Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

10. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 13. 2. 14. 15. 4. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos . 7. 5. 11.2. 9. 8. 6. br. 3. 12.

januara.01. zarada ”001’’. za mjesec januar unosi se 01. do 20. Pod brojem 0. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima.01. .3. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01. a od 21. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. januara je bio na bolovanju. osnovici za obračun doprinosa. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. odnosno osiguranicima. Pod brojem 1. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja.13.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca. Pod brojem 1.1. U kolone 9. odnosno doprinosa. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. do 31. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza.01.01. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza.1. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca.01.01). Ukoliko poslodavac. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0. Podnosilac. odnosno isplatioca.2. odnosno doprinosa. i 20. odnosno doprinosa. odnosno doprinosa (npr. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec). Pod brojem 1. odnosno isplatioca.2. kojim se vrši izmjena. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. februar i mart pod brojem 01.3. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. Pod brojem 0. Pod brojem 1. i 31. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. tokom istog mjeseca. odnosno doprinosa. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr. i 31. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. upisuje se 03 (mart) 2011. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno. unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. U kolone 12. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza.

za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena. 037 .Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore.Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 033 .Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 043 . odnosno u upravnom odboru. 024 . 010 .Zarada.Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije.Naknada za rad u odboru direktora. 026 . 041 .Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori.Zarada invalidnih lica. 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. 005 .Lična primanja u nenovčanom obliku. 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa. . ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države. 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 014 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije. 042 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana. nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori. 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana.Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. 029 . 021 . 025 .Naknada stečajnog upravnika. 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Dodatak u avijaciji (letački dodatak). 003 .Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 007 .Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima.Zarada za dopunski rad.Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade. 030 .Ostale naknade.Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim. 031 . takmičenjima. 023 . 37/04 i 78/06 i „Sl. 032 . odnosno porodiljskog odsustva. 008 . broj 86/09). 012 .ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 . 009 .Akademski dodatak. 65/01.Zimnica. 036 . 039 .Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad.list RCG“. 013 . u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla).Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu. odnosno u upravnom odboru. 035 .list CG“.Naknada za rad u odboru direktora. 004 . sportskim i dr. 038 .Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore. odnosno u upravnom odboru. 002 .Naknada za rad u odboru direktora. 034 . 027 . 028 .Naknada zarade po osnovu trudničkog.Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 006 . br. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. 022 .

050 . 069 . 070 . civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca. 064 .Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta.Stručno osposobljavanje. 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje).Kapitalni dobici.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. monaha i monahinja.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak). shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 054 . 045 . 073 . 058 – Naknada za borce.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 061 .Penzija od domaćeg nosioca osiguranja. shodno propisima o odbrani. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. .Lično osiguranje.).Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. autorski ugovor i dr.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15.Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji. 063 .Prihod od samostalne djelatnosti (paušal).Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera. 074 . 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. 071 . 055 . 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava. 049 . 077 . u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. 068 . 057 . porodice palih boraca. 076 .Penzija od inostranog nosioca osiguranja. 072 . autorski ugovor i dr.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. vojne invalide. 067 . 062 .Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. 060 . rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 078 . 056 . 051 .044 . 052.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 053 .Obavljanje poljoprivredne djelatnosti. za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 066– Prihod od kapitala. 048 .Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje.Ugovorena naknada (ugovor o djelu.Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika. dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje.Izdržavanje kazne zatvora. 075 .).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful