Obrazac_IOPPD_20.12.10[1]

Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

br. 5. 2.2. 15. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos . 4. POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 14. 9. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. 13. 10. 12. 7. 6. 8. 11. 3.

unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. Pod brojem 0. U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza. odnosno isplatioca. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. odnosno doprinosa (npr. Pod brojem 1. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15.01). koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca.01. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci.1. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec). Pod brojem 1. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. januara.01. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza. kojim se vrši izmjena.2. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. odnosno doprinosa. odnosno doprinosa. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca. januara je bio na bolovanju. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD. osnovici za obračun doprinosa. Pod brojem 0.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. Ukoliko poslodavac. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza.2. U kolone 12. Pod brojem 1. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0.13. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno. U kolone 9. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom. februar i mart pod brojem 01. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj.3.01. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja. i 31. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca.1. do 20.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. i 31.01. upisuje se 03 (mart) 2011. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01. zarada ”001’’. Pod brojem 1. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. za mjesec januar unosi se 01. odnosno osiguranicima. Podnosilac. odnosno doprinosa. i 20. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. tokom istog mjeseca. odnosno isplatioca. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. odnosno doprinosa. a od 21. do 31. . U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec.3.01.

Zarada.Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore. u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. 041 .Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 003 . 034 . 008 . 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 010 .Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad.Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. br. 013 . 042 . 004 . 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla).Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana. 037 . 014 . 027 . 038 . ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države. 043 .list RCG“. 036 . 007 . 031 . .Zarada invalidnih lica. 025 .list CG“. 005 . 009 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana.Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori.Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 006 . 039 .ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 . odnosno u upravnom odboru. 032 . 035 . odnosno u upravnom odboru. 002 .Naknada za rad u odboru direktora. 026 .Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Lična primanja u nenovčanom obliku. 37/04 i 78/06 i „Sl. 023 . 65/01.Zimnica.Ostale naknade.Naknada za rad u odboru direktora.Naknada zarade po osnovu trudničkog. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. odnosno porodiljskog odsustva. 028 .Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca.Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena.Dodatak u avijaciji (letački dodatak).Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim.Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije. 030 . odnosno u upravnom odboru.Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. takmičenjima. 024 . broj 86/09). 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu.Akademski dodatak. 022 .Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 029 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije. nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori. 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa. 033 . za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. sportskim i dr.Naknada za rad u odboru direktora. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima. 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 021 .Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade.Naknada stečajnog upravnika.Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta.Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Zarada za dopunski rad. 012 .

shodno propisima o odbrani.Stručno osposobljavanje. civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Ugovorena naknada (ugovor o djelu.Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera. dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje.Penzija od inostranog nosioca osiguranja. 063 .Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak).Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika. za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 070 . u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje. 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje).Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 054 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje. 050 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24. 055 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15.Penzija od domaćeg nosioca osiguranja. rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 075 . 060 . 066– Prihod od kapitala. autorski ugovor i dr.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14.Lično osiguranje. 048 . ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 069 . monaha i monahinja. 071 . porodice palih boraca. 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. 074 . 057 .Kapitalni dobici.Obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 076 .). 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava. 058 – Naknada za borce.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. 052. vojne invalide. 072 . .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 056 . 067 . autorski ugovor i dr.). 062 .Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.044 . 077 . 061 .Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu.Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta.Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji. 078 .Izdržavanje kazne zatvora. 068 . 045 . 064 .Prihod od samostalne djelatnosti (paušal). 051 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 049 . 053 . 073 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful