1   

  ZBIRKA PITANJA IZ ANATOMIJE 
 
Test kolokvij – osteologia, syndesmologia‐ A1    1. Zglob s jednom osovinom je:  a) ginglymus  b) jajoliki zglob  c) sedlasti zglob  d) art. cotylica  e) art. Sellaris    2. Circumductio je  a) složena kretnja  b) pri toj kretnji pomični kraj kosti giba se oko središta  c) kretnja pomične kosti opisuje stožac  d) vrh stošca je u središtu zgloba  e) sve je točno    3. Izmenu zatiljne kosti i aksisa sprijeda nalazi se:  a) lig. cruciforme atlantis  b) membrana tectoria  c) membrana atlantooccipitalis anterior  d) lig. transversum atlantis  e) lig. apicis dentis    4. Za lig. interspinale NIJE točno:  a) prednji je rub sveze sprijeda srastao sa žutim svezama  b) stražnji je rub sveze srastao sa supraspinalnom svezom  c) najjače su u slabinskom dijelu kralježnice  d) tanki je fibrozni snop što sadrži i malo elastičnih vlakana  e) u vratnom dijelu nastavlja se u lig. nuche    5. Za lig. longitudinale anterior NIJE točno:  a) gore se veže za ždrijelnu kvržicu zatiljne kosti i prednju kvržicu atlasa  b) sveza je tanja u vretnom dijelu  c) ograničuje svijanje kralježnice prema natrag  d) najjača je u slabinskom i donjem grudnom dijelu kralježnice 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

2   

e) ograničuje savijanje kralježnice prema naprijed    6. U proksimalni red kostiju pešća NE spada:  a) os scaphoideum  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os pisiforme  e) os capitatum    7. Za lateralni menisk je točna tvrdnja :  a) ima oblik otovrenog slova C  b) vanjski mu je rub vezan uz zglobnu čahuru  c) slabije je pokretan od medijalnog meniska  d) gibljivost je ograničena zatezanjem lig. meniskci lateralis  e) sprijeda je deblji nego straga    8. Za lig. iliofemorale je točna tvrdnja:  a) nalazi se na prednjoj strani zgloba kuka  b) to je najjača i najčvršća sveza u ljudskom tijelu  c) polazi od spine ilijake anterior inferior  d) srednji dio sveze slabije je razvijen  e) sve je točno    9. Za preponsku simfizu NIJE točno:  a) spojne površine su ravne i jajolike  b) širi kraj spojnih ploština usmjeren je prema gore  c) nije pravi zglob i nema zglobnu čahuru  d) spoj pojačavaju tri fibrozne niti  e) u prvim godinama života to je pokretan zglob    10. Zglob izmenu krstačne i bočne kosti NE pojačava:  a) ligg. sacroilliaca ventralia  b) ligg. sacroiliaca interossea  c) ligg. sacroiliaca interossea  d) lig. iliolumbale  e) lig. transversum perinei    11. Conjugata vera:  a) najvažnije je promjer ulaza zdjelice  b) iznosi 10‐ 11 cm  c) važan je u porodništvu  d) spaja najizbočenije mjesto staržnje strane simfize i promontorij  e) sve je točno    12. Sulcu tendinis m. flexoris hallucis longi nalazimo na:  a) femuru  b) patelli 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

3   

c) calcaneusu  d) os cuboideum  e) ništa nije točno    13. Retinaculum patellae mediale nastavak je tetive:  a) m. vastus medialisa  b) m. vastus intermediusa  c) m. rectus femorisa  d) m. vastus lateralisa  e) m. patellaris medialisa    14. Simptom “ladice“ nalazimo kod:  a) ozljede kolateralnih ligamenata u lakatnom zglobu  b) rupture ukriženih sveza u koljenskom  c) prijeloma proksimalnog kraja femura  d) prijeloma distalnog kraja femura  e) prijeloma proksimalnog kraja humerusa    15. Zglobni menisci:  a) kreču se zajedno sa kondilima tibije  b) pri ekstenziji se pomiču prema natrag  c) pri fleksiji se pomiču prema naprijed  d) nepomični su unutar koljenskog zgloba osiguravajući stalan doticaj zglobnih tijela  e) ništa nije točno    16. Glavna sveza donjeg nožnog zgloba je:  a) lig. talofibulare anterius  b) lig. talofibulare posterius  c) lig. talocalcaneum interosseum  d) lig. talonaviculare  e) lig. talocalcaneonaviculare    17. Najduža sveza stopala je:  a) lig. plantare longum  b) lig. bifurcatum  c) lig. deltoideum  d) lig. calcaneocuboideum  e) lig. talonaviculare    18. Art. Atlantooccipitalis je:  a) jajoliki zglob  b) sedlasti zglob  c) kuglasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) valjkasti zglob    19. Prekomjernu laterofleksiju glave onemogućava: 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

4   

a) ligg. alaria  b) srednji snopovi membrane tektorije  c) okomiti snopovi lig. cruciforme atlantis  d) a+b+c  e) niša nije točno    20. Otvor slabinskih kralješaka je:  a) okrugao  b) trokutast  c) četvrtast  d) nepravilna oblika  e) vretenast    21. Zavoj po torziji osobito je izražen:  a) kod prvog rebra  b) u gornjih rebara  c) u srednjih rebara  d) u donjih rebara  e) kod sedmog rebra    22. Dvanaesto rebro ima:  a) angulus costae  b) cristu capitis costae  c) tuberositas m. serrati anterioris  d) sulcus costae  e) cristu colli costae    23. Koštano‐ fibrozni krov ramenog zgloba tvori:  a) akromion  b) korakoidni nastavak  c) akromioklavikularni nastavak  d) a+b  e) a+b+c    24. Sulcus n. ulnaris nalazi se na:  a) proksimalnom kraju humerusa  b) stražnjoj strani trupa ulnae  c) stražnjoj strani medijalnog epikondila humerusa  d) stražnjoj strani trupa humerusa  e) ništa nije točno    25. Art. Sternoclavicularis po mehanici je :  a) art. Spheroidea  b) art. Trochoidea  c) art. Sellaris  d) ginglymus  e) art. plana 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

 Kroz fissuru orbitalis inferior komuniciraju:  a) orbita i prednja lubanjska jama  b) orbita i srednja lubanjska jama  c) orbita i fossa pterigopalatina  d) orbita i fossa infratemporalis  e) c+d    32. Za lakatni zglob NIJE točno:  a) razvijeni su zglobni mišići  b) osovina je kosa od gore i lateralno prema dolje i medijalno  c) tipičan je kutni zglob  d) za njegovu mehaniku važan je art. Lig. teres majora i m. Canalis nasolacrimalis se otvara u:  a) gornji nosni hodnik  b) srednji nosni hodnik  c) donji nosni hodnik    www. subscapularisa  c) m. radioulnaris distalis  b) art.hr    . humeri  e) ništa nije točno    31. infraspinatusa  d) m.5      26. supraspinatusa i m. Discus articularis NE nalazimo u:  a) art. teres majora    27. coracohumerale nalazi se izmenu tetiva:  a) m. Rameni zglob će pri upali zauzeti položaj  a) djelomična antefleksija  b) djelomična abdukcija  c) maksimalna adukcija  d) djelomična rotacija prema unutra  e) a+b    28. teres minora i m. supraspinatusa i m. sternoclavicularis  d) art. Chorda obliqua:  a) nalazi se na distalnom kraju menukoštane opne  b) spriječava prekomjernu abdukciju podlaktice  c) spriječava prekomjernu adukciju podlaktice  d) spriječava prekomjernu supinaciju  e) ništa nije točno    29. supraspinatusa  b) m. temporomandibularis  c) art.perpetuum‐lab. infraspinatusa  e) m. humeroradialis  e) ima pet sluznih vreča    30.com. infraspinatusa i m.

 Lamina cribrosa:  a) je dio frontalne kosti  b) je dio etmoidalne kosti  c) je posebna kost  d) kroz nju prolazi drugi kranijalni živac  e) kroz nju prolazi treći kranijalni živac    36. Platylccephalus je naziv za:  a) visoku lubanju    www. Foramen spinosum se nalazi na:  a) sljepočnoj kosti  b) čeonoj kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste kosti  e) na piramidama sljepočne ksoti    38.6    d) recessus sphenoethmoidalis  e) conchu nasalis inferior    33. lacrimalis    34. Za fonticulus anterior je točna tvrdnja:  a) nastaje nakon ronenja  b) sraste u petoj godini života  c) sraste neposredno nakon ronenja  d) sratse nakon druge godine života  e) predstavlja otvor izmenu zatiljne i tjemene kosti    39. Za foramen sphenopalatinum je točno:  a) predstavlja komunikaciju iznenu cavum nasi i cavum oris  b) predstavlja komunikaciju izmenu fosse temporalis i pterygopalatine  c) predstavlja komunikaciju izmenu cavum nasi i fosse pterxgopalatine  d) kroz njega prolazi a.perpetuum‐lab.hr    . Pterygopalatina  e) kroz njega prolazi n. Za lubanju je točna tvrdnja:  a) kosti lubanje se razvijaju isključivo iz mezenhimalne osnove  b) nosne kosti se razvijaju iz primitivne vezivne osnove  c) kosti lubanje se razvijaju iz hrskavične osnove  d) pločaste kosti grade bazu lubanje  e) nosni dio razvija se iz primitivne hrskavične čahure    37. Fissuru orbitalis superior omenuju:  a) velika i mala krila sfenoida  b) velika krila sfenoida i frontalna ksot  c) mala krila sfenoida i temporalna kost  d) maxilla i mala krila sfenoida  e) etmoidna ksot i mala krila sfenoida    35.com.

 Articulatio carpometacarpea pollicis je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob      www. Canalis n.7    b) nisku lubanju  c) srednje visoku lubanju  d) kratku lubanju  e) srednju lubanju    40. Foramen jugulare oblikuje:  a) čeona kost  b) zatiljna kost  c) sljepočna i zatiljna kost  d) sljepočna kost  e) klinasta ksot    41.perpetuum‐lab. Os scaphoideum postavljena je u smjeru kostiju podlaktice kada je šaka:  a) u plantarnoj fleksiji  b) u dorzalnoj fleksiji  c) u srednjem položaju  d) u radijalnoj abdukciji  e) u ulnarnoj abdukciji    45.com. hypoglossi nalazi se na:  a) zatiljnoj kosti  b) piramidi sljepočne kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste ksoti  e) čeonoj kosti    44. Sile zagriza prenose se na neurokranijum preko:  a) sljepočne kosti  b) jabučaste ksoti  c) gornje čeljusti  d) čeone kosti  e) sve navedeno je točno    42. Foramen ovale je otvor smješten na:  a) na malim krilima klinaste kosti  b) velikim krilima klinaste ksoti  c) tijelu klinaste ksoti  d) pterigoidnim nastavcima klinaste ksoti  e) na ljusci sljepočne ksoti    43.hr    .

 Articulatio radiocarpea je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob    47. Od svih kostiju pešća najčešći prijelomi su na:  a) os lunatum  b) os triquetrum  c) os trapezium  d) os scaphpideum  e) os hamatum    52. Fiziološki srednji položaj ramena je:  a) antefleksija i rotacija prema van  b) djelomična retrofleksija i abdukcija od 60°  c) djelomična antefleksija i abdukcija od 30°  d) djelomična antefleksija i abdukcija od 60°  e) retrofleksija i abdukcija od 30°    50. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:  a) članci prstiju razvijaju se perihondralnim okoštavanjem  b) imaju dvije epifizne hrskavice  c) epifizna koštane jezgra se nalazi na proksimalnom kraju  d) u trećem mjesecu fetalnog života okoštavaju dijafize  e) u drugoj ili trećoj godini života javljaju se epifize    49. Od kostiju pešća zadnja okoštava:  a) os scaphoideum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum    www.hr    .perpetuum‐lab. Koja od navedenih kostiju NE sudjeluje u izgradnji zglobnih tijela radiokarpalnog zgloba:  a) radius  b) ulna  c) os scaphoideum  d) os lunatum  e) os triquetrum    51.com. Retinaculum flexorum polazi sa:  a) processus styloideus ulnae  b) processus styloideus radii  c) tuberculum ossis trapezii  d) caput ossis capitati  e) os luantum    48.8    46.

 U primarnu osteoporozu spadaju :  a) juvenilna. a 50% u fazi odlaganja kosti  d) sve navedeno je točno  e) točni su odgovori a+b    57. idiopatska i involucijska  b) endokrine bolesti paratireoidnih žlijeszda  c) poremećaji absorpcije u crijevu  d) osteogenesis imperfecta  e) kronični alkoholizam    56. Koštana mineralna jedinica (BMU)  a) je najmanja koštana jedinica u kojoj se zbiva pregradnja kostiju u ljudi  b) ima ih oko 2x1010  c) oko 50% BMU je ufazi razgradnje. U mehanizmu djelovanja pojedinih sveza u zglobu kuka uloga je:  a) pubofemoralne sveze da ogranići prekomjernu unutarnju rotaciju  b) lig. spol.0 g/cm2  c) 50% manje nego prije menopauze  d) 30% veću nakon liječenja estrogenima    58. obiteljska anamneza.perpetuum‐lab. Rizični činitelji za primarnu osteoporozu jesu:  a) dob. način života  b) smanjen unos kalcija  c) pušenje i uzimanje alkohola  d) smanjena fizička aktivnost  e) sve navedeno je točno    59. iliofemorale se nateže pri ekstenziji.9    e) os trapezium    53. Skraćenica ADFR:  a) odnosi se na poremećaj funkcije koljena u osteoartrozi  b) je aktivni metabolit vitamina D  c) je liječenje osteoporoze temeljeno na principu prvotne aktivacije osteoklasta  d) se odnosi na genetsku bolest patuljasta rasta  e) odnosi se na poremećaj broja kostiju u kostima pešća    54. capitis femoris sprečava retroverziju  c) lig.hr    . sprečava retrofelksiju i olakšava uspravan    www. Postmenopauzalna osteoporoza nastaje uslijed:  a) nedostatka estrogena i smanjene razgradnje kosti  b) nedostatka estrogena i smanjene apsorpcije kalcija u crijevu  c) nedostatka estrogena i povećane razgradnje kosti  d) smanjenja proizvodnja vitamina D  e) a+b+c    55. Žene ugrpžene nakon menopauze imaju gustoću koštanog minerala:  a) više od 1.com.0 g/cm2  b) manje od 1.

 ishiofemorale ograničava antefleksiju  e) zona orbicularis sprečava prekomjernu abdukciju    60. transversum atlantis razapet je izmenu i stražnjeg luka atlasa  e) osnovna kretnja je rotacija glave na lijevu i desnu stranu    64. dok je glava kosti  posve hrskavična  d) glava bedrene kosti i oba trohantera su hrskavični  e) jezgra okoštavanja u glavi bedrene kosti javlja se tek u prvoj polovici 3. ali izmenu koštane epifize i dijafize bedrene  kosti postoji epifizna hrskavica  b) u hrskavičnoj epifizi postoje razvijene jezgre okoštavanja u glavi bedrene ksoti i  malom trohanteru. godine  života    62. Coxa valga je oblik bedrene kosti pri kojem je:  a) kut što ga čine osovina vrata i osovina trupa bedrene kosti veći od 130°  b) kut što ga čine vrat i trup bedrene kosti kreće se iznenu 120 i 130 stupnjeva  c) kut izmenu vrata i trupa bedrene kosti manji je od 120 stupnjeva  d) veliki trohanter smješten je visoko pa je razmak izmenu polazišta i hvatišta malog  i srednjeg glutealnog mišića skraćen zgob čega se takova osoba pri hodu naginje  na suprotnu stranu kako bi se izbjegla pasivna insuficijencija mišića  e) ništa od navedenog nije točno    61. a s unutarnje starne  fibroznog sloj zglobne čahure    63. Fossula petrosa početni je dio  a) canalicus mastoideus  b) canalis cochlearis  c) canalicus tympanicusa  d) canalis facialisa  e) canalis musculotubariusa    65. Za zglob kuka novoronenčeta je točna tvrdnja:  a) zglob je posve oblikovan i okoštao. Art.perpetuum‐lab. dok je velik trohanter hrskavičan  c) u novoronenčeta u oba trohantera nalaze se jezgre okoštavanja.10    stav  d) lig.hr    . Na stražnjoj plohi piramide temporalne kosti nalazi se:    www. atlantoaxialis mediana  a) je zglob izmenu staržnjeg luka atlasa i transverzalnog ligamenta sa densom atlasa  b) konkavno zglobno tijelo je zub axisa  c) konveksno zglobno tijelo je fovea pterygoidea  d) lig.com. Sinovijalni sloj zglobne čahure zgloba kuka hvata se:  a) neposredno uz oba hvatišta fibroznog sloja zglobne čahure  b) s vanjske strane zglobne čahure  c) na zdjeličnoj kosti na 2 cm udaljenosti od acetabuluma  d) na bedrenoj kosti uz hvatište fibroznog sloja s unutarnje strane  e) na zdjeličnoj kosti uz vanjski rub hvatišta labrum acetabulare.

 conoideum  b) prednji dio čini lig.11    a) sulcus n. Za lateralni menisk koljenskog zgloba vrijedi:  a) vanjski rub mu je slobodan (tj. Za prvi karpometakarpalni zglob je točno:  a) to je zglob izmenu trapezoidne kosti i baze prve metakarpalne kosti  b) to je elipsoidni zglob  c) to je sedlasti zglob  d) nema zglobne čahure  e) u njemu se vrši fleksija. petrosi minoris  d) fossa subarcuata  e) apertura interna canalis carotici    66. trigemini  c) sulcus n. conoideum nalazi se bursa lig.perpetuum‐lab. popliteusa  c) manje je pokretan od medijalnog meniska  d) kretnje mu pojačava lig. coracoclavicularis  d) ograničava kretnje u sternoklavikularnom zglobu  e) svojim distalnim pripojem lig. Koja je od navedenih tvrdnji za humerus točna:  a) sulcus nervi radialis nalazi se iza lateralnog epikondila humerusa  b) tuberculum majus humeri nalazi se ispred tuberculum minusa  c) capitulum humeri nalazi se na medijalnoj strani humerusa  d) fossa coronoidea nalazi se iznad trochleae humeri  e) condylus humeri sastoji se od trochleae i processus coronoideus    www. ekstenzija. abdukcija i adukcija malog prsta    68. menisci lateralis  e) starga je s medijalnim meniskom povezan preko lig. transversum genus    67.hr    . petrosi majoris  b) impresio n. nepričvršćen za zglobnu čahuru)  b) za njega su vezana vlakna tetive m. U sellu turcicu NE spada:  a) dorsum sellae  b) fossa hypophseos  c) tuberculum sellae  d) clivus  e) processus clinoidei posteriores    70. Za gornju čeljust je točna tvrdnja:  a) foramina alveolaria nalaze se na alveolarnom grebenu  b) maksilarni se sinus otvara u gornji nosni hodnik  c) nije u kontaktu s palatinalnom kosti  d) čini lateralni zid orbite  e) u spoju je s frontalnom kosti    69. tarpezoideum  c) izmenu lig. tarpezoideum i lig. Za ligamentum coracoclaviculare je točna tvrdnja:  a) stražnji dio čini lig. je vezan za tuberculum majus    71.com.

 Za sternoklavikularni zglob točna je tvrdnja:  a) to je sinostotski spoj sternuma i klavikule  b) to je sinhondrotski spoj sternuma i klaviklue  c) po mehanici je elipsoidni zglob  d) u njemu je moguća kretnja depresije  e) zglobne su ploštine u neposrednom kontaktu    77. rotacija prema van i prema unutra  b) nema kretnji  c) fleksija i ekstenzija  d) rotacija prema van  e) rotacija prema unutra    74. Cirkumdukciju čine sve kretnje OSIM:  a) abdukcije  b) antefleksije  c) adukcije  d) rotacije  e) retrofleksije    76. U meniskotibijalnom lateralnom koljenskom zglobu vrši se:  a) rotacija  b) fleksija iekstenzija  c) fleksija s rotacijom prema van  d) ekstenzija s roatcijom prema unutra  e) nema kretnji    78. Canalis nervi optici nalazi se :  a) u prednjoj lubanjskoj jami  b) u stražnjoj lubanjskoj jami  c) u srednjoj lubanjskoj jami  d) na sljepočnoj kosti  e) na čeonoj kosti    73. Synovia je:  a) zglobna ovojnica  b) mišićna ovojnica  c) tekućina koja u cijelosti ispunjava zglobnu šupljinu    www.hr    . Za koljenski zglob je točna tvrdnja:  a) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreće samo femur  b) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreću samo menisci  c) pri rotacijskom se pokretu po tibiji kreću menisci i femur  d) pri rotacijskom se pokretu prema van menisci kreću prema unutra  e) pri rotacijskom pokretu sve strukture se jednako kreću    75.12      72. ekstenzija.perpetuum‐lab.com. U meniskofemoralnom medijalnom koljenskom zglobu vrši se:  a) fleksija.

 Collaterale mediale  b) lig. U koljesnkom zglobu. popliteum obliquum  e) lig. collaterale laterale  c) ligg. collateralia  b) ulnarnu stranu pojačavju ligg. pubofemorale  c) lig. neovisno o položaju stalno je napet:  a) lig.perpetuum‐lab. Articulatio subtalaris povezuje:  a) talus i calcaneus  b) talus i os naviculare  c) calcaneus i os naviculare  d) os cuboideum i calcaneus  e) talus i os cuboideum    82.13    d) proizvode je izmenu ostalog i burze  e) ojačanje zglobne čahure    79. capitis femoris    84. Gornji otvor zdjelice postavljen je pod kutom od 60 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini  pa govorimo o:  a) nuatciji zdjelice  b) kontranutaciji zdjelice  c) inklinaciji zdjelice  d) depresija zdjelice  e) elevacija zdjelice    83. transversum acetabuli  e) lig.com. Za lakatni zglob točna je tvrdnja:  a) u njemu su moguće kretnje abdukcije  b) to je elipsoidni zglob  c) to je articulatio simplex  d) to je articulatio composita  e) ojačava ga membrana interossea antebrachii    85. Prekomjernu abdukciju u articulatio coxae sprečava:  a) lig.hr    . popliteum arcuatuum    80. U atlantookcipitalnom zglobu moguće su kretnje:    www. Za articulationes interphalangae manus točno je:  a) radijalnu stranu pojačavaju ligg. collateralia  c) tipični su kutni zglobovi  d) vrše fleksiju i ekstenziju  e) sve je točno    81. ishiofemorale  d) lig. cruciata  d) lig. iliofemorale  b) lig.

 calcaneocuboidea i art. Inverzija i everzija stopala dogana se u:  a) tibiotalarnom zglobu  b) talokalkaneonavikularnom zglobu  c) donjem tibiofibularnom zglobu  d) prvom tarzometatarzalnom zglobu  e) nijednom od navedenih    91. flava  e) lig. cuneonavicularis  d) art. Od sveza kuka intarkapsularno je smješten:  a) lig.perpetuum‐lab. pubofemorale  b) lig. calcaneocuboidea i art.hr    . Chopartov zglob čine:  a) art. Pri prsnuću kolateralnih ligamenata u koljenskom zglobu razvija se:  a) klimavo koljeno  b) staržnji fenomen ladice  c) genu valgum  d) prednji fenomen ladice  e) genu varum    89. iliofemorale  e) zona orbicularis    88. talonavicularis i art. supraspinale    90. longitudinale anterius  b) lig.com. Tijela dva susjedna kralješka spaja:  a) lig. talonavicularis  c) art. interspinale  d) ligg.14    a) rotacija glave i kralješnice  b) sagibanje glave spram naprijed i natrag  c) rotacija glave  d) rotacja kralješnice  e) rotacija i sagibanje glave    86. ischiofemorale  d) lig. calcaneonavicularis  b) art. intertransversarium  c) lig. Za articulationes carpometacarpeae je točno:  a) to je sferoidni zglob  b) to je amphiarthrosis  c) to je elipsoidni zglob  d) to je synostosis  e) to je synchondrosis    87. capitis femoris  c) lig. talonavicularis i art. calcaneonavicularis    www. cuneonavicularis  e) art. calcaneocuboidea i art.

 popliteum obliquum    94.com. U distalni red kostiju carpusa ubrajamo  a) os pisiforme  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    98. Sulcus a. cruciatum anterius  e) zato što nije vezan uz lig. Nakon vanenja meniska. Prijelom humerusa najčešće najstaje:  a) u sulcus intertubercularis  b) na sredini kosti  c) ispod oba tubercula  d) iznad oba tubercula  e) ništa od navedenog nije točno    93. kontaktna površina koljesnkog zgloba:  a) smanjuje se četverostruko  b) smanjuje se dvostruko  c) povećava se dvostruko  d) ostaje nepromijenjena  e) ništa nije točno    97. Vertebralis nalazi se na:  a) svim vratnim kralješcima  b) svim vratnim i prvom grudnom kralješku  c) prvom rebru  d) atlasu  e) axisu    95. Os hyoideum je značajna po tome jer:  a) pripada kostima glave  b) ima pet rogova  c) mjesto je pripojišta geioglosalnog mišića  d) jedina je kost glave koja nije u neposrednom kontaktu s ostalim kostima glave  e) hrvatski joj je naziv nepčana kost    96.15      92. cruciata  d) zato što nije vezan uz lig. Koje je rebro savijeno po najvećem polumjeru:  a) prvo  b) drugo  c) peto    www. Lateralni je koljenski menisk pokretljiviji od medijalnog:  a) zato što nije vezan uz lig.hr    .perpetuum‐lab. cruciatum posterius  b) zato što je cijeli pričvršćen za zglobnu čahuru  c) zato što nije vezan uz ligg.

 cotylica    104. anulare radii    105.hr    . quadratum  d) lig. trochoidea  d) gynglimus  e) art. ellipsoidea  b) art. U zglobove s svije osovine spada  a) art. collaterale carpi radile  e) lig. U priksimalni red kosti pešća NE spada:  a) os triquetrum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    101. collaterale ulanre  b) lig. radiocarpea NE sudjeluje:  a) radius    www. Collum chirurgicum nalazimo na:  a) humerusu  b) ulni  c) radijusu  d) fibuli  e) tibiji    102. Na scapuli NE nalazimo:  a) angulus inferior  b) tuberculum infragleniodale  c) angulus superior  d) cavum supraglenoidale  e) angulus acromialis    103. Na os ilium NE nalazi se:  a) incisura acetabuli  b) linea inetrmedia  c) sulcus juxtaauricularis  d) linea arcuata  e) labium internum    100. U art. spheroidea  c) art. radioulanris proximalis NIJE uključen:  a) lig.com.perpetuum‐lab. U tvorbi art. collaterale radilae  c) lig.16    d) sedmo  e) dvanaesto    99.

 radilais    108. Sulcus nervi ulnaris nalazi se:  a) na prednjoj starni medijalnog epikondila  b) na stražnjoj strani medijalnog epikondila  c) na prednjoj strani lateralnog epikondila  d) na stražnjoj strani lateralnog epikondila  e) iznad sulcus n.com.perpetuum‐lab. Tuberositas deltoidea nalazi se na:  a) ulni  b) radijusu  c) humerusu  d) scapuli  e) claviculi          www.17    b) os triquetrum  c) os scaphoideum  d) os pisiforme  e) os lunatum    106.hr    . radialis  e) fossa radialis    107. Na humerusu se NE nalazi:  a) tuberculum minus  b) crista tuberculi majoris  c) tuberositas glenoidalis  d) sulcus n.

 Koja os carpusa najteže zacijeljuje : os scaphoideum  12.com. annulare radi  19. Medijalni meniks će se oštetiti pri: fleksiji.subscapularis  6. Komunikaciju osteoklasta i osteoblasta (couplin) omogućuje : RANK i RANKL  10. Pri nošenju visokih peta dolazi do popuštanja : poprječnog svoda stopala  20.  m. osteoblasti. Lig.perpetuum‐lab. U kosti neurokranija ne spada: os lacrimale  5.18    Kolokvij A1 – pitanja za provjeru znanja  1. Anteflexija je : podizanje cijelog ispruženog uda prema naprijed  14. Za rameni je zglob točno: labrum acetabulare povećava konkavnost zglobnog tijela  8. Za ligg.hr    . Clavicula se na rameni zglob spaja preko : akromiona  17. collaterale radiale se distalno hvata na : lig.2006‐ drugi turnus  Razlika izmenu cervikalnih i ostalih kralježaka :rascijepljen šiljasti nastavak  Gdje se nalazi foramen lacerum‐izmenu piramide temporalne kosti i tijela sfenoidne kosti  Lig. unutarnje rotacije i nagle ekstenzije  U kosti viscerokranija ne spada‐os frontale  Skolioza‐pacijenti imaju jedno rame više od drugog  U rotatotornu manžetu se NE ubraja:m. m. angiogeneze)?  Radiokrpalni zglob. vanjskoj rotaciji i nagloj ekstenziji  7. m. infraspinatus. Foramen jugulare se nalazi izmenu: temporalne i okcipitalne kosti  4. 8. cruciatu je točno: stražnja ukrižena sveza polazi od lateralnog epikondila  18. U zglobu lakta su moguće: flexija.  Biološka regeneracija kosti se odvija uz pomoć: sve navedeno(nešto BMP. illiofemorale omogućava: amuskularno držanje  13. Na prednjoj strani acetabula se nalazi : corpus ossis pubis  16. U rotatornu manžetu se ubrajaju: m. Što omeđuje medijalnu stranu orbite: lamina orbitalis ossis ethmoidalis      A1.supraspinatus.teres major  Na posteriornoj strani piramide temporalne kosti nalaze se slijedeće strukture: svi odgovori  su bili točni  Retrofleksija‐podizanje cijelog ispruženog uda iza tijela  Koja tvrdnja je točna o ramenom zglobu: ništa od navedenog?  Rameni zglob ‐ oko sagitalne osi: rame se abducira  Coupling izmenu osteoklasta i osteoblasta omogućuju: RANK i RANKL.12. pronacija i supinacija  9. konkavno zglobno tijelo je: ništa od ponunenog  s prednje strane acetabula se nalazi: ?  klavikula se vezuje na lopaticu preko: akromiona  u sedlastom zglobu nije moguća: rotacija  ligamentum iliofemorale: veže se na intertrohanteričnu liniju  gornji nožni zglob je: kutni  ligamentum colaterale radijale se nastavlja u: ligamentum anulare    www. teres minor. nekakva angiogeneza i  prvotna aktivacija BMP  11. Vratne kralješke od ostalih razlikuje: foramen process transversi  2. Za skoliozu je točno : fiziološka je dekstroskolioza do 10 stupnjeva  3. Lig. U sedlastom zglobu nije moguća : rotacija  15. exstenzija. Za biološku razgradnju kostiju je bitno : osteoklasti.sacrotuberale polazi sa:spina illiaca posterior inferior  Lateralni menisk će biti ozlijenen kod:fleksije.

 Treći rez srca  19. Ureter ‐ odnos s fossom ovaricom. Ductus deferens. dorsalis penis ‐ topografski odnosi.N. AV čvor ‐ eponimi iliti drugi naziv  16. kolon)  3.Nglossopharyngeus. daje i prekapcanja  9. Sulcus cruris lateralis ‐ topografija  13. Ductus thoracicus      4.Fascia cervicalis profunda u regio mediana colli  12.N.Fascia cervicalis media kad je maknes sto sse vidi u regiji  13.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1. jetra.Istegnut je donji truncus plexus brachiali‐‐> sto je izgubljeno od funkcija?nesto kod poroda  3.jugularis interna (topografija)  15. Transpilorična linija  18.inervacija suzne zlijezde      www.Musculus serratus anterior (sve o njemu)  17.19        5.Cricotiroidni zglob‐sto je to ( kuglasti zglob)  14.Antefleksori nadlaktice (izbaci uljeza)  19. subscapularis ili n. v. uz što ide  9.hr    .M.Interkostalni misici nesto s venama i interkostalnim zivcima  20.perpetuum‐lab.koji nije grana (nasociliaris)  7. iliaca ‐ topografija male zdjelice  5. Želudac ‐ prednja i stražnja strana.Ganglion oticum‐sto prima.V. pectoralis maior  7. a. Topografija prsne aorte  20. Pleura ‐ prednja granica (recessus costodiaphragmaticus)  4.trigonum caroticum (odnosi i topografija)  10. A.sinus cavernosus da ili ne  4.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1.accessorius+grane korijeni i jezgre  8. V. Portokavalne anastomoze ‐ izbaci uljeza  2.maxillaris (podgrupe).subscapularis  18. cava inf. Hiatus adductorius  11. grane‐sto ne spada u vratne ogranke  5. Pes anserinus profundus  10.com. ileocolica (media)  12.Fossa axillaris‐foramen triangulare i quadrangulare sto prolazi  16.N.Ispod eahure ramenoog zgloba prolazi koja a. Slojevi vrata‐platizma (sto je ispod)  11. Aktivna ekspiracija ‐ m. Fetalna cirkulacija ‐ ductus arteriosum  8. Bursa omentalis  17.oculomotorius.Nvagus+grane ‐ii‐  6. Suženja jednjaka i prolaz kroz ošit  6. s čim su u odnosu (pancreas.  14. Subperitonealni prostor  15. slezena. i živac?  2.

) ispred desnog bubrega nalazi se sve osim:  Tocno!! Glava gusterace    6.) glavu pankreasa opskrbljuje :  Tocno!! A. Plantaris medialis prolazi kroz lacunu musculorum    7. Tibialis anterior  e) m.hr    .plantaris lateralis prolazi kroz gornji kanal lacune vasorum  c) a.extensor hallucis longus    3. 2006. peroneus tertius  c) m. Peroneus profundus inervira sve nabrojane mišiće osim:  a) m. Mylohyoideus:  Tocno!! Inervira stražnji trbuh m. Mesenterica superior    8.perpetuum‐lab.2007    1. Umbilicale mediale sadrzi obliterirane arterije  e) lig. Umbilicale mediale sadrzi obliteriranu cijev chorde urachi  b) lig.3.digastricusa    9.) koja tvrdnja nije tocna:  a) lig.  predrok 22.) za arterije stopala je tocna tvrdnja:  a) a. Plantaris mediali prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  b) a.com.20      PISMENI ISPIT akad.umbilicale laterale sadrzi obliterirane umbilikaalne arterije  c) izmedu lig.) portokavalna anastomoza nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Vena uzlaznog i silazng debelog crijeva i lumbalna vena      www. Umbilicale mediale i laterale nalazi se fossa supravesicalis  d) lig. Plantaris lateralis prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  e) a.extensor digitorum longus  b) m.) pars abdominalis ureter straga kriza:  Tocno!! N. Plantaris lateralis prolazi kroz lacunu musculorum  d) a.) N.teres hepatis sadrzi obliterirane umbilikalne vene    4.peroneus brevis  d) m.) za Hissov snop tocno je:  a) dijeli se na 4 kraka  b) ima ulogu zapocinjanja srcane kontrakcije  c) povezuje SA i AV cvor  d) intraventrikularni snop  e) to je AV snop    2.god./07.genitofemoralis    5.) koja je netocna tvrdnja za n.

spinosus    12. Spinosus  e) nemaju proc. Femoralis nije tocno:  Tocno!! N. Palmaris medialis  d) a.transversus  c) svi nemaju corpus kraljeska  d) imaju proc.) odlike vratnih kralježaka:  a) imaju foramen transversum  b) nmaju proc.hr    ..    15.perpetuum‐lab.com. Femoralis  e) a. Dorsalis pedis  b) a. Poplitea  c) a..) za n..) kretnja koja je moguca u zglobu s dvije osi ali nije moguca u zglobu s jednom osi je:  a) adductio  b) extensio  c) circumductio  d) rotatio externa  e) abductio    11. Uterina    14..21    10.) za limfni sustav je netocno:  Tocno!! Ductus thoracicus skuplja sve osim vrata i glave    16. Saphenus mu je najjaca motoricka grana    18.) u muskaraca se nalaze u ingvinalnom kanalu:    www.) pars posterior fornicis vaginae je klinicki vazan jer:  a) kroz njega se lako moze uci u peritonealnu supljinu  b) nista od narecenog  c) kroz njega kirurg moze doci na mokracni mjehur bez otvaranja peritoneuma  d) pazljiva palpacija straznjeg forniksa tijekom pregleda moze pregledati prednju stranu  krizne kosti  e) bitan je orijentir pri ginekoloskoj operaciji jer dorzalno od forniksa prolazi a. Tibialis posterior    17.) za apendix vermiformis je tocno:  a) pun je limfnih folikula  b) ima vrlo mnogo resica  c) tenije debelog crijeva se sastaju na njegovom vrhu  d) silazni dio se projecira u mcburrijevoj tocki  e) .) za pericardium ne vrijedi:  Tocno!! Perikardijalna supljina nalazi se izmedu fibroznog perikarda i parijetalnog lista  seroznog perikarda    13..) tijekom preglada je moguce napipati puls svih nabrojenih arterija osim:  a) a.

 Circumflexa ilium profundus    19.) n. tubae uterinae. plica transversalis.) duodenum  Tocno!! Ima uzduzni nabor    22. dio vaginae    21.) od mullerovih cijevi nastaje:  Tocno!! Utriculus prostaticus. uterus.perpetuum‐lab.femoralis    28.) prednju skupinu misica natkoljenice inervira:  Tocno!! N. Hepatica propria      www.) za lijevu nadbubreznu zlijezdu je tocno:  Tocno!! Odvojena je od bubrega masnom ovojnicom    31. Lacrimalis ima veci orbitalni dio i manji palpebralni dio    30.22    Tocno!! A.) za suzni sustav oka vrijedi:  Tocno!! Gll.) u oblikovanju uzduznog stopalnog svoda ne sudjeluje:  a) talus  b) os cuboideum  c) os naviculare  d) calcaneus  e) os cuneiforme    25.) misice stopala inervira:  Tocno!! N.hr    . Thoracica anterior  ostalo nije tocno    20. Subscapularis  b) a. Ischiadicus    24. Axillaris nisu:  a) a.) ogranci a. Ischiadicus nastaje iz:  Tocno!! Sakralnog spleta    29.com.teres hepatis i fossa vesicae felleae (biliaris) i a.) lobus quadratus omeduje:  Tocno!! Lig.) bifurcatio tracheae – racviste:  Tocno!! Th4    23. sto je tocno:  Tocno!! Nalazi se 5‐8 cm od anusa    27.) cartilagines aritenoideae:  Tocno!! Na straznoj strani prstenaste hrskavice se nalaze    26.) kolrausch‐ov nabor.

 Suspensorium ovarii hvata se za tubarni kraj jajnika    37. Superficialis clitoridis  b) a.) za podrucje trokuta trigonum femorale je tocno:  a) femoralna vena je medijalno omedenje canalis femoralis  b) arcus iliopectineus nalazi se medijalno od a.pronator quadratus    38.) za columnae anales je tocno:  Tocno!!?? Nalaze se u srednjoj trecini analnog kanala    43.) za foramen scalenosum posterios je netocno:  Tocno!! V.femoralis  d) medijalni dio lacunae vasorum nazivano canalis femoralis  e) a. Dorsalis clitoridis    40.) za maternicu njene sveze tocno je:  Tocno!! Lig.) chorda tympani prenosi:  Tocno!! Specijalne senzorne okusne niti    34.lijevog rebra    44.) oznacite tvorbu koja se u prednjem podlakticnom podrucju nalazi najdublje:  Tocno!! ?? m. Bulbi vestibuli  d) a.) dorzalno od prostate je:  Tocno!! Rectum    35. Teres hepatis se nalazi unutar:  Tocno!! Lig.subclavia prolazi kroz nejga    42.hr    .perpetuum‐lab.) pars superior duodeni:  Tocno!! L1‐L2    36. Pudenda externa  e) a. Falciforme hepatis    41. Labiales anteriores  c) a. Femoralis  c) arcus iliopectineus nalazi se lateralno od n.com.) u bazalne ganglije ubrajamo  Tocno!! Nu.) lig.) radix posterior medulle spinalis je sastavljen od:  Tocno!! Centralnog ogranka aksona neurona spinalnog osjetnog ganglija      www.) kroz trigonum urogenitale prolazi:  a) a.23    32. Caudatus    39.) za slezenu je tocno:  Tocno!! Seze do 10. Femoralis prolazi kroz canalis femoralis    33.

 intercostalis    48. Glutea superior    53.) haustre denelog crijeva  Tocno!! Oblikuju Plicae semilunares    47. rotatio interna    46. Obturatorius  b) n.) fissura horizontalis:  Tocno!! Polazi od fussurae obliquae u straznjoj axillarnoj crti    www.) srednji polozaj ramenog zgloba je u polozaju:  Tocno!!?? Abductio.) netocno je za ductus thoracicus:  Tocno!! Skuplja limfu odasvud osim glave i vrata    49.) kada prerezemo mesocolon transversum:  Tocno!! Nalazimo bursu omentalis    55.24    45. trabecula septomarginalis  e) ima papilarne misice    58.) krvni ugrusak u lijevoj plucnoj arteriji moze doci  Tocno!! V.) za foramen infrapiriforme nije tocno:  Tocno!! Kroz njega prolazi a.) najcesce vezana struktura uz trbusnu stijenku je:  Tocno!! Colon ascendens    50.) iz fundusa uterusa limfa ide u  Tocno!! Iliacne ili aortalene limfne cvorove    56.) parijetalni peritoneum prednje trbusne stijenke osjetno inervira  a) n. Iliohypogastricus  c) n. Cava superior    57.) za desni ventricul ne vrijedi:  a) ima trabecule carineae  b) ima chordae tendineae  c)oblikuje apex cordis  d) ima posebnu misicnu pregradu.com.perpetuum‐lab.) a. anteflexio.) u meatus nasi inferior se izljeva:  Tocno!! Ductus nasolacrimalis    52.hr    . Iliaca communis odvaja se od aorte:  Tocno!! L4    54.) za pluca je tocno:  Tocno!! Desni glavni bronh je postavljen skoro okomito i kraci je od lijevog    51.

 Flexor digitorum superficialis    62.X seze do:  Tocno!! Flexura coli sinistra    70.perpetuum‐lab.hr    .25      59. Subcostalis    63..) za jetru je tocno:  Tocno!! Lig.lacrimalis‐caruncula.) tijela preganglijskih visceralnih motorickih (=vegetativnih) neurona nalaze se u:  Tocno!! Cornu anterior medullae spinalis    69.ulnaris inervira sve osim:  tocno!! M.ductus nasolacrimalis    65.) granice parasimpaticke inervacije colona preko n.) n.) u lijevom atriju se nalazi:  a) limbus fossae ovalis  b) ostium tricuspidale  c) valvula foraminis ovalis  d) fossa ovalis  e) valvusa sinus coronarii    60.presacralis    66.(oblik acinusa)    61..) za pluca su tocne sve tvrdnje osim  Tocno!! Olucni segment ima oblik.) podvostrucenje dure mater nije:  Tocno!! Cauda equina    67.) viscerani ogranci prsne aorte nisu:  tocno!! A.) trabecula aductorium nalazi se na :  Tocno!! Medijalni epikondil femura    71.) za pars parasimathicus je tocno:  Tocno!! Niti mu se prekapcaju u neposrednoj blizini organa koje inerviraju    72.) za uterus nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Prednja strana cervixa potpuno je prekrivena peritoneumom    68.falciforme odjeljuje s prednje strane jetru na lijevi i desni rezanj    64.) anulus inguinalis profundus:  Tocno!! 4‐5 cm lateralno od povrsinskih prstena      www.) za plexus hypogastricus inferior nije tocno  Tocno!!zove se i n.) put suza:  Tocno!! Gll.com.

) svi torakalni kraljesci imaju:  Tocno!! Fovea costalis    87. Splachici    80. Genitalis descendens    83.perpetuum‐lab.) ductus choleodocus i pancreaticus major se ulijevaju:  Tocno!! Pars descendens duodeni    82.) simpaticka vlakna u celijacni spet dolaze:  Tocno!! Kao nn.) kroz canalis tarsi ne prolazi:  Tocno!!?? M.) za peritonealnu supljinu pronadite netocno:  Tocno!! Bursa omentalis dio je infraomentalnog prostora    76.femoralis  Tocno!!?? Daje a.com.) anterolateralni zid aduktornog kanala:  Tocno!! M. Tibialis anterior    79.profunda femoralis    84.) treca perforantna arterija zavrsni je ogranak:  Tocno!!?? A. Vastus medialis    78.26    73.hr    .) anulus femoralis ne omeduju:  Tocno!!?? Arcus iliopectineus    81.opticus    75.) za pluca je netocno:  Tocno!! Lijevo pluce ima 3 reznja    85.) articulatio atlantooccipitalis omogucuje:    www.) kome nije mjesto u kavernoznom sinusu:  Tocno!!??n.quadriceps femoris    74.) krvna opskrba dusnika dolazi najvise od:  Tocno!!?? A. Thyroidea inferior    86.) fleksije u koljenu ne vrsi:  Tocno!! M.) slabo mjesto straznjeg trbusnog zida je:  a) canalis inguinalis  b) trigonum lumbale  c) hiatus inguinalis  d) umbilicus  e) bochdalecov otvor    77.) u aduktornom kanalu a.

optici n.opticus prolazi s v..) za potkoljenicu nije tocno:  a) retinaculum musculorum extensorum su zadebljane fascije  b) v.) limfa iz mokracnog mjehura u :  Tocno!!?? Ilijacne limfne cvorove    90.ophtalmicom    96.biceps femoris nije tocno:  Tocno!! Kratka glava polazi sa sjedne kvrge    94.a bili ste tako blizu   :p hahahah    92.cava inferior  b) naprijed je lig.) najjaci misic medijalne skupine natkoljenicnih misica je:  Tocno!! M.000 kn.cricothyroideus    99.) za desnu sagitalnu brazdu je tocno:  a) naprijed je v. cartilago costae    97.saphena parva prati n.) gornje omedenje pelvis minor:  Tocno!!?? M.) za n.) foramen quadrangulare:  Tocno!!?? Kroz njega dolazi krv za m. jetre i gastera je:  Tocno!! Omentum minus  Zao mi je.com.) presijecanjem n. idete kuci s 32.falciforme    www.laryngeusa reccurensa ne paralizira se:  Tocno!! M.) proksimalnoj skupini kostiju nozja ne pripada:  Tocno!!?? Os cuboideum    91.‐7..) za m.obturatorius internus0    98.adductor magnus    100.) za CNS su tocne sve tvrdnje osim:  Tocno!! Mesencephalon se nalazi kaudalno od ponsa    93.opticus nije tocno:  Tocno!! Kros canalis n.deltoideus i dio tricepsa    89..27    Tocno!! Gibanje glave naprijed nazad    88.) pitanje za milijun kuna:  Mezenterij razapet izmedu duodenuma.) m.hr    .rectus abdominis:  Tocno!! Polazi sa 5.saphenus  c) caput fibularis dostupna je palapaciji  d) n..fibularis communis je dostupan palpaciji??  e) tuberositas tibiae lako je vidljiva    95.perpetuum‐lab.

28    c) naprijed je zucni mjehur  d) naprijed je lig. Rotundum    UPOZORENJE!!!!!  Sve odgovore OBAVEZNO PROVJERITI          www.perpetuum‐lab.com.venosum  e) naprijed je lig.hr    .

/08.  1. Gdje se auskultira truncus pulmonalis (2. god. Topografski odnosi lijevog bubrega sa susjednim strukturama  5. Koji moždani živac nema OVE vlakna  10. Što odijeljuje lobus sinister hepatis i lobus quadratus  6. Otvor na unutarnjoj strani baze lubanje. Test pretklona se koristi kod dijagnosticiranja bolesti cega?  4.02. Abduktor natkoljenice je(gluteus medius)?  17. Fetalni optok krvi nešto vezano uz v.  6.. treba prepoznati piramide  15. Foramen jugulare(slika)  15. Koji je desni zalistak (trikuspidalni)  13. KOd FOP‐a što okoštava?  12.2008.    A1  19. 2007. Gdje se stvara cerebrospinalni likvor  9. Najslabija sveza stražnje trbušne stjenke (trigonum lumbale)  3. Fenomen ladice se javlja kod puknuca koje sveze?  2.hr    . Ramus comunicans albus – što je točno za njega  2. Koji se recessus plerue nećei spuniti pri najjačem udahu  5. Umbilicalis i valvula foramina ovalis  6. Koji dio probavne cijevi je srastao – rectum    www. Medijalno ogranicenje karpalnog kanala jest?    A2  08.perpetuum‐lab.  1. Mutacije u genima za kolagen tipa 1 povezane su s kojom bolesti?  11. Što se uklanja kod ugradnje umjetnog kuka?  8. Pitanje koji je to dijametar. Šta se nalazi iza traheje (truncus sympathicus)  14. Omenenje 3. Sto je tocno za medijalni menisk(smanjena pokretljivost)  14. Petna kost je koja od navedenih?  9.2008. moždane komore  16. N.10. Maxillaris di izlazi na bazi lubanje (foramen rotondum)  20. KOja sveza sprjecava podizanje kljucne kosti prema gore?  10. Kako se zove unutrašnja stjenka srca (endokard)  17..02. Koji dijelovi duodenuma nisu retroperitonealno?  2. Sto je tocno za postmenopauzalnu osteoporozu?  16. U koji dio srca se uljeva venska krv  18. KOja sveza ogranicava unutarnju rotaciju kod zgloba kuka.  1.  3. Articulatio composita je koji zglob?  13. phernicus isto iz kojeg spleta  4. Atlantookcipitalni zglob je koja vrsta zgloba?  7.2007. Četverokutasto polje – posljedica srastanja mesocolon descendens  7. Koji dio pancreasa se nalazi retroperitonealno  4. Koja je granica ulaznog i izlaznog dijela desnog atrija  19. Što se ne vidi na desnom rentgenskom obrisu srca (aorta vjerojatno)  7. Slika zdjelice i oznacen jedan dijametar. N.com. Što je točno za perikard (srastao s tetivnim središtem ošita)  11.29    KOLOKVIJI akad. U menisko femoralnom lateralnom dijelu koljenog zgloba se vrse koji pokreti?  5. Na što neće djelovati sympathicus (suženje zjenice)  12. Što ne spada u diencephalon (mesencephalon)    A3  22. lijevi menurebreni prostor)  8. N. Slika moždanog debla. Ischiadicus iz kojeg spleta izlazi  3.

 što je točno za njega  15. Koja tvrdnja nije točna oko parasimpatičke inervacije oka  12.dodiruje gaster  12. Što nije točno za m. Peyereove pločice (noduli lymphoidei aggregati)‐na mjestu suprotnom od mjesta gdje se radix  mesenterii veže za ileum  14. lig.u razini kojeg kralješka  11. Peritonealni nabor prednje trbušne stjenke  12.hr    . Koji je dio u cijelosti pokriven primarnim peritoneumom  16. Treća tonzila – gdje se nalazi  18. Šta je točno za aa. Masseter  16. Koja je tvrdnja točna? glomus caroticus inerviraju n. Koji dio nema limfnih žila na larynxu  8.3. Supraomentalni prostor. Chorda tympani ‐ kakva vlakna nosi  4.com. Inervacija sluznice nosne šupljine – koja jezgra  5. Femoralisa  4. netočna tvrdnja: n. Omeđenje trigonum linguale superius  14. Što se ulijeva u prostatičnom proširenju muške uretre  11. vagus i simpatičke niti    A5  28. m. najmedijalnije kroz infrapiriformni otvor prolazi: n. vagus  17. Klijenut n. Što ne spada u jezične mišiće  13. teres hepatis  13. Pudendus  5.3.  1.2008. ductus deferens  9.  1. Zašto spermiji miruju u epididimisu – kiseli milje  9. što se ne nalazi u njoj  18. n. a. glossopharyngeus. koji mišić vrši elevaciju   8. Lijevi n. Što nastaje iz Muellerovih cijevi  13. od fasciculus posteriora se odvaja.. Auriculotemporalic – što inervira  3. što tvori canalis adductorius  6. Put suza – koja je tvrdnja točna  7. Hypoglosus – što inervira  2.30    8. N. axillaris  10. bicep brachii – funkcija  2. Uljevanje ductus choledocus  17. Porta hepatis. Koja se struktura ne nalazi u sinus cavernosus  10. arterije stopala  7. uterus  14.. slezena  3.  15. Što nije točno za carotis externu  9.. U kojoj razini se nalazi prvo suženje jednjaka – krikoidna hrskavica  10.perpetuum‐lab. u ležećem položaju i ekspiriju u razini 2.2008. Što nije točno – thyroidea inferior iz carotis interne  6. (tak nešt bijaše)        www. N.L kralješka se nalazi.. Arcuate    A4  14. saphenus je najjača motorična grana n. par superior duodeni. laryngeusa reccurrensa ne utječe na funkciju ‐ krikotiroidnog mišića  19.. Fascije vrata – što je točno  15. facies visceralis lijevog jetrenog režnja. Što ne spada u medijalnu granicu orbite  11.

Najčešće endoproteze u velikim zglobovima ramena. cerebelli inf. iliti kuglasti  6.com.Nešto sa acetabulumom. patellare./09. Ja mislim da je točno prednji križni  10. kuka i koljena  15. Režnja    www. cirkumdukcija   (točno)  Klinika:  11. pulmonalis – bronh – v. 2008.    A1  31.Suportna metoda u liječenju osteoporoze je :uzimanje d vitamina i Ca    A2  1) Na lijevom plućnom hilusu su odnosi:  a) Bronh – a. pulmonalis – bronh  d) Itd itd    2) Što nije ogranak bazilarne arterije?  a) A. god.hr    . rotacija. cruciata  anterior.Na frontalnoj kosti :  a)točno je glabella – udubina između arcusa supraciliares  b)medijalno na margo supraorbitalis se nalazi incisura supraorbitalis – ovo je zamka jer se ta incisura  zove frontalis  4.31    KOLOKVIJI  akad.  d) Ima moždane ovojnice  e) Nastavlja se u medullu oblongatu    4) Što se ne vidi na bazi mozga?  a) Dio temp. a može u zglobovima sa dvije osi je.Osteoartroza je degeneracijska bolest zglobova  17.BMU je najmanja jedinica pregradnje kosti u čovjeka  14.2008.Foramen jugulare na slici  2. pulmonlis  c) V. ext.ant. cerebelli sup. labyrinthi  b) A.perpetuum‐lab. pulmonalis  b) A. tipa gdje se nalazi incisura acetabuli  7.  c) A. a ima nešto  ponuđeno tipa zamka.  d) A.Pokret koji se ne može izvesti u zglobovima s jednom osi.Simptom nekog poremećaja karpalnog kanala je bol NOĆU i još nešto  13.pulmonalis – v.  ponuđeno : flexia.post. Ad pontem    3) Što je netočno za moždinu?  a) Iz nje izlazi 41 par spinalnih živaca  b) Ima 2 zadebljanja  c) Ima fissuru medianu ant.Prsni kralješci se od drugih razlikuju po : Imaju foveu costalis  5. cerebelli if.Najveća razlika pregleda UZV i DXA je u preciznosti tehnike određivanja koštane mase i načinu  16. pulmonalis – a.Rotatornu stabilnost koljena osigurava ponajviše : collaterale tibiale/fibulare. ligamenata i cijelog zgloba najbolje je metoda : magnetska rezonancija  12.Vratni kralješci se od drugih razlikuju po tome što : Imaju foramen transversum.10. nemaju tijelo (ciljano na atlas ali odnosi se na sve)  3.  e) Rr.Za kontrolu hrskavica.Articulatio sternoclavicularis je : spheroidni zglob.  1.Na granici kojih kosti se nalazi fisura orbitalis inferior – odgovor je između maxille i sphenoidale  8.Nešto s karpalnim kanalom i općenito kanalima oko šake  9.

 lijevom interkost. Prostoru  e) U sredini sternuma visina hvatišta 4. komore i subarahnoidalnom prostoru?  a) Kroz aqaeductus Sylvii  b) Kroz lateralne komore  c) U cisternu chiasme optice  d) nikamo  e) Luschkin i Magendijev otvor    8) Gdje nema cerebrospinlnog likvora?  a) Epiduralni prostor  b) U centralnom kanalu  c) U cisterni magmi  d) U cisterni pontisn  e) Lateralne komore    9) Granulationes arachnoideae…  a) Su izbočenja piae i arachnoidealne ovojnice  b) Patološke su promjene na duri mater  c) Kroz njih cerebrospinalni likvor prolazi iz sinusa dure mater u subarahnoidalni prostor  d) Izdanci su dure mater  e) U njima se nalaze mukozne glandule    10) Za ošit je točno…  a) Smanjuje trbušnu šupljinu  b) Projicira se na trup Th10  c) Aortalni prolaz je u centrum tendineum  d) Sternalni dio je najveći  e) Kroz foramen v.  a) Ima 4 prstena i 3 trokuta  b) Anulus fibrosus je gdje izlaze velike žile  c) To je jači srčani mišić imzenu atrija ventrikula  d) Na njega se veže srčani mišić  e) Prsten oko truncus pulmonalis je iza prstena oko aorte    6) Ostium pulmonale se auskultira?  a) U 2. rebra    7) Gdje prolazi cerebrospinalni likvor izmenu 4.hr    .phrenicusa    11) Gdje se projicira bifurcatio tracheae?  a) Na trup Th6  b) Na prvo rebro  c) Na C1  d) Na trup Th4    www. cavae inf.perpetuum‐lab.32    b) Dio frontalnog režnja  c) Epitalamus  d) Dijelovi hipotalamusa  e) Pons    5) Srčani skelet.com. lijevom interkostalnom prostoru  c) U 3.. desnom interkostalnom prostoru  b) U 2. desnom interkostalnom prostoru  d) U 5. prolaze ogranci n.

  e) Sulcus hypothalamicus    16) Prvi rez srca otvara  a) Ulazni dio lijevog ventrikula i lijevi atrij  b) Ulazni dio desnog ventrikula i desni atrij  c) Izlazni dio desnog ventrikla  d) Izlazni dio lijevog ventrikla  e) Aortu    17) Valsalijev desni zaton nalazi se…  a) U lijevom atriju  b) U desnom atriju  c) U Valsavijevoj šupljini distalnog luka aorte  d) Ispod septalnog kuspisa trikuspidalne valve  e) Izmenu desnog semilunarnog zalistka i stijenke aorte    18) Što se ne ulijeva u sinus coronarius?  a) V.com.  b) Desni recessus costomediastinalis ant. cordis minimae  b) V. moždane komore  d) Tektuma mezencephalona  e) Lateralne komore    15) N.  d) Sulcus medianus post. cordis media    19) Ductus thoracicus skuplja limfu iz cijelog tijela osim  a) Desni dio tijela ispod ošita    www.hr    . ponsu pripada  a) Colliculi vestibulares  b) Locus coeruleus  c) Fovea superior  d) Sulcus limitans  e) Sve je točno    14) Lamina quadrigemina je dio  a) Ponsa  b) Diencephalona  c) Krova 4.  c) Traubeov prostor  d) Desni recessus costomediastinalis posterior  e) Recessus costodiaphragmaticus    13) Na dnu 4. hypoglossus izlazi  a) Sulcus anterolateralis  b) Sulcus posterolateralis  c) Sulcus medianus ant. cordis magna  c) V.33    e) Na spoj sternuma i klavikule    12) Što posve ispunjavaju pluća?  a) Lijevi recessus costomediastinalis ant. moždane komore. cordis parva  d) V.perpetuum‐lab.

 za učvršćivanje zubiju. psoas major    www.34    b) Desnog dijela tijela iznad ošita  c) Lijevi dio tijela nad ošitom  d) Lijevi dio tijela pod ošitom  e) Desna potkoljenica i lijeva natkoljenica zbog anastomoze u ilijačnom području (Luschkina  anatomoza)    20) Koji sinus ne spada u sinuse donjeg slijeva?  a) Sinus cavernosus  b) Sinus sphenopetrosus  c) Sinus sigmoideus  d) Sinus intercavernosus ant. glavni pritisak pri žvakanju podnosi  a) lig.hr    . obliquum    2. hepatogastricum  e) lig. superior  b) rec. inferior  c) rec. apicis dentis  b) lig. koji živac inervira m.    A3  1. bursoomentale    5. genitofemoralis  b) n. najbitniji je :  a) periodonti  b) sindezmodonti  c) desmodnti  d) parodonti  e) enamelum    3.perpetuum‐lab. falciforme hepatis  b) omentum minus  c) lig. za uretere nije točno :  a) leže na m. horizontale  c) lig. hepatoduodenale  d) lig. circulare  d) lig. za bursu omentalis znamo da nema :  a) rec. ilioinguinalis  d) n.com. ilihipogastricus  e) femoralis    6. pudendes  c) n. sphincter uretrae  a) n. medialis  e) vestibulum    4.  e) Sinus petrosus inf. splenicus  d) rec. alveolaris inferior  e) lig. u ventralnom mezogastriju se NE razvija  a) lig.

 renalis – A. pappilaris  e) ništa nije točno    13. iliaca communis se odvaja od aorta ne razini :  a) L4  b) L3  c) L5  d) L2  e) S1    9. renalis – Ureter  b) V – U – A  c) U – V – A  d) A – V – U  e) U – A – V    8. cava inferior  d) njena vena se ulijeva izravno u v.35    b) prelaze ispred testikularnih/ovaričkih žila  c) imaju abdominalni i pelvični dio  d) vaskulariziraju ih ovarične/testikularne žile  e) imaju 3 suženja    7. a. porte hepatis  c) u dodiru s v. falciforme  d) mjesto je gdje je jetra srasla s centrum tendineum ošita    www. cavu inferior  e) inerviraju ju postganglionarna parasimpatička vlakna    11. area nuda  a) dio je lobusa caudatusa  b) na strmom dijelu anterolateralne strane  c) tvori ju lig. cavom inferior  d) ima proc. koja tvorba nije ispred desnog bubrega :  a) duodenum  b) flexura coli dextra  c) desni režanj jetre  d) glava gušterače  e) jejunum    10. granica corpus gastricuma i pars pyloricum je :  a) curvatura major  b) incisura cardiaca  c) omentum minus  d) incisura angluaris  e) incisura antrum pyloricum    12. lobus quadratus :  a) je ispred porte heptatis  b) iza v.com.perpetuum‐lab. što je točno za lijevu suprarenalnu žlijezdu :  a) od bubrega ju odvaja masna ovojnica  b) leži na lateralnoj strani gornjeg dijela bubrega  c) nalazi se iza v.hr    . anteroposteriorna projekcija hilusa bubrega :  a) V.

36    e) lig. falcimore sprijeda dijeli lijevi i desni režanj  b) v. Carotis internu nalazi: ispred i  medijalno    www. heptorenale    14. masseter  c) m. buccalis  b) m. koji od dijelova ne pripadaju ureteru :  a) pars abdominalis  b) pars pelvina  c) pars intramurales  d) pars diaphragmatica  e) svi dijelovi pripadaju    17. obrazne vrećice tvori :  a) m. portae hepatis u živog je čovjeka vidljiva kao ljubičasto prosijavanje kroz. subphrenicus    19. bubregom tvori rec. što je točno za jetru :  a) lig. zygomaticus  e) sve je točno    18. hepatoduodenale  c) v. za uterus nije točno :  a) nagnut je u odnosu na vaginu prema naprijed  b) fundus je ispred mjesta gdje se ulijevaju tubae uterinae  c) inervira ga plexus hypogastricus inferior  d) cervix je s prednje strane potpuno prekriven peritonejem  e) ništa nije točno    16. C6  2) mesopharynx se proteže: od mekog nepca do PLICAE  PHARYNGOEPIGLOTTICAE  3) A. pun mjehur smješten je – peritonealno :  a)pre  b)retro  c)intra  d)sub  e)extra‐    15. hepatice pripadaju funkcionalnom krvotoku  d) lig. venosus sadrži obliteriranu umbilikalnu venu  e) s.hr    . orbicularis oris  d) m.perpetuum‐lab. Carotis externa se na početku u odnosu na a.com. u prostatno proširenje uretre otvara se  a) ductus ejaculatorius  b) ductus deferens  c) bulbus penis  d) ductus excretorius  e) ductus aferens      A4  1) Dušnik se proteže od baze lubanje do.  lig. triangulare dextrum dio je lig.

 Fibularis: a. što ne prolazi kroz foramen infrapiriforme: n. Externus pollicis longus  14.orbicularis oculi: m.com. fovea radialis se nalazi na: os scafoideum  2. ekstenzorni kanal prolazi: m.masseter: polazi s lineae temporalis superioris  14) n. Femoralis. Levatora ani je pokriven s: fascia diaphragmatis pelvis superior  5. Infraspinatus i m. lingualna tonzila i lateralni tračci ždrijela. Genu descedens  4. Pudenda interna je parijetalni ogranak a. poredak strukturi u lacuna vasorum od medijalno prema lateralno: v. Epigastrica inferior (ostale  navedene su bile površinske vene i ogranci a. nije točno da: a. a.glossopharyngeusa   e) u dodiru je s unutarnjom jugularnom venom  13) netočno za m. Hypoglossus  11) waldeyerev limfatički prsten: (ponuneno je bilo sve moguće i nemoguće. ali to nije  bil točan odgovor nego x) ništa od navedenog nije točno . ogranak femoralne arterije u aduktornom kanalu: a. najpovršnija struktura u karpalnom kanalu(tj. koja od navedenih struktura ne prolazi kroz hiatus saphenus: a. nešto u stilu da povezuje  gornji i donji hipogastrični splet  7. Lingualis se nalazi medijalno i prati tok živca: n.  arcus iliopectineus  15. Cutaneus femoris lateralis  18.trochlearis: prolazi lateralnom stijenkom kavernoznog sinusa  17) koji mišić je antagonist pars palpebrae m.  Obliquus internus abdominis.thyroidea superior: anastomozira s donjom  16) točno za n.carotis internu je da: ulazi u lubanju kroz porus acusticus internus  5) netočno za a. prednja granica pluća odgovara: recessus costomediastinalis  9.facialis djelomično prolazi kroz koju fissuru: petrotimpaničku fissuru ili sfenopetroznu fisuru?  15) točno za a. koji mišići čine m. Ispod retinaculum mnusculorum flexorum): n. ductus thoracicus: križa luk aorte sa stražnje strane  10. Femoralis)  13. Adductor longus  ili magnus  17.perpetuum‐lab. mnogobrajne anastomoze limfnih žila dojke nalaze se u: retromamilarnom prostoru (jalšovec)  8.  Medianus  16.hr    . Transversus abdominis  20.facialis  7) vanjski mišić grkljana: m. n. Tibialis posterior odvaja nakon odvajanja a.)  12) netočno za glomus caroticum:   a) paraganglij   b) simpatički ganglij   c)refleksno može mijenjati krvni tlak   d)do njega dolaze ogranci n.cricothyroideus  8) funkcija m.crycoarytenoideus: suzuje interkartilaginozi dio glottisa  9) štitastoj hrskavici ne pripada: arcus  10) a. Cava superior  11. najbliže  odgovoru je bilo: a)nepčana. za m. kroz 3. Hypogastricus (nije isto kaj i n. al je u jalšovcu dodan još i m. Teres minor  12. Femoralis. stražnju stijenku aduktornog kanala u donjem dijelu čini: nisam sigurna jel je m. koji mišići rotiraju nadlakticu prema van: m.maxillaris: prolazi lateralno od collum mandibulae  6) inervacija suprahioidnih mišića: n. Cremaster kao ovojnicu funiculus spermaticus: u marušićki piše samo m. Iliohypogastricus): neznam točan odg. koja se grana a. Quadratus femoris je točno: polazi s lateralnog dijela tuber ischiadice  6. topografija desnog uretera: (znate da je retroperitonealno) prolazi iza ileuma i mezenterija  3. na radiološkoj snimci srca s desne strane možemo vidjeti: v. Circumlexa fibulae  19. Levator palpebrae superioris    A5  1. gornji dio m. Iliacae internae        www.37    4) netočno za a.

trochlearis   26. Iliofemorale. Corpus ossis sphenoidalis. Sedlasti zglob je: art.  metamerija. Inervacija lubanjske supljine: samo je dura inervirana  32. verzija 1  1. Izmedju dva korijena malih krila sfenoidne kosti: se otvara canalis opticus   29. Sulcus n. Izvan sinovijalne ovojnice koljena ostat ce ligament: ligg. S cime ne komunicira fossa pterygopalatina: s fossa crani anterior 25. Cooperove niti su dio: lig.carpometacarpalis I.humeroradiale je: kuglasti zglob  15.ishiofemorale i lig. za lig.sternoclavicularis. Nesto u vezi okostavanja kosti   31.perpetuum‐lab. Kod covjeka nije prisutna: (prisutno je: polarnost.crucata  5.longitudinale anterior    A2  8.spinalis: na processus transversus vratnih kraljezaka  13.3. foramne jugulare zatvaraju: os temporale i os occipitale  4. sto nije tocno: veze se za sve kosti neurocrania (cijela kost se veze. Izmedju trupova kraljezaka: lig.com. m. sto nije tocno: najvise ih ima kod sinus cavernosus (tocno je kod  sinus sagittalis superior)  23.38    KOLOKVIJI akad. m. Thyrohyoideus. Processus styloideus se nalazi kod: III. bilateralna simetrija. Art. m. Cisterne. Ovojnica koljena  36. Sto je intrakapsularno kod zgloba kuka: linea intertrochanterica  37. Najvazniji ligament za uzduzni svod stopala: lig. dorzoventralna gradja)  33.(pollicis)  34.    A1 – 30./10.acromioclaviculare je: ravni zglob  16. Prijelaz iz arachnoideae u duru: neurothel  20. sto nije tocno   24.2010. Vertebralis: na gornjoj povrsini straznjeg luka atlasa  22. Jedini zivac koji izlazi na  dorzalnoj strani mozga: n. Supracondyli se nalazi na: humerusu  3.calcaneonaviculare plantare  9. Sindesmose su: junctura fibrosa  30. Constrictor pharyngis medius ili ništa od navedenog    www. kada zaraste. Everzija i inverzija su kretnje u: donjem noznom zglobu  10. Constrictor pharyngis inferior. u odraslih ne primjecuje: ceoni sav  11. nego 4 kosti!!)  39. 2009.  Sternothyroideus. Art.2009. ali  samo corpus ne)   27.hr    . god. Metacarpalne kosti  38.basilaris: a. Wirchow‐Robinovi prostori   35. Fossa coronoidea se nalazi: na medijalnoj strani distalnog kraja humerusa  18. Prema geometriji art. Discus articularis imaju: sve navedeno (art. Što nije ogranak a. Os parietale nema rub: margo mastoideus  40.radiocarpalis. art.  art.meningeae mediae (!!nije izmedju 3. art.  1. Koji tuberculum se nalazi intraartikularno: tuberculum supraglenoidale  19. Leptomeninx: aracnoidea i pia mater  21. Zglobna ovojnica kuka je najslabija: izmedju lig.collaterale ulnare  14.11.radioulnaris distalis. Trigonocephalia: preuranjeno srastanje ceonog sava   28.pubofemorale  7. Sulcus a.comunnicans posterior  2. Medijalni menisk: slabo je pokretan  8.interphalangea na stopalu: kutni zglobovi  12. što se ne hvata na cartilago thyroidea? M.acromioclavicularis)  17. sve je tocno osim: medijalni dio ogranicava adukciju (tocno‐to radi lateralni dio)  6. Granulationes arachnoideae. Pterion: kod a. Koji se sav.

 Bicipitis brachii  26. Gdje se nalazi centralni nastavak neurona koji prenosi osjet okusa iz prednje 2/3 jezika? N. Masseter je najvažniji retruzor  31. što je netočno za Sorgius grupu limfnih čvorova? Da se nalaze na donjem medijalnom rubu m. nešto točno ili netočno za laterofaringealne prostore. Coronaria dextra opskrbljuje prednje 2/3 septuma.  Pectoralis major  6. koji mišić omogućuje pružanje jezika prema naprijed: m.hr    . u srce se kroz sinus coronarius ne ulijevaju: v.com. Auricularis  profunda. Coronaria dex. što je točno za Passavantov nabor: da ga stvara m. zub je sindesmotski spojen s  alveolarnom kosti. Auricularis anterior ili a. centar vlakana za parasimpatičku inervaciju lakrimalne žlijezde: nucl. I n. Pronator quadratus  14. Genioglossus  20. točno za paranazalne sinuse: osnova im se stvara nakon rođenja  23. što je grana maksilarne arterije u pterigopalatinskom dijelu? A.39    2. što je točno za ošit: ili da foramen v. što je netočno za žvačne mišiće: m. Coronaria sin. m. a.. ništa od navedenog (nisam sigurna  da je bili baš tako postavljeni svi odg)  25. netočno za inervaciju pleure: pleuru visceralis inervira n.  Tensor veli palatini i još dva  22. koji živac u sinusu cavernosusu stoji drugačije naspram drugih? Maksilarni  9.cordis minimae  12. basis. što je netočno za m. da septum sag. a. truncus symphaticus prolazi kroz: lateralni lumbalni otvor  15. Constrictor pharyngis sup.  parasimpatički preganglijska vlakna za inervaciju srca prekapčaju se u: ganglion Wrisberg  18. ostium  atrioventricularis dex. Subclavia  17. Tympanica anterior. koji mišić ne inervira deveti ili deseti mozgovni živac: m.. kod ušća vene cave suprerior. još nešto i hilum  pulmonis  29.  Pterygoideus  30. Tko od navedenih ima zasliske? Vena cava inferior  34. dijeli  laterofaringealni od retrofaringealnog)  33. Sphenopalatina  4. što je točno za suženje jednjaka: ono je najuže mjesto jednjaka i u mirovanju čini poprečno  postavljenu pukotinu  13.  intermedius    www. nešto što je točno za zube: von ebnerova vlakna su položena cirkularno i tangencijalno na korijen  zuba. Cavae superioris (ponuđeno anulus fibrosus trikuspidalis. Ophtalmicus  24. Prvi predvodnik srčanog ritma nalazi se? U stijenci desnog atrija. m. Cavae tvore prednji i desni list ošita ili da se desno nalazi  Larreyev otvor (sternokostalni trigonum) i lijevo Morgagnijev  16. Phrenicus  28. Levator veli palatini. facia cervicalis: lamina praetrachealis ima kranijalno hvatište na os hyoideum  19.perpetuum‐lab. simpatička inervacija glandule parotis: ganglion cervicale superius  10. ne mogu se sjetiti  32. a. desnom interkostalnom prostoru  5. Alveolaris inf. Što je od navedenog netočno? Žilno‐živčani sklop se u laterofaringealnom prostoru nalazi u  prednjem dijelu. straga proc. krv koja iz srca ide u pluća: venska je iako ide kroz arteriju  8. sinus coronarius. Interventricularis post. (navedeno još da se vagina carotica nastavlja u medijastinum. Kochov trokut ne čini: ostium v. Palatoglossus. Coracobrachialis: da leži lateralno uz caput longum m. Daje r. koja arterija ne opskrbljuje dojku: a. koji dio pluća nije obavijen visceralnom pleurom: apex.  35. sharpeyeva vlkna su položena sprialno oko korijena zuba.meningea media  3. (ponuđeno da se  nalazi u epifarinksu i da zatvara isthmus faucium)  21. alveolarna kost je obložena zubni cementom. što je točno za fossu pterygopalatinu: naprijed joj je stražnja površina maksile. I još nešto  27. što je točno za koronarne arterije: ništa od navedenog (ponuđeno a. margo anterior. Circumflex  i r. Opskrbljuje  Hissov snop. gdje se sluša ostium aortae? U 2. što ne polazi s humerusa: m. a. prednji dio nosne šupljine opskrbljuju: a. todarova tetiva)  7. grana maksilarne arterije u mandibularnom dijelu nije: a. Salivatorius sup. a.  11. Tko ne spada u limfatični prsten ždrijela? Palatina sublingualis   36.

 Maxillaris:  a. koji dio nekog zivca ce proci kroz koju fissuru: n. anulus lymophoidesu pharyngis – tko ne spada u to:  gland.masseter radi retruziju  4. sto nije tocno u vezi spatium retropharyngeum:   16. nesto u vezi zuba:    7.    A2  8. Što je točno za hypoglossus? Pridružuju mu se vlakna iz 1.abducens  31. mimicni misici – sto nije tocno:  m. salivatorius superior  3. sto se ne hvata za cartilago tyroidea:  m.com. prvi rez srca:  desni atrij i ulazni dio ventrikula  11.  40. Još nešto s ošitom.tesnor tympani  5.  39. phrenicusa  6. cervicale superius  34. mislim da se tražio netočan odgovor – n. sto nije ogranak pars mandibularis a.2010. n. u sinus coronarius se ne ulijeva:  vv. koji od ponudjenih misica nema hvatiste na humerusu:  m. koji mišić plazi jezik  35.  nesto u vezi srcanog skelata ‐  sta nije dio necega:  Kochov trokut    www.X:  m.sublingualis  28. Sorgius‐ova grupa.  Pterygoideusa  19.‐3. Maxillaris:  a. vagus osjetno inervira ošit.cava superior  23. je najsuženije suženje  12. koji zivac ima poseban polozaj u sinus cavernosus:  n.constrictor pharingys medius  20. Passavantov nabor tvori:  gornji konstriktor zdrijela  29. plućna arterija:  venska krv iako ide kroz arteriju  40. prvi predvodnik srcane kontrakcije:  desin atrij. koji dio pluca nije pokriven pleurom:  hilus  15. pectoralis  major 13. sto nije tocno za inervaciju pleure:  od strane n. suzenja jednajka:  1. truncus sympaticus prolazi kroz:  lateralni lumbalni otvor  25. Coracobrachialis – sto nije tocno:   14. srcane arterije:  ???  24. preganglijska parasimpaticka vlakna za srce se prekapca:  u ganglion Wrisberg  21.40    37. nesto u vezi prolaska tvorbi kroz diaphragmu  26. nesto u vezi fascia cervicalis  36. Što nije u srednjem dijelu donjeg medijastinuma? Truncus sympaticus  41. Ophtalmica i n. sto se ne nalazi u srednjem mediastinumu:  truncus symphaticus  37. Ophtalmicus  32. Auricularis anterior  17. Prvi rez srca otvara? Desni atrij i ulazni dio desnog ventrikula. Što odvaja ulazni od izlaznog dijela u desnom ventrikulu? Crista supraventricularis  38. m. verzija 2  1. Sphenopalatina  18. ogranak pars pterygopalatinum a. timpanicus  30. iz kojeg ganglija potječe simpatička inervacija parotide: ggl.hypoglossus – sto je tocno:  daju mu grane iz C1‐C3  2. granica ulaznog i izlaznog kanala u desnom ventrikulu:    38. inervacija za glandula lacrimalis – gdje ce biti prekapcanje:  gangl.3. živca iz vratnog spleta. koje od ponudjenih misica ne inerviraju n.cava inferior  39. zametci pneumatizacije razvijaju se:  u 10‐12 tjednu            neposredno prije poroda            nista od navedenog            u 4 godini  9. limfna odvodnja – sto nije tocno:  nalazi na medijalnoj strani m. prednje obskrbno porucje nosa:  a.hr    . Cordis minimae  22. tko ne obskrbljuje prsnu zlijezdu:    27. fossa pterygopalatina:  smjestena izmedju straznje povrsine maxillae i prednje povrsine proc. kod utoka v.IX i n. Pterygopalatinum  33. auskulacija aorte:  drugi desni interkostalni  10.perpetuum‐lab.pronator quadratus  8. centralna grana za okus u prednje 2/3 jezika:  nu. koja vena ima zalistak:  v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful