Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

5. 14. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos . 4. 8. 2. 12. 10.2. POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red. 11. br. 15. 9. 6. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. 7. 3. 13.

01. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD. Pod brojem 1. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. Pod brojem 0.01. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. januara je bio na bolovanju.01. Pod brojem 1. kojim se vrši izmjena. Pod brojem 1. Podnosilac. odnosno isplatioca. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci.13. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec). Ukoliko poslodavac. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom.3. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno.2. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca.01). stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza.3. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01. U kolone 12. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. zarada ”001’’. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza. odnosno doprinosa (npr. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza.1. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. tokom istog mjeseca. odnosno osiguranicima. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. a od 21. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima. do 31. februar i mart pod brojem 01.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. i 20. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. Pod brojem 1. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0. za mjesec januar unosi se 01.1. i 31.01. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja. odnosno isplatioca. januara. . ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01. odnosno doprinosa. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. U kolone 9. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15. i 31. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. upisuje se 03 (mart) 2011.01. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. do 20. osnovici za obračun doprinosa. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. odnosno doprinosa.2. Pod brojem 0. odnosno doprinosa. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida. odnosno doprinosa.

Dodatak u avijaciji (letački dodatak). 033 .list RCG“. 013 .Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori. odnosno u upravnom odboru. 008 . 025 . za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. odnosno porodiljskog odsustva.Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije.Naknada zarade po osnovu trudničkog.Zarada invalidnih lica.Naknada za rad u odboru direktora. 032 . sportskim i dr.Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad. 030 . u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena. 65/01. 007 .Naknada za rad u odboru direktora.Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 036 .Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta.Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl. 37/04 i 78/06 i „Sl. 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa.Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima.Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. 026 . 034 . 003 .Zimnica.Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije.Naknada stečajnog upravnika.list CG“. takmičenjima. ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države.Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla).Lična primanja u nenovčanom obliku. 021 . 027 . 012 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana.Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore. br.Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu. 043 . 039 . broj 86/09). 005 . 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 022 . 010 . nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori.Akademski dodatak.Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 009 . 041 .ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 .Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 029 . 031 .Zarada za dopunski rad. 004 . 014 .Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade. 040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. 006 . 002 .Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana. . 028 . 023 . 037 .Zarada. 038 . 024 . 042 . 035 . 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje. odnosno u upravnom odboru. odnosno u upravnom odboru.Naknada za rad u odboru direktora.Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim.Ostale naknade.

078 . 049 .Izdržavanje kazne zatvora. 073 . 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu.Lično osiguranje.).Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 067 . 056 . autorski ugovor i dr. 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje). 077 . . 066– Prihod od kapitala. vojne invalide.Penzija od domaćeg nosioca osiguranja. 055 . 050 . 054 . 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava. 068 .Penzija od inostranog nosioca osiguranja.Stručno osposobljavanje.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15.Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. 071 .Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera. 064 . 052. shodno propisima o odbrani. 074 . 072 . 076 . 048 . 045 .Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 053 .Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje. 062 .Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana. autorski ugovor i dr. 061 . 070 .Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji. za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje. 069 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14.Kapitalni dobici.Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje. porodice palih boraca. 051 .Obavljanje poljoprivredne djelatnosti. rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. monaha i monahinja. u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje. shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje. 075 .044 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.).Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 057 . civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca. 063 .Prihod od samostalne djelatnosti (paušal).Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16.Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak). 060 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 058 – Naknada za borce.