P. 1
Monetarna_politika

Monetarna_politika

|Views: 1,185|Likes:
Published by Milanka Petrović

More info:

Published by: Milanka Petrović on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

MONETARNO – KREDITNA POLITIKA

NOVAC Novac služi kao: → zakonsko i definitivno sredstvo prometa i plaćanja ( R1 – N – R2,...,n; "cirkulirajuća kupovna moć"→ M. Friedman ), → mjera vrijednosti = mjera cijena ( jedinica obračuna ), → sredstvo zgrtanja blaga = sredstvo štednje, → sredstvo odgođenog plaćanja, → svjetski novac. Pristupi definiciji novca: 1.) TRANSAKCIJSKI PRISTUP→ novac predstavljaju samo oni financijski oblici koji obavljaju funkciju novca kao sredstva razmjene i sredstva prometa i plaćanja. 2.) LIKVIDNOSNI PRISTUP→ novac predstavlja imovinu s najvišim stupnjem likvidnosti, pa u kategoriju novca ulazi gotov novac, depozitni novac i sredstva na štednim ( a vista ) računima→ quasi novac. 3.) *pristup promatranju novca kao kupovne moći. Svojstva novca: → trajnost, prenosivost, rijetkost, djeljivost, prihvatljivost, standardiziranost i prepoznatljivost. NOVČANI ( VALUTNI ) SUSTAVI BIMETALIZAM 1.)SUSTAV PARALELNE VALUTE - prvi organizirani tip valutnog novčanog sustava, - sve je standardizirano, - zlatni i srebrni novac nalazi se u optjecaju, pri čemu nije utvrđen odnos vrijednosti između ta dva metala već se cijena ili tečaj formira svakodnevno ovisno o odnosu ponude i potražnje, - kočenje trgovine, - špekulacije. 2.)SUSTAV DVOJNE ( ALTERNATIVNE ) VALUTE - u optjecaju se nalazi i zlatni i srebrni novac, ali je odnos vrijednosti između ta dva metala zakonski određen, - 1:1,15 g, - GRESHAMOV ZAKON→ kada u optjecaju postoji novac izrađen iz dva metala i ako je jedan od njih podcijenjen službenim domaćim tečajem u odnosu na cijenu na svjetskom tržištu događa se situacija kada lošiji novac potiskuje iz optjecaja bolji. MONOMETALIZAM 3.)SUSTAV SREBRNE VALUTE 1

ZLATNI STANDARD: 4.)SUSTAV ZLATNE VALUTE SA ZLATOM U OPTJECAJU ( čisti zlatni standard ) - zlatni novac predstavlja zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja, pored njega u optjecaju cirkuliraju i BANKNOTE ( novčani surogati, novčanice ) koje su predstavljale uputnice banke na samu sebe i bile su apsolutno konvertibilne u zlato, glasile su na donosioca, imale okrugle iznose i vrijedile samo na ograničenom području, - postojala je sloboda uvoza i izvoza zlata za privatni račun ( sloboda monetizacije i demonetizacije zlata za privatni račun ), - banknote su izdavale sve banke, a tek kasnije samo jedna banka, - NAČELO CIRKULACIJE→ 100% pokriće novčanica. - BANKOVNO NAČELO→ dio novčanica ima pokriće u zlatu, a dio nema ( banke, mjenice, .. ). 5.)SUSTAV ZLATNE VALUTE NA BAZI ZLATNIH POLUGA - ne plaća se zlatnim novcem nego su u optjecaju papirnate novčanice koje služe kao zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja, novčanice nisu apsolutno konvertibilne u zlato, - zlato se nalazi pohranjeno u trezorima središnjih banaka, - sve transakcije obavljaju se u novcu, - novčanice imaju pokriće, ali nisu apsolutno konvertibilne. 6.)SUSTAV ZLATNE VALUTE NA BAZI ZLATNIH DEVIZA - zasniva se na devizama koje glase na neku zlatnu valutu ili na neku značajnu svjetsku valutu, uvele su ga kolonije odnosno zemlje koje nisu mogle organizirati samostalni novčani sustav, - VALUTA→ efektivni strani novac ( efektiva ), - DEVIZA→ potraživanje na bankovnim računima izraženo u stranoj valuti. 7.)SUSTAV PAPIRNOG NOVCA - papirni novac koji je nekada u povijesti predstavljao samo novčani surogat danas predstavlja zakonsko i definitivno sredstvo plaćanja, nije više novčani surogat, - papirni novac je simbolični→ prezentira vrijednost robe i usluga, - pored gotovog novca u optjecaju cirkulira i depozitni novac. 4+5+6→ ZLATNI STANDARD DEPOZITNI NOVAC DEPOZITNI NOVAC→ predstavlja slobodna i stalno raspoloživa sredstva nebankarskih subjekata ( poduzeća, stanovništvo i država ) na žiro, tekućim i drugim transakcijskim računima banaka kojeg njihovi vlasnici mogu koristiti u svrhu kupovine i plaćanja; novac u bankama, na tekućim, žiro ili drugim transakcijskim računima, ne može služiti kao sredstvo plaćanja, nisu likvidna sredstva. - karakteristike depozitnog novca su: služi u transakcijske svrhe i da su to a vista sredstva, - fiducijarni monetarni sustav ( fiducija = povjerenje ),

2

-

-

depozitni novac nastaje pologom gotovine u banku kojeg možemo izvršiti sami ili poduzeće prenosi sredstva sa svog žiro računa na tekući račun, drugi dio depozitnog novca nastaje kreditnom aktivnošću banke, MJENICA→ instrument komercijalnog ( trgovačkog ili robnog ) kredita koji jedan gospodarski subjekt odobrava drugom, ona je prometno sredstvo i kao novčani surogat omogućava da se robni promet i dalje odvija ili da se razmjena obavi, ona nije sredstvo plaćanja nego samo instrument obećanja da će se u budućnosti izvršiti plaćanje u novcu, ESKONTIRATI MJENICU→ isplatiti mjenicu prije dospijeća, Pr.1. Eskontirajući mjenicu robni kredit se pretvara u bankarski kredit ( eskont ili mjenični kredit ).

Banka-odjel kredita Žiro račun "B" 1000 kn 1000 kn → odobren kredit "B" potr. prema banci-novac

Poduzeće "B" 1000 kn

Banka 1000 kn

→ obveza prema banci

→ obveza prema "B"

depozitni novac izvedeni ( sekund. ) depozit

-

→ DVOSTRUKO DUŽNIČKO – VJEROVNIČKI ODNOS - eskontirajući mjenicu banka odobrava poduzeću "B" eskontni kredit koji će mu doznačiti upisom na njegov žiro račun ili isplatiti u novčanicama, na taj način nastaje potraživanje prema banci odnosno banka stvara novac, - banka kad odobri kredit ujedno preuzima obvezu da doznači novac na žiro račun ili nekako drugačije. Pr. 2. Poduzeće "AX" primilo je uplatu za prodanu robu ( ili položilo na svoj žiro račun ) iznos od 1 000 kn.
Banka 1000 kn → obveza prema "AX" stvarni ( primarni ) depozit Poduzeće "AX" 1000 kn → potr. prema banci depozitni novac

- iako je depozit poduzeća "B" nastao kreditnom aktivnošću banke, on se ni po čemu bitnom ne razlikuje od depozita poduzeća "AX" nastalog pologom gotovine u banku ili doznakom na njegov žiro račun, - primljenim novčanim sredstvima zajmoprimac "B" može slobodno raspolagati, vući čekove na svoj račun u banci i obavljati plaćanja u korist trećih osoba, u oba slučaja nastaje depozitni novac,

3

-

-

-

budući da banke svojom kreditnom aktivnošću stvaraju depozitni novac, on se još naziva KREDITNI NOVAC i kao takav predstavlja najsuvremeniji oblik novčanog surogata. s obzirom da depozitni novac kruži s jednog računa na drugi, odnosno s računa jednog komitenta na račun drugog komitenta on se još naziva i ŽIRALNI NOVAC. tehnika bezgotovinskog platnog prometa omogućila je bankama da stvore znatno više kredita ( novca ) nego što imaju sredstava, banka svakim odobravanjem kredita stvara novac, svaki iznos kredita sadržan je u aktivi bilance banke i ima protustavku u pasivi poduzeća, depozitni novac nije isto što i depozit, depozit ne služi kao sredstvo plaćanja ( npr. štedni, a vista računi, oročena, devizna štednja, itd. ).

KREDITNI POTENCIJAL POSLOVNE BANKE - označava maksimalni iznos kredita koji jedna banka može odobriti, a da pri tome ostane likvidna, to je višak likvidnih sredstava banke; banka može biti nelikvidna u domaćoj i u stranoj valuti, - banka u svom poslovanju ima dva cilja: 1.) PROFITABILNOST→ tj. znači da se aktivne pozicije banke ( krediti ) učine što većima, 2.) ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI→ pretjerana likvidnost za banku je oportunitetni trošak zarade. - faktori koji ograničavaju kreditni potencijal banke: 1.) STOPA OBVEZNE REZERVE→ zakonska obveza banke da na sve ili neke prikupljene depozite izdvoji određenu rezervu na poseban račun kod centralne banke. Smisao obvezne rezerve je smanjiti i ograničiti proces makromultiplikacije depozita i kreditne ekspanzije, tj. pretjeranu kreditnu aktivnost banke. Stope obvezne rezerve mogu biti jedinstvene ( koje dovode do pretjeranog stvaranja novca ), pa može biti da je obvezna rezerva plaća u visini 20% svim depozita. U nekim zemljama ( SAD ) se neka stopa obvezne rezerve obračunava na transakcijske depozite. 2.) REZERVA LIKVIDNOSTI→ zakonska obveza banke da određeni dio svojih sredstava drži u likvidnom obliku da bi mogla isplatiti depozite po viđenju i ostale depozite. Svrha mu je održavanje zadovoljavajućeg stupnju likvidnosti banaka i istodobno mu je svrha očuvanje povjerenja i stabilnog bankarskog sustava. O povjerenju ovisi stupanj štednje u gospodarstvu. Štednja je preduvjet investicija. Rezerva likvidnosti se odvaja samo na depozite po viđenju. Visinu rezerve likvidnosti određuje sama poslovna banka, a centralna banka određuje minimalnu veličinu tih rezervi. 3.) IZVORI SREDSTAVA BANKE→ kod poslovne banke veličina i struktura izvora sredstava, tj. njene pasive određuje veličina i struktura aktive. U pasivi bilance nalaze se: a) FONDOVI→ svaka banka da bi mogla poslovati, tj. obavljati transakcije mora prikupiti kapital koji unose u banku njeni osnivači ( dioničari, itd. ). Odnose se na osnivački kapital banke koji mora

4

postojati da bi banka mogla poslovati. Sastoji se od poslovnih fondova i rezervnih fondova. Katkad se umjesto osnivačkog kapitala upotrebljava pojam vlasnički kapital. Visina vlasničkog kapitala važna je za banke jer određuje poslove koje ona smije obavljati. b) DEPOZITI→ glavni izvor sredstava banke, osnovni izvor prikupljenih sredstava, tj. banka je posrednik između suficitarnih i deficitarnih subjekata. c) MEĐUBANKARSKI KREDITI→ skup izvora sredstava; međubankarsko tržište ( uključuje poslovne banke i centralnu banku ). → Najveći učinak na porast imaju porast fondova i porast međubankarskih kredita jer se na njih ne izdvaja minimalna rezerva ( niti obvezna, niti rezerva likvidnosti ). → Najmanji učinak na porast kreditnog potencijala ima povećanje depozita po viđenju jer se na njih obračunava i obvezna rezerva i rezerva likvidnosti. Kreditni potencijal jedne banke: KP = F + MK + ( 1 – OR ) * D – RL * DV F … fondovi MK … međubankarski krediti D … depoziti DV … depoziti po viđenju

KREDITNI POTENCIJAL JEDNE BANKE
RAZDOBLJE
I. II. 80 III. IV. 80 80 V. 80 -

AKTIVA ( POTRAŽIVANJA )
1.) Krediti komitentima ( K ) - krediti drugim bankama ( MK ) 80 -

5

po viđenju ( Dv ) .kod banke su se povećali depoziti na računu komitenta → moguće je da povećani depozit u potpunosti izađe iz banke ( h=0 ). v→ ∞→ k = 1 / 1-z MAKROMULTIPLIKACIJA DEPOZITA I EKSPANZIJA KREDITA → h=1 BANKE banka "A" ( ZABA ) banka "B" ( Podravska ) banka "C" ( PBZ ) … DEPOZITI ( D ) KREDITI (K) REZERVA ( R=OR+RL ) 200 ( 20% ) 160 ( 20% ) 128 ( 20% ) … 1 000 = Do 800 ( Pliva ) 800 ( Belupo ) 640 ( Bilokalnik ) 640 ( Pan ) 512 ( Konzum ) … … UKUPNO 5 000 4 000 1 000 6 .oročeni ( Do ) 3.na razini jedne banke .(1-OR-RL) * ht*v / 1 . prelaze na račun drugog komitenta u drugoj banci → moguće je da je komitent sredstva zadržao → moguće je da je komitent platio drugom komitentu koji ima račun kod iste banke ( h=1 ) .) Obvezna rezerva ( OR ) Ukupna aktiva – pasiva 5 12 19 22 32 3 4 4 3 3 2 8 15 19 29 15 18 21 18 18 100 110 120 120 130 10 50 30 20 40 10 60 40 20 40 10 6 10 70 40 30 40 10 7 20 60 30 30 40 0 4 20 60 30 30 50 10 10 PASIVA ( OBVEZE ) 1.zt*v / 1 .) Depoziti ( D ) .slobodna sredstva ( moguć porast K ) 3.h→ stopa zadržavanja sredstava u banci ( 0 ≤ h ≤ 1 ) .) Žiroračun banke kod središnje banke ( L ) .) Fondovi banke ( F ) 2. tj.z govori koliko će se puta slobodna novčana sredstva obnoviti ( multiplicirati ) → VRIJEDNOST KREDITNOG MULTIPLIKATORA: k = 1 . v … brzina optjecaja → kreditni multiplikator u slučaju mikromultiplikacije depozita i ekspanzije kredita t.(1-OR-RL) * h = 1 .z→ stopa obnavljanja sredstava ( z = ( 1-OR-RL ) * h ) .z t … vrijeme.) Krediti kod drugih banaka ( MK ) – neto Porast sredstava banke ( pasiva ) Porast kreditnog potencijala.rezerva likvidnosti ( LR ) . porast slobodnih sredstava u aktivi MIKROMULTIPLIKACIJA DEPOZITA I EKSPANZIJA KREDITA .2.

→ temelj praćenja svih monetarnih kretanja: Tablica D1: KONSOLIDIRANA BILANCA POSLOVNIH BANAKA AKTIVA 1.3 Potraživanja od stanovništva 5.2 Devizne pričuve kod središnje banke 2. kreditna aktivnost mogu biti veće ili manje. kreditni multiplikator.) FORMALNE→ instrumenti monetarne politike: a) POLITIKA OBVEZNE REZERVE→ kreditna aktivnost banke. štednja. lombardne stope. potrošnja.3 Ostala potraživanja 4. b) POLITIKA OBVEZNE STOPE→ reguliranje eskontne stope. 3. Pričuve banaka kod središnje banke 1. 2.1 Potraživanja od lokalne države 4.1 Obveze za blokiranu deviznu štednju građana 3.2 Velike obveznice 3.svega ovoga ne bi bilo kada bi se sve transakcije obavljale u gotovini . tu spadaju razna makroekonomska ograničenja zbog kojih investicije. 5. razlikuju se od prilika do prilika. Potraživanja od ostalih bankarskih institucija 6. Potraživanja od ostalih domaćih sektora 4. 7. 6. Potraživanja od ostalih financijskih institucija UKUPNO ( 1+2+3+4+5+6 ) PASIVA 1.1 Kunske pričuve kod središnje banke 1. 2. c) POLITIKA NA OTVORENOM TRŽIŠTU→ kupnja i prodaja vrijednosnih papira od strane centralne banke.) MAKROEKONOMSKA GRANICA→ određena je mogućnostima određenog društva da se u danim okolnostima razvija. centralna banka koči ili ubrzava monetarno – kreditne procese u društvu. multiplikator depozita.procesi ovise o razvijenosti bezgotovinskog platnog prometa → granice kreditne ekspanzije: 1.2 Potraživanja od poduzeća 4. Potraživanja od središnje banke 3. 8. Kapitalski računi 10.Dmax = Do * 1 / R 1 / R→ multiplikator depozita ( 1 / R – 1 )→ multiplikator kredita R = OR + OL → ukupna rezerva = obvezna rezerva + rezerva likvidnosti . centralna banka refinancira monetarni sustav. Inozemna dobra 3. 4. Depozitni novac Štedni i oročeni depoziti Devizni depoziti Obveznice i instrumenti tržišta novca Inozemna pasiva Depoziti središnje države Krediti primljeni od središnje banke Ograničeni i blokirani depoziti U tome: Blokirani devizni depoziti stanovništva 9. Ostalo ( neto ) UKUPNO ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 ) → AKTIVA: 7 .

→ obvezna likvidnost banaka u stranoj valuti ( krediti dobiveni od inozemstva ). → potraživanja od središnje države su iz izvanproračunskih fondova ( voda.5 Oročeni depoziti u inozemnim bankama 1.2 Depoziti središnje banke kod banaka 4.2 i 4.5.8. → krediti se odobravaju uz valutnu klauzulu i rizičnu varijabilnu kamatnu stopu. → najvažnija. Potraživanja od ostalih bankarskih institucija UKUPNO ( 1+2+3+4+5 ) PASIVA 1.6. Potraživanja od ostalih domaćih sektora 4. naknade ) ( lokalna država – financira iz proračuna ).2.6 Plasmani u vrijednosne papire u devizama 1.4 Efektiva i depoziti po viđenju u inozemnim bankama 1. → međubankarski krediti ( od HNB-a ). Tablica C1: BILANCA HNB AKTIVA 1. → TRŽIŠTE NOVCA = financijsko tržište novcem ( VP i krediti do godine dana ). . .7 Nekonvertibilna devizna aktiva 2. . → sva potraživanja nomirana u stranim valutama. .1. → npr.2 Blagajna banaka 1.1 Krediti poslovnim bankama 4. .3 Pričuvna pozicija kod MMF-a 1.4 Depoziti ostalih bankarskih institucija 1. Potraživanja od središnje države 2.2.3 Blokirani devizni depoziti 8 . Primarni novac 1.2 Potraživanja u devizama 3. → slične bankama. . → PASIVA: . TRŽIŠTE KAPITALA = financijsko tržište dugoročnih VP ( obveznice i dionice ). . → npr.1 Zlato 1.7.3 → najznačajnije stavke u aktivi.1 Gotov novac izvan banaka 1.4.9. Potraživanja od banaka 4. Ograničeni i blokirani depoziti 2.3 Depoziti banaka Računi za namirenje banaka Izdvojena obvezna pričuva Obvezno upisani blagajnički zapisi HNB-e 1.3 Dospjela nenaplaćena naplaćivanja 5. . Inozemna aktiva 1. ukupna strana valuta kojom raspolaže poslovna banka ( ili štediše donesu devize ili krediti koje su dobile iz inozemstva ( ili za sebe ili za komitenta ) ).2 Specijalna prava vučenja 1. za plaćanje uvoza.4.3. → štedni depoziti = štednja a vista na štednom računu ili knjižici.1 Potraživanja u kunama Krediti za premošćivanje Krediti po posebnim propisima Ostali krediti 2.2 Ograničeni depoziti 2. depozit u banci. osiguravajuća društva.1 Krediti na temelju vrijednosnih papira Lombardni krediti Kratkoročni krediti za likvidnost Ostali krediti Reotkup blagajničkih zapisa 4.5 Depoziti ostalih domaćih sektora 2.5. ceste. . → suma kapitala na razini svih hrvatskih banaka. .1 Izdvojena devizna obvezna pričuva 2. oročeni depoziti = oročena sredstva u bilo kojem vremenu.

. . Blagajnički zapisi HNB-e 5.3. → država se može zadužiti kratkoročnim i dugoročnim obveznicama ( kratkoročni: blagajnički zapis = izdaje ga centralna banka.1 Krediti MMF-a 3. . kreiraju i poništavaju novac.1 Potraživanja od središnje države ( neto ) 2.transakcije između monetarnih institucija međusobno→ M1 se ne mijenja.račun za namirenje banke = slobodna novčana sredstva poslovne banke ( žiro račun banaka ). Plasmani 2.2.4. . . po novom Zakonu država se ne smije zaduživati kod centralne banke.FINANCIJSKE INSTITUCIJE→ posrednici između suficitarnih i deficitarnih objekata. Ostalo ( neto ) UKUPNO ( 1+2+3+4+5+6+7 ) → AKTIVA: .3 Potraživanja od ostalih bankarskih institucija 9 . .5. .MONETARNA INSTITUCIJA→ sve one financijske institucije koje u transakcijama s nebankarskim subjektima ( poduzeća.2. nije uobičajeno. nisu duži od 3 mj.transakcije između monetarnih institucija i nebankarskih subjekata→ M1 se mijenja.2 Blagajnički zapisi u stranoj valuti 6.3 Blagajnički zapisi HNB-e 5.2 Devizni depoziti RH 4. → pozitivne do proljeća ove godine. Inozemna aktiva ( neto ) 2. Kapitalski računi 7. .3 Obveze prema stranim bankama 4.NOVČANA MASA ( M1 )→ obuhvaća gotov novac u optjecaju ( izvan banaka i pošta ) i depozitni novac. Inozemna pasiva 3.2 Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2. odnosno to su sve one financijske institucije koje u pasivi svoje bilance imaju gotov novac ili depozite koji ulaze u novčanu masu..2 Obveze prema međunarodnim organizacijama 3. u agregat M1 ulaze i depoziti monetarnih institucija.1 → devizna obvezna rezerva ne ulazi u primarni novac za razliku od kunske. → nekim poduzećima.u pasivi centralne banke se nalazi gotov novac. . → prodaje blagajničke zapise. Depoziti središnje države 4. država ) prenose. → PASIVA: . . trezorski zapis = izdaje ga Ministarstvo financija. najviše 6 ).1 Depozitni novac Depozitni novac RH Depozitni novac republičkih fondova 4. to je razlog koji ih čini monetarnim institucijama. Tablica B1: KONSOLIDIRANA BILANCA MONETARNIH INSTITUCIJA AKTIVA 1.1 Blagajnički zapisi u kunama 5. stanovništvo.3.

. 3.J. konsolidirana ) međusobna potraživanja i dugovanja između centralne i poslovnih banaka svih monetarnih institucija međusobno. Ostalo ( neto ) UKUPNO ( 1+2+3+4+5+6 ) → tu su prebijena ( poništena. 2.4 Potraživanja od ostalih financijskih institucija UKUPNO ( 1+2 ) PASIVA 1. tok poništavanja novca.M. Gurley i E.) OSTALA LIKVIDNA SREDSTVA→ svi depoziti ili VP čiji je rok dospijeća unutar jedne godine. LIKVIDNOSNI PRISTUP DEFINICIJI NOVCA→ u novac možemo ubrojiti i sredstva na štednim a vista računima i druge visoko likvidne oblike ( mogu se brzo bez gubitka i troškova konvertirati u novac ). STRUKTURA UKUPNIH NOVČANIH SREDSTAVA PREMA KRITERIJU LIKVIDNOSTI ( teoretski gledano ) 1.) NELIKVIDNA SREDSTVA→ svi oročeni depoziti ili VP čiji je rok dospijeća preko jedne godine. .) krediti. imaju funkciju štednje.) devizne transakcije. . 4. 3. Novčana masa 2.) u pasivi ( 2 – 5 ) – nemonetarna pasiva. TRANSAKCIJSKI PRISTUP DEFINICIJI NOVCA→ novac su samo oni financijski oblici koji služe kao sredstvo prometa i plaćanja.tokovi kreiranja i poništavanja novčane mase: 1. Friedman→ novčana masa trebala bi pored gotovine obuhvaćati i sve oblike depozita kod poslovnih banaka uključujući i depozite po viđenju i oročene depozite. Štedni i oročeni depoziti 3. Devizni depoziti 4. osiguravajućih društava. 10 .) QUASI NOVAC ( “near money” )→ novčana štednja na štednim a vista računima. Ograničeni i blokirani depoziti U tome: Blokirani devizni depoziti stanovništva 6. b) depozitni novac ( tekući i žiro račun ).) NOVČANA MASA: a) gotov novac u optjecaju. 2.2. Shaw→ novčana masa trebala bi pored gotovine i depozita kod poslovnih banaka također obuhvaćati i sredstva u pasivi bilance ostalih financijskih ( nebankarskih ) institucija poput npr. Obveznice i instrumenti tržišta novca 5.

SEMINAR: J.Radclieffov odbor ( izvještaj )→ novčana masa podrazumijeva ne samo mjerljive likvidne financijske oblike nego i određene kategorije nemjerljivih financijskih oblika poput kreditnih linija. → FED 11 .) centralna banka nikad ne može biti nelikvidna. 5. mogućnosti izdavanja čekova iznad pokrića ( overdraf ) odnosno sve druge oblike otvorenih kreditnih linija po tekućim i žiro računima ( npr.) u komercijalnoj banci veličinu pasive ( izvora sredstva ) određuje aktiva ( obujam poslovanja ).) cilj poslovanja komercijalne banke je profit. 2. 4.) centralna banka emitira gotov novac primarnom emisijom.razlike između centralne i komercijalne banke: 1. inflacijskih tendencija i gospodarskih razlika. . a u doba gospodarskih uspona proučavaju probleme stabilnosti novca. – 1943. - SEMINAR: FED – CENTALNA BANKA SAD-a . 6. tj.) klijenti centralne banke mogu biti samo druge banke. Keynezijanci smatraju da su cijene i nadnice nefleksibilne. 1833. kreiraju depozitni novac ( odobrenje kredita u obliku depozita ). a komercijalna banka sekundarnom emisijom. gospodarske krize i poslovnih ciklusa.) komercijalna banka obavlja kratkoročne i dugoročne transakcije. M.. dozvoljeni minus po tekućim računima ). Keynes napredak u ekonomskoj znanosti u doba kada je u svijetu vladala velika ekonomska kriza smatra da je potrebna odgovarajuća državna intervencija. ekonomski teoretičar. ima neograničeni kreditni potencijal. štedionice i država. dugoročne su joj zabranjene. Keynezijanci istražuju problem nezaposlenosti. Koncepcija Radclieffova odbora u skladu je sa shvaćanjem poimanja uloge novca kao cirkulirajuće kupovne snage. a kod centralne banke je obrnuto. a centralna banka samo kratkoročne. 3.

federalna kupovina VP povećava rezervu. predstavljaju javnost. B i C direktori ): .A→ komercijalni bankari. DISKONTNA STOPA→ kamatna stopa na kredite koje federalna banka daje depozitnim institucijama.B→ predstavnici javnosti iz raznih sektora. 4.VIJEĆE GUVERNERA: 7 članova ( bankari i ekonomisti. . industrijskog i trgovačkog interesa i geografske podijeljenosti zemlje”.) poslovanje čekovima. a predsjednik odbora direktora federalne banke New York je potpredsjednik. nisu bankari. aktivnostima SAD-a u stranim bankama. predsjednik vijeća guvernera je predsjednik. diskontirana od iznosa kredita.sustav izbora treba osigurati različite stavove koji doprinose odlučivanju u upravljanju bankama federalne rezerve i donošenju monetarnih politika.ZADACI I ODGOVORNOSTI VIJEĆA DIREKTORA: nadgledanje upravljanja poslovnih banaka. nadgledanje budžeta i troškova. . godine. agrikulturnog.) distribucija novčanica i kovanica. ne smiju biti dioničari. sve depozitne institucije mogu dobiti kredite od federalne banke. . stranim akcijama domaćih banaka. odabir “poštenog predstavnika financijskog. . 2.OPERACIJE NA OTVORENOM TRŽIŠTU: najmoćnije sredstvo i direktno utječe na razinu rezerve u bankarskom sustavu. banke članice sustava federalne rezerve. 3. .) elektronički transferi.) automatski platni promet.FEDERALNI ODBOR ZA OTVORENO TRŽIŠTE: osnovan 1933. predsjednik i potpredsjednik. SAD podjeljuje na 12 regija na temelju ekonomske povezanosti. Poslovanje federalnih rezervi vezan uz platni promet: 1. međunarodnim bankarskim ustanovama u SAD-u. cilj→ postići ekspanziju novca i kredita uz očuvanje stabilnosti cijena i rasta gospodarske aktivnosti. mandati od 14 godina ). holding banaka. utvrđivanje diskontne stope. glavna odgovornost im je stvaranje monetarne politike. opskrbljivanje FED-a. 12 . imaju regulativnu i nadzornu odgovornost nad: bankama članicama sustava. . Vijeće direktora ima 9 članova ( A.BANKE FEDERALNE REZERVE: osnovao ih je kongres. 7 članova Vijeća guvernera i 5 predsjednika banaka federalne rezerve. predsjednik je drugi najutjecajniji čovjek u SAD-u. federalna banka New Yorka obavlja transakcije na otvorenom tržištu. .C→ bira ih Vijeće guvernera. djeluju kao fiskalni agent vlade SAD-a.

ostali čekovni depoziti → ostali čekovni depoziti: 1. nije dozvoljen poduzećima.STRUKTURA NOVČANIH SREDSTAVA PREMA KRITERIJU LIKVIDNOSTI GOTOV NOVAC DEPOZITNI NOVAC QUASI NOVAC OSTALA LIKVIDNA SREDSTVA NELIKVIDNA SREDSTVA M1 M2 M3 ( nekada se zvao MONETARNI VOLUMEN ) M4 POTENCIJAL) MONETARNI AGREGAT→ predstavlja skup financijskih instrumenata istog stupnja likvidnosti. štedionice. gotovo je identičan računu kojeg nude banke ( NOW ) samo ovaj nude kreditne unije. neprofitne udruge ).) ATS RAČUNI→ kombinacija kamatonosnog štednog računa i klasičnog transakcijskog ( nekamatonosnog čekovnog ) računa kod kojeg se eventualni negativni saldo na transakcijskom računu podmiruje automatskim prijenosom sredstava sa štednog računa. to je račun stanovništva ( fizičke osobe. ali na taj račun možete neograničeno vući čekove.) NOW RAČUNI→ štedni račun. M2 = M1 + mali ročni depoziti kod depozitnih institucija ( sva oročena sredstva do 100 000 $ ) 13 (nekada se zvao MONETARNI . minimalan iznos sredstava potrebnih za otvaranje računa je 2 500$. donosi kamatu. 3.) Putnički depoziti i svi depoziti po viđenju kod štednih institucija ( štedno-kreditne zadruge. → teoretski ( teorijski ) definiran monetarni agregat: M0 = primarni novac ( gotovina + rezerve banaka kod Centralne banke ) M1 = gotov novac + depozitni novac M2 = M1 + quasi novac M3 = M2 + ostala likvidna sredstva M4 = M3 + nelikvidna sredstva OBUHVAT MONETARNIH AGREGATA U SAD-u M1 = gotov novac u optjecaju + nekamatonosni depoziti po viđenju na transakcijskih računima + tzv. 4.) CUSD RAČUNI kod kreditnih unija→ KREDITNA UNIJA je institucija kod koje kredite mogu dobiti samo njeni članovi. 2. kreditne unije ).

ostali su nevažni. L = M3 + ostala likvidna imovina ( obuhvaća prekonoćne ročne EURO dolare nebankarskih rezidenata ) + bankarski akcepti ( akceptiranje mjenica. → postoje 4 banke u Engleskoj i 1 u Škotskoj. OBUHVAT MONETARNIH AGREGATA U NJEMAČKOJ M1 = gotovina + depoziti po viđenju ( ne uključuje državne depozite ) M2 = M1 + depoziti oročeni do 2 godine M3 = M2 + štedni depoziti do 3 mjeseca → najvažniji indikator novčanih kretanja je M3 ( najmanje osjetljiv na promjene kamatne stope ). → ovakav obuhvat karakterističan je za zemlje Europske monetarne unije. banke i štedionice slobodno formiraju kamate ) + prekonoćni EURO depoziti ( depoziti stvoreni u nekoj drugoj valuti ) + salda u fondovima zajedničkog investiranja. postoji ograničeni broj depozita koji se mogu vući.+ prekonoćni REPO štedni depoziti ( REPO→ sporazum o reotkupu. naziv banke kod njih je privilegija. prodavatelj VP-a se obvezuje da će VP-e otkupiti određenog dana ili na prvi poziv kupca. 14 . tu ulaze i kamatonosni i nekamatonosni depoziti ) M3 = M2 + oročeni depoziti ( uključuje certifikate o depozitu→ VP koje možete kupiti i prodati na tržištu ) + devizni depoziti ( uključuje ih širi agregat M3 ) M4 = M3 + depoziti ( oročeni i po viđenju ) kod stambenih društava ( → imaju veliko značenje u financijskom sustavu ) → iskazuju se M0 i M4. nose kamatu. maksimalan iznos od 100 000₤ oročen na najviše mjesec dana. najčešće se javlja državna obveznica kao VP jer ima veliku likvidnost u stabilnom i razvijenom financijskom sustavu ) + novčana sredstva koja nude poslovne banke MMDA ( money market depozit account. jamstva ) + državne obveznice OBUHVAT MONETARNIH AGREAGATA U VELIKOJ BRITANIJI M1 = gotovina + kamatonosni i nekamatonosni depoziti po viđenju M2 = M1 + retail depoziti ( depoziti na malo kod britanskih banaka. M3 = M2 + veliki ročni depoziti (sva oročena sredstva preko 100 000 $ ) + ročni REPO depoziti kod banaka i štedno-kreditnih zadruga.

) gotovina izvan banaka ( u optjecaju ). d) depoziti ostalih bankarskih institucija (stambene štedionice. M1 = gotov novac izvan banaka + depozitni novac ( tu spadaju: 1.) depoziti ostalih bankarskih institucija i ostalih domaćih sektora kod HNB-e. e) depoziti ostalih domaćih sektora ( država. b) obveze banaka po izdanim kunskim instrumentima plaćanja ( čekovi ) umanjene za čekove poslane na naplatu i čekove u blagajni banaka. štedno-kreditne zadruge i investicijski fondovi ).) NOVAC U OPTJECAJU ( NOVČANA MASA ): a) gotov novac. 2.) depozitni novac kod poslovnih banka: a) novčana sredstva na žiro i tekućim računima. u SAD-u su to kamatne stope ).) a) rezerve i drugi depoziti banaka i ostalih bankarskih institucija ( stambene štedionice. M1a = gotovina + depozitni novac kod poslovnih banaka + depozitni novac središnje države kod poslovnih banaka M4 = M1 + štedni i oročeni kunski depoziti + devizni depoziti + instrumenti tržišnog novca NDA ( neto domaća aktiva ) = M4 – neto inozemna aktiva ( neto inozemna aktiva = inozemna aktiva – inozemna pasiva ) → nakon 90-tih izbačeni su depoziti države. M1 je najvažniji agregat u nerazvijenim monetarnim sustavima ( ako raste. monetarna politika je ekspanzivna. monetarna politika je restriktivna ) on je glavni monetarni indikator ( npr. 2. poduzeća ). MEHANIZAM PROMJENE MONETARNIH AGREGATA ( ANALIZA PROMJENE NOVČANE MASE ) 1. c) depoziti banaka kod HNB-e ( na žiro računu i računu obvezne rezerve ). b) novčana sredstva u blagajni banaka. stanovništvo. štednokreditne zadruge i investicijski fondovi ) kod HNB-e. M b) depozitni novac. a ako pada.OBUHVAT MONETARNIH AGREGATA U HRVATSKOJ M0 = primarni novac: 1. 1 15 . ).

sredstva je poslovna banka .Inozemna aktiva ( IA ) . domaćih institucija .odobreni krediti u uz valutnu klauzulu stranoj valuti .quasi novac ( štedni.ukupna obveza .mjeri ukupna kretanja potraživanja monetarnih institucija .devizni depoziti račun komitenata ) STRANA PASIVA ( Ps ) → neto inozemna aktiva ( NIA ) – NIA = IA – IP 16 . ANALIZA PROMJENE NOVČANE MASE M1 POMOĆU KONSOLIDIRANE BILANCE SVIH MONETARNIH INSTITUCIJA AKTIVA DOMAĆA AKTIVA ( Ad )STRANA AKTIVA ( As ) .2. NOVČANA IMOVINA ( štednja ) I.nelikvidna sredstva dobila iz inozemstva za . c) nelikvidna sredstva.ostala lik.K ( ukupna masa kredita ) .kupovina strane efektive . .plasmani na novč.krediti odobreni po nekoj valuti .instrumenti tržišta oročeni depoziti. b) ostala likvidna sredstva.devize koje banke otkupljuju od svojih komitenata PASIVA DOMAĆA PASIVA ( Pd ) MONETARNA NEMONETARNA PASIVA PASIVA .depoziti .) NOVAC IZVAN OPTJECAJA: a) quasi novac. VP ) iskazana u stranoj valuti ( krediti koje novca .

.. II...→A = P Ad + As = Pd + Ps K + As – Ps = M1 + NP Es = As – Ps Ed = Ad – Pd Es .. devizne transakcije s inozemstvom ( politika reotkupa deviza ) ONA . saldo iskazan u domaćoj valuti K + Es = M1 + NP M1 = K + Es – NP Δ M1 = Δ K + Δ Es – Δ NP Δ K + Δ Es . ANALIZA TOKOVA KREIRANJA PRIMARNOG NOVCA B=G+R primarni novac = gotovina + rezerve B = PE + OTI + ONA B .... prelijevanja novčanih sredstava iz optjecaja u depozite koji nisu novac. ANALIZA PROMJENE NOVČANE MASE M1 POMOĆU MONETARNOG MULTIPLIKATORA M 1 = m * M0 m ...9% → kreiranje primarnog novca putem depozita u Hrvatskoj 10% → kreiranje primarnog novca putem depozita u SAD-u → primarna emisija središnje banke je temelj ( baza ) sekundarne emisije poslovnih banaka. ostala nelikvidna sredstva ( transakcije kupnje i prodaje ( otkupa i reokupa ) VP – operacije na otvorenom tržištu ) 99. saldo iskazan u stranoj valuti ( saldo deviznih transakcija ) Ed . monetarni multiplikator 17 . autonomni tok kreiranja i poništavanja novca → do povećanja novčane mase može doći uslijed sve veće kreditne aktivnosti banaka uslijed povećanja salda deviznih transakcija ( npr... tokovi kreiranja i poništavanja primarnog novca PE . uslijed smanjenja nemonetarne pasive ( tj. krediti iz primarne emisije ( krediti banaka i krediti državi ) OTI ... kontrolirani tokovi kreiranja i poništavanja novca Δ NP . izvan optjecaja ) i uslijed povećane kupovine zlata i drugih plemenitih metala od strane monetarnih institucija. povećan otkup deviza ili stranih valuta od strane poslovnih banaka ).....

M1 = G + Dd G ..... stopa obvezne rezerve koja se obračunava na depozite po viđenju rt . depoziti banaka M1 = m * B M1 = G + D → MONETARNI MULTIPLIKATOR – pokazuje koliko je jedinica novčane mase moguće kreirati na razini cijelog monetarnog sustava na temelju jedne jedinice kreiranog primarnog novca... t = Dt / Dd. → ako t raste monetarni multiplikator pada ( t ovisi o kvocijentu depozita po viđenju i oročenih depozita )...M0 = B = H = Hp ( PRIMARNI NOVAC – MONETARNA BAZA – REZERVNI NOVAC ) B=G+R–L R = OR + RL L ....... stopa obvezne rezerve koja se obračunava na oročene depozite Dd . druga likvidna sredstva – višak likvidnosti. 18 . depoziti po viđenju Dt . depozitni novac (1) B=G+R (2) R = rd * Dd + rt * Dt + L rd . → ako stopa obvezne rezerve raste monetarni multiplikator pada. sredstva na žiro računu banaka – sredstva za namirenje banaka OR + RL + L .. gotovina u optjecaju Dd .. oročeni depoziti L .. uključuju minimalnu rezervu likvidnosti i žiro račune poslovnih banaka kod centralne banke (3) B / Dd = G / Dd + (rd * Dd + rt * Dt + L ) / Dd Supstituti: g = G / Dd.. l = L / Dd ( 4 ) B = ( g + rd + rt * t + l ) * Dd ( 5 ) Dd = ( 1 / g + rd + rt * t + l ) * B ( 6 ) M1 = ( 1 + g ) / (g + rd + rt * t + l ) * B M1 = Dd + G ( 1 + g ) / (g + rd + rt * t + l ) = MONETARNI MULTIPLIKATOR → ako g raste monetarni multiplikator raste.

tok sterilizacije g = G / Dd. može djelovati na jedno i na drugo ONA ... tok kreiranja DTI .) – središnje banke ( rd i rt ). a kroz nazivnik na smanjenje monetarnog multiplikatora )....... minimalna rezerva likvidnosti i sredstva poslovnih banaka na žiro računu središnje banke ( višak likvidnosti. tj. tj. autonomni tok . t = Dt / Dd.) – nebankarskih subjekata ( g i t ). dovodi do poništavanja m = ( 1 + g ) / ( g + rd + rt * t + l ) M1 = ( 1 + g ) / ( g + rd + rt * t + l ) * ( PE + DTI + ONA ) PE .. → primarni novac predstavlja bazu sekundarne emisije novca na razini sektora poslovnih sektora. otkup stranih valuta i deviza ). ulaganje u VP... l = L / Dd M0 = G + R R = rd * Dd + rt * Dt + L rd * Dd + rt * Dt . njihovu likvidnost → na temelju svojih sredstava na žiro računu kod centralne banke.. svoga kreditnog potencijala ili na temelju svojih likvidnih sredstava poslovne banke sudjeluju u procesu kreiranja novca i to putem kreditne aktivnosti ( svi plasmani ( krediti. M1 = K + ES – NP ili M 1 = m * M0 K + ES .. dovodi do kreiranja novca NP . 3.. mjeri monetarni multiplikator ΔK .) – poslovnih banaka ( l ). MONETARNI MULTIPLIKATOR→ relativno je stabilan u kratkom roku odnosno njegova vrijednost nije podložna velikim promjenama u roku od nekoliko mjeseci. obvezna rezerva L . mjeri kreditni multiplikator ES ... bilo kakva ulaganja ) i deviznih transakcija ( npr... 2. → u procesu sekundarne emisije novca K je najvažniji faktor MONETARNI MULTIPLIKATOR U RADOVIMA NEKIH AUTORA Cagan M = H * ( 1 / ( C/M ) + ( R/D ) – ( C/M ) * ( R/D ) ) M=H* [1/(c+r*(1–c))] 19 . ekstra rezerva )→ mjeri povećani kreditni potencijal banaka.→ g ovisi o ponašanju nebankarskih subjekata ( kroz brojnik djeluje na povećanje. Vrijednost ovisi o ponašanju: 1.

r = R / Dukupno.c=C/M C .. dio primarnog novca u obliku rezerve ( depozita ) kod centralne banke D . . krediti.. → POSLOVNE BANKE: . rezerve C . troškovi odobravanja kredita.. očekivanja u pogledu kretanja deviznih tečajeva.. a pasivna kamatna stopa je stopa na depozite. tj. depoziti. novčana masa r=R/D R .pri analizi učinaka ponašanja poslovnih banaka na promjene novčane ponude važno je uzeti u obzir njihovo ponašanje vezano uz držanje rezervi likvidnosti i viška rezervi ( ekstra rezervi ). a aktivna kamatna stopa je stopa na kredite... zatim njihovo ponašanje u pogledu prikupljanja depozita i drugih izvora sredstava ( međubankarski krediti ).... zatim utječe ponuda depozita. troškovi držanja depozita. te njihovo ponašanje u pogledu odobravanja kredita i drugih plasmana.. potražnja za kreditima i razno-razne druge varijable. ukupni depoziti kod poslovnih banaka R = OR + L L = RL + ER Friedman – Anna Schwartz MS = H * [ D / R * ( 1 + C / R ) / ( D / R + C / R ) ] D .. t = Dt / Dukupno. promjene cijena i sl. rizik naplate kredita. . gotov novac u optjecaju M . gotovina u optjecaju ( određena je ponašanjem nebankarskih subjekata ) → na D i R utječe ponašanje banaka ( pod kontrolom su monetarnih vlasti ) → Friedman je prvi istaknuo da da bi monetarni multiplikator bio dobar mora obuhvaćati te determinante. Jordan M=B*[(1+k)/(r*(1+t+g)+k)] k = c / Dd. tj..pasivni poslovi banaka su oni koji se nalaze u pasivi. FUNKCIONALNI PRISTUP ANALIZI PROMJENE NOVČANE PONUDE ( MASE ) → funkcionalni pristup uzima u obzir varijable koje utječu na ponašanje monetarnih institucija ( poslovne banke ) i nemonetarnih subjekata. g = Ddržave / Dukupno III.aktivni poslovi banaka su oni koji se nalaze u aktivi. očekivanja u pogledu visine kamatnih stopa ( rizik promjene kamatnih stopa ).na odlučivanje banaka o ovim pitanjima utječe kretanje aktivnih i pasivnih kamatnih stopa. 20 ... . ukupni depoziti kod poslovnih banaka R ..

- Brunner – Meltzer: Jednadžba funkcionalnog pristupa analizi promjene novčane ponude ( mase ) M = m0 + m1 ( B + L ) – m2 * C0 – m3 * To – m4 * ERo M . državni organi i ostale nemonetarne financijske institucije ( osiguravajuća društva.... 2. kamatnom stopom na pojedine VP. te uslijed promjene obujma i strukture depozita kod poslovnih banaka C0 . kretanja cijena..) – promjenom iznosa držanja gotovog novca. ponašanje nemonetarnih subjekata određeno je strukturom kamatnih stopa banaka. obujma i strukture depozita i plasmana.. deviznim transakcijama i sl. m3.. nemonetarni subjekti utječu na promjene novčane mase slijedećim transakcijama: 1. iznos gotovog novca u optjecaju T0 . mirovinski fondovi. pa i poslovnih banaka podrazumijeva TEORIJU IZBORA PORTFOLIA.. to se ostvaruje kada je granični prihod od povećanja sredstva plasmana i rezervi jednak graničnim troškovima i drugim troškovima. rizik i troškove plasmana omogućuje maksimiziranje profita banaka.) – promjenom iznosa depozita i njihove strukture po ročnosti. investicijski fondovi i dr. monetarni multiplikatori ( koeficijenti koleriranosti ) 21 .. veličinom dohotka i sl. iznos primarnog novca u optjecaju. odnosno TEORIJU POTRAŽNJE ZA NOVCEM i potražnje za drugim financijskim instrumentima. m4 . koja uz dane kamatne stope. troškovi držanja depozita su manipulativni troškovi.. stanovništvo. m2. novčana masa B .. iznos viška rezerve likvidnosti ( ekstra rezerva ) m0 . svaki kredit nosi rizik. uključivanje determinanti ponašanja nemonetarnih subjekata. očekivanjima u pogledu kretanja cijena.. iznos oročenih depozita ER0 .. poslovne banke teže ostvarenju optimalne kombinacije rezerve likvidnosti. )... → NEMONETARNI SUBJEKTI: .- razlika između aktivne i pasivne kamatne stope je marža ( zbog koje banke i posluju ). iznos “oslobođenog” primarnog novca kreiranog ili poništenog uslijed promjene stope obvezne rezerve...) – promjenom potražnje za kreditima. te sredstava na žiro računu banaka ( PE + OTI + ONA ). konstanta dobivena empirijskim istraživanjima m1. uključuje gotov novac u optjecaju L .to su poduzeća. 3. rizicima investiranja.

svodi se na promatranje dospjelosti aktive i pasive. veličine dohotka i drugih ekonomskih faktora na promjenu iznosa gotovog novca u optjecaju. kod analize bilance gledamo da li je dospjelost pasive usklađena s dospjelošću pasive. → na primjeru SAD-a Brunner i Meltzer dokazali su da promjene kamatnih stopa vrlo malo utječu na promjenu količine novca. m1 ( B + L ) → mjeri: a) – efekte kreiranja primarnog novca uslijed promjene plasmana središnje banke ( krediti banaka. promjene stopa obvezne rezerve i sl.) LIKVIDNOST POJEDINIH FINANCIJSKIH OBLIKA ( INSTRUMENATA )→ označava njegovu sposobnost da se u vrlo kratkom roku bez gubitaka i troškova pretvori u novac ( jedino sredstvo prometa plaćanja ). izvršenja obveze plaćanja → aspekti promatranja likvidnosti: 1.) MIKRO ASPEKT LIKVIDNOSTI→ promatramo stanje aktive i pasive nekog gospodarskog subjekta i stanje njegove likvidnosti. te iznosa ekstra rezervi poslovnih banaka. raste i primarni novac. kupovina državnih obveznica i sl. SOLVENTNOST→ označava stanje nekog ekonomskog subjekta koji ima veća potraživanja od obveza ( u kvantitativnom smislu ). m2 * C0 – m3 * To – m4 * ERo → odražava multiplikativne efekte utjecaja promjene kamatnih stopa.→ npr. )→ utjecaj na B.) MAKRO ASPEKT LIKVIDNOSTI→ gledamo veličinu i strukturu monetarnih agregata ( ponajviše M1 koji je indikator likvidnosti gospodarstva ). 22 . LIKVIDNOST → sposobnost plaćanja dugova. moguće su situacije kada je neki ekonomski subjekt solventan. iznose gotovog novca u optjecaju. te da najznačajniji čimbenik promjene novčane mase predstavlja promjena rezervi poslovnih ( komercijalnih ) banaka uslijed aktivnosti središnje banke gdje se posebno izdvaja učinak transakcija na otvorenom tržištu.→ utjecaj na L. 3. a monetarni multiplikator i novčana masa M1 padaju. kupovina deviza. ako obvezna rezerva raste. 2. a da nije likvidan. makro / globalna likvidnost. javlja se kada rokovi dospijeća njegovih potraživanja i njegovih obveza nisu usklađeni. b) – učinke promjene obujma i strukture depozita poslovnih banaka. L mjeri povratne efekte djelovanja monetarne politike. očekivanja deviznog tečaja. iznosa oročenih depozita.

te je sukladno ovom shvaćanju cikličko ( konjukturno ) kretanje nekog gospodarstva uzrokovano isključivo kretanju mase novca u optjecaju. da je novca točno onoliko koliko ga treba tih boomova i kriza ne bi bilo. tako i investicije ( I ) rastu. Philipsova krivulja pokazuje izbor između inflacije i nezaposlenosti. recesija ).NOVAC I GOSPODARSKA AKTIVNOST → MONETARNA KONCEPCIJA . ova koncepcija mogla bi biti opravdana sve dok ne dođe do stagflacije.da smanjenje novčane mase odnosno restriktivna monetarna politika dovodi do gospodarskog zastoja ( kriza.da se ekspanzivnom monetarnom politikom ( povećanje M1 ) može djelovati na gospodarski rast ( ekspanziju ). glavni predstavnik je Hawtrey ( Hotri )→ smatrao da je kreditna ekspanzija jedinstvena i sasvim dovoljan faktor kreditne aktivnosti.podrazumijeva da monetarni faktori imaju presudnu ulogu u gospodarskom životu. povećavaju se porezni prihodi države što omogućuje veću potrošnju. što dovodi do rasta kredita. pa raste državna potrošnja ( G ). . ako vlada ekspanzivna monetarna politika ona dovodi do pada kamatnih stopa ( r ). npr. a ujedno i agregatna potražnja ( AD ). - AD 23 . . pa i M1 raste. GDP 1 2 godine promatrane na gospodarstva - 3 4 5 6 7 8 9 razini nekog razlog zašto se monetarni ciklusi uopće događaju prema monetarnoj koncepciji je ili preekspanzivna ili prerestriktivna monetarna politika.

zbog promjene stupnja imovine.ovdje se novac promatra isključivo kao sredstvo razmjene. .ciljevi makroekonomske politike su niski nivo nezaposlenosti. 24 .John Baptiste Say. ali postiže željene ciljeve isključivo u kombinaciji sa ostalim instrumentima makroekonomske politike. . . neutralan je i predstavlja veo koji prekriva realna kretanja. r LM BP IS y INFLACIJA → samopodržavajući proces rasta cijena: . . ostvarivanje ekonomskog rasta.promjene količine novca nisu glavni čimbenik koji omogućuje ekonomski razvoj. pa teže uspostavljanju jednakosti. stabilan devizni tečaj.formiranje kapitala glavni je problem. cijena i sl. ). olakšava razmjenu. . a to su fiskalna politika. uravnotežena bilanca plaćanja. investicije. ali predstavljaju uvjet koji mora postojati da bi se on mogao ostvariti. . → NEMONETARNA KONCEPCIJA .→ doći će do malog pomaka cijena na kratki rok. investicije.prema klasičarima R1 – N – R2 je isto kao R1 – R2. stabilna razina cijena. štednja i investicije nisu uvijek u ravnoteži.javljaju se slojevite društvene promjene. .John Maynard Keynes.poanta je da njegovi predstavnici smatraju da je monetarna politika izuzetno važan instrument makroekonomske politike. . pomak krivulje AS ovisi o tehnologiji.novac i njegova količina nemaju nikakav učinak na gospodarska kretanja ( obujam proizvodnje.raste vrijednost novca i njegovih supstituta. → KOMPLEKSNA SHVAĆANJA .Adam Smith – “nevidljiva ruka” I = S ( uvijek ). zaposlenost. zaposlenost. . ) već vrijedi da su monetarna kretanja posljedica realnih kretanja ( obujam proizvodnje. .proces rasta novca. cijena i sl. politika dohodaka i cijena. međunarodna politika.

izazvana je mnoštvom isprepletenih činjenica. prvo pokazuju pozitivni pomak. → AD > AS. ekonomija stagnira. može postati umjerena ( galopirajuća ) vrlo brzo. investicije. prevelikim troškovima ili očekivanjima: 1.- mijenjaju se proizvodnja. → AD = C + I + G + ( E – U ). dolazi do promjene svih ekonomskih kategorija. ponuda se pomiče ulijevo. GDP. a u dugom roku na cijene. Philipsova krivulja pokazuje izbor između zaposlenosti i inflacije. → INFLATORNI JAZ→ javlja se usred nesrazmjera globalne ponude i globalne potražnje. u kratkom roku ima učinak na cijene i dohodak. cijene rastu. ima učinak na devizni tečaj. inflacija se skoro uvijek javlja isključivo kao monetarni fenomen.) INFLACIJA TROŠKOVA: → cijene su porasle ( za sve proizvode – povišeni trošak proizvodnje ). PUZAJUĆA INFLACIJA→ odgovara normalnom stupnju razvoja gospodarstva ( 3 – 5% ). zaposlenost. 2. P p1 AS1 AS0 25 .) INFLACIJA POTRAŽNJE: → inflacija se pojavljuje zbog prevelike agregatne potražnje u odnosu na agregatnu ponudu. štednja ( → realne kategorije ). → može biti uzrokovana prevelikom potrošnjom. P p1 p0 AD1 AD0 AS y0 y1 Y → povećana kreditna aktivnost – porast novca. inflacija troškova izazvana je šokovima ponude. → STAGFLACIJA→ dohodak pada.

...) – jednakost investicija i štednje postiže se u uvjetima slobodnog tržišta...Fisherova formulacija KTN-a M * V = P * T – trgovinski volumen M * V = P * Q – količina proizvodnje M * V = P * Y – nacionalni dohodak M . 2..primitivna varijanta kvantitativne teorije novca. rada . depozitni novac Pretpostavke: 1. → provode se ŠOK POLITIKE – cijene i plaće se zamrzavaju što će možda eliminirati inflaciju. gotov novac M' * V' . u zlatu kao novcu postojao je mehanizam koji je mogao otkloniti inflaciju. indeksi rasta troškova života ) T . kapitala. osigurava tržišnom mehanizmu formiranje kamatnih stopa.. imaju inflatorna očekivanja ( da će cijena porasti ).) – novac predstavlja isključivo transakcijsko sredstvo prometa i plaćanja. transakcijska varijanta KTN-a .p0 AD y1 y0 Y 3. 3. KLASIČNA KVANTITATIVNA TEORIJA NOVCA .. obujam novčanih transakcija M * V + M' * V' = P * T M * V .. tržište robe.) – vrijedi Sayov zakon ponude. ponuda robe automatski stvara vlastitu potražnju i privreda uvijek djeluje u uvjetima pune zaposlenosti i privredne ravnoteže ( privredna ( opća ) ravnoteža podrazumijeva jednakost investicija i štednje ).. brzina optjecaja novca P . 26 . opća razina cijena ( podrazumijeva cijenu svih proizvoda koji nastaju u gospodarstvu... Hume i Ricardo→ inflacijski proces koji se javlja zato jer u zemlju pritječu velike količine zlata.) PSIHOLOŠKA INFLACIJA: → javlja se zbog očekivanja ljudi. masa novca u optjecaju ( ponuda novca ) V . → cijena radne snage isto treba rasti kao i cijena robe.

→ K. 5. Klasična AS slika P p1 p0 AD1 AD0 yt Y AS ΔM / M + ΔV / V = ΔP / P + ΔT / T = 0 ΔM / M = ΔP / P ΔM / M→ M raste. Marx. predstavlja stabilnu varijablu koja se u kratkom roku može tretirati kao konstanta ΔT / T = 0. G raste. KLASIČNA DIHOTOMIJA→ proces koji se događa iznad promjene cijena. obujam proizvodnje. → propusti klasičara koji nisu uzeli u obzir različite ekonomske procese koji se događaju između promjene novčane ponude i njihovog učinka na cijenu. → mane te teorije: . I raste. Nagaro: P raste → M raste → Marget – ( M + M' ) * V = PT → Angell – samo ako se umjesto ukupne ponude novca uzima aktivnost novca→ M * V = P * T .PROMETNI NOVAC→ podrazumijeva sva novčana sredstva koja služe kao sredstva prometa i plaćanja svih sredstava koja mogu služiti kao transakcijska sredstva ( dijelom sredstva koja su namijenjena za 27 .) – uz punu zaposlenost ( → zaposlenost svih proizvodnih faktora ). . C raste. AD raste → može biti veći / manji / nikakav učinak na cijene – ovisi o obliku i položaju AS krivulje M raste → ( time leg ) P raste ( manje ili više ) TIME LEG→ vremenski pomak djelovanja monetarne politike ( 6 mjeseci do dvije godine ).statična jer ne uzima u obzir vremenski i mehanički faktor.prema Angellu ukupni novac je ukupni monetarni potencijal jednog gospodarstva. pretpostavlja da 100%-tno povećanje ponude novca dovodi do 100%-tnog povećanja cijena. ΔV / V = O.4.) – stabilna brzina optjecaja novca koja se u kratkom roku može promatrati kao konstanta T. Y raste. V = const. E raste. W raste. Aftalion.

. stavlja u odnos ukupan dohodak i dio dohotka zadržanog u novcu Y .. nizak obujam robno-novčanih transakcija.. pretpostavka o stabilnosti optjecaja novca u kratkom roku je konstantna.. . da se održava Sayov zakon. pretpostavka da su investicije jednake štednji odgovara privrednoj ravnoteži. KEMBRIČKA FORMULACIJA KVANTITATIVNE TEORIJE NOVCA ( dohodovna verzija KTN ) . M = ( 1 / V ) * y * p → dohodovni oblik Fisherove teorije M*V=y*p 28 . . nositelji štednje su osobe koje investiraju. → pretpostavka da je AS okomita. AKTIVNI NOVAC→ uključuje ona novčana sredstva koja su namijenjena potrošnji odnosno nisu namijenjena za tezauraciju. kada su svi resursi bili u potpunosti iskorišteni.pojedinci neće cijeli svoj dohodak držati u obliku novca. → u vrlo kratkom roku V je stabilna i može se tretirati kao konstanta. → utjecaji i odnosi ponude novca i cijene očituju se preko dohotka... . itd. dio dohotka zadržan u novcu Y=y*p p .novac nije važan kao novac. cijene k . odnosno k. tada ne bi postojala inflacija.nastoje jedan dio novca rasporediti u oblik imovine kao novca.. ukupan dohodak po tekućim cijenama k * Y .glavni predstavnik je A. štednja ) i sredstva namijenjena potrošnji ). oportunitetni trošak držanja novca je kamatna stopa. Marshall. Marshallov koeficijent k=1/V V .- - tezauriranje ( očuvanje blaga. te teorije održale su se zbog toga što su se razvile u doba privredne ekspanzije. pretvoriti će ga u drugi oblik imovine. količina novca ( ponuda ). M=k*Y M . ).temelji se na istim pretpostavkama na kojima se temelji i Fisherova teorija s tom razlikom što se novac ovdje ne promatra isključivo kao sredstvo razmjene već i kao imovina. . a drugi dio u neki drugi oblik imovine ( obveznica.. a isto ovisi i o brzini optjecaja novca. da postoji puna zaposlenost.... dionica. nego je poanta u njegovoj kupovnoj moći.. brzina optjecaja novca → što je brzina optjecaja veća k je manji i obrnuto. neke novčane transakcije nisu trebale ni postojati.

kada su investicije veće od štednje potrošačka potražnja veća je od proizvodnje dobara potrošnje i javlja se inflacija.ako je stvarni kamatnjak manji od prirodnog kamatnjaka investicije su veće od štednje i obrnuto. samo što AD podrazumijeva i osobnu. saldo vanjsko-trgovinske bilance. . nadimanje cijena. tj. uvodi pojmove GLOBALNE POTRAŽNJE ( → sastoji se od potrošačke potražnje uvećane za štednju ) i GLOBALNE PONUDE ( → sastoji se od proizvedenih dobara potrošnje i investicija ). u situacijama kada je globalna potražnja veća od globalne ponude razvija se INFLATORNI JAZ. dolazi do raskoraka između investicija i štednje što odbacuje teoriju da su investicije i štednja uvijek u ravnoteži. a u obrnutoj situaciji kada je globalna potražnja manja od globalne ponude razvija se DEFLATORNI JAZ.prvi je uveo u analizu promatranje investicijske potrošnje odnosno POTROŠNJE ( osobna potrošnja – potrošnja potrošnih dobara ) i INVESTICIJA ( investicijska potrošnja – potrošnja investicijskih dobara ). . itd.utvrdio je da je stopa rasta cijena jednaka stopi optjecaja novca.kada postoji neravnoteža između investicija i štednje dolazi do inflacije ili deflacije. a posebno zbog toga što nisu mogli objasniti razloge zbog kojih dolazi do inflacije ( nadimanja ) u situaciji kada nije došlo do porasta ponude novca. . .izrađuje modele u kojima teži uspostavljanju ravnoteže investicija i štednje. .ŠVEDSKI TEORETIČARI → Wicksell .jednakost investicija i štednje uspostavlja se kretanjem kamatnjaka ( STVARNI ILI NOVČANI KAMATNJAK ) i neravnoteža postoji kada stvarni ili novčani kamatnjak odudara od PRIRODNOG KAMATNJAKA ( ravnotežni kamatnjak ).odbacio je klasičnu kvantitativnu teoriju novca i sve njezine teorije i zaključke. 29 . P GS p2 p1 A y1 Q B GD - GS i GD odgovaraju pojmovima AS i AD.kada bi stvarni kamatnjak bio jednak prirodnom tada bi investicije bile jednake štednji. . . investicijsku. državnu potrošnju. .

ako je potražnja za sredstvima potrošnje ( osobna potrošnja ) veća od ponude javiti će se inflacija. - - 30 .. ako je štednja veća od investicija razina cijena će biti niža. ako je dio nacionalnog dohotka namijenjen osobnoj potrošnji veći od sredstava proizvodnje sredstava potrošnje.prvi među njima je rekao da takve ex-post analize ( na temelju podataka od ranije ) nisu dobre i dao je ideju da u ekonomsku analizu treba uvesti predviđanja.. obrnuto. tekući rashodi za potrošna dobra E ... ponuda robe ( 1 – s ) ...... raspoloživi dohodak s . koliko štede prema njemu razina cijena sredstava potrošnje ovisi o tome da li raspodjela nacionalnog dohotka na štednju i osobnu potrošnju odgovara raspodjeli društvenog proizvoda na sredstva proizvodnje i sredstva potrošnje. ukupna potražnja sastoji se od osobne potrošnje i štednje. E = PR + S PR . ukupan dohodak S ... dio dohotka koji se ne troši ( sklonost štednji ) Q .. razina cijena E .. štednja ljudi jedan dio dohotka štede dok jedan troše.... za njega je bilo jako važno koliki dio dohotka ljudi stvarno štede.. TEORIJA J. GD→ osobna potrošnja ( potrošnja sredstava potrošnje ) + štednja. tada će i razina cijena tih sredstava biti veća od njihovih troškova proizvodnje.. M. .→ Lindal p=(E(1–s))/Q p = potrošnja robe / ponuda robe p . a koliko troše. koliko troše S . dio dohotka koji se ne troši → Myrdal . KEYNESA PR = E – S PR .slaže se s njima...

. štednja Y .. a osim toga kamatne stope mogu i bez promjene novčane ponude djelovati na cijene jer promjene kamatnih stopa direktno utječu na kretanje profita i troškova proizvođača. dohodak C . ukupan nacionalni dohodak O .. novčani dohodak ostvaren proizvodnjom investicijskih dobara S . IS-LM MODEL ( Hicks – Hanesov dijagram ) → vrijedi u kratkom roku IS→ krivulja ravnoteže na tržištu roba i usluga LM→ krivulja ravnoteže na novčanom tržištu → ponuda novca je egzogeno dana S=Y–C(Y) S ... osobna potrošnja ( funkcija dohotka ) I=f(r) I . ugrađuje očekivanja i inflaciju u cijene proizvoda.. cijena potrošnih dobara E . ukupna proizvodnja I' .... štednja R ... smatra da ne ovise samo o odnosu investicija i štednje već i o kretanju kamatnih stopa. potrošnje + proizvodnja sredstava - Keynes je za razinu kretanja cijena sredstava za potrošnju izveo formulu: P = ( E / O ) + ( ( I' – S ) / R ) P .... ali i od očekivanja.... a štednja rastuća. investicije su funkcija kamatnih stopa 31 ...- GS→ proizvodnja sredstava proizvodnje ( investicija ). na nesklad između investicija i štednje i uspostavljanje ekonomske ravnoteže može djelovati središnja banka i bankarski sustav promjenama kamatnih stopa jer su investicije opadajuća funkcija kamatnjaka. tekuća potrošnja dobara potrošnje ( odgovara C ) - - posebno analizira i cijene proizvodnih dobara..

M = L → ponuda novca = potražnja za novcem → MONETARNA RAVNOTEŽA M = L → monetarna neravnoteža L = L 1 ( Y ) + L2 ( r ) L . kamatnjaka.∂I / ∂r < 0 → tržište roba – uvjet ravnoteže I = S I(r)=Y–C(Y) r LM E re IS 0 ye Y E . ponude novca. ovisi o kamatnoj stopi ∂L1 / ∂Y > 0 → transakcijska potražnja za novcem ( funkcija dohotka ) ∂L2 / ∂r < 0 → opadajuća funkcija kamatne stope ( potražnja za novcem kao imovinom ) → u uvjetima monetarne ravnoteže M = L → M = L1 ( Y ) + L2 ( r ) LM→ pokazuje različite kombinacije dohotka i kamatnih stopa kada se ostvaruje ravnoteža na novčanom tržištu.. štednje i investicija. LM→ prikazuje različite kombinacije dohotka i kamatne stope uz koje se ostvaruje ravnoteža na financijskom tržištu.. → vanjska ravnoteža je ravnotežno stanje bilance plaćanja.. točka unutarnje ravnoteže.. jednakost ponude i potražnje za novcem. kod koje je I = S i M = L IS→ prikazuje različite kombinacije dohotka i kamatne stope uz koje se ostvaruje ravnoteža na robnom tržištu. potražnja za novcem L1 . TRŽIŠTE NOVCA → ravnoteža je situacija kada se izjednačavaju ponuda i potražnja za novcem uz neki ravnotežni kamatnjak.. transakcijska potražnja za novcem koja je funkcija dohotka L2 . potražnje za novcem.. ravnoteža se ostvaruje samo uz jednu određenu razinu dohotka... → općenito. .

3.BILANCA PLAĆANJA ( BP )→ sumarni iznos svih transakcija jedne zemlje s inozemstvom tijekom jedne godine. u ravnoteži ( saldo BP = 0 ) i u suficitu ( saldo BP > 0 ).) . rasta potrošnje. tj. tok transakcija → saldo = TR. rasta investicija. LM1 LM2 . Može se promatrati na razini: a) monetarnih kretanja. r r1 r2 E1 E2 IS 0 Y1 Y2 Y MONETARNI TRANSMISIJSKI MEHANIZAM → prijenosni mehanizam utjecaja monetarnih kretanja na realna kretanja. a time i zaposlenost.saldo bilance plaćanja = saldo deviznih rezervi. VTB = E – U ( razlika izvoza i uvoza ). dijeli se na: 1. kako raste ponuda novca doći će do pada kamatne stope. i rasta dohotka.račun kapitalnih transakcija koji se sastoji od priliva i odliva kratkoročnog i dugoročnog kapitala. može biti u deficitu ( saldo BP < 0 ). 2.) – račun tekućih transakcija koji uključuje bilancu tekućih transfera i vanjsko trgovinsku bilancu . Količina proizvodnje će porasti.) . output Y → MONETARNI TRANSMISIJSKI MEHANIZAM. Unutarnja i vanjska ravnoteža r E LM suficit BP deficit IS 0 Y EKSPANZIVNA MONETARNA POLITIKA → povećanje novca ( M ) → LM udesno → kamatnjak pada → dohodak raste → više kamatne stope povećavaju investicije → smanjuju štednju → potrošnja raste → raste i AD i dohodak.

kam. raste kamatna stopa ( IS1 u IS2 ). → pomak LM krivulje morao se dogoditi kao posljedica. npr. krediti.b) realnih kretanja. Povećanje državne potrošnje smanjuje investicije. dolazi do EFEKTA ISTISKIVANJA investicija jer rast kamatnih stopa uzrokuje pad investicija i pad investicijskog dohotka i time pad potrošnje. Efekti supstitucije cijena Efekti racioniranja Središnja banka Krediti kredita Potražnja Komercijalne banke Nebankarski sektor EKSPANZIVNA FISKALNA POLITIKA→ raste državna potrošnja. . Mt+1 < Lt-1. Događa se povratni efekt ( IS2 u IS3 ). → uvjet ravnoteže treba poštivati→ I + G = S + T ( S + T = bruto štednja ) TRANSMISIJSKI MEHANIZAM MONETARNE POLITIKE ( najvažnije hipoteze ) Očekivani efekti Neposredno djelovanje. politike otvorenog tržišta s nebankarskim sektorom. c) međunarodno-financijskih kretanja. Promjena relativnih Mjere Izdaci monetarne sektor i politike razina cijena efekti PrilagoRealni đavanje portfelja stope Promjena Imovinski imovine Novac. npr. Fiskalna politika je manje djelotvorna od monetarne zbog efekta istiskivanja. raste dohodak. → u prošlosti je bila narušena monetarna ravnoteža i uslijed toga je Mt povećan Mt = Lt1.

LM je horizontalna kada je privreda u recesiji.) NORMALNA SITUACIJA→ djelotvorne su i fiskalna i monetarna politika.r LM r2 r3 r1 0 Y1Y3Y2 Y → Djelotvornost fiskalne i monetarne politike ovisi o obliku LM krivulje.) KEYNESOVA SITUACIJA→ u horizontali ne djeluje monetarna politika.)PREDNOST LIKVIDNOSTI 2.)ODNOS INVESTICIJA I PROIZVODNJE NNP NNP2 B IS2 IS3 IS1 .) Y 1. L1 = L ). 2. potpuno je neefikasna.)GRANIČNA EFIKASNOST INVESTICIJA 3. L1 = ∞. Kamatnjak je toliko nizak da ga nikakvo povećanje ponude novca ne može povećati. ZAMKA LIKVIDNOSTI→ ne može se djelovati na likvidnost. TROJNI GRAFIKON 1. r 3. Efikasna je monetarna politika. L1 = 0.) KLASIČNA SITUACIJA→ cjelokupnu potražnju za novcem je apsorbirala transakcijska potražnja za novcem i špekulativna potražnja je jednaka nuli ( L2 = 0.) 2. postoji i transakcijska i špekulativna potražnja za novcem.) 1. 3. Fiskalna politika je efikasna ( pomaci IS krivulje uzrokuju rast dohotka ). L 2 = 0.

itd. → zalaže se za pravilnu interpretaciju njegove teorije. tj. funkcija potražnje za novcem kreće se i izgleda poput funkcije proizvodnje ). . sa time se slažu i Keynezijanci. ) TEORIJE IZBORA PORTFELJA→ potražnja za novcem odnosi se na onaj dio imovine koji se zaista drži u obliku novca ( transakcijska svrha – s namjerom da se potroši ).Friedman se oslanja na imovinske teorije ( tj.3.za pojedinca novac predstavlja jedan OBLIK IMOVINE. novac.funkcija potražnje za novcem pojedinca nalikuje na funkciju potrošnje. dionice. . jer tu postoje razlike: a) .) I2 A 0 N1 I N2 N 0 I1 I2 MONETARISTIČKA KONTRA REVOLUCIJA ( MONETARIZAM M. a to je TEORIJA POTRAŽNJE ZA NOVCEM. b) . Friedmana ili REFORMULIRANA KVANTITATIVNA TEORIJA O NOVCU ) → osnovni uzrok inflacije vide u monetarnim kretanjima ( isto kao Fisher i Marshall ) – inflacija je uvijek monetarni fenomen.) NNP1 0 I1 I r 1. . preferencije držanja točno određenog oblika imovine ( obveznice.) A r1 B r2 r2 r1 B A r 2. materijalna dobra. cijela teorija je imovinska ). vrste teorije.poduzeću novac predstavlja KAPITALNO DOBRO ( novac je jedan od čimbenika proizvodnje. → u doba inflacije ponuda novca raste ( nekad puno ). → smatra da je potrebno odvojeno promatrati potražnju za novcem poduzeća i potražnju za novcem pojedinca.

ima fiksnu nominalnu vrijednost ( barem u kratkom roku ).. Dohodak ( prinos )→ kamata ( vrijednost kupona ) i dohodak zbog promjene cijene obveznica na tržištu. oblikom i dohotkom jedne imovine već različitih oblika imovine ( izabiru najprofitabilnije ili najsigurnije ). daje pravo na učešće u dobiti poduzeća. 2. 4. zemljišta. kako pojedinačnih oblika tako i alternativnih oblika imovine.. 3. Dohodak ( prinos ) → plaća. → sukladno čimbenicima Friedman je imovinu grupirao u ove oblike: 1. Kamatna stopa na obveznice može biti fiksna i promjenjiva.) – ukupna vrijednost imovine koja se drži u različitim oblicima. Dohodak ( prinos )→ u naturi...→ potražnja za novcem se ne može mijenjati. → dohodak i imovina su povezani: W=Y/r Y=W*r → dohodak je prinos od imovine. Stopa dohotka od dionice = dividenda / cijena dionice. ukupna imovina Y .) OBVEZNICE→ vrijednosni papir države. → determinante koje određuju potražnju za novcem prema Friedmanu: 1. 2. potražnja za novcem nije određena samo vrstom. pravo potražnje određenog fiksnog nominalnog dohotka.) – ukusi i preferencije pojedinih ekonomskih subjekata za držanje točno određenog oblika imovine ( izuzetno važni ). ukupni dohodak r . W . sklon promjenama na tržištu roba..) FIZIČKA DOBRA→ strojevi. 5. nego jedino na ponudu novca može djelovati centralna banka. a imovina je sadašnja diskontirana vrijednost dohotka. Dohodak ( prinos )→ kamata na depozite po viđenju kod bankarskih institucija ili drugih depozitnih institucija. kamatna stopa → funkcija potražnje ( nominalne ) za novcem: .) DIONICE→ vrijednosni papir poduzeća.) LJUDSKI KAPITAL→ radni kapacitet pojedinca. stanovi.) – dohodak ( prinos ) od različitih oblika imovine. zarada od vlastitog rada. itd.. dohodak zbog promjene inflacije i dohodak od promjene cijene dionica odnosno promjene vrijednosti na tržištu vrijednosnih papira. 3.) NOVAC→ transakcijsko sredstvo namijenjeno plaćanju roba i usluga. Dohodak ( prinos )→ dohodak od kamate ( dividende ).

opća razina cijena.. odnosno odnos potražnje za novcem i čimbenika koji je određuju polazi od pretpostavke da u gospodarstvu dolazi do promjena ( tj.. dohodak u .. w... Y. (1/p) * (dp/dt).. → odnos između brzine optjecaja novca i potražnje za novcem kreću se tako da su obrnuto proporcionalne. stopa promjene opće razine cijena ( stopa inflacije ) u vremenu t w .. ta neravnoteža ( zbog koje je potreban monetarni mehanizam ) javlja se jer potražnja za novcem nekontrolirano mijenja. u ) M . tvrdi da je brzina optjecaja novca nestabilna. prinos od držanja dionica (1/p) * (dp/dt) . Povećanje brzine optjecaja novca utječe na pad potražnje za novcem. re.. ukusi i preferencije pojedinih ekonomskih subjekata za držanje određenog oblika imovine → u realnom obliku: M/P = f (rb. Pretpostavka stabilne funkcije potražnje za novcem. → MONETARNA RAVNOTEŽA – MS = MD ili MONETARNA NERAVNOTEŽA MS >< MD → monetarnu neravnotežu možemo promatrati sa dva aspekta: . ponuda novca bi svake godine trebala rasti po stalnim stopama da bi proizvela rast ( 3-5% godišnje ). u ) M . Y/P. mijenja dohodak od svih vrsta imovine rb ... prinos od dividende re . (1/p) * (dp/dt).. re.. → brzina optjecaja novca u ovoj teoriji nije stabilna.. rb. povećanja ) novčane mase po stalnim stopama. omjer dohotka od fizičkih dobara / dohodak od rada Y . nominalna potražnja za novcem P ..M = f ( P. → potražnja za novcem se mijenja i zato može biti veća ili manja od ponude – zato se javljaju inflacija i deflacija.. Problem je kad jako odudaraju ( MD različito od MS ). a smanjenje brzine optjecaja novca na rast potražnje za novcem.. realna potražnja za novcem → Friedman negira tvrdnju Fishera i Marshalla. w. Javlja se neraskorak između potražnje i ponude novca. → u Americi inflacija godišnje raste 3-5%... da je stabilna funkcija potražnje za novcem što podrazumijeva da postoji stabilan odnos između potražnje za novcem i čimbenika koji je određuju.

cijena obveznica i dionica pada. cijena obveznica pada. 1 Dohodak je uvijek nominalni. zaposlenosti. → U dugom roku banka ne smije dopustiti financijsku krizu.) DUGOROČNI ASPEKT→ centralna banka će neravnotežu nastojati korigirati u dugom roku transmisijskim mehanizmom. potrošnja raste. cijena obveznica pada. 2.) REALNA KRETANJA: domaća ( C. kamatna stopa raste. . 3. Zato centralna banka povećava ponudu novca. potražnja za obveznicama raste. MD pada → MS = MD. cijene rastu. štednja pada.) FINANCIJSKA KRETANJA: monetarna i druga kretanja. dohodak. → U kratkom roku višak potražnje nad ponudom novca djeluje na kamatnjak koji raste. MONETARNI TRANSMISIJSKI MEHANIZAM NA MEĐUNARODNOJ RAZINI → sve do sad o MTM-u bilo je u okviru jednog nacionalnog gospodarstva bez utjecaja inozemstva. raste inflacija. potražnja za novcem pada ( monetarna kretanja djeluju na sve ).) MEĐUNARODNA KRETANJA KAPITALA: izvoz kapitala i uvoz kapitala. G. štednja ) i inozemna ( izvoz – E i uvoz – U ). zaposlenost raste. Tako da M raste. raste dohodak1. I. cijene neće brzo rasti. rastu investicije. a realni dohodak ili pada ili je ostao isti.) KRATKOROČNI ASPEKT→ intervencije centralne banke nisu potrebne u kratkom roku jer će se MD i MS izjednačiti same. U dugom roku jedino što se dogodilo odnosno jedino čime je monetarni transmisijski mehanizam rezultirao u dugom roku je rast cijena. Banke će u kamate početi uračunavati inflaciju tako da će kamatne stope porasti. državna potrošnja i dohodak će isto pasti. raste potrošnja. Dolazi do utjecaja monetarnih kretanja na realna kretanja. raste državna potrošnja. Ako je MS < MD kamatne stope rastu. investicije će pasti. osobna potrošnja. Da kamatne stope počnu opadati treba jako dugo vremena. → MTM trebalo bi promatrati i u sklopu ovoga: 1. kamatne stope padaju. te pošto dolazi do neravnoteže između I i S javlja se inflacija. 2.1. nezaposlenost raste. U dugom roku ako je MS < MD to će nastojati ispraviti povećanjem ponude novca. potražnja za obveznicama raste.

) 3. SPECIJALNI PASIVNI BANKARSKI POSLOVI ( ni aktivni ni pasivni ) → oni koji za jednu. DEPRECIJACIJA→ obezvređenje novca. pošto uvoz ne možete supstituirati doći će do velike inflacije.) KOMERCIJALNO – BANKARSKI POSLOVI AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI PASIVNI BANKARSKI POSLOVI VLASTITI BANKARSKI POSLOVI NEUTRALNI BANKARSKI POSLOVI A) KRATKOROČNI BANKARSKI POSLOVI B) DUGOROČNI BANKARSKI POSLOVI PASIVNI KRATKOROČNI BANKARSKI POSLOVI → nalaze se u pasivi bilance poslovne banke. potražnja raste. stalno se obavljaju plaćanja. aktivni posao. → Centralna banka svojim promjenama utječe na sva područja. izvoz raste. uvoz pada.) 2. očituje se padom kupovne moći novca na domećem tržištu. predstavljaju pasivan posao. oročena sredstva ). Reeskontni krediti se u . Uvijek uključuje deprecijaciju valute. DEVALVACIJA→ diskretna promjena tečaja koja smanjuje vrijednost jedne valute u odnosu na druge. nemaju namjenu kupovanja roba i usluga. tj. 1. OSNOVNI 1.) 4. devizni tečaj devalvira. ponuda strane valute pada. a ako ste uvozno zavisna zemlja. c) ČEKOVNI I ŽIRO DEPOZITI→ stalno se obnavljaju ( kontokorentni krediti ). bitan je izvor sredstava koji se dobiva po tekućem računu.→ Ako je pala kamatna stopa međunarodni kapital bježi tamo gdje je kamatna stopa veća. → to su bankarski poslovi kod kojih se banka nalazi u ulozi dužnika ( vrijedi i za poslovne i za centralne banke ) → prikupljanje depozita ( depozitni poslovi ): a) ULOZI NA ŠTEDNJU→ ulozi na štednju su više . najčešće središnju banku.manje stabilni ( depoziti po viđenju. najčešće poslovnu banku. Od strane organa. privredni subjekti često mijenjaju svoj oblik. b) NOVČANI POLOZI→ novčani polozi su privremena neplanirana ulaganja na novčane račune ( nisu stalni ). a za drugu.) REESKONTNI KREDIT→ vrsta međubankarskog kredita kod kojeg centralna banka ( može i neka druga poslovna banka ) reeskontira već ranije eskontiranu mjenicu.

kupljeni blagajnički zapisi reeskontni kredit banci Centralna sredstva na Ž-R banke reeskontni kredit CENTRALNA BANKA kredit poslovnoj poslovne ili blagajne AKTIVNI KRATKOROČNI BANKARSKI POSLOVI → to su oni poslovi kod kojih se banka javlja u ulozi vjerovnika. KOLATERAL mjenica mjenica Poduzeće A banka Poslovna banka novac eskontni kredit POSLOVNA BANKA Ž-R ili primarni novac blagajna sredstva na Ž-R banaka banke banaka KOLATERAL→ kada se mjenica ili neki drugi vrijednosni papir javlja kao zalog za dobivanje kredita. prodani blagajnički blagajnički zapisi zapisi II.Hrvatskoj i većini zemalja ( osim Velike Britanije i Njemačke ) uopće ne odobravaju. te manje odobravaju kredite. smanjuje im se likvidnost i kreditni potencijal.) IZDAVANJE CERTIFIKATA I BLAGAJNIČKIH ZAPISA→ kada centralna banka prodaje blagajničke zapise poslovnoj banci. Kupovinom blagajničkih zapisa poslovnim bankama se smanjuje iznos na žiro-računu. prodani blagajnički zapisi CENTRALNA BANKA II. kupljeni I.) RELOMBARDNI KREDIT→ kredit kod kojeg centralna banka ili neka druga poslovna banka odobrava poslovnoj banci kredit na temelju nekih drugih vrijednosnih papira. POSLOVNA BANKA I. 2. a ne mjenice ili na temelju pokretnina. važni su jer banka za aktivne poslove naplaćuje kamate koje su veće od onih na . 3.

radi koje banke i posluju. Javlja se kod međunarodne trgovine ( prekomorske ). Stari je oblik kredita jer se razvio s razvitkom prekomorske trgovine. Ovi krediti spadaju u izvanbilančne stavke bilance poslovne banke. Banka ovim kreditom povećava bonitet mjenice i postaje glavni mjenični dužnik. a za banku je ovo najveći i najznačajniji kredit jer ostvaruje velike kamate. 2. 1. Jedan od najstarijih oblika kredita jer je mjenica najstariji vrijednosni papir. s njime sklapa ugovor ) na temelju koje on može u ugovorenom roku uz ugovorenu kamatnu stopu povlačiti novčana sredstva ( koja nisu njegovo vlasništvo. → kontnokorentni. a znači isplatiti mjenicu prije isteka roka njezina dospijeća po odbitku kamata. neutralna banka. Mjenicu mogu izdati i uvoznik i izvoznik. Banka otvara svom komitentu kreditnu liniju ( tj. tj. Rambursna banka je treća. Razlika između kamata na depozite i kamata ne aktivne poslove je marža. Koristi se u transakcijama u kojima se uvoznik i izvoznik ne poznaju i nema povjerenja između njih. Danas nije pretjerano čest kredit. banka svom komitentu na njegov račun isplaćuje novac.) AKCEPTNI KREDIT→ banka svom komitentu akceptira mjenicu kako bi on lakše dobio eskontni kredit te iste ili neke druge poslovne banke. oni nemaju monetarni učinak. dio njegove imovine ) sve do određenog maksimalnog iznosa koji je propisan ( tj.) RAMBURSNI KREDIT→ to je kombinacija akceptnog i eskontnog kredita. Banka akceptira mjenicu i dostavlja je izvozniku koji je može eskontirati ili predati na burzu. a može postati isplatni kredit ( najčešće ). samo se tu radi o zalogu nekog drugog vrijednosnog papira ili o zalogu pokretnine. kad banka odobri takav kredit koji spada u isplatne kredite. 2. 3. eskontni i lombardni kredit su ISPLATNI KREDITI.) ESKONTNI KREDIT→ kredit na temelju mjenice. → postoje i GARANTNI KREDITI. To su: 1. Ovaj ugovor je dobar za komitenta jer time izbjegava velike procedure. Banka za ove kredite ne naplaćuje kamate nego PROVIZIJU.) KONTOKORENTNI KREDIT→ to je kredit po tekućem ili žiroračunu.depozite. ( gotovinu→ kreira novac ). banka ne isplaćuje novac. Ako izvoznik želi naplatiti mjenicu prije dospijeća ( što se najčešće i događa ) tada ovaj kredit postaje isplatni kredit. predviđen ugovorom ).) LOMBARDNI KREDIT→ sličan je eskontnom kreditu. uvoznik je dužnik prema banci koja je mjenicu akceptirala. Nalaze se u aktivi poslovne banke. Po karakteru je akceptni kredit. .

očuvanje stabilnosti cijena i stabilnosti domaće valute. → iz starih emisijskih banaka razvile su se današnja suvremene banke. te je nastala potreba za samo jednom emisijskom bankom.centralnoj banci zabranjeno je odobravanje dugoročnih kredita. koje osim emisije novca imaju i druge funkcije. . osnovana je 1668. ali ne previše. AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI → hipotekarni. . → najstarija emisijska banka je Swedish Riksbank iz Švedske.pokušaju očuvanja stabilnosti bankarskog sustava. .reguliranje kreditnog sustava. godine. vrši prodaju. .središnja banka je banka banaka budući da drži depozite poslovnih banaka i odobrava im kredite. . stambeni. koje zbog lošeg poslovanja ili neočekivanih promjena na financijskom tržištu. .briga za međunarodnu vrijednost domaćeg novca.brinuti znači da treba biti dovoljno novca u optjecaju.PASIVNI DUGOROČNI BANKARSKI POSLOVI → banka se javlja kao dužnik. . ne mogu drugačije namaknuti ili pribaviti sredstva.emisija gotovog novca ( kovanica i novčanica ). dionica ).brine o likvidnosti nacionalnog gospodarstva i bankarskog sustava.ima ekskluzivno pravo izdavanja / kreiranja primarnog novca. SREDIŠNJA ILI EMISIJSKA BANKA → emisijske banke vuku korijene iz zlatnog standarda ( izdavanje banknota ). odobrava joj ( ako nije Zakonom zabranjeno ) kratkoročne kredite. podrazumijeva držanje velikih iznosa položenih depozita i sl. ta dugoročno prikupljena sredstva koristi za dugoročne investicije i odobravanje dugoročnih kredita.reguliranje i nadzor poslovnih banaka ( postoje specijalni sustavi za nadzor i kontrolu nad poslovnim bankama ).reguliraju ponudu novca. .ima zadaću da vodi brigu o opskrbljenosti gospodarstva novcem.. . katkada se javlja u ulozi posljednjeg utočišta za poslovne banke. . razvojni.ima funkciju nadzora kreditnog sustava banaka jer one stvaraju i odlučuju o količinu novca ( unatoč obveznoj rezervi moguće su bankarske krize ). na tržištu kapitala nabavlja dugoročne izvore sredstava ( emisija obveznica. . . nekad su sve banke bile emisijske što je uzrokovalo probleme.većina centralnih banaka. vodi račun države. industrijski i drugi krediti.centralna banka je banka države. . odnosno emisiju državnih obveznica za račun države. . izuzev FED-a na prakticira odobravanje kredita poslovnim bankama. → funkcije emisijske banke: . . .

5. kad centralna banka želi potaknuti privrednu aktivnost kroz smanjenje novčanih kamatnjaka i rast ponude novca. → Suprotno tome. stabilan rast novca. sekundarnu emisiju novca. štedionice i država. u situaciji inflacije. tj. → Najčešći predmet operacija na otvorenom tržištu su državne obveznice. iz njihove aktive će otkupljivati vrijednosne papire. RAZLIKE IZMEĐU CENTRALNE BANKE I KOMERCIJALNIH BANAKA 1. što će. prekomjerne novčane ponude i niskih kamatnjaka. a središnja banka samo kratkoročne poslove. primjerice iz potrfelja poslovne banke.) POLITIKA OTVORENOG TRŽIŠTA→ danas je najvažniji instrument monetarne politike. dovesti do kreiranja nove količine novca.) – klijenti poslovne banke mogu biti svi ekonomski subjekti. a klijenti središnje banke mogu biti poslovne banke.- briga za likvidnost bilance plaćanja. 4.) – cilj poslovanja poslovne banke je maksimalizacija profita što nije cilj središnje banke ( očuvanje stabilnosti cijena. središnja banka će kupovati vrijednosne papire ( državne obveznice.) – centralna banka ne može nikada biti nelikvidna u domaćem novcu jer ima privilegiju emisije primarnog novca.) – središnja banka emitira / kreira efektivni gotov novac putem primarne emisije dok poslovne banke emitiraju depozitni novac kroz svoju tzv.) – komercijalne banke obavljaju i dugoročne i kratkoročne poslove. njihova likvidnost i kreditni potencijal. → U uvjetima ekspanzivne monetarne politike. blagajničke zapise ). stabilna vrijednost domaće valute. što je obrnuto u slučaju poslovne banke. provodi se i na tržištu novca i na tržištu kapitala i uključuje trgovinu. uz pretpostavku dovoljne potražnje za kreditima. blagajničkim zapisima ili nekim drugim vrijednosnim papirima. središnja banka će provoditi restriktivnu . 6. 3. Time će se povećati sredstva na žiro-računu poslovnih banaka. 2. kamatne stope ). INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE 1.) – kod centralne banke veličinu i strukturu aktive određuje veličina i struktura pasive. osiguranje dovoljnog iznosa deviznih rezervi kako bi zemlja i njeni svi sudionici mogli podmiriti svoje obveze izražene u stranim valutama ( obveze na temelju uvoza robe i usluga i na temelju vraćanja kredita ). najčešće državnim obveznicama.

1 dan ) te iste vrijednosne papire ponovno otkupiti.monetarnu politiku. povećanje kamata dovodi do rasta prinosa vrijednosnih papira. → Preduvjet za funkcioniranje politike otvorenog tržišta je razvijeno financijsko tržište i tržište novca i kapitala. prihvatiti će najpovoljniju ponudu ( s najnižom kamatnom stopom ). i time sterilizirati njihova sredstva na žiro-računu. → POSREDSTVOM REPO UGOVORA→ REPO ugovor je ugovor o ponovnom otkupu vrijednosnica. Preduvjet za to je da vrijednosni papiri budu utrživi ( da postoji veći interes za ulaganje u njih ). Imaju sigurniji učinak. mogu uvjetovati veliko restruktuiranje i na monetarna kretanja i na likvidnost. → Centralna banka će ponuditi jednaku ili veću kamatnu koji bi poslovne banke zaradile da odobre kredit. tj. → TRANSAKCIJE IZRAVNE KUPNJE I PRODAJE→ kada centralna banka jednom proda državne obveznice ili blagajničke zapise poslovnim bankama ili nekim drugim subjektima. onda će poslovne banke preprodati vrijednosne papire bilo kojem drugom subjektu koji može kupiti vrijednosne papire. . nekome tko nije monetarni subjekt. koju određuje centralna banka da bi privukla poslovne banke da kupe vrijednosnice ( državne obveznice. Uz veći kamatnjak smanjiti će se potražnja za kreditima i ograničiti tokovi koji bi u protivnom doveli do kreiranja novca. prodavati će vrijednosne papire poslovnim banaka. razvijeno primarno i sekundarno tržište. Centralna banka sklapa ugovor sa poslovnom bankom te se obvezuje da će u nekom roku ( npr. Može se obvezati da će ih otkupiti po istoj ( fiksnoj ) kamatnoj stopi ili po nekoj kamatnoj stopi za koju predviđa da će joj biti povoljna ( terminska kamatna stopa ) ili to može biti prosječna kamatna stopa na novčanom tržištu. 15 dana. ako je razvijeno financijsko tržište. → Operacijama na otvorenom tržištu se može prilagođavati likvidnost bankarskog sustava. Učinak je takav da. smanjiti njihov novac i imati će izravan utjecaj na novac u optjecaju. → Stvar je u kamati koju nosi obveznica. → Svaki dan centralna banka nudi kamate na vrijednosne papire i prikuplja ponude ( najviše i najniže ). ali tu nema rizika od naplate kredita. te dovoljno zaliha vrijednosnih papira u portfelju središnje banke i poslovnih banaka. blagajničke zapise ). pa kamatna stopa koju će odrediti centralna banka može biti ista ili malo manja. više nema obveze za te vrijednosne papire. smanjiti likvidnost bankarskog sustava i time povećati rast kamatnjaka. i one se češće koriste. Banka će prodajom državnih obveznica.

državne obveznice smanjiti će se iznos novca na računima banaka.→ REPO ugovori su čisti tržišni instrument. tada je ona uvukla u bankarski sustav dodatna sredstva koja će povući za npr. Postoji manja sklonost prodaje vrijednosnih papira poduzećima. 5000 ( od 30000 koje joj je dala u kreditu ). npr. jer u tom slučaju ostaje manje novca za multiplikaciju depozita putem kreditne ekspanzije banaka. b) PROMJENE IZNOSA CIJENA I PRINOSA VRIJEDNOSNICA NA FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA ( državnih obveznica ) → Kupnjom i prodajom vrijednosnica na otvorenom tržištu mijenjaju se i njihove cijene. a time i prinosi. ali se novčana masa može još više povećati zavisno od monetarnog multiplikatora. 3000 kredita iz diskonta poslovnoj banci. → Sklapaju se na vrlo kratak rok dospijeća. Kad središnja banka kupuje vrijednosnice natrag.) DISKONTNA POLITIKA→ Ekspanzivnom monetarnom politikom centralna banka odobrava. UČINCI POLITIKE NA OTVORENOM TRŽIŠTU a) PROMJENE IZNOSA NOVCA NA RAČUNIMA BANAKA → Ako središnja banka prodaje. a to će bitno utjecati na smanjenje novčane mase. u kratkom intervalu može korigirati prerestriktivan učinak. Pošto centralna banka nikad ne zna koja količina novca treba biti u optjecaju. tjedan dana ( izbjegavanje inflacije ). na rok od 25-30 dana. Veliku likvidnost korigirati će učinkom obvezne rezerve. onda će ona ponuditi poslovnim bankama da otkupi od njih npr. Ako se. → Restriktivna monetarna politike može izazvati i preveliki rast kamate nego što je centralna banka htjela. poveća kupnja obveznica porasti će njihove cijene. posebno su dobri kada se provodi ekspanzivna monetarna politika. npr. 2. npr. tada se novac ponovno ubacuje u optjecaj. ali će prinos ( odnos između kamata i tekuće tržišne cijene ) pasti i obrnuto. povećava se iznos novca na računima banaka što utječe i na povećanje novčane mase. Iznos novca na računima banaka točno će se povećati za iznos vrijednosnica koje je otkupila središnja banka. Ako centralna banka kupuje vrijednosne papire. ona tim operacijama uvijek može korigirati učinak prevelike likvidnosti. npr.12. ali to se ne može ostvariti brzo i zato treba politika na otvorenom tržištu kojom se može brzo korigirati. Kako je središnja banka najveći kupac i prodavatelj državnih obveznica ona može . To nije moguće niti kod jednog drugog monetarnog instrumenta. 15. → Operacijama na otvorenom tržištu možemo kolektivno djelovati.

danas su je zamijenile operacije na otvorenom tržištu. kamatna stopa uz koju prima na eskont mjenicu zove se ESKONTNA STOPA.) POLITIKA REFINANCIRANJA→ kod koje poslovne banke žele doći do dodatnih sredstava. investitori. itd. Glavni je oblik DISKONTNA POLITIKA→ sastoji se u određivanju i reguliranju kamatne stope uz koju središnja banka prima na eskont mjenicu ili neki drugi vrijednosni papir ( lombardna politika ). dodatno povećati svoju likvidnost. Općenito govoreći. a time i na kamatnu stopu. Drugi će to možda objasniti kao opasnost od rasta inflacije. Ako središnja banka procjeni da u gospodarstvu postoje inflatorne tendencije ona može povećanim transakcijama utjecati na kratkoročne i dugoročne kamatnjake. Naravno. što bi vodilo rastu kamatnjaka. direktno ih ne određuje centralna banka. → Diskontna politika se danas napušta jer zakazuje u uvjetima razvijenog financijskog tržišta. lombardnu i sve ostale kamatne stope uz koje odobrava kredite poslovnim bankama. a time i smjer monetarne politike. nemoguće je predvidjeti sve promjene ekonomskih očekivanja nastalih tim operacijama. Pozitivno utječe na domaća kretanja. bankari. c) PROMJENE U EKONOMSKIM OČEKIVANJIMA → Efekt operacija na otvorenom tržištu sastoji se u promjenama očekivanja. tj. dileri. svi analitičari neće imati iste procjene. → To su politike jeftinog i skupog novca. u Francuskoj je to interventna kamatna stopa. → Restriktivna monetarna politika središnje banke povisuje eskontnu. 4. a negativno na međunarodna kretanja. pa će jedni intenzivniju kupnju vrijednosnica od strane središnje banke shvatiti kao znak ekspanzivnije monetarne politike. u SAD-u stopa na federalne fondove ). centralna banka tom politikom ne može djelovati. možemo ih poistovjetiti sa kamatnom stopom na međubankovnom tržištu. sniženja kamatnjaka. tzv. itd. → Određivanje kamatne stope je kvantitativan djelokrug monetarne politike. → Ekspanzivna monetarna politika središnje banke snizuje eskontnu i lombardnu stopu ( u Velikoj Britaniji. postoji i kvalitativan djelokrug diskontne politike. bazna stopa. a njih budni prate i analiziraju: brokeri. Kamatna stopa uz koju odobrava kredite poslovnim bankama na temelju zaloga ( kolaterala ) i drugih vrijednosnih papira zove se LOMBARDNA STOPA.izravno utjecati na cijene pojedine vrste vrijednosnica. . a time i rast investicija i BDP-a. Na temelju aktivnosti na otvorenom tržištu oni procjenjuju buduće kretanje cijena i kamatnjaka.

). to su npr.) SELEKTIVNA KREDITNA POLITIKA→ vezana je uz prihvatljivost mjenice. selektivno ponašanje je državni intervencionizam. a po nižoj stopi na oročene depozite. manje produktivniji. to je npr. 6.) POLITIKA REZERVE LIKVIDNOSTI→ postoje dvije kategorije: → PRIMARNE REZERVE POSLOVNIH BANAKA. čekovi i sl. ako poslovne banke ne izdvajaju te obvezne pričuve centralna banka mora provesti sankcije. ali ako netko nešto lako ostvari prestat će se truditi. npr. Neki sektori koji su se poticali kroz ovu politiku postaju manje profitabilni. → Pored rezerve likvidnosti postoje i druge obvezne rezerve / pričuve.5. sredstva položena na račun središnje banke. instrument monetarne politike održava ponudu novca na željenoj razini. sastoji se u tome što centralna banka odobravanjem kredita poslovnim bankama želi stimulirati i poticati neku namjenu ( turizam. pod nadzorom diskontne politike u SAD-u ( postoje i sezonski krediti. ne propadaju jer ih se stimulira. → Javlja se diskriminacijski efekt. itd. centralna banka dobiva izvješća poslovnih banaka. → Stopa obvezne rezreve može se obračunati ( na sve depozite ili na samo neke ). potraživanja od drugih banaka. U SAD-u je ta stopa 3 i 10%. znači da stopa obvezne rezerve pada. može ograničiti njihovu kreditnu aktivnost. Neki sektori koji bi po tržišnom zakonu trebali propasti. po visokoj stopi na depozite po viđenju. → Ako se obvezna rezerva smanji. . izvoz i sl. → SEKUNDARNE REZERVE LIKVIDNOSTI BANAKA. npr. → Funkcije rezerve likvidnosti su očuvanje stabilnosti bankarskog sustava. obvezne rezerve preduvjet su kreditne ekspanzije i multiplikacije depozita u bankarskom sustavu. Danas se više ne koristi. → Savršeni instrument podupiranja neke djelatnost. za poljoprivredu ). → Politika obvezne rezerve u nerazvijenim financijskim tržištima ima veliko značenje ( u Hrvatskoj je ona 19% ) dokaz je u tome da u visini obvezne rezerve nema instrumenata da vode monetarnu politiku. narušava tržišni duh i tržišne odnose. Centralna banka najčešće propisuje minimalnu stopu / udio / prosjek nasuprot veličine depozita koje trebaju držati u likvidnom obliku. npr. koga će centralna banka podupirati kreditima. te nakon što pogleda njihove bilance razmišlja o tome koga će stimulirati. što se najčešće i radi. ako poraste kreditna aktivnost. Savršeno funkcionira. → Kvalitativan instrument kontrole kredita. gotovina u blagajni banaka. mjenice i drugi utrživi vrijednosni papiri. → Banke u pravilu same određuju koje rezerve likvidnosti će držati.

Osnovicu za obračun obveznih . a u SAD-u samo na transakcijske depozite.) POLITIKA OBVEZNE REZERVE→ obvezna rezerva iznosi 19%. ali sve mora biti iz opravdanih razloga.) PREPORUKE I SAVJETI→ pošto centralna banka drži u šaci poslovne banke. ali taj iznos može biti maksimalno 60% od njihove ukupne prosječne obračunate dnevne obvezne rezerve. štedionica i podružnica stranih poslovnih banaka. → Tako banke ostaju bez dijela svojih sredstava koja bi inače mogle plasirati ( jalova sredstva ). ). samim time što ih kontrolira. održavanje obvezne rezerve. prevelike rizike uzima. udovoljavanje zahtjevu za obveznom rezervom. → Obvezne rezerve izdvajaju se na poseban račun obvezne rezerve kod centralne banke i to u minimalnom iznosu od 40%. nego poslovna banka određeni iznos mora držati i na računa za namirenje banaka ( poseban račun obvezne rezerve ). obračunava se na kunske i devizne depozite. → Instrumentarij: 1. Na sve vrste depozita poslovna banka mora izdvojiti obveznu rezervu. način određivanja visine obvezne rezerve.→ U Hrvatskoj se obračunava i na kunske i na devizne depozite. ali to nije ukupan iznos. izvore sredstava domaćih banaka. pitanje ukamaćivanja ( renumeracija ) sredstva obvezne rezerve i kazne za neispunjenje odredbi za obveznom rezervom. daje odobrenje za rad poslovnim bankama koje može i uzeti zbog opravdanih razloga ( loše posluje. imenovati privremenog upravitelja. → Kunski i devizni dio obvezne rezerve izračunava se posebno ( kunski dio ulazi u primarni novac ). tj. Centralna banka ima odnedavno i funkciju nadzora i reguliranja platnog prometa. razdoblje izračuna obračunske osnovice. daje joj previše interventnih kredita i dr. smijeniti rukovodstvo. centralna banka može predložiti sanaciju poslovne banke. INSTRUMENTI MONETARNE POLITIKE U HRVATSKOJ → Centralna banka ima iste funkcije kao i prije navedene. osim na depozite računa i na iznose vrijednosnih papira u stranoj i u domaćoj valuti osim na vlasničke vrijednosne papire dotičnih poslovnih banaka. → Da bi izračunala stopu obvezne rezerve središnja banka mora utvrditi: osnovicu za obračun obvezne rezerve. 7. daje kredite. Zbog toga za obvezne rezerve središnja banka obračunava kamatu od 2% ( do nedavno je bila 5% ) na dio obvezne pričuve da bi ispravila taj gubitak jalovih sredstava – KAMATNA RENUMERACIJA. oni moraju prihvatiti njezine preporuke i savjete. vodi im račune.

9% ( nemamo pravu diskontnu politiku ). ali to nije ukupan iznos. iz te ( bazne ) kamatne stope vidljivo je kako je monetarna politika super ekspanzivna. → REPO AUKCIJE→ provode se radi kratkoročnog premošćivanja likvidnosti ili sprečavanja pretjerane likvidnosti u bankarskom sustavu. 182 i 364 dana. 70 i 105 dana na aukcijama koje se održavaju srijedom svakih 5 tjedana. $ ili sl. a lombardne kredite poslovne banke dobivaju od HNB-e u zalog vrijednosnica i kolaterala. Blagajnički zapisi nominirani u € ili $ prodaju se uz rok dospijeća od 63. → Lombardna kamatna stopa iznosi 10%. jer se uz nju ne odobrava nikakva reeskontna politika. → Umjesto eskontne stope najvažniju kamatnu stopu predstavlja lombardna stopa. na aukcijama ) su blagajnički zapisi HNB-e nominirani u kunama ili stranoj valuti ( € ili $ ).rezervi čine prosječna dnevna stanja kunskih i deviznih izvora sredstava u jednom obračunskom razdoblju. → Ovdje isto vrijedi da se obvezne rezerve čuvaju u minimalnom iznosu od 40% na računu obvezne rezerve kod centralne banke.) POLITIKE OTVORENOG TRŽIŠTA→ postoji težnja ka pravoj politici na otvorenom tržištu. → Blagajnički zapisi nomirani su u kunama. nego poslovna banka određeni iznos mora držati i na računa za namirenje banaka ( poseban račun obvezne rezerve ). . 3. a razdoblje održavanja od osmog dana tekućeg mjeseca do sedmog dana slijedećeg mjeseca. prodaju se uz rokove dospijeća od 35. → Vrijednosni papiri kojima se trguje ( na otvorenom tržištu. na aukcijama koje se održavaju svakog petka. Stopa renumeracija je 2%. kao kolateral za dobivanje lombardnog kredita može služiti i 50%-tni iznos blagajničkih i trezorskih zapisa u portfelju poslovne banke. Banke odobravaju relombardne kredite. 91. Banke na aukcijama nude kamatne stope i nominalne iznose zapisa koje žele prodati i onda centralna banka izabire najprihvatljiviju ponudu. poslovna banka više ne može odustati.) ESKONTNA STOPA→ eskontna stopa iznosi 5. → Obračunsko razdoblje traje od prvog do posljednjeg dana kalendarskog mjeseca. 2. Kada centralna banka jednom prihvati ponudu. Poslovna banka može dobiti lombardni kredit u visini kolaterala od 30% vrijednosti blagajničkih zapisa upisanih u stranoj valuti ( €. te trezorski zapisi ministarstva financija. Eskontna stopa ne služi ničemu. ). Na aukcijama mogu sudjelovati samo domaće banke i štedionice. ali taj iznos može biti maksimalno 60% od njihove ukupne prosječne obračunate dnevne obvezne rezerve.

katkada središnja banka provodi obostrane aukcije. 4. a čiji je rok dospijeća manji od 2 godine i sl.5 postotnih bodova veća od lombardne stope. a drugi pad. za rokom dospijeća od 5 dana za devizno potraživanje sa rokom dospijeća od 10 dana. npr. u slučaju da banka koristi kredit na rok od 3 mjeseca primjenjuje se kamatna stopa za 1 postotni bod veća od lombardne stope. pa samo kupuje ili samo prodaje devize.) KRATKOROČNI KREDITI ZA LIKVIDNOST→ Kratkoročne kredite za likvidnost centralna banka odobrava solventnim bankama u slučaju kratkoročnih likvidnosnih poteškoća. mjenica. a katkada provodi jednostrane. zadužnice obveznica u domaćoj i stranoj valuti.→ Lombardne kredite poslovne banke mogu koristi jednom mjesečno u intervalu od maksimalno 15 radnih dana. vrijednosnih papira. → Banke kod tih aukcija nude tečaj i iznose deviza koje nude. → Kamatna stopa na ovaj oblik kredita je 0. tj. ili devizno potraživanje sa fiksnom kamatnom stopom mijenjamo za devizno potraživanje sa fleksibilnom kamatnom stopom. 5. Ovisi o očekivanjima. i sl. a one također imaju i pristup transakcijama deviznog swapa u svrhu / radi premošćenja kratkoročne nelikvidnosti. I tada onaj subjekt koji očekuje rast će se pokušavati riješiti svih dugova sa fleksibilnom kamatnom stopom i potraživanja sa fiksnom kamatnom stopom. potvrda o depozitu. → Pristup deviznim aukcijama imaju isključivo banke velikih ovlaštenja. npr. u istom razdoblju kupuje i prodaje ponuđene devize. strane valute. maksimalni rok dospijeća tih kredita je 6 mjeseci. jedan subjekt očekuje rast kamatne stope. a onaj subjekt koji očekuje pad kamatne stope pokušati će povećati dugove s fiksnom kamatnom stopom i potraživanja sa fluktuirajućom kamatnom stopom. → DEVIZNI SWAP ( zamjena )→ mijenjanje deviznih potraživanja. novca. . a konkretni rok dospijeća određuje guverner HNB-e i Savjet HNB-e.) DEVIZNE AUKCIJE→ Središnja banka također provodi i devizne aukcije radi očuvanja stabilnosti deviznog tečaja domaće valute i očuvanja likvidnosti u zemlji i prema inozemstvu. deviznih potraživanja. → Krediti za likvidnost se odobravaju u zalog zlata. obveznice za koje garantira RH. Najduži rok je 6 mjeseci. a središnja banka izabire najpovoljnije ponude. plemenitih metala.

rast mijenja potražnja. a ako gledamo koliko jedinica stranog novca treba dati za jednu jedinicu domaćeg novca. → devizni tečaj danas ovisi o ponudi i potražnji. Uvoz u uvjetima devalvacije poskupljuje. . instrument koji uspoređuje stopu inflaciju u jednoj zemlji sa drugom. to je onda INDIREKTNO KOTIRANJE ( kao u Velikoj Britaniji ). odnosno o količini novca između zemalja. nekad je ovisio o količini zlata. ugrađuju inflaciju u cijene i kamate. ponuda strane valute pada.aprecijacija – rast vrijednosti domaće valute ) uvozi se zlato za ostvareni izvoz. ako bi porastao za 1% ( deprecijacija – gubtak vrijednosti domaće valute ) i došao na razinu gornje zlatne točke.) MONETARISTIČKA TEORIJA→ M * V = P * T Porast količine novca uzrokuje rast cijena. zemlje bi izvozile zlato i time plaćale uvoz robe iz inozemstva. u uvjetima aprecijacije i deprecijacije ne pokazuje ništa. devizni tečaj deprecira. Inflatorna očekivanja. ne mijenja se. → U doba zlatnog standarda je devizni tečaj varirao +.) TEORIJA PLATNE BILANCA ( BP )→ pasivnost bilance plaćanja ( deficit ) utječe na devalvaciju domaće valute i uzrokuje rast cijena.7%. Deficit PB je rezultat. Javlja se inflacija uzrokovana očekivanjima i inflacija troškova. Rast domaćih cijena negativno djeluje na izvoz. TEORIJE O FORMIRANJU DEVIZNIH TEČAJEVA: 1. Međunarodna kretanja kapitala idu tamo gdje je kamatnjak nizak. REALNI DEVIZNI TEČAJ→ uzima se stopa inflacije ( obezvrijđenje ) u obzir. Inflacija potražnje može potaknuti povoljniji izvoz. naši proizvođači će postati nekonkurentni. PARITETNI TEČAJ→ njime se mjeri vrijednost zlata sadržanog u stranoj valuti.DEVIZNI TEČAJ→ cijena domaćeg novca izražena u stranom novcu. EFEKTIVNI DEVIZNI TEČAJ→ računa se kao vagani prosjek deviznih tečajeva između domaće valute i valuta zemalja nama najvažnijih trgovinskih partnera. kao što je u Hrvatskoj ). NOMINALNI DEVIZNI TEČAJ→ tečaj koji ne uzima u obzir inflaciju. što smanjuje izvoz. Kod donje gorenje granice ( . 2.1% . odnosno pokazuje koliko jedinica domaćeg novca treba dati za jednu jedinicu stranog novca ( DIREKTNO KOTIRANJE.

zemlje MMF-a mogu slobodno odlučivati da li će voditi praksu fiksnih ili fluktuirajućih deviznih tečajeva. devizni tečaj izravnava cijene u različitim zemljama i ovisi od stupnja obezvređenosti novca u dvije zemlje koje se uspoređuju. osnovan MMF kako bi se potakla trgovina. Kretanja deviznog tečaja ovisi od kretanja stanja kupovne moći novčane jedinice koja se uspoređuje.1971. ( više - - KONKURENTSKA DEVALVACIJA→ deprecijacija i devalvacija domaće valute kojom zemlja nastoji poticati domaći izvoz i ograničavati uvoz stranih proizvoda. DEVALVACIJA→ službena potvrda aprecijacije.1%. MMF zalagao se za praksu fiksnih deviznih tečajeva što mu je uspijevalo do 1971. doći će do kočenja međunarodne trgovine i zato je 1944. Pošto će to početi raditi i sve druge zemlje jer će im se pogoršati položaj. → Relativna teorija pariteta kupovne moći izražava devizni tečaj u zemlji B u nekom vremenu t koja je jednaka omjeru razine cijena u zemlji A kroz razinu cijena u zemlji B puta devizni tečaj u nekom baznom razdoblju.3. a zemlje su trebale dobiti odobrenja MMF-a sa devalvaciju.) TEORIJA PARITETA KUPOVNE MOĆI→ polazi od monetarističke teorije. Do 1976. Unatoč preporukama SAD je 15. valute. u vremenu t kroz razinu cijena u zemlji B u istom vremenu. → Manipuliranje deviznim tečajem označava mjere monetarne ili devizne politike kojima se devizni tečaj održava ispod ili iznad tečaja ravnoteže. isto kao šro je REVALVACIJA službena potvrda DEPRECIJACIJA→ podcijenjivanje vrijednosti domaće održavanje deviznog tečaja ispod ravnotežnog tečaja domaćeg novca za jedinicu strane valute ).08. Oblici: APRECIJACIJA→ precijenjivanje vrijednosti domaće valute. . Od 1976. Tečaj je smio varirati za +. održavanje deviznog tečaja iznad tečaja ravnoteže ( manje domaćeg nova za jednu jedinicu strane valute ). → Apsolutna teorija pariteta kupovne moći izražava devizni tečaj u zemlji B kao omjer razine cijena u zemlji A. proveo devalvacije i to je dovelo do sloma Bretton Woodskog sporazuma i sloma prakse fiksnog deviznog tečaja. Devizni tečaj kuna – američki dolar formirao se na uspoređivanju stupnja inflacija i određivanja kupovne moći u Sloveniji i Hrvatskoj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->