1. Udruženje građana Sunce, sa sedištem u Novom Sadu, Petra Petrovića 25 (u daljem tekstu Organizator volontiranja), sa jedne strane, i 2.

Mitar Mitrović, iz Novog Sada, Partizanskih odreda 35, JMBG 1408985800034, sa druge strane, (u daljem tekstu Volonter) zaključuju u Novom Sadu, dana 25.10.2010. UGOVOR O VOLONTIRANJU Član 1. Volonter se ovim ugovorom obavezuje da dobrovoljno ulaže vreme, trud, znanje i veštine kako bi organizatoru volontiranja pružio volonterske usluge u periodu od 25.10.2010. do 19.09.2011. godine, bez postojanja uslova isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje. Mesto obavljanja volonterskih usluga je u Mesnoj zajednici, u ulici Gavrila Principa 15, u Novom Sadu. Volonter se obavezuje da u svom radu uvažava i poštuje uputstva dobijena od strane organizatora volontiranja. Član 2. Organizator volontiranja prihvata volonterske usluge volontera u navedenom periodu iz člana 1. ovog Ugovora na volonterskom mestu asistenta u realizaciji programa. Organizator volontiranja potvrđuje da poslovi koje će volonter obavljati na ovom volonterskom mestu nemaju obeležje poslova za koje se zasniva radni odnos u skladu sa Zakonom o radu. Ovim Ugovorom se ne zasniva radni odnos. Ovim Ugovorom definiše dugoročno volontiranje, u trajanju od 20 časova nedeljno. Član 3. U pružanju volonterskih usluga iz člana 1. ovog Ugovora volonter se obavezuje i ovlašćuje da preduzima poslove detaljno opisane u aneksu 1. Ugovora.

ili ga bitno ometaju u obavljanju aktivnosti iz ugovora o volontiranju. Volonter se obavezuje da svoje odgovornosti i dužnosti poštuje. i svojim potpisom potvrđuje. Volonter izjavljuje. Organizator volontiranja se obavezuje da volontera upozna sa njegovim pravima i obavezama koji proizlaze Zakona o volontiranju. Član 7. Ukoliko volonter odstupi od dobijenih uputstava za rad. organizator volontiranja se obavezuje da taj trošak nadoknadi volonteru. ili koje ugrožavaju život i zdravlje osoba sa kojima će tokom volontiranja dolaziti u kontakt. Organizator volontiranja se obavezuje da pre početka pružanja volonterskih usluga osigura volonteru uputstva za rad i nadzor od strane mentora volontera. 2) sporazumom ugovornih strana. Član 5. Volonter se obavezuje da organizatoru volontiranja dostavi račun za troškove nastale u toku pružanja volonterskih usluga.Član 4. 3) jednostranim raskidom ugovora. Pri pružanju volonterskih usluga volonter se obavezuje da se pridržava dobijenih uputstava za rad i da od njih ne odstupa. i ne deli s drugima. Član 9. Volonterske usluge iz aneksa 1. Volonter je upoznat i saglasan da sve poverljive informacije koje se tiču organizatora volontiranja i volonterskog mesta na kojem je angažovan čuva. te da se prema svom volonterskom angažmanu odnosi na odgovoran i ozbiljan način. da ne postoje okolnosti koje mu onemogućavaju. Ugovor o volontiranju prestaje: 1) istekom vremena na koji je zaključen. odgovara za svaku štetu koja bi iz njegovih postupaka proizašla. Organizator volontiranja se obavezuje da volonteru osigura edukaciju adekvatnu zahtevima poslova na kojima će volontirati. Ukoliko volonteru pružanjem volonterskih usluga nastane bilo kakav trošak. . Član 8. ovog ugovora volonter obavlja na sopstvenu odgovornost. Član 6. dok se volonter obavezuje da prisustvuje toj edukaciji.

10. ako volonter svojim aktivnostima ugrožava korisnike volontiranja. bez obaveze da za to navede razlog. Udruženje građana Sunce Volonter: _________________ Mitar Mitrović . Član 13. U Novom Sadu. Ugovor se smatra zaključenim i primenjivaće se od dana potpisivanja ugovornih strana. godine Za Organizatora volontiranja: _________________ Marko Marković. za svaku od ugovornih strana po jedan. Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka. Volonter može u svako doba da raskine ugovor o volontiranju na način propisan za njegovo zaključivanje. ako ne može da obezbedi uslove za dalje volontiranje.Član 10. Organizator volontiranja može da raskine ugovor o volontiranju: 1) 2) 3) 4) kad prestane potreba za volontiranjem. Član 11. ako volonter ne ispunjava ugovorene obaveze.2010. dana 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful