1. Udruženje građana Sunce, sa sedištem u Novom Sadu, Petra Petrovića 25 (u daljem tekstu Organizator volontiranja), sa jedne strane, i 2.

Mitar Mitrović, iz Novog Sada, Partizanskih odreda 35, JMBG 1408985800034, sa druge strane, (u daljem tekstu Volonter) zaključuju u Novom Sadu, dana 25.10.2010. UGOVOR O VOLONTIRANJU Član 1. Volonter se ovim ugovorom obavezuje da dobrovoljno ulaže vreme, trud, znanje i veštine kako bi organizatoru volontiranja pružio volonterske usluge u periodu od 25.10.2010. do 19.09.2011. godine, bez postojanja uslova isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Mesto obavljanja volonterskih usluga je u Mesnoj zajednici, u ulici Gavrila Principa 15, u Novom Sadu. Volonter se obavezuje da u svom radu uvažava i poštuje uputstva dobijena od strane organizatora volontiranja. Član 2. Organizator volontiranja prihvata volonterske usluge volontera u navedenom periodu iz člana 1. ovog Ugovora na volonterskom mestu asistenta u realizaciji programa. Organizator volontiranja potvrđuje da poslovi koje će volonter obavljati na ovom volonterskom mestu nemaju obeležje poslova za koje se zasniva radni odnos u skladu sa Zakonom o radu. Ovim Ugovorom se ne zasniva radni odnos. Ovim Ugovorom definiše dugoročno volontiranje, u trajanju od 20 časova nedeljno. Član 3. U pružanju volonterskih usluga iz člana 1. ovog Ugovora volonter se obavezuje i ovlašćuje da preduzima poslove detaljno opisane u aneksu 1. Ugovora.

i ne deli s drugima. Pri pružanju volonterskih usluga volonter se obavezuje da se pridržava dobijenih uputstava za rad i da od njih ne odstupa. Volonter izjavljuje. Član 9. 3) jednostranim raskidom ugovora.Član 4. Volonterske usluge iz aneksa 1. odgovara za svaku štetu koja bi iz njegovih postupaka proizašla. Član 6. Organizator volontiranja se obavezuje da volontera upozna sa njegovim pravima i obavezama koji proizlaze Zakona o volontiranju. Organizator volontiranja se obavezuje da pre početka pružanja volonterskih usluga osigura volonteru uputstva za rad i nadzor od strane mentora volontera. Volonter se obavezuje da organizatoru volontiranja dostavi račun za troškove nastale u toku pružanja volonterskih usluga. i svojim potpisom potvrđuje. ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba sa kojima će tokom volontiranja dolaziti u kontakt. ili ga bitno ometaju u obavljanju aktivnosti iz ugovora o volontiranju. Organizator volontiranja se obavezuje da volonteru osigura edukaciju adekvatnu zahtevima poslova na kojima će volontirati. da ne postoje okolnosti koje mu onemogućavaju. Ukoliko volonter odstupi od dobijenih uputstava za rad. organizator volontiranja se obavezuje da taj trošak nadoknadi volonteru. te da se prema svom volonterskom angažmanu odnosi na odgovoran i ozbiljan način. Ukoliko volonteru pružanjem volonterskih usluga nastane bilo kakav trošak. Volonter je upoznat i saglasan da sve poverljive informacije koje se tiču organizatora volontiranja i volonterskog mesta na kojem je angažovan čuva. . Član 7. ovog ugovora volonter obavlja na sopstvenu odgovornost. dok se volonter obavezuje da prisustvuje toj edukaciji. Član 5. Član 8. Volonter se obavezuje da svoje odgovornosti i dužnosti poštuje. Ugovor o volontiranju prestaje: 1) istekom vremena na koji je zaključen. 2) sporazumom ugovornih strana.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka. za svaku od ugovornih strana po jedan. Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na način propisan za njegovo zaključivanje. Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju: 1) 2) 3) 4) kad prestane potreba za volontiranjem. ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze. Član 13. dana 25.Član 10. Udruženje građana Sunce Volonter: _________________ Mitar Mitrović . ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnike volontiranja. bez obaveze da za to navede razlog.10.2010. godine Za Organizatora volontiranja: _________________ Marko Marković. Ugovor se smatra zaključenim i primenjivaće se od dana potpisivanja ugovornih strana. U Novom Sadu. ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje. Član 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful