1   

  ZBIRKA PITANJA IZ ANATOMIJE 
 
Test kolokvij – osteologia, syndesmologia‐ A1    1. Zglob s jednom osovinom je:  a) ginglymus  b) jajoliki zglob  c) sedlasti zglob  d) art. cotylica  e) art. Sellaris    2. Circumductio je  a) složena kretnja  b) pri toj kretnji pomični kraj kosti giba se oko središta  c) kretnja pomične kosti opisuje stožac  d) vrh stošca je u središtu zgloba  e) sve je točno    3. Izmenu zatiljne kosti i aksisa sprijeda nalazi se:  a) lig. cruciforme atlantis  b) membrana tectoria  c) membrana atlantooccipitalis anterior  d) lig. transversum atlantis  e) lig. apicis dentis    4. Za lig. interspinale NIJE točno:  a) prednji je rub sveze sprijeda srastao sa žutim svezama  b) stražnji je rub sveze srastao sa supraspinalnom svezom  c) najjače su u slabinskom dijelu kralježnice  d) tanki je fibrozni snop što sadrži i malo elastičnih vlakana  e) u vratnom dijelu nastavlja se u lig. nuche    5. Za lig. longitudinale anterior NIJE točno:  a) gore se veže za ždrijelnu kvržicu zatiljne kosti i prednju kvržicu atlasa  b) sveza je tanja u vretnom dijelu  c) ograničuje svijanje kralježnice prema natrag  d) najjača je u slabinskom i donjem grudnom dijelu kralježnice 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

2   

e) ograničuje savijanje kralježnice prema naprijed    6. U proksimalni red kostiju pešća NE spada:  a) os scaphoideum  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os pisiforme  e) os capitatum    7. Za lateralni menisk je točna tvrdnja :  a) ima oblik otovrenog slova C  b) vanjski mu je rub vezan uz zglobnu čahuru  c) slabije je pokretan od medijalnog meniska  d) gibljivost je ograničena zatezanjem lig. meniskci lateralis  e) sprijeda je deblji nego straga    8. Za lig. iliofemorale je točna tvrdnja:  a) nalazi se na prednjoj strani zgloba kuka  b) to je najjača i najčvršća sveza u ljudskom tijelu  c) polazi od spine ilijake anterior inferior  d) srednji dio sveze slabije je razvijen  e) sve je točno    9. Za preponsku simfizu NIJE točno:  a) spojne površine su ravne i jajolike  b) širi kraj spojnih ploština usmjeren je prema gore  c) nije pravi zglob i nema zglobnu čahuru  d) spoj pojačavaju tri fibrozne niti  e) u prvim godinama života to je pokretan zglob    10. Zglob izmenu krstačne i bočne kosti NE pojačava:  a) ligg. sacroilliaca ventralia  b) ligg. sacroiliaca interossea  c) ligg. sacroiliaca interossea  d) lig. iliolumbale  e) lig. transversum perinei    11. Conjugata vera:  a) najvažnije je promjer ulaza zdjelice  b) iznosi 10‐ 11 cm  c) važan je u porodništvu  d) spaja najizbočenije mjesto staržnje strane simfize i promontorij  e) sve je točno    12. Sulcu tendinis m. flexoris hallucis longi nalazimo na:  a) femuru  b) patelli 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

3   

c) calcaneusu  d) os cuboideum  e) ništa nije točno    13. Retinaculum patellae mediale nastavak je tetive:  a) m. vastus medialisa  b) m. vastus intermediusa  c) m. rectus femorisa  d) m. vastus lateralisa  e) m. patellaris medialisa    14. Simptom “ladice“ nalazimo kod:  a) ozljede kolateralnih ligamenata u lakatnom zglobu  b) rupture ukriženih sveza u koljenskom  c) prijeloma proksimalnog kraja femura  d) prijeloma distalnog kraja femura  e) prijeloma proksimalnog kraja humerusa    15. Zglobni menisci:  a) kreču se zajedno sa kondilima tibije  b) pri ekstenziji se pomiču prema natrag  c) pri fleksiji se pomiču prema naprijed  d) nepomični su unutar koljenskog zgloba osiguravajući stalan doticaj zglobnih tijela  e) ništa nije točno    16. Glavna sveza donjeg nožnog zgloba je:  a) lig. talofibulare anterius  b) lig. talofibulare posterius  c) lig. talocalcaneum interosseum  d) lig. talonaviculare  e) lig. talocalcaneonaviculare    17. Najduža sveza stopala je:  a) lig. plantare longum  b) lig. bifurcatum  c) lig. deltoideum  d) lig. calcaneocuboideum  e) lig. talonaviculare    18. Art. Atlantooccipitalis je:  a) jajoliki zglob  b) sedlasti zglob  c) kuglasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) valjkasti zglob    19. Prekomjernu laterofleksiju glave onemogućava: 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

4   

a) ligg. alaria  b) srednji snopovi membrane tektorije  c) okomiti snopovi lig. cruciforme atlantis  d) a+b+c  e) niša nije točno    20. Otvor slabinskih kralješaka je:  a) okrugao  b) trokutast  c) četvrtast  d) nepravilna oblika  e) vretenast    21. Zavoj po torziji osobito je izražen:  a) kod prvog rebra  b) u gornjih rebara  c) u srednjih rebara  d) u donjih rebara  e) kod sedmog rebra    22. Dvanaesto rebro ima:  a) angulus costae  b) cristu capitis costae  c) tuberositas m. serrati anterioris  d) sulcus costae  e) cristu colli costae    23. Koštano‐ fibrozni krov ramenog zgloba tvori:  a) akromion  b) korakoidni nastavak  c) akromioklavikularni nastavak  d) a+b  e) a+b+c    24. Sulcus n. ulnaris nalazi se na:  a) proksimalnom kraju humerusa  b) stražnjoj strani trupa ulnae  c) stražnjoj strani medijalnog epikondila humerusa  d) stražnjoj strani trupa humerusa  e) ništa nije točno    25. Art. Sternoclavicularis po mehanici je :  a) art. Spheroidea  b) art. Trochoidea  c) art. Sellaris  d) ginglymus  e) art. plana 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

 Canalis nasolacrimalis se otvara u:  a) gornji nosni hodnik  b) srednji nosni hodnik  c) donji nosni hodnik    www. sternoclavicularis  d) art. supraspinatusa i m. coracohumerale nalazi se izmenu tetiva:  a) m. supraspinatusa  b) m. Rameni zglob će pri upali zauzeti položaj  a) djelomična antefleksija  b) djelomična abdukcija  c) maksimalna adukcija  d) djelomična rotacija prema unutra  e) a+b    28. humeri  e) ništa nije točno    31. Kroz fissuru orbitalis inferior komuniciraju:  a) orbita i prednja lubanjska jama  b) orbita i srednja lubanjska jama  c) orbita i fossa pterigopalatina  d) orbita i fossa infratemporalis  e) c+d    32. infraspinatusa i m. radioulnaris distalis  b) art. humeroradialis  e) ima pet sluznih vreča    30. infraspinatusa  d) m. Discus articularis NE nalazimo u:  a) art.perpetuum‐lab. Lig. temporomandibularis  c) art.hr    . Chorda obliqua:  a) nalazi se na distalnom kraju menukoštane opne  b) spriječava prekomjernu abdukciju podlaktice  c) spriječava prekomjernu adukciju podlaktice  d) spriječava prekomjernu supinaciju  e) ništa nije točno    29. teres majora i m. Za lakatni zglob NIJE točno:  a) razvijeni su zglobni mišići  b) osovina je kosa od gore i lateralno prema dolje i medijalno  c) tipičan je kutni zglob  d) za njegovu mehaniku važan je art.5      26. teres minora i m. teres majora    27. supraspinatusa i m.com. subscapularisa  c) m. infraspinatusa  e) m.

 Za lubanju je točna tvrdnja:  a) kosti lubanje se razvijaju isključivo iz mezenhimalne osnove  b) nosne kosti se razvijaju iz primitivne vezivne osnove  c) kosti lubanje se razvijaju iz hrskavične osnove  d) pločaste kosti grade bazu lubanje  e) nosni dio razvija se iz primitivne hrskavične čahure    37.com.perpetuum‐lab. Platylccephalus je naziv za:  a) visoku lubanju    www. Lamina cribrosa:  a) je dio frontalne kosti  b) je dio etmoidalne kosti  c) je posebna kost  d) kroz nju prolazi drugi kranijalni živac  e) kroz nju prolazi treći kranijalni živac    36. lacrimalis    34.6    d) recessus sphenoethmoidalis  e) conchu nasalis inferior    33. Pterygopalatina  e) kroz njega prolazi n.hr    . Za fonticulus anterior je točna tvrdnja:  a) nastaje nakon ronenja  b) sraste u petoj godini života  c) sraste neposredno nakon ronenja  d) sratse nakon druge godine života  e) predstavlja otvor izmenu zatiljne i tjemene kosti    39. Fissuru orbitalis superior omenuju:  a) velika i mala krila sfenoida  b) velika krila sfenoida i frontalna ksot  c) mala krila sfenoida i temporalna kost  d) maxilla i mala krila sfenoida  e) etmoidna ksot i mala krila sfenoida    35. Za foramen sphenopalatinum je točno:  a) predstavlja komunikaciju iznenu cavum nasi i cavum oris  b) predstavlja komunikaciju izmenu fosse temporalis i pterygopalatine  c) predstavlja komunikaciju izmenu cavum nasi i fosse pterxgopalatine  d) kroz njega prolazi a. Foramen spinosum se nalazi na:  a) sljepočnoj kosti  b) čeonoj kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste kosti  e) na piramidama sljepočne ksoti    38.

 Articulatio carpometacarpea pollicis je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob      www. Canalis n. Foramen jugulare oblikuje:  a) čeona kost  b) zatiljna kost  c) sljepočna i zatiljna kost  d) sljepočna kost  e) klinasta ksot    41. hypoglossi nalazi se na:  a) zatiljnoj kosti  b) piramidi sljepočne kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste ksoti  e) čeonoj kosti    44. Os scaphoideum postavljena je u smjeru kostiju podlaktice kada je šaka:  a) u plantarnoj fleksiji  b) u dorzalnoj fleksiji  c) u srednjem položaju  d) u radijalnoj abdukciji  e) u ulnarnoj abdukciji    45. Foramen ovale je otvor smješten na:  a) na malim krilima klinaste kosti  b) velikim krilima klinaste ksoti  c) tijelu klinaste ksoti  d) pterigoidnim nastavcima klinaste ksoti  e) na ljusci sljepočne ksoti    43. Sile zagriza prenose se na neurokranijum preko:  a) sljepočne kosti  b) jabučaste ksoti  c) gornje čeljusti  d) čeone kosti  e) sve navedeno je točno    42.hr    .com.perpetuum‐lab.7    b) nisku lubanju  c) srednje visoku lubanju  d) kratku lubanju  e) srednju lubanju    40.

hr    .8    46. Retinaculum flexorum polazi sa:  a) processus styloideus ulnae  b) processus styloideus radii  c) tuberculum ossis trapezii  d) caput ossis capitati  e) os luantum    48.com.perpetuum‐lab. Od kostiju pešća zadnja okoštava:  a) os scaphoideum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum    www. Od svih kostiju pešća najčešći prijelomi su na:  a) os lunatum  b) os triquetrum  c) os trapezium  d) os scaphpideum  e) os hamatum    52. Koja od navedenih kostiju NE sudjeluje u izgradnji zglobnih tijela radiokarpalnog zgloba:  a) radius  b) ulna  c) os scaphoideum  d) os lunatum  e) os triquetrum    51. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:  a) članci prstiju razvijaju se perihondralnim okoštavanjem  b) imaju dvije epifizne hrskavice  c) epifizna koštane jezgra se nalazi na proksimalnom kraju  d) u trećem mjesecu fetalnog života okoštavaju dijafize  e) u drugoj ili trećoj godini života javljaju se epifize    49. Fiziološki srednji položaj ramena je:  a) antefleksija i rotacija prema van  b) djelomična retrofleksija i abdukcija od 60°  c) djelomična antefleksija i abdukcija od 30°  d) djelomična antefleksija i abdukcija od 60°  e) retrofleksija i abdukcija od 30°    50. Articulatio radiocarpea je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob    47.

 Skraćenica ADFR:  a) odnosi se na poremećaj funkcije koljena u osteoartrozi  b) je aktivni metabolit vitamina D  c) je liječenje osteoporoze temeljeno na principu prvotne aktivacije osteoklasta  d) se odnosi na genetsku bolest patuljasta rasta  e) odnosi se na poremećaj broja kostiju u kostima pešća    54. iliofemorale se nateže pri ekstenziji. Žene ugrpžene nakon menopauze imaju gustoću koštanog minerala:  a) više od 1. obiteljska anamneza. Rizični činitelji za primarnu osteoporozu jesu:  a) dob. Koštana mineralna jedinica (BMU)  a) je najmanja koštana jedinica u kojoj se zbiva pregradnja kostiju u ljudi  b) ima ih oko 2x1010  c) oko 50% BMU je ufazi razgradnje.0 g/cm2  c) 50% manje nego prije menopauze  d) 30% veću nakon liječenja estrogenima    58. Postmenopauzalna osteoporoza nastaje uslijed:  a) nedostatka estrogena i smanjene razgradnje kosti  b) nedostatka estrogena i smanjene apsorpcije kalcija u crijevu  c) nedostatka estrogena i povećane razgradnje kosti  d) smanjenja proizvodnja vitamina D  e) a+b+c    55. U primarnu osteoporozu spadaju :  a) juvenilna.0 g/cm2  b) manje od 1. spol.com. sprečava retrofelksiju i olakšava uspravan    www. način života  b) smanjen unos kalcija  c) pušenje i uzimanje alkohola  d) smanjena fizička aktivnost  e) sve navedeno je točno    59. capitis femoris sprečava retroverziju  c) lig.9    e) os trapezium    53. U mehanizmu djelovanja pojedinih sveza u zglobu kuka uloga je:  a) pubofemoralne sveze da ogranići prekomjernu unutarnju rotaciju  b) lig.hr    . idiopatska i involucijska  b) endokrine bolesti paratireoidnih žlijeszda  c) poremećaji absorpcije u crijevu  d) osteogenesis imperfecta  e) kronični alkoholizam    56. a 50% u fazi odlaganja kosti  d) sve navedeno je točno  e) točni su odgovori a+b    57.perpetuum‐lab.

com. Coxa valga je oblik bedrene kosti pri kojem je:  a) kut što ga čine osovina vrata i osovina trupa bedrene kosti veći od 130°  b) kut što ga čine vrat i trup bedrene kosti kreće se iznenu 120 i 130 stupnjeva  c) kut izmenu vrata i trupa bedrene kosti manji je od 120 stupnjeva  d) veliki trohanter smješten je visoko pa je razmak izmenu polazišta i hvatišta malog  i srednjeg glutealnog mišića skraćen zgob čega se takova osoba pri hodu naginje  na suprotnu stranu kako bi se izbjegla pasivna insuficijencija mišića  e) ništa od navedenog nije točno    61.10    stav  d) lig. Art. godine  života    62. a s unutarnje starne  fibroznog sloj zglobne čahure    63. ali izmenu koštane epifize i dijafize bedrene  kosti postoji epifizna hrskavica  b) u hrskavičnoj epifizi postoje razvijene jezgre okoštavanja u glavi bedrene ksoti i  malom trohanteru.hr    . atlantoaxialis mediana  a) je zglob izmenu staržnjeg luka atlasa i transverzalnog ligamenta sa densom atlasa  b) konkavno zglobno tijelo je zub axisa  c) konveksno zglobno tijelo je fovea pterygoidea  d) lig. dok je velik trohanter hrskavičan  c) u novoronenčeta u oba trohantera nalaze se jezgre okoštavanja. Za zglob kuka novoronenčeta je točna tvrdnja:  a) zglob je posve oblikovan i okoštao. ishiofemorale ograničava antefleksiju  e) zona orbicularis sprečava prekomjernu abdukciju    60. Sinovijalni sloj zglobne čahure zgloba kuka hvata se:  a) neposredno uz oba hvatišta fibroznog sloja zglobne čahure  b) s vanjske strane zglobne čahure  c) na zdjeličnoj kosti na 2 cm udaljenosti od acetabuluma  d) na bedrenoj kosti uz hvatište fibroznog sloja s unutarnje strane  e) na zdjeličnoj kosti uz vanjski rub hvatišta labrum acetabulare. Fossula petrosa početni je dio  a) canalicus mastoideus  b) canalis cochlearis  c) canalicus tympanicusa  d) canalis facialisa  e) canalis musculotubariusa    65. transversum atlantis razapet je izmenu i stražnjeg luka atlasa  e) osnovna kretnja je rotacija glave na lijevu i desnu stranu    64. Na stražnjoj plohi piramide temporalne kosti nalazi se:    www.perpetuum‐lab. dok je glava kosti  posve hrskavična  d) glava bedrene kosti i oba trohantera su hrskavični  e) jezgra okoštavanja u glavi bedrene kosti javlja se tek u prvoj polovici 3.

 abdukcija i adukcija malog prsta    68. Za ligamentum coracoclaviculare je točna tvrdnja:  a) stražnji dio čini lig.com. tarpezoideum i lig. nepričvršćen za zglobnu čahuru)  b) za njega su vezana vlakna tetive m. U sellu turcicu NE spada:  a) dorsum sellae  b) fossa hypophseos  c) tuberculum sellae  d) clivus  e) processus clinoidei posteriores    70. ekstenzija. trigemini  c) sulcus n. Za gornju čeljust je točna tvrdnja:  a) foramina alveolaria nalaze se na alveolarnom grebenu  b) maksilarni se sinus otvara u gornji nosni hodnik  c) nije u kontaktu s palatinalnom kosti  d) čini lateralni zid orbite  e) u spoju je s frontalnom kosti    69. petrosi majoris  b) impresio n.perpetuum‐lab. coracoclavicularis  d) ograničava kretnje u sternoklavikularnom zglobu  e) svojim distalnim pripojem lig. Koja je od navedenih tvrdnji za humerus točna:  a) sulcus nervi radialis nalazi se iza lateralnog epikondila humerusa  b) tuberculum majus humeri nalazi se ispred tuberculum minusa  c) capitulum humeri nalazi se na medijalnoj strani humerusa  d) fossa coronoidea nalazi se iznad trochleae humeri  e) condylus humeri sastoji se od trochleae i processus coronoideus    www. Za prvi karpometakarpalni zglob je točno:  a) to je zglob izmenu trapezoidne kosti i baze prve metakarpalne kosti  b) to je elipsoidni zglob  c) to je sedlasti zglob  d) nema zglobne čahure  e) u njemu se vrši fleksija.11    a) sulcus n. transversum genus    67. conoideum nalazi se bursa lig. conoideum  b) prednji dio čini lig.hr    . tarpezoideum  c) izmenu lig. je vezan za tuberculum majus    71. menisci lateralis  e) starga je s medijalnim meniskom povezan preko lig. petrosi minoris  d) fossa subarcuata  e) apertura interna canalis carotici    66. Za lateralni menisk koljenskog zgloba vrijedi:  a) vanjski rub mu je slobodan (tj. popliteusa  c) manje je pokretan od medijalnog meniska  d) kretnje mu pojačava lig.

hr    .perpetuum‐lab. Canalis nervi optici nalazi se :  a) u prednjoj lubanjskoj jami  b) u stražnjoj lubanjskoj jami  c) u srednjoj lubanjskoj jami  d) na sljepočnoj kosti  e) na čeonoj kosti    73. U meniskotibijalnom lateralnom koljenskom zglobu vrši se:  a) rotacija  b) fleksija iekstenzija  c) fleksija s rotacijom prema van  d) ekstenzija s roatcijom prema unutra  e) nema kretnji    78. Za sternoklavikularni zglob točna je tvrdnja:  a) to je sinostotski spoj sternuma i klavikule  b) to je sinhondrotski spoj sternuma i klaviklue  c) po mehanici je elipsoidni zglob  d) u njemu je moguća kretnja depresije  e) zglobne su ploštine u neposrednom kontaktu    77. rotacija prema van i prema unutra  b) nema kretnji  c) fleksija i ekstenzija  d) rotacija prema van  e) rotacija prema unutra    74.12      72. ekstenzija. U meniskofemoralnom medijalnom koljenskom zglobu vrši se:  a) fleksija. Cirkumdukciju čine sve kretnje OSIM:  a) abdukcije  b) antefleksije  c) adukcije  d) rotacije  e) retrofleksije    76. Synovia je:  a) zglobna ovojnica  b) mišićna ovojnica  c) tekućina koja u cijelosti ispunjava zglobnu šupljinu    www.com. Za koljenski zglob je točna tvrdnja:  a) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreće samo femur  b) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreću samo menisci  c) pri rotacijskom se pokretu po tibiji kreću menisci i femur  d) pri rotacijskom se pokretu prema van menisci kreću prema unutra  e) pri rotacijskom pokretu sve strukture se jednako kreću    75.

 capitis femoris    84. collateralia  b) ulnarnu stranu pojačavju ligg.hr    . popliteum obliquum  e) lig. cruciata  d) lig. iliofemorale  b) lig. Za lakatni zglob točna je tvrdnja:  a) u njemu su moguće kretnje abdukcije  b) to je elipsoidni zglob  c) to je articulatio simplex  d) to je articulatio composita  e) ojačava ga membrana interossea antebrachii    85. collateralia  c) tipični su kutni zglobovi  d) vrše fleksiju i ekstenziju  e) sve je točno    81. collaterale laterale  c) ligg. Collaterale mediale  b) lig. transversum acetabuli  e) lig. U koljesnkom zglobu. U atlantookcipitalnom zglobu moguće su kretnje:    www. Za articulationes interphalangae manus točno je:  a) radijalnu stranu pojačavaju ligg. Prekomjernu abdukciju u articulatio coxae sprečava:  a) lig. pubofemorale  c) lig.com. Articulatio subtalaris povezuje:  a) talus i calcaneus  b) talus i os naviculare  c) calcaneus i os naviculare  d) os cuboideum i calcaneus  e) talus i os cuboideum    82.13    d) proizvode je izmenu ostalog i burze  e) ojačanje zglobne čahure    79. Gornji otvor zdjelice postavljen je pod kutom od 60 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini  pa govorimo o:  a) nuatciji zdjelice  b) kontranutaciji zdjelice  c) inklinaciji zdjelice  d) depresija zdjelice  e) elevacija zdjelice    83. neovisno o položaju stalno je napet:  a) lig.perpetuum‐lab. popliteum arcuatuum    80. ishiofemorale  d) lig.

 calcaneocuboidea i art. calcaneonavicularis    www. talonavicularis i art. longitudinale anterius  b) lig.com.perpetuum‐lab. Inverzija i everzija stopala dogana se u:  a) tibiotalarnom zglobu  b) talokalkaneonavikularnom zglobu  c) donjem tibiofibularnom zglobu  d) prvom tarzometatarzalnom zglobu  e) nijednom od navedenih    91. flava  e) lig.hr    . cuneonavicularis  e) art. Tijela dva susjedna kralješka spaja:  a) lig. capitis femoris  c) lig. calcaneonavicularis  b) art.14    a) rotacija glave i kralješnice  b) sagibanje glave spram naprijed i natrag  c) rotacija glave  d) rotacja kralješnice  e) rotacija i sagibanje glave    86. ischiofemorale  d) lig. intertransversarium  c) lig. Chopartov zglob čine:  a) art. Za articulationes carpometacarpeae je točno:  a) to je sferoidni zglob  b) to je amphiarthrosis  c) to je elipsoidni zglob  d) to je synostosis  e) to je synchondrosis    87. talonavicularis  c) art. talonavicularis i art. pubofemorale  b) lig. supraspinale    90. interspinale  d) ligg. calcaneocuboidea i art. iliofemorale  e) zona orbicularis    88. Od sveza kuka intarkapsularno je smješten:  a) lig. cuneonavicularis  d) art. calcaneocuboidea i art. Pri prsnuću kolateralnih ligamenata u koljenskom zglobu razvija se:  a) klimavo koljeno  b) staržnji fenomen ladice  c) genu valgum  d) prednji fenomen ladice  e) genu varum    89.

 Lateralni je koljenski menisk pokretljiviji od medijalnog:  a) zato što nije vezan uz lig. popliteum obliquum    94. kontaktna površina koljesnkog zgloba:  a) smanjuje se četverostruko  b) smanjuje se dvostruko  c) povećava se dvostruko  d) ostaje nepromijenjena  e) ništa nije točno    97. Vertebralis nalazi se na:  a) svim vratnim kralješcima  b) svim vratnim i prvom grudnom kralješku  c) prvom rebru  d) atlasu  e) axisu    95.hr    .com. Sulcus a.perpetuum‐lab. U distalni red kostiju carpusa ubrajamo  a) os pisiforme  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    98. cruciatum posterius  b) zato što je cijeli pričvršćen za zglobnu čahuru  c) zato što nije vezan uz ligg. cruciata  d) zato što nije vezan uz lig. Prijelom humerusa najčešće najstaje:  a) u sulcus intertubercularis  b) na sredini kosti  c) ispod oba tubercula  d) iznad oba tubercula  e) ništa od navedenog nije točno    93.15      92. Nakon vanenja meniska. Os hyoideum je značajna po tome jer:  a) pripada kostima glave  b) ima pet rogova  c) mjesto je pripojišta geioglosalnog mišića  d) jedina je kost glave koja nije u neposrednom kontaktu s ostalim kostima glave  e) hrvatski joj je naziv nepčana kost    96. Koje je rebro savijeno po najvećem polumjeru:  a) prvo  b) drugo  c) peto    www. cruciatum anterius  e) zato što nije vezan uz lig.

 cotylica    104. spheroidea  c) art.16    d) sedmo  e) dvanaesto    99. collaterale ulanre  b) lig. U tvorbi art. quadratum  d) lig. U art. Na scapuli NE nalazimo:  a) angulus inferior  b) tuberculum infragleniodale  c) angulus superior  d) cavum supraglenoidale  e) angulus acromialis    103.com. ellipsoidea  b) art. Na os ilium NE nalazi se:  a) incisura acetabuli  b) linea inetrmedia  c) sulcus juxtaauricularis  d) linea arcuata  e) labium internum    100. trochoidea  d) gynglimus  e) art. collaterale radilae  c) lig. radiocarpea NE sudjeluje:  a) radius    www.hr    . U zglobove s svije osovine spada  a) art. collaterale carpi radile  e) lig. Collum chirurgicum nalazimo na:  a) humerusu  b) ulni  c) radijusu  d) fibuli  e) tibiji    102. U priksimalni red kosti pešća NE spada:  a) os triquetrum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    101.perpetuum‐lab. anulare radii    105. radioulanris proximalis NIJE uključen:  a) lig.

perpetuum‐lab.com. radialis  e) fossa radialis    107. Na humerusu se NE nalazi:  a) tuberculum minus  b) crista tuberculi majoris  c) tuberositas glenoidalis  d) sulcus n. Sulcus nervi ulnaris nalazi se:  a) na prednjoj starni medijalnog epikondila  b) na stražnjoj strani medijalnog epikondila  c) na prednjoj strani lateralnog epikondila  d) na stražnjoj strani lateralnog epikondila  e) iznad sulcus n. radilais    108.hr    .17    b) os triquetrum  c) os scaphoideum  d) os pisiforme  e) os lunatum    106. Tuberositas deltoidea nalazi se na:  a) ulni  b) radijusu  c) humerusu  d) scapuli  e) claviculi          www.

 Pri nošenju visokih peta dolazi do popuštanja : poprječnog svoda stopala  20. Komunikaciju osteoklasta i osteoblasta (couplin) omogućuje : RANK i RANKL  10.supraspinatus. Za rameni je zglob točno: labrum acetabulare povećava konkavnost zglobnog tijela  8.hr    . U zglobu lakta su moguće: flexija. illiofemorale omogućava: amuskularno držanje  13. Medijalni meniks će se oštetiti pri: fleksiji. Clavicula se na rameni zglob spaja preko : akromiona  17.subscapularis  6.2006‐ drugi turnus  Razlika izmenu cervikalnih i ostalih kralježaka :rascijepljen šiljasti nastavak  Gdje se nalazi foramen lacerum‐izmenu piramide temporalne kosti i tijela sfenoidne kosti  Lig.perpetuum‐lab. collaterale radiale se distalno hvata na : lig. unutarnje rotacije i nagle ekstenzije  U kosti viscerokranija ne spada‐os frontale  Skolioza‐pacijenti imaju jedno rame više od drugog  U rotatotornu manžetu se NE ubraja:m. angiogeneze)?  Radiokrpalni zglob. Foramen jugulare se nalazi izmenu: temporalne i okcipitalne kosti  4. konkavno zglobno tijelo je: ništa od ponunenog  s prednje strane acetabula se nalazi: ?  klavikula se vezuje na lopaticu preko: akromiona  u sedlastom zglobu nije moguća: rotacija  ligamentum iliofemorale: veže se na intertrohanteričnu liniju  gornji nožni zglob je: kutni  ligamentum colaterale radijale se nastavlja u: ligamentum anulare    www. vanjskoj rotaciji i nagloj ekstenziji  7. nekakva angiogeneza i  prvotna aktivacija BMP  11. osteoblasti. m. m.com. Vratne kralješke od ostalih razlikuje: foramen process transversi  2.teres major  Na posteriornoj strani piramide temporalne kosti nalaze se slijedeće strukture: svi odgovori  su bili točni  Retrofleksija‐podizanje cijelog ispruženog uda iza tijela  Koja tvrdnja je točna o ramenom zglobu: ništa od navedenog?  Rameni zglob ‐ oko sagitalne osi: rame se abducira  Coupling izmenu osteoklasta i osteoblasta omogućuju: RANK i RANKL. U rotatornu manžetu se ubrajaju: m. teres minor.12. Na prednjoj strani acetabula se nalazi : corpus ossis pubis  16. 8. infraspinatus. cruciatu je točno: stražnja ukrižena sveza polazi od lateralnog epikondila  18. Lig.18    Kolokvij A1 – pitanja za provjeru znanja  1. Za skoliozu je točno : fiziološka je dekstroskolioza do 10 stupnjeva  3. Anteflexija je : podizanje cijelog ispruženog uda prema naprijed  14. Lig. Za ligg. exstenzija. U kosti neurokranija ne spada: os lacrimale  5.sacrotuberale polazi sa:spina illiaca posterior inferior  Lateralni menisk će biti ozlijenen kod:fleksije. annulare radi  19. Koja os carpusa najteže zacijeljuje : os scaphoideum  12.  Biološka regeneracija kosti se odvija uz pomoć: sve navedeno(nešto BMP. pronacija i supinacija  9. Za biološku razgradnju kostiju je bitno : osteoklasti.  m. Što omeđuje medijalnu stranu orbite: lamina orbitalis ossis ethmoidalis      A1. U sedlastom zglobu nije moguća : rotacija  15.

accessorius+grane korijeni i jezgre  8.com. Ductus deferens. Ureter ‐ odnos s fossom ovaricom. Subperitonealni prostor  15. Topografija prsne aorte  20.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1. Slojevi vrata‐platizma (sto je ispod)  11.Ganglion oticum‐sto prima.N. iliaca ‐ topografija male zdjelice  5.Fascia cervicalis profunda u regio mediana colli  12.  14.hr    .Nglossopharyngeus. daje i prekapcanja  9. grane‐sto ne spada u vratne ogranke  5. Aktivna ekspiracija ‐ m. cava inf. slezena.sinus cavernosus da ili ne  4. Transpilorična linija  18. Fetalna cirkulacija ‐ ductus arteriosum  8. Sulcus cruris lateralis ‐ topografija  13. subscapularis ili n.maxillaris (podgrupe).oculomotorius.N. i živac?  2. pectoralis maior  7.jugularis interna (topografija)  15. Treći rez srca  19.Fossa axillaris‐foramen triangulare i quadrangulare sto prolazi  16.M.subscapularis  18. dorsalis penis ‐ topografski odnosi. AV čvor ‐ eponimi iliti drugi naziv  16. Pleura ‐ prednja granica (recessus costodiaphragmaticus)  4. s čim su u odnosu (pancreas.Fascia cervicalis media kad je maknes sto sse vidi u regiji  13. Bursa omentalis  17.Nvagus+grane ‐ii‐  6.perpetuum‐lab.N. kolon)  3. Suženja jednjaka i prolaz kroz ošit  6.Istegnut je donji truncus plexus brachiali‐‐> sto je izgubljeno od funkcija?nesto kod poroda  3. Pes anserinus profundus  10. v.19        5.Interkostalni misici nesto s venama i interkostalnim zivcima  20. ileocolica (media)  12.Musculus serratus anterior (sve o njemu)  17. V. jetra. Portokavalne anastomoze ‐ izbaci uljeza  2.Antefleksori nadlaktice (izbaci uljeza)  19. Ductus thoracicus      4.koji nije grana (nasociliaris)  7. Želudac ‐ prednja i stražnja strana.trigonum caroticum (odnosi i topografija)  10.inervacija suzne zlijezde      www.V. a. Hiatus adductorius  11.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1.Ispod eahure ramenoog zgloba prolazi koja a. A. uz što ide  9.Cricotiroidni zglob‐sto je to ( kuglasti zglob)  14.

20      PISMENI ISPIT akad.hr    .) koja tvrdnja nije tocna:  a) lig.) ispred desnog bubrega nalazi se sve osim:  Tocno!! Glava gusterace    6.3.) glavu pankreasa opskrbljuje :  Tocno!! A.2007    1. Umbilicale mediale i laterale nalazi se fossa supravesicalis  d) lig. Plantaris lateralis prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  e) a.) pars abdominalis ureter straga kriza:  Tocno!! N. Plantaris lateralis prolazi kroz lacunu musculorum  d) a. Umbilicale mediale sadrzi obliteriranu cijev chorde urachi  b) lig.perpetuum‐lab.) koja je netocna tvrdnja za n.extensor digitorum longus  b) m.) za Hissov snop tocno je:  a) dijeli se na 4 kraka  b) ima ulogu zapocinjanja srcane kontrakcije  c) povezuje SA i AV cvor  d) intraventrikularni snop  e) to je AV snop    2.god./07. Mylohyoideus:  Tocno!! Inervira stražnji trbuh m.umbilicale laterale sadrzi obliterirane umbilikaalne arterije  c) izmedu lig. Umbilicale mediale sadrzi obliterirane arterije  e) lig.extensor hallucis longus    3.) N.) portokavalna anastomoza nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Vena uzlaznog i silazng debelog crijeva i lumbalna vena      www. Plantaris mediali prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  b) a.plantaris lateralis prolazi kroz gornji kanal lacune vasorum  c) a. peroneus tertius  c) m.) za arterije stopala je tocna tvrdnja:  a) a. 2006.com. Tibialis anterior  e) m.  predrok 22.teres hepatis sadrzi obliterirane umbilikalne vene    4.genitofemoralis    5.peroneus brevis  d) m. Peroneus profundus inervira sve nabrojane mišiće osim:  a) m.digastricusa    9. Plantaris medialis prolazi kroz lacunu musculorum    7. Mesenterica superior    8.

perpetuum‐lab. Palmaris medialis  d) a.) za limfni sustav je netocno:  Tocno!! Ductus thoracicus skuplja sve osim vrata i glave    16.com.) za n..) odlike vratnih kralježaka:  a) imaju foramen transversum  b) nmaju proc.spinosus    12. Uterina    14. Tibialis posterior    17..) pars posterior fornicis vaginae je klinicki vazan jer:  a) kroz njega se lako moze uci u peritonealnu supljinu  b) nista od narecenog  c) kroz njega kirurg moze doci na mokracni mjehur bez otvaranja peritoneuma  d) pazljiva palpacija straznjeg forniksa tijekom pregleda moze pregledati prednju stranu  krizne kosti  e) bitan je orijentir pri ginekoloskoj operaciji jer dorzalno od forniksa prolazi a. Poplitea  c) a. Saphenus mu je najjaca motoricka grana    18.) u muskaraca se nalaze u ingvinalnom kanalu:    www. Femoralis nije tocno:  Tocno!! N.transversus  c) svi nemaju corpus kraljeska  d) imaju proc. Spinosus  e) nemaju proc.hr    .) tijekom preglada je moguce napipati puls svih nabrojenih arterija osim:  a) a...) za apendix vermiformis je tocno:  a) pun je limfnih folikula  b) ima vrlo mnogo resica  c) tenije debelog crijeva se sastaju na njegovom vrhu  d) silazni dio se projecira u mcburrijevoj tocki  e) . Dorsalis pedis  b) a.) kretnja koja je moguca u zglobu s dvije osi ali nije moguca u zglobu s jednom osi je:  a) adductio  b) extensio  c) circumductio  d) rotatio externa  e) abductio    11. Femoralis  e) a.21    10..    15.) za pericardium ne vrijedi:  Tocno!! Perikardijalna supljina nalazi se izmedu fibroznog perikarda i parijetalnog lista  seroznog perikarda    13.

) misice stopala inervira:  Tocno!! N.perpetuum‐lab.) ogranci a. Circumflexa ilium profundus    19.com. plica transversalis.) u oblikovanju uzduznog stopalnog svoda ne sudjeluje:  a) talus  b) os cuboideum  c) os naviculare  d) calcaneus  e) os cuneiforme    25. tubae uterinae. uterus.hr    .22    Tocno!! A. dio vaginae    21.) za lijevu nadbubreznu zlijezdu je tocno:  Tocno!! Odvojena je od bubrega masnom ovojnicom    31. Ischiadicus nastaje iz:  Tocno!! Sakralnog spleta    29. Axillaris nisu:  a) a.) n.femoralis    28. Hepatica propria      www.teres hepatis i fossa vesicae felleae (biliaris) i a. Thoracica anterior  ostalo nije tocno    20.) bifurcatio tracheae – racviste:  Tocno!! Th4    23. sto je tocno:  Tocno!! Nalazi se 5‐8 cm od anusa    27.) od mullerovih cijevi nastaje:  Tocno!! Utriculus prostaticus.) duodenum  Tocno!! Ima uzduzni nabor    22.) cartilagines aritenoideae:  Tocno!! Na straznoj strani prstenaste hrskavice se nalaze    26.) kolrausch‐ov nabor.) prednju skupinu misica natkoljenice inervira:  Tocno!! N. Subscapularis  b) a. Lacrimalis ima veci orbitalni dio i manji palpebralni dio    30.) za suzni sustav oka vrijedi:  Tocno!! Gll.) lobus quadratus omeduje:  Tocno!! Lig. Ischiadicus    24.

) oznacite tvorbu koja se u prednjem podlakticnom podrucju nalazi najdublje:  Tocno!! ?? m. Labiales anteriores  c) a.com.pronator quadratus    38.) pars superior duodeni:  Tocno!! L1‐L2    36.lijevog rebra    44. Pudenda externa  e) a.) za slezenu je tocno:  Tocno!! Seze do 10. Suspensorium ovarii hvata se za tubarni kraj jajnika    37. Dorsalis clitoridis    40.perpetuum‐lab. Femoralis  c) arcus iliopectineus nalazi se lateralno od n.) za foramen scalenosum posterios je netocno:  Tocno!! V.) za maternicu njene sveze tocno je:  Tocno!! Lig.) kroz trigonum urogenitale prolazi:  a) a.hr    . Teres hepatis se nalazi unutar:  Tocno!! Lig. Femoralis prolazi kroz canalis femoralis    33. Caudatus    39.) chorda tympani prenosi:  Tocno!! Specijalne senzorne okusne niti    34.) za podrucje trokuta trigonum femorale je tocno:  a) femoralna vena je medijalno omedenje canalis femoralis  b) arcus iliopectineus nalazi se medijalno od a.) lig.23    32. Bulbi vestibuli  d) a.) za columnae anales je tocno:  Tocno!!?? Nalaze se u srednjoj trecini analnog kanala    43.) dorzalno od prostate je:  Tocno!! Rectum    35.femoralis  d) medijalni dio lacunae vasorum nazivano canalis femoralis  e) a.) u bazalne ganglije ubrajamo  Tocno!! Nu. Superficialis clitoridis  b) a. Falciforme hepatis    41.) radix posterior medulle spinalis je sastavljen od:  Tocno!! Centralnog ogranka aksona neurona spinalnog osjetnog ganglija      www.subclavia prolazi kroz nejga    42.

) za foramen infrapiriforme nije tocno:  Tocno!! Kroz njega prolazi a.perpetuum‐lab. Glutea superior    53.) netocno je za ductus thoracicus:  Tocno!! Skuplja limfu odasvud osim glave i vrata    49.) iz fundusa uterusa limfa ide u  Tocno!! Iliacne ili aortalene limfne cvorove    56.) u meatus nasi inferior se izljeva:  Tocno!! Ductus nasolacrimalis    52.) kada prerezemo mesocolon transversum:  Tocno!! Nalazimo bursu omentalis    55. rotatio interna    46.24    45.com.) haustre denelog crijeva  Tocno!! Oblikuju Plicae semilunares    47.) fissura horizontalis:  Tocno!! Polazi od fussurae obliquae u straznjoj axillarnoj crti    www. Obturatorius  b) n. intercostalis    48.) a.) krvni ugrusak u lijevoj plucnoj arteriji moze doci  Tocno!! V. anteflexio. Iliohypogastricus  c) n.) srednji polozaj ramenog zgloba je u polozaju:  Tocno!!?? Abductio.hr    . trabecula septomarginalis  e) ima papilarne misice    58.) parijetalni peritoneum prednje trbusne stijenke osjetno inervira  a) n. Iliaca communis odvaja se od aorte:  Tocno!! L4    54.) najcesce vezana struktura uz trbusnu stijenku je:  Tocno!! Colon ascendens    50.) za desni ventricul ne vrijedi:  a) ima trabecule carineae  b) ima chordae tendineae  c)oblikuje apex cordis  d) ima posebnu misicnu pregradu. Cava superior    57.) za pluca je tocno:  Tocno!! Desni glavni bronh je postavljen skoro okomito i kraci je od lijevog    51.

) viscerani ogranci prsne aorte nisu:  tocno!! A..) za plexus hypogastricus inferior nije tocno  Tocno!!zove se i n.) n.X seze do:  Tocno!! Flexura coli sinistra    70.) za pluca su tocne sve tvrdnje osim  Tocno!! Olucni segment ima oblik.) trabecula aductorium nalazi se na :  Tocno!! Medijalni epikondil femura    71.) za jetru je tocno:  Tocno!! Lig.) za uterus nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Prednja strana cervixa potpuno je prekrivena peritoneumom    68.) tijela preganglijskih visceralnih motorickih (=vegetativnih) neurona nalaze se u:  Tocno!! Cornu anterior medullae spinalis    69.) granice parasimpaticke inervacije colona preko n.perpetuum‐lab.falciforme odjeljuje s prednje strane jetru na lijevi i desni rezanj    64.25      59.) za pars parasimathicus je tocno:  Tocno!! Niti mu se prekapcaju u neposrednoj blizini organa koje inerviraju    72.ductus nasolacrimalis    65.hr    ..) podvostrucenje dure mater nije:  Tocno!! Cauda equina    67.) anulus inguinalis profundus:  Tocno!! 4‐5 cm lateralno od povrsinskih prstena      www.com.) put suza:  Tocno!! Gll. Flexor digitorum superficialis    62.lacrimalis‐caruncula.) u lijevom atriju se nalazi:  a) limbus fossae ovalis  b) ostium tricuspidale  c) valvula foraminis ovalis  d) fossa ovalis  e) valvusa sinus coronarii    60.(oblik acinusa)    61.ulnaris inervira sve osim:  tocno!! M.presacralis    66. Subcostalis    63.

) anterolateralni zid aduktornog kanala:  Tocno!! M.) anulus femoralis ne omeduju:  Tocno!!?? Arcus iliopectineus    81.) slabo mjesto straznjeg trbusnog zida je:  a) canalis inguinalis  b) trigonum lumbale  c) hiatus inguinalis  d) umbilicus  e) bochdalecov otvor    77.26    73.) svi torakalni kraljesci imaju:  Tocno!! Fovea costalis    87. Splachici    80.) u aduktornom kanalu a.perpetuum‐lab.opticus    75.quadriceps femoris    74. Thyroidea inferior    86.) za peritonealnu supljinu pronadite netocno:  Tocno!! Bursa omentalis dio je infraomentalnog prostora    76.hr    .) ductus choleodocus i pancreaticus major se ulijevaju:  Tocno!! Pars descendens duodeni    82.) kome nije mjesto u kavernoznom sinusu:  Tocno!!??n. Tibialis anterior    79. Genitalis descendens    83.) za pluca je netocno:  Tocno!! Lijevo pluce ima 3 reznja    85.femoralis  Tocno!!?? Daje a.) articulatio atlantooccipitalis omogucuje:    www.) simpaticka vlakna u celijacni spet dolaze:  Tocno!! Kao nn.profunda femoralis    84.com.) fleksije u koljenu ne vrsi:  Tocno!! M. Vastus medialis    78.) krvna opskrba dusnika dolazi najvise od:  Tocno!!?? A.) treca perforantna arterija zavrsni je ogranak:  Tocno!!?? A.) kroz canalis tarsi ne prolazi:  Tocno!!?? M.

) za m..000 kn.falciforme    www..) gornje omedenje pelvis minor:  Tocno!!?? M..hr    .) za desnu sagitalnu brazdu je tocno:  a) naprijed je v.deltoideus i dio tricepsa    89.opticus nije tocno:  Tocno!! Kros canalis n. idete kuci s 32.saphenus  c) caput fibularis dostupna je palapaciji  d) n. cartilago costae    97.) najjaci misic medijalne skupine natkoljenicnih misica je:  Tocno!! M.com.) limfa iz mokracnog mjehura u :  Tocno!!?? Ilijacne limfne cvorove    90.) za n.) za potkoljenicu nije tocno:  a) retinaculum musculorum extensorum su zadebljane fascije  b) v.‐7.perpetuum‐lab.saphena parva prati n.laryngeusa reccurensa ne paralizira se:  Tocno!! M.) m.) foramen quadrangulare:  Tocno!!?? Kroz njega dolazi krv za m.) presijecanjem n.) pitanje za milijun kuna:  Mezenterij razapet izmedu duodenuma. jetre i gastera je:  Tocno!! Omentum minus  Zao mi je.) proksimalnoj skupini kostiju nozja ne pripada:  Tocno!!?? Os cuboideum    91.27    Tocno!! Gibanje glave naprijed nazad    88.ophtalmicom    96.biceps femoris nije tocno:  Tocno!! Kratka glava polazi sa sjedne kvrge    94.optici n.) za CNS su tocne sve tvrdnje osim:  Tocno!! Mesencephalon se nalazi kaudalno od ponsa    93.a bili ste tako blizu   :p hahahah    92.rectus abdominis:  Tocno!! Polazi sa 5.cava inferior  b) naprijed je lig.cricothyroideus    99.fibularis communis je dostupan palpaciji??  e) tuberositas tibiae lako je vidljiva    95.opticus prolazi s v.adductor magnus    100..obturatorius internus0    98.

com.venosum  e) naprijed je lig. Rotundum    UPOZORENJE!!!!!  Sve odgovore OBAVEZNO PROVJERITI          www.hr    .perpetuum‐lab.28    c) naprijed je zucni mjehur  d) naprijed je lig.

 Otvor na unutarnjoj strani baze lubanje.    A1  19.  3.  1. Fetalni optok krvi nešto vezano uz v.29    KOLOKVIJI akad. Fenomen ladice se javlja kod puknuca koje sveze?  2. Što je točno za perikard (srastao s tetivnim središtem ošita)  11. Kako se zove unutrašnja stjenka srca (endokard)  17. N. Sto je tocno za medijalni menisk(smanjena pokretljivost)  14. Umbilicalis i valvula foramina ovalis  6. Foramen jugulare(slika)  15. 2007. Medijalno ogranicenje karpalnog kanala jest?    A2  08. Gdje se auskultira truncus pulmonalis (2. U koji dio srca se uljeva venska krv  18. Gdje se stvara cerebrospinalni likvor  9. Na što neće djelovati sympathicus (suženje zjenice)  12. Atlantookcipitalni zglob je koja vrsta zgloba?  7. Articulatio composita je koji zglob?  13. Što se ne vidi na desnom rentgenskom obrisu srca (aorta vjerojatno)  7.2007..2008.com. Slika moždanog debla. Omenenje 3. Ramus comunicans albus – što je točno za njega  2. Šta se nalazi iza traheje (truncus sympathicus)  14. KOd FOP‐a što okoštava?  12. phernicus isto iz kojeg spleta  4. Koji dio probavne cijevi je srastao – rectum    www. Abduktor natkoljenice je(gluteus medius)?  17.hr    . Sto je tocno za postmenopauzalnu osteoporozu?  16. Koji moždani živac nema OVE vlakna  10.02. Što odijeljuje lobus sinister hepatis i lobus quadratus  6.  1. treba prepoznati piramide  15. Topografski odnosi lijevog bubrega sa susjednim strukturama  5. N. KOja sveza ogranicava unutarnju rotaciju kod zgloba kuka. Slika zdjelice i oznacen jedan dijametar.10. U menisko femoralnom lateralnom dijelu koljenog zgloba se vrse koji pokreti?  5. Koja je granica ulaznog i izlaznog dijela desnog atrija  19.02. Koji dijelovi duodenuma nisu retroperitonealno?  2. KOja sveza sprjecava podizanje kljucne kosti prema gore?  10.. N.  6.perpetuum‐lab. moždane komore  16. god. Petna kost je koja od navedenih?  9.2008. Koji se recessus plerue nećei spuniti pri najjačem udahu  5./08. Četverokutasto polje – posljedica srastanja mesocolon descendens  7. Pitanje koji je to dijametar. Što se uklanja kod ugradnje umjetnog kuka?  8. Mutacije u genima za kolagen tipa 1 povezane su s kojom bolesti?  11. Što ne spada u diencephalon (mesencephalon)    A3  22. Test pretklona se koristi kod dijagnosticiranja bolesti cega?  4. lijevi menurebreni prostor)  8. Koji dio pancreasa se nalazi retroperitonealno  4.  1. Maxillaris di izlazi na bazi lubanje (foramen rotondum)  20. Najslabija sveza stražnje trbušne stjenke (trigonum lumbale)  3. Ischiadicus iz kojeg spleta izlazi  3. Koji je desni zalistak (trikuspidalni)  13.

 laryngeusa reccurrensa ne utječe na funkciju ‐ krikotiroidnog mišića  19. m. Što nastaje iz Muellerovih cijevi  13.. (tak nešt bijaše)        www. Koji je dio u cijelosti pokriven primarnim peritoneumom  16. Šta je točno za aa. Koja se struktura ne nalazi u sinus cavernosus  10. Porta hepatis. što se ne nalazi u njoj  18. Put suza – koja je tvrdnja točna  7. Koja tvrdnja nije točna oko parasimpatičke inervacije oka  12.3. Što nije točno za carotis externu  9. Fascije vrata – što je točno  15.2008. teres hepatis  13.. Što ne spada u jezične mišiće  13. Uljevanje ductus choledocus  17. Zašto spermiji miruju u epididimisu – kiseli milje  9. N. Što nije točno – thyroidea inferior iz carotis interne  6. Lijevi n.. Peritonealni nabor prednje trbušne stjenke  12. od fasciculus posteriora se odvaja. arterije stopala  7. Inervacija sluznice nosne šupljine – koja jezgra  5. slezena  3.30    8. Auriculotemporalic – što inervira  3. Treća tonzila – gdje se nalazi  18. Koja je tvrdnja točna? glomus caroticus inerviraju n.2008.com.dodiruje gaster  12.perpetuum‐lab. Arcuate    A4  14. a.L kralješka se nalazi. u ležećem položaju i ekspiriju u razini 2. U kojoj razini se nalazi prvo suženje jednjaka – krikoidna hrskavica  10. n. Pudendus  5. Femoralisa  4. najmedijalnije kroz infrapiriformni otvor prolazi: n. Što nije točno za m. ductus deferens  9. Klijenut n. Koji dio nema limfnih žila na larynxu  8. Što se ulijeva u prostatičnom proširenju muške uretre  11. koji mišić vrši elevaciju   8. axillaris  10. Hypoglosus – što inervira  2. Masseter  16. par superior duodeni. lig.  1. bicep brachii – funkcija  2.  15. Peyereove pločice (noduli lymphoidei aggregati)‐na mjestu suprotnom od mjesta gdje se radix  mesenterii veže za ileum  14. Supraomentalni prostor. vagus  17.u razini kojeg kralješka  11. uterus  14.. što je točno za njega  15. facies visceralis lijevog jetrenog režnja. Omeđenje trigonum linguale superius  14.hr    .. Što ne spada u medijalnu granicu orbite  11. Chorda tympani ‐ kakva vlakna nosi  4. glossopharyngeus.  1. saphenus je najjača motorična grana n. što tvori canalis adductorius  6. vagus i simpatičke niti    A5  28.3. netočna tvrdnja: n. N.

Na granici kojih kosti se nalazi fisura orbitalis inferior – odgovor je između maxille i sphenoidale  8. labyrinthi  b) A.Pokret koji se ne može izvesti u zglobovima s jednom osi.Rotatornu stabilnost koljena osigurava ponajviše : collaterale tibiale/fibulare. Ja mislim da je točno prednji križni  10. god. pulmonalis – bronh  d) Itd itd    2) Što nije ogranak bazilarne arterije?  a) A. cerebelli inf. nemaju tijelo (ciljano na atlas ali odnosi se na sve)  3.2008.  d) A./09.  1.Suportna metoda u liječenju osteoporoze je :uzimanje d vitamina i Ca    A2  1) Na lijevom plućnom hilusu su odnosi:  a) Bronh – a.Vratni kralješci se od drugih razlikuju po tome što : Imaju foramen transversum.10. pulmonalis – bronh – v.Simptom nekog poremećaja karpalnog kanala je bol NOĆU i još nešto  13. pulmonlis  c) V. cruciata  anterior.Nešto s karpalnim kanalom i općenito kanalima oko šake  9.  d) Ima moždane ovojnice  e) Nastavlja se u medullu oblongatu    4) Što se ne vidi na bazi mozga?  a) Dio temp. patellare.ant. tipa gdje se nalazi incisura acetabuli  7.Prsni kralješci se od drugih razlikuju po : Imaju foveu costalis  5.Osteoartroza je degeneracijska bolest zglobova  17.com. ext.Najčešće endoproteze u velikim zglobovima ramena. kuka i koljena  15.Najveća razlika pregleda UZV i DXA je u preciznosti tehnike određivanja koštane mase i načinu  16. Režnja    www.  c) A. 2008.Foramen jugulare na slici  2.Nešto sa acetabulumom. iliti kuglasti  6. pulmonalis – a. a može u zglobovima sa dvije osi je.hr    .  e) Rr. a ima nešto  ponuđeno tipa zamka. Ad pontem    3) Što je netočno za moždinu?  a) Iz nje izlazi 41 par spinalnih živaca  b) Ima 2 zadebljanja  c) Ima fissuru medianu ant.perpetuum‐lab.Na frontalnoj kosti :  a)točno je glabella – udubina između arcusa supraciliares  b)medijalno na margo supraorbitalis se nalazi incisura supraorbitalis – ovo je zamka jer se ta incisura  zove frontalis  4. cerebelli if.    A1  31.Articulatio sternoclavicularis je : spheroidni zglob. rotacija. cerebelli sup. pulmonalis  b) A.BMU je najmanja jedinica pregradnje kosti u čovjeka  14.  ponuđeno : flexia.31    KOLOKVIJI  akad. cirkumdukcija   (točno)  Klinika:  11. ligamenata i cijelog zgloba najbolje je metoda : magnetska rezonancija  12.post.Za kontrolu hrskavica.pulmonalis – v.

 komore i subarahnoidalnom prostoru?  a) Kroz aqaeductus Sylvii  b) Kroz lateralne komore  c) U cisternu chiasme optice  d) nikamo  e) Luschkin i Magendijev otvor    8) Gdje nema cerebrospinlnog likvora?  a) Epiduralni prostor  b) U centralnom kanalu  c) U cisterni magmi  d) U cisterni pontisn  e) Lateralne komore    9) Granulationes arachnoideae…  a) Su izbočenja piae i arachnoidealne ovojnice  b) Patološke su promjene na duri mater  c) Kroz njih cerebrospinalni likvor prolazi iz sinusa dure mater u subarahnoidalni prostor  d) Izdanci su dure mater  e) U njima se nalaze mukozne glandule    10) Za ošit je točno…  a) Smanjuje trbušnu šupljinu  b) Projicira se na trup Th10  c) Aortalni prolaz je u centrum tendineum  d) Sternalni dio je najveći  e) Kroz foramen v.com.hr    . lijevom interkost. prolaze ogranci n.  a) Ima 4 prstena i 3 trokuta  b) Anulus fibrosus je gdje izlaze velike žile  c) To je jači srčani mišić imzenu atrija ventrikula  d) Na njega se veže srčani mišić  e) Prsten oko truncus pulmonalis je iza prstena oko aorte    6) Ostium pulmonale se auskultira?  a) U 2.32    b) Dio frontalnog režnja  c) Epitalamus  d) Dijelovi hipotalamusa  e) Pons    5) Srčani skelet. cavae inf.perpetuum‐lab. lijevom interkostalnom prostoru  c) U 3. desnom interkostalnom prostoru  b) U 2..phrenicusa    11) Gdje se projicira bifurcatio tracheae?  a) Na trup Th6  b) Na prvo rebro  c) Na C1  d) Na trup Th4    www. rebra    7) Gdje prolazi cerebrospinalni likvor izmenu 4. desnom interkostalnom prostoru  d) U 5. Prostoru  e) U sredini sternuma visina hvatišta 4.

  d) Sulcus medianus post. ponsu pripada  a) Colliculi vestibulares  b) Locus coeruleus  c) Fovea superior  d) Sulcus limitans  e) Sve je točno    14) Lamina quadrigemina je dio  a) Ponsa  b) Diencephalona  c) Krova 4. hypoglossus izlazi  a) Sulcus anterolateralis  b) Sulcus posterolateralis  c) Sulcus medianus ant. cordis minimae  b) V.  b) Desni recessus costomediastinalis ant. moždane komore. cordis media    19) Ductus thoracicus skuplja limfu iz cijelog tijela osim  a) Desni dio tijela ispod ošita    www. moždane komore  d) Tektuma mezencephalona  e) Lateralne komore    15) N.com. cordis parva  d) V.  e) Sulcus hypothalamicus    16) Prvi rez srca otvara  a) Ulazni dio lijevog ventrikula i lijevi atrij  b) Ulazni dio desnog ventrikula i desni atrij  c) Izlazni dio desnog ventrikla  d) Izlazni dio lijevog ventrikla  e) Aortu    17) Valsalijev desni zaton nalazi se…  a) U lijevom atriju  b) U desnom atriju  c) U Valsavijevoj šupljini distalnog luka aorte  d) Ispod septalnog kuspisa trikuspidalne valve  e) Izmenu desnog semilunarnog zalistka i stijenke aorte    18) Što se ne ulijeva u sinus coronarius?  a) V.perpetuum‐lab.  c) Traubeov prostor  d) Desni recessus costomediastinalis posterior  e) Recessus costodiaphragmaticus    13) Na dnu 4.33    e) Na spoj sternuma i klavikule    12) Što posve ispunjavaju pluća?  a) Lijevi recessus costomediastinalis ant.hr    . cordis magna  c) V.

perpetuum‐lab. medialis  e) vestibulum    4. bursoomentale    5. ilihipogastricus  e) femoralis    6.    A3  1. obliquum    2. najbitniji je :  a) periodonti  b) sindezmodonti  c) desmodnti  d) parodonti  e) enamelum    3. horizontale  c) lig. sphincter uretrae  a) n. psoas major    www. genitofemoralis  b) n. inferior  c) rec.34    b) Desnog dijela tijela iznad ošita  c) Lijevi dio tijela nad ošitom  d) Lijevi dio tijela pod ošitom  e) Desna potkoljenica i lijeva natkoljenica zbog anastomoze u ilijačnom području (Luschkina  anatomoza)    20) Koji sinus ne spada u sinuse donjeg slijeva?  a) Sinus cavernosus  b) Sinus sphenopetrosus  c) Sinus sigmoideus  d) Sinus intercavernosus ant.com. za bursu omentalis znamo da nema :  a) rec. alveolaris inferior  e) lig.  e) Sinus petrosus inf. apicis dentis  b) lig. ilioinguinalis  d) n. koji živac inervira m. circulare  d) lig. pudendes  c) n.hr    . splenicus  d) rec. hepatogastricum  e) lig. u ventralnom mezogastriju se NE razvija  a) lig. hepatoduodenale  d) lig. glavni pritisak pri žvakanju podnosi  a) lig. za učvršćivanje zubiju. za uretere nije točno :  a) leže na m. superior  b) rec. falciforme hepatis  b) omentum minus  c) lig.

 a. cava inferior  d) njena vena se ulijeva izravno u v.hr    .perpetuum‐lab. iliaca communis se odvaja od aorta ne razini :  a) L4  b) L3  c) L5  d) L2  e) S1    9. porte hepatis  c) u dodiru s v. renalis – Ureter  b) V – U – A  c) U – V – A  d) A – V – U  e) U – A – V    8. cavu inferior  e) inerviraju ju postganglionarna parasimpatička vlakna    11.com.35    b) prelaze ispred testikularnih/ovaričkih žila  c) imaju abdominalni i pelvični dio  d) vaskulariziraju ih ovarične/testikularne žile  e) imaju 3 suženja    7. što je točno za lijevu suprarenalnu žlijezdu :  a) od bubrega ju odvaja masna ovojnica  b) leži na lateralnoj strani gornjeg dijela bubrega  c) nalazi se iza v. anteroposteriorna projekcija hilusa bubrega :  a) V. cavom inferior  d) ima proc. renalis – A. granica corpus gastricuma i pars pyloricum je :  a) curvatura major  b) incisura cardiaca  c) omentum minus  d) incisura angluaris  e) incisura antrum pyloricum    12. area nuda  a) dio je lobusa caudatusa  b) na strmom dijelu anterolateralne strane  c) tvori ju lig. lobus quadratus :  a) je ispred porte heptatis  b) iza v. pappilaris  e) ništa nije točno    13. falciforme  d) mjesto je gdje je jetra srasla s centrum tendineum ošita    www. koja tvorba nije ispred desnog bubrega :  a) duodenum  b) flexura coli dextra  c) desni režanj jetre  d) glava gušterače  e) jejunum    10.

 zygomaticus  e) sve je točno    18. falcimore sprijeda dijeli lijevi i desni režanj  b) v. bubregom tvori rec. za uterus nije točno :  a) nagnut je u odnosu na vaginu prema naprijed  b) fundus je ispred mjesta gdje se ulijevaju tubae uterinae  c) inervira ga plexus hypogastricus inferior  d) cervix je s prednje strane potpuno prekriven peritonejem  e) ništa nije točno    16. masseter  c) m. heptorenale    14. triangulare dextrum dio je lig. u prostatno proširenje uretre otvara se  a) ductus ejaculatorius  b) ductus deferens  c) bulbus penis  d) ductus excretorius  e) ductus aferens      A4  1) Dušnik se proteže od baze lubanje do. koji od dijelova ne pripadaju ureteru :  a) pars abdominalis  b) pars pelvina  c) pars intramurales  d) pars diaphragmatica  e) svi dijelovi pripadaju    17. buccalis  b) m. venosus sadrži obliteriranu umbilikalnu venu  e) s.hr    . orbicularis oris  d) m. portae hepatis u živog je čovjeka vidljiva kao ljubičasto prosijavanje kroz. Carotis externa se na početku u odnosu na a. obrazne vrećice tvori :  a) m. hepatoduodenale  c) v.com. što je točno za jetru :  a) lig.perpetuum‐lab. Carotis internu nalazi: ispred i  medijalno    www. C6  2) mesopharynx se proteže: od mekog nepca do PLICAE  PHARYNGOEPIGLOTTICAE  3) A. pun mjehur smješten je – peritonealno :  a)pre  b)retro  c)intra  d)sub  e)extra‐    15.  lig.36    e) lig. hepatice pripadaju funkcionalnom krvotoku  d) lig. subphrenicus    19.

orbicularis oculi: m. na radiološkoj snimci srca s desne strane možemo vidjeti: v.  Medianus  16. Tibialis posterior odvaja nakon odvajanja a. Pudenda interna je parijetalni ogranak a.37    4) netočno za a. Fibularis: a. Levatora ani je pokriven s: fascia diaphragmatis pelvis superior  5. Epigastrica inferior (ostale  navedene su bile površinske vene i ogranci a. Genu descedens  4. Cremaster kao ovojnicu funiculus spermaticus: u marušićki piše samo m. Ispod retinaculum mnusculorum flexorum): n. za m. Circumlexa fibulae  19. Quadratus femoris je točno: polazi s lateralnog dijela tuber ischiadice  6.hr    .perpetuum‐lab. Externus pollicis longus  14. koja od navedenih struktura ne prolazi kroz hiatus saphenus: a. Teres minor  12.)  12) netočno za glomus caroticum:   a) paraganglij   b) simpatički ganglij   c)refleksno može mijenjati krvni tlak   d)do njega dolaze ogranci n. što ne prolazi kroz foramen infrapiriforme: n. poredak strukturi u lacuna vasorum od medijalno prema lateralno: v. Iliohypogastricus): neznam točan odg. Lingualis se nalazi medijalno i prati tok živca: n.facialis  7) vanjski mišić grkljana: m. ogranak femoralne arterije u aduktornom kanalu: a.trochlearis: prolazi lateralnom stijenkom kavernoznog sinusa  17) koji mišić je antagonist pars palpebrae m. n. gornji dio m.maxillaris: prolazi lateralno od collum mandibulae  6) inervacija suprahioidnih mišića: n. ductus thoracicus: križa luk aorte sa stražnje strane  10. Iliacae internae        www.com.thyroidea superior: anastomozira s donjom  16) točno za n. stražnju stijenku aduktornog kanala u donjem dijelu čini: nisam sigurna jel je m. Hypoglossus  11) waldeyerev limfatički prsten: (ponuneno je bilo sve moguće i nemoguće. al je u jalšovcu dodan još i m. fovea radialis se nalazi na: os scafoideum  2. topografija desnog uretera: (znate da je retroperitonealno) prolazi iza ileuma i mezenterija  3. Transversus abdominis  20.  arcus iliopectineus  15. lingualna tonzila i lateralni tračci ždrijela. koji mišići čine m.masseter: polazi s lineae temporalis superioris  14) n.glossopharyngeusa   e) u dodiru je s unutarnjom jugularnom venom  13) netočno za m. najpovršnija struktura u karpalnom kanalu(tj. Levator palpebrae superioris    A5  1. Femoralis.cricothyroideus  8) funkcija m. Infraspinatus i m.facialis djelomično prolazi kroz koju fissuru: petrotimpaničku fissuru ili sfenopetroznu fisuru?  15) točno za a. ali to nije  bil točan odgovor nego x) ništa od navedenog nije točno . Hypogastricus (nije isto kaj i n.crycoarytenoideus: suzuje interkartilaginozi dio glottisa  9) štitastoj hrskavici ne pripada: arcus  10) a. kroz 3. nešto u stilu da povezuje  gornji i donji hipogastrični splet  7. nije točno da: a. a. mnogobrajne anastomoze limfnih žila dojke nalaze se u: retromamilarnom prostoru (jalšovec)  8.  Obliquus internus abdominis.carotis internu je da: ulazi u lubanju kroz porus acusticus internus  5) netočno za a. najbliže  odgovoru je bilo: a)nepčana. prednja granica pluća odgovara: recessus costomediastinalis  9. koji mišići rotiraju nadlakticu prema van: m. koja se grana a. Cutaneus femoris lateralis  18. ekstenzorni kanal prolazi: m. Femoralis. Adductor longus  ili magnus  17. Cava superior  11. Femoralis)  13.

 Cooperove niti su dio: lig. Ovojnica koljena  36.comunnicans posterior  2. Što nije ogranak a. nego 4 kosti!!)  39.longitudinale anterior    A2  8. m. dorzoventralna gradja)  33. sto nije tocno   24. Thyrohyoideus.38    KOLOKVIJI akad. Medijalni menisk: slabo je pokretan  8. Izmedju trupova kraljezaka: lig. Constrictor pharyngis inferior. Koji tuberculum se nalazi intraartikularno: tuberculum supraglenoidale  19. Inervacija lubanjske supljine: samo je dura inervirana  32.ishiofemorale i lig.perpetuum‐lab.(pollicis)  34. Sulcus n. art. Art. Pterion: kod a. što se ne hvata na cartilago thyroidea? M.  Sternothyroideus. Prema geometriji art./10. Processus styloideus se nalazi kod: III.trochlearis   26. sve je tocno osim: medijalni dio ogranicava adukciju (tocno‐to radi lateralni dio)  6. ali  samo corpus ne)   27. Granulationes arachnoideae.sternoclavicularis. m. Prijelaz iz arachnoideae u duru: neurothel  20. foramne jugulare zatvaraju: os temporale i os occipitale  4.  art. Koji se sav. sto nije tocno: najvise ih ima kod sinus cavernosus (tocno je kod  sinus sagittalis superior)  23. Sedlasti zglob je: art. u odraslih ne primjecuje: ceoni sav  11. Fossa coronoidea se nalazi: na medijalnoj strani distalnog kraja humerusa  18. Sto je intrakapsularno kod zgloba kuka: linea intertrochanterica  37.humeroradiale je: kuglasti zglob  15.carpometacarpalis I.acromioclaviculare je: ravni zglob  16. kada zaraste. Iliofemorale. m.spinalis: na processus transversus vratnih kraljezaka  13.acromioclavicularis)  17. Najvazniji ligament za uzduzni svod stopala: lig.  metamerija. Art. Sulcus a. Trigonocephalia: preuranjeno srastanje ceonog sava   28. Leptomeninx: aracnoidea i pia mater  21. Everzija i inverzija su kretnje u: donjem noznom zglobu  10.basilaris: a. 2009.collaterale ulnare  14. Wirchow‐Robinovi prostori   35. za lig. bilateralna simetrija. Corpus ossis sphenoidalis.crucata  5.radioulnaris distalis. Cisterne. Izmedju dva korijena malih krila sfenoidne kosti: se otvara canalis opticus   29.pubofemorale  7.2010. Nesto u vezi okostavanja kosti   31. Constrictor pharyngis medius ili ništa od navedenog    www. Discus articularis imaju: sve navedeno (art. Izvan sinovijalne ovojnice koljena ostat ce ligament: ligg. Sindesmose su: junctura fibrosa  30. S cime ne komunicira fossa pterygopalatina: s fossa crani anterior 25. verzija 1  1.2009. Kod covjeka nije prisutna: (prisutno je: polarnost.radiocarpalis.hr    .meningeae mediae (!!nije izmedju 3. god. Jedini zivac koji izlazi na  dorzalnoj strani mozga: n. Supracondyli se nalazi na: humerusu  3.interphalangea na stopalu: kutni zglobovi  12.3.calcaneonaviculare plantare  9. art. Os parietale nema rub: margo mastoideus  40. Vertebralis: na gornjoj povrsini straznjeg luka atlasa  22.com.    A1 – 30. Zglobna ovojnica kuka je najslabija: izmedju lig. Metacarpalne kosti  38. sto nije tocno: veze se za sve kosti neurocrania (cijela kost se veze.11.  1.

 Coronaria sin. truncus symphaticus prolazi kroz: lateralni lumbalni otvor  15. gdje se sluša ostium aortae? U 2. krv koja iz srca ide u pluća: venska je iako ide kroz arteriju  8. točno za paranazalne sinuse: osnova im se stvara nakon rođenja  23. sharpeyeva vlkna su položena sprialno oko korijena zuba. m. Subclavia  17.39    2. Coronaria dextra opskrbljuje prednje 2/3 septuma.meningea media  3. basis. nešto točno ili netočno za laterofaringealne prostore.  11. što je točno za suženje jednjaka: ono je najuže mjesto jednjaka i u mirovanju čini poprečno  postavljenu pukotinu  13. m. Auricularis anterior ili a. Coracobrachialis: da leži lateralno uz caput longum m. a.com. alveolarna kost je obložena zubni cementom. još nešto i hilum  pulmonis  29. (navedeno još da se vagina carotica nastavlja u medijastinum. što je točno za fossu pterygopalatinu: naprijed joj je stražnja površina maksile. grana maksilarne arterije u mandibularnom dijelu nije: a. Auricularis  profunda. što je točno za ošit: ili da foramen v. Tko ne spada u limfatični prsten ždrijela? Palatina sublingualis   36. desnom interkostalnom prostoru  5. facia cervicalis: lamina praetrachealis ima kranijalno hvatište na os hyoideum  19. todarova tetiva)  7. koji mišić ne inervira deveti ili deseti mozgovni živac: m. Pronator quadratus  14.  Pectoralis major  6. što je točno za koronarne arterije: ništa od navedenog (ponuđeno a. da septum sag. koji dio pluća nije obavijen visceralnom pleurom: apex. Levator veli palatini.cordis minimae  12.. I n.  parasimpatički preganglijska vlakna za inervaciju srca prekapčaju se u: ganglion Wrisberg  18. koja arterija ne opskrbljuje dojku: a. u srce se kroz sinus coronarius ne ulijevaju: v. (ponuđeno da se  nalazi u epifarinksu i da zatvara isthmus faucium)  21. Opskrbljuje  Hissov snop. a. margo anterior. što je grana maksilarne arterije u pterigopalatinskom dijelu? A. ostium  atrioventricularis dex. što ne polazi s humerusa: m. Bicipitis brachii  26. prednji dio nosne šupljine opskrbljuju: a.hr    . Sphenopalatina  4. Kochov trokut ne čini: ostium v. a. Gdje se nalazi centralni nastavak neurona koji prenosi osjet okusa iz prednje 2/3 jezika? N. Daje r. Cavae superioris (ponuđeno anulus fibrosus trikuspidalis. ne mogu se sjetiti  32. koji mišić omogućuje pružanje jezika prema naprijed: m. Tympanica anterior.  Tensor veli palatini i još dva  22. Genioglossus  20. simpatička inervacija glandule parotis: ganglion cervicale superius  10.  Pterygoideus  30. straga proc. što je netočno za m. centar vlakana za parasimpatičku inervaciju lakrimalne žlijezde: nucl. netočno za inervaciju pleure: pleuru visceralis inervira n.  intermedius    www. Circumflex  i r. Salivatorius sup. Ophtalmicus  24. Što je od navedenog netočno? Žilno‐živčani sklop se u laterofaringealnom prostoru nalazi u  prednjem dijelu. Constrictor pharyngis sup. Palatoglossus.perpetuum‐lab. Tko od navedenih ima zasliske? Vena cava inferior  34. sinus coronarius. Phrenicus  28. koji živac u sinusu cavernosusu stoji drugačije naspram drugih? Maksilarni  9. Alveolaris inf. što je netočno za Sorgius grupu limfnih čvorova? Da se nalaze na donjem medijalnom rubu m. Masseter je najvažniji retruzor  31. Prvi predvodnik srčanog ritma nalazi se? U stijenci desnog atrija. a. Coronaria dex.  35. kod ušća vene cave suprerior. a. nešto što je točno za zube: von ebnerova vlakna su položena cirkularno i tangencijalno na korijen  zuba. ništa od navedenog (nisam sigurna  da je bili baš tako postavljeni svi odg)  25. I još nešto  27. zub je sindesmotski spojen s  alveolarnom kosti. dijeli  laterofaringealni od retrofaringealnog)  33.. što je točno za Passavantov nabor: da ga stvara m. Cavae tvore prednji i desni list ošita ili da se desno nalazi  Larreyev otvor (sternokostalni trigonum) i lijevo Morgagnijev  16. što je netočno za žvačne mišiće: m. Interventricularis post.

IX i n. Maxillaris:  a. je najsuženije suženje  12. salivatorius superior  3. živca iz vratnog spleta. zametci pneumatizacije razvijaju se:  u 10‐12 tjednu            neposredno prije poroda            nista od navedenog            u 4 godini  9. prvi predvodnik srcane kontrakcije:  desin atrij.  39. Prvi rez srca otvara? Desni atrij i ulazni dio desnog ventrikula.    A2  8. Sorgius‐ova grupa. pectoralis  major 13.perpetuum‐lab. Ophtalmica i n. suzenja jednajka:  1. sto se ne hvata za cartilago tyroidea:  m. prednje obskrbno porucje nosa:  a. verzija 2  1. ogranak pars pterygopalatinum a.abducens  31. iz kojeg ganglija potječe simpatička inervacija parotide: ggl. Cordis minimae  22.2010. sto se ne nalazi u srednjem mediastinumu:  truncus symphaticus  37. Maxillaris:  a. granica ulaznog i izlaznog kanala u desnom ventrikulu:    38. koje od ponudjenih misica ne inerviraju n.40    37.X:  m. mimicni misici – sto nije tocno:  m. sto nije tocno za inervaciju pleure:  od strane n.pronator quadratus  8. Auricularis anterior  17. nesto u vezi fascia cervicalis  36. Coracobrachialis – sto nije tocno:   14. timpanicus  30. phrenicusa  6. koja vena ima zalistak:  v. tko ne obskrbljuje prsnu zlijezdu:    27. n. Još nešto s ošitom. koji zivac ima poseban polozaj u sinus cavernosus:  n. truncus sympaticus prolazi kroz:  lateralni lumbalni otvor  25. Što nije u srednjem dijelu donjeg medijastinuma? Truncus sympaticus  41.  nesto u vezi srcanog skelata ‐  sta nije dio necega:  Kochov trokut    www. koji mišić plazi jezik  35.tesnor tympani  5. centralna grana za okus u prednje 2/3 jezika:  nu. cervicale superius  34. sto nije ogranak pars mandibularis a. limfna odvodnja – sto nije tocno:  nalazi na medijalnoj strani m. u sinus coronarius se ne ulijeva:  vv. koji od ponudjenih misica nema hvatiste na humerusu:  m. plućna arterija:  venska krv iako ide kroz arteriju  40. anulus lymophoidesu pharyngis – tko ne spada u to:  gland. preganglijska parasimpaticka vlakna za srce se prekapca:  u ganglion Wrisberg  21. mislim da se tražio netočan odgovor – n. m. nesto u vezi zuba:    7. auskulacija aorte:  drugi desni interkostalni  10. nesto u vezi prolaska tvorbi kroz diaphragmu  26. Što odvaja ulazni od izlaznog dijela u desnom ventrikulu? Crista supraventricularis  38.cava inferior  39.‐3. Što je točno za hypoglossus? Pridružuju mu se vlakna iz 1. koji dio pluca nije pokriven pleurom:  hilus  15. sto nije tocno u vezi spatium retropharyngeum:   16. Ophtalmicus  32. fossa pterygopalatina:  smjestena izmedju straznje povrsine maxillae i prednje povrsine proc.3. Pterygopalatinum  33. vagus osjetno inervira ošit. koji dio nekog zivca ce proci kroz koju fissuru: n.masseter radi retruziju  4.constrictor pharingys medius  20.cava superior  23. Passavantov nabor tvori:  gornji konstriktor zdrijela  29. kod utoka v.sublingualis  28.hypoglossus – sto je tocno:  daju mu grane iz C1‐C3  2. prvi rez srca:  desni atrij i ulazni dio ventrikula  11. srcane arterije:  ???  24.hr    .  Pterygoideusa  19. Sphenopalatina  18.  40.com. inervacija za glandula lacrimalis – gdje ce biti prekapcanje:  gangl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful