Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 25. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.079

Milorad Novkovi}, predsjednik VSTV-a BiH

Preduga istraga o Dobrovolja~koj
5. strana

Su{i} o sutra{njoj utakmici protiv Rumunije

RAT U LIBIJI

GADAFIJEVI TENKOVI U MISRATI

21. strana

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

DANAS PRILOG

Borbenost
Sa OSLOBO\ENJEM na koncert Iz du{e za du{u...

mo`e odlu~iti

Znam da }emo imati podr{ku od prve minute. Pozvao bih navija~e samo da budu strpljivi, ka`e selektor BiH
42-43. strana

KUPON

DALMACIJA i SEVDAH

25.3.2011.
VI[E NA STRANICAMA KULTURE

U @I@I
Dvije hitne sjednice CIK-a BiH
CIKBiH: Osporili federalne ~elnike i sjednicu Doma naroda Parlamenta FBiH

2

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ustavnom sudu FBiH upu}eni dokumenti

Neutemeljen zahtjev

Borjane Kri{to
Predsjedavaju}a Doma naroda predlo`ila Ustavnom sudu da odbaci kao nedopu{ten ili odbije kao neutemeljen zahtjev biv{e predsjednice FBiH
Ustavnom sudu FBiH ju~er je iz Doma naroda Parlamenta FBiHupu}enakompletnadokumentacija u vezi s odr`avanjem konstituiraju}e sjednice tog doma pro{le sedmice i odlukama koje su donesene na njoj. dla`em Ustavnom sudu FBiH da zahtjev za utvr|ivanje ustavnosti i izdavanje privremene mjere podnijet od gospo|e Borjane Kri{to odbaci kao nedopu{ten iz razloga predvi|enih Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom FBiH, ili, u protivnom, isti odbije kao neutemeljen, navodi predsjedavaju}a Doma naroda. U Ustavni sud FBiH, kako je navedeno u popratnom pismu, proslije|en je transkript konstituiraju}esjedniceDomanaroda Parlamenta FBiH od 17. marta ove godine, odluka o izboru predsjedavaju}e i dopredsjedavaju}egDomanaroda, odluka o izborupredsjednika i dopredsjednikaFBiH, kao i mi{ljenja OHRa objavljena na slu`benojstranici OHR-a od 24. februara 2001. i 15. januara 2007.
Pavlovi}: 17. mart nije sporan

Poni{ten izbor

~elnika FBiH
Navedeno da je “izbor obavljen mimo dvije tre}ine izaslanika hrvatskog i jedne tre}ine delegata srpskog naroda, te da klubovi naroda nisu formirani“
Izbor predsjednika i dopredsjednika Federacije BiH obavljen u Predstavni~kom i DomunarodaParlamentaFBiH“nijeproveden u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH te se njihov izbor poni{tava“ . Odluka je to koja je ve}inom glasova ~etiri za (Irena Had`iabdi}, Branko Petri}, Stjepan Miki} i Tihomir Vuji~i}) i jedan protiv (Mile Kudi}) usvojena na ju~era{njoj drugoj, hitnojsjedniciCentralneizbornekomisije BiH. nju rezultata posrednih izbora za Dom naroda Parlamenta FBiH, dodjeli mandata, vr{i njihovu objavu u Slu`benom glasniku BiH te izda uvjerenja imenovanim delegatima/izaslanicima od kada im i te~e mandat“ . - Obavijestili smo predsjedavaju}eg Doma naroda u dosada{njem sazivu Stjepana Kre{i}a jo{ 8. marta, a nakon {to smo dan ranije primili kovertu sa hitnim aktom o sazivanju konstituiraju}e sjednice dostavljenim novoizabranim delegatima da se nisu stekli uvjeti za to, naglasio je [upeta.

Izja{njenje
Iz Doma naroda je, uz dokumentaciju, upu}eno i popratnopismonovepredsjedavaju}e Karoline Pavlovi} u kojem je jo{ jednom iznesen stav kako je konstituiraju}a sjednica odr`ana 17. marta ove godine “odr`ana sukladno Ustavu FBiH i Poslovniku o radu Doma naroda Parlamenta FBiH“ kao i da su , sve odluke na toj sjednici “donijete sukladno va`e}im propisima i ranije datim pravnim tuma~enjima ureda visokog predstavnika u BiH” . - Slijedom iznijetog, pre-

Tuma~enja OHR-a
Naime, u spomenutimmi{ljenjima OHR-a, u kojima su protuma~ene relevantne odredbe Ustava FBiH, uz ostalo, navedeno je da je konstituiranje Doma naroda mogu}e i u slu~ajevima kad nisu izabrani svi delegati uz uvjet da je osigurano prisustvo ve}ine, odnosnonajmanje 30 od ukupno 58 delegata tog doma. Sjednica Ustavnog suda na kojoj }e biti zakazana rasprava po zahtjevu za ocjenu ustavnosti navedenih odluka, kako su ju~er informirali u Sudu, jo{ nije zakazana. S. [e.

[ta tra`i Bevanda

Umjesto klubova - delegati
Predsjednica CIK-a IrenaHad`iabdi}navela je kako se rukovodstvoDomanaroda“oglu{ilo o odredbeIzbornogzakona BiH te je izbjeglosvojuzakonsku obavezu da poma`e organima za provo|enje izbora“ . - Iz odluke Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH vidljivo je da su za kandidacijske liste za predsjednika i dopredsjednike FBiH one predlo`ene od delegata Doma naroda, {to otvara sumnju da klubovi naroda koji su jedini ovla{teni to da ~ine nisuformirani, navela je Had`iabdi}. A, {ef sektora u CIK-u Radoje [upeta naglasio je kako je procedura glasanja za predsjednika i dopredsjednike kod rezultata pokazala da su oni “obavljeni mimo dvije tre}ine glasova izaslanika iz reda hrvatskog naroda i jedne tre}ine delegata srpskog naroda te da je takvo stanje moglo uticati na kona~an ishod“ . No, zaklju~eno je i da je sve bilo uredu, “Dom naroda Parlamenta FBiH napravio je povredu odredbi Izbornog zakona BiH, jer CIK-u BiH na provjeru i ovjeru nije dostavio kandidacijske liste za predsjednika i dopredsjednike FBiH“ . Prostom ve}inom donesena je i odluka kojom se utvr|uje da izbori delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH nisu provedeni u svih deset kantona, te da se “nisu ispunili uslovi za odr`avanje konstituiraju}e sjednice odr`ane 17. marta“ . Konstatirano je da u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH CIK“nakonokon~anjaprocesaizbora delegata/izaslanika u svim kantonima donosi odluku o potvr|iva-

Nalozi kantonima
No, ni s ovim se nijeslo`io~lanMile Kudi}, koji je istakao kako su “pismapisali oni oko predsjednice te da Kolegij te dr`avne institucije ne

BELAJ Uvukli ste nas u ~itav ovaj belaj bespotrebno. Mi nemamo nadle`nosti da cijenimo konstituiranje Doma naroda i odluke koje donosi, isto kao ni izbor izvr{ne vlasti, naveo je Kudi}
mo`e na svojim sastancima donositi odluke“ . - Uvukli ste nas u ~itav ovaj belaj bespotrebno. Mi nemamo nadle`nosti da cijenimo konstituiranje Doma naroda i odluke koje donosi, isto kao ni izbor izvr{ne vlasti, u {to spadaju i predsjednik i dopredsjednici, naveo je Kudi}. Kao dodatnu nepravilnost u radu Doma naroda, CIKBiH je konstatovao i u~e{}edelegata iz HNK-aVesne Sarad`i} i ZijataMu{i}a i to u vrijeme kada odluka o utvr|ivanju rezultata izbora nije postala ni pravomo}na. CIKBiH je ve}inom glasova usvojio i zaklju~ak kojim se Posavskom, Zapadnohercegova~kom i kantonu 10 (Livanjskom) “nala`e da odmah pristupe izboru delegata/izaslanika u Dom naroda Parlamenta FBiH“.
A. TERZI]

Sekretarijat Doma naroda Parlamenta FBiH ju~er je dobio i novi zahtjev Ustavnog suda FBiH za dostavljanjem dokumentacije, a u vezi sa zahtjevom za davanjem mi{ljenja Ustavnog suda FBiH, koji je toj instituciji uputio biv{i dopremijer FBiH Vjekoslav Bevanda. - U tom zahtjevu tra`i se vi{e dokumenata nego u prethodnom, kao {to su stenogrami i zapisnici sa konstituraju}ihsjednica novog i starog saziva Doma naroda, kao i onog iz 2002. godine, precizni podaci o sastavu Doma naroda u tim mandatima, sada{njem sastavu, kao i pravna tuma~enja OHR-a, kazao je sekretarDomanarodaIzmirHad`iavdi}. On je naglasio kako }e za dostavljanje ove dokumentacije Domu naroda biti potrebno malo vi{e vremena.

V I J E S T I

SDP o odluci CIK-a BiH

Neprofesionalni i bez nadle`nosti

Lidija Kora}, ~lan Predsjedni{tva SDPa BiH u sino}njoj emisiji BHT Tema dana, istakla je da je Centralna izborna komisija BiH grubo prekr{ila nekoliko odredbi Izbornog zakona kada je donijela odluku o poni{tavanju izbora ~elnika FBiH. - U SDP-u BiH u ovom slu~aju osporavaju nadle`nosti CIK-a sa pozicije Ustava FBiH i sa pozicije odredbi Izbornog zakona BiH. Prije svega iznenadila me koli~ina neprofesionalnosti i neznanja koje je pokazao CIK u ovom slu~aju. Naime, CIK uop}e nije imao nadle`nost da rje{ava ulo`ene prigovore. Za{to? ^lanom 6. ta~ka 2. Izbornog zakona BiH je precizno utvr|eno da svaki bira~ i politi~ki subjekt ima pravo da ulo`i prigovor ako smatra da je do{lo do povrede Izbornog zakona u provedbi izbora ali samo u izbornom periodu i to u roku od 48 sati od dana u~injene povrede. Nagla{avam, u izbornom periodu (~lanom 1.a ta~ka12) nedvosmisleno je utvr|eno da izborni period traje od dana raspisivanja izbora do

dana potvr|ivanja rezultata izbora, odnosno, (u ovom slu~aju) do 3. novembra 2010. Taj rok koji je imao CIK kao prvostepena komisija je do danas istekao. CIK se apsolutno morao proglasiti nenadle`nim za rje{avanje ulo`enih prigovora, istakla je Lidija Kora}. Reagirala je i SDA u svom saop}enju u kojem smatra da CIK BiH nije nadle`an da vr{i ispitivanje zakonitosti konstituiranja Doma naroda i izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH. - Stoga smatramo da njihova posljednja odluka kojom poni{tava konstituiranje Doma naroda i izbor rukovodstva FBiH nije pravno valjana jer su iza{li iz okvira svojih nadle`nosti, zbog ~ega }e SDA ulo`iti `albu Sudu BiH, navode u SDA.

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

U @I@I

3

Vlada utvrdila prijedlog bud`eta i uputila ga u Parlament

Na raspolaganju

1,7 milijardi KM
U drugoj
osigurani kreditima Evropske komisije (58,7 miliona KM) i MMFa (194,2 miliona KM kroz dvije tran{e). Uvjet za dobijanje ovih sredstava je ispunjenje svih obveza iz pisma namjere MMF-u. Prijedlogom bud`eta planirani su prihodi od indirektnih poreza u iznosu milijardu i 113,4 miliona KM, {to je u odnosu na izvr{enje pro{logodi{njeg bud`eta vi{e za 22,1 milion KM.

Glavne stavke bud`eta nova Vlada zadr`ala na razini koju su predlo`ili njihovi prethodnici polovini godine slijedi rebalans Deficit }e biti pokriven sredstvima MMF-a i EC-a
Uz manje tehni~ke izmjene, federalna Vlada je na ju~era{njoj drugoj redovnoj sjednici u novom mandatu utvrdila prijedlog bud`eta FBiH za 2011. godinu i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Prijedlog bud`eta za 2011. danas bi na vanrednoj sjednici u Sarajevu trebao razmatrati Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH po hitnoj proceduri, a ve} sutra, 26. marta, trebao bi se na}i i pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH.

Socijalni karakter

Tehni~ke izmjene
U prijedlog bud`eta su u skladu sa zaklju~cima Vlade s prethodne sjednice ugra|ene tehni~ke izmjene u obliku amandmana, koji ovim postaju sastavni dio tog dokumenta. Ovo se, uz ostalo, odnosi na sredstva za odr`ivi povratak izbjeglih i raseljenih, djelovanje udru`enja osoba s invaliditetom, kao i za{titu kulturno-historijskog naslije|a, te unutra{nju preraspodjelu sredstava predvi|enih na odre|enim bud`etskim stavkama, saop}eno je iz Vlade. Ukoliko bude potvr|en na sjednicama oba doma Parlamenta kako je predvi|eno, bud`et FBiH }e stupiti na snagu prije 31. marta, kad isti~e odluka o privremenom finansiranju FBiH koju je proglasio visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko. Istovremeno, Vlada i njena ministarstva i drugi bud`etski korisnici }e odmah po usvajanju bud`eta po~eti raditi na njegovim izmjena-

Sufinansiranje najni`ih povla{tenih penzija
U cilju za{tite penzionera, ~iji je iznos penzija ostvaren pod povoljnijim uvjetima u isplati manji od najni`e penzije po Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju, Vlada je donijela odluku kojom je za njihovo sufinansiranje osigurano 311.344 KM. Pravo na razliku sredstava imaju penzioneri ~iji je iznos penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima u isplati u ma i dopunama, koje se, kako je to za Oslobo|enje kazao ministar finansija Ante Krajina, mogu o~ekivati u drugoj polovini godine. Ovogodi{njibud`etFBiH, kako je prvobitno i predlo`io stari saziv federalne Vlade, iznosi oko 1,7 milijardi KM. Uodnosu na pro{logodi{nji, bud`et za 2011. je manji za 164 miliona KM, a u odnosu na njegovo izvr{enje za 35 miliona KM. Pri izradi bud`eta, kako je saop}eno, Vlada je uzela u obzir odredbe sporazuma o stand by aprilu 2011. manji od iznosa najni`e penzije ostvarene po Zakonu o PIO. Razlika }e biti ispla}ena uz redovnu penziju za mart, a sredstva za ovu namjenu osigurana su odlukom o privremenom finansiranju. Vlada je uputila poziv kantonalnim skup{tinama da u {to prije odrede predstavnike u Upravnom odboru Zavoda PIO kako bi mogla imenovati ovo tijelo. aran`manu s Me|unarodnim monetarnim fondom, kao i obveze preuzete pismom namjere. Prijedlog bud`eta je usagla{en s federalnim zakonima o ostvarivanju u{teda, pla}ama i naknadama u organima vlasti i pla}ama i naknadama policijskih slu`benika FBiH. Od ukupno projiciranog iznosa, na porezne i neporezne prihode se odnosi oko 1,446 milijardi KM. Manjak od 252,9 miliona KM Vlada namjerava nadoknaditi iz bud`etskih primitaka koji }e biti

HITNA PROCEDURA Prijedlog bud`eta za 2011. danas bi na vanrednoj sjednici trebao razmatrati Predstavni~ki dom po hitnoj proceduri, a ve} sutra, 26. marta, trebao bi se na}i i pred Domom naroda

Iz Vlade je saop}eno kako ovogodi{nji bud`et prevashodno ima socijalnikarakter, dok bi se prilikom izrade rebalansa trebalo osigurati ne{to vi{e sredstava za razvojne projekte. Prate}im dokumentom bud`eta, prijedlogom zakona o njegovom izvr{enju, utvr|eni su prioriteti, odnosno redoslijed u izmirenju bud`etskih obveza, me|u kojima su vra}anje vanjskog duga FBiH, realizacija transfera za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne `rtve rata, te poljoprivredu i razvojne projekte, a potom za raseljene i izbjegle osobe, te pla}e i naknade tro{kova zaposlenih. Prijedlogom ovog zakona utvr|eno je da su potpisnici naloga platnih transakcija federalni ministar financija, kao prvi, i premijer FBiH ili jedan od zamjenika premijera FBiH, kao drugi potpisnik.
S. [e.

Alkalaj - Countryman

MVPBiH

Inzko u Srebrenici

Propali pregovori

Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj sastao se sa zamjenikom pomo}nika dr`avnog sekretara SAD-a za evropske i evroazijske poslove Thomasom Countrymanom, na marginama Ameri~ko-balkanskog poslovnog samita, koji se u organizaciji ameri~ke savezne dr`ave Maryland i US - Balkans Business Alliancea odr`ava u Baltimoru. Razgovarano je o aktuelnoj politi~koj situaciji u BiH. Sagovornici su se saglasili o potrebi {to skorijeg okon~avanja formiranja vlasti na svim nivoima. Glavna tema razgovora je bio nastavak evroatlantskih integracija BiH.

[to prije formirati vlast

Ambasadorna{ezemlje u JapanuPeroMati} je dobro i radisvojposao, a sa njim je i savjetnik MVP-a, potvrdio je ju~er sekretar MVP-a BiH Zoran Perkovi}. “Ministarstvo ima redovan kontakt s njima. [to se ti~e na{ihdr`avljana, mi imamoevidenciju da ih je u Japanu oko 30 i to su ljudi koji su do daljeg odlu~ili tamo ostati. Ina~e, sve komunikacijerade, pa svako ko promijeniodluku}e imati mogu}nost da komercijalnim letovima ili na drugi na~in napusti Japan. Postoji neka na~elna suglasnost u slu~aju potrebe izmje{tanja Ambasade, ali za sada ne vidimo potrebu za tim“ rekao je Perkovi}. , J. F.

U Japanu 30 bh. gra|ana

Valentin Inzko, visoki predstavnik u BiH, ju~er se u Srebrenici sastao sa studentima Pravnog fakulteta iz Sarajeva i Isto~nog Sarajeva, ocijeniv{i pozitivnim saradnju na {kolovanju visokih kadrova. Polo`io je cvije}e na spomen-obilje`je Memorijalnog centra Poto~ari i odao po~ast `rtvama genocida. Razgovarao je i s majkama Srebrenice. Kada je u pitanju zapo{ljavanje, Inzko je ulio djeli} nade Srebreni~anima. “U toku su pregovori s kompanijom Megle i vjerujem da }emo uspjeti realizirati projekt na razvoju mljekarstva i proizvodnje mlije~nih proizvoda.“

Projekt zapo{ljavanja

Policajci ZDK-a od danas {trajkuju

Pregovori predstavnika Vlade ZDK-a i Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata ZDK-a oko osnovice pla}a, kao i o zahtjevima Sindikata policije, nisu urodili plodom, pa }e oko 1.500 policijskih slu`benika u ZDK-u, danas u 10 sati stupiti u {trajk. Premijer ZDK-a Fikret Plevljak, s jedne, i predsjednik KO-a SSSZDK Mirnes Isakovi}, Sindikata policije Elvedin Mio~ i Sindikata zaposlenih u organima uprave Esad Grahi}, s druge strane, potvrdili su da nije do{lo do pribli`avanja u stavovima o pitanju pobolj{anja materijalnog polo`aja njihovih ~lanova.

4

DOGA\AJI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Borce zanima samo jedno, a to je da se provede revizija i da se vidi ko jeste, a ko nije zaslu`io penziju

Ambasador Ferhat [eta vratio se iz Tripolija

Dr`avljani BiH se
Ministarstvo vanjskih poslova i Ambasada na{e zemlje u stalnom su kontaktu s preostalim dr`avljanima BiH, kojima }e se, ukoliko promijene odluku o evakuaciji, pomo}i da napuste Libiju
U Libiji je ostalo oko 120 dr`avljana Bosne i Hercegovine, uglavnom medicinskih sestara i zaljubljenika u tu zemlju, izjavio je ju~er Ferhat [eta, ambasador na{e zemlje u Tripoliju, koji se u Sarajevo vratio radi dodatnih konsultacija. No, pre ma nje go vim ri je~ima, Ministarstvo vanjskih poslova i Ambasada na{e zemlje u stalnom su kontaktu s preostalim dr`avljanima BiH, kojima }e se, ukoliko promijene odluku o evakuaciji, pomo}i da napuste Libiju. [eta je rekao i to da se oko 30 posto na{ih dr`avljana nalazi u isto~nom dijelu Libije, koju kontroli{u revolucionari, a ostatak u Tripoliju i okolnim mjestima.

mogu predomisliti

Zukan Helez,
ministar za bora~ka pitanja u Vladi FBiH

Evakuacija iz Libije jedna od najve}ih humanitarnih akcija

Foto: D`. KRIJE[TORAC

DOBAR

LO[

ZAO

Evakuacija
[eta je ju~er novinarima ispri~ao {ta je sve Ambasada BiH u Tripoliju u proteklom periodu uradila, kako bi na{e dr`avljane, njih ukupno oko devet stotina, evakuisala iz Libije, zemlje zahva}ene sukobima revolucionara i Gadafijevih pristalica. - Mi smo prvi krizni {tab napravili jo{ kad su po~eli neredi u Tunisu. Pozvali smo predstavnike na{ih firmi, dogovorili sa njima strategiju i konkretne zadatke da te firme naprave evidenciju svojih dobara i svoje dokumente pohrane u Ambasadu. Nas je, me|utim, zatekla nevjerovatna medijska situacija koja je `estokom retorikom u Libiji odjednom pokrenula 2,5 miliona stranih radnika. U roku od sedam dana imali smo mete`, kompletno zakr~ene ceste, veliki pritisak na aerodrome i luke, a istovremeno i prestanak rada u svim oblas-

BH GRA\ANI [eta je rekao i to da se oko 30 posto na{ih dr`avljana nalazi u isto~nom dijelu Libije, koju kontroli{u revolucionari, a ostatak u Tripoliju i okolnim mjestima
tima. Egip}ani koji su proizvo|a~i hrane i hljeba su oti{li. Me|u tih 2,5 miliona radnika trebalo je prona}i 1.200 na{ih, razasutih po Libiji, zemlji veli~ine Evrope. Tako je nastala misija ekipe ljudi da ostvarimo de`urstva tokom 24 sata i poku{amo formirati zbirne centre {irom Libije i to u saradnji sa ambasadorima zemalja biv{e Jugoslavije, te Turske, Gr~ke, Rumunije, Bugarske, Ma|arske... Zaklju~ili smo da ne}emo ostavljati ljude. Najvi{e problema imali smo s radnicima Hidrogradnje u Sirtu, daleko i od Bengazija i od Tripolija, ali sve se dobro zavr{ilo, podsjetio se [eta na prve dane sukoba u Libiji, dodav{i kako su obje sukobljene strane dobro postupale s bh. dr`avljanima. Tako je, kazao je [eta, izvedena jedna od najve}ih humanitarnih akcija BiH, iako sa skroFoto: Senad GUBELI]

BAKIR IZETBEGOVI]
^lan Predsjedni{tva BiH posljednjih dana vodi `ivu diplomatsku aktivnost u SAD-u. Tokom posjete saveznoj dr`avi Maryland, Izetbegovi} je sudjelovao na US-Balkan Business Forumu, sa kojeg je pozvao na razvoj poslovne saradnje dvije prijateljske zemlje.

ADA
Austrijska razvojna agencija (ADA) u narednom periodu }e kroz program javnih investicija, u vrijednosti 200.000 eura, pomo}i BiH. Ugovor o tome u Sarajevu su potpisali zamjenik predsjedatelja Vije}a ministara BiH Dragan Vranki} i ambasador Austrije u BiH Donatus Kock.

mnim finansijskim i kadrovskim mogu}nostima, ali uz podr{ku MVP-a. Nakon {to je [eta napustio Libiju, uz, kako je rekao, pomo} i pratnju zvani~nih organa vlasti te zemlje, Ambasada BiH u Tripoliju ostala je otvorena na tehni~kom nivou, a isto su postupile i druge zemlje.

Veliko zlo
On smatra da je misija ostvarena ~asno i po{teno, iako je imao priliku ~uti i da neki pojedinci izra`avaju nezadovoljstvo, te je tu naveo primjer ~ovjeka iz Fojnice, koji se smjestio u avion za evakuaciju, a u Libiji je ostavio suprugu i djecu. - U Libiji se de{ava veliko zlo i nadam se da }e se ono uskoro zavr{iti, rekao je [eta, koji se u Sarajevo vratio po nalogu Predsjedni{tva BiH.
J. F.

EMIRA ZOVKO
Profesorica Prirodno-matemati~kog fakulteta u Sarajevu u intervjuu za Oslobo|enje govorila je o posljedicama katastrofe koja je pogodila Japan. Umiruju}e djeluje njena tvrdnja da gra|ani BiH nemaju razlog za zabrinutost, jer }e se radioaktivne ~estice raspasti dok do|u do nas.

MIODRAG BELODEDI]
Nekada{nji rumunski reprezentativac ka`e da veoma po{tuje na{u zemlju i da ovdje ima puno prijatelja. Belodedi} se pravda, pa sada tvrdi da nikada u rumunskim medijima nije izjavio da su Bosanci “glupi i veoma fanati~ni“. Neko onda la`e - Belodedi} ili novinari koji su to napisali.

VIJEST U

BROJU

hektara zemlje bi}e zasijano ovog prolje}a u Semberiji.

31.450

U~enici Osnovne baletne {kole “Mladen Pozaji}“ iz Sarajeva, Odsjek za klasi~ni balet, uz polaznike aktivnosti klasi~nog baleta Centra za kulturu Sarajevo, ju~er su izveli dje~iju baletnu predstavu “Vila lutaka“ Josefa Bayera. U~estvovalo je 33 djece, uzrasta od pet do 15 godina. Predstava je namijenjena u~enicima od prvog do ~etvrtog razreda, a ju~er su je gledali u~enici O[ “Isak Samokovlija“ Scenografiju . je uradio akademski slikar Mirza Ibrahimpa{i}, kostimografiju Belma @i{ko, a koreografiju i re`iju Bri`ita Karaba{i}.

VIJEST U OBJEKTIVU “Vila lutaka“

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

INTERVJU

5

Milorad Novkovi}, predsjednik VSTV-a BiH

Istraga o Dobrovolja~koj

traje predugo
Razgovarala: Jasna FETAHOVI]

• [ta je najve}i problem bh. pravosu|a? - Re}i }u direktno: to je nea`urnost sudova i tu`ila{tava. To se, prije svega, odnosi na veliki broj nerije{enih predmeta iz ranijih godina. U izvje{taju iz 2010. taj broj predmeta se smanjio, ali ne u zna~ajnoj mjeri da bismo mogli govoriti o a`urnosti sudova i tu`ila{tava. Mi jo{ predstavljamo nea`urno pravosu|e. Ovaj problem se mora sistemski rje{avati, zajedni~kim naporima VSTVa, izvr{ne i zakonodavne vlasti. Problem nerije{enih predmeta je kompleksan i specifi~an, uzrokovan velikim brojem razli~itih faktora, pa je nemogu}e da jedna institucija sama rije{i taj problem. Jedna od potreba za rje{avanje tog problema je i legislativa. Imamo odre|en osje}aj da izmjena zakonskih propisa koja bi mogla dovesti pravosudne institucije u povoljniju poziciju ide dosta sporo, pa bi se moglo re}i i da na{e inicijative u tom pravcu nisu u punoj mjeri do sada bile razmatrane.

vlasti koliko je sredstava potrebno za rad sudova i tu`ila{tava i ta sredstva opravdavamo. Poznato je da }e bh. pravosu|e ima ti pre su dan zna~aj za uklju~enje BiH u euroatlantske integracije, vidimo sad to i u Crnoj Gori, Srbiji i Hrvatskoj, gdje se sada otvara problem pravosu|a. Zna~i, bez organizovanog, nezavisnog i efikasnog pravosudnog sistema nema pravne dr`ave i svakako nema da-

VSTV sada djeluje u skladu sa sporazumom koji su potpisale entitetske vlade i Vije}e ministara BiH. Dakle, taj sporazum je dobro, ali, po meni, ipak prelazno rje{enje. • Od predsjednice Suda BiH i glavnog tu`ioca novinari su prije nekoliko dana imali priliku ~uti da su politi~ki pritisci na institucije kojima oni rukovode sve brutalniji i otvoreniji. Mislite li Vi tako?

- VSTV ima {irok spektar nadle`nosti kojim se bavi. Najzna~ajnija su imenovanje sudija i tu`ilaca, predsjednika sudova, glavnih tu`ilaca i njihovih zamjenika. VTSV vodi ra~una o disciplinskoj odgovornosti, posebnu pa`nju posve}ujemo etici sudija i tu`ilaca, a kao partneri imamo dosta dodirnih ta~aka s ministarstvima pravde u BiH. U narednom periodu jedna od glavnih aktivnosti VSTV-a bi}e da uspostavimo {to bolju koordinaciju sa zakonodavnom i izvr{nom vlasti. Mi strate{ke ciljeve VSTV-a ne mo`emo realizovati bez saradnje sa tim institucijama. VSTV je u svom radu do sada osigurao sredstva iz donacija, koje su osigurale pretpostavke za rad pravosudnih institucija. Prioriteti VSTVa su ozna~eni u strate{kom planu, zatim strategiji za reformu sektora pravde u BiH, te strategiji za procesuiranje ratnih zlo~ina, kao i dokumentu evropskog partnerstva sa BiH. ljeg napretka u dru{tvo evropskih zemalja. • Za{to je potrebno da VSTV bude kategorija ugra|ena u Ustav BiH? - Svakako je jedan od zadataka i prioriteta da VSTV postane ustavna kategorija. To je definisano u strate{kom planu VSTVa. Tu treba i}i korak po korak, to }e u ovoj situaciji biti te{ko ostvarivo. Za to trebamo dobiti podr{ku izvr{ne i zakonodavne vlasti da bismo taj cilj u potpunosti realizovali. Poznato je da - Pa rije~ brutalnost, po meni, neodgovaraju}a je i ne bih je upotrijebio. Zavisi od vrste pritisaka na pravosu|e. Kontaktiram sa sudijama i tu`iocima, predsjednicima sudova, zamjenicima tu`ilaca i drugim odgovornim ljudima u pravosudnim institucijama BiH. Po mom mi{ljenju, pritisak na pravosu|e je ukoliko neko direktnovr{ipritisak na sudiju ili tu`ioca kako da rije{i odre|eni predmet. I tad se ulazi u domen nezavisnosti pravosudnog sistema u zemlji. Ja li~no nemam spoznaje niti sa-

Prioriteti VSTV-a

Ustavna kategorija
Drugi bitan problem za rad VSTV-a i a`urnost u rje{avanju predmeta jeste finansiranje sudova i tu`ila{tava. Znamo da je zemlja u te{koj ekonomskoj situaciji, ali to ne bi trebalo imati uticaja na finansiranje pravosudnih institucija. Znate da se pravosudne institucije u BiH finansiraju fragmentarno i to stvara pote{ko}e. Mi smatramo da je jedini pravilan put da prezentiramo izvr{noj i zakonodavnoj

znanja, nikad mi nikonijerekao da se na njega vr{i pritisak kako da se rije{i neki predmet od zakonodavne ili izvr{ne vlasti. To je onaj klasi~ni pritisak koji uti~e na nezavisnost pravosudnog sistema. Moramo biti svjesni ~injenice da radimo takav posao da jedan dio gra|ana ili stranaka nije zadovoljan sudskim odlukama i da ima negativnih komentara na rad sudova i tu`ila{tava. Me|utim, sve druge politi~ke komentare u vezi sa organizacijom pravosudnog sistema u BiH, u vezi sa velikim brojem nerije{enih predmeta, sporog vo|enja istraga, ne mogu shvatiti direktno kao brutalan pritisak na pravosudne institucije. Ja, kao predsjednik VSTV-a, to posmatram s aspekta da su odre|eni komentari o radu pravosudnih institucija ponekad usmjereni dobronamjerno. Kao {to na ~itavoj teritoriji BiH imamo primjedbe da u pojedinim predmetima dugo traju istra`ni postupci. Dijelim to mi{ljenje. U najve}em broju se to kre}e u zakonskim okvirima, ali u odre|enom broju predmeta se ti zakonski okviri prelaze, a zakonski rok za istragu je {est mjeseci. Svjestan sam da postoje slo`eni predmeti u kojima se istraga ne mo`e okon~ati u zakonskom roku, ali tu`ila{tva na teritoriji cijele BiH se trebaju truditi da to ne bude pojava. Moramo ~uti i rije~ javnosti, jer mi fakti~ki vr{imo pravnu za{titu svih gra|ana u BiH. Isto tako, ~ujem komentare da predugo traju procesi radnih sporova i ~injenica je da je tako, mi

imamo sudova da radni sporovi traju po tri, ~etiri ili pet godina i to nije dobro. Mi smo sad oformili grupu koja }e se baviti isklju~ivo time. Budite sigurni, kad rije{imo pitanje efikasnosti pravosu|a, otpast}e i svi prigovori. Najve}i dio javnosti tra`i da se predmet rije{i na sudu i to je opravdano, ali nije opravdano ako se tra`i u kojem pravcu da slu~aj bude rije{en. To je direktan pritisak na samostalnost i nezavisnost sudije.

Zabrinjavaju}i rok(ovi)
• Mi sli te li da is tra ga u slu~aju Dobrovolja~ka traje predugo? - Po meni, svaka istraga koja traje mimo roka propisanog zakonom traje predugo. Ponavljam, ima slo`enih predmeta u kojima istraga mo`e trajati i mimo tog roka pa se tra`i produ`enje. Ali, svaka istraga koja traje 4-5 godina, to je zabrinjavaju}i rok. • Mo`ete li re}i {ta je sa disciplinskom prijavom koju je protiv sudije Branka Peri}a podnijela predsjednica Suda BiH Medd`ida Kreso? - Ured disciplinskog tu`ioca je samostalna institucija i vodim ra~una samo o izvje{taju rada glavnog disciplinskog tu`ioca. A koji se predmeti nalaze kod njega, u kojoj su fazi i {ta }e tu`ilac sa njima uraditi, to nije u mojoj nadle`nosti. Kao i prema svim sudijama i tu`iocima protiv kojih su podnijete prijave, jednako se i prema Branku Peri}u odnosim sa punim uva`avanjem.

TAKORE]I... [TEDNJA
RS }e u narednom periodu za najslo`enije medicinske zahvate anga`ovati ljekare iz inostranstva, kako bi bio smanjen broj pacijenata koji se {alju na lije~enje van granica. Prema prvim procjenama, planirano je da na ovaj na~in godi{nje budu u{te|ena oko ~etiri miliona maraka, prenosi Srna. Stru~njacima iz inostranstva }e asistirati doma}i ljekari i ostalo medicinsko osoblje, kojima }e to omogu}iti da u dogledno vrijeme samostalno rade najslo`enije hirur{ke i druge metode lije~enja.

Foto: D. ]UMUROVI]

Nea`urnost je najve}i problem bh. pravosu|a Politi~ke komentare u vezi sa velikim brojem nerije{nih predmeta, sporog vo|enja istraga, ne shvatam kao brutalan pritisak na pravosudne institucije

6

DOGA\AJI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Halil Tucakovi} i D`emal Had`ihusejnovi}, ilegalci

Federalni premijer Nermin Nik{i} i ministar energetike, rudarstva i industrije Erdal Trhulj ju~er su u razgovoru s predstavnicima radnika PS Vitezit iskazali punu opredijeljenost da se rije{e nagomilani problemi ovog preduze}a. Istaknuto je da je prioritetno rje{avanje pitanja povrata u mati~nuevidenciju radnikakoji su izbrisani 15. aprila 1993, te uvezivanje sta`a radnicima. Ministarstvu finansija bi}e upu}en dopis da se obustave isplate o dodjeli nov~anih sredstava iz pasivnog podbilansa dodijeljenih Vitezitu, a sve budu}e isplate vr{it }e u skladu s programomkoji}e pripremiti sve zainteresirane strane. Zaklju~eno je i da se izvr{e promjene u sastavu NO i uprave, zaustavi obezvre|ivanje kapitala i izvr{i revizija privatizacije Vitezita. S. [e.

Radnici Vitezita s Nik{i}em

Municija iz Kon spasila je Saraj
Neko ko ne `ivi u Jablanici, a op}ina u kojoj je on kao organizovao otpor pala metka, ne mo`e komentarisati da li je Omer Maci} organizator otpora
Izjava Miralema Dure Dura~i}a, koji se predstavlja kao predsjednik Zelenih beretki Hercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK), kako se na spisku organizatora otpora kojeg pravi Komisija Vlade FBiH nalaze i izdajnici poput bra}e Had`ihusejnovi}, Rusmira i D`evada, te Halila Tucakovi}a, dobrano je naljutila ove Konji~ane. osnovu prijedloga baze, su dr. Rusmir Had`ihusejnovi}, njegov brat D`evad, te Mujo Mustafi}, Halil Tucakovi} i {ehid [efik Tucakovi}. Taj i takav spisak, napravljen prije tri jo{ neke ljude koji ispunjavaju kriterije. A kriteriji su: papir nadle`nog organa na kojem pi{e da je kandidat bio pripadnik Zelenih beretki, Patriotske lige BiH, MUP-a i to

Masakr po~eo, metaka nema
Uo~i Bajrama 1992. D`. Had`ihusejnovi} na poziv Alije Izetbegovi}a, predsjednika BiH, dolazi u Sarajevo. Predsjednik obja{njava kako je u Bijeljini, Zvorniku... po~eo masakr nad Bo{njacima koji nisu imali municije da se brane. Zaklju~eno je, MUPRBiH }e uputiti zahtjev Igmanu za isporuku municije. Helem, 8. aprila 1992. ka Sarajevu su iz Konjica krenula 2.000.000 metaka i to preko Kre{eva. Jer je bilo poku{aja Srpske demokratske stranke i JNA (Konjic, Bradina, Pazari}) da se sprije~i doprema municije u Sarajevo.
D`evad Had`ihusejnovi}

Dura i finansije
- Dura~i} nije predsjednik Zelenih beretki HNK-a, nego Mehmedalija Meki} iz Mostara. Dura~i}, koji je bio predsjednik u dva mandata, smijenjen je jer je 2006. godine la`irao odr`avanje skup{tine, falsifikovao je potpise, nikada nije podnio financijski izvje{taj niti je sazvao Upravni odbor, obja{njava Halili Tucakovi}, predsjednik Ze le nih be ret ki Ko nji ca i Udru`enja organizatori i pokreta~i otpora HNK-a. Na spisku kojega su beretke Konjica, a nastao je na

U okviruprojektaSuzbijanje{irenjahemijskog, biolo{kog, radiolo{kog i nuklearnog naoru`anja (HBRN) u Grani~noj policiji BiH u Sarajevu odr`an je okrugli sto o saradnji zemalja ~lanica ovog projekta u kontroli izvoza tih materijala. Pomo}nik direktora za organizaciju i operacije GP-a BiH @arko Laketa rekao je da }e razmjenaiskustava biti od velikog zna~aja za dalje unapre|enje saradnje zemalja i kontrolu tog materijala. Razgovarano je o saradnji zemalja u oblasti zakonodavstva, licenciranju, carini, sankcijama, uspostavljanju dr`avnih timova, te aktivnostima i procjeni potreba koje se odnose na HBRN. Prisustvovali su predstavnici iz Albanije, Jermenije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Gruzije, Moldavije i Ukrajine, kao i Me|unarodneagencije za atomskuenergiju, OSCE-a i drugih organizacija.

Suzbijanje {irenja opasnih materija

godine, potpisao je i Dura~i}. - Komisija je napravila dobar posao, ali posao koji je trebalo da zavr{e za dva mjeseca, nisu zavr{ili ni za godinu dana. Trenutno je na spisku vi{e od 700 imena, ali su definitivno usugla{ena 282 i oni su neupitni. Zadovoljan sam spiskom organizatora otpora iz Konjica, ali ima tu mjesta za

od 18. 9. 91. do 15. 4. 92, te da je do kra ja ra ta os tao u oru`anim snagama ili su ga nadle`ni za vrijeme rata po zadatku poslali negdje vani, obja{njava Tucak. Na Skup{tini Udru`enja organizatora otpora jedan od organizatora iz Hercegovine se bunio rekav{i kako Omeru Maci}u iz Jablanice, direkto-

ru Hidroelektrana na Neretvi, nije mjesto na spisku. - Neko ko ne `ivi u Jablanici, a op}ina u kojoj je on kao organizovao otpor pala je bez ispaljenog metka, ne mo`e komentarisati da li je Maci} organizator otpora! Da u Jablanici nije bilo Hamde Sefera, Sade Hindi}a, Mustafe Sefera, Maci}a... ne bi Jablanica

Mevlut ^avu{olu poru~io iz Banje Luke
„Ve} se osje}aju posljedice politi~ke pat-pozicije zbog ~injenica da je od izbora pro{lo {est mjeseci i da BiH nema jo{ vlast. Nisam pristalica bilo kakvih sankcija, niti je na{a politika da izolujemo na{e ~lanice, ali kako se ~ini,BiH izolujesamasebe od me|unarodne zajednice odr`avanjem te pat-pozicije“ izjavio je , predsjedavaju}i Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope Mevlut ^avu{olu.

Sankcije su izvjesne
Ako ne postoji nikakav konkretan napredak u zemlji, u tom slu~aju }e se morati razmatrati mogu}nost nekih sankcija
skup{tiniVije}aEvrope. Zbogtakvog stanja, dodao je ^avu{olu, BiH ima posljedice neparticipiranja i u drugim evropskim organizacijama. Na pitanjemo`e li zbogneformiranja vlasti BiH biti isklju~ena iz Vije}a Evrope, ^avu{olu je ponovio da je on li~no protiv izricanja bilo kakvih sankcija. „Ali ako ne postoji nikakav konkretan napredak u zemlji, u tom slu~aju }e se morati razmatrati mogu}nost nekih sankcija. Nisam ovdje do{ao da upu}ujem prijetnje, ja sam do{ao da pomognem. Me|utim, ako zemlje `eli da se izoluje i da ide tim putem, onda }e se pojaviti posljedice“ podvukao je ^avu{olu. , Dodao je da se nada da }e se u BiH {to prije uspostaviti koaliciona vlast na nivou BiH, a nakon toga se nadam da }e se uspostaviti jasna mapa puta za reforme. „Moramre}i da mi,kao Vije}e Evrope, generalno o~ekujemo jedan {iri reformski paket nakon uspostavljanja vlasti na nivou BiH, jer BiH, kao dr`ava ~lanica Vije}a Evrope, ima odre|ene postprijemne obaveze koje treba da ispuni, kao i uslove koji su postavljeni u odnosu na SPP sa Evropskom unijom“ kazao je , predsjedavaju}i Parlamenta Vije}a Evrope.

U Beogradu je potpisan plan bilateralne vojne saradnje za 2011. izme|u MOBiH i MO Srbije. Plan su potpisali vojni izaslanik BiH u Beogradu brigadir Ivan Tanji} i na~elnik Uprave za me|unarodnu vojnu saradnju Milorad Peri}. Te`i{te saradnje izme|u dva ministarstva bit }e na {kolovanju i usavr{avanjupripadnika oru`anih snaga u vojnoobrazovnim ustanovama obje dr`ave, na nastavku saradnje o pitanju rje{avanja vi{kova naoru`anja i municije, na razmjeni iskustava u oblasti odr`avanja helikoptera, organizaciji komunikacijsko-informacijskih sistema i drugim oblastima.

Vojni sporazum BiH i Srbije

RS spreman
Predsjednik RS-a Milorad Dodik kazao je da je taj entitet spreman ispuniti obaveze kada je u pitanju provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci. On je potvrdio i opredijeljenost RSa da da svoj doprinos kako bi se postigao dogovor o popisu stanovni{tva u BiH, te podjeli dr`avne imovine. Kada je u pitanju formiranje vlasti na dr`avnom ni vou, Do dik je za klju~io da je RS svoj dio obaveza ispunio.
G. KATANA

Nigdje BiH
Nakon ju~era{njeg sastanka s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom, ^avu{olu je istakao da zbog nemogu}nosti postizanja dogovora oko formiranjavlastinakonoktobarskih izbora na dr`avnom nivou ve} dosta dugo vremena nema predstavnika BiH u vrlo va`nim tijelima Vije}a Evrope, kao {to su Venecijanska komisija i sli~no, niti ima parlamentarne delegacije BiH u Parlamentarnoj

^avu{olu: Kako se ~ini, BiH izoluje sama sebe

OBAVEZE BiH, kao dr`ava ~lanica Vije}a Evrope, ima odre|ene postprijemne obaveze koje treba da ispuni

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

DOGA\AJI

7

iz Konjica

VIJESTI

njica jevo
je bez ispaljenog
Konjic

Kri{to i Bevanda nisu ugro`eni

Prepiska Alije i Milutina
Krizni {tab op}ine Konjic naredio je (18. april 1992) da se fabrika municije Igman preda Teritorijalnoj odbrani i njen direktor postupa po nare|enju. No, major, oficir sigurnosti Ranko Kuljanin poku{ava o tome obavijestiti pretpostavljenog u Ljutoj, ali je sprije~en. Hapsi ga TO. Dan kasnije general Milutin Kukanjac, komandant Druge vojne oblasti, pi{e Izetbegovi}u kako su Zelene beretke zauzele vojnu industriju i predali je SDA! - Vratite u normalan rad fabriku Igman, naredite deblokadu vojnih objekata Ljuta i ^elebi}i, a ako to ne uradite, mogu
Halil Tucakovi}

nastati te{ke posledice... Ne zaboravite da smo sklopili dogovor o primirju 12. 4. 1992. godine, a da je istog dana izdata va{a direktiva kojom objavljujete rat JNA, na ra vno Srbi ma i dru gim ne du`nim gra|anima... Sve akcije SDA i nekakve va{e vojske ukazuju da ste se opredelili na ratnu opciju... Analizirajte sve ovo i javno recite da `elite rat” napisao je general Ku, kanjac. U svom odgovoru predsjednik Izetbegovi} zaklju~uje kako }e “gra|ani BiH imati prema Armiji BiH onakav stav kakav ona bude imala prema njima“. imamo 15.500.000 komada razne municije. I to je odigralo bitnu ulogu u odbrani pojedinih dijelova BiH, pa i Sarajeva, sje}a se Had`ihusejnovi}. Nekoliko mjeseci prije po~etka rata sklonjena je i konstruktivna i tehnolo{ka dokumentacija Igmana. Spakovana je u vre}e i zakopana u gara`i.
A. BE^IROVI]

Federalna uprava policije saop{tila je da ne raspola`e podacima da je ugro`ena bezbjednost dosada{njih ~elnika izvr{ne i zakonodavne vlasti FBiH, kojima su ukinute usluge obezbje|enja. Iz Uprave navode da je po~ela za{tita novoizabranih predsjednika i potpredsjednika FBiH, premijera i njegovih zamjenika, te ministra unutra{njih poslova i predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta FBiH, prenosi Srna iz Nezavisnih novina. Na odluke FUP-a prigovor su uputili dosada{nja predsjednica FBiH Borjana Kri{to i potpredsjednik federalne Vlade i ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda, oboje iz HDZ-a BiH, koji su na ve li da sma tra ju da im je ugro`ena bezbjednost. Mersiha Novali}, portparol FUP-a, napominje da je uredbom Vlade FBiH odre|eno da se obezbje|enje li~nosti vr{i samo za vrijeme njihovog mandata.

bila neosvojivi bastion za neprijatelje, misli Tucakovi}.

Naredbe iz Beograda
Magistar i “izdajnik“ D`evad Huseinbegovi} prije agresije na BiH bio je generalni direktor Igmana, fabrike municije u Konjicu. Pred rat, sti`e mu naredba od generala iz Beograda da sve ratne rezer-

ve materijala iseli u Srbiju. - Dva su kapetana JNA donijela naredbu. Rekao sam da je ne}u izvr{iti. Nakon toga, u emisiji Televizije Sarajevo “Ovdje i sada“ taj general je rekao da sam zloupotrijebio svoj polo`aj. Decembra ‘91. stigla je naredba da Prvom partizanu iz U`ica posudimo 300 tona olova. Ni to nisam uradio. Shva-

tiv{i da iz Konjica ne mogu izvu}i materijale iz ratnih rezervi, SSNO je koncem ‘91. ugovorio isporuku municije za JNA i to u koli~inama za koju je postojao materijal u ratnim rezervama. Ugovorene koli~ine municije su i proizvedene, ali je samo dio isporu~en JNA. Tako sam osigurao da na stoku u fabrici pred rat

Pred dolazak u Mostar Dodik poru~io

Optimizam je nerealan
Otvori}emo dijalog o tome {ta je mogu}e, kazao je Dodik, te dodao da je o~igledno da je situacija u Federaciji BiH slo`enija
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da }e se odazvati sastanku vode}ih hrvatskih i partija iz RS-a koji }e se danas odr`ati u Mostaru, ali i naglasio da nije veliki optimist o mogu}em dogovoru o formiranju vlasti na nivou BiH. ci, prema kojem se tek nakon {to se odredi ve}ina u Parlamentu BiH mo`e pristupiti zakazivanju sjednice Predstavni~kog doma, ali ostaje pitanje, ka`e on, ko }e dati legitimitet izboru delegata iz FBiH u Dom naroda. “Gotovo smo u jednoj pat-poziciji” izjavio je , Dodik ju~er u Banjoj Luci. Ustavnog suda FBiH, u vezi s tuma~enjem ustavnosti i zakonitosti formiranja nove federalne vlasti bez obzira na to kakav ona bila, Dodik je kazao „da njegovo nije da to prihvata ili ne prihvata, jer su to stvari koje se de{avaju u Federaciji“ . „Legitimnost se odre|uje na osnovu stava pravosudnih in-

Gradsko vije}e Mostara ju~er je s 27 glasova za i tri suzdr`ana usvojilo odluku o pristupanju izradi i dopunama Prostornog plana op}ine Mostar, a usvojena je i odluka o pristupanju izradi programa demolicije objekata na podru~ju Grada Mostara. Usvojena je i odluka o dono{enju i provo|enju izmjena i dopuna regulacijskog plana Centralna zona – rekonstrukcija, kao i program ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za izmjene i dopune spomenutog regulacijskog plana. Usvojena je i odluka o dono{enju i provo|enju Regulacijskog plana koji obuhva}a ulice Stjepana Radi}a, Hrvatske mlade`i, Kralja Tvrtka i J. G. Dubrova~ke ulice.

Regulacijski planovi Mostara

Poziv reisu na obnovu d`amija

Banjalu~ki zaklju~ci
Otvori}emo dijalog o tome {ta je mogu}e, kazao je Dodik, te dodao da je „o~igledno da je situacija u Federaciji BiH slo`enija i to ne daje neki osnov za optimizam, koji bi danas bio nerealan” Predsjednik RS-a i li. der SNSD-a ponovio je da je stav njegove stranke isti, a njime se zagovara postojanje rotacije na nivou Vije}a ministara i nacionalnog balansa. Podsjetio je na zaklju~ak svih srpskih parlamentarnih stranaka, nakon sastanka odr`anog u subotu u Banjoj Lu-

USTAVNI SUD Legitimnost se odre|uje na osnovu stava pravosudnih institucija. Ja ne `elim da prejudiciram i nije moje da prihvatim ili ne, istakao je Dodik
Ponovio je i da SNSD ne odustaje od zahtjeva da u Vije}u ministara dobije mjesto ministra vanjskihposlova BiH, kao i da su nezaobilazna dva HDZ-a u formiranju dr`avne vlasti. Na pitanje ho}e li predstavnici RS-a prihvatiti odluku stitucija. Ja ne `elim da prejudiciram i nije moje da prihvatim ili ne“ istakao je Dodik. ,

Milorad Dodik: Rotacija i nacionalni balans

RS prati situaciju
Predsjednik RS-a je dodao da Federacija BiH vi{e ne li~ni na period prije mjesec,

pogotovo sa stanovi{ta {to dva HDZ-a na mje ra va ju odr`ati Sabor i to nosi politi~ki element. Dodik je zaklju~io da }e RS pratiti situaciju i ocjenjivati mogu}e ugro`avanje interesa RS-a. G. KATANA

Reisu-l-ulema IZ-a u BiH Mustafa Ceri} primio je delegaciju Muftijstva banjalu~kog, koju je predvodio muftija ^amd`i}. U delegaciji su, pored muftije, bili glavni imami, predsjednici izvr{nih odbora med`lisa i mutevelije s podru~ja Muftijstva banjalu~kog. Muftija i imami pozvali su reisa da posjeti Muftijstvo banjalu~ko, posebno su iskazali interes da svojim prisustvom uveli~a otvorenja obnovljenih d`amija na podru~ju Muftijstva koja su planirana za juli. Reisu-lulema je zahvalio na pozivu i naglasio kompleksnost rada IZ-a i veliku odgovornost imama, predsjednika izvr{nih odbora med`lisa i mutevelija.

8

DOGA\AJI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

BiH i ~lanstvo u NATO-u

Kompromis
Vi{i savjetnik za vojna i politi~ka pitanja u NATO-{tabu u Sarajevu Rohan Maxwell dao je detaljan pregled dosada{nje reforme odbrane, kao i koraka koje je BiH napravila na putu ka ~lanstvu u Sje ver noa tlan tskom savezu. - Vjerujem da su se mnogi me|u vama pitali za{to su se saveznici odlu~ili ba{ za rje{avanje uknji`be nepokretne vojne imovine kao pitanje koje omogu}ava da se pre|e u Akcijski plan za ~lanstvo. To je u~injeno s namjerom da vide da li BiH mo`e donijeti jednu politi~ki osjetljivu odluku i da li je na jednom kompleksnom pitanju mogu}e posti}i unutra{nji kompromis. Da budemo vrlo otvoreni, savez koji je zasnovan na konsenzusu ne mo`e sebi dopustiti da ima ~lanicu koja ne mo`e ostvariti unutra{nji konsenzus, rekao je Maxwell. - NATO vjeruje da se unapre|enje euroatlantske sigurnosti najbolje posti`e kroz {iroku mre`u partnerskih odnosa sa zemljama i organizacijama {irom svijeta, uklju~uju}i i Rusiju, rekao je Olsen.

Jaka volja u
Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} sastao se ju~er u Sarajevu s predstavnicima {panske organizacije AECEO, koja se bavi promoviranjem bilateralne saradnje institucija u Evropi, a posebno na podru~ju centralne i isto~ne Evrope. Predsjednik organizacije Miguel Bernal Carrion, pomo}nica predsjednika Nuria Parras i saradnica i predstavnica AECEO za BiH i Hrvatsku Medina Dedaji} upoznali su Ma{i}a o projektu Extremadura-Bosnia and Hercegovina, koji se implementira na podru~ju BiH, te iskazali interes za uspostavljanje saradnje regije Extramadura u [paniji s nadle`nim institucijama u FBiH. Razgovarano je i o mogu}nostima saradnje koju AECEO namjerava provoditi u FBiH i to u oblasti transfera znanja.

Saradnja FBiH i [panije

Predsjedni{tvu
^eka se formiranje vlasti u BiH kako bi se po~elo raditi na knji`enju vojne imovine na dr`avu, {to je uslov za po~etak Akcionog plana za ~lanstvo u NATO-u (MAP)
Knji`enje vojne imovine na dr`avu Bosnu i Hercegovinu i njeno ustupanje Ministarstvu odbrane je tehni~ko pitanje, koje je dobilo politi~ke konotacije, smatra ambasador Norve{ke u BiH Jan Braathu. Tokom izlaganja o novom strate{kom konceptu NATO-a i reformiodbrane u BiH, koje je za novinare ju~er priredio NATO{tab u Sarajevu, ambasador Braathu je kazao kako iz razgovora sa sada{njim ~lanovima Predsjedni{tva BiH Neboj{om Radmanovi}em, Bakirom Izetbegovi}em i @eljko Kom{i}em zna da postoji jaka volja da se to razrije{i. Podsjetio je i da se bilo vrlo blizu toga uo~i ministarskog sastanka u prolje}e pro{le godine u Tallinnu, kada je BiH primljena u Akcioni plan za ~lanstvo u NATO-u (MAP), uz uslov da prije po~etka njegove primjene izvr{i knji`enje 69 lokacija sa perspektivnom nepokretnom imovinom na dr`avu.

Pukovnik Olsen: Partnerski odnosi

Foto: S. GUBELI]

Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Ned`ad Ajnad`i} primio je ambasadora Norve{ke u BiH Jana Braathua i direktora Fonadacije “Istina, pravda i dostojanstvo“ Muhameda [abanovi}a, s kojima je razgovarao o realizaciji projekta regionalne saradnje i resocijalizacije vojnih veterana. Ambasadoru je predlo`eno da projekat pomogne i prijateljska Norve{ka. “Ovo je dalekose`an, kreativan i hrabar pristup, ali istovremeno i neophodan. Najva`nije je da se govori o pomirenju i stabilizaciji odnosa, jer se na ovom planu mo`e puno uraditi i saradnjom me|u veteranima u BiH i regionu“ istakao je Braathu. ,

Resocijalizacija vojnih veterana

Lopta }e se zakotrljati
Me|utim, da bi se po~elo raditi na ispunjenju tog uslova, potrebno je da se konstitui{e vlast u Bosni i Hercegovini. - Ne ka`em da }e politika u vezi sa ovim pitanjem potpuno nestati, niti da }e odjednom poprimiti nekakav drugi oblik ili prirodu. Ali, mislim da je u duhu saradnje i postizanja kompromisa taj problem mogu}e ri-

je{iti, kazao je Braathu. I on je, kao i ambasador Turske u BiH Vefahan Ocak, optimista. Ambasada Norve{ka je u prethodne ~etiri godine bila kontakt-ambasada sa NATO-om u BiH. Od 1. januara ovaj posao je preuzela Ambasada Turske. - Upravo sada sjedimo u jednom takvom objektu (zgrada Ministarstva odbrane BiH op. a), koji predstavlja nepokretnu vojnu imovinu i ni pod kakvim uvjetima ne moguzamisliti da bi sada neko do{ao i rekao: Hajte sada odavde, nije ovo vi{e vojna imovina ili nije dr`avna imovina. Kada vlast bude uspostavljena, mo`e se krenuti sa ozbiljnim razgovorima, insistirati na rje{avanju tog pitanja. Mislim da }emo vidjeti da }e se ta lop-

ta zakotrljati. Puno toga }e ovisiti o dobroj volji svih uklju~enih strana, a pritom i vas novinara. Vi u svemu tome igrate vrlo va`nu ulogu, rekao je Ocak. Zamjenik komandanta NATO-{taba u Sarajevu pukovnik John Andreas Olsen napomenuo je ovo pitanje ima tri sloja po kojima se rje{ava – politi~ko, pravno i tehni~ko. U NATO{tabu rade na pravnim i tehni~kim pitanjima tako da sve bude spremno kada bude postignut politi~ki dogovor. Novi strategijski koncept, koji je Sjevernoatlantski savez usvojio 20. novembra pro{le godine na samitu u Lisabonu, poslu`i}e kao mapa puta NATO-a u narednom desetlje}u. On nudi vi{e mogu}nosti za dijalog i saradnju sa partnerima.

Nastavak podr{ke
Podsjetio je da je NATO u Lisabonu naglasio da }e i dalje podr`avati Bosnu i Hercegovinu, te da se kroz prisustvo u na{oj zemlji dokazuje takvo opredjeljenje i zalaganje. - Nastavljamo raditi sa institucijama BiH, da pomognemo zemlji u integraciji u NATO u okviru postoje}ih obaveza koja je BiH preuzela kao ~la ni ca Par tner stva za mir, rekao je Olsen.
Dl. OMERAGI]

Ambasador SAD-a Patrick Moon posjetio Rajlovac
General Enyeart posjetio Doboj

Vojnici u civilnom `ivotu
Vlada SAD-a donirala je 2,1 milion dolara za zbrinjavanje otpu{tenih vojnika
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon posjetio je ju~er Regionalnitranzicijskicentar za demobilizirane vojnike u Rajlovcu i s predstavnicima Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oru`anih snaga BiH razgovarao o implementaciji programa NATO-a Perspektiva za reintegraciju biv{ih pripadnika OSBiH u civilno dru{tvo. Vlada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`avadonirala je 2,1 miliondolara za ovaj program koji ima za cilj zbrinjavanje personala Ministarstva odbrane BiH, odnosno, olak{avanje uklju~ivanja otpu{tenihvojnika u civilni`ivot. “Bosna i Hercegovina je ostvarila zna~ajan napredak u ispunjavanju uvjeta za NATO-ovu integraciju, a to je najbolje vidljivo iz primjera reforme sektora odbrane. Me|utim, neke od tih reformi rezultirale su otpu{tanjem aktivnih vojnika iz OSBiH. Oni se sada, kako u BiH, tako i u drugim zemljama, suo~avaju s izazovima reintegracije u civilno dru{tvo“ kazao je Moon. , Centar djeluje kroz nekoliko pravaca, poput pomo}i u pokretanju poljoprivredne proizvodnje, pronala`enju zaposlenja, prekvalifikaciji te samozapo{ljavanju. “U Centar se otpu{teni vojnici javljaju dobrovoljno, a do kraja februara 2011. Centar je pru`iousluge za 1.057 biv{ihpri-

Obren Petrovi}, na~elnik Op{tine Doboj, primio je delegaciju [taba NATO-a u Sarajevu, s brigadnim generalom vojske SAD-a Davidom B. Enyeartom na ~elu. Nakon razgovora o politi~koj situaciji u BiH, aktuelnim pitanjima i problemima u op{tini Doboj, Enyeart se sastao s predstavnicima op}ina Doboj, Usora i Doboj-Jug te sa nekoliko NVO-a, interesuju}i se kako radi civilni sektor. Posebnu pa`nju je iskazao prilikom obilaska kasarne OSBiH na lokalitetu Bare, gdje su ga doma}ini, brigadni general Mirsad Guti}, i komandant kasarne brigadir FahrudinAgi}, detaljnoupoznali sa stanjem u jedinici, te sa aktivnostima na uskladi{tenju i uni{tavanju vi{kova naoru`anja i municije {to se uspje{no odvija u krugu ove kasarne. Mi. B.

Patrick Moon: Suo~avanje s drugim na~inom `ivota

Foto: A. KAJMOVI]

padnika OSBiH“ kazao je po, mo}nik ministra odbrane za upravljanje personalom Sead Muratovi}. Projekt koji implementira

Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) bit }e aktivan do 2012, a njegova ukupna vrijednost je 6.481.322 miliona dolara.

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

DOGA\AJI

9

Jo{ ni{ta od vlasti u `upanijama

^ovi} malo po`urio
Iako je lider HDZ-a najavio kako }e se u ponedjeljak formirati vlast u Posavskoj `upaniji, od toga ni{ta
Unato~najavama, sjednicaSkup{tine Posavske `upanije ne}e biti odr`ana u ponedjeljak. Kako nam je re~eno iz Stru~neslu`beSkup{tine ove `upanije, ju~er sjednica nijebilasazvana,a vjerojatnone}ebiti ni danas. prije u Posavskoj`upaniji, a potom i u Hercegbosanskoj te Zapadnohercegova~koj.

VIJESTI

Ne}e odstupiti
^ovi} je borave}i u Br~kom ponovio kako sa SDA i SDP-om ne}e formirativlast na dr`avnojrazini, ali i kako}e se uskorouspostavitivlast u `upanijama gdje to jo{ nije ura|eno. Dodao je kako novoustrojena vlast nije konstituirana na ustavan i zakonit na~in i nikog ne obvezuje da je po{tuje. - U ovom trenutku imamo neku vrstu dvovla{}a u BiH i mi smo jasno dali do znanja postoje}im nositeljima izvr{ne vlasti iz HDZ-a da nipo{to ne odstupajuprednelegalnim i nelegitimnim zahtjevima jer }e u suprotnom po~initi kazneno djelo kr{e}i Ustav i postoje}e zakone, istaknuo je ^ovi}. J. GUDELJ

Zaga|enje rijeke Bosne

Novi rok
- Jo{ nam nisu dostavljene liste kandidata za izaslanike u Dom naroda Parlamenta FBiH, te je stoga malo vjerojatno da }e sjednica biti sazvana prije sljede}ega tjedna. Stranke nam trebaju dostaviti liste kandidata kako bismo mogli obaviti izbor izaslanika za Dom naro- Dragan ^ovi}: Uranio da, a to jo{ nije u~injeno. O~ekuje- LISTE mo, pak, kako}e se sjednicazasigur- Jo{ nisu dostavljene liste kandidata za noodr`atisljede}egatjedna, re~eno izaslanike u Dom naroda Parlamenta nam je u Stru~nojslu`biSkup{tine. Ina~e, predsjednici dva HDZ-a FBiH, te je malo vjerojatno da }e Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} su na- sjednica biti sazvana prije sljede}ega javili kako }e se vlast formirati naj- tjedna

Na podru~ju sjeverno od Maglaja na povr{ini rijeke Bosne nalaze se ogromne koli~ine neidentifikovane pjene. Op}inska Civilna za{tita koja je iza{la na lice mjesta zajedno sa predstavnicima policije i Udru`enja sportskih ribolovaca Kulina, o svemu je obavjestila Kantonalnu upravu CZ-a ZDK-a. Savjetnik direktora za tehni~ke poslove Agencije za vode Mirsad Nazifovi} nam je potvrdio da je rije~ o havariji prilikom remonta ma{ina u krugu tvornice papira Natron Hayat. Do{lo je do optere}enja postrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda iz kojeg su se vi{kovi prelivali u rijeku Bosnu. Iz Natron Hayata tvrde da tehni~ka voda nije otrovna, ve} ima malo kiselosti i ne ugro`ava biljni i `ivotinjski svijet rijeMi. B. ke Bosne.

Veselin Vlahovi} Batko ju~e pred Sudom BiH

Nisam kriv
Su|enje ovom optu`eniku za najte`e ratne zlo~ine kojima se dosad bavio spacijalni odjel Suda BiH treba po~eti u roku od dva mjeseca
Nisam kriv, rekao je ju~e jedva ~ujnim glasom optu`eni ratni zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko, kada je sudija Dr`avnog suda BiH Darko Samard`i} iz Odjela I za ratnezlo~inezatra`io da se izjasni o tome priznaje li ili pori~e krivnju kojom ga tereti 56 ta~ki optu`nice za ratne zlo~ine po~injene u okupiranom dijelu Sarajeva. (koju je podigao tu`ilac Behaija Krnji}), ali je i naglasio da su neka djela {to ih on nije po~inio stavljena njemu na teret. Odbio je i ~itanje optu`nice i pojedina~no izja{njavanje o krivi~nim djelima. Nakon desetominutnog ro~i{ta, advokat Lazarev} je, zapitan od novinara, kakvo je mi{ljenje na osnovu dosada{njih desetak kontakata s Vlahovi}em o njemu stekao, rekao: “Mi{ljenje koje sam formirao kao ~ovjek ne mogu izre}i, a {to se ti~e ostalog, djelimi~no je formirano.“

Vlahovi} odgovarao tek nakon konsultacije s advokatom

O tom-potom
Uz Vlahovi}a je sjedio njegov advokat po slu`benoj du`nosti Radivoje Lazarevi}, u kojeg bi Vlahovi} svaki put, nakon {to bi

Tu`ila{tvo spremno
Ro~i{te je pratila i Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja “@ena - `rtva rata“ ~ije su mnoge ~lanice me|u svjedocima , na su|enju Vlahovi}a, kojeg optu`nica tereti u 27 ta~ki za ubistva, u 12 za silovanja, u pet za odvo|enja u nestanak, u 32 za razne vrsta zlostavljanja. Ju~e je Boris Grube{i}, portparol Tu`ila{tva BiH, kazao novinarima da je Tu`ila{tvo potpuno spremno za su|enje, na koje }e izvesti 105 svjedoka, od kojih je 27 tra`ilo za{titu, dva vje{taka, ali i predo~iti brojnu dokumentaciju s ekshumacija, obdukcija. mu sudija postavio neko pitanje, odmah pogledao i davao odgovor tek poslije kratke konsultacije sa njim. Sudija je, ina~e, Vlahovi}u ponudio nekoliko varijanti izja{njenja, a Vlahovi} je kazao da je razumio optu`nicu Advokat je nastavio: “Kada sam se krajem pro{le godine prvi put sa njim susreo, optu`nicaje imala108 ta~ki, a, evo, sada je spala na 56“ kazao je Ra, divojevi}, dodav{i: “[ta je istina, a {ta nije, pokazat }e se, a za sliku o Vlahovi}u zaslu`ni su me-

diji, odnosno neki novinari koji su o njemu pisali.“ To {to je sam Vlahovi} u [paniji, nakon hap{enja 2. marta pro{le godine policiji rekao da je ubio sto ljudi, advokat je odbio prokomentarisati, rekav{i da nije o tome upoznat. Odbio je komentarisati i dvije presude protiv Vlahovi}a iz Novog Sada i iz Podgorice, iz ratnog perioda. Ina~e, u susretima sa njim, Vlahovi} nije izrazio kajanje: “O tome nije bilo govora“ kazao je advokat, od , kojeg smo saznali tako|e da je Vlahovi}, zbog “psihi~kih smetnji“ (prima terapiju, ali advokat ne zna koju), tra`io da ne prisustvuje su|enju. Sud BiH je to odbio.

Bilo bi neekonomi~no
Imaju}i u vidu to da je, skoro istovremeno s Vlahovi}evom, podignuta i optu`nica protiv jednog od njegovih sau~esnika, odnosno izvr{ilaca ratnih zlo~ina u sarajevskim naseljima Grbavica, Kova~i}i i Vraca, novinare je zanimalo da li se mo`e desiti spa-

janje ovih procesa: “Mo`e, ali bilo bi to neekonomi~no, jer bi onda drugi optu`eni (Sa{a Bari~anin) trebalo da prisustvuje svim ro~i{tima, pa i onim za koje on nije optu`en“ kazao je , Lazarevi}. Vlahovi}a je, prema saznanjima advokata, u Sudu posjetila rodbina, {to je tu`ilac Behaija Krnji} u nedavnom razgovoru za Oslobo|enje negirao, rekav{i da Vlahovi} dobiva pakete od brata iz [panije. Da li mislite da bi moglo do}i do pogodbe, pitali su novinari advokata, koji je, ina~e, iz Zvornika, na {to je Lazarevi} kazao da }e o svemu odlu~ivati s Vlahovi}em: “O tom-potom, vidje}emo“ ... Lazarevi} nije htio otkriti da li je odbrana pripremila svjedoke. Sudija Suda BiH Darko Samard`i} je rekao da su|enje Vlahovi}u treba po~eti u roku od dva mjeseca, ra~unaju}i od ju~era{njeg dana. Tu`ilac Krnji} je, podsje}amo, kazao da }e po~etak su|enja vjerovatno biE. K. ti u aprilu.

Francusko pravosu|e saglasno je da Srbiji bude izru~en biv{i pripadnik paravojne jedinice [korpioni Milorad Momi}, osumnji~en za ubistva Bo{njaka u Srebrenici 1995, prenijela je Srna. Momi}, koji je uhap{en krajem januara nedaleko od Grenoblea, ima tri dana da se `ali na mi{ljenje suda u ovom gradu. Hap{enje je izvr{eno na osnovu evropske potjernice, koju su izdale srbijanske vlasti, a terete ga za zlo~in protiv ~vje~nosti. Hrvatska je, tako|e, zatra`ila od Francuske izru~enje Momi}a, koji je pred sudom u Vukovaru osu|en za ubistvo hrvatskog civila i za fizi~ko mu~enje vi{e drugih civila.

Momi} }e biti izru~en Srbiji

Besplatni lijekovi protiv TBC-a

Razvojni program UN (UNDP) obezbje|uje lijekove za lije~enje tuberkuloze koji se besplatno dostavljaju registrovanim pacijentima u okviru projekta “Ja~anje DOTS strategije u BiH i unapre|enje nacionalnog programa za tuberkulozu, uklju~uju}i multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u BiH“. Menad`er ovog projekta Jasmina Islambegovi} rekla je za Srnu da, osim ove aktivnosti, UNDP u saradnji sa NVO-ima omogu}ava i besplatno dijagnosticiranje ciljnim populacijama posredstvom {est mobilnih timova, podr`ava rad mre`e patrona`nih sestara i osigurava osnovne higijenske i prehrambene pakete za pacijente u stanju socijalne potrebe.

10

KOMENTARI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Homogenizacija
FOKUS

E
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

BiH je izme|u udru`enog prekograni~nog srpsko-hrvatskog pritiska za dalju diobu zemlje i stava EU i SAD-a o neupitnosti bh. dr`ave i njene evroatlantske perspektive. Dok Hrvatska kr{i obe}anje o partnerstvu, ja~a srbijansko-ruski presing na BiH

vropska unija pri{la je primjeni nove strategije za Bosnu i Hercegovinu. Vo|stvo evropske zajednice odlu~ilo se za sna`nije institucionalno prisustvo koje bi zna~ilo da EU preuzima me|unarodnu inicijativu u BiH. Te`nja je odlu~no djelovati na ubrzanom pribli`avanju BiH ~lanstvu u EU, uklju~iv{i stimulativne i restriktivne mjere. Bruxelles je uslove za kandidatski status BiH sveo na minimum. Od BiH se tra`i da ustavnim izmjenama provede odluku Evropskog suda za ljudska prava u slu~ajuSejdi}- Finci, donese zakon o dr`avnoj pomo}i i popisu stanovni{tva. Predsjedni{tvo BiH - jedini dr`avni organ koji je uspostavljen nakon oktobarskih izbora - nije se oglasilo na signale iz EU, kao prvonadle`no za me|unarodnu politiku zemlje. Inicijativa Bruxellesa zati~e bh. dr`avu u lohotnom stanju. Snage opstrukcije ne blokiraju samo evroatlantski put ve}, nanovo, dovode u pitanje opstanak BiH. Da apsurd bude ve}i a situacija te`a, Hrvatska - kao ~lanica NATO-a i zemlja pred vratima EU - udarila je na platformski savez ~etiri stranke koje ho}e vlast na reformsko-integrativnoj osnovi, kako bi se

P

BiH vratila na evroatlantski kurs. Hrvatski predsjednik i premijerka Ivo Josipovi} i Jadranka Kosor ustrajavaju u podr{ci dvama HDZ-ovima mada su te stranke odbile izvrsnu ponudu za u~e{}e u vlasti iza koje su stali me|unarodni posrednici. redsjednik hrvatskog SDP-a Zoran Milanovi} za kritiku istoimene stranke u BiH - koja je inicijator programskog pristupa vlasti - koristi la`an podatak da ovda{nji hadezeovci imaju iza sebe 90 odsto hrvatskih glasova. ^elnik HDZ-a BiH Dragan^ovi} govori o 62 odsto, a njegovi oponenti tvrde da je ta podr{ka manja od pedeset odsto. [ef hrvatske diplomatije Goran Jandrokovi}, u susretima sa desetak ambasadora akreditovanih u Zagrebu, daje si za pravo da uspostavu Vlade FBiH nazove neustavnom i optu`i~etiristranke da ugro`avaju stabilnost BiH i regije. Hrvatska tako kr{i obe}ano partnerstvo BiH na putu u EU. Uz dva HDZ-a stala je Biskupska konferencija u BiH, koja je bila iza hadezeovske politike i u vrijeme “HR Herceg-Bosna“ ~ijim se ~elnicima , sudi u Haagu, i neustavne “hrvatske samouprave“ HDZ. ovi te`e novom teritorijalno-

U

institucionalnom uvezivanju bh. Hrvata. [pekuli{e se da politiku tri HDZ-a podupiru njema~ki demokr{}ani, ^ovi} i njegov partner iz HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} dobili su i rusku potporu. ^ovi} s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom ima otprije izbora ~vrst savez na liniji prijateljstva Josipovi}a i predsjednika Srbije Borisa Tadi}a. tom sklopu, rekonstruisana srbijanska Vlada na{la je za shodno da joj prvi va`an potez bude zajedni~ka sjednica sa Vladom RS-a u Banjoj Luci. Pritisak na bh. dr`avu kompletiran je susretom Dodika sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom, prilikom njegove posjete Beogradu. Dodik je pitao Putina {ta misli o ulasku BiH u NATO, dobio je odgovor da se Moskvaprotivi{irenjuSjevernoatlantskog pakta, pa je osokoljeni predsjednik RS-a kazao da }e odluka za ~lanstvo u NATO-u u tom entitetu biti donesena obavezuju}im referendumom. Ja~a remetila~kisrbijansko-ruskipresing na BiH. Otpor platformskim nastojanjima ujedinio je vlast i opoziciju u RS-u. Dodik koristi anarhoidno stanje za ja~anje autonomije RS-a. ^ovi} bi da iskoristi priliku za teritorijalizaciju ne

B

nacionalnih, ve} hadezeovskih interesa. Dodik ne vidi opasnost po dejtonsku poziciju RSa stvaranjem hrvatskog entiteta. To smatra odlu~uju}im potezom za raspad BiH o kojem uporno govori, a time prijeti i ^ovi}. Ako te te`nje tuma~imo i samo kao ~vr{}enje pozicija spram ustavne reforme, to su izrazito dezintegrativne i antievroatlantske akcije. iH je izme|u udru`ene prekograni~ne nacionalne homogenizacije i srpsko-hrvatskog pritiska za dalju diobu zemlje i stava EU i SAD-a o neupitnosti bh. dr`ave i njene evroatlantske perspektive. Me|unarodni autoriteti moraju pomo}i da se uspostavi dr`avna vlast koja bi ispunila bar onaj trouslovni minimum za kandidovanje BiH u ~lanstvo EU. To nije dovoljno za normalizaciju bh. dr`ave. Slijedi zavr{etak rekonstrukcije me|unarodnog prisustva, na putu izme|u dejtonske i briselske BiH. ^vorne ta~ke su sudbina OHR-a i nala`enje li~nosti za prvog ~ovjeka EU u BiH. Bitno je da taj posaostabilizujestanje u zemlji a ne da ga destruktivci smatraju pobjedom nad bh. dr`avom i njenim me|unarodnim garantima. Vrijeme je za homogenizaciju onih koji bh. dr`avu ho}e.

POLIGON

B

ave}i se alpinizmomaktivno ve} 35 godina, navikli smo na povremene diskreditacije i negiranja (valjda je ljudski `ivotni vijek nezamisliv i nemogu} bez takvihoda{iljanjastrelica), ali tekstom “Kap koja je prelila ~a{u“ objavlje, nim u Oslobo|enju, bili smo iznena|eni i u izvjesnoj mjeri - tu`ni. Za~u|uje ~injenica da je potpisnik teksta (Slobodan@alica) sa neskrivenimzadovoljstvompristupioizradiprvogalpinisti~kogvodi~a kod nas (Romanija, 1989) upravo sa Edinom Durmom, kojem na zabrinjavaju}e neodmjeren, pa i nepristojanna~inpripisuje“niskistupanjop{teinformisanosti, na~itanosti i pismenosti“ Mo`da je punoprimjere. niji bio direktan kontakt sa eventualnim usagla{avanjem i poja{njavanjem“povijesnosportskefaktografije u bh. alpinizmu“ Time . bi ~itala~ka i planinarska javnost bila po{te|enaprepucavanjakoja su neprimjerena alpinizmu kao, prijesvega, duhovnojkategoriji, koji ima univerzalnuzada}u – da nas u~ini boljim i plemenitijim ljudima. Ta~na je tvrdnja da se radi o poznatim alpinistima i planinarskim pedagozima, koji su, na kraju, i svoje profesionalno i `ivotno usmjerenjeupravogradili na tim principima. I Edin Durmo i Jure Miljak su nosioci dvostrukihinstruktorskihzvanjaPlaninarskogsaveza BiH i ve} preko30 godinaprisutni u alpinizmu, svakako ne samo kao promatra~i i kriti~ari nego kao, mo`da jo{ uvijek, me|u najaktivnijim i najanga`ovanijim na{im alpinistima i visokogorcima. Nas ne rukovodi i ne hrani poriv da poka`emo i doka`emo da smo mo`dabolji i uspje{niji od na{ihu~itelja, negoupravoporiv da poka`emo i doka`emo kako su na{i u~iteljibilinajbolji i najuspje{niji i na najbo-

U~enici i u~itelji
Reagiranje: “Kap koja je prelila ~a{u”; Oslobo|enje, 8. mart 2011.
lji mogu}i na~in kod nas razvili osje}aj i ljubav prema planinarstvu i planinama, a posebno prema, za nas, svetoj planini Prenj. Bi}emo sretni i sa posebnim osje}ajem ponosa ako i na{iu~enicipomjeregranice i normekoje smo mi svojevremenopomjerali. Tada }emo znati da je na{a misija sportskih i planinarskihu~itelja i instruktorabilauspje{na. Predugo bi trajalo upu{tati se u analizu svih “povijesnih fakata ~ije iskrivljavanje dolazi od EdinaDurme“ kako se navodi u fa, moznoj “kapi koja je prelila ~a{u“ Ipak, . moramo se osvrnuti na neke“fakte“ kojipone{to govore o “tu`enima“, ali i o “tu`itelju“ . Jedan od najve}ih svjetskih alpinista dana{njiceSlovenacTomo^esen, nakonbrojnih nevjerovatnih ostvarenja u, do tada, nezamislivimhimalajskimstijenama i vrhovima, bio je izop}en od alpinisti~ke svjetske javnosti nakon objavljivanja rezultata kojeg nije realizovao ili, bolje re}i, nije realizovao do kraja. Radi se o legendarnomusponukroz ju`nustijenuhimalajskogvrhaLotse. Dakle, objavljeno je ne{to{to nijeura|eno. Durmo i Miljak nikada nisu objavili ne{to {to nisu uradili! Naprotiv, potrudili su se, u maniru ozbiljnih i odgovornih alpinista i sportskih pedagoga, da svakinovirezultatpreciznodokumentuju i objave u relevantnimglasilima, upravo da u budu}nosti ne bi dolazilo do zabuna, dezinformisanja i “iskrivljavanja povijesno-sportske faktografije“, ali i da bi inspirisalinovegeneracije na ostvarenjenovih i jo{ kvalitetnijih rezultata, a ponajvi{e da bi kod tih istihnovihgeneracijaprobudili i nadahnjivali ljubav i po{tovanje prema jedinstvenoj ljepoti planinske prirode BiH. Shodno tome, ~udno je da od cjelokupne planinarske i alpinisti~kejavnosti BiH, pa i najbli`ihsuradnikapomenutogMostarcaDobrivojaStanojevi}aCara, ba{ niko ne raspola`e famoznim podacima o tom navodnom prvomskija{komusponu i spustu sa vrhaLupoglava na Prenju. Zato bi dobrobilo, u interesuoboga}enjaarhivskegra|e bh. planinarstva, da se iznesu precizni podaci sa fotodokumentacijom, koja}e, kona~no, govoriti o tome {ta je ura|eno, a ne o tome {ta nije ura|eno. Do tadastoji~injenica da su Durmo i Miljakizveliprviskija{kiuspon i spust sa vrha Lupoglava u spomen na prve, tragi~no nastradale, zimskeosvaja~e, a posvetili ga legendarnom sarajevskom alpinisti Faruku Zahirovi}uBraci, koji i danas, iako u odmakloj`ivotnojdobi, dijeli i do`ivljava s namaljepotu i surovost svete nam planine Prenj. I na kraju, ve} zabrinuti za opravdan zamor ~itatelja od “prelijevanja planinarske ~a{e“ donosimo dva citata. Prvi je iz teksta , “Kap koja je prelila~a{u“(i ba{nas lijepopodsje}a opet na ne{to {to nije ura|eno!) i glasi: “ ...Povod na{em pismu jeste ova tvrdnja, u nizu (...). Na stranicama Oslobo|enja (u planinarskojrubrici), te na bh. planinarskom portalu Zone-2000 ~esto se iznosi od strane E. Durmetvrdnja da je on sa partneromprvi ponovio ~uveni smjer po stupu Bahtijevice u Prenju. Prvo ponavljanje (nekompletno) izveli su Vatrenjak i @alica u julu1974. (sa bivakom u stijeni)....“ Drugicitat je iz jedinogplaninarskogspecijaliziranog~asopisa kod nas Izazov– ^asopis za kulturu`ivljenja s prirodom i, gle slu~ajnosti – ure|uju ga i izdaju isti “glavni junaci“s po~etkaovogteksta“sa niskimstupnjem op{teinformisanosti, na~itanosti i pismenosti“ Edin Durmo i Jure Miljak. Citat koji slije, di objavljen je u br. 5, u decembru 1999, na str.23,u tekstu“Alpinisti~kilogor na Prenju“ (i ba{ nas lijepo podsje}a na ne{to {to je ura|eno!) i glasi: „...U nastavku logora organizuje se zajedni~kiobilazakdijelaSivadije, kojomprilikom navezDurmo i Miljakizvodepravipodvig. Vr{e tre}e i ujednoprvoslobodnoponavljanjejednog od najljep{ih i najte`ihsmjerova kod nas, krozStupCrnopoljskogOsobca(ocjena 5/67, 130 m, vrijemepenjanja3 sata). O kakvom se smjeruradi, dovoljnogovorislijede}ihnekolikopodataka. Smjer su prvenstvenoispenjalilegendarnizagreba~kialpinistiMarijan ^epelak i VladimirMesari}, ravnoprije30 godina (avgusta 1969). (...) Stup Crnopoljskog Osobca je, prijeovogzadnjeg i najkvalitetnijeg(Durmo– Miljak), do`ivio tek dva ponavljanja, pored niza bezuspje{nih poku{aja od brojnih alpinista. “ Ne `elimo vjerovati da neki ljudi prestankomaktivnimbavljenjemalpinizmomnastojestavitiklju~ u bravuna{ihplanina i time zadr`ati pravo tuma~a i ~uvara svega {to je bilo i {to }e biti.
Edin DURMO i prof. Jure MILJAK, instruktori alpinizma i sportskog penjanja i gorski spasioci

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

Dijalog na tu`nom ekranu
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

P
Pi{e: D`evad HOD@I]

Odr`avanju politi~ara “u `ivotu“, njihovoj popularnosti, strana~kom jednoumlju, politi~kom mrtvilu, otupljivanju kritike, isklju~ivanju interesovanja javnosti za politi~ki `ivot, pa na taj na~in i u~vr{}ivanju politi~kih oligarhija kao njihovom posvema{njem aboliranju najvi{e doprinose upravo mediji, posebno televizijski. Svugdje i stalno na ekranu imamo politi~are, uglavnom ista lica, iste pri~e, iste mete, ista odstojanja

ro{le sedmice koleginica s Fakulteta nazvala me je kako bi mi predlo`ila da sudjelujem u emisiji “Rebus“ Televizije Sarajevo koja }e biti posve}ena pitanju nesre}e u Japanu. Dr`ala je kako bih, s obzirom na to da sam se u okviru svog doktorskog istra`ivanja bavio pitanjem odgovornosti u znanstvenotehnolo{kom dobu, mogao biti kompetentan sugovornik u dijalo{koj emisiji u kojoj }e se, pretpostavljala je, iz razli~itih perspektiva sagledavati ne samo teolo{ki i znanstveni pogledi na prirodne nesre}e nego i eti~ke implikacije odgovornosti za prijetnje nuklearnih katastrofa u Japanu i svugdje drugdje gdje na Zemljinoj kugli imamo nuklearna postrojenja. Odgovorio sam da ipak ne bih sudjelovao u takvoj emisiji i poku{ao joj obrazlo`iti moj skepti~ni stav u pogledu na kona~ni ishod jedne takve emisije. Nakon dan-dva, kada sam, moram priznati, slu~ajno nai{ao na emitovanje emisije o kojoj je rije~, nakratko sam se usredoto~io na re~enu temu i sudionike razgovora. Ka`em, nakratko, jer sam brzo, ali i o~ekivano bio razo~aran, prvenstveno na~inom na koji je voditelj postavio temu, na~inom na koji je zbrda-zdola, bez koncepcije, bez pripreme, bez diferenciranja, bez i~eg, vodio razgovor, postavljao pitanja, ali i ulogom u razgovoru koju je omogu}io izvjesnom gospodinu Petrovi}u pred ~ijim se nesuvislostima, plakativnostima, proizvoljnostima i verbalnoj agresivnosti, non{alanciji i neodmjerenosti samo re~eni voditelj emisije nije nelagodno osje}ao. Svi drugi sudionici pona{ali su se kao da se pitaju: u {ta mi ovo upadosmo? Jo{ u toku emisije nazvao sam moju koleginicu i pitao je da li gleda “na{u“ emisiju. Kada mi je odgovorila da gleda, pitao sam je da li sada razumije za{to ja nisam prihvatio da u njoj sudjelujem. Nakon {to je, slo`iv{i se da emisija ide lo{e, ponovo poku{ala da me uvjeri kako sam ipak trebao da sudjelujem u razgovoru, i jo{ k tome, upravo zato da razgovor ne ide ovako kako ide, jer kao ja bih druga~ije govorio, ja sam izgubio strpljenje i za moju uva`enu koleginicu i za dalje gledanje emisije.

V

Ali da ne duljim s ovom emisijom i njenim detaljima. Ovdje je navodim samo kao primjer. Ne tako davno imao sam sli~nu situaciju s pozivom u emisiju “Zabranjeni forum“ koji je bio posve}en pitanju morala vjernika i ateista. Mada temu dr`im na~elno va`nom i dru{tveno aktualnom, iz sli~nih razloga nisam mogao prihvatiti da sudjelujem u emisiji. I sje}am se da sam gledaju}i poslije ovaj forum stekao dojam da sam bio u pravu. Mogao bih navesti i mnogo drugih primjera vezanih za moje vlastito, ali i iskustvo drugih sudionika u razli~itim dijalo{kim emisijama na na{im doma}im javnim i privatnim televizijskim servisima. e}ina takvih na{ih televizijskih dijalo{kih emisija ima neke tu`ne sli~nosti. U prvom redu u takvim emisijama na djelu je frapantna uredni~ka i novinarska improvizacija. Rijetko koji voditelj nas uspije uvjeriti da je promi{ljeno, precizno i adekvatno formulirao temu, koncipirao razgovor i izabrao sudionike razgovora. Ve}ina urednika i voditelja na{ih dijalo{kih tematskih emisija sva{tare. Isti novinar, voditelj i urednik emisije stru~njak je i za sportske i muzi~ke i kulturne i politi~ke i sociolo{ke i teolo{ke i koje sve ne teme. U ve}ini na{ih dijalo{kih televizijskih emisija pribjegava se konceptu “fast food“ hrane. Svaka tema mora biti savladiva po istom principu po kojem se danas po popularnim cijenama nude kratki kursevi poslije kojih }ete biti eksperti jednako za budisti~ku filozofiju kao i za manekenstvo, za religijsku sociologiju kao i za marketing u frizerskoj umjetnosti, za ekologiju kao i za medijsko kreiranje muzi~kih zvijezda. Na svako se pitanje mora odgovoriti u vremenskom rasponu koji se mjeri u sekundama. Ja znam da je televizija medij koji zahtjeva konciznost, preciznost i brzinu. Ali, ne mo`e se svako pitanje, ne mo`e se svaka tema pretvoriti u sendvi~. (Ima jedno mjesto u “Pismima iz Azije“ gdje nam Zuko D`umhur pri~a kako je u nekom malom hotelu u Teheranu u`ivao u dobroj ~orbi koja je u isto vrijeme starijem, u onim, ka`e Zuko, godinama u kojima

K

mu` i `ena vi{e li~e na dvije sestre, ameri~kom bra~nom paru predstavljala problem, jer nikako nisu znali kako da od nje naprave sendvi~.) U ve}ini na{ih televizijskih dijalo{kih emisija od svih tema pravi se sendvi~. Usu|ujem se kazati, mi, kako trenutno stvari stoje, zapravo nemamo nijedne ozbiljne, kvalitetne i ugledne televizijske dijalo{ke emisije iza koje stoji neko zna~ajno, relevantno, prepoznatljivo ime iz televizijskog novinarstva koje bi nas sve u stanovitom smislu obavezivalo, bez obzira na to da li se s njim sla`emo ili ne. Izuzetke predstavljaju neke televizije na kojima voditelji i urednici u svojim emisijama, slijede}i vi{e novinarski nerv iz svog ranijeg spisateljskog novinarskog iskustva i znanja, nastoje u javnu raspravu o va`nim dru{tvenim i politi~kim pitanjima uvesti razli~ite glasove, poglede i argumente. ada je rije~ o politi~kim temama i televizijskim emisijama, najgore od svega je, prema mom uvjerenju, to {to svugdje dominiraju strana~ke politi~ke demagogije, monolozi, sva|e i manipulacije. Odr`avanju politi~ara “u `ivotu“, njihovoj popularnosti, strana~kom jednoumlju, politi~kom mrtvilu, otupljivanju kritike, isklju~ivanju interesovanja javnosti za politi~ki `ivot, pa na taj na~in i u~vr{}ivanju politi~kih oligarhija kao njihovom posvema{njem aboliranju najvi{e doprinose upravo mediji, posebno televizijski. Svugdje i stalno na ekranu imamo politi~are, uglavnom ista lica, iste pri~e, iste mete, ista odstojanja. Kao u vr{aju. Umorni konj sad gazi sve vi{e zamotavaju}i konopac i pribli`avaju}i se kolcu na sredini, sad odmotavaju}i konopac i pribli`avaju}i se kraju vr{aja. Ovamo ili tamo, sve se svodi na isto, nikakve promjene tu nema. Na taj na~in posti`emo sljede}e. Postoji samo jedna perspektiva. Bilo da je “odmotavamo“ ili “zamotavamo“. Oni, politi~ari (A koji bi drugi bili?) su najva`niji, najpopularniji, najpo`eljniji. Oni su jedini, nezamjenjivi i najuspje{niji akteri na{e dru{tvene sudbine, na{eg vlastitog samoobmanjivanja i na{e vlastite nesposobnosti, nesigurnosti i prosje~nosti.

U OBJEKTIVU
U Bruxellesu je ju~er povodom samita lidera EU do{lo do sukoba izme|u policije i demonstranata koji su do{li da osude politiku evropskih vlada u vezi s uvo|enjem mjera {tednja. Grupa demonstranata bacala je na snage reda komade razbijenog plo~nika u blizini sjedi{ta belgijskog premijera. Policija je odgovorila vodenim {mrkovima. Policija je mobilizirana kako bi sprije~ila demonstrante da idu prema mjestu na kojem se sastaju {efovi dr`ava i vlada EU da usvoje “sporazum o euru“ koji je predvidio poja~anu bud`etsku disciplinu i smanjivanje pla}a. Evropski savez sindikata smatra da sporazum “opasno vu~e plate i socijalna prava prema dnu” .
Reuters

Protesti u Bruxellesu

12

CRNA HRONIKA
Policiji je u srijedu prijavljeno da se u Hajduk-Veljkovoj ulici na Palama ispred ku}e u vlasni{tvu P. G. nalazi parkiran kamion sa otu|enom drvenom gra|om. U prisustvu radnika [G Jahorina izvr{en je uvi|aj, te utvr|eno da se na kamionu nalazi 15 trupaca, oblove gra|e, za koju se ispostavilo da su je, u mjestu Stambol~i}, bespravno posjekli Z. S. i B. K. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj zbog {umske kra|e.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Otkriven kamion sa ukradenim trupcima

Samoubistvo u dvori{tu

Omer P. (52) objesio se ju~er ujutro u dvori{tu svo je ku}e u Gor njoj Dre`ni ci kod Mos ta ra, potvr|eno je iz MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona. Kako nezvani~no saznajemo, na|en je kako visi obje{en o metalnu konstrukciju u dvori{tu. Policija je izvr{ila uvi|aj, a ljekar mrtvozornik je pregledao tijelo te konstatovao da nema tragova nasilja. L. S.

P

atolog Nermin Sarajli} danas }e u prosekturi groblja Bare uraditi obdukciju tijela Dragice Budi}, ro|ene 1949. u Posu{ju, ~ije je tijelo u srijedu popodne prona|eno u njenom stanu u Ulici omladinskih radnih brigada 4, u sarajevskom naselju Dobrinja II. Nakon pronalaska tijela, uvi|ajem je konstatovano da na le{u neme tragova nasilja, te da se u stanu nalazi od ljeta 2010. Me|utim, prema rije~ima kom{ija nesretne `ene, le{ se tu nalazi mnogo du`e, jer Budi}evu nisu vi|ali proteklih pet godina...

Nakon pronalaska tijela na Dobrinji

Mrtva `ena u stanu le`ala pet godina?
Da nije slu~ajno prona|eno, ko zna do kada bi tijelo Dragice Budi} le`alo u stanu a da niko od poznanika i kom{ija ne pokuca na njena vrata
kratko potom umro, a Dragica je ostala da `ivi s majkom, koja je bila te`ak i nepokretan bolesnik. “Kada je Mara umrla, Dragica je na{la nekog Komljenovi}a s Pala i po~ela `ivjeti s njim. Svi smo mislili da se ona udala i preselila kod njega. Niko nije razmi{ljao o tome da je umrla. Kom{ije jesu osjetile neprijatan miris iz njenog stana, me|utim, mislile su da se radi o pokvarenom mesu iz fri`idera. Ja sam u dva navrata zbog toga dovodio policiju, ali sve se zavr{avalo na tome da nema nikoga ko bi preuzeo odgovornost da se brine o stanu ako se ne bi na{la Dragica ili njeni srodnici“ pri~a Enver , Pad`en. U srijedu su radnici firme Oki upravitelj trebali su da saniraju kvar na vodovodnoj instalaciji te su krenuli pregledati da li u stanovima ima neispravnih slavina. “Krenuli smo od osmog sprata pri~a da u njegovoj zgradi imaju dvoje bolesnih stanara, te da svaka tri dana ode na vrata i provjeri kako su. “Nije mi jednostavno kad vidim ako se ne{to de{ava kod kom{ije. Nau~en sam od malena da `ivim s ljudima. Svaki dan provjerim je li sve u redu kod kom{ije, koji nerijetko kod mene dr`e i klju~eve od ku}e. Me|utim, sve manje ljudi koji }e pomo}i kom{iji. Danas ljudi ne}e ni da provire kroz onu {pijunku da vide {ta se de{ava u hodniku. Stanovi se obijaju usred bijela dana, a niko da se zainteresuje {ta to {kripi i lupa na hodniku. Na tom sedmom spratu gdje je ova `ena na|ena mrtva, prije par godina obijen je susjedni stan usred dana, te odneseni zlato i novac, a da niko nije pogledao kroz {pijunku i vidio {ta se de{ava“ dodaje Pad`en. ,
D. PAVLOVI]

Povratak u stan
Ovaj doga|aj jo{ jednom u prvi plan stavlja odnose me|u ljudima i otu|enostme|ukom{ijama u urbanim naseljima. Naime, da nije slu~ajno prona|eno, ko zna do kada bi tijelo le`alo u stanu a da niko od `eninih poznanika i kom{ija ne pokuca na njena vrata. Prije rata preminulu Dragicu Budi} kom{ije iz haustora nisu vi|ale. Enver Pad`en, predstavnik stanara zgrade u kojoj je `ivjela preminula, pri~a da je pred rat njena majka Mara oti{la, a u stanu je ostao samo Dragicin otac Martin. Odmah poslije rata u Dobrinji se pojavila i Dragica, a poslije se u njihov stan vratila i Mara Budi}. Ova porodica se nije previ{e dru`ila sa kom{ijama, tako da ljudi iz zgrade u kojoj je `ivjela, vrlo malo znaju o Dragici, osim da je Martin

Ekrem Dizdarevi} i Enver Pad`en ispred zgrade u kojoj je na|eno tijelo

nani`e“ pri~a Pad`en, koji je i{ao , sa majstorima, i nastavlja: “Do{li smo do zaklju~anog stana Budi}eve. Kada su majstori otvorili i u{li unutra, osjetio se zadah trule`i, a Dragica je bila na kau~u u sobi. Le`ala je na le|ima, kao da je za spa la i umrla. Najvjerovatnije se upravo to desilo, jer su policajci na-

{li oko nje dosta lijekova. Koristila je dosta sedativa jer je u to vrijeme dok smo je vi|ali bila u nervnom rastrojstvu. Od nje je ostao tek kostur ili, kako da ka`em, mumija“.

Ni da provire
Ekrem Dizdarevi}, predstavnik stanara susjednog ulaza

ZENICA Presuda za poku{aj razbojni{tva

Na granici izme|u BiH i Hrvatske

Asmir Kozli} (1987) iz Zenice presudom Kantonalnog suda u Zenici, zbog poku{aja razbojni{tva po~injenog u februaru 2006, osu|en je na godinu zatvora. On je osu|en jer je sa bratomAmelomKozli}em(1985) poku{ao oplja~kati svog kom{iju Edhema Pivi}a u njegovoj ku}i. Zeni~ki sud je Amela ranije osudio na godinu zatvora, te raspisao potjernicu za njim jer je pobjegao nakon izricanja presude kojem nije prisustvovao. Prema optu`nici, bra}a Kozli} su 3. februara 2006. u no}nim satima upala u ku}u

Asmiru Kozli}u U rodnici poku{ala prenijeti godina zatvora 23 GRAMA HEROINA
kom{ije Edhema Pivi}a u Top~i} Polju kod Zenice, te ga napala. Prvi u ku}u je upao Asmir, maskiran fantomkom, te napao vlasnika kojeg je sreo u hodniku. Udario ga je nogomi takooborio, te pretresaod`epove u kojima je na{ao ~akiju. To oru`je mu je stavio pod vrat i zatra`io pare. Tada je u ku}u u{ao i Amel, te kai{em Pivi}u vezao noge. Napadnuti ~ovjek je napada~ima rekao da ih je prepoznao. Po~eo je dozivati sestru koja stanuje u susjednoj ku}i, {to je Kozli}e prepla{ilo, pa su pobjegli. Uhap{eni su nedugo nakon toga. Mi. D. Pripadnici Grani~ne policije BiH u saradnji sa pripadnicima MUP-a Tuzlanskog kantona sprije~ili su bh. dr`avljanku D. E. da u Hrvatsku preko me|unarodnog grani~nog prelaza pro{vercuje 23 grama heroina koji je sakrila u rodnicu. Kako nezvani~no saznajemo, grani~ari su doznali da D. E. nosi drogu razmjenom informacija sa tuzlanskom policijom. D. E. je po nalogu Tu`ila{tva BiH odvedena u Kantonalnu bolnicu u Ora{ju, gdje je de`urni doktor - ginekolog prilikom pregleda u njenoj rodnici na{ao prezervativ u kojem je bila bijela pra{kasta materija koja asocira na heroin. Da je rije~ o drogi, ta~nije 23 grama heroina, potvr|eno je preliminarnim vje{ta~enjem. D. E. je otkrivena dok je vozila audi bh. registarskih oznaka, a s njom u vozilu se nalazio D. S, tako|e, bh. dr`avljanin.

Grani~ni prelaz Ora{je: Uspje{na saradnja policije

Osumnji~eni su po nalogu Tu`ila{tva BiH uhap{eni, a u toku je dalji rad na ovom slu~aju. Glasnogovornik Tu`ila{tva BiH nam je rekao da predmet do njih jo{ nije do{ao, te da zbog toga ne mo`e dati informacije. Dk. O.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
M. A (15), u~enik osmog razreda Sedme osnovne {kole Butmir – Ilid`a, donio je prekju~er u {kolu ru~nu bombu, koju mu je nakon {to su uposlenici {kole o tome obavijestili policiju, oduzeli pripadnici ^etvrte PU MUP-a KS-a. O doga|aju je obavije{tentu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a sa M. A. je u prisustvu roditelja obavljen intervju. Nakonkompletiranja istrage izvje{taj }e biti upu}en tu`ila{tvu.

13

Osnovac u {kolu donio bombu

Oplja~kana trgovina

Tri maskirana razbojnika oplja~kala su, uz prijetnju no`em, radnicu trgova~ke radnje Iman, koja se nalazi u Ulici Nerkeza Smajlagi}a u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. Razbojnici su ukrali odre|enu svotu novca, nakon ~ega su pobjegli. O doga|aju je obavije{tentu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na rasvjetljavanju krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca.

FUP podnio prijavu protiv uposlenika zeni~kog zatvora

Medicinski tehni~ar
pomogao zatvoreniku

DA SE UBIJE?
Za A. B. se navodi da je omogu}io da zatvoreniku Alenu ^i{i}u iz apoteke dospijevaju medikamenti, koji su u kombinaciji sa stopostotnim alkoholom uzrokovali njegovu smrt
Federalna uprava policije podnijela je Kantonalnom tu`ila{tvu u Zenici izvje{taj protiv 40-godi{njeg A. B. iz Zenice, zaposlenog u zeni~kom zatvoru, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo u~estvovanje u samoubistvu te pomaganje.

Sumnja na predoziranje
Kako stoji u saop{tenju FUP-a, za A. B. se sumnja da je tokom januara, februara i martapro{legodine, kao zdravstveniradnik i osoba odgovorna za ~uvanje i podjelu lijekova i medikamenata u KPZ-u Zenica, omogu}io da iz zatvorske apoteke jednom od zatvorenika dospijevaju medikamenti koji nisu propisani terapijom. Usljed prekomjernog unosa medikamenata u organizam u kombinaciji sa stopostotnim alkoholom zatvorenik je preminuo. Tako je, ka-

Alen ^i{i}: Preminuo u martu pro{le godine

ko navode iz FUP-a, prijavljeni svojim ~injenjem, odnosno propu{tanjem ~injenja, pripremio, odnosno pomagao radnje koje su prethodile smrti osu|enika. Oslobo|enje saznaje da se radi o smrti zatvorenika Alena ^i{i}a (1978) iz Zenice ~ije je tijelo na|eno 9. marta 2010. u njegovoj }eliji, odnosno samici, u zeni~kom zatvoru. S obzirom na to da je bio sklon kori{tenju narkoti~kih sredstava, te da su u prostoriji prona|ene dvije kesice sa sadr`ajem bijelog praha, na po~etku istrage se pretpostavljalo, a takve su bile i izjave ljudi iz KPZ-a i Tu`ila{tva ZDK-a, da se radi o predoziranju. Iz KPZ-a je saop{teno i da se radi o vi{estrukom povratniku, koji je ranije osu|ivan u Br~kom i na op}inskim sudovima u Federaciji BiH. Smrt ga je zatekla na iz-

dr`avanju jednogodi{nje kazne za ubistvo Ned`ada Krajinovi}a (34) iz nehata prije {est godina. Na izdr`avanje kazne sproveden je u julu 2009, a na slobodi se trebao na}i 30. juna ove godine.

Analiza iz Splita
Ina~e, hemijsko-toksikolo{kom analizom biolo{kih uzoraka uzetih od ^i{i}a, koja je ura|ena u Klini~ko-bolni~kom centru u Splitu, utvr|eno je prisustvo benzodiazepina, koji spada u depresore sredi{njeg nervnog sistema, i njegovih metabolita. Tako|er, utvr|eno je i prisustvo 0,46 g/kg apsolutnog alkohola, te dato mi{ljenje da je prona|ena kombinacija alkohola i benzodiazepina kod ^i{i}a dovela do smrtnog ishoda.
M. DAJI]

Novi rezultati me|unarodnih operacija EG stop, Hidden i Oliver u BiH

Jo{ pet osumnji~enih za distribuciju dje~ije pornografije
Pretreseni objekti u Banjoj Luci, Prijedoru i Bosanskom [amcu, oduzeti kompjuteri, diskovi, mobiteli • Izvje{taji i za proizvodnju te prikazivanje pornografskih sadr`aja
Pripadnici MUP-a RS-a pretresli su tri lokacije i to u Banjoj Luci, Prijedoru i Bosanskom [amcu, te ju~er saslu{ali pet osoba zbog sumnje da su po~inile krivi~no djelo iskori{tavanja djece i maloljetnika za dje~iju pornografiju putem interneta, ali i krivi~no djelo proizvodnja i prikazivanje dje~ije pornografije. Tokom pretresa objekata koje koriste te osobe oduzeto je vi{e ra~unara, digitalnih i opti~kih diskova, mobitela, USB stikova te odre|ena koli~ina oru`ja i municije. Kako nam je potvrdila glasnogovornica MUP-a RS-a Mirna [oja, ove aktivnosti su provedene u okviru me|unarodnih operacija EG stop, Hidden i Oliver, koje su usmjerene na razbijanje svjetske mre`e iskori{tavanja djece i maloljetnika za dje~iju pornografiju putem interneta. “Do ovih podataka se do{lo razmjenominformacija s uredima Interpola u Luksumburgu, Londonu i Njema~koj“ precizirala je , [oja te najavila da }e protiv saslu{anih biti podneseni izvje{taji nadle`nim tu`ila{tvima. Ina~e, ovo nisu prvi osumnji~eniciu BiH za iskori{tavanja djece i maloljetnika za dje~ijupornografiju putem interneta, koji su saslu{ani u okviru me|unarodne akcije Oliver. Pro{le sedmice su, podsje}amo, privedeni i saslu{ani Admir Mustafi} (34), bra}a Denis (27) i Sandro (23) Veki} i Nermin Mrkaljevi} (34) iz Br~kog, a kompjuteri te nosa~i zvuka i slike oduzeti od njih poslani su na vje{ta~enje kako bi se utvrdilo ima li na njimasadr`ajadje~ijepornografije. U me|uvremenu, izme|uprivo|enja u Br~kom i ju~era{njihsaslu{anja, preciznije u nedjelju, MUP RS-a je dobojskomtu`ila{tvu dostavio dvije dopune izvje{taja o proizvodnji i prikazivanju dje~ije pornografije protiv 46-godi{njeg Samira Skeli}a iz Dervente. Kod njega je prona|ena do sada najve}a koli~ina dje~ije pornografije u na{ojzemlji - oko dva milionafotografija i 7.000 videosnimaka dje~ijepornografije, ali i torbapuna dje~ije garderobe. Ina~e, policija iz Dervente je protiv njega ranije podnijela izvje{taj zbog istog krivi~nog djela te mu je odre|en pritvor koji mo`e trajati do 9. maja. L. S.

14

CRNA HRONIKA

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Istraga sukoba u Gornjoj Tuzli

Akcija Carina: Zatra`eno pritvaranje 15 osoba

Suorganizator kra|a i transporta u bjekstvu
Ernad Nuki}, jedan od organizatora kra|e i transporta radnih ma{ina, pobjegao u Austriju
Ozrenka Ne{kovi}, tu`iteljica Tu`ila{tva BiH, ju~er je Sudu BiH uputila prijedlog za odre|ivanje pritvora za 15 osoba uhap{enih u akciji Carina. Osumnji~ene osobe uhap{ene u utorak u akciji provedenoj u vi{e gradova BiH terete se za organizovani kriminal, carinske prevare, pranje novca, falsifikovanje isprava, davanje dara i te{ku kra|u, a Ratko Kova~evi}, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH kazao nam je da me|u onima ~ije je pritvaranje zatra`eno nema nijednog uposlenika ove ustanove. nji}, Bo`idara Kunderta, Du{anku Jevti}, vlasnicu firme Kanvest iz Doboja, Amaliju Tomi}, vlasnicu firme Ciprom iz Bijeljine, Merdanu Nuki}, vlasnicu firme Eko metal iz @ivinica, Mehmedaliju Ali}a, vlasnika firme Metal trade iz @ivinica i Dra`ena Peri}a, vlasnika preduze}a pripadnost u ovoj kriminalnoj grupi. Svi oni su od prije poznati policiji po krivi~nim djelima. Deli}eva grupa bavila se oranizovanim kriminalom jo{ od 2006, a u tom periodu su iz Njema~ke, Italije i Slovenije u BiH prevezli 65 ukradenih ma{ina (bagera, utovariva~e, vilju{kara i rovokopa~a) velike vrijednosti. U akciji Carina prona|eno je 19 ukradenih ma{ina.
Kantonalni sud Tuzla: Prihva}en prijedlog Tu`ila{tva

Napada~ u pritvoru
Kantonalni sud u Tuzli ju~er je, po prijedlogu Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, odredio jednomjese~ni pritvor Erminu Mand`uki}u (22) iz Gornje Tuzle zbog sumnje da je poku{ao ubiti dvije osobe. Naime, Mand`uki} je u ponedjeljak nave~er no`em ubo vr{njake Samira G. i Emira K, tako|er iz Gornje Tuzle, te im nanio te{ke tjelesne povrede. Sukobu je, podsje}amo, prethodila sva|a pritvorenog 22-godi{njaka sa Samirom G, a u fizi~kom obra~unu ko ji je usli je dio Mand`uki} ga je ubo no`em u le|a, dva puta, dok je u ruku i stomak ubo i Emira K, koji je poku{ao da razdvoji sukobljene poznanike. Povrije|eni se nalaze van `ivotne opasnosti i na ku}nom su lije~enju.
A. [e.

Vlasnici firmi
Pritvor je zatra`en za Vladu Deli}a, koji je organizovao grupu radi kra|e radnih ma{ina u Italili i Njema~koj, te transporta u BiH. Osim pritvora, Tu`ila{tvo BiH je za Ernada Nuki}a, vlasnika firme Dama iz @ivinica (koji je u bjekstvu i nalazi se van BiH), zatra`ilo da se za njim raspi{e i me|unarodna potjernica. Pritvor je zatra`en i za [ekiba Nuki}a, Asima Beganovi}a, Mehmeda Trgov~evi}a, zatim Dragana Marti}a, vlasnika firme D. M. Luiza iz ^apljine, Pericu Ne{kovi}a, vlasnika firme O & R Company iz Br~kog, potom Ivu Mrki}a, Ljiljanu Pra-

BANJA LUKA Potraga za napada~ima

PRISLU[KIVANJE Interesantno je da su ~lanovi grupe znali da su pod prismotrom, ali su i pored toga uvezli jo{ najmanje 10 gra|evinskih ma{ina
Agro metal iz Br~kog. Njihovo smje{tanje iza re{etaka tra`eno je zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke i ometati istragu, ali i ponovo po~initi krivi~no djelo, te zbog op{te sigurnosti gra|ana. Pored Deli}a, kao suorganizator kra|a ma{ina spominje se i Ernad Nuki}, koji je pobjegao u Austriju nakon {to je zapo~ela akcija Carina, dok se ostali terete za

Gradili{ta i rudnici
Ina~e, sve ukradene ma{ine uvezene su u BiH i ocarinjene na osnovu falsifikovane dokumentacije. Potom su ih osumnji~eni za male iznose prodavali. Organi istrage prislu{kivali su telefonske razgovore osumnji~enih i tako saznali mnoge stvari, a interesantno je da su osumnji~eni znali da su pod prismotrom. I pored toga, u BiH su uvezli jo{ najmanje 10 gra|evinskih ma{ina. Nakon ulaska u na{u zemlju ma{ine su zavr{avale na gradili{tima i u rudnicima. Ina~e, Tu`ila{tvo BiH je u septembru 2010. po~elo istragu u ovom slu~aju i izdalo naredbu da im se dostave deklaracije o carinjenju ukradenih i uvezenih ma{ina.
D. P.

Ku}a u kojoj `ivi Vedrana Ivanov

Ku}a zapaljena zbog prijave korupcije?
^etiri nepoznata maskirana i naoru`ana razbojnika upala su preksino} u ku}u u kojoj kao podstanar `ivi Vedrana Ivanov u Ulici kralja Aleksandra prvog Kara|or|evi}a, u banjalu~kom naselju Motike, te iz nje istjerali Ivanovu i njenog nevjen~anog supruga J. A, a onda podmetnuli po`ar u kojem je izgorio dio ku}e. Glasnogovornica CJB-a Banja Luka Gospa Arsenovi} nam je rekla da policija jo{ istra`uje ovaj doga|aj, te da jo{ nije okvalifikovano o kojem se krivi~nom djelu radi. Vedrana Ivanov javnosti je poznata po tome {to je nakon prestanka rada u banjalu~kom ugostiteljskom objektu “Konoba Biljana“, vlasnika objekta optu`ila za davanje mita inspektorima. Prema nezvani~nim informacijama, razbojnici su Ivanovu i J. A. zatvorili u podrum te potom podmetnuli po`ar, a navodno je u trenutku napada s njima bilo i dijete. Napada~i su, kako se moglo ~uti, od Ivanove tra`ili dokumentaciju za koju je nakon prijavljivanja korupcije govorila da je posjeduje. Ona je o svom iskustvu sa korupcijom nedavno govorila u programu RTRS-a rekav{i da su neki inspektori ne navode}i instituciju ~a{}avani, te je tada rekla da je protiv svog biv{eg gazde podnijela prijavu zbog rada na crno. Nakon toga je dobila otkaz. U Inspekciji rada gdje je Ivanova podnijela prijavu zbog rada na crno novinare su uvjeravali da to nisu njihovi inspektori. Napad na Ivanovu osudio je i predsjednik RS-a Milorad Dodik narediv{i “da se sve ispita“, a istragu o ovom napadu u kojem niko nije povrije|en, vodi Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka.
Dk. O.

SARAJEVO U Bu~a Potoku ba~ena bomba

Nepoznati po~initelj, ali i meta
Nakon {to je zasad nepoznata osoba preksino} u Ulici Adema Bu~e u sarajevskom naselju Bu~a Potok aktivirala ru~nu bombu ka{ikaru, policiji jo{ nije poznato ko je ili {ta je bila meta napada. Glasnogovornik MUP-a KS-a Irfan Nefi} nam je samo rekao da policija radi na rasvjetljavanju ovog doga|aja. I dok se ne zna po~inilac, poznato je da su gra|ani policiji ta~no u pono} dojavili da je ne{to puklo. Pripadnici Tre}e policijske uprave su nakon uvi|aja konstatovali da je na stambenoj zgradi koja se nalazi u blizini mjesta eksplozije nastala {teta, te da su razbijena dva prozorska stakla na stanovima. O doga|aju je obavije{ten i tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.
Dk. O.

Eksplozija odjeknula ispred stambene zgrade

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

TUZLANSKA KAPIJA
Za Tvrtka I i protiv njega

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Enver Halilovi}, rektor Univerziteta u Tuzli, i Torkel Ystgaard, predsjedavaju}iUpravnogodbora ITF - Fondacije za inovacije i tehnologije, potpisali su u Tuzli Memorandum o saradnji na projektu “Podr{ka poduzetni~kim aktivnostima mladih ljudi“ . Ovaj projekt, koji je podr`an od Evropskeunijekroz IPA programprekograni~ne saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina. Prekograni~nipartner u Srbiji, s kojim se implementira ovaj projekat je Inkubatorposlovnihtehnologijatehnolo{kihfakulteta iz Beograda (BITF), sa Inkubatorom U`ice. Vrijednostprojektnihaktivnosti u sjeveroisto~noj BiH, koje}e trajati20 mjeseci, iznosi oko 154.000 eura.

A narod ka`e:

Podr{ka aktivnostima mladih ljudi

Treba li
spomenik

Ima i pre~ih stvari

kralju?
Park u kojem je planirano gra|enje spomenika

Pomozimo Dini Milanovi}u

Adem Kari}, student: Lijepo bi bilo izgraditi spomenik Tvrtku I Kotromani}u. Rije~ je o prvom bosanskom kralju srednjovjekovne dr`ave, te je samim tim zaslu`iospomenik. Kroz historiju mi smo imali dosta zna~ajnih ljudi, me|u kojima je Tvrtko, sigurno, dobrodo{ao u Tuzlu.

Iz Fronta najavljuju svojevrsnu gra|ansku akciju, u sklopu koje bi gra|ani trebali kazati {ta im je prioritet, dok Koordinacija devet bora~kih udru`enja podr`ava inicijativu op}inara
Nevladino udru`enje Front nedavno je osudilo namjeru Op}inskog vije}a i na~elnika Jasmina Imamovi}a da utro{e, kako tvrde iz Fronta, pola miliona maraka za izgradnju spomenika Tvrtku I Kotromani}u, srednjovjekovnom vladaru Bosne, koji bi u narednim mjesecima trebao dobiti svoje mjesto u centralnom gradskom parku, na Korzu. Iz Fronta su istakli da u Tuzli postoje va`nije stvari na koje bi se moglo potro{iti pola miliona maraka, te naveli da }e u narednom periodu organizovati svojevrsnu gra|ansku akciju, u sklopu koje bi gra|ani trebali kazati {ta im je prioritet - Tvrtko I ili ne{to drugo. op}inara, tvrde}i da je neophodno da Tuzla, pored perioda iz novije historije, ima i spomenike koji svjedo~e o stoljetnoj dr`avnosti na{e zemlje. Admir Deli}, radijski novinar:IzgradnjaTvrtkovogspomenika je hvalevrijednainicijativakoja, na`alost,ne pogodujevremenu i trenutnojsituaciji u Tuzli i uop{te u BiH. Zbog krize, masovnihotpu{tanjaradnika, ka{njenja pla}a i svega lo{eg {to se doga|a mislim da je najboljeodgoditiizgradnju za neka bolja vremena. Trenutno, zaista ima pre~ih stvari.

Povelja Kulina bana
“@elja nam je da se, radi dokazivanja vi{estoljetnog kontinuiteta dr`avnosti, adekvatno obilje`i i period vladavine bosanskih kraljeva. Iz tog razloga, Koordinacija svih devet bora~kih organizacija i udru`enja Op}ine Tuzla, podr`ava ideju da se park na Korzu pretvori u spomen-park posve}en Bosni, te da u sklopu njegovog ure|enja ovaj park ubudu}e krase skulptura prvog bosanskog kralja Tvrtka I Kotromani}a, kao i obelisk sa uklesanom Poveljom Kulina bana. Podsje}amo da je grb Tvrtka I Kotromani}a bio osnova za prvi grb nezavisne BiH, odnosno grb sa ljiljanima kojeg su na grudima nosili branioci BiH” , poru~ili su iz zajedni~kog bora~kog tijela, osu|uju}i u isto vrijeme aktivnosti Fronta, ali i Bosanske stranke (BOSS), koja je, kao i Front, osudila izgradnju spomenika.

Dino Milanovi} (20) iz Tuzle paralizovanje od avgusta2008, kada je nakon skoka u more slomio vratni pr{ljen. Od tada se `ivotovogaktivnog rukometa{a zauvijek promijenio. Nakon detaljnih pregleda sumnjalo se da }e ovajmladi}ostatinepokretan, me|utim, odlaskom na rusku kliniku Neuro Vita u Moskvi, doktori su ustanovili da bi on ipakmogaoprohodati. Dino je obavio tri od ukupno osamterapija, a da bi kona~nostao na svojenoge, morazavr{iti i ostaleterapije. Zbog toga, porodica Milanovi}, koju jedan odlazak na terapiju ko{ta 14.000 maraka, moli sve dobre ljude da pomognu lije~enje ovog mladi}a. Pozivom na broj090 242-040 za Dinino lije~enje donirate tri marke, a otvoren je i ra~un kod Sparkassebanke, `iro-ra~unbroj199-050-6095250593, broj teku}eg ra~una 21-95264952505.

Danijel Senki}

Rije{iti probleme
“Udru`enje Front reagovalo je na pokrenutu aktivnost izgradnje spomenika iz razloga {to je taj potez, u vrijeme kada imamo op}inski bud`et umanjen za oko 30 miliona maraka, armiju socijalnih slu~ajeva, nerije{ene komunalne probleme i ostale neda}e koje prate gra|ane Tuzle, ne{to {to ovom gradu i gra|anima Tuzle nije

Udru`enje gra|ana slovena~kog porijekla u Tuzli prije dvije godine je u ovomgradupokrenulo rad `enskog hora “Sloven~ice“ ~iji je cilj promoci, ja slovena~kih pjesama. Kako je najavljeno iz “Sloven~ice“ , ~lanovinjihovogudru`enja}e 2. aprila u Bosanskom kulturnom centru odr`ative~ernjikoncert. Prijekoncerta, u maloj galeriji BKC-a bit }e uprili~enootvaranjeizlo`beLikovnesekcije Udru`enja gra|ana slovena~kog porijekla Tuzla, a radi se o trinaestoj izlo`bi naziva “Slovenci u Tuzli“ .

Promocija slovena~kih pjesama

potrebno. Mnogo bi bolje i razumnije bilo spomenuti novac utro{iti na rje{avanje svih problema, a ne praviti spomenike od kojih gra|ani ne}e imati nikakve koristi“ poru~io je Da, nijel Senki}, predsjednik Udru`enja Front. Nakon {to je Front osudio tro{enje novca na izgradnju spomenika, oglasila se i koordinacija bora~kih udru`enja sa podru~ja Tuzle. Njih devet, koliko je zastupljeno u koordinaciji, podr`ali su inicijativu

Mirza ]atibu{i}, diplomirani glumac: Tvrtko I Kotromani} predstavlja jednu od najistaknutijih li~nosti u historiji BiH. Me|utim, gradnja spomenika dolazi u potpuno pogre{nom momentu. Egzistencija je klju~na i ona ne smijebitiupitna, a sve drugomo`e sa~ekati. Dajtepodsticajpoljoprivrednicima. Tuzla ima obradive povr{ine dovoljno da se sama prehrani. Izme|u toga i spomenika, biram ovo prvo.

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

Op}inske vlasti u Tuzli su, izgleda, ako je suditi po ju~era{njim radovima na ju`noj gradskoj magistrali, odlu~ile iskoristiti sun~ano proljetno vrijeme i zapo~eti krpljenje rupa na cestama. Iako ovi radovi ote`avaju odvijanje saobra}aja i nisu popularni me|u voza~ima, krpljenje rupa je, ipak, zaslu`ilo da bude na{a ovosedmi~na foto vijest.

Krpljenje rupa

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 66 beba.

34 32

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

17

Skup{tina Udru`enja poslodavaca BPK-a Gora`de

Razvoj gu{i
siva ekonomija
Potrebna saradnja sa Vladom na izradi strategije privrednog razvoja
Predsjednik Skup{tine ovog udru`enja Avdo Kuljuh, na po~etku sjednice, ~estitao je Nasihi D`aka na priznanju “Najuspje{niji menad`er u BiH iz oblasti malog biznisa“, u izboru Nezavisne agencije iz Zenice, Evropskog udru`enja menad`era i ~asopisa Euromanager. On je informisao ~lanove o potpisanom sporazumu sa kantonalnom Slu`bom za zapo{ljavanje, kao i o izdatom Katalogu privrede u kojem su predstavljeni privredni subjekti sa podru~ja Bosanskopodrinjskog kantona.

Budu}i novinari u Oslobo|enju
Poslodavci Gora`da: ^estitke Nasihi D`aka

^lanovi novinarske i literarne sekcije Osnovne {kole “Aleksa [anti}“ iz Sarajeva posjetili su na{u redakciju i potom - zajedni~kim snagama ispisali zabilje{ku o svojoj posjeti: prenosimo je
U~enici Osnovne {kole “Aleksa [anti}“, ~lanovi novinarske i literarne sekcije, za je dno sa direktorom {kole Mu ame rom Tinjakom i nastavnicima Amirom Dupovac i Ve da dom Mu lav di}em upri li~ili su posjetu re da kci ji ne za visnih novina Oslobo|enje. Upoznali su se i ugodno razgovarali sa glavnom i odgovornom urednicom Oslobo|enja Vildanom Selimbegovi}, koja im je omogu}ila da stvore pravu sliku o novinarskom poslu. Urednica je strpljivo i ljubazno odgovarala na pitanja u~enika, a potom su zajedno obi{li redakcije Oslobo|enja i saznali kako izgleda jedan radni dan novinara. Imali su priliku da vide kako je izgledao prvi broj lista Oslobo|enje i bili su odu{evljeni napretkom koji je postignut u proteklim decenijama u stvaranju ovog dnevnog lista. Tako|er, bili su iznena|eni fotografijama iz ratnog perioda i ~injenicom da novine nisu prestale izlaziti tokom cijelog rata. Naro~ito ih se dojmila maketa ku}e u kojoj je 1943. godine iza{ao prvi broj ovog lista, kao i brojna priznanja i nagrade redakciji Oslobo|enja. U~enici su bili malo razo~arani jer tokom posjete nisu mogli vidjeti {tampariju koja je smje{tena u Semizovcu. Puni pozitivnih utisaka napustili su zgradu Oslobo|enja, vjeruju}i da }e za nekoliko godina i oni biti u prilici mla|im gene ra ci ja ma go vo ri ti o lje po ta ma svog za ni ma nja.
Novinarska i literarna sekcija O[ “Aleksa [anti}“

Neophodne reforme
Pored rasprave o radu, u kojoj je istaknutapotreba za uklju~ivanjem svih privrednih subjekata u ~lanstvo ovog Udru`enja radi efikasnijeg i boljeg rada, najve}i dio diskusija odnosio se na razmatranje trenutne ekonomske situacije na podru~ju BPK-a Gora`de. Ona, kako je ocijenjeno, nijedobra i to na svojojko`iosje}a ve}ina gora`danskih privrednika. Razvoj gu{i siva ekonomija, nedovoljna ili skoro nikakva za{tita doma}e proizvodnje, visoke stope poreskih doprinosa, nedovoljni podsticaji. Stoga je Udru`enje poslodavaca BPK-a Gora`de ukazalo na neophodnost ve}e saradnje sa Vladom Kantona i resornim Ministarstvom privrede u izradi strategijeprivrednograzvojaBosanskopodrinjskog kantona Gora`de. Zaklju~eno je da Upravni odbor pripremi materijal koji }e biti polazna osnova za razgovore sa premijerom i Vladom o ovoj temi. Premarije~imaministraprivrede Demira Imamovi}a, strategija razvoja privrede nalazi se u programu razvoja Kantona za ~etiri godine, no prije nekih zna~ajnijihpomaka u ovojoblasti, neophodno je provesti niz reformi, me|ukojima su i reforme javne uprave i socijalnog sekto-

JEDINI U FBiH Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, prema rije~ima direktorice Slu`be za zapo{ljavanje, jedini je kanton u Federaciji BiH u kojem je stopa nezaposlenosti smanjena za 8,6 posto u odnosu na pro{lu godinu
ra. Prioritet}e se svakakodatifirmama koje zapo{ljavaju ve}i broj radnika i izvozno su orijentisane. Ministar Imamovi} najavio je neke promjene u bud`etu u odnosu na pro{lu godinu, podr{ku zapo{ljavanju i smanjenje stope doprinosa, kao i druga~iji pristup podsticajnim sredstvima kroz projekte, gdje bi Udru`enje poslodavaca moglo da odigra zna~ajnu ulogu. Direktorica kantonalne Slu`be za zapo{ljavanje Nafija Hodo istakla je dobru saradnju Slu`be sa Udru`enjem poslodavaca, koja je konkretizovana i potpisanim sporazumom. osoba sa evidencije nezaposlenih, u ukupnoj vrijednosti od milion i 55.000 KM. Zahvaljuju}i tome, Bosanskopodrinjski kanton Gora`de, prema ri je~ima di re kto ri ce Slu`be za zapo{ljavanje, jedini je kanton u Federaciji BiH u kome je stopa nezaposlenosti smanjena za 8,6 posto u odnosu na pro{lu godinu. Na sjednici Skup{tine usvojeni su i izvje{taji o radu Upravnog, Nadzornog odbora i Tehni~ke slu`be Udru`enja poslodavaca BPK-a Gora`de u proteklom periodu, kao i Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu. Umjesto Nijaza Had`iahmetovi}a, za predsjednika Upravnog odbora Udru`enja poslodavaca izabrana je Munevera U{anovi}, a za potpredsjednika Ibro Ma{ala, dok su za nove ~lanove Nadzornog, odnosno Upravnog odbora, izabrani Mustafa Pa{i} i Ismet A. H. Bukva.

12 programa
Ona je navela podatak da je u pro{loj godini Slu`ba za zapo{ lja va nje re ali zo va la 12 programa, aktivnih mjera politike zapo{ljavanja, u kojima su u~estvovala 124 gora`danska poslodavca i 349

Nakon {okantne izjave o preporukama za restituciju

Ho}e li SPC nagovoriti Dodika na dono{enje dr`avnog zakona
KOTORSKO Selo kojemu su uzeli ljude i du{u

Danas gledaju u dijasporu
OTRGNUTO OD ZABORAVA Zekerijah i Gordana \ezi}

Oti{li slavuji, ostala je tuga

18

OGLASI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION
Prosje~na pla}a u Ve~ernjem listu je za vrijeme trajanja dosada{njeg kolektivnog ugovora bila 9.660 kuna (oko 1.400 eura),a nakonsmanjenja iznosi 9.200 kuna (1.300 eura) pa uprava smatra da je Ve~ernji list i daljenajboljiposlodavac u podru~ju medijske industrije u Hrvatskoj. nara {trajka~a izjavio je kako su „vrlo zadovoljni“ razgovorom s Josipovi}em, da su ostali i du`e nego {to je bilo planirano te da nisu ni tra`ili od predsjednika da se opredjeljuje, ve} da u skladu sa svojim ovlastima utje~e na po{tivanje zakonitosti. Nakon {to su objavili da }e stupiti u {trajk, nezadovoljni novinari su u srijedu ujutro, prvog dana {trajka „poljubili vrata“ jer im nije dopu, {ten ulaz u zgradu Ve~ernjeg lista. Ocijeniv{i da se na taj na~in kr{e zakoni, pozvali su inspekciju ali i policiju. Policajci su sastavili izvje{taj, a {trajka~i su najavili da }e mo`da anga`irati i odvjetnika zbog duela s upravom. Iz upra ve za gre ba~kog Ve~ernjeg lista, koji je u vlasni{ tvu aus trij ske Styri je, objavili su da je {trajk neopravdan. Po izjavama {efa Styrije za Hrvatsku za agenciju Hina, kolektivni ugovor je u toj firmi istekao pa ga nitko nije ni ukinuo niti raskinuo. Zbog uvjeta poslovanja u Hrvatskoj novinarskom Sindikatu Ve~ernjaka ponudili su odre|enu razinu materijalnih prava koja su ni`a, kako se tvrdi, za 20-30 posto od dosada{njih.
J. DIZDAR

19

Nakon po~etka {trajka u Ve~ernjem listu

Novinari se
[trajka~i kod Josipovi}a, a iz uprave lista poru~uju: Ve~ernjak je najbolji poslodavac u hrvatskoj medijskoj industriji
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Prosjek 1.300 eura

VIJESTI

solidari{u
No vinari zagreba~kog Ve~ernjeg lista u {trajku su ve} dva dana zbog odbi ja nja uprave da im se produ`i postoje}i kolektivni ugovor te smanjenja njihovih ste~enih materijalnih prava. Kako se tvrdi, u {trajku je ve}ina stalno za po sle nih no vi na ra. Ve~ernji list se ju~er, ipak, pojavio na zagreba~kim kioscima. Insajderi tvrde da ovaj vjerojatno najtira`niji dnevni list u Hrvatskoj sada priprema 120 honorarnih suradnika. kupuju Ve~ernji list do zavr{etka {trajka. Na bojkot Ve~ernjaka dok traje {trajk novinara ovog lista, gra|ane je javno pozvao i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Sindikat novinara Hrvatske pozvao je sve svoje ~lanove da se danas u 11 sati okupe pred Novinarskim domom u Zagrebu i u prosvjednoj koloni od{etaju do zgrade Ve~ernjeg lista kako bi dali podr{ku novinarima koji {trajkaju. Na ovu prosvjednu {e tnju po zva ni su i gra|ani Zagreba. Ju~er ujutro predstavnike {trajka~a iz Ve~ernjaka primio je predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi}. Kako je objavljeno iz Ureda predsjednika RH nakon sastanka,
Ipak na kioscima

Sje}anje na `rtve bombardovanja

Poziv na bojkot
Prema Zakonu o radu, honorarci su li{eni prava na {trajk. Pobunjene novinare Ve~ernjaka u me|uvremenu su podr`ali novinari iz nekoliko hrvatskih redakcija. Iz zagreba~kih dnevnih listova Vjesnik i Jutarnji list, splitske Slobodne Dalmacije i rije~kog Novog lista najavili su za danas jednosatne prekide rada, a iz Glasa Istre objavili su da }e danas {trajkati cijeli dan u znak solidarnosti s ve~ernjakovcima. Zasad je nepoznato koliko se ~itatelja odazvalo apelu predstavnika novinarskog Sindikata Ve~ernjaka da ne

predsjednik Josipovi} je istaknuo kako je kolektivno pregovaranje temelj socijalnog dijaloga u zemljama Europske unije pa ga treba {tititi i u Hrvatskoj.

Gra|ani i dr`avni vrh Srbije polo`ili su ju~er vijence i upalili svije}e kao znak sje}anja na `rtvebombardovanja SR Jugoslavije 24. marta 1999. javila je Srna. Gradona~elnikBeogradaDragan\ilas, kolege i porodice nastradalih, polo`ili su cvije}e na spomen-obilje`je“Za{to?” koje je , podignuto kao znaksje}anja na 16 radnikaRadio-televizijeSrbije, koji su stradali u bombardovanjuzgrade u Aberdarevoj, dok je pomo}nikministrarada i socijalnepolitikeMiro^avaljugapolo`io je u beogradskom parku Ta{majdan, vijenac na SpomenikdjecistradalojtokomNATO-ovog bombardovanjaSrbije. U u`i~komregionu, gdje su tokomNATO-ovogbombardovanjastradala tri civila, dok ih je tridesetakranjeno, mje{tani su odali pomen `rtvama te vojne intervencije.

Policijski izvje{taj
Zakonitost, po{tivanje radnog zakonodavstva, financijskih propisa i profesionalnih standarda nu`ni su temelj Hrvatske kao pravne dr`ave utemeljene na europskim vrijednostima. To vrijedi za sve segmente dru{tvenog `ivo ta u Hrvat skoj, uklju~uju}i i medije, konstatirao je, prema istom priop}enju, hrvatski predsjednik u razgovoru sa zaposlenicima Ve~ernjaka u {trajku. Sindikalni povjerenik novi-

Hrvatska i Evropska unija

Zavr{etak pregovora

Ambasada SAD-a u Pri{tini osudila je ju~erporastetni~kemr`njepremamanjinama na Kosovu, javljadopisnikSrne. Na dan po~etkaNATO-ovogbombardovanja Srbije 1999. ameri~ka ambasada je podsjetila vlast i gra|ane Kosova da su du`ni da ispune “zavje{tanje svjetske intervencije u njihovo ime”“Kao rezultatme|una. rodneintervencije, Kosovo je postalonezavisnadr`avautemeljena na obe}anju da }e iskovati demokratsku, multietni~ku republiku. Zabrinjava da 12 godinanakon intervencijeNATO-a ~ujemogovoretni~ke mr`nje kako se ponovo uvla~i u javni govor“ navodi se u obra}anju Ambasade , SAD-a. Kao primjer zabrinjavaju}eg porasta etni~ke mr`lje navedene su klevete i napadi na Vladukojiimpliciraju da je ona nelegitimna zbog toga {to u`iva podr{ku manjina u Skup{tini i {to ve}inaalbanskih poslanika nije glasala za nju.

SAD osu|uju rast mr`nje na Kosovu

o~ekuje se u junu
Cjelokupan posao vezan za zatvaranje Poglavlja 23 – pravosu|e i temeljna prava trebao bi biti dovr{en u aprilu
Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandrokovi} rekao je kako je ta zemlja na korak do ostvarenja cilja i punopravnog ~lanstva u Europskoj uniji za {to }e u predstoje}em razdoblju biti ulo`eni dodatni napori. Istovremeno, izrazio je uvjerenje u dovr{etak pregovora do kraja lipnja. dr`ava ~lanica EU u Zagrebu kako bi ih upoznali s ispunjavanjem obveza Hrvatske za zatvaranje Poglavlja 23 -Pravosu|e i temeljna prava, objavljeno je iz Ministarstva vanjskih poslova RH u Zagrebu. Hrvatska ne}e {tedjeti napore u ispunjavanju svihmjerila, a posebiceonihkoja su potrebna za zatvaranje Poglavlja 23 - Pravosu|e i temelja prava, kazao je ministar Jandrokovi} te naglasio kako }e se reforme nastaviti provoditi i nakon formalnog privremenog zatvaranja svih poglavlja. Ministar Bo{njakovi} izrazio je zadovoljstvo dosada{njom provedbom akcijskog plana za ispunjavanje mjerila u Poglavlju 23, napomenuv{i kako je napravljena ve} polovica zadanog posla, te da u ispunjavanju svih mjerila Hrvatska dobro stoji.

Zemljotresi kod Dubrovnika i Zadra

Kadrovsko ja~anje
Tako|er je istaknuo kako bi cjelokupan posao vezan uz zatvaranje Poglavlja 23 trebao biti dovr{en tijekom sljede}eg mjeseca, te naglasio kako je sna`na borba protiv korupcije na svim razinama strate{ka odrednica hrvatske Vlade. Va`nim je ocijenio i rad novog
Gordan Jandrokovi}: Slijede dodatni napori

Ispunjavanje mjerila
Hrvatski ministar Jandrokovi} i ministar pravosu|a Dra`en Bo{njakovi} odr`ali su ju~er sastanak s veleposlanicima

te kadrovski oja~anog Dr`avnog sudbenog vije}a, kao i rad Pravosudne akademije u kojoj se stru~no usavr{avaju J. D. hrvatski suci.

Umjereni potres magnitude 3,1 stepen po Richterovoj ljestvici, s epicentrom pet kilometaraisto~no od Dubrovnika, zabilje`en je ju~er u pet sati i dvijeminute, objavila je Seizmolo{ka slu`ba pri Geofizi~komodsjekuPrirodoslovno-matemati~kog fakulteta u Zagrebu, prenijela je Onasa. Potres se osjetio na dubrova~kompodru~ju, a u epicentralomdijelunjegov je intenzitet bio izme|u~etvrtog i petogstepenaMercali-Cancani-Siebergove ljestvice. Jo{ jedan slab potres, s epicentrom30 kilometarasjeverno od Zadra, zabilje`ili su ju~er u 8 sati i 17 minutaseizmografiSeizmolo{keslu`beRepublike Hrvatske.

20

SVIJET

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Istraga ratnih zlo~ina u Afganistanu

Ameri~ki vojnik priznao

ubistva civila
Najmanje 25 ljudi poginulo je u protestima u Siriji kada su snage sigurnosti otvorile vatru na demonstrante ispred d`amije Omari. U sukobima policije i demonstranata u Siriji ubijeno je 25 gra|ana, potvrdilo je medicinsko osoblje u mjestu Dara, na jugu zemlje, javio je Reuters. Prema rije~ima aktivista i stanovnika tog grada, snage sigurnosti otvorile su vatru na demonstrante ispred d`amije Omari, gdje se okupilo vi{e stotina ljudi kako bi sprije~ili policiju da upadne u zgradu d`amije. Dr`avna televizija je prikazala snimke na kojima se, kako se navodi, vide velike koli~ine oru`ja u toj d`amiji, a vlasti optu`uju demonstrante da su selefije, pripadnici sunitskog ekstremisti~kog ogranka.

Krvoproli}e na protestima u Siriji

Morlock je pred vojnim sudom priznao krivicu u zamjenu za kaznu najvi{e do 24 godine zatvora
Jedan od ameri~kih vojnika koji su se fotografisali uz ubijene Afganistance priznao je krivicu za ubistva tri nenaoru`ana afganistanska civila u istrazi ratnih zlo~ina koja je obuhvatila desetak pripadnika njegove satnije i rezultirala nekim od najozbiljnijih dosada{njih optu`bi iz rata u Afganistanu, prenosi TV mre`a MSNBC News. Vojnik Jeremy Morlock iz Wasille u Aljasci pred vojnim je sudom u bazi Lewis-McChord, ju`no od Seattlea, priznao krivicu u tri ta~ke za ubistva, u tri ta~ke za urotu, te za opstruiranje pravde i ilegalnu upotrebu droge, u zamjenu za kaznu najvi{e do 24 godine zatvora.

Jeremy Morlock, vojnik ubica

opravdana tako da stave oru`je uz tijela `rtava. Na pitanje suca jesu li svi suoptu`eni znali da se ubijaju nevini ljudi, odgovorio je: “Da, gospodine, svi su znali.”

Jedinica ubica
Po~etkom sedmice njema~ki sedmi~nik Der Spiegel objavio je tri fotografije na kojima Morlock i drugi vojnici poziraju uz tijela mrtvih Afganistanaca. Na jednoj od fotografija, Morlock se smije{i dok di`e za kosu glavu jedne od `rtava. Sedmi~nik dodaje da posjeduje ~ak 4.000 {okantnih fotografija i videosnimki, no obja{njavaju kako su objavili samo tri koje su bile potrebne da se potvrdi istinitost pri~e o ameri~koj jedinici nazvanoj “jedinicom ubica“ .

[okantne fotografije zgrozile su javnost

[ef policije Dubaija Dahi Halfan Tamim rekao je ju~er da su Ujedinjeni Arapski Emirati zaplijenili po{iljku 16.000 komada lakog naoru`anja namijenjenog Jemenu. Tamim je naveo da je policija u brodskom kontejneru koji je bio pohranjen u jednom skladi{tu u Dubaiju prona{la 16.000 pi{tolja proizvedenih u Turskoj. Tamim je na konferenciji za novinare dodao da je po{iljka krenula iz Turske i pro{la kroz jednu egipatsku luku, prije nego {to je dospjela u Emirate, prenosi Onasa. Jemen potresaju jednomjese~ni protesti u kojima demonstranti tra`e da predsjednik Ali Abdulah, koji upravlja zemljom ve} 32 godine, podnese ostavku.

Zaplijenjena po{iljka oru`ja za Jemen

Plan
Morlock je optu`en da je imao vode}u ulogu u ubistvima trojice nenaoru`anih Afganistanaca u pokrajini Kandahar u januaru, februaru i maju 2010. Na pitanje vojnog suca je li

plan bio ubiti te ljude ili ih prestra{iti, Morlock je odgovorio: “Plan je bio ubiti ljude.” Morlock je prvi od pet vojnika iz 5. Stryker brigade, stacionirane u bazi Lewis-McChord, koji }e biti izvedeni pred vojni sud. Morlockov branitelj Geoffrey Nathan izjavio je da }e

njegov klijent, ~ak i ako dobije najvi{u kaznu, nakon osam godina u zatvoru mo}i tra`iti pu{tanje na uslovnu slobodu. Optu`enik je rekao sucu Kwasi Hawksu da su on i njegovi suoptu`eni po~eli planirati ubistva krajem 2009. godine, te kako su htjeli da izgledaju

Nastavlja se nuklearna kriza u Japanu

Visok stepen radioaktivnog joda u moru
Novi potresi In`enjeri nastavili rad na stabilizovanju reaktora 3 U katastrofi poginulo ili nestalo vi{e od 26.000 ljudi
Kyodo. Ranije je izvije{teno kako je u uzorku uzetom 100 metara od obale gdje se nalazi nuklearka prona|eno 27,8 puta vi{e radioaktivnog joda od dozvoljene granice. Istovremeno, najnovije analize vode iz tokijskog vodovoda pokazale su da se koncentracija radioaktivnog joda, koja je proteklihdanadostiglavrijednostiopasne za bebe, ju~er vratila na siguran nivo. U susjednim prefekturama Chiba Zemljotres ja~ine 4,9 stepeni Rihteroveskalepogodio je ju~er isto~ni dio Japana, javila je dr`avna televizija NHK, a onda je uslijedio jo{ ja~i od 6,1 stepeni Rihtera na sjeveroisto~nom dijelu dr`ave. Informacije o mogu}im`rtvama i pri~injenoj{tetinisubileodmahdostupne, javio je Reuters. Poslije razornog zemljotresa ja~ine 9,0 stepeni i cunamijakoji je uzdrmaoJapan 11. marta, tu dr`avu je potresla serija naknadnih potresa. U katastrofi je poginulo ili nestalovi{e od 26.000 ljudi, a o{te}eno je i nuklearnopostrojenje u Fukushimi, oko kojeg je povi{en nivo radijacije.

Analiza vode
U uzorku mora uzetom blizu kriti~ne nuklearne elektrane Fukushima prona|eno je 147 puta vi{e radioaktivnog joda od dozvoljene granice, izvijestio je

i Saitama koncentracija radioaktivnog joda je, me|utim, i dalje povi{ena. Gradske vlasti Tokija saop{tile su da }e porodice sa bebama u tom gradu dobiti tri fla{e sa po pola litra vode po djetetu. In`enjeri su nastavili sa radom na stabilizovanju reaktora 3 havarisanognuklearnogkompleksa Fukushima poslije skoro jednodnevne pauze koja je napravljena zbog toga {to je u srijeduposlijepodneprimije}eno kako iz reaktora izlazi dim.

Izraelska avijacija pokrenula je u ~etvrtak novi zra~ni napad na pojas Gaze, izjavio je jedan vojni glasnogovornik. “Na{e zra~ne snage u ~etvrtak ujutro napale su na sjeveru Gaze teroriste koji su se pripremali da ispale rakete na Izrael“ , izjavio je za AFP glasnogovornik. Palestinski bolni~ki izvori saop{tili su da su u toku izraelskih napada ranjena ~etiri Palestinca, me|u kojima jedan pripadnik naoru`ane grupe. U no}i sa srijede na ~etvrtak izraelska avijacija je izvela tri napada na pojas Gaze u kojima nije bilo povrije|enih. “Napadi su uslijedili nakon ispaljivanja 25 raketa, od kojih ~etiri tipa grad, na Izrael od subote“ pojasnio je , vojni glasnogovornik.

Izraelski zra~ni napadi na Gazu

U bolnici su zavr{ila dva radnika koji su u problemati~noj japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima bili izlo`eni radijaciji, pi{e Kyodo. Ozra~ena su tri radnika koji su u nuklearki radili na spajanju elektri~ne energije, a dvojici su primije}ene ozljede na nogama te su hospitalizirani. Trojica radnika su bila izlo`ena radijaciji od 170 do 180 milisiverta. Njih trojica su radili na reaktoru broj 3 te nuklearke. TEPCO je izvijestio da je radioaktivna voda procurila kroz njihova za{titna odijela. “Iako su nosili za{titna odjela, kontaminirana voda je procurila i njihove su noge bile izlo`ene radijaciji“ kazao je glasnogo, vornik japanske Agencije za nuklearnu

Ozra~ena tri radnika

Kontaminirano povr}e
Iz Singapura je ju~er stigla obavijest kako je prona|eno radioaktivno one~i{}enje u ~etiri uzorka povr}a pristiglog iz Japana. Radi se o povr}u koje je uvezeno iz Chibe i Ehimee, podru~jima koja nisu direktno pogo|ena potresom. Kao rezultat toga, Singapur }e obustaviti uvoz hrane iz Chiube i Ehimee. Dan ranije ministarstvo je suspendiralo uvoz hrane, kao {to su morski plodovi, meso, mlijeko, vo}e i povr}e iz Fukushime, IBarakija, Tochigija i Gunme, ~etiri prefekture najte`e pogo|ene potresom i tsunamijem.

Reuters

sigurnost te dodao kako direktno izlaganje radijaciji obi~no vodi do opeklina te su zato poslani u bolnicu.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

21

Uprkos udarima zapadne koalicije

Gadafijevi tenkovi u Misrati
Avioni zapadne koalicije predvo|eni SAD-om, Francuskom i Velikom Britanijom nastavili su udare na ciljeve u Libiji, ali do sada nisu uspjeli da sprije~e tenkove snaga lojalnih Muameru Gadafiju da ga|aju gradove pod kontrolom pobunjenika ili da pomaknu oklopna vozila sa strate{ke raskrsnice na istoku te sjevernoafri~ke zemlje. Prema izjavama pobunjenika i o~evidaca, Gadafijevi tenkovi vratili su se u grad Misratu i zapo~eli su granatiranje oblasti nedaleko od najve}e bolnice, nastavljaju}i sa napadima neposredno nakon prekida udara iz vazduha zapadnih snaga.

Sna`na eksplozija u Tripoliju Italija ima klju~nu ulogu u zapovjednom lancu NATO-a

Egipat }e ostati izvan sukoba

Snajperisti
Mje{tani navode da udari iz vazduha nisu omeli snajperiste lojalne vladi u tre}em po veli~ini libijskom gradu, jer su nastavili sa nasumi~nom vatrom. Portparol pobunjenika rekao je da su snajperisti ubili 16 lica, prenosi Srna. Sna`na ek splo zi ja odje knula je u no}i sa srijede na ~etvrtak u libijskoj prijestonici Tripoliju i dim je primije}en u oblasti gdje se nalazi vojna baza. Libijski zvani~nici odveli su novinare da vi de, ka ko na vo de, 18 ugljenisanih tijela vojnika i civila ubijenih u vazdu{nim udarima zapadnih borbenih aviona i projektila. Ameri~ka vojska je saop{tila da je uspje{no uspostavljena zona zabranjenog leta iznad Libije i da su pokrenuti napa-

Oboren libijski vojni avion

Francuski borbeni avion oborio je u ~etvrtak libijski vojni avion po{to je naru{io zonu zabrane letenja nad Libijom, javila je televizija ABC News na svojoj internet-stranici. Bombardovanje Libije 19. marta su zapo~ele koalicione snage, predvo|ene SAD-om, Francuskom i Velikom Britanijom, a na osnovu rezolucije Vije}a sigurnosti UNa radi osiguranja po{tovanja zone zabrane letenja nad Libijom i za{tite `ivota civila od napada snaga lojalnih libijskom lideru Muameru Gadafiju. ABC News je identifikovao libijsku letjelicu kao jednomotorni avion Galeb. kaze o tim stra danjima. Ameri~ki vojni zvani~nici negiraju da je u udarima bilo `rtava me|u civilima.

di na tenkove snaga lojalnih Gadafiju. Libijska dr`avna televizija saop{tila je da su avioni zapadnih zemalja ga|ali ciljeve u Tripoliju i D`afaru jugozapadno od prijestonice. Li bij ski zva ni~ni ci op tu`uju zapadne sile za ubistvo vi{e desetina civila, ali do sada nisu predstavili do-

Zapovjedne strukture
U me|uvremenu, nakon {to je pozvan da se uklju~i u za{titu zone zabrane leta i pomorskog embarga, NATO je odredio najva`niji dio zapovjedne

strukture za tu misiju, u kojoj }e Italija igrati klju~nu ulogu, izjavio je u ~etvrtak jedan savezni~ki diplomat, prenosi Fena. Operativno zapovjedni{tvo i specijalno zapovjedni{tvo za pomorske operacije bit }e smje{teni u bazi Atlantskog saveza u Napulju, dok }e se vo|enje zra~nih misija izvoditi u bazi Poggio Renatico na sjeveru, naveo je ovaj izvor. Globalno nadziranje operacija obavljat }e glavno zapo vje dni{ tvo sa ve zni~kih snaga u Belgiji (SHAPE), a nadziranje zra~nih misija bi trebalo biti povjereno bazi u Izmiru, u Turskoj, dodao je on. Posljednja ta~ka nije kona~no rije{ena zbog turske blokade u NATO-u, jer Turska nije dala zeleno svjetlo za po~etak intervencije Atlantskog saveza u vezi sa za{titom zone zabrane leta.

Egipat ne}e u~estvovati u sukobima u Libiji gdje SAD, Velika Britanija i Francuska poku{avaju nametnuti zonu zabrane letenja i za{tititi civilno stanovni{tvo, izjavio je novinarima jedan diplomat koji je `elio ostati anoniman. “Njihova glavna zabrinutost se odnosi na sigurnost egipatskih dr`avljana“ u ovoj susjednoj zemlji, kazao je on i dodao kako nema naznaka da Kairo poku{ava naoru`ati opoziciju re`ima Muamera Gadafija. Wall Street Journal je pisao pro{le sedmice da }e Egipat snabdjeti lakim oru`jem libijske pobunjenike kako bi se borili protiv snaga lojalnih Gadafiju uprkos embargu na oru`je koji su 28. februara uvele UN. Pro{le sedmice je egipatsko ministarstvo vanjskih poslova saop}ilo da ne}e u~estvovati u operacijama u Libiji navode}i humanitarne razloge.

Stotine hiljada stranaca u Libiji

Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) procjenjuje na 800.000 broj stranih dr`avljana koji se jo{ uvijek nalaze u Libiji, izjavio je u ~etvrtak za AFP Laurence Hart, {ef misije te organizacije u Tripoliju, prenosi Fena. On je kazao da nije u mogu}nosti precizirati kojih su nacionalnosti stranci u Libiji ni koliki je broj imigranata koji `ele napustiti zemlju. Organizacija je dobila vi{e zahtjeva afri~kih ambasada za pomo} kako bi mogli da vrate svoje dr`avljane, dodao je Laurence Hart. Od 20. februara je oko 280.000 ljudi pobjeglo od nasilja u Libiji, od kojih je 151.000 oti{la prema Tunisu, a 118.000 prema Egiptu, navodi se u saop}enju Visokog povjerenstva za izbjeglice.

CNN-ov analiti~ar Angel M. Rabasa o zbivanjima u Libiji

Situacija kao u BiH 1995.
Me|unarodni zra~ni napadi na Libiju mo`da }e sprije~iti Gadafija da slomi pobunu u zemlji, no zasigurno ne}e okon~ati konflikt, koji CNNovoganaliti~arapodsje}a na jesen 1995. i zra~ne napade NATO-a u BiH. Ono {to su SAD napravile u BiH mo`da dr`i klju~ rje{enja i za u~inkovit odgovor na krizu u Libiji, prenosi Dnevnik.hr. U BiH su SAD prepoznale da treba naru{iti odnos vojnih snaga na terenu, koji je od po~etka rata u toj zemlji bio uvelike na strani pobunjenih Srba. Kako bi vratili ravnote`u i stvorili uslove za dugotrajan mir, bilo je nu`no uspostaviti sposobnu vojsku federacije BiH. Za program Treniraj i opremi bila je zadu`ena jedna mala me|uagencijska grupa unutar State Departmenta“ pi{e za CNN , Angel M. Rabasa, politolog, koji je i sam bio dio te grupe zadu`ene za osposobljavanje bosanske vojske. Uprkos negodovanju i skepticizmu EU oko tog programa, on je uspio i dao je `eljeni rezultat, isti~e Rabasa, jer su prikupljena donatorska sredstva iz mnogih muslimanskih zemalja. Svakim danom i produ`enjemsukoba, Libija sve vi{e podsje}a na bh. scenarij, a rje{enje krize, kako to vidi spomenuti politolog, bilo bi jaLibijski pobunjenici Reuters

Protesti protiv bombardovanja
sno odre|ivanje ciljeva SAD-a u Libiji. Naravno, jedan od tih ciljeva bio bi ru{enje Gadafija s vlasti i priznavanje vlade u Bengaziju kao legitimne vlade te zemlje, {to bi osiguralo dugotrajan mir, pi{e Rabasa. On spominje i opciju da SAD pomognu opozicijskoj vladi u Bengaziju opskrbom adekvatnog naoru`anja za u~inkovitu odbranu od Gadafijevih snaga i oslobo|enje zapadne Libije. No, postoje i oni koji upozoravaju SAD da se ne zna dovoljno o libijskoj opoziciji da se otvoreno prizna, no to nije istina jer dio te opozicije~inebiv{i Gadafijevi ministri i generali, za koje se zna da su lojalni SAD-u i saveznicima. Kao i u svakoj prija{njoj revoluciji, nekolicinaljudiopozicijedolazi iz samih redova demonstranata, a neki od njihmogubiti i islamisti, {to mo`ebitiopasnost, jer bi oni mogli preuzeti inicijativu, ba{ kao {to je to bilo u BiH, u ranim danima tamo{njeg rata, zaklju~uje Rabasa.

Na stotine ljudi protestovalo je ju~er ispred sjedi{ta UN-a u Kolombu protiv zra~nih udara zapadnih sila na Libiju. Demonstranti su uzvikivali slogane protiv zapadnih zemalja i zapalili su gume u blizini ureda UN-a, a proteste je organizirala partija ministra stanovanja i gra|evine Vimala Veravanse, javila je agencija AFP. “Oni `ele libijsku naftu, zato bombardiraju Libiju, ubijaju}i nedu`ni narod“, uzvikivao je jedan od demonstranata, dodaju}i da treba za{titi Moamera Gadafija protiv zapadnih sila. Pojedini demonstranti su ameri~kog predsjednika Baracka Obamu nazvali “ubicom“ a drugi su optu`ivaligeneralnog , sekretara UN-a Ban Ki-moona jer je dozvolio bombardiranje Gadafijevih upori{ta.

22

OGLASI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine
Mre`a ekonomskih stru~njaka sindikata jugoisto~ne Evrope, koju je 2009. godine osnovaloPanevropskoregionalnovije}e Me|unarodne konfederacije sindikata, nova je stvarnost za sindikate iz zemalja biv{e Jugoslavije i Albanije. Mentor Mre`e je predava~ na predmetu Me|unarodna ekonomija na Univerzitetu u Mesini (Italija) i na univerzitetima {irom svijeta Bruno S. Sergi, kojem je Evropski sindikalni institut, kao ekonomskom stru~njaku, dao zadatak da nadgleda i rukovodi ekonomskim aktivnostima Mre`e, saop}eno je iz Konfederacije sindikata BiH. Ostalim aktivnostima Mre`e, koje su u okviru ITUC/PERC regionalnih aktivnosti, koordinirat }e direktorica Ureda ITUC/PERC za jugoisto~nu Evropu u Sarajevu Enisa Salimovi}, uz povremenu finansijsku podr{ku njema~ke Fondacije “Friedrich Ebert” Regionalni ured u Beogradu i solidarnu podr{ku drugih organizacija. ^lanovi mre`e, ekonomski stru~njaci iz sindikata jugoisto~ne Evrope, ve} su odr`ali tri sastanka u Beogradu, Sarajevu i Kotoru, a planirana je realizacija jo{ niza skupova radi unaprje|enja stru~nih kapaciteta, razvoja ekonomskih ideja i ponude pragmati~nih prijedloga. Teme i analize koje }e biti obra|ivane na ovim skupovima su odre|ene na osnovu prijedloga prioriteta Foruma - skupa lidera sindikata jugoisto~ne Evrope, kao i na osnovu prijedloga koje su dali ekonomski

SVIJET FINANSIJA

23

Sindikati jugoisto~ne Evrope

Mre`a ekonomskih
stru~njaka
Ova asocijacija, koju je osnovalo Panevropsko regionalno vije}e Me|unarodne konfederacije sindikata, nova je stvarnost za sindikate iz zemalja biv{e Jugoslavije i Albanije

BiH

EU

Jean-Claude Juncker: Saglasnost oko evropskog mehanizma za stabilizaciju

Oja~ati konkurentnost ~lanica eurozone
Njema~ka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je euro stabilan i u vrijeme krize, jer je Evropska centralna banka nezavisna institucija, ali da ~lanice eurozone, uklju~uju}i i Njema~ku, moraju u~initi vi{e kako bi oja~ale konkurentnost. Ona je u obra}anju njema~kom parlamentu rekla da }e Berlindatidoprinosfondu za spasavanje du`nika, ali je odbacila ideju o euro-obveznicama, ~ime bi, zapravo, svi zajedni~ki odgovarali za dugove pojedinih ~lanica. Predsjedavaju}i ministara finansija eurozone Jean-Claude Juncker rekao je da su sada saglasni oko svih pitanja evropskog mehanizma za stabilizaciju i da je on vrlozadovoljan, prenosi Deutsche Welle. Evropski mehanizam za stabilizaciju je centralna komponenta takozvanog euro-paketa. Od sredine 2013. godine, novi evropski valutni fond ima na raspolaganju 500 milijardi eura za mogu}e zajmove zemljama eurozone koje se na|u pred bankrotom. Da bi ta suma mogla da se na|e na tr`i{tu kapitala, dr`aveeurozonemoraju da izdvoje ukupno 700 milijardi eura– 620 milijardi kao jemstvo, ali novo je {to 80 milijardi mora da se deponuje u ke{u. Od tih 80 milijardi Njema~ka }e morati da da oko 22 milijarde. Tu sumu }e ministar finansija Wolfgang Schäuble morati da upi{e u bud`etske knjige kao novi dug. On nagla{ava da bez njema~ke finansijske injekcije zajedni~ka valuta dugoro~no ne bi mogla da se stabilizuje. Zbog toga je to, kako ka`e, dobroulo`ennovac. Osim toga, rije~ je o pomo}i koja je povezana sa strogim uslovima za one koji je primaju. “Podr{ka mo`e biti pru`ena tek ako onaj ko je primapodnesejasanprogramsanacije, a i kada se poka`e da je neophodna za o~uvanje stabilnosti eurozone. To je posljednje sredstvo kojem}emopribjegavati” rekao , je njema~ki ministar finansija. I Holandija, Austrija, Francuska, Finska, Italija i druge zemlje eurozone }e, u srazmjeri sa svojim udjelom u kapitalu, dati svoj dio u “fond spasa” . Popust }e dobiti samo nove ~lanice eurozone i zemlje koje imaju dugove, a prosje~na plata im je manja od 75 posto od prosje~ne plate u Evropskoj uniji. Planira se i poo{travanje kazni za one koji naprave velike dugove. Juncker je ipak skepti~an. On se nada da {efovi dr`ava i vlada Evropske unije ovaj put ozbiljno misle kada obe}avaju da }e sanirati svoje bud`ete, smanjiti dugove i obnovitipenzione i socijalne sisteme. “To {to su {efovi dr`ava i vlada eurozone na sebe preuzeli postizanje markoekonomske ravnote`e u eurozoni, zna~i da }e tempo reformi da se ubrza” , o~ekuje Juncker.

Kotor

stru~njaci ~lanovi Mre`e. Nastojanja Mre`e su da ponudi bolje politike za rast ekonomije i antikorupcijskestrategije, razradi odre|ene analize, radne dokumente i konkretne projekte i inicijative da bi se podstakao odr`ivi ekonomski rast u ci-

jelom regionu i predlo`ilo usvajanje regionalnog pristupa mjerama protiv krize. Mre`a pru`a osnovu za nacionalne sindikalne lidere da podstaknu otvoren i konstruktivan dijalog izme|u svih relevantnih strana u svojim zemljama. nivo, upozoriv{i na mogu}a nova smanjenja, {to je sna`no potreslo finansijska tr`i{ta te ponovno skrenulo pa`nju na probleme {panskih banaka i drugihrasipnih~lanicaeurozone. Izvje{taj {panske centralne bankeukazujepritom na najavljene vladine mjere, kojima se od banaka tra`i da podigne minimalni nivo temeljnog kapitala kako bi se obnovilo tr`i{nopovjerenje u posrnuluprivredu. Premanovimpropisima, banke moraju povisiti udio temeljnog kapitala na 8 posto vrijednosti ukupne imovine, sa trenutnih 6 posto, odnosno na 10 posto u slu~aju banaka ~ijim se dionicama ne trguje na berzama. One koje ne ispunjavaju tra`ene uvjete morale su do 10. marta izvijestiti o tome koliko jo{ kapitala moraju prikupitikako bi im udovoljile.

[panija

Bankama treba
Posrnule{panskebanketrebat }e ukupno 15,15 milijardi eura kako bi sanirale finansijske pozicije i ispo{tovale nove propise~iji je ciljobnovapovjerenja u posrnuluprivredu te zemlje, saop}ila je {panska centralna banka. Navedeni iznos odnosi se na ukupno 12 banaka, ni`i je od vladinog plafona u visini 20 milijardi eura te dalekoispodprognozaagencija za dodjelu rejtinga. Ukupno 12 banakamorapove}atisvojkapital, i to za ukupno 15,15 milijardi eura. Od tih 12 institucija, dvije su {panskebanke, dvije podru`nice ino-banaka, a

15 milijardi eura

osam {tedionice, saop}ila je Bank of Spain. Agencija Moody’s srezala je kreditnirejting[paniji za jedan

Proizvo|a~iluksuznihautomobilaDaimler i Rolls-Royce predali su ponudu za preuzimanje njema~ketvrtkeTognum u vrijednosti od 3,2 milijarde eura. Tognum je drugi najve}i svjetski proizvo|a~ dizelskih motora koji se upotrebljavaju u pomorskoj, energetskoj i obrambenoj industriji i zaostaje samo za ameri~kim Caterpillarom. Daimler i Rolls-Royce nakon akvizicije namjeravaju osnovatijointventure, a ve}inskukontrolu nad To-

Daimler i Rolls-Royce kupuju Tognum

gnumomimao bi proizvo|a~mercedesa. Ako Daimler ostvari svoj plan, to bi bila njegova najve}a akvizicija od 2000. godine, kada je kupio 34-postotni udjel u japanskom Mitsubishi Motorsu. Daimler i Rolls-Roycesmatraju da }e im se preuzimanjeTognumabrzoisplatiti, jer na tr`i{tima u razvojusna`norastepotra`nja za velikimmotorima. Daimler je u posljednjihnekolikogodinaostvario vi{e zna~ajnih akvizicija. Njema~ka kompanija kupila je udjel u ruskom proizvo|a~u kamiona OAO Kamazu i ameri~komproizvo|a~uelektri~nih vozilaTeslaMotorsu. Tako|er, zamijenio je dionice s Renaultom i Nissanom te tako osigurao partnerstvo u segmentu malih vozila, a pove}ao je i udjel u joint ventureu Automotive Fuel Cell, koji proizvodi motorna ulja.

Evropljani vole sebe smatrati liberalnim i tolerantnim, ali rezultati najnovijih anketa pokazuju da su istovremeno protiv imigracije, posebno iz zemalja van Evropske unije. Ve}ina ispitanih izrazila je uvjerenje u otvorenost i liberalizam kao vrijednosti EU, dok su uglavnom podr`ali i pravo ljudi na migraciju unutar EU u potrazi za poslom. Me|utim, stepen protivljenja migraciji izvan EU, posebno u vrijeme kada se ju`nije ~lanice, poput [panije suo~avaju, s valom izbjeglica iz

Evropljani (ni)su tolerantni

sjevernoafri~kih zemalja, veoma je veliki. Prema rezultatima, ~etvrtina Evropljana smatra da je migracija iz zemalja koje nisu ~lanica EU vode}a ili sekundarna prijetnja po budu}nost evropskog bloka. Anketa, koju je naru~io britanski dnevnik Guardian, obavljena je u Velikoj Bri ta ni ji, Fran cus koj, Nje ma~koj, Poljskoj i [paniji. Ispitivanje vi{e od 5.000 odraslih obavila je agencija ICM u periodu izme|u 24. februara i 8. marta.

24

OGLASI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA
U Bosnu i Hercegovinu, premainformacijamaUprave za indirektnooporezivanje BiH (UIO BiH), nisu u{li radioaktivni prehrambeni proizvodi iz Japana. Uvoz pojedinih prehrambenih proizvoda zbog registrovanog visokog stepena radioaktivnosti do sada je na azijskom kontinentu zabranio samo Hong Kong. Zabrana se odnosi na proizvode od mlijeka, vo}e i povr}e iz pet oblastikoje se nalaze u blizini nuklearne centraleFukushima, o{te}ene u razornom zemljotresu i cunamiju 11. marta. Prije Hong Konga, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave zabranile su uvoz mlijeka i mlije~nihproizvoda, svje`egpovr}a i vo}a koje dolazi iz ~etiri oblasti u blizini centrale. Istovremeno, Francuska je zatra`ila od Evropske komisije da nalo`i sistematsku kontrolu uvozasvje`ihproizvoda iz Japana na granicama EU. Radioaktivne namirnice nisu u{le u BiH iz razloga{to na{azemlja ne uvozi hranu iz ove azijske zemlje. Prema rije~ima portparola UIO BiH Ratka Kova~evi}a, u protekla dva mjeseca ove godine BiH je iz Japana uvezla robu u vrijednosti 6,2 miliona KM, ali me|u uvezenim proizvodima nema hrane. On je istakao da su me|u uvezenim proizvo-

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Skup{tina BiHAMK-a

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Ne uvozimo

Kadi} novi
predsjednik
Odlukom delegata Skup{tine Bosanskohercegova~kog automoto klubaRasimKadi}ju~er je izabran za novog predsjednika BiHAMK-a. Na sjednici Skup{tine BiHAMK-a u Sarajevu usvojeni su izvje{taji o radu, finansijskomposlovanju i revizorskiizvje{taj o finansijskom poslovanju BiHAMK-a za 2010, te program rada i finansijski plan za ovu godinu. RasimKadi} jedugogodi{nji~lanBiHAMK-a, predsjednik Automoto klubaVisoki iz Visokog, ~lanSkup{tineBiHAMK-a, a od 2005. godine~lanUpravnogodboraBiHAMK-a. ^lanoviSkup{tine su Zoranu Kalini}u, dosada{njem predsjedniku, odali priznanje na njegovom anga`manu. Na dnevnom redu sjednice bila je i odluka o prijemunovihautomotoklubova u BiHAMK, te je Automoto klub Kalamk iz Kladnja primljen u stalno ~lanstvo, dok su automoto klubovi PRO-DRIVE Velika Kladu{a, Transport iz Kaknjai Te{anjsteklistatuspriDk. O. dru`enog ~lana.

namirnice

iz Japana
U protekla dva mjeseca ove godine BiH je iz Japana kupila robu u vrijednosti 6,2 miliona KM

Nema kontaminiranih namirnica

dima naj~e{}e zra~ni i plinski kompresori, putni~ka vozila, vilju{kari, pneumatske gume, uredske ma{ine, strojevi za

ra~unanje i d`epni strojevi za ra~unanje (kalkulatori). Prema Kova~evi}evim rije~ima, u toku 2010. godine iz

Japana u BiH je uvezeno razne robe u koli~ini od 121 tone, ukupne vrijednosti od 37 miliona KM. Kad je u pitanjuvrstarobekoja se uvozila iz Japana, onda se mo`e re}i da se u pro{loj godini najvi{e uvozilo dijelova za zra~ne ili plinskekompresore za potiskivanje, dosta tehni~ke robe poput audio i videoaparata, kamera i sl. On je jo{ kazao da nema razloga za brigu jer se sva robakoja dolazi na granicu na{e zemlje kontrolira u pogledu radioaktivnog zra~enja. “Slu`benici UIOBiH na grani~nimprelazimaopremljeni su ru~nim detektorima pomo}u kojih se mo`e utvrditi radioaktivnost pojedinih materijala. Ti ru~ni detektori daju zvu~no upozorenje ukoliko se u blizini pojavi radioaktivno zra~enje koje je ve}e od dozvoljenog. U tom kontekstu mo`emo re}i da je roba koja se uvozi u BiH sigurna“ rekao je Kova~evi}. On , je dodao kako su se ti detektori u pro{losti pokazali kao vrlo korisni jer u nekolikonavrataotkrivena radioaktivnost ve}a od dozvoljene granice i po{iljke u kojima je radioaktivnost otkrivena, a uglavnom se to odnosi na staro `eljezo, vra}ena je sa na{e granice.
J. Sa.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 058 - 25. 3. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

VTKBiH i USAID

Bh. proizvo|a~i na
sajmu u Kragujevcu
Vanjskotrgovinskakomora BiH u saradnji s USAID-Sida FIRMA projektom i ove godine organizira zajedni~ki nastup proizvo|a~a autokomponenti iz BiH na najzna~ajnijem specijaliziranom sajmu dobavlja~a autokomponenti u jugoisto~noj Evropi SEE AutoCompo Net 2011, koji }e biti odr`an od 10. do 12. maja u Kragujevcu. Za kompanije iz BiH osiguran je izlo`beni prostor od 75 kvadratnih metara. Na pro{logodi{njem sajmu u Kragujevcu iz BiH je u~estvovalo 13 firmi: Famos, Mann+Hummel, FAD, ASA Prevent, Network, Soko-Tv.transmisija, ^ajavecNova Elektromehanika, ^ajavec-FSU, Fusol, Zrak-AEO, ^elik, Pobjeda i Zovko OIL. Kako je za Oslobo|enje kazao Midhat ^ehaji}, sekretar Asocijacije metalskog i elektrosektora BiH, sajam je posebno interesantan za na{e proizvo|a~e kako zbog ranije saradnje sa Zastavom, tako i mogu}e saradnje sa Fiatom, o ~emu je bilo rije~i pro{le godine, kada su bh. proizvo|a~i poku{avali uspostaviti saradnju i uklju~iti se u program Fiata. „Na{e firme nude kvalitetne i jeftine proizvode, a lani su poka-

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.404767 1.412088 26.412244 0.079442 0.261618 0.728561 1.706263 0.565032 0.247487 0.218091 1.522151 0.889621 2.231942 1.380903 0.048715 1.887458

1.955830 1.408288 1.415627 26.478440 0.079641 0.262274 0.730387 1.710539 0.566448 0.248107 0.218638 1.525966 0.891851 2.237536 1.384364 0.048837 1.892188 USD BAM

1.955830 1.411809 1.419166 26.544636 0.079840 0.262930 0.732213 1.714815 0.567864 0.248727 0.219185 1.529781 0.894081 2.243130 1.387825 0.048959 1.896918 1.58832 2.197571

SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 03. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 03. 2011 =

zale da su spremne za izazove i da se ne boje konkurencije. Ove godine tako|er idemo na sajam kakobismorazgovarali sa dobavlja~ima velikih korporacija u autoindustriji (VW, Citroen, GM) o mogu}em anga`ovanju na{ih firmi“ istakao je ^ehaji}. , Rok za prijavu kompanija zainteresiranih za nastup na sajmu u Kragujevcu je 30. mart. A. Pe.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON Ministarstvo privrede

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDI[NJA BOSNA Ministarstvo gospodarstva

Na osnovu Odluke broj 06-03-1690-08/25/10 donesene na IV. redovnoj sjednici, odr`anoj u Mostaru 24. 3. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA
da je u „Slu`benom glasniku BiH“, broj 20/11 od 21. 3. 2011. godine objavljeno

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 22. 12. 2010. godine primio od ING-EKO d.o.o. Prozor-Rama zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Du{~ica“, na vodotoku rijeke Du{~ice op}ina ProzorRama, instalisane snage 515 kW i godi{nje proizvodnje 2,404 GWh, pod brojem 06-03-1690/25/10, o ~emu je javnost bila obavije{tena 14. 2. 2011. godine putem „Dnevnog lista“ i „Oslobo|enja“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Du{~ica“ za ING-EKO d.o.o. Prozor-Rama, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u zgradi Op}ine ProzorRama 31. 3. 2011. godine u 11 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 1. 4. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Du{~ica“ mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

OBAVJE[TENJE O NABAVCI
Predmet javne nabavke: „Izrada Master plana razvoja turizma na Vla{i}u, za podru~je op}ine Travnik“. Broj obavje{tenja: (1-12-3850-11) Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvaranje ponuda: 28. 4. 2011. godine u 12 sati u zgradi Ministarstva privrede, ulica Prnjavor 16, Travnik. Kontakt-telefon: 033/511-217, 030 511-219 Pozivaju se svi ponu|a~i koji su registrovani za objavljivanje predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u obavje{tenju o nabavci.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

27

INTERVJU Jurij Nikolajevi~ Belov, direktor Nestro Optima Grupe

OVO JE USPJEH
svih gra|ana BiH
BiH od 100-postotnog uvoznika derivata postaje njihov izvoznik Do 2015. godine predvi|eno je podizanje kapaciteta proizvodnje prerade u Rafineriji Brod do 3,5 miliona tona nafte, {to uveliko prevazilazi potrebe tr`i{ta BiH
Razgovarao: Almir TERZI]

VIJESTI

Kazne zbog mar`i

• U okviru kompanije Nestro Optima Grupa trenutno deluju Rafinerija nafte Brod, Rafinerija ulja Modri~a i NestroPetrol. Kako i koliko ste zadovoljni dosada{njim poslovanjem ovih preduze}a od kada ih je preuzeo NOG? - Odgovor na ovo pitanje ne mo`e se dati ako ne spomenemo stanje ovih preduze}a prije privatizacije, odnosno prije na{eg upravljanja. Jedino preduze}e koje je imalo normalan rad u tom periodu je RafinerijauljaModri~a. Petrol je bio zastarjela mre`a benzinskih stanica, koje nisu bile redovno snabdijevane derivatima, a Rafinerija nafte Brod tri godine nije preradila ni litar nafte, dok oko 1.700 zaposlenih nije tri godine primalo plate. Sada{nje stanje u ovim preduze}ima u kratkim crtama izgleda ovako: Investicije i remont u Rafineriji Brod su realizirani po planu, uspostavljen je kontinuitet prerade u koli~ini 1,2 miliona tona na godi{njem nivou, s planskim postepenim podizanjem kapaciteta prerade, kvalitet derivata je dobar i vi{e ga ne osporavaju ni najve}i kriti~ari - dostigli smo evropske standarde kvaliteta dizela euro 5. U Rafineriji Modri~a dodatno smo unaprijedili kvalitet tradicionalno poznatih motornih ulja na ovim prostorima, pokrenuta je linija za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, koja predstavljaju osnovni poluproizvod za proizvodnju motornih ulja. Na{a hidrokrekovana ulja se u ovom momentu prodaju {irom zapadne Evrope najpoznatijim svjetskim proizvo|a~ima motornih ulja. Kao potvrdu dobrih rezultata iznosim podatak da je svjetski po-

pumpi Nestro Petrol, koje sada zadovoljavaju maksimalne evropske standarde kvaliteta usluge. Ukupan broj zaposlenih NOG je oko 3.500, redovno primaju plate, koje su ve}e od prosjeka u BiH. Na projektu u BiH radi i 45 specijalista iz Ruske Federacije. Da bismo sve ovo postigli, ulo`ili smo mnogo novca i truda. Rezultat zalaganja je veliki i ~ini nas zadovoljnim, ali smatramo da ovo nije samo na{ uspjeh, nego i uspjeh svih gra|ana BiH, jer korist imaju svi gra|ani. Doma}a proizvodnja naftnih derivata je zaslu`na za manju cijenu derivata u BiH u odnosu na zemlje u okru`enju za oko 10 posto. Tako|er, velika suma novca koja se kao porezi i doprinosi sliva u dr`avne bud`ete u BiH zahvaljuju}i plasiranju derivata predstavlja veliku korist za BiH.

dan dio proizvoda plasiramo na tr`i{te zapadne Evrope (Austrija, Italija, Njema~ka). U Hrvatskoj i Srbiji imamo svoja preduze}a koja se bave tr`i{nim razvojem na{e grupacije. Ne isklju~ujemo mogu}nost {irenja na{e maloprodajne mre`e benzinskih stanica na tim tr`i{tima, kao {to i njihove kompanije imaju na tr`i{tu BiH svoje benzinske stanice. Ono {to je va`no ista}i jeste da BiH od 100-postotnog uvoznika derivata postaje izvoznik derivata, a jasno je koliko je to va`no za spoljnu trgovinu svake zemlje. Ubije|en sam da }e razvijanje NOG u BiH biti jedan od motora razvoja kompletne privrede BiH.

Tr`i{na inspekcija RS-a izrekla je kazni u ukupnoj vrijednosti od 120.000 KM u slu~ajevima gdje je konstatovano nepridr`avanjeUredbe o ograni~enjumar`i u prometu roba, izjavila je za Srnu glavna tr`i{na inspektorica RS-a Borka Surtov. Navela je da su tr`i{ni inspektori izvr{ili 57 kontrola i u osam slu~ajeva konstatovali nepridr`avanje Uredbe, dodaju}i da uo~ena prekora~enja mar`i nisu bila velika. Surtov je istakla da }e ova inspekcija nastaviti aktivnosti kontrole mar`i i u narednom periodu, prenosi Srna. Uredba o izmjeni uredbe o ograni~avanju mar`i u prometu robe stupila je na snagu 16. marta i njom su definisane maksimalne mar`e na {e}er, mast, ulje, so, bra{no i hranu za bebe od {est posto u veleprodaji i osam posto u maloprodaji. Za postupanje suprotno ovoj uredbi predvi|ene su nov~ane kazne od 5.000 do 10.000 KM.

Potraga za naftom
• Iz kompanije Gazpromnjeft saop}ili su nam da, posredstvom preduze}a Jadran Naftagas, namjeravaju ove godine u BiH izvr{iti geolo{kaistra`ivanja napronalasku nafte. Da li }e i na koji na~in NOG biti uklju~en u ove aktivnosti, da li ste zainteresirani za te poslove? - Njeftegazinkor, koji je ve}inski vlasnik svih preduze}a iz NOG u BiH, osnovao je zajedni~ko preduze}e s Gaspromnjeft u BiH koje }e se baviti poslovima geolo{kog istra`ivanja. Jadran Naftagas do 2013. treba izvr{iti prva istra`ivanja i donijeti va`ne podatke koji mogu dati procjene postojanja nafte. U projekt istra`ivanja do 2013. godine bit }e investirano izme|u 15 i 20 miliona eura. Nakon provo|enja istra`ivanja mo}i }emo govoriti o perspektivama ovog dijela biznisa. • Pretpostavljam da raspola`ete inicijalnim podacima na osnovu kojh ste odlu~ili krenutiu geolo{kaistra`ivanja nafte. O kojim bi se koli~inama moglo raditi? - Postoje odre|ene pretpostavke i procjene postojanja nafte na ovim prostorima, a za sve to nema preciznih materijala koji to u ve}em procentu dokazuju, {to je razlog da se do 2013. godine rade geolo{ka istra`ivanja isnimanja, koja trebaju dati preciznije podatke. Zemlje u okru`enju (Srbija, Hrvatska) ve} godinama rade na dobijanju nafte u svojim zemljama. Ako na{e analize potvrde postojanje nafte, te rezerve su, prema tvrdnjama stru~njaka, obima kao i rezerve u okru`enju.

Jo{ deset radnika u Boksitu

Nastavak investicija
• I ove godine, uprkos krizi i recesiji, najavili ste nastavak investicija. Koja su najzna~ajnija ulaganja koja NOG namjerava realizirati? - Imamo usvojen plan razvoja i investiranja projekta do 2015. godine. Ove godine nastavljamo na{ dalji razvoj u svim preduze}ima grupacije. U Rafineriji Brod podi`emo kapacitet proizvodnje na 1,5 miliona tona prerade nafte; u toku je izgradnja potpuno nove linije proizvodnje za razdvajanje reformata, {to nam omogu}ava dobijanje benzina po najstro`im standardima euro 5. Radovi na ovoj liniji traju i zavr{etak o~ekujemo po~etkom augusta. U Nestro Petrol maloprodajnoj mre`i zavr{avamo rekonstrukciju kompletne mre`e benzinskih pumpi i planiramo {irenje maloprodajne

U CIJELOJ BiH Na{e benzinske stanice nalaze se na cijeloj teritoriji BiH, a planiramo dodatno {irenje prodajne mre`e, s posebnim akcentom na ve}e gradove
[ta }e bitiva{ interes, odnosno investicije u tom dijelu BiH? - Nije to bila nikakva koncentracija ulaganja u RS, jednostavno u unutra{njem organiziranju BiH taj dio proizvodnih pogona je lociran u gradovima gdje se nalazi. BiH posmatramo kao dr`avu u kojoj radimo, stvaramo, pla}amo poreze i mi smo jedina naftna industrija BiH. Na{e benzinske stanice nalaze se na cijeloj teritoriji BiH, a planiramo dodatno {irenje prodajne mre`e, s posebnim akcentom na ve}e gradove. • Najavili ste ve}e prisustvo u zemljama regiona. U kom smislu? - U na{em planu razvoja i investiranja do 2015. godine predvi|eno je podizanje kapaciteta proizvodnje prerade u Rafineriji Brod do 3,5 miliona tona nafte, {to uveliko prevazilazi potrebe tr`i{ta BiH. Mi i sada prodajemo na{e proizvode na svim okolnim tr`i{tima (Srbija, Hrvatska, Slovenija) i je-

Kompanija Boksit iz Mili}a na po~etku nove poslovne godine primila je u radni odnos 10 radnika za potrebe proizvodnje u sektoru drvoprerade. Mla|e i stru~no osposobljene osobe po~ele su da rade. Oni su tokom pro{le godine zavr{ili stru~nu i prakti~nu obuku i osposobljeni su za ovakve poslove, saop{tila je Slu`ba za odnose sa javno{}u ove kompanije. U sektoru drvoprerade u pripremi je uvo|enje druge smjene, a cilj je da se pove}anom proizvodnjom udovolji zahtjevima tr`i{ta, s obzirom na to da je rije~ o robi namijenjenoj izvozu. Boksit je pro{le godine u radni odnos primio 40 radnika.

Metalcima sve te`e

TRE]I U EVROPI Rafinerija ulja Modri~a je tre}i proizvo|a~ baznih ulja u Evropi
znati stru~ni ~asopis iz industrije ulja Lubes ‘n’ Greases oobjavio op{iran i pohvalan ~lanak o rafineriji u Modri~i. Ovaj ~asopis redovno objavljuje ranglistu proizvo|a~a baznih ulja u svijetu baziranu na koli~ini prerade i kvalitetu kao kriterijima. Rafinerija Modri~a je na toj listi tre}i proizvo|a~ baznih ulja u Evropi. Samo za jednu godinu uspjeli smo rekonstruirati i rebrandirati skoro kompletnu prodajnu mre`u benzinskih mre`e, odnosno izgradnju i kupovinu jo{ benzinskih pumpi u BiH. U Rafineriji Modri~a podi`emo kapacitet proizvodnje baznih ulja i {irimo prodaju motornih ulja na tr`i{te zapadne Evrope; redizajnirat }emo ambala`u shodno najsavremenim trendovima u svijetu. • Do sada je NOG u ve}oj mjeri bio koncentriran na podru~je privatizacije i ulaganja u Republici Spskoj. Kakvi su planovi za Federaciju BiH?

Stanje u metaloprera|iva~koj industriji u Tuzlanskom kantonu je izuzetno te{ko, konstatovano je na sjednici Kantonalnog odbora Sindikata metalaca, odr`anoj u Tuzli. “U na{em kantonu samo nekoliko firmi obezbje|uje redovne pla}e i upla}uje doprinose zaposlenim, dok veliki broj preduze}a grca u dugovima“ , rekao je predsjednik Sindikata metalaca TK-a Me{an Vildi}. Tim povodom predstavnici Sindikata razgovarali su i sa premijerom TKa Seadom ^au{evi}em, koji im je, kako ka`u, obe}ao punu podr{ku u prevazila`enju problema u metalskoj industriji. Narednih dana najavljen je sastanak premijera TK-a Seada ^au{evi}a, Sindikata metalaca i direktora firmi metaloprera|iva~ke industrije.

28

OGLASI
O G L A S

petak, 25. mart 2011. godine
Na osnovu ~lana 8, a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 12/03) i ~lana 24. ta~ka 2. Statuta op}ine Bu`im („Sl. glasnik Op}ine Bu`im“, br. 11/07 i 4/08 ), i odluke Op}inskog vije}a Op}ine Bu`im, broj: 01/1-05-608/11 od 26. 2. 2011. godine, raspisije se

OSLOBO\ENJE

Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj 34/03) i Odluke o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanja ~lanova upravnih/nadzornih vije}a javnih ustanova/poduze}a ~iji je osniva~ Op}ina Jajce, broj 01-025682/05 od 8.8.2005. godine, Povjerenstvo za izbor u upravna/nadzorna vije}a u regulirana tijela Op}ine Jajce objavljuje

za izbor i imenovanje u reguliranim organima JU Centar za socijalni rad Bu`im, i to:

J AV N I O G L A S
I. Na pozicije ~lanova Upravnog vije}a JPU Dje~iji vrti} „Bare“ Jajce vr{i se izbor i imenovanje: - ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a -3 - ~lan iz reda uposlenih u Javnoj ustanovi -1 - ~lan iz reda predstavnika roditelja -1 II. Na pozicije ~lanova Upravnog vije}a JU „Dom kulture Jajce“ vr{i se izbor i imenovanje: - ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a -3 - ~lanovi iz reda uposlenih u Javnoj ustanovi -2 I. Opis pozicije iz I. to~ke Upravno vije}e Javne ustanove: donosi Statut i druga op}a akta; utvr|uje planove razvoja i godi{nji program rada Ustanove; imenuje i razrje{ava ravnatelja pred{kolske ustanove; donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa s djelatnicima Ustanove; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima pred{kolske ustanove; donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i dr. op}e akte, sukladno sa Zakonom i pravilima Ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti odgoja i obrazovanja; usmjerava, nadzire i ocjenjuje rad ravnatelja; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o prigovorima djelatnika na rje{enja kojima je drugi organ s pravilima Ustanove odlu~io o pravima, odgovornostima i obvezama djelatnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{}e o svom radu; odgovara osniva~u za rezultate rada pred{kolske ustanove; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Ustanove. II. Opis pozicije iz II. to~ke Upravno vije}e Javne ustanove: donosi Statut javne ustanove; imenuje i razrje{ava direktora; utvr|uje godi{nji program rada; donosi financijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op}e akte o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte sukladno Zakonu i Statutu ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove; usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa 2/3 ukupnih mjese~nih prihoda JU Dom kulture iz prethodnog mjeseca; odgovara osniva~u za rezultate rada; odlu~uje o prigovorima djelatnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Statutom ustanove odlu~io o pravu, obvezi i odgovornosti djelatnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{}e o poslovanju JU Dom kulture; obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu Ustanove. ^lanovi Upravnog vije}a imenuju se na mandatni period od ~etiri godine. Za svoj rad ~lanovi Upravnog vije}a imaju pravo na naknadu u visini odre|enoj odlukom upravnog vije}a, a sukladno sa odlukom Op}inskog vije}a. III. Op}i uvjeti: Svi kandidati za poziciju upravnog vije}a moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da su dr`avljani BiH, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, - da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. IV. Posebni uvjeti: - da nemaju privatni financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se organ kandidiraju, - da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, - da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa („Sl. glasnik BiH“, broj 13/02, 16/02 i 14/03), - da nisu osu|ivani na krivi~na djela i privredni prijestup, {to je nespojivo s du`no{}u u upravnom vije}u, - da nisu ~lanovi upravnog/nadzornog vije}a u vi{e od jednog javnog poduze}a, odnosno javne ustanove, - da imaju visoku ili vi{u {kolsku spremu, s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, u poslovima svog stru~nog zvanja, - izuzima se od prethodnog stava, kada su u pitanju ~lanovi upravnih/nadzornih vije}a iz reda uposlenih ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa visokom ili vi{om stru~nom spremom, mogu se imenovati prijavljeni kandidati sa srednjom stru~nom spremom, - da poznaju sadr`aj i na~in rada organa upravljanja javnih ustanova. V. Potrebni dokumenti: Prijava na oglas treba biti potpisana i sadr`avati oznaku javne ustanove u koju se kandidira, kratki `ivotopis, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu se prila`u originalna ili ovjerena fotokopija dokumenata: - popunjena i ovjerena izjava (obrazac izjave se mo`e preuzeti u pisarnici Op}ine Jajce), - ovjerena kopija osobne iskaznice, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju, - ovjerena kopija diplome, - uvjerenje o radnom iskustvu u struci (samo iznimno se prihva}a ovjerena kopija radne knji`ice uz ovjerenu izjavu o radnom iskustvu u struci koja odgovara kopiji radne knji`ice i to u slu~ajevima kada se ne mo`e pribaviti navedeno uvjerenje iz opravdanih razloga npr. nepostojanje ranijeg poslodavca i sl.). VI Ostale napomene: Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave oglasa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, odnosno dnevnom novinskom listu. Prijave s dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj kuverti u pisarnu Op}ine ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Jajce Povjerenstvo za izbor u upravna/nadzorna vije}a u regulirana tijela Uz naznaku - „Prijava na javni oglas u upravno vije}e JPU Dje~iji vrti} „Bare“ - ne otvarati ili „Prijava na javni oglas u upravno vije}e JU Dom kulture Jajce“ - ne otvarati Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka podneska prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja (~lanak 8. to~ka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH). Povjerenstvo }e uz po{tivanje principa utvr|enih Zakonom sastaviti rang-listu kandidata i proslijediti je Op}inskom vije}u radi kona~nog imenovanja.

- za Upravni odbor 5 (pet) ~lanova, od ~ega 4 ispred osniva~a, a 1 iz reda zaposlenika Ustanove, - za Nadzorni odbor 3 (tri) ~lana ispred osniva~a Opis poslova: Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Bu`im (u daljem tekstu: regulirani organi) obavljaju poslove utvr|ene zakonom, propisima Op}ine Bu`im i Pravilima ustanove. Mandat ~lanova reguliranih organa traje ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora. Op}i uvjeti za imenovanje u regulirane organe, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH. Kandidat treba ispunjavati slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH, - da nema privatni-financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se regulirani organ kandiduje, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora pravnog subjekta. Pored op}ih uvjeta iz prethodnog stava, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: - da imaju zavr{enu VSS, V[S ili SSS IV stepena, - da imaju {est mjeseci za VSS, jednu godinu za V[S i tri godine za SSS radnog iskustva, nakon sticanja stru~ne spreme koju prila`u kao dokaz stru~ne spreme. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}e karakteristike kandidata: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti ~lana reguliranog organa, - poznavanje propisa koji reguli{u djelatnost ustanove, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`ovanja. Uz prijavu na oglas, ista treba da sadr`i: adresu i kontakt-telefon, potrebno je dostaviti Komisiji za izbor: 1. Biografiju, 2. Dokaz o stru~noj spremi, 3. Dokaz o radnom iskustvu, 4. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (od suda), ne starije od 6 mjeseci, 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 6. Uvjerenje o dr`avljanstvu, 7. Druge dokaze, i to: - Izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - Izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan 9. ta~ka I. Ustava BiH, - Izjava da kandidat nema privatni — financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se organ kandiduje, - Izjava da kandidat nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora pravnog subjekta. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Oglas }e se objaviti u Slu`benim novinama FBiH i jednim dnevnim novinama. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku 15 dana po zatvaranju oglasa ne}e se razmatrati u daljem procesu kandidovanja. Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e se navesti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Nakon intervjua, a na temelju dokumentovanih odluka svakog ~lana komisije za izbor, komisija }e utvrditi rang-listu s najboljim kandidatima, te istu dostaviti Op}inskom vije}u na odlu~ivanje o kona~nom imenovanju. Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u reguliranim organima, u skladu sa propisima Op}inskog vije}a. Prijave dostaviti na adresu: OP]INA BU@IM — Komisija za izbor, Ul. 505. vite{ke brigade br. 26, BU@IM. Uz oznaku: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE U REGULIRANIM ORGANIMA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BU@IM — NE OTVARAJ“ Broj: 01/1-05-608-1/11 Bu`im, 26. 2. 2011. godine PREDSJEDAVAJU]I OP]INSKOG VIJE]A Agan Buni}, dipl. prav, s. r.

POZIV
HRVATSKO POGREBNO DRU[TVO "SVETI ANTO" POZIVA ^LANOVE I SVE ZAINTERESIRANE NA IZVJE[TAJNOIZBORNU SKUP[TINU, KOJA ]E SE ODR@ATI 26. 3. 2011. G. (SUBOTA) S PO^ETKOM U 11 SATI U PROSTORIJAMA UDRU@ENJA, ULICA HAMZE HUME BR. 4. MOLIMO ^LANOVE DA UZMU U^E[]E U RADU SKUP[TINE I DA NEIZOSTAVNO NAZO^E ISTOJ.
PREDSJEDNIK SKUP[TINE MIJO RUB^I] s. r.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.779,99
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 29
1.109,81
SASX-10

1.091,93

SASX-30

1.090,36

BIRS

2.071,82

FIRS

1.198,15

ERS10

Sa Banjalu~ke berze

Trgovanje na SASE

Najtra`enije dionice ZIF Mi Groupa
Obavljeno 138 transakcija

U plusu akcije Lutrije RS-a
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj berzi ostvaren je promet od 269.027,35 KM, kroz 138 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad, trgovalo se u iznosu od 60.109,53 KM, po prosje~noj cijeni od 0,671 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -8,08 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 127.649,42 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 51.111,18 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,65 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Jahorina Koin a.d. Pale, trgovalo se u iznosu od 4.583,00 KM, po prosje~noj cijeni od 4,49 KM, {to predstavlja rast cijene za 11,69 posto. Akcije {est fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (11,69 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,49 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Palas a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.250,00 KM, po prosje~noj cijeni od 1,05 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije samo jednog emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Lutrija RS a.d. Banja Luka (0,52 posto), i ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 1,92 KM, u vrijednosti 213,12 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije 2 emitenta, od ~ega su akcije preduze}a ^ajavec company a.d. [ipovo ostvarile pad od -20,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,40 KM po akciji, u vrijednosti od 1.106,40 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 24. mart 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 939.650,79 KM. U sklopu 86 transakcija ukupno je prometovano 187.338 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 620.541,36 KM, u sklopu 47 transakcija prometovano je 177.466 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 19.202,75 KM, u sklopu devet transakcija prometovano je 2.037 dionica. Na kotaciji kompanija najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo u iznosu od 10.290,00 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 7,35 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 589.719,71 KM, u sklopu 19 transakcija prometovano je 142.712 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Mi Groupa d.d. Sarajevo u iznosu od 554.503,70 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,98 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 11.618,90 KM, u sklopu 19 transakcija prometovano je 32.717 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 316.225,43 KM, u sklopu 37 transakcija prometovane su 8.562 dionice. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Bor ban ka d.d. Sa ra je vo u izno su od 125.000,00 KM. Kurs ovog emi ten ta iznosio je 100,00 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu

Ju~era{nji promet 939.650,79 KM

ostvaren je promet od 2.884,00 KM, u sklopu dvije transakcije prometovano je 1.310 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Hidrometal d.d. u iznosu od 2.604,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 8,40 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Tvornica cementa Kakanj od 2,00 posto i dostigle su cijenu od 25,50 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Hidrometal d.d. od 16,00 posto i dostigao cijenu od 8,40 KM.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjic Grad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modrica RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Cajavec company a.d. Sipovo Gradska cistoæa a.d. Bratunac Palas a.d. Banja Luka Jedinstvo a.d. Novi Grad Lutrija RS a.d. Banja Luka Omorika a.d. Visegrad Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 4 4,07 4,49 7,18 3,2 3,59 6,15 0,4 0,657 1,05 0,2 1,92 0,055 0,09 92 85,15 38,51 37,5 37,28 36,1 0,5 2,78 11,69 0,84 0 3,16 1,65 -20 0 0 0 0,52 0 -2,17 0,47 -0,99 0 1,35 0,65 0,03 4 4,07 4,5 7,2 3,2 3,59 6,16 0,4 0,657 1,05 0,2 1,92 0,055 0,09 92 85,15 38,51 37,5 37,6 36,4 4 4,07 4,15 7,17 3,2 3,59 6,02 0,4 0,657 1,05 0,2 1,92 0,055 0,09 92 85,15 38,5 37,48 37,03 36 143 92 1.020 517 58 20 330 2.766 2.799 5.000 1.413 111 101 2.991 6.247 20.938 29.857 76.075 137.106 45.394 572,00 374,44 4.583,00 3.711,90 185,60 71,80 2.028,60 1.106,40 1.838,94 5.250,00 282,60 213,12 5,56 269,19 2.298,90 17.828,71 11.497,40 28.525,67 51.111,18 16.387,56 0,02 0,671 0,74 0,798 0,951 0,14 0,37 1,67 1,46 0,382 0,031 11,11 -8,08 5,71 11,14 -0,11 0 5,71 -1,18 0,69 0 -8,82 0,021 0,671 0,74 0,798 0,951 0,14 0,37 1,68 1,46 0,382 0,033 0,018 0,671 0,74 0,798 0,951 0,14 0,37 1,62 1,46 0,382 0,03 54.000 89.582 1.102 10.000 1.000 557 1.000 22.001 1.923 16.741 115.000 1.104,00 60.109,53 815,48 7.980,00 951,00 77,98 370,00 36.674,15 2.807,58 6.395,06 3.600,00

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 24. mart/o`ujak 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF BOSFIN DD SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. B FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. D FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. E PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO BOR BANKA DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO METALNO DD ZENICA SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE SOLANA DD TUZLA SIPOREX D.D. TUZLA TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ HIDROMETAL DD RUDNIK @ELJEZNE RUDE D.D. VAREs 22,98 -3,79 30,02 0,05 25,50 2,00 8,40 -16,00 0,28 -6,67 23,50 30,03 25,50 8,40 0,28 22,90 30,00 25,50 8,40 0,28 250 2.700 2.150 310 1.000 5.746,16 81.027,39 54.825,00 2.604,00 280,00 4 13 1 1 1 22,22 100,00 79,85 3,51 8,00 -1,10 22,49 22,00 0,00 100,00 100,00 0,58 80,00 79,01 -0,28 3,51 3,51 0,00 8,00 8,00 1.430 1.250 168 100 514 31.747,64 125.000,00 13.416,24 351,00 4.112,00 8 1 8 1 1 42,96 40,12 38,00 34,63 33,51 -0,05 -1,88 -1,30 -2,45 0,03 43,00 40,12 38,00 35,00 35,00 42,60 40,12 38,00 34,13 33,00 3.769 3.288 1.100 2.890 21.670 1.619,16 1.319,15 418,00 1.000,86 7.261,73 4 3 2 3 7 5,98 3,35 2,55 1,40 3,98 1,11 -4,29 2,00 -3,78 0,96 5,99 3,35 2,55 1,40 4,10 5,86 5.160 3,35 594 2,55 58 1,39 1.617 3,90 135.283 30.821,08 1.989,90 147,90 2.257,13 554.503,70 8 2 2 4 3 13,99 7,35 -0,34 -1,61 14,01 7,35 13,95 7,35 637 1.400 8.912,75 10.290,00 6 3

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

114,83

$ 0,62 %

4,35

$ 0,46 %

1.441,20

$ 0,22 %

37,87

$ 1,81 %

2,628

$ 0,03 %

716,50

$ 0,32 %

681,75

$ 0,11 %

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Nezadovoljstvo zanatlija sve ve}e

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
Odobrenja izdata za radove do kote nula
Foto: S. GUBELI]

Nova zgrada Akademije scenskih umjetnosti

Skup{tina nelegalno sazvana
Nekoliko ~lanova Skup{tine Obrtni~ke komore KS-a radi samovoljno nakon isteka mandata, smatraju zanatlije
PredstavniciUdru`enjaStarizanatiKantonaSarajevo i Udru`enjaTradicionalni zanatski esnafi smatraju da je Skup{tina Obrtni~ke komore KS-a nelegalno sazvana za 26. mart, te da nije u skladu sa Zakonom o obrtu KS-a nego rezultat samovolje nekoliko ljudi, te da je tako privatizirana. Oni su ju~er pozvali sve obrtnike u Kantonu da joj se ne odazivaju. Mehmed Kalajd`isalihovi}, predsjednik UO Udru`enja Stari zanati, podsjetio je da pet godina trajeopstrukcija u raduObrtni~kekomore KS-a. “Predsjedniku i ~lanovima Skup{tine Obrtni~ke komore su mandati istekli s po~etkom ove godine, tako da ovo tijelo sve ovo vrijeme radi u tehni~kom mandatu. U tom periodu, oni su iz njenog ~lanstva nelegalno isklju~ili na{a dva udru`enja, koja su me|u tri osniva~a Komore“ , kazao je Kalajd`isalihovi}. On poja{njava da u bira~kom tijelu Skup{tine trebaju svi biti registrirani, ali to nije ispo{tovano, jer registar nije ni uspostavljen. “Tokom razgovora sa premijerom Fikretom Musi}em, ukazali smo na ove statutarneprobleme. On je sagledao sve odgovore koje smo dobili od nadle`nih institucija. Statut treba da pretrpi neke izmjene, treba do}i na Vladu KS-a, oni su rekli da }e, ukoliko se odr`i Skup{tina, to biti stopirano. Treba se provestiizbornaSkup-

Konzervacija

gradili{ta?!
Kalajd`isalihovi}: Isklju~ili su na{a dva udru`enja

{tina onako kako je zakonom predvi|eno,da to budedemokratski~in izbora“ objasnio je Kalajd`isalihovi}. , On je podsjetio da u posljednje dvije godine ova dva udru`enja nisu imala nikakvu za{titu na nivou Kantona, izuzev nadle`nih federalnih ministarstava. Predsjednik UO Udru`enjaTradicionalni zanatski esnafi Izet @dralovi} je kazao da je StatutObrtni~kekomore KS-a, kojim je i propisanna~in sazivanjaSkup{tine, te na~iniizbora, obavezan za sve ~lanove Komore. “Imamo primjedbe na neregularnost saziva sjednice Skup{tine Komore jer to nijeura|eno ni po poslovniku, ni po StatutuSkup{tine“ ka, Mr. BABI] zao je @dralovi}.

Kantonalni Nezadovoljni i na Akademiji Inspektorat DekanAkademijescenskihumjetnostiprof. ZijadMehi} je, rje{enjem nalo`io tako|er, ogor~en ovakvom situacijom. Ka`e da ustanova koUnigradnji i ja je toliko dala ovoj dr`avi nije zaslu`ila takav odnos. - Nakonovolikogodinarada u sku~enim i neuslovnimprosZavodu za torijama, uz svima poznate ostvarene rezultate, de{ava nam izgradnju se ovo. Predugo smo strpljivo ~ekali da i mi dobijemo zgradu Kantona da i kad se to kona~no desilo, radovi se obustavljaju. Toliko istaknutih ljudi je na Akademiji i sigurno je da ne zaslu`uju takav odmah prekinu odnos, isti~e dekan Mehi}. radove
Dugo i{~ekivana izgradnja novezgradeAkademijescenskih umjetnosti na lokacijiSkenderija10 najvjerovatnije se obustavlja. Kako saznaje Oslobo|enje, kantonalni Inspektorat je posljednjim drugostepenim rje{enjem nalo`io izvo|a~u radova i Zavodu za izgradnjuKantona Sarajevo, kao nadzoru, da odmah obustave sve radove na ovom objektu, iako su dozvole va`ilesamo do kotenula. Zavod, ~ak, ovihdanao~ekuje i pristizanje rje{enja o izre~enim kaznenimmjerama. Trenutno se ~eka da Inspektorat da odgovor na zahtjevZavoda,da im se dozvoli konzerviranje radova u trajanju od 25 dana. Ako se to ne u~ini, kako ka`u u Zavodu, posljedice }e biti nesagledive. Zbog ova kve si tu aci je i nu`nosti prekidanja radova, u Zavodu su, blago re~eno, razo~arani. Po rije~ima Anke Petrovi}, {efa Slu`be za projektnu dokumentaciju i ugovaranje radova, pravnoj zavrzlami nema kraja. - Vlada Kantona, odnosno resornoministarstvo, gotovoistovremeno nam dajesaglasnost za po~etak izvo|enja radova, a odmah zatim donosi zaklju~ak o obnavljanju postupka, jer se stanarka susjednog stana Dunka Breuer `alila. Tako nadle`na kantonalnainspekcijarje{enjem zabranjuje sve daljeradove. Nakon ulo`enih nekoliko `albi i upravnogsporakoji je u postupku, Zavod vi{e nema nikakvog instrumenta za borbu, nema se kome`aliti. Moraju se obustavitiradovi, iako smo u ovajprojekt ulo`ili veliku energiju i znanje, ka`e Petrovi}. Jo{ nisu zavr{eni radovi na osiguranju gra|evinske jame i okolnih objekata. Do sada su ura|eni {ipovi sa tri strane i ostalo je da se zavr{i i ~etvrta, najva`nija strana, od njema~ke ambasade, koja je i najrizi~nija. Ukoliko se stane sa radovima, nagla{ava Petrovi}, ugrozit }e se ve} ura|eno, ali i susjedni objekti. Zato apeluje na sve nadle`ne da bar dozvole konzerviranje radova i kona~no na|u rje{enje nastalih problema kako bi se izgradnja Akademije scenskih umjetnosti mogla nastaviti.
Z. TURKOVI]

Protokol Vlade i KO Saveza samostalnih sindikata BiH

Slijedi zajedni~ko dono{enje akata

Foto: S. GUBELI]

Da ne ostane samo slovo na papiru
U skladu s opredjeljenjem Vlade Kantona o ostvarivanjusocijalnogdijaloga sa sindikalnimorganizacijama, te uspostavljanjaravnopravnogpartnerskogodnosa, ju~er je premijerFikret Musi} potpisao protokol o me|usobnojsaradnji sa predsjednikom KO Savezasamostalnihsindikata BiH Franjom Renerom. - Nadam se da }e Kantonubudu}e biti pozitivan primjer razvoja u BiH, da }e na{epartnerskepozicijebitibolje u narednim godinama, kao i da }emona{erazgovorevoditiranijenego {to je to bila praksa do sada, istakao je Musi}. Vladanamjerava{to hitnije pokrenuti i provesti reforme neophodne za rje{avanje ekonomskih i socijalnih problema, s ciljem ja~anja pravne dr`ave i stvaranja uslova za razvoj i stabilnost KS-a, navedeno je u preambuli protokola. - ZahvaljujemVladi sa premijerom Musi}em na ~elu zbog ~injenice da Sindikat`ele za ravnopravnogpartnera. Na`alost, Sindikat je do sadasvim vladama bio partner samo na papiru, posebno u vremenima kada su kreirani dosada{nji bud`eti. Nadam se da }e potpisivanjeprotokolaomogu}iti da donesemonoveakte za rje{avanje problema u na{oj privredi, problemanezaposlenosti i svihdrugih, kazao je Rener. J. M.

Vlasnica susjednog stana, koja se `ali da }e izgradnjom nove zgrade Akademije dvije tre}ine njenog stana biti u potpunom mraku, tra`i obe{te}enje. - Svjesni smo da se zgradamoraraditi, ali se moranadoknaditi i nastala{teta. Prozorikoji se nalaze na spornojstranizgrade, nisu bespravno ni naknadno ura|eni, ve} su tu bili oduvijek, jer svi stanari u istoj vertikali imaju prozore, koji }e i njima biti zaklonjeni. Sada{nji radovi do povr{inskog nivoa trenutno nam ne smetaju, me|utim, kada se uradi kompletna zgrada, situacija}e bitipotpunodruga~ija, ka`eDunkaBreuer. Od Breuer, koja je uklju~ena u upravnispor uvezi sagradnjom zgrade ASU, saznali smo i da su pojedinimstanarimapo~elipucati zidovi u stanovima.

Stanarima pucaju zidovi

Cinema City i RSG 1 Sarajevo ju~er su prvi put organizovali RSG 1 Cinema City Happy Hours party, od 17 do 19 sati u cafe-baru sarajevskog multiplexa. Gra|ani, prijatelji i poslovni partneri multiplexa Cinema City prisustvovali su sve~anom otvorenju zajedni~kog projekta Radija Stari Grad 1 Sarajevo i multiplexa. Od 21. marta Happy Hours party bi}e uprili~en svakog radnog dana u pomenutom terminu. Prvi u nizu Happy Hours partya imao je temu prolje}a sa osvje`enjem i direktnim programom RGS 1 Sarajevo, u kojem su u~estvovali zanimljivi gosti.

Happy Hours party

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 9.30 Stara Ilid`a, od 9 do 10.30 sati Jo{anica Gornja i Ljubov~i}i 2, od 9 do 11 Gornji Hotonj i Gornji Hotonj 2, od 9 do 15 Kakrinje, Breze, Budmoli}i 3, Gladno polje 2, Glavogodina 1, Gornja luka, Binje`evo 5, Kova~i, Lugren~i}i, Rakovica rudnik, Kakrinje 2, Mi{evi}i, Mi{evi}i 2 i 5 i Osenik 1, a od 9 do 16 Buni~ki potok 2 i Osjek 1. Od 8.30 do 16 sati bez struje }e biti Hendek, od 10.30 do 12 Jo{anica 9 i Ljubov~i}i 1, od 10 do 16 Mandrina, od 12 do 13.30 sati Ferhatlije i Gornja Jo{anica 2, a od 13.30 do 15 Ferhatlije 2 i Spasoja Blagov~anina. Opravke kvarova na mre`i od 9 do 16 sati mogle bi dovesti do prekida u vodosnabdijevanju ulica: Panjina kula, Muhameda efendije Pand`e, Posavska, Uglje{e Uzelca, Vejsila ^ur~i}a i Lu`ansko polje.

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 31
DE@URNI TELEFON
MUP

Ministar zdravstva Zlatko Vukovi} najavljuje sistematizaciju

S

vakimenad`ertrebaplanirati kadar prema sistematizaciji, ali je bilo stihijskog primanja ljudi, pa Klini~ki centar i JU Dom zdravljaKantona Sarajevo imaju otprilike po 600 radnika vi{ka, ka`e za Oslobo|enje kantonalni ministar zdravstva Zlatko Vukovi}. - Upo{ljavanje po proceduri odvija se tako {to menad`er, recimo klinike, po{alje zahtjev direktoru za prijem odre|enog kadra, on to proslijedi Ministarstvu, a mi provjerimo sa Zavodom za javno zdravstvo ima li zaista potrebe za tim kadrom. Nakon toga, Zavod zdravstvenog osiguranja odgovori ima li novca za finansiranje tog kadra. No drugi na~in, koji se dosad praktikovao, podrazumijevao je prijem kadra bez mi{ljenja Ministarstva, istakao je Vukovi}. Prema rije~ima ministra zdravstva, stihijsko primanje dovelo je do toga da sada me|u uposlenima ovih institucija imamo priznati i nepriznati kadar.

276-982

^e{ljanje
nepriznatog

VA@NIJI TELEFONI

KADRA
- Ne ka`em da je ovih oko 1.200 radnika vi{ka nepotrebno. U narednom periodu }emo vidjeti koliko je uposlenika od tog broja nepriznat kadar, gdje spadaju, koliko ih je u kojoj jedinici predvi|eno prema sistematizaciji, koliko uposlenih ide u penziju, napomenuo je Vukovi}. Vukovi} je naglasio i kako je
Prekid napajanja strujom
Foto: S. GUBELI]

Bilo je stihijskog primanja ljudi, pa po 600 uposlenika vi{ka imaju i Klini~ki centar i JU Dom zdravlja, ka`e ministar Vukovi}
JU Dom zdravlja Kantona iskazao potrebu za upo{ljavanjem 30 ljekara op{te prakse, dok stomatologa ima vi{ka. - Sad da pitate bilo kojeg {efa klinike treba li mu dodatni broj ljudi, svi }e re}i da treba. Ali nekihkadrova ima vi{ka, dok recimo, anesteziologa i radiologa trebasvimustanovama, zaklju~io J. M. je ministar Vukovi}.

Vukovi}: Nema dovoljno anesteziologa i radiologa

POTREBE Javnoj ustanovi Dom zdravlja KS-a potrebno je jo{ 30 ljekara op{te prakse, dok stomatologa ima vi{ka

Po`ar u Ulici branilaca Sarajeva 31 - 33

zastoja u odvijanju tramvajskog saobra}aja. Kako su nam kazali u Informativnoj slu`bi Grasa, do zastoja u saobra}anju do{lo je zbog prekida napajanja elektri~nom energijom i to na relaciji ^engi}-Vila - Ba{~ar{ija. J. M.

Zasnjim satitramvaja tnaestominutnog toj ma ju~er je do{lo do pe U jutar

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Zasjedala Vlada Kantona

Imenovana dva dekana
^lanovi Vlade Kantona Sarajevo su na ju~era{njoj sjednici imenovali doktora tehni~kih nauka Ejuba D`aferovi}a za

dekana Ma{inskog fakulteta u Sarajevu, koji je i dosad obna{ao ovu funkciju. Na mjesto deka na Elektro te hni~kog fakulteta Vlada je imenovala dr. Narcisa Behlilovi}a, dosada{njeg prodekana za nastavu ove institucije. Vlada je ju~er razmatrala plan i program obilje`avanja Dana Kantona Sarajevo.
J. M.

Samo materijalna {teta

Foto: A. KAJMOVI]

U ju~era{njem po`aru, koji se u popodnevnim satima dogodio u Ulici branilaca Sarajeva 31 - 33, nije bilo povrije|enih, dok je na~injena samo materijalna {teta, saznali smo od Irfana Nefi}a, glasnogovornika MUP-a Kantona Sarajevo. Kako je kazao Nefi}, gorjela je nastre{nica na krovu, a uzrok po`ara bi}e utvr|en nakon uvi|aja. Mr. B.
u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

Nema povrije|enih

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

9 13

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

Beograd 6.20, 11.30 i 16.35 Cirih via Banja Luka 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7. 5, 14. 5 1 1 i 14.55, Geteborg via Kopenhagen 9.30, Minhen 13, Istanbul 13.55 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55 Istanbul 8.50 i 13, Ankona 10.25, Beograd 11.25, 14,45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih via Banja Luka 13.15, Ljubljana 13.45, Be~ 14.10, 17.35 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen via Geteborg 16.50

AVIONI Polasci:

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

32

KULTURA

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

33

Ve~eras u dvorani “Mirza Deliba{i}“

Dalmacija i sevdah
Oslobo|enje je cijele sedmice svakim danom poklanjalo svojim ~itaocima po 300 ulaznica za koncert
Koncert dalmatinske klapske pjesme i sevdalinki odr`at }e se ve~eras u 20 sati u dvorani “Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji. Osim mu{ke klape Sveti Nikola iz Metkovi}a, koja i organizira koncert, nastupit }e kao gosti poznati pjeva~i: Hanka Paldum, Enes Begovi}, Branka Sovrli}, Armin Muzaferija, Amira Medunjanin, Vinko Coce, Ana Babi}, Zrinka, Ana Bebi}, Mladen Voji~i} Tifa, Vanja Muhovi} uz bend Divanhana i `enska klapa Lira iz Trebi`ata. Kako muzika uvijek zbli`ava ljude, Andrej Bunti} iz Neuma, jedan od organizatora, o~ekuje lijepo dru`enje, tvrde}i da }e koncert biti ve~er dalmatinske pjesme i sevdaha - iz du{e za du{u. - @eljeli bismo da koncert preraste u tradiciju, tako da se za {est mjeseci organizira u Metkovi}u, a idu}e godine opet u Sarajevu, rekao nam je Bunti}. Klape }e pjevati sevdalinke na svoj na~in. Mu{ka klapa Sveti Nikola iz Metkovi}a i `enska klapa Lira iz Trebi`ata djeluju kontinuirano njeguju}i izvornu dalmatinsku klapsku pjesmu. Njihov uporan i vrijedan rad rezultirao je do sada mnogim priznanjima. Prema Bunti}evim rije~ima,

Uz stotu izvedbu predstave “@aba“

U nedjelju po~inje Deveti TKT Fest

Kad se tako surovo
sudare umjetnost i `ivot
Mnoge situacije kroz koje je prolazio Zeko ja sam tako|er realno prolazio i zbog toga sam tako emotivno, tako duboko i stresno igrao taj njegov PTSP, tu njegovu muku, ka`e Emir Had`ihafizbegovi}
Predstava “@aba“ Kamernog teatra 55, svojevrsni pozori{ni fenomen u na{im uvjetima, do`ivjela je i teatarski jubilej koji se tako|er rijetko doga|a i u ve}im kulturnim sredinama. Sino} je izvedena stoti put (!), {to predstavlja samo po sebi kulturni doga|aj. No, kakvog }e odje ka unu tar bh. kul tur nog prostora (ne) imati, pri~a je za sebe. poziva da se umije{amo u vlastite sudbine“ i izborimo za svoj komadi} obi~ne ljudske sre}e zna~i glumcu, pitali smo Emira Had`ihafizbegovi}a. - Sretan sam da }emo ve~eras izvesti stotu predstavu “@abe“. I sretan sam da sam dvije i po godine, koliko predstava traje, da sam uvijek prije nego {to bih i{ta rekao o svom liku i o toj predstavi, nabrajao imena svojih sjajnih kolega. To su: Mirsad Tuka, Aleksandar Seksan, Muamer Kasumovi} i Elmir Juki} kao reditelj. Mislim da je “@aba“ napravila ne{to {to je u teatarskom smislu zatreslo cijelu ovu regiju, pa i {ire. No, uvijek mi je neugodno, i nisam tako odgojen, da govorim u prvom licu jednine bez obzira na to da sam glavni, bolje je re}i, jedan od glavnih sudionika te predstave. Ono {to sam tako|er volio jeste da ~ujem reakciju publike, a ona je o toj predstavi ispisala mnoge lijepe stvari - {to na portalima, {to u javljanima u elektronskim i tiskanim medijima.
Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Ovaj festival je ja~i od nas...
Festival po~inje 27. marta izvedbom predstave “Adem i Eva”, u produkciji Teatra Kabare, a u re`iji Vlade Kero{evi}a i Baise Bakin
Povodom po~etka Devetog TKT Festa - Dana akademskog teatra ju~er je u prostorijama Teatra Kabare u Tuzli odr`ana konferencija za novinare na kojoj su govorili organizatori Vlado Kero{evi} i Sr|an Vukadinovi}. Tokom desetodnevnog festivala bit }e odigrano isto toliko predstava, a me|u kojima su i dvije produkcije Teatra Kabare. Kazuju}i kako }e na otvaranju biti pro~itana poruka povodom Svjetskog dana teatra, Kero{evi} nije `elio govoriti o problemima tokom organizacije Festivala jer ih ima puno, ali ipak: “Mi imamo dr`avu koja ne funkcioni{e i nismo se imali kome obratiti na bilo koji javni poziv da bi ovo finansirali. Mi nismo mogli odustati, jer ovo {to radimo, ja~e je od situacije, ja~e od dr`ave, pa ja~e i od nas. Smatramo da ukoliko bismo festival otkazali i prestali da produciramo, Teatar Kabare izgubio bi vi{e od 50 posto svog smisla“ kazao je Kero{evi}. , Istovremeno Vukadinovi} je naglasio da je ovogodi{nji Festival, ustvari, po~etak obilje`avanje desete godi{njice Teatra Kabare, te se osvrnuo na svoju pozori{nodokumentarnu izlo`bu “Bh. pozori{te i festivali i Ivo Andri}” koja }e , biti otvorena prvog dana TKT Festa: “Povod je pedeseta godi{njica dodjele Nobelove nagrade, koja pada ove godine. Ako se bude progla{avao dan kulture u BiH, to je taj dan. Zna~ajnije je to priznanje koje je stiglo jednom bh. autoru, nego filmski oskari, koji su do{li u BiH“ rekao je Vukadinovi}. , Ina~e, festival }e trajati deset dana i bit }e odigrano isto toliko predstava, me|u kojima su i dvije produkcije Teatra Kabare.
S. KARI]

Mu{ka klapa Sv. Nikola iz Metkovi}a

planirano je da koncert otpo~ne mu{ka klapa Sveti Nikola pjesmom Enesa Begovi}a i to na klapski na~in, koju }e nastaviti sam pjeva~. Begovi} }e zatim otpjevati jo{ dvije sevdalinke, te jednu dalmatinsku pjesmu. Klapa }e najaviti i Hanku Paldum njenom pjesmom “Zelene o~i” a za, tim }e popularna pjeva~ica otpjevati dalmatinsku pjesmu, a sarajevska publika }e imati jedin-

stvenu priliku ~uti sevdalinke na klapski na~in. Ulaznice za ovaj jedinstven muzi~ki do`ivljaj ko{taju 10 maraka i mogu se kupiti na platou Skenderije i u Ulici Ferhadija. Oslobo|enje je, kao medijski pokrovitelj koncerta, u suradnji sa organizatorima, dijelilo svakim danom po 300 ulaznica za svoje ~itaoce.
Mr. S.

Uz bok najboljih
U ovom jubilarnom trenutku podsjetimo na ono {to isti~u u samom Kamernom teatru, a to je da se ova mala, intimna predstava svrstala uz bok predstavama ove ku}e koje su tako|er imale preko sto izvedbi i koje su postale njen za{titni znak, kao {to su “Umri mu{ki“ Alda Nikolaja, u re`iji Admira Glamo~aka, koja je do sada izvedena nevjerovatnih 228 puta, te predstave s najvi{e me|unarodnih nagrada u historiji bh. teatra “Helverova no}“, koju je prema tekstu Ingmara Vilkvista re`irao Dino Mustafi}, a ko ja je gos to va la u mno gim evropskim, afri~kim i ju`noamari~kim zemljama i do sada izvedena 119 puta. Iako `anrovski razli~ite, zajedni~ko im je da su, bez estetskih ustupaka, plijenile pa`nju publike i da im se mo`e prognozirati jo{ dug teatarski `ivot. [ta ova, “diskretno anga`irana predstava koja kao da nas

Emir Had`ihafizbegovi} sa Mirsadom Tukom: Mala, hermetizirana pri~a iz brija~nice je danas problem modernog ~ovjeka

Ve~eras premijera u NP-u Sarajevo

U pauzi snimanja

Opera “Je`eva ku}a”
Po {umi, {irom, bez staze, puta Je`urka Je`i} povazdan luta. Lovom se bavi ~esto ga vide, s trista kopalja na juri{ ide. I vuk i medo, pa ~ak i – ovca, poznaju je`a, slavnoga lovca. Jastreb ga {tuje, vuk mu se sklanja, zmija ga {arka po svu no} sanja. Pred njim dan hoda, {iri se strava, njegovim tragom putuje slava.

T

Iz predstave

Foto: B. DURSUM

o je prva strofa poznatog pjesni~kog ostvarenja Branka ]opi}a. Je`urka Je`i}, koja je brojnim generacijama draga zbog svoje ljubavi prema vlastitom domu, o`ivjet }e na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo, i to ovaj put kao opera za djecu, prema muzi~koj podlozi Zlatana Vaude. Nova premijera Opere NP-a ve~eras }e u 19.30 sati razveseliti i djecu i odrasle gledatelje. Na scenu }e iza}i iznimno mladi ansambl Opere, uz Sarajevsku filharmoniju, kojom }e dirigirati Dario Vu~i}. Scenografiju i kostimografiju uradila je Vanja Popovi}. Iz prizora u prizor, publika }e imati priliku u`ivati u pravoj bajci, ~iji su glavni likovi `ivotinje: je`, lija, medo, vuk, jazavac, vila, ali i osa, buba, vjeverica, koka, pile, vepar, pu`, bubamara... Odrasle gledaoce }e vratiti u djetinjstvo, a djecu zabaviti i pou~iti da nigdje nije tako lijepo kao u svom domu. Na premijeri }e pjevati Marko Kalajanovi} (Je`), Melisa Hajrulahovi} (Lija), Leonardo [ari} (Medo), Jasmin Ba{i} (Vuk), Ivan [ari} (Jazavac) i balerina Jovana Milosavljevi} (Vila). Uo~i premijere bit }e otvorena mini izlo`bena postavka starih plakata Narodnog pozori{ta, koja }e podsjetiti gledaoce na vremena djelovanja ovog teatra u godinama kada je nosio naziv: Narodno pozori{te Republike Bosne i Hercegovine. Zanimljivo je da je ovu postavku Narodno pozori{te Sarajevo dobilo od Timura Numi}a iz njegovog privatnog arhiva. Numi} je daruju}i plakate u~inio jedan kulturologijski gest i na taj na~in obogatio fundus historijsko-teatrolo{kog muzeja NP-a Sarajevo koji je u osnivanju. Nakon ve~era{nje premijere “Je`eve ku}e“, sutra }e biti izvedena prva repriza u 19.30 sati, kada }e umjesto Marka Kalajanovi}a, Je` biti Denis Isakovi}, Lija, umjesto Hajrulahovi} - Aida ^orbad`i}, dok }e Mr. S. Vuk biti Amir Sara~evi}.

Sa Emirom Had`ihafizbegovi}em smo razgovarali telefonom, u kratkoj pauzi snimanja, sa Elmirom Juki}em, serije (12 epizoda) “Dva smo svijeta razli~ita“ (snimanje traje skoro ve} ~etrdeset, i preostalo je jo{ 15 radnih dana). Onda Had`ihafizbegovi} putuje za Berlin, gdje snima film sa Sr|anom Karanovi}em “Krugovi“ koji tematizira pogibiju Sr|ana Aleksi}a u Trebinju, glumca amatera, pliva~ku nadu, momka koji je izgubio `ivot brane}i sugra|anina Bo{njaka od batinanja. Onda ovog na{eg, po mnogima ponajboljeg, glumca ~ekaju u Sloveniji, pa onda mu predstoji jedna saradnja sa Talijanima. nagrada u ~etiri dr`ave: nagrada za najbolje gluma~ko ostvarenje na Marulovim danima (prvi put neko iz BiH, op. N. S.) pa na Danima Zorana Radmilovi}a u Zaje~aru (glumac ve~eri i glavna nagrada za istinsku gluma~ku bravuru, tako|er prvi put neko iz na{e zemlje, op. N. S.), pa nagrade u Br~kom i u Crnoj Gori. Iako imam nekako demistificiraju}i odnos prema nagradama, ne mogu re}i i biti demagog da nije ~ovjeku drago da kao satisfakciju za ulo`eni trud bude i nagra|en. Ali ja i ovoga puta `elim da ka`em da sve te nagrade dijelim sa svojim kolegama jer ne bih mogao dosti}i taj nivo glume da nemam takvu partnersku igru od strane

Gluma~ka bravura
A sam lik Zeke? - Lik Zeko mi mnogo zna~i! Rijetko se glumcu de{ava da se tako surovo sudare umjetnost i `ivot. Mnoge situacije kroz koje je prolazio Zeko ja sam tako|er realno prolazio i zbog toga sam tako emotivno, duboko i stresno igrao taj njegov PTSP, tu njegovu muku i za taj lik dobio pet

svojih kolega. Zbog ~ega je ova predstava vi{ezna~ajna? - Potraga za smislom kojim se mi bavimo u predstavi jeste na neki na~in ono {to je danas planetarni problem. Ta mala, hermetizirana pri~a iz brija~nice je danas problem modernog ~ovjeka. Mo`da je to i dobro mjesto da se objasni da ta petpara~ka zagonetka o tome da li }e se stvari sa na{ih geografija razumjeti negdje vani. Mislim da je to najbolje Bergman objasnio kad je rekao da ne{to da bi bilo univerzalno, prije svega treba da bude lokalno. Kako mi endemski razumijemo japanski film i Kurosavu, kako razumijemo latino-ameri~ki film, skandinavsku dramu..! Svaka lokalna pri~a {alje neku uni ver zal nu po ru ku, ka`e Had`ihafizbegovi}.
N. SALOM

Okrugli sto

O Firduz-begovom hamamu
Nacionalni komitet ICOMOS-a u BiH danas organizuje okrugli sto o Firduz-begovom hamamu - revitalizacija arheolo{kog lokaliteta. Predvi|eno je da o sada{njem stanju i o perspektivama tog zna~ajnog kulturno-historijskog naslije|a uvodna izlaganju na ovom susretu ~uvara na{e ba{tine imaju arheologinja Andrijana Pravidur, Muhamed Musa, u ime Fabrike duhana, vlasnika lokaliteta, dr. Nermina Mujezinovi}, prof. dr. Ferhat Mulabegovi}. Moderator je prof. dr. Vjekoslava Sim~i} - Sankovi}, a skupu }e prisustvovati i predstavnici nacionalnih komiteta ICOMOS-a iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Okrugli sto po~inje u 10 sati, u sali Gradskog vije}a, a sudionici }e ve} u 9 sati biti na lokaciji Firduz-begovog hamama, u Ulici prote Bakovi}a, na Ba{~ar{iji. E. K.

Povodom Svjetskog dana teatra

MESS objavljuje program
Internacionalni teatarski festival MESS }e, povodom Svjetskog dana teatra, 27. marta, objaviti program 51. festivala, koji }e se ove godine odr`ati od 30. septembra do 7. oktobra u Sarajevu i Zenici. Nakon pro{logodi{njeg slavljeni~kog izdanja, ove godine Festival se vra}a svojim takmi~arskim kategorijama i programima - World MESS, Mittel Europe i Children MESS, dok se poseban program sprema za selekciju festivala koja promovira mlade redatelje - Future MESS. - @elja nam je da svake godine na Svjetski dan teatra predstavimo program Festivala i na taj na~in dodatno skrenemo pa`nju na vrijednost teatra za kulturu jedne dr`ave, istakao je Dino Mustafi}, direktor Festivala. Kao dio predstavljanja programa MESS-a, bit }e prezentiranaglobalnaporukapovodom Svjetskog dana teatra “Teatar u slu`bi ~ovje~anstva“ ~ija je autorica Jessica A. Kaahwa, , dramati~arka, redateljica, glumica i teoreti~arka iz Ugande. Festival MESS pro{le godine obilje`io je 50 godina uz najve}a imena svjetske teatarske produkcije. Gosti su bili Bob Willson, Frank Castorf, Jan Lauwers, Viliam Docolomansky, te najistaknutija imena teatarske umjetnosti u regionu. U okviru jubilarnogizdanjaodigrano je 35 predstava na devet lokacija, a Festival je bio doma}in za 600 gostiju iz 14 zemalja.
Mr. S.

34

OGLASI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

35

U skladu sa ~lanom 52. i ~lanom 53. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 59/04), ~lanom 45. Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“ 37/05) i ~lanom 54. stavom (3) Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke („Slu`bene novine Federacije BiH“ 45/05 i 77/10), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

O B A Vpodnesenim[ T A V A tarifnog postupka O S T J E zahtjevima za pokretanje J A V N o
od Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. — Sarajevo i odr`avanju formalnih rasprava
Dana 28. 1. 2011. godine FERK je od podnosioca zahtjeva Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo primio: - Zahtjev za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost proizvodnje elektri~ne energije, primljen u FERK-u pod brojem 07-02-91/3/11 - Zahtjev za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost distribucije elektri~ne energije, primljen u FERK-u pod brojem 07-02-92/4/11 - Zahtjev za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdijevanje elektri~nom energijom prvog reda, primljen u FERK-u pod brojem 07-02-93/5/11 Podnosilac zahtjeva Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je javno preduze}e koje je registrovano za obavljanje djelatnosti proizvodnje i distribucije elektri~ne energije, snabdijevanja elektri~nom energijom, te djelatnosti trgovine, zastupanja i posredovanja elektri~nom energijom. Prijem i obrada zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka Postupaju}i po ~lanu 52. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, FERK je pregledao zahtjeve i utvrdio da isti ne sadr`e sve potrebne podatke i dokumente propisane Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke. Na osnovu navedenog, FERK je uputio podnosiocu zahtjeva obavje{tenje o nedostacima podnesenih zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka za djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdjevanja elektri~nom energijom prvog reda 24.02.2011. godine pod brojevima 07-02-91-01/3/11, 07-02-92-01/4/11 i 07-02-93-01/5/11 kojima je tra`io od podnosioca zahtjeva da zahtjeve dopuni potrebnim podacima i dokumentima, u roku od osam dana od dana prijema tog obavje{tenja. Dana 24. 2. 2011. godine u FERK je pod brojevima: 07-02-91-02/3/11, 07-02-92-02/4/11 i 07-0293-02/5/11 primljen dopis javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo „Zahtjev za pokretanje 3. tarifnog postupka za djelatnosti proizvodnja, distribucija i snabdijevanjem I reda (DOPUNJENI)“ kojim je izvr{ena izmjena podnesenih zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost proizvodnje elektri~ne energije primljen u FERK 28. 1. 2011. godine pod brojem 0702-91/3/11 i za djelatnost distribucije elektri~ne energije primljen u FERK 28. 1. 2011. godine pod brojem 07-02-92/4/11, te su uz isti dopis dostavljene pojedine korigovane tablice prilo`ene uz zahtjev za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost snabdjevanja elektri~nom energijom prvog reda koji je primljen u FERK 28. 1. 2011. godine pod brojem 07-02-93/5/11. Povodom primljenog Dopisa, FERK je 3. 3. 2011. godine pod brojevima 07-02-91-04/3/11, 07-0292-04/4/11 i 07-02-93-04/5/11 podnosiocu zahtjeva uputio zahtjev za informacijama, koji je podnosilac primio 4. 3. 2011. godine, a u kojem je od podnosioca tra`eno da u roku od osam dana od dana prijema tog zahtjeva, u FERK dostavi nedostaju}u dokumentaciju. FERK je 15. 3. 2011. godine pod brojevima 07-02-91-06/3/11, 07-02-92-06/4/11 i 07-02-93-06/5/11 primio od podnosioca zahtjeva dopis „Zahtjev za pokretanje 3. tarifnog postupka za djelatnosti proizvodnja, distribucija i snabdijevanje I reda (dostava dodatne dokumentacije prema Dopisu broj 07-02-91-04/3/11, 0702-92-04/4/11 i 07-02-93-04/5/11 od 03.03.2011. godine)“ uz koji je dostavio dio tra`ene dokumentacije. U istom dopisu, vezano za ostalu tra`enu dokumentaciju, podnosilac zahtjeva dostavio je obrazlo`enje za{to istu nije u mogu}nosti dostaviti. U skladu sa ~lanom 9. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, FERK }e zapo~eti tre}i tarifni postupak na osnovu podataka koje je dostavio podnosilac zahtjeva, a na dostavljanju sve tra`ene a nedostaju}e dokumentacije, podataka i informacija, FERK }e insistirati tokom tarifnog postupka, te mo`e zahtjevati od podnosioca zahtjeva dostavljanje procjene istih, s tim da FERK zadr`ava i pravo vlastite procjene istih, a sve u skladu sa Pravilnikom za tarifnu metodologiju i tarifne postupke. Osnovni elementi podnesenih zahtjeva Potrebni prihodi predlo`eni u zahtjevima podnosioca zahtjeva zasnivaju se na rashodima iz redovne poslovne aktivnosti u 2010. godini, pode{enim na parametre planirane poslovne aktivnosti za 2011. godinu. Podaci koji se navode u tabeli u nastavku preuzeti su iz podnesenih zahtjeva i dopuna zahtjeva podnosioca zahtjeva, bez ikakvih pode{avanja, komentara ili kvalifikacija od FERK-a. Predlo`ene su dvije varijante tarifnih stavova za prodaju elektri~ne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo: Varijanta I:

Podnosilac zahtjeva je predlo`io dvije varijante tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, a prijedlozi istih se nalaze na web stranici FERK-a, www.ferk.ba. Prijedlozi novih tarifnih stavova ne sadr`e sezonsko diferenciranje cijena. Zadr`ano je dnevno diferenciranje cijena za kategoriju doma}instva. Za ostale kategorije i grupe potro{nje predlo`ene su promjene u trajanju manje tarife, na na~in da se ukida manja dnevna tarifa izme|u 13:00 i 16:00 sati, a utvr|uje manja tarifa za cijeli vikend (subota- nedjelja, 00:00-24:00 sata). Podnosilac zahtjeva je zatra`io prosje~no pove}anje tarifnih stavova u varijanti I za 20%, a u varijanti II pove}anje od 13%, te je predlo`io da se najve}e poskupljenje elektri~ne energije odnosi na kupce iz kategorije doma}instva i da se cijena pove}a za kupce na 110 kV i kupce na 35 kV naponskom nivou. Kupcima na 10 kV naponskom nivou, kupcima kategorije ostale potro{nje I tarifna grupa i kupcima kategorije javna rasvjeta predlo`eno je zadr`avanje istih prosje}nih cijena, dok je za kupce kategorije ostala potro{nja II tarifna grupa, podnosilac zahtjeva predlo`io smanjenje prosje}ne cijene.

Formalne rasprave
U skladu sa ~lanom 44. stavom (1) ta~ka a) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 37/05), podno{enjem zahtjeva za pokretanje tarifnog postupka za djelatnost proizvodnje, za djelatnost distribucije i za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom od strane Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo zapo~eli su postupci formalnih rasprava u tre}em tarifnom postupku po navedenim zahtjevima i postupak formalne rasprave po prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce i tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo. Postupci formalnih rasprava prove{}e se u skladu s odredbama Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a navedene formalne rasprave planiraju se odr`ati u prostorijama FERK-a, na adresi Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, prema slijede}em rasporedu: Predmet formalne rasprave Proizvodnja elektri~ne energije Distribucija elektri~nom energijom Snabdijevanje elektri~nom energijom Tarifni stavovi Datum i vrijeme formalne rasprave 5. 5. 2011. godine sa po~etkom u 9:00 6. 5. 2011. godine sa po~etkom u 9:00 9. 5. 2011. godine sa po~etkom u 9:00 10. 5. 2011. godine sa po~etkom u 9:00 11. 5. 2011. godine sa po~etkom u 9:00 9. 6. 2011. godine sa po~etkom u 9:00

Kriteriji za sticanje statusa umje{a~a
Zahtjev za sticanje statusa umje{a~a u postupku formalne rasprave po nekom ili po svim gore pobrojanim zahtjevima i/ili u postupku formalne rasprave po prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce i tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema mo`e uputiti pravno ili fizi~ko lice pod uslovom da pravovremeno podnese zahtjev za sticanje statusa umje{a~a i da ispunjava slijede}e uslove: da ima direktan interes u postupku odobravanja potrebnog prihoda za neku ili sve gore pobrojane djelatnosti i/ili za odobravanje tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce i tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema u vezi kojeg podnosi zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, a koji je razli~it od op}eg javnog interesa, kao i da raspola`e podacima i ~injenicama od zna~aja za formalnu raspravu u tre}em tarifnom postupku koji se vodi pred FERK-om i/ili formalnoj raspravi po prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce i tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema. Zahtjev za sticanje statusa umje{a~a treba sadr`avati osnovne podatke o licu koje tra`i status umje{a~a, kao i ~injenice i dokaze da to lice ima direktan interes za u~estvovanje u postupku. Zahtjev za sticanje statusa umje{a~a podnosi se do 4. 4. 2011. godine do 12 sati na adresu FERK-a. FERK odlu~uje da li je u zahtjevu za sticanje statusa umje{a~a dokazan direktan interes i jesu li navedeni podaci i ~injenice od zna~aja za formalnu raspravu u tre}em tarifnom postupku i/ili za formalnu raspravu po prijedlogu tarifnih stavova za nekvalifikovane (tarifne) kupce i tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema u svakom pojedina~nom slu~aju.

Javnost postupka
Varijanta II: Formalne rasprave su otvorene za javnost, ali u istim mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i. Druga zainteresovana lica mogu podnijeti pisane komentare na podnesene zahtjeve do 4. 4. 2011. godine do 12 sati na adresu FERK-a. Informacije o podnesenim zahtjevima zainteresovana lica mogu dobiti u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru, ili na web stranici www.ferk.ba. Svoje pisane komentare zainteresovan lica mogu dostaviti FERK-u na gornju adresu ili na brojeve faksa: 036/333 507, 036/333 508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba.

36

POMO] U KU]I

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Heljda korisna i zdrava

Odlu~ite se za spu{teni plafon

Ako je visina tavanice ve}a od standardnih 2,60 metara, mo`ete razmisliti o ugradnji spu{tenog plafona koji, pored estetskog, ima i ekonomski efekat u{tede u grijanju prostorije. Prostor iznad spu{tene tavanice se mo`e iskoristiti za odlaganje rje|e kori{tenih stvari ili zimske/ljetne garderobe. Iskoristite policu ili {ank kao la`nu pregradu, koja }e prostor podijeliti na vi{e malih udobnih cjelina. Na sva zgodnamjesta postaviteormari}e i vise}e elemente u koje mo`ete smjestitivelikukoli~inustvari i timeizbje}i glomazne plakare i police.

Svaki dan na jelovniku
O ljekovitim svojstvima svjedo~e poklonici zdrave i prirodne hrane, kao i rezultati nau~nih istra`ivanja
Heljda je danas pomalo zaboravljena, vrlo rijetko se koristi u svakodnevnoj ishrani. Me|utim, kako u posljednje vrijeme ja~a svijest o zdravoj ishrani, ona ponovo dobija na zna~aju, jer je vrlo zdrava i korisna namirnica. Heljda sadr`i vitamin E i cijelu grupu vi ta mi na B, ima vi {e bje lan~evina nego ri`a, p{enica, proso ili kukuruz. Od minerala ima kalijuma, fosfora, kalciju ma, `elje za, cinka i selena. Heljda sadr`i i mikroelemente kao {to su jod, cink, brom, organske kiseline i flavonoid rutin, koji predstavlja izvanredno ljekovito sredstvo za bolesti kao {to su hipertenzija, reumatizam i dijabetes. O ljekovitim svojstvima heljde svjedo~e najvi{e poklonici zdrave i prirodne hrane kao i rezultati nau~nih istra`ivanja. U prirodnoj medicini, heljda se koristi na dva na~ina, kao biljni ~aj od osu{ene biljke i kao jelo (ka{a) i ~aj od sjemenke heljde. Poznati su u~inci heljdinog ~aja u lije~enju bolesti krvnih sudova (pro{irenje vena, pucanje kapilara i razna krvarenja ka pi la ra), sla be me mo ri je (posebno kod starijih osoba, hrana za mozak), reumatizma, glaukoma, dijabetesa. Iz navedenog se vidi da je heljda prava riznica hranljivih sastojaka i treba je uvrstiti u svakodnevni jelovnik. Heljdi-

Prakti~na klizna vrata u kuhinji

Kuhinjska vrata koja se ~esto otvaraju mo`ete zamijeniti kliznim ili harmonika-vratima, {to }e u~initi kuhinju i trpezariju prakti~no spojenim, ~ime dobijate ve}u prostoriju, koja mo`e slu`iti i kao dnevni boravak. Zamijenite kadu tu{-kabinom. Time }ete u{tedjeti na prostoru, ali i energiji.

U~initi prostor vizuelno ve}im

Svjetlije i otvorenije boje u~ini}e prostor vizualno ve}im dok }e ga tamnije zatvoriti i u~initi te{kim. Materijali pojedina~nih elemenata, a pogotovo kada se radi o jedinstvenom prostoru gdje su kuhinja, boravak, pa ~ak i spavaonica vizualno povezani, trebaju biti isti kako bi {to manje opteretili prostor ispunjen ve}im brojem komada namje{taja. Naglaske u boji i materijalu treba posti}i kroz detalje.

no zrno mo`e da se koristi za spravljanje ka{a, a samljeveno kao bra{no mo`e da se koristi samostalno, ili da se mije{a sa bra{nom drugih `itarica za izradu raznih proizvoda (pala~inke, ka~amak, proja, rezanci, jufke za pite).

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI
Va{e tijelo je skladno, a jedina slaba ta~ka vam je visina. Osnovni dio garderobe: Kratka haljina koja }e ista}i va{e noge i tako u~initi da izgledate vi{e. Modna preporuka: Garderoba sa previ{e detalja nije preporu~ljiva niskim djevojkama, kao ni modeli vre}astog kroja. Uske farmerice, sa ravnim ili cigaret nogavicama su pun pogodak. [ta god da obu~ete, visoke {tikle }e dodati nekoliko centimetara koji nedostaju. Imate manekensku visinu i duge noge. Osnovni dio garderobe: Tunike i du`e ko{ulje. Modna preporuka: Haljine i suknje duge do poda izgleda}e fantasti~no na vama, jer }e na pravi na~in akcentovanti va{u visinu. Lepr{ave suknje sa detaljima poput d`epova tako|er }e vam dobro stajati. Izbjegavajte garderobu sa sitnim printom, a ako `elite {are, neka one budu krupne.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Duga haljina pun pogodak

Pile}i zabaci na martinjski na~in
Potrebno:
4 pile}a zabatka 100 g mrkve 100 g korijena celera 750 ml koko{ije supe 200 ml crnog vina 1 glavica luka, ulje, so i biber 2 ka{ike koncentrata paradajza 2 lovorova lista pola ka{i~ice maj~ine du{ice 2 ka{i~ice kukuruznog {kroba

Kreon u gelu du`e traje

Priprema:

Povr}e o~istimo, luk nasjeckamo, mrkvu i korijen celera nare`emo na kockice, a jabuku na kri{ke. U tavu, na zagrijanu masno}u, dodamo luk, mrkvu, korijen celera, lovorov list, posolimo i pr`imo na laganoj vatri dok povr}e ne omek{a, dodamo koncentrat paradajza. Povr}e rasporedimo po dnu vatrostalne posude. U ~istu tavu, na zagrijano ulje, stavimo pile}e zabatke, posolimo i kratko pr`imo. Nakon dvije, tri minute zabatke okrenemo, posolimo, posipamo maj~inom du{icom i pr`imo jo{ toliko. Zatim pile}e zabatke stavimo preko povr}a u vatrostalnoj posudi, prelijemo ih kuhanim vinom, mje{avinom supe i kukuruznog {kroba, i sve zajedno stavimo pe}i u pe}nicu, zagrijanu na 190 stepeni, 30-ak minuta.

Ova varijanta je ne{to novijeg datuma i sve je popularnija jer na oku izgleda precizno kao da ste stavili te~ni ajlajner, dugotrajna je, a pritom se nanosi lako poput kreona u olovci. Pa jo{ nema ni maltretiranja oko zarezivanja. lako se nanosi specijalnom krutom ~etkicom koja obi~no dolazi u pakovanju. Preporu~ujemo ga svima koji su tek po~eli da se igraju sa kreonima i starijim damama. Kreon u kremi sli~an je kao kreon u gelu, nanosi se sa krutom ~etkicom koja je dio pakovanja. Prednost je da je ova vrsta otporna na razmazivanje, pa traje du`e od svih ostalih vrsta i mo`e da poslu`i i kao kreon ili kao kremasta sjena za o~i. Zna~i, ne}ete morati da vodite ra~una da li trljate o~i kada ste sanjivi, jer }e sve ostati na svom mjestu.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Nintedno 3DS je objavljen. Dostupna je ~itava gomila igara, a mo`e se o~ekivati i veliki broj razli~itih testiranja i objava prije nego {to bude uprili~eno i zvani~no predstavljanje. Ono {to interesuje ve}inu korisnika jeste 3D efekt, ali se postavlja pitanje da li su se korisnici ve} umorili od osje}aja dubine i da li su ve} zabilje`eni slu~ajevi u kojima korisnici isklju~uju ovu opciju. Me|utim, nije mogu}e sve sagledati sa iste situacije budu}i da svaka igra ima ne{to posebno kada su u pitanju 3D efekti. Neke igre posjeduju i 3D slider pos tav ljen na ma ksi mum, {to je odli~an potez za koji se odlu~ila kompanija Nintendo.

37

Nokia bi uskoro mogla da predstavi ure|aj koji koristi novi operativni sistem ove kompanije Maemo 6, kodnog naziva Harmattan. Posljednji put je spomenut 2009. godine, a budu}nost ovog softvera }e biti raspravljana na nastupaju}oj MeeGo konferenciji u San Francisku krajem maja. Harmattan bi, tako|er, trebalo da bude API kompatibilan sa MeeGo 1.2 tako da bi omogu}io da aplikacije koje su kreirane za MeeGo 1.2 rade na oba operativna sistema. Maemo 5 je posljednji put vi|en na Nokia N900 ure|aju, a novi OS bi mogao da pove}a interesovanje MeeGo zajednice.

Nokia ure|aj sa Maemo 6 OS

3D Slider

Windows 7 Codecs 2.7.8

U pitanju su svi kodeci koji su vam potrebni za Windows 7 da biste reprodukovali AVI, DVD i druge vrste fajlova. Ovaj paket ne sadr`i nijedan media plejer i nije povezan sa odre|enim tipovima fajlova. Nakon {to instalirate paket Windows 7 kodeka, bit }ete u mogu}nosti da koristite koji god `elite medija plejer i bit }ete ograni~eni samo njegovim mogu}nostima. Streaming video je podr`an u nekoliko formata u svim popularnim Web pretra`iva~ima. Korisnici ovog paketa imaju mogu}nost da odaberu {ta je to {to `ele da instaliraju, a nakon instaliranja mo`ete odabrati da uklonite specifi~ne dijelove ovog paketa.

Toshiba je ovu godinu po~ela sa obe}anjem da }e poku{ati da ukloni lo{eutiskekoji su ostalinakonFolio 100. Od tada je objelodanila da je plodnjihovihnaporanovi10.1 tablet-ra~unarkojipokre}e NVIDIA Tegra 2 SoC i Android 3.0, Honeycomb. Novi Toshiba-in tablet odlikuje10.1 ekran, 1.280x800multitouchwidescreen sa Adaptive tehnologijom, pomenuti Tegra 2 ~ip, 2MP kamera sa prednje strane, 5MP kamera sa zadnje strane koja pru`a mogu}nost 720p snimanja kao i Wi-Fi i Bluetoothmogu}nostpovezivanja. Tu su i `iroskop, akcelerometar, e-kompas, GPS, senzor ambijentalnog osvjetljenja, slot za SD karticu, mini USB, USB 2.0 portovi i HDMI izlaz.

Toshiba Tegra 2 tablet

Profesionalno umre`avanje

LinkedIn dostigao
100 miliona ~lanova
LinkedIn je objavio da je dosegao brojku od 100 miliona ~lanova. Ova dru{tvena mre`a za profesionalno umre`avanje ima ve} milion u~itelja i desetke imitatora Elvisa Presleya. Ova prekretnica dolazi u trenutku kada se LinkedIn priprema za inicijalnu javnu ponudu. Na slu`benom blogu kompanije izvr{ni direktor Jeff Weiner napisao je: “Mi sada rastemo po stopi od oko milion novih LinkedIn ~lanova sedmi~no“ Naime, svake se. kunde ovoj mre`i pridru`i se vi{e od jednog novog profesionalca. Sa sje di {tem u Mo un ta in Viewu, Kalifornija, LinkedIn je slu`beno pokrenut u maju 2003. godine. Vi{e od polovine njegovih ~lanova, odnosno 56 miliona, nalazi se izvan Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Kompanija je saop{tila kako svoj najbr`i rast vidi u Brazilu, Meksiku, Indiji i Francuskoj. [to se ti~e opisa zaposlenja, LinkedIn je, me|u ostalim, objavio da broje 997.000 u~itelja, 1.030 ~okolatera (dizajneri ~okolade), 74 imitatora Elvisa Presleya i jedan martini whisperer. LinkedIn je jo{ u januaru obavijestio javnost da je podnio prijavu za inicijalnu javnu ponudu. Od tog IPO-a o~ekuje se da }e potaknuti val ponuda od drugih stranica za dru{tveno umre`avanje, sa Facebookom i Twitterom na ~elu . Facebook, koji je pokrenut 2004. godine, ima vi{e od 500 miliona korisnika, a ova stranica ve} 2008. godine je dosegla brojku od 100 miliona korisnika. Twitter je u septembru 2010. imao 175 miliona registrovanih korisnika.

Novi preglednik

Stigao je Firefox 4
Nakon nekoliko mjeseci razvoja i ne manje od 10 beta izdanja, kona~no je iza{ao Firefox 4. Ambicio zni Mo zil la pre gle dnik ne obe}ava samo da }e biti br`i od prethodnih verzija ve} i znatno moderniji. Firefox 4 donosi Firefox Sync, koji vam omogu}ava da sinhronizirate svoje bookmarke, istoriju pretraga, lozinke i sli~no, preko razli~itih ra~unala i pametnih telefona. Tako|er, donosi multi-touch i novi JavaScript engine, a tu je i po dr{ka za HTML 5. Firefox 4 ulazi na tr`i{te preglednika u zanimljivom trenutku. Ne sa mo da se Microsoft vratio u igru sa svojim Internet Explore rom 9 ve} i Googleov preglednik Chrome nastavlja sve vi{e dobivati na popularnosti {irom svijeta. Neke karakteristike poput tabova na vrhu, ekstenzija i add-ons (programa kompatibilnih s preglednicima), koji su nekad izdvajali Firefox od ostalih, sada su postale standardne karakteristike gotovo svih glavnih preglednika i platformi. Novi Firefox 4 je br`i, bolje radi i bez sumnje je da }e se sasvim dobro nositi s o{trom konkurencijom.

Ku}i{ta iz Sharkoona
Sharkoon predstavlja ukupno {est novih ku}i{ta iz serije T, dostupnih u razli~itim kombinacijama boja i po prihvatljivim cijenama. Modeli unutar linije T9 Value imaju dovoljno mjesta za komponente, a prednja strana s mre`icom osigurava prozra~nost i dobro hla|enje. Ku}i{te ima i prozirnu bo~nu stranicu, ukupno tri 120-milimetarska ventilatora s LED osvjetljenjem, menad`ment kabla te mjesta za devet 5,25-in~nih ure|aja koji s adapterom primaju i 3,5-in~ne diskove. Ostale karakteristike uklju~uju podr{ku za ugradnju vodenog hla|enja, prednji USB i audiokonektori (jedan od njih je USB 3.0) te nekoliko kombinacija boja nosa~a mati~ne plo~e i osvjetljenja ventilatora. Verzija T9 Economy dolazi bez prozirne bo~ne stranice i predinstaliranih ventilatora. Od novih modela tu su jo{ i ku}i{ta T5 Economy, koji (u odnosu na T9) imaju po pet mjesta za opti~ke i isto toliko za 3,5-in~ne pogone, a na prednjoj stranici dolazi ugra|en jedan 120-milimetarski ventilator. Cijene novih modela iznose 54,90 eura za T9 Value te 39,99 eura za T5 i T9 Economy.

38

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine petak, 25. mart

OSLOBO\ENJE

20. obljetnica raspada SFRJ: Requiem za jednu veliku zemlju (20)

POLITIKA SE NIJE
izmijenila
Pi{e: Mile LASI]

Mediji u Srbiji su se pona{ali i prije 20 godina kao i danas, s tim {to su tonom i stilom bili jo{ bezobzirniji. I nesretna Politika je i tada, kao i danas, {irila poluistine i la`i, samo jo{ na prostiji i prosta~kiji na~in
tonu i stilu, itd. Uo~ava se, izme|u ostalog, i zlurado izvje{tavanje Politike o doga|ajima i ljudima u susjedstvu, dakle u biv{im jugoslavenskim republikama, kao i ru`ni napadi na predstavnike civilnog dru{tva u samoj Srbiji i zagovornike „druge Srbije“ primjerice , povodom nasrtaja na Pe{~anikov portal i njegove autorice Svetlanu Luki} i Svetlanu Vukovi}...“ Mediji u Srbiji su se pona{ali i prije 20 godina kao i danas, s tim {to su tonom i stilom bili jo{ bezobzirniji. I nesretnaPolitika je i tada, kao i danas, {irila polusitine i la`i, samo jo{ na prostiji i prosta~kiji na~in. I savjetnik za {tampu i kulturu u Ambasadi SFRJ u Bonnu je, primjerice, morao biti ozna~en neprijateljem u Politici, jer je u pismu obitelji Egona Scotlanda, prvog poginulog njema~kog i uop}e stranog novinara, negdje na slavonskomrati{tu u ljeto 1991. godine, osudio taj i druge zlo~ine, ma tko da ih je po~inio. Problem je bio, po mjerilima tada{njePolitike, {to je ostavljenasu-

No, neosporan je sigurno bio njema~ki pritisak na oklijevaju}e ~lanicetada{njeEvropskezajednice za priznanje Hrvatske i Slovenije. Za Lon~ara u ljeto 1991. godine Genscher vi{e nije imao vremena, kao niti za Antu Markovi}a, uzalud su se poku{avali „utana~iti“ takvi susreti slu`benim diplomatskim putovima. Umjesto njih, u Bonn su pristizale sve ~e{}e delegacije yu-republika, uklju~ivo i srbijansku, koju je predvodio Vladislav Jovanovi}, tada{nji ministar inostranih poslova Srbije. Odlu~uju~i preokret u odnosu njema~kih medija, pa i u njema~koj politici prema SFRJ, dogodio se zapo~injanjem rata u Sloveniji i njegovim nastavkom i grozotama u Hrvatskoj. I do tada uzdr`aniji i objektivniji mediji su morali prihvatiti logiku bilje`enja svega {to se de{avalo, a komentari su postajali sve o{triji, sve zahtjevniji {to se ti~e pru`anja pomo}i napadnutim republikama,

uklju~uju}i i u oru`ju, te njihova me|unarodnog priznanja. Uslijedile su analize kojima se dokazivalo da je Jugoslavija oduvijek bila „vje{ta~ka“ ili „prisilna“ tvorevina, ~iji je raspad bio neminovan uslijed ogromnih razlika u civilizacijskoj razini njenih naroda.

Odjeci i reagovanja
U analizi pisanja Politike u periodu od 1. do 28. velja~e 2009. godine, ra|enoj za potrebejednenjema~ke medijske ku}e, mo`e se prona}i ~itav niz primjera koji potvr|uju tezu da se matrica izvje{tavanja ovog lista nije uop}e izmijenila u odnosu na vremena zlokobnih „Odjeka i reagovanja“ , od prije dvije decenije. I poslije promjena u vlasni~koj strukturi dodu{e, djelomi~nih, jer je Politika jo{ uvijek u ve}inskom vlasni{vu dr`ave - pa i posljednjih promjena u „redakcijskom teamu“ je, dnako kao i prije neke rubrike („Pogledi“ primjerice) slu`e kao , tribina za ksenofobiju i propagiranje one Srbije koja nema {to tra`iti

Dr. sc. Mile Lasi} je ro|en 1954. u Uzari}ima ([iroki Brijeg). Posljednje dvije decenije proveo je u Njema~koj. Bio je i diplomata i novinar i prevoditelj, a akademske 2009/10. godine zapo~eo je sveu~ili{nu karijeru na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. ^lan je Odbora za sociolo{ke znanosti Akademije nauka i umjetnosti BiH. U feljtonu „Requiem za jednu veliku zemlju“ po, vodom 20. obljetnice i{~eznu}a sa politi~ke karte SFRJ i kontinuiranih pote{ko}a s konstitucijom BiH, autor govori znala~ki i kriti~ki, ali i emocionalno o uzrocima raspada Jugoslavije i bolesnog postdejtonskog stanja u BiH. Feljton je nastao na osnovu dvaju od sedam poglavlja Lasi}eve knjige „Mukotrpno do politi~ke moderne“ (Biblioteka Status, Udruga gra|ana Dijalog, Mostar, 2010, strana 397), koja se mo`e nabaviti u knji`arama Synopsisa i Buybooka u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Mo`e se i poru~iti kod izdava~a (info@dijalog.ba) po cijeni od 20 KM, plus tro{kovi po{tarine. u Europi. Dodu{e, uo~ava se da dolaze do rije~i i ~e{}e nego ranije i zagovornici pribli`avanja Srbije Europskoj uniji, ali takvi prilozi ne ostaju bez „protute`e“ i nisu agresivni kakvi su antieuropejski tekstovi Slobodana Antoni}a, \or|a Vukadinovi}a, Svetlane Vasovi}-Mekine, Miroslava Lazanskog, Obrada Kesi}a, Mirjane Bobi}-Mojsilovi}, Borisava \or|evi}a, Slobodana Samard`ije i drugih. U toj analizi se konstatira, tako|er, kako je aktualna svjetska financijska kriza iskori{tena kao povod za oblikovanje jo{ „mra~nije slike“ o Zapadu. S druge strane, nastavlja se nekriti~ko veli~anje Rusije, pi{u se feljtoni o Vladimiru Putinu u panegiri~kom

Per aspera (14)

Posljednji susret s Fi}om
Te{ko se boriti s tim ne~im u zraku {to nas natjera da nakon dvije-tri rije~i ostanemo bez teksta. Jednostavno, ne{to nas iz zraka priti{}e tako da svako malo osjetimo kako je zapravo previ{e neugodno uop}e biti u dru{tvu, pa ~ak i za stare prijatelje kakvi smo bili nas dvojica
Pi{e: Stjepan ZELENIKA

Konobari su, njih dvojica i barmen, stoje}i kod {anka, sakupljali ~injenice - ho}e li biti ili ne}e biti rata. Nekako uvijek su imali vi{e argumenata protiv rata, i kako god bi okrenuli analizu, kako god da poredaju stvari, obrnu si tu aci ju i is kre nu ~injenice, pa je uvijek ispadalo da rata ne}e biti ni na Balkanu, a kamoli tu, u Sarajevu. (Iako je rat u Hrvatskoj odavno po~eo, a odskora i tu oko Sarajeva.) A onda se Fi}o prome{kolji u stolici. - Eno, vidi{ li onu tamo? - Onu plavu, je li? - Aha. - Vidim. - Hajdemo se kladiti da studira istoriju. - Kako zna{? - za~udih se osim, ako je ne zna{ odnekud prije? - Ma ne znam je, ali vidi{ da cura ima kukast nos. Opet je nastao tajac. Te{ko se

boriti s tim ne~im u zraku {to nas natjera da nakon dvije-tri rije~i ostanemo bez teksta. Jednostavno, ne{to nas iz zraka priti{}e tako da svako malo osjetimo kako je zapravo previ{e neugodno uop}e biti u dru{tvu, pa ~ak i za stare prijatelje kakvi smo bili nas dvojica.

Pun praznine
Tek sada sam razumio jednog prijatelja koji je u {ali znao re}i kako je pun neke praznine. Sada je praznina, kao jeka, je~ala oko nas, u svakom kutu, iz svakog ~ovjeka. Indijskim guruima je praznina cilj `ivljenja, ali ovdje i sada je prisutna ona druga praznina, u koju, ako dobro ne isplanira{ {to }e{ i kako }e{ sa sobom, pada{ i potpuni si gubitnik. Tamo, kod Hindusa, to je lako}a `ivljenja, a ovdje ova je ogroman teret. Jo{ bih o tome razmi{ljao, nego me prenu jedno pitanje {to mi do|e odnekud iz dubine. - ^ekaj, otkada si ti u vojsci? -

upitah kao da sam tek sada vidio odoru na Fi}i. - Nema mnogo, jedno oko dvacet dana - nagne i ispi pivu, malo mu pjene ostade na tri dana starim brkovima. - A i tebi bi, jarane, bilo najpametnije, kad si ve} tu, da {to prije ode{ u

vojsku. Samo, opet {to dalje od ^ar{ije. - A gdje bih mogao? Nemam ja svoju raju nigdje drugo? - Ma pusti to, ova ti raja vi{e ni sebi nije raja. Ovdje se ve} sad ne zna ni ko pije, ni ko pla}a. Idi na Bjelave, popri~aj s njima u

Domu, mo`da ti oni na|u gore neko rje{enje. - Znam, siguran sam da na ovoj krizi, ako potraje, nitko ne}e htjeti imati podstanara. Pod hitno moram ne{to u~initi, to je vi{e nego o~ito. - Eh, pa da, sad sam se sjetio, ~uo sam da si diplomir’o? - Jesam, ima tri mjeseca. - A koju si temu uzeo, ako mogu znat? - Humorno i tragi~no u djelima Ive Andri}a. - U, jebo te, pa to je te{ko i za doktorat! - Naprotiv, nije uop}e bilo te{ko. Dobro sam odradio, jest da sam se dugo pripremao, ali je dobro ispalo - na licu mi je bljesnuo sjaj zadovoljstva, osjetio sam to kao blagi `ar ko`e. Zna{, htio sam pokazati da su humor i tragi~no sasvim blizu, toliko su blizu da ~esto zavisi samo s koje strane ne{to gledamo. Ma, mo`da je to i banalna tema, ali mi je upalilo. Uop}e, moj jarane, te dvije suprotnosti se hra-

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

FELJTON
Veliki `upan Ra{ke Stefan Nemanja predao vlast drugoro|enom sinu Stefanu, koji je 1217. krunisan kao prvi srpski kralj (Prvoven~ani). Najstariji sin Vukan, kao veliki knez, zadr`ao je Zetu, Trebinje, Toplicu i Hvosno, a najmla|i sin Rastko se zamona{io. Ro|en turski putopisac Evlija ^elebija, koji je od 1630. proputovao Osmanlijsko carstvo, a svoja zapa`anja objavio u ~uvenim “Putopisima“ u 10 knjiga.

39

1196. 1611. 1807. 1821. 1844. 1875. 1881. 1923. 1924. 1937. 1941. 1957. 1991. 1993. 1994. 1999. 1999. 2002. 2003.

NA DANA[NJI DAN

Arturo Toskanini

U Engleskoj zabranjena trgovina robljem.

Grci na Peloponezu po~eli ustanak protiv Turaka, koji je nakon 12 godina zavr{en priznavanjem nezavisnosti Gr~ke. Progla{en Prvi srpski gra|anski zakonik, koji je odigrao zna~ajnu ulogu u pravnom i dru{tvenom `ivotu Srbije.

mnja da su to ubojstvo mogle po~initisrpskesnage te {to je pismo spomenuto i na Drugom njema~kom tv-kanalu (ZDF).

Medijski pritisak
Time smo se ve} vratili i va`nijim zbivanjima i doga|ajima u Bonnu od prije skoro dvije decenije. Medijski pritisak na politi~ku elitu u Bonnu je rastao svakim danom. Malo tko se vi{esje}ao u Adenauerovimbungalovima i u Kanzleramtu u Bonnu da je Njema~kamaltene do ju~er bila glavni promotor ugoslavenskih interesa u EEZ/EZ. Na kraju je i njema~ka vlada, ali kao posljednja od europskih zemalja, stavila na dnevni red Bundestaga, u kolovozu 1991. godine, pitanje smisla daljnje suradnje sa zemljom koja se rasta~esama od sebe. Tako se njema~ka oficijelna poli-

tika prema Jugoslaviji transformirala od zagovara~aopstojnosti Jugoslavije do politike priznavanja novih realnosti, de facto svih republika koje to `ele i za to ispunjavaju odre|ene uvjete. Pojedine novine i njihova udarna pera, a u prvom redu Johann Georg Reissmüller u Frankfurter Allgemeine Zeitungu i Carl Gustav Ströhm u Die Weltu, aktualno su krvoproli}e koristili za dokazivanje njihovih starihteza da se Jugoslavijamorala kad tad „razlo`iti“ na sastavne dijelove. Hrvatima i Republici Hrvatskoj se, uzgred re~eno, „posre}ilo“ pa }e ih, , par godina kasnije, Tu|manov miljenik Ströhm svakodnevno podu~avati kvazi-hrvatstvu i europejstvu, a ustvari anatemirati sve oporbeno, liberalno i u`ivaju}i u poziciji „ve}eg katolika od Pape“ .

Bez pretenzija na bilo kakve kona~ne istine, smije se, ipak, ponuditi metodolo{ki uput, pa i zaklju~ak da su Njemci bili primarno politi~ki realisti. Jugoslavija se ubijala u Vukovaru i Dubrovniku, u Ravnom i Bijeljini, izbombardiranoj Hercegovini od strane Peri{i}eve avijacije, opkoljenom Sarajevu i posvuda u BiH, nju se nije moglo spasiti izvana, nego samo iznutra, a za takvo {to kao da vi{e nitko nije niti imao interesa. Pokojne Jugoslavije i njene sudbine se nitko nije, dakako, sjetio u ovoj slavljeni~koj no}i Hansu Dietrichu u ~ast, Genschera se hvalilo i slavilo kao velikog patriotu i strastvenog Europljanina, kakva Jugoslavija, kakvi bakra~i.
(Sutra: Yu-tragedija i politi~ko zrenje EU)

Ro|en Branislav Petronijevi}, jedan od najistaknutijih srpskih i jugoslovenskih gra|anskih filozofa. Pored filozofije, bavio se paleontologijom, biologijom i psihologijom (“Principi metafizike“, “Istorija novije filozofije“, “Univerzalna evolucija“). Ro|en ma|arski kompozitor i pijanista Bela Bartok, ~ije je djelo otvorilo nove pravce razvoja ma|arske muzike. U svjetskim razmjerama jedan je od za~etnika “nove muzike“ 20. vijeka (simfonijska poema “Ko{ut“, opera “Dvorac Modrobradog“, baleti “Drveni princ“, “^udesni mandarin“). Kao antifa{ista emigrirao je 1940. u SAD, gdje je 1945. umro. Slijetanjem na aerodrom u Pan~evu aviona na liniji Pariz-Carigrad, Jugoslavija je postala dio tada malobrojne porodice dr`ava povezanih vazdu{nim saobra}ajem. U Gr~koj zba~en s prijestola kralj \or|e II, a Gr~ka progla{ena republikom.

1867. Ro|en italijanski dirigent Arturo Toskanini, jedan od najve}ih dirigenata 20. vijeka. Dirigovao je u milanskoj Skali, zatim u Metropoliten operi u Njujorku, gdje je organizovao i simfonijski orkestar.

Klod A{il Debisi

Italija i Kraljevina Jugoslavija sklopile sporazum o me|usobnoj miroljubivoj politici, koji je dobio naziv “Uskr{nji pakt“. Kraljevina Jugoslavija pristupila Trojnom paktu Njema~ke, Italije i Japana. Protokol u Be~u potpisali su predsjednik vlade Dragi{a Cvetkovi} i ministar inostranih poslova Aleksandar Cincar Markovi}. Belgija, Zapadna Njema~ka, Italija, Luksembrug, Francuska i Holandija potpisale Rimski ugovor, po kojem je 1. januara 1958. osnovano Evropsko zajedni~ko tr`i{te. Organizacija je kasnije nazvana Evropska ekonomska zajednica (danas Evropska unija). Na tajnom sastanku u Kara|or|evu, predsjednici Srbije i Hrvatske, Slobodan Milo{evi} i Franjo Tu|man, dogovorili su se o podjeli Bosne i Hercegovine i o ru{enju reformske jugoslovenske vlade premijera Ante Markovi}a. Odr`avanje ovog sastanka i dogovor nikada nisu zvani~no potvr|eni, ali su kasnije brojni izvori saop{tili da za to imaju ~vrste dokaze. Vi{emjese~ni pregovori o Bosni i Hercegovini zavr{eni u Njujorku neuspjehom. Mirovni plan kopredsjednika Me|unarodne konferencije o Jugoslaviji Sajrusa Vensa i lorda Dejvida Ovena potpisali su bosanski Hrvati i Bo{njaci, a lider bosanskih Srba Radovan Karad`i} odbio je da ga potpi{e, smatraju}i da su predlo`ene mape neprihvatljive za Srbe. Neonacisti bacili bombu na sinagogu u Libeku, {to se smatra prvim takvim incidentom od kraja Drugog svjetskog rata u Njema~koj. Vlada SR Jugoslavije prekinula diplomatske odnose sa SAD-om, Velikom Britanijom, Francuskom i Njema~kom zbog napada NATO-a na Jugoslaviju. Nakon prvih vazdu{nih udara na podru~ju Pri{tine i jo{ osam gradova u Srbiji, u centru Beograda demolirani su ameri~ki, njema~ki, francuski i britanski kulturni centri. U po`aru koji je zahvatio oko 30 vozila u tunelu ispod Mon Blana poginulo je najmanje

1918. Umro francuski kompozitor Klod A{il Debisi, tvorac muzi~kog impresionizma i jedan od utemeljiva~a moderne muzike (“Popodne jednog fauna“ , “Nokturno“).

Suvremeni pjesnik i knji`evnik Stjepan Zelenika ro|en je 1958. godine u Kiseljaku. Pjesme su mu objavljivane u knji`evnim ~asopisima, a 2001. godine objavio je ratnu kroniku „Kre{evski zapisi“. ^lan je Me|unarodnog instituta za knji`evnost u Zagrebu. Posljednjih godina pi{e prozu, uglavnom kratke pri~e, od kojih su neke nagra|ene u hrvatskoj knji`evnoj periodici. Njegov povijesni roman „^uvari vremena“ (tiskan 2009. godine) dobio je prvu nagradu u kategoriji proznog teksta o temi fra Grge Marti}e. Iste godine je objavio djelo „Zaputovi}i - Obiteljski album kazivanje po Kliku“ i publikaciju „Kristali minerala“. Objavio je pri~u „@ene, cuga i roc’n’roll“, povijesnu radiodramu „Fra Grgina zapam}enja“ i dokumentarnu radiodramu „Ledari“. Najnovija Zelenikina knjiga je „Per aspera“, koju su ove godine objavili Bosanska rije~ iz Tuzle i HKD Napredak iz Kre{eva, a ~ije }e dijelove feljtonizirati na{ list. ne jedna drugom i ~esto je nastanak jedne posljedica druge. - A, |e si ba{ Andri}a uz’o za humor? - Pa, evo, vidi, Na Drini }uprija – zastanem, pa se malo zadubim u se - eto, kad prijeti po pla va Vi {e gra du, pa hod`e u~e da bi ki{a stala i da se voda povu~e. Najprije je u~io hod`a ~ija je ku}a na brijegu, dok neki Ciganin ne povika: „Ma dajte onog hod`u iz grada, ~iju }e ku}u poplaviti kao i na{e, vidite da ovaj u~i s pola srca.“ E, to je Andri} ispri~ao kao humorno, ali gledano s druge strane… - Dobro, ~ovje~e - prekinu me Fi}o - samo sam pit’o, ba{ te ponijelo. - Jesam se razbrbljao, a?

Kao recitatori
U vidokrug mi se vrati o{trina, iz o~iju mi odlepr{a ona omaglica koju imaju ljudi kad ih ne{to zanese - kao recitatori. - Ne}e ovdje bit - ~uli smo konobare kako raspravljaju kod {anka - kad ti ka`em. Kakav bi to svijet bio kad bi dopus tio agre si ju na ovo li ki grad? - Misli{, ako {ta bude, bi}e malo po planinama i gotovo... - Pa jesi li vidio kako su se razi{li na barikadama?

Bili su posve sigurni da je ovo ratno stanje okolo samo kratkotrajna kriza. Jedan od njih se sjetio nas i do|e pitati ho}emo li jo{ {to popiti. Naru~ili smo jo{ po pivo. - Sejo - upita ga Fi}o kad se ovaj vratio s pi}em. - Jesi l’ ono ti nekad radio u Nacionalu? - Jesam, u vakat - spustio je pi}e i udaljio se. - Sje}a{ li se Seje? - upita mene. - Poznat mi je odnekud, ali ga se ne sje}am. - Kako, bolan, zna{ kad smo ono s ispra}aja {tafete iz Skenderije nas dvadesetak ujutro oko {est banuli u Nacional njemu na kafu. Samo {to je otklju~ao i u{ao… - Aaa, dobro si - pa nakon stanke od oko pola minute Kako ti sve to pamti{? Ono, ~ovjek se nije ni probudio ~estito, a mi na vrata i svi po kavama. - I sje}a{ li se {ta je rek’o? - Dobar je - zasmijao sam se - rekao je: „Jebo vas onaj ko vas meni posla!“ - Iskreno. I ja bih isto to re ko. A onda smo opet pali u {utnju, pa smo jo{ neko vrijeme sjedili poku{avaju}i odrediti karakter rijetkih prolaznika na ulici.
(Sutra: Pri~a iz vagona)

Kralj Fejsal

1975. U Rijadu ubijen kralj Fejsal. Ubica, kraljev sinovac princ Fejsal Musaid, pogubljen je javno u Rijadu u junu, a novi kralj Saudijske Arabije postao je Fejsalov brat Halid ibn Abdul Aziz.

Mi}a Tati}

40 ljudi.

U sna`nom zemljotresu u Afganistanu i sjeverozapadnom Pakistanu `ivot je izgubilo oko 1.800 ljudi, a preko 2.000 je ranjeno. Vlada Srbije donijela odluku da raspusti Jedinicu za specijalne operacije (JSO), u kojoj su bili i osumnji~eni za ubistvo srpskog premijera Zorana \in|i}a i jo{ neka ubistva u pro{losti.

1991. Umro srpski pozori{ni, filmski i TV glumac Milutin Mi}a Tati}, junak TV serije za djecu “Na slovo, na slovo“. Najmla|e slu{aoce Radio Beograda godinama je budio emisijom “Dobro jutro, deco“.

40

OGLASI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

SPORT

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Michel Platini, reizabrani predsjednik UEFA

Safet Su{i} o utakmici protiv Rumunije

Borbenost
Uvo|enje finansijskog reda jedan od zadataka: Michel Platini

mo`e odlu~iti pobjednika
Reprezentativni fudbal je prioritet
Prvi ~ovjek Evropske fudbalske federacije ima namjeru da se obra~una sa namje{tanjem utakmica i sa nasiljem navija~a
Reizabrani predsjednik UEFA Michel Platini kao prioritet u svom drugom mandatu istakao je reprezentativni fudbal. Francuz (55), koji je prvi ~ovjek UEFA od 2007. godine, tako|e ima namjeru da se obra~una sa namje{tanjem utakmica i sa nasiljem navija~a. Platini je ipak naglasio da }e podizanje statusa nacionalnih timova biti primarna aktivnosti UEFA, kao i uvo|enje finansijskog reda. On bi trebalo da onemogu}i propadanje pojedinih istorijski velikih klubova zbog rizi~nog menad`ementa i neodgovornosti pojedinaca. Platini se tokom govora povodom reizbora, kojem su u Parizu prisustvovali kandidati za predsjednika FIFA Sep Blatter i Mohamed Bin Haman, zahvalio trenerima i volonterima {irom Evrope opisav{i ih kao heroje svakodnevice. “Bez njih ne bi bilo Beckenbauera, Cruyffa, Zidana i Messija” , istakao je Platini. Tokom konferencije Platini je pozdravljen jednominutnim ovacijama delegata iz 53 evropske fudbalske nacije. Drugi mandat Francuzu isti~e 2015. godine kada se o~ekuje njegova kandidatura za predsjednika Svjetske fudbalske federacije (FIFA). Svoj prvi mandat predsjednika UEFA Platini je iskoristio kako bi evropske kupove otvorio timovima iz manjih zemalja. Tokom njegovog predsjedavanja do{lo je i do velike promjene u internacionalnim takmi~enjima, ta~nije, Evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj bi}e prvo na kojem }e u~estvovati 24 selekcije umjesto dosada{njih 16.

Znam da }emo imati podr{ku od prve do 90. minute. Pozvao bih na{e navija~e da budu strpljivi ako u po~etnoj fazi ne postignemo gol, rekao je selektor BiH
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} uvjeren je da }e prvi golman na{eg dr`avnog tima Kenan Hasagi} i veznjak Miralem Pjani} biti spremni za subotnju utakmicu protiv Rumunije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. Strateg zmajeva istakao je da }e Hasagi} biti na golu u me~u sa Rumunijom, a i Pjani} }e konkurisati za po~etnu formaciju po{to njegova povreda (dobio udarac u butni mi{i}) nije ozbiljnije prirode. Na{i najbolji fudbaleri trenirali su ju~e u poslijepodnevnim satima u Hrasnici, a kod svih je prisutna `elja da se ostvari trijumf koji bi otvorio put prema plasmanu na jednu od prve dvije pozicije. U redovima na{e selekcije vlada optimizam i nadati se da }e Su{i}evi izabranici obradovati mnogobrojne pristalice. U igra~koj karijeri Su{i} je imao puno nastupa protiv Rumunije. Briljantnim nastupom sa tri pogotka obilje`io je pobjedu selekcije tada{nje Jugoslavije nad Rumunima sa 6:4 u Bukure{tu u kvalifikacijama za SP 1978. u Argentini. „Dobili smo nekeutakmiceprotivsubotnjegrivala, ali i gubili od njega. Ostala je lijepa uspomena na me~ od prije 34 godine, no sada je najva`nija naredna utakmica u Zenici.“ nastupe u 2010. godini zavr{ila remijem protiv Albanije 1:1 u Tirani. Okr{ajem sa Rumunijom zapo~inje rasplet u grupi D u kojoj BiH ima cilj ostvariti visok plasman kako bi se realnim u~inio prvi plasman na veliko takmi~enje. „Zadovoljan sam zalaganjemigra~a na treninzima i njihovim pona{anjem. Fudbaleri su motivisani za duel u Zenici io~ekuju ga sa nestrpljenjem. Nemam nikakvih primjedbi. Atmosfera je dobra kao i uvijek kada se nalazimo na pripremama reprezentacije“ rekao je , Su{i}. Selektor bh. reprezentacije istakao je da su svi u na{em taboru svjesni zna~aja susreta sa Rumunijom. „Ako ostvarimo pobjedu, imali bismo sedam bodova, a Rumunija bi ostala na dva. Osvajanje punog plijena dalo bi nam velike {anse da se na kraju kvalifikacija na|emo me|u prve dvije ekipe. Pri`eljkujem da Bjelorusija ne}e u subotu pobijediti Albaniju na gostovanju.“ Su{i} je rekao da nemarazloga kriti po~etnih jedanaest za susret na Bilinom polju. Prema vi|enom na treninzima, poznat je sastav koji }e zaigrati od prve minute protiv Rumuna, madaSu{i}ostavljamogu}nost da se ne{to promijeni do po~etka ~etvrte kvalifikacione utakmice BiH u borbi za plasman na EP. „Mislim da je prijateljski

Lijepa uspomena

Su{i} zadovoljan
Podsjetimo, BiH je otvorila ovaj ciklus gostuju}om pobjedom nad Luksemburgom sa 3:0. Potom je pora`ena protiv Francuske sa 0:2 na stadionu Ko{evo, da bi kvalifikacione

BiH i Rumunija igra}e tre}i put u subotu
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pora`ena je u obje prethodne kvalifikacione utakmice protiv Rumunije u borbi za odlazak na Evropsko prvenstvo 2004. godine u Portugalu. Golrazlika je 0:5. Tradicija je na strani na{eg narednog protivnika, a u taboru BiH nadaju se da }e ona biti prekinuta u subotnjem me~u na Bilinom polju u Zenici {to }e biti tre}e odmjeravanje snaga ove dvije selekcije.

Tradicija na strani rivala
Rumuni su savladali dva puta selekciju BiH u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2004.
Ghioane), Munteanu, Ganea, Mutu, Niculae (od 67. Cernat). Selektor: Anghel Iordanescu.

Rumunija - BiH 2:0
Kvalifikacije za EP 2004, 7. juni 2003. Stadion Ion Oblemenco u Craiovi. Gledalaca 25.000. Sudija: Ruud Bossen (Holandija). Strijelci: 1:0 - Mutu (46), 2:0 - Ganea (87). @uti kartoni: Pancu (Rumunija), Be{lija, Boli} (BiH). RUMUNIJA: Lobont, Contra, Rat, Iencsi, Chivu, Radoi, Codrea (od 67. Bundea), Pancu, Ganea, Mutu (od 86. Miu), Ilie (od 78. Soava). Selektor: Anghel Iordanescu. BIH: Hasagi}, Berberovi} (od 77. Blatnjak), Musi}, Konji}, Hibi}, Bajramovi}, Be{lija (od 48. Bartolovi}), Gruji}, Hrgovi} (od 78. Spahi}), Barbarez, Boli}. Selektor: Z. R. Bla` Sli{kovi}.

BiH - Rumunija 0:3
U prvom me~u odigranom 7. septembra 2002. godine u Sarajevu na stadionu Ko{evo pred 5.000 gledalacana{anajboljaselekcijaizgubila je od Rumunarezultatom0:3. Golove su postigliChivu u 8, Munteanu u 10. i Ganea u 28. minuti. @utekartone su dobiliRizvi}, Hibi},

Rumunija bila bolja od BiH sa 3:0, 7. septembra 2002. godine na Ko{evu

Brki}, Akrapovi} (BiH) i Popescu (Rumunija). Sudio jeLucilioCardozo Cortez Batista (Portugal). BiH: Piplica, Be{lija (od 43.

Brki}), Musi}, Hibi}, Rizvi}, Ikanovi} (od 37. Huri}), Mulina, Hota, Muratovi}, Salihamid`i}, Bajramovi} (od 46. Akrapovi}).

Selektor: Bla` Sli{kovi}. RUMUNIJA: Stelea (od 33. Vintila), Contra, Radoi, Filipescu, Chivu, Popescu, Codrea (od 84.

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

SPORT
Mensur Mujd`a, desni bo~ni bh. selekcije

43

Dobiti bitku na sredini terena
Iskoristiti prednost doma}eg terena: Safet Su{i}

Ako Rumuni imaju slabih ta~aka, to je onda njihov vezni red, smatra Mujd`a
Mensur Mujd`a naglasio je da na{a selekcija mora ulo`iti maksimalan trud kako bi zabilje`ila pobjedu nad Rumunijom. Prema rije~ima ovog fudbalera Freiburga, utakmica u Zenici je najva`nija za bh. dr`avni tim u kvalifikacijama za EP 2012. u Poljskoj i Ukrajini. „Ne smijemo dozvoliti Rumunima da nas pritisnu i nametnu svoj na~in igre. Zato moramo imati inicijativu. Ne smijemo bje`ati od imperativa pobjede. Na{a prednost je doma}i teren i o~ekujemo veliku podr{ku navija~a. Protivnik ima iskusnu odbranu koju predvodi Chivu. Va`no je da dobijemo bitku na sredini terena. Ako Rumuni imaju slabih ta~aka, to je onda njihov vezni red. Poku{a}emo iskoristiti na{ kvalitet na sredini terena“ kazao je , Mujd`a. Desni bo~ni fudbaler bh. selekcije koji je pru`io kvalitetnu igru u prethodnom kvalifikacionom me~u sa Albanijom (1:1) u Tirani kada je asistirao za pogodak Vedada Ibi{evi}a smatra da na{em dr`avnom timu ne prijeti najve}a opasnost od Adriana Mutua. „Bez obzira na to {to se Mutu vra}a nakon du`e vremena u selekcijuRumunije, mislim da }e fudbaler Stuttgarta Marica predstavljati ve}u opasnost.“ Ako BiH ne uspije savladati Ru-

susret na{eg narednog rivala protiv Italije pro{le godine pokazatelj kako }e Rumuni igrati u Zenici. Po{to je dobro odigrala ovu provjeru, Rumunija }e nastupiti protiv nas po~eti sa osam-devet igra~a iz te postave. Protivnik je ~esto mijenjao tim u dosada{njem toku kvalifikacija u kojem je stalno nastupao sa novim golmanom. U odnosu na prethodne me~eve, me|u prvih jedanaest bi}e Adrian Mutu i desni bek Cristian Sapunaru, koji igra u Portu.“ Rumunija je osvojila dva boda iz tri me~a, dok BiH ima ~etiri iz isto toliko odigranih utakmica. „Jedino je kiksala protiv Albanije, odigrav{i nerije{eno kod ku}e, dok je osvojila bod u gostima kod Bjelorusije. Poraz Rumuna od Francuza, koji su favorit za prvo mjesto je o~ekivan.“

PODJEDNAK KVALITET Nijanse odlu~uju kada igraju ekipe podjednakog kvaliteta. Isto tako gre{ka mo`e presuditi, kao i faktor sportske sre}e. Zbog toga moramo voditi ra~una o svim detaljima, naglasio je Su{i}
ja~e da budu strpljivi ako u po~etnoj fazi ne postignemo gol. Nisam sujevjeran i tradicija ne zna~i puno u va`nim utakmicama jer na obje strane nastupa po 11 igra~a.“ Su{i} je istakao da }e ekipa koja iska`e ve}u borbenost i bude vi{e tr~ala rije{iti me~ na Bilinom polju u svoju korist. „Nijanse odlu~uju kada igraju ekipe podjednakog kvaliteta. Isto tako gre{ka mo`e presuditi, kao i faktor sportske sre}e. Zbog toga moramo voditi ra~una o svim detaljima. Nadam se da }emo se na kraju radovati i ispuniti o~ekivanja na{ih navija~a“ izjavio je , Su{i}.
Z. RA[IDOVI]

Me~ u Zenici najva`niji: Mensur Mujd`a

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

Rumuni nas ne}e potcijeniti
Na ju~era{njem treningu u Hrasnici Miralem Pjani} i Kenan Hasagi} vje`bali su lak{im intenzitetom. Recimo i to da je selektor Su{i} prokomentarisao izjavu rumunskog napada~a Adriana Mutua, koji tvrdi da BiH nije tako jaka kao {to neki misle. „Zalijepi}u Mutuovu izjavu u svla~ionici prije me~a u Zenici i neka to igra~ima bude dodatni motiv. Mada su Rumuni samouvjereni, smatram da nas ne}e potcijeniti. Oni znaju da BiH igra dobro na doma}em terenu i mislim da bi bili zadovoljni remijem. Za nas ne bi bilo lo{e kada bi protivnik igrao otvoreno, ali on ima svoju ra~unicu, kao i mi“, smatra Su{i}. muniju, veliko je pitanje kakve bi realne {anse Su{i}evi izabranici imali u nastavkukvalifikacija u kojem im predstoji jo{ {est utakmica. „Tada bismo zavisili od ishoda drugih utakmica. To svakako nije dobro. Ako pobijedimo, i dalje odlu~ujemo sami o svojoj sudbini. Mo`e se desiti da Bjelorusija bude bolja od Albanije, {to bi nas dovelo u veoma te{ku situaciju“ izjavio je , Z. R. Mujd`a.

Tradicija nije bitna
Najbolji fudbaler na{e zemljesvihvremenaocjenjuje da je igra~ki kvalitet BiH i Rumunije podjednak. „Igramo na doma}em terenu i pred svojom publikom, za koju fudbaleri imaju samo rije~ipohvalezbogfenomenalnog bodrenja. Znam da }emo imati podr{ku od prve do 90. minute. Pozvao bih na{e navi-

Sli{kovi} novi trener [irokog
Biv{i selektor na{e reprezentacije i proslavljeni igra~ Bla` Sli{kovi} novi je trener [irokog Brijega. Nakon raskida ugovora sa Ivom I{tukom, Baka je bio prva opcija ljudi iz kluba, a sam trener je izjavio ako se bude vra}ao u BiH, jedini klub u koji bi do{ao je [iroki Brijeg. Uprava kluba i strateg su na obostrano za-

dovoljstvo dogovorili saradnju do kraja ove sezone. Ovisno o njenom raspletu, svi pri`eljkuju produ`enje saradnje i dalje. Bla` Sli{kovi} }e se predstaviti novinarima na press-konferenciji u ponedjeljak te nakon toga preuzeti ekipu koja se trenutno nalazi u Makarskoj na mini pripremama.

Akcija LOV-a regije Zenica

Sve~ani dekor za me~ sa Rumunima
Povodompredstoje}ekvalifikacione utakmice za odlazak na Evropsko nogometno prvenstvo 2012 izme|u Bosna i Hercegovina i Rumunije koja se igra u subotu u Zenici na stadionu Bilino polje, volonteri Lokalnog omladinskog vije}a regije Zenica (LOV) pripremit }e poseban sve~ani dekor na stadionu i u gradu. Naime, LOV regije Zenica uz podr{kuOp}ineZenica i privatnih sponzora {tampali su plakate dobrodo{lice nogometnoj reprezentaciji BiH, koja se nakon 18 mjeseci ponovo vra}a na zeni~ki hram nogometa - Bilino polje. Na ovomplakatuiskazali su jasnupodr{ku na{oj reprezentaciji i promovisali sportsku infrastrukturu Zenice. “Nakon {to je LOV u oktobru 2003.godine organiziralo prvu javnu projekciju u Zenici nogometnog susreta BiH - Danska na dana{njem Trgu Alije Izetbegovi}a i nakon toga organiziralo nekoliko Fun zona, uprili~ilo odre|ene programske aktivnostiprilikomdolaskanogometnereprezentacije u Zenici, nastavlja to i ovaj put sa akcijom “Zenica –

Jedan Savez, jedna dr`ava, jedan predsjednik! - poruka je mladih ~lanova Lokalnog omladinskog vije}a • Uz podr{ku reprezentaciji i promocija Zenice kao sportskog centra dr`ave
sportski centar Bosne i Hercegovine“ kojom dajemo jasnu po, dr{ku na{oj reprezentaciji i promoviramo Zenicu kao sportski centar dr`ave. Uradili smo plakate dobrodo{lice na kojim se nalazi poster reprezentacije BiH te po nama {est najzna~ajnijih objekata i lokacija sportske infrastrukture koji se nalaze na podru~ju op}ine Zenica. To su stadion Bilino polje, Gradska arena Zenica, Atletski stadion i kompleks sportskih terena na Kamberovi}a polju, te oni koji }e se tek graditi: Nogometni kamp na Crkvi~kom

^lanovi LOV-a {tampali plakate podr{ke reprezentaciji

Foto: M. TUNOVI]

brdu, SKI centar Smetovi i Gradski bazeni Crkvice, odnosno budu}i Aqua park“ ka`e Jasmin , Duvnjak, izvr{ni direktor LOV regije Zenica. Mladi LOV-a pozivaju sve navija~e na korektno bodrenje reprezentacije BiH i nadaju se da }emo jedan ovakav europski doga|aj u Zenici iskoristiti za pozitivnu promociju i afirmaciju na{eg grada i na{e zemlje. Tako|er, omladinske nevladine organizacije sa LOV-om na ~elu pozivaju delegate Skup{tine Nogometnog saveza BiH da

usvoje izmjene Statuta i na taj na~in spri je~e su spen zi ju NSBiH i na{e nogometne reprezenatcije. “Jedan Savez, jedna dr`ava, jedan predsjednik!“ jedna je od , poruka mladih iz LOV-a koja }e se na}i na tribinama Bilinog polja. Tako|er, na ulazima u Zenicu }e se na}i dva banera na kojim }e biti natpis “Dobrodo{li Sajini zmajevi“. Bez obzira na sve Zenica je uvijek bila dobar doma}in na{oj reprezentaciji“ na, gla{ava Duvnjak.
M. DAJI]

44

SPORT

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dinamo gostuje na Grbavici kako bi uveli~ao 90. ro|endan @eljezni~ara

[

est godina nakon prekinutog susreta izme|u @eljezni~ara i Dinama, danas}e se sa po~etkom od 19 satiodigratinoviprijateljskisusretizme|usarajevskog i zagreba~kog kluba, koji zajedno slave gotovo dva vijeka postojanja. @eljo, podsjetimo, ove godineslavi90. obljetnicu, a Dinamo 10 godina vi{e. Ina~e, susret protiv Dinama tek je jedan u nizu prijateljskih me~eva koji bi plavi trebali odigrati ove godine, a predsjednik kluba Sabahudin @ujo nagovijestio je kako bi protivnik u maju mogao biti jedan turski klub. Trenutno su u opticaju Fenerbahce, Galatasaray i Besiktas.

Plavi ponosni {to
U organizaciju ovog spektakla, kako u @elji nazivaju doma}instvo Dinamu, uklju~io se i grad sa gradona~elnikom Alijom Behmenom na ~elu, koji }e ujedno biti i doma}in kolegi po funkciji iz Zagreba Milanu Bandi}u • Susret po~inje u 19 sati, ulaznice po cijeni od 5 KM • [vabo, Mi{o i [kija do~ekuju goste iz Zagreba

do~ekuju sportske
prijatelje iz Zagreba
O organizacionim detaljima susreta izme|u @eljezni~ara i Dinama govorio je D`emalBisi}, ~lanUpravetima sa Grbavice, koji je naglasiokakoekspedicijaDinama u Sarajevo slije}e oko 15 sati. “Goste iz Zagreba predvodi}egradona~elnik tog grada Milan Bandi}, a u njoj }e biti i bra}a Mami}, Zdravko i Zoran, na{ VahidHalilhod`i} i jo{ mnogidrugi. Dan nakon utakmice predvi|eno je da delegacijaDinamaobi|eSarajevo, odnosno Ba{~ar{iju, dok }e igra~i u subotu imati trening na Grbavici“ rekao je , Bisi}, dodav{i da ne}e biti TV prenosa susreta. da }e Dinamo do}i da izgubi. “Znati`eljan sam da vidim koliko mo`emo i uvjeren sam da nam ne}enedostajatimotivacije“ kazao , je Osim. Ina~e, slu`benu delegaciju @eljezni~ara tokom dvodnevnog boravka Dinama u Sarajevu sa~injava}e, izme|u ostalih: Ivica Osim, Josip Katalinski, Branimir Jelu{i}, Mi{o Smajlovi}, Enver Had`iabdi}, Refik [abanad`ovi}..., a u prodaji}e biti6.000 ulaznica po cijenama od 5 KM za Sjever i Jug, te 20 KM Zapad. J. LIGATA

Apel navija~ima
“Potvr|eno nam je da }e poslijemaja na Grbavicigostovatijedan od turskih velikana. Dobili smo garancije i ve}smo stupili u kontakt sa na{im prijateljima“ kazao je , @ujo, te naglasio kako mu je ~ast i zadovoljstvo {to mo`e ugostiti sportske prijatelje iz Dinama. Ipak, nijesamo@eljezni~ar taj koji }e ugostiti goste iz Zagreba. Naime, u organizacijuovogspektakla, kako u @elji nazivaju doma}instvo Dinamu, uklju~io se i grad sa gradona~elnikomAlijomBehmenom na ~elu, koji }e ujedno biti i doma}inkolegi po funkciji iz Zagreba Milanu Bandi}u. “90 godina postojanja je velika obljetnica za jedanklub. Ako se tomedoda da i Dinamoslavi100 godina onda dolazimo do ukupnog broja190 godina ili dva vijekapostojanja. To je krupnastvar i treba je znati cijeniti. Mi smo mala regija u kojoj su izrastali i izrastaju velikani. Uzmimo primjer Hajduka, kojitako|erslavi100 godinapostojanja, a Partizan i Crvena zvezda su ne{to mla|i, kao i Sarajevo, koji }e

Dinamovci na Ba{~ar{iji

Bisi}, @ujo, Behmen, Gojer i Osim govorili su o gostovanju Dinama

Foto: D. ]UMUROVI]

2016. godine slaviti 70. ro|endan. To trebaproslaviti i pozdraviti“ ka, zao je Behmen i pozvaonavija~e da se pona{aju u sportskomduhu, jer... “Sve ostalo bilo bi kontraproduktivno i radili bi protiv sebe“ , dodao je Behmen. Amar Osim, menad`er @elje-

zni~ara, rado se sje}a svoje posljednje utakmice iz igra~ke karijere protiv Dinama, kada je na Maksimiru postigao pogodak. @eljo je izgubio 2:1 (oba puta za Dinamopogodio Gutalj, dok je Osim postigao utje{ni gol u 88. minuti). “Dao sam gol i mahnuo pokojnom Fra-

nji Tu|manu“ prisjetio se Osim i , nastavio:

Osim znati`eljan
“ProtivDinama na raspolaganju }u imati sve igra~eizuzevIbrahima [ehi}a. Lazar Popovi} i Elvir ^oli} su se oporavili, odradili su dva treninga i bi}e u kombinaciji ukoliko izdr`e naredni trening. Uostalom, ovo je odli~naprilika da odigramo susret protiv najja~e ekipe u ovoj kalendarskojgodini i da vidimo da li smo sposobniji i boljinegoljetos, kada smo igraliprotivMaccabija. U pro{loj sedmici imali smo dva katastrofalnaizdanja i ovo }e bitiprilika da vidimomo`emo li bolje“ na, glasio je Osim, koji je svjestan da }e se na terenu igrati ozbiljno tek {esdesetak minuta, ali sumnja, poznavaju}i Vahida Halilhod`i}a,

- @eljo je klub velike tradicije. Bio je veliki rivalitet izme|u Sarajeva i @elje, ali i mog Vele`a - rekao je Dinamov trener Vahid Halilhod`i} najavljuju}i gostovanje modrih na Grbavici. Ina~e, Vaha je svojim golovima pomogao Vele`u da u finalu Kupa mar{ala Tita savlada @elju. Bilo je 3:2 za ro|ene, a Vaha je bio dvostruki strijelac. “Sje}am se finala kupa 1981. Na Marakani smo

Vahi najdra`a uspomena pobjeda nad @eljom

pred80.000 du{aosvojili kup. To mi je jedna od najdra`ih uspomena“ kazao je Vaha i dodao: , “^ujem da je Dinamo jako popularan u BiH. Vidio sam da nas vole u Hercegovini, ali znam da u Zagrebu i nismo ba{ tako omiljeni“ kazao je Halil, hod`i}, koji u Sarajevo ne vodi najja~i sastav, s obzirom na to da je dio igra~a na reprezentativnimokupljanjima, a drugi dio je povrije|en. Ina~e, Halilhod`i}}e u subotugledatiprvi put u`ivo i reprezentaciju BiH. “Gledat }u ih prvi put u`ivo. Idem ih bodriti“ re, kao je hrvatskim kolegama.

Fudbaleri Sarajeva treniraju u pauzi

Guti} spreman za Budu}nost
Stoper bordo sastava imao pote{ko}a sa lak{om povredom sko~nog zgloba, ali }e igrati protiv ekipe iz Banovi}a u 20. kolu Premijer lige BiH
Fudbaleri Sarajeva trenirali su u ~etvrtak dva puta. Nakon {to su po~etkom ove sedmice imali dva slobodna dana igra~i bordo sastava nastavili su trena`ni proces u prvenstvenoj pauzi zbog obaveza reprezentacije BiH. Stoper Hilmo Guti} imao je pote{ko}a sa lak{om povredom sko~nog zgloba, ali }e biti spreman za igru protiv Budu}nosti u me~u 20. kola Premijer lige BiH. Timu sa Ko{eva name}e se imperativ pobjede nad ekipom iz Banovi}a na doma}em terenu kako bi popravio utisak poslije poraza od Zrinjskog i zadr`ao {anse za visok plasman. U ekipu se vra}a Sedin Torlak, koji je odradio kaznu zbog kartona protiv plemi}a. [ef stru~nog {taba FK Sarajevo Mirza Vare{anovi} vratio se sino} u glavni grad. On je proteklih nekoliko dana boravio na trenerskom seminaru UEFA u Odenseu, a sa strategom bordo tima u Danskoj su bili {ef stru~nog {taba Borca Vlado Jagodi}, prvi stru~njak Rudara Boris Gavran... Mogu}e je da premijerliga{ sa Ko{eva odigra kontrolni me~ tokom vikenda ako prona|e protivnika. Problem je {to ni`i rangovi takmi~enja u BiH nemaju pauzu kada i ~lanovi elitnog dru{tva. Z. R.

Tim sa Ko{eva obavlja redovan trena`ni proces

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Adnan Hod`i} ga preporu~io Sabitu Had`i}u

Diego Kapelan jedva

~eka okupljanje
Pratim igre reprezentacije. Vidim da postoji znatan broj igra~a od kojih se mo`e sastaviti dobar nacionalni tim koji mo`e ostvariti odre|ene rezultate na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, ka`e bek-{uter McNeese State univerziteta
Ko{arka{ka reprezentacija BiH }e nakon 2005. godine ponovo ovog ljeta zaigrati na Evropskom prvenstvu, a me|u putnicima za Litvaniju mogao bi se prvi put na}i i Diego Kapelan. Bek-{uter, koji igra na ameri~kom univerzitetu McNeese State Cowboyse, potvrdio nam je kako ga je nedavno kontaktirao generalni sekretar KSBiH Harun Mahmutovi}. Ko{arka{ ro|en u Biha}u 8. jula 1987, sa porodicom je do 1992. godine `ivio u Bosanskom Petrovcu, nakon ~ega zbog ratnih de{avanja odlazi u Kanadu, gdje po~inje svoj ko{arka{ki put. “Karijeru sam po~eo u osnovnoj i srednjoj {koli King George u Vancouveru. Imali smo dobar tim, po{to je bilo mnogo djece koja su bila sa prostora biv{e Jugoslavije, a najvi{e iz BiH. Bio sam brzo zapa`en po svojim {uterskim sposobnostima i ubrzo sam uvr{ten u mla|e selekcije Britanske Columbije“ govori Kapelan, kojem se , ubrzo nakon toga i ostvaruje san da zaigra u NCAA: “Poslije srednje {kole prelazim u ameri~ku univerzitetsku ko{arku. Nastupam za McNeese State univerzitet. Ove godine mi je prosjek bio 15 poena po utakmici, a moj li~ni rekord je 39 poena. Bilo je to protivNorthWesternStatekada sam ponovio rekord i u trojkama ubaciv{i devet iz 13 poku{aja {to je i rekord mog univerziteta po broju trojki na jednoj utakmici“ , ka`e Kapelan. BiH }e na evropskoj ko{arka{koj smotri igrati protiv Gr~ke, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i kvalifikanta. Rezultat i eventualni plasman u drugu fazu uveliko }e zavisiti i od rostera kojeg }e na raspolaganju imati selektor Had`i}, no kako sada stvari stoje, najbolji bh. ko{arka{i najavili su svoj dolazak ukoliko ih u tome ne sprije~e povrede. Svoje mjesto kroz {iri spisak tra`i}e i Kapelan, koji je sa velikim interesom pratio rezultate reprezentacije u ranijim kvalifikacijama, ali i igre bh. internacionalaca u Evropi.

Ro|eni Bi{}anin
“Na preporuku mog dobrog prijatelja i jo{ boljeg igra~a Adnana Hod`i}a, zvali su me iz Saveza i pitali da li bih volio igrati za BiH na Evropskom prvenstvu. Poziv za reprezentaciju mnogo me je obradovao i veoma sam zahvalan ljudima iz bh. ko{arke, posebno sekretaru Mahmutovi}u i selektoru Had`i}u. Nisam imao dileme, rekao sam da }u se odazvati pozivu, a ako tako i bude, nadam se da }u opravdati njihov poziv i da }u izboriti svoje mjesto u timu za Litvaniju. Jedva ~ekam da stvar bude definitivna“ ka`e na po~etku , razgovora Kapelan.

Podr{ka porodice
“Pratim igre reprezentacije. Vidim da postojidobarbrojigra~a od kojih se mo`e sastaviti dobar nacionalni tim koji mo`e ostvariti odre|ene rezultate u Litvaniji. Ako dobijem priliku da igram, za {ta imam veliku podr{ku porodice i prijatelja iz cijele BiH koji su me obasuli porukama na vijest da sam u planovima reprezentacije, u~ini}u sve da obradujemo navija~e u BiH i ostvarimodobarrezul-

Prijatelj sa Adnanom Hod`i}em: Diego Kapelan

tat“ zaklju~io je Kapelan. , “Jo{ imam mnogo prijatelja i rodbine u cijeloj BiH, a najvi{e u biha}koj regiji. Moj otac je igrao fudbal u Bosanskom Petrovcu, Biha}u, Cazinu, Drvaru

i Klju~u te ima mnogo prijatelja koji su sa njim igrali i od kojih }u ja imati veliku podr{ku ako izborim svoje mjesto u reprezentaciji BiH” .
M. ISLAMOVI]

NBA Orlando slavio protiv New York Knicksa

Finale Kupa BiH u hokeju na ledu

Porazi Celticsa i Spursa
Miami je slavio na gostovanju kod Detroita, a za pobjedni~ki sastav Dwyane Wade, LeBron James i Chris Bosh kombinirano su ostvarili u~inak od 66 poena i 19 uhva}enih lopti
U bogatom rasporedu utakmica NBA lige u srijedu nave~er poraze su upisale ekipe i San Antonio Spursa i Boston Celticsa. Omjerom(57-14) najbolju ekipu lige, San Antonio Spurse, savladali su Denver Nuggetsi rezultatom 115:112 iskoristiv{i izostanak startnog krilnog centra Spursa Tima Duncana. Al Harrington s 27 ko{eva i RaymondFelton te J.R. Smith s po 18 predvodili su Nuggetse do 43. pobjede u 72. utakmici sezone. Boston je kod ku}e imao priliku pobjedom protiv Memphisa izjedna~iti se omjerom s vode}om ekipom Istoka, Chicago Bullsima (51-19). Pora`eni su 90:87, a {ansu za produ`etak proma{io je Paul Pierce (22 ko{a). U tre}oj ~etvrtini utakmice u Detroitu igra~i Heata gubili su jedanaest razlike. Mike Miller je potom ubacio tricu, a posljednju su ~etvrtinu gostuju}i ko{arka{i otvorili serijom 15:0 i trasirali si put do kona~nih 100:94. Za pobjedni~ki Ostvarena su u srijedu i dva triple-double u~inka, oba premijerna za igra~e koji su ih ostvarili. U susretu s dva produ`etka LA Clippersi su savladali Washington Wizardse 127:119 uz 33 poena, 17 skokova i deset asistencija Blakea Griffina. U petoj uzastopnoj pobjedi HoustonRocketsa, a ostvarena je ona rezultatom131:112 protivGoldenStateWarriorsa, Kevin Martin utrpao je 34 ko{a, a Chuck Heyes ostvario u~inak od 13 poena, 14 uhva}enih lopti i 11 asistencija Rezultati: Denver - San Antonio 115:112, New York - Orlando 99:111, Boston - Memphis 87:90, Detroit - Miami 94:100, Cleveland - New Jersey 94:98, produ`etak, Philadelphia- Atlanta105:100, Charlotte - Indiana 88:111, Milwaukee - Sacramento90:97, Oklahoma City - Utah 106:94, Houston Golden State 131:112, Phoenix - Toronto 114-106, LA Clippers - Washington 127119, 2 produ`etka.
Hokeja{i Ilid`e 2010, pobjednici Kupa BiH

Ilid`a ponijela pehar
Klizali{te OC Zetra, finalna utakmica Kupa BiH - Kup Jaroslava Jandoureka u hokeju na ledu u sezoni 2010/11. Rezultat: Bosna Ilid`a 2010 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Strijelci: 0:1 - ^ordalija (20), 0:2 - Hod`i} (45), 1:2 - Richard (45). Sudije: London, McLean, Ali} i Pilav. Delegat: Sini{a Mati}. BOSNA: Pa{ovi} (GK), Muhi} (C), Kne`evi}, D. Posavec, Had`ihasanovi}, Kuki}, Ga{evi}, Selimovi}, Richard, D. \elki}. BOSNA: Pribi{i} (GK), Bakal (C), Leme{, E. \elki}, Logo, Ceri}, Kesten, Brdari}, Osmanovi}, ^ordalija, Hlava, Hod`i}, Cibulik Bosna i Hercegovina je dobila novog osvaja~a Kupa BiH u hokeju na ledu. U neizvjesnoj utakmiciekipaIlid`e2010je zaslu`enoslavila i tako postala drugi osvaja~ ovog zna~ajnog takmi~enja u na{oj zemlji.

Dwight Howard: Orlando odveo do pobjede

Reuters

sastav Dwyane Wade, LeBron James i Chris Bosh kombinirano su ostvariliu~inak od 66 poena i 19 uhva}enih lopti. [estu uzastopnu pobjedu i trinaestu u posljednjih petnaest me|usobnih duela upisali su ko{arka{i Orlando Magica na gostovanju kod New York Knicksa. Uz 33 poena i 11 skokova Dwighta Howarda zavr{ilo je 111:99.

Izvje{taj TS Kantona Sarajevo

Napredak je o~igledan
Na sjednici Predsjedni{tva Teniskog saveza Kantona Sarajevo, koja je odr`ana u utorak, razgovaralo se o minulom radu i aktivnostima Teniskog saveza Kantona Sarajevo u protekloj i prvom tromjese~ju teku}e godine. Konstatovano je da su aktivnos-

ti ovog saveza u velikoj mjeri uticale na razvoj tenisa u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Osim raznih seminara i konferencija, organizirani su turniri, koji su omogu}ili igra~ima na{e zemlje da napreduju na listi najboljih tenisera dana{njice.

46

SPORT

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna BH gas igra u nedjelju protiv Chehovskie medveda

Cijenimo rivala, ali nema predaje
Optimizam gradimo na dosada{njem mukotrpnom radu, a na{u igru poku{a}emo stvarati na osnovu na{ih kvaliteta, a ne na temelju mana protivnika, rekao je trener Irfan Smajlagi}
Rukometa{i Bosne BH gas igra}e prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka u nedjelju protiv Chehovskie medveda, vi{estrukog prvaka Rusije. Najzna~ajniji ovosezonski me~ bh. {ampiona u kojem }e za protivnika imati ekipu iz vrha evropskog rukometa igra}e se u dvorani “Mirza Deliba{i}“ Centra Skenderija sa po~etkom u 18 sati. Bez obzira na koji }e na~in biti zavr{en prvi me~ protiv Chehovskie medveda, treba ista}i ~injenicu da je na{ prvak ve} plasmanom u osminu finala Lige prvaka ostvario najve}i podvig u {ta gotovo da niko nije vjerovao uo~i po~etka sezone. Iako su svi svjesni te`ine novog izazova pred kojim se nalaze, studenti nisu prvi put u takvoj situaciji, pa u redovima stru~nog {taba i igra~a {ampiona BiH nema malodu{nosti pred najbitniji me~ ove sezone. To je potvr|eno na ju~era{njoj pres-konferenciji RK Bosna BH gas na kojoj su se novinarima obratili {ef stru~nog {taba Ir-

SMAJLAGI] Moramo pru`iti maksimum i poku{ati da ostvarimo {to bolji rezultat, a taj rezultat se uvijek mora praviti na vlastitoj `rtvi, odnosno ulo`enom radu kroz treninge dva puta dnevno i stalna pobolj{anja u igri na{eg tima
na{u igru poku{a}emo stvarati na osnovu na{ih kvaliteta, a ne na temelju mana protivnika“, rekao je Smajlagi}. Igor Kara~i} i Dragan Marjanac izrazili su optimizam uz poruku navija~ima da u {to ve}em broju ispune dvoranu „Mirza Deliba{i}“ u Skenderiji i pru`e ogromnu podr{ku igra~ima bh. {ampiona u najva`nijoj utakmiG. V. ci u Ligi prvaka.

Dati sve od sebe protiv favorizovanih Chehovskie medveda: Kara~i}, Smajlagi} i Marjanac

Foto: A. KAJMOVI]

fan Smajlagi}, golman Dragan Marjanac i igra~ Igor Kara~i}. Govore}i o velikom rivalu, trener Irfan Smajlagi} naglasio je kako Chehovskie medvedi predstavljaju reprezentaciju Rusije u malom, uz dva-tri po-

ja~anja u vidu reprezentativaca iz Bjelorusije i Ukrajine. “Rije~ je o izuzetnoj ekipi. Chehovskie medvedi igrali su pro{le godine u zavr{nici Lige prvaka. Moramo pru`iti maksimum i poku{ati da ostvarimo {to

bolji rezultat, a taj rezultat se uvijek mora praviti na vlastitoj `rtvi, odnosno ulo`enom radu kroz treninge dva puta dnevno i stalna pobolj{anja u igri na{eg tima. Optimizam gradimo na dosada{njem kontinuiranom radu, a

Stonoteniski 16. memorijal “Kemo Fazli}”

U znak sje}anja na

velikog sportistu
Ovim takmi~enjem }e STK @eljezni~ar ujedno obilje`iti veliki jubilej - 65. godi{njicu uspje{nog djelovanja
Me|unarodni memorijalni stonoteniski turnir “Kemo Fazli}“ koji se 16. put odr`ava , u znak sje}anja na velikog sportistu i stonotenisera, koji je 1992. godine kao borac Armije BiH poginuo u odbrani Sarajeva bi}e odr`an u subotu, u organizaciji STK @eljezni~ar, u maloj dvorani KSC Skenderija. Tim povodom u plavom salonu na stadionu Grbavica odr`ana je pres-konferencija na kojoj su organizatori ovogodi{njeg turnira istakli podatak da je do sada prijavljeno 96 takmi~ara iz devet zemalja, kao i da }e ovim takmi~enjem STK @eljezni~ar ujedno obilje`iti veliki jubilej - 65. godi{njicu uspje{nog djelovanja. Memorijal “Kemo Fazli}“ igra}e se u kategorijama veterana od 40 do 50 godina, od 50 do 60, od 60 do 70 i iznad 70 godina. Najstariji akteri turnira bi}e 79-godi{njaci, Zvonimir Mihali} i Hazim Po`egija. Treba naglasiti da }e na turniru nastupiti po 12 najboljih mladih bh. stonotenisera i stonoteniserki u kategoriji do 21 godine.

Bolt i Powell u Rimu
Sprinteri s Jamajke Usain Bolt i Asafa Powell tr~at }e na mitingu Zlatne lige 26. maja u Rimu, saop}ili su organizatori. Powell je potvrdio u~e{}e u utrci na 100 metara, dok je Bolt jo{ u januaru najavio svoj dolazak. Oba atleti~ara }e tada prvi put tr~ati u ovoj sezoni. Od kada je Powell 2007. godine oborio svjetski rekord (9,74), Bolt je tri puta popravljao rezultat - posljednji put na Svjetskom prvenstvu u Berlinu 2009. (9,58).

^etvrtfinale rukometnog Kupa BiH u obje konkurencije

Organizatori poru~uju da je sve spremno za takmi~enje

Gora`de doma}in Ljubu{kom
Tri ~etvrtfinalne utakmice rukometnog Kupa Bosne i Hercegovine u `enskoj i jedan me~ u mu{koj konkurenciji Kupa BiH bi}e odigrane u petak, dok }e se u subotu jo{ odigrati dvije ~etvrtfinalne utakmice za rukometa{e. U ~etvrtfinalnim utakmicama Kupa BiH za rukometa{ice, koje su na rasporedu danas, sastaju se: GORA@DE: Gora`de Ljubu{ki (19 sati), MOSTAR: Katarina - Ilid`a (20), MOSTAR: Zrinjski - Borac (18). Utakmica izme|u Mire i Jedinstva ne}e biti odigrana zbog istupa @RK Jedinstvo iz daljeg natjecanja. ^etvrtfinalne utakmice Kupa BiH za rukometa{e: petak: VISOKO: Bosna Prevent - Sloga (19 sati), subota: GRADA^AC: Grada~ac - Borac (17), LJUBU[KI: Izvi|a~ - Konjuh (19.30). Utakmica Gra~anica - Bosna BH gas bi}e odigrana naknadno.
G. V.

“Ovaj 16. memorijal “Kemo Fazli}” je poseban i po tome {to ove godine STK @eljezni~ar slavi jubilej - 65 godina rada. @eljezni~ar nema poraza u ovoj godini. O~ekujemo da }e se niz nepobjedivosti i nastaviti“ kazao je Asim , Aco [aki}, ~lan Organizacionog odbora turnira. Sead [ehi}, “tehniko” turnira izrazio je o~ekivanje da }e turnir prote}i bez ikakvih tehni~kih problema na zadovoljstvo u~esnika i organizatora. “Sve je, 100 posto, spre-

mno. @elim ista}i da bez pomo}i Ministarstva kulture i sporta KS-a, federalnog Ministarstva kulture i sporta, Sarajevo osiguranja i Op}ine Cen tar ne bi smo mo gli odr`ati ovaj memorijal“. Turnir po~inje u subotu od 9 sati, sve~ano otvaranje je u 12, dok su finalne borbe na programu od 16 sati. Prijave za u~e{}e na turniru mogu su obaviti do pred po~etak turnira kod generalong sekretara STSBiH Seada Pa{i}a, na telefon, 061 259-565.
G. V.

Foto: D.]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

SPORT

47

U nedjelju po~inje nova sezona Formule 1

Starta se u Australiji
I ove godine imamo dobre ekipe i voza~e i smatram da }e biti uzbudljiva sezona. Na{a ekipa se dobro pripremila, ali jo{ je rano re}i kolike su nam mogu}nosti, rekao je Vettel
Nova sezona Formule 1 po~inje u nedjelju, 27. marta, u australskom Melbournu, a naslov prvaka brani Sebastian Vettel. Pred po~etak nove sezone voza~i Red Bulla i Ferrarijev prvi ~ovjek va`e za glavne kandidate za osvajanje titule svjetskog prvaka. Prognozirano je da se osim njih u borbu za titulu mogu uklju~iti i Lewis Hamilton, veteran i sedmostruki svjetski prvak Michael Schumacher i Australac Mark Webber. “I ove godine imamo dobre ekipe i voza~e i smatram da }e biti uzbudljiva sezona. Na{a ekipa se dobro pripremila, ali jo{ je rano re}i kolike su nam mogu}nosti“ izjavio je Vettel. , Prvi put nakon 1970. godine na startnoj liniji }e se na}i ~ak pet svjetskih prvaka: Vettel, Schumacher, Alonso, Hamilton i Jenson Button. Raspored utrka za narednu sezonu: 27. mart: VN Australije (Melbourne), 10. april: VN Malezije (Sepang), 17. april: VN Kine ([anghaj), 8. maj: VN Turske (Istanbul), 22. maj: VN [panije (Barcelona), 29. maj: VN Monaka (Monte Carlo), 12. juni: VN Kanade (Montreal), 26. juni: VN Evrope (Valencia), 10. juli: VN Velike Britanije (Silverstone), 24. juli: VN Njema~ke (Nürbur gring), 31. ju li: VN Ma|arske (Budimpe{ta), 28. august: VN Belgije (Spa-Francorchamps), 11. septembar: VN Italije (Monza), 25. septembar: VN Singapura (Singapur), 9. oktobar: VN Japana (Suzuka), 16. oktobar: VN Ju`ne Koreje (Jeongam), 30. oktobar: VN Indije (Noida), 13. novembar: VN Abu Dabija (Abu Dabi), 27. novembar: VN Brazila (Sao Paulo).

Branilac titule: Sebastian Vettel

Alonso, voza~ Ferrarija

Dvostruki svjetski prvak u Formuli 1, [panac Fernando Alonso, uvjeren je da Pirellijeve gume, koje }e od ove sezone zamijeniti Bridgestone, ne}e imati presudan uticaj u borbi za naslov. Mnogi voza~i posljednjih sedmica kritikovali su nove gume koje se, navodno, puno br`e tro{e od dosada{njih {to zna~i da }e voza~i tokom trka vi{e puta nego do sada moraAlonso: ti ulaziti u boks. Tako|er, Va`an je voza~i koji voze smirekvalitet nijim stilom bi bolida trebali imati prednost u odnosu na one agresivnije. Ferrarijev voza~, ipak, smatra da }e i dalje presudna biti kvaliteta bolida, a ne gume i nove strategije koje }e zbog njih stvarati timovi. “Kao i obi~no, najbr`i ili najbolji bolid }e na kraju osvojiti naslov. Strategija je va`na, mo`da }e jedna ili dvije trke i biti odlu~ene vrlo dobrom strategijom ili }e neko brz izgubiti pokoju pobjedu zbog lo{e strategije. No, u 20 trka tokom sezone, mo`ete jednom pogrije{iti u strategiji ili jednom mo`ete imati vrlo dobru strategiju, ali ne u svakoj trci. Na kraju je, tako, najva`nija stvar imati najbr`i automobil, a Ferrari radi upravo na tome“ poru~io je , Alonso uo~i sezone.

Odlu~iva}e bolid, a ne gume

Teniseri zaigrali nogomet za Japan
Svi najbolji svjetski teniseri se trenutno nalaze u Miamiju, gdje je u toku turnir iz Masters serije 1000. U srijedu su, pak, brojniteniseribaremnakratkopostali- nogometa{i. No, ne samo to, prvenstvena uloga u srijedu im je bila humanitarna, odnosno odigrali su nogometnu utakmicu (dva puta po 20 minuta) gdje su skupljaliprihod za pomo}potresima i cunamijemrazru{enomJapanu. Nogometna utakmica nije bila jedina podloga za skupljanje pomo}i, ve} je nakon svega odr`ana i aukcija. Nogometnu utakmicu je odigrao sastav brojnih poznatihsvjetskihtenisera i FortLauderdaleStrikersa, ekipe iz drugeSjevernoameri~kelige. Pravinogometa{i su s 4:2 pobijediliteniserekoje je s kapitenskomtrakompredvodio Srbin Novak \okovi}, koji je ujedno bio inicijatorovakvogdoga|aja. Od tenisera jo{su terenomtr~ali Nadal, Murray, Verdasco, Ferrer, Nishikori, Lopez, Melzer, Baghdatis, Troicki i Gasquet, a strijelci su za tenisere bili Britanac Murray i Kipranin Baghdatis.

48

OGLASI

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM ~etverosoban lijepo namje{ten stan na Grbavici. Tel. 061/812-046. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810716. IZDAJEM dvosoban naamje{ten stan, plinsko grijanje kod okretaljke Jezero. tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM blizu trolejbuske stanice Bistrik super adaaptiran namje{ten jednosoban stan II sprat, 400KM, zavi od 17h. Tel. 646-410. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan Grbavica - Kova~i}i kod OHR-a. tel. 061/812-046. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM dvosoban stan, 50m2, blizina Katoli~kog centra, N. ka{ikovi}a, mo`e i opremljen. Mob. 061/130194. IZDAJEM sdvosoban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 213958. HRASNO, izdajem stan trosoban, preko puta trolebuske stanice, extra namje{ten. Mob. 062/204-208. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan mladom bra~nom paru ili studentima, Alipa{ino C-faza. Tel. 062/965-966. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. ALIPA[INA ulica, jednosoban namje{ten stan, na du`i period, centar. Mob. 061/190-008, 061/365-278. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. SOBA djevojci ili dvijema djevojkama, kod tranvaja Pofali}i. Mob. 061/842319. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM pos. prostor, plato Skenderija C-16, 18m2, klima, struja, voda. Mob. 061/213-788. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, kod med. fakulteta, ^ekalu{a, 400 KM+re`ije. Mob. 063/203-722. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva VI. Tel. 666-936. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM stan 40m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377485. KO[EVSKO brdo, jednosoban, namje{ten stan, kablovska, internet, za jednu ili dvije osobe, prednost djevojke. Mob. 061/253-382. IZDAJEM dva stana po 80m2, posebni ulazi, et. grij. alarm, ba{ta, Breka, H. Polovine. Mob. 061/182-128. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM ku}u, 300m2, Trebevi~ka, mogu}e kori{tenje u stambene svrhe, kao pos. prost. dvori{te, gara`a, mogu}a sva ka vrsta do go vo ra. Tel. 033/263-190, 061/161-790. IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan 100m2, Aerodromsko naselje, gara`a, nedavno ugra|ena super moderna kuhinja. Tel. 033/263-190, 061/161790. IZDAJEM prazan stan na [ipu, novogradnja, 80m2. Mob: 061/161-790. IZDAJEM poslovni prostor 80m2 i 150m2, cen. grij. Radni~ka 19, Grbavica, na du`i period. Mob. 061/130-034. IZDAJEM ku}u 450m2, sa vo}njakom, hladnjakom, gara`a, parking, cen. grij. Mob. 061/130-034. IZDAJEM sobu u dvosobnom stanu, studentu, blizu medicine, gra|evine, DIF-a. Tel. 443-743. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM poslovni prostor, trg Skenderije 8,17m2. tel. 061/480-207. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 300KM + re`ije. Tel. 061/356-535. IZDAJEM na Trgu heroja 27m2 + 8m2 galerije, pogodno za razli~ite namjene. Tel. 061/390-748. IZDAJEM poslovni prostor, grbavi~ka 46a, 27m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061/141-809. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM jednoiposoban namje{ten, adap ti ran stan, kod sta ni ce. Mob.061/211-945. IZDAJEM pos. prostor 106m2, prizemlje, strogi centar, kod Vatre. Mob. 061/205-235. JEDNOSOBAN namje{ten stan, poseban ulaz, studenticama, bra~nom paru, na du`e vrijeme. Tel. 442-762. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod ho te la “Bris tol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kom ple tno opre mlje na. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. IZDAJEM na Otoci troiposoban 89m2, VII sprat, namje{ten, 2 lifta, 600KM. tel. 061/702-881. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Bosanskoj, II kat 59m2, 300KM + re`ije. Tel. 061/320-439. IZDAJEM pos. prostor, ul. ^emalu{a, 110m2, 6 pros to ri ja, mo kri ~vor, 2000KM. Tel. 062/907-831. IZDAJEM stan, Ul. Kranj~evi}eva 115m2, I sprat, namje{ten, 1000KM. Tel. 062/907-831. PRODAJEM gara`u 12m2, centar, garsonjera 22m2, centar, apartman u Neumu 46m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330m2, potpuno opremljena i razne parcele na podru~ju cijele BiH. Mob. 061/573-640. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM stan u Ul. Kulovi}a 8. tel. 063/589-315. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel. 061/157-348. RA KO VI CA, pro da jem ze mlji {te 2.500m2, mo`e pola i pola, cijena po dogovoru. tel. 061/430-431 i 033/534179. PRODAJEM garsonjeru 38m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, Grbavica 131m2, Isto}no sarajevo 55m2. tel. 061/375-787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikendku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion, cijena 230.000KM. Tel. 062/316-379. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60m2 + gara`a 15m2 + oku~nica, cijena 95.000 eura. Mob. 063/918-909. STARI grad kod Vije}nice, stan 60m2, nov, III sprat, 130.000 KM. Mob. 061/202-305. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici-[oping, III sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom, Ul. Azize [a~irbegovi} i 53m2 Aleja lipa 98.000KM. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, trg Heroja, 65.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji-Kova~i i pos. prostor 80m2 u Bravad`iluku. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 44m2 u Bu~a potoku kod apoteke, II sprat, adaptiran i 65m2 na Alipa{inom, Trg me|unarodnog pri ja telj stva, VI sprat. tel. 065/021-556. STAM BE NO - po slo vni obje kat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095.

49

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dva manja stana: ul. Mis Irbina, povr{ine 53m2 i ul. Branilaca Sarajeva, 43m2 zajedan ve}i na lokaciji u`eg centra grada. Mob. 061/130128. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM-prodajem, stan u Saraje vu, 52m2, za Ba nja Lu ku. Tel. 033/542-668. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

PRODAJEM vikendicu 60m2 na placu 1000m2 kod Upijevog vo}njaka, 1/1, struja, voda. Tel. 062/577-638. PRODAJEM noviju vikendiccu 65m2 na placu 600m2, vl. 1/1 kod Upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 60m2 na placu 1000m2, sun~an, ravan, 1/1 kod Upijevog vo}njaka, 20 km od centra. Tel. 062/577-638. PRODAJEM dva poslovna prostora u tr`nom centru Had`i}i. Tel. 066/966105. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. ^ENGI] Vila I, Kvadrant, jednoiposoban stan 52m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. PRODAJEM ku}u na Vratniku, Ul. Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139085. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. UNAJMLJUJEM gara`u u pofali}ima blizu Plavog granapa. Mob. 063/971797.

PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: aba19@sbcglobal.net

PONUDA
IZ DA JEM po slo vni pros tor 65m2 u centru Sarajeva pogodan za predstavni{tva, notare, ljekarske ordinacije. tel. 061/344365.

PRODAJEM garsonjeru 30m2 adaptirana, eta`no grijanje, prizemlje kod Pivare-Stari Grad, cijena 65.000KM. Tel. 061/517006. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688855. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{ji. Tel. 665-966. PRODAJEM ku}u u Banja Luci naselje Bud`ak 3, ul. Marka Miljanova br. 4, 600m2 zemlje, 2. ku}e i prate}i objekti. tel. 070/221-656 i Mob. 062/762381. PRODAJEM poslovni prostor, centar 80m2 kod BBI-a — robna ku}a, za notara, advokata i biro, stan centar 73m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob. 061/573-640.

IZDAJEM komforan, ekluzivno namje{ten dvosoban stan, 60m2, grijanje plin-struja economic, sa ba{tom, naselje Pejton-Ilid`a, fiksno 500 KM. Mob. 061/191010, od 17-20 sati. IZDAJEM kancelarijski prostor kod Op {ti ne Cen tar, 30m2, pri ze mlje, 450KM. Tel. 061/150-019. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513-439. IZDAJEM namje{ten stan, Mejta{ blizu Talijanske ambasade, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061/916-429. IZDAJEM dvosoban namje{ten ekstra opremljen na Grbavici kod OHR-a na du`i period. tel. 061/224-321. IZDAJEM poslovni prostor na Kuli, I. Sarajevo 20m2. tel. 062/760-319. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM namje{ten stan 47m2, Ul. H. Hume 2, zvati od 16 do 18h. Tel. 033/677-915. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, I sprat, centar i poslovni prostor 80m2, ul. Avde Smajlovi}a — grbavica. Mob. 061/573-640. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200455.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. MARIN dvor, V. Peri}a, 100m2, 4 sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 77.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, 40m2, 1 sprat, jednoiposoban, ekstra sre|en, T. Ujevi}a. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban+gara`a. Mob. 061/205235. HRASNO, M. Preloga, 60m2, 2 sprat, lift, novija gradnja. Mob. 061/205235. PARCELA 12.500m2, pored puta Sarajevo-Kiseljak, Kobilja~a, pogodno za velike pos. objekte. Mob. 061/172066. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. DO LAC Mal ta, je dno so ban stan, 37m2, peti sprat, Ferde Hauptmana, 79.000 KM. Mob. 061/890-979. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM zemlji{te, gornji Vele{i}i, divna lokacija, dozvoljena gradnja. Mob. 062/146-565. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Is to~no Sa ra je vo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. ILID@A, Osjek, vi ken di ca 50m2+600m2 oku}nice, podrum, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, Kranj~evi}eva, 43m2, 3 sprat, balkon. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u, Tribalj, 6 km od Crikvenice, 65.000 eura. Mob. 061/374458. BREKA, 70m2, H. Orlovi}a, 4 sprat, dvo so ban, lo|a, dvo so ban, 2.400 KM/m2. Mob. 061/526-243. DVOIPOSOBAN stan 74m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, poslije 15 sati. STANOVI: 154m2, 117m2, 106m2, 100m2, 94m2, 87m2, 82m2, 80m2, 70m2, 65m2, 66m2, 46m2, 38m2, 26m2. Mob. 061/460-150. EKO vo}njak sa vrtom 1380m2, Dra`evi}i-Kiseljak, asvalt, struja, voda, pogodno za gradnju. Tel. 200-449. MARIJIN dvor, K. Tvrtka, 150m2, 3 sprat, ~etverosoban, odli~an, eta`no plinsko. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, V. Peri}a, 110m2, 1 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. ISTO^NO Sarajevo, Tilava, Tomino brdo 24, vikendica 70m2+1500m2 oku}nice, struja, voda, asvalt. Mob. 061/205-235. CENTAR, [trosmajerova Unica, kancelarijski prostor 80m2. Mob. 061/146298. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}ir be go vi}, Hra sno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, ci je na 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DO BRI NJA IV, tro ipo so ban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. tel. 447-940. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. POLJINE, devastirana vikendica, kompletna infrastruktura, na tri dunuma zemlje. Mob. 061/201-039. POVOLJNO zidana gara`a u novogradnji, centar, Kranj~evi}eva, preko puta Dru{tva pisaca. Mob. 061/869396. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. CRNA Gora, Zelenika, 300m2 od mora, ku}a sa 3.000m2 oku}nice, struja, vo da, asvalt, 180.000 eura. mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, 30m2 jednoiposoban stan, 40m udaljen od pla`e, namje{ten, 1 sprat, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. PRODAJEM stan na Dolac malti, 72m2, lift, 3 sprat, velika terasa, 2 mokra ~vora. Tel. 521-362. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM ku}u sa pomo}nim objektima i placem 1100m2, Kasindolska, blizu puta za Ilid`u. Mob. 066/359-608. CENTAR, useljiv jednosoban stan 40m2, M. dvor. Mob. 061/132-327. JEDNOSOBAN stan, A. lipa, VP, adaptiran, 38m2/2.300 KM. Mob. 819136. STAN na Alipa{inom polju, Trg nezavisnosti, 2 sprat, jednosoban, 39m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u Starom gradu, kod Katedra le, M. Hand`i}a, priz.+spr.+oku}.+gara`a, 350.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Bu}a potoku, novogradnja, 2006. god. potkrovni stan, 87m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu, suteren, Prijedorska, potrebna adaptacija, 54m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, odoba{ina, 1 sprat, 65m2, use ljiv stan, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, S. Kulenovi}a, 2 sprat, 56m2+2 balkona, adaptiran, 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 80m2, A. polje, Trg Zavnobiha, 3 sprat, useljiv, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. CENTAR, S. Pa{ina, 1 sprat, novogradnja, 118m2, luxuzno, ba{ta, 2 gara`e, 220.000 eura. Mob. 062/907-831. STAN, Centar, Patriotske lige, 2 sprat, 64m2, useljiv, balkon, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 77m2, Marin Dvor, K. Tvrtka, suteren, adaptiran, 195.000 KM. Mob. 062/907-831. IMANJE u Donjoj Vogo{}i, Nebo~aj, 4 ku}e+2 pos. prostora+12 dunuma zemlje, 600.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Vraca, Samoborska, gara`a+3 eta`e+ba{ta, novija gradnja, grijanje, 250.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Skenderija, Podgaj, VP, 63m2, plinm useljiv, 140.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i, B. Kr{o, 1 sprat, 77m2+2 balkona, grijanje, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Vraca, A. Smailovi}a, 1 sprat, plin, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907831. STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, nema lift, 69m2+2 balkona, 1.700 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Vogo{}a, Jo{ani~ka, 3 sprat, 112m2, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN na Otesu, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77m2+ga ra`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, 5 sprat, ima lift, potkrovni, 68m2, uknji`en, fizi~ki 100m2, 180.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti, Paromlinska, 1 sprat, useljiv, 79m2/2.200 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, dvosoban, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 112.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na M. Dvoru, Karingtonka, 1 sprat, useljiv, 96m2+3 balkona, 290.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A. B. [imi}a, VP, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lift, po tre bna adap ta ci ja, 25m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan na Socijalnom, Zma ja od Bo sne, pri ze mlje, 41m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. DVOSOBAN stan na Dobrinji C5, L. Pastera, 2 kat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ETVEROSOBAN stan, D. Ozme, sve no vo ure|eno, 4 kat, 136m2, 400.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59m2, 2 kat, 150.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, Vrazova, VP, 84m2, pogodan za pos. prostor, tipa ambulante, urede i sl. 3.000 KM/m2. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila, D`. bijedi}a, 15 kat, 57m2, 1.000 eura/m2. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila, 56m2, 16 kat, Vrani~in neboder, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. HRASNO, 38m2, 2 sprat, cen. grij. balkon, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, 58m2, VP, 2 balkona, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. ^ENGI] Vila, 53m2, 16 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. KU]A pored rijeke Bosne, D. Vogo{}a, 1.500m2 oku}nice, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. POFALI]I, P+S, 200m2 ba{te, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, stara Bosanska, ku}a sa 300m2 oku}nice, ima sve priklju~ke, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. RAKOVICA, 2.800m2 zemlje, mo`e za sve namjene, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. VRATNIK, ku}a sa 300m2 ba{te, P+S+ga ra`a, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819136. STAN u strogom centru, kod hotela Evrope, dvoeta`ni, adaptiran, 3 sprat, 67m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. S. KOLONIJA, stan A. Ljubovi}a, 3 eta`e+ba{}a, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A, Lu`ani, stan 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. DRVENIJA, stan 96m2, 2 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 065/061-966. S. KOLONIJA, stan u 3 nivoa+ba{ta, adaptiran, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/170-254. BREKA, 78m2, I. Mujezinovi}a, 2 sprat, breka, 1.500 eura/m2, 1/1. Mob. 061/177-556. ILID@A, centar, 78m2, 1 sprat+30m2 balkon, 130.000 KM. Mob. 061/177556. NED@ARI]I, 4.500m2 zemlje sa 3 objekta i 3 predvi|ena objekta, 500.000 eura. Mob. 065/061-966. GRA\EVINSKA parcela, Plandi{teIlid`a, kod nove d`amije, 1.360m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. TROSOBAN stan, ^ekalu{a, 1 kat, 90m2, 260.000 Km. Mob. 061/320439. DVOSOBAN stan, trg Zavnobiha, 1 kat, 59m2, 98.000 KM. Mob. 066/801737. GARSONJERA u M.[najdera, 21m2, adaptiran, 61.500 KM. Mob. 061/320439. JEDNOSOBAN stan, Centar, Had`iidrizova, potkrovni, 32m2, mogu}e pro{irenje, 90.000 KM. Mob. 066/801737. TROSOBAN stan, ^. Vila, D`. Bijedi}a, 2 kat, 82m2, 82.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Kova~i}i, Ljubljanska, VP, 55m2, novogradnja, (zgrada do nedovr{ena-stan useljiv), 100.000 KM. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN adaptiran stan, Dobrinja, I kat, 37m2+balkon, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Aerodromsko naselje, 1 kat, 56m2+balkon+podrum, adaptiran, 92.000 KM fiksno. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Hrasno, A. [a~irbegovi}, 68m2, 140.000 KM. Mob. 061/320-439.

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

DVOSOBAN stan, Hrasno, 58m2, 13 kat, 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN na Alipa{inom, Trg me|. prij. 70m2, 6 kat, 105.000 Km. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino, 6 kat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 066/801737. TROIPOSOBAN sta, B. faza, Alipa{ino, 2 kat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. STAN 48m2, Marin dvor, 3 sprat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/702-881. TROIPOSOBAN stan 123m2, M. dvor, H. Dizdara, 1 kat, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. VRACA, ku}a, 3 stana+600m2 oku}nice, 110.000 Km. Mob. 065/061-565. LU@ANI, ku}a 240m2, sprat+700m2 oku}nice, 300.000 Km. Mob. 061/177556. VRACA, A. Smajilovi}a, 64m2, 3 sprat, 95.000 KM, potrebna adaptacija. Mob. 061/177-556. CENTAR, ul. Jezero, stan 86m2, 1 sprat, 2.350 KM/m2. Mob. 061/177556. AVDE Jabu~ice, stan 85m2, 1 sprat, salon ski stan, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. PLAC sa ru {e vnom vi ken di com, Ivan~i}i iza Srednjeg, 3.500m2 plac, 17.000 Km. Mob. 061/702-881. GLADNO polje, 2000m2 placa+ku}a, prizemlje i sprat, 50.000 Km. Mob. 061/702-881. POSLOVNI prostor, Bjelave, Derebent, sve novo, 38m2, 125.000 KM. Mob. 061/702-881. GRA\EVIN SKI plac, Bje la ve, 230m2+ku}a, pr.+sprat, 300.000 Km. Mob. 061/702-881. STAN u ned`ari}ima, novogradnja, 58m2, 4 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN u Ned`ari}ima, novogradnja, 8 sprat, sve novo, 58m2/1.600 KM. Mob. 066/801-711. STAN, Stari grad, Logavina, jednosoban 29m2, 1 sprat, 66.500 KM. Mob. 061/702-881. STAN na Ko{evskom brdu, dvosoban, 44m2, 2 sprat, plin, 85.000 Km. Mob. 061/702-881. STAN na Grbavici, K. kapetanovi}a, 55m2, 11 sprat, lift, adaptiran, 2.050 KM/m2. Mob. 061/702-881. STAN u Ned`ari}ima, novogradnja, 32m2, 6 sprat, lift, 1.600 KM/m2, sa PDV-om. Mob. 061/702-881. STAN na Ilid`i, Pejton, u nizu, dvoeta`ni, 100m2, ba {ta, re no vi ran, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u Centru, Pru{~akova, 85m2, 1 sprat, adaptiran, 2.700 KM/m2. Mob. 061/702-881.

PRODAJA
PRO DA JEM tro ipo so ban stan 85m2/2100KM, Grbavica-[oping, renoviran sa gara`om. tel. 061/964-797. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337925. PRODAJEM na Dobrinji II, dvoiposoban stan 68m2, V sprat, lift, plin, balkon, po drum, 1600KM/m2. tel. 033/453-357. PRODAJEM jednosoban stan 42m2, 14 sprat, Ive Andri}a 7. Tel. 033/524809. PRODAJEM u novom Sarajevu, dvosoban stan 56m2, I sprat, dva balkona, plin, podrum. Tel. 033/619-736. PRODAJEM dvosoban stan na breci, I sprat, balkon, 56m2. Tel. 061/905-212. PRODAJEM stanove: Socijalno 82m2, Bjelave 53m2, Mejta{ 46m2, Grbavica 39m2. tel. 061/460-150. PRODAJEM devastiranu vikend ku}u u Trnovu, Rajski do 1000m2 zemlje. Tel. 061/200-699. PRODAJEM u centru trosoban, Kaptol 2, 79m2, plin, podesan za kancelarije. Tel. 033/617-382, 062/611-596. PRODAJEM ku}u u Ul. Kasindolska 218, grubo zavr{eni radovi 300m2 placa. Tel. 061/141-809. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`iLu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. PRODAJEM stan na Grbavici, 50m2. Mob. 065/537-302. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. GRBAVICA 2, dvosoban 53m2 + balkon, eta`no grijanje + plin, II kat, lift, po vi|enju. Mob. 061/350-448. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. PRODAJEM trosjed francuski le`aj, kau~ i ormar. Tel. 033/470-599. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i dvosjed sa mogu~no{}u razvla~enja u le`ajeve. Tel. 061/902-172. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695.

petak, 25. mart 2011. godine
PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom sta nju i {po ret stru ja+plin. Mob. 061/565-074. PRO DA JEM ma {i nu za ple te nje `i~ane ograde, univerzalno pletivo. Tel. 061/145-843.

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
OSTALO
PRODAJEM invalidsku naljepnicu za automobil. Mob. 062/902-114. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Mob. 061/323-906. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3+1+1 iz novogradnje, u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869-396. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, plin, pla ta za ro {tilj, plin. Mob. 061/927-140. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dvije {iva}e ma{ine, endlarica i specijal rupi~arka, dobro o~uvane. Mob. 061/863-631. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM grobno mjesto sa spomenikom, na Sv. Marku, cijena 6.000 KM. Mob. 061/548-351. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM 800 komada crijepa Kikinda. Tel. 057/318-081. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM {tok+prozor, termostaklo, 150x100. Tel. 061/137-714. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM sliku Mile \erkovi}, ulje 62x80cm, „stara maslina“. Mob. 061/709-593. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska no va, Peg-Pe re go. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM novu kadu i slu{ni aparat Oticon. Tel. 228-710. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 46-48. Mob. 061/233913, Biba. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zi ma i pro lje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. KUPUJEM knjige iz svih oblasti. Zva ti non — stop. Mob. 061/777-700. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM stan 50-60m2, Hrasno, Socijalno, ^. Vila. tel. 062/577-638. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata odmah, povoljno. Tel. 061/268-892. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264364. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i sve predmete od zlata, najbo lje pla}am is plat odmah. Tel. 061/264-364. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062/358-344. POTREBNO vi{e stanova do 60m2, centar, Grbavica, Hrasno, ZA prodaju poznatim kupcima (agencija). Mob. 061/145-853. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu o{tetu i dionice svih firmi i fondova, najbolje pla}am. Isplata odmah i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah, najpovoljnoje. Mob. 061/175-237. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM pos. prostor u Sarajevu, kancelarijskog sadr`aja, povr{ine do 45m2. Mob. 061/183-402. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dola zak odmah. Tel. 061/264-364, 062/788-739. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948 . PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

51

ZAPOSLENJE
FIRMA „Udobnost“ d.o.o. u Ilija{u, potrebni radnici za rad u stolariji. Mob. 062/992-124.

VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. tel. 065/733-400. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje i selidbe. tel. 061/202-840. VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile i sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, 066/973-793. RESTAURACIJA starog stilskog namje{taja, stru~no i kvalitetno. Tel. 061/488-033. KERAMI^AR. Tel. 061/811-793. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja win dowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062/654-140. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. tel. 062/466-093. MATEMATIKA profesionalno. Tel. 061/800-259. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062/466-093. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vo zi li ma, ser vis Ka ra me ho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. STOLAR i lakirer vr{e sve usluge proizvodnje i restauracije. Tel. 062/332702. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. MO LER SKI ra do vi gle to va nje, kre~enje, farbanje, kvalitetno i uredno. Tel. 062/404-434. PREVOZIM stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, 061/098-579. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 061/365-690, 653-311. IZVODIM molersko.farbarske fasadne radove, profesionalno, sobo-slikar i li~ilac (moler). Mob. 061/171-497. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447.. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. ELEKTRI^AR vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd.) Tel. 061/132-149. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827.

IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz mate ma ti ke na Ali pa {i nom po lju 6KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ODR@AVALA bih stan dva puta sedmi~no po 4 sata i peglanje, op{tina centar. Mob. 061/524-578. ^UVALA bi i opslu`ivala staro lice. Mob. 062/569-444. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155868. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo}, radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. MOLER radi sve vrste moleraja ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. GRUPA stolara postavlja laminate, {ipod, prozore, vrata, te {adrvane po va{im mjerama. Mob. 062/316-911. NAJJEFTINIJA registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Mob. 062/316911. MATEMATIKU i fiziku kvalitetno i uspje{no instruira dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405, 061/156-728. LIMAR postavlja sve vrste oluka, profesionalno. Mob. 062/316-911. IZRADA i monta`a brvnara od poluoblica, 240 KM/1m2, P+sprat. Mob. 061/134-597. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121524.

VOZILA
CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM djelove za Mercedes kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. PRODAJEM rezervne djelove za Reno 25. tel. 066/750-733. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do januara 2012 godine, pre{ao 150.000 km. Mob. 061/835-448. VW 2.5 golf 5 (USA model), 2007. god. automatik, 18.500 KM. Mob. 062/116225. D@IP Micubi{i 2,3 turbo dizel TD, 1985 godine, 4. vrata, cijena 8.000 KM. Mob. 061/156-588. D@IP Mitcubi{i Pajero Pinin 1,8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000. 9-800 KM, tek registrovan. Mob. 061/102-888. PRODAJEM Opel Omegu, 1999. god. Tel. 061/439-302. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Opel Astra karavan dizel 1999 god. tel. 061/220-016. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693470. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 go di na, pro du`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. NOV citroen-kombi, 8+1, dizel, registro van, 2010. god. me ta lik. Mob. 061/817-141. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, re gis tra ci ja do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

KUPOVINA

POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

USLUGE
POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i fizike u~enicima osnovne {kole, Mojmilo. Tel. 464-863. ENGLESKI konverzacija za osnovce i srednjo{kolce osnovi mikroracunara, primjena, servisiranje. Tel. 062/293688. SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274179.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset petog marta 2011. navr{ava se devetnaest godina od smrti moga voljenog supruga POSLJEDNJI POZDRAV Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

dragom suprugu, ocu, dedi i puncu

LUCIJA BANI], ro|. SKENDER
SRLETU ISMETA (HAJRUDINA) PROLI]A
Sa tugom i po{tovanjem, supruga Fata
2009

prof. dr.

preminula 24. marta 2011. u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 25. marta 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare.

HAMIDU (MURATA) ME[I]U

Prijatelji iz Caffea “Paragraf“ Sarajevo
2098

O`alo{}eni: sin Robert, k}erke Ljiljana, Ivana i Zrinka, unu~ad Milan, Maja i Igor, zet Vasilije, te obitelji Bani}, Terzi}, Kovalenko, Juri~i}, Jakovljevi}, [ukali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i rahmet. Tvoji: supruga ^amka, djeca Nijaz, Sadeta i Seida, unu~ad Haris, Selver, Kenan, Edin, Amina i Adna i zetovi Husein i D`evad
2101

IN MEMORIAM

USLUGE
INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319604. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Tel. 033/446-056 i 061/536973. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. VKV stolar, vr{i oprevke vrata, prozora, kau~a, kuhinja, ormara, monta`u istih. Mob. 061/863-740. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. INSTRUKCIJE za |ake i studente iz matematike, dolazak na aadresu. Tel. 061/536-973, 033/446-056. KERAMI^AR kvalitetno i ~isto, uz garanciju, vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. DAJEM ~asove iz matematike i statike, |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945, 061/858-228. VODOINSTALATER radi opravke i ugradnju, ~esme, {olje, vodokotli}i, kade, kupatila, instalacije, povoljno. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR za sve vrste opravke i ugradnje pe}i, bojlera, indikatora, osigura~a, instalacija i sl. sa garancijom. Mob. 061/222-228.

DRAGUTIN (MARKA) IVANOVI]
26. 3. 2010 - 26. 3. 2011.

SJE]ANJE

na

Najdra`i moj, sa bolom u srcu se navr{ila godina otkako si napustio ovaj svijet, ali nisi oti{ao od onih koji te bezgrani~no vole. Tvoji: supruga Majda, djeca Goran, Svjetlana i Snje`ana, unu~ad Aleksandra, Andrej i Dejan, te porodice Be{i}, Doko, Begovi} i Peki}. Dvadeset {estog marta 2011. godine u 11 sati posjetit }emo vje~no po~ivali{te na{eg milog supruga, oca, djeda, ta{ta, na groblju Bare.
2099

MIHAJLU DRAGOJEVI]

BLA@U DRAGOJEVI]A

POSLJEDNJI SELAM

dobrom ~ovjeku Dragi na{i prijatelji, S ljubavlju i ponosom ~uva}emo uspomene na Vas.

HAMIDU ME[I]U
na na{u od porodice Tufek~i}
2103

Mika i Novak Bojovi}
2097

TU@NO SJE]ANJE

U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po do go vo ru, po vo ljno. Tel. 066/205-151.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

NADIRU

DRAGICU VASI]
Sa ljubavlju i zahvalno{}u, Bubana i Svebor
2102

^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970.

MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

Uvijek }emo te se sje}ati. Tvoji: Mi}a, Dra{ko i Ana
25298

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dvadeset petog marta 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada nije vi{e sa nama na{ dragi

HAMID (MURATA) ME[I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. marta 2011, u 82. godini.

[EFIK KULAGLI]

D`enaza }e se obaviti u petak, 25. marta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. Prevoz obezbije|en ispred pekare AS u Hrasnom sa polaskom u 13 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga ^amka, sin Nijaz, k}erke Sadeta i Seida, unuci Haris, Selver, Kenan i Edin, unuke Amina i Adna, sestra Hasiba, zetovi Husein i D`evad, snahe Valdeta, Hanifa, Pa{a, Naima i Vahida, {ura Ago sa porodicom, svastika Fatima sa porodicom, brati} Osman, sestri}i Hamdo i Fadil, brati~na Munira, sestri~ne Munira, Amira i Hajra, te porodice Me{i}, Agi}, Selimovi}, D`ananovi}, Gu{i}, Bahtanovi}, ]urevac, Pljevljak, Fazlagi}, Tufek~i}, [aran, Tihi}, Latovi}, Kiseljakovi}, Prlja~a, Kulovac, [ehovi}, [ehi}, Konakovi}, [abanovi}, Begi}, Kepe{, ^engi}, ^au{evi}, Ja{arevi}, Bahto, Grabovica, D`aferovi}, Be}irspahi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno brdo - [anac. Ku}a `alosti: Ul. olovska br. 86.
2092 002

Vje~no }emo Te voljeti i sje}ati se Tvog plemenitog lika. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

suprugu moje drage prijateljice Fatime

na{im dragim roditeljima

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MILAN (DU[ANA) OPA^I]
preminuo 23. marta 2011. godine.

SALIMU NALBANTI]U

ESMA FILIPOVI]
12. 1. 1985 - 12. 1. 2011.

ENVER FILIPOVI]
24. 3. 2005 - 24. 3. 2011.

Sahrana }e se obaviti 25. marta 2011. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica i prijatelji
000

S ljubavlju i po{tovanjem,
Nikolija Grbi}
2090

Amela, Vildana i Enes sa porodicama
2096

U subotu, 26. marta 2011. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage i voljene majke

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

k}erki na{e teta Lele

MILE PRERADOVI], ro|. VULETI]
Zahvaljujemo svima koji su do{li na ispra}aj i vje~ni po~inak na{e majke. Posjeta grobu na Barama na{e majke bi}e u subotu, 26. marta, u 11.45 ~asova. O`alo{}eni i tu`ni: sinovi Zvezdan, Svetlan i Strahinja sa porodicama
2088

SR\ANU GAVRILOVI]U
od [ip~i} Nevena i Mladena iz Kanade
2100

DRAGOJLI MAHINI], ro|. BANOVI]
Kne`evi} Dijana i Sa{a
DP

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

na{oj dragoj

DRAGOJLI MAHINI], ro|. BANOVI]

VERI JOKI], ro|. EICHBERGER

Porodica Kne`evi}
DP

Vujovi}i i Ko~etkovi i njihova djeca sa porodicama
2091

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV TU@NO SJE]ANJE

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na{oj prijateljici i direktorici

RADMILI RADI \URI[I]

ALEKSANDAR ACO LUKI]
26. 3. 2004 - 26. 3. 2011.

U subotu posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e. U na{im najljep{im sje}anjima `ivje}e{ kao izuzetna osoba, beskompromisna u borbi za ideale pravde, jednakosti i po{tenja. Tvoje: Munevera, Raza, Mufida, Fikreta, Veda, Munira, Meliha, Zdenka i D`enana
2048

S ljubavlju, njegovi: supruga Havaja, sin Haris, k}erka Nata{a, unuci Ena, Adi, Deni i Lana, snaha Sabina i zet Alis
AX

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

ZEJNA (MUHAREMA) BAJRAMOVI], ro|. ZULOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 20. marta 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. marta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Orahovice kod Bile}e. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Dragana Kulid`ana br. 33 na Otesu -Ilid`a sa polaskom u 9 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Ahmet, Ibrahim, Amir i Emir, unu~ad Amira, Mirsada, Razija, Rasko, Mirza, Adnan, Adela, Amela, Armin i Amila, snahe Muniba, Senada, Zekija i Alenka, mnogobrojna praunu~ad, sestre Sala, Najla, Zilfa i Fadila sa porodicama, te porodice Bajramovi}, Zulovi}, Hebib, Brkovi}, Zeki}, Pehilj, ^ampara, ]atovi}, Pizovi}, Ov~ina, Memi}, Selimovi}, Jaganjac, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na{oj dragoj prijateljici i kumi

IRFAN (ASIFA) MURATOVI]
preselio na ahiret 19. marta 2011. u Njema~koj u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. marta 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sestre Majda, Jasna i Emira, zet Ned`ad, sestri}i, sestri~ne, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SANJI STUPNI[EK
@ivot je kratak i nestane u trenu, ali ljubav i sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Imran, Alem, Suad i Maida Ibrahimkadi}
AX

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj i plemenitoj prijateljici

na{oj dragoj kolegici

na{oj dragoj

HIDI AGU[EVI]

VAHDETI HIDI AGU[EVI]

prof. VAHDETI HIDI AGU[EVI], ro|. \ONLAGI]
Plemenitom ~ovjeku i dragoj prijateljici bez koje }e biti tu`na sva na{a dru`enja.
2083

Lili i porodici iskreno sau~e{}e. Hikmeta i Bato Dimi}

Dinka i Nedo Goru{anovi} i Selma ^avdar
25296

Njene prijateljice: Meliha, Sadeta, Bija i Ankica
2085

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj priji

BEHIJA (HASANA), NOVI], ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u utorak, 22. marta 2011, u 84. godini.

VERI JUKI], ro|. LACI]

Nedostaja}e nam tvoja vedrina. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: rodbina, prijatelji i kom{ije
000

VAHDETI AGU[EVI]
Porodica Zub~evi}
2084

Raja iz IV-5 Travni~ke gimnazije: Marijana, D`ena, Milan, Ivica, Mirso, Avdo, Diba, Slobodanka, Ned`ad, D`evad, Huso, Anto, Ahmed i Vehid
2086

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
IN MEMORIAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

prof. VAHDETA AGU[EVI], ro|. \ONLAGI]
preselila na ahiret u utorak, 22. marta 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. marta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Dalila, zet Semir, unuci Natan i Benjamin, sestra Fahira Keka, sestri~na Jesenka sa porodicom, snaha Nafija, te porodice \onlagi}, Zub~evi}, U`i~anin, Teftedarija, Ma{ovi}, Zorni}, Pucari}, ostala rodbina i prijatelji. Umjesto tevhida, po `elji rahmetlije, novac }e se dodijeliti u humanitarne svrhe. Ku}a `alosti: Hasana Kaimije br. 25.
002

BLA@O DRAGOJEVI]
16. 3. 2010 - 16. 3. 2011.

MI[ELA LASKOVI] DRAGOJEVI]
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.

“San je ono {to se `eli, a `ivot je bu|enje” M. S. Dvadeset {estog marta okupi}emo se na groblju Bare u 12 sati. S po{tovanjem i ljubavlju, Olja, Nata{a, Tamara, Vuk, Tarik, Ne{o, Nada
2076

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUJO (HASIBA) VARNICA
ekshumacija iz Vi{egrada

JASMINA ALI^KOVI], ro|. BUZA
preselila na ahiret u srijedu, 23. marta 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Izet, sinovi Irfan i Senad, snahe Enisa i Jasmina, brat Vehid, sestre Azemina, Sabina i Medina, unu~ad Bakir, Ilhan, Lamija, Meliha i Emina, zetovi Hasan i Omer, snaha Rahmija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetka Mubera sa porodicom, strina Mina sa porodicom, zaove Hafiza, Enisa i Fatima sa porodicom, jetrva Halida sa porodicom, te porodice Ali~kovi}, Buza, Hod`i}, Husika, Veispahi}, Be~arevi}, Mrkuli}, Sikira, Had`i}, ^eligija, Zagrlja~a, Palamar, Zuberovi}, Velispahi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Rami}a sokak br. 12.
000

SAD@IDA HAMAMD@I]

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 12. juna 1992. u 42. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Pa{ija, sestre Hajra, Sajma, Tima i Suvada, sestri}i i sestri~ne, zetovi, porodice Varnica, Murti}, D`afo, Memi{evi}, Su}eska, Be}irovi}, Ploski}, [ogolj, Tvrtkovi}, Ribac, Ademovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Sad`ak br. 28 - Doglodi, Ilid`a.
000

U trenutku veselja, sre}e i ushi}enja tepala si i zvala si me “du{a moja”. A sada, kad crna zemlja pokriva tijelo tvoje, samo jecaj i tuga razdiru srce moje, jer vi{e nema du{e tvoje... I bez tebe `ivot moj gubi smisao svoj, i ove rije~i ti poklanja Ibrahim Tvoj...
2066

Dvadeset sedmog marta 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e voljene

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMED EKREM (RAMIZA) [OJKO
preselio na ahiret u srijedu, 23. marta 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Senija Sena, sin Emir, k}erka Edina, snaha Rabija, unuka Adna, brat Hamdo sa porodicom, sestre Maksuma i [evala sa porodicama, snahe Danica i Zilha sa porodicama, punac Mujo, punica Had`a, {ura Fikret sa porodicom, prijatelj Besim i prija Hana sa porodicom, te porodice [ojko, ]oso, ]izmi}, Rehi}, Bajri}, Greda, Daci}, Krvavac, Huri}, Hod`i}, Jele~, Svraka, Pa{ukan, [uvalija i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Krka br. 30.
000

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi otac, suprug, brat i ro|ak

BO@ICE KONJEVOD
U subotu, 26. marta 2011. godine, u 11 sati posjetit }emo njezin grob i polo`iti cvije}e. Suprug Ilija, sinovi Boris i Vladimir sa obiteljima
2074

FADIL (ALIJE) POPOV^EVI]

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
preselio na ahiret 16. marta 2011. u Möckmühlu, SR Njema~ka, gdje }e biti i sahranjen 26. marta 2011. godine. Hatma-dova }e se prou~iti 26. marta 2011. godine u Begovoj d`amiji u 12.20 sati. Porodica
2064

Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25294

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prije pet godina iznenada je preminuo na{ voljeni

SADIK ALE HASANBEGOVI]
Ne postoji zaborav, ve} samo lijepe uspomene na tebe. Supruga Marija i sin Alem
1787

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

U petak, 25. marta 2011. godine, navr{ava se {est mjeseci od smrti moje voljene majke, a u ponedjeljak, 28. marta, 6 godina od smrti mog voljenog oca

MIROSLAVA TOM[I]
9. 10. 1971 - 26. 3. 2011.

ROMAN TOM[I]
26. 3. 2010 - 26. 3. 2011.

MILINKE MIRE HOD@I]
2030

prim. dr. SABAHUDINA HOD@I]A
1932

K}erka Jasna Pa{i} i sin Tihomir Tom{i} sa porodicama

S ljubavlju i po{tovanjem, Lejla

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvadeset tre}eg marta 2011. navr{ilo se pola godine otkako je tu|om nepa`njom izgubila `ivot na{a draga i dobra

U subotu, 26. marta 2011. godine, navr{it }e se mjesec otkako nije sa mnom moj dragi tata

SAD@IDA (ASIMA) HAMAMD@I]
preminula u [vedskoj u 67. godini. Ispra}aj i ukop obavit }e se u subotu, 26. marta 2011. godine, u 13.30 sati iz ateisti~ke kapele na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Bitumenke u Ned`ari}ima u 12.30 sati. Zauvijek si u na{im srcima i mislima. O`alo{}eni: suprug Ibrahim Deli}, brat Sad`idin sa suprugom, sestra Hafa, brati~na Selma sa suprugom, sestri}i Amir i Hajrudin, sestri~ne Maida, Azra, Sabaheta i Meliha, djever Muhamed, zaove Izeta i Sabaheta sa porodicama, porodice Hamamd`i}, Musli}, Peki}, Babaji}, Pepi}, Lugu{i}, Rustemagi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

MATO TADI]
Tog dana u 12 sati posjetit }emo njegovo vje~no prebivali{te. Misa }e se slu`iti istog dana u crkvi Sv. Josipa na MarijinDvoru u 18 sati. Zahvaljujem svim zaposlenim na KCUS Ko{evo - prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u, generalnom direktoru sa suradnicima, zaposlenim na Klinici za nefrologiju i Klinici za hemodijalizu, koji su nesebi~no pomogli mom ocu u danima bolesti, svima koji su ga ispratili, kolegicama i kolegama iz institucija BiH, posebno MVPBiH, predstavnicima DKP u BiH, posebno ambasadama-ambasadorima Kuvajta i [panjolske, Bri{}anima, rodbini, prijateljima i kom{ijama na izrazima su}uti. K}erka Dragana
2075

DRAGINJA BABI], ro|. JURI[IN

Svaki dan na{ih `ivota nedostajat }e{ nam. S ljubavlju, po{tovanjem i tugom, Tvoji: k}erke Ljiljana \uri} i Katarina Hlivnjak, unu~ad Sandra, Damir, Milan i Milo{, praunuk Milo{, zetovi Hasan i Mihajlo
2077

Dvadeset tre}eg marta 2011. navr{ila se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dvadeset osmog marta 2011. godine navr{i}e se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

JASMINA (RIFATA) BE[LAGI], ro|. HAFIZOVI]
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Rifat, suprug Haris, sin Amar i k}erka D`ana. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 28. marta 2011. godine, u 15 ~asova u d`amiji ^obanija.
2032

na na{eg dedu i pradedu

IRFANA (AVDE) MUFTI]A
1932 - 2010.

26. 3. 2010 - 26. 3. 2011.

ROMAN TOM[I]

Hatma }e se prou~iti u subotu, 26. marta 2011. godine, u 12.20 sati (poslije podne-namaza) u Begovoj d`amiji. O`alo{}eni: supruga Sabina, sinovi Almin i Kemal, snahe Mubera i Amela, unu~ad Tarik, Belma i Faris, sestra Vahida, bra}a [efik i Refik sa porodicama i ostala rodbina i prijatelji
2030 25295

Njegovi: Lejla, Omar, Hasib i Malik Roman

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

Dvadeset petog marta 2011. navr{ava se pet godina otkako je umro

SJE]ANJE

SADIK ALE HASANBEGOVI]
predsjednik Bosanskohercegova~kog auto-moto kluba

na 55 obje{enih sarajevskih antifa{ista odlukom prijekog usta{kog suda u no}i 27 - 28. marta 1945. g.

28. marta 2011. godine u 12 sati pola`emo cvije}e na spomenik. S tugom i po{tovanjem, BOSANSKOHERCEGOVA^KI AUTO-MOTO KLUB
001 001

UABNOR - CENTAR

Povodom pete godi{njice smrti prijatelja, kuma i ro|aka

Navr{ilo se ~etrdeset dana od smrti na{e drage

SADIKA ALETA HASANBEGOVI]A

MIRJANE NIKOLI], ro|. MASLA^
iz Bosanske Krupe

S ljubavlju i tugom, njegovi: Himka i Hajrudin Hasanbegovi}, Ramza i Ahmed Karabegovi}
2072

Draga tetka Miro, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: Milo, Desa, Ivana, Mario, Darije, Lejla i Kali
2058

U subotu, 26. marta 2011. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{eg voljenog

IN MEMORIAM

Povodom 40 dana od smrti na{e sestre, tetke i bake

ENVERA KARAVDI]A

MIRJANE NIKOLI], ro|. MASLA^

Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, u Sarajevu, u Ul. Azize [a}irbegovi} 124/XII, u subotu, 26. marta 2011. godine, u 14 sati. Porodica Karavdi}
25284

Sje}a}emo se njenog uvijek nasmijanog lica sa ljubavlju do kraja `ivota. Njeni najmiliji: porodice Masla~ i Pandurevi}
2058

58

PREDAH

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Li~no dostojanstvo ili veliki ponos vam ne dozvoljavaju da se upu{tate u novu raspravu sa saradnicima. Dok vi zagovarate pravi~no rje{enje, neko drugi ima sumnjive ideje i uporno poku{ava da vam nametne svoj uticaj. Izazovna emotivna avantura mo`e da vas dovede u neprijatnu situaciju. Bolje je da se opredijelite za poznato dru{tvo. Prija}e vam psiholo{ko opu{tanje uz rekreaciju ili hobi. Ne~ija obja{njenja zvu~e nerazumno, zbog toga vas o~ekuje nova rasprava sa saradnicima. Previ{e o~ekujete od okoline, budite realni i umanjite po~etne kriterije. Ponekad i mali uspjeh predstavlja zna~ajan pomak. Djelujete suvi{e uznemireno, ali ne mo`ete nekom da name}ete volju. Partner ima pravo na slobodan izbor. Prija}e vam dijetalna ishrana. Potrebno je da realno procijenite situaciju na poslovnoj sceni. Ono {to lijepo zvu~i, ponekad je daleko od realnosti. Djelujete oprezno i ne vjerujte u sve {to vidite ili ~ujete u susretu sa saradnicima. Latentna nesigurnost koju osje}ate proizilazi iz emotivne slabosti ili nesposobnosti da se odlu~no suprotstavite jednoj bliskoj osobi. Izbjegavajte situacije u kojima osje}ate psiholo{ki pritisak. Va`no je da odgovorite na ne~iju ponudu ili na pitanja o poslovnoj saradnji. Nema potrebe da taktizirate u stvarima koje su vam poznate. Ubrzajte situacije koje uti~u na nivo zajedni~kih rezultata. Nedostaje vam emotivna inspiracija, ali ne `elite da se povjerite osobi koja vam postavlja suvi{e direktna pitanja. Prija}e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju na snove. Neko u vama podsti~e kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Va{a okolina ima pozitivnu ulogu u razli~itim situacijama, potrebno je da uskladite zajedni~ka interesovanja i poslovne ciljeve. Imate dobar predosje}aj, djelujete neodoljivo na svog partnera i umijete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja vam se dopada. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Obratite pa`nju na nove informacije, budite u trendu ili ispred drugih kada se rje{avaju va`ne poslovne dileme. Odgovorite afirmativno u dru{tvu saradnika i prihvatite kreativne ideje. Ako `elite da sve funkcioni{e na besprijekoran na~in u ljubavnom odnosu, morate imati dobru volju i odre|ene manire kao svoj za{titni znak. Va`no je da osje}ate emotivnu inspiraciju, kao podsticaj za dobro raspolo`enje. Suvi{e li~no do`ivljavate razli~ite situacije i zbog toga pravite pogre{ne poslovne procjene. Pa`ljivije slu{ajte ono {to govore va{i saradnici, umjesto da stvari procjenjujete samo na osnovu li~nih kriterija i mjerila. Prati vas nova emotivna dilema. Partner iznenada djeluje zadovoljno i inspirativno, a na vama je da odgonetnete pravi razlog. Obratite pa`nju na zdraviji na~in ishrane. Plan koji uporno poku{avate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja i najbolje rje{enje za zajedni~ke interese. Stoga nemojte zatvarati o~i pred ~injenicama koje ukazuju na pogre{nu poslovnu procjenu. Ponekad postavljajte stroge uslove ili pogre{na pitanja. Partner ne `eli da vas povrijedi, samo tra`i dobar na~in da se za{titi. Va`no je da akumulirate pozitivnu energiju. Stvari koje nekom izgledaju nemogu}e za vas postaju mogu}e, ali o tome ne treba glasno pri~ati. Ponekad je nu`no upotrijebiti neku tajnu formulu, koja donosi veliki uspjeh i li~no zadovoljstvo. Doka`ite da posjedujete profesionalne manire. U susretu sa voljenom osobom sve izgleda skoro idealno, stoga ne treba da kvarite utisak o zajedni~koj sre}i koja vas prati. Va`no je da pobolj{ate psiho-fizi~ku formu. Stalo vam je da zavedete red i disciplinu u okolini, me|utim, ne posti`ete pravi efekt. Postoje situacije koje iziskuju veliki napor i na kraju ne donose korist u rje{avanju poslovnih interesa. Dobro procijenite mogu}nosti. Ne dopada vam se taktika koju koristi voljena osoba, poku{avate da prevazi|ete novu raspravu. Potrebno je da pobolj{ate koncentraciju i da akumulirate pozitivnu energiju. Imate dobar predosje}aj, tako da ula`ete ogromnu energiju i prihvatate poslovni rizik. Sve propratne komplikacije na putu do cilja postaju neva`ne, kada vas o~ekuje dobra nagrada ili uspje{na priznanja. Zadovoljstvo u susretu sa dragom osobom djeluje podsticajno na va{e raspolo`enje. U`ivajte u stvarima koje vas emotivno zbli`avaju. Prija}e vam izlazak i {etnja, opustite se. Da bi neke stvari ili doga|aji dobili svoj pravi smisao, morate ih rastuma~iti u dogovoru sa bli`om okolinom. Zna~i, ne budite ispred drugih ili mimo onih koji vam ne{to zna~e. U finansijskom smislu izbjegavajte veliki rizik. Ne treba da se optere}ujete emotivnim dilemama, ponekad ne mo`ete dobiti odgovore na sva pitanja koja imate. Podsti~ite kod sebe dobro raspolo`enje, vedar duh djeluje ljekovito.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: uskoro, zvanik, ajdin, ne, kanj, stas, a, alt, ap, arogancije, animal, ovan, rabi, izleti, oku{ati, ros, mit, milka, a, utiha, d`aka, ni, orbit, lu, k}er, ajalet, a, kostarika.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i toplo. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 0 do 4, na jugu oko 12, maksimalna dnevna od 16 do 23°C. Sutra prete`no sun~ano i toplo, poslije podne u isto~nim predjelima umjereno obla~no, ponegdje sa kratkotrajnom ki{om. U nedjelju temperatura u padu. U Posavini ujutro naobla~enje, tokom dana obla~no, povremeno sa ki{om. U ostalim predjelima prije podne sun~ano, poslije podne umjereno obla~no sa lokalnim pljuskovima. U ponedjeljak i utorak obla~no, povremeno sa ki{om i pljuskovima. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 18° C.

Danas }e se prete`no sun~ano zadr`ati u ve}em dijelu zapadne, centralne i ju`ne Evrope, uz maksimalnu temperaturu od 16 do 23°C. Pljuskova sa grmljavinom bi}e u Portugalu i [paniji, a ki{e u Njema~koj, Poljskoj i Ukrajini. Snijeg }e padati u evropskom dijelu Rusije, gdje }e biti i najhladnije, od -6 do 0°C. Danas na Balkanu sun~ano i toplo. Maksimalna temperatura od 16 do 23°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 16 sati. posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. Julie Ferrier, Francois Damiens... po~etak u 15 i 17 sati.

petak, 25. mart 2011. godine ne re`ija: Filip Grinvald, scenografija: Vladimir Pavlovi}, kostimografija: Zagorka Stojanovi}, igraju: Nikolina \or|evi}, Sandra Ljubojevi}, Aleksandar Stojkovi}, Snje`ana [tiki}, Aleksandra Spasojevi}, @eljko Stjepanovi}, Ljubi{a Savanovi}, Goran Joki}, Sla|ana Zrni}, Zlatan Vidovi}, Dragana Mari}, Branko Jankovi}, Neboj{a Zubovi} / Bo{ko \ur|evi}, Nata{a Ivan~evi}, Boris [avija, Zoran Stani{i}, @eljko Erki}, po~etak u 20 sati.

OSLOBO\ENJE

POZORI[TA
NARODNO
JE@EVA KU]A
opera za djecu, premijera, kompozitor: Zlatan Vauda, libreto prema basni Branka ]opi}a: Jovan Aleksi}, dirigent: Dario Vu~i}, re`ija: Ferid Karajica, Sarajevska filharmonija, po~etak u 19.30 sati.

ZEMALJSKI

Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
SKAPINO
gostovanje Pozori{ta mladih Sarajevo, autor: Jean Baptiste Moliere, re`ija: Ka}a Dori}, igraju: Admir Glamo~ak, Mario Drma}, Aldin Omerovi}, Damir Kustura, Ajla Cabrera, Alma Merunka, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Mirza Der vi{i}, Suada Ahmeta{evi}, po~etak u 19.30 sati.

BO[NJA^KI

KINA
MEETING POINT
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
melodrama, istorijski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Viktor Savi}... po~etak u 21 sat.

KAMERNI

KROKODIL LACOSTE

Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika “Por treti ravnice“, jednog od najpoznatijih slikara srpskog realnog slikarstva, Save Stojkova. Svi zainteresovani mo}i }e je pogledati do 31. mar ta.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Konceptualna likovna izlo`ba “Ona i on, ljubav&`ivot“, otvorena je za posjete do 3. aprila, a izlo`ba plakata “NK ^elik protiv...” mo`e se pogledati do 20. mar ta. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KINOTEKA

DJEVOJKA ZA ZABAVU

re`ija: Nicholas Ray, uloge: Robert Taylor, Cyd Charisse, Lee J. Cobb... po~etak u 19 sati.

autor: Zlatko Top~i}, re`ija: Sulejman Kupusovi}, igraju: Amar Selimovi}, Mirsad Tuka, Maja Izetbegovi}, Sa{a Petrovi}, Jasna Ornela Bery, Muhamed Had`ovi}, po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA SARAJEVO

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

TUZLA

SARTR

JEDAN PIKASO

CINEMA CITY

BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone... po~etak u 15.50 i 18.10 sati.

autor: Jef frey Hatcher, re`ija: Ljiljana Todorovi}, igraju: Selma Alispahi} i Meto Jovanovski, po~etak u 20.00 sati.

GALERIJE
NOVI HRAM
Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i Eckharda Horstmeiera, otvorena je za posjete do 8. aprila. Galerija radi svakog dana od 15 do 19 sati, izuzev subote.

HISTORIJSKI

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

BEZGRANI^NO

triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish... po~etak u 18.15, 20.30 i 22.45 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

BANJA LUKA

ZENICA

UKRADENI IDENTITET

JAVA

Prodajna izlo`ba fotografija Dra`ena Gruji}a pod nazivom “d.ON sale“, otvorena je za posjete do kraja mar ta.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS

POZORI[TA
NARODNO
ARAPSKA NO]
autor: Roland Schimmelpfennig, re`ija: Filip Grinvald, igraju: Edhem Husi}, D`enana D`ani}, An|ela Ili}, Sini{a Udovi~i}, Adnan Omerovi}, po~etak u 19.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA

triler, re`ija: Jaume Collet-Serra, uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones... po~etak u 18,20.20 i 22.40 sati.

Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija nalazi se u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone... po~etak u 18 i 20 sati.

AGENTI SUDBINE

UMJETNI^KA BIH

triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Emily Blunt, Antony Mackie, John Slat tery... po~etak u 21 sat.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS ANGELES

SF spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Cory Hardrict, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan... po~etak u 20.40 i 23 sata.

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba djela bh autora, koja su otkupljivana proteklih deset godina. Odabir je ura|en odlukama stru~nog kolegija, a autorica postavke je direktorica Galerije Meliha Hused`inovi}. Izlo`ba je otvorena do 5. aprila.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS AN\ELES

BIHA]

^OVJEK ZVANI HRABROST

GABRIJEL

vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 20.30 sati.

akcija, SF, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan, Ramon Rodriguez, Ne-Yo... po~etak u 15.45 i 18 sati.

BABYDOLL UZVRA]A UDARAC

RANGO

animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 16.20 i 18.30 sati.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

LOV NA VJE[TICE

COLLEGIUM ARTISTICUM

LEDENI UBOJICA

akcija, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn... po~etak u 16.10 i 20.50 sati.

Izlo`ba slika i keramike Smajila Bate Bostand`i}a, otvorena je za posjete do 25. mar ta. Izlo`ba slika iz ciklusa “What has our fight given us / [ta je nama na{a borba dala“, autora Bojana [umonje, otvorena je za posjete do 25. mar ta.

akcija, avantura, re`ija: Dominic Sena, uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Christopher Lee, Ulrich Thomsen... po~etak u 18.30 i 21 sat.

akcijska fantazija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens... po~etak u 14.30, 16.50 i 19.10 sati.

KINA
UNA
BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes, Greta Gerwig, Ludacris... po~etak u 20 sati.

KADA TE LJUBAV PRONA\E

CRNI LABUD

ATELJE ZEC

MOJA LA@NA @ENA

komedija, romansa, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 15.30, 17.50, 20.10 i 22.30 sati.

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

drama, triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder... po~etak u 19 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Greg Berlanti, uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks... po~etak u 16.30, 18.45 i 21.30 sati.

SLJEDE]A TRI DANA

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

RANGO

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za

animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 20 i 22.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
BALON OD KAMENA - MOJA SJE]ANJA
autor: Radmila Smiljani},

biografski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Vojin ]etkovi}, Nikola \uri~ko, Neboj{a Ili}, Milutin Karad`i}, Branislav Brstina, Sergej Trifunovi}, Sr|an @ika Todorovi}, Slobodan Boda Ninkovi}, Anita Man~i},po~etak u 21 sat.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman,

SRCELOMAC

komedija, romansa, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Vanessa Paradis, Romain Duris,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 25. mart 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Ubij me ponovo
DRAMA/TRILER
Re`ija: John Dahl Uloge: Val Kilmer, Joanne Whalley-Kilmer, Michael Madsen, Nick Dimitri

HIT
DANA
21.25
OBN
AKCIJA/TRILER
Re`ija: Quentin Tarantino Uloge: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen,

00.05
BHT

Kako bi se spasila od ~ovjeka koji je proganja, djevojka odlu~i unajmiti privatnog istra`itelja da joj pomogne iscenirati njenu smrt. Osim {to je zanimljiva, ponuda je i dobro pla}ena. Iako nije u skladu sa zakonom, istra`itelj odlu~i da je prihvati...

Otvori o~i
DRAMA
Re`ija: Alejandro Amenabar Uloge: Penelope Cruz, Eduardo Noriega, Chete Lera, Fele Martínez, Najwa Nimri, Gérard Barra

22.35
HAYAT

Pla}ene ubojice i nekada{nji suradnici glavne junakinje Black Mambe nasilno upadaju u malu kapelicu u kojoj se odr`ava proba vjen~anja. Njezin nadre|eni i ostavljeni ljubavnik Bill `eli se osvetiti jer se Mamba udaje za drugoga. Deadly Viper Assassination Squad s Billom na ~elu ostavljaju trudnu mladenku u krvi, sigurni da su je usmrtili. Nisu ni svjesni {to im se sprema pet godina kasnije kada se mladenka budi iz kome. Mladenka je ljuta i `eljna osvete, isplanira akciju i prihvati se posla. Kre}e u potragu za ~lanovima bande, ubija ih jednog po jednog, a Billa ostavlja za kraj...

De`urni playboy koji na `ene gleda kao robu za jednokratnu upotrebu do`ivljava saobra}ajnu nesre}u iz koje izlazi unaka`en. Iz zatvorske }elije pri~a nam svoju pri~u.

FILMOVI

SPORT

xXx
AKCIJA
Re`ija: Rob Cohen Uloge: Vin Diesel, Asia Argento, Marton Csokas, Samuel L. Jackson, Michael Roof, Richy Müller

23.05
NOVA

Agent Nacionalne agencije za sigurnost Gibbons natjera Xandera xXx Cagea, ovisnika o adrenalinu, da sura|uje s vladom i da se ubaci u teroristi~ku organizaciju "Anarhija 99", ~ije je sjedi{te u Pragu. Teroristi, predvo|eni zlim Yorgijem, posjeduje ubojito bilo{ko oru`je koje planiraju upotrijebiti. Gibbons je uvjeren da }e {pijun-amater uspjeti u onome {to je profesionalce stajalo `ivota. xXx }e se morati boriti s opasnim, pametnim, organiziranim i nemilosrdnim neprijateljem.

Krvavi novac
TRILER/AKCIJA Re`ija: Jerry Schatzberg
Klintononov brat je ubijen i on `eli saznati ko je to u~inio. Pronalazi videokasetu na kojoj je snimljeno ispitivanje i mu~enje Dejvida San~eza, u kojem se spominje ime advokata Prata. Klinton slijedi dokaze koje je prona{ao, ali u me|uvremenu, upoznaje privla~nu Nadin...

Kuga
HOROR
Re`ija: Hal Masonberg

01.40 BHT

Gospodari rata
AKCIJA
Re`ija: Peter Chan, Wai Man Yip Uloge: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Jinglei Xu, Yu Ai Lei

FILMOVI

[irom svijeta djeca mla|a od 9 godina padaju u komu u isto vrijeme. Deset godina kasnije Tom Russel je pu{ten i zatvora i vra}a se u rodni grad kod starijeg barat kome je sin u komi.Njegova biv{a `ena ne \eli ga vidjeti. tokom no}i sva djeca se bude i ubijaju odrasle. Grupa pre`ivjelih poku{avaju pobje}i...

00.10 PINK

Luxemburg Francuska
Nogomet

Kvalifikacije za Euro 2012

21.00 TV1

01.10
NOVA

U jesen 1870. godine general Pang stoji na zidinama grada u vladarskoj odje}i. Zagledav{i se prema mjestu na kojem je inauguriran, pun je snova i ambicija. Pang je izabrao put bez povratka. Da je izabrao druk~ije, postao bi jedan od heroja koji }e poslije sru{iti korumpirani imperijalni Qingov re`im i uspostaviti novu Kinu. Mogao je promijeniti tok povijesti. No dva razbojnika i jedna `ena promijenili su tok njegovog `ivota, pomogli mu da postigne svoje ciljeve, no na kraju i uzrokovali njegov pad.

Projekt vje{tice iz Blaira
HOROR/TRILER Re`ija: D. Myrick, E. Sanchez
Godine 1994. troje mladih filma{a Heather Donahue, Joshua Leonard i Michael Williams uputili su se u {umu Black Hills kako bi snimili dokumentarni film o lokalnoj legendi vje{tici iz Blaira i vi{e se nisu vratili. Godinu poslije, prona|en je njihov snimljeni materijal. "Projekt: Vje{tica iz Blaira" je njihova ostav{tina. On svjedo~i o zastra{uju}em putovanju troje filma{a kroz {umu Black Hillsa, otkrivaju}i u`asne doga|aje koji su se zbivali pred njihovim kamerama.

Nepomirljivi
VESTERN
Re`ija: Clint Eastwood

23.40 FTV

Paul Moony ostarjeli je revolvera{ koji `ivi na maloj farmi sa svoje dvoje djece. @ivot je te`ak: stoka ugiba od bolesti, `etva je podbacila zbog su{e, on vi{e nije mlad, a i nevje{t je u farmerskim poslovima. Jednog dana mladi} dolazi po njega nude}i mu unosan posao: treba srediti nekoliko kauboja koji su prostitutku izrezbarili no`em po licu. On pristane, ali sa sobom vodi svog starog prijatelja. No {erif je ve} proveo pravdu, ali ta pravda ne zadovoljava ni `rtvu ni njezine prijatelje...

20.15 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 162. epizoda (r) /12/ Crtani filmovi: 09.55 Piplinzi 10.15 Takmi~enje mladih u poduzetni{tvu, finale 11.10 Villa Maria, igrana serija, 83. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 163. epizoda /12/ 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 10. epizoda (r) 13.50 CSI Miami, igrana serija, 24. epizoda (r) /12/ 14.40 Crna hronika, igrana serija, 173. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno - sretno, tv igra 15.55 Tomica i prijatelji, crtana serija

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 06.45 07.00 09.00 09.10 10.00 10.18 10.31 10.36 11.00 12.00 12.25 13.15 14.00 15.00 15.05 15.10 Karmelita, serija Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija Mekanike u misiji, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija D`ekers, crtana serija Pe~at, politi~ki magazin Dnevnik 1 Karmelita, serija Mostar - pres konferencija, direktan prenos Kuda ide BiH ?, TV debata Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Vremenska prognoza Dolina sunca, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, 14. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 14.50 @elja plus 15.10 Bestseller 15.12 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 1001 no}, 178. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija, 15. ep. 17.45 Doma}ica Ovako

OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari II, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hakimoglu-hrabro srce, serija 09.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 13.55 Hakimoglu: Hrabro srce, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info, informativni program 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.10 Veliki brat, reality show 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.45 Merkur sve {to po`elim 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Frenderi u BiH: Fo~a, animirana serija 09.25 Aladinove pri~e, animirana serija, 4/26 (r) 09.40 TV enciklopedija (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 312/313 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 92/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 The Doha Debates (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 64/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 40/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 27 sekundi, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Blaga civilizacije: Portugal 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 65/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 5/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 22/36 20.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Ezel, igrana serija, 41/136 21.50 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.50 BHT vijesti 23.10 Sedam razdoblja rocka, muzi~ko-dokumentarna serija, 7/7 Filmski maraton: 00.05 Ubij me ponovo, ameri~ki igrani film 01.40 Krvavi novac, film 03.10 Predskazanje, film 04.40 Business News (r)

Upitnik
KVIZ

19.08

Pe~at
POL. MAGAZIN

11.00

Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM

08.30

Odred za ~isto}u
ZABAVNI PROGRAM

Udri mu{ki
TALK SHOW

16.30

09.00

16.05 Villa Maria, igrana serija, 84. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.20 Ezel, igrana serija, 40. epizoda /12/ 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 11. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo show 21.20 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.59 Dnevnik 3, najava 22.00 Na{a mala klinika, 47. epizoda 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Projekt: Vje{tica iz Blairea, film 01.05 Federacija danas (r) 01.25 Dnevnik 3 (r)

16.00 Republika, Semberija 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 TV Bingo 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.20 Fudbal: Srbija Sjeverna Irska, direktan prenos 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti Filmski maraton 23.05 Na putu za Katangu, film 00.45 Jovana Lukina, film 02.25 Snovi, `ivot i smrt Filipa Filipovi}a, film 04.00 Do}i i ostati, film 05.35 Muzi~ki program

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.54 Sport centar 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 179. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.30 Sport centar 22.35 Otvori o~i, film 00.35 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.15 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.20 Otvori o~i, film

17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.10 Ke~eri SMACKDOWN, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Kill Bill, film 22.15 Vox populi (Glas naroda) 22.20 Pitajmo zajedno, talk show 23.10 Efekat vampira, film 01.00 OBN Info, informativni program 01.10 Rat bendova, muzi~ki show 03.40 ^uvari planeta, dokumentarni program 03.10 OBN Info, informativni program 03.20 Rat bendova, muzi~ki show

16.00 Valentina, serija 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Arena B -13, talk show 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Kuga, film

RTS
10.05 Vijesti 10.05 Razglednica: Sirija 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.05 Vijesti 11.10 Zooteka plus (r) 11.36 Petar drugi Petrovi} Njego{ (r) 11.51 Datum 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Evronet (r) 12.50 Trend setter (r) 13.35 [ta ja imam od togaBelgija 15.10 TV lica... (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Tamburica fest, muzi~ki program 23.20 Dnevnik 23.35 Evronet (r) 23.40 Zavi~aj: Bajanje od mene i lijek od Boga

RTCG
11.00 Vijesti 11.05 Stadion (r) 11.40 Fudbal: Japan - Crna Gora, direktno 13.40 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovni program (r) 14.35 Muzi~ka kutija (r) 15.05 Aktuelno 15.10 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Reakcija (r) 17.00 Lajmet 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Krugovi knji`evnosti 18.40 Sat TV 19.10 Aktuelno 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Hronika parlamenta 20.30 Zapis 21.00 Zanimljiva medicina 21.30 Pro~itaj me 22.00 Argument 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 7 tv dana 00.00 Fle{ sport 00.10 Crno - bijeli svijet 00.40 Crna Gora - u`ivo (r)

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 D`oi, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.30 Prljavi seksi novac, serija 14.15 D`oi, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Upravljanje Vajldom, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 Kugar Taun, serija 20.50 Kugar Taun, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Kugar Taun, serija

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Tri rijeke, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Oteta: Bjegunac ljubavi, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Zakon i red, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.00 Medijum, serija

TV1000
06.10 Albino aligator, film 08.00 Bili Medison, film 10.00 Susret sa Venerom, film 12.00 Zlodjela, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car 09.00 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan, live 13.30 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 15.00 Curling 17.00 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 18.15 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije Flash 18.30 Biciklizam u sali, S[ Apeldoorn, Holandija, live 22.00 STIHL Timbersports 23.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 00.00 Ekstremni sportovi 00.30 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan

Plavi u licu
FILM

18.00

14.00 Kako sam upoznao Saru, film 16.00 I kaubojke pla~u, film 18.00 Plavi u licu, film 20.00 Dim, film 22.00 Vojni~ina, film 00.10 Pode{ena, film 02.00 Pri~e, film

petak, 25. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.50 Mala TV TV vrti}: Masla~ak Zauvijek prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Ogovaranje (r) 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Kemija u kuhinji Puni krug 09.35 Heidi, serija za djecu (r) 10.00 Drugi format: Amos Oz (r) 10.48 Paralele (r) 11.18 Proces (r) 11.50 Pola ure kulture (r) 12.20 Glas domovine (r) 12.50 Osmijeh, dok. film (r) 13.20 Mala TV (r) TV vrti}: Masla~ak (r) Zauvijek prijatelji, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Ogovaranje (r) 13.50 [kolski program: Kemija u kuhinji (r) Puni krug (r) 14.35 @upanijska panorama

63
Hit dana Iz dana u dan... Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Mozaik, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

NOVA
07.55 Gospodin Magoo, crtana serija 08.45 Jagodica Bobica 09.10 Tomica i prijatelji 09.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 10.45 Gumus, serija (r) 11.45 Asi, serija (r) 12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Masterchef (r) 15.00 Provjereno (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Asi, serija 21.30 Masterchef, reality show 23.05 xXx, film 01.10 Gospodari rata, film 03.10 Ubojiti predator, film 04.35 Ezo TV, tarot

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.10 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dokumentarni serijal (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija, (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dokumentarni serijal 16.10 Elisa di rivombrosa, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.25 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Elisa di rivombrosa, serija 21.00 Biznis vijesti 21.00 Utakmica: Luxemburg, Francuska, prenos 23.00 Vijesti 23.10 Austin Powers 2, film 01.00 Vijesti plus 01.20 Biznis vijesti (r) 01.30 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.15 15.05 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.25 22.30 23.15 23.45 00.45 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 19/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) Konstruktorske katastrofe, dok. program Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, 20/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 3/5 Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Tarih, dok. serijal Ne{to za raju, zabavni program No}na ptica: Zelena, zelena trava, serija 8/28 No}na ptica: Jane Eyre, serija, 4/4 Pratitelj, film

TV TK
11.10 11.55 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 20.50 22.30 22.45 00.30

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Kurs prema Kubi - Na brodu Levant, dokumentarna serija 11.05 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.33 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje: Bolesti bubrega - tiha epidemija 14.55 Branitelji domovine, informativno-edukativni spot 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.21 S Me|unarodne smotre folklora: Halubje, Poljica, Gorjani - emisija pu~ke i predajne kulture 15.51 ZABA - 90 sekundi, (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.15 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija 17.45 Iza ekrana 18.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.18 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.30 Dnevnik plavu{e: Ljubav ide preko SMS-a 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.15 Mjesec dobitnika Oscara: Nepomirljivi, film (r) 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Peti dan, talk show 00.00 Filmski maraton: Prije svitanja, film 01.40 Filmski maraton: Nepomirljivi, film (r) 03.45 Skica za portret (r) 04.00 Oprah show (r)

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Razorback, film (r) 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Austin Powers 2, film 00.00 Pali an|eo, serija

Nijemi svjedok
SERIJA

21.50

Jagodica Bobica
CRTANA SERIJA

08.45

14.50 Indijanac, nizozemski film (r) 16.05 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna 18.10 Divlji Plamen 1, serija (r) 18.52 Krstarenja svjetskim ljepotama: Kurs prema Kubi - Na brodu Levant, dokumentarni film (r) 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Nevjerojatni trenuci 2 Trenuci od kojih se ledi krv, dok,serija 20.55 Mu{karci na stablima 2, serija 21.40 Dnevnik plavu{e: Ljubav ide preko SMS-a (r) 21.50 Nijemi svjedok 12, mini-serija 23.35 Na rubu znanosti: Psihotroni~ka kontrola uma 00.25 Gara`a: Lete}i odred 01.00 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani Film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni Program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Razorback, film (r) 13.50 Tv1 ordinacija (r) 14.30 Program tv1 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija 20.55 Urban music puls, snimak 21.30 Premijer liga, snimka 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.35 Austin powers 2, film 00.00 Pali an|eo, serija

TV KAKANJ
13.30 Svjedok prirode 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Auto shoap magazin 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Biznis magazin 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Svakodnevnica 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.15 Pensacola, serija

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 @ak Kusto, dok. program (r) 14.00 Muzi~ki predah 14.30 Vijesti 14.35 Francuski fokus 15.00 U okusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: Proljetna jela 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Sylvester Stallone 20.40 Studenti, 3/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo, dok. program

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Talenti, 9/12 16.20 SMS centrala 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 17/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

RTV VOGO[]A
12.30 Pri~a o sand`a~kim velikanima, dok. program (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, serija(r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 [to uzrokuje bolest, edukativni program 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 Info IC NTV IC Kakanj 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Djevojka sa lampom, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno, zabavna emisija 00.20 Dnevnik lude crnkinje, film

ATV
10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 1001. no}, serija 21.00 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Sport centar 23.25 Otvori o~i, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Snowboard 11.00 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 11.15 Freestyle skijanje 12.00 Snowboard 13.30 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 13.45 Odbojka, Italijanski kup, ~etvrtfinale (@) 15.00 Bilijar sa 3 odbitka 16.15 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 16.30 Snowboard 17.00 Bilijar sa 3 odbitka 19.00 Stoni fudbal 19.45 Ko{arka, Euroleague, pregled kola 20.00 Bilijar sa 3 odbitka 22.00 Borila~ke vje{tine 00.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 01.30 Bilijar sa 3 odbitka

SPORT KLUB
06.30 09.30 10.00 11.00 13.00 13.30 15.15 15.30 17.15 17.30 19.15 19.45 20.00 20.15 22.15 23.00 00.00 00.30 03.00 04.45 05.00 Freiburg - Bayern Premier League Magazin FullTilt Poker Euroelague: Barcelona Panathinaikos NBA Action Euroleague: Caja Laboral - Maccabi NBA Live Euroelague: Olympiacos Montepaschi Premier League News Euroelague: Real Madrid - Valencia Pregled NHL NBA Live Premier League News Kosarka: Cibona - Zadar, direktno Pregled Euroleague FullTilt Poker Premier League Magazin NBA: New York Milwaukee, direktno Rugby Super League NBA Live Premier League News

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 20.35 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi Oru`ja budu}nosti Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide Spravice budu}nosti Spravice budu}nosti Razotkrivanje mitova Novi svijet Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 01.00 02.00 05.00 [apta~ psima Opasni susreti Velike migracije No} lavova Skrivene tajne Norve{ke Dugo putovanje na jug Rijeke i `ivot Velike migracije Privid ili stvarnost Opasni susreti Holivudska lisica Crveno upozorenje za spa{avanje [apta~ psima Rijeke i `ivot Premijera: [apta~ psima Crveno upozorenje za spa{avanje [apta~ psima Rijeke i `ivot [apta~ psima Rijeke i `ivot

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.30 04.00 05.00 Tajna tibetanske mumije Lovci na naciste Vivaldijevim stopama Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Mendelson, nacisti i ja @ivio Pakistan Ostvo minotaura Tajni ratovi Tajna tibetanske mumije Lovci na naciste Genije dizajna Tajne dubina Kajanje D`ejn Ostin Svijet novca: Male prljave tajne Ostvo minotaura Farma iz Edvardijanskog doba Premijera: Dobrodo{li u osamdesete Lovci na naciste Genije dizajna Tajne dubina Kajanje D`ejn Ostin Svijet novca: Male prljave tajne Ostvo minotaura Farma iz Edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
06.25 @ivot majmuna 06.50 Odrastanje 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 SSPCA 13.10 Putuju}i veterinar 13.40 Zemljotres 14.30 Sve o ma~kama 15.30 @ivot majmuna 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Donald [ulc - stru~njak za otrove 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Borba za kitove 21.55 Rudove bubice 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Zemljotres

Bosna BH gas igra u nedjelju protiv Chehovskie medveda

Cijenimo rivala,
ali nema predaje
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 25. mart 2011. godine

Kampanja Ja~i, br`i, bolji: dru`enje sa specijalcima SIPA

Novinari vje`bali
Na ure|aju laser shot, koji su specijalci dobili na poklon prije tri i po godine, vje`baju i policijski slu`benici drugih agencija
U sklopu kampanje Ja~i, br`i, bolji, koja se provodi u saradnji s Policijskom misijom EU (EUPM), ju~er su specijalci Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) uprili~ili dru`enje s bh. novinarima, te im omogu}ili da savladaju osnovnu tehniku pucanja uz pomo} ure|aja laser shot, trena`nog sistema za ga|anje iz pi{tolja. Specijalci su, prema rije~ima Mirka Luji}a, direktora SIPA, elitna jedinica koja predstavlja udarni dio SIPA u fokusu interesovanja menad`menta ove agencije, te da se ~ine napori da bi specijalcima bili osigurani najoptimalniji uslovi za rad. “Dr`ava se opredijelila da kroz bud`etinstitucija BiH podr`i u periodu od oko dvije godine izgradnjunovelokacije(baze) za Jedinicu“ kazao je Luji}, ~estitaju}i , specijalcima uspje{no izvedenu operacijuhap{enjaosumnji~enih u akciji kodnog imena Carina, koja je izvedena u utorak. U Jedinici za specijalnu podr{ku postoje tri tima: Alfa, Beta i Gama tim. Alfa tim je antiteroristi~ki tim. Beta tim se koristi za sve druge aktivnosti, a Gama tim se koristi za podr{ku i za pratnje novca za Centralnubanku, obezbje|enje baze i sli~no. Specijalci SIPA u protekloj godini uspje{no su izvr{ili 268 operativnih zadataka, te uhapsili 147 osoba, osumnji~enih za razli~ita krivi~na djela. Radi se o jedinicikoja je sve naredbe Suda i Tu`ila{tva BiH izvr{ila bez ijednog incidenta. Novinare je posebno zainteresovao trena`ni sistem za ga|anje iz pi{tolja, te impresionirale sposobnosti specijalaca u rukovanju i ga|anju pi{toljem. Sistem laser shot je donacijaIcitapa, ~ija je vrijednost 50.000 KM. Na ovom ure|aju, koji su specijalcidobili na poklon prije tri i po godine, vje`baju i policijski slu`benici drugih agencija. Laser shot se mo`e programirati da putem simulacija iz stvarnog `ivota strijelac vje`ba kako postupiti u tala~kim situacijama, napadima na druge osobe u njegovoj blizini te vje`ba brzinu i preciznost ga|anja i pravilno dr`anje naoru`anja. Budu}i da je u toku provedba kampanje pod sloganom Ja~i, br`i, bolji, istaknuto je da SIPA dnevnoprosje~nokontaktira oko 15 gra|ana s informacijama koje su veoma zna~ajne za njeno efikasno djelovanje.
D. P.

ga|anje iz pi{tolja

Otkazan koncert Lepe Brene u Osijeku

Otkazan je koncert beogradske pjeva~ice Fahrete Jahi} - @ivojinovi}, alias Lepa Brena, u Osijeku zakazan za subotu, 26. marta. Prema neslu`benim informacijama, razlozi otkazivanja koncerta prvenstveno su financijskenaravi. Organizatori su navodnobiliprisiljenisamiodustati jer za koncertbeogradske najcajke u osje~koj dvorani Gradski vrt nisuuspjeliprodationoliko ulaznica koliko su o~ekivali. Osim {to im je “pukla“ financijska konstrukcija, organizatore jedotukloi otkazivanjesponzorstava. Ali ne zbogneprodanihulaznicanegoradi najavljenih prosvjeda. Prosvjedi protiv muziciranja Lepe Brene u Osijeku ve} su odr`ani pro{log ponedjeljka u organizacijibraniteljskih udruga i lokalnog HSP-a. Kako se tvrdilo, bila je to tek najava i uvod za J. D. subotnja doga|anja.

Sna`ni potresi u Mijanmaru

Foto: D. ]UMUROVI]

Dva zemljotresa snage po sedam stepeni Rihterove skale pogodila su ju~er sjeveroistok Mijanmara, nedaleko od granica sa Tajlandom i Laosom, saop{tio je geolo{ki institut SAD-a. U saop{tenju se navodi da su se potresi dogodili u razmaku od nekoliko sekundi 110 kilometara od tajlandskog grada ^ijang Raj. Prvi zemljotres bio je veoma plitak, na dubini od deset kilometara, a drugi se dogodio na dubini od 230 kilometara. O~evici navode da se potres osjetio sve do Hanoja, glavnog grada Vijetnama, gdje su ljudi evakuisani iz visokih zgrada.

POSLJEDNJE VIJESTI
IZRICANJE PRESUDE [ESELJU 4. MAJA - Ha{ki tribunal saop}io je ju~e da }e presuda predsjedniku Srpske radikalne stranke Vojislavu [e{elju biti izre~ena 4. maja. Nakon odluke sudija o raspravi po pravilu 98, tokom koje }e se odrediti da li je tu`ila{tvo iznijelo slu~aj i da li je potrebno izvo|enje dokaza odbrane, zna}e se da li }e se proces nastaviti, saop}eno je ju~e iz Tribunala. IZETBEGOVI]: ZAGREB SE NE MIJE[A- Tokom boravka u Baltimoru u SAD-u, na upit novinara VoA-e smatra li da se slu`beni Zagreb mije{a u unutarnje stvari u BiH, Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH je odgovorio: “Daje svoje mi{ljenje i svoje stavove. Ne bih rekao da se ne{to osobito mije{a. Za sada.“ - Mislim da }e ova situacija u BiH baciti izvjesnu sjenu, ali ne bih rekao da }e okrenuti smjer odnosa izme|u Zagreba i Sarajeva. Taj smjer zna~i popravljanje odnosa, dogovore, suradnju…ne bih rekao da }e sada{nja kriza pretjerano utjecati na na{e odnose, kazao je Izetbegovi}. SOCRATES PODNIO OSTAVKU - Portugalski premijer Jose Socrates podnio je ostavku, nakon {to je u parlamentu odbijen bud`et sa mjerama {tednje. Analiti~ari navode da }e, zbog odbijanja mjera {tednje u bud`etu, Portugal zatra`iti sli~an paket finansijske pomo}i kao i Gr~ka i Irska pro{le godine.

Debata u Media centru u Sarajevu

Novim medijima do promjena
U Mediacentru u Sarajevusino} je odr`ana debata o temi “Novi mediji - sredstva manipulacije ili alatke za promjene“ . Organizatori debate, koja je dio serijala “Medijski vremeplov“ bili su Media centar Sa, rajevo i FrontlineClubLondon. “Medijski vremeplov stigao je u budu}nost, u vrijeme novih medija. Ovoga puta govorimo o novim izvorima informacija poput WikiLeaksa, koji direktno utje~u na poteze svjetskih vlada. Pitamo se jesu li Facebook, Twitter i Youtube zaista zaslu`ni za ono {to se nedavno de{avalo u Tunisu, Egiptu, a sada u Libiji, a {to su svjetski mediji okarakterizirali kao “bu|enje arapskog svijeta“. Ono {to nas najvi{e zanima - mogu li novi mediji biti iskori{teni kao alatke za

Dojava o bombi u Eiffelovom tornju

promjene u BiH“ naveli su , organizatori. Tom prilikom najprije je prikazan film “WikiRebels“ , koji prati Juliana Assangea od prvih dana WikiLeaksa do trenutka kada on biva optu`en za seksualno zlostavljanje. Nakon toga odr`ana je debata, na kojoj su gostovali Bosse Lindquist, producent filma “WikiRebels“ Vaughan ,

Smith, osniva~ Frontline Cluba u Londonu, Ivan Pernar, vo|a zagreba~kih antivladinih protesta, Dejan Coci}, predsjednik udru`enja O{tra nula, koje je u Banjoj Luci organiziralo antivladine proteste, koriste}i i Facebook, te Demir Mahmut}ehaji}, nekada aktivni ~lan Pokreta Dosta koji je organizirao sarajevske proteste.

Pari{ki Eiffelov toranj ju~er je nakratko bio evakuisan zbog dojave o prisustvu sumnjivog paketa na ovoj popularnoj turisti~koj lokaciji, saop{tili su zvani~nici. Izvr{ena je evakuacija oko 3.000 ljudi, a uzbuna je ukinuta poslije provjere lokacije. “Policija nije na{la ni{ta“ rekao je zvani~nik kompani, je koja odr`ava toranj. Policija je saop{tila da je evakuacija izvr{ena poslije anonimne telefonske dojave. Sigurnosni zvani~nici rekli su da je Francuska ne{to ranije primila dojavu o planiranom samoubila~kom napadu na sistem gradskog saobra}aja u Parizu.

19.00
BHT

NOGOMET: KVALIFIKACIJE ZA EURO 2012.

subota, 26. mart

SPORT

Pitalice {egalice Bosna i Hercegovina Rumunija
Nakon polovi~nog u~inka u pro{loj godini, nogometna reprezentacija BiH se nada uspje{nijoj 2011. i, kona~no, plasmanu na veliko takmi~enje. Prva prepreka na tom putu bi}e selekcija Rumunije, ranjena i daleko od stare slave. Reprezentacija se vra}a na Bilino polje i Zenica jedva ~eka da na djelu ponovo vidi D`eku, Spahi}a, Pjani}a, Misimovi}a i ostale bh. zmajeve kako razbijaju mit o rumunskoj nepobjedivosti...
Kako Amerika odre|uje (trenutni) poredak na{ega svijeta, tako CNN zrcali svoje manire i na ovda{nje televizije. Izme|u ostalog, dovo|enje gostiju u studio, da komentiraju doga|aj, daju interview, daju mi{ljenje, iznose stav... La(h)ko je CNN-u: on ima eksperte za pitanja i jo{ ve}e za odgovore. Na lokalnom nivou (BiH), na svim televizijama to, uglavnom, izgleda ovako. Novinar (urednik, svejedno): - Evo, ovaj... onaj... za po~etak... komentirajte nam, gospodine XY, ovo {to se danas dogodilo. Gost XY: - Moje je li~no i osobno mi{ljenje da sam ja... ovaj... onaj... spreman... ovaj sagledati sve ovo u ozra~ju aktualne situacije koja mene li~no i osobno, znate... ovaj... Voditelj (novinar, urednik): Molim vas, samo kratko... ovaj... onaj... a kako vi gledate na taj doga|aj? Gost XY: - Pa, ovaj... onaj... kako sam li~no i osobno naglasio prethodno, moje je li~no mi{ljenje... Novinar: - Hvala, ali da li biste... ovaj... onaj... ocijenili li~no doga|aj u svjetlu aktualnih zbivanja vezanih za... ovaj... onaj... doga|aj koji spominjemo? Gost XY: - Mi, to jest ja... ovaj... onaj... sam iznio li~no mi{ljenje i u vladi i u parlamentu, ali znate... Novinar: - Ne znamo, ovaj... onaj... ali odgovorite ljudima... Gost XY: - [ta da im... ovaj... onaj...odgovorim, kad oni znaju moj li~ni i osobni stav glede toga... ja sam za funkcionalno i difuzno pristupanje problemu... Novinar: - Da, u pravu ste svakako... ovaj... onaj... ali recite da li ste vi li~no... osobno... funkcionalno za funkcioniranje institucija i njihovih depadansa na svim nivoima... ovaj... kako bi pozicija bila pozicija, a opozicija zna se... Samo kratko, isti~e nam vrijeme... nemojte du`iti... gledatelji ~ekaju na liniji... Gost XY: - Ja sam li~no... ovaj... onaj... za funkcionalnu nadopunu, a sve u skladu s ustavom i jednakopravno{}u... jer i osobno se zala`em za funkcionalnu afirmaciju svih naroda, narodnosti, manjina i ostalih... ovaj... a u svjetlu... - Voditelj: - E ba{ vam hvala... evo gledateljima {ansa... Izvolite, gospodine Zahide... Zahid je iz Vrto~ina... Gledatelj Zahid: - Ja nisam u~evan, ali me ~udi za{to ovaj politi~ar ne odgovori, a vi ga niste ni pitali, kad }e biti posla za stotine hiljada ljudi, kad }e po~eti graditi autoput, odakle se uvozi voda koju mi prosipamo, ko sklapa te ugovore, za{to se ne hapse lopovi i kriminalci, gdje je na{a devizna {tednja, za {ta smo se borili, kad }e penzije biti, ko ru{i dr`avu... tu-tu-tu... Novinar: - Eto, na`alost ,veza je pukla pa nismo dobro ~uli pitanje... nego, gospodine XY, da ~ujemo za kraj va{e li~no... Klik!

16.55
BHT

KO[ARKA: LIGA ZA PRVAKA BiH

srijeda, 30. mart

Bosna ASA BH Telecom Borac
23.00

Kill Bill 2
AKCIJA/TRILER
Drugi dio filma koji je zapravo snimljen kao cjelina, no zbog trajanja od oko 4 sata Miramax studio pristao je na Tarantinov prijedlog da se izda u dva dijela. Nemilosrdna Uma Thurman (Mladenka) zavr{ava osobnu misiju koju je zapo~ela u prvom dijelu - ubiti Billa, biv{eg ljubavnika i {efa koji je zbog ljubomore organizirao masakr na njenom vjen~anju.

OBN FILM, PETAK, 1. APRIL

Re`ija: Quentin Tarantino Uloge: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

Jasna Ornela Bery, glumica

U novoj seriji TV1

s rado{}u igram
N
ova humoristi~ka serija "Dva smo svijeta razli~ita" u produkciji TV1 na programu je ove televizije od subote, 26. marta. Jednom sedmi~no TV1 }e (subotom u 20.10) emitirati ovu doma}u humoristi~nu seriju, reditelja Elmira Juki}a. Bazirana na sukobu selo grad u postratnoj i tranzicijskoj BiH, serija na humoristi~an na~in tretira `ivotne situacije zasigurno vrlo prepoznatljive publici u BiH, ali i u ~itavom regionu. Glavnu ulogu igra trenutno najpoznatiji bh. glumac Emir Had`ihafizbegovi}, dok se u drugim glavnim i sporednim ulogama pojavljuje ~itava galerija na{ih i regionalnih gluma~kih zvijezda, poput Jasne Ornele Bery, Tanje [oji}, Ivana Bekjareva, Roberta Krajinovi}a, Arme Tanovi} - Brankovi}... Gla vni ju nak se ri je Fa dil Opan~i} je priprosti i ambiciozni seljak kojeg njegova politi~ka partija prebaci u grad kako bi sakrila tragove o njihovoj korupcijskoj aferi sa motokultivatorima. Njegov novi posao u Sarajevu je upravnik pozori{ta; tu se su da ra Jo si pom Gospodne ti}em, dosada{njim up -

Jasna Ornela Bery sa Emirom Had`ihafizbegovi}em

ravnikom, starim Sarajlijom i pripadnikom gra|anskog sloja u gradu. Njihov sukob ~ini okosnicu serije. TV serija „Dva smo svijeta razli~ita“ prva je velika produkcija TV1 u oblasti igranog programa u BiH i trenutno najve}i je projekt ove vrste u BiH. Serija je zajedni~ki koproducentski posao sa Novom TV iz Hrvat ske, dok izvr{nu produkciju potpisuje Fist iz Sara-

jeva. Trenutno, u selu Mrkovi}i kod Sarajeva, te u Domu kulture Hrasnica snima se prvih 14 epizoda. U prvoj sezoni, u ulozi gosta, pojavit }e se i Enis Be{lagi}... To je bio povod da u rubriku Lice s naslovnice, dovedemo glavnu glumicu Jasnu Ornelu Bery. No prije toga mi{ljenje o seriji redatelja Juki}a: - Rekao bih da je ova serija ~ak i zahtjevnija od serija koje smo ranije radili (Lud, zbunjen, normalan). Jer, vi{e je oslonjena na eksterijere i ne{to {to nije studijsko snimanje, tako da je automatski kompleksnija i zahtjevnija. Naravno, tu je veliki broj likova, tako da i to dodatno optere}uje pri~u. Ali, ~ini mi se da smo uspjeli sve to spojiti da ovo o ~emu govorimo bude na zajedni~ku radost dobro. A na pitanje da li je bilo straha u}i u

by Ramo Kolar

Dnevnik A
Sve je tanji (a du`i) udarni dnevnik (19 sati) BHT1. Urednici redaju vijesti kako im nala`u njihova navija~ko-ideolo{ka svijest i predrasude. Profesionalni standardi su tu davno isparili. Kao da poku{avaju biti odraz stvarnosti: prave zbir entitetskih doga|aja po izboru koji niko ne bi odobrio ni na prvoj godini fakulteta. Primjer od utorka (urednica S. Topali}) je to samo zorno pokazao: u vrhu je, odnosno prva, vijest gdje se neko sva|a oko 200 hiljada maraka u bud`etu manjeg entiteta, pa naga|aju jesu li raspore|ene vako jal nako. Do~im problem bud`eta ve}eg entiteta nije va`an, nije bitno bombardiranje Libije, kataklizma u Japanu, polo`aj hiljada boraca, predaja vlasti u FBiH... I tako redom i tako gore...

Dnevnik B
Da i strane TV ku}e robuju ideolo{ko-partijskim potrebama, pokazuje povremeno i hrvatska Nova TV, na koju se, ina~e, ovdje mnogi poku{avaju ugledati. U smislu produkcije i televizi~nosti, oni jesu napravili iskorak, no glede ideologijskih mantri poznatih na ovim prostorima, jo{ nisu ni izdaleka (o HRT-u da se i ne govori). Tako u {pici Dnevnika (i ne samo jednom) ka`u ovako: "Skandal u BiH - formirali vlast bez Hrvata". Naravno, to je samo ponavljanje HDZ la`i, jer se oni smatraju izabranima davati certifikate, a uzimati pare i jare otkad je BiH obnovila svoju samostalnost...

Sa snimanja serije "Dva smo svijeta razli~ita"

novi humoristi~ni projekt, odgovorio je: - Nije bilo straha, ali jeste vi{e od go vor nos ti. Jer, lju di o~ekuju da }e od iste ekipe vidjeti ne{to jednako dobro, ako ne i bolje. Stoga smo duplo spremniji u{li u ovaj projekt... • Kako Vam je legla uloga seljanke Bahre, Fadilove `ene? Po ~emu je Bahra posebna? - Volim jako tu ulogu, prije svega zato jer do sada nisam igrala takvu vrstu. Volim je i zato jer ne moram da se {minkam. [alim se, naravno. Ova serija prikazuje sukob izme|u urbanog i ruralnog. Ja spadam u ove ruralne. Neobrazovana je, ali uz pomo} svoje elementarne inteligencije, ona se brzo adaptira. Iako joj sve to smeta. Ona bi vi{e voljela da je na meraji. Bahra je priprosta seljanka, neuka, vje~ito ljuta i nezadovoljna. Iako direktna i netakti~na, nije zla, mo`da nekad malo zlo~es ta kad se osje ti ugro`enom, o svemu ima svoje mi{ljenje, petlja se u sve, neobrazovana, ali posjeduje selja~ku inteligenciju... Uprkos ovim osobinama, meni veoma

draga i simpati~na, jednostavno ne mo`ete a da je ne volite. • Od koga je do{ao poziv za u~e{}e u seriji? - Pozvali su me iz produkcije Fist. • Kako je sara|ivati sa ovom ekipom, glumcima? - Moj posao je timski rad, i ako bilo ko od nas zaka`e, to se odrazi na sve nas. Za sada dobro funkcioniramo. Na setu je uvijek jako puno ljudi i svi nosimo razli~ite energije koje se kod uspje{nog posla uvijek pove`u u jednu zajedni~ku. Zadovoljstvo mi je raditi sa svojim kolegama i rediteljem Juki}em. • Radite puno u posljednje vrijeme; na relaciji Zagreb - Sarajevo? - Trenutno jako puno radim u Sarajevu. Uporedo radim i film. • Kako se to sve odra`ava na privatni `ivot? - A, privatni `ivot, oprostite {ta je to? Hroni~no sam neispavana, ali obe}avam sebi ~im ovaj ciklus zavr{i da }u se po~astiti i odspavati cijelih osam sati. Ali ja volim svoj posao i sve to nije tako stra{no...
A. KULENOVI] - DELI]

[egamaheri za raju
Ima zanimljiva emisija na Hayat TV, a zove se Ninja ratnici. Japanske je proizvodnje. I to tamo{nja TV vrhunski radi. Zabavno-takmi~arska emisija koja se zbilja dade gledati. Ali Hayatovi komentatori (koji se ne odjavljuju na kraju) poku{avaju biti zabavni, opu{teni, ~ak se i {ega~iti. U sijaset izgovorenih bizarnosti i pore|enja vrijednih seoskih lola iz Pr`ogrnaca, svrstavaju ih u mahalsku ligu. Ne vade ih i poneki, istina rijetki, veselo-svje`i komentari...

Zvijezda na kaluf
Poznati muzi~ko-zabavni show TV Hayat Zvijezda mo`e{ biti ti, taman {to je zavr{io, opet je po~eo. Novi ciklus audicija je ve} pomalo otrcan, tri-~etiri godine sve na isti kaluf. ^itatelji su nam skrenuli pa`nju na to, a kako su oni i gledatelji, to se i njihova pika.

Dnevnik C
Sve ono {to se kazalo za dnevnik A, sasvim je suprotno u Dnevniku TV1 (i ostalim vijestima). Ovdje to urednici rade vrhunski profesionalno, vijesti su vazda poredane po va`nosti, izbor je profi, naj~e{}e gost objasni kratko {ta treba u njemu, vo|enje je vrlo korektno, po~esto odmaknuto od smrtno ozbiljnih maski naba~enih za tu prigodu, s mjerom, ne prelazi se granica pristojno-profesionalnog. Istina, novinarski dio s terena ina~e ne prati razinu uredni~kih dvojaca (i dalje se isti~u Veljovi} - Blagojevi}), ali ovo je ipak najmla|a televizija. Dakle, u zaklju~ku }u kazati kako su udarni dnevnici TV1 preuzeli primat u doma}oj produkciji vijesti.

5

Dokumentarni program

Japan, majka kendoa

Novi sedmi~ni magazin

Exkluziv ~etvrtkom
Glasgow u [kotskoj, zemlji ponosnih ratnika, jula 2003. bio je doma}in svjetskog Kendo {ampionata, koji se odr`ava svake tre}e godine. Nekada nepoznat na Zapadu, kendo sad ima tri miliona posve}enika {irom svijeta. Svih 11 dosada{njih svjetskih {ampionata odr`ano je u Japanu. Ovaj put, kapiten japanskog tima je 35-godi{nji Naoki Eiga, sitan, ali mo}an kenshi. Na njemu le`i te{ka odgovornost jer predstavlja zemlju koja je majka kendoa. Eigina je du`nost da svijetu poka`e su{tinu kendoa i, kako bi bio dorastao tom izazovu, radio je na razvijanju svoje spiritualne i mentalne snage kako bi zadr`ao mir u svakoj situaciji. Eiga mora na}i na~in da pobijedi najbolje kenshije na svijetu... Dokumentarac je na programu FTV u nedjelju, u 7 sati. Od ove sedmice u programu OBN televizije svoje mjesto }e prona}i magazin "Exkluziv", u potpuno novom formatu. Iako je magazin zadr`ao stari naziv, ima novo ruho. ^etvrtkom od 19.10 gledaoci }e biti obavije{teni o svim aktuelnim de{avanjima poznatih li~nosti iz zemlje, regiona i svijeta. Magazin }e pratiti najzanimljivija de{avanja u na{em gradu i zemlji, promocije, modne revije i sve {to je urbano. - Svim ljubiteljima turskih serija u progamu OBN-a, ~etrdesetminutaprijepo~etkajedne od najgledanijih "Gorki `ivot", pripremit }emo zanimljive pri~e, a akcent }e biti stavljen na sve pripadnice ljep{eg spola, kojima }emo u prvihnekolikoemisijadatikorisnesavjete kako se pripremiti za nadolaze}e ljeto, naravno, pripremili smo mnogovrijednihpoklona za one najvjernije, kazala je voditeljica Exkluziva Berina Spahali} - Mirkovi}.

Pu{enje i zdravlje

Ostavite cigarete
Koristi po zdravlje jednog biv{eg pu{a~a vidljive su onog trenutka kada ostavi pu{enje. Za 20 minuta krvni pritisak opada. 24 sata kasnije rizik od sr~anog udara je znatno smanjen. Za 48 sati neuroni po~inju da se regeneriraju. Dvije ili tri sedmice kasnije pobolj{avaju se kardiovaskularne i respiratorne funkcije, a hodanje je lak{e. Rehabilitacija je izuzetno te{ka i za pu{a~a i za njegovo okru`enje. Naro~ito u po~etku. Emisija je na BHT1 u utorak (22.40 sati).

Zabavni program

Program iz kulture

Nadreality show
Valerijan @ujo
U godini 1948, kada je ro|en Valerijan @ujo, iluzije su bile vi{e nego ozbiljna pojava. Neke od njih spaljujemo i u emisiji. Pisao je i pi{e poeziju, prozu, dramske i esejisti~ke tekstove, putopise i scenarije. Autor je evergrina "Sve smo mogli mi". Bio je sekretar Udru`enja knji`evnika BiH i urednik na Radiju BiH. Svojevoljno je napustio posao 1985, tragaju}i za kontroliranim tro{enjem slobodnog vremena. Vi{e od decenije bio je opsjednut radom na multimedijalnom projektu, leksikonu grada u kojem `ivi. U emisiji ka`e da ljudi vi{e vjeruju budala{tini nego zbilji i da od te zbilje vi{e vole da `ive u iluziji. Emisija "Figure" je na programu BHT1, u ~etvrtak, u 23 sata.

Potresne scene istinitih doga|aja! Rekonstrukcije katastrofa koje se ne odvijaju pred va{im o~ima! [ta se doga|a kada je obim glave ve}i od pre~nika kanalizacione cijevi?! To ne mo`ete vidjeti u „Hitnoj slu`bi“ ni u „911“ sapunici! Nova, osma epizoda „Nadreality showa“ (FTV, nedjelja u 20.50) donosi i novu epizodu „Hitna Upomo}“! Imate problem sa ozonskom rupom? Mislite da je premala? To je lako rije{iti uz pomo} savremenih ku}anskih pomagala, a onda va{ stari solarij mo`ete pokloniti nekom prosjaku! Ima li svjetla na kraju tunela? Vidovita D`azira, najpozna-

tija balkanska proro~ica, poma`e Evropskoj uniji da skine prokletstvo sa Plana o pridru`ivanju i stabilizaciji! Dramati~no javljanje u program Ollija Rehna, komesara za moral i pro{irenje vena! Sportske vijesti su u znaku Gay olimpijade, na kojoj se stari rekordi probijaju svaki dan! Mo`ete se kladiti na pobjedu Manchestera protiv Barse, ali koga to jo{ zanima! Borba za izbor najpo`eljnijeg `iranta je nastavljena u Super Music Showu, lovac na talente! Sponzor, Hapi Kredit Bank, ima najprivla~niju ponudu na bankarskom tr`i{tu: va{e je da se zadu`ite, a mi obezbje|ujemo `irante!

Od Leona do Godzile

STOL ZA 4

Jean Reno, glumac

Arapska no}
Tre}a je sedmica koju ekipa “Stol za 4“ provodi u Zagrebu u potrazi za finalistom. U utorak emisija na OBN TV donosi zanimljivo arapsko ve~e koje je kandidat Rene pripremio svojim gostima. Pored tradicionalnih arapskih jela, Rene }e do~arati arapske obi~aje i jela koja do sada nisu vi|ena u emisiji “Stol za 4“. Kako su odreagirali njegovi protukandidati kada su u{li u njegov hram? U ovoj sedmici pojavljuju se i poznate hrvatske manekenke poput Krisitine Lumbar.

Jean Reno, poznati francuski glumac, igrao je u vi{e od 60 filmova. Svojim gluma~kim ta len tom do spio je i do Holywooda, a javnosti je poznat po ulogama u filmovima: Leon, Francuski poljubac, Nemogu}a misija, Godzila, Ronin, Nikita i drugi... Upoznajte ovog slavnog glumca - Strani dokumentarni program, BHT1, subota (17.35). 7

Shema BHT1

OBN TV KALENDAR

Dejana subotom i nedjeljom
Ezel mijenja termine
S televizije OBN su nam poslali novu programsku shemu za njihove popularne emisije „Red carpet“, „Pitajmo zajedno“, „Dejana talk show“ i „Biseri“. Gledateljima omiljeni showbizz magazin „Red carpet“ (voditelji Fe|a Fetahagi} i Dejana Rosulja{) i}i }e u novom terminu - petkom od 21.40 sati. Kao i do sada gledaocima prikazuju aktuelnosti iz na{e dr`ave, re gi ona ali i svi je ta: tra~eve, intervjue i reporta`e... Sve popularniji talk show „Pitajmo zajedno“, koji ure|uje i vodi lijepa Jelena Jugovi}, mo`ete pratiti u novom terminu, petkom od 19.10. Ovosedmi~ni gost je popularni poppje va~ Ha ri Va re {a no vi}.

Fe|a Fetahagi} i Dejana Rosulja{

Igrana serija „Ezel“ od 28. marta u 20 sati, od ponedjeljka do subote. Zbog toga }e do}i do pomjeranja termina emitovanja sljede}ih emisija na BHT1: serija ponedjeljkom „Zlatno tele“ u 21; politi~ki magazin „Crta“ utorkom u 21; „Ljudi s Medisona“ ~etvrtkom u 21; doma}a serija „Pe~at“ petkom u 21, a dokumentarni serijal „U ime naroda“ u 21.20. Serija „Mjesto zlo~ina – New York“ }e od 2. aprila biti emitovana u 22.25 sati, javljaju iz ove TV ku}e.

Program za mlade

Hayd u park
Antifa, pokret u Mostaru - ponekad antisocijalni, ali uvijek antifa{isti. Pod sloganom Zaljubljeni u slobodu, mladi ljudi u Mostaru vode svoju bitku za oslobo|enje grada od ideologija ~iji postulati podrazumijevaju osna`ivanje netrpeljivosti prema druga~ijem, segregaciju u {kolama i podizanje svakojakih “berlinskih zidova” me|u ljudima. Ispod crte - Travni~ka idila - Siva svakodnevnica u gradu sira. Ispod srednjovjekovnih zidina nalazi se mali grad, lijep za pro{etati i osjetiti duh bogate historije ovog mjesta, ali, ako je vjerovati mladim ljudima koji ovdje `ive i poku{avaju ostvariti neki vid samoaktualizacije, Travnik nije mjesto u kojem bi ~ovjek `elio provesti `ivot. Park i u ovom izdanju donosi interesantne i manje interesantne intervjue sa ljudima i `ivotinjama (FTV, ponedjeljak, 23.30 sati). Voditelji: Gligor Popovi} i Ademir Jakubovi}.
Vanja Buli}

Iako je ve} dugi niz godina prisutan na estradnom nebu, poznati bosanski pjeva~ Hari Vare{anovi} se sprema za rad na novom albumu, za koji ka`e da ne}e ni mrvicu odstu pi ti od nje go vog prepoznatljivog stila... Svim lju bi te lji ma Jelena Jugovi} emisije „Dejana Talk Show“ OBN dariva dvije emisije sedmi~no. Od 26. marta gledaoci }e mo}i u`ivati u pri~ama koje donose za njih. Svake subote i nedjelje u 17.30 neka nova tema. Ovog vikenda to su: @ivot iza re{etaka (subota) i Odgoj djece s posebnim potrebama (nedjelja). Talk show, urednika i voditelja Vanje Buli}a, do sada je donio mno{tvo pri~a osoba iz svijeta politike, biznisa, ali i nezaobilazne estrade. Svoje pri~e }e od sada gosti dijeliti u novom terminu, ~etvrtkom od 23.10. Ovosedmi~ni Vanjin gost je Sadik Pa{i} Paja, jedan od najpoznatijih estradnih menad`era nekada{nje Jugoslavije...

8

Nova turska serija na FTV-u

SVIJET SAPUNICA Ljubav i kazna
ponedjeljak-petak
FTV
Yasemin zati~e zaru~nika Mehmeta i njenu najbolju prijateljicu Mujde u krevetu. S obzirom na to da je prije nekoliko godina Yaseminina starija sestra umrla zbog komplikacija poslije abortusa, njen otac ju je privolio da obe}a da ne}e spavati sa bilo kim prije prve bra~ne no}i, {to je ona i ispo{tovala. No, Mehmet upravo igra na tu kartu i tvrdi da joj je bio nevjeran upravo zbog toga {to kao svaki mu{karac ima svoje potrebe kojima ona nije udovoljila. Nakon toga, povrije|ena i u ljubav razo~arana, Yasemin reaguje impulsivno i odlu~uje se baciti u zagrljaj noj nepoznatom mu{karcu, Savasu, prvom na kojeg je nai{la u lokalnom baru. Nakon {to se pokaje zbog svog postupka, ona nestaje iz Savasovog kreveta, a za njom, poput pepeljuge ne ostaje ni{ta osim njene ogrlice.

1.

Glavni glumci: Nurgul Yesilcay i Murat Yildrim

Tradicionalno i moderno
Federalna televizija po~inje sa emitiranjem (od 28. marta, ponedjeljak-petak u 21.15 sati) trenutno najpopularnije turske serije „Ljubav i kazna“ Serija }e . se emitirati u 77 epizoda, a predstavlja jedinstvenu ljubavnu pri~u u kojoj se tradicionalne vrijednosti suprotstavljaju modernom svijetu. ^injenica koja seriji „Ljubav i kazna“ garantira uspjeh i popularnost kod bh. televizijske publike jeste produkcijska ekipa koja stoji iza nje. Naime, rije~ je o istoj scenaristi~ko-rediteljskoj ekipi koja nam

2. 3.

Da bi sprije~ili krvoproli}e kao stari obi~aj u Truskoj, Savas i Cicek, njegova udovi~ena snaha, moraju se vjen~ati. Yasemin saznaje da je trudna, i bez obzira na protivljenje njene majke, odlu~uje se na abortus. Savas pristaje da se o`eni s Cicek, ali odbija prihvatiti vo|enje porodi~nog posla ukorijenjenog u kriminalu. Savas naprosto poludi kada se pred njegovim o~ima po~nu odvijati kriminalne transakcije kao dio porodi~nog posla. On zove svoju majku i ujaka na razgovor. Yaseminin biv{i zaru~nik Mehmet se pojavljuje i tra`i oprost od nje. U me|uvremenu, Cicek, pati zbog malih podvala koje joj prire|uje Savasova starija sestra, Nazan. Yasemin se suo~ava sa velikim problemima na poslu: skrivanje tajne o svojoj trudno}i i izbjegavanje da se suo~i sa {efom Borom koji joj se udvara. Savas, s druge strane, bezuspje{no poku{ava zaboraviti Yasemin, `enu sa kojom je imao seks za jednu no}. Putevi Savasa i Yasemin se ukr{taju jo{ jednom. Savas je napokon dobio prve vijesti o Yasemin. S druge strane, ona se odlu~uje odustati od abortusa, ali ne zna {ta da radi sa napasnim {efom Borom. Zbog njega Yasemin dolazi u sva|u sa Sevgijem, Borinim poslovnim partnerom. Uz podr{ku Savasa, Cicek nastavlja sa svojim studijem, me|utim, ova odluka dovodi do nove sva|e u porodici. Savas mora oti}i u Van da sredi neke poslove, ali glavni razlog njegovog odlaska su planovi koje ima u vezi s tim da posjeti Yasemin.

4. 5.

je ponudila i seriju „1.001 no}“ Tako je reditelj serije „Ljubav i ka. zna“ Kudret Sabanci, dok scenaristi~ki tim ~ine Yıldız Tunc, Mehmet Bilal Dede, Murat Lutfu i Ethem Yekta. Autor muzike je Kırac. Po~etak pri~e de{ava se izme|u Istanbula, Bodruma i Vana. Glavne uloge u seriji tuma~e Nurgul Yesilcay i Murat Yildrim. Nurgul Yesilcay je jedna od najpopularnijih turskih pozori{nih, filmskih i televizijskih glumica. Ro|ena je 1976. godine, a na{i gledatelji je pamte po glavnoj ulozi u sjajnom filmu Fatiha Akina "Na rubu raja", koji je dobio priznanje Festivala u Cannesu za najbolji scenarij, a tako|er je bio i u konkurenciji za Zlatnu palmu. Murat Yildrim je jedan od najpopularnijih turskih glumaca. Ro|en je 1979. godine, a slavu je stekao tuma~e}i lik Demira Dogana u seriji „Asi“ Murat Yildrim tako|er ima i politi~ke ambicije te je . izjavio kako `eli postati zastupnik u turskom parlamentu. 9

SU
23.30
BHT

26. mart 2011.
BHT FTV
07.00 Pozitivna geografija 07.30 Barimba, serija za djecu 08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 163. epizoda (r) 09.00 ZIZ zabava-igra-znanje 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 164. epizoda 13.05 Sarajevska hronika 13.30 Serrallonga, {panjolska mini-serija, 1. dio

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 07.30 08.00 08.15 09.00 Film Muzi~ki program Vijesti Jutarnji program TV podsjetnik: Branko ]opi} Mala TV Nodi, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Mali dnevnik Moj tata je premijer, serija Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show 08.00 BHT vijesti Pregled programa za djecu 08.15 Be Ha Te bebe 08.20 Uradi sam, uradi sama (r) 08.25 Privjesak, igrani film 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 22/36 (r) 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tribunal 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 46/61 13.30 ^udesna svjetlost, strana dokumentarna serija, 1/4 14.20 Olimpijski magazin 14.55 BHT vijesti 15.05 Jaha~i ma|arske stepe, strani dokumentarni program 16.00 Negdje, sutra, ameri~ki igrani film 17.35 Jean Reno, mirni ~ovjek, strani dokumentarni program 18.30 Dnevnik Sport Vrijeme 19.00 Nogomet, kvalifikacije za EURO 2012: Bosna i Hercegovina Rumunija, prenos 21.15 Mjesto zlo~ina: New York, igrana serija, 8/23 22.00 BHT vijesti 22.10 Deveto ~udo na istoku, doma}i igrani film 23.30 Bra}a po krvi, ameri~ki igrani film 01.25 Pregled programa za nedjelju

Bra}a po krvi
DRAMA/TRILER

Bobby se ne `eli baviti porodi~nom policijskom tradicijom. On vodi popularni ruski klub u New Yorku i za njega je `ivot zabava, disko-muzika i zadimljene ve~eri koje provodi sa pre li je pom dje voj kom Amandom. Posao s drogom cvjeta u New Yorku. Kada vi{e ne bude u stanju izbje}i lo{e poslovanje svojih ruskih {efova, Bobby }e se `estoko zamjeriti obitelji...
Re`ija: James Gray Uloge: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duvall

09.05 09.17 09.26 09.32 09.55 10.15 10.45

23.20
FTV

Teksa{ki poker
KOMEDIJA

Jack Faro je oporavljeni narkoman sa puno padova u pro{losti. Ranije se odlu~io preseliti u centar za odvikavanje i tamo `ivjeti. U braku je bio 75 puta, i po{to je serijski suprug, uvijek je prisutna opasnost da se o`eni i 76. put. ^ak i uz svoje mane, Jack Faro je simpati~an tip koji, neposredno nakon napu{tanja centra za odvikavanje od droga upada u The Grand: veliki turnir u teksa{kom pokeru koji se odr`ava u Las Vegasu a kojega je utemeljio njegov djed Lucky Faro. Nagrada je 10 miliona dolara, sasvim dovoljno za pokrivanje velikih dugova koje Jack ima.
Re`ija: Zak Penn Uloge: Woody Harrelson, Dennis Farina, David Cross, Cheryl Hines, Werner Herzog, Jason Alexander...

Greh njene majke
SERIJA

Mjesto zlo~ina: Majami
SERIJA

21.10

00.40

00.10
PINK Majk Konklin i ^arli Vinsent su njujor{ki detektivi kojima je povjeren va`an zadatak isporuke opasnog jakuze Satoa japanskim vlastima. Ali kada ga kobnom gre{kom isporu~e jakuzama preru{enima u policajce, jedino {to im preostaje, jeste da se suo~e sa nepoznatim ulicama Osake i poku{aju da isprave svoj opasan propust.

Crna ki{a
AKCIJA

Re`ija: Ridley Scott Uloge: Michael Douglas, Andy Garcia, Ken Takakura

15.10 Mali lete}i medvjedi}i, animirana serija 15.45 Vijesti 15.55 Kraljevski voz, jugoslovenski igrani film 17.30 Nadreality Show, zabavni program, 7. epizoda 17.59 Dnevnik, najava 18.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 10. epizoda, IV sezona 18.45 Piplinzi, crtana serija 19.10 Loto, prenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Zauvijek mlad, igrana serija, 9. i 10. epizoda 21.10 Greh njene majke, igrana serija, 8. ep. 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 48. epizoda 23.00 Dnevnik 3 23.20 Teksa{ki poker, film 01.05 Serrallonga, mini-serija, 1. dio

11.15 Pravoslavlje, religijski program 11.35 Rije~ vjere, religijski program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Film 14.00 U orlovom gnijezdu 14.40 Film 16.10 Gastronomad, Gaspa~o hladna supa od paradajza 16.25 Zauvijek mlad, serija 16.50 Tnt, serija 17.40 Za. Druga, emisija za mlade 18.10 Robin Hud 2, serija 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Taras Buljba, film 22.40 Dnevnik 3 23.05 Brojevi, serija 23.45 Prislu{kivanje, serija 00.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 01.25 Dnevnik 2 01.50 Taras Buljba, film 04.05 Za.druga, emisija za mlade 04.30 Pravoslavlje 04.50 Rije~ vjere 05.10 Brojevi, serija

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 Timmy, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film, 38. ep. 08.00 @ablja patrola, crtani film, 5. ep. 08.30 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 09.45 Garfield, crtani film 10.45 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija, 15. ep. 13.00 Autoklub

26. mart 2011.
OBN
07.10 Gerald McBoing, crtani film 07.35 Ma|ioni~ar, crtani film 08.00 Mixmaster, crtani film 08.25 Nimboli, crtani film 08.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.05 Ke~eri, zabavni program 09.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 11.35 Bilo jednom u Turskoj, serija 13.25 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.15 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 16.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija

PINK
06.00 Apokalipsa, film 08.00 [rek 2, film
ANIMIRANA KOMEDIJA
Re`ija: Kelly Asbury, Andrew Adamson

SU

21.45
OBN

Equilibrium
SF TRILER

Nakon medenog mjeseca Shrek i Fiona vra}aju se ku}i, a tamo ih do~eka poziv na ve~eru kod Fioninih roditelja, Kralja i Kraljice, koji ne znaju da je njihova k}i postala zeleno ~udovi{te. Kada Vila otkrije da su Fiona i Shrek vjen~ani, podsjeti Kralja na njihov dogovor prema kojem se Fiona trebala udati za njenog sina, Princa, pa Kralj unajmi Ma~ka u ^izmama, krvnika zelenih ~udovi{ta, da ubije Shreka.

U budu}nosti vlada re`im koji je eliminirao rat i sukobe supresijom osje}aja. Knjige, umjetnost i muzika strogo su zabranjeni. Osje}ati zna~i po~initi zlo~in koji se ka`njava smr}u! Clerick John Preston je vrhunski vladin agent odgovoran za hvatanje i ka`njavanje onih koji prekr{e pravila. Kako bi bili suzbili osje}aje, ljudi su obavezni uzimati posebnu drogu, Preston. Nakon {to propusti svoju dozu Prestona, John postaje svjestan situacije i jedini ~ovjek sposoban za uni{tenje re`ima.
Re`ija: Kurt Wimmer Uloge: Dominic Purcell, Christian Bale, Sean Bean, Christian Kahrmann…

10.00 Veliki brat, reality show

13.15
NOVA

Pri~a o DRAMA Jane Austen

Kad li{}e pada
SERIJA

Dejana
20.00
TALK SHOW

Sva ta ravnica
17.30
SERIJA

18.30

13.25 Dokumentarni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.10 Najbolje godine, serija, 16. ep. 15.50 1001 no}, serija, 179. ep. 16.40 Sport centar 16.45 Hokej na ledu: finale play offa Bosne i Hercegovine, direktan prenos 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 1. ep. 21.00 Uni{teno nebo, film 22.30 Sport centar 22.35 Igrani film 00.30 Vremenska prognoza Reprizni program Hayat TV-a 00.32 Autoklub 01.00 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hokej na ledu: finale play offa Bosne i Hercegovine 05.00 Dokumentarni program 05.30 Muzi~ki program

17.30 Dejana, talk show, Tema: @ivot iza re{etaka, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija, nastavak 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Equilibrium, film 23.35 Nitro, film
AKCIJA
Re`ija: Alain Desrochers

11.00 Arena B-13, talk show 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Sirene, film
DRAMA
Re`ija: Richard Benjamin

Mlada Jane Austen borbena je dvadesetogodi{njakinja, spisateljica u usponu ~iji pogledi na svijet nisu iskrivljeni klasnim predrasudama kao ni ponosom. Ona sanja o ne~emu dotada gotovo nezamislivom, a to je brak iz ljubavi. Naravno, njezini roditelji tragaju za bogatim suprugom da bi svojoj k}eri osigurali dobar socijalni status. Oni bacaju oko na gospodina Wiselya, ne}aka vrlo va`ne i bogate vlastelinke Lady Gresham. No kad Jane upozna nesta{nog i potpuno nearistokratskoga Toma Lefroya, iskre ubrzo polete uz mno{tvo britkih prepucavanja. Njegov intelekt i arogancija isprva je razljute, a potom obore s nogu.
Re`ija: Julian Jarrold Uloge: Anne Hathaway, James McAvoy, Julie Walters...

Nitro je kanadski akcioni film koji prati `ivot biv{eg trka~a koji je prisiljen vratiti se svojoj kriminalnoj pro{losti, zbog transplantacije srca koja je potrebna njegovoj djevojci da bi `ivjela. Ali u svemu ovome on nije sam, tu je i njegova prijateljica koja ga je pratila na utrkama. Ona na sve na~ine poku{ava do}i do organa koji im je toliko potreban.

Film „Sirene“ je "pjenu{ava" porodi~na pri~a koja odi{e magi~nom, ~udnom avanturom! Dijana, Venus i D`un su tri sestre koje su se razi{le slijede}i svoje razli~ite `ivotne puteve. Me|utim, kada im otac umre od ruke beskrupuloznog siled`ije, tri sestre se ponovo okupljaju kako bi dovele ubicu pred lice pravde.

22.20
HRT 1

Osveta
AKCIJA

01.25 Equilibrium, film (r) 03.15 Nitro, film (r) 05.05 OBN Info, info-program 05.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Sva ta ravnica, serija 19.11 Javna tajna, emisija 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Crna ki{a, film

Michael Jay Cochran punih je dvanaest godina bio ~asnik ameri~ke ratne mornarice. Odlu~iv{i se povu}i, krene u potragu za Meksikancem Mendezom, nekada{njim kolegom koji bi mu mo`da pomogao da osmisli svoj novi `ivot. I uistinu, Mendez, imu}an i utjecajan ~ovjek, koji ima prste i u lokalnoj mafiji, pozove ga na svoje imanje u Meksiko. Cochran na njemu upozna Miryeu, Mendezovu `enu, koja je mlada i privla~na. Me|u njima se razvije strastvena veza kakvu nisu mogli ni zamisliti, no pitanje je koliko }e to trajati. Naime, Mendez je izuzetno mo}an, osvetljiv, a i posesivan ~ovjek koji ne pre`e ni od ~ega, ako se radi o ne~emu {to posjeduje...
Re`ija: Tony Scott Uloge: Kevin Costner, Anthony Quinn, Madeleine Stowe...

11

SU

26. mart 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.40 Najava programa 07.45 Patak Frka, crtana serija 08.10 Plesne note, serija za djecu 08.40 Vrijeme je za Disneya: Moji prijatelji Tigar i Pooh Vrijeme je za Disneya: Einstein~i}i 09.30 Danni, serija za mlade 09.55 ni DA ni NE: Pokusi na `ivotinjama 10.55 Strpljivo s medom, kanadski film za djecu

TV PROGRAMI
NOVA
07.00 Ah, taj `ivot, crtana serija 07.25 Bra~ne vode, serija 07.50 Gospodin Magoo (r) 08.40 Chuggington, crtana serija 08.55 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.20 Bra~ne vode, serija 09.50 Najgori tjedan, serija 10.20 U sedmom nebu, serija 12.15 Privatna praksa, serija 13.15 Pri~a o Jane Austin, film 15.00 Moja ma}eha je izvanzemaljac, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 xXx, film (r) 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija 07.39 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Dobar, lo{, zao (r) 14.15 Austin Powers 2, film 16.00 Biznis vijesti 16.05 Stripper nanny, serija 17.00 Vijesti plus 17.32 Bogati i slavni 18.00 Biznis vijesti 18.15 Vertikale duha 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija

TVSA
07.00 Crna Guja, serija 16. i 17. ep. (r) 08.00 Program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, u`ivo 11.05 Noody (r) 11.20 Barimba (r) 11.30 Autoshop magazin 12.00 Hladnokrvni `ivot, BBC 3/5 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Sarajevdisanje, dok. program (r) 15.20 Bisage Vehida Guni}a 16.00 Robin Hood, 28/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.30 Za svaku bolest trava raste 17.55 Zelena, zelena trava, serija, 8/28 (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu (r) 20.00 Sarajevska {kola filma: Praznik u Sarajevu, film 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Globus, vanjskopoliti~ki magazin 22.10 La`i i obmane, film 00.00 Robin Hood, 28/39 (r) 00.45 Dnevnik TVSA (r) 01.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 02.45 La`i i obmane, film (r) 04.15 Ne{to za raju, revijalni program (r)

06.10 Drugo mi{ljenje: Bolesti bubrega tiha epidemija (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Iza ekrana (r) 07.30 S Me|unarodne smotre folklora: Halubje, Poljica, Gorjani emisija pu~ke i predajne kulture (r) 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: \avolov kanjon, ameri~ki film 09.45 Fotografija u Hrvatskoj 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Mijenjam svijet 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.35 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 14.40 Eko zona 15.10 Fotografija u Hrvatskoj 15.25 Opera box 15.55 Euromagazin 16.30 Vijesti 16.35 Vrijeme sutra 16.36 HAK - Promet info 16.40 Reporteri 17.50 Ju`ni Pacifik: Neobi~ni otoci, dokumentarna serija 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Zvijezde pjevaju 5 22.00 Vijesti 22.15 Vijesti iz kulture 22.20 Osveta, ameri~ki film 00.30 Filmski maraton: Vlak pun milijuna{a, hongkon{ki film 03.10 Filmski maraton: Nestajanje, ameri~ki film (r)

Patak Frka
CRTANA SERIJA

Privatna praksa
07.45
SERIJA

Centralni dnevnik
INFO-PROGRAM

12.15

19.30

12.30 Filmska matineja: Negdje u vremenu, ameri~ki film (r) 14.10 Festival starogradske pjesme - @upanja, snimka 15.20 KS automagazin 15.50 4 zida 16.30 Buba u uhu, snimka kazali{ne predstave 17.15 Ve~eras 17.16 Pastel 17.25 Nogometne kvalifikacije za EP 2012. - emisija 17.50 Nogometne kvalifikacije za EP 2012.: Gruzija - Hrvatska, prenos 19.50 Nogometne kvalifikacije za EP 2012. emisija 20.20 Svemirski kauboji, ameri~ki film 22.25 Razotkrivanje, serija 23.10 Razotkrivanje, serija 00.05 Vrijeme je za jazz: Big Band HRT-a, nove skladbe hrvatskih autora 00.55 Gara`a: In-The-Go (r) 01.25 No}ni glazbeni program

20.05 21.45 23.45 01.25

Sezona lova, film Mrak koamdi, film Tajna meta, film Ubojiti predator, film (r) 02.55 Ezo TV, tarot show 04.25 Gospodari rata, film (r)

21.00 21.10 22.00 22.05

Biznis vijesti Tito, dok. serijal Vijesti Specijal, Direktno sa Adisom Ru`di}: Tito 23.00 Teorija zavjere, film 00.45 Vijesti plus 01.12 Putnik 57, film

TV MOSTAR
12.20 Urban music puls (r) 12.50 Bistro, 32. ep. 13.30 Moje sunce, 2. emisija, snimka RTM 14.15 Film: Austin Powers 2 16.05 Stripper Nanny, serija 17.00 Vijesti plus tv1 17.32 Bogati i slavni tv1 18.00 Biznis vijesti tv 18.15 Vertikale duha, vjerski program 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.00 Vijesti tv1 22.05 Specijal - direktno sa Adisom Ru`di} Tito tv1

KAKANJ
10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00 Autovizija 12.00 Flash vijesti 12.05 Koncert: Hannah Montana 13.30 Turizam na Vla{i}u 14.00 Na{a realnost 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Ekipa, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Tribunal 18.00 Ads kviz 18.30 Vjera i `ivot 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Legende bh sporta 21.45 Peta dimenzija, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autoshop magazin 00.00 Vijesti 00.15 Opasni momci, film

RTV USK
14.10 Pravi spoj, omladinski program 14.30 Vijesti 14.35 Glave koje govore 15.10 Divlja planeta, 15.40 Top, shop 15.50 Velikani pro{losti16.40 Autoshop magazin 17.10 Bonaventura17.35 Top-shop 17.45 Za svaku bolest trava raste18.00 Duhovni svijet 18.40 Bajke iz cijelog svijeta 23/39 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bosnalijek u slu`bi va{eg zdravlja 20.10 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e 21.30 Vijesti 21.35 Misica, film 23.15 Plan B 23.45 Dok. program

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Odlika{i, dje~iji program 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dok. program 17.30 Sfera (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Muzi~ki program 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

VOGO[]A
09.50 Wild Life, crtani film 10.00 I.R.I.B.(r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo srce, telenovela 15.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 16.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 16.30 Autovizija 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Pri~e za laku no}, program za djecu 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Turizam plus 21.10 Dok. program 22.00 Sportski program 00.00 Autovizija (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Crni Gruja, serija 12.00 Aktuelnosti iz Specijalne bolnice za rehabilitaciju: Banja Koviljaca 13.00 BN koktel (r) 14.00 Moje dvori{te 14.30 Po va{oj `elji 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.45 Pismo glava, film 00.15 Ja, ti i svi koje znamo, film 02.00 Neo~ekivana ljubav, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
06.55 Iz dana u dan 07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Vijesti 17.30 Moj dom, magazin 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.05 Film 22.30 Vijesti 23.15 Film 00.15 Dnevnik RTV TK (r)

26. mart 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Prljavi seksi novac, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija [kola za parove, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija D`oi, serija Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

SU

RTS
11.15 Selo gori a baba se ~e{lja, serija (r) 12.00 Leti, leti pjesmo moja mila, muzi~ki program 12.30 Na slovo na slovo 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Srbija na vezi 14.00 Vi i Mira Adanja Polak 14.45 Vijesti 14.50 Vrijeme odluke 15.10 Svet zdravlja 15.40 Knjiga utisaka 16.20 Medijska mre`a srpske dijaspore 16.50 Kosmos 17.45 Koncert Jovana Kolund`ije (r) 18.15 Muzi~ki program 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 TV lica... 22.00 Imam jednu `elju 23.00 Svijet sporta 23.30 Gra|anin, info 00.00 Svijet ribolova

RTCG
11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 12.35 14.05 14.35 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.55 18.55 20.10 20.40 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 7 TV dana (r) Mediteranska muzika Kalendar Vijesti Zapis (r) Jutarnji program (r) Argument (r) [toperica: Istorija olimpijade Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Mozaiku Odbojka: Budu}nost-Budvanska rivijera, direktno Vaterpolo, Evroliga: Jug - Jadran, direktno Dnevnik 2 Sat tv dom, dok.film ATR magazin Blic biznis i vijesti iz dijaspore Pe~at Pro~itaj me Dnevnik 3 Sportska subota Crno-bijeli svijet, no}ni program Blic biznis

UNIVERSAL
06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 08.20 Pomorska patrola, serija 11.20 Erika, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Kalifornijanci, film 15.10 Ukradena nevinost, film

Dobra `ena
SERIJA
17.00 19.00 20.00 21.00 23.00

19.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 14.15 Austin Powers 2, film 16.05 Stripper Nanny, serija 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija 23.00 Teorija zavjere, film 01.12 Putnik 57, film

Panduri novajlije, serija Dobra `ena, serija Zakon i red, serija Velika Liga, film U potrazi za sudbinom, film 00.50 Oteta: Bjegunac ljubavi, film 02.40 Danijelova K}i, film 04.25 Pomorska patrola, serija

TV 1000
06.10 Dim, film 08.00 I kaubojke pla~u, film 10.00 Kako sam upoznao Saru, film 11.50 Plavi u licu, film 13.10 ^aura, film

EUROSPORT
08.30 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 09.00 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan, live 13.00 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 14.30 Biciklizam u sali, S[ Apeldoorn, Holandija, live 18.00 Veslanje, Oxford - Cambridge, live 19.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije Flash 19.15 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 20.15 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 23.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 00.00 Fight Club

EUROSPORT 2
03.30 Odbojka, Italijanski kup, ~etvrtfinale (@) 05.30 Bilijar sa 3 odbitka 07.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 08.30 Australijski fudbal 09.30 All sports 10.00 Australijski fudbal 13.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 14.00 Snowboard 15.30 Bilijar sa 3 odbitka 16.00 Odbojka, Italijanska liga, live 18.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.30 Odbojka, Italijanska liga: Conegliano Castellana Grotte, live 22.30 Bilijar sa 3 odbitka 01.00 Borila~ke vje{tine 02.30 All sports

SPORT KLUB
06.30 07.00 09.30 10.00 11.00 Ajax TV Ko{arka: Cibona - Zadar Uskijavanje Pregled Euroleague Premier League Classic: Aston Villa - Chelsea 11.30 Premier League Magazin 12.00 Real NBA

An|elin pepeo
FILM

Aston Villa - Chelsea
FUDBAL

20.00

11.00

TV SLON
13.00 Pregled programa 13.02 Vjetrovi strasti, serija (r3)15.40 Folk top 10, muzi~ka emisija 16.40 Sredinom sedmice, informativni program (R) 17.10 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade (r) 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

15.10 Na ~aju sa Musolinijem, film 17.10 Apolo 13, film 20.00 Premijera: An|elin pepeo, film 22.20 Dileri, film 00.30 Problem sa klinkama, film 02.50 Pode{ena, film 04.00 Bulevar zvijezda, film

12.30 NBA: New York - Milwaukee 14.15 NBA Live 14.30 NBA Action 15.00 Special ATP Masters Miami, direktno 16.00 ATP Masters Miami, direktno 04.00 NBA Live 04.15 Premier League Classic: Arsenal - West Ham

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Glavni aduti, 2 epizode 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Lud za industrijom, 2 epizode 12.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Glavni aduti, 2 epizode 14.35 Peta brzina, 2 epizode 15.30 Ameri~ki ~operi 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako to radi 17.20 X-ma{ine 18.15 Ljudskih ruku djelo 19.10 Lud za industrijom, 2 epizode 20.05 Peta brzina, 2 epizode 21.00 Ameri~ki ~operi 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Ljeto ajkula 23.45 Strastveni ribolovci

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 03.00 04.00 05.00 Megafabrike Velike migracije No} lavova Ru{enje In`enjerske veze Narko-biznis Istra`ivanje planete Zemlje Tigrovi iz mo~vare Posljednja lavica Deset biblijskih po{asti Iznutra Najbolje britanske ma{ine Premijera: Ra|enje Britanije Granica Nevjerovatni snimci Nacionalne geografije Narko-biznis Tabu Ro|enje Britanije Granica Narko biznis Tabu Najbolje britanske ma{ine

VIASAT HISTORY
07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Lovci na naciste Genije dizajna Tajne dubina Kajanje D`ejn Ostin Svijet novca: Male prljave tajne Ostvo minotaura Farma iz edvardijanskog doba Mi Evropljani Lovci na naciste Kako je umjetnost stvorila svijet Rimsko carstvo Ratnici Su|enje nacistima u Nirnbergu Atina: Istina o demokratiji Farma iz edvardijanskog doba Ljeto ljubavi Lovci na naciste Kako je umjetnost stvorila svijet Rimsko carstvo Ratnici Su|enje nacistima u Nirnbergu Atina: Istina o demokratiji Farma iz edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Majmunska posla 2 epizode 07.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 08.10 Pandamonijum 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 Ta prelijepa Afrika 13.40 Zatvorski psi 6 epizoda 19.10 Sve o ma~kama 20.05 Ostrvo orangutana 2 epizode 21.00 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 21.55 Pre`ivio sam! 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Najekstremniji

ATV
11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.30 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 13.30 Ja volim Srbiju, zabavni program 15.20 Stipe u gostima 2, serija 15.50 1001. no}, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.00 Pozori{te u ku}i, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em, zabavni program 22.25 High Tech 22.30 Uni{teno nebo, film 00.15 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em

NE

27. mart 2011.
BHT
08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Ozie Boo, animirana serija 08.20 Muzi~ki program 08.40 Bruklinski most, igrana serija, 22/35 09.05 Debate o debatama 10.00 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 Izazovi poljoprivrede 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Euroimpuls, magazin (r) 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 47/61

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Jedan udarac, japanski dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Barimba, serija za djecu 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.00 Magazin LP u nogometu 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Ekovizija, dokumentarni program 12.45 Porobd`ije, igrana serija, 4. epizoda

RTRS
06.01 Muzi~ki program 06.25 Legenda o Vu~ijoj planini, film 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.05 Nodi, crtana serija 09.29 ^arli i Mimo, crtana serija 09.48 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.05 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.30 Moj tata je premijer, serija 11.00 Kvizolog, kviz za djecu

Fantasti~na DRAMA 14.00 BHT bra}a Bejker
Frenk i D`ejk Bejker su pijanisti koji za sitan novac nastupaju u drugorazrednim klubovima. Mla|i brat D`ejk talentovaniji je od Frenka, koji se pomalo {lepa uz brata. Njihova karijera ba{ i ne napreduje onako kako bi htjeli, stoga odlu~e anga`irati pjeva~icu. Poslije mnogo mukotrpne i, ~ini se, uzaludne audicije odlu~i}e se za privla~nu Suzi Dajmond. Ona je svojom pojavom o~arala publiku i bra}a Bejker posti`u uspjeh. Ali, njihova popularnost ugro`ena je sve ve}im interesovanjem publike za Suzi, kao i zbog D`ekove namjere da je zavede. Nesuglasice su sve ve}e i sukobi su neizbje`ni.
RE@IJA: Steve Kloves Uloge: Jeff Bridges, Michelle Pfeiffer, Beau Bridges, Ellie Raab

Tri palme za dve bitange 16.20 i ribicu KOMEDIJA FTV
Radnja se grana u mno{tvo sitnih epizoda, od kojih svaka odslikava duh 1993. sa svim prate}im pojavama - hiperinflacijom i sveop{tim srozavanjem. Milan spava na splavu svog drugara slikara Terze i njegove slike prodaje novope~enoj eliti. Moma je njegov drugi prijatelj i ~uvar trezora u privatnoj banci Futura, koju dr`i poslovi~na "Srpska majka". Preko puta banke Nadica zara|uje za `ivot od uzdisanja preko vru}e telefonske linije. Dva drugara i njihova ljubimica smi{ljaju lukav plan kako da oplja~kaju plja~ka{icu i do~epaju se zaba~enog ostrva sa divnom klimom i palmama.
Re`ija: Radivoje Andri} Uloge: Sr|an Todorovi}, Dubravka Mijatovi}, Goran Radakovi}, Mirjana Karanovi}, Gorica Popovi}...

Obalska stra`a
SERIJA

Paralele
12.45 22.10
13.40 Serrallonga, {panjolska mini-serija, 2. dio 15.20 Vijesti 15.30 Ratnici, inostrani dokumentarni program, 5. epizoda 16.20 Tri palme za dve bitange i ribicu, srbijanski igrani film 17.59 Dnevnik, najava 18.00 Greh njene majke, igrana serija, 8. epizoda 18.50 Piplinzi, crtana serija 19.15 [oni i njegovo stado, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 11. epizoda 20.50 Nadreality Show, zabavni program, 8. epizoda 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 49. epizoda 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.40 Dnevnik 3 23.00 Serrallonga, {panjolska mini-serija, 2. dio 00.40 Koncert Laibach

Tomica i prijatelji
CRTANA SERIJA

09.48

23.00
PINK

Dvostruka prevara

TRILER

Ubistvo nije uvijek kriminal… @ena kojoj je ve} bilo su|eno zbog ubistva mu`a, sumnja da je on jo{ `iv. Po{to izlazi uslovno iz zatvora poslije {est godina, ona `eli da razrije{i taj slu~a I po{to joj je ve} bilo jednom su|eno za taj zlo~in, ne}e mo}i ponovo da se otvori isti proces i da joj se sudi opet, ako ga ona eventualno prona|e i zaista ga ubije…
Re`ija: Bruce Beresford Uloge: Tommy Lee Jones, Ashley Judd, Bruce Greenwood

13.35 Retrovizor, muzi~ki program 14.00 Fantasti~na bra}a Bejker, ameri~ki igrani film 16.00 BHT vijesti 16.10 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 16.40 Liga {ampiona u nogometu, magazin 17.05 Bijela hronika 17.15 Poli Adler, austrijski igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Zemlja svjetlosti, igrana serija, 4/8 21.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 Ljubav se doga|a, igrani film 23.25 BHT vijesti 23.35 BHT sport 00.05 Obalska stra`a, igrana serija, 47/61 (r) 00.50 Ljubav se doga|a, igrani film (r) 02.40 Pregled programa za ponedjeljak

12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.00 Sviraj ne{to narodno 13.25 Opra show veliko darivanje 14.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.20 Gastronomad, salzbur{ki sufle 18.35 Magazin lige {ampiona 19.05 Op,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.15 Film 21.55 Sportski pregled 22.40 Dnevnik 3 23.05 Zelena, zelena trava, serija 23.35 Film 01.10 Ah, ta planeta 01.30 Op, op 01.45 Film 03.20 Dnevnik 2 03.45 Opra show veliko darivanje 04.30 Gastronomad, salzbur{ki sufle 04.45 Sviraj ne{to narodno, muzi~ki program 05.10 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.00 Moj dom, magazin 07.30 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 39. epizoda 09.00 Plavi zmaj, crtani film 10.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Igrani film 14.00 Kad li{}e pada, serija, 1. epizoda (r) 15.00 Igrani film

27. mart 2011.
OBN
05.25 Gerald McBoing, crtani film 06.00 Ma|ioni~ar, crtani film 06.25 Mixmaster, crtani film 06.45 Nimboli, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.35 Gerald McBoing, crtani film 08.00 Ma|ioni~ar, crtani film 08.25 Ke~eri Smackdown, zabavni program 09.15 Pokemon 4ever, dje~iji film 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 Otkrovenje, film 08.00 Kosa, film
MJUZIKL
Re`ija: Milo{ Forman

NE

14.20
MRE@A

Richie Rich
PORODI^NI
Nisu sva bogata djeca razma`ena. Mali Richie Rich, ako izostavimo mno{tvo izuma, batlera i osobni fast food restoran, dijete je ba{ kao svako drugo. Pet prijatelja, batler, pas i jedna velika avantura ~ine nezaboravnu filmsku pustolovinu.

Film je baziran na kultnom brodvejskom mjuziklu iz 60-ih godina. Pri~a o Klodu, momku iz Oklahome koji dolazi u Njujork i tako se upoznaje s grupom hipija. Zaljubljuje se u [ilu, djevojku iz bogate porodice. Ali, njegova sre}a je kratka, jer mora da ide u Vijetnam...

10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Birajte svoj hit, muzi~ki program

Re`ija: Donald Petrie Uloge: Macaulay Culkin, Jonathan Hyde, Edward Herrmann, Christine Ebersole, Michael McShane...

21.25
NOVA

Urbana pravda
AKCIJA

Glam Blam
ZABAVNI PROGRAM 18.00

Lonci i poklopci
KULINARSKI SHOW 12.35

Info top
INFO-PROGRAM

16.00

17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 20.10 Bi}e bolje, igrani film 22.10 Sport centar 22.15 Posebna no}, igrani film 00.00 Igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam Blam, zabavni program 03.45 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 05.30 Muzi~ki program 06.10 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show

12.35 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.25 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.15 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 16.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 17.30 Dejana talk show, Tema: Odgoj djece sa posebnim potrebama, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija, nastavak 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.15 Srednjo{kolac na tajnom zadatku, film 01.05 Equilibrium, film 02.45 Srednjo{kolac na tajnom zadatku, film 04.25 Nitro, film 06.05 OBN Info, info-program 06.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

12.00 Info top, info-program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Veliki brat, reality show 15.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo 16.00 Info top, info-program 16.10 Nemogu}a misija, zabavna emisija 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show (r) 20.00 Veliki brat, reality show 22.00 Parazzo lov na poznate, emisija 23.00 Dvostruka prevara, film 01.15 Dr`avno vlasni{tvo 2, film
AKCIJA
Re`ija: Damon Dash

Nakon {to mladi uli~ni policajac Max pogine na{av{i se na krivom mjestu u krivo vrijeme kao `rtva sukoba bandi, te po~initelj nikada nije prona|en, u slu~aj se umije{a i njegov otac, biv{i vladin agent za tajne operacije. Simon Ballister }e u potrazi za pravdom doseliti u ~etvrt gdje je Max ubijen s namjerom da istra`i ovaj slu~aj te prona|e ubojicu svoga sina. Simon }e se morati boriti s velikom bandom koja u`iva veliku mo} u svom kraju pa ~ak i za{titu dijela policije. No `elja za osvetom i ispunjenje pravde ja~a je od bilo ~ega te }e se Simon morati sam boriti protiv okorjelih zlo~inaca i ubojica.
Re`ija: Don E. FauntLeRoy Uloge: Steven Seagal, Eddie Griffin, Carmen Serano...

00.00
HRT 1

13 tzameti
PSIHOLO[KA DRAMA

Fili Bins se vratio i ovog puta je lu|i no ikada. Na odslu`enju kazne u zatvoru on se udru`uje sa Polom Lokom, i u trenutku kada iza|u iz zatvora i okupe svoje ekipe, nastaje pravi pakao. Prijatelji postaju neprijatelji, a neprijatelji postaju pokojni.

Dvadesetdvogodi{nji Sébastien, ilegalni radnik nastanjen u jednom pari{kom predgra|u, u te{koj je situaciji: radi na gradili{tu za sitan novac ne bi li prehranio siroma{nu obitelj. Nakon {to mu umre {ef, ovisnik o morfiju, Sébastien od njegove supruge sazna da je on trebao sudjelovati u tajnom, no unosnom poslu, primiv{i po{tom upute kako da do|e do odre|enoga mjesta. Osje}aju}i da nema {to izgubiti, Sébastien tako krene i nabasa na malu ku}u u {umi u kojoj grupa mutnih tipova igra neobi~nu izvedenicu ruskoga ruleta. Usprkos opiranju, on }e morati tamo ostati i na silu igrati samoubila~ku igru ~iji pobjednik osvaja mnogo novca...
Re`ija: Géla Babluani Uloge: George Babluani, Pascal Bongard, Aurélien Recoing

15

NE

27. mart 2011.
HRT2
07.58 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.15 Najava programa 08.20 Andras Schiff u Teatru Olimpico (r) 09.00 Zlatna kinoteka ciklus krimi}a: Oni `ive no}u, film 10.40 Biblija 10.50 Portret Crkve i mjesta 11.00 Vid: Misa, prenos 12.05 Filmska matineja: Kako pre`ivjeti sebe, nizozemski film (r) 13.45 Chansonfest '10, snimka 15.15 Filipove bebe 15.45 e-Hrvatska

TV PROGRAMI
NOVA
07.30 Ah, taj `ivot, crtana serija (r) 07.55 Bra~ne vode, serija (r) 08.50 Chuggington, crtana serija 09.05 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.30 Automotiv 10.00 Magazin Lige prvaka 10.30 Novac, business magazin 11.00 Najgori tjedan, serija (r) 11.30 ^arobnice, serija 13.30 Pri~a o Jane Austin, film (r) 15.15 Sezona lova, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Mrak komadi, film (r) nastavak 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Music box 08.30 Tito, dokumentarni serijal (r) 09.30 Vertikale duha, vjerski program (r) 10.10 Protiv napuklog neba, western 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.25 Kapital, poslovni magazin 13.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} 14.20 Richie Rich, film (r) 16.10 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija, emisija o zdravlju 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, (r) 18.05 Biznis vijesti 18.15 Vanjskopoliti~ki magazin 18.45 Urban music (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Jesen sti`e, dunjo moja, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tre}e poluvrijeme, Sabahudin Topalbe}irevi} 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Batman, film 00.30 Vijesti plus 00.57 Reprizni program

TVSA
07.00 Crna Guja, 18 i 19. ep. (r) 08.00 Program za djecu 11.00 Obavezan smjer, revijalni program (r) 11.30 Javni agent 033, revijalni program (r) 12.00 Globus, vanjskopoliti~ki magazin (r) 12.30 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, doma}i dok. program (r) 14.15 Sevdah, muzi~ki program 14.45 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program (r) 15.30 Biznis magazin (r) 16.00 Robin Hood, igrana serija, 29/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Ne{to za raju, revijalni program (r) 17.55 Crna Guja, igrana serija, 20/25 (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Linija `ivota, humanitarna akcija, u`ivo 21.30 Vijesti TVSA 21.35 Sarajevo art, emisija iz kulture 22.05 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 22.30 Prodaja nevinosti, film 00.00 Autoshop magazin (r) 00.30 Robin Hood, igrana serija, 29/39 (r) 01.15 Dnevnik TVSA (r)

06.55 TV kalendar 07.10 Mala TV (r) TV vrti}: A joj (r) Ninin kutak: Okvir za slike od kartona i uzice Danica i mr{avi ma~ak Tajni dnevnik patke Matilde: Stidljivost (r) Brlog: Koko{ ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Afrika (r) 08.00 Prijatelji (r) 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.40 TV kalendar (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.06 HAK - Promet info 10.10 Sally Lockhart: Tajna krvavog rubina, mini-serija 11.40 manjinski MOZAIK: Vla{ki, istrorumunjski ili `ejanski? 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 Poljoprivredni savjetnik 12.18 Za poljoprivrednike 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split: More 13.50 @ivjeti zdravije 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 15.50 Vijesti 15.55 Vrijeme sutra 15.56 HAK - Promet info 16.00 Ro|ena za divljinu, film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om: Maribor 19.15 Loto 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Stipe u gostima 2, serija 21.50 Holding, hrvatski film 23.35 Vijesti 23.50 Vijesti iz kulture 00.00 Ciklus europskog filma: 13 Tzameti, film 01.30 Sally Lockhart: Tajna krvavog rubina, mini-serija (r) 03.05 Skica za portret 03.25 Globalno sijelo (r) 03.55 Lijepom na{om: Maribor (r)

Gara`a: Lete}i odred
ZABAVNI PROGRAM 16.20

Red Carpet
SHOWBIZ MAGAZIN 23.15

16.20 Gara`a: Lete}i odred (r) 16.50 Magazin nogometne lige prvaka 17.15 Olimp, sportska emisija 17.40 Rukometna Liga prvaka: CO Zagreb - RN Löwen, emisija 17.55 Rukometna Liga prvaka: CO Zagreb - RN Löwen, prenos 19.30 Rukometna Liga prvaka: CO Zagreb - RN Löwen, emisija 19.55 Ve~eras 20.00 Put u svemir, ameri~ki film
DRAMA
Re`ija: Philip Kaufman Godine 1947. pokusni pilot Chuck Yeager zrakoplovom uspijeva probiti zvu~ni zid. Deset godina kasnije sovjeti s uspjehom lansiraju satelit Sputnik. To izaziva paniku me|u Amerikancima koji `ele osposobiti vlastiti svemirski program i ponovno postati prvi i najbolji. Tada zapo~inje mukotrpno nova~enje najboljih pilota, sastavljeno od niza psihofizi~kih testova. Iako je najbolji, Yeager nije izabran, jer nema fakultetsko obrazovanje...

20.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.25 Urbana pravda, film 23.15 Red carpet 00.35 Svi mrze Chrisa, serija 01.05 Pravi trenutak, film 02.30 Red carpet (r) 03.45 Tajna meta, film

TV MOSTAR
10.10 Protiv napuklog neba, film 11.00 Biznis vijesti tv1 12.00 Vijesti plus tv1 12.25 Kapital, poslovni magazin tv1 13.20 Blaga prirode sa Anom Bunti} tv1 14.20 Richie Rich, film 16.10 Biznis vijesti 16.20 TV1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.25 Dva smo svijeta razli~ita (r)18.05 Biznis vijesti 18.15 Vanjskopoliti~ki magazin 18.45 Urban music (r)19.30 Dnevnik tv1 20.10 Jesen sti`e, dunjo moja, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tre}e poluvrijeme, Sabahudin Topalbe}irevi} 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Batman, film

KAKANJ
10.00 EP o selidbi 11.00 Na{a realnost 12.00 Ja sam Tvoja sudbina, serija, 5 epizoda 14.10 Bonaventura 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Legende bh sporta 16.00 Okean i carstvo 17.00 Peta dimenzija, serija 18.00 Svakodnevnica 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 20.30 Svi vole Rejmonda, serija 21.10 Biografije 22.00 Razotkriveni 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Rasko{, film

RTV USK
14.00 Majstor kuhinje: Proljetna jela (r) 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Avanture [irli Holms, 36/52 15.50 Top-shop 16.00 Za svaku bolest trava raste, 20. emisija (r) 16.20 Horoskop 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Od lutaka do osna`enja, 5/5 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Time out 21.00 Znanstveni forum: [ta uzrokuje bolest: Pokvareno meso 6/12 21.30 Vijesti 21.35 Zmajevi i tamnica, film 23.05 Nedjeljom zajedno (r)

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 O tome se govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Animirani film (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Biografije (r) 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 [ou na moj na~in

VOGO[]A
11.45 Svje`i u dan (r) 12.00 [to uzrokuje bolest, edukativni program (r) 12.30 Reporta`e sa zemlje mira (r) 13.00 1/1, revijalni program TV Visoko 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Informativni program 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Autoshop 20.45 Sportski program 22.30 Igrani film 00.00 Informativni program (r) 00.40 Autoshop magazin (r)

RTV BN
06.00 BN koktel 07.30 Zapisi pored puta 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Nedjeljno jutro 10.30 Selo 11.00 JV komerc:Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici 15.00 Blef 15.45 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Preljubnici 20.40 Bela la|a, serija 22.10 Ma~ak pod {ljemom, film 00.00 [a{avi roditelji, film

23.10 Filmski boutique: Point Blank, ameri~ki film 00.40 No}ni glazbeni program

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
06.55 07.00 07.15 12.00 12.15 14.00 15.15 16.00 18.45 19.00 19.35 20.50 21.00 22.15 23.15 23.45 Iz dana u dan Vijesti Divlji u srcu, serija Vijesti Autoshop magazin Peta dimenzija, serija Moj dom, magazin Vijesti Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vremenska prognoza Premier liga Vijesti Autoshop magazin Dnevnik (r)

27. mart 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Kupid, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Privatna praksa, serija Kupid, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija [kola za parove, serija Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija D`oi, serija Upravljanje Vajldom, serija Ru`na Beti, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

NE

RTS
13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 14.45 15.00 15.10 16.00 16.03 17.05 17.35 18.00 18.26 18.27 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 21.30 22.15 22.45 23.15 00.15 00.30 01.10 Dnevnik Sport plus Vrijeme Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad 4 Vijesti Sat Vijesti Bela la|a, serija (r) Rockovnik [ta ja imam od toga, dok. program Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Najava dnevnika 2 Sasvim prirodno reporta`a Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Bela la|a, serija Bez vize Jelen top deset Srpske sportske legende Zaboravljeni umovi Srbije: Jovan Radoni} (r) Srpski isto~nici Dnevnik Uvi|aj, info Dozvolite..

RTCG
10.40 11.05 11.40 11.55 12.00 12.05 12.35 13.05 14.30 14.45 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.55 19.10 19.20 19.30 20.00 20.15 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Muzika Kviz Etno Kalendar Vijesti Sat tv (r) [toperica: Istorija olimpijade (r) Jutarnji (r) Istra`iva~ Pe~at (r) Kalendar Dnevnik 1 Art magazin (r) 7 tv dana (r) Muzika Agrosaznanje Vaterpolo, Evroliga: Partizan-Budva, direktno Pri~e iz Bvincekove ba{te Kalendar Dnevnik 2 Sat tv spotovi Okvir Sat tv Bolnica Danili Muzi~ki mix Dnevnik 3 Nedjeljom uve~e

UNIVERSAL
06.20 Mama inspektor 2, film 08.20 Bra}a i sestre, serija 13.20 Danijelova K}i, film 15.10 U potrazi za sudbinom, film 17.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Bra}a i sestre
SERIJA

21.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 10.10 Protiv napuklog neba, film 14.20 Richie rich, film (r) 17.25 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 20.10 Jesen sti`e, dunjo moja, serija 22.40 Batman, film

19.00 Zakon i red, serija 20.00 Dobra `ena, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 23.00 Velika liga, film 01.00 Dobra `ena, serija 02.00 Zlo~ini pro{losti, film 03.50 Slika duha, film 06.10 Advokatova kazna, serija

TV 1000
06.30 An|elin pepeo, film 08.50 Na ~aju sa Musolinijem, film 10.50 ^aura, film 12.50 Apolo 13, film 15.10 Pi Vijeva velika avantura, film 16.40 Pametnjakovi}i, film

EUROSPORT
08.30 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 09.00 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan, live 11.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 12.30 Superbike Corner 13.00 Superbike, S[ Donington, UK, live 14.00 Supersport, S[ Donington, UK, live 15.15 Biciklizam, Criterium International, Francuska, live 16.15 Biciklizam u sali, S[ Apeldoorn, Holandija, live 18.00 Superbike, S[ Donington, UK 18.45 Curling 21.00 Tenis, WTA Miami, USA, live 22.45 Umjetni~ko klizanje, S[ Tokyo, Japan 00.30 Biciklizam u sali, S[ Apeldoorn, Holandija

EUROSPORT 2
03.30 Odbojka, Italijanska liga: Conegliano Castellana Grotte 05.30 Bilijar sa 3 odbitka 07.30 Snowboard 08.30 Odbojka, Italijanska liga 10.00 Fudbal, Japanska J. League 11.30 Superstock, S[ Donington, UK, live 12.00 Snowboard 15.00 Superstock, S[ Donington, UK 15.30 Superbike, S[ Donington, UK, live 17.30 Arena fudbal 19.00 Futsal 21.00 Bilijar sa 3 odbitka 23.00 Rukomet, EHF L[ 00.30 Tenis, WTA Miami, USA 02.00 Superbike, S[ Donington, UK

SPORT KLUB
06.30 Pregled Euroleague 07.15 Uskijavanje 07.45 NHL: Boston NY Rangers 10.15 NBA: New York Milwaukee

Kruklin
FILM

ATP Masters Miami
TENIS
12.00 NBA Live 12.15 ATP Masters Miami 16.30 Special ATP Masters Miami, direktno 17.00 ATP Masters Miami, direktno

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija (r2) 14.50 @ivotne pri~e, dok. program 15.25 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.05 Vremenska prognoza 18.20 Zoo hoby 19.05 SMS centrala 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 Kad priroda uzvrati udarac, dok.program 22.00 Top 7 23.00 Slon extra Info

20.00

17.00

18.10 Mala prodavnica u`asa, film 20.00 Premijera: Kruklin, film 22.00 Bulevar zvijezda, film 00.30 Bez proma{aja, film 02.00 Problem sa klinkama, film 04.00 Velika bijela nada, film

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.05 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi Spravice budu}nosti, 2 epizode Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde, 2 epizode Lovci na oluje 2010. ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Pre`ivljavanje udvoje Strastveni ribolovci Razotkrivanje mitova Spravice budu}nosti Spravice budu}nosti Oru`ja budu}nosti Borna kola bra}e Hau Glavni aduti, 2 epizode Peta brzina, 2 epizode Ameri~ki ~operi Razotkrivanje mitova Pri~a o piratima sa Rosom Kempom Iza re{etaka Na korak do smrti Hrabrost ili ludost Novi svijet

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 13.00 15.00 19.00 [apta~ psima Iznutra Ru{enje Policajci sa Aljaske [apta~ psima Ulovljeni Opasna putovanja Planetarni turisti~ki vodi~

VIASAT HISTORY
07.00 Lovci na naciste 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Rimsko carstvo 10.00 Ratnici 11.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.00 Atina: Istina o demokratiji 13.00 Farma iz Edvardijanskog doba 14.00 Kutije Stenlija Kjubrika 15.00 Lovci na naciste 16.00 Duhovna muzika 17.00 Tajne dubina 18.00 Mane: ^ovjek koji je izmislio modernu umjetnost 19.30 Velike britanske vojskovo|e 20.00 Posljednje ispovesti Aleksandra Pirsa 21.00 Pravi Kazino rojal 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Lovci na naciste 00.00 Duhovna muzika 01.00 Tajne dubina 02.00 Mane: ^ovjek koji je izmislio modernu umjetnost 03.30 Velike britanske vojskovo|e

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Odrastanje 07.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 08.10 Korvinova avantura 09.05 Posao za psa 2 epizode 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 Galapagos 12.45 Brzina `ivota 13.40 Izuzetni psi 14.05 Ma~ke iz kom{iluka 14.35 Zaljubljenici u ma~ke 15.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 16.25 Posljednja nada 17.20 Veterinar za cijeli svijet 18.15 Najezda `ivotinja 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 ^udna stvorenja Nika Bejkera 21.00 Posljednja nada 21.55 Fobije 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Najekstremniji

ATV
07.00 Ben Ten, crtani film 08.00 Jutarnji program 9:55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi}, crtani film 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.30 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 [ta je Kathy uradila, film 13.40 1001 no}, serija 18.00 @ivot sa stilom 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko, informativni program 20.10 Kad li{}e pada, serija 22.10 Sport centar 22.15 Posebna no}, film

[apta~ psima
DOK. PROGRAM

11.00

20.00 Premijera: Uticaj `ivotinja 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Uticaj `ivotinja 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje 02.00 Planetarni turisti~ki vodi~ 03.00 Uticaj `ivotinja 05.00 Opasna putovanja

PO
00.10
PINK

28. mart 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Karmelita, serija 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala tv 09.55 Barimba, crtana serija 10.04 Mekanike u misiji, crtana serija 10.17 ^arli i Mimo, crtana serija 10.22 D`ekers, crtana serija 10.45 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 11.10 Intervju (r) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 TV enciklopedija 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 22/35 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 313/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 93/130 12.00 BHT vijesti 12.20 TV Liberty (r) 12.50 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 65/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 41/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 21/52 15.45 Nema problema 16.05 Doma}a lektira: Pitanje Bruna 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 66/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, 6/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 42/136 21.00 Zlatno tele, igrana serija, 7/8 21.50 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 00.00 Business News (r) 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 164. epizoda (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 84. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 165. epizoda /12/ 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 11. epizoda (r)

Brzi bijeg
KRIMINALISTI^KI

Kori Hejm je pravi ~ovjek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Sve {to mu treba jeste brzi bijeg. Nakon sva|e sa svojim saradnicima, Nelson i njegov otac odlu~uju da plja~kaju banke, sami, bez i~ije pomo}i. Ali, njihovi se me|usobni dugoro~ni planovi uveliko razlikuju, jer Nelsonov otac `eli da se njegov sin {to prije okrene fakultetu i po{tenoj profesiji, {to ovom ne pada na pamet jer u`iva u `ivotu kriminalca. Upravo zbog nedostatka koncentracije, jedan od poslova obavi}e neoprezno i bi}e uhva}eni. Istovremeno, u njihove se `ivote vra}aju biv{i partneri, `eljni osvete.
Re`ija: Spiro Razatos Uloge: Corey Haim, Cynthia Rothrock, Leo Rossi, Ken Lerner

22.45
MRE@A

Mortal kombat 2

AKCIJA

Vladar Outworlda ~vrsto je odlu~io pokoriti kraljevstvo Zemlje. Kako bi to i postigao, mora pobijediti u deset uzastopnih smrtonosnih turnira. Vladarov vra~ Shang Tsung doveo je Outworld do devet pobjeda. Jedino {to sada stoji izme|u Zemlje i vladareve zle sile su tri ~ovjeka: Liu Kang, koji na turnir dolazi osvetiti bratovu smrt, Sonya Blade, policajka koja se na brodu na|e tra`e}i ubojicu svog partnera, te Johnny Cage egoisti~na filmska zvijezda. Lord Rayden morat }e nau~iti svoju trojicu ratnika da duboko u sebi prona|u mo} kojom }e pobijediti Shang Tsunga i spasiti budu}nost kraljevstava Zemlje.
Re`ija: John R. Leonetti Uloge: Robin Shou, Talisa Soto, James Remar

Villa Maria
SERIJA

Presing
16.00
TALK SHOW

20.15

12.15
FTV

Gospo|a Barbara
SERIJA

Bar ba ra uvje ra va Gonzala da hitno moraju maknuti Mariselu iz Altamire. Za to vrijeme, Santos i Marisela strastveno se ljube, sve dok ona ne reagira i ka`e mu da to nije u redu, da ona ne `eli povrijediti svoju mamu. Pajarote od Federice sazna da }e postati otac i tr~i Genovevi da se suo~i s njome. Gonzalo vodi Mariselu na pla`u, na okupljanje guvernera. Santos se prisje}a {to je obe}ao Mariseli — da }e je odvesti da vidi more. Kad to ~uje, poludi i krene za njima.

13.55 Ekovizija, dokumentarni program (r) 14.20 Magazin LP u nogometu (r) 14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 85. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 41. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 12. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 1. epizoda 22.15 Klopka za generala, doma}i igrani film 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Hayd u park, program za mlade 00.00 60 minuta, politi~ki magazin (r) 01.10 Federacija danas (r) 01.35 Dnevnik 3 (r)

13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a Jovan Du~i}, 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija Jutarnja po{ta, serija 22.05 Kabare ~asna dokolica 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Tribunal 23.40 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.10 Do}i i ostati, film 01.45 Presing

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam (r)

28. mart 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hakimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 13.10 Veliki brat, reality show

PO

23.05
NOVA

Sakuplja~ kostiju

TRILER

Biv{i forenzi~ki stru~njak i jedna policajka zajedni~kim snagama moraju zaustaviti ubila~ki pohod serijskog ubojice. Lincoln Rhyme bio je vode}i stru~njak za forenziku dok nije ostao paraliziran, deprimiran i nesposoban za rad. No kad jezivo ubojstvo zbuni detektive s Manhattana, zovu Rhymea u pomo}. Amelia Donaghy je policajka zahvaljuju}i ~ijem je brzom razmi{ljanju mjesto zlo~ina ostalo netaknuto. Ona postaje Rhymeova stru~njakinja za analizu i to na mjestu zlo~ina. Dok istra`uje, na vezi je s Rhymeom, ona postaje njegove o~i i u{i i na taj mu na~in poma`e da zaustavi psihopata prije nego {to postane njegova sljede}a `rtva.
Re`ija: Phillip Noyce Uloge: Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah, Michael Rooker, Mike McGlone

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

Gorki `ivot
21.00
SERIJA

Lola
14.55
SERIJA

13.50
HRT 2
14.10

Dunya & Desie
DRAMA

14.50 15.00 05.02 15.15 15.40 15.50 16.53 16.55 17.45 17.54 17.56

18.45 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.25 00.20 01.00

01.35

02.00 03.00

Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, serija, 1. ep. Sport centar Najbolje godine, serija, 17. ep. Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 77.i 78. ep. Bosna Sunce osiguranje Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 2. ep. Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Sport centar Pobrisani, igrani film Nijemi svjedok, serija Moj dom Reprizni program Hayat TV-a Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 78. ep. Vijesti u 7 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin

12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hakimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi (Glas naroda) 23.00 Telering, talk show 23.55 Smrt trgova~kog putnika, film 01.45 OBN Info, info-program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, info-program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.45 Merkur sve {to po`elim, emisija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.0 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 22.30 Veliki brat, reality show, 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Brzi bijeg, film

Osamnaestogodi{nje Dunya elBeneni i Desie Koppenol dvije su najbolje prijateljice iz Amsterdama. Iako u mnogo ~emu razli~ite, povu~ena Dunya marokanskog podrijetla i vrckava Desie koja nikad nije upoznala oca najve}a su potpora jedna drugoj jo{ od djetinjstva. Bezbri`ni dani odrastanja za dvije djevojke poprime druk~iji tijek kada Dunyni majka i otac, koji ne odobravaju k}erino prijateljstvo s Desie, dogovore njezino vjen~anje u Maroku, a Desie ostane trudna. I dok Dunya s nevjericom odlazi u zemlju svojih predaka, Desie je odlu~i pratiti kako bi napokon prona{la oca koji je prije osamnaest godina iz Nizozemske oti{ao u Maroko...
Re`ija: Dana Nechushtan Uloge: Maryam Hassouni, Eva van de Wijdeven...

20.00
OBN

Gorki `ivot
SERIJA

Nermin biva potpuno slomljena kada ugleda Filiz i Mehmeta. Skrhana bolom, odlazi kod Muge, ali se ni tamo ne uspijeva smiriti i pada u nesvijest. Muge je vodi u bolnicu i biva primorana davati obja{njenja i odgovarati na niz pitanja koja joj Ender postavlja. Mehmet koji nije upoznat sa doga|ajima, nestrpljivo i{~ekuje njen izlazak iz bolnice pri`eljkuju}i njihov ponovni susret. Nermin se, po izlasku iz bolnice, susre}e sa Enderom i Mehmetom koji je ~ekaju. Ne predstoji joj ni{ta drugo nego da napravi te{ki izbor izme|u ljubavi prema Mehmetu i osje}anja sa`aljenja koja gaji prema Enderu...

19

PO

28. mart 2011.
HRT2
07.07 Legenda o Tarzanu, crtana serija 07.27 @deronja 1, crtana serija 07.50 Mala TV TV vrti}: 1001 pri~a Brlog: Labud ^arobna plo~a 7 kontinenata: Antarktika 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program: Laseri LjubavNE boli: Spolnost i privatnost 09.35 Heidi, serija za djecu 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Lijepom na{om: Maribor (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.15 Jagodica Bobica, crtana serija 08.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.20 Gumus, serija (r) 10.20 Asi, serija (r) 11.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 12.50 IN magazin (r) 13.30 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Asi, serija 20.45 Najbolje godine, serija

HRT1

TV1
07.00- 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Odlazak u svemir, dokumentarni program 08.45 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Vanjskopoliti~ki magazin (r) 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Euro`urnal, emisija Deutche Welle 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 14.25 Odlazak u svemir, dok. program 15.25 Connect, dok.program 15.50 Muzic box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam, emisija Deutche Welle 18.50 Sportski magazin 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Fokus sa Alijom Behramom 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Mortal Kombat 2, film 00.30 Vijesti plus 07.00 10.00 10.02 10.15 10.20 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.35 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00 01.00 01.30

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 20/25 (r) Frej`er, serija Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 3/5 (r) Vijesti TVSA Sarajevo art (r) BBC dok. program Glasajte - Pusti muziku Bajke iz cijelog svijeta Liberty TV Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, serija 21/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Na{i autori, dok. program Obavezan smjer, revijalni program Sport magazin Ve~ernje vijesti Igrani film Na{i autori, dok. program (r) Dnevnik TVSA (r) Obavezan smjer (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Bangkok i obale Tajlanda, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Glas domovine 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Gruntov~ani: Ostajte ovdje, serija 21.40 Svijet profita 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.45 Vijesti iz kulture 22.55 Irena Vrkljan - samo knjige, dok. film 23.50 Festival Diapason: Seksteti Dohnanya i Mendelssohna 00.50 Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristi~na serija (r) 01.15 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 02.00 Zavr{ni udarac, serija (r) 02.45 La`i mi 2, serija (r)

Sledge Hammer
SERIJA

Jagodica Bobica
CRTANA SERIJA

17.45

08.15

11.45 Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 12.30 Mala TV (r) TV vrti}: 1001 pri~a (r) Brlog: Labud ^arobna plo~a 7 kontinenata: Antarktika 13.00 [kolski program: Laseri (r) LjubavNE boli: Spolnost i privatnost (r) 13.50 Dunya i Desie, film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.30 [apta~ psima 3 17.20 Crno proro~anstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija 18.10 Divlji Plamen 1, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Bangkok i obale Tajlanda, dok. serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.45 Glee, serija za mlade 21.30 Zavr{ni udarac 3, serija 22.15 La`i mi, serija 23.00 Dnevnik plavu{e 23.10 Dunya i Desie, nizozemski film 00.50 No}ni glazbeni program

21.45 Masterchef, reality show 22.45 Ve~ernje vijesti 23.05 Sakuplja~ kostiju, film 01.10 Mrak komadi, film (r) 03.00 Dr. Huff, serija 03.45 Ezo TV, tarot show 04.45 Bra~ne vode, serija

TV MOSTAR
08.30 Kapri, serija (r)15.25 Bistro16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija21.00 Fokus, snimka 22.00 Dnevnik tv1 22.45 Mortal kombat2, film

KAKANJ
11.00 Pensacola, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 Prijatelji, film 13.30 Budimo humani 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Ads kviz 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam Tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 IC sport 21.30 Gradske pri~e 22.00 Ja sam Tvoja sudbina, serija 22.30 Zanimljive pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar

RTV USK
14.15 Muzi~ki TV poster 14.30 Vijesti 14.35 Plan B (r) 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Koliko vam je ~ista ku}a 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Izgradnja {tale (r) 16.30 Majstor kuhinje: Svje`e povr}e 17.10 Ple{i, ple{i (r) 18.00 Duhovni svijet (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 Doma}a lektira, Isak Samokovlija: Nosa~ Samuel i druge pri~e 20.50 Kult, kult, kultura, program iz kulture 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Igrani film

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22.15 Za svsku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin 00.30 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku

VOGO[]A
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Provalnik, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Tamna je no}, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Sre}no, film 00.30 Valcer sa Anom, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 09.00 11.15 11.55 12.00 12.15 13.55 14.10 16.00 16.30 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 22.15 23.00 Iz dana u dan Sponzoru{e, serija (r) Taina, serija Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Poaro, serija Vijesti u 16 Sport 7, magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Krajnja sila, serija

28. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Kugar Taun, serija Kugar Taun, serija Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Kugar Taun, serija

PO

RTS
11.05 Vijesti 11.10 Znakopis 2 (r) 11.23 Metla bez dr{ke 3, {kolski program (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Evronet (r) 12.35 Kulinarski ljetopis (r) 12.50 Bez vize, dok. program (r) 13.20 Vjerski kalendar (r) 13.35 Ciklus-antologija: Pjesma, serija 14.25 [ta ja imam od toga: belgija, dok. program (r) 15.00 Vijesti 15.10 Visoki napon, kviz (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik rt vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Greh njene majke, serija 20.55 Pesma plus bingo 22.00 Upitnik 23.00 Vijesti 23.05 Mjera za muziku 23.30 Op{teobrazovni program

RTCG
11.55 12.00 12.05 12.35 13.45 14.15 14.45 14.55 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 00.30 01.00 Kalendar Vijesti Sat tv (r) Vaterpolo, Evroliga: Partizan-Budva, snimak Etno Krugovi knji`evnosti Aktuelno Urbane legende Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Krugovi knji`evnosti Zanimljiva medicina Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis (r) Sat tv: Prozor pro{losti Otvoreno Aktuelno Muzi~ki predah Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje Cg sport Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Panduri novajlije, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Smrtonosni susret, film 15.00 Gospo|ica Marpl: Sitafordska misterija, film

Pomorska patrola
SERIJA
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.00 02.00

19.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r)

Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Dobra `ena, serija Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Oteta usred bijela dana, film 03.50 Gospo|ica Marpl: Sitafordska misterija, film

TV 1000
06.00 Kruklin, film 08.00 Pametnjakovi}i, film 10.00 Pi Vijeva velika avantura, film 12.00 Mala prodavnica u`asa, film 14.00 Mo}ni vetar, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Beijing, Kina, live 11.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije - All Access 13.30 Snuker, Beijing, Kina, live 16.50 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije - Flash

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije - All Access 08.30 Australijski fudbal 10.00 Snowboard 11.30 Rukomet, EHF L[ 12.30 Odbojka, Italijanska liga 14.00 Supersport, S[ Donington, UK

SPORT KLUB
06.30 Klupske TV 07.00 Sailing - Korea Match Cup 09.00 Poker Face The Pro 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Miami 12.45 NBA: Miami - Houston

Eliza
SERIJA

20.05

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Mortal kombat 2, film

Povratak u `ivot
FILM

WTA Miami, USA
TENIS

Superbike, Donington
MOTO-SPORT

Miami - Houston
NBA
14.30 14.45 15.15 16.15 16.30 17.00 03.30 03.45 04.15

20.00

17.00

15.00

12.45
NBA Live Real NBA FullTilt Poker Premier League News ATP Masters Miami, direktno ATP Masters Miami, direktno NBA Live Premier League News Pregled Euroelague

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu 2 17.15 SMS centrala 18.00 Crno i bijeloinfo-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Vjetrovi strasti, 18/50 22.00 Extra DJ, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra Info

16.00 Pla{ljivi detektiv, film 18.00 Klub otmi~ara, film 20.00 Povratak u `ivot, film 22.00 Velika bela nada, film 00.00 Vru}a romansa, film 02.00 Bez proma{aja, film 04.00 Sre|en, film

17.00 Tenis, WTA Miami, USA, live 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Tenis, WTA Miami, USA, live 00.15 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije - All Access 01.15 Watts

15.00 Superbike, S[ Donington, UK 17.00 Snuker, Beijing, Kina 18.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije - All Access 20.00 Snuker, Beijing, Kina 22.00 Ko{arka, Gr~ka liga 23.00 Australijski fudbal

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to ide Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Istrebljiva~i {teto~ina Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi Spravice budu}nosti, 2 epizode Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Strastveni ribolovci @ivi pojedeni Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 [apta~ psima Opasni susreti Uticaj `ivotinja Holivudska lisica Dugo putovanje na jug Rijeke i `ivot Uticaj `ivotinja Privid ili stvarnost Opasni susreti Skriveni svijet Crveno upozorenje za spa{avanje [apta~ psima Rijeke i `ivot Premijera: Narko-biznis Premijera: Policajci sa Aljaske Crveno upozorenje za spa{avanje Narko-biznis Policajci sa Aljaske Rijeke i `ivot Narko-biznis Policajci sa Aljaske [apta~ psima Rijeke i `ivot

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.30 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.30 Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Duhovna muzika Tajne dubina Mane: ^ovjek koji je izmislio modernu umjetnost Velike britanske vojskovo|e Hambur{ka }elija Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Tajm tim godina X Smrt u zoru - Posljednji carev bojni brod Hitlerov omiljeni plemi} Pozdrav Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji Rat ptica Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Tajm tim godina X Smrt u zoru - Posljednji carev bojni brod Hitlerov omiljeni plemi} Pozdrav Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji

ANIMAL PLANET
06.25 @ivot majmuna 06.50 Majmunska posla 2 epizode 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 SSPCA 13.10 Putuju}i veterinar 13.40 Smrtonosna meduza 14.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 15.30 @ivot majmuna 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Posao za psa - 2 epizode 17.20 Avanture Ostina Stivensa 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Neverovatna putovanja sa Stivom Lenardom 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Ljudo`deri 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Smrtonosna meduza

ATV
10.20 Plavi zmaj 10.45 Bakugan 11.10 Iron kid 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dokumentarni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Pobrisani, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

UT
23.45
BHT

29. mart 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.22 D`ekers, crtana serija 10.45 Mali dnevnik (r) 11.05 Robin Hud 2, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, ljubavni napitak 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.10 Karmelita, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 21/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 1/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 94/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Pitanje Bruna (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 66/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 42/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Velika, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 9/28 15.55 Istinite pri~e, animirana serija, 9/10 16.10 Nau~na postignu}a, 22/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 67/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 7/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 43/136 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 BHT vijesti 22.20 Euroimpuls, magazin 22.50 Odvikavanje od cigareta, strani dokumentarni program 23.45 Sofijin izbor, britanski igrani film 02.00 Business News (r) 02.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.20 Pregled programa za srijedu 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 165. epizoda (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 85. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 166. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 12. epizoda (r)

Sofijin izbor

DRAMA

Nekoliko godina nakon zavr{etka Drugog svjetskog rata, mladi pisac Stingo seli se sa ameri~kog juga u New York. Useljava se u prizemlje ku}e u Brookynu, u kojoj na prvom spratu `ivi Sofija, Poljakinja koja je pre`ivjela strahote Au{vica, sa de~kom Nathanom, ameri~kim Jevrejom. Stingo }e postati njihov najbolji prijatelj, ali se vremenom sve vi{e zbli`ava sa Sofijom, zbog ~ega je Nathan izuzetno ljubomoran. Kako njihovo prijateljstvo postaje intimnije, Sofija mu se sve vi{e povjerava o svojim stradanjima u Au{vicu...
Re`ija: Alan J. Pakula Uloge: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Stephen D. Newman

00.10
PINK

Bolji na~in TRILER za umiranje
U ovom trileru policajac odlu~uje da napusti slu`bu kako bi se skrasio pored svoje djevojke, ali njegov novi idili~ni `ivot polako postaje no}na mora onog trenutka kada biva oplja~kan i prebijen.

Ezel
SERIJA

Dolina sunca
17.25
SERIJA

15.10

Re`ija: Scott Wiper Uloge: Scott Wiper, Jack Conley, Carmen Argenziano, Mirjana Jokovi}

23.15
MRE@A

Surf ninjas

KOMEDIJA

Dva brata, tinejd`er Johnny i jedanaestogodi{nji Adam, `ive u Kaliforniji s ocem Zatchom. Najbolji im je prijatelj crvenokosi Iggy, a najvi{e vole surfanje. Kako se po njihovoj vanj{tini mo`e zaklju~iti, bra}a su azijskog porijekla, dok njihov otac nije. Za{to je to tako shvatit }e jednog dana kad ih posjeti jednooki nind`a ratnik i objasni im da im Zatch nije pravi otac. Johnny i Adam zapravo su azijski prin~evi koji bi trebali vladati malim kraljevstvom na otoku usred Kineskog mora. Neko} je taj otok bio najmirniji i najsretniji na svijetu. Zauzeo ga je sa svojim krvolocima ludi pukovnik Chi i uveo diktaturu. Zatvori su puni, ljude mu~e i Johny i Adam moraju postupiti onako kako im sudbina nala`e, ka`e im izaslanik. Moraju osloboditi otok i postati njegovi vladari.
Re`ija: Neal Israel Uloge: Kelly Hu, Ernie Reyes Jr., Nick Cowen, Leslie Nielsen

13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 86. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 42. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 13. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, the best of 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 2. epizoda 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 Jagoda Buji} u Sarajevu, dokumentarni program 23.50 Ha{ki dnevnik 00.20 Federacija danas (r) 00.45 Dnevnik 3 (r)

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, dobojsko-trebavska regija 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.20 Fudbal: Estonija - Srbija, direktan prenos 22.20 RTRS preporu~uje 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Crna Guja, serija 23.30 No limit, muzi~ka emisija 23.55 Na putu za Katangu, film 01.35 Dnevnik 2 02.05 Re'publika, dobojsko-trebavska regija 02.25 U fokusu 03.05 Retrovizor 03.40 Laka opera, ljubavni napitak, film

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 09.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako

29. mart 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hakimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 13.10 Veliki brat, reality show

UT

23.55
OBN Andrei je pla}eni ubojica koji `eli zavr{iti s prljavim poslovima te krenuti novim putem, putem pravednika. Izlaz vidi u Pauli, `eni u koju se zaljubio, a koja tuguje za ubi je nim bra tom. Izme|u njihove sre}e stoji jedna nadasve uznemiruju}a ~injenica - ubojica njezinog brata je upravo Andrei.

Pjesnik
TRILER

Re`ija: Paul Hills Uloge: Dougray Scott, Laura Harring, Jürgen Prochnow, Andrew Lee Potts…

23.05
NOVA

Ku}a na putu 2
AKCIJA

Garfield
CRTANI FILM

Arhiv srca
09.10
TALK SHOW

More ljubavi
19.15
TELENOVELA

16.00

14.10 Dokumentarni program 15.00 Bestseller 15.02 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 78. i 79 ep. 18.45 Bosna Sunce osiguranje 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih 4, film 00.20 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 79. ep. 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.15 Najbolji od najboljih 4, igrani film

11.55 OBN Info, info-program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hakimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi (Glas naroda) 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Pjesnik, film 01.45 OBN Info, info-program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, info-program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.45 Merkur sve {to po`elim, emisija 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.15 Ami G show, talk show, u`ivo 22.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00:00 City, zabavna emisija 00.10 Bolji na~in za umiranje, film

Tajni agent DEA Shane doznaje da su nasilnici brutalno napali njegova strica Natea u poku{aju da preotmu vlasni{tvo nad unosnim barom. Shane ga mora spasiti, a najbr`i put je da otkrije lokaciju mo}nog narko-bosa koji je naredio napad. Shane se mora suo~iti s najte`im borcima podzemlja i spasiti stri~ev bar na jedini na~in koji zna.
Re`ija: Scott Ziehl Uloge: Jonathon Schaech, Jake Busey, Ellen Hollman, Crystal Mantecon, Will Patton

14.00
HRT 2

Ples po Mjesecu

PORODI^NI

Maddie ima tatu, mamu, sestru koja je oti{la na studij, starijeg brata s kojim se sva|a, i mla|ega, koji joj ide na `ivce. Ima i nepokretnu staru baku, koja ne izlazi iz svoje sobe na spratu i koja ih sve `ivcira kad pozvoni zvoncem. Maddie ima i dvije najbolje prijateljice i dosadnog obo`avatelja, dje~aka iz {kole, Freddieja. A najvjerniji joj je pratilac u svemu i dobrom i lo{em {to joj se doga|a njezin pli{ani pas Rex, koji u Maddienoj ma{ti pri~a, pjeva, ple{e i sve razumije. U Maddienu punu ku}u jednog }e se dana doseliti jo{ jedan ~lan: mamina sestra Ruth. Teta Ruth `ena je neobuzdanog duha, nije se udavala, jer je `eljela sa~uvati slobodu, a pravu sliku njezine naravi daje njezin neobi~an izgled, vesela, {arena odje}a po kojoj se vidi da Ruth ne mari za konvencije...
Re`ija: Kit Hood Uloge: Nathalie Vansier, Michael Yarmush, Elisha Cuthbert, Martine Badgley, Dorothee Berryman

23

UT

29. mart 2011.
HRT2
08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program: U~enje humanosti Navrh jezika 09.35 Heidi, serija za djecu 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.50 Globalno sijelo (r) 11.20 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.05 Euromagazin (r) 12.40 Mala TV (r) TV vrti}: Mamina maza (r) Ninin kutak: Stalak za olovke (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i ljenivac (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.40 Jagodica Bobica, crtana serija 09.05 Tomica i prijatelji 09.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 10.40 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Asi, serija

HRT1

TV1
07.00- 00.00 Vijesti, svaki sat 08.00 Info vijesti 08.05 Hrane svijeta, dok. program 08.45 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.05 Connect, dok. program 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Za{to iskopavati, dok. 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus (r) 14.00 Info vijesti 14.25 Hrane svijeta, dok. program(r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Muzic box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Adisom Ru`di} 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music 23.15 Film tv1 01.00 Vijesti plus 01.27 Music box 01.40 Reprizni program 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20 15.20 15.35 16.0 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.00 22.30 00.00 00.45

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, serija 21/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA Sport magazin (r) Obavezan smjer (r) Na{i autori, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, u`ivo Crna Guja, serija 22/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Megakatastrofe, dok. program Tarih, dok. serijal @ivot i zdravlje, u`ivo Ve~ernje vijesti Igrani film Megakatastrofe, dok. program (r) Dnevnik TVSA (r)

06.00 Tre}a dob, emisija za umirovljenike (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Poljoprivredni savjetnik 09.09 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vancouver i Aljaska: Na brodu Norwegian Wind, dokumentarni film 11.00 Kod Ane 11.10 Debbie Travis preure|uje 3 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Rat za Dubrovnik: Cijena rata, dokumentarna serija 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Retrovizor: Lovci na natprirodno, serija 23.50 Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristi~na serija (r) 00.15 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 01.00 La`i mi 2, serija (r) 01.45 Dharma i Greg, serija (r)

Hotel dvorac Orth
SERIJA

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

15.45

18.10

13.10 [kolski program: U~enje humanosti (r) Navrh jezika (r) 14.00 Ples po Mjesecu, kanadsko - ~e{ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.30 [apta~ psima 3 17.20 Crno proro~anstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen 1, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Vancouver i Aljaska Na brodu Norwegian Wind, dok. film (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Odjevna odiseja: Kolumbija, dok.serija (r) 20.30 Nogomet, prijateljska utakmica: Francuska Hrvatska, emisija 20.50 Nogomet, prijateljska utakmica: Francuska Hrvatska, prenos 22.50 Nogomet, prijateljska utakmica: Francuska Hrvatska, emisija 23.10 La`i mi 2, serija 23.55 Dnevnik plavu{e 00.05 Ples po Mjesecu, film (r) 01.35 No}ni glazbeni program

20.45 21.45 22.45 23.05 00.40

Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Ve~ernje vijesti Ku}a na putu 2, film Sakuplja~ kostiju, film (r) 02.40 Dr. Huff. serija 03.25 Ezo TV, tarot show

TV MOSTAR
07.10 Privatna polcija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r)17.00 Vijesti tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv120.05 Eliza, serija 21.00 Sportski magazin tv1, snimka RTM22.00 Dnevnik tv1 22.20 Muzika RTM 23.15 Surf ninjas, film

KAKANJ
10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Vjera i `ivot 12.45 Hutba 13.00 Bonaventura 14.00 O~i du{e 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Puls 22.00 Ja sam Tvoja sudbina 22.30 Zanimljive pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura, emisija iz kulture (r) 16.00 ^itaj BiH: doma}a lektira, Isak Samokovlija: Nosa~ Samuel i druge pri~e (r) 16.30 Majstor kuhinje: Pinjeni cvjetovi tikvica 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Druga strana pri~e, 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Biografije: @il Vern 23.30 Majstor kuhinje: Punjeni cvjetovi tikvica (r)

TV ZENICA
14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.35 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sveci i gre{nici, dok. serijal 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 Sedam dana u Maglaju 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Vrijeme ~uda, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja (r), serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV document 22.30 Dnevnik 3 23.00 Turbulencija, film 00.30 Tutankamon 1, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 09.00 09.50 11.10 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 22.30 22.45 00.15 Iz dana u dan Sponzoru{e, serija (r) Horosop Hit dana Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

29. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Kugar Taun, serija Kugar Taun, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Kugar Taun, serija

UT

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.30 14.25 16.20 16.25 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet (r) Kulinarski ljetopis (r) Gitar art festival: Ognjen Gr~ak, muzi~ki program Rezervisano vrijeme Fudbal: Srbija-Ukrajina, prenos prijateljske utakmice Vijesti Vjerski kalendar (r) Slagalica, kviz Dnevnik rt vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik 48 sati-svadba, zabavni program Tabloid, zabavni program Flamingosi live, muzi~ki program (r) Tv mre`a, dokumentarni program Op{teobrazovni program Emisija iz kulture

RTCG
12.00 Vijesti 12.05 Krugovi knji`evnosti 12.35 Muzika 13.05 Cg. Sport (r) 13.35 Aktuelno 13.40 Otvoreno 15.00 Aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Dr (r) 16.15 [krinja 16.55 Fudbal, mladi: Crna Gora - Makedonija, direktno 18.55 Muzika 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV na{i u svijetu... 21.30 Pokreni se 22.00 Cg sport 22.30 Iz parlamenta 22.45 Aktuelno 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Otvoreno (r) 01.15 Fudbal, mladi: Crna Gora - Makedonija, snimak

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Bra}a i sestre, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Oteta usred bijela dana, film

Dijagnoza: Ubistvo
SERIJA
15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.40 01.40 03.30

18.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r)

Fojlov rat, serija Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Ostani pribran, film Velika liga, film Dijagnoza: Ubistvo, serija Stari grijesi, film Fojlov rat, serija

TV 1000
06.00 Povratak u `ivot, film 08.00 Pla{ljivi detektiv, film 10.00 Mo}ni vetar, film 12.00 Klub otmi~ara, film 14.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Beijing, Kina, live 11.30 Tenis, WTA Miami, USA 13.00 Snuker, Beijing, Kina 13.30 Snuker, Beijing, Kina, live 16.45 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 18.45 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije Flash 19.00 Tenis, WTA Miami, USA ~etvrtfinale, live 20.45 Snuker, Beijing, Kina 22.45 Ekstremni sportovi 23.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 00.00 Superbike, S[ Donington, UK

EUROSPORT 2
07.30 Supersport, S[ Donington, UK 08.00 Superbike, S[ Donington, UK 10.00 Tenis, WTA Miami, USA 11.30 Ko{arka, Gr~ka liga

SPORT KLUB
06.30 Real NBA 07.00 Fudbal U21: England Iceland 10.00 FullTilt 11.00 NBA: Miami - Houston 12.45 NBA Live

Nijemi svjedok
SERIJA

17.15

16.05 17.15 20.05 23.15

Eliza, serija (r) Nijemi svjedok, serija Eliza, serija Surf ninjas, film

Ulice Malibua
FILM

Conegliano Castellana Grotte
ODBOJKA

ATP Masters Miami
TENIS
13.00 ATP Masters Miami 15.15 FullTilt Poker 16.15 Premier League News 16.30 ATP Masters Miami, direktno 17.00 ATP Masters Miami, direktno

20.00

12.30

17.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 19/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

16.00 End`i, film 18.00 Zajedni~ka tu`ba, film 20.00 Ulice Malibua, film 22.00 Sre|en, film 00.00 Poziv za djevojke, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 ^vorovi, film

12.30 Odbojka, Italijanska liga: Conegliano Castellana Grotte 14.00 Tenis, WTA Miami, USA 16.00 Australijski fudbal 17.00 Ko{arka, Eurodunk 17.15 Snuker, Beijing, Kina 23.00 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to ide Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Istrebljiva~i {teto~ina Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Istrebljiva~i {teto~ina Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide Borna kola bra}e Hau Ljudskih ruku delo Lud za industrijom Lud za industrijom Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 [apta~ psima Opasni susreti Narko-biznis Policajci sa Aljaske Skriveni svijet Dugo putovanje na jug Rijeke i `ivot Narko-biznis Privid ili stvarnost Opasni susreti Skriveni svijet Crveno upozorenje za spa{avanje [apta~ psima Rijeke i `ivot Premijera: Bugati superautomobil Premijera: In`enjerske veze Crveno upozorenje za spa{avanje Bugati superautomobil In`enjerske veze Rijeke i `ivot Bugati superautomobil In`enjerske veze [apta~ psima Rijeke i `ivot

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Tajm tim godina X Smrt u zoru Posljednji carev bojni brod Hitlerov omiljeni plemi} Pozdrav Svijet novca: Kako se obogatiti u recesiji Rat ptica Ko si zapravo ti? Lovci na naciste Tajm tim godina X Apsolutna nula Florens Najtingejl Krakatau poslednji dani [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije Lovci na naciste Tajm tim godina X Apsolutna nula Florens Najtingejl Krakatau posljednji dani [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 @ivot majmuna Korvinova avantura Psi - jedna rasa, jedna pri~a Posao za psa - 2 epizode U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje SSPCA Putuju}i veterinar Skoro kao ljudi Sve o psima @ivot majmuna Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Neverovatna putovanja sa Stivom Lenardom U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima, ma~kama, ljubimcima ^udna stvorenja Nika Bejkera K9 Policajci sa psima Ljeto ajkula Divlje i bez cenzure Skoro kao ljudi sa D`ejn Gudol

ATV
10.20 Plavi zmaj 10.45 Bakugan 11.10 Iron kid 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih, film

SR
22.20
BHT

30. mart 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 06.45 07.00 09.00 09.10 Karmelita, serija Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija Mekanike u misiji, crtana serija D`ekers, crtana serija Moj tata je premijer, serija Dnevnik 1 U fokusu Eu i mi Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Velika, drama 09.30 Istinite pri~e, animirana serija, 9/10 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 22/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 2/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 95/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Odvikavanje od cigareta, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 67/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 43/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 26/52 15.45 Mini school 16.00 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 2/9 16.15 Intermeco 16.25 Gorko-slatko, igrana serija, 68/229 16.55 Ko{arka: Liga za prvaka BiH: Bosna ASA BH Telecom Borac, prijenos 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 44/136 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 BHT vijesti 22.20 Ni~iji `ivot, {panski igrani film 00.05 Business News (r) 01.25 Pregled programa za ~etvrtak 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 166. epizoda (r) 10.00 Program za djecu Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 86. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 167. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 13. epizoda (r)

Ni~iji `ivot
DRAMA/MISTERIJA

Film o ~ovjeku koji `ivi u la`i. Emilio radi kao ekonomista u nacionalnoj banci [panije. Sretno je o`enjen Agatom, sa kojom ima sina. Upoznaje studenticu Rozanu, koja ima finansijske probleme. Ponudi joj pomo} i njihov odnos se razvija kada ga ona nastavi posje}ivati. Emilijeva la` polako isplivava na povr{inu…
Re`ija: Eduard Cortés Uloge: José Coronado, Adriana Ozores, Marta Etura, Roberto Álvarez

10.00 10.09 10.22 11.03 12.00 12.20 13.00 13.25

00.10 pojave PINK

Kad se stranci
AKCIJA/DRAMA

Kada Bet otvori svoj mali seoski restoran jednog naizgled obi~nog ljetnog dana, ne sluti da }e joj prva osoba koja u{eta u restoran okrenuti svijet na gla va~ke... D`ek je upla{en i nervozan 20godi{nji mladi} koji ulazi u njen restoran tvrde}i da ga progone tri surfera. Ali kada trojac stigne, ostavljaju dojam prijatnih, stalo`enih momaka. Surferi ka`u da je D`ek ludak koji se lako iznervira, a D`ek tvrdi da oni poku{avaju da ga ubiju. ^ini se da sve zavisi o zagonetnom paketu koji mo`da ~ak i ne postoji.

Gospo|a Barbara
SERIJA

Upitnik
KVIZ

12.15

19.08

Re`ija: Scott Reynolds Uloge: Radha Mitchell, Josh Lucas, Barry Watson

22.45
MRE@A

Iznad zakona
AKCIJA/TRILER

Nico Toscani je majstor borila~kih vje{tina i biv{i operativac CIA. Kao svjedok ratnih grozota u Vijetnamu, a dana{nji djelatnik ~ika{ke policije, Nico poku{ava zaboraviti pro{lost i unijeti reda u svoju nemirnu ~etvrt. Kada Nico, zajedno s partnericom Delores, otkrije nedozvoljenu trgovinu drogom, FBI bez obja{njenja nalo`i prekid istrage. Nemirni Nico ipak otkriva kako konce u pozadini vu~e njegov stari znanac iz ratnih dana i ~lan CIA, smrtonosni Zagon...
Re`ija: Andrew Davis Uloge: Steven Seagal, Pam Grier, Henry Silva, Ron Dean

13.55 Ulicama moga grada: Mak Dizdar, dokumentarni program (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 174. epizoda /12/ 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 87. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 43. epizoda /12/ 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 14. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 3. epizoda 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.25 BH pjesmarica 23.55 Pjesmom da ti ka`em 00.25 Federacija danas (r) 00.50 Dnevnik 3 (r) 01.20 Pregled programa za ~etvrtak

14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, sarajevskoromanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Mozaik, obrazovanje 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Izbor najuspje{nijih u privredi RS, direktan prenos 21.45 U prolazu.... 22.15 Rezovi, humoristi~ka serija 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Film 00.50 Jovana Lukina, film 02.30 Rezovi, humoristi~ka serija 02.50 Dnevnik 2 03.20 Re'publika, sarajevskoromanijska regija

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako

30. mart 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hakimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show, 11.00 More ljubavi, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 13.10 Veliki brat, reality show,

SR

23.55
OBN

Vodi~ za mu{karce

KOMEDIJA

Uspje{ni je kolumnist, dobitnik Pulitzerove nagrade, Dave Barry, autor knjige koja prati stereotipe o mu{karcima od kamenog doba do danas. Dave glumi samog sebe — Vodi~a. Mje{avina dokumentarnih tehnika, smije{nih prizora i apsurdnosti, Vodi~ za mu{karce Davea Barryja `eli zadovoljiti ljudsku `elju za znanjem o toj vrsti homo sapiensa, poznatoj kao erectus.
Re`ija: Jeff Arch Uloge: Paul Aldane, Charlene Amoia, Gregg Avedon, Ivonne Azurdia

23.05
NOVA

Posljednja misija

AKCIJA

Pali an|eo
SERIJA

Vox populi
13.00 22.55
12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hakimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Arhiv srca, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi (Glas naroda) 23.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 23.55 Vodi~ do mu{karca, film 01.45 OBN Info, info-program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, info-program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

Ljubav u zale|u
SERIJA

19.10

14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.00 Bestseller 15.02 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Kad li{}e pada, serija, 3. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija 17.45 Doma}ica Ovako 17.54 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 79. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 80. ep. 18.45 Bosna Sunce osiguranje 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 4. ep. 21.00 Hayat production show 22.20 Sport centar 22.25 Nezakoniti ulaz, film 00.20 Nijemi svjedok, serija 01.00 Autoklub Reprizni program Hayat TV-a 01.30 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 80. ep. 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show 04.15 Nezakoniti ulaz, film

14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.45 Merkur sve {to po`elim 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.30 Distrek{n, game show 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Kad se stranci pojave, film

Frank Banner i ekipa iskusnih operativaca na zadatku su izbavljivanja prebjegloga ruskog {pijuna. Na njegovo iznena|enje ekipa je napadnuta iz zasjede i atentator Kerlov uspijeva upucati operativku Tinu, Bannerovu najve}u ljubav. Mnogo godina nakon gubitka Tine, umirovljenom Banneru pristupa biv{i ~lan njegove ekipe Riley Chapin s novim zadatkom: izbavljivanjem biv{ega agenta KGB-a i biv{eg neprijatelja Andrusa Bukarina. Banner je isprva neodlu~an, no pristaje na posao nakon {to Chapin biva ubijen. On zna da je okida~ povukao Kertov da }e ovo biti prilika za poravnavanje ra~una.
Re`ija: Anthony Hickox Uloge: Armand Assante, Corey Johnson, Barna Illyés, Anthony Hickox, Annabel Brooks

13.55
HRT 2

Max Minsky i ja
KOMEDIJA/DRAMA

Emotivna Nelly Sue Edelmeister mirna je i povu~ena 13-godi{njakinja. Kao senzibilna djevoj~ica Nelly osje}a da su joj se roditelji prili~no otu|ili, a najbolje je razumije maj~ina teta. Dok u {koli svakodnevno trpi maltretiranja kolegice Yvonne, a majka ju neprestano obasipa pri~ama o omiljenom New Yorku, Nelly u`iva u ~itanju znanstvenih knjiga i razmi{ljanju o tajnama svemira. Kad od profesorice tjelesnog dozna da se uskoro u Luksemburgu odr`ava me|unarodno ko{arka{ko prvenstvo `enskih {kolskih timova, te da }e se u {koli odr`ati izbor ~lanica tima, Nelly zaklju~i kako bi joj sudjelovanje pru`ilo savr{enu priliku da upozna kraljevi}a Eduarda...
Re`ija: Anna Justice Uloge: Zoe Moore, Emil Reinke, Adriana Altaras...

27

SR

30. mart 2011.
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija 07.25 @deronja 1, crtana serija 07.50 Mala TV TV vrti}: Internet prijatelj Patuljkove pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program: Mala {kola arhitekture Izazovi: Merle, dokumentarni film 09.35 Heidi, serija za djecu 10.00 Prijenosi iz Sabora

TV PROGRAMI
NOVA
07.50 Gospodin Magoo, crtana serija 08.40 Jagodica Bobica 09.05 Tomica i prijatelji 09.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 10.40 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Euro Max Arts, 08.45 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 5 10.05 Connect, dok. program, (r) 10.42 Flashbacks 6 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati, dok.program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Euro max arts, (r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok.program 15.50 Muzic box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Tv1 ordinacija (r) 18.50 Historija odje}e, dok. program (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Iznad zakona, film 00.30 Vijesti plus 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.10 15.00 15.15 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 22/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA @ivot i zdravlje, (r) Megakatastrofe, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, serija Dobre vibracije, zabavni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, serija 23/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Avanture u arhitekturi, BBC dok. program Tarih, dok. serijal Javni agent 033, zabavni program Sarajevdisanje, dok. program Ve~ernje vijesti Igrani film Javni agent 033 (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Isto~no Sredozemlje: Na brodu Mistral, dok. film 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Ekumena: Religijsko izja{njavanje u popisu stanovni{tva?, religijski kontakt program 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Indeks, emisija o {kolstvu 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.25 8. kat, talk show 18.10 Kod Ane 18.23 Dnevnik plavu{e 18.30 Tvoja sam sudbina, serija 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Berlinska saga, dramska serija 21.05 Josip Cvrtila - Dragi tata, dok. film 21.55 Tragom pradjedova, dokumentarni film 22.35 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.03 Vrijeme 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Drugi format 00.10 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 00.55 Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristi~na serija (r) 01.20 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija

La`i mi
SERIJA

Najbolje godine
22.20
SERIJA

20.45

13.25 Mala TV (r) TV vrti}: Internet prijatelj (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Mala princeza, crtani film (r) 13.55 Max Minsky i ja, njema~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.30 [apta~ psima 3 17.20 Crno proro~anstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija 18.10 Divlji Plamen 2, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Isto~no Sredozemlje Na brodu Mistral, dokumentarni film (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Odjevna odiseja, dokumentarna serija (r) 20.25 Ko{arka, Eurokup: Estudiantes Cedevita, prenos 22.20 La`i mi 2, serija 23.05 Dnevnik plavu{e 23.15 Max Minsky i ja, film (r) 00.50 No}ni glazbeni program

20.00 20.45 21.45 22.45 23.05 00.50 02.20

Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Ve~ernje vijesti Posljednja misija, film Ku}a na putu 2, film (r) Na putu prema dolje, serija

TV MOSTAR
07.10 Privatna polcija, crtani film Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r)14.25 Sportski magazin16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv120.05 Eliza, serija21.00 Blaga prirode, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 tv122.45 Iznad zakona, film

KAKANJ
11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Planeta 13.00 Tribunal 13.30 TV liberty 14.00 O~i du{e 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam Tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Ads kviz 21.30 Autoshop magazin 22.00 Ja sam Tvoja sudbina 22.30 Zanimljive pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Druga strana pri~e (r) 16.00 Znanstveni forum: [ta uzrokuje bolest: Pokvareno meso (r) 16.30 Majstor kuhinje: Okusi juga 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 Moje dijete, obrazovni program (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Predstavljamo: Katoli~ki {kolski centar 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Musolini i ja, dok. serija 3/4 23.50 Najbolje godine, serija 8/13 00.35 Majstor kuhinje: Okusi juga (r)

TV ZENICA
15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Srijedom, kontakt program 21.30 Skrivene palme, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Uljep{aj svoj `ivot, vjerski program 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 23.10 Lokalno je primarno 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program

RTV BN
10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Jesen sti`e. dunjo moja, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja (r), serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Majstor, film 00.30 Jerusalim, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 Iz dana u dan 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.10 Hit dana 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

30. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Kugar Taun, serija Kugar Taun, serija Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Kugar Taun, serija

SR

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.35 14.25 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 22.50 22.55 23.45 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet (r) Kulinarski ljetopis (r) Prolje}e u Beogradu, muzi~ki program Ciklus-antologija: Pjesma', serija [ta ja imam od toga: Estonija (r) Vijesti Vi i Mira Adanja Polak, zabavni program (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Greh njene majke, serija Svjedok, dok. program Vijesti 48 sati-svadba Vijesti Prolje}e u Beogradu (r) Dnevnik Evronet (r)

RTCG
10.45 11.00 11.05 11.55 12.00 12.05 12.35 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.30 17.00 17.15 17.55 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 Muzi~ki mix Vijesti [krinja (r) Kalendar Vijesti Pokreni se (r) Blic biznis i dijaspora (r) Etno Sat TV (r) Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pod lupom Putevi `ivota Lajmet Crna Gora - u`ivo Odbojka: Budvanska rivijera-Budu}nost, direktno Dnevnik 2 Pretres Profil Hronika Ulcinja Stil Dnevnik 3 Profil Aktuelno

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Gospo|ica Marpl: Smrtonosne glasine, film 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija

Panduri novajlije
SERIJA
13.10 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 00.50 01.50 03.40

21.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r)

Stari grijesi, film Fojlov rat, serija Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Panduri novajlije, serija Ostani pribran, film Dijagnoza: Ubistvo, serija Smrtonosni susret, film Fojlov rat, serija

TV 1000
06.00 Ulice Malibua, film 08.00 End`i, film 10.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film 12.00 Zajedni~ka tu`ba, film 14.00 Vatrene ulice, film

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 08.45 Snuker, Beijing, Kina, live 11.30 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 13.00 Snuker, Beijing, Kina 13.30 Snuker, Beijing, Kina, live 16.45 Snuker, Beijing, Kina 18.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 19.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije Flash 19.10 Tenis, WTA Miami, USA Live, ~etvrtfinale 20.45 All sports 20.55 Konji~ki sport 21.55 Riders Club 22.00 Golf, US PGA Tour 23.00 Golf, European Tour 23.30 Golf Club 23.35 Yacht Club 23.40 All sports 23.45 Snuker, Beijing, Kina

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 08.30 Odbojka, Italijanska liga 10.00 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 11.30 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access 12.45 Australijski fudbal 14.00 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 16.15 Fudbal, Japanska J. League, pregled kola 17.00 Snuker, Beijing, Kina 18.00 Ko{arka, Eurocup live, ~etvrtfinale 21.45 Boks, WBC World Title Light Heavy Weight: Pascal, Kanada B. Hopkins, USA 23.00 Borila~ke vje{tine

SPORT KLUB
06.30 NBA: Miami - Houston 09.30 Uskijavanje 10.00 FullTilt Poker 11.00 Euroelague play off 12.45 NBA Live 13.00 Euroelague play off 14.30 ATP Masters Miami 16.15 Kvalifikacije EURO: Holandija - Madjarska 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Fudbal: England - Ghana 20.30 ATP Masters Miami, direktno 21.00 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale, direktno 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker 00.00 Euroelague play off 01.30 Euroelague play off 03.00 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale, direktno

Kapri
SERIJA

08.30

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Iznad zakona, film

Resurrection
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7 (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Vjetrovi strasti, 20/50 22.05 Folk top 10 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za ~etvrtak

15.50 Oskar i Lusinda, film 18.00 Baskijat, film 20.00 Resurrection, film 22.00 ^vorovi, film 00.00 Ta~ke zadovoljstva, film 02.00 Poziv za djevojke, film 04.00 Hvata~ pacova, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to ide Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Istrebljiva~i {teto~ina Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Istrebljiva~i {teto~ina Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi Borna kola bra}e Hau Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide Lovci na oluje 2010. Pre`ivljavanje udvoje ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Opasni susreti 08.00 Bugati superautomobil 09.00 In`enjerske veze 10.00 Skriveni svijet 11.00 Dugo putovanje na jug 12.00 Rijeke i `ivot 13.00 Bugati superautomobil 14.00 Privid ili stvarnost 15.00 Opasni susreti 16.00 Skriveni svijet 17.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 18.00 [apta~ psima 19.00 Rijeke i `ivot 20.00 Apokalipsa 21.00 Generali u ratu 22.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 23.00 Apokalipsa 00.00 Generali u ratu 01.00 Rijeke i `ivot 02.00 Apokalipsa 03.00 Generali u ratu 04.00 [apta~ psima 05.00 Rijeke i `ivot

VIASAT HISTORY
06.00 ^a~apoja: Misterija izgubljene civilizacije 07.00 Lovci na naciste 08.00 Tajm tim godina X 09.00 Apsolutna nula 10.00 Florens Najtingejl 11.00 Krakatau - posljednji dani 12.00 [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu 14.00 ^a~apoja - misterija izgubljene civilizacije 15.00 Lovci na naciste 16.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 17.00 Apsolutna nula 18.00 @uta ku}a 19.30 Svjedok sa balkona sobe 306. 20.00 U potrazi za Betovenom 21.00 Podzemni rat 22.00 Skriveni svjetovi: Podzemni Rim 23.00 Lovci na naciste 00.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 01.00 Apsolutna nula 02.00 @uta ku}a 03.30 Svjedok sa balkona sobe 306. 04.00 U potrazi za Betovenom 05.00 Podzemni rat

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 16.50 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 @ivot majmuna Planeta beba Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta Spa{avanje divljih `ivotinja Posljednja nada SSPCA Putuju}i veterinar Nosorog u ku}i! Sve o psima, ma~kama, ljubimcima @ivot majmuna Psi - jedna rasa, jedna pri~a Izuzetni psi Ma~ke iz kom{iluka ^udna stvorenja Nika Bejkera U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima, ma~kama, ljubimcima @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom Kit ubica U potrazi za kraljevskom kobrom

ATV
11.10 Iron kid, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Nezakoniti ulaz, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

^E
23.30
FTV

31. mart 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Karmelita, serija 06.45 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.09 Mekanike u misiji, crtana serija 10.22 D`ekers, crtana serija 10.45 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 11.10 Dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Sviraj ne{to narodno (r) 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 Robot Robi, animirana serija, 26/52 09.25 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, igrana serija, 2/9 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 3/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 96/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 68/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 44/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 5/26 16.00 Euroimpuls, magazin (r) 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 69/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 9/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 45/136 21.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 13/13 21.50 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Figure: Valerijan @ujo, program iz kulture 00.00 Business News (r) 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.20 Pregled programa za petak 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 167. epizoda, /12/ (r) 10.00 Program za djecu Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 87. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 168. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 14. epizoda (r)

Casanova
DRAMA

Felinijeva obrada Casanovinih memoara. Pri~a o najve}em italijanskom ljubavniku svih vremena, ~ovjeku bez moralnih predrasuda i dru{tvu sedamnaestog vijeka u kome je `ivio. Casanovin svijet, pun degenerika, ~udaka i idiota, najbolje odslikava dekadenciju vremena. Felinijev pristup i njegova imaginacija govore vi{e i od same pri~e, Casanova je prikazan kao perverzni devijant, proma{en ~ovjek i propala kulturna ikona. Film je 1977. godine nagra|en Oscarom.
Re`ija: Federico Fellini Uloge: Donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne, Carmen Scarpitta, Clara Algranti, Daniela Gatti

22.45
MRE@A

Mean Machine
KOMEDIJA/DRAMA

Nogometna superzvijezda Danny Meehan nekad je imao sve. Sad je blijeda sjena nekada{njeg uspje{nog igra~a, a kad zbog udaranja policajca zavr{i u zatvoru, `ivot mu krene od zla nagore. Upravitelj zatvora, koji je uz to i nogometni fanatik, odlu~i prirediti utakmicu koja }e se odigrati smo jednom - susret ~uvara protiv zatvorenika - pa Danny mora od hrpe dru{tvenih otpadaka potpuno izvan forme napraviti pobjedni~ku ekipu. Izgube li, ~eka ga bijes zatvorenika. Pobijede li, mo`e se oprostiti s uvjetnom kaznom. No jedno je sigurno - bit }e to utakmica za pam}enje!
Re`ija: Barry Skolnick Uloge: Vinnie Jones, David Kelly, David Hemmings, Ralph Brown, Vas Blackwood

Odgovorite ljudima
DIJALO[KA EMISIJA 20.10

Pe~at
POLITI^KI MAGAZIN 20.15

Dnevnik 00.10 seksualnog PINK ovisnika
Semi je vlasnik restorana, porodi~ni ~ovjek koji voli svoju `enu i djecu, ali se stalno bori sa svojim nagonima da ima seksualne odnose sa {to vi{e `ena, na bilo kojem mjestu - na poslu, u baru, ~ak i u svojoj ku}i. Pla{e}i se da ne izgubi porodicu, naro~ito kada mu `ena ostane trudna, odlazi kod psihijatra da se suo~i sa svojim dvostrukim `ivotom prije nego {to bude kasno…

DRAMA

Re`ija: Joseph Brutsman Uloge: Michael des Barres, Rosanna Arquette, Nastassja Kinski, Eva Jenícková

13.55 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.20 Jagoda Buji}, dokumentarni program (r) 14.45 Crna hronika, doma}a igrana serija, 175. epizoda /12/ 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 88. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 44. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 15. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 4. epizoda 22.00 Na{a mala klinika, igrana serija, 50. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske ovosti 23.30 No} klasika Fellini: Casanova, film 01.15 Federacija danas (r) 01.40 Dnevnik 3 (r)

13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 13.50 TV podsjetnik Bora Stankovi} 13.55 TV podsjetnik F.J. Hajdn 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, Krajina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Bosnalijekova TV ordinacija 18.30 Pitajte, tra`imo odgovor 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.15 Pe~at, politi~ki magazin 21.15 Heroji i fenomeni, dokumentarni program 21.40 Dokumentarni program 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 Snovi, `ivot i smrt Filipa Filipovi}a, film 00.55 Dokumentarna serija, dokumentarni serijal 02.40 Dokumentarni program 03.30 Dnevnik 2

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Moj dom 14.35 Bistro BiH

31. mart 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hakimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 13.10 Veliki brat, reality show

^E

Sterling: Tajna 14.00 izgubljenog HRT 2 medaljona AVANTURA
Malcolm Sterling bio je poznati arheolog, no javnost nije doznala za{to se prestao baviti arheologijom niti za{to je osnovao ljetni kamp za mlade. Kad je umro, njegov sin nastavio je njegova istra`ivanja, a unuci Scott i Alex, osobito Scott, vi{e su bili zainteresirani za djevojke nego za arheologiju. U kampu svojega djeda upoznaju dvije djevojke, Chris i Danu. Chris je zaljubljena u arheologiju, a zaljubljivi Scott u nju. Chrisin brat Howard genijalni je ~udak koji se ne odvaja od svog kompjutera, a Alex je odlu~io provesti ljeto otkrivaju}i tajnu glasovitog medaljona...
Re`ija: Clayton Miller Uloge: Bradley Dorsey, Chris Ebling, Misty Lockheart

21.25
HRT 2

Bledi mesec
DRAMA

Nijemi svjedok
SERIJA

Stol za 4
00.20
KULINARSKI SHOW 09.30

Zabranjeni forum
TALK SHOW

21.00

15.00 15.08 15.10 15.20 15.50 16.53 16.55 17.45 17.56 17.58

18.20

18.45 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.25 00.20

01.00 01.20 01.40

02.00 02.45 03.45 04.05

Muzi~ki program Bestseller Bioclinica Top Shop Kad li{}e pada, serija, 4. ep. Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 80. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 81. ep. Bosna Sunce osiguranje Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija Ispuni mi `elju @elja plus Sport centar Sugar Hill, film Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a Bistro BiH Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 81. ep. Vijesti Ispuni mi `elju @elja plus Sugar Hill, film

12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hakimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Exkluziv, zabavni program 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 22.55 Vox populi (Glas naroda) 23.00 Biseri sa Vanjom Buli}em, talk show 23.55 Tamne dubine, film 01.45 OBN Info, info-program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.05 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.05 OBN Info, info-program 04.25 ^uvari planeta, dokumentarni program

14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.45 Merkur, sve {to po`elim 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Zabranjeni forum, talk show, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Dnevnik seksualnog ovisnika, film

Malo mjesto u Banatu, nakon Prvog svjetskog rata. Osamljenoj Anici Granfild pripalo je veliko o~evo imanje koje odlu~i podijeliti s osobom koju voli: njezin odabranik je siroma{ni udovac Sava, njezin dragi iz djetinjstva, kojeg ona upita `eli li je za `enu i bi li, sa svojom k}erkom, do{ao u njezin imu}ni dom. Pristav{i, Sava se useli, no ubrzo se pojave problemi: on je, naime, u velikim dugovima te tra`i nekoga tko bi mu mogao nov~ano pomo}i. Ne voli Anicu, a po~ne ga privla~iti prostitutka koja radi u mjesnoj javnoj ku}i. Nedugo zatim i Anica se okrene svojemu ljubavniku, radniku na imanju, {to dodatno zakomplicira odnose me|u uku}anima…
Re`ija: Ljubi{a Samard`i} Uloge: Milan Vasi}, Marta Uzelac, Kalina Kova~evi}...

23.50
NOVA U najstro`e ~uvanom kaznenom zatvoru gdje kaznu odslu`uju najve}i svjetski kriminalci, planira se bijeg. Bjegunci iskopaju duboku rupu i oslobode nasilno mitsko bi}e ~iji ostaci nisu potpuno mrtvi. Bi}e se brutalno obru{i na ka`njenike i pobije gotovo sve u zatvoru, osim dvojice prijatelja koji se u panici sukobe jedan s drugim.

Boa
AKCIJA

Re`ija: Phillip J. Roth Uloge: Dean Cain, Elizabeth Lackey, Mark Sheppard

31

^E

31. mart 2011.
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija 07.30 @deronja 1, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Ko{arka Gazoon, crtani film Izazovi: Djevojka koja `ivi na brodu, hongkon{ki film za djecu (r) 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski program: Dj-ing (Akademija) Kokice Abeceda EU 09.35 Heidi, serija za djecu 08.15 08.40 09.05 09.45 10.40 11.40 12.25 13.20 14.00 15.00 16.00 17.00 17.25 18.10 19.15 20.00

TV PROGRAMI
NOVA
Gospodin Magoo Jagodica Bobica Tomica i prijatelji Zauvijek zaljubljeni, serija (r) Gumus, serija (r) Asi, serija (r) Zauvijek zaljubljeni, serija IN magazin (r) Masterchef, reality show (r) Najbolje godine, serija (r) Gumus, serija Vijesti Nove TV IN magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Euromax 08.45 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 10.00 Info vijesti 10.05 Zdravlje, dok. program 10.42 Flashbacks 8 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Portreti nacije, dok. serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. prog. 13.00 Biznis vijesti 13.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em (r) 14.25 Euromax (r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Muzic box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Blaga prirode sa Anom Bunti} (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Mean Machine, film 00.30 Vijesti plus

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Druga radna sjednica Skup{tine KS, direktan prijenos 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, u`ivo 17.50 Crna Guja, serija, 24/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu: 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Konstruktorske katastrofe, dok. program 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 TVSA dokumenti, doma}i dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Pusti muziku, muzi~ki program 23.00 Igrani film 00.35 Konstruktorske katastrofe 01.20 Dnevnik TVSA (r) 02.00 TVSA dokumenti, doma}i dok. program (r) 03.00 Ve~ernje vijesti (r) 03.30 Igrani film (r) 05.00 Pusti muziku (r) 05.30 TVSA dokumenti

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Brodom po Italiji: Od Cremone do Venecije na palubi Michelangela, dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Epilog, emisija o kazali{tu 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Razred 2011. 21.40 Pola ure kulture 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Iz pti~je perspektive, dokumentarna serija 23.55 Razred 2011. 00.25 Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija 01.10 Retrovizor: Dragi Johne 3, humoristi~na serija (r) 01.35 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 02.20 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r)

Legenda o Tarzanu
CRTANA SERIJA

Asi
SERIJA

07.05

20.00

10.00 Prijenosi iz Sabora 13.30 Mala TV (r) TV vrti}: Ko{arka (r) Gazoon, crtani film (r) Izazovi: Djevojka koja `ivi na brodu, hongkon{ki film za djecu (r) 14.00 Sterling: Tajna izgubljenog medaljona, ameri~ki film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.30 [apta~ psima 3 17.20 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija 17.50 Divlji Plamen 2, serija (r) 18.35 Hit dana 18.55 Rukometna Liga prvaka: Löven - Zagreb CO, prenos 20.30 Ve~eras 20.35 Mercy, serija 21.25 Filmovi na{ih susjeda: Bledi mesec, film 22.55 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.40 Dnevnik plavu{e 23.50 Sterling: Tajna izgubljenog medaljona, ameri~ki film 01.15 No}ni glazbeni program

20.45 21.45 22.40 23.35 23.50 01.30

Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Provjereno Ve~ernje vijesti Boa, film Posljednja misija, film (r) 03.10 Ezo TV, tarot show

TV MOSTAR
07.10 Privatna polcija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 15.10 Blaga prirode RTM, snimak (r) 16.05 Eliza, serija (r)17.00 Vijesti plus tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv120.05 Eliza, serija 21.00 TV1 ordinacija, snimka RTM 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.45 Mean Machine, film

KAKANJ
13.00 Puls, politi~ki magazin 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Melodije orijenta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Svjedok prirode 18.30 Ja sam Tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.20 Budimo humani 22.00 Ja sam Tvoja sudbina, serija 22.30 Zanimljive pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.15 Pensacola, serija

RTV USK
14.00 Bloopers, 6/7 14.30 Vijesti 14.35 Iz bisaga Vehida Guni}a15.00 Azimuti15.30 Najbolje godine, 8/13 (r) 16.15 Muzi~ki TV poster 16.30 Majstor kuhinje: Vegetarijanski spjev 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 TV liberty (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.45 Igrani film 00.15 Majstor kuhinje: Vegetarijanski spjev (r)

TV ZENICA
14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom (r) 17.00 Discovery, dok. program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Biografije. dok. program 21.40 Zona kantona 22.00 Me|u nama 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Biografije, dok. program (r)

VOGO[]A
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, muzi~ki program 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus, talk show 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Pri~a o sand`a~kim velikanima, dok. program 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Nebeska udica, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ljubavnica, film 00.30 Pod mirnom vodom, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.00 11.10 11.55 12.00 12.15 13.55 14.10 15.50 16.00 16.30 17.30 18.00 18.45 19.00 19.35 22.15 23.15 00.45 Sponzoru{e, serija (r) Hit dana Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Mozaik, magazin iz kulture Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

31. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Kugar Taun, serija Kugar Taun, serija Upravljanje Vajldom, serija Ru`na Beti, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Kugar Taun, serija

^E

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.00 14.00 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 00.05 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet (r) Kulinarski ljetopis Vjerski kalendar (r) Trezor Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Igraj fudbal, budi sre}an, sportski program (r) Vijesti Sat (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Srbija na vezi Dnevnik Greh njene majke, serija Raspakivanje Vijesti Darovnica, snimak sve~anog koncerta Dnevnik

RTCG
11.50 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.25 13.35 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 00.00 Aktuelno Vijesti Profil (r) Muzika Vijesti Stil (r) Aktuelno Meridijani (r) Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pretres (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Nato info Sat TV vijesti Crnogorski, na{ jezik Kalendar Dnevnik 2 Drama - baraba Koncert Haris D`inovi} Reakcija Aktuelno Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija

Fojlov rat
SERIJA

15.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r)

13.10 Kona~na presuda, film 15.00 Fojlov rat, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 @enska {kola, film 22.50 Medijum, serija

TV 1000
06.00 Resurrection, film 08.00 Oskar i Lusinda, film 10.10 Vatrene ulice, film 12.00 Baskijat, film 14.00 Mo`da beba, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Beijing, Kina, live 11.30 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 13.00 Snuker, Beijing, Kina 13.30 Snuker, Beijing, Kina, live 16.45 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije All Access

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 11.30 Ko{arka, Eurocup, ~etvrtfinale 12.45 Ekstremni sportovi 13.00 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije - All Access

SPORT KLUB
06.30 Kvalifikacije Euro: Holandija - Ma|arska 09.30 Ajax TV 10.00 FullTilt Poker 11.00 Euroelague play off 12.45 NBA Live 13.00 Euroelague play off 14.30 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale 18.00 Premier League Magazin 18.30 Premier League News 18.45 NBA Live 19.00 Pregled Euroelague 19.30 Mobil 1 The Grid 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.30 ATP Masters Miami, direktno 21.00 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale, direktno 22.30 NBA Action 23.00 FullTilt Poker 00.00 Premier League News 00.30 NBA Live 01.00 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale, direktno 03.00 Najbolja utakmica Euroelague

Eliza
SERIJA

20.05

17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.45 Mean machine, film

Zerofilija
FILM

WTA Miami
18.00
TENIS

Obaranje ruku
19.00
FILM

19.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.40 @ivotne pri~e, dok. program 17.25 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.10 Vjetrovi strasti, 21/50 22.10 Kad priroda uzvrati udarac, dok. program 23.00 Slon extra Info

16.00 Prdonja, film 18.00 Zerofilija, film 20.00 Nestao, film 22.00 Hvata~ pacova, film 00.00 Tropsko ostrvo, film 02.00 Ta~ke zadovoljstva, film

17.45 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 19.00 Tenis, WTA Miami, USA, polufinale, live 20.45 Fight Club 23.00 All sports 23.05 Watts 23.15 Ke~eri 00.40 All sports 00.45 Snuker, Beijing, Kina

14.00 Tenis, WTA Miami, USA, ~etvrtfinale 14.45 US bilijar 16.45 Ekstremni sportovi 17.00 US bilijar 19.00 Obaranje ruku 20.00 US bilijar 22.00 Snuker, Beijing, Kina 23.00 Odbojka, Italijanska liga

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to ide Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Istrebljiva~i {teto~ina Dodaj gas Generalka Prljavi poslovi Istrebljiva~i {teto~ina Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi Pre`ivljavanje udvoje Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide Superljudi Stena Lija Na korak do smrti Hrabrost ili ludost Ekstremne eksplozije Dodaj gas

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 [apta~ psima Opasni susreti Apokalipsa Generali u ratu Skriveni svijet Skuba automobil Rijeke i `ivot Apokalipsa Privid ili stvarnost Opasni susreti Skriveni svijet Crveno upozorenje za spa{avanje [apta~ psima Rijeke i `ivot Premijera: Ja, predator Misteriozna gorila Crveno upozorenje za spa{avanje Ja, predator Misteriozna gorila Rijeke i `ivot Ja, predator Misteriozna gorila [apta~ psima Rijeke i `ivot

VIASAT HISTORY
06.00 Skriveni svjetovi podzemni Rim 07.00 Lovci na naciste 08.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 09.00 Apsolutna nula 10.00 @uta ku}a 11.30 Svjedok sa balkona sobe 306 12.00 U potrazi za Betovenom 13.00 Podzemni rat 14.00 Skriveni svjetovi podzemni Rim 15.00 Lovci na naciste 16.00 [openovim stopama 17.00 Lankaster u ratu 18.00 Dikensova tajna ljubavnica 19.00 Abrahomova djeca 20.00 Premijera: Svete `ivotinje faraona 21.00 Indokina 22.00 Stounhend` 23.00 Lovci na naciste 00.00 [openovim stopama 01.00 Lankaster u ratu 02.00 Dikensova tajna ljubavnica 03.00 Abrahomova djeca 04.00 Svete `ivotinje faraona 05.00 Pali asovi Prvog svjetskog rata

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 @ivot majmuna Pandamonijum Psi - jedna rasa, jedna pri~a Izuzetni psi Ma~ke iz kom{iluka U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta Spa{avanje divljih `ivotinja Policija za `ivotinje SSPCA Putuju}i veterinar Stvaran izgubljeni svijet Sve o psima, ma~kama, ljubimcima @ivot majmuna Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima @ivot u niskom rastinju: sa Dejvidom Atenborom U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Donald [ulc stru~njak za otrove Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici ^udo da sam `iv

ATV
10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 17.45 Poslovni kurs 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Sugar Hill, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

PE
23.15
BHT

1. april 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 06.45 07.00 09.00 09.10 Karmelita, serija Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija Mekanike u misiji, crtana serija D`ekers, crtana serija Pe~at, politi~ki magazin Dnevnik 1 U fokusu Frojdova riznica Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Frenderi u BiH, animirana serija 09.25 Aladinove pri~e, animirana serija, 5/26 09.40 TV enciklopedija 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 4/125 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 97/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Valerijan @ujo, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 69/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 45/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Blaga civilizacije: Indija 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 70/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 10/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 46/136 20.50 Pe~at, doma}a igrana serija, 23/36 21.25 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.55 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.55 BHT vijesti Filmski maraton: 23.15 Kratko vrijeme, ameri~ki igrani film 00.55 Brod svjetionik, ameri~ki igrani film 02.20 Ru`i~asta limunada, ameri~ki igrani film 04.00 Business News (r) 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 168. epizoda (r) 10.00 Program za djecu Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 88. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 169. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 15. epizoda (r)

Kratko vrijeme
KOMEDIJA

Detektivu Bartu Simpsonu je ostalo jo{ nedjelju dana do odlaska u penziju. Ali, saznaje da boluje od rijetke bolesti i da }e umrijeti za dvije nedjelje. Bart je, ina~e, bio vrlo oprezan, naro~ito kada je u toku potjera za kriminalcima. Sada, kada ima samo dvije nedjelje `ivota, Bart se mijenja iz korijena. On se prijavljuje na de`ure u najopasnijem dijelu grada.
Re`ija: Gregg Champion Uloge: Dabney Coleman, Matt Fewer, Teri Garr, Joe Pantoliano

10.00 10.18 10.31 10.55 12.00 12.20 13.00 13.25

23.30
FTV U Orangesu postoji dje~iji nogomentni tim. Me|utim, on je samo poveznica za slojevitu pri~u o pet porodica koje `ive u Los Angelesu. Film istra`uje kompleksnost rasnih i klasnih podjela i otkriva da, uprkos promjenjivim ljudskim odnosima porodica je ono {to nas dr`i zajedno i {to nas sve ujedinjuje.

Narand`e
DRAMA

TV Bingo show
20.10
13.55 Hayd u Park, program za mlade (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 176. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 14.00 Villa Maria, igrana serija, 89. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 45. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 16. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.15 Ljubav i kazna, igrana serija, 5. epizoda 22.00 Na{a mala klinika, igrana serija, 51. epizoda 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Narand`e, ameri~ki igrani film 01.15 Federacija danas (r) 01.40 Dnevnik 3 (r) 02.10 Pregled programa za subotu

Karmelita
SERIJA

14.10

Re`ija: Joseph Merhi Uloge: Tom Sizemore, Tom Arnold, Heather Locklear, Samuel Carman, Jill Hennessy, Beverly D'Angelo

Austin Powers u Goldmemberu 22.45
MRE@A Pro{le su tri godine od posljednjeg susreta Austina Powersa i njegovog smrtnog neprijatelja, doktora Evila. Ali nakon {to Evil i njegov minijaturni suradnik Mini-Me pobjegnu iz strogo ~uvanog zatvora, Austin, me|unarodno poznat i priznat ~ovjek zabave i intrige, morat }e ponovno u akciju u jo{ jednom vatrometu komedije, Austin Powersu u Goldmemberu!
Re`ija: Jay Roach Uloge: Mike Mayers, Beyoncé Knowles, Seth Green, Michael York, Robert Wagner, Mindy Sterling...

AKCIJA/KOMEDIJA

13.55 TV podsjetnik: Sergej Rahmanjin 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Mozaik, op, zvrk,op 18.45 Mekanike u misiji, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.10 @ene musketari, mini serija 22.00 The books of knjige, humoristi~ka serija 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti Filmski maraton 23.15 Zvezde su o~i ratnika, film 00.40 Banovi} Strahinja, film 02.20 Trener, film 03.50 Ivan, film

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju

1. april 2011.
OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari 2, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 More ljubavi, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 13.10 Veliki brat, reality show

PE

23.00
OBN Drugi dio filma koji je zapravo snimljen kao cjelina, no zbog trajanja od oko 4 sata Miramax studio pristao je na Tarantinov prijedlog da se izda u dva dijela. Nemilosrdna Uma Thurman (Mladenka) zavr{ava osobnu misiju koju je zapo~ela u prvom dijelu - ubiti Billa, biv{eg ljubavnika i {efa koji je zbog ljubomore organizirao masakr na njenom vjen~anju.

Kill Bill 2
AKCIJA/TRILER

Re`ija: Quentin Tarantino Uloge: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen,

00.35
NOVA

Policijska pri~a 1

AKCIJA

Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM 06.30

Odred za ~isto}u
ZABAVNI PROGRAM 16.30

Udri mu{ki
TALK SHOW

09.00

14.50 15.10 15.12 15.20 15.40 15.50 16.53 16.55 17.45 17.52 17.54 17.56

18.20

18.45 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.30 22.35 00.35

01.15 01.35

02.00

@elja plus Bestseller Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, serija Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 81. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 82. ep. Bosna Sunce osiguranje Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 6. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Sport centar O~uh 2, film Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 82. ep. Vijesti u 7

12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.55 Hekimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, info-program 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.55 Vox populi (Glas naroda) 23.00 Kill Bill 2, film 00.10 Vremenski stroj, film 02.00 OBN Info, info-program 02.20 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 03.20 Tehnologija danas, specijalizirani program 04.20 OBN Info, info-program

14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.45 Merkur, sve {to po`elim 15.50 Info top, info-program 15.58 Za zdrav i lijep osmijeh 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Grand show, muzi~ki program 22.30 Arena B -13, talk show 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Bra}a po oru`ju, film

Chan Ka Kui je policajac iz Hong Konga koji je uspje{an u svom poslu. Naime, prilikom akcije, Chan uspije uhvatiti trgovca drogom koji je mo}an u mafija{kim krugovima. S obzirom na to da je s uhi}enjem mafija{a Chan stekao mo}nog neprijatelja, njegov }e se poslovni `ivot itekako promijeniti. Naime, trgovac drogom smjestit }e mu ubojstvo drugog policajca, a Chan sada morati sprati ljagu sa svog imena te sprije~iti svoju djevojku da ga ne ostavi.
Re`ija: Jackie Chan Uloge: Jackie Chan, Brigitte Lin, Maggie Cheung, Kwok-Hung Lam, Bill Tung

23.25
HRT 1

De~ki za povijest

DRAMA/ KOMEDIJA

Osmorica mladi}a priprema se za upis na Oxford i Cambridge. Usprkos velikom trudu u podu~avanju profesorice Lintott iz povijesti i profesora Hectora, direktor {kole je nezadovoljan te postavlja Irwina, mladog profesora povijesti s Oxforda, da dodatno usavr{i budu}e studente. Hector i Irwin imaju suprotne na~ine podu~avanja no cilj im je isti - upisati {to vi{e u~enika na Oxford ili Cambridge. Kroz u~enje mladi}i promi{ljaju o svijetu, povijesti, seksualnosti te otkrivaju vlastiti identitet i afinitete.
Re`ija: Nicholas Hytner Uloge: Richard Griffiths, Dominic Cooper, Samuel Barnett...

35

PE

1. april 2011.
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.05 101 dalmatinac, crtana serija 07.30 @deronja 1, crtana serija 07.55 Mala TV TV vrti}: Postolarka Mia Zauvijek prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Ljubomora 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu 08.50 [kolski program: Svaki kamen ima pri~u Puni krug 09.35 Heidi, serija za djecu

TV PROGRAMI
NOVA
08.15 Neustra{ivi Scooby-Doo, crtana serija 08.40 Jagodica Bobica, crtana serija 09.05 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.45 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 10.40 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Masterchef, reality show (r) 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija 07.39 Zorro, crtani film 08.05 Euro`urnal, emisija Deutche Welle (r) 08.45 Kapri, serija (r) 09.52 Flashbacks 9 10.00 Info vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program (r) 10.42 Flashbacks 10 11.00 Biznis vijesti 11.10 Ikone, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Zdravlje, dok. program(r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno sa Senadom Pe}aninom (r) 14.25 Ikone, dok. program(r) 15.00 Biznis vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Muzic box 16.00 Biznis vijesti 16.05 Eliza, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automoblizam (r) 18.50 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Dobar, lo{, zao 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Austin Powers 3, film 00.30 Vijesti plus 01.00 Surf ninjas, film 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.15 15.05 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.25 22.30 23.15

TVSA
Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 24/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) Konstruktorske katastrofe Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, 25/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 4/5 Vijesti TVSA Rebus, u`ivo Tarih, dok. serijal Ne{to za raju, zabavni program Kidaj od svoje `ene, snimak pozori{ne predstave No}na ptica: Zelena, zelena trava, 9/28 No}na ptica: Film

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: dok. serija 11.00 Kod Ane 11.10 Oprah show 11.55 EP reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 2, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 14.55 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na serija 15.25 Tra~ - samo za tvoje u{i, emisija pu~ke i predajne kulture 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.05 HAK - Promet info 17.10 Dobro je znati, znanstvenoobrazovna emisija 17.45 Iza ekrana 18.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.18 Kod Ane 18.30 Dnevnik plavu{e 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Mjesec obiteljskih komedija: Popust na koli~inu, film 21.50 Dnevnik 3 22.15 Sport 22.18 Vrijeme 22.20 Vijesti iz kulture 22.30 Peti dan, talk show 23.25 Filmski maraton petak: De~ki za povijest, britansk i film 01.15 Filmski maraton: Popust na koli~inu, film (r) 03.00 Peti dan, talk show (r) 03.50 Oprah show (r) 04.35 Mu{karci na stablima 2, serija (r) 05.20 U istom loncu (r)

Mu{karci na stablima
SERIJA

Gumu{
SERIJA

20.50

16.00

10.00 Prijenosi iz Sabora 12.55 Mala TV (r) TV vrti}: Postolarka Mia (r) Zauvijek prijatelji, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Ljubomora (r) 13.25 [kolski program: Svaki kamen ima pri~u (r) Puni krug (r) 14.15 @upanijska panorama 14.30 Klinci s igrali{ta: Povratak ku}i, film (r) 16.05 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Divlji Plamen 2, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: dok. serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobro do{li u nanosvijet, dokumentarna serija 20.50 Mu{karci na stablima 2, serija 21.35 Dnevnik plavu{e 21.45 Nijemi svjedok, mini-serija 23.25 Na rubu znanosti 00.10 Gara`a: The Orange Strips 00.40 No}ni glazbeni program

18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Najbolje godine, serija 21.20 Masterchef, reality show 22.50 Urbana pravda, film 00.35 Policijska pri~a 1, film 02.15 Poljubi mladu, film

00.30 01.00

TV MOSTAR
07.10 Privatna polcija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 15.30 Tv1 ordinacija, (r) 16.05 Eliza, serija (r)17.00 Vijesti plus tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija 21.00 Premijer liga, snimka 6.emisije RTM 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.20 Urban music puls, snimka RTM 22.45 Austin Powers 3, film 01.00 Surf ninjas, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Proces i kazna, film 13.30 Svjedok prirode 14.00 O~i du{e 14.30 Auto shoap magazin 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Budimo humani 18.30 Ja sam Tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Vjera i `ivot 22.00 Ja sam tvoja sudbina 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.15 Pensacola

RTV USK
12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 @ak Kusto(r) 14.00 Muzi~ki predah 14.30 Vijesti 14.35 Francuski fokus 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: Kuhajmo mahunarke 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Kerk Gejbl 20.40 Studenti, 4/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV ZENICA
14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Medju nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

VOGO[]A
14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 Info IC NTV IC Kakanj 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno, edukativno -zabavna emisija 00.20 No} prije, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 09.00 11.10 11.55 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 20.50 22.30 22.45 00.30 Iz dana u dan Spoznoru{e, serija Hit dana Iz dana u dan... Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Mozaik, magazin Iz dana u dan... Hit dana Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

1. april 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta ?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Prljavi seksi novac, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta ?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija [kola za parove, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija D`oi, serija Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

PE

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.35 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.50 21.55 23.05 23.10 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Kulinarski ljetopis (r) Trend setter (r) Gluma~ka bravura Vijesti TV lica... Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Greh njene majke, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter Dnevnik

RTCG
11.00 11.05 11.35 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 00.10 Vijesti Stadion (r) Nato info (r) Dok. program (r) Muzika Vijesti Drama (r) Vijesti Obrazovni program (r) Muzi~ka kutija: Violina Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat tv Aktuelno Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Zanimljiva medicina Pro~itaj me Argument Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport Crno-bijeli svijet

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 Advokatova kazna, serija Sudija Ejmi, serija Bra}a i sestre, serija Advokatova kazna, serija Pomorska patrola, serija Preporu~ena Po{iljka, film Ubistva u Midsomeru, serija Bra}a i sestre, serija

Zlo~ina~ke namjere
SERIJA
18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00

21.00

MRE@A
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.30 Kapri, serija (r) 16.05 Eliza, serija (r)

Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Dobra `ena, serija Zakon i red, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Kona~na presuda, film

TV 1000
06.00 Nestao, film 08.00 Prdonja, film 10.00 Mo`da beba, film 12.00 Zerofilija, film 14.00 Usamljeni momak, film 16.00 Lak za kosu, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Beijing, Kina, live, ~etvrtfinale 11.30 Tenis, WTA Miami, USA, polufinale 13.00 Snuker, Beijing, Kina, ~etvrtfinale 13.30 Snuker, Beijing, Kina, ~etvrtfinale 16.45 Snuker, Beijing, Kina, ~etvrtfinale 17.30 Tenis, WTA Miami, USA, polufinale 19.00 STIHL timbersports 20.00 Najja~i ~ovjek 21.00 Boks, International: Middle Weight: Simon, (Njema~ka) S. Soliman, (Australija) 23.00 Snuker, Beijing, Kina, ~etvrtfinale 00.15 Ekstremni sportovi 00.30 Fudbal, Euro 2012 All Access

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - Mainz 08.30 Snuker, Beijing, Kina, ~etvrtfinale, live 11.30 Australijski fudbal 13.30 Snuker, Beijing, Kina, live 16.30 Ko{arka, Euroleague, pregled 16.45 Watts 17.00 Fudbal, Copa America U-17 Ekvador 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga: St. Pauli - Schalke 04, live 22.30 Borila~ke vje{tine 23.30 Tenis, WTA Miami, polufinale 01.00 Fudbal, Bundesliga: St. Pauli - Schalke 04 03.30 Tenis, WTA Miami, polufinale 05.30 Snuker, Beijing, Kina, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
11.00 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale 12.45 Mobil 1 The Grid 13.15 Moto GP Jerez Trening 125 cc, direktno 14.10 Moto GP Jerez Trening Moto GP, direktno 15.10 Moto GP Jerez Trening Moto 2, direktno 16.15 NBA Live 16.30 ATP Masters Miami, ~etvrtfinale 18.30 ATP Masters Miami, direktno 19.00 ATP Masters Miami, polufinale, direktno 21.00 ATP Masters Miami, direktno 21.15 Premier League News 21.30 NBA Action 22.00 Pregled Euroelague 22.30 Najava Premier League 23.00 FullTilt Poker 00.00 Iside Racing 00.30 NBA Live 00.45 Premier League News 01.00 ATP Masters Miami, polufinale, direktno 02.00 NBA: Atlanta - Boston, direktno

Kapri
SERIJA

08.30

17.15 20.05 22.45 01.00

Nijemi svjedok, serija Eliza, serija Austin Powers 3, film Surf ninjas, film

Pet minuta raja
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Talenti, 11/12 16.20 SMS centrala 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 22/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

18.00 To je moj `ivot, film 20.00 Pet minuta raja, film 22.00 Vilard, film 00.00 Slatka kao tre{nja, film 02.00 Tropsko ostrvo, film 04.00 Striptiz klub, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 11.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to ide Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Istrebljiva~i {teto~ina Dodaj gas Generalka Prljavi poslovi Istrebljiva~i {teto~ina Razotkrivanje mitova Oru`ja budu}nosti Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to ide Spravice budu}nosti 2 epizode Razotkrivanje mitova Novi svijet Ekstremne eksplozije Dodaj gas

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 Opasni susreti Ja, predator Misteriozna gorila Skriveni svijet Obe}anja iz djetinjstva, 2 epizode 12.00 Rijeke i `ivot 13.00 Ja, predator 14.00 Privid ili stvarnost

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 Stounhend` Lovci na naciste [openovim stopama Lankaster u ratu Dikensova tajna ljubavnica Abrahomova djeca Svete `ivotinje faraona Pali asovi Prvog svjetskog rata Stounhend` Lovci na naciste Genije dizajna Tajne dubina D`ingis Kan ^ovjek pred tenkom @rtveni rituali keltskih druida Farma iz Edvardijanskog doba Dobrodo{li u osamdesete Lovci na naciste Genije dizajna Tajne dubina D`ingis Kan ^ovjek pred tenkom @rtveni rituali keltskih druida Farma iz Edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 SSPCA 13.10 Putuju}i veterinar 13.40 Stvaran izgubljeni svijet 14.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 15.30 @ivot majmuna 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Donald [ulc stru~njak za otrove 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima, ma~kama 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Borba za kitove 21.55 Rudove bubice 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Stvaran izgubljeni svijet 00.40 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

ATV
10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Sport centar 23.25 O~uh 2, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

[apta~ psima
DOK. PROGRAM

21.00

20.00

22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

15.00 Opasni susreti 16.00 @ivot sa velikim ma~kama 17.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 18.00 [apta~ psima 19.00 Napravljeni da ubiju 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 23.00 [apta~ psima, 2 epizode

OVAN

20. MART - 19. APRIL

BIK

19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI

21. MAJ - 21. JUNI

RAK

21. JUNI - 22. JULI

Mnogo toga je na va{oj strani. Sve su o~i uprte u vas, a vi gotovo da blistate. Za mnoge po~inje njihovih pet minuta. Poslovi koji zahtijevaju li~ni anga`man do}i }e u prvi plan. Ako ste bez posla, trebali bi vas pozvati na razgovor. Vjerojatno }ete odu{eviti osobu s kojoj se dopadate. Va{e vrline izlazit }e na vidjelo spontano i malo ko }e prema vama mo}i ostati ravnodu{an.

Oni koji su bili izlo`eni, imat }e potrebu da se povuku i razmisle o svemu. Onaj ko je radio iz sjene, tek }e se sada razmahati. U koju god grupu da pripadate, gledajte da posao obavite {to kvalitetnije. Jo{ ste zabrinuti zbog distance u osobnim odnosima, no uz va{u ma{tu mo`ete izdr`ati ovo vrijeme. Dobro je ma{tariti, ali stvarnost }e biti ne{to drugo. Mo`ete sanjariti, no nemojte previ{e djelovati.

Oni koji su dobro radili, nastavit }e graditi na temeljima postignutog. Sve djelatnosti za koje su potrebne predradnje bit }e u ekspanziji. Manje prepreke mogu}e su u saradnji s mladim saradnicima. Mo`ete pri~ati {to god po`elite jer }e vas druga strana slu{ati sa zanimanjem. Ako ste sami, upustite se u duge razgovore, a zbli`avanje }e uslijediti spontano. Pru`i li se prilika za putovanje, ne dvojite.

Mislite da su zahtjevi prema vama dosegli maksimum, ali varate se. Ima jo{ dosta prostora za vas. Zato radite najbolje {to znate. Svaki suvi{ni razgovor bit }e razlog za nepotrebnu nervozu. Va{ interes za suprotni spol i dalje }e biti nagla{en. Dapa~e, u to }ete gotovo bje`ati od izazova koji dolaze iz drugih podru~ja. Partner }e vas ~as razumjeti, a ~as ne}e, pa }ete morati balansirati i obja{njavati.

LAV

22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA

23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA

22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA

23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Otvorit }e vam se vrata za napredovanje i usavr{avanje. Pojavljuju se i sasvim nove ideje koje niste o~ekivali, a dobre su. Neki me|u vama morat }e se dobro zamisliti kako bi izabrali najbolju od vi{e pozitivnih opcija. Nikako da se pomirite sa sada{njim stanjem. Najbolji na~in da prevladate krizu je dobra zabava. Posebno zanimljivo mo`e biti na egzoti~nim ili tematskim zabavama.

Mislit }ete da ste stasali za promjene, ali postoje detalji oko kojih }ete se trebati dogovoriti. Postajete svjesni da je ovo krupniji zalogaj od onog {to ste isprva mislili. Kad vas partner isprovocira, bit }ete neprirodno ljubazni. Kako po prirodi niste dominator, sve }e biti pomalo izvje{ta~eno ili }ete morati popustiti drugoj strani, te joj prepustiti da vas vodi. Jo{ ste pod stresom, pa odmorite.

Bilo bi dobro da se malo preispitate jer }ete krutim stavom blokirati neke poteze u poslu. Razmislite koliko ste napredni, a koliko nazadni u ulozi u kojoj ste se sada zatekli. Objektivno }ete se mo}i dobro zabaviti, ali vi }ete morati plesati onako kako drugi ka`u. Partner }e gospodariti nad vama. Kako ga vi ina~e volite, lako }ete se pomiriti s tim. Neke va{e ideje ostat }e zapretene.

Sve razine posla koji radite dobivaju na intenzitetu, a ovih dana pojavljuju se i nove tehnologije. Puni ste elana i radite sto na sat. Nekima je posla preko glave, ali objektivno, vama ide sasvim dobro. Cijena koju biste morali platiti za ono {to `elite ve}a je od onog {to biste dobili. Zato ne srljajte, nego se strpite. Najvi{e zato jer uskoro slijede bolji dani za ljubavni i dru{tveni `ivot.

STRIJELAC

22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC

21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA

20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE

18. FEBRUAR - 20. MART

Ove sedmice }e se dinamika poslovnog okru`enja promijeniti i dobit }ete ulogu vo|e. Nemogu}e se tom zadatku oduprijeti, pa nemojte ni poku{avati. Dajte sve od sebe da se poka`ete kao sposoban lider i primjerom poka`ite drugima koliko trebaju biti vrijedni. Drugi na~in da se usre}ite je dobrotvorni rad. On vas mo`e pribli`iti suprotnom spolu, a va{a se veza lako mo`e pretvoriti i u romanti~nu.

Mo`e pro}i jo{ nekoliko dana prije nego {to se po|u ostvarivati va{i planovi za veliki bijeg. Nemojte odustajati od planova za odmor. Mo`da su ne{to te`e ostvarivi, ali upotrijebite svoje sposobnosti i nastavite na njima insistirati. Nemojte se ustru~avati izre}i svoje mi{ljenje i boriti se za javno dobro, jer }ete na taj na~in zaslu`iti divljenje. Dru`ite se, provedite vrijeme u dru{tvu prijatelja.

Ako imate partnera, ova sedmica bi se iz slatkog odnosa mogla pretvoriti naglo u sporan. Mo`da nerazumljivo govorite o ne~emu {to je za vas va`no, pa partner ne vidi pravu sliku. Va`no je da preuzmete odgovornost i objasnite svoje postupke, a partnera poslu{ajte vezano uz njegove. Neobi~ni doga|aji, okru`enje i pona{anje mogu aktivirati va{e osjete, a tako vas otvoriti prema novim ljubavnim vezama.

@elja za promjenom dosegla je vrhunac pa }e sve vrste ustaljenih odnosa postati problemati~ne. Stvari se ne odvijaju brzo kako `elite i osje}ate kao da gubite vrijeme. Ne gubite strpljenje, jer je mnogo toga izvan va{e kontrole. Ovo }e biti emotivno vrlo va`an period. Neva`no koliko strasti osje}ali, morate dr`ati glavu visoko i nastaviti boriti se za svoja prava.

38