1   

  ZBIRKA PITANJA IZ ANATOMIJE 
 
Test kolokvij – osteologia, syndesmologia‐ A1    1. Zglob s jednom osovinom je:  a) ginglymus  b) jajoliki zglob  c) sedlasti zglob  d) art. cotylica  e) art. Sellaris    2. Circumductio je  a) složena kretnja  b) pri toj kretnji pomični kraj kosti giba se oko središta  c) kretnja pomične kosti opisuje stožac  d) vrh stošca je u središtu zgloba  e) sve je točno    3. Izmenu zatiljne kosti i aksisa sprijeda nalazi se:  a) lig. cruciforme atlantis  b) membrana tectoria  c) membrana atlantooccipitalis anterior  d) lig. transversum atlantis  e) lig. apicis dentis    4. Za lig. interspinale NIJE točno:  a) prednji je rub sveze sprijeda srastao sa žutim svezama  b) stražnji je rub sveze srastao sa supraspinalnom svezom  c) najjače su u slabinskom dijelu kralježnice  d) tanki je fibrozni snop što sadrži i malo elastičnih vlakana  e) u vratnom dijelu nastavlja se u lig. nuche    5. Za lig. longitudinale anterior NIJE točno:  a) gore se veže za ždrijelnu kvržicu zatiljne kosti i prednju kvržicu atlasa  b) sveza je tanja u vretnom dijelu  c) ograničuje svijanje kralježnice prema natrag  d) najjača je u slabinskom i donjem grudnom dijelu kralježnice 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

2   

e) ograničuje savijanje kralježnice prema naprijed    6. U proksimalni red kostiju pešća NE spada:  a) os scaphoideum  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os pisiforme  e) os capitatum    7. Za lateralni menisk je točna tvrdnja :  a) ima oblik otovrenog slova C  b) vanjski mu je rub vezan uz zglobnu čahuru  c) slabije je pokretan od medijalnog meniska  d) gibljivost je ograničena zatezanjem lig. meniskci lateralis  e) sprijeda je deblji nego straga    8. Za lig. iliofemorale je točna tvrdnja:  a) nalazi se na prednjoj strani zgloba kuka  b) to je najjača i najčvršća sveza u ljudskom tijelu  c) polazi od spine ilijake anterior inferior  d) srednji dio sveze slabije je razvijen  e) sve je točno    9. Za preponsku simfizu NIJE točno:  a) spojne površine su ravne i jajolike  b) širi kraj spojnih ploština usmjeren je prema gore  c) nije pravi zglob i nema zglobnu čahuru  d) spoj pojačavaju tri fibrozne niti  e) u prvim godinama života to je pokretan zglob    10. Zglob izmenu krstačne i bočne kosti NE pojačava:  a) ligg. sacroilliaca ventralia  b) ligg. sacroiliaca interossea  c) ligg. sacroiliaca interossea  d) lig. iliolumbale  e) lig. transversum perinei    11. Conjugata vera:  a) najvažnije je promjer ulaza zdjelice  b) iznosi 10‐ 11 cm  c) važan je u porodništvu  d) spaja najizbočenije mjesto staržnje strane simfize i promontorij  e) sve je točno    12. Sulcu tendinis m. flexoris hallucis longi nalazimo na:  a) femuru  b) patelli 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

3   

c) calcaneusu  d) os cuboideum  e) ništa nije točno    13. Retinaculum patellae mediale nastavak je tetive:  a) m. vastus medialisa  b) m. vastus intermediusa  c) m. rectus femorisa  d) m. vastus lateralisa  e) m. patellaris medialisa    14. Simptom “ladice“ nalazimo kod:  a) ozljede kolateralnih ligamenata u lakatnom zglobu  b) rupture ukriženih sveza u koljenskom  c) prijeloma proksimalnog kraja femura  d) prijeloma distalnog kraja femura  e) prijeloma proksimalnog kraja humerusa    15. Zglobni menisci:  a) kreču se zajedno sa kondilima tibije  b) pri ekstenziji se pomiču prema natrag  c) pri fleksiji se pomiču prema naprijed  d) nepomični su unutar koljenskog zgloba osiguravajući stalan doticaj zglobnih tijela  e) ništa nije točno    16. Glavna sveza donjeg nožnog zgloba je:  a) lig. talofibulare anterius  b) lig. talofibulare posterius  c) lig. talocalcaneum interosseum  d) lig. talonaviculare  e) lig. talocalcaneonaviculare    17. Najduža sveza stopala je:  a) lig. plantare longum  b) lig. bifurcatum  c) lig. deltoideum  d) lig. calcaneocuboideum  e) lig. talonaviculare    18. Art. Atlantooccipitalis je:  a) jajoliki zglob  b) sedlasti zglob  c) kuglasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) valjkasti zglob    19. Prekomjernu laterofleksiju glave onemogućava: 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

4   

a) ligg. alaria  b) srednji snopovi membrane tektorije  c) okomiti snopovi lig. cruciforme atlantis  d) a+b+c  e) niša nije točno    20. Otvor slabinskih kralješaka je:  a) okrugao  b) trokutast  c) četvrtast  d) nepravilna oblika  e) vretenast    21. Zavoj po torziji osobito je izražen:  a) kod prvog rebra  b) u gornjih rebara  c) u srednjih rebara  d) u donjih rebara  e) kod sedmog rebra    22. Dvanaesto rebro ima:  a) angulus costae  b) cristu capitis costae  c) tuberositas m. serrati anterioris  d) sulcus costae  e) cristu colli costae    23. Koštano‐ fibrozni krov ramenog zgloba tvori:  a) akromion  b) korakoidni nastavak  c) akromioklavikularni nastavak  d) a+b  e) a+b+c    24. Sulcus n. ulnaris nalazi se na:  a) proksimalnom kraju humerusa  b) stražnjoj strani trupa ulnae  c) stražnjoj strani medijalnog epikondila humerusa  d) stražnjoj strani trupa humerusa  e) ništa nije točno    25. Art. Sternoclavicularis po mehanici je :  a) art. Spheroidea  b) art. Trochoidea  c) art. Sellaris  d) ginglymus  e) art. plana 

 

www.perpetuum‐lab.com.hr 

 

 Za lakatni zglob NIJE točno:  a) razvijeni su zglobni mišići  b) osovina je kosa od gore i lateralno prema dolje i medijalno  c) tipičan je kutni zglob  d) za njegovu mehaniku važan je art. Kroz fissuru orbitalis inferior komuniciraju:  a) orbita i prednja lubanjska jama  b) orbita i srednja lubanjska jama  c) orbita i fossa pterigopalatina  d) orbita i fossa infratemporalis  e) c+d    32. Discus articularis NE nalazimo u:  a) art. Chorda obliqua:  a) nalazi se na distalnom kraju menukoštane opne  b) spriječava prekomjernu abdukciju podlaktice  c) spriječava prekomjernu adukciju podlaktice  d) spriječava prekomjernu supinaciju  e) ništa nije točno    29. teres majora    27. supraspinatusa i m. sternoclavicularis  d) art. humeri  e) ništa nije točno    31. infraspinatusa  e) m. Rameni zglob će pri upali zauzeti položaj  a) djelomična antefleksija  b) djelomična abdukcija  c) maksimalna adukcija  d) djelomična rotacija prema unutra  e) a+b    28. supraspinatusa  b) m. infraspinatusa i m. teres minora i m.com.hr    . subscapularisa  c) m. teres majora i m. infraspinatusa  d) m.perpetuum‐lab. coracohumerale nalazi se izmenu tetiva:  a) m. supraspinatusa i m. Lig.5      26. humeroradialis  e) ima pet sluznih vreča    30. Canalis nasolacrimalis se otvara u:  a) gornji nosni hodnik  b) srednji nosni hodnik  c) donji nosni hodnik    www. radioulnaris distalis  b) art. temporomandibularis  c) art.

 Za fonticulus anterior je točna tvrdnja:  a) nastaje nakon ronenja  b) sraste u petoj godini života  c) sraste neposredno nakon ronenja  d) sratse nakon druge godine života  e) predstavlja otvor izmenu zatiljne i tjemene kosti    39. Foramen spinosum se nalazi na:  a) sljepočnoj kosti  b) čeonoj kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste kosti  e) na piramidama sljepočne ksoti    38. Za foramen sphenopalatinum je točno:  a) predstavlja komunikaciju iznenu cavum nasi i cavum oris  b) predstavlja komunikaciju izmenu fosse temporalis i pterygopalatine  c) predstavlja komunikaciju izmenu cavum nasi i fosse pterxgopalatine  d) kroz njega prolazi a. Za lubanju je točna tvrdnja:  a) kosti lubanje se razvijaju isključivo iz mezenhimalne osnove  b) nosne kosti se razvijaju iz primitivne vezivne osnove  c) kosti lubanje se razvijaju iz hrskavične osnove  d) pločaste kosti grade bazu lubanje  e) nosni dio razvija se iz primitivne hrskavične čahure    37. Lamina cribrosa:  a) je dio frontalne kosti  b) je dio etmoidalne kosti  c) je posebna kost  d) kroz nju prolazi drugi kranijalni živac  e) kroz nju prolazi treći kranijalni živac    36. Pterygopalatina  e) kroz njega prolazi n. lacrimalis    34.hr    .6    d) recessus sphenoethmoidalis  e) conchu nasalis inferior    33. Platylccephalus je naziv za:  a) visoku lubanju    www. Fissuru orbitalis superior omenuju:  a) velika i mala krila sfenoida  b) velika krila sfenoida i frontalna ksot  c) mala krila sfenoida i temporalna kost  d) maxilla i mala krila sfenoida  e) etmoidna ksot i mala krila sfenoida    35.perpetuum‐lab.com.

 Articulatio carpometacarpea pollicis je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob      www.hr    . hypoglossi nalazi se na:  a) zatiljnoj kosti  b) piramidi sljepočne kosti  c) velikim krilima klinaste kosti  d) malim krilima klinaste ksoti  e) čeonoj kosti    44.7    b) nisku lubanju  c) srednje visoku lubanju  d) kratku lubanju  e) srednju lubanju    40. Foramen jugulare oblikuje:  a) čeona kost  b) zatiljna kost  c) sljepočna i zatiljna kost  d) sljepočna kost  e) klinasta ksot    41.com. Os scaphoideum postavljena je u smjeru kostiju podlaktice kada je šaka:  a) u plantarnoj fleksiji  b) u dorzalnoj fleksiji  c) u srednjem položaju  d) u radijalnoj abdukciji  e) u ulnarnoj abdukciji    45. Foramen ovale je otvor smješten na:  a) na malim krilima klinaste kosti  b) velikim krilima klinaste ksoti  c) tijelu klinaste ksoti  d) pterigoidnim nastavcima klinaste ksoti  e) na ljusci sljepočne ksoti    43. Canalis n. Sile zagriza prenose se na neurokranijum preko:  a) sljepočne kosti  b) jabučaste ksoti  c) gornje čeljusti  d) čeone kosti  e) sve navedeno je točno    42.perpetuum‐lab.

 Koja od navedenih kostiju NE sudjeluje u izgradnji zglobnih tijela radiokarpalnog zgloba:  a) radius  b) ulna  c) os scaphoideum  d) os lunatum  e) os triquetrum    51. Koja od navedenih tvrdnji NIJE točna:  a) članci prstiju razvijaju se perihondralnim okoštavanjem  b) imaju dvije epifizne hrskavice  c) epifizna koštane jezgra se nalazi na proksimalnom kraju  d) u trećem mjesecu fetalnog života okoštavaju dijafize  e) u drugoj ili trećoj godini života javljaju se epifize    49. Articulatio radiocarpea je:  a) kuglasti zglob  b) kutni zglob  c) sedlasti zglob  d) zdjeličasti zglob  e) jajoliki zglob    47.8    46. Retinaculum flexorum polazi sa:  a) processus styloideus ulnae  b) processus styloideus radii  c) tuberculum ossis trapezii  d) caput ossis capitati  e) os luantum    48.hr    .com. Od kostiju pešća zadnja okoštava:  a) os scaphoideum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum    www. Fiziološki srednji položaj ramena je:  a) antefleksija i rotacija prema van  b) djelomična retrofleksija i abdukcija od 60°  c) djelomična antefleksija i abdukcija od 30°  d) djelomična antefleksija i abdukcija od 60°  e) retrofleksija i abdukcija od 30°    50.perpetuum‐lab. Od svih kostiju pešća najčešći prijelomi su na:  a) os lunatum  b) os triquetrum  c) os trapezium  d) os scaphpideum  e) os hamatum    52.

 Postmenopauzalna osteoporoza nastaje uslijed:  a) nedostatka estrogena i smanjene razgradnje kosti  b) nedostatka estrogena i smanjene apsorpcije kalcija u crijevu  c) nedostatka estrogena i povećane razgradnje kosti  d) smanjenja proizvodnja vitamina D  e) a+b+c    55. a 50% u fazi odlaganja kosti  d) sve navedeno je točno  e) točni su odgovori a+b    57. U mehanizmu djelovanja pojedinih sveza u zglobu kuka uloga je:  a) pubofemoralne sveze da ogranići prekomjernu unutarnju rotaciju  b) lig. capitis femoris sprečava retroverziju  c) lig.com.0 g/cm2  b) manje od 1.0 g/cm2  c) 50% manje nego prije menopauze  d) 30% veću nakon liječenja estrogenima    58.9    e) os trapezium    53. Skraćenica ADFR:  a) odnosi se na poremećaj funkcije koljena u osteoartrozi  b) je aktivni metabolit vitamina D  c) je liječenje osteoporoze temeljeno na principu prvotne aktivacije osteoklasta  d) se odnosi na genetsku bolest patuljasta rasta  e) odnosi se na poremećaj broja kostiju u kostima pešća    54. obiteljska anamneza. Žene ugrpžene nakon menopauze imaju gustoću koštanog minerala:  a) više od 1. Koštana mineralna jedinica (BMU)  a) je najmanja koštana jedinica u kojoj se zbiva pregradnja kostiju u ljudi  b) ima ih oko 2x1010  c) oko 50% BMU je ufazi razgradnje. Rizični činitelji za primarnu osteoporozu jesu:  a) dob. U primarnu osteoporozu spadaju :  a) juvenilna. spol. idiopatska i involucijska  b) endokrine bolesti paratireoidnih žlijeszda  c) poremećaji absorpcije u crijevu  d) osteogenesis imperfecta  e) kronični alkoholizam    56.hr    . iliofemorale se nateže pri ekstenziji. način života  b) smanjen unos kalcija  c) pušenje i uzimanje alkohola  d) smanjena fizička aktivnost  e) sve navedeno je točno    59.perpetuum‐lab. sprečava retrofelksiju i olakšava uspravan    www.

 a s unutarnje starne  fibroznog sloj zglobne čahure    63.10    stav  d) lig. Na stražnjoj plohi piramide temporalne kosti nalazi se:    www. ali izmenu koštane epifize i dijafize bedrene  kosti postoji epifizna hrskavica  b) u hrskavičnoj epifizi postoje razvijene jezgre okoštavanja u glavi bedrene ksoti i  malom trohanteru. Sinovijalni sloj zglobne čahure zgloba kuka hvata se:  a) neposredno uz oba hvatišta fibroznog sloja zglobne čahure  b) s vanjske strane zglobne čahure  c) na zdjeličnoj kosti na 2 cm udaljenosti od acetabuluma  d) na bedrenoj kosti uz hvatište fibroznog sloja s unutarnje strane  e) na zdjeličnoj kosti uz vanjski rub hvatišta labrum acetabulare.perpetuum‐lab. Fossula petrosa početni je dio  a) canalicus mastoideus  b) canalis cochlearis  c) canalicus tympanicusa  d) canalis facialisa  e) canalis musculotubariusa    65. Coxa valga je oblik bedrene kosti pri kojem je:  a) kut što ga čine osovina vrata i osovina trupa bedrene kosti veći od 130°  b) kut što ga čine vrat i trup bedrene kosti kreće se iznenu 120 i 130 stupnjeva  c) kut izmenu vrata i trupa bedrene kosti manji je od 120 stupnjeva  d) veliki trohanter smješten je visoko pa je razmak izmenu polazišta i hvatišta malog  i srednjeg glutealnog mišića skraćen zgob čega se takova osoba pri hodu naginje  na suprotnu stranu kako bi se izbjegla pasivna insuficijencija mišića  e) ništa od navedenog nije točno    61.com. godine  života    62. ishiofemorale ograničava antefleksiju  e) zona orbicularis sprečava prekomjernu abdukciju    60.hr    . transversum atlantis razapet je izmenu i stražnjeg luka atlasa  e) osnovna kretnja je rotacija glave na lijevu i desnu stranu    64. dok je velik trohanter hrskavičan  c) u novoronenčeta u oba trohantera nalaze se jezgre okoštavanja. Art. dok je glava kosti  posve hrskavična  d) glava bedrene kosti i oba trohantera su hrskavični  e) jezgra okoštavanja u glavi bedrene kosti javlja se tek u prvoj polovici 3. atlantoaxialis mediana  a) je zglob izmenu staržnjeg luka atlasa i transverzalnog ligamenta sa densom atlasa  b) konkavno zglobno tijelo je zub axisa  c) konveksno zglobno tijelo je fovea pterygoidea  d) lig. Za zglob kuka novoronenčeta je točna tvrdnja:  a) zglob je posve oblikovan i okoštao.

 Koja je od navedenih tvrdnji za humerus točna:  a) sulcus nervi radialis nalazi se iza lateralnog epikondila humerusa  b) tuberculum majus humeri nalazi se ispred tuberculum minusa  c) capitulum humeri nalazi se na medijalnoj strani humerusa  d) fossa coronoidea nalazi se iznad trochleae humeri  e) condylus humeri sastoji se od trochleae i processus coronoideus    www. petrosi majoris  b) impresio n. Za prvi karpometakarpalni zglob je točno:  a) to je zglob izmenu trapezoidne kosti i baze prve metakarpalne kosti  b) to je elipsoidni zglob  c) to je sedlasti zglob  d) nema zglobne čahure  e) u njemu se vrši fleksija. nepričvršćen za zglobnu čahuru)  b) za njega su vezana vlakna tetive m. popliteusa  c) manje je pokretan od medijalnog meniska  d) kretnje mu pojačava lig. Za ligamentum coracoclaviculare je točna tvrdnja:  a) stražnji dio čini lig. Za gornju čeljust je točna tvrdnja:  a) foramina alveolaria nalaze se na alveolarnom grebenu  b) maksilarni se sinus otvara u gornji nosni hodnik  c) nije u kontaktu s palatinalnom kosti  d) čini lateralni zid orbite  e) u spoju je s frontalnom kosti    69. transversum genus    67.hr    . conoideum  b) prednji dio čini lig. petrosi minoris  d) fossa subarcuata  e) apertura interna canalis carotici    66. je vezan za tuberculum majus    71. trigemini  c) sulcus n. Za lateralni menisk koljenskog zgloba vrijedi:  a) vanjski rub mu je slobodan (tj. tarpezoideum  c) izmenu lig. ekstenzija.11    a) sulcus n. abdukcija i adukcija malog prsta    68. U sellu turcicu NE spada:  a) dorsum sellae  b) fossa hypophseos  c) tuberculum sellae  d) clivus  e) processus clinoidei posteriores    70.perpetuum‐lab. menisci lateralis  e) starga je s medijalnim meniskom povezan preko lig. tarpezoideum i lig. coracoclavicularis  d) ograničava kretnje u sternoklavikularnom zglobu  e) svojim distalnim pripojem lig. conoideum nalazi se bursa lig.com.

 Cirkumdukciju čine sve kretnje OSIM:  a) abdukcije  b) antefleksije  c) adukcije  d) rotacije  e) retrofleksije    76. Za koljenski zglob je točna tvrdnja:  a) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreće samo femur  b) pri rotacijskom pokretu po tibiji se kreću samo menisci  c) pri rotacijskom se pokretu po tibiji kreću menisci i femur  d) pri rotacijskom se pokretu prema van menisci kreću prema unutra  e) pri rotacijskom pokretu sve strukture se jednako kreću    75. Synovia je:  a) zglobna ovojnica  b) mišićna ovojnica  c) tekućina koja u cijelosti ispunjava zglobnu šupljinu    www.perpetuum‐lab. Canalis nervi optici nalazi se :  a) u prednjoj lubanjskoj jami  b) u stražnjoj lubanjskoj jami  c) u srednjoj lubanjskoj jami  d) na sljepočnoj kosti  e) na čeonoj kosti    73.hr    . Za sternoklavikularni zglob točna je tvrdnja:  a) to je sinostotski spoj sternuma i klavikule  b) to je sinhondrotski spoj sternuma i klaviklue  c) po mehanici je elipsoidni zglob  d) u njemu je moguća kretnja depresije  e) zglobne su ploštine u neposrednom kontaktu    77. U meniskofemoralnom medijalnom koljenskom zglobu vrši se:  a) fleksija. ekstenzija.com.12      72. rotacija prema van i prema unutra  b) nema kretnji  c) fleksija i ekstenzija  d) rotacija prema van  e) rotacija prema unutra    74. U meniskotibijalnom lateralnom koljenskom zglobu vrši se:  a) rotacija  b) fleksija iekstenzija  c) fleksija s rotacijom prema van  d) ekstenzija s roatcijom prema unutra  e) nema kretnji    78.

 cruciata  d) lig. Prekomjernu abdukciju u articulatio coxae sprečava:  a) lig. transversum acetabuli  e) lig. Articulatio subtalaris povezuje:  a) talus i calcaneus  b) talus i os naviculare  c) calcaneus i os naviculare  d) os cuboideum i calcaneus  e) talus i os cuboideum    82. popliteum obliquum  e) lig. neovisno o položaju stalno je napet:  a) lig. collateralia  c) tipični su kutni zglobovi  d) vrše fleksiju i ekstenziju  e) sve je točno    81. U koljesnkom zglobu. Collaterale mediale  b) lig. ishiofemorale  d) lig. collaterale laterale  c) ligg. Za lakatni zglob točna je tvrdnja:  a) u njemu su moguće kretnje abdukcije  b) to je elipsoidni zglob  c) to je articulatio simplex  d) to je articulatio composita  e) ojačava ga membrana interossea antebrachii    85. capitis femoris    84. Za articulationes interphalangae manus točno je:  a) radijalnu stranu pojačavaju ligg. iliofemorale  b) lig.com. pubofemorale  c) lig. popliteum arcuatuum    80.hr    . U atlantookcipitalnom zglobu moguće su kretnje:    www. Gornji otvor zdjelice postavljen je pod kutom od 60 stupnjeva prema vodoravnoj ravnini  pa govorimo o:  a) nuatciji zdjelice  b) kontranutaciji zdjelice  c) inklinaciji zdjelice  d) depresija zdjelice  e) elevacija zdjelice    83.perpetuum‐lab. collateralia  b) ulnarnu stranu pojačavju ligg.13    d) proizvode je izmenu ostalog i burze  e) ojačanje zglobne čahure    79.

 longitudinale anterius  b) lig. Od sveza kuka intarkapsularno je smješten:  a) lig. talonavicularis i art. calcaneocuboidea i art.perpetuum‐lab. cuneonavicularis  d) art. Za articulationes carpometacarpeae je točno:  a) to je sferoidni zglob  b) to je amphiarthrosis  c) to je elipsoidni zglob  d) to je synostosis  e) to je synchondrosis    87. ischiofemorale  d) lig.com. flava  e) lig. intertransversarium  c) lig. calcaneonavicularis  b) art. talonavicularis i art.hr    . pubofemorale  b) lig. Chopartov zglob čine:  a) art. interspinale  d) ligg. calcaneocuboidea i art. capitis femoris  c) lig. cuneonavicularis  e) art. calcaneonavicularis    www. talonavicularis  c) art. calcaneocuboidea i art. Pri prsnuću kolateralnih ligamenata u koljenskom zglobu razvija se:  a) klimavo koljeno  b) staržnji fenomen ladice  c) genu valgum  d) prednji fenomen ladice  e) genu varum    89.14    a) rotacija glave i kralješnice  b) sagibanje glave spram naprijed i natrag  c) rotacija glave  d) rotacja kralješnice  e) rotacija i sagibanje glave    86. Inverzija i everzija stopala dogana se u:  a) tibiotalarnom zglobu  b) talokalkaneonavikularnom zglobu  c) donjem tibiofibularnom zglobu  d) prvom tarzometatarzalnom zglobu  e) nijednom od navedenih    91. iliofemorale  e) zona orbicularis    88. Tijela dva susjedna kralješka spaja:  a) lig. supraspinale    90.

hr    . U distalni red kostiju carpusa ubrajamo  a) os pisiforme  b) os lunatum  c) os triqetrum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    98.15      92.perpetuum‐lab. Sulcus a. cruciata  d) zato što nije vezan uz lig. Koje je rebro savijeno po najvećem polumjeru:  a) prvo  b) drugo  c) peto    www. cruciatum posterius  b) zato što je cijeli pričvršćen za zglobnu čahuru  c) zato što nije vezan uz ligg. Prijelom humerusa najčešće najstaje:  a) u sulcus intertubercularis  b) na sredini kosti  c) ispod oba tubercula  d) iznad oba tubercula  e) ništa od navedenog nije točno    93. popliteum obliquum    94. cruciatum anterius  e) zato što nije vezan uz lig. kontaktna površina koljesnkog zgloba:  a) smanjuje se četverostruko  b) smanjuje se dvostruko  c) povećava se dvostruko  d) ostaje nepromijenjena  e) ništa nije točno    97. Vertebralis nalazi se na:  a) svim vratnim kralješcima  b) svim vratnim i prvom grudnom kralješku  c) prvom rebru  d) atlasu  e) axisu    95. Os hyoideum je značajna po tome jer:  a) pripada kostima glave  b) ima pet rogova  c) mjesto je pripojišta geioglosalnog mišića  d) jedina je kost glave koja nije u neposrednom kontaktu s ostalim kostima glave  e) hrvatski joj je naziv nepčana kost    96. Lateralni je koljenski menisk pokretljiviji od medijalnog:  a) zato što nije vezan uz lig. Nakon vanenja meniska.com.

 quadratum  d) lig. collaterale ulanre  b) lig.perpetuum‐lab. Na os ilium NE nalazi se:  a) incisura acetabuli  b) linea inetrmedia  c) sulcus juxtaauricularis  d) linea arcuata  e) labium internum    100. cotylica    104.16    d) sedmo  e) dvanaesto    99. spheroidea  c) art. trochoidea  d) gynglimus  e) art. collaterale radilae  c) lig. collaterale carpi radile  e) lig.hr    . U tvorbi art. U art. U zglobove s svije osovine spada  a) art. Na scapuli NE nalazimo:  a) angulus inferior  b) tuberculum infragleniodale  c) angulus superior  d) cavum supraglenoidale  e) angulus acromialis    103.com. anulare radii    105. ellipsoidea  b) art. radioulanris proximalis NIJE uključen:  a) lig. U priksimalni red kosti pešća NE spada:  a) os triquetrum  b) os pisiforme  c) os lunatum  d) os hamatum  e) os scaphoideum    101. radiocarpea NE sudjeluje:  a) radius    www. Collum chirurgicum nalazimo na:  a) humerusu  b) ulni  c) radijusu  d) fibuli  e) tibiji    102.

17    b) os triquetrum  c) os scaphoideum  d) os pisiforme  e) os lunatum    106. Tuberositas deltoidea nalazi se na:  a) ulni  b) radijusu  c) humerusu  d) scapuli  e) claviculi          www.perpetuum‐lab.hr    . Na humerusu se NE nalazi:  a) tuberculum minus  b) crista tuberculi majoris  c) tuberositas glenoidalis  d) sulcus n.com. radialis  e) fossa radialis    107. Sulcus nervi ulnaris nalazi se:  a) na prednjoj starni medijalnog epikondila  b) na stražnjoj strani medijalnog epikondila  c) na prednjoj strani lateralnog epikondila  d) na stražnjoj strani lateralnog epikondila  e) iznad sulcus n. radilais    108.

subscapularis  6. cruciatu je točno: stražnja ukrižena sveza polazi od lateralnog epikondila  18.perpetuum‐lab. osteoblasti. U zglobu lakta su moguće: flexija.  Biološka regeneracija kosti se odvija uz pomoć: sve navedeno(nešto BMP. teres minor. exstenzija.teres major  Na posteriornoj strani piramide temporalne kosti nalaze se slijedeće strukture: svi odgovori  su bili točni  Retrofleksija‐podizanje cijelog ispruženog uda iza tijela  Koja tvrdnja je točna o ramenom zglobu: ništa od navedenog?  Rameni zglob ‐ oko sagitalne osi: rame se abducira  Coupling izmenu osteoklasta i osteoblasta omogućuju: RANK i RANKL.com.18    Kolokvij A1 – pitanja za provjeru znanja  1. angiogeneze)?  Radiokrpalni zglob. konkavno zglobno tijelo je: ništa od ponunenog  s prednje strane acetabula se nalazi: ?  klavikula se vezuje na lopaticu preko: akromiona  u sedlastom zglobu nije moguća: rotacija  ligamentum iliofemorale: veže se na intertrohanteričnu liniju  gornji nožni zglob je: kutni  ligamentum colaterale radijale se nastavlja u: ligamentum anulare    www. vanjskoj rotaciji i nagloj ekstenziji  7. m. Što omeđuje medijalnu stranu orbite: lamina orbitalis ossis ethmoidalis      A1. Za ligg. annulare radi  19. Na prednjoj strani acetabula se nalazi : corpus ossis pubis  16. Lig. Pri nošenju visokih peta dolazi do popuštanja : poprječnog svoda stopala  20. Lig. Za rameni je zglob točno: labrum acetabulare povećava konkavnost zglobnog tijela  8. nekakva angiogeneza i  prvotna aktivacija BMP  11. unutarnje rotacije i nagle ekstenzije  U kosti viscerokranija ne spada‐os frontale  Skolioza‐pacijenti imaju jedno rame više od drugog  U rotatotornu manžetu se NE ubraja:m. collaterale radiale se distalno hvata na : lig. Medijalni meniks će se oštetiti pri: fleksiji. Za biološku razgradnju kostiju je bitno : osteoklasti. U sedlastom zglobu nije moguća : rotacija  15. Vratne kralješke od ostalih razlikuje: foramen process transversi  2. infraspinatus. Komunikaciju osteoklasta i osteoblasta (couplin) omogućuje : RANK i RANKL  10.sacrotuberale polazi sa:spina illiaca posterior inferior  Lateralni menisk će biti ozlijenen kod:fleksije. U rotatornu manžetu se ubrajaju: m. pronacija i supinacija  9. U kosti neurokranija ne spada: os lacrimale  5.2006‐ drugi turnus  Razlika izmenu cervikalnih i ostalih kralježaka :rascijepljen šiljasti nastavak  Gdje se nalazi foramen lacerum‐izmenu piramide temporalne kosti i tijela sfenoidne kosti  Lig.hr    . Clavicula se na rameni zglob spaja preko : akromiona  17. Za skoliozu je točno : fiziološka je dekstroskolioza do 10 stupnjeva  3. Koja os carpusa najteže zacijeljuje : os scaphoideum  12.  m.supraspinatus. Anteflexija je : podizanje cijelog ispruženog uda prema naprijed  14. 8.12. m. Foramen jugulare se nalazi izmenu: temporalne i okcipitalne kosti  4. illiofemorale omogućava: amuskularno držanje  13.

sinus cavernosus da ili ne  4. uz što ide  9.accessorius+grane korijeni i jezgre  8. Treći rez srca  19.koji nije grana (nasociliaris)  7. Aktivna ekspiracija ‐ m.hr    . pectoralis maior  7.oculomotorius.trigonum caroticum (odnosi i topografija)  10.Ganglion oticum‐sto prima.Fascia cervicalis media kad je maknes sto sse vidi u regiji  13.  14.inervacija suzne zlijezde      www. a.perpetuum‐lab. cava inf. s čim su u odnosu (pancreas. Želudac ‐ prednja i stražnja strana.com.Fascia cervicalis profunda u regio mediana colli  12.subscapularis  18.Interkostalni misici nesto s venama i interkostalnim zivcima  20. v. Pleura ‐ prednja granica (recessus costodiaphragmaticus)  4. Slojevi vrata‐platizma (sto je ispod)  11. Bursa omentalis  17. grane‐sto ne spada u vratne ogranke  5. subscapularis ili n.N. Fetalna cirkulacija ‐ ductus arteriosum  8. kolon)  3.Istegnut je donji truncus plexus brachiali‐‐> sto je izgubljeno od funkcija?nesto kod poroda  3.M. Ureter ‐ odnos s fossom ovaricom.Musculus serratus anterior (sve o njemu)  17.Nvagus+grane ‐ii‐  6. Hiatus adductorius  11.Nglossopharyngeus. Transpilorična linija  18. Portokavalne anastomoze ‐ izbaci uljeza  2.Antefleksori nadlaktice (izbaci uljeza)  19. V. daje i prekapcanja  9.19        5.N.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1. i živac?  2.jugularis interna (topografija)  15. Sulcus cruris lateralis ‐ topografija  13. Suženja jednjaka i prolaz kroz ošit  6. AV čvor ‐ eponimi iliti drugi naziv  16. dorsalis penis ‐ topografski odnosi.Ispod eahure ramenoog zgloba prolazi koja a. Pes anserinus profundus  10.N.Cricotiroidni zglob‐sto je to ( kuglasti zglob)  14. Ductus thoracicus      4. Topografija prsne aorte  20.Fossa axillaris‐foramen triangulare i quadrangulare sto prolazi  16. slezena. Ductus deferens. jetra. iliaca ‐ topografija male zdjelice  5.KOLOKVIJ IZ ANATOMIJE  1. ileocolica (media)  12.maxillaris (podgrupe). Subperitonealni prostor  15.V. A.

 Umbilicale mediale i laterale nalazi se fossa supravesicalis  d) lig.god.) za arterije stopala je tocna tvrdnja:  a) a.peroneus brevis  d) m.) koja je netocna tvrdnja za n.genitofemoralis    5. 2006.3.teres hepatis sadrzi obliterirane umbilikalne vene    4. Plantaris lateralis prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  e) a.) portokavalna anastomoza nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Vena uzlaznog i silazng debelog crijeva i lumbalna vena      www.) pars abdominalis ureter straga kriza:  Tocno!! N. Mesenterica superior    8.plantaris lateralis prolazi kroz gornji kanal lacune vasorum  c) a. Mylohyoideus:  Tocno!! Inervira stražnji trbuh m. Umbilicale mediale sadrzi obliteriranu cijev chorde urachi  b) lig.umbilicale laterale sadrzi obliterirane umbilikaalne arterije  c) izmedu lig.) glavu pankreasa opskrbljuje :  Tocno!! A.  predrok 22. Umbilicale mediale sadrzi obliterirane arterije  e) lig.extensor digitorum longus  b) m.) za Hissov snop tocno je:  a) dijeli se na 4 kraka  b) ima ulogu zapocinjanja srcane kontrakcije  c) povezuje SA i AV cvor  d) intraventrikularni snop  e) to je AV snop    2.20      PISMENI ISPIT akad. Tibialis anterior  e) m. peroneus tertius  c) m.perpetuum‐lab.com.hr    . Plantaris mediali prolazi kroz donji kanal lacune vasorum  b) a. Plantaris lateralis prolazi kroz lacunu musculorum  d) a. Peroneus profundus inervira sve nabrojane mišiće osim:  a) m.extensor hallucis longus    3.digastricusa    9.) N. Plantaris medialis prolazi kroz lacunu musculorum    7.2007    1./07.) koja tvrdnja nije tocna:  a) lig.) ispred desnog bubrega nalazi se sve osim:  Tocno!! Glava gusterace    6.

) za pericardium ne vrijedi:  Tocno!! Perikardijalna supljina nalazi se izmedu fibroznog perikarda i parijetalnog lista  seroznog perikarda    13. Tibialis posterior    17.transversus  c) svi nemaju corpus kraljeska  d) imaju proc. Femoralis  e) a.21    10. Uterina    14.. Saphenus mu je najjaca motoricka grana    18.. Femoralis nije tocno:  Tocno!! N.hr    .perpetuum‐lab.    15.) odlike vratnih kralježaka:  a) imaju foramen transversum  b) nmaju proc.) za n.) za apendix vermiformis je tocno:  a) pun je limfnih folikula  b) ima vrlo mnogo resica  c) tenije debelog crijeva se sastaju na njegovom vrhu  d) silazni dio se projecira u mcburrijevoj tocki  e) .) pars posterior fornicis vaginae je klinicki vazan jer:  a) kroz njega se lako moze uci u peritonealnu supljinu  b) nista od narecenog  c) kroz njega kirurg moze doci na mokracni mjehur bez otvaranja peritoneuma  d) pazljiva palpacija straznjeg forniksa tijekom pregleda moze pregledati prednju stranu  krizne kosti  e) bitan je orijentir pri ginekoloskoj operaciji jer dorzalno od forniksa prolazi a.) tijekom preglada je moguce napipati puls svih nabrojenih arterija osim:  a) a. Palmaris medialis  d) a...com.) u muskaraca se nalaze u ingvinalnom kanalu:    www.) za limfni sustav je netocno:  Tocno!! Ductus thoracicus skuplja sve osim vrata i glave    16.) kretnja koja je moguca u zglobu s dvije osi ali nije moguca u zglobu s jednom osi je:  a) adductio  b) extensio  c) circumductio  d) rotatio externa  e) abductio    11.spinosus    12. Dorsalis pedis  b) a.. Spinosus  e) nemaju proc. Poplitea  c) a.

com.) cartilagines aritenoideae:  Tocno!! Na straznoj strani prstenaste hrskavice se nalaze    26. Thoracica anterior  ostalo nije tocno    20.) ogranci a.) u oblikovanju uzduznog stopalnog svoda ne sudjeluje:  a) talus  b) os cuboideum  c) os naviculare  d) calcaneus  e) os cuneiforme    25.) n. sto je tocno:  Tocno!! Nalazi se 5‐8 cm od anusa    27. Hepatica propria      www.perpetuum‐lab. uterus. plica transversalis.teres hepatis i fossa vesicae felleae (biliaris) i a. dio vaginae    21. Ischiadicus    24. Subscapularis  b) a.22    Tocno!! A.) duodenum  Tocno!! Ima uzduzni nabor    22.) kolrausch‐ov nabor.) bifurcatio tracheae – racviste:  Tocno!! Th4    23.) misice stopala inervira:  Tocno!! N.) od mullerovih cijevi nastaje:  Tocno!! Utriculus prostaticus.femoralis    28.) za suzni sustav oka vrijedi:  Tocno!! Gll. Axillaris nisu:  a) a. Ischiadicus nastaje iz:  Tocno!! Sakralnog spleta    29.) prednju skupinu misica natkoljenice inervira:  Tocno!! N. Lacrimalis ima veci orbitalni dio i manji palpebralni dio    30.) lobus quadratus omeduje:  Tocno!! Lig.) za lijevu nadbubreznu zlijezdu je tocno:  Tocno!! Odvojena je od bubrega masnom ovojnicom    31.hr    . Circumflexa ilium profundus    19. tubae uterinae.

com. Teres hepatis se nalazi unutar:  Tocno!! Lig.) chorda tympani prenosi:  Tocno!! Specijalne senzorne okusne niti    34.) za maternicu njene sveze tocno je:  Tocno!! Lig.) oznacite tvorbu koja se u prednjem podlakticnom podrucju nalazi najdublje:  Tocno!! ?? m.23    32.) za columnae anales je tocno:  Tocno!!?? Nalaze se u srednjoj trecini analnog kanala    43.) dorzalno od prostate je:  Tocno!! Rectum    35. Bulbi vestibuli  d) a.) za foramen scalenosum posterios je netocno:  Tocno!! V. Femoralis  c) arcus iliopectineus nalazi se lateralno od n. Labiales anteriores  c) a. Superficialis clitoridis  b) a.hr    .) u bazalne ganglije ubrajamo  Tocno!! Nu.) radix posterior medulle spinalis je sastavljen od:  Tocno!! Centralnog ogranka aksona neurona spinalnog osjetnog ganglija      www. Falciforme hepatis    41.) za podrucje trokuta trigonum femorale je tocno:  a) femoralna vena je medijalno omedenje canalis femoralis  b) arcus iliopectineus nalazi se medijalno od a.) lig. Femoralis prolazi kroz canalis femoralis    33.subclavia prolazi kroz nejga    42. Pudenda externa  e) a.perpetuum‐lab. Dorsalis clitoridis    40. Suspensorium ovarii hvata se za tubarni kraj jajnika    37.pronator quadratus    38.) kroz trigonum urogenitale prolazi:  a) a.) pars superior duodeni:  Tocno!! L1‐L2    36.lijevog rebra    44.femoralis  d) medijalni dio lacunae vasorum nazivano canalis femoralis  e) a.) za slezenu je tocno:  Tocno!! Seze do 10. Caudatus    39.

 Cava superior    57.) krvni ugrusak u lijevoj plucnoj arteriji moze doci  Tocno!! V.) za foramen infrapiriforme nije tocno:  Tocno!! Kroz njega prolazi a. Obturatorius  b) n. Glutea superior    53.com.) haustre denelog crijeva  Tocno!! Oblikuju Plicae semilunares    47.) a. anteflexio.) iz fundusa uterusa limfa ide u  Tocno!! Iliacne ili aortalene limfne cvorove    56. trabecula septomarginalis  e) ima papilarne misice    58.) parijetalni peritoneum prednje trbusne stijenke osjetno inervira  a) n.) za pluca je tocno:  Tocno!! Desni glavni bronh je postavljen skoro okomito i kraci je od lijevog    51.) najcesce vezana struktura uz trbusnu stijenku je:  Tocno!! Colon ascendens    50. intercostalis    48.) za desni ventricul ne vrijedi:  a) ima trabecule carineae  b) ima chordae tendineae  c)oblikuje apex cordis  d) ima posebnu misicnu pregradu. Iliaca communis odvaja se od aorte:  Tocno!! L4    54.) fissura horizontalis:  Tocno!! Polazi od fussurae obliquae u straznjoj axillarnoj crti    www. rotatio interna    46.) kada prerezemo mesocolon transversum:  Tocno!! Nalazimo bursu omentalis    55.hr    .) u meatus nasi inferior se izljeva:  Tocno!! Ductus nasolacrimalis    52.24    45. Iliohypogastricus  c) n.) srednji polozaj ramenog zgloba je u polozaju:  Tocno!!?? Abductio.perpetuum‐lab.) netocno je za ductus thoracicus:  Tocno!! Skuplja limfu odasvud osim glave i vrata    49.

) za uterus nije tocna tvrdnja:  Tocno!! Prednja strana cervixa potpuno je prekrivena peritoneumom    68.falciforme odjeljuje s prednje strane jetru na lijevi i desni rezanj    64.) viscerani ogranci prsne aorte nisu:  tocno!! A.presacralis    66. Flexor digitorum superficialis    62.) granice parasimpaticke inervacije colona preko n.) za jetru je tocno:  Tocno!! Lig.lacrimalis‐caruncula.) za pluca su tocne sve tvrdnje osim  Tocno!! Olucni segment ima oblik.) trabecula aductorium nalazi se na :  Tocno!! Medijalni epikondil femura    71.) za pars parasimathicus je tocno:  Tocno!! Niti mu se prekapcaju u neposrednoj blizini organa koje inerviraju    72.) put suza:  Tocno!! Gll.(oblik acinusa)    61..) podvostrucenje dure mater nije:  Tocno!! Cauda equina    67. Subcostalis    63..X seze do:  Tocno!! Flexura coli sinistra    70.) tijela preganglijskih visceralnih motorickih (=vegetativnih) neurona nalaze se u:  Tocno!! Cornu anterior medullae spinalis    69.) anulus inguinalis profundus:  Tocno!! 4‐5 cm lateralno od povrsinskih prstena      www.) za plexus hypogastricus inferior nije tocno  Tocno!!zove se i n.ductus nasolacrimalis    65.) u lijevom atriju se nalazi:  a) limbus fossae ovalis  b) ostium tricuspidale  c) valvula foraminis ovalis  d) fossa ovalis  e) valvusa sinus coronarii    60.hr    .) n.com.ulnaris inervira sve osim:  tocno!! M.25      59.perpetuum‐lab.

26    73.perpetuum‐lab. Tibialis anterior    79.) kroz canalis tarsi ne prolazi:  Tocno!!?? M.) slabo mjesto straznjeg trbusnog zida je:  a) canalis inguinalis  b) trigonum lumbale  c) hiatus inguinalis  d) umbilicus  e) bochdalecov otvor    77.) anulus femoralis ne omeduju:  Tocno!!?? Arcus iliopectineus    81. Genitalis descendens    83.) za peritonealnu supljinu pronadite netocno:  Tocno!! Bursa omentalis dio je infraomentalnog prostora    76.opticus    75.femoralis  Tocno!!?? Daje a.) treca perforantna arterija zavrsni je ogranak:  Tocno!!?? A.) krvna opskrba dusnika dolazi najvise od:  Tocno!!?? A.quadriceps femoris    74.) articulatio atlantooccipitalis omogucuje:    www.) za pluca je netocno:  Tocno!! Lijevo pluce ima 3 reznja    85.) simpaticka vlakna u celijacni spet dolaze:  Tocno!! Kao nn.) anterolateralni zid aduktornog kanala:  Tocno!! M.) kome nije mjesto u kavernoznom sinusu:  Tocno!!??n.) u aduktornom kanalu a. Thyroidea inferior    86.com.hr    .) svi torakalni kraljesci imaju:  Tocno!! Fovea costalis    87.) ductus choleodocus i pancreaticus major se ulijevaju:  Tocno!! Pars descendens duodeni    82.profunda femoralis    84. Vastus medialis    78.) fleksije u koljenu ne vrsi:  Tocno!! M. Splachici    80.

) najjaci misic medijalne skupine natkoljenicnih misica je:  Tocno!! M.) limfa iz mokracnog mjehura u :  Tocno!!?? Ilijacne limfne cvorove    90. jetre i gastera je:  Tocno!! Omentum minus  Zao mi je.opticus nije tocno:  Tocno!! Kros canalis n.) presijecanjem n..) proksimalnoj skupini kostiju nozja ne pripada:  Tocno!!?? Os cuboideum    91..hr    .obturatorius internus0    98.opticus prolazi s v.a bili ste tako blizu   :p hahahah    92.laryngeusa reccurensa ne paralizira se:  Tocno!! M.) za desnu sagitalnu brazdu je tocno:  a) naprijed je v.ophtalmicom    96.com.) za m..) pitanje za milijun kuna:  Mezenterij razapet izmedu duodenuma.saphenus  c) caput fibularis dostupna je palapaciji  d) n.) za n.deltoideus i dio tricepsa    89.adductor magnus    100.) foramen quadrangulare:  Tocno!!?? Kroz njega dolazi krv za m.) m.cricothyroideus    99.fibularis communis je dostupan palpaciji??  e) tuberositas tibiae lako je vidljiva    95.000 kn.perpetuum‐lab.27    Tocno!! Gibanje glave naprijed nazad    88. cartilago costae    97.falciforme    www.saphena parva prati n.biceps femoris nije tocno:  Tocno!! Kratka glava polazi sa sjedne kvrge    94.) gornje omedenje pelvis minor:  Tocno!!?? M.) za potkoljenicu nije tocno:  a) retinaculum musculorum extensorum su zadebljane fascije  b) v.‐7.) za CNS su tocne sve tvrdnje osim:  Tocno!! Mesencephalon se nalazi kaudalno od ponsa    93.optici n..cava inferior  b) naprijed je lig.rectus abdominis:  Tocno!! Polazi sa 5. idete kuci s 32.

venosum  e) naprijed je lig.hr    . Rotundum    UPOZORENJE!!!!!  Sve odgovore OBAVEZNO PROVJERITI          www.perpetuum‐lab.com.28    c) naprijed je zucni mjehur  d) naprijed je lig.

 Što je točno za perikard (srastao s tetivnim središtem ošita)  11. Maxillaris di izlazi na bazi lubanje (foramen rotondum)  20. Omenenje 3. Medijalno ogranicenje karpalnog kanala jest?    A2  08.02. Topografski odnosi lijevog bubrega sa susjednim strukturama  5. Mutacije u genima za kolagen tipa 1 povezane su s kojom bolesti?  11. U koji dio srca se uljeva venska krv  18. Otvor na unutarnjoj strani baze lubanje. Koji dio pancreasa se nalazi retroperitonealno  4. Koji dio probavne cijevi je srastao – rectum    www.29    KOLOKVIJI akad. phernicus isto iz kojeg spleta  4. Koji dijelovi duodenuma nisu retroperitonealno?  2. Pitanje koji je to dijametar.perpetuum‐lab. Gdje se stvara cerebrospinalni likvor  9. Što odijeljuje lobus sinister hepatis i lobus quadratus  6./08. Četverokutasto polje – posljedica srastanja mesocolon descendens  7. Kako se zove unutrašnja stjenka srca (endokard)  17. KOja sveza sprjecava podizanje kljucne kosti prema gore?  10. Što ne spada u diencephalon (mesencephalon)    A3  22. Articulatio composita je koji zglob?  13. Foramen jugulare(slika)  15. N. Ramus comunicans albus – što je točno za njega  2.10. Sto je tocno za medijalni menisk(smanjena pokretljivost)  14. Koji moždani živac nema OVE vlakna  10. Slika moždanog debla.  3. Sto je tocno za postmenopauzalnu osteoporozu?  16.02. Što se uklanja kod ugradnje umjetnog kuka?  8. Fetalni optok krvi nešto vezano uz v.. god. Atlantookcipitalni zglob je koja vrsta zgloba?  7. Fenomen ladice se javlja kod puknuca koje sveze?  2. Na što neće djelovati sympathicus (suženje zjenice)  12. Koji je desni zalistak (trikuspidalni)  13. 2007.  1. Koja je granica ulaznog i izlaznog dijela desnog atrija  19.2008.2007.    A1  19. KOja sveza ogranicava unutarnju rotaciju kod zgloba kuka. Gdje se auskultira truncus pulmonalis (2.com. Slika zdjelice i oznacen jedan dijametar. Šta se nalazi iza traheje (truncus sympathicus)  14. treba prepoznati piramide  15.  1. moždane komore  16. N.  6. Što se ne vidi na desnom rentgenskom obrisu srca (aorta vjerojatno)  7. N. Koji se recessus plerue nećei spuniti pri najjačem udahu  5. Petna kost je koja od navedenih?  9.hr    . Umbilicalis i valvula foramina ovalis  6. Test pretklona se koristi kod dijagnosticiranja bolesti cega?  4. Ischiadicus iz kojeg spleta izlazi  3. KOd FOP‐a što okoštava?  12.2008.  1. lijevi menurebreni prostor)  8.. U menisko femoralnom lateralnom dijelu koljenog zgloba se vrse koji pokreti?  5. Najslabija sveza stražnje trbušne stjenke (trigonum lumbale)  3. Abduktor natkoljenice je(gluteus medius)?  17.

 što tvori canalis adductorius  6. Put suza – koja je tvrdnja točna  7.3.3. Što se ulijeva u prostatičnom proširenju muške uretre  11.u razini kojeg kralješka  11. slezena  3.  15. U kojoj razini se nalazi prvo suženje jednjaka – krikoidna hrskavica  10. Što nije točno – thyroidea inferior iz carotis interne  6. (tak nešt bijaše)        www. Što nije točno za m. Treća tonzila – gdje se nalazi  18. Klijenut n. n.hr    . Peritonealni nabor prednje trbušne stjenke  12. što se ne nalazi u njoj  18. Supraomentalni prostor. Fascije vrata – što je točno  15. N. Koji dio nema limfnih žila na larynxu  8. Pudendus  5. vagus i simpatičke niti    A5  28. Inervacija sluznice nosne šupljine – koja jezgra  5. glossopharyngeus.. a. što je točno za njega  15. Peyereove pločice (noduli lymphoidei aggregati)‐na mjestu suprotnom od mjesta gdje se radix  mesenterii veže za ileum  14. Koja se struktura ne nalazi u sinus cavernosus  10. Šta je točno za aa. arterije stopala  7. Femoralisa  4. Koji je dio u cijelosti pokriven primarnim peritoneumom  16. N..perpetuum‐lab. uterus  14..  1. u ležećem položaju i ekspiriju u razini 2. teres hepatis  13. lig.. Uljevanje ductus choledocus  17. Masseter  16.. Hypoglosus – što inervira  2. Što ne spada u jezične mišiće  13.com. laryngeusa reccurrensa ne utječe na funkciju ‐ krikotiroidnog mišića  19.L kralješka se nalazi. Chorda tympani ‐ kakva vlakna nosi  4. Zašto spermiji miruju u epididimisu – kiseli milje  9. od fasciculus posteriora se odvaja. bicep brachii – funkcija  2. koji mišić vrši elevaciju   8. saphenus je najjača motorična grana n. Lijevi n. ductus deferens  9.2008. Koja je tvrdnja točna? glomus caroticus inerviraju n. m. Arcuate    A4  14.2008.dodiruje gaster  12. najmedijalnije kroz infrapiriformni otvor prolazi: n. vagus  17. par superior duodeni. axillaris  10. Auriculotemporalic – što inervira  3. Što nastaje iz Muellerovih cijevi  13. facies visceralis lijevog jetrenog režnja. Što ne spada u medijalnu granicu orbite  11. Porta hepatis. Koja tvrdnja nije točna oko parasimpatičke inervacije oka  12.  1. Što nije točno za carotis externu  9. Omeđenje trigonum linguale superius  14.30    8. netočna tvrdnja: n.

ant.Nešto sa acetabulumom. cerebelli if.com. labyrinthi  b) A.post. tipa gdje se nalazi incisura acetabuli  7.BMU je najmanja jedinica pregradnje kosti u čovjeka  14. rotacija. cruciata  anterior. pulmonalis – bronh – v. pulmonlis  c) V.  e) Rr. pulmonalis – a.perpetuum‐lab.Simptom nekog poremećaja karpalnog kanala je bol NOĆU i još nešto  13.hr    . Ad pontem    3) Što je netočno za moždinu?  a) Iz nje izlazi 41 par spinalnih živaca  b) Ima 2 zadebljanja  c) Ima fissuru medianu ant.Rotatornu stabilnost koljena osigurava ponajviše : collaterale tibiale/fibulare.Pokret koji se ne može izvesti u zglobovima s jednom osi.Foramen jugulare na slici  2. god. patellare.Na granici kojih kosti se nalazi fisura orbitalis inferior – odgovor je između maxille i sphenoidale  8.    A1  31. a ima nešto  ponuđeno tipa zamka.pulmonalis – v.Nešto s karpalnim kanalom i općenito kanalima oko šake  9. pulmonalis – bronh  d) Itd itd    2) Što nije ogranak bazilarne arterije?  a) A.Articulatio sternoclavicularis je : spheroidni zglob.Na frontalnoj kosti :  a)točno je glabella – udubina između arcusa supraciliares  b)medijalno na margo supraorbitalis se nalazi incisura supraorbitalis – ovo je zamka jer se ta incisura  zove frontalis  4.31    KOLOKVIJI  akad. pulmonalis  b) A. a može u zglobovima sa dvije osi je.Suportna metoda u liječenju osteoporoze je :uzimanje d vitamina i Ca    A2  1) Na lijevom plućnom hilusu su odnosi:  a) Bronh – a.2008.  d) Ima moždane ovojnice  e) Nastavlja se u medullu oblongatu    4) Što se ne vidi na bazi mozga?  a) Dio temp. ligamenata i cijelog zgloba najbolje je metoda : magnetska rezonancija  12. kuka i koljena  15.  ponuđeno : flexia. cerebelli inf.Osteoartroza je degeneracijska bolest zglobova  17. Režnja    www.Najveća razlika pregleda UZV i DXA je u preciznosti tehnike određivanja koštane mase i načinu  16./09. Ja mislim da je točno prednji križni  10.Najčešće endoproteze u velikim zglobovima ramena. 2008.Za kontrolu hrskavica. cerebelli sup.  1. ext. cirkumdukcija   (točno)  Klinika:  11. nemaju tijelo (ciljano na atlas ali odnosi se na sve)  3.  d) A.Vratni kralješci se od drugih razlikuju po tome što : Imaju foramen transversum.10. iliti kuglasti  6.  c) A.Prsni kralješci se od drugih razlikuju po : Imaju foveu costalis  5.

32    b) Dio frontalnog režnja  c) Epitalamus  d) Dijelovi hipotalamusa  e) Pons    5) Srčani skelet. komore i subarahnoidalnom prostoru?  a) Kroz aqaeductus Sylvii  b) Kroz lateralne komore  c) U cisternu chiasme optice  d) nikamo  e) Luschkin i Magendijev otvor    8) Gdje nema cerebrospinlnog likvora?  a) Epiduralni prostor  b) U centralnom kanalu  c) U cisterni magmi  d) U cisterni pontisn  e) Lateralne komore    9) Granulationes arachnoideae…  a) Su izbočenja piae i arachnoidealne ovojnice  b) Patološke su promjene na duri mater  c) Kroz njih cerebrospinalni likvor prolazi iz sinusa dure mater u subarahnoidalni prostor  d) Izdanci su dure mater  e) U njima se nalaze mukozne glandule    10) Za ošit je točno…  a) Smanjuje trbušnu šupljinu  b) Projicira se na trup Th10  c) Aortalni prolaz je u centrum tendineum  d) Sternalni dio je najveći  e) Kroz foramen v.  a) Ima 4 prstena i 3 trokuta  b) Anulus fibrosus je gdje izlaze velike žile  c) To je jači srčani mišić imzenu atrija ventrikula  d) Na njega se veže srčani mišić  e) Prsten oko truncus pulmonalis je iza prstena oko aorte    6) Ostium pulmonale se auskultira?  a) U 2.com.perpetuum‐lab.phrenicusa    11) Gdje se projicira bifurcatio tracheae?  a) Na trup Th6  b) Na prvo rebro  c) Na C1  d) Na trup Th4    www.. desnom interkostalnom prostoru  b) U 2.hr    . prolaze ogranci n. desnom interkostalnom prostoru  d) U 5. cavae inf. Prostoru  e) U sredini sternuma visina hvatišta 4. rebra    7) Gdje prolazi cerebrospinalni likvor izmenu 4. lijevom interkostalnom prostoru  c) U 3. lijevom interkost.

 cordis media    19) Ductus thoracicus skuplja limfu iz cijelog tijela osim  a) Desni dio tijela ispod ošita    www.  d) Sulcus medianus post.  e) Sulcus hypothalamicus    16) Prvi rez srca otvara  a) Ulazni dio lijevog ventrikula i lijevi atrij  b) Ulazni dio desnog ventrikula i desni atrij  c) Izlazni dio desnog ventrikla  d) Izlazni dio lijevog ventrikla  e) Aortu    17) Valsalijev desni zaton nalazi se…  a) U lijevom atriju  b) U desnom atriju  c) U Valsavijevoj šupljini distalnog luka aorte  d) Ispod septalnog kuspisa trikuspidalne valve  e) Izmenu desnog semilunarnog zalistka i stijenke aorte    18) Što se ne ulijeva u sinus coronarius?  a) V. cordis magna  c) V. cordis parva  d) V. ponsu pripada  a) Colliculi vestibulares  b) Locus coeruleus  c) Fovea superior  d) Sulcus limitans  e) Sve je točno    14) Lamina quadrigemina je dio  a) Ponsa  b) Diencephalona  c) Krova 4.perpetuum‐lab. cordis minimae  b) V. hypoglossus izlazi  a) Sulcus anterolateralis  b) Sulcus posterolateralis  c) Sulcus medianus ant. moždane komore  d) Tektuma mezencephalona  e) Lateralne komore    15) N.33    e) Na spoj sternuma i klavikule    12) Što posve ispunjavaju pluća?  a) Lijevi recessus costomediastinalis ant.com.  c) Traubeov prostor  d) Desni recessus costomediastinalis posterior  e) Recessus costodiaphragmaticus    13) Na dnu 4.  b) Desni recessus costomediastinalis ant. moždane komore.hr    .

 medialis  e) vestibulum    4. alveolaris inferior  e) lig. genitofemoralis  b) n. hepatogastricum  e) lig.    A3  1. obliquum    2. koji živac inervira m. horizontale  c) lig. falciforme hepatis  b) omentum minus  c) lig. apicis dentis  b) lig. najbitniji je :  a) periodonti  b) sindezmodonti  c) desmodnti  d) parodonti  e) enamelum    3. glavni pritisak pri žvakanju podnosi  a) lig. za uretere nije točno :  a) leže na m. pudendes  c) n. splenicus  d) rec. u ventralnom mezogastriju se NE razvija  a) lig. za bursu omentalis znamo da nema :  a) rec.34    b) Desnog dijela tijela iznad ošita  c) Lijevi dio tijela nad ošitom  d) Lijevi dio tijela pod ošitom  e) Desna potkoljenica i lijeva natkoljenica zbog anastomoze u ilijačnom području (Luschkina  anatomoza)    20) Koji sinus ne spada u sinuse donjeg slijeva?  a) Sinus cavernosus  b) Sinus sphenopetrosus  c) Sinus sigmoideus  d) Sinus intercavernosus ant. ilioinguinalis  d) n. psoas major    www. bursoomentale    5.  e) Sinus petrosus inf. sphincter uretrae  a) n. hepatoduodenale  d) lig.com. inferior  c) rec. circulare  d) lig. za učvršćivanje zubiju.perpetuum‐lab. superior  b) rec. ilihipogastricus  e) femoralis    6.hr    .

 renalis – Ureter  b) V – U – A  c) U – V – A  d) A – V – U  e) U – A – V    8. falciforme  d) mjesto je gdje je jetra srasla s centrum tendineum ošita    www. a.perpetuum‐lab. cavu inferior  e) inerviraju ju postganglionarna parasimpatička vlakna    11. koja tvorba nije ispred desnog bubrega :  a) duodenum  b) flexura coli dextra  c) desni režanj jetre  d) glava gušterače  e) jejunum    10. anteroposteriorna projekcija hilusa bubrega :  a) V. cavom inferior  d) ima proc. pappilaris  e) ništa nije točno    13. granica corpus gastricuma i pars pyloricum je :  a) curvatura major  b) incisura cardiaca  c) omentum minus  d) incisura angluaris  e) incisura antrum pyloricum    12.com. lobus quadratus :  a) je ispred porte heptatis  b) iza v.hr    . iliaca communis se odvaja od aorta ne razini :  a) L4  b) L3  c) L5  d) L2  e) S1    9. renalis – A. cava inferior  d) njena vena se ulijeva izravno u v. area nuda  a) dio je lobusa caudatusa  b) na strmom dijelu anterolateralne strane  c) tvori ju lig. porte hepatis  c) u dodiru s v.35    b) prelaze ispred testikularnih/ovaričkih žila  c) imaju abdominalni i pelvični dio  d) vaskulariziraju ih ovarične/testikularne žile  e) imaju 3 suženja    7. što je točno za lijevu suprarenalnu žlijezdu :  a) od bubrega ju odvaja masna ovojnica  b) leži na lateralnoj strani gornjeg dijela bubrega  c) nalazi se iza v.

 Carotis internu nalazi: ispred i  medijalno    www. masseter  c) m. heptorenale    14. hepatoduodenale  c) v. koji od dijelova ne pripadaju ureteru :  a) pars abdominalis  b) pars pelvina  c) pars intramurales  d) pars diaphragmatica  e) svi dijelovi pripadaju    17.hr    . buccalis  b) m. obrazne vrećice tvori :  a) m. zygomaticus  e) sve je točno    18. venosus sadrži obliteriranu umbilikalnu venu  e) s. triangulare dextrum dio je lig. u prostatno proširenje uretre otvara se  a) ductus ejaculatorius  b) ductus deferens  c) bulbus penis  d) ductus excretorius  e) ductus aferens      A4  1) Dušnik se proteže od baze lubanje do.perpetuum‐lab. orbicularis oris  d) m. subphrenicus    19. što je točno za jetru :  a) lig. portae hepatis u živog je čovjeka vidljiva kao ljubičasto prosijavanje kroz. pun mjehur smješten je – peritonealno :  a)pre  b)retro  c)intra  d)sub  e)extra‐    15. Carotis externa se na početku u odnosu na a. C6  2) mesopharynx se proteže: od mekog nepca do PLICAE  PHARYNGOEPIGLOTTICAE  3) A. hepatice pripadaju funkcionalnom krvotoku  d) lig.com. falcimore sprijeda dijeli lijevi i desni režanj  b) v. bubregom tvori rec.  lig. za uterus nije točno :  a) nagnut je u odnosu na vaginu prema naprijed  b) fundus je ispred mjesta gdje se ulijevaju tubae uterinae  c) inervira ga plexus hypogastricus inferior  d) cervix je s prednje strane potpuno prekriven peritonejem  e) ništa nije točno    16.36    e) lig.

 al je u jalšovcu dodan još i m. stražnju stijenku aduktornog kanala u donjem dijelu čini: nisam sigurna jel je m. Ispod retinaculum mnusculorum flexorum): n. Hypoglossus  11) waldeyerev limfatički prsten: (ponuneno je bilo sve moguće i nemoguće. Cremaster kao ovojnicu funiculus spermaticus: u marušićki piše samo m.crycoarytenoideus: suzuje interkartilaginozi dio glottisa  9) štitastoj hrskavici ne pripada: arcus  10) a. Fibularis: a. Femoralis)  13. Levator palpebrae superioris    A5  1. poredak strukturi u lacuna vasorum od medijalno prema lateralno: v. koja se grana a. za m. najbliže  odgovoru je bilo: a)nepčana.facialis  7) vanjski mišić grkljana: m. Iliohypogastricus): neznam točan odg.maxillaris: prolazi lateralno od collum mandibulae  6) inervacija suprahioidnih mišića: n. lingualna tonzila i lateralni tračci ždrijela. što ne prolazi kroz foramen infrapiriforme: n. Infraspinatus i m.orbicularis oculi: m.cricothyroideus  8) funkcija m. mnogobrajne anastomoze limfnih žila dojke nalaze se u: retromamilarnom prostoru (jalšovec)  8. Quadratus femoris je točno: polazi s lateralnog dijela tuber ischiadice  6. ogranak femoralne arterije u aduktornom kanalu: a. ali to nije  bil točan odgovor nego x) ništa od navedenog nije točno . Hypogastricus (nije isto kaj i n.com.  arcus iliopectineus  15.thyroidea superior: anastomozira s donjom  16) točno za n.37    4) netočno za a. kroz 3. topografija desnog uretera: (znate da je retroperitonealno) prolazi iza ileuma i mezenterija  3. gornji dio m. Epigastrica inferior (ostale  navedene su bile površinske vene i ogranci a.  Medianus  16. fovea radialis se nalazi na: os scafoideum  2. Transversus abdominis  20. prednja granica pluća odgovara: recessus costomediastinalis  9.carotis internu je da: ulazi u lubanju kroz porus acusticus internus  5) netočno za a. koji mišići rotiraju nadlakticu prema van: m.perpetuum‐lab. koji mišići čine m. nije točno da: a. nešto u stilu da povezuje  gornji i donji hipogastrični splet  7. Teres minor  12. Tibialis posterior odvaja nakon odvajanja a. Pudenda interna je parijetalni ogranak a. na radiološkoj snimci srca s desne strane možemo vidjeti: v. Genu descedens  4.masseter: polazi s lineae temporalis superioris  14) n. Levatora ani je pokriven s: fascia diaphragmatis pelvis superior  5. ductus thoracicus: križa luk aorte sa stražnje strane  10. Femoralis. koja od navedenih struktura ne prolazi kroz hiatus saphenus: a. n. Cutaneus femoris lateralis  18.glossopharyngeusa   e) u dodiru je s unutarnjom jugularnom venom  13) netočno za m.  Obliquus internus abdominis. Adductor longus  ili magnus  17. Cava superior  11. Externus pollicis longus  14. Circumlexa fibulae  19. a.hr    . Iliacae internae        www. ekstenzorni kanal prolazi: m.)  12) netočno za glomus caroticum:   a) paraganglij   b) simpatički ganglij   c)refleksno može mijenjati krvni tlak   d)do njega dolaze ogranci n.trochlearis: prolazi lateralnom stijenkom kavernoznog sinusa  17) koji mišić je antagonist pars palpebrae m. najpovršnija struktura u karpalnom kanalu(tj. Lingualis se nalazi medijalno i prati tok živca: n.facialis djelomično prolazi kroz koju fissuru: petrotimpaničku fissuru ili sfenopetroznu fisuru?  15) točno za a. Femoralis.

 Discus articularis imaju: sve navedeno (art.radioulnaris distalis. Cisterne. Koji tuberculum se nalazi intraartikularno: tuberculum supraglenoidale  19.38    KOLOKVIJI akad. Constrictor pharyngis inferior.ishiofemorale i lig. Medijalni menisk: slabo je pokretan  8. art. Sulcus n. Wirchow‐Robinovi prostori   35.spinalis: na processus transversus vratnih kraljezaka  13. Metacarpalne kosti  38.3.(pollicis)  34.trochlearis   26. Art. Iliofemorale. Os parietale nema rub: margo mastoideus  40.comunnicans posterior  2. Sindesmose su: junctura fibrosa  30. za lig. dorzoventralna gradja)  33. Koji se sav.  Sternothyroideus. Fossa coronoidea se nalazi: na medijalnoj strani distalnog kraja humerusa  18. Sedlasti zglob je: art. m. sve je tocno osim: medijalni dio ogranicava adukciju (tocno‐to radi lateralni dio)  6.carpometacarpalis I.radiocarpalis. Ovojnica koljena  36.com. m. Everzija i inverzija su kretnje u: donjem noznom zglobu  10. ali  samo corpus ne)   27.  metamerija.hr    . Nesto u vezi okostavanja kosti   31. Leptomeninx: aracnoidea i pia mater  21. Art.sternoclavicularis. Izmedju trupova kraljezaka: lig. bilateralna simetrija. nego 4 kosti!!)  39. Kod covjeka nije prisutna: (prisutno je: polarnost. Processus styloideus se nalazi kod: III.acromioclavicularis)  17. Zglobna ovojnica kuka je najslabija: izmedju lig.11. Sulcus a. u odraslih ne primjecuje: ceoni sav  11. foramne jugulare zatvaraju: os temporale i os occipitale  4. Corpus ossis sphenoidalis. S cime ne komunicira fossa pterygopalatina: s fossa crani anterior 25. Vertebralis: na gornjoj povrsini straznjeg luka atlasa  22.humeroradiale je: kuglasti zglob  15. god. verzija 1  1. Cooperove niti su dio: lig. Sto je intrakapsularno kod zgloba kuka: linea intertrochanterica  37. sto nije tocno: veze se za sve kosti neurocrania (cijela kost se veze. Što nije ogranak a.longitudinale anterior    A2  8. što se ne hvata na cartilago thyroidea? M.calcaneonaviculare plantare  9. Constrictor pharyngis medius ili ništa od navedenog    www. Prema geometriji art.collaterale ulnare  14. Trigonocephalia: preuranjeno srastanje ceonog sava   28.  1. Pterion: kod a.perpetuum‐lab.interphalangea na stopalu: kutni zglobovi  12.crucata  5.acromioclaviculare je: ravni zglob  16.pubofemorale  7. Thyrohyoideus. Supracondyli se nalazi na: humerusu  3. art. Jedini zivac koji izlazi na  dorzalnoj strani mozga: n. kada zaraste.    A1 – 30. Najvazniji ligament za uzduzni svod stopala: lig. Prijelaz iz arachnoideae u duru: neurothel  20. sto nije tocno   24. Izmedju dva korijena malih krila sfenoidne kosti: se otvara canalis opticus   29.  art. sto nije tocno: najvise ih ima kod sinus cavernosus (tocno je kod  sinus sagittalis superior)  23. Izvan sinovijalne ovojnice koljena ostat ce ligament: ligg. 2009./10.basilaris: a.meningeae mediae (!!nije izmedju 3.2009.2010. Inervacija lubanjske supljine: samo je dura inervirana  32. Granulationes arachnoideae. m.

 sinus coronarius. zub je sindesmotski spojen s  alveolarnom kosti. basis. (navedeno još da se vagina carotica nastavlja u medijastinum. što je točno za fossu pterygopalatinu: naprijed joj je stražnja površina maksile. Coronaria sin.39    2. Cavae tvore prednji i desni list ošita ili da se desno nalazi  Larreyev otvor (sternokostalni trigonum) i lijevo Morgagnijev  16. m. koja arterija ne opskrbljuje dojku: a.  parasimpatički preganglijska vlakna za inervaciju srca prekapčaju se u: ganglion Wrisberg  18. (ponuđeno da se  nalazi u epifarinksu i da zatvara isthmus faucium)  21. Opskrbljuje  Hissov snop. Alveolaris inf.  Pectoralis major  6. desnom interkostalnom prostoru  5.  Pterygoideus  30. Što je od navedenog netočno? Žilno‐živčani sklop se u laterofaringealnom prostoru nalazi u  prednjem dijelu. Bicipitis brachii  26. alveolarna kost je obložena zubni cementom. gdje se sluša ostium aortae? U 2.cordis minimae  12. što je netočno za m. još nešto i hilum  pulmonis  29. Coronaria dex. što ne polazi s humerusa: m. Daje r. todarova tetiva)  7. koji dio pluća nije obavijen visceralnom pleurom: apex. I još nešto  27. Levator veli palatini. Pronator quadratus  14. što je točno za ošit: ili da foramen v.. Sphenopalatina  4. Subclavia  17. sharpeyeva vlkna su položena sprialno oko korijena zuba. koji živac u sinusu cavernosusu stoji drugačije naspram drugih? Maksilarni  9. Cavae superioris (ponuđeno anulus fibrosus trikuspidalis. a. netočno za inervaciju pleure: pleuru visceralis inervira n.  35. Salivatorius sup. Interventricularis post. Tympanica anterior. koji mišić ne inervira deveti ili deseti mozgovni živac: m. Kochov trokut ne čini: ostium v. Tko ne spada u limfatični prsten ždrijela? Palatina sublingualis   36. nešto što je točno za zube: von ebnerova vlakna su položena cirkularno i tangencijalno na korijen  zuba. straga proc. u srce se kroz sinus coronarius ne ulijevaju: v. Ophtalmicus  24.  11. truncus symphaticus prolazi kroz: lateralni lumbalni otvor  15.perpetuum‐lab. točno za paranazalne sinuse: osnova im se stvara nakon rođenja  23. što je točno za Passavantov nabor: da ga stvara m. Constrictor pharyngis sup. margo anterior. Palatoglossus.. Auricularis  profunda. dijeli  laterofaringealni od retrofaringealnog)  33. Coronaria dextra opskrbljuje prednje 2/3 septuma.  intermedius    www. Coracobrachialis: da leži lateralno uz caput longum m. ništa od navedenog (nisam sigurna  da je bili baš tako postavljeni svi odg)  25. što je grana maksilarne arterije u pterigopalatinskom dijelu? A. ne mogu se sjetiti  32. Tko od navedenih ima zasliske? Vena cava inferior  34. a. nešto točno ili netočno za laterofaringealne prostore. m. grana maksilarne arterije u mandibularnom dijelu nije: a. Phrenicus  28.  Tensor veli palatini i još dva  22. krv koja iz srca ide u pluća: venska je iako ide kroz arteriju  8. Genioglossus  20.com. Prvi predvodnik srčanog ritma nalazi se? U stijenci desnog atrija. Masseter je najvažniji retruzor  31.meningea media  3. kod ušća vene cave suprerior. što je netočno za žvačne mišiće: m. prednji dio nosne šupljine opskrbljuju: a. što je netočno za Sorgius grupu limfnih čvorova? Da se nalaze na donjem medijalnom rubu m.hr    . simpatička inervacija glandule parotis: ganglion cervicale superius  10. Gdje se nalazi centralni nastavak neurona koji prenosi osjet okusa iz prednje 2/3 jezika? N. ostium  atrioventricularis dex. a. što je točno za koronarne arterije: ništa od navedenog (ponuđeno a. da septum sag. Auricularis anterior ili a. što je točno za suženje jednjaka: ono je najuže mjesto jednjaka i u mirovanju čini poprečno  postavljenu pukotinu  13. centar vlakana za parasimpatičku inervaciju lakrimalne žlijezde: nucl. I n. a. a. Circumflex  i r. koji mišić omogućuje pružanje jezika prema naprijed: m. facia cervicalis: lamina praetrachealis ima kranijalno hvatište na os hyoideum  19.

 m.sublingualis  28. granica ulaznog i izlaznog kanala u desnom ventrikulu:    38. Sphenopalatina  18. Što je točno za hypoglossus? Pridružuju mu se vlakna iz 1.perpetuum‐lab. kod utoka v. phrenicusa  6. Cordis minimae  22. iz kojeg ganglija potječe simpatička inervacija parotide: ggl. suzenja jednajka:  1. koja vena ima zalistak:  v. preganglijska parasimpaticka vlakna za srce se prekapca:  u ganglion Wrisberg  21.  40. koji mišić plazi jezik  35.hr    . Passavantov nabor tvori:  gornji konstriktor zdrijela  29. prvi rez srca:  desni atrij i ulazni dio ventrikula  11. prednje obskrbno porucje nosa:  a. pectoralis  major 13. salivatorius superior  3. Sorgius‐ova grupa. koji dio nekog zivca ce proci kroz koju fissuru: n. Što nije u srednjem dijelu donjeg medijastinuma? Truncus sympaticus  41. srcane arterije:  ???  24. sto nije tocno u vezi spatium retropharyngeum:   16. Maxillaris:  a. n. Auricularis anterior  17. plućna arterija:  venska krv iako ide kroz arteriju  40. fossa pterygopalatina:  smjestena izmedju straznje povrsine maxillae i prednje povrsine proc. inervacija za glandula lacrimalis – gdje ce biti prekapcanje:  gangl. mimicni misici – sto nije tocno:  m.  nesto u vezi srcanog skelata ‐  sta nije dio necega:  Kochov trokut    www. mislim da se tražio netočan odgovor – n.cava inferior  39. koje od ponudjenih misica ne inerviraju n. Prvi rez srca otvara? Desni atrij i ulazni dio desnog ventrikula. nesto u vezi prolaska tvorbi kroz diaphragmu  26.tesnor tympani  5. Ophtalmicus  32. sto se ne hvata za cartilago tyroidea:  m. Ophtalmica i n. u sinus coronarius se ne ulijeva:  vv. cervicale superius  34.com. zametci pneumatizacije razvijaju se:  u 10‐12 tjednu            neposredno prije poroda            nista od navedenog            u 4 godini  9. timpanicus  30.masseter radi retruziju  4.pronator quadratus  8. prvi predvodnik srcane kontrakcije:  desin atrij. koji od ponudjenih misica nema hvatiste na humerusu:  m. centralna grana za okus u prednje 2/3 jezika:  nu.constrictor pharingys medius  20. limfna odvodnja – sto nije tocno:  nalazi na medijalnoj strani m. živca iz vratnog spleta.‐3. Što odvaja ulazni od izlaznog dijela u desnom ventrikulu? Crista supraventricularis  38. tko ne obskrbljuje prsnu zlijezdu:    27. anulus lymophoidesu pharyngis – tko ne spada u to:  gland. vagus osjetno inervira ošit.3.  39. nesto u vezi zuba:    7. verzija 2  1. auskulacija aorte:  drugi desni interkostalni  10.hypoglossus – sto je tocno:  daju mu grane iz C1‐C3  2.abducens  31. Još nešto s ošitom. truncus sympaticus prolazi kroz:  lateralni lumbalni otvor  25. koji dio pluca nije pokriven pleurom:  hilus  15.2010. ogranak pars pterygopalatinum a. Pterygopalatinum  33. nesto u vezi fascia cervicalis  36. Coracobrachialis – sto nije tocno:   14. Maxillaris:  a.cava superior  23. sto nije tocno za inervaciju pleure:  od strane n. sto nije ogranak pars mandibularis a. sto se ne nalazi u srednjem mediastinumu:  truncus symphaticus  37.40    37. koji zivac ima poseban polozaj u sinus cavernosus:  n. je najsuženije suženje  12.    A2  8.X:  m.  Pterygoideusa  19.IX i n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful