P. 1
Seminarski rad-Projektovanje informacionih sistema

Seminarski rad-Projektovanje informacionih sistema

|Views: 1,091|Likes:
Published by igor6995

More info:

Published by: igor6995 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE

EKONOMIJE

SEMI NARSKI RAD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Prof.dr Branko Latinović Banja Luka , 2011 god.

Student : Igor Simunović Indeks br. : 154- 08/VUM

................ 2..14 Literatura 2 ...............o Contents 1.....3 Uloga i ciljevi baze podataka..................................…………8 Korištenje baze podataka………………………………………………………....9 Umrežavanje podataka…………………………………………………………………..................4 Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d...........................................................5 Formiranje baze podataka………………………………………………………..13 9........................o...............Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.......................……..........9-12 Zaključak …………………………………………………………………………………..........o................5-7 Ažuriranje baze podataka…………………………………………………………......... Literatura.....................................................................o..............................................................……………................................. Uvod........

o 1.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima. odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe. shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom.Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine . a samim time. kontrole kretanja roba. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 1 . primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje . Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala.o. pojavom sve agresivnije konkurencije. Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda.

Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom. Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. Mogućnost podešavanja I kontrole. mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. pa povremeno treb podesiti logičke strukture. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka. već se referenciraju na logičku strukturu baze. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. regulisanje ovlašćenja korisnika. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike. Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga. Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka. kome na raspolaganju stoje razni alati. svrha baze se vremenom mijenja. Zadovoljavajuća brzina pristupa.o. Zaštita od neovlašćenog korištenja.To znači. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje. Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke. akose fizička struktura promjeni ( na primjer. Istovremeni pristup do podataka. Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano. Mogućnost oporavka nakon kvara. Takođe. Uvede se novi zapis ili veza). Ubacivanje. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka. Čuvanje integriteta. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane.o 2. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima. 1 . I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka. te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Fleksibilnost pristupa podatcima. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. promjena. pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme. u skladu s potrebama određene aplikacije. Logička nezavisnost podataka.

dorađene .o 3. pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 . Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja. Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme: • Motorola • Nokia • MCI • Northern Telecom • Bear Stearns • The Money Store • The US Army • NASA • Boeing 4. obrađene itd.o. Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima. Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d. Slika 1 Slika 2 1 .o.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o.

debljina materijala • __XX______ -. Slika 3 1 .o.površinska struktura • _____XXXX -. šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su : • XX ________ -.o.o. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika.o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. što će mu uveliko olakšati dalji rad. U Interlignum d. opis materijala . jedinica mjere I drugi neophodni podatci.boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3.

o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima. što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6).o. dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Slika 4 Slika 5 1 . zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5).

obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu.o.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva. izdatnica . otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka. Takođe. Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8. 1 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda. U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su: • Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda. kao što su naziv. 4. broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) • Slika 7 Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka.

o Slika 8 4. takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja. kompletan promet materijala po komitentima. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja. Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača. Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 . Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. kako kupcima tako i dobavljačima . Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. 5. POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 TERMINAL 4 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 1 .o.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih.

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 2 .o Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu.o. pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži. Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 . i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network).

o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target).Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. kalkulacija. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.’ 3 . redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada. Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka. Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala.o. Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). trgovačkih knjiga …). Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa. troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice. jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka. Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) . partnera.Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani. dokumenata. otpremnica. Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama .

Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije.o. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje 3 .Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka.Seminarski rad Slika 13 Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. 6. Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet. kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka. Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2).o Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova). i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network).Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca. Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze. I na kraju .

da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim.o komunikacije među zaposlenima. Jun 2006. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 9. 2 . Informacioni sistemi . Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije. kontrole kretanja roba. Banja Luka. shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga . Dr Branko Latinović. Literatura 1. Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu .o. Prof.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->