1.

KULINARSKI SOU

Na Novoj TV IOU ssdmlcama najavljivali novi sou realnosli "Mastercher", za koji IOU mnogi pomislili kako je rijec 0 jos jednoj sabloniziranoj kulinarskoj emisiji. Meoutim, prevarili su sa. RUee is veoma zanimljivom projektu kofi servira sadJiaj primamljiv cak i onimakoji nlsu vjeSti u spravljanju delicija,

• DOBRA REAKCIJA

Informativno-politiokoj redakciji Federalne TV treba cestilati na pravovremenoj reakciji na informaciju da su saveznici napali Gadafijeve trupe. I slog, dana, u subotu, 19. marta, FTV je smitirala specijalni program posveeen dramaticnim zbwanjima u Libiji, uz dobro odraden voditeljski die posts Mladena Marica.

3. PORTRETI SLIKARA

Dokumenlami serijaJ "Mini pcrtren slikara", 'koji sa emltlra srijedom na BHT 1, prava je poslastica za ljubilelje likovne umjelnosti. Uostalom, nista mania se n; na ocekuje kad ovakve projekte kao scsnanst i rezlser polpisuje Aalko Orozovk, nagraaivani bh. dokumentarlst.

t. BE.Z RUKOMETA

Put rukornstasa sarajevske Sosne do historijskog uspjeha i pia" smana u drugu tazu Lige sampiona, nazalost, pretplatnici nisu mogli praliti na kanalima javnih

=; emltera, lako su se mnogi nadali < da ce na BHT 1 iii FTV-u barern Ir/) gledati dvoboj "studenala" sa

~ Cehovskim Medvedima U okviru o osmine finala elilnog klupskog lag: kmicenja, ni 10 se nije dogodilo.

2. NAJGLEDANIJA SERIJA

Najavljujuci posljednju epizodu ,1001 nool", na Hayatu TV su gle· daoce bombardirali parolom kako je r.ijeC 0 zavrsetku "najgledanije serite u 8iH svih vremena". Po kojem pararnetru je najgledanija u historjji? Gledanija i od "Oinastije" i .Esrneralde", kada se giedanost nije ni miertla? Hrabra Mdnja Hayatovog uredni~tva, all maio vierovalnoi istinita.

3. REDA RADI

Jutamji program! na bh. televizijsklm stanicamai dalJe hroniono pate 00' dosadnog i anemicnog sadJiaja. Sve se svodl na beskrajno duge razgovore s IJekarima i clanovima raznoraznih fondacija, tako da je leSko pobjeei ad zakljuckaka.ko,ustvari, takve emisije postoie samo rsda radi, adnosno, puko9' popunjavanja programske seme.

Petak, 25. mart/olujak 2011.

Zadovoljna ekipaposlije zav~etka emi$ije

HTV Sjajne reakcije nakon gostovanja u"MisiJi zaiedno"

a aSa gle anre od

o eglce

Lige prvaka

Iz Zagreba su nam javili su nam da nikad nisuirnali gledanije izdanje, kaze autorica pjesme "Moj je zivot moja pjesma"

U je. dn.oj.od najgle. d. anijih emisija na HTV-u "Misija zajedno" nedavno IOU gostovale MayaSar, Nina 8adnc, Aleksandra Radovici Karolina Goceva. S vodi!eljima Robertom Zuberom i Sanjom Mikleusevio-Pavi6 pjevaCice koje su se numerom "Moj [e iivot moja pjasma" ukljucile u

kampanju podizanja svijesti 0 raku maternlce razgovarala IOU 0 lomekoliko javne licnostl mogu pomccl osobama sa zdravstvenirn, sqzistencfjaInim i socijalnim problemima, a rekacijekoje su nakcn toga uslijedile su siajne.

" Iz Zagreba su nam javili IOU nam da nikad nlsuirnall gle-

danije izdanje "Misije zajecno", a Zuber narn je kazao ca smo bsl gledaniji i od utakmice Uge prvaka BajemMilan - kazeautorica pjssrne MayaSar.

Na acresu redakcije kao i na privatne a-mailova suzu rijeci pcdrske i price ljudi koiimaje ova akcija direktno pomogla u

borbi protiv bolesti.

. Prijatno smo lznenadenl reakcuorn gledalaca te cinjenicom koliko su svl zeljni lijepih dogadanja - govor,i MayaSar Ie dodaje da su u emisiji ucestvovall i muzicki: producenti Mahir Sarihodzic i Niksa Bratos, a da ss uiivo telefonom javio Dine Merlin. L. s. R.

Uz nove nastavke .Otkacenoq telefona"

Diiho zavrSio knjigu "Na Drini korupcija"

Nas najbolji humonsta Osman Dz,iho u posliednie vrijeme uglavnom je na lurnejama po zapadnoj Evropi. Ipak je stigao da snimi nove nastavke veoma gledanog serijala koji se emilira na Hayat TV·u "Otkaceni telefon". Oziho ovog puta igra covjeka koji u firmi radikao tistac za rnatu platu i u jednom trenutku u potrazi za postern krane telefoniratL Zavrsio ja ; pisanja svoje treceknjige koja nosi nazlv ,Na Orini korupcija". - Knjigu ce objavttl Csntar za humor BiH i rnislim da ce biti haas - pcrucujs Di.iho. L. S. R. Dzlho: Novi zapleti u "otkacellom telefonu"

• Serija .Eze]" od 28. marta ce sa emitirati od ponedjeljka do subote u novom termlnu u 20 sati. Zbog toga ce docl do pomjeranja prikazivanja serije "Zlalno lele" ponedjeljkom u 215al, politickog magazina .. Dna" utorkorn u 21, ,Ljudi s Medisona" cetvrikom u 21 te domacs serlia ,Peoai" pstkom u 21.

Dokumenlami serijal ,U ime naroda" na programu. 6e bili u 21.20 sali, a ssrija ,Mjeslo zloclna - New York" ce od 2. aprtla biti emitirana u 22.25.

Nocni program Federalne televizije

ruze je u ka ·eu " citalaca" poslije 22

ub sata

Tarik Helie sef sale, Nisvet Dzanko izbacivac, a barmen Mirsad KI.icie • Uz Borisa Sibera, voditeljica je racunovoda iz Amerike Ketrin Hempton • Prva ernisija 2., aprila

Federalna TV ee

•. pocetkom idy6~g mjessea pocetl s amlliranjam Noenog pro, grama, koji se ovih dana snlma uimpraviziranom kaleu "Klub citalaca", Na programu ce bill subotom poslije 22 sata i trajat ce najmanje do If I sata ujutru. Nasa ekipa bila

znarno, tako da nece bili problema za saradnju . Na kraju svake emisije ce bili pojedan novi film, a u pauzama, naravno, dnevnik. Svaka emisija ce bililemalski odredena, pa cemo shodno tome biraf i gosle. Ako to budu Ijudiiz svijeta muzike, nadamo se

ita je Laka pitao

Na snimanju prvop izdanja Nocnog programa zatekll smo l.aku i Mir,elu, ,koji istieu de lm se soena i koncept emisije veoma dopad'aju.

" Kada \lu me nazvali da goslujemo u emisiji, pilao sam: ,,sla 6e vam sad 10, jos I ta obaveza u zi,votu vam Ireba, ali hajde ... " Kada sam sestrl rekao da gostujemo, prvo sto me pltala bilo je: "Placa Ii sa?" Evo popili smo dvije-tri casiee rakije, pa oerno vidjeti kako ee nam biti, a naravno da nam ia drago slo cemo u prvoj emisiji 'bill 'bas ml - kazao nam je kroz smijeh l.aka.

Odlicna atmosfe·ra .nasnimanju U "Klubu citalaca"

je na snimanju prve emisije ko]a je na programu

2. aprila.

Urednik Noenog programa je Nanad £lurie, sel sale "Kluba citalaca" [e Tarik Helie, lzbacivac Nisvel Dzanko, a barmen Mlrsad; Kllclc.

- Ova] klub je nasa druga kuca, Mi,inace, izlazimo I crufirno se, tako da smo uklopili ugodno s korisnirn I napravili ernisiiu. Svi smo kolege s Faderalne I dobra sa

da ce nas svi pocastiti sa po jednom pjesrnorn - kazao je Boris Siber, jedan od voditelja ove emisije.

Tema prvog izdanja je "Aprilili", a gosll su "The books 01 knjige", rok bend lz erne Gore, Bojan Mi'kuliciz Banje Luke te Laka i Mirala. Bend koji 6e pratiti sve gosle je "Nebo iznad krajolika".

Pored Borisa Sibera, emisiju ce voditi 28-godisnja Amerlkanka Ketrin

Laka i Mirela su medu gostimaprve emisije

Hempton (Kalhryn Ha- staia. Zavrslla sam kine-

mplon). ski jezik na Univerziletu

-Racunovoda sam na Princeton, a s bosa-

FTV-u, a Boris rna zamo- nskim nemam puno pro-

lio da budemo vodileljski blema, Aka bih se za-

par, na sta sam rado pri- drzala na FTV-u,. bila bih

[F.Qt_'I1I: a. :ia1e-t(lwl61

veoma srelna, jer sam u Sarajevu sarna Ilesko

mi ss snaci. U SAD sam ostavlla porodicu koia mi mnogo nedostaje ~ govo· n Hempton. A. KAftAMAN

Naida Korman, novo lice .Dobrih vibraciia"

Zelim napraviti uspjeinu karijeru

Ekipa emisije TVSA .Dobre vibraeije" dobila je pojacanje. Pridruzilaim se dvadesetoqodisrqa Naida Korman, studentica druge god'ine na Fakultetu polilickih nauka.

Eklpu .Dobrlh vibracjja" pozna[ernco ranije, take da mi ne6e bili problem da se uklopim. Svi su mladi, veselii uspjesni. Spremni su mi: pomocl jer sam nova, a ujedno i najmlada. Pozitlvna sam osoba, tako da vjerujem da ce mi leel ovaj tip emlsije - kazs Naida.

lako su jo] porodica i fakullel na prvom mjestu, zell napredovati u novinarskorn poslu. Naida se kratko okusala cak i na modnoj scent.

- Kao mala zamisljala sam sebe na svjetskoj modnoj sceni. Nakon dva mjeseea rada kao model vidjela sam 0 cemu se radl I shvatila da me to uopce ne zanirna. Sada ra·

Ostali $8,50 %

:Korman: Porod[ca naprvom ·mjeoStu zmlsllarn u potpuno drugom pravcu - govori Koroman.

Ova sirnpatlcna Sarajka istice de naljubavnom planu trenutno ne iell nisra novo, jer ie nedavno Izasla ra-

zccarana lz duge veze. Ad, K_

NAGRADNAIGRA Za svoje om iljene emisije, serije iU TV vodikllje glasajle na sljede~1 nacin: u kucajia

klj ucnu rijel: VODITEW iii

EM I S IJA, zalim razmak Ie ime i prezfma voditelja, odnosno nazfv emisije. SMS po~iile na broj roobilnog IS'Ielona 0941410-1 00. Cljena SMS,a iznosl O,50KM+POV Postoci sa lzvode na osnovu broja pnsljglih SMS-ova za odrellenu emisiju iii vodllelja. Vlasnik broja mobilnog lelefona 066/805-501 dobiIII i k je dviju u I alnica la kino.

Pe~k, 25. martlozuia~ 2011.' ifl§:S j ii j

Cljenjeni cilaoc/ n TV Exlren f da/je nam moiete slali svoje komeniare. Dovo.llno Ie da na broj telefona 061142 015 ukucale kljucnu r1lee EXTRA, napravite /'azmak, Ie napiSele Vas komenlar.

s

• KECERI- Zamolio bih OBN da nastavl s prlkazlvanjem novlh epizoda kecera, jer ih vise nema subotom.

• POHVALA· Pohvale za BHT 1 i Fedsralnu TV za emiliran je seri j e •. Eze I·' i mollm BHT 1, ako

mogu, da emiliraju se~ijl.! "G.orki z.i,vof'.

• MOLBA - Molim Federa'inu TV da poene emilirali trecu sezonu serije .Beverly Hills 90210".

• SERIJE - OBN ima najbolji serijski program i molim ih da nastave em iitiral'i seriju

"Exkluziv" cetvrtko.m

Odove sedmiceu programuOBNa svoje mjesto ponovo ce prenacl maqazin .Exkluziv", ali u novomformatu VoditeIjicaovog magazina koji seernitlra cetvnkorn u 1 9.1 0 sati je Berina Spahalic-Mirkovie.

- "Exkluziv" govori 0 svim aktuslnlm desavanjima poznatlh lienosti iz zemlje, regiona I svijeta - kaze Spahalic-Mirkovic.

Nova serija naHayatu

u subotu -~"""'~~......,

HayatTV pocinje emitirati novu tursku ts len 0- velu .Kad lisee pada'', koja je trenutno najgle· danija serija u Makedoniji iSrbiji. Radnja seriie vrti se oko porodice Tekin. Glavni likovi su Ali Riza Tekin, njegova supruga Hajr.ije i njihovo petero djece. Ali Tekin je strog I pozrtvovan otac i vazi za P9stenog i vrijednog covjeka. Cini sa da rniran i skladan odnos porodice Tekln nisla ne rnoze narustti, No, desavalu

se neocskivani obrti.

Televizija Saraievo unedjelju nastavljas hurnanilarnim projektom "linija zivota". Projekije zamisljen i realizirase kao kolazno-zabavna emisija u kojoj ueestvuju predstavniei bh. muzicke, glumacke, sportske i novinarske scene. Sva prikupljena sredswa kroz telefonske pozive treceg izdanja "Unije zivota" namijenjena su djeei s Down sindromom Ie njihovoj inkluziji u druslvokroz sport.

,Linija zivola" realizira se u sarajevskom Domu mladih s direktnim prijenosom u 19 sati, Voditelji su Haris Ducic, Alma Dautbegovic-Voloderi VanjaSemic.

PROJEKTI

, "Za.kon brace".

• UTAKMICE - Sve pohvale za BHT 1 zbog prijenosa utakmice Premijer lige BiH i odllcnog'kulinarskogsoua .Bh, gaslro kutak" .

• PREKIDI - Kritika za OBN. Zailto su orvo prekinuli ernttlra-

nje soua "Moja de~'!!I!~;;;;:;;"""...,-=77"·J sna ruka", zatirn seriju CSI-Las Vegas, a ove sedmiee prakldalu emitiranje serije "Zakon brace"? 110 sve da bi prikazivali celiri turske sapunleel Mislim da je to neprofesionalno i neodgovorno.

Federalna TV pocinie ernitlrati tursku seriju .Ljubav i kazna"

1 .. Dzem

Oklaj

Gursoj

Najbolji Savasov prijatelj j vlasnik nekollko barova i restorana u Bodrumu i lstanbulu Stalozena osoba, glas razuma, prava potpora svakorn prllatsIju.

3, Jasemin i 4. Savas

Nurgul Murat

Jesilcaj JHdirim

P, Ofjec-.e,iz t,IP, iene I lake: ROljece iz

porodice sre- tradiclonalne fa-

dnjeg sloja.lma milije, on sa to-

28 godina, ro- me od'upire 'i iivi

domje iz Bodru- I modernim zivoma, aJi zMi redi u tom. Kao mladi

lstanbulu kao I sin bio je

marketintiki zasticen od

strucnjak u age- ruine strans po-

nciji XL. Sposo- rodienog posla,

bna ie i cijenjena a. 10 je krijurncar-

usvojoj struci enie droge. Stu-

. dirac je u SAD, anakon toga sell u ltaliju.

5. Esref

Emrah Elciboga Glavni Savasov covjek kada postane 9 lava porcdlce, Pouzdan, lojala.n, spreman napraviti nesto sto Savas ns bi odobrio ako misll ca je 10 za dobrobil familije,

2'. Sahnur Tomris Indzer

Glava porodiee Baldar koja, iako insislira na pestivanlu patri[amata, upravlja eijelom familijom lz sjane. Bi-

I tna jo] je same njena porodiea za koiu je soremna napravili

sve.

16. Nada Zejnep Beserler

I Savas ova najbolja prijateljica. Finansijski

I je strucnjak, ra'dila je u Italiji dOK. nije doola I.! posjetu Savasu i odlucila ostau d'a mu pomogne s tvornlcom.

7. Cicek Ferlele Celin

Ci ee k je kea rka vade suparnicke familije Ahmela Morana. On js prislIna udaje za Savasovog brata da bi sprijecio krvoprolice izmedu dvi.ju porodica.

_ ova roma __ ticna saga reato a ,,100 noC"

Prva epizoda u ponedjeljak • Prevarena zarucnica i. bogati nasljednik u sredistu radnje

Federalna TV u ponedieljak pocinja ernitirati trenutno najpopularniju tursku seriju "Ljubav i kazna'', SeriJa ima 77 epizooa, a predstavlja rornanticnu prieu u kojoj se Iradicionalne vriJednosti suprolstavljaju modernom svijetu.

Provjereni tim

Ono slO seriji "Ljubav i kazna" garantira uspjah kod bh, publike jeste ekipa koja stojiiza nje. Rijee Je 0 istom timu koji je kreirao ,,1001 noc", od reditelja Kudreta Sabandzija (Sabanci), do scenarista Jildiza Tundza (Yildiz Tunc), Mehmeta Bilala Dedea, Murata Lutfua i Etema Jeklaa (Elhem Yekta).

Prica se odvija izrnsdu tej; grada - lstanbula, Bodruma iVana, a pocinje kada Jasemin zatioe svog zarucnika u krevetu s bliskorn prijateljicorn ssdmlcu prije vjencanja. ZaruCnik. krivi Jasemin, smatrajuci da je ona dovela do toga, jer je odabrala da nece s njim spavati prije vjencanja. Jasemin ostaje sokirana opluzbama jer je zaruenik znao njene razloge. Naime, 10 je obeeala oeu kojem je jedna kcerka preminula tokom prekida trudnoce.

Porodicni posao Polresena prevarom, odlazi u Bodrum i odlucuje imati seks za jednu noc s prvim muskar-

Glumci

Glavne uloge u ser.!ji "Ljubav i kazna" tumaee Nurgul Jesileaj (YesileaYJ i Murat Jildirim (Yilidrim). Nurgul (35) je jedna od najpoznatijih turskih glumica. Mnogi je pamte po glavnoj: ulozi u: filmu Fatiha Akina .Na rubu raja", koji Je nagraden na festivalu u Kanu.

Mural Jildirim (33) slavu je stekao lumaceci lik Demira Dogana u seriji "Asi" Tma i polilicke ambicije Ie je izjavio kako z.eli postali zastupnik u tUfskom parJamenlu.

cern kojeg zatekne u bam. Ubrzo se pokaje zbog svog postupka i odlazi od Savasa, stranea

iz bara, bez rijeei, ostavivsi ga s milion pilanja. Jasemin misll da je Savas sanker, ali jeon, zapravo, sin jedne od najbogatijih porodiea u Vanu i zlvl u Italiji .. U Tursku je dosao zboq vjeneanja svog brata s izabranieom Cicek.

Nakon vjencanja Savasov olae i brat gube zivo! u saobraeajnoj nesreei Ie Savas mora preuzeti porodieni posao kojeg se on klonio zbog loga slo je sumnjao da ima veze s kriminalom. Uz to, on mora ozenili svoju sna'hu zbog postivanja obieaja, bez obzira na to slo se protivi tom braku. Medutim, Savas nikako it glave ne moze :izbaeili djevojku koju je upoznao u baru, a kojoj ne zna ni ime. H, PROLl'::

Peta~, 25. mil!llo):uiak 2011.

Dopadaju mi sa .Dobre vibracije" [18 TVSA, koje sa tokuslraju na pozitivnu stranu nasa svakodnsvlce.

Kviz za diecu "Ucilica" na 8HT 1, koji traje vee sest sezona i koji uspjesno vodi moj kolega Admir Mesic, odlican ie.

oglasi

cija : 25 r 3 .. 27.03.2 11.

Kala llatna dielVa 5000 + GRATIS strudle 1509

~ _"--,-- [[f[!] ,... ......... -

CEWAR ZA OSRAZOVANJE 1iI~ »-._.,.

-- IJnIGn

8'0''''' r ""(:"lIo"ln., f«I ..... g.:a..n. r H'~ ~z.~~

sndnJ' .zruJc_,~,;~ JroToOd "C..,ar~ ~ §1n:I1d BrIM

..,....,.~.~ ' ..... ,t. "'_o~,,~~~m-r.btQl6Ot. M)<I. IJIliIII toj,'OIfI..~ I'" ....... 11Q .. ""'''1''_0'''I~Wull> ~ nIM .. l.zH-,~M!II,,&o-N:lti..S1AU~I_""""._~-c.- .. ~. ,'tOkIlIr\oIGI'IOdIN'~. ,odborJ,S<~"'_"".~~ -c-... .. ~" 1IrIjeg. .. 'bJ.~I"'I'

NATJEOA,J

'lfpl: MI1idk!nallpr..,.,_iItKJlloIJnJllkog, obrWoVanJ,a od" 1lI

L ~"!IIN"-I,~ .. .......... ..-.d .... ,BIboI._1 piog,_.~ .. ~ ~

~

IJIt:Du ....

CinIrI6o!, ~

- T~"""" <lnInlId_

~r"'" EIoabUd lit"'"

. -~ - ""-* WorIIW IlIrtifnId 1IMIlw ~,~ ~_,..

-,-..&......-...

- Tt!Iv6r,PT,_

PI II •• ,_1otirIiloot - C3rW\i!Ol """"* _

-~ .............

-~a_

-AdM_'~

~ .......... ~ Cbi\W~,~, ~~. ~-....g~, ~I:I.IID:IIO~ ~ .. ~ ,..,.... lit "IdIO=-"-:;l'kJ

.,..,.... .... ~ .~ .. ~.~ GodoII ........ ,\'IUI' ....... ~,~ ~, ................. .FWaI ... ~:a .......

~~"'IP4"'"

,~ .

.. Oo!p"...r:.q ...... podruetu-, -

I .. ~!'*"_I.,..__ .• ,~~ ....... ~_I--

............ ~a'*"""""',~

;z;.,.

--

. ,,_

.- IQonIt

-

- 6l0iii'

- ,_.

--

-~

._

.~

....._...

.~ -~

--

___..

.~'<II>IIgIIli

-~I'~ .-~~ ._~I;~

-~~-~...,

,~~.~ .. ~ - t.:ioo6M,

o~_

~ ......... ~ O~""" ... r_

·O~"""Od·~ - ~---,~bo{lIra

• -~~phl,VNl'l

"'-'_..., ~0!bnI

,.,__....;~lkI-ra....,.-

~ Ilibl.WZI~~I"'" ~_\tIrIoh.--. .. noIIIIa.o

~''''-'''''~I~ ................. ....-...I~

- "~.,,....,..~-1iaI$I ~ ............. ~ .........

... UUGOJNO, ........ ..,..... ' ....

oao l60 lU, """ tuO :uo JII6

ttp(J,D<_bb

ill on Il1O 3:19, ,,",' 0.J2 1187 IJ70

lor-n.W(" lfw", 0 ..... J

ill G!D illIG .~ "'"' 00tI11O' 00(1)

reM TllAVNIIC. """"'" T......, lib i.! 030 7'110 ~o), """ Q)O m tIU

nNICA Dr," ~ J .. CD2.w..:12

.wa. ~bb

.' alO 0159 <100-, ClI) 656 121

I,iO$lAll, ~.P'~ ""lob

'"", 111 OJ); b<: 006 l' I D09

TUILA. r .. eoov. .... _ 8

.. 1DJ 'V16J I "'''' al!i 216 111

ILQlIA W(A l ~"'111:0

051215 Dfi

II,I.IUt.UI(A"'~bb

.' O!Il m CI07

~ -'~ ~_1li!5621'2~9'

l'lilioUAY!JI!. t~ n:1 '""""" G!i 1 M!i.&oM

I'lillJUIOIi" z....rt.ka IIa

.... _~21~~

'V. ~.MrIbl"",·~ PIlIP")_~ ... ,"""_'"

ft.. . .

.~

-~

~

~.....,.

PoodII. IPIC'_"

~ ............

PIr.,. '.~

.,.",.,._ ........

~~III

~f .. Q.,t-, ..

~~

~.I~ ,-~apo:.,- . '. _ -~nnlIAf .. M

£JookIi .. '*'..e.rI:l ...... I~ ~_ .. ,_ .. __ u~

• £ ~......:..I~, __ ...

~ .. --- .. -- ~

I:WIQi _w,,.,n ~,Q • 'M II 7" .. F ."W.i

• '~ .. *'<D'*.~ ....................... .~.~~..__" !~I~POd __

~-...,g_.. ... ~~_Ipunb.

U,.,.._ ~~~.tro>h .. \!P'INIIO*!tIIII<oI!i. IIn!i ............ "~ IMM. ~ .... 1:1 ........... ~,,~ . ..m... ....... -...."'*P,,..,.,._I:I~...,....~--

-.-. _.... ,II!:IlQ. I """"'_ ,owlnog ~.

_~ .............. _~u ....... ; ...... 1:1

_po"""_I, __ ~_iIwIo'ItL

~'IIIi.rplldOawlli~.~ ~poIoOm

... _

..................... IkoIo'~_I ......... '

-c.... .....

TIMIII. _ 1 ~~.1111220 1IrotiI1IrfIII' .~. "I'AU4VIo ZJ,.1JIIi!.S'

Petak, 25. martioluiak 201 1.

Nakon polovicnog ucinka u prcslo] godini nogometna reprezentacija BiH se nada uspjesnijoj 2011. i, konacno, plasmanu na veliko takrnicenje, u ovom slucaju na Evropsko prvenstvo 2012. Naredna prepreka na tom putu bit ce selekclja Rumunije, ranjena 'i daleko od stare slave. Reprezentacija se vraea na Silino polj.e i Zeniea jedva eeka da na djelu ponovo vidi Edina DZ.eku, Emira Spahica, Miralema Pjanica, Zvjezdana Mi" simovic':a i ostale bh. zmajevekako razbijaju milo rumunskoj nepobjedivostL Napad nase reprezentacije predvo-

~~:;~~~~I. ••• dit ce odlicni Dzeko,

~ koii 6e bitl naiveea .

opasnost za odbranu Rumuna. Oirektan prtjenos utakmtce u subolu u 19 sati emitira BHT 1.

Reziser; Ozonatan Libesman.

Uloge: Amn IEkhart, 'Misel Rodrigez, Bridieit Mojnahan. ianr: Akcioni spektakl. Trajanje: 116 minuta .. Godina proizvodnje: .2011.

Budzet: 70 miliona dolara.

BHT 1 6e na Bilinom po'iju napravili lmproviztrani studio i angazirati sve svoje nogometne komentalore. Utakmicu 6e prenositi Igor Kristi6, sa studija na nogornemorn terenu •. ce se javljati Zoran Suko, dok 6e Velid Spaho biti u tunelu Bilinog polja.

snortskorn progr-

arnu 19ledaoci

6e rnoci pratiti zavrsnicu kosarkaske Lige 6 za prvaka BiH. Za tilulu najbolje ekipe u naso] zemlU, pored sarnplona Sirokog TT K.abeli, borit cs se Bosna ASA BH Telecom, Igokea,Capljina Lasta, Mladost i Borae Nekta! .. Najvec':i protivnici Sirokobriiezanirna U odbranlnaslova trebale bi bil~ Igokea i Sosna.

U srijedu u 16 .. 55 sati BHT 1 direktno prenosi. utakmlcu izmedu Bosne i Borca.

1. Bezgranicno

2. Rango

3. Invazija svljeta:

Bitka Los Andeles

4. Advokat lz

10. Crnl labud

spaiava Azad

PONEDJELJAK (42. ep.J

Mert je uvjeren da su Ozengiz .i Ejsan ubili Omera

Meliha I Mart eekaju lntormaciju 0 Mumlalovoj operadji. Ejsan poziva oca u kucu Placenl ublca pronasao je Ramizovu k6erku Azad i poceo ie pratlti, U posljednji tren spasi je Ezel, a ubica netraqorn nsstans. BaMar niie sretna sto se Serdar vrati 0 u nj ih ove zivo!e i zarnoli Ejsan da ga lzbaei iz kuce, Ezel je smislio plafl kako zastitif Azad.

UTORAK (43. ep.)

Ezel uspije uvjeriti Alija da je Ramizova kcerka Azad mrtva. Me.rt je uvjeren da su Dzengiz i Ejsan ubili Omera. Odluci posietiti Dzellgizakako bi mu to reo kao. Ezel ga uspije odg.ovorili. Ejsan i DZafl posjete Mumtaza. Ezel priprerni

lznenadenla za Bahar na krovu svoje zgrade. Mer! uspije pobjeCi od Kamila, ali se nade u zarncl.

SRIJEDA (44. ep.)

Mert dolazi u Alijev kaslno, a Ezel ja zabrinut dabi maglo doti do problema. Zahvaljujuei Ramizovom opisu, Mert lako pronalazi set u kojem je originalna snirnka pljatke kasina, EjsaIl pronalazi uplakallu Bahar, koja tuguje za Ezelom. EjMn joj ne rnoze pom06i jer se i sarna vida s Ezelom, ,Ramiz dolazi u Alijev dom ...

CE1VRTAK (45. ep.)

Azad vise ne zeli da se sakriva, iako je Ramiz rnolio da se strpi barem mjesec.kako bi sa njegovl neprijatelji uvjerili da je mrtva. Ezelov plan da

PONEDJELJAK (12. ep.)

, 8 eti prj zna Si lvij i. da ie Fanika tbog svade s ntorn dala otkaz,

Ocajlla Suzana izdere se na Kresu opluzivsi ga da je namjemo povrJjedi.o Martu, kojaje zbog niega iotisla.

UTORAK (1 S. ep.)

Martin ne moze vierovati da Kresi odje· dnom vise ne treba stall. Suzanao'bjasni Kresi kako je Boiena t'bog svoje bolesti molila da primi Martu .la podstanarku.

SRIJEDA (14. ep.)

Kreso kaie Suzani da je vratio Mart:inu: stan. Dinu

mute Nerini planovi

Dzengiza zatvore zbog smrti zaslitara odvija se bez problema. Ali odnos s Eisani Bahar se zakornpliclra, Ezel poljubi SaMar pred Ejsaninim oclrnal Ramiz javlja Dzengizu da je oteo njegovog sma ...

PETAK (46. 6p.)

EjSaIlje Ijubomomakadajoj se Bahar pohvati da ie Ezet poljubio.Kako bi je povrijedila, Ejsan kaze sestri da Ezel Ijubi drugu zenu. Ramiz traii DC DZeng.iza da ubije Kandj· ralija ako zeli vidjeli svog sina iivog. Diengiz moli Alija i Ezela za pornoc, ne znajuCi da su i oni d io osvemickag plana, DZen giz se upla~i i odblje ub~i Kandiralija, a u pomoc mu pMtekne Azad. Kako bi pred Dzengizom b.ili sto uvjar1jiviji, Ali isprebija i potom ,;ubije" Telu ...

POd sretnom Zvijezdom

koji su sasvim suprotni njenima. Mislivsi kako je vidio u gradu, Martin se zaeudi kada u .ku6i pronade Enu u ogrtacu.

CETVRTAK (15. ep.)

StJzalla se zaprepasti ctJvsi kako je Nini uvjel za nasljedstvo da pronade Mikija. Niko nije previse odusevljen Setinim planom da vrali Martina. Ena se zabrine sazflavsi kako joj mama mora na jos jednu skupu operacijtJ.

PETAK(l6. ep.)

Kreso ie iznenaden Nininom nag 10m odlukom dOl prihvati dar Mikijeve lete. En] se ne svida haljina koju joj je Slaven kupio za upoznavanje s njego· vommajkom.

P~\<l~. 25. marVoluj,k 2011.

Jasemin zatice i prijate jicu u k

Oa bi sprijecili krvoprolice izmedu 61anova dviju porodica,

PONEDJELJAK(1. ep.)

Jasemin zatice svog zarucnlka Mehmeta i najbcIju pdjateljieu Mujde ukrevstu. S obzlrorn na to da je prije nekoliko godina Jaseminina starija sestra umrla zboq komplikaeija p osHj e abortu san jen

olae je privolio da obeca da nece spavan nl skim prij e prve b raen e n 061, sto je ona i lspostovala, No, Mehmel upravo ]gra na tu kartu i Mdi da joj ie bio nevjeran upravo zboq toga sto, kao svakl muskarac, ima svojs potrebe ;kojima ona nije udovoliila. Nakon toqa, pcvriledena i u Iju'bav razocarana, Jasemin reagira impulsivno i odlueuje se baciti u zagrljaj nepoznatom rnuskarcu Savasu

UTORAK (2. ep.)

Da bi sp rij e Ci I ik rvoprolice lzrnadu eianova dvlj u porod ica, Sa vas i Cicek,. njegova udovicena snaha, rnoraju se vjencati. Jasemin saznaje da je trucna i, bsz obzlra na prolivljenje njene majke, odluculs se na abortus. Savas_prjstaje da se ozan: Cicek, ali odbi.ja prihvatjti, vodenie porodlenoq posla ukorijenjenog u kri-

rninalu. -

21.15

FTV

SRIJEDA (3. ep.)

meduvremenu, Cicek pati zbog malih podvala koje joj prireduje Savasova starija sestra Nazan. Jasemin se suocava s velikim problemima na poslu: skrivanje tajne 0 svojoj trudnoci i izbjegavanje da se sucel sa svojim seforn Borom, kojl joj se udvara.

Savas naprosto poludi kada se pred njegoVim oeirna poonu odvijati krlminalne transakciis kao dio porodicnog posla. On zove svoju majkui ujak.a na razgovor. Jaseminin bivsi zarucnlk Mehmet se pojavljuje i traz! oprost od nje. U

Nermin pada unesvijest

PONEDJELIAK (26. ep.)

Nermin bivapotpuno slomljena kada ugleda Filiz i Mehmete. Skmana bolam, odlazi ked Muge, ali lie ni temo ne usp~eva smJMti.

UTORAK (27. ep.)

MeMmetceka Nermin ispred. balnice mastaju6i 0 zapoeinjanju zajednickog zivola s njom na potpuno nepoznalom mjestu i daleko od svih .. Potpuno je sigumn dace Nermln poel s njim.

SRIJEDA (28. ep.)

Bekir provedi svoj surovi pian i Mehmel se suoeava sa smrCu. Filiz moli Nermin da joj pomogne privolje~ Endera na partne rstvo u gradnji.

CETVRTAK (29. Gp.).

Mehmet posteje svjestan da ga prale. Osooo koja ga p rali je 'brat am era, Iiovj eka kojeg smatraju odgovornim

za napad na Selui ubieom slarog Rahmana.

nakon Enderovog odstupanja od partnerstva u firmi. MeMmat nastoji razrijesiti mis!eriju oka nedavno pronadenog te" spiha.

Dinu muce Nerini planovi

Ocaina Suzana izdere se na Kresu

PETAK (30. ep.)

Svi ce ostati fiokirani vijeseu koja ce uslijeditJ

Petak" 25. m~rVoluiak 2011,

"

zaruc

revetu

(;ETVRTAK (4. ep.)

PETAK (5. ep.)

Putevi SavaSa i Jasernln se ukffitaju jo~ jednom. Savas js, nepokon, dobio p rve viiesti a Jasemin. S druge strane, ana odlucuje odu$tati od abonusa, ali ne zna !ita da radi s napasnim selom Bororn. Zbog njega .Jasemin dotaz' u svadu sa Sevg~em.

I,lz podrsku savase, Cicek nastavlja sa svojim stucliern, medutim, ova odluka dovodi do nove svads u porodicl, Savas mora otiei' u Van da sredi neke poslove, ali glavni razlog njegovog odlaska su planovi koje ima u vezi s tim da posjeti Jasernin,

Violelaje uhapsena

Seba krade torbu s novcem

SUBOTA (16. "p.)

Suzana, Spomenka iblizanka stizu u DragoSje. Duka baca Violetine stvari i pob je s n i kad eu j e da Violeta soava kod Draiena.

PONEDJELJAK (17. "p.)

Ancal sebe krivi za Diajinu smrt

Manuova ujna sumnja da

on ima djevojku

PONEDJELJAK (96. ep.)

Sidart ie zabrlnut za Ancalina oslecanla, ai ona za niegova. Ancal sebe krivi za Dzajinu smrt

UTORAK (97. ep.}

Svi su iznenadeni sto je Harnakant poslao taksi kojim 6e Santaliei u Mumba! On ne zeli da nakon DZajine smrti Santal putuie autobusorn.

SRIJEDA (98. ap.)

Nije proslo mnogo od Diajine smrti, a svi vee surnnjaju da je Sidart u

~ ~

Damira da je provjeri. Zlata se ulizuje Suzani,

UTOF/AK (18. ep.)

Violeta bjaz! Damiru. Svi u selu na svakl naeln pokusavaju zaradili na neobicnim posjenoclma,

SRIJEDA (19. ep.)

Darnir traii Violetu, kola se sakrila u sreekcvcm lijesu u mrtvacntcl, Blizanke kradu BoiirJU spravu za ceaktlvacllu bombe.

CE1VRTAK (20.ep.)

Bomba nije eksplcdlrata, a ubrzo svlrna postaje jasno kako ie u paketu sat za Damirov novi ured. Bebakrade torbu s noveem.

PETAK (21. ep.)

Darnlr hapsi Violetu. Pokrece veliku istragu 0 kradl Loreninog novca i Tominog automobile.

vezis orugom djevojkom. Djeca su

izgubila vezu koju su lmalas oeem.

(;E1VRTAK (99. "p.)

Manuova lljna sumnja da on irna djevojku. Ancal govorl ujni i ujaiku da se malo Ijudi voli kao niih dvoje.

PETAK (100. "p.)

Saeinov died je dosao u kucu Ancalins ujne i ujaka. Trazi da razqovara s Aneal.

Lejla bjezi od polidje

SUBOTA (1. ep.)

Ali Rizaje glava jedne velike patrijamalne porod ice koja zivi u Trabzonu. Zbog korumpiranosti svog buduceg zeta, kako bi sacuvao cast, napusta posao.

z.aljubiji i postatiSaidova druga z8rJa. Latila ne rnoze vjerovati da se Said zeli. io§ jednom ozeniti.

:lade se i dalje zeli vratitiLukasu

Albijerijevi problemi svakirn su danom sve gori

PONEDJEWAK(31. ep.)

lade ios jed nom spasi Lukasa od Saidove osvete i ne ocustale od zelie da rnu S8 vrati. Said joj se zaklirJje da se nikada nece rastati od nje,

IfTORAK (32. op.)

Lukas teskog srca prihvati Mansinll zeliu da zadrZi dijete_ Zoraida ua pornoc raznih rituala pomaze Latifi ca zatrudni s Moharnedom.

SRIJEDA (33. ep.)

lade prica mladoj Muni 0 Saidovim vrllnarna nadajuei se da ce se u njaga

CE1VRTAK (34. ep.)

Albijerijevi problernl svakirn su dan om sve gon. Osim slo njegove mditeljski rnarun ne odgovaraiu ni Danijelll nl Luisi, monasmlsliti jOs jednu lai 0 donoru.

PETAK (35. ep.)

Zade je uspjela nagovoriti Munu da se uda za Saida. Leonardo iKristirJa provedu jo~ jednu zajednicku noe u krevetu.

aje otkaz

NEDJEWA (2. ep.)

Ali Riza saopcava porodi· ei da je dao otkaz, Veei dio porodics ga podrzava u tojodluci.

PONEDJELJAK (3. ep.)

Fikreti u posjetu dolazi bivsi zarucnik. Uskoro ce sve Ferhundina laii lzacl navidjelo.

IfTORAK (4. ep.)

Lejla osjeca griinju savjesli i odlazi u bolnicu u kojo] lezi eovjekkoieg su ona i Gorkern udarill rnotororn. Ugleda policiju i bjeii.

SRIJEDA (5. Bp.)

Prvi put polieija sti.ze u

ku ell porod ice Te kin s narnjerorn da privede l.ejlu, U polieiji Lejla priznaie sve.

CETVRTAK (6. Bp.)

Ali Riza rJalijece na Ogllza u parku. Sedel dobiva braenu ponudo.

PETAK (7. ep.)

l.jubav izmedu Selketai Ferhunde postaje sve veca, Oguz ie ranjen u Jednoj pucnjavi.

oglasi

PI N:;~BH

-

'I' 0

ned '15:00

CJ(a6ija (}atarii i Natasa CFetrovic

oglasi

1'\tt jloliZ.l 'V t}II.A/). J

ZaboravUesve fto vas okrufuje i ad sada permanentno uiivajte u ge.nJalnoJ: porod fnoJ ubavi

La Igru na stem TV Btnao'

Petkom u 20: 10h Federalna telev1:dJa

KOM:EDIJA

Popust

na kolicinu

Trener americkog nogometa Tom Bejker zivi u skladnom braku sa suprugom Kejt odgajaJUGi svojih dvanaestero djece na slikovitom :imanju izvangrada. Prernda se tini daje cetmaesteroljudi pod jednim krovom svakodnevni razlog za uzhunu, Bejkerovi se Izvrsno slazu, od nalstarije kcerks Nore do najmladih blizanaca Najdzela i Kajla.

Wage: StLv Martin, Boni Han!, Hilari Oa! Reditelj: Son Levi

Petak, 25. martlolujak 2011.

Mrak komadi

Ovojica osramocenlh agenata FBI-a, emi bllzanei Kevin i Markus Kouplend, dobivaju zadatak ad otrnlee zastttlti nasljednice earstva kruzera Brilani i Tifani Vilson. Njihov im nadredeni Eliot Gordon daje laj zadatak kao posljednju slamku spasa ad otkaza u agenciji, s obzirom na to kakav

ih glas PIaU u posljednje vrijeme. •

Uioge: Son Vajans, Marlon Vajans, Zem Ki· ng

Redite'lj: Kenen Ajvori Vajans

Petak, 25. mart/oiIJjak 2011.

KRIMINALNA DRAMA

Vbistvo nije uvijek kriminal. Zena kojoj je vee bilo sudeno zbog ubistva muza sumnja da je on jos liv Posto izlazl uvjetno iz zatvora poslije sest godina, ona ieli da razrijasi taj sluca], I buducl da jo] je vee bilo jednom sudeno za tal

zlocln, nece rnoel ponovo da se otvori lsti proces i da joj se sudi opet, ako ga ona, eventualno, pronade i zaista ubije ...

Uloge: Tomi U Dzons, Esli Diad, Brus Grinvud Reditelj: Brus Beresford

SFTRILER

Osjecati znaci poeiniti zlocm koj se kainjava srnrou, Klerik Dion Presion je vrhunski vladin agent adgovoren za hvatanje i kainjavanje onih .koji prekrse pravil'a. Kako bi suzbili osje6aje, Ijudi su obavezni uzimati posebnu drogu "preston". Nakon sta prapusti svoju dazu .prestona" Dion postaje svjestan situacije i jedini covjek sposoban za unists-

nje rezlrna. _

Uloge: Dominik Pursel, Kristijen Bejl, Son Bin Reditelj: Kurt Vimar

Trojica egolslicnih ienskarosako]a misle da su BOliji dar ienama u islo vrijeme zapocnu aleru s je-

dnom. Njihove reputaclle, ali, sta je jos vainije, i prijataljstvo nacl ce sa na najveeem testu do sada. Uloge: Amanda Pit, Brajan Van Hal!

Reditelj: Piter M. Koen

SUBOTA 26. 3. 2011.

BHTl

HAYATTV

o B.OO BHT vijesti

Pregled programa za djeeu OB.158e Ha Te bebe

08..20 Urad i ssm,

u radi sam a, r.

08.25 Privjes'ak,

igranifilm

10.00BHT vijesti

10.05 Govor !isine,

em isija za osobs ostecenog sluha i govora 11.00 Pe~a!, do maca

ig rana serija, 22/36, r. 11.30 Josip PeJakovlc.

U Ime naroda, r. 12.00BHT vijesti 1.2.15 Tribunal

12.45 Obalska straza, igrana saliia, 46/61 13.30Cudes na svjellost, strana dokume ntama

senja,1/4

14.20 ali mp ijski mag azin 14.55 BHT vijesti

15.05 Jahaei madarske slepe, strani dokumentami plogram

16.00 Negdje, sulra, amencki igrani film

17.35 Jea n Reno, mi rn i covjek, stran i doku memami program

18.30 On Ilvni k

Sport

Vrijeme

19.00 N ogo met. K val iii ka c ij e zaEURD 2012. Bosn a j He rcegovin a

• Rumunija, plijenos

21.15 MjestozloCina· New York, igrana serija, 8/23 22.00BHT vijesti

22.10 Develo fudo naisloku, dumaei igrani Ii 1m 23.30 'Bra~a ,p 0 krvi,

am ericki ig rani film 01:.25 Preg led prog rama zanedjelju

07.00 Pozi!ivn a geografij a 07.30 B ari mba, serija za djecu 08.00 Vii esti

08.05 GaspDda' Barbara, igrana senja, 163, epj,·

zoda, r.

09.00 ZIZ, 2abava·igra·zna~je

11.25 Mozaik religija, vierski program 12.00 Onevni~ 1 .

12.15 GaspmJa Barbara, igrana seriia, 164. epi· zooa

13.05 Sarajevska ~ronika

13.30 Serrallon ga, ~panjolska mini·sM ia, 1 , di· o

15.1 0 Mal i fcleci medv jed iei, animirana senJa

15.45 Vij estl

15.55 Kraljevski val,

jug oslovens ki i 9 rani film 17.30 Na dreality Show.,

zabavni program, 7. epizoda 17.59 Onevnik, naiava

18.00 lud, zbunjen, normalan, igrana ssrlla, 10. epizoda, IVsezona

18.45 Pip Ii nzl,

ertana senja 19.10 loto,

~ri j enos izvlace n Ja 19.20 Soni i njegovo stado, crtanifilm

19.30 Dnevnik 2

20.10 Zauvijek mlad,

igrana seria, g '. i 10. epzoda 21 .. 10 Greh njene majke, .

igrana senla 8. epizoda

22.1' 0 Na sa mala. kI in ika,

igrana serija, 46. epizuda 23.00 On ev.n ill 3

23.20 Teksaski poker.,

amencki Ig ran i film

01.05 Serrallo n ga,

~panjolska m ini·seri ia, 1. dio 02.30 'Pregled programa za nedjelju

08.25 Nimlloli, crtanifilm 08.40 Omrvlloh ari II, crtanifilm 09.05 K.eceri,

zabavni program

09.55 Bilo jednom u Turskoj, lurska senia 1;0.45 loneii poklopei, kulinarski show

11,35 Bilo jednom u Turskaj, turska senia 13.25 Bilo jednom u TUrskoj, lurska senia 15.15 Doli n a vukova, turska krim inali stikta sen-

ja

16.45 Dolina vukova,

tu rska kri mi nalis~cka serija

17.30 Dejana Talk Show, Iema ZivO' iza rdela ka, tal k show

18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 D8N Info,.

informaliv:ni program

19.15 Dol in a vukova,.

turska krimi nalisticka serija, nastavak 20.00 Gorllci )'ivot,

tu rska tele novela 21.45 E qui Ii bri urn, igranifilm

23,35 Nitro,

igranifilm

01.25 Equilibrium, igranifilm

06.1.0 lim my,. cr1anifilm 07.D0 Fifi, crtani fllm 07.30 Bum ba, clta n i film

07.50 Graditelj Bob, crtanifilm, 38. epizoda OB.OO Zablja patrola, ertani film,S. epizoda 08.30 Hlapiceve nove I!lode, crtani liJm 09.45 Ga rlie Id, crtan i film, 6·1 O. epizoda

10 .. 45 Zvijezda mozes hili Ii, 8udicija

11.58 .BiomelearoloSka prognoz.a

12.00 Najbolje godine, igrana ssnia, 15. eplzo-

da

13.00 Autoklu b

13.25 Do ku mentarni prag ram 14.00 Zvlj ezda m Ole~ biti tl, audieija

15.10 Najbolje gadine, igrana scrija, 16. eplzoda 15.50 1001 noc, igrana senia, 179., epzoda

16 .. 40 Sport center

16.45 Hokej nalellu. !inale play oHa Bosne I

Hercegovine, direk\an prijenos 19.00 Vijesli u 7,. informali\lna emisija 19.27 Vremenskaprognoza

19.29 Biomelearoloska prognoza 19.31 Sport

19.40 Horizonti

.20.00 Kad lisce pada, igrana ssriia, 1'. epizoda 21.00 llnlstene nebo,igrani. film

22.30 Sport ee nlar

22.35 19ran! IiIm

00.30 Vremenska. prognoza

l:hll,fu:!j'.

12.05 India .Igrana seriia

13.00 Poznati, zabavnj program

13.40 Jasen slite duo njo moja, igrana senja

16.00 1001 nee, igra· Ill! senja

17,20 Imlla. igranaooija 18.20 Poznati, zabavnj program

19.00 Auto shop magazin

19.30 ReemManj e dnevnika HRT·a 20.05 1001 noc, igra' na seMja

.2l.00 Jesen sti!e duo n jo moja, ;igrana serija

22.35 Film

~§IItH!

18 .. 20 Zagnjaj Ijepote 19.05 AS SHOP

19.1 0 Markeu ng 19.30 Dnevnik. HRT 1 20.00 Covjek i zdra-

vstvena Iwtlllra 21.00 Ja sam tvoja sudbina, seJija 21.35 Zivot plse priCe, doku mentama emisija

22.05 Lifestyle TV

22. 50 ZeljkO Malnar. mali nocnj fa"

zgovori

11.05 Noody, program zadjeeu

11.20 Bari mba. prug r· am zadiecu 11.30 AllIoshop maga" zin. emisija 0 automobilizmu 12.00 HladnokrvnHiv· ot, BSC dok. program

13.0 0 Vijes~ TVSA 13.15 Rebus, politick] magazin 14.45 Sarajevdisanie. dok,. program 15.20 B isage Vehida Gonica

16,0 D Flobin Hood, ;igr·

enasenia 17.00 VijesU TVSA 11.05 Bimis magazin 17.30 za svalQl no lest

trav~ rssts 17.55 Zelena, zelena tr· ava, igrana senj. 18.30 Onellllik TVSA

1 9.0 0 KJke tike tacke, zadjecu

20.00 Sarajevska skola filma-Praznill u Sarajevu, do· mati Ig rani.!lIm

21.30 Vijesti. TVSA 21.40 Globus, vanjskupoliticki magazin

22.10 Laii i obmane,

igranifilm

00.00 Robln Hood,igr' anasenja

00.45 Onevnrk TVSA 01.15 Rebus, politiCki magazin

02.45 LaZi i obmane, igranifllm

04.15 Nestoza raju. mvijalni

program

05.00 Globus, vanjsko ·po!~i~kJ magazin

05.30 Javni agem033

07.30 Ja sam tvoja sudbina, r.

10.00 Gltka mitologi" ja, c rtani film

1 0.30 Vijesti

10.35 Lovei na zmajeve, ertani film

11.05 Drulifla sa sa- 1IIog potoka. pliaOkaS iz mocvare, r.

12.30 Vijes~

12.35 Sponzmisan program

12.45 AUiovizija 13,30 Sponwrisan program

14.00 Edzmont, tnejdzerska selija, r. 14.30 Vijesti

14.45 Edzmont, tnejdlerska senja, r. 15.30 Vijes~

15.35 Edzmont, tnejlfzerska serija, L 16.00 Sponzorisan pl·

ogram 16.30 Vijesti

16.40 Gaffe Alra, L 17.00 Na tragu pnrode 17.30 Chriss Angel 18.40 Dnevnlk

19.10 Lovei na zmaje-

ve,cr.tanifilm 19.40 Muzika

20.00 Bogatasi 21.00 Ljubav je tamo

gdje si~, film 22.45 Vijesti 23.00Pilm

13.30

MINI-SERIJA, FTV

14.05

KAKANJ

1.5.00 SVi vole Rejmtr

nda, igrana serija 15,30 Inkluzija

16.00 Cma Gora 16,30 Tlibuna)

17.00 Aaslll'ijesti;

17. 05 Igrana serija 18.00 ADS kviz

18,30 Vjera i tivo!, vierskJ program

1 9,00 Den is napast,

crtanifilm

1. 9.30 Onevnik FfV 20.00 Vijesti Ie

20.20 Slri vole R ejmtr nda, igrana senja

21.00 Nasi Sampioni OK Kakanj 21.45 Pela dimenzija. turs'ka serija. 23 .00 Vijesti TV Sahar

IljlIRtbN:

FILM, PINK BH

Sirene

Nak.on iOS jedne propale veze Hejo!el Flaks odlu~i povesti svoju po~odicu i od.selitl se na .,sto~nu obalu kako bl zapocela ,spot ... t· ka. Njena keel, Sarlot, razocaran je seli .. dborn, no novo ioj rnjesto probudi rado· lnalost. Nairne. njihov je novi stan u bli~ini sarnostij.n a ~to Sarlot shvali k~o poziv ... Uloge: Ser" BO'b Hoskins, Vlnona Hajder RecinelJ: Hi~ard Benjamin

14.55 Man oglasi 15.00 Vijesti

15.10 Bo navemura J 1~6.00 Srijeoom

Jepriza

17.00 Dolwmentami program

1.7.30 Sfero, emlsija jz

kullure 17.55 TViZlog 18.00 Medu; nama 18. 30 Mali oglasi 19.00 Vijesti!

20.00 0 tome se govori 20.45 Obavje~tenja 21.00 Nije leSko biti ja 22.00 MuZicki

program 22.30 Tuina sjooanja

Serrallonga

Prica 0 banditu koji postaje legenQa U Ra· silnorn i brutalnom vrernenu :kada ie borba za prezivljavanje btl" jedina brig" IjuQi pr· ogonienih. gladu I feudainirn ustroiern. To su bila Werne"a kada ie blti bandit bio ie· dan od na~ina kako pobjeci il biJede i o~aja.

Uloge: Isak Feriz, David Selvas, Olala Eskribana

RedItilIJ: Esteve Rovira

15.30 Info IC, inlorma· tivni program NTVIC Kakanj 16.00 SENSE· Haski tribunal,. lnfor· mati.vni ,p rogmm 16.30 illlIOvillja. pro·

gram za mlad.e 17 00 VegetaMjanski na talijanski nimin

07.00 Grna guja, igm' nasenja

07.30 Omag uja, igra.. naserija

OB.OO Program za dje· cu

1 O.OOKike tike ta(;ke, program Za dj~· CU, uiivo

KISS

15.10 Film

17.1 0 Ja sam Ivoja SUo dbtna, serija 17.40 Vinoteka, emisi· ja

SUBOTA 26. 3. 2011.

PINKOH

06.00 Apokalipsa, lilm

OB.OO Srek 2,

lilm

10.00 Vel iki brat, reality sh ow 1' .. 00 Arena B·13, talk snow 12.001nlo lop,

inlpro~ram

12.20 Go Id Musi c, m lIlicki preg ram 14.00 .Inlo lop, inl .prog ram

14.05 Sire n e, film

15.501nlo lOp, in! .prcqrarn

16.00 More Ij ubavi, senja

17.00 Show lime, zabavna emisija 1 B.30 Sva ta ravo iea,

serija

19.11 Javna lajna, emisija

20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde granda, mUli cki pro gram 23.00 Vel ikl brat, reality show 00.00 City,

zallavna emisija 00.1' 0 C rna kisa,

lilm

17.30 SVje2i u dan 17.50 Wild Life, ertani film

18.00 Sedam dana u VogoSCi, rnformatillni program 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B.· program na bosenssom

jeziku

20.00 Pri6e za laku noc, pro gram za djecu 20.15 Odlican 5 + . program za mlade 20.20 Turlzam plus, lur· islicki magaztn 81H

.21.1 0 Dokumenlami pr· ogram

22.00 Sporlski program

HEMA

09.00 EI prole, selijskl program, r.

1 0.00 Herna magazin, centralna informatillna emisiia, r. l1.U 0 KUCrli Ijubimci, ollrazovni prog!am.t.

12.00 City lighlz, mulieka emisija, r.

13.00 Uspiesne kom pa· niie, emisiia 0 ekcnomskim temama,.r.

14.1l1l lzaberl. zdralilje, emisija I) zdravstvu u B iH, r. 15.1]0 NaSi razgovori, intefllju, r.

16.00 80sanska dolina piram ida, dokumenlami program,r.

17.00 Relig iia u sMbi Zivota, r.

18.00 Iskre kulture, emf· sija oumjetnosti i kultumim zbiva" njima,r.

19.00 fz al11iva Tv Hema

20.00 PozOliSne strnstl, Igrani film

22.00 zanJmlJivosn, pregled zanimljivih. vijesti

23.00 Show na moj nafin. muzicko zabavni program 00.00 Program za dijaSPOOl

1·I!ull[@1:lL_

14.00 Lokaln i info 14.30 Ilahije i kaside 14.52 Ezan za lkindiju

namaz

15.00 Islam Channel.

ArJah artistry. Isa 6esevnalili 15.30 Ilahije i kaside

16. 00 Auto Shop Magalin, emJsija 0 automobiliunu 16.30 Islam Channel

Nasheed TIme 17.00 Ueenje Kutana, vjerski program 17 .. 27 Ezan za Alffiam namaz

17.32 PriOe 0 poslanicima, vjerski prugr· am

18.00 Lokalni info 18.30 Crtanililm. djeciji program

lK51 Elan za .Jaciju

Namaz

19.00 Ucenje Kurana

1 9.30 MuziOId program 20.15 The Final iLmlacy,

[grana seriia 21.00 lIahije i kaside .21.30 Islam Channel.

Allharlistry - PIaneta

22:30 Put sreee, edukati" vniprogram

13.00 BN kcklel 1'4.30 Bela lada 15.55 Marketing

09.00 TV podsjetnik, Branko Copic

Mala IV

09.05 Nodi, ertana serija

09.17 tarli i Mimo, ertana slu;ja 09.26 Tomica i pl'ijatelji, ertana serija 09.32 Oila jla i tnu I ilus, ertana senja 09.55 Mali d nevn ik

10.15 Moj lata je prem ijer, serija

10 .. 45 8jekstvo sa Os1.rva skorpiona, rijaliti sou 11 :1, 5 Pravoslavl je, religijski pro gram

11.35 Rije!: vjere, religijski program

12.00 Ofi elfni k 1

12.20 Film

14.00 U orlavom gnijezdu 14AO Film

16.10 Gaslro nom ad, 9 aspaco 16.;25 Zauvijek mlad

16.50 TNT (video blog 2), serija 17.40 Za. 0 ruga, em isija za ml ade 18.10 Robin Hud 2

19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Un evnik 2

20.1.5 Taras Duljba, film 22 .. 40 O.n elfni k 3

23.05 B roj ev!,

serija

23.45 Prislu§kivanje, serija

00.40 Mjesto zlocina ,Majami 8, serija

16.00 Onevnik 1 16.25 Kanji vrani. film 17 .45 Kao kod Svoje

kuce 19.20 Maffieting 19.30 On evnik 2 19.55 Marketing 20.00 Vrtafon 2(1.35 BN music 21.30 Tude slade 2.l.25 Maffieting 22.30 Dnevnjk 3

16.00 SportS~e legende 16.35 Muzll';ki. predah 17.00 TV objektill 17.30 TV vrta shop

17 .55 Muzi~ki predall 18.15 Portal

18.30 DAN, in!omnati· \Il1aemisija

1S .55 Vremenska pro--

gnola

1 9 .05 SMS aglas i 19.35 Game Zone 19.45 Muzicki predah 20.00 Sc·ena

21.10 Vremenska pro-gnoza

21.15 VeCe, villO, pijanilo 22.30 Film

VISOKO

14.00 TV strnne

17 .00 DJe~iji program 17.30 Zabavno revijalni

program!. 19.30 On evnik FTV 20.05 Sjecanja

211.30 AkIuelnosli 21.05 Turizam plus 21.50 Iskonski, strah 23.30 Muzitki. program 00.00 Odjavnitelop

TVUSK

14.10 Prav.i spoj, omla-

dinski program 14.30 Vijesti

14.35 mave koje govorn 15.10 Divlja planem,

dok. selijal 15.40 Tl}p shop

15.50 Ve liKani :prOSIOSD, dok. program 16.40 AulD shop mag(l' zin

Int. program 17.1 0 Bonaventura 17.35 Top shop 17.45 za svaku boleS!

trava rasts 18.00 Duh ovni svijet. vjerski program 18.40 Bajke i:z cijelog

svijeta 19.00 Dne\ll1ik1

19.30 Muzi6kiprogram 20.00 Hronika kraji~ki~

gradova, inl. pro-gram

20.45 Tajanstvene pri Ce .21.30 Vijestl

21:.35 Misica, film 23.15 Plan B

23.35 Dokumelltami program

BUGOJNO

16.50 Indija

19.00 Sed'mitnl informaiOr

19.20 Mulika

20.00 1001 noc. igrana serija

21.00 Igrarti film

23.0 0 N~I snovi, igrani film

HIITV

16.25 Tri min uta

19.00 11 dana u dan 20.00 Auto sM p maga·

lin

21.00 Biljana za Vas 22.00 Bonaventura 22.30 Folk show 23.30 Trend'

setter 00.00 T'n mi.nuta. vijesti 00.05 Film

SATELITSKI TV PROGRAM

1:lill 1:lil. 11MI~111 liie
12.15 Minuia: zdravlIa tI9.as Dannl, eerqa za 00 .. 10 8eyblade O!UI6 Zlklna
I.z 'Dialpha~ma, ml:ade m~tal .b_len:ic:a
emislla pod po- 10.00 nlOAnl.NE fusion, 11.1'0 Vije.sti
krovltefjstvom n.oc Strpljlvc s me- crtaaa 11.1'5 Sel'ogoJi
12.18 TVikaiendar dom.flIm .. dj .. ~%I!~a ababa
12.30 Vi1terani mira, ru 116.35 S6 ce~lja
emtsfja .za bra.! ... " 1'2.55 Frlmska malinlEl- voce, 12>00 Leli,!eti
1.II:IIJ9 ja_ N~gdle u we- ctsna pi··mo
13.20 prtema. rnultina- menu, film sarfja mojamila
c:ial'iaJni i'l1EI.gadll 14.'5 i=estival; stercqr- 0&.05 NajgQr'i 1MIJ Na$IQVO
14.05 Duhovnl izazcvl. adskc pjesma • Ijedan. na alcvo
me<.'lureligtjSki .zupanla. ammka aerfja 1~,00 Dne'fflik
magazin 1~20 KS automaga~n, 09,31; u senecrn 13.15 SpM
14.35 Bran Ilelil demo- {}m~siJ.a pod: po- ncbu. plus
vine, inlormati- 'krO'll'itelj:swom, aerfja 13.ac Srbija
\lno-~u:kjjnlvnl 15.55 4 ~lCfa" emlsi]a 10.35 FrE;..aln!'!! na'io'e%l
spot nou pokrovlte- praksa, 14.00 VI i Mira
14.40 Eko i:olla Ij5'tvom serfja Ad'Mja Po'a_k
15,10 FO!ogralTJa L..I Hr- tsas Buba u uhu, snl- 11.40 Kalimlr 14.45 Vl,iastl
vatsko] mka kazahane mafija! lU;o Vrijeme
1~,~~ Q,perabox precstave serija Otll'Llk.e
15.55· ElIfQmasrazln 17.20 Voceras 12 .. 40 Krull. 15.10 Svij.1
16.30 ViJesU 17.21 Pastel, -emisija film zdrav[ja
16.35 Vr'ijame-sutra pOCd pOkrO'VHe- 14.50 Ma_'o 15.40 Knjiga
16.3Ii HAK • Prom"Rt In- llstvom dcbrlh utisaka
10 17.00 Noqcmeine kve- Ijudi, t6.20 Medijsk.a.
16.<(1 Re;POr1-e:n Illikaclje n EfJ flIm ml"Elta
17.50 Jurni Paclflk. 201.2, - emlstja 17 .. 00 VIjesli erpske
Neo,bieni ctcet, 17,000 Ncgcmetne kve- Nove TV ollaepore
dokum ersama Illikatije ~ EP 17.10 Malo 16.50 Kosmos.
serlja 201: 2,. Gruzija • dobrih Ijudi! film 17A5 xcncen
15"'5 Potr05a~i kOd Hrvat:50k..'a,prij,e,. -ri.fJ,stavak JOV'MaKcI'LI-
19.15 LOlO7f.l9 ece 17.35 FollelJsk,a aaaee- nd!ll&
19.2(1 Mintrta zdra'flJa 19.5!1 Nogometne kva· mila 6, Grad pod l1MlC Kvadralura
iz Dielpharma, lilik.'aeijetaEf! OPSSldOn'!,rUm ltiruga
amlslla :pod pe- 2,01' 2. - arnlsfja 19.15 Dnevnik 19.00 Slag"llea
krcvitellatvorn 20.00 Svemlraki kau- Nove TV 19.30 Dnevni!t:
19.00 One'llnfk bOji,fllm :I1l,~ Se40na teva 2(1.05 5.10 goo.
19.56 spon 22.10 R...."krlvanj •• fllm a 'babo
20.01 Vrijomo sarija 21..45 MraJc:icoamdi, s!lIceslja
20.10 ZViJezde p]evaJu 22.55 Flaz.clkrivanje, film ;11.00' 't\I'liCft
~oo Vrjesll •• rila 23.115: T.ajn,a 22.00 Imam
22.16 VijElsli lz kul ture 2:1.50 Vrijema [e za ja- meta, jeenu
22.&1 O$'IIeta,'filtn u, Big SaM film <elju
00.00 FHmsKI, mararon. IHRT~a. ncvo 01.:l5 Uboolltl 23.00 Svljol
Vlak pun m[lij u- skladbe hrva- predator. sparta
rl.a~a. fllm tSkihSiul:Ora film 23.30 OraGanili
[1:!]


I3!JNj !lli1Mi lilliillI [Mill IJtttrli ~ m. Ilmll!~~I!-
01.15 Svlsportcel 11.30 Fudbal. eea- 06.00 AI"" TV 00,05 TtI.eWN8SHe
l1li.30 Svi; eportovl gvaj r venezu e- 07.(10 ;KoOar1< a, forgotlfi!m
00,45 Fudbal loa CibOna 0'.50 "Ties. l"tt-at Bind,
09 .. 00 Blclklizam, Ha~ 13.00 Hokel na teeu, -Zadar rum
landlla Nacionatni 09.00 Usk.ljEllvanje 0!M!5 Coyote Counly
11.00 l5a~ing'. sp ~.mp;ooal NI~ 10.00 !F'rllgle<l LOSE!!~, film
Zene maeke Buroteaque 11 .. 00 Chris'masGa·
DaJlskii 14.ac SnQWboaTd, 11.00 Premier per.mrn
'3.00 Fl,iccal FIS Svj01Skl W><\9u, 12.ac You Did Wh.a1?,
13.45 Bluiklizam. KupArosa Classic. rUm
HOlajl,{lij-a 15l3O Slon~ I'u<lba' A.s1,onVilla 14,_10 Wan(l!eri!"lg
14.00 Blclkll~, 18,00 DvOraltskl~ fu- ~ Cl'le.lsea Eya .• mm
HolaflodiJa dbat, Arena Fu- 1.1.30 Premier Lea. 16A5 Brza
18.00 VE!Slanje;, 'bal!~<\9"O 9ue-Mag.al:ln po~lJka,
Oxford ,I SAD. Spokane - 12.00 RaalNBA film
earn bridge Irka rowa Bamstor- '2.30 NBA. 17.16 Z:ivol ntj,e
t-am.a.ea metS New'Vork baJka. film
19 .. 00 Fudbal 18.00 Vljasti - Milwaukee 18.55 Mistaluln,
19 .. 15 Fudbal 10.ac J manUnele Ih;-a,. 14;15 N6AUve lilrn
2(1.00 'BorFl.:!I,fkr ra_mbo~ '4.30 NBAA(:tlon 20.30 BQMy
sport 20.30 Odboj'kli. Nacl- 1;5.00 'LlItivo. Bpectal Baby.
21 .. 00 i60rilatl<~ cnajnr ~[Tlpi~ ATPMa9ter'Si lilm
spert crtat l'lallja, Ber- Miami 22.05 <!Ivalolj&
22.00 Borilatkr gamo ~ P.erugia ';6.00 UzivQ. ATP Ma~ bajka, film
sporl ~·.aO J manlhele ika- sIerS M iam_; 23.40 eoli6n. potl,.
23.00 :Fucfbal rambol 04.00 NBAU...., rUm 11rn!rmr.lI- Illilll'~~~. 1'N:I~ill~l-
10.00 lrUonlersko vc- 09.00 My Su:per Swe- 07.~ A'lo,aIO'! 07.35 O'dstrel
•• et World Class 08.~ S'kola za parCo- 0Il.25 Bmlovl
11.00 OrogE!! 09:2(1 My Super SWe- ve 09.15 Las Vegas
e! Wc,ld C13$.$ 09A(I !(o 10 Somanto1 10.00 Lawrint ::tloci'na
12.00 ISlraii..ranje 09.50 Making n& VI· 1.0.30 Sapal duhava l1lA5 NO'llI: Am.sI8r~
plane!e deo 11.20 Rokerk"aFli'i.a dam
Zem!Je 10J!(l MTV Tne Movi- 1·2.£15 D!ol· 11.30 OdWel
lS .. oo Mo~arni o. 12.30 P.rIJavl soksl :no~ '12.15 Bmjl8'11l
Ugrovi 10.40 MTV vao lJ.OO Medijum
14.00 Posljodnl" Express 13.:I1l SIJI grad<>- 13.45 Sark
lal/ica 11.00' J'ukebox nare'lnJkavi lju- 14.S0 Fle-d Izakon,
15.00 Deset 12,00 J'Fr'-cml di ZloCqllalike oa-
bibtij6ki" 12.10 J,ffrsey 1;4.10 Porodll:na pta- mere-
Shore 2 Wee- tl;sa 15.25 Fled izakoll,
pcsa5.ti Kand 14..55 ~ kola za paro- Zl~n.~ken.·
11>.00 Deset 16,30 Srand v& m9f&
blblijsklh New IS.40 Ko je Samanta? 16.10 Red I
pOSasti 17.10 J'uSl 1'6.30 Sap.' duno •• za_!kOi'i_
17.00 ,Izascane SocMTV 17.15 RoSt;erka Rita Zloonatke oa·
18.00 N"i'I'jnlll 17.50 3Froml 18.00 Da. Oraga mere
bri'!ans'ki 18.00 TOp 20 18.!iO Houp I iF'aJ,t 16.55 Odst('oQI
Slrojevi 19.40 Just 19:35 Svigrado· 17.40 Brojevr
S.oMTV naterrtilw'viljt.!dj 16.25 ~.,~
111 .. 00 Rcd!el1je 2(1.00 MTV 2020 SkOla ~ paro- 19.10 Frikolll
'BrUanije T"". ve 20.00 Necujno
2(1.00 Granic"fI Over 21.10 O~.j no ~u¢.nl· &1.45 Alljas
21.00 NevjfffO'Y8lfID 20.30 So;O's. C<I 21.30 Zasl1lnlca
naNaUonaJ 21.30 Official 22.00 Ocaj,ne kucani~ svied:oka
Ge-cgra,pt'llc:ul Top:20Pi:nlt;: 00 22.15 Separe
2200 ,Dr09a 23.00 MTVWorld 22.50 D:1ol 22.40 Arter
Siage Kl~s 2iI.15 Porodi~na pra-~ 23.00 Monk
23.00 Tabul 00.00' Flafty Zone ksa 23.5Il Me-clrjum NEDJEUA 27. 3. 201 1.

BHT1

HAYATTV

'1- " tI~t
, -J , ~J "
" .
"
....
. - "1' ....
, ,; .~
_.
19.40 NEMA VISE ZEKO REK'O 08.00 iSHT vijesti

Prog ram za Ilj eeu i mlade 08.10 'Be Ha. Te bebe

OB.15 Dzie Boo, animiranaserija OB.20 Muzijjki. program

OB.40 'Bruklinski most, igrana seriia, 22135 09.05 uenate a debatama

1 O.OOBHT vijesli

10.10 TV liberty

1 DAD IZ3zovi polj oprivre.de

11.10 Duhovni moslov.i,emisija 0 religiji 12;00BHT vijesli

12.15 'Euroimpuls,

rnaqazn, r. 12.45 Dbalska strai'a,

ig rana senja, 47/61

13.35 RetroVlzor, muzickl program 14.00 Fantaslicna braca Bejker, ameIicki igrani film 16.00BHT vijesU

16.10 Smanji Ga.s!,

em isija 0 saobracaju

16.40 Liga sampiona u nogometu,

magazin 17.05 Bijela hronika

17.15 Poli Adler, austriiski igrani film 19.00 Onevnik

Sport

Vrijeme

19.35 london Live, muzi ckl program 20.10 Zemlja svJellosti, ig rana serija, 4/8 21.00 Global,

emisija 0

zb ivan ji rna u svijetu 21.30 Ljubav sa dogalla,

igranifilm 2,3.25 BHT vijesti

23 .• 35SHT spe rt 00;05 Dbalska strata,

ig rana serija, 47/6 t , r. 00.50 Llubav se dogalIa, igrani film, r.

02 .40Preg led prog ram a za po n edjel jak

07,.00 Jedan udarae

japanskl do kum enta mi pro gram 08.00 V.ijesli

08,05B arl mba, senja za diecu 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 11 .. 00 Mag aii" LP u nog om etu

11 .. 25 S edm lea, m agazin iz kultu re 12.00 On evni k 1

12.15 Ekovizija,.

dokume ntami program 12.45 Porob dZij e,

Igrana serija, 4. epzooa 13.40 S errallo nga,

spanjolska mini-serija, 2. dio 15.20 Vijestl

15.30 Ratn iei,

inostrani dOkumenlami proram, 5. epizoda

16.20 Tfi palme za dve bilang e lrlblcu,

sm ijanskl igrani lil m 17,59 Dn evni k,.

najava

18.00 Grch njene majke, igrana senia, 8. epizoda 18.50 Pip Ii nti,

crtana senia

19.15 Son! i njegovo stade, crtana seriia

19.30 On evni~ 2

20 .. 10 Lud, .zbunjen,. normalan, Igrana serija .. 11. eozcda 20.50 Na drea IityS how, zabavni program, 8.6pizoda

21 :20 Nasa rna la .klinika, Igrana serija, 49 .. epeoda 2.10 Parafel e, vanjskopoliticki magazin 22.40 Dn evnik. 3

23.00 S errallo nga,

spanjolska

mi n i·serija, 2. d i 0 00.40 Koncerl Laibaeh 01.00 Pregled programa za ponedleljak

Keceri Smao kdown,. zabavni program

09 .. 15 Pnkemon. 4ever,

d ie~iji film

10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska seriia

12.35 Lonc!.1 poklopel,

ku I inarski show

13.25 Bilo jednom u TUlskoj, lursl<a senla

15.15 Do Ii na vukova,

turska kfi minal isticka senja 16.45 Doli na vukova,.

turska kIi minal isticka serija

17.30 uelana Talk Show,. lema.

OlIgoj djeee sa

p osebn impotrebam a, talk s'how

18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OB N I nlo,

inlormativn i prog ram

19.15 Doli na vukova,

tmska kliminalisticka

se ri ja, nastavak

20.00 Gorki rivol,

tursKa lelenovela 21.45 Doli na vukova,

tursl<a kIi minal isticka serija 23.1:5 Srednjoskolao

natajnom zadatku, igranifilm

01.05 EQu it Ib rium,

igranifilm

,00 Mojdom

07.30 Hlapiceve novezgode, crtanifilm

08.50 Gradilelj Bob,

ertani film, 39. epizoda 09.00 Plavi zmaj,

crtan i film, 5-1 O. epizoda 10.20 Sasuke- Ninja ratnici,

zabavno-sportskJ TV show 11.58 Bi om eleoroloska prog noza 12.00 Igrani HIm

14,00 Kad lisee pada,

igrana serija, 1. epizoda, r, 15.00 Igrani 111m 17.58 Vre menska prognoza

lB.OO GlamBlam,

zabavni program 19.00 Vijesli u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeoroloska prognoza

19.31 Sport

19.40 Nama Vise zeko rek'o, istral:iva~k.o "dokumentami prog ram 20.10 Bife bolje,

igranifUm 22.1 0 Sp ort centar

22.15 Posetma nOC,igrani; film 00.00 Igrani film

I,I'!!'~!

13.00 1 ~Ot noe, reprt<3. oc prethodne sedmice

18.20 Muzi~ki program

19.30 R eem itiranie dnevnika H RT .3 Sport

Vrijeme

20.05 Igrani film 21.35 Poli cajac s cetlovog brda, igr'ana seriJa 22.35 Film

tlijWe:

sudbina. serija 21.35 Vi noteka, em isijaovinima 2,2.10 Aim

gram

11.3 D J30lni ag ent 033, revijalni program

12.00 Tribunal

12.30 za svaku. (mlest trava raste

13.0 a Vijesti.1VSA 13.15 1VSA dokumenn, do maci dok.

program

14.15 Sevdah, muzitki program

14.45 Avanture u arhitekturi ,. BB C dnk, pro gram 15.30 B i'mis maga~i n 16.00 Robin Hood, igrana serija

17.00 Vijesti.1VSA 17.05 Nesta za raj u, iii' vijalni program 11.55 ema Quia, igra' na serija

18.30 Dnevnlk 1VSA 19.00 Linlja llvota, hum an~ama ake i·

ja uzivo

21.30 Vijesti' TVSA 21.35 Sarajevo art, emisija iz kulture

22.05 Metronom. emi" sila 0 klasi ~noj muzici

22.30 Prodaja nevloo· sti, film

00.00 .Autoshop mao ga<i n, e misija 0 automobilizmu 00.30 Robin Hood. igrana serija 01.15 Dnevn ik TVSA 01.45 Sarajevo art, emisija il: kulturll

02.15 lVSA dokumenti. dok. program 03,15 Prodana nevi" ncoli,lilm

04.45 Ne~to za ralu, reo viiaJni program

07.00 Sponrolisan program 07.20 TV Lilierty 08.00 Ed_zm 0 nt, tinejdterska serija, r.

08.30 Edzmont, ~ne· jd~erska serija. r.

OQ.OO Sponzortsen program

OQ.20 Do b ro jutro djeeo .

CMs, Ang.el Gft ka milologija

1 0.30 Vljesti

1 0.35 Lovei n a zrn ajeve, ortani IiIm 12.1 0 Sponzorisan pr-

0gram 12.30 Vij esn 12.35 M Ulika

13.00 Mracne tajne, filrn.r,

14.30 Vijesti

14.35 Mjeseeev mac,

lilmr. 16.00 Muzika 16.30 Vljesti

16.35 Princess blade,

film,!.

18.15 Chriss Angel 18.40 Onevnik

19.10 Tv Uberty 20.00 Gljiva show, r. 21.40 Za svaku bolesl

lrava raste 22.15 Klu b exprllss 22.40 Vijesti

22.50 Bogatosi 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

Ilia:

14.10 B o~ ave ntura 15.00 Svi vole Rejmo" nda, serija 15.30 Legende BH sporta

16. COD Kearn I carsbo 17.00 Peta dim enllja,

turska serila 16,00 Svakodnevnioa , 9.00 Denis napast 19.15 EPr

19.30 Dnevn IHTV 2D.OO INF'O Ie

2 O. 3 0 Svl vole R ejmoMa,

serija

20.50 EPP

21.10 Biografije 2.2. C 0 RazotkIiven i

liltlAtfFl:

17.30

TOKSOU,OBN

14.00

14.00 Put za EjvQnli.

igran a senja 15.00 Oolika~i, repriza 15.55 TV izlog

16.00 A.nimirani film. repriza

17 .00 Muzl~ki progr-

am

17 .55 Mali oglasi '8.00 Autoshop 18.30 Mali oglas!'

o'bavjestenja 19.00 Ookumentami

program

19 .. 50 'Obav je~lenja 20 .. 00 Selu u pohode 20 .. 45 1V izlog

21.00 Igrani lilm 22.30 Tutna sjecanja 22.45 Sou na moj

nacin

FILM, BHT1

FantastiCna

braCa Bejker

Frenki Dzejk Bejker su pijanisti koji za sitan novae nastupaju u drugorazrednim klubovima, Mladi brat Dzejk talentovaniji je od Frenka, koji se pomalo slepa uz brata. Njihova karij.era ba.s i ne napreduje onako ka'ko bi hljeli, stoga odluce angaiirati pjevacieu.

Uloge: Dzef Brldzis,. Misel Fajfer, BoBridzis

ReditelJ: Stiv Klovs

15.00 1V Zehra, magazin za 1'enu.

i porodicu

16.00 Uljepsaj svoj rivot. edukati" vno· vjerski pro" gram

17.00 Inlormatlvni pr- 0gram

17.50 Wild Lne, ~rt;lJ11 lilm

18.00 Sedam dana u VogoSci. inlor· maUvni program

16.30 SMS mUSiC 19.30 I.R.I.B. - program nabosa.nSkam jeziku

2 D.O a Price za laku

noc, program za djecu

20.15 Odlitan 5+, progmm za mlade 20.20 Auto Shop Magazin, emisija 0

DejanaTaik Show

KISS

15.00 'Reportal:a KISS 15.30 Auto shop 16.00 Hrana i vin~,

emisiJa

H.l0 Ja sam lYoja su d bina, s erija 17.50 Kuhinja

18.20 Tjedn ik, into

magazin 19.20 Marketing 19.30 Dnevnik

20 . .D0 Mventuill Ra.lrela, putopisna 20.30 Euro max 21.00 Jasam Naja

Svijel djeee s poleskoCama u razvoju veein! Ijudi 1e nepoznat i dalek. Ne.kad tome ni;je razlog neznanje i nepoznavanje, nego izbjegavanje. U ovo] emisiji eemo saznati neslo vise 0 djeei sa posebnim potrebarna, drugacijem obraz.ovanju, predr· asudama, frustraeiji roditelja Ie po· kazali da su ita djeea, jednako kao i svi mi, sarno zeljna paZnje i Ijubav.i,

07.00 Gma guja. igrana serija

07.30 Crna guja, [grana.serija

08.00 Progrnm za dieeu

11.00 '0 bav~zan sm· je r, reviia I ni pro-

I: i, ,lit ~i :f!l i ••

12.05 Policajac s pe~ tiovog brda

NEDJEUA 27. 3.2011.

PINKBH

06 ... 00 Olkrovenje, film

08.00 Kosa,

film

10.00 Velil(i brat,

maltty show

11.00 lIilajle svoj hit,

muzi cki program 12.001nlo lop,

inf.program

12.20 Gold express,

muzi c ki pmgram 14.001 n 10 top,

intpmgram

14.10 Veliki bral,

reaJtty show

15.00 Debar komsija, zabavna emisija, uZiYo 16.001nlo top,

intprogram

, 6.10 N emoguca misi ja, zabavna emisija 17.00Sveza Ijubav, realtty show

111.30 Ami G show,

talk. show, r,

20.00 Veliki bral,

realfly show, useljenje 22.00 Parazzo lov napoznaie, emisija

23 :00 Dvoslruka p revara, film

OU5 Dri.avoo vlasnislvo 2,. film

automobil lzmu 20.45 Sportski program 22.30 Igrani film

HEMA

09.00 Iz arh iva Tv Hema

10.00 lanimIjivQsti, pregled wnimljivih vijesti, r.

11 :0 a EI prole. s erijski program (repriUl od ponedjeljkaj 12:00 iEI prole, seriJski program (repliza od srtj8de) 13.00 !EI profe, serijski

program (repliw od petlla)

14.00 Tv Zehra, magazin za mnu i porodieu

15.00 N a~ i razg ovori, inlervju, r.

16.00 Auto shop m agazin, em i sija a automobilizmu . r.

16:3C Tv liberty, magazin Radiia slo· bodna evropa. r. 17.00 Iglaoi film

18.45 Turska mu;:ika, zavoljene turske

pop pjesme 20.00 Reporta2a, r. 21.00 Religija u slu~bl tivota, religijskl

program, r. 22.00 Pregle d sedmi· ce·, inlo rma~vni program

23.00 Sv jetlo isHn e, teligijski program

12.01 Ezan za Podne namaz

12.06 12 Arhiya mtv Igman. Sehidska melarja

12.30 :llahije i ka"side 13.00 islam Channel.

Allah Artistry· Planeta

14.00 Loll.lni info 14.30 II.hije i ikas ide 14.53 Ezan za Ikindiju

namaz

15.00 The Flnal Legacy • igrana serija 15.45 Diamlje - vjernki progmm

16.00 Islam Channel.

Ucenje Kur'alla • vjerski

program

16,30 U posjeti poznaUm - zabavn i progrnm

17.28 Ezan za A~ am namaz

17.33 Ucenje. Kuran a - vjerski program 18.00 LokaJni info

1 B.30 Crta"i film .. SIndibad - djetiji program 18.52 Ezan zaJa cliu

namaz

19.00 IIahije jkasjde 19.30 Muzicki, program 20.15 The flnal Lega-

cy, igrana sarija 21.00 IIahije i I<aside 21.30 Utenie Kurana 22.00 Loll.lni infO 22.30 Music:box SMS

1;11

13.UO BN music 14.00 Bez masKe 14.30 Preljubn ici 15.00 Nedjeljno popa-

dne-

1 9.20 M arkeling

1 9.30 M onhor

20.1 0 Prelju bnici 21.00 Bjela lad~, serij~ 22.30 Most, film

1,'I,fi/1

13.15 Mu<icki. progr~m 13.50 TV shop . 14.05 TV vre mep lov 14.1 0 M uzickl predah 14.30 Love calculator

RIRS

SATELITSKI TV PROGRAM

09.05 Nodi,

crtana serija 09.29 Carli j Mimo, crtana sClija 09048 Tomica.i prijatelji, crtana selija

10.05 Ditajla.i Dzulijus, crtaoa serija

10.30 Moj tala je premijer,

seliJa

11.00 Kvizo! og, kvinil djecu 12.00 D nevn ik 1

12.20 Snap

13.00 Svirnj neslo naronao 13.25 Opra sou - velika darilranje 14.15 Pod s retnom

zvijezdom,

Iv novela

18.20 Gaslronomad, Salzbu..ski sulle 18.35 Magazln lige !iampiona 19.05 Op,op,

zabavni program

19.30 Dnevnik 2

20.02 Sport 20.15 Film

21.55 Sp arts~ipreg led 22.40 Dnevn i k 3

23.05 Zelena, zelena treva, serija 23.35 Film

01.1 0 Ah, ta planeta

15.35 Telashop Zodex 1 Ii.O (I Vikend carte 17.05 Vike nd catte 17.5 (I Vike nd catte 18.30 Nedjelja - inl.

emisija 1S.55 Vrem enska

prognoza 19.05 SMS oglasl 19.30 Game Zone 19.35 Portal

211.0 n U potrazl 21.00 ViP

22.30 Film

l'I~'illa,

17 .00 Turizam plus 17.50 Film _ Iskon ski

strah

19.30 Dnevnik FTV 20.05 Sjecanja

20.30 Aklue InosH 20.55 Ekologija 12drav

iivot

21.35 Igrnnifilm. Ma-

gieno srebro 23.11 0 Nasa realnost 00.00 Odjavni lBlop

lililit:fdn

17 .0 0 Ritam tivotll

1 B.OO Turi<am plus 19 _3 0 Poljoprivredn e

teme, I.

Il1.00 Sedmica

19.30 Snimalnukom erne utakmine 21.00 Klinik., igra n. serija

22.00 Relroviz-or,informativllo-dokumentamj program 21.30 Ig rani film

TVUSK

14.00 Majstor

kuhinje 14.30 Viie sU

14.35 Top shop 14,45 Hronika Kra-

[iskih gmdova I nt program r. 15.25 Avanture 51rll.

liolms, igr.ana serija za djecu 15.50 Top shop 16.00 Za svaku belest irava raste 14.

emlsllar. 16.20 Horoskop 16.30 Nedjeljom zaje-

dno .

18.30 Od lutaka do osnalenja

19.00 Dnevnik 1

1 9 .30 Mu~icki program

20.00 Time out, programza mlade 21.00 Znanestven i for· urn

21.30 VijBSti

21.35 Dill ga len~,

film

23.05 lIIedjeljom zajednor.

1. 4.00 1001 noc, igra· na seTija,

15.30 Ovo mi, je skoladlecijaemisija 16.30 Crno 'b ijel i svijel - omladinska emisija

17 .. 00 Sedmicni infor-

matorr.

17.25 Auto shop r_ lS.05 Nasa realnost 19.40 Nema vi~e Zeko

reko, I nformati· vni program 20.1 0 Slubovi ze "llje, igrani film

22.1 0 Iglanl ri 1m

15.00 Hil

nedjeljom 18.20 Rim·

20 .. 15 D obro hece 21:.1,5 Nije teSko biti ja 22.30 R eport~le sa .e-

mlje mim. emisi,· ja 0 ekologiji 2300 Talk show

00.30 film

I:liil Iliaf 1:111!1~11'
1:2.18 za po Ilopr.ivr.~ 0820 And,eas Sohlff 08.,50 Ch "991 nglen, 09.06 Z;~;na
dni ke, em i:sija u reatru 0[1· crtana ~arenjc;a
poe pokrovlte- mplco 5certja 11.00 Znanje
II_tvom 09.00 ".Inakl netexa 09.05 Beyblade ,Imanj,e
12'.26 !Plodovi zemqe - clklus krimiea, metal 12.00 UNHCR
13·.20 !;lpliI.Mo,e On i Z:lve n,oCiu, rusion, ~ povratak.
13.50 2ivjel1 :drav~e. mm cnana Kosovo
ernisjja cod IPO- 10.40 Billlija serna 12,15 Vjerski
krovitsljst"'II-om 1.0.50 Port"'l Crkv. i 09,.30' .Aulomotiv, kalendar
14,00 NedJeljom u mjE!lSla suto-moto 1225 E·TV
dva 11.00 Vidl. Misa, pr.ije-- rnaqazln 13.00 Dnevnik
15.05 Mfrid'obro nos 10-00 Maga:z!n 13,,15 Spo~
15.35 BranitEllj! do- 1:>..05 Filmska matlne- Ug.o plus
mcvlne. Infer- ja.KakoP"'fuoje- prvaka raas Vrijeme
ma.tivno-eduka- u .. be.mm 10.3!l Novae, 13.30 8alkanskom
Ilvnlspol 13.45 C~ansonleol blJslne:s.'S rna- ulioom
15.!;O ~j8sLi 2:10, snimka gazjn 14.,10 V,r,ijeme
15.56 Vrijerne, sutra 15.15 Fi lipove bebe, 11-00 Najgor.i tjedan, je za bebe
15.56 KAK~ P,omel emlsrja pod' po- ~.'Ij" 14.45 Ga-stro nomad
lnlo krovitBljstvom 11..3!l carobntce, 15.00 Vijesti
16.00 Rot'Iena aa dr~ 1SAS e-H""I'k". ~;:g: o Jane 15.1.0 Sal
v1linu, film ll;imisijapodpo· 13.3!l 16,03 8e'lala.da
17.40 Glo:t::Jal no sijelo krevltefjetvom Austin, 17.05 ~OCkov.nik
16,15 L.ijepom 16.20 Gare. r.lm 17.35 . 141"
nasom. Mari- 16.50 Magazin nog-n- 15.15 sezona Imam
nor metne Itge pr- rcva, od tnga
19_15 lOT06J45 vak;;:t mm 18.00 Me<i!lska
19.20 Min~l.a zd'r,av.lja 1:7.15 Olimp -sper- 17.00 Vrjesti mreza
t: Dietpharma, tskaemlsiIs Nove TV arpske
emlolja pod pc- 17A1l RI;,ikometna u. 17.10 M rak kemadt, dJlasporo
krovttehstvom ga prvaka. CO mmR lB.27 Saavirn
19.30 Dne'Vrii1< Zagreb -liN - !1aSlavak p"rodno
19.56 Sport Lewan amisij.a 19.15 Dnmrnik 19.00 Sla.gal[ca
20.01 Vrijerne 11.55 Rukometna u- Nove1V 19.30 Dnevnik
20.10 1 proUv tOO, gap"""' •. CO 20.05 Luel, 20..05 gela
k'loliz Zagre-b-,RN aounjen, lada,
21.00 Minuta zdravlla L6wen, prijen0:5 ncrmalan, tv serlla
1% Olerpharma. 19,30 Ru k ometna; U- se ,11" 21.00 8ezvi:e
em isija pod po- ga prvaka. CO 21..26 Urbana 21.·30 Jelen
kroviteJislvom Zag,eb -RN pravda, lopdesel
2'1.05 SLi~e u qostlma LOwen, emisija film 22.15 Srpska
2, lVserija 19.55 Veteras Zl.15 Red eportexe
21_50 Kold!ng, mm 20.00 Pul,IJS'IIsmfr,rt- carpel. lagende
23.35 VijB"Sti 1m showbiz 22.45 Zabma'Yljorli
23.50 Vije5ti it.; kutture 23.10 Fi I il'ISki ,bout~- maqazln umcvl
00.00 Cll<luse"",- qu e_ Pol nl BI,,- 00.35 Svlmn:e Srblje
pskog 1i Im2L 13 nk, Oh-tsa, 23.15 Srpski
ham"li, 111m film serija isf0-6nir:::i 11:.00 VBslanje.Oxlordl Cambridge Ui<a~amac;a H2O Fudbal

12.30 Superbike 13.00 Suparbtke,

S'ielS~o prvenstvo Doningtofi

14.(11) Suporsport.

S'lJjetslm prvenstvo Doninqtcn

15.15 BiClkJiz.am 16.15 9i<.lklizam, HelandijCl

18.00 Superb! ke, Svl.\S~o prvensteo Doninglon

18.45 !;{arling. sp· Zene Dan.s~a 21.00 Te"Js.WTA Tu" rniil"Maj.ami 22.45 M otorSpoi1ovi 23 .. 00 Bic'lkliz.:am

'15.00 Svi apcnovl 16.16 Bijallo n, Njemae~ a

16..00 Superbtke, Svjet5'k.o prvenstec nonrngton

1.6.30 Superb! ke, Svjel5kO prvenstvc Donl-

17.3!l Bn~~I~n. Nje-

macka

1 8.,00 Ooooika~ Naclgnal"l Samplonat ItaIlja

20.00 :3 mant!ne Ie 'kararnbot

20.00 VijeSii

20.45 3 malltineJij: karambo!

22.45 Ru ~emel.FK BarcelonaMK6 Ve1p,om KC

09.00 M;rv "'. Mov!e.

09.20 When I

Was 17

09.50 When I

Was 17

'0.10 Plain

Jane

1'1. ,00 Ju kobo, 1'2.'00 ::9 From 1 12.10 JerSe\,

Shoro ~ Weekend 1'6.30 B,and New 17.10 Just See

MTV 1,7.50 3From 1 i 8.00 Domacica

1 ~',,40 Just See MTV 20,00 MTVTake

Ollar 20'.90 Megadrive 21;00 Reno 911 21.20 Chapell.

Show 21.50 Soulh Park 22.20 Soulh Park

22 .. 40 Jersey Soo,.3

06.&1 P"'g le<i ~uroteaque

W.1S USkij evenle 07.45 NHL.

Bo-st-on ·NYRange,s

fO.1S NSA.

New York

• Milwaukee 1'2;00 NSA

Uv.

12.15 AlP

MaSi~ers

Miami

1 S.3O U1ivo.

Speolal AlP M.aslerg Miami

17.00 UZivo.

AlP

Miami

00.00 MacplB. Why Oidn'IThey

~s k Ev;a,ns, !11m 07.50 Z"iVot nije baika,mm

09_25 The Wi~es He Fo'gol., 111m 1.1.00 ZarucnJl:l<i prseen, film

12.30 Marpr." Why Didn't Thev Ask Evans; Iii m 14 .. 10 MLstakiEln. fUm,

1:5 .. 45 Coyote County Lese', film 1:7.15 B. My B'by.I;. lin

tass TI.s Thai Sind. film

2("-30 Marple- The Mi· rrcr Oracked, film

22.05 Ladle.' N ighl. "~ 1m

23.40 formosa 6elra~ y-O(I,mm

07.35 OdSI",1 08.25 ,Brojevi 00.15 MO(Iijuln 1 O.OOLavi finl

zloi::ina 10,45 Novi Amst"r-

dam 11,30 OdSlrel 12.15 Brojavl 13.00 Me<iljum 13 .. 45 6.<1< 14"35 Lavl rlnl

zlocina

15.26 Oojlova "'pu· blika

16.1'0 N ovi Amster-

dam 16.55 Od.lrel 17 . .40 Broje'Ll'i 18.25 ~"<1< 19.10 Mo,,~ '20.00 Pul

(lsvete

20 .. 45 B!'(ljevl 2,1.30 Zlocina~ki um~ 22.1·~ lJooinaoki umovl '23,,00' Oeksler 23.50 Deksl:er

W.OO AljaSki l20ricajci 11.00 S.p'." pstma 12.00 Sa~la~

pslma 1'3.00 Ulovlie nl 1-4.00 'UJov'ljeni 1i 5.00 Opasna

putovanja

"Ii Il.OO Opasna purovanja l7.00 Op.sna putovanja

1 a.oo OpasM pulovanja 1 ~.OO Tu 'i'll~k; vodi6po ~hmetima 20.00 ZiVCItl njSki uljo<;aj 21.00 Zi\tQt; nj.~1 ull·""1 22_00 I strativan!. planele 2emlje

:23,.00 ZivQti njski u!ie~ caj

07.55 .1\10. ale'

08.65 Skola za pam--

""

09.40 1<0 Ja Samanta?

10.3!l Sa,pal duhov. 11.20 Ao~e,1<a Aila '12.05 Otoi

12.30 Kupid

13.20 S\l1 9r •. do-

nae:elnlkmri Ij:uC:i

14.1. 0 P~lav; •• ~si no· vao

14.55 Skela." pam-

""

1 SAO Ko je Samanla?

16.3!l Sapal duoo\la 17.15 FI o1<erka Rita

1 6.00 PmO<:lj~na pr.a<kS!I

18.50 Kuprd

19.35 S'ljli gradonaceln ikmri Iju-

2O.a:; ~~Ola za pamve

21.10 Or'_ Hau.

21. ... 50 lje]t;_ar po :porudtblo!

22.50 Dz.oi

29.1!5 Upravljal1je VaIidom

18 F'eW;.25,1TIIIflo'oJ!.l;k2011,

PONEDJELJAK 28. 3. 2011.

HAYAITV

BHn

08,30 Hakimoglu, turska serija

09,30 5101 za 4, kulioarski s~ow, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turssn], turska seria 11_45 tan in a vremenska p lognoza

11.55 OBN Info,

informatNni program 12.10 Dolina vukova,

furska krimtnalistitka serta 13,55 Hakimoglu,

turska serija

14,55 Gorki rival,

tUTska lelenovela

16.15 OBN InfD

16,.20 Gor.1Ii .!ivol,

turska lei enovela

16 .. 30 5101 za 4,

kulinarski show, nova sezona 17;00 ,Bilo jednom ,U Turskoj, luTSKa sen ja

18,,45 Lan)na, vremenska ,prognoza 18,.55 OBN Info,

informatNlli program

19.15 Arhiv SrG3,

talk show

20,00 Gorki ,Iivol,

tmska tel enovela

,21.45 Doli na vu kava,

tu rska krimi nalisticka serija 22,55 VOl populi

23,00 Telering,

talk show

23..55 Smrt trgovackoQ pl1lnika, film 01.45 00 N Info, informa~vni program

11.35 Bioclinica 11.45 Vijestl

11.5B BiomeleOrDloska prognoza

12.00 Najbolle godine, igrana serija, lliep~oda 13.00 Pali anileo, igrana serila, 146, epizoda 14.00 Domacic a Ovako

14.10 Glam Blam

14.50 Mmi ~kip mgra m

15.00 Bestseller

05.02 Bioclinica

15.15 Top Shop

15.40 Vitalo n

15.50 Ka d. Hilcepa da, igrana sefija, 1_ epizoda 16.53 S po rI cenlar

16.55 Najbolje godine, igrana serija, 17, epizoda 17.45 Domacicll' Ovako

17.54 Biomeleoroloska prognOlH

17.56 Sasuk.e - Ninjara!niCi, zabavno-sportski TV show, 77_ epizod:a

111.20 Sasuke· Ninja .ralniei, zabavno-sporlski TV

shaw, 78.. epizoda

18.45 oosna SUnceosiguranje

1 9.00 Vii esli u 7, rnformativna em isija 19,211 Vre menska p rognoz3

19.30 Sporl

19.37 Sta nje n ap Ulevi m a 19.311 H olizonti

20.00 Ka_lliisce pada, igrana serija,2. epiwda 21.00 Slucajevi X,kriminalistiCki maga2i n 22.20 Spo rI ce nlar

22.25 PoMsani, igrani mm

00.20 Nijemi svjedok,. igrana serija, 26. epeoda 01.00 Moj dom

07.00 Dobrojulm 07.00 Dobro jutm, jl1lamji program
Program za djecu i m lade, r, 09,00 Vijest!
09.10 BeHaTebebe 09.,.05 Gospoiia Barbara,
09.15 Ozie Boo, animirana serija igrana serija, 164. epizoda,. r.
09.20 TV enciklopedija 10,00 Crtani filmovi
09.30 Bruklinski mast, igrana serija, 22/35 Piplinzi
10.00 BHT vijesli. M an leleci medvjedic i
10.15 Ljuba~na eluja, igrana serija, 313/313 Gladijalorska akademlja
11.05 Meja mala kuhinja, r. 11.1.0 Villa Maria, igrana serija,
11.10 Avenija Ocean, igrana senja, 93/130 84. epizoda, r,
12.00 BHTvijesti 12.00 Dnevnik1
12.20 'IV Uberty, r, 1201.5 GospOifa B a faa ra,
12.50 Liga sampiona u nogomelu, maga2in, r. igrana selija, 165,epizoda
13.15 610 bal, emisija 0 zbiYanjima u svijetu, r, 13,05 Pod stetn 0 m zvijezdom,
13.45 Smanji gasl,emisija 0 saobracaju, r. igrana serija, 11. eplzoda, r;
14.15 BHT vijesti 13,55 Ekovitijll, dokumemami program, r.
14.30 Gorko-slalko, igra_na serija, 65/229. r. 14,20 Magazin LP u nogometu, r.
15.00 Odlican,. 5 +, ooukativna senja. 41/45 IUS .paralel'e,
Program za djeeu i m lade vanjskopolili~ki maga2in, r.
15.05 Ucilica •. kviz 15.15 Vijesti
15.30 C'u d.esnisvijel, obrazovna serija,. 21{52 15.30 Sprelno.srelno, tv ilira
15.45 Nema prab lem a IIi-DO Villa Maria,
16.05 Domaca feldira. pnanje Bruna igrana sertja. 85_ epzods
16.30 Gorko-slatko, 17,.00 Federacija danas
igrana serija, 66/229 17,25 Ezel, igrana serija, 41. epizoda
17.00 B H gaslro kI1Iak, 18.20 Pod srelnom
kulinarski show zvijezdom.
17.30 Sve u svema, dnevni magazin igrana senja. 12_ epzoda
111.45 M i~ i; mata k, 19,08 Upilni k, kv~
animirani film, 6126 Finansijske novos!i
19.00 Dnevnik 19.30 Dnevnik2
Kultura 20.10 eOminl1l~,
Sport pol~i Cki maqazin
Wijeme 21,.15 ljubav i kazna,
Business News igrana serija,
20.00 Ezel, 1. epizoda
igrana serija, 42/136 22.1.5 Klepka za generala,
21.00 Ilaln 0 tele, domaci ,igrani film
igrana selija, 7/6 23,00 Dnevnik3
21.50 BHT vijesti Finansijske navosti
22.10 lema dana 23.30 Havd u park,
23.00 Premi ler 1 iga program za made
8iH u nogometu, 00,00 SOminuta,
sportski program polrtitki magazin. r.
00.00 Business News, r. DUO Federacija denas, r.
00.05 Sveusvemu, 01.35 Dnevnik 3, r.
dnevni magazi n, r. 01.05 Pregled pre glama
01.20 Plegled programa za utorak zautorak OS.15 OtlavftZllnsmjer

l:ililtb'!:f:lj'.

12.05 India, igrana seriia 13.00 Paliand!o, Igmna

selija

14.00 Klini<a. igl'llll<l seoia 16,00 100 t not, IgIOM

sevi.

17.20 India.lgrana sertia IS.20 KIIil

19.00 Ooovnik htv oscer-c 19.30 Reeml~ranjB One-

I'l1jkaHR'l·a 20.00 1001 not.ig'3Jl<l selija

21.00 Je~ns1iZe dunlo

moi3 JglOlla seriia 21.30 Turlzam pl~s 22.:>5 Aim

00.05 SIlJ( i gmd" Igmna seJija

fd~llm:

amzadjecu

1 0.20 G.move baike, proglOlll za dieou

1 0.40 Barimoo. proglOlll ladjlleu

11.00 VijBstlTVSA 11.05 tma guja, igl1lna selija

11.:>5 Frej~er, igralla.selija 12.00 H l.dnokrl'l1i lWol BBe dok, proglOlll 1 3.00 ViiBsti TVSA

13.15 Sarajevo art. WIlisija Iz kulture

13.45 'BBG dok, proglOlll 14.35 GlaS<1~e~Pusti m~zi~u

15"20 Baike il ciielog :;vijeta, progrnm za djecu

1.5.30 UlIBrtyTV

16.00 IJobre ~lbraclje, zabavni proglOlll. ulivo

17.00 Vijesti TVSA 17.05 N'astavaJ( emisijB dobre vibracija, u~vo

17.50 Cma gUja, Igrana

selila

18.20 Ta.h. ook. serii~1

1 B.30 DllIlvnik TVSA 19.00 Vrillminix. program

la djscu .

19.02 NODdy, plllglOlll iii

IjJBcu .

19.15 Ca~11 Mimo, programzadjeeu

1 n1 Grimove baike. program za diecu 19.46 Bartmbil,proglOlll ladjBcu

20.00 Nasi .iIllIori,. do~, proglOlll

21.00 Obavezan smler,

revijalnl program 21.30 Sport maiIWn 22.00 V~temjeviiesti 22.30 Igranilllm

00.00 NilSiillllori, dolC.llf-

agrnm

01.00 Une\lT\ik 1VSA 01.30 Ollav~zan smJer 02.00 SpM magwn 02,30 TVSA dokumenti.

dok.proglom 1)3.30 Vetemje vilesti 04.00 Igr.mllilm

1I5.~0 N'esto iii raiu, rnllijalnlllrogram

\IIl<l Qmladinska emisil~

, 4.3 0 AelW~aZa KISS 15.30 Znastlr€ni tonnn

1 6.00 AdvenbJre Rallela. putoplSl1a

15.30 Hrana i vino, emlsJ, ja

17_10 Jasam IItOja sudbi-

na,s~ja 17.50 ljeflnlk

1. S.5U Marke~ngl

19.00 Doovnik KISS 19.20 Sponskipregled I

lllijeme

19.30 OnevriiR HATI

20_0 0 Pressica, talk show 21_00 Ja sam tvoja sudb~

na,s~ia 21.35 lifBslyla TV 2:2.15 OllBvnik KISS 22.40 Igmnllilm 00_00 NoOni program

I:f!l:'!ll~

OB.OO No~o Juko.llIIamll proglOlll

1 0.00 EdbTlon~ tinejd!er. skas~la

10_30 IJijesti

1 0.:>5 Ja sam lItOia sudbina

11.30 Viestl

11.40 Sponzorisanl progr~m

12.00 Sleda me, zabavnl progmm

12.30 IJijesti

12.35 Muzikil, akabJelno-

sti

13.00 IntBl'lju dana, r, 14.30 Vilesti

1'4.40 Sponzolisan program

15.30 VijBsti

15.35 SaW! 0 Meglllgorelliiema

16.30 Vijestl

15.35 Istina, emisila 0 povratniclma

17_30 Vijesti

18.00 EdlmOlUneidlerskas~ja

18.40 OoolO11ik

1.9.15 &0 da ne, zallavni

program lQ.45 Hit dana 20M Interviu dana 20.40 MlIIikil

21.05 Ja sam tvoja sudb~ na

21.:>5 Saga 0 M[;{JIllgore-

IIijema Z2.40 MLlZika 22.50 Vijesli 23"00 MLlZikll

23_30 &0 da ne, zabilv"i proglOlll

00.00 Ja samtvoja sudb~

na

00.30 Astrotogila tlJ.OO MU'zika

IIH:

16.30

KULINARSKI sou, OBN

8rzi bijeg

Kori Hejm je ,pravi covjek na ,prayom mjestu u ,pravo vrijeme .. Sve SIO mu treba jesle brzi bijeg, Naken svade sa svejim saradnicima. Nelson i njegov otae odlucuju da pljaekaju banke, sami, bez ieije pomoCi. A.1i, njihovi se medusobni dugoroeni planov.j uveliko razlikuju. jer Nelsonov olae feli da se njegov sin Sio prije okrene fak.ultetui posten oj profesiji.

Uloge: Kori Haim, Sintija Rotrok, Leo Rosi

RedltelJ: Spiro Razatos

14.30 Slem. repriza 15.00 Vijesti

15.10 Ja sam !VOja sudb~

na. igrana s~ja 15.40 M\rzjOki spotolli 15.55 TV izlng

16.00 Iz dana u dan 15.05 Selu u pohode 16.45 Discovery. doku-

mentami program 11,25 Program za dilleu 17.55 TV izlllll!

lB.OO NajavaZenica dil'-

nas

1 S.Ol' ZE spo~ magwn 1 B.30 MEO oglasi 19.00 Zenica dail.1s

Ze SpQ~ plus

StaTlje na PI!1evima 19_30 MlIIickJ s.[Jo1ovi 19.50 Gllavie~tenja 20.00 Ja sam !voja sudbi-

na, jgrana sllIl]a 20.30 1V1z11lll

Zesport,plus 2Rao TV i,[,og 20-40 Bo~aventura 21.30 TUJilom plus

22.30 Gllavlestenja i tu!na sjei\ilnja .

2:3.00 Zenlt. daoos

14.00 atl rIIJ~e,bJrska 00- lija

14,30 ADS !lvi!

15_00 S\oi vole Rejmoilda,

~Jiia

15.~O OliV€rTwist 16.00 f'ensacola, selija 17.00 Rash VfJllSU 17.05 Ludo sree, oolija 1 B,OO TV Uberty

18.30 Ja sam tvoja sudb~

~a.setlla 19.00 Denis napast 19.15 EW

19.30 Ooo\lT\ik flV 20.00 Vi.illsti IG

20.20 S\oi vole Ralmonda,

sei1ja 20.45 Epp

2toO ICspon 2'1.30 Gtas naro.da

22.00 Ja sam IItOja sudb~ na.sBlija

22.30 Romske pIite

:11)J!dlfia:

Eki,pa emisije SIol za 4 je u potrazi za finalistom iz Zagreba. Treea sedmiea donosi mnostvo iznenadenja i dobre zabave. Uzkandldata. Renea doz.ivite pravu ara,psku noe, uz arapske speeijalitete j; vrhunski ugodaj_ Pored Renea ove sedmice za svoje protivkandidate kuha j poznata hrvatska manekenka Kristina Lumbar.

07.00 Sarajevskl)!Utro, i~lormatiVllO"revija· Ini proglOlll, lilivo 10_00 Vrillmini~, progmm ladjecu

1 0.02 Noo~y" pmglOlll Ll IjJBcu

10.15 eMi I Mimo, progr-

13.~0 Auto Shop Magalin. 'llI1l~ija o automabillzmu

14.00 Preleas. progmm za djecu

14_30 Odlican 5 + , pmg'· am zamladil 14.~5 Baike~ ciielog svi-

~IJS

13.50 Glmlo skaliualla-

06.00 Lola, telenovela, r 07.00 Mj BSDVili brak, serija

DB.OO Li U b av u zaleOu, hrvatska igrana serija, r, 09.00 Ud ri m u ski,

talk show. uiivo

1 0.00 Veli ki brat,

reality show

11'.00 More Ijubavi, lelenovela, r.

11.50 Turisl point, kolainaemisija 12.00 I nfo lop,

info.program

12.20 .ZabranJena Iju.l!av, telenovela, r. 13.10 Veli ki brat, .reality show,

14.00 Info top, info.plog.ram

14.10 Mj eSDvili. brak, serija

15.00 Lola,. telenovela

15.45 Merkur S'le slo po:i!elim, emisija 15.50 Info lop, inf.program

15.5B Za zdlav llijep osmijeh, emisija 1.6.00 Moreljubavi, lei enovela

17.00 Veliki brat, reality show,

1 B.OO Zabran jena Ij ubav, telenDvela 18.50 I nfo top, centralne vijesti 19.1l5 Turisl point, kolaina emisija

1 9.11 Lj u b av u zaleilu, hrvatska igrana serija 20.00 Veli iii brat, reality sh DW, pregled dana 21.00 Gra nd n3rodpita, mlfZieka emisij a, uZivo 22.30 Veli ki brat, reality sh ow.

00.00 City., zabavna emisija

00.10 Brzi biJeg, fUm

M.,crla!liftlm 14.50 Wild ute, crtaru film 15.00 LlJIlo srce, teleoovBIiI 16.00 OlllDreni program 17.50 Wild llIe. crtaru film 18.00 Vogostanskll hron~

kII. irtformatNni program

18.30 SMS m~sic, muziilJ<i program

19,30 I.R LB., progrlllTlllil bosanskom je~k!J 20.00 Hronlka optiroe NOI'i Grad. iIllOrrn.lIi>ml progmm

2100 LL!do sroe. teleoovela 22:00 Vogo!tamik)l hroni· I<a, inloITfliltNni pro· gram

23.00 manjsl<a 'hronil<a, informativni program TV Smart lelianj 23.30 Liberty TV, inlorina· timi magazln rarllja Siobodl)a EllfCpa

HEMA

09.00 SVjBlIo iSWIB, t1lligi· jsld progrnm. r 10_00 Pregled soomiC€. infommtivni progrnm 11.00 M~litld progrlllTl + Sms boX ,. Promo~ija program<!

12.00 M~zi~ program + Sms baX + Promo~:japrograma

13.00 Igrani film

15_00 Vijesti, .informativni progrnm

16.00 Religija u SI~lbi m· ota, r~ligijski progr'

am,lr.

17.00 ,mal SGOrE. sportsld program

18_00 Vijesti. ,lnfOOll3.tivnl program

19.00 EI prole, s8li]ski pro· gram85.~oda 20.00 Isfn k1JUure,emlsija o ~mjeUlO$U I k!J1Iurnim lbiyanjima

21' :00 Naili razgovO!i, inter· vju

22.00 Hema magazin,C€ntral!l.l infO!ma.tivna emisija

23;00 Program za d'jaspoJ\J

Ml1JlGMAN

14.00 Lokalni Info 14.30 Ilahrje i klIsTde

1454 EZanZilI!;irllijJ narTIiIl! 15.00 The ,mal Legaw.

igr.ma serija

1 5.45 Ilah~e i kaside

1.6.00 UliBnle Kura·na. vier· sklprogram

16.30 lurhiva mt> Igman j 7 .00 OJe~i~ svijel djeciji program

, 7.15 Mali klJhari, dje6iii progrnm

17.30 Ez.ln za AkSam na· maz

17.35 Ojeca ueae! Kufalla, djociji program 17.50 Uzlmanje atldElStl, djl!Ciji progrnm

1 8.00 Lokalnirnla

1 8_30 Ojeca u~aWlahija, djOClji program

i 8.45 O~ije. ~jerskl pro. ~ram

18.5J Ez.ln za JaGiju na·

maz

19.00 Ilahije I kaside 19.30 Uoonje Kur'ana 20.15 The Final Legacy.

Igtlllla serija 21.00 Islam Channi!l Na· shlllldTtme

21.30 PDtsreee. eduka1ivn1 program

22.00 Lokalfii illle

14.00 Novosti

14.05 BEla fada, senja 15.00 Jelena, serija 15.55 MaIketill!l 1'ti.00 Omwnik i

16.25 KrddQivaG SfClt, senja 17.05 MarklIling

17.10 Biela IMa

18.00 OaJl(lS u Srpskoj 1 8_25 Marketill!l 18.30 MonIToring

, 8.55 MaIketillQ 19.00 BNsport

1 9.20 MaIkefill!l 19.30 Onevnlk 2 20.05 Marketill!l 20.10 Jelena

20.55 Marketill!l 21.00 BN koktel

09.10 Pod sretnom zvijemom, 1\1 novela

Malatv

09,55 Ba rimba, ertana sen ja

111.04 Meka.nike u misiji, cnana serija 1(1.1. 7 tarl i i Mi mo, crtan a se rija 10.22 D!:ekers,crtana serija

10.45 Oilajla i' O~uliilJs. ertara serija 11.1 0 Inlervj u, repri'za

12.00 Onevni k 1

12 .. 20 U fokusu

13.00 Plegled nedjelje za osobe sa ostecenim slu~ hDm

13,25 Retrollfzor, elllisija iz arhiva HTRS·a

Joyan Ducii':

14 .. 1.0 Ka.rmelita, selija

15.00 Vijesti. sa tumacem geslovnog iezika 15.10 Dolina sun.a, 1\1 novela

16.00 Re'publika· Hercegovina

16.30 Slpska d all as

17.05 Pod sretnom lvijemom, serija 18.00 Art masina, emisija itku1ture 18A5 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 UpNnik, kviz

Finansijske novos1i 19.30 Onevnik 1

20.03 Sport

20.15 Presing, polilitki 10k ~ou

21.35 Zauvlj ek mla d, jutamja posta, selija 22.05 Kabarecasna dokolica

22.40 Onevni k 3

23.10 Tribunal

23AOBal odu:levljBnja, rnollrnl, zabavni program 00.10 DoW oslall, film

GORAZDE

17:05 SM3 CHAT

18.15 Seslrice, [grana selic

]a 19.00 One\lllik

19.30 MlIli~ki prngrlllTl 20.aO tffistlona, iilformali-

vni program

21.DO SPMsld p.regled ~1.30 R~am fivota ". 22.00 Ja sam IIIDja sudb~

na, Ifldijskil TV serija 22,30 KulbJmo·htstorijs~o nasUjede Podriflla, dok. program. r. 23.00 Dnevnik, r.

23.30 Glas Amerik€

T1JOSM

14_10 lV vrEmepiov 14_15 HorO$kop

14.25 Love caIc1JJator 15.25 TV VITa shop 15.40 Te]esllOJl ZOOE)( 16.10 ZOO hobby

17 .DO li si maja sudbma,

Sj)lija

17.30 TV vitl shop 11.55 HtlIIla i' ¥ina 18,30 DAN, imorma1ivna

emisija

18.55 VroIl1enska prognoz;! 19.05 3M3 oglasl

19.30 Portal

19.35 Game Zone

20.00 Otvoreniirroeks

21 .15 n si mllja sudbtlla,

sen'ja

22.00 IndOYlIQSliijela 22.30 Glas Amerike

23;00 Ookaz stvlIranja

VISORO

17.00 Igranl film

18.50 EkologiJa i zdrav IN·

at,.

19.30 Dne\lllikFIV 20.05 SjeGanja 20.30 AktuelnosU

20.50 Orugo pol~vrijeme. rElro~pek1iva

~1.40 H~na slliZba. igra_na

oolija

22.40 Sport.ke leg6llde 23.10 Akluelnooli 23.25 TV strane

TVUSK

t 4.30 Vijesti

14.35 Plan b. progl1!i1l1S mfillJer.

15.05 Alita sop magazin 15.35 Koliko vam je l:i513 kuca

j 6.00 Rejl!lrtme sazem\e

mira

j 6_30 Majstor kuhinje 17.00 Top shop

17.1 0 PleSi., pl~i. serij;! n.oo Ouholllll svijet 18.45 Crla!lifilm

19.00 Onevnik t

1:9.30 M~~~kl program: 20.00 ~jI!I~

20_20 CiIa), BiH. domaca 'e·

k1ira

20M KlJtt. kul~ kutilJllI 21.30 Onevnik 2

21.50 Pleili, ple!i. igrana serija

22.40 Igranlilim

BUGOJNO

15_49 SjI!Irt centar 15.50 1 001 not, iyrana

serij.

16 .50 fndija, igrana serija 1 a.oo Vijesti

1 8.20 ~asuke. ninja warn)· (s. <abavni program 20_00 100tnot, Igrana ~e>rfja

21.00 POlel, sporlski proQram

21.25 AIitO shog

22.20 Igr.ml film

HIT TV

16.45 Film

1 a.3D Vfemeplav 19.00 Objektivl 19.25 T.riumph 19_35 fra_me 20.00 Tiana, ~eliiil 21.00 (':udo Livolll 21.30 \lrel~ gUmB 22.00 Objektiv [I

22 .. 35 Ja sam li/aja SU ifill-

n~, serija 2300 GI~s Arnerike 23.35 Triumph

2 •. 50 frame

00.00 Tli minu1ll 00.05 Film

""'-25· __ "",·19
SATELITSKI TV PROGRAM
I:liil limE I IiriU ,I lii~

15.2> eias dornovlne 1C_45 I"rjepom n.atom_ 08.41) Tamlcal (16.55 Bolji
15.55 2A8A - 90 s.e:kv- Mar:lbOr priJab~ljl, ~:t
rldL emlslja pod 11.45 Rilam tJedn.a~ cnena 09.43
nckrovtte- glazbenl rnaga- serl]a redlte.bre
~jstvom z.in 10.00 V~esti
16.00 'l-irv81s.ka vnvc 12;2<1 MaiaTV 09.20 Gumus, '·0.05 L.ovl
16..58 Vijl!:Sll TVvrne: S-Elrija titl<J1ov
17.10 Hi"Yals.ka uilvo Ktlf.t ,p,lkazuI0: 102() Asi. io.ss Eko
'7.20 HAl( ~ Prcmat 8<log stl,lja karavan
inlo Caro,bna plota - 11...6(1 ZaL.!'l'ijek 11.10 ZnakopiS 2
17.25 6, kal, talk shew 7 !kcntinenala zal]ublje:nl, 11.23 M-e11a
'&10 Mintlre :zdreNlja 13.00 $kOr$kl !pro~r- siEI'i]a :be.z
j~ Oietpl"I;;ima, om (lr,~k:$3
oml"ja pod po- Ton I Ion 1"2.5(1 IN'magaziri 12.00 Dnevnlk
:krovic.cljs.tvom ~kol.skJ !progr· 13.30 Maslen:llef, 12.15 Sport
'S.lS 'Kod Ane, ernial- am rwll", ptcs
[a pod ,pckrovi- raso OUriya:i oeste, $how 12.2> Vrijel'11e
tefjatvom film 15.00 N'ajbolje 12.30 Bvronet
iaza Dnevnik ~Ia- isao ':u,panij$ka pa- godlnc, 12.35 Kulinarski
vusc, {l-mlslja norama serija lletcpls
pod poJ!;ro'lite· 15.45 Holel dvorac ,2.50 Bez'r,l'ize
IjslVom ~~~'e=1~'J 16 .. 00 Gumus. '3 .. 20 V]erskj
la.40 'rvcja sem !;IU- 16.30 surlla katendar
di:Jina, lal'-ei'love- 17..20 CrMpro- 17.00 Vij;$$H 13.35 CikJI;J$
la ro~nSl\rOFs.e:ri- Nove TV - atltologija
'9.25 Mlnul:a .l-dravlja ja. za mtade 17.25 IN:magaz.in 14.25 Slalo
ta Die:tphanni3i, 17.45 Stedge Hammer 1B,1D PM 'Imam
emfafja pod po- 2,serij,a eretnorn co tcg(ll
kro'l'i!eljstvom le.1O ~!~J~ P,la_men " zvijftzdom. 15.00 ~!:i~o$~:,
19.:l!l Dne ... tlik 16,10
19.56 Sport IBM I(tstarenj:a svja- $.erija napcn
20.01 Vrlleme lSklmljepOla· 19 .• 15 Crl:'e'lll1ik 16.00 Ovo]e
20.04 ZABA • 90 "ku· rna. ,6aIJgko:l~ I N,oveTV S:rbjja.
fldi', emisija pod o'balel:ajl.aflda, 20.00 Asi. 16.,35 S'lagaJir.::~
iPOkrovlt.elj,$IVO- dOk.ufr'l.e:ntarn:a liiElrlja 1'7.00 Di'levt'lik
rn s.e:rija 20.45 Najb<>lie 17.20 ~ta r.adi1:.e, :bre:?
20.10 TV 'Bingo 19:50 Hit dana '7.45 BoogradsJ<a 1"If-
20.35 G runtoveanl. 19.57 veceras godine. onLKB
O'Ii>~.ovdl·· 20.00 Mercy.:s-erij:a $EirijEl 1&2> 0"0
TVSerijs, illJA$ GI~~" SEirija ze 21.45 Masler-ctlef, 19.00 ~~b!~
Z1".40 :sv'iia.t prar1la miMe rttallt1j
2:2,15 Dne ... -nik J 21.30 Zavr~nl ueaeae ShOW 19.30 Dne v n_lk
22.411 Sport 3.senf.a 22M V'(]femje 20.05 'GraIl
22.<13 Wljemo 22.,·5 WI m12, se:Jij:a ...ij.esti njena
22.45 VijestJ lz 23.00 Dnevni'k pia- 23.00 Urbana majko
!ku!ture 'rtUSe.emi!3ija 20.55 Pjesma
2:/.5> I rena Vr,It;~a_n - po<I po~rov""_ pravda. I bi:ngo
~ab~~'~r~~~na_ lj,sl ... 'om lilm ;o?oo Upilnik'
23.10 Oun~ 00.60 Pra~ 23.00 Vijes.ti
te kutfja, doku __ I DeS[[}, nenutak, 23.05 M]era2.<1
mentarntsrrn film 'i'itm rnuaiku i311Mj !1!1lM iM!1iIllli1fJI IifrTilj iBm I_ Ilmlmf~l-
0'-'> MO'torSlWrto'vi 01-00 Vijeo:$li 06.30 KlupSkeTV 06.05 WilndElrl:n!l :I;;ye\,
08.:l!l Stn,ike~. 07.30 Fudbal' 1]/',00, Salling rilm
China 06.30 Snuker, • K,o~ea Match 07.50 TIes. Thal Bind,
Open China Open Cup film
~eking Peking' 09 .. 00 Poker 09.25 Marple- The
-:11.30 Tenla, n.JO R.'U_'kcmElt,FK FSlC'Et Mirror Cri!lcked:,
WTA Barceloi'la - Th'&l:f:!ro film
Turnlr MI(BVe~pf-.em 10.00 Fulmrr 1,1.00 .Not
Malaml KG Poker Slnc8I
12.:l!l Funbal 12.30 ~~~~~'~c~ 1' .. 00 .ATP You; film
13.:l!l .snuxer, Masler~ ,2.30 WandElJin.Q
ChiriSi UilLija" VEirona ~ Mi;p.mi ~y~,,!tl~
Open Ce;baMode-M 1;:l:.,4S NBA 14.1t1 _lVClrfi11a.
Pek'ing 13.30 Snuker. China Miami bajka,
16.50 Fudbor OpflnPC'king - Houston film
'7.00 Tenls. 16.30 14.30 NBAUve '&.45 Be My Baby, Ii·
WfA F;u_dbill 14.45 Real !'liSA fm
T'I)m:ir 11.30 ~:~!i~~~~t 15.15 Fuilliit 1'7_15 Wanderin!l tyS\,
MO!ija.m1 Pol<.e, nlm
1U5 T1:I Itls, WT A Tu,· on:a\ ~panrja 15.15 Pmmlor ,a.55 8o:.U.f:no
nlrMajaml 19.00 VII·5U l;e.ag;ul3I vJencanje, nlm
20,4-5 Svi sporrovi 19.30 Ekslremni: spor~ News 20.30 Se'z pred'aje, (j.
20.50 Svi sportovi I_ovi 15;ro UiillO: 1m
21.00 WiNe ~_a_oo Snuke~, Ohin::a A'TP Mas\et$ Mi- ~O5 F'amll)'lnHI'dI;-
21.:l!l Svi,sporto'Yl OpanPe:kin~ ami !I'l~.m.m
21.35 Wwo 21.45 A.ustral~sld fu- 11.00 Uzlvo: A TP MOl- 23.40 No1Sln.c:c
22.:l!l Ten.1s, WTA Turr dbal s,tt1fsMi-ami You"
.niriMajBIT11 22.45 Fu-dbal' 00.30 NBAlfve film 11mlllll~ll. I~hll:~~~. IHIIH· 1~1!:laill~l.
10.00 Ho[I\'WOOd,ka 08.20 Pf.mp My Rld'e n1.30 VIIIG,"ls 07.35 B,o~evl
lisica; oe.50 Moving In 08.15 Prlj.a_'r,I'j seksl, no- 08.2ll Motlok
00.10 Pla.ln Jane vao
11.00 Nad'ugom 10;00 Top 10., 10 (19.05 KaJt:c ~m upo~ 09.1C Ublst'fo,
ptItuprema 11J)Q JykoebOx .lna:ova.5[Jrna- napi~:IIr.e je
dolje 12.00 ail=l'Om1 S~'Haus 09.55 eO\.rn$
12.10 Jus.tSe9MTV 09.30
IU>O Rij-eka 12.20 MTVExpress ,·0.15 Orol 10.45 N~slall
11IJ,lot 13.10 Doma6lci3i ,·'.05 S utlije za Stil lUll Ouvar
13.00 Zwctinjs!'li' 14 .. 00 IBrand; 1'1.55 Vii i' Grejs 12.2ll BroJevf
14ie02l,j New ,'2..4C SvI9ra~o- 1J.05 OQslre:1
14.30 IPun.k'd natetniko ..... ] Ijudi
14.00 Jellto 14.50 Pimp "3.30 P"llja~ seksi no~ la.55 Odje[jenjeo
i.slj[1E1i? My Alde vao 14,~ MerrOh:
15.00 0_01 1520 DateMyMcmJ 1'4.1> Diol 15.00 Ublst\l"o,
s.lJSretl 1~,40 MoviIlgln '~.05 SudijS4a.sm napisataJe
'6JJO Wl"Ien I,Was 17 1'5..55 ~:~~~rl'~1
16.00 SkJi ... -eni 16.:l!l MyS.uptitS~- 16.45 15.,6 DZordan
s.vijet et World, Olass "7.35 Kako sam upo- 17..00- Octjerjelllje:
11.00 Kod 17.00 I Us~To8€ ,ii:nao vaSu m:a~ 17.,4,5 etOf~1
crve-.na Fa.1 ~~I:Gr~j$ 18.30 Odsuel
,,_!)O :3 F=rom 1 1'8..00'
19.00 ~aptae 18.00 :Br'i2lnd"New 1'o.SO S\a'fgraC:lo- 19.15 BOUJls
psima 1B.3D Juk.g'box naeelnlkovlljudl 20.00 Bmjevf
1900 Fiij-ekl;!!i '9.00 Vidoogra:phy 19.35 Dr. HalJs !ro-4S OkJrdan
:!Ivc, 20,00 Musit: Vi.aeo 'Pr- ·20.25 Kugar Taun 211..30 Zloci().a~k;
err'li~r'e 2Q.~ KlJg;llr Tijfll,;ln
20.00 Droge 20,10 Just St!e MiV 21.10 Oi"_!Hau$ umo\l'l
~1.oo AI.i.~1 21.00 ·FtoOkChan 22.00 LJekat IPO 'PQ'~ 22.2ll ZloclfiaCki
p<illcalol 21.50 ::3 Fr>om 1 udlblnl umovi
22.00 Pranked 3 22.50 Ka.:ko.sam 'u,po~
22.00 Kod 2220 Jerse~ ii:flaC vaSu rna- 211.10 Oe.Jt;~tElf
!::rve-no ShOr'tl'2 ~~Hau:!i ~.55 Ok.rLde-.n
23.00 Droge ~_tO ReJ"loO!111' 2a.15 UTORAK 29. 3. 2011.

07.00 Dobro ju!tO

Program Z3 dje~u i mlade, r. 09.10 Be Ha Te bebe

09.15 Qlie Boo, aoim rana serija

09.20 Cudesni sviie~ obroJ1ovna senia, 21/52 09.35 N e m a problema

10.00 BHT vii esti

10.15 Pies zivota, igrana senla, 1/125 11.00 Moja mal a kuhin la r

11.1 0 Avenija Ocea n, igrana serija, 94}1.30 12.00 BHTvijeslj

12.20 Dimen1ija vise vise,. program iz ku~ure. r 13.15 Do macaleklira. PHanje Brun a, r.

13.40 BH gastro kulak, kulinarski show, r .. 14.15 BHY vij estj

14.30 Gorko-slalko,

igrana serija, 66/229, r, 15.00 Odlican, 5+,

edukatil'na serija, 42/45 Pro 9 ram za dje eu i mlade 15.05 Ucilica, koJiz

15.30 Ozie Boo,

animirana serija 15.ali Veli ka, drama

15.50 Kiri.Klaun,animiranaserija, 9/28 15.55 Is1inite price, anfmirana serija, 9/10 16.10 Nau fna poslignuca, 22/47

16.30 Go rko_slalk'o, igrana serija, 67/229 l7.00 Orustvo manja, dOkumentama serija 17.30 Sve u svama, dnevni magazin

18.45 Mis j macak, animirani film, 7/25 19.00 Dnevnik

Kul!ura

Sporl

Vrijeme Business News

20.00 Eze I, ig rana senja, 43/136 21 .. 00 tria, polili~ki mag~ln 22.00 BHT vijesli

22.20 EUfoimpuls, m~goJ1in

22.50 Odvikavanje ad cigarela, strani dokum~"

nlamj prog ram

23.45 Solij in ithor, britanski igrani fflm 02.00 Business News,r.

02.05 Sve u sve m u, dnevni magazin, L 02.20 Preglellprograma za stijedu

23.45

FILM, BHT1

07.00 Dohro jutrD. jutamfi program 09.00 Vijesti

09.05 Oospoda Barbara,igrana serija, 165. epi<oda, r ..

10.0(1 Crlani 1iImovi Piplinzi

Mali I eleci me d\rjedici 01 a II ijalorska akademija

11.10 Villa Maria,

igrana seilja, 85. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1

12.15 GospDlla Barbara,

i grana sMja, 156. epizoda 13.05 Pod sretnom

zvilezdc m ,igrana seriJa, 12. epzoda r. 13.55 60 mi nuta,

polilioki magaztn, r. 15.15Vijesti

15.30 Sprelno-srelno, tv igra la.OOViIla Maria,

igrana serija., 86. epizoda 17.00 Fe II e raci.ia danas

17.25 Erel, igrana seMja, 42. epiwda 18.2.0 Po II srelnom zvijezdom,

igrana sMja, 13. epizoda 19.08 Up ilnik, :kviz

Finansi ls ke

novos!i

19.30 Dnevnik 2

20.10 Lolo, pMjenos izvlacenja

20.30 Lull, zbunjen, normatan, the best. 01 21.15 Ljubav i kama, igrana senja,

2. epizoda

22.55 Dnevnik 3 Finansijske novos1l

23.25 Jagoda Bukllicu Salajevu,

dokumentami' program 23 .. 5(1 H aski dnevni k

00.20 Fed e raeij a danas, r, 00.45 DnevnTk 3, r.

01.15 Pregled programa za srijedu

23.55

FILM,OBN

Sofijin izbor

Nekoliko godina nakon zavrsetka Drugog sv]etskog rata,. mladi pisac Slingo seli se sa americkog juga u Njujark. Useljava se u prizemlje ku6e u Bruklinu, u kojo] na plvom spratu fiv! Sofija, Poljakinja koja je preZivjela strahote Ausv;ica,. sa dec,kom Natanom, americkim Jevrejom.

Uloge: Meri! Strip, Kevin Kla]n, Piler Meknikol

RedHelJ: Alan J. Paku'la

Pjesnik

Andrei je placeni ubica koji z.eli zavrslili s prljavim poslovima te krenuti novim putem, putem pravednika. Izlaz vidi u Pauli, zeni u koju se zalj'ubio, a koja tuguje za ubijenim bratom. Izmedu njihove srece stoji jedna nadasve uznemirujuca cinjenica • ubica njenog brata je upravoAndrei.

Uloge: Oagrej Skat, Laura Hering', Jurgen Procnav

Reditel]: Poli Hils

08.30 "aki moglu, tu rska serifa

09.30 Slol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 08ilo jellnom u Turskoj, turska serija 11.45 lani n·a vremenska prog n eza

11.55 DBN Info, infOlTl1ativni program

12.10 Dolina vukova,

nrska kriminalisticka serija 13.55 Hakimoglu,

turska seJija

14 .. 55 Gork:i iivot,

turska lele.novela

16.15 DBN Info

IUD Gorki :livol,

turska lelenove.la

16.30 Slol.Z3 4, kulinarski show. nevasezona

17.00 Bilo jednom u TUfSkDj, turska serija

18.45 lani n a

vremenska prognoza

1.8.55 DON Info,iniolTl1ativni. program 19.15 Arhiv srca, talk show

20.00 Gorki iivot,

turska lelenovela

21.45 Dolina vukova, turska kliminalisticka serija 22.55 Vox popu Ii

23.00 ~asa mala kJin ika,. humolisticna serija 23 .. 55 Pj esn ik, film

01.45 00 N I nio, infolTl1alivni program

~[1\m za djeeu

1 0.45 Ilarimba, program za<ljecu

11.00 ViJesU lVSA

11.05 cma guia, igJalla se-

rija

11.35 Frej!er,lgrana. serlja , 2.000 aBC doll. program 13.00 ViJes!IlVSA

1'3.15 &l!OII magillin 13.45 Obave<an smje< 14.20 NaIl aullln, dok. pro-

gram

j 5.20 B<lj1cB il &ijelo!J svijeta, ,program.Z<I djllCU , 5,35 "eiLer, igrooa .serija 16.0 [)Obre vibracije, ravijaIni 'program, ulJIIo 17.00 Vij es li lVSA

17.05 NaSlavak dobrih vi, bracija. revijalni pro. gram.ulJIIo

17.50 cma guia, ;grana

Eerija

18.20 TiiJih. 00k. oorijal

1 B.30 DnBVI1ik TVSA 'RoO Vrt.lminix, program

<:aQjecu

19.02. Needy, program za djecu

19.15 Carli I Mimo, prograrnzadjecu

19.21 Grirnove ~~", program za djBcu

1 U5 Ilarimba. prQglOlll za(ljecu

20.00 M~tastrole,

doll program

20.50 TaJih. dok. oorijal 21.00 mot i zdta'llje. u1ivo 22.00 Vetemje vijestl Z2.30 Igranl mm

00.00 MBjJakatilstrole,

dok.program

00,45 DneVl1ik TVSA 01.15 intot i ,dIavlje 02.05 S<lraiIlYQ' art, emlsija

izkIJlbJre 02.35 VetolmjB vijeS1i 03.05 Igranl ~rm

04.30 Noti aulllri. dOk. pr-

9QI1lm

05.00 Zivot i zdravfre 05.50 Sport magazin

1:1(1',[1:.,1;1.

12.05 India. igrana ser1ja 13.00 Pali anaeo. ~mna

senj.

1.4.00 KIlnika. ig[1\'" selija 1.6,00 10m nOG, Igrana

oa.oo Novo JOOo, MaIn, IjIO!Jrotn

10.00 Ed!mon~ uooidler· ska oorija, r,

10.30 1Ji.j(l~U

1U.36 Ja sam lItoja 51Jdbi,

na, r.

11.00 Chriss Angel, r 11.30 Vje.sU

11.40 Sprlllzorisani. j)I1)gram

12.0 0 ~ da re, ..,bavn!

program.r. 12.:>0 ViieSti

12.36 M~~ka, a_kaIlIelnosti 13.00 Inlervju dana, I. 13.aO Vije.ti

13.36 LOvei na zmajeve.

crtani !lim, r,

14.1 0 M~lika. ak3llrelnoS1i 14.30 Vife.sti

14.40 Sponzorlsan program

15.30 IJijes.ti

15.35 SiljJaoM~ vijema, I.

16.30 Viies~

1636 Za. Sl'3iw blJlesi tr3. va raste, r.

la.OO Edfmon~ uoo]lllef· ska oo~ja

18.40 Unevnik

19.1 5 !>to da ne, zabavni

pn:>gram

19.45 Hil dana

20.00 Intervju oona

20.40 Sportsk" I~enoo 21.05 Ja sam lItoja 51Jdbl-

na

21.35 falsifLkalari, film 23.05iJjiesti

n.30 $10 da ne, mbavni program

00.00 Ja sam lItoja 51Jdbi:-

na

00.30 A.sIrologfja 03.00 MUllka

IlIB:

07.00 Sarajevsktr julro, lIl1ormatil'llo"revijaIni program, utivo 1000 V~aminix, program 1i1 djecu

1U..02 N~y. pn:>gram za dje~u

10.15 Cattil Mima, 'proglam za djecu

10.ll Glfm(l'le bajke, pro-

HAYATTV

06.30 D Db m j u!ro svi rna, j lJ!amji program 08.30 Hayalovc i, djetiji program

09.00 Bumba, ertani film, 48. i 49. eoeoda 09.10 G~r1i.eld, ertaIli film, 12. epiwda 09.25 lijen i gra d, ertani film, 7. epizoda 09.50 Sirene, ertani film, 42. epizoda 09.20 Plavi 2mal, e rtani film, 12. epzoda 10.45 Bakugan, ertani film, 42. epizod1i 11..10 Iron kill, ertani film, 13. ~pizoda 11.45 Vije.sli

12.00 Najbolje godi.ne, igrana serija, 17. epeoda 13.00 Pali anden, igrana senla, 147 .epzooa 14.00 0 0 macic~ Ova~o

14.10 Dokumenlllrni program 15.02 Bioclinica

15 .. 15 Top Shop

15.50 Kad litce pada, igrana serija. 2. epizoda 16.55 Najbo(je godine" igrana serija, 18. epizoda 17.45 DDmacica Ovako

18.56 Sasuke - Ninja ralniei, zabavno-sportskl TV show, 78 .. epzeda

1 B.20 Sasuke· Ninja ramici, zabavno-sportski TV

show, 79. epizoda

18.45 Bosna Sunce osiguranle 19.00 VijesU u 7, irtfolTl1ativna emisija 19.38 liorizonli

20.00 Kad lisee pada, igrana selija, 3. epizoda 21.00 Zvijezd a motesb ~i Ii, audicija

<12.20 Sport centar

22.25 Najbolji od n~jboljih 4, igrani film

00.20 N ij emi Syj ellok, igrana serija, 22. epizoda

sarija

17.2D India, Igrana oorija 1820 KI'il

19,.00 Urmvnik HlVOscar· C

1 9S0 Aeemitiranj~ Dnevnika HRf-a 20.00 1001 not. igrana serija

2.1.0D Jesen s1~~dunjo moja .ilJrana serija

"Nm~!

1 ano DnevoUk KISS 1 g.30 DnevoUk HRll 19.5~ Ma"'e~ng

20.00 ExIra Plus. konlBkl emi~ja

21.00 Ja sam MJja sudblna, serija

21.J5 Kuntra>ierze·by Dill' go Pletko,.emlsija 22.15 OnevnlkKlSS

23·.15 SaZemljamira, emlsiJa

KAKANJ

1400 Iz darau 0011 14.05 same za $m~eh 14 .. 30 Ze sport magozin 14.55 Mali O!Jlasi 15.00 VijBsIi

15 .. 05 Jasam llIola SlJdbi·

na, igranaserija 15 .. 35 MlIZiI:ki spotovi 15.55 TV ilIog

16.00 !z dana u dan

16 .. 10 lonakanlllna, repJiza

16.30 Za svakIJ bol8s11ra· va rasIB, repil2\1 11.00 Discovery. dokIJ·

mnelami program 17 .30 Ojetiji ,program 17.50 le sport plus 17.55 TV i1Iog

MoJIloglasi

18.00 N~.ral'a: Z~nica can.s

1 am: fiejl€r, humori-

stitka oorija 1830 MaJi oglasi 19.00 Zenica dan3S

Ze sport plus - .

19,30 MWCki ~potovi 19'.55 Otla\Oje~8nj3

20 . .00 Ja sam lItoia 51Jdb~

na,OOri1a

20.30 TV i1IDg.mall ogJilSi

Ze sport pius .

2.0.40 Aozgloonita 21.35 PutQ,~is.

22:30 OPavjeswnja

I:WF

14 . .0.0 O~I d~e, IlllSka serija

14.3.0 ~e~~de 8H spona 15.00 SVI vole Rejmond'a,

oorija

15.30 OliverTwisi 16.00 Pensacola, sertja 17.00 RasIlVijesti

i 7.05 LlIdo SI'ce. selija 18.00 Glas naroda

18.JO Ja s.JJn MJja sudbi·

M,serl]a,

19 . .0.0 Denlsnapast 19.15 Epp

1 g.30 Dnevnlk FlV 20.00 Vijes!llC

20.2.0 Svi volo Reim~ooa.

oorija 20,45 Epp 21.00 Inlervlu

21.JO Bizms magozln 22.DO Ja Sllm MJja sudbi.

M, serija 22.JO Romske priCe

13.10 LibertvTV, Inlorma· ul'Ili mllgazin radija Stobodna fvrnpa

1 J.J5 TeSatljska hro~ika, informiIlivni prog,am lVSnwlTeSanj 14.00 Prett ... program. za djetu

14.JO OdliC3n5+.pmgr· am lamlade

14.35 Balke :lzclj!log svl· Jeta.~rtatliIUm 14.50 Wild L~8, c,1;mi film 15.00 LlIdo sroe, telerlll'lEi-

la

16.00 OI\tOrel1I program 17.50 Wild IJte, crtllnWlm 1 B.O.o V(>gost<l"ska "roni-

ka, informalil'lll program

12$0 AeportaZa KlSS 14.30 Ujetja ve~er.laM\IIlaemlsija

1630 Hran<l i villO, Mlisija 17.10 Ja sam Mlja SiJdb~ na,oorij3

17.ll.o Covjel\ i ~dl1l'Js!vena klJltlJra

1850 Marlcelfng

21

UTORAK 29. 3. 2011.

1 2.30 Ga5pod~JiI::::;a tvoga :SrCB, terencvera

13,20 DMjl ptamon 1 , aenja

14_05 ~~~~~~~laj~

,zUt;

14.,14 VnJll;lml1 suua 14.2(1' M'~UI nama 15.00 Dharm. ;(3'"'9

1.scrila 15..25Proce.!i

15.55 ZAM ~ so sekundi, emtsjje pod poluovitaIlstwm

16.00 'H rvats.1t::a unvc 16.56 ViJ e ,d

17.10 Hrvataka unvc

~ 7,.~5 S. keu, talk, $Ii;Ow 18..15 Kod AAI;II. emls[·

{:,fs~;krov'-

111.28 Dnevnlk ptaV1.!~e.erni!lijia ~od ;pokrovlte-

~S.AO ¥~~~su-

dblna, IQlenO'Ye· la

1'9.30 O:n.evnlk 19,00 Sport

20.10 Ral.za Oubrevnlk. CIJRna rata, dckumenlar-

20.50 ~[;s~J~,itledIlC 2'.45 Parmele

~,20 0 novnlk 3 ~,4S sP."n

22 . .50 Vlje.sti i1; kyllure ,23.01) R{l1rm'~zar_ Le,

vel na nalprirodno 4, aerfja 23.50 Re1nWlzo:r_ K~ na ~ crtnceza ra-

00.35 IW~~~~.ri6~gj

Jchne 3" serija 01.00 Latl m12, ~rl.ta

12.os EuroJTl!igazJn 12.40 MaI.TV rv",r11-c

Nr_nln ktJta'k Cnanitfilm Oonl ..

1 MO SI«Jl,kl proyram Na'flhje.2Hu;!, KraUd .Po! 14.00 Pies, pc M ese-

15.30 ~~pr!~is~a pa-

norama 15.45 Hotel dvo..-ac:

15.ao ~~:t~~ =~~a J

17.25 Orno prorocanatvo, sari ..

17.45 ~1~g~I~~~mer

2"seiija.

lB .• 1. 5 O[v~jl :J:IJa:men 1. sen a

19-00 Kr!SW-en_j,a ,$Vjel.skim IJepCllama. 'lJallcClwrerl AljII$lj:a - iNa brodl,l Norwl3glan Wind; dOkl,.UTlei1tami ~Itn

20.00 ~~~~~j~d~~~~~

meotama serga

2O.ao N'ogomet, prfja- 1l!lls!'..a I.IWt:mica Fram:;uska • Hr.... atska. emisila

20cSQ N'Ok~':k~~'

~ranC\J$i;a -1-l1'Yataka, pr11.eMS

,22.60 N'ogomel, prfjaleljska utekmiea. Prancuaka- Hrvatske. emiSija

23.05 LaZi mi: 2. serija ~:1~50 Dn_erml.'k piavuse, emlsfja PCII:!, pok.rovileIJslVom

00.00 Pies, po. M]eseCU,'fUm.

08.55 BoljJ 21v01 09.41 ilta racue. b'e

10.05 ViI es 11 10.10 ,Kliacralura krug8.

10.35 !PVtopiS_ :Kuba

1 '1.00 ,Em:!klopedrla za racozneje 11.34 Mate:malika us"",

12.00 DnG\l'nik 12.15 Sport

prue

1:~t25 Vrijeme, Sianje na putevma 12.30' :Evrone1

12 .. 95 iKullnarsk.i lle!opi:S 12.00 Gltar art

08.,.40 Jagodlc:a BO'brta_, =no •• cllo 09,.0:5 "tomica

j prijatedji, crtane serfja 09,,4$ Zauvrjek zaljHbljenl, 518tija

1.0,.40 Gumus,

.setiJa H.'O A'I. !Serija 1'225 Zauv1jEik

i:atju blje-nl, senja

1'3.20 rN magazin 1:4..00 Mas.terch~f, raaUryshow 1500 NalbollB godine. ,.nla

16...00 'GUInU$,

serlja 1100 Vii""U Nove TV 1'7.25 IN, magazin 18.10 Pod

sretncm zvllezdcm,

s.eriJ-a

119,15 Onavn:lk 'NOVEl TV

20.00 A5j, sefija '20,,45 NEI;j'bclje gcdlne, aerfja

21' AS Masterche~. realily

show

22.4<1 ve¢.mi'

llije.sti 23.0:5 Plea enders, !tim 00.5:5 Kri rnlnalcj, Him

06.00 tela, telenovela, r

07 .00 Mje~ovili brak, senja

OB.OO Liubav u za ledu., hNH1ska igrana serija, L 09.00 U~li muski, talk sn ow, uzivo

10.00 Vcliklblal. reality show,

11.00 More.ljubavi., telencwela, r.

11.50 lUllst p~int, kolalna emisija

1.2.00 Into top,info.program

12.20 Zabranjenaljubav, telenovel~. r. 13.10 Veliklbral, rea[ity show

14.00 Inlo lop, inlo.program

14.10 Mjesoviti bra k, serija

15.00 Lola,lelenovela

15.45 MerkuJ sve Sto pobllim,

emisija

t 5.50 I nlo top, i nf .progrnm 15.511 Za zdrav i lijep .Dsmijeh 16.00 More Ijubavi,

telenovela 17.00 Ve liklb lat,

reaJityshow

1 B.OO .Zabra.njena Ijubav., telenmrela 1B.50 Inlo top, centrnJne vijesti 19.05 Turist point, kolam3 emisija

19.11 Ljubav u zaleffu, hrva1ska igrana selija 20.00 Velikl bral, real1ly show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit,

muzickl prOlJram

21.15 Ami G show, talk show, uZivo 22.30 vema bral, reality show, uziVo 00.00 City, zabavna ernslla

1111.10 Bolji naGin za umilanje, filll1

09.10 Pod sretncm ZVije2dom, tv novela

Mala Iv

10.00 Balimba, crtana senja

10.09 M eka n ike u misiji, crtana serija 10.22 Disksrs, crtana selija

111.45 Mali dnevnik, repoza

11.05 .Robin Hud 2, serija

12.00 Dnevni k 1

12 .. 20 U lokusu

13.00 Laka opera,

Ijubavni napilak 13.25 .Retrovizor,

emisija iz am iva HTRS·a 14.10 Kolmelila, serij~

15.00 VijesU sa lumacem

geslovnog .ielika 15.10 Dotina sunca, tv novela

16.00 Re'publika • DobojskO·lrebavsk;i.reQija

16.27 .lzvjeStaj sa .

banjalucke belle 16.30 Srpska danas

17 .05 Pod stetnam zvijezdom, tv no 'Vela 18.00 B~njaluck~ panorama

18.45 .Mekan.ike.u misiji, crtaoa senja 1 9 .08 Up~I1i k, kVil

Finansijske novosti 1 9 .30 Dnevni k 2

20.20 Fu ~ ba I· EstoniJa .• Srb ija, direklan p njenos 22 .. 30 Dnevni k 3

23.00 GU!a guja, serija

23.30 No Ii mil, muzi cka ernls iia 23.55Na putu za Kalangu. film

13,.3tI'Reli!:E!M5a.flOlolrj. jeme

14.25Fud bal (m ladl):

S'r'OfJa • USuaJlna 16.2(1, Vijest!

16.25 Vj."~1

kalend,ar 16.35 SlagaJlc. l7.00 Dnevnik 17..0 ~t ... clll"

bre?

17.45 'Beogradska

hromka

, 8.25 or..o magazio 19_00' Srbfja na 'll'e:~ 19,3(], Dn 9Vnlk

20,00 48 saf ~ svadba 21.00 Tabloid

22..00 Fla.mingosi

live 22,30 Tv mre:b

23,00 O~""'braz"""l proqram

Q7,SQ ~~:~~~'Ne-

nstvc ucmngton O8.ao Snukar 11',31) Fudbal

1:2.30 ~:~~J~~~I-

onat liaJil', cc-

~fe~il!~~O Gr~~~

1'3.30 Snll:!<e t, China

Open Pe'king: 1'6.30 Fud".J

1.7.30 Fudbal

1'ij.30 KoSarka

1'8..45 Ek::;ltremni spo- 110'111 l'9_.15~ark_.a

19,30 Hokej nO!!. fe-du,

~:~p~a.~~~ Nje-

macka

2t.45 Sv:i :5lpOrtovi 22.00 Boks. SAD ·1.

Holl n1d • S. WI· r1iam$

23,00 Tenls. WTA Tu· rnirMajami

01.15 Svl sporto\.l'l 08..3C S.nll,.lker 11.3(1 Tents,

wr A Tuml r Ma~ [arrtl

13-00 Sl1ylt:er.

China Open Poking

1 :l.3(J' Snl:"lkE!l~ r Chin-aOper! Pe'ldng 16.45 Fudbal

11,45 Fu~b.1 16..00, Tenia

WTA Tum!r MaJam.i

'9.00 Tenis,

wr A Turntr Ma~ laml

20 .. 45 Snuke~.

Chi ... .a,O,peli Pe:king 22;.45 E:kSlremnl spotlO'lti 25.,00 Fwdb"

06.05 Igra.j, lil'm 07.50 :Eight ,Days To ;Uv6,lilm

00.25 B. My Baby, fi· lm

11.00 ! Wanl Someone 1-0 E.a.\ Ch •••• Wilh.

film

1~.3a Ig,al', Drm 14.1 D :Bo1lcno vj Emc.anj B, film

15.45, Kidnapped:, 49 Hours OrTerrm,mm 17'.15 Igraj, lil'm 16.55 Eiglll DaySTo 'LJ'rre,mm

:2:0.30 Formosa.

Belraye'l:l. film :22J)5 'Dead Unes. fi~ 1m

23.,4g tJmanje:ili k:apa~ eileL,fllm

07.00 F:udba.1

U2t. 'England, ,. Iceland

10.00 FUIlTi!t

11.00 N8A.

Miami

~ Houston 12.4<1 N8A, LIv. 13.00 A,TP

Masters. Miami 15.1S Fulln"

1 8.30 SMS rlWsic. mu;:itl:i projlram

19.30 I,H.I',B.· prtljlram na bosarl$b)m je'l'iku: 20.00 SVeci i wasniei, dokll~ntami selijal 21.00 Luda sroB; teieoovllla

22.00 Vog(l:\r.anska hro~i" Ka. tnformatiV1li PI1l· gram

22.30 ~Una. emisiia 0 po.

I'I1lIku

23.00 Sedam dalll! u Ma· glaju, InfOllTli!~VI1I Projll1lITl TV M'aglaj

I,III@

20.10 Jelsna, serija 20.55 Markelirtg 21.00 Gmo na liiielo 21.50 TV dokume.nf ZJ.OO Film

ma;:

,: 5.00 The !Rnal Legacy, igrana selija

15.45 V1adar sl'jeUosIi. diociji, Projll3m 16.00 Djec:a ut~i Kurana, dietiii projlram 15,15 Malikuh,ui. djetip Projlrnm

16.30 GrIlInllilm, djefljl pro ogrnm

15~45 Djec:a 'ute Rahijs. djociji.pr1lIlram 17.00 Djeeijj S'liiB~ djetljl prll!Irnm

11.10 ZVII;, diociii ~l1lg",m n.31 Ezim 1lI AkSam namaz

17.36 Vlijeffill ie <:II pnCD I'slam ChilJVl61 17.50 KakoklilIljerti. djeCI~ plllgrnm

l' B.OO Lokalni i~fo

18.30 1JIadar sl'jeUIlSli. diociji projlram 18.45 Dlamije, vjmld pro. grnm

, 8.54 Ez.ln 1lI J'aClj)J ,])<I. maz

,g.OO U~eIlje Kurana, '!ltr. ildprowam

, 9.30 Il,hlji I kaside 20.00 Auto SI1tIp m.~n. 'smi:;ija 0 OIItomob~ lizmu

20.30 Mu~ekl ,program 21.00 Allah ArtiSIr}'.I<a· mullala. doIcJ!.m~ rJtami pro[llOm 22.000 Islam Cllanool Na·

ShOed Time 22,30 TV LibeIly

13.15 Pa"tIleo~ prll!Iram.

I.

14.15 ToPOOOfl 14.25 TV itla!)), 14,JO \lij8S0

14,35 'KrajisloJ. remlja (I,)

Inlermeco 15,05 Sport I.

i 5.25 Inlsr.meco

15;30 !<Un, klll~ kLllillrll I. 16.00 Orraj Bll-I: Domata

leklira 17,00 ToPOOOfl

17.10 PIeSi, pleSi iglllll3 seoilar.

1 B.OO TV skula ollia;:oVl1i

progrnm 1.9,00 DrJeVl1ilc.l

19.30 MLlZitki program 20.05 TV 1~lsJlliu,lrtr_ pro.

gram

20.50 DlIJgB stmna pnlie.

im.PIO!Jlllll1 21,30 OooVl1~2 21.50 PIeSi, pleSi 22040 Bioglllfiie

1'6,115 .AIm

1 B,30 Vremeplov 19.00 Objekliv I 19.25 f!fulTlpl1 20.00 faina. selija

21, .00 lJlWI«lm UZiIlfl, mo· zicka emisija

22.00 Obio!ktiYrl

22,35 Ja sam )voja sudlJi.

na,sBrija 23.00 Glas Amooke Zl,35 frfumph 00.00 Tii mioota OO.05AIro BUGOJNO

i SAg Sport oonlar 15;50 1001 rIOt, :igrana

selija

1,6:50 .lodija.lgralll! serlja iB,OO \lijsso

, B:20 S.suke, Ninja Warri· ors" zahavnl progra· m

18.40 MUlika

19,001"IOImoI0(

20.00 1 nOl Il0l:, ,igl1llla serlja

21.00 Igrn_"1 film

Z2 20lglllni film

TVOSM

16.00 Autoshop roogaziJ1 16.35 Embillma

1.7.00 Setiia, T, :;i moja su"

tlllilll!l.

17,30 TV ~la shoji 17.55 Hrana i ~ino 16.30 Dan. mf. emlsija

1 B.55 Vismen5k.l progoo-

Z3

1, 9.55 SMS oglasl 19.30 Perla)

, 9.35 Game Zooe 20.00 I'OOIDpom

21.15 Ti si moja sudbina, seIija

21.55 VrBlTlllrtSka progoo· 13

~2.00 Gradol'i I regije svi-

jet!

22.30 Glas Ame!ike 23.00 LII~rko.m ulillfl GORAZDE

08.00 Dn8V11~ I.

08.30 R8j)liml program 17.05 SMS Gha!

, B.15 Sesbiool igralll!s~ri-

ja

19.00 D"sVl1ik MUliCki program 20.00 Reportalll

20,]0 Balkartdioc. mUlil)l<a ernisija

22~DO Ja.sam )voja sudbi·

III!.selija ~2,30 Folk Ialct 23;00 OnsVl1ik. L 23.30 mas Ame!ike V1S0KO

17;00 PrBgied programa 17.01 Sjlortske IIigBllde I., iMO Hi1!la ~ulba L 18.50 DIIJ~o pollNlljeme I. 19.JU DrtsVllik FlY

20.10 SjBt8l1ja

20,45 Aktu~lnosli

21.00 Siiijet mlad;h

21.35 HilI1a .lulba, sel1jski

:~l1lg",m Z2.1S TV UbeIly 22.45 AkrueinoS1i I. 2l.00 TVslrnIle 00.00 Odj<Jlll1i 1~10fl

p'O:ker

16.15 Premier

League News 16.30 u.~i'.'o:

ATPMastcrs Miami

17.00 UliYo:

ATPMasters Miami

HEMA

09.00 EI PllJle. !lerijski proglllm',r.

10.00 Hem. ITli!gaziJ1, c.e. nlmlna Inlmmativna emisija,l.

11.00 Firliil.score, sports1ci Drojlrnm,r.

1 too MUliC~ projllam + Sm. bOll + Promo· cijapmgrnma 13.00 MUlic~ prll!Irnm + Sms bo:< + Promo· cijaprograma 14.C0 Mu~ekl projlrffill +

Sm3 bOX + Promo· cijaprograma 15.00 VijesU, inlormativni projlrnm

16.00 tskre ,1Iti~Dre, emisija o urnje1rlosti I kIJlIIJr· nim l~lvanjilTlil, I. 17.00 NaIl I1lZ(JO'IOti, illlll· JlIiU.L

18.00 Vijesfi, Inlor.malMli program

1 g.OO TV lil:ierty .ll12Ilazin Radijil SloIJoona El'lopa

20.00 Na!1 ramavori, 1rI!e· "'iu

21.00 ReporMa

22.00 Hema ITli!Q~ c.e. rttralna Inlmmativna emisiJ;t

23.UO Praglllm Zit dljaSpo· ru

11mlldlm- .llhll:~II~. IN:IBI' 1~lnei!I[II-
10.00 SkN""nl 08.20 Plmp My Ride 07.3D Viii Greis 07'.35 ;Bmievi
.sv~el QfJ-50 MO-Vtng In 00.15 Pfljavi, se'k:si, nOr Q6.:!tl ,M OliO'
vac:
t 1: ,00 Ni3i dug'Om 09.10 I Us~d To Be 09,05 KakO$Om"po- 09.10 UbislYO,
putL.:l Fat znao vasu mao napi5ala Ie
10.00 Top 1-0 at 10 Iku
prema 09-.'30 DJ .11aus 09.55 Bouns
dolje 11.00 Jukebox lD,.1501<>1 10.45 Nestall'
12,.00 Rli ok. 12.00 3 Frol'n 1 11 ,05 SUd~9 '" Sdl 11.30 two,
ilMll 12.20 ,Just Soo M1V ~~:~ ~~1~9~~~
1300 Oeog" 13.00 Rock: Chari 12.20 Bmjovi
na~e~ikovi !Judi, la050o.k.1
1'400 J~lHo 14.00 Brand 'NQ-W 13"30 :PrlJavii seksl no-
I:sUna? 14;00 Punk'd var;:: 13.55 Odl.ll~nIQ
tS.OO OpasnJ 14,50 Fimp My 'RidE! 14.150iol' \ 4.40 M .llok
15.20 Date My Mom :3 1]>.05 Sudil. <a sm 1 s.ao Ubi:SIIlO,
s.usreli 15.-55 Dr _ Hau$
16.00 Skr.lvi1n~ 15.,4fJ MO-Ving,11Ii 16.45 lj.ka, po po~ napis:ala Ja
S.v[j(]l IS.oo Mad. udlblnil 16.1~ O'z-crdan
1;7.00 Kod 11.00 16 & Pregnant 17.35 Kakosamupo- 17.00 OdJ.II.nIG
17_$0 ~ Ftom 1 :znaO'~maJk;u 17,45 Brojer.ri
CNcno 19:~ r~"i.;.ej~
t B.oo S.pta~ 16.00 B.mnd :new 18,31) Odolr.1
psfma 1 a,ila Juk.bO, iIla.ooJnlkovll]u" 19;15 B(luns
19'.00 Videography di
19.00 Fillj.ek.e I ihro! 19.'30 Just See MT\f 19.350i'. Ha.U$ 20,00 8rOjP3'11i
'20.00 Ei!Ugattijev 1 !iiI.50 MTV EX-P~S$ 20_2-5 :Kugat -:r-al;Jn ;20,,45 Ozordan
$upenu.!'w 2O..!SC;I KugarTaull 21.3Q Zlo~l""ckl
:2(1'.10, Just See MTV 21.,10' Oea.jne kucani·
21' _00 Ir;;!;e_nje'tSKe ~ 1.20 Hlp flOP Chao-t "" umovi
~e 21.50 3 From 1 22.00 OoaJ"e ko¢a"l· ~,20 llo~I~.ckl
22.00 Kod co IJmovi
22.00 iHiard' Umes 01 22.I5OKako sam upo·
CNeno RJ Berg,~! zn:aovdu ma~ 23.,1 0 D-e'kster
,23.00 BuganiJ.v 22.20 Chaperie Show 23, 15 ~~ Hams 25,$ Oll;ruzen
s.up{lfa.uto Z2~4Q Reno 91 t mnv:lma HllTV

14-00 Novosti 14.05 Bjel ... lad."! 15.00 Jelena 16.00 Dnsvrtik 1

16,25 ~radljivac srca, :ren·

ja

17.05 MarkeNng 17.10 Bjela .Iada

1 B.OO Darl3s u Srpskoj , 8.25 Markellng

18.30 MonilminQ 18.55 Marke~ng

,: 9.00 SpOO!laSh 19.20 Markellng

19.30 Dnevnik 2

20.05 MarMling

IGMAN

14.00 Lokalnllnfo

14.30 DaIl'je i ,;,aside 14.55 Ezan <alkind<iu na-

SRIJEDA 30. 3. 2011.

aHn

.07 . .0.0 Dobrn julro

Program za djecu i m lade, r. .09.1..0 BellaTe:tJebe

.09'.1' 5 Vel ika, drama

.09.3.0 Istinilep ri ea, anrnirana serila, 9/1 a .09'.45 Naufna pos1Jgnu~a, obrnzovna serija,

22/47 10.00 BHT vijesli

1.0.1.5 Pies 2'lvola, igrana serija,2/125 11.00 Maja mala kuhinja, r.

11 JO Avenija .ocean, igrana serija, 95/130 12_00 BHTvijesti

12 .. 20 C'r1a, politi tki magazin. r.

13.20 Odvikavanje od cigarela. strnni dokumenta·

mi program, r. 14.1.5 BHT vijesti

14.30 Gorko·slatko, igrana serija,67/229, r. 15.00 .odlican,. 5 +, edukativn a se fija, 43/45

Program za djecu i rnlade 15 . .05 Ucilica,kviz

15.30 Robol Robi, animirana seriia, 26/52 15.45 Mini school

16.00 Najljepse price klasicne star.ine, igrana se-

lija.2/9 16.15 Inlermeeo

16.25 Gorko·slatko, igrana seria, 68/229

16.55 Kosarkaska liga za prvaka BiH: Bosna ASA B H TELECO M • Bora c, prijenos

19.00 Onevnik Ku.llu.ra

S'port

Vrijeme Business News

2.0.00 Ezel, igrana serija, 44/136 21 . .0.0 Nerijesen slufaj,

emisija 0 kiiminalu 22.00 B HT ~i jesti

22.20 Nrcl)i fivot, ~panski' igrani mm 0.0.05 B aslness News, r.

0.0.1.0 Pregled prngrama za celVrtak

22.25

FILM, HAYAT TV

Nezakoniti ulaz

07.00 Dobra julro, jutamji program .09 . .0.0 Vljesli

09,.05 Gospoda Barba ra, igrana serija, 166. epzooa.r,

10.00 Program za djeeu Piplinzi

M a Ii leleci medvjedici Gladijatorska akademija

11.10 vm a Maria ,igrana serija.

B6. epizoda, r. 12 • .00 Dnevni k 1

12.1: 5 Gospoda Ba faa ra,

igra na se Ii la, 167. epizoda 13.05 Pod srelnoln zvijezdom, Igrana serija, 13. epizoda, r.

13,55 Ulicama moga glada, Mak Dizdar, dolrumenlaml progrann

14.40 Crna hronika,.

domacaigrana serija,.174. epizoda 15.15 Vijesti

15.3.0 Sp retnc-s retne, l\Iigra

16.00 Villa'Maria,igrana serija, S7. epizoda 17 • .00 Federacija danas U. 25 E2el, igrana serija, 43. epzoda

18.20 Pod sremcm zvljezdom,. igrana serija, 14. epizoda

19':.08 Upilni k, kvjz

Finansijske novosli

19.30 Dnevni k 2

20.10 Lud, zbunjen,

no nnalan, the best 01 21.15 Ljubav ikama,

igrana selija, 3. epizoda 22.55 Dnevni k 3

F.inansijske novosli 23.25 Danas u Parlama nlu 23.45 BH pjesmarica

00 .15 Pjesmom da Ii kalem 00.45 Federacija danas,r. 01.10 Dnevllik 3, r.

01.40 Pregled pro 9 ra rna 13 celvr1ak

00.10

FILM, PINK BH

Kad se stranci

pojave

Kada Bet otvori svoj mali seoski restoran Jednog naizgled obicnog Ijetnog dana, ne slutl da 6e Joj prva osoba koja useta u restotan okrenuli svijet naglavacke •.. Di.ek je uplasen i nervozan 20-godlsnji mladi6 koji ulazi u njen restoran tv.rde6i da ga progone tli surfera.

Uloge: Rada Micel, Dios Lukas, Beri Votson

RedIteIJ: Skot Rejnolds

Nakon sto im neko provali uku6u,. Majkli Karen dobijaju pom06 od policajca koj'i je odgovorio na nji· hov poziv. Pomaie im da instafiraju sigumosni sistem i pocinje da im doJazi nenajavljen i kada je van duinosti. Polako se .zbl.iiava s nfi· ma,. te s Karen pocinje razgovarati o njenim privatnim problemima. Uloge: Kurt 'Rasel, Rej U01a Redltelj: Dionalsn Kaplan

nova sezona

10.00 Bilo je!lnam u Turskoj, Illrska seria

11.45 lanina

vremenska. prognoza

11.55 DB N Inlo, inlormativni: program 12.10 Oclinavukova,

turska kriminalistitka seri]a 13.55 Hakimoglu,

turska serija

14.55 Gorkiiivot,

turska lele novela

16.15 OON Inlo

16.20 G c rki fivot,

rurska lelenovela

16.30 Stolla 4, kulinarslG show, nova sezena 17.00 Bilo jeancm u Turskoj, lurslla senj. 18.45 lanlna vremenska prognoza

18.55 DON Inlo, inlormativni program

19.15 Arhiv srca, talk show

20.00 G c rki zivot, lurslla telenovela

21 .. 45 Dctina vukova, lursllakrimtnaJislicka senja 22.55 Val populi

23.00 Nasa mala klinika, 'humolislicna serija 23.55 Vodic d'c mu~ karca, lilm

01.45 DBN Inlo, inlormativni program

06.30 Dobro jutro svima, jutamji program a B.3!) H ayatovci, cljeciji program

09.00 Bumba, ertani film, 50. i 51. epizoda 09.1.0 Ga r!ield, ~rtani film, 13, epiwda 09.25 lijeni grad,ertani fllm, S. epeoda 09.50 Sirene, crtani film, 43. epiwda 10.211 Plavi zmaj, ertani film,13. epizoda 10.45 Bakugan, crtani firm, 43. epilOd'a 11.10 Iron kid, crtani film, 14. epizoda 11.45 Vij esti

12.00 Najbolje godine, .igrana serija, 18. ep!wda 13 . .011 Po. Ii anden, igrana serl]a, 145. eplzoda 14.00 Domacic'a Ovako

14.10 Zvijezlla moie~ billli, audicija 15.00 B &stseller

15.15 Top Shop

15.4.0 Vitalo n

15.511 Kad mice pada, igrarta selija, J. epiZoda 16.55 Naibolje godine, igrana serila, 1'9. epizoda 17.45 Do maelc a Ovako

17.56 Sasuke· 'Ni nj a ralniei,. zabavno-sportski TV show, 79. epizoda

18.20 Sasuke· Ninja Hllniei,. zallavno-sportski TV

show, 80. epizoda

16.45 aesna Sunee osiguranje

19 . .00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.38 H 0 "zonti

20.0.0 Kad Usce paaa, igrana senja, 4. epiwda 21.00 H ayal p roducf 0 n show, zabavno·muzi tki

program

22.25 Nezakonili ulaz, igrani film

00.20 Nijemi svjedok,igrana serlla, 23. epizoda 01.011 Auloklub

10.15 Carli i Mimo, progr· 02.05 M~gakatastrofe. .:~g
amzadlocu dak. prQ~rwrr
08.00 NaItO Jutro. illtamji 10.21 Grimove b.lllm, pro 03.00 I~r.mifilm(r) 12.30 RubaJa silo:<
IPfQIllilJll ogramladjel:u 04.25 A.lfanlureuaffiire· 15.30 ~k i zdravs\ve-
10.00 Edl:mont tin~jdZ~r· 10.45 Barimba, program kiuri, BBC dok. pro nakulturil
ska serija, r, zadj'ecu ogram Hi.30 Hrana i vtno,. emlsi~
10.30 Vijes~ 11.00 VJies1iTVSA 05.1nJ'avni a!J8nl 033. 10.
10.35 Ja sam !vola suo 11.05 Cma !I~ja, igJana r€vijalni prQ{Iram 17.10 Ja sam Ivoja .L1-
dlllna,.r. ~riia .:IIIN~:~:!il- dbiM, ~r1ja
11.00 MUZikll, akallletno" 11.35 Keller. !grana sen- 17.50 Ekstra plUS
sti ja 12.05 Tango iKe!, film 19.00 O~e\l"Tlik
11.30 Vjesti 12.00 BBG dolt program 19.20 Marketing
11.40 SpomSillllpro· 13.00 VijestlTVSA 14.00 Ja sam !Voja BU· 19.25 Sportski PJ1liIled I
~~a re, zab.lvni 1315 LiYot i ZlJravlje. dbtrJa, Igrana se,;ja vriieme
12.00 14.10 Megallatastrufe, 16:00 tOOl noG.lIIrarJil 19.30 Dnevruk,HRT t
prQ{Iram.r. dok.prowwrr serija 20.00 RepG~
12.30 Vijes~ 15.00 Bajlre il c1jelog svi· 17.15 Nilemi s\fjedok, Igr· 21.00 Ja sam \vOja $\I"
12.40 Muzikll, akllluelno" jeta, program za ana~rija dbina, serija
sti dle~u 18.15 KVi< 21.35 Biogr1lliie. rellllr.
13.00 Intervju dan a r. 15.15 U[ir:aZoolp~og vr- 19.00 Dn,evnik HTV OScar
C taZa
13.30 Vijasti la, plQ!Jram 111 dje- 2:2.25 Criss Angel Mindlr-
14.30 Viies~ cu 19.30 R~emitir;mie d1ie- eall, Boola
14.40 Sl!OllWIisan progr· 15.30 Friljzer, igJana sen- vnikaHRT·a 23.00 Onevnik KISS
O/Tl la 20.05 1001 naG, igrana
15.30 Vijesti 16.00 Dl)brevillracije. 111" se~ja • :I:I:I:II@
16.00 SponztHisan progr. bavnl program, 21.00 Na~reatnost
O/Tl uliIro 22,35 Dani grmfjavine, 13.00 Trfbunal
16.30 Vijes~ 17.00 VijestiTVSA iglllrl1ftlm 13.30 1VUberll'
17.00 CaffeAmi 11.05 Na.t.1I'<l~ ~misije ~31I1q: 14.00 Otl (fuSe, Iursi<3
17.30 Vijeslj dobre vibracije, serlja
18.00 'Edlm(ll1(, tinejdler- LImo 14,00 11: darJau dan 14,30 ICspOrt
sk.1serija 17.50 Cmag~ja, igraM 14.15 Bonaven1lJra 15.00 Sill vole Rejmonda.
18.40 Dnevnik ~nia 15.00 Vi"1Ils1i soo1.
19.15 Stu da ne, zaOO\I1li 18.20 TaI1l1, dok setijal 15.30 OltllerTwist
prQ{IraIII 1830 Dnevnik TVSA 15:05 Ja sam \voja SUo 16.00 Pensaoola,. ~rija
19.45 Htldana 1900 Vitaminil!. proYrilm dbtna, igrana ~riia 17.00 Flashvijasli
15AO MlIZiCld spotuvl
20.00 Intervju dana zadje~u 15,55 1VlzJog 17.05 Ludo ~e. senj.
20.40 Mu~lka 19.02 Noody, progr.mlla 16.00 11: danau dan 18.00 Melodije Orijerrta
21.05 Ja sam !voj'a su- dlocu 18.30 Ja ><1m Ivoja su·
19·.15 Carll i Mima. prQ{Ir· 16,05 Razglednica
dblna 17;00 DI~overy,dol\L1- dbina, ~rija
21.35 S;)_ga 0 Mcgregore. am.Zoldj~u ment.1mlprogrilm 19.00 Denis napas!
'lijema 19 .. 21 Go1l1lO'1e bajk6. pm" 19.15 Bpp
22.40 Vijes1i gram za djecu 17,30 Diociji program 19.30 OnevrukFlV
22.50 Stu do. ne .. zalli!vru 1945Banml)a. ;PfOllram 17.50 lwsporlpillS 20.00 ViJIlSlIIC
17,55 1Vi1log
'program, r. zadjelllJ MaIi!'i@asi 20.20 Sill vole Rejmanda,
23.10 'Mulika 20.00 Avarrtureuarllu£l- 18.00 Najava.lsnlce da· seIl]a
00.00 Ja sam !voja su- kiuri, BBe dok. :pro nas 2D.45 E'PP
dbina, r. ogrO/Tl 1801 Fl1ijz6f.humori- 21.00 ADSkviz
00.30 Astmlogija 20.50 Tanh, dak. serijal stick)lserija 21.30 Auto Shop Ma!lazi·
03.00 Muzika 21.00 Jav!liagenI03a. n
zabavni program 18.30 Mali OIItasi 22.00 Ja sam Ivoja su-
21.30 Sarajevdisanje, 19.00 lenicJ Ilanas
19.]0 MlIZiekislllltuvl dblM,setija
dok. program 22.30 Rornske f)Jite
01.00 SarlIjevsko jlJlro, 22.00 Vecemie'li~s1i 19,50 OMvj~~ja
irltormativno·rev- 22.3Q Igranifilm 20.00 JIl sam !voja SU- li/I]Blb!ij:
ialni :progrom, 00.00 Jav!li~~em 033, dbtna.lgrana se,;ja
lIZivo revjalni~rO!lram 20,30 lVitJog 13.30 SerlO/Tl dana u Ma-
m.oo Vltlmlno:. PrQ{IraIII· 00.35 Ornll\'n~ TVSA Ir) 20.40 Srijedom, korTtakl glaju, infGrma\i!mi
Uldjecu 01.05 SarajevdiSilllja. program pmgram 1V'Maglaj
10.02 N.oody. program ta dok PrQ{Ifarll 21-3D SKriven~ palme, 14.00 Pr~!Cas, PfOIlram
dj6CIJ 01.35 VecElIl1jevijes1i serija ladiecu SRIJEDA 30. 3. 2011.

06.00 tal a, telenovela, r 07,00 MjesoYi1i b rak, serija

08.00 Ljubav u zalelfu, nrva1frka igrana serija, r, 09.00 Udri mu:lkl, talk Show, UllVO

1 0.00 Veliki brat, reality sh ow,

11.00 More Ijuba,vi, telenovela, r.

11.50 Iurist point, kola2na emisija

12,00 lola top,info, program

12,20 labraojena Ijubav, telenovela, r. 13.10 Veliki brat, reality show.

1,4,00 1"'0 top, info prag ram

14.1 ° Mjeiiovi1ib rak, serija

15.00 Lola,telenovela

15.45 MerkUr sve illo poielim, emisija 15.50 Inlo top, iol,program

15.58 la, ,zdrav i lijep osm ijeh, em isija 16. DO Mo,re Ii ub avl,

telenovela

17,00 Veliki brat, reality show 18.00 lablaojena Ijubay,

telenovela

1'8.501010 top, cemralne vijesti 19.05 tunst pain!, kola2na emisija 19.11 LJubav u zaleO"u,

hrvatSKa igra na senja 20.00 Veliki brat, rea lily show, pregled dana

21.00 liran dp arada,

mUlicki program

,22.30 'Distreksn, Game show 23.30 Veliki brat, reality sh ow 00.00 City, zabavna emisiia

00.1 OKad S8 strancipoi~·ve, film

14.30 Odli~an 5+, progr· amlamlalle

14_35 Ba~e ~ cijelog :;vi. jeta. ertani film 14·.50 Wild Life. ertani film 1 5.00 Ludo srce, telenlJvela

16.00 Ol\rOlelli program, programunvo 17.50 VVld Llle, cltanl film 1 U 0 VOIiootanska hllF nika, informalivni !I1U!lram

18.30 SMS mllSic

1Y.30 I.R.I.B. - program na I>osans((om Jell" ku

20.00 UljepSai SVllj iivot 21.0 OLu.do srce, lelenll" vela

22.00 V(Njootanskll hlo· nika, informa1ivnl 'program

22.30 Ma~ Plus. se· dmiCna hlonika 'f~ sotkerHjJije

23.10 LOkaino je primal"" 00, infOlllli!livni pr. (Njram

1:1aM

Og.OO Tv liberty. magazin Ratflja SlooodrJa Evropa, r.

10.00 Hema maqazin, ce" !ll!alnainlolTllilti· vna l101islja, r. 11.00 Mutleki program

+ Smsbrn: + Proma<:ija programa

j 2_0 0 MUZicki program + SinS box + Promocija programa 13.0 0 Mu~ekl program

+ Smsbox + Proma<:~apFll!lfllma 14.00 MU1ieki program

+ Sms box +- Proma<:ijapFII!IflIm 15.00 VijesU, in[OlTllili!lmi prpglOlTl

16.00 N~ll1IZgoVOri, ,irttervju, r.

l1.00 ReportaZa r.

18.00 Vijes~, Inlorroollvnl PrQIlrarn

U.OO .EllllUm. s6Iljski pro ogram 83,epll0da

20.00 Kueni Ijub!mcl" obr;I1ovnl progiOJll 21.00 l1aheri ~dl1lvlle, emisija 0 WravS\lIU 22_00 Hsma magazin. cenbolrJa imormati· \IFIiIemisla

23.00 Program za dij;!· SPOIlJ

09'.10 Pc~ sretnom zvije~dom, tv novela

Mala tv

10.00 Barirnba, cnsna seria

10.09 Mekanike u mlsl], crtana serija 10.22 Dzekers, cnana serija

11.03 Moj tata je~remijer, senja 12.00 Dnevnik 1

12.20 U !okusu

13.00 EU i. mi

13 .. 25 RelrovilOr,

emisija iz arhiva RTRS"a 14.10 Karmelita, sefija

15.00 Vijesti sa tu maeem ~estcvn 0 ~ jezi ka

15.10 ueuna sunna,

tv novela

16.00 Re'publika·· Sarajevsko·.romanijska regija

16.30 Srpskadanas .

17.05 Po ~ srelnom zvljeZlfom,

IV novela

18.00 Mozai k, obrazovanje 1B.45 Mekanike u misiji,

crtana senja 19.08 Upitni II, kvil 19,30 Dnevnik .. 2

20.15 Izbor najuspjeSnijih. u privredi RS, d irektan pri lenos

21.45 U prolazu ....

22.15 Rerov.i,

humonstieka serija 22.40 Dnevnik 3

23.10 Film

00.50 Jovana Luklna, 11[m

rasa Ml)Ilijorir,g 19,00 SPOrt fiasl1 19,20 Markmill!J 19',30 Dnevnik2 20,05 Martm1i1l!J 20,10 JeJEtlliI, sOOj. .21,00 mVflflanH 22,30 Dnevnik 23,00 AIm

lVGomde

14.15 DZamlje, vjerski pr- 17.05 SMS chat
!I!lram 1a,15 SIlstrice, igraM S!l"
14.30 Ilahije I k<lslde ri]a
14.56 Ezan za lkindiju M· 1900 Onevnik
mal: Muzil:ki progrom
15.00 The Finill LelJilcy. 20,00 P!llj()jllivredoo teo
ignlna S!lrija me
15A5 Ilahije 20.30 Na!;a re<1nos1
16.00 TVUbeny,lnfor· 21.30 Liberty TV
malivnl pi'O!lram 22,00 Ja sam I\tl)ja sudbi.
16.30 litenjeKu[llJla na, indijska \lI serti.
16.45 lliamiJe. vjerski pr- 22.30 Reportaia, r.,
OIlram 23,00 Dnevnlk
17.00 IJll!tillsvijB~dlll?;fji 23.30 GIasAmetike
program .IIN'l11
17.15 Crtani film, djeei~
prngrom 16,10 Viltl od sporta
17.32 Ezan Zll AMaro na·
mal: 16,50 TFllCa dimenzija
17;37 Islam COOnnel, 17.35 lVYitasl10p
UtenJe Kurtlma 17.55 Hrana i vino
18.00 Lrl~lniinfo 1a30 DAN. infomJalivna
18.30 Utenje Kurana, vje- IlO1sija
rsId program 18.5; Vremenskil pro.
18.55 Elan la JacijJ' no- gooza
19,35 Portal
maz 19.40 GamBZO!lll
19.0.0 IlahijB ; kilsidB 2000 Lice nacije
19.30 U~enje Ktl[llJla 21.15 11 si moja sudbina.
20.15 The Anal Legacy, !rerija
ignlMserija 22,00 Grai:lovi i mgue :;vi.
1I.~U Nasooed lime iela
21.30 I1ArhivaMTV 22.30 GlasArrletike
Igman 23.00 DobmtlV€ce
22.JDllal1ije i ]{aside .11~id:(1

14,00 TV siraoo
14_00 Novosti 11,00 PregllllJi prlljj!ama
14.05 Bjelalalla 17.05 TV'Ileity,.r.
15.00 .JeleM, S!lrija 17,55 HitJIa slllZlla, r.
15.40 TV~op lB.25 SVfjBlmladlll,r.
15.55 MarkeJing 19·.30 Onevnlk FTV
16.00 One\lllik 1 20.05 Sjetarlja
16:25 KJadljlvaJ; sral. se- 20,30 AkWei[l(lSli
rifa 20.55 u dllJStvu 53 .. ,
17.D5 Markming 21.30 HitJlaslutrJa,sllli·
17.10 BjBlala~a jskipFII!IflIm
18.00 lJanas u Srp$koj 22.20 Muzltki program 23.00 AkWeioosti r. 23.15 TV strane 00.00 Odja\llli telop

1VUSK

14.30 Vijes~

14.35 TV InlelVju. r. 15.15 Veteran; daMS.

doll program. r_ 16.00 lnarlSlveni fOllJm 16.30 Malston ]qJhinl~, 17.10 PleSl, plesi, serila 1:8.10 Maje dijelJl, savj8-

tOYaliSts za mdnelje 19.00 DmlVnik 1

19_30 Muzicki program 20,05 Predstavlja_mo: Ka·

tolieki ~korski C~~ rrtlr

20,55 TV Liberty

21.30 Dnrwnik 2 22.001'trlSl, p1e~I. seri]a 22.50 Muso~nij i la. dolt

sOOja

I :11!d1~lltl

15.25 Gma tlljeli S'l/lj!1 r. 15.49 Sport cerrtlll 15.50 1001 noc,lgrarJa

<6 .. sled~a ..

" .50 n lja, Igl1llla SOOia

17.50 MllZikil

19.00 VijIlSli

1,8.20 5aSlik€, Ninja War.

IiQrS, labaVili prO" gram

19.00 Inlull'ltl1or

20.00 1001 not,lgrarJa serija

21.00 Do]qJmerrtlmi pro· gram

22.20 Igr.ll11 fllm

l:nill

15.45 Film

18.30 VremepIov 19.00 ObJektilll 19.35 Trrumph

20.00 TaiM, sOOla 21.00 OtI'OI1mi studio 22.00 ObJektillll

22.35 Ja.s<lm I\tl)ja wdtN·

na.sertja 23.00 Glas Amenim 2J.35 Triumph 23.50 fr<!me,

00.00 Tli mlniJla 00_05 :A!m

SATELITSKI TV PROGRAM

---I

IHil1 I:lilf IHllll:II' 1M
12.30 Gospcdanca Oe~50 Sko]sld proqrarn 09.40 J_agooi ca 08.55 Boljl.ZM>,
WOQiiI :SJCfII, tela- Ciak,Junicr Boblca, crtana (19,41 St. rente, bre
nOV,e.Ja Ko~o nas'o,le ··~I· 11).05, ""l • su
13.20 DMli ptamen 2. 09..35 Heidi, serl]a za
senja cFjeoc:v' Q9..Q5 rcn+ca i prfjate- 10,10 Trag
1 -4.105 Vli!:!':!; • .i u~ I'INarskl 10.00 firlJe reeue sa- IJi, cnana serija ~ 0.40 Aolt;O'Yni~
znakovni [ezlk bora 09.45 "'''''il~~ ,allu, 11.05 Srpska muz[ka
14,.14 Vr~jeme Sulfa 13.25 Ma',TV bljel1i.serij;a 2-O,vijekli
14.20 'Elm"","o, "~gljsld lVvrUc 1~0.40 Gurnus, n36 ~'op.';o.
l'I.'onlaJd pt"owam Kruc pri1t:azuje ""rjla 12,00 Dnevnlk
15.00 Dh.arma i G rIe"'9 Cl1anifilm 1:1:.40 A.$i, "fija
1, sorlla E.8U dtama za 12.15 Spert prus
15..215 :I ndeks, emlslja djectJ 1:2.25 Zaw;le~ 1'~.;lS Vrileme
o ~kOIst\'-u 13.55 M"" Minsky II a, zal]u'b[jonl, set, 1,2,30 EW(lfll}t
16.58 ViI""I; film io 12,35, KtJliJ18:r.ski Ijetc-
17.25 8, ka!. ti3il~ show 15.30 Zupanllska pa- 13..:20 IN 'magazln pis
18.1 C Ked An e, emisi- nnrarna 14.00 Masterchaf, , 2.50 ~rotJete u Bao-
10 pO<I POktOVl- 1 S.4S I-Iotal diJorae reality show
terjsrvom OrtI111,s~r:lla 15.00 Nal bofju gradu
lB.2~ pnevnt ..... pta- 16,30 ~"",.c pesme 3 1 S"S5 CiklU5 ~ Alitclc-
vl,J~e. eml.sIJa 17.20 Cmo pro- god]ne, s.EI'_lija ~;J.
;pod ookroctte- rocanswo. sen. 16.00 Oumus. 1:4.25 Sla [a Imam od
Ij5tvCm jaUlml.a,de snrfja logo
18,::30- TvoJa sam sudbJ.- 17 • .45 Sledge Hammer 17.00 Vilesti 15,05 VljosU
na, telenovela :2,s.erija Novel"\(
19_15 .LOTO 7/39 1 e,_l-O O;"'lj i Ptarnen 2, 1 '1.25 IN magazill 15.16 Vii Mira,Adanja
19.20 MlnLJIa zdrn\l'lja serfja 18.1:0 Pod aremom POlaK
!z; tnetpharme, 1 BoS5 J<.rslarenja svje- ~rjezdom, 1:6,00 0'110 je Srclja
~mi.IJa pod po- 'l.$Um fjepotama. 16.$5 Sraga!i'C3
krovtl:el]stvom lslOCno Bredo- 5e-.r'ija 1'7.00 Dnevnlk
19.3CI :Dne-vriiK :emLje - Na bro- 19.15 Dnevnlk 117.20 518 radlte, brei,
20,04 LA'SA - 90 seku- du MISU"aI, do- NoveTV
ndl, emlsfja pod kumantami film 20.00 As~, serqa 1:7..45 eeogradSl(a trr-
'PIOk_fcvite-lj:Sl\'om 151.50 Hil, dana 20.45 N'lboll. cnlka
20.10 Berlinska saqa, 1 e-.57 veccras godln9_, S9.r1ia lB.2S Oko
drameka eetfja 20.00 Mercy I seriia 21_45 M.aSlerCher" 1:9,.00 Srbija. ne ~I
2'1_05 JO$ip CVfIila - ~O.50 Cikl!,!:$ ak.oCijstdll reatnv show 19..30 Dnovnik
Drag I tala, do- flImooa. nile
kurnernem! film 'ls~ELnd', Him 22.45 V.Cam]. 20..0:5 Gr'eh nlane 1TI:a-
21.1;5 Tr"gom pradio' ~,oo 'cati m; 2, ~nl. '"djesti Jk~
dova. dokumo- Z!.45 Dnevrnk pia- 23.05 P""lje<lnj. 21'.00 Svl"do~
ntarnjfj!m vuse. em lalla misiji3;,'Um a2.00 VijSstl
2:2_35 Dn-evnlk:3 :pod pokeovlte- eo.sa PI •• 22.0:5 413 ssu-avadba
23.05 ViJe.sU lz kulture ljstvom :ilIJl{lSRa, firm ,22,1;11 Vil.S11
23.. 1!5 Drogi~ format :23.55 Me); MinSky i ja.
00.1 Q,ReUov[zor_ LCI~ film 02~l5 Na putu :<'2_55 flrOfJet;.& u Beo-
vel na na_lpr.ira.- 01:.00 Nocnig,lazbE!lli pr- prerna dol19, ee- gradu
dna 4, s-erija ogram_ Ha(l.O oa 23.45 Dnevni"k 06.3Q NBA. Miami·

HOl;stOn. 09.30 Usk.iiavanje

r 0"00 FullTiIr Po~e' 11.00 Euroelague pJay

o~

12-45 N aA Live -l3.00E,uroel!;!.gl.l.e p.lay oR

14,.3(1 AlP Mastels Miami,

16..'15 KlJalifikacile E-IJ~ RO, Holandij<JMa.I!I:arSka

18.00 P'mmier league News

18.15 NElA U""

18..3(1 FudbaJ_ iEnglamj,rGhana 20.30 U~i"O' A TP "'0" sle.rsMlaml 21.00 U!'ivoo ATP Mo" slersMiHllli1'/4 FInale

:22.45 NBA l.iive

23,00 FullTl]t Poker 00.00' Eur-c!eagu e pray

oK

06.;05 Not SII""I.oCe You, mm

07.5(1 I Want Scrnecne To:E..al Che-&se With. film 09,25 Prj ..... V.!~n'~ novo, film

11.00 aoncnc v~en~anJSI; film 1:2:.30 NQI Since "(-cu, film

14.10 I Want scmeonolo Eat Ohac:5e WiUl. film 15,45 p·nea z.a Val'o(}nt~· IiOvO, riljTI

17.1!5 I: Want Someo'ne To Eat CtJe-e-seWi'lh.film 18..SS OhrlSlmas Ca-

per,film

2O.3!l KidnappEd_ oa Hours: or Terror, rilm

::&.00 The Wives He Forgol, fil~ 2SAO Fo.flT1osa 8€tr,a. yod.film

oa~30 :Ekstr~mnj spottoet

00.45 S:nl,.ike-.r, China OpenPek[ng 11.30 Tents, VilA TUJnl,'M'a.J.a.ml 13,00 Snuker

13.30 Bnuker, China Open Peking 1$.,45 Snl,lker, cnlna

Openf'eklng 17.45 fudb.'

18.45 fud bal

19.00 Tenis. WlA TurilirMaj_aml 2:0.50 Sv~ spo'rtovJ 20.55 'Konji c;'ki 5kcko~ vi,,, S.K.UP !o 1-1.-

riogo8flbosch :2.'1.515 ,Konjtt;'ki skckcvi 2:2.00 Golr. U,S_ P,I;A Toof Arnold Pa-

Irnerpa:rivl'li' 23.00 Goll

23.30 Goll

29.35 Jed'nri~afstvo 23.45 8\1'1 sportovJ

08,.30, Snuker, Ohfna

Op(lnPeki:ng 11.30 Pudbal

12.30 'Ko!.ari<. 12.45, Australijski: fu-

dL>al

13.1!i Sv~ soortnvl -13.30 S:huker, cmna O~nFek[ng 16.30 st-cnl rudbal 17.00 Tonis, WTA 'furoi.-Maj.ami

18.00 S'Vi soortovl 15.15, :K-C5atiti:a" Lini'lt;s Ka.zan • Pepsi Caserta

18.3Q KOSar,ka, lJ nl](s K~an· Peps! Caserta

ro.15 'Ko!.ar:ko

:20.30 :Kosarik-a_, Sene-tton Tte\I'iSO' - GcttiflQl:m 2:2.15 Ko!.a,k.

23JS MjeSuvRe bofi.. laCke vt-asllne, SAD ~ T. Kef!lied~ ~ Z. Cummtngs

1.Q,,(IO S'h;rivelli 09.10 Made 07.&1' VU i GrejS 07.35 Broj-&Vi
S-'iJfje1 10.00 To.p 1'~ all~ 08.~5 P'rliavl seksl no~ 08.2~ M"llo<
11.00 Na dugom vae
111.00 J:uk:-e-bo:( 0!I_05 Kal<~o sam, upo- 09.10 Ubistvo. napLsa-
pUIU 12.00 :) From. 1 :znao vasu malku 1°1·
pmmi!l 12.20 Just Se€l MT'V 09,3(1' Dr. H aU5 09~55 SoI,li'J;$
dolln ,o.r5 Ptol 10.45 Nestati
12.00 Rlleko la.l0 Hi p Hop Ch.rt 11.05 Sudlle za StU 11.30 B~d I, 2:.ali;on.
iZ['lJo1 1400 Brand New , 1.55 ViI i Grejs Zlol5ln:a&ena-
13.00 :Bugattljev 14.30 Pun_k'o 12,.4(l 8'11 grad<>- mjel'e
superau!o 14.50 Pimp My Rid. naeelniko'Yi: Ijudi 12.20 Brol1l'li
~ $,,30 Pr'1jewi :se"-$i nc-
14.00 J. Itto t5~20 Da'te My Mom :3 'Yac 13.0§ Odslfel
istlna? 15..40 Moving IJl 1.4,,15 DZol 13.55 Odi.'j."le
15 .. 00 Opasl'"1i 16.00 Wher;,! Was 1 7 , 5J~ Sudjje 4;Q Sti! 14.40 Metlok
susr-eti 16.30 My Super SWgel 15,55 OcaJne: k_ucanlca 15.30 Ublstvo. naplsa-
16 .. 00 S:krivelll World Class 16.45 oca]ne ku,can ice iaje
17,35 Kako sam upo· 18.15 'Cimrd;:m
SVlJBt 17.00 I USe!dl To B9 F~t ~n.a"o va~1.J. m.a_jr.;;u 17 .. 00, Neslall
17'.OOKod: or:veno 1'1~50 3Fmm1 18,00 ,,"II Grojs 17.45 Sari<
18.00 Sapia" 1 a,:50 SVi grado-
18.00 I3nmd New nacal,nl:kO'Vlljl,ldl 1 e.3O Odslrel
pslma 18..30 Ju~ebQx 1'9,35 Dr. Haus 19_15, :Bouns.
19.00 R[jeke 1~.OO Vidoogr.phy 20,25 Kugar TatIn 20.00 Brojevi
i .l~'Y(l1 1 gao Jus.t Si3<9 MTV 20,50 I<ugar T:a\.l:n 20.45 Dzm-dan
2(1.,00 Apo'k-al[psa 20.00 MlV Express 21:...1 0 Porodi,[:'Ila. pra~ 21.30 iF'tl! osvel.e
21.00 Generali ~a 22.20 N..oujno
uraW 21.1'0 Top20 22.00 Uvod u anatom.l~ 23.10 Dekster
22,00 :Kod ,22.00 Plain Jane I)J 23.55 Red: I za1<on_
22.50 Franked::'3 22..50 &<:ak.o '$atn upeo- .z!O~i "a~ke n,a-
CfV€.nC :znao vaslIi majku
2:JliOO Apciludi,psa 2:1.10 CI'I,apeUe Show 23.15 Dr" Hays mjere CETVRIAK 31. 3. 2011.

BHn

HAYAT1V

,00 Dobra julro, iulamji program 09.00 Vijesti

09.05 GospoOa B arilara, Ig raaa serija, 167. epzoda,r.

10.00 Program za djecu 'Piplinzi

Mali leteei medvjedici Gladijatorska akdemija

11,10 Villa Maria,igranaserija, 87, eplzoda, r. 12.00 Onevnik 1

12,15 Gospolfa

Barbara, igrana sefija, 168. epizoda 13,05 Pod sretnom zvijezdom, igranaselija, 14,epizMa,r,

13.,55 Sedmica,

magazin Iz kullure, r. 14,,20 Oanas u Panamentu, r. 14045 Cma hmnika, domaca igrana serija, 175, epizoda 15,,15 Vijesti

15.30 Spretno·sretno, tvigra

16.00 Villa Maria, i grana serija, 8B. epizoda

17,00 Federacija danas

17,25 E:l:el, igraJ1a sen Ja.

44. epiwda

1'8,,20 Pod sretnom zvijezdom, igrana sarija. 15, epizoda 1 9.08 Upitni k, kviz

Finan sijske n avosti 19,,30 Onevnik 2

20,10 Odgovor,iteljudima, dijaloska emisiia 21.15 Ijubav i kazna, igrana serija. 4.epizoda

22.00 Nasa mala !Cinika, igrarla serija. 50. epizoda 23.00 Dnevnik 3

Fina n sii ske n avosti

23,30 Not kla sika Fell ini, C asa nova, italijanski

igrallifilm

01.15 Federaeija danas, r. 01 ,40 .Dnevnik 3, r.

02,10 Pregled pragrama 23 petak

Dobrn jubo

Program Z3 djecu i mlace, r, 09.10 Be HaTe hebe

09.1'5 Dzie Boo, animirana serija

09.20 Robot Robi, 81limirana serija, 26/52 09.25 Mini sch 0 0 I

09,40 .NajljepSe price klasi~ne sta.rlne,igmna 5e·

rija, 2/9 10.00 OHTvljesli

10.15 Pies iivola, igrana serija. 3/125 11.00 Moja mala kuhinia, r.

1 U 0 Avenija 0 eean, ig rana senla, 96/130 12.00 BHTvijesli

12.20 Nerile~en sTu!:aj, emisija 0 .kriminalu, r. 13 .. 1' 5 RetmviZor • muziktki program

13.45 BH gastrD~utak,kulinars!(1 show, r, 14.150 HT vijesti

14.30 Gorko-slatko, igrana senla, 68/229, r, 15.00 Odli!:a", 5 +, edukativna senla, 44/45

Progr.am za djecu i mlade 15.05 Ui:ili ea, kviz

15.30 Frenderi u BiH,animimna serija

15.40 AI adinove price, an mrana serfja, 5/26 16.00 EUloim p u I s, magazin. r.

16.30 Gorko·slatko, igrana 8OOla,59/229 17.00 Pu.levi ~dravlja, rnaqazln

17,30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mis i maca k, animiran i film, 9/26 19.00 Onevni k

KUitura Sport Vrljeme

Bus iness News

20.00 E:l:el,. igmna serija, 45/136

21.00 lJudl sa Mediso na, igrana serija, 13/13 21.50BHT vijesti

22.10 Tema dana

23.00 Figure, Wle~ij~n i;ujo, program i< ku~ure 00.00 Business News" r,

00.05 Sve u svem u, dnevn.i maqazln, r. 01.20 P regled prc g rama za petak

08:30 Hakimoglu, tu rska sertja 09,30 Slolza 4,

kulinarski show, nova sezo na 10, DO 'Bilo jednom u

TUrskaj, turska serija

lUS Lanlna v/cmenskaplognoza

11. 55 DBN Info,

infonnativni prog ram

12,10 Dolina vukova,

turska kriminaJistltka serija 13.55 Haki mogl u,

tu rska serija

14,55 Gorki 1ivot,

m rska telen avela 16.15 OON Info

16,20 Gorki fl.vot, turska telenovela

16,30 Stolza 4,kulinarski show, nova sezora 17.00 .BUo jednom u

TUfSkoj, turska serija 18,45 Lanina

vre mellskaprognOla

18,55 DBN Info, infonnatJvni program 19,15 .Exkluziy,

zabaY-ni program

20,00 Gorki Zivot, turska telenovela 21.45 Oolina VUkOV3,

turska kriminalistitka senia 22,55 VOl populi

23,00 ,Biseri sa Vanjom Bulifem,lalk show 23 .• 55 Tamne dublne, film

01.45 DBN Info, infonnalvni program

06.30 Oobm julro svima, jutamji program 08,30 HavatoYci,. dieciji program

09.00 Bumba, crtani film, 52, i 53, epizoda 09.1 0 GariTeld, crtani film, 14. epizooa 09,25 Lijeni grali, crtaJ1i film, 9. ejliwda 09.50 Si rene, crtaJJimm, 44. epzoda 10.20 Plavizmaj, crtani film, 14. epizoda

1 0.45B~kugan, crtani film. 44. eplzoda

1.1 .. 10 Imnkid, crtaJJifilm,15, epizoda 11.45 Vijesti

12.00 Najbolje godine, igrana serija, 19, epizoda 13.00 Pali aRdeo" igmna senja, 1.49,. epzeda 14.00 Dom 3 ~ica Ova ka

14.10 Moj dam

14.35 Bistro Bill

15.00 Muzi~ki program 15 .. 08 Beslselier

15:20 Top Shop

15.50 Kad liMe pada, igrana serija, 4. epizooa 16.55 Najbolje gadlne, igrana serija, 20. epizoda 17.45 Oomacica Ovaka

17.58 Sasuke, - Ninja ralnlcl, laMvnlrspol1ski TV show, 80. epizoda

18,.20 Sasu.ke - NInja ralniei, lal}avno·sportski TV

show, 81. epizoda 18A5Bosna Sunce osiguranie 1,9.00 Vilesti u 7, Informatlvnaemisija 19,37 Stanje na putevima

19.38 Horizon!i

20.00Kad I i see pada, igraJ1a sertja, 5. epzoda 21.00 !.spuni mi ieliu

22.00 Zelia plus

22.25 Sugar Hill, igrani film

00 .. 20 Nijemi svjedok, igrana s8lija, 29. epiloda

ibracija, ulivo

17. 50 eme 9 "Ia. I~rana

senja

18,20 Tarlh.dok. senjal. ra.so Dnevnik TVSA 19,00 Vitaminix. program

za djecu

19.02 'Noody, program za ~ecu

1 s, 15 ea~1 i MI mo, progr· am zaulecu

19,20 GrtmO'ie bajke, pro ogram za djecu

j 9 45 Billim ba, program zadl~w

200 au Konslruklorske kataslmfe, dok pmgram

2050 Tanh, dok. senjal 21 ,00 TVSA dokumenti. doma{)idok. progr· am

22 .. 00 Ve~emj8 vijesU 22,30 Pusti mllZiku. zalbavnl).mllZi~ki pr· ogram

23., OOlg"mi film

00,35 KonslruktM)ke ka· taslmfe, dok, program

01 ,20 Dnev.nik TVSA (r) 02 00 TVSA dokumenti,

dokprogram 03,00 Vecemje vijesti 03,30 Igrani film

05,00 Pu,tl m uziku, za· bavno·muzicki pro ogram

05,·30 TVSA dokumenti, dok, program

21.00 Dobar,.los .zac, lalksllow

2.2.00 J esen SOle ~unjo rnela ,igrana se~ja 22.35 Film

o B.O a Novo Jutro, jutamji program

10.00 EdZmont,lfnBld!erska serija. r.

10.30 Vijesti

10.35 Ja sam tvoja suo dblna. r.

11.30 V)esU

11.4 0 S~ollZQrisani program

12.00 SID ua ne, zab.vni

program, r. 12.30 VijesU

12.40 Muzika, aktuelnostl 13.00 InteNju dana, r. 14.30 Vijesti

14.40 SpOflZQrisan progr. am

15.30 VijesU

15.35 Saga 0 Mcgregore· viiem~.r.

16.30 Vijesti

15.40 SpOI1ZQrisan progr-

am

17.00 Caffe Ada, r, 17.30 Vilestl

1 B.OO EdZmont. tfnejdlerski! serija

1 B.40 DnllVn[k

19.15 $to da ne. zabovni

pmg11lm

19.45 Kllib express 20.00 InleNju daoa 21.00 GIJiv. show 22.30 Ja sam tvoja suo

dbina 23.00 Vile.1i

23.30 $to da ne. zab.)vni, pmg11lm,:r.

00.00 Ja sam tvoja suo

dbina, r. 00.30 IIslmlogija 03,001l1!u1ika

I,B:

14.00 Otl du~e, bJrska ~rija

14,30 Melodije Orije~la 15.00 Svi vole Rejmonda,

seffja

15,30 Oiiv~rTwi£1 16,00 PellSacola, serija 17.00 flash villlSli 17,05 Ludo sree, serija 16,00 l[lteNju

18.30 Ja ssrn !voja ,S!I-

db,na, serif" 19.00 Denis napas! 19.15 Epp

1 9,30 Dnevnlk FTV 20.00 Vij8sti Ie

20,20 Svi vole Rejmonda .. ,

serfJa 20.45 Epp

2120 Vjera i livot 22,00 Ja sam tvoja Stl,

~bina, senj. 22,30 Romske pn'te 22.45 Epp

23.00 Vijesti TV Sahar 23,30 Glas Ameril<e

I'JlldiH9:

IlflltiJ:

14.000 I~ dana u dan 14.30 Autoshop. rapnza 1'5.00 VIlestl

15.005 Ja sam tvoja suo

dbina. igranaselija 15.40 MUli~ki spatovi 15.55 TV izlog,

Hi.OO Iz dana u dan 16.005 Srijedom, repnza 17.00 Oiscovery. doku"

mentaml program 17.30 Oje~fji program 17.50 ze spOIl plus

1 B.OO FreI1~r, senl. 16.30 Mali oglasi. eba-

vje~renja

19.000 Zenica dana:; 19,50 Obavjeltenja 2O.00J. sam tvoja suo

dbina. igrana serija 20.30 TV Itlog"mall oglasl Ze sport plus 20.40 Ooku mnelami program

21.40 Zona !(antona 22.00 Medunama

21.00

SERIJA, BHT1

22.25

FILM, HAVATTV

Sugar Hill

Okorjeli,. beskompromisni diler RomelaSkags odlu6uje .izaci iz svijeta u kojem je z·ivia i zapaceti novi zivot sa svajom djevojkom. Uskoro saznaje da to nije laka kaa sta je mislia. Sve ide prativ njega i plijeti da zavrsi pravom tragedijam.

Ulage: Vesli Snajps, K.aren Ale.ksandra

Redltelj: leon Ikasa

13.10 Lokalno I~ primar· no, informativni pro ogram (repriza) 13,30 Is~na, BmisiJa a povra"'u (repJizaj 14.00 Pretta" :program za djeGu

14,30 OdlEtan. 5 + , program.zamladB

14,35 Bajk€ iz cijelQg svi· lela, crtani lilm 15.00 Ludo sroe. telena. vela

16.00 Otvorenl pmgram, programulivo 17,50 Wild Ufe, ort.lni fi· 1m

16,00 VogoScans!(a 'hro~ nika, inlurmalivlli program

18,30 SMS music, mu· zitki program 19,30 tR.tl>.· program na bos.anskom je· liku

20.00 Bonus,lalkshow 21,00 Ludo sroe, .elena.

KISS

13.30 ReportaLl KISS 14.000 Znastvenlforum 14.30 Sa lemlje mira, r&-

porlaZ.l 15.00 Kuhlnja 15.30 RepMaia

15.30 Hraoo i vino, emisi· ja

17.10 Ja sam tvoia su·

dbina. senja 17.50 Zagrfjaj Ilepote 16.50 Marketing 19.00 Onevnik KISS 19.20 Mark,Eflin!l

19.25 Sportski plegled i vriJ~me

19.30 DNEVNlK HRT 19.55 FlS SHOP

Dobaf, ]o~, zao 2135 Euromax, emtsija 0 stllu ~vota

12,05 India, ,igrana serija 13,00 Pali ondeo., igrena .sen]a

14,00 Klinika, Igrana serio ja

l' 6, 00 1001 noe.lgrana

serija

1720 India, Ig ranasenla 1a,20 Kviz

19,000 Dnevnik HTV Oscar·e

1 9 ,30 Aeemlltr.mje One· VIllka HRT-a 20,00 1 001 no~, fgrana senja

Ljudi sa Medisona

07.00 Sarajevsko jutm, lmormaUvno·revi· jafnipltMJram. u!ivo

10.00 Druga radna sie· dnica Skup~tine KS, direklan pJije· noo

17.00 Vilestl TVSA

17.05 Naslavak dobnh vi·

Pegi i: K.en su p.ronas1i novog klljenta za agenciju. D.z.oan je unaprijedena i dijell tu tainu s muzem. Don vadi djecu u .KaHforniju, danaseci odlukuod zivotnog znacaja.

CE1VRTAK 31. 3. 2011.

PINKBH

RTRS

06.011 Lola, lelen ovela, r .07. DO Mje:lov.ili bra k, selija

OB.OO Llubav u za.leau, hNalska [grana sefija, r. 09.00 U ~ ri mu~ki, talk sllow., uzivo

10.00 Velikibrat, reality show

11.00 More Ijubavi, telenovela, r,

11.50 Turist point, kolilZna emisija

12.00 Info top,info.program

12.20 Zabranjena Ijubav, telenovela, r. 13.10 Ve likib rat, reality show

14.00 Info top, info.program

14.111 M jesoviti brak, serija

15.00 Lola, telenovela

15.45 Mer.ku r sve Mo poi:elim, emisija 15.50 Inlo top, inf.program

15.58 Za zdrav il ijep osmije 11., emisija 16.00 More Ijubavi, telenl)vela

17.00 Ve likib rat, reality show

lB.OO Zabra.njena Ijuba~, telen~ela

1 B.50 Info top, centratne vijesli

19.05 TurTst point, kolama emisija

19.11 Ljubav U zate au, ilNalska Ig ran a serlja 20.00 Velikibrat, reality show, pregled dana 21.0(1 Zabranjeniforum, talksilow, uzivo 23.00 Veliki bral, reality show, ul:ivo

0il.00 City, zabavna em isija

00.10 Dnevnik seksualnog ovisnika, film

V€'a

22.0 0 Vog~tanska hro" ntka,inlor:malil'ni program

22.30 Pri¢a 0 $andtl~kim velikallima,. dQk.IJmentami program

16.00 Utenje Kur'3Ila, vjerski program 16.30 Islam Ohann~1 Na· aheed Ilme

17.00 Ojeea utatl Kur'a" na, dje~iji !program 17.15 Crtani li!m. djetiji program

17.34 El3Il.zo AkSam no· milZ

17.40 Zvrk, djeciji' progra· m

17.50 Vr1jeme je za prtl:lJ, djociji program 18.00 Lokalni InlO

18.30 Ut€nje Kur'ana, vjerski program 18.57 [zan 13 Ja~iju na"

milZ

19.03 U¢Enje Kurana 19.30 Ilahije i kl!sioo 20.00 Amanet, kontlkt

emisija

21.00 The final Legacy, Igr3lla :wrila

22.00 Pola sala sa .... mu" zicki pro~l3m 2.2.30 Sura Yalsin, Vjerskl program

23.00 Islam Ohannsl.Konleren~ija zasi· mead I dio

23.30 VOA .ijesti na boo sanskom jezil<u

HEMA

09.00 EI prole, senjS:k1 program,r.

10.00 H€ma magilZin, C€· rdralna InfmmaU· \Ina emjsij •• r. 11.00 M'L1Zltki program + Sms box + Pro· moeija programa 12.00 MLlZI~ki prQgram +

Sms box + Pro· moe[ja program! 13.00 M'L1Zieki program + Sm. box + Pro· moc~a programa 14.0 0 MlIZi~kl program +

Smsbox + Pro· maclja programa 15.0 0 VlI~ti, Infmmalivnf program

16.00 Kucni Ijubimei, oorazuv/ll p~ogram, r. 17:00 !laben <u'ravlie, emisija 0 ldra· vstvu. r:

18.00 Vljesti. infor:maJlvni program

19.00 Auto shop maga· lin, emlsija o auto· mobil!zmu

20.00 City liglltzs, muli~ka emisija 21.00 Oesetkll, amisija 0 su(j~~lskim lamama

22.00 Hema magazi n, centralna 'infor:m~ti· \IIlaemisij.

23.00 Program la diJa.porn

00.00 Program la dijac sporn

lIM!:!!

I:l/

14.00 Novostl

14.05 Bela lada, sBrija 15,00 Jekma. serija 16.00 On6vnlk 1

16.25 Kratlljiva~ srca, se·

fiia

17 .1i5 Marketing

17.1 a Bela lalla, serija 1 8.00 DiIII~s u S!pSkoj 18.30 M'o"~oring

1 8.&5 MaIk€ting

19.00 SpOIl nash 19.20 Marketing

19.30 Onevnil<. 2

20.05 MaIk~ling

20.1 0 JelBl12, sllrija 20.55 MaIk~ting; 2.1.00 Puis

22.25 M'aIketing, 22.30 0 nevnlk3

14.57 Elan za lkindiju namil)'

15.03 The Final Legacy, ignmaSOlrija 15.45 Ilah[je lkaside

09.1 0 Pod srelnom lV.ijezd~ m, tv n ovela

Mala Iv

10.00 8arimba, crtarJa serija

10.09 Mekanike u misiji, crtana seria 1 0.22 EIMers, emma sertja

10.45 Dilajlai Dzulijus, crtana serija 11.10 D oku m enlarn a serija

12.00 Dnevnik 1

1.2.20 U lol<usu

13.00 Svlrajne§\o narodno, repriza

13.25 RetrovizDr, emisila iz arhiva HTRS-a 13.50 TV podsjelnik -Bnra StankDvic 13.55 TV pDdsjetnik - F,J. Hajdn

14,10 Karmelita, seria

15.00 Vijesti sa turnacem geslovnog jezika 15.1 0 D Dlina sunea, serija

16.00 Re.'publika· Krajina

16.30 Srpska danas

17.05 Pod sretnom zvijezdom, tv novela 18.00 Bosnalijekova TV ordinacija 18.30 Pitajfe, tral:mo odgovor

19.08 UpilJrik, kVi~

19.30 Dnevnik 2

20.00 Sport

20.15 Pecal, politicki magazin

21.15 Heroji i renomeni,dokumentami program 21 .. 40 DDkumentarni program

22.40 Dnevnik 3

23.35 Snolli, zivol i smr1 Filipa Filipovica, film 01.10 Dol<umenlarna serija, doklJmentami serijal

n B.OO OnBvnik

08.30 Repr1zni program 17.05 tzgubljena sona,

igr3lla seriia, r. 1 B.15 Sestrice - igraM senja

H.OD Onevn<k

MU1i~ki program 20.00 Ko ~taldemi.ija 21.30 Kv~umo""istori" IsIlo naslije~e Po· dri nja, do~umenta· rni program

22.00 Ja sam NOta sudbi·

na, s~rija 22.30 TuIizam r. 23.00 Onevn[k. '. 23.30 Glas AmerlJ(e

15.15 Av\OI'iZija

17.00 Ti si mola .s~dbillil,

sarija

17.30 TV vilnMp 1 B.55 Hr.ma I vino

1 B.30 DAN, inlo.nnatillna emisija

18.55 VremenSklI.pro·

gnoza

19.05 SMS oylasi 19.30 Portall

H.35 Gam,e Zone 19.4-5 M'lIZitki pr~ilh 20.00 TV ordlnaclja 21.00 Slav

22.00 11 si moja .su(lbiJ\8,

se~ia

2.2.30 Glas Amertke 23.00 Tafk Show VISOKO

14.00 TV slr3lle

17.00 U dMtvu sa 17.45 M'lIZitki prggram 1 8.30 Ijibl~ sluloo, se~·

j5ki program, r. 19.30 Onevnik flV 20.05 Sjetanja

2 O.SO Akiueln()stl

20.&5 RilZlIDvor s pova· dom

Z 1.&5 Hilna slulbi\, serio jskiprogram 2.2.40 Akluelnos~, r

TVUSK

14.00 Billopers

14.20 Top shep 14.30Vljesti

14.35 Iz Hisaga Vehida Gunii)a, dok, progr· am

15.00 AzImuti, dolt program

15.30 Najtiolla gooine.

igr3ll~ ~erija 16.15 MUlitki Tv pOSler 10.30 Majslori kuhinje 17.00 Top sIlop

17.1 0 PIIl~I,. ple~i, serija 16.1 0 TV Liberti. inl.pro·

gram

1 B.45 Crtani film 19.00 Dnevnlk 1

19.30 MUli~ki program 2.0.00 U lokJJ.su, info pro-

gram 21.30 Omwnik 2 22.00 Plesi, ple~j 22.4-5 Igranl r.tm

HIT TV

15.45 Rtm

1 B.30 Vremeplov 19.00 ObjekIiV I 19.25 Triumph 20.00 Serija

noD RilZgovar s povo· dom

22.00 Objektiv IJ

2.2.35 Ja sam tvoja sudbl· nil, serij~

23.00 I>las AmflitKe 23.35 Triumph

I: 111tt1~ lilt

15.25 Akruelno

1 '5.49 Sport cenlar 15.50 1001 noc. [grana

serija

15.50 Indija , igroma serija 18.00 \IIjesti

18.20 Sasuke, Ninja War· ri.Orll, zabavnl pro· gram

1 8.Z5· Potez

19.00 Informalof 19.30 MU1tkli

20.00 1001 noc, igrana serija

21.00 Ispuni mi ieOu. emisija

22.20 Igrani. r.tm

12.3~ GO.pod.,;"" tvoga area, telencvcla

, 3.20 Oh/ljl. Pfaman '2. senja

1.4.05 VIJ es U uz hrva'ski makovnllooB< 14.20 :rrenutaJ< $POznale

1'5,,00 Dharma i Greg 2.sarija

15.25· Epilog, emisfja ok_aza.lis-tu 15.55 ZABA· 90 sekurldLemi$ija~ pokfoweljs~C1m 1'6.00 Hrvalska uZ:ivo 16.58 VijesU

l7,:2:5 :13.lt:al. talk. s:how 18,.15 1<00 Me. cmis!--

I. ""d ""k,<WI· teljSfvQm

1:B.2a Dnevnk]( plavtJse, flmlsiiB pod pnkrOIOloll'tvcm 181.40 Tvcja sam !9ucFb4- na, telenovela

19,25 Mi.nuLa zo.r.avIJa i~ Dre-tpharma, ernlsfja pod pck"fOvlle~SlVom

19.30 D.nevn]k

2OJ)4 ZABA· 90 seklJo Mi" emis~a poe poklIl,.ritel~sl\lom 20.,10 1 p~Oliv tOO,

kvi'z

21' .00· ROHCd 2011.

2~ .!lO ~ola ure kuHu!'e 22,20 I:lTlevli1k S 22,50 V~jestl lz kulluro ~.OO Sltani dokr.Jfn.S'-

ntamlfnm vpoIlUckl

23,.55 Rii!lZfed :2011 . 00.25 Aetrovii:or. tovel ne nalpriroene 4,. s9r:11a

10,00 PrlJenosllz sabora

13.30 Mar. TV TV'II'l1lt:

Cl1anlmm Ortanlfltm

14.00 Sle~ing. Tajna fzQubljencg medallona, tum '1' Pi.30 ,Zupanjjska panorama

1-5.45 Hctej oeorac O.r1hl,s-eriIEIi 15.30 ~.pt.~ pO;"" J 17..25 Cmo pro~oc:answo, sen-

jet za rrilade 17.45 S'edge HO· mmer :2, .serlj-a 18.1'5 OivljllPlamen.~,

"·"1·

19.00 Ktstare-nla svje-

tsklrn Ij:e;po"tamao Brodern po l1.rlll· ad Oromotte do 'Ileneatje na palHb1 Mlchelangela, dckumentama serija

19.50 Hft dana

19 ... 5'7 veeeres 20.00 Mercy, serfja ,20~50 Hlmovi naSi.h

susjeca. Sledl rneeec, film 2220 Zlo61n.atki: umc'I,d 4, se~ila

23.05 Dnillvnil< plavuee, emjs:lja pod pOIo'.;r-O .... ueIf,slVom

23.15 51er1fllg', rapia l",ubli·nO<:! mooaljona, film

00 .. 00 Snuit:eJ,

C'nin.a Open Peking

08,30 Snuker,

China Open Pek.·ing

1~t,30 'Tenls,

WTA Tl.:Irnlr Majami

1"S .. OOSnukIElJ 15 .. 30 Si1u1<er.

Ohlna Op4:1n Peking

tG.4S FudbflJ

t7,,45 Teni5,

'WT'A Tl.!Irnl~ Majaml.

19,00 T enis,

'NT A. Turnir Malaml

2O.!IQ B.,"'.(~r

span

2:1.00 Wwe

2:1.5<1 Ww.

07.00 Vilos1l

07,30 Fudb.', Mo· nch~nQ'I:adbach - Kajzersleurem 08.3C Snukar, China

Opon peking, 11.3Q Fudbal 12,,30 Ekst~emnl epcrtcvt

12:.45 Tents,

WTA Tumlr Ma~ jami

I~A5 Fude.r

14.45, Nlemacka 16,,45 E!J<:!Wamni spo-

rtovi

17'.00 INjemaeka 19.·00 Obaran!e :n.1'k18- 1 &_90 Vijesli

20.00 Nfemack. 22.00 Fucfb.r

22 .. 45 ;Fud bal

08,.40 Jagodics Sob-iea, cnena snrlla

09.1'J5 Tcmica

I pdjal.eIJI, enanasenta

09·.45 ZEliu~j ~k. zallubl.ienl, aarf[a

10.40 G umua,

ser'lja

11.40 AsI, so"'l.

12:25 ZaLNijo.k zaljubljeni, senj-

13~O rN m.g""l"

14 .. 00 Maslerchef1 rcanty show 15.00 N'jbolj. godj. ne,se.rlja

113.'00 .::iumus,

scriJa

17.00 VijesU Nove TV 1725 'IN

magazin

18.1 C :Poc smmcm Zll'ijezdom, sert. [a

19,.15 Dnevnlk Nove TV

2:0'.00· Asi. surfja 20.45 Naibolie godl· ne, ser'ija 2:1.45 MaoSIEltt:nef, malltyshow 22.40 P.,.cwjernnc. informaliYn i mag8..l'Jn ~3.3S' Ve~ernie

"ll'ijesri 23.50 ·BO;;ll, mm

01.30 Poafjednja mislJ:a,film

1.0.00 FlIlrT'rlt Po'!<et t l' ,00 Eumleague pl.yoff 1"2...45 N SA uve 1'3,00 El.:Irooiaguo pl'yoff

1"4,30 ATP Masters Mfaml 1/4 Finale

1.8.00 Premter LeagueMagazin 1.8..30 Pr·emle.r L.9a~ gueNews 18.A5 NBA Uvo

19.00 p~eg!ed EuroJeague

1:9.$0 Mo'bil1 The Gr~ Id

20_00 Fu Clbal tnOfi.dijal magazin :1<),5<1 UtOJo: AlP Ma· s.tersMiami 21'.00 U,i>Jo: AlP Ma· s.ters Miami 1/4 Finale

22..00 N8A Acti on 23.00 FullTIlt Pokor

10.00 Skrl"",,1 :S'lll]el

1 '.00 I?'OO1Jooni 801110 12.00 R1lo~o I~'

15 ... 00 Apok:alipsa 1"4,.00 Je ~i to Isllna?

"5 .. 00 OpaSj'i.i s\l.sreli 16.00 S~rl""nl' $Vll·'

t't.,OQ Ked er.r-e-J10 18.00 ii.plat psima

I 9.00 Rlj~k. 1!Ivoi

20,.00 Ipredator 2t,00 Talanstven-e gonl.

22 .. 00 Kod

CNeno 23,00 Ip redator

09_10 I USed' To Be

FaL

10.'00 Top 10 at 10 11.00 Jukebox

12,00 3 From I

12_2·1J Just S~ MTV' 12.40 MTV E:(p~s 13.00 MTV Worrd S1 ••

ge

14· .. 00 a~afI,d New 14.ao !Pl)nk:'d

14.50 Pimp My R!d. 15.20 Dale My Mom 3 15ACI Mo~ng In

16.00 Mad.

17.00 MoT\! T'tI~ Movi-

os

17.'30 MTV Expre.ss 11.50 :3 From 1 16.00arand Now 18.30 Ju1<ebo:.: 19.00 Vidcography :20.00 Jusl See MTV ~1.20 DFC

:21.50 :3 FtOm 1

22.00' Hi.:ud Tlmos or

Rj8erger :22,20 Hem) 911

~oW Chap.". ShOw 23.1 CI South Fark 23.40· 3 From 1

07,3(1 VIII Greis

08,15 1?'~ljavi seksi no,,""

09.05 Ka'kosam LfJXI·

.ZfIat1wslJmajku 08.30 Qt. Hau$

10 .. 15 Dzoi

11.05 SUdlfe.., Slir H.56 VIII Greis 1'2,.40 .svl grado-

IlaceJni It:o'lli Ijudi 1"3,.30 f'.r:llavi sekslno-

v.c 14.15 D-!oi

1'5.05 SUdlfo zo s~r 15,$ Porctli.cna pra-

I(sa

16...45 IJvod u anato· miJu

1:7 .. 35 Kako sam LIJKI· ZfIat1vasu;rnajku , 8.00 VIII Gr~i' 18,50 Svl grado-

n:aCe-.Ini1t:ovi Ijudi 19,35 Dr. Haus

20,25 Kug80r Taun 20.50 t<l;Jgar ·Ta.lln

21.· .. 1 Q Upravrlanle Va· lidO'"

22,00 Rutna :Bell 22,50 Kak-o .sam upoii:1i.a,O v.eJu ma-

I~u 23..15 Or, Hays

09.00 'BolD arvct 1 0.1)5 V'~esli

10.1 Q Saavfm orfecdnc

10 .. 40 S'II'i]e\ tl.bo1ova 11.05 Poetanak i opslanak drllice

11.23 Nooblcno 0 bl~ ljkama

1 '1.36 Matemai..icke

pdte

11.00 Datum

12:.00 :Ot'i-&'ltnik'

12.15 Sport "Ius 12'.2.5 Vrfjeme I sianje

na putevnne 12 .. 30 svecnet

12.35· Kutlnarak! rjetcp~s

12.5(1' Vjer.$'It;i kate.ndar

13.00 T~elor

14.00 Medijska rnreae arpska dli.'p", re

14.30 I gr.1 fudbal, bu-

di arecan 1.5.05 VljOS1l '~15 Sal

16,00 Ovo [e Srbija 16.35 SI.,90110. 17,00 Dnevnik

1.7.2:0 ~ra ta.dite, bre"? 17...45 Beogr8odska hr-

cmka

18.2.5 Srbija na vezM 1'9.30 Dnovn'k

20,05 Greh ruene mao

j~e

21,.00 AaspakLvanje 22.00 Vlfestl

2.2.05 Darovnic:a 00,05 One...." ik

Iln1lliqt'fj _

00_05 :1 Wanl Somaone To :Ea\ cneeseWilh, fitm 07.50 :Eig'htDays io l.Ivo.film

OO'.:!!!5 'Inspector Mom 1I,IiI'm

,., ,(10 Ch rls.tm3S caper.film

1 ~3Q :1 Wanl SomEfOne To ;Ea1 cneeseWllh,fiLm 14·.10 Ch nstmas caper.:IlIm 15.451f\spe¢tor MOm 11,liIm

17.15 IPlit;a ~ Valentlnovo,film 18.55· .I Wanl Some--ooe ToE.a1 Chee:ssWllh,r.tm :2.0.30 Not S:in.ce You, film

22.05 Um.anjenf kRp:a~ cilet,lfIm

23\;40 .Dead Unes, film

Q7a5 Brol"'" oe.20 Metlo'!< 00.10 U~;.tvo.

napfsala Ie 00.55. Sauns 100.45 Nosl.'1 11.30 Rod i

zakon. Zlotin.a.tlt:e Ilamje-.re

12.20 '6roj evi 13.05 Odslrel 13,51; Odioll_filo, 14.40 Mello" 15.30 Ubistvo.

n.pr ..... ,. 116_15 Oior{ian 17.00 NestaJi 17A5 S"'~

16,30 Od."., 18'.15 ISOUIlS 20.00 Broj"'" 20.45 ·Dzordan 21.00· MOJlk :22.20 Frlkovi 23.10 Dekstcr ZS.SS ·Rod I

u.kch. Zlbci'n8oCke naL mJ.en:t

PETAK 1. 4. 2011.

Dobro iutro

Program za djecu imide, r. ,09.10 Be Ha Te bebe

09.1 5 Frenderi u Bill, animirana serija

,09.25 Aladlnove price, animirana serijil, 5/26 09.40 TV enciklopedij a

10.DOBID vije.sti

1 0.15 PI as iivola, igrana senja, 4/125 11.10 Ave nija ,0 eean, ig rena senla, 97/130 12.,oOBIIT vijesti

12.15 Dru.iUvo znanla, dokum€ntama serija, r, 1.2.45 Figure. VaJerijanZujo, program iz ku!ture, r. 13.,45Putevi, zdravlja, magazin, r. 1.4.15BHTvijesti

14.30 Gor,ko·slatko, Igrana .seJija, 59/229, r. 15.,,0,0 Odllean, 5 + , edukativna serija, 45/45

Plograrn za djec u i mlade 15.05 Utili ca, kviz

15.30 Oli e Boo, animirana seMja 15.35 Dokumentami tilm

15.50 Uradi sam" uradi sama 15.55 'B13g3 civili~acije.lndija

16.30 Gorko·sla!ko, igrana serija, 70/229 17.,,00 ,BIl gastro kll1ak,kulinarsld show 17.30,Konacno petak]

18.45 M ii! i macak, animirani film, 1 0/26 1: 9.00 Dnevni k

Kultum

Sport

Vlijeme BUSiness News

20.000 Elel, igraJl8 serija, 4&136

20.50 Peeat,domaca igrana serija, 23136 21.25 J Dsip Pejakovic, U [me narod a 21.55 Dimenzijavise, program iz kulture 22.55 BHl vlje.sti

Fi Ims10 rn amlon.

23.15 Kratko vrii a me, americld i granl film 00.55 Brod svJe!ionik,. ameriOId igrani film 02.20 'Roii Gas!a Ii m u nsda, americki ig rani film 04 •. 00 iBusin ess News, 1.

,04.,05 Pre g leop rograma za subotu

06.30 Dohro jutm svima, jutamji program OB.30 HayatoYci, djeciii program

09.00 Bumba, crtanifilm, 53. i 54. epzoea 09.10 (larlield, crtani film, 15. epiwda 09.25 Lijeni grad, ertanl film, 10. epizoda 09.50 Sirene, ertani film, 45. epiwda 100.20 Plavi zmaj, crtani film, 15. epilOda 100.45 8akugan, ortani film. 45. epizoda 11.10 Iron kid, crtani film, 16. epzoda 11.45 Vii est!

12.00 Najbolje godine,igrana serija, 2,0. eptzoda 13.011 Pall anden, igrana senja, ISO, epuoda 14.00 Domacica Ovako

14.10 lspu ni mi ze Iju

14.50 Zelia plu s

15.10 Bestseller

15.20 Top Shop

1{i.40 Vitafo n

15.50 Kad liste pa~a, igr.:ma selija, 5. epizoda 16.55 Najbolie godine, igrana senja, 21. epiZoda 17.45 Domacic a Ovako

17.56Sasuke· Ninja .mtniCi, zallavno·sportski TV show. 81 , epizoda

1B.20 Sasuke· Ninjaratnici,. zahavno,sportsKi TV

show, 82, epiwda

1 B.45 Bosna Sun ce asiguranJe 19.00 Vijest! u 7, infonnativna emisija 19.37 Sianje naputevima

19.38' H D rizonli

20:00 Kad lisce pada, igrana serija,6. epizoda 21.011 Zvije1da moles hitiU, audi~ija

22.35 ,ocuh 2, igrani film

00.35 Nijemi svjedok, .igrana s8Iija, 3D. epizoda

007.00,0 00 b m i u!ro, iutannji program 009.00D Vijesti

009.005 (l aspoffa Barbara,

igrana serija, 16B, epizoda, r.

10.,00 Program za djecu Piplinzi

Malileteci

medvjedici Gladijatotska akademija

t1.10 Villa Maria,

igrana, seriia, 88. epizoda, r. t2.000 0 n eyn ik 1

12.15 (ll>spoffaD a tbara,

igrana serija, 16R epeeda 13.05 POdsretnam

lVijezdom, igrana seriia, 15. epiwda, r. 13.55 Hayd u Pa ~k,

program za m lad'e, r.

14.40 Cma h roni ka,

domaca igrana sl)rija, 176, epizoda 15.15 Vijesli

15.30 Sprelno-sretno, tv igra

14.000 Vi lIa Maria, igrana sen ja, 89. epzoda 17.,00 Federacija danas 17 .. 25 Eze I, igrana sen ja, 45. epzoda

18.2,0 Pod sretaem lVij ezdom, ig rana senja, 16. epizoda

19.00B Upitnik, kviz

Finansijske novosti

1.9.30 D n evnik 2

.2,0.10 TV Bingo show ,

direktno izlilacenje

21 •. 15 Ljubav i kazna,

igrana serija, 5. epzona 22.110 Nasa mala klin ika, igrana sen la 51: .ephoda 23.00 Dnevnik 3

Fi na nsijske n oVllsli

23.30 Narandze, americki .igrani film ,01.15 Federacija ~anas, r.

01.40 Dnevnik 3, r.

002.10 Pregledp rograma za subotu

,08.30 H ekimoglu, mrska serija

,09.30 0 ~re~ za cistocu, zabavni. program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, turslla se/ija 11..45 lani n a vremenska plogn oza

1 U5 OBN Info, informallvnl program

12.1 0 0 olina ~ukova, tumka krt mlnalis!itka sena 13.55 Hekimoglu,

turska serija

14.55 (lo rki Zivol,

lurska lelenovela 16.15 OBN Info

16.200 Go~kliivol,

turska telenovela 16.30 Ocred za cistocu, zabavni program 17.000 Bilo jetlnom u Turskoj, turska serija

18.45 lanina

vremenska prognol3 18.55 OB N Info, infonnativni prog ram

19.15 Pitajmozajedno, talk Show 20.00 (lorki ziYot,

turska telenovela

21.45 A ed Carpet,

showbiz magazin 22.55 Vox populi

23.00 Kill Bill 2, igrani film

00.10 Vremenski slroj,igrani film

111,:1U: 1 0.45 Barimoo.,program 03.1 0 Hla~nokMli iivot 22.00 Slera
za djBCU BBC ook, program 2a.00 Zenica darJas.rnprt·
08.00 N'O'IO JUlIO. iuramji 11.00 VijestfTVSA 04.00 Rebus, ,~litiGki za
1 1.05 Cma guja, igrill13 magazin
rpogram selija 05.30 NsSto zaraju, revl-
10.00 Ed!mOril, tinejd1er-
$ka selija, r. 11.35 Frejler, ignmasen· jal~I~lCllrlim 12.55 !lobar, 100. zao
10.30Vijas~ ja • :Wll@f:!i'. 1 a.55 Olrolo ~i«lle, zaba-
12.00 BBC dok, Drag'llm
10.35 J3 sam tvoja s~dll~ 13.00 VijesU TVSA vna IlII1lslja
na, r. 13.15 TVSA dolwmenti. 1.2.05 tndla, Igrona serija. 15.00 eiogralije, s&rija
11.30 Vjestl domaei dolt progr. I1lpri1l! 16.00 ZlvoI piSe poce
11.40 Sponzor1saJ1i pro- am 13.00 Pall andBo.lgrana 16.30 Hrana i vlno
~ram 14.15 Konstruktor,;ke ka- sBn]a 17.1 D Ja sam tvoja sudbi·
12.00 to da ne, zabavni laSlrote. !10k. pro- 14.00 Klinlka, Igrana sen- na, serija
program, I. gram ja , 17.50 RBPOrtala KISS
12.30 Vijestl 15.05 Bajk€ il cijelO!l' svl,· 16.00 1001 noc, Igrana 18.50 Milikeling
1 2.40 MLIlika, akaluBlllosti jab, program za sertja 19'.00 Dnevnik KISS
13.00 tntfllVju dana, r, djecu 11.20 tndia, igrana serija 19.30 Onevnik H FtT1
14.3U Vljesti 15.20 Ulica Zoot(l!kog vt- 18.20 Kviz . 20.00 EUlumO:l(
14.40 Sponzonsan progr· ia program zadJI"- 1 9.00 Onevnlk H1V Os· 21.00 Ja sam tvoj;l sudbi·
am car·e na, serija
14.50 Zasvalwoolesttm.· cu
15.30 Pustl muzlku, rru- 19.30 Rflemitiranje One. 21.35 Onevnik KISS
varasie.r, zleko·zab.Jvnl pro· vnikaHRT·J 22.00 Ves'Ia Kljajic u z",o
15.30 Vijflsti gram 20.00 1001 noc, Igra'la
Hi.DO Sponzmisan pragr· 16.00 [lQbre vibrociie. za~ senla
am
1 •. 30 Vijesti bavni program. 21.00 Jesen sliZe, dunjo 14.00 O~ dooe. wrSka
Hi.45 ISIirIa,EllIlisija 0 po· ulivD moja .lgl1lll<l .serij~ selija
17.00 VijasH T\lSA 21.30 GlazbenlllfOgram
vrntnicfma 22.35 Rim 14.30 AlJIO Shoap Maga·
n.3U Vijesti 17.05 Nasravak emislja zil
1B.00 Edlmon~ tinejdie.r· Ooll~ v~raDlie. 'Wlte: 15.00 SYi vole Rejmonda,
(divo
ska sooia 17.50 cma guja, Igra'la seliJa
1 8.40 Dnevnik 13.00 VilesU 15.30 Oliver Twist
19.15 &0 00. ne,. zabav~1 sBf1ja 13.05 !loklJmn~\amipro- 16.0~ Pensacola, sen]a
10.2D Tanh, dolt senjal
program 1 8.:>0 OfIBvnik T\lSA gram 17 .O~ Fl~sh YijesU
19,45 Hi( dana 19.00 Vllamlnlx, program 14.00 tz dana u dan 17.05 Ludo Site, serija
20.0 0 Irrt~lVju dana 14.30 Zona kantnn3 10.00 Biznis magaz!n
20.40 MLlZika ladjBcu 15.00 Vii8S11 10.30 Ja sam tvoja sudbj·
21.05 Ja sam tvoja sudb~ '9.02 Noody, ~mgram za 15.1.0 Ja sam tvllja sudbi· na,serija
&:CU
na 1 9.15 arll i. Mimo, progr· na, Igl1llla sertja 1 g.OO DBnis napilSt
21.35 Saga 0 'Mcgregore- am.zadjecu 15.40 MlIZlcki spotnlli jg.15 Epp
Yijema 15.55 TV ,lllog 19.30 Onevnik FTV
22.40 Vljesti 1 9.21 Grim.O'Ie bajke, pro 16.00 tz d'ana u dan 20.00 VijElS~ Ie
23.30 &0 da ne, zabavni ogram za diecu 16.05 Med'u nama 20.20 SIIi vole RejmDnda,
program.!. 1 9.45 Barimba, ,program 16.35 PulOpis selija
zadjecu
00.00 Ja sam !VOla sudll~ 20.00 HladnokMli ZiVD~ 1 1.00 Discovery, !IoklJ· 20.45 Epp
na,r. mBlllaml :prog.ram 21 .00 Svakoon~vnica
00.30 AstroIoglja BBC dak, Drag'llm 17 .30 Oje~ip PlCllrarJl 22.00 Jil5.lm tvojuudbi·
03.00 'Mll1ika 20.50 VijestiTVSA 17 .50 Z~ s~rt plus n3, serija
21.00 Rebus, pOliti~ki
111M: m:1.!lalin, uzivQ 1: 1.55 TV izlog IIIJ)dltN:
22.Z5 Tanh, dok. S<i"i~t 1:8.00 Najava ZeniCli da-
07.00 Sarajevsko fujro, 22,30 N~to la raju. zaba· nas 13.00 Bonus. WIk show
18.01 Frej,er
informatil'flO'revija· l'l1iprogrom. 18.30 Mali oglasl. oba.- 14.00 Pre(eas, program
Ini progrom, u!ivo 23.15 _KidaJ od SlIoje vjeltenj~ ladJew
1 0,00 Vltlminil<, prOQ'llm !er.e-, snimak po· l' 9.00 Zeoica dana:; 14.30 Odl~an 5+, progr·
la djecu zoliSne predstavB l' Q.30 Muticki program amlamladB
10.02 N'oocly, prog'llm 1l! 00.30 Nojjm p~ca: lell!- 1 Q.50 Obavjdtenja 14.35 Bajkfl 11 CijelO!l svi-
djecu na, lelenatrova, 20.00 Ja sam tvoj~ sudbi· lelll, ertanl lltm
10.15 eMi i Mimo, progr· igmnaSllr1ja na.lgrana seriia 14.50 Wild Ufe, ertanl mm
amzadjecu 01.OD Noooapt!ca: tgra~l 20.30 1Vizlog 15.00 Luoo srce,leleno·
1 021 Grimove bajkE. pr- IiIm \t€1i!
ogram za djecu 02.40 OllBl'I1ik T\lSJI 20.35 tgran! r.lm 23.00

FILM,OBN

23.30

FILM, FTV

NarandZe

U Orandzu postoji djeciji nogome· tn.i tim. Medulim, on je samo paveznica za slojevilu pri.cu 0 pet porodica k.oje zive uLos Ande!esu. Film istrazujekompleksnost rasnih i kla· snih podjela i otkriva da, uprkos pr· omjenjivim Ijudskim odnosima por· odiea je ono sto nas drzi zajedno i sto nas sve ujedinjuje.

Uloge: Tom Sajzmor, Tom Arnold, Heder Lokler

Redltelj: Dzozef Meri

Nemilosrdna Uma Turman za· vrsava lienu misiju koju je zapocela u prvom dijelu . ubiti Bila, bivseg Ijubavnika i sefa koji je zbog, Ijubomore organizovao masakr na nje· nom vjencanju.

Uloge: Uma Turman, Dejvid Kara· din, Deril Hana

Redltelj: Kventin Tarantino

PETAK 1. 4. 2011.

SATELITSKI TV PROGRAM

I:liil

Ina'

1M

06.00 Skolsld program PUili:krug atazbeceda

09 .. 35 H 8lidi, serlla aa djeou

1'0,,00 Prfjennsi iz sabora

12.515 M.laTV TVvrti.,c

Kni[:: prlkazule Crtanlfilm Tejni dne'l,l"ni1t;

1'3.25 ~~~~~~g~~~~am

Pl".ltll:krl.l9

"I ez beceda 1:4, ~:5 Zupan ijSka panorama

1:4.30 1(11.nc.~.$ igrallSta. povratElik. kue:r" Ijlrn

1.8.05 Holel ,d v crae Or- Ih1,sertja

1'6 . .55 Bnllanteen 17.35 RUam rjedna,

9 laJ1)eni magezin

1:8.1'5 01\1'1]1 Plamen 2~ .e.nl.

1 '9.00 Krstarenja svje.sklm IJ-Gpotama. dckurnentarna serija

19.so Hit dana 19..57 Va-t.aras

2-0.00 werccrre to Nanowernr, ooku. mentama :serrJa 2O,5iO tJiu~5(arca!lei eta-

b:lima 2. aerila

21.3:5 Dne'lml.'k etaVl,lk, smi$iia pod: pckrocneIJ.slVcm

21_45 N!jeml $vjedo'l< 12.minj-Sl;!!rija 23.25 Naru bu ananosri

00.10 o:;.ra!a

12.'15 Minuti3i zdraviJa b: CllelphI[Vma" oml.ii. pO<! cokrcvitefjatvorn

12.3Q O:;ospo~";"'!v"

13.20 O~~tr~:I!~~~~~_l<l

senlJa

14.0:5 Vlj!:!!sli uz t'lrvalsld

14-20 Or~~V~i~~j~~je

14.55 Bratl1teljl dcmcvlne, rntormaumceduk.:aJivni ,spot 15.00 Dharma f Greg 2.,

1 s.zs r:~~ sarno Z! tvo~e

:~mn~ru~~~ I

15b5 ZA8~ - 00 seku,

nd~~~~:i~l~£:'

15.00 ~rvalSka UZNO 16-58 Vijes!i

17.1'0 Dobre Ie znatl. znanetceno-cbr;uo''o'fIa emlsija 17.45 fza ckrana

19.1',5 Mlnuta zdra~jB:

Iz_ Dlelpnatma, emisila pod pokmvitefjetvorn

1 a.l a Kod Ane. '"",I~ pod pokroviteli>lVCm 19.40 U istom !on(:u. kLIIllnar:skl snow 19'.25 Minuta zdravlja. b: Oielphatlila, amlslla pod po-

19.30 ~~;~~r~5tyom

20.!14 ZABA· 90 seku-

n~~~~~i:'~~t~~m

20.1'0 &iElSOC obi_.ulJsklh

~~~~!~fn':'fif~t

,21.50 Dnevnlk ,;3

22.30 Petl can. lallt; S'hOw 23.25 F:ilmskJ maraton

petak. His.tory B-oy5, film

00..55 Bolji zivo-t 10.05 vtjasli

10,.10 Razg'll8dn!L;a.

Sirija

10.40 Na skrrveno te vodlm

mjeslo

11.'05 zooteka plus 11.32 Petar

Dtugi Palro.vit Niegos

11.47 Ukovne te:hnlki1 1.2~OO Dne-vnik'

12.15 Sport plus 12_'25 Vri]eme,

slanle na putevtma

1 :2.'00 E.vronet

1 :2.35 Kullnarakl fletcpis

12.50 Tr'e".ndsal:ef 13.35 Glum:acka

bravura 15.00 Vii"'; 15.10 TV uca 16.00 Ovo je

Sr'bi]a 16.95 Siagaiica 17.00 Dn evnik 17'.2D St. radllQ.

bre'?

17.,45 Becgrad5k:a h ronlka

16.25 Oko

19.00 Srbrja

na vezi

19.30 Onevnik

2O.lJ5 eren ruene rna-

jJce

21.00 Visok~ napen 21.50 Vije:s-tl

21.65 !la,

mesoa. ne 23.06 VJi.'~ 23,10 'trencseter

08..40 Jagodica aocica, <!tan. serija

09.05, TOmita, i ,p,rl·"'lll, otena aerfja 09.,45 Zauvilek ,.rlub1Ionl, sema

10.A() Gom".,

S(]rij.a

-11 .. 4(1 A5i,5lE1rrja 1 ~.25 la""iJ.k .zarJl.!bljeni, serija

~ J..:20 IN' magazin 14..00 Masterc:l'te1, reality show

15.(1) Nalbolio

qodlne, eerne 16,00 'Ci~m.LJS, aerfja 17.(1) Vii.·.,.1 NOVQTV 17.:26 IN: magazin

, 8,10 P'od sretncm zyijeadom, serij3 19..15 ['I nevn ik Nove TV

20.00 NalbolJo

godine'.

~:rij,a

21,,20 Mas.terche'l, r'ea.lily show

.22.50 Kucana putu2,

IIIm

00,30 PolLcijska

prica 1- IiIm

06.00 lnla, telenovela. r 07,00 .MjesovmbmK, senia

08.00 ljubav u zal eilu , hrvalska igrana sMja, r. 09_00 Udli muilki, talk show, uzivo

10.00 Vel iki brat, reality show

11.00 More liub~vi, telenovela, r,

11.50 Iurlstpoint, kolaina emisija

12.00 .lnlo tap , inio. program

12.20 Zabmnjena ljubav, telenovela, r. 13.1 0 Vellki brat, reality show 1'4.00loI0 la.~, inio.~rogram

1'4.10 Mjasovllibrak, se~ia

15.00 Lola, telenovela

1'5.45 Merlrul sve ill0 pl1ZeJim, emisija 15. 50lnlo lop, inl.program

1'5.58 Za ldUv ilijep I}smijeh, emisija 1;6.00 More Ijubavi, telenovela

17.00 VeJ.iki brat, reality show

1.8.00 lab ranj e na ljubav,

telenovela

18.501nlo top, cerrtralne vijesti 1'9.05 Iurist point,

I«JIa2na emisija

19.1 1 Ljubav u ul'ellu, hrva1llka i grana serija 20.00 Veliki brat,

reality show. pregled dana 21.00 Gran d show,

muzitki program

22.30 Arena B -13, talk show '23.30 Vel iki blat, reality show 00.00 City, zabaVlla emls ija 00.10 Bratapo O!lu)u, film

09.10 Pod sreinem zvijezdom, tv novela

Mala tv

10.00 Barimba, crtana sSlija

10.18 Mek3ni ke u mls ij i, crtara se~ja 1 0.31 Diekers, ertara serija

10.55 Pecat, politick! magazin

12.011 Dnevnik 1

12.2.11 U lokus u

13.00 Frojdova nznica

13.25 Retrovilor, emisija iz arhiva RffiS-a 13.55 TV podsjetnik- Selgej.Rahmanjin 14.1 II Karm e I ita. serija

15.00 Vijestisa tamaeem

gestovnog je~ika 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolinasunca, serija 16.00 Re'publi'(a - PlJ.savina 16.31) Srps'(a danas

17.115 Pod srelnom

lVij ezdom, tv novela 1 B.OO Mozaik. - ap, zvrk,o p 18.45 Mekanil!e u

misij i, crtara sSlija 19.08 Upitnik,kviz

19.30 Dnevnik 2

20.113 SporT

20.15 Inle rvju

21.10 U crlovom g n ijezd u, sou program

22.00 The bOOKS 01 knjige, humoristicka serija 22.40 0 n evn ik 3

23.15 Filmski maraton

I:illill m rn 1-
00,.30 Snll'k.er ~.oo V1issn 12.45 w &t.~, :~~t~~ rn
08 .. 30 Snu:kef" 07.00 Fudb.'. OMm U· 1;].15 UflVO: Mc!O Gf'
t1'.30 rents nd~Ma.iM Jer02 ,. Tronir:lg poS""
oaJ 5 Svl 4POrtovi 125 ce mm
1'3,,00 Snu'k,Elr 08.30 Snuker, Cl"lina 14.10 U.!ivo: Mo!oO:;P 09.25 Ladles
13,::30 Smner, crnne 11.30 ~:~~~k~l Po- JereZ" - 1renir1g Nighl,
Ope" Pc,Jng MOloGP nlm
16,45 Snu:'ltier, cntne d car, Stl<;Ud:a Fe 15.10 U,i;iVQ: Mota GP 11.00 Z"'tni
Open Pek'ing -RiChmond Je~a:t - Traning aotio.
17,:30 Tanis, 'WTA Tur- 13.30 Snuker, China Mol02 rllm
nlrM~aml Op~n Peli;;illQ 16.15 NBA live 12.30 Igr.),
15.3Q KQ§art<. 16:30 AlP Maslers Mjr film
18.:3(1 KonJ,lckl .kokovl 15.45 Fudbal ami 1:/4 Finate: 14.1 C cnnstmaa
1:900 Takmioenja dr- ll.all Fudibal 18.ao U;;vo: AT!' M.· e.p.'.
vcsleca 1 PJ..110 HO'k,ej:i11i1 led u, SI-ers.Miaml fil_m
t9"SQ Takmicenje cr. ~~'~ro~~~ Nje- 1~.00 Ufivo: ATP Mo· 15.45 Coyo'o
vosjeca, Svje· siers Miami 1/2 County Loser,
I_sko prvens\Vc rn.a&ia finale film
AlJslrij.a 18,.30 Vijesti 21.00 UZivo; ATf Ma- 17.15 '9'01,
20.(1) N.Jla~1 covlek, 20.00 Fud~.' SI'Elr&Miami 111m
21.15 IPrem Ie, LQa,gue 16.55, Zarl;enlek_l 'P'~
Super'Serie& 2O.3Q ~~~~~'~' Pooli Nc-ws sl.entti[m
Cir3n(l:P"rix,Cio- 22.ao M~etov'il,e bod- 21.30 NBA Action 20.30 Falalma greska,
l'en'btJrg la K~ vje~tr_nE!l, 2.2.00 pregle<:l Eurole-- film
21: ,,00 Boks., B. Simon 22'"30' ~1:V,a Pr:s-mii:!or ;1;1.05 FOIm osa 6e:tra~
~S . .solrman T. Woodloy - A. ~.4(l l'!~i':;:~lght. H·
SeatS
23,00 SnUK(]fj ChIna 23.30 Tenls, WT A Tur· 23.00 ~¥~I{J Poker
Open Pak:lng nJr Majami 1m
[!l]


1~1!:18illljl"
11rnlllll~ll~ Iljhll:~II~. 1~1!:iH!·
10_00 Skrivene 09.10 Made 1)1.:30 ViII O:;'.ls 1)1.35 Brojevi
tajne 10.00 Top 08.1 is Prlja'lli seksl no- oa.20 Mellok
NQrv~~ke 108110 vac 09.10 U bi.F;i!VO,
11.00 Na dl;.!gom 11'.00 JUK81bo,x 09,05 ~ak:o sam upo- napisalaJe
1;'2.00 :3 From 1 ;!nao va~!,l, ma- 09..55 i3o-uns
puluprema. 12..20 JustSw 09,30 ~~ Haus 10 .. 45 N.sWI
doll~ MTV 11.:30 Redl
12_00 F:I iieKe 12.40 Top 20 1'0,,16 D.loi .zak.On.
izivol 14.so Filunk:'d n.05SUd~e Z(I Stll Zlot:ln;;.ckg
la.oo Vallk. 14-srJ Pimp i~~ ~~i9~~:~_ namjere
seobe My Rids nacolnlkovllJudJ 1;1.20 a,oiovt
141.00 Jelilo 15.20 Date 1:3,SO PrljaV'i sehi no- 13,05 Odstr.e!
is.tina? MyMom3 vao la.SS Odje.ljenje
15',00 Op •• nl 15.40 Movlngln 14,~5 010; 14 .. A() Meuok
susreti 15.00 Plain 15.05 Sudlje:za StU 15_,30 Ubi stvo,
16.00 Hoilywoo<!'ka Jane 1.5,;55 U prav3lanjB Vam napi5alaje
11:!:ilea 11.00 16&P."9n""t Jldom 1:6_1 S P!oi"dan
11.00 Md 17.00 3 From 1 16.45 Aulina S.lj 17 .. 00 N",ta]i
CIl'\l'Eln.o 19.00 B ... "d Now 17.35 Kako sam up"· 1,7.45 Brojev]
18.00 ~.ploc 1 a.3Q J"kabo, znao vasu rna· 1'8,30 Ods.1reJ
19.00 Vid60Qraphy 18.00 ~ri GreiG 1'9.15 Bouns
psima 20.00 JuSI Se-e 20,01) Broje'lll
19.00 Rijeka MTV 1S-SO S"lg'.~o-
i!ivol 20.30 M:rv Taka naceinikovillud.l 20.45 Dzord'a.n
20,00 :lap'at Over 19.3:5 Dr, Hau:s 21.30 Z<ot;n.~k"
21 .. 00 ~::c 21.00 MTV 20.25 Kugar laun umovi
WorldlStage 2O.so I(ugar Taut] 22.2Q Zie:anat:k;11
~g8 ~~U~~I·~:J' umo:\.Ii
psima 21.50 :3 FrOil11 :23.1.0 D[}k.slCr
2Ulll M:rv
22.00 Kod :ex,press 22.00 I<.alm ~m upo· 23.515 Red;
t~nc Zfl:aova5uma· :i!akon.
2S.oo Sap,.1! 22.2D Mogadriv<l 23."S &~ tia!.l$ ~ocinacke
22AI'J SOIJIh Park.
pslma 23.11'J Soulh Park; 1600 Otvore~i III1lgram, III1lgram Ldivo

17 .5U Wild Life, arlani film 18.00 Vago.scanska hronika, informafiv~1 program

18.30 SMS music, rnuI~ki :program

1 g.3D I.R in, program na booanslmm j~lilm 20.00 !lID uzrolmie boles!, edukillivnl pr1J!)ram 20.30 Rsportate iiimmlJemira

21.00 Lud'o srce, tel:enavela

22.00 VogoScanska hronlka. immlllativni program

22.30 HaSki Itib~fJaJ. i~fonnalilini program

nlralna informatil'1la emisija

22.30 Petlmm onJlne, otvoflini kftntakt prO!jram(UZIVO) OU.45 Program za dijaspom

ItAII!:1L

18.00 Danas u Srpskol 1 9.25 Marke~ng 18.30 MMMring 18.55 Marketing

19.00 Sport Hash 19.20 Marketi~g

19.30 Dnel'1lik 2 20.05 MarketIng

20.10 JeJeM, s€~la 20.55 Marketing

21.00 Beia.laJ.1a. serija 22.25 Marketing 22.30 Dnel'1lik 3

11.0.0 Top s~op

17.1 0 PI~I, pleSi, seri/a 18.15 Majslor kuhlnjll 18.45 Grtanl ~Im

19.00 Dnel'1lD< 1

19.3.0 Muzitki program 20.UO BlografilB

20.45 SlildenH, sEIIl1a 21.3.0 Dnel'1llk2

22.U.o PI~i, plesi, Igran.

Benja

23.0.0 Hanavrm1lJra 23.3.0 Strogo povje~iMl VISOKO

14.00 TV strane

17;0.0 Hitna slllZbil, igrana Benjo,l.

18.3.0 Raz~wr s pow-

dorri.r. 19.J.o DnevnlK. FTV 20.05 SjOO3nja 2.0.30 A:lttuelnosti

21.00 :Revfj.l~o zobal'1li

projJllIm 23.00 Aklu~lnosti r. 23.20 TVsIraIle 00.00 Odjavni telop

14"00 LDkaJnlinlo

j 4.30 Islam Chi!J\JWI N~"~heedl1me

14.5B Ezan Illikirndiju na· maz

15.04 The Anal Legacy.

Igr.maserija 15.45 Ilahilei kaside 16.00 lImane~konlaki emisija

17.00 Crtall! mm. Sind~ bad. dj~li program 17.20 VlMar BvjetlostJ" dje~QI prOgram 17.35 Eta" za A~~m n~· mal

17.W Aazni obfici, ~jeGill

n.45 ~~:~eGi, dieGiji

proglllm

17.50 Djew u~tl Kura· na. djel:lji program 1 B.O 0 Ilahije Il<lIslde lB.~O .Zrlanjil iVleSline, djetijl program 16.40 Crtar>1 film. Sindi. bad. dj~ji progrnm 1.B.5 B Ezan za Jaciju na-

ma;:

19.04 Muzitki program 19.30 U~enje Kur'ana 20.00 Ze~ra, t€vijalna

emlsija

lUO Islam Chi!J\nel. Eliopija

22.00 Lokalnli~lo

2:2.15 Islam ChannEll. Mah&Zain

GDRAlOE

o B.OO Onel'1lik

o B.JO Reprizni program 17.05 Kltnika r.

19.00 Dnel'1lik

20.00 Igranllilm

21.30 Turizam

22,00 ll!Jubijena soba.

igtal1uerlja 23.00 Dnel'1lik. r. 23.~0 Glas Amerike lVOSM

15.50 MmJCld pilldah 16.15 AutDs~rim 17.00 S€rija. Ti si rnoja

oodbina 17.30 TV vita shop 17.55 Hranai vioo

18.30 DAN -lllformatJlrna ll111is~a

18.55 Vremens.ka pro·

gnOla 19.05 SMS oglasi 19.~5 Portal 19.4.0 Game Zone 19.5.0 Marketing 8 20.00 Pela not

21.15 Serlla. 11 si Ill{Ija oodbina

22.00 Gl1Idovi i r8!lije svijela

22.25 Vremensl<ll pmgnal.

22.30 GliIS Ameriire 23.00 Tmca d1men~ja

HEMA

09.00 Aulo shop mag.lin, emisija 0 automobDizmu,r.

1 0.00 HBma ma[JilZin, ellniraJna informatilll1<l emi~ija,'r.

11.00 Mu~Cki progrID11 + Sms box + Promacij. program. 1.2.00 Mu;:ieki program + Sm; box + Pro· modi. programa 13.00 MlI1icki progrID11 +

Sms box + Promm;ija program. 14.00 MlIIicki program + Sms box + Pro· macij. programa 15.00 Vijesti, IIlfQrmativni

progrnm

16.00 Gity ~ght1:, mUII~ka emisija.r.

11..00 UspjEitne komj,)illlije,emisija 0 e~onoms1<im temama. r. 18.00 Vijesti, IIlformativlli progrllll1

19.00 B prole. serijski prO!JllIm, 84. ep~oo3 20 . .00 Bosanskil ~alina p~ ramllla, dokIJm~· nlamipruQllIm 21.00 :Religtja U slLlibi <ivolll,rell{J,ljski PfOlJram

22.00 Hll111a rnagazin, eil-

HIITV

16.45 Film

18.30 Vremeplov 19.00 ObjBktfv I 19.25 Triumpll 19.30 Frame 20.00 Tajna 21.00 Scen. 22,00 Objekliv II

22.J5 Ja sam !voja slfdbi-

na,oorija

23.00 Glas lImerik.e 23.35 Triumph

23:50 Frame

00.00 Tri minulll

00.05 Film

BUGO,JNO 15.00lnlormator r. 15.25 Mu~](a

15.49 Sport G<lntar 15.50 1 001 ooG.igrana

serija

16.50 Indlja, igrana se~i3 18.00 Vijesu

18.20 S.isuke, Ninja Warriors. zabal'ili progillm

19.00 'Informator

20;00 1001 !lOG, igrana serija

21.00 Igranl film

1:11

14.00 Nol'osti

14,05 Bela lad3, serij. 15,00 Jelena, serija 15.40 1V~op

15.55 Marketing 10.00 Onellllik j

t6.25 Kradlji'lac srca, Silrij.1

17 .05 Marka~ng 17.10 Bela Ia.da, serija

TVUSK

14.00 Muzitki pllld.h 14.2.0 Top SllOP 14.30 Vijesti

14.35 FrarlC!Jski lokIJs 15.00 U lokIJsu

16.10 Top sllop 16.15 TV simla

FLUIMUKANe

je lijek protiv kaslja!

'Kada uzetl: FWIMUKAN·?

• za Hje~nje kallja sa s@kretQm ("3lajmom"j ked: prehlade,. gripe, upale sinusa i srednjeg uha, bronhltlsa, upale plutai drugih oboljenja di.snog sistema pracenlh produktivnim kasljem

Kalm djeluje FWIMUKAN,"'?

• smanJuJe gUstotu sekreta

• olalclava iska~ljavanje

• sma nj uJe jal'inu ka~IJa

• ublmva oteiano disanje

• skracuJe vrijern e ozd ra vlje nJa

AKUT600

Prije upotrebepailjivo probtati ~putstvo 0 fije.ku.

Za oboYijest 0 indikacijamo, mjf!romo Opre20 i neieljenim dejstvimo no Jijek posavjetujre.se so Ijekarom ili farmoceutam.

@Iek

OIM ~pne SI!ndoz

~h":!II", N_IIII.da.<>. A.~!Pb..b.sar.o....."

Odsada priOaj' I tipka,j pocUelJdan uz na,Ye I !bej dnevne opcija!

AldMraj ,opciju ·PriOaf' m l1ipkaJ" I za same 2 XM doblva§20D SMS poruka m .200: mbruta razgo-Yorakoje moie§ karJstitI ad trenutka. aktivacije do pODoti ist:oR,3 dana!

Opclja -rip:kajU ti BUtti slanje bespl:atnJh poruka prema svim mobjlnim. mreiama u

BUt a uz opciju.IIPri6ar, moies be.splam.D I

telef·oniIaU UJlutar fROm mreia'.

AktWacijuopcija vtSis unosam kodovil! zaopcijUuripkajU

.... 1_ 1.3 opcij,u npricajU

lskodstj moguCno!.st bezgraniCne OOevoe komunlkacije dan za danom!

J(. ,·,t, :1:17 ,ona~ ..

oglasi

eVE ZA GRADNJ'U. KUCU. VR.T, STAN IMIRAN SAN F ~

RASPRODAJ EKSPONATA NAMJES AJA, DO 50 %

JASTUK FAlf'DER GSA 2S080/2:50~O AICU OGVUA~ PARKET BUI(V.A KLASI(:NI

~EVO

"SO,,70em

.. n,p~ 1 .... 179./5:11

..... 1<1 poU", ..

.. umOOI :11' lYe! ·wlJ/d:

146O./5S0/6OO

4,SOKM KAUCSANA - !till! -Idilk

~. Itof bnl!!l

389,OOK $IGUANOSNA. VRATA ~ bet pl.nnil uBr.!dnl_ '"_ prip"emlJen Ot\l,gr

'[ eNOG PLAC I)tJ

"""W ---- MOGuCNosT I(UPOVI E

~.J,..,.....-:II:::mz:ca NA 6 MJESe.CH

BE$PLATNA KUCNADOSTAVA U GRADU SARAJEVU

RAt,,- EISEN SHOPPINGI(A.RTICA

KUPOVIN NA,""" ~ 7 II m. 1

AkclJ •. "rlJedl! oct 25.3 ... 17 .04.2011. UI do Iilt.k. ullh.

N

NUDrMO USLUGE ARHITEKTE. VO.DOIN$TAlAT"ERA.. SiOLARA,KROJACICA

:---rn

AlIPA$IN MOST-eZIa 81joK1iCa 100 NAGRADNIKUPON

~eI~~~ 2156; 472 4'1 25_03 .. 2011

1i ,- 38- 7- DONOSIOCU ,KUPONA

Itc"" ""'.. oeeze-.... I) N &PI!CI.JALAN

<"T vo s l;:;CA 1 13m',POPUST.PRI KUPOVINI

UUK. _ m ( _ PDV-om) ROBl! IU NeI6U!TNlNAI

.. :1.4,4 V

.. ZI)W 5<401]:00 M.uterOaslc ·2 Iodin .. I"""ndle

I(OTAO TKI< T£RMOMONT .. 23kW

1120,OOKM

ROD 'NA.,h\..I.ES A UP h-!Iij.L-lI1 Martla MaruIItla, 2 lei . +387 33 680 575

OSIGURAe AUTOMAT$KI HAGER

lOA-25A

-

-

-

-

oglasi

Extra ",,,- ... """"" .... '.Il 31

)" _u a... .. to !:I.lj~ .. ~'m. ,op/._ 11" ....... I_"IuI ............. 't","", I~ • ..... J~ H"l ",,,,,10 ",if",," 11""",,,_ {,.,..",,1~ .Ip!oo& '

K N K

MflOI)J

P.,," :0 . ..,. I.., .~

lloll""_" pI juno IIpI;m< liI.'I!"I .... 1 ,~

- ",o",'~'nflJl< .... n

rIlL ... , C 'P<'"><' 1ll!j,'OJ""

.u rot"M!.oRAD ~I" OI"CI' III GQJNO

,J',_~ .... ~'" p .... ~... " 1'."" ...... ~ ... ~*IJ"'" _ ..... U ........ , IIrn;I1'''

~ ~ J"'I'i~~'" p1.min ,- l I~'" ~.., rnm.._ i~" .... "1" "f!U'Io' ... ~_"N .. "!Ioo ~ I~, .... """' .. '.-Ijl, 11n. .... _.' ...

I"w.Iwmn ~, ...... ,.., "'11 >11>11' okmi ....... k(!ji J< , ..... ..om,~

""'<'Jul.r_ "~"~""m<\1 .... ".Jruh.~ .... ",, ~ ~

do- ~ • ~"""l "'~,,_ •• u I ~ ,.....,.. IjC rT><>I" (

.... ~ O(>;irk 1111 ~",,"'>d)<'li"1<' If>'!on''''' _, I~_. _ drtn ...... _

1"" .... ""'"n n._~I ....... ," ... ~jc90 """,I I """'''''' ....

""'''I''" "J""'" IJ"W'1jIIIl ~ ,_ ~mk. , ........ "._ -.I.e ,,,. I d,,,,,,,,

ohla. klDoI ,:tI\'C'iLI ta1,r-

.I .. r. I~

- ..... , .. " ............ -,...l ..... 1.Jlj1 .".~,I~~

,,:" .... I. _....... Imljctmlkm. ,g" ~ I.""""u ...... , ..... mIoo!m II

~rm;-'_ ..so. doll ",,' ~. ""'~J" <'('<IIX' ~ i l"I'Imil ~ ",,"11 .. 1<, ~ 'rijnIo ..... i .............. au" ..... }> I • .ro."," .''''' ,""I. I. '" o1.ll~_ w.-ijll jolm .. ~'ql<IDl''' ~I" ~ r D~II drh,~ I. ~ ... ~-"I"= 1"''''. I"" _.,......" "'JC"".

'bl , .. JU''''' 1..- ..

• .to ... " .,....,.m:Lq ~,Md, 00d II p1I'W\!II !MI,,,10 anuruIt f""Io\'I!e • m"II.tIa: ,

hJnc' '~i\ll ~ IiLup'Ilt'll :rn'fot-.. ,lulu,lIft ~ ,~ l.~.fO'\Il"IIftn;, I

~ • .- "",lib ""''''' Du .... ,'"' I '" 1.01 _ dal: kanLn: .. dupI<:o.a " ...........

• r. j" I '"!lIMo.,. ...

1 .... )<.:: vi .. do>Jjtl" pu'N"1~ ''1'1>' uju .. t.: 'JI I\J i1I'<Y • I""",," t)p<",..... 'i,..u

''''''.~J~ IIJnla=BII

I ijlllll e D Ik;dJdo ,...m- G' pl_ ot>IIL"" I ""'G'" ill " ,iJO<:IIld

1~.'11 ")<tI. ....:~"',~, i"'" ~~'o, ~"',,~. oo""""l' ,J"",<_,~, ,~~

l """ ... ' Iii;" • ~ rrij<>!lu( ~ "'l'il.i "'JIll< urn,ljorj.. o.lw.no "",Ill

"'PI' pnd I

P,rlkd1o\I: ... <lodJrh g,1OTh .......... 1 ... ",,1«1'-'> '111Wf.~o.,'D .. I.bo;o' ...... .trH;

lit>'.: ,,">.lolL. I""" 1'«'_, JnI <1'" ..e..1 huj ~ rMo- 1011.0 I ,..tn... I<"~.

",~ID. dll .... ""'"' ...;. 0>_ """""" I "'''''''. I< ~ "",. wl'noj: miN>. 1',,1. ........ L' ; .... 'II"'~I", dowl! "1'''"' \~ dl< .. njl , do .. ,~ ""","","" ,t... , ... ~ ~ o.J[!O'mIiI< ~ .. IWIIIh>m IIDIlIl.m loje,. lmdidII'-"" iI ~ !'<Po I II'-.j"... oIo:.tI<llI' nil",,*", ,II nih ~n JlI..,. II" 1Id<d.ao ..,jJ<'~ III ~"" .... Mn< 1Wt."t< podn.''"''P p.;.J1t'l!'-

11IJ<aLI,.k<1)U I'I\inIl"»" <oN> ... rnLak , .. .-.. .. I''!'U ~,'" ~110 III r.l.oot

.. ""'.I"n" rwlm_ <mIla..to, i rot>nlr e ...,_' u, ...n-ltor<,. odlub .. <tqo! .... " il~",'" .. ' ~ill, ... ,,,.,,).

rrl . ..u.,· .. dlHlJ .... ',lO<h ptb:owo • P""m 110'1 -. ........ rlil'

r u pmllolrn<:om pr;J' ""'" r"", Irwr.. ~, t.vJ . ...".. """'" """"~ ""'-

"" ... w..... '" ...... .,._.. "'" !lm. .... , ....... """ '''''''1 n("OOl<'nlh l rnhr ,,]0 w.,,,iD'I dj<, .... .., J'I

IlIIIo ...... I~ 1''''''_ ~,qn d.J,.oJ "_, l~ '" ~ I..., paLlr .. rukll<n","

II<JC'I""I. It I"f'" I ~ ~ ",,,.;.,,,ih ~ L.>.J" I",n"'" "'< p!m-ik<. """ r<ri<>i"

Ot ... d,,_," ... pnLak io OOIub odc><!,ci. JI",ill ""'._ jl"'JI1I ~

p,,~ '" &.l,itlll -)1. p ............ ot.! ".1" ... 1\1]0, ~ "om" I I"Il ~mo:1It ,I"*,,,

\',tm., ...,InIUOpCPIr ~

Ikoj:O!.m J-II

!1qo, ... Ulll.~I' ,,.J,, ....

PIU r.k'oJf U;oril" Ioi:O'II'Ul.l \ IlB01UI\I[)o;O\ 'IiJ

PO ZIV

HRVATSKO POGREBNO DRUSTVO "SVETI ANTO", rozrvx C:LANOVE I SVE ZAINTERESlRANE NA IZVJESTAJNO.IZBORNU SKUPSTINU, KO] ACE SE ODRtA TI DANA 26_O3.2-0l LG_ !SUBOr AI S POC:ETKOM U 11 SATI, U PROSTORIJAMA UDRUZENJA,ULICA HAMZE HUME BRA.

MOLlMO CLANOVE DA NEIZOSTAVNO NAZOCE I UZMU UCESCE U RADU SKUPSTINE.

PREDSJEDNIK SKUPSTINE

MIlO RUBCrC S.L

Fiskalna, kasaTRI'NG FAVOURITE

ctrtitidrw 011 J\QlMpoIttl'll!IPrM Je!InortImD rdlMlIj1! k~

D

..

",mJtnltt! a SWd}t1itl1Gstl PIUIIM'ObnI podrib I ~ oc I6ri.w garl.ICiJ,Ugodl •

ILIJAS

II SPRA fZNl4D KONZU MA

HALILOVICIKOO CARINE KONTAKT;

Till,.; 033 691 5115; 033 01 51&;033 GSI"54'