Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse. .Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q.

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

tj.broj x vazi: x2=x x  0.broj ili nula. .za bilo koji rac.Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac.

suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4.pa je 44=42=16. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2.a .odnosno 4 4.a 44 smo oznacili sa 42. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a 0). Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm. Primer2: Izracunati kvadrat broja. Kvadratni koren.

kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm.na osnovu prethodnog. Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16. Kvadratni koren. Iracionalni broj. Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? .a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16. -Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2.Resenje jednacine x2=a (a0).

Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16. Iracionalni broj. tj. U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to .pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16. To su 4 i – 4.Resenje jednacine x2=a (a0).povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16. Kvadratni koren.

broj 4. 9 -Takodje.kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9. Iracionalni broj. -Pozitivno resenje (koren) te jednacine. -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle.Resenje jednacine x2=a (a0). -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0. 16=4 jer je 42 = 16. Kvadratni koren.tj.naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16. a .

broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je . Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren.pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja.Znak je oznaka za kvadratni koren. Iracionalni broj. . .Za a .Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren.

Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0).jednacina x2=0 ima . Kvadratni koren.-3} 2) Ako je a=0.npr.a=9.jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3. Razmotrimo sada jednacinu x2 = a.jer je 32=9 i (-3)2= 9.a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.gde je x – nepoznata. Pise se: x2=9 x= 9 ili x=.

pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada. Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2. Iracionalni broj.jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9. koren broja –9? E.to ne moze. Kvadratni koren. Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2.Resenje jednacine x2=a (a0). Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? .Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2.

tj. . Takodje. pa 2 . q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj.ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2.Resenje jednacine x2=a (a0).nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2.qN). Kvadratni koren. 22>2. Iracionalni broj.broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z.Drugacije q receno. 12<2 i 22=4. tj. Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1.

q2=2k2.Resenje jednacine x2=a (a0).tj.odnosno 2q2=4k2.tj.p i q parni brojevi. Iracionalni broj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) . 2= .p=2k(kN) 2q2=(2k)2.pa p2 je q=2m (mN).tj.sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q . q2 je paran broj. pa je prema tome i p paran broj. q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= .odnosno q-paran broj. tj. 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj. Kvadratni koren.

Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI.navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj . p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan. Iracionalni broj. Prema tome. Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2. (a0). jednacine x2=a Dakle. Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva.p i q Kvadratni koren. 2 . .Resenje ne mogu biti parni.tj.

U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva. -1 .0.2 Z . 1 .-2. 1/3 . Q={x|x= .Resenje jednacine x2=a (a0). . N = {1.0 .1 Za .q0}. …} 2) Skup celih brojeva. -1/2 navedene skupove Q vazi . 1/2 odnos:N -2 .1.2.3.2.p 1. 2 ZQ .…} q 3) Skup racionalnih brojeva. Z = {-…. Kvadratni koren. Iracionalni broj.qZ. 3N . .p.

Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ.qN) je iracionalni broj.duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2.a i neki kasnije.Resenje jednacine x2=a (a0). Znaci. Kvadratni koren. Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p.uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi.(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca. Iracionalni broj.n.e.moze se pokazati da su . Takodje.

Iracionalni broj.skup REALNIH BROJEVA.onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).Q I= . tj. R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata.svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan. . Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup . Dakle.

.koren iz a i oznacavacemo ga sa a .25 =2.Pritom. Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada.5) ali cesto nece ( 2 .…). U tom novom skupu. a 0.Resenje jednacine x2=a (a0). 6.skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a. Kvadratni koren. Iracionalni broj.broj a ce nekad biti racionalan (npr. 3 . 9 =3.

Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16. Kvadratni koren.4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {. Iracionalni broj.7. x = 4 ili x = .Resenje jednacine x2=a (a0).4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4. b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= . 7 } . tj.16.

Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0). Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori). . Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale. Kvadratni koren.

Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 .7 . Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 .3 aritmeticki koren broja 0. -2.16 .09 .celih i racionalnih brojeva. 5 c) 0. 2 . d) – 4 aritmeticki koren broja 16 . 0. 13 . 5 0 . . . .5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih.

36 . d) a i a.Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 . za 1  a.1 1 b)4 4 i c) 0. a  R.36 i 0. e) a i a . b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo .a  R.za 0<a< 1. 4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 .

 3030./7..:.7890 4/70/.70/3489.0 .7.. ...30.024 90 /.947 . .908:9.93 4703....2.7 ../7.. ..934703.07.:3. 4//4 8.43.9.0 .37. :543..-740..30 .3.8.43./.3 -74 ..8: 3./7. .-.7.-.70/34 .0/030.0:42.93 4703 7..24:80 478999.#08030 0/3.3-740.../7.9344703.:30/.:3..0/0.

79209.79209. 4703 -74.  / ..43. .49  8:5. 0 30 .3 -740... .         < /.   .42. 4703 -74.79209. .4 54/8:54. -740.9..79209./.  -7..0 5774/3 . . 4703 -74.0  7.  . . 4703 -74.

934703-74.24 /70/99.783. . .. # 20/:45774/3-740.24/4-.2 .4 57./7.. ..54..4:4974:.79209.. ..40304.. . &5470/9 -740.. .47./7. /4/.803.:3. / ./.0 . 4/.-74 7.. . .9:304-74.42..     .. # 0 .9/:3:.90900/3..9.4897:42.. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful