1   

  ZBIRKA PITANJA IZ ANATOMIJE 
 
Test kolokvij – osteologia, syndesmologia‐ A1    1. Zglob s jednom osovinom je:  a) ginglymus  b) jajoliki zglob  c) sedlasti zglob  d) art. cotylica  e) art. Sellaris    2. Circumductio je  a) složena kretnja  b) pri toj kretnji pomični kraj kosti giba se oko središta  c) kretnja pomične kosti opisuje stožac  d) vrh stošca je u središtu zgloba  e) sve je točno    3. Izmenu zatiljne kosti i aksisa sprijeda nalazi se:  a) lig. cruciforme atlantis  b) membrana tectoria  c) membrana atlantooccipitalis anterior  d) lig. transversum atlantis  e) lig. apicis dentis    4. Za lig. interspinale NIJE točno:  a) prednji je rub sveze sprijeda srastao sa žutim svezama  b) stražnji je rub sveze srastao sa supraspinalnom svezom  c) najjače su u slabinskom dijelu kralježnice  d) tanki je fibrozni snop što sadrži i malo elastičnih vlakana  e) u vratnom dijelu nastavlja se u lig. nuche    5. Za lig. longitudinale anterior NIJE točno:  a) gore se veže za ždrijelnu kvržicu zatiljne kosti i prednju kvržicu atlasa  b) sveza je tanja u vretnom dijelu  c) ograničuje svijanje kralježnice prema natrag  d) najjača je u slabinskom i donjem grudnom dijelu kralježnice 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

2   

e) ograničuje savijanje kralježnice prema naprijed    6. U proksimalni red kostiju pešća NE spada:  a) os scaphoideum  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os pisiforme  e) os capitatum    7. Za lateralni menisk je točna tvrdnja :  a) ima oblik otovrenog slova C  b) vanjski mu je rub vezan uz zglobnu čahuru  c) slabije je pokretan od medijalnog meniska  d) gibljivost je ograničena zatezanjem lig. meniskci lateralis  e) sprijeda je deblji nego straga    8. Za lig. iliofemorale je točna tvrdnja:  a) nalazi se na prednjoj strani zgloba kuka  b) to je najjača i najčvršća sveza u ljudskom tijelu  c) polazi od spine ilijake anterior inferior  d) srednji dio sveze slabije je razvijen  e) sve je točno    9. Za preponsku simfizu NIJE točno:  a) spojne površine su ravne i jajolike  b) širi kraj spojnih ploština usmjeren je prema gore  c) nije pravi zglob i nema zglobnu čahuru  d) spoj pojačavaju tri fibrozne niti  e) u prvim godinama života to je pokretan zglob    10. Zglob izmenu krstačne i bočne kosti NE pojačava:  a) ligg. sacroilliaca ventralia  b) ligg. sacroiliaca interossea  c) ligg. sacroiliaca interossea  d) lig. iliolumbale  e) lig. transversum perinei    11. Conjugata vera:  a) najvažnije je promjer ulaza zdjelice  b) iznosi 10‐ 11 cm  c) važan je u porodništvu  d) spaja najizbočenije mjesto staržnje strane simfize i promontorij  e) sve je točno    12. Sulcu tendinis m. flexoris hallucis longi nalazimo na:  a) femuru  b) patelli 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

3   

c) calcaneusu  d) os cuboideum  e) ništa nije točno    13. Retinaculum patellae mediale nastavak je tetive:  a) m. vastus medialisa  b) m. vastus intermediusa  c) m. rectus femorisa  d) m. vastus lateralisa  e) m. patellaris medialisa    14. Simptom “ladice“ nalazimo kod:  a) ozljede kolateralnih ligamenata u lakatnom zglobu  b) rupture ukriženih sveza u koljenskom  c) prijeloma proksimalnog kraja femura  d) prijeloma distalnog kraja femura  e) prijeloma proksimalnog kraja humerusa    15. Zglobni menisci:  a) kreču se zajedno sa kondilima tibije  b) pri ekstenziji se pomiču prema natrag  c) pri fleksiji se pomiču prema naprijed  d) nepomični su unutar koljenskog zgloba osiguravajući stalan doticaj zglobnih tijela  e) ništa nije točno    16. Glavna sveza donjeg nožnog zgloba je:  a) lig. talofibulare anterius  b) lig. talofibulare posterius  c) lig. talocalcaneum interosseum  d) lig. talonaviculare  e) lig. talocalcaneonaviculare    17. Najduža sveza stopala je:  a) lig. plantare longum  b) lig. bifurcatum  c) lig. deltoideum  d) lig. calcaneocuboideum  e) lig. talonaviculare    18. Art. Atlantooccipitalis je:  a) jajoliki zglob  b) sedlasti zglob  c) kuglasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) valjkasti zglob    19. Prekomjernu laterofleksiju glave onemogućava: 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

4   

a) ligg. alaria  b) srednji snopovi membrane tektorije  c) okomiti snopovi lig. cruciforme atlantis  d) a+b+c  e) niša nije točno    20. Otvor slabinskih kralješaka je:  a) okrugao  b) trokutast  c) četvrtast  d) nepravilna oblika  e) vretenast    21. Zavoj po torziji osobito je izražen:  a) kod prvog rebra  b) u gornjih rebara  c) u srednjih rebara  d) u donjih rebara  e) kod sedmog rebra    22. Dvanaesto rebro ima:  a) angulus costae  b) cristu capitis costae  c) tuberositas m. serrati anterioris  d) sulcus costae  e) cristu colli costae    23. Koštano‐ fibrozni krov ramenog zgloba tvori:  a) akromion  b) korakoidni nastavak  c) akromioklavikularni nastavak  d) a+b  e) a+b+c    24. Sulcus n. ulnaris nalazi se na:  a) proksimalnom kraju humerusa  b) stražnjoj strani trupa ulnae  c) stražnjoj strani medijalnog epikondila humerusa  d) stražnjoj strani trupa humerusa  e) ništa nije točno    25. Art. Sternoclavicularis po mehanici je :  a) art. Spheroidea  b) art. Trochoidea  c) art. Sellaris  d) ginglymus  e) art. plana 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

 Discus articularis NE nalazimo u:  a) art. teres minora i m. humeri  e) ništa nije točno    31. supraspinatusa  b) m. Za lakatni zglob NIJE točno:  a) razvijeni su zglobni mišići  b) osovina je kosa od gore i lateralno prema dolje i medijalno  c) tipičan je kutni zglob  d) za njegovu mehaniku važan je art. infraspinatusa  d) m. teres majora    27. radioulnaris distalis  b) art. Canalis nasolacrimalis se otvara u:  a) gornji nosni hodnik  b) srednji nosni hodnik  c) donji nosni hodnik    www.com.perpetuum‐lab. Rameni zglob će pri upali zauzeti položaj  a) djelomična antefleksija  b) djelomična abdukcija  c) maksimalna adukcija  d) djelomična rotacija prema unutra  e) a+b    28. Lig.5      26. sternoclavicularis  d) art.hr    . subscapularisa  c) m. coracohumerale nalazi se izmenu tetiva:  a) m. supraspinatusa i m. Kroz fissuru orbitalis inferior komuniciraju:  a) orbita i prednja lubanjska jama  b) orbita i srednja lubanjska jama  c) orbita i fossa pterigopalatina  d) orbita i fossa infratemporalis  e) c+d    32. humeroradialis  e) ima pet sluznih vreča    30. teres majora i m. Chorda obliqua:  a) nalazi se na distalnom kraju menukoštane opne  b) spriječava prekomjernu abdukciju podlaktice  c) spriječava prekomjernu adukciju podlaktice  d) spriječava prekomjernu supinaciju  e) ništa nije točno    29. temporomandibularis  c) art. infraspinatusa i m. infraspinatusa  e) m. supraspinatusa i m.

 Za lubanju je točna tvrdnja:  a) kosti lubanje se razvijaju isključivo iz mezenhimalne osnove  b) nosne kosti se razvijaju iz primitivne vezivne osnove  c) kosti lubanje se razvijaju iz hrskavične osnove  d) pločaste kosti grade bazu lubanje  e) nosni dio razvija se iz primitivne hrskavične čahure    37. Lamina cribrosa:  a) je dio frontalne kosti  b) je dio etmoidalne kosti  c) je posebna kost  d) kroz nju prolazi drugi kranijalni živac  e) kroz nju prolazi treći kranijalni živac    36. Foramen spinosum se nalazi na:  a) sljepočnoj kosti  b) čeonoj kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste kosti  e) na piramidama sljepočne ksoti    38.com. Fissuru orbitalis superior omenuju:  a) velika i mala krila sfenoida  b) velika krila sfenoida i frontalna ksot  c) mala krila sfenoida i temporalna kost  d) maxilla i mala krila sfenoida  e) etmoidna ksot i mala krila sfenoida    35. lacrimalis    34.6    d) recessus sphenoethmoidalis  e) conchu nasalis inferior    33. Platylccephalus je naziv za:  a) visoku lubanju    www. Pterygopalatina  e) kroz njega prolazi n. Za fonticulus anterior je točna tvrdnja:  a) nastaje nakon ronenja  b) sraste u petoj godini života  c) sraste neposredno nakon ronenja  d) sratse nakon druge godine života  e) predstavlja otvor izmenu zatiljne i tjemene kosti    39.perpetuum‐lab.hr    . Za foramen sphenopalatinum je točno:  a) predstavlja komunikaciju iznenu cavum nasi i cavum oris  b) predstavlja komunikaciju izmenu fosse temporalis i pterygopalatine  c) predstavlja komunikaciju izmenu cavum nasi i fosse pterxgopalatine  d) kroz njega prolazi a.

7    b) nisku lubanju  c) srednje visoku lubanju  d) kratku lubanju  e) srednju lubanju    40.perpetuum‐lab. Articulatio carpometacarpea pollicis je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob      www. hypoglossi nalazi se na:  a) zatiljnoj kosti  b) piramidi sljepočne kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste ksoti  e) čeonoj kosti    44.com. Sile zagriza prenose se na neurokranijum preko:  a) sljepočne kosti  b) jabučaste ksoti  c) gornje čeljusti  d) čeone kosti  e) sve navedeno je točno    42. Foramen ovale je otvor smješten na:  a) na malim krilima klinaste kosti  b) velikim krilima klinaste ksoti  c) tijelu klinaste ksoti  d) pterigoidnim nastavcima klinaste ksoti  e) na ljusci sljepočne ksoti    43. Os scaphoideum postavljena je u smjeru kostiju podlaktice kada je šaka:  a) u plantarnoj fleksiji  b) u dorzalnoj fleksiji  c) u srednjem položaju  d) u radijalnoj abdukciji  e) u ulnarnoj abdukciji    45.hr    . Foramen jugulare oblikuje:  a) čeona kost  b) zatiljna kost  c) sljepočna i zatiljna kost  d) sljepočna kost  e) klinasta ksot    41. Canalis n.

 Koja od navedenih kostiju NE sudjeluje u izgradnji zglobnih tijela radiokarpalnog zgloba:  a) radius  b) ulna  c) os scaphoideum  d) os lunatum  e) os triquetrum    51. Od svih kostiju pešća najčešći prijelomi su na:  a) os lunatum  b) os triquetrum  c) os trapezium  d) os scaphpideum  e) os hamatum    52.perpetuum‐lab.8    46. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:  a) članci prstiju razvijaju se perihondralnim okoštavanjem  b) imaju dvije epifizne hrskavice  c) epifizna koštane jezgra se nalazi na proksimalnom kraju  d) u trećem mjesecu fetalnog života okoštavaju dijafize  e) u drugoj ili trećoj godini života javljaju se epifize    49. Od kostiju pešća zadnja okoštava:  a) os scaphoideum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum    www. Articulatio radiocarpea je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob    47.hr    . Fiziološki srednji položaj ramena je:  a) antefleksija i rotacija prema van  b) djelomična retrofleksija i abdukcija od 60°  c) djelomična antefleksija i abdukcija od 30°  d) djelomična antefleksija i abdukcija od 60°  e) retrofleksija i abdukcija od 30°    50. Retinaculum flexorum polazi sa:  a) processus styloideus ulnae  b) processus styloideus radii  c) tuberculum ossis trapezii  d) caput ossis capitati  e) os luantum    48.com.

 Postmenopauzalna osteoporoza nastaje uslijed:  a) nedostatka estrogena i smanjene razgradnje kosti  b) nedostatka estrogena i smanjene apsorpcije kalcija u crijevu  c) nedostatka estrogena i povećane razgradnje kosti  d) smanjenja proizvodnja vitamina D  e) a+b+c    55. Koštana mineralna jedinica (BMU)  a) je najmanja koštana jedinica u kojoj se zbiva pregradnja kostiju u ljudi  b) ima ih oko 2x1010  c) oko 50% BMU je ufazi razgradnje.com. idiopatska i involucijska  b) endokrine bolesti paratireoidnih žlijeszda  c) poremećaji absorpcije u crijevu  d) osteogenesis imperfecta  e) kronični alkoholizam    56. način života  b) smanjen unos kalcija  c) pušenje i uzimanje alkohola  d) smanjena fizička aktivnost  e) sve navedeno je točno    59.9    e) os trapezium    53. U primarnu osteoporozu spadaju :  a) juvenilna. a 50% u fazi odlaganja kosti  d) sve navedeno je točno  e) točni su odgovori a+b    57.hr    . spol. Žene ugrpžene nakon menopauze imaju gustoću koštanog minerala:  a) više od 1. Skraćenica ADFR:  a) odnosi se na poremećaj funkcije koljena u osteoartrozi  b) je aktivni metabolit vitamina D  c) je liječenje osteoporoze temeljeno na principu prvotne aktivacije osteoklasta  d) se odnosi na genetsku bolest patuljasta rasta  e) odnosi se na poremećaj broja kostiju u kostima pešća    54. iliofemorale se nateže pri ekstenziji. sprečava retrofelksiju i olakšava uspravan    www. capitis femoris sprečava retroverziju  c) lig.0 g/cm2  c) 50% manje nego prije menopauze  d) 30% veću nakon liječenja estrogenima    58. U mehanizmu djelovanja pojedinih sveza u zglobu kuka uloga je:  a) pubofemoralne sveze da ogranići prekomjernu unutarnju rotaciju  b) lig. Rizični činitelji za primarnu osteoporozu jesu:  a) dob. obiteljska anamneza.0 g/cm2  b) manje od 1.perpetuum‐lab.

perpetuum‐lab. ali izmenu koštane epifize i dijafize bedrene  kosti postoji epifizna hrskavica  b) u hrskavičnoj epifizi postoje razvijene jezgre okoštavanja u glavi bedrene ksoti i  malom trohanteru. ishiofemorale ograničava antefleksiju  e) zona orbicularis sprečava prekomjernu abdukciju    60.hr    . Sinovijalni sloj zglobne čahure zgloba kuka hvata se:  a) neposredno uz oba hvatišta fibroznog sloja zglobne čahure  b) s vanjske strane zglobne čahure  c) na zdjeličnoj kosti na 2 cm udaljenosti od acetabuluma  d) na bedrenoj kosti uz hvatište fibroznog sloja s unutarnje strane  e) na zdjeličnoj kosti uz vanjski rub hvatišta labrum acetabulare. godine  života    62.com. dok je glava kosti  posve hrskavična  d) glava bedrene kosti i oba trohantera su hrskavični  e) jezgra okoštavanja u glavi bedrene kosti javlja se tek u prvoj polovici 3. Na stražnjoj plohi piramide temporalne kosti nalazi se:    www. Coxa valga je oblik bedrene kosti pri kojem je:  a) kut što ga čine osovina vrata i osovina trupa bedrene kosti veći od 130°  b) kut što ga čine vrat i trup bedrene kosti kreće se iznenu 120 i 130 stupnjeva  c) kut izmenu vrata i trupa bedrene kosti manji je od 120 stupnjeva  d) veliki trohanter smješten je visoko pa je razmak izmenu polazišta i hvatišta malog  i srednjeg glutealnog mišića skraćen zgob čega se takova osoba pri hodu naginje  na suprotnu stranu kako bi se izbjegla pasivna insuficijencija mišića  e) ništa od navedenog nije točno    61. atlantoaxialis mediana  a) je zglob izmenu staržnjeg luka atlasa i transverzalnog ligamenta sa densom atlasa  b) konkavno zglobno tijelo je zub axisa  c) konveksno zglobno tijelo je fovea pterygoidea  d) lig.10    stav  d) lig. transversum atlantis razapet je izmenu i stražnjeg luka atlasa  e) osnovna kretnja je rotacija glave na lijevu i desnu stranu    64. Za zglob kuka novoronenčeta je točna tvrdnja:  a) zglob je posve oblikovan i okoštao. Art. Fossula petrosa početni je dio  a) canalicus mastoideus  b) canalis cochlearis  c) canalicus tympanicusa  d) canalis facialisa  e) canalis musculotubariusa    65. dok je velik trohanter hrskavičan  c) u novoronenčeta u oba trohantera nalaze se jezgre okoštavanja. a s unutarnje starne  fibroznog sloj zglobne čahure    63.

 menisci lateralis  e) starga je s medijalnim meniskom povezan preko lig. coracoclavicularis  d) ograničava kretnje u sternoklavikularnom zglobu  e) svojim distalnim pripojem lig. tarpezoideum  c) izmenu lig.perpetuum‐lab. conoideum nalazi se bursa lig. nepričvršćen za zglobnu čahuru)  b) za njega su vezana vlakna tetive m. transversum genus    67.hr    . popliteusa  c) manje je pokretan od medijalnog meniska  d) kretnje mu pojačava lig. je vezan za tuberculum majus    71. Za gornju čeljust je točna tvrdnja:  a) foramina alveolaria nalaze se na alveolarnom grebenu  b) maksilarni se sinus otvara u gornji nosni hodnik  c) nije u kontaktu s palatinalnom kosti  d) čini lateralni zid orbite  e) u spoju je s frontalnom kosti    69. trigemini  c) sulcus n. ekstenzija. Za lateralni menisk koljenskog zgloba vrijedi:  a) vanjski rub mu je slobodan (tj. petrosi majoris  b) impresio n. Za prvi karpometakarpalni zglob je točno:  a) to je zglob izmenu trapezoidne kosti i baze prve metakarpalne kosti  b) to je elipsoidni zglob  c) to je sedlasti zglob  d) nema zglobne čahure  e) u njemu se vrši fleksija.com. petrosi minoris  d) fossa subarcuata  e) apertura interna canalis carotici    66. Koja je od navedenih tvrdnji za humerus točna:  a) sulcus nervi radialis nalazi se iza lateralnog epikondila humerusa  b) tuberculum majus humeri nalazi se ispred tuberculum minusa  c) capitulum humeri nalazi se na medijalnoj strani humerusa  d) fossa coronoidea nalazi se iznad trochleae humeri  e) condylus humeri sastoji se od trochleae i processus coronoideus    www. tarpezoideum i lig. Za ligamentum coracoclaviculare je točna tvrdnja:  a) stražnji dio čini lig. abdukcija i adukcija malog prsta    68. conoideum  b) prednji dio čini lig. U sellu turcicu NE spada:  a) dorsum sellae  b) fossa hypophseos  c) tuberculum sellae  d) clivus  e) processus clinoidei posteriores    70.11    a) sulcus n.

 ekstenzija. rotacija prema van i prema unutra  b) nema kretnji  c) fleksija i ekstenzija  d) rotacija prema van  e) rotacija prema unutra    74. Canalis nervi optici nalazi se :  a) u prednjoj lubanjskoj jami  b) u stražnjoj lubanjskoj jami  c) u srednjoj lubanjskoj jami  d) na sljepočnoj kosti  e) na čeonoj kosti    73. U meniskofemoralnom medijalnom koljenskom zglobu vrši se:  a) fleksija.com.hr    .perpetuum‐lab. Za sternoklavikularni zglob točna je tvrdnja:  a) to je sinostotski spoj sternuma i klavikule  b) to je sinhondrotski spoj sternuma i klaviklue  c) po mehanici je elipsoidni zglob  d) u njemu je moguća kretnja depresije  e) zglobne su ploštine u neposrednom kontaktu    77. Cirkumdukciju čine sve kretnje OSIM:  a) abdukcije  b) antefleksije  c) adukcije  d) rotacije  e) retrofleksije    76. Synovia je:  a) zglobna ovojnica  b) mišićna ovojnica  c) tekućina koja u cijelosti ispunjava zglobnu šupljinu    www. Za koljenski zglob je točna tvrdnja:  a) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreće samo femur  b) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreću samo menisci  c) pri rotacijskom se pokretu po tibiji kreću menisci i femur  d) pri rotacijskom se pokretu prema van menisci kreću prema unutra  e) pri rotacijskom pokretu sve strukture se jednako kreću    75.12      72. U meniskotibijalnom lateralnom koljenskom zglobu vrši se:  a) rotacija  b) fleksija iekstenzija  c) fleksija s rotacijom prema van  d) ekstenzija s roatcijom prema unutra  e) nema kretnji    78.

com. Za articulationes interphalangae manus točno je:  a) radijalnu stranu pojačavaju ligg. collateralia  b) ulnarnu stranu pojačavju ligg. transversum acetabuli  e) lig. collaterale laterale  c) ligg. neovisno o položaju stalno je napet:  a) lig. popliteum obliquum  e) lig. U koljesnkom zglobu. pubofemorale  c) lig. Prekomjernu abdukciju u articulatio coxae sprečava:  a) lig. Articulatio subtalaris povezuje:  a) talus i calcaneus  b) talus i os naviculare  c) calcaneus i os naviculare  d) os cuboideum i calcaneus  e) talus i os cuboideum    82. cruciata  d) lig. U atlantookcipitalnom zglobu moguće su kretnje:    www.perpetuum‐lab. ishiofemorale  d) lig. Collaterale mediale  b) lig.hr    . capitis femoris    84. collateralia  c) tipični su kutni zglobovi  d) vrše fleksiju i ekstenziju  e) sve je točno    81. Gornji otvor zdjelice postavljen je pod kutom od 60 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini  pa govorimo o:  a) nuatciji zdjelice  b) kontranutaciji zdjelice  c) inklinaciji zdjelice  d) depresija zdjelice  e) elevacija zdjelice    83. Za lakatni zglob točna je tvrdnja:  a) u njemu su moguće kretnje abdukcije  b) to je elipsoidni zglob  c) to je articulatio simplex  d) to je articulatio composita  e) ojačava ga membrana interossea antebrachii    85. popliteum arcuatuum    80.13    d) proizvode je izmenu ostalog i burze  e) ojačanje zglobne čahure    79. iliofemorale  b) lig.

 flava  e) lig.14    a) rotacija glave i kralješnice  b) sagibanje glave spram naprijed i natrag  c) rotacija glave  d) rotacja kralješnice  e) rotacija i sagibanje glave    86. interspinale  d) ligg. calcaneocuboidea i art. iliofemorale  e) zona orbicularis    88. calcaneonavicularis  b) art. talonavicularis  c) art. Od sveza kuka intarkapsularno je smješten:  a) lig. calcaneocuboidea i art. talonavicularis i art. pubofemorale  b) lig. capitis femoris  c) lig. Pri prsnuću kolateralnih ligamenata u koljenskom zglobu razvija se:  a) klimavo koljeno  b) staržnji fenomen ladice  c) genu valgum  d) prednji fenomen ladice  e) genu varum    89. longitudinale anterius  b) lig. intertransversarium  c) lig. cuneonavicularis  e) art. cuneonavicularis  d) art. Tijela dva susjedna kralješka spaja:  a) lig. supraspinale    90. calcaneonavicularis    www. talonavicularis i art.hr    . Inverzija i everzija stopala dogana se u:  a) tibiotalarnom zglobu  b) talokalkaneonavikularnom zglobu  c) donjem tibiofibularnom zglobu  d) prvom tarzometatarzalnom zglobu  e) nijednom od navedenih    91.com.perpetuum‐lab. calcaneocuboidea i art. Za articulationes carpometacarpeae je točno:  a) to je sferoidni zglob  b) to je amphiarthrosis  c) to je elipsoidni zglob  d) to je synostosis  e) to je synchondrosis    87. Chopartov zglob čine:  a) art. ischiofemorale  d) lig.

 Vertebralis nalazi se na:  a) svim vratnim kralješcima  b) svim vratnim i prvom grudnom kralješku  c) prvom rebru  d) atlasu  e) axisu    95. Lateralni je koljenski menisk pokretljiviji od medijalnog:  a) zato što nije vezan uz lig.perpetuum‐lab.15      92. cruciatum anterius  e) zato što nije vezan uz lig. Sulcus a.com. kontaktna površina koljesnkog zgloba:  a) smanjuje se četverostruko  b) smanjuje se dvostruko  c) povećava se dvostruko  d) ostaje nepromijenjena  e) ništa nije točno    97. U distalni red kostiju carpusa ubrajamo  a) os pisiforme  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    98. Nakon vanenja meniska.hr    . cruciatum posterius  b) zato što je cijeli pričvršćen za zglobnu čahuru  c) zato što nije vezan uz ligg. Prijelom humerusa najčešće najstaje:  a) u sulcus intertubercularis  b) na sredini kosti  c) ispod oba tubercula  d) iznad oba tubercula  e) ništa od navedenog nije točno    93. popliteum obliquum    94. Koje je rebro savijeno po najvećem polumjeru:  a) prvo  b) drugo  c) peto    www. cruciata  d) zato što nije vezan uz lig. Os hyoideum je značajna po tome jer:  a) pripada kostima glave  b) ima pet rogova  c) mjesto je pripojišta geioglosalnog mišića  d) jedina je kost glave koja nije u neposrednom kontaktu s ostalim kostima glave  e) hrvatski joj je naziv nepčana kost    96.

 spheroidea  c) art. collaterale radilae  c) lig. cotylica    104. ellipsoidea  b) art. Collum chirurgicum nalazimo na:  a) humerusu  b) ulni  c) radijusu  d) fibuli  e) tibiji    102.hr    . radioulanris proximalis NIJE uključen:  a) lig. anulare radii    105.com. radiocarpea NE sudjeluje:  a) radius    www.16    d) sedmo  e) dvanaesto    99. U tvorbi art. Na scapuli NE nalazimo:  a) angulus inferior  b) tuberculum infragleniodale  c) angulus superior  d) cavum supraglenoidale  e) angulus acromialis    103. trochoidea  d) gynglimus  e) art. U zglobove s svije osovine spada  a) art. collaterale carpi radile  e) lig. collaterale ulanre  b) lig. U art. U priksimalni red kosti pešća NE spada:  a) os triquetrum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    101.perpetuum‐lab. Na os ilium NE nalazi se:  a) incisura acetabuli  b) linea inetrmedia  c) sulcus juxtaauricularis  d) linea arcuata  e) labium internum    100. quadratum  d) lig.

 Sulcus nervi ulnaris nalazi se:  a) na prednjoj starni medijalnog epikondila  b) na stražnjoj strani medijalnog epikondila  c) na prednjoj strani lateralnog epikondila  d) na stražnjoj strani lateralnog epikondila  e) iznad sulcus n.hr    . radilais    108.perpetuum‐lab.17    b) os triquetrum  c) os scaphoideum  d) os pisiforme  e) os lunatum    106. Na humerusu se NE nalazi:  a) tuberculum minus  b) crista tuberculi majoris  c) tuberositas glenoidalis  d) sulcus n.com. radialis  e) fossa radialis    107. Tuberositas deltoidea nalazi se na:  a) ulni  b) radijusu  c) humerusu  d) scapuli  e) claviculi          www.

 m. exstenzija. Clavicula se na rameni zglob spaja preko : akromiona  17.2006‐ drugi turnus  Razlika izmenu cervikalnih i ostalih kralježaka :rascijepljen šiljasti nastavak  Gdje se nalazi foramen lacerum‐izmenu piramide temporalne kosti i tijela sfenoidne kosti  Lig. 8. Za skoliozu je točno : fiziološka je dekstroskolioza do 10 stupnjeva  3. unutarnje rotacije i nagle ekstenzije  U kosti viscerokranija ne spada‐os frontale  Skolioza‐pacijenti imaju jedno rame više od drugog  U rotatotornu manžetu se NE ubraja:m.com.teres major  Na posteriornoj strani piramide temporalne kosti nalaze se slijedeće strukture: svi odgovori  su bili točni  Retrofleksija‐podizanje cijelog ispruženog uda iza tijela  Koja tvrdnja je točna o ramenom zglobu: ništa od navedenog?  Rameni zglob ‐ oko sagitalne osi: rame se abducira  Coupling izmenu osteoklasta i osteoblasta omogućuju: RANK i RANKL. Za biološku razgradnju kostiju je bitno : osteoklasti. annulare radi  19.supraspinatus. osteoblasti. collaterale radiale se distalno hvata na : lig. U sedlastom zglobu nije moguća : rotacija  15.subscapularis  6. vanjskoj rotaciji i nagloj ekstenziji  7.sacrotuberale polazi sa:spina illiaca posterior inferior  Lateralni menisk će biti ozlijenen kod:fleksije. cruciatu je točno: stražnja ukrižena sveza polazi od lateralnog epikondila  18.18    Kolokvij A1 – pitanja za provjeru znanja  1. illiofemorale omogućava: amuskularno držanje  13. Koja os carpusa najteže zacijeljuje : os scaphoideum  12. Anteflexija je : podizanje cijelog ispruženog uda prema naprijed  14. Lig. Medijalni meniks će se oštetiti pri: fleksiji. Što omeđuje medijalnu stranu orbite: lamina orbitalis ossis ethmoidalis      A1. Na prednjoj strani acetabula se nalazi : corpus ossis pubis  16. Foramen jugulare se nalazi izmenu: temporalne i okcipitalne kosti  4. U rotatornu manžetu se ubrajaju: m. konkavno zglobno tijelo je: ništa od ponunenog  s prednje strane acetabula se nalazi: ?  klavikula se vezuje na lopaticu preko: akromiona  u sedlastom zglobu nije moguća: rotacija  ligamentum iliofemorale: veže se na intertrohanteričnu liniju  gornji nožni zglob je: kutni  ligamentum colaterale radijale se nastavlja u: ligamentum anulare    www.12.perpetuum‐lab.  Biološka regeneracija kosti se odvija uz pomoć: sve navedeno(nešto BMP. Za rameni je zglob točno: labrum acetabulare povećava konkavnost zglobnog tijela  8.hr    . Vratne kralješke od ostalih razlikuje: foramen process transversi  2. m. U zglobu lakta su moguće: flexija. Pri nošenju visokih peta dolazi do popuštanja : poprječnog svoda stopala  20. teres minor. infraspinatus. Komunikaciju osteoklasta i osteoblasta (couplin) omogućuje : RANK i RANKL  10.  m. U kosti neurokranija ne spada: os lacrimale  5. Za ligg. Lig. nekakva angiogeneza i  prvotna aktivacija BMP  11. angiogeneze)?  Radiokrpalni zglob. pronacija i supinacija  9.

 Hiatus adductorius  11. Fetalna cirkulacija ‐ ductus arteriosum  8. Transpilorična linija  18.Fascia cervicalis media kad je maknes sto sse vidi u regiji  13. Pleura ‐ prednja granica (recessus costodiaphragmaticus)  4. Slojevi vrata‐platizma (sto je ispod)  11.N.Interkostalni misici nesto s venama i interkostalnim zivcima  20.com. cava inf. pectoralis maior  7.inervacija suzne zlijezde      www. Treći rez srca  19. s čim su u odnosu (pancreas. iliaca ‐ topografija male zdjelice  5.koji nije grana (nasociliaris)  7.jugularis interna (topografija)  15. Ductus thoracicus      4. AV čvor ‐ eponimi iliti drugi naziv  16.19        5. dorsalis penis ‐ topografski odnosi. ileocolica (media)  12. grane‐sto ne spada u vratne ogranke  5.Antefleksori nadlaktice (izbaci uljeza)  19. daje i prekapcanja  9.oculomotorius.Ganglion oticum‐sto prima. Želudac ‐ prednja i stražnja strana. Ductus deferens. V.Musculus serratus anterior (sve o njemu)  17.Nglossopharyngeus.trigonum caroticum (odnosi i topografija)  10. Ureter ‐ odnos s fossom ovaricom.hr    .N.perpetuum‐lab.Ispod eahure ramenoog zgloba prolazi koja a. Bursa omentalis  17.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1.V.Cricotiroidni zglob‐sto je to ( kuglasti zglob)  14. Pes anserinus profundus  10. i živac?  2. kolon)  3. jetra.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1.accessorius+grane korijeni i jezgre  8. A.Nvagus+grane ‐ii‐  6.  14. Sulcus cruris lateralis ‐ topografija  13.maxillaris (podgrupe). a. uz što ide  9.subscapularis  18.Fascia cervicalis profunda u regio mediana colli  12. Topografija prsne aorte  20. slezena. v.Fossa axillaris‐foramen triangulare i quadrangulare sto prolazi  16. subscapularis ili n.Istegnut je donji truncus plexus brachiali‐‐> sto je izgubljeno od funkcija?nesto kod poroda  3.sinus cavernosus da ili ne  4. Portokavalne anastomoze ‐ izbaci uljeza  2. Subperitonealni prostor  15. Suženja jednjaka i prolaz kroz ošit  6.N. Aktivna ekspiracija ‐ m.M.

) ispred desnog bubrega nalazi se sve osim:  Tocno!! Glava gusterace    6.) za arterije stopala je tocna tvrdnja:  a) a.umbilicale laterale sadrzi obliterirane umbilikaalne arterije  c) izmedu lig.hr    .) glavu pankreasa opskrbljuje :  Tocno!! A. Plantaris lateralis prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  e) a.plantaris lateralis prolazi kroz gornji kanal lacune vasorum  c) a. Plantaris lateralis prolazi kroz lacunu musculorum  d) a.  predrok 22.20      PISMENI ISPIT akad.genitofemoralis    5.) koja je netocna tvrdnja za n.com. Tibialis anterior  e) m.peroneus brevis  d) m.) koja tvrdnja nije tocna:  a) lig.god.2007    1.) N.) za Hissov snop tocno je:  a) dijeli se na 4 kraka  b) ima ulogu zapocinjanja srcane kontrakcije  c) povezuje SA i AV cvor  d) intraventrikularni snop  e) to je AV snop    2. Peroneus profundus inervira sve nabrojane mišiće osim:  a) m. Umbilicale mediale i laterale nalazi se fossa supravesicalis  d) lig. Umbilicale mediale sadrzi obliterirane arterije  e) lig.3. 2006.extensor digitorum longus  b) m. peroneus tertius  c) m.) pars abdominalis ureter straga kriza:  Tocno!! N. Plantaris mediali prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  b) a. Umbilicale mediale sadrzi obliteriranu cijev chorde urachi  b) lig./07. Mylohyoideus:  Tocno!! Inervira stražnji trbuh m. Plantaris medialis prolazi kroz lacunu musculorum    7.perpetuum‐lab.digastricusa    9.teres hepatis sadrzi obliterirane umbilikalne vene    4. Mesenterica superior    8.extensor hallucis longus    3.) portokavalna anastomoza nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Vena uzlaznog i silazng debelog crijeva i lumbalna vena      www.

. Femoralis nije tocno:  Tocno!! N. Uterina    14.    15.) za n.) za apendix vermiformis je tocno:  a) pun je limfnih folikula  b) ima vrlo mnogo resica  c) tenije debelog crijeva se sastaju na njegovom vrhu  d) silazni dio se projecira u mcburrijevoj tocki  e) .) u muskaraca se nalaze u ingvinalnom kanalu:    www.spinosus    12.com.perpetuum‐lab.21    10.) kretnja koja je moguca u zglobu s dvije osi ali nije moguca u zglobu s jednom osi je:  a) adductio  b) extensio  c) circumductio  d) rotatio externa  e) abductio    11. Femoralis  e) a..) odlike vratnih kralježaka:  a) imaju foramen transversum  b) nmaju proc...) za limfni sustav je netocno:  Tocno!! Ductus thoracicus skuplja sve osim vrata i glave    16.) tijekom preglada je moguce napipati puls svih nabrojenih arterija osim:  a) a. Saphenus mu je najjaca motoricka grana    18. Dorsalis pedis  b) a. Poplitea  c) a.) za pericardium ne vrijedi:  Tocno!! Perikardijalna supljina nalazi se izmedu fibroznog perikarda i parijetalnog lista  seroznog perikarda    13. Palmaris medialis  d) a.) pars posterior fornicis vaginae je klinicki vazan jer:  a) kroz njega se lako moze uci u peritonealnu supljinu  b) nista od narecenog  c) kroz njega kirurg moze doci na mokracni mjehur bez otvaranja peritoneuma  d) pazljiva palpacija straznjeg forniksa tijekom pregleda moze pregledati prednju stranu  krizne kosti  e) bitan je orijentir pri ginekoloskoj operaciji jer dorzalno od forniksa prolazi a.transversus  c) svi nemaju corpus kraljeska  d) imaju proc. Tibialis posterior    17. Spinosus  e) nemaju proc.hr    ..

femoralis    28.teres hepatis i fossa vesicae felleae (biliaris) i a. Thoracica anterior  ostalo nije tocno    20. Ischiadicus nastaje iz:  Tocno!! Sakralnog spleta    29. Subscapularis  b) a.) bifurcatio tracheae – racviste:  Tocno!! Th4    23.) za lijevu nadbubreznu zlijezdu je tocno:  Tocno!! Odvojena je od bubrega masnom ovojnicom    31. sto je tocno:  Tocno!! Nalazi se 5‐8 cm od anusa    27.) prednju skupinu misica natkoljenice inervira:  Tocno!! N.com.) kolrausch‐ov nabor.) od mullerovih cijevi nastaje:  Tocno!! Utriculus prostaticus. Lacrimalis ima veci orbitalni dio i manji palpebralni dio    30.perpetuum‐lab. tubae uterinae.) duodenum  Tocno!! Ima uzduzni nabor    22.) misice stopala inervira:  Tocno!! N. Hepatica propria      www.22    Tocno!! A.) n. Ischiadicus    24. uterus. dio vaginae    21.) za suzni sustav oka vrijedi:  Tocno!! Gll.) lobus quadratus omeduje:  Tocno!! Lig. Axillaris nisu:  a) a.) u oblikovanju uzduznog stopalnog svoda ne sudjeluje:  a) talus  b) os cuboideum  c) os naviculare  d) calcaneus  e) os cuneiforme    25.hr    .) cartilagines aritenoideae:  Tocno!! Na straznoj strani prstenaste hrskavice se nalaze    26. Circumflexa ilium profundus    19.) ogranci a. plica transversalis.

 Pudenda externa  e) a.pronator quadratus    38.) chorda tympani prenosi:  Tocno!! Specijalne senzorne okusne niti    34.) u bazalne ganglije ubrajamo  Tocno!! Nu.) kroz trigonum urogenitale prolazi:  a) a. Femoralis prolazi kroz canalis femoralis    33.) pars superior duodeni:  Tocno!! L1‐L2    36.femoralis  d) medijalni dio lacunae vasorum nazivano canalis femoralis  e) a.) lig.) oznacite tvorbu koja se u prednjem podlakticnom podrucju nalazi najdublje:  Tocno!! ?? m. Labiales anteriores  c) a.perpetuum‐lab.) za slezenu je tocno:  Tocno!! Seze do 10.) radix posterior medulle spinalis je sastavljen od:  Tocno!! Centralnog ogranka aksona neurona spinalnog osjetnog ganglija      www.subclavia prolazi kroz nejga    42.lijevog rebra    44.com. Teres hepatis se nalazi unutar:  Tocno!! Lig.) dorzalno od prostate je:  Tocno!! Rectum    35. Dorsalis clitoridis    40. Caudatus    39. Superficialis clitoridis  b) a.) za maternicu njene sveze tocno je:  Tocno!! Lig.) za foramen scalenosum posterios je netocno:  Tocno!! V. Suspensorium ovarii hvata se za tubarni kraj jajnika    37. Bulbi vestibuli  d) a. Femoralis  c) arcus iliopectineus nalazi se lateralno od n.hr    .) za columnae anales je tocno:  Tocno!!?? Nalaze se u srednjoj trecini analnog kanala    43.23    32. Falciforme hepatis    41.) za podrucje trokuta trigonum femorale je tocno:  a) femoralna vena je medijalno omedenje canalis femoralis  b) arcus iliopectineus nalazi se medijalno od a.

 Iliaca communis odvaja se od aorte:  Tocno!! L4    54.) kada prerezemo mesocolon transversum:  Tocno!! Nalazimo bursu omentalis    55.) najcesce vezana struktura uz trbusnu stijenku je:  Tocno!! Colon ascendens    50.) srednji polozaj ramenog zgloba je u polozaju:  Tocno!!?? Abductio. anteflexio. Obturatorius  b) n. intercostalis    48.) za pluca je tocno:  Tocno!! Desni glavni bronh je postavljen skoro okomito i kraci je od lijevog    51.) a.) za foramen infrapiriforme nije tocno:  Tocno!! Kroz njega prolazi a.) fissura horizontalis:  Tocno!! Polazi od fussurae obliquae u straznjoj axillarnoj crti    www.24    45.hr    .) parijetalni peritoneum prednje trbusne stijenke osjetno inervira  a) n.com. rotatio interna    46.perpetuum‐lab.) u meatus nasi inferior se izljeva:  Tocno!! Ductus nasolacrimalis    52.) iz fundusa uterusa limfa ide u  Tocno!! Iliacne ili aortalene limfne cvorove    56.) haustre denelog crijeva  Tocno!! Oblikuju Plicae semilunares    47.) za desni ventricul ne vrijedi:  a) ima trabecule carineae  b) ima chordae tendineae  c)oblikuje apex cordis  d) ima posebnu misicnu pregradu. Glutea superior    53.) netocno je za ductus thoracicus:  Tocno!! Skuplja limfu odasvud osim glave i vrata    49. Iliohypogastricus  c) n. Cava superior    57.) krvni ugrusak u lijevoj plucnoj arteriji moze doci  Tocno!! V. trabecula septomarginalis  e) ima papilarne misice    58.

) za jetru je tocno:  Tocno!! Lig.) za pars parasimathicus je tocno:  Tocno!! Niti mu se prekapcaju u neposrednoj blizini organa koje inerviraju    72.) trabecula aductorium nalazi se na :  Tocno!! Medijalni epikondil femura    71.) za pluca su tocne sve tvrdnje osim  Tocno!! Olucni segment ima oblik.hr    .) za uterus nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Prednja strana cervixa potpuno je prekrivena peritoneumom    68.lacrimalis‐caruncula.) put suza:  Tocno!! Gll. Subcostalis    63.(oblik acinusa)    61..) n.X seze do:  Tocno!! Flexura coli sinistra    70.) anulus inguinalis profundus:  Tocno!! 4‐5 cm lateralno od povrsinskih prstena      www.) za plexus hypogastricus inferior nije tocno  Tocno!!zove se i n.presacralis    66.perpetuum‐lab.) viscerani ogranci prsne aorte nisu:  tocno!! A..ulnaris inervira sve osim:  tocno!! M.) tijela preganglijskih visceralnih motorickih (=vegetativnih) neurona nalaze se u:  Tocno!! Cornu anterior medullae spinalis    69.) granice parasimpaticke inervacije colona preko n.falciforme odjeljuje s prednje strane jetru na lijevi i desni rezanj    64.com.) u lijevom atriju se nalazi:  a) limbus fossae ovalis  b) ostium tricuspidale  c) valvula foraminis ovalis  d) fossa ovalis  e) valvusa sinus coronarii    60.25      59.) podvostrucenje dure mater nije:  Tocno!! Cauda equina    67.ductus nasolacrimalis    65. Flexor digitorum superficialis    62.

 Genitalis descendens    83.) anterolateralni zid aduktornog kanala:  Tocno!! M.) u aduktornom kanalu a.) kroz canalis tarsi ne prolazi:  Tocno!!?? M. Tibialis anterior    79.) slabo mjesto straznjeg trbusnog zida je:  a) canalis inguinalis  b) trigonum lumbale  c) hiatus inguinalis  d) umbilicus  e) bochdalecov otvor    77.quadriceps femoris    74.) za peritonealnu supljinu pronadite netocno:  Tocno!! Bursa omentalis dio je infraomentalnog prostora    76. Splachici    80.hr    .) za pluca je netocno:  Tocno!! Lijevo pluce ima 3 reznja    85. Thyroidea inferior    86.com. Vastus medialis    78.) articulatio atlantooccipitalis omogucuje:    www.26    73.) krvna opskrba dusnika dolazi najvise od:  Tocno!!?? A.) kome nije mjesto u kavernoznom sinusu:  Tocno!!??n.) treca perforantna arterija zavrsni je ogranak:  Tocno!!?? A.femoralis  Tocno!!?? Daje a.) simpaticka vlakna u celijacni spet dolaze:  Tocno!! Kao nn.profunda femoralis    84.) svi torakalni kraljesci imaju:  Tocno!! Fovea costalis    87.perpetuum‐lab.) fleksije u koljenu ne vrsi:  Tocno!! M.) anulus femoralis ne omeduju:  Tocno!!?? Arcus iliopectineus    81.) ductus choleodocus i pancreaticus major se ulijevaju:  Tocno!! Pars descendens duodeni    82.opticus    75.

ophtalmicom    96.perpetuum‐lab.) presijecanjem n.) za potkoljenicu nije tocno:  a) retinaculum musculorum extensorum su zadebljane fascije  b) v.saphenus  c) caput fibularis dostupna je palapaciji  d) n. jetre i gastera je:  Tocno!! Omentum minus  Zao mi je.) limfa iz mokracnog mjehura u :  Tocno!!?? Ilijacne limfne cvorove    90.com.deltoideus i dio tricepsa    89.) za n.) za CNS su tocne sve tvrdnje osim:  Tocno!! Mesencephalon se nalazi kaudalno od ponsa    93.biceps femoris nije tocno:  Tocno!! Kratka glava polazi sa sjedne kvrge    94.) proksimalnoj skupini kostiju nozja ne pripada:  Tocno!!?? Os cuboideum    91.laryngeusa reccurensa ne paralizira se:  Tocno!! M.) foramen quadrangulare:  Tocno!!?? Kroz njega dolazi krv za m.cricothyroideus    99.fibularis communis je dostupan palpaciji??  e) tuberositas tibiae lako je vidljiva    95.falciforme    www.) najjaci misic medijalne skupine natkoljenicnih misica je:  Tocno!! M.) za desnu sagitalnu brazdu je tocno:  a) naprijed je v.optici n.obturatorius internus0    98.a bili ste tako blizu   :p hahahah    92.27    Tocno!! Gibanje glave naprijed nazad    88. cartilago costae    97.cava inferior  b) naprijed je lig.hr    .adductor magnus    100..) m.) pitanje za milijun kuna:  Mezenterij razapet izmedu duodenuma.opticus nije tocno:  Tocno!! Kros canalis n.) gornje omedenje pelvis minor:  Tocno!!?? M.opticus prolazi s v...000 kn.rectus abdominis:  Tocno!! Polazi sa 5..) za m.‐7. idete kuci s 32.saphena parva prati n.

venosum  e) naprijed je lig.28    c) naprijed je zucni mjehur  d) naprijed je lig.perpetuum‐lab.com.hr    . Rotundum    UPOZORENJE!!!!!  Sve odgovore OBAVEZNO PROVJERITI          www.

02.02. Medijalno ogranicenje karpalnog kanala jest?    A2  08.hr    . Atlantookcipitalni zglob je koja vrsta zgloba?  7. Koji dijelovi duodenuma nisu retroperitonealno?  2. Što se ne vidi na desnom rentgenskom obrisu srca (aorta vjerojatno)  7.2008. Maxillaris di izlazi na bazi lubanje (foramen rotondum)  20. Što ne spada u diencephalon (mesencephalon)    A3  22. U menisko femoralnom lateralnom dijelu koljenog zgloba se vrse koji pokreti?  5.  1.  1. N.2007. KOja sveza sprjecava podizanje kljucne kosti prema gore?  10. Što odijeljuje lobus sinister hepatis i lobus quadratus  6. Koji je desni zalistak (trikuspidalni)  13. Abduktor natkoljenice je(gluteus medius)?  17. treba prepoznati piramide  15. Fetalni optok krvi nešto vezano uz v. Što je točno za perikard (srastao s tetivnim središtem ošita)  11. Koji dio probavne cijevi je srastao – rectum    www. Ramus comunicans albus – što je točno za njega  2. Umbilicalis i valvula foramina ovalis  6.. moždane komore  16. Koji moždani živac nema OVE vlakna  10.  6. Najslabija sveza stražnje trbušne stjenke (trigonum lumbale)  3. Fenomen ladice se javlja kod puknuca koje sveze?  2..com. KOja sveza ogranicava unutarnju rotaciju kod zgloba kuka. Što se uklanja kod ugradnje umjetnog kuka?  8. 2007. phernicus isto iz kojeg spleta  4. Test pretklona se koristi kod dijagnosticiranja bolesti cega?  4.2008. N. Koji se recessus plerue nećei spuniti pri najjačem udahu  5. Slika zdjelice i oznacen jedan dijametar.10. god. Koja je granica ulaznog i izlaznog dijela desnog atrija  19. Petna kost je koja od navedenih?  9. Šta se nalazi iza traheje (truncus sympathicus)  14. Slika moždanog debla. Pitanje koji je to dijametar.29    KOLOKVIJI akad. U koji dio srca se uljeva venska krv  18. Kako se zove unutrašnja stjenka srca (endokard)  17.  1.perpetuum‐lab. Foramen jugulare(slika)  15.    A1  19. Na što neće djelovati sympathicus (suženje zjenice)  12. Sto je tocno za medijalni menisk(smanjena pokretljivost)  14. Articulatio composita je koji zglob?  13. Koji dio pancreasa se nalazi retroperitonealno  4. Sto je tocno za postmenopauzalnu osteoporozu?  16. Gdje se stvara cerebrospinalni likvor  9. N. KOd FOP‐a što okoštava?  12./08. Mutacije u genima za kolagen tipa 1 povezane su s kojom bolesti?  11. Ischiadicus iz kojeg spleta izlazi  3. lijevi menurebreni prostor)  8. Četverokutasto polje – posljedica srastanja mesocolon descendens  7. Omenenje 3.  3. Gdje se auskultira truncus pulmonalis (2. Otvor na unutarnjoj strani baze lubanje. Topografski odnosi lijevog bubrega sa susjednim strukturama  5.

L kralješka se nalazi. teres hepatis  13. Pudendus  5. Šta je točno za aa. što je točno za njega  15. što tvori canalis adductorius  6. lig. najmedijalnije kroz infrapiriformni otvor prolazi: n. Supraomentalni prostor.. Femoralisa  4. Auriculotemporalic – što inervira  3. (tak nešt bijaše)        www. Treća tonzila – gdje se nalazi  18. Koji je dio u cijelosti pokriven primarnim peritoneumom  16. slezena  3. Što nije točno za carotis externu  9.dodiruje gaster  12.2008. Koji dio nema limfnih žila na larynxu  8.  15. Koja je tvrdnja točna? glomus caroticus inerviraju n. Hypoglosus – što inervira  2. Omeđenje trigonum linguale superius  14. a. par superior duodeni.u razini kojeg kralješka  11. N. n. Lijevi n.. Uljevanje ductus choledocus  17.  1.com. ductus deferens  9. glossopharyngeus. laryngeusa reccurrensa ne utječe na funkciju ‐ krikotiroidnog mišića  19.2008. U kojoj razini se nalazi prvo suženje jednjaka – krikoidna hrskavica  10. Chorda tympani ‐ kakva vlakna nosi  4. Klijenut n. Što nastaje iz Muellerovih cijevi  13. Arcuate    A4  14.perpetuum‐lab. m. bicep brachii – funkcija  2. Peritonealni nabor prednje trbušne stjenke  12. od fasciculus posteriora se odvaja. u ležećem položaju i ekspiriju u razini 2. Masseter  16. axillaris  10. Koja se struktura ne nalazi u sinus cavernosus  10. Zašto spermiji miruju u epididimisu – kiseli milje  9. Porta hepatis. što se ne nalazi u njoj  18. Koja tvrdnja nije točna oko parasimpatičke inervacije oka  12. vagus  17. uterus  14. Što nije točno – thyroidea inferior iz carotis interne  6. netočna tvrdnja: n.  1. Peyereove pločice (noduli lymphoidei aggregati)‐na mjestu suprotnom od mjesta gdje se radix  mesenterii veže za ileum  14. Što ne spada u jezične mišiće  13.. Što se ulijeva u prostatičnom proširenju muške uretre  11.3. Fascije vrata – što je točno  15. arterije stopala  7. Inervacija sluznice nosne šupljine – koja jezgra  5.3.30    8. koji mišić vrši elevaciju   8.hr    . vagus i simpatičke niti    A5  28. N. Put suza – koja je tvrdnja točna  7. saphenus je najjača motorična grana n.. facies visceralis lijevog jetrenog režnja. Što ne spada u medijalnu granicu orbite  11. Što nije točno za m..

 cirkumdukcija   (točno)  Klinika:  11.  ponuđeno : flexia. god.Na granici kojih kosti se nalazi fisura orbitalis inferior – odgovor je između maxille i sphenoidale  8. cerebelli if.ant.  d) A.pulmonalis – v. ext.  e) Rr.2008. 2008. pulmonalis – bronh – v.    A1  31.Za kontrolu hrskavica.Rotatornu stabilnost koljena osigurava ponajviše : collaterale tibiale/fibulare.Suportna metoda u liječenju osteoporoze je :uzimanje d vitamina i Ca    A2  1) Na lijevom plućnom hilusu su odnosi:  a) Bronh – a.Nešto sa acetabulumom.Prsni kralješci se od drugih razlikuju po : Imaju foveu costalis  5. pulmonalis – a.hr    .Osteoartroza je degeneracijska bolest zglobova  17.  c) A.  1. pulmonalis – bronh  d) Itd itd    2) Što nije ogranak bazilarne arterije?  a) A.Pokret koji se ne može izvesti u zglobovima s jednom osi.Na frontalnoj kosti :  a)točno je glabella – udubina između arcusa supraciliares  b)medijalno na margo supraorbitalis se nalazi incisura supraorbitalis – ovo je zamka jer se ta incisura  zove frontalis  4. a može u zglobovima sa dvije osi je. pulmonlis  c) V. cerebelli sup. a ima nešto  ponuđeno tipa zamka. Režnja    www. Ad pontem    3) Što je netočno za moždinu?  a) Iz nje izlazi 41 par spinalnih živaca  b) Ima 2 zadebljanja  c) Ima fissuru medianu ant.perpetuum‐lab.Simptom nekog poremećaja karpalnog kanala je bol NOĆU i još nešto  13. kuka i koljena  15.10. patellare. cerebelli inf.31    KOLOKVIJI  akad.Vratni kralješci se od drugih razlikuju po tome što : Imaju foramen transversum.Najčešće endoproteze u velikim zglobovima ramena. labyrinthi  b) A. tipa gdje se nalazi incisura acetabuli  7. iliti kuglasti  6. nemaju tijelo (ciljano na atlas ali odnosi se na sve)  3. ligamenata i cijelog zgloba najbolje je metoda : magnetska rezonancija  12.Foramen jugulare na slici  2.Nešto s karpalnim kanalom i općenito kanalima oko šake  9.com.Articulatio sternoclavicularis je : spheroidni zglob.BMU je najmanja jedinica pregradnje kosti u čovjeka  14.post. rotacija.  d) Ima moždane ovojnice  e) Nastavlja se u medullu oblongatu    4) Što se ne vidi na bazi mozga?  a) Dio temp.Najveća razlika pregleda UZV i DXA je u preciznosti tehnike određivanja koštane mase i načinu  16. cruciata  anterior. pulmonalis  b) A. Ja mislim da je točno prednji križni  10./09.

 lijevom interkost. cavae inf..perpetuum‐lab.phrenicusa    11) Gdje se projicira bifurcatio tracheae?  a) Na trup Th6  b) Na prvo rebro  c) Na C1  d) Na trup Th4    www.32    b) Dio frontalnog režnja  c) Epitalamus  d) Dijelovi hipotalamusa  e) Pons    5) Srčani skelet.hr    . Prostoru  e) U sredini sternuma visina hvatišta 4. komore i subarahnoidalnom prostoru?  a) Kroz aqaeductus Sylvii  b) Kroz lateralne komore  c) U cisternu chiasme optice  d) nikamo  e) Luschkin i Magendijev otvor    8) Gdje nema cerebrospinlnog likvora?  a) Epiduralni prostor  b) U centralnom kanalu  c) U cisterni magmi  d) U cisterni pontisn  e) Lateralne komore    9) Granulationes arachnoideae…  a) Su izbočenja piae i arachnoidealne ovojnice  b) Patološke su promjene na duri mater  c) Kroz njih cerebrospinalni likvor prolazi iz sinusa dure mater u subarahnoidalni prostor  d) Izdanci su dure mater  e) U njima se nalaze mukozne glandule    10) Za ošit je točno…  a) Smanjuje trbušnu šupljinu  b) Projicira se na trup Th10  c) Aortalni prolaz je u centrum tendineum  d) Sternalni dio je najveći  e) Kroz foramen v. rebra    7) Gdje prolazi cerebrospinalni likvor izmenu 4.  a) Ima 4 prstena i 3 trokuta  b) Anulus fibrosus je gdje izlaze velike žile  c) To je jači srčani mišić imzenu atrija ventrikula  d) Na njega se veže srčani mišić  e) Prsten oko truncus pulmonalis je iza prstena oko aorte    6) Ostium pulmonale se auskultira?  a) U 2. desnom interkostalnom prostoru  b) U 2. desnom interkostalnom prostoru  d) U 5.com. prolaze ogranci n. lijevom interkostalnom prostoru  c) U 3.

 cordis parva  d) V.perpetuum‐lab. ponsu pripada  a) Colliculi vestibulares  b) Locus coeruleus  c) Fovea superior  d) Sulcus limitans  e) Sve je točno    14) Lamina quadrigemina je dio  a) Ponsa  b) Diencephalona  c) Krova 4.hr    .com.33    e) Na spoj sternuma i klavikule    12) Što posve ispunjavaju pluća?  a) Lijevi recessus costomediastinalis ant. hypoglossus izlazi  a) Sulcus anterolateralis  b) Sulcus posterolateralis  c) Sulcus medianus ant. moždane komore. cordis minimae  b) V. moždane komore  d) Tektuma mezencephalona  e) Lateralne komore    15) N.  b) Desni recessus costomediastinalis ant. cordis magna  c) V.  d) Sulcus medianus post.  c) Traubeov prostor  d) Desni recessus costomediastinalis posterior  e) Recessus costodiaphragmaticus    13) Na dnu 4. cordis media    19) Ductus thoracicus skuplja limfu iz cijelog tijela osim  a) Desni dio tijela ispod ošita    www.  e) Sulcus hypothalamicus    16) Prvi rez srca otvara  a) Ulazni dio lijevog ventrikula i lijevi atrij  b) Ulazni dio desnog ventrikula i desni atrij  c) Izlazni dio desnog ventrikla  d) Izlazni dio lijevog ventrikla  e) Aortu    17) Valsalijev desni zaton nalazi se…  a) U lijevom atriju  b) U desnom atriju  c) U Valsavijevoj šupljini distalnog luka aorte  d) Ispod septalnog kuspisa trikuspidalne valve  e) Izmenu desnog semilunarnog zalistka i stijenke aorte    18) Što se ne ulijeva u sinus coronarius?  a) V.

 koji živac inervira m. inferior  c) rec. glavni pritisak pri žvakanju podnosi  a) lig. circulare  d) lig. apicis dentis  b) lig. ilioinguinalis  d) n.hr    . hepatoduodenale  d) lig.  e) Sinus petrosus inf. genitofemoralis  b) n. psoas major    www. pudendes  c) n.perpetuum‐lab. medialis  e) vestibulum    4. u ventralnom mezogastriju se NE razvija  a) lig. alveolaris inferior  e) lig.com. obliquum    2.    A3  1. sphincter uretrae  a) n. za uretere nije točno :  a) leže na m. superior  b) rec. za bursu omentalis znamo da nema :  a) rec. hepatogastricum  e) lig. falciforme hepatis  b) omentum minus  c) lig. ilihipogastricus  e) femoralis    6. horizontale  c) lig. splenicus  d) rec. bursoomentale    5.34    b) Desnog dijela tijela iznad ošita  c) Lijevi dio tijela nad ošitom  d) Lijevi dio tijela pod ošitom  e) Desna potkoljenica i lijeva natkoljenica zbog anastomoze u ilijačnom području (Luschkina  anatomoza)    20) Koji sinus ne spada u sinuse donjeg slijeva?  a) Sinus cavernosus  b) Sinus sphenopetrosus  c) Sinus sigmoideus  d) Sinus intercavernosus ant. najbitniji je :  a) periodonti  b) sindezmodonti  c) desmodnti  d) parodonti  e) enamelum    3. za učvršćivanje zubiju.

 cavu inferior  e) inerviraju ju postganglionarna parasimpatička vlakna    11. lobus quadratus :  a) je ispred porte heptatis  b) iza v.35    b) prelaze ispred testikularnih/ovaričkih žila  c) imaju abdominalni i pelvični dio  d) vaskulariziraju ih ovarične/testikularne žile  e) imaju 3 suženja    7. koja tvorba nije ispred desnog bubrega :  a) duodenum  b) flexura coli dextra  c) desni režanj jetre  d) glava gušterače  e) jejunum    10. anteroposteriorna projekcija hilusa bubrega :  a) V.com. cava inferior  d) njena vena se ulijeva izravno u v.perpetuum‐lab. falciforme  d) mjesto je gdje je jetra srasla s centrum tendineum ošita    www. iliaca communis se odvaja od aorta ne razini :  a) L4  b) L3  c) L5  d) L2  e) S1    9. pappilaris  e) ništa nije točno    13. cavom inferior  d) ima proc. renalis – A. area nuda  a) dio je lobusa caudatusa  b) na strmom dijelu anterolateralne strane  c) tvori ju lig.hr    . porte hepatis  c) u dodiru s v. a. što je točno za lijevu suprarenalnu žlijezdu :  a) od bubrega ju odvaja masna ovojnica  b) leži na lateralnoj strani gornjeg dijela bubrega  c) nalazi se iza v. granica corpus gastricuma i pars pyloricum je :  a) curvatura major  b) incisura cardiaca  c) omentum minus  d) incisura angluaris  e) incisura antrum pyloricum    12. renalis – Ureter  b) V – U – A  c) U – V – A  d) A – V – U  e) U – A – V    8.

hr    . portae hepatis u živog je čovjeka vidljiva kao ljubičasto prosijavanje kroz. masseter  c) m. u prostatno proširenje uretre otvara se  a) ductus ejaculatorius  b) ductus deferens  c) bulbus penis  d) ductus excretorius  e) ductus aferens      A4  1) Dušnik se proteže od baze lubanje do. za uterus nije točno :  a) nagnut je u odnosu na vaginu prema naprijed  b) fundus je ispred mjesta gdje se ulijevaju tubae uterinae  c) inervira ga plexus hypogastricus inferior  d) cervix je s prednje strane potpuno prekriven peritonejem  e) ništa nije točno    16.  lig. subphrenicus    19. koji od dijelova ne pripadaju ureteru :  a) pars abdominalis  b) pars pelvina  c) pars intramurales  d) pars diaphragmatica  e) svi dijelovi pripadaju    17. što je točno za jetru :  a) lig.36    e) lig.perpetuum‐lab.com. Carotis externa se na početku u odnosu na a. buccalis  b) m. C6  2) mesopharynx se proteže: od mekog nepca do PLICAE  PHARYNGOEPIGLOTTICAE  3) A. triangulare dextrum dio je lig. orbicularis oris  d) m. heptorenale    14. hepatice pripadaju funkcionalnom krvotoku  d) lig. falcimore sprijeda dijeli lijevi i desni režanj  b) v. obrazne vrećice tvori :  a) m. Carotis internu nalazi: ispred i  medijalno    www. bubregom tvori rec. hepatoduodenale  c) v. zygomaticus  e) sve je točno    18. pun mjehur smješten je – peritonealno :  a)pre  b)retro  c)intra  d)sub  e)extra‐    15. venosus sadrži obliteriranu umbilikalnu venu  e) s.

cricothyroideus  8) funkcija m.)  12) netočno za glomus caroticum:   a) paraganglij   b) simpatički ganglij   c)refleksno može mijenjati krvni tlak   d)do njega dolaze ogranci n.  Medianus  16. lingualna tonzila i lateralni tračci ždrijela. ductus thoracicus: križa luk aorte sa stražnje strane  10.glossopharyngeusa   e) u dodiru je s unutarnjom jugularnom venom  13) netočno za m. gornji dio m. poredak strukturi u lacuna vasorum od medijalno prema lateralno: v. a. na radiološkoj snimci srca s desne strane možemo vidjeti: v. najpovršnija struktura u karpalnom kanalu(tj.facialis djelomično prolazi kroz koju fissuru: petrotimpaničku fissuru ili sfenopetroznu fisuru?  15) točno za a. Externus pollicis longus  14.crycoarytenoideus: suzuje interkartilaginozi dio glottisa  9) štitastoj hrskavici ne pripada: arcus  10) a.orbicularis oculi: m. Cremaster kao ovojnicu funiculus spermaticus: u marušićki piše samo m. prednja granica pluća odgovara: recessus costomediastinalis  9. ekstenzorni kanal prolazi: m. mnogobrajne anastomoze limfnih žila dojke nalaze se u: retromamilarnom prostoru (jalšovec)  8. najbliže  odgovoru je bilo: a)nepčana. nije točno da: a.carotis internu je da: ulazi u lubanju kroz porus acusticus internus  5) netočno za a. Pudenda interna je parijetalni ogranak a. Epigastrica inferior (ostale  navedene su bile površinske vene i ogranci a.com. n.trochlearis: prolazi lateralnom stijenkom kavernoznog sinusa  17) koji mišić je antagonist pars palpebrae m. nešto u stilu da povezuje  gornji i donji hipogastrični splet  7. stražnju stijenku aduktornog kanala u donjem dijelu čini: nisam sigurna jel je m. Iliohypogastricus): neznam točan odg. Cutaneus femoris lateralis  18. fovea radialis se nalazi na: os scafoideum  2.  Obliquus internus abdominis. Genu descedens  4. ali to nije  bil točan odgovor nego x) ništa od navedenog nije točno . Femoralis)  13. Infraspinatus i m. kroz 3. što ne prolazi kroz foramen infrapiriforme: n. koja od navedenih struktura ne prolazi kroz hiatus saphenus: a.hr    . Fibularis: a. koja se grana a.perpetuum‐lab.37    4) netočno za a. topografija desnog uretera: (znate da je retroperitonealno) prolazi iza ileuma i mezenterija  3. Cava superior  11. Hypoglossus  11) waldeyerev limfatički prsten: (ponuneno je bilo sve moguće i nemoguće. koji mišići čine m. Transversus abdominis  20.masseter: polazi s lineae temporalis superioris  14) n.maxillaris: prolazi lateralno od collum mandibulae  6) inervacija suprahioidnih mišića: n. Lingualis se nalazi medijalno i prati tok živca: n. koji mišići rotiraju nadlakticu prema van: m. Circumlexa fibulae  19.thyroidea superior: anastomozira s donjom  16) točno za n. Ispod retinaculum mnusculorum flexorum): n.facialis  7) vanjski mišić grkljana: m. al je u jalšovcu dodan još i m. Iliacae internae        www. za m.  arcus iliopectineus  15. Quadratus femoris je točno: polazi s lateralnog dijela tuber ischiadice  6. ogranak femoralne arterije u aduktornom kanalu: a. Levator palpebrae superioris    A5  1. Teres minor  12. Hypogastricus (nije isto kaj i n. Adductor longus  ili magnus  17. Levatora ani je pokriven s: fascia diaphragmatis pelvis superior  5. Femoralis. Femoralis. Tibialis posterior odvaja nakon odvajanja a.

 art.longitudinale anterior    A2  8. što se ne hvata na cartilago thyroidea? M. Iliofemorale.(pollicis)  34. art. dorzoventralna gradja)  33. Izmedju dva korijena malih krila sfenoidne kosti: se otvara canalis opticus   29.spinalis: na processus transversus vratnih kraljezaka  13. sto nije tocno: veze se za sve kosti neurocrania (cijela kost se veze. Art. Granulationes arachnoideae. Prema geometriji art.hr    . m. Najvazniji ligament za uzduzni svod stopala: lig. kada zaraste. Art. Pterion: kod a. Kod covjeka nije prisutna: (prisutno je: polarnost. verzija 1  1.meningeae mediae (!!nije izmedju 3. Everzija i inverzija su kretnje u: donjem noznom zglobu  10. Zglobna ovojnica kuka je najslabija: izmedju lig./10.carpometacarpalis I. Fossa coronoidea se nalazi: na medijalnoj strani distalnog kraja humerusa  18.basilaris: a. Ovojnica koljena  36.  Sternothyroideus. Trigonocephalia: preuranjeno srastanje ceonog sava   28.acromioclaviculare je: ravni zglob  16.2010. sto nije tocno: najvise ih ima kod sinus cavernosus (tocno je kod  sinus sagittalis superior)  23. Sindesmose su: junctura fibrosa  30.  metamerija. Medijalni menisk: slabo je pokretan  8. Koji se sav.3. Leptomeninx: aracnoidea i pia mater  21. Cooperove niti su dio: lig. Os parietale nema rub: margo mastoideus  40.  1.comunnicans posterior  2.interphalangea na stopalu: kutni zglobovi  12.acromioclavicularis)  17. Sto je intrakapsularno kod zgloba kuka: linea intertrochanterica  37. sve je tocno osim: medijalni dio ogranicava adukciju (tocno‐to radi lateralni dio)  6. Metacarpalne kosti  38. foramne jugulare zatvaraju: os temporale i os occipitale  4.    A1 – 30.radiocarpalis. nego 4 kosti!!)  39. Supracondyli se nalazi na: humerusu  3. Corpus ossis sphenoidalis.ishiofemorale i lig. Nesto u vezi okostavanja kosti   31.38    KOLOKVIJI akad. m. bilateralna simetrija.perpetuum‐lab.humeroradiale je: kuglasti zglob  15. god. Prijelaz iz arachnoideae u duru: neurothel  20. Thyrohyoideus. u odraslih ne primjecuje: ceoni sav  11. Cisterne. S cime ne komunicira fossa pterygopalatina: s fossa crani anterior 25. Sedlasti zglob je: art.trochlearis   26.2009.sternoclavicularis.com.  art. 2009. Inervacija lubanjske supljine: samo je dura inervirana  32. Constrictor pharyngis inferior. Jedini zivac koji izlazi na  dorzalnoj strani mozga: n. Discus articularis imaju: sve navedeno (art. Constrictor pharyngis medius ili ništa od navedenog    www.calcaneonaviculare plantare  9. ali  samo corpus ne)   27. m. Sulcus a.11. Wirchow‐Robinovi prostori   35. Koji tuberculum se nalazi intraartikularno: tuberculum supraglenoidale  19.crucata  5. Processus styloideus se nalazi kod: III. Što nije ogranak a. Vertebralis: na gornjoj povrsini straznjeg luka atlasa  22.collaterale ulnare  14. Izvan sinovijalne ovojnice koljena ostat ce ligament: ligg. Sulcus n.pubofemorale  7. sto nije tocno   24. za lig. Izmedju trupova kraljezaka: lig.radioulnaris distalis.

 a. Masseter je najvažniji retruzor  31. još nešto i hilum  pulmonis  29. Kochov trokut ne čini: ostium v.. što je netočno za Sorgius grupu limfnih čvorova? Da se nalaze na donjem medijalnom rubu m. Daje r. Circumflex  i r. zub je sindesmotski spojen s  alveolarnom kosti. da septum sag.  Tensor veli palatini i još dva  22. centar vlakana za parasimpatičku inervaciju lakrimalne žlijezde: nucl. nešto što je točno za zube: von ebnerova vlakna su položena cirkularno i tangencijalno na korijen  zuba. što je točno za Passavantov nabor: da ga stvara m. koji živac u sinusu cavernosusu stoji drugačije naspram drugih? Maksilarni  9. Coronaria dextra opskrbljuje prednje 2/3 septuma. I n. Bicipitis brachii  26.  35. Tympanica anterior. m. Coronaria sin. Opskrbljuje  Hissov snop. a. (ponuđeno da se  nalazi u epifarinksu i da zatvara isthmus faucium)  21. koji mišić ne inervira deveti ili deseti mozgovni živac: m. nešto točno ili netočno za laterofaringealne prostore. netočno za inervaciju pleure: pleuru visceralis inervira n. Prvi predvodnik srčanog ritma nalazi se? U stijenci desnog atrija. Palatoglossus. u srce se kroz sinus coronarius ne ulijevaju: v. koji dio pluća nije obavijen visceralnom pleurom: apex. Tko od navedenih ima zasliske? Vena cava inferior  34. I još nešto  27. basis. kod ušća vene cave suprerior. Pronator quadratus  14.hr    . što je netočno za m. ostium  atrioventricularis dex.39    2. simpatička inervacija glandule parotis: ganglion cervicale superius  10.cordis minimae  12. m. što je točno za koronarne arterije: ništa od navedenog (ponuđeno a. što je točno za ošit: ili da foramen v. Cavae superioris (ponuđeno anulus fibrosus trikuspidalis. Auricularis  profunda.  Pterygoideus  30. što je točno za fossu pterygopalatinu: naprijed joj je stražnja površina maksile. Levator veli palatini. todarova tetiva)  7.  Pectoralis major  6. Tko ne spada u limfatični prsten ždrijela? Palatina sublingualis   36. Phrenicus  28.  parasimpatički preganglijska vlakna za inervaciju srca prekapčaju se u: ganglion Wrisberg  18. sharpeyeva vlkna su položena sprialno oko korijena zuba.com. alveolarna kost je obložena zubni cementom.meningea media  3. Cavae tvore prednji i desni list ošita ili da se desno nalazi  Larreyev otvor (sternokostalni trigonum) i lijevo Morgagnijev  16. truncus symphaticus prolazi kroz: lateralni lumbalni otvor  15. krv koja iz srca ide u pluća: venska je iako ide kroz arteriju  8. Gdje se nalazi centralni nastavak neurona koji prenosi osjet okusa iz prednje 2/3 jezika? N. straga proc. Salivatorius sup. a. Subclavia  17. Constrictor pharyngis sup. Što je od navedenog netočno? Žilno‐živčani sklop se u laterofaringealnom prostoru nalazi u  prednjem dijelu.. što ne polazi s humerusa: m. ništa od navedenog (nisam sigurna  da je bili baš tako postavljeni svi odg)  25. koji mišić omogućuje pružanje jezika prema naprijed: m. Ophtalmicus  24. margo anterior.  intermedius    www. Coronaria dex. sinus coronarius. točno za paranazalne sinuse: osnova im se stvara nakon rođenja  23. Coracobrachialis: da leži lateralno uz caput longum m.  11. Auricularis anterior ili a. gdje se sluša ostium aortae? U 2. (navedeno još da se vagina carotica nastavlja u medijastinum. dijeli  laterofaringealni od retrofaringealnog)  33. što je grana maksilarne arterije u pterigopalatinskom dijelu? A.perpetuum‐lab. a. što je točno za suženje jednjaka: ono je najuže mjesto jednjaka i u mirovanju čini poprečno  postavljenu pukotinu  13. što je netočno za žvačne mišiće: m. Sphenopalatina  4. a. desnom interkostalnom prostoru  5. ne mogu se sjetiti  32. grana maksilarne arterije u mandibularnom dijelu nije: a. Genioglossus  20. Interventricularis post. Alveolaris inf. prednji dio nosne šupljine opskrbljuju: a. facia cervicalis: lamina praetrachealis ima kranijalno hvatište na os hyoideum  19. koja arterija ne opskrbljuje dojku: a.

 n.IX i n. vagus osjetno inervira ošit. suzenja jednajka:  1. prvi rez srca:  desni atrij i ulazni dio ventrikula  11. sto nije tocno za inervaciju pleure:  od strane n.2010. Auricularis anterior  17.hr    . koji mišić plazi jezik  35. Što je točno za hypoglossus? Pridružuju mu se vlakna iz 1.tesnor tympani  5. sto nije ogranak pars mandibularis a. sto se ne hvata za cartilago tyroidea:  m. Što odvaja ulazni od izlaznog dijela u desnom ventrikulu? Crista supraventricularis  38.X:  m. plućna arterija:  venska krv iako ide kroz arteriju  40. granica ulaznog i izlaznog kanala u desnom ventrikulu:    38. koje od ponudjenih misica ne inerviraju n. nesto u vezi prolaska tvorbi kroz diaphragmu  26.cava inferior  39. limfna odvodnja – sto nije tocno:  nalazi na medijalnoj strani m.com. pectoralis  major 13.perpetuum‐lab. fossa pterygopalatina:  smjestena izmedju straznje povrsine maxillae i prednje povrsine proc. koji od ponudjenih misica nema hvatiste na humerusu:  m. cervicale superius  34.3.  40. kod utoka v. centralna grana za okus u prednje 2/3 jezika:  nu.pronator quadratus  8. salivatorius superior  3. Sphenopalatina  18.hypoglossus – sto je tocno:  daju mu grane iz C1‐C3  2.  Pterygoideusa  19. sto nije tocno u vezi spatium retropharyngeum:   16. phrenicusa  6. timpanicus  30.  39. ogranak pars pterygopalatinum a.constrictor pharingys medius  20. Passavantov nabor tvori:  gornji konstriktor zdrijela  29. koji dio nekog zivca ce proci kroz koju fissuru: n. preganglijska parasimpaticka vlakna za srce se prekapca:  u ganglion Wrisberg  21.‐3. mislim da se tražio netočan odgovor – n. Maxillaris:  a. anulus lymophoidesu pharyngis – tko ne spada u to:  gland. koji zivac ima poseban polozaj u sinus cavernosus:  n. živca iz vratnog spleta. inervacija za glandula lacrimalis – gdje ce biti prekapcanje:  gangl. iz kojeg ganglija potječe simpatička inervacija parotide: ggl. Što nije u srednjem dijelu donjeg medijastinuma? Truncus sympaticus  41. auskulacija aorte:  drugi desni interkostalni  10. Pterygopalatinum  33. tko ne obskrbljuje prsnu zlijezdu:    27. mimicni misici – sto nije tocno:  m. u sinus coronarius se ne ulijeva:  vv. Sorgius‐ova grupa. Ophtalmica i n. prvi predvodnik srcane kontrakcije:  desin atrij. Cordis minimae  22. Ophtalmicus  32. sto se ne nalazi u srednjem mediastinumu:  truncus symphaticus  37.    A2  8. Maxillaris:  a. m. verzija 2  1. nesto u vezi zuba:    7.sublingualis  28. nesto u vezi fascia cervicalis  36. zametci pneumatizacije razvijaju se:  u 10‐12 tjednu            neposredno prije poroda            nista od navedenog            u 4 godini  9. srcane arterije:  ???  24. je najsuženije suženje  12.masseter radi retruziju  4. Coracobrachialis – sto nije tocno:   14.abducens  31. prednje obskrbno porucje nosa:  a. koja vena ima zalistak:  v.  nesto u vezi srcanog skelata ‐  sta nije dio necega:  Kochov trokut    www. truncus sympaticus prolazi kroz:  lateralni lumbalni otvor  25.40    37. koji dio pluca nije pokriven pleurom:  hilus  15. Još nešto s ošitom.cava superior  23. Prvi rez srca otvara? Desni atrij i ulazni dio desnog ventrikula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful