Univerzitet u Ističnom Sarajevu Pedagoški fakultet Bijeljina Studijski program za razrednu nastavu Nastavni predmet: METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

ZADACI ZA ZAVRŠNI DIO ISPITA, Grupa 1
Datum: 10.06.2010. Pitanje 1 Koristeci cifre 1, 9, 4, 7, 3, 0 napisati najveci i najmanji moguci prirodan cetvorocifeni broj: 1.1. Ako se cifre ne smiju ponavljati; 1.2. Ako se cifre smiju ponavljati. Rješenje: 1.1. (a) Najveći mogući četvorocifreni broj koristeći cifre 1, 9, 4, 7, 3, 0 bez ponavljanja je 9743. Obrazloženje: Ako u skupu {1, 9, 4, 7, 3, 0 } uvedemo relaciju prirodnog poretka tada imamo lanac 9>7>4>3>1>0 odakle, odmah, slijedi da je dati prirodan broj najveći mogući četvorocifreni broj uz korištenje samo cifara iz datog skupa. (b) Najmanji mogući četvorocifreni broj koristeći cifre 1, 9, 4, 7, 3, 0 bez ponavljanja je 1034. Posmatrajmo lanac 0< 1 < 3 < 4 < 7 < 9 . Budući da cifra 0 ne može biti početak prirodnog broja, traženi prirodan broj počinje najmanjim prirodnim brojem iz gornjeg lanca – brojem 1. Ostale cifre poredamo po redu kako stoje u lancu. 1.2. (a) Najveći mogući četvorocifreni prirodan broj uz korištenje cifara iz datog skupa uz mogućnost ponavljanja cifara je 9999. Obrazloženje ove tvrdnje je analogno obrazloženju datom u tački 1.1.(a). (b) Najmanji mogući četvorocifreni prirodan broj uz korištenje cifara iz datog skupa uz mogućnost ponavljanja cifara je 1000. Obrazloženje ove odluke je analogno obrazloženju onuđenom u tačci 1.1. (b). Pitanje 2 Za koliko se razlikuju najmanji neparan cetvorocifreni broj i najveci paran trocifren prirodan broj? Rješenje: Najmanji neparan četvorocifreni broj je 1001 a najveći paran trocifren broj je 998. Dakle, oni se razlikuju za 1001 – 998 = 3. Pitanje 3 Koliko elemenata ima skup svih petocifrenih prirodnih brojeva koji u svom dekadnom zapisu: 3.1. Ima tacno pet cifara 7; 3.2. Ima tacno cetri cifre 7? Rješenje: Petocifreni prirodan broj je a4 a3 a2 a1 a0 = a4⋅ 104 + a3⋅ 103 + a2⋅ 102 + a1⋅ 101 + a0⋅ 100 pri čemu je a4 , a3 , a2 , a1, a0 ∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Dakle, 3.1. da bi taj petocifreni prirodan broj imao tačno pet cifara 7 mora biti a4 = a3 = a2 = a1 = a0 = 7. U tom slučaju taj broj glasi 77777, pa, prema tome, postoji samo jedan petocifreni broj koji u svom dekadnom zapisu ima tačno pet cifara 7. 3.2. Ako taj petocifreni prirodan broj imao tačno četri cifre 7, tada imamo slijedeće mogućnosti: (a) 7⋅ 104 + 7⋅ 103 + 7⋅ 102 + 7⋅ 101 + a0⋅ 100 pri čemu je a0 ∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (b) 7⋅ 104 + 7⋅ 103 + 7⋅ 102 + a1⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a1∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (c) 7⋅ 104 + 7⋅ 103 + a2⋅ 102 + 7⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a2∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (d) 7⋅ 104 + a3⋅ 103 + 7⋅ 102 + 7⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a3∈{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (9 brojeva) (e) a4⋅ 104 + 7⋅ 103 + 7⋅ 102 + 7⋅ 101 + 7⋅ 100 pri čemu je a3∈{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9}. (8 brojeva) Iz prethodnog razmatranja slijedi zaključak da skup svih petocifrenih prirodnih brojeva koji imaju u svom dekadnom zapisu tačno četri cifre 7 ima 44 elementa.

imamo jednačinu x + y = 15. <) prirodnih brojeva. jednačinama 30 km/h ⋅ t + 10 km = 35 km/h ⋅ t – 70/3 km 70/3 km + 10 km = (35 km/h – 30 km/h) ⋅ t 100/3 km = 5 km/h ⋅ t 20/3 h = t. Koliko ce zajedno godina imati za 15 godina? Rješenje: Ako sa x + y označimo godine brata i sestre zajedno.2 Pitanje 4 Dokazati da postoji kvadrat ciji je (mjerni broj) obima dva puta veci od (mjernog broja) njegove povrsine. kada pomaže prvom radniku. Biciklista je u toku prvog sata voznje presao 30 km. imamo jednačinu sa jednom nepoznatom 30 km/h ⋅ (t + 1/3 h) = 35 km/h ⋅ (t – 2/3 h). Odavde. Brat i sestra su prije petnaest godina imali zajedno 15 godina. x = 5y + 32. posuda od 5 litara biće napunjena do vrha. u posudi od 7 litara ima samo 4 litra tečnosti). Zaista. imamo da je y = 125. drugi radnik uradi 2/10 posla za 1 sat. sadržaj posude od 4 litra prespemo u posudu od 5 litara (Dakle. Drugi radnik za dva sata. njih dvije imaće (x + 30) + (y + 30) = (x + y) + 60 = 15 + 60 = 75. Ako mu drugi radnik pomogne 2 časa. Jedan radnik bi završio planirani posao za 10 časova. Ponovo. a P = 4 pa je O = 2P. Pitanje 9. Druga jednačina glasi (2) x = 35 km/h ⋅ (t – 2/3 h). redom. Dakle. Budući da u tu posudu možemo dodati samo tri litra tečnosti. Pomenuti parametri su povezani jednačinom: x = v ⋅ t. (Prvi način) Prema uslovima zadatka. u posudi od 5 litara ima samo 4 litra tečnosti). za 30 godina od momenta određivanja koliko brat i sestra imaju godina zajedno. iz uslova zadatka slijedi da treba da riješimo jendačinu 4a = 2 ⋅ a2 u uređenom poluprstenu (N.+. a kod dijeljenja njihov kolicnik je 5 uz ostatak 32. imamo sistem jednačina: x + y = 782. u tom slučaju imamo da je O = 8. tada. imamo prvu jednačinu: (1) x = 30 km/h ⋅ (t + 1/3 h). prema postavci zadatka. Gornja jednačina je ekvivalentna. posao bi mogao biti okončan za 6 časova. uradi preostalih 4/10 posla. sadržaj iz posude od 4 litra prespemo u posudu od 7 litara (Dakle. Pitanje 7. O kojim brojevima je rijec? Rješenje: Ako sa x i y označimo nepoznate brojeve. prema uslovima zadatka. u posudi od 4 litra ostane 1 litar tečnosti. sadržaj iz posude od 4 litra prespemo u posudu od 7 litara (u kojoj se već nalazi 4 litra tečnosti). za petnaest godina. Imamo 2 ⋅ a ⋅ (2 – a) = 0 Odavde slijedi da mora biti a = 2. ⋅ . tj. Zadatak 6. za 6 sati uradiće 6/10 posla. x = 782 – 125 = 657. Prema tome. Pitanje 8. a obim O = 4a. zaključujemo da će čitav posao drugi radnik uraditi za 5 sati. tada. Za koliko vremen bi drugi radnik rad uradio ovaj posao? Rješenje: Prvi radnik uradi 1/10 posla za 1 sat. Zbir dva broja je 782. Konačno. Kolika je duzina staze? Rješenje: Neka je staza dugačka x km i neka se staza pređe za t vremena brzinov v km/h. Prema tome. Prema tome. Dakle. zamjenom varijable x u prvoj jednačini sa 5y + 32 iz druge jednačine. Kako pomoću posuda od 4 i 7 litara napuniti posudu od 5 litara? Rješenje: Prvo. Pitanje 5. Odavde slijedi . poslije jednostavnog računa. Tu tečnost prelijemo u posudu od 5 litara. Drugo. Dakle. dobijamo 5y + 32 + y = 782. odnosno x/v = t. Utvrdivsi da ce na cilj stici sa zakasnjenjem od 20 minuta povecao je brzinu na 35 km/h i zato je na cilj stigao sa 40 minita prije nego je planirao. jer je 20 min = 1/3 h. Dakle. Kolika je stranica tog kvadrata? Rješenje: Budući da je površina kvadrata P = a2.

3 odnosno. Koliko kojih apeona ima? Rješenje: Ako sa x označimo broj apeona po 2 KM a sa y označimo broj apeona po 5 KM. Ako ukupno ima 32 apeona. imamo sistem jednačina: x + y = 32 2 ⋅ x + 5 ⋅ y = 100. imamo x/30 = t + 1/3 ∧x/35 = t – 2/3. redom. y = 12 ∧x = 20. odakle slijedi t = x/30 – 1/3 = x/35 + 2/3. . x = 30 km/h ⋅ 21/3 h = 210 km. prema tome. x = 32 – y 2 ⋅ (32 – y) + 5 ⋅ y = 100. imamo x/30 – x/35 = 1/3 + 2/3 = 1. prema uslovima zadatka. 35 ⋅ x – 30 ⋅ x = 1050 5 ⋅ x = 1050 x = 1050 : 5 = 210. iz prethodne linearne jednačine sa jednom nepoznanicom. Rješenje sistema je. sljedećim sistemima: x = 32 – y 2 ⋅ x + 5 ⋅ y = 100. tada. Pitanje 10. x = 32 – y 3 ⋅ y = 36. Novcanicu od 100 KM treba razmijeniti u apeone od po 2 KM i 5 KM. Dalje. Prethodni sistem ekvivalentan je. (Drugi način) Prema uslovima zadatka. x = 30 km/h ⋅ (20/3 h + 1/3 h). x = 32 – y 64 – 2 ⋅ y + 5 ⋅ y = 100.