P. 1
Obrazac_IOPPD_20.12.10[1]

Obrazac_IOPPD_20.12.10[1]

|Views: 162|Likes:
Published by tokivoki

More info:

Published by: tokivoki on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 15. 11. 2. 3. 4. 7. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. 13. br. 14. 9. 6. 5. 10. 8.2. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos . 12.

upisuje se 03 (mart) 2011. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01.2. Pod brojem 1.01. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom. tokom istog mjeseca.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. do 20.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. Pod brojem 0. do 31. Pod brojem 0.1. U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza.01. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. i 20.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. Podnosilac. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec).13. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. Pod brojem 1. odnosno isplatioca. odnosno doprinosa. februar i mart pod brojem 01. . za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01.3. odnosno doprinosa. Ukoliko poslodavac. a od 21. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr.01. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. januara je bio na bolovanju. osnovici za obračun doprinosa.1. i 31. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza.2. januara.01). odnosno doprinosa. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza. Pod brojem 1. Pod brojem 1. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. odnosno doprinosa (npr. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida. U kolone 12. kojim se vrši izmjena. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD.3. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno. i 31. odnosno doprinosa.01. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. odnosno isplatioca. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima. U kolone 9. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja. zarada ”001’’. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. odnosno osiguranicima. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. za mjesec januar unosi se 01.01.

takmičenjima.Akademski dodatak.Ostale naknade. odnosno porodiljskog odsustva. 039 .Lična primanja u nenovčanom obliku. za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 032 . 004 . u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. odnosno u upravnom odboru. 006 . 65/01. 021 . broj 86/09).Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad.Dodatak u avijaciji (letački dodatak). 37/04 i 78/06 i „Sl.Zimnica. .Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade.Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim. 029 .Naknada stečajnog upravnika.Zarada invalidnih lica. 043 .Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. 031 . 041 . 014 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije.Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana. 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla).Naknada za rad u odboru direktora.Zarada za dopunski rad.Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. 034 .ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 . nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori.Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 042 .Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta.Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore. 030 . br. 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa. ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države. 026 . 036 . 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 002 . 022 .list RCG“.Zarada. 028 . 024 .Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 038 . 007 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana. odnosno u upravnom odboru. 010 .Naknada za rad u odboru direktora. 005 . 008 . 027 .Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca.Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima.Naknada za rad u odboru direktora. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 003 .list CG“. 023 .Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori. 035 . 013 . 012 . 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore.Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu. 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 037 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije. 025 .Naknada zarade po osnovu trudničkog. 009 . sportskim i dr. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. odnosno u upravnom odboru. 033 .

066– Prihod od kapitala. ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 069 . 076 .Izdržavanje kazne zatvora. 058 – Naknada za borce. vojne invalide.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 048 . civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca. 052.044 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 063 . 062 . autorski ugovor i dr.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. porodice palih boraca. 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje). 077 . 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 051 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji. 049 .Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera. 070 .).Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15.Lično osiguranje.Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 071 . 050 .Stručno osposobljavanje. 045 .Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak).). 053 . 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava.Penzija od domaćeg nosioca osiguranja. 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. 078 . 068 . shodno propisima o odbrani. 055 . . shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta.Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje. 057 . 073 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24.Penzija od inostranog nosioca osiguranja.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika. 075 . dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje.Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 060 .Kapitalni dobici. 074 .Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje. 072 .Obavljanje poljoprivredne djelatnosti. rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. monaha i monahinja. 067 .Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. 056 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Prihod od samostalne djelatnosti (paušal).Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. autorski ugovor i dr. 054 .Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 061 . 064 . za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->