P. 1
Obrazac_IOPPD_20.12.10[1]

Obrazac_IOPPD_20.12.10[1]

|Views: 162|Likes:
Published by tokivoki

More info:

Published by: tokivoki on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2015

pdf

text

original

Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 13. 3. 4. 2. 12. br.2. 14. 5. 10. 9. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos . (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. 8. 6. 7. 11. 15.

koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec).3.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. i 31.13. odnosno doprinosa. Pod brojem 1. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom. Podnosilac. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. Ukoliko poslodavac. unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. odnosno doprinosa.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. kojim se vrši izmjena. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01. U kolone 12. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. . period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja. osnovici za obračun doprinosa. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. januara je bio na bolovanju. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno. odnosno osiguranicima. Pod brojem 0. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. za mjesec januar unosi se 01.01. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. Pod brojem 1. i 31.01. Pod brojem 0. odnosno doprinosa. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima.01. odnosno isplatioca. odnosno doprinosa. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. januara. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. a od 21. U kolone 9.2. odnosno doprinosa (npr. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj.3.01). ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci. i 20. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza. do 31. upisuje se 03 (mart) 2011. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca.1. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). Pod brojem 1.1. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD. Pod brojem 1. februar i mart pod brojem 01. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca.01. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza. tokom istog mjeseca. do 20. odnosno isplatioca.01. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01.2. zarada ”001’’.

035 . 041 . 030 .Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 012 . 032 .Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena. 043 . 042 .Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori. 013 .Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade. 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla). 029 .Zarada invalidnih lica. . 022 .Naknada za rad u odboru direktora. 028 . broj 86/09).Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore.Naknada zarade po osnovu trudničkog. ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države. 036 . takmičenjima. odnosno u upravnom odboru.Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 007 . 024 . 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori. 027 .list CG“.ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 . 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa. 038 .Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. sportskim i dr.Naknada stečajnog upravnika.Naknada za rad u odboru direktora. 034 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije. 037 .Naknada za rad u odboru direktora. 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca. 65/01. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. 039 .Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Akademski dodatak. 031 . 025 . 008 .Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta. 021 .Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad. odnosno u upravnom odboru. 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. odnosno u upravnom odboru.Ostale naknade.Dodatak u avijaciji (letački dodatak).Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. br. 033 . 002 . 005 .Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. 006 .Lična primanja u nenovčanom obliku.Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 004 . 023 .Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim.Zarada za dopunski rad. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 003 .list RCG“.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana. 37/04 i 78/06 i „Sl.Zarada. 026 .Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije. 009 .Zimnica.Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima. 014 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana. 010 . odnosno porodiljskog odsustva.

vojne invalide.Izdržavanje kazne zatvora.Lično osiguranje. 057 . 058 – Naknada za borce. za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 072 . 045 . 061 . 074 . 060 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. autorski ugovor i dr.Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. 062 . 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje). 054 . 070 .044 . porodice palih boraca. 063 . 075 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.Prihod od samostalne djelatnosti (paušal). 050 . 071 . monaha i monahinja. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 076 . 066– Prihod od kapitala.Penzija od domaćeg nosioca osiguranja. rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 064 .Penzija od inostranog nosioca osiguranja. civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Stručno osposobljavanje.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 055 .). 067 . 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava.Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 056 . . 077 . autorski ugovor i dr.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 048 . 049 . 052.Kapitalni dobici.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje.). 073 . shodno propisima o odbrani. 053 . 069 . 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu.Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji.Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak). 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava.Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 051 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 068 .Obavljanje poljoprivredne djelatnosti.Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24. u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. 078 .Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika.Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->