P. 1
19 -Meso i proizvodi od mesa

19 -Meso i proizvodi od mesa

|Views: 2,567|Likes:
Published by igumanking

More info:

Published by: igumanking on Mar 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • I USITNJENO MESO I USITNJENO MESO
  • III DIMLJENI PROIZVODI
  • IV SUVOMESNATI PROIZVODI
  • V JELA OD MESA
  • VII SLANINA
  • VIII MASTI
  • Pitanja

NASTAVNA JEDINICA
PROIZVODNJA MESA

Doc. dr Vladimir Tomović
tomovic@uns.ac.rs
@

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

DEFINICIJA KLANICA I NJIHOV ZNAČAJ

Klanice su objekti u kojima se, uz uvažavanje načela higijene i
tehnologije i pod veterinarsko-sanitarnom kontrolom, kolju životinje i

g j p

, j

j

proizvodi meso.
Savremene klanice moraju biti izgra
đene, uređene i opremljene tako da
je u njima mogu
će pravilno izvođenje tehnoloških operacija u toku
je u njima mogu
će pravilno izvođenje tehnoloških operacija u toku
procesa klanja i obrade trupova, održavanje li
čne higijene radnika,
sprovo
đenje svih veterinarsko-sanitarnih mera i obavljanje
veterinarskog pregleda životinja pre klanja, mesa i organa, a sve u cilju
dobijanja higijenski ispravnog i kvalitetnog mesa. Uslovi za izgradnju,
ure
đenje i opremljenost, kao i način i higijena rada su propisani
Pravilnikom.
Osnovni zna
čaj klanica predstavlja proizvodnja mesa za ishranu ljudi.

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

REGULATIVA U VEZI SA KLANICAMA

Uslovi za izgradnju, uređenje i opremljenost, kao i način i higijena rada u
g j ,

j p j ,

g j

objektima za proizvodnju mesa propisani su:

PRAVILNIKOM O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI
PRAVILNIKOM O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI
ZA KLANJE ŽIVOTINJA, OBRADU, PRERADU I USKLADIŠTENJE
PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA
Službeni list SFRJ br 53/1989
Službeni list SFRJ br. 53/1989

PRAVILNIKOM O VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA OBJEKTA
ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA
ZA PROIZVODNJU I PROMET HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA
Službeni glasnik R. Srbije, br. 11/2008

ZAKONOM O VETERINARSTVU
ZAKONOM O VETERINARSTVU
Službeni glasnik R. Srbije, br. 91/2005 (veterinarska inspekcija)

ZAKONOM O SANITARNOM NADZORU
ZAKONOM O SANITARNOM NADZORU
Službeni glasnik R. Srbije, br. 125/2004 (sanitarna inspekcija)

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

VRSTE KLANICA

Po obimu klanja ili proizvodnje mesa (kapacitetu) i uslovima rada objekti
za proizvodnju mesa se mogu podeliti na:
INDUSTRIJSKE OBJEKTE – klanice većeg kapaciteta,
ZANATSKE OBJEKTE – klanice manjeg kapaciteta.

Prema vrsti životinja za klanje, razlikuju se:
KLANICE ZA PAPKARE ( i j

d

ili k bi
KLANICE ZA PAPKARE (za svinje, za goveda, za ovce ili kombinovano
za više vrsta stoke za klanje),
KLANICE ZA KOPITARE,
KLANICE ZA PERAD.

Prema vrsti i stepenu finalizacije proizvoda, razlikuju se objekti za:
PROIZVODNJU MESA (KLANICE)
PROIZVODNJU MESA (KLANICE),
OBJEKTI ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA,
OBJEKTI ZA RASECANJE I PAKOVANJE MESA,
OBJEKTI ZA PRERADU MESA
OBJEKTI ZA PRERADU MESA,
OBJEKTI ZA PRERADU SPOREDNIH PROIZVODA KLANJA.

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

IZBOR LOKACIJE ZA KLANICU I UREĐENJE KRUGA

IZBOR LOKACIJE
IZBOR LOKACIJE

Klanice se, po pravilu, podižu u oblastima gde se gaji stoka, ali mogu

d

d i bli i i likih t š čkih t

b f b ik
da se grade i u blizini velikih potroša
čkih centara, posebno fabrike za
preradu mesa
Po pravilu, mesto za izgradnju klanice mora biti van naseljenog mesta
U
ći i lj ih t i b j

ič

d čj d đ
U većini naseljenih mesta izbor je ograničen na područje određeno
urbanisti
čkim i prostornim planom i u okviru tog područja treba
izabrati najpovoljnije zemljište
Osnovni zahtev je da zemljište bude ocedito i stabilno sa niskim
Osnovni zahtev je da zemljište bude ocedito i stabilno, sa niskim
nivoom podzemnih voda
Od posebnog je značaja položaj lokacije objekta u odnosu na pravac
duvanja vetrova. Položaj mora da je takav da vetrovi ne odnose
duvanja vetrova. Položaj mora da je takav da vetrovi ne odnose
eventualne neprijatne mirise iz klanice prema naseljenom mestu, ali
isto tako, da ne donose jake mirise i aerozaga
đenja iz drugih
industrijskih objekata do klanice

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

IZBOR LOKACIJE ZA KLANICU I UREĐENJE KRUGA

IZBOR LOKACIJE

Veličina parcele mora biti dovoljno velika
p

j
da se na njoj mogu razmestiti sve zgrade
(glavna – proizvodna, pomo
ćne i
sporedne), kao i da se ostavi mogu
ćnost
eventualnog proširenja i dogradnje
eventualnog proširenja i dogradnje
Mesto za izgradnju klanice mora biti dobro
povezano sa glavnim putevima i po
mogu
ćnosti sa železničkom prugom
mogu
ćnosti sa železničkom prugom
Veoma je važno da u blizini lokacije budu
izvori snabdevanja vodom, elektri
čnom
energijom i gasom

g j g
Poželjno je da postoji što kraći put
odvo
đenja otpadnih voda (atmosferske, iz
proizvodnih pogona, fekalne) u mesni
k l kt ili ki i d i i ij t
kolektor ili u neki prirodni recipijent

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

IZBOR LOKACIJE ZA KLANICU I UREĐENJE KRUGA

UREĐENJE KRUGA

Krug objekta (klanice) sačinjavaju zemljište, zgrade, putevi, platoi i
Krug objekta (klanice) sa
činjavaju zemljište, zgrade, putevi, platoi i
druge izgra
đene površine koje služe proizvodnji.

K bj kt j đ i

k kt d ž j d li
Krug objekta je ogra
đen i prema karakteru sadržaja deli se na:

ČISTI DEO u kojem se nalazi: upravna zgrada, proizvodna zgrada,
skladište aditiva, za
čina i ambalažnog materijala, pranje vozila za meso,
priprema i rezervoar vode i trafo stanica,

i NEČISTI DEO u kojem se nalazi: depo za stoku, pranje vozila za prevoz
stoke, mesto za konfiskate,
đubrište, radionica za mašine, vozila,
kotlarnica i pre
čćavanje otpadnih voda.
kotlarnica i pre
čćavanje otpadnih voda.

OBJEKTI ZA PROIZVODNJU MESA
KLANICE

IZBOR LOKACIJE ZA KLANICU I UREĐENJE KRUGA

UREĐENJE KRUGA
1. Portirnica
2. Upravna zgrada
3. Istovarna rampa
3. Istovarna rampa
4. Sto
čni depo
5. Koridor
6 Klanica
6. Klanica
7. Hladnja
ča
8. Prerada
9 Ot
9. Otpremna rampa
10. Radionica i garaža
11. Mesto za pranje vozila
12. Kotlarnica
13.
Đubrište
14. Ure
đaj za prečćavanje
j p

j

otpadnih voda
15. Trafo stanica

KLANICA ZA SVINJE I GOVEDA SA PRERADOM
GLAVNA PROIZVODNA ZGRADA

1. Klanica-kombinovana linija (svinje i goveda)
2. WC
3. Prihvat koža, papaka, rogova
4. Sanitacija pokretne opreme

13. Rasecanje i mašinska obrada mesa
14. Solara
15. Klasi
čno dimljenje
16 T i
čk b d

5. Prihvat konfiskata
6. Prihvat i obrada creva
7. Obrada predželudaca goveda
8. Kalibracija creva

16. Termička obrada
17. Hla
đenje dimljenih proizvoda
18. Hla
đenje barenih i kuvanih kobasica
19. Skladištenje i priprema za
čina i aditiva
20 Skladištenje i formiranje ambalaže

9. Sanitarni blok nečistih radnika
10. Hodnik
11. Hladnja
ča
12. Hladnja
ča

20. Skladištenje i formiranje ambalaže
21. Pakovanje proizvoda
22. Ekspedicija mesa i proizvoda
23. Sanitarno-administrativni blok

KLANJE ŽIVOTINJA

ŽIVOTINJE ZA KLANJE

Pod pojmom životinje za klanje podrazumevaju se vrste čijim se klanjem
dobija meso: goveda, svinje, ovce, koze, kopitari, kuni
ći, perad i divljač.
U t k ži ti j k t t j li
čit
Unutar svake životinjske vrste postoje razli
čite rase.
Životinje za klanje se na osnovu starosti i pola razvrstavaju na
kategorije.

g j

KLANJE ŽIVOTINJA

GOVEDA – Propis o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK – E2, Sl. list
SFRJ br. 21/1969

GOVEDA ZA KLANJE SE PREMA STAROSTI I POLU RAZVRSTAVAJU NA
SLEDE
ĆE KATEGORIJE:

Telad
Telad

od 3 nedelje do 6 meseci; mase od 25 do 125 kg; rskavice na spoju
stidnih kostiju moraju mekane bez znakova omekšavanja

Junad

nekastrirana muška grla starosti od 6 do 18 meseci, da nisu izbila više
od jednog para mle
čnih sekutića; ženska grla i kastrirana muška grla
starosti od 6 do 30 meseci

Goveda

muška nekastrirana grla (bikovi) stariji od 18 meseci i ženska grla i

g ( ) j

g

kastrirana muška grla (volovi) starija od 30 meseci

KLANJE ŽIVOTINJA

OVCE – Propis o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov PK – E2, Sl. list SFRJ
br. 21/1969

Ć

OVCE ZA KLANJE SE PREMA STAROSTI RAZVRSTAVAJU NA SLEDEĆE
KATEGORIJE:

Jagnjad sisančad
Jagnjad sisančad

starosti od 1 do 5 meseci; oba pola; hranjenih pretežno mlekom; sa
najviše prvim parom kutnjaka
š ž
Jagnjad šilježad

starosti od 5 do 12 meseci; oba pola; drugi par kutnjaka nije još izrastao

Ovce

starija od 12 meseci; oba pola

KLANJE ŽIVOTINJA

SVINJE – Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (sa
izmenama i dopunama) službeni list SFRJ 2/85 i 12/85

SVINJE ZA KLANJE SE PREMA STAROSTI, UHRANJENOSTI i TIPU (POLU)
RAZVRSTAVAJU SE NA SLEDE
ĆE KATEGORIJE:

P d
Prasad

starosti od 1.5 do 3 meseca; oba pola; mase trupa od 5 do 25 kg
a) prasad mesnatih svinja, sa debljinom slanine na grebenu do 15 mm
b) prasad masnih svinja, sa debljinom slanine na grebenu preko 15 mm

KLANJE ŽIVOTINJA

SVINJE – Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (sa
izmenama i dopunama) službeni list SFRJ 2/85 i 12/85

SVINJE ZA KLANJE SE PREMA STAROSTI, UHRANJENOSTI i TIPU (POLU)
RAZVRSTAVAJU SE NA SLEDE
ĆE KATEGORIJE:

T

i j
Tovne svinje

starosti od 3 do 9 meseci; oba pola; muška grla kastrirana najkasnije 30
dana pre klanja
a) mesnate svinje – masa toplih polutki od 65 do 113 kg
b) masne svinje – masa toplih polutki do 125 kg
Lake, teške i izlučene svinje

Lake, teške i izlučene svinje
a) lake svinje, svih rasa i tipova, masa toplih polutki od 21.0 do 64.5 kg
b) teške svinje, svinje iz tova mesnatog i masnog tipa, sa masom toplih
polutki ve
ćom od 125 kg
polutki ve
ćom od 125 kg
c) Kastrirane krma
če i nerastovi, izvesno vreme dotovljavani, a kastrirani
najmanje 30 dana pre klanja
d) Krma
če i nerastovi, izlučeni iz priploda, bez obzira na masu

KLANJE ŽIVOTINJA

SVINJE – Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa (sa
izmenama i dopunama) službeni list SFRJ 2/85 i 12/85

SVINJE ZA KLANJE SE PREMA STAROSTI, UHRANJENOSTI i TIPU (POLU)
RAZVRSTAVAJU SE NA SLEDE
ĆE KATEGORIJE:

N tići
Nerastići

muška nekastrirana grla mesnatih svinja, do 6 meseci starosti, čija je
masa u živom do 90 kg, koja su iz bilo kojeg razloga izlu
čena iz priploda

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE

Operacije predklanja:
vaganje, odvođenje životinja koridorom do mesta omamljivanja

Osnovne operacije:
omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože, odnosno šurenje i skidanje dlake,
va
đenje unutrašnjih organa rasecanje na polutke obrezivanje i pranje
va
đenje unutrašnjih organa, rasecanje na polutke, obrezivanje i pranje

Sporedne operacije
odsecanje rogova, distalnih delova nogu i glave, vaganje

odsecanje rogova, distalnih delova nogu i glave, vaganje

Pomoćne operacije
pomeranje trupova, dovođenje trupa u podesan položaj za izvođenje osnovnih

p

j p ,

j p p

p j

j
operacija, otpremanje sporednih proizvoda klanja, dopremanje pokretne
tehnološke opreme

Veterinarski pregled je takođe sastavni deo procesa proizvodnje mesa

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE -
OMAMLJIVANJE

Omamljivanje je operacija čiji je zadatak da se životinja dovede u besvesno
stanje, a da pri tome ostanu o
čuvane osnovne životne funkcije: rad srca i
di j ih
disajnih organa.

Omamljivanjem se humanizuje čin klanja i omogućuje se nesmetano i bezbedno
obavljanje operacije koja sledi odnosno iskrvarenja
obavljanje operacije koja sledi, odnosno iskrvarenja.

Životinje za klanje se mogu omamljivati mehaničkim metodama (udarac bata u
glavu, penetracija klina u glavu), elektri
čnom strujom i gasovima (CO2).
g , p

j

g ),

j g

( 2)

Mehaničko omamljivanje primenjuje se uglavnom kod goveda i konja, a može da
se koristi i pri klanju ovaca, pa i svinja.

Električna struja se koristi za omamljivanje svinja, ovaca, teladi, kunića i peradi.

CO2 se koristi za omamljivanje svinja, ovaca, teladi‚ peradi i kunića.
CO2 se koristi za omamljivanje svinja, ovaca, teladi‚ peradi i kuni
ća.

Č

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

MEHANIČKO OMAMLJIVANJE – ručno, ireverziblno

PENETRACIJA KLINA U GLAVU

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OMAMLJIVANJE ELEKTRIČNOM STRUJOM – reverzibilno

Omamljivanje električnom strujom:
niskog napona (90-250 V) u trajanju od 6-10 sec
visokog napona (300 700 V) u trajanju 3 4 sec
visokog napona (300-700 V) u trajanju 3-4 sec
jačina struje 0.6-1.5 A

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OMAMLJIVANJE ELEKTRIČNOM STRUJOM – reverzibilno

AUTOMATSKI BOKS ZA OMAMLJIVANJE
AUTOMATSKI BOKS ZA OMAMLJIVANJE
(800 Hz, 1 – 3 A, 150 – 300 V, tri elektrode)

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OMAMLJIVANJE SA CO2, koji ima narkotičko svojstvo – reverzibilno

Grupno omamljivanje u gondolama koje se
nalaze u depresijama u podu

Vreme omamljivanja između 80 i 120 sekundi

Koncentracija CO2 – 85%

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE

Cilj iskrvarenja je usmrćenje životinje Ispuštanjem krvi iz organizma postepeno

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
ISKRVARENJE

Cilj iskrvarenja je usmrćenje životinje. Ispuštanjem krvi iz organizma postepeno
se smanjuje snabdevanje tkiva kiseonikom, prestaje rad srca i disanja –
nastaje smrt.

Iskrvarenje životinja se obavlja na tri načina: ubodom u vrat, ubodom u grudi i
zasecanjem (prerezom) vrata.

Iskrvarenje može da se obavi u visećem (vertikalnom) i u ležećem
(horizontalnom) položaju, kojem se daje prednost.

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE

Koža se skida kod goveda ovaca kopitara i kunića

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
SKIDANJE KOŽE

Koža se skida kod goveda, ovaca, kopitara i kunića.

Skidanje kože može da se izvede na parteru (horizontalni položaj trupa) ili na
koloseku (vertikalni položaj trupa), kojem se daje prednost.
koloseku (vertikalni položaj trupa), kojem se daje prednost.

Skidanje kože goveda započinje odsecanjem rogova i donjih delova nogu, nakon
čega se skida koža sa glave, koja se zatim odseca od tupa. Zatim se skidanje
kože nastavlja ru
čnim otvaranjem kože na trbuhu (po beloj liniji) i unutrašnjim
površinama zadnjih i prednjih ekstremiteta. Koža sa bo
čnih strana i leđa se
skida ili ru
čno ili mašinski.

Kod ovaca i kunića veza između kože i trupa je labavija i koža se skida relativno
lako. Kod njih se koža, posle odsecanja donjih delova nogu, raseca izme
đu
butova a zatim svla
či s trupa bez sečenja po beloj liniji (koža se skida kao
butova, a zatim svla
či s trupa, bez sečenja po beloj liniji (koža se skida kao
čarapa).

Koža se skida po principu da dlaka uvek ide na dlaku.

p p p

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
SKIDANJE KOŽE

Mašinsko skidanje kože

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
ŠURENJE I SKIDANJE DLAKE

Svinje se posle iskrvarenja šure, a zatim se sa njihovih trupova skida dlaka.

Cilj šurenja je da se olabavi koren dlake i razmekša pokožica da se mogu lako
Cilj šurenja je da se olabavi koren dlake i razmekša pokožica da se mogu lako
mehani
čki otkloniti.

Svinje se najčće šure pri temperaturi od 60 do 65°C u trajanju od 5 do 6 minuta.
Svinje se naj
čće šure pri temperaturi od 60 do 65 C u trajanju od 5 do 6 minuta.

Za šurenje trupova svinja mogu se primeniti dva različita postupka:
šurenje potapanjem u vruću vodu (trup je u horizontalnom položaju) – stariji

j p p j

( p j

p j )

j

postupak

šurenje prskanjem vrućom vodom (trup je u vertikalnom položaju) – noviji
postupak kojem se daje prednost
postupak kojem se daje prednost

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
ŠURENJE I SKIDANJE DLAKE

ŠURENJE U VERTIKALNOM POLOŽAJU

ŠURENJE POTAPANJEM

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
ŠURENJE I SKIDANJE DLAKE

Dlaka se posle šurenja skida u mašinama koje poseduju jedan dva ili više
Dlaka se posle šurenja skida u mašinama, koje poseduju jedan, dva ili više
rotaraju
ćih valjaka s gumenim i metalnim strugačima. Prilikom okretanja
valjaka skidaju se
čekinje i struže epidermis koagulisan pri šurenju.

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
ŠURENJE I SKIDANJE DLAKE

Dlaka zaostala na glavi nogama i kožnim naborima uklanja se izbrijavanjem
Dlaka zaostala na glavi, nogama i kožnim naborima uklanja se izbrijavanjem
trupova nožem, opaljivanjem (T = 600-800°C) i obradom u mašinama za poliranje.

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
VA
ĐENJE UNUTRAŠNJIH ORGANA

Vađenje unutrašnjih organa (evisceracija) je složena operacija pri kojoj se vade
Va
đenje unutrašnjih organa (evisceracija) je složena operacija pri kojoj se vade
svi organi iz karli
čne, trbušne i grudne šupljine.
Va
đenje unutrašnjih organa treba obaviti tako da se ne ozlede predželudci,

ž l d i
želudac i creva.

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
RASECANJE NA POLUTKE

Klanje mladih životinja jagnjadi prasadi i teladi završava se evisceracijom i
Klanje mladih životinja – jagnjadi, prasadi i teladi - završava se evisceracijom i
pranjem trupova. Trupovi goveda i svinja, kao i kopitara rasecaju se dužinom
ki
čmenog stuba na polovine (polutke). Trupovi se rasecaju testerom ili
pomo
ću sekire i satare
pomo
ću sekire i satare.

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE
OSNOVNE TEHNOLOŠKE OPERACIJE U PROCESU KLANJA I OBRADE –
OBREZIVANJE I PRANJE

Prilikom obrezivanja (trimovanja) polutki ili trupova uklanjanjaju se delovi koji
Prilikom obrezivanja (trimovanja) polutki ili trupova uklanjanjaju se delovi koji
vise, ostaci dijafragme, krvavo meso i jako zaprljani, odnosno kontaminirani
delovi, vadi se ki
čmena moždina, popušta se salo sa svinjskih polutki.
N k j b d l tk i t i

d

d iti k či
Na kraju obrade polutke i trupovi se peru vodom pod pritiskom
čime se
odstranjuju krv, opiljci kostiju i, u manjem broju, mikroorganizmi.

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

VETERINARSKI PREGLED
VETERINARSKI PREGLED

KLANJE ŽIVOTINJA I OBRADA TRUPOVA

HLAĐENJE
HLA
ĐENJE

PROIZVODNJA MESA JE ZAVRŠENA ONDA KADA SU POLUTKE OHLAĐENE DO
+4°C U NAJDUBLJIM DELOVIMA

GOVEDA

SVINJE

PROIZVODI KLANJA

GOVEDA
I Meso u polutkama
II Jestivi delovi
Loj
U t š ji i

I Meso u polutkama
II Jestivi delovi
Masno tkivo
Unutrašnji organi

Unutrašnji organi
jezik
srce
jetra

Unutrašnji organi
jezik
srce
jetra

OVCE
I Meso u polutkama
II Jestivi delovi
U t š ji i

jetra
pluća
slezina
bubrezi

i i / i

j
pluća
slezina
bubrezi
mozak

Unutrašnji organi
srce
jetra
pluća

semenici / vime
mozak

Krv
Probavni organi

mozak
kičmena moždina
Uslovno jestivi delovi
(krv, želudac, creva, ...)

p
slezina
bubrezi
III Nejestivi delovi
Koža

g
Ostali jestivi delovi
glava
rep

bi

(

)

Ostali jestivi delovi
glava
nogice
rep

Koža
Donji delovi nogu
Creva sa sadržajem
Konfiskati i otpaci

gubice
III Nejestivi delovi
Koža
Donji delovi nogu

rep
kožice
III Nejestivi delovi
Čekinje i papci

p

Nejestiva krv

j

g

Rogovi
Creva sa sadržajem
Konfiskati i otpaci

j
Creva sa sadržajem
Konfiskati i otpaci
Nejestiva krv

PROIZVODI KLANJA

UDEO PROIZVODA KLANJA U TELU STOKE (%)
UDEO PROIZVODA KLANJA U TELU STOKE (%)

Vrsta stoke Meso u polutkama Jestivi delovi Nejestivi delovi

Goveda

45 – 65

10 – 18

20 – 35

Svinje

75 – 80

5 – 10

10 – 20

Ovce

45 – 55

10 – 15

30 – 45

Vrednost polutki/trupova zaklane stoke zavisi od

VREDNOST POLUTKI/TRUPOVA ZAKLANE STOKE

Vrednost polutki/trupova zaklane stoke zavisi od
KOLI
ČINE mesa i KVALITETA mesa
Procena vrednosti polutki/trupova GOVEDA

Kvantitativna procena
1. Živa masa goveda
2 Klani
čna masa

p

p
Kvalitativna procena
1. Starost
2 Pol

2. Klanična masa
3. Površina preseka M. long. dorsi
4. Debljina loja iznad M. long. dorsi

2. Pol
3. Mramoriranost
4. Struktura miši
ća
5
Č ti išić

5. Odstotak loja u telesnim šupljinama
Prinos osnovnih delova za maloprodaju
Udeo i me
đusobni odnos tkiva

5. Čvrstina mišića
6. Boja miši
ća
7. Konformacija trupa
8. Razvijenost masnog tkiva

Vrednost polutki/trupova zaklane stoke zavisi od

VREDNOST POLUTKI/TRUPOVA ZAKLANE STOKE

Vrednost polutki/trupova zaklane stoke zavisi od
KOLI
ČINE mesa i KVALITETA mesa
Procena vrednosti polutki/trupova SVINJA

p

p

Kvantitativna procena
1. Klani
čna masa
2. Debljina le
đne slanine
3. Dužina polutki
3. Dužina polutki
4. Površina preseka M. long. dorsi
5. Procenat mesa u pojedinim delovima

Kvalitativna procena
1 Boja miši
ća
1. Boja miši
ća
2.
Čvrstina mišića
3. Struktura miši
ća
4 Mramoriranost miši
ća
4. Mramoriranost miši
ća

Vrednost polutki/trupova zaklane stoke zavisi od

VREDNOST POLUTKI/TRUPOVA ZAKLANE STOKE

Vrednost polutki/trupova zaklane stoke zavisi od
KOLI
ČINE mesa i KVALITETA mesa
Procena vrednosti polutki/trupova OVACA

p

p

Kvantitativna procena
1 Klani
čna masa
1. Klani
čna masa
2. Površina preseka M. long. dorsi
3. Debljina loja na le
đima
4 K li
či b b ž i k lič l j
4. Koli
čina bubrežnog i karličnog loja
5. Odnos mase buta prema celom trupu

Kvalitativna procena
1. Konformacija trupa
2. Fiziološka zrelost
3. Debljina i
čvrstina trbušnog zida
4.
Čvrstina lojaj

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Teleće meso

Teleće meso

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

I kategorija: but, bubrežnjak
II kategorija: le
đa plećka
II kategorija: le
đa, plećka
III kategorija: podple
ćka, vrat, grudi, rebra, trbušina, podlaktica, kolenica

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Juneće i goveđe meso

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Juneće i goveđe meso

Van kategorije: podslabina (biftek)
I kategorija: but
II kategorija: slabine, le
đa, plećka
III kategorija: vrat, grudi, rebra, podple
ćka, trbušina, podlaktica, kolenica

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Svinjsko meso

Svinjsko meso

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Svinjsko meso

I kategorija: but, leđa (kare)
II kategorija: ple
ćka
III kategorija: podple
ćka, vrat, grudi, rebra, kolenica i podlaktica

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Ovčije i jagnjeće meso

Ovčije i jagnjeće meso

RASECANJE I KATEGORIZACIJA OSNOVNIH DELOVA
POLUTKI/TRUPOVA STOKE ZA KLANJE

Ovčije i jagnjeće meso

I kategorija: butovi i bubrežnjak
II kategorija: le
đa, plećke i vrat
III kategorija: grudi, trbušina, podlaktice i klenice

KVALITET MESA

P d MESOM ž

i l d

k l t

Pod MESOM u užem smislu podrazumeva se skeletna
muskulatura, bez kostiju i rskavica

KVALITET MESA

Nutritivni faktori kvaliteta
Proteini i njihov sastav –
sadržaj esencijalnih aminokiselina

Tehnološki faktori kvaliteta
Sposobnost vezivanja vode
Boja

sadržaj esencijalnih aminokiselina
Masti i njihov sastav –
sadržaj esencijalnih masnih kiselina

Boja
pH vrednost
Meko
ća

j j

Vitamini
Minerali

Sadržaj proteina i njihov status
Sadržaj masti i njihov status

Svarljivost

Sadržaj vezivnog tkiva

Higijenski faktori kvaliteta
Mik

i i

Senzorni faktori kvaliteta
B j

Mikroorganizmi
Faktori trajnosti
Rezidue

Boja
Mramoriranost
Miris

Rezidue
Kontaminanti

Miris
Ukus
So
čnost
Konzistencija
Meko
ća

KVALITET MESA

KVALITET MESA

Sadržaj Sadržaj Sadržaj Sadržaj Energetska

OSNOVNI HEMIJSKI SASTAV I ENERGETSKA VREDNOST 100 g MESA

Vrsta mesa Sadržaj
vode
(%)

Sadržaj
proteina
(%)

Sadržaj
masti
(%)

Sadržaj
holesterola
(mg/100g)

Energetska
vrednost
(kcal/100g)

G di

75 10

22 00

1 90

60 00

115

Govedina

75.10

22.00

1.90

60.00

115

Teletina

76.40

21.30

0.81

70.00

101

Svinjetina

74.70

22.00

1.86

65.00

114

Ovčetina

75.00

20.40

3.41

70.00

122

Ž

Vrsta mesa Na K Ca Mg Fe P Cu Zn
Govedina 69 334 5 4 24 5 2 3 276 0 1 4 3

SADRŽAJ MINERALA U 100 g MESA

Govedina 69 334 5.4 24.5 2.3 276 0.1 4.3
Svinjetina 45 400 4.3 26.1 1.4 223 0.1 2.4
Ov
četina 75 246 12.6 18.7 1.0 173 0.1 2.1

KVALITET MESA

SPOSOBNOST VEZIVANJA VODE

KVALITET MESA

BOJA SVINJSKOG MESA

1

2

3

4

5

BOJA GOVEĐEG MESA

BOJA GOVEĐEG LOJA
BOJA GOVE
ĐEG LOJA

SVINJSKO I GOVEĐE MESO SA RAZLIČITIM SADRŽAJEM

KVALITET MESA

SVINJSKO I GOVEĐE MESO SA RAZLIČITIM SADRŽAJEM
INTRAMSKULARNE MASTI - MRAMORIRANOST

NASTAVNA JEDINICA
PRERADA MESA
PRERADA MESA
PROIZVODI OD MESA
PROIZVODI OD MESA

Doc. dr Vladimir Tomović
tomovic@uns.ac.rs
@

SPISAK PROPISA KOJI REGULIŠU IZRADU I
KVALITET PROIZVODA OD MESA
KVALITET PROIZVODA OD MESA

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE
ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE

1. ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI ŽIVOTNIH
NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE, Službeni list
SFRJ, br. 53/1991
2 ZAKON O SANITARNOM NADZORU Službeni glasnik R
2. ZAKON O SANITARNOM NADZORU, Službeni glasnik R.
Srbije, br. 125/2004 (sanitarna inspekcija)
3. ZAKON O VETERINARSTVU, Službeni glasnik R. Srbije, br.

91/2005

4. ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, Službeni glasnik R. Srbije,
br 79/2005
br. 79/2005
5. ZAKON O STANDARDIZACIJI, Službeni list SCG, br. 44/2005
6. ZAKON O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU,

S ž

S

/
Službeni glasnik R. Srbije br. 135/2004

LEX EST QUOD NOTAMUS

1. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za proizvode od
mesa, Službeni list SCG, br. 33/2004
2 Pravilnik o deklarisanju i ozna
čavanju upakovanih namirnica
2. Pravilnik o deklarisanju i ozna
čavanju upakovanih namirnica,
Službeni list SCG, br. 4/2004
3. Pravilnik o mikrobiološkoj ispravnosti namirnica u prometu,
Sl žb i li SRJ b 26/93 53/95 46/02
Službeni list SRJ, br. 26/93, 53/95, 46/02
4. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za so za ljudsku
ishranu i proizvodnju namirnica, Službeni list SCG, br.
ishranu i proizvodnju namirnica, Službeni list SCG, br.
31/2005
5. Pravilnik o kvaltetu i uslovima upotrebe aditiva u
i i i d i ht i

diti i jih
namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove
mešavine, Službeni list SCG, br. 56/2003, 5/2004, 16/2005

LEX EST QUOD NOTAMUS

6. Pravilnik o kvalitetu belančevinastih proizvoda i mešavine
belan
čevinastih prozvoda za prehrambenu industriju,
Službeni list SFRJ br 41/85
Službeni list SFRJ, br 41/85
7. Pravilnik o kvalitetu za
čina, ekstrakata začina i mešavina
za
čina, Službeni list SFRJ, br. 4/85
8. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomo
ćna sredstva
u proizvodnji prehrambenih proizvoda, Službeni list SRJ, br.
62/2002
62/2002
9. Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti
dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet,
Službeni list SFRJ, br. 4/85 i 70/86 i 69/91

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za
proizvode od mesa,

PROIZVODI OD MESA SU

proizvode od mesa,
Službeni list SCG, br. 33/2004

PROIZVODI OD MESA SU:

NAMIRNICE DOBIJENE RAZLIČITIM TEHNOLOŠKIM
OS C O

O

S

S

G

POSTUPCIMA OBRADE I KONZERVISANJA MESA, DRUGIH
OSNOVNIH SASTOJAKA I DODATNIH SASTOJAKA PROIZVODA

OSNOVNI SASTOJCI PROIZVODA OD MESA SU:

MESO, MASNO TKIVO, VEZIVNO TKIVO, IZNUTRICE, MAŠINSKI
OTKOŠTENO MESO, KRV I PROIZVODI OD KRVI

DODATNI SASTOJCI PROIZVODA OD MESA SU:
DODATNI SASTOJCI PROIZVODA OD MESA SU:

KUHINJSKA SO, ZAČINI, EKSTRAKTI ZAČINA, ADITIVI, AROME,
ENZIMSKI PREPARATI, ŠE
ĆERI, UGLJENI HIDRATI, STARTER
ENZIMSKI PREPARATI, ŠE
ĆERI, UGLJENI HIDRATI, STARTER
KULTURE, ŽELATIN, BELAN
ČEVINASTI PROIZVODI, VLAKNA I
DRUGE NAMIRNICE

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za
proizvode od mesa,
proizvode od mesa,
Službeni list SCG, br. 33/2004

Značenje pojedinih izraza
Zna
čenje pojedinih izraza

mesno testo je testasta homogena masa dobijena usitnjavanjem i mešanjem neohlađenog, ohlađenog
ili smrznutog mesa I, II ili III kategorije sa solima za salamurenje, odnosno kuhinjskom soli, odnosno
zamenom za kuhinjsku so i vodom odnosno ledom u kojoj se proteini mesa nalaze u stanju koloidnog

mesna emulzija je homogena masa dobijena usitnjavanjem i mešanjem mesnog testa i masnog tkiva,
čij bil j i

l j ći d l j

ih

i

i di i d

zamenom za kuhinjsku so i vodom, odnosno ledom, u kojoj se proteini mesa nalaze u stanju koloidnog
rastvora i nabubrelog gela, pri
čemu se kod upotrebe ohlađenog i smrznutog mesa za vezivanje dodate
vode mogu koristiti odgovaraju
ći aditivi

čija stabilnost je postignuta emulgujućim delovanjem rastvorenih proteina mesa i aditiva, odnosno
upotrebom belan
čevinastih proizvoda koji deluju emulgujuće, ako je to dozvoljeno ovim pravilnikom

soljenje je postupak konzervisanja proizvoda upotrebom kuhinjske soli, odnosno zamene za so

salamurenje je postupak konzervisanja proizvoda upotrebom soli za salamurenje

suvo salamurenje je postupak konzervisanja proizvoda upotrebom soli za salamurenje u čvrstom
stanjuj

vlažno salamurenje je postupak konzervisanja proizvoda upotrebom salamure, pri čemu meso može
da bude potopljeno u salamuru, odnosno salamura može biti ubrizgana u meso, posle
čega može biti
primenjen odgovaraju
ći postupak mehaničke obrade
p j g j p p

RSPVT – relativni sadržaj proteina vezivnog tkiva u proteinima mesa (PM), odnosno u ukupnim
proteinima (UP)

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za
proizvode od mesa,
proizvode od mesa,
Službeni list SCG, br. 33/2004

Značenje pojedinih izraza
Zna
čenje pojedinih izraza

dimljenje je postupak konzervisanja proizvoda dimom ili upotrebom aroma dima pri odgovarajućoj
temperaturi, i to do 25
°C - hladno dimljenje, do 60°C - toplo dimljenje i na temperaturi većoj od 60°C -
vruće dimljenje
vruće dimljenje

sušenje je postupak konzervisanja proizvoda oduzimanjem vlage pri normalnom atmosferskom
pritisku, odnosno u vakuumu

fermentacija je postupak konzerviranja proizvoda pri čemu dolazi do razlaganja ugljenih hidrata mesa,
odnosno dodatih še
ćera do mlečne kiseline i drugih jedinjenja u čemu učestvuju mikroorganizmi i
pra
ćeno je opadanjem pH proizvoda

zrenje predstavlja skup promena fizičke, hemijske, enzimske i strukturne prirode, kojima se postižu
karakteristi
čna svojstva kvaliteta proizvoda

pasterizacija je postupak konzervisanja proizvoda na temperaturi nižoj od tačke ključanja vode, pri
čemu je u termalnom centru proizvoda ostvarena temperatura od najmanje 70°C ako to nije drugačije
čemu je u termalnom centru proizvoda ostvarena temperatura od najmanje 70°C, ako to nije drugačije
propisano ovim pravilnikom

kuvanje je postupak konzervisanja proizvoda na temperaturi ključanja vode ili na višoj temperaturi pri
čemu je u termalnom centru proizvoda ostvarena letalnost od najmanje F =0 4
čemu je u termalnom centru proizvoda ostvarena letalnost od najmanje F0=0,4

sterilizacija je postupak konzervisanja proizvoda na temperaturi višoj od 110°C, pri čemu je termalnom
centru proizvoda ostvarena letalna vrednost od najmanje F0=3

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za
proizvode od mesa,
Službeni list SCG, br. 33/2004

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->