Realni brojevi
• Nastavna jedinica: Realni brojevi (5+7) • Ova nastavna jedinica moze se podeliti na nekoliko celina: – Kvadrat racionalnog broja – Resenje jednacine x2=a (a 0).Kvadratni koren.Iracionalni broj – Realni brojevi.Brojevna prava. – Priblizna vrednost realnog broja – Osnovna svojstva operacija sa realnim brojevima

Cilj izucavanja i obrade ove nastavne jedinice je da se ucenici osposobe da : – Shvate pojam kvadrata racionalnog broja da odrede pribliznu vrednost – Umeju kvadratnog korena broja a (a Q.a>0) – Upoznaju skup realnih brojeva kao uniju skupa racionalnih i skupa iracionalnih brojeva – Umeju da koriste tablice i druga pomocna sredstva za racunanje u raznim zadacima iz matematike i prakse. .

Sematski prikaz strukture casa STRUKTURA CASA PROVERA DOMACEG RADA PONAVLJANJE PREDJENOG GRADIVA NOVO GRADIVO .

tj.Podsetnik: • Kvadrat racionalnog broja i razlozi za njegovo uvodjenje (povrsina kvadrata cija je poznata duzina stranice) • Kako se oznacava kvadrat racionalnog broja x? • Zakljucak: Kvadrat racionalnog broja je pozitivan rac.broj x vazi: x2=x x  0.broj ili nula. .za bilo koji rac.

odnosno 4 4.a 44 smo oznacili sa 42. Kvadratni koren. Podsetimo se primera sa prethodnog casa: Primer1: Izracunati povrsinu kvadrata cije su stranice duzine 4cm.Resenje jednacine x2=a (a 0). Primer2: Izracunati kvadrat broja.a .pa je 44=42=16.suprotnog broju 4? Broj suprotan broju 4 je broj –4. Iracionalni broj. Trazena povrsina kvadrata je 16cm2.

Kvadratni koren. Iz prethodna 2 primera mozemo primetiti da je 4  4= 42 = 16. Iracionalni broj.Resenje jednacine x2=a (a0). -Ako je povrsina nekog kvadrata 16cm2.kolika je duzina stranice tog kvadrata? 4cm.na osnovu prethodnog.a i da je (-4)  (-4) = (4)2 = 16. Zasto? -A sta ako je povrsina kvadrata neki drugi broj? Kako onda odrediti duzinu njegove stranice? .

To su 4 i – 4.pa su brojevi 4 i – 4 resenja jednacine x2 = 16.Resenje jednacine x2=a (a0). U ovom slucaju trazena duzina stranice kvadrata je samo jedno (i to . Na osnovu prva da postoje 2 vrednosti promenljive ciji je kvadrat 16. Iracionalni broj. tj.povrsina kvadrata u nasem primeru je 16 Znaci da bismo izracunali x16cm2 duzinu stranice x datog kvadrata potrebno je resiti x jednacinudva primera videli smo x2 = 16. Kvadratni koren.

naziva se (aritmeticki) kvadratni koren broja 16.tj.Resenje jednacine x2=a (a0). 9 -Takodje. -Pozitivno resenje (koren) te jednacine.broj 4. Kvadratni koren.kvadratni koren broja 9 zapisujemo sa =3 jer je 32 = 9. a . 16=4 jer je 42 = 16. Iracionalni broj. -Kvadratni koren broja 0 zapisujemo 0 sa = 0 jer je 02 = 0. -Kvadratni koren broja 16 zapisujemo sa: 16 Dakle.

pa se zbog toga znak koristi kao oznaka za kvadratni koren racionalnog broja. Verovatno se pitate zasto se bas taj znak koristi kao oznaka za koren?! Zato sto taj znak predstavlja stilizovano pocetno slovo r latinske reci radix sto znaci koren.Resenje jednacine x2=a (a0). Kvadratni koren. .Za a . .broj a je osnova korena (potkorena velicina) Kvadratni koren broja a (a 0) je . Iracionalni broj.Znak je oznaka za kvadratni koren.

Kvadratni koren. Pise se: x2=9 x= 9 ili x=.-3} 2) Ako je a=0.a a neki poznati broj: 1) Ako je a > 0.jer je 32=9 i (-3)2= 9.Resenje jednacine x2=a (a0).a=9.9 x=3 ili x=-3 Skup resenja je {3.gde je x – nepoznata.npr.jednacina x2=9 ima 2 resenja:3 i –3. Razmotrimo sada jednacinu x2 = a. Iracionalni broj.jednacina x2=0 ima .

jer ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat – 9. Kvadratni koren. koren broja –9? E.Resenje jednacine x2=a (a0).pa jednacinu x2=-9 ne resavamo sada. Iracionalni broj.to ne moze.Kako izracunati duzinu njegove Duzina stranice kvadrata se dobija 2 x 2cm stranice?! resavanjem jednacine x2=2. Da li takav broj postoji u skupu racionalnih brojeva? . Primer3:Povrsina kvadrata x je 2cm2. Dakle ocekujemo da x bude broj oznacen sa 2.

Iracionalni broj.broj 2 se ne moze predstaviti u p obliku: (p Z. Takodje.Resenje jednacine x2=a (a0).nijedan racionalan broj nije resenje jednacine p x2=2.qN). tj. tj. 22>2. . Primetimo da on sigurno ne moze biti ceo broj jer je 12=1. q Dokazimo tvrdjenje da 2 nije racionalan broj. Kvadratni koren.ako postoji mora da zadovoljava 1< 2<2. 12<2 i 22=4. pa 2 .Drugacije q receno.

pa je prema tome i p paran broj.p=2k(kN) 2q2=(2k)2. Kvadratni koren.sto je protivrecno polaznoj pretpostavci da su p i q .tj.odnosno q-paran broj.tj. 2q2=p2 2 q q Iz ove nejednakosti sledi da je p2 paran broj. Onda je: p 2 p2 ( 2 )2=( ) . 2= .p i q parni brojevi. Iracionalni broj.odnosno 2q2=4k2.tj. q2 je paran broj.q2=2k2.Resenje jednacine x2=a (a0). tj. q2 Tako dobijamo da su u jednakosti 2= .pa p2 je q=2m (mN).

Prema tome. Ti brojevi se nazivaju IRACIONALNI BROJEVI.tj. 2 . Kom skupu pripada broj 2 ? Prethodni primer o kome smo raspravljali pokazuje da nas operacija korenovanja obavezuje da uvedemo novu vrstu brojeva. jednacine x2=a Dakle.p i q Kvadratni koren. . p p Ovim smo dokazali da 2 nije q q racionalan. Zakljucujemo da ne postoji racionalan broj ciji je kvadrat jednak 2.navedena jednakost nije tacna ni za jedan racionalan broj . (a0). Iracionalni broj.Resenje ne mogu biti parni.

1/3 . . U prethodnim razredima upoznali smo neke skupove brojeva: 1) Skup prirodnih brojeva. Q={x|x= .p.qZ. 1/2 odnos:N -2 .0 .2. 1 .0.2.1. -1 .Resenje jednacine x2=a (a0). Z = {-…. Iracionalni broj.…} q 3) Skup racionalnih brojeva.3. .1 Za . 2 ZQ . 3N . …} 2) Skup celih brojeva. Kvadratni koren. -1/2 navedene skupove Q vazi .2 Z .p 1. N = {1.q0}.-2.

(Matematicari i fizicari skole Pitagorejaca.uvideli su da pored racionalnih postoje i drugi-iracionalni brojevi. Kvadratni koren.duzina stranice kvadrata cija je povrsina 2cm2 je iracionalan broj 2. Znaci. Za iracionalne brojeve znalo se jos u V i IV veku p. Takodje.Resenje jednacine x2=a (a0).qN) je iracionalni broj.e.n. Iracionalni broj.moze se pokazati da su . Svaki broj koji se ne moze predstaviti u p obliku q (pZ.a i neki kasnije.

Dakle. Ako sa I oznacimo skup svih iracionalnih brojeva. Racionalni i iracionalni brojevi zajedno cine novi skup .skup REALNIH BROJEVA.svaki realan broj je ili racionalan ili iracionalan. R=QUI Skupovi Q i I nemaju R zajednickih elemeQ I nata. Iracionalni broj.Q I= .Resenje jednacine x2=a (a0). tj.onda je unija skupova Q i I skup realnih brojeva koji oznacavamo sa R. . Kvadratni koren.

Pritom. U tom novom skupu.koren iz a i oznacavacemo ga sa a . . 3 . 6.broj a ce nekad biti racionalan (npr.skupu realnih brojeva R bice moguce resavati sve jednacine oblika x2=a. a 0. Kvadratni koren.Resenje jednacine x2=a (a0).…).25 =2. Iracionalni broj. 9 =3. Nenegativno resenje takve jednacine zvacemo kao i do sada.5) ali cesto nece ( 2 .

7. 7 } .4 Skup resenja ove jednacine je skup racionalnih brojeva {-4. tj.16. b) x2=7 a) x2=16 ako i samo ako je x = 16 ili x= .4} b) x2=7 ako i samo ako je x= 7 ili x=7 Skup resenja ove jednacine je skup iracionalnih brojeva {.Resenje jednacine x2=a (a0). Primer 4: Resimo jednacine:a) x2=16. Kvadratni koren. x = 4 ili x = . Iracionalni broj.

Za izracunavanje kvadratnog korena nenegativnih racionalnih brojeva mogu se koristiti tablice i racunari (kalkulatori). Na kraju knjige date su tablice u kojima su navedene vrednosti kvadratnih korena brojeva od 1 do 1000 sa dve decimale.Resenje jednacine x2=a (a0). Narednog casa upoznacemo te dve vrste odredjivanja kvadratnih korena. Iracionalni broj. Kvadratni koren. .

2 .5 } izdvoj podskupove 2 prirodnih. . 13 .celih i racionalnih brojeva. Obrazloziti! 4 2) Iz skupa brojeva {-8 . 5 c) 0. 5 0 . . -2.3 aritmeticki koren broja 0.09 .16 . 0.7 . .Domaci zadatak: 1) Da li je ili ne: a) 6 aritmeticki koren broja 36 4 2 b) aritmeticki koren broja 25 . d) – 4 aritmeticki koren broja 16 .

a  R. e) a i a . b) 69 ? 5) Ako dvostrukom kvadratu nekog broja dodamo 18 dobijamo .36 .36 i 0. a  R.1 1 b)4 4 i c) 0.za 0<a< 1.Domaci zadatak: 3) Uporediti brojeve: a) 16 i 16 . 4) Izmedju kojih prirodnih brojeva se nalazi aritmeticki kvadratni koren broja: a) 20 . d) a i a. za 1  a.

7890 4/70/.. ..-.70/34 . 4//4 8.2.-740.07..93 4703.:3...024 90 /./7.37.93 4703 7./7.30. .7 .. :543.9..:.0/030.24:80 478999. .:3.0/0.934703.7.3.:30/.70/3489.947 .908:9.8.....-.30 ./7.0 . 3030.43.9344703.0 .8: 3.3 -74 . .#08030 0/3./7.7....3-740.43.../.0:42..

3 -740..   ..79209.79209..79209.4 54/8:54.42. -740. ./. .  -7.79209. . 4703 -74. 0 30 . 4703 -74. 4703 -74.  .         < /.  / .43. 4703 -74.9.49  8:5..0 5774/3 ..0  7. . .

.79209. # 0 ..24/4-. . /4/..24 /70/99. .-74 7./7.2 ./. 4/.0 . .40304.47..:3...803. . . .9.4:4974:. ..42. / .4 57.9/:3:. &5470/9 -740..90900/3..4897:42... .54. # 20/:45774/3-740.. ./7..934703-74.     .9:304-74. .783.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful