UNIVERZITET U SARAJEVU Prirodno ± matemati ki fakultet Odsjek za geografiju Turizam i za tita ivotne sredine, II godina

Seminarski rad iz nastavnog predmeta: Demogeografija

Nacionalna i jezi ka struktura Evrope

MENTORI: Dr. Safet Nurkovi , redovni profesor Mr. Alma Pobri , vi i asistent

STUDENT: Vahidin enderovi

Sarajevo, april 2010.

SADR AJ

Predgovor ................................................................................................................ 3 Uvod ........................................................................................................................ 4 1. Historijski razvoj etni ko ± populacijskih zajednica ............................... 5 1.1. Jezik kao element grupisanja naroda ..................................................... 7

2. Nacionalna i jezi ka struktura Evrope ..................................................... 10 2.1. Indoevropska porodica naroda ......................................................... 13 Germanska grupa naroda ........................................................... Romanska grupa naroda ............................................................ Slavenska grupa naroda ............................................................ Keltska grupa naroda ................................................................. Balti ka grupa naroda ................................................................ Gr ka grupa naroda ................................................................... Indoarijska grupa naroda ........................................................... Albanska grupa naroda .............................................................. Jermenska grupa naroda ........................................................... 15 16 17 19 19 20 20 20 20

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Uralska porodica naroda ................................................................. 21 Altajska porodica naroda ................................................................. 22 Afroazijska (Semitsko ± hamitska) porodica naroda ........................ 22 Porodica Baska ................................................................................ 23

Zaklju ak ................................................................................................................. 24 Literatura i izvori ..................................................................................................... 25

2

Tema seminarskog rada vezana je za dio. grafi ka i statisti ka metoda. koja se odnosi na strukture stanovni tva. 3 . smjera Turizam i za tita ivotne sredine. U seminarskom radu kori tene su metode analize i sinteze. te kartografska. Pored osnovnih. Teme seminarskih radova su iz oblasti nastavnog predmeta Demogeografija kao jednog od predmeta u etvrtom semestru na Odsjeku za geografiju.PREDGOVOR Tema seminarskog rada je ÄNacionalna i jezi ka struktura Evrope³. Demogeografije. kori tene su i ostale metode relevantne za izradu ovog seminarskog rada. socijalno ± geografske discipline.

uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive.UVOD Nacionalna i jezi ka struktura dobar su pokazetelj razlika i razli itosti u svijetu. U savremenoj nacionalnoj strukturi Evrope se. y y y y y U narednim stranicama seminarskog rada. posebne kulturne crte i ba tinu i svijest o svojoj pripadnosti odre enoj rasnoj i etni koj skupini. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda: Indoevropsku. Narodi su se razvili u pro losti na odre enom teritoriju koji smatraju svojim ari tem. etni kih prava kao neotu ivih gra anskih prava. Svaki narod u pravilu osim jedinstvenog teritorija ima i svoj jezik. prete no prema jezi kim osobinama. i ine njenu nacionalnu u jezi ku strukturu te doprinose arolikosti demogeografske slike na pomenutom kontinentu. 4 . Uralsku. Altajsku. Nacionalni preporod evropskih naroda i formiranje modernih evropskih nacija je vezan za gra anske politi ke revolucije i za ostvarivanje ljudskih prava. Afroazijsku (semitsko ± hamitsku) i porodicu Baska. detaljnije su poja njene i navedene grupe naroda iz navedenih pet porodica naroda koje ve stolje ima obitavaju na tlu Evrope. uklju uju i i prava naroda tj.

131) 5 . 131) Historijski najranije etni ko ± populacijske zajednice. (6) Proces pojave narodnosti istovjetan je s pojavom i razvojem svijesti o pripadanju odre enoj ve oj. ive nomadskim na inom ivota i grade svoje kolibe od blata i gnojiva. (1. (1.com/travel/Maasai) Narodi su nastali ujedinjavanjem lokalnih plemena pod jednu vrhovnu vlast. Afri ko pleme Maasai Primjer: Maasai pleme je do dana njih dana sa uvalo plemensku strukturu. kasnije vi e njih. jezi kog i privrednog integriteta u jedan narod. Njezini lanovi imali su zajedni ka prezimena i opstojali su u povezanom prostoru. posebne kulturne crte i ba tinu i svijest o svojoj pripadnosti odre enoj rasnoj i etni koj skupini. kulturnog. 131) Slika 1. u Africi i Ju noj Americi. plemenska se struktura o uvala do danas. kulturnoj i vjerskoj teritorijalnoj jedinstvenoj populacijskoj masi. Narodi su se razvili u pro losti na odre enom teritoriju koji smatraju svojim ari tem. Plemena su ujedinjavala ljude koji su sebe smatrali potomcima zajedni kog pretka i bili svjesni svojega krvnog srodstva. To se dogodilo na primjer sa Poljacima.1. To je najpoznatije autohtono afri ko pleme koje ivi na planinama Kilimand aro. od kojih bi obi no najja a skupina nametnula ostalima svoje ime. (5) (www. Ali u mnogim krajevima ekumene. imala je svoj jezik ili dijalekt.newhorizontour. kao to je poznato. (1. (1. Zajednica jednog plemena. bila su plemena. Te razlike proizilaze iz etni ko ± historijskih obilje ja stanovni tva i iz procesa koji su pro imali to stanovni tvo prostorno i vremenski. 131) U daljnjem procesu dolazi do sjedinjavanja vi e plemena na temelju prostornog. gdje je plemensko ime nametnuto cijeloj zajednici i dr avi. Meru i Lenkai. Svaki narod u pravilu osim jedinstvenog teritorija ima i svoj jezik. Historijski razvoj etni ko ± populacijskih zajednica Nacionalni i jezi ki sastav svojevrstan su pokazatelj arolikosti svijeta. jezi koj.

(1. obi aje. 133) Kao rezultat neravnomjernog socijalno ± ekonomskog razvoja raznih zemalja svijeta. (1. (3) 6 . koja u du em periodu zajedni kog ivota na istoj teritoriji. koja se vremenom stapaju u iru etni ku skupinu. (3) Jak utjecaj na formiranje i odgoj nacije proizilazi iz ja anja i organizovanosti dr ave ili odgovaraju ih upravno ± politi kih teritorijalnih autonomija u mnogonacionalnim dr avama. kao to su: suverene nacionalne dr ave razvijene na osnovu standardizovanog nacionalnog jezika i kulture. 131) Nacije su savremene etni ke zajednice koje nastaju u okvirima modernih institucija gra anskog dru tva. (3) Nakon toga javlja se nacija kao vi i i slo eniji oblik narodnosti. obaranjem feudalnog dru tva i njegovih dr avica i sjedinjavanjem njihovih teritorija u jedinstven dr avno ± ekonomski organizam. uklju uju i i prava naroda tj. stvaraju zajedni ku dr avnu. javljaju se istovremeno narodi s visoko razvijenim dru tvom i materijalnom proizvodnjom i sa visoko razvijenom nacionalnim svije u i narodi sa zaostalim dru tvenim uvjetima s ranim oblicima nacionalne svijesti. (1.Narod je skupina ve eg broja plemena. Problem je. moral i umjetnost. prema tome. slo en i treba ga ista i jer pridonosi potpunijem razumijevanju op e populacijske i socijalnogeografske problematike. Dva ili vi e naroda mogu se sjediniti u jednu naciju. Nacije su etni ko ± politi ke pojave prostorno i vremenski povezane s pojavom industrijske revolucije i kapitalisti kog dru tva tj. 134) Nacionalni preporod evropskih naroda i formiranje modernih evropskih nacija je vezan za gra anske politi ke revolucije i za ostvarivanje ljudskih prava. To je pro eto i klasnim sukobima i razli itim interesima unutar iste nacije. (1. etni kih prava (kao neotu ivih gra anskih prava). nadplemensku. vjeru. 131) U mnogonacionalnim dr avama kapitalisti kog ure enja nacionalni se interesi zao travaju i sukobljavaju zbog svojevrsnog pritiska ve e nad manjim nacijama i narodima. Uz to se stvara i jedinstven knji evni jezik uz ljestvicu odgovaraju ih dijalekata korjenski jedinstvenih. organizaciju i oblikuju zajedni ku narodnu kulturu koja obuhvata jezik.

(1. engleski na Angloameriku. kulturno ± ekonomski. Australiju. Ve ina svjetskih jezika se uvr tava u jezi ke porodice. 134) Proces formiranja jezi kih porodica tijesno je povezan sa irenjem ovje anstva na Zemlji. Jezi ki je jedan od najva nijih jer pokazuje genetsko srodstvo i olak ava grupisanje glavnih etni kih skupina. od sasvim nedefinisanih i malobrojnih etni kih skupina do vi emilionskih naroda i velikih nacija. Tako se panjolski jezik pro irio na itavu Latinsku Ameriku (osim u Brazilu gdje preovladava portugalski). Naj e i su kriteriji historijsko ± etnografski. Turci u Maloj Aziji. od kojih nastaju novi jezici. Tako danas panjolski. U slu aju kreolskih jezika. Takvi narodi obuhvataju 95% stanovni tva svijeta. Takve su malajske oaze na Madagaskaru.1. (1. Ju nu Afriku i druga podru ja na kojima su u 19. jezik nasle uje osobine iz vi e jezika. jezi ki i neki drugi. (1. sjedinjuju ili pribli uju mnoge etni ki razli ite narode. Finci u Skandinaviji i dr. (1. 134) Sli no vrijedi i za ostale jezike evropskih kolonijalisti kih sila. kod jezika se esto doga a mije anje nesrodnih jezika iji govornici dolaze u kontakt. Od toga je oko dvjesta velikih naroda koji imaju po vi e od milion lanova. Obi no su jezi no sli ne skupine i geografski bliske. Novi Zeland. (6) Koncept jezi kih porodica se zasniva na pretpostavci da se jezici tokom vremena dijele na dijalekte. posebno nakon otkri a Novog svijeta potkraj 15 stolje a. Iznimka su neke etni ko ± jezi ke oaze koje upu uju na njihovu autohtonost ili alohtonost. Za razliku od biolo kih vrsta. 134) Velike su se promjene dogodile u tom pogledu u proteklih desetak stolje a. stolje u i dijelu 20. posebno u krajevima stare kolonizacije. Ma ari u Panoniji.1. jer nijedan kriterij ne mo e sasvim obuhvatiti svo stanovni tvo ekumene. Jezik kao element grupisanja naroda Ra una se da danas ivi na Zemlji oko dvije hiljade narode. 134) Definisanje i grupiranje naroda prili no je te ko. Oni koji ne pripadaju nijednoj porodici (ili oni ija srodnost nije pouzdano utvr ena) nazivaju se izolovani jezici. (1. stolje a prostirao britanski imperij. i drugih mije anih jezika. (6) 7 . Sve su te oaze geografski udaljene od svoje prvobitne etni ko ± geografske jezgre. engleski i francuski jezik. 134) Jezi ka porodica je grupa jezika koji potje u od zajedni kog pretka zvanog protojezik te jezi ke porodice.

mundskih. khmerskih. bu manskih. Recimo. gvinejskih. ili kao grana indo-evropskih jezika. Mogu e je grane posmatrati i kao nove jezi ke porodice. 135) Karta 1. hotentotskih. (1.orangecoat.com/files/yeti/img/language-map-old-world. nilotskih. pa otuda potje e ovaj naziv. bantu. (6) Glavnu jezi ku strukturu stanovni tva svijeta ine velike porodice: indoevropskih. grupa slavenskih jezika mo e da se posmatra kao posebna jezi ka porodica.Jezi ke porodice se dijele u manje jezi ko . eskimsko ± aleutskih i drugih jezika. australonezijskih. uralsko ± altajskih.jpg) 8 . Jezi ke porodice starog Starog svijeta i Australije (http://www. semitsko ± hamitskih. kavkaskih. Jezi ke porodice se esto predstavljaju grafi ki u obliku stabla i grana.ro a ke grane. malajsko ± polinezijskih. kinesko ± tibetskih. dravidskih.

Pakistan) 41 *Hindu i Urdu su isti jezici. ri Lanka) 73 Mara i (Indija) 72 Kantoneski (Kina) 71 Vijetnamski 68 Vu (Kina) 66 Javanski 64 Turski 62 Tagalog (Filipini) 55 Tai 52 Min (Kina) 51 Svahili (Isto na Afrika) 50 Ukrajinski 47 Kanada (Indija) 45 Poljski 42 Gujarati (Indija. Mandarinski (Kina) 983 Engleski 501 Hindu (Indija. Indija) 106 Pand abi (Indija. Kina. U devangari pismu zove se Hindu i to je slu beni jezik Indije. Indija) 201 Portugalski 185 Malajsko . U narednoj tabeli prikazani su jezici koji imaju preko 40 miliona govornika u svijetu.indone anski 166 Francuski 126 Japanski 125 Njema ki 118 Urdu* (Pakistan. Pakistan) 96 Telugu (Indija) 75 Korejski (Koreja. Human Geography (1997) 9 . Jezici sa preko 40 miliona govornika u svijetu Jezik Govornici u mil. Tabela 1. veliki jezici odnosno jezici kojeg govore milioni stanovnika svijeta. U arapskom pismu zove se Urdu i to je slu beni jezik Pakistana.Danas se u svijetu postoje tzv. Najve i broj govornika zasigurno imaju indo ± evropski jezici. Pakistan) 454 panski 396 Ruski 268 Arapski 229 Bengali (Banglade . Japan) 74 Tamilski (Indija.

2. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda (ina e. Nacionalna i jezi ka struktura Evrope U Evropi se. uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive. 10) y y y y y Indoevropsku Uralsku Altajsku Afroazijsku (semitsko ± hamitsku) porodicu Baska 10 . prete no prema jezi kim osobinama. narode cijelog svijeta nau nici svrstavaju u 28 porodica): (2.

11 .

12 .

Spominje se me u ostalima. da su obitavali u podru ju Kirgistana i Uzbekistana. 10) 13 .1. doga aju se velike migracije irom svijeta.3 % svih naroda ovog kontinenta. Amerike i Australije. pripada upravo indoevropskoj ± najmnogoljudnijoj porodici naroda na Zemlji iji pripadnici ine gotovo. i ije se porijeklo tra i u hipoteti kim Proto . veliki dio Azije i mali dio Afrike. Ta na lokacija indoevropskih predaka u stru nim krugovima jo je pod debatom. koje su prema britanskom povjesni aru Robertu Gravesu izazvale klimatske promjene.Indoevropljanima koji su se slu ili proto indoeuropskim jezikom. njih 55 odnosno 87.n. polovinu ovje anstva i naseljavaju najve i dio Evrope.2. tj.e. (2. (6) Dvije hiljade godina p. Indoevropska porodica naroda Indoevropljani . (6) Najve i broj naroda u Evropi.Ime narodima koji se slu e jezicima indoevropske jezi ke porodice.

Londona i drugih evropskih metropola. slavenska. keltska. Nekim od indoevropskih jezika govore Jevreji. albanska i jermenska grupa naroda.com/lingo/images/map_indoeuropean. (2. gr ka.plumsite. Indoevropska porodica naroda na tlu Evrope (http://www. romanska.gif) 14 . pripadnici indoevropske porodice se dijele na 11 grupa naroda. To su germanska. od kojih Evropu stolje ima nastanjuju narodi iz 9 grupa. indoarijska. balti ka.S obzirom na tako veliki prostor koji naseljavaju. a nastanjuju uglavnom gradska podru ja poput Pariza. 10) Karta 2.

kao i Lihten tajnci ( ive u Lihten tajnu . vedskoj. Alsterci (nastanjuju Alster ili Sjevernu Irsku tj. spu taju i se ak i do Dunava i Karpata. (2. jezi ki i plemenski srodnu grupu indoevropskih naroda.2. (2. 10) (http://wiki.1. Nizozemskoj (Holan ani i Frizi). lezvig-Hol tajn i Sjevernonjema ka nizina (izme u rijeke Vezera i Odre). a ive u Gibraltaru). Rasprostranjenje germanske grupe naroda Engleskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Englezi ( ive u istoimenoj provinciji UK). Germano ± vicarci ( ive prete no u sjevernoj i sredi njoj vicarskoj). jednu od provincija UK) i Gibraltarci (koji govore i panski jezik. kao i Farerci koji ive na istoimenim otocima).com/uploads/Languages/MapGermanicEurope.verbix. a na jug do Majne. 10) Ostalih devet germanskih naroda govore svojim pojedina nim jezikom a ive u Luksemburgu. ija je pradomovina bila ju na vedska. Danska.jednoj od minijaturnih dr ava Evrope). sjevernoj polovini Belgije (Flamanci). Danskoj (Danci. Norve koj. Germanska grupa naroda Germani obuhvataju veliku. Islandu. kotla ani ( ive u po njima nazvanoj provinciji UK). (6) Od 18 germanskih naroda u Evropi njema kim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata kao prvim ili maternjim jezikom govore Nijemci (samonaziv Deutsch. Austrijanci ( ive u Austriji i ju nom Tirolu u Italiji). Alza ani i Lorenci (naseljeni u Alzasu i Loreni u Francuskoj).gif) 15 . 10) Karta 3.1. (2. Iz tog podru ja su se mnogobrojna plemena ve u prahistorijsko vrijeme postupno irila na istok do rijeke Visle. a nastanjuju dr avu po njima nazvanu). na zapad do rijeke Rajne.

Valonci ( ive u ju noj polovini Belgije). Romanska grupa naroda Romanska grupa naroda je skupni naziv narodima indoevropske etno-lingvisti ke porodice nastanjenih (uz neke iznimke) u zapadnoj i jugozapadnoj Evropi. 10) Italijanskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Italijani (nastanjuju najve i dio dr ave po njima tako nazvane). iz kojega su potekli i razvili se jezici savremenih romanskih naroda. Monegaski (nastanjuju Kne evinu Monako). kao i Korzikanci kojima je prvi ili maternji jezik i jedan djialekt italijanskog jezika. Franko ± vicarci ( ive u zapadnom dijelu vicarske). Romanski narodi vuku porijeklo od romaniziranih domoroda kih naroda to su bili nastanjeni na nekada njem podru ju Rimskog carstva. Italo ± vicarci ( ive u kantonu Ti ino na jugu vicarske) i Sanmarinci (nastanjuju San Marino). Rasprostranjenje romanske grupe naroda (http://wiki. (2.2. na otoku Korzika.gif) 16 .verbix. (2. a ive u Francuskoj tj. 11) Karta 4.2. (6) Od 17 romanskih naroda u Evropi francuskim jezikom (ili jednim od njegovih dijalekata) govore Francuzi (nastanjuju najve i dio Francuske). te preuzeli latinski jezik.com/uploads/Languages/MapRomanceLanguages.1.

Rusine (Rutene) i Ukrajince (Rusini se naj e e svrstavaju u podgupu Ukrajinaca). Ima ih oko 62 miliona i to su najvi e Poljaci. koji ive u Galisiji a govore galjego jezik). U Portugalu (Portugalci). ali rasprostranjeni su i u Aziji sve do Tihog okeana. a Retoromani ive u dijelovima sjeverne Italije (Friuli i Ladini) i jugoisti ne vicarske (Roman i u kantonu Graubinden. Hrvati.1. u paniji ( panci. Slova ka i Njema ka. samonaziv Galegos. (2. (6) 17 . Srbi. a i u malom dijelu Francuske koji se sjevernije Änastavlja³ na Kataloniji) i Andoraca ( ive u istoimenoj pirinejskoj dr avici). nastanjeni od alpskog podru ja ju no od Drave na jug do Gr ke i od jadranske obale na istoku do obala Crnog mora ju no od Dunava. nego opisuje etni ko porijeklo. (2. koji ive u paniji u Kataloniji i na Balearskim otocima zajedno sa pancima. Makedonci i Bugari. (6) Slavenska grupa naroda se dijeli na tri podgrupe: isto ni. Govore slavenske jezike i uglavnom nastanjuju istok kontinenta. Ubrajaju se sljede i narodi: Slovenci. Isto ni Slaveni su zbirni naziv za Ruse. Bo njaci. Isto noslavenske kulture i jezici su me usobno vrlo sli ni. (6) Zapadni Slaveni su jedna od tri grana slavenskih naroda indoevropske jezi ke porodice nastanjeni u sredi njoj Evropi na podru jima dr ava Poljska. Bjeloruse. ali uklju uju i podru ja sjeverno od Save u Panonskoj niziji u Vojvodini.Katalonski jezik je maternji jezik Katalonaca (samonaziv Katalans.3. e ka. (6) Ju ni Slaveni su ogranak slavenske grane Indoevropljana. Svi dana nji isto noslavenski narodi potje u od staroruske etnije Kijevske Rusi. U Rumuniji (Rumuni). Pojam "Slaven" je op iran i ne podrazumijeva pripadnost niti religiji niti naciji. Slavenska grupa naroda Slaveni su najbrojnija etni ka i lingvisti ka skupina naroda u Evropi. 11) 2. zapadni i ju ni Slaveni. 11) est romanskih naroda govori est svojih pojedina nih jezika a ive u Italiji (Sardinski nastanjuju otok Sardiniju). Aromuni ili Cincari govore jedan dijalekt rumunskoh jezika i uglavnom ive u dijelovima isto ne Srbije. esi i Slovaci. kao i Galisijci. Crnogorci.

nastanjuju jug isto nog dijela Njema ke tj. Bjelorusi ( ive u Bjelorusiji i govore bjeloruskim jezikom). Poljaci ( ive u Poljskoj i govore istoimenim jezikom). Latviji.png) 18 . govore istoimenim jezikom).wikimedia.org/Slavic_languages. Bugari ( ive u Bugarskoj i govore istoimenim jezikom).Evropu nastanjuje 14 slavenskih naroda. Ukrajinci ( ive u Ukrajini i govore istoimenim jezikom). ive u e koj i govore e kim jezikom). Slovaci ( ive u Slova koj i govore istoimenim jezikom). govore bosanskim jezikom). 12) Karta 5. Srbi (uglavnom ive u Srbiji i Bosni i Hercegovini. govore srpskim jezikom). govore hrvatskim jezikom). Hrvati (uglavnom ive u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Crnogorci ( ive u Crnoj Gori i govore crnogorskim jezikom). Bo njaci (uglavnom ive u Bosni i Hercegovini.png/651px-Slavic_languages. Bjelorusiji. Rusi ( ive u evropskom dijelu ZND-a. prostor u i oko gradova Kotbus i Baucen ili Budi in). Rusini ( ive u Ukrajini i Slova koj. Rasprostranjenje slavenske grupe naroda (http://upload. Ukrajini i Moldaviji. (2. ukrajinskim jezikom). Slovenci (nastanjuju Sloveniju i govore istoimenim jezikom). Lu i ani (samonaziv Serbski Lud i Sorbi. maternji jezik je gornjolu i ki ± srodan e kom i donjolu i ki ± srodan poljskom. a za ovaj narod postoje i nazivi Lu i ki Srbi i Vendi. esi (samonaziv e i.

13) 2. Keltska grupa naroda Prvi ili maternji jezik kod etiri keltska naroda je irski (ili gejlik).png) 19 .Irske. Rusiji. Keltska grupa naroda Kelti skupni naziv za plemena i narode koji su ivjeli na sada njim podru jima Velike Britanije. a ti narodi ive u u Irskoj (Irci). kako sebe nazivaju) i Letonci ili Latvijci koji sebe zovu Latvie i. (2. valijski (ili vel ki). Kelti ine posebnu granu indoevropske ± lingvisti ke porodice.2. Belgije. gaelski i bretonski.1.biocrawler. Balti ka grupa naroda Karta 7. Jezi ki.5.4. Francuske i vicarske. Letoniji i Litvi. (6) Karta 6.com/w/images/2/20/Baltic_languages. to su: Litvanci (Lietuviai. (6) (http://www. Balti ka grupa naroda Balti ki narodi su skupina indoevropskih naroda nastanjenih uz isto nu obalu Balti kog mora i njegovog zale a na podru jima sve od donjeg toka Visle na jugu pa do Ri kog zaljeva na sjeveru. u Velikoj Britaniji (Valijci ili Vel ani u istoimenoj provinciji i Gaeli u dijelovima kotske i na Hebridskim otocima) kao i u Francuskoj (Bretonci na poluotoku Bretanja). Ovo podru je danas pripada dr avama Poljskoj (sjeveroistok). Balti ke narode danas zastupaju tek dva pre ivjela naroda.1. oba dr avotvorna.

(2. zapadnoj Makedoniji i sjevernoj Albaniji. u Londonu). Gr ka grupa naroda Novogr kim jezikom govore Grci koji nastanjuju istoimenu dr avu.1. govori 2. a Karaka ani. na Kosovu. u zapadnoj Makedoniji i u dijelovima ju ne Italije. Peloponeza. Toskijski govori oko 3 miliona ljudi u ju noj Albaniji. Krete i oto ja i oto i i u Egejskom moru. 2. (2. drugi narod iz gr ke grupe.7. govore albanskim jezikom). Indoarijska grupa naroda Iz Indoarijske grupe naroda u Evropi ive Romi (i to u manjim prostorima u nekoliko evropskih dr ava) i Indo ± Pakistanci ( ive npr. (6) 20 . te u Turskoj i Italiji. Ukoliko su Albanci stvarno ilirskog porijekla. koji imaju jedan specifi an govor novogr kog jezika. onda su jedini ivi narod koji jezi no jo pripada Tra ko ± ilirskoj grani Indoevropljana.8. 13) Albanski jezik je lan indoevropske porodice jezika. Rasprostranjen je na Kosovu. ive u Albaniji. susjednoj Gr koj. (6) Gegijskim dijalektom.2. Albanska grupa naroda Albanci ine istoimenu grupu naroda (samonaziv kiptar. (6) 2. 12) Grci su jedini narod iz helenske grane Indoevropljana nastanjen na podru ju dana nje Gr ke. ive u nekoliko manjih prostora na sjeveru i u sredi njem dijelu Gr ke kao i u dijelu jugozapadne Bugarske.8 miliona ljudi. i danas mu nije srodan nijedan drugi ivi jezik na svijetu.1. Albanska grupa naroda Karta 8.6. kojoj pripadaju osim kopnenog dijela.1.

2. vedske i Norve ke). (6) 21 .7 miliona pripadnika te Estonci sa oko milion pripadnika. Migracije su zapo ele prije oko 1500 godina u smjeru Evrope gdje su im najzapadniji pripadnici Finci i Estonci u podru ju Finskog zaljeva.mapsorama. Estonci (govore estonski i ive u istoimenoj dr avi) i Saami (Lapi ili Lopi ili Lopari.8 milions pripadnika. Jermenska grupa naroda Jermeni (samonaziv Hai) govore jermenskim jezikom i ive u dr avi Jermeniji.com/maps/europe. 13) (http://www. koji govore saamskim jezikom i ive u Laponiji tj. Ime porodice dolazi po gorju Ural.2. govore finski i nastanjuju istoimenu dr avu).png) Najbrojniji narodi iz fino ± ugarske grupe naroda su Ma ari sa 14. a najvi e ih ima u Parizu. Uralska porodica naroda Uralski narodi je naziv za narode koji se slu e jezicima Uralske jezikne porodice. na sjeveru Finske . Finci sa 5. a mogu e porijeklo ovih naroda je sa njegove sibirske strane.9.1. (2. Govorna podru ja Fino ± ugarske grupe naroda - - - Finci (Fini ili Soumalaiset ili Suomi. u Evropi ive: Karta 9. esto svrstavane u Uralsko ± Altajsku nadporodicu. Ma ari (govore ma arski i ive u Ma arskoj i u dijelu Rumunije tj. te Ma ari na jugu. (6) Iz uralske porodice naroda na tlu Evrope se izdvaja fino ± ugarska grupa naroda. (2. Naime. U Evropi ive uglavnom u nekim dijelovima Francuske. u Transilvaniji). 13) 2.

(2. Arapi koji govore pojedine dijalekte arapskog jezika. (2. Predstavnici ove grupe naroda su: Turci koji govore turskim jezikom a nastanjuju evropski dio istoimene dr ave Tatari (samonaziv Tatar) govre tatarskim jezikom a ive u manjem prostoru na jugoistoku Rumunije i sjeveroistoku Bugarske. Rasprostranjenje Tatara u Evropi (http://t2.2. 13) - 22 .4.3.jednoj od minijaturnih dr ava u Evropi.com/Dobrogea-cadrilater.png) 2.gstatic. a uglavnom ive u parizu i jo nekim francuskim gradovima. 13) Karta 10. Altajska porodica naroda Iz altajske porodice naroda na tlu Evrope izdvaja se turska grupa naroda. Afroazijska (semitsko ± hamitska) porodica naroda U Evropi ive i dva pripadnika semitske grupe afroazijske porodice naroda. To su: Malte ani koji govore istoimenim jezikom u istoimenoj dr avi Malti .

wordpress.5.onaj koji /govori jezik/ basque'. u singularu Euskaldun. (2.jpg) Oko 2 miliona stanovnika ivi u paniji u autonomnoj pokrajini Baskiji. (6) Baski sami sebe zovu Euskaldunak. Najve i baskijski grad je Bilbao (na jeziku Baska: Bilbo). baskijski) i ± Ädun³ .2. Govorno podru je porodice Baska (http://. Koreanci itd. Japanci. a oko 100 000 predstavnika u Francuskoj. (6) 23 . na teritoriju panije i Francuske. To je jedini ne ± indoeuropski jezik u Zapadnoj Evropi. Baski govore jezikom euskara a prete no nastanjuju zapadni dio Pirineja tj. niko ne zna odakle su im preci. Porijeklo Baska je tajanstveno. Ima jo primjera me u narodima svijeta da samo jedan narod ini zasebnu porodicu ± npr. Rije je nastala od Äeuskara³ (jezik Baska. to jest 'basque . 13) Karta 11. Osnova baskijskog identiteta je jezik nazvan euskara. a porijeklo jezika nije do kraja obja njeno. Porodica Baska Baski (samonaziv Euskaldunak) ine zasebnu porodicu naroda. Antropolozi i nau nici drugih profila dr e ih po fizi koj konstituciji jedinstvenima u svijetu.govornik'.com/2006/11/basque_country.

tj. altajska. 24 . veliki dio Azije i mali dio Afrike. Ukoliko su Albanci stvarno ilirskog porijekla. pripada upravo indoevropskoj ± najmnogoljudnijoj porodici naroda na Zemlji Australije.ZAKLJU AK Nacionalna i jezi ka struktura Evrope svojevrstan je pokazatelj arolikosti ovog kontinenta. afroazijska odnosno semitsko ± hamitska porodica naroda te porodica Baska. na tlu Evrope izdvajaju se i uralska. Najve i broj naroda u Evropi.3 % svih naroda ovog kontinenta. Naime. Oni se svrstavaju u pet porodica naroda (ina e. Evropa predstavlja i specifikum u definisanju i grupisanju naroda svijeta. polovinu ovje anstva i naseljavaju najve i dio Evrope. Porodicu Baska. Ovaj kontinent naseljavaju autohtone porodice i grupe naroda i jezika koje nigdje drugdje ne ive. i danas mu nije srodan nijedan drugi ivi jezik na svijetu. pored indoevropske. albanski jezik je lan indoevropske porodice jezika. Amerike i Od ostalih porodica naroda. narode cijelog svijeta nau nici svrstavaju u 28 porodica). uglavnom izdvaja 71 narod koji tu stolje ima ive. antropolozi i nau nici drugih profila dr e po fizi koj konstituciji jedinstvenima u svijetu. njih 55 odnosno 87. iji pripadnici ine gotovo. koji nastanjuju zapadne dijelove Pirineja. U Evropi se. prete no prema jezi kim osobinama. onda su jedini ivi narod koji jezi no jo pripada Tra ko ± ilirskoj grani Indoevropljana.

org/jezi ke. Zagreb ehaji J. D . Sarajevo 2008.hr.wikipedia. Fellman. 3. kolska knjiga. M. Geografsko dru tvo FBiH. Ibrakovi . br. 1999.: Dru tvena struktura i organizirano ljudsko djelovanje. Getis: Human Geography ± Landscapes of Human Activities. 2000/2001.: Nacionalna i jezi ka struktura stanovni tva Evrope (bez ZND).com/tribe-maasai 6. www. Sarajevo.LITERATURA I IZVORI 1. 76. 4. PMF. 1990.naroda 25 . Friganovi . www.porodice. 2.newhorizontour.: Demogeografija stanovni tva svijeta. 5. Geografski list.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful