1   

  ZBIRKA PITANJA IZ ANATOMIJE 
 
Test kolokvij – osteologia, syndesmologia‐ A1    1. Zglob s jednom osovinom je:  a) ginglymus  b) jajoliki zglob  c) sedlasti zglob  d) art. cotylica  e) art. Sellaris    2. Circumductio je  a) složena kretnja  b) pri toj kretnji pomični kraj kosti giba se oko središta  c) kretnja pomične kosti opisuje stožac  d) vrh stošca je u središtu zgloba  e) sve je točno    3. Izmenu zatiljne kosti i aksisa sprijeda nalazi se:  a) lig. cruciforme atlantis  b) membrana tectoria  c) membrana atlantooccipitalis anterior  d) lig. transversum atlantis  e) lig. apicis dentis    4. Za lig. interspinale NIJE točno:  a) prednji je rub sveze sprijeda srastao sa žutim svezama  b) stražnji je rub sveze srastao sa supraspinalnom svezom  c) najjače su u slabinskom dijelu kralježnice  d) tanki je fibrozni snop što sadrži i malo elastičnih vlakana  e) u vratnom dijelu nastavlja se u lig. nuche    5. Za lig. longitudinale anterior NIJE točno:  a) gore se veže za ždrijelnu kvržicu zatiljne kosti i prednju kvržicu atlasa  b) sveza je tanja u vretnom dijelu  c) ograničuje svijanje kralježnice prema natrag  d) najjača je u slabinskom i donjem grudnom dijelu kralježnice 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

2   

e) ograničuje savijanje kralježnice prema naprijed    6. U proksimalni red kostiju pešća NE spada:  a) os scaphoideum  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os pisiforme  e) os capitatum    7. Za lateralni menisk je točna tvrdnja :  a) ima oblik otovrenog slova C  b) vanjski mu je rub vezan uz zglobnu čahuru  c) slabije je pokretan od medijalnog meniska  d) gibljivost je ograničena zatezanjem lig. meniskci lateralis  e) sprijeda je deblji nego straga    8. Za lig. iliofemorale je točna tvrdnja:  a) nalazi se na prednjoj strani zgloba kuka  b) to je najjača i najčvršća sveza u ljudskom tijelu  c) polazi od spine ilijake anterior inferior  d) srednji dio sveze slabije je razvijen  e) sve je točno    9. Za preponsku simfizu NIJE točno:  a) spojne površine su ravne i jajolike  b) širi kraj spojnih ploština usmjeren je prema gore  c) nije pravi zglob i nema zglobnu čahuru  d) spoj pojačavaju tri fibrozne niti  e) u prvim godinama života to je pokretan zglob    10. Zglob izmenu krstačne i bočne kosti NE pojačava:  a) ligg. sacroilliaca ventralia  b) ligg. sacroiliaca interossea  c) ligg. sacroiliaca interossea  d) lig. iliolumbale  e) lig. transversum perinei    11. Conjugata vera:  a) najvažnije je promjer ulaza zdjelice  b) iznosi 10‐ 11 cm  c) važan je u porodništvu  d) spaja najizbočenije mjesto staržnje strane simfize i promontorij  e) sve je točno    12. Sulcu tendinis m. flexoris hallucis longi nalazimo na:  a) femuru  b) patelli 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

3   

c) calcaneusu  d) os cuboideum  e) ništa nije točno    13. Retinaculum patellae mediale nastavak je tetive:  a) m. vastus medialisa  b) m. vastus intermediusa  c) m. rectus femorisa  d) m. vastus lateralisa  e) m. patellaris medialisa    14. Simptom “ladice“ nalazimo kod:  a) ozljede kolateralnih ligamenata u lakatnom zglobu  b) rupture ukriženih sveza u koljenskom  c) prijeloma proksimalnog kraja femura  d) prijeloma distalnog kraja femura  e) prijeloma proksimalnog kraja humerusa    15. Zglobni menisci:  a) kreču se zajedno sa kondilima tibije  b) pri ekstenziji se pomiču prema natrag  c) pri fleksiji se pomiču prema naprijed  d) nepomični su unutar koljenskog zgloba osiguravajući stalan doticaj zglobnih tijela  e) ništa nije točno    16. Glavna sveza donjeg nožnog zgloba je:  a) lig. talofibulare anterius  b) lig. talofibulare posterius  c) lig. talocalcaneum interosseum  d) lig. talonaviculare  e) lig. talocalcaneonaviculare    17. Najduža sveza stopala je:  a) lig. plantare longum  b) lig. bifurcatum  c) lig. deltoideum  d) lig. calcaneocuboideum  e) lig. talonaviculare    18. Art. Atlantooccipitalis je:  a) jajoliki zglob  b) sedlasti zglob  c) kuglasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) valjkasti zglob    19. Prekomjernu laterofleksiju glave onemogućava: 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

4   

a) ligg. alaria  b) srednji snopovi membrane tektorije  c) okomiti snopovi lig. cruciforme atlantis  d) a+b+c  e) niša nije točno    20. Otvor slabinskih kralješaka je:  a) okrugao  b) trokutast  c) četvrtast  d) nepravilna oblika  e) vretenast    21. Zavoj po torziji osobito je izražen:  a) kod prvog rebra  b) u gornjih rebara  c) u srednjih rebara  d) u donjih rebara  e) kod sedmog rebra    22. Dvanaesto rebro ima:  a) angulus costae  b) cristu capitis costae  c) tuberositas m. serrati anterioris  d) sulcus costae  e) cristu colli costae    23. Koštano‐ fibrozni krov ramenog zgloba tvori:  a) akromion  b) korakoidni nastavak  c) akromioklavikularni nastavak  d) a+b  e) a+b+c    24. Sulcus n. ulnaris nalazi se na:  a) proksimalnom kraju humerusa  b) stražnjoj strani trupa ulnae  c) stražnjoj strani medijalnog epikondila humerusa  d) stražnjoj strani trupa humerusa  e) ništa nije točno    25. Art. Sternoclavicularis po mehanici je :  a) art. Spheroidea  b) art. Trochoidea  c) art. Sellaris  d) ginglymus  e) art. plana 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

 humeroradialis  e) ima pet sluznih vreča    30.perpetuum‐lab.5      26. humeri  e) ništa nije točno    31. infraspinatusa  d) m. supraspinatusa i m. sternoclavicularis  d) art. subscapularisa  c) m. Canalis nasolacrimalis se otvara u:  a) gornji nosni hodnik  b) srednji nosni hodnik  c) donji nosni hodnik    www. Lig. coracohumerale nalazi se izmenu tetiva:  a) m. Discus articularis NE nalazimo u:  a) art. teres majora i m. Rameni zglob će pri upali zauzeti položaj  a) djelomična antefleksija  b) djelomična abdukcija  c) maksimalna adukcija  d) djelomična rotacija prema unutra  e) a+b    28. Chorda obliqua:  a) nalazi se na distalnom kraju menukoštane opne  b) spriječava prekomjernu abdukciju podlaktice  c) spriječava prekomjernu adukciju podlaktice  d) spriječava prekomjernu supinaciju  e) ništa nije točno    29. Za lakatni zglob NIJE točno:  a) razvijeni su zglobni mišići  b) osovina je kosa od gore i lateralno prema dolje i medijalno  c) tipičan je kutni zglob  d) za njegovu mehaniku važan je art. Kroz fissuru orbitalis inferior komuniciraju:  a) orbita i prednja lubanjska jama  b) orbita i srednja lubanjska jama  c) orbita i fossa pterigopalatina  d) orbita i fossa infratemporalis  e) c+d    32.com. temporomandibularis  c) art. radioulnaris distalis  b) art. supraspinatusa  b) m. teres majora    27. infraspinatusa i m. teres minora i m.hr    . supraspinatusa i m. infraspinatusa  e) m.

 Za foramen sphenopalatinum je točno:  a) predstavlja komunikaciju iznenu cavum nasi i cavum oris  b) predstavlja komunikaciju izmenu fosse temporalis i pterygopalatine  c) predstavlja komunikaciju izmenu cavum nasi i fosse pterxgopalatine  d) kroz njega prolazi a.perpetuum‐lab. Fissuru orbitalis superior omenuju:  a) velika i mala krila sfenoida  b) velika krila sfenoida i frontalna ksot  c) mala krila sfenoida i temporalna kost  d) maxilla i mala krila sfenoida  e) etmoidna ksot i mala krila sfenoida    35. Za fonticulus anterior je točna tvrdnja:  a) nastaje nakon ronenja  b) sraste u petoj godini života  c) sraste neposredno nakon ronenja  d) sratse nakon druge godine života  e) predstavlja otvor izmenu zatiljne i tjemene kosti    39. Pterygopalatina  e) kroz njega prolazi n. Platylccephalus je naziv za:  a) visoku lubanju    www.com.hr    . Za lubanju je točna tvrdnja:  a) kosti lubanje se razvijaju isključivo iz mezenhimalne osnove  b) nosne kosti se razvijaju iz primitivne vezivne osnove  c) kosti lubanje se razvijaju iz hrskavične osnove  d) pločaste kosti grade bazu lubanje  e) nosni dio razvija se iz primitivne hrskavične čahure    37. Lamina cribrosa:  a) je dio frontalne kosti  b) je dio etmoidalne kosti  c) je posebna kost  d) kroz nju prolazi drugi kranijalni živac  e) kroz nju prolazi treći kranijalni živac    36.6    d) recessus sphenoethmoidalis  e) conchu nasalis inferior    33. Foramen spinosum se nalazi na:  a) sljepočnoj kosti  b) čeonoj kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste kosti  e) na piramidama sljepočne ksoti    38. lacrimalis    34.

 Sile zagriza prenose se na neurokranijum preko:  a) sljepočne kosti  b) jabučaste ksoti  c) gornje čeljusti  d) čeone kosti  e) sve navedeno je točno    42. hypoglossi nalazi se na:  a) zatiljnoj kosti  b) piramidi sljepočne kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste ksoti  e) čeonoj kosti    44.com. Foramen jugulare oblikuje:  a) čeona kost  b) zatiljna kost  c) sljepočna i zatiljna kost  d) sljepočna kost  e) klinasta ksot    41.perpetuum‐lab. Os scaphoideum postavljena je u smjeru kostiju podlaktice kada je šaka:  a) u plantarnoj fleksiji  b) u dorzalnoj fleksiji  c) u srednjem položaju  d) u radijalnoj abdukciji  e) u ulnarnoj abdukciji    45.7    b) nisku lubanju  c) srednje visoku lubanju  d) kratku lubanju  e) srednju lubanju    40.hr    . Canalis n. Foramen ovale je otvor smješten na:  a) na malim krilima klinaste kosti  b) velikim krilima klinaste ksoti  c) tijelu klinaste ksoti  d) pterigoidnim nastavcima klinaste ksoti  e) na ljusci sljepočne ksoti    43. Articulatio carpometacarpea pollicis je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob      www.

 Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:  a) članci prstiju razvijaju se perihondralnim okoštavanjem  b) imaju dvije epifizne hrskavice  c) epifizna koštane jezgra se nalazi na proksimalnom kraju  d) u trećem mjesecu fetalnog života okoštavaju dijafize  e) u drugoj ili trećoj godini života javljaju se epifize    49.com. Koja od navedenih kostiju NE sudjeluje u izgradnji zglobnih tijela radiokarpalnog zgloba:  a) radius  b) ulna  c) os scaphoideum  d) os lunatum  e) os triquetrum    51. Articulatio radiocarpea je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob    47. Od svih kostiju pešća najčešći prijelomi su na:  a) os lunatum  b) os triquetrum  c) os trapezium  d) os scaphpideum  e) os hamatum    52.8    46. Retinaculum flexorum polazi sa:  a) processus styloideus ulnae  b) processus styloideus radii  c) tuberculum ossis trapezii  d) caput ossis capitati  e) os luantum    48.hr    . Fiziološki srednji položaj ramena je:  a) antefleksija i rotacija prema van  b) djelomična retrofleksija i abdukcija od 60°  c) djelomična antefleksija i abdukcija od 30°  d) djelomična antefleksija i abdukcija od 60°  e) retrofleksija i abdukcija od 30°    50. Od kostiju pešća zadnja okoštava:  a) os scaphoideum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum    www.perpetuum‐lab.

0 g/cm2  b) manje od 1. sprečava retrofelksiju i olakšava uspravan    www. Skraćenica ADFR:  a) odnosi se na poremećaj funkcije koljena u osteoartrozi  b) je aktivni metabolit vitamina D  c) je liječenje osteoporoze temeljeno na principu prvotne aktivacije osteoklasta  d) se odnosi na genetsku bolest patuljasta rasta  e) odnosi se na poremećaj broja kostiju u kostima pešća    54.9    e) os trapezium    53.0 g/cm2  c) 50% manje nego prije menopauze  d) 30% veću nakon liječenja estrogenima    58. U primarnu osteoporozu spadaju :  a) juvenilna. Žene ugrpžene nakon menopauze imaju gustoću koštanog minerala:  a) više od 1. U mehanizmu djelovanja pojedinih sveza u zglobu kuka uloga je:  a) pubofemoralne sveze da ogranići prekomjernu unutarnju rotaciju  b) lig. spol. iliofemorale se nateže pri ekstenziji. Rizični činitelji za primarnu osteoporozu jesu:  a) dob. Koštana mineralna jedinica (BMU)  a) je najmanja koštana jedinica u kojoj se zbiva pregradnja kostiju u ljudi  b) ima ih oko 2x1010  c) oko 50% BMU je ufazi razgradnje. capitis femoris sprečava retroverziju  c) lig. način života  b) smanjen unos kalcija  c) pušenje i uzimanje alkohola  d) smanjena fizička aktivnost  e) sve navedeno je točno    59.hr    . a 50% u fazi odlaganja kosti  d) sve navedeno je točno  e) točni su odgovori a+b    57.perpetuum‐lab.com. idiopatska i involucijska  b) endokrine bolesti paratireoidnih žlijeszda  c) poremećaji absorpcije u crijevu  d) osteogenesis imperfecta  e) kronični alkoholizam    56. obiteljska anamneza. Postmenopauzalna osteoporoza nastaje uslijed:  a) nedostatka estrogena i smanjene razgradnje kosti  b) nedostatka estrogena i smanjene apsorpcije kalcija u crijevu  c) nedostatka estrogena i povećane razgradnje kosti  d) smanjenja proizvodnja vitamina D  e) a+b+c    55.

 dok je velik trohanter hrskavičan  c) u novoronenčeta u oba trohantera nalaze se jezgre okoštavanja. transversum atlantis razapet je izmenu i stražnjeg luka atlasa  e) osnovna kretnja je rotacija glave na lijevu i desnu stranu    64. ali izmenu koštane epifize i dijafize bedrene  kosti postoji epifizna hrskavica  b) u hrskavičnoj epifizi postoje razvijene jezgre okoštavanja u glavi bedrene ksoti i  malom trohanteru. godine  života    62. atlantoaxialis mediana  a) je zglob izmenu staržnjeg luka atlasa i transverzalnog ligamenta sa densom atlasa  b) konkavno zglobno tijelo je zub axisa  c) konveksno zglobno tijelo je fovea pterygoidea  d) lig. Art.perpetuum‐lab. a s unutarnje starne  fibroznog sloj zglobne čahure    63.10    stav  d) lig.com. Na stražnjoj plohi piramide temporalne kosti nalazi se:    www. Coxa valga je oblik bedrene kosti pri kojem je:  a) kut što ga čine osovina vrata i osovina trupa bedrene kosti veći od 130°  b) kut što ga čine vrat i trup bedrene kosti kreće se iznenu 120 i 130 stupnjeva  c) kut izmenu vrata i trupa bedrene kosti manji je od 120 stupnjeva  d) veliki trohanter smješten je visoko pa je razmak izmenu polazišta i hvatišta malog  i srednjeg glutealnog mišića skraćen zgob čega se takova osoba pri hodu naginje  na suprotnu stranu kako bi se izbjegla pasivna insuficijencija mišića  e) ništa od navedenog nije točno    61. Sinovijalni sloj zglobne čahure zgloba kuka hvata se:  a) neposredno uz oba hvatišta fibroznog sloja zglobne čahure  b) s vanjske strane zglobne čahure  c) na zdjeličnoj kosti na 2 cm udaljenosti od acetabuluma  d) na bedrenoj kosti uz hvatište fibroznog sloja s unutarnje strane  e) na zdjeličnoj kosti uz vanjski rub hvatišta labrum acetabulare. Fossula petrosa početni je dio  a) canalicus mastoideus  b) canalis cochlearis  c) canalicus tympanicusa  d) canalis facialisa  e) canalis musculotubariusa    65. Za zglob kuka novoronenčeta je točna tvrdnja:  a) zglob je posve oblikovan i okoštao.hr    . ishiofemorale ograničava antefleksiju  e) zona orbicularis sprečava prekomjernu abdukciju    60. dok je glava kosti  posve hrskavična  d) glava bedrene kosti i oba trohantera su hrskavični  e) jezgra okoštavanja u glavi bedrene kosti javlja se tek u prvoj polovici 3.

 Za lateralni menisk koljenskog zgloba vrijedi:  a) vanjski rub mu je slobodan (tj. trigemini  c) sulcus n. transversum genus    67. tarpezoideum  c) izmenu lig. coracoclavicularis  d) ograničava kretnje u sternoklavikularnom zglobu  e) svojim distalnim pripojem lig.hr    . Za ligamentum coracoclaviculare je točna tvrdnja:  a) stražnji dio čini lig. Za prvi karpometakarpalni zglob je točno:  a) to je zglob izmenu trapezoidne kosti i baze prve metakarpalne kosti  b) to je elipsoidni zglob  c) to je sedlasti zglob  d) nema zglobne čahure  e) u njemu se vrši fleksija. menisci lateralis  e) starga je s medijalnim meniskom povezan preko lig. nepričvršćen za zglobnu čahuru)  b) za njega su vezana vlakna tetive m. je vezan za tuberculum majus    71. ekstenzija.com. petrosi minoris  d) fossa subarcuata  e) apertura interna canalis carotici    66. abdukcija i adukcija malog prsta    68. conoideum  b) prednji dio čini lig.11    a) sulcus n. Za gornju čeljust je točna tvrdnja:  a) foramina alveolaria nalaze se na alveolarnom grebenu  b) maksilarni se sinus otvara u gornji nosni hodnik  c) nije u kontaktu s palatinalnom kosti  d) čini lateralni zid orbite  e) u spoju je s frontalnom kosti    69. petrosi majoris  b) impresio n. conoideum nalazi se bursa lig. popliteusa  c) manje je pokretan od medijalnog meniska  d) kretnje mu pojačava lig.perpetuum‐lab. tarpezoideum i lig. Koja je od navedenih tvrdnji za humerus točna:  a) sulcus nervi radialis nalazi se iza lateralnog epikondila humerusa  b) tuberculum majus humeri nalazi se ispred tuberculum minusa  c) capitulum humeri nalazi se na medijalnoj strani humerusa  d) fossa coronoidea nalazi se iznad trochleae humeri  e) condylus humeri sastoji se od trochleae i processus coronoideus    www. U sellu turcicu NE spada:  a) dorsum sellae  b) fossa hypophseos  c) tuberculum sellae  d) clivus  e) processus clinoidei posteriores    70.

 U meniskofemoralnom medijalnom koljenskom zglobu vrši se:  a) fleksija. Za koljenski zglob je točna tvrdnja:  a) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreće samo femur  b) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreću samo menisci  c) pri rotacijskom se pokretu po tibiji kreću menisci i femur  d) pri rotacijskom se pokretu prema van menisci kreću prema unutra  e) pri rotacijskom pokretu sve strukture se jednako kreću    75. Cirkumdukciju čine sve kretnje OSIM:  a) abdukcije  b) antefleksije  c) adukcije  d) rotacije  e) retrofleksije    76. rotacija prema van i prema unutra  b) nema kretnji  c) fleksija i ekstenzija  d) rotacija prema van  e) rotacija prema unutra    74. Canalis nervi optici nalazi se :  a) u prednjoj lubanjskoj jami  b) u stražnjoj lubanjskoj jami  c) u srednjoj lubanjskoj jami  d) na sljepočnoj kosti  e) na čeonoj kosti    73.perpetuum‐lab. U meniskotibijalnom lateralnom koljenskom zglobu vrši se:  a) rotacija  b) fleksija iekstenzija  c) fleksija s rotacijom prema van  d) ekstenzija s roatcijom prema unutra  e) nema kretnji    78. Za sternoklavikularni zglob točna je tvrdnja:  a) to je sinostotski spoj sternuma i klavikule  b) to je sinhondrotski spoj sternuma i klaviklue  c) po mehanici je elipsoidni zglob  d) u njemu je moguća kretnja depresije  e) zglobne su ploštine u neposrednom kontaktu    77. Synovia je:  a) zglobna ovojnica  b) mišićna ovojnica  c) tekućina koja u cijelosti ispunjava zglobnu šupljinu    www.com. ekstenzija.hr    .12      72.

 popliteum arcuatuum    80.hr    . popliteum obliquum  e) lig.com. Prekomjernu abdukciju u articulatio coxae sprečava:  a) lig. U koljesnkom zglobu. Za articulationes interphalangae manus točno je:  a) radijalnu stranu pojačavaju ligg. U atlantookcipitalnom zglobu moguće su kretnje:    www.perpetuum‐lab. transversum acetabuli  e) lig. cruciata  d) lig. pubofemorale  c) lig. neovisno o položaju stalno je napet:  a) lig. Za lakatni zglob točna je tvrdnja:  a) u njemu su moguće kretnje abdukcije  b) to je elipsoidni zglob  c) to je articulatio simplex  d) to je articulatio composita  e) ojačava ga membrana interossea antebrachii    85. collateralia  b) ulnarnu stranu pojačavju ligg. collaterale laterale  c) ligg. Collaterale mediale  b) lig. Articulatio subtalaris povezuje:  a) talus i calcaneus  b) talus i os naviculare  c) calcaneus i os naviculare  d) os cuboideum i calcaneus  e) talus i os cuboideum    82. capitis femoris    84. Gornji otvor zdjelice postavljen je pod kutom od 60 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini  pa govorimo o:  a) nuatciji zdjelice  b) kontranutaciji zdjelice  c) inklinaciji zdjelice  d) depresija zdjelice  e) elevacija zdjelice    83. iliofemorale  b) lig. collateralia  c) tipični su kutni zglobovi  d) vrše fleksiju i ekstenziju  e) sve je točno    81.13    d) proizvode je izmenu ostalog i burze  e) ojačanje zglobne čahure    79. ishiofemorale  d) lig.

 cuneonavicularis  e) art.perpetuum‐lab. talonavicularis i art. longitudinale anterius  b) lig. calcaneocuboidea i art. Od sveza kuka intarkapsularno je smješten:  a) lig. cuneonavicularis  d) art. talonavicularis  c) art. calcaneonavicularis    www. flava  e) lig. ischiofemorale  d) lig. talonavicularis i art. Za articulationes carpometacarpeae je točno:  a) to je sferoidni zglob  b) to je amphiarthrosis  c) to je elipsoidni zglob  d) to je synostosis  e) to je synchondrosis    87. calcaneocuboidea i art. Chopartov zglob čine:  a) art.14    a) rotacija glave i kralješnice  b) sagibanje glave spram naprijed i natrag  c) rotacija glave  d) rotacja kralješnice  e) rotacija i sagibanje glave    86. capitis femoris  c) lig. supraspinale    90.hr    . iliofemorale  e) zona orbicularis    88.com. interspinale  d) ligg. Pri prsnuću kolateralnih ligamenata u koljenskom zglobu razvija se:  a) klimavo koljeno  b) staržnji fenomen ladice  c) genu valgum  d) prednji fenomen ladice  e) genu varum    89. pubofemorale  b) lig. calcaneonavicularis  b) art. intertransversarium  c) lig. Inverzija i everzija stopala dogana se u:  a) tibiotalarnom zglobu  b) talokalkaneonavikularnom zglobu  c) donjem tibiofibularnom zglobu  d) prvom tarzometatarzalnom zglobu  e) nijednom od navedenih    91. Tijela dva susjedna kralješka spaja:  a) lig. calcaneocuboidea i art.

 Prijelom humerusa najčešće najstaje:  a) u sulcus intertubercularis  b) na sredini kosti  c) ispod oba tubercula  d) iznad oba tubercula  e) ništa od navedenog nije točno    93. Vertebralis nalazi se na:  a) svim vratnim kralješcima  b) svim vratnim i prvom grudnom kralješku  c) prvom rebru  d) atlasu  e) axisu    95. cruciata  d) zato što nije vezan uz lig.hr    . U distalni red kostiju carpusa ubrajamo  a) os pisiforme  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    98.perpetuum‐lab. Sulcus a.com. popliteum obliquum    94. Koje je rebro savijeno po najvećem polumjeru:  a) prvo  b) drugo  c) peto    www. Os hyoideum je značajna po tome jer:  a) pripada kostima glave  b) ima pet rogova  c) mjesto je pripojišta geioglosalnog mišića  d) jedina je kost glave koja nije u neposrednom kontaktu s ostalim kostima glave  e) hrvatski joj je naziv nepčana kost    96. kontaktna površina koljesnkog zgloba:  a) smanjuje se četverostruko  b) smanjuje se dvostruko  c) povećava se dvostruko  d) ostaje nepromijenjena  e) ništa nije točno    97. cruciatum anterius  e) zato što nije vezan uz lig. Lateralni je koljenski menisk pokretljiviji od medijalnog:  a) zato što nije vezan uz lig. cruciatum posterius  b) zato što je cijeli pričvršćen za zglobnu čahuru  c) zato što nije vezan uz ligg. Nakon vanenja meniska.15      92.

 U zglobove s svije osovine spada  a) art. trochoidea  d) gynglimus  e) art. Collum chirurgicum nalazimo na:  a) humerusu  b) ulni  c) radijusu  d) fibuli  e) tibiji    102. ellipsoidea  b) art. radioulanris proximalis NIJE uključen:  a) lig. Na os ilium NE nalazi se:  a) incisura acetabuli  b) linea inetrmedia  c) sulcus juxtaauricularis  d) linea arcuata  e) labium internum    100. spheroidea  c) art.perpetuum‐lab. collaterale carpi radile  e) lig.16    d) sedmo  e) dvanaesto    99. anulare radii    105. radiocarpea NE sudjeluje:  a) radius    www.com. collaterale ulanre  b) lig. U art. U priksimalni red kosti pešća NE spada:  a) os triquetrum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    101.hr    . quadratum  d) lig. cotylica    104. collaterale radilae  c) lig. Na scapuli NE nalazimo:  a) angulus inferior  b) tuberculum infragleniodale  c) angulus superior  d) cavum supraglenoidale  e) angulus acromialis    103. U tvorbi art.

 radialis  e) fossa radialis    107.17    b) os triquetrum  c) os scaphoideum  d) os pisiforme  e) os lunatum    106. Sulcus nervi ulnaris nalazi se:  a) na prednjoj starni medijalnog epikondila  b) na stražnjoj strani medijalnog epikondila  c) na prednjoj strani lateralnog epikondila  d) na stražnjoj strani lateralnog epikondila  e) iznad sulcus n. Tuberositas deltoidea nalazi se na:  a) ulni  b) radijusu  c) humerusu  d) scapuli  e) claviculi          www.perpetuum‐lab.com. Na humerusu se NE nalazi:  a) tuberculum minus  b) crista tuberculi majoris  c) tuberositas glenoidalis  d) sulcus n.hr    . radilais    108.

 Clavicula se na rameni zglob spaja preko : akromiona  17. m. unutarnje rotacije i nagle ekstenzije  U kosti viscerokranija ne spada‐os frontale  Skolioza‐pacijenti imaju jedno rame više od drugog  U rotatotornu manžetu se NE ubraja:m. Koja os carpusa najteže zacijeljuje : os scaphoideum  12. Medijalni meniks će se oštetiti pri: fleksiji.  m. Lig.  Biološka regeneracija kosti se odvija uz pomoć: sve navedeno(nešto BMP. nekakva angiogeneza i  prvotna aktivacija BMP  11. Vratne kralješke od ostalih razlikuje: foramen process transversi  2. annulare radi  19. U rotatornu manžetu se ubrajaju: m. Za rameni je zglob točno: labrum acetabulare povećava konkavnost zglobnog tijela  8. U zglobu lakta su moguće: flexija. collaterale radiale se distalno hvata na : lig. cruciatu je točno: stražnja ukrižena sveza polazi od lateralnog epikondila  18.sacrotuberale polazi sa:spina illiaca posterior inferior  Lateralni menisk će biti ozlijenen kod:fleksije. Na prednjoj strani acetabula se nalazi : corpus ossis pubis  16.perpetuum‐lab.supraspinatus. Lig. Foramen jugulare se nalazi izmenu: temporalne i okcipitalne kosti  4. teres minor.subscapularis  6. m. Pri nošenju visokih peta dolazi do popuštanja : poprječnog svoda stopala  20. Anteflexija je : podizanje cijelog ispruženog uda prema naprijed  14.com. konkavno zglobno tijelo je: ništa od ponunenog  s prednje strane acetabula se nalazi: ?  klavikula se vezuje na lopaticu preko: akromiona  u sedlastom zglobu nije moguća: rotacija  ligamentum iliofemorale: veže se na intertrohanteričnu liniju  gornji nožni zglob je: kutni  ligamentum colaterale radijale se nastavlja u: ligamentum anulare    www. osteoblasti. vanjskoj rotaciji i nagloj ekstenziji  7. Za biološku razgradnju kostiju je bitno : osteoklasti. illiofemorale omogućava: amuskularno držanje  13. Za ligg. pronacija i supinacija  9. exstenzija. Komunikaciju osteoklasta i osteoblasta (couplin) omogućuje : RANK i RANKL  10. infraspinatus.12. Što omeđuje medijalnu stranu orbite: lamina orbitalis ossis ethmoidalis      A1.teres major  Na posteriornoj strani piramide temporalne kosti nalaze se slijedeće strukture: svi odgovori  su bili točni  Retrofleksija‐podizanje cijelog ispruženog uda iza tijela  Koja tvrdnja je točna o ramenom zglobu: ništa od navedenog?  Rameni zglob ‐ oko sagitalne osi: rame se abducira  Coupling izmenu osteoklasta i osteoblasta omogućuju: RANK i RANKL. U kosti neurokranija ne spada: os lacrimale  5.2006‐ drugi turnus  Razlika izmenu cervikalnih i ostalih kralježaka :rascijepljen šiljasti nastavak  Gdje se nalazi foramen lacerum‐izmenu piramide temporalne kosti i tijela sfenoidne kosti  Lig. U sedlastom zglobu nije moguća : rotacija  15. 8.18    Kolokvij A1 – pitanja za provjeru znanja  1. Za skoliozu je točno : fiziološka je dekstroskolioza do 10 stupnjeva  3. angiogeneze)?  Radiokrpalni zglob.hr    .

 Slojevi vrata‐platizma (sto je ispod)  11.Cricotiroidni zglob‐sto je to ( kuglasti zglob)  14. Transpilorična linija  18. jetra.subscapularis  18. Sulcus cruris lateralis ‐ topografija  13. pectoralis maior  7.Nvagus+grane ‐ii‐  6. Ductus deferens. Portokavalne anastomoze ‐ izbaci uljeza  2. ileocolica (media)  12.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1.N.trigonum caroticum (odnosi i topografija)  10. iliaca ‐ topografija male zdjelice  5. dorsalis penis ‐ topografski odnosi. i živac?  2.19        5. A. Ureter ‐ odnos s fossom ovaricom. AV čvor ‐ eponimi iliti drugi naziv  16. Hiatus adductorius  11. cava inf.  14.Antefleksori nadlaktice (izbaci uljeza)  19. Pes anserinus profundus  10. v. Bursa omentalis  17. Pleura ‐ prednja granica (recessus costodiaphragmaticus)  4. uz što ide  9. Subperitonealni prostor  15.Fascia cervicalis media kad je maknes sto sse vidi u regiji  13. Ductus thoracicus      4. V. grane‐sto ne spada u vratne ogranke  5. Suženja jednjaka i prolaz kroz ošit  6.Interkostalni misici nesto s venama i interkostalnim zivcima  20. Aktivna ekspiracija ‐ m. a. Topografija prsne aorte  20.Fascia cervicalis profunda u regio mediana colli  12.hr    .Musculus serratus anterior (sve o njemu)  17.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1.inervacija suzne zlijezde      www. kolon)  3.Nglossopharyngeus.maxillaris (podgrupe). daje i prekapcanja  9.com. subscapularis ili n.N.koji nije grana (nasociliaris)  7. s čim su u odnosu (pancreas.accessorius+grane korijeni i jezgre  8.jugularis interna (topografija)  15.Ispod eahure ramenoog zgloba prolazi koja a.Fossa axillaris‐foramen triangulare i quadrangulare sto prolazi  16.perpetuum‐lab. Želudac ‐ prednja i stražnja strana.V.sinus cavernosus da ili ne  4. Treći rez srca  19. slezena.Istegnut je donji truncus plexus brachiali‐‐> sto je izgubljeno od funkcija?nesto kod poroda  3.Ganglion oticum‐sto prima.N.M.oculomotorius. Fetalna cirkulacija ‐ ductus arteriosum  8.

) koja je netocna tvrdnja za n.extensor digitorum longus  b) m.digastricusa    9.) za arterije stopala je tocna tvrdnja:  a) a.extensor hallucis longus    3. Plantaris mediali prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  b) a. peroneus tertius  c) m.com.20      PISMENI ISPIT akad. Mylohyoideus:  Tocno!! Inervira stražnji trbuh m. Tibialis anterior  e) m.) za Hissov snop tocno je:  a) dijeli se na 4 kraka  b) ima ulogu zapocinjanja srcane kontrakcije  c) povezuje SA i AV cvor  d) intraventrikularni snop  e) to je AV snop    2. Mesenterica superior    8. Umbilicale mediale sadrzi obliteriranu cijev chorde urachi  b) lig.) pars abdominalis ureter straga kriza:  Tocno!! N.god.2007    1.umbilicale laterale sadrzi obliterirane umbilikaalne arterije  c) izmedu lig.perpetuum‐lab.peroneus brevis  d) m. Plantaris lateralis prolazi kroz lacunu musculorum  d) a.plantaris lateralis prolazi kroz gornji kanal lacune vasorum  c) a.3.  predrok 22.teres hepatis sadrzi obliterirane umbilikalne vene    4.) portokavalna anastomoza nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Vena uzlaznog i silazng debelog crijeva i lumbalna vena      www. Peroneus profundus inervira sve nabrojane mišiće osim:  a) m. Umbilicale mediale sadrzi obliterirane arterije  e) lig.) glavu pankreasa opskrbljuje :  Tocno!! A.) N. Umbilicale mediale i laterale nalazi se fossa supravesicalis  d) lig. Plantaris medialis prolazi kroz lacunu musculorum    7.genitofemoralis    5.) koja tvrdnja nije tocna:  a) lig. 2006.hr    . Plantaris lateralis prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  e) a./07.) ispred desnog bubrega nalazi se sve osim:  Tocno!! Glava gusterace    6.

hr    . Spinosus  e) nemaju proc.) tijekom preglada je moguce napipati puls svih nabrojenih arterija osim:  a) a.    15.) odlike vratnih kralježaka:  a) imaju foramen transversum  b) nmaju proc.) za apendix vermiformis je tocno:  a) pun je limfnih folikula  b) ima vrlo mnogo resica  c) tenije debelog crijeva se sastaju na njegovom vrhu  d) silazni dio se projecira u mcburrijevoj tocki  e) .) za limfni sustav je netocno:  Tocno!! Ductus thoracicus skuplja sve osim vrata i glave    16.) pars posterior fornicis vaginae je klinicki vazan jer:  a) kroz njega se lako moze uci u peritonealnu supljinu  b) nista od narecenog  c) kroz njega kirurg moze doci na mokracni mjehur bez otvaranja peritoneuma  d) pazljiva palpacija straznjeg forniksa tijekom pregleda moze pregledati prednju stranu  krizne kosti  e) bitan je orijentir pri ginekoloskoj operaciji jer dorzalno od forniksa prolazi a. Tibialis posterior    17..) za pericardium ne vrijedi:  Tocno!! Perikardijalna supljina nalazi se izmedu fibroznog perikarda i parijetalnog lista  seroznog perikarda    13.perpetuum‐lab..transversus  c) svi nemaju corpus kraljeska  d) imaju proc.. Femoralis nije tocno:  Tocno!! N.) za n.. Femoralis  e) a.) u muskaraca se nalaze u ingvinalnom kanalu:    www.21    10. Saphenus mu je najjaca motoricka grana    18.) kretnja koja je moguca u zglobu s dvije osi ali nije moguca u zglobu s jednom osi je:  a) adductio  b) extensio  c) circumductio  d) rotatio externa  e) abductio    11. Poplitea  c) a.spinosus    12.com. Uterina    14. Dorsalis pedis  b) a. Palmaris medialis  d) a..

com. Thoracica anterior  ostalo nije tocno    20. sto je tocno:  Tocno!! Nalazi se 5‐8 cm od anusa    27.) u oblikovanju uzduznog stopalnog svoda ne sudjeluje:  a) talus  b) os cuboideum  c) os naviculare  d) calcaneus  e) os cuneiforme    25.22    Tocno!! A.) lobus quadratus omeduje:  Tocno!! Lig. Axillaris nisu:  a) a. dio vaginae    21.) cartilagines aritenoideae:  Tocno!! Na straznoj strani prstenaste hrskavice se nalaze    26.hr    .) kolrausch‐ov nabor.femoralis    28. Subscapularis  b) a. Ischiadicus nastaje iz:  Tocno!! Sakralnog spleta    29.) za lijevu nadbubreznu zlijezdu je tocno:  Tocno!! Odvojena je od bubrega masnom ovojnicom    31. Hepatica propria      www. plica transversalis. Circumflexa ilium profundus    19.) n.) bifurcatio tracheae – racviste:  Tocno!! Th4    23. uterus. tubae uterinae.teres hepatis i fossa vesicae felleae (biliaris) i a.) od mullerovih cijevi nastaje:  Tocno!! Utriculus prostaticus.perpetuum‐lab.) ogranci a. Lacrimalis ima veci orbitalni dio i manji palpebralni dio    30.) misice stopala inervira:  Tocno!! N.) duodenum  Tocno!! Ima uzduzni nabor    22.) za suzni sustav oka vrijedi:  Tocno!! Gll. Ischiadicus    24.) prednju skupinu misica natkoljenice inervira:  Tocno!! N.

) kroz trigonum urogenitale prolazi:  a) a. Suspensorium ovarii hvata se za tubarni kraj jajnika    37.hr    .) chorda tympani prenosi:  Tocno!! Specijalne senzorne okusne niti    34.) pars superior duodeni:  Tocno!! L1‐L2    36.) za foramen scalenosum posterios je netocno:  Tocno!! V.) za maternicu njene sveze tocno je:  Tocno!! Lig. Teres hepatis se nalazi unutar:  Tocno!! Lig.femoralis  d) medijalni dio lacunae vasorum nazivano canalis femoralis  e) a.) za columnae anales je tocno:  Tocno!!?? Nalaze se u srednjoj trecini analnog kanala    43.) oznacite tvorbu koja se u prednjem podlakticnom podrucju nalazi najdublje:  Tocno!! ?? m.perpetuum‐lab.) radix posterior medulle spinalis je sastavljen od:  Tocno!! Centralnog ogranka aksona neurona spinalnog osjetnog ganglija      www. Dorsalis clitoridis    40.) za podrucje trokuta trigonum femorale je tocno:  a) femoralna vena je medijalno omedenje canalis femoralis  b) arcus iliopectineus nalazi se medijalno od a. Falciforme hepatis    41. Pudenda externa  e) a. Bulbi vestibuli  d) a.lijevog rebra    44.) lig.pronator quadratus    38.23    32. Superficialis clitoridis  b) a. Femoralis  c) arcus iliopectineus nalazi se lateralno od n.) u bazalne ganglije ubrajamo  Tocno!! Nu. Femoralis prolazi kroz canalis femoralis    33.) za slezenu je tocno:  Tocno!! Seze do 10.com. Labiales anteriores  c) a. Caudatus    39.subclavia prolazi kroz nejga    42.) dorzalno od prostate je:  Tocno!! Rectum    35.

hr    .) haustre denelog crijeva  Tocno!! Oblikuju Plicae semilunares    47. Obturatorius  b) n. Glutea superior    53.) a.) najcesce vezana struktura uz trbusnu stijenku je:  Tocno!! Colon ascendens    50. anteflexio. Iliohypogastricus  c) n.) iz fundusa uterusa limfa ide u  Tocno!! Iliacne ili aortalene limfne cvorove    56.) za desni ventricul ne vrijedi:  a) ima trabecule carineae  b) ima chordae tendineae  c)oblikuje apex cordis  d) ima posebnu misicnu pregradu. trabecula septomarginalis  e) ima papilarne misice    58. Iliaca communis odvaja se od aorte:  Tocno!! L4    54.24    45.) u meatus nasi inferior se izljeva:  Tocno!! Ductus nasolacrimalis    52. rotatio interna    46.) kada prerezemo mesocolon transversum:  Tocno!! Nalazimo bursu omentalis    55.) srednji polozaj ramenog zgloba je u polozaju:  Tocno!!?? Abductio.) krvni ugrusak u lijevoj plucnoj arteriji moze doci  Tocno!! V. intercostalis    48.perpetuum‐lab.) parijetalni peritoneum prednje trbusne stijenke osjetno inervira  a) n.com. Cava superior    57.) za pluca je tocno:  Tocno!! Desni glavni bronh je postavljen skoro okomito i kraci je od lijevog    51.) fissura horizontalis:  Tocno!! Polazi od fussurae obliquae u straznjoj axillarnoj crti    www.) za foramen infrapiriforme nije tocno:  Tocno!! Kroz njega prolazi a.) netocno je za ductus thoracicus:  Tocno!! Skuplja limfu odasvud osim glave i vrata    49.

.) n.) granice parasimpaticke inervacije colona preko n.falciforme odjeljuje s prednje strane jetru na lijevi i desni rezanj    64. Flexor digitorum superficialis    62.) za plexus hypogastricus inferior nije tocno  Tocno!!zove se i n.) za jetru je tocno:  Tocno!! Lig.ductus nasolacrimalis    65.lacrimalis‐caruncula.(oblik acinusa)    61.) put suza:  Tocno!! Gll.presacralis    66..) trabecula aductorium nalazi se na :  Tocno!! Medijalni epikondil femura    71.ulnaris inervira sve osim:  tocno!! M. Subcostalis    63.) viscerani ogranci prsne aorte nisu:  tocno!! A.) za pars parasimathicus je tocno:  Tocno!! Niti mu se prekapcaju u neposrednoj blizini organa koje inerviraju    72.) tijela preganglijskih visceralnih motorickih (=vegetativnih) neurona nalaze se u:  Tocno!! Cornu anterior medullae spinalis    69.perpetuum‐lab.X seze do:  Tocno!! Flexura coli sinistra    70.25      59.) za uterus nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Prednja strana cervixa potpuno je prekrivena peritoneumom    68.) podvostrucenje dure mater nije:  Tocno!! Cauda equina    67.) anulus inguinalis profundus:  Tocno!! 4‐5 cm lateralno od povrsinskih prstena      www.) u lijevom atriju se nalazi:  a) limbus fossae ovalis  b) ostium tricuspidale  c) valvula foraminis ovalis  d) fossa ovalis  e) valvusa sinus coronarii    60.) za pluca su tocne sve tvrdnje osim  Tocno!! Olucni segment ima oblik.com.hr    .

) slabo mjesto straznjeg trbusnog zida je:  a) canalis inguinalis  b) trigonum lumbale  c) hiatus inguinalis  d) umbilicus  e) bochdalecov otvor    77.) articulatio atlantooccipitalis omogucuje:    www.femoralis  Tocno!!?? Daje a.26    73.perpetuum‐lab.) svi torakalni kraljesci imaju:  Tocno!! Fovea costalis    87.com.) za peritonealnu supljinu pronadite netocno:  Tocno!! Bursa omentalis dio je infraomentalnog prostora    76.hr    . Vastus medialis    78.) krvna opskrba dusnika dolazi najvise od:  Tocno!!?? A.) ductus choleodocus i pancreaticus major se ulijevaju:  Tocno!! Pars descendens duodeni    82.profunda femoralis    84. Tibialis anterior    79.) simpaticka vlakna u celijacni spet dolaze:  Tocno!! Kao nn.) za pluca je netocno:  Tocno!! Lijevo pluce ima 3 reznja    85. Genitalis descendens    83.) kroz canalis tarsi ne prolazi:  Tocno!!?? M.) kome nije mjesto u kavernoznom sinusu:  Tocno!!??n.) fleksije u koljenu ne vrsi:  Tocno!! M.quadriceps femoris    74.) anulus femoralis ne omeduju:  Tocno!!?? Arcus iliopectineus    81.) anterolateralni zid aduktornog kanala:  Tocno!! M.) treca perforantna arterija zavrsni je ogranak:  Tocno!!?? A. Thyroidea inferior    86.) u aduktornom kanalu a.opticus    75. Splachici    80.

deltoideus i dio tricepsa    89.ophtalmicom    96.27    Tocno!! Gibanje glave naprijed nazad    88.optici n..perpetuum‐lab.) gornje omedenje pelvis minor:  Tocno!!?? M..adductor magnus    100.falciforme    www.000 kn.) najjaci misic medijalne skupine natkoljenicnih misica je:  Tocno!! M.‐7.com.) foramen quadrangulare:  Tocno!!?? Kroz njega dolazi krv za m..obturatorius internus0    98.) proksimalnoj skupini kostiju nozja ne pripada:  Tocno!!?? Os cuboideum    91.cricothyroideus    99.saphena parva prati n.) za n.) za desnu sagitalnu brazdu je tocno:  a) naprijed je v.saphenus  c) caput fibularis dostupna je palapaciji  d) n.rectus abdominis:  Tocno!! Polazi sa 5.) za CNS su tocne sve tvrdnje osim:  Tocno!! Mesencephalon se nalazi kaudalno od ponsa    93.cava inferior  b) naprijed je lig..) m.) presijecanjem n.) za m.laryngeusa reccurensa ne paralizira se:  Tocno!! M.hr    .opticus prolazi s v. cartilago costae    97. idete kuci s 32.) za potkoljenicu nije tocno:  a) retinaculum musculorum extensorum su zadebljane fascije  b) v.opticus nije tocno:  Tocno!! Kros canalis n.) pitanje za milijun kuna:  Mezenterij razapet izmedu duodenuma. jetre i gastera je:  Tocno!! Omentum minus  Zao mi je.) limfa iz mokracnog mjehura u :  Tocno!!?? Ilijacne limfne cvorove    90.fibularis communis je dostupan palpaciji??  e) tuberositas tibiae lako je vidljiva    95.a bili ste tako blizu   :p hahahah    92.biceps femoris nije tocno:  Tocno!! Kratka glava polazi sa sjedne kvrge    94.

hr    .com.perpetuum‐lab.venosum  e) naprijed je lig.28    c) naprijed je zucni mjehur  d) naprijed je lig. Rotundum    UPOZORENJE!!!!!  Sve odgovore OBAVEZNO PROVJERITI          www.

 Koji je desni zalistak (trikuspidalni)  13. Koji se recessus plerue nećei spuniti pri najjačem udahu  5. Na što neće djelovati sympathicus (suženje zjenice)  12. phernicus isto iz kojeg spleta  4. Ramus comunicans albus – što je točno za njega  2. N. Medijalno ogranicenje karpalnog kanala jest?    A2  08.29    KOLOKVIJI akad. Slika zdjelice i oznacen jedan dijametar.  6.  1. Što se ne vidi na desnom rentgenskom obrisu srca (aorta vjerojatno)  7. moždane komore  16. Omenenje 3.2008. Sto je tocno za medijalni menisk(smanjena pokretljivost)  14. KOja sveza ogranicava unutarnju rotaciju kod zgloba kuka.. Ischiadicus iz kojeg spleta izlazi  3.  3. treba prepoznati piramide  15. Test pretklona se koristi kod dijagnosticiranja bolesti cega?  4. KOd FOP‐a što okoštava?  12. Sto je tocno za postmenopauzalnu osteoporozu?  16./08. Koji moždani živac nema OVE vlakna  10. Što se uklanja kod ugradnje umjetnog kuka?  8.02. Što odijeljuje lobus sinister hepatis i lobus quadratus  6. Topografski odnosi lijevog bubrega sa susjednim strukturama  5.hr    . N. Fenomen ladice se javlja kod puknuca koje sveze?  2. Atlantookcipitalni zglob je koja vrsta zgloba?  7. Koja je granica ulaznog i izlaznog dijela desnog atrija  19.perpetuum‐lab.02. Petna kost je koja od navedenih?  9.    A1  19. Slika moždanog debla. Mutacije u genima za kolagen tipa 1 povezane su s kojom bolesti?  11. lijevi menurebreni prostor)  8. Što ne spada u diencephalon (mesencephalon)    A3  22.2007..  1.  1. Najslabija sveza stražnje trbušne stjenke (trigonum lumbale)  3. Gdje se auskultira truncus pulmonalis (2.10. Abduktor natkoljenice je(gluteus medius)?  17. Otvor na unutarnjoj strani baze lubanje. Koji dijelovi duodenuma nisu retroperitonealno?  2. Što je točno za perikard (srastao s tetivnim središtem ošita)  11. Četverokutasto polje – posljedica srastanja mesocolon descendens  7. Koji dio pancreasa se nalazi retroperitonealno  4. U menisko femoralnom lateralnom dijelu koljenog zgloba se vrse koji pokreti?  5.com. Umbilicalis i valvula foramina ovalis  6. god. Articulatio composita je koji zglob?  13. Koji dio probavne cijevi je srastao – rectum    www. N. U koji dio srca se uljeva venska krv  18. Foramen jugulare(slika)  15.2008. Gdje se stvara cerebrospinalni likvor  9. Šta se nalazi iza traheje (truncus sympathicus)  14. 2007. Kako se zove unutrašnja stjenka srca (endokard)  17. Fetalni optok krvi nešto vezano uz v. Maxillaris di izlazi na bazi lubanje (foramen rotondum)  20. Pitanje koji je to dijametar. KOja sveza sprjecava podizanje kljucne kosti prema gore?  10.

 što je točno za njega  15. Fascije vrata – što je točno  15. Treća tonzila – gdje se nalazi  18. od fasciculus posteriora se odvaja. Što nije točno za m. Femoralisa  4.. teres hepatis  13. Što se ulijeva u prostatičnom proširenju muške uretre  11. Koja tvrdnja nije točna oko parasimpatičke inervacije oka  12. par superior duodeni. laryngeusa reccurrensa ne utječe na funkciju ‐ krikotiroidnog mišića  19. Lijevi n.3. Masseter  16. vagus i simpatičke niti    A5  28. Što ne spada u medijalnu granicu orbite  11.u razini kojeg kralješka  11.com. Peritonealni nabor prednje trbušne stjenke  12. Arcuate    A4  14. Koji dio nema limfnih žila na larynxu  8.30    8. uterus  14.hr    . Koja je tvrdnja točna? glomus caroticus inerviraju n.2008. Koji je dio u cijelosti pokriven primarnim peritoneumom  16.perpetuum‐lab. Auriculotemporalic – što inervira  3. netočna tvrdnja: n. vagus  17.dodiruje gaster  12.. Peyereove pločice (noduli lymphoidei aggregati)‐na mjestu suprotnom od mjesta gdje se radix  mesenterii veže za ileum  14. Supraomentalni prostor. u ležećem položaju i ekspiriju u razini 2. N. Zašto spermiji miruju u epididimisu – kiseli milje  9. Što ne spada u jezične mišiće  13. slezena  3. najmedijalnije kroz infrapiriformni otvor prolazi: n. koji mišić vrši elevaciju   8. axillaris  10. Šta je točno za aa.3. što tvori canalis adductorius  6. što se ne nalazi u njoj  18. arterije stopala  7. lig. m. n. Chorda tympani ‐ kakva vlakna nosi  4. ductus deferens  9. Inervacija sluznice nosne šupljine – koja jezgra  5. U kojoj razini se nalazi prvo suženje jednjaka – krikoidna hrskavica  10.  15.2008.  1. Što nastaje iz Muellerovih cijevi  13. N. Klijenut n. Hypoglosus – što inervira  2. Porta hepatis. facies visceralis lijevog jetrenog režnja. Omeđenje trigonum linguale superius  14. Što nije točno – thyroidea inferior iz carotis interne  6.L kralješka se nalazi. Koja se struktura ne nalazi u sinus cavernosus  10.  1. bicep brachii – funkcija  2.. glossopharyngeus. (tak nešt bijaše)        www. Pudendus  5. saphenus je najjača motorična grana n.. Put suza – koja je tvrdnja točna  7. Što nije točno za carotis externu  9. Uljevanje ductus choledocus  17.. a.

 Ja mislim da je točno prednji križni  10.  d) Ima moždane ovojnice  e) Nastavlja se u medullu oblongatu    4) Što se ne vidi na bazi mozga?  a) Dio temp.Osteoartroza je degeneracijska bolest zglobova  17. pulmonalis – bronh  d) Itd itd    2) Što nije ogranak bazilarne arterije?  a) A.  ponuđeno : flexia. cruciata  anterior. cirkumdukcija   (točno)  Klinika:  11. cerebelli if./09.Articulatio sternoclavicularis je : spheroidni zglob.  d) A. kuka i koljena  15. rotacija. pulmonalis – bronh – v.Nešto sa acetabulumom.Najveća razlika pregleda UZV i DXA je u preciznosti tehnike određivanja koštane mase i načinu  16. a ima nešto  ponuđeno tipa zamka. ext. Režnja    www.Simptom nekog poremećaja karpalnog kanala je bol NOĆU i još nešto  13.10. 2008.hr    .ant.BMU je najmanja jedinica pregradnje kosti u čovjeka  14.  e) Rr. cerebelli inf.Za kontrolu hrskavica.Vratni kralješci se od drugih razlikuju po tome što : Imaju foramen transversum. pulmonalis – a. tipa gdje se nalazi incisura acetabuli  7.Rotatornu stabilnost koljena osigurava ponajviše : collaterale tibiale/fibulare.post.perpetuum‐lab. iliti kuglasti  6. cerebelli sup.Pokret koji se ne može izvesti u zglobovima s jednom osi. patellare. ligamenata i cijelog zgloba najbolje je metoda : magnetska rezonancija  12. god. Ad pontem    3) Što je netočno za moždinu?  a) Iz nje izlazi 41 par spinalnih živaca  b) Ima 2 zadebljanja  c) Ima fissuru medianu ant.Na granici kojih kosti se nalazi fisura orbitalis inferior – odgovor je između maxille i sphenoidale  8.Nešto s karpalnim kanalom i općenito kanalima oko šake  9. labyrinthi  b) A. a može u zglobovima sa dvije osi je.2008.Najčešće endoproteze u velikim zglobovima ramena.    A1  31.Suportna metoda u liječenju osteoporoze je :uzimanje d vitamina i Ca    A2  1) Na lijevom plućnom hilusu su odnosi:  a) Bronh – a. pulmonalis  b) A.Prsni kralješci se od drugih razlikuju po : Imaju foveu costalis  5. pulmonlis  c) V.pulmonalis – v.Foramen jugulare na slici  2.31    KOLOKVIJI  akad. nemaju tijelo (ciljano na atlas ali odnosi se na sve)  3.com.  c) A.  1.Na frontalnoj kosti :  a)točno je glabella – udubina između arcusa supraciliares  b)medijalno na margo supraorbitalis se nalazi incisura supraorbitalis – ovo je zamka jer se ta incisura  zove frontalis  4.

 rebra    7) Gdje prolazi cerebrospinalni likvor izmenu 4.com. komore i subarahnoidalnom prostoru?  a) Kroz aqaeductus Sylvii  b) Kroz lateralne komore  c) U cisternu chiasme optice  d) nikamo  e) Luschkin i Magendijev otvor    8) Gdje nema cerebrospinlnog likvora?  a) Epiduralni prostor  b) U centralnom kanalu  c) U cisterni magmi  d) U cisterni pontisn  e) Lateralne komore    9) Granulationes arachnoideae…  a) Su izbočenja piae i arachnoidealne ovojnice  b) Patološke su promjene na duri mater  c) Kroz njih cerebrospinalni likvor prolazi iz sinusa dure mater u subarahnoidalni prostor  d) Izdanci su dure mater  e) U njima se nalaze mukozne glandule    10) Za ošit je točno…  a) Smanjuje trbušnu šupljinu  b) Projicira se na trup Th10  c) Aortalni prolaz je u centrum tendineum  d) Sternalni dio je najveći  e) Kroz foramen v.hr    . prolaze ogranci n.. cavae inf. Prostoru  e) U sredini sternuma visina hvatišta 4. lijevom interkostalnom prostoru  c) U 3.  a) Ima 4 prstena i 3 trokuta  b) Anulus fibrosus je gdje izlaze velike žile  c) To je jači srčani mišić imzenu atrija ventrikula  d) Na njega se veže srčani mišić  e) Prsten oko truncus pulmonalis je iza prstena oko aorte    6) Ostium pulmonale se auskultira?  a) U 2.phrenicusa    11) Gdje se projicira bifurcatio tracheae?  a) Na trup Th6  b) Na prvo rebro  c) Na C1  d) Na trup Th4    www. desnom interkostalnom prostoru  b) U 2.perpetuum‐lab. lijevom interkost.32    b) Dio frontalnog režnja  c) Epitalamus  d) Dijelovi hipotalamusa  e) Pons    5) Srčani skelet. desnom interkostalnom prostoru  d) U 5.

 cordis minimae  b) V. moždane komore. cordis parva  d) V. hypoglossus izlazi  a) Sulcus anterolateralis  b) Sulcus posterolateralis  c) Sulcus medianus ant. cordis magna  c) V.  e) Sulcus hypothalamicus    16) Prvi rez srca otvara  a) Ulazni dio lijevog ventrikula i lijevi atrij  b) Ulazni dio desnog ventrikula i desni atrij  c) Izlazni dio desnog ventrikla  d) Izlazni dio lijevog ventrikla  e) Aortu    17) Valsalijev desni zaton nalazi se…  a) U lijevom atriju  b) U desnom atriju  c) U Valsavijevoj šupljini distalnog luka aorte  d) Ispod septalnog kuspisa trikuspidalne valve  e) Izmenu desnog semilunarnog zalistka i stijenke aorte    18) Što se ne ulijeva u sinus coronarius?  a) V.  c) Traubeov prostor  d) Desni recessus costomediastinalis posterior  e) Recessus costodiaphragmaticus    13) Na dnu 4.  b) Desni recessus costomediastinalis ant. cordis media    19) Ductus thoracicus skuplja limfu iz cijelog tijela osim  a) Desni dio tijela ispod ošita    www.  d) Sulcus medianus post.33    e) Na spoj sternuma i klavikule    12) Što posve ispunjavaju pluća?  a) Lijevi recessus costomediastinalis ant. moždane komore  d) Tektuma mezencephalona  e) Lateralne komore    15) N.perpetuum‐lab.com. ponsu pripada  a) Colliculi vestibulares  b) Locus coeruleus  c) Fovea superior  d) Sulcus limitans  e) Sve je točno    14) Lamina quadrigemina je dio  a) Ponsa  b) Diencephalona  c) Krova 4.hr    .

hr    . ilihipogastricus  e) femoralis    6. pudendes  c) n. za bursu omentalis znamo da nema :  a) rec. obliquum    2. genitofemoralis  b) n. medialis  e) vestibulum    4.    A3  1.34    b) Desnog dijela tijela iznad ošita  c) Lijevi dio tijela nad ošitom  d) Lijevi dio tijela pod ošitom  e) Desna potkoljenica i lijeva natkoljenica zbog anastomoze u ilijačnom području (Luschkina  anatomoza)    20) Koji sinus ne spada u sinuse donjeg slijeva?  a) Sinus cavernosus  b) Sinus sphenopetrosus  c) Sinus sigmoideus  d) Sinus intercavernosus ant. falciforme hepatis  b) omentum minus  c) lig. horizontale  c) lig. ilioinguinalis  d) n.perpetuum‐lab. psoas major    www. najbitniji je :  a) periodonti  b) sindezmodonti  c) desmodnti  d) parodonti  e) enamelum    3. hepatogastricum  e) lig. u ventralnom mezogastriju se NE razvija  a) lig. glavni pritisak pri žvakanju podnosi  a) lig. inferior  c) rec. za uretere nije točno :  a) leže na m.com.  e) Sinus petrosus inf. za učvršćivanje zubiju. bursoomentale    5. apicis dentis  b) lig. sphincter uretrae  a) n. koji živac inervira m. superior  b) rec. splenicus  d) rec. circulare  d) lig. hepatoduodenale  d) lig. alveolaris inferior  e) lig.

 pappilaris  e) ništa nije točno    13.hr    . što je točno za lijevu suprarenalnu žlijezdu :  a) od bubrega ju odvaja masna ovojnica  b) leži na lateralnoj strani gornjeg dijela bubrega  c) nalazi se iza v.com. anteroposteriorna projekcija hilusa bubrega :  a) V. renalis – A. falciforme  d) mjesto je gdje je jetra srasla s centrum tendineum ošita    www. iliaca communis se odvaja od aorta ne razini :  a) L4  b) L3  c) L5  d) L2  e) S1    9. cavu inferior  e) inerviraju ju postganglionarna parasimpatička vlakna    11. lobus quadratus :  a) je ispred porte heptatis  b) iza v.perpetuum‐lab. porte hepatis  c) u dodiru s v.35    b) prelaze ispred testikularnih/ovaričkih žila  c) imaju abdominalni i pelvični dio  d) vaskulariziraju ih ovarične/testikularne žile  e) imaju 3 suženja    7. area nuda  a) dio je lobusa caudatusa  b) na strmom dijelu anterolateralne strane  c) tvori ju lig. a. renalis – Ureter  b) V – U – A  c) U – V – A  d) A – V – U  e) U – A – V    8. koja tvorba nije ispred desnog bubrega :  a) duodenum  b) flexura coli dextra  c) desni režanj jetre  d) glava gušterače  e) jejunum    10. cavom inferior  d) ima proc. granica corpus gastricuma i pars pyloricum je :  a) curvatura major  b) incisura cardiaca  c) omentum minus  d) incisura angluaris  e) incisura antrum pyloricum    12. cava inferior  d) njena vena se ulijeva izravno u v.

 heptorenale    14.com. pun mjehur smješten je – peritonealno :  a)pre  b)retro  c)intra  d)sub  e)extra‐    15. u prostatno proširenje uretre otvara se  a) ductus ejaculatorius  b) ductus deferens  c) bulbus penis  d) ductus excretorius  e) ductus aferens      A4  1) Dušnik se proteže od baze lubanje do. bubregom tvori rec. hepatice pripadaju funkcionalnom krvotoku  d) lig.perpetuum‐lab. što je točno za jetru :  a) lig. hepatoduodenale  c) v. subphrenicus    19.  lig.hr    . falcimore sprijeda dijeli lijevi i desni režanj  b) v. za uterus nije točno :  a) nagnut je u odnosu na vaginu prema naprijed  b) fundus je ispred mjesta gdje se ulijevaju tubae uterinae  c) inervira ga plexus hypogastricus inferior  d) cervix je s prednje strane potpuno prekriven peritonejem  e) ništa nije točno    16. orbicularis oris  d) m. buccalis  b) m. zygomaticus  e) sve je točno    18. Carotis externa se na početku u odnosu na a.36    e) lig. triangulare dextrum dio je lig. portae hepatis u živog je čovjeka vidljiva kao ljubičasto prosijavanje kroz. venosus sadrži obliteriranu umbilikalnu venu  e) s. C6  2) mesopharynx se proteže: od mekog nepca do PLICAE  PHARYNGOEPIGLOTTICAE  3) A. koji od dijelova ne pripadaju ureteru :  a) pars abdominalis  b) pars pelvina  c) pars intramurales  d) pars diaphragmatica  e) svi dijelovi pripadaju    17. masseter  c) m. Carotis internu nalazi: ispred i  medijalno    www. obrazne vrećice tvori :  a) m.

 Iliohypogastricus): neznam točan odg. fovea radialis se nalazi na: os scafoideum  2. Ispod retinaculum mnusculorum flexorum): n.glossopharyngeusa   e) u dodiru je s unutarnjom jugularnom venom  13) netočno za m. Pudenda interna je parijetalni ogranak a.carotis internu je da: ulazi u lubanju kroz porus acusticus internus  5) netočno za a. Transversus abdominis  20.facialis djelomično prolazi kroz koju fissuru: petrotimpaničku fissuru ili sfenopetroznu fisuru?  15) točno za a. poredak strukturi u lacuna vasorum od medijalno prema lateralno: v. najbliže  odgovoru je bilo: a)nepčana.cricothyroideus  8) funkcija m. lingualna tonzila i lateralni tračci ždrijela. topografija desnog uretera: (znate da je retroperitonealno) prolazi iza ileuma i mezenterija  3. a. mnogobrajne anastomoze limfnih žila dojke nalaze se u: retromamilarnom prostoru (jalšovec)  8. na radiološkoj snimci srca s desne strane možemo vidjeti: v. koji mišići rotiraju nadlakticu prema van: m. Epigastrica inferior (ostale  navedene su bile površinske vene i ogranci a. Levatora ani je pokriven s: fascia diaphragmatis pelvis superior  5.perpetuum‐lab. Hypoglossus  11) waldeyerev limfatički prsten: (ponuneno je bilo sve moguće i nemoguće. Cutaneus femoris lateralis  18.  Medianus  16. Cava superior  11.  Obliquus internus abdominis. Femoralis.masseter: polazi s lineae temporalis superioris  14) n. najpovršnija struktura u karpalnom kanalu(tj.thyroidea superior: anastomozira s donjom  16) točno za n.)  12) netočno za glomus caroticum:   a) paraganglij   b) simpatički ganglij   c)refleksno može mijenjati krvni tlak   d)do njega dolaze ogranci n. ogranak femoralne arterije u aduktornom kanalu: a.orbicularis oculi: m. Genu descedens  4. ekstenzorni kanal prolazi: m. koja od navedenih struktura ne prolazi kroz hiatus saphenus: a. Teres minor  12. ductus thoracicus: križa luk aorte sa stražnje strane  10.com. koja se grana a.facialis  7) vanjski mišić grkljana: m.crycoarytenoideus: suzuje interkartilaginozi dio glottisa  9) štitastoj hrskavici ne pripada: arcus  10) a. koji mišići čine m. nije točno da: a. Adductor longus  ili magnus  17.trochlearis: prolazi lateralnom stijenkom kavernoznog sinusa  17) koji mišić je antagonist pars palpebrae m. prednja granica pluća odgovara: recessus costomediastinalis  9.hr    . Femoralis)  13. Lingualis se nalazi medijalno i prati tok živca: n. Cremaster kao ovojnicu funiculus spermaticus: u marušićki piše samo m. kroz 3. Hypogastricus (nije isto kaj i n. Femoralis. gornji dio m. Quadratus femoris je točno: polazi s lateralnog dijela tuber ischiadice  6.  arcus iliopectineus  15. ali to nije  bil točan odgovor nego x) ništa od navedenog nije točno . za m. Levator palpebrae superioris    A5  1. n. al je u jalšovcu dodan još i m. Infraspinatus i m. Externus pollicis longus  14. Tibialis posterior odvaja nakon odvajanja a. Fibularis: a.37    4) netočno za a.maxillaris: prolazi lateralno od collum mandibulae  6) inervacija suprahioidnih mišića: n. što ne prolazi kroz foramen infrapiriforme: n. nešto u stilu da povezuje  gornji i donji hipogastrični splet  7. Iliacae internae        www. stražnju stijenku aduktornog kanala u donjem dijelu čini: nisam sigurna jel je m. Circumlexa fibulae  19.

 što se ne hvata na cartilago thyroidea? M.acromioclavicularis)  17.basilaris: a.trochlearis   26. Jedini zivac koji izlazi na  dorzalnoj strani mozga: n.sternoclavicularis. m.  metamerija. Thyrohyoideus. Constrictor pharyngis inferior. Granulationes arachnoideae.comunnicans posterior  2.    A1 – 30. Najvazniji ligament za uzduzni svod stopala: lig.  art. Discus articularis imaju: sve navedeno (art. nego 4 kosti!!)  39. Izmedju dva korijena malih krila sfenoidne kosti: se otvara canalis opticus   29. Art.carpometacarpalis I. Koji se sav.longitudinale anterior    A2  8.38    KOLOKVIJI akad. Leptomeninx: aracnoidea i pia mater  21. Corpus ossis sphenoidalis. Sto je intrakapsularno kod zgloba kuka: linea intertrochanterica  37.3.crucata  5.2009. Prijelaz iz arachnoideae u duru: neurothel  20. Nesto u vezi okostavanja kosti   31.ishiofemorale i lig. m.11. Inervacija lubanjske supljine: samo je dura inervirana  32. sto nije tocno: veze se za sve kosti neurocrania (cijela kost se veze. Vertebralis: na gornjoj povrsini straznjeg luka atlasa  22. Zglobna ovojnica kuka je najslabija: izmedju lig. Kod covjeka nije prisutna: (prisutno je: polarnost. Sulcus a. Sindesmose su: junctura fibrosa  30. ali  samo corpus ne)   27.com.  1. Trigonocephalia: preuranjeno srastanje ceonog sava   28.interphalangea na stopalu: kutni zglobovi  12. sto nije tocno: najvise ih ima kod sinus cavernosus (tocno je kod  sinus sagittalis superior)  23.acromioclaviculare je: ravni zglob  16. Sedlasti zglob je: art. kada zaraste. Koji tuberculum se nalazi intraartikularno: tuberculum supraglenoidale  19.humeroradiale je: kuglasti zglob  15. Iliofemorale. S cime ne komunicira fossa pterygopalatina: s fossa crani anterior 25.hr    . god. Wirchow‐Robinovi prostori   35. sve je tocno osim: medijalni dio ogranicava adukciju (tocno‐to radi lateralni dio)  6. Sulcus n. Processus styloideus se nalazi kod: III. dorzoventralna gradja)  33.radiocarpalis.radioulnaris distalis.spinalis: na processus transversus vratnih kraljezaka  13.calcaneonaviculare plantare  9. Everzija i inverzija su kretnje u: donjem noznom zglobu  10. art. foramne jugulare zatvaraju: os temporale i os occipitale  4.collaterale ulnare  14.(pollicis)  34. Izmedju trupova kraljezaka: lig.2010. Što nije ogranak a. u odraslih ne primjecuje: ceoni sav  11. Metacarpalne kosti  38.meningeae mediae (!!nije izmedju 3.perpetuum‐lab. verzija 1  1.pubofemorale  7. Supracondyli se nalazi na: humerusu  3. 2009. Ovojnica koljena  36./10. bilateralna simetrija. Medijalni menisk: slabo je pokretan  8. art. sto nije tocno   24. Pterion: kod a. Cooperove niti su dio: lig. Art.  Sternothyroideus. Izvan sinovijalne ovojnice koljena ostat ce ligament: ligg. Fossa coronoidea se nalazi: na medijalnoj strani distalnog kraja humerusa  18. Os parietale nema rub: margo mastoideus  40. Prema geometriji art. za lig. Constrictor pharyngis medius ili ništa od navedenog    www. m. Cisterne.

 što je točno za suženje jednjaka: ono je najuže mjesto jednjaka i u mirovanju čini poprečno  postavljenu pukotinu  13. Opskrbljuje  Hissov snop. centar vlakana za parasimpatičku inervaciju lakrimalne žlijezde: nucl. što ne polazi s humerusa: m. Tko od navedenih ima zasliske? Vena cava inferior  34. Alveolaris inf. gdje se sluša ostium aortae? U 2. krv koja iz srca ide u pluća: venska je iako ide kroz arteriju  8. ne mogu se sjetiti  32. prednji dio nosne šupljine opskrbljuju: a. a.  11. (ponuđeno da se  nalazi u epifarinksu i da zatvara isthmus faucium)  21. todarova tetiva)  7. Auricularis anterior ili a. nešto što je točno za zube: von ebnerova vlakna su položena cirkularno i tangencijalno na korijen  zuba. Prvi predvodnik srčanog ritma nalazi se? U stijenci desnog atrija. Coronaria dextra opskrbljuje prednje 2/3 septuma. u srce se kroz sinus coronarius ne ulijevaju: v. što je točno za fossu pterygopalatinu: naprijed joj je stražnja površina maksile.com.perpetuum‐lab.cordis minimae  12. (navedeno još da se vagina carotica nastavlja u medijastinum. Interventricularis post. Phrenicus  28. ništa od navedenog (nisam sigurna  da je bili baš tako postavljeni svi odg)  25. Daje r. Kochov trokut ne čini: ostium v. još nešto i hilum  pulmonis  29. a. da septum sag. što je netočno za m. Pronator quadratus  14. grana maksilarne arterije u mandibularnom dijelu nije: a. koji mišić ne inervira deveti ili deseti mozgovni živac: m. Ophtalmicus  24. sinus coronarius. Genioglossus  20. a. margo anterior. Palatoglossus. ostium  atrioventricularis dex. Gdje se nalazi centralni nastavak neurona koji prenosi osjet okusa iz prednje 2/3 jezika? N. netočno za inervaciju pleure: pleuru visceralis inervira n.meningea media  3. Tympanica anterior. I n. a. basis. desnom interkostalnom prostoru  5. Levator veli palatini.. kod ušća vene cave suprerior. koji dio pluća nije obavijen visceralnom pleurom: apex. Cavae tvore prednji i desni list ošita ili da se desno nalazi  Larreyev otvor (sternokostalni trigonum) i lijevo Morgagnijev  16. što je netočno za Sorgius grupu limfnih čvorova? Da se nalaze na donjem medijalnom rubu m.39    2. dijeli  laterofaringealni od retrofaringealnog)  33.  Tensor veli palatini i još dva  22. Sphenopalatina  4. točno za paranazalne sinuse: osnova im se stvara nakon rođenja  23. što je točno za ošit: ili da foramen v. m. što je točno za koronarne arterije: ništa od navedenog (ponuđeno a.hr    . Tko ne spada u limfatični prsten ždrijela? Palatina sublingualis   36. Constrictor pharyngis sup.  35. Coracobrachialis: da leži lateralno uz caput longum m. nešto točno ili netočno za laterofaringealne prostore.  intermedius    www. Bicipitis brachii  26. koji živac u sinusu cavernosusu stoji drugačije naspram drugih? Maksilarni  9. I još nešto  27. koji mišić omogućuje pružanje jezika prema naprijed: m. Coronaria sin. sharpeyeva vlkna su položena sprialno oko korijena zuba. što je netočno za žvačne mišiće: m. koja arterija ne opskrbljuje dojku: a. Masseter je najvažniji retruzor  31. simpatička inervacija glandule parotis: ganglion cervicale superius  10. Auricularis  profunda. facia cervicalis: lamina praetrachealis ima kranijalno hvatište na os hyoideum  19. alveolarna kost je obložena zubni cementom. Cavae superioris (ponuđeno anulus fibrosus trikuspidalis.  parasimpatički preganglijska vlakna za inervaciju srca prekapčaju se u: ganglion Wrisberg  18. što je točno za Passavantov nabor: da ga stvara m. Salivatorius sup. Subclavia  17.. Circumflex  i r. što je grana maksilarne arterije u pterigopalatinskom dijelu? A.  Pterygoideus  30. zub je sindesmotski spojen s  alveolarnom kosti. Coronaria dex. a.  Pectoralis major  6. straga proc. m. Što je od navedenog netočno? Žilno‐živčani sklop se u laterofaringealnom prostoru nalazi u  prednjem dijelu. truncus symphaticus prolazi kroz: lateralni lumbalni otvor  15.

 koja vena ima zalistak:  v. iz kojeg ganglija potječe simpatička inervacija parotide: ggl. prednje obskrbno porucje nosa:  a.3. plućna arterija:  venska krv iako ide kroz arteriju  40. suzenja jednajka:  1. truncus sympaticus prolazi kroz:  lateralni lumbalni otvor  25. timpanicus  30.  39. nesto u vezi zuba:    7. prvi predvodnik srcane kontrakcije:  desin atrij. koji zivac ima poseban polozaj u sinus cavernosus:  n.tesnor tympani  5.com. sto se ne nalazi u srednjem mediastinumu:  truncus symphaticus  37. Passavantov nabor tvori:  gornji konstriktor zdrijela  29. Auricularis anterior  17. koji dio nekog zivca ce proci kroz koju fissuru: n.IX i n.cava superior  23. centralna grana za okus u prednje 2/3 jezika:  nu. Cordis minimae  22. inervacija za glandula lacrimalis – gdje ce biti prekapcanje:  gangl.constrictor pharingys medius  20. Ophtalmicus  32. auskulacija aorte:  drugi desni interkostalni  10.2010. limfna odvodnja – sto nije tocno:  nalazi na medijalnoj strani m.    A2  8. Što odvaja ulazni od izlaznog dijela u desnom ventrikulu? Crista supraventricularis  38. koji dio pluca nije pokriven pleurom:  hilus  15. nesto u vezi prolaska tvorbi kroz diaphragmu  26. tko ne obskrbljuje prsnu zlijezdu:    27. sto nije tocno za inervaciju pleure:  od strane n. preganglijska parasimpaticka vlakna za srce se prekapca:  u ganglion Wrisberg  21. salivatorius superior  3.‐3.hypoglossus – sto je tocno:  daju mu grane iz C1‐C3  2. granica ulaznog i izlaznog kanala u desnom ventrikulu:    38. mimicni misici – sto nije tocno:  m. koji od ponudjenih misica nema hvatiste na humerusu:  m. Sphenopalatina  18. zametci pneumatizacije razvijaju se:  u 10‐12 tjednu            neposredno prije poroda            nista od navedenog            u 4 godini  9. vagus osjetno inervira ošit.pronator quadratus  8. m. phrenicusa  6.abducens  31. nesto u vezi fascia cervicalis  36. Što nije u srednjem dijelu donjeg medijastinuma? Truncus sympaticus  41. ogranak pars pterygopalatinum a. anulus lymophoidesu pharyngis – tko ne spada u to:  gland. Ophtalmica i n. koji mišić plazi jezik  35. pectoralis  major 13. Što je točno za hypoglossus? Pridružuju mu se vlakna iz 1. je najsuženije suženje  12. sto nije ogranak pars mandibularis a. Maxillaris:  a.X:  m. živca iz vratnog spleta.40    37. Prvi rez srca otvara? Desni atrij i ulazni dio desnog ventrikula. u sinus coronarius se ne ulijeva:  vv.  40.  Pterygoideusa  19. n.perpetuum‐lab. Pterygopalatinum  33. Još nešto s ošitom. sto se ne hvata za cartilago tyroidea:  m. prvi rez srca:  desni atrij i ulazni dio ventrikula  11. Maxillaris:  a. mislim da se tražio netočan odgovor – n.  nesto u vezi srcanog skelata ‐  sta nije dio necega:  Kochov trokut    www. cervicale superius  34. sto nije tocno u vezi spatium retropharyngeum:   16. Sorgius‐ova grupa.cava inferior  39. Coracobrachialis – sto nije tocno:   14. koje od ponudjenih misica ne inerviraju n.hr    .sublingualis  28. srcane arterije:  ???  24. kod utoka v.masseter radi retruziju  4. verzija 2  1. fossa pterygopalatina:  smjestena izmedju straznje povrsine maxillae i prednje povrsine proc.