I

Pozivaiupredstavnike Bosniaka da im seprikljuce. Ka.kve su reakcije

Liden SNSD·a; SDS-a Mi· nom Covicem i Bozom Ljubicem noSigurali cia vecinska izborna lorad Dod ... ik. i M.ladcn. B.D- spo.razum 0 saradnj.i nil uspostavi v.olia .. konstitutiV".ih n. aroda bude sic potpisali su jucer u vlasri na drzavnom nivou, postovana prilikorn izbora orga_ __ _ Mcstaru s predsiednicima U zaiednieko] iziavi izmedu na na ni vou Bosne i HercegoviHDZ-a BiH i HDZ·a 1990 Draga- ostalog su navel! da je porrebno ne", 2. i 3.. ""ilia

ARDUAnA HURIC g nA 'AL-dAZEERI', ~ dURI,SIC nA BHT-U

2

Adnan Terzic a sastanku u Mostaru

Dnel'lliav82.,sullola, aktuelno

26. mart/oiuiak 2011. ..'. .. .

Dua bloHane nude r-esenJa

MOSTAR Sastanak predslednika dva HDZ-a,

Uz razumno shvatanje bica BiH moze se ponuditi, i freca opclia koja bi dovela do pol.iticke stabHnostii ujedinjenja u BiH

Ko m en tira j uti sus, - s tranke rn i Cern 0 razrno-

et vodecih hrvatskih i [rid sve sto imamo na

srpskih srranaka u Mo- sonu. Ako se pokaze da

s ta r u, tl a n Pre d s j e- ova d va poli tiCka bloka ne

dnistva Saveza za bolju mogu izaci s korikretnim

buducaost BiB Adnan rieseniima za drzavnu vla-

'Ierzic kazao ie za »Avaz" du, ponudit cemo svoja •

da Bi H skoro sest m j ese- rekao j e Terzi C:, koj i sma-

ci n.a~_~n izbora ima. dva TeFlia: Ira da su stranke koje su

P?lmcka bloka,. ail d_a Hazma/Fil formirale parlarnentar-

nijedan ne nudi pol)" r:emo ponudB ne vecine u entitetirna ie-

ricku stab ilncst koja dineodgovorne za uspo-

n am Ire ba da b i se nova vias t sta vu v las ti u drzav i.

bavila ekonomskirn reforms- Savez za boliu buducnost mao Vjeruje da ce se kriza u ze- BiH, kazao je Terzic, nije dobio rnlji jos. produbliivati, jer je nikakav poziv za sastanak sa put maiorizaciie i maksimali- dva HDZ·a, SNSD·om i SDS· stickih zahtieva pobjednika om. Ta stranka, nastavlia on, i

izbora od pocetka bio pogresan, ranije se odazivala svim pozivi-

- SBE ce ozbiljno politicki ma za raspravu 0 implernenta-

razmotriti sve aspekte sadasnje ciji izbornih rezultata. situacije u koici irnamo dva " Prvi uvjet je da 10 bude u bloka koja jedan drugcga institucijama BiH, a drugi da iskljucuiu, Mi smo uvjereni da dobijemo neke naznake 0 eemu se uz iedno razurnno shvatanie ce se pricari da bi Predsiebica BiH moze ponuditi i treca dn i~ tvo srran ke moglo dati

opcija koja bi dovela do poli- smjernice kako da se ponasa

tii:'l<e stabilnosti i ujedinjenja u nas pregovaracki tim· istice

BiH. Na sjednici Predsjednisrva Terzic, F. V.

Safet Halilovic za .Dnevni avaz"

SorBmni smo OOdriali IOrmiran)B drzaUnB UlaSli

S ju{:~rasnjeg saslanka varu: Prerisjednici celiri slFanke (;ekaju rjesavanje sillJlIcije u FBiH - -

Irl

Reagiraj uci na pozi v 1'0" decih s tranaka iz hrva tskog bloka i Repu b like Srpske, po tpredsjednik S tranke za BiB Safer Halilovic ilj avio j e za ..Dnevni avaz" da je III srranka S prernn a razgovarati o formiraniu drzavne vlasri zato s to.priie svega, grada n i. . c B iH rrpe strasne posljedice Ralllo VIC: pol ugo disnjeg neforrniranj a SIFasne

v Jasti i ins ti ruci ja drzave, posljeriice

. N ase polaziste u tim razgovorirna bio bi opozicioni pristup. Dakle, ne uCeSce u vlasti, ali SmO sp rernni pruzi ti podrsku da se vlasr forrnira, Prij e toga trazimc da se daju garancije i uvaze rerneljne

VIi j ednos ti za ko j e se zalazerno, to jest su vereni tel i integritet BiH, pitanje nadleznosti drzave, evropskih integracija, drzavne imovine ... Nije iskliuceno da se u nekoj vari j ami, ako svi ak teri nadu da je 10 neophodno, ukl j ucimo u V last: No, o tome ce odJ u c ili s Lran.acki orgarii . kazao je Halilovic,

Profesor Halil 0 vic u pozora va da je ovakvo ponasanje platfcrmasa, a uz ciljanu opstrukciju odredenih snaga, doprinijelo nevidenoj politickoj krizi n BiH i stravicnim posliedicama koje ona moze imati, F. V.

ran d

Lagumzdija a usvajanju zakona

SOP spreman dati doprinos

PoUtika SDP~a ne rnoze procl, ponovto svoja stalaista Milorad Dodik • Pozivaju

Lideri SNSD·a i SDS-a Milorad Dodik i Mlade n Bosi cO po tpi sali su jucer U Mostaru S predsjednicirna HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 Draga· !lorn Covicem i Boiom Ljubicem sporazum 0 saradnj i fl.a U SPOSla vi viast; na drz>lvnom Il;VOU.

U zajed.llic.koj izjavi i dogovoru o pri.ocipima uces[vovanja u vlasli naveli su, izmedu osta10g, da je potrebno "osigum ti da vee inska. iz boma volja konstinJuvnih narcda bude polhovana prilikom izbom organa na DivOlL BiH['.

edstavnici tri konstirutivna naroda medusobno priznaju kao ravnopravni subjekti, Mi [esmo sprernni razgovara ti sa svi rna, al i pod u vj etom cia se prestane s krSenjemi bbornog zakona i Ustava BiR - kazao je predsjednik HDZ-a 1990 Bozo Ljubic.

No, predsjednik SDS-a Mladen Bosic pOlcrrao j e da nema formiranj II lira.vne v las Ii dok se ne rijelii !trizu.a sil1lacija na nivou FBiR. Bosic je cak predlozia da se, kada je u pi ranj u fo-

rm irana vias t n a ni vou FB il-l, bene S::I svojevrsnim "restartov:!lnjem~'. On j e naglasio da je jucem8n j i sasta!lak u MOSlaru bio pcCetak raspetl ja· vanja krize u drz.avi.

Lider SNSD·a Milorad Dodik jasno je imenovao krivca La politicku krizu u drzllvi, a !O je., prema njegovom misljenju, SDP

- Polilika. koju je vedio SDP s jucera~njom (cetvrtllk,op. a_) odInkom elK-a dozivjela je svoj poraz!

Predsjednik SDP-a Zlarko Lagumdzija izjavio je da je SDP spreman da u najkmcem roku dasvoj doprinos usvajanju zakona 0 drlavnoj porno';; i zakona. 0 popisuo

• Pretpostav ke za usvajanje ovib za kona na pmu u EU, bo i dmgib neophodn i h reform i, s u j as n 0 i pr" ·ecizno izlozene u Platformi ns

os novu koje s u cetiri srranke pOl]lisnice, SDp, SDA, HSp, NSrZB, formimle parI amemarn u veein u u FBiR, kojom se definin .i institllcionalno izjednacavanje na,roda i gradana B iR - naveo je Lagum dzija na jucerasnjem saslanku sa predsje . d nikom Parlame In arne sk u pSti ne Vije6J Evmpe MevJuto!I! CavuSoluom (Cavusoglu), javila je Sma.

BodiN: Baie RSDrollU GIR-a, blla bllnteruenClia nATO-a!

PORTAL· komentar dana PoniSteni izbor celnika FBiH implicira da je nelegalno imenovana i Vl~da F BiH

Krizna situacija

S j u "erasn j eg s as ta nka u Mos ta" ru poruceno je da ce se, bda je u pi· lanju formirauje dci"vue vlasti, !la· jp ri je kren u Ii u ra~go vore sa Save. ZOrn Z" bolju buducnosl BiHi S[r· .nkom za BiH, i 10 vee naledne se· dmi.ce.

- Ot~.kujemo da sc na isti natin dogovorimo i s preds(avnicima bosnj a~ kog na roda. Kao pre d u v je L Lakvog jednog sprazuma je da se pr-

Na pres-konferenciji koja je OrgJInizirana u Damu HDZ-a BiH u MOo srnru Dodik je,. govoreCi 0 ignoriranju odluka CIK-a, u svom sLilu izazvao sal ve sm ijeha kod 1Jovinara.

• Da irna 1I0rruaJnog sislema, o IIda bi lIe.ko za 5Ve 0-1'0 morao odgovarati. Ne mogu sakriti si"

mparije za 10 da upravo alii kOjim3 su puna. US[3 BiH negiraju odluke drZavnih insti lUcij 3. S druge strane, da smo mi u. RS rekli d.a nas ball briga za elK, s ada bismo vee i mal i imerveociju NATO-a, a ovdje ovi mogu raditi iha hoce - odhrusioje Dodik.

- Rje!ie:nie za BiH je da ovi kriminalno pr-

~ ..... ~ __ • ovedeni izbori budu poni!teni,. odgovomi sankc.ionisani i d 3. se provedu pravooni i slobodni izbori! Di da budc uvcdena prinudna uprava le izabran tim e.ksperarn koji znaju UPIav Ija ti pol i tickim i prj nednim proce~ima d ria ve i koj i su I oj aln i svoj oj dria vi! - (Razum)

aktuelno

OnBvni avaz. subota, 26_ rIllutiolujak 2011 ,

SNSD .. a i SDS-a

(for.: 1_ R.,j¢!

DUO niie SUHOb Daroda

- Ovo nije sukob hrvatskog i bosnjackog naroda, Ne dao Bog da je SDPbosnjacki narod, onda bismo avi trebali biti zabrinuti. S druge strane, SDP nece IIi da kaze da ie bosnjacks stranka, Sada je krug prilicno skucen kada su u pimaju rszgovc ri s b osn j ac kim s trankama - naglasio je Covic,

srbi Iraze mieslo sela

di I mil PO a, Ie

Srranke potpisnice obavezale su se da ce u skladu s principima iz zajednicke iziave podrzari izbor rukovodsrva oba dorna Parlamenta BiH, sekreram Parlamenta BiH i izbor ciao ova Vijeca minisrara pretllo2,en i h u sklad u s dogo vo renirn rasporedorn,

N a pres-konferenciji Covie i Didik su ponovili da mjesto predsiedavaiuceg Viieca ministara pripada kandidatu kojeg predloze dva HDZ-a, a, Dodik ie naglasio cia "Srbima treba pripasti mjesto rninisrra inostranih poslova",

lie

predstavnike Bosniaka da im se prikljuce • Najavljeni razg.ovori sa SBB BiH i SBiH

SlaSD IIllDcne laClle iZJaue

• Rotacija predsravnika konstirutivnih naroda aa kljllcnim funkciiama

• VeCinska izborna volja kcnstitutivnih naroda mora biti postovana prilikom izbora organa na drzavnom nivou

• Priori ret ie ubrzavanje evropskih integracija

• Ustav BiH uskladiti s odlukom Evropskog suda za Ijudska

pra va u Suazb urn u pred metu "S ej die - Finei"

• Donijeri zllkon 0 popisu stanovnistva BiH

• NaCi prihvatljivo rje£enje za zakono drZavlloj porno.;i

• Imenzivirar.i r~gionalnu saradnju i pOlpisivanje m eilu drzavnihugovora

• U sid aol; va n je ja V!le po !To,n je n a razi n i Bosne; Heroegov ine sa realnim ekonomskim prilikama u Boso; i Herceguvini

Ova poIitika mOra bili vracena u ohir onoga.to je Usravoffi ; zakono m pred v i cieno, m.ace b i mogla nan; j eti nesagled; ve p osl j edice i dovesti BiH u smnje desrabilizacije. Pobtika SDP-3 De moze proCi!. Bez obzira 0 a to ~ro je neko vIij erne ;m.a-

la podclku odredenih srranih cem;!m mati, Cak ; nekih ambasadora. Mi sada vise f!e vjer~jemo u koncept SDP-a, koji je promovisan_ Nisu im c'asne namjere i mislim da se radi 0 jednoj dugorocnoj poli I;ckoj prevaIi - kazao je Dod.ik.

On ie istakao cia srranke RS nisu za vanredne parlamen tame izbore, "jer je ovo bazicni problem FBiH, nastao arogantnim ponasanjem platforrnasa, koji su promovisali poli ri k U nell spieha"

Zakonski okvi.ri

- Ovim spornzumom imarno aurenticnu vcliu predstavnika dva na.roda, cekamo pIedstavni ke treCeg uaroda_ Cekamo sigllal za teh.nicko sa.zivanje Parlamema BiH. Toga, medutim, neee bi[i dok se ne manifestira sk LL ps Li n ska veCi,l1 a sposob n a da. odIuCCi 0 izboru rukovodoslva Pad. m emaii zv Isn i.h organa vI ast; BiH - rekao ie Dodik.

PIedsjednik HDZ~a BiH Draglln Q,vic istakao je da se nada da ce odluka elK-. bili dovoljno motivirajuta i ohr.abrujl.lCa"cia se nade mudIosti i kod onih koji su bahato kr· enuli !l" rusenje USlava,.!to ie klasien; driavni udaI, da se vrate u usrav'ne i zakonske okvire".

A.DUCIC

3

Alarm ~z Moslara

politike bosniackib lidera posljednjib deset godina - defanzivnost, jefrina improvizacija i jos je[tin iii populizam, cdsusrvo dria.votvornoSli i duboka korurnpiranost.

- Peruke ceriri stranacka I idera iz Mostara morale bi u Saraievu biti znak za budeniel

ViSe nisu u pitanju forelje, Sada se radi 0 drzavi, H oce li j e biti ili ne i u kakvorn obliku, To ie problem koji se ne tice samo jedue ili vise stranaka nego svakog gradanina,

Hoce Ii to ponukati (bosniaI;ke) intelektualne krugove, vierske li dere, eli ru, ali i poll ticare, na zajednicki istup i odmieren odgovor? Dodik s podsrnijehom u Mostaru jucer rece da se bosniacki lideri ne mogu dogovoriti ni izmedu sebe, pa kako 6e razgovara ti s drugima,

Maksimalisticka politika kroz hila ticu »sve iii nista" vee se pokazal a kao katas trof alna i po-

gresna, .

Politicko Sarajevo po ko zna koji put nema kvalitetnu inicijativu, Irna li snage i mudrosti da je nade?

Dodik zadovoljno trlja ruke. Sve ide prema njegovom planu, a niko ga ne rnoze okriviti. Bosnjaci su Ijuti, zbunjeni iii zabrinuti

"Novo Karadordevo", "izdaja", "ud,ru,@a se dva protiv jetin oga", "poee tak raspada'", samo su neki od komenrara koji su usliiedil i nakon iucerasnjeg obracanja lidera eetiri stranke u Mostaru,

Predsjednici HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SNSD-a ; SDS-a, uz nesebicn u podrsku Radio- televizije RS, gradanima Bosne i Hercegovine poslali su pornijcia ne signale,

Srpsko-hrvatski blok djelovao je illc-er u Mostaru vise nego monolimo. Peruke su bile jasne - Vlada FBiH je nelegalna, drza vne v lasti n erna bez nas, otvoreni smo za razgovore s bosni ackim s trankarn a, a mo>ida bi sve politicke razgovore 0 stvaranju vlasti trebalo vratiti na po cetak, 0 ece se poseza l.i za vaninsti rucionalnim i nstrumentima ...

Milorad Dodik zadovolino trlja ruke, Sve ide prerna njegovom planu, a niko ga ne moze okriviti. Bosnjaci su liuti, zbunjeni iii zabrinuti. Bez ideje, Bez strategi j e.

Opel se [asno vidi konstanta

Gradani Drotiu odluMe FERH-a 0 DoMrelaruu treCeg tarilnOg DostuDMa

-

I

Pitanje: Podrsaoase li odluku FERK-a 0 pokretanju treceg umfnog postupha, ito ce za posljedicu imati vile ralune sa struju odjula ooe godine?

A) DA 8,7%

B) NE 86,95%

C) Ne znam 4,35%

o aktuelnirn pi/anjirna u BiH i $vijelu rnoie/eglasali svakag d~na .ua www.dnevniavaz.ba. Na parlillu "Dnuvnog avaza" jucer je "GOGgle Analyli~s" zabiljeiio 187.625 posjela.

4

Dnevniavaz, sebeta aktuelno

26. mart{olujak 2011. ..'

LI,'8IJA List "Daily Mail" plse 0 tajnim operacijama na libijskom uu

B ita

s

Stotine vojnika vee se nalaze duboko u Libiji i napaoalu snaqe Muamera Gadafija

Sjevernoatlantski savez ce za n ekoli ko dana p reuzeti od SAD kornandu nad provcdenjem zone zabrane leIII nad Libiiom, Africka uniia zalozila se jucer na sastanku s predstavnieima Iibijske vlade za uspostavljanie prijelaznog peri 0 da ko j i ce vod i· ti ka demokratskim izborirna u Libiji, Francuski aviorii gadali su preks i noC zrakoplovn u bazu i nino raskrsde na j ugu, dok su pobu n j ecn ici povratili kontrolu nad Misura- 10m, na zapadu zemlie, U Tripoliiu se cuJa pucnjava, a libijska drzavna televizija je iavila da "zapadni avioni" gadaju stambene kvartove i vojne lane.

Lesevi u bolnici

Istovremeno, dok brimnski duznosnici rvrde da njihove vc [ne mage na 1.1 u :n isu ukljucene u akciju, "D"ily Mail" pi~e M se srotine vojnika vee nalaze duboko u Libiji i napadaiu snage Muamera Gadafija, List pise kako vee 350 vojnika obavlja tajne operacije na libijskom duo

Navodno je jo, prije pokre tan j a zra "nih n apada 250 b ri ranskih vo] nih iz speci ialnib snaga bile na libijskom du, dok su dod"me ~nage od stotinjak vojnih dopremlje" !!e ove sedm ice.

Libijske vlasti i. bolnicki p.redsta vnici tvrde da su rnedu poginulima u nllj,novijim zracn.im udarima zapa-

o ,

dnih zrakoplovnih snaga na libiiski glavni grad Tripoli civili, ukljul'ujuci zene,

Zapadni vojni zvanienici negiraiu da je bilo koji civil poginuo 11 karnpanji zavodenja zone zabrane lela nad Libijorn kako bi se zastirili civili od vladinih snags. Reutersov i drugi novinari odveden i su preksinoc u ce-

ntralnu bolnicu u Tripcliiu, gdie su im pokazana tijela 15 zrtava bombardirania,

Pra.vo samoodbrane

. Ova ti j eta SII od zrrava danasnjih i ju~erasnjih zracni Il udara po ci viii rna i vo] ni m uporisti rna • rekao je radnik u mrtvacnici Ahmed Husein ..

Agenciia kaze da niie bi- 10 moguce da se nezavisno provieri iesu Ii on; pcginuli u zracnim napadima koji obicno poeinju poslije smrkavania i praceni su teskom protivavionskorn paljbom, Tri tijela SU bila zenska u civilnorn odijelu, Vecina drugill je nosila uniforrne, a neka tijela su raskornadana.

Imena zrtava nisu navedena

- S j evernoatlantski sa vez je pos tigao dogovor da za nekoliko dana od SAD preuzme komandu nad provo den j em zone za b nne Ie ta nad Libi jorn - izj avio je generaln i sekre tar za padne vojne alijanse Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen).

Rasrn usen j e rekao da ce

Sef [rancuskog generalstaba admiral Edvard Guijo (Edward) rekao je jucer cia misli da ce saveanieke vojne operaeije u Libij; trajati sedmicama, a ne mjesecima.

- Sumnjam da ce biti gotovo za nekoliko dana, misllm da ce to bitiza nekoliko sedmica, a nadam se da neee bili za nekoliko mjeseci -

[e admiral Guijo radiiu France Info, a prenio .AFP.

- Striktno govoreel, IU nece doei do situacije da se vojno bimo, jer je, OC:lgt!eWaO, polilicko. Jasno) se ono proDlu1e.

NATO snage, koie ce zatvori ri zracni prosror nad Libijom, unan I pravo samoodbrane,

Prema rijecirna Rasmusena, dok NATO preuzirna provodenje zone neleranja, razrnatra se da li d. preuzme i ~si ru odgovornost, ali [a odluka jos nije donesena",

Pobunjenici u Misurati saopcili su da su povratili Iukui ubili 30 snajperista snaga lojalnih libijskom celniku Muameru. Gadafiju.

Ostali nakrovu

Portparol pcbunjenika Abdulbaset Abu Mzereik potvrdio je da su pobunjenici povratili konrrolu nad lukorn M.isUt111a nakoa stO s u je osvojile Gadafijeve snage dan raniie, "ime je bile blokirana opskrba hranom j Iijekovirna i onernogudeno da na hiljade afr icki h migran ta n apus te

zemlju brodovi rna. -

- Rami brodovi i i'amci su sada nesrali ikoalicijske snage su info rm irale (po bun" jenicko) vijece da ce One osiguravari siguran prilaz za brodove koji dolaze S Malle i dovoze pcmoc - rekao ie portparol po bun i enika i dodao da se cadi 0 pomoc; Libijaca 1:0 j i zi ve u i n.ozemstvu.

Abu Mzereik je naveo da su pobunjenici minirali sre· penice zgrada koje SU korisriIi snajperisli,oslavljlljuci ih "nasukane" na krovovima.

5

aktu .. eln 0 Dnel'll; 'Val, suaota,

26. marVo!ujak 201 1 .

Njemacko-francuski spar

DiDIOmalSMa suada 0 mOgUCim inleruenCi)ama

Sef n [ern .eke diplornatij e Gvido Vestervele (Guido We. sterwelle) kritizirao ie predsiednika Francuske Nikolu Sarkoziia (Nicolas Sarkozy) zbog iziave da evropske zemlie mozda trebaiu razmorriti mogucnost voine intervencije i u drugim arapskim ze-

parizo mOllulmaBerllna,

F rancu ski diploma ti su sugerirali d. je St"V Njernacke u porpunosti motiviran za brinutoscu zbog ishoda ua predsrojeeim regiona-

lnirn izborima tokom vikenda ua kojirna se orekuje da ce koaliciona v lad. desn 0 g cen tra pretrpjeti teZak pOT" az,

odrzao Sarkari i na kojoj je fran cuski preds jedni k rekao da Evropa rreba tretirari na isri nacin sve arapske autokrate ukoli ko postoji pol itieko ugnjetavanje,

- S vaki v I adar [reb. da shvati, posebno svaki anps ki v ladar mora da sh va ti, da ce od sada reagiranje medunarodne zajednice i Evrope biti svaki put ism. Bir cemo na strani populacije koja m im 0 pro tesrira - rekao je Sarkozi,

Sarkozijeva izieva dol",'; II vrijeme kada su se pojavili razni izvjesta] i 0 ozb iljni m lie. mirirna u Siriji u kojima ie, prerna nezvanicnim infermaciiama, vise desetina demcnstranata ubiieno. Lideri EU izrazili su Hnajvefu zabrin urost" zbog nedavnih desavanja u Siriji, Bahreinu i jemenu.

Met! urim, francuski pre. dsjednik j e iznio i jasan sta v da vojna kampanja protiv snags Muamera Gadafija u Libiji nema za cilj prornjenu rezirna.

N jem 8tka j e bila uzdrzana tckom glasanja u Vijeeu signrnosti 0 odobren] u vojne akciie protiv Libii e. Isto su uci~ ili Brazil, Kina, Indiia i Rusiia.

BlagDjevi{;: Hrabar gesl DDbDjlije

Licnost dana

Miso Blagolevlc

SpaSia liUOI

Bez imalo razmisljania skocio u hladnu Bosnui izvukao maturanticu iz Daboja

mljarna, a ne sarno u Libiji,

- Upozoravarn da srno protiv razgovora u Evropi 0 ;'0- jnoj intervenciji svaki put kada se desi nepravda u sieverno] Afriei ili Arabiii. Uvieren sam da moze dati same do politickcg rjesenja u Libiji, Na kraju dana vazno ie da sm 0 za uzeli i asan s ray pored demokrata Ali jasno je i cia ne mozemo prijetiri vojriom akcijom svakoj zernlji u sjevernoj Africi u kojoj se desi nepravda " rekao j e Vestervele,

Vesterveleovi kornentari obia vl ien i su nako n konferencije za novinare koiu je

Kada se oporavi i zapocne 00 vi, srerni ii zi VOl, kada zaboravi da je sebi iz same njoj poznarih razloga hrjela od uzeti rn lades I i I jepse dane, do boj ska rnaturan rica M. B. ce mora ri pron aci medici" nskog tehnidara iz Sluzbe hitne pomodi Dorna zdravlia U Doboju Misu Blagojevica, stisnuri mu ruku i zahvaliti stoie ostala z.i va,

D. niie bilo njega kojije II rnomentu kada ie vidio da nesremu djevojku nosi voden a. matiea, ne razmisl iaiuci 0 svom zivotll, skoeio u rijeku Bosnu i spasio je sigurne

srnrti, sve bi danas bile drugacije - gore, tragicno, kako za nju take i za niezine rcditelje, prijatelje ... ·

Mladi rnedicinski radnik Miilo Blagojevic nijednog trenutka nije =;5Ij"0 0 sebi, vee je, rnunjevito reagirajuci, skocio u cdijelu u hladnu rijeku, doplivao do djevojke i izvukao je na obalu.

Roden ie 30, decembra 1978. godine u Do boiu, a zavrsio ie S rednju rnedicin sku skolu u ovom gradu. U Sluzbi hitne pomoei cadi deset godina. J edan je od naiboljih radnika, H. C.

Van Rompuj Badan mora otiCIS ulastil

Mevlut Cavusolu s parlamentarcima

BiH mUla Dstatibaz Draua ueasea uPSUE

Predsjednik Parlamentaroe skupsrine Viieca Evrope (PSVE) Mevlut Cavusolu (Cavuscglu) upozorio ie juter u Saraievu da clanovi Pulamema BiH qi~e neCe moei uees ["ovali u radu PSVE ako delegaeija ne bude ;menovaoa prije aprilskog z3sjedanja, koje poci n j e za d vije sedm ice,ja" vilaje Sm".

C.VU$oJ u j e po«vao Predsjednistvo BiH da sto prije imeo.uje preclsta"nike u kljucna slrucna i mooitoriog tijela VE, moou kojima su Veneciiaoska komisija, E"'ropska komisija za borbu proriv rasizma i nelolerancije t.c Komilel za spretavanjc

mllcenja. .

- Ako BiH nema svoje ptedsravnike U lim [ijelima, ne moZe u[jecati na ojihov rad oiti korisliti ono 'to joj kao clan i ci p ripada - re kao je Cavu501u novinarima u Sa-

Van RlJmpuj: EU tell pomitke prom/ene

Libijski Iider Muamer Gadafi mora otic; s vlasti, a Evropska uuij. CEU) Zeli u ovoj zernlj i poli ticke promjene koje ce predvodiri sam; Libiici i koje ce bili b llZirane n a siIOkorn politiC.kom dijaJogu, rekao je predsiednik Evropskog vijeea Herman van Rompuj (Rompuy) n. kraju prvog dana proliemog samim Unije. Van Rompui jeisraka.o da su akeij e koj e je u Libiji poduzda koalicija e"ropskill, arapskih i sjevern oamerickih zema! ja na osnovu Rewlucije UN·a doprinii ele zasriti ci vila u ovoj 7.emlji i dodao da bi vo joe operacije u:ebale biti obusIavljene eim civili budu sigurni, objavljeno ie na illlcrocl-SlI"anici EO.

raievu.

On je na pres- konferenciii, nakon razgov.ora s predstavnicima Parlamenta BiH, prenio zabrin UlOS t PSVE lito u BiH jo~ nije formirnna vlaSI na svim nivo· ima te pozvao poli ticke ak rere U BiH da se ukJjnce u smi" sleoe pregovore ida, ako je· pOITeb!!o, cine ustupke kako bi se doolo do kompromisa u imeresu eijde BiH.

Sta drugi pisu

6

'Dnevni avaz, suborn, mozai k 26, marVozujal< 2011.

Britanka se izlijeci"la

UlrudnoCi obollela d pregOreMSi)e

Nakon SIO je Britanka Melisa Henrikez (Melissa Henriquez, 30) otkrila da ie trudna znala ie da 6: se ostvari ti n j ella najgora nocna mora - kako ce rasti beba, rast ce i ona, Patila [e od poremecaja u prehrani i skri vala poslastice u auromobilu i uredu, Medutim,. hranu nije gutala, vee ie pliuvala.

Prije trudnoce uspjela se konrrolirati gcdin 1,1, ali u dr ugo m stan iu vra til a jo j se zelia za slatkirn, Oboljela [e od pregoreksiie, bolesti za koj u s trucn jaci kazu d a p 0- gada jednu od 20 rrudnica, Zbog Melisinih nesigurnosti najvise je ispasrala beba koja j e rodena sa 2.200 grama, MeLisa je uspjela pobijediti boles ti i sada tvrdi da se v iile ne boii kilcgrarna, a ona i kcerka su zdrave,

Britanac pronasao Sezanovo djelo

SIIHU urlJednu 40 miIIOOa:

IUol1 RUDIO Za100

jedan Britanac ie u prodavnici polovne robe kupio sliku koja mu se svidiela zbog rama i platio je 100 funti, ali ispostavlja se da bi slika rnogla biti vrijedna 40 miliona funri, jer postoji sumnja da je riie': 0 izgubljenom Sezanovorn (Cezanne) djelu,

Zanirnljivo je da je slika datirana na 1854. godinu, SIO bi, u slucaju da su sumnje tacne, znacilo da [e rije.: 0 najstarijoj poznatoj slici slavnog francuskog umjeLDika, napravljenoj u vrijeme

Aulenlicnosl S/ike bit De potvrdella

kada je imao IS godina, Autenticnost slike bil 6e porvrdena.

N'ije odrzavao okucnicu

ZbOg brilJana MUCa laniniJa za 230.000 funli

Kuca u &eksu lolilco je obrasla tl brsljan da su agenti za nek.remine morali spustiti cijen II za 230,000 fun ti. Susjedi vlasnika kuee Dzonalaua Normana Uohnatan Norman, (1) opisuju kao

spec

mimog i povueenog co'Vjeka, ali kao i onog koii 20 godina nije obrezivao podivljali br;ljan, Kuee u susjedslVll vriiede dvoslrllko viSe.

Susjedi $U se zbog br51jana vee nekoliko pUla zalili, ali komisija nisla nije poduzela. Za sada se za kupovinu zanimalo vise od 20 kupaca,

• Troiic3 mladica, nesudenih provalnika 0 Fiaride, ovoi plan provaljivanja u kuctl snimila Stl kamerom i polici" ji 01 aksala posao. M1adiCi su, b odaj uti prema eil j u, u kameeu govorili kroz koja vnlta ce pravaliti i kako ce se krerati ktaz kutu, uvier~ni [<ako osim njih snimak niko drugi neC~ vidjeti. Policija ih je uhvacila. na. djelu, a snim~k je bio najbolji moguCi dokaz 0 planiranoj pijacki.

SARAJEVO Djevojka mora na transplantacllu [etre

OrOdiCa TarC DOM'SaUa

Dr-M . Dii 15. ara

U toku ie akci]a prikupljanja novcane pomoci za Aldinu Taiic, 2S·godisnju djevojku iz Sarajeva, koja je obol jela 0 d ciroze j etre, Aldini ie hirno potrebna Iransplantacija ierre, koja bi ITebala bi ti 0 ba vli ena na j edno j od evropski h klin i ka,

Operaciia kosta najrnanje 150.000 eura i, prerna sadasniern staniu, potencijalna klinika na kojoj bi rransplan taciia bila obavliena nalazi se II T urs koj, a druga opci [a j e bolnica u italijanskoj Padovi,

Aldinin otac Edib kale da se javljaiu liudi iz BiR i inozemstva w;i Zele pom06. Najgore sto se more desi ti ieste da se zakasni s rransplan tacijom, odnosno da na vrijerne ne bude prikupljen trazeni iznos novca

- Dobili smo ios dva nalaza sa sarajevske klinike, Ceka m 0 razvoj si tu aci j e, ali

Aldina Tallc bi trebala biti operirana u Tursko] iii ltali]

u svakom slucaju, jedina preporuka nasih ljekara ie transplantacija jetre. Drugog nacina nema - kaze Edib,

Oni koii feJe pomcci Aldi· ni Tajic mogu to uciniti uplatom

priloga naracune; llpiamuKM • Raiffi:isen banks, Zirorafun 00- nke 1610000000000011, broj stednog racuna 090011 00703.

Za devizne uplate: Rai.ffeisen banka Bill, Zmaja ad Bo-

sne b b, Sarajevo, 161000000· COOOO 11, 1 00)()771364, swiftcode RZBABA2S, iban code BA3916120000250J4465, na irne Aldina Taiic, Breka 146, Sarajevo. E. n«

Svecanost u hotelu "Radon Plaza"

"Aura" prOglaSlla nalbolle u 2010.

Proglaseniern najboljih fi· toterapeuta, biljnih preparara, pCe1w.., bioenergerieara, kristalorerapeura, borneopara, duhovnih icjelitelja, vidovniaka, asrrologa i parapsihologa u Crvenorn salonu hotela "Radon Plaza" urucene su zlame, srebrene i bronzane plakete ZlI pedesetak "Aurinih" lao urea ta kao i sped jalne pI akere Naj srce za humani rad,

Zlatne plakete dobili su prva bh. koloidna voda »Electa" Zakli ne Samardzic, firm a

preparari "Kajre2oviC" vlasnice Sen ade Kaj rezovic iz B i· haca, zatim Branislava M~rCar' iea-Rakonjac, Senka MuSano· vic, Vlasta jaStur, iscielitelika Beba i Goran Pelajid,

Za najbol]e pcelare u proslo] godini proglaseni su Samir Baralija, prof. Sulejman Alijagie i Raiko Radivojac. Medu nagradenima su i. Ahmed Srabovic, Branislava Mrcarica·Rakonjac, Liudrnila Osipova i Vidovi[a Beba.

"Aurin!" /aureali za pfOS/U gorJ!nu

"Dren" iz Zep~ mr. Ive Tr- vnu medicinu dr. Ahmeda ogrlica, Centar zaalternati- Srabovica iz Graeanice, biljni

TV BINGO 12. redov!lo kola - Ilezvanican izvjeStaj
~I [IL Cill3 @J4 [ills 0!J6 [gJ7 [TIs 12219
141110 110111 112112 @2J13 154 L4 164 Ls [IJ!6 ~17 ml8
182-119 1451.20 160121 ~.22 ITZJ.23 119124 I 9 J25 172126 143127
116128 134129 Cill30 120 J31 Cill32 135133 l

I

Dobitnik Golfa VI 035295444074

DOBlel U IGRI IGRAC - GOST Isms/ I. 034 0300739 07 2. 035 3998052 28 3. 035 0540074 87 4. 035 3685015 13 5. 034 2555539 59

Dzek potza Bingo u narednofn kolu iznosi oko 300.000 KM Dltek pot za Bingo+ u nal"edno.m kolu iznosi oko 110.000 KM

Jack pot: Niieizvu6en

Dcsote,ac: 29 dobilaka ·l.144, S6 KM Petecac: 10.110 dQbiraka . 5,26 KM

mozai k Onevni avaz.suoota, 26 mart/olu jak 2011'.

USPJESI Ostvario se san mladog Krajisnika

ilca i Amir Buzim iC ameriCM J mornarici

Odllcne beneficije.iskustvoi prilika za obrazovanle bili su kljucni taktori u rnolo] odJuci za pricrufivanie US Navy Forces, kaie Buiimkic

Biscanin Amir Buzimkic osrvario je ~americki san" zaposlivsi se u Mornarici SAD (US Navy Forces). Nako n za vrsene Sredn je medicinske skole u Bihacu on je poceo studirati na Bictehnickorn fakulteru. Tokom srudi]a iskoristio je priliku da posjeti Ameriku putem Y MeA organizacije koia se bavi razrnjenom internaciona1nib studenata radi usavrsavanja engleskog jezika i razmjene iskusrva.

- Kada sam dosao u SAD, odlicne benefici]e, iskustvo i prilika za obrazovanje bili su kliucni faktori u mojoj odluciza pridruzivanje US Navy Forces. U cjelokupnoi vojsci, ukljllClljllCi momaricu.armiju, rnarince i zrakoplovsrvo, vise je od 50.000 stranih drzavlja~a - ~~iCa Amir za "D nevru a vaz .

Amir je sracioniran u Mornarickoi akademiii za obuku oficira na odjelu za preventivnu medicinu u Anap olisu II saveznoj drzavi Me['ilend. Da bi poceo radiu na Akademiji, Amir ce godinu biti na doskolovavaniu u Medicinskom centru Balboa u San Dijegu.

- Voiska SAD opeenito, pa tako i Mornarica, uziva veliko postovanje. Biri vcjn ik II njoj [edna [e od najcasnijih profesija (J. Arnerici .. Imarno beneficirani fadni staz, besplatuo skolovanie, rnedicinsko osiguranje, pa Cak i mjesecne doplatkeza poznavanie stranih [ezika - kaZe Amir.

Zato nije ni cudo sto su, kako kaze, njegovi daljnji planovi vezani za Ameriku i rad u US Navy Forces.

M.DEDIC

rako su pry i dani prolje':a u gradu na N erervi poceli hladnom bUIom, tokom prethodna dva ziva u lermomerrll pribli2avaia se 24. podioku. Tako je jucer u 15 sa ti tempera tura izn osi1a 23

s tepe na, koliko je izm j ereno u Me!eoroloskoj slan;ci Bijeli Brijeg, dok su niene vri i ednosti u ce.ntru grada b i· Ie mnogo vOCe.

Mnogi Moslarci zamije· niLi su zimsku odjecu lje-

Statistika u BiH

proslecna DlaCa B07maraMa

morn, a u lijepom i sunCl1nom VI'emeuu uziva.l.i su i skolarci na ~asovima u prj ro d i. Kako j e zab iljdio n as fO(Qrepouer, bllo je ira· shhdivanja u fontanama ..

M.Sm.

Prosjecna mjesecna isplacena nero placa po zaposlenorne u BiH za januar 2011. iznosila je 807 KM, SIO pckazuje norninalni pad za j ,4 po s to u odn osu na decembar 2010. godine, dok je nominalno za 2,2 posto visa nego u istom miesecu lani, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Najnize isplacene place II januaru imali su zaposleni u horelima i restoranima re gradevinari, s prosiekom od 532, odnosno 539 maraka, S druge strane, naivise novca dobili su finansijski posrednici, prosjecno 1.328 KM, te oIli koj; rade u oblasli snabdijevanja elektricnom energijom, plinom i vodom, u prosjeku 1.137 maraka.

Prosjeena mjesetna bruw pla~a iznosila je 1.232 KM. B.T.

DB n steSllgl1 nB uaiam iDrodaJnom mJestu IIUDIU DOaU I .'. vaz.? UMOIU(O nl.st.BnazouUe nBS na aUJldase bro)eueillal'ona:

033 2 362111 061 731

7

Sta kazu poznati

Amos Oz

UUileM SDiIuniram. ne moguto prestati cinili

- [a sam kao spiiun: uvijek spijuniram, ne rnogu 10 prestati einiti, Cak i karl bih to htio iskljuciri, ne bih mogao. ALi, naravno,

Oz: Hrana te ne radi se 0 torne da nekoga samo nabrzinu

knjitevnosl snimim i pretvorim u lik u mojoj knjizi, Sve

sta vi dim, cujem i primim, osraie S3. mnom, spremljeno je negdje i hrani rnoju knjizevnost, ali ne direktno,

{Pisac ZI> "Sloood,m Da/matij,,")

Mustafa Nadarevic Glumei su roba naprodBiu

- U Splitu sam zadnji put glurnio 2003. godine, Ali glumcisu roba na prodaju. Ako.le ~~ko ~oz.e kupiri, dolazis, Nisu me ·N·ad·a·re"_v-j~_': zvali, ocito rnsu irnali potrebu. Treba zna- r, '1 .'.

ri da teatar ne ~ine ljudi koji ga vcde, nego ea ar b~

ans arnb I. {Glumac za" Velerrdi lin") allsam

Zoran Sprajc

RasDustlo bih labor. Uladu i HDZ i Oliiao na .bineM

- Moj ;;ivomi more je gledati naprijed, u buducnost, a ne u proslost, Jer upravo ond. [e narn j era v am p rovesti ostatak fi vo tao A da Sprajc: Gledali rnogu, iedan dan volio bib se naci u kozi [aunaprijed dranke Koser, a onda bih raspustio Sabor, Vladu i HDZ i orisao na biftek,

(TV vodit.B/j za ,,]u.ramji list")

" k" d a 033/281-393

Sta azu u naro U redakcija@avilZ.ba

nadamo Sada ee BriSal postauni standarda

• Naravno da gradani BiH podrzavaiu ulazak u EU, jer se nadaju da ce Brisel uspostaviri neke standarde u ovom haoticnorn drusrvu, Kakvu vlast imamo, tesko da nam bilo ko moZe pomoci. Posljedajih sedmica pokazalj su da ne mogu organizirau sebe, a kako ce tek drZavu? (Cila/ao Su/jo R.)

Vremenska prognoza 26.2.2011.

VRIJEME DANAS

18 OAN.JA LUKA

ZENICA 18

Ocekuje se umjeren 13

do pretezno oblacno, mjestimicno na jugu i istoku zemlje moze pasti malo kik Vjetar IImje.re!!e jaCine zapadnog i jugozapadnog smjera. J utamja lemperatura izmedu I i 6, na jugu od 5 do 10, a najvisa dnevna izmedu 14 i 20 stepen;.

.SARAJEVO

15 "...

16 GO~OE

"

~ UM 2.0

SUBOTA

PONEDJElJ!!:

NEDJELJA

It.a,mll. .JtJ[iWiIETBW:E!R.'!1lIfIE oil 1'C do 1O'C DrIWE l"EMI'ERII1lJlE ad 14'Cdo 19'C

i8.3_2II11, JUJAAN.£1EIAPERlLTIIIE

oil 1'C d1111'C umvtl:1EMPF.i~Tl.IIE ad 11'C do 1Ut:

""a. un. mARNJETElilUlATUII: oil 1'C ,I!o 1O'C ~TBltVUlJllURE 011 14'C do 2(I'C

BIOMETEOROI.:OSKA PROGNOZA _

U prvom dijelu d.n. veein. sIlIno.~i~tv3 trebala bi bili dob reg I1ISpO· loienja, a hrQ~it~i oQlesnici i meteorop.ti nete imati izrale~ijih tegoba. f'oslije podne, pod utjecajem povremeno povet ane naoblake i spamog vremena, kao i blizine Iront8, kod' osjetljWih osoba moguca je ,pojava gla· voboljB i malilksalDsH.

Grad Sarajevo <Ii 2, 2011.

Pe/lzioneri tekaju obetano po vetanje Federalni zavod PIO

ISPlata penzila dO 5. aprna

MarlOvske penziie u FBiH trebale bi hili isplacene do 5, ap rila, rete no nam j e i u eer u Federaln a m za vod u PI 0, Kako jos nije formiran Upravni odbor, nalog za isplatu narednih dana dat ce direktor Zavoda Zijad Krnjic.

• Koeficijenu ostaju na ranijem nivou, odnosno nema nikakvih promjena u visini redovnih i povlastenih penzija, S udeci p rem a sa dallni oj si tuaciii, nece b i ti nikakv ih problema s isplarom, Od Via de FBiH oeekuiemo da uplari oko 14 miliona KM za beneficirane penzije - kaze porrparol Zavoda Tomislav Kvesic.

Povecanje cd per posro najavljeno ie za narednu isplaru, odnosno aprilske penzije, a od toga ce zavisiti hoce li u rnaju vise od 360,000 penzionera u FBiR izaci na ulice, E. Ha.

Gentralna izborna komisija BiH

Parlamentu FBiH upucene OdlUHe

Centralna izborna kornisija (CIK) BiR uputila je jucer svoie odluke Predstavnickom domu i Domu naroda Parlarnenta FBiR te podnosiccirna ialbi i prigovora, HDZ-u BiH i dosadasnjo] predsjedriici FBiH Borjani Kristo, Rijec je 0 prekjucer donesenim odlukarna koiima se utvrduje da izbcr predsjednika i potpredsjednika Federaci [e od 17. mana ove go dine ni j e pro veden u ski ad u s Izbornim zakonorn te da se ponistava njihov izbor, kao i da 17. mana nisu bili ispunjeui uvjeti za konstiruiranie

Doma narcda FBiR. M. K.

Saradnja ultranacionalista iz RS i Srbije

UdrUZIll se Mihailica t "iHOnc

S rps ka radikal na stranka (SRS) i Srpska napredna stranka (SNS) RS- pccele su iucer zvanicne pregoyore radi ujedinjenja u jednu poliricku parriju, Kako ie na j uceraSn i oi kon ferenci j i za novinare u Banjoj Luci rekao predsjedn.ik SRS-a Milanko Mi-

hajLi~a? moliv Z_3 pOCe~ak _ podrzao i1J11{:i6

\l J edm J en I a, ko Jl podrzava I

SNS Srbije Tomislava. Nikolica, jeste procjena da su u dru5fVu j na pol j ti i':koj seen j RS n«lphodn e protl1 j ene. Jucerasnjim razgovorima prisustvovaa je i Aleksandar

Vueic, potpredsjednik SNS-a Srbije. A. S ..

Pros logod.isnji demografs ki pokazate.ij i Bosanci se sue uise razuode

U BiR ie prasle godlne bilo 33,779 zivarodene diece, sta l! odnosu na 2009. pokazuje pad za 2,99 posto, podaci su Agencije z" SWtiSliku BiH. Lani su u.mrle 34.633 osobe, SIO ie za 0,40 posta manje nego 2009, Bilo je i manje sklo· pljenih brakova. Lani je to ucinio 19.731 par, sto je za 4,05 poStO manje nego 2009,

Jedini parametar koji bilje~i povetanje 1I 2010. jesu razvodi, Lani su razvedena 1.143 braka, sto predstavlja znatno poveeanje od 20,44 posta u odnosu na godinu raniie. B. T.

Clan komisije UIO Vladimir Trifkovk:

FBiH OdUgOUlaCi s isPlatom dUga .RS

FederaLna strana tra2i razloge da odgodi isplaru 48,.3 mili" ona KM koie duguje RS ad raspodjeie indirekmi.h pore· za, izjavio je Vladimir Trifkovic, clan komisije iz RS, koju je formirao Upravni odbor Uprave za indirekmo opon:zivanje (UO UIO) Bi.H za poravnj"nja dugovanja od ra.spodjele prihoda od PDV·a, javila je Onase.

Spec

• Redovru godisnji seminar za novoizabrane predsjednike i ,ekretare Rorary cIubova na nivou Subdistricta BiR bit ce oddan danas u Sarajevu, saopCio je Rotary Club Sarajevo. Domacin je Rotary Club Sa__ra· jevo, koji je ujedno ptvi klub 11 BiR takve vrste, javila

je Fena. .

8

Dnevni avaz, sunola, tem .. _ .. e 26. marVoiuiak .2011.

PARLAMENT FBiH Zasjedao Precstavnickl dom

Usuolan adara ni bUdlal

Sjednici nije prisustvovao niko iz dva HDZ-a • Kritike poslanika SBB-a

N akon visesa me rasprave Predstavnicki dom Parlarnenta FBiH usvoj j 0 je jucer Prijedlog federalnog budzeta za ovu godin u, a on ce rnoci srupiti na S!1a· gu nakon sro ga danas usvoji i Dom naroda. Sjednici nije prisusrvovao njko od poslani ka i z dva RDZ-a_

No, niko se i ucer u Par lamenru FBiH nije bavio pitaniem sta ce se desiri s budzetom ako Sud BiR porvrdi 0 dl uke Cen rralne iz borne komisiie (ClK) BiR prerna kojirna je vlast u FBiH izabrana nezakonito ili aka, even malno, Usravni sud FB iH po tvrdi da je tao v last neustavna.

Tek u najkracern novi premiier FBiH Nermin Nikilic na novinarski upit odgovorio je da se, ako Ustavni sud

S jucera8nje sjednice.: Bel komen/ara 0 !lpilHoj lega/nQsli vlasti

Federaln u vlad u proglas i n elegalnom, "ollda vracarno 113 pccetak",

• 1,699 milijardi KM ukupan iznos

budzeta

• 1,446 rniliona KM prihodi

• 252,9 miliona KM deficit

• 164 miliona KM budzet manji od proslo godisnjeg

• 194 miliona KM novo zaduzenje od MMF-a

• 58,6 miliona KM novo zaduzenie od Evropske komisije

• 5S posto su obaveze za naknade invalidima, borcima, raselienim osobama te za podrsku nizim nivoima

• 22 posto su obaveze za povrat dugova

• 14 poste su obaveze za isplatu placa administradji

(FoIO: M_ KaMe!

zio je bojazan da ce nas MMF uvuci u pricu prodaje "BR Telecoma" iIi "Elek tropri vrede Bi H" (EPBiH).

"IH Telecom" i EPliH

v

ze nas uulerili a

smo "IUd- i zbun-eni66

na krivi ~akijlJCak 0 ljudima i dogadajima, pozilivan covjek je onaj koji vodi druge ljude u nove uspjehe i pohjede_ Na dIUgO; stnmi ie negarivni covjek, koji je plasljiv, zbunjen, koji u svemu vidi sarno crnu stranu. On ni u cemu ne vidi svie[lo_

-lzbor ie vas (nas) da. proizvodimo· vlastiru poziri" vnu energiju, koia nam Sllaii volju za iivor i borbu za iSlinu i pravdu iIi da se pre-damo iraeenju negat;"vne energije, koja nam !ruie vjeru, koja nam ubiia nadu, koja nas uspavJjuje kako bi nam 0 tel i grunt II 3. V las titu zernlju i kako bi nas uvjeriIi da smo svi mi "ludi" i

Mirza Ustarnujic iz SBB BiH takoder [e upurio kritike posebno zbog toga sto Vlada najavljuje dodataa zaduzenja. Izra-

Nikitic je poriovio da [e budzet predlozila Vlada u proslorn sazivu i da nije bi- 10 vremena za promiene. Uprkos tome, prije nego sto je usvojen sa 53 glasa za, 18 suzdrzanih i n iiednirn protiv, predlozen i b udzet pretrpio je jucer ostre kritike opozici]e, ali i pozicij e. Svi su se slozil] da se ne radi 0 razvojnorn, nego 0 potrosackom budzem,

Faruk Jabllcar iz SBB BiH upozorio ie, izmedu osralog, da prihodi u hudzeru nisll dobra planir-

ani, jer ih ie, naprimjer, za ca.k 30 milicna KM manje predvideno od dobiti elektroprivreda, banaka, telekorna, ~)Lu[rije'-<.

N j egov s tran ac ki kolega Mirsad Dzonlagid naglasio ie i da se 1.1 budzetu ne vide nastojanja stirnuliranja i zas ti te domace proizvo dni e, da su nedovoljna sredstva predvidena za zdravstvo, obrazovanje, nauku, kulturu i span, za!ritu okoli!ia Ie da je odnos prema pumoj illfraslfukruri i javnim dobrima macehinsk.i.

M.KUKAN

Hutba reisu-I-uleme Mustafe ef. Cerica u Begovoj dzamiJi

Pravo je tudo kako smo ostali pri pameti od udara ovog vjestatkog cunamija, kazao reis Gerie

Reisu -I· ulema dr. Mus rafa Ceric jueet je u Gazi Husrev -begovo j d_Zamij i u Sa cajevu imamio dZumu-namaz i odr'Zao hUlbu, javila je M.ina.

- Nek.i s\Iliudi svjesni &vOie slabosti i ranjivosti i zato se okreCu &vom Gospodaru, rnoleCi Ga za pomot i zah vali ujuCi Mu na darovima ovozemaljskog "ivota. Medurim, nek.i Ij uell nisu toga sviesni zaw !ito im se ukrade pamel, za[0 sro irn d u~a izgu bi vid, za" to !ito im srce izgubi Ijubav prema Bogu i oovjeku - kazan· ie reisu"l·ulerna.

Pozi Ii van cov j ek, do dao ie, izmedu ostalog, reis Cerie, ne dozvoljava da ga suieta, bijes iIi predrasuda zavedu

'j2bunjeni~~) osim Quih I')nOfmalnih", koji serijski serviraju svijeru da u ovum IlMem gradu !lema nisla osirn pso· v ke, d a II sara jevskoj poradici nema nista osim rakije Ie da sn u nasoj zajednici, u vasern drustvu, svi Hludi" i "zbunjeni" do te mjere da svako svakoga moze do besvijesri ismijavati i bezobzirno vriiedati na vjerskoi, nacionalnoj, kulturnoj i instirucionalnoj osnovi - kazao j e reisu·l-ulema i dodao:

- Doista, pr.avoie cudo kako smoosta.li p.ri pam eli od udara ovog vjesrackog cunamija, ko;i nas joil zapljllskuje rom negalivnom energijom pred koiom su i veCi

Reis eerie: Ne mogu nam ukrasli pame/

i snazn;ji pad a!; na zemlju. No, mi smo, hvala Allahu U lvillenom, osral.i uspravni 2aw SIO nam ne mogu ukrasti pamel, zaro SIO nam ne mogu uzeti vid II nalloj dll~i, zaw sto je u nasem SteU velika poziti "Ila energij a Ii u bavi prema Bogu i cQvjeku,

teme

Dn evniaVOlz, su beta, 26. martloluj3k 2011.

UPOZORENJA Opravdanje traze u politicko] krizl u BiH

BaOBB oa)aUI)U)U ooul rasl Bamala!

Svaka nestabHnost povecava nzik zainvestitore, kaze Bars

U zaglusuiucoj bud politicke nestabilnosti Federacije BiH skoro neprirnjetno je proslo upozorenje predsjednika Udrusenja barikara BiH i direkrora Uniflredit ban ke Berisla va Ku tie da b i kamate na kredite u nasoj zemlji uskoro mogle ponovo po feti ras t i" i to zb og krize zbog uspos ill ve federalne v Jasti i rieimenovanja novog Vijeca rninistara BiH.

Nauslrb matte

- Ako drzava uskoro ne ucini odredene korake, sigurno je da ce opel biri po-

vecane karnate na kredite U BiH! Banke u BiH posliednjih su rnjeseci snizavale kamare kako bi poraknule kred i ti ran j e, ier s ve banke imaju muogo vi~e mogucnosri za plasiranje kredira nego ilto su in gradani u rnogucno-

sti uzeti, Z bog toga su banke naustrb svoje marie snizavale kamatne stope, a ne zato SlO SlI kvalitera BiH i njezin rejting pobolisani - upozorio je Kutle nakcn sjednice Udruzenia bankara odrzane u Mosraru

BanMariSu u paniCi

- Gradani imaju rnanje povierenja u banke, Banke su izgubile povj ereni e i nece ga lako vra ti ti, Porrosad su mnogo oprezniji i mnogo se vise inforrniraju 0 karnatama, A gradani su istroseni, Banke su to debelo osjetile i njih lagano Iwata panika, Panika je zavladala u bankama - IVf' di Doko.

Predsjednik Agencije za bankarsrvc Zla tko Bars istice da svaka nestabilnost, pa i poli ric ka, povecava rizik za investitore i cijenu izvora sredstava, !ItO se odrazava na cijenu plasrnana, odnosno kredita,

.. Hoce li i koliko rasti kamate, zavisi od brzine rjesavanja sadasnje siruacije - tvrd i Bars za ,.A vat".

Zele profit

No, ombudsmen za zastiru prava pOITosaca u BiH Dragan Doko oil tro reagira na najave 0 PO!lovnom po-

Revizija neratnihinvaUda u Federaciji BiH

Bez inualidnina ce Siali 10.000 nUdi

Onima koji produ ovu poslj.ednju reviziju invalid nine c.e biti povecane sa 330 na 403 KM,. kate pomocnik ministra Dobrica Jonjit

Revizijam lIeramih illvalid. u FBiH, la koju u Mini. srarslvu rada i sodjalne poIitike tvrde da je posljednja i konacna, pr"vo na in validnine iJ..gubi! ce oko 10.000 Ijudi .

Ponovna revizija prava po osnovu ner.llle in validnosd provodi se u citavoj Federadji, poiSela je krajem prosle go dine, a rrajm Ce do haja ove.

Ovoj reviziji podlijeiu svi lIer.tni invalidi koji su ocijenjeni prema Privremenom pravilniku invalidiIeta iz juna 2009. Stepen in validireta sada se Ulvrduje prema novom pravilniku, koii je Jani uraden u skJadu s medunarodnom klasifikadjom oste6enja, invaliditeta i

hendikepa Svje[ske zdra· vstvene organizacije (WHO).

- Revizija je neopnod!la zaw 8W imamo slucajeva da dva covjeka imaiu istu boleSI i dijagnozu, ali je jedan, pro e rna s taro m p rav iln iku, 100· postolni invalid, dok je dru· gome, prema novom prav'i· lniku, stepen ill va.liditeta lIula - kazao !lam je DobriC3 Jonjic, pomocnik federalnog ministra za rad i socijalnu poli[iku.

Dodao je da je eilj da revizijam broj neratnih invalida sa 35.000 bude smanjen na 25.000, ~!O ce bili konacni broi.

- Korisllicima koji produ ovu posljednju reviziju invalidnine 6e bi.ti povecaue sa 330 na 403 KM, prema novom zakonu. Namjera nam j e da zailri ti mo lIa j tete kategorije invalida, one koji zbog .svog stanja lie mogu radit;' S ve aSlal e zelimo usm i eei ti

BasPlalno uJaSlaCanla

J onjic isdce da se na novo vj~tacenje pozivaju sarno Ij udi na osnovu Ciie je dokumemacije jasno cia postoii mogucnost 7..3 pobo-

Ijilanje zciravstvenog stanja.

- No, n.iko niko lIeee plata.ti to vjdtacenje, jer troilkove snos i Fed eralna vI ada - kaie J onjie.

SlIien orostor za banMe

Vjekcslav Domljan, profesorekonorniie na univerzitetirna u Mostaru i Sarajevu, vjeruje da ce banke povecati klimate d. bi dosle do veceg profita,

- Banke se plase ulaganj 3, jer je rizicno, pa se nastoje osigurati visom cijenom. Nista ne ukazu]e na to da bi kamate mogle padati, N aprotiv, sve ukazuje na to da bi mogle rasti, Sustina je da [e nas ba-

I"'"II ~I'II. nkarski si-

stem dostigao gorIIIU gram-

, eu razvoja I za postoieci realni , sektor ek_____ : onornije.

Dom/Jan: Plas'; Onda [e

se ulaganla doli III kri-

za, pa ie realni sektor oslabio, Prostor za banke veoma s e suzio. N. uspiesne se svaIjuje sve vee; teret, zbog cega rrpi ciiela ekonomija - pojasnjava Dornljan.

vecanju kamata, Prerna njernu, ne postoie nikakvi rizici da ban ke nece rnoci v ra tiri svo] novae i Irtiste BiH pos ve je sta bilno. 0 n srnatra da je bezobzirno da se politicka kriza fakturira gradanirna poveeanjern karnatnih stopa

- Sve vi~e sam uvjeren da nam nerko fakturira suplju pricu, N evj eroja tn 0 j e S [0 se sve veze uz povecanje kamamih Stopa gradanima BiR. Neforrniranje vlasti ne moze se povezivati s povecaniem karnata, Banke ~ele samo izvuci rnaksimalan profit - kazao je Doko. F. PEa

ProcjeRa in validiteta prema Rovom pravilniku

d. traie posao, jer ova drZava vue troskove - zakljucujeJomoze podnijeti sarno 05no· njie. M. AVDIC

9

Teitem; Jedan ad govomika

VSlVBiH POSIOUniB 0 zaSiitiSUjedOBa

,Il> Visoko sudsko i tuzilac.ko viiece (VSTV) BiH i Ambasada Velike Britaniie organiziratce 28. i 29. mana u Sarajevu predstavljanje Poslovnika 0 provodeniu rniera za zastitu svjedoka,

Govorit ce predsiednik VSTV-a Milorad Novkovic, arnbasador Britaniie u BiH Majkl Tejtern (Michael Tatham) i sef Operaciia Delegacije EU u BiH Boris Jarocevic (Iarochevitch), javila je Feria.

Krug 99

H -- - B - orueDi .rlZe u

F'ederacUi BiH

,.. Redcvna uedjelina sesija "Kruga 99" bit ce odrzana su tra u S arajevu, a lema ie HKorijeni politicke krize F ederaci] e BiH". Uvcdnu rijec odrzat ce Vlatko Kraljevic, bivsi ambasador BiH, i prof: dr, Slavo Kukic, najavlieno je iz Asociiaciie nezavisnih intelektualaca "Krug 99", preniiela je Fena,

Nasa stranka

Uanredni BODllreS

iIl>Vanredni kongres Nailestranke bitce odrian danas u Sarajevu. Na Kongresu 6e bid izabrani novi predsjednik i rukovo ds tva s tranke te usvojen inovirani statUt, a bi[ te objavljena i politick. i zj a va nDrus tveni dogovor I) BiH - Tree; put", kojom Nasa srranka profilira i aktue.l izira svoju poliricku misiju za deblokadu vlasti i za

i zlazak iz drus ,vene hize, jav il a je Fena.

EPHZHB uelne larne

,.."Elektroprivredll HZ Herceg-Bosne" (EPHZHB) podsjeea da su od L ma.rta na sna.zi Ijem.; (ni~iJ sezo!lski tarifni stavovi za obracuu utroska e1ektricne ener· gije, javila je Fena.

Tako 6e se od 8 do 14 i od 17 do 23 sala primjenjivad visi dnevni !arifni stavov i, a nizi od 23 do 8 sati i od 14 do 17 sari re nedjeljomcijeli dan.

Klub pozna.tih Jelena Pavlic

uierouatDo uise De bib u sourealDosli

!me i prezirne: [elena Pavlic.

Datum i mjesto rodenja: 14. januar 1990. u Doboju, Gdje livite - s rodlteliima, podstanar iii irnate vlastiti dom: Zivim u Tuzli, kao pod, ta oar.

Bracno stanie: Nisam udam!

Bitni datum; ; Vasem :i;ivotu: 16. november 2010. Koji autornobil vozite:

J os nisam II i pol o2:il a vozacki ispit,

Kako se odmarate: Provodeci vri i em e s dragirn osobarna, tad a sam uajop ustenija ... I, naravno, Iezeci i gledajuci TV.

Omiljeni muzicar: Ima ih dostal

Volite u kuhati: Da! Najdraia knjiga: "Zena u crvenom".

Najdrafi pisac: Karl Marks (Marx)'

Umjetnik koieg cijenite:

Lucenkirhen (Lutzenkirchen).

Za koj; klub naviiate: Za cnaj uporniji,

Koga b iste poveli na pusti otok: N ikoga dragog. Zar cia voljeno j osobi priustim smrt od gladi, boles ri ili zedi.

J este Ii Ijubomorni: Rijetko kad.

Sta najpriie primiecujete kod osoba suprotnog spola: Uvijek pCIIO prirniierim On 0 S to se n ajv ise istice. o visne 0 ishod u toga sli iedi dal j n j a procj ena,

Biste li ikada oprostili nevjeru: Vjerovatno bih, Bavite Ii se sportom: Bavila sam se, Vise ne, nazalost, Omilieno pice i hrana:

Volim sve prirodne sokove

POSKUPI SVE - Pa [a, tako se to radi .. Narodne mase zabave se 0 regularnosti izbora vlade, posva<1aju se svi koji se mo· gu posvadati i onda BUM - p()'vec;a!lje cijena. eim struja poskupi, ode i sve drugo.

BUDNJINA POSLA - Ne sarno da Bud!!j\! [[eba novomo kaznici nego [[eba is[[azi ci sve u vezi s k upovioom "HoteJa Ilidfu,~ jer oar.a voo da [Q oisu: cism p osla, to svako zna. VIRUS LOPOVLUKA .

I o.,Sje.c. a Ii ovaj lI.arod d.a. virus lopovluka djeJuje cLm

se preu.zmu foteJie i ono malo po S lell ih se p ovede

I starom poslovicom "U gomili je IOplije~?

TOLIKO SE TROSILO - Nijesamo u Travniku Vezirsh utiea bolje izgled,ala u vrijeme vezira nego

I sada. U svakom nasem gr' adll ru pe na ces [am a po· sta Ie su, izg!eda, norm ala, a co I i 1:0 j e para pQ[ro~eno

10

Onevniavaz.subota. teme

26. martiol.ujal< 2011, .

Pa vlit: Jot /lema vO.lacku i s ve VIO te pice ..

Ko se brine 0 Vasem imidzu: Sam svo] maistor, Voli!e Ii iei u soping: Da jeste Ii sujevjerni: Malo. Imate Ii kucnog Iiubimca:

Da! Labradorku Kim i rnjesanca Malu.

Koji je Vas iivotni moto:

Kad god bih mogla biti ostra prema nekorne, sjelim se svoiih slabosti. Vas najbolji prijatelj: Moji roditelji.

Pratite Ii politicku simaciju: Onako,

Da imate 15 mlnuta vlasti, sla biste prvo uradili:

Dala bib sebi neogranicenu moe,

BisteIi Ilcestvovali. II SOUU realnosti: U res rvovala sam u 2MBT3 i sada da me neko pita bih li [Q ponovila, vjerovatno bib odgovorila negativrio.

Dneunlauaz 061-1'12-016

i oprano na navodne obnove i gradnje,

NEDODllUJIVI KRIMINALCI - Zaista ne znam Sl3 je ta SIPA i !ita fa w. Istresa silu Ila obicnim ~ibicarima, a gledaj sta. ra.de av i pali ticki

k rim i 0 alei ; I opov i koji su nedodirljivi. .

PRl]ATELJSKA ITALI- 1 A - I talija se pokazala kao istinski prijateJj BiH be· zbroj pma. Pozna!o Ie da

n am dugo n.isu h Ij eli u vesti vize, sve do priiiska EU, a mali Ra~anica jos. je jedllll primjer. ZalO bismo crebali s Italijom grawn prijateljske odnose, uvozi· ti vise njihovu robll!

SPOSOBAN SPORTISTA - E, cuj Mekica dzudiste. Da je sposoban sponisla, kroz spOr! bi zara oj vao novae, £ ne u.zimao putem OpCinskog vi jeca. Sada je orktio pravo lice da niie kaliba.r sportiste, vee 0110 510 i jeste - lakrdijd!

Llcnl profil finalistice soua 2MBT

PROJEKTI Ekipira se regionalna TV stanica

Hrvalske

Hayal TV-a

Medu novinarima ko] bi trebali daci na ovu televiziiu su i Mirjana Hrga, Aksel Zaimovic, Sasa Delic, a ocekuju se i. Arduana Kuric i Aleksandar Stankavic

Televizijska stanica "Aljazeera B al ka ns" poee t ee s erniriranjem svog prograrna u punom kapacitetu naiesen, saznaj e ,) 0 nev ni a V2Z'-4: •

Vrlo brzo ee ova TV sranica poceti ernitirati eksperimen lain i program, ali pra VIl sliku 0 ponudi ove globalne rnediiske lruee mozemo oreki" va ti tek od sep tern bra.

" Razloga za to je vise. Celni ljudi ove medijske kuce isticu da ee program hiti obiljezen brojnim inovacijama, kompletan ee biti u HD verziji -j sa rnnogo regionalnih novinarskih imena na ekra,nu,

vinarirne HTV-a nikada nii e ni razgovarano.

Takcder, saznalemo i da SIl netaene price da b i se nov in ar ka B HT 1 S uzana Starnbol mogla naci u timu "Al-Jazeere",

vljeno je skoro stotinu intervjua i tim se posrepeno formira, Ne ielimo biti nikakva ko nkurencija do" macirn TV stanicama kada je marketing Il pitanju, Nas zanirnaju viiesti iz svijeta i regions, pracenje dogadaja ne same politicke naravi ... - kaze za "Dnevni avaz" Tarik Dedic, generalni direktor balkanske "AI-Jazeere",

On nije zelio govoriri 0 detaliirna ekipirania ove TV stanice, vee je kazao da se i dalje razgovara s nek i rn zvllcnim imenima TV novi· na.rstva u regiOnll. S. N.

Bez Lali'oa i StambOI

Denis Latin nikada nije bio ni u kakvim kombinaciiama za prelazak na balkansku "AI-Ja~.eem"~ saznaje ~Dnevni avaz", Celni ljudi ove rnedijske kuce vee su ranije rekli cia s ovim no-

Uz Gorana Milica, koji je vee irnenovan za d irektora prograrna, [U ce se naci i Miriana Hrga, Sa!ia Delic, a u perspektivi [e rnoguce ocekivati i Aleksandra Stan kov ica.

Zanimljivo je napomenu-

ti da j e transfer novinara TV 1 Aksela Zairnovica iniciran iz sj edista "AI·] azeere" u Dohi, Mogu': j e i transfer Arduane Kuric sa Hayar TV -a,

- Pri.mili smo oko 1.000 aplikacija za posao, aha-

Novi angazman bivse urednice FTV~a Opcinski sud Sarajevo dania presudu

DUSlIa JuriSiC Zilla Behram mora

Donouo Da BHT -u?bili uracena na FlU

Nako n StO je posm- Inai:e, 1 u dili c je u

10 pos"e izvjesno da Ra- odlic,n i mod n osi rna

dio- teievizija FBiH neee s na j b I izom sara dn i-

vraliti na posao Du~ku com SuJejmana Ti-

lurisic, biv!ia urednica hica, Sehadom Kol~

I n forma t i v no -po Ii - novie, pa ul.iva ne-

tifrog programa (IPP) dvosmii;lenll podrs-

Pooeralne televizije svo- KU SDA, koja s ujom,

je novo uhlj ebljenje Illl- "'_..,.,.,.,-.L...---' su det! p rema infor-

ivi erovamije Ce ponovo Jarisit: macijama iz [Og tab 0-

pon:aiiti na BHT-u.. Po volji SDA ra, irna "dike medi-

Kako "Avai" sa- jske planove.

znaje, J urisic orekuje cia ee se N avodno Du~ku 1 Ilriil;e

na jednu od znacajnijill po· po nalogu SDA ozbiljno

"ieija na BHT -u vn;r;t; ako "gura" i pr~dsjednik Upradirektorsku poziciju: u toj vnog odbora BHRT -a i kuCi uskoro po novo zauzme OdboraJavnog RTV sistema Mehmed Agavic. BiH Abmed Zitic. F. V.

Na.kon skoro d"o- novinarka u roku od

ipogodiilnje pravne bi- 15 dana hude vra.cena

tke poznam televizi- na mjeslO na kojem je

jska novinarka. Z!ata radila. prije donosenja

Bebram dobila je spor nezakonitog rjeSeoja i

protiv maLicne kuce, da joj budu nado·

Radio-lelevizije Pe- koadeni troskovi po-

deraciie BiH. smpb od 1, J 70 KM.

Smkillja OpCin- Inace, Behram i

skog suda ~ Sarajevu Dzenana Zolota i u

Gordana Stojakovic Obavje§lenje januaru proille godi-

ocijenila je nezakoni- lelefonom ne dobi!e su presudu

tim i poni~tila rieknje kojim protiv svoje bi vse urednice je Behram s mjesta urednice Duske Jllrisie, koja ih je,

.,Dnevoika« na FTV-tI pre- nakon prebacivanja sa

bacena u Informalivni progr- FTV-a !I3 Radio FBiH, jos

am Radija FBiH. Radio-t.ele- i neosllovano milIa za kle· viziji FBiH nalozeno jeda 13 vet~, F. V:

teme

D nevn i a"oz. sebota, 26. martlozujak 2011.

11

Spisak Dokumentacionog centra (3)

U _aN UIC: De_ _0_ slracra aroga c--e I bez b azl a

"Avaz" objavljuje

Ovo je rnotda upozorenje na pravljenje nekih akcionih planova u sluca]: da se nesto zaistadesi, kazao Dudakovic

Penzionisani general Armije RBiH Atif Dudakovic spisak Dokumentacionog centra RS UI istrafivanje ratnih zlccina, na kojem se nalazi i niegovo ime, nazvao ie demonstracijorn vee videne arogancije, [avasluka i bezobrazluka te vjecitim manipuliraniem informacijama.

General Dudakcvic, u cijern su izvodu iz krivicne priiave naveden i nai ldi zlecini, ka~e da je pcstcianje ovihspiskova mozda upozorenie na pravlienie nekih akcicnih planova u slucaju da se nesro zaista desi,

Isti vjetrovi

- Oni su spiskove poceli praviri jos 1992. godine. N e zaboravite Pionirsku dolinu, pa onda navodno nabiianje srpskih glava na koceve, kako je 1.0 pisao kvazinovinar Slavisa Sabliic, [asno ie da ovdje PUS\] is,i vje,rovi. Vi· dim.o i .ovih danasta se de.sava. J a nisaru iznenade!l. Oni uspavani, koji su misliIi da je t.o sve zavrSeno, varaju se. m:ito je d. wj rat jns craje - kale Dudakovic.

Zbog velikog imere.siranja javnosti, "Ava"!." nastavlia obiavlji vau spisak D.ok umemacionog cemra naCinjen tokom 2001. i 2002. g.odine, naZV3n »Izvodi iz krivicnih pc· ijava opruienib za fame zlocine u BiH 1992- 1995", na kojem se naIan oko 3.500 Ijudi, mahom pripadnika Al"mije RBiH i HVO-a iz cije1e BiH. Danas objavljlljemo prezimelJa k.oja p.ocinju sloYom C, C i D.

Na sp is k II su: C,ed Luka, Cabraj. ~Iv"n, Cabraj. Miro, Cabraj. Zoran, Cabraji'; Drago, Caka, (Asim) Rasi.m, Cakaric (Sljcp"n) l1ii., Cakaric (Viklor) Pel.r, Coki, tAbid) Sakib, Cam_dzic R.."I.miO!.i! Cam dii c Red20, C.ocar (Ejub) Aim;" tane", (Ejub) J asmi n, Can"", (Multorem) S.n.ad, Canea, (Mu,cara) MemiS, Canearevic (Andri;a) F,anjo, Conc"r"vic (BI.i';o) Andrii., Can I:a,.._",it (I vo) Marko, Ca,,~ar'" vic (Marij-an) GrgQ~ Can~arevic

(Marian) Grga, CaniOarcvit (Ma,") Niko, C,nl:a""vi" (Niko) Andr;;., Cana 'Kov;e R; fet, Cara pic (N.; ko) Vjekoslav, Cardakavic (Abidl Safet, Ca,dalwvie (Beg) Emin, Otrdakovlc (Osman) Ramo, Car. dakov i~ (Rasirri) Ram iz, C. uievi c CA. Io!:!,). Izet; Cau,e"ic (Alaga) Mobo, Causevie (Enver) M;r sa d, t.usevic (Ham dija) Z. im, Causcvic 0 USQ) ~sad~ Ca~~e~~c (Meho) pmer, tau",",c (Munib) Nijaz Cau~eYi_~ SaC:!I', .(;av3lic (Dervis) Esad,C.vali<' (Dervi!) Nihad,

C.valie Sa]o, Cavar (Bozo) Maro, Cavaru!ic Dragan, C.vka (Ante) SliPcO, (;egar Zoran, Cen.[i '" B"j ro, Coh'LL" Mus [0, Cehi c (Safer) Besjm, Celebic (Hamed) Hamdija, Celebi<' (Mujo) Hasib, Celeb;j_ Perc, Celebija Rude, Cell k Kemo, Cel i ko"ic Osman, Cengi': Mi'~lem, Celio .(Safe,) Azedin, CeliO Irfan, CeliO Izudi n,Celio Sabahudi n, Cerven ko Zvo.Dim;r, Cio.k (Luka)

[osip, C;eak (Vinko) ' ...... SII ..

Ivo, Cioak Drazen, '1.--_.'''''.'' __

Cieko Muhamed, Cil<Ari~· Zermin, Ci?.rnic Cobi" I.k Reflk Velik, talp.

(Muio)

.. - ... HIi!i,t - ... -_...~,...., ~""'I ... __

;=.t~""!!I" 1""~_,lIIIi!I •• _.' ........... ~

., "'IIIIIII~ ~ ,

~~~-==.r. :-:.-.. ......

• -- ,_..____ .-. ._. !II

--,~"""" ~ - ,

........ "'.,.._".... I __.,,,.

._.,_.,.I ~!I!!!!!!I ~ ......

- ~ 1I!!!IIi~

... .I!,.,' I~ ~iII!ii""-"

~~'!i~IIII/III..... ~~~~-~

_..,,_-.t't........ _,._~

_..,1iI!lI,..... , ...,......e ....... ~

r .. _ ~~._.

....,~~I.IIiii~~ ...

...... ~t................... _' 1.,..

___ 00:,- =-===:.'::..

.-.l ....... ~ .. ._., K~, • .-...,....._a _._

...,.._._,... ~~

,..._ ....

dijela spiska D()kumentacionogce.nlra RS

Q,luk. M •. rko, Cori'; [renko, Co,;.<' Vaien';n,

ic MesUl, Q,.~ Gori<' ViklOr, CosiC(Alij.) J}vdo,

mor Adem, Con- Cosit (Josip) Miroslav,. Cosie

dric (pero) Mar- (Menmed) Senad, Co,i<' HeklOr,

i"n, COndYie. P.- Cosio Mu",.f., Culic !lsmol)

vo~ Ca_okit-Mari. ~;lnel] Culiman Kern.d, Culiman

novi'; Br:mko, D",mo, Cuma (Andr;j") S,jep,n,

Corbo S.jo,Cor- Cum. (SI.oi,1 .. ) 5,"";.1.,,, Cum.

lub Marko, (Srjepan) D.mir, Cum. VI.tko,

Co v i ~ (Huso) Curtic Marin,

Fad;l, Covic(Z- D.idHc H.d20, Danki" SI"-

il ko) Holid, vko, Dau [ba,ic (Ramo) Ju,o, Da-

Covic An Le} ulb<l~ic' [$me4 Dat1l0vic Kemo,

Co y it M e~ DadZik Mirza, D.l:ak f) uro, De-

n.ur, CUdro d.kovic Mile "J.m.b", Dedic

lMuio) Bojro, (Agan) A.diia, Dedic (Agan) Su·

Cul'n M ir·- lio, Dedit (B.iro) SUM, Dedic

ko, Cum. (lIama;j,) Kern'], DediC(H.mdi-

D. m i r, j.) Kem.l, Dedic (H'mdij,)

Cll1tic Ni- Ned:<"d, Dedic (Huse;o) Fad;l,

bad, eva - Dedi c (H uso) Ariz, Ded;" CH IlSO)

rak (Duio) A1.iz, Dedic (N.zir) Nijaz, Dedic

P~'"" (Nezir) Nijaz, Dedic (Rami,)

CaL; <' Eiub,DNlit(Romi2) Eiup,Dedit

(O,mo_o) Em- Ed;n, D"dil' Muhomca, Dedic

ir,. Ca,i<' (Sma- Muhamed »Gundo", Ded;c Mu-

j,o) I:smelJ stara !,Muste"t Dedic Osma.n, De-

t .. o\,it (Osmao) Ad- die Senad, Dedovic (Sadij.) Suad,

em, Cclko (H .. ib) Zi- Dedovi'; Fahro, Dedoyi" Mi"",

i.d, Cejv.o (lbTQ) Dei.novi" Filip, Delai" Zein.l,

Adem, Cejy.~ (Ka,im) Su.- D.d"lie Mobo, DeI"lie Rami>

l)l.0Il, C.lell;e (jliujo) Hasib, "C<'Io", Do.lic (Alij,) Smajo, Delio

<;:.rkez N agib, Ces~o Him,!), (Hamid) SeeD, Del;e (lbro) H.zim,

CevizoviC Pre<Jrag, Goo &ad, Delic (RaSid) Rasim, Deli<' (Sel.-

Cibo Safer, Cimpo Munib, ma) Sead, Delio (Suijo) Velid,

Delle Azem, Del ic Meho, Del i<' Mersudin, Deli<' Liuban, Delie Ram lz, Delle Sead, Del lc Senad, De); c Zei nel, Del i ha!i': Ismet,

Jovan Divjak

N a spisku su i Delibegovic Enver, Dcl;bcgovic Mir>:ld, Delimu,1.6<, Alii" Demovic Sergei, Deronj i<' (J usuf) Hamid, Dervisevic (Saban) Samir, Dervisevie (Camil) Sejfudin, Dervi","-"¢ (Ah mel) .... ira, De:rvi..,v;<' (Hamid) Harndiia, 0..,';Sev;c (M.hmut) Rahmadan, Derv;sevic (Rasim) Asim, Dervisevic (Raslm) Ham, Dervisevic (Sabriia) Safe" Dervlsevic (Sabriia) Sulio, Dervi~c Hamza, Dervisevic Mirsad, Dervisevic N inc, Dervisevic Osman" DerviSevic Zijad, Dervisid (Hoban) Samir, Derv;!;c (Hamid) Hamdiia, Derv;s;<, (HTU.'",,) Sead, De:rvffiic (Elulaga) Kasim, Devedzic (Ahmer) Hnsein, Dilberovie (Petar) Mar."D, Dinarevie Halid, Dirikt Nazi' Diviki Andrija, Divjak )0'""" Divovi C Idriz, Dizdar (ReSid) D:1evad, Dizdar Dina, Dizdarevic (Selkij.) N usre L, D izdarevic (Ib rahim) Nedzib, Dizdarevic (lbro) m.evad, Dizdarevic (Muian) Ago, Dizdarevic (V.h.id) Fend, Dndarevie (Vehid) Fend, Dizdarevic Ded2::lt, Djug Kern.l, DoOOjc;<' (Refik) Benjamin, DoOOjcic (Refik) Dina,

Dogan (Alija) Faiim, Dogan (Alij.) Mehmed,Dogan (Mehmed) EDver, D<lgan (Mehmed) a.lib, Dog)lIl (Multlll1le.d) Mevludin, D<lgan (S.lko) J akub, Dogan (Suad.) Safe!, Dolan Himz", Dom inkov;<, Marko, Dor; c EX r. m, D raZe,a (Mate) Zeljko, Dragas SaSs, nra!l)lnovic Dragan} Drngino.,ic Rasim) Dr.mac (Jure) Luh, Dramac (Marko) Dl'agllIl, Drino &ad, Drlnjakovit Samir ~ Drnda K.emal} Drlj.v;(' (Izel) Midha!, Drli.v;<, ED""r, Drlj.vi<'juso, Drlj."ie Meho, Drljo(Ahm.t) Ahmo, Dmjakov;e Sam;.r, Dub;fi<' (S.lo;D) Nija7" Dudakovic Alif, Dud;c (Suk,ij.) Mirs"d, Dugalic (Ejub) Amie, Duga.lic (Ibrahim) Ejllb Dugalie (Thrabim)Idru; Duplic ~idJ Fikre~ DugaiiC Haltiia, Duiak (Luka) AJajzije, Duj.k (Mijo) M.iro,],,,,, Dui movie Dragan, Dulie Amira, Duman~je (Hi ia) D ragll.n, Dumaneic (Tvnko) Pero, Dupovac (Husein) Euvet, Dupovac Enver·, Dura'::i': Miralem, Durak Enes, Durakovic (Hajrudin) RamI", Durakovie (Osman) Galib, Durakov;c Am.l, Duranovic G usuf)Cazim, Duric(Damiz) Vehid, Durie (Nurij a) Mumt, Durmo Safe~ Duron ja (Cedomir) Velimir, Dusp!Od. Ivan, Duvnjak Gosip) Frano. ~

(SutTa ifilajle prezimena kojapoCinju s/ovom Dz,.E,FiG)

F_K

GIavnI tuzilac BiH Milorad Barasin

"DOb ouoliaCHa66 ce bit- oroCeSUirana u BiH

Glavui tllzilac BiH Milorad Bar~in izjavio je u inrervj u u za b e.ogradsk u ~PoIi· tiku" da <5e predme[ "Dobre" v.oljacka" biti pfocesuiran u BiH, d.odaiuCi da Tuzilastvo BiH vedi iSlragu u kojoj je ".osumnjicen.o IS os.oba", medu k.ojima i nedavno u

Betu uhapseni, a po tom uz kaucij u oslob.odeni penzionisani general Armije RBiH jevan Divjak..

Barasin nije zelio pOlvrdi ti nalazi li se III edu .osumnjieenima i Ejup Ganic, ali je najavio d. ce lstraga biti "okoneana do krajaiuna ove

godine'" prenie je Tanjug.

Na izmtenje Divjaka rafunaju i Srbija i BiR, a Bara!in je za yndenje paraJeJnih istraga za iSla k.znena djela .okrivio Srbiju i srbiianskog luzioea za rame zlo6ne Vladi m ira V u kceviCa. Bara!:in sma Ira da. ovaj problem nije

moguce rijditi zata !ito sr· pska S!l"3na "nece da popusri u .odredenim s tv arima" .

• Moraiu se uvaZavati. i stav.ovi Tuziiasrva BiH, mora goo podin Vukcevic pop usti ti u odredenim stvarima i udevoljiri uaSim zahtievima. I 10 ie problem - kazao je Barasio.

Ukratko

SIPA

PoNazna U)eiba speCi)alaca

... Pripadnici Iedinice za specijaln u p o drsk u SIPA-e jueer su na sirern lokalitetu Nisica izveli takticko-pokaznu vjezbu "Lii!enje slobode naoruzane os obe".

Vi ezb i s u prisus rvova I i direktor SIPA-e Micko Luiic, predstavnici Tuzilasrva BiH, glavni savjetnik u irne rCITAPa za jedinicu Rebert Ma. iers (Mayers) i predsrayuici EUPM-a Dejvid Smit (David Smith) i Dzon Ehret (John), javila je Fena,

Posjete

Studenti liZ sao OSOdUi lUZilaituu

'''Studenti Univerzireta N ebraska pos i etili su jucer Sud i Tu:Wa~rvo BiH. Cili posjete [e upoznavanie s nacinom rada Suda i Tuzilasrva BiH. Gosti iz SAD bili su u

p rilici pratiti snimak sudenja u predmetu "Kravice"; a nak.on t.oga razgovarali su s predstavnicima Odjela za inf.ormiranje Suda i TuZiiastva BiH, iaviia je Fena.

Sietva u RS ISDOrUHa dUbriUa u POnedjeuaH

.. U RS u ponedjeljak p.ocinje isp.oruka mineraInog dubriva za prolje[;llu sje\vu u 20 I L godini, saopceno je iz Mini-

s tarstva trgovine i cu.rizmaRS.

Ugovor 0 isporuci zakljucen je izmedu Minis tars ["va rrgovin e i turi" zma i firme i'Fertil" iz Backe Palanke, javila je Srna.

Porezna uprava

Produieno radnO uriieme

.. Kantonalni porezni ured Sarajevo, odnosn.o porezne ispOSt3Ve u njegovorn sastavu produzavaju radno vrijeme radi prijema gndisnjih priiava poreza na dohodak (.obrazac GPD-IOSI), koji rraje do 31. marta, javila je Fena .

Od 28. marta do 1. april a radno v:rijeme bit ce pro· d llzeno do 18 sati, a ;1. aprila porez.ne ispostave ce raditi ed 8 do 16 sali.

UoCi utakmice bh, nogometne reprezentacije

naUuaCi iZ Odiaka POUeeali SUOiU bh.zastauu

Kako se blifi kvalifikacioria utakmica nasih "zrnajeva", rako taste i euforija u svim bh. gradovima, Odzacki navijaci svaki put organizirano odlaze na utakm ice nase reprezentaciie te

ce takobiti i ovajpur. ~

Kako doznajemo od vodeoveskupineriavijaca Zahida Sogorovica, u Zenicu ce ih i6 oko stotinu, ponosni su vlasnici i naivece zastave BiH koju su povecali za jo~ 30 kvadrata re ce [e ponosno razvi ti nazapadnoj rribini Bilinog polja .. Planira[u prilikom svakih kvalifikacija povecavati zastavu za nekolikodesetaka kvadrata, A. O.

Sta mi se (ne)svida u Zvorniku

Treba renouiraDstariDleSaCIIi most

-Ne sviiia mi se .kako je regulisan sao- ,--~------, bracai u Zvorniku, pogO[OVO svietlosna signalizacij a, i er se ad vozila pod prozorom zgrade u kojoj stanujern ne moze spavari.kao ai odpekara koii nas bude u cik lore. Nedostaje nam vge sredstava Iokalnog informisanja, kao i mogucnosrpracenja nekih drugih programa izBiH i regije,

Svida mi se sve liiepo ilto se desava u . _ "' ovorn gradu, poput izgradn je amfi tea - /(OSI1 MlloseVlc,. trau kojem ce se na otvorenom odrlava- penzlonerka

ti razne man i festaci j e. N adam se da ce uskoro b i ti popravljenegradskeulice, dace biti vise zelenilai cia ce,kao.sto ie i ob ecano, uskoro poce ti renovi ranje s taro g pjeila~kog rnosta - kazepenzionerkaKosa Milosevic. M.M.

Osnovci pisalii slikali 0 zastiti sume naJlJOUima oodueUene n80rade

U okviru obiljezavanja ,------::; Medunarodne godine suma u BiH, ucenicj osnovnih ~kol a u B iH s lvaral i su na [emu zastite suma, a u o kvi ru konk ursa k 0 ji j e raspisan prije mjesec i na koji je stiglo 8141ikovnih i 360 ;

Ii terarn i h ra do va. Najboljim likovn.im radom proglasen jeonaj Ajdi!!a Nakicevica (aS Teocak). i

Deugo mjestopripalo je AjIi Alijagic (OS "Grbavica" Saraj evo b a rre6e je os voj ila Eldina eehic (Cen tar 2a Una Bajrlc tila pobjedaicki rad obrazovanje, vaspitanje i

f~h~~ijl!tu~!~u ~~i;r~ni~ifr~~~~Z5';S~r~~~~~~).aD:~~

nagradu dobilajeEna Muhic(OS "Saiver -beg Basagic" Sara. j evo), a lIeeu H aris S arajlic (Cemar za sl us n u i govorn u rehabilitaeiju Sarajevo)_ Az.M.

Donacija iz Livna za Siroki Brijeg

HDUa DPrema zanstDrlle mz Trn

Cemar za gradansku .saradnju iz Livna, u sklopu projekta "Sudjelovanje gradana u procesu donosenja odhlka", opremio je prostorije Mjesne zajednice Trn u Sirokom Brijegu, a pIOjekat opremanja reaJizi,an je uz pomoc amedcke fonda· cije"CSMort~.

Ra.cunarsku i drugu opremu i narnjestaj predsjedniku MZ T rn D raze!! u M amsicu p reda 13 je i zvrsna d i rek forica Cemra za gradansk u sara dnj u Z ulka B al j ak _ Maru si 6 je istakn u 0 da su sada ispunjeni svi preduvjeri za normalno funkcioniranje jedneod najveCih mjesnih zajednka U opeini. An.K.

Dnevni avaz, sebota, p ano r am a

26. marVoiuio~ 2011. • . . .

NASA POSLA Medicinska sestra Sniezana Marinkovic iz Prliedora

o Ie Ii a Da lileCeDlu

aDiCi - sle - s

Hacmala da ce tu surnu prodati kada joj bude naiteze • U Beograd odlazi zahvaljujuci soHdarnosti kolega s posla

Snje2apa Marinkovi6

(50), medicinska selma iz Lieskarakod Priiedora.ko]a s diiagnozorn karcinorua pcsljedn]a dva mjeseca vodi svoju naivecu bitku, onu za zivot, bila [e sokirana kada se nakcn povratka iz Beegrada, gdie j e rrebala b i ti operisana, suocila s vije~';u da ioi je porodicna sum a, koja se nalazi u susjednorn Vo· I aru, p retvoren a U gol et.

Nema opravdanja

Kako kaze,. isjeceno je oko 50 dunuma sume, Steta je ogrornna, a Snjezana sablazniena cinjeniccrn da [e u rrenucima "dok broji dragocjene minute i oprasta se s porodicorn" na najdrskiji nacin os m \a bez nek ali ko hiljada rnaraka, koiesu joj sada najpotrebnije,

- Nekako sam uviiek racunala da eu IU sum u pro" dad onda kada mi bude .najteze, kao s!O je sada, Zato me je IO roliko i pcgodilo, a jos

Marinkavif;; Cijell1 plaia na krod/le, If 1 u kojima je bila iiranl

vise saznan j a da su sum u isjekli ljudi koje dobro poznaiem, isti oni kojirna sam do sada bezbro] puta pomagala u zivom. Sad ih necu imenovati, ocekuiem da policija zavrsi svoj pcsao, Boli me ro sto su uradili, To se nicirn ne moze opravdari - prica kroz

Insoelllori oa lerenu

Gospa Arsenovic, portaporol Cm Banja Luka, felda nam je da je PS Ljubija jos u prosli petak prijavljena krada !hime u Volaru ..

- U toku je istraga i rad inspek tOra na reren u - kazala [e Arsenovic, Interne isrraga pokrenuta ie i u .$umskom gazdinsrvu u Priiedoru,

su i prije mog posljednjeg od las ka u Beograd priku pil e novae da mcgu otici, N azalos r, nisam operisan a. Rekli su mi da bi 10 bilo previse rizicno i vratili su me kuci. Sad lefim i cekam da se desi cudo- kaze Snjezana,

Nakon sto ie 0 ciielorn slucaju obavijestila policiju, uz pornoc brace obisla je one SIO jeoSlalo od:lumeu Volaru. Kaze da ne vjeruje da ce joj neko od onili koii su do korijena isjekli stable nami· ritistem.

M. ZGONJANTN

"POhadalO" SIlOIO mrsaUlle la

U fojnicki ~Reumal" do· laze mnogi kako b i "skin 00" viliak kilograma,. N ije rijedak slllCaj da skolu mrS3vljenja u Fojnici pohadaju i strand koje muCi gcjaznosl. U jed· nomjesci:nu skolu meSavlje· nja "llpisala" su se dvojica Egip6ana iz Kaira, Arn.r Dijab (44) i n jegov sesrric MoliamedHalifa(16).

- ave godi.ne odlui':io sam da odmor provedem radno, dasmrsam u Fojnici. Savim se atomskom fizikom, za· vrsa vam dok torat, a inace sam as istem na Un i verzi rem u Kairu_ Svida rn:i se u BiH, nakon svih poli tickih prom· jena koje se dciavaju u Egip· tU, nadam se da ce nase dvije zemlje ima[i jos bolju sarad·

suze Sn j ehn a.

Nien zivot dodatno kornplikuje i cinjenica da joj cijela plata rnedicinske sestre Opste bolnice, u koioi radi punih 27 godina, odlazi !H kredite, niene i duznika koiim je pristala biti ;;;irant.

Rizicna operacija

- To je punih pel kredita, od koji posljednji istice lek 2019. go dine. Sarno dva S\l rno j a, a na tIi sam iiran I. Plata mi je bJokirana, a lijeeim se zahvaljujuCi solidarnim medi ci n sk i m ses lrama ko j e

Egipcani na radnom odmoru u Fojnici

Mohamed ima 160 kilol}fl1ma nju. Moj sestri<:: Mohamed ima 16godina iskoro 160 kilograma.. Ucenik je Arnerickog koledza i sa mnom je doSao na mtiavljenje_ Tek smo IU nekoli.ko dana, rezul" late cerna vidjet na kraj\,l - kaieAmr Dijab. H. Cu.

tuzlanski kanton

D ~evn i avaz, sebota, 26. marVoi:ujak 2011.

13

VATRENI NAVIJAClldeja bh. fanatikosa iz Srebrenika

pullu u ze ieu

Bh. famJfikasi pared /imliline /rojl! SU iZf1ajmili

Osam zaqrizenlh navijaca bh. reprezentacije nije lalilo novae za limuzinu kolorn ce S8 odvesti na Bilino polje

N aviiacka euforija pred, po mnogima, odlucujuci kvalifi kacio n i susre t b h. n 0- gornetne selekcije s reprezentaciiom Rumuniie, do rnaksimuma je usijana i medu bh. fanarikosima u Srebrenik u. I dok ce vecina cnih koji nisu rncgli dobiti ulaznicu za Bilino polje ova] susret pratiti putem TV-a u dornovirna iii kaficima, va treni n avi-

jaci iz Srebrenika Adis Husejnovic, Enver Ramie, Edin Mu,atavic, Mi.rsad Music, Kerim Husicic, Ibrahim Ramie, Mersed Osruanovic i Edin A1ie odl ul:ili su putovanje II Zenicu organizirati na kralnie neobican nacin.

U zelji da svojim prisustvom u Zenici daj u podrsku bh, selekciii i ovai nogometni spektakl \.!cine j~ zanimljivi-

jim, vlasurim sredstvima organizirali su putovanje 1 uksuznirn auromobilorn »link()ln". Zbog I j u b avi prema reprezentaciji BiH nije im bila prepr- 10k", ni pO~",,!D asana SVOla koj u s u morali izdvo j i u za izna[mljivanje limuzine, a kako narn rekose, vazna je same po b] eda "zmajeva".

MedLl osmoricom Srebrenicana kcji na ova] nacin

pumju u Zenicu je i Mersed Osmanovic, koii je zbog utakmice dosao iz dalekog Slokholma. Posebna Zelja ove naviiacke druzine, koja prati b h. selekciju na svirn utakmicima u zernlji i incstrans tvu, je da na teren u vide i svog zem I j aka, rep rezentativca Muhameda Besica koii ie poriieklom iz Srebrenika, O.M.

Godisnlica formiranja 211. osloboclacke brigade

Hrabri bOrCi DiSD Zalili ZiUol za SI

U organizaciji Opcinske sluzbe za boracko- ill validsku zastiru Srebrenik, jucer je na prigcdan nacin obiliezena 16. godisniica formiranja 211. oslobodilacke brigade ..

Po ds j eca] uci n a 26. mart 1995. godine i formiranje jedinice, njen rami komandant Ibrahim Salihovic ie naglasio da je 211. cslobodilacka u raru bila prepoznatljiva po nazivu "Udarna pesnica Posa vine" ler su [e saciniavali naj bo I j i borci iz Sreb renika, Gradacca i Brckog.

- ad samog formiranja hila je ukljucena u izvodenje iskljucivo ofanzivnih borbenih djejsrava i oslobodilaekih akcija, a njen rami PUt isao je od Posavine i ratista u zoni odgovomos!i Drugog korpusa Armije RBiH, pn:ko Igmana i Tre-skavice, do Bosanske krajine, gdje je u rejonu izmedu Sanskog Mosla i Kl j uca d oteka la kra j rata i pOlpisivanje DejlOnskog nllrovnog sporazuma - na-

S retJrenik:' Na cenlra/no spomen·obiljeije p%ieM cvije(;e

glasio je Salihovic. kovan() najvi§jm rawi.m pr-

Kroz OVIl jedinicu proslo iznanjem "Zlamim Ijilja-

je oko 1.250 boraea, od ko- Dom".

jih je njih 13 za cawe zaslu- Na krajll svecanosti dele-

ge i iskazanll hrabms! odli- gacija OpCine i bora~kih

udru.zenja, polaganjem cvijeea na centralno ~ehidsko spomen-obiljdje i ucenjem Falihe, odala je pocaSl pogi' nulim bOfcima. O. M.

Takmicenje osnovaca iz matematike u Gradaccu

nalbOlli ,uCaniCi OS "M,uSa CaZim calie"

U OS "Hasan Kikie" Vida 1 odrzano je opCinsko takmii'enje iz matemalike za ucenike osnovn ih skola uz Gradacca. U Ces tvovala s u 84 osn ovca iz svih sedam skola.

U ukupnom plasma.uu najbolj i re;ultar posri_gli su ucenici OS "Musa Cazirn

Catic~ iz ZeJinje Donje, drugi su ucenici iz OS "Ivan Goran Kovacic" a treCi osnavei iz as "Dr. Safverbeg Basagic".

Najbolji matemalicar medu ucenicima ~estjh razreda devetogodisnje skol~ je Aldina Parnukovic iz as

"Dr. Safver- beg Ba§agic". U konkurenciji ucenika seslih lazreda osmogodHnje i sedmih develOgodisnje skole n ajuspLesnija ie Emina Brkic iz as "Ed· bern Mu]abdic" Douja Medida.

N ajvise ZIlanja medu

uceuicima sedmih rnreda pokazao je Mehmed Okano· vic iz as "Ivan Gorau ko· vaciC'\. a. medu takmj~ari.ma iz osmih razreda prvo mje· sto osvojila je Mabira Taoki" iz as "Mehmed-beg Kaperanovic Ljubusak" SrIlice DOllje. Di. D.

Iz Zavoda zdravstvenoo osiguranja TK

ODlala marMica dO 31. mala

Za vodu zdra vs tvenog osigu ran j a d a III je s aglasn os I M inistarsrva zdravsrva TK za produzenje roka uplare rnarkica zdravsrvenog osigurania za 2011. godinu, a rokie sa kraja ovog mjeseca produzen do 31. maio

Visina premije osiguranja, kao i ranijih gcdina, izncsi 16 KM po osiguranoj osobi, Nakon isteka roka premiju osiguranja za tekucu godinu moci ee uplatiti sarno ()SObe koje se prvi put prijavljuiu za obavezno osiguranje

putem Zavoda zdravstvenog osigurania, A. Mu.

svecanost u teocackom naselju Bllalicl

GOdlSnJiCa SlamanJa olanziue JrOMUl1i

Kako ne bi pala u zaborav [edna od presudnih bitaka za odbranu Teocaka, nadlezni iz Sluzbe za boracka pitanja i.lprilicili su prigodan program obiliezavania 18, gadisoji· ce slamanja neprijateljske ofanzive "Trokut". Kraiem marta 1993. godine agresorske snage iz tri pravca izvele su napad na Bilalice, zauzele su to naselle popalivsi vecinu kuca, i rime srvorile dobru priliku za dalje napredovanje ka centru Teocaka.

• Sarno Bofiiorn voliom 26. marla 1993. godine osvanulo je magloviro jutro sa snijegorn, .~10 nam ie pomoglo da izvedemo uspiesan kontranapad i neprijatelja potisnemo sa nase teritoriie. U toi akciii izgubili smo 23 vojnika, a agresoru smo nanijeli ogrornne gubirke, Sarno iz podruma kuce Keme Smajlovica izvukli smo tijela 27 njihcvih vojnika - kazao ie sef Sluibe BIZ-e Opcine Teocak Suad Muslajbasic.

Uceniem [a'sina cdata ie pocast zrtvama-sehidima u ovo] ofanzivi. Prigodan program priprernili su i clanovi BZK

"PreporodH Teobk. E. os.

Akeija sapanjskih osnovaca

CiSlilismece HZ rUeeDO borRo

U organizaciji Osnovne skole "Sapna" i Komunalnog predu.zeca "FOlltallaH u Sapoi je obiljeZcn Svjelski dan voda. Tridesetak ucenika udrulili su snagu i v()lju i od smeca ocisIili dio Sapne oko rijecnog korim. Zauzvral su im radnici "FolltaneH podijelili slatkiile i grickalice.

Per kilomerara dalje, i.l Vitinici,. u povodu Dana voda

oddana je ucenicka priredba. - M. B.

Sa sjednice Opeinskog vijeca Celie

OUOgOdiSnJibudiel2.502.987KM

Opcinsko vijece Celie usvojilo je budzet 2a 20 II. godinu od 2.502,987 KM, sto je za oko 300,000 KM manje u odnosu na plan budzcla za proslu godinu., javlja Fena. Od tog iznosa planirani su tekuCi izdaci u iznosu od gOlOVO 1,85 miliona KM, kapilalni grantovi od 100.000 KM te budzetska rezerva od 30.000 maraka.

Pored Odluke 0 budzetu, viiecnici su usvojili i Odluku 0 davanju saglasuosri na Sporazum 0 medusobnoj sa,adnji Optine i ZZ "Poijopromel«, kao i Odluku 0 kupovini po· slol/nog proslOra za smje.slaj Gradske biblioteke.

14

2~_"~~~~:a~~~~~' saraj evski kan ton

~------------------------------------------------------~

VODOZASTIINA ZONA Sta je sa zakllucclma tematske sjednlce Skupstlne

d - a 201 . I S o--e 10 mira a ni ad grupa!

"'Tradicionalnom kulrumom manifestacijom "Pozdrav proljecu" maliSani JU "Djeca Saraieva" obiljeiili su pocetak proljeca. Igrom, piesmom i sarenilom dieca Iz vrtica ]JZe;ko"_, l)Srocica",. »Lastavica", "Labudovi", "Dunje", ,,DjeCiii grad", "Bilingual Nursery School" i igraonice SOS "Kill derdorf zabavliali su goste u rnultimedijalnom centro Novog Grads, A. Na.

Ne zele dabudu taoei citavog Kantona i da su u blokadi, kaze l.okvancic • Gradani spremni da im se pet godina isplacule novae za eksproprijaeiju

Krajnje je vrijerne da se pocne rjesavati problem vodozastitne zone "Sarai evsko polie", koje ih m uCi vee decenijama, u pozoravaj u stanovnici Ilidze, Fadil Lokvancic, Clan komisije Opcinskcg vijeca za rjesavanie tog problema, kaZe da su gradanima ugrozena temel j na pra va jet ne raspolaw svojom imovinom,

Nije ofkupljeno

- Stanovnici Ilidze koji zi ve u vo dozas ti tnoj zoni n e lie! e bi ti taoci ci tavog Kantona i da su u blokadi! Svi piju vodu s niihovog zemliisra koje nije otkupljeno i neupotrebljivo je, Otekujemo same da se peen u realizira Ii 23- kljucci S tematske sjednice odrzane u Kantonu jos u

ju 11 U prosle god i ne. N ezad 0- voljni smo sporoscu jer se go rovo nis ta ni i e pom jerilo s mrtve !acke - objasnjava Lokvancic,

Podsjecamo da su najV3zni j i zakl i ucd sa s j edn i ce pcjedncstavljivanje posrupka legalizacije izgradenih objekata, cime bi se ubrzalo priku p I jan ie nakn ada, a k tiviranje sredstava od vodne naknade te formiranje radne grupe koja ce pratiti realizaciiu zakliucaka. Tako bi se osigurala porrebna Sfedstva, a budzet bi b i 0 posteden,

Nove granice

- Rad na gIU p a rrebala j e biti forrnirana za dva mjeseca, 3 !O se, eve, ni nakon de-

Poeinie gradnia UUDingSWe

... Novogradska opcina pocel a je s a ci~ een j em terena gdje ce biti izgradena tjubing staza s pokretnom rrakom u Parku 5um3 Mojmilo. Prem a plan u, ograd ir ce se teren i pcsta viii p rivremeni objekti na gradilisru .. Po zavrsetku pripremnih radova izvodac firma "Mib ral" po cer ce izgradniu riubing staze. Za radove Opcin a izdvaja 2,4:5.628 KM, navode

iz Pres-sluzbe. A. Na.

Obecama IZ Ulade

" U razgovorima s prernijerorn Fikretorn Musieem i ministrom Rusmirom Sendicem, prije nesto vise od rnjesec, obecali su da ce ova] problem biti u vrhu prioriteta Vlade i Skupstine KS. Iskreno se nadam da ce se to i desiti - kazao n am j e Sead Arslanagic, sa v j etn ik n aeelnika Ilidze,

PrOdaJa Karala OdDonedJeliKa

"'Prodaja pretplamih karata GRAS-3 za april 23 sve korisn ike os i m za penzionere pocinje u ponedjeljak, Od I. do 10. aprila prodaina mjesta ce raditi produzeno, tako da C1! Cumuriia, Otoka i lIidza raditi od 7 do 18, a ostala od 7 do 16 sati, U subotu, Z. aprila, dezurna prcdajna mjesta bit ce Cumuriia, Latinska cuprija, Dobriaia, Otoka, Ilidza i Hadzici od 8 do 14 sari.

VQ('Ql,iSlilnillQn~: set !lije desilol Istrazivan]a novih granica vodozasdrne zone i zona rusen ja s u u toku, ali i to bi trebalo ici

/fOIO. F_ Fo<'J na,slo je u s klad II sa zak ljuccirna - dodaje Lokvaneic,

brio. Gradani su sprernni, nako n il to se u rvrdi koje ce se zemljiste otkupljivati, da im se novae isplacuie pet godi-

A. JAMAKOVIC

Takrnicenje hadzickih osnovaca

OS "Hilmi el. Sar1C·6 URupnl PObiednlR

iz os "Hilmi ef Saric".

Kod ucenika sedrnih razreda osmogcdisnjeg obrazovania prva je Elma Turcinovic iz OS ,,9_ rna]", d!uga Meliha Karavdic iz OS ,,6. mart", a rreci Mirza Horman iz OS "Hilmi ef. Saric", Medu ucenkima osmib nlZr" edJl prvi je Benjamin Fajie iz OS ,,6._ mart''',druga Amila Japalak iz OS "Hilmi ef. Sarie", a tred Mirza Krbezlija iz OS ,,9. maj«. R. B.

U ukqpncm plasmanu uCenici OS "Hilmi ef. Saric" iz Tarcina pobjednici su takrnicenja iz matematike u Hadzicima .. Druga je OS ,,6. mati" Hadzici, treca ,,9. maj" iz Pazarica, a cetvrti ucenici OS "zaiill Kolar" iz Trnova. Medu dacima sedmih razreda develogodisnjeg obrazov~nja prvi je Arnel Bairie iz OS »Hilmi ef. Saric", druga Amina Osmic i.z OS .,6. man", a tree; Irfan Smajevie

Ta~micenia iZ liZiHe

.. U OS "Hr.asno" danas u devet sari bit Ce oddan.o opcinsl<o ta"

k m icen j e iz fizi ke za urenike sedmih i osmih razreda iz Novog Saraje· Va. Za p rvoplasirane uCenik-e o~igurane Sll noveaue nagrnde. Za os!).c>vee iz Cenll"a mkmi~enje Ce biti OdJ;'illllO U proslorijama Kalolickog skolskog cen tra"Sveri J osip" u de-

vet sati_ A. Na.

Ulica Save Skarica u Sta" rom Gm d u sve viSe propada. Prema rijeCima stanara, SlIrno dvije godine nakon mdova asfalt se digao. Razlog su, !<ako kaiu, pod.;:emne vode.

- Ocigledno da neSlo n.ije uradeno kako tre ha, ier da su mislili na sve, ne bi se ova desilo. Ovako su samo bez

veze bacene pare " kazao nam je Salib Kunovae, j edan od stanua.

Nacelnik Ibrabim Hadzibairie kiiZe da ie to radeno priie [Ijegovog malld"ta, a "".ko smo se i sami uVjerili, ni ove godine u hud.Zetu [Iiie planirana san aei i a i rekoIl.sITukcija ove uJ.ice.

- Na wm podrucju, koliko ja znam, im3 problema s oborinskirn vodarna .. Sta je pr-(lblem, ne bib taeno znao, ali vjerovatno nisu uradeni kaoali za odvodniu. Zoam da nista nije vjecno, ali da se d v i j e go dine n akon radova dig!!e asfalt, to ie problem - istice Had~ibajTic. N_ G.

Javni poziv u Novom Sarajevu

Gradit ce dUi)e DDdZemne garaie

SDec

-_Ne po.ziv STK

HZ elj ezni;:ar" dan as 6e se mladi iz NVO "Svjetlo" takmiciti na.16. medunarodnom turrueu u stonom tenisu "Kemal Fazlie". Na rumiru u cestvuje 96 takmicara iz devel zema" lie. ,4. Na.

Kako bi se smaniile gutve na postoieCim parkitlzima, OpCina Novo Sarajevo raspisat ce javni pOl-iv.za izgradnju dvije podzemne garaze. Prema Reguladonom planu ,.Centar-Novo

Sarajevo", jedna ce se graditi u blizioi poslovn.og obje" kta AS i zgrade Sibica, a druga kod Tdnog centra 'Robot" u sklopu RP "Hrasno II".

-lzgradnjom ovib garaZa

dobil cerna ioil 150 parking wjesl". Buduc.i investitori bit ce dulOni da urade pro jekt prema predvidenim urbanistiCko-rehllickim uvjetima iz konkurM - kazu iz Opcine Novo Sarajevo. A. No.

biznls

Obim trgovine 526,209 KM

Dnevni avaz, suoota, 26. mar\lozuj.k 2011.

PRIVREDA Uvozimo robu sumnjivog kvaliteta

C 0 triiste groia a

D- OiZ Odnlu ibe i

Sve ono 8tO se nigdje ne maze prodati, stize u nasu zemlju, kaze Daliborka Pajdit • Driava treba napraviti ambijent

Iz ribnjaka Sanicani kod Prijedora na rrZista Bosne i Hercegovine i Srbije do kraja apr ila bit ce p las ira no skoro 200 tona rib e, ugla v no rn saran a, tols tolo b i ka i am ura,

Kako nam [e kazala direktorica ribnjaka Daliborka Paidic, to je cetvrtina godisnjeg izlova iz Sanicana, koj i planira da ovu poslovnu godinu zavrsi na nivou proslcgcdisn]e sa prihodorn od2,5 rniliona KM.

Rezulati hi, tvrdi Paidic, bili daleko bclji kada se uzgajivaci ribe ne bi suocavali sa mnogirn problemima, po-

DPOBleno BOradnilla

Ribnjak Sanicani trenu tno zaposljava 60 radnika i 1.5 sezcnaca, koji su angazirani u proljetnom izlovu ribe. Prosjecna placa zaposlenih iznosi oko 500 maraka,

Pale HOn)UhOUe dionice

surnnjivog kvaliteta, koia zahvaljujuci niskoj cijeni, n alazi ku pee - kaze Pa j die t e dodaie da dda va tre ba napravi ti am bijenr u kojem ce domaci uzgajivaci normalnoposlovati.

Istice da je neuredeni poslovni ambiient prepun ap-

N a Saraj evskoj be rzi (SASE) jucer j e ostvaren promer ad 526.2G9 KM. N aiveci porast vriiednosti zabiljezile su dionice Intesa Sanpaolo banke Sarajevo (4,16 peste) i dosrigle su cijenu od 125 KM, dok je na j ve~i pad registri rae Konjuh Zivinice(9,66 pOSIO).

Na kotaciji kornpanija najvedi promet ostvaren je dionicama S arajevo-os iguranja.od 10,679KMpokursu od 7,22 KM,a na kcraciji fondov a dionicama ZIF-a BIG investiciona grupa Sa-

Vrijednost indeksa

BIFX 0,64% ... 1.766.63

SA Sl-1 0 (1,3(1%'" 1. 106,44 SASK-aO 0,36%'" 1.0811 raievo, od 21.673 KM po k ursu 0 d 5,90 maraka,

Na primarnom slobodnom rdi~tu najvise je trgovano dicnicama Fabrike duhana Sarajevo, za 110.548 KM po kursu ad 78,95 KM,. a na sekundarnom slobodnom tdislU dionicama U nioninvesra Sarajevo, za 55,200 KM po kursu ad cetiri marke. .

PUl prekomjernog uvoza, razvijenog crncg tdiiita, postojanja nelegalnih ribnjaka, riedovoljnih podsticaja itd.

- Sve 0110 sto se nigdie ne mo:;.., prcdari, s,!iZe na ova nase trziste. Imamo prekomjeran uvoz ribe slabog i

Krivaja: Masine ugasene

Nema novea za place

RadniCi HriUale U SlraiMU

U zavidovickoi Krivaii 1884 masine od jucer ponovo ne fa de,. jer U prava nije i spun.ila obecanje da Ce do 25. marta ispladli placeradnicirna. U celvrtak su prectstav" nici Uprave kazall radnicirna da .zbog nedostatka 1l0Vea ne mogu ispIati ri place u cjelosti.

Prijedlog Uprave bio je dase 29. mana isplali 60 posta i zllosa p laca, ad. fad [lid p reos tali h 40 pos 10 mogu

uzeti u robi u Trznorn ceritru Plane! iii da im taj iznos blldeisplacen naknadno.

Kao saznajemo od glav~ Ilog Krivajinog sindikalis[e Vehbije Alieiea, radnici nisu prihv3[ili raj prijedlog. Sindi ka t ce se 1I pon eel j eI j ak obraliti sa svojim zalitjevi" rna Upravi Krivaje 1884. Tre!lull1i stav radnih je da se ne vracaju na posao dok illl ne bude uplacell kompJe. tan iznos plaea.

surda poput enormo visek iii vodo pri vredn i h n ak nada, koje u Republici Srpsko] iznose 17 feninga po kilogram u ribe, koliko uzgajivaei moraiu placati kako bi dobivali podsricaje za prcizvodniu,

M. ZGONJANIN

Podaci Ageneije za statlstiku

IZUOZ Dorastao za 35 DOsto

Bosna i Hercegovina je pros log m j eseca os tvarila robni prornet s inozemstvom od rnilijardu i 763,7 miliona KM, od cega se na izvoz a dn osi 647,9 milio n a KM (36,7 posro), a na uvoz milijardu i 1I 5,8 miliona KM (63,3 posto), Procent pokrivenosti uvozorn izncsic je 58,1 pOSIO.

- U jan uaru i februaru 20 II. os rvaren j e izvoz od rnilijardu i 266,5 rniliona KM, sro je za 35 pos to vise nego u istom period u lani, te u vozod dvije milijarde i 63,7 miltona marala, 8m je za 23,9 posta vise u odnosn u na isti period

2010. - kazao je na jucerasnjoj konferenciji za medije Zdenko Milinovic, direktor Agencijeza statistiku Bifl.

U 10m periodu procent pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 61,3 posto. Najvise se izvozilo u Niemacku (195,3 rnilicna KM), a uvozilo iz Hrvatske (3 G4,6 m itiona KM). Najvise su se izvozili obicni metali i proizvodi od obicnih rnetala, U u vo zu je dorn ini rao sek tor minerals ..

Inace, poznato je cia izvoz rome iskljueivo zahvaljujuci porasru potrafuje na evropsk; im tr"dStirna. B. TURKOJllC

spec·

U Karakaju kod Z vornih 0 rvorena ie firma Maes tral, ko j a ~e pl'Oizvodi ti izoJ ac:!o-n e materi j ale. U n feno oprema" nje i Olv.aranje supruznici Ranka i Branko Jovanovic mollili S\l vise od 1.250.000 eUfa vlastitih sredsmva i zaposlili 24radnika, odkojih Sll 19 rami voj:ni invalidi.

Prema rijecima v1111mika., do sada je potpisa.no 70 posto pr-edugovora za izvoz, dok ce30 POStO proizvoda bi!i pJasiranonatrzisl.eBiH, - - M,M.

privredne [I)ogucJ]osti BiH, javilaje Fena.

N ajaYio je naalUp brojnih i ralijanskih pri vredcih subiekara, pri vrednikai wvesritora Oll mostarskem Sajml.!. Ka-

EneruelsHi seHlor U IOHUSU inl:ereSlranJa

fesw.cij i ieRepublikaI talija

Ambasadorltalije u BiR Raj:molldo de Kardona (Rai!I!oudo de Cardona) ismknuo je juCier na pres·konferenciji u Sarajevu velik.e

zao je cia je u fukusu interestranja energe!iki sekror, ali da eeSaimu prisusrvovati ipredstaVJ)id iz oblasti infrasrrul<ture i industrije sa sirokim proizvodnLmasortimanom.

'IIlIJil!ISli Promet od 183,.503 KM

naJlra2eniJe ae-Ie Telelloma SrpSlle

N a Banjalucko] berzi jucer je krcz 132 transakcije ostvaren prorner od 183.503 KM Od akcija all sluzbenom berzanskorn rdistu lista B na jve6 pro rn et os tvaren je akcijama Telekorna S rpske, 0 d 33.222 K.M po prosjecno] cijeni ad 1,65 K.M(pad ad 1,20 posto).

Kod zatvorenih in vestici ani h fan dova na j veCi rast

.... Medunarodni sajam pri .. vrede "Mostar 2011 ", ko)i Ce biti. odri.an od 5. do 9, aprila, okupir 6e pcedslllvnike dV3desemk=~jaizregiona.i E~pe,.a zernl]J parmer OVOI roam.-

imale su akcije ZIF·a VB fond Bania Luka (6,56 posto), a gubirnik dana je ZIF jahorina Koin Pale (·1,34 posto). Na slobcdnorn berzanskorn rrzisru riajveci rast imale 51! akciie Rafineriie nafre Brod( I 2,22 POS[o).

BerzansSII barometar za 25.03. 2011. gOdlne

furo/dolor 1,4142
"'O.~5%


978 EOR 1,9551l:Ml 1,9t..'i830 1,955I1SG
Auslralija 006- AUO 1,413111)9 1,416550 1,4~1)91
Kanada 124 GAD I 1,4159a2 1,419531 1,423000
Hflralsl:a 1,91 'flRK 100 2G,3'J3306 26,459455 26.525004
Cesl..1 R ~3 GZK 1 0,079536 0,On1735 0,O7119.34
Oanska ~8 OKK I 0,2.11590 0,2622.45 0,262002
Madarsk. 348 HUF 100 0,732527 O,7~ 0,736199
Ja!an 3li2 JPV 100 1,702837 1,707105 1,711373
-------- m---- --0,5IJ~32 0.567864
litvan~. 440 0,5664411
NOl'leska 578 NOK 0,247456 0.2411076 0.24116-96
Svlldska 752 SEcK 0,215959 0,2175()3 0,218M7
S~ 756 OI{F 1,510600 1,514386 1,518172
Turska 949 TRY 0,86001)9 0,8001136 O,89G063
v Bnlaniia 826- GBP I 2,222534 2,228IM 2,233074
USA 840 USD I 1,382175 1.385639 1.:J8'l1O:J
Husija 643 HUB I O,Ma.B15 0,04119.37 0,049G59
Srtija 941 FlSD 100 1,883698 1,8&8419 1,893140 CJB Trebinje

UhapSenl HradlliUCI automobila

Trebiniski policajci uhapsili SU Velibora Aleksica, Dragana ~arenca i Radu Susica iz Trebinja, koji se sumniice III kraduautomobila.

Kako [e na jucerasnjoj pres-konferenciji kazao Dragan Nosovic, zamjenik nacelnika CJB Trebinie, osumnjiceni su uhapseni nakon operativnih saznania policije. Policija je pratila posljednjih nekoliko krada koje su se desile na podruciu

ove opcine, postavila zasiedu, te kradl]i vee ubvatila na Iicu mjesta.

Za niih se sumnia da su

22. marta ukrali auromobil "mercedes" u Trebiniu koji ie policiia pronasla, a terete se i za druga krivicna diela krade.

- Uhapseni su i odranije poznan pravosudnim organima po krivicnirn djelima krade automobila - rekao ie Nosovic. P.M.

Samoubistvo u Dreznici

ObjeSIO se Orner InUi:

Orner Pinjic (53) pccinio ie prekjueer u basti iza svoje kuee u Drezn ici kod Mostara samoubistvo vjesanjem, potvrdio nam je Srecko Bosnjak, porrparol U prave policije MUP-a HNK. On je dodao

da su razlozi zbog cega je Pinjie pocinio samoubistvo joS nepoznati. Kako saznaiemo, u porodicnoj kuci zivio je sa knom i diecom. Uvidai su obavili pripadnici PU Mostar. A.Du.

Nakon nesrece u Neumu

motociHIlSi DOdlegaO u bOlnlCI

Nadir Srnailagic (45) iz S araj eva podlegao je j ucer u mostarsko] bolnici od pesljedica reskih tjelesnih ozljeda zadobivenih u saobracaino] nesreci koja se u srijedu kasno posliie podne dogodila u Neumu. Do nesrece ie doslo kada su se sudarili motocikl "kymco", kojim ie upravljao Smajlagic,i kombi koji je u vlasnistvu Granicne policije BiR, a za cijim se Yo·

lanom nalazio policajac MarinkoGlavinic(38).

Izvrsenim uvidaiem utvrdeno je da se Smajlagic rnotociklom kretao prema rnagistrali, dok je vozac kombija isao njemu ususrer. U ostro] kri Yin i doslo ie do konlakra, pri cemu je mow· ciklisl zadobio teske tielesne ozljede. Smajlagit lOm prilikom nije korisuo zasti tnukaeigu. A.Du.

16

Onevnl avaz, subota, erna hronika

26. marVozujak 2011.

DOBOJ Skocila s mosta u rijeku Bosnu

maturamMinJu od utaoanJa soasili hrabri sugradan·

Miso Blaqoievic i njegova kolegica Dajana Dukannvic nisu se dvoumili da udu u hladnu vodu i izvuku djevojku kOja je pokusala izvrsiti samoubistvo

Skokom u hladnu rijeku Bosnu MiSo Blagojevic, medicinski rehnicar zaposlen u Sluzbi Hitne pomoci dobojskcg Dorna zdravlja, spasio je ZiVOl 19·9odisnjoj dievojci, maturantici srednie sko· le, koja [e pokusala izvrsiti samoubisrvo.

Bila pri svijesti

Djevojka je u cetvrtak oko 18.10 skocila s rnosta U blizini zeljeznicke stanice u Dobo]u, a rijeka iu odniiela nizvodno do tzv, iapanskog mosta,

Blagojevic je pustio da dievoika prode ispod mosta, a zatirn bez razrnisljanja skocio u rijeku,

- Nisam razrnisljao kada sam skocio, Vidio sam da, ako N ne udemo za niorn,

otici ce i necerno je vise stici - naveo je Blagojevic, te dodao da je djevojka bila pri svijesti, ali je od hladnoce bila ukocena.

a lieu miesta nalazilase i medicinska sestra Daiana Dukanovic, koja je srajala u rijeci i nastojala da pornogne kolegi da izvuce djevojku,

Pomogli i policajci

- Ona niie irnala nikakve povrede, osim sto je bila jako pothladena, u aUN srno je

zagrijali cebadima i odvezli do bolnice - kazala je Dukanovic,

U spasavaniu djevojke i njenom izvlacenju iz vode ucestvovali su i pripadnici Policiiske stanice Doboi 1 Ognjen Manojlovic i Goran Radoniic. Djevojka je zbrinuta na Odjeljenju neuropsihijatriie Opste bolnice "Sveti apostol Luka" u Dobo j u i ni j ezi vc tn 0 ugrozena, a navodno se na samoubisrvo odlucila zbog Ij ubavnih problema. S. Ca.

Potraga za silodziiom iz Gracanice

TeiMO Dretucena dleUOIMa u MOmi

Ljekari Univerzitets-

ko- klinickog ceo tra u T uzli jos se bore za zivor 31-go· disoje djevojke Balkide Grbesic iz Gracanice, Prema rijecima portparola ove zdra vsrvene LLSraDOVe Amre Odebasic, djevojka se nalazi na Odjelu intenzivne njege xunike za anestezi]u i reanirnaciju i zivotoo [e ugrozena.

ana je, prema zvanicnim informaciiama iz MUP·a TK, u sluzbu Hitne pornoci u Gracanici dovezena u besvjesnom stanju u cervrtak u 19.20 sari. Nakon polusatne borbe Ijekara i rnedicinara, reanimacijorn su ioi vracene osnovne zivotne funkcije, proradilo je srce i pocela [e disati, nakon cega je himo prebacena na UKC u Tuzli.

Uspjela je kazati da joj je povrede nanio poznanik iz Tuzle, za kojim policija tragao

- KuCi jedoslaoko 14.30 sali, naocalima je skrila rnasnice i krvne podJive ispod ociiu, otisla ie ns sprat

Reanimirana i upucena u UKC Tuzla

u svoju sobu i mi nista nismo posumnjali. Naglo joj je pozlilo i himo smo je odvezl; ljekaru. ZIlamo ko je ovo nasem djerctu napravia, 00 je niu i priie tukaokazao nam je Balkidin otac

Hairudin.

Njezina majka Hanifa bila je izgubljena ocekujuCi viiesti iz UKC-a Tuzla 0 kcerki, pogotovo kada je saznala da je, i pored nekoliko opcf3tivnih zahvara, iivOl

niezine kcerke ugrozen.

U policiji nam je juter potvrdeno da se provodi isrraga 0 ovom slucaju Ie da se traga za siledZijom koji je odraniie pozna! istraziteljima. D.A.

erna hronika

UM'!lI -' ... IOnm· '

nw.ugiCU u . '

ornuor

... Sud BiH saopcio [e da je, odiucUjllCi prerna prijedlogu TliZilasrva BiH, donio rjesenje kojim se Edinu Kazagicu, OSUIDnjieenorn da [e kao pripadnik grupe Sems-udina Hod~ica poeinio krivicno djelo organizirani kriminal U vezi 5 k.rivicnim dielima kriiumcarenje, zloupotreba polofuja, prikrivanje i falsificiranje isprava, ukida pritvor i odreduju mierezsbrane, Osumnjieenomce biti odreden pritvor ukoliko prekrsi bile kojll oba vezu nametnutuovirnriesenjem,

Psi lutalo naoali f:8tIri OSOIII -

... U'Novom Gcrazdupsi III talice su napali ceti Ii osobe.od kojih je [edna tdepovrijedena.Osobe koje SIl napal i psi naj p ri j e 8U zbrinure u Domuzdravlja Novo Gorazde.azatim prebaceneu Klinicki cenrar u Foci.

Napad se dogodioprekjucer kadajecoporpasa nasrnuo na K.J .,B. D.,J. B. iJ. O.,pri cemuie K.J. rdepovriieden,saop';eno jeiz Centrajavne bezbjednosti.lstocno Sarajevo.

o napadu pasa na liude obavijestenesu nadlezne opcinskesiuzbe, koje rade nauklanjanjutopora.

namJarno zanno IU.DU

... Pripadnici VatrogasnejediniceHan-Pijesak UgasiLi SlJ pozar koi i j e izhi 0 na. sup i vias n istvo M. G, umjesHlJapaga. Uvidajem jeu-lVri1enoda jepoi3rpodmeUlllla IIepo.zoara osobaida jeo.bjektznatnooste6en.Obav I jen je lJ vi da j, a po traga zapociniocemjeu toku,

Premlose traIiIlr

JIoU miestu Saice kod Soko.ca dogodila se nezgo· da kadase prevtrluo teaktor koiim jeupravJjao K. z. Povrijedeni ieprel'ezen u h'oln icu, gdje mu jekonstatiran prjjelom karljo;ne koso. Policajci SlJ oba vili uvidaj namjesllI nezgode ..

Onevni aV3Z, subota, 26, marVohJj.:k 2011 r.

17

FUP Zakliucena istraca a ubistvu roica i Ajdarija

LlMUldaC")U ~zurilO MllenMo laMie Drema urMoUleeUlm uDutama

lz grupe uhapsenlh u bijegu samo Rajko Milovanovit iz Zvornika

Lesevi IIbijenih bili lakQPiJlli /la pQdru~iu IViJll-sedla

S luzb enici Fed eralne uprave polieije zaklj utili su isrragu 0 ubisrvu Marija Tolica i Vernera Ajdarija, us" kon cegasu iucerTuzilastvu Bosne i Hercegovine zvanicno dostavili izvjesta]e protiv Zijada Turkovica (45), Milenka Lakica (38) iz Bijeljine, Raika Milovanovica(31l iz Zvornika i Seada Durnanjica (34) iz Sarajeva, koj i se surnnj ice za organizirani kriminal u vezi 8 krivicnim dielom ubistva. Prijava [e pcdnesena i protiv Hajrudina Memovica(47) iz S araj eva zbog i zn u de i sa u~esni;hva ..

Istrazi tel j i su u tvrdili da

je Ziiad Turkovic u manu 2010, godine zajedno s tlenovima svoje grupe Lakicern, Milovanovicem i Durnanjicem i drugirn njemu pozna tim osobama organ i zirao i p ri prem io ub is rvo Tolicai Ajdarija,

NamamUi zrtve

Turkovic je.prema prijavi, organizirao cia. Sead Dumanjic osigura praznu kucu u kojoj ce ubisrvo hi ti izvrseno. Dumaniiceva ulcga je bila ida skupa 5 Lakicem i Milovanovicem, te ios ITi nepoz,na Ie 080 be, dode u obje k lin amam i zrrve da se PDjave u toj kuc;. Osoba koia je

ubila Tolica i Ajdarija je MiIenko Lakie.koji je 10 uradio prerna Turkovicevim upulama. Lakic je, pucaiuci iz pistolja, usmrrio prvo Ajdariia, apotom i Tolica,

Nakon ubisrva Milovanovic ie Tolicev automobil "porsche" odvezao na drugu, a rri dana poslije na trecu lokaciju, Tolicev automobil prcnaden je u sarajevskom naseliu Ciglane.

Pokusaj iznude

U prijavi se navcdi da su osumniiceni, posmiuci prethod!!i dogovor i uputeZijada Turkovic3, izvrsili prikrivanje Ie.seva i tragova iz-

vrsenog ubistva. Tako su tiiela ubijenih prevezli i ukopali na lokac i j i ko j u j e odredio Turkovic. Tijela su pronadena i ekshurnirana 29. decem bra prosle godine na lokalitetu Glasinac, PDdruej~ } van-sedla, u opcin] Hadzidi.

Hajrudin Memovicjeprvi uhapsen u jU!!U prosle godine, nakon sro ie od Toliceve porodice pokusao iznuditi novae u zamjenu za informaciiu 0 sudbini ubijenog dvojca, U septernbru su uhapsen i i ostal i clano v i grupe, dok je u bijegu jos RaikoMilDvanDvic.

B.C.

Obdukcija lesa iz stana na Dobrinji

DzroH mrtl --

_ s_ .. nUB

biiO moguCe uturdni

Uzrok smni Dragice Budic(62), koja ie u srijedu pro· nadena melVa u svom stanu na Dobrinji, nije hilo moguee utvTdiri zbog mumllfikad j e iesa, po tv·rdio !! am j e vjdtak medicinske struke dr. Nermio Saraj lie kojem je bilo nalozeno da obdu.kcijom pokusa mvrditi uzrok smrti. J edino sto se moglo tvrdi ti j e cia ni je b i 10 povre" da,odno.sno tragova nasilja.

Dragica Budic, koja je najmaoje godinnlehla mnva u svom stanu,pronaoena je nakon ,to Sto radnici upravitelia zgrade u ulici Omla.-

dinskih radnih brigada na bro j u 4 doSli d~ p opra ve 1'0- dovodnu cijev koja je pukla u njenom s!anu. Prema rijecima komilija i kucepazirelia, mogllce je da je rfragica umrla priie pet godina jer je posliedni pm videna 2006. go dine. Koliko d ugo j elena zaiS!a I e~ala u s ra n u, vjcl tak tacno nije mogao llrvrdiLi.

- Ovakvepramjene na tiieI u deSa vaju se u periOdll od Sest mjeseci do godio u i bela nasrmu, mogu rrajati godinama. Dakle, godinu je minimalni period, a mol'.e bi ti i duZi - pojasnio jedr, Sarajli6. B. C.

PS Kakallj: Saslu&all i pu§fell

I Kakanj

PsimClli lIJIesnDI Ilapao ilnama

... UKaknjujeprwinoe E. C. (35) iz T iCiea, psihieki bolesnik, napao imarna ovogdZemamNihaclaTa" lica, Prema nezvanicnim informaciima.E, C. uzeoje ocev lovacki karabin i krenuo naoruzan kroz selo, Saeekaojedasezavrsijacija-namaz II dzamiii.

N akon s [0 su vjern i ci izasli u nepesredenoj bllzini imamovekuceprisao mu je E .. C. govoreci: "Dostaiebilo i tebei Tumbasa" ,.i rom prilikom rep etiraopusku u namjeri da puca u imama, Srecom, push n i j e opalila jer se u nioi nalazilaskolskamunicija sa permetaka,

Uvidji!VSi da karabin nije opalio, napadac se udaljio u pravcu svoje porodicne kuee. Odmah nakon toga srigla je prijava u PS Kakanj i E. C. [e II pratnji DCa pri veden u policiju, Saznajemo cia vee du.i.e VIemena ovaj raladic irna problema i s crnorn rnagijom. N akon saslusania, pusten je kuci, a policija je oduzelalova.Cki karabin od njegovog DCa. Isrraga 0 ovom sluaj u jeutoku, Az.S.

Bosanski Brad

IZlBUO S casta i DoliuPio Di8Sa1ia

... Krecucisevozilom "hyundai" iz pravca Bosanskog Broda, u mjestu BrodskoPol]e vozacB.J. presao jell suprotnu traku,a zatim uadario u bankinu i slerio niz nasip kojim se krelaD pjeilakM.M. Voziloie {ada uda rilo u pj eli aka ko;i jeispredsebeguI30 ruenakolica.

Uvid:aj su izmilislmheniciPolicijske staniceza b ezb i ednost saob rata j a De.rvent.a.

U nezgodisu povriiedeni vozae i pj eSak, koji su prevezenl u doboiskll bolnieu,gdjejeM. M. zaddan na lij etenj ll, a B.J. prevezen uKBCBanjaLuka.

Jll'l)tJClIIIJ' II DrodCltJnlCU

... Sarajevski po.Jicajci prekju eer Sll uhap sili S. D. (20) izOlova, n3St3- njen II VogosCi,i P. V. (30) iz.Sarajeva, ZbDg sumnje da su pocinj1j tdiku kradu. OSUIllnjiceni suprovalili u prodavnicu "Frakkomer~" u ulici Paniz:anskog odredaZvijezda u Vogo~ti.Osvemu ieobavi;esten kan.tonalni ro.zilac.

18 '''''' .... rn'''_'''''_ Dnevnj avaz

oglasi

• IAY I POZIV

,. ~'IiI!-n""','1!!"".~

M.tUI\,II \/... IjjQ l13ftlllWll.o:m.lIiiI

'\l.t.b.u.a ,liLac... ... "'II~I-lii~ ~

l'~ ' .... ~'LI,'""' __ .n"iI ..

'II ,. ""'J!iIDI "..ltJ

"'ro' .r!l ..... ~~ lI~ulil. ~I\ l.,~"",J,i ~U

f..o'j........ Tlll!lt~11 ~I': 'UM.hill

11 'k;rI~1:1RIl11~1-Q'I •••

,..,.u

1'-'-""""'" ~U'.I

rl ~1.""I'IIA.oI.!JII."'j'II~

I' ... .,_,~JI ... ~.g: ~~I_upill ...... dn;_" !

D t.H.11II...IIIr.bI (~0Ni u)n L ..Iiipill' ~ II*' 1 mII"id.w. ~ ~ ~

"I F"I ..... It I ..... " ~n..A.1IIl

[)tll' ~"""''i.~11

... ~ D.:.uUUtl

""_ T ...... ..._ .... ' .. """

.,

',,.,._, '-r""'~ '\IIIplI .. .,-n ~d.P ~ ...... ~'"D.I." ~""'bH....II!D IUin('I" '1ItI..u.a. ~. I :r ........

~1-~jjott .!JJ UI I ,,t-:Pf(NfiJ dl' '~'I.-'-~b . lVJ iii· ,

IJo ... tlK1l' CJ; ~.g .rd 'IItn lnln;dl td.om u~_ '~..-:n::. III ~1Ihcn:

, m't'olin ..... J(~j iir."li3_

~1.1!l _:..-I~pni'I, .. ~ -~iJIIIOI fI"".'" iII,.,~""~iiI

" "' .. , _ .... _1- -,"'_I_ ...

1«> .... - rwli.-.wIJ~:II

l"'~.IIIiIIIIIIiIIbIUi~~~

. -

.. '

-- -

,~~.~ta.M(KI"IDiI'!iI.'111 ~

.. ~"""'iiI Laiar.a·_ pi!l1.d..t .... ~Ic do. h...au. I~\' __ '. ~1Ii111 """ • ..:rut-

.11 ettMk ... n , _,

II _ ....

''''''''

.. ,

III ..... h ~JWII""."'_"'k .n.IllUMI"~ ~ ..... r.ati .. ::dII::wI

\ 1ln'"1IIi.'iI; M I r\\ Ifl'l '"--'tot&. ,. CuraJd.e • It ~~iIII~"L -~,,,,,.:.q.

' ..... ,CO~.'

oj 6634 K 0 s'nESANJ oznacene kao k c_ bro j 5384/37 Jo~ik, kuca I zg u pov.336 m2, dvari~le u pov, 500 m2 i njlva 5 kl u pov_ 1 t 3 m2.

Prema podacma KalaSIrn apcine Te~anj posjednik nskretn ina Ie Gemo n S abo hsta ktl Ad sma lz Je la ha sa obim am prava tl1. dok su prerna padoclma starag pre" mlera ZK ureda Optinskag suda manj kao vlasnik novedenih nekretnlna upisana Golubol'lt ( M8~it Flda. Pazivalu se sva Ii ea kOja p ola!u pravo vlasni !lI'a ili neko d rugo p rave na nsvece nim nekretninam a ea svo] e pravo prljave u raku od 60 dana od dana najave podneska u dva iprlmjerka I to dak1l1u, a u suproln am njihova pravo nece b iii uzeto u obllr plilikom uspo stave zemljisnolmjlinog uloska.

uca Imja polalu pravo na tOj nekretnlni. m agu nav~deni m k na .zahtjev p roduziti za najmanje sljBdecih 90 dana, kako n i im se dala mogu cnost da pribave pofre one dekaze,

SOSNA I H ERGEGOVINA

Fed Brncija Sosna I Hercegovina Zenit ko-Ilobojskl kanton

a PCINSKI SUD U TESN'JU lBmlji~nokniizni u red

Bral: 039· Dn·1 1 -000 304 Tesanl. 22. 03. 201 1'. godine

o ptinski sud u tes nlu. zemljisnokni izni ured, na osnovu etana 63 i 67. a u skladu sa tlanom 88 stav 2 Zakona 0 lemljisnim ilmjigama iF BiH (.SI. Nol'lnB F 6iH, or. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJE

USPOSTAVWANUE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA

U zemljisnoknjil.nom predrnelu br 039-0-0n-11-000 304 3 oo lahtjevu C ernan S abah ete i, Jelaha" u toku je postepak uspostall1janja zemlji!noknjiinog u la!ka.

N ekrelnin e za kole s e "spostavlja ,emlji !nokn j iin i ulolak su uplsana ,po novorn premieru u pl}sjednovrni list hr, 637 k.o. Jelah, cznacene kao k_t_ bro] 161/1 Josik" k~ta i z9- u pov, 336 m2, dYori~!e (J pov, 500 m2 I njiva 5 kI_ u pov. 113 m2 a ~10 pr~ma podacima starog premjeraodgovara nekretninama "pisanim u zk_ "1_ ;or-

Ukoliko u produzenom roku ne uslijedi prijava, zemljisnolmjilni ulolak ce se uspostaviti na OSHOI'\J do tada p~bovlj en ih doka-z a

lemljis n oknjii:ni relerent iNediad Li~vakovi t

Ji~-;~~':::'~!~' . ::n~~,~·_~~' _

'--.. ..... _ .... ,_ ._, ._,~.'~.~

_.;;,.---

U~_~4 ..,., I" '..c.Q'''~C!!I~~~'__.'''t'llt ... ,....- ........ __ u-

COCldru!:!&Y ,""OHlNoO -",""", . ..,..,,_,. ......... ,.,""_U

_, .. _ _..,

~""_---i-----~~r;~~;;"-----I-I <;r~'

.:.. 1

10."

-,---

t~

.J

o

.

---

=c;_==.:0::::" ~----:

Plii"va sa biograliiom do,ta.itlli(no iii poSlom na ,d"," :

SaI,I, Zai~ br. 61 71 000 S'raJ"O "' na I"" 03.Ji4,10 ,117 Oglas ~staje "!Yoren Sedam ~,oa 00 Ifanacbjavljilr-anjl.

Direkior Haso Cesir

1. POSLOVOOA U TAGOVINI GRAflEVlNSKIM MATERIJALOM I TElfNICKOM ROBOM

·1 i",otn"

2_ TRGOVAC, PRODAVAC ·21",,!looo

8roi: 069/2011

Oalum: 24.03.2010. goo.

OGLAS

l' prii,m " radfti "dn",

grafiju, :;!Idl'"C5'1,l L kcnrakt tll:'lc:fli:l:rt prilo,liti nvicrenu kopij u dokumeu [;j]: 0 ~k{ils..koj spreml i st:mbmj sposobnosrl. Rad u i (10::1 nos: Sf: eas IU i va f.i e odeeden 0 v rljerne S'9 mo. ~utQo!~\l p rcIR~k:J ['1:3 ncodrcdcnc vri jeme.

Oglas: osmic orvorcn to (desct) dena od dana ObFilvl'j ... anj!:l.

A,plik:a.c:ii(: $hH.~ na: LD ".Greba_k'" Fota-Us;!:[kolina~ Ustikoline b b.

Kom,k, "M,," 1M 1/170 3 n iii 061/604 977

ULD .~Gr<=b::d.;:oLL F~Ca· U!Stiko Hen

OGLAS

ZA PRljEM U RADNI ODNOS

L-ovoru 'I':iI.t •. _ •••..•••• •••.•..••• __ .•••. _ •• __ ..•. '_.' I (jed9n) i2\1'lii I ~e

Rad sc odvij:o: na (e reD [I U 10,," Btu "..Greba.k~ opsIini3 Fota- Usri I(oli na.

K::t,r.! di.d!!.ti SUi Qb:ii .... e::.::n i 1.1.2: ~riill, 'L' U kOj:ii ~nd_'[li kOl.~u bio-

IOULD.Grobak" FOCil~Us[ikoli.n:j],

erna hronika

Hnevni avaz,su beta, 26, maJ\/olujak 2011.

19

KIDNAPOVANJE SHorn uguran u vozilo u selu Gengic kod Bijeljine

DeuetOgOdiSnJaM iSMOCiO iz uta - DObJegO omicaru

Tablice na automobHu "golf" bile prekrivene papirom • Dlecak dao opis otmleara

Za sada nepoznati vozac autornobila "golf 2" preksinot oko 19 sari na Iokalnorn putu u selu Cengic kod Bijeljinepokusao jeoreti maloljetnog S. M. iz Cengita. Slucaj je prijavljen Policijskoi stanici 1anja, nakon cega s u is uazi tel ji iza~ li na teren, a 0 slucaju je obavijesten i tuzilac.

Bacia mobilel

Iako je ri jee 0 kri vicnom dielu otmica u pokusaiu i [0, kako nezvanicno saznaiemo, deverogcdisnjaka, nijedan od tuiilaca tokorn jucerasnjeg dana nije irnao vise inforrnaciia 0 ovom slucaju. Saznajerno da jectmicar vozio auto" mobil "golf 2" bijele boje, sa crveno oboienom prednicm haubom. Prerna nasern izvoru, registarske ozn ake bile su prekri vene papirorn, sto otezava identifikaciiu, alisaznajemo da je maloljetni S. M. opisao izgled otmicara,

Na 05noVU iskaza koji [e rnaloljerni S. M, dao policiji, njega ie VOZllC automobila nasilno ubacio u vozilo, ZlIkliucaovrara, (eUZI:() diecakov rnobilni tel efon ko j i je bacio nakon lito je iz njega izvadio karticu, Tokom vOl:l!je,na dijelupurakoji jeostecen, vozilo le moral 0 uspori ti i navodno ie

Markovic: Vrzmaju Sf! sumnjivi /ipGvi (Fola: G. ~o.&i')

rnaloljetnik tada iskocio iz autcmobila

Pri tome se lakse povrijedio, a na povra tku ku ci pronasao je svoj telefon, Mje!it3" ni su neprijatno iznenadeni cvirn slucajem. Do porodice

ostecenog mogli srno doci tek kad su poli ci j sk i isrrazi te l] i i radnici Cen tra za sociialni rad Bijeljina zavrsili svoj pOS30. Otac maloIietnika Mico Markovic kaze da nije bilo nikakvih priietnji niti nagovjestaja da bi se ovako nesto moglo dogoditi.

Strah i zebnja

- Cinjenica je da se u pos" Ijednje vrijerne selom vrzmaiu sumnjivi tipovi, ali je

tesko povjerovati da bi ovako nesto uCini!i. Te veceri mali se igrao s diecom nalokalnorn puru, a kada je krenuo kuei, poiavio se automobil u koii [e mo] sin nasilno uvucen, Srecorn, uspig ie pobieci • kaze Mico Markovic.

Porodica Markovic ima jo~ cetvero 0 dras Ie d jece, srudena (a i porodicn ih 1 judi.a ova] .slucaj unio [e strah i z~bnju medu mjestane sela Cengic, E.M.

Supruznlci osumnliceni za lazno prijavljivanje

Sami sebi nani)eli DUUl'8de i zapaliliHUCU

Vedrana Ivanov i Alen Jellc sve lnscenlrat zbog pritiska na inspekcijske organe j jednog ugostitelja u Banjoj Luci

Isrrazujuci dogadaj koji se prekj ucer dogodio u banialuckom naselju Motike, kada su, navodnc, napadnuti Vedrana Ivanov i njen neviencani suprug Alen [elit, policija je urvrdila da ie spomenuti par sam insceni· rao eijeli slueaj. Jelic je istraziteljirna priznao da su I!j ih dvoje sam; sebi nanijeIi povrede, a za tim u p risus tvu dvoipogodisnje krerh, koja j e to sve posm a tmla, zapaliLi go rn ii sprat.kuce.

- Krivicno djelo je Laino

prijavlieno, a s ciljern dodat!log pritiska na inspekcijske organe i vlasnika jednog ugosti tel j sk og obi ek ta u Banjoj Luci, kao i izazivanja m ed i i ske paIn i e i. ostvari van ja odreden e imovi nske koristi - saopceno je jucer iz Cemra jayne bezbjednosti

BanjaLuka.

Njih dvoje su prekjucer oko tei sala policiji prijaviLi da su im u kucu, u kojoi su :bvj eli kao po dstanari, up ala cetir i m askira n a .naoruzana razbojnika fe, nanijev;i im

Bezrazlozno uznemirena .Iaunost

DireklOr policii e RS Go· iko Vasic JUCer je na vanr" ednoj' konferenciji za novi!lare u Banjoj Luci rekao da j e ja vnos r beZl1l710ino uznemiIen3. zbog ovog slueaja. On je opovrgnuo rvrdnje supruinika .koje su j ucer iznijelj da su pri21!lU!ie pOtpisaLi pod prisilom, kao -i da s:u mal tretirani tokom 15·samog ispitivanja.

- N e treba dozvoliti manipu1isanje, ieI ako ie n eko reagovao I! a poli grafu, i kasnije u pirusustvu advokal3 priznao djelo, ne moze nakon prespavane noc;, ka da se s nekim drugim posavjetovao, opet mijeniati pricu • kazao ie Vasi': i kategoricno potvrdio da ie ovaj ,sIucaj, sto se tiee policije, za.kljucen.

Ijdesne povrede, [rahli da jm predaju odrede.nu dokumentaciju. Kada su navodI!O odbili dati dokumentadju, otjerani Sil u podrum, a kuca je zapaljena. Na.kon sasJusania u policiji puste.n.i su na slobodu, a proliv njih ce bili podnesen izvjestaj rozi lahvu.

Vedrana i e neka da radi!a u bal!jaluckom ugostitelj-

skom objekm "Konoba - Biljana". ana ie u nekoLiko na· v'rata op culi val a svog tadasnjeg gazdu za ne.za.koni!OS!! u pos lovan j u, kr,el! je radnitkih prava kao i podmic;val!ie il!spektora. Polieiia sumnia da je ovim i:'inom htje!a da izvsi na niega jos veCi prilisak ida mu se o sveti zbog 0 lkaz ....

Uvidaj "a mjeslu nezgode

If.lo: M, LII~io)

Na banialucko] raskrsnici

Oborena na pjeSacMom prue azu

U saobracajnoi nezgodi koja se dogodila jucer oko 10.25 sa ti na raskrsnici u ban jal u eko rn nasel j u Be ri k povriiedena je 20·godiSnja Nina Susnica iz Banie Luke. Niu je na pjesackorn prijelazu udario "caddy" kojim je u pra v Ii ao slovensk i drzavljanm Dusan M. iz Liubliane,

U trenutku nezgode na

raskrsnici nisu radili sernafori, Ie se pretpostavlja da ie do udesa doslo zbog neopreznos ri vozaca, a d je vo j ka i e odmah prevezena u banjalucku bolnicu.

- Zadobila ie povrede glave, ali je pri svijesti i nije zivotno ugozena Pruzena joi je L jekarska porno': i u roku j e dijagnostika - istakli su u banjaluckoi policiji, B. S.

...

IF.t.: Q, MuWt}

OPllaCHana lrgOuina UCune"

Narneti nepoznatih provaLnika preksinoc je bila samostalna trgovacka radn;a "Cune" u Gornjoi Tinij Kod Srebren ika, v las nis rvo Salihe Bairic. lako se prodavnica nalaz; u prizemlju kuCe porodice Bajrit, lopovi su !l eopaze no razvaIili Illo:7.ak brave na ulaznim vra.tima i takousli.

Kako is lice (;azim Bajrit, sllprug v lasn ioe prodavnioe, provalni ci su ukrali vecu kolicrn u cigarel!!, ookolada,

konzervirane hrane i ostalih prehrambenih namirnica, a pOlpuno su ispraznili i friZider u kojem se .nalazila veea kolia n3 subomesnarih proizvoda. Vrii ednost odnesene robe, prema procje!1 i Bajri'::!!, iZl!os,; oko 4.000 maraka.

a dogadaiu je obavj. jdten dezurni kamonalni tuzilac, a u vidaj na lieu mjes· m obavili su pripadnici Odjela kriminalistieke policiie PS Srebrel!ik, koji(ragaj U za provalnicima. O.M.

Prijavljeno u Ljubuskom

POSIao ilranl, a da nue znao

B.S.

PoJicajci i~ Liubuskogza" primili su prijavu pro(iv siui,bene osobe Mikrokredi tne organ izacij e "Sun riseN iz Sarai eva. Pri i avi telj, 54-godi SI! j i gradan in, I!a veo j e da j e

pri kazan kao i amac za kredi t koji je dala na vedena Mikrokredi IDa organ izaci i a, i ako nije porpisao dokumemac:iju u svo js tvu jamca. U taku ie provj era I!a voda iz pri jave.

20

Onevni avaz, subota, 26. martlolujak 201: 1:.

REGION Cestice iz Japana stigle do Srblje, snucniacl preporucuiu obaveznu kontroluhrane

___ Vete, ar aMo

- oasta- e pro lem

Udlsar poledee

U Bosni i Hercegovini je vee poostrena kontrola hrane koja se uvozi

Radioaktivne i"e;;lice iz japana srigle su u Srbiju, ali njihova kolicina ne predstav I jan ikak vu opasnosi pO zdra v l] e gradana, pokazala su [amos n jam j eren j a.

Normalna mjerenja

o olazak res rica joda ocekuie se i u Slovenii i. Prerna saopceniu Uprave Slovenije za nuklearnu sigurnost, minimalne kolicine radioakti vne rna teri j e koje ce stidi do Slovcniie nece utjecati na zdravlje liudi i nece izazvati konraminaciju hrane ivode,

I u BiH se ocekuie dolazak radioaktivnih Cestica. D omaci strucn jaci takoder rvrde da one n ece b i ti opas n e za ljude. Prema posljednjim

mierenjima radioaktivnosti zraka u BiH, nista neobicnc nije zabiljezeno, kaze ekspert Z3 kvaliter zraka Marlin Tajs fizicar po profesiji i zaposlenik Federalnog hidrometeoroloskog zavcda

Domaci i srran i s tr u cniaci upozoravaju da opasnost n ece do ci iz zraka, vee iz hrane koia SI! uvozi izjapana ili obliznjih drzava.

- I kod nas je obavezna po iacana kon trola hrane, bez obzira uvozi Ii se ona zvanicno iz J apana. Na tome treba insistirari, To je opasnost za J jude. Ako poiedu to, onda nasraju problemi- naglasio je'Tajs,

. U Drzavnoj agenciji za sigurnost hrane iSlicu da na podrucju BiH za sada jo; ni-

ZabranJenaprodaJa pourea

japanske vlasti su pocetkom sedrnice zabranile prodaju vise od desetak vrsta povrca i nek uhano rnliieko iz eetiri prefekture koje su blizu havarirane nukleamecentrale Fukusima zbog oellonnalno visokog nivoa radioakti vnosti.

Prelllj j er N aOlO Kan je,

rakoder, naredio testiranja u ses t drugih prefektura, od kojih su neke blizu Toki j a. Mnoge s trane zernl j e, medu koiima SAD, Austr a Iija, Kanada, Rusija i Tajvan kao i Evropska unija, !lajavile su mjcre zabrane ill restrikeije uvoza svjeZih japanskih p roizvo cia.

Tibetanski parlament u egzilu

PrihuaC8nO DOUlaC8n)8

Tibetanski parlament u egzilu prihvatio je jucer u D aramsa.!i pov lacen jeD alaj-Iame iz polilitkog zivola, javlja ageneija France Press, pozivajuCi se na jednog clana parlamen tao

DaJaHam3 je raniie ovog mjeseea zatrazio d3 bude osloboden svih polilickih fu.nkcija u [iberanskoj vladi ida OSlane samo duhovni voda mgnaroda.

Kad je rijee 0 mogucem nasJjedniku DalaHame na celu vIa de, spominju se lrejlea kandidata· profesor p.rava na Harvardu Lobsang Sangaj, koji ima i !lajvece ~a,nse cia bude izabran,. biv~i predstavnik Dalaj-lame II Njujorku i Vasingtonu Ten-

Dalaj-lama: Trojica kandidala Ia nasljednika

zin TelOng, i Tasi Vangdi, koji je godinama bio na vise funkcija u tibet3nskoj vladi ueg"ilu.

Protestna setnja u Zagrebu

POdi'SRa "U8CernJam listu."

Vise sro tina !lOY; nar-a iz gotovo svih redakcija u Hrvalskoj kao znak po" drske kolegama iz "Vecernjeg lisla" oddalo je protesrnu selnju od Novinarskog doma. do zgrade "V jesnik a", u koj oj se nala-

)Ii r-edakcija "Vecernjeg 1ista".

U jednosarniiluajk so" I idarn os ri j lIcer sus mpili i novinari "J utamjeglisla", "Vjesnika", "Novog HSla", a kolege iz "Glasa Is tre" pro res tiral! su eij eli dan.

U pavrcu koje do/azi iz Tokija olkriven nenormalno viso.k niva radiaaldivnlJsli /f.lo: ZY)

je urvrdeno povecanje nivoa jeme uoce proizvodi koji su nisrarsrvo zdravlia.nakoiesu

radioaktivnosti ni u iednom potencijalno konraminirani se u petak pozvali mediji,

prcizvudu biljnog iIi i:ivoti- radioakrivnirn cesticama na- Radioaktivni cezii 113 ni-

niskogporijekla, stalim nakon nuklearncg in- YOU koji prelazi zakonsku gr-

cidenta II Fukusirni u] apanu anicu pronaden [e u cervrtak

" kazal i s u narn u Agenci j i. u zelen om Iisnato m povrcu

Dace itekako bi ti po treb- koma tsun i koj e se uzgai a u is-

na kontrola hrane povrduje i trazivackom centru Edoga-

najnoviia informacija da ie wa, na periferiji Tokija, 250

prvi put u povrcu koje dolazi kilomelara od havarirane nu-

izTokijaotkrivennenormal· klearne cenlTale Fukll~ima,

no visok nivo radioaktivnos- preeizirala je driavna celevi-

Ii, saop610 je japansko Mi· zijaNHK. E.Ha.-M.A,

Potvrda iz Japana

" Nalozili smo nadleznirn entitetskim inspekciiarna te onirna u Brcko Distrikru da poosrre komrol u uvoza prehrambenih proizvoda. Cilj po jaean e kon trole koj a j e po· cela prekj ueer i e da se !Ill vri-

globus

PrObleml U nulilearci HriIIo

... Sl uzebena pred vidan ja iz nuklear ke Krsko da ce najkasnij e II noCi s cervrtka na petakdoci donjenog ponovnog u kl j l!cen j a u mrezu jos se nisu osrvarila, Kako je za slovensku agenciju ST A izjavila portparol nnklearke Ida Nov-

ak- J erale, prilikorn pokusaja si nhronizacije nuklear ke u mrezu "registr irana su s tanovi 13 odsrupanja", i.'imejeoaprav1j'en "korak na rrag" u odnosu na proceduru ponovnog pokretan jan uklearke, za stocebiti potrebnododarnovrijeme.

N uklearka Krsko prekjueer jenaveladajeautornatskozausravljanjenuklearkeusrijedu bilo izazvano iznenadn im ispadanj em 380-kilovolmogdalekovoda zbog greskeprek idaea u rasklopnom postrojenju,

FUllUSima l1ID'8lIuidUiua

... Situacija u os teceno] nuklearnoj centrali Fukusimaostaie "nepredvi· dljiva" .upozorio je jucer japanskipremijerNaoto Kan.Tepcoje upozorio da birezervoar reakroraS ceu trale, ko j i sa ddi porrosen 0 n uklearno goriYO, ill ogao bid ostecen,

Sleuema Hna se OOmJerlliI

... Snazan potreskoii jepogodiojapanizszvao je tekIDnsltaPomicanjakojasu dovcla do toga da se Sjeverna Korejapomaknulazapel centim.etara.premaistoku.

U zemljotresu u Mijanmaru poginulo najmanje 75 osoba

DO lemella sr . seno uise od rislo zgra a

Bilans poginulih u zem1jotrestl jaCine 6,8 stepeni Rihlerove skaJe koji je pogodio sjeveroislok Mijanmar.a popeo se na 75, saopCili su zvanicniei,a srrahuje se da je broj nastrada1ih josveti.

Zero I j O!res se dogod i 0 u blizini graniee s Tajlandom i La080m, u oblasti nu oko II a kilomel~.ra od mjlandskog grada Ciang Rai, a osjelio se i u skore 800 kilometara udaljenom Bangkoku, vijeW3mskoj prijes[onici Hanoju i dije10vlma Kine.

OiileCenO je vise od 300 zgrada, medu kojima je i 14 b udisrickih samos tana te devet vladinih objekata. Mnogi mrtvi su iz malenog grada Tarlaija koji senalazi 48 kilo· memra od epieentra. Dvoje mrlvib zabi!jdeno je u Taeilek u. Pedeserd vogodis n j a zena u Taj1andu je pogillu1a u snujersena nju snlliio zid.

Os I e6~n a je i zracna [uka u gradu Ciang Rai, koji se nalazi oko 89 kilomelara ad

Meriu sruiienim zdanjima je i vise IJd ce/maest budisli{;kih samas/ana

epieentra. U vijernamskom glavnom gr.adu Hanoiu su II ek i S !anov!liei po b jegl i iz zgrad a nakon s to su os i etili

po drh ta v an je. Po tres se osjetio i u Kini.

U meduvremenu, metearolo1ika sluiba Tajlanda

saoptila ie da ie nakon ovog zeml jo rresa regis trirano jos sesl pOlre;;a, od kojih je jedan bioveci.

globus

Dnevni avaz, suaota, 26, marVozujak 2011 ,

21

S,nimcl bru/alnog cina pokusaja ubistva ma/O/ie/nika

(Falo:AP)

SOKANJNI SNIMAK Brazilski policale: pucaju u cetrnaestog,odisnjeg djecaka

Zlocin H 1- Ie zoziO S -Ie

Djecak je prezivio s nekolTko rana te je zaledno s porodicom smssten u program zastite svjedoka, a poHcajci su osumnjiceni za pokuse] ubistva • Razlozi ovog Gina ko] S8 desio ispred kute u kojoj ie maHsan zivio nisu rasvijetlj.eni

Petorica b razilskih polica j aca uhapsena s u nakon ~ to su televizi j e pus tile sn imak na koiern pucaju u 14-godisnjegdjel'aka.

Pet hitaca

Snimak nadzorne kamere u gradu Manausu pokazuje uni fo rmirane pol i cai ce

koji gil raj u tinei diera prije nego mu pucaju u prsa,

Dieeak ie prezivio s nekoliko rana te [e zajedno s porodicom smjesten u program zastite sviedoks, Incident se dogodio u avgusru, u prij es tonici Manaus sieverne drZave Amazonas, ispred djec-~kove kuee, no teksu ga neda vno or-

krili Iokalni mediii,

Tuzilac j e rekao da su se dje&kova poro dica, zas ti tar koji ie pry) vidio snimak sigurnosne karnere i novinar koj i jeprvi vidio incident bojali osvete ako ga iavnoobjave, Policajci 6e biti osumn j iceni za pok u§aj ubistv a.

Djeeakova majka je vid-

j el a ii ta se desava i vristala je tral:eCi pomoc, kazao je tuzilac medijima,

Policaici su, navodno, ua71li oruzie kod diecaka kojim ie pucano nedavno u nekom zloeinu koji se desic u susjedstvu. No, oni nisu u isuazi mogli dati razlog "~1O su pueali u dieeaka koji nerna

Produbljuje se krlza na Bliskorn lstoku

Izrael sPl'8man OdgOuOrili "ueliMOm SilOm"

Izraelski prernijer Benjamin N etan i ah u rekao je juee! da i e Izrael spreman odgovorio "ve,li.kom silom" kako bi se zaustavilo ispaljivanie raketa i granata iz Gaze na njihovu reriroriju,

- Spremni smo odgovoriti velikorn silorn i odlucno kako b i se ro zaustavilo - izjavio i e Netaniahu novinarima naken susrera S americk im ministrom odbrane Robertom Ge] tsorn (Gates) u vezi sis" palj i vanjem raketa iz Gaze.

Izrael je u cetvrtakponovo gadao obalu Gaze n akon ~IO su se rakete igranare ispal iene s palestinske teri tori ie ponevo ,rucile na jug IzraeJa, uprkos pozivima na primirje.

I zraelsk i prem i jer Ben i a" min Netaniabu upored.io ie irauskog vrhovuog vodu aiaIOlaba Ali Hamneija s Adol-

Gejls i Neli1njahu: (!SIre por[lke zemljilmil i liderima [I regilJflu

fom Hirlerom,

- Hitler jc poceo da osvaja svijet, pa pOlorn da razvij a flUk1earno naoruianje. Hamneji ideobmurim putern - rekaoje Nelanjahu tokom pasiele Mask",i, prenose ruski medij i.

S druge s trane, Ge] IS je izj avio da bi Sirij a tre bala slijedi Ii prim j er Egi p l3, U kome se armija uzdrZ:ila i pomoglanarodu d a l.baci bivseg p reds jednikaHosnija Mubaraka.

- 0 no s c.im se sirli ska vla-

kriminalni dosi e. Maleni Brazilac UPUCll!1 je pet pu ta, a u bolniei iii proveo deset dana.

luda sreea

J edan me tak probio je nj egova pI uca, zbog regale dva dana bio na intenzi vnoi njezi, a ljekari su kazali da je imao ludu srecu da je

preZi vio. Drugi detalj i u veri s rani a van jem n isu saopceni ..

- Borim se proriv organiziranog krirninala vee 30 godi na, no s vaki put kada vidim tai snimak, osiecarn gadenje - kazao je brazilski tuzila.c J cao Bosco Sa Valente komenrirajuci barbarski Cin policajaca,

Osmero mrtvih, rnedu njimai dijete

da konfron rira zapravo su isti izazovi s kojirna [e SUOCeDO toliko mnogo vlada sirom reo giona i to su neostvarene poli!ieke i ekonom ske te-znj e nj ihovih naroda - rekao i e Ge] IS tokorn posi ere Izraelu, ocii eni vsi da - se "neki cave tim bolje nego drugi".

On je podsjetio cia ie upravo dosao iz Egipta, gdje ie "egipatska arrnija stajala po strani i dozvolila narodu da dem onstrira i zapravo pc-

j scala revolucij u", -

- Sirijci bi mogli nauciti lekci j I) iz toga . rekao j e Gej ts novinarima,

Desetine dernonstranata ubiJi su voi nici za sko.ro sedam dananasilja ujuinomsirjskom gradu Dera, navodi Reule(S.

N etan jab u je dan rani; e kazaokakosu Iran i Sirijs uajveeaprijemjamiru \l regiouu.

Podignuta optuznica protiv bivseg predsjedni'ka Ukrajine

Huema DOUeZan s brulalnim ublSluOm nouinara

Bivsi predsjednik Ukrajine Leoll.id Kucma izjavio je da je protiv niega podignuta optu.inica za urnijdanost u bruralno ubisrvo novinara Georgija Gongadz'!a prije desel go dina.

Kucma jeizjavu dao poslije zavrktka pasl jedn jeg kruga ispi ti vanj a pred istraii leI jj_ma, ali nije precizirao prirodu opru.zbi,prenio ieAP.

Ukraj insko ruhlaiitvo sumnjiCi KuCmu da je zloupotrijebio sllt2beni polotaj i izdao nezakonit.e nar,.,dbe podredenima koje su, moZda,

dovele do ubistva GongadZea Kucma: fJdbaci() navode

prij e deset godina.

Tol!:ilastvo za. sada nije dostupno za komenmr, navela je americ!<a a,genciia.

GongadZe, koji je iSlTaZivao slueajeve korupcije u krugovirna visokih zvaniCnika, prije deset godina je kidnapiran, pro emlaCen, a palom je uguku Ie mu j eodsjeeena g!ava.

Ubistvo je izazvalo talas prOlesl3 upuCeuih na rai':U!l radilSnieg sefu. drfu.ve K ucme, poSlO je kas!1ije objavljcn au· diosnimak na ko jem gias koj i podsj eCa na Kucmin lraZi da se"s novinarom rases ri". Ku· crnajeIe navode odbacio.

naoad naline u PahistanU

Osmero pripadnika siitske manjine ubijeno Ie, a petero ranj eno j ueer kada su njihova vozib napali naoruiatU I j udi na sj everozapad u Pakistana, uporistu sunilskih rali bana i n j ihovih saveznika EI- Kaide, prema lokalnim zvanicnid.ma.

Do napada je doslo u Baganu, selu u plemenskom okmgu Kurrama, na afganisl3nskoj granici.

Prema rijecirna zvanicnika lokalne uprave Faza I a H u sai 11. a, zrlve' su napadnute dok su se hecale u tri a u tom ob il a i2 med u sela ParacinariPesavar.

. N "pad"ci su stigl i u dva automobila. Orvoril i su valru i ubili osarn osoba, od kojih jed!lO! l!:eIlu i jedno dijete, i j'os pet ranili, a zarim SI) pobjegl i - rekao je on AFp·u ..

je za pmrebe Nove TV radio la agenciia lpsos puIs.

Premijerka Kosor u jzbornu godinu uLali s podr~kom od 22 pOSto, §IO je najmanja zabiljezena podriika.

Manie ima i predsjednik Ivo J osipovi.c, koji sada ima podrSku ad 79 posro, iako je [0 jos najbolje odsvih politieara.

Istrazivanje u HlVatskoj

HDZ ipremUerlia Hosor bilieze nallOSiie rezullate

Hrva Ish demo kra rska zajednica (HDZ) nakon osam go dio a us v las ti biIjeZi najlosiji rezlllta[ do sada, jer ih podriava lek 17 posta gradana, dok opoziciona Socijaldemokratska parrija (SDP) ima podrlku 27 po-sto gradana, ii to je 0 ajlosije u posljednjih goaillU, pokazu je is [raii van j e koje

U prodajije

22

Onevni 3V81, subota, ki 0 s k

:!6. martlol~jak 2011. '

LUKSUZ Cime leti ruski premijer

Urhunstt8 Db OSI

Slg _r osl Z8 P

-

I11III

__ 8

U Putinovom avionu su, kako se tvrdi" tri bara, manji radni kabinet od devet kvadratnih metara i veta soba za odmor s dva kreveta

lll~

Rusk; premijer Vladi mir Putin puruje vrhunski cpremljenim avicnom "iljusill·96» i oklopnimautomob ilom " zil ",a dan gostovania Kosta oko 1,2 m ilio n a dolara. Ci fru i e p roci i en i 0 ruski informativni portal NeWSI"U,COm, uzirnaj uei u obzir IIOS kove osigura n ja koje prati Purina i druge pratece rroskove,

Avion "iljusin-96" pripada inai'e speci i al nom a vioparku Krernlja, koji opsluZuje ruskog predsjednika i predsjednika vlade, Prerna nekim podacima, Pu rinov a vion KOSta priblizno 40 rniliona dolara, a zn3ca jan dio 0 rpada na un u trasn j e ureden je. Avion ie opremlien i najnovijim sisternima veze, telekomunikaeije inavigacije,

• Vriiednost: 4{l, rniIiona dolara

• Namjena,: Letovi do 11.000 kilornetara

• Kapaciret: 300 putnih

• Prtljag: 40 rona

U Putinovom avionu su, kako se tvrd i, rri b ara, rna n j i radni kabinet od devet kvadra tn i h rnetara i veca soba za cdrnor s dV3 kreveta, Prije ceti ri godi n e fo tografi j e unutrasnjosti "iljusina" dospj ele su n a i ntern et, a avioinzinjeri fabrike u Voroniezu prepoznali su da je !O avion napravljen 1996, godineza Borisa] elicina,

Osobe iz prarnje lete avionima istog tipa, ali jednostavniieg interiiera, ko]-

Luk"suzno uredena unulraSnjosl im Ietei VIP putnici.

Prema podacirna iz [anuafa ove godine, D a raspolaganju najvisim ruskim zva-

nicnicima su i dvaaviona "topoljev·B4a",dva "to-154m", dva "ilj usina-96· 300", dva "il-62" i dva "tu-214".

Megan Mekort svaki mjesec mora na programiranje

DleuolCiCi Ugradili digilalne ul-

U pocetku je Megan bila zbunjena jer 5e trebala snaCi i raspoznati zvukove

[Bails JRtijII

Megan Mekort(MaCoun, 2) iz Velike Britan ije postala j e prva u zernlj i kojoj su Ij ekari ugradilidigitalno uho,

Im pia nra ti s u ugrad eni u unutrasnii dio oba uha kako bi djevojcica rnogla cuti. U reds j st im uli fa sl usn i zivac te elekrronickim impu Is ima sal je sl Us n i signal.

Megan se rodila gl uh a re su njenirn rodireljirna ljekari preporucili da je cdvedu na operaciju kako bi joi ugradili digitalno uho,

Rijec [e 0 posebnorn uredaju prilagodenom sarno njenom uhu, Curica ce svakog m jesecatrebati odl a zi ti u bolnicu na prograrniranje Megan s majlrom; Sve proslo uredu

Incident u Vasingtonu

ZaSDaO Honlrolor lela

e

Australska plaza

AiMuia Dapala surlera

J edan surfer zado b io j e teske povrede cuke i Iica kada ga je na obali Novog J uzncg Velsa, sjeverno od Sidneja, napala ajkula, To ie vee d ruga oso b a na padn u ta u loj oblasti u posljednjih se· dam dana.

Dejv Pirso!] (Dave Pearson,48)surfao ie navecer kada je a!kula zagrizla dasku, a

zarirn i njegovu lijevu nadlakricu,

Napad se dogodio same nekoliko dana pcsto je ajkula napala Lizu Mondi (Lisa Mondy, 24) u zaljevu Nelson.

(:uvar pJaze izjavio je da je zivio cijelog zivota u Krnudi Hedu i da n.ikad do sada nije cuo za napad ajkule U 10m pod.rucju. AikuJe 51! cesre u Auslra1iji, ali su smc- 10 lIoslli napadi rije tki,

Kontrolor leta na aerodrornu "Ronald Reagan" u Vasington u priznao j e i stra'li tel] ima da i e zaspao u nocn oj s m j en i pa j e posada dva putnicka aviona bila prisiljena prizemljiri le!jelice na. pis lU b ez nj egove pomoei.

Ovaj neimenovani veteran kont!,o)e leta s 20-go·

uredaja kako bi joj sluh ostaodobar.

.. U pocerku jeMegan bila zbun jena jer se trebala snaci i raspoznati zvukove kcje nikada prije niie cula. Na zvuk j e poce I a reagi ra ti tek osarn sedmica nakon operacije - rekla je Ivon (Yvonne), Meganinamajka.

Dodaje da se sjecada je jednom izgovorila kcer kino ime reseonaokrenula Tada ieznala da Ie operaciia prosla uredu i daM~niievisegluha.

Lie kari u Velikoi Bri taniii nadaju se cia ce ovai rretman pomoci i drugoi djeci sa slicnim problemirna,

Isticu kako tretrnan riesava problem ked djece koja su rodena gluha,

disn jim s tazem suspen d iran je,a u toku [e istraga protiv njega,

Posade aviona koii so. rrebali s I etj eli nisu mogl e stupid u radiokontakt S kontroln im 10 rnjern, pa 3U kontakurale konrrolore u oblizniem objektu FAA-a, koji su im dali informacije,

Navodllo mll. je lO bila cervera !loena smjena :laredom,au torniujebiosam.

Istrn~i!eJji nisu iavno objavili ime konrrolora.

kiosk

Dnevni avaz, suaota, 26. maJtiol:ujak 2011.

23

PRESUDE Delroja Granta ceka dozivotni zatvor

7 gOdina silouao ile Od 500 osoba

podrucje u

Policija istrazuje ubistva

Ij8mlcanalla mrtu8 IICarlla 11

lzrnedu 1992.i 2009. maskirani seksualni predator ordinirao je po iuznom dijelu Londona

iDoilg,..:_ IB4iJ I

J edan 0 d naj izopacen i j i h seksualnih prijesrupnika u bri tanskoj povijesti 53-go· disnji Detro] GrantfDelroy) proglasen je krivirn za sifovanie najrnanje 18 zena, ali se vjeruje da je stvaran bro] h 13 va veci od 500.

Merlll zrtvama je bilo i nekoliko starijih mllskaraca, od kciih je jedan veteran iz Drugog svjetskog rata. Porora ga je proglasila krivim na osnovu iskaza najmanje 18 7.rtava, a sudija Pi" ter Ruk (Peter Rook) kazao jeda razrnislja 0 dozivotnom zarvoru,

Nakon presude policiia se izvinila zbog propusrenih prilika da se zviier uhapsi ranije, Nairne, 1999. policija ga j e iskl j ucila s pop is a osumnjicenika nakon stO su

greskorn pornijesali DNA nalaze s nalazi rna drugog osumnjieenika istog imena.

Izmedu 1992. i 2009. mas ki ran i seks ual nip reda[or ordinirao je po juznorn dijelu Londona i svoje znve napadao u njihovirn domevima,

Mnoge su znve, u raspon u do 89 go dina, bile tesk 0 bolesne, slijepe iii gluhe, Priie zlostavlianja Grant je sa svoiirn zrtvama uvijek pricao,

Grant j e 0 ta c ce rvero odrasle djece iz brake sa suprugom Dzenifer (lennifer), koja boluje od multiple skleroze i p aralizi ran a i e od vra ta nan i ze.

Kako su rekli susjedi.bili sup ros jee na, sirn pa liena po ro dica, Polici i a je n a k nadno otkrila da ima jos najmanje osmero djece s relic; razl i Ci te ze ne,

Nakon sto se u cetvnak popodne vratila s posla iz 10- kalne pivnice u Krajlingu pored Minhena neirnenovana N jemica je u sobama pronasla mrrve kcerke, Pozvala ie policiju i Hitnu pornoc, a 1 j ekari SII po tvrdii i smrt dj evoicicastarih osam i 11 gcdina,

Policiia ie izolirala po-

SDee

drucje od 25 metara oko kuce, a fo renzi furi su p oceli prikupljati dokaze.

Cak 35 policajaca odrnah j e pocelo nidi ti na sl utaj u, a poli ci j ski h elikop ter j e pretrazio podrucje oko poro-

dicne kuce. .

Portparol policije u Minhenu izjavio je dasurnnjaju da su d i evoicice ub i i ene, Pojavila se i inforrnacija da je osumniicen otac, ali je policija ro demantirala,

• J urelang Zedkaii a, novoizabrani predsi ednik MarSalskih Oroka, nasao ie novi nacin da prj vui':e turiste i 00 tako ~tO de legalizirati kokain, Kokain ce, ob jasnio ie on, bi ti vrh unskog kvali teta.ali ni j e zelia otkriti odakl e ce ga uvoziti, On j e, 13- koder, dodao da za ulazak u oj egovu drzavu ruristima neee bi ti potrebne vize, bezo bzira na to iz koiezemlie dolaze,

Iikellritanijei SAn

Cilj prcgrama jeeducirati djecu 0 vaznosti odrzavanja fonne kako asrronauta, tako i niih samih, bez obzira bilo [0 u sverniru iii na Zemlji, Sve je organizirano II ob Iik u [akm ieen j a, ali kojem nijecilj dodjelameda1ja, vee medullarodna razmjena jskus[Va i impresija.

hPl,)

Kao i vecina drugih 8·godisnjakinja, Bruni Kembel (Britney'Carnpbell) voli ples2li uz pjesme Lejdi Gage (Lady), zanima je moda i vaH se ~minka!i. Svaka Ifi mjeseca Britoi majka ubrizgava injekcije botoksa

Misija Evropske svemlrske agencije

celiri hiUade maliiana iiue Mao astronaUU

Evropska svemirska

agencij a i rna h va le vrij edan program 7.3 promoviranje zdra ve p rehrane i redov ne rjelesne kulture za diecu, pod nazivom "Misija X:

Tre.!! ira j Ie ho as trona uti".

Gelid biljade mal.i~all.a iz

25 s vj ets ki h grade va U pra vo rrebaiu zavrsiti program, U sklopu kojeg izvodeastrco a \I tske akro baci je,

Inspiracija za 00 je program treninga astronaura, u koiern ueestvuiu dieca u dobi ad osam do 12godina i uCitelji iz Austri· je, Be1gije, Kolumbije, Me, Fran(.1.)ske, Njemaeke, ltaliie, Japana,Holandije,Spanije, Ve-

Majka opsjednuta Ijepotom

OiellelU dlia bOIOilS

Kako bi zavrsila svoi die, svaka od zemalja ucesnica program a mora organizirati ceremoniju za svoj rim mladih istrazivaca.

N akon toga debit ce priliku biti u konrakru s ESA-inim astronautorn Po- 10m Nespolijem(Paol), koji se lrenumo lIelazi na Medullarodnoj svemirskojslanici.

u lice. Keri Kembel (Kerry, 34) preparate kupuie putem i nterneia i u br izga va i z u Brirnino celo, usne i podrucjeokoociju,

Nakon toga je ljepotom opsjednuta rnaika odvede na depilaciju, a sve zbog bizarlie ideie kako ce time sprij eei Ii rast dlaka kad d j evo j ci ca ude u pubertet.

24 _ ... ..,'...,"I~ "'''. Onevni avaz

Podignite prasinu za saba Novi Dacia Duster vee od 18.500 KM

Think big

S IlfI(II!mIn PiMstalllJ.alT"O NiDYI Dada lM:ter - Tl!rl!fWtl autllmood goIiLr:!!!.la lOU \J .~, I Hi!rCl!Q'!Jllni S~Ojlm rDt:Mnlm.lZgIedIIm. prmuanorn lftItr~ I udobnim lI~teSQIn IJu5ter lMlr.·Dlj.JviI \'111' poifi'bQ II'OOPI'OOQ \I1l1~·iI~lI'Vili wrc'tJ !ell u I. is:!r'lOIIlIlI'I 4~4 0CIQIIIiu. .0Jj DUSt'" t ..... 1IPOUI)blllVlm IIOl,lcm I nil "'drw"'~lInlmP'Jll>v' 1M.. iI OI!IIIlILrnl olOff!O,)lI

1KlqIKar. te am wi' u ilUtDrlllml,u bl>z tfiLIh pII'lll!fa ooJUlIKI:lm 5taM.ama. VII!'RIIEffiD II<! tJ!1 m.rn.r.na ~ vet 00 18500 1(111 00p1atna pmdu&ola ;arandja bOtJ rarloV ~~ cia Dac:l.l,

~ ~ ,d~; l~boo. VI~~ InIQr~. 'IlOIrii:lilr' IrGd Nlblll.", 0.(, kO(K~<) II n.I "'1lJW4«I~ ba,

--pIOI .. -IIl-.- ... _.._.. .. _IOrtOII"'''' ....

avaz-roto press

DndNOUI iZdat.'a8w1 tampar1ku djtlaill'lO$l.,a .... az-mtO preas- d 0.0 SarajeVO, 1.11 Te!a nJ$ka1lf 24 a objal'!)lje

OGLAS

aa ip.'OClaju ma«wJllh vozila

I ·P·REOMe:T COLASA

u. SAORD.J POH.uDE

·1'al1l~!PtJIUIiiI trtbiIlIi iUfI ~ ~~.~ p;nIdpJ qpI IP'O"" I IQUII. "11m .. ~ " .. ~ I kaUi;lliIIIfcnm

111- ROKZADOSTAVWANJEPONUtlA

·Rok .z:.I ~ pend> jo. 10 _ lid <iano. ~ ... O>qjClllllu u ~ Idtu 1lnrtri ... e- 1>o'II.de(l JIC*'IbrIO'~ u ~ ~ pc&am .... 8!hSu D'IdMI. a ~~J,lIb'n~~''''~F' ... dIlO ~uI r.w.wl:lr 2.., .. ~ fI...,.". apv;lilu mCIIGmI'I -"",oI'l_(

IV - OST ALE ODAEOBE PONUOE

"""*"'IN~ ... ~ u ~ 1W1U' l!l(9I H ~ 'it .... ,~ U pon!IClI lid 8 (0'11:10 16 011\

PI:ind!L!: Iq:qI (IdIYI VIle !IV.! _II: ~ ogIasa

s .... I'o&w.. ria _~. YIlIiniitta_~

$v.o.liIUW11,...mQlil\l M·dQbnjlll! 033I'2e145i (IIIn4r p.qm IIhMI

. ~1111

e ...

10M tMIRCl.GOYOO rmow:J]A 'MII! I HlII.UQO'ro(( ,(iIlIlAft '"'~Jtw GlHs.u.IM'

om:MA CUfM llMJr.oo Ol'tl:!l5KJMtMIX

u.tH U __ II, ~_'_, PO!IIo\'''C~fIJ I pttlo., I

Ostl~ 'Illte/n. "P\IWT1 s-..J·br la l,IJlri'lU n lmrr.'lnSl!o·,~Ill_ '>lQSIo>'e. g-eodel'ik~ P'S1cwe· I ~~USUir nW!t~ O~!'If QnQr SaI'iJM, n~ 0SII0\'11 Bani ~'5. Zakw I) gr8.n9:001 ~rnIJ$u ftMracjt iii! ( .. Sl!!ibene I'IOYI!I! F!deraCije fIOsI'Ie 111!rce!I0'I111t. I:it:. 2Sf(l1, 1611141 67/05) I tlana 'I. 0:11 e I) ~rrievLnsJccm zemlJttu (.Slutbene nome lCantlJna Sar.JleYO» IJroJ 12f1.0 - Preb£tel1ilte~·I,

',OMISIAVA JAVNIKNKURS

D dodrtl~.l'Idl1r:JdCln09 1Ir1<1lkOll QflI(lov!n kat nmlJiltl.l1Id II~tad"'I. IntcMl<og stuba~Pt.tritv otIJelda. ,I Oir.lde I'!.I ilokatltetLl Gtdonj II Siarlje'IU' -,,:z.ona iln!Wldh stvlMMl •• LOl(ACDA4 ,lIbjivljen dina 29.01.2011.godlne II novlnimil..onem:l iYaI.- 1.000obod,"je· .toJiMocillO$l Mi

'DoctJtlu grHSk09 gl1llSIII'vln5kog "mljllla omelenog 'kilo:

. k.tI7l1140I, ~l!I.~ ~ I?l/Ia. flO kultlSJl pa~nJa Il: u..uI.19.1(,(I. K~, 5U1li ,premjer, ito IlfJ IIIMm oremjeJIV IIIiIgwar.l t. 72fJ1), oostala 011 f. nOli; nUl. ,~.o.. SiI~y.

:oN ~ gfUl'YWlsk:e~rcele 100 rW

la~tIi I!OII rs se pcM\lfuvau stlallU sa talitam 1(1, KritmJl 'I m.leril. UI utvrd]v.mj.e pr:a.va, prvell$wa, PfeII'iiI QJem O$Itll\llCtnlir ncIrfiw 'In'll) d:a DtlklifS eon \MJ j OIl 5II05i, fI atvu odigovom05t pcema UCmlOlrlatslOg .

kultura

25

... Nakon sro so 0 okviru Balkan ske 006, 03 j vece knjiiev!le manifestaci]e na sajmu u Lajpcigu, nastupile bh. piesnikiaie Adisa Bailic i Suzana Lovric, one I:e se islim programom predstaviti i publici u Sarajevu.

~ Pjesnikinje ce nasrupiti 29, mana u "Geethe-Institutu", a u organizacij i Sarajevskog orvorenog cen tra, Moderatori veceri bi I de Hana Stoiici Sasa Gavrlc.

M".lIraton -- h Ba·· - - wei IUU . . .... smue_B U . .DlOI . . . .

III> U Domu omladine u Banjo] Loci 28., 29. i 30. marta bit c.e izvedene tri kornedije u ckviru trodnevnogmaratonasmiieha,

Publika ce tako vidjeti predstave "Hotlajn" Pozorista Prijedor, "P reli ubn i ci" DIS pozoris ta re "Izfozba odbijenica - kad bi posla bilo rnanje" Antikulmrnog tea tra "Ali j a Si r-otan ovi C". 0 rganizator program a je Ornladinski savjet Banje Luke.

Dnfvni avaz, sebota, 26. marVolujak 2011.

PREMIJERE Him "72 dana" Danila Serbedzije u Sarajevu

BaIIlilIlSka noc bh. DiesnikilliB:

OZD

)8

a

Jucer je u kinu "Meeting Point" upriIicena pres-projekcija, a since svecana premijera .Ideju za film Danilo Serbediija cuva jas ad 1989. godine

Film "Sedarndeset i dva dana", dugornetrazni igrani prvijenac hryatskog red itelia Danila Serbedziie, sigurno ce se svidjeri sarajevskoi publici jer je humor u njernu dosra s.lieao humoru s ovi h pros tora, retell 0 je na jucerasnjo] pres-konferenciji odrzanoj u kinu «Meeling Point" povodom premijereuBiH.

• Kako je kazao rediteli Serbedzija, ideju za film dob io je 1989. go dine, jos dok je sluzio vojsku u bivsoi J ugoslaviji, tacniie 1I Mariboru, gdje in [e komandant pitao cirne im se bavi obitelj, na sto je [edan crnogorski vojnik odgovorio da njegovi nista ne rade, vee cuvaju babu da ne urnre, ier irna arnericku penziju.

Odlif:na saradnja

- Od tada mi ie trebalo lO godina da napiseru scenal"ij koji je prvoblUlo bio na en· g!eskom j eziku, j er sam ga pisao eta v:rijeme stlldiranja, a onda jos wliko da snimim film - pojasnio je Dallilo Serbedzija koji se !la pres-konfereIlcij i pris u [0 ima 0 bIa t.i 0 zajedno socem Rade!om.

Radnja filma odvija se II jed!lom malom Iickom rujes·

III> N a teritoriji cijele Svicarske danas i SII tra bit ce organ iziran fotografski projekr pod nazivom "The Lo ok ofSwi tzerland" .

Kroz ova] nacionalni projekr odabrani fotografi rrebali bi is. traii Ii aspekr izvomog izgleda Svicarske radi uspostavljania cjelovite dike danasnieg dru5tva. Medu 800 selek tiranih fotografa nalaze se i bh. fotografi J usuf Mura tovi c i Andrej f}"rkovic.

Stota izvedba "Zabe"

Ono stOle dObro. treba da rale

tu, u trosnoi kuci u koioj zive otac, sin, stric i stricev sin i svaki od njih ima svoje zadatke u vezi s babom, Mel'lu rim, ba b a umi re, a druxina pokusava naci nacin da zadrZI babinu peIlziju, jer nijedan ni~UI neradi ..

- Dok smo pravili ovaj film, saradnja je bila adlicna .. Mislim da je dobro bi [i sin pozn a log gl umca, jer sam i a ak rere svo g til rna zo 30 odnmije, tako da ni· sam imaovroblema,odma.h su prisml! da glume - rekao

je Serbediija mladi.

Glavnu ylogu tumaci II pra vo Ra de Se rbedfi j a, 1:0· jije kazao da je sa sinorn uvi[ek irnao drugarski odnos, ali i to da jean rnozda i najbolji redilelj S kojim je sarad.ivao.

(Fo'O:S. SOI.I",iO) praviri, ana neki nacin vrlo ie aktuelna, irna u sebi ide, mente rata, ali one ~m je najIjepse jeste da se u ovim sumornirn vrernenirna u kojim zivimo covjek rnoze od srca nasmij~t.i i opustiti - kazao j e Rade Se rbedii i a.

Uloge u film u, koj i je j \leer imao pres-projekciju, a sinoe sVeCanu premijeru, igr,aju i Bogd.an DikJi c, Krdirn.ir Mikic, Zivko Ano~ic, Mira Bagjac, Dejan Atimovic, Lucija SerbedZi ja, N eboj Sa G logo: vae... M.GUS1OnC

Predstava "Zaba" preksinee ie doziviela svoie stoto izvodenje na sceni dupke P"nog Kamernog [e31l"3 SS u Saraievu. Podsiecamo, rijee ie 0 predstavi Dubravka Mihanov lea, u rezi] i Elmira J ukica,

Emir Hadzihafizbegovic, koji igra glavnu ulogu, priznao jell akon predstave za naS I is t da za 40 premijera, koli ko ih je imao u zivoru, nijednorn se nij e ba vic S toliko lara kao sto jetobioslucaisavZabom",

- Ova predstava j e potraga za smislom, planetarnim problemom koji nas okrusuie, za 1<.0 j u se u vi jek Il"3zil a kana vise gdj e god da smo gos !Ova-

li, S obzirom na 10 da igrarn glavnu ulogu.slijed okolnosti ie takav da sam ja dobiiao nagrade u nekoli ko drZava, ali nikada ne bib mogao napra vi Ii ovakav 1 ik da nernarn sj aj nu partnersku ekip u, redi lelia, te p isca ovog teksta, One sro je dobra treba i da traje, a onog trenutka kada bude sala pol up razna, rni cemo je prestari igrati- kazao j e Hadzi hafizbegovic,

Osrale uloge ostvarili su sjajni Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan i Moamer Kasumovic,

"laba" ce vet6. aprilagos[ovati II Svedskoj. M. Cu.

PodrskaJapanu iz Banje Luke

Izlozba u sarajevskoj galeriji "Black Box"

Dragan Sallan. D ui u suem

U sara j evsko j galeei j i "Black Box" preksinoc jc up!"iliCena i7.1oZba radova ie~ dnog od najboljih markeIi ng SUllen j" ka u svi jew D ragan a Sakana, koji je preminllo u oktobru prosle godine II 50. godini 0 Beograduo

PredSI:lvljello je osam fo· [ografija iz njegove posljednje knjige "New Idea. Woman"'. Prigodnim rijecima izloibll su o[voriliprijatelji i kolege, a svi do jed.nog Sll naglasa vali n j egovlI Il eprocjenjivu krealivnost.

NajbolJi redilelj

• Danilo je tih i povllcen, ali kada krene, onda je kao lav. U ovom filmu mnogi Ijudi mogu pronaci 000 SIO ih zanima. V pilanju je crna komedija koju nije lako oa·

Sa otvorenja ilia/be u Saraje vu o Sakanovom radu go" vorili so Ekrem Dupanovic,

(FI1Io;"'.ij'lO/_!

Besim Spahic, Srjepa!l Ros, Ibrahim Spahic i Bojao

Hactzihalill)vic,koji ie kazao da slike na kojima su mahom lijepe zeoe pricaju svojom ljepolom Sakano"o shva[anjemarketi!lga.

- Os lao je u d u iii Bosanac,. peeds tllV I j ao j e Beograd ka· kav je Irebao bi[i, nije mil bi- 10 mrsko educ.irati i !las i klijenle, bio je prvi u ,vemll SIO j e radio, u v ijek je b i 0 kreaIi VI! i di reho r, rad i 0 reklame koje smo voljdi - kazao je Hadzihalilovic.

Dragan S akan osni vat: je marketinske scene u biv~oj Jugoslaviji. M.Cu.

lnak solidamosli sa slanovnicima Japana

Mllzei savremene umielnosti RS (MSURS) u Banjoj Luci prikljuCio se akciji \l pravljenju fdralova od papira kao vid moraIne pl)drske Japanu.

Oni SII past3vljeni u ulazn om hoI u ove insti tu ci je,.3 atrnosferu docarava i t:radicio· naina japaoska muzika. V Ofiga.Jlliju, japanskoj vjeiltini

pravljenja predmera od papica, WIal ima veoma V3Z!lO mjesto. Legeoda kaze da hiljadll papirnih zdralova Ila!!.izanih na kooopce do!)ose sreeu i ispun java zelj u.

12 MSURS pozivaju sve koji .ze1e cia se pridruze akclji j doneSll svojdd.ralove kako bi zajedno dosegli braj od hiljaduprimj.eraka. V.S.

Ponuda Guvenog svjetskog benda

BregOulC IIOmpOnlra za "GIPSY HlngSe··

Goran Bregovic, kako piSu srbijanski mediji, dobio je ponudu cuvenog benda ,;Gipsy Kings" da komponira pjesrnu za njihov novi album, Novim albumorn, poslije cetverogodisnje diskografske pauze, popularni "Gipsy Kingsi" obiIjcli! e:e tri deeenije na svietskoj rnuzickoj sceni,

B regovic se, navodno, sastao s clanovirna grupe u Farizu, gdje su se dogovorili 0 deraljirna buduce saradnie, Brega je i ranije sara divao s veli-

Spec

• Svoiim pokretnim ".5;z partyiera" "HT Broner" protresao je nocni zivot u BiH. Sarajevo Tuzla, Zenica, Virez, Travnik, Sanski Mosl, Livno, C;tluk, Cazin, Bihac, Zivinice, Lukavac ... neki $U od gradova u koiirna se sizilo do jutra, Uz vrhunsku svirku domacih Dj-eva i sarmantne hostese, koje su kaporn i sakom

di jelile nagrade, posi etiocima j e bio zagarantiran lud i nezaboravan proved. Organizator partija je markerinska agencija "Via Media": Novo drusenie zakazano je za veceras u klubu "Trocadero~ u Srebreniku ..

kim irnenirna svietske muzicke scene, 1<30 ~ to su Igi Pop (Iggy), Sezarija Evora (Cesaria), Sezen Aksu .. ,

Inace, vee duze od pola godine Goran Bregovic u veliko priprema solo album, koii ce se na IIZis ill poi avi ti ovog Ij em. 'Iakoder, sa svojirn Orkestrom za svadbe i sahrane nastupi [ ce 19. ok cobra u euven om "Carnegie Hallu" u Njujorku, a prije toga, tacnije sredinorn jula, rrebao hi odrza ti i koncert u rodnom Sarajevu. H. P

Aldin K uric, al i jas AI 'Dino, zavrsava peti alb urn, koji b i se trebao poiavi ti na tf"dSltJ do kraja ovog rnjeseca,

• Napravio sam devet piesama, od kojih su dvije vee dobro poznate publici - .Srce se predalo" i "Sco me ne valis". Album za bh .. trZisre 0 bjavi t ce ,.Hayat Production", a za Srbiju i Hrvatsku vjerovamo "City Records" - kafu AI'Dino. .

Od izlaska posljednjeg albuma proslo je vise od dvije gcdine, U posljednje vrijeme Al'Dino se povukao sa muzicke scene. Istife cia j e najveci razlog snirnanje DOVOg CD-a.

• S ve je u redu, samo sam dosta radio na novcm albumu, U mom zivotu nema nista posebno novo, osim da sam napravio svoj privatni studio,

Toyota Vari.s~.

KadsTce bira,zadovo1jstvoJe potpuno.

Izuzetno opremljen po pristupacno] djenL

www.toyota.ba

Dnevni avaz, subota, J. et set 26, m.!Vozujak 201 1.

u kojem radim i novi materiial -govori Al'Dino te dodaie da mu je kucni studio mnogo olaksao posao i oslobodio mu vise vremena za porodicu.

Pjevac rodorn iz J ajca sa pjesrnom ~Srce se predalo" nakratko le odlutaocd svog dobro pcznatog stila,

- Sarno s jednom piesrnom odfu rao sam i odmah se pricalo 0 tome, To je bile da os-

vjeiim album, ali sigurno znarn cia nikada necu naginjati prema turbofolk u. Mislirn da na novom CD-u imam dobre p jesme i nikada ne mii enjarn rnnogo originalni izraz, uz koji sam srekao odredenu publiku. Radim ono SIO naiboIje warn iako je tesko prognozirari kako ee publika prihvatiti mo] nevi materiiat • kaze AI'Dino. A_ KARAMAN

Pfo:puUil ...... ~I "",1'\1..,1."""11 ~d ' .... I}I nlPM C o:II"emljrll .lot I tkt>c..,., jl",,1!"' I d

U·u!1 • J",'''' lid "'Jtt~"'" "'ll'll ..... old"""" ....... I 0 I 1lS. dDlI.tjrmO .lu1lllnON ""plGIIuo,.6-bn1nP.i "'JM~C l.,tom.olhU loll""" Ito tI' prlI'II~ POwt>'IO~' U M1J'II<Cnl .... h"d.I. dltjo ..... h~tla,'"'I~ I)(f"IIGlrwtljMQaI dt 'JIIlnll'lll,. I bt~I.f""~ b.1jo pr<>!Iodlt .dJkl'.>.tl'lO wb I"TlOtI/r

SIIdu e '1:4,"0. P'td dOl"l!l~~llI'"!1 .... 1 u Juo Od.l!>onb! Of'll> Iii> ""'", ..n:~

9·" .. ",1

101KS

AUTOMAT5KAKUMA ALUMINUSKI NAPLATCI, 6-BRZINSKj

MJENJAC

Today Tomorrow Toyota

SAAAJt:VO;AlA RACIMi.. o.llotbt>. (Oll) 27.1 651. "H'I!.AQI;Ci.bI}o ... ~bb. (OD) ~J81"2;"1Iuz:LA: fttC SMAJLO\K..~1m>d bb.(035}l.Zl 320, IIANJAt.UKA: 5~ KnjaLIH1nlo]a.(051) 'iZ9J.29. BIJEUI· - LD "'IJTQ. 5_"" 6, (055) 29<1400". 'I"ICSTIUt: AUlO ;vlt, D .. por;: btl,10l6) JD S05

oglasi

Dnevni avaz ,""' u 2~"",".,,,"'''". 27

ReGULATORNA. KOMISDA. ZA ELEKTRItNU ENeRGDU U iFEOERACIJI B05NE I HERCEGOVINE - FE R K

I .ll ...... a ~: i l ...... '1 1""'1,,,,,,1.:0,,.- II II""""" I..,.,,' ... no "I", en ..

• "J~ '", ~"'" n"' l II rn"II'" ''''' l'lw~ ..... ,...", ~ ic n,I[' b<"" <0.11-11 ~''''''f

~, Pt., 'I ....... j .... ,111 .. .,... ...... , I)d,,,...,~ ..... ,J.,.~ 1 , .. Ib. Rep""""' .... · "J"'" ck~lf'~"U _'I~ y,l..s..to<>JI II ....... , 11«<."....,,,.,, <;.tul_'_!"~I..J"'''i ,I'ilt I' ,"I), d_ ~ u,. .... n ~J) PI.'W~Ift~'l..III1U 'LUlftI:u Ir.IL~li.ll: I .... 'ir ... pt ... u 113 J .. "I.u.bl=nd .u.n.I_ E-ILYcI.., .IJU"" ~'''~! ~~ I"~ 11<11"1 ....... _<><a, .. j .... 0Io<I,,,,,, .. ,~ ... ,, "~JI 0.-.. ,11""_".n FFlII(

B

JA

JE' A

11' 1)IM.t.till'u·.lai ,~'hUn I ... "" .. :polk .. ..u,iiilt-t liIrtfiii.ut po~ ... ,p1..a

1I!d, "In:n .. J'''Ucrl pf'f'flLllM1Ii :U4uop,. ~"I1M .... U!tJ!TealKl.Ii~ i)..t!. ~F'JI1~." 0&'1' ... 1.,., II:IJp r ...... u1nlil, 171o,(ir.!"'iI!

P ....... 01 :Jlll ;>d,.... u_ I~ <IIl"f pod"""""," "'~J,j .... ,.,"", :~_

lld."""I"'i,T<>ia

IJ .... ~ I II.,.. ,."",,,,,1.01 - ... ,.., ..... f'I1I'I'"

.ubI,!'" CJI ~OWO;. ,,,,,1_ ~~ .. u dJ.u..w.. Ploxnodnjc <!ft'n _ _"'J~

I"' j~" U'l!."", p..W """' .. " 111'''':.')1 1 II

:t iJ~ iI., poLf~",~ iWllno, pmtu ...... ,m d~d:.IIJII."f'U dillllr1bo..i!l:t cl'du.etl~ ~~l'"

'~",1J ... " 11.11.10;; ... ",'II br .. " ()7"'l-"l."'11

'''''!fC' ,. r-,1ik'CWir)Jo """1"11 •• :Jk1!lll~1 r. .. dJIi::I.dItL'iIt.c -..b ... 1-r'" Iii: ctItLlr~UIlWl" If''nC'''J.llI(''

1"'.......... mll"" "I IU.." po<! lor., ..... """l.oJJ,"" II

II.,,,, ~c u .. h"'l""rNo O ..... e' 1i"""~lroe d.. '."'; ... 0 je ,.,_~.,.,.

OJ • .J,C (11U~fU'Iro""'" ,. cfiI"l..,ani .. d;dllil~ r~Y""~" • d-J, .. IJI ~JIII! u~ 'f'Pff'JiJ

onoh.ioJ"'''''la _,"~ -1<')'"'' I., dl<l.Io""", or ,,,,,n , .... ..,_J ,_..s. ...... 01",,,,,,",,,,,, .-v:,j-

P'''''''I'''I ... po ~."" H 1 ...... I,,'u ~ ~nr'n" ",'''_,,,,,,,, I ""f", _~e. lUlU, JC'

PI l'e-u.", ",hIl... ~ .""~... do , , q,drlc .,.. P<JI""'" r<»o ~ g , do>I,..., _ prvp_

11,."1 11fbll.'lD1 ~4! LII'IrlUJ 11I1&.'i,~h""IPJu I 111 ric p. ..... pLt

'" ~"JuI~~ I,LRK le up.ditD~""\I ~jii:\-. Ob.~jd-lmJCJ '0 I~'.JT" px1n!nn1.1t. ;~jn.a ,:JIi pvl.f~nJC' l.&nr.... Pt~~ #;1, .... .rr.I.III .. !1II:t prt.,nI .... JC. i,b.I.HIIIILIA]~ I m.bdI~.np dA..h'i~ ntrJTIJ'DI ,(JJ"'" 1m... ::"'O~~<UI pdIfIC ped IlI"'C.1Je1ol". Q1...rnNI Oln' * 1 n-7-O;:...I):...(J I .... II , OJ'~.'n....ot .. ·11 LCJ~"'. JC '.I'''''n N rodnl'N~" J".ml "'. ,di, ~JC""'c ~iU'll ra""tid'lfil.tn :pt~~ft'i.l, I ioIl6.ui!llr,.~I. Rl...Ii II ,rcA.J..! o.jl.'ft.aj'n daiU 0(1, ~ r-n litiI'Ili 1:..-" ct. av ,I'C'lIIfflt.ll

0 ..... ~. Il~ Nil ~'''' ~ ITRK je pod '''<'In,''' 07 .... ~·')I'~Vl II. fIIl'~~·n.(l!." 11 I

1"">::"'1-":" II (,,,mI,m .wf'i~ J., f"I"du.ea U.I.Jr_,l'l!do:_ j 11 .... _, ... dd

5"TII;JI""IoO; • .l .. hlJC""- .;11 J'!I.!lrI:1IoIntC' 1 '.uir~ ~ir.I~. ,~ ll;d.I'--....tJ~ IJIrnin.w.taJ •• ..s1~n"H;lj:lll I "".bdojc .... ~~ I Ie.b C IJO.~!. NIl '.11 r ,.. J.. In YknII '-J""'" podIootcruJI ""'''F'. .... ~rc1.iI.,£ IaI1rll1'!: .... ",Il."lii!l,,. "'et.~ ~, .. o.Jruilll' dt tn,tnl:' Ii;ftlUJ,iJC' ~n1lllJna ,.. ITa).. :::II 01 ;'!O II ~ ... ro4 bmt~1 017..o!-91 l/f I ~ "., ,~-=J"I""'" dllm~IIltliOJe d~.ui~IW ~jJif" ,,"mlJ" u I UIJ( l1! III :",11 ~N"'" :po.>J brnI ... 01"':,~ ~ I I ,~., ... , .. I d.,..., ........... U .... fli!iloj..-d:in.t 1n11 ~ Ii[, !l1_ OIl'! II lir.t..th-I'I c: , I, 1.lh1J 1t"'Io, ,... puL f-('1..,a c: UI1.f1;... pN-Uf-L., .. dJ~fi.Li'_'1 ~n:Ioktjil"'lO iI ..... d,"LlnC.".'W1l ~ .......... PI' 011 roo" .v! I j .. I"" ~J"'" • .01 n X~ :: It tI ~ :tIll ~i M p,.J h'UScm1 m~A1 C.~ll

1' .... I'do_ :~"~J"""II IMp.. ~J.;.I".,1 01 :01' jj"OIi..., ,.,.j ~"'~ ''''" "l'.o~-"I·

I Jo II IY/.f)V.:.ctI'" 1 , !I'7.(Ol,·lJ.o;w ~ II 1'QdnooI"", DhoJ.. """"" UIul~ IJI

1n(JfJfi:IfICi.,.,., lI..,. J~ IpO!dfi ~,~ ... 'rn rmg ( ... '0' ::u J I udI PC ... C1,~ J. (Id JlI.-..Jfio~or. tf;I,11;rD.;.:I ..... Lt n: Ii. ,dd Io)YftI d .. l1..1. (W,!I Ii-.. p:ttefnllll IIIfIW; aIItJih .. {j 1l...Kik ~'l-I II~~I& ~ ... LIH~cJ).iI:

H.IIK j I ~ OJ 2011 "'""""",..,.. ,,,,,,", I,,,. m .00.91-1» II 01.0:.'1:_ J II I 07.0:· q~-060. II ,,"""" .,.. pod_., .. In) ..... <lori- ..hUI'I'" no ~IC" ~r"",,,,,,"'r""'" dJmu'M",-n.!1 r-'~"""'~ '" nJ.:I dl,ruhu';IJ.III, '. 'n..~.I_'IJ("'o.""JiII' 1 ~ tdi .. ' ....... iJ",ld.lHiflot'l dl4.,um~JI.I"'!JII;!I ~ 1Joopo ... N Ul.o~·?I""" J 1 I '01.vl·'r.!-II-I. II' "Q7.q,:·'IJ-U'II. II ,o.l Q.l (lJ ::ell 1 ~odoMI UI 1'J1) dlllJu,"" '11(11 ",jl'1I lraJ:rIIICII,.j", 1.rmc~ II!iI l~

L l.a.n ~ ... \~ U "' ". lfah.-liu.l ..... ~~Ju... ~_IK ,(.dlllj~. duwIa'lu I:!

~Jo.Infjlf nilQ '.,:lloIlli .... U 1IIJ1\.. .:.m"'ilJ dO'l.i.I"llll

o)J..... ... tl.""", ~. 1'"",1 rub B IInf..., nwoodoIOiJ'" , '.nf .... ro-rrf.~. '[ I!.;", •• '.~I II'~~ '.I,fJU. ,1'II,'a .. "II\.IlL ~ ~'I'd'I.I;'Po."" ~ .. Ll.,,1Ii: JII ~~IIi"'W pli(j.mclllt,lI,lIIoC' ",.h.q("'lo'ill .• iN! doo,., I.! .... ,.. ... " ,.- • lIN ..... j""" dol. "",",1Ki]" po.l.oul.o I lnt.......:lr I I.ltK .,., " ..... ,nl1 h i'Jlf1't I.ln rnt..1IJI. ~IIJ'Il. I'r' m[T/,c ".hlJ~ iii tid ~nL~~1 ""t.,rC"'ll .... ~ 1~&llJ" rr"1I(Ji'1l:e' l.."rl" II ,I"" d.dl t- .......... RIi: tll"",t.,,. I ...... '~,o ''111.,,'11# pI'L]rj;.J~ ~V'lh .' ,,\0," ,I .. UIiIJ:U '~ '108' jlnlL.tttl ,~ \.ti(ll4. m .. ,,,,d<ll,,,,,ju, I ..... r ... _1lJ'l0

I'<>I •• ~ pnlooilo ",cal_ " .... "''''''_ ~""" Yell. ill_' "'" na .... lood, .... IL

.~",,"i'II(' 1'1'.,,)0"1<_ ifI'''t~,. -."It,h ti :::u,ro 1111 I .... 1'IiII'ddtnITII 114 cY .... ..,..cnT "1IT1IUIII~ pr""l'll\ n~ ..L1n. nO'!llj I.J. ~"I IOl-.s.nu I.II~ tu. .. , N' 'na~L-...:k u l.d"d~ u ~"'''-'lI p'ft,Ufti ,.... ., Pl~j" I...IIiI~yn,l, ~I OOpun, .. y .... ,,,...wo..,,,,,, ""!'1.1~~ I>u I~vj" p<"'~i4'~ •. ~_ ....... ,I,' halrr,l.arl .. 0.1 ,,"1" ... I'l~'H.Jo.;....;.

r,....~('f1C 11(1 dHJ~ ...... J.,.... ' ..... nrnl'.. Ill., ~"" ill ,. rn."-'Jt.I dC'"LtneniC' rn"vj,~

",,~..,Illrl ... 1 .. U~lIll"O! ... l I" "'" J",_ pndum.:1 t.l~.TNlI_ 4 Ikrtqt< .. ,." II d • -,,01'

,.-.- ....;- -- -
-_ -- -
- I ~-~ ... - ... ~.--~ -
- - - - ~~ .. :- ... ~ ....
J--.,- .- ~-. .-;-
-. • ..• ~
-~ - ,. ,
~
- . , .
f - PErYnATO!"HA.KOMIo1.Cl1JA. 3.A enEKTP"'~HY EHEPr:IiI]Y y Q:lE,QEPALtlo1lli1 60CHe.101 XEPUerOBIotHE - Q>E P K

P,od~ hit ull.lr ... "tll'f'dl'ul~ 'd'l<,tlfl .... .tiJi!i!!!ltfi "lil"~ldh n.,It .... .111, Lori1.IiUkt' iU"urUltU "Ii!uh. ,dJl:l'lil"', J.", Ifiqp.r«I~.11 U'tklr0-1)J ... ftdJi, II1J U: ,iILd. .. nr. ,e'll'o,. ;1iiI ~pr N_lOd: n'li u 1111- 1:.0-,. ... ¥l1,h IIlnt. d :f":Rti!! .... 'aT!i!'_I£rrk.bn"

Pit J.MI~J: :1IU:,"'1. ,l.Iiiri,ru~" nJr\Ollo-:ilii lilt" udf'lr. V.lIiIUI·,kft, (lff!t't'f1ltttlllIliJ'" ,t J~. 1...it1fr-'''l!IIo It" ,lIllf'\:iloillhorC'1K' i"Illii!J~d e ... ,g, bJ"'Io Un, ll1'om... ul ..... z..a iMl.:lff- grqof'. .e ,. 1t-1I1'f' .po"~,", .. ,~I]'.u_f"(l" '!II(I p..-I!:)m CIH' .' trw: !I.lI,jn :.II!lj.'" ;,.rlrr ..... ' .... I.i!), d !l-of' '!!!Io..k'l... ,QUill It dp-C'HtI!!!, Oilnf. ~U' I ,:00, I: .'=-(IQ, 'lIfIU~ • ,unnJu~ ,mllitlJJ. unifllli, ,.., d ,r ~IUiC!nd (". l)!j_ ....... j<'lj ... IIO,QC).l.l,II(I •• ,.1.

',0(1111.0- ut .:&.:III'hr,C"'.i ii' i..liilrli.Uuo ~p""J""DO flCi',if'faIlj'" tarlrn I.: ",*,\;6"". b " ... 1 &1 I.!I I' .t.a 10'· ., II ... .... • .... 1 n pD' rt""J* od U ..... ,'* J. p ... IIJ<>lo .. d • ..., 1Uj.r.l e ,,,,,,".pIJ"UJ e rle ... o:rlol,a< , ••• ratl • OOro.9'1 JU!j: :J!!'!!I!p(''f' b: ".'I'1D1'1ji' dom. ,,111.1'0-', i d. '~r ciJf'!IlA' iIM'-,ti. 'r., ;1iJ.'!i!!I,IX~ 'lUI ,I; au '.,\ " l.i,'II,I)('e' ,"!iII ~,,\,' ll.iIIl19ff\"~" 'nh'Q!I, 'I\Ui,[Kim!!! Ig, ,lin LV :J1_P!)ll)l..L._fl .... , ,,;:1II91J1t kU,I~". :a...~ruril" (!olo(lIt{! ir~''''''bj, .. I: I:liiriir .. l:J'liifttt ,ll",IJ(ifllllill, "'1ii1~Q."rlJt j~" u~ "'."'jfrbi 'prsrtUgJe-fiO;1(' ,IDd .. J.:III .... 0J" "utili ,[U!OIij",.liiii: I'U!L'1iii~ dei'li. J'" ,r.u, LIII"X"!t ~1I1"1:0i"iJ" it"IIlJililll, '1linrolllj .. :11: :1,11."," .... , 'It"U!Ju. :pMI .... o..dll" LI!li'liUt"Ili, ;p"NIQ»)l. .i" ...... ilJf"ll,J,f" p,.,(i:lJjj~'iW ,("I I'fi-t.

t I u..1111....... ~ tbn.,wn iU' d,.,.,l'WII f I ~ ~ t ,P,r."" ~ Il'Id •• 1I H J.-"\o Jill .. JlII:4iiptin. AJfd ~ .... ~eb'iro OIIt1JU

""h'J .... 1 1:111 .. II""",~"",,, 10.""""' •• _ dc;,me ~'J~ b ~CId ... d,1 ~kIo". ,11_ "", ...

j 1..-..0 ...... ' 1t&:Dd", 8,11 hmi' 17t1~1 ~.l .... WI!;!"" co ~i~ <an ..... ~"Jt,tur.'L .. .DI dJcblB051 p~odI'liJC'+ no tlj:.t.lIK1il dlllnbi.Kira I DI dlCOl.ll:DO!l1 ~JC'II!iIJI'. ~I~ lritn,,,,, "''''lIl'J .... ,-q "l1ln~ J ... ...". .I'"cdo"",," rJd:I""",""<'II.i 0- , 11"'«:11'" me d'd •

s.r .... C""tn '~r-."'I('("h IlU p'lli!!IUfI¢' r(l;ll:m.a11l'1II1h 'MPt i. tl Ir('(lnn Ilrnom l"JIIII"'U{lLy ~","II n.,"~~n'

, .. tll.J~111f'i.11 t pP\JLl:p:a.L fbcm.a.lfR' U: 1"".''Co fIOo pnj .Ih.'!f.U ilMi(filh "1IJ'Io1l U ik::L<!.-Allfil..".,....lil;' (til" ••

I."pce j Illfirruh i1ro '" ~ T.II ..... 1 tnde <II IUlbooll "''''II """"".I In ""II- I" cduLO>:a U .... " OJTluod:o (J.o&;nC' i .,~JlO'\ mC' d d ill ~!u·"j~ D r:-O!I!I.!pc'1 r..-mi!!1l'llh ~pni,'\-I :pn1!'oNc W' u 11I,du, II elC:hitdbillJIUi PTa\jlm~. 0 11\J'itl"'l "i!f"'1I~U'l1i I 1lC'J.\.,su .l.':hlJ~., I .hfti. ....iur'".,: "'-L"liI"fJI,...joe lit 'col IJK:nU If"lli{"t}lj;lju u •. ~gJ~ n(~ I It(1CC'W.1n.UI¢~ • n.a.'iIdl",I.('iW" (gfTi .... fWI 11''',,""11'''' :phtn-if1ljk.ll !K '1~ll",.11 IJ p.cnt.iflrtjll.in ..... RK.~1IIi t\lIliIIilrr'li~ n.hJt_"~I. h1n ... I •• 1,' M'I~:Lat ,(\,nn. ',JI~~II. r.'_lIlnttl

1I:~~:Mll.IDd'" 'lUI ,pUolrdllMllllIIIl ;:~. "~, L. ~_ 'U ;r-ioi!('fQ.nt "'" ";~_

~.l'IIIll. 1It'"rl- 'U ,['Oirtklfkl lit '9~()g ~:-I', ~ Yp'-''''I',",~'' •• ,. CiD '1t'J~.I.~' ~ ,""j~nLuin 1iI'·-.oo .uM~.I". ~ .. ,~'n..Lmn .1IiIl11G

''io.l!ldl ,...kdddfifln-at ~lf'I"!!IIII' 'rfltif.-i:~., .... :1

.1111",w> '" ""'''I~ 1 (ffllj~ II poNlI(Il." (."..,."j,.. r.opra ... 11<1 ""~'""" ill II<' "'Trn

j;ilC" ~t",.nl'" .J .... hljC\·hl ll'jl. 1.1 ~tI~r~,'" rgft1l,J.I,ncI 1.'faI .... C f't".li ~nJ'C'dr~'1W ltItllhilih ii48H1'1!"IIIII, ". ..

..... \\ 4!l111!k:l',tI,.;lIAci' i~;II""') IkLlI,.-,:c • UiI~t .. UI! liU,'IoU". , ... ' litnthll1lllLe :J _LfIIbc.IIlh", .J .. lc.. "H.)c:

"",,"II !'"fa.no ,I., .IDa" ha pc.,; uoI<n_ dio pnr _ :J'o. ... l' at",", "" "'CI")oO <1UI>:I

umJ <>aea I It!. 1.1"""i a. I >1,1<>:1""", "JIoo, c 01. dJn:h... I~ ,<fa " _ .. p1>ood<obr.o •• "p

~J~1KI1l pnhl.lld.ii, n, )'\t~ ... , ill'. IIJ'oo .... ]}IJbrl;t • ..,dll:'l'uru.i"J'lb I.h ~ ~"'''''J,c y ... rnih ~"l.P"Io"ll .... .-.r.'L ... 'imm IIJIII! tUmn'l;rt lIIuJ~C' ,I 'l.IInrqlh ,._"" ~ "II lu.~,'W ... 'k~ i1i,!n"'huln,~ .. '\kTI U 'fTin ~'f': 1"OdIl~ ",lllIle .... ./'A: 1~I"-linJ:&I .... U,lU Lln- C"W.;i • ...,,1 J"" " .. ,1 ~n ud .. ~~ r& .. fkitl j,.,CI C'Q. ...... 1 111 rllitpUl.llc ~'I"" J ttl CflaCarlU ad .tt:l.lL.J~' ~..1 rl •• 'aal ... .u fatpr." ... u U~'-t1I'I u.nftlDdl p"""plw .Loj" '" • <di I"CId 'I wu.: ...... .,.u :r<lf1l\llloq '" ""'" I po mINI"", ",,,I'll. b ...... "... U lid, ""frl,;""""c lI..,r"", "IX. I "",(nlll OU""" D k.,.. III~ dl.U>bu' .. __ ....

,1'1111 je-. ...... ~1"An,c: tol.llluWUfti)ltl.llh ItrlQ ..,' ... J .... IIIUI~t'IC ~IL't"OIJ~L.U .. ,.i ti h"" urt:lJ~ L;djj. ~irlJrl11~ I' 1!ia~1 d.tI In 1~I;J!o 'Imll, jJird.ltinl .~1!1~ I,. uer.: U\"lIIIIftJr 'ti ~.tI.Jr 1.1. ' .... IUJ"" ,Of! 1i"~ •. r -"".I'kl., IIiiItnlJrld. '1)iR(J!ii!OJoL: 'k d'. 0-4~lDll. lQoiUOr 00' 11~OO u.~ :lI.

........ IRK·.' I odiutuje ob " je u ahriro.v D "'caJV" ... 1 ..... ILmld.ltlo dPI._

djrdw> ,_. 1- h ' ..... ...J ....... """""" Itlnj .... "" od~ ..... r",rtW"~ ... po,,,,, """em lLsr,rt'l(Yl'li i~LJFL("~ I If I .~ lii.W'lirLlll .. J1ii"l'I~"'U (11.1 IJITrn.Jl'fWU t.Jllnrn.,. ..... "','n II .I • .-;I.\. ,r.'LinoIi'lllpl U"I',.~) L'ilp.;'C: I 'l.l&flrlf'l~h 1,I. ... V'Io.ll r. on~jkr .!1'I!!IIti'hulh fk."i}I.. ,*'i.li.rrlol Ii ...... ~I;'MI\ f"'JIC'd ... 1It"~ifI1 • lubi "

l·ctntW_lo.t='t~Ii"'': iiILi ,_",,\ .. II1~.uj"""'l .. I \I nllll1 '1~~'ufdI"''''''''''.U.Ld''''''IC'1II..:;.i fFJt ... ~ ,JIOd......"u.c n1'Ij~~, I uml_

!OAP ,..lI ill'ft"e.o\ III D, LIm Ifl!>Ottu :pod'fl ( C I P 1.Joa._n if' :k"u~.iI Ell ft-;IUI 'podaf:Mi:l'J"c uhU t' t!' ~ O.t.I);J.liOII. 1JDd1 ... do 12100. , "" .,,"""., n:R" .....

h'i.\,w"""~J.e ill :Pltdll~I.I' ,.al"1IJ~"'ln. ,flluHO~ •• t,;I. hu ..... ~ 6gbill u ~~c:Uj (.~RIo;: ...... ~. I"l"""''''' UI .. bu,1 I~ 'n •• ,. trr Jl. u ",.",,'" 111 .... , .. oil ........." t .,"' .. 1" ..... lo'n ... ' .... """"' __ , ~<. "'00II" do.>o.I.o .. " 1 WtK·u, no ~""')u, _ tI, ... bn',~ .. f.1.». OJcJl.Jj

<In OJ,. )J' <..I........, "" d mw.lm.ol....... J:

~~~~ show biz

G radnja Skole u Mala viju

ma.dona sa. uradnista

Glumac u svijetu m U like

DOIdOrHaUS promouIra album

Iilm i;I::iNm ~ nI)'boije pbOmib TV

~~LL~~~~=~-~i

l'ijlll.uri(tI!i&b.L.ilrill)oolil!lKljtLYM; ~iru.ua:;,BrilllllKjeuNju.OrIISllJll I"f'lml;Jori.~'''"O.illl(lvialhllm.nlKllIl:'iaj~ ~1I4i~~Il.il'Jpr.:iill'N~mlU1i:mljmim jaI.~H'Pll!lDbr.r..

.NiuOrImH~III~l]"I;Ijjlii~ 1!=II1W!l_b)!Tl,~~I~~l~ :Ril:J.illl11"ll\:f;Di.LI~dlm~~niiutIrum,l ~Ud ru!mm_ ~":i:IaJ:JI maD_ill IoSiIQtll:ila~t!.I~.aapf1r~ IIoFJ'tujllm~hlllliXltiklJolUl_cn.!il::nlJolroli-

=::~~;:i:'::{II~~D Ie •• ~ II!I!!~!I!!!~~",,~§'

soeCUaIJIO 1ZIIa1llll·

bU.IIIjc;JJcnJKJI!Il11I,I

:;;'~'!;r~~ ...

1tIi.lllIlIIlnJ~'-tN!~ikuli w'lrililUllwlll:U"lilllll'",. IJI)I!~Nrnn.-.~ln t,ill:Jll'A:j(1filil~YIUIi JlI1KiDIIiD..i:&1iII1ci:mI;.

=~=~~-,

lICII,iW.IIIIC~I~. Iouji~'r'I!dioI~mi 'DlDrI!!II(J.,.tIIII~)l1J "~IIIiiIIlIOlol~liVnilil; "II5IIIIIl.IJRlHI~ • ... 'n..: ........ llnc:o"'l" .. rn.:~~.b).(I;;oj1!'i"

... '>{jITm1~lIt-

pr. aue zurezde Basne ~ i a suOi sprouod r'l.1

1IJn:i1~\:J4Jl[_"'jl~l;uul)l!' fi"i'lki\kI.!!~I!:.l:itdil.!lifljo;- 1I':.:II~~II:i-

~)ta~I:~I!~=~

inil;:l!.1,EIIJ.DU;f:!)'I'ufI]iQ,

I!liDibonlllll.:i~bil)ir Llhll~n.IlI~n"IIII..I.llu. !ii:li:olllilli4urdl!Ql;lll,l"n>"ll[DU '=mkilu ;!;II IJ;Ijhli:k-

Sial one priprema rnodnu kolekciju

TIlel~ holi"dske diVll. prerna nlW(>I11 p()$ljoonjem nalogu. l<asnilo Ie "' globlle 15 min""

'rCfiJ.tOIlliliSi;(-~~',[;;Wr,.~ r~·'UJimD}saimiEI j!;; l1:k.I.uu J:IIjNnLlli,rriru, .... iOOJil!f6!

b'l'lli~n~ t~lcj.~~

!11iJ1.j.~51rikiialies.n-e-DII'IJ rnlIJI!Jb:ldifuilDlil!l.!i!!T1I' 'iW!4IiJ~l;t.!t./)J:I"·(id!1P" w'ulatiU:~IIJ'1IIopn "'!'\;'IIjlibrpil!lli);ll~nMb u )Vli~Ii!"'_

~~,;;~ (sdxpiLmii;ll;,;;;:jlOCl"b.lloIl<iil!1L11"RilijlVllo&rl>I1LII:po~aJ~Q~~ bi.~k~IiILiru~ill

IIIIKK~~~K'!~~~

~~lljI ~l:I¥!:Ii!l, l~~ j; ~=k1inli..io"ioori.iaQcllI:I&ir~]:IOIp~lIr.bju ~l.!lp~I,l"l'rpB'i.

~I'qIvfRl1lJlil,l/RUIW

Ddleca za buntounlHa I dienllmena

Reklama kOja neee biti em Itirana

Serena UlliJams Ie ,Previse seMsi za TU

nmamn Alesandca Ambrosio

MOllra, diUlla i naoruzana

.;.r~.,u;.Ji,IIi:YI1I1:nJLrabros-ilJl(A.I~lI.r.il,ie;:l1IIJI; odlU~hq"1ilnlliblllMl!t11ll "Vi~l(Irb.-i~Ii'-19Itjljqtiblml!d;.nrl;ill(ij.ctil,. IlIiillllbl~mJl(i~k.UN:i1U'> ~1,~pw.aj.:-Dbn;rlIJk.)

~1~lr~~~~k

LtiI~~!I!II~DII 5nIiuDl~\pmv»i ~[eI'IIeI~I"I5lI!!lDI5!r.!I:ij1Y_

:Sllll)i'!~ I~ t'I:~1) lSI j~ ~pm:kouiU"k.IiIp;I-

=,I~=I~.~I'i~~~

wPl!riIJlalIJrlIl,

-'~~'lJdtali;1UI IIE"¢lJiiIU_~~fElb1iu~tJJjyll!H:n,KaL.I..I IDIIihn.:i~LIiI~,....-riID;:; a.:I:3iH"..tu,r:a.fa]lilL'mud.l~

~t!!rl~1I- .f~hl1i'l {~~I'rl. iUIIil!;f.lllihllllp;-lmlt:. It'~u,!.ii.In~h"''l'fib1D. ,nl;'lld;!h"~!lIPIl"" ~1q:~l!itRrI.!i~ 1I:1I.I1IIro.

!=j;*k.:t

..ctrm~r&'-.'"«dr~_dei,;'JUa.~1.."r.

~~~~~~:,~

l;ullm"I':Fntkril;Mill!I". IIICJI~ri:oMill!'fl3.o l1i1}~~\d:!Illi;;;Jd!l.;lljl KIIih"bl.I.u..m.1I'u i?;g[inL

.... EKSKlUZIVNO

GALBRAJT:

TREBALI SMO PUSTITIOA PAONE ~ I BANJA LUKA

.... SOKANTNO

: INTERNET-PEOOFIL ; IZ. DERVENJE SNIMAO OJEVOJCICE IZBIH

I ~ ..

sedmic

I EKSKLUZIVNO Piter Galbra], iedan ad kljucnih Klintonovih diplomata

Dejtonski ustav je grozan • Tudman je pokusavao da me ublledi kako je Hrvatska lstocna granica Zapada • Celnlci RS su dobili entitet, ali su morali prlhvatiti BiH • Znali srno da radima s masavnim ubicarna, ali i bjelasvjetskim lazovirna

Ruzgooarao:

ErolAVDOVIC

ta 1I regionu, istice kako je Deitonski ustav grozan, re zasto ie aktuelna voina intervendi" u Libiji rezultat lekcije koju je Zapad naucio u BiH.

o Moram Vas "a poeetku "pilmi nalaeite li u ouo] od["enos/i da se implememi.ra zona sabrane letenja "ad Libijom neke bosanske refleksije: Plata Ii /0 sad Gadafi i M ilofevi Ce'1.ie ralunel

- Sasv im j asno, na ,,61 i srno nell to iz isk us tva u Bomi. I 0 vo j esad a naj cis lij i rnanda L UN· a, da se zasu te ci v iii od n ekog tiro nina, konkretno, u Libiji od Gadafija. Bosanska rezolucija (Vi-

jeca sigurnosti br. 781, op, a.) bila je u usporedbi S ovom jedna vrsta torture j e r je b il 0 puno koen;cara da se ona provede, posebno u vezi sa

zas ti 10 m sigurnosnih ZOn a. Treba se same prisjetiti Bihaca, ko i i umalo ni j e pOS lao 3 rcbren i ca, koj a, kao 1 Zepa, n a srarnctu, ni j e zast icena

Ova UN -0 va rezol uci [a j e, vjerovatno, i zato mnogo [asniia, iako to uopce ne znaei da ce u Libii! bili drugacije,

PrVi americki ambasador u Hrvatskoj Pirer _ . Galbrait (Peter Gallbraith) izjavio ie u interviuu za "Dnevni avaz' kako jos raz'mislja je Ii biro dobro sto ie Vasington izvrs io pri risak i sprijecio da snage Hrvatske vojske i Armije BiH udu u Banju Luku,

Prema niegovirn rijetima,7.<1 Bosnu bi bilo bolje da su Karadzic i Mladic porp Uno porazen i.

Galbrajt, koji je u vriieme agresii e na BiB b io jeda noll kljucnih americkih diploma.

Zakasnjela odluka

o Sla to ",nalO Je li OVl! internencija u Libiji doita u praoo vrijeme?

Neslaganje s Holbrukom

o Kako onda tumacite navade pokojnog ambasadora Holbruha kojije rekao da SII se u VaS"ingtonu od[uCili za O'IJakvu SlTUkturn Bill jer, da "lie bilo rako,"'eromri koji '" uapali Ameriku l l, seplembra 2001., umjesto II Afganistanll, spremali bise za le napade uBomi?/'"

- Holbruk je to !I.pisao? o Da, II "Washi"gwfI Postu'~ u wojoj kolu.mni!

. ZrtalC da gajim veJiki respekL prema Diku HoIbru ku, aIi izraza vam s voje duboko neslagauje stirn ako je on 10 napi ~.o. Nevidim ru nib kvu vezu s kre i·

ranjem RS u BiH. Mozda mczete na pra v iti argurne Q t cia bosanski rat ni]e zavrsen 1995., on bi vjerovarno bio produzen rnozda do ove 2011. i jo! bi trajao, Onda bi takav iii rat, kao i svako drugo mjesto koje je haorieno, mogto biti mjesto u kojem ekstremisli magu operi.rali. Pilunje imen a RS nema ni;r:a sa zaustavlja!liem teroris!a.lme RS je sarno "cijeDa" koj. je "p lace!!a« da u 011.0 doba bosa !lsk i 3 rh i odus tao u da bud\! dio Srbije i da posta. nu dio rncdunaoodD.o priznate dr::iave BiR.

Ga/brajl: NauCili smo lekciju

iz Bosne

- Cini mi se da ie dosla suvise kasao. Ne znam, ali c.ini mi se d. ie rezolucija donesena sarno prj j e deset d a· na, Gadafi bi mozda bio proslost, Ovako, os rai e nam da sacekamo ida vidimo.

DPrije /5 i.,iie god;IJa Amerikanci SIl Iraiili odlucnu a kciju u Bill, a E"ropljan; nisu bili entuzijasti. S ada se desilo obrmdo okoLibije! ZaJIO?

- Mi kojismo radili za adrninistraciiu predsiednika Bila Klintcna (BiJl Clinton) :tel j eli S.!I10 I\! akci] u u B iH, ali nasa vojska je hila protiv nas, Generali SU bili protiv,

D / Vilijem Peri (William Perry), tioii]« kao Ie! Pentagona progla .. io das"" muslimaniisgubil! rat Il Bomi"?

- Ma, vjerujLc mi, Peri Dije bio najveci problem. On je bio OKI Ali, LIZ nalie visoke olicire, i Evooplj.ui su nam swlno prigovarali.

D Ko je od Evroplillna najvi1e prigovarao?

. Svi oDi koji 5U imali po· le>koca da se opredi j de ,,03 koju ce '!Irann". Zn.ale, nijc moZda cudoo .110 su Rus; bili h.istoriiski uz 3rbe. Ali, Fra. n"o" Miteran (Francois Mitterrand) je prema njima pokazivao O[I'OrCnu naklonosl, v lada b Ii !anskog premi j era DiQna Mejdiora Oohn Ms. jor) takoller je doprinijela 10m oklijevaDil1. ani nisu vjerovali i nisu voljeli Klimona u po~e tk'u. Oni s U vo-

I jeli B usa stari jeg kao alOe· rifkog li dera, S!l!a tr" j uCi d.

j e n jegovo med unaro dno iskusrvo nedoslizno.lmali smo situaciju u kojoj su mislili da je na~a admi ni macij a nernam., SIO se podudaralo s m i "lje 0 i em !lase voi ske. D.nas, u slueaju Libije, imamo, U najmanj u [uku, puno deklara ti vn ije evrops.kc lidere. Naravno, Libji. ie na njibo·

vom kucnom pragu, kao 'to je bila i Bosna,

D' Ali, Bosna "ije imala nafte?

- Naravno, Vi imare pravo to reci, Ali, reci kako je nafta uzrok 0 ve intervenci i e u Libiii, prerna mom misljc· nju, pogresno je, J er, poslije ovoga nafta nece biti jeftini[a, nego skuplia. Radi se, ipak,o ram opozicije s libijskom vladom. Nasa podrska libijskom narcdu De ZTI"ci kako rni ocekujerno da narod preuzrne kontrolu nad eksploaraciiom nafte u Libiji. Ne razu rnijem, dakle,laj "argument" nafre, osim cinjenice da nafta zaista postoji tamo,

D: A ita kuefe fla to da neke evropske "lade, kao Ona" Velikoj Brirolliji, ni~·Il zeliele PO!lloei Bomijer je olla bila domi"ant"o mw;/ima",ka?

- Da, mislim da je lako.

Bio sam u stalni!l' razgovori. rna s pokojnim hrvatskim predsiednikom Franjom Tudmanom.

D J~SI~ Ii biN svjedok la/wi" d,'s kus Ij III

- Sarno s predsjednikom Tudmanom. N ijc to bilo dominanmo razmisljaoje U Evropi. Cinjenica da je Bo· sna b ila m us Ii m anska b ila je vazna sarno Za neke Evr-opljane. Ne misiim, zapravo, da je to lac.no Zll bilo koju ad. zapadnocvropskib vlada u cijeiosli. Jedino ie Tudmall pokusavao da me ubiiedi bko je Hrv3lS ka is!()';na. gran iC'a Zapada, da je islam II Bosni n,rrh islamskog koplja« zabodenog u Evropu.l da se bosa!!ska vlada i bosanski muslimani mogu o6.lVati kao ci vilizirani pomocu kISla.

To je, prcma njcgovim riieCima, bio krSI koii ie Hrva. Iska treb ah nosi Ii.

D. Sill sfe "'" Vi g()'!)Orili nO' fO?

sedmica

jil~f.!;I'!.Ri'B:tNj.ll

Montgomeri je pokazao swje neznanje

o Sia kaZel. na "'mI"je ambasador« Vilijemll M",. mgr:nnerija (Momgomery) da Dej!OI' samo /JO!",duje da Bosnu treba jwdij.1iti i da BiH "ema "ikai«,m, a kamol; €1Jf(Jp .• k" butlub.ost?

- Mislim da su re rvrdnje neodgovome, To je Cuvjek koi i je radio IS godina za "_mericku vladu , nikada te sravove koie sada zas ttl pa ui je prenio svo jim nadredenima, Te SI"VOVe

Galbrajl: Holbruk je priliskao Izelbegovii;aria obuslav! akciJe

On nije mogao smisliti tek kad je napustio v Iadu,

Oci [0 da je On imao te poglede jo~ dok ie radio za ameri ckll v I adu, ali nije 0 tome govori o, 8 ambasa dor ; ma 0 ba vezu d a prikaie svoiu otvorenu procienu situacije. Ne slazern se S niegovim stavovima, On time pokazuie veliko neznan]e 0 tim pi raniima ida. je prosao hoi ra I, da je vidio mrtve i ranjene u BiR, sigurno ne bi L" kc 0 tome prj eao.

- Ja bih mu na to rekao, usrvari uvijek ie 10 bila veerna smij dna ko n venae ij a, znate, gospndine predsje-

dni ceo ja sam i pak iz Verrnonta i nemam yak iskustvo historicara, Morso sam glum; ti lain u skrom nost p red njirn, ie, on uopce niie bio veliki h istoricar, Rekao bi h mu: Jed;no sto varn mogu reci jeste kako americk: nared gleda na (C. I kad arnerick; ljudi vide Mladica i Karadzica, Srbe koii bcmbardi'"ill Saraievo, m.i onda za te ljude mislimo da su barbari, Naravno~ on bj se smijao~ jer ion ie mi.lio za ojih d. su ba,bari. A, k. da bi h mUll nastavku rekao: Znne, kad AmerikaDci vide da Mate

B oban i Slob oda n Prol iak bombardiraiu Mosrar, enda mi i "" njih mislimo da su barbar;, Tudmanll bi veoma raz~~amle mO je izi ave. N a haju bih mu rekao: Kad vidimo ljude u r.dll "a vodu ili d. u kolon a rna i du na svoj posao i k3ke se na njih plica i l sna j pem, go;podi n e predsjednire, m; mislimo da SlI Ii Jjudi ho mi. Da Stl to zapadD j aci i d.l SU ti zapa dn i aci muslim aIli. Te rii eel Tudman oikad n;ie volio. I.ko ie 10 bil 0 sasv i m lacno,

n jem u to n ikad. ni j e postalo jasno.

o Zbog c£ga j£ o"dll am£.,"o/u, admin;s!racija odlucila do prizuo i:me Republika Srisko kada se ZIIO na kojim je lemeljima 10k"l1 ~ repubUka" tla~!ala i koioj je kumovao?

:0 M or.a~e nIZU mjeti da, SUu) mlpf.~i'i otJor.l vdluku II vn'· jeme rllla. Kada gledote ,mozad, 'IVa"; izglfJdaj!l dr"gaiijc. Ali, u d(J!o>n /J"en,,-

tku ,8 rraalllt pred "eo",,, teskim izborom. A ta] izbor se "ijeJli dogodio u Dejtonu, '£Jel u ZetU!'f)~ tl septembru 1995, Bio ,am 10<110 kad se 10 desilo ..•

'0 Kega treba za 111 P(n)ijc"III greiku ok''';"i ti? Knga rraj"iie?'

- Zelim Vas podsieriu ita je bio l~d..iJ~() jer svi uporno zaboravljaju sla ie bio drugi dio tog "dila~. Dakle, dogovor ie bio da Ce Republika Srpska b;li priznata kao elltilet ida ce l.ideri RS pribva[;li da budu dio drZave Bil-l. A

to ie bilo "" dio lrgovin e, RS je p ri.zna ra ka.o federaln; enl.in::[ lJ okviru jedinsEvene medunarodno priznate d,;lave BiB i nienih

medu naro dnib grani",,!

U LO vrijeme, facunaiuc;

d. j e '" I jos trajao, to je izgl .. - dolo kao dobro ; racionalno, Niko ni,e bio Srelan zbog toga. Mi smobil i nacis to da su RS vedilc mase"ue ubi~, koje su poCinile genocid i optllZene ~bog wga. Nije hilo sumnjc u to lna,li sma da je stvaran j e RS utem el j eno na e[nit.kom 6Uenju j m.asovnom ubijanju. Ali je isto laloa iasno dll SU oni (Srb;, ep. a.) jO" dIlali Icr;loriiu, imal; voisku, a mi smo >:eljeli da zavTs;mo rat. I to je bilo [e ejenkanje. ani su pristali da osmou u jedinslveooi BiR,

le da RS bude samo .konst.iIlI[ivni d;o toga.

o Klldje IV ime RS "pital!jU" k,oliki s-uQlpor prema "om" ;mo1i prewj.d"ik !zetbegO'lJic, ombasodor SoCir~ begovt'i i drugi?

- Pa, njima se to nije s"id.alo. Ali, kaliko se magu

prisjeuti, nije posroiao jak orpor tome

o Je li UOpCB bi 10 otpora?

- Nije postojao! Mislim, nije im seto svidalo, protiviIi su se, nisu ];0 7..eljeli" ali j u RS se morali prihvatiti d. su oni dio BiH. I kao sto to cesto hi va s m i rovni m sporazum i m a, 11; j edna strana 11e vi eruie U ono sto govori, Mislim da Srbi dugo nisu mislili ozbilino da su prihvarili BiH kao suverenu medunarodno prizn at u drz.a vu za s vo j 11 zerolju. Kao !ito ni vlado u Saraicv~u oijc vjero"a.la da RS lreba biti ent;tel. AI; obje stcane su se slOl'ile sum.

Kraj rata

o Za, ,,;/'" od vas 1/ ornerir.koj' ad:m.i.ui:HTaciji 11 ije ",ogao prel/JOslavit; .kako ie ti isti Srbi" BiH ulini.!1 sve da ."e O'lJe gadine blokirqj" dria"" i da urade sve "a oftrmlldjl: RS kilO po<ebnog ""til"la? Je Ii .,am 10 bilo jas"o u DejlOnu?

. Ie, tel S ;guran sam da smo !O i os on d a megli pre[pOSLaV'; Ii. Mi n; s m 0 n.ikada govori I.; da se dogovaram 0 s ci"i]i.i,anim .Iilldima. In.ali smo da radirno s masovTI'im ubicama, ali i bjelosvjerskim laf~vjma. Ne mislim cia Stl S time sto su dobili ;me RS i nprihvarili BiH" oni promi,en i Ii svoi k a.rak re.r. A Ii lias eilj hio je da Z"usmv;mo rat koi i je odn; 0 200.000 z; Vota.

o ZII"iOi, Dejloll,ki "Slav' nij. dobar?

- Ma, Dejtonski uStav je grozan ust"" kada je [;iee 0 i;:g·radnji drz..ave. Ako gevorite 0 izgradnji ci"ilnog drustv'a ;Ii m oderne evrops~e cirza"e pemocu njega,

to [e grozan ustav, CUj Dejtona ie bio zaustaviri ratl [er,

ra tie i pak go ri od toggroznog dogovora, Za to su Izeibegoviceve rijeci na potpisivanjusporazuma kako je

~jOVO nepravedan m ir" sasvirn racne, Ali, nasra vak rata [e c~k nepravedni j i od tog.!

o Zoiro eu SAD ::aus!.""ile ollln::i"" udmieni" bosa!Iski" i "T1Jauki" snaga na Baniu Luku " Ijeto 1995. godine?'

- Dobili smo instrukcije Naciona.Inog "ijeta s;gurnos! (NSC) da kaZemo Iirvacima da za u s.rn ve of,anzi vu p re_lD a Banjoj Luc;. Toni Leik (Lake), koji je bio glavn.i KJin tonov sa vjetn i k za nac;onaln u sigu ro os I.,. od p rvog dana i mao ie la i insli ok { dll treba zau S la vi l.i rat i IJ 10 m e je bie podrlo nod generalstaba nase vojske, Na kODCU, i d.rZavui se he tar Vorell KrislOfer (Warren Christopher), koii je osj.cao an;mozitet prem. Holbru],:u, ~eli.o je !:.raj ratllodmah.

o Koko .e 10 ::bilo?

. Tog dana je HoI brllk rekao generalu Vesliju Klatku (Wesl ey Clark) da ode kod hrvaIskog mini s 1m od brnne (Goike SlIsak, ep. a.); z:a,ra7.; ob u s ta Vll ofanz; ve, A onda smo se Holbruk; ja privarno sreli s TlIdma!lom i -Suskom. U j.duu ruh, mislili sma, ako Banja Luka podne, co bi b; 0 zn "ca ian poraz za fasiste, m asovne u b ice, im ali hismo d.ruga~ i j j m i r u I:e jen) ove dvije kacegorije ne hi uzele' ucclce. N clIO slicno bo u NjemaCkoj, u kojoi nije dozvolieno nacist;m. da budu d; 0 til; roy nog proc.esa! AI i, mucile su nas dvije stvari~

koje su krenule drugim purem, Prvo ie bic humanitami razlog, imali ste Srbe iz hrvatske Krai ine i S rbe iz zapadne Bosne koii su pobjegli 1I Banju Luku, Treba imati u vidu da SIC vee i mali aeke Hrvate koji su sistematski

ci n ili zlocine u srpskim domovima u hrvatskcj Krajini, N iste im rnogli vjerovati !ita bi oni <'ill.;li ukoliko hi zauzeli Banju Luku, I, na koncu, imali ste populaciiu Banje Luke koja bi se mogla pretvor;u u izbjeglic~u kolonu 0 d 2'()O do 300 h;ljad. izbieglica. Zna,,;, iedno haotjcoo stan ie.

o KaZete da j. "epovjere"je u Tudma·na uZl'Ok()'IJalo da zoul1zite prestanak ""ojllih operacua I1a Balli" Luk" ; da.e adluci'eza ",ir"po S'iJaku cijenu "?

- lo.aiuCi vee u [e doh" TlIdmana, njego". opise Banj e LlIke k"o hrval' kog grada, a ; v; zna,e za njegovo cr[anje mape B;H na salveli,

na kojoj je pr.dloho zamjenll Tuzle i BaDie Luke, plasio .am se da, ukeljke Hrvatsl<a zauzme Banju Luku, ona je nikad.a nere ",a[it;. Kad smo oLiSli da razgovaramo s Tudmanem i Su~kom, rekli Smo imda ne zaUl; m aju Banill Luku, vee dll oni trebaiu lOUZe(j Kezarac; Pri-

j edor. la~o im j e general Klar k r,ekao da zau,lave of anzi vu eak i ramo, 0 n i :!!ill shvalih da trebaju slusui Holbruka ; mene. Na krajll, on; su jos maJo napredovali, .1 in; k ad D isu ~auleh 1'tijedor. U meduv[emenu, bio je dogovor da oni to prepuste Armiii BiH, ali se Armija BiH nije lIspjela orgaoizirau. To je pra va pri~a "ta. se dogo-

d.ilo. ~ ~

o Pa je ti Va", sada zoo zbogtoga?

- Svih ovih godina pitam sebe jesmo li tad. n aprav ili pravu odluku, Cak ni danas n em am odgovor na to pi tanje. Mislim da hi krajnji rezul tat u Bosn i bio rnnogo boli; da su RS, odaosno Katadzi" ; Mladi cO hi Ii potp un 0 porazeni. U drugu ruku, a ko bi bilo na deseri ne b il j ada ubijenih ljudi u tome, 1I !OJ hrvatskoj ofanzivi, bile bi to resko opravdati. Tudman ie u mro m neko! iko godina i Hrvalska je OIisla u drugoro pra vcu. Ali, zam isli Ie da j e Hrvalska osvojila B.nju Luku, zamis.lile do ie TlIdman to reaJ.izirao kao dio Hrvat>;ke, Dac;o 0.1 ;st; cka ,n aga HrvaLske bila bi iHca. Veerna je tclko or:jenjivat; hi,teriju po pr;nciPll ~"ta bi bilo da je bilo". Ali megll yam ovdje primali da mi je ad. sv;.h

S Iv ari ko je s.am fa dio lL zi voru taj razgovor izrnedll Halhruka i m ene, Ie T udm ana i ~uska najteZe pao. Nema suo mn je da je La j o.as razgovor promijenio 10k hislOrije n. vrlo znata jan 0 "Cin,

o Je Ii bila tesko "bijediri [zetbegO'lJica da :<al<s/a,,; rlapredovanje Armije BiH premo Bonioj L"d ; kol;ko je u 10 "rijeme zaisla o"a b;. 1amoclla?

-1a sam bio u Zagrebu i Ii olbru kav peiao je b i 0 da 1I Sarajev'U. 0' lome [3,zgovar3 5 Ize tbegov ;cem. Predsjedni k BiH se pro,ivio obll"av; va[re i m;slim d," je Holbruk izv~io veli k i prj lisa k na nieg. d.a pr;srane" AI;, re"lnoSl ie da Armija BiH Ilije bil.

s posob 0 a dll nas ta vi ornnzi Vll i Ire bal a jej j e z. is ta h tVa tska porno':.

ILJiiM.(;!6'SI!OiNi

sedmica

PRESSIJA

Zaboravljeni oziljcikojI simbol'iziraju stradanje grada pod opsadom

.'

"

• 1.425 dana rrajala je opsada Sarajeva .470.000 granara palo je tokom opsade • 330 granara padalo je u prosjeku dnevno .10.650 osoba ubiieno je granatiranjern , • 1.601 diiete ubile 5U granate

ruze"

stotnlak rnlesta na kojima su eksplodirale granate praveci oblik ko] podsleca na cvijet, obiljezeno jos 1996., godine

SarajeV:;kC Me, spomenobiliezie koje sirnbolizira skoro eetverogodisnju opsadu glavnog grada BiH, nestai u jedna po jedna, Oziljci u asfa- 11U nastali od udara granata i gelera, popunjeni sucrvenom bojom koia simbolizira krv proli Veal! n a 10m rnj es ill.

PRESSIJA

Nisu ispunienie sve rupe od gelera nego same one na mjestirna gdje je od granate poginulo najrnanje troje liudi, Stotinjak karakteristicnih rupa 0 d granata i gelera u obliku cv ijeta 1996, godine crvenorn bojorn ispunila je grupa en ruzi] as ta

No, godinarna se bro] kr-

vavih saraiavskih nlfu smaniivao, preko nekih j e presao !JOvi asfah, druge su poplocane i danas ih je u naiuzem cen tru gradaostalo svega desetak, A one su u sve gorem stan; u, skoro neprimjetne,

Zbcg toga je Sarajlija Harun Kujovic sa priiareliima odl I! Cio osnova r i gru-

pu na Facebooku pod nazivorn "Spasimo "Saraievske ruze" '" koja i ma vise od 3.800 clanova. Grupa je osnovana netom nakcn

un is ra van fa ruze na Marka· lama 2008. godine ..

- Odlucili smo da treba zastiti sve preostale ruze, jer nijedna nije manie vri-

Sve ostaje zapisano

PRESSIJA

Budimir zvao Komsica

,Zaslo Suljagic krije da je izdajnikom hrvatskog roda! na,pisao.knjigu 0 Lagumdiiji

P .. Y.. Y k I'" S'DP Y Z~'k Ministar obrazovanja I

rue nego sto Je usao u oa .ICIJ u sa . -om, .pravas, IV 0 nauke Kantona Sarajevo

Budim i r zestoko j:e n apadao hrvatskog ctana Preds jed nistva Bi H Emir Suljagic u biografiji,

- . objavlienoj na interner-str-

.,_.,---------------, [er je ova] grad primjer zatir- anici Ministarstva, ni]e na-

anja hrvatskog naroda u yeo "referencu" koja ga je,

BiB. Hrvata ie u Konjicu kako mnogi srnatraiu, do-

1991. ~ivielo skoro 11.500, a vela na poziciiu na koioi se

danas ih i e tek nesto vise od trenu rn 0 na lazi,

1.000. Nisu ostvareni uvjeti Iako ie spomenuo sve

za odrzivi povratak Hrvata, radove koje je napisao, pr-

Oni Ce se moci ostvariti tek eskocio je svoje »kapitalno

ustavnirn prornjenama, ada dje1o" 0 svom politickorn

bi do tih promjena doslo, !iefu, predsjeduiku SDP·a

Hrvati moraiu imati pre- BiH, knjigu "Pogled na

dstavnike koji ce se znati i, profil, ideologiiu i politi-

prije svega, htjeti izboriti za ku Zlarka Lagumdzije",

hrvatske in terese, Kornsic je Ci j i j e ak ru el n i minis tar

rnozda Hrvat po rodenju, ali au tor.

njegovi postupci ga Cine Posravlja se pitanje je li

izdajnikorn hrvatskog roda - Suljagic na ova] nacin,

istaknuo je tada Budimir, mozda, priznao ka.ko sma-

On je tom prilikom, ta- Ira cia je- njegovo djelo 0 La-

koder, pozvao Bosnjake da gumdziji "bezvrijedui pa·

na opCim izborima glasaju mfler", nedoSlojan da se

Z~ svog predstavnika, ada navede u biografiji. Mo-

izbor hrvarskog elana Pre- guce da ie Sl!ljagic to svje-

dsjednis[v!( prepuste hrva- sno ucinio, znajuCi da je ci-

tskarn narodl!. M. K. Ij tog uratka bio da aUlOru

Koli ko je neprirodna koalicija koj u su sklopile SEranke pctpisnice Platforme, a pogorovo sa vez izmedu SDP-a i HSP-a, potvrduje i Clanak koji se ovih dana moze naci na brojnirn internet-portalima u n~oj zemlii.

Nairne, u njemu se prenosi saopcen]e HSP-a sa predizborn e tribine te stranke, koja je odrzana 26. seprembra prosle godine u Kon] icu, a

na koioi je glavnu rije.: irnao novoizabrani predsjednik Federacije BiH Zivko Budimir, tada kandidat HSP-a za prernijera Hercegovacko-neretvallskog kJilIJ to.lla (HNK).

- Pozivam Zeljka Komsi6l da povuee svoju kalldi daruru za hrv atskag Bana Precisjednisrva BiH i da ua taj na.cin dopusti hrvarskom narodu da sam iz.abe-

re svog predstav nika - tim je rije.:ima Bl!dimh I!putio ape! Komsicu na javnoj tribini u Konjicu, prenosi se u teksru saop6enja HSP-a ad prij e same pola godine.

- Giljano upl!cujem poziv KomW;uupravo iz Konjica,

[edna. Pokrenuli smo i potpisivanie peticiie i za nekoliko sari sakupili smo 2.872 potpisa, No, i pored obecanja da nece biti vise un is ta vanja, ruze sun es ra-

j ale j edna po iedna, gradske i kan tonalne v lasti p rebacivale su Iopticu iedni na druge - kazao narn [e Kujovic.

Dodaje da je na kraju Ministarstvo za boracka pitanja KS zaduzeno da I! okviru proiekta ,.Obiljefuvanje masovn ih stradan ja gradana I! Sarajevu od 1992. do 1995. godine" provede i zastitu i obnovu "Sa,ajevs.kih rub!" , No, raj je projekt joo na

cekanj.u. M.AVDIC

Mladahni ministar se postidio!?

Suljagic: Referenca /Ii kompramlliraJuci de/ali

olaksa probo) !Ja poli· .wv.anja bez dana akade-

tickom pOljll. mskog i pedago!ikog rada,

SUljagic je izabran za na zgrazavanie zaposlenih

kantonalnog ministra obra- I! ovom sektoru_ G. M.

edmic .',

C ANALIZA I Je Ii federalna vlastformirana (nejzakenlto v

Sto ne oze matematlka

moze sudska 9 astika

Za negativnu odluku Centralnoj izbornoj komisiji nije trebala velika pamet, ali je bila potrebna nemala hrabrost • Maze Ii Ustavni sud zazmiriti barem na jedno aka?

Piie:

Vlasrtmi.r M1JOVIC

Ce.n tralna izborna 1<0- rnisija (CIK) stisnula ie 'lube i ocijenila da Dom naroda Federalnog parlarnenta nije zakcnito formiran. Nezakcnita su, shodno tome, i imenovanja troclanog vcdstva Federacije BiH i njene Vlade,

Za ovak vu ocjen u niie ere bal a vel ika parnet, ali j e bila potrebna nemala hrabrost, Takozvani platformasi pokrenuli su pravu haiku proriv ClK-a i njenih clanova, pa zaista ni j e b ilo j edn 0- sta vn 0 isprsi ti se i kaza ti kako stvarno stoje stvari,

A one su porazne po politicku drufinu koja se, U podizaniu vladaiuce piramide, drznula da na svo] nacin pro ru m aN ne ke us tavne i izborne norme,

Fantomska trecina

Koliko ie odluka Centralne izborne komisije tinienicno zasnovana i sustius ki neo bori va, pokazu j u i reakcije "ostec.ene" strane, Platformasi se, nairne, uopce ne upustaiu u ocienu ispravnosri re odluke. Oni, jednostavno, govore kako tai "sud" ne priznaju, i time raspravu, kako oni misle, skidaju s dnevnog reda ..

Platforrnasi, pritom, zaboravliaiu iednu bitnu

srva r : utjecaj odluke CI K-a na javnost, kojoj je sada posve j USDO da se pros log cervrtka II Federalnorn parlamenru radilo mime vazeci b prop isa,

Za ocjenu kakvu je donijela, Ireni Hadziabdic i nienirn kolegama samo iedan detalj mcgao je biti do-

voljan da se shvati da Dom naroda nije formiran kako Ustav i izborni propisi ualazu, Rijet je 0 farnoznoj racunici po kojoj je pel trecina od 17, kako SII izracunali platformasi, Nj ihova dieca su im, po povratku sa sjednice, rnogla objasniti da to nije rake; nisu ni morali cekati CIK da im upise keca iz maternatike, No, imaju platformasi svo-

j u racunicu, S ila, n aime,

Licni obra.cun LidijeKorac

OSITiea pIa tfo rma~kih napada n a Centr.aln u izb 0- mu komisiju sve vrijeme je u rukama Lidije Korn.c, clanice Predsjedniiltva sop,,, Bill. Ta biv§a Celniea CIK-a, u Cal<. dva mandata, svoje nasljednike progl asila j e svim i svacrm, a njihove odluke proruzakonitim i nestruenim.,

o sirn poli tick i b, gospoda Korae za ovo i e

im ala i I i~[le rev an sisticke motive. CIK je, naime, prije neko1iko mjeseci Li-

diju sprije~io da ode na ambasadorsku funkcijuu Bti.sel, jer je u[vrdio pa-

s toj an j e sukoba in teresa II njenom slucaju. Korae je ka~njena zabranorn kandidir.anja na izborima i obavljanja svih .;menovanib fuukci j a, jer jesara j evskco "Oslobodenje", u vrijeme njenog direklOrovanja, poslovato u iznosu visem od 5.000 KM sa Gradskim vije6em Sarajev.a, gdje je Korat bila vijetO!1: SDP-a BiH.

zakon ne pita.

Njihovo nezakonito ponasanje, doduse, moglo bi na kraju biti zauzdano, Platformasi ipak priznaju nadleznost jedne instituciieUstavnog suda Federacije BiH. Kazu da ce niihovu pres u d u, kakv a god b i la, prizna ti i p rovesti; kao da su potpuno uvjereni da ce ona iei niima u korist.

Sud u skripcu

Kolikc je do prava, ustavnog i svakog drugog, a bogme i do rnatematike po kojoj pet nikako ne rnoze biti trecina od 17, platformasi se ne mogu nadad blagonaklonosti sudija u usravnim odorama. No, kad ne mogu pravo i malematika, [u je, ratunaju oni, spaso n oSP a - gim n aSlika.

Ta vrsta vjeStine ocekuje se, dabome, od Ustavnog suda FBiH. Kao seo su pod pri[iskom, zabrinuli za svoju litnll sudbinu, dva clana CIK-a izbjegla ued&: u donosenju odlllka koje se ne dopadaju platformasima,. tako ce se moZda ponijeri i ustavne sudije. I

to su liudi od krvi i mesa, koii znaiu da na rogatcg nije bezopasno udarati,

Slim ce na posebno grII b naein b i ti s uocen i kandi da ti za rri j os nepop unjena miesra u ovoi federaInoj sudskoj insrituciji .. Ako prihvare da budu irnenovani od vlasti kojoj je osp 0 rena legal nos t, nece 1 i vee sarnim rim unaprijed prihvatiti i nacin na koii ce se izjasni [i kad pi tanje ustavnosti novog Dorna naroda dode na dnevni re d?

J os jedan moment [ako je biran za buduce odlucivanie u Ustavnom sudu. S ob<.lro m na to da ce taj proces po tea j a ri,. te cia ce orga· ni i funl:cioneri, i7.abran.i mimo legalne procedure, vee dOllijeti P iz va zni h odluh, novi budzel- napr- 1mjer, bit ce postavljeno pitanje posljedica negativne odluke spomenmog suda.

Potvrde Ii i oni to sto je vee kazaIa Centralna ilborna komisija, mozete 7;amisliti rusvaj koji bi nastao. Em bi pala Vlada i predsjedoik FBiH, em bi nezakonite postale i njillove u

Ko 6e bitikaznjen?

U jednom trenutku do raspleta ce svakako doci, Tada eemc sa sigurnoscu zna ti i e li Cell teal na izb 0- rna komisija uzurpirala nadleznosti kad se poduhva rila proci enji van j a (nejzakonirosu pri fermiranju Doma naroda, UkoI.iko se utvrdi da to nisu smjeli raditi, svakako da clanovi Komisije mba da

meduvrernenu donosene odluke,

To ce reel da ce II trenu[ku presudivanja u UstaVDom sudu [la stolu biti i krupna dilema: da Ii bi bila bolje malo zazmiriti na (,stavue norme?

M islim da pIa [fo rma~ i i na to racunaj'll. Zaisl3 bi ovdje nastao pray; haos kad bi komplemo entitetsko rukovodslVO bilo proglaseno nelegalnim" Tada bi i poneki pravnik moMa preporucio da se bolje "maIo" oglusiri 0 pravo, makar i lIStaVnO, sarno cia se izbjegne kriza kakvu bi potaklo

budu kaznjeni.

S druge strane, utvrdi li se cia i e CI K radio p osao za koii je sty arno pozvan da ga radi, morali bi biti kazn] eni on i koj i s u se oglusili 0 odluke elK-a,

U svakom slucaju, vuk magarca lie bi smio pojesri, mada to ne bi bilo prvi put u nasern pclitickorn zivoru,

proglasen]e c.itave vladaj uce gam i til re nezakon itom.

Kako god Ustavni Slid presudi, dakle, dobit cerna sijasel novih problema. Hi ce emilet os[at1 bez vlasti, cemu se niko lie smije radovati, iii cemo lIei u fazu u kojoj 6: bili legaliziran princip nad.redenosti polirieke volje IIsravnoj i pravlloj legislativi.

U prvom slucaju dobi.li bismo baos. U cirugom bismo, pak, mogli prestati da postojimo kan pravna, llstaV!]O utemeljen!l demokrarska dr2ava.

" ,

GODISNJICE Dvije decenije od tajnih razgovora u Karadordevu lzmedu

v

· S · ., N ·

vOJe en Ie: __ e _PI no

Milosevic n dman dijelili

BiH ce se, prije iii kasniie raspasti, tvrdi Sarinic • BiH je ostala cjelovita, ali duh ti,h podjela i dalje zivi • Tudman je 1939, godine • Milosevic govorio Tudmanu da uzme Cazln, Kladusui Bihac, ler njemu ne treba .hrvatska Turska"

Pile:

Faruk VELE

Ideja 0 konaeno] podjeli Bosne dobila je zva-

.. nic.n pecar n. danasnji dan prije tacno 20 godina, kada su na tajnom sastanku u Titovom Iovisru Karadordevo predsjednici Srb ije i Hrva ts ke, dan as pokojnici Slobodan Milosevic i Franjo Til tim an, dogovoriIi d. ioi za svagda zabiju glogov kolac u srce. Karadordevo ie zato, nesumnjivo, paradigma stalnih susiedskih nastojania da rascerece nas u do mOV i nul

Bosanski usud

H TVO j e Sarin ie, D ekada~nji predsiednik Vlade Hrvatske i sef ureda Frame Tudmana, u ekskluzivnom razgovoru za !,Dnevni avaz" isrice da dcgovor u Karadordevu nije mit i da je on zasigurno posrojao.

Razgovor.., dvojice Iidera on je heno dogovorio s Milosevicevim sefom kabineca Goranom MiIinovicem. Is ti na, odflvn 0 postoji dilema je Li saslanak odrian 25. i Ii ~6. mana 1991. godine. Sarinic vjeruje da je ipak u pitanju 26. mar!.

. Tudman i Milosevie su razgovarali dva i pol sata seraj tlCi u sumi Karadordeva. Vjeroj.tno da je pod i ela Bosn e bila jed n a Ie· rna razgovorll na LOm sus,reru. To je gowvo neupimo! Ali mislim da se puno Sa" drz..jnije razgova,ra.lo i 0 !OJ tem; u TikveSu kod Osiieka (15. april a 1991. godine, op. ll.) kad a SU Mil o!ievi cO ; Tudman proveli puno vise

Illemljica Bosna aka Sarajeva tampon izmedu Smije i Hrvatske"

Zanimljivo ie da se u Tudraanovim srenograrnirna, nesto vise od d VII rujeseca nakon Karad ordeva, da iUilati iasna namjera da se BiH podijeli. Tako "predsjednik svih Hrvara" nasastanku V rhovncg drzavnog vijeca Hrvarske 8. [una 1991. godine, dakle, u razgovoru s 0::1- ibliaim saradnicitna, naglasava da su ,;sadasnje granice Hrva tske apsolu tno neo drzive, posebno u pogledu obrane",

- I, prema tome, i sa nasega gledis ra, ne man j e negolisa srpskog, postoji problem, postoji potreba da se pitanje rijeSi u svojo] biti, ie li,jer [e uspo-

s rav J j anie B osne, granica BiH poslije Drugog svjeISkog rata jesre povijesni ap~ urd vracan ja j edD e ko" Ion i jal ne evoIhe nllS tale od I S. do 18. smljeca ... .I Izelbego vi e kao predsjednik BiH je sviestan da je besp 0 mocan u od nosu na taj .srpsk i pokrec razgradivanja BiH. A ism

vremena s'm!. No, Tikves (u javllosti, op. ") ho da niie pos!Ojao. A on je vise saddajan ad samag Karadordeva. N eu pi mo je da jei sadriaj tog sastanka bi" 10 piranje podjele Bosne. Na susretu u Tikvesu Milo~evic je bio mnogo dir{}ktniji. On je na jedan gru· bijanski nacin hlio godijel.i ri Bosn u - S j eea se Sari.nic.

On jeo ovOm i drugim

Nisukrili svoje pia nove

Mozdaje naiaute· nricnije svjedocenje 0 planovima Hrvalske i Srbije one Vorena Cimermana (Warrenn), posljednjeg amer; ckog am basadora u

J ugoslav i j i, o!! sm. u:a d. se, na nesrecu, tadasnja pasivnosr SAD padudacila sa s ve veCim pri ri seima na Bosnu,

- Ni Milooev ie oi Tudman rusu se IIUdili da od meue sakriju svoje namjere prem. Bosni. Ona je predstavli ala iZ2:zoV za ove k.1asicne hegemonis I.e, N a

kraju mog drugog sastan ka s njima Tudman je iznio bujie" pogrda !!a racUlllzecbegoviea·i. m uslimana. Govorio je da su oni opasni funrlamentali5ti i da Bosnu kOIiste k. poligon za siren" je svoi e i deologij e po Citavoj Evropi, pa cak i clo Ameri ke. Civilizirane teml je, kalao je, trebaju se uiediniri da bi uklonili ovu prijernju. Bosna, smatra,

ni karla srvarnO nij e posmjaI. ho drZa va i ona rreba da bu de padij eljeo~ izmedu Srblje i Hrvalske- pisao je

calm zna i 0 hrva tskom hercegovacko m nem i renju s tom i takvom sima. cijom - kazaoje Tu(!man.

Vel!; koncem iste godine Tudrnan je otisao kcrak dalje i konstarirao da su veren os t BiR nema nikakvih izgleda, On vieruje da bijosim ~HercegBosne" i Posavine, Hrvarskoi pripala Cazinska i Bihacka hajma, kako mu j e obecao upra vo M iloi!evic.

- To bi bilo gotovo optimal no za zadovolje-

n j e hrva tskih naeionalnih in teresa, ne samo sada nego za buduenost, Iz preostalog di iela B i H M u sliman i i jedan dio Hrva ta ka to Ii ka mogli bi s rvori ri o ko Saraieva j edn u

dria vicu ko j a bi podsjecala na onu povijesnu zemljicu Bosllu. Ona bi bila tampon izmedu Srbije i Hrvarske, II koja bi se lIuino u mkvim uvjetima u vetoj m jeri osia n j ala na Hrvatsku - govorioj e

Tudman. .

ra~govorima eel-

ni ka Sr b ije i Hrva tske s viedocio i 2004. godine u postupku protiv Milo,eviea I;'red Ha!ikim u-ibuu"lolI! .. Sar'i n ie se, i aaee, cak 13 pu· [a [ajno susretao sa srbijanskim predsjednikom izmedu 1993. i 1995.,0 cemu ie capisan i kniigu ~Svi moii tajni SUSIeli sa SlobadanolI! Milosevieem". Sudjelovao je

Cimerman.

Cimerman je ?.estoko uzvra tio Tud_man u pi taniem kako moze daoo5ekuie ad Zapada da mu pomogne nuili dijelove Hrvatske kada i S'II! iznosi neskri veneprelenzij_c prema sus jednoj d:r:2a vi. Pi rao ga je kako moze da od Milosevic. Q eeku je da ispostuje dagovor 0 podieIi Bosne, ako on zeli da anekrira diielove Hrvatsh?! Tudman je odgovor~ io da maze da vjeruje Milosevicu!

na svun vaznim sastancima na kojima su se crtale kane razgranicenja izrnedu Srbije, Hrvatske i BiB ...

Medudm, nas sagovornik ne vjeruje da su sasran ciko j i su zapocel i u Karadordevu kasnije dozivjeli svo]u realizaciju u BiH koju su napali i Srbiia i Hrvatska U to s pravom mnogi sumnjaju,

- Sukobi u BiH bi se dogodili da Karadordeva i Ti!;VeS3 nije bilo ... - SmQr["J Sarinid,

No, rnnogo ozbilini]e [e izrazio zabrinurost zbcg pon ovne des tab ilizaciie pclitickih prilika i ozbilinog pogorsanja medunaciona-

ll1ih odnose u BiH. Tvrdi da vee dul.e vri j em e Dej to· n ski sparazu m prak tiena ne pastaji i da on mara biti zamijenjen nefim S10 ce biIi puno, k"ko veJi, direkmi" je, adnosno bolje za fu.nkci· oniranje na!e zemlje. Hljdi mi iii ne, isrice, "Republika SIpS h je poslala z.asebna drZava'~.

- Dodik je to uradio. On Slvara svoj u dclavu ... Mislim da ce, na veliku ;l..alost, prije iii poslije, doCi do ra· spada B iH - u pozora va

Sarini~ u razgovoru ZlL ,)AV3Z .

Profesor Dusan Bilanctiie bio [e jedan od cl.no· va hrvatske grupe strucnjaka koju je u proljeee 1991. godine osnovao Tudman da bi s gruporn srpskih kolega pregovarali a pod jeli B i H. U svoiim "Memoanma« on je, takoder, iznio uvjerenje da su Tudrnan i Milosevic u Karadordevu postigl i nacelan dcgovor 0 pndjeli BiB.

- Bez porpunije elaboracije toga sporazurn a, m cgao sam zakljuciti da bi Tudman zelio gran ice Banovine Hrvarske iz 1939. Zn am da je Tudman vee

1964,. go dine poh val no pisa 0 0 S po razurn u Maceka i Cve[kovi6a __ 0 istoj ideji Tudman mi je govorio 1988" cia k1e, eeti ri go di ne prije (Karadordeva) - istice Bilalldzic.

POPUl Bilandzi6a, koji je i upozoravao da je BiH nernoguce podijeLiti, mno· g'i u Hrvatskoj slI!aLraju da je Tudman u KaIlLdordevu naisaa na Milosevi6evu "pol.i rick u min u ~{. Prem a njima, Karadordevo je nje· gova zivotna greilka koia ee

ga u historiji zasigurno zabiljeziri kao zlocinca,

Dogovoragresije

J edan od vod eci h bh.

in telek t ual aca, b i vsi predsjednik Centralnog komileta Saveza komunista BiH, osnivac SDP-a i rami clan Predsiednistva RBiH prof. dr, Nijaz Durakovie u razgo VorUZlL .Dnevni avaz" podsjeda da je u vrijeme pregovora u Karadordevu [ugoslaviia jos postoiala,

- Proizlazi da su se M.ilosevic i Tudman dcgovaraIi 0 prekrajaniu karre J ugoslavije i podjeli Bosne kao da SFRJ ne postoji ; da su

se nj ene rep ubli ke vee razisle. Da.kle, velikosrpski i velikahrv.tski planovi ra· zradivani su 13 mjeseci prije nego sto ce bid izvrsena agresija na BiH! Druga bima :maeajh tih dogovora jeste da su Milosevic i Tudlllan !aioo pIekIlijali jo~ posloieeu saveznu ddavu,odnasno federlllnu BiB. To maq da su ani ne sarno najveCim dijdom

o dgovomi za raspad J ugoslavije vee i za ratove u Hevatskoj ; BiH. Posebno~.a

sedmica

lideraHrvatske i Srhije

je da su

osnu!

zello granice Banovlne Hrvatske lz

Jjlll'!i!b'S!!Ol),lIa

"Evropa bipozdravila nas udar na Muslimane"

Premo ~Memoarim."

Dusana Bilandzica, srbijanska .. ekspertica" Srnilja Avrarnov je glavnu opasnos t za Srbiju i Hrva tsku vidjela u Bosnjacima, "koji

s use' vee povezali sa svjetskim islamem i take prijete; Srbima i Hrvatima".

- - Muslimani se prosriru na golemorn teri tori] u - u BiH, u San dZ:ak u, na Kosovu, u Albaniii .. _ Islamsku opasnos t od balkaaskih

rn uslimana iden tificirala je i jedna studijska grupa NATO-a, koia u njima vidi

srraaanje Bosnjaka - smarra Dur.kovie.

Sve ove Cinjenice, nastavlja profesor Dura,kov;e, dok.zuju kako se rat U BiH vodio la stvaranje novih gra niea ta kozvan e veli k e Srbiie, pa i velike Hrvarske. Prisjetio se i cuvene sal vete na kojoi' je Tudman bivilem visokom preastavnikll u BiH Pediiu E-Sdaunu (Paddy Ashdown) Ilacrtao podijeljenu Rosnu.

- rako taj sporazum nije do krni a realiiiran, jeste

mostobrane prodora Azi] e u Europu, Zato bi Europa pozdravila nM udar na Muslimane, Mllslimani su de> kolonizaciiom u Africi i Azijistvorlli nezavisne drtave bog-ate nafrorn i sada prodiru na Bal kan, BiH [reba razoriti - prenosi BilaDdZic' seavove Avramove,

Nadalje, srpski "ekspert" M ihajlovic ie upozoravao da Bosniaci istiskuju i Srhe i Hrvate iz B QS ne II nj ihove rna {ie De zemlje, tako da se BiH tazviia na stem i Srbije i Hr-

instalirana [edna satelitska rvorevi na ko ja je nastala genocidom, to i es re Repu blika Srpska .. Ali, BiR j e osrala cjelovita. Nazalost, duh tog sporazuma, dub ti h podiela, i 'dalie Zivi i implementira se na razne naeine. Vidimo da ponovo oi.i vI ja va i deja 0 hr· vatskoi samoupravi, Herceg Bosna se glorificira i pompeZnO se prq-slav Ij aju oj Ene. godi!injice. Cuj u se raZlle p rijemje I !stovremeno, izia ve Dodika se ne razlikuiu od onih Milo.evi6l i Karadzi6l. Koketiranje tovie- Dodik poma!o mime na sporazum Bobana i Karadii6l. Nahlost, duh tog sporam m., idej e o nestanku i podjeli BiH su malo kada bile zi vo prisu me kao danas. To je 0110 "to nas treba zabrinjavati. Za to [reba .razo[kri ri sve Ie zavj ere - priCa Dmakovic.

Na piranje kako komenti ra ci n jeni eu daB osn j aei, sv j esno iii ne, d.a.n as daj,u jasan signa] H rva rima, ali i Srbima, da krenu putem separatiuna i tako (Bosnjaci) sami destruiraju svoje moraIne kapacirctc zrtve d vi j e .gre,i j e, Durakovie primjeeuje da se ".do vet porodilo"_ SlOga fie smarra odv~c mudrim formiranje Federallle vlade ovako nabrzinu.

- Separa listi eke i deSlIukti vne snage podigle su g!avu! Plasiraj u se leze koje ne vide opstanak BiB kao jedins tvene d rza ve_ Oak Ie, poziva se Da seeesiju RS iIi ponov nO stvara n j e crete fe" deralne jeainice, odnosllo hrvalske federacije u BiB, kaka ie govorio Tudman.

M isli m da ce 'I ruaci j. nega ti vn 0 eskal inti - kaze

vatske, N apomenuo [e da ~ak eventualno sufavanje BiR, a da one osrane republika, ne dolazi u obzir, te cia nju treba diieliti, i La cdmah,

- Lerotic govori da je Zapad sviestan opasnos ti ad Muslimana, sro pokazu [e i 10 da sada, u 0 tvorenoj Albaniji, forsiraju pravoslav I j e i ka to! icizarn - zabiliezio ie Bilandzic, dodajuci kako su Srbi u svirn razgovorirna 0 pedjeli teritorija isticali da se"Musli. mani ne raeunaiu".

ugledni profesor,

Bivsi hrvatski predsjednik Stiepan Mesic koii ie, prema vlastitom sviedocenj u, s bivsim predsjed 11 i kom Preds jed n istva SFRJ Borislavom Iovicem dogovorio prvi susret Tudmana i Milosevica, isticao ie da se skrivena poli tika hrva Iskog preds j cdn i ka prema BiH pocela primjenjivati tek nakon K,," Iadonleva.

- Misl.im da je taj SUSIet II Karadordev u b io Ileka vma p rekre til ice, k. d se pol i Uka pmmijeniia. U poeelku se sm a ualo da nema Bosne bez Hrvatske i obmuro" govorio je Mesic u Hagu.

Nadalje, posvjedo~io je d a se TO! dman sa sasranRa s Miloievicem vra!io say ozaren, cak c:rve.n u lieu i sa vrara ie rdao: "Evo, .~!a Tudman radi, Ti.ldman grad i H rva tsk u za tis ueu god';na_ Hrvoje, daj kane_"

Mesi.c se prisjelio da je

H rvoj e Sari nie izvadio karte i da su one {a~astrte na sto.

- Tudman ie reba: "Dogovorio sam se sa Milo5evicem. Hrvatska je dobi· la banovillsku Hrvatsku. Milokvic mi je rek.ao i 0\'0 - U zmi Ii, Fra.njo, i Cazin, KIadllliu i Bihac, to j e takozvana "turskll Hrvatska", to m eni ne lreba" Time i e taj sasta· nak prakrieno bio zavden. ja sam j edini postavi 0 pi tanj e: ,,Kako je moguCe mijen ja ti granice be:z .rata?", iet je Tudman napomenuo kako ce Se sve to os Ivan ti bez ispaljen og me tka. J a sam rekao d. se granice 0 bieno ne mogu mijenjati bez ispaljenog metka i da mi ru nema logike. Tudmall roi je rekao: "Slusaj,

Stipe, ti ne znas povi jes ne silnice, ovd je se radi 0 dogovoru, a ana illo se Srbija i Hrvarska dogovore, to Ce drug; postivati .. " J a sam rekao:

"Mozda ne znam povi [esne silnice, ali imam logiku" - ispricao je Mesic,

Znakoviro je da se Hrvatska od zrtve srbiianske agresije, upravo na krilima

Sarinic:

Ralgovori u Tikvesu

doge vera u Kara dordev u, prervorila u agresora i to vee posliie prv ih p regovora o prekidu varre sa Srbijom. Nekako u ism vrijeme zapocelo je i formiranje tako"vane hrvatske zajednice Herceg-Bosne, koja se prije iIi kasni j e trebala prikljuciti Hrvatskoj, Til" koder, Tudman ie napravio znaeaine usrupke Milosevicu u Posavini,

Historijski procesi

Akadernik Muhamed

Fi lip ovic smarra da ie Karadordevo rezultat dubljih his tori j skih proces a i i nsistirs n ja svje tske pel i ti ke da s e Hrva ti i Srb i sporazumiiu na Balkanu,

" Recirno, 1939. godine ie, na insistiranje engleske, doslo do sporazuma Cvetkovic- Macek 0 podjeli BiB. Takcder, kada je devedesetih rasp. d J ugoslavi j e bio aeil i kada su iz nie izasli Slovenija i M a kedoniia, iasno je bilo dace sve zavis i ti od doge vom Sr ba i

Kosu bili eksperti

Tudmani M.ilosevit su formirali tzv, eksperme runove za konkreuzaci j u svoji h i dej a

iz Karadordeva. S. hrvarske strane pregovaracku grupu sacinjavali su savjetnici predsjednika Tudmana: Iosip Senrija i Dusan BilandZic, profesor Zagre backog univerziteta Zvonko Lerotic i Smiliko Sokol. Srpsku grupu saeinjavali su savjernici predsjednika Milosevica: akademik Kosta. Mihajlovic i Vladan Knrlesie, te profesori B eogradskcg u niverziteta Ratko Markovic i Smilja Avramo«

Hrvata, A kl)uc niihovcg dogovora jeste BiH. Sa hrvatskog i srpskog sranovista bile je iskijui'eno prjznavanie bosaoskog idemilela, pogO(Qvo suvereni[e[,a i Ilezavisnosti BiB. Stoga se i moglo rncunari da cc sc oni dogovoriri. To se upra· vo dogodila u Karadordevu, Oni su se dogovorili da svoja pi[anjarijese na bazi podjele BOSDe. Dakle, da Srbi Ile traze teritoriie u Hrvarskoj ida Hrvali dohiju dio Rosneobjasnjava Filipovic.za "Avaz", primjeeujuCi da ni ddava BiH uije ispravllO reagirala nakon saznanja 0 ovim razgovorirna, cije su posljedicc bile dalekosezne.

Prema njemu, Karadordevo je definiralo stvarno pOIIManje najviseg vrha Srbije i Hrvats ke. Obie SI.l1lne su, "eli, i kasnije djelovaIe po tom sporazum u. PogoIOVO l1a p rostoru Bosne.

- Brvatska vojska je dosla do K wen - Vaku fa.

011 i ~u ~el jeJi l3Ul.eti pozi· ciie koje su fil<sirnne upravo rim sporazumom ... Idana,"ja vlast 10 Hrvatskoj, koja je opterecena Tudmano vi m nasH j edem, d rti se njegovog polirickog mode- 13 i istog konc:epta po!irike. Postoji, dakle, kontinuitet lakve pol i like_ N llzalosl, n i dana~nia sociialdemokrarska opozicija u Hrvatskoj Ilerna kriticki stllV u tom pogledu • zakljucuje Fili· povic.

sedmic

GEOPOLITIKA lntervenclle zapadnih sila nakan

Operacija "Saveznicka silall

• NATO bombardirao SRJlIgoslsviju

• Po<:ctak: 24. mart 1999.

• Trajanje: do 10. [una 1999. .

• Izmedu 1.200 i 2,50~ pogllluhb

• Ko~ tala 30 m ili lardl dolara

• Izv r§eno 2.300 zracn ih uda~a _

• Lansirano oko 42Q.000 proleknla

UbijaOdiseievazora"

" ~

• 19. mana 201 L pocela in tervenci] a

• Zrac!! i napad i !IS rezirn Muamera Gadafija

• Cilj: Zona zabrane letava i podrska pobun j enicirna

• Koalicijska interveneija p rvi dan po trosila vise od 400 mi lion" dol am

• Unistavanie obalnih i protuzracnih snaga kostat ce izmedu 400 i 800 miliona dolara

sedmica

pada Berllnskoq zida

lR'atu lraku·~ seri)a vojnih intervencija

• Od 2003. do 2010.

.~Od ! 50.000 do milion poginulih u ratu

• ~ .Ucesllici:~oa1icija 48 zernalia koju su predvodile SAD

.' Pcvod: navodno oruzie za masovno un istell j e i sv rga vanje Sadarna Huseina

_'u avgusru 20{O. pccelo rnasovno povlacenie

• Mjesto: Irak i okupirani Kuvaj l

."16. I. 1991. koalicione sn:age pokren ule

zracn u ofanzi vu

• Razlog: ira~ka okupacija Kuvajta

,. Prekid varre: 27. 2. 1991. •

.Vi~e od 2S.000'lnrtVih '

• Oko' 76.000 ranjenib

~ODJECI

jiltf.!iIMi!/.i:JMI.I!I

Kuda vodi revol:ucija u arapskom svijetu

a redu je alev]ska diktatura u Siriji

Tirani SU, uglavnom, umirali u atentatima iliizolaciji • zaSto Obama ne bi trebao dobiti cipelu u glavu • Zlocini prema svom narodu

Vrlo SU oprecna

m isli en i a 0 rome !ita SU kcriieni arapskog bunta koii je eruptirao ovog prol j eea, Prirodno, nesrazm jer izmed u si ro-

m asrva i bi j ede, u koj em

!i vi ve.c in a araps kog svij eta, i enormnog bcgarstva vladajucih oligarhija, bilo di k tarora iii rnonar ha, mofe se uzeti kao opravdan razlog za rnilionske demonsrraciie sITom 'Irapskih prijestenica.

Takav jaz izmedu enormno bogarih familiiarnih grupaeiia, koie konrroliraju nacionalna bogatstva, i doslovno gladnog i neprosvijecencg narcda nije tako upadljiv ni u jednoj drugo] kul turno-ci vilizacijsko j grupaci j i u svij etu,

Ku,povina .mira

Ipak, demonstranri sa svojim zahrjevirna ne go· vc re samo 0 siromastvu i bi jed i. Cak n i pokusa] podmicivania antivladinih demonstranata od lib ijskog rezima, pa cali: i saudijskcg dvora, u smislu davania novca, direktnim upla tam a. Iojalni m grupacijama na racun iii uplatarna milijardi dolara na zdravstveno osiguranje,

n i] end vrario demons traIHe i opoziciju od njihovih zahtjeva za prornjenarna drustvenih prilika u ze-

mlji. -

Postoii vic na racun sau d i j skog kral i a Abdula ha, koii ie izdvojio milijarde dolara razni h su bvenciia zagrada ne kako bi ih odvrario od prOleSt3. Na· voOOo j e kral j odl uei 0 kupi ti Filcebook, jer se 11 jegova opozi~i j a, za sada, oglaSava preko in tern era. Powato je da je prije ne. koliko /lodina je<Ja n sdk i~ EmiIlIla pOlludio desel m i Ii j ard i d alara. za proi e· kre obrazovanja u arapskom s.vije,u.

Da su ara-

I'ske ddave izdvaj ale sarno jedan procent od prodaje nafle za obrazovanje, situacija bi bila drugacija. Posm j i jedno opee pra vilo za arap s ke vlasmdrSee - da

Piie: NediadLA.T1C

ihsamo srnrr razdvaja od vlasti: iii bivaiu ubiieni u atencatu, ili ill ubi i aj u prjIikom prevrata. U naiblazcivariianri uznirali su u kuenim pritvorima, Alemal ie izv rsen 113 Z ulfikara Mija Hula, harizmad6nog pakisranskog fidera, Kao sm je u atentaru ubijena i njegova kcerka Benazir B mo.

J edan 0 d razloga s[O arapskidiktatori ovako skoncavaju $U njihov zulum i zloCini koje su pocinili prerna svom narodu. Sadam Husein ie, nakon SIO je aa njega pokusa n aten ta r u grad u Halab dzeu, dao pohaps i ti i pobiti stotine Ijudi re kazn i ri grad take sec mu j e posjekao sve palme da se njegovi gradani prze na sunctl.

Gratlanski bunt

J oil te.Zi zloCin po~inio je Hafez el-Asad, ooae sadaSnjeg preds i ednika S iri· je Besi ra el" Asada. On ie u gradn Hami po-

bionekoliko desetina hiljada Ijudi da bi se

obrncuuao sa Muslim,,nski,w bratslvom. Tim obraclIDom i e i2:ravno ru" kovodio ujegov bral Rifut el-Asad.

Kako su fa ruilij a EI· Asad iz sek re Alev i'; i vode porijeklo od liba!lskih Druza, a Sirijci su vecin-

om suniti, najnoviie demonstracije u Sir ii i pokazuju da je iedan od naiokrutnijih rezima u arpskom svi jeru, ipak, ranji v.

Nekon izbijanja nemira u gradu Darai,gdje su demon straa ti zap a 1 iii kancelarije partije Baas, da bi policija ubila [edaog demoastranta, bum se

proili rio i na d ruge gradeve. Iako dem ODS tracij e ne izgledaju masovne kao u jemenu naprimier, to ereba eijeni ri kao vrlo ohrabru] uti cin, J er, rre ba i mati na urnu da u Siriji vanredno s tanje rraje vi!le od "elrdese! godina ..

Dakle, sro se lice gradanske hrabrosti u Siriii.ona ie pekazana, Pitanje je postoji li u Siriii inreligenci] a koja ce sta ti

Atentatna I

El-Sadata

N ajpozna Iii i a ten rar izvrsen je 1981. go dine na egi pa tskog predsjednika En. vera el- Sada ta. N aisvirepiju smrt dozivjeli su Nadzibulah, proruski predsjednik

A fgan is rana, kojeg SU ralibani objesili na trgu, i Sadam Husein, koji je objesen na Kurban-bajrarn. Stoga se analiticari uopce ne usrrucavaju prcgnozirati da ce Mua. me r Ga daf zavrsiti kao Sadam.

n a cdo masa, Nasalos l, posljednji veliki utenjak u Siriji Sejjid Hava umro je 1989. godine i on je, kao if,va. EI-Asadovog reiima, hio u Ullvoru nekoliko go" dilla.

Nakon imerveneiie NATO-a u Libiji, nema nikakve sumnje dll zapaOOe sile podr!avaju promjene u arapsko· islamskom s.vijem.1 to jeveerna znacajna poruka i snazna podrSka dem onsrr· antima. Niko vise ne.rna di· lemao ishodu pmmjena.

No, pitanje ie boce Ii Barak Obama dozivjeti da ga u Tripoliju, nakon !lto se oslobode Gadafijeve vlasli, neki mladi Libijae gaoa cipelom kao!im je 10 Bus do~ivio u lraku. Obarna jeSle Busova Silstasupromost, ali ukoliko Arnerihn c.i ne nad u saveznike u narodnim masama is njima ue budu radili n3 gra dnj i pi u ralis tickog druslv.a,. on ce u Libiji zavrsi ti !tao i Bus u lraku.

Pis.mo ambasadorlce Sidran-Kamisalic upueeno MVPBiH

sedmiccr

Haski tribunal:

Smanjenje obima poslova

Holanija ce depor ovati osoblje ureda za saradn·u sa Tribuna_om

Sta rade tri agenta u Hagu • Velike poteskoce u raduAmbasade • Gdje se trosi 2,1 millen maraka godisnje

• Neogranicen mandat za Ahmlca, Jovicica i Mihaljevica .-----------------,

Jovicicpoznat po nepristupacnosti

P rema saznanjima nDnevnog avaza", bh. . ambasadorica u Holandiji Miranda Sidran-Kamisalic obavijestila je MiniS!atSI'lO vanjskih poslova (MVP) BiH 0 velikim problemima s radom tri ureda Z3 vezu sa Hask im tri bun a- 10m, kojirna godinama rukovode isti liudi.

U urgentnom dopisu ona upozcrava na velike poteskoce urad u Ambasade kojesu nastale kao posljedica potpunog odsustva -odgovornos ti prema pos I u bh. of cira za vezu i njihovog nerada, te istice da nekim zaposlenicirna ured a za vezu pri ieti deportacija iz Holandije,

Sidran-Kamiselic,

Ahmic: Ne znam niSla 0 navodima ambasadorice

Bosnjacki oficir za vezu u Hagu boravi punih iz godina, Kako navodi ambasadorica Sidran-Kamisalic, on je od M VP-a Hclandiie dobio privremeno produzenje diplornatske idenrifikacije.

lakosu mnogi iz njegovog ureda podnijeli molbu za stjecanje holandskog driBvlj ansrva, a neki ga u meduvremenu i dobili, Ahrnieevoj sekIetarici Medini S efunovic prijeti de" pormcii a ukoliko svojevoIjno ne napas!; zelinlju (u toku je Zalbeni POS!Upak).

Ahmic .u "A vaz" nije zelio komendrari navode iz.pisma bb. ambasadorice nhi oc!govorhi na nasa

Ahmi(;.: Dobio produicnje dip/omalske idenlifikacije

pimnia.

- Nema tll!ila da se prica, imaiu dnl;ga dva oficim. Zaism ne lnam ni~ta o· tim navodima, [0 morate pi!ati ambasador-· ieu i Predsiedniiltvo BiH - kratko je kazao Abrnic.

izmedu ostalog, nevodi da aktivnosri medunarodne prame pornoci sve vrijeme obavlia Am basada umiesro oficira, eija je In rnisija, iako agenri irna] u godisnie na raspolaganiu 2,1 millen konvertibilnih maraka za svoie djelovanjel

Di.o strukture

- Napominierno d. je Medunarodni krivicni sud za bivsu J ugosla vi j \l (I cry) u izlazno] strategiji, koja podrazumijeva njegovo zatvaran j e do 20 B. gcdine, B ro j !U.zilaca i sudija se srnanjuje, sam 0 i e i cd an prvostepeni predrnet u fazi izvodenja dokaza, a samo ne koliko pre-

dmeta ko]i se deu BiH nije okoncano u prvostepenom postupku, ier se ceka izricanie p resuda, sto govori 0 smanieniu obima poslovana vod i S i dran- Karn isalic,

Dalie naglasava kako proteklih godina Ambasada nema nikakvu porno': tri ured a u postu pcima do. ta ve dokurnentaciie za Haski trio bunal, prepiske i docekivanja opruzenih,

I nace, b OS!! i acki, s rp sk i i hrva tsk i 0 ficiri za vezu u Hagu, Amir Ahmic, Trivun Jovii":ic i Goran Mihaljevic, na tim pozicijarna su od devel do f2 godina. Njihovi mandati su postali vrerne-

Mihaljevic: Pet godina ne dajem izjave

Goran Mihaljevi6, hrva [ski ofici r zs vezu, je viSe od d evet go dina u Hagu, Nije htio komentirati navode iz pisrna ambasadorice Sidran-Karnisalic.

- J a pel godina mediiirna ne dajem nika.kve iziav.e i namjeravam tako i dalje - rebo je kratko Mihaljevic, dodavsi da n aroei to "u dana!:!! j e vriierne" ne zeli govoriei za mediie-

Mihaljevic; Devllf godina u Hagu

Srpski oficir za vezu Trivun JoviciC 18. mafia ostvario je zapazenjubile], napuni vsi deset Ii]epih godina otkako ie u Hagu. U njegovorn slucaju je velika neizvjesnost kako ce rijesiti svoi status,

Jovicic je poznat i po

nski neograniceni, nakon !ito jePredsiednistvo BiH priie nekoliko godina svoiorn odlukom urede oficira za vezu vezalo za sebe,

ad rada se oni prakticno viSe ne srnatraju diielom diplomatske srrukture Minisrarstva vaniskih poslova (MVP) BiR.

Istekle dozvole

Osirn toga, agenti i

sl uzbeni ci n i ih ovih ureda SU~ naime, nepravilno registrirani kod drzave prijerna kao chuovi osoblja bilareralne diplomatske misi]e BiH.

I u ovom slueaju naprnvljen je pr:esedan, ier bh. o.fidri nisH riotificirani pri medunarodnoj mulcilateraInoj OIganizaciji, u konkremorn slueaju Medunarodnom krivienom sudu za bivSU J ugoslaviiu (ICfY), iako su m mora1i bid. Svaki un:d ponaosob ima na raEpolaf,'lll1j u po

svojoj neprisrupacnosti, kojujeponovopo~onakon SIO srno ga kon taktirali u haskom sranu, gdie iesm]estio svoi ured!?

- Nikada nisam davao izjave za rnedije, pa ne mislim ni sada - odgovorio je J ovicic, zalupivsi slusalicu,

700.000 KM budtetskih sredstava (ukupno oko 2,1 rnilion) godiillje.

Bh. diplornatiii prijeti jos jedan skandal, buduci da MVP Holandije, dosljedno provodeci vlastite zakone, narnjerava da se unilateralno pozabavi statusorn vecine zaposlenika iz tri bh, ureda ko i i u ovo i drzavi nisu ri i esi li v las ri ti sta IuS.

Tako ie posliedniih nekoliko sedmica nastala istinska panika i pornumia medu bh, !ISO bljern, nakon stosu saznali da praviln ik Kraljevine Holandije propisuje da clanov; medunarodnog diplomalskog !ISO blja moraj u aplicirati za stalnu bornvisnu dozvolu nakon 10 godina boravka u Holandiji, inaCe im slijedi deporladia_ 0 ovorn, izmedu ostalog, izvj ffitava i bh. am basadorica u svom urgenmom ~ol'i· . suMVPBiH. A .. SISIC

edmica

JlIMMfi,fll'O:fl'U.ln

STAVOVI Selektivan odnos driave i javnosti prema braniocima

esu r Ganic i Divjak vaznij" od Zuke i generala Alagica?

Ispravna reakciia na slucajeve Ganica i Divjaka • Javnost nezainteresirana za sudblnu branioca zemljekoji je dosao lz Spanije da bi stupio u njenu odbranu

Vet smo ukazali na bitnu cinienic.u da i.e deiton.skim .m.irom I usranovljavanjem Suda za rame zlocine u Hagu rnedunarodna zajednica ucinila vaznu redukciju u rretiraniu ratnih zlocina i odgovornosu za rat kao situaciiu koia nuznim nacinorn proizvcdi nasilie nad ljudirna. Time je odustala da utvrdi uloge ak tera ra ta i razl ik u j e agreso re od zrlava agresije i pocinioce genocida od njegovih zrtava,

Da odnos Organizaciie ujedinjenih naroda i nienih vcdecih drzava prema ratovirna i nasiliirna ko]a oni kvalificiraju nije bio ispravan, pckazuje ~injenica da su mnogi rarovi vodeni u interesu velikih drzava i broina nedjela izvrsena u njirna oslobodeni svake krivice, a svi zlocini pocinieni u nii rna abolirani,

- Nikakav poseban legitirnitet nema ubijanje ako je izvrseno pod okriljem OUN-a ili njenog Vijeca sigurnosti naspram onog koje ie vrseno pod okriliem iedne suverene i rnedunarodno priznate drJ' .... ve. Pogotovo ako je ona b ita napa dnu ta, a n j eni s ranovnici maso vn 0 ub i j ani i prorj eri van i, s tavljani u logore i nad njima vrsena EVa moguca na sil j a.

Medutim, pokazuie se da se ne primjenjuju [ednaka rnjerila. Prcgon zlo~ina i zlocinaca ne pos[oji tI smislu un;verzalnog prava primjenjivog nB sve drl:ave i sve ljude ukljucene u ralOve U koiima zlocina.c.ki akti nastaiu logikom samog ralll.

Velike sUe

Privilegija da se smatraju odgovowi m bez obzira II kakvoj su ulozi biJi, jesu Ii bili napadnllli iii su bili napada~i, dara je samo on.ima koji su djelovali u ram na rlu Jugoslavije i to na jednak naNn.

Ako velike ddave, SAD, Rusija, Kina, Velika B ri !ani j u i F rancus ka, ne doz.voljavaill da se istrazuju i progone evemualn.i i nama svima powali zl06ni njihovib vojnika, !ada je jasno da progon onlb koji su llcesrvovali u raru u BiH nema potpunu pravnu osnovu~ Ono ima sarno pravni plast, ali ne i bit. Nema sumnje da se tu radi o upouebi prava 7.a poli ticke svrbe i polititki progon ..

Bez obzira na [Q kako je doslo do ove inverzije u mislienju, nasa drZava mora voditi racuna 0 tome ko se, zbog cega i kako se progoni od Ijudi koji su u njeno ime i po njenim l:ako!!ima vodill ral ; dosli u sill.laciju da even maIn 0 p oti ne i n eko dj elo koje se kosi s pnvilima vodenja ralOva. Pravna d.zava bi IlIj progoo morala sama provoditi, a motala bi insistirati da se pr" ogon medunarodnih instanci pra va vrili nad onima ko;i nisu ratovali u ime legalnih medunarodno priznatih drzava~ Voiska Republike Srpske je tokom cijelog raIa u Bosni bila tipiena privatna, stranaeka, nelegalna i n el egiti mna vaj s ka. U cin jen i ci d a su predsta vnki nas e drza ve 0 d us tali 0 d tog prava svoje dr.Zave i duznosti da sam i razl iei to trelira i u agresore i p 0- bunjenike pIotiv legalnih i legiti-

m nih v las Ii i 7.akona dr~a ve, leZi s va reskoca silUacije u koju su uvtlceni braniocl.

Ali, nije same u nedosljednosti dd3vnog vodstva uzrok tragicne situ-

Pile:

Akadem;k Muhamed FILIPO VIC

acije bran i laca n ase drl:a ve,

Drzava prema svojim braniocima ne postupa jednako i iednoobrazno, U zet cern 0 za il us traci j u tri prim j era koji pokazuiuru nedopusti vu opustenOSI drzave prema polozaju ljudi koj i su zbog sluzenja drzavi dosli u

i.zn u den e reS ke si lUacije.

Kao prvi primjer mozemo uzeti slue"j s genera.lom Mebmedom Alagicem. Svi 7.namo da je on bio nas najsjajniji ramik, da je jectini vodio akrivni rat cijelo vrijeme, da je oslobodio kljueni terilOrij Vla.sica ko;i domini.ra celllralnom Bosnom, da je otvorio !Ok Vrbasa i KUpres, tj. tok Plive, ze aa" predovanje nasih snaga prema Banjoj Luci ild.

On ne sarno da je bio odmah nakon IaIa maknut iz vojske nego je bio izioZen bezoenim napadlma politickih pigmei a j edne manke, da bi ga v last druge iedne stranke ponizila na nedop t1sti v naCi.n,. 11. nacinom kako je pri veden po nalogu Suda u Hagu_ Niko, ni

j a vnos t n i drZa va, ni ie pokazao bilo kakay imer-es za njegovu situaciju. To je Alagic veorn" [esko doz.; vio i [Q je b io stvarni u.zrok nj egove prerane sm tti.

Drugi primjer mo~e nam bin opea mobilizacija dd3ve i javnosli (nesro manie) u slutaju hapsenja Ejupa Ganiea, a zatim i opea mobilizaeija javnoni i drzave (neslo manie) u slucajll hapsenja generala Jovana Divjaka.

U ovom slucaju Sll i javnosr i

d rza va, m a da drza va n ei ednako u 0 ba sl ueaj a, posru pi Ii isp ra v n o. Ddllva, s njenim diplomalskim aparamm, all slucaju Ganica i sa pozicije Predsje-dni;tva BiH, dala je jasno do znanja da smaua te ljude svojim i da je svjesnacinjenice da su dje10vali u njeno ime, sm je veoma bitno z:a njihovu poziciju, pogolovo kad se pokazalo !:ako je sustina progona u bili po!.iticka.

To ~tO se u oy·im slucajevima OIkriva polidcka osnova progona bnmilaca BiH direktna je posljedica krivog pOSlavljanja eijelog poStupka sudenja Z3 zlocine i nerazlikovanja ag.resora i onih nad kojima je izvdena agresija.

Mozemo feCi da su u ova dva

sl ueaja i drza va i j a vnos r, za raz!.i k u od silicaja Mehmeda Alagica, djelovaIi sinhronizirano i isprllvno, jer su uvidjeli politicku sUSrinu i pravnu

manikavost progona, Medurim, to nije sve,

Tree; prirnjer koji uzimam u obzir je slueaj hapsenia i image nad Zulfikarom Alispagorn koji je ratovao na podrucju sjeverne Hercegovine, gdje [e bio komandanr [edne jedinice, Ciji su voj ni ci pocin iii u b istvo ce uri ci vila,

U tretiraniu tog slucaja je, prvo, izuzetan naglasak na cinjenici da su Ii civili bill hrvarske nacionalnosri, sto bi trebalo da poveca odgovornost pocinioca i ~fo slucaju dodaje politicku nom, mada je ubisrvo ljudi upravo ro, tj, ubistvo ljudi, rna koje da su oni nacionalnosti bili same ubistvo kao zlocin,

AMpago nije sam pccinio zlocin, nego je optuzen da nije progonio pocinioce, mada je znao da su pocinili zlocin, On se brani da po vojnim pravilima nije ni imao pravo da ih progcni, jer njegova jedinica nije irnala policijski vod niti sudsku instancu.sto je osnova prava progona prema YOjnim propisirna, te da su visi komandni ni voi, ko j i su nadlezni za taka v progon, znali za ubisrvo, znali ko ga

je pocinio, ada nisu reagirali, iz cega bi proizlazio zakljucak da su neki ljudi zrtvovali Alispagu,

Pitanie 0 lome ko je morae i SUI je morae uciniti i ko snosi koma.ndnu OdgovOfllOS1, 510 je krucijatno u OVOID slucaju, je stvar koju Ce, vjerovari je, urvrdi!i sud. On~ 8m je ovdje bilno jesre Cinjenica da se sve ovo odvija g.luho, da je j'3vnost nezainteresira.na za sudbiQu branioca zemlie koji je dosao iz Spanije da bi stupio u njenu obranu j koji je svo; vojnicki pozi v

vrsio korektno i hrabro. ~

Sudbina branilaca

Ono SlO je u ovom slutajll posebno vazno jeste Cinjenicll da ni iavnost ni ddavu ne z:anima sudbina jednog israknutog i aktivnog borea i da on

I dien orm nod u go u is traznom zarvoTtl, mada je Qbim istrage relaLivno mali, dok njegova zena i lIoje djece zive mjesecima u neizvjesnosti 0 njegovoj sudbini.

Sud je imao dovoljno vremena da isrraZisve okolnosli ovog dogad.aja i da pusri AMpagu da se brani sa slobode, kad je vee tr; i po godine branio nasu slobodu.

Ova opusle.nOS! javnosti i ddave prema sudbini svakog njenog branioca i seleklivni njen angaiman umanjuje moralnu vrijednost ra.kvog pona!ianja. Nairne, presumpcija nevinosri vazi za sva cellri ova slueaja i ni z:a jedan od njih nije sud na adekvatan nacin urvrdio j pravosnawom presudom odlucio 0 eventualnoj krivici navedenih Ijudi, pa ih mi moramo i obavezni smo da ih smap-amo nevinim.

U lorn smislu je AliSpago ispil savjesti nase javnosti i UI nas on mora, rakoder, bili nevin sve do eventualne pravosnazne presude koja bi dokazala suprotno.

Za!ito je ona glu.ha ne niegovu sudbinu pitanjeje na koje odgovor ne prolzlazi iz cinjenice da je pravosnazno lllvrdeno da je on !:fiv, nego i.z naseg razlikovanja medu braniodma, od kojih BU neki predmet pu!!e. paz.nje, a neki prepusleni ineHnosri sudova i sudbi.ni II kojoj mi koje su oni branili ne zelimo da ucestvujemo.

Kamber;·l/edri I ob/ael

Pravne zavrzlame u Sanskom Mostu

Halimovic: Olisao za minis/ro

Kamber postavlja Halimovieevog nasljednika

Ekspresno ukinuto pravilo kako bi SDA postaviia svog covjeka u fotelju

Stranka Milanka Mihajlice u problemima

Radikali seraspadaju, ali radikalizam jaca

Pravna konfuziia s konstiruirajucom sjednicorn Pari amen La F ederaci j e BiB i imenovania nove Vlade FBiH srvorila je u Sanskom Mostu pravni presedan. Iako j e vet zasj eo u fotelju rninistra razvoja,

o b ria i pod uzetn is tva i ucesrvuje u radu Vlade FBiH, Saniin Halirnovic istovrerneno je i opcinski nacelnik,

PredsjedavajuCi Opcinskog vijeca Drago Prasralo potvrdio je, doduse, da je Sanjin HaIimovic podnia ostav k u na naceln icku pozidju drugog dana nakon ~to j e i m enovan za federalnog m;nistra.

- Vanredna s jerln iea OpCinskog viieca lrebala bi se oddati na.redne sedmiee, kada ce biti ilJlbra.n vrsilac du~nosti nacelnika - kaze Prastalo.

lako u Staruru OV -a Sanski MOSI pise da se vriilac

Nakon sto se nakon izbornog potopa clanstvo Srps ke ra diKaIne Straoke RS Milanka Mihajlice cazbjezalo II druge SITIlnke, sef radikala, osta v I j en na ciedil u i od doj uCerasnjih opozicionih pa.rtnera, Mihaj/ica:

odl ucia se na jedini Spas u drugoj

moguCi pOlez kako bi s/rallci pokuilao produzid

vlaSli Ii p oliticki zj vo L

Vee j e, n aim e, izvj esno da 6e MibajJica poveSl'; oSlamk cl an sIva SRS -a u

S rpsk u n apredp u s Iranku (SNS) Adama Sukala, koja, ne treba zaboraviti, djeluje kao prekodrinska ispostava SNS-a Srbije, koju predvodi, eakoder nekadasnji srbi-

duznosti nacelnika bin iz reda dva zarnjenika predsjedavajuceg OV ·a, kako stvari stoje, ovoga puta ova ka v scenarij izbjeci ce se prema volii Asima Kambera, kantonalnog zastupnika ..

Nairne, bivsi zarnjenik predsjedavai uceg 0 V -a Redzo Kurbegovic izlaskom izSDA presao je u SBB BiH i zadrzao viiecnicku poziciju, ali je.prerna Karnberovoi zamisli, ,,zbog iltednje" odmah ukinu{ boSnjacki 23- mjenik predsjedavajuceg OV-,,_ Da"slucajnosl" bude gora, Kamber je sebi odavno osigurao i ulogu predsjedn ika karlrovske koroisije OV"3 Sanski Most.

Prema svemu sudeei, novi vrililac duznosti nacelnib bit ce dr. Mustafa Avdagic, hiru.rg u Opeoj bolnici Sanski MOSI i bivsi miniSLar zdravlja Unskosanskog ka!!(ona.

M.DEDIC

...... 11""1 janski sef radikala, Tomislav Nikolic ..

lako ovo, .za praYO, waci da se cadikal i ras.,a da j u n3- kon 17 godina djelovanja u RS i BiH, Mihajlica jos zivi u il uziji da p.redsta v I j a odrede.nu politicku snagu pa 0 onome sto ce uslijedili, go-

vori kao 0 fuzioniranju dvije stranke kako bi n3slll1a »j05 jaca~.

Ipak, lako je razumjeli

Miliajlicu, koji je nakon izbora os rao i b ez posl anickog statusa, dok su njegovi radikali na jedvite jade dobilj re.k jedno mjesto u NaIOdnOj skupstin.i RS!

A.5ISJ(5

Politicka kriza u FBiH: Bosnjaci i Hrvati u Hercegovini sa zebnjom prate desavanja

'nniioilll~I"I;IkCi.[I;I ~"""i¢.,:irJii!~","nflffllJ.b; UAhIVi c.:!lI.kC\lli o!it,IlI~II", ':!~h.,lIT\I[In,dOCi&;(!r. Clrajn:uullld::ir.lq=nli. IIIiIrllnb:i;:;:nir.J.mjaIlllJe dri>n.

~~!-?,~~6~,~~

~I{!<fIlll,_rrl.m:.irl!ld.!.lU. [!08"~lIIirllRl1illmjft:n\'h. .rinlirdnoJiDoiillli,.,JII, MDi"I,EiO(;k:'It!J.:II;d10;'1,I l.vn~:I.!i'ooli!nt]l!~I'i"o'I" lIU.dingru..l:lHcujlod.l .:sD:r.U(]OOIl~~ID".

J.ln.,pcll'

-S~rtrnoJjl~l,jlJII!

II:!In!~~~JIon imli:mo ~I~tnu ,!:Bu. OIlil"it!~limllll...jer~ '9O'-IDI,["'~i~j:.I:g.

st'E'~:Ujl-if&'!D::

kNT.lnI~~;uij[-fl;iiii~

~~,:~4$~~~i~'~~

[IilIIlt.:!n~\'ri~ __ 1J¢lI~iI;I

~~~~=~:=-

BMi_~l.rr.I~.JRHr.IIllI;'!lillll

~~:1~:~it6

}.·i~~(f::Il1:i1'll JI.mJ..!Ju~I~I.!!LUI'Ii.b

j(rrg,~llJ.:!ItllJlil~k~

H~=I'i~!.~1=i:.niu

!.nkDlmdru!['IIIIl;SIi • nDmL~f.t,I[)iNoot:dl • 11.~n.doeII1!.V;icriJlnIIII!~t!Oi!II'!!IIMH!IKI ~1i1~1. iJ';Rlulli:l!) ~ p;'JIllIkollo,!i6I:<i-~.:.n~~, rlll'llllir:mlf.!'I{[agi.:-:lJUirn.~ ru,i51ia,dI~l;I'f.IIkrir.II...,... :10 IdD aqII Tiielili UKIo,.

S~~,:~;E~!

;ruj.k.i .. f,",~.;.;:..;II~iIII:!Iol ~1".ih.J!~J~-i']I3,::cl\"'l1Jd'.

!J~:~~frtr:

M~BaI.lJ.inrr.uilmieri1J ~nd.cbb!~

lRklJolUllllriEtJlWUlllIOIlIIl iIKidGJLiII[l;~Uflll~_!q3-

~~~'~:I~r:~-:.~-

dal.'nf;;l[lfilil~hb-"'III!I"

U'IiJIIS~rLi,f1;;:~ IlIl1Jfo!1l~:trwt:lnloil,-~';I~· IIj~lIliJllIl'f'IllIL

A.1D~r_'L!'i!IM.~ doikl1dni.!..i:!oi;l...QbnlM"l

=~~~YII

Sltt:llllpooiJiji;:tFld(lIIi~Ql,jy y~I'o(J~i'i ..... ll.,(!IQ.,!)~~· p-'j~na~"II;'iconIlIlIh.IC"'_ 1n:illiD"',llIibkollr;ad:lni

.O"~9I'IImi~1I SIOCll~lIoIkD(lIlti&.:lmii" tiillruti,S1it1..-Jlit;l~ ~lllInOOlli:mH"""'tbm

vt$~;:r~

LjwiibojiilDlljullliJ9h.Cllli ~IiR.AiIIolo!cihll.r.Joo lxm,ooi!lillldlll~I1iJ:=' loI.IIi~iIIi,N;ioro::i~l9-

~~~===-

~rno;;rl-,~l'IIi,~~cd.!I,

".,!'}t.'(';tt.:!

DTENZJJE Kako graiJani lz ljutlLlskog, Gitluka i Stoca gledaju na uspostavljanje vlasti i sukobeplattcrrnasa i HDZ..ova

Ne.'i smwaiu da se radi 0 prolaznim pol i~Gkim igrama • Vetina se ponajvile brine za egzistenciju • Graoani Liubut..O!l sili p~i lickih prejllJc;wania • SDP ie ujeolnlo f{",t<, smatra 1olikO au!;, iz ~itluka

0"1 t

~ PASOSI Blometrijske stanice do Ijeta u svim ambasadama i konzulatima

Do pasosa lakse

I oze svu

Dijaspora u Americi i Australiji biometrijske pasose rnoci ce dobiti tokom konzularnih dana - Biometrija sprlieella kradu identiteta, otkriven samo jedan sluca] zamjene

S vih 28 ambasada i gen. e.ntln ih ko n~uJ a ta u svueru, u kojirna ie planirano izdavanje biometri j sk ih p asosa B i H, do kraja jula ove godine trebalo bi biti opremlienc biornetrijskirn stanicarna,

Nesimetricna mreta

Take ce svi bb. gradani koji 'live u dijaspori biti U mogucnosti da izvade biometrijsku putnu ispravu u rnjesru stanovanja iii njegovoj blizini, kako same zbog ovog dokumenta ne bi dolazili u BiH. Medutim, u poiedinim zernliama, u kojirna je evidentiran mali broj bh. drzavliana, kao SIO su, recirno, Indonezi]a, Malezija, Pakistan, Kuvajt, .. zbog neisplativosti i ogrernnih rroskova nece biti insralirane bicrnetrijske

stan ice.

- Osnovna dva kriterija koje srno uzeli II obzir prilikom instaliranja biomerrijskih stanica ie broj nasih drzavljana u pojedinirn zemljama, Tamo gdje je raj broj neznatan nece biti rnoguce vaditi bicmetrijski

p asos, rake da ce nasi gradani koi i zi ve u lim zemljarna cdlaziti u najblife DKP-e iii u BiB kako bi izvadili ovu putnu ispravu

- rekao je u razgovoru za ~Dnevni avaz" pomocnik ministra vanjskih poslova BiH Zoran Perkovic,

U ovom trenutku, iako je bilo planirano, ne pOSlO" je biornetrijske sranice u am basa dama u Parizu i Rimu, [er nema adekvatnog prostora za njihova insralaciju, S druge strane, nekoli- 11.0 DKP-a, kao sto su gene-

Problem nedostatak prostora

Da bi biometrijska staniea bila i!!S!alirana u DKP-ima, porrebno je da u svakom od njih bude posebna prostO!:ija sa si"

gurnosnim bravama, odgov.rajucim videonadzorom,. aLi i mogucnoscu fizickog odvajanja sluzbeni ka od s trank e.

P·erkQvi(;: Napredan si~lem rain; konzulati BiH u eikagu, Minhenu iii Frankfurru, ispunjavaju sve rnoguce bicrnetrijske standarde ..

- Vjerovali smo da cemo do 31. decembra prosle godine zavrsiti ova] projekt i i rna [i ins tali fane biometrijske stanice u svih 28 planiranih DKP-a. Nazalcst, zbog nedOSlarka novca i problema lehnicke naravi posao nij e do kra j a zavrs en. Imamo jo!i !les! iii sedam DKP-a u kojima [reba

in sta I i.ra ti b iometri jske sta-

nice i otekujemo da ce to b i ti za vrsen 0 u ovoj go din i - istakao je Perkovic.

Do kraja m area ovaj posao rrebao bi biti zavrsen u 1.0- ndonu i Istanbulu, 3. u prvoj polovini aprila u Madridu.

- Tako ce ostati fos Moskva, Rim, Pariz i Budimpesta, Vjerujem dace ito do jula biti zavrseno, Istina ie da imamo diielove svijeta s odlienom DKP mrezorn, ali i cijelu [uznu i Srednju Arneriku, gdje nemamo niti jednog predsiavnisrva.Ili, recimo, cijelu Afriku ispod Sahare - po" jasnjava nam pomccnik sefa bh. diplcmati]e.

Veliki problem ovog sisterna, kada je rijec 0 dijaspori, jeste potreba da se podnosilac aplikacije za biomerrijski pasos fizicki pojavi na lieu mjesta i co iskljucivo zbog tri biomerrijska podataka . forcgrafiie, oriska prsta i potpisa.

- U Americi i Njemackoj poceli smo s principom Ofga!!iziranja konzularnih dana i to eemo vjerova rno vrlo b.,;o uraditi i u Australiji. To znaCi da bi na!<i gral1ani

~ ZLOCiNij "Pravno" maltretiranje Halime Ibrahimagic

edroic

Biomelri/ski pasos: Velik"a sigumosl koji zive II zernljama gdje nema biometrijskih sranica u vriieme konzularnih dana mogli vadiri biometrijske pasose. To konzularno nijesto linkom bi bilo uvezano sa LDEEA"om u Banjo] Lud. Medutim, i !O trazi vrhunsku obucenost liudi, poznavanje tehnike, re, nazalost, u nekim DKP-ima ne uspijevarno postici raj standard - rekao je Perkov ic,

Prijaviti nestanak

Koliko je biornetrijski sis tern izdavania pasosa siguran, naibol]e govori podatak da do sada u BiH nije poznat nijedan slucaj hade identitera,

U slucaju da bh. drzavlianin u diiaspori izgubi biometrijski paS05, odnosno da bude ukraden, osteCen iii un is len, 0 bave- 2nO je to odmah prijavili prvoj policijskojstanici na cijoj teritotiji ie doslo do toga .. N adJ ezn i organ i odmah blokiIaju, odnosno poni~tavaju paso~. Cak i

HiH naprednija od zemalja regiona

Kada ie rijec 0 sistemu izdavanja biornetrijskih pasosa u DKpe ima, BiH predniaci medu zernljama regiona, Tako je Srbija zadrzala i biometriiski i obicni paso~, dok Makedonija uopce nema biometri-

is ki s istem .

a k 0 nakn adno bud e pro" naden, 0 n vi ,e nece b i ri validan, te se mora pristupiti proceduri vadenja novog biornetrijskog pasosa,

- Ako je, recimo, pasos odmah blokiran, a neko ga je uzeo i pokusao s njim preci gran icu, 1.0 ce odrnah bit; uo~eno. Zbog 10ga je bimo odmah prijaviti nests.!! a.k paso sa - u pozorava pomocnik minisrra vanjskill poslova BiH.

S.ROZAJAC

Birokratska cokula u lice unesrecene majke

Nad zenom kojoj je srpska vojska u prijedorskom selu Biscani ubila petoricu sinDvai supruga danas se izivljava entitetska birokratija, koja trazi da se tacno utvrde, toboze, nejasne okolnosti u kojima su oni likvidirani

Svega dva mjeseca Dakon sro joj je Odjcijenje za opstu upravu Odsjeka Z<l boracko-invalidsku zastilu opstine Novi Grad dodijelilo porodicnu in validninu, Halima Ibrahimagic (73) jll je izgubila, j.er je!O opihinskorjdenje pODihilo MinistarslVO rada i borackoinvalids.ke zaslite Republike Srpske.

Frvo rjeile!!je nosi da" rum 23. decembar 2008. godine, a poni~ravanie je uslijedilo, za drhvne birokrate afirmanvnom brzinom, vee

27. februara 2009. godine.

Zasco je uopce bi!ao ovaj slueai i ko ie, ustvari, Halima lbrahimagic?

Smrt od 150 KM

Halima Ibrahimagic je zena kojoj ie srpska vojska 20. jula 1992. godine u pdjedorskom se1 u B is can i ustrijelila petoricu sinov9 i sup ruga. Toga dana Halirna je o·stala bez supruga Himze i djeee Kasima, Bu-

seina, Saroi ra, Hasan a i Mu.hameda.

lake je u knjigama graoanskih stanja jo" ziva, Halima je suslinski umrla toga 20. ) u la 1992. godine. Ona bi ovai bioloski apsurd skrivala od svijera i dalje i fado bi ga ponijela i u me..zar da j e b irokra rska ban j al ucka cokula nije udari1a u liee i jos jednom pred ovozemaIjski smiraj poni~ila nieno slomljeno djelo i srce.

U Ijeto 1992. godine u sedam prijedorskih sela na Brd u n3 Ii j evoj ob ali Sa ne, medu. njima i u BisCallima, ubijeno je vi~e od hiljadu Bosniaka, a ukupno je u Prijedoru likvidirano 3.187 civila nesrba.

Prilikom donosenja rjdenja 0 porodicDoj invalidnini za sirom majku Halimu novogradski sluibenici sagledali su sve bitne einjenioe i n is u nash !l iih:a spomo da ovoj telli uskra[e, rna kolika bila, bijednu sumu za toliku "koliCin u smrt i".

PriJl'1dor: Nastavak lorlure (lad trtvama

On a je, u po b i jeno m rjesenju, numericki bila izratena u vrijednosli od 40 poSto od oSDovice po mrlVorn cijelu. Dakle, ses [ p U ta 40 POSto od osnoviee trebalo je da vriiedi "genocid" ibrahimagica, jer se porodiena loza njihovim brumlnim smaknuCima Depovramo gasi.

Inace, ova osnovica izno-

si 375 KM, 3tO bi znafi]o da smre jednog Haliminog sina (bilo koieg, da prosrireP) vrijedi ISO KM!!?

Da bi dobila ISO KM po jednoj smrti, Halima Ibrahimagic moral a je, sa svoje 73 godine, prikupiti i predati opCinskoj adm;nislraciji Novog Grada 24 razlitita akla; medu njima

sest ovjerenih kopija 0 smcci si.nova i suprug.a, iSIO to" liko ovjereDih kopija zapisnika 0 predaji tadi pokopa po smrtn ih os ta taka i ses t ovjerenih k.opija sudskih presuda koiima su njeni sinovi i suprug svojev·remeDO proglaseni nestaJirna.

Pravni cinizam

Uz 24 akra pridoillto je jail pel. u vi erenja eemara za socijalni rod Sanskog MoSta, CazinH, KljuCa, Bosanskog Perrovca i Bosanske Krupe, iz kojih je vici1jivo da Halima nije nikada nisla dobila od drZave za loliku "koliCinu smrd". Ali nevierOV3tnO revnosni pmvni cini· ci Ministarstva rada i boracko-invalidske za!<rile RS uoeili su skoro ne.zamjetliivi "proPUS1" u rjdenju svojih lIiZera.ngiranili kolega, po kojem nisu tacno utvrdene sve pra V!)O relevan tne Ci njenice vezane za okolnosti u kojima su ubijeni Olae i p~ carica sinova Ibrahimagiea ..

Pa su zalO ponisrili spomenuri ak[ i naloiili da se, dakle, urvrde spomenute ,,0 kol nosti" sa pray no rei e" vanmim cinjenicama. Banjalucki pravni fiegmaLici traZe da se tacno u[vrdi ieSll Ii pelmica Halimini.h sinova i .suprug ubijeni u sklopu ratnih operacija iIi su ih ubili nepowati pocinioci! ?

Ko ce, kako i s kakvim cinjenicno pravnim ins!rumentarijem utvrdivari vojno-polit.icku podlogu iii vee kakv u osnOVll "s u koba" u Biilcanima., selu u kojem je toga 20. jula 1992. godi n e ub i j en 0 300 nesrba civila?

Ne:ma u tom rjdenju nikakve posebne lajDe iii drugih sumnjivih mjesta. Ne radi se ni 0 djelu nepoznalOg autora; utedno su polpisani naeelnik Odjeljenja Ljiljana Bosnjak,poodobrenju minisna Boska Tomiea, i strucni saradnik SneZana

Savi':. M. DEDIC

edmic

PRESSIJA

CPOLlTU~KI POLIGON

reviranja uSA

Kadrovska politika g:lavni uzrok zahladenja odnosa unutar stranke Sulejmana Tihica • Brat brata postavlja na funkciju • Nezadovoljnika je sve vise

lako [e vee proljece, II Strand de" mckratske akcije (SDA) kao da je polarna zirna. Odnos: rnedu lj udirna sve su hladniji, a snijega je napadalo toliko da su zvjerke jasno pokazale tragove .. Kadrovska politika je u ovoj stranci vee godinama takva da 510 si gori, to si boljil Vidi se to po gotovo svim imenovanjima,

Kre n i m 0 redo rn. Predsj edni k Kluba poslanika u Parlamenru EiH je Asim Sarajlic. Drugi coviek SDA u Predstavnicki dom Parlamenta EiH provukao se preko kompenzacijskcg mandata. . .

Zucna rasprava

105 je gore u Federal nom parlarn enru, Tamo je Adil Osmanovic, predsjednik Kadrovske kornisije SDA, za predsjednika KI u b a poslanika SDA nametnuo rodenog brats Ismeta, Osim po ljubavnim [adima koiima je gorlinama zabavljao bh, iavnost, Is" mer Osmanovic nije pcznat ni po cemu drugom (ako izuzmerno da ie po zanimaniu brat predsjednika Kadrovske komisije SDA).

Nakcn ova dva irnenovania, te joil nekih kadrovskih inrervencija unutar SDA, na Glavnorn odboru re stranke nerorn nakon izbora otvorena je zucna rasprava u koio] su neki naivni SDA-ovci molili predsjednika Suleirnana Tihica da ih vise ne pouifava takvirn kadrovskim rjesenjirna.

On je "odgovorio" na njihove meIbe i u Vladu FBiH postavio svoje poslusnikel

Nakon stu je zbri.nuo bra!a, uhljebiose i Adil Osmanovic. Pos!;je para"

minisrar za kulturu, Prije toga. kamere su zabiliezile cia je Tihicu uredno nosio kisobran, a sa Sarajlicem vee ima nekoliko zajednickih poslova u privatnom biznisu.

Posebno ie zanirnliivo postavljenje Eldara Trhulja lOI ministra za industriju, energetiku i rudarstvo, Priie ove duznosri, Trhulj je, kao kadar Stranke za BiH, bio postavljen na

celo Federalne direkciie za autoceste,

SDA ga je kljeia smiieniti, pa su nekiaktivisti dobili zadatak da prikupe sve inkriminacije 0 ovomcovjeku, - U kuloarirna se prica da je, kad ie to cue, Trhulj pozurio u Centralu SDA s "hedijom". Tvrdi se da je donio nekih 25.000 KM u kesu kako bi time finansirao izbornu karnpanju SDA, ali ie naglavacke izbacen,

Novae za mjesto

Zlobnici vele da Trhulj tada nije dobra procijenio korne rreba dati pare, pa ni iznos novca, Sad je SDA"ov minisrar u Federalnoj vladi, 0 Desnici Radivojevicu i ne treba trositi rijeti. Vee ima jedan mandat u Vladi FBiH obiliesen prevarama, poskupljenjirna i laznim obecanjima.

U b azi i organirn a SD A raste n ezadovoljsrvo, Dio 109 nezadovoljstva Tihie ce pokusati amortizirari razrnjestanjem di iela nezad ovol j nika na direktorska miesta u drzavnirn kompanijarna.

No, neza dovolj nika j e vise n ego raspolozi vih mjesta. Kola SDA henula su nizbrdo. Ovo je mala zemlja, N arod zna ko laze, ko hade i ko koga, i po kojim principima., postavlja na vla.st.

Portparol NATO~a napustio cuznost

Derek Capel ostao u Sarajevu da studira

ceka svoiu diploma, Capel 2eli ku pi ri kucu u iednom od bh, gradova i sktasiti se,

Do tada zi vi u iznajmljenoj kuci u blizini kampa u Butmiru. Nikada nije krio da mu [e priiamo u nasoj zernlji, pa je za sa" da odlueio ostati i nastaviti svoj zivot u Sarajevu, U pctrazi je za novim poslom ••

Na Capelovo mjesto u NATO"u imenovana je Ines Kuburovic, magistrica komunikologije,

Nakcn vise,!ld sedam godina Derek Capel (Chappell) vise ni i e glasnogovornik NATO staba u Saraievu, Napunivsi 60 godina starosti, prema propisima Aliianse, bilo mu je vrijeme da se povuce i ode u penziju,

Kako srno saznali od njegovih bliskih saradnika, ovai Amerikanac od-

1 ucio ie za sada osta ti u Bili i putem interneta upisati.medunarodno i Ijudska pra va ria i ednorn univerziteru u Iraliji. Dok

U bazll organlma stranke raste nezadovoljstvO.

Tihi6 ce to pokusati amortlzirati dlrektorsklm mjestima, no njih nema dovoljno

diranja Republikom Srpskorn, postavljen [e na mjesto ministra za izbjegla i raseljena lica u FBiH.

Prvo radno mjeslo u zivoru dobio je i junosa Samir Kaplan. Po·stao je

s.sa.

la SUDBINE Haris Pajtic, Bosanac na visokoj funkciji u Misiju UN-a u Sudanu r--~jiiiiiiIIII_"'~:TTI--'

Stanovnici Darfura znaju mnogo 0 si uaciji u BiH

Skoro 11 godina radi za Ujedinjene narode • Osnovao Odjeljenje za Ijudske resurse pri Ministarstvu pravosuda u Vladi Kosova • Zbog vode su najzesci sukobi

Sarajiija Haris Pailie vee duie vremena obavlia jedllu od najvisih i najodgovornijih fl.mkcija u Mi" ravnoj misiji Ujedinjenih narada u suclanskoi pokrajini Darfur. Za UN mdi skoro I I go dina,. a u S ucla.· nu je prosle godine sa sup,ugom dobio i kcerkiclJ Alsll .. Pajlie obavlia najvisll duznosl koju je neki Bosanac i Hercegovac do b io u okviru UN ·ovih strukturno

ma malo. Zbog vode su i najcdiei sukobi. IslO ie i sa strujom. Htjeli smo koristiti solawll energi j u, ali nem a clovoljno tehnickog znanja. Prirada ie negoslOljubiva, sta spreea va napredak regije koju je tdko nadgledati iz nase oemralne jedinice u KartumlJ, Od ovoggrada udaljenos! je zraenom Linijom oko 900 kilomemra, dok cesta ne posta;i. Sarno iel-

i eznica kOjOID je opasno iei, j er je testo meta para 1'0 j ni h jedinica, bandi, pljackaiia ... " kazao nam je Pajne.

D arfu ( j e konzerva ti v n a sredinB u kojoj se .nalaze gru pe afri ckih i am pskih plemena. lako svi govore arapski, nornadska pI ernena osjeeaju se superiomijim. Ljudi s kojirna sa" rauui u pokazuju jaku ielju za prosperitetom.

" Kao i u svakoj sr-edini,

Djevojcica AiSarodena u Darfuru

Haris Pajtie pOSlao je ponoslli otae djevoicice Ai~e u maju pro~le godi" ne. Djevoj~ica ie mdena u Darfuru mjesec prije termi na, !Ito je iz:azv ala dodame probleme.

- Bilo nam je tdko sredi-

ti papir:e cia je dovedemo u BiR_ U lOme nam je parnogla naiia ambasada Il Kairu, koja nam je izaSIa USUStel prilikom vadenia plltnog Ii- I sm - isprieao nam je Pajtie.

(F",,,lllrol,,,) Ija, a samim tim i nemogucnost obrazovanja.

- Nije problem izgradiri skolu, ali kako !laC;

uei telja koji ce osta.ti w i poducavni djecu. Zani" inljivo je da 2ene, iako u [dern polozaLu, rade kao gradevinari. Zivio sam u privatnom smjehaju blizu naseg kampa kada je tu bi" 10 nekoliko kuCica., Za go" dinu je niklo cijelo naselje, koie su zene izgradile. N osile su cigle i posta.vlja· Ie bez muilke pomoCl iii nadZOf!lika" dodaje Pajlie.

na njima je cia prihvale modernije natine i tehnologiju ~ojom ih poducavamo. Zelimo s rim ulira ti Ijude i. pokazari sve preciuos!i zaposlenja u UN"u. Uspjeli smo zaposlili 14 posto zena u 10- kalnoj struk ruei. U Darfuru ne mOZete vidjeri zenu da voti. S muskarcima igramo i fudbal. N apra viii smo te,en na kojern su s odusevljenjern pobijedili ekipu Karruma - israkao i e Paj tic.

Zene gradevinari

1 edan od veei h pra b I ema s ko jim a se susreell j este nedosta.tak skola i lIeile-

- Osnovao sam Odieljenje za Ijlldske [esur,e pri Minismrstvu prnvosuda Ll Vladi Kosova. Dvije i po godine n a.kon raga 0 d!azirn u Njujork, gdje je planirnna sadasnja operncija .. Radim kao sef Odjeljenja za Ijudske resurse, [.cnije n. kaclravskom popunjavanju civilne misije UN-a. Radi se 0 miravnoj operaciji u Darfuru ko. ju su p.rije eetiti godine zaiedno osrvarile UN i AfriCk. unij. - i5pricao je Pajlie.

Stanovnici Damua su

uglavnom prijate1iski nastrojeni prema UN"u. OIlO SlO je iznenadi 10 Paj riea, kako kale, jeste Cinjenica i da su bili dobra upoznari sa sirnacijom u BiH, te clasu mnogi i borav.ili u nasoi <:emlji.

Is tiee da se zivom u Darfuru n ij e Icli ko prilagodi ti iako j e tamO sve druga6ie i [ek

Surova kl.ima

- Vel i ke su vrutine, a rem pera rure ras tu do 50 stepeni Celzijevih. Kanalizadje nema, a. izvora vode ima veo-

Najznacajniji uspjeh

Priie Darfura Pailie je vise od dvije godine radio i u Misiji UN"" u Istocnom

T irnoru. Po povm tk u i z Is" ra~n og Tim lira, j edno vrij eme proveo je u OSCE-u, ali zelja za na pretkom je p revladala. Ovoga puta UN ga je odveo na Kosovo, gdje je, kako kaz.e, nap ra V io n ai2na~ajniji uspjeh u kariieri.

s. SABANADtOVJC

If!l.liJu.!@fli!/.IIJ.ii sedmic

-:-l

KRIMINAL Nova lica gospodarepodzemljem najveceg

No, staristike 0 maloljernim presrupnicima i njihovom sukobu sa zakcnom pokazuju da dolaze nova lica. Tokorn prosle godine same na podrucju Banje Luke uhapseno je 357 malol j em i ka ko] i 5U pot) n ioci krivicnin djela. a Okruzno tuzilasrvo u Banioi Luci biljeli porast od skoro IS poSIO u 2010. u 0 dnosu na godinu iii dviie ranije.

Kraj em februara u akciji kodnog naziva ~Regija" na podruciu banjalucke reo gije pala je kriminalna grupa narko-dilera, u kojo] je, os i rn organ iza tora, b i 0. vel iki broi rnaloljetnika ili tek punolietnih osoba, a koji su za "velike bosove'trasrurali

Policija razbila kriminal.ne grupe Slavlse Culurna i Sinise Sakica Kineza • Pcvecan broj krivicnih djela koja cine

I ako su policijske snage razbile dviie najvece krim inalne gr upe u B anjoj LUe!, pcdzemljem sve vise gos podare no va Ii ca - opasni rnalcljerni kriminalei koji se brzo prilagodavaju i sve vise i Cesce popunjavaju stupce erne hronike u novinarna.

Pokusaji ubistva

Hapseniem clanova dviju kriminalnih grupa, iedne koiu ie predvodio Slavisa Culum i druge na

~i j em j e eel 1;1 bin Sini~a Sakic zvani Kinez, smanjena su krivicna djela na podruc] u 0 vog grada, ocjen a je predstavnika banjalucke poJicije.

Vecini kriminal aca iz tih gru p a, koi j imaj 1;1 izmedu 19 i 27 godina, poIicijski dosjei orvoreni su jn,:; dok su bili maloljerni pa je proriv njih nadlesnim ruzi las tv i rna po dn eseno n a desetine izvjestaja zbog razli6 Ii h d j el a, 0 d narusavanja iavnog reda i mira do

p ok usaia u bistv a,. nelegalne pro izvodn j e i prom eta droga i slicno.

Policiia im ie stala ukrai tek nakon krvavog obracuna sredinom aprila prosle gcdiue.kada je ubijen Nedeljko Culum (19), re se vecini pripadnika obje grupe trenu Inn sudi u Okruznorn sudu 1;1 Banioj Luci,

sedmica

grada u manjem entitetu

ne maloljetnici • Preko Facebooka mladi dHeri dogovaraju isporuku droge

drogu po grads ki m ulicamo.

o njihovorn djetinjastern pristupu govore i informacije da su se 0 poslovima dogovarali i putem drustvene mreze Facebook posta v I jaj u ci j a vno statuse na svoiim profilima.

Otvoreni dosj'ei

Nairnladi presrupnik u ovoj vrsti krivicnih diela uhapsen je sredinom prosle godine, kada je policiia privela 14-godisnjaka koji ie na podrucju Istocnog Saraj ev a ras rurao marih uan u,

Tom prilikom ked njega i e na deno 45 pake rica ove opojne droge, a rokom saslusanja priznao je kri-

vicno djelo te da je novae o d zara de preda vao "gazdi", koii [e, takcder, u h apsen u is toi ak eij i.

Prema pcdacima Mini· starstva unu trasniin poslova Republike Srpske, maloljernici najcesce cine krivicna diela protiv imovine te se skoro polovina p roslogodisnjih prijava proti v maloljernika odnosila na krade, a sli j ede n as iln icko ponasanje te nanosenje tielesn in po vreda

Krajem prosle go dine na podrucju Banje Luke za b iIi el:e na je esk al aci ja riasilnickcg ponasaaja re ie nakon dva mjeseca teroriziran ja B" n [a I ucana, ugla-

vnom 11 nasel j u Mej dan, Bania LlIka: Paras' kriminalll

J,M.J;ih,Ri!OlJNi.IjJ

Zatwrske kazne

U historiji sudske prakse i policijskim analirna ostat 6e zabiljezeni slucajevi surovih ubistava i dugogodisnjih zatvorskih kazni koie su u proteklih nekof ko godina u sudovima u RS izreeene mladirn osobama ..

- Goran Kotaran sa 23 godine osuden j e na 20 godina za rvora zbog dvostrukcg ubistva, Jos kao maloliernik prikliucio se svedskorn podzemlju, gdie je tada zivio, a pravo-

uhapsena grupa ad 27 rna" loljetnika i rnladih ponoljetnika koji su u alkoholisanom stanju napadali prolaznike,

- Osim nanosenia povreda, demo I irali sui j edan kafi.:, ostetili aurorncbil i izvrsili resku kradu, Niko cd njih nerna zavrsenu ni srednju skolu, a [edan je napunio rek 14 godinaobjasnio je za nas list izvor iz banjalucke policiie,

S vi su vee irnali a rvorene policijske dosjee te je proriv njih u protekle rri godine Okruznom ruzilasrvu i Sudu za prekrsaje u ovom gradu podneseno !IS desetine izvjestaja za razna djela,

P rema podacima

sude te zemlie sumnjici ga za nekoliko nerasvijetljenih ubistava,

- Vase Neskovic (23) osu den je na 35 god; na, Sasa Lazic (24) na 30 godina zarvora zbog ubistva Sladana i Radmile Mukovie iz Ugljevika.

- [elena Tegel {l9) osudena ie na 15 godina zarvora zbog [cikag ubisrva Banjalucanina Sase Ilica (31), a njen sai-

zvrsilac Aleksan dar Mil j a- I tovic (19) na 16,Sgodi!la.

Ombudsmena zs djecu RS, u gru pi kri vic no odgovorne djeee, u sukobu sa zakc[lorn najccice su oni od 16 i J7 godina, mada je prirnjerno prisusrvo i sve rnladih generaci j a.

- Ovakcorn pcnasanju cesto prethodi iii ga prati zanemarivanie dieteta unutar porodice i prekidanje redovnog skolovanja. Kri vi~!I" djela lIajceSce SU izvrsenazajedno s drugim maloliernicirna iii mladim punoljernim csobama, Djeca izvrsioci hi vicnih djela svih su socijalnih staruaa - pojasnila [e ombudsmen za diecu RS N ada Grahovac,

Brankica SPASENIC

ft!'LliM!;lij,@J.I:fllli

edmic

-

-

Savjeli FUP-a za roditelje

.. Ne zabranjujte djeci koristenje interneta

.. Ogranicite vrijerne koje dijete provodi za racunarom .. Obrazujte se

.. Objasni te dj eretu vaznost pri va tnosti i i icni h po da taka .. Drzite racunar na vidnom mjesru

.. UCe5[VlIj te S djetetom u radu na racunaru

.. Zabranite dieteru susret s "internet-poznanicima"

.. Razvijajte kriticki odnos djeteta prema izvorirna informacija .. Prijavite svaku evenrualnu zloupotrebu internera

.. POSEBNO JE VAZNO koristiri licencirane operativne sisteme, licenciraile antivirusne p rogra me, kao i nauciti dijete da sifra/password mora biri slozenal

Savjeti FUP-aza djecu

..... Budi oprezan kad dajes svoje liene poda""-tke nepoznatim osobarua (ime, prezime, adresu, ime rodirelia, lozinke.svoiu adresu, svoie godine ... ) iii popunjavas razne obrasce iii upitnike putern inrerneta

..... i?_obro ra.zrniS!i pn.· je. nego sto se.o.diUci". ,...- licno UPOZlJaU S osobarna koje SI upoznao p u rem in terneta

..... B. ,-!~i paz.-Ijiv h.d' sarnostalno koristis ,...- pricaoruce (chat rooms)

..... Ne otkrivaj nepoznarim osobama koje si ,...- upoznao na internetu kad i gdje cd biti b ez p risu s tva rodi telja

..... K •. da dobijes e-mail poru ku od osobe ,...- koiu Sl tek upoznao na inrernetu, a

ko] a ti Cini nelagodu, razgovara] sa svoji m rcditeljima kako bi oni provjerili tu oso-

bu .

..... Budipazljiv kada posjeeuies internet-str,...- aniee koje vrse n a pla ru bez dozvole i/ili prisutnosti rodirelia

..... Svoje fomg. rafije De ~alji nepoznatim oso,...-bam.a, jer nikada De znas gdje one mogu bi ri obiavliene i ko rnoze doci do niih

..... Bez odobrenia svoiih roditelja ne kupuj ,...- prcizvode putem inrerneta i ne objavlju] broi kreditne karrice svojih rodirelja

..... U.vije.k fe. ci svojirn ..... rodireljima sra sci vi,...- dio, slucajno iIi namjerno, a !ito te je uznemirilo

_ SOKANTNOJ Samir Skelie, invalidiz Dervente, lma mllionskl arhiv pedofilskih fotogra

Svjetski pOZ ati i teedo godinama sni ao djevojcice u

Rekordna zapljena fotografija i videoklipova • Vulgarnost i uzas zlostavljanja djece kakvi ntsu videni na ovim prostorima • Prodavao slike internet-pedofilima slrorn svijeta • Kako zastitit' djecu koja koriste internet

V ijest da je kod

uha psenog Sam ira Sk eliea (46), in val i da iz Dervenre, policija pronasla dva mil io na fo tografiia i 7.000 videoklipova djccije porncgrafi]e, prenijeli SII svi vodeci svjetski rnediji. Zapljena OVe kolicine porncgrafskog materijala do sada ie naiveea u BiH, a, sudeci prerna do" srupnirn informacijarna, medu vodeeima ie i u Evropi i u sviietul

Sokirani istrafitelii

Pclicija je prije deserak dana u trosn u ku cicu u k ojoi je zivio Skelic upala zbog inforrnacija da on rastu," drogu. Ostali su zateceni kada SU, osi m male ko Ii ei ne mari h uane, nasli snimke i fotografije brutalnosti cije pregledanie tesko pada i naj isk u sni i im policijskirn isrraziteljiraa koji trenutno rade na ovom slucaiu.

Bizarnosri i uzas zlosta vljanja djece, uglavnom dievoicica, prev3zilazi sve OllO SIO SU oni do sada vidjeli. Ko jei:ovjek koji je svoiom nast"anOSCll zaprepasrio domacu

Zigosanje na ulici

U BiH se, nazalost, i danas kriju imena

u hapiien i h i osud eni h pedofila. Umiesro punog irnena, medijima se sera viraju inicijali, Takva praksa ni] e svo j s tvena SAD j zapadno] Evropi, Napr- 06v, fotografiie njihovih pedofila objavljuju se na interneru, liiepe po naseliima, u skolama.,

- Zgraza va m se kada vidirn u srarnpi inicijale za nekoga ko i e napra v io takav zloCi n. Takve I jude treba imenorn i prezimenom objavljivati. Oni moraiu biti 1-ig08ani kad izadu na ulicu i moraju ocek i va ti pi ju vanje drugih - kaze D izdarev ic,

i siru javncst?

Rijec [e 0 invalidu koiem [e, dok se borio u redovirna HVO·a, mina raznijela obje noge,

Kako .Avaz" saznaje, po lici i a sumni a da ie S keJi(; bio jedao od najve6h inter· net"pedofila u BiH, visokorangiran u inolemnim porno-k,.ugovima te je i prljavi

Porodica gubi smIsao

Otudenost djece od ro" ditelia mozebiti jedan od sporednill razloga SID Se u BiH biljez; sve veti bmj seksualnog is.korislavanja djecc_

- Porodica puca po savovima. NaSa parrijarhal!!a bh. parodiC>!, bez o bzi ra n a nacionliluos L, viSe nije ono 510 je bila. Danas Majka !1ezna SIll

joj kcerl<a radi, Ol.ac ne Z!la gdje mu je sin, cime se bav i, skim se dop isui e, koliko provod i vremen a na Facebooku ... Nema vise bliskoscl_ Svi se vise bavimo sobom nego svojorn porodicom. To je po· grcl!!o· zakljucuje dr_ Dizdarev ie i do daj e tla su posliedice po dijete, 2rrvu pedofila, ka!;as trofalue.

Internet perJoli/ija postala jerJaQ orJ nlljvecih problema na svjels/(oj kompiulerskoj mreti

posao obavljao iskljuCivo za inozemne imemelske straniee i kuCe.

Pripremao je i posta· vJiao sadnaje djeCije por· nografije gotlinama. Neki od iSlrazilelja iz Derveme o.k. ra k leri zi ral i s u ga i !<ao Ii enos t koju i e svo j ev remenO i predsjednik Hrva!ske Fraujo Tudman odlikovao ,za r~ tne zasl uge.

Sokimne kom~ije i

ra daci, koj i. su pristali go" vori Ii za medi i e, Ivrde d a i e Sami r b io miran i po v u cen, Qbrazovan,. pamet:!ln, nenasilan, ceslOzamisljen. __ Psiholozi rvrde da je opis mirnog i povuceDog covjeka "skolski plimier" pedofib kojeg je ldko otkrlli upravo zbog lakvog ponaSanja.

Sude6i prema njegovom bogatom arhivu, dugo godina se neometano bavio

Uvesti rigoroznije kazne

Skau claJozno j e da je za kri vieno d jelo za koi e se Ie-reti Skelit, prema Zakonu RS, predvidena uovCa!1l1 kazna iIi osuda na malts;malllo godinu za rvora?!

" Kazne mo'raju bi[i ri" gorowije. Treba im uskr· ini[i posao_ Nastavnicima

zabr"nil.i rad s djecom za cijeli Zivol. S drugc s[raDe, djecu od najmanjeg lIZ.rnSla !reba uc;ti da lle razgova,raju. inl;mno s drlIgima, a cia rodi[elj za [Q ne ;mao Ne smije billlajne izmedu. rodileJiai djeee " istice dr. Dizdarevic.

sedmica

m

Bludne radnje i zadovoljavanje pohote

• 34s1ucaja bludnih radnji u 20 10. godine u FBiH

• 17 sl ucaieva spoln i b odnosa s dietetorn

• Il 51 ucajev a za dovoljavanja pohore pred diererom ili maloljetnikom

.6 slucaieva spolnog odnosa s nemocnom osoborn

fiJa i snimaka

fil

I

Hapsenje Danijela Vincetiea

Prije akciie u Dervenu, rnedu najvece zapliene djecijeg pornografskog sodrzaja ubraja se i otkrice 14_000 fotografija i snimaka iskoristavan ia djece re hapsen]e Milana A. iz Sara[eva 2008. god ine. Akcij" je

izvedena U okviru medunaro dne isrrage pad nazi vorn "Sledgehammer" ,koia je sarno u FBiH obuhvatila 48 osoba, Neki od niih su bili arhi rek ti, profesori, nastavnici i drugi ugled ni Ij u di,

Druga veta akci ja za bi-

ZIDslavljaTlje oslavlja le!ik~ posljedice po irlvu

lidena je 2010. gcdine, kada je uhapsen Danijel Vincetic iz Sarajeva, 28·godisn]i student Fakulteta za informacijsku rehnologiju, prori v koi eg se POSIU pak vodi na Sudu BiH. On se tere [; za iskoris tavan j a d jece radi pornografii e, racunarske p revare i hi votvoren ja kred i til i h kartica

Prema opruznici, Vi· nceric je pos i edov ao 15.359 fotcgrafiia pornografskcg sadrzaja iskliucivo malcliernih osoba, a na nekima se nalaze i d j eca mlada od pel godina ..

Prevarama j e zaradio vise od 50.000 KM. Za njega se tvrdi da je bio voila dieciie pornografske mreze 1.1 BIB koiu je Pederalna uprava policije razbiI" njegovirn hapsenjern.

rasruranjem djecije pornografi je, a da 10 nis u mali ni njegovi najblizi, Prerna dostupnirn informacijarna, Skelic ie kompjuterski srrucniak koji ie nakon rata informatiku z"v.-£io na

t) Kem b ridzl,l~', a govori engleski, oiema,ki i aropski iezik.

Pov j er I j i vi i zvor kazao lIam je da ie za sada utvrdeoo da u Skelicevom radu nije bilo mnogo pomag"ca, vee je posao dobro osmisljavao i iz:vrs" VaO

u g!a v nom sam i llsaradnj i s kolegaroa iz inozem s tva.

Dio urod.ka snimljen je na Jobli letim" Doboja i Dervente,. ali nema infor· macija koliko ie zlouparriiebljene djece iz RS i BiH. Na slIimcima su, ugla· vnom, djevojcice. -

U njegovoi lienoj !OIbici nadeni su mobilni tele·

Ion, takoder S pornografskim sni m cima d j ece i nekoliko crteza djevcicica, koje je radio sam.

U niegovoi kuci pronaden je kofer S odjecorn za petogadisnje djevojCice.

Daljnja istraga trebala bi pokazati je Ii ova odieca koristena za snimanje djevojciea. Inace, Ske1icu je odred en pri rvor do 9 maia, a za ocekivati je da sve dalje radnje· inspektora odgovor"

Kontakt s nastranim osobama

FedetaLna uprava pO-

I lieije imala ie vise uspje~nih akcija na orkriv3- nju pedofila i razbijauju pornografskih mreb. Njihov Odie! za eyber kriminal samiluje sa svirn policiiskim "geneij.ma isa nevladinim se· ktorom.

Cesta su pI'edavanja po !ikolama 0 opas nosli m." dietije pomogra.fije, ali ono !lro su zapazili isrrazireJji je da roditelji !!isu bas z.ainteresir,mi z_a

ovu pojavu.

- U razgovorima s dj ecom doslo se do zakljucka da je ogroma!l broj njih bio u pri1ici da oSlV.a.ri ko· ntakt S liudima koji se bave pornogr.afijom, a da !Q roditelii nisu znali iii ih nije zanimalo_ U saradnii s MinistarslVom sigumo· sri BiH i nevladinim organi~" c i jam a pORrell U Ii smo internel-stronicu Sigurno di jere. ba sa savje lim a za djecu i roditelje - kazu u FUP-u.

na glavno pitanje koie

m ul: i stan 0 vni ke Dervenre, a to je ko su bile njegove zrtve,

Dosa dasn j a borba proti v peclofi la i GSO ba koie se bave djecijorn pornografijom pokazala je da cni prve zrtve bira i u u svom b I izem okruzenju, tvrdi saraievski psiholog dr, Jasmina Dizdarevic,

Dna kaze dase u BiH posliednjih gcdina sve vi~e pojavljuje Ijudi s prihi ve-

Dixdarevic: Prvo napadaju rfjecu i1 okruienja

nim si.ndrumom paranoidne 1iizafrenije. Nije iznen adena s!O ~u djee" najceUe zrlva lakvih osoba jer ie ruti lak1ie manipu lira Ii njima.

- Najlakse ~e died pri· bli:!i ti. Obicno su zrtve iz porodicc, djeca prijalelja. iii kom.i j a, i er se nece posum n j a ri u peclofi la rodaka, prija!elja ili koms;j.u - kale dr. Pi zda revic_

Sizofrenicni poremecaji se ispoljavaj u U odredenom do b u, kaie dr. D; "darev; ¢ i dodaie da kod potenciiaInih boJe.lnika one prikri-

veno kad-tad izade na vidielo,

- Sve zavisi od okolnosti koje ce te psiholoske anomalije izvuei na povrsinu, Kod nas su to ratna desavan j a i du g period n eizvj esnosri, Kod vecine t a kvih Iiudi anomalije su vidljive u djerinjstvu, ali se osoba, vremen 0 m, na uc i da i h prikrije sve do njihove "eksplozije", Anornaliie navidielo izadu onda kada se naimanie nadamo bez obzi-

Slallcic: Emlilirane slike lIa inlemelu

ra n.a nali ugled, profesiju., Slaws, seksualnu orijem3- ei j u .... n agl as. va D izdare· vic.

Son i a S Laneic, ps i bolog jz Banjc Luke, u dosada~njem radu bavila Se isrrazivanjima problema pedofilije, djecije pornografi· je i nase asviieslenosr:i ovim problemom_

Drustvene mreze

- D ieca nis u svj eSD a oacina!la koji neko moze da ih zlouporrijebi za se· ksu alne ul1lrke - forografi· ie, vi deos nim ke il i u dire-

(Folo: N. Simi,,)

Fotografiranje ispred skola

Poslj edn j e j s trazi vanje u banialuckirn skolarna medu ucenicima uzrasta od 12 do 18 godina pokazalo je da su djeca

bi la u prilici da ih n eko fo togra fira ispred skole bez niihove dozvole. Dokazano je da je bilo i dieee koju je neko pokusavao nagovoriti da udu u auromobil.

ktnorn kontakru s njima, Problem postaie komplikovan s vecom upotrebom mterneta i drustvenih mrcia. Djeca tu ostavljaju svoje forografije, videoklipove, ali i ono !ito ie posebHO bitno - komuniciraiu pu Cern ,)ch:a ta" S nep oznalim ljudima ili se povezuju s razlicitim osobama gdje ie velika vjerovatnoca da medu njirna ima i onih S" seksual n i m s klonos lima ka djeci - navodi Stancic ..

D j evojCi ce na drusrven e mreze cesio ostavliaiu eretizirane forografije, smatrajut! d a su tako popu.l aTn e medu vr1injacima.:

- Alarmanrno ie SlO na dru S lvenim mr·e.lama ces to rodirelji sami posravljaju fotografije svojih beba iii djeee koj" su obf!azena, il.i SU !IS plaz. rna, u ba.!) j ic. rna i uprovo takve fotografiie c-es to za vrsa vaju !l a a.dresa· ma 0 Kojima govorimo. Nekako se ces[O rukovodimo mi1iljenjem da zrrve pedofiLije mogu bi!:i r:inej<:l-"'ri iii neSto manjt uzrasti~ a to je pogresno, j er ~u 0 d seSI mjeseci m;rasta djeca jednako na meli ho i starij; - up ozora va S to IlL".!;;.

E.HALAC. v. STEVANO.WC

.' I

House Momma

Nakcn napornog dana u sko!i u 1:0 joj borave od 8 do 18 sati,« pauzom za rucak, u niihovoi kuci ce~ ih Alisa Kazic, njihova starateljica, koju svi cdmilja zovu House Momma. Tako se ova profesorica engleskcg iezika i kn j izevllos ti sali kako irna pedesetero dj ece, Sma Ira da su upra vo ov i

mladici i djevojke naiboI j i pokazatelj kako se zajedn 0 mote ziv jeti sa svim razlicitostima ..

- Trudim se da im.zarnijenirn roditeli e, naravno, koliko je [Q. moguce, Ali, lU sam u viiek za sve nj ihove dileme i problema [asam im dostupna 24 sata na dan - !qU.e nam Alisa, koj a s ucenicima Zivi \I isto] kuci, Alisa Kalil! i Mer; Musa

Bez televizora

Po pravilima KoIedza, kako nam je rekla portparol eve ustanove Meri Musa, II kucama u kojima su srnjesteni ucenici nerna televizora. No, zato skoro svako od niih irna kompjuter, kojirn s e sl uze do 23 sara, kada moraju na spavanje,

Sto se rice jelovni-

ka, on je raznovrstan i uglavnorn dominiraju kuhana jela, i to nekoliko vrsta, take d. ueenic, sami rnogu izabrati, Takoder, jelovnik je prilagoden za ucenike islamske vieroispovijesti, kao i za vegetarijance, a dozvolieno je i da sami sebi spravljajujela,

~ REPORTAZA I Koledz ujedinjenog svijeta u gradu razledlnlenlh obala

edmica

v

rzave

U redu za~eceru kad lela Mirzele

Kako Alem narnjerava stud irati arhitekturu, obavezni su mu predrneti fizika i maternatika po naprednorn programu, Obavezan predrner \I Koledzu je i marernii [ezik, koii se za ucenike iz BiH dijeli na bosanski, hrvatski i srpski, no kako nam Alem kaze, zaiedno uce svietsku kn j lievn ost,

- Ve2u nas Tolstoj i Ibzen, naprimjer, ali po-

je, laista, bio izazov razviti lakvu VIS III tol eranc ije i

po kusa ti razum j eli i Dati n drugih ijudi" a ne shvatati sarno svoj, !<a 0 onaj praviprii':a nam Dorde.

. Stipendija Koledtl ujedinjenog .svijeta bila ie veliki san Samije (Samia) Habl i iz Libana. Htjela je, govori !!am, n9stavit.i skolovanje s mladi m Ij lldima koji dijele smvove pOpl!t njenih.

Pozitivan primje.r

- Kad sam saznala da sam dobila stipendiju, bas za Mostar, onda sam,. pre" rral:ujuti inrernet, osjeliia zadovoljsrvo, jer sam shvatila da koledz radi u zajedniei kojoj zaista treba nekj poz.iti van primje,r - kaze nam Samiia.

a ram u BiH pricao joj je Olae, no !<ad joj je rekao

U srednjoj skoli internatskog tipa srniestena djeca iz najrazlicilijihkrajeva svijeta • Mostarsko naselje Carina odise bliskoscu i vedrinom • Veze ostaju za cltav zivot

oJem

lea

a

IFol~: I. RlIZioi) Prija/eljstvo slecello u gradu na NeJetvi

Kako narn je kazala prelijepa Karolina (Carolina) Goben a, ucenica druge godine Koledza, njihova zajednica je jedna velika slagalica s mnostvorn zanirnljivih dijelova, Karolinina maika je Ukraiinka, dolo su za nien Iizicki izgled bili presudni geni oca iz Afrike, no za sebe kaie da ie

N jernica, buduci da je rodena u to j drza vi.

Izn imnoiskustvo

- Skolovanje u Koledzu je za rnene jedno iznimno iskusrvo. Ovdje sam pocela

ci j en i [i neke srvari !I a ko je mlliie nisam obracala

p aZllj u, jer !!,isam bila u p rilici da ~ivim u takvoj tajednici, a toliko raznolikosti

b i Ia j e za mene jedn a vel jka prilika - kaze n.am Karolina.

N agla.sa "a da se sva svjetska dogadan ja refl ek tirajll kroz njihova zajedni·

Mjes 0 dobiva u

Nije vaillo ko ie ko i ada Ide je ko

UgradU na Nerervi, Cije obale, cini se, posta i u sve udal jeri [, je, vee celiri gcdine postoji zajednica u koioi niie vahlO koje je ko nacionalnosri, viere, boje koze i kojim jezikorn govori, ani Z3.iedno slave Kinesku novu godinu, Hanuku, Bairam, B o1;i c, Vaskrs ... i u vjeren i su da mogu mijenjati svijer, ani su ucenici Koledza ujedinjenog svijeta II Mostaru koii je 2007. godine otvorila iordanska kraljica Nur (Noor), au koji najesen Sli~e pc [a gen eraci ja,

cu, jer, kako veli, ,,\1 vijek je neko odnekud",

- Ovdje zernlie dobivaju I ica, J er, to n isu vise neki udalieni dogadaji s kojima mi nemarno nista. Mi pcvezujerno dogadaje u odredenorn dijelu svijera s nasim priiateljirna koii dolaze iz till krajeva. J er, iako imarno osjecai da zivimo u balonu, \I vijek nastojiruo izaci iz njega -pojasnjava nam Karolina.

Njena godinu mlada kolegic a Margaret Burs (Bursch) na ~kolovanje u Mos Ear dosl a je sa daleke

Nasa ekipa se S ovim mladim Ijudima druzila u mostarskom naselju Carina, l! jednoj od dvije kuee u kojima su smjdteni. Smijeh, za~'Iljaji, zezanje, Si:r" plji"o cekanie u redl! za veceru koj u im sva kodnevno sluzi teta MiTZera kod njih s" bili vidljivo iskreni.

Aljaske. Za BiH je, kako

k aze, eu la na tasO'v im a geografije, no 0 ram koji se desio ovdje, za ra.zliku od svo· jih roditelja, nije imala pojrna. Ipak, ka~e nam, !liS\I je sprecavali u njenom naumu, naprotiv, isLice, dali Sl! joi ogromnu. podrsku.

• U pocetku mi je bilo

Toistoji Ibzen

Alemu Bukvicu, pr-

vo m sredn j oskolcu iz Tesllja na Koledzu, na pocetku je bilo tesko jer ga ie vukla nostalgija Z3 domom, no, kako kate, previse je bilo akuvnosri koje mu nisu dozvoljavale razmisliati 0 svemu tome.

On, kao i svi ostali ucenici Koledza, prerna prograrnu medunarodne mature irnaju slobodu prilikom izbora predmeta,

Bukvic: Prvlll TesnJa svecuiemo svi paznju bh. lou j izevnos ti • kaze Alem.

tesko prilagoditi se, ier ~iv. ot ovdje je mnoge drugaciji od onog na Aljaski. lpak, drago mi jesto sam uspjela doci ovdje kako bih iskusila nesto novo, ali i upOZllala se s novorn klllrur-om - navodi Margarel.

Medu 50 ucenika, koliko ih boravi u ovoj kuci, a isto wliko \I drllgoj, je i Dorde Mocirakovic, kojeg su kval.itemo obrazo"anje i mogucnost upisa na s"jetske univerzitete motivirali da se iz Bijeljine prese/i II Mosmr.

- Zelio sam upoznad i liude koji dolaze sa svih SlrB n a sv i i eta. N 3 pocetku je bilo komplikova.!!o usposlaviri komunikaciju, jei svi dolazimosa razlicitih kulrurnih podrucja i, I1aravuo, bilo je i bit ce nesporaZum3, ali [0 su sve si.me stvari i svakodnevica. Meni

da u nasoj dri2vi l:ivi veliki broj muslimaua, bilo joj je veoma drago jer dolazi i.z takve zem I j e.

- Htjela sam vidjeti kako muslimani n3 drugim

m j eSlima Oii v e t1 koegzi Sleneiji s drugim Ijlldima - napominje Samija, dodajl!ti da je zaljubljenu u Mostar.

Da ce vezesrvore.!!e U KoledZu ujedinjenog svijeta ostari Ut cii eli 2i vo r, porvrdio nam je i Ed"aro Van (Edward Wa.n) iz Hong Kouga.

- Prijateljsrva S\I ovdie veoma sn3Zna. I er ja ovdje zivim sa svojim kolegama i tac!lo znam Sla. neko od njih misli iIi ilta osjeca. Zavrilil 6emo nll radi~itim mjestima u svijeru, ali llvieren sam cia cemo se posjecivati - tvrdi Van koji ce upisati ekoQomiju na Unlveniteru u Cikagu.

M. SMA:JKIC

C FBIH Vise krlvlcnlh djelaprotiv porodice Imladef

Nasilja nisu posedene i supruge policajaca

Zene nasilnih policajaca ne srniiu prijaviti slucaj znajuCi da nece dobiti adekvatnu podrsku i pomoc

Prema podacirna Fed~ ralne uprave policije, prosle godine u Federaciji BiH registrirauo je 855 krivicnih djela proriv braka, porcdice i rnladezi, il!o je za 83 djela iii 10,8 posto vise nego godinu ranije,

Z a [a di el a prijav lien 0 je 865 osoba, od kojih SlJ 326 povratnici u vrsenju krivicnih djela ..

Tesko olkrivanje Najbrojniji su slucaievi nasilja u porodici, koiih ie lani regis uirano 796, odnosno

za deset posto vise nego godin u ran ije. Za nas ilje u porndid priiavljene su 804 osobe, rnedu koiirna je 312 povratnika u vrsen j u kri vicnih

dj ela, osam maloljetnika i tri pol; ciiska 51 uzbenika.

Lani su u FBiH regisrrirana 32 slucaja krivicncg djela izvanbracne zajednice s mladim rnaloljetnikom, deset slucajeva zapusranja iIi zlostavljanie djetera iii maloljetnika ...

Menadzerica Sigurne kuce u Sarajevu Mubera Hcdzic-Lemes ka7.e da i u

Nasilje u porodici u brojkama 796 10

804 nasilnika prijavljena 312 povratnika U vrsenju djela

krivicnih djela

posto povecanje U odnosu na 2009.

toj usranovi irnaj u za oko deset posto vise prijavljenih slucaieva nasilia u porodici, Prerna njenorn mislienju, pojava nasil]a

ni j e rasi fen i ja, vee je po fasla svijest kod hLava pa nasilje sve vise prijavljuju.

N a molbu da p CD k om emira podatak da su medu nasilnicima i tri polieajca,

Za roditelje koji nemaju dovoljno novca

Kreditl za ocuvanje maticnih celija

Roditeljima koii iek da cuvajll mariene Celije svoje djeee, a za to nemaju dovolino novea, ca~k cetiri banke u BiH daju namjenski kredit. To su Raiffeisen, Sparkasse, Hypo Alpe·Adria i Nova banka.

Za kredit svi zainteresifani mog'.! aplicirati nakon SIO od rna ti ~n e firm e

"Cryo·Save" dobiju potvrduo uspje.!.n om po hran j ivan j u ma r; en ih ceiija.

• Ta potvrda se dobiva per do sedam dana nakon poroda. Primarna namjena kredita bila je za otplatu usluge ocuvanja matitnib celija, bez depozita koji se mora plati!i peije poroda. Ali smo omoguclli ljudima

da dignu i do 5.000 KM. Od loga mogu OlpI.ariti nase usluge, a ostalak iskori1;titi u neku drugu svrhu, isplariti neki dug iIi kupiri sto je porrebno za dijetekazao nam je Vedran Mi· bajlovic, izvtilni direktot [rrme ".Family Plus", predstavnika HCryo·Save" u

BiH. S.Sa.

Hodfic-Lernes kaie da je takve slucaieve najreZe otkriti.

Veliki strah

- Zena koja trpi nasilje od supruga koii ie radnik po li ci j e ima veliki s [tab od prijavljivanja, jer zna da neee d obi ti adek v am u podrsku i pomoc od Ijudi koji su prijatelji i saradnici njenog muza. Ipak, mi imamo priiave takvih Zella na SOS telefon, pruzamo im podrsku, informacije ... . kazala Dam [e Hodzic-Lemes.

Govoreci generalnoo vrstama nasilja kojima su bile izlozene zrtve iz Sigurne knee, ona kaze da se u vi jek radi 0 kornbinaciji psihickog i fizickog zlostavljanja, Inace, u Sigurnoj kuci u Sarajevu od orvaranja 2000. do 28 _ Iebru ara ove godine ukupno su boravile 1.194 zrtve, od cega 418 Zena, 591 diiete i 185 dievoiaka.

B.TURKOVIC

MihajlD vic: KrediU dD 5.000 KM

lltt.jj,6,fil!f.!fl'!!.nI

GJumacka humanost na djelu

Predstave za

Adel Bajric

Prihod ad prodatlh ulaznica bit ce doniran za operaciiu aka

Menadzmenr i Sindikat Narodnog pozorista Tuzla nedavno [e pckrenuo akciju prikupliania novcane pomoci za lije6enje uposlenice eve kuce Adele Bairic.

Ukolikc ne izvrsi transplataciju roznjace na oba oka, Adeli Bajtic p.ri~

B alr/c: Pomo(; Qd POIOfi§la §Irom BiH

jeti porpuni gubitak vida, a svo]u humanost pokazaIi su glumci iz vise bh. pozorista koji ee do kraja mala igrati niz predstava bumanitarnog karaktera,

Prihvati liidej u

- Na prijedlog ljekara Adela Bairic je upucena na operaciju u Kalugu,

Uplatei

na iiroracun

Sredstva za lijecenje mogu se uplatiIi i na racun Sindika- 1.0e organizacije J avne ustanove Narodnog pozorista Tuzla, bro] 1610250010770054 kod Raiffeisen banke, s naznakorn za lijeeenje Adele Bairie.

Operacija kOSI3 oko 5.000 eura za jedno oko,

a III je uracunal i srnjestaj za pemaest dana., s tim da ona mora operirati i drugo oko, ali ne odmah. Svaki dan boravka 03 klinici kosta 21 eur, tako da ona i njena porodica nisu u mogucnosli da pokriju Ie troSkove. OdluCili smo se na pokretaoje humanitarne akd-

[e i pozorista iz ostalih gradova BiH prihvatila su nasu ideju. Hvala svirna kcji su se cdazvali akciji - kaze glurnica i clanica Sindikata Narcdnog pozorista Tuzla Remira Osmanovic.

Adela Bajric, osim skupog operativnog za-

bvata, mora cekati na roznjacu za rransplantaciju, koia se radi sa zivog donora. Prema procjenama ljekara, operaciie oba oka trebale bi biti obavliene do kraia godine.

Plemenila akcija

U okviru akcije, svoie predstave na sceni Narodn 0 g po zo risla T uzla, Ci ii ce prihod od ulaznica biti uplaeen za Adelino Iiiecenje, odigrat ce Powrisle mladih Tuzla,

U ~mzenje gra?,ana "TaliJa , "An teatar ,,,Mungos teatar", Lutkarski teatar "Sale" kao i "Draft teatar",

Osim tuzlanskih pozorista i udruzenja, u akciju su ukljuteni Sarajevski rami lemar SARTR, Bosansko narodno pozoriste Zenica, Kamerni teatar 55, Narodno pozoriste Sarajevo, Centar za kultum ZavidoviCi, Narodno pozoriste RS Banja Luka., te U druzeuje esuadnih izvodaca TK.

Na maticnim scenama ovih pozoriilta bit ce izvedelle repertoa.rs k e p redSl3ve, a prihod od prodalih ulaznica bit':e doniran za Adelino Iije6enje. ,

A.MUSUMOVIC

C KULTURA DIJALOGA Kako nevIadin sektor utjeruje strah u kostl

Sloboda

ovora iuzi aStvo

Nema te misije u ime koje treba onemogucavati gradane da slobodno u javnosti iznesu svoja misljenja i stavove, bez prijetnje kaznama

K3kVOg smisla ima sloboda govora u ko. ju se neki israkn uti gradani Sarajeva zaklinju, ako to Cine zaiedno s ruzil~tvom? Uporne j gorljive zahrieve nevladinog sektora i nekih medija za slobodorn govora slusarno svakodnevno, vee godinama, ali, evo, poi avili su se sada i zah tjevi za drasucnim ogran ieee jern re slobode, I to ne bilo kako, nego preko intervencije tuzilaca.

o cemu je zapravo rijee?

Prije nekoliko dana j edan od istaknutiiih pripadnika specijalnih policijskih jediniea u vrij erne proreklog rata u BiH, Zoran Cegar, iznio ie negdje u medijirna izvjesne sokantne izjaveo zbivanjirna u ratnome Saraievu. Da Ii su istini re iii ne, 10 najbol je zna

vladinog sektora) treba da utjeruje srrah u kosti ljudima koi i javno izgovore one S to ne korespondira s misi j 0 m i ciljevima izvjesnog NVO sektora? Mislim da nema te rnisi je u ime koje treba onernogucavari gradane da slobo dna u j. vnosti iznesu 8VOja misljenja i stavove, bez prijetnje kaznama,

Korak naprijed

Cinienica ie da se nece svi gradani Sarajeva, pa take i cij ele B iH, slozi ti u vezi s brojnim dogadajima u proreklom ra til, ali, nazelost, co j e realnos t ovoga grada i eve zemlje. Cinienica je da se vecina ne sIale ni ti u vezi s trenu tn im usrroi stvom zemlje, ali to ni na koii nacin ne bi trebalo zuaciti da trebame ruziri jedni druge same

Cinjenica je da se veCina ne slate ni u vezi 5 trenutnim ustrojstvom zemlje,afi to ni na koji nacin ne bi trebalo znaciti da trebamo tuiili

jedni druge samo zato sto ne mislimo kao oni drugi

Cegar. Tewa ovog teksta !Ieee biti provjeravanje iSD' nirosti iznesenih [Vrdnji, zalagan;e za te tvrdnje ili njihovo osporavan je, !lego zah tiev za sudskim procesorn proliv Covjeka koji j e ja VII0 iznio stavove 0 n eko j remi. Da Ii, dakle, nevl.din seklOr (a vjern; em da su udruZenj a ko ja su Tuzi.laslvu BiR podnijeJa tuzbu protiv (;egara dio ne-

PRESSIJA

za co 810 ne mislimo kao oni dmgi. Bilo· bi m!logo korisnii e za sve gradane da na nasim javnim servisima mo· gu gJedati nepristrane i liehuskacke dijaloSke emisije koje bi obrn.divale i najkontrovennije Ierne kako iz bliske proslosti [ako i sadasnjos ri.,

N e zove Ii se to upea vo nSuOCa V:3Juj e s pl'O'sloocu'[, "tranzicijska pravda", "rek-

oncilijacija" i slieno? Nisu Ii ovo uj edno i generalni ciJ j evi cjelokupaog nevladinog seklara na pUlU usposlavljanja novih i demokmskih vrijednostiuBiH?

No, naialost, dok god

s rno spremni suo,",i Ii se s prosloSeu ukazujuCi same na krivicu i odgavomost ollih drugih, n~ih jucer~njih smrtnib neprijatelja, nismo spremni ni za hhv korak naprijed. Treba razumjeti i poSlOvati one koji su iskusili najvocu pamju ratnih zrtava,

Politicko prepucavanje u Tuzli

Umjeslo tjelesnog odgoja, ucenici u !ikoli igraju pikado

Nacrtom budz.cra Vlade TK pi ave godine nema izd vajanj. za i~grldnju fisku 1m me sale u Osuovnoj ;koli ~Sjenjak", pOlnarijoj kao nl apanska §kola",

U VIadi TK godinama adbijaju odgovomosr Za nc" po sro jan je sal e., i e[ IV rde da !!isu potpisivali ugovor pri izgradnji koju je finansirala Vlada Japao:l, iako je osnovno obral.ovanje u nadldnosti Kamona, Naravllo, lop!.icu prebacuju oa oDeiosh strukwre vlasti, kaje se, oper" dd« svajih "pravila".

o pei uS ke v la.st i. !VT d e da OSnoVDQ· obrazovanje nije u nj ihovoj nadleznosl'i, iako su se p.rilikom svecanog o!Varimj. skole 2003, godine obavez.le da ce izgradiIi !aIu. Logicno, sve je bila predizborna hmpanja i pro ikupl ia nje glasova za opCinske izbore koj i su uslijedili godinu oakon izgradnje skok

Ni ned.vn" promjeua \llas!i us kantonalnom lIivou, odnosno dol.zak SDP-a, a odlawk SDA, oeiro ucenicima ave skole nee. nis!a dobra dO!lijeli. Poli!ick- prepuc'avanja na· stavljaju se preko led. ucenika. Dok \lbni preba. cuiu odgovornos! sa .sebe 03 drugc, ueen'ci fizicki odgoj obavljaju u skolskim

kluparna, igraju¢j impTOvi· ziran i pikado, kredom nacrtall II" tabli!?

Biv~a mini.sl'rica obmzovania u Vlndi TK Mirzc!a Hadiic-Suljkic jednorn je prilikom kaza]. rod.ireljima d. ne pan ice zbog ~ ale jer i sEu ne rn ani 'kola u Mededi!? Nova ministrica Natla Avdi· bailie- V ukadinovie 0':;(0 ne razmis!j. drug"i'ije. A. Mu.

one elj i oCaj nas u vjer.v" da nikakvo vrijerne neGe don i· jeti utjebu i da se rame suahote nikada noce maei za.boe ravi ti. Ali ba~ za 1'0 rreba u nasem dmstvu rutj vise nl.cunati lIa. one koj; su, uprkossvojim dubokim ramim traumama, usp; eli smoCi

s !lage da pruze ruk u svojim susjedima. Upravo su mi iz sjeeania izaSle rije':i, danas dvadeseldevetogodiSilje dje, vojke, koja je s mditeljima i starijom sesrrom bila zatocena u za lvoru Kula. Kada

PRESSIJA

j e prvi put progovorila 0 svojo] ratnoj traumi, rekla je:

"Pokusala sam da melim. Pok usal a sam da ih sve izjednacim, Pokusala sam da se svetim, Pokusavala sam da ih zarn i~lj am kako sjede u strahu u nekom mom zarnislienom zarvoru ... A onda sam sh va tila da je rat prosao. Da od moj e osvete i mrzn i e nema niko koristi, a pona[manjeja Onda sam upomala J anu ko ja je rodena i

ii vi u neposrednoi blizin i Kule, Bila je rnlada od mene za vrijeme rata Pokusala sam da je ne volim, ali nije mi dala, Pok usala sam da se svetirn. Ali, opet mi nije dalao Rekla sam joj da s u sVI is ti i da su me n ienl za tvoril i, a ona je meni tiho rekla: i moj tara je bio tesko ranien, Nije bio voinik, bio ie civil koii je kopao rove ve, Rekla mi je i da se sjeca puno krvi .. Prvi pUI' sam zasrala i nisam mogla biti gruba, nisam mogla nista odgovoriri, Douala mi je da me ne m.~i zbog toga SlO se n j enorn !ati desi 10.

Sb va tila sam "ada i ja da ni ana nije krivazbog majepacnje. Bila je Covjek, veliki covjek j pomogla je meni da ope! p ronadem do broga Covjeka u sebi. Nikada neeu zaboravi ti svoj s trah i jacin u kojom sam stiskala svoga malog medu Beni)a ko)i ie sa mnom proven zatvorske da.ne. 011 mi je bio u~jeha i jedino SIO sam ponijela iz svoj e kU.cesa sobom, J edino SIO sam watila iz K we sa sob 0 m

i jedino sto je ostalo iz moj e kuce, Ali znarn sigurno cia, kada sam pocela razumijevati druge u ni ihovo j bali, i meni je bilo lakse, Kao da sam se ponovo ro dila i ponovo pocela i i vje ti."

Uvazavanje drugih

Nazalosi, necemo pomoe! iedni drugima take sto Cerno onernoguciti druge da govore one sto narn se ne

s vida, iza eega ne stoiimo ill lito ne :relimo da I:ujemo. Necemo ni sebi pomoci,

N ecemo tako vra titi nase rnrtve n iti prevazici svoi e tuge. Istina [e da svi mi koji srno iskusili ratne strahote nosimo u sebi svoie rame istine, Svi ljudi imaju pravo da dostoi anstveno nose svo-

j u bol kao ®e. Istina je da is tina koja protivrjeci nasem iskustvu zasigurno postoji,

Medutim, imperativ koji mora Vali ri za s ve nas jes re da uvazavamo druge kada se zaklinju da govore istinu i kada su spremni da je zajedno s nama sm ve pred sm:!

j aVll osti. Dod use, imamo j drugi izbor: da poOOosimo tuibe jedni prod v drugih sam 0 zato sto ne klima da ~ujemo ono iltodrllgi govoreo Demokralija pOCiV3 na slobadJloj ri,e;:;, na O!loj rl., jee; koja ima svoje mzloge i koj a treba. bi ri provjerena u o tvorenoj r.aspravi. A ne ri·

j eti koj a Ce inkvizi toroki bi ti ispi lana i oduzeta. Inace, stll j e po ruka d j eci? Mrzi (e, rnrmja Ce vas spasiri?

Podrskaizgradnji biste T vrtka

Boracke organizaCi-e za ulazak "Ijil~ana" u li zlu

To je aluzijai na progon Patriotske lige s podrucja ave opcine na pocetku rata u BiH, kaju tadasnje gradske vlasti nisu priznale

Za razJiku od zestokih opru~bi opozicionih srranaka i ndruknja da u vriieme ekonomske krize gradske vlasti u TU7-li izdvajaju srotine hiljada maraka za gradniu spomenikaprvom bosa, nskom kralju Tvnku I Korromanicu, Koordinacija bora.ckih udruzenja Tuzle dala j e v las rima podrlku.

U z pomlll 0 sar kasticno objaiinjenje da je konac.llo doslo vrijeme da "Ijiljani" udu u Tuzlu, predstavnici svib b ornckih organ izadj a dali su p unu podrlku gradskim vla-stima u graOOji spomenika.

U\azlik "ljiljana" u Tuzlu je aluzija, izmedu OSlalog, i aa p.rogo!l Pa trio ts ke lige s podrucja ave opcine

80rci ukazali na zGaiJaj prvog bosanskGg kralja

na. pocetku rata. u BiH,. koj u tada~ n je grad sk e v lasti

nisu prizo~1e kao vojnu formaciju, a njene priStaJ ice ~ak su pro tj era lis gradskog podrucja, Na grbu radasnje Palriotske 1 ige stajali .su, izmedu oSllllog, i ljiljan;'

Grb Tvrtka I Kotroma-

n iea bio je osnova za prvi grb nezavisne Bosne i Hercegovine. Taj grb s IjiJjanirna nll grudima nos ili su i branioci BiH, te j e stoga poclrska tuzlanskih b O.rnea ovom spomeniku jos i veea,

Koordinacija borackih udruzenja svima Po[ucuje da je BiH ddava sa visesEOIjemim kontinuitelOm dr~avnosti koji je potvrden na ZAVNOBiH-u, kao ire· ferendumom 1.3.1992. go-

dine. A.Mu.

sedmic

,", I

I, IZLOfliEl Umjetnici iz cijele HiH zajedno u Hecu

o Ede Numankadica do Mladea M·ljanov·ca

lzlozhu savremene bh. umjetnosti., ciji je kustos Elio Krivdic, bit ce otvorena 13. apri!a u galeriji "Art Point" • Preslek pos!ijeratne umjetnosti od sedamdesetih do danas

BeC. ka galerija "An Point", tI saradnji S organizaciiom "Kultu.r Kontakt Austria", od 13. aprila ugosti t ce izlozb tI savremene bh. umietnosti, eiji je kusros Elio Krivdic, a u razgovoru za nas list kazao je da je krainie vriierne bile da se napravi presiek ilMe aktueln e liko vne seen e.

Presjek scene

- Buduci da presjeka nije bilo od 1984. godine, a i tada je izasao sarno katalcg povcdom Olimpijskih igara, dosao sam na id eju da napravirn jedriu repreze-

n tarivnu izlozbu, ali s tim da mi [e bilo veoma bitno da ona zackruzuje umjetnicku scenu cijele Bosne i H ercegov i 0 e, u n i enim priznatim granicama, sa svim kantonima - kaze Krivdic.

Pojailnjava da kada je krenuo raditi na spomenurom proiektu, morae ie dosta putovati po bh, gradovima kako bi srekao uvid u potpunu scenu unatrag ne-

I Promocija knjige

- Osim izlozbe, bit ce uprilicena i promociia rnoje knjige "Rat Umjemost Kriza", koju sam napisao 0 razlici urniemickih pojava od pocerka sedamdesetih do danas, Ona ce zap ra "0 bi ti predstavliena kao popra- ] rna lireratura uz izlozbu

. najavijuje Krivdic.

koliko decenija do danas,

- Odabrao sam umjetnike koii su djelovali u BiH sve vri i erne od sedarn desetih godina, dakle one koj i

Zi ve tu i rade i dan -danas, [er se u njihovim radovirna primijeti koliki je utjecaj posljednji rat irnao na utnjetnost, Takoder, ru su i neki mladi umietnici koji predstavljaju novu generaciju, ali Ci j i j e rad takoder obiIjciio rat- istice Krivdic,

Tako ce presjek posliierarne umjetnosti biti predstavljen radovima Edina. Ede Nurnankadica, Vese Sovilja, ive SimCic,. Radenka Milaka i Mladena Miljanovica, koji nam je kazao da je predsta·

I Ozbiljna galerija

- Zadovolistvo rni [e sto ell se predstavi ti tamosn] oj publici. Vjeruiem da cu otici na izlozbu koia ee biti otvorena u veoma znacainoi galeriji u Becu, koja prezentira umjetnosr iugoistocne EVIOpe. To je ozbilina galerija, a drago mi je da ce sa mnom izla-

vljanje bilo kcjeg naseg umjernika u inozemstvu vazna stvar, u toliko "ise sto s u uistin 1I rijetka.

"Sluzim umjetnosti"

- Precistavi! cn se sa 274 fotografi ie koj e Sli dokume-

- Planino sam u ovu izJoibu uvrstiti i Bracu Dimi [rijevica, koji je zaisla peav! predstavnik bh. savrem en e scene. No, ipak to nisam uradio jer

je Oil zapra"o umjetnik sa imernacionalnom repu[Beijom i po koncepm

s vo j i h radova, ali i D acin u na koji vodi svoju karijeru - kaze Krivdic ..

nti develOmjesei':oog performa:nsa "Sluiim umjernosti" koji je realiz;iran IOkom 2006. i 2007. godine. Ova izlozba 6e biri dobra pri1ika da beCkoj publici predstavim kOllcepl cadova koji je ujedno i dio pr" ojekta za koji sam 2007. godi-

ga risi ajni umjetnici s podrueia cijele BiR .. Ja eu se predsta vi ri Sa 30 zapisa i

20 kutiia, au pitanju su fadovi koiima sam se predstavio prosle godine sarajevskoj publici u Kursum-

Ii medresi na retrospektivnoj izlozbi - gcvori narn J Edin Numankadic,

Krivdi(;: Reprolenlalivna illaiha ne dobio nagradu "Z.vooo" za mlade bh. umjetnike. FroMe godille u jUllu u beekom MUMOK-u predsta "io sam se sa potptlllo novom produkciiom radova tako da ce ovaj rod bin j edna dobra paraleJa. Takoder, ova izlozb. je dobar u vod za prezemaciiu moje prve knjige pod nazivom"U sltiZbi umje· tnosti" koja ce biri pro.movirana 12. maja lakocler u BeCtipojaiinjava Miljanovic.

U mjetoici eiji su radovi izabrani za i.zlozbu na svoj nacin su prdivjeli rat, Numankadic u opsadi Sarajeva, Sovilj u izolaciji u Banjoj Luci, Simc;c kao izbje~ glica i povramica u domovinu, dok Mila.k i Miljanovic pripadaiu mladoj generaeiii koja u ram provodi dietinjslvo. M. (;VSTOV1C

Rajkovic: Zauviiek Mostarka

Aleksandra Rajkovic, spisateljica

Pisanje · e moja prava jubav

Drama "Puna IiniJa" bit ce premijerno izvedena sutra na sceni .Jazavca'

u Banjoj Luci

Aleksandra Saska Rajkovie je prva novinarka u manjem bh .. enriteru koja ie napisala rnelcdramu, a Z31im svoj tekst izriijela pred glumce reditelje i seenarisre, s kojima ie do tada saradivala u ulozi novinarke,

Drugi plan

Nairne, njen debitantski komadj.Puna linija" premijerno ce biti izveden surra u Gradskom poloristu "J aza vac" u Ban j oj Luci,

Tekst koii govori 0 odncsirna rnedu ljudima dallas, a u kojem [e glavna

j unakinja po profesiji nevinarka, nije aUlObiografski, nagla,ava Rajkovi~, i ta nit je u pOlpuno drugom plallu u od!loSU na 000 sto aktel"i melodrame govore pubLici

Nije mnogo vremena proslo ad pisaoja "Pu!le Iinije", citanja s[["ucnih [ealarskih znalaca i odl uke da ovaj tekSI zazivi na pOl.Orilinoj seeni RS. Nemjerlji-

rista, sarno pisanje je moja prava ljubav u profesiouaInom pcgledu i ja sam S uzivaniem radila 113 cije- 10m 01' om proj ek tu, Sa da m cgu kaza ri da j e to nes to p rekrasno, uces rvova tl na ovaka v nac; n urad u predstave, od pccetka do kra-

j a. Gleda ti i s rvara ti teks I, od pisanja, i;i[3nja s papira do zivih Ijudi, scene, kamere 'Kaie nasa sagovornica,

Price 0 nama

Poslije svog prvog proj ek ta u pozorisru s j os vecim entuzijaztnorn prisrupir ce sljedecem teksru, I za sebe ima i n eob j av Ijen u zbirku kratkih prica, od koiih ce neka takoder

m ozda ugl eda ri s vi ell 0 pozorniee. Fisanje ie njena prava Ijub"",kaze mlada sagovornica koia je neke od s"ojih slihova do sada objav Ii i vala l\ casopisu "Pu tevi". Medutim, pOlOriste je onocemuce se u. skorijoj budu.cnoni pO$vetiri.

- DivllO je sra dramski

Aleksandra Rajkovie wdena ie 18. seplembra 1.981. godine 1I Moslaro. Osno"nuskolu i gimnazi· ju zavrilila je u Neve:;inju, a Filozofski fukul tet - Ocisjek furnalistika u Banjoj Luci. Sedam godina

I Poezija u "Putevima!!

se bavi novinarstvom. Pi~e poe-.ziju jos od osnovne skole, a ne.ki !ljeui stihovi obiavljeni su u tasopisu ".Fu Ie" i". Me10 drama "Pu.na li!lija" je nje!l prY! tekst ko j i 6e biti izveden (Ia pozorisnoj seeni.

va je to sreca za mladu Moslacku, koja 6e [0, kako naglaiiava, zauvijek i ostali, be" obzira 5[0 je godillama zivjela i II Nevesinju,a da!las u Banjoj Luci.

- Melodrama "Puna liniia" je moj pr"i, ali ne i posijeduji dramski teksl,

j er j e drugi vee u pri p rem i .. VeLiki sam ljubitelj polo-

rekstovj imaju moe cla dopro tako snazno do emoeija pubJike. Z.a sada ne mogu mnogo reCi 0 novom [ekstu, ali je sigumo da ce w bili prica iz !laseg okruzen· ja, drama 0 Ijudima iz nase sva.kodncvllice koja ce se poSta v i ri u n ekom 0 d nasi h pozorisia - navodi Rajko-

viC. V. STEVANOV1C

m.1i&"liiij,fmOilm

sedmica

Zivatapis ABDULAHA S!DRANA

Ako nista drugo, barem jedno znam: cio sam svoj put pregazio sam.

U njegovoj dusi n:kad!l n]e estao posm · m p ac

ko.Z:i bile i jednog milimetra 'koii, ma i na ovlasan dodir, niie pr-

Otkup strove kaie (112) oizvodio bolo Kad narocitirn pokretirna oeiju· klatno nil zidno-

me satul - dadne znak da zeli promijeniti polofa] tiielo,sa leda

AVdo je odmah po ocevo] srnrti preuzeo sve njegove na bok, sa. boka na leda - a Ieda, ad predugog lezania, puna gno-

s rvari i kren uo cia po gra dskim ulicama, kafanama i j nih rana _ sinovi su se pen iali na kaue,. opkora.ci vali mu liio:1o i

.kl u bovima demonstrira svoj novi z,.'izuelni iden ti ret', pornjerali ga onako kako voi nici n" frontu u Sato.rskome krilu

Ako se tih gndina i magla smarrati evropskom periferiicm, prenose ranjenog iii poginulog suborca, Tijelo nisu smjeli doti-

Sarajevo je b ilo daleko 0 d balkanske prov incijske kasabe i cati i sakama su zahvatali satuo uguzvanu tkauinu pidzame, SeSiI je bio notmalan odjevni predmet prilicnoga broja niego- Pod tim tijelom, pocivala je parka, plitka limena kahlica eiji su

vi h stanovnika, Al i !Sdir n a glavi bala Ilea visokog zme,ar i reeDi sadrZaj, Ie!ikog, oorrog i neugodnog mirisa, ukucani

"iler', i uz to joo balavca koji sebe smatra pjesnikom i po gra- naurui u klozelSku[oIju izliievati sutke i bezgrimasa neugode i

du gazi u necemu nalik ribarskirncizmama, ipak bijase arra- g.denja. Ona se, UI kahliea, rota, nosa, parka, pomiaje u iedno]

keiia kadra da izazove mnogi liubopitljiv pogled i, joo vise, ad nekoliko porodicnih prica koje i", posvoioj knjii<evnoj vo-

poneki neskri veno prezri v iIi posprdan osmi ieh, Snazi uku- kaciii, niegovao i eesro prepriCavao Avdo, htijuci svakome WI'-

paoga v izuelnog doj rna znatno su doprinosili i rakozvan i no predoei ti, kako i e 011 10 sam imenovao - iunastvo oeevoga

zmeksikanski' brkov i na niegovorn di eCackam lieu: ispod umirania. Kazi vanje ie neizostavn c zspocinjao, iii zavrsavao,

prcastcga nosa razviiala se smeda dlakava porkovica ~iii kra- ako se naracija drukcije namjestila, parericnim usklikom: Kad

c i, uokviri vsi mala. usra pra vi lno izvaianih Usanll~ silaze uko- bih mao da bih se take heroiski drZao, ne bi rni bilo Zao ovoga

so, pa zamicu lijevo i desno u nevidljivirn predjelima vrata; Casa umrijeti! .Sto ti ie blenrava mladostl A 0 eemu se [U radilo?

da bi se, na celjustim. ispod ll11iiu, sastavili sa ridim ruZllim Ekrem je, kao naistariii Mebmcdov sin, imao pisanu punomoc

501 ufima! E, srvaruo se irnalo 500 vid ieril B ilo ie to - da se s koiorn je na blagaini cell tral nog Zavoda za sociialno osigura-

upi~as ad lege! A na njemu, uz niega i niz njega ncilro, od de- nje, onoga u Novom Sarajevu, .vakoga prvog u mjesecu podi-

bele !kanine, cigJrot boie. To n.eSlo mora biti da ie kod .voga laO oCevu placu. Netaknut, smedi dugu.liasti kovernr spustaO je

prethodnog vlasni ka bilo sako i na nah rkasn II pokraj oCevoga uzgla-

sl ulilo bu sako, ali je lIa ovoj pje- vlja i time je njegov zadatak bio za-

snickoj poiavi vi~e limo oa neka- v!'kn. Saddaj kovena Mello bi u

ka.v ogrtac; ili .mnogo star, ali go- samoC:! pregledaa kasll.ije, i premie-

lem, oeu van i dobar "zimski ka· s tio novae u svo; kozni noveanik.

put. Ucetiri pOvelika diepa IOga ni Jedared.se, medudm, dogadilo cia

sakoa ni zimskog kapma, pjesnik ~ je,. zbog neke Bebijine prijeke potr-

ie ~lIva.O preuzclO naslijede: plavi ebe, Ehern kovern' najprije odnio

kazli i novcanik,. nalivpero pelikan nioj, u ured racunollQdstva njenoga

i kratk!! !Il!!sliklu od l:reSnjeva dr· Gradevinskog preduzeea lIPur'.

Vela. Oko clanka Iijeve cuke poha" Ona iz koverla uzela unoliko koliko

ban kol!ni kai§ i na njemu UMF, joj je izne:oada zacrebalo, vratiJa mu

neli jep, leh k popu t u lega, ali soLi- koverat, i on ga, prema u:):IoclanPj

dan sa( is toenon jemacke p ou:zdane proceduri, spustio na ormaric, spo-

~etij~ke proizvodnje. Za pevoliu, menuwi, kae uzgred i ncvafuo,

.mogao je posl uii Ii i kao hladno mam.in!! neuobiCajenu gesru. Kad

oruzjc. je u veeer Beltij", vidiela da je Meho

J os se nii e bila slegla Mebmedo- navCanik sakl"ia, mellluvSi ga poda

v,s humka na Partioanskome gro· .e, ps ga upowril" [0 ne Cini, jeI bi

blj u, nlZe Kamenoga Lava, j~ se se laka maglo dogod.lli da se po

majka Beltii'" II kasnim veeemiim noveaniku pokaki, on joj odguvori.o

satim a, s olov kom u ruei borilada N e mugu sepokaki ti jo, kad si se

lIa papiru sklopi financijsku konstr· vee pokakila Ii! Rcl,iika dooloina

lIkeii u kaja bi omoguciJa da. nadgro- kakvog filmskog dijaloga proizvcla

bnu drvenu ta.blu zamijeni prilicni- je u sobi lIJllirueega kratak groho·

i'lm, ad bijel'lgajablaniakog kame· Ian smijeh i odmah. za niim - teSki

na, kakve su bile sve uokolo., pa i mllk. U dugoj mu.cnini, .vi su po-

dvije susjedne:advoka!a i komuni- g1edi preSti preko Mehinog jic. i vi·

s te Zaima Sarca kod koga je, di eva- - - djeli n.a ujernu neku !I0VU, naroeiru

Ero sla lllaci pisanje u "Avalu'~1 Posta mi poteJa ,.

j korn, sUlZirala nekolik'l' mieseci i pa- .... _ .. I vrsru pamje: mi,iCi toga Iiea mill

mtila ga po dobru, i slikara Petra Slll<l/1 Ila adreslI. KUCII RETROVIZORA, imali snage da se pokrcn u oaCin.om

Sain", rninhenskog smdema, i vrsnog koi i bi !i60 na smij eh. Mcbo i e sbvatio da vile ne maZe upra-

pejsaZiste, koji ie umro ITi mjeseca posliie Mehe, ali njegova po- vliad vlastitim licem.

rodi.ca. nijedoO'.VoliJa da mu jeftini i privremeni.groblianski Osamnaesl godin" kasllije, Avdo iSe,. na povratku iz Du-

baSluk oil iciovinc s!Oii viSegl.ve ni Iri dllll" i na niegavom se brovnika, sa mladim rciiiserom s kojim ie lIapravio iedan i

grabu vee zabijeljela kamena ploea. sa uklesallomcrvenom pe- priprcmao drugi flIm a ocu, ZilOocid n gatackom domu svo.

rokrakom zvijezclom. U strum na Bjelavamo, prema Beltiiinoj ga staIijeg brata, elekrroin.linjera Ekrema SidraDa. Nakon

zelji, lelevizija i radio gledali su se i sMall kl"iamice is pri- "ro je ispriCao nekoliko anegdota koje podupiru. niegovu fa-

guSenim (on'l.m i oa_kon ilto se odbroi·aLo poslijepokopnih buIll. 0 ocevom herajskom omiranju, Ehem je pri:sjekao:

ce.trdeset dana. TaJ<o ioi bivaia mimija do'a. Obic;..jui dol",,,i Avdo, lie lupetaj, mene ie rata srotinu pulll placuCi molio d.

na laIOSt, kuene posjere oZaloscenoj porodici, prvih dana napo- ga bacim sa balkona! Avdo sarno zinuo. Trebalo mu kaspije

me i gu:sle - Bernii se ':;nilo da joi ie pala Sarajeva kroz tutu mnogo vr~mena da sebe uvjeri !:.ako se i ofevo ponasanje 0

llIoSio - uskoro .e sasvim prorijedile. Taka (0 bi va kad se n.ocija koj emu sv jedoci starij i bra ( sIobodno moze razu m'ijeva Ii

Smrl dugo oeekuie i kad nien dolazal< biva olak~nje, i donese l<ao jIlDa~tvo. Medu ~ivim.a nema vise nikoga kod koga bi

kraj ~vilt m ok., bolova i patn j ~ i njegovih i svih 0!Uh sto oka Avdo mog;1O prov jeri ti si ecan i e II. a. sabranu 8 voga oea, lede-

ojega i njegovebolesti isp(>mam i briZe. Nije se joo rodilo pem ne i ki~ne i olujne .s.riiecle ITeeega marta 1965. godine. Zam

kaie & episati Sill [Q ;>;oa':; i!<ako je onome koji ie osuden da per govori samo ono ~tO u njegovome pihtijaslom pamcenju

.wtina dana ipet slOtina nociiu bespomoCao stoji pokraj bole- stoji onako "vIStO kako u mekoti Sarajevskog polja stoje cli.

soika. Ada Meho nije umro, llego Se spasio; znao je svako ko je luvijalne ljaSlage planina Igmana i Trebevica.

tih mjeseci makat i n.a paJa minuta zavirio 11 Stan Sidraua na DrugQvi iz Savezll boraea, kao hll.!!!arti.ti. najsirega spe-

Bjelavama45 .. Svi suse u kuCi bili izvjeStili da pripreme pri.bor ktra, !!isu imali nislll pwtiv toga da Meho, u strogo priv.amom

i u maloj meralnoj lierpi oa. elektricD.om sporetu prokubaju aran:t'manu, bode sahranjen na Partizans.kom gI'lblju, ali li-

sprioe iz kojjh S\I bolesniku ooudenom na smrliniek,jje morfi- meoa glazba Orkescra Doma Jugoolovens.ke Narodne Armije

i·Uma clavale blage i !!epriajiv~ Came seSlJ"e iz hmsijske, viso- kao ni njegova a1lernaeija, Duhacki orkesw Doma Milicijc-

kim zidom opasane zgrade Previncijat3 Sesraro SluZavki Ma.!og oe dolazc u obzir. GOllor nekog njibovog prcdst3vnika, nl .zva-

Isusa. Na Mebinom tijelu vllie nigdje nije POS10jalO micsmspo- oieni ni nezvanicoi _ ne dolazi II obzit! Nemamo ni§m protiv,.

sohno da priroi omamljujuci sadrZaj sprice, n.iti je na njegovoj

u strogo privamom aranzmanu, N a sahrani se poja via devetoclani sastav limene glazbe Vatrogasnog doma Bjelave, !ito nije bile sasvim bez logike: Mello ie tokom prve godine svoga bolovanja, dok se jos mogao kretati, mn ega popodneva i mnoge veceri proveo u restoranu i ljetnoj basti Varroga- Pas/fednia fa/ografija

sea, igraju6 s novim poznanicima, Mehmerla Sidrana,

prerna Q i egovom uk usu i poima- Sarai~ va, 1964. gar/ine

nju prilicno stu pidn u karrasku

igru remi, b u duci cia za svoi dragi i pametni preferans to, u Varrogascu, ni reoretski niie mogao naei partnere,

Cio [e dan, ios ad ranoga jutra, rukao neki divalj, sirov i ostar vjetar, ljudima iz ruku ClIpao i prevrtao kiSobr.ane, kisa se, kao da je od metal a, pop ut !! oza, u tie za bi i ala n akoso, cdasvud uaokolo zvizdala i zaviiala gola i suplja stabla - i bi- 10 je pravo rude cia sc, po tako sablasnom nevremenu, [a.cno u zakazano vriieme, 14 sari i 15m inu ta, ispo d La va, oko iskopane rake, okupilo tako ozbiljno ljudsko moostvo. Neko dade zoak da sahrana poene i u tOme teenU olujna kisa stade. Nema ki~. Vjemr jaukou i svecvile~i i slenjuci popur kahog ,30jenog eetverono!k.a, za "uce se u nevid.lj i ve krosn i e i suplja deb la k'lsevs kog gus log drv'lreda. N ems vj etra. N a Ko!\evsko brdo sjede rumeno:;;u~a suncana plata u liku i abliku avgusrovskog punag mjeseca, ba~ kao da. se gore u nebesima zbila nelta rijelka vasionska .z:abun3. Ljndi sklopi~e ki~obr.ne i n jihove me ralne spicevc pozab. dase u m ok ro tie.

Sluliaj uti pripremljene govon; Avdo se U7.l1lud tmdio da zaplace, Obuzimao ga je stid SIO od ponedieljka ujurro, kad je vi dio oeevo mrrvo ti ielo, im m:11I De osjeea ni.lll, prstima maZe opipati pra211in II, ali ne moZe i ne u.mije u oet ugna,i ni i ednu jedi!! usuzu! N eSlO popUI suza, !leS to slicno, i s .. vil!! maJtice, !:.ao da se !!jegovimocuim kapd!!la primaklo lek kadje govo· mik pomei1uo Avdu Sidran., onog iz Ja;enovca. Sietio se: jedna smeda fot'lgrafija amidZe Abdulaha. mirisa.!.a. je na olovo. Misleei da do sku p same u !!i ega zu.ri, podigao je desnu ruku i spolj~!Ijom maD om stisn.ulelake obrisao suhe i prazne OQ.

l vuei Len j inovog posmnnog marlia mije!iali su se sa 10- po!anjem zemlie· koja u buse!lima i krupnim grudvamll mu" klo udara po drvenom sanduku lijesa, Avdo je leskom groba!"Skorn lopatom zagrrao rnku ilisrericllirn pokretima,hineCi bijes i Ijutnju, kad vee ne u.m.ijc pokazati ZaI i rngu. Puoom i sledenom duso!!).iucl.io ie sarno iedl.1.o: da ~e sve ovo StO prije zavrli, da illo prije dode kuCi, da se;;10 pIije skloni i ~m peije ZlIvuce u mra k djec ii ewbe, i da spava, .pava, spava, spa va ...

eim su lopate u rll ke preuz.ela dva. si rna i .zilava grabli a· nsh profesiona.!ca, da utabaju i zaravne n.etom lIarnsln hu" m ku, u [reuu se pono"o 0 Ivoruo nebesko gro 110, na I jude srueila iSla Olla gvozdella kosa kisa, iz svill kapija .vih svojih skrovista hrupi]j .vi zemaJjski vjelrovi, a mjesecalika sunceva plo~ propaia i nesrala u bezdanu kosevskobrdske masne i!ovaCe. Sal na rod cika-Rasima Ljobuncie" pokazivan ie 14 sa ci i 40 min II tao D vades!.'! do !:rio

Na Bjelava!lla, smoren i mohr,. zaspao je odm.h.

Osmj eh n u [ i zadovoljan s to j e nap okon za v rSila jedna tcilka dionica u njegovom tivOlU, asmjeqnut i zadovolj3n jos vise sto vcc ad SlIr:ra mo.:!e v.laslilom rukom okrenuli njegovu noVu i liep'u stranic-u. U tome Dovorn, sada sa,mo IIjegovom :liv'lm, sve 1!!0Ia bili dru.kcije i boliel Svd

Spavao je sedam i po .a'i, uepomican i necujall, ho da je lIekom fakirskorn vjelltinom zausravio disanje. Probudio se naglo i sam se.be .lalekae u sjedeccm polo2aiu kao da je u 10m polozaju i spavao. N e moZe cia se .sj eli kadsc pro budlo i kada uspravlo tiielo. N e. Pod 1 u ban iom osj.ca hladn u i zelenu i modru lIepodn'lMjivo snainu svjedost! Ona !!IU kazuje cia mora zaplakari, ona mil. naIeduje da zaplace, Ona mu prijeti da Ce - ako ne zaplace - eksplodirari i njegol'a pluea i njcgov zcludac i njegovalubaoja.Pao je potrbuske po. he· vetu, .Iicem mcdu dlanovima, naredio ciielome lijelo da place i 011.0 ga fadosno i hitro posluSalo. Pod zemljalresnom lelinom p la~a, za kojeg ni i e znao da i taka v moze .posroj ari, pomislio je kako vise nc ZlU I<l~una!i vrijeme i kako vise ne zna upotrebli avati .voj mozak. Uti n ilo muse da i e ru ka maj1ke Bebije~ mamina rlllka~ lza njegovih leda~ nize njegovih slOpala, sUmllo otvorila, i nekoliko rrenumka docniie tiho

zarvorila sobn3. Vrala. (kraj)

54 "'-"_""'''''''. Dflevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA F6DERACIJA BOSNEI H ER()EGOVINE

H ERCEGOVACKO NEl1ElVANSKl KANTON OPCINSKl SUOU KO~ leu

Broj; 51> 0 M,' 021),700 10 M,'

Konji', 17.02. 20'11. gooi"e

OGLAS

Do:na'll3 tlltbe na o~:a'lle_~an odgLiVOJ na tLJ~eiU.l: 1. P.". Zd a nka

Pr.d ovim sudom u lo!oJ i" p,rniC"i postu~k Milolja HT Mostar, zastupen pc ,;!kO""om ",tup"'kU Stipe Me, ~"'ti, Me ne 'denk. Pe ran il P·rolora "I. SplilSkJ, ".di Isplale po· t"~'anla" nepl,' ••• tol.lonske ,,~une, up. l30,28 KM. "0 i "ko",klJ "t.,"U kamatu I u-p!ko,. pastupka na ~'ko sud rslom na adrssu Io""og nii' u moguo""sU dostavm tu!OO n. odgovOJ 10 ,ud' shodnn od"db,ma CI. 34~, ,I. 3. ZPP", tuzbu ita (Ibi'lezai IJ'dgO~C1r doslavlja putern dn elalnih ~n(Jvin.a Dfle'llniAva~

T u!llellle predlall" sudu da ukollko luf,nl U ","",kom ro!aJ no <Iomavi pi,m,"1 ,"Igo,or da ,utl na 0,001'11 tl,", 1 a2.lPpa, d""". PI"'''"" ""ied .propuSllillia,

Sud ,pulem dne,nih novin' doslavlj. n;w,de nu Mbu Menoj ,denlol Psran, na olla"",ni odgo"or kOli pout'l'l3lo1ko "ij,d':

O,om p';likDmpo,i".mo Vas da u roku od 30 d,na d05l,viI, sudu lJ.tJVeZ:I1I.plsme l1i gO ~Oij'lJ.r 11'1.1 tlJ1bu' u ijol/~jnom tJrtlj,u prImjera~1 rasud I pretlvnu Sira"U • iulilelja (tL 4;~. $1. 1. i 2 .. tl. 70. SI. 1. u svW s 01. ;2. ,~ 2. ""kon, 0 p,mitnom poSlu· pl,"S3J1l03j.

- Dul"i ste oo'ta,iti plsrnenl odgo,", "a IolDu u naredennrn mku, 'ko~ morabffi ""umlii,,1 morasadrlall sve one Slo i" polrebnc d'a bi se "i.mu mc~lo po,'up~i, a pnsebnc u l:;tom treba navesti:

Ukoliko aspcravale 'IUlbenl zahlle' d"~nl ste u odgovo ru na luzbu lacno na"es" ,aIJon' ,bog kDiih osporavate tuzbenl zaIltiov, Ci"ieni'" na l:oiiOla zasruvata ,voi' n.votl, i d05lavil. 'OQ'" l:.o~miI se ut.r~uju I, ci"i'"i"" (CI, 71, Zpp FBrH). Plsmenl odgovor rnor.!le OGoono ~i (CI •• 330t st, 2. ZPP fIliH). • Ukollko u na,edenom 'oku ne doslavile pisme.i odg~"o' na IUiOO sud t, do"ll.li P""udul ",vo~u Mbeul zahl[ev - Presu- 00 ,bog pmpuStani' (01. 182, st, tzPP-'j.

();$no.ni SIlO u Ilijeljinl ol)ja"juje oa je lJI!iteljle, R u~ca V-u~o,;t, ,roo. lIit ,Ci SIe-e ,I, Podgore, 1.01)a"" po~nfjel\llul~u proW Pa"a Vuko,ita sin, V"ilija il Osmalol, §ekoviOi, ra<li razvoda ~rab i povj ere dje,", U Mbi lu!iI.'~," ""odi ~a j. '" turenlm ""Mil. b",k dana 20, 01. 1994. godino, ~red M"itnim UreOom O,m,o;, redni broj 3.,. 19\14, gOOinu. U bral<u su .lo1di c.t''ll'O m,iod" ,b", diet" Voiu VukoYica rod. 2a. 02. 1994, gC<liue u lo.m"i, P,1Ia Vukovita m~, I' 6, 09, 1996. go<line u "omik", Vi!"]u Vukovit rod, 21). 1'2. 1991>. godin," Zvomilm I St,1'II Vukovita rod. 20. 02. 2fl02. godl", u ZvornEiru. ZIlog PIlremee'no,~ bracnll1 cdnosa I nebrige llJ"nog za ,pomdlc" lu!eni Ie "~P"$~O bfa"," ",Iednicu u .Podgo~ gdie S" ~'Ieli u kullllJ~leliitinog oeate od lada Iu!ilelji. to "iie S lule"im IU konlik\lJ , n i luI,"i ne posjetuie ~iecu, "itl daje ~dr!;,anie I, njih a Iu!ileljici nije ~OZ"ilO 9~ie se 00 nailli. Tutiteljica pre<llaz, d. sv~ prO'ed, gl,,"U ",s~ra.I'II, imo. cekaze ina, ",no'; odreO'.ba ZaIIO"' 0 p"ni~nom po,loplw. ;Koo i tl. 5-2, i ~I, 12, POlOdi~nog Z,ko", R,publike 5",,1:6. t, d. usvoii Mbon, "h~ev i cenese .pr,,,udu kojnm se ra "odl brak lzmedu 1lJ~t'iji"" Ru!;" VtII«lvit md.no' Ilit. kti SI,,,,, ~ Podgom. Lo~re i W""og Pavl, VukoYica. sin V.,iliia na n.pom,loi adrasi, zakllut'" 20. O!. 19~4. nodin. u osmacnna To d. so m,'odobnadl'" VOjo Vukovio. Petar Vuke"t, ViSor. VukovfC I Stevo Vukovlt, ,po'i"" na iskllufj,u b'igu 'I $u".nj' Milelilcl Ru:li!'J Vukovic.

Kako ,I lulba w!enom "ij, mogl' tlo.tavili ior Se lu,le"1 n. nawl na n.",<ltnOi ad",si u Mbl, tUiil1lUica j, praol'o!il'J do'I"'j'"i' Mb, Mllnom, pulem dn""oih "Ollin. BiH logl,,", tabl, ,u<la. ,~odrI!Jelan" 3jS. slav 3, do 7, ZPP·a, Sin 'u~ eini ovim ogt"",". Doslavlj'"i' " sm.InlIzllrS,.lm prolekom ,oI;a de lSd'.na od d,"" otli"'jil'a"ja,

BOSIIA I HERCEGOVINA RfPUall KA SRPSKA OSNOVNI suo U eUEUINI Bmi: SO 0 P 01433~ 09 P Bij"lin., 15. 02. 2011. gom",

Suoija Jasmink; Pali~

NA!'OMENA,

Do"".a sa ,m,Ira ob.,'i,"om pml,l:.om reka od IS dana od <!an. ooj""i","j, (01,. 348, ,I. 4 FBrH).

OGLAS

Sudlfa Zlatna Marlin","

BOSNA I. HER CEG OVINA

R EPUBUKA SR PSKA

OSNOVNI SU D U SR EBREN lei Braj: 820M aJ 00212809 Mal Sreb'eniCo,22 10.2010 godine

Osnovni sud u Srebre"i,i, po sudiji Teodori Petkovit. ~esaVlljuti u praVl1~j SIv," tilZioca TelekQm Srpske ad Banja Luka, uL M. Stojano,ita broj' 8, proti, tulenog Drag3n Eluk~novit il6ratun~a, ul. JeieSti~~ bb, "d; duga. vsp. 1 ,317,97 KM, na osnovu tiona 348 $1- 3 Zl'P·3.

OBJAVLJUJE

Ovim putem, tutenom Draganu Elukanovit il Sratunt:a, Jete!tit:a bb dosta,'ja se Mba podnesena 15 12 2009. godi"e na odgo'or u smislu fl. 69 ZPP-a

Tue!ni je u skladu sa odredbama tt 70 i 71. ZPP-a dulan uroku ad 30 dana dostaviti sudu plsmeni oogovor na Mbu u k.ome moie istat; moguteprol:esn~ pligOllQre i, i<:jasniti se da Il pn,naje iii OSpOrava .poslavlj~ni tu!beni ,ah~ev, Navedenom tuibom predloieflo je da sud donese presudu iwjom ce obovezati Menog do bJiiocu na jme glavnog duga i.pl.ti isplali i,noii od 1.317,97 KM sa z~konskom .,atez~o m kamotam od d.na podnos 8 nja M:be su diu, pa do konacneisplate, kao i da Miol:u naknadi troskove :parnicnog ;postupka, <I sve u roku od 15 dana, pod pJijetnjom izvlsenja.

Uko liko izostane do.tava pismenog odgovo ra na tu~bu u lalla n.kom roku. sud ce po:;tup iti u skladu sa odredbama cL 182 ZPP·a, Dbavjestavo se Meni da se dostava ovog p;smena smatra izvfsenom protekom mIG! od 15 dana, ad dana objavlji'anja u Dnevnom ava,u ina oglasnoj tabli suda"

SUDIJA

TE ODOAA PETKOVIC

aOS~A I KERCEGOVINA RfPUBLI KA SRPSKA

o ShlJ~NI SUO U 81) ,UINI Bmi: SO 0 I 023002 10 'I Bijel~na, 03 02 2011. godlne

();$novni sud' u S<j,ijini, sudi.i. Branirnir SubaSlt u 1!Vltoorn POSlu~ku .aliOtoa i,,"lenja .Pa"ovit Inlem;lional6an~ U Sloi)Omir • Bijeljina, uL K".dordeva br. 1 .. 2fl. PlOW izvrSBnika Sla""" (Bo!~ol Stoi''""'iC, posli,dnj' pom,', adre,. preblvati!1a - i)Oravl!la G~rn~ Magnoje-iti, o~.tin. Biie1jifia. r;~i "O,~onOi' ~Walilranja ,~o 01"0l'Il pra" il l'je[(jd~sIOi"e is~r;,e, ,.s,~, 11.538.00 KM, a n. [)Snovu Clana 34a. Slav 3.lakou, 0 iP,rnftnom posruplru RS:

OBJAVlJUJE

d. j' ~ana. al. 08 .. 2010. go. ;In., d ,"i,

RJ ESEN" 0 I<VIIS ENJ U

Temetiem vjero~[)Stojfie isprave, mje"iCe ,l;iiie Pt 420810116. n,!all: So il'lrUni!w Stojanc,le $Ia,ki da u rolw o~ 3 dana, 00 ~a· na dostav. o,og RieSenj. oi,,"s'"iu, ""min "".tano 'potra1I""i' Tra1looa Il'IrUnta u iznosu od 11.536,00 KM, sa "le,nom 101· malom ,poee, 0; 05. 07. 201 O. godlne, pa do Isplate i IroSkove IZ"I"og post"pka, u p,oti,oo m iz"!enje te se Pro,esli: "a nl· "vCanOm polra!il'a"iu - plati ',",S,"i k' koiu osw"ui' u • DM M· d.o.o. Ugli8vik do ;,.osa 1/2 ukoli~o i,ta n. pml"i ;'"os od 1,000.00 KM, Odnosno '01 dijelu pla.te keji pre!;~ ,iIOOS od 1.000.00 KM mjeuc"o do ~nOS3 2/3 polralivania, zapljeoom, ,p'otie,· nom i prodajom ,pokrelnih st.a'; 1",,1'"ik •• te na ",krelni""ma ~p"'nim u "k. ul, b,. 30 !;.c. MagnoieviCi, U ,u",oii"' '1!V~'nik' sa dljelom 9063170000 I to: zabilje'lbam Iz"len;a u <emlji!nOj ~njizi, u\Vr~lvaniem vrijednOSli. prodajom II namirenjem Tra!iot, i!V,I'"ia I, ~"o,a tlooii.nog p,od'illm.

Sudii·

Bi,"mi, Sub,",,,

PRAVNAPOU KA: Proliv O'IOg Ri"'""i' mnlre mogu i~avili prigovor ovorn Sudu u roku o~ Soan" od dena prii,ma,

RieSen;e ° ~~enju &e dcSIav!j'izvrt,","" U SklMu SICt, 346.1.3, Z.,ona 0 plrniCoom postuj!l<u i ~O'1a>I' se smal" obavlie· nom protekom ,oI;a od 15 dana, od d,,,,, obi"'j"'"i'-

.ti'rNiF:1 Jo.. - dd "pk;i .L ",... .... u III

14. ,., .JI_:_1l1if,_, :w..,llflJ9f

\.iiI!I IAn\!,t ..... uu. lil.!1 Inl/~ii~~",," p"'ur&-u r ~",r\ ISIili ~ Hdllfti'~'lJl. ,~ (j.t i ~ I.

n.n ~"''''''''''''I'''J'TI""" .s:40l~1Ig .- •• -.,."._,.. 1< m~'11 ~._~I""

~h'-'; ~11'II&' .. ~,...,,~jcTI'~C1JII'ftII' 1/_~~ .. Clrohrapn. 'ill dot... ~M~_t

--~, ..... ....,. • ' ... ~ utp. ~~ ..

o L.AS 0 'ET\'RT'OJ ,PROOi\J1 JAVXI·

1\ 01\ I.E. i\NJE:\1

r ... J. .. ,.._. .... IIII.IC',;,h~..,

"t.....fWnl !ift\U'FJm~1I;ilI

u

1\1 .. U"IIII~,p' ,.....,.-'''''IrJiiI''P*'''' fR1Y .... ~1IDL ~

JUo.......-Jj,oJd ~.I' -, ... , ........ fU" .. ,..q I ....

!. l'_",,'_,. ~"""I<"_ " ........ ,u-.w t,;~,

_ ... pndo,_. ... J- -- , . .." -"_""'1

Iii <.llru I.,", .. ,","",,'.1 ..

, .... ..,....,,"" .. ' ",I. ~ "'_~lII'AlIIIlliltU'iM~~"~lI:1111'"

t_ p~1 "~~I.~~

.""",'>IIoiI,. "'_ ..... ~~_ •• I ...... "' "fI'H_iupll''-'"

11fiIi'~_. oil'" UiJI'n Wl.ll.l!o f~ Itlii.:s...., P"-'-"

n.lipl.~lj ~ _ ...".l.-p .... I .... ~ .... "" ... t 1..fDAI:.I1iC d.." ........ ~ '!IU.upt~ I.i: IW" ~'I'" 1"""" "'-_'''''~''''''''''''''.'''I"''.,w.... ~""""-'_,~"'II'J'~

"1f"!1iI11'~ .. _lrQ .. ..K'~~ 1.k6i~IIJIIII,T"...r"""~.IdIc"""""~:M ......... ~ ..... C"~tIT ..

1\ oiIIIIi....,.....,.,!il!~ IrIh'l"'_T. ~.~u ,.wk"r~ ... IfJJ ... , ..... -.

BOSNA I HE:RCmOVINA FWEAACUA 8DS~E I HERCEGOVINE IENICKO·OOBOJSKI KANTON OPCINSill SLID U .'E~IGI

BIOI' 43 0 Mal 001123 04 Mal 2.niO<l, 1~ 5, 02, 2011. 90d;ne

O~tinskl ,udu Z.nlei, sudija Am" H'~!ic • HM'it, ~ravncj ,[,an Mioea "!'hmle Mun ir iz Z,"'e" ul. 1.'lezniCka Ibr. 1, plotiv Men" SabfC 'Mim!te ~ lenloe .. 1,h"l br. 1, radl dug,. V.s. tEI,1I7.00 KM" no "'""'U 0'1''''' 348. ,tav 3.Z'ko", 0 ~ml~"orn po,llI· j!l<u federacije '8iH, obiavliuje ~li!<i'Oi

POZIV

NA BOCISTE ZA GLAVNU RASPRAVU

OYlm pulem s. dosta'llja" lulenuSABIi: MIRlETA, pOll""' mtl'te" gl"nu",p,,"u. "kazanu" d"" 17. 05. 2011 gool", u 11 ,00 s~li, su~nio, broj 53/IV i pulem .gl.sn. 1,l>le su~,.

Um;eslO ,'"nk, mol. pri.tupio o,I.I'I"i punornccnik.

N, gla",oi raspr""i pml'llSt '0 svi drlkilli koli S" ",voion, "" pnpro"",om mtiMu. I'pls"ik sa pl1premnog mol!la od lI.II, 02, 2011. gMine m~lele preu>eti na pisamlci OV09 $"'" pod oroiem: 43 0 M" (11)11 n 04 M3L

Tulen; se ur>Ozora,a U ~miSlu od,edbe tlana 97. """ 4. ZPP·a fIliH d, te ~ ,"!ille lO_ g!ovnu r3SPta'"' oorlali' u njenom ods"st.u ukollko iSla n. plislupi. na mtlM,. a "oii,",I ... ,"", opravd,.

DOSia'" po,i .. " ob"'jenom prot,kom Hlka od, 15 tlana od dan, obiavlji,ania,

Sudija:

Amra ",<liit - ~dlit

BOSNA I f!ERCEGOVI NA F~OEAACIJABOSNE I HE-RCEGOVIN, KANTON SARAJEVO

o pcms ~I SUO U SJ\RA.lE\[U 'B,ol: 0965 Mal, 0519J9 08 M,l,

OpGin,);j ,ud u S"'i'l'II, 'trueni sarao"ik Emina 8u'llic," PI"""i'1'I''; WliteliaJP HIV."k, tel,komunitacii' d,o,o. 'Mostar· Dire~tija 1a pOkrel.u m"!II. ul. :Knell Branimlra bb., proti, lulfnog .<UTE STRANE· d.o.o. Sarajevo, uL Maltab TilO bIoi 7., ,Mi duga od 2,4 76.m KM, ,an roci!la, 00"10 i' d,", 19, 0 I , 2011 . godin, i o. o5oo,u tlana 346. slav 3, ""kona 0 ~micnom fIO,tupku' 'HBIH (,.SIc na,'ne FBW b'oI53J1l3 U daljemlekSlu ZPP·a) objavljuje:

PRESUDU

- .bo~ ,prop.!ta"i' "

Tu!eni j. dul'" lulitelj" "platm i,nos dug. od 2.416.01 KM sa pnp,daiutlm ",~o.'~m "Ie,nim kem,'am'"llowlO lako"u"';· si., stope "leme kernal1ll10

."" ~rI!J' OIl 244,61 KM 0015.09. 2007, ~di"" do i'plate,

• Oil ~r\OS 00 214 ,28 KMod IS. 10. 2007 ~dine do isglate,

• "" ~r\Os od 200,S7 KM od 15. I L 2007, ~di .. de i'plale.

• Oil ~r\OS 00 93.60 KM od j;. 1l. 200J. godinl do iSpill!. - "" ~"'" od 93.60 KM "~ 15. 01. 20lla. god,", do "'pi,I" • Oil ~oosoo 93.60 KM od 1,;. Ol. 20O-e. gomn. do ispiate, " "" ~"'" od 93,60 KM od 15, 03, 20ll.ll, god'n. do I,pi"',

."" lzl10s od 1.371,85 KM od 1; 04. 2008 !IOdine do isfiate, II! '''''~ '1ro!koI\l ~pka 'u i!noou ad 146,51) KId, $~" miaJoo 1; dana POUQ:

PrOli, o,e presuojlnije dop"!lena !alba. all tu~nl; mole padnljeU, pr1jedlO9 l' pOV,"1 p'mi~e " p~j'SnI' Slanje'.

Obavje!l"a se luienl da se do,t,,,ovog plsm,,,,, smaU. oo"';onom " IOIw od 15 da., od d,,,,, obj"~I"""ja u doomlm "ovinoma FBi~ I no ogl.lsnoi' !atlli suda.

STR Ui:N I SARAONIK Emma'Burgit

sveznadar

D nevni avaz, SU bot." 26. mar\lolujak 2011.

55

Nada za neplodne rnuskarcs Nutricionisti preporucuiu

Sperma iz epruuete Madom oroliu umora

N aucnici su prvi putlsboratorijski uzgoi iii spermatozoidesposobne da oplode jai nu Celii u. Oni su uzeli uzorak tkiva testisa miseva i podstakligadaproizvodispermu. Iako je j 00 u ranoj fazi, najnovij e istraZi vanje b udi nad u da 6e diecaci

kojiostanusterilninakonagresiv- '"

ne !erapi_je raka, poslije moc; pos- Islraiivanje je u ranol fazi taooeevl.

Takehiko Ogava iz Gradske bolniceu] okohami uzimaoje uzorke tkiva testisa miseva, azatim im dodavaokombinaciiu pro teina i dru gih sup stanc i kako b i po ds takao p roizvo dn j u sp erme i ni en rast.

Sperrnatozoide jeupotrijebio zaoplcdnju jajnih celija i uspio je dob i ti 12 misev a. k oji su nas ta vil i da se razm n oza vaju,

Med,o Cijem su blagorvornorn ,------------------, dielovan]u na Ijudsko zdravlie napi sane kn jige, bi t ee vas najvecisavezniki u borbisaproljetnim urnorom i depresijorn. Zato, prema preporuci

s rrl:!cn jab, 5V." kog iu ITa na prazan stornak pojedite kasiku rneda.pomiiesanu skasikorn cvjemogpraha, To cevamosigurari dovoljnu dnevnukoJicinu anricksidansa,

Pazire da rned uzirnare plasticnom iii drvencm kasikom, jeru dodiru sa m etalorn oksidira, ;Slicll n u rricionis ti.

Osim rneda, od velikepornociu borbisdepresijom SIl i orasasti plodovi, c j elovi te zi tarice, zelen 0 povrce, banane i zacini, ko j i djel ujus timuliraj ude na nervni sis tern.

I'STRAZIVANJE Kad ste na dIjeti

rSaUQawa gUbimo rUala· a

Danas S8 priJateljicin trud ulozen u izgled i skidanje viska kilograma smatra priiefniom, tvrdi psihologinja Seli Ostin

Mada ce vas skorosvaki va.S prijatelj pohvaliti u rrenutku kada mu obznanite da pociniete s drasticnorn dijetom i topljenjem suvisnjh kilograma koji vas vee godinama muce, pocerno odusevlienje i ohrabrivanje uskoro te zamijeniti Iiubomora i sabotaza,

Nairne, skinute prve kilograrne svi ce poh val iri, 3J i kada se pocnete sve vise prj. b lihvati odavno l:eljelloj figuri, ked velikog broja pr ijatelj ica PO) avit ce se liubomora bez obzrra na to imaju Ii one same problema s v iskom k ilogr arna.

No, zanirnljivo britansko istra,zi van i e tvrdi ida j e zen in a mrsavost proporcionalna koJieini Iiubornore koju osjeca kada ajena prijateljica uspije skin U1i v isak k ilograma, Za razlik u od njih, pretile zene koje su odustale od borbe s kilcgrarnima i hranom, osjecaiu naimaniu kolicinu ljubomore u takvo] simaciji.

. Danas se prijaleljicin ~rud

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA

drlJslveno pale/ina

ulole.o u izgled i skid a n j e v i1ika kilogmma smatra prijerujorn. Nairne, mcia.vOSl je drustveno

pozelina, a muskarci prije primjetuju mrliave l:ene od onih jaCih., swga su mciavije zene

"rnocniie" i lakse mogu preoteti muskarce - rvrdi psihologinja Seli OSlin (Sally Austen).

PJE'>IAC H4HIMOV· SKl

PN'SKA VEJ.IKA "C11al1_

D~VA U VITIC!l.STA 1ns1iIUIe of LrfliR

AIMU blGRAOA M_nif

V.L.

PJEVACICA S~RAV€. lAlJIS ENERGIJA T~AGNO~~C

IIGIC NAPRAVE _ ~

(;ESKI PISAG I POllTICAA

AnETltAR LUIS

SJENILONA I.J!Ml'1

N,C.

HJU HEFNER, t, OAZE, LEGI SE, STARTER, PAK, KA, CRKVA, NT, IGO, NAORATI, NALlK, ZAMOR, SNtZAVATI SE

'PJE'>IACKA ~GRlfPA U DALMAC~I

CIPJ;'J;. Sl\NOAL:E ICIZME

TWISE~ WIIlL

POMJERITl ',POIAAKN1ITI

08.ZIJlJS

tIA BOKSEA NAStlCI ISANJEM, IJCEOCOMj

-----2475

nTELJ I~SKE

NAIVNI SLII(i\RI

1 Grcko-rirnsko iii bizanlijsko • pravo je skup pravnih pravila nastallh u bizantijskoj dnavi?

2 lirnoi pnsude je, uglavnom,

.p 0 su if e od porcetana koje j e proizvedeno u 18. sloljecu u Umozu, u 'Francuskoj?

3. Teolihuakan iIi Teo1ivakan je

• najveci grad pretkolumbovskog cenlralnog Mek.sika?

Tacno

Netacno

1. TACNO

Sta je grcko-rimsko ili bizantiisko pravo

Grcko-rimsko iIi bizantijsko pra YO je skup pravnih pravila nastalih u bizantijskoi d da vi p o~evAi od seE tog stoljeda, a koja su vrijedila do niene propasti, do 15. stoljeca, Predstavlja, zapravo, rimsko pravo obradeno u [ustinijanovorn kodeksu sa preradarna i dopunarna izvrsenim tokom vremena zakcnirna bizantijskih vladara,

Propisi bizantiiskog prava skloplieni EU u sredene zbirke, ekloge, rnedu kojirna je najistaknutija zvanicna zbirka, nastala u doba car" Leona Izaurijca u osmom stoljecu, a sastoji se od 18 knjiga,

1. TACNO

Limoz posude

- francuski

Lirnoz IIB:-- .

(Limoges) posude je, uglavnorny posude od porcelana proizvedeno u 18. stoljecu u Urnozu, u Francuskoi. Izrada faiansa ne na roci 109 It v alitara poci n je 1736., go" dine, ali izrada pravcg porcelana datira od 1771. godine,

Godine 1784. fabrika i e kao pomocna pripoiena kralievskoi fabrici u Sevru re su dekoracije na posudu bile slicne. Posliie 1858. Limo;': je postao veli ki izvozui k porcelana u Sjedinjene Americke Drzave pod irnenorn Hevilend,

1. TACNO Teotihuakan grad sa 150.000 ljudi

Teorihuakan iii Teo!;·

vaka!l ie najve!:i grad pretkalumbovskog central-

nog

Meksika. Nala.zio se 50 kilome!ara sje" veroistocno od danasnjeg grada Meksika. Imao je ogroman utjecaj tokom prvih 900 godina na~e ere, nakon cega su ga opijackali Tolteci.

Na vrhuncu moci, u "jemu je zivjelo vise ad 150.000 Ijudi, a grad je .Z3Ulimao skoro 21 hadratni kilometar povrsine. Njegovirn !rgovima, hramovirna i palacallla dominiraju pirarnida posvecena Mjesecl:! i ogromna piram;da posvecena Suneu (na slici). Teotihuakan bio je prijeSlOnica iedne od najranijih srednjoamerickih civil;·· zadja, a !!eki smatraju da je bio i cen· tar tolleC ke eiv il i zad je.

mati ogla51·1 Vole mo!D-PGIIQUI mo1cto1 Totanllku 24u

dati kuponorn na adruu 71000 Sarolov"

OnnnDG CMWI 061 142015

Hi SMi-om maliogllJlIllIllGvl:lz:.ba oglgl.

Vozi]a i ~ dijclovi

Prodaja

• Skoda 'Oe~via AS ... Cl;)~i,i; 1_,6 MP1. J aclen mcrorar 75 kwll 02 ks. Z9P rem i na: t j,95 cern. Godi na prcizvoduj C~ 2007. Prva rcgisuaells ~ [anuar lOOS.! reglstrcvana do jgnu .. .-a 2Q12. Brei prcdenih krn: 40.000. Bo]n: Capuclno be:.'!: meta] i:K_ Kl i rna, AJ3 S! SCj"1,lO! dalj ~:ilS ko centro mklj,~ org. muelka, keplien i servisi ran kod ovl:a~[~f1.!J& disulbutcre u BiH, super stanie - novo vczllo. Cljena: K.i\'l 20.500. ViasIII k- LlSCA mod~ d_o_o_ Sa_.(3jt'VO_ Tclefbe: 001 13001 I,

03J127l-680. N.

• Arurnin liske 4 fclg~ trincske, 17,norl). ToI.061 ,48447.

• A udl gO CCI dlacl, .86. god., tek reglsuovan, !10~' :;kU!tlLl]~lQ.rj dcbro OCUVIII:Il, porolj no. Te.l. 062 31 j. 616.

• A udi 80 Cc, d ",:1.. 86. ~od., l<~ fe· g.LSHOivaf.l~ nov 9.kum.uliUOI", i~"i"8jlO otuwn, powlj [)'o. T-eLI)62 31 S 616 ..

• A udi 90} metalik sh'~ ek50t:ra slanie~ !ibe:~! tc(llt_ btli\l'::i~ re.giStW'l,l'iijt~ no,l-cgume. TcI,06l ,434,n4,

• A"~; Ql,~_ god_, )_OTOLT'\_

06191376,.

• Al!.llOQ.sb:d:a:I~, l:J rctrovi7.:orc ~ sv(:

V't:SLe;aut8~) KM.T~I_[)6114919()_

• AlJm radar del.ektori CobI'il i WlliS;leet',xe:t!,[)i1 komp!eti i Ii:ii.~ig::i~i~l1!zaaummoblleJgill.mcij:j], I god. Tel. 06617181,_

• A uWSIa.kla ..... Rule"'! L1ri gin ill soferS:ijbc i b-ot.na 5UL.kla 53 ugrail.7 njo.rti_ G,aranc-ija ;) godi.t'i~. S [Up! Rojf· niCk. 109. T,I. 06j 851 759,001 413 317.

• BIClkilda mjenj .. ea muJ{ilok :U~or~ ~i.o, Golf, Auw, Sko,[,_ TeI_ 061 200 203,

• BMW Il5 TD S, godl.!le 99., full Q.I;J'.r(!m:3~,(:"'_l1e bojcl,odl i~'!lO $UU~ if;) :r.eg. doS,], ,0Il,TeLOOI75U2 14.

• Citr""" C2, 1.4 HOI, dizel, 2005.

~~~S~~~3.boja! ~~g- gOd_ daniL. Tel.

• CitirOCl'i X~ra) .2:004. 1-1 OJ l _.4 tltk regisu6val'I; i Ford fokus. 2.0. benzi oa('., 2003-. n ije rijclena -c:uitl:. i porc.z. MCI:'-:e ziunjei19 :iI::a j:ed 110 :!It] m. ~fel. 061 8433l4.

• DijeJi)''LI'e Opt'l F rOn re~~ mOIOr diu_12. 2) 200(). goOd., limari iu ~ mtiIle di r i-ch:n'e_ Td_062 279743_

• D~e[;::l 1.3) 19.E:j,. god.], rcg.is-[toYaoa do 23. 3. :rot 2.~ ci i-cna po d{l!!;oVQnJ. T<I.061 aQlOOI,

• DZCH~ 1,.6 di7.£11' J 9&6187. g{ld'J mel. :.;I::iln::ij .3 vr::n3~ ~:j ! \. las!"! i!-<~ garBtiran] OCUl,laJlJ re!dovno oJrtavim, 2-8ooKM_ TeI.061 003802,

• Dip Inf'ini[i PX35 - 1,5VI goti. 2008:.,dj'{'!nnpo dogo\f{}ru. H.Lmo. T~l. 0(11)103,.

• f)j p Ai; Icub i~i Pnjero p in in 1.8, 4x4} 3 Vr.Lt;t1 ku.kill god. ,2000.~ cijcrm 9_8ooKM, l'k«g. T.I_06110288i.

• Fim Pilndn 1.0, Ee.rernoI97" gOO., dv~j~dj bcllzi Ilj ,res- do 6_ rnje~eca.:. u ooli~nj)ms{a.n.j'LJ.Te].().fjll &4,96_

• Fiilt PUf.l to l,.2 B, 2000. god.~ciiena ,_OooKM_ T.1.061107>00.

• Fiat p"otO 1.9 lTD, l003. god., plavi, ~ Vf<I ta;.. f 1,11 oprcm:a1"~la6:n i II;."&rina i '?DV, uvaz Njemm~ka, 147.000 prd~o) :scrvisn~ clic::n. do rq;. 7. ~OO KM_ TeI_ 062.,48 408_

• F~li L Pu.mo mu.ltl jCl l. 3 dLzcll

k~>te~.dci6 N~~ '6~jaj (i ~tm(i 6,900

• Fiat Slilo ka",",n 1_9 /TO, 2VOi. ;&tJd.) klii.il .. , ABSJ6x l!Ii~4:.:: (!]. pcidiZltci, cili .s.en1ol daljinsko ZlJ:7 kljl.t~ .... aoj~ :!iLv,a [JIc'!i3_likj. u;k rotgis,,0,",n,9,100 KAI. T.I.061214813.

• Fia_t UnlJl7,5.rEj 1465-cem.~5:) KWj ispr:a'll:a.D], nc_regl.s'[rov:a.Dj d~,go''I''Or.

Td,061 ~736, -

• F)al;e- ~ ,::iu togeTl o_~ u Ford tra n:i!:i l hJad.nja.k, rno(Or] m ~~D jilCl" dlferem:i r jol. T<I.0611.69143,

• Ford Fi .. " 1.4 TDC1, 2004, gOO., [)1:a .... iil1,:: 'l,frn~ ful opr-cmill reg'l 1 vtiiSn i k QtJ lIv":ii:a~ 112:000 I:! ~e![_a~ kiljiga ... ozil<4 supe.r stanjcJ .8.500 KM. Tel. 06183556,_

• FClrc! Foln.lsl 1.6 TDCI] 2007. g'") pl'cliiO J 50.000; oprcm~ l-r:k rcgis.tl'Ov:anj~ .... vi.SMkntiga.. Te1.06119l932.

• Foro KA 1.3, 1998, god.l'<llis "'0· ",anj set'LrisiTtiI:!:Io of:l1 .... anj j;'O'V(l1iJiI)! T.I.V61400570,

• Ford Mondco 1.8, l007., pr""", SO_HOO km. HilllO_ Tel.061 2.5j,8j.9.

• Golf2, 1.6B + phf.l,S3at,e:storn~88_. ;b."1;Id., reg. do 11. ,20 II_j itd:ti:t! 'TI~:n i I:t~ O<tli~no -OCuvt!.n1 povolino. Tel. 062

121%7.

• Golf 2} 87. gcd., 1 h benzi DI nove prednje gume, rtg_d-09_.2011. gOd_,limarf]a i cmerller u odllcnom sranlu, Td_001560689.

• Golf 2, dlzet, krs] 1'987. _gOO.J U odllenom stanlu, Tel. 06181 0947.

• csrrs, 1.9 dizel, ]99S.~.,.klima~ alarm.reg, do I" 2OJ2., 7.0CNJ K..t\1.. Tel. 06237,769.

• Golf3, 1.9 GTD, 9l. god. reg. do 2:50. 6 __ 2011_ ilh vrlc dobro stll nje, alafm,l:avtja kandza, cn sony, servis uraden.cllcna 5.7,0 KM._ T<I_061474 051,0611591\9.

• GolD, 9S. god. reg, do 1./'l0 1 l.

1'<1.061171 S,,_

• Golf8S. D-)rcg:isHovan doseprembra 2011., fi'.no 1.,00 KM_ Tel. 06, 071688_

• GolflV~ 19'9.8. !; .... regisrro .... an do 8. mje!'ieal!~ ceTVt'=t.iIi vrma, bije-l-a I::UJj:a. T,I.,06ll05 JJ2,

• GoLfV~ 1.4 B~ 16Vj 2008_1 kSQ,IJ;o"j reg., 4.{).OOO km, kupljen u BiH, run, 4 +4 nove gumc, ellena: 18.900 KM. ToI.06I3)SU9.

• GotfV]2.Q SDl1Gpremljcn:7..uobur ku '0","",_1'<1. 06l73<1 88_

• G ume S9 re.lgam.a 7 kem., aa Ford tranzita saobradai ria dazvcla, Tel 061 16924).

• HimoprOOiljem RC:IW Megan COUr ]J'C 2001.1 bC[l1..if.lJ full cprr;ma, cxll1:l suu~je. Tel.061 338433.

• Jecp Cber-oke Li.mited, 200 I 'J h ilr Iltlj mom- kil;lJn~t"!za(:ij:q,. Tel. 06] 25S 8S9,

• J et u~ benzifl j 1982_ J;l:oct., U VO:aJ.I;UD 8umju) i:'I'rvj vl9snix,ciJcna "rlo pov-o· Ijn,. ToI.033 534·S76.

sc~u{:~r~~~~~ ~S:~~h~T~t~.o~i

227959.

• J ugo ,60) 1990. g,od.] U 001 LCnom :Sliinil.l:rcijena 1.200 KM. Tel. 0-61350 169.

• Kom ion korpil 12 m I veoo 3.5· 1'0]1 80d. pr_ 1999_ Tel. 0331"J.865, 061 895017.

• Kia Cr.."Cd hL~~an, 1 . .6 bcnzill,j .loos. god_] mo~e zaJl.I.je-n:!l ~a je.rrinije vo.'lo. TeI.06l 8,7 I 30,

• Ki.ii Ri (I RS Ii It! U~..i.IlHj rnel,~1 ik:si w~ ron [rot n~ ktl rna, 2002.. gocl'J 1.4 B] u odlitnQm ~ULnju} rcs- do kra,t:ii 4. m jcs. 101I.ToI.061156)0'.I.

• Kom bi Fiilt Dl.LC~10 [urgoD miIXi 1_8JTDtlOOI_ god.) i,spra~'tm i !"NIov[),o servis imoJo sa 'isIeklom reg'l ,8500 KM oj. POV_ Td_ 03) 640-%4, 061 1>3130.

• KQmbi Fin Duhto 2_5 Dj 91. god.) II voy'nom sH!lnju,l:!roth.l:'-en_ij"PD"vil,oLI. sao KM, Tel. 066 6g1703.

• Mt-:rt~~s E. 220 CD I ~ 1!'I,i':;!lnr~.-d~ ilLUom L) uill [rl.ln [k) CDJ radio, [e].1 .k{ll1:3) ;.;:cm:m.ij a 1_ f.r;h;;c, nov'C gu mt;~Servisn!:l Itn i iga. "el. 066 364 848:.

• Mcr«desl ~. gmli' d~1.c:I, 7900 KM_ Tol.()612:;'806

• Mmor oI.Me.rcc:dcslll 19()~ZOO dlzell odlilno."n;<_ Td.06125280,_

• Opel As [l"O l_ooS. g., GTC·,porI cu· poe, c:IriI St:;mlc> m:OOJ; oprcm::iJ, g<I:t"2:!inlQJ n ij.: lI"'O~~, reI.:. ['~Sis\ .. _ T ei _ 061 173~47.

• Opol A"rlI·G kara ''!In, dizci, 1999, god., I<W W, «TIl 1914_ Tel. 061220 016,

.OpeICor.si3 1.0 BjlOO4_.col,ld .... ~jw~3 -vram, ful oprema, reg.] I 'Ilami k, 1 00.000 ,prcll~ k_[lj ig .. V{I-;.::iJ:aj T-cdtl"DQ odrn",",7.3ooKM. T.1.061 8lH6:;,

.01"'1 !Cadet I.J (,"zo), 198~, yxl. $i~e boji!j r~j!;iU-(Ivao_ T~l. 062. 183- 9Jl.

• PdQ !07 d il~] I t'4 200.8 sod- [.egisrrDv.an~ kl~m"j CDj abs, se-rvo, djena 135OOKM.S.rnj<"o,Tol,061 S55 IS6.

• Il'do l 06j, 19'9"7 -j' let. rn-el,al tk, cial i,~n. zaktj., ~ibcr,Sifrii Zil paljenje)elek.

IX'~- ,,,~lo, «:8· 10_10_1011_ TeI_ OM 528084.

• Pdt> 200 HDlI.4, god, laM" fe· g;is:[t-O''I':an_ "'rel. 033 644<5.00_

• p~zo 2061 l..4 HDIJ 2003. god'l si"..i, 4 vrat:aj ful opn:.m:ii:j pli3Jxn iC2lrin~ 1

PDVj 160.000 presac.servlsna kf.l.ij,g;a~ extra, <H, do 'OIl. 8.800 KM. re. 061 1,82<)'-

• Pew 106, ben. 1.61 12:JlOO, t, g., klirna digital, ctiene 1_900. Tel. 061 661 lB7,St.eb:r'ellik.

• PClO 307, 1.-6 BI 2003. god., elvl, 3- vrara, (til eprema, placeni cari fill! i PDV~ uvea Niemeeke, iu.oeo

~i~::d~~~~~S~O~. l::l~ ~t~g~1

802

.l'olo 1_4 benzin, 2000. god.j.pla",j~ 4 vrara, SiI dcsta opreme, rck reg'l gar

~:~~7A~k:/t~(:;'f!8UW~: CD

• Prodaj::!..!! I..!"gradn i a, rcmcru alnascra, ahernarnrs, morcra bris9Ca. Tel. 06136; 193.

• Prodajem i ug:r9d ujem J.:B s ... a all ta cglcdaln za reuovlzcre, povcl lnol ToI_061 >iNn_

• Prcdajern i ugradujem za svn autn oglcdela za rerrnviacee, PO~'(I1 inc. Tel. 061,29970.

• Prcdajem za Golfa alnascc.ahcuaLCI r 1j3,4 i za O:SI:!IllI v oztfa, mQ2 i man ~ rnZ a. Td. OJ) 53 1 ·996, 06l G914 70.

• Prodsjem zs ReI1_'4ull,:alu fr:]gC' 16"'.

T,1. 061259 7S4,

• Radlm anrikoruzivnu rutitu 03!J,[omobila~' ... areL'1lje~ ra_rb:il.tlj~ l=Iul Lr.a:nje. T.1.061552547,

• Rami dLiclovi Opel Korsaj Astrn, VeJnr.a~ Z9fi1"ilJ 0 mega~, Ftul1 [era_ T e]. 061200203.

• Relll;louJI J!,,1cg::if.JoI:,.21)Q(i ~-Jo Lr\'Cni, Te,gi:movllIL, Ij), DClJ 85- KS, ul1'I-dcn 5en'is, ciic'n!l 119O{l KM_Tcl. 0612.245>3.

• Rc.miUh Me,gmne, 2007 g:od.,2 vra· !S-t lek re-t-d i~T 1 jS, d_(:i~ 3:50 ks.~. Tel_ 062. 418999.

• Reno 11 j regi~tw"'1!!!"!.jo S[:;I,n jc: dooroj hoj;! me!.ali kj ciiena pi} dogovoru.

TeI.061 Hl!H9, -

• R.c;flo ;)j K1U~l !:JllSj 1991. gt)d_ T e]. 061565585.

• RCflo eli iJ' l .... ~ 16 V I IT!t1del. 2003.) :5i\'i., 4 Yrntil ful {]iprem_:al plilCe:ni cad na L PDV j u ~'U;;r; Njilirn~c.kil~ 73.000 p.rd~LQ~ se:n'Ls.na,.. k:l0 nov, cij. do .-e.g, '7_700 KM. T <I. 002548 ~OO.

o;r~~~ ;.r::nn~ f.&ot ;'~lrf~f:~6~~

667187, To<i._

• .Reno Laguna l«i.rav1l.n dj;zcl, 2004. god'1 dlcna' po dogovOJu. Tel. 033- 4l0·606, ()6, 390' 79.

• Reno MCg<l.n DCll.9, 2002.g,.] $Va oprem:3Jciiena B.Ooo KM .. Tel.. 061 6671 S.] tS tebrc.nik.

• Rc-'t roviz(l~ -ogtl:-d:o.la 7..3 5, .... C VJ'~

SlUUI:a,S KL\.'\_ TeI.06] 512799.

• Skod, F.bi.l.4 MPI. Tel. 061170 169.

• U gradS] iii i3lLlrmiil L s is:re:ma pro u v kradc ~·tl~ilaj lt5lLrun i r; "oli.I~_ Td. 061361193.

• V rMrn d ij8gnostiku .. ~ o.pel vOhLln.

J\1,oguot dOI:azii~ rl:!!l adfe!Hj) 20 KM. T.I.06109l699,

• Z~ F'~p~ 16-20 RbvitiTle i Ieb.icvi Jl.:az:!IdnjuoSQviI1U. ~tel.0611691143.

.Z:a F:.I.pa l6-20,kiudi;illikomprtsor

"-lI.:o!rak_ Tel. G6 I 169143,.

• Za Fapil 16r2'(]) anlilS;il~rJ ahe:ma· oorls;a.obriiCajml doz-vol:a.. Tel. (}6J 169 243,

• ZI3 Fapil 16r2.o1, purnpa hidrnur li~i M, ~ ~~Oj_::iii g!av~, ~·Ol:ii;ji:ti:~ ~'(J l_:Jji.. T,,1.061169243.

• Z-a rLlpa Uj..201 tr .. ml(Jvi1lrOOiclne

~~f.' ~liee :;o..a D:!I]wne.. T,el. oj}fj,l 169

• Za Sit=ru mOW.ft anl:!!lse .... t :il:hetna[.or, bta.d.ojak mOlora. Tel. 061 169 Z43.

• Za ~:k.oo:u Fe.lidiu ~.l'OtJajem d!l~ bru poolovou DOiUbu, S 0 KM} Salll.f~VO. Td_06155Il17.

• Za Tilmiea 2000, mo [Or, h!adnja.k, I ~m I;la~ ~ pgrn~~ an14StcII :llille:rna[or,T,1.06116924l.

Kupovina

Vole molo oglose rnoi,ele sl011 i, pulom web portola, www.dnovniavoz.:bo • loko~lo cele klikom no "Zookruieno· polie no slici ispod do¢i do fomtulafo koji. trebole popuniti i posteli no mail; malioglasl' ovot.ba

knravan 3 i mlade gnlfove, Tel. 061 504100.

• Kupujem iSfll"avluL i bavarisana

vczil a. T el. 062 91 563S.

• Kupujem havariaana i (J$[::iln vaziI.,. Tel. 06 I l7444 I..

• vrtimc orkcp rablicnib havarisanih I do rralallh vozi I:!I. Tel. ()62 :50:6 77S.

• Ol.kllplj ujem i$,p:r1L~rna Y,o~i Ia ne B.H. mblemn, mleda godista, lsklj L~~i \''0 [sped tr!i~n ih I;·ijen~, jSpI:a_ta odmah , T,1. 061 315798.

• Kup ukm ha ... arianna j, rasbodovenavczila. Tcl.OO34S9893_

• Kup ujcm Ford KA i.1i neko drugo

aurc.Tel, 0(3)3< In

.' Kupulern 'VOOil a Il.i:re vrfednosrl, bevarisnnu, 01'11 :stnllllim tablama. Tel. 061 758118.

.' Kupujcm d va stakla aa auto kamp prikulicu - Adl'ta~ Prima 430T~god. 19S9,T,I.,0611935l8.

• Kup ujcrn Go I f. , SD! ; Ii 1'01, 2007.12008., dsjcm A:!iiI:nJ TD 1999,/2000" cksrm tanie oj. doplata. T<1.033453·756,06H,1747.

Izdavanje

-------

• Izdiljem nmmj~ler.1U gLtr.mn i ~ru nil Kcrliot"YskO:iTI b.rd'u. CijOC'Q:3."5a u.kljuccnim rez.ijama 3.50 KM. ToL 061 J73 949,00] Z<394.L

1943-1"

• h:d:!ljel'r! d'IOS(lt)an 6(1 m2j $ii cC::Dtrnlni.m iii dVQ,krcvetnu:sa upoLrebom Kur.inje i kU":!IliI9~ Bo~ 5ag:ska 9111j A I ipah!'lQ PoliC". Mob. O&161124~, 4059·1"

• bd!:3jem kompklno :ad~p[inmu j mooeroo opremlje.DLl gal'Sonjeru ~ 'C~flln,J - B~d:!l~lr - 500 m o-d Tit""., Tol.OOl 214 3J l.

4143-tn

• l?...diij.e:m namidtcn dvooobiiin $!a!"! L.t ;r:gI,iid tj ~lairlO grij:ti:njeJ po"olioo. Tot 061 tl7609,

3645·INd]

• IzdLljem ~ taIl;~k:;mccliuij:sk ~ pro~ s:mr s.o m2 II ren lnl S .. r.ajev~. Tel. 061 102216, 0623% m_

36'>4·INd!

• Ade!"n=.i B!.lc-e .2S3~ i,~d:ti:ieJl]. ~ .. :a:~a!'l jCd.nos.ob:ao s.tao) pos.ebil.f\ ulaz i Slnl· j,_TcI-,03361 0-67,"

• Aerodromsko n~~lje, i:r.tJajen'.l poos. prClSl.m 40 m21 za ilgencl [c1 prcdr swvl1i~n.I~, h t"lC"t'.li!ITije~ ~ papin !'1l:t_ ToI.061857012,

• Apu-tm ms.kQ prC!noCi~lC: izn!.ld

~~i~~~be¥c~~'~i 3;9b~i*a~ .20

• Ap::irt.m:ii!lskQ' pIer.!.oti~t~ 11.1 'Cc:n U\I g:rnda~ S.il ~li"iil opre. wbilm"j TV, sm, c. grijanjc" parkin.g, l:s. KM po ooobi. ToI_ 0625)060 l.

• Aparunansko pN:no.fi~le, CCDtiirJ

~:f.og:i~~97j~ 20 KM po osobi.

• Do POlo.k, Adorn, Bu.c, do 419, p",. ;;an s_pt"'[ kuu, 170 KM._ Tel. 06] 433- 6Ol,

• Bi el:ti: ~I'e~ G _ Ma.Qd!i:ti.2I 7 t nili'n jcl:I,enu gLlfSO:J] jeru] po:sehall uh~ bLh:j n:a ,i!d, 'ul .<,,_ TeI_ 00.1»6349.

• Bi eJa ""e, i:lda~~m d'VOkre'l"el.ntl 00- DU :sl ud-Cll t:ic.uo;a,. zascban Ula~1 k..abltJ\rs.k'3 TVj inrotm-eL Te~ 033- l03·666, OGl595 !-OJ.

• 2 i-clav(.;. Will idttl;l 'SUIQ 40 m2j posmao ulil~ u:PO;SleD Lm LI i sru dennca·

rna. T ,I. 03lZOl·463,06Z '>47 J 10,

se~~~~~;:: :;:l~!~~ !Nis~ ~~:7j1r:!~

Td.0312OJ·%3,06lS47 110,

.. Bli:Ul K}ilI\edra]e!.slatl3~sob3tlj notoJl'rem11~n,I1I;spm.{.Tel.06]214J.06..

• Bl izu . Mr;d jc in~kog fukulle~ ?g;rgd.a, J I ka t, dvoscban, f.lllm.jelilei.'i stun, grlianie pllusko. Tot. 5J6..022, 061916429_

• Bli~u tru lclb uske Blsedk, SI[] per :adap(i~._I' namiesten i ed oosobeu stun, H sp., Zgr.;:U:i9J zvari 00 17 h, 41)1} KM. Tcl.6'16-4 IQ,

• B ti,-:u Ze!j~!"Iif:kt' stan ice sobe, TV k,bl., IX' oscbl lO KM., Tel. 061 13,34,_

• Breka, izdmjem namiesien Ll garsonicru, 2Idaj:.; 'U IIiZ pcseban, srudenti ~ ma. T.I,53,··207.

• Ccntar ~ Papaga] ka, nudim oo~enjC' u lnksuxnu cpremljenim aparcmanima. Tel.061724 nj.

• Ccn tar, 60 m2 pQ!5_ prostor n:l prome-mom m jesru, na duee vrlieme.povolleo. Td.061 304l39,

s:;:;~~~:;t~t~TI~~~~8~3:·ir~!'l

.. Ceurar, :5ornn 120 m2 iii komp!et KUC'U WO rnz, stranclma, 3 gar.a2e, sa veliknm bastom. TeI.06l188757,

• D. VeJ.e~.itjjo na:mjdtC"[I jtdnoi~ $o"ban. SUin, :PO:Seban ul.il::(., c_ grija_nje,.. koblovsko,2,O KM .. T<I, 06 1 200 327,

• DolJrioja 2j .oenlYl', izdaj.ei'n p-ros.[0,12 m2. Tel. Oll 46'1-197,001967 191.

• Dobrinjs 5) i?.dllj.e.m "os. prosmr 65- m~ ita :sv-c di-clatnosti. Tet 033 638·006_

• Dobrl nia [HI d'l,1050b:lUl pr.azan $[1111 i:r.d:lljeQl_ Tel.06S 358865.

• EXlra opre.mlje:nog poslovllO'g proS-lOn 80-! 00 ro 2 u $;;1 raje\'lJj ~v:ni odI6·l0h,T,LOOI13U5U4.

• Grbavic!;I 1, l~dajcm pntZU ispod ltHi12ila.. TeI.0636391l3..

• G-rbavicil~ dvosoOOn nllmje5ten SUiI!'l.1 priv. lqJ~ r SP,r:jJ_ Ttl. 063 63-9- In,

• Grbavl~ po::i. pr'OStcr 32 m2. Tel.

0338 ]0·047.

.' Grb:a .... iek~ nud im nOCcnjc u apilr!Jj\::!IflU. TeI.06l3-SQ 190.

• H:1diildrwva ,61 u bliz:.ini BBI ~n·~1 d ~"osob:JtL ,(I ~midl-r:f.I, s.tan_ Tel. 06] 896944,

• Hrnsno b~ TriBls~bl s.pral

rcl;:~. ~r'!I~~~~] j2~26~~O~~e5:206.;:7~-

• H rasfl~ ~~daj~ :S;UIo!'l t.rOS<l'lN:!;n1 ]}'reJlo pu [;1 [wlelbllsJ.::e sIa.Llic.e, .f:Klt9 ",mjd,,". T'I. 062 204l~8_

• nidt.il~ :n.9mj~!~n s:pr.H sru d~I."Ilj-

m,. TcI.695·l9S,MI5S7593.

.' lILd~-Or~j 41daja t".l:dnicima na Lerenu, priv. kuciI] pOS.C:bilf.l u.tilz. Tel.. 629.(154_

• Uidta .. OLeS) povoljno jedJlooobail SUm, pol UJl :,m jdtC'nil i pn!!z;,nj S~'e Cldvoj-e11O,ptLV. ku,cil.TeL629'-OS4-.

.' llidia~S1uP1 PIj:acna, po!unamj&i[el't StafiJ d\l'QSal:Ja!1_ Te.l. 061 866 70S,

• I~dsiero dv~ob:;lJ"l mUJ::!jl:~!en sw,!'l l)ofaTiCij bh;O:LI F"abikre dLl haM i I(ampu~· smd-c!lld·ce. Tet 062 "139 3,29i 0(14)7719-

.lzdilje-m dvos.obilll sian. Tel. 061 355>17.

v~~~i~ih ~bJd~.~~t~~:liioo

744_

• Izdiije.m garazu (lil Ko~vskom br·, dUt M. H-IId~iia!l'ic:Jj kQod lU[Lcla_ Tel. 061182298,

.l:r.diljem ili prodaj-cm r.adniunii Si~ "mu_ TcI_06Z917009.

• lzda~~m jedIlOLpc15i1'bBn nam r icl tl:"JI !H:q.n ~:;I "en'll'Otlnim grij:s.n i-cm~ l'riv. lru6a, sve Z<l.sehno. An~ks. Tel. 0336'19·744.

• hd:ii.~i::m, i~!1Q:~:it,ban :n.llmjebl;~ S(iln u pri'Ll':lltnoj' kuci. Tel. 033 6,5·)29_

• lzdilie:m joono-soban smo n"ilm· fclitc:nl p9Sl:bll_[1 ulvJjo :Studcnricuma.

Tel.515·B9.

• Izdeiem icda csoben ~t3IL za 2 s.t'LIdeii''I.Ia i li zapcsleni, e-lafntl g .... ija.nje ... Kojevskobrdo. T,I.OGI537l39.

j!r~~jd:,~~~ ~~:IO~:l~~!!i~~ ~i~~

odvcjeno suuju, ra 061 781 073, 485·657_

• Jzdaicm lednosoban, zaseban i

~~~fi!:]~er~~~n ~T~t ~3~~is!~j8rOI:i

141OOl.

• Izdaiem kuru n01 MejIaSli 110 J,l2;~ sa 200 m2 vrra, sredcna, namlencea, atrancima, Td_OOI J506U2_

• Iadajem uamicsrea dvoscban scm kod FDS. T'I.06J n6,n

.lzdgjem namiesren d v esoban sum kod M<~i<. fakul 101., u I. Gckolul,., cii_e~;a 400 KM phis ~e-~_ije_ Tel,. OC3103 liZ,

• Izdajem !'l2!'J1 re5tell ioednl;los.Qu3i!l stan, Donii V e-lcll iei. Tel. 06180~ 662.

• Izdajcm namiestcn stan 44 m21. br::ict1urn zapostenom p"<tftJ bee dje.:e., priv. kura, K. DcmiJ"Ovic..421 ked :SUr d".!JiH,A.nolo;. T<1.033016·1 30_

• Iedalem nam I-e!re_n sr an jednosooon>~eb.<Jll.l!l3Z"SO m~ Donii VeI oJi6, T ,1.062>73576.

• Jzdalcm namicsten stan u priv. kUeL, i s:klj u~j VO p¢lJOdid_ T'e-l. 06.:2~5o 71 OSD,SmpIl.

• ]zdajem p. prmmr 240 m.2 za s;ve TLilI:[[Ljf:rte safarki I'lgum Q2: gl.::Iivrru c:-esm,Sor.j]lOIIO. Tol.061 >45358,

.' 17.d~jc"1T! pos:lovl"lC' pnJS't:or-ej.li.i J1Ik Jle l1:!mje:ne'Jna v.i~ IO'k_adj-a. Tel. MI 116l62.

• I ~dajem p.o:!i!o .... nl p~10r 4.6 m2~ Ti", Uj ... 'lc. Il. Tel. 00 I 033953.

• I ~d:!i.j~m pOS],ovni prOSto .... SO m.2, do glavne C-CiLC u BuCa Po mku1 m01e ""v<n,mio"" T<I_0621.5413~,

• r zdaieln poslovni p:ro:slOr 91) nt2) U.l gll3vl1u :sobmCaj n.Lcu(IO Zi1 :sve nmjrnje:n~j 'llL A!ip:J~in.tl ] 3.3:11:. Tel,. 061 218 524,OJJ486-5S8,

• 1l-4;J1je:m ptlslQvfI i p.rQ~'t(:l:r na tl.ilU:1lrilji ~Nove d:air~, opremljen., JX'l!Orn.D ., kaIIcdarii<. Tel. 03), :;B·ll3_

.1:zdl3jem 'pos.1ovoi proswr) ul. Bol~ ni.f.h 64j pOg')d nl) ~ !,:SJJ,S\S.(VUI 'tIgoiJ-vinu, k:l.ncelilr~iu, skladi"§(e. Td.1)61 203367.

• Izd~jem p'razan 8j:1iiU tut.e, sve zaSoI:bno, do glavne Ce'Sl"C LlI Buell PmokuJ mo~e:S::i g:!lfillOmJ_ T~11J62 t :5-4130_

• J.zdaje.m radn ju 11 m2 u Hras.nid) :;:ru lobu:ska st:J [J.i~_ Tc:.I_ 033 6507-673.

• b'.-d .. jem sobe Koo Sebi lja, BiI~iUtj'iI, sa kupatilo.m ~ TV~ C'iienii 1'(20) KM. T '].00 119W7 3.

• b.d~jem robe za prenociSIe u :S L GI1I.dIl1o gr.ii:)lnjc i TVj cijell!1 W KAt_ Tel.061537479.

• lzcla iem spnl kU~1: Hi db.. .kom~ plet nilltt'Lj~{ejl~ S:U':!Iflc:i i z:!Iposlen i ljudi. Tol. 033 637-494, 06Il57561,

• Inl'::Ijem n.::unj~le!'l SH,Il, 5,5. m2~ Dobojs:.h I.IliCil:, ce.o[raino! 350 'KM. Tol. 00 I 2,6381_

• l)!daj~m sian 40 m2, iznad SkenolC:' ,;io- ToI_061860409_

• r.~'d:[J.jem Stall 45 m2~ vtSilko j"lrize,· mJ je] novJ prilZao] ;sac~ntra1nim grija' njemt ulit'{ll Kc:m:;lla Kaptt:movi~, 30. Tol.06lll1141.

• Izdiljcm stan u BlJtmiru. T cl. 033- 680·106_

• 1z.diiljem rnimjiposloY'ni prosLOr:s.a ba~t(;lm ked SpQm.e!'l ~'~!'J1-r; ":;I SedTeoi1m. T,l. OOH98 007.

• I zd:a~l;m sULD~k..anccl:a.d iski _pro$[CIt (polu M rni~(e:ll) 72 ,m21 ,k-otJ K.au:~· dral"lll.p ..... TeI.0667S411~,

• J~.d;JIi~:tT! leI-;. oprt.mlier.l sUiln ba na.rnj~mj:a u N~d.!artC-im"il" Te.I. 06l >38725.

• Kod Fabrike duhiUl..i1, :nilmi~len Slim 5.tudenti_m~ a:n. gri i ilf.! je, k_.a.blov.skl!liinterl'lt'L T~I.o.H6SS.-.3i98.

• Kod h ille.la B r:isIOIJ izrlaje_m pro· ~n "os.. proslor 20 m2". TI:J. 001 25-2- 194,

• Kod Pil,l:iiI-C~ i.ldajem Pra1:1l1J gu· son ieru_ TeL 061408 7S 8.

t

I 'Tent ,

I

:----------------------------------------

,

1--------------------------------------------

,

:TJ!:lcronfOJdr~a -------- _

I

t ""pot! ~lllpo;l.ItlilUl iId',C5"'- "01Innl .vu" tu MIlle- o~1 : Tdo.nJ'u 14~ 71000 SU .. }ewI

Dn~vni avaz .-,.. ""_ "',,_ 57

• Ko~'L'8ko brdo, jednoscba n na rnjesren S{ilTI1 kablovska, prednosr dle""k.",._ToL 00 I ~>H82_

• M_B:karskaJ eem a r, spartman aa dvlie oscbc, tokem godlnc, Tel, 061 124174,00191-3094.

• Mi hrfvcde, blizu BmCirrSijc1 namie]tC"il stan, svi prikljlltr:i. T~J. 033 542·76;.

• N, Grad, Saraievc, garsnn leru tlamjcltefill L1 01 i mp ijs;koj. T el. 002 621167.

• N_ Grad-S(!I3ievQj namjeiltert tresoban Slim sa cen. grijanjem U ,""gTad.t. Td.062008027_

• Na Karedral i] pes. PWS8WI" 96 mz,

I. spr., klima, za kancel. Te.I. 0li2 156 882-

• OdoooiinillJ J·SlOban ncopremlien

,"n,350 KM_ Tcl.0012143(16,

• Ol.Ok9, ul. Breanska.sran za dvije dlcvoikc. ru 033 S~5·l8J, 001 324 003.

• Peknru sa masin mID,.,] zldana pu • !I; m2, izdeiem 500 KJ\\_ TeI_ 001 160 119,$at'2jevo.

• Pofuli cl, garsonjera za studeme i

.,.".1., !60 K.M. Ttl. ~3l4n·5l0_

• Pofalicl, lzdajem cprcmlleau k"Cu,700 KM. Tel. 00 ! l143(16.

• .PClraliN, iznajm!jujem dvoscbnn narnjcitcn>'nn. TeJ.03364Q-2~,

i;[:,~~~~c~f:t03~~~j.5d~:,~~~r7

099

• roo. prosror pogodan Zi!I medicin· ,k< or<linocijc. 35m2. Tel. 001 366 499.

• Sa.raj' polje;. Hilsana Stl6csk~ do br. I (kro;..: prQ,I:;IZ;., i ... d!Jjoem. po:i:_ pm:;.ttlr 70 ml, lOO !,M,6 mleseci 1.] nap .. ijoo_ Tel. OOl0)1906.

• Siuaicvo~ ilci:aj I:m d ... 'CI kn::llctnu w~ fiu, lwei OBI oCen [~a)u(l(Il:reba klth i nje_ T.!.06138J809.

• SiJl1'I i I;"Q- Sl:Jk lC:ll i ~dt io::rJ:!!,~l;tn l'fOSiror 11 m_.2~ pos.eb flO mokri lvo'r. Tol.061 ~l6882:

.. Sobe ~ preno.6-'te i ~ nevni btl ~,91- ",aki:iODC ita-samce] povotjno. Td.OG2 64405>_

• TW'Jm, prn;. pros [or SU ml, Ruds.r .. ska 371 Ul- glii.vml s.:o.obrac.iljrli-cu. TeL 061109804_

• USlupam uhodiimi [riz~rski salon, l..!;~do.c:'lVO(- TeLotillS7740_

• Vt.ilLnik,drosob;1r1 namj~[ensmn ,,"d,nti,m. Tol.03lll2·477.

.. Zabrile., uJ. AJijc [mam(l'l,:'i{a 7J

pos. pro"o, SO m2, Tot. 065 684987.

• Zeoit:$ - I:t;!,n.t:jl;r! i.~daj.c se pos_ ,P['(t$[liT pO,godBn ZiI mikrokredicnetla.n.kc, uTede, pr-cdstavn lSt ... ~ ;rpol'ckcl Z.UD['i~t :s~lone i :!it Te.L 061 189 89:)_ W\w".lJekremln'l1;.b;a

.. Zcni(".lj t..-Q$O'ban n:jrnjeSle!l 'SHl.O i dvoooban ne nBmj~(~f.I, Tel. (l61 7.50 081.

Prodaja

• SLan 96 ml, ce~lerosob;[ln) prodajr;m ru! t"blt"iji~ papiri u.-cdr!'i~ usoliiv. To!., 001 183669. N,

• "I.AKC1]AII:I1' U r.1.:.jlrepsI;IT1 diiclu Dohrlnje SlillJLlVi novogrndnja, j'!.l~ :ramO u-i :5:rana po 38 m2j gyr.al~l :slo'bodnii prodaja, uredll.i pJ. pit[_ Pr~VQa (Jodm .. h, Te-.l_ Ll61 161 5~8. 001 161 670. PTT

• N cu mt klJ~ 1:5-0 m2 st.8 m bellot; pWS[Or .. 811 ~~lik,om poLkucnioomJ mogu63 jo~ 1-2 objekt:il; 2 kID oa morn, bez posr~d nik~ 155-.000 ~U!l_"_ 1"01. 0~9 n 473 4"1~_

PTT

• NeuJI!:j dvosubat"! !i'~::tn 63 m2t u~ mofCJ, odm:an uscljiv1 Ill, bez pos-",dn;k._ Tel. 0031 !~ 782 761,

posl lic J 8 ~;itj, PTT

• P'rl,lda i-em S-U! P" Ali p:;l~i noj u I_ Ame B;abiea, Novi Giild, 56 m2, v'ln s.pta[)!iiup.el'lldaprjrat:l~ vl, I/IJ odm.b ">elj,v_ TeI_ 005 989 5H

4088~1 [[

• Prildajem .sm.n Cigt;m~, ccm:;u} ut. H u8re.ra Red'-:iea) Lo!'\Ifl i dio, 81 m2 + lo~'a, tIO:J(!ban, lJ .. 1.1 ~pntu;r vI. ~/1l odm;].h u.se:ljil,l', Tel.. 066 219 150_ 4088·1 "

• Dvorob .. n s.Lan na Dobd nj i l! dnJg~ sprs~ h rt,. ,53 m2, 1.500 KM/ml, Tol. 001625854.

4137·!"

• Prodiiljemo povolj no ga.rs.Qrlijerc u N ~d:iari6m:j! t],1)\''OgracI1ill:t.

l1se1 ji ... c, vtilsn isrvo ~/l. Kon Ulkl

\<1. 00 I 3>1 461. N.

• A .. polie '5.9 m2 + 4 m.2 billkon:Ji,. d~ ieo.85.000 KM_ Tol. 00 1 243 5>9_

• A. Polj~ A-faz~, TJ\UJ'l 70 ml, I. 'pc". TeI_ 033 544-- H2, 0f>6 727 97!1_

• !\erod_ ns~licj ,alit~pli~ It :s;1~t.I 49 ml,T.1.061375787.

• At polic, stan 56 !TI2j vtlo pcvolino, nclm a h useljiv. Tel. 033 546-] 75J 002436410.

• AI ip~~i,t1Q! garson i~nt 27 rn2j 1 n spra r, usel live, renovirana, Ilksnu 50.000K,\\. Td_061507960.

• Ali Da'i no, garsoniera, 1 8[:1.! 27 m2~ Geteova J 1" rcnovlrana - 50 . .000 !(M.Te1.061 !02099.

• Arapova 38, pmdejem bosansku ktlcy sa poa, proatorom. Tel, 061 224 001.

• B;a~car~lj:;;!l Medresc, kucl,.l sa pes. prosWl"OttI_ Tcl.061 1.24046.

• Be? posrcdaika pmdajem :il.an :S~ garazom ked am basadc Aunri ic. Tel. 0l345&-9>6,OOI51l814_

• Blcgovac n~kuCa.:s~,okucDicom i

f!9."""" 'rei OJl 544--721, 066 727

• Bos. . Kru pa, :n asclie DOll je K rtane, 850U m1 purceltsano, vlasnlsr .... 'o 1111 cij'CIHII 40 KWm2. TcI.c-61 15~88b.

• Boo. Krupa, Sokak 21 0. m2l sa svlm kOl]],uf1a]ij"Um~ l20 K_J!.,l(:rn2_ T~.l.ll6t 15688b,

• CeIJUJ.rl A. Jiib!JCLCC! produiem stan, I spnll<fo 71 m 2 + 6J. m 2 balkOn!lOOill pilrki.ng obezb ljed:en - 165.~KM.ToI_06! !37>1O.

• Cen Lar! M., Dvor!, rwiposob:ll:D s[a n 9(1 m21 ptlgodan za pos, pro:slQr. Te:I. 00 1903 644, 061-608 005.

• Ccomr, TtnilUjeyiea 15ldvo:soban ~L:;3.D :ia g:3;f:;IZomt I :5p~L. Tel. 033 458·950,001511874.

• Ccnl,iu~ u1. A .... dc Jabucic~ pr-.ods,jem SI.iliil67 m.l_ TeL 062 789 S,l2_

• Cen liH-Da [mni.nskaj.:!lta:n 1 2:1 m2~ viwko prizemlj~ upoueblj[v i zapos,. p",,!or_ Tel. Ol3/U 1·5H.

• C, Vi lill ,dvosoba.n sa bill kOlloml Cl:lJ. gdj.; VITI .5p,~ dobro sumjc~ 104.(100 KM. Tel. 06! 269835.

• t. V tl.<J:, preko puta Merku.rLi~ d Y(].sobll.f.J 50 m2! I I SP_j ~e.n_ gdi-! b~lko'h 95.000 KJ\'!. T .1.061510964.

• DobrIn j:. 21 prodaic:m/mi icnj;;uD ZI) m ... n ji uz dOIlJ. .. lU, 3. 1/2 :!iilan ... 91 m 2l 4, k .. , 140,(100 KJ\t. Tel. 062 606 811, 03l4~0-976.

• Dohrinja3,sum 71 rn2, visokopri'"lC:rnlill:) l;ijl::nOl pO dogovon;l. Tel. I)6t. 48881l ..

• Dobri.nja C51 2.J5~soban Slan 67 m.2! $.}I, gara!orn" reno-vi ran! PVC :}lO- 1i3!ijil, prinsko grijanje, llIl 1 ii]liC'iij[. ToJ.002346780_

• Dobri.l'IIj:a C:lJ s[an 60 m.2') Rod Mer'kj)tQ~ iltroktivnii, loudlil. Tel. OO!ln57l.

• Dobrinja C-5l u. R. Demird~i4 I ~:J:1"J~) dvwob!lrl, plill~kog;rij::lf.! ic:. Td_ 001305928.

• Dobrini:a c:s., Eniziii Co~iJliCa:. P[(Idaj.em ;C:':3.I,'!I;"1J - 17.{I00 fik$tJO- TII;I_OO t 5!1874,

• Dobrinja Iii' FBi H1s(a1J 87 m 21 Il'l,lip(JS(Jh .. n.~ I sprat, D .. lkQf.i. Tel, 062141 072.

- Dobtinja! dw;iposoban :smn. 6j, m2, Sil dva biillkonil, ,lis. priz, Tel" 06:5 877065_

• Doglodid}l~c400 mlJ vi. l/l. Tel.

001866412.

- Donj:a JO~BriiC"'.u-VogtJ~~a!o l'IedoVrSel]n kuCa Sil (rt stan~ i 700 m2 okotnitot;_ Tcl.06i 26(1598..

• Donje VtilkOVCiJ df'\' .... i.kcndlca i 9.000 ml zem!j iSm. Td. 00, 877 005.

_ D Ll brm'ni k! pL"(ldaiei'n dvosoba n slim III GnlZIJ1 V :sp:r:ll~ uSlLikljen bal~ kon sa poglcdom [Ill GruSkulu.ku. Tel. (038)-l0418·!92.

• Foinic:a.,Sc1 lOYc:lJ kUCa P + S + P s .. garniom,~ 4.200 m2 zcm~jiStit1 icf{illo_ Tel. 00 T 2&1) 59B

• Gladno po! I 1:1 pla~ I ,600 m.2, kod Sk.re. Tol. 00 I 745 586_

• Goral-de, p;art:cle za vikcnd.ice rta desflo[ obal i DrL:n-Cj lJ~ sa [tn,] ,obattl_ T,I.0011173ll.

• Grb:iw[c:J~dvmob~.D ~Um II :)1)"153 2.,cefl_,griiallje_ Tel. 033 l26-75-9.

• Grbavi l:il1 pfodaJ I;m s tiim SO m.2, Tel. 00,,37JOl.

• Grba.vicaJ Trebe ... itka 47, kucu n9 .sp,rnL !,4(I m21,p:;31'~el:a ~;5.0 m2. Tel.l)6~ :161>18.

• Grbavieil-S'i)pin~ troi:prn;oban sratl 8;5 rtL'l.I2_IOO KAt {renovi.ratt)!:sa garnrom. T,I., 033 617·742, 061 %4 797_

• H OWf.i ,~Ot:anov brijeg;.. 300 m1 zt"-. mlj i!ra, T", 033 655 ·488,

• H,ra!itl i(~~ u.L Pill FamQS~ ptel-;:o pu [;], Doma zdra Vijill 36 m2 .oj,- 2 ba.~k(Ja !l!;!;j 1 :rpr.) dnc ... n i OOIalj~ ~ ku h Lil j;J :;a Ul}CZ" od\"oien S1l .. va~i d io! 0<1.1 i~:IljCl stanje, povolj no. Tel. 061 5.tO 9&4.

-1_ Sa.r:f!liev'l.l-Luka~'il;a~p(l$. pfOStOf 38 m.l i sum n-a spnnu 62 ml., leIlillo. ToI,00~87700~.

_ I [id:£9! 1t1)d Hm.f'18~.o-bani8~ komp1eksa1 prod!ajem kuc!..l od.mah u:5eli iva ~OO m21; sa 900 m2 IJIkoln Lelo7_ T e1..006l1l76O.

• lli,dZ~~, kuC;:,. kod 5-tarc oP'"jI 5a 483 m.2 s,ram b. prus,t(l r9 i6 76 m 2, uk u':n ico. Tel. 065 877065,

-llidta,j !)bndi~le,. Bo:sa,[l:ski Jjilj:at"! 17l,obje.kiH P+S+P I SO m.2)b~le] SO ml,!l1. Tel_0621!9563_

• nid~..a~ Ilfod:ajem iii lz'd.ajem ~()S",

p.r-O$~Ot"S m2_ Td_06ll00 332'.

• md~-LLL~2Ini~ sian 58 rn21 III sprae, ciiena po v ldcnlu. Tel. 033 6'J·534.

• Ilidza-Pelton.kuda IO',5xll;51pn'

~~sl[j~r:m: ~fi:::j:: fo~~iu: ~t

061226001.

• [Ii d:t.a- Pejron, ;S1~n: ;}6 m 2) kcmplano eeucvlmn, bodnik, kupadlo, 2 sobe, ,KL.lhi.nia~ dnevni bcravak, bal. kon. Tel. 06117 H H.

• Kiievo, prodajem vi ken dicu 'LI 1:;1: • .:, s-.a asfal ra.srru]c, veda.om fa L9 na ixnutra i vana, 32.~ K/I1,. Td. 002 387 n8,061 5 lO In-

• Kol. brdo, modemu kucu u nlau.

TeI.06ll81294

jc:' r;:~~%~:e~500 ~il~a3~ja&Chi~::

de.T'I.037687-140_

• K udu sa basrcm, moZe zamlena za ,IOn. Tel. 06216.5 566.

• Lu kavica-I vanici, dulum i po zeml jc SOl mcmaanom vikcndicom. Tel, 0:;J8Jl·!7l_

• M. Dvor - cen [a.LI [ednosoban 40 ml.TeLOOII31ll7.

• Maglai! pecoale 8e'S [an 33 mz, cljcn'p<Jv6Ijo".TeI,0624025ll.

• M.yka.rska! Sot rogi Itt'tHa.r! !l(F'o'_l jll g"Orsoni,,"od IS m1. TeJ.oolJ81294,

• Misl;vitil l UXU~.r113 , ... i kC'"Dd ica n:8 parceli od l duluftlaS.ll. SVLm pr~kiiueci.ma, vI. Ill, ! 70,000 KM. "I, 0011]0964_

• Moj m tlol prodaje.m ze.mliu sa 'PO. gk<lom n.Dobrinj"_ TeI_06l823739. 0018179&1).

• MojmiloJ s [an 53 rn~ [It OUmpij',ko 37/I,T,1. 00 1 ~19Ig0_

• N_ Sar9jt'~'~, Fta M._ Di"kovi,fa It d~osobims:t:an 53m2, 70,QOOKM. Tel., 61 !·20l,06ln! 107_

• NabClrev-!,}, 1. ([uluma vocnja~:iI i baStc) kucu: ,10 ... 81 d .... Llc Gar.aii:c. Tl;l., 061 !57718,

• N ~dZilriCi "Tib riI P:adl1 k!\ novo· smcif.l i~l ;5L:;In diO! 1 tI;X 5::t kli mQ!Ii! 59 Illlt f:k8u;II; povolj no.l~el. 061 071815,

• Ncdi:;Hici~ "'Ti om PscLfik '" j novo~ta.cl~ ja! prson [.eta~ cije:M I'ovulj n:a.. Td.00I'04425.

• N~l3.ri(:ij, n s;p~ t, 80 m2 i B_ Po[Ok] I 1I sprat, 60 ml) (Ttbm ~adfik1 oOV(J!ll"dni., Tel, 033 639- I 90,

• N ~l.iti - prodaiem 21J}OO m2!u me~ 3.00 mctaraoo fi::gioniilnoi!!: pLJl;], Se:mi~ ,"",,·O!.ovo_ T<!_061 !6~611 ..

.' Omka, kod Merkurn, BltnllSkn, u:oscb:jl t"!j 6. s:pr.j s}l:tap't_j ;;;('[1_. sr~ja.rij~ 21.if",.Tel.~! 581118,001 bI68>7.

- Pal,C:!.lcdn~ipm;ob:rn 5Um 43 m2"l1 1I1'sl}ra[~n.ov.Te.L[J6.5 581363_

'. Piitrio(Skc ligc ~,I}fIV, s;mn&6 m2, Tel_06J l19180_

• Po(atici blioru Filbrike duhanOl i OBN 1 ku.c~ p + ~ dv,iJ ll:"mobn:. sml1a, d IJ lje- ~.rait::. ·sve- kom'U:i"i,!l1 ije,) Oltlltli ica 441 m2. To!. 061439 J29, OO! 437 719,0~64l0574_

• Po r .. J itt! ad .. p u.r.a.n :sta.1141l1l1 lJ ~od FDS.ToI.006488818

• POr.d.li~j') Humsko brdo! ktloCB! g;a. mi.;]) podru.m~ prizem.lj~ s"pn:u~ pam> la l~"} dulu m_g) 3:5.0.000 K M _ TeL 061 1698lS.

• Po] jillC' - de ... ~ti ~ rt13 , ... i kent! ir;.~1 HI, knmpo[el!f'i om inft'2Sl;n1kmwm noa 3 du!umu<mlie. Td.06Il0! 039,

• Povotj n.o pt(ld~icm gi!lnio:n.jetu u cem:ru JJij .. '-n 28. m 2] :priz.cm lie, pogo· d~:l za pos]Q~"lliproSlOI~. lV'ni pOSl ~jt;" 17h. T,1.002000l!9,03J621·119.

• Povo.ljno pr-odOljem kuc:u sa okucnirom., visoko prtze.rn1 ~1!1 spra~ !!adoi<'cltol n. '1'01. 061 2Q! 700.

• Povoljno stall 1]3, m.2~ Yo· sn!""-<oo,",- T<1_Q6148456S.

• Prod.a~e' se kuta nil BisLriku po"', 250 ml, u dol jon. 1.2 km oil Balcorsij< iii I I) m inll [:;1 hod:a.. P~el ijep pogled tla grnd. K LJ.ca sc: s:a:slOji od 3 zasebnil s.m· lJiI ~s odvlJlic:ni m u I l"gj !"!11'1_ Uz, kutu 'SIC' n .. laze 2 gara2e S8 3 g .. ra2na m i esul.. Sv:i papi.n u.raln~ ,III. Kucit Ii: u:prnvo ~~P8~i~:i.Mir'iran(!- Imil ba!lll. Tel.

• Pr,od:a[l";rn 2JlOCI m2 ~m Ije kod 1;0- ~e-l:a ~JtI:t'jv,4G Ki\'i/rn2, Tel, 06,2158 70 I iii 0049 I 7~ 4%050_

• Prodajern 2,,)00 rtlL. IJ Bll.hu\ini~ KobiJjaciI, mo~ za botji :[momo· bi!_ To1.0611.47080.

• Prodaj.em 1,700 ml zeml p~ u fola ko· "ici1 m. polj~ imiJ pOlok i gr, voda, TeI.001817'i29.

• Prodiljcm ilpanmilll nii Bjclalni· e;Td.OOI >38778_

• Prodaje-m box, pijac;! Ciglane., ::.d:ap1ir.m, odrn:lh !.Ls.cljLv~ P'O"'(JliIJQ, T<I.MJ 1916'i9.

• Prodajern Cci:veroi poS{!bil[l scm, S.",j."o, kad B BI «n "'._ To!_ 066 898 70l,033117·1SS,

.' PrOO::ijcm ~lV(l-ro5{Jb'al1 ~tiln 7i m2~ 50_ kal, A[ip,llti:no Polje'"B"!, blllkO[l! kablovsk;al' odmah LUidiiv, Td, '001 )67 9:;0, .ik<od.o", 00>85 n Z444·'41.

• Protl:iJjcm d .... o lposobiln :Slii.n, ul iC1l Paron~ Ii ns1:a ... 1 spnu_ Tel- ()62 969 no_

• ProdaI em d ""OWDiill I'Cno .... Lran :J.ralh 4~ m2 + b:a.lh.Qt1! GOfllic;: Ciglaqc) PYCl gas, rI iun jdl.enJ 5a.ooo EUR~a, Tcl.OOH~6739.

• Proda j em d \'o'(Jb~:n. SI:an 65 m21 t'I~

II ~prillu~ 1..1 ccruru Zcnice. TI;I. 06] 69084K

• Prodaiem farmu kcka siil2 obickra,

1. d ul urna kivi, kllcu na spra t, :!LV.e na 4 duluma zemlle, To!. 036 W9·009,062 144 903! SI:nl,ge 3da-Csp[j ina.

• Prodeicm gerscnjeru lS mz, u S ... reklncm, clieaa po dcgovoru, T d. 0613!18Z9.

• Prcdalcm kutu 1/11 na M.ilhm LJ.r rcvcu S:lI 2 stans, pos.ebni uJazi_ Te.L 061500750,

• Prodaiemkucu Sspratasatokafcm u3:z;asebll.ti. ulaza, svenevo i u&elji\:oJ ul. Ademn Buce, BuCiJ Petak, T cl, 062 1>4130_

3 ~~~!d:l~'~k~~~~!~rI8~1l~is~~

ml i" Tel. 061391 337.

• Prodajcm ku cu na Srarom Gradu.

Tel. 063 5! 4 on

• Prodaiem kucu s a okuen teem, dekumcn me; ia urcdn a. TCI_ 0012 I 9 S53.

• Prodajem kucul Veta - ilov'Lja gradnjn, Yraca, Avdc Smajlo\l'i6t, Tel. 061 !6006~

• Prod a jem svatl reran smm b.-pcsl. ob j eka t 1Jz. maglstml U kod Hadfica, po cijeni ee snn KM pO m2. T el. 06] )31IJO,06114~249,

.'Prodaj~m lokaciju 1.300 :r:n2 sa 11 rb, sagl, ZII iz.grndnju s[amb, obje.k- 10'11"0b j ckata 5~~ 1.000 m21 i.znild pil... .:cti je G~ 1 ija, T ~L 1)61943 49~_

• Prod.ajcm lllksu7.no o:prcmlI~n $I$I!1 od ~O 11I2j jedo(lsoba nj DQbri Ilj"i!j Eni .. Coc.liea, T,1. 061331 4 51.

_ Pmdajem nOVIJ .kuCu IJ Sa.rajcvu, M~lje Bi.njdevo. KuCa im.il rri !lpNiIa~ svaki sprat imil ,ZilS, ul;az, OkncniCili p<Io .... r[int t _000 rn.eu~t:Il; k \l';9.dtaU'l in Cigr.adcna z[dom. Vlils.niJtvo VI ~ svc uknj i,," ° u grum. T<I. Ml337 8 Jl,

• Prod.ujC:ID p.an::eh.l 700 m2 i ku~u:

P + 1 Sil novom Ilrb. sagl. za izgradnju

~~gk!-i~:d~~n~~~.'t:7.'~2~~3'~:t_-

• Prodajern pll3c Illl Crnogorskom

f~ro~l~3(f.~i~'vic kod H - NOllog)_

• Prod.ajem plac u Ole5'U" 1 .350 m21 uo!: 'ceslU! dozvol ren ... ,grgdnj ... T e-l, 061 749142.

• PtQdajem pO~I(lJjtlO gars-or-jeru tL Ned!arid rna, LI~lj [Vii, vI. 111. Tel. 061 l51465.

• Prod:aj.c:m pilvotjno :l~lTIlju u Buta POI"ku. Td. 033659·756,.06217 S 832.

• Prcdaj em !j.r:ii.r! 40 m2!o Ai_ Dvor_

Tol. 062714 001.

• P'rodajtm :S1~T.! S4 m2, 2_200 KM, 01>:11. I' "lin, Bao, Z I II 1. Tel. 062 no 191.

• Prodjj_i~m Sffiq ',0 m2 [13pr _ i (ild 40 ml I'm 'prO. A. Polie A·fa,.. Tel. 061 511012.

• Prod .. jem Slan Bro.k .. ! 48 ml + 10 rn2 ,,::r.,. ... 70 m2 ba!", ! 48,000 KM. lH 061 ! 43 036.

• Prodiljc.m Bron Cengic Vi Iii!, nil"Ij, k",<trant, 52 m2, !04.~ KM_ Tol. 061 14l036.

• P r-odajem. slilI.L na AnckslJ 47 rn2. 1'el.06126O l67,

• ProdiijoC;m st;m na Alleks-u ~ i m2.

ToI.0629~879:;_

• Prodajem sian n:aD!ngj c Vii i, Il ii:5_I;IJI: Kvadnnlt 52 m2, J04_000 KM. Tol'06114J0>6,

• Prooiljcm sta.n na Mcj t::asu 88 mlJ .i!<:WC.ros.ob:t!"l.j aclt:lp ~ iraJh ~ ~ r}j~umj 2>O,(]OO K.~\, T 01,00 1156162.

• Prod3iem. :stan [):;I, 010:ci ~ B~Il:S b hr. j,! 507 nt2J2. :spnu. Tel.I)61140 48.3.

• Proda.i~m smn u LuZan.imil169 kv.J <ijcn. p<Jvol i 00, Tel. 03)62! ·023,066 3>7804.

• Prodaj~m stan u N ovom Sii1'iljevll :86 m 2 ... 15 rn2. vtr:tnd:;'j :~t!a"li r>!TIj :auS[!'OuggrskiJ 18:5.000 KM..1'el, 06l 489542.

cLje.~a~~otita~olj :2~~~i,~Jf518

778.

• Prodgje.m lr080ban s;r:an66 m2., dV<t b;alkoruJ1 IV SPriJL~ nl:IDiJ lLft, Gr~ bgvi~ 01. Zag.rebalka_ Te-.l. 033/48!·399,

• Prod iJje:m lrusobOl.n :Slilll Sit !odama od '9(] m2, Sli3rt1 Cai~Lja Ze::nic ... Tel. 033473·7%,

.' Prudajem \I"a_ZeCu :crad_ dW'IfOlu ~ Lzgrndll ju SiAlm D, zgrilde l.'O{I(I, m.2., TI. 'kor_ pClv..ti [lC n:; pa reJ L): s.sa rn2 - St..r:.l i Polie. Tel. 06294J 49,.

• Prodilje.m zemlji~1c 2.,000 m2, UIbll.P. ~bS"IlO$l :.;il iZSnidJl j~ S,ffim b_ posl, ob"k,. 5.000 m2· Srup koo Au· to·p ii.",· Ttl, 002 94l493_

• PL'odaiem~i:t'.dBje.m p.o:sl, objeJun 1.000 m2 + 4.OCNJ ml oku~I1:iCl:1 sa;rs",.~lLirai'lim parki~~m, 'LJ:Z m.aJSiStral~ o.i pUl Sa.l'ilj.cvo·MostaJ') nLi 17, kilornC't.l:"IJ! iii "'I~i!lJ ~mil:.rt1,1 ZiI; smmb.~posj. proS:LC!r II Sarajevu, T"el. 06Il4~249,

• Pf(N1:l1jern/m ij~tliam m::!nj'!,l kl,lru U i:f:nI.nl T~binla :za Cia,go\'arnjuCi :s1311 !.I IIXntT\l &trnicv~. Tel. 062 467 237,

_Ra.ko,·ica, :Sam ilJ g;rj 211 dul urn i po .. .:e.mlje_ TeL 062 194 j,5-6~ 033 '14-565.

_ Rjc:tiCil<ll kod Saraje'r.:l.j 16 .d !.Ilu rna 7.e.mlje'!, kUCaJ mladi vCl~njak. Tel. 06l 218004.

• S. Ko!ot'llija! .!it~ tl cla~f.I i U il ijl'~Lt! nov, bimo,povoJj no. Te.~. 061152 438.,

• S iU'S jevo, prud.j~.rn ku ~u sa 1>.1",,,,. Tel. 06JJJ8 J6l,

• Skendcrf a, lednosoban 42 m 2.l' ~I Spt_j c-ij.tt1:Ei po videnju. T.et 001 3Sl Ill.

• So kolac-G:;i~ivod~ k\ltaj pOJII. oblexd, remelil lful:O ae ~l<Lh.l) povut]no.lTcl.0068945I t,

n~~:;d;;:fzro~n~~~~~~~it~~:

ba, dnevni bora ... ak S3 kuhinicm, kup"jjo.Tel.~! 17257l.

• S tari Grad, devasurana kuea, 3..30 ml ~m.li i.;[:a) ul. Brusulje 77! 1 Z_OOO EUR-aJ paplri urcdni. Te.I. (l(il 543 8>3_

• SHl p, Boj:l1j~ka 109, kuC:n sn poslovnlm pros torcm od 80 m2 j stanom ~Jl:Md)a1Jlopta.OnjL:f!I i pad::ins_ Ulaz$"!1 gl avne ceste. Sve rcnovimao, S'VoC kcrnunaliic urcdnc, "ll3.5:nj~t'IEQ 1/1_ Tel, 0627J5608.

• Trosob a n 78 m21 dvesuano orii.eilliSB~,.. d1;'2i ba! itOIl:il.) we! btin ill. Tel. ooll04941.

• VLs,01\;;i;h !'IiiSe,ljt Prijeku, J.cuta usel] iva ~ noviic gradn le, 24.0 m.2 i okeenicc 500 m2:1 sve I/J. Tel_ D3,3 650·(164,061 I 5 J 130.

• VQ.so:§C~~ adaptlran icdnosoban .s~a.n'uc:e~[.ru,36 m2 -:)4.000 KM_ Tel. OOZ993l5J.

• v.C'goU:a1 cell tar 1 d ~'oetaln Lj n lIdogr~dnjil, nedo,,~en, rhlJ.u-bau! 100 m2,.900KJ\\Im2. To!.061 16993S.

lO~ j8~i~:i!S~~~Il~~il:~~rl~s9

!83_

• V(Jgll~ta·duple-x: jednosoban),gar~ :sonjeril~ i;ilnlia1 Os[a~ terasil 6x5~51 !11oglle!1Q$~ pro!ij.rfnja,. 62.000 KM_ Tcl,436·311.

Potraznja

• PlJlfrebpo .... i.~e l11~n i ih sU!'Q(I",a~, fir.il:ZTI i I'L j tlamjaIe-nih z:a izd!lVIlf1 je (Ag<ooij.),Tel. 001 031330.

• S [t2n CU ptilr.eba.n maQj i S [:an do 6(] m.2 u Zgrodl za izdilvi3nje ni! duzi period(lIll""cii'). To!_061 ,1-.1190_

• K ufiuiem manj u: ga.rsonjeru u Si!ruj<V". Td.061 OJ! 330,

_ Kcupujef.['ts:mn do 50 m1.!:n.~]".eI:aeiji Voj.nicl.:.o, Alipilsino, D<l-brllJiil. Tel. 001237314_

• Kupujem SI.all do.sO m 2 n .. AJ, Po!ju,Dobrioji. Td.06206890!.

• KUPLlje:tn flos;iovn.i pfOSWf' 1..1 S-iH·13- jc.vu, kimcdildjskoi!!! iii slitllQg :sa· dr""aj~ pOvdine do 45 m2_ Tel. OO,'t 183041,

• Kupujcm d lIQ!Sob~n Uat'lj do 7Q.OOOKM_ T<I_06! l:1HU-

• Agcnciii :pmrcbni stallov~ LJ: zgrndi ...ai.(.n:jjrnljiva,nic. T~L(H5192.5649_

• r,l.Olrebno vi~e man fi h 8li1nOV:il u ,z.grndi 7.iil.prOd;3Fu i i1:da .... anjc, Tcl.03'3 20l·12"1,061 2'14 306.

• K IJpujem manj i :S1~.n, Dobrin iii.

T,1.0014317l2.

• Hirno '~)olrebno vi~e: manjib S[ii- 110 .... ~ i.:;I iztliljmliiv·tmie. TI;I. 001 437 7J2-

• PoucbiIIL kane, pro:s.ror 200 m,2~ pari-::illg! U i(;!1ii1jmlji¥~nje_ Tel. 061 lI4300,

• Potrcbl1o vi~ ku~a~ mmoV!l i gud_ zernlji:;;!.a ?;a llroclajll n .. 'Podru~jtl llidkTc!.Ml7J7207,

- O~bilinl)j lc:[\i 'Pol~bt.la ['i:B.Q1jclI_ roba u zgrndi iii stan na Cuwllj~. Tel. 001925049.

• Pmr.eban Slill'll :til SU'8nl1 ~ei'l.sltu QSObu, lJ.amj~tclll' u ccntru. Tel, n61 1417~,

• A~e:['iI;:Lj i po[re;han ma~j i Sl.a n u zgradl za iznillmlj i1,l';]nje Zil zap:osltmu "0". ToI_ 06246> 466.

Zamjena

• M ijcnJiuII. kLJ.ctJ. u Zv"Orn.lku zastan iIi kucu:l,I Sa~it ... u_ Tel 061817900_

• Alip~iDO p;olje cr .. za, mijenjarn 1..:5~SQ~iln sUI.I147 ml, za mLi.nji 1.11: J]ilk~ "ad". T,tOOl>25786.

• Mojmi.lo, d voiposo.b.iln, I .spra[" cenl.~lt.lOt:za s.lib.!1 okon gimn:jzije uz dogovor, ZY<lli i:zj) 17 h" Tel. 0:62 761424.

• Dolnin,~ 4j J.!i ~_ $a.tajevo, k\'al ilemn dvooolmn Slarl, IV. s.p" mi i~njam l21 j ed o~i POSAJb:JlIo ~ Sa..r2i.~ bet d(Jp-li!\tiIi prod.lem. Tel.061110 179,

• Hr:a.snica), mill;ni:1ilm :SUIII: 53 m2 (8ur:ere:n)! fi,lltls:ko ce.nL grijanj,e, :1.g.sebl1c kom UII ill ijc, Z3i m ~Il iu kucu u K.S, "I"oil"o lI!_ Tel_ 06J 867880, 00662n49~.

• Siilrai~'I,Io~Z~,g;rr,;:bl.rni.icnillm C"et""ef'(iSi.)b91l1 Sl9n 1] C'en [m Sa.r-OIievfi~ Ji.lI.lt'O-.sobn i u centru ZLigrcbil uz. sporazum. Td.0038733114--59S_

• Breka 502 rnl! s [an s.a b.iI~mml miic:niil.m~prod:aj-l;m ;o::a mall ii d'iJ 30 m2 IIzdO,go'l"Cll"_Te.l.[)61 !8343~.

• Mljenja.m Sliin u Silr.o.~~VU :;ro zap. M"'I",59m~_ TeI.06l14) 826.

• Mijenja.msmn u eenLru Dooojil40 m2~,i:] S:;U;;!licvoi~i TUidu. Tel, 1)6} 483 l62-

• Trosob:an Sliin za m:iln j i il.i prodaj~l pi-Sll6i mlltLnQ puvol i !w_ TeI.622- 788_

• M ije.njnm dvoSCIoon nan nil Mal d Zil jed.no5AJbiJn 1.12: nadopJiiltu. TI:J, 06t 570227.

• M ijenjam 2 ku("",(:' 1.1 Zenici ~a jadeanskomore. Tel.,06l4S8 3[3.

Prodaja • _. razrro

• • II KC]J A DO KRi\J A MJESE. CA>;!t 8uko'V'S. d['o"a.(u $vim cblicimn) 55 KM S1! prevozcm, po jJU51 na '!ret!.! kQ!.tc:inu_ Ug a lj Banov.i6 (kccka, orah) 14>. Uga!j Krcke 7> K M. Priievea ubezblledcn. T el.

00 I 670 (168_ 28<3-) Nd,

• VELtK.A IIKC!JI\!" U prodal! :SlJ bukeva ciicpana d[V;;!I (~Qkov~j morrice) 5-5 KM sa prevozom, Ugalj drven ~ 70 KM_ KRme!1.i (B::!novici) 140 KM. Buknvi brlketl 200 KM toea, Iaporuka isti dan. Tel. 001 247 186; 061 785 53;.

337S·1Nd!

• Pmdniem zccskc bielklc trOJ.. Drio!o", 1:1 b:rlin::l. Tel. 06147 I

821.. 4165·!\t

.' Pli nska pee na dimnj:Jk Em in;!&~

~Quiu~~~:~n~~,~~:~~~~iOO(i~

44l,033 61!· 733.

• >i!K yO: snov:;I" - htalli:lSlJooi c:k:;i Ui :najl iep!ii~ k U-CB n.ll t 61 suan Lci3. eije· n, 18 KM ... "","rino. T,I, 070 201·R',00~ !81)957_

.' Prodnjc:m vl;astirc 'cu!k~ piid:;&, ~u!Ske~ boroze, zivcl lXi~ccnie iH ~S'Llkq<;. guUiie ~a1C! :ta li i I::kaj dOrlQsim n .. adresu, Tel, % l 92569'1.

• Mcdi."vel1.j1 Die-:rmtcke C:aIlIlJ(: "l8 "'c-

~~ij~:' ~:I~OUC ~5~03~~~ OrigiMl~ po-

• Sve v:[£Ie r:e-zane- g:.rade, la mpcriju j brodski pod! 80bnil \Ira [iiL Tel, 065 689 m_

• l'ol,l'otj.n.o dv~ d ie!i til bi c:i kla) S11I"&i""n. TeI.0635116~2,

• P'ovoli M nOv TV p ri.i I";m!1.~k "'Roo.d-slar"') eltrnn SOZ em) Cer·

~~~j~-~r~~~i~~:~~;,n:{e~.'o~;ul:3

I 56,od 11·22 h.

• Fl5.kal fit ri';gi:s{~:r k:J$t b(7. mje~n ih p,u!:tla. 'I' ,1,06125! B09.

.' B iieh ,b.'Vonll;ni krt: .... e't:;lc .la dll:CU $;II. [Qtko'L"ima i jog,ij~m, t'o'VOlj i'LO. 1~ f!], (02)20034.

• G:jrder,obu !13 vel ikot vdo povolinotunska).Tel. M24l8 tw,.

• RIJ~ni Sill ""S'V'alch Q origi:n.;,d S:J nO]rukvlr,om, c11en.a lOll K.M., Te.l. 062 315540.

• Usisi~t" A.EG" 1700 W~ tij~oa SO K,M,ToLoo1315540.

• Dv~ cob lem!. -ovalni ~ p ({lvm.!S::'loni ] SO KM,ese:aig SOlii"Jgc:~]1 osobg 1 SO KM,T,l.oo190Hl6.

.' Svj~ Ijr;!kQ ... il:a j::3j:l p,rtPI:I.LC8 hr:aniene p ri rod.nom b.riul.om be".l k.cm· ~cnlrnta) 3·0 kom, ~ '9' Kh'!. Bcsplalna dOSLB'V9. Te~. 061 504 42,5.

• Po1ov,m Sony PL~2 + tip + d~j·s,t.Lk-t.} igriea_ TcI_061 ~,596)S,.

• So ny PL· 2 .oj,- I!ip + dZOjSlik + 5 ig:rica.Td.OOI !57571.

.' I'li n8ku p~c n.a ziti, pivS:,ku ilmba· l:alU" polovilll. crijep ~ "T:[UiI. Cij I:lJa PQ do~"vO",_Tol. 001143,19_

• S:adllke si msirli! Zil :!ivu ogradu p.o 3 KM.T,1.466·568.

• T::.bI etr;! Zimp'r~ks:ll origi.naj pa.ko... .. n i~! povo] tllO, r eL mol 3 76(} ll.

• Trakc ~ ko,tHr. ~1Xtr;u.l krvj-B~y.er) ConrourTS, Tel.. 061866 70:}.

• Humus od prcpclLCijcg dLJbriv~ v"""o~ 50 1<8 - ~ KM,! ~\.",7KM" d08( .. vom i 3 K.M n klllS4l (S KM SII do· S'ta~'tlru). BIJI'lli.k-S;u~jl!:\10_ Tc~_ 062 I J4 5>I,OO! !3S 184.

• Domnea svjc~ Ijekovi ta prcpe-

~~ )s~~ki!:.~P;~lic~·~:in; ~I~

KMct Ijcl,u:J"i't(l m.¢S'lJ prepcl Li;':;I 1 kg ;;;;: 15 KM. B""pl. do", ... Tel. 061 1>8 I 84,,06l Jl4 55 I.

- RR'Shl:Ei dni ptl h! rSsh(a(1 n u: kOl1]orlJi, l'il'Sh. viIrinu,) rilshl. veel rritid~r l"oK.Tol_00II>6l(1')_

• Tro.sjoo, cl"l);sjed! joonosjed i no· lie. Clie.DiiI, po d(J80voru. Tel. I)6J 143 5%_

• Kori~(c-nu fri:zersku opremu, f .. ko povo!jno. Td_06! !8! 424-

• :le.tjezna. og.fild.a. 2J:Oxl) t 0 em! de-v«polj,.Povo!ino., Td.061 515 347.

- ALJ\O ~,,I"u;~:nik~ E1Jr(lltet sna:gt- 3x9,.sOW)cijenapovoljna. Tel.061l18 ~O_

• Vutkan[z~nke milsi:l1~ ma!ke Hofm;;m:sit atiJLOm, komprcsorTrudb<oik Ooooi J,O L._ Te!_ 06! 75J 355, Tdoni·

• Ul[c nS p.rirod.noj o:;ujjSpoj bosansko·:II:.:liiskih [Li)VB Y.Jl Jcoli(!I:Ila 000· !jooj, i "u.m". T,I, 033463·306,001 !49388_

• Boce Z<'I AGV, sa UiluJima i maim· I1lttrlmll}hiLnO. T~I. 1)6'1233:5-17_

• Balkonsh vnnlllll1~.gO, llStllildjfO.. na lermo sUlkloJD1,dicn;a80 KM, TI;I, 0029543!6_

• Mesi.rIIgiUJ ~ ukns,ne poHcc za DOS,

prosrorei staaove, Tel. 0612.6(1598..

• Knfcaperar GiI!:a:;iia 501l d viicgrupc.

1',1.062814279.

• Sadnlca cmha 900 m NIV 1 meke ljuske iJl'_ r:egLje~ killem i clQma.fit stari do 4]:) god., nnibotii za prosrore BiH.

• ,1.033)43-477-

• Video~LOrion""JllClrg:an:il:b(ili~ zlnta.povclino. 1'01.06127274>,065 631 342.

• Pro mCl1i bo] ler 50 J i tara, pllnska pIi!~ od II K W j urn i,,':3(1.n:i.k i ~oliB: W~ ~njigo, Tel.061 5JOli S.

• Samotn u cjgluza kam inc. Tel. 061 J481M.

• Povollno elgumosaa erma, OILm~ij,"" 16111. T']-460-674_

• Plinskupee (dimnlak). Tel. 061

2526SI_

• Srccnu vagu i morurku aa d eva, vrlcjeftino. Tct:06Il37S61,

.. 10 h:dilliea (lCe.l!!Jj cijena p'4.Wo] ,na.

T,I.,062016161.

• Sp iralne stepenice, res hladn a vitrina 1 )70 em, siolcvl ~ stotlee Oa~ drun), zs restcran, aparat za gaseaie 9 k.l}. Tel. 036 5SQ-486J MOS\!!JJ'_

• Ve.liki fri.Zidcr i manji u i_spravrwom .s_'~a i'i,ju ~ pOiloljJl'lL.. ~\ilj :Ii:} pi iIi. T,I, 036 5S0-4Ilb,Molll>,.

JSl Posao

Ponuda·potrainja

• Firmi "UDOBNOST" D,O.O. li Hi jB~ajj p!)lrebtii 1'1:1.:1 ni Li 0'::3 i1ld u:

S"1,Qlariji. Kont.akt tel_ 062"9'92 l24_ 3,44INJi

• A utQ_P',rao.ni d i ~'l.I.lk.an Lr.c:r:ikQi T:II.d.nji n.B CI"b-.lul'ie.i, lKIuebni racl~ :oi.:;:i $;;1 i:sJ:tllsl .... "um_ Tel. 063 152

39"9. 3640-1 Nd!

• Po1'[.r;1:m iI f.I;Idni.ci:l n!ll posl,ovi rna jXlsluzivanja u pizu.riji.. Radno 'Ttijem~Qd(i.30 -I ~ hi Qd 15 - 23 h_ Nodjdj, "orad"," Pla,a 500 KM + 150 '''pi;, T,l. {)61 4371>4.

3661-1Ndl

• NOVO! Kuena njega odraslib 1 djccc. EVIOpski 5 t'-'!,ml:a.nii. NiCJI1::J.fokQ iskllS[vo. -r~1.0fi20S I 531_

• Pobolj~~j re Hi zapocniLc pos.ao bru~L,lTQm '"' Kredi'tn~ 1 ini ~c:n _ S_~dTh no b iZ!"1 is k_r.~d t(i). Tel. 032 244-417.

• Z~p<I$le[lje i uSl:ljcrJie ~ir-om s,'ij.r;!H~ b.-oSULa <I J :nJOl'm iuor+O) Dill ila~e-m je~ ziku. T<I.031244-'117.

• Prui lvQ{ln js t:tt':rj,erlih u1ia~ III i .. i~) parfe.mi!, ra:m th proizvocia. B rosura "El<ri~o.ul;,'", Tci. 032144-4 I 1.

• T ra~j m posmo "ZB ol:;~:IDi edenje, poni.r; cu. var i sl.~ :iSS, i m:a.m a:rtiflkac. <>dMUP-,I'B;H..T,I .. 1)017144l1.

• Mladic sa zavrlenom SSS, rad n:a r.'I~l,rru{ru_I~~f1.:tv.a[l i c= ~nsl~kClg i ~panskog, [f"j)'-i ;posilCl. Tel. 061 381 S02,

• ell \Ialil bi I" d ijeu:~ U SY-Oln S La.nll n:a GrDilviej kod tdjinog slildtoll:o. Tel.. 642-'1,8_

• F~Sl·rudu lla Gril:a"ic.i pm1'oone 2 "doL". TcI_061507226,

• Res.[Of:"iUl u "Esrl:ler.illda~' pLltrebna radnlca ZOlprod:iljU 'piw. Te.I. 061 247 166

• Fasl-rudu pireriji LiA.r~lOj pOlre. billl pi-c~maiS"m-r i pomlXna rndniCll:. ToI.061~~J087_

• Novo(l1vorenom objckm prcma Ae.-Q;d,roIDu~po~Teboa di~vQjh:;.:a rad "",I;,T,I.%1747 156.

• Peremo 5o'o'c: VI"5U; ctl ~mill Lti:solJ:3ij [t:pina~ mOKt(I prnnje2-3 KA1.jm1jdrJI,zimo po ':ilim,. Td. on 659·250, 062113732-

• Arhi lektll vrl.i s.[rut:n ~ nildzor fiild izvoden iem sred. l3l1£11tski h I<Iclo~. 1'01. 061 l66 481,

• BUf(:gd:tiniCiil ~Forinoilil u1. M:a d'!ill:!i TilJl bt. 30_ P~l!-t:b!1 i: pomoc'I1i rndni k u ku hi n iii r.adniCil: z:a ~Iui.i'-.ojc. Tel. 0<11 778 526,033 213813.

• A.gencija "'Mcka"} k1J.~I].[~ niegil i [)OmoCSlfn-im i b(llesf!im~24sa!a:s vam,. T.1.06123 .. 7641.

• 10] i1r!.-OpOt reb ria d it=vojh ~ ~d u cafe clubu: Diil Dobrinji) zvni iza 14h. T<I_061218071

• Islcus:n a f.etl:il n je~O'L"'.!Iila bi &larifu-bole:s DU o5(]bu ,8 ,I!:. LI i ,24 c. i "odtla dOJ1l~t:ir.$l'\''(t_ Tel_ 06] 8:75 79l_

• Poucblli S<L.l'".ildll ici iz eljde B i.H z:[]. prodaju klJl_lffi-Clik-ej 7.:;!If,Jul:a m ~[J irn:3Jno 3i0"Wi + kredh.i ra_nje + sli m Ldadja. Tol. 033 644· 1 78,061225 424,

• Prof¢$ioo::d flO ~ iJ¢cl"!je :S~::!In ow~ kuC::!., pos.!ovnlh ob je.k;a [9., [cpiha j n,mjcltoj •. ToI.002455930_

• Pmrron:a djc\''Oj k!! ~ rae! u ClLfe clubu nn Dobrillj iI' zv:;:ui iza 14h. Tcl. 061218071

• Ele:k.rritu.rY~i s.vevrsIc:poprnvki j u_gr.uln i u el'Ck u:itnih in~ ~al.-S:l;i t:J i uredgj:a. Tel. 063 2:33 526.

• Cisrir.n srancve i poslovne prosaorc. Tcl.06l· 191 977.

• ti$li rHO ku ~ej S(~ neve, pes. J?nJs[ore, pcsteno, pedanmo {ozbHjno}. Tcl_0611,89900.

• Traairn onaka ~ovj~'rlj ivcg, pesrco.og j vri jedno!:; za posao sa prcpelleerna i rlr. pe:t'"l!(lij,iI koji,po.sjed'llje ktl.f u i presto re za rod u Saeaicvu. Moia ule-

~~'~n~j~~~~!~i·!i~~;l~l:IP~~~

184,0021J..l 551.

rn~~r:~~l:~)33Ut~S~,~Wk ~is!!Jee

• Po~r~br1l:3clj~vC!jlcaia ra.du nuvcctVON:DOm caffe- bnru sa rndnl m i..s kustvcm. Plata pcdcgovoru.Tel. 061600 210,

• Pdeerskcm sclcnu "Madonna" potrebni radnici, usiovi jako pcvnljDLT,L%1181414.

• V rhu nskeadapracl lc srcoova, prosiora, kuparila, IK! sisternu ""'kljut u ruke". Tc!.061212693,S:mjcvo.

• Bn') i h~li[!tu·!,I:H~i$lim posJ.OVrlt' prosrcee. Tc.I.0&6321693.

• Limer _po.St:;!'I]i;;. !¥-'C YI"S'tl: ~1~!..-:a.1

prcfes lonalno. T el, [)62 3i 16 91 ~.

• In50LIu k-cij-c ,uecJli.cim;J i Ilt.h!]:stl~ mg~ USl'j~il.U dilje iskLLs:n i n9!ililY'n ill:

DjcmaCkog i b05ll",kog. Te!' 659-750, 066897870.

• J ilko ptl"Vo1ino clarem easovc iz he~ rnijcl sV,Lm lJz:r!;l5t,~m:J. Tel. 061 SW 348.

• Ralnbow dub.i.l]:sko u50.L5a'L'll.nIc i iPrtlnje.fiJ i tT!~el,iSOi1:11 i s.jede:tih g-orni ~ turn, najhalitcmijim mlllbmv ~am!;'(m,in]~_ TeLU61 '182080_

_1m mu.c.ije rn iI\~lTIiI1ike',:pri prcme za si.g.umc uspie, poprnvnC"~ dotaz.1m k"ti_ TeI_03l469-\I6,_

• UzgaraJlc_iju rndimo H~rmo{5I.iro· po,l) f~::Idej motr:rnjj ~~n:ski lid, d'Ug,ogod.iJ tlje iskus\'VO. Tel. 06 t 17S 1.88

• Firmi3 nudl Wil ugc ciSCcIJ jil pri valnih $Ui:l";!o~'a (6 KA"lIh) i posl_ PTOSWr..l. Tol.061 180 166,033450·271.

• Tu~ ?,;;ITbl:~ 1T!;1;iI!~ pri~(:nrl)r,6_i sY'i oomlL prav:Ili _Pl}slo.vl. ·1 e.1. 033- 463·306,001387856-

• Ulen ic.im ilj srt:,dtJ joUc:-olC"i fILII i!1- srrukdje iz m_mematike, fiz.ike]l m-cba~ !likej, m:a~i_llskill clemcn:j!.!~. Td_ 033- 625-196, llid1a.

• [-lX nr~ .. ~d:;ijcm ill~tru.kcijebQ:Silllsk iJ e:nglesk[j ar::l])Skij biCllog:Lj~ he· rnijia1 fiZ:ika:. m.m:madk!J. Tel. 061 33- 9374.

• t9So'lfi engle:slwg joe_z; ka Z:il: 00:110'1,"- 0:: i srt:dnj~kol~el' USpjdll 0 i IJ(ivol i ~ 00_ 1',,1.066917391.

• USPte~Do i pcn'olj n{l daj em ,LIJ ~

i~~~i~~k~~~:'~:f~I 6s8fi30oi~~a

• bnaj rnl ii ~rani(" l~l ijs:. n$l:'i h

vjentan ica~ mocle.ti 2010./"2.011., vflo po"ol;no, To1.0038761243%9.

• P'Otrebfl i sa~cln ici ~iI (ltOdaj u. mediciflski.h ilp-arn[:a~ :smrosi.i cd 30,,:5-5. 8Qd.,odl i~;_021 dodRLmi :i!a:radll.. Td_ 061 398565.

• Ccrt.ificirnn.i. ratUlJ 1;iIVQ(J;t ptIvolJno vod i _posloyne kll jige za sve VN:Le preduztCal fild_njil in::l. Tel. 061 IS-O 368.

• Tuzbc, 1alool rnolbe, pngo.vori, is~ ]J1":3" kc i o:;t~Ji pr:j:fVn ~ ]JO!5IQ~"i- Td. 061 149188.

• C.i.s rim i -odriav:Jm u.rr.:dn,im. 'IliJ~ Slil!"J:l brni Pn:J!:l-l)'!"j bJ'zQj kV!!Jl il~li"i-o, ""dootno, Tel, 002 760012.

-. R

( .. _azno

• K"l:Lpujern :Sliuc_niC"ma,~k'C m:a.rke i

ausl.rijs.kefilinge_ Lt'_I.1l61323'9116_

• Kupujem u.rnjemi~kes.likc, r.l..iUoi:~

~~.~!:~~~;:~ji!: ~~:&:iid~i~1:~!lej~

033456-505,06121HOS.

• Kupujem sU'Yenire Saraj.c-v.s](:e oli.mpij.de. Tel. 0)3456-50;,1)01214 405_

• Kupujern 10mlJe.no 21nol du.k:;:ue, "ll~ Lm:!i~ tovc i. 051111:;3 od z.1 ata_ Tc-l. 06l 96,116_

• Kupuicm tomlicno i Ztl hi.lni ko zla!Qj, d'!,l k~lej ~(JrVii.ht' i I;Js!a!Uj oaj \rLlc pl,,",m, T ,I. 033 65 5-598,00 1 SSJ640.

• K lLpU ic:m Sl(ilfl.!! devi:G1"! U hed oju~

o bve~ll_tce) nHna od~tetilj dio:n ice, is· p.I.,"odm,h, T cl. 00 1 :; 17 S97.

• K ullU i~m clio niee, £l"9I'LI! d~vi?nu ~tc;:d[lj Li i f.iUnU od:;'tcrLL. ],S"plam 007 ""0- TeI_06?J583<14.

• K upu~~m Slal"C.:!, neisprovlle v~ ",.sioc. Td.06Hl.2>l2. -

• KUf.lu~~tn Slilru: de'l"iznu ~l-ednju, mtnil potrn:1:h'anjal dionio: 5-vib fl.rmi L[t1:n,d(lv:3,iipJ __ taoclrn.al:!. T~L062188 739,

• Kupu ic:m :staru dt:\'i:;mu sled I1ll,J'j (Ibve--=11L(:~ d L!)Il.Lce~ (JId~lCl3j Lspla [:;j i dol""" odmoh u fBiH iRS, Tot. 061 !7,2J7_

• K ul'tlicm Slarn rl~viznu :;;led I1jU1 obveiUJ il;,,"~ odhcl.ej di(lnieej is.p.I::'i t:ili dDI;aza~ odmah u FBiH i R;S.. Tc:I. 063 351m.

• Kup'!J r~l'r'L $1_ilrtJ! clevi~i1'L1 hed [\j'i.J,~ nnnu OO1teru, dinn Lcesvih firm,i i fon~ clovo.l.p].IOodmob. 'e!_0614S! 7n

• K ul'ujern dioD ice, d~vi Zil u !Ied·

t'IIj u, obveantce, isplata od_ma_n. T et 061421l57,

~t~t~iUI:'~~~e:a~~~~~j~~;~~~~e!d:~h:

Tol.06S 017864.

• Kupujem dtonlce, cbveznicc, ratne Stele i deviznc stedn]c, ts:pl!JtR odm.n_·("cl_061126918.

• Kupulcm dlonlee Ilrml, Pllt-ova, ratne ~ tete i dr;:1,1i~!"1t ~\ed.!"!j~ ~:)pl::i U\ odmah. T '1.,06671 J 731,

• Kupu lem staru deviznu stcdniv, retne nere i dion ice, prodsjem ['I;~l.Ilokenecertlfikate, Tol.n61 140521 ,

• Kupuje..mo pclovne mobirclcvece vrfiednos d purem kom LS:LOIlC peodaje. Servis i prodaia mob it-cla L oprcmc. Akcijski popuss cd I (]..j,0'% za mumi[J;C1 i.nVillid~Sehid'. pored, i penxloncre. Piiaca "Kv!!Jdra.tu"'(or.'Qtena OlQ.,) box Bl. T,I.I)OI 237448.062 IJ..l ,>1

• Kupujem dtonlce.srarudev.sreduiu.lsplaracdmah, T<I.061338893.

• K upujern dion lee svih vra ra, staru dev. sredolu, rnmu Od~temlplaC:a.m udmah .r <I_061864047.

.' Kupujem svc vrste dlonlca i VOlUCl=f.iJ S"a :Suraj'Cv. i Banjal .. be.r.te i

~:~~~~i~l.~~~~I~06f2~O~~ln06~

188483_

aUsluge

• Na.j l'o'l!O~j ni jel l'liljkvali leln tje ;31 ymi I"! Ljske 1::1I1,J;;;i oe 20 KMj lroJti:l!i\eZii.lJjL-se~ ~:anj:ske rol~I:DI~, har· 1II.Ilil lb VC"lJ t:il"jo bl ill do VIl!.Ui:} PVC !,r-o:z-ori. Te~. 061 501 401. PIT

• Sr.:rvLS: vd ma~ imli (Gor.r;1l i cl El Nis, Kontilf, ODodinl K:il.ndi] Zaf.Iu$i~ rbr;:'rn:j!.h~pOT-eUj Ilojtenli_ Dol:ilZilk Des()I:il.~.:an r Garancifa! Mob. 1)0 I 17) 666_ 2373-1 "

• 101 KI MY!'.! _ Dub Ll]:sko lIsisa\la-

nj~j pra rtie~ is.pi,ranje Si,lj l'i IJPJ ~a tcplhal lJamje~uliiill ;autoj pnnje I"JCIrUlI~ gene:raina lis~e-nja SignQv~ i firm i_ Ttiw!l i 't m2l1 KM,. Firma "GLANZ'. Tel. 061 350

688_ 24))- )Nd,

• Alu t.::il.lu"li_rl:e 20 KMfm2. '~.I':II.~ :Ka!i\~ :t9ovjt:sc 20 K.i\1.1m2_ A lu i PVC 'wlc:mc1 [endc, pl.:il:l.nc:ne _roIt'!ne_ Cije:ii.9 $9 'L.i.g.r-gdnjom. T,el. 033 211·484, 03l 76 M95, 061 m 447. l~·INd~

• "HIGIJENA" - Dub;o,ko pmnje Ic:pihill l ml - 1 KM i nam~ jcil[ljtlll' IJ.~O - 20 KM .. Sa.r,i;ll' ..... 'C1; 061 141 944, Tuz[o: 061 587721.

J608-]N<!1

• Ins.trukdje i.2: hemijc. s.mdcnti.ma i !.l~!l[c:irn;j!!~ dQ]~:f,i!T! 0:3 adrcs'i.J. 1'1;:1. 6IS-'XlI.

• Profesori~:J hcmijcdoic i.n5ln.lk~i.ie iz h.r=.m_ije :stuclel1 umll i uteo Lei mao T<I,06233 1 174,

• PrtJJ'ewriCii Ite:mjj~ dflje i n~tmk~iio. T d,.6.67 -810.

• Dajcm i 1l~(nLkC:LjC' II:. he:mi ic za

u ~~ni ke is [tide-me. Tet 0&6.8913'] S.

• Vodoi.nsml_:IlI'e.r . s.yi ,1od,oillsmlaterski lilciovi - kwli lel'nOtl;u~(I,

DrecizllOj Nsm. Tl]l. 0,61 199 442,

033/621-733.

• Dajem t:I.sove i? m:aLe.m:iH.ii::e i :ii13~ Like d:acimil [ studen dm.a1 u:spjeSno. .. 1.03351';-94,_

• Uspi~llo i povoljnC! tokom dj~le 8:0.:1 inc dal'Cm ll].stru]';:~ijc il mO;l.lemlld!-::e. T,el. 210-173.

• Dajcm ilJSlru.kcijc i.z m:are-mLllikcza wdkult:-~faltlll~elc.TeLOO1534.131_

• Inslrukcije i~ male.rJ3alikc i en!llo,,~"g, .. ",no"c'_ Td_ 061 8777CH.

_ Eng](':Ski] njc:ma~:ld, insll'ukdje, pl'C"'odil dip,lom5.ki], rcf.el11Lii se:m i.l1iiI\~ :sk~j diser[:;j,cije {prore$1)l'"i ca). Tel. 063- 94 7 ~OS)Sarnji,1VD.

• Pro[Cil-O.r m!311:",IT!;;;I [i kc cl;ij~ illS,t r\! kdje za OO!'lIlVC"C i s..rednj~kolce'. Tel. 061.244251.

• EI1£iJ~S:Ri Lns\l"u:kc:ije os:nmrcimB i

,.-.dn;o;kolcim,. T<I.062 381987.

.. Lij(.-,fim "anjske i 1,Jl";!l.I,t(n-qje hemaTOid., T e], {)6·1533 140.

• Radi m mCll-en;k'IJ- ['-~rbiir.iklt ~t}:il b\'eb~t~s;lO i IXIvolino, rildilC! Lskus~ '''0 prcko 20g<>d. T<I.061174192,033 210-791_

• SIOI:as ke u;slllgc po JKi'voJ ;nim dje~ n'm'_ TeI_061336,41.

• V K ke.ra m i~Br po.8lavlja kern mi ku n;ajjdlillij'C U grndu, Tel. 03.3 44+630, 061 llll49.

• VKV braviJr rndi ug:rndniu brnvtlil P1T s.:a!"u;h,~di~ Qrmar::i~ karl i Mit rumovil.] povol too. Tel. 061 50-7683.

• K{!mb~ rJ're~'I(.lz. namrdt:aia, seJidbc:, odvoz k<Lbaslog oll'adil, -povCllji'i I)~ obe,. rndm '"~ga, Td. 0<12139453.

• V rli IT! p .. ije\;g7.- po Lrti ka l.I,dQb!l i m i

!climalizLr.anim kombijem -r-4 VW. T<I.0618oo 191.

• Daiern i nstru kcij~ iz rtierna,lkog [eaikn, T.I.061 5B86l6,

• Prcfcsor nje!"11,1!:tk'o~ [eli ka tI~pjesno daje i nerrukclie ul:'f:i'i Ielma i OOraslLITI csobeme. Tel. 1)6) 2:44562 .

• PO\I"Qlj nc, "'::3 niske 1'0.1 etee, a I amini lekc ~ill uzl ne, trakasre zavlese i harrno;J]ik;:;Ivl13.la.Tcl.Q.6.12143(13_

• Delern insrtukcije srednjoskoteima i studcnti rna hemiie. Tel .. 00 1 177 40l.

• Prof. Ieancuskog, o ... leuen i sudskl ~'I,J mll,~ - p,r¢VO<l i t'C'k:nove;- i dokl.l,mc!l re sa Irancuskeg i ubramo, sa evlercm. T<I.061480069.

• Prcfesion aroesn irnanle i l-non(iI'.a svadbl, vicnean]n, rodencana, zabava, presnimavanje sa ViiS-a, mini DV-a oaDVD. ToI.061440935 ...

• Vliimo scrvisiranie i bazdarcnie svilt VfS:!:i1. uakcmiera, l.II:7. garanciju. T<I.061188903,

• ZOh9iN; :s ~je.~ tee, sine tt'U1l. 'LIt! i miseve unlsuvemc Si1 liJM.O gnrancijom. Tol. 0331 J4-S05_

• Br.av.arsh r.adoYi~ clola:-'.i.m:l'lil :adrc· ,u. Td.06123)078,

• Sv-e vrs[e 9dal=ll9JC'ija ~u~, SlBI~Q~a~ ]J'OSlovnih pms(ol'i'l~ uil!!I'adnja bli o.a

;!nb~~f~~¥!~: ~if:i 1:93~ pat, mole-

~ pn::sni.m.p,I'H~jC' 50a vidCCl k:JSClii nIB DVD~Slll1l.je\lo. TeJ _0618145..23.

• [f1Strukcijc e:ngleskil njern:ackj j

pre".'od. Tel. OC 1 33-9 306.

• Dajern insU1.Lkcijc m:aiem.:;uikc i fi~i k-Cj dol(_i~i III kut;i_ T.r=I. 0.}3 2114-4:5->, 061914014,

• P05 tavl film bmi.mi t~ p:illlcl pouke[~t lJI.S!aJ~ "1"$1'..:= p::!ITke[a_ Tel. 001 82:3

391. -

• ,PoSl,(ivljlJ,Q]"jo br'Usim L lakj r-aID S'o'C' VI'S [e parkem i ~i [)Ot.I8~.kao i pMlilvlja· njc I.mioo .. , T<i, 002 352l ,2.

• Molerski Jiiidovi \J": POI " .. HlU :i".::il:~'LiLU l.ijcplj ivi.m trilim.a i JK'Idn_Lm fiiljlo· nima.TeLQ616rJ6441_

• fJrije'll"oz flum LNa I'1.t!J more' i druge dc>unacij," BiH. Tcl. 0<1 1 434l74.

• Mole~ iddL mo[ersko rarbars:k:~ ra· d-ovctis{o, kvillit~tno i :P'O\foljno. T~l. 062419501.

• Rlgips majsmr,sve 00 rigipsil, kva· li,.",o_ T<I_06.294 1 114-

• S'Vevr.s.[e :!daptt!JC"ija kUCaJ slanoviil, ~l,o"'ni b prootcra.. u~d.llj:a bl inc "'fiUiI,;S lol.ul'"ijej ~ifJs, la.min:ll!~ ,mole"j iOSGIlo. Tol.061542493.

• Ri.s:~p:5 m:a[HCI:r.ll pOL.krovJjaj r1regrade) spu~lefll pt .. ron. Tel. U61 81S 732,

• I nsuui t:3 m m:atemalik Ll :r..a S'Vl= ~kol-t'! j fukultCIC, u.s.PE~5DO i po'o'ol ina. .<1_061 S4n4·,.

• K \~al iu~mo i P'O'I{otj.no po.5l11Y'lj:il.· IlIjC:.t, bruS-enje j laki r .. n j(.'-svi D vt'St~ piU!celli i fJodova kilO i 11I.mlf.i.Bl'B. Tel. 061 134261) i06124418l,

• Se:rvi$l":il.tLlll~r;d ""'M!!Jjo""t Ln.sud_iicija will dOWSilJ.i1l t.emt!( konekd till ilmi· vi ru S,n ~ ;w~'tillo ~c .. :ma~l;(lj ~i~!l i~ virUSBj Jurdwerski i sofl:ve.rs:ki proble· mi,itd,Td,061243611.

• KirbY dl,] bi,nsl;.Q usis::n'i!lflje j pl1L'_ nje .r:::jjjm~ ~tisona i sjcdoei.h g,am1ru. T!I, najkvali tIC't Di jim :k irbi tevi m ~U1- ponima, T eJ. 1)021 1 8l.m.

• N .. mi~tam :5lru n!l} k!U,dilCi ~i ~ jeli m :5lru tj~o, b~bQ~j'o, IIspjelif.lQ. T<I.061504986,

• VKV tl~,ktfi~_f~ ~,le~trQ-tehnirn .. ,.r.§ i Dddll"ilrJ ie 1XI'SHiI;et.ih j ugradnill novin dckt. in5t~.hI~ii:J_ Tel .. 062 522- 014.

• VrSlm S\'e srolilJ'Skc usllJgel :P'Opl':ilm

va_.k SUlirotj _ i:a1lda Il.ovog_ T t.:.l.

108·435,1)0 1901 7M.

• Sl.3.klllr riid:.i :svc vr.stc 5laklar:skib ~6,~1I-1:7.do19~im l'I:} ,ildres"U_ Tel 061

SiI~ ~f.-tt,5o~ 1~tS .. rndj,m ~ve od "~Sip-

• Keramil! .... poStiJ"lja :sv(: 'o'1'ste ke-r!!Jmi K~_ Te.I. ()61 1820:97.

• Keram iear radL ~va1i [erno i 1'0'VO· Ijno, T ,I, {)62140094.

• Kern,mie;u:ski radovi) }::amc.n mo· ~~9CJ~votjno uz g;11'anciju. TeL 061

n:. ~~I~Wrf £1~~ u.f'ii:dno t kvuli Icl·

• .Drvil n-:i1:em mQtomirn l.agmIlj "a~

¥~_mf:41T6.r.dim L drusepoSlo\,<:.

• Mo!e.rriltlij S'\'t=: \'TStt: !11olei1ij~j l~Tme fasadi=j rj~:ip$t O~lsl~ tiSIOs kv-ati~~~~iH.~"OIJnCl_·_ d_ ()6 671. 2, oSj 063

• M{llcr:ske usluge: kv;alitc_tno i UJro- 0'_ To.1. 1)0, 073 760_

• Mol.. r.uh. us luge. Tel. 062,823 902.

• Tltpct:;lr--dckor:Jtc.r p:rcs," .. ]:a.ei ,1;)0- vol ,no .I1i1rnjelililj 11 rad 1m] i iii leod ViiS. Tc!.OJ3718-4(l5,061 156728.

• MOII!:f$~O (arbars;k(; u:s:tuu_ T~l 061916333. ..

• lZ:lIod·imo !3ve vrne ;CJ:Jdtv~J]sJ::o-:z:a.nt!J [ski h rn (joya 811 g~.rj)nei jom. T<I.06174O 127,

• POSI1l. vtja.nje~ brulienje :;~"itJ ~'ts[a parkem, l:am lnam~ podo~a, U2. giiTillJ ~ <i;u.T.I.002921 looi06!3ll n9_

• Grt!d-CY'ins:ko-Zilna(Ske u..s.luge) zi~ d .. rJIC, rigi,[)5, kernmika, itd_ TeI_ 052- 688766.

• Bri'lVilf - i:7.1'iI(j ujcm i mOD tiram SV'C

ud feljeza, us] uge savi janja ci jevi, Tel. 061709 l82,

• Zidill"$lto[CS:ll:rski radcvi, adapta<ija i gmdnia. T ,1.,062 4l49l9.

• Servis svih ,Ll pnva vd m [I~il] I) l drug-ill ~uf:iln'Skih sparara, dolaeak besplamn, T<I. 1)0 I ,jl 035.

• r~ek!Qr:i'!i~rn i }::orig'Ui~rn sve vrsre rckstova, Dugcgodifn]e lskuswo. '<I_Ol3l6S8-7~7,OO216S429_

• Kerarnicar, ri,g'ips i mclcra]. Tel 0611017)3.

• Zubne preteze, iarada, pcpeacka, dodatak ZlI bn, poltean]e i podlaganie tub ni h proteza, radi mO vi ken 110m. T.1.061141544,Ol3677-B4S.

• Popra ~'I jam sve ... 'T'S tc .frili dera, ~shladnlh u rcdala, uz garanciiu. Dola",k""'p.)"OJI. T<I.I)OIIS6309.

• P'1)\'OlfM dafem i:n$I.r"I..Lk1::iie i2: matemause i iruonnalike,.Tol 001158 3l9.

• M(l-ler-maiSW);!')hef:i~ gfetuje, farboa srolnrf u. Tei.'[)611gZ 2:43.

• Prckacevem n a raeunaru ave Lek-swve.Tel.061j..10911.

• Stolar, lzrada i montaaa ku binia, _plaJtilnijprcd:robl ja, ;;,.amjena ba8Jam,. T ,I, 062 ~ 952,

• Kombi prtvQ:l pu.tnLh 1+8 i !j(:lidbeJ:POvoll:nO. "el.OO lll3 343.

• P~roCmo tili me rai.nOO'lllf m ilSinom u 'I,1'Bk:ms.!.OInU~ ili ru~flQ U pt.ll.Qnic:i 'sa dos[;3.\'om nii.odreslJ: T(!I.(~120263o.l 0331673-284.

• PO'roljan prije ... oz f]U m i~kim KaH~ mal automobillJ!m. morel p] il1] i.m:1 b:a'nle.. Tel.06394~44j..

• Vodoim [at[lH:r OOrZtl'r.!: staru i po~ $llivlj:a. i1Q .... i;I inS13l:Jciju~ 6s;~.i bQjl~r<=J S'Voe uzgarnnciju. Tel. 0-61497 622.

• Prof~l' dajc instrukciji: iz. &.:m·

~k~:~i~l~OI~~~~~~:h~il](og l bOfkiifl-

.' IIl!it(ul ra III d~kt i _5Tu dc:n1e Ii:: mi![ema[ike na Ali:pB~tno'm Poljuj Cas 6- KM.T<1.0<I1151~1.

• [n_:!ltii'uiram d2l}i:e i .s.['i.J dlt,[ltf: i1. malerna dkc i tJ.zik-c mil IHdZil til_50 6 K.r\l. 'eI_03364)-~16_

• .pro:re-sorica e.n.glesJ"og jezis,:;.a daje ~o"c i prevQdi Td. 1)61 :5-56 700t 03316S7 -03 S.

• Rilinbow-~ncIOi.lkcl tcpisil k"o i

i:ru~~~t! 0~bm~~~iLd1$J.S8:~-~;~5

285,00131. 1176,033666-27>_

• AclBfI [aeija :S1a.nOY'B i kuCa, "os-[avliilIJ,t: plociciiJ t~minat:al k:ri!eenje i "",go_ .. 1_ 061 , 1037>.

• KombiJem p~'fo'".l.im kabil5lU rob"_ Td_061 2041)01_

• Rigi pS- fllilislor rncli pm],:: wY'lja) p,l!.lfonc, pr-(:,~"r.id[Jc ;dd.ove. Tcl. 061 ,11 ;03_

• R.iJi_nt~:",,, duhim.1OO u:i-:lsaqnjot te· pouh.flj sj-edti:ih gilf_ni rl,J;r.f!! jogi m:l,dlil,",T .. ,1,{)6191617l.

.' :s t:a.kl.u - modi mo s:vc ~t~kli;i.r5I1;_.C radQv~ dolil:1.irno til .Ildtesu. l~el_. 061 842343.

.' rtOr~rj La dTli 'i IlSlrul-!:(:Lj~ LOi; m~[ema d ke i fizike. T cl. 522-016.

.' PrevO:l ~'LV!Jrij, f.l~mjr.:~l3ja i OSt~Jo.s: '1~6m .kombijem) rndllt!J snt!Jg"] ,tl'0"Y'Olino, To!, 06126S 442, S"r:1j,

• V rlIi mose~\'is i m(lo,t'ltt!J'_1J t'"l!Sh l~dne: j kli.ma le.b.n:ike. Tet.062 315 971J 0614l8689_

.' Swla.r 'k:vnli lemo Y'~i sml.:ar-sko-Ia· kir-crskc p~l-o ... Cj, dol:a.zim o.iJ i3.drcsl.1, TeI.0613l2701.

.' M~ [E:rn:a dka· ins.Lrukdjc, profesor

:l;lI :i.!>1i.U:H"'O m_ TclJ)61! 3:) 748_

• Vera gruj:ia m.1js:mrn nu::U sliropor fiisadc:Sii svojorn skelom. TcI.06J 270 729.

• S h'ilnje trajnih autoprcsvlakil ZOl

~:!;~~~~~:T~rQ61k ls~rt~~:B\~al~~lf

90,

• VKV k~j'Jie SlapQ" ... a~pOu.td_:iilnQ i "s'[1'UCI101 mokrski majstor Scrbo. TcI_0629l1864.

• K.o rnbi prevozom vliirn seli dbe, prijcvoz pUlll ik.:a; od,"oz ~U1:J~ cijcml povol,J1.a.Te-l.1161 817424.

• Brnvar, povolj no r:adi sve bra"ar· ,k. u'lugo_ Tel. 061 940 73 I,. 03l 691-l60.

• Stol~r~t:;lP'Ctnrl povlJlli[lo rudi JJ'O"" :prt!I,vxcslol:!rsk-e i l1lPeI:ars:k'~. Tel. 061 00665 I, 06.66l0·J..l 2.

.. V-I{V mQle. - T;sdi molersk.o-f2lroorske poslo\!oC, povolj [10. Tel. 061 S0-7 683.

• h:naj m [jll i~rn play S't.niofl 2 i .3 s.tli ;0";.".1<"- Tel_ 061101341.

• Pre'lloz j:lmnH::g na s;ve de~ni nacijc " TS ko.m bi iu, ,jodi,,, 1 +8. T c!. 062 606611.

• Prcvoz p um tka Sii, kombiiem 'P'O U;H,SCGilfRV_Td_06110993S_

• B rs,,'af rad i og:radc1 .k.api j~J ge.l en ~ dcr.r; u laxIl:J i garUri::l VriiI t~ lil(Vara ".Ik,,"o. T,I.{)61 ~16205.

• Elektrlenr:, cl. ill,stii.l.adfcl auto· rnatskL osig_j ii:LI::lika!ori :ta baf!,ju~ t1. bojl." 01. !~re, i drug", T ,I. 0<1 .. 1 312 43,_

• Mo[erskeusltlge. Tel. 0fi2922 323, 06620,1;1,

.I)Q-"o].jno i k Viii L'~~flO.fis .. i m $lanOve j pool o ... ne p I'OS.[CIN. Tel. 062 "10 I 619.

• Popr:a ... lja.m TV s:-vill modelB, firo~ fesiol1i11no i rJiI 'IlilSoi, ildrc::si. Tel"-061

J6S 69Il, 033653·3 I I.

• AUIQ'Pre-..'"Omik manllm kamin-

;i:k~:~/u:ka~'t~I.~6~ili~~14o.,~~!!Jdit~

~~fn~'1~ic:&'i~~t;u~~~tr. '~~

643·990.

.. Taperar sa iskus'[v-om flreS-1OI1.:a~i kueanskl i kancelarilski nnm ie~ tar. .. 1.0616100:;;.

• t_is.[ lm kuee i pcsfovee prostore, pranie tepiba, fili ma, odvcz i dovoz i><spl",."1'eI.061 S80063,

• Servis raeunara "Akl", popravke, nadO~fad_njB:~ inSt:!tlacija.) internet k(lnekci]a, amivirusna 2.:il.ilita, dol nzak n'.ku<D".dr",,". Tcl_061 54>315.

• [:n s trukcije iz m nem.ni ke, fixike, i etekcotehnjke zn ueenlke 05 ncvnla l ,redn;ih!kob_ T.1.1)018]2,18_

• Vrnm selldbe modernbn kcmbiiem s;an.dnOmiJ1:a,gorn u:dr7.svt ~ v ani. 1'.1.0611.17189,

• K V vodcineralatcr radi ave vrstc rsdovs, br"lQj pi)''LIoljnl) • kvalitemo. T.1.06134919~,

• V dim p revoz rob~j I jud i L srcari, radna snaga pC! :pDcr,eb1. Tel. 062 385 762,

• fui: [til t'civo[j I\Q] KOfllbi PfeVO:1. l

"Hdl>c. T"I. 1)0 I 147361.

.. EleJ.:: !l'il:al' V K V ~ 'ltu~:r\~ el,. i,n;s:ulI.acjjc i uredaje. Pozovhe. Te-l. 618-9j)7_

• V r~irn se.J:lclbe i :ii\le \rrs:re prevOJlI. kombijom, povoljoo. Td. 061 165 009.

• Mol.,,1cl mdovi. To!. 061 5)9971 ,

• Pre~ro .... rob-l; s-cILdbt kOJ1lbii~ro~ ])OVOljllO, rlldna snaga po dogo'VOru. T<I.061 ;B94g,

.' Cr;:nuaL s-rija IllC~ ,I ifl. i nS!:ii:I:3~ij~ zamj'cna kODve klOr[lII(i.J rnd imo xvn· litc'tJJ.o_ i p!Jvoljn~ UZ- ;S,iI.mnciju- TeL 061 S00037.

• Povo!jno i k...-al.i lemo rndim grija· niet mi i ell i;;!lm kOTi 'L"tl.;:w~ f2ld ijatOf1- mii i oslale :pO'prnvke - pG'I{otjno. Tel. 03310Q·SI4,06! 922476,

• R .. dim c-e:n ltlll 00 grijanje i pre· provkcgtij:mj,. ToI.0623 16826,

• Cefl rr~! ne g..-ijl:! nje, 'IOdQ ifl_!;i~::il.'itLije1lKipri3vik.:a i mon ta~ povolilJo i .kva· 1;" "'o.ToI. 1)01 10542>_

.' PrevCl2. pu mil.::!! luks.uzni m merce· dC5Qvim kom bi iem nil svc d~ti.nacijc. To1.06116132J.

• Proft'SOr ml3 [eml3 tike S:il iskust vOm d~je i rliSlru kci ic da.;iro~ i SUldel'l[Lnlll lOxom godl:l1c. T~_l. 0:13 47l-574,0<I138230t

'V:n~lo::~~~~r~al~~~j:;;~f~~ilt:

.<1_061 26289S.

.' Radim po'Voljnos,'c molersko-fill'· barSke- r;;ld{l ... ·I;"~u,ld i IJtu j!.l{j j !i Li;;:lhui jl.l. T.I.0613971g7,

• ~d.im maheri:Silnie;, z:idanjc, 7~i.du VI":iI.!aJ prO)i:I)n1.. Te:l. 062, 4S I

• Adilp [a<:ijll. Sla 1"1(,"".9 i kuCa~ pOstavi raD Ie ploc-LCiI] Iilmi nam, kreCE:llje i drugo~ TcI_061 5 10373.

• Vliim f.ll"evo'l rH.llnika sa k:l[l"t'iil(j· zinmim kcimbi vozi.tom~ ~iIom BiR i o.lj<_T,j.OOI nll!Q_

• Profc:soric:a j_o:snui.riI miil [cmiilli ku, fi~i ku [ he:mi i~ sv~n:Q,ll! t :pn'lI g:odi_ou rakuJtf'~:a1 brzo i us:pj~llo. Tel. 03J l3S-141,1)01188451_

• I.:skus:.ni!ll pwfcsoric:a cli!ie in s Lruk~ cijc: iz. cngl6:kog i ilJ'ilpskOI; jC7.Lka. TeI.033611·01l_

• J zvodlmosvegrndmrinske i mol~r· ,kcr.do,'c. To!- 061 313 11,_

• Rigi p~ el. i:n;~iIahLLje L molerur ta-

dim POVOJjDO, T c1, 066 205 286.

• Nudi!1JQ detektiv:tke l,isll,l_gcj korekmoj diskreci ta ;;'_':ilga.tilm_ovana. Tc!.06237881g,

• Eleklri~i!, - U:iilllge el. j,nsl"9l.ac:ijaJ L[J terfOlli, alilrmi) gromobrnll i1 el. 1I5~ luS"- Tel.061 IJ2991,033418-086. .In:i[rui.ram m;;:ucm_aliku uspl~no.

Tc!.061841439.

• Milmrs.k:i L seml nars.li::i rodClvi~ "kn i i;!;~ rc:kl;a_me;. c~_wpi.:si, po,"o! tllO l k'lr.ilhl~ti10_ T-eI.062871 j,3i:)_

• Vriim Ilrif~'Vj}z pmnikiilpD BiH j n.",",._Td_1)01434374_

• VodoinsUlla[f'_t obaY'lja sve 'v-rs!C ~'odQ~rJ 5 tal :ltcr.ikih u~l Y!;iill op~"" kc,. ad!!JpLOieije_Tel.Q6169fi, 133.

• Kornp].cmu: :adi!pr:adjul moleraj, ri,gi pSj p,rt-::.:id-ej ktrnm i:k Uj l:.tmir,!il,l. TcI.061116904,

• 1sti'Clicnje dl.1Jmvn im p\l tern po otenju Brune Gronit'llgilj n1cdicins-_ki do.k"ivo, T cl, 002 2;6 376.

• K i!"~l !'~\ i ~~n!.n("ija., 'Si,i'e ~'r$le" bt:llviUifel jeJtino 1 ~o\foljno. TeL 062 52_2 901.

• Zohi11"C, sLje_nice] Zul-e mra'l{e i mi~c ... c: !.LlJista"=lmO'LLZ garancijLL. Tel. 0611 .. 847%.

• Lije~i.m mw,dtl.nC! udare i drugc

bol .. ,i_ 'eI_03:>6!6-~1 L

• Vodoin;s{t!Jlaler s.:a dugogildi~njim L~iku:SlVQm vr;'i ]J'Oprnv,ku~ montiJlU l pro~lje.nje \rOO. inii:!.:alaC"Lj:a.. Tel. 061 )48717 i03l ;3%59.

• Vodoi,osu:lla[ltJs_ki i keotmi~arSk.i rildovil renttalno g;rijall i~, uz g:;;:I.ra.nci· jy:i,plOvolinv_T.r;I_061IS.273'7.

• K-er.am_iea ItSki tBdoYl 117. g:ar::l.nci jll kv.!il<to.Td. 1)0 I 083369.

Dnevni avaz ,""""",-, __ "", 59

POSLJEDNJI SELAM nikad zaboravljeno]

Dana 25. 3. 2011. go dine n avrsil 0 se 40 dana 0 d smrri nase drage supruge, maike inane

POSLJEDNJI SELAM voljenoj

Sudija SENKA HASIC ~ IBRAHIMOVIC (1971.2011.)

FATIMA KRUPALIJA, rod. PANJETA

DERVISE BOJICU:, rod.GERIN

FATIMA KRUPALlJA, rod. PANJETA Neka Ti Allah podari vjeeni rahmet tvojo] plemen ito] d usi.

Kcerka Rarnka, zet Camil i unuke Merima i Emina i prija Fata Lindov

Dan" 26. 3. 2011. godine navrsava se 7 dana od tragicnoggubitka nase voljene i nikad prezaljene prijateljice i kolegice,

Sa liubavliu i postovaniern cuvamo uspomenu na te be. Molimo Allaha d~.s. da ti podari Ii j ep i Dzen net. Tvoji: suprug Avdo, sin Isme I, snaha las mi na i unucad Neira i Vedad

4178·11[

Neka Ti Allah podari lijepi Dzennet,

N e p ostoj i za borav, vee sam 0 s jecan je i li jepe USpOID ene,

Suprug hadzi Fehim, sin Uzeir, snaha Remza i unuci Adisa i Armin Krupalija

~,4~tnd!

UPAA VA r KOLEKTIV OPCINSKOG SUDA U ZTVlNICAMA

N

Dana 26. 3. 2011. navrsava se godina dana orkako nije sa nama dragi brat, diever i amidza

Dana 26. 3. 2011, navrsavaiu se 4 godi ne otkako je na ahiret presel io nas voljeni

Dana 26, 3. 2011. navrsava se 6 mjeseci otkako je na ahiret preselila nasa drags

SULEJMAN (BEGO) AVDIC

Sa velikom liubavliu i ponosom cuvat cemo te u nasim srcima,

MUFIK (ALlJE) SIRBUBALO

ISMETA (ALlJA) PUS TAHIJ A

Tvoji: Mugdim, Semsa, Samir, Senad, Aida, Mirza, Merima, Amila i Emina

Uviiek cemo te nositi u nasim srcima,

Neb ti je vjecni rahmet,

Neka ti dragi Allah dlUL podari Iiiepi Dzennet.

Supruga Fatima, sin Samir, kcerka Ariiana, zet Nedzad, snaha Fadila i unucad Adnan, Rijad, Leila i Ilma

Tvoji: Amila, Fabd i Merjem

4]8(1....1[1

POSLJEDNJI SELAM n asem dragorn tetku

MUJI (OSMANA.)

KUSTURA

B io si i OSUI[ ces vel ik i c<Jvj ek H val. ti sro si uvijek pruzao ruku kad je naj vise trebalo, H vala ri za svel

Neka Ti dragi Allah dz.~. podari liiepi Dzennet,

Tvoii: Dzara, HAikapona.c", Nenmna, Jasko, Mino j dieca 36Ei04·lnd~

Dana 26, 3. 2011. god ine navrsa va se 10 god ina od ka da ie n a ahire [ preselio nas dragi

TUZNO SjECANjE

na naseg iednog, jedincg tetka i zeta

SAFET (ADEM) ALIG

DENIJAL (DENO) GREDELJ

26. 3. 2010 • 26. 3. 2011.

Molimo Allaha di,". da ti podari Iiiepi Dzennet i neka ie viecni rahrner tvoioi plemenitoi dusi,

SJECANJE

r.!,::J drage rodirelie

S Ijubavlju i POS[()V3!ljem, Supruga Dzernila sa djecom

Dzunejd j Eldin sa roditeljima

366I·li)d~

36S,-lodt

POSLJEONII SELAM drago]

POSLJEONjl SELAM voljenoj

POSLJEDNJI SELAM dragoj

POSLJEDNJI SELAM volicnoj

SADETA ABADZIG 26.3.2000· 26.3. 2011.

MEHO ABADZIG 1981· 2011.

Ni vrijeme koje [e proslc, ni OnO koje tt doci nece uciniti da vas zabora vimo. Neka varn je vje~iIi rah met,

Va~3 cerka Mediha, zer Eso, unucadi i njihove familije 417]-1[1

Proslo je cetrdeset bolnih dana od kada sa nama nije nasa voljena

FATIMA KRUPALIJA, rod. PANJETA

N eka Ti Allah podari lij epi Dzennet i vjecni rahmet tvojoj dusi.

Sin Memsud, snaha Nerrnina, unucad Belma i Bakir Krupalija

FATIMA KRUPALIJA, rod. PANJETA

FATIMA KRUPALIJA, rod. PANJETA Molirno Allaha da Ti podari liiepi Dzennet.

Sin Vahi d, snaha S enii a i unucad Selma i Tarik Krupalija

FATIMA KRUPALIJA, rod. PANJETA

Praznina koju si ostavila ne mote se n icim ispun i ti, Kcersa Zineta, zet Hasan, unucad Mirza i Meldia!!a Mulaosmanovic

MINKA OMEROVIC

Viecno ces biti u nasim srcirna i mislima, Kcerka Behka, zet Ha-

m do, un uci Adnan i Faris Bosrandziia

Majka Behidza, sestra Aida i brat Amir Kapetanovic sa porodicarna

Tevhid ce se prouciti u ponedieljak, 28. 3, u 13.30 sari u ulici Tepebasina br, 16.

.3674-1 nd~

SJECANJE

I'OSLJEONlll'OlDRAV !!asoj dragoj kolegici

ESREFA PASIG 2.11.1993·26.3.2011.

NEDZAD PASIG 26.3. 1993 ·26.3. 20U.

JASMINKA TINJAK

Kolege iz sektora za zastiru osoba sa invalidiretom i zastiru civilnih zrtava rata.

Dobrica, Sanja, Sefika, Srdan, Goran, Sanda, Belzada, Vesna, Lidija, Enes, [osip, Ai5., Esrna, Anja, Amila, Mirela S., Ismira, Lejla, Dragana, Sabina, Sibela Ankica, Jasminka, Zarfa, Salko, Darke i Esm a K.

Beskrajno smo zahvalni na svemu sto ste nam pruzili, Vaili najrniliji: Fuad, Azra, Robin, Amela, Admir, Adria i Omar

3660-1odt

60 "_"''''''''''';'>''''' Onevni avaz

POSLJEDNJI POZDRA V

MOM VELIKOM PRIJ ATELJU

"

SEADU SINANOVICU

SLOBODAN STRICEVIC

PRINCE AVIATION

POSLJEDN]I POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom covieku i priiateliu

SEAD (SAFET) SINANOVIC 4.2. 1957 - 24. 3.2011.

S postovan iem,

Oni koji ce te uvijek sporninjati i [ado te se sjecati,

Tvoia raja iz kafica Dugme

POSLJEDNJI POZDRAV

Sudija SENKA HASIC . IBRAHIMOVIC

Sa pcnosorn i neviericorn da nisi dio naseg kolekriva,

Sa ljubavlju i vjecnom tugom, zauvijek cemo cuvati uspomenu na tebe,

Kolege sudiie i strucni saradnici Opcinskog suda u Zivinicama: Mensura Aliukic, Mina Gurda, Vahudiu Rusternovic, Vehid Selimbasic, Aleksandar Radan, M.iladin Maljenovic, Sadija Abazovie, Erdin Sabie, Dina Hrustanovic i Ivan. Matt

nasem direk to ru

SEAD (SAFET) SINANOVIC 4.2.1957 - 24.3.2011.

S pos tova n jem,

Clanovi i prijarelii Aerokluba Tuzla

Dana 26. 3. 201 L godine navrsava se per godina od smrti naseg dragcg

IBRO (MEHMEDA) PARALOVIC

Tvoji najmiliji: Muiesira.Tasna i Dino sa porodicama

4173·iu

PTT

Tvoje prvo pile lana sa porodicorn

145-ln

TUZNO SjECANjE

n a vol] enog oca

spec. ginekologije i akuserstva

TUZNO SJECANJE na voljenog oca

POSLJEDNjl POZDRAV n asoj drago j kolegici

Dana 26. marta 2011. godine navrsava se ruzna godina od smrti moga supruga

Dnevni avaz '"""'.",-, __ ,,", 61

Zaposlenici Federalnog ministarsrva rada i socijalne politike

dip!. pravnik

Prim. dr. RATKA PEROVICA

spec. ginekologije i akuserstva

Tvoja su pruga Zla ta

Kako ie tesko bile zivieu bez rebe ovu godinu! A kako cu dalje ...

354-Ln

Dana 2,6. 3. 20 II. ie godina dana otkad me napustio moi stvoriteli, mo] ucitei, moj oslcnac, moj uzor . ., moj rata

Prim. dr. RA TKO PEROVIC

Prva god in a u mom zi vo tu bez re be tala!

Nisarn se bas nesto snasla tapkarn u miesru, eekam da se srvari same dese,

Pokusavam vratiti smisao zivaIU i nastaviri onaka kako si me ucio i kako bi trebalo dalie.. Ali ne ide. Da bar posto je boii j e baste!

Tvcja kcerka Senka sa porodicorn

354-1n:

JASMINKI (ALIJA) TINJAK

spec. ginekologiie i akusersrva 31. 8. 1947 • 26.3. 2010.

Prim. dr. RA TKO PEROVIC

Is [0 mi nedos raies, ista j e prazn i 0 a.

Polako shvatarn sta je iivot i ucirn da zivim bez rebe,

Prim. dr. RA TKO PEROVIC

spec. ginekologije i akusersrva

Tala moj ... Prosla ie naituzni]a i najteza godina u mom zivotu, ier me svako iurro budila sp ozna ja d a vise nisi tu. Bol ko j u sam osi ecala p retvorila se u beskra] n u tugu i prazn in u saznanja da je tvoj cdlazak definitivan .. ,

Sada zivim u nadi da si ramo negdje daleko ponosan na rnene, onaka kako Sam ia ovdje po nosna na te be!

Nedostaies.. sve vise i vile.

Tvoja kcerka Sonja sa suprugorn Zlatanorn

SjECANjE

DENIJAL GREDELJ

Dana 26. 3.201 J_ godine navrsava se 40 dana od sm rti nase d rage

MARE VUJNIC izKliuca

HAJRIJA· HAJRA SMAjIC, rod.

ALAjBEGOVIC

Osarn teskih godina ce biti 26. marta otkako nas ostavi.

S velikirn postovaniem na njegov plemeniti Iik, DZid:li

SJECANJE

N a dragu sestru

Dobri liudi ne rnogu umrijeii, oni :live i posliie srnrti, a to si ti d uso,

Vole te tvoja brae. Salih i Ami, Alajbegovic

161-hz

SJECANJE

Dana 26, 3, 2011. navrsava se godina dana od preselienja na ahiret

NEVZETA - DADA (HASAN) HANUSIC

iz Bijel j i ne

S lj u ba vl j u i postovan iem cuvat cemo uspomenu na tebe,

Oz.lo!ceni; sin Nihad, snaha Dzeni ra , brat Mehmed, snaha Dusanka, bratici Rizah, Mirzah~ Aid i Sab, braticne Nerrnina i Almira sa porodicama, te porodlce Han usic, Medic, Pudic, Vodenicarevic, Sallhbegovic, Sindric, Baljevic i ostala mnogobroina rodb ~ na, p riia tel j i i kornsi] e l.)l-!!~

Draga roo ja seko, moi a sreco i tugo,

sve prolazi ali bol za toborn ostaje kao trajna oznaka nase liubavi prerna tebi. Dusa rni pati svaki dan za toborn. Neka ie vjecni rahrnet rvojoj dusi,

Tvoia seka Sabera i sestric Damir Cvrk

S Ijubavlju i postovanjern cuvar cemo uspornenu na njen drag; lik.

Njena dieca, snaha, zer, unucad i praunucad

SJECANJE

HAJRIJA (.tILE) SMAJIC, rod. ALAJBEGOVIC

4Jn-1L1

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj

SUZANI ZAMETICA

Pam tit cerno prekras 0 u cesti In ien u j vrh u nskog profesionalca,

Kolek ti v D ispanzera za predskolsk u dj ecu Dom zdravlia Srari grad

SJECANJE

62 "_"''''''''''';'>''''' Onevni avaz

,----------------,

SANEL (RAHIMA) UGLJANIN 11.6. 1!n6 ·26.3. Hm.

Dragi moi brate bezbroi listova bi trebalo da iskazern i nap isern OnO il to sada os j ecam,

Mi esto suza ucim ti fa tih u. Puno re volimo: tvoja sestra Sanela, zet Saban, se-

S tricne An ida, Sanida i Sejma

364,-lnd!

SjECANJE SANEL (RAHIMA) UGLJANIN 11.6. 1976 . 26.3. 1993.

Godine prolaze, ali ruga ne, S amo nas tidi to da si Allah u di.s. b io preci, i da cerno se svi njernu vratiti, Neb ti je vjecni rahmet rum nasa, Vole te rvoii babo i mama.

EL· FATIHA.

Dana 26. 3. 2011. godine navrsavaiu se 3 godine od sm rt i nase drage m a] ke,

s vekrve i bake

RADEGAJIC, rod. TESANOVIC

A ko j e vri j erne vj ecn est, nasa I j uba v je beskonacnost,

V iecnost te ne moze uzeti iz zagrl j aja naSe I j ubavi,

Si n Goran, snaha Radoj ka i unuke Darnjana i Tamara

3M4-1odo':

MIRSAD ADEMOVIC

S liubavlju i pcstovaniem vieeno cemo cu va ti uspomen u na re be. N eka j e v jecn i rah met t vojoi plemenito] dusi,

Dana 26. 3. 2011. godine navrsava se 8 godina od srnrti

AMIR BOSNjAK

Uviiek si sa nama, ier voljeni ne umiru.

Tvoji: Sena, Dado i San]o

4JeJl·lU

SJECANJE

Dana 26. 3. 2011. godine

""m"~ :~:,lOdi"",d ~

[pJ SVJET~ANA

(KOZIt.)

AMIR BOSNjAK KADROVIC

Tara nedostajeii mi

Tvoj Dado

Sjetanja na lebe nikada o.e blijede ...

Tvoii: Angela, Samir, Jadranka

TVOjl NAJMILUI

Dana 26_ 3. 2011. navrsava se 7 dona od smrti nase drage

VEZIRE MUSIC

Zah val n i srno dragom Allah u SlO smo re imali, i sto si svoju ljubav i radosr unosila u nasa srca.

N eka ri Uzv iseni Allah podari dzen n erske lj epa te, j er si ti [Q zasl uiila svoi i In du n jal uck i III zivotom_

S dubok i m postovan [em ~U\'"' demo uspn m ene n a tebe, Tvoj;: kcerka Kada.zet SaJih, UDUC; Fikret, Fuad, snahe Aida, Sen ka, p ra un uka Neira

4~64-ln

Dalla 27.3.2011. navrsava se 40 dana otkako ie preselila na ahiret nasa voljena nena, ses Ira i tetka

ULFETA ZVIZDIC, rod. KAPETANOVIC

Hvala ti za svu Ijubav i dobrotu, koiu si nam nesebicno darivala, Neh ti dragi Allah di.i. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

Hanna dova ce se pokloniri u nedjelju, 27. 3. 2011., iza podne namaza u 13.20 casoya u Begovoj dzamiji,

MEHE

Danas se navrsava cetrdeset dan. od smrti naseg dragog

Ozaloscena porodiea Kapetanovic

Tevhid ce se proucitl 26 .•. 2011. u 14 sad, kuca zalosrl ul, Eiuba Ademovica 29.

).6S2--lndz

Dana 26. 3. 2011. godine navrsavaiu se ~eliri godine otkako nije sa nama nas dragi

MIRSAD ADEMOVIC

'160

Go dine prclaze a ruga u nasim srcirna n ikad pres ra ti neee. N a,Sa srca ce te viecno voli eti, spornini a ti i nika d zaboravi ti.

N eka ti dragi All" h d!:. s. po dari li jepi Dzenn e t i vj ecni rahrnet,

Smrt ie bila jo~a od 03,. Ijubavi, ali u ovoj boli osraje Ijubav i nnjljepse uspom ene ko] ima cemo U~ S(3] no spomini ali i. CU va 6 od aaborava.

N eka ti dragi Allah podari Dzennet jer si to zasluziol

Volimo re, Sasa, Sania, Samir, Amra} Ajla, Aida, Vedran,

rvoja sesrra j brace sa: porodicama

Tvoia supruga Nerisa, keerka Amila i sin Tarik

4~60·11t

Dana 26. 3. 2011. navrsava se sedarn godina ad prerane smrti

SVJETLANE (KOZIC) KADROVIC

Vriierne koie prclazi nije izbrisalo siecanje o.a tvoiu dobrotu i tvoj dragi Iik.

Tvaji: Emi.r, Reilo, Dzemila, Mirela

Dana 27. 3. 2011. godine navdava se 6 mjese.:i olkako ie preselio na ahirel na.s dragi ba b 0

OlEMAIL (ASIMA)

MERDlANOVIC

Uspomena i sje~nje na !ebe live i zivjetce dok postoje oni koji Ie vole_ S rern; smo :Ito smo te im.ali, a jako luini -'to smo te izgubili. Neka Ii Allah dz.s. pudari lijepi Diennet i vjecni rahrnet.

Tvoii najmiliji: supruga Hajrija, sin f)enad, snaha Halima i un uci Tarik i Keo.ana

Tevhid ee se prouciti isti dan u kuCi talusti Zunovacka 96. 164l.-lndf

Danas se navrsava cetrdeset da na od smrri naseg dragog prijatelia

Ozaloscen i: mac Rahim, rna jka Z i neta, nan a Ali j a, B i ka

Fatima .3M7-1r.Jd.~

Dana 26_ 3_ 201 J_ godine navrsavaiu se ceun godine

o tka ko n i j e sa nama !las dragi

Tvoii: punac Ramo i punica jasna, Satko i Elvira sa djecom

MEHE KAPETANOVICA

Velika nam je cast ;;to srno imali za priiatelja oovjeb kakav si Ti bio!

Tvoi i prijatelji Husein i Ismeta Mulaganovic

U subotu 26. marta navrsavaiu se 52 dana, otkako je nasa majka, nana i punica preselila na ah irer

TIOlA GRANILO

(VOLODER)

Vrijeme re odnosi u danirna koji prolaze a nanose re siecanja vietrom koji se kovitla zrakom. Mi te ne zaboravljamo, eesro te spominiemo a u srcu ostavljamo nedotkanu tugu za tob om.

Tvoji: Indira, Kenan, Manuela, Fuad, Edin, zet Husein, unucad Emir, Leila, Dolores, Gabriiela i Rebeka

Neb ti ie vjeeiti rahmer.

Tevhid cese prouciti istog dana u IS sari u stanu Lisica u ulici Trg Grada Prato 14/1.

Dana 26. 3. 2011. navrsava se godina dana, od kada nije vise s a nama nas dragi

GREDELJ DENIJAL • HENO

Po dobru eemo te parntiti, s postovanjem spominiati i !l i kad Z>I boravi ti.

Tvoji: Duilko, Sania i Darko

.3MS-llldt

Dana 26. 3. 2011. navdava se 7 bolo.ih i [uznih dao.a ad pre$eijenja na ahiret nase marne, maike i pun.ice

HANIFA lEPCAN

eve lieu moj majeni. __ vejiki_

N eka Ii dragi Allah dz.s. podari Dl:enner i vie~ni rahme!.

Tvoia oeutjeSna porodica

Sesl mieseci ie orkako ie preselila nasa draga mamica

KIMETA (SMAILA) MAMIC, rod. LJUCA

Drags mamice, Bol i praznina ne prestaju. Svaki novi dan pocinie sa tobom, Osvjezavarno sve trenutke provedne zajedno i uvijek isto • PONOSNE srno SIO si nam MAJKA.

Tvoje neutiesne kcerke Isana i jasrninka, zetovi Izet Aleckovic i Safer Pasic

Obavjestavarno rodbinu i prijatelje da ce se Tevhid prouciti u nedieliu, 27. 3. U 17.00

sati U kuci talosti Kernala Kapetanovica br, 3fI na Grbavici, m'·!"

SjECANjE

na nasu dragu rnaiku

KIMETA (SMAILA) MAMIC, rod. LJUCA Draga nasa majka, bile je lijepo irnati Te za rnajku, babu, Toplina, liubav i Tvoj odnos prerna livjllU ostavili su neizbrisiv trag. Tvoia unuka Dzeina Capin sa suprugorn Admirom i Tvoiom Neirom i Vedadom

4JS7·lU

SJECANJE na DOSe drag" rcdi telie

IFETA (KOCEVIC) POLIMAC

8. 7. 1999 - 26. 3. 2011.

SUHBJJA POLIMAC

26. 3. 2008 - 26. 3. 2011.

Hvala Vam za svu liubav i dobroru ko]u ste nam nesebicno davali i 6nili nas sretnlm.

U vi j ek rete bit i u nasi: IT! srcima .. Mol imo dragcg Allah» di_!_ da Vam podari lijepi Dzennet.

Va~i naj milij i; kcer ke Sad ika, Vez.i ma i Radii a, s inovi Vej iz i Hamdija, brae. J'_kub i Roslm s. ,vojim porodicamo )S,I·,"I,

Dana 26. 3.2011. godine navrsava se 40 ruznlh dana od kada je preset io n a a h iret nas dragi

AVDIjA - AVDO (HASAN) IDRIZOVIC

1. 8.1927. 14.2.2011.

0, trozac - J ablanica

Bio si i ostao na" ponos, Vrijedan Ijubavi i postovan [a ..

Neka tl Allah dlU. po dari sve dzennetske ljepcte i neb ie vjetni rahrnet tvojoi dobroj dusi.

Tvoii: Hajra, Esef, Zijada, Mi,,,,, i Emir

Hanna dova de s€ prouc iti u peta k, L 4. 20 )1. go dill e, u dzam i j i u Osrroscu poslije dzuma namaza. S",·OOOlll

SJECANJE

na moju dragu majku

WZNO SJECANJE na nasu dragu

SAFIjU . FIjU TANOVIC

D rag" nasa Fi j 0 I Zauvijek ostajes u nasim naljepsim uspornena Nedosrajes nam!

Tvoji: diever Vehdo, ictrva Ramiza, Alija, Dzenana, Nina i Sejo sa djecorn

4152.]1[

KIMETA (SMAILA) MAMIC, rod. LJUCA Draga moia Mjakie, riietki su Iiudi ko]i uspiiu iza sebe ostaviti tako dubok trag ria ovome svijetu, Ti si ostavila i nakon Tebe ostala je opet Tvoja ljubav, U tisini dzennetskog mira neb Te pra te rnoje dove.

Tvoi unuk Dzermin sa suprugorn Majom i sinorn Azizom 4l~1·111

Dana 26. marta 20 1I. go dine navrsava se godina od smrti dragog kolege

prim. dr, RATKA PEROVICA

specijalisre ginekologa

Dr. Zehra Karahasanovie i Prim. dr. Nenin Glusac

Tevhid IT se prouciti nnknadno.

Tvoji: mac Osmon, majka Elraedina, sestra Mirsada

Dono 26. 3. 2011. navrsavaju se 4 godine od preselienja na ahire , noses voljencg

MIRSAD (OSMAN)

ADEMOVIC

Vrijeme koje prclazi ne moze nikad izbrisari sjecanie no rebe. Tvojim odlaskom izgubili SmO najveteg priiatefja koji narn je pruzao neizmjernu podrsku.

Boli, bcli rvoj Q dlazak

stu den kamen na SN: u

odnl lese te ceflni u

dzennctsku bascicu,

Danas, 26. 3. 201 1. godin e na veSa va se godina dana od kada j e na ahiret presel ila nasa

S' ponOso!ll i tugom sjei.'aju se IsmailoviCi i MemiCi

.3637-][[

NURA PAS-IC, rod. TABAKOVIC

Moja mati je svoj cijeli zivO! provda n iskrenom vjerovanju prema Uzvisenom Allahu, ('ineci dobrn dje1a.

Bilo bi nam drago da oni koji se je sjetaju na svoj naCin iuaz.e postovanje prema nasoj Nuri.

Do kraja ziva,a zahv.lni,

Sin Skadrak M.irsad i bra! Taba.kovic Fahrudin sa porodic-ama

DaD. 26. 3. 201 J. navrsavase pola godine otkako nije sa narna nasa draga

BAHRIjA PROZORAC (rod.

HROMADZIC)

S po noS-om cemo ell vati :n::i ,voj lik i dobro,u. Molimo dr· o.~og .. AII~ho dB .. da .'i_p~dori h]ep! Dzennet I vjecnI rn· hmet.

Tvoi ,up rug Selver, ,inovi Almir) Emir sa unucadi:ma AdJl.n om ; Ad Dom

Te\lhld ce se proucirl..o subom u 15.00 sa,i, Akif. Seremo .. 21, Aerodroms [<0 naselje_

353:>· 1 nr,!,;;

Dnevni avaz '"""."_ __ anr. 63

TUZNO SjECANjE

na

IFETA HAZBIC CnvllTl\.K

28. I. 19!19 • 25. s.zeu,

MURADIF HAZBIC VAffiD HAZBIC

CnVn>lcK CHVll.TAJ{

25.9.1008. ·15. J. mn. 25.;' 2GW ·15. J. 2Gll.

Dok smo zivi nosit cerno vas u nasim srcima,

Va~i: sestra Nevzeta - Bila, bra! Halid, sestricl Didan i Braco

Hatidza - Tidza, Denis iMinA

I!!

SjECANJE

n a nase d rage

otac

RIZO KAPETANOVIC 27. 3. 2005 - 2011.

ISMET KAPETANOVIC 22.3. 2008 - 2011.

Bili sre nam uzor u svemu ito je posteno, plemenico i lijepo, Svaki dan protkan ie toplim siecaniem no vas. [ako nam fallre,

VaSe: S nu j"if M i rsada i Dab it Azra sa porodicarna 4149-! H

Dana 26. mana 2011. godin e na VISa va se devet godin a od smrti naseg dragog supruga, oca, di de i p unca

prof. MUHAREM SABIC

iz Bihaca

Sa rugorn, liubavlju i ponosom cu varna te od zaborava ..

Tvoji najrniliji

PTr

SjECANjE

Dana 26. marta 2011. godin e na vrsa va se j edanaest godi na otkako sa nama

n i je na; volieni

SELIM (SALKE) POPOVAC

Sa ljubavlju, ponosom i lijepirn uspomenarna nosimo te 1,,1 nasirn srcima,

N eka ti Allah dz.s. podari sve dzennetske l] epote i viecni rahmet,

Tvoji: supruga Hafa, sin Fikret, kcerka Pikreta, snaha, zer i unucad

4J:5I-1L1

Dva d eset sestog mana 20 I 1. godine navrsave se 40 tuznih da na 0 d kada nije sa nama

FADIL (NAZIF) ZUBEROVIC Zauvijek ceS zivjeti u nasim srcima i mislima

Tvoji: sestra Fadila, brat Faik, zetovi Nenad Perisic i

J ovica Ka tic, snaha N ela, sestric Peda, bra ticne Mari j ana i flurdica

SjECANjE na prij atelj a

prim. dr. RATKO PEROVIC 26. 3.2010 . 26.3.2011.

Sa Ijubavlju i postovanjern ('uvat cerna llspome n u na vas.

Po rodica Oper hal Al 0 jzij e

Dobrila D.mir

Tamara i Rejna

3SlI'-lodt

Dana 26, 3. 20 II. navrsava se osam godina otkako sa nama nije nasa voljena

SELAMETA - NAILA USANOVIC

Zauvijek cd osrari u Iiiepom siecaniu ...

Neb dragi Allah d:t.il. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmer rvoioi pleruenitoj dusi!

Suprug Kasim, sin Irhad, kcerka Aida i osrala rodbina

4116-hl

Dana 27. 3.2011. godine navrsava se 6 naituzniiih rnjeseci od kada it na ahiret preselila nasa naimiliia

AZRA (MIDHATA) HODZIC, rod. MANDZO

Tesko ie prihvatiri da vise nisi s nama. Nedostaju narn rvoji pogledi, tvoji osrnjesi, rvoie rijeci pcdrske i utjehe, nedosraje nam rvoia ljubav i paznja koju si narn nesebicno pruzala, Uspornena na tebe osrat ce urezana u nasa srca i nase duse, S radoscu cemo re se sieeari is liubavliu spominiati,

Neka ti Allah d,z's. podari lijepi Dzennet, sve dzennetske Iiepore j vjecni rahmet.

Tvoji najmiliji: suprug Abdulah, sinovi Almir i Adis S" djevojkom Enidorn

TEVHID I HATMA DOVA CE SE PROUC1TI U NEDJELJU, 27. MARTA 2011. GODINE U 12 SA TI U KUC1 ZALOSTI, ULICA GRADACACKA BROJ 10.

I'OSLJEONJI SELAM

rna jci naseg pri ja tel ja i radncg kolege Memsuda Krupali j e

FATIMA KRUPALIJA

Neka ti Allah di.;:;, podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Opcinski nacelnik Ibro Berilo i uposlenici Opcine Trnovo,

TUi.NO SJECANJE Z. nasu d ragu

IAl ~

AZRU

Ziviet cd viecno u nasim srcima.

Ses rr" Hasi ba, zet Petar, sestricne Mas" i Ma ja

Dana 25, 3. 20 11, god in e presel i la je na a hiret nasa naj draza maj ka, s vekrva, punica, n ana i pra nana

BIB A (OSMAN) LONCAR, rod. PLANJA

N eka ti Allah di.s, podari Ii j e pi Dzen net i v jecn i rah met.

Tvoji najmiliji: sin Sulejman • Cigo, kcerke Fahra i Behija, snaha Hidajeta i zet Midhat, unuka Elsa sa porcdicorn, unuk Vedad sa porodicom, unuci Meldin, Sead i Riiad, praunuci Eman i Tim

KASIM (SULEJMAN) HRUSTANOVIC

ZIJADA (SALIH) HRUSTANOVIC, rod. PASIC 14.7.1918·3.6.1994.

redovni profesor U ni verzireta u Sara] evu 14. 8.. 1907. 26. 3. 1973.

INMEMORlAM

PORODICA

Dana 2,7_ 3.2011. godine navrsava se godina dana od preselienia na ahiret nase drage majke i nane

ALMASE HADZIAHMETOVIC, rod. PASALIC

Praznina i ruga nastala rvojirn odlaskom isuvise je velika da bi je vriieme moglo izbrisati. Molima dragcg Allaha dB. da tvoioi plemenitoi dusi podari liiepi Dzenner i viecni rahmet,

Tev hid ce se p rouci ti u ned j el j u, 27. 3. 20 11. godin e iza i kin di j e narnaza u S ei rnensko j dzamiji u Zenici,

K cer ke sa porodi cam a

SJECANJE

SALIH MULAOMEROVIC 26. 3. 1996· 26. 3. 2011.

S I j u ba vlju i postovan j em, Porodica Mulaornerovic

)20)·),&

Dana 26. 3. 2011. godine, navrsava se godina dana od preseljenja na ahiret voljencg suprug a , oca, dieda i punca

SABANA (BEJTO) DIZDAREVICA

1936·2010.

N eka ti Allah d~.s. podari li jep i Dzennet, Volimo te.

Zauvijek tvoji: sup ruga Mihra, kcerke Arabela, Dzeneta i Aida, unuke Asia i Zara, zetovi Amar i Zijad

Hatma dova ce se prouciti 27. 3. 2011. godine u 13.20 u hadzi Idrizovoj dzarniji Hrasno. .36]7-ll'ld~

SULEJMAN (KASIM) HRUSTANOVIC

dipl. ing, tehnologije

2. 2. 1942 .2. 9. 2009.

MIRZA (KASIM) HRUSTANOVIC

student 1II godine Pro vnog fakulreta 7.8.. 1949.25.5.1971.

41<C6-1H

I'OSLJEONjII'OZORAV

naso]

SADZlDI HAMAMDZU";

4Ct20·]u

SAHZA KURIC, rod. PORICANIN 26.3. 2008 .26.3. 2011.

SjECANj£ na nase drage

HAMDIJA (HASANA) KURIC 3. 12. 1998 .26.3. 2011.

iz Doni eg Vak ufa

S ljubavljui ponosom zauviiek cere ostati u nasim srcima. Neka vam dragi AlJah,dz.s. podari sve dzennetske Ijepote,

Va.si: keel; ka j sesrra Cali ma sa po rodicom, si n i brat M u harned sa porodico m 1.2:2-1te

SJECANJE.

SANEL (RAHIMA)

UGLJANIN

Postoii nesto '(0 nikad umrijeti nece, a to je ljub av, pones, poi: IOVan je i

S ralno sjecani e na te be. Tvoji: nana Alma, tetka M ej ra, tetak Ali j a, J usc, Melisa, Avdiia Hasanovic

3665klndl

SJ£CANJ£

SANEL (RAHIMA)

UGLJANIN

Posto] i lj ubav koj 11 S mrt ne razdvaja i tuga koiu vriieme ne lii~i. Samo oni ko j i su te volieli znaiu kako ie ~ vie' bez rebe,

Molimo dragcg Allah dUo da ti podari sve dzennetske liepote,

Tvoji: nana Alii., tetk •• Zubra, AdD.D, Mirsel. i Rale Cesko

~9-1Dd:::

l'OSLJ£DNjl SELAM dragoj nan;

FAHIRA SALAKA. rod. AJANOVIC

Zenifa sa porodicorn

1'11' eka ti Allah di.s. podari Ii j ep i Dzen net i v jecn i rah met.

Dan. 26. 3. 20 11. nav rsava se godina orkako nije sa nama Ilas dragi

3M8-1nd!!

DENIJAL (IDRIZ) GREDELJ

2. 10. 1948 .26.3. 2010.

Molimo Svevisnjeg Allaha da Ie obaspe dunne"kim liepo. ta.m <1) OtvO ri lfra.t.a D zen n e ra 1 da ti se -svi sevapi upisu., a gl'i· jesi opros(e.

Supr,-,ga Tlnla, Herb Leila, lei Enes:, p u nac U zei r te pomdice Gredelj, D.OIov;e; Velie

3683-1nd!

SJECANJE

DENUAL (IDRIZ) GREDELJ

2. 10. 1948· 26. 3.2010.

Ti si naS DEDO ; uvijek ceil biti.

Nedoslajes NAM.

Tvoji Adna i Adi

MURIZU REDZOVICU

l'OSLj£DNjll'OZORAV dragom rodaku i plemenitorn covjeku

Ibro, Smaio, Elsa, Masa, Binasa, Ismeta i ostali daidzici

Danas se navrsava ses! tuznih mj eseci od smrti nase drage i n ikad za bo rav 1 j ene maj ke, supruge, na ne, pranane i punice

SAFUA (rod. CEBIC) TANOVIC

Dani prulaze a. siei:inja. na tebe os ~aj 1.1.

U 5 rcim So nasim vieen 0 volj ena, u m islirna nikad zaboravl lena,

TeskO je n-az-iri utjehu jer ne postcji, svaki dan je tuzni] i od prethodnog.

Neka rl drag; Allah dU. pcdari lijepi Dzennet.

S liubavlju i. postovanjem, Porndlca

Tevhid ce ae prouciti dana 2-/;. 3. 2011. gcdine u J 3.00 sari u kuci rahmetlij e ul. Gornie Cebedzije 27.

16ll-lmlf

S ljubavlju i postovanjern, Porodica

411i:L·IH

Dana 27. 3. 201 L godine navr!av. se 40 dana od smrti nase majke i nane

MURTABASIC

Tevhid ce se prouciti istog d .a • na (nedlelia) u porodicno] kudi u Barama u 14 sari.

S ljubavlju i sjecanjenr CUV3l cemo u sp orne-De na (VO ju dobroru i p lemeni rosr,

Sin Seic, snaha Alma i unuci Kemal i Nihad

4079-lu

Planinarsko sportsko drusrvo »Treskavica" Trnovo

SJECANj£

BECIR (BEGAN) ZUKIC 26.3.1981.26.3.2011.

ADEMSVRAKA

Dana 26. 3. 2011. navrsava se 40 tuznih dana otkako nas je na pus tio nas voljeni suprug i otac

Kako vrijeme prclazi, sve viie nam nedostaies.

Tvo] plerneniti lik zauvijek cemo nositi u nasirn srcima,

Tvoji voljeni: Sutka, Selma i Kenan

Stojan, A;da, Silva, Nada i Besima

POSLJEDNJI POZDRAV

SADZIDA HAMAMDZIC

4ISZ-llL

SjtCANJE

DENIJAL (IDRIZ) GREDELJ

2. 10. 1948 ·26.3. 2010.

Svaka du:sa (lStavlj3 tjubav n na,ljede. Smrt ost-.vli_ ,10' m I jeno ,ree koi e D iko ne moze iz.lijeCiri.

Moja liubav ie .'iefanie koie niko ne moire ukra, Ii.

SvaRO ,jeeanic ic urich. koi' veze II.! ene i tebe_

Tvoja Lejla

N e k. 1i Alla h dz.;. pod"" na· j5cj::Jj-l1ije i tlajsvijetiije nebeske i &eonetske pu ,e. l683·'"~

Dnevni avaz '""""."-_."oj;"""'. 65

Dana 2 7. 3. 20 l l. navrsava se osa m go dina 0 tka d je na

ah iret presel i 0 nas dragi

Dr. RAMIZ (HALILA) MEDAR

(1954 ·2003.)

S jecan ja na teb e ; na rvoi u veli kodusnost su vjecna, Uvijek ces ostati UZOr dobrote, plemenitosti i neizmierne ljubavi, S ponosom i posrovaniern cuvamo uspomenu na tebe. 1'11' eka ti Allab dz.s. podari Ii j ep i Dzen net i vjecn i Ra-

hrnet. .

Tvoji najrniliji: supruga Muniba, kcerke Emina i Arnela, te sin Asmer sa suprugom Maidom

P1T

INM£MORIAM

Dana 26. 3~ 2011. ~dine navrsava se sedam godina otkako niie sa nama na.s dragi i nikad zaboravfjeni

IBRAHIM (BRAHKO) HADZIC

IZJAJCA

Dragi ded a tesko je l! vieri bel tebe je r $1 nam uviiek bio izvor snage, ljubavi j optimizma,

I pak ti n is i lIJ mro i ni kada nece:s urn ri [eti d ok ii ve oni ko j 1 te neizm j erne vo I e) umiru samo zaborav l] eo i.

S ponosoru j Ijubavlju (;uvat cemo uspomenu ria tvoju cestitosr, p lemen itost i dobro tu.

Tvoii: supruga Hiba, kceri Balsa i Delisa, unucad: Zinzana Kenan i Dino MT

Dana 27.3.2011. gcdine navrsava se 40 dan. od kada je preselila na ahiret nasa draga

EMINA (BAJRAMOVIC)

OMEROVIC

Hvala ti za svu liubav i dobrotu koju si nam po darila.

Neka ti dragi Allah dB. podari Iiiepi Dzenn et i vj eel) i rabm et.

Tvoji: suprug Suad, sin Emir, kcerke Irma i Amra Tevhid ce se prouciti u ponedjeljak 28. 3. 2011. godine u

13.30 sari u Tepebasina br, 16, Sarajevo. 4148·1"

FAZIL (MUSTAFE) SIDIKA 28.3.2009·28.3.2011.

FAZIL (MUHAMED· EMINA) EDIN

28. 10. 2010·28. 3.2011.

S vako sj ecan j e na vas je t uga Dani, Alma i Sefik Obad

3M-lIDO

Porodice Spasojevic i Cere

POSLJEDNJI POZDRAV

nasem dragom priiateliu

NADIR SMAJLAGIC

Mojoj kolegici

JASMINKI TINJAK

Posljednji pozdrav

ad Lejle, Men.ura i Emira

I dal j e eu te nosi ti u srcu ona.kvu kak va si b i la, pu na iivQla, uvijek nasmijana i sprem.na pomoc;.

66 "_"''''''''''';'>''''' Onevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV RADNOM KOLEGI

NADIR (SMAIL)

"

SMAJLAGIC

ODKOLEGA:

NIHAD, DARKO, SASA M., AMELA L., ARCI, ADO, EDIN 0., HITKA, MIRSADA S., BILJA, DANIJELA C., DALIDA, BORIS, SELMA T., ADMIR K., FARUK S., SANELA K., EDINA D., LEJLA C., SENADA H., SELMA D., AMELA M., ALMEDINA, RASEMA, SELMA R., SENAD v., ENISA B., SUADA B., NERMIN - DZUDZO, HARE, SENAD S., IRMA, AMRA H., AMRA P., ADNAN M., MAJA, LARISA, SANELA I., MIRZET, SALIHA, DALID, .MEDINA, EDINA H., ELMA L., ANDREA, AMIR S., DZEVAD, ADI, GORAN H., ZVJEZDANA, JASMINA M., SLAVICA, LEJLA F., FERIDA, ZIZA, AZRA C., ALMA K., LEJLA DZ., MERVANA, MIRELA Z.) ELMA K., NIRMAN A, ALEKSANDRA, ALDIJANA, OZRENKA, ALMA T., JASNA P., NERMINA H., SANELA H., SANJAS., BOJAN, AMRA S., ALMINA, ADRIANA, BENJAMIN, EDIN B., FRANKICA, MIRSADA S., MERISA, FATIMA, MIRELA F., SANJA K., AMELA P., SASA D., NAMIK A., AIDA B., NUSRETA, AIDA B., NERMINA C., SAMIR, SENA, SUADA, FEBA, IBRO, MINJA, SENAD K., STIPE, MILIJAN, DANIJELA, LEJLA, ESMIRA, RENATA, DRAGANA, ORHAN, JASNA, DRAGICA) SORAJA, FADIL,

EKA, MAIDA, INDIRA, SUAD, ALMIRA

TONI, MARIJA, MIRELA, ADRIJANA, SEJO,

AMNA, DANIJELA, MIRSAD

HITKO, MIRSADA, MEHO, ELMA, LEJLA DAMIR, MUNEVERA, ALMIRA

ANKICA I MATE

1'0SLjEONJI 1'0ZOAAV

NASEM DRAGOM KOLEGI

NADIRU (SMAIL) SMAJLAGICU

KOLEKTIV

NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA

1'0SLjEONjIl'OZDRAV NASEM DRAG OM KOLEGI

NADIRU (SMAIL) SMA}LAGICU

NLB TUZLANSKA BANKA D.D. TUZLA GLAVNA FILIJALA SARAJEVO

Dnevni avaz ,""""."-_."oj;."". 67

N

1'0SlJEDNJI1'0ZDRAV

sinu naseg dragcg i uvazenog kornsiie

NADIR (SMA]O) SMAJLAGIC

Stanari zgrade Bolnicka II

418:7-t[l

I'OSL1£ONjl;: ZSOGOM

NADIRU SMAJLAGICU

Obitelji upucujem izraze iskrenog i dubokog suosjeeanja.

Vi ekoslav Bevan da

NADIRU SMAJLAGICU

1'ISLJEDNJI POZDRAV

NASEM

POSLJEDNJI POZDRAV

N

nasern dragorn p ri jatel j u

NADIR SMAJLAGIC

Vasilj Branko i osoblje "DSC"-a

68 "_"''''''''''';'>''''' Onevni avaz

l'OSLjEONJI l'OZOAAV

nasern dragom Nadiru

NADIR SMAILAGIC 1966·2011.

o d ra ie iz "S [arog locka":

Nuoo, Lale, Ze:ljko, Zoka, Damir, Piski, Seio, Dzevad, Zike, Dine, Mirsada, Gile, Dragan M., Mrva, Nermina, Tina, Boro Maca, Goran S., Fadil Am., Vlado

36'O·I.'~!

Proslo iecerrnaest godina kako smo se oprostili od rebe, dragi nas Smajo. Dan za danom ide, ali ni iedan bez siecania na tebe, bez suze u oku, bola u dusi.; Toplina sa koiorn si zracio, dobrota i ljubav koju si nam pruzao, cine nas ponosnim sto smo te imali, Imao si veliko srce i u niemu mjesta za sve nas koji te volimo. NaSa ljubav nije hila dovolina da re zadrzimo, ali s najljepsim uspomenarna i viecnirn postovanjem uvijek Ces biti dio nasih iivota.

Tako nam nedostajesl

Molimo Uzvisencg Allaha dz.,. da ri podari lijepi Dzennet i rahmet.

Tvoji naimiliii Delici, Sadikovici i Liuce

SJECANJE

SMAIL CZEJNIL) DELle - SMAJO (26.3.1997·26.3.2011)

SJECANJE

Dana 27.3.2011. godiue navrsavaju se 52 dana od kada je preselio na ahiret nas drag; su prug, bab 0 i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV

SULEJMEN (ARIF) MAREVAC

NADIRU SMAILAGICU

Sa pcnosom, liubavliu i liiepirn siecaniima vieeno eel: zivieti u nasim srcima,

Tevhid ce se prouciti u kuci rahmetlije dana 27. 3. 20 l l. u 13.00 sati, Brijesce - Sarajevo. Zauvijek tvoji: sup ruga Kana, sin Sead, kcerke Hana i Suvada, zet Edin, snaha I~, unueadi Edna, Naida, Hamza, Dzenan, Ehlimana

Molimo dragog Allaha da ri cia Iiiepi Dzennet i dzennetske liepore,

Od raie iz nMALE BA~TE~:

Armin, Lip", Sabrina, Amela, [aza, Mica, Rola.Marin, [osip, Seki, Taka, Faruk, Kemo M., Kemo B., Koke, Sejfo, Zuhdija, Jasko, Vedran, Dado i uposlenici "MALE BASTE"

3631·["",

M19·I nclz

l'OSLj£ONlll'OZORAV

nasern dragorn prijatelju

NADIRU SMA]LAGIC:U

Od raie iz reviziie:

Abaza, Baja, Brba, Gugo, Huso, Bobo, Harno, Sadik, Safer, Sejo, Sins, Sudo, Mladen, .Spiro, Zeka, Zi.ka

4]75-][[

POSLj£DNJI POZDRAV

SJECANJE

Dana 26. m arta 2011. godin e na vrsa va se 20 godi na od smrti naseg dragog oca, svekra i djeda

N ASEM DRA.GOM KOLEGI I PRIJATELJU

NAIL SALISPAHIC:

NADlRU SMAjLAGIC:U

Sa liubavlju i postovanjern,

Tvoji; sinovi Mirsad, Kasim i Zijad sa porodicama

KOLEKTIV TKD SAHINPASIC

MS's-lnoz

Dnevni avaz ,_" ""'''''''''". _ 69

Obcviestsvamo rcdbinu, prij .. elie i kom_sije do je nasa drag.

Duboko oialo!ce.ni obaviestavamo rodbinu, priiarelje i komsije cia [e nasa draga ma] ka, ses rra, svekrva, pun i ca, nana i pranana

S. zalo,cu iavljamorodbini, priiareljima i poznanicima da ie no, drag;

FADIL (AVDljA) DZANKlC ~

p_. r.t' OliO. M_a.hirer da .. na,.24. 3. 2_ 0. _Il .. gOdin_" u 78. gudini.

Dzenaza te se klan iari u subotu, 26. 3. 2{) J I , godine u ! 2,00 sari ispred Sinanbegove

dzamije u Gorasdu, a ukopar ee se nil meza- .,

rj u Vi tkovici. '"

Tevhid c. se proucirl istog dana u Mamij;

Sehidija u Vitkovidima u 12.00 sad.

~HMET)JLLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI: supruga Emina, sinovl Safe, i Senad, braca Vehbiia i Ramiz, snaha Elvira, unucadi Muhidin, Alaudin, Ker irn i Samir, bratiti i brsricne, :Sure.,i Alija i MUSan, slJric Midha i njihove porod ice, dajdziCi i dajdzicne, tetici i reticne, arnidzici i a m idl;j t::n e, tc po rc d Lee Dia 11 kic, Garap I iia, ta III dzi ia, Turkovi t, Dogo, Ma~i(:~ Aganovic, Carno, Jahic~ DOlO, Bukva ... Adfem i ostala mncgobroina rcdbina, prijatelji i koms;j.. L90-L,o

JASMINKA (ALUA) TINJAK, rod. MILETIC

BIBA (OSMAN) LONCAR,

rod .. PLANJA

preselila D •• hire, u perak, 25. marta 2011. godine, u35 .godini,

Dzenam ce se obaviti u subotu, 26. marta 20 II. godi ne u 13 .00"li na gra ds kom gro-

bli" Vlokoyo. .. , .._

OZALO$CENJ: sm Sulejman • Cigo, kderke Fah .. i Behiia, snaha Hidajera, zet Midhot - Mido, unuead EI· sa, Vedad,. M,e.ldin, Sead i Rijad, praunuci Eman i Tim, braca Haire, Gatib i Camil, snnbe Devla, Sabiba i Alisa, zer Mike! bratici, braticne, sestncne, te porcdice Loncar, Piania, tu~ahii~ Spabic ... Bajrakrarevic, Scnlelsiger, Zenkic, Bajdc, Pe!!ek, Setklc, Hrvar, Klapuh, ML1jc[-inovicJ Ba~jc) Brkid i oS1<11a rcdbina, priiatclii i komsije

Tevhid ce se prouciti isroga dana u 13.00 sau u kuci zalosti u ulici Brezanska hr. 3. - Br:iid"c. '"

preselila n •• hire! U petak, 2,. mart. 201]_ godi ne, u 48. godinl.

Dzenaza ce se obaviu u subotu, 26_ marla 201 Lgodine" 13.00 sati no Gradskom grobl j u Vlakcvo.

OZALO SeENl .su prug M usrafa, si n Amar, bra, J"'!II in, svekar hadii [usc.je porodice Tinjak, Miletic) Arapovic, SOlin) Zjcic, Halvadzi j.a" Paj evic, Tele rovic i osra la tn ncgobro jna rodb ina, pri[a tel j i i kornsi je

Tevhid ce se proufiti L5EOg:a dana u 13_00,~ati u kuci Zalosli. III

, .. Za eva] trenutak - pripremajte sc- (hadis)

D" be ko oil.to,ten; ob av jests vamc ro db i n u, prij atelj e i komsi je da je na! drag i

Obavicstavarno rcdbinu, priiatelie i komaiie da jc nas dragi

MIROSLAVA" MIRA

KOMLJENOVIC

preminula dana 24. 3. 2011, godine u 93. godini,

Sahrana 6e se obaviti dana 26. 3. 2011. godine u 12.1 5 sail na gradskom grobl] u BARE, iz ka tolicke kapele,

Sv. misa zadusnica sluzil ce se istog dana u 17.00 sat; u crkvi "Presve1'(g Trojstva" . Novo Sarajevo,

OZALOSCENI: bratiei Srecko, Vlatko i Berislav sa obi telj irna, rodica Dada sa obi teli i, kornsije, prijatelii i znanci L L L

MUJO (OSMAN)

KUSTURA

preselio no ah ire, u subotu, 19. mart a 20 II , gedine u M in hen u u 76. gndin i.

Dienaza ce se obaviti U subotu, 26. marts. 2011. godine u 13.00 sari na gradskom gro-

blLu VIa k9"0. .-

OZA LOStENI: supruga Remzija, sjn Sakib, kcer ke Azra, Sakiba i Sada, bra, Saban, unuead Dalila, Damir, Aida] Amir, Adela, Robin i Ronny, xetovi Ibm, Nedzad, Rudi i Islam, snahe Derv;", H as ija, D-la", i A;s., svasrika. R~fi.,ja, badw. SOfet., pro.unu"" .• d, bratici !.brari.c!,-.e, sesrr~cne, llrij". Rsbiia, te porodlte Kus!"rn,.Ma!)c,J~"c, 83(I:,.C, S<:h.mLQer, Seta, Mutapt'ic, Muhic, Valje'cic, Tabakovic, Kahriman, Bairaktarevic, Smajkic, 1<='0, o merovic,Omerogic, Kari!ik, ""raman, Opra!ic, }(avl::Jk, Abme'tSp<lhic, Haclliosmanovic, PLJpQvi~ DOlO i o::;-li1la mnogobroj n. rodbin. i prij. «lji

Tevhid Ce ,e prom;i ci ;,mga daru! u ! 3.00 sao u Alipa!inoj cfunni ji, L L L

[ZET (HIMZO) FEJZOVIC

presello na ahirer u cervrtak, 24. 3. 20J I. godi M u 63, gndi n i.

Dzenaza ce 50 klanjati i ukop obaviti u subo tu, 26., 3, 20 11. god ine posll [e iki nd i ie namaza (15.45 sati) u haremu dzamije Svrake~· Semizqvac.

OZALOSCENI: supruga Rasida - Mlna, kcerke Mersiha i MLneIa~ sin Min'<l, zet Branko, unuk Aleks, fer lici Kenan i Haris sa porcdicama, teticnn Hat a sa pcrcdicom, pun lea Ze i D., ,ura S. nad sa porodieom, svastika Medin asa poredlcom] rc porodice: Feizovic, Kerla, Dam, Durmo, P'iknja~] Ninkovie, Gaeanovic, Kulo, Hodzic, Mus.novie, Lagumdzija, kao i ostala broiil<l rodbinaJ komsijc] prtja.leIji

Tevbid~~.e proueili iSEOg d.an<1 pos;lije ikil1djje nama~ LJ diamlji Svrake.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN V ASIAH II!

Duboko oialo~f;enj ob.avjdt3"".amo Ndbinu~ prijatelje i komsije do je na," drag"

FATIMA (HAUL) KRUPALIJA, rod. PANJETA

presehlo na .h; ret u p< 10k, 25_ 3_ 2-0 J 1. godi. ne u 78, god.in;,

D".naz. cc se obavi'i u SUBOTU, 26. 03. 201 J. g9dine u 15.45 ,,,i n. m.zarju DUJM._OVICl- TRNOVO_

OlALOSCEN1; suprug h.~i F.h.im, ,inovi U",ir, M.m,~d i \labid, kCorrke Zipe.., Be~_ka i R.amk., ""aho Rernzij", Se"ija i Nmnina, 7.<1{)vi Hasan, Hamd.o.i Cam ii, u.nuead Adisa, Armin, Mirza, Meldijana, Ad· nan, Meri""" Emina, Sel",a, Bet"", Tarik, Faris i Sakir, je""e R.aha i m"vahirn, zaoya Mel,,", rodaci Esed i Benko sa po[()dicam., djoveriti, djeverit'ne, .e porod;"" Krup.1 ij., Pa" jeta, Mul.osm.Dovic, Bo.,,· !lcilija, LindoI', AhIllelhocilic, Durrno, Torlak, Godirljak, V~ic, ""<!ric, Kru-ovic, Scjfu!ai, Kazit, koo i Q,tlla bmjn. rodbin., l«>m;ij. i prijOldji. Tcvhid ce se prouci ti istog dsna poslije ikindije nam:a.im U mesdzid u D uj mo" iCi . Trnovo.

Pri i cV02 do m czar! il i o.azad 0 b~? bi it:dc n isp red Do m a k u 1 tu.rc~ Hrasnica S<l! pola:sko:m u 13.45 :-i.ati~::;a uspulnim. lan:SlavJjanjem n. ,raj.,1 islima: term i.nalllid Za, Srup, N edz.rici i Trnovo.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

l'OSl.JEDNJI SELAM

SENIJA (IBRAHIM) DZELEPCIC, rolf. HODZIC

pres:e:!il<l ria :;I,hirel u peta_k 25_ marta 20J 1_ godine, u 80. godini.

Di;enaz3 CC sc obavil.i u s.ubo'[u 26. m3r(;} 2011 god;ne u 13.00 .at; D, B'kij,kom me· ,,",[j U Fal eljCi L

OlALOSCE-NI: u.nuk Kenan, unuka Aida, snalle Seh,i ia i Meri m3~ pm IJ n uce: H3n11l, :sesl roe Rase m.a i Ra bi 1 a! .e. J.hj_, sestrici Meho, Mensur, R.a.im, Su .• d i Salih,.estricne Men ,ura, Fo rima i S.mira, ce porodice Dzeleptic, Mek; c, Vej ... - git! B;),.51c! Be.rbovic, H'Odz.ic! Planj:ilJ Tokic, K.ab::Jdaj::J~ Bevroja! KlIrtQvic~ Zeli'kovic~ kaQ i ostal.a mnogobrojrl:;J; rodbiIlS.) prijateIji. i kom!iie

Tevhid ce sc ptQuCiti iSo[og dana u 13.00 sa[i u dzarniji MLma.r Sifl.3 nova - Golobrd i ca_ III

naso; drago;

JASNI TINJAK

Neka joj Allah dU_ da lijepi Dzennet i vjee'ni rahmet.

Es.ad, Arnda i Ella MuJavciic

Dana 26. 3. 201 J _ godine navrSavaju se 42 dan. od kada je preselio na .him nd dragi

.0.

RESAD (ABIDA) BUKALO PILOT

MoLimo AlI.a b a dz.s _ da Ii podari

li;epi Di-en!!e~i viecni rah-"ne\.

MEDZUS ISLAMSKt ZA)EDNIC£ SARAJEVO

71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno drustvo "Jedileri" " Sarajevo, pruia pogreboe llsluge po najpovoljoijim cijenama, omogllcava brzu, kva.liternu i jednostavnl! organizacij u di:ena.ze na podrucju Ka!)wna Sarajevo j Boone i He,cegovine, te najpovoljnije uslove za. prijevoz llmrlih iz inozemstva.

M aj ka Esma, ses Ira fuLza., sestricne Em i" a i N erm in a sa poro dicom

; aUlidzic Nii"' sa porodicolll .

EL·FATIHA

1681

Cjelokupna organ.izacija dzenaze (posljednjeg ispracaia umdog) obavJja se n3 jednom mjestu, atraktivnoj i l! Gradu prepoznaujivoj lokaciji· Turbe sedam brace, u neposr· ednoj blizini rrolejbuske okretnice na Austriiskom trgtl, Ill. Bistrik do br. 8.

Dana 26. 3.2011. navrsavaju se 2 godine od smni naseg dmgog

Svakimdanom oct 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033 712-800,fax: 033712 801.

VELUA (RIZVO) ISOVIC

Dragi nail deduka,. mnogo nam nedostajes, Dani prolaze ali sjecanje na lebe, tvoju dohrotu, plemen.itos[ i Ijud,kosl nikad. proe; nece. S. ljubavlju cerno cuvati uspomene i sve Jijepe trenurke kaje si nam ,oslavio. SV3 bol se ne mou iskazmi rijecima, ona je u nasim srcima, Ii cd oolati voljen i nikad zaboravljen.

POKOPNO DRUSTVO

'~rn&~TI]JE~

SARAJEVO OSNOVANO 1923

Tvoj i najmiliji: supruga Vasva, .io Edin, snaha Samim, nnnc.d Senila i Benjamin

DaDa 26. 3. 2QII.godine navrnavaju se 2 godine od smrti naileg dragog

Pokopno rlnIsrvo "BAKI]E" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organizuje dZenaze na teritoriji BiB.

tel 00387 (0)33 533·763 mobitel 00387 (0)61 131-788

00387 (0)33 23.3·062 fax 00387 (0)33 447-122

mobitelm inost:rans£Vo 0049(0) 16093427808 www.bakije.com

SULEJMAN (AVDOj ZAGORICA

S Jiuhavlju i postovaniern cu Varna uspomenu na lebe i tvoj dragi Iik. MoLimo dmgog Allaha dlLs. da Ii poctar; D~ennel i vj&ni rallrnel.

Tvoji naj III iii ji: k teT I<e M l! bera i Alma, ze IOV i M i dh a I i Scm ir, un l!cad Lej la sa su prugo III Nerminnm, Emir, lues, Amar i praunuk Beni.min

'MITI~lru:H

70 S'-".rnM''''''''''". Onevni avaz

oglasi

BOSNA 1 HERCEGOVlNII

FEDERAC1]A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKANTON

OPCINSKI SUD U ZIVINICAMA

Brei; ),) Q M,I 001.767 07 Mal

Zi"iil.i~~~2g_ 01.1011. gc;dine

OGLAS

Pred ovl m sudom U roku i e pam Len t pestu D:3 k luii tel ja Dionicko dnl1it,"'Q Btr Telecam Saraievo Direkcije TI,Izla, ul. Alcla Alij!;: I.zctbl:igovLCa br,oj 291 11IT![iv lU1:enog Rjz,Jic- Ziners, lz Zvorulka, Wire bb, radi lsplsre dugs, v.s. 2.24!75 KM~ pa knko sud istOoI'!'!!1.a adresu t'lJ~en_og ni[c u moguenosu dostavid ruzbu na cdgovor LO sud s nod.DO odredbama C~. 348. Sol. 3. Z PP·;a nubu 11:0 obaveznl otlgo'r,l'ol" dosrfllvlja putem dnev nih ,,0.\' i!"JSI ",Dn-evr.t! :l"11'~'" Sarajevo.

Tufhcl] [e prcdloaic sudu da ukollkc rufcni u zakon8kQ.,m roku ne dQSI£I',li pi$i"Jlen t odgovor da 81J d na eseoVIJ cl:;l['la 18.2_ ZPP-;1I} cl:C'I3C5C presudu l..rsJic-d pmpl,l]L:;Illj~, Sud purcm Dncvnib nevina t!!Avii3L' doscavlla navedenu llI~bu ~ll:!ef.!Om R tl"i~ Z tneru, till oba vean i (H1S();.ro!'" koj i p~:ub'l1!J k,:tko sli iedi:

.~al_a2.e se tuieDom da tu!itel,;u lsplati lanes odl224,'15 KM, 'sa ee ko nskCl m ea teen om k-a_LT.I erem, 1l0~f:V od da!'l,a dg$p-,ijcc~ ~cun:q p:i!l do i5pl.ucjk~o i d.'J luziH=lj-q nakl1..i1di lroS.ko-ve: parrucnog postupk.iJlI sye a roku orJ l5 dana od dana dono~en.ia pr-eslIde".

U tKOI i ko ~l!:!tn j n e cllJSl;:;1 \' i odgo"or n II ~ u:2.bu L! ~a 1.::0- 11 s.kom p rcdvid-cnom mkU:1 tu1i teli prcdlilZc da sud doIlese presudu !cojom se u;s"aja Lu::l:beni 7..alujev (pres.l.u:lu ;;;bog prupullaflia)j '!J :s:klsdu $:3 llaMtr! 182:_ ZPP-a_ OVQ.m :prLI ikom P'O,~i 'o'~mo Va~ dil u r-oku Qd 30 dilnc. dOr SHi "'LIe :sudu obv~;t;1'! i pi !iITI:cni ~dgoV1)r n!l \~ibu 1J do\'o-

1 [nom broju primjernka :i'.,a SU d j prori vn u Sl:ron LHU~i relie (~I. 454. st. I. i l., II. 70. >t, I. u evcai s ol >2. st.~. Z~komi 0 pami cnom P05i:1J1l ku 5310(3).

~ Ou:::;~n i s re ciOS;["3'Vj I i pisi'l'l~f.I.j odgevcr na LU~._bu Il na 'U!L den urn rc ku, k,oji mora bi L i I1!:il:U m ti iv i rQQ ra 58d,rb, VjJ{l S:\fC one Slo jc: po rrebnc d a hi sc njcmu moglc POSH] pi rl, ::J: posebao u tsiom treba navesri:

l . OlDBktr auda i brei predrneta ... imc i prezime, prebivali~(oC ,m boravi SLC s una nka i n llbovih pueemocnika t.e: predmcr spera.

2_1':rQI;(!sne prigo'o'(lre koje ne mole\e ist.LC."!ni n;;!l1:QI;! do= stavljanju edge v om na tujbu (npr. Prigcvcr rnjesae nil<11"no.,i tl. 19. SI. I. ZI'P F BiH~

3_ Decidno se j_~jll$i"Iili da Ii pr'lznajete iii csporavate LI!,I~be,ni zahtjev.

4. Ukcll kc osporavare ruzbcn i eahdcv duzn i ste u odgovcru na I.ll ~b U raene na vesd razloge ZbCig ].::oii b osporavete n.l~boe,ni ~Il! jev, ,cLnicni I!:'C 1']::3 k(l i !rna zaani .... a tc $"00- [e navode i d050iavi te dokazc koj ima sc utvrdclu tc ti (17 [en ice (~I. 71. Z PI' FBi H).

.5_ Uz isprave sa:Ha",lierte 1l:Q: strancm jeziku du~.:oi S!oe: dostavlti ovicrcn priievcd (eL l34. st. 2 ZPP FBili).

6. Ukol lko predlajere proved enie dcknza sasl usen jem svjedoka dli'-:n i ste za S\I~ltog s.vjedok.a rravesti u:t~n1) i 1l':It'1 prcaime, irnc icduog roditeliu, adrcsu sranovanjn, ne ko[e okolnosd predlazere da se svlcdok saslusa (cl. l~7, st. 3" lPI' F BiH).

7. Pi smcn i odgcvor mcrate cscbno "ctp.ts!ltj (ct 334. Sly 2. ZPP FB iH),

- Ukcliko u navcdenom roku ne dostavue plsmcm odgovur 11,:;' lu lb 1,1 sud ee do» i itt i Pres ud u i, IJs,'oj i d tulht:!J i ZIlhLjCV, P=uo. zhog prop"!"nj, (el. 182. ".1. ZPP·o),

BOSN A I ffERCEG GVrN A

FEDJ>RAC)JA BQSNE] HERCEGOV]NE HERCEGOVACKO NERJOrVilNSKl KilNTON OT'C1NSKI SUD U MOST ARU

llrei: 58010>499309]

M.,,,r, 26. 01. 2011. godinc

OGLAS

PM VNA STY AR:

TRAZITELJ lZVRSENJA: M!lkr()kred.iul,a orgBt'Li~9d~ ia ",IlKl"" Mos\(iI:[ ~ 2*S'L 1J pan:!! po punoroo{,ni-ei!"!'lii i~ Z~A K. Kcbo&Gu7.i.n, iilQvo.k.ni.rn:a. iz Mostarn

IZVR~ENIC1: 1.1.,1I;!",'il Dordo;2 BiI,c., ul. Mrezica b.b

2....1. j\L j_z BiI~ u~. Zclicotnitk:a :)t1l.nLCa b.b

RJESENJE

Na ~o.ovu vil:rodll:s.lojne ispnv-I: - Ugo~'Q-ra (10 krcdLU.1 broj 0814100046 DDA9l)494 od: 21. 0>.200&, godln. Dba· ove ... .uill se izvrlle ni ci da II rok u otl 3 dana sol idarno ;plaLc lr,aii toel i 'I,J i;:t;vriien ia Il:l i mC duga i tMS od 4.337 j60 K.M uvce;:mo ZOl mkons.ku ZI3 teln u k:a.miilnJ: tC [foikovc pos.ru y .,ka u ukup nom iz:nos;u.od 180,00 KA'l sa zatons:kom za~ 1,.e:~nO,!'1l kirr;uuo.m I;':od 19. -1)8.2009_ gQd_

DOZVOLJAVA SE IZVRSENJE

U kori.st Mikrokrc-ditnc: Qrganiz:a-cije nEK.I'" protiv iJ.:vrScnikaJ ndi namircnja IlO'l/~iil.ne lro!bine Trn:!hcl;:a i~vriie.nja li i7.:nO-S1J od 4_8371,60 KM sa ,.,.a!<onskom :laLt'imom ik.amalQ.m pocC''o' od 19_ 08_ 2009. god_ p:J do is:plalej

NAPOMENA·

Doo.L:a...-a:st:: sm;:Urn QDilvHc::florn prol-ckom roka od I,) dans od d:!fUI olJji3vljjvanj:a eel. 348., S[. 4- FBtH),

Sudija Ii 'U.$eln D~i na,govic

Ie I roilkoy'8 izvlie'l'1.og p08ttl ~k.a u i~n ()S;U od l80100 K M pJ'Q'li .... i"vdiCt!.il.~ 1":;In,i5or;'l,ii~ Bordo_

11 s;1_LLCaiU m;mmmCoQsd mml_illc; nil "Q'o'S;WQIJl I'0~ lratiuuin irvrneoir &~ fit' PWNjrj"

Sosna i Her,e,egov.i.ni!

Fcdetartife B(]Sh~ i Hereeso .... inc Tuzlall5kj K:;II'! t,QIl

OPC1NSKI SUD U TUZI.l Bm;: 32 ~ p, O4llSS6 ~4 PS TIJ~!;i1 ]8,01 .• 20ll. ~~rJinc

Tu2ILAC: .EN'ERGOPETRO!." DJ!. S",je,o l'oslo· 'L"ni oCentsr ZLvilJlt:el

Tu2ENI: ,RADNIK" DOO VI"'l1ica"1. M. Trifuno· 'L"i~ U~ hr. 4S.~ nitJl d!.iga Vs:p 9_741t73 KMI

U s.kl .. Ju s Nanom 348. Sola'" 3. do 7. Z .. kol1a 0 Jlarlli~go:i1\ J;I'1)Smpku Ol"Jt_i:n:sJti s:ud ... Tu:di

OBJAVLJUJE

O""",.ljani' rutbe !U?ioca ENERGOl'lITROL DJ!. Sa· raje ..... o PO'S I Ovn L Co::--nl,:u Zi '0' i n ~(:'~J' p n~! iv t u:kn OS do-o RADNIK VI:;u;c[ri~iJ u.l. M. TrifuDovica Uee Dr, 4S, rncll dUg:ll'sp. 9,741.1l KM,

DalJa l4. 00, 1999. godinco tu!ili1~' je ovom sudu podniQ flrijedtog 7.m iz'{r:;:.cn~c Ilil osnovu V;e.rodoolOjne is.pravc:a dan]) 23_ (lb. 200~_ gudin.c \JtediO llIzln.!) prut~V llI~tiogl ram n~pl:nc duga u i.lIlOSU od 9.741,73 KM.

U ruzbi ruzllac nmvodl d!l ie S::J. mknim bio u poolo'JInom odn.osul a t:i'. kog r,los:to'r,l'nog Odn.OS1L m:1.tt'Li (iL..I€;lIi-c !l.t~jl.eIi" iz.nosod 9.741,7)K~t

j·l.I::.'Ii.ilac je :s\'oi~ ObBVe'2~ na ' ... rijem~ i~pu:i'lj:avl!o (t- j~ UJ b:: 110m 'U red 00 i:Sp05 ~::Jvl j30 r.3(u!'Ie lS .i SPQ r\! ~'o:'l1 Y robu. Ispoost3vljcnLm rnc'lllJima tUl£ni ntj-e: prigovarilCi ali i.sl~ nlje ni IltI!CaQ. Ka~o lu,".e.ni nije izmiriosvoje ob.a'Ve~

b)- popisom, proC"jcDom i prod~jorn pokretlJib 5.l"ilri U vtilsn_t~lvu iz,,~enika ko ja SC! n:ala?e na f.I jegovom mje:sm ~I"tbl ~'llli~te-bora'r'i~lf: u Hi I e{ i ria 2u::l:~i ft'l rdic~ bob h,oO ina drug:im pokri:tnim st"arima izvrtcnikiil kojiil sc nilk o.adno n.a4!u na drugi m m ie:sIirl:li3 i Zil koje se us [:;lnovi da it' uri tI ii ho~' vlasni kl [i u Sm islu Qdred.bi Qd ~_L 114 doO tl- 13S Z:;Ikon:a. Il iz.V'rsc:.nom PQSLupkuj Le uplc.tom nm'tan i.n sredstava koja s.c os [V'a.re :prodi3jom Jl'okr~mi h ;Sl'V:9ti na tt~n:sakdiski tii:L:u:n: !'i'S~i[elj~ i;;:vfs.oCnja brl;ij: 161020000)860019 kod R,i froi ><:.0 b,n 1« d, d. Vi Iii, I, Mo:smr, S'I{C do lJami.renja i.rnl:bi nc,

Pl'Oli¥ i:u:r5C'nika L M.

a} na nO'llcilId.m srcdstyimi1 r placiJ p'jcnidbom ~J2 pliJc-c do i:rnosa od KM = 1 ,-[)OO,OOI, odf.losno 2/3 pliiiC~' preko i~JlO$a o.d KM :;;;;; ] _OOI}~OO (u S kl:a.d u sa tl. 138 ~kon:;i 0 izvnnom PIJI~rupku) do I:jc1oktJpnog dugc. koji izvfs.cnik S.M. ooTvilrnje kQd i3.kdone'rs:kog dnd:[Vli JP' Vouovod iz Bil~te l~ prijenosom i upbuorn tih nO\ICa!'lih srl:!d;Ullva I'I'D lmn!S~ kC'ii~ ki m~u.o. tmzi tel jn i~'Ilr~cll in broi 161 OlOO003g600 19 kod R,; IT.; sen ban ko d, d. Vii i j,la Mosta:t~ :);\o'ot-dQ i]:ilmirt'l'lj:a [n)~h~ne.

PRAVNA POUKA; P~'(H.i~' ovog Rjdenja 00 iz~'-rfe:niu stmnkc mQ,!;,\L L~:avilj prlso .... or:u r--oku tid 8 d:;l.ll:;l Qd dat1:i1 pdjema l:sIOg.

NAPOM.ENA= DOSl:)ViI .st !j.!T.I;;iU·S. (l.b8_~'lie;oom ~l'ou:'korn roka od IS daDa od dan;:]: objavlj[vanjii {.fl. 2-1. u vezi sa (';1,.34S. Sl. 4. ZI'P-;B F'BiH).

SudLja R.a.m.izaKarnd.1a

ze prema LU~iocu co fe LU:!i tsc predl ohlo- da Stl d donese pres ud 1.1 kojQRI &:: ob::ive?a! i \uZel'll)g nfi iP1fl6:i;tJ ie d ug~ II iZ:l1o!)u od 9.741,~73 KA1~sa ~kollskLm -ml-c:mirn k:a.m:atRrna ki30 dan.a dosp j..::losd s"iI.kog pojedi nog: raeu napil do isp 19Ie) i nat nadi It.! LI; I ~ko've Q'vo,g po-s [ll1"J kill S'~re !...I 1"0- ku od 3.Q "hm:jl, od diLlJU do,no!;cll i;;ll p~udc_

D:a!je luiil:.!c prcdls,!-c d:t!l !S~Ld ~typi po ¢1:i3ny ] 82' SLa\' I. Zilkon;a 0 pilrn.Lcnom po;smpku i don~pre:smhl. zoog .,.roprn:ll! nja u}::oii ko lut...cn i n~ doo{avi pismeni odgovor nn uJd::bu Q lal!:.o!J$kom rok IJ-

poo;:iva:.'le 1'I.tl~ni d~ dO$I~vi pi:srntni 04go"or il.ti lu~btl U roklJ 00.30 dan .. fiI!hmc.j'U,ti od dana prij-cmll ovog clopi'::;l3 uz. Ilapom~n u di! pismcni odgovor Il_a ml:bu mora biti ra· Zli ndj i .... i mot.til :!'Iadrl;.<L'L"9t i :S.~It' 0.,0 ~m jt' 'POl rebj"lO da bi ~e po njcmlJ moglo po:nlJpLli, ii po:5c:bllQ o;m .. l!c:nje:..sLLd~ broj prcdrnmal pu.n IJ ilz.i v i adresu za pravl'I a I ical proce· snt' ptigovCltet d~eidno i:ii!j::i!::jljepj('1 d:a.li s;e lu~b-cti:i ~ahljev priz;najc jli o~por!ilV;t)u' kllm :sluCitju ic PQlrebno na 'I"csri razlog~ zbog koj i h s.c Lsd OS:J)OI':ilV:il i ci nj~1J ice na kojima Se navod.L :7.a:snivajLl. Pi:smeni od,govor na [u~bll JIllJor~ b j't t pOl'p iSa,q o.cI Slr,jJ o~ od:S(J,~'or[JQg t i ~ iii ;r.:3l:.{1- n!Skog zasrupni.k!l1 OOIJOULO O"I,aSIc.nOg pIJlJomoen.Lk:a,

Ukol [ko u ni:l'o'-cd-cnorn roku tUlcn i ne closta y i pi.s melJ i odgovCl r' Il m m.tbu :s n08l [ C~ Z .. kof.lom prop isane pool je· diLit "';boS ,pro~CI~Ianj_::i n.II"ede!J~ nl;d.ojc (dortoteni~ pr.e:sudc zbog propus!l1niil),

Dostava luzbc tlJ~norn s::m:atm -Sc obja,'licilompfo\ckorn rok<l ,od IS dilna od dana ,obj:ilvljivanlil.

SUD!/il S~dija Brkovic

BOSNA I HERCEGOVINA FllDERACIJA BiH

KA.NTON SARAJEVO OI'(:INSKl SUO 0 MRAJ6VU Bro]: 65 0 P 109603 09 P

Sa ra jcwn, U. 0 I. 20 II. godlnc

Opcinski sud u Saraicvu i 10 sudija Kazagie - Fero N3Sih;)~ u pravnci srvari ruzirclia Tclekom Srpske A.D. Bania Luka ul, Mladena Stojanovica br. 8. ptotic ruzene Kusudziia Mubi.na iz Sarajeva ul. Brczanska br. 102" rudi dug',obj av Jjuje sljedeci

OGLAS

No osnovu clana 348. stav 3. ZPP.o, tuzenoj Ku· sudzija Mu b i n i dostavlja se:

PRESUDA

- "bog propuslani ••

Obavezuje .e tuzen i. d. tufiocu i.plati du g u. izno· su od 3.G47,17 K.M, sa zakonskom , .. te,worn ka· matom i w:

- na izno, ad 93,6 KM, pocev ad i5. 06. 2009. god.i ne, !;ao dana clasp )"l()S1i p. do ispla«

- na i1.nos od 93,6 KM. po~ev od 20. 07. 2009. godine, k.o dana dasp jeloni p. do iopi.,"

" DO iznos ad 93,6 KM, jXlcev od fs. 01. 2009. go" dine, kao dana dosp iel'ISl.i pa do ispl.,e

• na izaos od 93,6 KM, PO"". od 15. 02. 2009. go· di ne, kao dana dospielesti pa do ispla te

- na iznos od 93~6I(M~ pofev od 1)_ 03. 2009. godine, kao dana dospielos ti pa do ; splate

• no i.DOS od 93,6 KM, poc ev ad 15. 04.2009. godine, kao dan. dospielos ti pa do isplate

• no ;:,"05 od 93,6 KM, pail ev od 15. as. 2009, godine, kao dana dospjelosri pa do ;,p late

• no ;;'00' "093,6 KM, pccev cd IS. 12. Z008, godine, kao dana dospielosti pa do isplate

· oa iznoa od 981,34 KM, pccev od 15.08. 2008, godin e, kao dan. dosp jelosti pa doisplate

• na lznos od 849,03 KM, pccev od 15.09. 200'8, godine, k3Q dana dospjelosti pa do jsplate

· aa iznos od 93,6 KM, poce v od j S. 10. 2008. godine, kao dana dcspjelcsti p<l do isplate

· na iZDOS 0<1 93,6 KM, pocev od 15. 1 1. 200'8, god ine, kao dana dospjelcs ti pa do iep ta te

-na iZDO' od 280',8 KM,pocev od 29. 0'7, 2009. god i ne, kao dana dospjelori pi! do ispl ate,

ce naknad i Ii troskove parnicnog posrupka u iZDO· .u od 135,0'0 KM, ."e ti roku od j 5 dana pod prj· jemjorn pri.nuctnog i'''''"oj •.

Dos:ta '1,1 9 pi:s.me.na se 's m_a tra oba v I j e:o 0 m pro tekom TiJka ad l5 d~naJ ad dana objavljiv:imja_

Sudij., Felo Nasiha. s.t.

POUKA.:

Prm;v ove pre,ude oije dozvoljena "alba, .li .e moze podlliieli prijedlog za povral u pred"Die 5 HlIlje,.

Trafilac izv..senia: MIKROKRE.DlTNA ORGANIZACUA "SUNRISE" SARAJEVO l~vrSenJ.ka: 1. BAJRARTAREVIC KEMAL, OZAFERBEGOVIC EOIN (MUJCIC ADiS svi i~ ILIDZE

Radi: Izv..senja

RJESENJE 0 IZVRSENJU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE 1 HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSRI SUD U SARAJEVU

Bmj: 065.0.1·07·00'2945

Sarajevo, 12.09.200'7. godine

Slid odreduje predlozen" izvl"sel1je.

Troskovi lIa2iaca izvr!enja odreduj'l se u iznom od 59,00 KM,

POURA: Proliv rjeSel1ja 0 izvrSenju maze Se izjavit; prig"vor ovom slIdu u mku "d 8 (osam) dana od dana prijema is 109. PrigovOI se pod nos; u do,""ljnom broju primjeraka za sud i s[ra,nke"

SUDIJ A Anabel. Bagdan Kmav;c, s.r.

BOSNA 1 HERCEGOVINA

FEDERAcrjA BOSNE I H£RCEGOVINE HERCEGOV ACKO N£RETV ANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU

Bm;: 580 P 034SU 07 P

Mo,,,,,, 02,03.2011, godine

OGLAS

OpCioskl sud u MO'tarn, po sudli; Semsl Jogunovic, u pravnoi slvar; tulll re!i a JP .Hrva"ke [el.komu.nikacijeU~ d.o.o, Mos13,r~ Ulica kneza Brallimira, b. b. Mostar, pro Ii v luunog Pella, S wj ana ;z Mosta.ra, Kar<i;.riai. S,epinca, 21 Mosta.r, radi ;,pla,., Vs.p. 4,186,63 KM, dana 02. 03, 2011, god.ine

Dostavlia lu1bu lu1cnom Peh.r Slojan u iz Mo· slara, Ulica KaJdimlia Sjepinca, bro; 21 Mo, 10.r.

Tui!eoim zah'iev;ma koji ie ,uz;lelj podnio o"om S" d u d.na 03. 0'8. 2007. god i ne, ,uii lei j "a'ii da Su d donese sl iedeC~ Pre," du:

"DU7,,;an je (uiclli isplatiti ruzitelju ukupan iZllOS gl •. vnog duga za korisleuje mob.i«1 usluga u v;,i· n; od 4. J 86,.63 KM, '" .. k on.ko m 13 Ce,-,nom ka· matom i to:

• o. ;7.!l0' od: 925,)4 KM, pocev ad 15. 1,0.2006. god,i De:. pa do i.iplate~

• n. ,zu"sod 1.801,89 KM, pocevod 15"11.2006. god_ine-) pa. do i.spla.te~

· oa ;,no, od 859,80 KM, po';ev a<1 j S. 12.2006.

godille~ pa d 0 i:s.plale~

• na izno. od 600,00 KM, po~ev od 1 S. OS, 2007. godlno, p. do ispl ale,

k.o i d. luzi re I i u n ado k n.d i [rosko"e parn ;cnog po'tupka, ,.e u roku od 30 dana pod prijemjom iZ"'~~.oj<i.

Isrov'remeno) ruzi[,elj predlazeJ ukoliko lu~en.i) a u ,kl,du s. odredbama "lanka 182. ZPP·a, ne do,st'i;wi pi::ii,m~ni odgovor na O\'U tU7;bu~ u :!::akons.koPl_ l'oku, d:i Sud dQl1cse pr-csudu kojom uS.lfaja m2beni zab ,jev (presuda zbog propuSm.nj .J.

DuZan ie Iuzen i u toku ad 30 dana do" •• i Ii ,udu pismcni odgovor fHI. ru:ibu u 2 primierka S pOl,.iYOm oti bruj pr¢dmcr.a. U odgovoru fi:ii tu7.bu lUze n i maze is.m6 procesne pr i,go;,loreJ izjasn i l i se da Ii prizna.je~ Hi osporava pos[3vljeni mzbeD.i zabtiev.

N a.ko n obia ve lu:t.bc iruzben og zah rj e"a~ Ob2i roO ITI d. j 0 lUibom prcdlozeno dono!cnj e pre,"" de zbog pro pu ,mn j s, ultoH ko mun; no do".v i odgovor na tu"bll, primien om cl, i 82, ZPP "., Sud Co dOfi;jet i p •• ,udu ,bog pwpu!ila"j., koi. Ce s. obj" "iti u d_D evn 1m nQVn:Jma.

Po p ro,,,ku ro ka od 1 S dana, od dana 0 b j .vl j; "a· Ilja (}l,Io,g Oglasa, Smattal ~c se da je mzba dosmvlicn.a mzcnom na obavez-ni odgo ..... or.

Sud;i.

Semsa J ogllnov it

oglasi

Onevni avaz ,"""""',_"~>Il". 71

BOSNA I H fR CEG OViNA

R EPUBUKA SR PSKA

OSN OVNI su D U OOBOJU Braj 85 0 'Mal 011.232 10 'Mal D obroj,,21. 02 2011. godine

OGLAS

Pred ovlm sudom u IOKU Ie parnl~ni postupak po tuttll Mioca J P Hrvatske telekomu nikac] e d d. ~osta r ul, Knera Branimira btl, pro1iv luienog Sartevit ,elj~o sin M llana, ui. Vi dovdafi ska br. 9 Ooboj, radi fiaplate duga, v.s. 755,96 KM. ea kako sud nije u mogucnosti Men om d051avlti tu:!b una 0 dg ovor, to shod no 0 dredbama zakon a 0 paml enom postu pku (51. glasn I k R 5 br. 58/03, 85/03, 98/04 i 74/05 i 63/07)dOSlavlja tui:enom tIilbu na odgovor,

Tuiilac j e pre dlozio sud u da u koliko tUlenj fie dostavi pismeni odgovor na Iu!bu U zakonskorn roku, donese presudu <bog propustaoia u smlslu elaJla 182 ZPP-a.

Sud dostavlja nizbu lulenom na onavezan odgovor i poucava ga kako slijedl:

POliville se da u roku ad 30 dana dostov~~ sudu obav~rni pi5maniod'govof na 1ul:bu u dovolln om broju primjBroka za sud i proUvnu stranu, odgovar mora MI razumljiv i. sadrlavati sve ~IO jepOlrebno kakc bi se po

nje mu moglo postupm, posebno oznsku su da, broi pre· drneta, lme lprezlme, prebivalisle iii boravi~ts stranaka, njihovlh punomocnlka, te preomet s pora, orocesre p rio gova re kaie ne mo~ele isticati nakon dostave odgo"ora na tu lb u, izia. niti se da lipriwaiete iii ospo ra vale tu i~ eni zahtjev tu iioca, u koliko isH escoravate dutn I ste navesu razloge Iba 9 kaj I h isu osporavate, navestl ci njsnice na kojima zasn iV3te svoie no.vode i dostavit~ dOkalB koiima se ulvl1luju te cinjenlGe. uz isprave sastavljene na siranom leliku du!ni StB dastavltl ovjBrenl prevod na jedan od sl~!benih jelika suda a ukoliKo predt3zele :provodenje dokaza saslusanlem svledoka duznl ste za svakog svjedoka naeesn tacno Ime, preli· ma, i m e jednog roditel18, adresu S1anovanja, ~ na koje okolno.sti predfalete ca se sviedok sasl usa

Pismeni ad govol na Mbu morat€ liMo polJlisati

Uko liko u navedenom roku ne dostavtte pi smen I odg ovor na Iu:l'bu sud ce donij!tl prssueu tbog propu~lania, odn OSnO usvojiti Mbe"i zahtjav lu!ioca.

Oostava sa smaira lzvrSenom protekam rnka ad 15 cana ad dana objavljivania u dnevnom tisiu i na oglasnoj tabli suda,

Sudlja

J asminJ unuzovit

BOSNA I ~ ERC'EGOVJNA

FEOEIlAC!JA 80SNE I HERCEGOV!NE

SRE~ Nl D ~DSANSKI 'KA.NTO N/KANTD H SRre I 3N.1A DOS NA

opcm SKI SUD U T'RAVNIIlU

B'oj: 51 0 Ma! rooaoo 1: 0 Ma!

Trn,nlk, 10,03,2011. godin,

Op'i",~ sud U Travnlku, po ,lrUtnom saradnlku M.Nuo RQ,lc, !je~v'lu'i' u pravnol stviIJi IIJlittlj.JP HRVAfSKE TELEKOMU· NlKACIJE d,d, Mo,lar, 1li"~I'.'" poml" m,'Ofu, ,!(n", 'Bra· nimrra bb, M"lar, protiv lu!tnog VI'i"l.v. '.'""0';'., Tra· YOlk, 001," na La~,' b •. 31 , rad; "plale ~a. v.s. 8 ;,4aKM, van "",i!to, oOilio j' <IaIl, 1:0. OJ, 20 I t .111""" slij,deCtJ:

PRESUDU

Zb,O ,,,pullaoja

"'N~13te se lu!e"om, ~. lu!llelju.lspllli uku~" l>n 0$ gI;V"O~ d'ug' '.l:oliS~nro mobilel uslug, u IIIsinl86,49 KM, sa "ko" ns!<om "Iern(lm k,matom i 10:

" "' imDs od 11,72 KM, poe,v,," t 6. 06. 2009, pa ~D isplalll

• n. ~IIO' 00 44,74 KM, ,po1e. 00 16,07,2000. pa do Isplal'

. "' ~"DS od!4,03 KM., .poCev 00 t 6. 08. 2009, pa ~D i'plal" te nad._m 10110)" pamltnog poS1llpka u ~"lId 95,00 KM ! to "e u rol<u lid 15 dana. lid oana oOlllJ!en~ presu,,", iJOd I"ij" mIOO1!z'vrn1)$"

Obrazloienje

TU!ilelj I' ,pod"io lU:!ou su~u., dan, 08, 03, 2010, godlne, pm~v tultn~, 'Mi is~ale dU9;, V.$. 85,49 KM.

Tu!b, j"lliella j. dostavll""a Menom na odgmrur oona Oli, 12, 2010, gool"e,

K,ko Meni u ml;1I predloienom 'U clan" 70, al:ona fi .pamitnom p.slupou "ije o • .tavio ,udu pi,men; odgmrur n. Mou, a ~ pri' loienih ookala u, lillou pmlzilazl da Mlleni zahljev lulilelja "lie oeigJedno neOSllO,an, kaol eilienica 0' Ie 1iJlj1e!j .lullli pred!oiiO dOlllJ!enje presooe mOIl ~opuStanja, i to ie valjill' ooolleU ooluku \1M u Illtel, u !!<ladu sa CIiIn0011 82. ZakOll, 0 ~ienom posilJ· pku ~SkI!tJeoe oovIn, m!H", br. 5M131. Ocluka 0 I<:!malama do'nelena je IJIimjenom eI, 2, Zakona 0 visinl· SIOIle ,,1<1,", k,maIJl (.slt_ nom, FBiH", 1lr.11I/95, 1/97. 271'J8 i 51/01)" U ,ell sa elanDm 277. sta, 1, ZakOila 0 Ob!igacionim O<1nos,ma I,1Moolll is! SFRJ", ~r. 29118, 57i1l9, .SIu!OOIli lisl SA Hil1", III, 2192, Il193, Il194 I ,Slu_ noviroe f6iH" br, 2SIOO1.

DOlu,," 0 Iro'.olllm, ;O"ijela I' n. o,"O'u clana 386, ,la, 1 , Z,kOila 0 ~mi~llom poslupk", a i,ti so '_je o~ Iro!kova Ia· kso na tuUm u Izn.s" O~ 10.,00 KM I tilkse fl3 od!uku u i1Jl~SU' Qd 5,00 KM 150%1, UoSku,i obla" luib. pUlem DIl"'njh. Ilolliina -"VAl" ~nos Od 40,00 KM, l(oSkGIII obj,,,,, presude putem Dnevnih "ovilla "AVAl" i,"o, od 40,00 KM, P' k,ko su, .,1 ~"ko,i bill .nulni I nOIOphodi11 Isti SU dosu~tni MiMi" shod"o u'pj,hu slron,ka u sporu I opredij,ll,"om "h~.,u lu;n,lja. POUKA: P'OIW O'Ie ~resude .iie do~IJe"a biDI.

STRUt N I SAIIAD N I K.

MebruraFl~si~

80S I\IA I HERCEGOVINA Fooeracija Bosne i :Hemegolline ZelliGIo)·Ooillljski .... l1Ion

OPGI NSKI SU D U n;$'NJ U lemljl!no'llii!nl ured

8 roj: 039"0"Dn" 11·000 299 r,Sanj,2I'. D3, 2011, goO;lle

Opcinskl sud T~!afij, zemlii~naknjll,nl ure~, na osnovu tlana 63. i 67, a "skladu sa tlanom 88 stav 2, lakona 0 's mil isnjim .onjigam3 FBi H 1.51. Novi IlS FBiH, br. 19103 i 54104),

NAJAVLJUJE

U$POSTAVWANJ [; ZEMWI5NOKNJ IZNOG UlO$KA

U zoroljisn oknjilnom predm,t" br. 039"0"011-1 t "000 299 a po l3htjeVIJ SariG llijs po punomoCnlklJ PmjavoraG FIIa~u, a<lvo~atu il lB""ja, u toku j, po 'lupa~ u.postavljanja ". mljiSnokIljiinoguloS~' .

Neklotnine la kOje se uspostavlj3zemlli~no!u1li!ni ul~l.ak su upisan. po novom premieru u pDsj,dovni list ~r. 2D88 '.0. Jelah, olllaColle k,o k,t, broj 1335 Njiv" kuca i 19. " pay, 99 m2, dvori~te " pov. SQD m 2 I vocnlacl2 k1. u pov, 986 m2 i kG, broj 1336 Nji,., Iljiva 5 k!. u pov, 4140 m2 a ,to prema po~.cim, ,Ia[{)!} prsmj,ra oogov31a nsl:retni"a· ma up'.anim u ~k, ul. broj 355 K.O. Sp· OMS Pl.A#JE oz·

nacene kao k,c, '~roI41515 Nfive, kuta 1 lJJ· U pov. 99 m2, dvO!i~t~ U :i>Ov. 500 m2 i ,otnj,ci 2 kl. u i>O'I. 986 m2 i k,t, oroi 417/3 Njiv., njiva 5 kl," pov, 4t40 m2.

Prema P9dacima K,.t~S1,a, optjne Tes,~j posjed"ik "e kre· tni na Ie Sarit Ilija sin Ante iz PDlllcana sa obimom p rava 1/1, dok su pre m. podaeima st.mg premiera ZK Ule da Optinskog suda T,S,nj kao swlasnici Il,.vedenih Il,kretlli· na upisani Kadu!ic Hasan, Kad~~it Osma~, Mahalba~ic HaMla, Mahalbasic Omer, Bauma" Ana, Bauman Ilij., Ba· uman Marijan, Baum"n Milko, Bluman Ivica i Radeljak Matija.

Po,ivaju s~ .va li~a koia pola;u pravo vlasniSlva i~ nekIJ dr· ugo provo "a na"e~enim ne~"lnfnama ~a svoje ,prava pri· jave " rok" ad 80 dan. od darl' Ilajav, podn,ska " <Iva pli' mjsrl;, i to dokaiu, a " ." protn om nji~Gvo PlavO note biti UletOU oblirprilik.om uspoS1ave leml~snoklljitnog "Ioska.

Uca koja polalu pravo na loj nel<ril1"ini mDgu naved,ni rok na zahlje. produlili za "ajmanje slljed~ih 9D dana, Imko bi im ~ ~ala mogucll~t da pribave pok,~ne do ...... '.

DOS"'''' UlrR Vf'l'"

FLD[R... 11<\ oos"'Ir IIIF R('"El.o\~ ..... r nl'(" I ''-''; r s" 'I) SJ\'M 11 \In

B"'I c.< III 0< 1(,9 Q5I ,I

Soli r.aj 1-"\.,." I '1 01 ~D' l' M,1)Lt,j nof!

Ukoliko u produ!enom. roku ne uslile di prijav.a, zemljl~no· ~"iiZni uloi3k c' s. u sp ostavili na osn ovu do tada prj~.· vljsnih dok,z •.

Z"mlljSilo~njitni refernn!, No<lZad Ljev,kollic

IIp.:. ,. .... , WJ<I" S .... """ I III ...-.1' J' U1c«:"ul l;~J j~ u 1"".'''''' ." Oft ua). (>g 17' """I. "I'k<oi.r«lo .... {~J. LUKw ~,n.' ul S" .. BIIdIJ& 1>1<'1' I J Jlr",," lror_b I ·Kamt>Cf '\d"." i.l< "n,fI""""uI 1'· .... HlIdop <><I~ L,·iJ~.td:o br.">j JI!t ~ wW ..... do .. !o,o"""", uI

J e"EI.~ O~rbe:p ic:. :t.l,r:\ r.ad1 t;n.'J'Ienr", !U ,D!iI'U."I""lJi (_JIIIB.a lJ.1I Ii!!!!'\ J LaltXIll 0 punitr.l«l"l _,uplwobl.,ij.oj ..

~ulj"'" daruo 0' 1:1 !OOlI pflllC .... _" ')"'od.o.mj,,~ .""', ... m,J ....... ~J~ \J

Z 'I jJ" ... p ..... , ... ", ... I"F>" .... bn!i 70" \ <>II O;: .. fI'I ~(I( g<><Iln~ 01!4, pro JJUol:,.. ... pl.I •

..... tmOif p«l1uhuoj. Q;"""'" <>d<> 1I.l.~O "'1 ... "..&1""1 .... '['<VIOl. "" .,n .. ",. T...r"",.( .(nd<'roja ....:I ... d<1'!!t ..... 1,,_ 00. IU.OO "'\1

b ... dii('lill:'~ "'" f"IiIft'(""!.1 f;"IJ(tJld'~tlT1 ~Wlwn :Pl:cq~'r'H","" ,I ;ptndlljU'l' Jllll'li.rnnih )~:LU"6 t"l"knl"

;1"U1 t-::l\ l"llOIIjy qc-tcr !l.U1,t.l"lll(k:~lu :r.lr~:rI"'C' Il'Illl~1 i.#ll!UU lW' "'01 U· ... "N'i1 'lldllJu IJ ,illL. ... utI:JiC ""roa <><I .a... Jl<I.j_ u do\ nil_ "'""~ !'f''''l.,..,.].a ... ..,d , """'"

Doo~ • <jdc<!j" 0 '''''ri<nj" I .. .-"~,, toml d,,,,, s..nJn<> ..... 1nI .• e , .. """'''''' ~cI«n:n ........ ....:1: 1 ~ okrnJ·....:I do .... obj.'~lfv.ZlI"

S .. of~;~ 'I)"ljllll:lII' ~Ii. Ull ,:t..'r'~

BOSNA I HIRCEGOVINA FEOERIICIJA BOSNE I HERCEGOVrNE ruZLANSKlIKl\NTON

OPCI~KI suo U TUW

Br~l: n 0 P 0,18252 OS P

TUlia. IS. 02. 2011.gool",

OGLAS

z. Iui"nag: Almlr Ibrah.lm.,11i

Pred .vim sudom u lo.u j. pamiCnl poslup"" Iulit.lj, DO "Sip","'" TUlia, zastupan po ;punomoelliku Amiri TrajanO'l,koj, protiv Me"og Almi( .Ibrahimo"l', "dl i'p!,1!: O"~. pc ","O'U odob,""OQ k,"~II" Ij. isporue;o j, lstom lOS m3 s!~I)("" te lspostavto raourIe, • po I«ljlma luleni duguje 1cE!llellu ul<u~an iZJJos od 11,640,00 :KM, ~J ka~o sud; ISlom na adreS>J lu!enO<) "Ije u mO<)ucnOSlI do,l"ilIlu1l>u na oogo,or to sud shodno odredb,m, ~L 348, st. 3, ZPP."llIlbu na ob.veznl QdgO'lOl ~OSliIVlia pUlem dn",,"lh no. vma

TuliI"lj Ie predla!iIJ SUO"~, ukolikD 1u!Jl"i u zakonskam mou n. doslalll pi,m""1 odgoVOJ da sud na osnovu OIana t82, ZPP.", done se presudu usljed propuslanja,

Sud PuWn "OnemO<) avw" dOS13,lja n"edenu M~u tu!t"~,na ~ba,e~ni od90~( kojl pouoava biro s!ljedi:

Ovom gri1lkom p(I~cvamo Vas da u 10k, 00 3fl "an, dOSla"I~ suou Gbaw~nl pl,meni Odgovor na lu!t>u u dO'lOlloom broil! primieraI<:! za sud I proWnu slrani- Wliretla (¢L 454, st. 1.12. tl, 70. Sl1." ... " s ~L 52, ,I. 2, lal.,"a" pamltnom p(Islupfill 5J10OJ),

, Du;ni ,I, oosl"iti pl,m,nl odgmrur na lu;bn U "",,,"nom mkn,ooji mora bili rammlli'll mora sad<:!avati sveono slo ie pokeb"" da bi serusmu mo~!o po,lupi1i, , pessbno U Mum IJeb. n""",II:

1 , OI"lku suda I broj. pre;mela, !me i prezirne, ~lebi"t!Sle i!i bn'avlile Slrofllka i "jillO'lih punomoCnill.a te pre"mel spora,

2. PlOwsne prlgmrure ~oie ne molele iSllCll1 ,na~on do,lalllia"ia oogo,ora "Iuli)u (npr, P"90~r mjes"enadle!nOSII CI. 19. st. 1, lPP FBIH),

3, O"ldno so ilja'nill ~, lip"m'jete ili osp(IJ"ale rulll,nj ,alrtj",

~,Ukolil<u osllilla.aIllluzboni ,""Ij" dll:!.1 slO u odgO'lolU"' Moo 1""0 ""osti ""log, ,Dog kojih esporavete lu;beni z,htj.v, tinj""i'" .,1:01""" ""ivale S~j. ",vOd, ; d""lavil, oillo!2,kojim, '" <IIvr;ulu Ie tinjOfli'" lei, 71, Zpp FSiH).

5. l!l ;s~ra"e saSla"jene"a stranom je1lk\) Mn; Me dOSla,iIi o'jeren prIievo~ (CI. 13.4, Sl. 2, ZPP FEiHI.

Ii. Ukoliko Ple~la2ele prO'lO<le"le dolar.l.aslu!anlem slilecloka du!nl 51e ,. ,,,akog SYimtQka .. ,esU 13~nQ Ime. pre~rue, Ime IeOnllll rOdil,~a. adlesu slano''"la, na kole olrolnosU ~,""la2ete ~a se svjodok sa,I", 101, 137. ,I. 3. ZPP flBIHI.

7, Pismoni odgovor mo",to OOIlDno ~otpi,ati lei, 334. ,L 2. ZPP FBiH),

• ()ko~k" u""",,,nom IOfill n. "",lavil. pismen; .ogmrur "' lu;bu ,ud e, oonrje~ PrllS"du i """jili: tulll'ni ,ahtjev • Prll""da obog :p'opu~wnia leI. 182, st. 1, 1I>P.,,),

NAPOMENA;

DoSlava so ,malra ob"ll,"om protelolm rolm od 150,"" od d,", obi'vl~v'nja (o!l, 348. Sl4. FBIH),

S",~ja Vesna Aleksi,

BOSNA I HI' R CE GOVINA

FEDERACIJA BOSN E I HER eEG OVINE TUZlANSKI KANTON

o PCINSKI SU 0 U [IVI NICAMA Broi: 33 0 Mol 025043 10 Mol liveni C€, 15, 02 201 t . godine

OGLAS

Pred ovim sudom u toku je pamlcnl postupak Mttelja JP ElektroprivrBlIa BiH d,d, Sarajevo, podMnica fleldrodi· stribudja Tuzla, protiv tuze~ih Omerovit Saliha i Jahic fadila, UI. Oslobo~enja Sarajka D, !JvirriGe, ra.di ispl~t~ duga, v.sp, 940,44 KM, pa kako Sud Menom Omerovit Salihu na adresu nije u mogutnosU lIostaviti Mbu na odgovorlO sud shodno odredbama cl. 348. st. 3, ZPP-a tulb u na obavelni odgovar doS1avlja PUtB m d nevnlh navlna,

IUlbenl zaMe. alasi:

"Obavezuju se 1~leni ~a Miocu soli~arno isplate .pollaiivanjB u novcu u iznDsu od 940,44 KM&a pripada· jutim ~~kQ"skim la1.elnim kamatama potev M danaOe, 12, 2010, god. pa do isplale, kao i da Mioeu nadolma· dl tfQ~ko,e pam ieno gposlup·ka takse na tu!b u 1 pr·es ud", .s.a u .ro~u 0 d 15 dana PO pra.!)s na!.n osll p res" ~e." TUllt~lj je pre~lolio sudu da ukollko tuieni u rakonskom roku nfl dostovi pismBnl odgovor da ,sud n3 osnovu clana 182, ZPP·a, donese presudu <bog propultanja,

Po1iva se luzani da u roku ad 30 dana dosta\ilte sudu nbvelfi I pismeni odg ovar na luztlu u d ovotjnom brojuprlmje· raka za sud i protlvnu siranu - Mitelja ([;1. 70. i 71. Zakona 0 pamicnom postu pku 53/03).

D ~lni ste d"staviti pismeni odg ovor na Mbu u navsdenom roku, koji mora biti I'llW m Iji" i mol'll sadrt:avali sve ono Sto je potrebno da :tli se njemu maglo pastupm, a posebna u islam treba naveslj: Olnllku suda I broj predmBta, 1mB i 'prezime, p rebivali.ste iii b oravi Me s1rnnaka i niii hovih p unomocn i~a t~ predmel spo ra, Proce. ne prigovore i decl· dno se rzjas niti da Ii prrznajele il i ospo ravate tulh e nl zahtjev, Ukoll ko osporavate Mbeni ,ahljev duilli ste u odgovoru na tulh u lacno navesti razloge I~Og kojih ospuravale lu!~enj 1ilhtj 6V, clnjenjce na kojima lasnivate svoj~ na· yode i doslavite dokiJlekojim~ se ulvrduju Ie (;i~jsniC<3, Pismeni odgovor morate o.obno potpisati.

Tu.!€nl mole u 0 dgovoru na tuIbU a najkasnlje na priprem nom IOti~tu, podn ijeU protivlutbu u s kladu s tlanom 74, stavZPP-a.

CDsta~a se smatl'll obavljenomprolekom mk.8 od 1,5 dana o~ dana. oblavlii~anja l~l. 348. s1. 4, F BiH).

Stru eni .oflldnik o in a Hruslan ovlc

BOS~A ! HERCEGOVINA FEOEIlACIJA 80SNE I HERCEGOVI NE KA.NTON 10

GPCINSKI SUD U LlWU

BIOI: SS 0 M,! 001661 OB Mal iM1o, 15. 03, 201 1. god""

DPCII'ISKI SUO U LlVNU, SlnIoni sUladnikJmi<a Saolt." pravnoi sNaJ1lUlilella Erone~ Pokrem, komullikacll' o,o.u, Mo;mr, proUv lulenika SII,ka Kel.va, 'a.dl Isplale,leme!jem ~lanlal34a, slavak 3. Zak~n; 0 ~,"nie"om PG$lupku I.S!. "olline fBIW~L 53/00, 1:JJ05 j t 9106, U ~aljniem lekslu: ZPP), budu"i da IUreni~ no ,1'lltIle roa all",;] poslloollj'g poznatng boravISI", objavlj"j' slloo,OI:

OGLAS

Dana 23, 12, 2002, godine Io!llelj ie pOIlnio ~nje~JO<)~' dO!1o!enje (jelenja 0 o,rsl, po !«Iiemu je I! procesnlh 101!Og. naslavlle"o kao po IUIm, proli' lulBOil<:! Slavi<a KoI", rodi isplato, Tu;il'~ !ulllom lra!i ~a Sud donese presu~u kojorn G. obwzali lu;,nik, na IsplalU glavnog duga u ~iIO,U od 100.22 KM, ,aiedno so ,.~ns~m ,.le,"lm kamalama :1 vo~,'map;mitnQg p(Istupka

Qba'je~Mva " 1u!""lk da " dOS13"1 plsmena .malra ollavjenom pmlekom rok3 "~ 15 dana 00 d,na obl,.III"nla ovog plsmena u """,,;m no,i .. ma, Dn"",,; ."., I na og!asn"j pkl., S"OO, I, da pJiv!1I<e do,I"lj,n. uz UIlbu mo," pO<1i", u '1"'" S"OO,

Ob.lijelIM se lule"'k ~a Ie temeljem <1an1<il 70. sta,a!< 1. ZPP·a du!.1.il nai){;J,nije " (0,," 00 30 d·.1.il; <loSI;,i~ Sudu pismeni odgO' v",roalll!bu.

DOgovo( n, lulou mil" bili "".mijiv I s'~<:!'''Ii: olll,fill SUO", 1m. i· prozim" oonosno naziv prav., oso~., prellivali.ll, iii bora· vl!le, o~no$oo ,iooisto 'Ira,,,",, '1lhol'ih "~"'kih, ""Iupnil<a I punomo'lllka. oko Ih Imalu, pledmel 'p(Ira, sadr!al ~Ja"e I pGlpl, podnosilelj, 1""oK J:l4, Zpp·a).

U OdgoVO<u no Iolbu Men!k oe iSlal<nuti mO<)ute pm.ces"e prigovore i Illasnili se ~a , pri1Jlile i!!: OSp(lrava pOSlav!jeni tulte"i lao hljev (e[anak 71. S13v,k I.lPP·a).

Ako lu;,nik osporava MOOni .1IDl[j.v, odgov",", lUI"u mora ,"~riaD i r.,logo !z kojrh s.lullHtni ""'Ij .. o'porn,a, Ci"je"ic, na koilma lC'le.,k ",olva ,~je m,od', dokaze kojlm, ,e UI'rdUI" to elnienice Ie pra"" OSll(MI" nl,ooe lu!enik' (tlanak 11, ""'k Z.,2PP·'j.

TU!Mikmo!t u od~ovoru n! Iulbu. a najl<Mnrje na p"p<emnom roei!lu, podnlie1i p(OIuMbu 100anak H SlaVik 1, 'PP·a).

UkQl(ko lulenlk, k~me je ured"o dOi!a,ljena llIlba u !«Ii.Qi Ie lu!lle~ :p'adlollo dO",lenje presude tbog pmpullanla, ne dOSlalli pi,mon; odg.ovor "' Iulou u "konskum, mfill, Sud c, donij,li presu~u IDiom S8 usv'la tuillenl lilhMj'v Ipres"~, wo~ p<OptlSIa· nja), os!m ,ku Ie lUloenl "hllav o1i1JlOOno osutemelle" 111an"" 182, sta",k 1. zpp.,),

DO[IOvor oa lulbu , prI,lloirnil pred,j. " Sudu, udo,~!jnom broju primj,raka " Sud i· prolivo" ,lraIlku, po<l'omnabroi pre~rneta,

SIJu~1li surarlm~ Jultca Babic

72

Dnavni ava~. s~bo\a. 26_ mart/O!ujak 2011.

sport

1011 .

• m.'

,

) , 1 .... l ~

G' I U J

a, U I

EURO 201,2 Selektor Safet Susie naiavllule ofanzivan pristup vee eras protiv Rumunije wr

suspenzlla? UbI

Za pobjedu ee nam trebati dva gola • Napadaci se moraju zrtvovaf za tim kao nikada do sada • Pianic i Hasagic spremni, sastav se zna • Ako pobijedimo, s Francuzima cemo se u posljednjoj utakmici boriti za prvo mjesto

Nogornetna reprezentaciia Bosne i Hercegovine veceras (l9.1 5 sa ri) 11 Zenici i gra do s ada n ajvazni j II U takmicu u ciklusu za Evropsko prvenstvo 2012. godine, pro otiv Rumuriije, jer ako telimo nastaviti saniari Euro u Polisko] i Ukraiini, nerna nam druge osim pobjede,

Selekcija BiH docekuie urakrnicu s dosta oprimizrna Prerna rijecima reprezenrarivnog ljekara Reufa Karabega, Kenan Hasagic i Miralem Pianic bit ee spremni pa ee se tako selektoru Susicu dileme svesti sarno na to kcga ce poslari na rri b i ne, Prem a s vem u su deci, Pap e ce n a teren Bil inog pol ia izvesti sastav koji je najavio jos prije tri dana,

Veliko drugarslvo

Optimizma ima mozda i previse.

- Tokorn cijelih priprerna nismo imali nijedan problem. U ekipi vlada veliko

drugarsrvo, Uvieren sam da ee igraCi dati s ve 0 d seb e .. N e mogu obecari da re pobijediti, al i mogu 0 beca ti da ce svim silama zelieti pobiedu, jer vidim koliko rnotiva ima u njirna- kaze selektor Safer Susie.

S obzirorn na to da Ce Hasagic i Pian ie igrati, startnu pcsta vu n i j e tesko pogodi ti, Pape je rekao po cetui sas ta v i prije rei dana, ali ostaje pi" tanje kako cerno igrati?

. Sigurno necerno biti strpljivi .. lei cemo odmah na njih, pritisnuti ih i traziri SIO raniji gal. I marne tak vu ekipu da ne mozemo ni igrati drugacije nego za gol vise, Svakome ga rnozemo postici, a li ga od svakoga mozemo ; primiti, Zato rnislim da ce narn za pobjedu nad Rumunima rrebati dva pcgotka • tvrdi Susie.

Selektor najavljuje vrlo ofanzivan pristup " Dzeko i Ibisevic u napadu, Misimo·

Pape kaze da mnogo orekuje od Zviezdana Misimovi ea iako j e svjestan roga da vezniak Dinama nije baS" u savrsen om s rani u,

• Nije fizi~ki spreman kao ostali igraCi, ali nam je w- 01Da vaZan fudbaler i zate nje.

gOY nastup ne dolazi u pitanie, Zviezdaa je vrlo znacaian za Dzeku, a vjerujem da ee, nakon svega ovoga sre mu se desilo s Georgom Hadtijem (Gheorghe Hagi), biri dodamo motiviran za RumunekaZe Suiiie,

Paperovo optimisticno izlagan j e prekin u-

10 je neugodno piranje 0 suspenziji. Odrnah je pro estao pricati, a salorn se prolornio dubok uzdah .

• Ub! Pa i ako se desi, valjda nece trajati do juna, kada bism 0 rrebali igrari revans protiv Rumuna, Ljudi iz UEFA"e i FIFA"

e rrebaju znati koliko kr.... -~=- ....... -t upnu odluku donose, A val j da Ce i kod nasih Ii udi proradiri svijest, narocito ako veceras dobijerno • kaZe Pape.

~III

vic i Pjanic iza njih. No, Pape ce im, osim golova, dati i dodatne zada Ike.

Ibisevic moraju se riakon svake izgu bl jene lopte vracari natrag. Napadaci se moraiu hrVOVB,; za lim kao nikada do sa da, j er ako se desi da R UID II ni u sredini terena naprave siruaciiu per na rri, onda cemo izgubiti tal. Brzi su i znaiu veoma do bro izve-

sti kontranapad - tvrdi Su~ic.

Srn selektor ceekuie od Rumuna?

- Znarn ih devetoricu .. Piranie je hoce Ii igrari sa dvojicom napadaca i ko Ce igrati na desnorn boku, Sto se mene tiCe, volio bih da pocnu sa lr· ojicom napada&, ali sumnjam

da Ce. U svakorn slucaju, veerna su dobra ekipa, ko j u nece biti lako pobijediti, ali ia i daI j e rvrdim da nas, aka pobi iedimo, niko nece zausraviti i cia cemose u posliednio] utakrniei, s Francuzirna, boriti za pr- 1'0 mjesto • rekao ie Susie.

M.TANOVIC

Trojica napadaca

- Od igraca cu traZit.i rnaksimalan oprez u fazi odbrane. Fudbaleri iz faze napa· da. D.zeko, Misirnovie i

sport

Doe"o; avsz. sebota, 26_ mal1/o1uiak 2011.

73

RIJEC 'IGRACA Senad Lulie dijeli optimizam svojih kolega

AHO Odig amo H 0 z amo,

t ilD e 0 azi D Dilale

Mutu i Kivu nisu jedine rurrunske prijetnje, an i mi imamo dobar tim

Dolazak Senada Lulica u reprezeniaciju Bosne i Hercegovi ne 01. ksao j e selek toru Safetu Susicu brige zbog suspenzije Sejada Salihovica,

Un i verzalac J ang b oi sa odlicnose uklopio u nas tim i stekao status prvotirnca cije rniesto u ekipi ne dolan u pitanje, Lulie ee danas zauzeti rnjesto uz Iijevu Burliniju s defanzivnim zadacim a rna da ie opce poznato da se ne libi krenuri naprijed kada se za !O ukaze prilika,

. Igram sta god mi se kaze, ali rni je prirodna pczicija na Iijevoj strani, U ovom trenu tku spreman sam se s ta viti na raspolagan [e reprezentaciji na kojoj god pozici]i to bude trebalo, ali mislim da na ovom, svom mieSill mogu pruziti naivise - kaze Lulie.

Kao i ostali prvorimci, i Senad se nada da ce na vi jaci reprezen tacii e veceras ima ti sm slaviti,

- Normalno je da se nadam pcbjedi, Protiv sebe

imamo respektabilnu ekipu, s asta vl je n U od k vali tetnih individualaca, ali i mi imamo dobar tim, Pripreme su bile dobre, Odradili smo sve sto je selektor trazio i ni[e bile tezih povreda. Imat cemo sve uvjere za dobru igru, Aka odigramo onako kako znamo, siguran sam da pobjeda nece doci u pitanje . rekao je Lulie.

Upitan za Rumune, nas igrac istakao je Adrijana Mutua i Kristijana Kivua (Christian Chivu), ali je i do-

dao kako se ni ostali ne smi[u pctcijeniti,

• Rurnuni imaiu ios tehnicki do b rib i brzih igraca, ali su, "10 je naj mnije, jaki i kao kolektiv, Koliko moramo bin efikasni u napadu, toliko se moramo i dobro braniti - dodao je Lulie.

M.T.

Rumuni prebacili loptu nasern timu

GII- ieoobieda, all dobar - eiremi

Mutu ie, izgleda, sigman, a upitan je samo nastup Kivua

Kako se b Ii ~i pocetak u takmice, a moglo se to jasno zakljuciti i iz jucerasniih iz java kap i ten a Kristi i ana Kivua (Christian Chivu) i selektora Razvana Luceskua (Lucescu), u rumunskom raboru nisu vise samouvjereni kao sto su bili proteklih dana.

- Svojirn sam igracima

j. asno rekao da j. edva cekam da utakmic. poene ida BiH

Bodoue Ce donUeli 11m

N a piranie hoce li ishod presuditi genijalnosr Mirale· rna Pja!liea, Zvjezdana Misim ovica iii Ed in a D zeke, odnosno Mu ilia s druge strme, Kivu je odgovorio da te pobjedu odniieti tim kaji bude koncentriraniii, od! ucni-

[i ivsretniii.

- BiH je posljednjih godina stvorila vrlodobar tim, koiiie bio neugodan protivnik i drugirn selekcijama s kojirna Sil igrali u proreklom periodu - kazao je Kivu. -

nskog tahora je hocc Ii Kivu igrati. I dok je povratnik u d.rl\avni tim Adrijan Muru, izg!eda" siguran, Interov nogometas istakao je na kon ferenciji za novinare da ima sarno jednu zelju - da se pfobudi u subotu i osjeti da je sprernan za na·

Kivu: /gral ce aka hudB 80 PQslo .spreman (F"IO J. H.r!iicj S til p.

j e.ste bol j e ran glrana 011 nas, . P ri t isa k je na sele kci j j : Ako ne bu dem osjeeao

ali sam uvjeren u nasu pobie- BiH, koja mora pobijediti, bol u desnoj no~i, igrat cu, a

duo !mama vearna dobru ier SU pasljednju darnacu u supromam, necu. Ako bu-

armosferu u t.imu i dobro utakm ieu izgubi!i ad Fra· dem i 80 pOSlO siguran da mo-

smo se pripremiJi, ali mora- ncuza. Za nas je i remi pozi- gu igr.ati, i7.aCi eu nl! leren -

rno bi Ii srrpljivi i cekari rivan rezuhat - dodao je rU- kazaoie Kivu, koji, ka.o i

~ ans U . bzao j e L uees k u pa rn uns ki .selek to r. M u rn, s in.o': nij e trenirao.

Ie potom retenrao: Pr i ca dana iz rU rn u- V. B.EGUNIC

Zenicani zeljno ocekuju dolazak "Zmajeva"

lastau8 oa bUl8UarU u ZOaM dObrOdOiliC8

Ako je protek!ih dana ndlO sporije isla prod"ja uiazIlica, vee juter ~e na ulicama Zenice m.ogao osjerili svecarski duh zbog ponovnog dolaska "Zmajeva" na Bilino poije.

Grad je prepl av Ije n stan dov im a na ko j ima su se prodavale zastave, salavi.,

dresovi, kape i drugo Znamenje za dekoracij u ns Sladionu koji je, takoder, dodamn umiven za ovu uta· kmicu.

Svecarski duh upotpun jen j e posta v!janlem drZavnih zastava na jarboIe dul:, nekada jednog, a odnedavno d va Bu.1evara,

Ku!ina Bana i Eshera Eze Am"u!Ovica.

N a ulazu u grad pos [avlieni su i baner; s na[pisom; "Dobrod05Ji, Sajini Zmajevi", ali prllva euforija o~ekuje se danas, bda pocnu pris tiza ti navijaci iz dl"ugih gradova i i !lostr· anSlVa. V. B.

Dvjje dosadasnie utakmice

IzgUbili bez nUIOg gOla

Rumunija je j"dan od pro[i vnika s koj ima se ne mozemo pohvaliti dobrim ucinkom. S njima smo do sada igrali dva pUla, a oba meta izgu b iii smo bez posIign u mg gola.

U kvalifikacijarna za Evrapsko prvens1Vo 2004. g.odi· ne na Kosevu smo porazeni sa 0:3. Rumuni su nas zgazi-

Ii u prvi.h pola sa ta. Gol ov irn.a Kristijana Kivuu(Chris· [ian Chivu) u 8., Dorinda Mumean~a ulO. iJoana Ganee (l.oan) u 28. minuti stekli su nedostiZn u prednosl_

U Rumuniji smo pro;!i bolje, jer je bilo "samo~ 0,2. Srriielci u Kr.aiovi bili su Adrijan Ml.lru. (Ad.rian) u 46. i Ganea u 87. minuti.

odbrane

medUnJanin raSeiniran ZenieOm

... Haris Medunjanin de s Elvirorn Rahirnicern Cini ti bedem ispred n ase odbrane,

" Svi smo u evropskirn klubovima i znamo kako igrati znacajne i velike

u takmice, N a j veei ad u r nam je ro stc igrarno na svom rerenu. Do sada sam jednorn igrso u Zenici, pro ti v Portugala, i bio sam fascin iran. N igd i e nisam vidio takvu atmosferu, Ako tako bude i protiv Rumuna, imat cemo motiv viile da pobijedimo " kaze Medunjanin.

neMa naUuaCi bUdD StrDIUUi

II> Upitan sea oceku]e od navijaca s obzirom na situaciju u kojojse nalazi bh. fudbal, selekror [e rekao:

- Ocekujem pcdrsku kakvu inaee ima- ,.--

rna u Zenici,

ali

molim navijace da bu d u s rrpli ivi, jer se utakmica mcze ri je!ii ti u pos ljednjoj minuti. Neka ne zvizde ako ne postigneme gol odmah, Prosli

put ria Kosevu proriv Francuske nije bilo bas dobro, ali sam uvjeren cia ce veceras biti drugacije - rekao j e Su sic.

Loie,leda.

OIOel .i prehlade

Ha~agii:: Nil pBhova

... Hasagic ; Pjani': trebaIi bi igrati, ali je zaism

eu d n.o k oli ko su ova dvo· jiea reprezema[ivca imala pehova.

Taman ~IO je ljekarski tim uspio Hasagicu popra viti siruaciju s ledima i zadnjom 10:1am, na> golman je na prekj:uceraSIljem IreningU do bio udarac u pre· dnjulotu.

S druge s rrane, Pj ani e j: e imao ve!iki otok na bu· morn misicu, ali muga je ~empija zna~ajn.o umanjila. A ca1da se Miralern - pre.hladio!

74

Onevnl avaz, sunola, 26, mart!ozuj.k ,2011.

GRBAVICA .Plavi' u revijalnom rnecu ugostHi Dinamo

lell bl181a Dr Ilu uellliOg rluala

Bh. prvak pokazao da ipak ima snage da se nosii s evropski jakim klubovima poput sarnplona Hrvatske

Revijalna utakmica izmedu fudbalera ZeIjeznitara i Dinama, koja je ndigrana II povodu cbiljezavania 90 godina pos tojan ja sara jevski h "Plavih", doniiela je pravo uzivanie VI 6.000 gledalaca na tri b inama stadiona Grbavica,

U takmica ie ob iloval a Iijepirn potezjrna, golovima, sansam a ... a Zel j 0 je po kazao da ipak ima snage da se nosi i s evropski jakim kl u bovirna, pOPUt sampiona Hrvatske,

Mumino vic: Nije zadovoljio

Nastavljena cistka u Drininim redovima

UprauaQera: Madroue DarMa UD)UOdiCa

Otkazi Muminovlcu : pornocnorn treneru Milosevitu • Nismo slabili, tvrdi Savtc

Zebin pokusaj

Domacin je zaprijetio prvi u 9. minuti, Edin Vista usao je preko krila duboko u sesnaesterac, skoro do samog gola, ali j e odb rana gosti j II uspiela otkloniti opasnost,

U svorn prvom konkretnijern napadu Zagrepcani su poveli, J akub Sil vestr odigrao je povratnu Ioptu za Antuna Palica, koji je snaznirn udarcem pogcdio mrezu, Domaci su uzvratili, pcnovo preko Visce, koji je izvrsnirn ilutem iz slobodnog udarca pogodio precku,

Zeljo je odlucno krenuo po iz] ed n acen]e, a p ogotku

Drinina uprava je nasravila Cisrku u svojirn redovima, N akon sto j e Darka Vojvodita na klupi zamiienio Dragan MiCit, a uprava oriersla (grace Nenada Zecevica i Nikolu Mojoviea, otkaze su dobili jos jedan nogomeras Radan Muminovic te pomocni trener Milen.ko MiloSevie.

I gracima ko] i su osrali u klubu, duguie se nekoliko plata, a l vom ieani su cvrsro prikovani VI duo tabele, Clan uprave Stevo Savic tvrdi da ce zaostale obaveze prema igradma biti ubrzo izmirene re cia uprava cini we kako bi kl u b OStaO u Premijer Iigi Bil-I.

- S va POjaC"Il ja dovedena su zim us - na preporuk u ranijeg trenera, Nakon Volvodieeve asia v ke i analize uCinka pojedinih igraca, ocijenili smo da Ham neki 0 d niih nisu potrebni i da bez njih ekipa

neee b i ti slabija Zttevic nece daigra na strani, a rakv i nam ne trebaju, Muminovic i Moj ovic nisu zadovoli iii.

Neki turnace da tierarno Voivodiceve kadrove, ali nije tako, Sto se lite orkaza pomocniku Milosevicu, dali smo cdrijesene ruke novom ilefu, a on ie sam sebi odabrao pomocnike - 0 b razlozio j e Savic.

Mi.lo~eviC je izjavio da [e razocaran cinjenicorn da ga niko iz kluba nije zvanicno obavijestio 0 orkazu, dok je Vojvodic Savicevu izjavu nazvao srnijesnom.

- Uprava kluba je u toku zirnske pauze donijela odluk u d a Drina tre ba cia i spadue. Sve ovo sto sada pricaju j rade je zarnazivanje ociju javnosti, U klubu vlada kalastrofalno stanie - usrvrdio j~ Vojvcdic, R. JOKIe

Visce, koji je izazvao buru odusevljenja na rribinarna, prethodila je prilika u 23. minuti, u kojoj je Dinarnov goIman Ivan Kelava zausravio ~ur Zajka Zebe,

Sarno rninutu poslije Lazar Popovic uposlio je Viscu, koji je "lal:njakom~ izbacio

lauaznlC8r 2(2:2)2

DlDamo

vic, Vasilic, Mellie, Culurn, Svraka, Beslija, leba, ViSta, Popovic, J os su igrali: S tarue, E. Colic, Jamak, Spahie, Stanceski, B .. Colic, Bogicevit, Nikolic, Zolo· tic. Trener: Ama, Osim,

DINAMO: KeIRVlI, Ibanez, Kaleljo, ijrezovec, Tomeeak, Vilar, Cago, Silvestr, Barbaric, Palic, Rukavina. los su igrali: Mesaric, Situm, Kufre, Babic. Trener: Vahid Halilhodzic,

Stadion Grbavica u Saraievu, Gledalaca 6.()()(). Sudija: Rusrnir Mrkovic(Sarajevo), Pomocnici: Baris Balm .. viC, Rusmir Basic (Sarajevo), Delegar: Med~id Gvozden (Sarajevo). Striielci: 0: 1 - Palic (11),1:1 - VisCa (24), 1:2· Brezovec (32), 2:?· Z~ bi! (33). Z uti kartoni: Culum (Zeliezniear), Brezovec (Dinamo).

ZELJEZNICAR: Ka-

ric, Markovic, Radovano-

Dinarnovu odbranu i pogodio za I: I Adrijan Kaleflo (Adrian Calellc) sutirao je u 28. minuri, a lopru je lijeporn paradom izbio Zeljill goIman Elvis Karic.

Dujkovic a sukobu s Pervanom

a-I -. ·11- 1'-

.. 10 Ie PSoUI, a I ne

i liZii:ltog lIonlalila

godio bEzi ugao, U drugom poluvremenu i_zvi'SeIIO je dosta izrnjena. Zeljeznicar ie bio blai pogotku i moze zaliti za. pobjedom, koju je zaslul:.io i po igri i po pri.Jikarna.

U 67. minuti, Visea je ponovio silUadju iz prvog dijda, odlicno je sutirao iz slobodnog udarca, ali je lopla i ovog pUla pogodila precku.

U finisu, Vista je imao jos j ednu odlil:n II prilik u, N aibolj i poj edinac meea lobovao je i, !real og Kelavu, a J op ~a je odskakUlala nekol iko cen cimetara pored lijeve star.ive u gol-aut. Z. SARIC

Slavijin golman Rarko Dujkovic, koji je prijavljen za napad n3 su di j u A dn an a Pervana, 0 remll smo pisali u j ucerasn jem bra ju, ispricao je svoje videnje dogadaja.

- Nedavno se na urakmi· ci Slavija - lrinjski vodio dijalog izmedu mene i Perva· na, koji je sudio [u utakmi· cu,. a sve zbog nj.egovih cud" nih odluka, koje nikome ni· su bile jasne. Na utakmici izmedu kadel3 Slavije i Olio mpic·a ugledao me je lla trio binama i istin3 je da sam mu

rada, kao gledalac,. dobacio.

On se potom obratio mom saigracu Bojauu Regoji i rekao mu da mi prenese da ce proliv mene podnijer.i prija· vu .. SiSao sam II tU nel da vidim zbogcega ; ill Ie do&lo do verbaillog duela i prepucava. n j a psov kama i sa moje i sa Pervanove s trane, a nikako do fizickog komak ta iIi day I j eni a, kako on tvrdi, Ocev iei Regoje i trener !tadeta Milan MiovCic sve su posvjedoCili pred policijom - rekao je Ra· tko Dujkovic. G. 1.

Viscine precke

Dimmo je ponovo poveo u 32. minul.;. Karie je ovog pata b io nemoean, jer je u darac J os; pa B rezovca sa 25 metara bio izuzemo sn azan i precizan. V ods [YO gosliju trajalo je svega sezdese!ak sekundi. Mirko Radovanovic uzeo je IOPlll Ivanu Tomecaku i dodao je Zebi, koji je sa sedam metara po-

Duaelle za luleD Uslma

Kapiten Zeljeznita,ra Mirsad BeSlija urucio ie prije pocetka utakmice hpilenu Dinama TomislaVll Barba~iCu poklon, repliku dres:; leljeznicara iz sampionske 1972. go dine.

PubEka je apJau~om pozdravila i go.srujucu e,kipu, ko j u: p redvo di nas trener Vahid Halilhod~it, a ovac;iamaie llagraden nas legendarni stIucnjak I v iea Osim.

Ibrahim Grnki6 u pauzi prvenstva

Rad sa m adima je oriorilel

HUP BIH za )UniOre

... U prvim ulakmicama polu.fi.naIa Kupa BiH za juniore kakanjski Ruda.r priredio je u M oSlaru iznenade!lje i sa 2: 1 savladao doma6 lril!jski, vode6 lim grllpe Jug II Premijer Jig!, dok su Sloboda i Drina u Tuzli igrali nerijcieno I: I. ReVans! su B. aprila u Kaknjll i lvofniku.

PrUa nga HS

PrUa nga FBiH

... Parovi 19'. kola: SUlra ( I S sari): Gradin a - Caplji. na, Iskra - Omladillac, GOSK - O['".l~je, SASK Napredak - Krajina, Slaven . R uda!, J edinstvo - Bosna, igman . Krajilinik, Radl!ik - Gorazde.

P rVenSlVcna pauza za S10· bodinog Irenera Ibrallima Crnki ca do, la jell pravo vrijeme, jer neposred!lO po preuzimanju korm.ih. od Denlsa S adikovita zbog zgusn u rag rasporeda nij e im ao previSe vremena i prilika cia se posveti selekciji i uigrava· nju eJi:ipe. No, II plIlIzi 1-bog na· smpa reprezentacije Tuzlaei rade PllnOm parom, a danas 6e

igre priliku ce dobiti mladi igrai::'·· bzae j e Crnkic.

JoS jednom je aposrrofirao cia je rad S igraCima iz omladioskog: pogona medu. prioriletima.

U Vinkovce neCe i6 Almir Bekic zbog probl ema sa m is; <'em S 0 bzi rom ng co mg" ernkic zeli s prcmnog i zdn· vog za utakm ieu sa Zri.n j skim na Tu!inju, E. M.

u Vinkovdma odigrati i prijatelj ski mee s Cibali jam,

- Dobra !lam je dosla paula u prve !lsrvu, dobra je da imamo malo viSe vremena za md. S co se rice IDeea u Vinkoveim a, planiram povesti !Iekoliko juniorn, Gilj je cia i njih isprobamo u jakim ulakmkarna." Pocer &: nasa tren u mo na~ jjata pOSlava, a u nasravku

"'Parovi 16. kola: Danas (IS sati): Sloboda (BN) - Proleter, POdIinje - Lak!a~i, Surjeska - Mladosl, Sloga - Famos, M.odrica Maxima, Koz.ara - Sloboda (M.Gl, BSK - Rad.nik, G. I.

sport

Onevni avaz, su nota, 25, mart!oiujak 201 1.

75

MEflUNAROONI FUOBAL Njemacki klub imenovao novoq trenera

elRMes DO tree· DU . U BierRU

Bajern iz Minhena objavio je kako ce na kraju sezone JuP Hejnkes Uupp Heynckes) na klupi zarnijeniti Luisa van Gala (Louis van Gaal).

- Veoma smo sretni lito smo dogovorili dvcgcdisnii ugovor, Siguran sam da ce nasa saradnja s Hejnkesorn bid uspiesna - izjavio ie Bajernov predsjednik Karl-Hajnc Rurnenige (Karl-Heinz Rummenigge).

Hejnkes je trenutrio rr-

za HOenlraa25 mUiona BUra

Baiern je spreman da za odbrambencg igraca portugalske Benfike Fabiia Koentraa (Fabio Ccentrao ponudi 25 miliona eura, objavio j e francuski sportski dnevnik "L'Equipe", Dvadesurogodisnji Koentrao ugovorom ie vezan za kl II b iz Lisabona do j una 20 16. go dine.

Na kraju sezone na klupi ce zamijeniti Luisa van Gala

ener drugoplasirane ekipe Bundeslige Baiera iz Leverkusena, Angazman u Bajernu bit ce m u treci nakon ,to je najveci njernacki klub vcdio od 1987. do 1991.

godine i potorn 2009. godine.

- Neovisno 0 rnojim dobrim privatnirn cdncsirna s gazdama \l Bajernu, uvijek sam bio veoma impresioni-

ran kako ie klub profesionalno voden - ka~e 65· go" disnji Heinkes, osvaiac Lige sarnpion« s Realorn iz Madrida 1998. godine,

(2. s.)

Kapiten Milana sumnja u titulu

se or lolera

Kapiten Milana Denaro Gatuzo (Gennaro Gattuso) strahuje da bi niegov tim mo-

gao iz-gu b i ti u tr ku s Interorn u borbi za prvaka Italije, Rosoneri su sredinom de-

cembra imali 13 poena prednosti, ali je njihov gradski ri val osam kol a pri je kra j a

Brandao na Dosudbi u KrUZeirU

... Napadac Marseja B.randao, koji je pod istragom za navodno silovan j e, posude.n je brazilskorn Kruzeiru,. javljaju iz francuskog prvaka. Na Marsejovoj inremeBlT3nici stoji kako Ce Brazilac b i ti posudcn Kruzeiru do 31. decembra., ali da ce hi ti dos nLpan fra" ncuskim istraziocima.

Odlazi nansueu trener

Ibidal se ODoraUl)a

:Ii> Erik Abidal (Eric) oporavlja se od opecaciie [umora j eire i rreoao b i Z<l tedri sedmice p onovo po ceti s tr-eninzima, javljaj\l iz Baredone.

- 19ra~ je izaliao iz bolniee i oporavlja se kod kuce. Opo" ra Yak Ieee dobro u svim segmentima i nema nikakvih komp!ikacija" pi!ie na Bar" celoninoj internet-stranici (WlVW .fcbarcelona.eat).

... Nans.ijev tI-ener Pablo Korea (Correa) odstupil ce na kra jus ezone, rek ao je Urugvajac.

- Mis!im da je to dobro za kl\lb - re.kao je Korea, koji irna ugovor do 2012. godine, a za klub je na" stupao od 1995. do 2000. godine.

minus istopio samo na dva boda (Napoli zaostaje lei) uoci milanskcg derbija 2. aprila, Milan ie u posljednja dva meca proti v Barija i Palerma osvoiio samo dva boda,

- Morsroo biti nernilosrdni, imati vecu koncentraciiu i malo srece. Inter se 13- koder rnuci, ali iz nekoliko pobjednickih sezona crpi dodatnu snagu. Moramo se dobro pripremitiza derbi " izjavio je 33·godiSnji fudbaler.

lake u Milanu, u kojern je jos. od 1999., ima status klupskog velikana, Gatuzo razmisl ja I) prornj eni sredine, Kaze da bi se iduce sezcne mogao prikljuciti slavnorn Brazilcu Roberru Karlosu (Carlos) u ruskom Anziiu.

" Milan je rnoj dom, ali nj· kad ne zna te s ta se moze desiti. Postoii interes Anzija - rekao je Gazuro 0 mogucern transferu u kl u b iz rus ke reo pub1ike Dageslan. E. J.

LecMou oslobOden OOIUZbl

"'Cuveni bugarski fudbaler Jordan Letkov, dan as gradonacelnik Slivena, osJobooen je optllzbi .,a z!oupotrebu polo~aja. Leckov je opm,Zen da ie od biznismena trazio i uzeo 5.000 I eva (2.500 e ural za lokalni fudbalski dm ponudiv~i, zauzvrar, potporu njegovom poslu. (2. S.)

MOban za Telel ,Ulica

Gosti slavili u sva tetiri meta

Mirza Teletovic [e min u tu pri j e kra ja pogodio slob od no bacan j e za vod srvo Kaha Laborala od 81 :77 protiv Makabija,

No, ilpanski prvak 11 nastav k u n ij e pas rigao ni jedan po en, a Izraelci su sek un du prije posljednjeg zvuka sire" ne kosem americkcg beka Dian era Parga (J an n ero) Ifijumfovali sa 83:81 i izjednaeili \I cetvrtfinalu Eurolige na 1: 1 u pobjedarna,

Nail reprczenrarivac za-

vrsio je susret sa 16 poena lIZ 0= skokova re [e, siaristicki, bio cetvrti naiusp jesni] i igrac drugog kruga ce[vrtfinala.

I u preosrala rri susretatriiurnfovali su gosti, koii ee 29. mana irnati prednost domaceg terena u serii i na ITi pobjede,

. Rezul tad: Kalla Laboral .. Makabi 81 :83 (l: I \l seriii), Ba· rcelona - Panatinaikos 71,75 (1 : I), Real Madrid - Valensija 75:81 (1:1), Olimpiiakos - Montepaski 65:82 (I:I). (£.J.)

Cetvrtfinale Eurokupa i Eurocelendza

IMOniCU maiSIOriea

Predvoden bh, kosarkaskim reprezenrativcem Henriiern Domerkantorn (Henry Dornercant), koii je dao 23 poena i imao 5 ukradenih 10- pti te po 4 skoka i asistenciie, rusk; Sparrak iz Sankt Petersburga slavic je u gostima protiv Karsijake (89:71) i s dvije po b jede izborio polufinale Eurocelendz kupa U drugom mecu sl a via je i Goran I konic (16) sa slovenskom Krkorn kod bugarskog Lukoila (75:61) te izborio rnajstoricu 30. mana na svom terenu, Lokornotiv je i drugi pUI savladao Gra velin (86 :68) i prosao.

U prvim urakmicama Eurokupa Cedevita Vedrana Princa (4) ostvarila je prednost proriv Estudiiantesa (90:81) pa ce 30. marta u uzvratu brani ti devet poena predno sti,

Os tal i rezultati: Kazerta - Uniks 84:90, Getingen - BenelOn66:66, Kahasol- Budivelinik 67:49. v. B.

laka su mu amputirane oble nage

PistoriIUs iSDUniO B·olimOiisMU normu

vrijedan divljenja

J uznoafricki a t1edf.ar Os· ka.r Pis lor;j us (Osca r Pi SIOri us), Ito me su amp u [iran e obje noge, ispunio je B·.oli· mpijs.kll normu, ali se i izbl)· rio za \lceSce na ovogo· disnjem Svj'elskom prve!lStVU U J llznoj Koreji. PiSIO· rijus, koji se lakmici ,sa pose· bno j,z;raoenim prolezam.a, na mkmi~enju u PrelOriji iSIre,ao je 400 melara za 45,61 sekundu.

- Motam da spuslim g13· vu i da gurarn do Londonar-ekao je 24-godi;nji Pislori· jus. (A. Dr.)

Bukva: Presuda nije spoma

Iz Bosne 0 slucaju "Vucurovic"

Jedina sansa dOgOUOr S igraCem

Presuda Arbitraznog suda Medunarodne kosarkaske federaciie (FlBA) da Bosna ASA BH Telecom mora isplatiti dugovanja svcm bivsem clanu Nikoli Vucurovicu, za "Srudenle~ nijc sparna, ali se u saraievskorn kJ ubun adaju da se 0 presudenoj cifri (priblizno 180.000 maraka) ipak mOle pregovarati sa samim igracem,

- FIBA·ina odluka 0000- si se na kornpletan ugovor, koji je garantiran, dok smo mi s Vucurovicem prije toga u dva na vrata potpisi vali spcrazurne prema kojim bismo ill u isplatili novae sarno za pe-

riod koji je proveo u klubu.

No, nije bilo rnogucnosti da mu izmirimo i ta] manji dio, kao i vecini du2n ika, Zbog toga se Vucurovic odlucio ua ova] korak i illila mu ne mozemo zamjeriri, Ostaje nam da se pokusamo ponovo dogovoriti s igracern, ali tek nakon lim budemo sigurni da to rnozemo ispostovati - ka.ie Bosnin direktor Admir Bukva.

U slucaiu da ne bude dogcvora, Bosna riskira sankcije, pocevsi od zabrane rn ed u narod n i 11 transfera p a do suspenzije iz evropskih rakmicenia, E. 1.

IDOHea dDCeHuie BOSnO

II> U bh, kosarci danas pocinje borba za titule u muskoi i !enskoj konkurenciji,

Parovi 1. kola: Liga f za muskarce: Igokea- Bosna ASA H.H Telecom (19 sati), M!adost· Horae Nektar (i 9), Siroki TT kabeli - Capljina Lasra (20.15).

Liga 3 za Zene: Mladi Kraiisnik • Zelieznicar (18).810- bo danj e Celik.

PLBiH za rukometastce

UisuMa Dubjeda Mire u Meidanu

Mala dvorana Meidan u Tuzli. Gledalaca 100: Sudije: Obr~n Mirkovic i Du~ko RiSianic (Bijeljina). Sedmerei: J edins!vo 4 (2), Mira 5 (5). Iskljucenja: Jedinslvo 4 minuta., Mira 12. Rezultat:

J edinslvo - Mira 17: 28 (10:13).

JEDINSTVO: Subi, Ar.

Omahie 5, AI. Omahie 5,

Tokimic, Pavic, Avdic, Dernirovic, Zupcevic 5, Dubi· novie, Ku~mic 2. Trener:

Zlatko Cipurkovic.

MIRA: E. BiilCevac, J.

Biscevac I, Bagdanovic 3, S. Iveljic, Damjanovie I, Kekic 8, Sorak 6, Kuzrnanovic, Ku· nie, Dilkie 1, Vlahovie 5, Ko· stie, D. Iveljie 3, Malic. TIe· ner: Milan Marinovic.E. M.

Najbolji sportisti u BPK

Laureall Henan Hadrlc I Edina RasldoulC

Kajahs Kenan Kadric i odbojkll~iOl Edina Rasidovic najbolji su sponisu Bosanskopodrinjskog kantona petma izboru Sportskog saveza.

Clan KK Buk ponio je tilulu zahvaljujtu;i uspjesima na prvens[Vima Bili j BalkaIlll te takmicenjima u Srbiji i Crnoi Gori, dok je odbojkasiea Gorazdll na.jbolja i graCi ell 11 aj us pj"sn i jeg s porrskog kolektiva u kamonu u prosloj godin i.

Iz ZOK Goral:de, koji je

Jani izborio plasman u drustvo najboljih, dolazi i nlljboljirrener Drngica Popo· vic.

Naslove najboljih u kadetskoj konkureneij i osvojili su Elmir Gradan, ruko· metas Goral:da, Ie karati· stkinja Holideya Nermana Durovic, dok su rnedu juniorima laureati odbojka~ica Aila ParadZik i fudbaler Go· razda Sinan Ramovic. Spo· rrski cadnik god ine je pre· dsjednik RK Gorazde Zafir Kajevic. E. A.

76

Dnevni avaz: suoota, 20. marVolutak 2011.

RUKOMET Analiza igara Oehovskih medveda dovodi do zakljucka

-

01 S

ez rna e.

o nedostacima se rnoze govoriti samo u kontekstu kada igraju protiv jos jedne vrhunske ekipe kakve su Sijudad Real, Barcelona iii KiI, kaze Irian Smajlagic

"Slude",i" su spremni ee besposled"1J borblJ

J oS jedan dan os tao j e do naiveee utakmice Bosne BHGasa u nienoi novijoj histofiji. Surra cd 18 sari u dvoran i ,,Mirza Delibasie" u S kenderiji "Studentj"6e igrati p rv i mee csrn ine fi nala Lige evropski h prvaka proti v Cehovskih medveda ..

Nemastraha

Vecini rukcrnetasa to ce biti prvi put da nastupa u ovoi fazi elitnog takmicenja, ali nijedan od nj ih, kako is lieu i rrener Irfan Srnajlagie, ali i igraci Igor Karaci c i Dragan Marjanac, ne

os j eca strah.

Zapravo, prvi preduvjet koji rrener postavlja pred igrace ie da ne smiju osjetiu strah, Mada je protivnik veoma snazan, neuporedivo jaci.

- Cehovski medvedi skoro cia nemaiu mane, 0 niihovim nedostacirna moiese, us rvari, govo riti samo u kontekstu kada igraju protiv joS jedne vrhunske eki pe kao SIO su Sijudad Real, Barcelona, Kil, mada SIl i tu presudne

rek nijanse, -

Ipak, nasa strategija ni]e da se previse bavirno proti-

vnikom, iako je to, naravno, u taktickom smislu neophodno, negoje mnogo bitnije da nasi igraci provedu ono StO irn se predoci, Znari sl usa ti a da igraci u svoj im glavarna ne smisliaiu kako da to ~!O cuju pokvare nekom svoiom idejorn, osnova je svega - kaze trener Irfan Smajlagic ..

Atletsk.a grada

Ipak, naglasio je da vieruje ovim igracirna S obzirorn na to da j e prosao kroz rezak, mozda i naitesi put selekcije.

Poillanl'amo ulaznicB za LigU prualla

Naj !ira~nija novin a u BiH "Dnevni avaz" i Ruko· memi klub Bosn.a BH-Gas poklanjaj.u Citam:im3 15 ulamiea za mec o~mine finala Lige evropskih prvaka izmedu Bosne i Cenovskih medveda, koji se igra su!m (18 sa!i) u Skender;ji.

Kako bis!e bili u konkureneiji za ovaj poklon,

IlidZi' HUD BiH UhDlle)U

II> .Hokejdki klub Ilidza 2010 osvojia j.e Kup BiH nakonslo je u finalnoj utakruici u Zetri savladao Bosnu sa 2: I (0:0, 1:0, 1;1).

Strijeki za Ilid.2u bili su Corda!ija (20. minutal i Hodzic (45), dok je Z3 Bosnu pogodio Ricard (45). Pobje-

dn ickoj ekipi pdpao je trofej: k,oji nosi ime J aroslava Jandoureka.

dovoljno je da jos danas do 19 sati na broi 091/310-107 posaliete SMS s rijecima A VAZ BOSN A (kao na sliei).

Cijena SMS·a je 0,35 KM + PDV. Brojeve lelefona dobitnika objavit cerna na spanskim stranicama nedjeJj.nog broja "Dnevnog avaza'"

A.V:J.Z BOSMA

- Za sve postoji rieseaie, apsolutno za svel E sad, pi" tanje je na koii se riacin od up ri j eli i ucern u pron aci strategiju, M! srno gledali nekoliko njihovih urakmica, ali u priprerni meca resko da se mozemo oprediieli ti na jgru ko j u j e i grao, rec irno, Sa fh au ze n ka da ih je dobio u posljednjern kolu grupne faze.

Mi, naprosto, morfoloski nisrno 1<00 Safhauzeri, nernamo takve tipove igraca, ali ni !O nije bitno, Smatram i u svorn radu zastupam tezu da se sve maie nadoknaditi, Sa da u ru kometu preovladava trend da igraci moraju biti visoki po d va metra, vr huns ke grade, a tl ete· ...

Mi moZda nemamo na· roCi to visoke igrace, ali me. ni to nije bitno, jer pamecu i inteligencijom i emaj od melar i sedamdeser moie bi[j podjednako dobar kao i ovaj od dva metra. Mnogo mi je bitnije da je igrac inteligenrniji, lime on mom sve nadoknadi Ii - obja~.njava Smajlagic. A. C.

Odigrane prve dviJe utakmice Lige prvaka

SalhaUZenOu DOdUlgproliu monpelJea

Odigrane su prve dvije utakmice o.mine finala cuko· metne Lige prvak~. SviOlcski prvak Kadeten iz Safh auzena sa v]a dao j e pred s vojim n avijaCim.a fuvorizitani Monpelje sa 31 :26, dok je HSV bio bo· Iji ad Valjadolida 28 :22.

Kadeten je do pobjede nad jednom od celiri prvo· p lasiran e eki pe i z grup 11 e faze dosao noien v.eJi.kom poddkom s [ribina. Sredi·

nom d.rugog poluvreme,lla Kade[en je imao prednos! od desel golova. (27:17), ali su Katabatic i druilrvo do keaja uspjeli smaniiti.

Osim su Irasn j e u takmice izmedu Bosne i Cehovskih medveda, wkom vikenda je ua raspore d u pet pre.os talil:J U!akmica.

Posebno zanimljivo bil ce u Barcelo!!.i, gdje Ce se susresti naili imemacionalci Dani·

jel Sarii' (Barcelona) i Mirsad T erzic (V esprem). 10; jedan derbi u Zagrebu ce igrati do· mati Zagreb i RN Leven.

Parovi i sa rn i ea: S ubo ta, Kolding - Kil (16 . .15 sati), Pik Seged - Flensburg (14.30). Nedje1ja: Samberi . Sijudad Real (17), Barcelona - Vesprem (17.30), Zagreb· RN Lev_en (IS), Bosna Bli· Gas . Cehovski medve5!i (18). (A. C.)

ort

On Bvni avaz, sub ota, 26. mart/olujak 2011.

77

Ofsajd

OSUda uandallzma IEH-IUlh nauDaca

Greka fudbalska liga i AEK osudili su napad b om born na kucu fudbalera atinskog tirna Naca Skoka, Ljuti zbog debakla od Olimpijakosa (0:6), AEK-ovi navijaci postavili su pred dom argentinske zvijezde improviziranu bornbu.sacinjenu od kanisrera ,s gcrivom, koje su potom zapalili .. U inciden IU ni j e bile povri jedenih, a pricinjena ie maajasrera

Vijest u brojci

360 000 Iako su

: . . .. Ivk.a, Ko~

• stelle!

Marija Rill osvojili naslove pobjed nih S vj etskog ku pa u skijanju, od nagrada na utrkama U protekloi sezo n i na] vise je zaradila Amerikanka Lindzi Von - 360 .000 eura,

N jemici je pripalo tri hiljade eura manie, dok je Kostelic zaradio 328.000 eura, 33 hiljade vi~e od drugoplasirancg Svicarca Didijea Kisa (Dldier Cuche),

Izjava dana

-Red.Bullnema tradiciju u Formuli l kao McLaren i Fer~ rari. Oni nisu proizvoaaCi botida negoobiiru: fabrik,a pita. (Britanski vozac u

Formuli l Luis Hamilton)

NEOBICNA KINA Kako spaslti reprezentaciiu

HU g-I OgOel

Desetogodisnji ucenici u cuvencrn hrarnu Saolin odskora treniraju nogomet

U hramu Saolin rnladi polaznici skole kung-fua odskora viezbaiu i nogomet S nadom da bi od niihovog umijeca u buducnosti rnogla profitirati kineska reprezentacii a"

Hrarn u

provinciii Henan, u central" noj Kini, u sviietu ie cuven po monas irn a cudesni h b orilackih

rnoci.No,od :::::::::~ ~ ~~

oktobra prosle

godine 40 deserogodisnjih

ucenikakung-fuauci i nogo- Wezenl3rivea Alfcnsa ----~

met u trening-cenrru pod Camija (Alphonse Tchami), Plan ie da se disciplina i

vodstvcm Sijajanluai neka- [avlja dd.avna novinska duh kung-fua ugrade u no"

dasnjeg kamerunskog re- agencijaSinhua, gomer, Zahtjevne viezbe rada !logu i koo rdinaci je svakako ce pomoCi projektiranim reprezentativcirna Kine .

• Kineski nogomer le na dnu, ali kada neke elemen te SaoliD kung-fua, posebno 11 [egov d uh, i n tegri ram 0 u nogcmer, nadamo se da ce nam to pomoci u vracanju iz ponora - kaieJanlua.

Nogornetna reprezentacija predrnet je ismijavanja u Kini, a profesionalna liga poznatija ie po skandalirna s namjestanjem urakmica i hapseniima nego po svorn kvaliteru.

Nove ludorije napadaca Mancester sitija Marija BalotelIja

Url)edaO RUnlieuu orostllulHU i zeliO se luCi s nJenimoraliOCem

Otkako je prosle go dine dosao u Englesku, Mario Baloteli (BalorelIi) pcstao je orniljena lema britanskih medi]a, Novinarirna ie dovolino samo da ga prate i slasnih prica ce sigurn 0 b i ti.

Novi gaf iralijanski napadac napravio je u restoranu San Karle u Mantes reru, U k <J j em redov no j ede, kada je izazivao Dzeni Tompson (jenny Thompson), prostitutku koju je proslavio seks s Vejnom Runiiern (Wayne Rooney), te se zelio potuci s njenim pratiocem nakon stosu usli u obiekt.

Vidjevsu Dzeni, Baloteli je poceo urlari: "Rulli, Runi", da bi nakon toga poceo provocirau njeneg pratioca. Unio mu se u lice i poceo ga izazi va ti n a fizicki obracun ispred restorana, ali mu to nije uspjelo, jer j.e prostirutkin priiatelj osrao priseban.

Nakon toga bijesni Italijan je o ri sao, a v las n ik resto rana zab ran io ie Dzeni da ubuduce dolazi u njegovobjekt,

• Pcnasao se kao da ie Iud. On je po rpun 0 porem ecen i zjav io je

Dzeninpratilac, (M. T.)

neuDlle u ManCesieru

Avgust 2010." Unisrio "au" di RS" na putu na [felling Novemhar 2010." Iskliucen u utakmici protiv VBA Decembar 2010. • Rekao da nikada nile cuo za Dieka Vi!Se.ra (J ack Wi I· shere) iz Arsenala Decembar 2010. . Spa vao sa supermodelom dok mu je dievoika bila u isio] kuci Mart 2011. " U Kijevu dobio alergiiu na travu

Mart 2011. . I sklj uee n zbog divlja~kog Slana nad igracem Dinama iz Kijeva Marl .2011 .. Nije znao obucl marker na treningu pa postac predrnet ismi[avanja cijelog sviieta

SUBOTA 26. 3. 2011.

TVALfA

BHT1

~ ~'

..... 30 JEAN RENO

08.00 BHT vijes1i

PregTed p r09rarna, za djecu 08.15 Be Ha fa ~ebe

08.Z0 Uradi sam, urildi sarna, r. 08.25, Privjesa,k, igrant film 10.0U BHT vijasti

10.05 G ovo r tisin e, ernisij,. za OSo· be oS\ecenog sluha i govora 11, .00 Petal,

comaea igrana

sBlija, 22/36, r.

11.50 J osip Pejakovi~.

U [me namda, r, 12.00 BHTvijesti 12.15 Tribu na I

12.45 0 balska straia, ig rana serlja, 46/61

13.30 CU desna. svjetiost, strana ee-

kurnemama senja" 1/4 14.20 Ollmpijsk! m,agalin. 14.55 BHI 'lijesti

15.05 Jahilci m.~afSke slepe, sh· ani dol<umenlal!1i program 16.00 Negdje,sulra, americki igrani fllm

11.30 Jean Reno, mimi Covjek, strani dokumentami program 18.30 Dnevnik

Spm1

Vrijeme

19.00 Nogomet

KvaliHkuije"za fURD 2012. B cs na i Heroeg ovin a -Aumunija,

priienas

21.15 Mjeslo Iloeina - New York, igrana

se~ja, 8/23

22.00 BHT vii esll, 22.10 Deveto CU dO naistolQJ', domaci igrani 111m

23.30 Braca po krvi, omencki igrani film

01.25 Preg I ed p mgrama, za nedjeIju

Barimba. Mors~a nemaa, senja za djecu

07.55 Pi ng~, crtani film

UB.OO Vijesti

08.05 Gospoda Barhara, igrana serija. 163. epizoda, r./l' 21 06.55 Ping~, ertani lilm

111.00 nz

Die pn i zmajici Ping~

30ni i njegovD slade La Linea -

Temica i prijatelji

11.25 MOlaik rei igij a, vjerski 'Drag ram

12.00 Dnevni~ 1

12.15 Gospo~a Barllara, igrana serlja. 164. epizoda., r./12/ 13.05 Sarajevska hro nika

13.30 Seralonga, Spanski igrani [,lm, 1. dio

15.10 Mali leteci medvjedlci, ena-

n. serija

15.35 Tomica i prijatelji" ertani film 15.45 Vljestl

15.55 Kraljevski vm,jugoslavenski

grani film /1.21

17;30 Nad.reality show,. 7. emisija, r. 17.50 Dnevnik" n.java

18.00 Lud,zDunjen, norrnalan, igr-

ana s~ri.ja, 10. epizoda /12/ 18.45 Piplinzi, crtanaSBrija 19.05 La Linea, crtanl film

19.10 Loto, prijems ilvlaeenja 19.20 Pingu, ertani lilm

19.30 Dnevnik2

20.10 Zauvijek mlad, igrana serija. 9.i 10. epizoda /12/

21.14 Dnevnik, n.java

21.15 Greh nlene majke,

igrana serija, 8. eolzeoa

22.15 NMa mal a ,:Ii nika,

igrana serija, 48, epzona 23.09 Loto, dobitnalom~inacija brojava

23.10 Dn~vnilc ~

23.30 Tekiaskl paker,

ameri~ki igrani film /15/ D1.20 Seralonga, §panski

igrant Him, 1. dio

02.45 Plll9led P rograma. za nedjelju

Nimboli,

ertani Him 00.40 Og9V I toh ar.i II,

cmnifllm 09,ll5Keceri,

Zlbavni program 09,55 ,Bilo jedn om uTurskoj, nrska ~Brija 10,A5 Lonei i

poklopei" irulinarski show 11.35, ,BUa je dn om

uTurskoj, tum1<a selija

raas Bile jednom uTurSlcQi, turs1<a

serija

15.15 Dolina \fukova, tJJrsIui k!1mlnalisti~a serija

16,45 Dolina vukova, tum1<a krlmina~stiG1<a selija

11:30 Deja na T3lkShow, Ierna Zi~ol 11a resetaka, liilkshow

n ,45 La nina vrem en.ka prognoza

18,55, DB N' Infu, informativni progllllll

19.15 Oolina vukova', . turska krmina]sHtka serfja,

oastavak

2.0.00 Gorki 2i~ot, tum1<a telenovela 21.45 Equilihrium, igranifllm 23,35 Nitro, igranifilm '01:25 :Equilibrium, igranifilm

HAYATTV

07.00 Fill, 07 .30 B~ mba,

~rtanililm

DUO GJa ditelj Bob,

ertam film, 38. epzoda 08.00 .Zabl] apalrola,

ertani film, 5. eplzoda 08.30 H lapice~e nove zgode, ertanl film

09.45 Garlield,

[;rtanifi[m,

6-10. epznda

10.45 Zvijezda mDie's btli tl, a~dierja

11.58 Biometeo,eloska prognoza

12.00 Najbolj e godine, .igrana senla.

15. ep1loda 13.00 Auto killb

13.25 Ookl!mentarnl program

14.00 l~ijelda mDWS blti Ii,. audicija 15.1QNajboHe godina,

igrana semla. 16. epizoda 15.50 1001 noc,

igrana serija, 179, epiwda 16.40 Sport eentar

16.45 H eke] nil ledu,

linaleplay olla

Bosne i Hercegovine, direklan plijenos

19.00 Vijesti u 7,

informalivna emisija

19.27 Vreme nskaprog naza 19.29 Biometeerofoska prognoza 19.31 Sport

19.4D HO"lon1i

20.00 Kad li~te pada,

igrana senja. lep!wda 21.00 IJnisleno nello, ,igrani film 2Z.3D Sport

eemar

22.35 Igra.ni mm 00.30 Vremenska prognoza

PINKOH

Apo~alipsa. HIm

08.00 S ,ek 2,

film

1.0.00 Velila brat, realtty show

11.00 Ann a B·13, lalk

show

12.00 I nlo 10 p, im.program 12.20 Gold Music,. muoticki program 14.00 I "10 lop,

inl.program 14.05 Si ,ene, mm

15.50 I nfo to p, inf.program 16 . .00 Mom Ijubavi, serija 17.00 S hew lime. zalJavna emisija 18.30 Svala

ravnica, serja 19.11 Javna tajna, emrsija 20.00 Velikihrat,

realtty show

21.00 ZvijeZlle granda, muzicki program

23.00 Velila brat, realtty show 00.00 CiTy, 1aDavna emisija

00 .. 10 C'rna

kisa, film

13QO fllrn

ZENICA

14.~' MaIi~ 15,00 Vl[es~

15,10 Boo_.r 16.00 s= ,<epn!a

m~~,ra=~~

17,55 TVi!lClg 18,.00 MeIIu nam, 1830 Mai~ 19.0.0 lliieStj

20,80 0 tome ~!lO'I(IfI 20,4, Qllil'li'r;te$ 21.00 tl~e~b~1a .!2,8D Mu!ic~ program 22,SOTllZillSi,Canja

KISS

15,10 Aim

1710 Ja $,mlYojaSi>dilkl3, saiil 17.4D \li001l!l<a, MlI'i~

18.20 ZI.i JfjaJ I~pote

19,85 ns Sf{OP

19,1D_ing

19,3.0 011 .... ' HRT 1 !O,88CtrvIel<I~lOIltura 2toO J"amIYQja sudbil" "';i' 21 ,3, ~'0I!)Be Drl~e. d'~enta·

22,05 ""es,":~

22.50 ~lj'O Milnor. lminOClll ra,'lJIl'ori

KAKANJ

15,00 SYi ,ole "Bjroonda. ilJlJlll'

sen~

a:~~~~ra

16,30 TooUOOl 17.80 Flash ,iles6

m~~:,:rija

18,30 Viera I It<Q( ~ program: 19,80 o..isnapasi. cnam mm 1UO Dn .... "nv

28,80 WeSllIC

28,20 S,j ,010 "'Iroontr.. !gran' serlla

21,00 tliI!l Sampioni OK K.lo'"l

m~ ~1~~W~I~iurs"'''';i'.

HEMA

13,00 BN Iwl<lill 14,30 Beiaiatr.

1~:~~=~

16,25 Kon, ,rani, mm 17.45 Kaokod "ojelwOO

m~=k~

19.,5, Markll~ng lO,gO vrWOft 20,35 BNmusic 21,30 Tud,,~c1e

m~D~~~~

19.35, GiIIn' Zone

19.45 MIf2I~~ I)n!daIl 20,0~ scena

211.0 VremeOSl<i~!a 21.15 VoC" vhl. pijanlnD 2Z,30 Film

VISOKO

19.,30 DnIMIlk fTV 2.085 Siecarija

20.3D AAtuelml'U 2a5 TurilarnpllJS 215.0 11~0tISI:i 'trah 2l,30 Mu!iO~ progrnrn .00,00 lJOjil'lllil,1Op

TVUSK

1688 SiJOltSkelell'!"!de 16,35 MII!I~~ prejIah 17.00 lVolljEk!iv 1730 TV vi1, slwp 17.,55 M"'lt~ prndah 18,15 Poda!

16,30 DAN.inIl)m1aIM"la'~ 18,5, Vre"","",, 1RlIIJlO!a 19,.0, SMS Og~sii

SATELITSKI TV PROGRAM

19,80 ilIlI!IonI<l

19,30 Mlflit~ pro~!""

20.00' ftolni!:a kra,i!Skih gradova,

Inl.proIJTllm 20.45 Tajans1Yene pritt 21'.3n Vties~

21'.35 Misita.film 23.15 Plan B

23,35 IJojlOlmentlml prClgram

BUGOJNO

1900 Sedr>Oi!nllnformator 19,20 MUll1<a

20,00 1001 000. igrnm s";ja

m~ tr:~I.lgrnrHlm

HIT TV

20',80 Au'o shop magam 21.00, Bilia",,,,, Vas 22_80 BonoventUIi!

22.30 Folk show

23.,30 lrend sener

80.80 Td m_ ,~es~ 00,05 Film

§i!iid
18,30 Kvadratura 14.3.0 Biciklizam, 13.00 Hoke] 1.2.30 NB.A. New Top 20
kruga Holandija na l:edu1 York· Mi· 16.00 Najsjajn iji Just See
j,9.00 Siagalica 16.00 ves'la~e. Nacionalni Iwaukee britanski MlV 18.25
19.30 Dnevnik OKlor i !:;ampiona! 14.15 NBA slrojevi 20.00 MTVTake 19.1.0 FrikOlli
2.0.05 Selogorl. Cambridge Njemacka Uve 19.00 Ro(!enje Over
Uk.a 14.30 NBA Britanije 20.30 So 90's 20.00 Necujno
ababa camaca 14.30 Snow- Action 21.30 Official 20.25
se caslja 2(1.00 Granica 20.45 Alijas
:a.oo lV'lica 19.00 Fudbal board. 15.00 Uzivo. 21.00 Nevje rovat- Top20 parove
22.00 Imam 19.15 Fudbal FIS Special no na Pink 21.10 Ocajne 21.30 Zastitnica
20.00 Borilackl ATPMaste- 23 .. 00 MlV kucanlce
jednu sport $vjels'k,i rsMiami National World SI&- 22.00 Oeajne svjedoka
zelju 21 .. 00 Borila.cki Kup 16;00 Uzivo.ATP Geographi- ga kuca_nice 22_15 Separe
23 .. 00 Svijet sport ArOSB Masters cui K_iss 22.50 D20i
sporta 22.00 BOrilacki 15.30 Stoni Miami 22.00 Droge 00.00 Party 23.15 Porodicna 22.40 Arcer
23.30 Gradanin spart fudbal 04.00 NBAu've 23.00 Tabu Zone pra:ksa 23.00 Monk SUBOTA 26. 3. 2011.

RIRS

09.00 TV podRjclnik, Branko Copie Mala tv

09.05 Nodi,

grtan~ sfl~ja 09.17 Carli i Mimo, crtana se~ja 09.26 Tomi~a i prijalelji, crtana sMja 09.32 Oilajla i Oiulij us,

ertaoa sa~ja 09.55 Ma.1 i dn e.ni~

10.15 Moj tala je premijer, serija 10.45 Bjel!slllo sa Oslrva ~korpi·

ana, rijailli SOU

11.15 Pravosl a.lje, man asu rOo·

b run, Illligijski program

11: .35 Rije!: vjere, Illligijski program 12.00 Dnevnik 1

12.20 Ljubav i mnda, film 14.00 l1arlDvom

gnijezdu 14.45 Bicl k1isti, ijlm

16.10 Gastronomad, gaspaco 16.25 lauvijek

mlad

16.50 lNT (VIdeo b'log 2), serija

17.40 la.Oroga', emisija I; ml(lde 18.1:0 Robin flud.2 19.00 All, ta pia netal, zabovni program 19.30 Dnevnik.2

1 Sport

20.15 Koncert,

Vlado Podan i 21.35 Sta radi~ ~eee.ras?,

ijlm

23.1 0 Vij esll

23.20 BrojevT, serijil

00.05 PrTsluskivanje, s~~ja

,01.00 Mjeslo zlocina , Majam i 8, se~ja

14.05

FILM, PINK BH

HRn

-elklus vestarna, f}avolov 'imnjon, amflritki film'

09;51 Vije.ti.tz lrulwre IAI

10.00 Vijll.ti

10.08 Vrijeme dallas

10 ;09HAK. • Promel info 10 .. 12. Kutni Ijubim~i

10.45 .Mije~jam S"ijet. Ona. kOia ,al90~arll sa tivo~ nja ma 1'1.14 Normala n fivol,emisija 0

oMelji 12,00 Dnevnik 12:;11 Sport 12.13 Vlij erne

12.15 Mjnuta .zdravfja iz .Dielpharma, emisija pod pokroviterlSMJrn. 12 .. 16 TV kalendar IA)

12 . .30 Veteran i mira, emisija za branitelje

13.19 Prizma,. mu!iinacionmi magazI"I 14,05 'Ouhovni iza2ovi, me~urellgiiski magazin

14,35 .8ranltelli, dDmo~ine, infor·

mativno·edukalivni spot (R) R40EkozOil3

15.11 fotogralija u Hrva1l;lwj' 15,26 Opera box

15$7 Euro mag alin

16.30 Vilesti

16:35 Vrijeme sutra 16,36 HAK· Promel info

1.6A1 .Reporter!. Moguca; misija' 1.7.51 JuZni. PacirTk, Neob.icni oloci,

dokumentama serija (5/6)* 1. BAS Potmsacki Iw d

19.16 tOTO 7/39

1:922 Minula zdravlja iz Oielphar· m a, emisija Jll)d pokmvile· Ijswom(R)

1. 9',30 Onevn ik

19.55 Sport 20.00 Vrij eme

ZD'.11 Zvljelde pjevaju 5 (2.18)' 22,00 Viles!i

2Z.1~ Vijesti .rziUlUJre

22.,.25 Osveta, americki film (12)' 00.26 .Filmskl manton.

VI3.1cpun mm] unasa, honglwnski film

Sirene

N ako n ios j edn e p copal e veze Rejcel Flak S od I uci povesti svoju porod i cu i odsel iii se nai sloc'nu obal uk,ako bi "aeocela :i S P o6etka .• N je na kce r, Sarlol,. razo6eran je selidbom, no novo joj mJeslO pro obudi radoznalosl. Naime,

njihov je novi ~tan u bli"ini, sa· mosl1lna Sio ~arlol shvali kao po~iv ...

Woge; ~er, Bob Hoskins. Vi· nona Rajder

RedRelj: Rieard Benjami n

23.35

FILM,OBN

N~'o p rati livdl bi.S<3g trKa~a koji je prisiljen vratiti se svojoj k.riminal~oj pro~losti. ;Wag lransplanlacije Srt~ , koja Ie potrebna njegol'Q) djt)llOjcl o;fa , illlivjela, All u svemu l)Iil)me on nije

sam, IU je I njagova p rijalelj lea kOja , ga je prailia na \r~Kama. Dna na sve , n.~[1Itl ~kU$a~a docl do organa knji : im ja lolilw potrnbart

UIDga: Ztlom L~mal TII'fir.l, .lli1;i L.orier Reditelj: AIiln DesroSilr

HRI2

~e~' rt

.

2".20 AAZOTKAIVANJE

ll9.58 ni.oA ni NE.

Pokusi na zivoti njama

10.56 Slrpljivo s medem,

kanadskl film III djllGu'

12.32 Filmska matineja. Negdje u vreme nu, ameriiihl film (R) * 14.14 Festi~al slarogradske pje· sme • Zupan ja, snimka 15.22 KS aatcm ag azln, emlsija piXI pokrovileljstvom

15.54 4 ztda, emTsija piXI pokroviteljslvom

16.32. BuM u uh.u, snimKa l<azaliSne prndstave (3/3)

17 .2Z P aste I, ems;ja po~ pokmvrieIjstvom

11.25 Nogom etne kvalilikacij e za EP 2012 .. - emisija*

17.50 Nogcm etne kvalifikacij e za EP 2012 .• Gmija .• flrvalska, 1. ,~oluvrijeme*

18.47 Nogometne kvalifikacije za EP 2012.-emisija*

18.55 Nogometne kvalifikacije 1a EP .2.012, .Gruzija - Hrvatska, 2.poluvrijeme*

19.51 Nogom etne kvalifikacije za EP 2012. - emislja'

20.19 Svemirskj kau boj I, ameJickJ r.lm(R)·

22.28 Razolkrivanje, serija (12) (516)'

23.17 Ramtkrilranje, se!ija (12) (&16)' 00.06 Vnjeme jeza jazz. Big Band fllll-a, nDve Rkla~tJe hrvaIs kih autcra (2/2) (R)

00.57 Garaia.ln·The-Go (R)

01.29 Noeni glazbeni program. Hit

d'ana (R) ..

01.31 Notni glazbeni. program.

Glazbe ni s~Olo~i

Pomak sala. 02.DO =0'3.00 M.58 Nocni glazbeni program. flit dana (R)

05.00 Noenj !)Iazbeni program. Hi! parada OSijek ZIl03,fUliO) (A)

05.43 Nocni glalbeni, program. Zo° rica Kondza iprijalelji· Vri· jeme Ijubavi, ~nimka Iwncerta (R)

NovaJV

06.30 Ah, taj Zivo~ ertana s~rija (217) 06.50 Bracne vade, serija (8/22)

07.20 Gospodin ,Magoo R 08.15 Chuggington, crtana Mnja (5152)

08.30 Beyblade metal r usien, crtana

senja (3151 J

08.50 Braena vode, sellja (13/26) 09.010 .N ajgori1jeda.n, senj. (7/16) 09.45 U sedmom nebu, serij a (21-22/23) 11.35 Privatna p raksa, serija

(22/22) 2.30pncao Jan e Austin,

igr.mlfi1m

HAD MoJa macehaje izvanzemalja c, igranifLIm

lUO ;U(x, igranifilm R

" 7.00 Vilestl Nove TV 7.10 xXx,

igranj film R -naslavak

19.15 .0 ne1l!lik 'Nove TIl 20.DS Sewna.l nva, igronifilm

21.35 .Mrak

'komadi, igranifilm

25.30 Tajna m m,

igrani film (12)' 01.15 Ubojm

predator, igranJfilm (12)' R 02.40 EZ!I TV,

tarot shOw (t 8)'

04.111 G ospo~a ri rala, igrani

film (15)' R

21.45

FILM,OBN

Osjecati lnaci pooniti zIoCin ko.i1 se, ._,...__ kamJava smrtu, Klenk [)ton P~slfrn je vmunski vladin ~.IIent odgovaran i'a hvatanje ikatrljavanje onih Iwji IprekrSa pllIvlla, Kaka bT sUlbili osleCaje. IJudi su obav~nl ~zJmati posebnu drogu .preslon"., Nalwn ~ propusti svoju dono "prestons" mon postlle svjestln situacije i jocllni rol'jek spo.soban la u~islenje relima.

IJIDge: Dominlk,Pursel, MslTlan Bejl, Son Bin

AedilEli: Kurt Vimer

o opl," i~k' m m!a F.lma TIhl<, S""""''''' Zrln" lJie, RTII El<IIa i Pan"",m. D;,n,n, B,,,,I,

notni u..onik g,a, Ho"vit.

ilIllaJ;ll"tD",~i'

DTP, Rkr,1 TlIO

Gr.fiC~ urwni,;: Sul,lm,h M ,mit, J .. min O.ulb,go,i.o M,",d!men\ "a..,·coto pre,,":

Sanla :I~,"ovl", dlm);ro, [}rustva DTPc Studio ",,,,·rolo pmss'

Stampa: GIK "OKQ" d.d Smi""'l. O!emaia HileClt' 185. tel: 033/4 >5·333

TI:LEFO ~1:G..,'rnlnl dirnktoc 281 . 391.

gl'VIlI i odgovomi urndnoc.:!81· 370, Rod,kcija; 2S1·3\I.J. 2.11'·398

Dnevniavaz

P,NI brol.A,,,,a" od~laml!aJl i' 15.9, 1900. B" .. nskoh""gova~ki politit~ dtll!Vnik:

Izd,,,t: ",.'Hoto pre,s'"

m."n; iodgo,oml urndnik In~I" C,II; U"duj' red,koiiski kol"g ii:

pomotnik gl .. oo~ u'.'o,", F,dil Mandai.

OeSK M "I, fenllt. Glob", S.j ,H"a Solom,

ern. hmnil;a R ... d LJ' bo,;e, Sp;Jrt 0 I 'g Le.m ie. Kullu" Anil, G'j.vii, Sa"i.vski I;anlon~l,d." D.~ic.

23.30

F,ILM, FTV

D~ek Faro je opora.vljeni _man s pu· flO padova u IProSlosti. Ranije 'Sll odluGio presel~i u cenlar za odvikllvanje ltamo zivjetL U braku je rna 75puta i, po~ itl serijskJ supruq, uvljek je prislltna opasnost da Sll o!oot. 75. puL Gak" Ul S'IOjB rrnne, an ill simpaliWn lip kuji. n~sredflO nalwn napu~njacentra za od:Itikll· vani~ od droga, upa~a u Tha Gr.!rKI: wli· iii tumi, 'U teksa§lwm polreru,

Uloge,: Vudi Harelson, Danis Farina, Dejvid Kras

Aed~eli: Zak Pen

SAPAT ZVIJEZDA

Priprema: Hedjja MEHMEDIC

Ljubav: I u slucalu da ste u stabilnoj vezl, priceka~e S O.Zbiljnijim nakanama, Zadriile dozu dislan c i ra no sti.

Posao: Budile uporni, jer osobe koje su vasi oponenti, adigrat ce va1nu ulogu. Aka c€kate materijalnu pn drsku, stize.

Zilravlje: Treba. vam fizicka aJitivnos!.

. Ljubav: Podrska carmera od presudnog je znacaja u jedno] osjetljivoj situaciji, Uzvralile njel:noMu i p~njom,

Posao: BHo b i d'obro kada blsts s e j a s no odrsdili sta je iosto istinsl<l zelitc.,. Potom, do .kraja istrajte u tome.

Zdravlje: Treba vam relaksirajuci hobi.

t. 1.·.Ub. av: pray. o. je. vrijeme da provjerite svoie, .. ali i parmsrove "zalihe" strpljenja. Obavile otvoren, lskre n razgovo r.

Pusan: lzuzetan prilisak sa svlh strana ozbiljno pMjeti da ugrozi vas uhodani slstem, To remelikomplelnu poziciju.

Zliravlje.: Sve se ooratava na psihu!

Ljub3 v: Ra. U.i j e ~ itll.· eventu al". e ned au mice, koje imats p rerna voljen oj 080 bi, Polom, uziva~e u caM rna Iju bavi.

Pasao: Izvrstan dan za ftnansiiska ulaganja, brzu i laku zaradu Ipak, n e mojte se 0 pustili vise n e go 810 treba,

Zdravlje: Vise spava~e.

Lj ubav: S 0 bzi rom na to da je vasa kon centrac ii.a usm jere n. a u glavnom na pas I ovn i plan, I] llbav osisle u sjeni.

Posao: lzuzemo lntanzlvan dan. Vise ste ckre"u~ jjnansijskoj strani j rnaterijalnom, nego moralnoj satisfakciji.

Zdravlje: Jed ~e re dovnol

Ljubav: Budite iskreni, priznajle ego centric no- 51. Poku sail. e j.e rae ion al i Z.i rali i la kO. p opravltl oc nos sa partn e rom.

- ..... ....- Posao: Ovo je dan novth ideja.Znalizeljni ste, kteati:vni, o~gjnalrli, ali nfkako U oblar;ima, vase su ideje odliEne. Zdravlje: Pazljivije Dratite unutfllsnji sal.

ljubav: Te~kote se mogu javiti jedina ako ne male (ita zelile. Odredite se prerna svojim stvarnjm emocijama.

Posao: Prepuni sle energije, ali i zelje da popravile finansijsku situaciju. Ipak, nemojle vuei Dagle poteze.

ldravlje: Ddgovomosl je vasa,

Ljubav: Imate super ideju kako da svojljubavni Zivot ucinile neobicnim, strastvenim. Znate Kako ugo diU parneru.

Posao: U ovom trenutku, poslovnu situaciju oi sle u slanj u praviln oi fe al no pros uditi.1 sta je sIVar sa kolegama.

Z~ravlje: Tenzije popustaju,

Ljubav: Kao da pocinje ;kratkotrajno zaMje, Sklo"i sle izbjegavanju bucnih mjesta, novih

, situ ac ija, pai pa rtnera.

----- - .. ; Posao: Pomalo surnamo raspolozenje, ;kojem stc d'anas skloni, usporava vas i u rndnoj sien, Muce vas sumnje. Zdravlje: Raspoloi:enje kvari nervoza.

~ Ljubav: Imate d'ovoljno snage i vjere u sebe, ~ ~: ~~!~~~svoje zelje ,zvesti do Krilja. Odlieno,

Po sao: Po brin ite se za kontin ui ra nos!' UlozRe viSe napora. na podru~je u kojem zelite postiti definitiva.n uSDjeh.

Zaravlje: Puni sic polela.

W LjUb3. v: Treb.a.i zmo mudrosti, a.li i distanca. Pogotovo, ako zelite da se veza intenzivira, dobije na olbiljnosti.

Posao: Ne pretjerujte u radu, narocito ne radite na s il u. M oiet e se p remorili, pa opel s ve osla viti n cd 0- Vlsenim,

Z~ravIJe: Pusenje je vas nepMjalelj,

Ljuba.v:. Pravalavina emoelja panekad maze p rep I as ttl vol j e nu o.80b u. Pokusa~e se bar ma- 10 suzdriati.

, , Posao: Dan je povoljan za povecanje zarade.

Bel obzira da Ii sic zaposleni iii se nadale pomoci bliske o.sobe.

Zdravlje: Pazitesta jed'ete.

i 2at· 41: 1. PilIlOrnIDB i <iopisrJitlol mrBla: 281· 409,

SarnjBvsIo! hrorika 2111 ~8(J, 2.11· 4 t9 i: 281 -442. Oma Illlnlka; 281· 4t3. RNo::<!r.l 281·42t.IIlju"" 281~5Il, Spo!tsIoI:28t·417i 281-418. fa:<: 281-406, .<naB: sportslol@av;ll,ba. OW: 281-424, .·mail: re<lakCiia@ •• az.t>a.mo<!em: 2~1· 412.

laxo,i: 261· 414 i 281· 415, 'Marl<elir>g: 2B I· 356.

Fax: 28 I -441 ".maitm;rke~n!)@a..,.ba. OglZS!1O: nl· 717, 2SI· 718. Fax: 281-412, e·m,it om~ice@"az.t>a, PI'sm>n l' ~rod"a: 281 -304. Anansije: 281· 357.

00 PISNI$1IVA: ZEWGA: Maojan"~,a 1'"[ ibll l'lIrnda J"OI;a] , 032/424-440. leVI"" 424·441: ruru: Tu"liliego,a 22 (posr""",,"" llIIIiI1S~ ,en\a, Ko""·~. t~: 035/ 2S7-2n i 25M77:BRCKO: tel: 049/215-648. BUIAJ:·: rBl: 037/31(1.363; MOSTAII: HusnIjoR'~

co "b, 101: W6l558-1191: lEl/tax: 036f,i5~-1I90; GRAeANI M:

Ahrood paSo Budimlijo ~r. 2J i'liffid' O;zrnnka). tel;030{10&·043: lRAVNII(:!itamica F T"vnil<.I~; Q30151i-718, BJI!I.IA lUkA: Ek· vator toi:ni ,.mar. ubKrnlj,. Petra PN9'lI K,rnaonl",", b.b,t,l; 051/21 ,.89~. 215-581: GORAWE: Sukriie KuI<a~,. 12, WI 038/222·251 :

ACres.: TelanlslJI24,

list Ie uplsan " e>1deoc[lu, I'''''ih ~I"ila u 'MiniSlorsr.u Obral'Gva· nla, n.uke.IalIlur,. spMa I Inromli",nja R8[H pod IIrolem 529 od 18. 9. 1995. god. u '~I.," sa lakonom 0 jaVnom ImormiranJu. PDV ID BR. 2000246JOO02.

ClJENA: I KM

TOPVIJESTI

Oskarovka podize svijest 0 autizmu

U SLET BJAULJUJ,_

Knjiga nazvana''The Golden Hat" sadrzavat ce nlenu zbirku fotografija

LOS ANf)ELES - Oskarovka Kejr Vinslet (Kate Winslet) porpisala je ugovors izdavackom kucom "Simon&Shusster",koia 6:: obiaviti njenu zbirku forografija "The

Golden Hat", narnijenjenu pcdizan i u sv i jes Ii oau ti zm u,

Knjiga je inspirirana istoimenom pjesmorn u koio] Sesir omogucava djereru oboljelom cd aurizma da

Predsjednik lIije RajavilJ dalalak

ObamizaHliucana urala

VASINGTON· Americki predsjednik Barak Obarna (Barack) na na] direk mi j i se nacin u vjerio da sva vra la za n j ega n isu 0 rvorena. U medijima se poiavio snimak americkcg predsjednika .ko" ji ie naisao na zakliueana vrata Ovalnog ureda Bijele kuce nakon povratka iz] uzne Amerike. Kada

niie uspio uci na prva vrata, prosetao se malo dalie i usao tek natreca.

Navodno, csoblje Bijele kuce nije bilo informirano da se predsiedn ik vraca na posao, 0 b am a j e za nekoliko sari 'skratio svoju posjettl Salvadoru kako bi utisao kritikeu vezis akcijom u Libiji,

kornunicira .. Pjesrnu ie napisao jedan autisticni djecak, sin prijatelja h ali vu dske gl urn ice.

Izdavacka k uta saopcila j e da ce knjiga stici u prodaju u novembru

GU

ovegodine.

Keit Vinslet ie 2009. dobila Oskara za ulogu u filmu "el[a!:" koji je rezirao Stiven Doldri (Stephen Daldry).

prolellCi)a naldUZeg Iillma

HELSINKI - Na festivalu moderne umietnosti u Helsinkiju (lHME) pccelo je prikazivanje n a jd uzeg i kad sn imlien og fi1 ill a. Film nazvan "Mode.rna vremena zauvijek" traje 240 sau, Snimila ga ie danska umiernicka grupa "Superflex", koju Cine Rasmus Nilsen (Nielsen), Jakob Fenger i Bjornsrjerne Kristijansen (Christiansen).

Llsred i~ IU fil rna je zgrad a fi ns ke tvornice papira "Stora Enso" u centru Helsinkija, Prikazuje se n jeno propadan j e u bud lien os t i nakon ilto izumre ljudska rasa, ostavljajuci zgradu na milost i ne-

milost zubu vremena. Film lraje 240 satl

SUTRA U "PANORAMI"

• Rambo Amadeus: Rokeri nemaju para za razvrat pa zive zdra vo

• Brano J akubovie: Zivim na selu i slusam sta mi suprugakaze

• U posjeti kod kineskog ambasadora u Bosni i Hercegovini

• Prica 0 nastanku siratrapis ta

• Reportazeiz.Pariza

PromijaDiBn status

NJUJORK " Mark Zakerberg (Zuckerberg), osnivac drusrvene rnreze Facebook, promijenio je status na svorn profilu. Nairne, upisao ie daje u vezi s Prisilom Can (Priscilla Chan), inace njegovorn dugogodisnjom dievoikom koju je upoznao dok je jos bila na studiju naHarvardu.

Zakerberg, koii dugo niie unosio nikakve p ri va me inform aci j e u svo j profil, 0 dnedavno je postao otvoreniji,

SIanOV8ici so/dra8i

S8Rs-sBandal Da SiCilUi

RIM - Nacelniku opcine na Siciliji zivot ie zagoriiela liubavnica koja je U znak osvete na internet stavila lascivai video. Otac dvoje djece Karmelo la Fata (Carmelo) bio je u veeis 43"go" disniom Rumunkom koia je nakon naprasncgprekida odlucila poljuljati niegovu karijeru, Na internet j e S ta vila snimak na kojem on lezi polugo na kreveru i zakli n je io j se na vjecD u I j ubav, Sranovnistvo mjesta Karnpofelise di Rocela na Siciliii sokiranojeskandalom ..

Iskosa

Dizaolaooua IOIlOm uOlDia

BERLIN· Vozackamiona u Njernacko] kazujen jesa 80 eura i oduzimanjem jednogvozackogpoena [er [edizao tegovetokom voznje. Ova] bodibilderza volanom zaustavljen je na autoputu u blizini Minsrerakadajepolicija uoeila da n j egovo vozi 10 k rivuda po pu IU.