Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

13. 11. 4. 3. 2. 14. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. 5. 15. 10. 9. POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 8.2. br. 7. 12. 6. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos .

01. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci. unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja.1.2. do 20. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom. odnosno doprinosa. osnovici za obračun doprinosa. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja. U kolone 12. januara je bio na bolovanju. i 31. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. za mjesec januar unosi se 01. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. a od 21. . Pod brojem 1. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. Ukoliko poslodavac. odnosno isplatioca. odnosno doprinosa. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr. upisuje se 03 (mart) 2011. Pod brojem 1. Pod brojem 0. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza. U kolone 9. tokom istog mjeseca.01. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. odnosno doprinosa (npr. Pod brojem 1. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. odnosno osiguranicima.01).01. do 31. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. februar i mart pod brojem 01. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. i 31. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15.01.01.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima.3. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. Pod brojem 1.2. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca. i 20. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec). osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. kojim se vrši izmjena. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD. Podnosilac. zarada ”001’’. odnosno doprinosa. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. januara.13.3. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza. odnosno isplatioca. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida. odnosno doprinosa. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. Pod brojem 0.1. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca.

012 .Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore. 043 . takmičenjima. 37/04 i 78/06 i „Sl.Zarada invalidnih lica. 024 . 041 .Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade.Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije.Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Akademski dodatak.list CG“.Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu.Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada zarade po osnovu trudničkog.Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 021 . 022 . 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla). .Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije. 008 . 031 . broj 86/09). 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. 003 . 014 . 034 . 029 .Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 . u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 037 . 007 .Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca. 005 .Zimnica. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta. 002 . ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države.list RCG“.Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. odnosno u upravnom odboru. 028 . 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 65/01. odnosno porodiljskog odsustva.Naknada stečajnog upravnika. 009 .Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad. br. 026 .Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada za rad u odboru direktora. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana.Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori. nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori. 033 . 042 .Ostale naknade. 004 .Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. 038 . odnosno u upravnom odboru. 030 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana.Lična primanja u nenovčanom obliku. 032 . sportskim i dr. 013 . odnosno u upravnom odboru. 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim.Naknada za rad u odboru direktora. 039 .Zarada za dopunski rad. 035 . 025 . 006 .Zarada. 036 .Naknada za rad u odboru direktora.Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena.Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima.Dodatak u avijaciji (letački dodatak). 023 . 010 . 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa. 027 .

Penzija od inostranog nosioca osiguranja.Izdržavanje kazne zatvora.044 .Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje. 073 .Stručno osposobljavanje. 071 .). 078 . 049 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje. 061 . 045 . 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje).Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 060 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Ugovorena naknada (ugovor o djelu. civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca. 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. . monaha i monahinja. 055 . 053 .Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta. 070 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 066– Prihod od kapitala.Prihod od samostalne djelatnosti (paušal). 067 .Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak). 048 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 063 . 072 . 052. shodno propisima o odbrani.Lično osiguranje.Obavljanje poljoprivredne djelatnosti.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24.Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. 050 . 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu. autorski ugovor i dr. 054 .Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera. ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava.Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. vojne invalide.Kapitalni dobici. 064 . autorski ugovor i dr. 068 .Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 051 . 077 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. porodice palih boraca. 069 . za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Penzija od domaćeg nosioca osiguranja. 075 . 056 . 057 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. 058 – Naknada za borce. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 062 .).Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje. 074 . 076 .