Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

8. 3. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. 12. 11.2. 9. 15. 13. 14. 4. 6. 5. 2. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos . br. POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 7. 10.

Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima. i 20. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. tokom istog mjeseca. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. kojim se vrši izmjena. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01.01. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja.01). iz Šifrarnika osnova za obračun (npr.2. zarada ”001’’. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida.2. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec). U kolone 12. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. Pod brojem 1. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza. za mjesec januar unosi se 01. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. odnosno doprinosa. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0.3.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr. Pod brojem 1. i 31. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01. a od 21. januara je bio na bolovanju. odnosno doprinosa. Pod brojem 1.13. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. .1. do 31. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15.01.3.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. odnosno doprinosa (npr.1. Pod brojem 0. februar i mart pod brojem 01. U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza. U kolone 9. Podnosilac. januara.01. Pod brojem 1. odnosno isplatioca. odnosno osiguranicima. odnosno isplatioca. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca. odnosno doprinosa. i 31. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. upisuje se 03 (mart) 2011. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom.01. odnosno doprinosa. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja. do 20.01. Ukoliko poslodavac. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. Pod brojem 0. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. osnovici za obračun doprinosa.

011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla). 038 .Naknada za rad u odboru direktora. 037 . 024 . 033 . 041 . za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 014 . 65/01. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 031 . 039 .Lična primanja u nenovčanom obliku.list RCG“. 025 .Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. takmičenjima.Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore. 029 . nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori.Naknada za rad u odboru direktora. sportskim i dr. 004 . 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa. 005 . 022 . odnosno porodiljskog odsustva.Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu. u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. 003 . odnosno u upravnom odboru. 021 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije. 006 .Zarada invalidnih lica. 007 .Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori.Naknada stečajnog upravnika. odnosno u upravnom odboru. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 009 .Naknada za rad u odboru direktora. .Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije.Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca.Ostale naknade. 002 . 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 008 .Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena.Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad.Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima.list CG“. 37/04 i 78/06 i „Sl.Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade.Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Akademski dodatak.Dodatak u avijaciji (letački dodatak). odnosno u upravnom odboru. ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države. 035 . 023 .ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 . 028 .Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. 012 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana.Zarada.Zarada za dopunski rad. 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. 013 .Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta. broj 86/09). 030 . 027 . 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Zimnica.Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 010 . 032 . 036 .Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. br.Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.Naknada zarade po osnovu trudničkog. 026 . 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim.Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana. 042 . 043 . 034 .

ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 056 . 077 . 064 . 062 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15.Penzija od inostranog nosioca osiguranja. vojne invalide.Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 052. 076 . civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca.Izdržavanje kazne zatvora. 069 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14.044 . 070 . 045 .Prihod od samostalne djelatnosti (paušal).Kapitalni dobici. 078 . za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 050 . 058 – Naknada za borce. porodice palih boraca.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 061 . 072 . 057 . 063 . 054 . 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 048 .Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava.Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta.Penzija od domaćeg nosioca osiguranja.Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika.).Lično osiguranje.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. shodno propisima o odbrani. rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. monaha i monahinja.Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje. 073 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24. 049 . shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 075 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 055 . 060 . 071 . autorski ugovor i dr.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.). 053 .Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje. autorski ugovor i dr.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji. 067 .Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 068 .Stručno osposobljavanje. 074 . 066– Prihod od kapitala.Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak). dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje. . u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. 051 .Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje).Obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful