POSEBNO PUNOMOĆJE ZA RAZVOD BRAKA PO PREDLOGU Ja, _______________ (ime i prezime vlastodavca) iz _______________, ulica i broj _______________, ovlašćujem _______________

(ime i prezime advokata), advokata iz _______________, ulica i broj _______________, da me može zastupati pred _______________ sudom u _______________ (preduzimati sve procesne radnje) po predlogu za sporazumni razvod braka, u predmetu br. _______________, do okončanja ovog postupka. Na osnovu ovog punomoćja punomoćnik je ovlašćen da zahteva razvod braka u skladu sa članom 40. Porodičnog zakona - sporazumom o razvodu navedenom u predlogu za razvod braka, sa tim ciljem preduzima procesne radnje u parnici, primi presudu o razvodu braka i preduzme sve ostale procesne radnje potrebne za okončanje postupka za razvod braka. U _______________ dana _______________ godine VLASTODAVAC _______________ (ime i prezime) _______________ (adresa) _______________ (broj lične karte) _______________ (matični broj)