PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE

EKONOMIJE

SEMI NARSKI RAD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Prof.dr Branko Latinović Banja Luka , 2011 god.

Student : Igor Simunović Indeks br. : 154- 08/VUM

..........................o.......................... Literatura...............................o Contents 1...5 Formiranje baze podataka………………………………………………………...........14 Literatura 2 .......5-7 Ažuriranje baze podataka…………………………………………………………......................3 Uloga i ciljevi baze podataka....……......................................................13 9.........o................9-12 Zaključak …………………………………………………………………………………......…………8 Korištenje baze podataka………………………………………………………..........…………….........o...........Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d............................................................................................9 Umrežavanje podataka…………………………………………………………………... 2..............4 Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d.............................................................. Uvod..................

a samim time. Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. pojavom sve agresivnije konkurencije. Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala. kontrole kretanja roba. Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu. odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe.o 1. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 1 . primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih. shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom.Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine .

pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka. pa povremeno treb podesiti logičke strukture. Ubacivanje. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. akose fizička struktura promjeni ( na primjer. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze. Takođe. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka. Čuvanje integriteta. Mogućnost podešavanja I kontrole. te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. regulisanje ovlašćenja korisnika. Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. Logička nezavisnost podataka. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. Fleksibilnost pristupa podatcima. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano. u skladu s potrebama određene aplikacije. Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi. Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga.o 2. Istovremeni pristup do podataka. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane. Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke.To znači. Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka. već se referenciraju na logičku strukturu baze. Zaštita od neovlašćenog korištenja. mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi.o. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. kome na raspolaganju stoje razni alati. 1 . to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom. promjena. Uvede se novi zapis ili veza). te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze. Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata. svrha baze se vremenom mijenja. Zadovoljavajuća brzina pristupa. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera. Mogućnost oporavka nakon kvara. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka.

o. Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme: • Motorola • Nokia • MCI • Northern Telecom • Bear Stearns • The Money Store • The US Army • NASA • Boeing 4. Slika 1 Slika 2 1 .o. obrađene itd. pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene.o.o 3. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima. Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d. dorađene . Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja.

o.površinska struktura • _____XXXX -. šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su : • XX ________ -. Slika 3 1 .o. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika.debljina materijala • __XX______ -.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. jedinica mjere I drugi neophodni podatci. U Interlignum d. što će mu uveliko olakšati dalji rad.o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj .boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3. opis materijala .o.

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5). dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih.o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima. što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6). Slika 4 Slika 5 1 .o.

Takođe. izdatnica . kao što su naziv.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća. da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. 1 . Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje. broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) • Slika 7 Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura. obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo.o. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu. 4. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka. Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva. otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su: • Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda.

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. kako kupcima tako i dobavljačima . takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja. Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih.o. kompletan promet materijala po komitentima. Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije. 5. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja.o Slika 8 4. Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 TERMINAL 4 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 1 . što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača. Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 .

pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 . Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu. Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 2 .o. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network).o Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2).

troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice.Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani.o. otpremnica. kalkulacija. Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama .Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka. trgovačkih knjiga …). Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa. Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala.’ 3 . jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka. Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada. partnera.o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target). dokumenata.

6. Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije.o.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova).o Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar. kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka. Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje 3 .Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca. I na kraju .Seminarski rad Slika 13 Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia.Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet. Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze.

kontrole kretanja roba. Prof. Literatura 1. Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije. Dr Branko Latinović.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Jun 2006. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 9.o komunikacije među zaposlenima. 2 . pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga . Banja Luka. da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim. Informacioni sistemi . shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu ..o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful