1. Udruženje građana Sunce, sa sedištem u Novom Sadu, Petra Petrovića 25 (u daljem tekstu Organizator volontiranja), sa jedne strane, i 2.

Mitar Mitrović, iz Novog Sada, Partizanskih odreda 35, JMBG 1408985800034, sa druge strane, (u daljem tekstu Volonter) zaključuju u Novom Sadu, dana 25.10.2010. UGOVOR O VOLONTIRANJU Član 1. Volonter se ovim ugovorom obavezuje da dobrovoljno ulaže vreme, trud, znanje i veštine kako bi organizatoru volontiranja pružio volonterske usluge u periodu od 25.10.2010. do 19.09.2011. godine, bez postojanja uslova isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Mesto obavljanja volonterskih usluga je u Mesnoj zajednici, u ulici Gavrila Principa 15, u Novom Sadu. Volonter se obavezuje da u svom radu uvažava i poštuje uputstva dobijena od strane organizatora volontiranja. Član 2. Organizator volontiranja prihvata volonterske usluge volontera u navedenom periodu iz člana 1. ovog Ugovora na volonterskom mestu asistenta u realizaciji programa. Organizator volontiranja potvrđuje da poslovi koje će volonter obavljati na ovom volonterskom mestu nemaju obeležje poslova za koje se zasniva radni odnos u skladu sa Zakonom o radu. Ovim Ugovorom se ne zasniva radni odnos. Ovim Ugovorom definiše dugoročno volontiranje, u trajanju od 20 časova nedeljno. Član 3. U pružanju volonterskih usluga iz člana 1. ovog Ugovora volonter se obavezuje i ovlašćuje da preduzima poslove detaljno opisane u aneksu 1. Ugovora.

Ugovor o volontiranju prestaje: 1) istekom vremena na koji je zaključen. Član 8. Član 9. Organizator volontiranja se obavezuje da volontera upozna sa njegovim pravima i obavezama koji proizlaze Zakona o volontiranju. Organizator volontiranja se obavezuje da volonteru osigura edukaciju adekvatnu zahtevima poslova na kojima će volontirati. Pri pružanju volonterskih usluga volonter se obavezuje da se pridržava dobijenih uputstava za rad i da od njih ne odstupa. Član 6. Volonter izjavljuje. Član 7. 2) sporazumom ugovornih strana. ili ga bitno ometaju u obavljanju aktivnosti iz ugovora o volontiranju. Ukoliko volonteru pružanjem volonterskih usluga nastane bilo kakav trošak. odgovara za svaku štetu koja bi iz njegovih postupaka proizašla. i ne deli s drugima.Član 4. Organizator volontiranja se obavezuje da pre početka pružanja volonterskih usluga osigura volonteru uputstva za rad i nadzor od strane mentora volontera. ovog ugovora volonter obavlja na sopstvenu odgovornost. Volonterske usluge iz aneksa 1. . Volonter se obavezuje da svoje odgovornosti i dužnosti poštuje. Volonter se obavezuje da organizatoru volontiranja dostavi račun za troškove nastale u toku pružanja volonterskih usluga. te da se prema svom volonterskom angažmanu odnosi na odgovoran i ozbiljan način. 3) jednostranim raskidom ugovora. i svojim potpisom potvrđuje. Volonter je upoznat i saglasan da sve poverljive informacije koje se tiču organizatora volontiranja i volonterskog mesta na kojem je angažovan čuva. Član 5. ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba sa kojima će tokom volontiranja dolaziti u kontakt. Ukoliko volonter odstupi od dobijenih uputstava za rad. da ne postoje okolnosti koje mu onemogućavaju. dok se volonter obavezuje da prisustvuje toj edukaciji. organizator volontiranja se obavezuje da taj trošak nadoknadi volonteru.

za svaku od ugovornih strana po jedan. Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na način propisan za njegovo zaključivanje.10. Član 13. ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze. godine Za Organizatora volontiranja: _________________ Marko Marković. Udruženje građana Sunce Volonter: _________________ Mitar Mitrović . U Novom Sadu. dana 25. Ugovor se smatra zaključenim i primenjivaće se od dana potpisivanja ugovornih strana. ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnike volontiranja.2010. bez obaveze da za to navede razlog. ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje.Član 10. Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju: 1) 2) 3) 4) kad prestane potreba za volontiranjem. Član 11. Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful