P. 1
Nacionalna i jezicka struktura Evrope

Nacionalna i jezicka struktura Evrope

|Views: 1,008|Likes:
Published by Vaha_1

More info:

Published by: Vaha_1 on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

UNIVERZITET U SARAJEVU Prirodno ± matemati ki fakultet Odsjek za geografiju Turizam i za tita ivotne sredine, II godina

Seminarski rad iz nastavnog predmeta: Demogeografija

Nacionalna i jezi ka struktura Evrope

MENTORI: Dr. Safet Nurkovi , redovni profesor Mr. Alma Pobri , vi i asistent

STUDENT: Vahidin enderovi

Sarajevo, april 2010.

SADR AJ

Predgovor ................................................................................................................ 3 Uvod ........................................................................................................................ 4 1. Historijski razvoj etni ko ± populacijskih zajednica ............................... 5 1.1. Jezik kao element grupisanja naroda ..................................................... 7

2. Nacionalna i jezi ka struktura Evrope ..................................................... 10 2.1. Indoevropska porodica naroda ......................................................... 13 Germanska grupa naroda ........................................................... Romanska grupa naroda ............................................................ Slavenska grupa naroda ............................................................ Keltska grupa naroda ................................................................. Balti ka grupa naroda ................................................................ Gr ka grupa naroda ................................................................... Indoarijska grupa naroda ........................................................... Albanska grupa naroda .............................................................. Jermenska grupa naroda ........................................................... 15 16 17 19 19 20 20 20 20

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Uralska porodica naroda ................................................................. 21 Altajska porodica naroda ................................................................. 22 Afroazijska (Semitsko ± hamitska) porodica naroda ........................ 22 Porodica Baska ................................................................................ 23

Zaklju ak ................................................................................................................. 24 Literatura i izvori ..................................................................................................... 25

2

PREDGOVOR Tema seminarskog rada je ÄNacionalna i jezi ka struktura Evrope³. Pored osnovnih. grafi ka i statisti ka metoda. socijalno ± geografske discipline. te kartografska. koja se odnosi na strukture stanovni tva. Tema seminarskog rada vezana je za dio. Teme seminarskih radova su iz oblasti nastavnog predmeta Demogeografija kao jednog od predmeta u etvrtom semestru na Odsjeku za geografiju. U seminarskom radu kori tene su metode analize i sinteze. smjera Turizam i za tita ivotne sredine. kori tene su i ostale metode relevantne za izradu ovog seminarskog rada. Demogeografije. 3 .

detaljnije su poja njene i navedene grupe naroda iz navedenih pet porodica naroda koje ve stolje ima obitavaju na tlu Evrope. Narodi su se razvili u pro losti na odre enom teritoriju koji smatraju svojim ari tem. etni kih prava kao neotu ivih gra anskih prava. i ine njenu nacionalnu u jezi ku strukturu te doprinose arolikosti demogeografske slike na pomenutom kontinentu. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive. 4 . Altajsku. y y y y y U narednim stranicama seminarskog rada. Nacionalni preporod evropskih naroda i formiranje modernih evropskih nacija je vezan za gra anske politi ke revolucije i za ostvarivanje ljudskih prava. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda: Indoevropsku. Uralsku.UVOD Nacionalna i jezi ka struktura dobar su pokazetelj razlika i razli itosti u svijetu. posebne kulturne crte i ba tinu i svijest o svojoj pripadnosti odre enoj rasnoj i etni koj skupini. prete no prema jezi kim osobinama. Svaki narod u pravilu osim jedinstvenog teritorija ima i svoj jezik. U savremenoj nacionalnoj strukturi Evrope se. uklju uju i i prava naroda tj. Afroazijsku (semitsko ± hamitsku) i porodicu Baska.

od kojih bi obi no najja a skupina nametnula ostalima svoje ime. Historijski razvoj etni ko ± populacijskih zajednica Nacionalni i jezi ki sastav svojevrstan su pokazatelj arolikosti svijeta. kulturnog.1. Afri ko pleme Maasai Primjer: Maasai pleme je do dana njih dana sa uvalo plemensku strukturu. kulturnoj i vjerskoj teritorijalnoj jedinstvenoj populacijskoj masi. Meru i Lenkai.com/travel/Maasai) Narodi su nastali ujedinjavanjem lokalnih plemena pod jednu vrhovnu vlast. Plemena su ujedinjavala ljude koji su sebe smatrali potomcima zajedni kog pretka i bili svjesni svojega krvnog srodstva. jezi koj. 131) 5 . (1. Te razlike proizilaze iz etni ko ± historijskih obilje ja stanovni tva i iz procesa koji su pro imali to stanovni tvo prostorno i vremenski. 131) Historijski najranije etni ko ± populacijske zajednice. ive nomadskim na inom ivota i grade svoje kolibe od blata i gnojiva. Ali u mnogim krajevima ekumene. bila su plemena. plemenska se struktura o uvala do danas. gdje je plemensko ime nametnuto cijeloj zajednici i dr avi. u Africi i Ju noj Americi. (5) (www. (6) Proces pojave narodnosti istovjetan je s pojavom i razvojem svijesti o pripadanju odre enoj ve oj. Narodi su se razvili u pro losti na odre enom teritoriju koji smatraju svojim ari tem. jezi kog i privrednog integriteta u jedan narod. kao to je poznato. To se dogodilo na primjer sa Poljacima. To je najpoznatije autohtono afri ko pleme koje ivi na planinama Kilimand aro. 131) U daljnjem procesu dolazi do sjedinjavanja vi e plemena na temelju prostornog. Svaki narod u pravilu osim jedinstvenog teritorija ima i svoj jezik. (1.newhorizontour. Zajednica jednog plemena. Njezini lanovi imali su zajedni ka prezimena i opstojali su u povezanom prostoru. (1. posebne kulturne crte i ba tinu i svijest o svojoj pripadnosti odre enoj rasnoj i etni koj skupini. 131) Slika 1. (1. kasnije vi e njih. imala je svoj jezik ili dijalekt.

Narod je skupina ve eg broja plemena. (3) 6 . To je pro eto i klasnim sukobima i razli itim interesima unutar iste nacije. (1. 133) Kao rezultat neravnomjernog socijalno ± ekonomskog razvoja raznih zemalja svijeta. javljaju se istovremeno narodi s visoko razvijenim dru tvom i materijalnom proizvodnjom i sa visoko razvijenom nacionalnim svije u i narodi sa zaostalim dru tvenim uvjetima s ranim oblicima nacionalne svijesti. obaranjem feudalnog dru tva i njegovih dr avica i sjedinjavanjem njihovih teritorija u jedinstven dr avno ± ekonomski organizam. 134) Nacionalni preporod evropskih naroda i formiranje modernih evropskih nacija je vezan za gra anske politi ke revolucije i za ostvarivanje ljudskih prava. slo en i treba ga ista i jer pridonosi potpunijem razumijevanju op e populacijske i socijalnogeografske problematike. vjeru. koja se vremenom stapaju u iru etni ku skupinu. Uz to se stvara i jedinstven knji evni jezik uz ljestvicu odgovaraju ih dijalekata korjenski jedinstvenih. etni kih prava (kao neotu ivih gra anskih prava). 131) Nacije su savremene etni ke zajednice koje nastaju u okvirima modernih institucija gra anskog dru tva. nadplemensku. (1. moral i umjetnost. Dva ili vi e naroda mogu se sjediniti u jednu naciju. kao to su: suverene nacionalne dr ave razvijene na osnovu standardizovanog nacionalnog jezika i kulture. (1. uklju uju i i prava naroda tj. 131) U mnogonacionalnim dr avama kapitalisti kog ure enja nacionalni se interesi zao travaju i sukobljavaju zbog svojevrsnog pritiska ve e nad manjim nacijama i narodima. prema tome. obi aje. Problem je. stvaraju zajedni ku dr avnu. koja u du em periodu zajedni kog ivota na istoj teritoriji. organizaciju i oblikuju zajedni ku narodnu kulturu koja obuhvata jezik. Nacije su etni ko ± politi ke pojave prostorno i vremenski povezane s pojavom industrijske revolucije i kapitalisti kog dru tva tj. (1. (3) Nakon toga javlja se nacija kao vi i i slo eniji oblik narodnosti. (3) Jak utjecaj na formiranje i odgoj nacije proizilazi iz ja anja i organizovanosti dr ave ili odgovaraju ih upravno ± politi kih teritorijalnih autonomija u mnogonacionalnim dr avama.

Sve su te oaze geografski udaljene od svoje prvobitne etni ko ± geografske jezgre.1. (1. (1. Tako se panjolski jezik pro irio na itavu Latinsku Ameriku (osim u Brazilu gdje preovladava portugalski). i drugih mije anih jezika. 134) Velike su se promjene dogodile u tom pogledu u proteklih desetak stolje a. Ju nu Afriku i druga podru ja na kojima su u 19. posebno u krajevima stare kolonizacije. Iznimka su neke etni ko ± jezi ke oaze koje upu uju na njihovu autohtonost ili alohtonost. (6) 7 . engleski i francuski jezik. Ma ari u Panoniji. jezi ki i neki drugi. od kojih nastaju novi jezici. jezik nasle uje osobine iz vi e jezika. (1. engleski na Angloameriku. Jezik kao element grupisanja naroda Ra una se da danas ivi na Zemlji oko dvije hiljade narode. U slu aju kreolskih jezika. posebno nakon otkri a Novog svijeta potkraj 15 stolje a. (6) Koncept jezi kih porodica se zasniva na pretpostavci da se jezici tokom vremena dijele na dijalekte. Novi Zeland. Oni koji ne pripadaju nijednoj porodici (ili oni ija srodnost nije pouzdano utvr ena) nazivaju se izolovani jezici. (1. Za razliku od biolo kih vrsta. jer nijedan kriterij ne mo e sasvim obuhvatiti svo stanovni tvo ekumene. 134) Jezi ka porodica je grupa jezika koji potje u od zajedni kog pretka zvanog protojezik te jezi ke porodice. Takvi narodi obuhvataju 95% stanovni tva svijeta. Takve su malajske oaze na Madagaskaru. (1. 134) Proces formiranja jezi kih porodica tijesno je povezan sa irenjem ovje anstva na Zemlji. kulturno ± ekonomski. Od toga je oko dvjesta velikih naroda koji imaju po vi e od milion lanova. Naj e i su kriteriji historijsko ± etnografski. Turci u Maloj Aziji. stolje a prostirao britanski imperij. kod jezika se esto doga a mije anje nesrodnih jezika iji govornici dolaze u kontakt. 134) Sli no vrijedi i za ostale jezike evropskih kolonijalisti kih sila. Australiju. sjedinjuju ili pribli uju mnoge etni ki razli ite narode. Tako danas panjolski. stolje u i dijelu 20. Jezi ki je jedan od najva nijih jer pokazuje genetsko srodstvo i olak ava grupisanje glavnih etni kih skupina. Finci u Skandinaviji i dr. Ve ina svjetskih jezika se uvr tava u jezi ke porodice.1. 134) Definisanje i grupiranje naroda prili no je te ko. od sasvim nedefinisanih i malobrojnih etni kih skupina do vi emilionskih naroda i velikih nacija. Obi no su jezi no sli ne skupine i geografski bliske.

bantu. hotentotskih. Jezi ke porodice starog Starog svijeta i Australije (http://www. semitsko ± hamitskih. ili kao grana indo-evropskih jezika. australonezijskih. khmerskih.ro a ke grane. (1. mundskih. Jezi ke porodice se esto predstavljaju grafi ki u obliku stabla i grana. gvinejskih. bu manskih.jpg) 8 . (6) Glavnu jezi ku strukturu stanovni tva svijeta ine velike porodice: indoevropskih. grupa slavenskih jezika mo e da se posmatra kao posebna jezi ka porodica. Recimo. eskimsko ± aleutskih i drugih jezika. nilotskih. dravidskih. uralsko ± altajskih. 135) Karta 1. malajsko ± polinezijskih. kavkaskih. pa otuda potje e ovaj naziv.com/files/yeti/img/language-map-old-world. kinesko ± tibetskih.orangecoat. Mogu e je grane posmatrati i kao nove jezi ke porodice.Jezi ke porodice se dijele u manje jezi ko .

Jezici sa preko 40 miliona govornika u svijetu Jezik Govornici u mil. Pakistan) 96 Telugu (Indija) 75 Korejski (Koreja. Indija) 106 Pand abi (Indija. ri Lanka) 73 Mara i (Indija) 72 Kantoneski (Kina) 71 Vijetnamski 68 Vu (Kina) 66 Javanski 64 Turski 62 Tagalog (Filipini) 55 Tai 52 Min (Kina) 51 Svahili (Isto na Afrika) 50 Ukrajinski 47 Kanada (Indija) 45 Poljski 42 Gujarati (Indija. Japan) 74 Tamilski (Indija. Mandarinski (Kina) 983 Engleski 501 Hindu (Indija. veliki jezici odnosno jezici kojeg govore milioni stanovnika svijeta. U narednoj tabeli prikazani su jezici koji imaju preko 40 miliona govornika u svijetu. Kina. Human Geography (1997) 9 .Danas se u svijetu postoje tzv. U devangari pismu zove se Hindu i to je slu beni jezik Indije. Indija) 201 Portugalski 185 Malajsko . U arapskom pismu zove se Urdu i to je slu beni jezik Pakistana. Pakistan) 454 panski 396 Ruski 268 Arapski 229 Bengali (Banglade . Najve i broj govornika zasigurno imaju indo ± evropski jezici. Tabela 1. Pakistan) 41 *Hindu i Urdu su isti jezici.indone anski 166 Francuski 126 Japanski 125 Njema ki 118 Urdu* (Pakistan.

2. narode cijelog svijeta nau nici svrstavaju u 28 porodica): (2. Nacionalna i jezi ka struktura Evrope U Evropi se. 10) y y y y y Indoevropsku Uralsku Altajsku Afroazijsku (semitsko ± hamitsku) porodicu Baska 10 . prete no prema jezi kim osobinama. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda (ina e. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive.

11 .

12 .

(6) Najve i broj naroda u Evropi.2.Indoevropljanima koji su se slu ili proto indoeuropskim jezikom. Spominje se me u ostalima. Amerike i Australije. Indoevropska porodica naroda Indoevropljani . njih 55 odnosno 87.1. veliki dio Azije i mali dio Afrike.Ime narodima koji se slu e jezicima indoevropske jezi ke porodice. i ije se porijeklo tra i u hipoteti kim Proto . (2. da su obitavali u podru ju Kirgistana i Uzbekistana.e. koje su prema britanskom povjesni aru Robertu Gravesu izazvale klimatske promjene.3 % svih naroda ovog kontinenta. doga aju se velike migracije irom svijeta. tj. Ta na lokacija indoevropskih predaka u stru nim krugovima jo je pod debatom. (6) Dvije hiljade godina p.n. pripada upravo indoevropskoj ± najmnogoljudnijoj porodici naroda na Zemlji iji pripadnici ine gotovo. polovinu ovje anstva i naseljavaju najve i dio Evrope. 10) 13 .

gif) 14 .S obzirom na tako veliki prostor koji naseljavaju. 10) Karta 2. pripadnici indoevropske porodice se dijele na 11 grupa naroda. slavenska. keltska. od kojih Evropu stolje ima nastanjuju narodi iz 9 grupa. gr ka.plumsite. To su germanska. a nastanjuju uglavnom gradska podru ja poput Pariza. Nekim od indoevropskih jezika govore Jevreji. albanska i jermenska grupa naroda. indoarijska. Indoevropska porodica naroda na tlu Evrope (http://www.com/lingo/images/map_indoeuropean. romanska. (2. balti ka. Londona i drugih evropskih metropola.

2. na zapad do rijeke Rajne.1. Norve koj. vedskoj. kao i Farerci koji ive na istoimenim otocima). kotla ani ( ive u po njima nazvanoj provinciji UK).verbix.1. Nizozemskoj (Holan ani i Frizi). lezvig-Hol tajn i Sjevernonjema ka nizina (izme u rijeke Vezera i Odre). 10) Karta 3. Germanska grupa naroda Germani obuhvataju veliku. (6) Od 18 germanskih naroda u Evropi njema kim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata kao prvim ili maternjim jezikom govore Nijemci (samonaziv Deutsch.gif) 15 . sjevernoj polovini Belgije (Flamanci). 10) (http://wiki. Alza ani i Lorenci (naseljeni u Alzasu i Loreni u Francuskoj). (2. 10) Ostalih devet germanskih naroda govore svojim pojedina nim jezikom a ive u Luksemburgu. (2. a ive u Gibraltaru). Danskoj (Danci. jezi ki i plemenski srodnu grupu indoevropskih naroda. spu taju i se ak i do Dunava i Karpata. Danska. Austrijanci ( ive u Austriji i ju nom Tirolu u Italiji). Rasprostranjenje germanske grupe naroda Engleskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Englezi ( ive u istoimenoj provinciji UK).com/uploads/Languages/MapGermanicEurope. a nastanjuju dr avu po njima nazvanu). ija je pradomovina bila ju na vedska. Iz tog podru ja su se mnogobrojna plemena ve u prahistorijsko vrijeme postupno irila na istok do rijeke Visle. Islandu. Alsterci (nastanjuju Alster ili Sjevernu Irsku tj.jednoj od minijaturnih dr ava Evrope). Germano ± vicarci ( ive prete no u sjevernoj i sredi njoj vicarskoj). a na jug do Majne. (2. jednu od provincija UK) i Gibraltarci (koji govore i panski jezik. kao i Lihten tajnci ( ive u Lihten tajnu .

gif) 16 .2. iz kojega su potekli i razvili se jezici savremenih romanskih naroda.2.com/uploads/Languages/MapRomanceLanguages. kao i Korzikanci kojima je prvi ili maternji jezik i jedan djialekt italijanskog jezika. Valonci ( ive u ju noj polovini Belgije). te preuzeli latinski jezik.1. Romanski narodi vuku porijeklo od romaniziranih domoroda kih naroda to su bili nastanjeni na nekada njem podru ju Rimskog carstva. a ive u Francuskoj tj. Rasprostranjenje romanske grupe naroda (http://wiki.verbix. (6) Od 17 romanskih naroda u Evropi francuskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Francuzi (nastanjuju najve i dio Francuske). Monegaski (nastanjuju Kne evinu Monako). Italo ± vicarci ( ive u kantonu Ti ino na jugu vicarske) i Sanmarinci (nastanjuju San Marino). 11) Karta 4. Franko ± vicarci ( ive u zapadnom dijelu vicarske). na otoku Korzika. (2. (2. 10) Italijanskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Italijani (nastanjuju najve i dio dr ave po njima tako nazvane). Romanska grupa naroda Romanska grupa naroda je skupni naziv narodima indoevropske etno-lingvisti ke porodice nastanjenih (uz neke iznimke) u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi.

samonaziv Galegos. koji ive u paniji u Kataloniji i na Balearskim otocima zajedno sa pancima. Ubrajaju se sljede i narodi: Slovenci. (6) Ju ni Slaveni su ogranak slavenske grane Indoevropljana. (6) Slavenska grupa naroda se dijeli na tri podgrupe: isto ni. U Rumuniji (Rumuni). Rusine (Rutene) i Ukrajince (Rusini se naj e e svrstavaju u podgupu Ukrajinaca). Pojam "Slaven" je op iran i ne podrazumijeva pripadnost niti religiji niti naciji. ali rasprostranjeni su i u Aziji sve do Tihog okeana. esi i Slovaci. Srbi. Govore slavenske jezike i uglavnom nastanjuju istok kontinenta. 11) est romanskih naroda govori est svojih pojedina nih jezika a ive u Italiji (Sardinski nastanjuju otok Sardiniju). 11) 2. nego opisuje etni ko porijeklo. (6) Zapadni Slaveni su jedna od tri grana slavenskih naroda indoevropske jezi ke porodice nastanjeni u sredi njoj Evropi na podru jima dr ava Poljska. Svi dana nji isto noslavenski narodi potje u od staroruske etnije Kijevske Rusi. e ka. ali uklju uju i podru ja sjeverno od Save u Panonskoj niziji u Vojvodini. u paniji ( panci. U Portugalu (Portugalci). Aromuni ili Cincari govore jedan dijalekt rumunskoh jezika i uglavnom ive u dijelovima isto ne Srbije. Ima ih oko 62 miliona i to su najvi e Poljaci. Bo njaci. koji ive u Galisiji a govore galjego jezik). Bjeloruse. Hrvati. a Retoromani ive u dijelovima sjeverne Italije (Friuli i Ladini) i jugoisti ne vicarske (Roman i u kantonu Graubinden. (2. kao i Galisijci.1. Isto noslavenske kulture i jezici su me usobno vrlo sli ni. a i u malom dijelu Francuske koji se sjevernije Änastavlja³ na Kataloniji) i Andoraca ( ive u istoimenoj pirinejskoj dr avici). Slavenska grupa naroda Slaveni su najbrojnija etni ka i lingvisti ka skupina naroda u Evropi. zapadni i ju ni Slaveni. (2. Makedonci i Bugari. Crnogorci. nastanjeni od alpskog podru ja ju no od Drave na jug do Gr ke i od jadranske obale na istoku do obala Crnog mora ju no od Dunava. Isto ni Slaveni su zbirni naziv za Ruse. (6) 17 .Katalonski jezik je maternji jezik Katalonaca (samonaziv Katalans. Slova ka i Njema ka.3.

Bjelorusiji.org/Slavic_languages. 12) Karta 5. Rasprostranjenje slavenske grupe naroda (http://upload. Latviji. prostor u i oko gradova Kotbus i Baucen ili Budi in). Slovenci (nastanjuju Sloveniju i govore istoimenim jezikom). govore istoimenim jezikom). Poljaci ( ive u Poljskoj i govore istoimenim jezikom). ive u e koj i govore e kim jezikom). Ukrajini i Moldaviji. Bjelorusi ( ive u Bjelorusiji i govore bjeloruskim jezikom). Hrvati (uglavnom ive u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Slovaci ( ive u Slova koj i govore istoimenim jezikom). Ukrajinci ( ive u Ukrajini i govore istoimenim jezikom). (2. Srbi (uglavnom ive u Srbiji i Bosni i Hercegovini. govore hrvatskim jezikom).wikimedia. Lu i ani (samonaziv Serbski Lud i Sorbi. Rusini ( ive u Ukrajini i Slova koj. maternji jezik je gornjolu i ki ± srodan e kom i donjolu i ki ± srodan poljskom.png) 18 . Bugari ( ive u Bugarskoj i govore istoimenim jezikom). nastanjuju jug isto nog dijela Njema ke tj. esi (samonaziv e i. govore bosanskim jezikom).png/651px-Slavic_languages. Rusi ( ive u evropskom dijelu ZND-a. Crnogorci ( ive u Crnoj Gori i govore crnogorskim jezikom). Bo njaci (uglavnom ive u Bosni i Hercegovini. govore srpskim jezikom). a za ovaj narod postoje i nazivi Lu i ki Srbi i Vendi. ukrajinskim jezikom).Evropu nastanjuje 14 slavenskih naroda.

Francuske i vicarske. Ovo podru je danas pripada dr avama Poljskoj (sjeveroistok).biocrawler. Letoniji i Litvi. to su: Litvanci (Lietuviai.Irske. Balti ka grupa naroda Balti ki narodi su skupina indoevropskih naroda nastanjenih uz isto nu obalu Balti kog mora i njegovog zale a na podru jima sve od donjeg toka Visle na jugu pa do Ri kog zaljeva na sjeveru.5. a ti narodi ive u u Irskoj (Irci). Keltska grupa naroda Prvi ili maternji jezik kod etiri keltska naroda je irski (ili gejlik). (6) Karta 6.4. Kelti ine posebnu granu indoevropske ± lingvisti ke porodice. gaelski i bretonski. u Velikoj Britaniji (Valijci ili Vel ani u istoimenoj provinciji i Gaeli u dijelovima kotske i na Hebridskim otocima) kao i u Francuskoj (Bretonci na poluotoku Bretanja). kako sebe nazivaju) i Letonci ili Latvijci koji sebe zovu Latvie i. Balti ke narode danas zastupaju tek dva pre ivjela naroda.2. Keltska grupa naroda Kelti skupni naziv za plemena i narode koji su ivjeli na sada njim podru jima Velike Britanije. Jezi ki. (2. 13) 2.com/w/images/2/20/Baltic_languages. valijski (ili vel ki).1. oba dr avotvorna. Belgije. Rusiji.1. (6) (http://www. Balti ka grupa naroda Karta 7.png) 19 .

u Londonu). (6) Gegijskim dijalektom. Albanska grupa naroda Karta 8.1.1. Gr ka grupa naroda Novogr kim jezikom govore Grci koji nastanjuju istoimenu dr avu. Albanska grupa naroda Albanci ine istoimenu grupu naroda (samonaziv kiptar. onda su jedini ivi narod koji jezi no jo pripada Tra ko ± ilirskoj grani Indoevropljana. susjednoj Gr koj. na Kosovu. koji imaju jedan specifi an govor novogr kog jezika. 12) Grci su jedini narod iz helenske grane Indoevropljana nastanjen na podru ju dana nje Gr ke. te u Turskoj i Italiji. (2. (2. Krete i oto ja i oto i i u Egejskom moru. ive u Albaniji. u zapadnoj Makedoniji i u dijelovima ju ne Italije. Ukoliko su Albanci stvarno ilirskog porijekla. Indoarijska grupa naroda Iz Indoarijske grupe naroda u Evropi ive Romi (i to u manjim prostorima u nekoliko evropskih dr ava) i Indo ± Pakistanci ( ive npr. ive u nekoliko manjih prostora na sjeveru i u sredi njem dijelu Gr ke kao i u dijelu jugozapadne Bugarske. Peloponeza. a Karaka ani.8.7. Rasprostranjen je na Kosovu.2.1.8 miliona ljudi. kojoj pripadaju osim kopnenog dijela. i danas mu nije srodan nijedan drugi ivi jezik na svijetu. (6) 2. drugi narod iz gr ke grupe. Toskijski govori oko 3 miliona ljudi u ju noj Albaniji. (6) 20 . govori 2. zapadnoj Makedoniji i sjevernoj Albaniji.6. 13) Albanski jezik je lan indoevropske porodice jezika. govore albanskim jezikom). 2.

Migracije su zapo ele prije oko 1500 godina u smjeru Evrope gdje su im najzapadniji pripadnici Finci i Estonci u podru ju Finskog zaljeva.7 miliona pripadnika te Estonci sa oko milion pripadnika.9. Ime porodice dolazi po gorju Ural. Uralska porodica naroda Uralski narodi je naziv za narode koji se slu e jezicima Uralske jezikne porodice. Govorna podru ja Fino ± ugarske grupe naroda - - - Finci (Fini ili Soumalaiset ili Suomi.mapsorama. esto svrstavane u Uralsko ± Altajsku nadporodicu. Naime. (2. Ma ari (govore ma arski i ive u Ma arskoj i u dijelu Rumunije tj. 13) 2. U Evropi ive uglavnom u nekim dijelovima Francuske. a mogu e porijeklo ovih naroda je sa njegove sibirske strane.8 milions pripadnika.2. Jermenska grupa naroda Jermeni (samonaziv Hai) govore jermenskim jezikom i ive u dr avi Jermeniji. (6) 21 . koji govore saamskim jezikom i ive u Laponiji tj. Finci sa 5.com/maps/europe. vedske i Norve ke). Estonci (govore estonski i ive u istoimenoj dr avi) i Saami (Lapi ili Lopi ili Lopari. govore finski i nastanjuju istoimenu dr avu). te Ma ari na jugu.png) Najbrojniji narodi iz fino ± ugarske grupe naroda su Ma ari sa 14. u Transilvaniji). 13) (http://www. na sjeveru Finske . (2. a najvi e ih ima u Parizu.2.1. (6) Iz uralske porodice naroda na tlu Evrope se izdvaja fino ± ugarska grupa naroda. u Evropi ive: Karta 9.

png) 2.gstatic. 13) - 22 . (2.3. Predstavnici ove grupe naroda su: Turci koji govore turskim jezikom a nastanjuju evropski dio istoimene dr ave Tatari (samonaziv Tatar) govre tatarskim jezikom a ive u manjem prostoru na jugoistoku Rumunije i sjeveroistoku Bugarske.jednoj od minijaturnih dr ava u Evropi. Altajska porodica naroda Iz altajske porodice naroda na tlu Evrope izdvaja se turska grupa naroda. Afroazijska (semitsko ± hamitska) porodica naroda U Evropi ive i dva pripadnika semitske grupe afroazijske porodice naroda. (2. To su: Malte ani koji govore istoimenim jezikom u istoimenoj dr avi Malti .4.com/Dobrogea-cadrilater. a uglavnom ive u parizu i jo nekim francuskim gradovima. 13) Karta 10. Arapi koji govore pojedine dijalekte arapskog jezika. Rasprostranjenje Tatara u Evropi (http://t2.2.

Antropolozi i nau nici drugih profila dr e ih po fizi koj konstituciji jedinstvenima u svijetu. Najve i baskijski grad je Bilbao (na jeziku Baska: Bilbo). Osnova baskijskog identiteta je jezik nazvan euskara. niko ne zna odakle su im preci. Rije je nastala od Äeuskara³ (jezik Baska. (6) Baski sami sebe zovu Euskaldunak.2. na teritoriju panije i Francuske.5. Japanci. Govorno podru je porodice Baska (http://. (2. Koreanci itd. (6) 23 . To je jedini ne ± indoeuropski jezik u Zapadnoj Evropi. u singularu Euskaldun. to jest 'basque . Porodica Baska Baski (samonaziv Euskaldunak) ine zasebnu porodicu naroda. Porijeklo Baska je tajanstveno.jpg) Oko 2 miliona stanovnika ivi u paniji u autonomnoj pokrajini Baskiji. a porijeklo jezika nije do kraja obja njeno. a oko 100 000 predstavnika u Francuskoj.com/2006/11/basque_country.wordpress. Ima jo primjera me u narodima svijeta da samo jedan narod ini zasebnu porodicu ± npr. 13) Karta 11. baskijski) i ± Ädun³ .onaj koji /govori jezik/ basque'.govornik'. Baski govore jezikom euskara a prete no nastanjuju zapadni dio Pirineja tj.

Ukoliko su Albanci stvarno ilirskog porijekla. narode cijelog svijeta nau nici svrstavaju u 28 porodica). Amerike i Od ostalih porodica naroda. pored indoevropske. iji pripadnici ine gotovo. njih 55 odnosno 87. pripada upravo indoevropskoj ± najmnogoljudnijoj porodici naroda na Zemlji Australije. Naime. 24 . polovinu ovje anstva i naseljavaju najve i dio Evrope. i danas mu nije srodan nijedan drugi ivi jezik na svijetu. afroazijska odnosno semitsko ± hamitska porodica naroda te porodica Baska. koji nastanjuju zapadne dijelove Pirineja.3 % svih naroda ovog kontinenta. prete no prema jezi kim osobinama. veliki dio Azije i mali dio Afrike. U Evropi se. Evropa predstavlja i specifikum u definisanju i grupisanju naroda svijeta. antropolozi i nau nici drugih profila dr e po fizi koj konstituciji jedinstvenima u svijetu. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda (ina e.ZAKLJU AK Nacionalna i jezi ka struktura Evrope svojevrstan je pokazatelj arolikosti ovog kontinenta. albanski jezik je lan indoevropske porodice jezika. tj. Ovaj kontinent naseljavaju autohtone porodice i grupe naroda i jezika koje nigdje drugdje ne ive. altajska. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive. Porodicu Baska. na tlu Evrope izdvajaju se i uralska. onda su jedini ivi narod koji jezi no jo pripada Tra ko ± ilirskoj grani Indoevropljana. Najve i broj naroda u Evropi.

www. Sarajevo 2008.: Demogeografija stanovni tva svijeta. Getis: Human Geography ± Landscapes of Human Activities.LITERATURA I IZVORI 1. Sarajevo.: Nacionalna i jezi ka struktura stanovni tva Evrope (bez ZND). PMF.: Dru tvena struktura i organizirano ljudsko djelovanje.newhorizontour.org/jezi ke. 2000/2001. 1990. Geografski list.com/tribe-maasai 6. 3.naroda 25 . Geografsko dru tvo FBiH.hr. Zagreb ehaji J. D . 5. Fellman.wikipedia. Friganovi . 2. 4. www. M. 1999. br. Ibrakovi . kolska knjiga. 76.porodice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->