UNIVERZITET U SARAJEVU Prirodno ± matemati ki fakultet Odsjek za geografiju Turizam i za tita ivotne sredine, II godina

Seminarski rad iz nastavnog predmeta: Demogeografija

Nacionalna i jezi ka struktura Evrope

MENTORI: Dr. Safet Nurkovi , redovni profesor Mr. Alma Pobri , vi i asistent

STUDENT: Vahidin enderovi

Sarajevo, april 2010.

SADR AJ

Predgovor ................................................................................................................ 3 Uvod ........................................................................................................................ 4 1. Historijski razvoj etni ko ± populacijskih zajednica ............................... 5 1.1. Jezik kao element grupisanja naroda ..................................................... 7

2. Nacionalna i jezi ka struktura Evrope ..................................................... 10 2.1. Indoevropska porodica naroda ......................................................... 13 Germanska grupa naroda ........................................................... Romanska grupa naroda ............................................................ Slavenska grupa naroda ............................................................ Keltska grupa naroda ................................................................. Balti ka grupa naroda ................................................................ Gr ka grupa naroda ................................................................... Indoarijska grupa naroda ........................................................... Albanska grupa naroda .............................................................. Jermenska grupa naroda ........................................................... 15 16 17 19 19 20 20 20 20

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Uralska porodica naroda ................................................................. 21 Altajska porodica naroda ................................................................. 22 Afroazijska (Semitsko ± hamitska) porodica naroda ........................ 22 Porodica Baska ................................................................................ 23

Zaklju ak ................................................................................................................. 24 Literatura i izvori ..................................................................................................... 25

2

smjera Turizam i za tita ivotne sredine. Demogeografije. Pored osnovnih.PREDGOVOR Tema seminarskog rada je ÄNacionalna i jezi ka struktura Evrope³. grafi ka i statisti ka metoda. 3 . socijalno ± geografske discipline. Teme seminarskih radova su iz oblasti nastavnog predmeta Demogeografija kao jednog od predmeta u etvrtom semestru na Odsjeku za geografiju. koja se odnosi na strukture stanovni tva. U seminarskom radu kori tene su metode analize i sinteze. te kartografska. kori tene su i ostale metode relevantne za izradu ovog seminarskog rada. Tema seminarskog rada vezana je za dio.

Svaki narod u pravilu osim jedinstvenog teritorija ima i svoj jezik. Altajsku. 4 .UVOD Nacionalna i jezi ka struktura dobar su pokazetelj razlika i razli itosti u svijetu. uklju uju i i prava naroda tj. Afroazijsku (semitsko ± hamitsku) i porodicu Baska. i ine njenu nacionalnu u jezi ku strukturu te doprinose arolikosti demogeografske slike na pomenutom kontinentu. Nacionalni preporod evropskih naroda i formiranje modernih evropskih nacija je vezan za gra anske politi ke revolucije i za ostvarivanje ljudskih prava. detaljnije su poja njene i navedene grupe naroda iz navedenih pet porodica naroda koje ve stolje ima obitavaju na tlu Evrope. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda: Indoevropsku. y y y y y U narednim stranicama seminarskog rada. U savremenoj nacionalnoj strukturi Evrope se. prete no prema jezi kim osobinama. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive. posebne kulturne crte i ba tinu i svijest o svojoj pripadnosti odre enoj rasnoj i etni koj skupini. etni kih prava kao neotu ivih gra anskih prava. Uralsku. Narodi su se razvili u pro losti na odre enom teritoriju koji smatraju svojim ari tem.

Afri ko pleme Maasai Primjer: Maasai pleme je do dana njih dana sa uvalo plemensku strukturu. Historijski razvoj etni ko ± populacijskih zajednica Nacionalni i jezi ki sastav svojevrstan su pokazatelj arolikosti svijeta. imala je svoj jezik ili dijalekt. gdje je plemensko ime nametnuto cijeloj zajednici i dr avi. (6) Proces pojave narodnosti istovjetan je s pojavom i razvojem svijesti o pripadanju odre enoj ve oj. Narodi su se razvili u pro losti na odre enom teritoriju koji smatraju svojim ari tem. kulturnoj i vjerskoj teritorijalnoj jedinstvenoj populacijskoj masi. Svaki narod u pravilu osim jedinstvenog teritorija ima i svoj jezik. (1. Ali u mnogim krajevima ekumene. plemenska se struktura o uvala do danas. u Africi i Ju noj Americi. od kojih bi obi no najja a skupina nametnula ostalima svoje ime. To je najpoznatije autohtono afri ko pleme koje ivi na planinama Kilimand aro.com/travel/Maasai) Narodi su nastali ujedinjavanjem lokalnih plemena pod jednu vrhovnu vlast. (1.1. Te razlike proizilaze iz etni ko ± historijskih obilje ja stanovni tva i iz procesa koji su pro imali to stanovni tvo prostorno i vremenski. (1. (1.newhorizontour. 131) Historijski najranije etni ko ± populacijske zajednice. kasnije vi e njih. 131) Slika 1. Zajednica jednog plemena. Plemena su ujedinjavala ljude koji su sebe smatrali potomcima zajedni kog pretka i bili svjesni svojega krvnog srodstva. jezi koj. kao to je poznato. 131) 5 . kulturnog. posebne kulturne crte i ba tinu i svijest o svojoj pripadnosti odre enoj rasnoj i etni koj skupini. To se dogodilo na primjer sa Poljacima. (5) (www. jezi kog i privrednog integriteta u jedan narod. bila su plemena. Njezini lanovi imali su zajedni ka prezimena i opstojali su u povezanom prostoru. ive nomadskim na inom ivota i grade svoje kolibe od blata i gnojiva. 131) U daljnjem procesu dolazi do sjedinjavanja vi e plemena na temelju prostornog. Meru i Lenkai.

131) U mnogonacionalnim dr avama kapitalisti kog ure enja nacionalni se interesi zao travaju i sukobljavaju zbog svojevrsnog pritiska ve e nad manjim nacijama i narodima. To je pro eto i klasnim sukobima i razli itim interesima unutar iste nacije.Narod je skupina ve eg broja plemena. obaranjem feudalnog dru tva i njegovih dr avica i sjedinjavanjem njihovih teritorija u jedinstven dr avno ± ekonomski organizam. (3) 6 . (1. nadplemensku. Uz to se stvara i jedinstven knji evni jezik uz ljestvicu odgovaraju ih dijalekata korjenski jedinstvenih. Dva ili vi e naroda mogu se sjediniti u jednu naciju. (3) Nakon toga javlja se nacija kao vi i i slo eniji oblik narodnosti. koja u du em periodu zajedni kog ivota na istoj teritoriji. organizaciju i oblikuju zajedni ku narodnu kulturu koja obuhvata jezik. 131) Nacije su savremene etni ke zajednice koje nastaju u okvirima modernih institucija gra anskog dru tva. kao to su: suverene nacionalne dr ave razvijene na osnovu standardizovanog nacionalnog jezika i kulture. Nacije su etni ko ± politi ke pojave prostorno i vremenski povezane s pojavom industrijske revolucije i kapitalisti kog dru tva tj. Problem je. slo en i treba ga ista i jer pridonosi potpunijem razumijevanju op e populacijske i socijalnogeografske problematike. prema tome. stvaraju zajedni ku dr avnu. vjeru. (3) Jak utjecaj na formiranje i odgoj nacije proizilazi iz ja anja i organizovanosti dr ave ili odgovaraju ih upravno ± politi kih teritorijalnih autonomija u mnogonacionalnim dr avama. koja se vremenom stapaju u iru etni ku skupinu. (1. obi aje. (1. uklju uju i i prava naroda tj. javljaju se istovremeno narodi s visoko razvijenim dru tvom i materijalnom proizvodnjom i sa visoko razvijenom nacionalnim svije u i narodi sa zaostalim dru tvenim uvjetima s ranim oblicima nacionalne svijesti. moral i umjetnost. 133) Kao rezultat neravnomjernog socijalno ± ekonomskog razvoja raznih zemalja svijeta. 134) Nacionalni preporod evropskih naroda i formiranje modernih evropskih nacija je vezan za gra anske politi ke revolucije i za ostvarivanje ljudskih prava. etni kih prava (kao neotu ivih gra anskih prava). (1.

Turci u Maloj Aziji. 134) Sli no vrijedi i za ostale jezike evropskih kolonijalisti kih sila. Jezi ki je jedan od najva nijih jer pokazuje genetsko srodstvo i olak ava grupisanje glavnih etni kih skupina. posebno u krajevima stare kolonizacije. sjedinjuju ili pribli uju mnoge etni ki razli ite narode. Od toga je oko dvjesta velikih naroda koji imaju po vi e od milion lanova. (1. Takvi narodi obuhvataju 95% stanovni tva svijeta. Ve ina svjetskih jezika se uvr tava u jezi ke porodice. Takve su malajske oaze na Madagaskaru. (6) 7 . od kojih nastaju novi jezici. 134) Proces formiranja jezi kih porodica tijesno je povezan sa irenjem ovje anstva na Zemlji. Ju nu Afriku i druga podru ja na kojima su u 19. Obi no su jezi no sli ne skupine i geografski bliske. Tako se panjolski jezik pro irio na itavu Latinsku Ameriku (osim u Brazilu gdje preovladava portugalski). engleski i francuski jezik. Novi Zeland. posebno nakon otkri a Novog svijeta potkraj 15 stolje a.1. engleski na Angloameriku. Sve su te oaze geografski udaljene od svoje prvobitne etni ko ± geografske jezgre. (1. stolje a prostirao britanski imperij. (1. jer nijedan kriterij ne mo e sasvim obuhvatiti svo stanovni tvo ekumene. 134) Velike su se promjene dogodile u tom pogledu u proteklih desetak stolje a. U slu aju kreolskih jezika. (1. jezi ki i neki drugi. (6) Koncept jezi kih porodica se zasniva na pretpostavci da se jezici tokom vremena dijele na dijalekte. Australiju. kod jezika se esto doga a mije anje nesrodnih jezika iji govornici dolaze u kontakt. Za razliku od biolo kih vrsta. Ma ari u Panoniji. jezik nasle uje osobine iz vi e jezika. kulturno ± ekonomski. Iznimka su neke etni ko ± jezi ke oaze koje upu uju na njihovu autohtonost ili alohtonost. od sasvim nedefinisanih i malobrojnih etni kih skupina do vi emilionskih naroda i velikih nacija. Tako danas panjolski. 134) Definisanje i grupiranje naroda prili no je te ko. Jezik kao element grupisanja naroda Ra una se da danas ivi na Zemlji oko dvije hiljade narode. 134) Jezi ka porodica je grupa jezika koji potje u od zajedni kog pretka zvanog protojezik te jezi ke porodice. Naj e i su kriteriji historijsko ± etnografski. stolje u i dijelu 20. Oni koji ne pripadaju nijednoj porodici (ili oni ija srodnost nije pouzdano utvr ena) nazivaju se izolovani jezici. i drugih mije anih jezika. Finci u Skandinaviji i dr. (1.1.

uralsko ± altajskih. (1. mundskih. dravidskih. hotentotskih.com/files/yeti/img/language-map-old-world. Jezi ke porodice starog Starog svijeta i Australije (http://www. khmerskih. kavkaskih.Jezi ke porodice se dijele u manje jezi ko . grupa slavenskih jezika mo e da se posmatra kao posebna jezi ka porodica. Recimo. australonezijskih.jpg) 8 . pa otuda potje e ovaj naziv. bu manskih. ili kao grana indo-evropskih jezika. 135) Karta 1. nilotskih. Mogu e je grane posmatrati i kao nove jezi ke porodice. eskimsko ± aleutskih i drugih jezika. bantu.orangecoat. malajsko ± polinezijskih. semitsko ± hamitskih. Jezi ke porodice se esto predstavljaju grafi ki u obliku stabla i grana. kinesko ± tibetskih.ro a ke grane. gvinejskih. (6) Glavnu jezi ku strukturu stanovni tva svijeta ine velike porodice: indoevropskih.

Human Geography (1997) 9 . Mandarinski (Kina) 983 Engleski 501 Hindu (Indija. ri Lanka) 73 Mara i (Indija) 72 Kantoneski (Kina) 71 Vijetnamski 68 Vu (Kina) 66 Javanski 64 Turski 62 Tagalog (Filipini) 55 Tai 52 Min (Kina) 51 Svahili (Isto na Afrika) 50 Ukrajinski 47 Kanada (Indija) 45 Poljski 42 Gujarati (Indija. U narednoj tabeli prikazani su jezici koji imaju preko 40 miliona govornika u svijetu.Danas se u svijetu postoje tzv. Pakistan) 454 panski 396 Ruski 268 Arapski 229 Bengali (Banglade .indone anski 166 Francuski 126 Japanski 125 Njema ki 118 Urdu* (Pakistan. Indija) 201 Portugalski 185 Malajsko . Indija) 106 Pand abi (Indija. Jezici sa preko 40 miliona govornika u svijetu Jezik Govornici u mil. Najve i broj govornika zasigurno imaju indo ± evropski jezici. U arapskom pismu zove se Urdu i to je slu beni jezik Pakistana. veliki jezici odnosno jezici kojeg govore milioni stanovnika svijeta. Pakistan) 96 Telugu (Indija) 75 Korejski (Koreja. U devangari pismu zove se Hindu i to je slu beni jezik Indije. Tabela 1. Kina. Japan) 74 Tamilski (Indija. Pakistan) 41 *Hindu i Urdu su isti jezici.

2. prete no prema jezi kim osobinama. Nacionalna i jezi ka struktura Evrope U Evropi se. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive. 10) y y y y y Indoevropsku Uralsku Altajsku Afroazijsku (semitsko ± hamitsku) porodicu Baska 10 . Oni se svrstavaju u pet porodica naroda (ina e. narode cijelog svijeta nau nici svrstavaju u 28 porodica): (2.

11 .

12 .

njih 55 odnosno 87. (2.2.1. tj. Ta na lokacija indoevropskih predaka u stru nim krugovima jo je pod debatom. (6) Dvije hiljade godina p.Ime narodima koji se slu e jezicima indoevropske jezi ke porodice.Indoevropljanima koji su se slu ili proto indoeuropskim jezikom. veliki dio Azije i mali dio Afrike. polovinu ovje anstva i naseljavaju najve i dio Evrope. da su obitavali u podru ju Kirgistana i Uzbekistana. i ije se porijeklo tra i u hipoteti kim Proto .3 % svih naroda ovog kontinenta. Amerike i Australije. pripada upravo indoevropskoj ± najmnogoljudnijoj porodici naroda na Zemlji iji pripadnici ine gotovo. Spominje se me u ostalima. 10) 13 . koje su prema britanskom povjesni aru Robertu Gravesu izazvale klimatske promjene. (6) Najve i broj naroda u Evropi.e. Indoevropska porodica naroda Indoevropljani .n. doga aju se velike migracije irom svijeta.

romanska.S obzirom na tako veliki prostor koji naseljavaju. To su germanska. keltska. indoarijska.plumsite. od kojih Evropu stolje ima nastanjuju narodi iz 9 grupa. albanska i jermenska grupa naroda. balti ka. (2. Indoevropska porodica naroda na tlu Evrope (http://www. pripadnici indoevropske porodice se dijele na 11 grupa naroda.com/lingo/images/map_indoeuropean. Nekim od indoevropskih jezika govore Jevreji. Londona i drugih evropskih metropola. gr ka. 10) Karta 2. slavenska.gif) 14 . a nastanjuju uglavnom gradska podru ja poput Pariza.

a ive u Gibraltaru). na zapad do rijeke Rajne. 10) (http://wiki. jezi ki i plemenski srodnu grupu indoevropskih naroda. Iz tog podru ja su se mnogobrojna plemena ve u prahistorijsko vrijeme postupno irila na istok do rijeke Visle. spu taju i se ak i do Dunava i Karpata. sjevernoj polovini Belgije (Flamanci). Norve koj. jednu od provincija UK) i Gibraltarci (koji govore i panski jezik. kao i Farerci koji ive na istoimenim otocima).1.gif) 15 . Austrijanci ( ive u Austriji i ju nom Tirolu u Italiji). 10) Karta 3.com/uploads/Languages/MapGermanicEurope. (2. ija je pradomovina bila ju na vedska.verbix. (2. (6) Od 18 germanskih naroda u Evropi njema kim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata kao prvim ili maternjim jezikom govore Nijemci (samonaziv Deutsch. vedskoj. 10) Ostalih devet germanskih naroda govore svojim pojedina nim jezikom a ive u Luksemburgu. Rasprostranjenje germanske grupe naroda Engleskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Englezi ( ive u istoimenoj provinciji UK). Danska.jednoj od minijaturnih dr ava Evrope). lezvig-Hol tajn i Sjevernonjema ka nizina (izme u rijeke Vezera i Odre). Alsterci (nastanjuju Alster ili Sjevernu Irsku tj. kotla ani ( ive u po njima nazvanoj provinciji UK). Danskoj (Danci.2. Germanska grupa naroda Germani obuhvataju veliku. Nizozemskoj (Holan ani i Frizi). a na jug do Majne.1. (2. Islandu. Germano ± vicarci ( ive prete no u sjevernoj i sredi njoj vicarskoj). a nastanjuju dr avu po njima nazvanu). Alza ani i Lorenci (naseljeni u Alzasu i Loreni u Francuskoj). kao i Lihten tajnci ( ive u Lihten tajnu .

(6) Od 17 romanskih naroda u Evropi francuskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Francuzi (nastanjuju najve i dio Francuske). Franko ± vicarci ( ive u zapadnom dijelu vicarske).verbix. Romanska grupa naroda Romanska grupa naroda je skupni naziv narodima indoevropske etno-lingvisti ke porodice nastanjenih (uz neke iznimke) u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi. a ive u Francuskoj tj.2. iz kojega su potekli i razvili se jezici savremenih romanskih naroda.2.com/uploads/Languages/MapRomanceLanguages.1. 10) Italijanskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Italijani (nastanjuju najve i dio dr ave po njima tako nazvane). Romanski narodi vuku porijeklo od romaniziranih domoroda kih naroda to su bili nastanjeni na nekada njem podru ju Rimskog carstva.gif) 16 . na otoku Korzika. Valonci ( ive u ju noj polovini Belgije). Italo ± vicarci ( ive u kantonu Ti ino na jugu vicarske) i Sanmarinci (nastanjuju San Marino). Monegaski (nastanjuju Kne evinu Monako). (2. 11) Karta 4. te preuzeli latinski jezik. (2. kao i Korzikanci kojima je prvi ili maternji jezik i jedan djialekt italijanskog jezika. Rasprostranjenje romanske grupe naroda (http://wiki.

kao i Galisijci. Bo njaci. U Rumuniji (Rumuni). 11) est romanskih naroda govori est svojih pojedina nih jezika a ive u Italiji (Sardinski nastanjuju otok Sardiniju). u paniji ( panci. Srbi. (6) Zapadni Slaveni su jedna od tri grana slavenskih naroda indoevropske jezi ke porodice nastanjeni u sredi njoj Evropi na podru jima dr ava Poljska. U Portugalu (Portugalci). ali rasprostranjeni su i u Aziji sve do Tihog okeana. (2. (6) Slavenska grupa naroda se dijeli na tri podgrupe: isto ni. koji ive u paniji u Kataloniji i na Balearskim otocima zajedno sa pancima. samonaziv Galegos. 11) 2. Crnogorci.1. Isto noslavenske kulture i jezici su me usobno vrlo sli ni. (2. koji ive u Galisiji a govore galjego jezik). nastanjeni od alpskog podru ja ju no od Drave na jug do Gr ke i od jadranske obale na istoku do obala Crnog mora ju no od Dunava. Bjeloruse. nego opisuje etni ko porijeklo. Slova ka i Njema ka. Slavenska grupa naroda Slaveni su najbrojnija etni ka i lingvisti ka skupina naroda u Evropi. esi i Slovaci. Hrvati.3. Ubrajaju se sljede i narodi: Slovenci. Govore slavenske jezike i uglavnom nastanjuju istok kontinenta. Makedonci i Bugari. ali uklju uju i podru ja sjeverno od Save u Panonskoj niziji u Vojvodini. Svi dana nji isto noslavenski narodi potje u od staroruske etnije Kijevske Rusi.Katalonski jezik je maternji jezik Katalonaca (samonaziv Katalans. a i u malom dijelu Francuske koji se sjevernije Änastavlja³ na Kataloniji) i Andoraca ( ive u istoimenoj pirinejskoj dr avici). zapadni i ju ni Slaveni. Aromuni ili Cincari govore jedan dijalekt rumunskoh jezika i uglavnom ive u dijelovima isto ne Srbije. Ima ih oko 62 miliona i to su najvi e Poljaci. a Retoromani ive u dijelovima sjeverne Italije (Friuli i Ladini) i jugoisti ne vicarske (Roman i u kantonu Graubinden. e ka. (6) Ju ni Slaveni su ogranak slavenske grane Indoevropljana. Pojam "Slaven" je op iran i ne podrazumijeva pripadnost niti religiji niti naciji. (6) 17 . Isto ni Slaveni su zbirni naziv za Ruse. Rusine (Rutene) i Ukrajince (Rusini se naj e e svrstavaju u podgupu Ukrajinaca).

Latviji. esi (samonaziv e i. Slovenci (nastanjuju Sloveniju i govore istoimenim jezikom). Rusini ( ive u Ukrajini i Slova koj. maternji jezik je gornjolu i ki ± srodan e kom i donjolu i ki ± srodan poljskom.org/Slavic_languages. a za ovaj narod postoje i nazivi Lu i ki Srbi i Vendi. govore bosanskim jezikom). Bugari ( ive u Bugarskoj i govore istoimenim jezikom). (2. Rusi ( ive u evropskom dijelu ZND-a. nastanjuju jug isto nog dijela Njema ke tj. govore srpskim jezikom). govore istoimenim jezikom).png/651px-Slavic_languages. Bjelorusiji. ive u e koj i govore e kim jezikom). Slovaci ( ive u Slova koj i govore istoimenim jezikom). 12) Karta 5. Ukrajinci ( ive u Ukrajini i govore istoimenim jezikom). Rasprostranjenje slavenske grupe naroda (http://upload. govore hrvatskim jezikom).Evropu nastanjuje 14 slavenskih naroda. ukrajinskim jezikom). Ukrajini i Moldaviji. prostor u i oko gradova Kotbus i Baucen ili Budi in). Crnogorci ( ive u Crnoj Gori i govore crnogorskim jezikom). Hrvati (uglavnom ive u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Bjelorusi ( ive u Bjelorusiji i govore bjeloruskim jezikom).wikimedia. Lu i ani (samonaziv Serbski Lud i Sorbi. Bo njaci (uglavnom ive u Bosni i Hercegovini.png) 18 . Srbi (uglavnom ive u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Poljaci ( ive u Poljskoj i govore istoimenim jezikom).

Jezi ki. Kelti ine posebnu granu indoevropske ± lingvisti ke porodice. gaelski i bretonski. Letoniji i Litvi.1.5. Ovo podru je danas pripada dr avama Poljskoj (sjeveroistok).png) 19 . Balti ke narode danas zastupaju tek dva pre ivjela naroda.2. Francuske i vicarske. (2. Keltska grupa naroda Kelti skupni naziv za plemena i narode koji su ivjeli na sada njim podru jima Velike Britanije.Irske. u Velikoj Britaniji (Valijci ili Vel ani u istoimenoj provinciji i Gaeli u dijelovima kotske i na Hebridskim otocima) kao i u Francuskoj (Bretonci na poluotoku Bretanja). Keltska grupa naroda Prvi ili maternji jezik kod etiri keltska naroda je irski (ili gejlik). Balti ka grupa naroda Karta 7. to su: Litvanci (Lietuviai. a ti narodi ive u u Irskoj (Irci). (6) (http://www. (6) Karta 6. Rusiji.1.com/w/images/2/20/Baltic_languages.4. 13) 2. kako sebe nazivaju) i Letonci ili Latvijci koji sebe zovu Latvie i. valijski (ili vel ki). Belgije. oba dr avotvorna. Balti ka grupa naroda Balti ki narodi su skupina indoevropskih naroda nastanjenih uz isto nu obalu Balti kog mora i njegovog zale a na podru jima sve od donjeg toka Visle na jugu pa do Ri kog zaljeva na sjeveru.biocrawler.

Indoarijska grupa naroda Iz Indoarijske grupe naroda u Evropi ive Romi (i to u manjim prostorima u nekoliko evropskih dr ava) i Indo ± Pakistanci ( ive npr. Ukoliko su Albanci stvarno ilirskog porijekla. (6) 20 . u Londonu). 12) Grci su jedini narod iz helenske grane Indoevropljana nastanjen na podru ju dana nje Gr ke. (2.8. Albanska grupa naroda Albanci ine istoimenu grupu naroda (samonaziv kiptar.2. ive u nekoliko manjih prostora na sjeveru i u sredi njem dijelu Gr ke kao i u dijelu jugozapadne Bugarske.8 miliona ljudi. u zapadnoj Makedoniji i u dijelovima ju ne Italije. 2. koji imaju jedan specifi an govor novogr kog jezika. Toskijski govori oko 3 miliona ljudi u ju noj Albaniji. na Kosovu. Krete i oto ja i oto i i u Egejskom moru. drugi narod iz gr ke grupe.6.1. Albanska grupa naroda Karta 8. Rasprostranjen je na Kosovu. (6) Gegijskim dijalektom. Gr ka grupa naroda Novogr kim jezikom govore Grci koji nastanjuju istoimenu dr avu.1. (2.7. zapadnoj Makedoniji i sjevernoj Albaniji. te u Turskoj i Italiji. susjednoj Gr koj. govori 2. ive u Albaniji. i danas mu nije srodan nijedan drugi ivi jezik na svijetu. Peloponeza. (6) 2. onda su jedini ivi narod koji jezi no jo pripada Tra ko ± ilirskoj grani Indoevropljana.1. kojoj pripadaju osim kopnenog dijela. 13) Albanski jezik je lan indoevropske porodice jezika. a Karaka ani. govore albanskim jezikom).

2. Uralska porodica naroda Uralski narodi je naziv za narode koji se slu e jezicima Uralske jezikne porodice. u Evropi ive: Karta 9.1. Estonci (govore estonski i ive u istoimenoj dr avi) i Saami (Lapi ili Lopi ili Lopari. 13) 2. (6) 21 .9. Govorna podru ja Fino ± ugarske grupe naroda - - - Finci (Fini ili Soumalaiset ili Suomi. Jermenska grupa naroda Jermeni (samonaziv Hai) govore jermenskim jezikom i ive u dr avi Jermeniji. U Evropi ive uglavnom u nekim dijelovima Francuske. (2. (6) Iz uralske porodice naroda na tlu Evrope se izdvaja fino ± ugarska grupa naroda. (2. esto svrstavane u Uralsko ± Altajsku nadporodicu.png) Najbrojniji narodi iz fino ± ugarske grupe naroda su Ma ari sa 14. Ime porodice dolazi po gorju Ural.com/maps/europe.mapsorama. Migracije su zapo ele prije oko 1500 godina u smjeru Evrope gdje su im najzapadniji pripadnici Finci i Estonci u podru ju Finskog zaljeva. 13) (http://www. koji govore saamskim jezikom i ive u Laponiji tj. Finci sa 5. a mogu e porijeklo ovih naroda je sa njegove sibirske strane. na sjeveru Finske .2. Naime. te Ma ari na jugu. u Transilvaniji). govore finski i nastanjuju istoimenu dr avu). Ma ari (govore ma arski i ive u Ma arskoj i u dijelu Rumunije tj.8 milions pripadnika. vedske i Norve ke).7 miliona pripadnika te Estonci sa oko milion pripadnika. a najvi e ih ima u Parizu.

13) - 22 . (2.gstatic.4.jednoj od minijaturnih dr ava u Evropi. Predstavnici ove grupe naroda su: Turci koji govore turskim jezikom a nastanjuju evropski dio istoimene dr ave Tatari (samonaziv Tatar) govre tatarskim jezikom a ive u manjem prostoru na jugoistoku Rumunije i sjeveroistoku Bugarske.png) 2.3. (2. Altajska porodica naroda Iz altajske porodice naroda na tlu Evrope izdvaja se turska grupa naroda. Arapi koji govore pojedine dijalekte arapskog jezika. a uglavnom ive u parizu i jo nekim francuskim gradovima. 13) Karta 10. Afroazijska (semitsko ± hamitska) porodica naroda U Evropi ive i dva pripadnika semitske grupe afroazijske porodice naroda.2.com/Dobrogea-cadrilater. Rasprostranjenje Tatara u Evropi (http://t2. To su: Malte ani koji govore istoimenim jezikom u istoimenoj dr avi Malti .

Baski govore jezikom euskara a prete no nastanjuju zapadni dio Pirineja tj.onaj koji /govori jezik/ basque'. u singularu Euskaldun. a oko 100 000 predstavnika u Francuskoj. na teritoriju panije i Francuske. to jest 'basque . Osnova baskijskog identiteta je jezik nazvan euskara. 13) Karta 11. (6) Baski sami sebe zovu Euskaldunak. Porodica Baska Baski (samonaziv Euskaldunak) ine zasebnu porodicu naroda.5. Koreanci itd. Govorno podru je porodice Baska (http://. Antropolozi i nau nici drugih profila dr e ih po fizi koj konstituciji jedinstvenima u svijetu. Japanci. Najve i baskijski grad je Bilbao (na jeziku Baska: Bilbo).com/2006/11/basque_country.jpg) Oko 2 miliona stanovnika ivi u paniji u autonomnoj pokrajini Baskiji. baskijski) i ± Ädun³ . Rije je nastala od Äeuskara³ (jezik Baska.2. (6) 23 . (2. a porijeklo jezika nije do kraja obja njeno. Porijeklo Baska je tajanstveno.govornik'.wordpress. Ima jo primjera me u narodima svijeta da samo jedan narod ini zasebnu porodicu ± npr. niko ne zna odakle su im preci. To je jedini ne ± indoeuropski jezik u Zapadnoj Evropi.

narode cijelog svijeta nau nici svrstavaju u 28 porodica). Naime. Porodicu Baska. afroazijska odnosno semitsko ± hamitska porodica naroda te porodica Baska. Ukoliko su Albanci stvarno ilirskog porijekla. antropolozi i nau nici drugih profila dr e po fizi koj konstituciji jedinstvenima u svijetu. U Evropi se. na tlu Evrope izdvajaju se i uralska. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda (ina e. veliki dio Azije i mali dio Afrike. i danas mu nije srodan nijedan drugi ivi jezik na svijetu. tj. iji pripadnici ine gotovo. koji nastanjuju zapadne dijelove Pirineja. albanski jezik je lan indoevropske porodice jezika. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive.3 % svih naroda ovog kontinenta. pored indoevropske.ZAKLJU AK Nacionalna i jezi ka struktura Evrope svojevrstan je pokazatelj arolikosti ovog kontinenta. njih 55 odnosno 87. Evropa predstavlja i specifikum u definisanju i grupisanju naroda svijeta. Amerike i Od ostalih porodica naroda. Najve i broj naroda u Evropi. polovinu ovje anstva i naseljavaju najve i dio Evrope. Ovaj kontinent naseljavaju autohtone porodice i grupe naroda i jezika koje nigdje drugdje ne ive. onda su jedini ivi narod koji jezi no jo pripada Tra ko ± ilirskoj grani Indoevropljana. 24 . prete no prema jezi kim osobinama. altajska. pripada upravo indoevropskoj ± najmnogoljudnijoj porodici naroda na Zemlji Australije.

Geografski list. Getis: Human Geography ± Landscapes of Human Activities.: Dru tvena struktura i organizirano ljudsko djelovanje. 76.: Nacionalna i jezi ka struktura stanovni tva Evrope (bez ZND). kolska knjiga. Friganovi . br. 1999. www. Fellman. 1990. 5. PMF.org/jezi ke. Sarajevo. www. Sarajevo 2008.: Demogeografija stanovni tva svijeta. 2. Ibrakovi .hr.com/tribe-maasai 6. 2000/2001. 3.wikipedia. M.newhorizontour.porodice. Zagreb ehaji J. 4.naroda 25 . D .LITERATURA I IZVORI 1. Geografsko dru tvo FBiH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful