Crna Gora Poreska uprava Područna jedinica______________________________________

Obrazac IOPPD
Opšti dio

Izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima
Mjesec 0.1. OBRAČUNSKI PERIOD Godina

0.2. 0.3.

Osnovni Izmijenjeni

1. PODACI O POSLODAVCU / ISPLATIOCU

1.1.

PIB:

1.2. 1.3. 1.4.

Naziv/ Prezime i ime: ……………………………………………………………………………… Telefon kontakt osobe: .......……………………………………….............................. e-mail: …………………………………………………..................................................

Pod krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u izvještaju tačni i potpuni. PIB: Potpis podnosioca / ovlašćenog lica: .............................................................................. Mjesto za pečat: Datum: ____/ ____/ __________

Broj dokumenta:

POPUNJAVA PORESKI ORGAN:

Datum prijema: ____ / ____ / _________

Datum obrade: ____ / ____ / _________

Prezime i ime ovlašćenog službenika: ______________________________

___ / ___ - _________

7. 5. 9. 4. 11. 14. 2. 12. 8. 13. 10. POJEDINAČNI OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika Red.2. br. 3. 6. 15. (1) PIB lica (2) Prezime i ime (3) Šifra osnova za obračun (4) Period od (5) Period do (6) Iznos osnovice za obračun (7) Iznos poreza (8) Za PIO (9) Za Zaosiguranje zdravstven od o nezaposlenosti osiguranje (10) (11) Posebni dio Iznos obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca Za PIO (12) Za zdravstveno osiguranje (13) Za osiguranje od nezaposlenosti (14) Za Fond rada (15) 1. Ukupni iznosi: Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom Ukupan broj zaposlenih Broj zaposlenih invalida Osnovica Stopa Iznos .

onda je dužan da podnese posebne izvještaje za svaki obračunski period (mjesec) na koji se odnosi isplata. koji obuhvata isplate svih primanja koje su odnose na isti obračunski period (mjesec).01). Pod brojem 1. osnovici za obračun doprinosa. odnosno isplatioca. broju zaposlenih lica sa invaliditetom. Pod brojem 1. period od-do može biti u okviru kalendarskog tromjesječja.01. isplaćuje lična primanja koja potiču iz prethodnih obračunskih perioda.1. U kolonu 2 unosi se poreski identifikacioni broj lica (JMBG) za koje se vrši obračun poreza. unose se podaci o: ukupnom broju zaposlenih lica. U kolonu 4 unosi se šifra osnova za obračun poreza. a od 21.01. ili ukoliko je zaposleni radio u periodu od 01. a u drugom redu u kolonama 5 i 6 period 21. odnosno dopuna podataka datih u osnovnom izvještaju. odnosno doprinosa. U kolonu 3 unosi se prezime i ime lica za koje se vrši obračun poreza. Pod brojem 1. ili ukoliko je zaposleni bio na bolovanju popunjavaju se dva reda i to u prvom redu upisuje se šifra „001“ i ostali potrebni podaci. odnosno doprinosa. unosi se mjesec i godina za koji se podnosi izvještaj. a u drugom redu upisuje se šifra „005“ ). do 20. U red Doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom. i 31. Pod brojem 0.4 unosi se e-mail lica koje je sačinilo izvještaj.3. za prvo kalendarsko tromjesečje koje obuhvata januar. januara. unosi se poreski identifikacioni broj poslodavca. Pod brojem 1. odnosno doprinosa (npr. odnosno osiguranicima. U kolone 12.01. i 31. podnese do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. U red Ukupni iznosi unosi se suma iznosa iskazanih u kolonama od 7 do 15. .2. unosi se naziv ili prezime i ime poslodavca. za mjesec januar unosi se 01. odnosno doprinosa. U kolone 5 i 6 unose se prvi i poslednji dan perioda za koji se vrši obračun poreza. iz Šifrarnika osnova za obračun (npr. odnosno isplatioca. unosi se znak X ako se podnosi originalan izvještaj za obračunski mjesec. zarada ”001’’. Takodje se unosi datum podnošenja izvještaja. za ovo lice se popunjavaju dva reda i to u prvom redu u kolonama 5 i 6 period 01. Napomena: Za osiguranike kojima je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana obaveza da sami uplaćuju doprinos do 15-tog u mjesecu po isteku svakog kalendarskog tromjesečja unosi se poslednji mjesec i godina iz kalendarskog tromjesečja (npr.1.2. tačnost i potpunost podataka potvrđuje potpisom i pečatom. koji se obračunava shodno zakonu kojim je uredjeno zapošljavanje invalida. i 20. februar i mart pod brojem 01. U kolonu 8 unosi se iznos obračunatog i plaćenog poreza. Napomena: Ovaj period mora biti u okviru perioda za koji se podnosi izvještaj. do 31.10 i 11 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret osiguranika. U kolonu 7 unosi se iznos osnovice na koju se vrši obračun poreza. Opšti dio obrasca IOPPD Pod brojem 0. Posebni dio obrasca IOPPD U posebnom dijelu obrasca unose se podaci o pojedinačnom obračunu poreza i doprinosa po obveznicima. stopi doprinosa i iznosu doprinosa za nezapošljavanje invalida. Pod brojem 0.Uputstvo za popunjavanje obrasca IOPPD Poslodavac. odnosno ovlašćeno lice za podnošenje izvještaja. U kolone 9. upisuje se 03 (mart) 2011. Podnosilac. kojim se vrši izmjena. 14 i 15 unose se iznosi obračunatih i plaćenih doprinosa na teret isplatioca. Ukoliko poslodavac.13.01. januara je bio na bolovanju. tokom istog mjeseca. odnosno doprinosa. osim u slučajevima kada se doprinosi uplaćuju tromjesječno.3. unosi se znak X ako se podnosi izmijenjeni izvještaj za obračunski period. unosi se telefon lica koje je sačinilo izvještaj.01. odnosno isplatilac primanja dužan je da Obrazac IOPPD.

040 – Zaposlenje u inostranstvu državljana Crne Gore u domaćinstvima državljana Crne Gore. 012 .Naknada zarade po osnovu trudničkog. 011 – Prevoz u javnom saobraćaju ( za dolazak na posao i povratak sa posla). 009 . 030 . 021 . 022 . takmičenjima. 034 . sportskim i dr. ako su osigurana za obavezno socijalno osiguranje po propisima druge države. 002 .Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) preko 60 dana.Strani državljani i lica bez državljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod poslodavca u Crnoj Gori. 020 – Otpremnina usled sporazumnog raskida radnog odnosa.Naknada za rad u odboru direktora.Naknada za rad u odboru direktora. 023 .Dnevnica za službena putovanja iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 032 .Prevoz sopstvenim vozilom u službene svrhe iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica („Sl.Lična primanja u nenovčanom obliku.Naknada zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 60 dana.list CG“.Naknada za rad u odboru direktora. 008 .Zaposlenje u inostranstvu državljanina Crne Gore.Zarada invalidnih lica.Naknada za rad članova radnih tijela i timova koju isplaćuje organ državne uprave u skladu sa propisom Vlade. 019 – Otpremnina usled tehnološkog viška iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 038 . 013 . 014 . odnosno u upravnom odboru.Nagrada od jedinica lokalne samouprave i nagrade ostvarene na festivalskim. 039 .ŠIFRARNIK OSNOVA ZA OBRAČUN 001 .Stipendija i kredit učenika i studenata iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.list RCG“.Odsustvovanje sa rada do navršene treće godine života djeteta. 004 .Naknada stečajnog upravnika.Naknada imenovanih lica koja su zaposlena kod drugog poslodavca. 042 .Ostale naknade.Zimnica. 010 .Hranarina sportista amatera iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 041 .Nagrada za volonterski rad u skladu sa zakonom kojim se uredjuje volonterski rad. 025 . 65/01. 007 .Naknada poslanicima (skupštinski dodatak) i odbornicima. 043 .Zarada za dopunski rad. u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita. 003 . 035 . 37/04 i 78/06 i „Sl. . 005 . 037 .Poklon djeci zaposlenog iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 036 . odnosno u upravnom odboru. 031 .Naknada zarade za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena. 024 . 029 . odnosno porodiljskog odsustva.Lična primanja rezidenata Crne Gore ostvarena u inostranstvu.Jubilarna nagrada iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 026 .Zarada zaposlenih koji su i korisnici djelimične invalidske penzije.Zarada zaposlenih koji su i korisnici starosne penzije. 016 – Naknada za odvojeni život iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. odnosno u upravnom odboru.Dodatak u avijaciji (letački dodatak). broj 86/09).Zarada. 027 .Produženo osiguranje u skladu sa zakonom kojim je uredjeno penzijsko i invalidsko osiguranje.Određene kategorije novozaposlenih lica za koje poslodavac ostvaruje subvencije u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. 017 – Solidarne pomoći iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.Akademski dodatak. 006 . 028 . nerezidentnom fizičkom licu koje nije zaposleno u Crnoj Gori. za lica koja su prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. za lica koja nijesu prijavljena na zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 018 – Otpremnina kod odlaska u penziju iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. 033 . 015 – Terenski dodatak iznad iznosa utvrđenog Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica. br.

Penzija od domaćeg nosioca osiguranja.Prihod od samostalne djelatnosti (paušal). 068 .Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. vojne invalide. za lica koja su prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. 066– Prihod od kapitala. 077 . 062 .044 . 051 . 075 .Ugovorena naknada (ugovor o djelu. 072 . civilne invalide rata i korisnike prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca.Stručno osposobljavanje. za lica koja nijesu prijavljena na penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje po drugom osnovu.Profesionalna vojna lica na službi u Vojsci Crne Gore i zaposleni u organima i organizacijama koji.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.Uvećana novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno zapošljavanje. 058 – Naknada za borce. 078 . 067 . autorski ugovor i dr. 073 .Penzija od inostranog nosioca osiguranja.Vlasništvo poljoprivrednog zemljišta. 053 . 064 . 065 – Prihod od imovine i imovinskih prava. . rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: vojna lica) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14. 046 – Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti (za lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje).Obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 063 .Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 047 – Ugovorena naknada (ugovor o djelu.Prihod od samostalne djelatnosti (stvarni dohodak).Obavljanje djelatnosti sveštenika i vjerskih službenika. 060 . 055 . 054 .Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18. 076 .Novčana naknada koju primaju nezaposlena lica u skladu sa zakonima kojima se uređuje rad i zapošljavanje.Penzija državnog funkcionera ostvarena u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade državnih i javnih funkcionera.Neplaćeno odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. 048 . 074 .Ovlašćeni službenici shodno propisima o vršenju unutrašnih i policijskih poslova. shodno propisima o odbrani. ovlašćeni službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost i ovlašćena službena lica shodno propisima o izvršenju krivičnih sankcija (u daljem tekstu: ovlašćeni policijski službenici) sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14.).Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/14.Obavezno čuvanje i liječenje alkoholičara i narkomana.).Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15. 061 . dokvalifikacija i prekvalifikacija lica upućenih od strane Zavoda za zapošljavanje. shodno zakonu kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.Kapitalni dobici. 059 – Naknada za korisnike socijalno-zaštitnih prava. monaha i monahinja.Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/16. 071 . 056 . autorski ugovor i dr. 049 . 045 . 069 .Lično osiguranje. 052. 050 .Ovlašćeni policijski službenici sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/18.Izdržavanje kazne zatvora. 057 . 070 . porodice palih boraca.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/24.Vojna lica sa stažom osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem 12/15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful