PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE

EKONOMIJE

SEMI NARSKI RAD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Prof.dr Branko Latinović Banja Luka , 2011 god.

Student : Igor Simunović Indeks br. : 154- 08/VUM

.................................5-7 Ažuriranje baze podataka………………………………………………………….....o Contents 1..........................9 Umrežavanje podataka…………………………………………………………………........…….............5 Formiranje baze podataka………………………………………………………..........3 Uloga i ciljevi baze podataka..........o...... 2...Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d..............................……………......................4 Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d...............................................................................................9-12 Zaključak …………………………………………………………………………………........................................... Uvod.... Literatura....................................13 9.o............................…………8 Korištenje baze podataka………………………………………………………......14 Literatura 2 ..........................................o.............

Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 1 . odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe. a samim time. primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih. kontrole kretanja roba. Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima. pojavom sve agresivnije konkurencije. shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom. Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje .o.o 1.Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.

Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi. Istovremeni pristup do podataka. Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze. mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom.o. Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera. kome na raspolaganju stoje razni alati. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka. Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka. 1 . Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka. Ubacivanje. u skladu s potrebama određene aplikacije. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. svrha baze se vremenom mijenja. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. već se referenciraju na logičku strukturu baze.To znači. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga.o 2. Mogućnost podešavanja I kontrole. Zadovoljavajuća brzina pristupa. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. Uvede se novi zapis ili veza). Takođe. te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. Mogućnost oporavka nakon kvara. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka. te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike. Čuvanje integriteta. I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima. Logička nezavisnost podataka. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. promjena. akose fizička struktura promjeni ( na primjer. regulisanje ovlašćenja korisnika. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama. Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano. Zaštita od neovlašćenog korištenja. Fleksibilnost pristupa podatcima. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. pa povremeno treb podesiti logičke strukture.

o. Slika 1 Slika 2 1 . Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima. obrađene itd. Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja. Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d. Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme: • Motorola • Nokia • MCI • Northern Telecom • Bear Stearns • The Money Store • The US Army • NASA • Boeing 4.o. pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. dorađene .o 3.

površinska struktura • _____XXXX -. šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su : • XX ________ -. što će mu uveliko olakšati dalji rad.debljina materijala • __XX______ -.o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj .o. jedinica mjere I drugi neophodni podatci. Slika 3 1 .o.o. U Interlignum d.boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. opis materijala .

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5). što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6). dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih. Slika 4 Slika 5 1 .o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima.

otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća. obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo. Takođe. Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka. U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su: • Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda.o. broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) • Slika 7 Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8. kao što su naziv. izdatnica . da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka. 1 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. 4.

Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja. Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o Slika 8 4. što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. kompletan promet materijala po komitentima. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 TERMINAL 4 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 1 . Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih.o. Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. kako kupcima tako i dobavljačima . Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije. takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja. 5.

Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 .o. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu. pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka.o Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka. Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 2 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.

otpremnica. Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) . Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala. troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice.Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani.Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. dokumenata. redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target).o.’ 3 . Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama . Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa. kalkulacija. trgovačkih knjiga …). Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka. partnera. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa. Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka.

i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje 3 .Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije. I na kraju . kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova).Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca.Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka. Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia.o Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar. 6.Seminarski rad Slika 13 Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze.

Literatura 1. 2 . Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu .o.o komunikacije među zaposlenima. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga . Dr Branko Latinović. Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije. Jun 2006.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Informacioni sistemi .. shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. kontrole kretanja roba. Banja Luka. Prof. da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful