1. Udruženje građana Sunce, sa sedištem u Novom Sadu, Petra Petrovića 25 (u daljem tekstu Organizator volontiranja), sa jedne strane, i 2.

Mitar Mitrović, iz Novog Sada, Partizanskih odreda 35, JMBG 1408985800034, sa druge strane, (u daljem tekstu Volonter) zaključuju u Novom Sadu, dana 25.10.2010. UGOVOR O VOLONTIRANJU Član 1. Volonter se ovim ugovorom obavezuje da dobrovoljno ulaže vreme, trud, znanje i veštine kako bi organizatoru volontiranja pružio volonterske usluge u periodu od 25.10.2010. do 19.09.2011. godine, bez postojanja uslova isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Mesto obavljanja volonterskih usluga je u Mesnoj zajednici, u ulici Gavrila Principa 15, u Novom Sadu. Volonter se obavezuje da u svom radu uvažava i poštuje uputstva dobijena od strane organizatora volontiranja. Član 2. Organizator volontiranja prihvata volonterske usluge volontera u navedenom periodu iz člana 1. ovog Ugovora na volonterskom mestu asistenta u realizaciji programa. Organizator volontiranja potvrđuje da poslovi koje će volonter obavljati na ovom volonterskom mestu nemaju obeležje poslova za koje se zasniva radni odnos u skladu sa Zakonom o radu. Ovim Ugovorom se ne zasniva radni odnos. Ovim Ugovorom definiše dugoročno volontiranje, u trajanju od 20 časova nedeljno. Član 3. U pružanju volonterskih usluga iz člana 1. ovog Ugovora volonter se obavezuje i ovlašćuje da preduzima poslove detaljno opisane u aneksu 1. Ugovora.

Član 4. 2) sporazumom ugovornih strana. organizator volontiranja se obavezuje da taj trošak nadoknadi volonteru. Volonter se obavezuje da svoje odgovornosti i dužnosti poštuje. Volonterske usluge iz aneksa 1. Ukoliko volonteru pružanjem volonterskih usluga nastane bilo kakav trošak. te da se prema svom volonterskom angažmanu odnosi na odgovoran i ozbiljan način. Volonter izjavljuje. Pri pružanju volonterskih usluga volonter se obavezuje da se pridržava dobijenih uputstava za rad i da od njih ne odstupa. Član 7. Organizator volontiranja se obavezuje da volontera upozna sa njegovim pravima i obavezama koji proizlaze Zakona o volontiranju. Organizator volontiranja se obavezuje da pre početka pružanja volonterskih usluga osigura volonteru uputstva za rad i nadzor od strane mentora volontera. da ne postoje okolnosti koje mu onemogućavaju. Volonter je upoznat i saglasan da sve poverljive informacije koje se tiču organizatora volontiranja i volonterskog mesta na kojem je angažovan čuva. Organizator volontiranja se obavezuje da volonteru osigura edukaciju adekvatnu zahtevima poslova na kojima će volontirati. ovog ugovora volonter obavlja na sopstvenu odgovornost. Ugovor o volontiranju prestaje: 1) istekom vremena na koji je zaključen. Volonter se obavezuje da organizatoru volontiranja dostavi račun za troškove nastale u toku pružanja volonterskih usluga. Član 5. Član 8. 3) jednostranim raskidom ugovora. odgovara za svaku štetu koja bi iz njegovih postupaka proizašla. ili ga bitno ometaju u obavljanju aktivnosti iz ugovora o volontiranju. Član 6. i ne deli s drugima. dok se volonter obavezuje da prisustvuje toj edukaciji. Ukoliko volonter odstupi od dobijenih uputstava za rad. ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba sa kojima će tokom volontiranja dolaziti u kontakt. i svojim potpisom potvrđuje. Član 9. .

Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na način propisan za njegovo zaključivanje. U Novom Sadu. godine Za Organizatora volontiranja: _________________ Marko Marković. za svaku od ugovornih strana po jedan.Član 10. ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje. Udruženje građana Sunce Volonter: _________________ Mitar Mitrović . bez obaveze da za to navede razlog. Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka. ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze. dana 25.10. Ugovor se smatra zaključenim i primenjivaće se od dana potpisivanja ugovornih strana. Član 13. Član 11. ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnike volontiranja. Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju: 1) 2) 3) 4) kad prestane potreba za volontiranjem.2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful