ.i.

Prema misljenju Alage i jo~ nekih osoba bliskih porodici, radi se 0 psihicko III po· remeeaju kod mladica koji niko nije mogao predvidjeti. Za Ramu svi kafu cia je bio Yr· ijedan Covjek koji nije bio sklon konflikrima. M. M.

U februaru ove godi ne u k up no su registrirana 2.122 krivicna djela,slo je za 177 diela vise II odnosu na uporedni perio prosle godine, U izvjestainom periodu na podruciu Federacije BiH registrirano je 86 kr i v ien ih dj ela protiv .Zivota i tijela, manje za osarn diela iii 8,5 posto n ego u uporednom periodu. Za njih su priiavliene 142 osobe, medu kojirna je 50 povratnika i sedam maloljetnika, saopceno je iz PUP-a.

Regisrrirana su dva ubiSIVa, po pozna tom izvrsiocu, manje za [edno djelo nego II uporednom periodu, za koja su prijavliene cetiri osobe, medu ko j ima su tri povratn ika u vrseniu krivicnih djela, Prijavlieno je sedam ubistava u pokuseju, 31 nanoseuje teskih rjelesnih ozIj eda, 37 nanosenia laksih tielesnih ozljeda

Tokorn izvjestainog perioda registrirano je sedam kr-

ivicnih djela protiv spolne slobode i morala, isto kao u uporednom periodu, od <"ega ceriri krivicna djela silovanja, za dva djela vise nego u upcrednom pericdu. SV3 krivicna djela silovania su rijesena i za njih su prijavljene cetiri osobe, medu kojima je iedan povratnik u vrseniu krivicnih djela, Registrirana su i dva krivicna djela blucine radnje, te iedno hivicno djelo spolni odnos s djetetorn. Za izvrsenie ovih krivicnih djela prijavljerie

s u tri osobe, .

Za 24 kri vicna dj ela neevlastencg prorneta drogarna prijavljena je 31 osoba.od toga 15 povra mika, dok je za 54 kri vicna djela pos [edovan j a i omogucavania uzivanja opoj n ih droga, isto kao II IIp orednom periodu, prijavljeno 58 osoba, od toga 24 povratnika u vrienjll krivicnog djela i tri rnaloljetnika,

Policijska uprava Ljubuski

Uhuacena tronca Mradljiuaca

Istr"aZileJjiPol.idjske llpra· ve Ljubuski rasvije[li1i su teSku kradu u kaficu ,,All Inn" koji se mLlazj u mjestll Donj; Ra(\isi6,.nepo,redno uz magjstralnll cestu M-6, iz kojeg su lopovi, bo i iz kladionke ,,Millenium '" s kojom je pavezan Mil traSnj im vratima, ukrali cenri LCD [elevizora.

Operarivnim radom kao moguCi poc.inioci identifi-

ciran.i su J. M.. (28) iz Donjih Radisica, B. S. (34) iz Vilie Polja kod Gornjeg Vakufa i M.. M. (27) iz mjesta Paloe kod Gorf!jeg Vakufa. j. M., B. S. i M. M. Iiseni su sIobo· de i priveden; u s.lllzbene proSlorije PU Ljubuiiki, gdje su s~slusani. PU LjubllSki u redovf!om ce postupku Kanlonalnom Il.lZila!frvu po· dnijeli izvjeStaj.

Iz MUP-a ZHK

RaSDiSan8 D01)8rniC8 za duoji,com SaraJlUa

Na OS!lOVU naredbe Op6nskog suda. USi.WkoDl Brijegll, MUP ZHK uputio je Federalnom MUP-ll zahtjev za raspisivanjem cenITalne potrage za Nihadom Agicem iz Sarajev3, koji se (creri za [eSku kradu u s[jecaju s krivicnim djelom izazivanje opce opasnoSti, saopceno je iz MUP-a ZHK.

Potjemica je raspisana i za Ersanom Hajdarevicem zvanim Zeko i.z Sarajeva, koji se tereli za 1.e1iku kradll. h policije jesaopceno da se mole

Ersan Hajdarevif:

gradaf! i koj i imaju informacij u 0 bora vku i lae Clnju navedenih osoba da obaviieste na· jbhlu policijskll sranicu na be-. splatni [elefonski broj 122.

CJB DObo;: Prelreseni Qbjekli

Ojelovali na podruelu Modrice

PDllei]a priUBla sBSlDrieu razbDiniHa

Inspektori Odjela kriminalisticke policiie CJB Doboj i Policijske stanice Modrica prekiucer su uhapsili sest osoba.za kcje su sumnja da su od novembra prosle do marta ove godine na podruciu Modrice izvrsile vise raz b 0 lnis ta va.

Po naredbi Osnovnog suda u Modrici, na osnovu p rovi era i p retresa vise k uca, stanova i pornocn i h objeka ta, uhapseni su Dragoliub Suvajac (19), Dragoslav Paljie (32), Milan Trifkovic (19), Aleksandar Panic (20), Adnan Kra j inovic (i 9) i Emir Mdic(l9). Oni su kao kriminalua grupa pliackali benzinske pumpe, Ijude na ulici, ispred ugostireljskih cbjekata i liude na spavaniu, sluzeci se hladnirn i vatrenimorusiem.

Tako su 2. novembra prosle godine Suvaiac, Panic i Me!ie upali u benzinsku

pumpu "Dusanic" pored magistralnpg puta Dobo] - Bosanski Samac kod Modrice i oreli novae iz kase. Za Suvaica, Trifkovica i Panica sumnja se da su 8. februara ove go dine ispred ugostiteliskog 0 b j ekta ~D vorac" ko d Modri6e napali D. S i oteli joj torbicu S novcern i !icnim dokumentima,

P rij e neko liko dana Palj;e, Suvajac i Trifkovic upali su, maskirani i naor uzan i, u k ucu Radovana Tesanovica, metalnom sipkorn ga tukli po glavi trazec.i novae, a kada mu je otac N enad (85) pritekao u pomoc, poceli su wei i njega, Radovan se i dallas oporavlja od ozljeda u doboiskoi bolnici,

Protiv osumnjicenih polid j a j e 0. kruznom tuZilastvu dosravila izvjestaj 0 krivicnim djelirna tdkog razbo]niStV3. H. G.

PriJavljeno u Novom Gorazdu

PSIIUlailCe naDada)U gradane

Razj areni psi napali su jednu staricu u Novom Goraz.d.u i nanijeli joi [eze [jeIesne povrede, a ozbiljnije p osl j edice od napada podivljalih i izgladnje.lih pasa lutaliea prerrpjeli suios jedna sta,rica, dijete i rnuskarac invali4 rekao je Smi Tomislav carapii:, sef opCinskog Qdsje ka ~a pri v red u.

On je kazao da seovo Cervero gradana nije moglo odb rani ti pred oop orn m pasate je op Cinska sl uzba b i1 a prisiI i en" angaiira Ii lovce kako bi sprijecili divljanje pasa lutalica po Novom Gora.z4u,koji su lIspjel i ods tri jel i ri d va psa.

Carap iej e rekao da sup 0- vri jedeni gradanj na Ij-

jecenju u FoCi i da su van zj vo me opasn OSt i.

. Ocekuiemo i naln Regiollalnog zavoda za zahitu zdravlia, jer se sumnja da su psi zarazeni. Tako da b ismo mogli prevenrivno djelovati kako bismo zailtidli gradene koji su sve nezadovoljniji i koji najav}juju javne proteste- istice Carapic.

o.pCina Novo Gorazde nema mogucnosti da. ukloni pse lura lice, jer nema azila za pse, a Zakon 0 za~titi i dobrobiri zivotinja ne dozvoIj a va odsrrel, nagJ asio j e Carapi': i dodao da u bu.d.iem nemaju novca za angaZiran j e na dleine sl uz.b e iz drugih opCi.na.

maloUetnlcima oteti mobileli

.. U ulici Safeta Zaj ke u Sarajevu prekj ucer je nepm;nati pocinihci;r.vrlio I"llzbojnisrvo nad maloljemin! M. A. i C: N. iz Saraj eva. Razbojn ik j e, prijeteCi srafcigerom, od ~alolle~nih ukra.a mob ilele, a zatim ie pobjega.a. 0. svemu Jeobavljeli [en k3n [0 naln i ruZilac, a pojicija [raga za r;abo j nikom.

16

DnBvnia~az,nedjelja, erna hronika

27. m~rtloiujak 2011. . .'. . -

OTUf)ENJE Sve mania briga a starim i nemocnirn

GIObalizac-- a zaboraura

a ru s.e uriled osli

Drastican primjer Dragiee Budic, koja je u stanu mrtva lezala vise godJna, pokazuje .izostanak komsijske brigekoja je krasi.la ove prostore

Kantonalno [uzilastvo u Sarajevu nerna inforrnaciju da se neko od rodbinejavio da preuzrne tiielo Dragice Budic (62), koja je pronadena mrtva u sri j ed u nakon sto $U radnici upravitelja zgrade u ulici Ornladinskih radnih brigada brei 4 na Dobrinji dosli da pop rave vodovodnu ciiev koia je pukla unjenom stanu.

Ukoliko se ne javi niko od srodnika, brigu 0 ukopu p reuzima d >lava, 0 dnosn 0 Lemar za so c ij aln i rad opcine Novi Grad. Time je sravljena tacka na tuznu sudbinu Dragice Budic, koja [e najrnanje godinu Iezala mrtva usvornstanu.

Potiskivanje mani.ra 2iga: Treoa spasili nesto ad .kvalltela iivljenja koji sma Imali

Ono 8m je poraza vaj uce u cijeloj prici jeste da je mumificirani Ie!; zene pronaden sasvim slucajno. Ni smrad koj i su os] etili ni velika ko!ii':ina meum u ujenorn san-

ducicu nisu ponukali kernsiiedasezapitaju stase desava- 10 sa zenom koi a pored se be nije irnale blize srodnike,

Sociolozi kazu da ova] sluca], ali i mnogi drugi pri m j eri u ka zu i u na sve vece o tuden re i sve man j u brigu porod ice i komsi]a za starije inernocne.

- Prva cinienica koiu rnoramo irnati u vidu jesre da [e bh. drustvo, htjelo-ne hrjelo, us 10 u tranzici j u n a fonu glcbalizaci j e i to planetarnog dorn inirai uceg Ii beralizna i iridividualizma, koji podrazumijeva potiskivanje ovda~njih tradicionalnih manira ko j i su karak lerizieali i ov dasnj e druslvo i porod;c u. Ogledalo se [0 u [Om jednom prisnom odnosu prema rodbini unu tar porodice iii prema susjedu unutar lokalne zaj ednioe, gd je se bilo sprern· no sudjclovati i dijeliti s dru·

Jauno DOniZaUanje iZmuMe

- Da smo mi zaista nosili ova j kvali te t L\ drustvu, sviedoce i gotovo svakodnevni primjeri jos, redmo, u medijski eksponiranim slucaievima, gdje 1 j u di, unatoc svekolikog siromasrva i biiede u kojoj zivimo, uspiju sakupiti za nase pojmove znacainesume novca da bi se neki dj ecak i d j evojcica po-

gima i do b ro i lose -Isaze sociolog prof. dr. J usuf Zi.ga.

Karakteristika modernih iii pOSLm 0 d<;rnih dru s tava, pojasnjava Ziga, ie u atomiziranju i porodice i drustva, bez obzira sto su Jj·udi sveovisniji jedui 0 dugima.

- Recimo, imatesranare u ismj zgradi koji dijele zajedniCko smbi~!e godinama, a

kusali spasiti od sigurne sm rti i od opakih bo les ti. 0. no kako se 10 n er ije tko radi ne mofe dobiti opravdanje, a EO je da izlazemo rodi telje ili obi tel j j ednom javnorn ponizl).vanjll kroz akcije te vrsre tako da gledamo uplakanog covje.ka koji moli oi!ajni1:ki da mu neko pritekne u p_9moc i spas; dijere - kaze Ziga,

da se jedva u mi.mohodu POZdIltVe inil:ada jedan d,rugam ne predu prag stana, a kamoli da se zajednicki poraduiu u necemu ill price!:nuupomoc- rvrdi Ziga.

U slucaju potiskivanja manira tradieionaluog dru·srva kao sro se [Q desava II BiH, vrlo je vazuo da se to drll.!tvo i.nfrastfukIUr!10 osposobljava cia. moze kompenzirati ono sto je rauije vIsi la 10 kalna za j edn i ca, u smislu brige prema svoioj rodbini i susjedu.

Formiranje sluibi

- Potrebno je forrnirati slllzbe koje ce preuzeri brigll u slicnim slucajevima tako da se ne mOl_'" desiri kada neko umre da se godinu raspada u scauu, jer u raj Stan niko neee zaviriri. Sluzba bi Irebala biti namjenski forrniran a, da uradl s v e sm treba da pomogne gladnoj i bolesnoj 050 b i,. kao i da U sk 0 ci !<ada je rijec 0 ~mrloj osobi - napominje Ziga.

- Una toC sve.m u [Om e, trebalo bi pokusati spasiri ndto od ovog kvaliteta koji smo imali u naliem drusrvu i porodici, a koji se odnosio na b ri gu za s voga srodnik a, komsiju, o.d.nosno one koji llas neposredno okruzlIju - zakJiuCio je profesor dr. Ju; suI Ziga. B. GERIG

Zgrada u kojo/ je iivjela 62-godisnjakinja

neoPhodne Sluibe ZaMUCnU DleDU

Brigu 0 Slan]lm i nemocnim koji su bez porodicnog staranla po zakO!lu preuzimaju centri za socijafni tad,. ali i oni 10 ne mogu tadi Ii akoli 1:0 ill neko ne p ozove i Z3rraZi brigu za takve osobe, hzala je Mirsada Pomrkovic, direktorica Centra za socijalni rad Kan (Ona Sarajevo.

- Mi ne mof_.., raditi bez !1ei:;ijeg zahtjeva da preuzmemo brigu 0 starijoj osobi, a, s druge strane, ne mozemo nikoga ni prisiliri. Irna dosta primjera u 1:0- jima s!arije osobe odbijaju porno':: i ne iele napuStari ku'::u i oricl u srnracki dom - kazala j e Po rurkovie.

U tim slueajevima, kako nam ie pojasnila, p otrebno je posroj"anje slmbi koje bi davale us!uge ku.en.e nj ege .. Q.in! starCli.og doma i poj-

POlurkovic: Radimo po zal1ljevu edinih nev ladinih organ izacija, ovakve usluge su kod nas si!l!boli~!Ie j nedovoljne. Prema miSljenju direktorice Potl!!"kovjc, potrebno je razviti sistem i mrefu usluga koji su veoma dobro

razvij eni U nekim zernJ jama II okruZenju, Bm tempo iiVOla !e briga 1:3 rjclavanj e egzistencii alnili problema uzrokuiu da je sve mallje brige za druge, a pogOlovO za. slarije i lI.emocne.

erna hronika

TRAGEDIJA Nastradala 56-godisnjakinja u Zenici "

DOZa

Onevnl avaz, nedjelja, 27. martioiujall 2011 .

Da

17

-

IZ

Neviencani suprug Jakov vidovic u trenutku izbijanja vatre bio na balkonu

Pedesetsestogodisnia Medina Hasanica izgorjela je jucer oko iedanaest sari u stanu u potkrovlju zgrade Lamela 2 u zenickorn naselju Crkvice, Ona je smrtno stradala u pozaru u stanu u koiem ie zivjela u nevjen can 0 i za jedn ici sa J akovomVidovicem.

Pokusao pomoci

Kako su nam potvrdile kornsije ovog para, Jakov se u trenutku pozara nasao na balkonu koji koriste zajedno stanari ulaza.te jenakon lito ieprimiietio dim iz svog stana pokusao da ude, ali bezuspjesno,

Ubrzo ie stigla i policija te vatrogasci, ali su zbog jakog plamena i visoke tempe-

rarure svi napori da se probijudo unesrecene zene bili bezuspjesni. Prerposravlia se da se pozar brzo prosirio preko potkrovne drvene lamperiie, jer je za nekoliko minuta poceo da gori ciieli stan i krovna konstrukciia,

Zabrinutosr stanara doda tao je podgri jala informacii a da j e vikendom u stan u sa Vidovicem i Hasanicom bilo dvo]e diece iz njenog ranijeg braka, te podaci da su varrogasci mogli kroz dim vidjeti sklupcanotijelositnegrade.za koje se naknadno isposravilo daseradi 0 nesretnoi Medini.

Evakuirani stanari

S tanari susjednih pOIkrovnih sranova evakuirani

su preko krovnih prozora i krova na balkone susjednih ulaza. Vatrogasci i Lim Hitne pomoci prufili su J akovu prvu pomoc, a on je odbio da ga prevezu u zdravstvenu ustanovu, re je OSlaO s varrogascirna u potkrovlju za vrijernegasenja.

Nakon 810 su ropom s pjenom iz vozila uspjeli 10- kalizirati plarnen na unistenoj krovnoi konstrukciji, vatrogasci su krenuli u izvlacenie izgorjelih srvari iz stana, te probijanje do ugljenisanih ostataka stradale, Uvidai su obavili pripadnici PU Zenica. SIS je uzrokova- 10 pozar pokazat ce nalazi vjestaka nakon uvidaja,

A.DioNLIC

Novi Travnik PUcano Da lIalie IIDani"

,.. Nepoznataosobapreksinocjepucalaizpistolia

na ugostiteliski objekt ~Dani"uNovomTravniku, V lasnistvo J ulijane Andric. Povrijedenih nije bilo, ier uobiektu u trenurnku pucnjave nije bilogostiju, Sluca] su policiji pri- , javili radnici ovogobjekta, Uvidajnim radniama.koie je obavila policija izNovog'Travnika, utvrdeno je daje nepoznaraosoba ispalilapetdosest metaka iz pistolja, Istraga je u toku,

Novo Sarajevo

nallljemo zaoaueno UOZiIO

,.. U ulici PorodiceRibar do broia 67, U opcini Novo Sara j evo, preksi nee 11 ko poa oci izb io je pOZ,1f na au 10- rnobilu "renaultclio", vlasnistvo D. S. iz Sarajeva, Pozarsu ugasili pripadnici Profesionalnevatrogasne brigade Sarajevo. Uvidajem iekonstatiranoda je pozar izazvala nepoznata osoba.

Spec

• Istrafitelji Policijskestanice Kresevo rasvijetlili SII razboinistvo pocinjeno pri ie nekoliko dana u sportskoi kladionici "Rerni" u Kresevu, Pociniocisu A.B.,A. K. i S. B.,svi iz Kreseva, Protiv osurnniicenih SU poduzete zakonompropisanemierei radnie,

U garazi kod Milica PrOnadene mUnlcDa, bOmbe I zoue

,.. UDerventikodMiliea nepozna te osobe ukrale su aurornobil "golf' iz garaze vlasnistvo P. K. koj i se nalazi u inozemstvu, Tokorn uvidaja u garazi je pronadena veca kolicina metaka,2.880 komada kalibra 7,62mi1imernra, 2.860 komadakalibra 7,9 milime lara, te 11 rucnih bombi i trirucnabacacazolie, Utoku je istraga u vezis pronadenim naoruzanjem, kao i iden tificiranjekradliivca vozila.

Incident na lIidzi Tinja kod Srebrenika

M adiC ilbudeD DDiem Da IiCi POM~ad!n~"

sUb~r~u~~~~~~~~o:~t:l~zi . ~~~s~~~~~:e :r~a%~j~e~~~ orOdaunlca BingO

u Sarajevu tesko je povri- cne maramice, Mladic je za- epoznati lopovi

jeden Afan Supuk (23) uz drzan D3 daliniem liieceniu provalili su u mini

Sanskog Mosta. On [e izbo- na Odjelu torakalne hirurgi- marker "Bingo" u na-lfiii"!ili~~f

den ostrirn predrnetom u ie i njegovo stanie je za sada seliu Tinja kod Srebre- ~

predjelu grudnog kosa, te je stabilno. nih. Lopovi su pedes-

nakon ukazane Ijekarske 0 svernu je obavijesten nim predmetom izvali-

pornoci zadrzan na daljnjem kantonalni tusilac, a sluzbe- li okvirprozora maniih

lijecenju u Klinickorn cen- nici pclicije, radeci na ras- dimenzija s prednje

tru Univerziteta u Sarajevu, vietljavaniu ovog dogadaia, strane rnarketa kroz '-;;--;:------;-;:-;-~~---:'C:"'!"----...,"""'--"

saopeeno [e iz M UP-a KS. j L1cer su oko cetiri sara prive- koji su usli unutra, a Policajci ohallili llvidaj

Pripadnici MUP-a dobi- Ii 23-godisnjeg Samira C. iz potom su ukrali vecu ko- pored senzora i nadzornih

Ii su dojavu da je u ulici Fri- Novog Pazara, drl3vljanina licinu suhomesnatih proiz- kamera. Do okoncanjapopi-

driha Adolfa na broju 11 Srbije, zbog sumnje da bi vodaikonzerviranehrane. sa zaposlenic; mini marketa

doslo do narus.avanja javnog mogao bit; doveden u vew Zanimljivo je da su lopo- nisu se magJi izjasniti 0 ko-

reda i III ira. U rue; je teske sa izvrlcnjem kazncnog dje- vi pokraJi robu samo iz jed- lieini i vrijednosti ukradene

ljelcsne povre<.!e, opasne po la ubistva u pokusaju. Samir nag dijeLa marketa koji nije robe, a uvidaj na Lieu mjesta

zivot, zadobio Supuk, koji je C. ce nakan kriminalisticke pokriven senzorima a1arma i obavili su pripadnici Odjela

osrrim predmetom, najvje- obrade bili predal u nadle- kamerama videonadzora, SIO kriminalisticke policije PS

rovatnije nozem, izboden u inost Kamonalnog L1Jjil- ukazuje da se radi a osobama Srebrenik, koji tragaju za

predjelu desne suane geud- MUP KS: Uhapsen OSllmnjiceni 23-godisnjak asrvauSa.rajevu. Dt.Ma. koje su dobro poznavale ras- provalnicima. O.M.

Harper: Opluien da se vodio licnim ciljevima

Harper zloupotrijebio ovlastenla

Pala ManadsMa Ulada. iZbori u ma)D

Man j Insko j v Iadi kanadskog prerniiera Stivena Harpera (S rep hen) u parlarnenIU ie izglasano nepovjerenie zvog navodne zloupotrebe ov I as ten ja, a prij evremeni izbori bit ce odrza n i u mai u.

Inicijativa glavne opoziclone Liberalrie stranke usvojena je uz podrsku separaristickog Bloka za Kvebek i lievicarske Nove demokratske s tranke,

Tri opozicione s tranke dale su zajedno 156 glasova za obaranie vlade, nasuprot

145.za opstanakHarperovog konzervativnog kabineta,

Ocekuje se da ce Harper zatraziti od kanadskog generalnog gu vernera da zvani cno raspusti parlamenr, sro bi otvorilo put odrzavaniu prijevremenih izborau maju,

Liberati su rvrdili da je Harper ignorirao opruzbe protiv konzervativaca iz prernij erovog uieg kruga saradnika i da ie elva puta onemogucio funkcioniranje parlamenta radi postizanjalicnih politickihciljeva,

Skandal u Crkvi

MiSiOnari DlaCajU oditelu sUDuanol dleci

Is usovack i red arne ricke Ka to I icke c rkve, n ako n d vijegodine sudskog posrupka, pristao je na nagcdbu i placanje ods tete u iznosu od 166m ilio na dol ara zrtva rna svecenika pedofila, a ri jec j e o 500 diece koiu su zlostavljali rnisionari u pet arnerickih drzava,

Rije': je, uglavnorn, 0 111- dijancima iz udaljenih domorcdackih sela i rezervata koje su rnisionari seksualno iii psihicki zlostavljali od

1940. do 1990. lrlve su mtadi lndijanci iz seta

18

Unevni 3V3<, nedjelja. g 10 bus 27. martiolujak 201:1.

JAPAN Razina radioaktivnog joda u vodama Pacifika izaziva zabrinutost

ie· a gran·ca Zagadema

Dremaiea caB 1.250 Duta

Nuklearna kriza polacala se nakon sto je ostscen sud ukome se nalazi reaktor 3,. sto ukazuie na to da bi radioaktvno zagadenje moglo biti vece nego sto se prethodno mislilo

Situacija u nuklearki Fuk us im a na s ieveru J a pana ne pcgorsava se, ali je oprez neophodan, iziavio ie jucer gl a vn i sek retar iapanske v Iadejukio Edano,

On ie kazao dai e tesko predvidjeti kada ce se okoncati kriza u Fukusirni, gdie se operateri od 11. marla, kada je Japan pogodio poIres, a potorn i cunami, bore da spriiece nuklearnu katastrofu.prenijelesu agencije,

Inzinje.ra 700

Vise od 700 inzinjera radi u srnjenarna i pokusava stabilizirati postrojenje.

Tokiiska elektroenergetska kornpanija (TEPCO), kola radi na odrzavanju havaris ane n uklear ke Fukusima, saopcila ie da je razina radioakti vn og j od a u vodama Pacifika oko japana prernasila dozvoljenu granicu 1.250put3,pre!lio je AFP.

N uklearna kriza II J apanu pojacala se nakon SIO je II perak nagcvijesteno kako postoi i opasnost de je osteden sud u kome se nalazi reaktor 3,. sto ukazuje na to da bi radioaktivno za-

gadenje moglo biti vece ne- Japan se /Jari s najvecam krizam ad Drligag svjelskag rala

v

"zelleza M ola" roliu

HamaSouih aMCi)a

daMuze ZI irtuezemlJotresa

Japan ska kri minal na grupa ] akuze medu prvirna je pruzila porno': stradalima u rszorn om zernljotresu u japanu uputivsi tone humanitarne pornoci, javio je Reuters.

[akuze su iz Tokija i regiona Kobe poslale kamione s hrnnom, vodom, ce badi i drugim po creps ri-

nama U evakuacione centre u cpu stoseno rn s j everoistocnom japanu,

J akuze su poznate po iznudivanju novca, kockarni cama, pornografij i i organiziranju prostitucije, kao i po cesto V1" 10 slozenim retovazama koje prekrivaju veci dio njibovih tijela.

N esreea koja je zaelesila

Japan, pokazala ie, medutim, i mihovu drugu stranutako da su se oni izuzetno brzo i diskretno orgaaizirali da pc~ rnognu onima kojima je 10 najpotrebni je nakon katasrrofalnog zemljotresa i cunamija II. marta, u kojem je pcginulc iii nestalo naimanje 27.000 ljudi, navela je britansh agencija.

Izrael j e don i 0 pia nove o postavljanju proturaketDOg stita "Zeljezna !cupola" zbog uce.stalih raketnih i minobacackih napada iz pojasa Gaze, kojim upr.avlja Hamas, objavila je izraelska vojska.

Izrad je razvio s istem radarski navodenih prof ek tila za unista van j e raketa krat.kog i srednj€g dometa nakon ranI s gedicirna Hezbolaha u Libanu

Vlsednevni napadi aktueUzirali p,lan protura.ketnog stita blizu Gaze

2006.,koji su ispaljivali (3- kel.e n a s j everne gradove.

Postavljanje sistema

bilo je zbog velikih troilkova odgodeno i oeekivalo se u novembru, ali je plan ponovno razmotrell nakon stosu raketni napadllzGaze ovog mje.seca poraknuli bojazan od izbijanja I!ovog rata.

Sistem "Zeljezna k1.lpola" trebao bi obarati raketes domelOID od 5 do 70

rFOfO:AP) go S to se p rethod nom isl ilo.

J apanske v las ri, rnedutim, opravdavaiu cdluku da ne evakuiraj u s tanovnis [VO iz sireg kruga oko pes trojeni 3. Zona evak uaciie za sada j e 1.1 krugu od 20 kilome tara.

Upumpavanje vode

U Fukusirni ie 1.1 toku upumpavanie svieze vode kako bi se ohladila pregrijan a j ezgra reak torn, a odusta- 10 se od koristenja rnorske vode, jer sol moze uzrokovati koroziju opreme.

kilometara. Drugi sistemi razvijaju ~e za presretallje raketa veceg dometa.

lzraelski minis!ar odbrane Ehud Barak, prenosi Hi.na, rekao je iokom posjete voj noj bazi na jugu kako moze potrajati nekoliko mjeseci da. se sistem u potpunosti rasporedi Ie je ponovio izraelski stay da ce odgovoriti IlS svaki daljnii raketni napad iz

G az.e. Galll: Izrael je najavio i.eslok odgovor na mina/Jacacke napa de

globus

Dnevnl avaz, nedi~lja, Z7. marVoiJJj~U011.

19

JUZNA AFRIKA Rat podzemlja u prijestonici u ziti medija

Ukratko

Dsuda lIasma US"I

II- VASINGTON-SjedinjeneAroericke Drzave i Ujedinjeni narodi osudili su prekjucerasn j e nasi! [e siri j, skih vlasti prerna de- . monstrantima. Snagesigurnos ti su, n aime, zapueale namirne demonstrante ugradu Deri. Ubiienoievfsedesetlna liudi.

Protesli U sOlm

... SOFlJA·Bugarska lievicaodrzala [ejucer protestu Sofiji zatral:ivs.i ostavku vlade "pogubaepc Bugarsku". Orgauizatori navode da jeprotestupris u srvovalo vise 0 d 18.000Ijudi.

OP81 ore8ItOm ubUelli Ciuni

,.. KABUL- Vise civil a iegreskom ubiienoili povrijedeno uzraenom napadu medunarodnih snagaN ATO-a (ISAF) u iuzno] provinciiiHel-

Policija nakon ubistva Bike privodi pripadnike suparnickog kiana, ko] je za likvidaciju angazirao Srbe iz RS

Cetvor ica S rba tren u tno SU glavna rerna medija u Kejptaunu, koji ovih dana opsirno pisu 0 ratu u juznoafrickom podzemlju, ubisrvu mafijaskcg vode Sirila Bike (Cyril Beeka, 49) i potrazi za ceskirn kriminalcern Radovanom Kejcirorn.

Tokom godina Bib je po vezan sa pro daj om droge, iznudivanjem, pranjern

novca.kradamai ubistvom.

U obracunu koji potresa [uznu Afriku, jedan Srbin je ranjen, a policiia traga za trojicorn srpskih drzavljaria oznacenih kao placene ubicesa spiskom za odstrel, prenosi=Blic"

Kovacevic ranjen

- Srbin Sasa Kovacevic, koii je radio kao tjelohrani-

Palleila vr~i Ifvllfal

Kako Ljimaju oduzeti imunitet

Paculi pumilie EULEHS-u u hapSen)U

U EULEKS-u nece odustati od hapsenja poslanika Skupstine Kosova Fatmira Liimaia nego razma[raj u legalan nat! n da m u oduzrnu poslanicki imunilet i uhapse ga zbog sum!!ji za poCinjena djela fmnog zloci ria na d ci vi Ii rna i Z(I tvo· renicima mkom sukoba na KosoVlJ., objavio je "Koh~ Di!Ore~.

SefEULEKS-a Ksavijer de Marnjak hie> je kod peed· sjednika Kosova Beazet.a Pacolija kako bi r3.l.motl"ili mogucosr oduzimanja pOs· lanickog imunitela Li'imajll.

Marnjak zalraiio porno': od Pac(>lija da Skup!tini iznese prijedlog ooduzimanju imunitel3 Ljimaju.

telj mati j askog vade Sirila Bike, tdko je ranjen kada SI! ubice iz autornarskog oruzja sa rnotocikla ispalile hice u BMWXS.

Bika, koji [e bio u vozilu, prerninuo je odmah, prije negosto je dosla policija, dok [e povrijedeni Kovacevic, koji ie vozio BMW, prevezen u bolnicu - objavio j.e list."Media 24".

Napad se, prema navodirna ovog Iista, dogodio u 17 sari, u mornentukadasu niih dvojica ;za~la iz Bikine kuce.

N apadac, koji je n80- ruzan sjedio iza vozaea motocikla, ispali 0 je wee iz auiomatskcg oruzja da bi zalim oboiicapodpunom brzinom pobjegla,

Kovacevicu nile dodijeljeria policijska zastita II bolnici, Policiia privodi sve pripadnike suparn ickog klana, za koji se sumnja da je za likvidaciju angazirao

Pueali u grudi

Prema rijecima Polele Mekintos, pcrtparolke bolnice Hoks, u kojoj se ranieni tj do bran i tel j nalazi, Srbin nije u zivornoj opasnosti, jer nije bio meta atentata i zato nije pod policijskom zastitom dok [e u bolnici.

Kovacevic je ranjen u liievu stranu grudi aakoosto IDU je merak prosao kroz ruku, koja je II zavojirna, Ima i vidne rnodrice na grudima. Kovacevic ima i previ[enu ruku, !ito smatraju da je posljedica prevrranja autornobila u koj em se nalazio.

Bika: trtva obracuna SrbeizRS.

U Keiptaunu prekiucer je uhapseno nekoliko osoba, a Srbin ie isrovremeno razgovarao sa dvojicorn reportera Iokalnoglista.

Strahuje za iivot

Ranjeni Srbin samo je rekao reporrerirna da je zamalo poginuo i da ie prvi metak bio narnijenjen njemu, nakon cega je prekinuo razgovor. Na insistiranie novinara da odgovori n a i os n eka

pi tarija, Kovacevic je odbio pa su reporteri zakljucili da ie, vjerovarno, shvario da mu iezivorjos U opasnosti.

Gentar iz Zen eve kritizira rneksicke vlastl

lDug suBUDa Dandi

23 0010 1- ih

. ase_Jen _

Skoro 230.000 Ijudi raselieno je u Meksiku zbog sukoba narko-kartela, a polovina ih ie, najvierovarnije, i~bjegla 0 Sjedinjene Americke D rz.a ve,. pokazll j e islraiivallje svicaIskog CenIra za pracenje imemo raseljenih.

U izvjestaju se isti~e da ljudi koji su pobjegli zbog nasilja, ne dobivaju dovo]j,nupomoc.

- U Meksiku,. vlada j federalne vlasti niSI! poceli da odgova:raju .oa pOlrebe in!emo raseljeni.b - !!3vodi se I! izvjeslaju grganizacije sa sjedi slem u Zellevi.

Afgallismlll1

mand II Afganistanu, uporis tu ralibana, saopcio je iucer ISAF. NATO-oviavionigadali su dva vozila zakoiesu

vj erovali d a se u n j ima nalaze jedan od vodatalibana i njegovi pomocnici.aliseposlije ispostavilo daseradilco civilima, piseu saopcenju u kojem se dodajeda [eotvorenaistraga otom dcgedaiu,

MaroUic i

H·f - ... b· I II· ulaca U .onc

II- PODGORICA - Potpredsjednikopcine Budva Dragan Marovic trebao bi surra bi ti pcdvrgnut operaciii be!like i mokracnih kanala, dok je predsjednik re op6ine Rajko Kuljaca iz Isrramog zatvora u Spuzu, nakon SlO ro u j e pozlilo, ponovo prevezen u Klinicki reDlar u Podgorici, prenosi internel-portal Analitika.

Dvojica budvanskih funkcionera su II pritvoru i protiv uj iii je podignut.a optliZnica za niz nelegainih radni i u "Zavali~, s!uCaju grndnje ekskluzivnog kompleksa na istoimenom rru kraj Budve.

20 1iof,*".~,"",,",,")11. DneWli avaz

GARANTOVANI JACK-POT ZA 13. KOLO TV BINGA 300.000,00 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ ZA 12. KOLD TV BINGA DDRIAND DANA 25,.03.2011 .. godine

PULA SREa DRUGlMA Brojevi po redoslijeduizvlacenja POtA SRfQ ORUGIMA

1.~ l.~ ~2.71 .~ '~.481 6.'~ 7.~ .. I~~!21'~ 411 n,~ 1{1_21 U.~ 1~ 1$~6411e.~.'7~571'L§]19~821 ~~ n~601 ~ n@] 1{191 ~ K§ 17~ 431l1.~ 19~341 JO.~ Jl~ 201 u.§ 3~m ~

IJOBITAK lAPTIJP:

KONJIC 00614 1350040

035 -2752308- 01

6ROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA

IlINGD 33 (JACK-PDf) .. SA 10 PIlGDDAKA (2 REDA ) SA 5 POGDDAKA (1 REO )

••.. NI.IE IZVUCEI>J

OOBITAKA: 2g. •.••••. 2.144.60 KM

DOBITAKA: 10.110 .5.30KM

JACKPOT", 12.KOW ....•..•. . .1J9.100.~'M

UPL.OtE"O JE m.64o,\il ~M

NAGRliDNI fOND 61l'!O , 89.3II.oI.3D ~M

FOND 10 SMS NAGFWlNU IGHU . .65.000.00 KM

m"O 10 " " ~OOA .... , 2<.:)$<.31) KM

~D 11110 POOO[).Ol(A . 02.19~,10 KM

~D 1115 ~GO[).Ol(A \J.19~,'0 KM

~D 10 GLmAOCE .9.ooo.DIl KM

IZvutENE SMS PORUKE U 1GB] IGRAt-GOST "SANSA VISE" ZA NAREDNO KOlO

I. TRAVNIK ZASTUPN1K., 00227 1:l:30042 034-0300l39·lll
2. aUGI)JNQ lASTlfPN1K; 00248 1320030 035-3998052·28
3. aUSOVACA ZASTUPN1K, 00169 1350043 03.5-0540074 --Bl
4. TRAVNIK ZIISTlIPNK 00131' 13.5Q669 035·36S50 16-13
5. SARAJEVO ZASTlIPNlK: 0062!l 1351]031 034·2555539·59 DOBlel U SMS IGRIIGRAt·GOST ,.,SANSA VISE" ZA N.AREONO KOLO

1. H.700,OOKM I 4. 4.4W,OO KM I. UOO,OIJ KM I 10. + 1.000,00 KM 13.5Il0.OIJKM
2 8.820.00 Kid 5. 2.9~O,OO KM 8. 3.000,00 KM 11. SOO.ODKId 14.500.00 Kid
3 5.680.00 KId 6.6.000.00 KM 9.2.000,00 KM 12. SQO.OOKld 15 5OO.00Kld SMS pon.1 .... U 19TU MI-gIrat • 90""" sbll na two,.... telrron&: BH TIIIe<om 091 41l~ (cijeoa poruq o.so KNI + POV). HT MobilM l_kornunlkAd", Cl61 88-87D (dicna porub 0,.49 + PDVI

LUTRIJABlH. SIIJlAJEVO 26.032Ql1.Qod.

:KON'IDN JlVJ~U 11. KOLA 1\1" t'l)PI.:eOI",E BINGO' (1'0 1:1l_B:j:.21l11.'!lM.

ItA OSNOVU PRI'fflEM,NO~ Il\IJ&lJ.OJA I ZAl'ISNIKA 0 OSNOV~IM I NEOOIfOVANIM PRlGOVOOIMA lUI" I J A 5; H OBJAVWUJE K<m.tA~ lZVJE$IIIJ ~ 11.I\lJLlJ TV TOMl!IJI.E-8I"OO O~OV~Ntll !lEO~OVM<tI PJlIOO\IOIlA IA: BII,GO 33 (JACK POT). SlmlO 3618INGO 37+ NUE SlLlJ PfIIOJDoalTAI(A l'I:lNOS!' OOarrAI(A ~

fL1NOV,IrJiI;iRADtAJlijF:l.iIGFI.At.-Go$T IF1JNO~ 131;'00:31+ .• __ ._ •• __ ••. !PFIe.NWiN1'lffilJ.S. U JAUC POT ,. fONDlItHlI'OGIIUIK)I •• " ••

fOND l}. ~ POOOOiW. •

fOND'lA GLEDJ.(J(;E

8H":D~J~ OOEIfTiUiA; SA~IJ~~2~ iXlSITiU'.A:

SA 5P1J:GOW1KA(' R.eO~ ,I)OEIITAKA! ~tt PlOT '2),1~. K«O

lIFt.ACE~JE

NAOOACitIFGfOo~

I, • __ .;j.1.B1i6,50KM

aJ, __ •• 1ij.1,201W

1(1.100 .... 4,5011],!

11;Sm,501Q.! "" :];l1I.nlUolt;~ ... ,.I92.~G5,.~KM

_.:2S"OOJJ!P:KMi ,.4U~1rJAI

., •• _,.~t,~t:PAI "Z5\1Ig,9IJt:U " • .4],SIa,.lIDt:_M .. 11]"8IXI.oot:M

GEhlEAAlN.IIHREtrltlR IlItIEM F'J!!iLIMN ~,L

DOIlICI PUTEM SMS PORUKA/SPECIJAlNE NAGRADE

Al)TO11'10 BIL GOLF VI I LCD TELEVIWRI I TURlsnGKO PUTOVANJE

1.ZENICA lASTUPNIK 00147 I SARAJEVO lASTUPNIK: 00653

1260527 m5-2954~40-74 1320026 035-3055009-22 1. TURA lASTUPNIK. 00206 1320101

2 SARAJEVO z.o.SlUPNIK: 00051 035·0[14 2811>-40

1320012 035·1999697·15

.. .o.OOKM

PAIVREMENIIZVJESTAJ 12. KOLA IGAEBINGO PLUS 00 25.03.2011 .. godine IZVUCENI BROJEVI BINGA PLUS: 6.0 s,[~ ..(!] l.~ 2.[!] 1.[!]

U 12. KOLU UI'UCEilO JE NAGlWlm FONO JE 60%

OCEKIVANI JACK POT ZA 13. KOlO IGRE IlINGO PLUS 110.000,00 KM

.... ]1.5>8.50 KM fOOD lA IIDilITAK 81NGO PLUS 6 17(132,62 + J.~ 91.823.9:1) .• 'Ool_~.55 KM

..... ~2.93'.ID KM fOOO lA [fSIIU DOBIIKE .35.9D2,48 KM

BINflOPlUS6 OOB1TAM: NElM fOND 008~AAA SE P,RENOSI U .lJ\CK POT BIIfflO PlUS. 006lTAKA: 1511. .... !lO.8IIKM
BINOOPlJlS5 DOB1TAM: ... lI58.10KM BI~"110 PlUS 2 OOBllAAA: 1.305 " ..... , ....... , ..... , .1.I10KM
81NOOPUIS 4 00811AM; .l.158,20KM sllmo PLUS I OOBlTAAA; 12_9>4 ..... O.lllKM LUTRlJA BIH, KO NA~'H 11VJE~TIIJ 11. KO!)lI GRE .J"GO aus OD "j)H011 ~".

SARI!.JEVO NAOSIfOVUPRM1EMENllllINJE~AJA IIAPISNIKA D nSNII'IANIMI ~mfJJUVAIliM PIlIGOIf(]RIMiI l UT RIJ A 8.IH OIIJIIVUUJE

26.03.20' 1.goo. om"AtAH 1ZV.rE$TAJ ~ 1 l.I\lJL.O IGRE BlNGO "I.IIS ;OSrlOVA"'H I "E<lSIfOVA"'H PRIGOVORA ZA 1lI"00 PlUS 6' Blr<GO PLlJS s .UE M.O

U 1l.KCLUUPi.ACSlJOJ> 72.0791;("" FO"OlAOO!l"""PiWH"RSTt ".109." + JPOO .. 68<.19) .. i7.1I<J,'IJ'M

MGRAOIl1 FO~O JE 6D% 43.\41.10 KM' fONO.1O OSTAIf DOIIITJ(E . 36.40636 KM

BnOJ 'OOBITAKA I, IZNOSI DO'ElITAKA ~

iIKolJMI'j.Dl8'LI.Kl.!lW. IFDtIDlIlLU'J.::t~IJl.~ YmM~CJlIIU\iQ: 11.. . ..... 1'I3,!mJl

IIfQPUIS~~! , •• , •• ".~K,I.I ~iUI511ll11T1o.rA: 1'a~ " •• ,' , ." •• , •• "",.I~~

lAOI\ll O ... ~ I!APlJ\IE OOBIIAAA]A It KOl(] IGRE BINOO PillS JE 21.04.101' ~odi'"

Odgovor nu tufbu mGrLl biti razuml iiv i 8Ll.dri.IlI'L'.i,u.l; o:G.ntlku Sudaj lru c i r;m::li me, oaocsac naz! v ~r2l'lfnQ& 1 lea, ~fl:b i 'L'S- 1i$1~ il i boraviste, odaoano 'si~di~l~ etranaka, njl Q ovlb zakonski h Zll.SmpDt~ i punomodnika, ako- ih Imalu, pNdmet sperm, saur .. ..aj i7.i:J'L'C= i pol'p.i!> pcdnosloca (elan 334_ ZP'P-.'l:).

BOSN A I nERCEGOV!N A REPUIl L! KA SRPS KA OSNOVNI SUD U B1JELJIN! Bro]: .00 0 M .. I O~,3.83.l1 0 M~I Biieliina, 14. 03. 20 t I. gcdi DOC

ROK lA PRIG !\lORE: 4 DANA 00 PRVO<i 1 DUCEG DANA PO OBJAVUIVANJU PRIVREMENOG IZVJESTAJA.

VIII.' (I 19'olmol "a 1Ie<u kOJe pmedu~ Lul'I,a O,H molelt w.z~'1 noll 090 2}·00 22 ~"lJlomilts.e •• ..,on,i.l' Infonnol(ljto) III n • ...-_IUII1,.blh I:N 9C',.. I,.:ode. mol.l. P'gv .... UII f<rtnlu."ne dolluk.

LUTRIJA BIH SARAJEVO 26032011 godlne

OSNOVNI SUD U .BIJEL1INI~ :!iiudijlll Cvijetu Sekulit, u pr::1."001 stv,g,n l'uti,QCQ; .. Vod,QvQd j Ks.n:l!.liz;j:dj;f' A .. D. Bijc.lfiTl;3, prouv lL.Lz.:=nog RI.Li:..IDik~ N~m.l:l! i1. (l:ije.ljin.::, Potporuenika Smnj tea "2/2, rndj dUg<I ea iiporui):nu vodu, aa QS.tlO'IfU ¢IIID!I 1~3. :;'~:J\' 3_ l..a!!;,(In:a (I prII rnlenom pcatupku (I"SI- glasn ik RS" br 58103, 851031 74/0) i 63,10"7, U do.ljern reks1I..I: ZPP1 Duaut,i Q.r!! lU:"C!oi ne :5(3n'l,llC' 1'103 :::I-drC!it posJjeclllks,P'O;.::rl:i!;({'I:g bora\iit:t!!l"[}bi:l,,li[li:tslic=d~ci:

U odgovoru n.~ lufbll tU:!':l!:ll t c~ do, i.si.ill:tnc 11l'C&,u& prnccsne pri gOVCITt' i izjasni se da Ii p ri:i".J].a~t .1 L ospo re. ... a ro~tiiv~je I] i ma.cnj Ui.ll [leV (~Iiiln 71. sruv 1. ZP'P· a "

.. \.Iw n.l~lli ospetave lui.befl.i zn.tLljev,. odgovcr I1Il 11J!bO mora d~ sad rli i ~;dog.c- 17: kQi lh se nete» l zah rjcv OSPO,,",WlT tinjeoice na ko.j i mil tukJl i 7.:i3mh,SI :!:i'Vort' navcde, dokaze .ko'ima se utvrculu te einieutee, LC pmvui osnov sa O;;;j1.1'OOoC' luz.enog (cJ:an 71. stav 2_ ZPP-:a).

OGLAS

Tu§:efli mo1.e ~ odgovoru na lU;5:.b'U~ a D:I1.iJ:: .. snljc na prtprcmnom :roti~ti.l, da podnesc proti v lufbu (clan 74. stav l . zrp~ 'I.

D;Bn_~ .lS. GI'_liJo.ll). gcdlne ruallac .N'od(lo~'od i KlI[I:diudi:A" A,D, Biieljine je podnio lu:~bu prouv hl~enug RilidCJojk~ Nemil~l' radi dugn, Thjl;1J.om u'1I2i du Sud doncse presude kcicm h: cbuveaa [i !ufo:=nl)g de lsplatt Jug u vlain i 00 119162. K.:\il 53 :?;a}:;cmsJ.:;im eneenjm kimamrrl.il i irOOl:.ovimil posmpka. Ob.:J:"'it=~t~"':J se tuzcnl da 5(: dcstava plsmena smatra obn'ljcnom prorekcm roka {]O ] 5. dena od dane obj::ivlji",anj:J 1.l'Y'J}g ptsroecnu daevn! m novtnnma _ i n .. OSJ!lUlOj uorl Sud a , te de pri tDgI:' dcarevljene IJiZ Lu;;i;DU tnczc d21 podigne u :t.g:radi Su.a.ll.

Ukolilo.::.o Lu~elli" koree ic uredno dosmcheen I wt.b., L.L .koioj jl: 11J~;il;:LC pn=(:UOlia d0!10~~jc prcsedc lbJJ;,B Vro£lu~t:JJlj,a~ ne 008:LOIvj p~srne;n i ,oog,QVOI" nil m:'..bll U 1..akCJoo:d:'CJoJll roku, Sud te i;!rIi doncse presud ~I l::oklm 5e!J:50'\'jjJj a tu'-bclli 1JI.tu [ev (presud .. :.!:oog p'r'opu~t:1ni::lh osl [[J ako je tu_;::;bC=J1 i zlIluj{ov OCL,gledJ1Cl neQiIloi)VM{~l;j]J] ISl.st.lL1,1'L'z11IJ...a).

Obn v i~I~: ... a se [uo':e:ni da ie 0_0. OoSnLlo'o;lJI tl:aml 70. SL:aV l , ZPp·1I (l'Y~j] n~jIom:snij.:- u rokl,J, oe 30 dann da .c,oJ)su ... j Sud:u ri~[J'IOC'{It (]dgt!\'Q( D:iI !lJ.Izbu,

Odgo ... nr na I u:[bu sa prilczima se pr~de.j\C Surfu II dcvcliaom iJ.rQilt prbnic rn 11::1 7.~ S-ud! 'i pretivnu sU~""',P'07.ivo1T.l nil brei predmeta.

Sudij:J C\'ii.1!'1IlSl::ku.li~

nd 3_003~OO KM sa zakon skim 2:~ teen LID kam u L:(I.m:J obracua uti m prem a zakcn U 0 visini slope zako nske knmaielrc:

- t:i nt1'V.c(!Ji1i izncs od 4:2O!,00 KM o.d 30_ 00_ 2004. gcdine pa do isplntc,

-za novcanl iznos od sl29l00 KM od 30.07. 2004. gcdlne ps do isplme,

- ~ ncnt.c::"!fii i:!:;fJUS od 429joo KM od 31_ OS_ 2004.l;Udipt pa do isplate,

r ZIl: novcanl imos cd 429,00 KM 0<1 30. 09,. 2-004. godin~ pa do is:plaLe:,

- 7Ji. OC;".c:lllli i.2nOS Qtl429jOO KM Clod! 30_ If I. 2.004_ gtJdint pa, do hplntCt.

r za noveilni limo:s od "",29,00 KM 00 :30. 11. 20M. gCid.in~ I'a do isplaLe.~

- u. ,ttove:!ilni ilnQS od 429j.00 KM od 30_ 12_ ~OO4_ godipc: pa,do is:phuC:!o

l~ mu niikll.aditi [rotkov.c pa.rnienog pos(U~ka IJ iznoslj J)d 120~OO KM, Stl dste [akse, sve I.l ~ok u od 30 da.na pod pTijlJ':lojom i~.vrilenja.

BOSNA! liERCEGOVlNA FEDERACijA BOSNE! HERCEGOV!NE KANTON SARAJEVO

OI'CINSKI SUD U SARAJEVU

B,O;; 09 6) Po 0) 686) 0) r.

Samlcvo, 02. 10. 2008. godlne

orCINSKI SUD U SARi\JEVU I 10 <"oli' Tin;,", A,,· povLtt rjJ:bvaj1.I.~·L u pra v no} ::iW!lri tu:liltli~ Fjn Pmf d.o,Q, PosNdnistvo:JO tinilm iisko prnvni kon.sl]lti_[l~ j usluge z;a S [upil [I, po pu n om oc.n Lei Th_rkmt! novi~ Admi ra adWJ~:iH L:.o: SaI'iljev~ (ltDli .... ILJ~krtC!,C Aoridan.e,\ d_tu). Sareje\'Q~ ..:1.1. B.~ n itacaJ S:;!I r~jc. ... -a b.r_ 2.Qj rod i d'U S;(i~ .... s_ p_ 1003,00 KM, obi,vljui<:

OGLAS

OPCINSKI SUD U SARAJEVU i [0 sudij.1'ni,", M.· pCI''''it:lo 1.1 pT~"" nCl j Sl V8.["'i ~ u~ i ~cI ia Fi n P.-oli DOOt prot i v tukrl~& Fto:ridanel Doo r.::ldi dU;I;i:j ... _s_p. 3.003~On KMI d,m 02. 01.2008. goo;"", donio io:

PRESUDU

~boG: jpl'(! p'u~t~nj iI

Sudljl<,

Tmjiln_:il Ar:apovlc l:.out:a: Prouv ove presl.lcle :St.alblll'lije d(Jol=ll1~\~llll_

Prot LV ove r'rc$u de mole $-I! l10dn i j,cti Prijedlo;J;; 2:::1 jJ'O\'T3\ u pri:da~nic 5IallI-r: K;mtolla.lnom sudu u S'ilnlrCVu u :5mi~ s.lu fl. I K2: Zakonil 0 paro.i.f:no m pos mpku,

Obavi~lllvII se m'.:eni d1l s~' timan Y,apis:me:na sma[[';I ob:!~ vljenorn prr,Hekorn roka (Ja IS d:!ill']::3 {Jd dan!ai obj:;.v]jiv,(iIl til (1\101; p~5mcn:a u dnc:vllirn nCivi rliiun:a.

Oba v.ezuj c: se Ll1~el'l i da Fto ri dan ~ L d.C!.o, Sarajevo d1l luii[eljl.l Fin prorl d.I).1). S:!iI.raje\ti) i!l:pl:al.i novlllni Lzt'llOS

IilrnM~1itiRTW.! 1..ll1 8l'GJf'UJ:S1 UTW! 13_ij.t.!.

__ . __ ... _ ... lllUl;I

, .. ,.~~

L..&.lJJlIIIio t.iMaH J Cul,d£':d:.J,III· ••• u~

1I'~{nn '- n '-TV,J~ :1 U fJI n .. , e1\ I'\~t, ,1 .... UTr:1IraJi PII

"\tot"Wi'"'' III i."" ,"'Ii I,) IiJn

.,1"''' .1'''''''''lilllld", ~ .... ~

... I1'1111111lli"}i~11'fn1ll4.

...... 1 ~ ...... :, ... ,....tla. tIo.i.io.':~

~1l:<lJI ... !!MIJ.IIII .. ~ v ..... Lt .. U

.fl' 1fIt"ln' l' u .. ,,"-,'UJ' ...... O'\.I'

~ A ' ''IoU'I(iiroi,l'A.

PIItoil_l.IIIhl~'!I'IIIII_'~ .iIoloj"ll,1I"

1

1.J.'u:tI I.Z

t 1",1:.,.

U'~"lN

lUi'''''.

~n'l¢lil J....-a. ..t:..,.a.., ."'IJd.£.I+"1J"i~t"~"'Il'J!J1" 17!1I1r.w~'~1~"~ WoIi .... ' .... l Utili; l'n .. 1

kiosk

Dnevni oval, nedjal!a, 27. mart!ozuj.k 2011 ,

SPIJUNIRANJE Za sta sve zabrinuti gradani Srbije fraze pornoc

DalaMiui Dr ula aualo i -aso r raniC- bias i

NajvBcii dio radnog vrernena detektivi troSB na ulkrivanie prellunnlka

Privami detekrivi u Srbiji naiveci dio radnog vremenatrose na orkrivanje preljubnika, po nalogu posI oda vaca provjera va j U jes u Ii im zaposleni na opravdanom bolovanju, zbog zabrinutih roditelia prate preblematicnu djecu, pronalaze

MoraluSB i Ilubili

Desavalo se da detektivi, da bi se uklopili u okolia u i hili II b lizini onega koga prate, rnoraju spavati po nekoliko dana II najskupljim hotelirna, voziti skupa iznajrnljena kola, nositi firmiranu odiecu, a sve 10 cijenu usluga "as tronomski" p 0- vecava,

Dogadalo se ida prate "mere" u miesovitim parovima, muSko.·zensko, i da se dde za ruke, grle iii tjube, jer su tada manje sumniivi i uocliivi.

Klilenii su po/iliead, eslradne lvijezde ...

prislusne uredaje, a po potrebi tragaju za nestalim i kidnapovanirn.

Solidna zarada

U detektivskom poslu, rvrde sagovornici Tanjuga, najinteresantnija je raznolikOSI slucaieva,« i zarada je solidna,

- S vaki s I ueaj je poseb an, jer niko ne wolle ni da pretpcstavi koliko ce vremena na niemu raditi - kale Ivan Vukovic iz Agencije ~Wolf security guar d"

Da bi uspjesno "zakljucili slucaj" i dosli do podataka koji nisu svima dostupni, detektivi rnoraju biti sposobni da svuda udu, posebno ramo gdje obicni gradani ne mogu i zato na svim pozicijama imaju saradnike- kaze on.

I ZBnespijuni.raj u

Zabrinuti gradaai od privatnih derekriva traze pcmoc za probleme koji nisu II nadleznosti policije i drugih drzav nih sl uz bi, u

~ ta, prvens rven 0, spada bracno nevjerstvo. Sagovornici Tanjuga tvrde da musk arei "malo vise varaju", mada u posliedni e vrijeme ina tom polju pclovi posta jura vn opravni, a sve cesce niihove usluge traze i oni koji nisu u braku,

Niihovi kliienti su iz fazlicitih bransi, biv~i i sadasnji politicari, esrradne zvijezde, ohieni, anonirnni liudi.. Medu derektivima ima j pripadaica Ijepseg spolao

Strahovita nesreca Britanca umalo kostala zivota

ouucen u USMU malinu i CU

f&jn,j

Bri ran ac Melju Lov (Malmew Lowe) rnoze reci da ima dva roden dana. S n-abovi ca nesreeanaposlu u tvomicigo· iOvo ga je kostala 'livota. N aime, pokrema traka na kojoj je 25-godiSnji Melju radio zahvatila mu je radno odijelo i poeela ga vuc; prema Olvom uskom 12,5centimetara.

Vec' u narednom [renUIku bila mu je polomlje.na k ral i eZni ca, ra zderan i rr bub i crijeva, zdrobljena zdielica, poJomljeni k'ukovi, des" na ruka i nekoliko rebara.

Lice mu. je postalo Ij ubicas- Graficki prikal masine

om oreziuiO

10, a bioniaca crvena,

Pornislio sam kako [e to moj kraj, bio sam porpuno zatocen. Stroj me zdrobio i "ispljunuo" me van. Bio sam iiv, ali uopee nisam znao ka.ko je to moguce - dodao je.

Kada je stigla u boiniru, 29-godisnjoj Kim Svift (Swift), majci njihove perc· godisnjekceri ljekari Sll kazaIi da oceku je n ajgore. No, Melju je u&pio pfeiivjeti i oporavi ti se.

. Iako ima lek nekoliko va njsk ih ozi! j aka, u lij eI u ima nekoliko kilQgrama metala koji su liekari morali lIporrijebiti ne bi Ii ga uspjeIf"pokrpiLi"'.

Zaposlenica skole vodiia dvostruki zivot

UGaDiM .iB prapoznao u POrniCU pa traiioaUIOgram

kanad" ske srOOnie skole u blizini Kvibeka vodib je dvostruki zivot sve dok j e j edan od ucenika nije pIepOl.llao kao pomo·zvijezdu i 7.l1rffiZio au·

togr4m, nakon cega je vijest prosirio po skoli. una ci je i e umjetuii'ko ime Sam3nla A.rdenle 0 dmah i e suspendirnn a [I a dvije sed!llioe bez place dok !iko Is ki odbor ne odiuci !ita 6e dalje uellili.

1al<.o ona nije radila direk" !nO S ucellicima, moramo

procij eni ti ko liko ce ova prii'a imali u tiecaj a na nj ll, uCenike i ostale zaposlenike - kaz.ala i e glas nogovomica skole, dok j e jedan od profesora kazao da j e nj eno ponasan je n eprimjere· no inedopustivo.

Vlasnik kompanije ~p"," gas Production s" koj a radi

pomo"fiJmove Nikolas LaUe (Nicolas Lafleur) osudio ie reakcij u [lj enih skol.s.kih kolega te je rekao kako je internel-sll:auica nje.gove kompa.· nije nakon£irenja vijesti mli" ko po&jeeena da su se za brinuLi da ui"enici te srOOn je liko Ie pokuSavaju vidieti Samanm.

Zivotinja koja izaziva paznju

U K-ni se rOdilo

Slene-lanle

Smne

cdnosuo

ca, a tv rdi kako ga j e pronasao nercrn nakon SIO se okorilo u poliu njegove farme. Kad ie uzeo zivolinju u ruke, zacudi 0 se, j er ga je podsjecala na psa, odnosno mjesanca izmedu te dviie vrste.

Dv ades et go dina eu v a ov ce, al i rakvo n e1i to, kaze, aikada nije dozivio, Veterinari tvrdekakonernagcvora o tome da je ovca rodila stene, ier je to nernoguce, vee da se vjerovatno radi 0 abnermain om janjetu,

Neoblcm nazivi knjiga

ZUbarl1 DilnglnS-Han u naJcudnUem naslouu mnJl

.Jangwa knjiga

simpozii 0 frikcionorn lava" rivaniu", "Koje boje ie vas pas?", "Dare:!:lj i VOSI m rlv ih", "1 tali j an sko vanh meno dijele" i "Mit 0 drustvenom vulkanu".

Za pobjednika je glasalo 58 pos to ci mlaea.

Ruski inspelctor uzimao mito

KOrUmoirani saobracalac OO.leo 15.000 rUballa

cajnih propisa, II ~amjenu z.a milo u iznosu od 15.000 ru· balja (375 eura).

Medulim, inspeklOra su nadziraLi isu:azilelji za borbu protiv korupcije. Kada ih je primijelio, Zabarov je za.kljucao vrata svog aUlOmo" b il a, po ci j epao n ovcanice i pojeo ih, navodi se u izvjesmju komireta koj; isrrazujeslucaj.

Iuspekror je sada pod isIrngom zbog korupcije i mogao bi bili oSIl,kn na kaZ!]ll do sedam god ina 2a tvora.

na sro vas god ta ~ivotinja podsjeca.ima vunu popu t janjeta, ali nos, usta, oci, 5ape i rep popm psa. Kineski vereri nari takav 0 kOI pro glasi li su nemcgucim, no to nije zaustavilo ljude da nagrnu u dorn Liu Naijinga (Naiying), kako bi slene·janje vidjelisvojirn ocLma.

Lin tvrdi da se niegovo "janie" cak i igra pOpUI psi-

Knjiga sa savjetima za zu bare 0 nacinima kako da vode ordinaciju prema me" todama Iegendarnog mongclskog ra In i ka D zingis- kana proglasena je za ovcgodisniu knjigu s naineobicnijim naslovom.

Autor knjige "Vodenje zu barske 0 rdinaci j e n a D ~ingis-hanov naein" je Majkl R. [ang (Michael Young), a nagrad u dodj el j u j e bri tanski ned j el j n ik "Book seller".

Veoma mi je dragosto su U ekonomski nestabilnim vremenima izdavaci nastavili objavljivati knjige s nevjero· varno nerazumljivim naslovirna - reho je jedan od urednib,

Medu. finalistima su bile knjige "Osmi mootmarodni

Jedan ruski saobracajni inspeklor, uhvaeen na djelu k 0 ru pci ie, za rvo rio se u. svo j autOmobil, poeijepao nov· caniee koje je uzeo i pOlOm il:! je pfOgutaO. Incident se dogodio u Pcicevu, mjeslU u oblasti Sara IOv.

1nspekror Zaharov zaka· zao je sas t3.n ~.k s m uskarcem kojem je obecao da ce mu vrari[i vozacku dozvolu, oduzetu zbog k rsell ia saobra-

22

Dnevnl avaz, nedjelja, ku It, u r a. 27 marVofujak 2011

.... nania . n . D&wI 'U·-Hbii!lll UlIIUIIQ'Ij s __ urom uw.uU- __ U QUI

... U Opco] biblioteci u Zenici

pred brojnom publikom preksinoc [e uprilicena knjizevna veeer N ure Bazdulj- Hubijar,

o 33 djela ove knjizevnice, od kojig je IS izaslo u izdanju TKD ':Sahinpasic", sovorili su Tajib Sahinpasic i Zeljko Grahovac, kao i Bazdulj-Hubiiar, dok je moderator knjifevne veceri bio direktor Biblioteke MidhatKasap. A.DZ.

"Jao scene" u MOSIinI

... Vijece ucenika Gimnazije ""- ---=--------, fra Grge Martica iz Mos tara u saradnji s nevladinim organizaciiama OIA-a i Info Houseorganizira 28. i 29. mana Festi val dramskog s tvaralaS tva pod nazivom "[ao scene".

Festival ce biti odrian na Maloj seen; Hrva tskog narc dncg kazalisla u Mostaru, a on je pobjednick! proiek t na saj rnu ideja ''V 0-

lontiraj i kreditiraj", M. CU. L iiiil~:'_ _ _j

"SllaOloo" gostouao U len1C1

... Pozoriste m Ia dih Sarajevo gostovalo je u okviru "Zenickcg protjeea" u Bosanskom narodnom pozoristu Zenica sa Molijerovom (Moliere) predstavom "Skapino" u adaptaciii Nenada Velickovica i reziji Kace Doric.

U predstavi su igrali Admir Glamocak, Mario Drrnac, Nermin Tulle, Sanin Milavic, Damir Kustura, Mirza Tanovie, Suacia Ahmetasevic, Ajla Cabrera, Alma Merunka, Aldin Ornerovic i Mirza Dervi§i~, kojisu publikunasrnijali do suza, A.DZ. ~!...::~=~

"Otac na sluzbenorn putu"

ueCeras premijera u beouradsHOm POZOriSIU

U beogradskom Atelieu 212 veceras ce p rerniiern 0 biti izvedenapredstava "0[· ac na sluzbenorn putu" Ab· dulaha Sidrana koju je rezirao Oliver Frljic, zagrebacki redi telj, inace rodeni Travnicanin,

Kako srno saznali u Atelieu 212, za prerni i eru v lada veliko interesiran]e publike pa su kane da vno rasproda te za prvu not, ali i za gal a premijeru koja ce biti adrzana dan kasn i i e. V ecerasn i oj prem ijeri p redsta ve, u ko j 0 j igra b ro j n i ansambl, pri susrvovar ce i Abd ulah S i dran.

Publika ce rako likove iz kulmcg filma koji ie rezirao Emir Kusturica, vidjeti na seen i u in tepretaci j i beegradskih glumaca Vlastirni-

ra S tojiljkovica, Gligorija Marinkovica.Branislava Tr· ifunovica, Hane Selirnovic, Fede Stojanovica, Ivana jeVIOV i ca, Aleksandre 1 a n kovic, Nikole [ovanovica, Tanie Petrovic, Milosa KJansceka, Alj ose Vue kovi ca, Danice Maksimovic, J elene Blagojevic, Erola Kadica, Miodraga Krstovica i Irene Popovic.

Scenografiju potpisuje Marija Kalabic, kostimografiju Irena Popovic, drarnturgiiu J elena Mijovic. Reditelj Frljic napisao je i songove za predstav u, koj e ce uzivo na sceni izvesti IOU' zicari N ikola Dragovic, Borde i U roii Anlie, Vladimir Gurbaj i Danilo TirnaDiC. A.G.

Premijera u HNK Mostar

Siaini "HUmble BOil"

Du je glumackom ansamblu HIValS kog n arodnog kaz.l ista M 0 star komad "Hum- I ble Boy" koji su i premijemo izveli preks.inoc na Ma- : loj seeni bio i krea- I Livni izazov, poka- : zali su sjajnom ;k vedbom ove savre- ,

menedrllffiskepri- '

ceo

Tako su vdo karakteme likove u ovom ostvarenju Krgo·.soldo i Njiric u predsfavi Ifoto: I. HOIi')

uspicS!!o iznijeli Robert D?.Qos (Chadorre Jones), a u Pehar, kojem je povjerena adaptaciii Dragana Komac:line naslovna uioga, Ie Sanda Kr- rezLrao Boma Arm.anini, goSt

go-Soldo, VeJim ir N j iric Pli· iz Zagreba, Mostarci Sll oagra·

emcnik, J elena Korwt, Ni- dilidugotrajnirnapl.uzom.

kalina M..aric i Dragan SIl- Sceoografiju je osmislio

yak. Davorin Brisevac, dok je

N jihovu igru u pred$ta vi m u zi k u na pi sao An d.r; ja.n

koju je premu teksru Sarlm Zovko. M. Sm.

Predstavu reiiraa Ferid Karajica, diligent Daria Vucic • Susret uzivo s bajkam

Na sceni Narodnog pozorista Sarajevo preksinoc je oiivia ci!av zivolinjski sviier koji je bio pravi praznik za oei m alisan a, ali i od rasli h koji su se uspjeli na rrenutak vratiti U vrijeme dietinjstva i bezbriznosti,

Jedinstven potez

Rijec je 0 premijernoj izvedbi opeme predstave

"Jezeva kuca" pod dirigentskorn palicorn Darija Vueiea, u reziji Ferida Karajice, koji nam je kazao da je ovo j edi nsrven reperto arsk i po rez u r'Cg io n u,

- Dirigent je pripremio muzicki materijal na pravi nacin, Susreruzivos bajkom izazo van j e i zac udujuci i mislirn da publici prija, Predst3va nosi i neke moraine

Izlozba slarih Plallala

Pri je prem.ij ere opeme predslave preksiooC j e u foajeu N aro dllog pozori:lla Samj evo Ol:vorena izlo~ba starih plakala, a. koju je OVO) kuti donirao iz privatnog

adLiv. Timor NUIDic, IzIozba je podsjetila gledaoce Ila vremena dielovanj a ove kuCe II godinama !:ada je ona oosila naziv Narodno po~ori~te Rep ublike B iH.

vrijednosri kao 510 SU prijateljstvo, tolerancija, uljudnost. Imao sam fenornenaln e saradn ike, jer da nis u tako poletni, mastoviti, emuzijasticni~ razigrani ovo ne bi bilo uspjesno - kazao je Karajica,

Scenska praizvedba "[efeve k uce" Zla tana Va ude, koji je muziku napisao po libretu Jovana Alek,sicll i st.ihovima Branka Copica, bila je upravo u NPS-u davne 1963" godin e.

Cudesna 5Uma

Kao solini preksinoc su se po j a viii cI an ovi Ope re NPS Melisa Hajrulahovit, Leonardo SariC, Jasmin Ba:lic, I vall Sari c, ba leri na

Uz Svjetski dan teatra

"Puna nniJa" U BamO) LUCi

N a seeni Gradskog powrisla "1 azavac" u Banjoj Luci vecer.s ce premijerno bili iz· vedena predstava "Puna liIlija" Aleksandre Raikovic, u reziji Duska Loncara,

Sa v p ri hod od ulaznica b i [' ce don iran za lijecen j e tdko oboljele sesnaestogodisnje Andree Lisac kojahit- 00 treba na operaci j II srea u Austrijll, a datum premijerne izvedbe izabran je povodomobilje.zavania Svjelskog

dana teatTH.

U predstavi ce bili ko· ri.steni i kadrovi snimljeni u Banjoj' Luci. Uloge u pred· s ta v i igraj u Sl udenti gl urn e banjalucke akademije Neda Segrt, Belinda Bozickovic, Vladan Popovic ... Auwrsk.i tim Cine d.ramarurg Mario Culum, kompozitor Milan Lepir, sceoograf i kostimo· graf Vladimir Vanja VlaCina.

J ovana Mi.losavljevic te Marko Kalaianovic, gosr iz Beograda, koi i narn je rekao cia su uspjeli czivjeri slikovn i cu na seen i.

• Uzivali smo sve vriieme u ovojcudesnoi sumi, a ouo SlO je naivaznije je SIO su djeca to prihvatila i sto im se dopalo. In ace, sarajevska publika jedna je od najJjepsih i uvijek mi je zadovolistvo ope! se vrali!i i nastupiri pred njom - kazao ie Kalaianovic.

U p reds!a vi j e u~eslvovan i Hor Opere NPS, orkestar Sarajevske filharrnonije, a scenografiju i kostimografiju pOlpisala je Vanja Popo-

vic.

M. CUSTOV/C

V.S.

DnB.niaval, nedjella, 27, mart/azulak 2011. panorama

INTERVJU

Brano Jakubovic, prvi covjek "Dubioza kolektiva"

I on, i koji bas ne vole iii rnozda nil' razumuu rnuzlku .Dubioza kolektiva", znaju da je to trsnutno najaklueJniji bn, bend koji doslovno .razvaljuje" gdje god da dade. Kada nekog uglednog rnuzlcara lz bilo kojeg dijela bivse zemlje pttate oa izcvo] nekeg dobrog i kvalitetnog, svl kao iz topa odqovaraju - .Dubloza kolektiv",

A kada se ovorne pridoda da "Dubioza' nakon megauspjeha albuma ,,5 do 12" sada snima malerijal na engleskom jezikll,koji ce objaviti Amerikanci, i da su spot za novi singl "Making, Money· nedavno snlrnall u Kataru, onca i necudl sto su mi neke kolege prije nego sto sam pozvala Branu Jakubovita rekle: "Ma neca Ii S8 on javiti." Akada mi se javic i kada srno se u sekundi dogavorili za razpovor, rekli su mi: .Jzracit ce te."

Privatnopojavljivanje

o S.a suprugom se r:ije,tlco pojav/jujete u javnosti?

- Ne vollrno to, Ovo cime se bavim je jedna stvar i citav bend sa pajavljuje kada ima smisla i kaoa imama sla reci. Ne pojavljujemo se kada sjedimo u s!udiju, odbijamo lntervjue, popotovo mi je viska privatno pojavljivanje_

Brano sa "uprugom j, kceikom: Odabrao ii,vot izva,n'!lrada

Ali, nije.O sebl, prj sebi, sto bi rekao nas narod. Covjekkoji ima stav i bez problema ga iznosl, u intervjllU za "Dnevni avaz' nije govorio iskljucivo 0 muzici.

Sedam dana Naprotiv. No, zato srno doznall mnoge druge zanimljive stvari uz koje Branu pckazuju u novorn svjetlu.

Krenuli srno odKatara, jer otkud bh. grupa u Aziji.

- Produkcqska kuca lz Katara pozvara nas je da snimimo spot. Siullali su ovu sivar, kola govori 0 kennastima zivota bogatih i siromasnlh, [er Katar Ie takav, nudl sve: od naisavrernenijeg urbanoq centra do pustin]e i badulna i kamila. Tako da je to vlzualno [sdno s drugim vrlo dobro komuniciralo - kaie Jakubovlc,

panorama .Dn.!v.n.i3.vaz.,.n.ed.i!.li8 • .2.'.' m.a.r~.OI.u.ia.k2.0.11 •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• IIIIIII.;!~

Ku.pujemsve d.om.ace CD-ove

o Doilv/javate Ii "Letu stuke" kao konkurenciju?

- Ni, u kolsrn slucaju nljsdan 'bend ne dezivljavamkae konkorencllu, Ja sam 6ovjekkoji ima :kolekCljU domaclh lzdanla, kupujem svaki dornacl CD, jer mislim da lako Ireba. Nikada nisarn uzeo CD na koleginoj promoeiji. Ne prlbvatam tu vrstu poklona.

o fako znam da ste izuzelno populemi, ali u Katam nlsu bas eull za Vas nego Vas je jedan nas i;oviek pozvso tsmo. Jesamli u pravu?

" Inicijaliva je dosla preko jedllog' naseg zajednickog prijatelja, koji trenutno zivi

u Americl, a na jednom je zajadlliekom projektu s katarskorn produkcijskom kucorn. Bili smo sedam dana i, snimali smo po cltavorn Kataru pa je cosao i neki uspuml turlzarn.

o Je Ii Yam bilo drago kada ste se Iz Katara vratill u Bosnu?

- Meni je uvijek drago kada se vratim u svoju rna" jku domovinu Bosnu i Hercegovinu.

o Album na eng/eskom jeziku najavi/i sle za apr· II. Ostaje Ii taj termin?

- Prvog aprila krecerno na

Koje frontmen

kom. To nile bas uobieajeno.

- Nije, all nama tako godi, da srno stalno pod gasom, da stalno sviramo iii da nesto novo snlrnarno. Kada smo nekada odlu6ili da se bavimo rnuzlkom, dali smo svi otkaze na poslu,

o Z;v;te Ii od albuma za amerieku izdavacku kucu, a ovo sto redite na ovim prostorima, dobra Yam je zabava?

- Z:ivimo i od jedllog i od drugog, ocnosno zivimo i za jedno i za drtlgo. Nikada ne bih polejenjivao bivse jugoslavensko Irziste, jer i dalJe kada svlramo u Sarajevu., Zenlcl, Mostaru., nekako me to svaki pul dotlce, Svaki pUI lrnas dodatnuodgovomost.trna nesto ...

o Spomenuli S.le Sarajevo, Zenicu, Mostar ... Ra·

:0 Jeste Ii Vitrontmen benda? Kaiete da nlste, a mi, novinsri, imamo drugaciji dojam.

- Klasicni Ironlmeni su onl koji SIOje na bini naprtied i pjevaju, ali ja imam tu nesrecu da najvsci bro] novinara ima rno] bro] telstcna.

tumaju po Evropi i ne bismo bili tu da kroz PR pratimo sve one sto nam treba, Tako smo odlutili da je bolje da izdanje ostavimo za sa· pternbar, a saglasar je i nas izdavac. Do Ijeta i kroz Ijeto prornovlratcerno skraceno izdanie tog. rnateriiala.

Pojedinacni bunt

o Salbumom,,5do 12" ste, da se iargonski izrazlm, ra.zvalill daleko lzvan BiH. Mnogo ie usp· jeiniji nego Vail raniji mater/jali na engleskom. Zbog cega ste odlueili ponovo snimati album na engleskom?

" Mijenjanjem [ezika uspostavilo se da su nam sa otvorila pa.ralelna trZisla,. koja ne utjeeu jedna na

zlikuje II se odnos publike premaVama kada svlrate u ve6em iii" ma· njem bh. entitetu?

- Ne bisrno avo radili da uopee prlcarno 0 razllkama izmedu entttsta. Tu kategoriju uopcs ne zelimo da vidimo i ne zelimo da je Iretiramo na laj nacin. Nama je, zatsta, svejedno gdje svlrarno.

o Znarn da je Varna svejedno, ali zanima me reagira Ii publika isto na pjesme?

- I u Beoqradu, Zagrebu, Skoplju, Banio] Luci, sarajevu apsolutno svi isto reagiraju na tekstove zato slo su 10 prite i svih nas. Ti nas problemi lallgiraju na potpuno isli naein_ Sirotinja je isla i u Njujorku, i

Nemamo problem snarodnjacima

o Losa je odusev/jen ne samo Vaiom muzikom nego .I Vasomsirinom?

- Nemamo problem u smlslu da je neko narodniak. Svi trebamo povuci ruenu po svim pitanjima podje'la i svlma bi nam bilo malo bolje.

E.vropski nivo

o Nom/naeija za najbolji nezavisnl album u Evropi sigurno Vam mnogo znaci?

- Znaci nam, jertretira sarno nezavlsne izdavace i nije polaknulo od velikih, ko)i se plaeaju parama. Drago mi je da je na svropskorn nivou, To ie dokaz i podstrek da ima smisla razmisljati i 0 tr:iislimaizvan granica BiH, jer najce§ee dobijas kornentar kako je tasko tarno negdje.

Albumi .Dubioza kolektiva"

t/ 2004. ~. .Dubioza kolektiv" t/ 2004. ~. "Open Wide"

t/ 2006. ~ .Dubnarnite"

V' 2008. ~ "Firma Ilegal"

t/ 2010. ~,,5 do 12"

Jakubov;c; Uvijekmi je d'rago kad'a se vrat,m u svoju majku domovinu Bosnu i. HerceguvInu

ovo Slo se danas desava u BiH? Plasite lise?

- Da sa plasim, pobjegao bih, To je pitanje koje zahtijeva razgovor posvaeen samo tome, C.in.i mi sa dOl svi sebi trebamo dati malo

Spot "Making Moneyu snimali u Kataru • Svi su Ijudi gladni naisti nacin • Da se plasim desavanja u BiH, pobjegao bih • Pokusavamopotaknuti Ijude da misle svojom glavom • Godi nam da smo stalno pod gasom

druge: bivse jugoslave·

n s ko :i evrops ko i, evo" sada i americk.o. Naredne godine vee namjeravamo rEI" d~i album na bosanskem, koji je na tragu. price cd ,,5 do 12". U prineipu, to je sve ista prica, samo se u nekim segmentima prilagodava jeziku iii nakim muziekim ,konlraslima.

o Bas imate zestok ritam - svlrke tokom cljelog proljeca i fleta, album oa engleskom pa nov; album na bosna"

u Sarajevu, i u Zanzibaru, Svi su Ijudi gladni na .isli natin, niko nije srpski gladan iii bosnjacki gladan. Mi smo proliv brojanja krvnih zrnaea i uop6e nam nije u agendi da doziVlja" vamo entitele iii bilo kakvu vrslu slienih podjela na ozbiljan natin. Sama stali.slika "download a" albuma nainlemet-stranici pokazuje da je broj kli'kova ravnomjemo rasporeden na. sve leraorije bivse Jugoslavije_ o Kako doiivljavate sve

vise vremena i preslora za sHzivol. 'Na telim dati pausalan odgovor, kao, sve je grozno iii sve je lijepo. To su poprilitno glupave situaeije.

o "Dubioza" kroz svoje pjesme pozlv_a na bunt, na reakciju. Sta mis/lte zasto /judi u BlH nemaju reakciju na sve ovo SIO im se.radi?

" Nama je najvazniji poje· dinaenibunl, koji treba da !i!e desi u svakomeovjaku. Cesto nas pi1aju jesmo Ii

bend koji moza mobiliziratl Ijude daizadu naulice. Mobilizirati mozerno same Selbe, neka pjasma Ii moze biti inspiracija ... Kroz svoj rad pokusavamo pOlaknuti Ijude da misle svojom glavom_

Vjei:na vatra i plin o z;-v/le Izvan grada, ;mate k'u6u, okucnieu. Je Ii to nelc! Vas bijeg od svarnosti?

- Uopee ne priznajem lu vrstu .zlvola. Najeesca estradna izJava ie kada nako najavljuje koncert: "Dodite da se zabavimo sat i po i da zaboravimo sve one Slo nas muei," Ne vjerujem u taj zivot, da eu: nekoliko sati svog zivota b iii ne'ko d ru gi i uzivatL To su reeeniee iz modnih casopisa,

o Dok se drugi ot/maiu da budu sto blii'i Vjecnoj vatri, Vi ste se odlueili za iivot izvan grada.

- Nije ludo biti bli;;:u Vjecne valre ako znas da je 10 priori!e! za plin i da ces biti

Kuhanje :mi je hobi

o tufa sam da dobro kuhate, blago Vasoj supruzl. • Odakle znale?! .Ali, da, 10 mi je hO.bi. Trudim S8.

posljednji kojem ce ga iskljucili. Meni je na selu mnoge Ijepse_

o Sta Vi s.luSate?

- Slu·sam sta mi 'kale supru· gao

Jedan od mUijardu

Yang Fugua kaiekako je veoma ponosan na ulagu koja mu je dodijeljena u naso] zemlji.

- Mnoga mi to znac; Zamlslite same. bill predstavnik tako velike zernlje, biti predslavnik vise ad milijardu i 300 miliona stanovnika te dri:ave, to ie ogromna cast. Veoma sam zahvalan na ukazanoj prilici - istice ambasador,

Dizactegova

Kineski diplomat naglasava kako se u mladosli bavio .zanimljivim sportorn.

• Dizao sam tegove. Takrnlolo sam se na arnaterskom nivou, ali sam bio re'lativno uspjesan u toj

konkurenciji. Zao mi je slo nemam vise vremena da se i dalje bavirn sportom, bllo koiim, SMa mi je setnJa [edina rekreacija • govari Fuguo.

Drevni,instrument

Ambasadu Kine na Kosevskorn Brdu krase mnogi tradicionalni elemsnti, od karakterlsticnih lampiana do vellklh vaza.lpak, painju posebno privlaci neobicni instrument koji cini desetak zvona razlicitih dimenzija.

- Tajebijaniong, drevni kineski instrument. lako je ovaj prirnjerak koji se nalazi u Ambasadi veoma star, jos je u tunkeiji. Svako zvono daje drugaciji ton, a svira se uz porncc malog ceKica - kaze ambasador Kine.

U ,POSJETI Kineski ambasador uBiH Yang Fuguo

Film ~~Valter brani Sarajeuo" gledao sam barem pet puta

Saurseno govori srpsho-broatshi, koji je ucio na fakultetu u Pekingu • Ovdje mi se najuise dopada klima, nije okrutna kao u mom kraiu • Moj sin. pohada Medunarodnu skolu u VogosCi

Razgouarao: _ ._

Hajrudin PROLle 1

II> ...,

Ki.nesk.i ambesador u -

BiH Vang Fuguo i 0

njegova porooica ~

stanovnicl su Sarajeva od avgusta prosle godine. Diplomat s Dalekog isto-

ka naglasava kako nje-

gOY proees adaplacije na

zlvot ubh. prijestoniei jos

traje, ali barem nerna problema s [ezickom barlisr-

om. Nalrne, Fuguo sa-

vrseno govori nas jezik.

- Srpsko-hrvatski sam udo

na fakulletu II Kini. To je bio

moj izbor kada sam se upi-

sivao na Pekinski univerzi-

tet za strans sludije zato

sto su u 10 v.rljeme veze

izmedu rnojs zemlje i Jug.oslav;ije bile veoma 6vrste, gajili su sa izuzsfm prijateljski ocnosi

:Zivot u Beogradu Moram biti iskren, djelimicno sam ss opredijelio za srpsko -11 rva tski jezi k i

zbog filrna "Valier brani Sarajevo", koji je uzivao enormnu populamost u

Kini. Gledao sam ga bar-

em pet puta, a mistim da

ne poznajem Kineza svoje generaeije koji ga nije pogledao- lstlce Vang Fuguo na pocetku razgovora za .Dnevni avaz". Upravo]e znanje srpskohrvatskog usmjerilo njegovu diplomatsku karijeru, koja]e pocela osamdeselih godina u Beogradu.

- Nakon zavr§etkasludija, radio sam u jednoj vanjskotrgovinskoj kompaniji. Tu su me zapazili Ijudi iz Ministarstva vanjskih poslova, koji su me, upravo zboq mag znaoja jszika, uposlili u Ambasadi Kine u 8eogradu. U Beogradu sam proyeo ukupno desetgodina. ali u ralli6ttim intervalima i na razlicitim pozieijama. Radio sam, takooer,. i u ambasadama u Sioveniji i Makedoniji tako da mogu

H.iljadesimbola

Fuguo je svjestan da jelik i pismo njegovog naroda za mnoge Evropljane predstavljaju veliku enigmu. - Zaista je tezak jelik, stranoi imaju vel ike problemeda ga savladaju. To je sasvim razumljivo za sve Evrapljane, cije se pismo sastoji od Iridesetak slova, dok prosjecan Kinez mora znatl bar ?OOO slrnbola kakobi magao proeitati novine iii roman. Cak se j meni, kojiimam fakultetsko obrazovanje i znarn vise ad 6.000 simbola, desl da ne mogu nesto procitali - kaie diplomat.

-

----

reci da sam donekle upoznao mentalitet Ijudi u ovorn dijelu Evrops, Za vrijeme diplomatske ka.rijere obavljao sam razne duznostl, prosao sam put ad sluzbenika do ataSea, a sada sam, eto, prvi putdobio priliku da budem ambasador - govori Fuguo. Siobodno vrijeme provodi uz suprugu li Dzingjun i slna Vanga Siju u rezideneiji u sarajevskom naseIju Kosevsko Brdo, kola se nalazi veoma blizu njegovog radnog mjesta u Ambasadi Kine.

- Zaista nam je dobra ovdje. Supruga uziva u selnjama sa ITlnOm i ureouje nas prekrasni vrt, a t8-godisnji sin najvise

vremena provodi u Medunarodnoj skoli u Vogo86i, koju pohada. Ovdje narn se najvise dopada klima. Znats, lama odakle dolazim, vlada monsunskak.lima,. koja je veoma okrutna, tako da ie za mene, naprimjer, zima u Sarajevu veoma blaga. U mom 'kraju temperature se tokom zime krecu od

iudaljenedrzave, Bcsanci i Kinezi, srnatra Fuguo, imaju neke zajednicke karaktenstike.

- Prije svega,ljudi u BiH SU, poput Kinez.a, veoma gostoprimljivi i dobronamjemi Takoder, rado priskaeu u pornoc drugima, takva osobina krasii mol narod. Sto se tice razlika, mislim da ill najvise ima u pogledukomunikaeije. Kinezi su prilicno dlskrstnl i povucenl, s ovdasnilm narodorn to nlje slucaj., jer su Bosanci veoma oNoreni i druzeljubivi. - naglasava kineski ambasador.

Svoj dom u BiH, pored Fugua, nailli su i njegovi brojni sunarodnjaci. Di-

minus 25 do minus 3D, vjerujem da onda shvataIe 0 cemu govorim. Takodsr, u bh. prljestonici zrak je relativno cist, pogotovo u odnosu na Peking, a ima i dosta zelenila - g.ovori diplomat.

Diskretni 'judi

lako je rijee 0 slanovnieima dVije potpuno razlicite

plornat istice kako rnu je drago zbog te cinjeniee.

- Prema rnojirn inforrnacijama, stotmiak Kineza zivi u Sarajevu, a imaih i u drugimbh. gradovima, najVise u Brckom, oko 300. Moram priznati, veoma se rijetko obracaiu Ambasadi i traze neku pornoc,

Uoslalom, veoma rijetko i dolaze u probleme, jer uglavnom postulu zakone i obicaje Bosne i Hercegovine, stoga nema ra" lloga dainterveniramo. Veliki. dio njih pokrenuo je i vlaslili biznis ovdje, 10 dovoljno govori 0 lome kollko im se dopada zivol u vasoj zemlj! " zakJjucuje diplomat iz Kine.

#>""()jr"",,, .Dn.e.Vn.ia.~.Z,.n~.i •. elj.a, • .2I •. m.a.~.oZ.~.-ak . .2.01.1 ~~~ .•

RAZGOVOR Rambo Amadeus za "Dnevni avaz." Moieporuke

R- oheri nemaju para za~~

nosimo}, a kollko Ih se

v; pridria vale ?

d - Pridrzavam se skroz,

t P uglavnom.

'aZV~'a" - a zzve Z - ~'avo . Budltesepolasala

_ _ _ ranije nego sto rnorata,

blagotvorno [s n~ .zunll odmah eim otvonte 06.

• DiMe duboko ked god se sjelite.

• Popijlt~ eaj urnjesto kale. Kamilica i manta su lijek, kala je olrov. • Jedile manje, ali kvalltetnije. Umjesto u pekaru, udns u prodavnicu, umjes!o burekorn i ostalim rnasnim Ijesteninama, casttte organizarn oananorn, jal"lukom~ suhim smokvama. Jeffinije je i mnogo zdravlie .

• Alkohol, duhan, droge ; tesku hranu iibjegavajtekoliko god ste u stanju .

• Pjesacite najmanje 45 minuta dnevno. Autotaban je najzdraviji pr\jevoz .

• Ako nernate posao, votonnraite, 10 je najbrzi put da nade!e posao .

• Kad nesto radite, trudns se da to uradite najbolje sto mozele. Kvall\l~1 je jedini put do kvaliteta .

• Budite iskrenii jasni iii barem sume, proviareno se isplati .

• Srnanjite oro] drustvenih veza, ali. podignile njihov \<VaHle!, ne dozvolite budalama da yam trose vrijeme, koje rnofete proves!i sa pametnijima od sebe .

• Poklanjajle sve ono sto varn nije naophodno. PoKlanjanje je nrana za nervni sistem. Isplati se .

• Mastajte intenzivno, ali pazlji,vo, snovi se ceslo ostvaruju.

Prehretnicu sam napravio prije nekoliko godina, poceo sam raditi i druge poslove • Moje poruke dopiru do onih kojima nije mrsko da misle • Privatno me svi zovu Antonije

Rambo Amadeus: ""'udim se da skandiran.ie:. "Ramo,majstoreU, doziv'javam kao dio sou programa 'inace bi mi udarilo uglavu

Rambo Amadeus

iii, preciznije, Rambo Amadeus, Mega Car Svjetski, Gigalmperalor Ga,lakticki, TeraKondukler Kosmicki (ovo [e, kaze on, titula i. ne Ireba je pojasnjaval-i) odrzat ce 5. aprila koncert u sarajevskorn BosanskomkuItumom cenrru. NiKo ne sumnja da ce BKC bili dupke pun, jer jedi.nstvena i originalna pojava poput Barnba Arnadeusa, rodanop pnje 48 godina kao Antonije Pusie, zaista su rijelkosl na muziekoj sceni. Originalan nasfup i sjaini tskstovi o'bieno su same dio onoga slo harizmalieni Rambo prireduje na svojim koncertima. NjegOY sKori dolazak uSaf" ajevo bio je povod da

porazgovararno sa Mega Carom Svjelskim.

o Vas nastup u BKe·u najavljuje se keo koncert za sjedrmje i s/usanje (a obicno se na Vaslm nastupims tzvoa« sve vrste p/esova). Moiete Ii nam to malo pojasniti?

- Svirka nam je u posljednjih nekoliko godina to" liko evoluirala da su Ijudi pczelieli da je prate s koncenlracijorn kao na dzez leslivalima .. Odalle ideja da im barem jednom pruzlrno sansu da na rniru poslusaju one sto radimo.

o Zna/e Ii daje dan nakon Vaseg koneerta rodendan grada Sarajeva?

- Znam, 6. aprila 1945. Sarajevo se oslobodilo od okupatora.

o Kod nas Sle uvijek rado viden gosl, a kako Vi

doiiv/javale kontakt s bh_ publikom?

- To je vesela i srdacna publika, kola dolazl na koncer\ s namjerom da se prove de.

D I prije raspada Jugos/avije cesto ste dotezitt i mnogo loga radili u Sara/e\ll) .. Sia se od lada za Vas promijenilo?

- Ja sam se prornlienlo, proslo je 20 godina, za grad je 10 nista, a za COy· jeka mnogo.

Odgoj djece

D Kakav je osjecaj kada Vam skandira;u: "Rambo, ma;slore"?

" Trudim se da 10 dozivljavam kao dio sou programa inace bi mi udarilo u glavu.

D Bliiite se 50. rodendanu. Bi /I ta broJka mag/a biti pre.kretniea u Vaso; karijeri i iivaltJ?

Rano i prekasno

D Mis/ite Ii, zeists, da /e "Rano za pocetak, a prekasno za kre}" (Rambo va nurnera)?

- Naravno.

- Prakratnicu sam napravio prije nekoliko godina. Poceo sam radili i druge poslove, ne samo da sviram. Sada sviram, otprilike, duplo manje koncerata godisnje, nastu pam same tamogdje mi odgovaraju ambijenl i uviel!. Poslovl konsaltinga mnogo su zabavnj]] od neprekidnih putovanja. Ovako mi osta]e vise vremena da radim nove pjasme, mnogo sam produktivniji.

o KoUko po.ruke koje saljete .kraz svoje pjesme, dopiru do Ijudi i, prema

Dedic i StuJiC

D Koga na/vlse ctjontte na rnuzickoj seen! bivse Jugos/avije?

- Arsena 'Oedi6a i DZonija Stulica.

Vasem mis/jenju, do kojih Ijudi?

- Dopiru do onih Kojima nije mrsKo da misle ..

Turbafulki bogatstiID D Kako jeodgajati djeeu u danasn;e vrijeme? Bojite Ii se za nuducnost mtedih generaeija?

- Odgajanje djece je prirodan proces, druzellje s djecom oplemeniule, Bojim se, naravno. Plasim se da buducim generaeijama ostav.ljamo sve manje prostorada oslanu na planeti, jer se wlo nemar" no odnosimo prema njo],

D Koliko Vas doticu politicka desavanja na ovim pros lor/rna, prsttte Ii ih uopee?

- Pralim, naravllo. Roden sam u Jugoslaviji i nisam imun prema problemimabilo kog parceta blvse drzave.

D Je ti tacna da Vam neki folk pjevaci izraiavaju zanvstnost, jer ste lzrnis/Ili turbofo!k pa su on! danas boga!i Ijudi?

-Ne.

D Vlada Ii i denee na muzickoj seen! "sex & drugs & rock & roil"?

- Samo medu narocnlaeima. Rokeri nemaju para za razvral pa zive zdr-

avo.

o Na koneu, zove Ii Vas ikaAntonije?

- Privalno me samo lako izovu.

L .. SARAJLIc..RAMOVIC

Dnevni avaz, nedjelja, 27. mart/olujak 2011. panorama

Dzenan na svojim nastupirna veoma cesto pjeva hitove Halida Besllca, Serifa Konjevica i drugih bh. pjevaea. U ve.likoj je mjeri doprinio AI'Dinovoj popularnosti u Srbiji i Crnoj Gori.

- AI'Dino je veliki prija!elj mog brata, druzirno se dugo vremena. Izmedu nas nije bilo nikakvih sukoba, kao sto se prleato. On je odllcan rnuzlear i. odavno se na ovim pros!orima nije rodio neko s toliko smisla za muziku i leks! -kaze Loncarevic,

Bez sukoba.s AI'Dinom

Lonearevle:

Jasam pop pjewa6

PJEVACI Dienan Loncarevic uoci nastupa u Sarajevu

Doiehao sam svoje dvije minute

I Dzoni Stulic i Zeljko [oksimouic, kao i drugi poznati muzicari, svirali su harmoniku • Publika u BiH gleda me nekako kao narodnjaka mada to definitivno nisam

O zenan Lonearevic do sada je u Sarajevu nastu pao u restoranirna i diskotekama, a na zadovoljstvobrojnih fanova, populami cmogorski pjevac pjevatce 9. aprila u k1ubu ,Coloseurrl". Posebnom bejom glasa DZenal1 je osvojio simpatije Ijubitelja muzike u regionu, a proslavila ga je pjesma .Nikome ni rijee".

Beogradski splavovi - Docekao sam svoje dvije minute u SarajevLJ. "Coloseum" je malo ozbiljnija prica i zahtijeva posebnu pripremu -ka.ze Loncarevic, koji je neko vrijeme

zivio u glavnom gradu BiH. Dzenana pomalo nervira kada ga smatraju pjevacem narodne rnuzlke iii eak i turbololka.

-Ja sam pop plevac, Publika u Sarajevu i u veclnl gradova BiH gleda me nskako kao narodnjaka mada to definitivno nlsarn. Pjesme koje izvodim, svi mi slusamo iii smo ih negdje culi. lrna iu i popa, narcdnjaka, sevdaha, ali i roka. Harmonika je instrument s naseg podneblja i ne treba ga se_ stidjeti. I Dzonl stone i Zeljko Jokslrnovic.kao i drugi poznati rnuzican, koristili su har-

Oarko Rundek i "Cargo Trio"

moniku. Ne vidim u eernu je Iu problem mada ja mnogo vise volim gitaru - kaze Loncarevlc Ie dodaje da ee uskoro objaviti novi album, eiji je producent Joksirnovic,

Dzenan je veliku popularnost stskao zahvaljujuci nastupima na beogradskirn splavovirna.

KomSija iz Prijepolja - Najvise su mi pomogli snimei sa mojih nastupa uzivo, koji su se pojavili na intemetu. Sve je doslo spontano, Ti snimci nisu radeni namjenski nego su djelo pcsjettlaca, koji su

.Znah" treci singl s albuma .Plaui avian"

Dar1<o Rundek i njegov ,Cargo Trio" objaviti su nedavno treei singl s albuma .Plavi avion".Rije6 je 0 pjesmi ,,In. ak", kojoj su prelhodili .,Indi· janska" i "Para Ijude vara",

- ,,Znak" je pjesma ukojoj odjekuju pitanja s Kojima se

oduvijek susrecerno, svako ponaosob i svi zajedno, postavjena s njeznoscu i sirinom koja tje!!i i upozoravakazao je Rundek.

Album .Plavi avion", koji prate sjajne reakcije u cljelom regionu, izasao je

krajem prosle godine,. a nakon nastupa u Zagrebu, Beogradu, Nisu, Oslu, Malmeu, Geteborgu, sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru i Tuzli, Darko Rundek nastupit ce u Ljubljanii

Karlovcu. D. Z.

U slobodno vrijeme igra tenis

U slobodno vrijeme Loncarevic voliigrati tenis.

- To mi je najbolji nacln da se odmorim i opustim. Nisam Novak Dokovic, ali se dobra snalazlrn s reketom. Nisam jos dovoljno debar da izazovern Harisa Diinovica, koji je slqurno najbolji tanlser medu pjevaclrna u regionu - u sali ka.ze Dzenan.

bill odusevljeni mojim svirkama. Brzo su me prozvaIi kraljem beogradskih splavova, Nakon toga, sve je nekako bilo lakse. Uslijedilo je snimanje CO·a i sada sam ttl gdje jesam. Nisla nlsarn dobio na gotovo. Dugo sam se borio za svoje mjesto na estradi.

Svirao sam po kaficirna i svakakvim mjestima. To mi je dalo dodatnu snagu - nastavlia pjevac,

Lonearevic na svojim nastupima bez problema pjeva hilove svih kolega i kolegica. - Sposobnosl promjene glasa uvjszbac sam i usavrsio u Srednjoj muzickoj

skoll u Sarajevu i ovom pri· likom zelim da zahvalim svojim profesorima -ka.ze kralj beogradskih splavova. Islice i veliku pcdrsku parodice, posebno starijeg brata Senada.

- Oni su uvijek bili uz mena. Imao sam njihovu bezrezervnu podrSku. Nadam se

da ce brat uspjetl dccli na nastup u Sarajevu. Svoje mjesto u "Coloseumu" vee je rezervisao i moj veliki prijatalj Almer HaSimbegovic. On je moj komsija iz Prijepolja, znamo se od djetinlstva. Skupa srno prosll i Iijape i ru.zn e stvan u zivotu - kaze Dzenan, D. ZEBA

~~~~jr~~~ .D.ne.Vn.i.~.a,.,n.eidieiij.a,.27 •.• m.a~.O.i.Ui •• k.2.01.1., ..

TUR.IZAM U Istanbulu pocelo prvoizdanje Festivala kupovine

Svjetska prijestoniea sopinga 210 dana i noel

Roba kupljena za vrijeme Festivala oslobodena je poreza • Test za sve one koji smatraju da

su vjesti u cienkaniu

U· I.S. ta.nbu.lu .ja kra. jern prosle sedmice,

j.acnije 18. marta, pocela nsobicna manilestacila. 8ijec je 0 prvom izdanju Soping-festivala, ko]l ce trajati cak do 26. aprila. Cetrdeset dana i noci potrosaeka groznica vladat cs U vise od 90 trinih centara, hiljadama prodavnica cornacth i stranih brendova i na

mjeslima koja I inace vrve od turlsta kao 1310 su Irg Takslm, Nisantas, SisH, Bakirkoj, Falih, Baharije i Avenija Bagdat, Kapali carsija i Bazar zacina. Kako je sa-

opceno iz Ministarstva za kulturu i turizam Turske, ime ovog grada, ko]l pavezuje dva kontinenta, bit ce upisano na svjetskim mapama kao glavni grad sopinqa,

Nize cijene

Kupce iz lnozernstva posebno raduje cinjeniea da je roba kupljena za vrijeme Festivala oslobodena

porsza. Tokem "Shopping Festa" svl trini centri otvorenl su do 23 sata, a svake subotedVa trzna centra rade do ova sata

ujutro. Garderaba,cak i ona iz najnovijih kolakcija, rnoze sa kupili po eijenama niiim za 30 posto, a za vrijeme Festivala ku-

Sedmi naplaneti

Sa svojim geografskim poloiajem i hislorijskim 10- kom u kojem su nastale civilizacije s bogatim kullurolosklrn i hislorijskim naslijedem, Turska zauzirna sedmo mjeslo uporetku svjetskog turlzma Na UNESCO-yom poplsu svjelske bastine Turska je zauzela mjesto sa zajednickim naslijadem svijela sa devet oblasti i 23 nomlnirana podruqa.

I ona] ko nikada nije bio utstenbolu, CUO je za Kapali ca,rsiju, cuveni turski bazar u kojem sa mozs nael sve, od igledo lokomotive. U okviru ovog centra, koji podsjsca na labirint, postoll cak 4,400 radnji u kojima se po najpovoIjnijim cijenama mog.u pazarltl zlatni nakit i odjevni predmeti od koze. Veclna ad dva miliona stranih lurista, koliko ih svakegodine dopuluje u Istanbul, ne propusta priliku da, uz Aja Soliju, Topkapi i Plavu diamiju, obide i ovaj spomenik u centru starog lstanbula.

pci svakog dana imaju priliku i da osvoje vrijedne nagrade, poput automobila.

Vuku za rukav

Vee od prvog dana manifeslacije ogromne guive vladaju ispred desetomelarskog izloga, punoq najraznovrsnije garderobe na Irgu Taksim i veliko inleresiranje za koncertsl predstaveko]l sa organiziraju lokom svih 40 dana Festivala. Soping; u lstanbulu pravi

Crtice 0 Festivalu

• ?vakog ~a.na bit ce orqaruzuane Irl razlicite aklivnosti.

Na Trgu Taksirn poslavljen ie po-

seban izlog dug de, set rnetara.

Grag ce za vrijeme Soping-festivala proslavi!i vjarske blagdane Novruz, Uskrsi Pesah.

1'rgovackl centri &listaju za VI1jeme manifestacije

je test za one koji smatraju dia su vjasti u cjenkanju. Najvaznija pravilo je da ie prvobltniiznos koji prodavac trazi za odredenu robu, najmanje d'vostruko vecl od realnog, jerTurci vaze za jedne od najspretnijih trgovaca u svijelu, Ispred nekih radnji cak stoje napad no Ijubazni animatorr, koji potencijalne kupce, jednostavno, vuku za rukav i tjeraju ih da UQU u radnju i pazare kod njegavog gazde. Aijee .darna" znaju reci na svim jezicima, a kad udete u radnju, odmah prepoznaju odakfe ste. U naSem slucaju, uslijedit ce konverzacija na skoro savrsenom bosanskom. .H. PRO.LI.C

o

Pocinjem sa samostalnim iivotom, Bojana uskoro dolazi kod mene • U Sarajevu

...

Dnevni avaz, noojelja, 27. mart{o.iujilk 201 t. panorama

ESTRADA Nikola Rokvic otvoreno 0 privat

Vecinom mene ie i ja sam dobar loy

O vacesetsestccodisnji pjeva6 Nikola Rokvic osvojio je srce publike odlicnlrn pjesrnarna, ali i. atraktlvnlrn izgledom, zbog cega vee nekoliko godina uzlva status jednog od najveeih zavod n ika u region u.

Drugaciji i psihicki Do sadaje objavio eva uspjesna album a cokazavsi da je dostolan na· sljednlk svog oca Marinka Hokvica, a posljednjih mjeseci njegova pjesrna "Med i slatko grolae" u vr-

hu je rnuzickih top-ltsta,

- Pjesma je dobro prosla, a najavilaje promjenu mog rnuzickoc stlla, Numera "Med i slatko grozae" pramasila je sva ocekivanja. Odlieno su je prihvatili Ijudiu Sarajevu. Stalno me zovu i pitaiu kada cu doci da pjevam. Prvo druzerue sa sarajevskorn publikom najavljLJjem za 16. april u .Aqui". Tamo sam vee nekoliko pula imao odlicne svirkel vjerujem da ce takva biti i nareona- kazs Nikola te dodaje da je za saraje-

'Nikola i ·aojana,. Sreloo uljubtieni

vsku publiku prlprernio specijalna iZnenadenja. Poceo je i pripreme za trecl album, s kojim ce, nada se, po noviti usp j e h debitantskog matsrllala.

- I drugi album je bio kvalitetan, ali nije uspio parirati prvorn, Uvijek i.e tesko odmah ponovili uspieh bsz obzlra na to je Ii r.ijec 0 sportu iii rnuzlcl. 'Imam dosta dobrlh pjesarna za treei album, a vollo bih da uspostavlm saradnlu i s nekim autorima lz BiH. Naravno. tJvijek mi je ona zelja da snimim kornpozleiju Dine Merlina iii Harija varesanovlca, vouo bih snimiti i duet s Halidom Besli6em, koji mi je kao drugi otac, On [e debar oovjek i veliki pjeva6 i mnogo ga volim - nastavlja Rokvic.

Pjevacje prosle godine ucsstvovao u souu realnosf .VIP Survivor", sto mu je potpuno promijenilo 2.ivot. Upravo u tom souu je upoznao i svoju sa" daslljtJ djevojku, manekenk.u Bojanu 8aroviC.

- To je, de!inilivno, bila

m oj a z i vom a prek rstn lea, Sou rni je totalno promuenio poglede na zivot, vratlo sam se drugaeiji i lizickj i pslhicki, Kada se tome doda da sam na Filipinama nasao ljubav, onda samimao visestruki dobitak- nastavlja Nikola.

Ve.liki zavodnik Istice ca je njihova veza dokaz da Ijubav moze dobro tunkcioniratl i na daljinu .. Nalms, njegova djevo· jka gradi manekensku ka-

Svi su me znali kao Marinkovog sina

Nikola istice da ima veliku podrsku porodiee i da bi bez svojih bliznjih tesko postigao ove uspjehe.

- Na pocetku su me svi znah kao Marinkovog sina, To mi je nekada bio plus, a nekada minus. S vrernenorn sam se izborlo za svo]e mjesto na estradl, Drago mi je sto me sada poznaju po mojim plesrnama - kaze pjevac.

.,

.,

Rokvic:

Lijepo je sto me zene vole

rijeru u Americi.

- Za sada narn to ne pravi probleme. Oboje srno odrasli IjtJdi i nsdavno smo skupa proveli prelijepe dane u Ameriei i Meksik.u. ona uskoro colazl u Beograd take da cemo dUle vrijeme biti skupa - kale Rokvic te dodaje da COl se krajern marta odseliti od roditelia i u beogradskoj prijeslonici poesn samestalan zlvot,

Serif Konjevic sar.aduje 5 "Hayat Productionom"

Novi album najbolji poklon za rodendan

Serif Konjevic posligao je dogovor s diskografsk.om kucorn "Hayat Production" 0 izdavanju svog novog album za podrucje Bosne i Hercegovine.

- Uvijek sam saradivao s Hayal TV-om, a naobo-

strano zadovoljstvo, njihova diskografska: kuca plaslrat ce moj novi muzicki mate:rijal. telim da novi CD buce na trMtu 26. apnla, na moj rocendan. To bi mi bio najdraii pokJ on - kaze Ko njevi C.

Album je snimao u Beogradu, u studiju Mice Nikolica,

. Na albumu su au tori iz BiH i Srbije. Tu su provlerena imena, poput Eldina Huseinbegovica i Marij.e Ser4lovic. Zadovoljan

sam svim pjesma:ma. Vjerujem da. 6e one vrlo brzo sliei doljubitelja moje muzike, jer planiram veliku kampanju i snirnanje dosta spotova " kale Konjevic.

nom ilvotu i muzici

ne

love, ali treba

ac

nastupa 16. aprila • Halid Beslii mi je kao drugi otac

Davor Siadakovic .zavriionovu kolekciju

Uz kreacije i linija zenskih carapa

Kreator Davor Sladakovic zavrslo je novu kolekclju, koju saclnjava poslovna garderoba za 2ene i rnuskarce, a prvi put radio je i zenske campe.

• Uvijek sam pokusavao da moje kolekclie budu

kompletne. Zbog toga sam uradio i .Iiniju carapa ,Executive", koju cini pet zenskih strarnpf: i earapa, a svaka od njih je za posebnu namjenu i priliku poslovns. ugledne i modno osvijeStBne zene. Pr-

emijeru nove kolekclie imal cu poeetkorn mala na banialuekorn .Fasbion Fairu"- kaze Siadakovic, koj dodaie da je zasntno lice kolekcije .Executive" rnanekenka Jelena Mandie .

O.Z.

e nogometasa sa m.uziearim·a

Misimovic kod Mahira Beathousea na Mahmutovcu

Sevdalinke suprave pjesme --------- Mladi Rok:vic poznat je kao veliki 'Ijubitelj sevdalinki,

lako vela s Bojanorn kOje su redovno na njegovom repertoaru,

odllcno funkcionira, Nikola • To su prave pjesrne, koje ostaju, Ljubav prerna se-

jos ne pomislja na odlazak vdalinkarna naslijedip sam od oca, koji me je nauclo

pred: mancara, kako da ih pjevam. Cesto ih zapjsvam i u restoranl-

- Jos srno rnladi. Bit ce vr- rna iii na nsklm zabavarna kada sam s druStvom.

ernena za vjencanje, Ne Najdraze su mi "Sto cerno Ijubav krili" i .Kraj tanana

osjecarn se jos zrelim za sadrvana' U buducnostl planlrarn uradltl album se-

brak • istice Hokvic, vda.linki u modernim aranarnanlma - kaze Nikola.

Zgodni i sarrnantnl pjsvac

istiee da mu je Sojana velika podrska u karijeri i da iol na smetaclnjsnlca da iecesto na meti pripadnlca Ijepseg spola.

- Svjesna je da je pjevanje rno] posao. Ujepo je to SIO me zene vole. Mislim da je 10 plus za svakog pje-

vaea. Vecinom mene zene love, ali i ja sam dobar lovac kada treoa - kate Nikola.

KOl1ievic: .Zadovoljan sam svim pjesmama

Siobodno vrijeme izmedu treninga uoc·iutakmice s Bumunilom bh. noncmetnl reprezentativac Zvlezdan Misimovic provodio je uglavnom sa rnuzicanrna Mahirom Baathouseom i Dinom SUkalom.

Tako je Zvje.zdan pocetkom secmice posjetio Mahira u njegovoj porodicnoJ kuci u sarajevskom naselju Mahrnuiovac i nisu propustill priliku za sl i kanje, S usretu s nasirn noqornetasern obradovala se i Mahirova kcsr-

ka Esma.

Misimovi6 i dvojica rnuzieara prijalelji su vee duze vrijeme pa su tako bili noqornetasevi g08ti u Njema6koj. a vjerovatno Ce ga uskoro posjetiti na novoj rnosko-

vskoj adresi, D. Z.

iIil Dnevni.vili, nedje1ja, 27. martmujak2011, panorama

AVA.Z UPOSJETI SAMOSTANU Ponovo sjaji "MarijaZvijezda"

Kako se po tajnom receptu pripre

Italijani zele bh. brend na suom triistu • Nemamo zakon koji hi nam omogucio da trapist

P rovesti jedan dan u trapistlckom samestanu .Marija Zvijezda" u Banjoj Luci ravno je :najljepsem osjecaju relaksirania i uzivania- u potp unoj tiS; ni i zel enoj oazi. Za razljku od ranijih godina, sada nas ie u Traplstlma, naselju udaljenom tek nekoliko kilometara od Sanje Luke, dooekala radna atmosfera, ta6nije proizvodnja i prodaj a s i ra trap isla, trapl-

znalijeg banjaluckog brenda" sira trapista .

. Sia da kazern, od ,2009. godine trapist se nalazina lriislu Wave B iH i H rv atske, lntereslranja za sir je ogromno, iz Iialije, Sjedinjenih Ameri6kih Drzava, Norveske, Danske, cak i Kine. ljudi koji imaju priliku doci u SiH, kupuju i nose sir vani, onoliko koliko mogu iznijeti. No, uistinu ozbiljno inleresiranje za vece k,olii5ine izvoza imali

Jedinst,ven n,acin sporazumijevanja

U sv.ijetu danas postoji95 muskih i 64zenska trapist.icka samostana, a jedini muski ria podru6ju prostora bivse Jugoslavije je ovaj koji smo mi posjetlli. Odavno slijedeci, pravito sv. Benedikla ora et labora, srnatralu da je besposlica omiljeno davotovo sredstvo te stoga izolirani mole, i5ilaju, prepisuju rukcotse, pisu i rade na poliu proizvode, Meso i ribu daju samo bolesnirna, a jaja i rnaslac jedukada rade u poIju. Nekada ih [a u sarnostanu bilo iz cilavog svijeta i kako su, bsz obzlra na razlicita govorna podrucja, u skladu sa pravilima reda, uqlavnorn suljeli, doslovno pogledom iii znakovitirn sporazurnllevanlern rukarna, razqovaraf su nakada nasi Traplstl,

stickog vina, ali is vanjske strane napola renovlran, ccnosno lasadiran samestan "Marrja Zvijezda" i cak pet novih redavnika lz Hrvatske i Bosne i' Hercegovine.

Stigao i do Kine Braca Tomo i Zvonko rcpic i':itav fivot su proven u ovam samostanu kao Trapistl. I dok nam [e Zvonko govorio 0 trenutnorn polozaju katolii':kog reda Traplsta u BiH, Torno nas js vodlo kroz hlstorllskl ra- 2VO j svij et U' sigu rn 0 n ajpo-

smo iz Italije. Da, oni su, zaista, zeljeli ovaj proizvod u svojo] zemlji. BiH nema ureden i jedinstven zakon kojim bismo mogli plaslrati proizvod u sviietu, a U' ovom trenutku ni nasa slrana nijelog kapaclteta - g.ovori narn Torno, Ook prica priprema se za put Aleksandrovca, u opcini l.aktasl, doslovno na pola puta lzrnsdu Besanske Gradiske 'i Banje Luke.

- Tu smo 2003. godine najprije otvcrili famnu krava, a zanm i pogon. Dnevno u

Tomo Topic: .fivotproyeH u samostanu

sira:ni proizvedemo60 kolutova punornasnop tvrdog slra od 900 lltara cislog; klavlje9 rnliieka. lrnamo celiri radnlka, dornaclna i porodlcna 6ovjeka, jedan od njih mi astsnra, a ja sam taj Trapisl koji zna tajni recept slra. Jednostavno je tako, od nastanka sira postojao je tajni reeeptiz Francusks i sir je ostao take ori.ginalan upravo zahvaljuiuci odancstl redovnika Traplsta i cinjenice da je samo po

j eda n od n ji h znao .re cept za sir, a potom bi ga tek pri kraju zivota mogao reci diU go me, koji ce se kro.z zivot bavili proizvodnjom s.ira . kaze nam Tomo.

Sazrijevanje sira

Po originalni, recepl morae j e oli6i cak u sa mostan Port du Salut u Francuskoj.

No, ana sto nam smije reel jests da se trapist prlprema na poseban nacin. Samo irne trapist dolazi od lrnena cuvsnop sarnostana "La Trappe" u Francusko].

.. Dakle, krave muzare najpriLe smo uvezll iz Austrl[e, Svicarske i Holandije, a zatlm srno lh reproducirali ito su sada nase kravs na farmi, svs. Kao i kod pripreme svakog drugog slra, nakon rnuze, mi ga pripremamo za sirenje, slavljamo ga potom u salamuru, presamo i pospremamo u podnum, gdje sir sazrijeva. Da, on se ne susi, on doslovna sazrijeva. Svakog danau podrumu ga po nekotiko puta okrecemo na drug.u stranu i prema· zujemo. Ilako tTi puna mjeseca. Tek nakon toga sir ie spreman • g.ovari

narn Tomo.

Pored sira, rade i' vi no. Zapravo, u Mahovljanima na

Decenlju prije Zagreba dobilistruju I'stina je da je trapistii5ki sarnostan "MaTiia Zvi· jezda" sve do Drugog svJetskog rata bio najbrojnija Irapisticka opatija u svijetu .. Ne vo· Ie to "purgeri" danas priznati, all, za:h.valjujuti Trapislimai hidrocentra Ii koj u; su slvor.i Ii, ovo je naselje desel godina prije Zagreba imalo struju. Sijala je "Manja Zvijezda" tada najsjajniJe u historiji lrap;stickog reda, i 10 bas u BiH.

putu Banja Luka- Laktasi irnaju i vinograd te prolzvode bijelo :i: crno vino.

Sir traplst se vee nekoliko g.odina pojavljuia kao vrsta stra na trziSt.ima slrom svijeta. No, samo je banjaJucki trapist kvalitetom i nazlvcm ulstinu one sto je ,bioi nastankom. U to nas uvjerava i Tomo, a zapravo i sarna hisloriia nastanka ovog protzvoda. Spomsnutl historiju slra na mazema ako sene osvrnemo na Trapiste u BiH i sve one slo je ovaj, u svijetu j.edan od najstroZijih. katolickih. redova dao ovoj zemlji, najprije gradu Banjoj Luci.

Samo naseljenje trapista kod Banje Luke djelo je Franca Fanera (Pfanner) iz Bregenca. Prosao je Auslrijom, Ugarskom, Slavonijom, Hrvatskom u zelji

Sta senalazi u samostanu

J)tZ"()~tI",tZ.Dn.e~.i.~v.~.,".ed.jel.ja'.27.,m.".~.Oi.~i."k.2o.".' iliIl··I·LI'

v

rna cuoen:

'.. · 2' szr trapzst ..

izuozimo sirom svijeta

u Trapistima, tada poznatijim kao Oelibasine seto, gdje su stjgli i prvi Trapis!i. Bilo ih je marne ad dese-

tak, a "Mariju Zvijezdu· osnovali su ooslovno u crvenoj krovnoj kucici iii, boIje reci,ukolibi kojaje do

da nade mjesto za novu naseobinu Trapista. Za 1.400 dukata Faner je 1869. godinekupio posjed

$amostan, "M~rija Zvijezda" u B~"joi Luci

K,ako iive Trapisti

Traplsf se prvi put mele eke 2.30 sali, dva sata pesH· je je dorucak 'i I:z.lazak na po.lie. Kratki i sKromni o.bm· Gi jedino su sin ih u radu preki.da" Do.slovna svaka dva sata, svs de 19.15 sali, Trapistt ss mo.ls. Dakle, Iljihov je dall rasperedsn na mo.litvu, rad i o.dmor. Da bi po.stao. Trapisl, kalldidat treba pro6i dugu Io.rmaciju o.d sarna zelje do. stvamo.g slijeda Trapista, a Ie o.biene Iraje gcidinama. Odje6a je svima isla" bijelo.crna, ali se u razlicitim krajevima svijeta sije o.d razlicitih materijala,

Kupuju gai ambasadori

U gradu na Vrbasu sir trapist n ije se p roizvodie vi,se ad 20 godi.na.

I rnaresanmo je da je uvijek bio na carsktrn trpezamakae sir vmunskog kvaliteta. Danas, ernbasadon u BiH, upute Ii se u Banju Luku prctokolamo-politicki, vrto cesto navra te i do. Aleksandrovca iii barem Trap'sta da uzmu peko.ju; kilu trapista i vlna, za sebe i sveju obitelj. Take deznajemo. od uposlenika si ra n e.

tada sluzilakao sprerniste za z i to. S l.uzb u Bozi) u drzali su na obliznjem groblju, u surm . .liVjeli su skrornno, u tiilini, kako ovaj red izrieite zahtiieva, rnole6i se Bogu s velikim vizi:[arna i radnom etikom.

Prva hidrocentrala Taka su marljivi i easnl Trapisn silovitorn brzinorn podizalikucu, kovacnicu, gas po da rsku z gradu, a zatlrn i prvu banjalucku bol n leu, 9 ostl n jsks sobs, zitnice, stale, a eke 1870. i samostan sa cak 60 soba. Po.tom su dogradiH go.spodarske zgrade, prilaze samostano, kapelice, crkvena. zvona, slranu, sarnostansku crkvu .... Go.dine 1873. saroostao ie podreden opaliji u Port cu Salutu u .zapadnoj Francusko] sa 90 dunuma kultiviranog zemljista, oko 1.000 dunuma sume i sikare, a imao je i veliki mlin, pllanu, oi glan u, vi n o.g rad, suslonlcu sljiva, tkaenicu, bolnicu, voenjake .... Brei Trapisla blo je sve vecl i 1878. postoiao ie Cak 61 redo.vnik, Broi je rastao do. viseo.d 200, a ekonornska mac tada im je 'Oila n esvakldalinja. Njihovo redovnieko pravilo ara et lahora (moll i radi) pokazalo se na djelu i doslovno ad sums razvito industriju, jsdan grad. 'Radin su i ozivljavali sredinu i grad. Obradivali su, proizvodili, tijeoili, preplsivali knjige, eila.!i ... anD sto su Trapisti kao banialucko. naselje postan tada, i danas

Nskada S8 sarnostan i erkva nisu grijali i zbog toqa je i danas temperatura u sarnostanu drasneno nita u odnosu naonu vanl bez obzlra na dan u go.dini. Ulazak u sarnostan, ulazak je u sasvlrn novu dimenziju, kola ni po cemu nema slienosf sa surovorn l krvavern svakodnevlcorn sirom svijeta. U ssmcstanu se nalaze kriz ukolem je i komadi6 onoga na kolern je raspet lsus Krist, najstarije crkvene knjige" biljeznice, orgulje ... Unutar samostana [e najveci kompleks, takozvan a sakristij a, sa tka na men a ad orahovi n e, ko j a nigdje nije osteeena lako u vise od 140 go.dina nikada nije prelakitana,

s u bez obzlra n a svs teske go.dine koje su lza o.vog naseljai reda u BiH. Cjelo.ku· pno imanje Trap.ista u Banjoj l.1..Ici nadonallzlrano je 1945. gedine, a te godine Trapisli su u BiH proizvodili sve osm ulja, seoera i soli. Taca lmje spaljena biblioteka, a kroz njihove obiekle, zg rade, skole, tabrike uvijek su besplatno prolaziIs doslovno qeneraciie, Imali su i prvu hidrocentralu na Balkanu, na Vrbasu.

Nako.n rata u BiH, u samesta n u su ostala sve ga eva redovnika, bra6a Zvonk.e i 'lcmo. Die imovine danas im je vracen, ali bi bilo nepravedno ne spcmenuf da su up ravo T rapisli, pored

sl ra, stvori Iii danas naja· ktueilliji banjalueki brend"Nektar pivo", nekada "Trapislicka pivo", u svoioj i tada prvo] pivari, a danas BanjaluCkoj.

- U po.sljednje dvije godine situacije sa popravlla.Imame vise zalntsreslranlh Ijudi ko.ji bi zeljeli pestati Trapisti. Trenutno su nam tu mladici iz Pepovaee u Hrvatskoj, Medugo.rja, No.ve Gradis;ke i Srednje Boone. Imaiu ed: 18 d:034 g.odine i o.dlucni su svoj zivOI po.svetiti ovom redu· govori nam Zvonko. To sada znaci da on i njegOY brat vise ne6e bib prvi i jedini Trapisti u svijstu

koji su iz BiH. .

Vania STEVANOVIC

m [)nevnl avaz, nedjelJa, .27. mart/olujak2011 , panorama

NA KAFI SA Ketrin Hempton, Amerikanka koja iivi i radi u Sarajevu

BiH hi mogla hiti moja nova domovina

Priie angaimana na FTV-u, radila sam i U [ast-fudu, slasticamici, knjiiariJ kaficuJ biblioteci • 0 BiH sam citala jedino u knjizi "Zlata's Diary" • Dopadaju mi se kultura, raja, sevdah i ispijanje kafe

K etrln Hempton (Kathryn Hampton) 28-godisnja js Arnerikanka koja ce od 2. aprila, pored Borisa Sibera, vodili emisiju No6nog proFederalne leleviziu Ornanu,

Totalno sam se z.aljubil'a u ovu zemlju

gdje je zivjela samo Iti godine. Otac jo] js inzinjer pa je 10, kaze, najve6i razlog za brojna putovanja. .

Volonter u Mostaru • Zbog talinih prolekata, bili smo prinu.deni veoma mnogo putovati, jsr nas nije zello ostavljati iza sebe, Zivjeli smo u Tsksasu, Kini, na Tajvanu te, na koneu, u Americi, taenije u Oregonu, Zavrslla sam kineski jezik na Univerzilelu Prinston, predavala sam engleski nakratko u Kini, a sada se veoma dobra snalazlm is bosanskim. Radila sam mnoge stvari i godinama nazlla pravl posao" Poslije srednjoskolskih dana, racila sam i u tast-fudu, slasticarnlcl, kn-

jizari, kaficu, biblioteci.i.> govori 'Kelrin.

U Ameriei je lza sebe ostavna brata, trl sestre i rodilelje, koji joj mnogo nedoslaju. Prije tri godine dose lila se u BiH,

- Nakon dugog Iraienja posla, razocarano sam sjela za kompjuler i poeela trazltl bllokakav posao u bilo kojo] zemlji. Prijavila sam se na mnoge konkurse, aH mi se nlkada niko nije [avlo, Odgovorih su mi na konkursiz Mostara, gdje su Iraiili volontera u "Media centru", Tamo sam prolazila kroz sve i svasta, a najbitnija mi je bilo da naucirn jezik, sto

Ko je ovdje prava '. "" da"

Zvqez .• .

. .' vila·e u :!'ikolskim nevi-

Prve mania tekstove ~a bil~ i. uredniea. Vodilena~a, gdje le'FTka~~Uk m;~go joi se dopao tako da Ijskl posao na .

bi voljela ostatl... . oznele s ekipom .•

_ Veoma dooro sam s~ ~~ da cemo imati odllcnu Nocnog prowama I m~~:lprepowali jeftinu radnu saradniu. Onl ~u u n:a vollm radili take oa

snag.u iz ~me.nKe, a J . • Ali akobuda potrebe da

ne6emo Imatl probl~mb~ii rdblem, jer ia ne dam se posvadamo, neue ... P lupo jeSle to slO radim na sebe- Jedino :!'ito mile, g, s ria znam ko je ovdemisijusa z:'Jezda~a, a'~i!o KetrinkroZ smijeh.

je prava zVljezda - aza

H'empton' Porodica mil mnogo nedo9t.i1je

je, na kraju., ispalo vrlo uspjesno - govori Arnerikanka,

Bitna razlika

o BiH nikada nije rnnoqo znala, Prvo sto je primijetila kada je doslabila je rnoda, odnosno prldavanje paZnje izgledu.

- Osim da je Sarajevo glavnl grad, 0 ovoj zemlji i ratnim desavanilma citala sam jedino u knjizi "Zlala's Diary". Prvo sto sam prlmijenila na sebi jests ispijanie kale, Dopali su mi se kultura, raja i druzenja i sevdah, koji me je ocarao, Da sam u Arnerici, sada bih lrnala auto, brdo odje6e, ali ne i posao. ViSi. je standard i. place, ali oni veoma mnogo rade i nemaju vremena nizasta Ono sto mi se rnnoqo dopada ked Ijudi iz BiH,a slo se bltno raz.likuje od Amenkanaca, jeste upoznavanje. Tamoljudi bez imalo pardona zabadaiu nos gdje im nije mjesto i po lome prosuduju kakav si covjek. Ovdjs je bitno sarno kako Ii neko "Iegne". Po dolasku, totalno sam se zaljubila u ovu zemlju i odlucila sam da bi ovo mogla biti moja nova dornovlna - kazeova 28·godisnjakinja. A. KARAMAN

Tarik Kaljanac esvala azijsko modno trziste

I ovdje sam na meti pripadnica ljepseg spola

Nakon tltule Mister Universe Model201Q Ie druge nagrads za najbolje tijelo na ovum takrnicenju, uspjesni bh. maneken Tarik Kaljanae poceo je pocetkorn godine graditi karijeru na azijskoj rnodnoj seem.

- Imao sam pozive iz eije· log svijela, ali su mi Iz Azije najvise ponudili., a to je sada, ujedno, najJace mo-

dno Irtis!e. Njihova agencila planira me zadrzat' do kraja godine i 10 ne samo u Singapuru. Imao sam kampanju za "Gillete" u HongK,ongu, a lologralijekojs trenutno radirn, mnogo su drugacije nego sto ste navlkli vidjeti kod mene - govori Kaljanae. Honorar;ima koje zaraduje na az.ijskoj mod no] seeni je prezadovoljan, aljudi u

Volio bih saradivati5 Limo.m - Zelio ;b.ih saradivatj sa svjelskim modelima pa da me, a'ko Bog da, naredne godine vidite u Armanijevoj k.ampanji s Adrijanom Lirnom (Adriana). Vjerujem da nema osobe s kojom ja ne bih mogao saradivali, jer sam uvijek. dobro raspolozen i prolesionalan - pojasnjava Kaljanae.

Kaljanac na naslovnici najpoznatijeg magaz';'nall Aziji "Style Men"

Reklama za najveci soping-centar U Sin.gapuru

Hong Kongu su ga veoma dobro prihvatili. I tamo je na meli pripadnica Ijepseg spora, kaze da se uvijek nade u nekoj simpalicnoj siluaciji koja mu mnogo prija.

" Ovdje se mnogo vise cljeni uspjeh u modnom svljelu nego u BiH, Nalla ze· mlja po tom pilanju i dal)e stoji na islom. nula bodova· govori sarmantni Sar" ajlija.

Alrakt,ivni mladi6 pozirao je za naslovnieu najpoznatijeg magazina u Aiiji "Slyle Men". Takoder, s kolegieama iz drugih zemalja uradio je videoreklamu Ie diambo·plakate za najve6i Soping·centar u Singapuru. A. KARA:M.AN

oglasi

Dnevnj avaz _"_.""",,,,,,.13

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZ LAN S KI KANrTON

OPCINSKI SUD U TUZU

Broj: 32 0 P 009968 lOP

Tuzla, 15. 03, 2011. godine

Ako na priprsmnn rocists ne dade uredno obavijeilteni tuzilac, a svoj lzostanak ne coravda, srnatrat ee S8 da je tuzba pceucsna osim ako tuzeni ne zahtijeva cia se rociste odrii (clan 84. slav 1, Zakona 0 parnicnorn postupku, u dalj n jem tekstu: ZPP) ,

Aka na pripremno raciste ne clade uredno o bavl jeste nj tuze nl, a svoj i zo sian ak ne op favda, rociste ee 58 odriati bez njegovog prisustva (clan 84. stav 2. ZI'P-a).

Najkasnije na pnprernncm rocistu stranke su duzne iznijeti sve cinjenice na Kojima zasnlvaju svole zahljeve ,i predlozltl sve dnkaze koje zele izvesli u toku postupka, Ie na priprernno rocisle donijeti sve tspravs i predmets koje iele upolrijebiti kao dokaz (clan 77. ZPP-a), Na pripremnom mcislu Sud ee rjesenjem cdredili dan i sat odrtavanla glavne rasprave, pi" lanja 0 Kojima ce S8 raspravllatl, dokaze koji ce biti izvedeni i lica kola cs biti pczvana na glavnu raspravu (clan 94, stay 1. ZPP"a), pri cemu S8 stranke upozoravaiu oa Sud rnnze ndrediti ca S8 glavna rasprava odrzi odrnan nakon pripremnog poslupka (~Ian 94, stay 2.. ZPP).

BllSna i Hercegovina

Red"rocij" B~sne i K,roogo,ine Uns~o·Slnsl<l K3nlon

OpCin$k1 sud u Blh"u

Braj: 170 P 02007S 10 P Bih,C, .25, 00. :m 11. glHlin,

Tuijlelj: R,;lieisen Blnk D.O. :BiH. gl,"1 "lrjala 8ihac

To!,,;; 1. Petenko'ic 1101.,. 2. Pe.enkovlc M Irsad, 3. Kara· ".rut Samir, 4, Alljagit Esma 5. K".lovIt Elilla

Ra<fl'isplate

Ugo~ro", 0 dugoro~n om namiehs!;Om kred ilu br. 2a;J50B6444 M 12. 11. 2DD5. god. tutenrn pM 1 i 2 je odo· bran I [splate" kr.dil u imo,u 00 30.000.00 KM uz karnatnu slDP" 1 0,49 godi5nre I rokom vra'"nj' na 60 mj""l,

Ukupna otf"oza cru!nl<a po ovom kredilu (k,m,l, i glav"ioa) I<nOSi 3.e.eSO,20 ,KM.

Tu~1 p.od 1 12 su' prema lal<ljucenom ugo,oru o kredilll bli u oIl,,,,,,,1 da p.oll"l" oll'lal"1 pl,n kreruto I u d~ov~renlm 101::0· vim, ria lzmlrulu ",oi' obaw,. prema lulit.liu uplatarna mi" "t"ih anuneta od po 644,67 iKM, , sto ntsu uti.lli time su d~!r. u dutnit,u occ .. Ju IIa osn~'u CI, 32411 ZOO·a.

T .~Ip.od 3, 415 '" se ",OS"OVU IDIJ~er>Og Uga""m 0 je· rnstvu od 1~. 11. 2005. gOd. oo.,,,,li da ce Wlil.liu l,miIitl nOyeanO p.olralivanj. W!l!nOll pod II"," I::ottSllika kredil.liko· Ilko isU ne "POC", iii preSlan, da ymCa gore na ve d.nl ~J",m. " tiju ~Iplalu ~aJarlluiucjelOkupnom s~lom p.o"'etoom i nePfIkrn.tnom lm.[)vfnom.

Sud" so predial. da poSiupi po ,1. 182 lPP·a 1 ~OJ1es. prssudu ,lHlg propuSianja uk"~k" tuzenl u zakonskom rolw n. ilja'. pi,meni Mg,,"r na tutbu, a u proUVIlom d. ~.kon oduan, ras~ra,e cenese

Opclnskl sud u Iuzll, sudija Zorka Er,ic, U predmetnoj p ravnoj sNarl tuiite Ija semsu din Mu· hie iz TUlle, ul, Fadila Jablca Spanca do br. 47, koga zaslup aju pu n 0 moen i ci - Advo kalska Kan celarija "M u h ie i d r" d. 0 ,.0. TUlia, advokali F ai k M uh ie, Riza h Han u sic i Refi k J usufoviciz Tuzle, protlv tui:enih Ana Ventiti Juro Ventie, nepoznatoa boraetsta, radi utvrdenja svojine po osnovu odriaja, [v.s.p, 1.000,00 KM) na osnovu cl. 348. st 3. Zakona 0 parnicnom postupku,

OBJAVLJUJE

RJESENJE

DOSTAVA TUZBE NA ODGOVOR TUZENOM

Sud pama WI""u P,oon!::o'l1C lIiIl" I, Bihat' da u rolw od naji<aSllii' 3D d'IIa, r"""ajuti' od dana prij""" "'OIl p.odnesl;a i tuzbe oa dost.ali'i' cvom ~m:£u lJ'ism~ni odgov.or mlwHm, U QO~ 'fOljnom broju pMmiera;a za sud ,i la,traJ1ku u pOstupku. Plsme.i odg~,~r no Julb" mora "r!r!;Ivatl: . "l11'~'"le SI<~a i ''"I p"dmela. lme I prezlrna, prehlvall!1e iD boravlSt. str:maka i rrjihovlh punomecn ika (adrasu za pravnn lio,) I, pr.tlmet spora proc es ne pogO"o,". d,ci-dno iIi,lnl'"I' dilli prlznajs i~ cspcrava !utbeni zah1jey, uJi:-clik..o tui:eni IJlSiP"llralJa.IU'~benl zahlieV, du!>n je u IHlg~,of\l IIa Iul~u !J~r>O naves, rall~e 'D~ kOlih osporava tulbenl "hli", ~lnl""lc. "' 'ollma la,"lva ""I' n.""d. 1 dOSi"itl do""'o I::olima so utvrduiu IB tl"I""lc~ (el. 71.lPPI, uz lspr." ",sl"li"" na slranorn j_lil:u 1lI!8f\i i' """n doSlaviti sudu Ovl"",n provod Itl. 134, 'PP). ukOliko tul"i ~reolale ~rO"Menje d'okm saslusa"iem svjedol<a. du!>n I. za S~kIl9 ·"I.doka n,;esti \.l~no .me I p,,~m., ime I_ dnog rodilella, adre! u Slanovania Ie na koi. o~oln osll p". dl,;, da " taj "i,dok ,.,Iu sa (el. 137 , .. 3 ZPPI, pi,m.n; odgo,or "' tU2bu M,"I mora Ii Cno pot~i"li leI. 334 sL 2 ZPP), ukOli!;O Iulen; u na,edenom rOku n, dO Siavi ~ismeni 0090'1)1" no Mil", soosii C.p.osljedlce >bogl p'DPutt;nfa n~,e· d.n. "dnl' (sud ,~do"ileti ~"sud" ,hog pro~u~I'nla. tl. 182.S! 1'PPJ.

PRESUDU

Otf""ulu so lul""1 P.'.n~ovicIAhm.11 n,to. Pe1,enko,it (O,m,n) M;rn.d. Karatf,!;, (MesudJ Sarnir, Arii'git (M"ral) Esma i K'GaIovit (Mu",m'dJ ;EII"" dilllIiil.lju po ",.ovo Ugo, ,Ora 0 d ugorocn om nenamienSkom :kredilu iUgo,or; 0 i e· mstol<J $olld,mo iSpiale Ime g .... nog duga " ptlp,clalucim k,· ""toma imos od 1 OAO 1 ,26 KM sa ZL kamiltom od dan, p.o. dOO'''i' IUIO. P' d'o isplate i svth 110,1::0" p.oSWpi;a, •• w u ro,u 00 15 da., od pravo, •• lr,.sD p""udil poO priieiJljom pr' '""~n~ .1!VISenja.

i pOZ i va na priprernn a IO~ iSle tu zen u VENne AN U , n epozn ate ad rese

Sudija Zorka Eric

Zakazuje se pr.ipremno rociste u avoj pra, vnoj stvari 2a dan 21. 04. 2011. godine sa pocelkom u 08,30 sali, kaje ce se odrzali u proslorijama ovog suda, saba broj 50/11

Pou k.aopr avn 0 m tije leu;

Protiv ovog ~esenja nije dopusteaa :taiba.

SUDIJA

DenanaSallliit

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACtJA BOSNE t HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

OPC)N S Kt SUD U TUlU

Broj: 320 P 009968 lOP

Tuzla, 15., 03. 2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Broj 65 0 P 174795 1 Q P

Sarajevo, 22. 03. 2011, godine

AkO na pri pre mno ro c isle ne dO ile U red no 0 bavjesleni tutitac, a svoj izostanak ne opravda, s malra! c e s e da j e tu l.ba p ovucen a, osi m ako Meni ne zahtijeva da se rociste odrii (clan 84, stay 1. Zallana 0 parni enD m postu pku, u d aIjnjem lekstu: ZPP).

Ako na pripremno rocisle ~e dMe uredno obavi" jesteni tUleni, a svoj iz.ostanak ne opravda, ro ciS te ce se 0 driali b ez njeg ovog prisustva (Clan 84. slav 2. ZPP·a) .

Najkasnije na pripremnomrocislu slranke su duzne imijeti sveOinjenice na kojima z.asni.vaju SVO je ,ahtj eve i p red I olW s ve d okaze ko je zete izv e sli. u. to ku po stu pka, Ie n a prip rem no m rocistu donijeti sveisprave i predmele koje zete upolrijebHi. kao dokaz (clan n. ZPP"a).

Na pri premnom roeistu Sud te rj ese n j em odrediIi dan.i sat odr1.avanja glavne rasprnve, pilanja 0 Kojima ce se raspravljati, dokaze koji ce bHi izvedeni i fica koja cebiti pozvana na glavnu raspra" vu (Clan 94. stay 1 ZPP-a), priOemu se stranke U poz oravaju da Sud ma! e od red iti d a s e 9 lavna rasprava od~i odmah nakon pripremnog postu, pka (clan 94. stav 2, ZPP)

Opi:insk.i sud u Tuzli, sudija Zorka Eric, U predmetnoj pravnoj slvari tuziletja Semsudin Muhic . iz Tuzle" ul,Fadila Jahica Spanca do br, 47,koga zastu p aju pu nomo cn i ci " Advokatska Kancelarija .Muhie i dr" d,o.o, Tuzla, advokali Faik Muhic, Rizah Hanusic R·efik Jusufovic iz Tuzle, protiv tuze nih An a Venti c i Juro Ve ntic, nepoznalo g b 0" lavista, radi utvrd enja svoj ine po 0 snovu ad rZaja, (v,s,p. 1,000,00 KM) na osnovu '::1. 348. sl. 3. Zako na 0 pamic nom 'P ostupku,

OBAVIJEST

ZA SALCHA KUPURA

- - - - --- --- -

Oana 07. 12.2010, godine IUlilelj Hasan Hadzajlit iz Sarajeva po odvjetniku iz Sarajeva Hakiji Kurtovicu podnio je.luzbu proliv Salceta Kupura posljednje prijavljene adrese u Vogostu, uL Slara ceslaJezsra60, radi regresnQg polraiivanja, pa se fadi nemogucnosti urucenja tuibe Menom na navedenu adresu tuzeni obavjestava da M:bu moze preduzeli u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesli u zg:radi suda u Sarajevu u ul. Senoina br. 1, istekom kojeg roka S8 prema cL348. lPP"a smatra da je doslava uredno izvr~ena, Ie da u daljem roku od 30 dana, prama cL 70. st. 1. ZPP"a, moze dati odgovor natuZbu.

OBJAVLJUJE

RJ·ESENJE

i pOliva na pcipremno rociilte tu2enog VENTI£:

J lJRU. nepozilate adrese

Sudija Zorka Erit

Zakawje sa pr'ipremno lociste u Oyo] pravnoi slvari za dan 27. 04. 2011., godine sa pocelkom u 08,30 sali, kole ce se odrzati upr· oslorijama ovog suda, saba braj '50/11

Sutkinja Silvana Brkov.ic: - Mujagic

Pou ka opravnom Ii j e ~u:

Protiv ovog .rjesenje nije dopuslena zalba,

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA

FE OE RACtJA BOSN E I HER CEGOVIN E TUZLANSKJ KANTON

OPGtNSKt SUO U ZIVINICAMA

Bm j: 33 0 Mat 015684 09 Mal, livinice, 01. 02. 2011. godine

PRAVNA STVAR

Tuzilac: Nijaz Buliman Advokat Tuzeni: "Larix" 0.0.0. Konjic Rad i: is p I ate

OGLAS

POZIV

Na osnovu ttana 348. stav 3. ZPP-a FBiH, tutenom se dostavtja presuda

Opcinski sud u .Livinicama,. strucni' saradnik Dug Took, u pravnoj slvari Mitelja JP ~lektroprivrede"BiH d.d!. Saraievo, .Elektrodistrillucija" Tuzla, proti'! Manog Pavici!:: Slavka sin llijeiz Zivinica, Ulica Zivi" nicki Sokotovi 0 bb, radi duga v.s. 306,00 KM, vanraspravno dana 01. 02.2011 godine donie je sljedecu

Za: .Larix d.o. o.Konjic - dru§fvo za proizvodnjll, trgovinll i posredovanje nlf zz Sranko Markovic, Celebic; bb, 884000 Kon;ic

Pozivate se kao stranka na glavnu raspravu zakazanu za dan 2B, 06.2011. godin€, u 09,00 sari, pred ovaj sud, u sobu broi 2.03/11,

PRESUDU

zbog propustanja

OBAVEZUJE SE tuzeni Pavicic Stavko sin Ilije iz iivinica - Zivinicko Sokotovi, 0 bb, da tuzitelju JP Eleklropri.vreda 8iH d,d. Sarajevo, "Eteklrodistribucija· Tuzta, na ime duga za isporutenu elekt~tnu energiiu, isplati iznos od 306,00 KM, sa zakonskom zatemom kamalom, pocev ad dana 24. 11, 2009, godine kao dana podnosenja tuZbe, pa do isplate, kao i da tutitelju nadoknadi lroskove postupka u [WOSU od 180,00 'KM, a sve u roku od 1: 5 dana od dana pravosnaznosli ove presude pod prijetnjom prinudnog izvrsenj •.

Sutkinja Neri Miselie

NAPOMENA:

Ako tuzilac/zakonski zastupnik, bez opravdanog razloga, ne dade na roti~te za glavnu ra" spravu, a bio je umdno pozvan, smatrat ce se da je povukao tuzbu, osim ako sa tuzeni na tom rocistu upusti u raspravljanje (clan 97, slav 3, Zakona 0 parnicnom postupku, u dajem tekstu: Z PP I) .

Aka aa rociste la glavnu raspravu, bel opravdanog razloga, ne dode luie~Vlakonski zaslu" pnik, a bio ie uredno pozvan, rasprava I:e sa oarlali bez njegovog prisuslva (clan 97. stav 4, ZPP-a).

Siru ~n i sara dOi k

T3Iik £lug

POUKA 0 PRAVNOM LtJ EKU: PraHv ove presud'e nije dazvotjena ialba. ali protiv iste mOle podnijeti p~Jedlog za povrat u preilasnje stanje u roku od osam dana, ratunajuti ad dana kada je prestao rallog ko j i je prouzmkovao prop u ~tan je iii 0 d dana kada J e za to saznao, N a.kon proteka rok. od 60da na od dana pro pustanja ne moze se lra1iti p Dvm!.

Napo m ena: DOSia va se smatrn izvr$en om p rotek:om mka dO 15d'ana 0 d dan a 0 biavtjivanja.

NAPOMENA: Dostava se smat.ra obavljenom prolekomroka od 15 dana od dana objavljivanja, (1:1. 348. 81.. 4 ZPP·a FBiH).

Sudac Neri Misetit

Za 1ju.'bav nema we-meRa P.taO&I~~IslI6aIo;a_~I)z:a~IIba'f'llB'l1- l'Iilivnofiat"i\RlI'h!IrMJI!d, .PtmdiU;-Dkt.~~~,l:.IIrntln:'brm. ~1IJ'¥IMJIIiI,KaGa.'biJ,IIItIINm;,b~'o'g,!,inQI' IJ\!j;bi~bitltl~~c18bi'1lm1Wi'WElID&iiill~rifI5ih.AkoI".J5,o!IlIhbimillmbitobl!lwliliili» ~I,II;1'i'1JffiQO.fIg.r;w;h'~!.:JJfI;:!,k~~

Nogometna zv'ije.:llda kupila. novi automobil

Dzeko vozi "porsche panamera 4S"

~L'II!IMif-_ DU.t.i1l1Un1l1Yl f1~if""~-.d

oglasi

llOSNA ! HERCEGOVINA PEDERACIJA 1l0SNE! HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKJ KANTON OPCINSKI SUO 0 ZENICl

Broj. 43 0 Mal 029388 M Mal

Zenica, 06_ 1 0_ 2m 0_ god i ne

Opeinski sud u Zenici, srrueni saradnik Edvin Kokic, u pravnoi srvari ruzitclja Telekom Srpske ad Bonia Luka, Mladena Stojanovics 8" Bania L u ka, prcri v rufen e De rv i se '1,1' it En e iz Z en ice, I Zenicke brigade 3., radi isplaie duga, YS 728,1; KM, denio ie dan. 06, 10, 2010. godine an a osnovu ~ lana 348. slav 3. Zakon a 0 parni en om posrupku FBiH, a u vezi so. elanom 349. slav 3, Zakona o parn i cno m posrupk u FBi H 0 BJ A VLJU JE ,I ijedecu:

PRESUDU

zbog propustanja

Obevezuje se tugeni da tu!:i:tel_ju isplari dug U iznosu od 728,15 KM $<1 zakonskom zateznom kama tom" i to:

- no iznos od 23,40 KM poe," od 15.04, 20M. godi ne k<1Q dana dospj elosti, pa do dana ispl ate

- na izaos od 23,40 KM pndev od 20.07, 20M. god ~ ne kao dana dospj elosti, pa do dana isplare

- nn iznos od 119,22 KM poccv od 1), 12. 2008. godi ne kac dan. doepielosri, p. do d. na isplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE ZENICKO"DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZA VIDOVIClMA

Bro]: 042-0-1" I 0-000372 ZayidoviCi, 25. 01. 201. godine

Opcmski sud u Zavidovicima, Slrucna saradll!ca Delie Fikreta, u izvrsllom predmem rTSzioca izvrsenja JKP "Radnik~ Zavido" viCi, protiv izvr5ellika Cvijanovic Janka, sin MiloSa, iz Zavidovica, ul. Dubravacki pm - Podubravlje bb., radi isplalc duga Z~ izvrSe!!u komu!lal~u uslu-gu v.s. 317,40 KM, ua temelju clana 10 i 21 Za,kona 0 izvrSnorn poslUpku FBiH (S1. novine FBiH broi: 32/03 i 33/06), u vezi sa cia 110m 348 SlaV 3 Zakona a pamicnorn posrupku FBiH (SI. novine FBiH br. 53/(3)

OBJAVLJUJE

R]ESENJE 0 IZVRSENJU

Odredeno dan" 10. 08. 2010. godine, po prijedlogu rrazioca izvrsenja od 06. 07. 20 I O. godine, na OSIIOVU vjerodostoj ne isprave - izvoda jz poslovnih knjiga od 05.07.2010. godine,. proliv jzvrsenika Cvijanovic Ja.nka,

- na iznos od 240,00 KM podev od 26. 11. 2009. gcdme kao dana dospje.lo$ n, pa do dan a ispla te

- na iznos od 23,40 KM POCO" od I). 02. 2009. godine kao dana deep jelosti, p::li do da na isplate

- 0' iznos od 23,40 KM jl<Jeev od 15. 03. 2009, godine kao dana dcspielosti, pa do dana isplate

- 0" iznos od 23,40 KM pocev od 20. 11. 2009, godine kao dana dospielosu, pa do dana isplare

- DO iznos od 23,40 KM podev od 15. 06. 2009, godine kao do na dosp ielosti, pa do dana isplate

- DO iznos od 23,40 KM pOCOY od 20. 09. 2009. godine kao dana dospiclosti, pa do dana isplate

- no iznos od 23,40 KM poCOY od 20. 10.2009, godine kso dana dospielosri, pa do dana isplate

- no iznos od 23,40 KM jl<Jcev od 20. OS. 2009, godine kao dana dosplelosti, pa do dana lsplate

- no iznos od 23,40 KM pocev od IS. 05. 2009,godine kao dana dospielosti, pa do dan. lsplate

. no iznos od 134,93 KM pocev od J5. OJ. 2009., godine kao dana dosplelos ti, pa do dana ispla te kao i da tuzirelju naknadl rroskove posrupka u i2:nO'U od j ;9,00 KM, a sve u roku od J 5 dana od dana don olen ia presu de pod pri i etn i om pri D u-

dne naplare, '

STRUCNI SARADNlK Kokic Edvin

POUKA 0 pRA VNOM LI]EKU, Proriv ave presude n i je dop ustena ,,,,1 ba, .1 i se rnoze pod" i i eti prijedlog za povrat u predasnje stanje u skladu sa od «db om cl. na 183. sta v I., U vez i sa el. no m 328. do 334. Zakona 0 parnicnorn postupku FBiH.

sin Milosa, iz Zav idovics, ul. Dubravacki put - Pod ubravlje bb., rlld.inaplale novcauog porrazivanja u iznosu od 317,40 KM, sa zakonskorn zateznorn kamatorn poeev od 06.07.2010. godine, do isplare i trosk 0 va i z vrsnog p os cup ka u i zn osu od 20,00 KM. i ro:

- "apljenorn procjenom ; prodaiorn pokretnih slvari u vlasnis[vu i;>;vclenika, koje se nalaze u mjestu njegovog prebivaliSta., shodno clanu 114-135 Za.kona 0 izvrSeno!l1 postupku i na,mir'enjem traZioca izvrsellj" i.z imosa dobijenog prod.ajom, uplatom novcanog i.znosa na [ransakcijski racun rr,afioca izvrien j a.

Suucna sar.dnica, Deli" Fikreta

POUKA: Pror;v ovog rjeilenj" izvrseni k rnoz<: izjaviri prigovoc ovom sudu u roku ad 8 dana od dana dostave is 109. Prigovor se podnosi u dovoljoom broju primjeraka za su d i stra n.ke.

Dostavljanje rjesenja 0 izvrilenju izvr!ieniku, smatm se obavljenom, pro[ckom roka od 15 dana od dana objavlji"anja.

BOSNA I HERCEGOViNA

FEDERACljA. BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETV ANSKI KANTON OPCINSK1 SUD U MOSTARU

Broj: 580 Ps 07307410 Ps

1>\0""',2.6.01" 2011. godine

OGLAS

OPCINSKI SUD U MOST ARU Broj: 580 Ps 07307410 Ps

OPCINSKI SUD U MOSTARU, s"d •. c Divna Bosnja.k~ u pravnoj stvari luiite,lja nAlma R.a544 D.O.O. 010YU til. 010"'"<' Luko bb Olovo, pmtiv mzen. Crnali~ Leil., VI. S.T.R. Silk Touch Mo"ar, rodi i,pl"e dug. v,p. 6.510,51 KM, I«"eliem clanka 348. sUlvak 3. Z.kona 0 parnicnom postupku (,,$1. novine FB;H~ br. 53103,73/05 i 19/06, u d.linjcm ,ekSlu, ZPP), bud""i da mz.nik ne Slanuie n. adresi posliednieg pozna- 109 borav;sla, obj.vliuie ,Iied.d

TUZBENI ZAHTJEV

Obav¢zuje:se [[jzena da na im¢ i:sporu&ne, ant; .. placenc to be isp I.,; cuiir.1 i" i? nos od 6,510,51

Sudii.a Divl1<..1 B~Qj:J_k

KM) Sa :tJ;a:kon.skorn la te.tl10rn kamat.o m pg.&:v Qd 03.03.1009. godinc pa do kona1:ne i,Splate, te mU naknadi [[o!kove porn; ~nog jl<Jsmpka ,ve u roku od 30 dall. pod prijemjom izvrSenja.

Obavjd.l:tva s.e ruzcn ida se dost3Vi':i. pi Sme t1 il srna~ Il"8 obavl jenom pro ,"kom taka od 1 5 dana, 0 d dana objavlji\Janja ovog pjsmel1a u dnevnim nO\1in.ma FBiH, i no Ogl •• DOj t.bli sud_, Ie se ;sri (I ha vje~'r..J"3 d.a pr; loge dOSt::Jvl jC'ne uz rt.l:zb u P1 07..¢ podi6 u >grad i ,uda.

lJp07.0reQje; Trni:enik je duz,aQ pod prijc[ujoIT! dono~enj3 prt:sttde zbog propldmnja) Ilajkasnije U roku od 30 dana closrovi Ii S udu pi s men i odgovor na l!db u u dva prim ie:rka.

Napomco a, ° ba vj e! la " .. so mireD i da SO do,,,,, va pisme"' ,maua obavlj.nom prOlekom .ok" od j; dana, od d.n. obj.vljivania ovog pismena u dr:!evQi.m Ilo\"in:;lma FBiH! i oa ogb$noj tabli S-u· da) Ie Sc::: i s'ria bavjdtaV3 d a pri loge dos.nlV Ijcoe uZ nub u mo~e podiCi u zgradi suda.

OGLAS

OPCINSKI SUD U MOSTARU

Brei: 07 58 Mal 021984 06 Mal Datum: 22. 01. 20 II. gcdine

OPCINSKI SUD U MOSTARU, srrucni s uradn i k Pa v le Crnogorac, u prav n a j s rvari tuzioca Dionicarsko Drustvo BH Telecom Sarajevo Dire k cija Mostar iz Mos(ara, protiv ruzene Daniele Bajric, Kralja Tomislava l l E, iz Mostara, radi duga vs.p .. 1.809,55, dana 22.0 I, 201 I. godine, donio je:

PRESUDU

• zbag prop u stania -

Usvaia se tuzbeni zahriev uciielcsti koii glasi:

Obavezu]e se tuzeni da rufi[eiju isplati dug u iznosu od 1.809,55 KM za neplacerie

Bosna i Hercegovina

Fed era c i jaB osne i H ercegovine Tuzlanski kanton

o pcins kisud u Zivin lcam a Broi: 33 0 Mal 01595509 Mal Zivinice, 17. 02. 2011. godine

OGLAS

Na osno"u clana 348. staY 3. ZPP-a FBiH, mzenom se dostavlja presud.

Opcinski sud u Zivinicarna, slrucni samdnik £lug Tarik, u. pravnoj sl"ari (u~i[elja JP Elcklroprivrede BiH d.d, Sarajevo, Podruznica "Elektrodistribucij"" TU7,;la, protiv tuzenog Govie Ciril, 119. Muslirn"nske Brdske Brigade 10 Banovi"" radi duga v.s. 85,95 KM, "3.n.raspra"no dana 17. 02. 2011. godine danio je sljedetn

PRESUDU

zbog propuSta n i a OBAVEZUJE SE tuzeni Covic tiril iz B.novica,. Ulica 119. Muslima.nske Brdske Br-

SOSNA I HERCEGOViNA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

ON':INSKI SUD U TUZLI

Broi 32 OP 000 259 06 P

T u,1 a, 26. 01, 2011, goclinc

Opcin,ki,ud u Tuzlj po sudiii Skripic Aidi " pta.v'ooj slva.ri t"tizin::ljice rbric Radane LZ Tuzle Z3~ "upan. po punomocni.ku Buremoyie Senadu advokam iz TU21e) protJV mzenih Boja.novi.c Mir~ k. iz Tuzle zas!UpaD po punomocoiku Trajanovska Amiri advokaru lz Tuzl., Kuno,i': Mehmed. i, Tuzle, Ke!erovic Sonije iz Tuzle, Soldal Ziaran. jz TuzJe ""'!Upan po punom06niku Trojaoovska Anliri advoka[u iz Tllzle, Delic Bej"" i.z Ttlzle, Kuno,i': Samira iz Tuzle, Brkovic Side i.z Ttlzle, Had.~im"S!afic S.dele iz Tuzle, Bukvarevic H • .nife i Ferhalovit Muniba obie zas[up.oi po punomocniku TrojaDovsko Amiri advokim i.z TU2Ie,.Jukic Munevcre iz Tuzle j Juki'; Sene .iz Tuzle,. vsp, 1.000,00 KM, radi ",vr'denj. praVH ",lasnis(v3 na osno'Vu ulag,anja i dosjelos(i, oa os nOVlJ. cIa D. 348 .• ra" 3. Z. kOlla 0 parn ic nom postupku

OBJAVLJUJE

Ovom sud" pod!! esen •. i e ,uzba dOD •. 27, 09. 20()6, godioe, Ie i,pr.vlj.no i dOplJDiena ,u!b. pisme" nim podneskom od 0;. 04. 2010. godine od strone

racune za knristenje mobitel usluga sa. zakonskorn zateznorn kamatom po stopi utvrdenoj Zakonom 0 visini stope zatezne kamare ito:

" na iznos od 732,20 KM od 08. 02. 2006. go" dine pa do isplate,

- na iznos od 516,10 KM od 08. 03.2006. godine pa do isplate,

- na iUIOS od 475,30 KM od 08. 04.2006. godine pa do isplate,

- na iznos od 26,60 KM od 08. OS. 2006. godin e pa do isp I ate,

- na iznos od 26,60 KM od 08. 06 2006. godine pa do isplate,

- na iznos od 25,75 KM od 08. 07, 2006. godine pa do isp I are,

kao i da mu naknadi rroskove postupka u iznosu od 179,30 KM. sve u rok u od 30 dana od dans prijema presude,

S trucn i suradn ik Pavle Crncgcrac

PODka 0 pravnom lijeku:

Protiv ove presude nije dopustena "'Iba,. ali tuzeni moze pod IIi jeri i prijedlog za povrat U priiasnie stanje (Clan 183. Slav 1. ZPP-a). Napcmcna: Presuda ima smatrati pravosnaznorn 15 dana nakon dana objavljivanja,

igade 10, da ruzi telju IP Blekrroprivreda B i H d. d. Sara] evo, Podruzn i C'I "Elek 1r0 d istribucija" Tuzla, na irne dugs za isporucenu elektricn uenergiju, isplati iznos od 85,95 KM, sa zakonskorn zateznom kamarom, pocev od dana 08. 12. 2009. godin e kao dana podnoseriia ruzbe, pa do isplaie, kao i da tuzitelju nadoknadi rroskove postuph u iznosu od 180,00 KM," sve u coku ad 15 d"~ na od dana pravosnaznosli ove pre,sude pod priiemjom prinudnog izvr~enja.

Strucni saradnik TarikDug

POUKA 0 PRAVNOM LIjEKU: Protiv OV" presude nije dozvoliell' z,dba, "Ji protiv iste moze podnijeri prijedlog za poveal u prcdasnjc slanje u roku od osam dana., racu najuCi ad dana kada je p.restao rllzlog koji je prou.?;rokovao propustanje ili od d"na kad" j e za to saznao. N ako n p rOieka rob od 60 dana od dan" propustanja ne moze se [m~ili pO"rlll,

Napomena; Dosr.va se Smatra izvrS:enorn prol.ekom rob. od.15 dana od dana objavljivania,.

pu:nornocnika lu.zin~~jice protiv luzeni,h lraieci da sud II t'Vrdi cl<i jot ruz.1 [el j iCil s'n::kl a pmvo s.\loi j fit" ria podrum:skoDi prQS-tOFU u Tu.zli u u!. Fra Grge Ma.Tt ita br. 7, n 2gra di koja so n'.lazi no kc 4/993 KO TU21a po Starorn prc:::mien.1) odnosno 'k(: 499 KO Tuzla II po no"om premier" no o,novu pismene 'saglasnosli Z.ajednice :stanO\ianja Tu:zla) tiZ sagtasnOs.l S.lanara b.o i d{lsjelu~cuJ koji pod.r~ umski prosmr j'e m_zin::ljic.a renovira.l1jem i ada~ Plilcijom prc[votila u smrnbeni prosmrJ [C da Se l1a osnoyti ovakve ocltuke [U:lJ reliica upisc 1Ii ze~ mlji!oim knjigama ,a diielom 'vlosni!II''' I/l,!ro su Uluni. dulni priznari i rrpi1:iJ kso i da lUzeni ,olidarn 0 naknade rro.k"ve pa,n icnog posmph ru.i!ileijici koliko budu iznosili sa zakon,kom' za'".00 m kamulOnl, a "Ve u roku od 30 dan. od doDa dono!. nj" pre, ud., re u sk ladu ,a ~Ianom 182. ZPP-. predlo~io da sud done,. preslldu .bog pro pus,.n ia ukolika milen.i n. do",a ve odgavor no. l!dbu.

Ovim pUlem se lalenai Jukic Seni dosravlia tuzba. na odgovor U slllislu':l. 62. SI. 2. ZPP,. i ruileno je dufna do".vi,i u pi •• noj formi odgo" vor n. ,ui<bu saCinjen u smi.lu oJ, 71. ZP'o, _ u roku od 30 daD. od dana pri iema. ",>!be.

Obavj .st.va se I u.lieo i d. se do". vo. r,,:;be ,motra obavlj.eJlom pro<ekom IS daoo ad dana obi,vljiyanja._

Sudiia Skripic Aid.

·Nova rola Dep gostuje u homicno] seriji

Holivudski glumac Dzoni Dep (Johnny Depp) g.o-

stovat ce u novorn sitkornu "Ule'sToo Short", koji priprema Riki Dzerva[z (Ricky GelVaIs). saopcio [e bntanski komicar. Snimanje serije potinje u rnaju, a bit cs prikazivana na drugom kana-

lu Ie medijske kuce,

- Siguran sam da CU SH onswijestiti_ Osiecarn 56 netaqodno kad idem u bol nicu_ B ojim S9 vlasli te reakcije kada vi dim kako moja sopru ga rada b'l lza n ce, Ljudi mi pokusa vaju dati sa viele za taj ve I iki dan, a ja se lrudim da mi ne bude

lose zbog boln ice_

N i k Ke non, supru g: pjeva C i ee Mara je Ker!, od 9 ova rana pi ta n je ka k.o sa 0 sjeca uoc I rode nja svc je djece

Merlinu pripala. ca.st cia baci. prVi, pak

Dino Merlin otuorio plej-of Hokejske lige BiH

U petak, 25. marta, pocele su utaIkmiceplej-ofa lige BiH u hokeju na ledu. Cast da baci pak na prvol uta:kmici plej-ola pripala je Dini Merlinu, ovogodisnjem predstavniku BiH na takimi6enju za Pjesmu Evrovizije, Ovirn ges!om nasa najveta zvi[ezda dala je svoj doprinos nastojanjima da se u poslijeratnom Sarajevu ozivi olimpijski duh te da se zl-

mskim sportov.ima vrate tereni i ledene dvorane u kojima bi sportlsf mogli trenirati veei dio godine. Ledena sezona, naime, prestaje za desetak dana i brajni hokejasi, umjetnicki i brzi kllzacl koji csvajaju medalje na medunarodnim takrnlcenjrna, morat ee cekatl narednu zrnu kako bi nastavili S treninzima.

m

Supruzi pomaiem u kuhanju

J:'oznati sarajevski gitarist Samir Ceremida Cera I otvoreno nam je u rubrici "Razotkri:vanje" odgovarao na skakljiva pttanja.

? Koga biet« poveli na pust! otok? ., Dinu Sukala i Mahira Sulejmanovita i njihove trenirke.

? S kojim sarajevskim muzicarem nika· da ne bisle saradivali?

.. Nema tog rnuzleara.

? PosjeCuje.te Ii salone Ijepote?

., Da, kada mi se kanalizacija II .Havani" zaeepi,

? Sarajevo iii ZeljeZnicar? ., Sarajevo uvijek u iivolu ..

? U kojim kucanskim postovtme pomaiete supruzi?

., U kuhanju.

? Dino Merlin lIi.Hari Varesanovic? ., Dino Merlin.

? Ko je imao vise uspjeha kod iena, Vi iii Vas brat Admir?

,. 2nase.

? tznoe prvog nonorere koji ste dobili u karl jeri je ... ?

"20KM.

? Imate /I neku fob/ju?

D.Z,

Dzerard ipak ne voliDzesiku Kada su Dierard' Baller (Gerard Butler) i OZesika Bil (Jessica Biel) p06eli zajedno raditi na filmu "Playing the Field", pojavile su se glasine .kako su zapoceli vezu. No, ostatak ekipe sa snlmanja smatra kako medu njimaipak nema nis!a vise od poslovnog oencsa. - Mediji uvijek povezuju OZerard'a s glumicema s kojima radi, ali to ovog puta uopcs nije tacnorekao je jedan clan ekipe sa smrnarsa.

Ejmi se boji otkrivanja talni Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse) boji se kako ,bi njenbivsi momak u pjesmama nanovom albumu ko)i

izdaje, rno-

gao odati svijetu neke prljave detalje iz njenog zivota. S

Aleksom Klerom (Alex Clare) pjevacica je blla u vezi prije nego sto se

udala za Blejka Fidlera (Blake Fiedler) te ne

ieli da iko zna kakva je ta veza bila.

Lejdi Gaga re.iira spot Lejdi Gaga (La" dy) odlucila je da ce upravo ona reirrall spot za singl "Judas".

Saradivat ce s kreativnim direktorom Lorjanom

Glbsonom (Laurieanl, koji je vee saradtvao s Keti

. Peri (Katy Per· ry) i Alisom Kiz (Alicia Keys). Gaga je rekla

daje rijeco pjesmi u kojoj samasebi oprasta za grijehe, a opisala ju je kao Iratarsku pop numeru.

Elton posvetio pjesmu Elizabet Na svorn nastupu u Pensilvaniji Elton Dzon (John) posvetio ie pjesrnu "Don't Let the Sun GoDownon Me" pokojnoj holivudskoj legendi Eli- . zabet Tejlor (Elizabeth Taylor)" koju je srnatrao velikim herojem i prijaleljicom.

- Danasje tufan dan, jer samizgu'bio prijale.ljicu, a vi ste izgubili heroja - izjavioje Elton DZon.

Drogirana Vupi primila Osk.ar-a Vupi Goldberg

(Whoopi) prlznala ie kako je pusila marihuana prijenego stoje 1991. godine primi· lanaqradu Oskar, Vupije objasnila

.kakoje popusila .predi-

van dzolnt" kako bi smirila nerve prije primanja nagrad'e za najbolju sporednu glumicu

za filrn .Duh" te da je za vrijeme govora bila pod utjec-ajem narkotika,

U Indiji obiljezen Festival Holi

na ulicama

Slavljenje Holija je vrlo staro po porijeklu i opisuje se jos u drevnim spisima

Martekenke ViktorijaAjzerman (Victoria Eisermann) i Monika Heris (Monica Harris) usle su u pje-

n usavu ku p ku na Trafalgar skvsru u centru Londona ka ko b i orotestlraIs u ime Udnrzen[a za zasthu zivolinja (PETA) ..

panorama Dnevni~vill, nedjelja, 27_ martiDIujak2011,

Deset najljepsih tropskih destinacija

Od karipskog otoka do indijske prasume

Na pruom mjestu .nalazi se Boner; otok na kojem se moie uii'vati tokom cijele go dine. jer na njemu

ne priiete nikakve o/uje

Festival se sla\ll u skoro sliim krajevima Indije

U Indlii je P<lCetkom se~mJce proslaviJen U"- HoJI, restival boja ~",smel se za vrl ems

OV?g hin~UjSlickob prajZ!1lka POSlpaju jarkim boi:na U prahu i igrajU na

u -carna. U Zapadnom Bengalu POznat'a k B'!.ljalra iii Boso~!O ao

I ~so~, proljetni festival

a .0 Je riJec 0 hindul_ . stlckoj proslavl, oSlale

reglje Indlle takoder je slave. Ustvari, neke on

~a~bOlji~ proslava HOllja

Pe avaju Sa Upravo u

unclaba gdJ' ,

811 Sik I' ega Hmdu-

.1 Save zaJedno

F' r:zmk, n a ra vn 0, 0 blJe"aVajU i pnpad .

jsk d' nlCllndl'

e IjaSpora u nekiro

~vropsklm gradovima

~s hvel se s lavi U s ko~o ~v:;, krajevlroa Indije, ali ba n~davan eentar za-

ave I bojenja T legendi Hmdu;a u6~' po

Kri:lna Igrao Pled holY SlaVIJenje praZmka H~'I

V~IO je staro po svom 0- flJekJu I oplsuje ss j'O - P drsv!1iro S" - S U

Plslma - sutrarna. U samoro' kon

la-, - - Oj8nu

I praznlkje proslava

konacne PObjade d b nao zlom H' 0 ra zna" . . 011 doslovno

C) IZ!ilaranja, a uz njega"kao I yz Svaki duhoVm pta:ZOik, vezu sa mno_ge i!"gende I svs

one ImaJt.I Zajedni' k

zlo na kra}t.I bud c 0-

Jed epobleno, Spaljeno, a dobro siavi pobjedu.

Za svs zeljnelijepih

plaza i dobra avanture, Yahoo Travel prlprernlo le Ii stu deset najlj eps ih tropskih deslina.cija.

Na prvorn mjeslu nalazt se Boner, karipski otok na kojem se rnoze uzivali tokom cijelEl godina, jer na njemu ne prijele nikakve oluje. Osim uzivanja na prekrasnlm plazama 12 sati, koliko lama Iraje dan, Boner nudi i brolne drugi rnoqucnosn, kao sto su rmijenje, jahanja konja iii promatranje plica.

Na drugom mjestu nalazl se indijski Aruoaeal Pradel'i, prasuma u regiji begalojdivljim z;ivolinjama I kulturorn, Taj dio Indije djetko je naselien, u prosjeku, na kvadratnorn kl-

AnlnacalPrades: Idealan za bijeg od grads:ke vreV6

lometru zivi sarno 13 stanovniks. Zato je idealan

za one koji zele poblecl od uzu rbanog 9 radsko 9 zivota.la,ko nama mnogo Ijudi, dosta je Jokacija za razg Ie danje , Mozete vidjeli vise od 500 vrsla pHca, ~grovei Ieoparde, stctine razolho~hideja. Trace mjesto je zaozeo Singapur. I dok sa s jedne strane moze uzivali

u bogatom kosrnopolltskorn zlvotu, s druge sa nude brajne avanture Takoder je veama privlaean i svjetski poznat bolanicki vrt,

Na calvrtom mjeslu je BigAjland, slijada Naeianalni park Gorongos u Mozarnoiku.tropsko podrueje Kvlnslenda, otok Sent Dzon, Vanuatu 010- cl, Panama I tropsks sume Dominikanske Republika.

kupale skveru

Ove .Playbovsve" ZeeiCB prikljlJl':ila su sa kampanji kojom sa ieli skrsnutl paznja javnosti na prekornjerno trosenje voce u rnesno] industriji. Viktorija i Monika su sasvim sigurno prlvukle pazruu,

p1i1 D~evni JVaz, n~djeljJ, 27. mMl/ozujak 201 1'. panorama

MOJE PUTOVANJE Pariz, svjetski centar mode i parfema

Grad koji

Pile:

Almer

HA SIMBEGOV/C

K ada. jedan grad zbog svoje jedinstvene osobenostl i Ijepote stite tak i njeg.ovi najveci; neprijatelji, onda nije nl eudo sto je ova evropska prijeslonica omilje· na i oajposjecenija turtsticka destinacija u svijeiu

Naime, njemackj oficir DiIrih fon Holuc (Dietrich von Choltitz), vojnl quvemer Paliza, kojeg [e sam Hitler krajsm Drugog svjetskoq rata poslao kao svog namjesnika da .zapal: Pariz" prije nego sto grad padne u saveznlcke ruke, odbio je nekoliko lzravnih lirero· vih naredbi da 10 ucini

zb og, 'ka ko j e posl Ij e i slicao, velike Ijubavi prema Ijepoli francuske prijeslonice.

Diskretni sarm

Ovaj general sligao je u Pariz 9. avgusla 1944,. i, uprkos ogromnom fireroyom bijesu, tih 16 dana, ko I i ko je traj alo nj eg ovo komandoval1je, uglavnom proveo u konlaklima i pregovorima s francuskim pokretom otpora s namje-

su

cuuali

VidJeti i dozioieti Pariz j§dan je od naisire prihuacenih iivotnih ciljeua, koji znaci uiivanje, srecu i zadovoljstvo • Cini se da je kvaka u tome sto same Francusha ovako vjesto zna da svoje znamenitosti cuva, promovira u cijelom svijetu i - mala/lei eksploatira

rom da sprijeei direktne borbe i razararqa grada, u eemu je, na kraju, i uspio, lake je Hitler 23. avqusta ultirnativno trazlo od svog vojnog povjerenika da grad ne srnlje pasf u .neprtjaleljske ruke" osim u rusevinama i, kako sviedoci ti h z,bivanja tv rde, vikao u teletonsku slusalicu:

"Brenn! Paris?" ("Gori Ii Pariz?"), Fon Hollie I 17_000 Ijudl pod njegovim zapovledntstvorn mimo su se 25_ avgusta 1944_ na Gare Monpamasu predall francuskim oslobodiocirna, na ce Ius 9 en erato m Filipom Leklerkom de Otklokorn (Philippe Leclerc de Hautecloqueom) I llde rom Pokrela otpora Anriiem Rol-Tanqujern (Henri Rol-Tanguy).

Zbog spreeavanla drugog Staljingrada, generala

Fon Holtica mnogi nazlvaju spasiocem Panza, a mada .ma i mnogo onih koji nisu povjerovaliu OVU verziju, najvaz.nije je da su partski mostovi i sve njegove euvene znarnenitosti ostali u komadu, skoro neosteeeni mtnim desavanjima, ..

Reei da je najljepsi vrlo je subjektivno, ali skoro oiko ne moze poreci da je Pariz, zaista, prelijep grad, gdje se moiete osjetati kako god zelite. Sama ako mu se prepustile. Mozda za mene,

kao dugogodisnjeg sela bh. predstavnistva Irancuskekompanije SEB GROUPE, naiveeeg sv]eIskog prolzvodaca malih kucansklh aparata i posuda poznatlh robnih marki "Telal", "Rowenta",

obzlra na stoljece u kojern zivlrno.

Pariz, povrslne cd i'05 kvadratnih kilometara, sa skoro 2,2 rniliona stanovnika, godisnje posjecule skoro 30 miliona turista,. od kojih susko ro dvije treeine

sto osoblls nije ba.s svuda pretlsrano .Ijubaz.no, a nisu zadovoljnl nl vlsoklrn cijenama svih rnoguclh usluga.

Sta je to sto u Gradu svjeI I osti p rivlae] tot I ke tun ste? Na ovo pitanje i jeste i nije tesko odgovorili. Bar- 011 Osman je jos na sarnorn pocsiku druge polovine i 9. stoIjeea proslrlo bulevare, .zgradama dao raskosne fasade u bijelorn karnenu, a prijestonicu prekrojio take da u zvjezdaslimkrakovima avenija, preko

kruznlh tokova, bude svijetla, lijepa i lako prlstupacna, Ovakva .unnormirana" Ijepata zaista je jedinstvena po svom prirodnorn konceptu i svakako je jedan ad razloqa za eeste posjete - ovoj rnetropoll svih metropola.

Razlog ie, naravno, i u ri[etko gustoj i veliko] koncentraciji bezbrojnih znamenitosti na ipak relativno malom prostoru.

Pravaslika

No, ima i drugih drzava s loliko mnogo Ijepota i vri· jednih zanimljivosti, ali ipak, Gini se da kvaka leii u tome slo samo Francuska ovako vjesto Zlla da

.Moulinex" i .Krups", te sarnim tim i eestog! posjetioca Grada svjstlusti, Pariz ima 'i previse sentimental no i suvise lieno znaeenje, jer me podsjeta na dosta di· vnih stvari koje sam u njemu dozivio i proiivio_ Ali, mene rijeci Pariz i Francusk.a asociraju, prije svega, na Ijepolu" diskreIni sarm, olmjenosl Ie svojevrslan preslii bez

iz inozernstva- dakle, eak deset pula viS e n ego sto Parizirna stanovnikal

Siru pansku okollcu s vise od jedanaest miliona sla· novnika, ukljucujuci ice· ntralnu gradsku jezgnu, posljednjih godina obidu oko 44 miliona turista godisnje. Sami g06ti isticu

da u Pariz dolaze zb09 njegove Ijepote i dinamicnosti.. Istovremeno i 'kr· itiziraju • ne svilla 1m se to

svoje znamenitosli cuva, promovira u cijelom svijet u i, • znalacki e kspl oati ra. Vidjeti i doz.ivjeti Parlz jadan je od najsire prinvacenlh ~ivotnih ciljeva, koji znaei uZivanje, sreeu i zseovollstvo. San svih zaIjubljenih, destinacila i inspiracija svih umjstnlka, zad ovnllstvo svi h v rh unskih qurrnana, grad-enciklopedija u kojern skoro svaka ullca ima barem je· dnu gradevinu koja se rialazl u nskorn prlrucnlku historlje iii urnjetncsti.

'Nema mnogo destinacija u s vijetu n a k.oje se b ez problema moze asocirati s toliko rijeci-pojmova: Ajlelov loranj, Trijumfalna kapija,. Trokadero tr9, JelisejsKa polja, katedrala 'NolrDam, Muzej Luvr, dvorac Versaj, rijeka Sena, n06ni barov.i "Moulen Rouge" i .Crazy Horse", cetvrti Pigal i Monmartr, zabavnl park .Euro Dizniland" .... Tesko le odlueiti se jesu Ii sve ove znamenitosti Ijepse j atraklivnije danju iii, pak, sarmantnije i uzbudljivije nocu, kada do punog izrazaja dode znacenje dobro poznate sinta9me Grad sVjetlosti! Osim toga, Pariz je oduvijek bio i ostao nepri'kosno' veni svjetski. centar rnode i parfema.

Kao sto Londonima Big' 'Ben, Bee Katedralu, Prag Karlov most, tako I Pariz

ma Dnsl'll; am, nedjalia, 27_ martlu,ujak 2011_

govi neprijatelji

lrna svoj prepoznatljivi simbol - Allelov toran] (Ia Tour Eiffel). Po dolasku u Pariz, vierovalno ee se sva~i turist najprije zaputiti na Samp de Mars, gdje se nalazi ta cudesna zeljezna gradevina. Nazvan po svo m d i zajn ern, i nzin je ru Augustu Gustavu Ajlelu (Eiffel), Ajfelov toranj predstavljen je javnosti 1889, godine kao ulazni svoc svletskeJzlozbe koja je obiljezavala slo.ljeCe Francuske revolucije, Zanimljivo je kako je torao] prvobtnoimao dozvolu stajati sarno 20 godina te gaje grad narnjeravao

s ru s iIi, al i se pcsf j e pokazao kao vrlo koristan u kornunikacijske svrhe (izmedu 08ta109, iskoristen je I za hvatanie ozloglassne spijunke Male Han) te je njegovo rusenje Francuzirna s vremenom postalo nepnjrnljivo. Oanas rijeke tu ri sta cekaj u u duqacklrn redovima da se

za 10 eura uz pornoc dva .Iifta popnu na vrh Parlza, Velieanstvena panorama 'koja se s Tom)a pruza, je·

dinstven je i neponovljiv dOliv'ljaj, ali arhitektonsko cudo Gustava Ajlela nije u sarnorn centru grada, a rljegova vlslna ujedno jei rljegova mana, jer niste u stanju da stekneta pravu sllku 0 Parizu_ Jeste daje doiivljaj pogled koj; puca s tog 300·metars'kog cuda Ie tome nazdravili' sa plasticnom casom sampa.njca 'koji se prodaje na vrhu, ali aka ostajete samo nekoliko dana,bolje je oe za" di"Zati se pred u go kako bi se sligli vidjeti svi astall, po nekima cak i visa vrijedni za vidjeli, simboli grada. No, prama mome misljenju najbolji vidikovac u Parizu, odakle se slj;ece mnogo bolji ulisak 0 dina-

Prosjecno nocenje 146 eura Parlz lrna skoro 1.500 saJmovi I salo~i 3,5, gr~ hotsla najrazlicllijih tlpo- adsko saobrac.alno pre-"

va i kaleg,orijai skoro duzece Istot?liko,.~ero-

80,000 soba, popunje" droml oko dVIJ.e mlliJar-

nost j.e blizu 80 posta, a de ... Zal~ta, ellr~ ad ko-

'eerla cijena noeen- jih se vrt,l u giavi. Inae.e,

f:~~6 eura. Holelski Francuzi.au izra,cun.all _

seklor imao je prosle da au lur,lsll u clJ,elol.Fr

godine skoro 1.6 miliona arlcu~k?J, P!osle godl~e

posjelilaca s ostvarenih potr~slli vise .od 40 .'!1~I-

36 miliOrla nocenja. Slr- jardl eura U Islo vnje .

anaca je vise ad 65 po" meF,rancull sukao_tun-

slO, a oslaju prosjei5r1o Sll~; Inozemstvu_po -

od dva do IIi dana, Ho- Iro.slli oko 27 mlillardl pa

teli godisnje inkasiraju racunaJu da s~ .~ plusu

oko cetiri milijarde eura, od skora 13 milijardl eu-

restoran i sest, ra 21 i cili ra.

mici grada i irna najbolji pogled na Notr-Darni Centar Pornpidu, nalazi se

n a k rovu rob ne kuee .Samarilen". U prijatnorn ka feu uzesp re so za pariski prihvatljivih 7,50 eura rnozete da uzivale posrnatrajuci cuvsna batornus (Batsaux-Mouches) brodlce ria Seni. To je, baz tkakvs surnnle, jedno od najljepsih rnlssta za predah u Gladu svjel'losli. Nakon loga, mozete da se popnets i na Trijumlalnu 'kapiju (napomena: za sarno perljanje treba Yam dobra lizlcka kond i eija, je r morale d'a savladate skoro 500 vijugavih stepenika kako b isle sligli do vrh a, a onda i sisli!) i, odatle vidite kakvog je oblika grad: kla-

si cna, kao strijel a p rava llnija koja Ide ad Luvra, do Vrtova Tiljerija, sa Trgom Ko n kord u s redi rli .. J elisejska polja protazu se svs do Etoala Sarla de Gola, trga na korne ss uzdize Trijumfalna 'kapija.

Ako pogledale u supromom smjeru, pred varna sa pruza Avenija velike armije, nazvana u slavu vojnih pobjada Franeuske, do ultramoderne .Kapije odbraneu novoizgradenoj poslovnoj eetvrti Defans, u kojoj sa nalazi i mini replika Tdjumfalne 'kapije- Obavezno prepor1.Jcujem setnju Jelisejskim poljima do ve-

I ieans!ve n e, nekE.d a k raljevske palace, a danas na· jveeeg i najpoznalijeg muzeja u svijetu " Luvra.

Na ulazu eele, osim ako uspijete doCi vrlo rano, vje-

rovatno naici i ria kilomelarski red, aJi neka vas 10 ne obeshrabri - zalsta se isplati eekati. Muzej sadrzl najopsaznlju zblrku egipatske j antieke umjetnosti te zbirku umjetnlckih predmeta i stils kog pokuestva, 'kao i neproqenpvu galeriju slika svih evropskih narada i umjelnickih razdoblja do kraja 19, sloljete.

Cudesni osmijeh Najpopulamija alrakcija lztozena u t.uvru i praktitno sinonim za ovaj rnuze] je Da Vini':ijeva "Mona Liza", ispred koje se u svakorn dijelu dana okuplia najvi§e posjetilaca Ie jedva da uspijete vidjeti rljezin eudesni osmijeh. Proci eijeli t.uvr nernoquca je misija - kaiu da bi narn, ako bismo se zaustavili

is pred svakogi z,1 oien og umjelnickog djela, I[ebale pune celiri godine! Cak i u slucaju da zbog nekog razloga ne udele u luvr, oe ocajavajte, jer su I vanjska arh i Ie klu ra i vel i ka stak I e· oa piramida umjetnicka djela sama za sebe. Nakon ovog jedinstvenog kulturnog dozivljaja, vrati" Ie S8 opel na Sanzeliz.e Ie

odahnite u nekoj od poznatih panskih katana, mahom okupljalisla osoba iz svijela filma, umjetnostl i k u lture, P robajte pravi Iraneuski kroasan za 4,5 eura i ulivajte u pogledu na uzurbane prolazrtlke s brendiranirn vreclcarna "Louis Vuit1ona', "Bossa", H&M·a, .Prade" __ Za nekoliko minuta i vi cete s cudenjem ol'kriti sebe kako se zajedno s drugim kupcima gurale po dizajnerskimradnjama, peg laIe svojekreditne kartice i barite se za sto bolj u ci j en ukrp i ca koje iivot z n ace. Bez sumnje, svl soping· hollcar! u ovoj aveniji dolaze nasvoje.

Ako nason ovoga budete imali jos imalo snage, izvauite fotoaparat ,i slikajte selspred najpoznatijeg crverlog mlina na svijelu· kabarea "Moulin Rouge" iii slanile u red za ulamice, a potom pritekajte vecer i pogledajle sou sa poeelkom u 23 sala, Ako vam to rlije dovoljno smje- 10 za vas u zesloku i slob 0- doumnu prirodu, "Crazy Horse" sa svojim ple- . sacicama u loplesu teka na vas,

Pfl DnBvni oVal, nedjelja, 27, marVozujak 2011. panorama

!BIHACKE PRICE Serif Ramie Cherrera, do,ktor likovni umjetnik

Malo sam zalutao u medicinu

Priprema trecu samostalnu izloibu u Istanbulu - .Holandska uietreniaca na tlu Bosnen, instalacija teska 70 kilograma, Ramiceu je dramaticni pokusaj umjetniche komunikacije 0 Srebrenici

Malo ko od Biscana zna da njihov tih. i i sarnozatalnl doktor Serif Ramie, koji je zaposlen u Domu: zdravlla u Buiimu, rnedlcinsko] znanosti, koja mu je zlvotnl pozlv, pretpostav'la likovnu umjetnost. Skromni Ijekar sa 36 godina radnog iskustva nakupia je lsto toliko staza u slikarstvu. Poriv doktora Rami6a za ktstorn, tehnikama ulja i grafike, a u posljednje vrijeme skulpturarna i instalacijarna, toliko je jak da, malo u sall, mali u ibilji, kate kako je .zalu-

tao u meclctmr.

Umjetnicki serijal

- Moj poslovnl iivot" takva je rnedicina, udahen je od estetskog zivljenja, a ja sam u sebi cijefi zivot nosio tu lskru, koja je tavorizlrala umietnost, To nesto .neshvathivo i talanstveno", kako to definira Valter Benjamin (Waiter), pripada umietnosti. a ta tajna oduvijek je dio mene - govorlHamic,

Jedanod svojih stanova u bihackorn naselju Ozimice doktor je prelvorio u atelje, a zbog velikih i zahtjevnih mstatacua, ali i velikihlormata sllka, taj prostor postajs sve manji. Posljednjih mjeseci biseanski Ijekar sve slobodno vrijerne posveeu]e pripremanju svoje trece sarnostalns izlozbe u lstanbutu, Ulja i grafike vise nisu problem nego lnstalacl]e. tacnije umjeInicki serijal posveeen bh. ratu, Srebrenici, Prijedoru i ostalim rnjestirna strasnln Iragedija u BiH.

o

Doktor nam je pokazao lnstalac]u tesku 70 kilograma,koju je nazvao .Holandska vjetrenjaca na tlu Bosne". To je njegov dramatlenl pokusa] urnjetnickekomunikacfje

o SrebrenicL

- Ovako sam ja vidlo holandskog vojnika koga je ra· Ina sudbina donijela u UN·ovu .lasti6enu· zcnu Srebrenicu - kaze Ramie, koji se na svojimumje-

Kuca zlocina od 240 kilograma

~--!

Kod jednog !bihaekog

tokars nastaje jos jadno umjetnicko djelo neobicnog: biS6anskog .Ijekara - kuca zloclna, teska .240 kilograma.

- Kuea je nacinjena od nakovnja sa postoljem, koje je prekriveno teskirn lancirna. Ukonacn o] izved bi k roz d imnjak ove, bosanske "ralne ,k u ee" teei ee k.ru.zno u vidu vodoskoka u erveno obojeno motorno ulje,simbol prolivene krv,i na hiljade nevinih irlava bosa_""""' ... ~_IIo.o!III.......I, nskog rata - objasnjava

doklor Ghe~rera.

tnlektm djelima potplsu]e kao Cherrera.

Sieper i brod

Ova metalna instaiaoija pokazu je su rovost i bescutn 0- st, a unutar konstrukcijs je motor od brisaea automobiIskog stakla, koji pokre6e vjetrenjacu s elisom od cetiri. sjekire. Ramie je potraqu za sjekirama okoncao tek u DeNen~.

Zahtjevna istanbulska i.zloWa doklora Serifa Ra· miCa Cherrere nastaiekao njegov intimni umjetnicki odgovor na strasro poglavlje iivola u njegovoj domovini, 1 da njegova urnjetllicka sen~ibilnost nema granica, govoli i podatak da za fzuzemo skupeinstalaeije, ali i za sve druge fomne istraiivanja u likovnoj umjetnosti, punih 30 godina nnansira. sam. Ne zna staje donacija iii podrSka dru sIVa niti je 0 tome zelio progovoriU ijednu rijee. Pravi pl'anove kako 6e sleperom, a potom brodom svoje ,instalaeije, od kojih je jedna Iwka 7OQkilograma, transportirali do Ista" nbula. M.DEDIC

Ahmetbegovii::Na cetu uspjesnog Udruienja

Udruienje iena "GraeaoiCko keranjeil

Cipka-kera bh. brend i neprolazna ljepota

Vracamo se tamo gdje su bile nase nane • Ovih dana dogovaraju odlazak u Sloveniju i Saudijsku Arabiju

Kada se sredinom 2006. godine sastala grupa zena na celu s Azeminorn Ahmetbegovie u nakanl da osnuis Udruienje :lena "Gracanicko keranje'·kako bi od zaborava otrqta kerarue kao dio historije bh. zene, niko ni sanjati nije mogao d'a ee njihovi radovi postati bh. brend i da ce, prezantlralucllh, obiei pola svijeta.

U opclnl Gracanica u uspjeh nisu surnnjali pa su Udruzenju osiguraH pocetna sredstva za registra.ciju i u Medresi Osman-kapelana Gradasceviea prostor za okupfjanje i preze-

na cipka-kera najces6e djelo ienskih ruku, nastala od tankog konca, kao sto nastaje pcezila.

- Okupilesmo se retanvno brzo, jedva srno cekale da poenerno. Igl'a i konae u rukarna vrijednih zena slvarali su razlicite motive, vracamo se tamo gdje su bile nase nane, t.radiciju prenosimo na rnlade. U osrnansko doba cipkakera krasilaje i ukrasavala rubne dijelove odjeee, samije, seeije, posteljine, au austrougarsko vrijeme kao ukras se nalazila na kragnama, bluzama, u vidu miljea na tacnama,ke-

Beganovic:b:radujekere 60 godina

Najvrednija clanica

U gracanickom naselju lipa vise od60 godina kere lzraduie Safeta Beganovic.

- Ovo ja ho'bi kOji' zahtqeva strpljenje i mastovitost.lgla i konae u ruks i taka cijeli dan, Pro~l.e godine sam za Udmzenje' iskerala skoro 60 duznih metara za samije. Prija toga sam radila karakcerkarna, snahl, unuka-

ma ... Svi se jagme za moje kere - kaze Beganovie.

ntaciju. Isle godin§l veoma uspjesnu, Iribinu "Cipkakera - neprola~na Ijepota" odrzala je SvjeHana Bajie, koja je zenarna Gratani· ce, Tesnja i Banje luke govorila 0 (radioiji i.zrade kera.

Tada je recanoda. je prozracna, supljikava, poma· 10 krhka tvorevina nazva-

celjama - kaze Ahmetbegovie.

U ovom kraju danas svi znaju; <:a .Gracanicko keranje", njegova clanice staIni su gosti na sajmovima i illozbama. Upravo ovih dana dogovara se odlazak u Sioveniju iRijad u Saudijskoj Arabiji.

H.CALIC

Pop lista

Dino Merlin .Love in Rewind"

Magnifico .Samomalo"

Mirza Soljanin ,Poljubi me"

ZeljkO Joksimovl{; ,0 od i sutra"

.Parnl valjak'

"Aiel uja • ja jos vjerujem u nas" Zdravko Colic .Poplava"

8M8

,,'Kad S8 voli"

Maya, Aleksandra, Nina i Karolina i .Moj je mGI mGja pjesma'

1 2 3 4 5 6 7 8

8

Berin Buturovie

,Gdje tvoje srce stale je"

10'KaliOPi

.rr

Pop prljedlog MDina

"Sto me ne volis"

- Rok i alter lista

1 2 3 4

& 6 7 8

9

"Bombaj slampa" ,Nedim"

EM rt,a kovlcLa ka ,Stvorenje"

Edo Maajka

,Folelja'

"Pl.!bio~ kolektiv" "Walte~'

"Zosler"

.BiH"

"Validna Legitimacija" I i

.Braco·

"Van Gogh" ,Aodendan" "Elemental" ,Priroda i drustvo" "LetS"

,Omadijaj me"

10. .Darko Rundek TTio" .Pa ra Ij ude vara"

Rok i alter prijedlog "Eleklri.cni! orgazam" "Mister ministar"

Folk lista

MSR i Halid Basile ,Ovare gradi Kamadina Muja· '

1 2 3

4 5 6 7 8 9

Eoes Begovlc i Elvi ra Ra hie .Dodi na g.odinu"

Halld Beslic .Tamburasi"

"Sarr e Roma"

.Irnao sam asset zena"

Haris Dz,inovie .Mustuluk"

Serif Konjevie "Tragovi sjecarjja" 8emir Ceric Koke

.Za njen rodendan"

Serif Konjevie

"Jail uvijek Ii pisem pje.me" Adnan Nezlrov

,Grad"

1" 0 Elvira Rahi{; .1001 nee"

Folk prijedlog Osman Hadzlt Dun·o zuta"

'KIIPON

Rok I alter , .

Pop .........•..• '

Folk ............•.• , ••.

Prijedlog , , .

Ime i pre.zlme , ...•.

Adresa , , .

Za svoja omilJefll:! pjesme i inlerprali3IOfI'3, o~ 1m kupotLom, mo:z,e!e gla.sen i na broj mobitela 0911410·100. Cijen.po SMS"U je 0,50 KM. U porut::i ispred irnsna pjevaCa m grupe za I«:Jj~ glasate Iii koje predl.zele. \reba naveslii lOp- 1",lu kojoj plip •. <laju,pop, rolk iii 'Ok i all.f.

panorama .D.oe."O.i.a"".z., .ne .. di .. eli.a •• 2.7 .• m.arll.oi .. Ui.3k.2.0.11._ •••••••••••••••••••••• .r:.5!J

Prioritet posao .supruzi

Harnza je otac eelverogodlsnjeg Arslana I develolpomjesecnog Davuda, 0 kojima se brine supruga Sanela. Upoznali su se prije deset godina, a od 2005, su i u braku, Zive u zenickom priqradskorn naselju Perin Han ukutl s njegovim oeem i malkorn.

- Prloritet mi je da nadem posao za Sanelu, jer ne radl od rodenja prvog djeteta. Cekamo da I Oavud napuni barem godlnu madablsmo se organlzlrall i prlhvatlli posaoza njll i odmah sada. Sve i.e tez.e za posao - kaze Hamza.

Nasljednici M.eSiC i Pezer

Aile islice da 6e proci jos dugo vremena dok neko izborl finale na Svjetskom prvenstvu,sto je njemu uspjelo prije dvije godine u Berlinu, alida kugla ima budu6nost u nasoj zemi]i.

• Mislim de su Serajlija 'Kemal Mesic (26 godlna) i moj klupski kolega Mesud Pezer (17 godina) odlicni. Ako se bude u njih ulagalo I podupitalo lh, mogu bitl odlieni bacaet - kaze Alfc. Ambiclja mu je da jednog dana i on bude trener zboq cega je Fakultetza sport u Sarajevu upisao jos 1999. godine, ali je, ibog manjka novca, upis obnovlo tek 2006. godlne I trenutno je na cetvrtoj godini sludija.

SPORTISTI

Hamza Alie, najbolji poslijeratni bh. atleticar

- -

Siguran sam da mogu srusiti i driauni rekord

Nigdje nema da Olimpijski komitet i Atletski sauez ne pomaiu sportistima

• Zenica je najvise uCinila za moju karijeru -

~-..-~--~~~,,=r.~~--~--~

Porodica Ali': u .ielnji.Z.enicom

Vee po tradieiji nas najbolji arleticar, tridesetdvogodisnji bacac kugle Harnza Anc u prollsea ostvaruje bolje rezultate madaje najbolji plasman u historiji bh. alletike, finale Svjelskog prvsnstva i deveto mjesto u Berlinu, ostvario u seplembru 2009. godlne. Ai akluelni rekord (20,56 rnetara) postavio je 15. maja 2008. godine u Splilu. Ipak je i 28, aprila isle godlne u Podgoricl bacao I naiduze u karijeri - 21 ,07 melara.

Inspiracjja

i trenutak

Tada je bio najblizi drzavnom rekordu legendarnog ZJatana Sa· racevlea (21 ,11 m) 'iz 1984. g.odine.

• Nazalosl, lih 21,07

melara sa Medunarodnog milinga u Draievinikco Podgorice, 'koji se te godine i prvi put ccrzavao, nije mi i priznat zalicni rekord. Miling nije bio u kalendaru takrnlcenia, ali sada je· ste, No, kasnlll rezultat iz Splila pokazao je da sam u tom momenlu imao taj 21 metar, al'i u mom sportu mnogo zavisi od inspiracije i Irenutka. No, ja sam slguran da cu, uz Boiiju pomoe, oboritl i driavnl rekord - kaie Alie,

On je i nedavno, 20., marta, istina kalendarski dan prlje dolaska pro olj.eea, na Evropskom kupu u Sotijlbac.io 20,21 melari osvojio prvo mjesto Ie la,ko svo· jim sugradanima, koji su log' dana slavill Dan opcine, upulio najljepsu ceslltku.

- Naravno de sam sreIan sto sam pobijedio bas na Dan Zenice, jer su me u ovom gradu odlicno prinvauli nakon sto sam 1995 .. godine stigao iz Srebrenice, odnosno rodnog rniesta Krusev Do. Zenica je i najvlse ucinita za moju karljeru, koja bi, slguran sam u 10, bila jos i uspjesnija da, kao sto 10 imaju sportisti lz drugih drzava, imam podrsku Melskog saveza i Olimpljskog komitela BIH. Nazalosl, valjda i zato slO ni ani nemaju novea, kao i drugi. alleticari, i ja sam uskracen za njlhovu pomoC. Nigdje nema da Ie dvije asocijacije, lu ne raeunam na olimpijsku stipendlju koju dodjeljuje Medunarodni olimpijski komilet I samoih isplacuje nas, finansljski

ne pornazu sportista .. A, ustvarl, nas, kojl postizamo rezultate, i nerna mnogo. Sportski su rezultati na nivou drzave slabl, imamo samo noqornetase i kosarkaseko]! pronose slavu, ali njih su razvijali stranl klubovi ·islice Aile, kojeg najvise boli to SIO nama nikakvog sistema,

Dodajei de njegov.i prljalelji i rivali, naprimier lz Siovenije, primaju plaeui od Olimpijskog: komltetai od Saveza, ali i od vojske, gdje su, iako na rade, zaposleni, Franeuski savez. kaze, iz svog budze!a placa cak 300 alletskih trenera.

10.000 eura

• Uzmimo za primjer suo sjednu Srbiju. koja je atleliku uvrslila medu

IFotol J. Had:!Jo)

zasucens sportove i njihovi sportlsti godisnje dobiju i po 10.000 eura za prehranu, odnosno vitaminizaciju. Ja se dovljam na razne naclns, a jedino sambio miran i mogao sam se potpuno posvetiti treningu u toku priprema za Olimpljske igre u Pekingu 2008. godine .. Tada je moj klub Zenica pokrenuo projekl "Hamza Alic - Peking 2008", u sklopu kojeg su firma, nas Kanton I Opcina donlrali novae za mene i ntsta mi nije nedostaialo.

Ne znam hoee Ii klub biti u prllici. da ucini islu slvar za odlazak na 01

u Londoniduee g.odine, jer je i klub u leskoj situaeijl i egzlstira najvise zahvaljujuei pomoei predsjednlka Suada Ka· knje - kaze Alie.

V.BE.GUNIC

VR EMEPLOV T 27. mart 2011.

Dn Bvni avaz n Bdi~lia, .27. marlloiujak 201 1.

panorama

DOGOD[LO SE

1703 .. Ruski car Petar Veliki poceo gradiri novi grad koji je po niemu dobio ime Petrograd,

1860 .. M. L. Bajrn (M. L. Byrn) iz Njuiorka patentirao prvi spiralni vadicep.

1884 ... U Sarajevu osnovan prvi Illristicki klub u Bosni i Hercegovini. 1941. . Nakon pristupanja jugoslavije Troinorn paktu, u Beogradu vojnim udarorn svrgnut regent princ Pavle Karadordevic i na prijestolje doveden malclietni krali Petar II Karadordevic, Zbacena je i vlada Dragise Cvetkovica i Vlatka Maceka i obrazovana nova s generalom Dusanorn Sirnovicem na celu,

1958 .. Nikita Hruscov zarnijenio na polozaju predsjednika sovjetske vlade Nikolaia Bulganjina.

1992 .. Posljednje jedinice bivse J ugoslovenske narodne armiie napustile Makedoniju.

1996 .. Izraelski sud osudio je Dfiga-

- Danas ie Svjetski dan pozoristn. Utemeljio ga [e International Theatre Institute (ITf) 1961. godine.

la Arnira (Yigal Arnira) na dozivorni zarvor z bog ub is tva izrael skog p remiiera [icaka (Yitzhak) Rabina u novernbru 1995. godine,

2003 •. Strucnjaci iz Hong Konga virus koji je prouzrckovao misterioznu upalu pluca identificirali kao novu VrS!1l iz porodice korona vi rusa koji su drug! po uzrokovanju prehlada kod liudi (SARS).

RODENI

1845. - Roden je istaknuti njemacki naucnik Vilhelm Konrad Rentgen (Wilhelm Konrad Roentgen), koji je otkrio rendgenske zrake .. Godine 1901. dobio je Nobelovu nagradu za fiziku,

UMRLI

1923 •. Umro skQ[ski hemicar i fi· ziear Dzejrns Djuer Game,s Dewar) koji je pevi dobio [e~ni, zalim i cvrsri vodik. Izumio je termos·bocu. • 1965. " Urnro francuski arhi!ekta Sari Eo1uar Zanre (Charles Edouard Jeanne:ret), pozna! kao L' Korbizije (L' Corbusier), jedan od najve6b arhilekam 20. stoljeCa, koji je, koristenjem armifanog be rona, srakla i gvoZda, rlldikalno promijenio u:adicionalni nacm gradn je. 1968. - U avionskoj ne~reci, u probnom rutinskom lem, poginuo sovjetski kosmo!laut J urij Gagar:in, prvi covjek koj i se vinuo u svemir.

1998. - Umro je njemaCki proizvoda.c autornobila Ferdinand Por~e (POTS" me), omi vat! fabrike sponskih vozila "Parse AG". Tokom vladavwe Adolfu Hi tlera bio j e j edan od konsrruk [Ora popularne "bube".

2003. " U poku~aju hapsenja u blizini Beograda, ubijene vode kriminalnog "zem uns kog kl an a ~ D u san S paso j evit "Sip tar" i Mile Lukovic "Kum", osumnjiceni za uce1ice u uhistvu premijera Srbije Zorana Dindica 12. marta. 2003. go dine u Beogradu.

2006. - UmrO slavni poljski pisac, klasik naucne famasrike Sranislav (Stanislaw) Lem.

OTPAO Prlpazlte sto bacate u sudoper iii WGskoljku

masnoCa ne smile U ManalizaCijU

U kanalizaciju ne bacaite ni toz ad kate, liuske iaia, naljepnice skuhinjskih proizvada, zenske higijenske proizvode, papirnate maramice ...

S v j e tska fondaci j a za vodu i okolin u WEF (Watership Environment Fouuda(ion) nudi korisna upozorenja vezana 7.3 10 !ita ne smiiete bacati u sudoper, we skoliku, kadu i osrale sisteme za odvodnju:

Mesnu masnocu i salo, ulje (kuhinjsko), mas lac i margarin, ostatke hrane, urnake, mlijec ne p roizvo de.

Masnoca se Iijepi za cijevi cdvoda (i u vasem kucanstvu i pod ulicama), Tokom vremena masnoca se samo nakuplja i na kraju zacepi ciievi, Deterdzenti i ostala hemijska sredsrva koja navodno razbijaju rnasno cu nis u savrs eno d j el 0 tvorna . u v ijek je bolje sprijeci ti nego lijeciti,

Iz WEF -a sugeriraju i sliedece: Sastruzite masnocu i ostarke hrane s posuda, resetki za rostilj i ostalih kucanskih apara[a u limenku ili kantu za srnece. Au kanalizaciju ne bacajte ni mast i ulja za podrnazivanje, [QZ cd kafe, ljuske jaja, naljepnice s kuhiniskih proizvcda, zenske higijeuske p roizvo de, papirnatemararnice.

Posebnu pdnju treba posvetiti uklanjanju kondorna, motornih ulja, an tifriza i ostalih toksicnih hemikalija, razrjedivaca, boia, lakova, korozivnih supstanci koje su kisele iii toksicne te lijekova,

ORDINACIJA

KaBO SDrlieClli naSlanaH SlrlJa?

o Moie Ii ;e sprijeCili nastanak strijau trudnoci.pita H. J. iz Sar(ljeva.

Nastanak srriia ne moze se uvijek sprijeciti, nili se vee nastale strije mcgu porpuno ukloniti s koze. No, pravilnom i svakodnevnom njegom koze, pogotovo u vrijeme rrudrioce, njihov se nas ran ak m oze i zb j eci,

Sf«"i)<lfi..Qtt£., rUfWJWt~JUPf,. .. f£J (mfillil£ijJ

Dr;

T~lJJill.bn.l ~ 1, .~t! 1'..t;II" Z! 55~~; f/h! ~)~2tJ5 ~ rrIiUl: &J"'!l'- .. it@.I..muc.. .....

PellZi)Slli osnou

o Insnlul za medicinsko vje· stacenje uwrdia mi je prvu ka· leguriju i1l"l!aiidn.osti.R VI sam 70 pOSIO. U marlll punim 55 godina litarosri i 31 sEaza ",ajedno sa slaiom provedenim u Anniji BiH. Da Ii po Zakonu 0 pmvirna boraca i Cianova njil!o· viI! porodica stjecem pravo na scaroSn u penz;i"? Virina mje. seenog p.rosje.ka, odllosno iznos valorizovanih placa za pw/je. dnji" 29 godina je 125.586,00 KM. Raja ad O"Ve d'!Jije varijanlejepO'!Jolj"ijazamene, ko· lika bi mi bi.la pellzija, « kom pr.ocenm $e IIwri!«je od OSIIO' va, pila H. H. iz Travnika.

Sa 55 godina ili VOla, 31 godino'm sra:ca i sta[usom ramog vojnog illvatida. ispunjava!e uvjete propisane odredborn Clan a

Delerdienli niSIJ djelotvotni

Spec

Or. Kalarina OlJjmovic, derma/ovenerolo!/

• Dosadaseznalo da rizik 0 01 raka posto j i kodgojaznih osobai kod onih kojikonzumira]u alkohol u veeim kolicinama.ali '

prerna posliednjem izvj~taju naucnika sa Medicinskog instirura u Velikoj Briraniji, U op asnostisu i osobe koiesvakodnevno kOIlZWD iraju mesne p reradevi ne, p op u [ suhog mesa, ~u n· ke i ko basice, zatim crveno meso i so.

Vet u prvom tromieseciu crudnote, kad jetrbuh gOIOVO neprirnjetan, niezi koZe rreba posvetiti posebnu pafuju. Za svakodnevno rusiranje preporucuiuse blaga sredstva ZlI prani ekoiane isusu i u koZu.

Nakon tusiranja rreba nanijeri kremu za njegu ko.Ze i niezno ie urn asira ti na podrucj a sklona strijama,

Za vrijeme t.rudnoce vazno je kon tTO lira ti po. ras t rjeles ne Iehne, odnosno pOSlepeno dobiv3ti na tjeles!!oj mas; kako bi se koz,a lak§eprilagodllapromjenama.

Korisna igra

Bridi za mOZaM u lormi

Za cdrzavanie dobre mernorije i koncentracije, dr Gerhard Ga terer, beck i kliIl.i':ki psiholog i psihoterapeu!, posebno izdvaja bridi, koji pospjduje aklivnosr mozga.

- P02nalO je da mozdane

celije pocinju od 30. gcdine izurnirati, Zato, da bi moMani "dl,oging" pokazao dje1otvornost, ova igra se mora redovno prak.licirati, najmanje td put.a sedmicno, a najbolje svakodnevllo, savjerujeGarerer.

neisPlaceno primarne

31.h Zakona 0 pravima boraca i clanova n j_ihovih porodica za osrvan van Je pra va na sraro.n u penziju. U skladu sa odredbom clana 50.Zakonao penzijskom i invalidskom osiguranju, za 31 godin u penzijskog s 1ll.Za stamsna penzija bi vam bila odredena u 61,50 poslotnom iZllosu 001 penzi jsko g osn 0. va.

Kadaje u pi!anju illvalidska pen zi j a, S obz.irom da vas pellzijski staz od 31 godinu pokriva 3/4 i v ilie vaseg radno g vij eka, invalidska penzija bi vam bila odredella u 68,37 pos!otnom iznos u 0. d u tv rdenog as nova.

Prema [Ome, za vas bi bilo povolj!lije da os!varire pravo na invalidsku pen2iju. bnos nije moguce utvrdiIi bez praviln 0 u tvrdeno g osnova.

o Majka je hila laivalac pe,,zije iz Saraj~a, a zivjela je II Hroalskoj. Umrla je 15. februara O'IJ(! godillc. Da Ii imam pravo na febroarsku penzijT, postojeum·rla sre.diuom mjesecal Akoimam kako to mogu ostvarili, pi/a F. K. iz Samjeva ..

U skladu sa odredbom 1'lana 108. SlaV I. Zakona 0 penzi)skom i inval.idskom osigura· njn, prava iz PIO presraju smreu korisnika, 5 tim da se penzija isplacuje UI cijeli mje' sec u kome je korisnik penzije umro.

Prema mme,da bi vam se iz· vrSila isplata pellzije z,a mjesec u koj<'c<D je umda vasa majh potrebno je da pokrene[e osm· vi nsk i p OSlU pak kod na-

dleinog suda i da u ostavinsku masu prijavile i neisplacenu penziju, pa ukoliko sud nakOIl provedenog posmpka vas proglasi llasljeo1nikom, isplar.u primanja na OSIlOVU rje1ienja 0 osta.vinskoj ras pra vi izvriii I ce Ii.kvidat1Jra penzija.

Federal,,; za'!Jod PIO

.11

, 1111

Obavczno prilozile

kUpon iz novi .. a.

N .. koverti naznacite: t~Zakontakt stranu))_

Pilaoja mokle slati i oa

e-.maih redakcija@avaz.ba

panorama iD .. ne .. v .. nilliil .. vaiil., nllieidi.elillia., 2 .. 7., .. miartl_OZiiuJii'ak.20111.1., •••••••••••••••••••• ·PB~~~'!J'

NAUCN,ICI UPOZORAVAJU Moda koja steti zdravlju

Sliitie sltrac)u m~s-ce na

islouima no u

Aka je zena sedmicama po cijeli dan na visokim potpeticama misici' se mogu trajno skupiti i oslahni

Naucnici na Univerzitetu daju bose. U visokim potpetica-

"Mancesler Metropo!iten" ot- mazenahoda navrhovimaprsti-

krili su cia zene koie nose visoke iu, skracuiuci duzinu izmedu

porpetice petputasedmicno vi~e clan aka i zadnje strane koijena.

od dvije godine mogu znatno Da bi nadoknadili to skrac-

skrariti svoje misice na listovi- en]e, misiCi listova se grce i ob-

rna. i eno ce se razvuei op et ka da se

U istrazivanju su ucestvovale hikle skinu, Ali ako je una sed-

une koiesu svakodnevno nosile micama pociieli dan nastiklarna

porpetice od najmanje pet em [0- misici se mcgu rrajno skupiti i

kom dviie sedmice. Otkriveno ie oslabiti,

da su njihovi misiCi na listovirna Naucnici kazu da ovai efekt

u prosieku 13 posto kraci nego skracivanjalisrova moze biti ITa-

kodcnih koje nose ravnu obucu. jan i jedini nacin da sespriiecisu

Njima ie cesro bilo veorna svakodnevne viezbe .isrezanja

neudobno da nose patike iii he- mi:lica,

Istraiivanja

Ballteriie u aDaraticu

Naucnicis arnerickcg Denralncg Instituta "Eastman" su otkrili da seu67posto a para ti ca ispitanika skrivala bakteriia kandida.ko-

ja moze '-_--" ...... -=- __ "'---".....J

uzrokovati glji vicne infekcije.dok je u SO posto apara rica su dion ika istrafi van ia OIk rivena ba k teri j a s tafil 0 kok.

Spornenute bakterijerijetkouzrokuju problemezdravim osobama, noonepredstavliaju pravu prijetnju pojedincimasoslabljenirn iniunitetom, Otkiiveno jeda bakterijeskrivenena aparatieimazive u tZV. biofiImovirna, koje je te:lko ukloniti.

Mi§icisuu prosjeku kr8ci La 13 posl'a

Boje Glavobolja

nosi S8 DlaUOMlrlilielabUHU

Akostezim- Osiecate da ce .

sku gardero- vas zaboljeti

bupohranili glavaj'Pojedi-

nasigurno, te imirisiteja-

nekaproljet- buku iliupali-

ne [akneici- resvijecu

pele budu u slicnog rniri-

sa.

plavoj boii. Istrazivanje sa

Buduca en- "Smell & Tas-

gleska prin- [e Treatment

ceza Kej t an d Research

Midlwn Foundation"

(Kate Mid- u.Cikagusliu-

dletcn), koja je u "Issinci" plavo] hal] ini dima usred

pcnosno pokazalaprsren sa safirom.za napada teske

. d dni d migrenekcji

mnoge jepre vo Olea ovog tren 'a. su mirisali ze-

Medu rirn.rnodni diza] neri jns su proslego- lenu jabuku pckazali su daovaj rniris doista

dine plavoi narnijenili glavn u ulogu za ublazujebcl.

su ncanije dane. N aucnici smarraju da je mozda rijec oskrem-

NeeetepogrijeSit.i obuceteli se u p!avo od nju painje iIi da miris zelene jabukedoista

glave do pete, ali u lrendu.tete bili izaberete smanjujegrc mi~icaglave i Vram i ublal:ava

Ii samo plave detalje. glavobolju.

~' ~AIIJ
VOJ~E fAllRIKE AGII~ PLANINAR8- ~. llCWI MJesro OBlASll, BREM~
~~ mRMAC~E MlPER CIGLI ODMR.J.O. K)\ M (). ZAr.lJENICA KOO AJAlETI TEA[.U
POSUIlA Vi nWlNlKA NARU U
ZAVOOU
E.NGlESKJ
~~I FlJOBAU,A
MAJ~l
'l'I". .,. e.ACAJU ~
08tAST
r/ JEDNOG
AEQI.1IR I~
TAL.OG
WE~ZA
KOMAD ~
~ . og~~~ IBZ£IoJOVA
DRJ>:I.!II
PfiAirraJ ~~£ P~T~~'?
F~ClJS. RAW
RJESENJEIZ ·KE $~ATl6TE ~
IM·I OOMIWA
PROSLOGBROJA GA~W<U
VA.EMENsK,
SLUEDU
OPISIVANJA
VAClAV HAVEL, AKI, DOOAf)/IJA
KLAPA, A, TOMBA, N~ I I TAm-AL
SALON, IL, ADMIR, BA, PJEV leA
KARL, ABAZUR, NASLICI I NEUTRON
ADNAN CAlIC, NAIVCI, MALAKSAO,
IRAC NJ~~~OJ 'toW"Ei
2476 Tacno

Nelacno

1 Majan~ki ko.dek~! suk~jig~ naplsane majansktmhijerogh!sktrn ptSmom, a koje su prezivjele spanska

osva janja? .

2Hlace, donii dtn odjece s nogavicarna, bile su pnznate jos anl.ickim narodima?

3Hel.~ra. ie p!ija~eliica, druzbenica u anltckol GrckOj?

1. TACNO

Sacuvana cetiri majanska kodeksa

Majanski kodeksi su knjige ...-, __ .-, .... napisarie majan- ' skim hijercglifskim pisrnom, a koje su prezivjele spanska osva- ... _ ........ _ ..... =....O.J

ianja, Napravljene suod papira od smokvine kore savijenog kao harrnonih, sa koricama od jaguarske kok

Iako su span ski svecenici unistili vecinu majanskih knjiga zbog toga sto su sma trane paganskirn, zna se da s II eeli ri sac u vane ito: D rezd en ski ko deks, koji vierovatno datira iz 11. iii 12. stoljeea i predstavlja prepis ranijih tekstova iz petoga do devetog sroljeca; Madridski kodeks koii datira iz 15. stoljeca; Pariski kodeks, nesro stariji od Madridskog i Groliier kodeks, otkriven 197 L godine koji datira iz 13. stoljeca ..

Temarika rih kn j iga su asrronomski proracuni, predskazivanja i opisi rituala,

2.NETACNO

Rimljani su hlaee smatrali barbarskima

Hlace, donji dio odjeee s nogavieama bile poznare nekim antickirn narodima, ali nisu bile dio n j ihove odiece, Rim1 jani s u hlaee s rnarrali barbarskima, Rao nosnja Kella, Gala i slicnih prosirila se po rim skim provincijama; poslije se prihvacene za v Iada vine careva barbarskoga pori jekla,

Hlace se tada izraduju od lana, grubcg platna, sukna i sl.; nose se kroz srednji viiek kada postaiu sastavni dio muske seljacke nosnje u cijeloj Evropi, U 12. stoljecu pocinju se nositi duge uske hlace; tokom stoljeca mijenja im se nblik i duzina sve do IS. slOljeta kada se cijela Evropa oblaci u hlace englesko·francuske rna de gradanskog n aCina odijevanja: d uge, jednolien 0 ClI vnehlaee razl icitih boi a.

U Evropi u 20. stoljecu hlate poCinju nositi ~ene i djeca. Obicaj prisutan stnIjeCima kod ve6ne azijskih naroda kao mush i zenska narodna !loSnja, naprimj er siroke hlace di rn i je iii sal yare. N aro di hladnih podrucja Dose hlace od krzna.

3. TACNO

Hetere, anticke prijateljice, druZbenice

He(e.ra (herairia) je .II!:;::::;:;:::~ • prijaleljica, dru2benica u amickoj Grtkoj. To je bio naziv za zenu koja se izdvajala obrazova· nie", i po~na"anjem knjizevnosti i muzike. Hetere su ces to bile u t·

iee-ajne u polirici. Kao '--"'-- -""

primjer za to cesto se navodi Aspazija, kasnije Periklova zena,. ali i drllge.

U grckoj knjizevnosti opisane su u djelima LlIkijana (Razgovori hetera) i ALkifrona (Pisma he [era), pa i PlalOna (Goibs), Hetere su postojale i u hrarnovima, naprimjer uz Afroditin hram u KOrintll, gdje su nudile Ijubav.

Onevoi evaz, nedielia, 27, marVozujal< 2011.

panorama

SLAVNl KARIM· JURIST

HIW.! U A.INI

oorrASKI

AZGMINA IZRAZ U

ODMILJA PAEFE·

FLANSU

urn VRIJEME

REDAK U KURANU I~o.)

UPITNA

ZMlJe>iICA

FRANCu:;. IlARIJEKA

MORSKI S~I

OIJAf1RAGMA

-------

GLUMJCA TARNER '!.lIJI'Jl7(TTY POPU'T KONIIA

O6I.AST JEONOQ IMAMA

-------

GLUMAC MNDERAS

fZGLEO LICAI st..

LOPOV, !{RAOUl· VAC

1181T11. ,EMUE

NEPOJ<RETsosr TUELA lurt·]

Itl.

OIKENSOV JUNAK TVIST

UOARAC

;KAGOI.U

MIA, SPOKOJ

MOftSKI GRSSEN

VOI.UMEN,

VODIn RATOVE

panorama .o~evni av az, nedjelja. 27. m~rVol~jak2011. Plj


"iAJ(~OON· "AS rUSt""A ~"Wo "'-'SIliCA """
FEUDAL·
P'E~~'C,!. TWIS~R ,R ..... ,'00 TENISER
".st~ ',,"AD J6 PLIlI«J IMA.!IJl\ NASLICI
L~~D MUS,(l
"IE
Pc~~:lf lENSKO
'~E

A~I~~I VELI>;,\
F1~TI I~"~

IIlISIA E~IT'
Mlm:RALA ODMILJA.
~t INiJl-GO
D f. "'I.¥!<
VI GFI](lJAN
"",,SEC 0109_
SAMlOTITI POSTA u KWIPflIPA· L$,
ISLAt ... U D'
MLlN""U
A~ERI('j", KEOROIIO
GlUMICA DRVO
VELIKA ATAI9UT
IlJEMi>CM ' 1*,1
RlJE>;,\
G!..UMIC1!. ZGll~IlAN'
SEOSI<GM
lU~M,," """NJU
TEREI"'
AIJI0MO- DI3JKA
~"
SINEASl. P_OSiATl
lANINIJ'IJIC CQRII.V,
OSL~EPITI
J.n.OVKA, BHGIJA
M~NIK
OIjIJKC ITAUJMlSKr
'UOSAI.
UBIR!:: S'~~JAK
"OVA_

PTICA ITAlIJANSKI TVDElEK ~M; NAGOVJES- NA.S OM~Je:NO K'SJ't~O~A
~osrAV. K8\!Mt. GAAIlUI- I'OlDRAV TIV TBlISER WKSEA, PUSIO TENISER JaO IS. I'!1SKlET·
TINA VI(:A NAAAS· ELIOT NASI-tel JOSIFOVIC TAJ MJESTO N)\5l.ICI RIS' I NJ.EOIJJE ST.VO
TANW "",uole, "ONJE
ruOEALER ' RJE$ENJE
-BARSE, ' lAGO-
~~fi NETKE
MUSKO
s~~W IME_
SALIM
OOMIl.JA
ONAJ~0
OOOIl1lAVA
SK<U SVE
UZ'lIKOM
AMIN
PJEVAC OAKVI'~O
KUTUNJa SLUlENJE
GAA1lU AA1UA
8ELGIJI OOMILJA
PREMISA
U FILOZO·
fiJI
~'CB~ S.U.
VANJE PRQl)URl
EMllNACrJE
PR'RE~8' ~RIPAOOIK
NAROIlA
SVAKE UK/IMPU,
GODINE CUI
AHMED
OOM!LJA
N'SAUTO-
MOIi'''ST
HOTP,
ARNOLD
ODMIl.JA
lONA
SEKUNOA
GRUPA
Q[l'2 JEONAKI
ELEMENATA D~evni am, nedjelja, 27. mar1/ozuj3~ 2011. panorama

Ove dvijekrizaljke eete rijesiti ako tacno upiseterijeci iz popisa. Rijeci su poredane abecedmm redom, Da bismo rjesavanje olaksali oznacili smo polja u koja cete upisati imena i prezjrnena licnosti sa slika,

vodoravno: · ABEL -ALE

- AMINTORE

-ANAN

· ASM ·,AZURI - BEDRA

- CRNCI

- CELAV

· DE

· EKA -ELI

- ELO

-ES

· ESMA

· ESNAF -IAKO

-INATITI SE

-INLET

·IPA ·ISTRANI -IVER

- KARAVANA

-KARIOKE

· KAS

· KAZAtO

· KES

· KRALJ

- KRILATO ·LM

· MANE ·MART -MI

-NAOS

- NERMINKA

· NIKAD

· NK -NL

- OSEKA

·OTAR ·OVO

· PARAPET -PRI

- RANAR

-RANO

· A,EJ

• AISE ·RITAM -RODA

· RUZMARIN

· SI

· SKALA

- SRETAN

- TARIFA

-TARKAN

· TIMKA ·,TORI -TRP

- TRUNKA

-utovrn

· USUD

· VILENICA - Val

- ZF

-tAMORI

· Uspravno: -ADE

- AERO

· AFERIM

· AKAN

· AKSL -AKU

- ALJ

· ALOV ·ANTO · ARK

.' ARTISTI · ATLAS

- BANE

-BUK

· CORE ·OANOVATI -EHUD

- EKSER

· ENOl

· ERE

· ERISTI

· EZA

- FERMENTI " :FUTUR ·ISARATI ·ICE

-'IG

-IRAC

-IRMA

·IRO

· KIMONO

· LABAV

'NIHIII'lZOIl 'OllfZ'V}!'Ol\l1IH}! 'IHOI'lI!Z 'HIINifll 'IIH038 'r'31:1 '/\\1138 '3Nlil'l '113 '10/\ dllNS3 'I:JNH:J 'VNV/\ifI:lif}! 'I'lSII '}!N 'lllllO 'if}!3S0 'H3111 '30 '138'11 '3)1011:lif}! '/\'NVNV 'ONIIll '31'11'013 '\f,:JIN311/\ "S3 '11l38110fl 'VOOH '3Slll '1l01'l1H3S nao ':JI/\W38IW OVHIN 'IS ':)1/\0}!OZ\I13I'lV 'SV)I'if}!NOH1'flifl:l}! 'if}!NII'l1:l3N 'SOliN 'l'lN 'lHVI'l 'dl:ll 'IHd '131NI '31J0lNII'lV 'VI'lS3 '11:101 '\I1if}!5 'V>l1'l11 'l:ldl'O)lVI 'INVll1SI 'll1A010 ':JZ '3S llIiVNI 'I'll 'I:J '1I~II:I:lIl 'Nlli31:JS 'if}!3 TIdVllVd '~3)1 '1'lllllll 'lllnZV '0110 '11'l, 'Nif}!I:IVl 'OIl)lIN 'OOSO 'n>!$nO vzna '3 'NllOS\lI~ N3ll01'C ~IIS 1151'111 1 'INlllI 'ollns 'OI'lHIf 'H31'l}! 'IIH3~\f.Z ns 'l'lilZINIV+O '3\101:1)1

1I:JVlnOV 'l/SII'l'VrN 'SIINII'lIl 'NOS 'O}!lIlS 'if}!13NO!lOO :3:Jnl'lll~B '\111, 'NII:JI 'V/\II:J '11511 'ilZV1:J118llV ')108 '1I1'l30N '1I8if1:l}! 'l:Idl 'NOlO '0101'l 'I:JIISIS 's 'IIrI1'l30V)iV 'NVV'! 'Nllr08 :I)I'lfS 0811:J'1i '1111 ''1100/\ '8 'lllllifl:lOQO l1H}! 'VSIS 'ld3 'n:13}! 'OIlIlOS 'IUV ''lfNIIIOHa3}! 'I '~l 'lINII 'vlla '1111011 ''lfV'!13 '}!Il/d :I:I01IISII)INI '\I1VS ')11'111 'H3f.IV'lS 'ZV 'Vr 'NOIV'!\I}! 'IQ31 'VI'lI1'l111 'VNrvll 'SOliS )1111:18 'QZ3d '}! '00 llHI '1:J31 '131'l1l 'dl'lll}! 'l'llS 11V1I01'lfH 'lHIl 'OIlNO 'n 'l/NISll 'NV8\1110 ')lHVV'! ')l31'l 'III 'IH3111 'N32 'l/lVN 'z '113111 '111080 '1)1 'ilZ9NI>l1I 'Ol'lll'l '1'111 '8'11 '1I1'l1lS0 'Ill'll 'Iallil 'SI111:11"'0 'N '1I13I1I'\iNM '1I'If 'II'lfHV'I '201 'l}! '11310 '~IN 'Idld '11V1~0){O 'vHVOl '1:1 '1111)1 'HO}! 'II 'I'lON30V '11 'NVd'lf 'IIl~ ')II}!V 'S3HVVNOO ''lfrlZH311'1f 'lIIHVI'l ~avl'L ~JIS :\lrN3~3rl:l

-LAKOM

-LALA

-MA

• NAOAPANI -NIJAZ

-NK

-NS

-NU

·OBOLI

- OKAMINA

- OVERAL

-PIK

-REM5N

-RIKOSE

-'RON

-ROR

-HUNI

- HZ

-SO

• SIBil -SIMBOl

-SKHIPATI

- TAVANAR

-TEA

-TIPTOP

• TIVOLI -TR.ST

-UMAK

- VEiRICA BARA<':

·VIREN -ZANATI

-ZAR

-ZNAMENKA

oglasi

Dnevni avaz _"_."Ilk"'''. 51

SOSNA I HERCEGOV1NA

FEDERAClJ A BOSm I HERCEGOVINE ZE~ICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 Mal 025161 09 Mal

Zenica, 20. OJ. 20 n. godine

Opcinski sud u Zenici, strucni saradnik Alma Bijedic, postupajuci u pravno] stvari tuzioca 000 "Zenica·slan" Zenica, UL Fra Ivana J ukica br. I, kojeg zastupa gerieralni punagloenik Veseljak Mladen, advckar iz Zenice, protiv ruzenog Manic Mihailo, iz Zen ice, Ul, Z el] eznieka b t. 1, radi isp late duga, v. s. 360,30 KM, na osnovu 1:1 ana 348 s ta v 3 ZP P -a:

OBJAVLJUJE

Tuzenom dosravlia se na odgovor ruzba, podnesena ovorn sudu dana [0.09. 2009. godine, kojorn tuzilac porrazuie dug za neplacenu uaknadu za odrzavanie zajednickih diielova i uredaia zgrade za period od 0 I. 0 I. 2007. gcdine do 30. 06. 2009. godine u ukupnom iznosu cd 360,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama pocev od dan. podnosenia tuzbe sudu pa do isplate, kao i troskove parnicnog postupka, sve u roku cd 15 dana.

TUZeDi je u skladu sa cl. 70 ZPP"3 duzan u roku od 30 dana od dana prijerna ruzbe, dostaviIi sudu pismeni odgovor na tul:bl.l, israci moguee prccesne prigovore, izjasniri se da li priznaie ili osporava postavljeni ruzbeni zahtiev,

Protekom roka od 15 dana ad dana objavljivania ovog oglasa u Dnevnom avazu, smarrat ce se da je ruzba dosravljena ruzenom na odgovor. Tuzborn je predlozeno donosenje presude zbcg propustania U skladu sa cl. 182 ZPP-a ukoliko ruzeni u roku ad 30 dana ne dostavi sudu pis m eni odgovor na tuzbu,

S rruc ni saradn i k Alma Bijedic

BOSNA I HERCEGOV1NA

FEDERACIJ A BOSNE J HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Brei: 43 0 Mal 01625907 Mal

Zenica, 18. 01. 2011. go dine

Opcinski sud u Zenici, strucni saradnik Kokic Edvin, postupaiuci u pravno] stvari ruzioca Zenica-stan doo Zenica, Fra Ivana [ukica J., Zenica, protiv ruzene Sis;" Adile iz Zenice, Crkvice !3A, radi isplare duga v.s, 404,80 KM, objavliuje sliiedeci

OGLAS

Tuzeno] Sisii: Adili iz Zen ice, Crkvice 13A, dostavlja se na odgovor tuzba, podnesena ovom sudu dana 27.08.2007. godine, kojorn ruzilac potrazuie 0<1 ruzene isplaru iznosa od 404,80 KM na ime naknade za cdrzavanje zaiednickih diielova i uredaia zgrade za period od 01. 02. 2005. godine do 30. 06. 2007. godine, sa zakon skim zatez Dim kama ta ma pocev od dan a podnosenja ruzbe, pa do ispJa(e duga, k"o i naknadu Lroskova poroic!log pos[Upka.

Dosr.ava ruibe se smatra izvrSenom po proreku roka od 15 dana od da!!. objave u Dnevnorn avazu.

Tuzena je duina doslavili odgovor na ruibu u pismenoj formi sa elemell!ima iz clana 71. Zakona 0 p"rniCDOm posmpku FBiR, u roku ad 30 dana od dana doslave ru~be.

TuOibom je predlozeno donosenje presude zbog propustanj", u koliko 11Izena ne dostavi o d govor 0" ruzb u.

TUZeDa se ob"vjdtava da moze izvr§i[i uvid. u predmclllu ruibu !UZilelja, kao i u komplclan spis broj: 430 Mal 016259 07 Ma.!, u pisamici Opcinskog suda u Z':cici.

STRUCNI SARADNIK KokicEdvin

BQSNAI HERCEGQVUNA FEDERACijABOSNElHERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU

B,o;: 580 1052832091 M"'tar, 26. 01. 2011. Bodine

OGLAS

PRAVNA STVAR:

Trazi t,dj i~vrlf;nja: Vodovod Moslar· Podn.icna jedinico 2, ul. T,g Ivan. Krndelj.,40.

Izvrsenik: MmdHc Adem ul. Tekija br. 53 Mosta.r

RJESENJE

Na OSilO'l/U vierodos10ioe Lsprave, kanice po~ tr{Jbca!. iz;'1 r$_n i k u je QOIloie no da pbti trazitd i Ll izvr!enja 0', ime dug. iznos od 245,00 KM uveean 0 za zako nsk u zacezn u ka m a ru po&.v od 01. 0 I. 2006. god. po do i'pl. to 1< IrO,kov" po, ropka u izoo,u od 4S,00 KM ,a zakonskom "",ezno m kam awm od 01. 01. 2006. god.

DOZVOLJAVA SE IZVRSENJE

1. U koriS! VODOVODA - d.ruS[vo za vodovod i k:l.nalizac i j II d.n.o. M os rar~ PIO dnl ena j r:dinic:a 2~ proti\, il~rrSer.!ika':ll'adi namirenja no¥cane trazbL~ ne Tratile[j, izvrsenja u iznosu od 245,00 KM.a

;.;;ako n $ kom l3 [eZJl om kama lOrn po[:e:v od 01. 0 l. 2006. go d. p. do i.pl. <e, le tro.!kova izvr! nog po· smpka u izno,u od 45,00 KM i aj.govo provodenje.

2. Odred.ujc:s.e izvrienie r.adi n,aplan~ potraliv<iIlja i7- tacite l. OVQg rjdenja

- po pisom procjenom i p rod.j om pok rem ill ",vari koic ta.lcknu Ll stanu ·vl3sn.ika duz.:ni.ka,) lC 'pr~~ nO~Qm p rudal i h i:;;: Jlo:s:a n::J ii riJ' raeu n traZi reI ia izvrSel1ja)

~ i.z:nos od prod:u:ih slvari koi i se odnos_i n a zakoIlske kamat€" l1a g!avI:!i dug od 245~OO KM~ poe~v o dOl. 0 I. 2006. godi ne do i, p[a Ie i ,rosko ve izvdenja dos[avili na :liro racun rra:lirclia izvrioni, bmi: 1990530009031715 kod ABS b.· DkeM"'tar,

. ~il"c izvrne nj a ",dr'" V" pra vo u skladu sa Zokonom CI izvd.l}om posn,.ipku da u [Oku Oyog i.zvrollog postu p k. pred loz i d rugi na OJ n iI i sr.· ds f'110 izvr~en ja.,

• n slucajL1 da izvdC!>nik UIOZL ptigovor proliv o.,og rjesenja ova; prtjedl-og lraZtOCa iz.,r5cnja ima se :smarrali mzbom.

PRA VNA POUKA: Proliv ovog Rie!eoj. 0 i zvrienj u srranke mugu i:zja '1/ i(_i ptj_gOVOt u ro ku -ad 8 da 1l:iJ od da:n a pri i em:;] is tog.

NAPOMENA: Doslava Sc: Sm:atra oba",lieoQm p,otekom .rok> od 15 d.D. od dana obi.yJjiya· nia (Cl. 21. u veri sa CL 348. ,t. 4. ZPP-a FBiH).

Sudij.

Ranliza KaradZa

BOSN A I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON

OPONSKI SUD U ZIVINICAMA

!}roj: 33 0 Mal 021938 10 Mal

Ziviniee, 16. 02. 2011. godine

OGLAS

Pred ovim sudom u roku je parnicni postupak ruzi!elja JP Elektrpprivreda BiR d.d .. Podruznica Tuzla, proriv ruzenog Sabanovic Mirsada, Potocari bb, Zivinice, radi isplate duga, v.sp, 541,04 KM., pa kako sud tuzenom na adresu nije u mogucnosti dcstaviti tuzbu na cdgovor to sud shodno cdredbarna cl. 348. st. 3. Z_PP-a tuzbu na cbavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina.

Thiben; zahtjev glas!,

"Obavezujc se tuzenl da tuiiocu isplati potrazivanje na ime duga za isporucenu dektrienu energiju u iznosu od 541,04 KM Sa pripadajucim zakonskirn zateznim karnatarna pocev 15. 06. 2010. godine pa do isplate, kao ida tuziocu nadoknadi troskove parnicnog postupka takse na tuzbu i presudu, sve \I roku od IS dana od dana pravosnaznosti presud e'' .

Tuzirelj je predlozio sudu da ukoliko tuzeni u zakonskorn roku De dostavi pismeni odgovor da sud na OSnOVu clan" 182. ZPP-a, donese presudu zbog propustania,

Poziva se tuzena da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni cdgovor na ruzbu II dovoljnom broju prirnjeraka za sud i protivnu stranu - mzitelfa (el. 70. i 71. Zakona 0 parnicnom posrupku 53/03).

Duzni ste dostaviti pisrneni odgovor na ruzbu u navedenorn roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrzavati sve One sto je porrebno da bi se njernu moglo posiupiti, a posebno u is 10m treba navesti, Oznaku suda i broj predmera, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste stranaka i niihovih punomocnika re predmet spora. Procesne prigovore i decidno se iziasniri da Ii priznajete iIi osporavate tuzbeni zahtjev, Ilkoliko osporavare tuzben i zahtjev duzni ste u odgovoru na tuzbu racno navesti razloge zbog kojih osporavate tuzbeni zahtjev, cinjenice na kojima zasnivate svoje navcde i dostavite dokaze kojirna se utvrduju recinjeuice, Pisrneni odgovor rnorate osobno potpisati,

Tuzeni moze u odgovoru na tuzbu a najkasnije na pripremnom rocistu, pod nijeti prou-

vtufbu u skladu s C]aDOm 74. Slav ZPP-a. -

Dosta vas e smatra oba v Iienorn protekom roka od IS dana 0 d dana obj av l] i v an j a (cl. 348. st. 4. FBiH).

S rrucn i saradn ik Dina Hrustanovic

BOSNA I HERCEGOVmA

FEDERACIJ A !lOSNE I HERCEGOVmE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCrNSKI SUD U MOSTARU

Broj: 580 Mal 03014007 Mal

Mostar, os. 02. 20[ I. godine

OPCINSKI SUD U MOSTARU, srrucni suradnik Minja Belovit Culjak, u pravnoj srvari lu~ileija Hr D.O.O. Mosla.r, protiv lu~enika Stiljan Tasevski, radi iSpialC, lemeijcm elanka 348. slavak 3. Za.kona 0 parnicnom poslupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19{06, u daljnjem tekstu: ZPP); buduCi da luienik ne stanuje na .dresi posljed.njeg po,malog boravista,. objavljuje sljede6:

OGLAS

Dana 18. 04. 2007. godi.ne tuzitelj Ht D.O.O. Mostar je pod!lio tuibu protiv tuzenika StiIjan Taoevski radi isplale. Tuzbom lIazi da Sud donese pre$udu kojom ce tuzenog obaveza· Li n. placaoje dug" u iz.nosu od 49,40 KM sa zakooskim z"l·eznim kamaraOla pocev od dospijeea svakog pojedinacnog ,"eUDa ponaosom P" do i,plate.

ObajveSClva se tuzenik da se dosl<lva. pi.smena Smar::ra obavljenom prorekom roka od is da· na. od d.ana objavljivania ovog pismena u dnevnim novinama Dnev ni a vaz i na oglasnoj ploci Suda ~e da privitke dOSI.vljene uz ~uibu moZe podiCi u zgradi Sud" ..

Obavjestava 'e tuzenik da je temeljem clanb 70. sravak I. ZPP"a dUlan najka£Dije u roku ad 30 dana dosr.avili Sudu pismeDi odgovor oa ruibu.

Odgovor na tuibu mora bit; ro,zumljiv i sadr.2avati: oznaku Sud.a, ime i prezime, odnosno n".ziv pravne osobe, prebivalistc i[i boravisre, odnosno sjedisle stranaka, njibovih zako· n.skih z"stupnika j punomoc!lika, ako il1 imaju, predmel spora, sadrzaj izi"ve ; potpis po· dnositelja (clanak 334. ZPP-a) ..

U odgovoru na 11l.zbu !u:<enik ce iSlaknuli mogllce procesne prigovore i izjasnirl se da l.i pri· zoaje iii osporav~ posravljeni [uzbeni zahljev «(,lanak 71. sl"llvak I. ZPP·a).

AkO Luienik osporava lUzbeni zahtjev, odgovor oa tuibu mora sadr2.':lIi ; raz[oge iz kojih se tuzbeD i za h tjev O'P or" va, cin j enioe ns ko jim" ttrlen i k za, n i va "Va je na vode, doh'A: koj im a se utvrduju te Cinjeoice Ie pravnu oSnoVu za navode luzenika (I:lanak 71. slavsk 2. ZPP·a).

Tulicnik moze u odgovoru na tuzbu, a najkasniie na pripremnom roci~tu, podni.jeli protu· ruzbu (clanak 74.s\"v"k I. ZPP-a).

Ukoliko lUZenik, kome je uredno doslllvljena ru:iba u kojoj je lUZilelj predlo:iio donoseoje presude zbog propuillanja, ne dostavi piameni odgovor na ru~bu u zakonskome coku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja ruzbeni zahlajev (presuda zbog propustanja), osim ako je [uibeni zahljev ocigled.JJo neutemeljen (danak 182. stavak I. ZPP·a).

Odgovor na tuzbu s privitcima predaje Se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i prolivnll sr.mku,pozivom na broj predmela.

S tru en i sura do ik Minja Belovic Culjak

mati ogla51·1 Vole mo!D-PGIIQUI mo1cto1 Totanllku 24u

dati kuponorn na adruu 71000 Sarolov"

OnnnDG CMWI 061 142015

Hi SMi-om maliogllJlIllIllGvl:lz:.ba oglgl.

Vozi]a i ~ dijclovi

Prodaja

• Skoda 'Oe~via AS ... Cl;)~i,i; 1_,6 MPI. J aclen mcrorar 75 kwll 02 ks. Z9P rem i na: t j,95 cern. Godi na prcizvoduj C~ 2007. Prva rcgisuaells ~ [anuar lOOS.! reglstrcvana do jgnu .. .-a 2Q12. Brei prcdenih krn: 40.000. Bo]n: Capuclno be:.'!: meta] i:K_ Kl i rna, AJ3 S! SCj"1,lO! dalj ~:ilS ko centro mklj,~ org. muelka, keplien i servisi ran kod ovl:a~[~f1.!J& disulbutcre u BiH, super stanie - novo vczllo. Cljena: K.i\'l 20.500. ViasIII k- LlSCA mod~ d_o_o_ Sa_.(3jt'VO_ Tclefbe: 001 13001 I,

03)127l-680. N.

• Prodajera novog Golf a 6, dobl[en na n:agJ"i:!dnuj ieri! 1.-6 dizel. Povcljno. Tel. 061 62.5 216.

l69Z.1NM

• A;skonil-inl~om:adk;. rc.sj5t.rovann -do 1;)_ IV 20 l_ I.~ U VO'".le{l1D St:;lJ}j'U ~ 82. g"TeI.03l458·58.l.

• A"d i 80 CC, di"l. 86. gOO., '<k re· g:iS.Lri)'V'an, nov akLJlfIdJliwr, ~":Vi"Si'L.o OCuvan,poV<lljno. T<I.062315 616.

• Au(ti 90j mel'ali k $j"'13.., C_k'stT::I SI:I!Inje.., Siber, ccm:r. braw, regislrovim, no"gumo. Td.061 434374.

• Audi QI,2008.gOO., l.OTDI. 1'<1"

061913762.

• A u(L') fe~se ~,f!l iCLot: polov[le: Mert: l:l rnJa, BMW ~:s. C'(lla, G!llfZ i 4 ·13 j 14,ob.T<I.06nI3731.

• J\u [0 gume ptllll'l'"tle': 2.s.:S/:S-0{l9 4 korn ,; 22S!5S/18 4 korn.; .2l;f55/17 4 ~om.: 245/55/17 4 .. Om.: 10't55/1~; 195/65/16<:, Tot, 062 21 3 132.

• Au t,OQgtr::-d~la ~ rt:!.1(wi:;.o;n; u. $'\'C y'rsL.eaLU~,]j, KM_.Te..] ,06,1 149100.

• Auto radar doCU':ktori Cobrs j Wb_!:!i:!et:r,xenon !;:QJJ.lpleu i t:I:a .... t~iu:ijCZilau[omobilcl,gDrnncij:n j gi}d. Tel. 066Z1181;;.

• Au [Ol imat rndj s.ve vrsl.e <1!.Uoli· ma.r5kib rndov·[h brrol, jcflinojk'L'1Lli~ !,elL'llC. Tel. Il6 I 27042-1.

• AUlm:likb .;!"RU!1:1'l1 original

~rerli9jb~ i bo6ia :s't::i~la s:a ugr.idnjOl'Il. Garandja 5 g,OOiDii. StUI', &jniCka 109. Tol.OOl851 759,00.1 413317.

• iBM W :s.l5 'rns, gOd ll[e 99.! rull oprcrnl3~,crnc boje~ odHcno SUUl l-C, r.e:g. do'.l.1011..T<l.<)O 17,0214"

• C i"o." C2, 1 ,4 HOI, 2005, god" di~I!, bi i-cl~ bQjR! [Love CIJ m~ rtt;- god. d,n,. T<I.063 506303.

• Citroen X:s:araj2004. HDI 1.4 tck re~

fOOlnij~;ij~!~: f"~;::Af~

~je!18~jcd_OO;;iI,l(Q_TtI-OOl 343324_

• Ccliri gume dimenzija ] 85/75 RJ6. Tel.O~1530510.

• Dije-lo~'e Ol}el FWl1lereJ mmor di ~ Z4:12..2,2000. giJd.llimarijll Lqstiilc di~ i.lov •• Td.061119743,

• Dijelove :za hyodal ~centJ titJIol t.cmp,[l3l kiidet. iil.fiil. 33~ mondeo. Tel. <)0<412 !6Z

• Dijelovi za;au OCI Zas:[ava 1m, s"[Iuua, gume- j Qs.t.aJ,~ b~Jkon!ika ... n;U.iI i prollJ~ ~ rnoLi:!r~~krif.l ju. T~l. 061 :5.30314.

• Dicta ! J~ 19.8.s.. god.~ rq:i s-trovana do 23_ 3. 2Ql1_, !:iien.:9 r,lo d-ogf,J'VOnl. T,i.OO! 8OJOOL

.E)ip I.n(jl1i~:~ ,FX.3,5. - 3!5V1 ~d. 2008..~dj ~M po dogo'Vo'rtl. H illlo. T eJ.. 0011.3103S.

• 'Dip I:iiuji'~u 3.1) 1999. gud") !~Ic roCg:LS.Lro\,:j],D~ m i}~ Zilm illcoa Z:il m[)nii HutO_ Te.L1l61702:762! Vog(lUa_

• Dip Aij rcubis.i P .. je'l'O pLniIl: 1'&1 4;r;:.4! 3 "'<H:il.~ kl,lk(h sod- 2000., Cijol;:{Hi 9.HOO KM, [Ok "'E. T <1.061 102888,

• FiLl( Panda I.OJ loCrc:rIm~ 97. goo., d'lfosjed! ben::.::in! reg_ do 6_ mj~~~ II odW:nom s(,mju. T ~J. 0611 &4 796.

• Fi~\ PuntO ] . 2 U~ 20(10- cod_~ci i.em~ 5.000 KlII. Tel. 061 107>00,

• Fin PUDtO 1.2bcm~if.l..2004. gOO,j 3- ~Itali):, I1V(1Oi',Nje~.k.a. Tel 061244181_

• Fiii L PU.[J;to rnu.lti jCl 1.3 d.Lzcl,

~.--&~.dci61b~~~,~j~! ciien.ii 0_900

• Fi" SLiio ~"'.¥'n 1.9 ITO, ,2004, g(Jd.~ kli m.a, ABSJ 6x i)i~ 4x ~]. p.o~ dizaciJ ci[i SCI"!OI did i Insko Zil:~ klj u~OIva.nje.~ ~ i V,Y m(,-'!::tli k!. te.k regis[to,",o,9,100KM. Tel.06IlJ4811

• Fi:3t Uno 7,5. IE} 1465'c!;!'1l~5;5. KW~ is:prava.n] oercgistrov;an! dogov'ClT. ToI.06190473~.

• Foni eskorl k:;it:}1,lan, !d! 9'9 SOdioo,4100KM. Tel.061434867

• Ford Fie~n~ I_I! 15J139-i!;od-)ret-do 18.U.lOI1.god, Tel.061 US 325,033 4SI4I7.

• FotdF[>c:sUI:) 1990.goo.~l . Sdizel.ek-

srmstanic, 1.700 KM, Td. 00 I 901 019,

• Fo rd Foku$"! 1_6 TDCI~ .200,. C-~ presae 150.000, oprema, [eX regisrrovan.servisna kniigs_ Ttl_06119l932'.

• Ford K A 1.3, 1998. god., registruvan, scrvlsiran, ocuvan, povollnol 1'01. 06 J 490 170.

• Ford MOr.Jdro 1.8, 2007'1 presac ;;0.1)00 km. Himo, TeI.06l_ 2,558;5.9_

• FOld rncadec TOCl, 2.0, 2002, gud.tek r(!g_! fit n, I 1_00(10 KM_ Tel_ 06] 20S041

• Go.lf2) 1.6 B + pHfI~ SUI RtCS'LOITI! 88_ ged., reg. do It. ZO 11'1 jedan vlasnik, odl.iCIl 0 otUVi3IL, povof no. Tel. 062. 3n4<;7.

• Golf 2, 8:1. gcd., 1 h beruln, nove prcdn ie gumc, reg. d ClSI_ 2.0 1]_ gcd., lima ri ja i en terijer u odHcnom SI::i nju. Td.001566689.

,:0~~f&~lifti96'd, 34(10 KM, r.~.

• Go1 ( 2! di~l! kill i, 1937. god., II.!. odli~nl1msumju. T~1.{hfj18]0947.

• Golf 3, 95. gOO" reg. do 1./2012.

1'<1.061171553.

• GolflVlIWB. g .... registroean do 8. mjea e ':C!, cervct'1!i vrate, bijeJ.ii b(lj~_ T,I,OOl lOS ssz,

• Golf V ~ 1 A B~ 16 V! 2.008_! ho nov! res-! 40_000 km!, .kLtpljefi U ~tH~ full! 4+4 nove gum!!, ciICm[): 18:.900 KM. ToI.061 ;.58229,

• Gol(V! 2.0snr!C1j)l'"tmlie:n "..aobu"" "0",<0, T cJ, 063 7121 88.

; ~~~.~ ~~ih~1u~1~~~~:,n~~

","j,. Td.O~1338433.

• Jeep Ch~rokf: LLmi Le'idj.200 J., hi[no, mol<kompc".:acij .. Tel. 06 I 255 859.

• J rna berti'_:lfij 198'2_ ~_, U ':O ... .tL{nt.l

~unj'4pl"lPi vl:asll.i~dJcn:[J; vrlo pO''Qr Ijn •. 1'oI.033534·876.

• Jena) 1987. god., ~,g.) U odli~nj)m '''"i". Td,061 4800 38.

se:.{uc~re~~~ ~S~Tob~r~T~:l.otl~

U7959.

• Kildel kil:r.il'V<lIl) dobro OCtlV,ilnl gao "fi"ln. Td.06245831 l.

• Kig Ceed kara~ran] 1.6 be.nzLr.I~ 2008. ~od'j' mo.le zamicn!i z;a jcfti n tjc 1,'C1Ji'jl(L Td_062 357130.

• Ki .. Ri 0 RS 11m LIZ] oal mCl~1 ik si V:ill ('f.':n ~r;;il ria,. kJim~ 200.2. Ijotl_~ 1_4 B~ u odH~nom s [anju! reg. do Kf':iI i I) 4. m i es.. 201I.T,1.061156309,

• Ko..-:nlJi ri,al DtlkaL(J loS D! 91. god.l, U 'rozrlom stilnju~ pr-oouZcni,:po' v; ;co;, ,1.500 KM_ Tol. 066 ~87103.

• Me'rcedes 19D1 8g. go.d., s,j 'Va bola~ :aUJ(omitLi~ t~.lILll.it :stak!iJ16-000 KMiII U odli~nOm8tl)f.Ljll. Tet{t61 S.OOU37.

• ' Merce{les E 220 CD]} ~vilIugardl ~ U~O!'1l LJ trLf ~ ml'j~!;. CD! r:adio~ 1~1_~ kOtilJ xenoD.t1 a.l. fe.lg,e, nove gume] slZr· ".j:SJ:LOi,kl]jil;::L. Tcl-066364848:.

• Me-rcedes.Ell4~9{I.god.)me[..sival "'= ,"uJjc, 1'<1.00 13Sg 598.

• MQoor "M-ercedes"' 190-200' dize]~ odli~"o"'nje. T,I.0612.51805,

~~/~~~I~~TJ~~1~~1~.

• Opel K,dct 1.3 (, uza) 1988. gud,. si ... t bojc~ reCi:stl'"{l .... ~,o- Ti!:l 062 183- 913,

• Opel K::ic'l.etI1.7 dizc:lj U dobrom :5tanju~:JXIV1)ljllo! 90. goo. l~,el. ()6134S lS 1.

• P<1o.207 dj,oI 1,4 ZOOS sod. rogi,' ! rOVR!1, kl LIT!.2I! CD! abSot servu, c;:ijeJ'!:IL 13500 KM, Sarojel'<), T ,1.,061555 1:16,

• PeuS"'" 407 1004 S 1.0 .liD J, f"!1 tlaviga-C:ijil, Lel~fon +dvije r~ze:rvne

8".me, Cije", 16000 KM Tel. 063160 560

• P'"g<:<I' 407, 1.,6 hdi, 2004 gOO, 15.100 KM.Td.06113Z31:1

• PeJ::o tOO] 19'91., :rel. mctal[~dalJm LIl. z::ik'ti'l sibcrt~i.fl'3 za piillie'l1ie~d::k. pod. sI3kl:a, reg.. 10. 10. 2011_ Tel. 061 528084.

• PrikCllicu ~:t pUI.Jli~k .. kQ]a. Tt;l

0613<>7103,

• Prod:aj~ i uj;JlIJdnia :a.lllllSA::I1li.:altertloa[or.tll i os.mlih e-J. urellaja. Teol .. 061 36519l.

,,~fn~¥-~i.)l{lO~?s'::i~;Qd.~di;!~I~PO-

• Prndajtm i 1l.G rad ujem za sva auta uglcdal n za eetrovizcrc, povotlnol Tel. 00 I liN 78.

• Prudejem t ugraduiem za SYlI. Btl ea ogledata za rcrrovizore, povcl jim. Tel. 061,l9970.

• Prodaicm za Gol rii nlnascr, alienarcr .l!3-~4 i ;laos\al a vozila, m~ i menraja. 1'<1. OJ3 531.·9%, 062 693 410.

• rrodaj-C!1l~ RA;:n:Q,1,I1I,alu fclg~ 16'"

T,I.061 Z59784.

• Radim anukoreaivnu 1Adilitl,J :;I~LLCI rncbila, varenie, Iarbaeie, Dol iranje. Tei.0615Sl547.

• Renuu II Meg;;ifl1::! 20006 ~_! crvcni, reglsrrovan, r.s DCrl ss KS1 urudc n scrvis, ciiena t 19{M) KM._T el. 061 ll.4553.

• Renault Mcgnnc, 2007 goo.!:2 vra[:;!:~l.f:k reg_diJi'x.ll!.j.dci~8S ks; Tet.usz 418999.

• Reo.:) H, registrcvan, :S{~ nje dobrc, beje metal lk, cijena po dogovoru. Td.061143519,

• R~J'i()l:5! kampus, 1991. god. Tel.

06156558S.

• Renn Cl io 1.2 B~ 2002.. god., c;:r v eni mC'r:3.ti.kl presao 7'0.000 km, cijenn 75OOKM. Td.062121958,

d:.n~;~~~~~~~:f~1~&JtI~~§4~7~~

• Rc'L1'oviz.orska ogl~da.I:a, z:a ~vc "r~ $.e::'I'IJ~,5 KM_ Tel. 06 l S 11799.

• R~zcrvDCdtjetov-e::l!l:Reno 25. Tel.

OlH4./·!)98 ;06113908,.

• ~kod, FaDia 1.4 MPI. 1',1. 061 170 169

• U gr:arlfl iii ill arma L SLS:Lema pro li v kradr.: ,",oz.:Lla. l-cstLranje vozil;a. Tel. 061l6.1193.

• Vdim dijagnosdku Zi3 Opel vtl-ZLla.

MQgu~ do~~ul:: !la adres'l.l<lo 20 KM.. T.I.061091699,

• V\Y,J CiJdy 1.4 bcnzLfll putll ickit ["CgiSli"O''I':an! 1998.. god., ctjefl ~ 4.).1}O KM.T.I,.001200 I 57.

.. Za Mcn;;wc5 C Idi3~ JlOV relej! i".B startju cipll. Te.I. 061 5,95 114] Sa.rilje· vo.

• Zt:J. Skodu Pelkiju prodBjem do~ bru polovDu hii,ubu, 50 KM, :SaI'iil ievQ. Td.061511317.

.Z.a.:hila Zil: aummobi l~l Illokadll. mjenjat:J! btok:aJ.I~ ~·oJU:!1I:!:. Tel 061 719916.

Kupovina

• Kup ... i.e11l h::'Vii'-~$3!1i:i:vl,):!::i.l~: l),iisat karavno 3 L mlaL1e gol.rove. Tel. 061 504190.

• Vri;i.mo o Lkup' rabljc.oib hawris.a· nlh [ dOtT"iti:JJih volit .. _ Tc.t. 062 ;5.00- 775.

• Odtupljujcm ispl':ilvn;a ,fQzih oa B-1']. Ulbl.~fIJ::I! mlti.d:;l godj~\.~~ iskljue:i '1'0 ispod l~i~nib cijen91 is:pl:aLa <><Im.h. TcI.06131 5798.

• K upujem ha ...ansa.ria j t"ashodo~- 0,"0>:[1 .. Tei.063459891

• K_l,Ipuiem V02ilii !li~e "'!"Lj~'dnQS'I;i~ nBvarisan,a1 [til sInll.irn t~blam~ j s]. Td.061758217.

• KUlrujf!rn Ford KA iIi tlckudrugo a",o, 1<.1. 063 131 183.

• U:r.imnm h!lViilri~:mlll i 1l:;.L:j!i'1J :;II.H.a. 1'.1.0611,49467,

• Kupuj,l:m hilvilrisana i os13I!J, itllta Zildije:lc.we.l-e].061614,S-B7_

Izdavanje

• Iz.diijem n01;1oildilpIifii.n lJr'05t{lr ] 10 ml u Sataj.e:vu, M. Tila br. 221I, pogw:m za ... i~c nam i e1l8.

Tel. 061 131361 llS1 .. INd!

• I~d:!liem dvos.oban 60 m.l! $I!I ccnrmlnlm il.i dvckrevetnu sa uporeebom kuhin]c i kupatila, Busanska 9111~, AJ ip.a·~ ino Petie, M.ob. 06l 6l3148, 4059·1"

65 :m2~ 'ZI) :!I'Ve djelamosd, Tel. 033 638·006,

.' Dobrii1j;a lilt T ... damih ljiJ,anl!l, 2'. sprat, dvosoban, pOIpUIlO peazan, 250 KM.T,1.00189nOO.

• Grbaviea 1) Izdafem garn.:ru ispcd

tranzita. T<I.06361.92ll. -

• G rhavica, dvoseban nam je'len sum, priv. ku~ Lsprat. Tel, 063639 ZI3.

• Hrasno, ladalem :u<lin [lICs.oOOIl) preko pu ta teclejbuske stauice, esua nnrnjesren, Tel. 00221)4 208_

.' Hrasno, sum preko pu til trclcjbuske s-!atlite! extra namiehcn_ Tel. 0:62- 204108.

• nid;b-Ot~14lei3ja raduleima na terenu, priv. kues, pooeb:an ulaz, Tel. 6Z9·0S4.

• Izdaiem d \'O$Ob~ it nam [elLen s-r:tLn Pofiillici!b~i:zu Fablkrcduhanal Kampu~ - etudenri-ce. Tel ot.l4~9 329 i 061437719,

• Iwajem dvosoban stan u Dobrin ii IwdM<rk''''tII. T.I.061 '105051.

• Izdaicm dvosobau stan. Tel. 061 3",17.

• Isdalern garnzu ua Ccngic Vili iz:n Vranlcinih nebadera, Td. 061 200 744,

• Izdi]jem galltl:u Ilil K05e~:sk{lmbr~ d", M. H.d~ij.lli<', ,<><I ,"",10. 1"1. 06118n98,

• Izdajr;m Cill1llu Ilia .Man ji [I Dvo!\l - '-d:anj:sJca uli~ (:-r_grada uVila::t..!i bud""noS["), T ,1,00 1273995.

• I:t<b!jc:m il i p:rod:;lj<::m Old o.j'J, n!l Siron". Tel.06l917009,

• lzd:ajl:m. iednosob~.f} [JilmidloCn Slilf.l u pri\l;i1[nOj kuei. Tel. 033 6S5·319.

• I:;-.(I;;ijcm iedn~ob::l tl ::Hr-I ['! n:(UlljclIen, !)(iseban uli3~ smder.J [ieama. Td.'35·539,

• l:t.daie:m liNIn ooaban St:!l:ll za 2 sm ~ doClllIL iJi Z8p051c[J i~ cn3Z[lo grlj;mie., Ko!e,,~obnlo.T.I.<)o 1517 2l9.

• Jzdajcm i~dno§QDan s[ian, 113mjclit(:.n! pri .... kub.~ Si ~h ptJscba n ula~ odV'ojeno Silnl ta. T eJ. 061 78 I 073, 485-657.

• b.:daj.f:IYI jednOSQl:)afl~ zaseb:!ln i opre ml I.c!n stm Sil gn !iinjem, Ii jCIJ;il]o-)i;acit:t! Bre~3 U. Tel. 033 5,38-18S,06:2 147003.

• hdajr:m ].:: u~u nu M.r:jt~sy 120 m2" :Sill 200 ["02 vrH1:Io sreden!ll! ililm ifi;!en:a) "rnocima.TeW~II56262.

• I:i"Ailje.rn kucu !'iltm icl'!cnu $9 1_0:00 rnl okucnicc,l i;.mle i garaUoJ O:sijek. Td.Q~J 133948,001149441.

• I7..d:!lje.m .n.iunje:hen, avosohan sian k<><l FDS, T ,1,00 1226 1.72.

• bdaj.e:rn t.lan~ie~[t'l·1 jednOS(lbali stanlDonii Vc]clici. Tl:I.061803662 .

• l:ulajt:1t! 1l.[lJfiicl:leli S{fln 44 mLt brii~nom 'lilPOSfCfil1m p:i!.nl oo.z Jj~ pri~'. k'U.c~j K- Dt:.roiroviea42lkod Su&BiH!An.eJts. Tel.033616~136.

• l.zdajem namjdte:n Stall j~d.no5"{joo boi.!J, po:s~n. u]ao::, 5.0 m2! Donji VeicliCi, 1'.1,001573 576.

• 1z.d.:;IIjem 1]:i!.!71 i dt,c-n ~'U3_['! '~a !;fij~f'l:jem! Aet'Odtlln1.sko 20J Bm· rni.,·lIid';L ToI.Ol3~80·001,

.' b;dajern, n~mje!!iu:n 'S-Lsn u pnv. kuc-i, is.kljllCl '1'0 pc!rodid. T'e-l.. 062,:5.71

05O,S,"pU. -

• 1 ..:da iem p_ I'r1)S\or 240 :m2 .za SIJt: [Lilmjene sa p-arldllg.'orn uz glavn u ccs· ,.0.S".j]>OI;0. Tol.061 S453,8.

.' b·..daj~.m 1'C!:iilo,llle :pfO!lIOrc! za ra:z. ne: uiillIjenc,: ml vti;c lokacifLi. Td. 061 156161.

• [zditjc:m ~lo ... ni pros [or ;3.6 m.2J T;n' Uj.,,;<'a 13. T.1.061 03395)"

• lz'o.ajem poslovni pros [Of 5 () m2]1 do s!avm:·CI:5lC U Bub P~tQkl,l! mole- 7.;B.sven:!l.mjeJle_ Tel .. 0621.S4130.

• lzdaiem pomilovni pr05 tor 90 m ~ U~ cl:a~n~ ~(lb~6ii.'n irn ~;;;:I !:vt: rtaj mjene, 0.1. Alill,lin, 183" T ,I. 061 Hi ,24,033486-,58,

• lzdajem prazon spra( kuee,'sveza· wbno! do ;Sl::.tVHC- ,~tc u B UC::i PotQku~ mo.:i.es!!Igara'-clln.Te-LIl62154130_

• l~diij t:m rndr.J ju 12 rn2 u Hrilsnlt:i)

a utobuskasta nica, TeUH3 657-673.

• lzdajcm scbe ked Scbllia, Ba!t;tli:;ij3l! sa kupaliloQ'lL TVt ciiena 15(lO)KM,1',I.<)o119l073.

• l~:)ic::m scbe ~ p..-cno6~ te u St.

G.radu) grijanje i TV! djeo:a];O K/IA. ToI.O~1 5l7479,

• J::;,dajem spret kude Uid~ komptet niil.mjdumlsu"8.nci l zeposlenll]udi. ra 0336l7-4!I4, 061157,67,

.' lzda] em stan 40 mz, lznad Skende-

rijc. Tel. 001866409.

• lzdajern S;I.!I;11 4S ml! viscko prizeml] e, nO'V1 praaan, S[) ccnrralnlm grijanitro! ulica Kem~]a K(:lpC:I:.or.u..lvita 30. Tel.0612Jl24I,

• Izdaicm 5.1:;10 u Butmiru. Tel. 03-3 6oo·J06.

.' Izdiijc.m stan u Dobolskoi ulici, S5 m2~ I LiepQ nam ielre[)J cee rralnc, 3SQ KM,.Tii..0612S63Sl

• Jzdajem stan-hniI;Clarii-ski prosLOf (:polu.ntimjcl(~n} 72 mz, ked Kared",I.,1U spra c Tel. 06~ 754 1:18.

• Izdaiem rek opreml ten stan bea rliimjdtiija u Ncdzarlcima, Tel, 061 .138725.

• Izuad Ka redrale, d '!'OSObiiTI nam-

~!I~g6 ~~;l :~~~.tl'!~.i cama, 2;5.0 KM.

• 1 ednosoban namicsren sum dle- 1,,'ojic.8ma iii mfado,m bratnom p4!n~ i:'I:eflul.a1~ima. Tel. 033 227·077, 062 006768.

.' J ednusob::ll It Mmje!il-t=t.I !I:!.an :sru-

del] dC::.1ID14 poseba.n ulaz. T c].

,3,-,39.

.' Jedll.llsoban Slilll nami~len! ~os.e· OOD IJIaz.;,studcnticam.il. Tcl.S35-;S39.

• KCld rus, na.mje!lIe r.L dvosCioon "'0, T 01. 00 1226 3-72.

• Kl;jd hot.cla B:ri:SIClI~ izd:Jje.m f,'11!.z.:n.o pOS,. Juosl.Or :m m.2. T ~J.. 061 252 294,

.' Kod Q ltreraljke Jezero, dVi)Soban niilrniiCStoCn starl~ pUIIsko ~r.ijanie. Te:L 033441"998,0621 J9085.

• Kod Ph1ilre1 izdilJe.m pr.il.'Znu g~r· ","j,,".ToI.001408788.

.' ~ brdu, joooosoban solidnoOJ)re,' rnl;'n "." "'llI"'d;. 1'01.0024<;5466:

r:3~tt~i~ij:T~~B2~jj~!(:-

• MakarS.kLl! t:el"ll:l.r! araT! man. :ta dvije osob~ lokom godine. T~!. 061 U1174,0619230'l4.

• Moj n~ [10, Oli inpij'S}i:.a, i"I,alnje~ten~ d ,o:;o"an, 350 KM + ,d;ijo. T ,I. 061 ,\26<43.

• N. Grad~Sar:aj (WoO, namjd[cil too· sob::m Stall Sa IIX!1. gr; f;;mj(:m IIJ ~gr:ii,di_ Tel. 061008 Ol7,

• N8.mjc.~te[l :stan U IlrLV. k!.l,ci~ 15-k1juc.i"lJo porodiri .. 1"eL 062 57 ~ 05.0, Smpll.

.' N ;;!IJn.jd;t-tne sobe- iii SPl;".al te ... 6;.

Td. 031 659-474.

• N ~mjcSl,C:1l1,.1 sobl.l! p'!J!;od,n~ za ~UildCllreidake. Tel. S44~2J I.

.' Novi .G;md~gil.r5(Ir.jen r--cno,"']r.m:a,. ,'LIt: tLQ"Q~ I'!.Ove $lV'ari! ~OO KM_ Tel. 061031130,

• Ot,(I.lqlI! preko p uta! p'~i"Sce! i-c~,trws.(Ioban ['tam i~te.o SLan] Soo KAt Tel. 0-61 20.2924.

• Otob~ ul_ Brbm:kll.Q S.U;i~ ~ dvij~ dj'V<ljke. Tel. on 545·183, 001 324 003.

• Peka1'usa m,a!,jilan1:a,:i".idOl.rIo:! pec-- 95 m2, iz<l,jem 500 KM., T,1. 061 160 1.29) Sar.~jtvIi;L

• S. Bega B~ilgic~, dvcd POSiiOOIlJ n~mjcltoCr.J,:. pJ in50ko C1:aZ[lO, 600 KM. T<I.0611.95919.

.' S. Gllild, PctIilkijill.3, TVt d'l-'"Oso. bYo,n;Qmie~I_eI'!,SSO KM_ Tel. 061 S:99 209,

.' Sa_~j ]J'O,!je,Hilsa!l:(l.SU~cs].::c:do or. 1 (Krozi<lro[i)z,i~.:daje-m pos.. ~ro.s(Or70 m213{M) KM16 mjcsl!ci U.Dliilll'rijC(i, TeL 062072906,

.' &mlJ~vol izdiije.m dvokN:velnU sobLl!! k(Id BBI a::~ tra! 1J ~gu-eb.;;i kuhi nje. Tol.0613.83809,

.' S:i;II;~icvo-S til.klcni CIl!.d~, prmtor II ml, ka:n~.!:!jij:a~ ima, moltri. e:vor. l·,e] . 0619)6882,

Vole molo oglose rnoi,ele slali i, pulom web portola, www.dnovniavoz.:bo. loko~lo cele klikom no zookruieno· polje no slici ispod do¢i do fomtulafo koji. trebole popuniti i postali no mail; malioglosl' ovol.ba

• lzdaicm kUCIJ pofunamicncnu, od mah ulaz sa CCSI~ sve nasamo, S$I ~l<Ilo,m~ odmah cscli i va.Hotcal-Barice, Vogo>C:J. Mob. 061 215 655. 368'}·I N<Q

• ladaicm [ednui pcsoban namjcli{.e:n S.tH!1 i pO:slov:hi pros~Q" .2 S. rn2 Z~ :S"'-~ namlene, Tel.

03lI610~1.4. 3691·INd!

• A. Pnljc A-f:a~ namicsteu sran samcima 40 m2! 1"\1 sprat, 200 KM.

Tol.061586172. -

• Ade!TI:R: Bute 2g3~ izdajem 'p~1'l [ednosoban stan, poseban ulaz i stru ~ i,.ToI.033610·675.

• aercdrcmskc nasel]e, ledalcm pos. prosser 40 m2l aa ngenci]e, prcd-

¥:L~~r&!7 ~~ i~.li!Irijc~ ~ UHpi ei rna.

• Alipasinc B-r!1l~ V[] sprat, ked spcnske dvcra ne, tzd ale m f1,amjdlei) iodnoi 1>0'0"'" "'n.T<I.OOI 553SJ4. • A Ii 'p>i~ino pol ki~, 1 ijoCpo 11 ~m jdlenu S(I bu!, cel1 • .gri jBfije, Do![e.tlOiJ.l 7.:&~ ]>OSlonom. ToI.4~J·9n

• Al ~:a~i !1th d'l,IOS(]b.~!1 mud.emo o:preml p;m Sl~D 1.1: 'Z,gradi) ,ce'mrntfi o. T<i.06114,853.

• AlipaMno! jcdnosob:m renoviran, ]lrn.zan~.sa kub Lr.J jom, hi i rid" tu~ knbi ~ no. '1'01. 06140 5 466.

• Apanmilnsko prenoci~lc ~z.n~d K:;I.u;:dral C:j p~rki O~h k:;llb lQ~rd:::R..jo :w KM ]>008ob;, Tel. <)0 1339647.

.' Apiutmansko p t'cf.l.otistoC U CoC[J tru gt"dda) g~ e.:t:1:1"::i QiJ:re. s.obai"Jlti, TV, s"uJ c.. grij;mj~ parking, 15 KM po osobl. T.I.062SJ0601.

• Apanm:alls],::o prenoc.i:;;lC-, c:emBfl p'.JP;]S~j ~iI! nlJl~ 20 KM pC! oSlJlbi .. Tel.061,1975O,

• B~ fil~'r n ilm j~lcn dvo50ban Slilll.

T<1.06nI4491.

• BLsuik kod PiV<lr~ dvoipos.o'OO.n nOv ~~;;I,!l, m~dc:mQ Qprcrnljc:rJ_ Tc-J. 061521190,

• BioCl~,'Jc~ G4Jrn ill Mam.i:i:!:i.D:J, 7t 1l3m.~

~~:Tef.O-e:fS~6;~9. posebn,im ul:a-

• Bi'l,,':l~vtio i2;daj-cm dvQkm"e~ol,J $0- bu sttlden deB rnB] zilseban ulaz, ](a. blo'lf!i.ka TVj iDtCnJoCl. Tel o:n 10J.6f;6,06H9S 10l.

• Bl iZlJ. Mcd.L~in:sk{lg f~klJll tCla, ~·rfld:a~ J I ~at! d\~ob~n! f.lflmjdl,e!1 S(BI11 grijanje pUnsko. Te.l. SU·O,U]I 061916429,

• B 1i.~1..1 lto Icjb"t1S ke B,LS:lri.k, 811p.c:i" adllptira:n r.J iIIII ieStCD jcdno5{l1J:im SUlT!! U :SP:.~ ~gr:ad~ ;;,;-vali od I, h! 400 KM.T<I,. f>46-4 10,

• 13 I i:tL.l Zdje;.::oicke :Har! i ce -SQ~ TV kobl., po o",bi 10 KAI. 1',1. 061 135>4,.

n:!~~:::j~la~j:~'~~~b~~::t~~~

mO. Td.53'·207.

• Ce.tlt:!li - Pllr,lagajk:)! 011 di m nocc [J;je u ] !Jk:suzno Q'p~m.lje.ni.m :a.p;;U"rri'!8oim.a. Ttl. 00172472.)_

• Ceo mr, Kema~ Beg:oviI] jedooso· h3ln p:amiclhc:n S181l_ TI:I. 06] 42 t ,5.]41 lOO-473.

• Cent:a.r, n:a.rnidtcn dvos(loon sIan

u:!'.€:r.a.di,SOOKM.,I~I.061142704.

• c. Vil~, K va.drall ~ dvcsob:~1l 60 m2 + ball-orb dl!g{IImt:ni tl~j:Jm ili ]>rodaj,. Tel.06170112.8,

• t. VHiiI~ N. Fi.ti povi6!\1! ~o'llQgrildn.jat dobro :nalitj~ten [to:s.ob:il.n SiUiI1, gll1'az.no mjcsw :sa rnmpom) 650 KM. T<I.0~1147777.

• C. Vila, pos" prOS-lOT. Tel. 033 66S·096.

.' Dobrinj:i! 3, d vosoba.11i ~razar.l :iilaI1.

TcI.065358865,

• ' Dob:ril'Lja 5, iy_dl)jt:m I'os.. l"J:rQ:Su)i"

,

I 'Tent ,

I

:----------------------------------------

,

1--------------------------------------------

,

:Tl!:lcronfOJdr~a -------- _

I

'''''pot! ~lllpo;l.alllUl iId"e ... · "C)nnnl .vu" tu MoIlle- o~1 : Tdo.nJ'u 14~ 71000 SU .. }ewI

• S tup, Ln;ls1)ban stan, pcscban 1I19:i!! naspratu. T el. 468~94<9. _

• Stup- Tibra, ~rSQQjer.3 prazan, r!1!Jy:a2gtadti~ kuhinja, Te_l,061 ),2.2 [00.

• Sip, pes prosier 1,6 m2. Tel. 061 5l9'i32_

.Sopi ng-Grbavlca, unutrasniu gil",iILTd, " 1-358_

• Trckrevernu sobu likjcpc urcdcnu, samo raduiclma. Tel. 061 68881 L

• Ucentru u priv.kuci,izd~jcm dvc-

S!!Jb~nSUi:n. TeLQ62QS4S41_

• Usmpam uhcdani Irizcrskl salon, ",dosovor,T,I,001157740.

• Veh~ic.i ... namj~~[en stan 45 mz, srudea rima, zapceclnlm. Tel. 033 218-WO,00, 53) 810_

• Velet:tci, zadnla auiob., O. V~It:Si~tj _ jzdajcm narniesten d ... -osoba 11 stan.Tel. [)b1143016.

• V ratnlk, namiesteo stan srudeu rime. To! , 033231-477.

• Zenlca -eentar.Isdaje se pes, prostor pogodan za rni krokrcdi tne mil k~

~~se~l~~~d~(~i~_i¥~L~ Ogrl~~? ~89~:

iV'.VW _n-ekt-eUl in e_ba

Prodaja

• S tilD 96 m2, cerl,!erosoban) prollajem lUI Coban [ji~ papil'i L1redlli~ ",oIj;,. T<I. 001 183669. N,

• .. AKCljl\ .... U nflj]f~p~~m dij(!l LL Dobrinjc stim ovi novQgriidnja, jCl~ s:amo l'ri S:Uln:a f.10 38 m.2;J g:a~ razc1 slobodn~ prodiJjal urcdni p;apin_ Prevo!:! odrnill];. Tel 061 161 5~ 8, 00 1 161 670. PTT

• Ploda.ftmQ povolino t:3r.'(H].je:re tl N cd-Zilricim a1 n!}~grndnj:a,

t1-seJ ji ~I'~ '\' [::iSiI'.l L~r .... C1 111_ KLJf.I rak,

"I. 00 1 3, I 46.5. N.

• Hi lnCl lllxu~i)n :5.ra.n 84 m2~ ] .. 5.50 KM, Vr[(!.vj Rh·erinc. Tel. 063 586 m

• Aleja lil'!!] prodajem!mijell~am :sHill 59 m21 ~ zap:ad_ni.MO-Sl:ar, Tel. oo344! 8l6_

• Ali pc.S-ino, garsoCmj-t'!1'a ,27 m2" I II spr(u'j_ u~ljj\tCh .-e!101,i'j~o~!- fik:sno 50.OOIJKM.Tel.0615079&!),

• Arnpova 381 pmd:a.i I:m b053Il~k LL tutu;sa ~_ jiJi"(t$W!"CIm_ Tel. 06] 214 001.

.. BQs. Krup3j l1:ascije Don j I:

Krtall e, 8,500 rn2 p-a.rce_tisi3no, viasoiSt1,l'o J/l,C'ijcn~ 40 K.i\'i/m2. Tel_Qt.l ]}6S~6.

• B05, Kn.l'p~,So.kak210 m2,53S"virn kom I.ui_:iil Ljam~ 120 KMJm2. Tel. 00 1 1168S6.

• Brckil,prod;Jiem ~uHl66rn~dVQL7 ~oban~ \J I. H as:B.na SU'i(;a! ('r.' i ,pr><.Tel.033544--J,98,061741 ;44,

• 'Ccn ~a..r Sfirajev::I! Stfln 83 m2! ,'is_ priz.J moZe t zamjeni3. Tel. 033 666-138,06148) 898

• Ceil L:i!.t! 1\, J abllciee, pt'Od_a~em nan, I SProUl 7l rn2 + 6JS ml bal-

~2~~'RM.T~~~ 1 l~3b7e5~~~~~del1 -

• Ce.otar! k u.~!.l :Sa, 1'05.. pro:Slorum l "!<o m. Tel. 063370 681 ,

• Cem;rr, lJo .... ij;a, grad.nj:nl I Sp.1 96 m2j C"lVi!:TIJISO~!l_ Td. 061 :ns 840_

• Ccmarl Lro.sobarl 86 mll rv SP'lU1. 10-«:'" (kod Pr«l,jodni'tv.,). Tel. 001 493>13_

• Cen La!'"! ul, A ",,'de J abLtci C~! proda~ j,mst.n 67 m2, T ,1,002789512.

s{~n ~S:r i 5~~T:l~ O~ ~3~r}2~8~ rlka"!

.Ce:l1t(3T-D(3Jm:atins.k:;ll~S"~l1l21 m2j ~riSillto:prtze-rnlie, ujloO[te:btjiv ~ za iJ)08. pro>!",. TeI.03lIl21-513,

• t!!lriijji)-BI'9~I:ad::;:illlk~ pos... pws.m~ 80m2,T.1.(j65021556.

• DiJbri n im 2t prod!'! j-crnJro ij~n j;un ZII; manj i lIZ do~l:amJ 3 ll2 s:ranJ 91 m1J 4. got, 14(1,000 KM. T<I.06260<5 8'3l, 031450"976-

• ThJoriIljiJ CrS, 2.J-sooan :s[an 67 m2j "Sa saT~~P1! JttL"viT~n! PVC :5tOtl!rija, pd osko grijanie, 1/], I sp nn.

Td,062l-46780. -

• D(lbrlPjaC:5-! Lli. R. Dtmirrl2iCH.! I spm(1 d ~osobiln, pli nsko grij:nnj-c. Tel. 061305928_

• Dobrinja I! FBlH,s!aJl87 m2] lrolposob,n, I ",",~bolkon, Td, 062141 07i

m~,~d~~3~~~~! ~~~,~fUl.OT~t~O~~

,,4300_

• D{lbri Il ja, dvoi powhmll Slim od 65- m2, s;a d"a b.alkonll.t. "',L~, priii'.:r:::rnljl:. TeL0658)]065.

• DoOfLIl jii, poo. pr,o:s [or 1,2 m2, ul.

G,~.d" 8.,",6, Totool 224~6_

• DoDrinjil] Slilll 62 mt, :2. ba] kOIl a.

Td_065 350217. +381&1:14-19118,

O:l ~!~t, I}l.a~ 400 m2~ vl. 1/1. T~L

• Oonja Ig~!"!LC3-Vot;(]~ilI! Qedo~ ~'rle.na kuca sa Ed stiln[J i 700 ml okY"oi«.Tel. 00 I 260S98.

• Donje Vlakcwo) de\'. \Iik~ndirn fk1II 9.000 m2 ",mJi i ,m, 1',1.. 005 871 OOS.

• Dubf(lvni"j;;~ pl'odaj.e11'i th'osob:,!In

t~~~~~~~~ ~~6iu~t~~J~:. ~t

00385 l0418·1 92_

• F"ojl'l~CI)-S6IoVQ~kuta. P+S+P,~S2I garazom i4.l00mZ",mlji!m. Tel. (j61 ,60)98,

• Gomj i Y cJ~ i ~j) zeml jj_Sl~ na prodeiu.dczvclicna gradniu. Tel. 0611.46 565_

• Grba v ~C13 111 scm n- m2) H, MUlevel;<"l1hp,ToI.00)021506_

• G rbavlca, .83 mz, :So sp., pti Dsko-etaano, sve novo. Tel 061 079 711.

• Grb.avicalnovijil gr;adlljaJsliTIL!OO ml_ TeL033810~041,

• Grbavica-Soplng, eolposcban :5-1iJlL 85 m2!2-.100 Kffi {renuviran), Si;I &,rn20m. 1',1. OJ] 617·)41, 061 %4 1'i7.

~:'Ot'oKM~~T~:.e~65l~al!5S;6~ 53 .n_2~

• H~spo.~ ko<f "Selc: ... " pum~ stan ) I ml. Tel.065UlI 'i51>,

• Hrasno, Trg herola, prodaicrn -sLan60m2ig-£iMU 15 m2_ "[("_1.061047 %0.

• Hrasnn, T~ hol;rujll:,j stan 36 m2" &5.000 KM. Tel. 065 011556.

• Hraene, X:s.P'r'iJt~4S m2j icdnofposClbAi"J~b91kon. Te].0(i132:S 340_

• H lImSkii 36, prodajcm kuclI S;] o!.":ucnieorr.L Td_0336:50-605_

.1. SariljeyC!~ LLl:.ka ... ica~ !lOS, proslor 3.8 m 2 i :51''''11 3UI sprat" 62 m~ jcftill,'ll_ T ,I. 005 871M5.

• IlidZ:J1 215"soban slm 70 m.2~

i!If1167 f~: dvos!'rart! odh~an_ Tel.

• ITidlSj kll~ klJd M:.lre op_~ Sa 48,3 m2 SUl.m b-_l)~StO r9 i 676 i1.12 o].rucfI ice. Tel.06587706S,

.Uidfu, J>bndi~tc, Bos,nski Ijilj.o 17tl)bjek~~ P+S+P I SO m2)l:Jo&iu~ l)O m.l, 111. T.I.062319 563,

• n idb- Ltili!ll"J i~ St.ait 58 m2~ l_I J SPriJ[] dlena pD vide:nju. Tel. 1)33 623-534.

• J Ii dZa- Lu"..aniJ S[9:n 950 ml! ni :;wvi + g<trnh,Tol,625.65l.

• Itid~a-PetIQ!lj kutu WjS)i Il!S~pfi-zemlje + :2 s_I}fa[a) s:a. gi31"a~om t pos'. prmtorornj cijcGa Jl'O dog-ovoru.. Tel. 0<51226007.

• Kooi.tj:a.CaJ i man ioe Sil 1.100 m2 z.em tj~ sa [1,i.~r,;'I,IfI,Qm It u~om j k!.lti¢(l-m~ pod l'oeem) dozvolorn, grull tom. Tel. Ol3>42·765,

• Kod bol tll we K(I~~~ 63 m2! 1_ $p.~ 2- bal kOfl il1 cer.nT:illno, fi ksno 2.100 KMlml_ Tel_06< I 56882,

• Kod usr:iillJaceJ floV'ijtl gradnj!!~ k""u 2,0 m2. Tel, 033 81<)-047,

• KO\'Bt::i, Jeko\':i!c~ porodajem tutu.

T.1.00S02! 556.

• Lub vi~-$t2ld LCri j pJ"f.l(l:;ilir;rn ?f;'rn.!ju sa objekdrn9 i s Idadi.steITI. Tel. 0)3047·462,

• M_. D\!(Ior ),,4 ml! 1. 'sP'"Jo pli r.i) ri ks-nCi 110.00(1- KMI-prcko put!3, Voj nc oo!ni~ "'_ TeI_ool 0797SI,

• M, M. BiI!e8kije 109 m.2] t. s-p,.] po-

gudiio '" po~ p.rootor, TcW62 I 56882,

• J\'iojmilo (bli:1.!(J d;1,Bmite), CroSilbi1Jl.smn 8.1 rn2.lcijc.oa t.&OO KM, Tel. 00 1))17)8_

• MojmiJo, prOO:ajem zemljll sa po-glodom n, Doorin; u, Tel_ 06,2823 739, 0<51817960_

• N cboCaj 481 pmdnj~ :sc ltUCol P + 5,

~-~~~~11~cij~i{~~~.~~~::i49~=

• N c:dii;iriC~, n :spntt1 80 m2 i B. p(J~ I,ok, III s.pt:B.[, 60 ml! (Tibra b'9!:irLk1 .o1'ogradnj,. Tel. 033639·190_

• Ncd:i.:nrifiJ pm. objek .. 1 od 3.-000 n'i2 $9 1;'i00rkirtg-onh ~ ... a.r~ tid J6-2:0 n_ Tel. 00 1 130504.

• N iSi ~i - P wdaj,(;m .21_000 rn2 ~u.rne-! 300 me [a.m 00 rngional_nog puta S~m i",,,,,,~Olovo.Tol 00.1166612.

• Ol"('bjt~ ~ewttQIl.-evt'H' i a piltrma..t1 27 m~ oprc:mlj'ell, klim:adziraD] 3-50 "' od roor,,33 ,000 BUR-a. Ttl, 0038, 20713·793.

• P:[!.h:~ jl:d.n~ipClS(l.b1ln :slut 43 m21 r n :Sp.r:iUJ nQ'~t. T,f'1. 06;5- 5 8: I ~63_

• Pofill.icl blizu Fabrike duhilna i OBN ~ ku~ p +:S~ d ... ~ tros.obna 'S\(lIl;Sj

~:~ f:i:i-~i O~2~3;aj~9; O~1~3;

719,066430'i74_

• POfillici1 ovog;radnjal ITOwbillJ 7:3 "",111_ TeL06! 381191,

• Polj in~' - devasdrnn a vik,c:ndh.':a sa kompleln(]m in.frnstrukturom UiJ 3 dll III rna ;;cmlje. Ttl. 06120 l 039_

• ~1i1ol tllO prodnjcm g<lrsollJ~ru IJ

~Jlar~ ~l~~~v~~ ~~~r~;~::~ip:fie

1.7 n_ Td.062006319,033621-119_

• l)lovo linD prodajem ku6..1 st! okl.l,cn~com, visoko p,rilemlj~ .sprnt~ r\adni'~.1 u. TeLool ,01700,

• Povalj no Stall 113: rnll VoHOSI, -co"", _ Tel_ 00 1484 >68_

• Prodt!lje Sf: kllCa niil Blsl1'ilm pov. 250 m21 udaljcr:m.l.J kmod ~Jcili ]0

~~b~~=t~i~'bn~~~:~:

vQjenilll uls,;r,im(i. llz: k:ue ... :k: !l:l~ 2 ,ga.t.B:2e sa 3. ~ mjesta, S",i papin lJfe"d_ni !/J. Ku61 je UJHil'110 pcitpUIlO n> nCVLt::lllil.lm:!lba1r1.L Tt:1.06l842242_

• Prod,j.", 2,000 rn2 ",mlje kod hotd, E,lu,;,v,40 KMiml. Tel, 0<52 158 )0 I it i 0049 j 76 496 O'iO,

• Prodajem 2'.100 m'l II Buhtl1inl- K!lbilja~! moae 7.iI. bot! t amemoeu, Tc1.061141080_

• Prodaj~m Bj:!;i! nmen na Bjel~ nioi.Tel.ool Sli778.

• Prcdaiem box! pi j :JC~ Cislane~ adaptiran, odmeh uselilv, povotlno. Td.063 !916S9,

• Prodajem cerveru i POs:Qbi)!1 stan, Saralcvo.kod BBI centra. TcI.066898 70l,03HI7-I)i,

• Prodalem eerscrcsoban stan 77 rn2, 5-. kat, AlipilMno Polic "B" l' b!JJkon, kabjovsks, odmah useliiv. Tel. 061 161 930, vikcndom 00l8; 92 2444->41.

• P'rodajcm d vo lposobun SIi3J.'l, ulka Paromlinska, J sprat. ru. 062 969 776-

• Prcdajern evosoes» r',enO~'[:ra1l

stan, 48 m2 ... balkoa, Gorn]e Clglanc, PV~ gaSj rHitnjdl-el1~ S8_000 EUR-{i.. Tel.0614S6739,

• Prodei 1;1]] d vcaoban stan 65 m2~ na 1.1 sprsru, U eeruru zentce, Tel. 061 6~)'848.

• Prodajem d"'OS.Qli&!1 stan, B reka, r ,pm"b,lkon,56 m2.Td.061905l12.

• Predajcm farm IJ kcka sa 2 obielce,

2. all 11..1 m.Jl ki vi! sueu na sprat, sve ita.:l

f :~o~ s~~~~ ~~~COa~j~,~~-OO9j 062

• Prodaj~m ga.rwojeru u ceo em sa· rojc1fs 2 ~ m 2~ 1_ Spl1l tt ~e:o_ Sr.ij:;tojt. 1"el. 063 209378.

• PIod~j-e:m ku ~u 3 sp,nn~:Sii lokalo.m sa 3 ~eb na ula7.a, 8\1'of: 1".10 .... 0 i uSt'-tj i vo~ u1. Ademil Bute, Burn Pmok. T ct 062 1.54130_

• Prodajern kUeufiil EnergailJ'Vcsm) 3 c~) c:k5H~ sf'tdcnO):5s:5-00 m2 7,Cml;e.T,I.001l9! 3l7_

• Prodajem kuclI 11:!1 SE;i:l;i"Oft1; Gradtl, Td.(j6J514023.

• P:r'Qd:!ljcm KUt'lI! s,a pos.lovn Lfll prQs:tO rom tokucilkom 505 m2, Smp, Td_ 0:;3521-427, 400-61 0,463-891_

• Pn:IoI:raj~m ku~u! Vet9 ~ nIO.'li'ij9 gr:ad.nja:, Vrncc., Avdc:: Sm;JjlovLC03. Tc-J, '06! 160008,

• Prodaj~m kuc:u na Polj inam~. T~], 0018)6119

• Prod_ajem kv::.] j Lelan ;s Lamb,-:J)OSl. objekiiH uz m;ag:inmlu koo HildziQI po, LiieJii od 600 KM pO rn2_ T~]. 00.1 511130,061 Z49249.

• I?mdajoem luk:;ill;iju 1.300 1112 s:a_ urb. sagl. t.a i.l,gradnju SHimb. obiek· ,,·obiek", 500-1 ,000 m2, izood pi.- 0':1:! rije Gul ij:a.. Tel. 062 943 493.

• Prodiiljem Iuksu:mo opremljeo s.t.an ad 40 m2! j-cd I)Ij)SQb~f.I, Dob:ri I"ljlaj, Eni",(;ocali',. TeL0613374'i1_

• Prodoijc:m o:a.mjcite'nl.l vikr.::f.ldicl.l na J ablan.ictom i e~en..l_ Tel. 062. 2.3-2 211.

• P:r-lJIdaj..;m IJQVl,l. k I,.!,C!.1 U 5;:1~jcvll,l~ n_.Q'~lje Hi nj~'ro, K uta j ma rri s:pratil, s1,l'ilIki S"p.nu ima Z:J:5. I.:IJ ilz" Okucil Lea PQ\,rlji ne ] _000 me-rata k vaanl ~l1ih ogmdena zi dam, Vla:~m i~l'VO lll] sve " knii""no " s,,'n" Te!. 06H31813.

• PrLldaj c:m pa~celu 12.500 m_2 uz put Sllrnjl;:vo.KMicliakl u mje:su.I Kobilj'9:i!:!I_ DO:z- .... Qljel".l.i) Jj.rfldtija_ T.c:1. 061 172066.

• P'i"'IJldaj-r;m pa rc~l ~ 700 ro2 i ku ~u P + I 'sa I!IQVOfl'1: u rb, sagl, za i Zgl'iildil IU &OO~l.000 m.2 kar, pc!vli., ul. Rild.· 11 ick;:j iSp(Iod u:~n::t;ila_ Tel. 062 943 4,93_

• PrDdi.ljem pbc Ili! C-rllog-orskom [l ri murj..., (E)enc"'i~ "kod H_ N o"o.S;), TeI.03·l638·12'i.

• ProdiJj em pliJc u 0 Le5U1, 1.350 m2J li~(.-es\u)do_O':\fDliena..Sti)dnia. TeI_ 06J 74944<.

• .PrOdi!;jI:ID pl~ Clu] LLm obrS,di ... C' zemlje! u R1l,kovi~!! S:ilrnJn~i_ Td. 01l4'i7182

• Prod;Jje-.m Jl'OSlQvni pronor 23m2 ] I] ... 1 ::is:ni~ [ ..... o! A~tOdrom$kQ fI_.fIseljejo And.d r~ An dNjc::viea 37, mogucnost dogmdnjre,. ]J'O.!;u(inQ ~ IJ.S~'tilelisTvo.Tel.0:61.509746,

• Prndaj~m pClvoljnCl g:iIJ~ollicn.l u Ne.d2ariti:i't'l9!tlseljiV:B.)'vt.lll. Te.l. 06 I 351465.

• Pn)d:r-jem pO .... ,,] tl10 lU.ltu! ¢tnlar' Cazin:n i tro!Soban Sian u Bi hacu. T~I, 00 I 809972,037 2l<5-461.

.l'n.'Iclaie_m povol in D ::t'.t:m_lju u Euea Po tok". Tel. 033659·156, 062 1788,2,

• Pl'odajem sti!n 4-Q ml, Ai. n .... Ot.

T.I.06272400J.

• Pr-cdaj(::m S'UiJl48 m2\1,.JIit;;iTm~vska 7] Novo Sar.ajevo" Tel.-i)6111~ 027.

• Prod,;em >tan 54 m2, 2.200 KM, ObiEi la K uii n.9 BaM :2 ~!I [, Tel. 062 92:0 191.

• Ptodajem SUHI10 r.n2 I spr. i ad 40 mZ VlIl 'pro A. p.,lj'A·r.,. ... T.I. 061 m012.

• Pwdajem Slal".l S,e-ka! 48 rn 2 + ] .0 m2 H:f.DS;il: + 70 m.2 'bii~ro1 1.j8,OOO K...V., TcI.06J 143036,

• r'rodi.ljem S mn Ce_Dg:i-c Vi It!, na· "'lie h,d"n~ 52 ml, 104.000 KM, Tel.061143036,

• Prodajc:m Slall m~ A.nek:su 47 m2-, T<!_06Il60367_

• Prodaje:m 81.all na Aneks.u 47 ml, TcI.06l988793,

• P'wdaiel'i~ SHi.n na Ce-ngic Viti~ n~seljc K viulrnll til" 52 m2, l ~ ,000 KL\l, ToI.06JI43036,

• Prodajcm :SUlln<1 Ml!j [~U 88 m.2) ~elver-o:So_~n~ IJd.ii,p1i r"i;lJ1j :s~ S;;:1I111l1iJIJl]~ 230,000 KM. Tol,00115616Z.

• Pmdajem SUt;11 u LII!an im a, 69 kv., cijena povol lea. T d. 03.3 6.2.1 ~OZ3, 066 3)7i1J4.

• Predajern sun u N cvom Ssraievu 86 mz + lS m2 veranda, ndapdran, austrougaraki, laS_OOO KM_ Tel. 06] 489541.

• Prcdajcm stan U Vo,g,o:j.Cij S2m2; C'~jon. 13,0 KM pe mZ .. Tel ,06! 138778_

• Prodajem troscban sum (ked SlO~ ~:)\oIQsije1 uL G.ib~JiI'l_.{I_ Tel_OOl 548 3~.

• Peodaicm trosoben stan 6:6 m.21,dq balkun 9! 1V sprat, nema lifl) Grbavic9! ul. ZngrebaCk,. Tel, 0 J3148 I ·)99"

.. P.-o.d!ljem rrcsoban stan $;11 !Q~all"lll: od 9{1 mz, SIi3n earl tja Zenica, Tel. 03>413-7%_

• Prods j em ~1:B.Ucll grad. doxvolu m lagradnlu stamb. zgrade 1.000' m2111l. kor, (lovrJi ne na pa.reJ u aso m2, - S!)._r8 i Pelle, TeI.06294l493.

• Prodaicm lcmljj~1C- 2,,000 m2~ urban. sagTaS:nCJ!iil za i:1.grnd:nju sramb. pool. nbjek ra 5.000 ",2 • Srup kod Au· to-p ijace. Tel. Q6194:)49,!t

• Prcdajem- izdnlem posl. objeki.ll 1.000 m2 + 4_000 m2 okucnicc, :50:"1 asvahiranirn I)<Irk~j,gom, 1..1~ magistralni put Sarnjevo.Mosta:J') na 17" kllcme:~:n,.l! i ti ... d i rn ;;;aIDj~!,i ::.:n stamb.cpcsl, peostcr u Saraievu. Tel. 06Il4(>149,

• P~Lldarem-m.~je.njam II::llCU!:1.9 Sl9f1 ",dogo"or. Td,06J 007624,

• Pf(I;clajem./m.ije.r-jam rt'LilIrtju kLJQj 'IJ -cemru TrebinIa za odgovar13juCi sUm LI o:ntru Siilra~l:"a_ Tel. 062 467 137,

• Rakovic:a. Sa.rnin gaj, d ulum i po :;.o.:em lie_ Tel. 06.2;294 556.11'113 ~ :514--56:5-_

• Ra.kovi~, ""ibmdicu 70 m_~ 800 m2 zemli" 40.000 KM, T,L Ml 214 300

• S, Grnd] u(l.sobao, 64 m2, 1 sp.] renovirtm, -ul. TiI!ircviC1!, Tc~. 061 493- 323.

• Skendcrija·Cl:1J tar1 prodiljem iii miiertjam~d\'~Jrtartj8.5ta..!1::t!~\~Jlll] rnZ. T el.(0)790 480.

• SocijiJl.no'j :st.m. ;5.6 m.2, ul. Puoml..i:nslu(renu\!ll"iil.n). Tel.061 8135-%,

• Stilri Grnd, d~viistir::m!.l kuC:t, 330

m2 :ternl,i~"2Ij i,!1_ BruS'ulj-e 77~ 12.000 EUR"i.l1 pilpirt uredni. Tel. 061 543 853,

• S [an. G tad, tutu Sill llos;. Pro§lOrom, ul, Ampo •• 38, T,I. (fG 12241.M6.

• S:lup~ GO,D i~b l09):Ii: LL~a sa: PQ:50- lov·ni m proomro m oa 80 m 2 i S{ilTIOm ilIJ iJd~ iJU L!IJpr.:tClJ1ica I piuki n~. utaz 50ili gl:avne et${~_ Sve rof:no'~'·ir.B.no, S've k-omunali i-c lIred 11~ vlaslJ.i![Vo 1/1. Tel. 062?l560a,

• Sip, SHm 64 m2, 2,5~:robt!ll, J V Sp"JI 128,OOOKM, Tol,001214l06_

• Trg_ heror9J ~@:"n!i_(.[a ];I!.Ilm.:; d\''CIsOban 58 m21 rcnOVl1:liIli, 11, sp, Toel, 06] 4933n

• Trg ~J_:ilI, Jiiljana~ dvosooarJ staJ] , TcI_061538128,

• Vog!l'~ta, ad8pdnm i~dnoSoQb[Jn "'n" "'0"",36 m2· 54.000 KM, Tel. 062'193213_

• V08()Se.il1 centilll dvocta:mil n:ado~ grad.nja.l rt[:dQ\'rteQt thau-b~i..I~ 100 rnZ.900 KM/m2. 1".1.0<51169935.

• VObroS6J~ prodoljem pos!-ovIJi pro!:ito:r

38 ml,"!"ni!".,. III. TeL0<5! 149183.

• Vogo:sc.iI-eentiirJ iOOIlOSobiim .3:5- ml_ To!.431c9Z6,

• VOgOOca-duplex: jednoooban] gar::!:I;llljeral garnZ:a~ ~La'i'a, LCT:J5iJ 'JS.,~ '5~j mogutnOSiI juo:tiren j9! 6.2.000 KM. Tcl.~36·312.

• Vralt.i.i.k.} uJ. N C:V'jcstina, prochlic:m k"<'-U.T.L03344Z·9'J8i 02139085,

Potrainja

• Potr~bno "ise ma.o.j lb -SliJ nOV~1

fA;~L:lj~,~ Tcl.i~lio; ~ 330. L~d.:a \'anj~

• Su:~ncu pOlreb:;m IT!anj i S~n do 60 ml u ? .. g;radl za izdawn r~ n a du::!:l period(A~en,ij,). TcI.061 522190,

L.ijc~~~lljL~ro:13fn.tS0!1jeFu u $-y-

V:j~i~t~eru~;!~~~~~~iJ:j~!i~t

061237344_

• "Kllf.1ujem poolo'vnipros;rotu S::!Ira~ jl!VU1 Kallo::l:a.rijskQI; Hi slitnol!; S;J7 drbjaj, pOvT~ine rh.l 45 ml .. TI;:I. 061 183401.

• Pot,rcb no vj~c manj ih :>lanoVijJ u; ~md_i ZIll'rod9jll i i7.dav:!Inje. TeLCl33 lV'.127,00Ill43(j6,

• Str21Jili bta.fni pRo dip'[~liTlJiI~J lMe s(all iII kUCIJJ nnm j eSrenol cc:m.ar" Tet. 061 14l704_

• Tt.i:li'-i.m ~imer:ku::ro StllflovafJje L1 rr-osob oom .s.t::nnu., [rilmvilj~ Pofi1lici. ToL061 ~nI9,

Zamjena

• M.tjenj:a.m kuCu IJ Zvorniku za :stii.l1 iJ.i kl.1("i.J u Sa(1l.je'l1l. Tc:L 06 J 8t7 960_

• A Ii pilMno pol ie G-f.azilJ mijen tam I ~~IIJOOIl !i'Um 47m2} l.a mall ,i 1,,1;':: nH.kn,d"_ Tel. 06" j 21786,

• Moj m il~ d'l,l'oiposooon, I SP-ril11 cerw-'.:!lnQ, 1..::i :sl.i~ti oko _n g,ilili';!lil~ij-e uz dogovor. Z .... ari iZil. 17 h. Td. 062 761. 414.

• Dob:ri nI 9 4'] t8~. Sar.aii:!vo! K\I'IIII il~-

U),1'i dVO$oban slS!1jo rv _ gp., Ill] jenjam za j ednci posobae u Sa.Lii!j ') bee dcp lute lliprcdeiem, TcI_061 ,lO I. 79,

• Hrasn iea) mi i en ~9m :$t9n )3 m1 (suteren), pllnskc C&_O[. grijaoje, zasebne ecm unal ijl!;;, Z;Q: m;);[;1 j u kuru u KS, vlasnlsrvo 1/1. Tel. 06 I ,B67 g._SO, 006620498_

• Sarajevo-Zagreb, mijenja m cetverosoban stan u ceo Il'U Saraieva.za rro-

~~~~3~~3j2l~f~~~ Ul SPOfSlU m.

• B~kiJ,;5.2 ml1 5 tan sa bascom, m i~ jenjam-prodajem 1.::i munji do 30 ml uz .. dogovor.TeJ.~1 18343.3.

• ~mjef!.:t-f'rod2lja~:stan u Sil,r:;3j-cvu 51 m2] milenjam ZIt Banja Luku. Tel. 033542-668,

• -rnloobi.l:n :ljiU!I!i"I ~ dvn manta, pisaca m ili~nil p<l1;.'01 jno. Tel. 622r 788.

Prodaja · ~ .. razno

• "AKCIjA DO KRlIJA ~UESE· CA'"'j Bukcvs drva (u svim obltci- 1ll:3,} 5,5. KM s:a p revczcm ~ pop us L na VeClI k:oJi~intl, Ugalj llano".·jei (ltocka, "",h) 145" U~.lj K.-.k. 75 KM. Prij'-c'Vor.: ,ebczoiJ.cden. Tel.

06! 6-)0 008. 2823-1 N d.

• VELIKA AKClJA!!! U prod.j; $U buk.Q'ya !:iiep<i.r-iEi dtva (toh:fi"'i ... metria:) 5.5 KJ\'l Sii prc"vozor.JJ:. Uge lj drveni 70 KM. Ka.meni {Ha~ rmvici) 140 KM_ B1J kO\'i brtkeli 200 KM lona. Isporuka i:ui da_n. T.I. 061 247 186,061 78; ;,S,

337'i·INdll

001720 39l_

• Prozore 17), x 13;5-., relevizcr, et ~P'Orc~1 gratis rcletnc, tepisi. Tel. 030 4%-061,

• Nm1 tebI nil razvlaccn]e, hhno, 100 KM_ TeI_06189173l.

• Kcujskn zaprega (haraba) i druge crnockspcnarc. TcI.06l8476,9.

• Vuj~an lO':~rsJ{e maiti:n.e marke III Hofman" 5i1 ala torn, kompresor Trudbenik, DOOCIlt 3S0 t_ T~l. 061 75BSS. Tesan].

• Vd mefiue Goren iej sporctestrcia !'lin 15-0·]70 KMJ I'S2ne rri2id~re 1 OO'~ 1 SO KM~ oCU'I,I';JIJ01 lspravno, _Do. na va bespl ama. Tel. 033 :533--631.

• HmQ kolekcija prlmjercna za dekoraciju ctnc + cko scla. Tcl_OO3 847 659.

.' KaV1!l aa 120 koka 5-a ugradeni m s;iSlemotYII za ... cdu, vtseko. Tel. 062 S9\lS69.

n: :~:!~~:~,vs~n~~~~~~~3K~

visoko. ra 002,99 869.

• bipr:!li,l'ljl!c (punt::ic}r...:a akumulatore nlemaeka peoizvodn jill nov 120 K/I-\_ Tel. 002 467881_

.' Mi3A:inu za pnenje ks Ie, mlin i Iemilieu, 5VC- 110VO i IJQVOljIlQ, Tel. 061 ]93528!Gtacl9taC.,

.' Kombini.rka.o.:sIOlars:k~ pootovna,

~f:::~TI~I.SO~~Q{2~~~li~ii~j~~,~~m

• 3: mjcscat, zeMke nje.m, ovtaru., v,!.Ikc"i:r.J is:!Ii'Le i o~i ~nt= Cld: para:.!ia (povolino).Tel.0018617;6,

• M:3~i ge za bern. ci'sl i 1)(1 Uj mOlt" i ikU~9 821 ba~ Lorn. Tet t}62 J (d 5-156,

• POVlJllj no ku:cni mtmjdtiJ j u tmrobnom SI:B.t11J k()d Vj~ne \I~[l'e_ TeL (015633)U.

• Harmonikil vrala '"' M;j]JJey~ proda·

~i~!~~¥:l$rJ~e12~~~~~i~5~~

910.

• r)ovolj:n Ll e_[ek, boj ler "M ebos" SO 1.ltilra, ispravall) OCu valll R;aIilndI iI _go. d,"ud,",_ T<L 03J 4)3)31 ,

• Magnemi Il:aki ~ dEoe:rge(ix" u pa· kct'U6O% pop """. TcI_0625699W_

• S!!dn_iL".':e or.ail:a, duda! s]iiY~'JO jabukc,. ridnje, vislJje, ervcnog. bagrcm~ ~j~n8~ JO".!C_ Tel. 033 227-077~ 062

• Autoh tOntl ~'~ duclovc.. niij'bo.

Ije--dllSQoviea~e, lu",.ju ::afr_avl~ kuru i ",mlju.Tcl. OlJ 221.(!n,06200676S.

• Ulua$Iiogrmli~j~kud1J./'i.il4jasmin,Cl."'ijemu 111ZU1 co'mi il:agrem, iorgo. ''''''''" Tol, 0)3217 -IJIl ,ool 0067&9_

• Voee:auH.'il'l.u.'''''lO~ ki"u:Ucu)ji.lbukll~ stji.vu j biic]u vi:;;niu~ rrcloIu, dllnju bO$(IIfI~kl.E i i;;ipan$kli~ 1t,:tisij~_ Tel_ 0>3 21?·077,001U(j6768.

• St,Q korL~lcll ~ drlol:\Cni oo:rav;3 k-\llltgo kO,cJ..ice-, riovo, moni[or~ kOIl1'i~le[ m,lo koriltcn. Tel. 03322HH}7, 062 006768_

• HagIn, ~iv, mil~inil kofcrJ 1l_<I: Struju) 100 K~1. T<I-45)·121,

• Zidn!! l-en d~ mas:if19 Z9 s udeJ fri.zidcr s.mklelJ!3. Viii! ta, vcliki, Tel. 0151 'i!97,0,

• S laklc.De le,~e sa P'Oklo.pc~m, OJ50 KM -I togl,. TcI_033459-382,0628S1 6{]6_

• Boa: za atogetllCi ViiI~1l Ie sa slafui· m_iil! mart~mr=u-iJit:;l! Ilil!l'!.l_ Tel. 001 23·3517.

• Sl~~!toi.np:ual nO .... j Otikoo, pOVQljoo,T,l.ooI6ID73_

• Rad.i jil [or~ 68 rebara, alu.mill ijskcJ' L,ii'o'Vi.c-..&, Yi:sina J)8 em. Tel. 03 ~ 412.352,ooH58l13.

• l'I10% efik:nsno s:reds tvo za .. raj n(] ... ni~t~[!,j,," iohiiW i ll,ltib .rowv.:;._ Tel- 001243&91.

• Dva KiJkt U~ "'Ij~j ~i ii repo,·i]! IJ PI.l-

~~~~i~!ijs\~a:~jik~~~t~i"t2o~6,i

• P-oh.,huhu,1 !mfy ~~ sjl:clenj-c iii spavimj~ i sobni S(OI SY-C tao n-ovo, ,.O"V,no. Tel. 003 !WS 2S2, 063 8S1 680_

• P'r-oro:r'e:!,'no'lfi"d ..... o, .kip-a 1 W::;: 14-0 i I 80xI4O,1""oljno_Tel. 033451-309_

• V~ maSinu ()erilic:a·:~m~itiCi.l, is;· pravna'~Bom pOIJ i", Tel, 00 1 :s. W 390.

• Kltis.i~l1:i bojler SO lil9ra "'J\ie~"',

garn.eiia2 godino. Tcl.061 S 10 390.

• Vcli maliiiiu'"'"Gor(;nje"itnt.rn:aLio-- 1l_:II.I!, jspravna sa garaneij'Om. Te.I. 1)6] 510390,

• D'I':B. :l'l.DW :pw~ora t 40 x 140 em) jclHno. TeI.061253521,

• Pli.nska pee nil dim Dja:k Em ill a 6"

i5~ u~M:~~~ {[:~~'~ije~~~ :t~(i99

442,O,3621-73l_

• Prodaje_m hraunov-e mre2."icc ZB brija.nj'f: i el. apilffite. Tel. M I 323906.

• Prod~jem Y"l9Sili'~e cUl'ke! p8lkejo

gu.sk-e1 horozc, ~ive, oiStecn r~ ili o.s"U~e-.J_J,e-~ SI,lU,Lje $:>I],Q ll;! 1 ijeksj ([011(1- Sill11fl:lI:adresu. Jcl061 92.5691,

• Prod .. jcm dobro oClJ'Ilaf.lC pCllQ"'~I1Crrifid ~te i z~m!":(:i .... are, T e-,l. 061 I S6 Jfj9.

• A1.cdi\'c~! n jt:TI1;3cke tilr.tpr.: ta vc-f.le~ 2eoske duge L J::_rl!ltke'Jo 0 rig [nal! p"4l""Ijno. T 01. M I 0;2 OJ,3.

• S,-'e Yn>le r't'J.:a:ne grgd~ I:mnpenj\l! .rod-Jki pod, ",bn, vmGL Td.OO5 6&9 523_

• Po~C!l iflO ([va djelija bjcik!al Sars-

i'vo, Td. M3 5ZZ 652.

• po~rClljilO nov TV ptijen1 ni k I<;Roi3d·s'mrl!'!l ckriill S2 c:m1 Cc.r-

~~~f~·~~.r'§~~;i~kZ:;r~~. ;le-;, nO~5u4~3

I'G,od.II·2lh.

• f-i skalne :n:gisl.iJ.1" kase l;M;t :iitj~ '.tnih p,u •• I •. T.I.0611518119,

• B ijr;!] i g1,lo~de!1 i k r:f;vell!l;; ~ djceu sa loCkovim.a i jogijem,p.ov'Cilif.lo, Tel. 002320034.

• Gall"derobu na vel i ko! ~lrICl' -pCl'voljno(~.,k,), ToI, 002 42 8 095.

I ~o ~:~~~~~s~i~~~~ ~~~:L~r5~

KM_ TcI.0619-1J4736,

• S\'j cb Ii ekQ .... i r.ili jaja p r~]~lic::.l b ranj-ClloC prirodnom hranom hez. .k.on~ (::l:lltr:l tiiit 30 "k(HIl_ - 9 K_M_ B-csp13 t.l1;' dosUl.\'-n.Tel. 06 1 5044.2).

• PoloVirn :SOD], PL· 2 + tip + dzoj-

"ik + );'~Ji.CII.T<I, 06.12'i9655.

• Sony filL,..l + 61' + flrofsli~ + _) igrica,T,l.ool !51571.

• I?rl)daj~m k'l)ri~1eOll fri~eT:$kL1

opremulpm·oljoo. T~I.06] l8! 424-

• J\'icbilcl Nokia N95j ~j ~~ tlbit.llsj 210 KM, L moni lor Sa mS:1I1'1g, 1111 [~ ""u",n,50KM. ToI.06z&n 535,

• Pli.n:s:kll p«: na Zid'l" pi wku ,l!Imbala.zu, poJ'ov:[]'1l crije.p i vr.;:U.a. Cjjclla po do~o""""T<l,001143 5.19_

• Sadoh::e- ~i.m~it'l.l 7.<:1 2ivll ograd u pC! 3 KM. TcI.466-568,

• T9bl.el-e Z im preks9 or~girt91 :P9h;:lVIloje,JlovoljnC!. Tcl.06.2 376031,

• Tra.ke~:lI kilJrnr_ k6t:r:a u h_.rvi-Ba-

yer!Coil [GurTS. Tel.061 8:66,705.

• Hum us od p,rc:_~li.¢ij c:g dubri'lf1l,

d~:~;~~brT~t~~k{ft{~~:~b~

iS18'iOm), B(lj!lLk-~f'".:Iil:v-o. Tl;l. 062 134551,061138184.

• DornllCa. s'{j-c~" lic.k-ovit~ pr-cpelilij9 jajl:.l! 31) koi't'l:_ = 9 KM "1\" i 10 K.t\i 'IS~ iklilsa. P-rcpclice nosHjc: ~ 50 KAtj ti.::kQ'L'itO [JIC$IJ :rm:p(."Ii-C:;!l1 kg;;;;; 15 KM. B<:spl. do, .. "", Tel. 061 Il8 184,06l 134;5 I.

• Rash l:!Iclft~ pu ll, r9s..hladnu komonIl rasb. yil:rlnll1 ras nl. YeCi Eri~ide:r inm. Td,00Il>6309_

• Tros;Cd1 d'VC!8fed, je<.tnos;jeci i swlic. Cijc.,pouoguvoru_T,I.0<51 U3)%_

• Puoj..tI!l: akumul:::iocrLiI! ~a.ra;;J.J: u J!.I~

'bl;m iei 23 rn2, sto!" brusillc111 rrg, ViiS",Te!-oo! 16924l_

• lzuzeroo kvati lema ~tenad malih 111$1:11 p~$i.!; tokom citi1!vC g-odille. Tel- 0'I9111·403,B,tlID,

• Klnvimu hmmoll.iku Quc:d.ni llO b~so~~ 'Sa kabinomb p(lvoljrw_ Td_

1~1 Posao

Ponuda.potraznja

• Firm; "UDOBNOST"" D_O_O. u l1ij~u, pot".r1!bni rndnid za r:a.d u. S [Ol.ariji. KOIl r.akt t,el. 0619'92 1.24.

3544-INd,

• KatT~ sliiI.S(i~rni ~ AZZ URO'" !JIQ: CeIl;Sic Vil~! r~JtIebna djevoj It-a ZlI rod, ToI, 001 313258.

36SO-INdi

• A utopraon lei i vulkan i:urskoj Tad nll, potrcen i eadn lei u s [!!10 L ",J.o; cdncs. Tel, 063 15, 399.

3696·INd!

di:!.~~~~s~jli~:~;~;ji~ ~it;:!~bk~

iskustvo. Td. 062 05 I 531_

• Fasr-fudu nil Grbavici Llotre:bne.2 ra dnlce. Tol.061507226,

• Res,to.r:ltl u .... 'Esm ~t:fIIldBo;t pOLrebna. radnlca zaprodalu plru. Tel Q61 247 166

• Fasr-fude piceri]i LiAr~lO! pctreban pic-maistor i pomocna radnlce. Tol. 06 1 (l9l 087_

• Mhdic.sa eavraencm S SS] POZIl'Ovanjc C=l'!gJeskog i ~IY.U'$l::O~h rs.d !"la eacunaru, '[I";j),jj posao, KS, Tel. 06l 381801_

• "rra:::;jm L'O-saoeJbe?biie~enja~ SSS~ lmnm C'C:H..i.1l kat od M UP·a FBiH, K S. Td.06\7!4431.

• Hhno poeeebna dlcvoika aa rnd u ca[e clubu: na Dobrin ii, zv .. li ila 14h. T,1.061l1B071

• tu ~Ia bib ~ijCL(: u s'l,l'om stanu Ila Grb::r""lci kod teljiti~g i;!'::!rdiOIi.!I_ Tel. 642-458.

• No ... oot,'or<=r:mm objel::uJ prem:); Aerodro mu~ iPOcreb na d jewjka ji'..a ra.d "",li,T,1.002747156.

M:~~IlUt~~ilii~:.~a30,"t~;:::;L pu~~

IQ.Q~l)i ;r,::.d.oik I,J kuhi!"lji i rndni.C(II ~ po"Slu~_Lvanj~. Tel. 061 778 526! 033 1118ll.

• PeteiYIO sve Vl'$le til im:l! [li.son.i!:~ tcpi.i1aJ mokm pr.:m ic: 2·3 KAVrn2, aOr 1000lmo po cil.ime. Tol. 033 619-250, 06<213732.

• PopravljilITl kompjuterc, tilP[OJ>e, imi1ali r::inje wi ru301,~a i rn;nd ill prognffi •. ToI.00J233510..

• PQlrOOna djc~'Qjkil Zit r.ad IJ ~ •. Ifc cllIbu na Dobrinji, zv:ui i:-.x] 4h_ TeL 00.1218071

• Atlli rckt:J vr~i sr rul"[j i ri;idmr nad tzvode.njc:m gliild. ron.:nskih radilV<1, T<I_06156M8l.

• u nac frl..:etskih 89J Ilil:il. ~.:adof.in!1l" Lrill-i. vB.e .fdzcriI.sa iskuslvornl 1J5olr}"'i,ciill:kopovoJjni_Tc;I.061181424

• Age:ndj:a ~'M-cka.H1 kucruJ: ni~go i JJ'OJJ!~ sll!lr~m i bo1 r;;~ni m~ 24 ~~ l:a :$ \'11;ma. '1'01.00.1137641,

• hku:ma kn:a Il ~c!;oval;) bi 5.tari ~ j u-bQle.s.IlLl os.obu g c_ il ~ 14 t. i vod ila dom.':i"""o. Td.061 &1>791,

• POtrcc.u.i saradl:!ic:i itl;-jjeJeBiH ~ -prodaiu k-ozmeti.ke, zaradil m ill.imiil~ no 3()4;'4 + krcd t(i.nmjc + ~1j m u.lacii8, 1H033644-17S,061 Z154U,

• Prof.:;;:sloniilno ;::i~Cc:.nj'i: :sm:l]"oVOL, ku6·L.. pus.l()vJJLIl objeh~a~ !epihii i n.m;eil"ja, T,I, 062 45 5 930.

• 1:.1 ekLribl,..- vr!i ~ ... 'C" vrSle J)UPr:'l~ ki j u.,gradoju elek"[fi~ni.h in.sll!laciia i .rc<loja, Tel, 063233 526.

re~ $~t.~~3~9~~;j, i ~lQvrte' pmlO-

• L:isti.mo hl6c! s t:li rU)"I,e! pos... J?rosUlre, pol[lj~'.no! pedantllo (ozbiliflD), T<I_061289900,

• Trafim (ltlBka povjerljivQ.g_.. p,*eflOg i vri icd.nog za pos.ao s.n I'Npel iCil· rna idr_ ptradi!.a kr)ji.~jedlije kliCU i pros:[O:r~ za rad u Sar<ljc...,u. Moja ul:il· g~nj'-i.:J, nic!;ov nd, Zam~:J ptlJ...-pols. l)re(lnOSL nUlmLniml!_ Tel. 061 13.8 184,0621J.o1551.

• [~nlii rnl ii'i8.oit' f;;!l] Ljand::i h

vienC::J.nkil, modell 2010,12011., ...-d.o ]>Ovo\ino, Tel. .. 38161243-%9.

m~!:irt~i.oJ3 ~t-~S~.~vak pl!;a¢c

• Iw(!j rnl ji\,:tnie udij:l!.!lski b vjenrnn.LC8] mod.e.ti 2010.,12011., Y'rlo ]>O"olino, Te1.0038161l43%9.

• Tt.9::liJ.'n .sarndnili:e ~ "k.a[.fIIQ~ko procinju kozmedke;. bespl, u~lllrijenie, ~rad~ 30% ... l(re(l it'i r:;3 ["lie + ,poo.klll.lli_ Tol.061612l04,

• Ufilmljujcm i p.r.r'o'im sv!:" Vf5t,C Clgledal a i 81 i5-::.a kilO i slakt:lf8kih ush..lg.a. T.I.061 ~97 382,

• lli5tr!.l kdft rna u:=:rna ~ i k~ 101: pripr'('rna Z\iI: gigurne u pi.se, pop'Lilvne, dola· <im k .,;, Tel. 033 469-965,

• Uko~ik·o ~eli[e rlodauHl ·llu·adu) kom Ull ilouivn i Sl":: i slarLj i pr"(:ko 30 god.~ ja.~'ilt=;se intot:rfi.ll:ciopa.lr.u)j kOIilj>!Iniii.TeL061398365.

• Caw ... , c;ngl~kllJ1; ielik:. ... .a ~1l0Vc:e i s:rednj~k.olce'! uspj~:rIo i fjCl-VQIj· no.Td.006917391. ~

.. l:i.8\i m i Qdrtavan) u ~ed.n in~ ,,:I! starn beni :prosroi! brz.o, k'VilHtemo, l"'~'.o,o". T,L 062 76(1012_

• FM?'...erskcm salODU Zi3 ~enc i mu,nULrce lID[r-cbnil ucc:nil;iJ rcdovn:a LI ~ 'l,l'ilflredn.a. Tel., 061837 114J Saraje· vo.

• Mli'!-!:O f..-i.:t~t.!ikom sal(llill p(l["tebi1D ucenik koj L ~cl i da Itiluci zamu. T-I:I.OOl244 J81~S:iir8ie~"Q'_

• Pro.tje[ nt! mkcij:al molemj) farOO~ nj'tj,ll;}I::rnm Lk~ lam illJltl n:awvit-e d:J, ~ dO.go'l'"CIfi mo_ reI. 06:6477 002,

• TU1:be~ z::d1J.c1 mol De;. prigo"'ori, is· plOl~k-c i o:;t:ii.li pr!lvllipo.Sl,cwL_ Tcl_06! 1491SS,

• Dctsljf.lOl i..lrad:;llJ:iu.a.lnog horo5.ko~ p •. Tel.002104l16.

• lzrarlm iiU l{ipre5vliJka, capilcirnnje :sit'dj~\:!!i! kr·o·w i '.'T-al;.~ i kOltii n jakn i p

omjert. Tet.Il6I.s.9.30&99.

• Ugm~ ulcm obienc I profesionalne su eeane fol ije nil atna i flCI:iiI.1l res tore. T,I. 06\ 40l 522.

• U~(li i prQ(laj:;!l paS::Lf cbuka sl uabenl b f.18.SiI] pansion za pse, veoma profcsicnalno. TeI_ 061 187 2.509) B,.tko.

• Cistim smmbccc i P05o, pros tore.

ToI.061 )5Il63_

• Cerdflclranl raeuncvoda IIDVO! ,r r10 vcdi [.IOS- kn j;ge ze $\'C vrate pred uzcea, rndnil, udruzenia. Tel, 061 } SO 368,

• 51 udent elek trctehn ike, ([:lie Lf.Lstrukcl]e iz maiematlkc i infortna ri r ke. T<I. 0011~8 ~JO_

• Cisti m brae i ].::vilti remo srambene il1<»_pro,,0r<:_T<i.061516910.

• Lunar, postavlja sve "Nile etuka, prefcslonalno. Td.062J16911.

• B!'?-o i kvali ter no ~i$Li m pos:lc:n/f.ie prenote, Tol.066321 (;93.

• R.c$[ontrnJ na M_ Dvoru, pctrcbne pomocna kuharica sa iskusrvum. Tel, 0623~1663.

• Grul'a stolara pravi Iadrvanc .PO valimzdiam a. Tel.n6I134 597.

• lu·ada i morna!:a vik-el1di.(:)-br'i'"[ll!!r:D od p,olUODI ir.a. T d.061 I ~4 5097,

• N !ljjdt.i.1l iia rt:.I:ri~ t;r~cij:;l V(l-z.ilal gnui8[eh.f,Il·.esled:.Te],061316911.

• Ozbllill:ili ~na PilZ:iI:a hi smriju Ze!1l1l ltLogute i doli1,i~lno i:«l ... !.Iwanie, T.L 061 9l5649.

• O~b Llj 11:& pOSl.r;f.I.ii ZeIJ Q:1 S(I vtliki~ Ls:lcu8l'VOm ~i8ti [a Di S [:3.nove i ~uvBla "'riic",obc, T,1. 033 402·S 77,

• Oarin ... ala oi ki!iJi.C~].a..-ij~ ~ f,tQ$_ p rOSlO"," Tol.Oo.I59J 701.

e· Porno': L.I: ku':i s:t:adioi o:s-obj, Tel, 061591701.

e· Ozbilj m~ :i!:ella Si3 i.s].::usIvom J!u valil vi dLje-"tC prc~k(l.l~ko.s uzml:J. Tc]. 06159170).

• Firma nudil}~h.loge:C:L~llfc.pr.i.vnlnih :!i:lst.lova (7 KAl/h~ i p.i}S_ pr08Wra. (cijcrlil p.o dogovO"ru.}, Tel., 061 100 166.

• Popr.aIlJjilfn :hednjake! ptlPUSil 30%.Tcl.OOl SI039V.

~ 'r~ Razno

• K 1J fJll rem SLate Jlje·ma~k-e matke i

nU5ot".rijs k-e: Sil in~. Tct061 323 9n(!i.

• U If! j ell:! i~ke $hk~ rLla~eli jo~ sra.n na.ki L] ;S;3 LQ\'e] -zidnel d1:cpne] n.J~IlC, '!Jl'dr,:;njCt, zn:u~ke i ost!llQ ku.puj-cm. Tcl. 03HS6-505,06IlI440~_

• Kupuiern SIJ"e:f.I ire: Sn.riilje~ke uJifnpLj~de_ Tel. 033 4:)6-S0S.~ il61214 405,

7.!~l~eu~~~~:i '~s~i:~~ i11::~:~4~I~ci~1

9651l6.

• KUIl'llf~m [OomJjt:no i ~l!b::u'Sko~.atO~ du.kilte:1 sorvane i os.mtol n[)j ... i~ ~I'''''",. Tol. 033 6.»-59S,061 55 J 640_

• K upu j em SLaru deviznu ~lednjuJ

ob~'tZn Lee, nUlJ:iI odhclil, dloni«1. 1:5.pia [a o.dlfl Yl'i. Tel.061501 7·S97_

• K upu [-em dionio::, starn d{'!viomu ~I edLJiu i nl.Lri1J Ool:Hte"[ u:_ [splara odmoho T.I. 062 J 58J44 ,

• K I.,!.pli j-cm $l$~ lJeis:pr.a\'l'!c vd ma~int'. '~cl. 062: 971 j, 12,

• Kupl.lje:m :starn de:vizn:lJ. :Uednjul' r:lu'I ~ POl"i:~ivat'llja.) diu n.ice:sv i h f'i.nt'Li i r~:mdOVOi] ispl.u30dmal::i. Tel. 062 788 7l~,

• KUllll~~m. 8(aI"U devbmu :;;ledn.)1J, ob~'t:ln icc;. d.i.OIl.Lce,.. odslem, is-plaIa i dolazyk Qd.mah u FBi H l RS. T'e!. 061 17St37.

• K 1J("l fl:m :Uilru d~vi~n1J ~1-cd.Dj1J J obvezn.Lct') od~leLe, dlctLmc:e, [spla [a j dol"",k odm,h " FBiH iRS, Tol. 063 3;lln

e K Uptl jc:m Slarn devizD1J :;;Lednju1 r-stn u Q(I:~t~·L'I,.h diQJI icesvi b ftmLi i fondCo'va, 18pl.ill:aodmah. ~fel.062.451791.

• K IIpU jem dion iCE:j dC'~izll 1...1 ~ [cd~ nj'u! ~b~n ie-e~ i ~p[i:naot:!.ma.h_ Tel. 0634213;].

• Kupuiem Rkl:::ij~, ob 'o'Jt;o;ni ct-, J1!;lru;; :hele" i devizilc ~L-ed.flje, !.splata oommh, ToI_065 017864.

• Kll'pujem dionic:e'! obvezni-c:e! t.iUne :;:[etc i dcvizn ~ :!!iIcd.njc1ts:piam odr mah_ ToI_061526918_

• KupuJem clionicc firrni]. PIFooOYn, raffle ~ tc"tc.i dC1o'izl1e ~\c:dnjoC;:. i:;plata odinah,Tel,066723731.

• Kupujcrn starn d':'I,I'i:mu ~h:d.njul .n!lln-C ~leI;t i di{IoDLQe! prodajcm rt~1Jlo~cj]ece:ni.fi.kiHe" Tcl.06Il40.s.21,

• KL!pu.jcrno pciJO\'T1C" ml;;lbi l.::lc- .... c~e ... rijedno~Hi :pLUem Immis-iorle :pwda· je. 5.:r"i5o:i ProdiiJ:a mohit.:la ~ opre.mc, Akc-ijs;ki J',<ipus,r od 10-:)1)% ~ muminel in'l,l'ilhdc, ~ehid, IIDfod. i penziollC-r n:_ PLi:ilCUI "Kv:3(inun" ((l~vur.er:!ll: 0(0- k.) 1>0. B2. T,L 001 .l7 448, 06Z 134 5SI,

• Kup'!Jref!'l $lQ ~ :!i:!.Qr.i te~is. Tel.. 061 &42463.

• K i..!,p~ rcm dilJ niee fOr! dova i ~rt'duzet.a i sroru d~v" i;:lednju. Te.l. 061 338893.

• K 1..Ii(l1J.i~:m dion it:;e s. ... ib .... :r.s La~ SHi.t"U d~v, ~l~dILjtll f.ilmu od!i.terul 'platam odmah.ToI.061864047.

•. K upujem s v e vrsre certi [i.kln;:! i vauecre sa Sural. i Banlal. berzc, vrlo povcljno. ToI_ 061 1109'.14, (0) 18S 488,

aUslllge

• Naj povo.lj ni jc,. naikvali tern lie aiumtn llske :b.luzine 20 KMJ iraka"Sle ~vj ese, vanj ske rcl etnc, harmonlka vrara, bl Lf.I do vtara, PVC proOi;orL Tel. 061 SOl" 40]. .PT1"'

• Scr...-i:;: ~'d rna~ Ina (Goren le, EI NL!.) Ko:n.~arj ObodLn~ Kandi, zenusl, Ibema), sporern, bo] lera. Delazuk besplatan! Garancl]a' Mob. 061 171 666 28n-itL

• '" KI:RBY" ~ Dubins [(0 usisavanie, pracic, ispira nic svi h vrsta H~:pihll, rramiejtala, aura, pean]e p(lrtal~ gt'peraJ n:a ei~~e~nja iii La.(tOVii t fl.nII.i. Itison.i l m2l1 KM, Firma "CLANZ". '·el. 061 350

63S, 24l2·JNdi

•. 2id~n;ke, If2I:!i rsk.f:! arm if.3ick&bctonskcl kro'l,l'opokdv:aCkel fas;ade·rs.ke, 7.BnaLSk.e fado,."el l"e.ilOvir-snj03 i adoptacije, Tel. 00'1 502 011. 3136· I Nd!

• "HlG1JEN A" • Dubin,ko pro· :ni~ t.tpih:!l, 1 m2 - T KM i D:ii.mjdtilja,. IIgiiO ~ 20 KM, SiiriljevO: 001 141 9<14. Tu,[" 061 S877l1.

360S-IN<I,

• Moler k.rc:ci, glemje! KY'al i(emo i ]>0,..,1 iOG, T,1. 00 \235 190_

• proresori I.":I! ben1 iie daj~ i.rIISLrukt:i ~ joe iz hcmLje- :stm;:l:~mimil·j ub::nicim:a, T<I_06l.331174.

• Prof. dajem sate gLtilre, Tel., 063

930018_

• Vod.oi.n:ualal.er ~ s,.'i "odo; ilS[ill:a~ te:r5.ki rndlJvi ~ k'!'itti tC:lno~b r:l01 .pte(:iji'~M! (:LS[(L T~I .. .J)6l 199 442_~ 033/611·73),

• I1tavarSki JiJ,dovitdol~im Tla ::Id.-c,u. ToI.0612_ll07S,

• FLZiQterapcut, dolaialk 113 :fI.d~u ~ ki i.'\e",~LL-c:r.a[llifY, rehBb i liLacij:l! masa:r;:..a~ ]>O"olino, Tel. 061 361 166, 03l 6.1)-67>_

e proresorica ecngleskog iezika dlje Ca'!:iOVC "i! :rm.'"Vod L dllkumcn1t: :s~ ovje<om. T,LOl36S9-133i06Il52 294.

• Engles'ki jllstfukcije CtSno ... 'ctmil i

:sredrtj~~kQIC"i mll_ Te.l.I)6218l 987_

• l.ijetim If'anjske i tl numrnje he· moroi~ •. T,L 061 533 146_

e Rarlim rno1ersko-fur"barske ])OSlo· .... C' br..::o~ CLS"tO.L pcn'olj nOj, [i:ldno j&kU5- [vo:p~eko:rogOO. Te:1.061 ]74192,03-3 210·791.

• Korrtb.i. pl"¢\'fJ:!,_ nil.mj cltaj:t! SI::J id- 00, odvoz k.abilSLog, OLPilda, poovol jllO) obe,. nldn "n'IDle T<l.0621.l94S3.

• VliiiJn prLjevcZl'lIUli.kBudobninl i kli.mmiz:inm.Lm .kQmbijem. T --4 VW, T.1.061100191.

• Dajem j nSLrukcije lZ nje.mackog i«ilt,. ToI.061588626.

• Pro res:or njematkog iezikil m:r prl:~"DO d:aje ios(ruk.ciic uCoi:nic:.i.mil i odr.a~l Lm c:;,Qm.IlJ-lII_ Td_ ()61244 562_

• lz"od.imll m1l[er.ske rndoveJ 8m] ~ g.:mje. gJelovlmje.. mole.nlj·, Tcl, 061 184414,061 J III I ;.

• Rain OO"t"'-gol:;ll.ernlke,. (cpis.tl kao j ~a[io:}[!irani l1_uQ;ijdir:ajj dli_gugoddnie iskmnvo - ozbiljlla :rena, Te.l. 062 795 285,061311176,033666-275_

• D:ajcm e:9SDI!e iz mamma Li5-::e i SiLa~ tike diilC'llIIiI i studcnLima) u:spjdno, T<1.033516-945_

• In.struirnm m:;:ue.mal.iku Z<l s~le U~.CI!e i f~k u ht:"Lc~ U!ipidno i piJ\'u-.ljn o . Tel. 061 549241,

• PrnI~r mmtcmiltikc diljt in5.tIU.kc-ije ~ (}Sf.iQ\'ce ~ SJ'·ellnj~~(llce. Td. 061244251 "

• Prof. francu.sko-g, o~' la~tc!1 i :5u.dski m mM - prc~od.i rehIilve i do5mmcn [t:

S~ fritlJ.cu:skog i obt1l [nol :sa ovie:rom, To1.0614S0069,

e· Moler rad.i rnob:r:sko fiiubars,ke rn~ dove tis\i)! !nl:!!i] i'~e-Ulr) i .ii'O\'(lljno. Tel. 062419501.

•. PresJJ i.m:::l"'~ ~jc 53 .... i dCilJ· k~:sela n:a DVDJS:lrajevo. TeL!J61 81-4 5:2 3.

• Profcsional DO :Sf.l i mallie .5 .... !3rlbi~ rode-r1d-an:a~ poi)vt!ljf.io, $\"t: d:Qbijell! na DVD·u, T .1..062356113.

• ProfC:;.QI d~lC' i nStru ki;:i ie L~ rr9iflCUS.k·Ciog_., [lUinstog, nJ"S ilog ~ bosa;n· 'kog. ToI_OJ.3 526·521.

•. Dajem. i nSlnlk-c:i ie i:r. m:il Lema ti~e Z<l. s~'c &kole i faku:ile(.J!. Te.l. 061 S;3.1j 231.

•. Profesor d:.1je LfiSLrukcij"c -tz mme~a tikc za o:::inOVolX i :srednio~kolce. ToI.061244251,

• N ilsUlovnik :S;1 doom isku.stva dl1je Lit~\tu:k(:ij(" iz tu.!ilern alike! I:kS.n~vti.ma t srcdnjoUlQIc[mltl dolazim nil kucml

• d""u.T,L0<51 451 056_

• Oaiem i nsrru kcije sredn j cdkofcirna i studeurlrna hemi]c. Tel. 0611 n 405_

• 8(OIarJ kuhluie, pfukarl.pc mied, i verica, PUllO drvo. TeL 00182.7 806_

• Povollno Wil js ke rolemc, alumiDij5ok-c ::.:a1"Uline,.ll1'lkil5otc Z13vje5C. Tel. 001114303,

• Radim kafe apnmte i vodcinsralal¢:rsk-cpmhJvc_ Tel_061 ~06268:.

• Semlnarskl, dlplomskl, skenlranic i obreda '5,] i ka, rck I amc.kn j'isc,_po\,0] i nCIJ k'val i rereo. T-el. 062 877 j3:5-,

.1zri3duJem prcickrn Ui dokum en (3- cij L1 za le,gal izaciju objekma, vrlo PQovollno. T,1. 06255 S 574.

• DU{,'tlgod.iioii r:ii.Xis~a vrti preVO"":: putnlka na ave dcsdnaci]e, pu Lrtilkl kllmbi \VIo1!J"3IlSporu:r:S siedista, Tel. 062267413

• Vrl.irno:j:lllmiinjC::SilVHSnaDVD. S''''i<vo_ T<L 0<5Il894,7_

• Radlmc masl cake mill mrisiinje i sve vrste Iasada, T<)_0613,8919_

• Redlm mill rerisanic, ztdanlc, ogradu vrata, prezora. Tel. 0"62 451 791.

• Rigips. rnaj.s ror,sveod. rigi~iiI~kvnr ljrttl1o_ Tel. 06294 1274_

• Rigips mais.[or, IIldim sveod rigip·

,,_ ToI.06150433S,

• Maj8wrDiL'1lo jedn., 8[i)nsa prip:remom z.idoVill bijc:lo il i !IJ boji lG\<\ i 80. ToL 061 5;19608.

• Molc:~ske uslugel mpeIe] ug,ndnja I'",;n"'_ T,t06BI5957_

• :s Laklar ·oba .... lja tval iIelllo s{a.klllr~

,k, ",dov., 'I'd, Ol3l536-188.

• K 'fBl tH:l:n-o i povulj 1'1:0 j:H)$(ilvlja:nje,bru:~nj1:ilil.klmniesvih·vr.s.[ii·pilrr kem i podov~ kiiO L laminLitii. Tel. 061 1 J.oI 160

• Sv-c VrS-LC ildapmdjtil k:UCaJ st;:mov<l:) ~IQVlli h pmtol1l .. U;Snlt! ni~ bl i ml ,"'j.ilJLaJ slO]arije·]. ~.gip.s, lain1 om, mole~ mj io".lo. Td.06154Z49l,

g:d~ig~.rJo~~j:~~t:r~~;~~: t~~

061 8 I 873:1.e

• Vriifi.1:!lad.apLilc:i.je' :iiLaIlOVfi:. k:uCaI ~! ~pr~1om~ brzol ~trljCnOI k'V1l.lil.el- 11.(1. Tt'.L06196S-0S4_

• Zidamo porodiC:nc: i vikcmd kuCc :pO i~boru i~ li:al:::.log2lJ pr[)jekal.!i u~ rilzn~ mogL.le-nos.d. Tel. 06J 965-054.

• VKV elcJ.::tIi~'juj c.lcktl"o-tehni,c!llr .... iii ()ddav9nje -posmjetih j ugtadnjll l1ovi.b. cll:].:;~. ins.·talilc:i.jiii. Tel. 062 S2.2' 014.

• Ozbiljall: z.id.1lr~ keriimitar1 [CSilf, vudQ.iost:;!I:Jl-t'Tt iu:1.~ r:adim kOl1lplct kupadl •. '1'.1,061269 3B5.

• KVl1htc(no i povotjno ptI:Slilvlj:a.nje, bru~nie i I:a.ki ninj~svi h .... j";!ita parkern i I'odova kilo i i.nm..Lllam. Tel. 0:61 244183-

e· Servis r.a~unilrn "'Mmlo>lo) LIlStll.1m:i· j.a: will dOW$ilj:i 11 [ern-ct konckci ii.ll :imti.... i ruStLii ~ ['j UI f:il.~u.na"i:"Y! ~ik,e11 ji! virusa~ hllf.dwt""rski i sofrvcrski pmblemi.j itd. Tel. 00 I 24361 1_

• K.irby duoiflSko usisavanje j Dr.a· nie-.em li rna., cliscll:a i. 5il:.:lcCi h gam inl.r9, naikvali[C'rnijim kirbijevim ~mI"'nim •. T <I, 0<5,211 S 202.

.' Iskusatl p.-o r_ eng;les;l;::os poeVQ-di [ehnicku i s.t"ruC.fm dokumenmdju) b,,"_ ToI_061.157808.

• ln8(ruit'"alll fr.aneus..ki i Ij)(ifls:kj~ ]>0"01 ino i ",pieSDC. ToI_ 033223·J.oI7_

• Pos[.a'llijanje, I:Jms~:n.je s;v[1.i IItsLa :pnrkeLa~ PQdova i I.mm.iniHi:iI sa bc:z· prdinskom m(i~iJ;L~IT.!_T.c1. 062 921 100,0613.1189.

• PQVQlj 110 ~~r5.im 0 bn.l~cnjc i lak ireoie svi.o v($I:" ps.r)l;,eUi i ,"ipOd~ UJ; garond;u. Tcl.061 %7 l19iOo..!958972

• Po ... oJ jllo i k vali.ll:lllo(:i~1 i m ~l::IJJ.Q-

.... e i _po-slovne p'roo LOre, Ti!I. 062 40 I 619,

• CiS-Ii m kuce i pos.ll)\f~e Ilr.1)S10f'C1 pranje [epihil~ .ci.ti.ma~ od,,02. i doVO'".l l><'pl"'.oT.1.061'800<53.

• Profes.or j n8lrui.M!I mill Le.maliku s~e Ulrn:s1C~ p<lvoljn.oj Wipje5.llo. DO!aZiik na :adre.su, Tel" 65 7~Q8·.2!066 3 29 In.,

• MO'I [eml'l dka r ins.uukdjc, pr-ofesor uis.ku$l,\,'(Im_T"d_06113507·4-S_

• RainbOow dUbinsko us-iS<liwnjc: [C. pih .. , s.i t:d~ih g!lrni.lU[.a, jClgi rn~.drnea.T,L061910.17l.

• Rl1l.noo,,,,, sist~m ci~ccf.l.j;a. u '1[I~m dum u i Ii PO$. p~\I).ru. ~ r1..i:I'! pOv(.J 1 ,nQ i,fih.no. T.1.0619'.1lJ08l,

• Zidl),t1i,kQ.,,:tamH:5k-c mdo\'e: z:idan rei mal [1m f~ k~rami.ku! rtg:LpS] aciBpL:ac.lju ,"'beDO~pro5tO"'. Td.06141084J.

• Serv-is -1l£Cio_gi."a.m1 ra.njot;, fltQd9j:a reg;,.j"k"" id, "'Ign.Td, 0012SI WI.

• PrlJfctofLI;:3 hr;rni j I; dajc c~30~e

u{,enidmll. TeJ. 0617792-69.,

• M.ola "'oo.mil. b n:o i efi.~iJs.llo rn 0- luje\l'a!esHlin.ave..Tel, I16t 926333.

• Diliem imlrukcije iz bO:J;iJ.llSkog jil.:~ ?:ika, 1 "Sa [ -.5 K.M, dolaoo:i m n.a KuC-.ntl .dr"",,u.T,.I. 006360809.

• Kr-llja~IaP'ClI!ir vd;i l.I:S-.[ligt brlQ i 1"",,,I;no, T ,I. 001 385 J29 .

• Daiem if.l.s~rlJ.kciieiz.tllgles.kogi.e·

"'lilca, Te1.061 1438.36.

• :S'"'"cza kompjlJ.lcr! Rjcli3vi:lnjepro~ c.le-:ma:,. i I:'I$Llilacii:ii. progt:IJm~j ug..-aclnjadijelova,ku.rsevi. Tel. 061 8.27793.

• B rav;;!Ir - i~r";3(1 ujcm i nj.OJl rif.am. $ ... ·e

00 "..e.ljeza, usll1ge s~'\I:i.j,mja d ~evi. Tel. 061709382 .

• Mole.r:ll" radnim ~S;kU:!;iL vom, ~7.'I,I'O~ di :;'I,I'C mol, Iarb. mdovc.brao, kvalitetno!~i,StCl_ Tc::1.0612ot.34S_

• [Z.VOi:l.LIllO "S ...... e vrsre radcva, gradnil4~tlaj;JoI:ilr;l~C=_ Tc.L os I 740 121_

• Drva rezem moiornlm tagom, varim :R;par,:nom ~ radim .~ d ru_s:c pes .. tcve. '1',,1. 061491461.

• M{I] erskc usluge kvelltcmc i u red- 00. T<I_062 073700.

• Kcramlcar - pcstavljam sve vr50re

k.crnmik.e.TeLOOllS2007_

• Mole.r.s.ki radovi uz PO[PI.l nu z:J;~Ijtu Ijcpljivim tmkama i podnlm nailoniina.Tel.0b161l644I_

• Insrrukclle cngleskl, nlcmacki I 1',,"'·00. To). 061 339l06_

• Srolar ~ larada i men mta kuhinjal amerieki h plekara, entcriicra, stepc-

ni 011" Tel. 061 5 J2 663. ~

• Central. Brij:anjc, pl in. I nstalaci]e, :;aIm jena kcnvektora i td., rad im.o k vaHremc i povcllno, nz gaeancl]u. Tel, 061500037.

• Kombi prevoz pumika I + 8 i selidbe,]>O,"1 [no. '1'01: 06 1 223 343.

• Zdbne p!'"(lt~.t') tarada, IXIPr-a v ka, dcda mil: zu bn, poliran]e l podlaganie :;.::~b Ili h pTQle~! rn.di.IT!O vik.endorn. '1'01.061141544,033677-845.

• Povoljno d.fljern mnsu1J.kdjc: i~ ma[ema tike- i i:r'l.fortn9ti ke. T -el. 061 3s-g 339,

• Pri.je1,li)0!: pl,lfnj.K-::, owbl1 im a ulOmobi)om. Tof.062410.251,

• Vtldo.i:n.s't03J .. ter odr.bva :sn!lj:~ i po- 8tBvija nO ..... ll tilsIa.la(:iiu) NS.li bcj I ere~ S\~-c uZg<lranciju, Tel, 00 1497 622.

• Sla.ldar:Sa! id::\is\;,r·om t::I~ i :S'~t ~rsre smklilrshlh L1slugl3) dotazimi} Da adre· ,u_ Tol.06 H'09947.

• K V m olt'r kre~j !3\aIlOvej kuCe 7Q KM, r.adim gleIQVilnje], rarba.nje, pos· Lav]jiuno ukra:5ll.i niropor_ Tel_ 00.2 33&242,638.4)4,

• [nstruh'liID d;)k.e i 5-tudenlc bZ m:a:~ te-:ma~ik~ i fi::t:ike nil Ilid:f.:i! lBS 6 K.M. Tol.033621·976.

• S{nm 1,1, lcl ~Ld!l.c o.:Jrnjclit~m} ljjoci tn S\ru~i"I I) bexbol no, u.sp'j~noJ 00- lo,""ulod.im,. TeI.0015049SG.

• Sve V!"S"I:e glilvobo.lie lijeei(D slrut.n~ v1:sok pri[isak;t 111,)31:(1; sl.nusa, TcI_061504986_

el(lstruira.m dake j s rudeme i:z rna· tern!] ~ikc na 1\] ipa~inom Polj IJj Cas 6 KM. T<L 06 1 1579'.11.

• Profesl;;lricil ~fl.gleskoi!l1 jezikl3_ diljc

~)~~Ml~vOd;" Tel. 001 556 70(1,

• Adilpt:J.(;ija :st!3Imva i ku~ pO:i-tavljanie: plotl~j tBmi.naLa.) kf-e~el'l.je i drugo. T<I. 061 510373.

fil~~~~ !~~f~:;~:~:~.'T:t~i~70

71;9

• lCombij.em preyO'".t.im kabBS.ru robu. TcI.001204001.

• Rigi ps. I"f.Illj:iiLOr radi Ilmk:rovlja, pr~fonc, pr-cgrndll(: 7.Ld(lvc:. TI',d, MI 511 ;Ol_

• Moler.ske us-luge uredn~ k '!'ati Lei·· no,Td,062.1215.25 .

• SIaklar ~ rndi mo s ... e Slllk~Br.skt: tado ... tJ, doI[lzimo nil adr--esu. Tel. MI 84,'43_

• Pro r~ricil drzi in!S(rukcijc i.z mate[JI8 ~il.:e i :fj~ike_ T('-L SU-Q l6_

• Prof(':Soric:o. dr~i ~ilSOYC iz materna· ~il::~ifi~ike_Td .. 033219:-559_

• Prevoz s [ .... !!Iri] n'ami~lmja i DSlOi.lllg ""cC~~ kombij-cm) r.adni1l &n~gil~ povo~ Ijno, T ~l. 00,1268:442! $a.-aj:.

• Stolar' kvalLleuJO v...si s tolal"5ko~lar kiI'crSke pus-lov¢.) doluzi.rn na. adres.\i, 1',1.062332701,

• V rsim pNVOZ pu tni kil po BiH i Il:il. mor._ToI_061434374_

• V K V moh~r krec] :mmove. ~roo, Td.0629lI864.

• Kombi Ilrevo:rom vrili m ~Iidbel :prijcvoz pu(n ikal odvoz ~u [a,. djcna l>o~'"(djtl!.l_ Td_Ml :817424_

• Bm varJ po\·olj no rndi sve b rilViir· ,~< "'Iugo_ TeI_ 061 940 731, 033 691·260.

• Stolar-t!lpCl.ar~ povoljnu rndi po~ pta '0' ke swla.rs.k-e i (Bper:il.rske_ Tel. 061 606651,066620·342.

• bku:5:oa PrototSOriLa (:!1gl($Io:O~h njemilckog j Ihmcuskog dale tas.o\·t:: i provodi. Td_06170.1 S73,033100-616~

• VKV mol~r ~ rad.L mo[er.sko-f9r· bmnke poslov~ pc!"olj no. T.:I. 06-1 :507 683

• Iznajm1jujem piny scu:ion 2 i 3 sa (!;ril;~:m:j_ Tcl_061201.341.

• Prevo:;! pru m L~g sa Jcombije.m po BiH,SCG; HRV. Tel. 001209 935.

• Et9\'ar radi Q,gtadej kil~ije, g:elen~ d~re UhZDiI i gtlJilZrliil ...-C'ii n~;t la(...-arn b,lkQoO- To1.06) 5<6:105_

• Erek\ri,f;ar~ el. i:l1stillaci[e,aurom,u· ski OS.ig'l indi.k::iJ.tori itil b.ollj1J~ cL oojl.crJ el !ipot6t i drug.o_ T ~I_ IJ.61.30 12 4~.5_

• Mole"k< ",logo. Tel. 062 922323,

06621)51;1.

• AtllOpret-'"O:mik manlirn kamio· 110m vrlii p.rc ... oz. kabi.ls'tOl; ot"P~d<!.~ pjes:k:)].'li Ui'i k~. Tel. 061 268847,

• Prevodim engl"'ki 5 KMhtr. i]>O· \lo1,no daiem i:nStri.lli:.cije. T~l. 643-990.

• Su d:ski U,lm03.c ;m nje-m.; engl.;Jo holand. je"LikJ ul. K:ooevo 36, Sar.ai~vo, ToI.061108IH

• Taperar S~ iskustvcm pres v 1a~i kue:an:ski i kencelarilski namjes tal. T.1.061610057.

• Servis raeunara '"Aki'tJ popravka, 1l;3.d"Q~I!Id nja, i [lsml:(l,.:ii:fl·~ interoct konckcl]a, aml v irusna ~\ir.a, dalaeak n:;jl.kuCnI.l.adr~lJ. TetMJ 54S37.5.

• tns trukcije i:z rearem ni ke, fixike, i elekrmtehnlke za uecn ike csuovnjh i 'rc<lni;o'ko\.O. Td_OOl BI2><E_

• Vriim selldbe moderulm kombijem 5a tad 110m. snagom u drh"'L i Viii ni . "1'01.061117189.

• vrslm prcvoz robe, Hudl i stvad, radna $P(iga P(I poOr:r·eb i. TeJ _ 062 385 762,

• E-";'~t.iJ pnvof ucl Kt:iDJ bi p.r¢v~~ j

"lid be. Tel. 001147361.

• El cktrica.r VKV Z3 kucnc el. i rl5ollilacije i uredaje. PO.Oi;ovi te. Tel. 61&·907.

• Molor>ki radovi. T<I_ 061519 971.

• Molo,,~o'U! luge. Tct, 062 sas 901, e N aicfi kasn ije I n aipovol til iie un~~!.avnmo ,"oh.:lI'e,S:Ijenice., sure

mrave t misovc, dolazak na adresu. Tel. 06369)20 I.

e' Scboslikar-licl lac, lzcodl sve vrsre mCilerskliJ f;:Lrb-.u~kLh raclo'o':ak"lllilel"0.1"01. 001564 941.

• P["C'I.'oz: robe, wlidbc komllijeml

~I;.~~~~~ 132:4ng~ sn~sa p(l dogt.n''O[li.

• Radi.m ~r.i j21 !lje:, m rjenjfl m kOrl'\Iek!O:r~ rndj li!ilOrimi! i ooudc PQprav· kc - ~ovoljno. Tel. 033 800-514,061 922476_

• Radim c·en llill.llo grLjiimjc ~ pre· p,,"vke grii'"i'- Tol. 0623 16 826.

• Radim p,oprn"ke' ~ prep rilvke na :S~lcmu g:rii~niaJO ~ mdim i n~novo., TcI_03304H75,061115 n~,

• Prevozpurnika hlks:tllznim me:rce~C5Q .... i m korn bijcm n.a !j.~e dc-stin:a.o::Ljt. Tel. 061 862313 ,

• Prof~r matem:a.liik.e sa iskU!sLVQrn d:lje i.n:s;LnJ kci Fe dac:im.:I i SIlld.:ndmil [okom godin.:. Tcl. 033 473-574,001 3823(1J_

• Moleruo rarbars:ki tadovj, gleLO· val1jc;. moToVfLl1j-c) lakinmic ~t.olilrije i raJ ija.[(ltfI_ ·Tel. 061.2628"95.

• D:arcm instru:kdJ.c iz ma[ernadkc LQ ItorTI dje.le god ill-t_ Te.l_ OOl777 547_

• Iskusan profesor i.n5ii:ru.ira milHe-

m:jl"[iku d,ro;:ima I.1Spjcln.oj ~volino~ d1l19ZtVyw.jku6. T~l.(}624176·9.s.

e· Rad.im lffi'l,l'olino:5 ..... ~ mol.e:n;ko--filr· b;a.l'$te tadQve, tI.klj LI~'L1joti i .$lo1Hrijl1. TcJ.061391 IS],

• V~doif!.5"l:;lb(t:f, r:"J(Um 1l0V:3 kur,alila, brzo, pm1oljno·! Cism, garnncija, TcI.06Il492~4,

•. Vrliim Ilrev.o2 ]loulf.lika:!i9 tl.i:m.:nizLnm Lm kom oi "o'zHoml ~i.rom BiH i (l'li<_Tol.001 nnlO_

•. Dajem illstrukdje L:lellgJeskogjc,ik •• povoljno. Tol.OO 1274111.

• Rigip~ el. ins191aciie L molecraj 1":11.. (lim jJ<lvol jn", T<I, 066 205 286.

• VQdoi.nsL!lhu.er opra.\' ljl!! tes;lne, vodokodiee., 5oif:one, v..::n die:,. pcm:io· Il.erima jdtLn i j.e_ T~].OO 120S 80.3_

• Pro feS{iinCii 'Y io.1 ille daje i LU'lrtJ.k·t:;i· j.r; po¢c!ni.dm~. i U.en ic:im .. nik muz. !kole.T,1.001033IB7.

• Kercher ap:arm:imil ti.:sti.rno .ci tlrnJ!:! '~e::p',i h.~ Lli$cm.e~ [i!.iot.ll re~t:ii.'! a1J to i bussio<iiS". Tol.062738ng,

• Pr(I.fewr dajt in~trukcije il m~Jcma Li ke ZII (liSllu"VC"e. i 8redJ'tjos,k·Colee. Td.0624672l7.

u~~i~j~~.~~ 8~~~~;~~ :edi~in~~

dok,.i V(O. Tot 062256376_

• K ~ra!t! i~rs:ki r9dO\"L 1l:Z pta oc·iju kvulit<m. Tel.OOl 083369.

• Prcv«o!; PL!U] i~l.! ~vim p r;;lvl;l mB.j -pre-rna moru.] kombi Hyund.ai Hl, ToI.0612108l2,

k:mhif!:,t;r02r2~~7ji~i.'\je r-obe,

• Mini b~S~t(HTi r~di:rtHJ OliO ~rQ \'eli.ki ne mOZeI iskop k.maJ:ml rnzb Ljiimjc I><LO"" SZR Mul,vdiO_ ToI_ 061219 946,

• :iupercfika:sno u.nr~mv:amo :zoba.r~, rnolj~ot'j' mre ... 're", ·SIjcnL!:et Ii~i, bu!>.",v,be, mi!<>ve." T,l. 033 219-761, 061928135,

• Rilin bow si.s{em tiliL":~nj<! u VBre.m dlJrn UI i Ii pCl~, prostoru. Brroj poovul ~IlO i eI'i!casno_ Tel. Q6199C1 082 .. ,

• Amopr-cvil2:1l ik ka.miooom-gT'i1Ij-· fcram i mini ba,.B.Cmro 50 T~ svc vn;~c is.kopiI.ipr.~vo.za. fe.t.061100.l68.

• Kornb.i p.ri jC1,10l robe j pU.lllj~ :POpU$iL 00:9: RVI! pen?:tonere i:s1.. l'el, 1)33/9S8.01 5,061 89V067.

• Pop,r:a.~' [ja rn TV svib rnocleJ:D:! pro~ resionillno i ll.iI '~B~j ,adresi. Tel. 061 36569V,03l653·311.

• Konv~nadjsk:i e.nglesk.i :.!a !>\Ie uzrn:ste~o:snovi mikrof'".J.euna.m i nomjen:s~ih pwsr-ama. TeL 062 293 68g~ S'OnLj~vo,

• ~di m .m~lcrskc-f~rbiulike po~.ll)-

d~: 4:,~om~~9nJ~3.~3\U6M~519~re.

•. TapoMlil'·-deko.-aLei') pm'QIji."t(l pres.Vlil¢.i na.rn~iaj u rndnji. ill kod "'liS;. UZ-g:il· ","eiiu.Td.Qll718-4Q),0611'61Z8_

e Si vall re LI<I.,llih mu LOp res''!' I ilka) koZe~ mjenjaOll1 poprovtllk sjediitii;; D.C· ~[apaeirutLsa. Te-1.1l61115-6S8_

• Kucn, m'im,. Tel. 061708 79S,

oglasi

Dnevnj avaz. _" _.""","!HI. 55

BOSNA. I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKl KANTON

OPClNSKl SUD U TUZLI

Broi: Ps-530/04

Tuua, 09. 1 L 2010. godioe

Opcins ki SU d u T uzli, sud i ja Am it. Muratagic) u pravno] srvari ruzirelia Rudnici mrkog uglja HBanoviCi~ d.o.o, Banovici, ulica Branilaca Banovica brei 36, Banovici, protiv tuzenog HLuxus" d.o.o. Zivinice, Magistralni put brei 2/210, Zivinice, cadi isplare duga v.sp, 11.708,33 KM, gore oznacenog dana, donio ie sliiedecu

PRESUDU

zbog prop usrania

Obavezuje se ruzeni "Luxus" d.o.o. Zivinice da tuzitel] u Rudnik mrkog uglja HBanovici" d.o.o. Banovici, na ime duga isplati iznos ad 1 L 708,33 KM, sa zakonskorn zateznorn kamatom kako slijedi:

- na izncs od 893,63 KM pocev od 22. II. 1999. godi ne pa do da n a ispl are,

- na izncs od 767,00 KM pocev od 29. I L 1999. godine pa do dan a ispl a re,

- na iznos ad 1.534,00 KM pocev ad 30. II.

1999. godine pa do dana j sp la te,

- na iznos od 1.764,10 KM pocev od 02. 12. 1999. godine p e do dana isp I. te,

- n a. iznos cd 1.994,20 KM p ocev od 03. 12. 1999. godin e pa do dana ispla te,

- na iznos od 2.070,90 KM pocev od 06. 12. 1999. god ine p a do da na isp la [01',.

- na iznos od 767,00 KM pocev od 07. J 2. 1999. godine pa do dana isp late,

- na iznos od 383,50 KM pocev od 14. 12. 1999. godine pa do dana i splate,

- na iznos od 613,60 KM pocev od 15. 12. 1999. godine pa do dana isplate,

- na iznos od 460,20 KM pocev ad 20. 12. 1999. godin epa do dana isp la te,

- na iznos od 460,20 KM pccev od 30. 12. 1999. godine pa do dana isplate,

BOSN A I ffERCEG GVrN A

FED J>AAC)J A BOSN E 1 ]-I!,RCEGOV1N E HERCEGOVACKO NERJOrVIlNSKl KIINTON OT'C1NSKI SUD U MOST ARU

llrej: oz ss M.I 0lS606 06 M.l

M..,,,r, 01. 02. 2011. godinc

OGLAS

PRI\,VNA STV"",!.,

1~u2i[etj: JP HT d.o.o. Most!)f, ul. Kne.ziI Bra_rllil1liro b.b. /l.lo.sl)'H

TIIl;tl::f.Ii~ Vdjic Zoran} ul. Z!Jgr-(:bi3.ckii 3n M05tllf T'U~enom Vrljic Zoranu dOSHllJtja se m~bt! na CI!}av~ .. mi -oi1S(Il/OI'"

TUZBENI ZAHTJEV

.,.Duzan fe [uZeni i:s:plariti Ul1: i(etj U Da i me d IJga Z<l kOm .. i!I~~je leJeronSihh lIsluga i:i'.:i"Jos, ocl37~S2 KM 5:9 2akon~kjm k""m-atamapoCt-v Qd dlJl~",iic:t:1l sv:tkoS poj.r;din(lg, r.ilCuTIil pa do is pl inc: [c mu nadok tI:ildj [i n'o:;:kov~ pi3.r~ l1i~n(]g poosUlpk:a) il !I'Ve LI: wh o{l30 d.al1:d.·'i

T u:~i tcl1 j{'! p'r<:dlo-zi 0 su du d iI ukol i ko rUZeni u l;a.ko~ f.ls}::om roltll ne dQ:SIi!'1i pis:mer.d oogo'Vor dB s II d Il:a O:iinovu clat1:3 182. ZPP-a,. done~ prt"$udu u:5ilj-t;d proi"'liil9lni::L Q'I,I'om prlikom l)C1zivamo VLI:S da u: roku od 30 dana dCl,m,; <e .ud u OBA V EZN 1 PI SMEN I 0 DGO VOR Nil TUZI3 U 1.1 dO\lolj nOm b r(l i Li pri mjer.alt3 ",2 &lId i P rtn i~ vnu :Slr.inLH:u1iteliil {ct 4:504. :n.l. ,L 2.~tl. 7Q" st. I. U 5VC"zi .s. N. 52. St. 2. Zakona CI 53/003) - odgovor no] Hl.zbu mora b il i ~ax ... ml ji v i mQf,a sad.r':a ~gl:i SY~ Of! (:I ~ U) jc:: pou"-eb no

kao i d. tuzitelju naknadi troskove parnicnog pcsrupka u iznosu od 410,00 KM, a sve u roku od 30 dana ad dana priierna presude,

Sudija Amila Muralagil:

POUKA: Protiv presude zbcg propustania zalba nije dopustena, ali se moiie podnijeti prijedlog za povrat u prijasuje stanje (clan a 183. Zakona 0 parnicnom postupku').

da bi se n jereu moglo postupi L t! :IIi posebno U istom treba uevcsti:

OPCINSKI SUD U MOSTARU Braj: 07 58 Mal 904225 04 Mal Moslar, 29. 01. 20 II. godine

OGLAS

Pred aV.im sudom u roku je pami~ni pOSIUpak ruzi[eJja UniCreciil bank. d.d. Most"r pWliv tuzene Sadete Poljie, Priluk - Poljiti bb, Zivinice, radi duga u izuosu od 2 .. 450,66 KM pa kako sud na adresu tuzene nije u mogucnosri dos!avi!i !\libu na odgovor to shodno odredbama ('1. 348. Sl. 3. ZPP·a [uibu no obavezni odgovor dos!avlja putern dnevn ih n ovina.

Tuzitelj je predlozio sudu da ukoliko mzeni u zakonskom roku ne d()stavi pismeni adgovor da sud na osnovu clana.18L ZPP-a, donese pres\l d u usljed P !"Opus Ian j".

Tuieni je duin" u roku ad 30 dan. doSt3vili sudu obvezni pismeni odgovor lIa tuzbu u dovoljnom br-oju primjerak" z" sud i prolivnu slranu-tu~iteija {N. 454. Sl. I. i 2., (II. 70. St. 1. u svezi s ('1 52. st. 2. ZP P ·a.

Pi smel) i odgovo r na tuibu u na vedeno I)) TOku mora biti r.zumljiv i mora sadrz.vati I. Oznaku sud. i broj predmera, ime i prezime, prebivalilite iii boraviille stmnaka i nji· hovill. punomocnika. le predmel spora. 2. Procesne prigovore koje ne mozelc islicad nakon doslavlj"nja odgovora na tuzbu (Dpr.

t. Omaku su da 'i brolpredrncta, tme i prezime, prebi ... a- 1 i~le il.i boravistc atmnnka i nllhovih puecrnccnika rc predmct spora.

2. Prcccsue prlgovore kolc ne mozere istjcail nnkon dostilv]j;;mjil odgovorii nil tul:bu (npr. Prlgo'l,l'or rnJ~5nc nn-dldmo,,; 01. 19. st. 1. ZPP F B;H).

:3. Dc-dc.rlo.s.t' izjilsniti Cil H priz.:mlicu: ill os-ponWiiLC tuiblO:l1i ~nLjc~'.

4. Ukohk.o OSpoI""i1~':;HeLII.l.lbeJ1j 6a.hL·j.r;\f~ dU7.ni Sloe LL oog~- 1,i'() ru IJ:J 1"u.z.bu ta!"no na '1,1'(;"$ [L RA ZLOG E lbQg kOFi b C1$POn'i V3ilt: l:u zbol;f.1 i u.htjol;v! tIN] ~N ICE ill 3 ikoji m ~ to'I:Sf! j v:Ue :S ~'oje nn vodt j dos ta vi (e DO K AZ E, koi i rna :SIC 1.IlYntuju tc .cirijICnLcc(tl. 'i I . .zpp FBi.H).

;). Uz i:,"])nI .... c ~5'tD~,ljc:lJ.c nO} SlnlrlOID i-czik!J du!ni 5101; doS(.3vi'Lj, tlvicJcrt prc'i'od. (~l. 134.5-1.2 ZPP FBiH).

6_ Ukol Lko prt'd 1:jI icte provod-c n.j-c de ]..;;'7.:;1 SaS 1 u~a(l jem $vjr;doka du~nt :s\~;r.a :5v;;!Ikog s. .... j~doh ll>lVCSli I':i~nl) imel prez.ime! i me' jol;rJnOg wd i1eJ j2l~ 03dresu SWi[lO~a!l j·a, I]~ k-oj.e okOl!10Sti predJ~.k:Le (1.y 's.c svj.edok :saslub (~.l_ 137_ $"_ 3. l),P F B; Hl·

7_ Pisme-ni Qdgovr;r mQt:ue- oS1)bno PQ\p~$(lli (~! . .3.34_ SL l.ZFPFlliH):

- Ukollko 1..1 nn~'cdcnom r.-oku nc d05.t:ilvile p,i:sm-l:lli od~o~ vor lJiI mzbu sud -t:e donijeti Prcsudu i usvojiu mz~nj jI..ahrje\' y Presud:::. ~boS ;prOflUSL:3nja (~l. ] &2. SL I Zpp-g)_

NAPOj\iENA: Dosta'lr';j) Sol: 5malra, oba'lf'lj (: nom I'ro~~'r kom roka od IS danB od dana objavlii'r,l'B.n,ra (~l. 348. sl. 4ZPP·. F ]jiH).

Slrucni s.aradn ik Ke-:mfl ~ Mil ks.urni.f

Prigovu! mjesne nadldnosli ci. 19. s(. L Zpp F .BiH). 3. Decjdno se iziasoili da 1i priznajete ilios.poravate ruzbeni zahtjev. 4. Ukoliko osporavale mzbeni zahtjev duzni .sre U OdgOVOTU na mzbu tacno navesti razloge zbog kojih osporava!e mzbeni za· htjev, cinjenice na kojima za.snivate svoje n.vode i dostavite dokazc kojima se u lvn1uju teCinjenice (cl. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du~ni SlC dosmviti avjeren prijevod (el. 134. Sl. 2 ZPP FB i H). 6. Uk 0 Ii k 0 predJ a.zelc pro· voden j e dok",,~ sasl usan j em s.vjedoka oj U.Zn i ste z. svskog .vj.doka navesLi lacno ime, prezime, ime jednog r-oditelja, adresu StanO' vania, na koje okolnos!i predla~ete da se svjedok saslu~a (cl. 137. Sl. 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morale osobno porpis"Ii (Cl. 334. st. 2. ZPP FBiH).

. Ukoliko u navedenom roku ne dostavire pismeni odgovor na tuzbu sudce donije!i Pres ud u i usvoji!i lUzben i zall. t jev - Presu d.a zbog propu.Stanja (el. 182. Sl. 1. ZPP-a).

NAPOMENA,

Doslava se sms.tra obavljenom prolekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (el. 348. st. 4 F BiH).

S trucni suradn ik Pavle Crnogorac

BOSN A I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPONSKI SUD U SARAJEVU

Braj: 650 P 157800 10 P

Sarajevo, 20. 0 l.. 2011. godine

SUDlJA Lejla Fazlagic

OPCINSKI SUD U SARAJEVU posudi]i Lejla Fazlagic, u pravnoj srvari tuzitelja Salko ja:lic, UI. Mihrivode bro] 8, zaslupa!l po Karovic Redzi, advokatu iz Sarajeva, protiv luzenika "Tehnos" dec, Ul. Vinka Samatlica broi I, radi utvrdenia i ukuiizbe, VSP 2.000,00 vauraspravno dan" 20.01.201!. godine, denio [e sljedecu:

PRESUDU

zbog propusta 0 j a

Utvrduje se da je tuzitel] Jaiic Salko,JMBG 1102930173518 S" rnjestom prebivalista u Sarajevu, ulica Mihrivode broj 8, vlasnik poslovnog prostora koji se nalazi u prizemliu srambeno pcslovne zgrade izgradene no 10.0. bro] 2851/10 E2 KO Hrasnica ukupne korisne povrsine 61,51 m2 koji se sastoii ad poslovncg prostora povrsine 42,99 m2, poslovncg prestora povrsine 11,93, toalera povrsine 2,89 m2 i tcaleta povrsrne 2,70 m2, upisan \I zernliisno knjizni ulozak broj 5515 KO Hrasnica, pa se tuzenorn "TEHNOS" DOO nalafe d. lllz;teIju izda tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasnisrva u korist ruzitelja na naprijed navedenoj nekretnini, a koiu tabularnu ispravuce u suprotnom zarniieniti ova presuda temeljem koje ce se ruzitel] ukniiziti kao zernljisnoknjizni vlasnik na naprijed opisanim nekretninama sa diielorn 111, te mu se nalaie da ruZilClju nadoknadi parnicne troskove u roku od 30 dana,

Obrazlozenje

Tuzbu ruzitelja pcdnesenu 27.08.2010. godine, sud je dana 03 .. II. 2010. godine dostavio tuzeuora na obavezau odgovor (dosravnice ulozene u spis), a uz napomenu da ie tuzeni duzan dcstaviti sudu cdgovor na tuzbu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Buduei da je od dosteve tuzbe na obavezan cdgovor ru±enom, prorekao zakonski rok od 30 dana, te da ruzeni sudu nile dostavio pismeni odgovor na tufbu, a tuzitel] je u tuzbi predlczio do nose n j e pres ude zbog p ropus tan ia, sud i e u v idom 1I c io spis u tvrdio da s u ispun j e· ni svi uvieri iz cl. 182. 1:1. I ZPP-a za donosenie presude zbog propustania, pa ie denio presudu koiom se usvaia ruzbcnizahtiev ruzitclja (presudu zbog propustanja),

Odluka 0 rroskovima donesena je \I skladu S" odredbom cl. 386. Zpp-" uiznosu od 90,00 KM.

Ponka 0 pravDom lijeku:

Prativ ove presude nije dozvoljena taIba ..

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI sun U ZENICI

Broj: 43 0 Ps 00999108 Ps

Zenica, 27. 0 I. 20 It. godine

Opejnski sud u Zeo ici, sud.ija Kubat jasminka, postupajuCi 11 pravnoj stvari luzioC3 "KONZUM" Trgovioa na veliko i malo d..o.o. S araj evo U 1. R. j lovacka b b S araj e vo, pro ti v tuzenog BURZIC RAMIZA iz ZeDice ul. Fra Grge Martiea broj. IS, v1asnik SIERA STR ZENICA ui. Saliba Skamorca broj 55. Zenio-a, cadi i.plate duga V.s. 6.428,96 KM, van rotistll, dana 27. 01. 2011. god. donio je na osnovY "I. 348. 8mv 3 .• u ve"i sa cl. 349. ,faV 3. Zpp·. OBI A VLjUJE slijedecu:

na iDle ispunjeni" ugovora 0 kupoprod"ii robe isplali ukup"" i"oos od 6.428,96 KM (i\eSlhil· jada~e,irisIOlioedvaclesetos.m KM i 961100) sa z8.konom propis'anim 7...ilceznim kam3l3m.a i <0:

PRESUDU

. zbog propustanja·

Usvaja .Se lUibeni zabljev tuiilelja proti" tuzenog, p. se Obavezufe !uzelli da tufitelju

- 0" iznos od 3.536,73 KM pocev od II. 10. 2006. gad. pa do isplale,

- n" i:mos od 2.892,23 KM poeev od 20. 04. 2007. god. P" do isplale,

Ie da lUzitelju nad.oknadi Iroskove parnicDog postpka u iznosu od 330,43 KM (tristotinetrid.e-set KM i 43fl 00), sve u roku od. 30 (ITidesel) dana pod prijemjom prinudnog i.zvtien.ja.

]>0 proteku rok. od 15 dana od dana objave ovog ogh&. u Dnevnom avazu, smatr. se da je m'-enom presuda uredoo dOS1"vljeo". Pro,i v ove presude nije ciopuilten. zalba. Tu~eni mo~e ovom su d u p odn i jer.i prij .dlog za p ovra I u prija!nje sl"oje sbodno odredbi 1:1. 183. SI"V I. au vezi sa 1:1. 329. Zakona 0 p"rnicnOlu postupku.

Sudija Ku ba, J asmi nka

BOSN A I HERCEGOVINA

FEDERACU A BOSNE r HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Brej: 43 0 Mal 004048 08 Mal

Zen.ica, 27. O]_ 201 L go d.in e

OpCinski sud Zeo ica,strucni saradnik Amda B.lie, u grad.nsko pravnoj "rvari tuzioca JF HRVATSKE TELEKOMUNIKACljE d.o.o. Moslar, Direkcija za po· kremu mrdu, utica KDeza Branim i.ra bb, MOSlar protiv tu.ienog M"glic Edin, nJica Fra Ljube Hrgica broj 2, Zenica, radi isplate duga, v.,p. 844,90 KM, van roCism, dana 27. 0 L 2011. gocline, donio i e s Ii j edecu

PRESUDU

- zbog prop u stanja -

Obavezuje se [uzeni da tuzilelju isplali na ime dug" .za koris[cnjc mobi[eJ" usluga

novc3.ni iznos ad 844,90 KMsa zakonskom zatezll am kama 10m, k" ko s 1 i j ed i:

- na iznos od 143,60 KM pocev od 16. 02. 2008. godine do dana i sp lare

- na iznos od 151,18 KM pacey od 16. 03. 2008. godine do dana ispla[e

- no iznos ad 100,13 KM pocev od 16.04. 2008. godine do dana i sp late

- na iznos od 449,99 KM pocev od 16.09. 2008. godinc do dana isplale

kao i da [UZilelju nadoklladi lroSkove po· Slupka u iznosu od 169,00 KM, a sve u roku od IS dana.

Slru':ni suradnik AmelaBalic

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU, PrOliv Ove presude nije dopuslena "alba, ali se mo~e pod.nijet.i prijedlog za ponal u predailnje slanie u skladu sa odredbom ~1sna 183. Slav I., u vezi sa clanom 328. do 334. Zakon.a 0 parnicnom postupku.

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDE~RACII A BOSNE I HERCEGOVmE ZEl'jICKO,DOBOISKI KANTON OPCINSKI SUO U ZENICI

Broj: 43 0 Ps 039752 10 Ps

Zeniea, 13. 12. 2010. godine

SUOIJA Kubat Jasmin!<a, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO·DOSOJSKI KANTON OPCINSKI sun U ZENICI

Broi: 43 D Mal 015184 08 Mal

Zen ica, 02. 02. 20 II. godine

OpCinski sud u Zenicicstrucni saradnik A",.lo Bel ie, u pravnoj stvari ruzhelja BH TELECOM D.O. SARAJEVO, Direkciia Zenica, uli ca M",arykova brei 46, Zenica protiv ruxcnog Spahiiai Mubareed, Ko\,.ccviti broj 30 C, Zeniea, radi dug", v.sp, 199,10 KM, von ro<i;,,,, dana 02. 02. 2011. gcdine, denio ie sli icdecu

S [ru~n i,.mdnik Am.l. Bolie

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACij A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO.DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 Mal 013592 08 Mal

Z.ni"", 02. 02. 20 II. godin.

Op¢io!lski sud u Zenic.i,. struc!!i saradn ik Amda Balic, u pravnoj s[vari lUZilelia BH TELECOM D.O. SARAJEVO, Direkcija Zenic., ulica Masary"kov" broj 46, Zenic. protiv luzenog Hamzic Nadin, ulica Bulevar KliJina bana broj 28 D, Zenica, rndi duga, v.sp. 1.015,62 KM, v.n roCista, dana 02. 02. 20 II. godinc, donio je .slijedetu

PRESUDU

- zbog propuslanja -

Obavezuje se lUleni d. tlilitelju ispla!i na ime duga iznos od 1.0 I 5,62 KM sa zako, nskomzlHe.znom kamalom po~ev od da.na dospijeca obaveza do dana isplalc, bko shjedi:

- na iznos od 129,12 KM poce" od 25. 02. 2008. godi!!e do dana uplare

- na iznos od 115,45 KM pocev od 25. 03. 2008. godine do dana uplate

, na iznos od 87,90 KM pocev od 25. 04. 2008. godine d.o dana up la Ie

- n" iZ!los od 49,85 KM pocev od 25. 05. 2008. godine do dana up I. te

- na iznos od 45,50 KM pocev od 25. 06. 2008. god ine d.o dana up la Ie

- na iwos od 45,50 KM pocev od 25. 07. 2008. god iDe do dana up late

- na izoos od 542,30 KM pocev od. 25. 08. 2008. godine do dana upl~te

kao i da tu~i(eliu nadok-nadi lroskove po· slupka u iznosu od 169,00 KM, a Sve u [{)ku od 15 dana.

S tm cui ,"fadn i k AmelaBalic

POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU: Protiv ove presude nije dopustena "'.alba, ali se moze podnije!i prijedlog za povrat u predasnje S!3nje II skladu sa odredbom tlana 183. stav I.,. 1I vezi sa cla.nom 328. do 334. Zakona 0 parnicnoJn pos[upku.

Opcinski sud u Zenici, sudija Kubat jasminka, posrupajuci u pravno] s rv ari ruzioca VEGA FRUIT 000 Za rrgovinu, promet voca i opovrca Biicsnica Mal. Doboi, proriv ruzencg MUNO TRADE" doo Zenica Ul.jaliiski pur brei 16. Zenica, radi duga s, s, 1.162,98 KM, dana 13.07.2009. god., van roci,," denio ie a no osnovu n 348. S13V 3 .a u vezi sa 01. 349. stav 3. ZPP-" OBI A VLJUJE sliieecu:

PRESUDU

Obavezule se 1U •• nl d. tuzirel] na lme glavncg dug. isplati novcanl iznos od 1.162,98 KM (iednahil[adastorinusezd ese rdvi]e KM i 98/100 KM) so zakonsklm zare znlm kamarama kako slijedi:

" na iznos od 424,00 KM pocev od 19.04.2005. god do isplate,

- na iznos od #58,60 KM pocev od 19.1)4.2005. god. do isplate,

-na iznos od 253,60 KM poe ev od 21. 10.2005. god. do isplate,

kao i d. naknadi ruziocu rroskove parnicnog posrupka u iznosu od 174,00 KM (srodnusedamdesercetin KM), sve u roku od I, dana, pod priienjom prinudncg izv rse n] a,

Po proteku roka od 15 dana ad dan ,. 0 biave ovog ogl as. u Dnevncm av azu, smatra se d. j e luZen om pr<sud. uredno dostavljen a, Proriv ove presude nije dopustena ,.Ib a, Tuzeni rna,," ovcm sudu podnijeti prijedlog za povrat upredasuie stanje shodno odredbi cL 183. stav l.. u vezi ",,,L 32·9. Zakona 0 par' ni cnom posiupku.

SOSNA 1 HERCEGOVINA FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-OOBOJSKI KANTON OPCINSK! SUO U ZENICI

Brei: 43 a Mal. 01#2908 Malo

Zenica, 14. 07. 2009 .g<>d in"

, zbogpropusran [a -

Sudiia K" bat J asm: Ilk. s, r,

STRUCNI SARADNIK Kokic Edvin

Opcinski sud u Zenici, sudija Kubat jasminka, postupaiuci u pravnoi stvari tuzitelia "AS· FALTGRADNJA" 0.0.0. VISOKO Ocazi bb Visoko, protiv ruzenog KNOP 0.0.0. SARAJEVO OJ. Kolodvcrska brei 12. Sarajevo, radi isplate duga v.s. 4.937,52 KM, dana 13. 12. 20 I O. god.

OBJAVLJUJE

Tuzenom KNOP D.O.O. SARAJEVO Ul. Kolodvorska broj 1.2. Sarajevo, dosravljase na odgovor ruzba uizirelia, podriesena OVO!lJ sudu dana 10.08.2010. god kojom tuzilac pctrazuje na ime duga za izvrsene sanacione radove novcani izncs od 4.937,52 KM sa zakonskirn zareznirn kamararna pccev od 04. 05. 2010. god. pa do isplate, uz naknsdu rroskova parniencg postupka, Osnovanost pnrrazi vanja tuzitel] ternelji na dokazima: Ugovoru 0 izvodenju gradevinskih radova od 29. 04. 2010. god. broi 0588-l/10, ponude od 19. 04. 2010. god., fakture i okoncane siguaciie broi 182/030/10 od 04. 05. 2010. god., analiucke kartice. Rok za podnosenje odgovora na lu:tbu [e 30 dan. od dana dostave, Dostava se srnatra izvrsenom po proteku rcka od I S dana od dana objave u Dnevnom avazu, Tuzborn je predlozeno donosenje presude zbog propustanja,

BOSN A I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVTNE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPONSKI SUD U ZENICI

Bro]: 43 0 MalO 12783 07 Mal

Zenica, 0 I. I 1. 20 I o. go dine

OPCINSKI SUD U ZENICI, strucni saradnik Edvin Kokie, u pravno] stvari tuzioca BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46., Zenica, proriv tuzenog [anjic Ma· rko iz Zen ice, jevrejska 3 XI/61, radi isplate duga, v.s, 133,45 KM, vanraspravno, donio ie dana 0 J_ I J_ 2010. godine, a na osuovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnom posrupku FBlli, a u vezi sa clana 349. stav 3. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH OBI AVLJUJE slijedecu

PRESUDU

Tuzenom se nalaze da tuziocu plati iznos ad 133,45 KM sa zakonskorn karnatom, pccev cd dana dospijeca obaveza, do dana isplare, kako sliiedi:

- na izncs od 91,40 KM pocev od 08. 1 L 2006. godine do dana uplate,

- na iznos od 42,05 KM pocev od 08. 12. 2006. godine do dana upla re ,

kao i da lUzi tel j u n ak nad i tro! ko ve posru p ka u iznos u od I 09,00 KM, a sve u roku od 15 cia" na od dana don osen j a pres u de pod priietnj Om prin udne naplare .

POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU, .Proliv ove presude nije dopu~(ena zalba, ali se moze po· dnijeti prijedlog za povrat u predasnje st"nje u skladu sa odredbo!!1 clan" 183. S[3V L, u vezi sa clanom 328. do 3>4. Zakon3 0 parnicnom postupku FBiR

zbog propustanja

BOSNA r HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA(;KO NERETV ANSKI KANTON OPCINSK] SUD U MOSTARU

Broj: 580 Ma.ls 037542 08 M.1s

Mosmr, 08. 02. 2011. godine

OPCINSKI SUD U MOST ARU, Slfucni suradn i k Minja Belovi': Culjak, u pravlloj stvari (uiitelja JP Hrvatske TeiekOITluoik"cije D.D. Mostar ' Direkcija za Pokremu Mrezu, protiv tuzeDika Europek 0.0.0. Mosmr, mdi -, na osnovi ~Ianka ~48. smvak 3. Zakona 0 parnicnom poslupku (nSL no· vine FBiH", br. 53/03,73/05 i 19/06, u d., Ijnjem teh(u: ZPP), buduci da tuzen ik ne stanuje na adresi posljednjeg p07.ml!og bor- 3"i,[3, objavljllje sljedetu:

PRESUDU

zbog propust3.n i a

DU7-"!! je tuzenik plat.id luziteJju ukupan iznos glavnog d ~ga 7.a koriiilenje mob itel usluga u visin i ad 2.290,13 KM sa zaka· nskom Z3!eZnOm karnalom i [0

PRESUDU

, zbog propusranla •

Obavezule S. tuzcni da ruzitelju isplati na ime dUB" lznos od 199,10 KM sa zakonskom zateznom kamatcrn jXltev ad dana dospiie"a obaveza do dana isplate, kako slijedi:

- na iznos od 18,40 KM pocev od 25. 07. 2007. godlne do dan. UpLaI.

- na iZDO' od 81,85 KM pocev ad 25.08. 2007.godine do dana uplare

-na iznes ad ,6,65 KM pocev od 25. 09. 2007. gcdlne do dana uplare

. na iznos od 18,45 KM pocev ad 25. 10.2007. godlne do dan. uplare - no iznos od 8,1 0 KMpoCev od 25. II. 2007. godine do dana upla te

- na lznos od 8,10 KM pocev od 25. 12.2007. godine do dana uplate

- na iznos ad 9,85 KM poe.v od 25. 01. 2003. godine do dona uplare

" na iznos od 9,85 KMpoe." od 25. 02. 2003. godine do dana uplare . na i.zoo, od 9,85 KM poe." od 2,. 03. 3003. godine do dana "pI.,.

kao i d. ruZi,elju nadoknadi Ir",kove po,mpka u iznosu.od 109,00 KM, a soc u roku ad 15 dana.

POUKA 0 PRAVNOM LlJEKU: ProtivQv, pr.sud. nii. dopUSlena falb., "Ii ,e mo~e podniier:i prii.dlog .. p<>vm[ u predaSni. ".ni. u .Idadu '" odredbam ~I"no 133. S!3V j., u vezi s. el.nom 328. do 334. Zakona 0 p.rnicn om poom pku.

na iz~os od 1-315,02 KM pocev od 15. 05. 2007. godine pa do i~plate .

n3 iwos od 93,60 KM pocev od 15. 06. 2007. go dine pa do ispla[e

n. iznos od 93,60 KM pocev od IS. 07. 2007. godioe pa do isplate

!!a iznos od 93,60 KM pocev od 15. 08. 2007. go dine pa do is plare

na iznos od 93,60 KM pocev od 15. 09. 2007. godine pa do isplate

na iznos od 93,60 KM pocev od 15. 10. 2007. godine p" do ispialc

na iznos od 507,11 KM poeev od 15. II. 2007. go dine pa do isplale,

re mu nadaknadi Ii lro~kove posmpka u iznosu od 171,50 KM a sve u .rokll ad 30 d.ana j pod prijetnjom o"rhe.

S rru cni suradnik Minja Belo"i" Culiak

Pou.ka 0 pravn<Hn lijeku:

Protiv ove presude nije dopuslena ialba, "Ii mzenik moze podnijeri prijedlog za pO"r3t U prijasnjc stanje (clanak 183. s["vak I. ZPP-a).

Dana 27. 3. 2011. godine navrsava se 6 rnieseci otkako ie preselio na a hire I naS dragi

doc. dr, EMIR PASAUC

Vri] erne koje prola z i ne u man j u ie bol u nasim srcima gd ie CtlS ostari za uvi j ek vol jen i n i kad Z..8 bora v I j en.

Neb ti Allah dz,s. podari lijepi Dzennet.

Tvoii: Pasalic Sead . ",srrieek", Vahdera, Mirza i Merima

J.6&5-lnd:::

'WZNO SJECANJE

NIKOLA MUOVIC 1992 - 2011.

S postovanjem,

Supruga Sofiia, sinovi Vlastimir i Gordan, unuci i snahe

Dana 28. 3. 2011. navrsavaju se 52 tuzna dan a otkako je preselio nas dragi bab 0, dedo i svekar

RASID (HAMID) MRSO

Ponosni smo "to smo te imali, a Z,Huvijek tuzni ita smo te izgubili, Zauvijek cei zivjeli u nasim srcima, Molimo dragog Allah d'U. da ti podari viecni rahrnet i lijepi Dzennet. Obaviestavamo rodbinu j prijatelje da ce se tevhid prouciti u kuci talasli u ul, Envera Colakovica br. 14; dana 27.3.2011. u 15.30 sari,

Tvoii: Ahmed, Rarniz, Kerim, Saima, Elvira

AD NAN (FEHIM) SjENAREVIC (27.3.2001- 27. 3. 2011)

Tvoi a s upruga Azra, si n Alen i kcer ka Sanela

SJECANJE na voljenu

Dana 27. 3, 2011. godine navrsava se dese I go dina kako nas dragi

AD NAN SjENAREVIC

Vise nije sa nama ali sjecanje na rebe vjecno trai e.

Svastika Amra sa diecorn i punic-a Vasvija

3678·1"<1>

SJECANjE

SjECANJE na naseg dragog

MARIjA BAKAJUC 27.3.2009· 27. 3. 2011.

EMIRA PASALICA

Sarno ani koji su te voljeli znaju koliko je tuge i bola osralo iza lebe. Oprosti

n as i m s uz.am.a i er je leSko mislit:i na tebe, a ne <,aplabti.

Tvoja srrina Vesna, Adi i Admir

M.aruska, uvijek Ie se

s jeea rna sama po do b rom.

Porodica Kapo: Eldar, Amer, Indira i Sej 0

~]6?·1'U

Dnevni avaz _,,,.""",,,.,,,,'"157

Dana 27. 3. 2011. go dine navrsilo se 6 mieseci od odlaska naseg

EMIRA PASAUCA

Bel u nasim srcirna je prevelika a rijeci nerna ..

Tvoji: otac Sulejman, marna Rejhana, sestra Mirela j SiD Benjamin

Ha trna dova ce se prouci ti is tog dana.

:i6:fl5-Lnd;!;

Tvoji najrniliji

Dana 27. 3. 201 l. na vrsa vaiu se d vii e godine otkako j e preselila nas a d raga

HASIMA (rod. IMAMOVIC) REDZEPOVIC

iz Mrkonjic Grada

Dani prolaze a siecania na tebe ostaju vjecno, Tvoja dobrota i plemen i tos t u vi j ek ce zi vjeti u nasimsrcima,

4110-1u

S tugorn koju vriieme ne lijeci, s ljubavlju koja vjecno traje,

Zauvijek ce te se sjecati i u srcu nositi.

Tvoji: rnajka Munira,. sup ruga Indira, kcerke Hana ; Sara, b ra t Safer

TUZNO SjECANjE na naseg dragcg

NADIR (DZAVIDA) HODZIC

27. 3.2006 - 27. 3.2011.

4]66-][[

Dana 27. marta navrsava se 6 mieseci otkad niie sa nama nasa draga m aj ka, nana i ses tra

DIKA (BABIC) HURLA

Lijepo je bilo izgovarati tvoje ime, gledati tvoje lice, cuti tvo] glas, a eva vee 3650 dana iivim bel toga. Sve je nestalo u jednom danu, u jednojsekundi tog kobnog marta 200 I. godine, ali ljubav i Zelja za toborn ostade zauviiek. V j ecno cemo te vol jeti dragi nas Ada, iako nisi sa nama, ostao s i u nama;

Tim povodom proucit ce se hatma dova na rnezaru u II. 00 sa t i, moleci Allaha dzelesanuhu da joj podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

Zahvalna: njena djeea

41.3.4-[[1

Dvadeset sedrnog marta 20 II. god in e na vrsa va se sesnaest godina od smrti nase drage marne i bake

SAJME HODZIC, rod. ZISKO

Draga mama, b 01, ruga, s j ecan j e. __ nep rolazni.

Tvoji najmiliii

41W-lu

TUZNO SjECANJE na n.!e naidrah:

NADIR (DZAVIDA) HODZIC 27.3.2006 - 27. 3. 2011.

Nedosraies nam ... Uviiek ce te volieri

Tvoji: mama Fehreta, sestre Jasna i Arnira, zetovi, Masa i Sel rna sa pore dicarna "42·]"

27.3.2008 - 27. 3. 2011.

TIDZO

DZAVID (SERIFA) HODZIC 22.4. 2003 - 22. 4. 2011.

S liubavlju i postovaniem,

V.Ai najmiliji: rnaika i supruga Munira, supruga i snaha Indira sa kcerkama Hanorn i Sarorn, sin i brat Safer sa suprugom Zoniom i diecom Dzanom, Mirzom i Vedadom, kcerka i sestra Nerimana sapofQdicom, seStra Fahnl sa po rQdj com 4~O:Z·ll[

Dan. 27. 3. 2011. godine navrsava se 7 dana od kada ie pr{':S~_I i Q ria ah i ret n a~ dragi m l.lZ:, otac, avekar i dedo

MUjOBAHUNA

S. ponosom i 1 j u b.v 1 j u cuvamo uspomenu na (ebe.

N ok. oi dragi Allah dUo pod •. r~ lijepi Dlennet i vje~l1i rabmet.

Sup,ug. Alii., 'in V.hid, unuci Anel i Anes, snaha Za_kira i D"lida

Dana 27. 3. 201 J_ gcdine navrsava se 7 dana od kada ie prescl io na ahiret rn o] dragi -

MUJOBAHUNA

Tuga, '001 i praznina su neizmierni ... Vfiieme kcje prolaz,i, ne moze ublaliti hoi, za loborn,

TvOj3 ,uprugaAlija Zah.,alju,jem ~e familiji~ komsijarna i prija<eljim. koji s': $3 dos tojatJ.s ['V'~no is:pl'.aIi.1 i i bill 11~ me:n.e u O'llim re;Sklm trenucima. .4'l91·I~l

Zauvijek zahvalna rvoja djeca M:5.3-Lnd;!

Dana 27. 3. 20 II. pun i.h je deset godi na kako n ije sa nama D'S otac l dedo

HUSO RAHMANOVIC (iz Breze)

Bic si nam i ostao uzor u svemu sro ie posteno i pl emea i to. Po dobru cemo te p.amriti, s liubavlju i postovaniern spominjari j nikada 23 boravi ri. Neka ri Uxviseni Allah pedari d.rennetske:

Ij epote j ersi ti to zasl uzio svoi im dunjal uckim iivotom!

Dana 27. 3. 20 I J_ godine navrsava se sedam dana od smrri naseg dragog oca, dede i pradede

SJECANjE

MUjO (IBRE) BAHUNA

MIDHAT (NAZIF) SEUMOVIC 27.3.2009 - 27. 3. 2011.

Dragi nai ba be, dedc, srca su flam pra:ZDa, a luga pregolema_ Imamo ne!!O !to n i.kada ne.:e umrijeri, 310 Su tiubav i sjeeanje na to be. Molimo d,..agog Allah. d2.'. da Ie obraduj e ,vojom mi· lo!cu i podari liiepi D2ennel. 'Tvoji: -kCi Vahirla) lJJnllka Nedis., .et J a, miD i pra un uk N e· dim 4190-1u

Neb Ii je vjecni rahmet.

BraI Alija sa parodieom 3066·112

IN MEMORIAM

HAKIJA POZDERAC 27.3.1994 - 27. 3.2011.

S u pruga Raza i si II Meh med sa porod ico m

Drag; nas Hakija, nosimo te u mislima svaki dan i sa ljubavliu se sjecamo svih nasih uspomena,

4214-1u

SLAI>AN .SIMIC (27.3.2010 - 27. 3.2011)

Godina je si ne prosla spoke j nam a oije dofla, ni !ta nama ne ubI.,; bole

tvoie sl i ke sad se grle, samo one j o! se vole

Svake noci mili sine

d.0~i~~~~ ~de~~~~gll

i pruiiiS Darn drage ruke da nas ruga malo mine da u bla);i,; nose m uke

Zamisliti nismo mogl i da ce sudba takva biti ida zivjel need s' nama

da eeoCi rodite lis ke na gro bu ri suze I i ti, svierlost sunca da ce nama)

da prekrije vjecna ta rna.

Dok 'iii v imo zivj eCeS u nasim srcim •. Tvoii: majka Ruza i mac Pave

Dana 27, 3.2011. godine navrsava se 7 dana otkako nije sa nama nas dragi suprug i mac

:i699-Lndz

Dana 27, 3. 2011. navrsava se osarn godina orkad je na a hirer preselio na~ dragi

dr. RAMIZ (HALILA) MEDAR

(1954·2003)

Bio si nam uzor u svemu Iijepom ; plemenitorn.

Hvala ti za svu ljubav koju si nam nesebicno dari vao,

N eka ti dragi Allah dz.s. podari sve dzenne Ish Ii epa te i v jecn i rah met.

Tvoji: majka Hata, sestre Ramiza i Zarema sa porodicama 363-10113

Dana 27 3.2011 godine navrsavaiu se 52 dana otkako je preselio na

ah i ret nas dragi

M.EHO (18RO) SALMAN

Po dobru cemo te pamtir, S posrovaniern spominiati i nikad zaboraviti. Molimo Uzvisencg Allaha di.s. da ti po dari Ii jepi Dzenn e t i vi ecni rahrnet,

Tevhid cese prouciri u nedieliu, 27. 3, 2011. godine u 13.00 sari u dzamiii u Ilovaci.

Tvoji najmiliji: supruga Hana, sinovi Hamed; Sead, kcerke S.dina i Edina s. parodicama

na naseg dragcg

EMlRA

Hvala ti za veliku Iiubav i dobrotu koiom si nas obasipao. Dragog Gospodara molimo, da Ii podari m ir u vi ecn os ti,

Vole Te: tetka Mejra, Ami!", Amar, Selma i Aja

3f615-lndf

Dana 27. 3.2011. navrsava se 7 tuznih gcdina otkako ie na ahiret preselio n.as dragi

S liubavliu i postovaniern cuvamo uspomenu na tebe,

ISMETHUKIC

ad vokar iz Luka vca 27.3.2004·27.3.2011.

Molimo Allah. dz.s, da ti podari lijepi Dsennet i vjecni rahrnet,

Porodica

POSLJEDNJI POZDRAV

nasern dragorn prijatelju

M.IRALEM BUZALJKO

Ismer i Vala sa diecorn

Tvoji: porcdice Hukic i Osmanovic

36:51S-1Ild;:;

Dana 28. 3.2011. godine navrsava se sedam dana od srnrti nase drage majke

ZLATKE SELIM.OVIC Smrt ie ia~ od Zivota, ali niie od sjecanja i liiepih uspomena Tvoia d usa je pres el iJ a na bolji i I] eps i svi jet. Neb ti -Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjeeiti rahmet, Ovom prilikom zelimc d. se zahvalirno osoblju Rime pornoci, koji su narn pomogli u naitezirn trenucima, Takcde se zahvaljuiemo svima ko]i su nam izrazili sauceSce i prisustvovali dzenazi nase drage maike. Zahvaliujemo se i NATO bazi Butmir, Tevhid ce se prouciti 28. 3. 2011. u Alipasinoj dzamiji u 17.00 sati,

168:8,-1 no::!:

S u pruga sa dj ecom

Dana 27. 3. 20 II, na VIS"Va se 5 go dina otkako n i j e s nama

FADIL (HASANA) TUFEK

Vjecno cerno Te volieti i sjecati se IVOg plernenitog lib.

Njeni najrniliji

KRUNOSLAV DEPIC

Nakon prelijepih 7 godina koje smo proveli zajedno izgubih te iznenada rnoj vcljeni Kruno,

Nikada te neeemo zaboraviti ja i tvoja Dzejla, Zauvijek ceil ostati u nasirn srcirna i dusi i zauviiek Ces osrati rnoj Saci,

N eka ti dragi Allah dB. podari Iii ep i D zennet i da po ci vas u miru ier ti si otisao na pravi put, a mi smo ostali U vremenu iskusenja ; zablude, Allab te [e pozvao sebi jer sigurno je irnao razlcg a rnene i tvoju Dzeilu je ostavio da se kroz iivot borirna same i da dovrs im 0 sve ono s to si ti za poceo,

Dana 27, 3.2011. godine navrsava se pet godina kako je preselila na ahiret nasa

DIADEMATOPUZOVIC, rod.BATLAK

Sa liubavlju i postovanjern cuvarno uspornene na njenu plemenitost, dobrotu i nesebicnost,

Is tog dan a u 13 h ok upi t eemo se na mezariu Bare.

Dana 27,3.2011 godine navrsava se 7 dana otkako nije sa nama nas dragi ze t

KRUNOSLAV f>EPIC

Uvijek ce te se sjecati

Tvoji: punac Fikret, punica Fikreta, sura Mimes sa suprugom Almom i sinom Imranom

3"}OO-li'l4~

Dana 27 3. 2011. navrsava se 6 mjeseci od prerane smrti rnog supruga

EMIR PASALIC 14.6.1970 - 27. 9.2010.

Mozda nismo trebali ... ali ja bih opet same s toborn i jos vise i ios jace Cak i sada kada znarn krai, Ova] moj svijet je ruzan i nezanirnliiv bez tebe .. Nadam se da ie rvoi bolii. I narocito se nadam da cemose nekad, negdje, ti i ja ponovo mati prepoznati i nastaviti ramo gdje smo stali,

Tvoj Pipi

Dnsvoi avaz _."_--.""""',, 59

4lOO1-llt

Prosla j e tuzna go dina dan a 0 tkako ni i e Sa nama nas

FARIS OASMIN) AHIC, rod. 29. 4. 2009.

iz Visokog 27.3.201O·27.3.201l.

EL·FATIHA

Nikada te necerno zaboraviti.

TVQji: babo J asrnin, mama Arijana i brat Nedim

PTr

Prosla ie tuzna godina dana otkako niie sa nama nas

FARIS GASMIN) AHlC, rod. 29. 4. 2009. iz Visokcg 27.3.2010·27.3.2011.

Ni.kada re necemo zaboraviti, EL-FATIHA

Tvoii: majka Merhunisa, arnidza Kenan i amidzinica Melika

FARIS GASMIN) AHIC, rod. 29. 4. 2009.

iz Visokcg

21.3.2010 - 27. 3. 2011.

Zauviiek ccl ostati u nasim srcirna,

EL-FATlHA

Tvoji: dedo Ibrahim i maika Rszija Srnajlovic

AVDE KAFEDlICA

S liubavliu i postovaniern, Supruga 1 ovan ka

Navrsilo se pet tuznih godina otkad nije sa nama

MURIS (AVDO) DAUTOVIC 27.3.2006 - 27. 3.2011.

Vriierne prolazi, ali sjeeanje na tebe ; lijepe uspomene ua dane provedene sa to born n i kada nece proci, -

Dck zivimo rni zivjet cd i Ti.

Neb ti dragi Allah pcdari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

Vjecno te vole: otac Avdo, maika MaIka, sestra Senada, zet Seio, sestric Dzenan, sestricna Naida .3673-jl'ldg

FARIS GAS MIN) AHIC, rod. 29. 4.2009.

iz Visokog

27.3.2010 - 27. 3. 20U.

Za uvi j ek ces osta Ii u nasi m srcima,

EL-FATIHA

Tvoji: daidza Edin, daidzinica Sonita i rodaci Amina i Aldin

SjECANjE

Dana 27. 3. 20 I I. navrsava se 16 godina od tragicne smrf nase drage

SABINA (AZIMA) GUGIC

26.3. l!n8 - 27. 3. 1995.

Po dobru re pamtimo, s liub •. vlju sporniniemo a sa tugom 1I; srcu cuv a mo. N eka ti drsgi Allah dUo podari sve dzennetske Jjepcte.

Tvoia mama Sabahera i sestra Beri 113 $a porodico IT!

Dana 27. 3.2011. navrsava se 13 godina od soon;

HASIM (SACIR) MILIC

1934 - 1998.

Uviiek cemo te se siecati. Tvoja supruga, kcerke, un uci i zetovi

Molimo dragog Allah. da ti pcdari liiepi Dzenner.

M.3:8~lDd:::

LUTVO (ALMAS) KREHO

27. 3. 1987· 27.3.201L 23 bora v nepos toi i, sam 0 s jeca nj e i neizm i erna za h valnosr,

S postovanjem i liubavliu, Tvoji: supr-uga Sevleta, sin Ismet, kcer ka Isme (a - CiC3} sn a ha Srniljana - Cica, ttl Samtr i unuke Mi.re:ta! Maj:3, Anela i Ada

HATIDZA - TIOZA (BASIC) MALlCBEGOVIC

Puno te vole tvoji: Necko, Nedim, Nihad, Eveldina, Margerita i tvoji pilici: Ajna, Amna, Benjamin i Emin 3663-1odt

Dana 27.3.2011. navrsavaju se tri ruzne godine otkako nije Sa nama nasa draga

Draga Tidzo, svaka rije(' bila bi suvisna ...

Tevhid tOe se proueiti istog dana u Istiklal dzamiji (atoka) sa pocetkom u 13 sati,

4206-1u

Dana 27. 3. 2011. navrsava se pola godine cd srnrti naseg dragcg

AVDE KAFEDlICA

Porodica

SERBIC (MUHAMED) JUNUZ 27.3.1999.

SJECANJE

na nase naimiliie, taru, mamu i tetku

SERBIC (REDlO) REDZIBA 4.12.2009.

JASMINKA i BELMA

Dana 27. 3. 201 I. navrsava se pol. godine od smrti moga dragog su pruga

SERBO (MUHAMED) UZEJFA 8.6.2006.

60 ""jOjO." ..... .,.iI' "'''. Dnevni avaz

l'OSlJEONJIl'OZORAV

su pruzi i maj ci od nasi h dragih prii ate]; a

SLAVI GAVRANOVIC

Od prijatelja sa Stupa

WZNO SJECANJE na nase drage rod i telje

MUJOKUKAN 27.3.2006 - 27.3.2011.

NAZAKUKAN 25.4.2002 - 27. 3.2011.

Tesko ie riiecima opisati bol, a jos (Oz. izmieriti prazninu koju osiecarno be>: vas. Bili ste nesto n.jljepOe u nasirn zivotima, ostale su Iijepe uspornene. S ponosom, liubavliu i postovanjern spominiemo vas svakodnevno, Na!e dove upueuiemo Allahu d2.s. da vas nagradi dzennetskim Ijeporama.

Neka vam dragi A.llah dz.s. pndari lijepi Dzennet 1 neka Yam ie viecni rahmet.

Vai; nai milij i 4ll6-lU

Dana 27. 3.2011. godine navrsava se sedarn bolnih i tuznih dana otkako je presel io na ah i ret nas dragi dedo

D" na 27. 3. 20 II. godin e na vrsa va se sedam tnt!!; h dana otkako ; e presel io na ali iret n as drag;

ALIJA (HUSEIN) JUSIC

ALIJ A (HUSEIN) JUSIC

N eka ti drag; Allah di.s. podari lij epi Dzennet i v iecn i rah met.

Tevhid ce se prouciti u nedjelju, 27, 3.201 LuI 1.00 sati u kuci rahmetlije, ulica .Sejh Jllje br. 14,

U ti ehe nema, Z'I borav II e postoj j samo tug", veli ka lju bav i po !lOS j er s j b io i ostar cd uzor u svemu sto je posteuo, vrijedno i plemenito,

Molimo Allaha d:;:'". da ti podari lijepi Dzennet i vjedni rahmet,

Ozalosceni: supruga REMZA, sin NIHAD, kcerka MELlHA, zet FIKRET, unucad NAIDA i ERMIN i sestra hadz! FATIMA

Tvoii: Naida i Ermin

<l221·1u

4:22I·hL

Do na 27. 3. 20 11. navrsava se pe t go dina otkako j e na ali i ret presel io n as na jdrazi

Dana 27, marta navrsavaj u se tri go di ne kako ie na ahi ret prese Ii I 0 nasa drags mama

DZEMILA (rod. IMAMOVIC) SARACEVIC

Nedostaies naml

U nasirn srcima i mislima i dalje zivis voljena i sralno prisutna Tvoji: Edo, Dina, Melika, Emir, Leila, Tarik, Selma i Faris

36:E-L[z

MURIS (AVDO) DAUTOVIC

SJECANJE

Danas se navrsava 40 najtuznijih dana od smrti nase drage i nib d prezaljene maike ; svekrve

SJECANJE

Dragi nas sine i brate, ni danas i nikad, ni za cijeli ZiVOl nece prestati bel u dusi, Rijeei nisu dovoline da bi iskazale svu bol i rugu koiu je tvoi odlazak ostavio u nasim srcima. Bez tebe vise n;sla niie isto.

S ljubavlju i postovaniern uvijek cemo se sjecati tvog dragog lika i dobrote, Molimo Allaha d~,s. da ti pcdari lijepi Dzeunet i rahrnet tvojoj dobro] dusi,

SJECANJE

na naseg dragog

n.a

Porodica Daurovic: mac Avdo, majka Malka, brat Senad, snaha Fatima, bratici Adrian i Elvir

U zna 10 sj ecan j a na p rera no prekin u ttl m ladost

MURISA (AVDE) DAUTOVICA

27. 3.2006 - 27. 3.2011.

MURTE BASIC, rod. EFENDIC

MURIS DAUTOVIC

SLADAN SIMIC 27.3.2010·27.3.2011.

Molimo dragog Allaha dz.s. da njenoj plernenitoj du"i podari Dzennet i sve dzennerske Ijepore.

Neka ti dragi Allah dB. podari 1; j ep i D zennet ; vj ecni rah mel.

Uvijek cemo se siecati naseg Murge!

Ostalo nam sarno Slade rnermer kamen da Ijubirno, krai karnena da placerno i palirno tebi sviiece

da sjecanja ne gubimo, i nosirno tebi cvijece ..

Na drage osobe ne bliiede siecania.

Sin Smail, kcerka Biba Fejzic i snahe If eta i Dev Ii ja sa svo] im po rod ica-

rna 4lJO-L!t

Tvoji: rodak Edib sa porodicom

Faki sa porodicorn

37G7-1Ild;!;

Tvoji: ujak Ante, ujna Slavica, Davor, Danijela j Oliver

POCIVAJ U MIRU BOZJEM

Duboko potreseni bolorn iavliarno svim rodacima, priiateliima i znancima ~alosnu viiesr da ie

JASNA MILOSEVIC

preminula dana 19. 3_ 201 L godine u 65. gcdini.

Pokop pokojnice obavit ce se dan" 27. 3. 20)!. (nedjelja) na groblju "OGRADJE«" KRESEVO u IS.OO sari, Oprostaj od pokojnice moze se obaviti u mrrvacnici od 14.00 sari,

Misa zadusnica slavit ce se 28. 3. 2011 (ponedjeljak) u 8.00 sari U zupno] crkvi Kresevo,

Dnevni avaz ""~I)o."."",,"'"pi<"'''' 61

OZALOSCENI: sesua ZVJEZDANA MILOSEVIC - GARIC, zet ZDENKO i mladic DZEVAD, te mnogobroina rodbina i priiarelji.

Tuznim srcern javliarno rcdbini, prijateljima i susjedima da [e nasa draga

SLAVA (DELAC) GAVRANOVIe

nakon krace bolesri prerninula 26. 3. 20 II. gcdine, u 56. godini,

Obejvestavamc rudbinu, prijatelje i kumdiie da je na! dregi

HOO-Ltl

hadfi MUSTAFA (IBRO) UDOVCle

preselio na ahiret dana 26_ 3_ 2-011. godine u 82. godini.

Dlen.za ee S. obaviti u NEDJELJU, 21. 3. 2011 .. gcdine na mezariu S ra ri I1ij.; poalije ikindije namazn U 1-6.30 sari,

Dien aza polazi ispred knee 2alost; D. Luka u 15.45 sati. Tevhid ee se prouciti isti dan u Mob.bu D. Luka u 15.45 sati,

S a hrana drage uarn pokojnice obavit ce se 27. 3. 2011. godine u 17.00 sari, na rimokatolickorn grobliu Stup,

OZALOSCENl: suprug Zdravko, sinovi Boris i Narcis, nevieste RliZica i Adela, unuke Mia i Lea, sestre i braca, te obirelii Gavranovie, Delac, Lozancic, Mikulin, Kramar, Brnada, Lebo, Bisevic, Posavljak i OSLOla rodbina, prijatelji i susjedi,

RAHMETULLAHI ALEJH! RAHMETEN VASEAH. - EL·FAT!HA

OZALOSCENI: supruga badfi-hanuma Mujcsirn, sinovi Ibrahim i Zakir, kcerka Me.lido, brae. Salem i Hazim, let Nijaz, unucad Tarik, Anida, Leila, Amir; AmiD3, Edina i praunuee Ella, sura hadzi M ustafa, brarici M ufid i Ed.i n, b radcna Erni ra, nevi este Me ns ura, Adila, Vahi da, Ebedi ja, Emira, S.baha, Habiba, hadzi Sedina, dr, Aida i Mersiha, amidziei Sulio i Ibro, amidzi~,n3 Fikrcta, rc porodice Udovcic~ Faxlic, Had,iic, Osmanbegcvic, Spa_hie, Ma,~ic) Ceho~ Mdetovic~ Matorug.a" vranac, Dinar, Lemes, Kanmrdzie, Ereodic, Piknjai.', kaoi ostala mnogobroina rndbina, priiarelii i komsije, .m·lu

POSLJEDNJI POZDRAV

drago] priii

SLAVI GAVRANOVle

Po dobroti eemo re pamtiu, s pcstovaniern spominiati i

nikada zaboraviti! . - -

Aco Posavljak saobitelji

lr09-tn.cJz

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoi priii

SLAVI GAVRANOVIC

Viecno ces biti u uasim mislima!

Pocivala u rniru B01:ieml

Obitelji Barnjak i Kapetanovic

lr09-lmlz

Dana 27. 3.2011. navrsava se godina od srnrti dragog na m su pruga 1 OCII

ASIM (RAGIBA) KARle

Sjeeanja i uspornena na tebe os raj U v jecno,

B 01 niie u s uzama n i u riecirna, bol ic u srcu.

Molimo dragog Allah" dz.s. da Ii podari lijepi Dzennet.

Tvoii: supruga Sevda sa djecom

SjECANJE

no

MURIS DAUTOVIC

Sta je oualo iza re be?

D iv no 8iec. n ie, koj e Ce mnogo d uz. ii vieli ad lebe samog.

Etko i Elvira. s djecom i Sado

OSMAN MURATOVIe 27. lTI - 1984.

HAJRUDIN TASLIDZA 27.IIl-200'1.

Murarovic Fatima sa porcdicorn

Dana 27. 3. 201 I. godine navrsava so 7 tuznih dana,

o tka ko j e p reselila na ah i ret n asa rna j ka, s u pruga i ses tra

ZIHNIJA KRAMA, rod. HADROVIe

Draga nasa, vjecno cemo ell va ti uspornenu na rvo] blagi lik, plemenitost i dobrotu. Dok mi zivlmo i ti cd zi vi en u nasim srcima i usp 0- rnenarna.

Molimo Allaha diU. da ti podari sve dzennerske Ijepote i vjeeni rahrnet.

Porodiea

Tev bid ce se prouci ri u nedjel i u, 27. 3. 20 l l , go dine u

13.00 sad, u ul, Oslobodilaca Sarajeva 13. 17I1O-ln"t

do.o.

Pokopno dmslW ,Jedileri" - Saroieso, pruia pogrebne uslug» po naj{!O"lJOJjnijlm cijenama, omogliCava brzu, kvalitelnu i jednostatmu. orgallizaci.i1l dienaze na podrutju Kantoua S araie"<lO i Bosne i Hercegouine; te uaj{!O"lJOJjnije uslote za prijevoz 111111"1111 iz inozemstua.

Cjelokupna organieadja dsenaze (po,/jednjeg isprataja umrlog) obavlja se n(l jed,wIn mjeslu, atrakmmoj i u Gradu prepoznatljioo] lokaciji - Turbe sedam brace, u neposredlwj blizini trolejbuske okremice na Austrijsk(}m Irgu, ul. Bistrik do b~ 8.

S'lJl!kim dLmam ad 0-24 Sala, Pinna dmtupan tek/an: 033 712·800,[ax: 0337.12 801.

Sa neizmjernirn bolorni tugom u srcu javljamo da je nas voljeni

IZUDIN -SEBA (MEHO)

HADZIe

prerninuo nakcn hath i teske bolesti, 25. 3. 2011. godine, u 65. godini, Sahrana ce se obaviti 28. 3. 2011. godine u 13.30 sa [i n a gradskom groblip VLAKOVo.

OZALOSCENl: sup ruga Gordana, kcerke Dijanai Da[ana, polusestra Dijana sa suprugorn i djecorn, svastika Vesna sa kcerkarna Davorkom i Dubravkom, ostala [-0- dbina, te mnogobroini priiarelii i poznanici.

Kuca i.loln: ul, Pehlivanusa br, 72.

UI

POSLJEDNJI SELAM

dragoj kolegici i velikom prijatelju

JASMINKI TINJAK

Neka n Allah dt.s. podari liiepi Dzenne; i viecni rahmet.

Mirela, Ajdin i Sead Talovic

l:roB-lnd'

POKOPNO DRUSTVO

9~~m~

SARAJEVO OSNOVANO 1923

Pokopno drustvo "BAKIJE" vrSi prevoz urnrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji Bili.

ret. 00387 (0) B 533-763

mob"," 00387 (0)61 131-788

00367 (0)33· 233-062 Iilx 003a7 (0)33 447-1:22

mobilel za inostra.nstvo 0049(0)16Q9;}oi27808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

oglasi

OrCINS!{J SUD If TESN/U B eoi: 390 M,l 009725 10 Mal Dana, l4. 02.2011. godlne

Opcioski sud u Tesniu, pc suuetom saradniku Fatima AhmClQvi~! IJ pravnnj stvari U.l7.iu:lj;a D.D ,~BH Telecom" Setaicvo, Dlrckclia Zeuicn, Masarykova 46, prod". rutene ManCIl Duvnjak iz Mjljil1lo'Ll<tci3~ cpelna Tesau], radl doga v.s. :2-.346!00 KM) nn usnovu ~l":il.Y ~4B_ smv 3_ ZPl)-a.

OBJAVLJUJE

Ttllbom o-d 26.03. 2010. g:odine tLLl:ilelj ie pr.edlo:i;jo tin sud nakon Im)v-cdc!l()g _pO.S (1..1 pKa doncse p,~'I.l,d!,!J kcjom 'S-': J'lslaze ruzenom da tU7.LOCU. plati i:mos 0(1 2.346~OO KM 54li aakonskcm kamatom poecv od dana dosp licea {I00v":;:Zi3 do dena ispla te kako sllledl:

• na ixnos 00 7l,05lU>! ~I,,' od 25. 06. 2009, godinc do dana uplatc

~ na lanes oc14n)7S KM pooev cd 25,,, 07.2009. gndlne do dana uplate - M i~nos od ,6064,20 KM~" oll 25-. OS. 2009. ,goilint! do dana uf.l'!ali~' ~ nil izncs od 2.00~O KM JJ'O'¢cv cd 25.09.2009. godine do dana IJP[~1C • na lanes cd 119,5S KM pocev od 25, 10, 2009. godi no do d.", "pi". - ria tseos cd lOO,.s.5- KM ~'" ed 25-. ll. 2l}O9. godi ee do dana IIp!ali~·

- nlJ izncs cd 134~90 KM poeev ~d 2:5-. 12 . .2009_ godine do dana uplate

- nil lanes cd l2 S~40 KM ~\I' cd 25.. 0 l . 2010. godi nc do dana uplare

~ ria i:r.nos: cd W·,J5 KM poeev 0([ 25·. 02:. 2010. godtne do dana "'l}~are- no izncs cd 1>4,05 KM ~ocv od 25. 03. 20 10. godi nc do dana uplate kilo i da ruflccu nadoknadl purnlcne [l'O~ kO~l"c SVC u roku cd 3-0 dana.

T'1J '-:i teti ie:.. l~ko<tl:, prcdlwio da u kill ike tukJl::L ne dcstevi odgcvnr na ruabu, a zakcnekom roku, aud donese prcsu du zbog propustae]a u skladu sa odrcdbama ctann 182. ZPP·a.

Ovlre putem se ruaencl Maric;! Duvl'I:iiilk iz Miljanovaca, opelne Tesan], dosravlja Hlozba na cdgcvor u smlsfu odredaba El~l"!a 62_ :sUI"~ 2" ZPP-:a, pa iii; ~uJ...:=nil dlJl!l3 de u :skl:adu~::. Od.-ed~rn.:9l:I:.=t!1s 70.. i t:lana 71. ZPP-:ii li:;aik:;lisrwij.t U roku od :ro dana cd dana p rijem il nu:bc sudu des ta ... t plsmcni odgovor till. tusbu.

Obaviestsva se (OZena da se dcstava (Uzb~ amatra objavljenom prcrekcrn roka od 15 dana cd dana objavlllvan]a,

SlrlLcni seradnik Fatima Ahrnercvle

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI}A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

OPCINSKI SUD U GRADACCU

Broj 28 0 Mal 003280 04 Mal

Grada ea c, 18. 06. 2009. godine

Opcinski sud u Gradacctl, sErueni saradnik Amila M uralagic, U pravnoj stvari tuzioca JP EP BiH d,d. Sarajevo - Podcu:<nica "Eleklrodislribucija" Tuzla., proriv wzenog Saliji Logman iz Grada&a, Esada Taslidhca br. L, radi duga. v,s.p. 108,40 KM., gore ozna&nog dana, donio je sJijedecu

PRESUDU

zbog propn.sta n ja

Obavezuje se ruzeni Saliji Logman iz Grndacca, E •• da Taslidzi". br, 1., da lUziocu JP EP BiR d.d. Sarajevo - Podruznica "Elel<.lrodisrribuciia~ Tuzla, na ime duga za i&poruoenu elektricnu energiju. isplati iznos od 108,40 KM, sa zakonskom zarcznom ka.marom, pocev od 26.08.2003. godine kao daDa podooScoja Euzbe, pa do konaecoe isplale, k"o i d .• tuziocu nabadi rroskove parnicnog posrupka u iznosu od j 50,00 KM, sve u rokuod IS dana od d"oa pri j" rna pres u de pod pri j etn jom izvrsen j a.

S trueill sa.rn dnik Amila Muramgic

POUKA: Protiv prcsude zbog propusrania niie dopusEena zalba, ali se moze podnijeti prijedlog za pOl/ral u prijasnje sr3nje u skladu sa odredbamaclana 328, i 329, ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE J HERCEGOVINE HE~CEGOVACKO_NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U CAPL]INI

Braj: 53 0 Mal 03215910 Mal

Capljina, 04. 02. 201!. godine

Temeljem 1:1. 348. Sl. 3. Zakon. 0 parnienom posrupkll F BiH br. 53{03 (u daljem t"ksru ZPP·a) ruienom_ se dostal/lia presuda.

Opcinski sud It Capljini,. slldac Dubravka Socc, It pravnoj s[vari ruzirelia JP "Elcktroprivre· da HZ Herceg Bosoe" d.d. mOSlar (u ('ijem sastavu se nalazi orgllnizacijska jediDica - Opskrba eleklric!'!om ellergijom, Opskrbno podrucje - Jug), Zagreb"ck" J Mostar, prOliv ruzenika Ante (Ivana) Gustin iz Hutova,opCina Neum, cadi isplate, V.sp, 254,14 KM, lIam"spravno dana 15. II. 20 I O. godille donio je sliedecu

PRESUDU

- zbag propuslanj"-

Ob.vezuie se tuzenik platiti tuzilelju za urro!lenu elektTicllu energiju, za vrijeme od 31. 0 I. 2008. do 16. 12.2009, god., iznos od 254,14 KM, sa zakonskim kammama po sEOpi clanka 277. ZOO i 10 od 4. OS. 2010. god, kao dana podnoSenja tuibe pa do konaclle isplat.c, kao i da wzilelju ll.adoklladi !raskove parnicnog PQslUpka U iznosu od 67,50 KM, we u roku od

30 dana pod prijell1.jom ovrhe.· . -

SUDAC Dubravka Sate

PRAVNAPOUKA:

Protiv ave pre~ude niie' d ozvoli ella i"lba. Tuzen.ik moie podnijeti prijedlog za povr"t u prija8njeS!anje{Cl. 183. St. L ZPP·a).

BOSNA I HERCEGOVJNA PEDERAC1JA BOSNE I HRCEGOVINE TUZLANSKI KANTON

OPCINSK1 SUO U TUZLl

Brei: 320 P 0241 ~2 05 P

Tuzla, 07.01,2011. gcdine

Opcinski sud u Tuzti, sudija AJi~ Fahira, rjesavaiuci u predmcru spora po tuzbi ruzitelja UniCredi'r Bank DD MOHar, ul. Kardinaia Stepenca bb, Mosrar, kao pravni sliedbenik UniCredi, Zagrebackc banke DD Mo"""r protiv ruzenog Dzinic Encsa iz Tuzle, ul, Pavla Goranina brei 69, radi dU8~, v.s.p, 3,290,34 KM, 1'3.0 ro6!m, donie io dona 07.01. 2011 .. godine slijedeeu:

PRESUDU

- zbog propusranja -

Tuzeni ie duzan da luzi<eliu isplati iznos od 3.290,34 KM so znkcnskom zateznom kamarom POCo" od 26. 10.2005, gcdine kao i da naknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od :>45,00 KM, sve u roku oct 30 dana racunajuci oct dana prijema prepisa eve presude.

Obrazlozenje

Tu~ite:lj je, pcdnio ovom sndu 26_ 10_ 2005. godine ruabu protiv tuzeucg, radi duga kcji se odnosi an prekcrace nje OdD brenog 1 im ita za korij ten je Visa Clasi c kart ice 11 izn nsu od 3_290,.34 KM. Predlozio j e da sud, ukohko tugeni ne dostavi odgovor na tuzbu donese presudu zbog propustanja u amislu odredbe 01. 182 ZPP·a FBiH" te do obaveze tuknog do tuzitelju isplati iznos cd 3.290,34 KM na ime dug. po o-SmOVlI prekoracenje isptate ML tekuceg rilCLJna sa zakonskom zateznom karnatom poct'V '00 dana podn osen [a ruzbe pi:! do kc n acne isp late kao i da naknad i trcikovc parn icnog posrup ka koi i se odnose n a taksu n a luzb u i presudu.

Sud je dopisom od 20. to. 20 I O. godine dosravio tuzencm tufbu na odgovor putem cbjavliivania ruzbe 1I: d nevn L m nov ina rna 11Dnev ni avaz'' i pozvac ga dn u 1'"0 k u od 30 dana dos ta vi su du pis rn en i -odgo"r'o r ria l uzbu .. N aveden i III dop isom ru zen i j.e: upozore n n a zakon ske posli edice ukoliko u na vcdeno III rok u fie dostavi pisme a i Oclg-OYOT na luz-b u.

Na osnovu racunc -nDnevnog avaza" i isjecka iz istih novina urvrdeno je da je dostava ruzbe-oglas objavljen 18. 11.2010. godine;a d. se rok za dostavu ruzbe pocinje racunat: po proteku rob od 15 dona, od dana -0 bjav lj i V3J1.j a u dp evn i m nov i n3.m.a.

Uvidom u Ugovor bl'oj' 78150 0 OlYaranju toeku6eg raculla, Pl"jstupnice 'l.Q ot\!arOlnje tekueeg !:,"aCl;lna~ Ri"eni" K,u(onalnog .uda Mo.!,r broi T(·4 \ 3/Q4 Qd 30. 00. 2004. godino, Opit;.b usIQ""", izd.vanie i kori5 t en je Vi sa Cl,a::;s ic kartice~ potvrde 0 p reuze(oj' V i~ Cla~sic kartic:i od 23. J 2. 2003_ godine~ -0 bjavii"lEi fu,ileli. od 02. OS. 2004. god.;n" i "porne,," ,u;oi leli. oct 16.08, 2004. godino, ,,,d i" ulvrdio d. luibe;ni lahljev nije oCigled,IlQ neosno""'an~ da n_iie prNivan cinienic<lIma n:ilvedenlm U ~uibiJ te da fin-' ie-,ll ice n i.$u u :s uprotnosti ;sa prilol·~n i m doka:;:::i ma.

Kako mien i u r-oku od 30 dana n ~je dOSl<lvio .su du pi,s;me ni Qd.gQVO r n3 lu~bu,.j] luzi I at:: je pre:dlo~_io da $U d do n.,,, pre, u du .bog prop ~I 'an j, to j" sud p ri m i e~ om od ,edab. ~bn' 182, ". v 1 ZPP FB i H do· nio Qdlu k u kao u iZTtt_i p rtsiude.

o trO>KQV im" posrup ka sud je don io od.1 uk" s bo MO od .. db i tI. 386 i 387. Zakon. 0 po en ic n om po<tupku FBiH [SI. n{}vine FlliH bmj 53/Q3).

SUDIJA Alic Fahira

N APOMENA: PrOliv noe pre,ude nije do""olj.". ",lb. [~Ian 183, smv I. ZPP FIliH).

T uleni rn Qk podn.i jeti pri jed log " .. pov,ar U preda~n je .. On je " s kladu SO odredba m. ~I an" 328, i clana 329. ZI'P FBiH.

BOSNA 1 HERCEGOVINA

FEDERAClJA HOSNE 1 HERCEGOV1NE ZENltKO-DOBOlSKl KANTON OPCINSKI SUD U ZAVlDOV1CIM.A

B rai: 42 0 M,l 004~l4 09 Mal

Z.s\'ido~'l~ij 17. 02. 201 L gQQi[11';

OpC1ll_ski sud u Zavid!lviCim~, sm.len~ saradn i C1iI 'Fikre[a Deli.c, l.II pr.:JN'noj s.[\lad IUzi [elj;] Dn DH TELECOM Saraje~ vO.~ Di.-ekLija Z~ni-t3!, M.:J:MIrykov:i 46~ Zt:niL:!l~ prolj~· I1J2eM OMERtH~- Z.E.M.lN~ i~ l..avidcwiea, u;L Allje 1.:te:tb-eSOviea b b'iI b IlJIk Bl rndi isr [iJ1e: dugs" v -'5. 368105 KM~ Viln r-.oCi~Hi{l dim~ J 7. 02. ,2011. ~od.ilJel dOllio je :slj-cdceu:

PRESUDU

- z:bog propustimia -

NA LA.ZE SE (\]~e-:noj OME:RCrC ZEM.IN]~ iz Za,.ridov[Ca! 1.11. Alije I:z~lbegovi6a bb., blok 0, dll (U~i(etiu DD BH TEL.ECOM, SlireicV'o) Dir-ckcij~ Zcnicaj M:asarykoV8 46; Zc nl'Ca) L::iopliL[L iz;rms. od 368,,0,5. KJ\i; :S:;l lakon:skQrn ~tc:uJ Clm kammom) ka.ko sli ie-di;

• n, izno, od 180,50 KMi>OC'v od 2S, 12, 2008. godin", do kon,enc i,pl"", - na i?.nos; od &i}~9() K.i\t ~ocev od 25_ 01. 100:9 .. godine) de kClllBQ'\~ is;pbne,

- na i:';DCI:S od 22:~25 KJ\'\ po~C"V od 2,5.. 02. 200:9. !;ociine... do kOllt:l'nc: isplattj

• n, izno, od 22,25 KM polc" od 25. 03. lO(t9, godino, do kon,lnc i.pla,o, - na iznos: od 19)9£1 KAt ~oe:ev od 2.5. 04.200:9. glldj_ne~ do h:li'LBC'n.e is;pl:.ue,

- IlS i;;toos ad 19~9(I KM po&v od .2;5.. 0;5._ 200:9. godine... db kon(l(ne i$pl~te!

~ nil izno:J: ad 17,15 K.J\'l pocc-v od .25. 06. 200'9. godi.DC, do konilCnc is-plale,

l.f: da Hlt.i[eliu ~sknadl [ro.~kay'e -p:ornL~l1og poOSUlPKt! u i.:mootl 00 ]40,00 KMJ:a s:w: l.L roku ad IS dnna pod fltijelfliom i~vrk!1i::i_

Obrazlozenje

TUlitc!i ie: ovom sudu1 dana 07.12. 2009. g{idin~ IJod.nio tuzbu pfOl:iv nJ:1.(im~ ~di i:splillC: dugA'L l.iiI izvr;cnuPTT u:slu~ ,go " i""o," od 36SPS Kill.

u t'u"bi, lu1i~.e.lj je po.S{a~io !u~boer,Ji ~atHie" na M6:n opiSi!I.n IJ i~rec:i (rve prfSlIde! lof: Fe i.sH;n'remeno $li!l..,.,io i ~jiied].og ~iiI dOf.LIJI5Cnic p.rcsud-c :&bllg proPUS1:J.rtj:ado u.ko.lik", tuic[J:~ s\Jd'IJ nl: dMt~'i'.L ooS:Q"'"{I.r na I:urou_

Tuzemoi i.e sud dOOI<l'l;ljO Ulzbu na oUgovor pU(~m obtllvljivanja Ogla:sii L1 dm:vnim novinillDa kojc SoC obiilvljuju u Fede· r.ac:iii i plnem oglilsne plo~ 811da)shodno odredbi El. 348;gL.3. ZPI'-:!II F Dit-t Ogl.1l.S: 'I.J novinam_9 if! obj .. "lj-en di!ltl:;! 01. .08_ 20'10. &~dill~ ti &m:Urn:st: dr-l joe do:)u'l.~'a L::i-ka ... .anil 1;5. d:;ll1~ od d.:91l8 Qbj:a .... 1,j ... t'lrtj;t!l o,sla58.J, odll.~nll diJ ir: d~'a";;1 j~~Ziinil l7. 08. 2010. god.inc Ie je -od tog, dana pocco I:-eCi rok orl30 d .. nil za dos rn.v Ijilnie pisano:!!: O'dgoyora D!l (Uzbu. Obzi_r'om di!l \1J~e_n.a u :1.-2tons.korn roku i l>ored upo:zor~nj.j) sud .. ) 11ije s\ldu dQSLBvil:a ",i_s:m-elli odg·ovot:rla m1bu, [e iml'l i tI.:t~ u: ~·i d u 6l].j~:ni-cu d:ri ic t!.l:r.Ltcl j u "tl,l ~b i prcdlo;bo ds ~u d dl;l(i.C~ pn;::s; ... du zb'Og propuha.1l i;l! k!lc i ti nicn i~u Ida jil; lu:1:Ltcli 11Z. tuzbu priloz1o dokiiU (filkrure: llO.8~ 12081 0109, 0209~ 0309, 04W~nSOO i Iilliilliti~ka k.;urica 1186428 n Ila O's:novLI kotib je s:ud uwrdio dB lutbeni zabliev m::U(elja n.Lle o~jglednOllee;!inOv:!llnJ sud ie i usvojio LU~bof:ni 7..alnje'V tu:3l;i~eli:a i LJdl\Jt:io t::iO \J itI(:ci o;,'!; rr(:sud~ a \J sklad'!J ~a c[s,rltlm l82 u: VoCii. sa c"l- 70 Z:a!;;:on::l tJ pamit!lOmpOSlupku FBiH,

o [r·o~ko"irn31l0SilUpkB odlui!:e-rlO ie' u skladtl 8iltl. 38.3. ·~L 386. SiLo 1 ii!:l. 38.7 Z[JP·a F nml Ie ~lalla 46. Ti!rifa broj I. i Ta.rifa br-oj 2_ ZakOlla 0 sutl:skim Iak$ama ~n[;;:,ko-.dob(li:s~og kanlo;n:J! ,!II i:Sli $t' o.dnos~ l\!lI;id~:Sd pi!J luibu U i:tiiOSU Cld 20J)O KM, uilks;a nc. ~res\.l du zOOg pro"pU~tilIl ja IJ i:mo::iou od 10,00 KM, tmkovi ob ill"oC} putcm no"i.nil~ ·llgt:JSil klljima jc luzc:nom dosmvlje.ll:BI luzb<l '[1:::] odgo'V-or u iznosu od 60,00 Ki\ll re croi;:ko'.'e olljiilve presude zbog [)fOpUSlanjll pu[Cm dri:t\lnih rlQvit!:a II i~]jOSll otl 50,00 KM~ odQosno uktLpni Ito.Hc.ovi koji SIJ bili pOlrebni .. ,.a .... odtt.Jje o\tot parniee ~OI:tl.os.e 140;.00 KM, :J, proemc. .... rij-cdno5li pmJrn ct~ sf.!Qr:J_

S a'll(:na sar.n'ilniC:il:

Ftk-t(::[aDe.lit

POUKA: Prodv O"'C: p·n::sud~ blbil lJije dozvolje.n:il1ali:sc mo~~ uJoJ.:id prtjedlog ZiiI. p<lVriI( LI pfij:j],~Dje stillJi~, u skl:ildtl sa od.rf:db!!Jms ZIlkoi'iB n j:!a rn i~nom. poo:!iUl p~u I':'BiH.

NAPO~1..ENA: D05t.avn pn::sllde S'mnmlSol:: ob.ilvljli;lJom pro(-I!kom rokil od IS dilnc.1 Qd dana objBvljivill1ja ove PN5UCC u d1'\~'Yn i m nov] nama (~1. 348,. o5L 4. Z]'P-B F mH).

oglasi

Dnevni avaz _"_."Ilk"'''. 63

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI

Broi predmeta: 80 0 MaiO 11645 09 Mal

U gradanskom sporu koji se vodi kod Osnovnog suda u Biieliini, pod poslovnim brojem 80 0 MalO 11645 09 Mal po tuzbi tuzioca "Telekom Srpske" a.d, Bania Luka, Ulica Mladena Srojanovica bro] 8 protiv tuzencg Sapina Marko, sa posljedniim poznatim prijavlienim prebivalistern u Biieljini, UlI.ca Filipa Visnjica broj 12, trenutno nepoznatog rnjesta boravista, cadi naplate duga, vrijednost predrneta spora l.I45,68 KM, donijeta je dana 31. 01. 2011. godine presuda zbog propustanja kojorn se tuzeni obavezuie da tuziocu isplari iznos od 1.145,68 KM sa zakonskorn zateznom kamatorn od dana dospjelosti svakog pojedinacnog rnjesecnog racuna /ukupno 12 racuna/ do isplate, te da mu naknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 215,00 KM, sve u rokuod 15 dana od dana donosenja presude pod pnietniom prinudnog izvrsenia. Protiv ove presude zalba nije dozvoljena, Tuzeni moze podniieti prijedlcg za povrat II prijasnje stanje II roku od 8 dana racunajuci od dana kada je prestao razlog koji je prouzrckovao propustanje, a ako je stran ka tekkasniie saznala za propustanie, od dana kada ie 2<1 to saznala .. Po proteku roka od 60 dana od dana propustanja, povrar U prijasnje stanje ne moze se traziti,

Sudija Ljubisa Mi6c

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKOSANSKIKANTON

OPCINSKI SUD U BIHACU

Brei: 17 0 Ps 025000 lOPs

Bihac, 17, 02. 2011. godine

OPCINSKI SUD U BIHACU, sudija Fikrera Hadzic, u pravnoi srvari lUzioca Tuzla Kvarc Dco iz Tuzla, kcga zastupa punornocnik, advokat Enver A. Hcgic, protiv tuzenog Amb Company Bihac 000 iz Bihac, radi isplare duga od 4,059,48 KM, ria osnovu clana 348. stav 3. Zakona 0 parnicnorn postupku ("SI. novine FBiH" br. 53103,73105 i 19/06), objavljuje:

OGLAS

OPGINSKI SUD U BIHAGU, sudija Fikreta Hadzic, u pravnoj srvari tuzioca Tuzla Kvarc 000 izTuzla, koga zastupa punomocnik, advokat Enver A. Hcgic, protiv tuzenog' Amb Company Bi.hnc 000 iz Bihaca, radi isplate duga od 4.059,48 KM, dana 17. 02, 20 II. godine donie ie.

PRESUDU

- zbog propusta nj a •

Obavezuie se tuzenik da [U~ilelju isplati dug ad 4.059,48 KM, sa zakcuskom zateznorn kamatom koja se ima nbracunati od 12. II. 2008. godine do konacne isplate i nadoknad i troskove spcra II i znosu ad 240,00 KM, s ve u roku od 30 dana rae una j uci od dan a p ri je rn a presude,

Sudija Fikreta Hadzic

Pouka 0 pravnom Iijeku:

Protiv av-e presude nije dopustena ialba, ali tu~ni moze podoijeli prijedlog za povral u prijasnje Slllnje (cion 183. stay I, ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

op(;rNSKI SUD U SARA,JEVU

Broj: 0965 Mals 051975 08 Mals

Opcinski su.d u S.raje,vu, strueni sarad.nik Emioa Burgic, II pravDoi stvari luzilelja JP Hr· vatske lelekofl]unikacije d.o.o. MOSlaf - Direkcii' ZlI pok.relou mrc.zu, ul. Kneza Braoimira bb., prO(iv mzenog "SKRIP' d.o.o., ul. Tilova bb., Odzak, Tadi dllga od 1.404,55 KM, van rocisla, donio je daoa 19. 0 I, 2011. godine i oa oSnOvu clan. 348. SI.v 3. Z.kona 0 parnitnom posmpku FBiH (SI. novine broj 53/03, FBiR) objavliuje:

PRESUDU

- zbog propustanj a .

Tullen.; je duz..n (uzi!eiju ;splatit; iznos dllg. od 1.404,55 KM sa pripadajuCi.m •. akonskim 7.;8 lezn; m b mal.ma, sh octno Zo ko n u 0 vis in i slope 7.;8tezn e kama Ie ; 10

- na iznos od 474,69 KM od IS. 10. 2007. godine do isplale,

- na iznos od 470,63 KM od 1 S. 1 L 2007. godine do isplate,

- na iZllos od 23,40 KM. od 15. 12.2007_ godine do isplate,

- na izoos od 23,40 KM od IS. 01. 200S, godine do ispl.te,

- na iznos ad 23,40 KM ad IS. 02. 2008, godine do ispiate,

- na iznos od 23,40 KM od 15. 03. 2008, godine do isplate,

- na iznos od 365,63 KM od 15.04. 2008. godine do isplale,

uz oaknadu lraskova poslupka u izn()csu od 84,00 KM, sve u roku od 1 S dana.

Ponka:

Protiv ove presude nije dopllstena :;.alba, ali m~ni moze podnijeli prijedlog za povral parnice u prijasnje smnje.

Obavjcitava s~ tuZt,O; cia se dostava ovog pisrocna .matra obavljeoo!II u roku od 15 d~IH ad dana objavljiv3nja II dnevnim oov;nasna FBiH i na oglasooj labli Sllda.

STRUCNI SARADNIK Emina Bo;ugi~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPC.lNSKJ SUD U SARAJEVU

Broi: 0965 Mals 051978 08 Mals

Opcinski sud u Sarajevu, strucni saradnik Emina Burgle, u pravno] stvari tuzitelja JP Hrvarskerelekomuuikaciie d.o.o, Maslar - Direkciia za pokretnu mrezu, ul. Kneza Branirnira bb., protiv (lizenog »2 UTE STRANE" d.o.o. Sarajevo, ul, MarSala Tita bro] 7.,. radi duga od 2.413,49 KM, van roCiilm, denio ie dana 19. 01. 20 II. gcdine i na osnovu clana 348. srav 3. Zakona 0 parnicnorn postupku FBiH ("SI. novine F BiH" uro] 53/03 - u dajem tekstu ZPP-a) objavljuje:

PRESUDU

- zbog p ropustanja -

Tuzeni je duzan tuzitel] isplatiti iznos duga ad 2.413,49 KM sa pripadajucirn zakonskim zateznim kamatama, shod no Zakonu o visini stope zatezne kamate i to

- na iznos od 274,25 KM od 15.09. 2007. godin e do is plate,

- na iznos od 233,91 KM od 1 S. 10. 2007. god in e do isp I ate,

- na iznos od 159,08 KM ad IS. II. 2007. godine do isp I ate,

- na iznos od 93,60 .KM od 15. 12. 2007. godi 0 e do isp I ale,

- na iznos od 93,60 KM od 15.01. 2008. godine do isplate,

- na iznos od 93,60 KM ad 15. 02, 2008. godine do isplare,

- na iznosod 93,60 KM od 15.03,2008. godi 0 e do isp lare,

- na izuos od 1.371,85 KM od 15. 04. 2008. gcdine do isplate,

uz naknadu rroskova pcstupka u iznosu od 144,75 KM, sve uroku od 15 dana.

Pouka:

Prntiv ave presude nije dopustena mlba, ali tuzeni moze podniieti prijedlcg za pcvrat parnice u prijasnje sianie.

Oba v jests va se ruzeni da se dos lava p ismena smatra obavlienorn u roku od 15 dana od dana obiavti ivanja u dnevnim novinama FEiH i na oglasno] tabli suda,

STRUCNI SARADNIK Emina Burgie

OPCINSKI SUD U ZENICI, sudiia Enida Hadziomerovic, u pravnoi srvari tuzioca Ferirnpex 000 Zavidovici iz Zavidovica, protiv tuzenog Senada [unuzovic vlasnik STR nSamba" VI. Juouzovit Senada iz Sarajevo, Grbavieka bro] 6, radi dug", v.sp. 128,28, dana J 9,04. 2010. godine, donie je

PRESUDU

Tuzeni je duzan na irne glavncg duga plat; Ii iznos cd 128,28 KM sa zakonskom zateznorn kamatorn pocev od 23. 02. 200 I. godine do isplare i troskove parnicnog posrupka U iznosu od 22,50 KM sve u rcku od IS dana pod priietniom prinudnog izvrsenia,

Pouka 0 pravnom lijeku:

Protiv ave presude nije dopustena zalba,"1i mkni n,oze podnijeti prijedlog za po,'ra( U pri-

jasoje slanje (clan 183. Slav I. ZPP-a). ...

SOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKf KANTON OPCINSKI SUD U ZENICl

Bro]: 43 0 Mals 005076 04 M.b

Zenica, 19. 04. 2010. gcdine

zbog propusta n j a

Sudija s, r. E Q i da Hadziom erov i c

OpCinski sud u Zenici, sudija Had~iomerovic Enida, u pravDoj s!vari tuZioca "A LIM" d.o.o. Visoko, zaHupan po punomocniku Buric Mensudu, advoka [u iz Visokog, proliv tuzeoog nELEK:TROVEZE" d.o.o. Banj" Luka, radi isplale duga, vrijednosl spor. 2.542,41 KM, nakon roCism za gl."nu raspravu, odrz.QlI dana 20,10,2009, godi.ne II prisuStVll punomocnika tuzioca i u odsllstvu uredno ob"vijeSlenog luzenog, doni a je dana 20. II. 2009. godine

PRESUDU

Prima se na znanjc pO\lla~enje tuzbenog zahljeva za i.zaos gJavaog duga.

nOb.vezlIje se tuzeni d. tuzitdju isplati kamalu prema Zakonu 0 visin i stope zalezne kamale na iznos od 2.542,41 KM pocev od 01. 07. 2008. godine do 24.12.2008. g. re lToskove poslUpka u iznos\! od 960,00 KM sve u roku ad 15 dana pod priietnjom iZYr'enja.

PRA VNA POUKA:

Protiv ove presllde dozvoljena ie mlb. Kamonaln.om sudll Ze,1I ica pute,m ovog slid a u roku od 30 dan. prijema, u dovoJjnom broju primjeraka.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE J HERCEGOVINE ZENICKO DOBOJSKI KANTON OPGINSKI SUD ZENICA

BROI: 43 0 Mals 005546 08 Mals

Dana,20. II. 2009.

SUDIJA '.r. Enida Had~iomerovic

BeSDOSlednaborba do Dosliednieg daha

Nasi su odriali obecanle, ad prvog trenutka

krenuli su silovito na gal Rumuna 1 - Proti ecala j e tek 27 sekunda utakrnice, a Dzeko ie prvi put ispro bao su t, ali j e blokiran, 2 - Blokiran ie i Ibisevicev udarac sa 17 metara, A s druge strane, Marika (Mariea) [e imao priliku sam iZllci p red Hasag iea, ali ga j e u tome spriieeio Spabic, 8 - Lulie ie centrirao s liieve strane, ali je Dzeko udareem glavorn promasio za nekoliko metara, 10 - Prvi udarac u okvir goI a, ali bezazlen, Pokusao j e Misirnovic izdaleka, ali U ruke Pantelirnona, 11 - Dieko je iz voleja s labo zahvatio loptu nakon Mujdiinog ubacaja, 17 - Misimovic ie iz nslo bodnjaka" sa 20 metara iskosa mudro pokusao sutirati u gol, ali ie pogcdio mrezu s van i ske s Iran e. 21- Muruov udarac iz slobodnog udarca sa 25m etara zavrsi 0 je pored li j eve s ta ti ve nepokremog Ken a na Hasagica, 22 - Pantelirnon [edva je zausta vio Dzeki n s ilov i ti SUI po sred in i gola. 29 - Trenurak soka, Rat je centrirao s lijeve strane, a lepra se u visokom Juku cdbila do Marike, koji [e poluvolejom sa 12 metara rna ti rae iznenadenog Hasagica, 36 - Pjanic je iz slobodncg

udarcs sa 25 metara prebacio preko gola,

43 - Misimovic je s ivice sesnaes terca "u ti rao do b ['0, ali p reko gola, ' ~O - Nakon duge akcije s Lulieern i Ibisevicem, Dzeko na samo tri- cetiri metra 0 d rum unskog gola ni] e uspio dob ro ,zakaCi ti Ioptu, koi a je pogodil a Go j ana u ruku,

55 - Torie se oslobodio Medunjanina i snazno surirao s desne mane, ali je Hasagic bio siguran,

59 - Tamas je otupio Dzekin su I iz izgledne si tuacij e pa ga [e rurnunski golrnan Iako ukrotio.

63· Konacno! Misimovic ie izveo savrsen slo b 0 dan u darae s Ii j eve mane, a Ib isev ic ie udarcem glavom maisrorski pospremio lopru u dalji don j i ugao rum u nskog gola - 1:1.

66 - Lulieev silovi ti udarac sa desetak rnetara s lijeve strane pro h u i ao je pored d esne starive,

81- Lulie ie cemrirao Misimovicu nakon odlienog prodors po Iii evoi strani, ali ie Zviezdanov udarac bio peevisok,

83 - Eksplozija odusevljen]a! Pantelirnonu je nakon kornera s desne srrane i Spah icevog akrobats kog udarca, ispala lepra, a Dzeko ju ie prisebno u b ado u gol za 2: I.

SDahIeu nagrada "Humanist u SDortu"

(F<>O"J. HlNill<J

.. Prva nagrada

.. Humanist uspor[U", koju ie, na prijedlog zirija sasta-

v Ii enog od zeni': kih novinara, eve gcdine dodiielio Sports lci savez Zen ice, i [0 kapi [en 1.1 n ase nogornetn e repee" zeriracije Emiiu Spahic~, urui'en. je S/lilhi(:: Stefan zlJag Kromitevog upomvlia

j ucer u hotel u "Dub roVII i.k".

Spahic je dobio priomanje za. doprinos U organizaciji humanita.rno-sponskog spektakla "Zmajevi za zenicko sree", koi! je odrZllu uoci Nove godine, a eiii je prihod bio namijenjen za liiecenje Zenii!anina Kenana Krem;ca,

ko i i je posh j e operi san i n i emacko m Tibin genu i usp· je!lno se opomvlja.

- Naravno da znam da se dobr-o uspje,oa oporavlja i drago mi je zbog lOga i ~ro ce uskoro bili is nama, na tri.-

binarna - kv.$o je Spahic. J{ B.

DnBvni. avaz, nediBlja. 27. rmrVozuj,J<20 11.

sport

KVALIFIKACIJE ZA EURO

Veliki trijumf reprezentacije

JI.

Nas tim, uprkos primljenom golu, pokazao nadljudsku ielju za pobjedom, sto je naqradeno

~ BiH

Iako prvo poluvrijerne niie mirisalo na dobro, nogomeIn a re p rezen taci j a Bosne i Hercegovine sinoc je u Zenici teskom mukom savladala Rurnuniju ; ostala u utrci Z' drugo rnjesto u kvalifikacicnoi grupi D za Evropsko prvenstvo 20 12. go dine ..

Nas lim, koji ie nakon prvog diiela bio klinicki mrtav, pokazao je n adl j u dsk u iel j u za pobjedom, koja nam je, na krajll, donijela zasluzene boo dove nad r-ealno slabijim, ali ipak vilo cv!"Stirn Rtlm un ima.

D ,eko b iii sun apadack i tandem, s tim sto je Hofenhajrnaov strijelac dobio ulogu klasicnog sp ica. N a tribinarna su zavrsili Muhamed Subasic, Asrnir Avdukic i Ognjen Yr· anies.

Pocetak je bio onakav kakvim gao ie Susie i naiavio - vr- 10 furiozan, Rastrcani i razigrani Zviezdaa Misimovic vo di a je sve napade naseg tirna, ali nismo srvorili nijednu ozbil jnu priliku, jer su Rum uni, uglavnom, dobrQ mOlrili na Dzeku, a fbiie";e nije dobivao lopre. U prvih dvadeselak mi.nula mnogo smo vise ima!i loplll u posjedu, ali nismo imaJi rjeiienje za bedem peed goslujuCim golom.

Rumuni, u Ciioj ie poslavi ipak bio i Adrijan Mum (Adrian), nisu osravljali dojam Slrasnog pro[i vni ka, ali SIJ igrali pametno ... U poiedinim trenucima branili SU Se sa devetorico m i gr.,,", ali ~ u

2 (0:1) 1

s. la. ~i en .emno ~olje u Zenici Gledalaca: 13.000

Sud ija: Eemando T!!i~eifa ViUjenes (SpanijaJ

Po mocnlci: Viklorijano Dijaz Kasado i H ale Manuel' Fema· ndez Miranda (SpanijaJ 6 Delegal: Tomas Vejhing (Nj~· matk~l

Stri(el Cl: 0:1 - Malika (291. 1: 1 • Ibl~evit (63), 2;1 • Dteko (S3)

2~1lIl:artoni: Ibi.Sel'ic i Fliihlmic (8iH)

I grac U lakmi ce: Senad Lulit (BiH) 7

RUMUNIJA Pam,'lmo" 5 Kom"Hi R,16 T,m,s5.5 AI,!$;l6 M,nk'M Mu," 5 TorieS

(71 .. KoI'IS-1 GOjaJ16,5 Flore,bJ6 (7(i.Rllpotam -J D,""6

(a5.libJ .) Seleklor: Ratva.n lUCBSku

Furiozan pocetak Selek tor Safet Susie odlucio je da ne mijenja poSlaVII koju je uigravao od -prvog dana. Mjeslo desnog sto· pem zauzeo je Adnan Ml1l1'ac, a. Elviru Rahimicu drustvo je na poziciji zadnjeg veznog igrn~ pravio Haris MedunianlO.

Vedad Ibi"evic i Edin

u nekoliko nsVr3ra pok3zali sprenutosL na brze kon tr.ludare, ali SmO ih, srerom, ns Vrijeme zausravljali, naivise 7..3- h valjujuCi Rahimicu, Medunjaninu i Spallicu.

Zestok samar Dok rui iz s iIne ioie; ja tive nismo uspjel.i napravi(i sam u, Rum un; su svoj u prvu

iskorisLiJi. U 28. minuLi na Bilino_m polju zavladao je muk. Samar je bio zesmk, a pclem. elcipa sa pccetka meea raspala se II paramparcad. Pokrnavali smo nasilu vrati" Ii inieijari "u, ali nije isJo. Cekalose poluvrijeme d. pokns.mo zbiri redove i odgo' vorit; na bacenu ru.kavicu u lice.

sport

OnevHi avaz, nedjelja, 27, marVozujak 2011.

65

8TH nad Rumunijom u Zenici

"DobrodOsu. SajiniZmaieui"

Bilino polje jos iednom je bile I'll visini zadatka. N avijaci iz svih dijelova BiH, kao i iz inozemsrva, popunili su stadion do posljednjeg miesea i napravili Ianrasucnu a tmosferu. No, tribine ovog puta nisu krasili rransparenti, kao sto je 10

Drugo poluvriieme poceli smo u identicnorn sastavu. Ocekivali smo prornjene II igri, ali ni njih nije bile, sve je os talc is to.

Malo nam se vratio moral, poceli smo napa dati, a kada se ocekivalo da Susie konacno 11'pravi neke izrnjene, Bilino polie je prokliucalo, Do 63. rninuIe skoro neprimiemi Ibisevic jednirn potezorn vratio nam je nadu u pobiedu. Gol nam je dao kril a, redali su se napadi, Gol Rurnuna visio je u zraku.

U 71. rninuri Su~ic Ie izveo Medunjanina i uveo Darka M"letica, a pet minuta poslije zamijenio je Vedad. Ibiseviea, a priliku dao Zlatanu Muslirnovicu, Uskoro ie umiesto Misimovies usao Seniiad lbricic i usliiedio ie uragan ka golu Rumuna, a u 83. minuti Dzeko nas je bacio II delirij. Vratili smo se iz mnvili i proslavili vrlo vaZnu pobjedu u borbi za drugo mjeS!O u grupi. M. TANOVIC

obieno sluea], jet" je policiia zabrani!a ni ihovo unosenje,

Priie utakmice, sve u Zeniei bilo je u znaku reprezentacije, a na ulazu u grad i zv] esen j'e tra ns parent na kojem j e pisalo "Dobm dosli, Sajini Zmajevi",

~ ~
• lI>ot>,o
,.
.L
2111.
U ,_
2:1
bD
I' • ~
1,.- "-II
~ ,_
' ... ....
~
'-
-...
~
aWl' , • 11 U
5, 2 1 1 3:1 8
5, 1 ,,:,~'
A I 6:4
;2':50 2
U l' Borac danas docekuje SplIt

a a DrouJer za r era prem-Jer i e

Prvenstvenu pauzu 11 Premij er ligi fudb a leri B 0 rca iskoristit Ce da ugoste Split, treceplasirani tim Prve hrvatske lige, Iltakrnica nekadasn j ib rivala iz Druge lige S FRJ za kazana ie za danas u 17 sati.

Met's ovako Jakim ri "a- 10m posluzh ce banialuckom premijerligasu kao odlicna proviera uoe; nasrav ka prveusrva i reSkog go-

stovanja kod Slavije,

- Svakako da nam ov.kva urakmiea moze cdlicno pos!~1;ili da os~nemo utakmicarskom nrrnu.

N aravno, bi I ce 10 dobra prilikai da vidimo gdje se nalazimo u odnosu na OS1.tak regiona. Istina, planirali srno da igramo protiv ljubljanske Olimpije, ali mislim da ni Split nije nista manje aktrakrivan ri-

I pored poraza u Vinkovcima

ruzlael nlSD raZOCaral1

Slob odini fudbaleri iskoris til i su prvens rven u pa uzu za 0 digravan I e kontrolnog susrera II Vinkovcima, U susretu s hrvatskim prvoligasem Cibalijom Tuzlaci su bili oslabljerii neigranjern Alena Mesanoviea, Almira Bekica i Muamera Zolerica pa ie trener Ibrahim Crnkic pruzio priliku i mladim snagarna, koje II isu razocarale,

Ipak, rninimalna pobjeda (1:0) pripala je domacinu. Srrijelac je u 59. minuti, nakon neopreznosri Slobodine odb fane, b io rezervn i igrac

Tomislav juric. Naibolju sansu gosri su imali u prvom diielu, ali ie udarac Amera Bekica s gol-Iinije izbio fudbaler CibaJije Tornislav Mazalovic, U nekoliko navrata istakao se i Slobodin cuvar mreze Denis Mujkic,

Tuzlaci 8U poceli utakmicu u sastavu: M ujkic, Nikolic, H alii ov ie, J ogu n e re, Raca, Gavaric, Bosnjak, Malkie, Cehajic, MujilS, Am, Belti". J ali. su igrali: P iric, Efen die, Drakul, Murselovic, Rahrnanov;';' Aljukid, Hasanovie, $i ndric, Ho dzi e, E. M.

rca.

Kada je riiee 0 igrackom kadru, [agodie I njegovi saradniei iz strucnog staba sigurno nece moci racunadna. bolesnog Branislava Krunica te na povriiedenog Duska Sakana,

Takoder, pod zuakom pitanja je i nasrup lakse povrijedenih Vukasina

Benovica, Borislava Mi· kica i Drazena Mededovica, Konacn 0, u rep rezentaciji BiB, koia ie sino': u Zeniei igrala kval ifikacioni IDee prctiv Rumuni[e, hili su Asmir Avdukic i Darko Maletic. Oni ee II Banju Luku suci do utakmice sa SpUtomi tek ce se rada znati hoce li biti u kombinaciji i za ovaj SUSIer, S.K.

Cmkic: Dobra prD vjera

PUlin gledaO mec na "MaHareni-?1

II'- Ruska agencija RIA Novosti izvijesLila ie detaljno 0 borsvku premijera Vladimirs Putina na.stadionu "Msrakana", ali su ru ske kolege istovremeno nap,a vile i nevjerova Ian I apsus,

U deralinom izvjeStaju RIA Novosti [vrdi kako je Putin na "Makareni" gledao me~ izmetlu Crvene zvezde i Zenita ..

Podvig napadaca Spanije

Uilla DrestigaO HaUla Drema brolD DOloua za "FurijUu

Barcelonin clan za svjetskei evropske prvake postigao 46 pogodaka

Golovima u 69. i 73, rninuti David ViJja(Villa) denio je Spaniji l!IX'liIk naveeer pobjedu nad Ceskom (2: 1) u kvalifikacionoj utakmici za Evropsko prvenstvo 2012. godine i 00<;0 postao apsolumi rekorder prerna broiu postignutih pogodaka u "Furijinom" dresu,

Do preksinocnie u takmice prvo mjesro na listi najboljih striielaca ali: ruelnih svietskih i evropskih prvaka dijelili su Vilja i Raul sa po 44 gola, Raul je

do rekorda S tigao poslij e 102 rneca u dresu S panij e, do k j e Vilja u svom 72, nasrupu za reprezentaciiu posrao apsolutni rekorder sa 46 golova,

- V il ja j e velikan i majstor protivnickogsesnaesrerca Njegova glad za pogocima je cgromna, ali i moe postizanja golova Prestia Raula definitivno nije mala s= - rekao je nakon utakmice selektor Spanije Visen te del Boske (Vicente del Bosque). (A. Dr.)

lako je Francuska osvajila tri boca

Blan nile zadOUOllan na,slUDom "TrIHO,lora"

Evrcpsko prvenstvo 2012. - Moram priznati cia nisrno odigrali briliantno. Luksemburzani s u se dobro b ranili, a mi nismo naibolie koristili loptu u fHZ; napada, Sr. e [an sam zbog tri b oda, ali nas je Luksemburg namucio - rekao ie Blan. (A. Dr.)

Sep Blater, predslednik HFA-e

namJeSlaruerezul,lalaie naiueCiPrOblem u SPOrlO

Selek tor francuske fudbalske reprezeritacije Loran Blan (Laurent Blanc) nije bio zadovoljan nasruporn "Trikolora", koji su u p flak na vecer U gos rima sa" vladali Luksemburg sa 2:0 (Mekses 28, Gurkuf 72) u grupi D k val ifikaci] a za

Predsjednik Medunarodne fudbalske federacije (FIFA) Sep Blater (Sepp Bla trer) pozvao je v lade s vih drzava u svijelu da se bore pralil' korupcije i namjeSranja sporcsklh rezulram.

• Dogovannje rezullata meceva [reDLlInO ie pry; problem u sportu u sviietu. To ugrohva same temelje te djelatDosri. FIFA u buducnosli nett' dOpUSlili ne-

postovan j e 0 sn ovni h n acel a sporra, fer-pleia, nepostovanja protivnika i dis ciplin e.

Ilegalne kladionice jedna su 0 d naj veCih pos as Ii sada~nieg spona. Veoma je znacajno d:i se slim ogro· mnim problemom suocava· iu vJade svih delava u sviie· ru - kazao ie Blaler na Ko· ngresu 0 sponzoriranj'u i sportskom kladenju u Ciri· hu. (A. Dr.)

66

Dn~vni avaz, ne~jelja. 27, mart!ozuiak 201 1 .

EURO 2012. Gruzija u Tbillsiju ostvarila vaznu pobjedu

HObiJaSUili u finiS

resudiO ua SliD)

Engleska u otockorr derbiju savladala Vels - Ermenija uzsla bod Rusiji

Sirom Starog kontinenra u petak i suboru igrani su kvalifikacioni meeevi za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. u fudbalu, U otockorn derbi j u Engleska je sa 2: 0 porazila dornaci Vels, dok ie Brmenij a us pjela rernizira ti s Rusima, Gruzija je pogotkorn Levana Kobiiasvilija (Kobiashvili) u 89. min uti u Tbilisiju pobijedila Hrvatsku,

GRUPA A: Since: Njemacka - Kazahstan. Petak:

Austrija • Belgija 0:2 (Vice! 6, 50). Poredak: Njernacka

12,. Belgija 7, Austrija 7, Turska 6, Azerbejdzan 3, Kazah S tan bel bod ova.

GRUPA B: Errnenija - Rusija 0:0. Since: AndoraSlovacka, Irska - Makedoni· ja. Poredak: Rusija 10, Ermenij a 8, Irska 7, Slovacka 7, Makedonija 4, Andora bez bcdova ..

GRUPA C: Petak: Srbija - Sjeverna Irska 2: 1 (Pantelic 65, Tosie 74 - Me.koli 40), Slovenija - Italija 0:1 (Mota 73). Poredak: Italija 13, Slovenija 7, Srbija 7,

Estonija 6, Sjeverna Irska 5, Farski OLOci 1,

GRUPA E: Petak:

Madarska - Holandija 0:4 (Van der Van 8, Afela] 45, Kuj,r 54, Van Persi 62), Poredak: Holandija 15, Madar· ska 9, Svedska 6, Moldaviia 6, Finska 3, San Marino bez bcdova.

GRUPA F: Gruzija - Hrvatska 1:0 (Kobijasvili 89). Sin oc: Izrael - La tvi ia, MaIta - Grek a. Poredak: Hrvatska 10, Gruzija 9, Grcka 8, Izrael 4, Larviia 4, MaIra

bez bodova,

GRUPA G: Vels . Engleska 0:2 (Larnpard 7, penal, Benr 15), Bugarska - Svicarska 0: 0 Poredak: Crn a Go ra 10, Engleska 10, Svicarska 4, Bugars ka 4, Vels bez bodova,

GRUPAH: Since: Kipar - Island, Norveska - Danska, Poredak: Norveska 9, Porrugal 7, Danska 6, Kipar I, Island bez bodova, GRUPA I; Spa~ija - CeSka 2: I (Villa 69, Z3 - Plaiiil 29). Pqredak:

Spanija 12, CeSka 6, Skotska 4, Lirvanija 4,. Lihtensrajn bez bodova, (A. Dr.)

Sticenlci Zavada za zbrinjavanje mentalnainvalidne dlece pasjetili Zelju

Suze ad snice DOSliJU iz azarica

Na dan utakmice (FolldlrnJl;ez"icar.com)

izrnedu Zeljeznii':ara i Dinarna gosti kluba s Grbavice bili su stieen ici Zavoda za zbrin j avan je men talno in validne djece i ornladine Pazaric,

U emotivnorn druzenju s igracima, trenerima te domacinima iz Zelje, predvodenim Bulendom Biscevicem,. gosti iz Pazarica pro· veli su dan za pameenjete su posmatrali duel s Dinamom .

Prema l"ijecima ak[ivislioe Emine Dhnko, organiza· lOries ovog druzenja:

. Zeli!!! da zahvalirn Fu·

dbalskom kl u bu t-el j emitar. S/itenici Za voda il Pazari{;a s Ilidbalefima Zelie

Neprocienjivo ie bilo vidjeti sricenike kako skakucu od srece, je~ ce gledati velikeg Zelju Cak su i suze rad osn ice po tekle ...

Nasem sticeniku Melli ispunila se zelja, upoznao je Edina Viscu, kojeg nije htio d a napus ti kad a smo izlaziIi iz svlacionice.

Milan Culum poklonio je jednom sticeniku dio svoje opreme, a oSlaU fu· dbaleri's radoscu 5U ispu· niavali ielje svojih gosliju, drllzili se, fo tografisali - izjavila je Emin.il Dzanko za po rtal FK Zeljezniear www.fkzeljeznicar.com.

Onevni avaz, n B ~jBljo. 27, mart!oiujok 201 1 .

67

sport

RUKOMET Bosna BH~Gas igra s Gehovskim medvedima

Nije bilo mnogo trenutaka a kojirna je trener rukcmetasa Bosne BH -Gasa Irfan Srnajlagic bio toliko potisten, kod nas bi ljudi rekli okahren, kao tada, Bilo je jutro nakon kasne utakrnice s Cehovskim medvedima na proslogcdisnjem TV turniru sam p iona a Dob oi u i p rva utakmica u kojo j j e siri au diIOrij imao uopce priliku vidjeti ".nova Bosnu", tim satitan ad desetak novih igraca

Rasia razlika

I dok sa navijaci, ijubireIii rukometa, odgonerali ko je koji igrae, ko [e 28, a ko 5, na sernaforu je rasrao broj postignutih golova ruske ekipe u odnosu na naseg prvaka, Sve do konacnih 19:40. Ipak, u svoi roi potistenosti Smai lagic nam je abjas n j a vao:

- Mi smo se tek okupili, prosli tek bazicni dio priprema, koji ukljucaje mtlkotr·

~~; Bosoa BII-Gas

,

IOV(}fana

I "Mirza Delibat;ic" I KSC Skenderija /(;Jpacitel: 6.000 Sud/je:

,Jens /WI Nilsen i Peter Lorencen (Danska)

IDe,egal:

Stefan Jug (Stavenifa) Poce/ak:

18saU

(Arena Sport 1)

p no s tj ecan je fizi eke spreme, Medvedi su, pak, zaiedno od polufinala Lige prvaka, koj a se odigrala a maj a, dakle puna tri mieseca nisu isli fl." odmor. Eki pa koja i e igrala zavrsni turnir, poiacana je s j~ nekoliko igraca take cia su, v] erov atn 0, u ovom tren utku naibolja ekipa u Evropi,

N am a Ce treba ti j os dosra vremena da postanerno kakay -takav koJekti v • pricao j e Smajlagid,

I Medvedi sa na turniru, zaista, redali sve svoie protivnike, izmedu ostalcg i Mo" npelje, koji je, kao i ruski pryak, zavrsio grupnu fazu kao prvcplasirani tim. No, kada su dosli a fin ale, n aka n poluvrernena na kojern su vodili, toralno su pali pa ih je Siiudad Real "pocijepao" sa 15 razlike.

Tacna da se zapitate s koliko bi, onda, razlike, uz rnaksimalno zalaganje, Real sa-

a os NA BH·(iAS Uvodic MariBnac Memit

T~rza

Me~i¢

TojOlt

Puc~lj

JSar,ltlc

C~lic"

Rakovit K.jlisod.

Palin

Oivkovit Vralalic

Mesaric

J.renet:

Irian S mojlagic

"-----------

CaIMJUS~ m!

eEHO~S KJ MEDVEDI Aslanin Grams Bu~ko

Cernojvanov Cipunn Dibirov Filipav Guoev Harbok Ivanov

Kamanin Kovalev Ra~lvofcev Siskarev Selm~nko Irene" Vladimir Maksimov

Do'bilnici ulaznica

Naitiraznija novina u SiR "Dnevniavaz" i rukometni prvak BiR Sosna BH-Gas poklanjaju IS ulaznica za danasnji mec s Cehovskim medvedima. Ulaznice se mogu podici daaas do 17 sad u. "Avaz Twist Toweru", a nagradeni su vlssnici sljedecih brojeva telefona:

vladao Bosnu ... Vriierne je prolazilo, dosle su na red i utakmice sa Sijudadorn pa ie Bosns pokazala da moze i protiv takve gromade imati fanrasticne periode u igri. Poslije ie u rnecev irna pod nevi erovatn im p ritiskom sa vladala Konscancu i Sankt Petersbu· rg pa j e sada u osmin i fin ala, gdi.e ce danas docekati ope c [e Cehovske rnedvede.

- Ne moiemo se ravnati prema urakmici iz Doboja, to je bila sasvim druga priea, dru· go vri jerne i okolnosti. N e da nam nije biwa ta utakmica u konteks!U pripreme ovog mem nego nam nije nijeclna ....

Svaki, naime, oovi dan sa soborn nosi nesto novo, od povreda igraca, od nj ihovog psi.hofi.ziekog stanja, raspolozenja ... U jeclnom trenutku jedan igrat mou dati viSe od maksimurna, a u dragom ne moze ni pribliZoo. Sve to tr· eba izbalan.irati, ali i rods ni· kada ne mozete pouzdsno

-t- 36761450087 + 387611513222 + 38165402440 -t- 38762530035 +3876'2191 988 + 38163899326 -t- 38761374909 + 38765773662 -t- 3B7638gJ 176 + 387629661 82 + 38761 6297611 + 3B763124438 +38761491320

+3B761264334

+3B166639041

znati a kakvom stanju Igrac ulazi u mec,

U Rusiji srno, recimo, proti v Sankt Petersburga dozivieli da nam se povriiedi Celica nakon pola minute j sve cno sto smo prethcdno zamislili i uigravali, pa- 10 je a vodu pa smo morali improvizirali - kaze Sma· jlagie, koji vjeraje, ipak,. da se Doboj ne';e ponoviti.

Podrska navijaca

On je, rakoder, pozvao navija~e da posebno- danas podrze ekipu, jer prvak BiH nikada nijeigrao u.takmicu na visem nivou .• Treba nam po dclka s tri bin a, j er rekao Sam, publika ie III koja izvlati iz igraca rezerve. Lij ep 0 j e kada imate nekome poka",a· Ii to sto radite, as druge srr· aile, patrebna je graditi kll· It dolazaka na urakmice ne zbog protivnika nega zbog nas - napominje SmajIagic.

A. (;ULIC

Ostali parovi Uge prvaka

H-I prelaH za HDldilng

Juter su cdigrane dviie utakmice osmine finala Kolding naseg Muhameda Toromanov i ca pcrazen je na domacem terenu od evropskog p rvaka Kila sa 29: 36, dok j e Bosnin rival iz grupne fuze Flensb urg u gos tima slav io protiv Pik Segeda mada su Mad:ari pruzili jak orpor,

Danski prvak se, pak, dobro drzao do petnaestak minuta prije kraia, ali je, onda, njernacki gigant pojatao rempo i dosao do ipak velikih plus sedam. Toroma-

novic je postigao tri gola za svo j tim. D a nas ce velik i duel u Palau Blaugrani imari Barcelona Danijela Sarita i Vesprem Mirsada Terzica, Rez ulta Ii osm ine fi nala:

Kolding - Kil 29:36, Pik Seged - Flensburg 26:27, Hamburg - Valjadolid 28:22, SafhaU2ep- Monpelje 31 :26. Danas: Sarnberi - Sijudad Real (17 sari), Barcelona· Vesprem (17.30), Zagreb· RN Leven (7), Bosna BH· Gas - Cehovski medvedi (18). (A. (;,)

Cetvrtf.inale Kupa BiH za rukornetase

Slugin DUraZ u UiSUHUm

Imao 17 odbralla

Dvorana Mladost u Visokern, Gledalaca 200. Sudije:

Nermin Salkanovie, Vladimir Zeljko (Zenica). Delegat:

Mladen Rai': (Mostar), Sedmerci: Bosna 9 (6), Sloga 4 (4). Iskljucenjs: Bosna 6,Sloga 4 minura, Rezultat: Bosna Prevent - Sloga .32:28 (18: IS).

BOSNA PREVENT, Talar (4 0 dbrane), Sapeanin, Balta 1, Vrana.c 2, Zeeevic 1, SeJimovic 4, Omerovic 4,

Omanovic, Skopliak 1, Ahic 3 (I), Sireo 4, Muslafic 10 (5), Geko 2, Limo, Begovic, Ziga (7 odbrana). Trener: Samir jarnakovic,

SLOGA: Sabanovic I (17 cdbrana 2 sedmerca), Katicic, Mirrovic, Antonovic 3, Mandaric I, Dokic 8 (4), Radulovic, Pavlov 4, vckicevic 3, Panic I, Maniil: 3, Beljie 4, Kuzma!!. Trener:

Zoran Dokic. D. K.

Kup BiH za rukometasice

UUbUSHI sauladao GOraide

Dvo!:ana "Mirsad Huric" u GoraWu. Gleda1aca 500. Su· dije: Maid Karanie, Nedim Lipa. Sedmerci: G(lI1lwe 3 (I), Lj ubuSki 3 (3). Iskljaeenja:

GoraWe 6 minura, Ljubuski 12. Re~ultat: GOI1l:1;de • Liu. buSki 23:26 D6: 15).

GORAZDE: Zorlak, Piano 3, Mujagie 15, Muhanovic 2,. Sovsic 2, Hadziahmelovic, Boreak, Djogo,

Da.rdagan, Od1,a.kovie 1. Tr· ener: Dzevad Culov.

LjUBUSKI: JeliCic, Sm· jak, AJpeza, Pavlovic,. Benie, Bmo, Vrdoljak 7, Borns 8, Tolie, Milieu':: 6, Pavlovic 2, Ko· Jak, Dodi!<, Nosie, Grbovac 3, SunjiC. Trener:. Perar Suvak.

Rukometasice Gorai:da porauoe su na svom teren!l od Ljubuskog u celvnfinalu Kupa BiH. E.A.

Uoci nastupa na EP~u u Skoplju

Damir ZallliOUiC Da IIluDibh,. lIadala

Darnir Zeljkovic izabran je za rrenera kadetske kosarkaske rep rezentaci j e Bo sne i Hercegovine. Mladi strucnjak, koji je clan strucncg stab. Bosne ASA BH Telecoma, vodit Ce kadete na Evropskorn prvensrvu divizije B u Skoplju (28. juli -7. avgust),

Tesriranje prve grupe potenciialnih reprezentativaca zakazano je za 30. i 31. man u Sarajevu,

- Kroz nekoliko okupljanja nasrojat cerno da sa spiska, na koiem je vise od 100 imena, izaberemo 20-25 igraea koj i ce kan di dirati za EP - kale

Suleirnan Begovic, koordinaror za mush selekcije u Kosarkaskom savezu BiH.

Vee dva kontrolua okupljania imali su kandidati za U -20 selekciiu, koja ce, pod vodsrvorn trenera Radomira Kisica, nasrupiti na EP-LlII Sarajevu (14.- 24. juli).

- U pnnedieliak i utorak na redu je treca grupa Nikada do sada nismo ovako sisternaticno radili sa mladirn selekcijama, ali smo ove godine dobili znacalnu podrsku U pravncg odbora i generalncgsekretara Saveza Haruna Mahmutoviea - istice Begovic, E. J-

Teniski turniri u Turskoj i Italiji

Hanazouic iZMUaliliMacija Sligla do ceturtlinala u AnlaliJi

jasrnina Kajra" zov it osrvaril a je pet pobieda na ITF turn iru u Anraliji (Turska) i stigl a d I} c·etvn finala, gdje je sa 3 :1'>, 1:6 porazena od Garbine Mugllruza Blanke (BIanco) iz Spaniie.

N a~a ten iserka (751. na rang-listi) savlad ala je u k vaIifikacijama tri protivnice i stigla do fspao u drugam kofu (umlra u Foal

glavnog tum;ra, gdje je zatim u Fodi (Iralija). Obojica teni" izbaci.la I talii anku Val en tinu sera prosla su prvo kolo, ali su Sulpicio (S!,lpizio) i Bugar- u drugom zausla"ljeni od dok u Iza bel u Sinikovu stiga vsi maCih predsra "nika. Setkic j e medu osam najboljih uz izgubio od Enrika Fiomveosvajanje_novih bodo"a. !!tea (Enrico) sa 6:3, 4:6,1:6,

AJdin Setkic i Mirza BaSic a BaW: od Marh Viole (Mar-

nasrupili su na ITF fmuresu co) sa I :6, 1:6. (Z. S.)

AOivno. imanje na prOd;ajU-.A. . W G. Vele~lcl, Sar:a,jevo, BIB W

Plarurate II piiI'II pc!don ZiI S'IOju jlOfOdlCU koja I'llfTIjlffilV clB 11'111 1.1 Si!~ "" II net u 5lfogom Cl!111rU'

Nudlmo yalTl!de011l11lo11nqu U w$nlm ~fCl' dorn I"Ul Marll'" cWOf

Ca 1 7 000. rn2 r;a IT'IO$IlI¢'IOItu dJ.eelJOlJOln1a .1'1;1. pe;rteIe. KalR!ltll~ l;l56~ Oo"zvolJerul gr:dlj

Samo ~mlllUta do Z~e I Aul4l)utne l!illIOCe.S!udcnlsilog llradll vile Sl'lIChlpll !kolu,

Poqlediltl Il9 htlpllb Iylveleslcl. Illlormat:iJe 1'1:1 1eIefone,. 3a7 (0)62 146 S65!11. 387 (0161 905 491 PooiJde 5111' na

e-ma ~.-KIeIDYICcom

68

Dn~vni avaz, ~6~j6Ija. 27. mart/ulujak 2011.

TENIS

Nasa zenska reprezentacija uskoro dobiva novu igracicu

Tinlie zer igra i DOd zsta om dom ,uine

Tuzlanka bi naredne sed mice trebala razgovarati s celnicima TSBiH

Tuzlanska teniserka Jasmina Tiniic konacno bi rnogla zaigrati za Bosnu i Hercegovinu, Podsjetimo, Tinjic je prije nekoliko godina napustila domovinu, ponajvise zbog toga SIO, konkretno u Tuzli, nije bilo dovol j no sl u ha za ovu sporristkinju,

Split j oi je p tin ud io dobre uvjete i 20-godisnja Tiniie odl uGi la j e n as rupa ti pod zastavom Hrva tske, Sada su se okolnosti prornijenile i Tinjie bi naredne sedmice rrebala razgovarati s celnicima T eniskog saveza BiH 0 svorn povratku,

- S tekli sus e odredeni u vjeti i sp remna sam ig fa ti pod zastavom svoie drzavu, Rodena sam i odrasla u Tuzli i sasvim je prirodno da zelim nastupati za BiH - rekla je Tinjic,

Inace, Tinjie je odlicno otvorila ovu gcdinu ianuarskom pobjedom na rurniru u

Glazgovu, Da to nije bilo slucaino, porvrdila ie nedavnim osvajanjern 25.000 dolara vrijednog celendzer tumira u U zbeki stan u, sto bi

joj moglo donijeti plasman iznad 300. miesta na WT A lisri.

Prema nienim rijecirna, 1.1 skoro b i se trebala ok usa ti

i na ja6m takrnicenjima, kao S10 su oni iz WT A kalendara, pa cak i u kval ifikacijarna za neki od gren stern turnirima. E. M.

Dileme 0 ucesnlclrna NLB lige

maMabi iii mzr umJesto nimburBa

jadranska NLB liga rnogla bi se prosiriti i ria Makedoniiu. U regicnalnom takmicenju klubova sa podruc]a bi vse J ugoslavi j e prosle sezone .,gos_tovao" je Nimburk, ali su Cesi odustali od daljnjeg nastupa pa ie otvoreno pi tanie koji

ce klub biti posljednji, 14. ucesnik za naredni sampiouat.

Prvi izbor bio je izraelski Makabi, koji je na jadranu igrao jo~ 2003., ali ie generalni menadzer NLB lige Roman Lisac nakon posjere Skcpli II iziavio da bi pozi-

vnica mogla otici predstavniku Makedonije, koja do sada nije imala svoju ekipu u takrnicenju.

- Vidjet cemo je Ii klub iz Makedoniie sprernan da ispuni zahtieve, odncsno da garan tim da ce formirati solidan tim - rekao je Lisac.

Makedonski mediii obiaviii su da je u pitanju MZT Skoplje,ciji bi celnici 30. marta trebali 0 bavi ti odlucujuci razgovor sa predstavnicima NLB lige, Nasu dda"u u naredno] sezcni vjerovatno ce predstavljati same prvak. (E_ J.)

Prvenstvo BiH za odboikasice

Radnllt se u POUli ale

DVOralla "Kuez I vo od Semberije" 1.1 Bijeljini. GledalaC'd 250. Sudije: Sinisa Ovuka (Banja Luka), Milan Nikolic (Modriea). Delegat Zvonko

Krist.o (Zc!lica).

Rezul tat: Radnik • Bihac Preminger 3:0 (26:21:25:.20, 25:22). RADNlK: Lubnlo, Sekulo"lc, Stevanovic, Modr-

akovic, Bogdanovic, Defiko" nja, Simi':, Dokie, Hmjez, Vojnovic, Blagojevic, Sari'::. Trener: Miroslav MiCic.

BIHACPREMINGER:

Plej~of za odbojkase

mOdriCani slaum i u LuMaueD

Sportska dvorana u Lukavcu. G!edalaca 500. Sudije: Mirjana Lozanovic (Zvornik), Adnal! Muzu! (Hrasnica)_

Delegat: Marko TohoIj (Ljubinje). Rezultat: 7 Lukavac - Modrica Opt.irna 2:3 (25 :20, 25: 18, 21 :25,22:25,8: 15).

7 LUKAVAC; K.

Bailie, Memic, lmamovie, M. Basic, Bezdrob, Muha" removic, Ibricic, Burgie, KambiC, Gojkovic, Salihovic, Hadzic.

Trener: Miralem Sejdinovic.

MODRICA OPTIMA: D. Milo.sevic, Bfa· gojevic, Kojic, Cvijanovic, Stokie, B. Milosevic, Mitrovic, Radnic, Drobnjak, Mehie, Vidovic, Kuzmanovic. Trener:

Borde MiloSevic.

Odbojkasi Modrite postigli su i drugu pobjedu u ·cetvrtfinalu plej" ofa Ie nasta vljaj u borb u za prvaka BiH.

Domati Lukavac odigrao je dobra u prva dva sela, nakon cega su gosli preuzeli inicijativu.

S.Ho.

Muftic, Binjos, mafic, Lipovaca, Alibegovic, M. Jusic, Pe.:ankovic, L. Jusic, Heei':, Turni6, Duzdaric. Trencc: Zla.Ian IbuJ<ic_ D. T.

Mladosl traii lriDO]acalda

... Novi ~Ian Prvens\Va BiH za kosarkasice, prijedorska Mladost, plani" fa uci u novu sezoim sa mamo jacim igrackim kadrom. Aktuelni sas13v, koji je lrijumfovao u Pr"oj ligi RS, prilicno je rnlad j neis.kusa.n pa Upravni odbor klllba nastoji angaiirali barem t:ri kvalileme ko~arka~ice.

- Ne lelimo da se nakon prve sezone vratimo u nizi rang nego namjeravamo postali stabilan ~!an eli[e - is[icu klupski eelnici Zdravko Ostojic i Branko Mandie. V. V.

sport

Onevni avaz, nedjelja. 27 _ m al1/o!ujak 201 1.

69

Sebaslijall Fetel dijeli aulograme: Nijemac ell' kreffuti sa fiNe slar/lle pozicije 11 danaslljoj ulrci Formule' 111 Melbumu (Aus/fa/ija)

Vilest u brojci:

500.000 :~!~~:~~

ns tv au nogorn etu za .len e saepcili su da je vee sada prodato viseod 500.000 ulaznica, najvi!ie za utakmice domacina Niemacke Ie selekcija Sjedinjenih Arne" rickih D rzava i B razila,

Do pocetka SP·a (26. juni . 17. juli) u prodaji ce se naci jos 300.000 ulazni ca. a rgani za tori ocekuju pune sradione II svih devet gradova,

NBA vodeci tim Uge porazen u PortIandu

"Ma

- I aka je vriJerr_w za IIII.rovm.u,.ja Jos ne bill htio

oliei. Ne bili zelia za'I!.rsiti k~rijern porazom.

Ofsajd

DbNeon DOnelle i nauUaea

Policija je suzavcem smirivala naviiacke obracune u Kaunasu, gdje SII prijateljski mee igrale Litvanija i Polish (2:0). Vise od d eseroso ba !I hapseno jell neredima u kojima je, premanavodima Iokalnih mediia, jedan redar na stadionu izboden noze.m i nalazi se u kriticnomstaniu, Nekoliko stotina poljskih navijaca pravile je nerede i prije i poslije meta ..

Izjava dana

(Hrvatski K·l borac Mirko Filipovic nakon slo ga je nokautirae Brendan

Saub)

Svedanin ponovo objavio kraj karijere

JOhanSOn izgUbiO vollu za lenisom

Svedanin [oakim [ohanscn (J oachi m J oh au sson), nekada deveti teniser svijeta, ob j avio je po drugi put da za vrsav a igraek u kari jeru. Johanson (28 godina) povukao se 2008. zbog povreda, ali se potom vratio na teren.

Ipak, nakon nedavncg

uz

PO t amatera

je ioil nekoliko NBA zviiezda Deset utakmica prije kraja regularne sezcne "je.zerani" (ornjer 52-20) imaiu

pet poraza vi se 0 d vodece ekipe Lige i lidera Zapadne konferencije San Antonio sparsa (57 ·15), eiji SlI igraci

RazUllali

Indijana - Sakramento 93:110, Orlando - Nju Dzersi 95: 85, Boston - Sarlot 81 :83, KI ivlend . Detroit 97:91, Majaml - Filadelfija III ;99, Njujork - Milvokl 96: 102, Cikago - Memfis 99:96, Oklahoma - MinesoN Ill: i 03, Denver - Vasin_gtonl14:94, Feniks - Nju Orleans 100:106, Portland- San Antonio 98:96, Golden see" it- Toronto 138:100, LA leikers - LA klipers 112:104.

Hubica ce moci hOdali za neHoUHo sedmica

je u bolnici u italijanskcj Liguriji.

- Njegov napredak teee prema planll i sve je bolje nakon posljednje operacije na laktu - saopcili su Ii ekari u boInici Santa Korona di Pijerra.

I.!!ace, poliski voza': imao je tri operaci j e n ak 0 n nesrere. (A. t.)

Sparsi u posljednjih 40 sekundi izgubili. tri lopte

Vozac Formule I Robert Kubica mogao bi u narednih nekoliko sedm.ica prOhodari uz po m OC ~ ra ka; saopCili su .!!iegovi I j ekari. K ub ica. j e u februaru dozi vio resk u nes retu n a II [rei rd i i a i zamalo ie izgubio flltu, ali se, na svu srecu, sada oporavlia prema oeekivanjll. Jo~

finis meca u Portlandu odigrali na nivou amatera,

Kod vodstva od &ori poen a razlike, "M am uze" su u posljednjih 40 sekondi izgubile loptu u In napada zaredom i sa ZVIIkom sirene zs krai prirnile kos odluke (96:98), koii je postigao Francuz Nikolas Barum (Nicolas).

Sarloi bobketsi nadoknadili su 13 poena zacstatka 11 posljednjoj cetvrrini i sokirali favorizirane Boston seltikse (83:81). (E. J.)

Johanson: Bio develi igra{: svijefa

Los An deles le j kersi najuspjesnija SII NBA ekipa nakon pauze zbcg ALl-Srar vikenda, Akruelni prvaci savladali s u gradske ri vale Kliperse (ll2:! 04) za 14. pobjedu u pcsliednjih IS susrera,

Leikerse je predvodio Kobi Brajan t (Kobe Bryant) sa 37 poena. Pau Gasol dodao je 26, a za svaki peen koji je postigao Spanski centar izdvoj io je 1.000 dolara za pomoc zrrvama zemliotresa u [apanu, U ovoi humanitarnoj akciji ueesrvovalo

nasrupa u Dejvis kup reprezentacij i, ob j asn io j e da m u nedostaie rnotiva da bi se i dal i e bay io ten i som te da se definitivno povlaci.

" Fizicki se dobro osiecam, povrede su proslos t, ali sam izgubio strast za tenisom - izjavio [e Johanson. (E. J.)

Nova ideja organizatora SP-a 2022.

UleSlaCHi oblacispas

M· df I H' '1.·' 7 za UnJa U .. a aru.

Dobro tece oporavak poIjskog vozaca

Naucnici u Kataru tvrde da planirai u napravin vjestacke oblake koji bi SIVarali sienu na stadionima i terenima za treningza vriierne Svjetskcg fudbalskog prvenstva 2022. godinel -

. Oblaci ee biti pravljeni o d karbo n skih m areri jala, ispunjeni helijem, Pokretat ce ih c-eliri moton na sola.r· nu energiju. ani bi stilili [eren od suncevih zraka, time bi se komrolirala temperatura na navnjaku " izj avio je sef projekta Saud Abdul Gani (Gha.ni).

Ova (deja, koja na prvi pogled izgleda skoro nestva-

rno, mogla bi bid rjesenje za velike vrucine koie vee plase potencijalne ucesnike SP-a,

Prosjecna temperatura II Ka tam tokom juna i iula, kada se odrzava SP, dostize i 50 stepeni, Troskovi proizvodnie iednog viestaekog oblaka iznose pola miliona dolara,

Predsjednik Medunaro· dne fudbalske federacije (FIFA) Sep Blal.er(Sepp Bla[rer) nagovijescio je nakon sto je Kmaru dodijelieno domaCinstvo da bi SP moglo bi" Ii pmlongi rano za zimsk i period, ali je potom izjavio da nece biti promjena standa:rdnog rermina. (E. J.)

NEDJELJA 27. 3. 201 I.

BHT1

08.00 BHT vijesli

Program za dje~u i mlade 08.1U Be Ha Ta ~ebe 08.150zie Boo, animiran~ >~riia 08.20 MuxiDki program

08.40 Bruklinski mosl,igrana senia,22/35

09.05 D ebate 0 de batama: U mje-

mnst 10.00 BHT vii ElSti 10.10 TV Libertv

10.40 lzazovi poljo~ri¥rede 11.10 D uh ovn i moslovi, emisija 0

religiji 12.00 BHTvijesli

1 Z.15 Eoroimpuls, magazin, r, 12,45 Obalska straia, igrana sarija,

47/61

13.35 Festival clrkusa" revilalni pro ogra_m

14.00 i'anlastiena braca Belker, americki igrani film

16.00 BHTvijesli

16.10 Smanji Gas!, emisila 0 sao" braca[u

16.40 Liga. sampiona Qnogomelll, magazin

11.05 Bijela hIO nika

17.1.5 Pol i Adler, austriiski igrani fl· 1m

19.00 Dnevnik

Sporl

Vrijeme

19,35 London Live, muzitki, progr· am

20.10 Zemlja svjeliosli, igrana S€nja,4/8

21.00 Glohal,. emisija 0 tbi.vanjima u svijetu

21.30 Ljuliav se dogada,

igranifilm 23.25 BHT vij esli 23.35 BHT spm1

00.05 Obalska simla, igrana senja, 4715l.r.

00.50 Lj ullav sa dogada, igrani fiIm,r.

02.35 Prag I Bd P mgrama. O!apo nedjBljak

Jedan

lapanskj dokumenlilmi film

U8.00 VTjesU

08.05 Darimlla. Sum i more, senja IJdjIH.:u

08.30.ZIZ

Die pn i: zmajici Tomica i. prijatelji La Linea

Pingu

Sonii ni egovo slado Gladijaforska a kademija

11.00 Magazin LP u nogometu 11.25 Sedmica, magazin izkulture 12.00 Dnevnik 1

12,15 Ekovilija, dolwmentami program

12,40 Forolldiije, eomaea igrana seri]a. 4. epiloda

13.30 Ser.longa, ~anskl igrani fl· lm, 2. diD

15.20 VijesH

15.30 Ralniei. Sogun, strani doklI' menUlmi progrann, 5" epiloda 16.20 T:ri palme~ dye bi!a.nge i ,i. bicu, srbijansld igrani film /12J

17.50 Onevnik" n.java

18.10 Greh njene majke, igrana se-

nja, 8. eplzoea, r. 19.05 Pi plinzi, crtana >elii. 19.30 On evni k 2

20.10 L:ud, tbunje n, norm ala n, igr· ana serii<!, t 1. epizoda /12J 21.00 Nadreality show,

8.emisija

21.30 Nai"a mal akl1nika, [grana S€rija.

49. epizoda

22.19 Dnevnil,

najava

22.20 Paralele, vanjskopoti!iCki m.gazi"

22.55 On evni k3

Z<J.15 Serl!lo~ ga, spanSki igranl n· tm,2.dio

00.50 Koncert Laibach

02.10 Plegled programa za pone· djeliak

HAYAlTV

PINKOH

08.25 Kece,i Smackdown, zabavni program 09.15 Pokemon 4eve r, djeCillfllm 10.45Bilo lednom uTurskal,

turska sllliia

t2.35 Lo nel i

poklopci,

Iwlinarski show 13.25 'Bilo jedn om

uTurskoj, lur>l<ll ,eliJa

1. S.lS Oolina vukova, Iur5ka krimina]stitl<ll serlja

16.45 DOlina vukova, tursl<ll kriminansUcl<ll senja

11.300elanaTalk Shu"",, lema. Odgoldlese saposebnlm polreba.ma, talK show

1.8.45 Lanina vlemenska prognoza 18.55 OSN Inlo, inlormalivni progrnm

1 9'.15, .oolina vukova, IursM kriminalisticka serija, nastlvak

20 .. 00 Gorki l:ivol, turskatelenovela

21.45 DOlina vukova, tursM k!:lmina~sticM serija

23,1 5 Srednjoskolac nalalnam zMatkU, igranifilm

Otn5 ,Equilibrium, igrani

film

07.30 H laplce~e novelgode, crtanililm OB.~O Ora ditelJ Bob, crtanifilm, 39. epilpda 09.00 Plo.vi zrn ai,

crtanifitm, 6-10. epiznda

10.20 Saouke· Ninja ramlci, zabevno ·sportski

TV show

11'.58 Biometeo,oloska prognoza

12.00 Igrani Him

14.00 Ka d Ii~ce pada, .igrana serlla.

1, epjrocla. r. 15.00 Igrani mm

17.58 Vreme nska ,prognoza

16.00 G lam 0 I am, zaba.vni program 19.0D Vljesti u 7, inlormaliYna amis!i.

19.21 Vwmenska

.prognoza

19.29 BiometBoroloska pragnoO!a 19.31Sporl

19.40 Nema

vise

zeku

reko, IstraZlva~kj) -d'okumenlrulll program

20.10 Bice bolje, igranililm 22.10 Sport eenlar

:22.1 S Posebn a nG~, igran! fiJm

00.00 Ig rani litm

OtkrovenJe, mm

08.00 Kosa,

film

10.00 Velila brat, reality show

11.00 Biraire. svoj h~, muzicki progrann

12.00 I nfli 1o p, inl.progrnm 12.20 Geld express, muzicki program

1. 4.00 I nfo to p, im.program 14,10 Velilrillral, reality

show

15.00 Dubar komsija, zabavna emislja, uZivo

16.00 Info top. im.program

16.10 Nemoguc. misija, mbavna emisija

17.00 SveO!a Ijubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show, r. 20.00 Velikibrat, reality show. useljenje 22.00 Parme lev

na pmnale, emisija 23.00 OVDstmka prevsra, film

01.15 Oriavno

vias niSivo 2, film

TVALfA

TVOSM

m~ ~1::"~~giC",, ~reb«J 00.00 Odjil'/Oi 1.lop

1 B.30 Od luIa!<iI do osna!enja 19.00 EIflIMIOIl

19.3D' MuzjC~ program

20.00' TII1Il out, PIllIlrnm za mI,d', 21.0D' ,nilllestvm ro"""

21.30' ViIes1i

~i~ ~re~~:~~~m

07.00 S~nronsilll PlllW<l!11 0720 TV'Utiefly

08.00 EOlmIlru, 1i1'ld~ sa"",. r.

08.30 Edlmonl. ~jdlerml serl"l<1. r.

09.00 sponro.risan~. . 09.20 Ilabro 1Illl1Hliew Ghri''-~~

Grtka rWlIoiiiO 10.30 ViieSll

10.35 1.0"" na zm'~Y'. truII1l mm

19~ ts'lf"riS,"-

12.35 lliuika

13 .. 00 Mr.Jtne laine. ffim, r, 14.30 Vi~Sli

14.3, MmtnB "'Ins. mm 16GO ~ika

16.30 Vi~

16 .. 30 Prlni:ess bl,<!o, nlm, r. 18.15 CMsslInge!

18 .. 40 Dn""~

19.10 TvLiber1y

20.00 Gljl'a show,'.

21.40 lasl'lliw boles! 1m" ""to

1l.1' KIW e;q,ress 2l.40 \Illesll

22.50 BogataSl OO~O l\s1rOIOgiia 03.00 Mu!lka

ZENICA

17.55 MaII~ 18.00 1w1OsIlo~

18.30 MaIi~. obaYjeltenJa 19.00 1IollllnBrTtamilWllllram 19.50 ab .. je~

2000 Selu u pohode

2o.A5 lVl!log

21.00 f:"lI1imm

2230 . utnasieta1j.

12.45 00 na moj naei"

15.00 Ileponallt KlSS 15.30 /wIo shop

16.00 Hranal Ylno. emlsij,

17.10 Ja 5llmlYojaSlldl!ila, "';j,

m~ ~~~.lnIOm,gaar

19.20 _ing

19.30 One",,)" HRT 1

20.00 A:<MlOOJre A_. pUI~pfsna 20.30 Eo"""""

21.00 JHam (Yep su(fl!ila, ,..;j; 21.35 Viootrlka. ""Islja" ~nlrna 22.10 Rim

-roclc

15.00 ~",~n.lmervlu,r. 16.00 .1wID 'llOp magalln. 'm~1ja o aUIOm{)birrunu.r.

16~0 lVliberty.m,gamfladll' slobOcm 1Mlli>30 r.

m~ t;'~~U7ika. "'1'OIj,", tu-

rs!<e pop pjesme 20.00 Reponat;. r,

21.00 Rutigija u ~"!bl !No", "Iig;.

·s~ ~JlWI1. r;

22.00 ~"g!e<I oodmice. hfurmall-

'sni.PIllI.Jlll11 ...

23.00 ~etIO "~",. rellillslliprogr· am

00.00 Prngram" dijasporu

KAKANJ

18.00 S,iilIDdrJO\'''''''' 19.00 Omis ""1)$ 19.15 EPI'

19.30 Dn .... 'FIV

2000 INRlIC 2Il.:l8~I<j<!:R~SIJija 20.50 EPP

21'.10 BiQgranje

22.00 Flala_

13.15 Mlrzlc~ PIllIllllDl 13M lVSIIOp

14.05 lVvrem!!!lI(ll' 14.10 MIrzIC~pre<IaI1 1 UO Lave ea!culaior 15.35 TeIosOO~Zod'" 15 .. 00 Vfkelid call, 17.05 Vi~~e 17.50 Vikelid oaIj,

1530 N«Ijelja·inl.ernisija 18.55 V"meosI;:a 1"f9lIl'"

1~.:~~ ~,~:

1935 Poml 20.00 U,ootrazi 21.00 Vi~ 22.30 Aim

GORAlOE

BUGOJNO

lVUSK

HEMA

VISOKO

SATELITSKI TV PROGRAM

09.00 IzariW, TvH,,,,,

1 0.00 2anirrllji,"s~, prnglod zanl'·

rrjjn.ih 'ijes~, r

11.00 E1,prnfu'ri~p~am noo El~rnfe, senjsl:j pfl9'am 13.00 EI profe, senjsl:j, pro(Jam 14.00 Tvlelwa. magalil mlmu i

13.00 BN musi: 1 UO Bellna,,", 14.30 Prnl.lubnlcl

1, .. 00 N.edj,llno [l(ljl!:01' 19.20 MarI:e~ng,

19.30 M'onlr~r

20.10 Prnljubnioi

2100 Brel,!adI,"';I' 22.30MosI. film

1~.30 lilies, 14.35 Tqp ,tIo~

14.4, 1lmnH<a KrnjiSIiiIr gradiNa

15.2; 1~=HoI"",.lgrnIllI

"riia za oioc. .

15.SD TOp shop

16.0~ .1a",aIor_lwa.raste 14.emisija

16.20' Hor~

16.30 ~OOj~ljom '''jedno

15.00 I{I! OOdjeliOlTl 18.20 Aim

20.15 DobmtivOOo 211, N"1je ~~o bl~ I.

22 .. 30' Repilrtal8 sa """lie mira. eIT\lJlIja 0 'kolOQiji

ZMO TaJI<,how

00.30 Film

1700 T~mpiUS 17.50 ~Im

19 .. 30 DI1evml(!'IV 20.01; s~cOl$! 20.30 Ak1ui!InosIl

2055 EIilIIIliija I Wrav ii.-ol

10.00 Med~js'ka 16.15 Bicikliz.amj 17.30 BijaUon, 0-7 .. 15 U'Sikijavaqje 18 ... 00 Opasoa 1.1.00 :3,Froml 17.15 RokBrka
m r.~a "rpske 07.45 NHL. 18.00 Domac[oa
dijasp"r. Holandija Nlem.~k" Boston· NY pUlov"nla 19 •. 40 Jusl Rita
18.27 Sas-vlm prir'o~ 15.00 Su p.rbike, 1a,00 Odbojka, Ranger'S 19 .. 00 Tu ,lolIl:I<lvo" See 10.00 PorQdiCna.
dno S"jotsko Nacion.alni 10.15 N6A.. New Yo" die po pla".tl. M1'V p'""sa 19.10 Monk
19.00 $1::!tga1ic;;;I pNenstvo Samplonal rk ~ Mil:wau:kee 20.00 MTVTake 18.50 K.pld 20.00 Put osvete
Oonlnglon rna 19.a5 Svi grado-
19 . .30 Onevni k ltalii' 12.00 NBA.Uve 20 .. 00 llvOliniski Over
;!(t05 Sela la~a. tv 16 .. 45 Kar,Ung, 20,00 :3 mantinete 12.15 AlP MO.'l.'S 20,30 ~'egadrlve nace Inikovi 20,,45 8rojevi
s-erija SP karambcl Miami' ~Ijecaj 21.00 Reno 20~25 ~~~;a
21.008e""l:e :lena 16.00 Lltivo. 21_00 Ziv01injski 911 21.30 ~tocioa.6~i
21,.30 J olern top de- Dansk<:l 20.30 VijElsti !~~C~!sters uljecaj 21.21l Cha,pono zaparovl3
sel 21.00 T enis, 20-45 :3 mantinefe 22..,00 Istra,Ziv;.nj@ Show 21.10 Dr_l-Iau_& umov~
22.15 Srpske "po,· WTA karambol Miami 21.00 Souto 21,50 Lj.I<.r
22.45 Ftukometl planete 22.15 Zlocinoc·1<1
tske ,Iegs.nda Turnlr 17.00 U!i'IJo. Park IX> porudtblnl
22.45 2abornvije ni Majamr FK Baree lona ATP Zemlla 22.20 Soulh Perk 22,50 Dtoi umovl
umovi S:2e ~45 MOlo1'5.pon""I' ·MK6 Masl,ers 23.00 Zlvotinjski 22,40 Je r,s.ey Snore 23.15 Llpravljanie
2:1.15 Srpski is nici 23.00 Biciklizsm Ve:Zjltem KC Miami uljet::aj 3 Vajldom 23.00 Ookst., NEDJEUA 27.3.2011.

RIRS

crtana s~rija

.09.29 Ca~i i Mimo, crtana seriia

.09.48 Tomica i prijalelji, ertaoa . seri)a

1.0.05 Dilajla i Dzulijus, crtana senjil 10.3.0 Moj tata je premijer, sBrija

11.00 Kvi!olog,

kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snap

13.00 Sviral

ne!lo narod'no 13.25 Opra ~ou

• veli!«J darivanje 14.15 Pod sretnorn zvijezdom,

tv novela

18.2.0 Gastro no m a(!, Sallbu~ki suHe 18.35 Magazin Iigei:ampiDna 19 . .05 Op,op,

labavni

program

19.30 Dnevnik 2

2.0.02 Sport

2.0.15 Sveli Il.eo rgije ubiva aidahu 22.2.0 Spartski pregled 23..05 Vii esll

23.1'5 Zelena, lelena trava,

serija 23.45 ODruca Ua dmrolom, lilm

.01.1.0 Op,op

.01.25 All, la pia neta

15.30

DOKUMENTARAC, FTV

Dvostruka

HBTl

HRI2

NovaJV

Tajna krv8' vog rubina, mini·serija (1/2)* 1HO manjin.ki M.oZAIK. Vla~ki,

i.trorumunjski iii leja nski?

12, . .0.0 [lnevn ik .

12,.11 Sport

12.13 Vrijeme

12 .15M i"uta zdravlia il Dielpha rm a, emisija pod pokroviteIjstvom

12.16 'Poljoprivrednl savjelnik, emisija pod pokrovileljstvom 12,.18 la polloprivrednike, emjsija

pod pokrovitefjstvom 12.,26 Plodovi lemlje 13.23 Split More

13.53 Iivjeli zdravije, emisija pod

pokrovil€ljstvom 1'4..00 Nedj eljom u dva l5.05Mir i doblo

l5.35 Br.lniteljJ domo~ine, infor-

mativnl).edukalMl i spot (R) 15.37 fologr.llija u Hrva1skoj (Al 15,50 Vljesti

l5.55 Vrijeme sutra 15.56 HAl(· Prumet iol0

16 . .01 Aoaena za divliinu, ameli~!«J - japansl<i film'

17,41 Globalno slJelo

18'.15 lijepomna$om. Maribor (2/2)

19.16 LOTO 6/45

19.Z2 Minula zdravlja iz Oielphar· rna, emislja pod, pokrovile· Ij,lvom (Rl

19,30 Onevnik

19.55 Sport 20.00 Vrijeme

20.09 1 protiv 100, Itvi!'

20.59 Minu1a zdravlja iz Dielpharm a, em~ija pod pokroviteIjstvom (Rl

21.04 51, pe u g nstima 2, TV serija

. [7/15) lR)*

21,43 H nidi ng, hrvalski Him (RJ * 23.29 Vljesti

23A4 Vijesti r,o IQIllure

23.53 Clklus europskog. f.ilma. 13 flam eli" francusko-gmlijski film (18) (90')'

RatI1ici

Nakon Tail<uove smrtJ.leyasu: i e svo ga sina, H idetad u po" slao d aleko slo je uzn em i ri 10 Milsunarija. Nakon Mitsunarij eva n apada, Hid etada krece u potjeru za Milsunarijem, ali ova] uspt j a pobjeci. I eyasu proljera Milsuoarlja u I'zgna· nstVo i poen e preuzi mali ko' ntrolu nad vladom.Kada se

d ru 9 i lord pobu n i, leyasu ub ie j ediH ideladu da mu sa pri. dru 1:1 ubo rbi, Pelt naslavak BBC·jevog serljala .. Ratnlcl" p ri~a je 0 Sogun u.

23.00

FILM, PINK BM

Utilslvo nije lM1ek krimlnill lena !«JjoJ jB vEit , 1Il1o sudeno zbog ubl'stva mu2a sumnja da Ie . on JOO l:iv. Posta ~Iazi INjelrm iz 1alvool po, slrlB !.est godina, OM Mi' da razrijesl tal sluCa]. Ibuduei da joi ie vee bilo jednorn sudeno za taj 1IOOn, IIIlce moei: ponovo da se aII'on i;tj prnces i da !oi se sudi opel, aka go ooa,. ,lNtnlu<llrlO, pronade i zaista ubije". UIOge;. Tomi U Dlons. m Ozad. SflJS Gr· invud

Ae!f~eli' Bms BeresfOrd

10.5.0 Portre. Crkve I mjesla 11.00 'Ii d. Misa, prijenos (nij€ ked

na set)

12.0.0 Zvijezde pjevaju (2.18) (R)* 13.4.0 ChaJ1sonleot '10, snimka 15 . .08 Filipove bebe, emisiia pod

pokrovi!eljstvom'

15.40 e-Hrvatska, emisija pM pokroviteljstvom

16.1~ Garata. Leteel odred (ft) 16.48 Magazin nogometnelige pr'yakll'

17.15 Qlimp· sportska emisiJa 17.40 Rul«l m etna ligaprvaka. CO Zagreb - fiN Lowen, emisija' 11.55 Ru~o m etna Liga ,prvaka. CD Zagreb - ,RN Lowen, 1. pDlu· vrijeme'

18.38 Aulw metna Liga ,prvaka· emisija*

18.45 Aul«l m etna LigaplVaka. CO Zagreb ·AN Lowen. 2.polu· v~jeme'

19.31' Auko m etna Liga ;plVaka. CD Zag reb- HN Lawen, emlsija*

19.45 Dlimp - sportska emisija 2.0.0.0 Pol u sveml r,

amentki film*

23.12 Fi Imski 'bDulique.

Point Blank, americki film (I' 2)' ~D.43 Noeni glazbenj program.

Hit dana (R)

0.0.45 No6ni glazbeni program.

Glazbe ni spulo~i 03.59 Nooni glazbeni program. Hit dana (H)

D4.Dl Notni glazbeni program.

P rljavo 'kazal i!te, Ilok 1999.,

snimka koncerla (R)

05.23 Nocni glaz!Jeni program.

1 t. memorijal S.B,iJoser 1998 .. Rock'n'mll zauvijek (2.dio) (A)

DeianaTalk Show

06,40 U senmom nebs, senj. R

07 :3D Ah, taj Zivot, crtana selija R 07.S5 Bracne vode, serija R

.08.50 Chuggin!lton, cnana sertja (6152)

.09.05 'Beyblade metal !usion, etana serfja (4I51)

.09.30 AutomotTv, a~to"molo maga·

zin

10.00 Magati n LigB p rvaka '10,3.0 NDvac, business magazjn 11.0.0 .N algori tjedan, seriia R

i 1 .. 30 CalObnice, sBnja (7·8/22) 3.30 Pri ca 0 Jane Austin, igrani ftImR

~ 5.15 sezona I Dva, igranif[1m

~'7 .00 Viiesli NoveTV H.1D .Mr.lkl«lmadi,

igrani fi1m R • nastava~ 1'9.15 D nevnik

Nove'lV

20,05 Lud, zbunjen, norrnalan,

serija (25'27/31) 21.25 Prayed nile, igrani~]m (12)' 23.15 Red ea rpel, showbiz maqazln (15)' 00.35 Svl mrze Chrisa,

selija

Ot.IlS Pravi trenutak,

igrani film (12)

.02.3.0 Red carpet,

Showbiz

magalin (15) R

.03.45 Tajna meta,

igrar1i li]m (12)

05.15 Svl mrze Chrisa, senja R

05.40 AutomDtiv, aulo·rruJ1o magazin R .06.1)5 ;Novae,

business magazin R 06.30 Kraj

plOYlama

17.30

TOKSOU,OBN

Svij at djece s polesk(l6~m a

u :razvoju veein' Ijudi je nepo· VIal i dalek. Nekad tome nije razlog ne~nanje i ne,pozna· vania, nego Izbjegavanje .. U ovojem is iji Cem 0 sa:znali nesto Vilie 0 djeci sa. posebnim potrebama, druga~ijem, o b razovan ju, 'P redrasudama, fruslraclj i rod 11elj a t.e po kaz:a:· tI da su i 1a d]eca, jednako kao I svi mi" samo ,zelina painie i Ijubavl.

23.15

FILM,OBN

Srednjoskolac na tajnom zadatku

Trejsi Tre' SIO(Jks je br:; na jezi~u, sn~"" ,1~ljiv i - ~leda i'.ao dijete ~o mu osigur· a.a tajni zadatak uelflnoJ, privamoj !!<ori.Njegov ie 1adatak pribtl!i.ti se ne!«Jl;' clnl taUnih $inovao$umn~~nih za ubi· s1\l0,.

Slouks 00 doZivjllli kunumJ ~ok !Nidj~i da njegove ulima mBIodB bas i ne proia· Z~ u visokom drtlStvu.

Uloge; Nik Klmon,l\lJri<lnJang, ArlSonila Rediteli; Markos Si8ga

o opl," i~k' m ",I, F,lma TIhi<, s""""''''' Zrln" lJie, RTIi El<IIa i Pan"",m. D;,n,n, Burek,

notni u..onik g,a, H."vit.

ilIllaJ;ll"tD",~i'

DTP, Rkr,1 TlIO

Gr.fiC~ urwni,;: Sul,I,",n M ,mit, J .. min O.ulb,go,i.o Mo",d!men\ "a..,-rolo pre,,":

Sanla 'I~,"'vl", dl",!<ror [}rustva DTPc Siudio ""'Holo press·

Stampa: GIK "OKQ" d.d Smi""'l. O!emaia :BileClt' 185. lei: 033/4 >5·333

TI:LEFO ~1:Gl!II'rnlnl dj",ktoc 28' . 391,

gl'VIlI i oogovomi u..onoc:18,- 370, RIld,kcija; 2S1-3\I.J. :181'- 398

Dnevniavaz

P,NI brol.A,,,,a" OO~laml!aJl i' 15.9, \ 900., B" .. nskoh",ogova~ki politit~ d"""nik: tzd,,,t: ",vaHolo pr,,"

m""n; ioogo,oml uIBdnik In~I" C,II; U"dujo "d,koijski kol.g Ii:

pOflllltnik glav"og "r.'"'"' Fadil Mandai.

OeSK M "I, fenllt. Glob", S.j ,1.I"a Sal.m,

Crn. hronil;a R ... d LJ u bo,;e, SP<'rt 0 I 'g Lo.m ie. Kullura Anila G'j.vii, S' .. i.vski I;antoo~l,d." D.~ic.

SAPAT ZVIJEZDA

Prjprema: Hedija MEHMEDIC

Ljubav: U vas zivot ulazl osnba koja ce S8 zacas uvu(:i i u vase srce. Mozda je to nesto vise ad avantore .

. ' Pnsan: Budits aktivnl] .. lskorlsnte odredene

naklo n osti, jer sis dod aino kreativn j, p u ni od I i~n i hide ja. Zliravlje: Izbjegavajle promjene biaritrna

. Ljubav' Voljent! osoba moze pogreSno protumaciti .. v.ase posnipke. MOlele do(:i u situaeiju da se pravdale.

Posao: Danas ste smireniji i povuceniji. Tako mozete sreditl obaveze, ali i nadoknaditi propustenn Zdravlje: Borae S8 proliv nesanice .

ljUbav:lmal.e priliku za nert. Budile opreznl s ,kim stupats u V8ZU, ier nlste spremni na polovicna rje~enja.

POS30: Vazniji vam je privalni l'ivoL Ne zelite trosltl energiju na pnsao ko] vam dnnosl vise briga nsqo radostL

Zliravlje: l.osa psiho-lizicka kondicija.

l .. jUbav. : Dsje~ale _sve Jatu p_ rivrzenosl p.artlleru Imate polre bu da s e poipu no oo svente osvjezenoj Ijubavi.

Posao: Ne ra_zmi~ljate pretierano 0 buduenosti. Zadovoljni SiC Irenutnim stanlern. lelire se malo i opusM.

Zdravlje: Budite fizicki aktivniji.

tjubav; Ponasate se samcuvlereno, ali ste i pos. esivni. Sm .. alljite oce~ivanja, pa se m .. - ozele nadatl i uzbudenjima.

Posao: Postoji mouucnnst da radite dva lsdn ako vazna posta i slav re me no. T re ba va m do nama koncentracija.

Zdravlje: Sklo ni ste premien am a [as poloze nja.

Lj ubav: Va sa s arnokontro lalo Ii ko j e 5 nafn a, da m,oze!e sta_lozeno razmislrti 0 svojo. j vezl iii o~eklvanjl ma od partn era.

- __ . __ ... _.- Posao: Ovo je lzvratan dan, Ipak, pazite da pr-

ad prvim poleSkocama ns pobJegnele u .Iijenost iii nerao. Zdravlje: Veama ste priiagodljivL

ljubav: kao da vas ne mo~ezadovoljili ono sic imale. Od voljene osobe tra2ite vise nego ~Io moze da vam pmzl,

Pasao: Pokusajle 5e prilisiliti na konlinuiran rad, makar i sa pola snage. Pogotovo, ako sle u usponu karijere.

ldravlJe: Ne napreme preljerano oei,

LjUb. av.: Voljena OSOb3, za raz.liku od v.as, zell negdje izaci, a ne sial no bili u .celiri zida". I vama to !reba.

Posao Aka dMele u siluaciju da oduslanele od svega, "emojle prenagliIJ. Poprica~e s O$obom cd povjerenja.

Uravlje: Vise nego izvrsno.

Ljubav: Javit ce vam S8 osobakoja yam je ne· kada mnogo macila. To ce prilicno uzdrmali

, vase emocije.

----- _ .. ' Posao: Vasa motiyacija newalno opada, ali ste i dalje spre mn i, na napa reo Cak i vi S8 neg 0 sto morale. Zdravlje: Postizele ravnalezu.

Ljubav: Pruza vam 5e siroko pelje mogucno- 511. Na varna je da ih iskorisUte na najbolji mogue! nacin.

Posao: Dol azite do vaznih spoznaja, ko je 5e ne cd nos e sarno na posao ko j i Ire nulll ° radKe, vet i na n e Slo vise.

Zdravlje: Dsjecate smirenost

W Lju.ba.v: 1m, ale m,.nogo konlakata, ugodnih razg avo fa, nov i h pozna nsla va. I ntrig i ra vas j cdn a p rivlacM os oba.

Posao: lako su moguei izvjesni nesporazumi, u izgledu je izvjesna novGana nadoknadaili ekstra zarada. Zdravlje: Dsjecale uznemirenost

:. LiUbaV:. Od izuzell10g je zn.a. taja da m. ala cou.zdate svo ju na rav. Ne trazile od p artn era n emoguce.

, , . Posao: Vjerujte samo oneme sto vidile iii sto

licno uradite, Ne ocekurte Drevise., pa ceteizbjsci razoCar· enje.

Zdravlje: Spava~e vise ikvalitetnije.

i 2al - 4': 1. PilIlOrnIDB i dcpisrJitlol mrBla: 281- 409,

SarnjB';sIIa hrorika 28' ~8(J, 281· 419 i, 28' -442. Oma Illlnlka: 281· 413. RTlio::<tJa 28'· 421. IIljura; 28'~5Il, SpoI1sIo!;281·4'7i 281-418. fa:< 281-406, ,<naB; sportslol@av;ll,ba. OW: 281-424, ,·mail; re<lakCiia@,'az.t.>a, mo<!em; 281· 412.

laxo,i; 261· 414 i 281· 415, 'M,ol<eli,;g: 2B 1· 356.

Fax: 28 I -441 ,e·maitm;rke~n!)@a.."b,. OglZS!1a: nl· 717, 2S1· 718. Fax: 281-412, .·m,it om~ice@"az.t>a, PI,sman I ~ro<1'la: 281 -304. Aoansile: 281· 357.

DO PISNl$1TVA: ZENlCA: Marjan"~" ""t iblll'llrnd,J"OI;a], 032/424-440, leill"" 4240441; ruZLA; Turalitiego,a 22 {pool"""", llIIIiI1S~ ,entar Ko""·~. t~: 035/ 2S7-2n i 25J.477:BRCKO; rei: 049/2'S.fi48. Bl!IAJ:·; lEI: OJ7i310-363; MOSTAII: HusnIjoR'~

co "b, 101; W1i/558~91; lEVI"" 036f,i,~~90; GRAeANI M:

Ah ..... paSo Budimlijo ~r. 23 I'liffid' Oz",nka).lel;030{10&·043; lR.IIVNII(:!itamica F Trnvnil<.I~; QJ0I51i-718, BA!lJA lUI!A; Ek· valor tri:ni ,.mar. ubKrnlj,. Petra PN9'lI K,rnaonl",", b,b,I,I; 051/21 ,.88~. 21,-581; GORAWE: Sukriie KuI<a~,. 12, WI 038/222·281 ;

ACres.: TelanislJI24,

list ie uplsan " e>1deoc[lu, I'''''ih ~1"iI' u 'Mioislarstvu Obral'ova· nia, n.uke.lalliure. spM' Iinformi""ja R8[H pod brolom 529 od 18. 9. 1995, god, " '~I.," sa l,konom 0 ,."nom ln1ormir,n)u, PDV ID BR. 2000246JOO02.

ClJENA:' KM

Glumica izjavila da je razocarana u oca

Llnoz SE

EZIMEnA

Zvijezdin korak prate i sestra i majka, koie, kazu, okrecu nove stranice u svojim zivotima

LOS ANf>ELES - Lindzi Lehan (Lindsay) zeLi da sada bude poznata sarno po svorn imenu, kao mnoge druge poznate I icn osti, pop u t pjevacica Madone i Bjork, a razlcg za !O je nasilno ponasanie njenog oca.

Problemaricna glumica, nakon SIO je nien otac draao svoiu djevciku zarvorenorn, izjavila je kako se odrice njegovog prezimena re da od sada ~e1; da je zovu sam 0 Li n dzi. Bez Lohan,

N aim e, ni en 0 rae, pedesetogo-

Holel"Rill" nil meli rilzbjefinjelih demoTlstrMilta

(Fel'" Reuters)

MaSOUDi orOlesl u LOndOnU

LONDON - Vise desetina hiljada liudi okupilose jucer u centru Lcndcna prorestirajuci zbog vladinog sm anjen j a i a vnih troskova,

P rerna p ro cj enama organ izatora pro testa, okupilo se najrnanie 100.000 ljudi, dok polieija nije dala pcdatke 0 broju demonstranata,

I ovog puta zabiljezen je niz incidenllta, u kojima su neki de· monmanri razbijali izloge iIi

gadali policiju te pripadnike osiguranja u pojedinim ducanima, N a rneti i m se nasao i hotel "Ri tz", na kojemsu polupani prozori.

Britanska vlada nastoji da s rnanji vel iki b udzetski defici t z bog ';ega se Britanci suoca vajusa smanjivanjem iavnih troskova od 80 miliiardi funti (130 milijardi dolara), Savjersindikara vjeruje da. ce takve rnj ere ugrozi Ii ekonomsk; oporaval<: zemlje.

disnji Majkl Lehan nalazi se pred reskirn optuzbama za nasilje u porodici nakon sro je uhapsen u Los An deles u, j er j e, na vodn 0, drzao svoju djevojku zatvorenu proriv

~enevoij~ -

P rezim ena ce se odreci i Lin-

dzina ses tr a i majka, koje ce uzeti majcin 0 djevoiacko prezime - Salivan, a n a W su se odlucile kako bi dokazale da okrecu ncvu stranicu u zivotu i ue zele da b udu vezi vane ni I.!Z sta lose.

niie'mcioroliu DUHlearl1i

BERLIN .. Vise hiljada Nijemaca trazilo je jucer zatvaranje nuklearnih centrale, uoci regionalnih j zb 0 ra, svo j evrsn og referenduma 0 energetskoj politici Angele Merkel,

Dernonsrranti su se tokom

dana okupili u Berlinu i Hamburgu, dva najveca njernacka grada, teuMinhenu i Kelnu,

Policija je saopcila da se na Potsdamer placu u Berlinu okupiloskoro 50.000 Ijudi, preuio je AFP.

Na Polsdamer placu (J Berlinu okupilo ee skQrQ 50.000 Ijudi (Fvlo: R_"le"l

Sutra u prilogu Sport

• Analiza i reakcije nakoa utakmice Bi H - Rumunija U Zenici

• Gazda Dinama Zdravko Marnicgovori 0 utiscima s Grbavice i zastosvojevremeno nije doveo Edina Dfeku naMaksimir

• Detalian izvje~taj sa prve utrke nove sezone Formule 1 u Australiji

• Sahovski rnozaik

Deselero Ijudi lafrpala je lavina

nesreca na Al'oama

ZENEVA - Oeser osoba zatrpano je lavinom jucer u Svicarskoi, u blizini j uzne granice s Italijcrn i u to" ku su napori da budu spaseni, saopci Is je svi cars ka pol ici j a.

Portparcl lokalne pnlicije Zan-Mari Borne (lean-Marie Bornetjrekao je da ie [edanaesta osoba iz te grupe uspjela dase oslobodi i alarmira spasioce, prenosi agencija AP.

HasiDe USirUi

DAMASK - Seljaci su na jugu Sirije zapalili siediste Baas srranke, koja je na vlasti, i policijsku stanicu iokom dzenaze trojice dernonstranata, koje SU prethodnog dana ubile snage sigurnosti, iziavio je iedan aktivisrza tjudska prava,

Visokakomesarka Ujedinjenih naroda za liudska pravaNeivi Pilaj (Navy Pillay) upozorila j e j ucer v las ti da ce represija n ad demcnstranrirna izazvati [alas nasilja u.zemlji te je pozvala Siriju da izvucepoukeiz nedavnih dogadaja u zemljama Bliskog isWKa is j evern e Mike.

Iskosa

GOlazaUlauila Da Olanini

SAN DIJEGO - Clanovi kalifornijske slulbe za spasavanje irnal i su priliku uii vati u svom poslu kada su izasl i na teren kako b i spasili 27 -godisn j u !! udisticu, koja se ni je usudil a nastaviti spustati sa plan ine prerna nudistickoj plafi, kam 0 se zapu tila, N jeni priiatel ji spazili su ie sa plaze i nazvali hitnu sluzbu za spasavanje, Zbcg ovog zada tka, zacudo, na wren ie izaSlo desetakspasilaca,