PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE

EKONOMIJE

SEMI NARSKI RAD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Prof.dr Branko Latinović Banja Luka , 2011 god.

Student : Igor Simunović Indeks br. : 154- 08/VUM

.................................5 Formiranje baze podataka………………………………………………………..................................9-12 Zaključak …………………………………………………………………………………............o..................o. 2..o Contents 1.............................4 Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d..........5-7 Ažuriranje baze podataka………………………………………………………….....................o.................................................................................……………............... Literatura...................…………8 Korištenje baze podataka………………………………………………………..............……..................3 Uloga i ciljevi baze podataka........14 Literatura 2 ................... Uvod...................................9 Umrežavanje podataka…………………………………………………………………...........................................................Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d...13 9...

Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine .o. shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom. odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe.o 1. Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda. Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje . primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 1 . pojavom sve agresivnije konkurencije. Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu. kontrole kretanja roba.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. a samim time.

u skladu s potrebama određene aplikacije. Istovremeni pristup do podataka. pa povremeno treb podesiti logičke strukture. regulisanje ovlašćenja korisnika. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze. Mogućnost oporavka nakon kvara. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane. Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka. Fleksibilnost pristupa podatcima.o. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata. Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima. Ubacivanje. Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze.To znači. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke. Čuvanje integriteta. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. svrha baze se vremenom mijenja. Mogućnost podešavanja I kontrole. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Zaštita od neovlašćenog korištenja. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. Uvede se novi zapis ili veza). Takođe. kome na raspolaganju stoje razni alati. akose fizička struktura promjeni ( na primjer. I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka. pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga.o 2. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. 1 . te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima. već se referenciraju na logičku strukturu baze. Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano. Zadovoljavajuća brzina pristupa. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera. te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. Logička nezavisnost podataka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi. promjena.

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o 3. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima.o. Slika 1 Slika 2 1 . dorađene . obrađene itd. Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene. Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja.o. Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d. Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme: • Motorola • Nokia • MCI • Northern Telecom • Bear Stearns • The Money Store • The US Army • NASA • Boeing 4. pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 .o.

o. što će mu uveliko olakšati dalji rad. U Interlignum d.o.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3.površinska struktura • _____XXXX -. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika. šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su : • XX ________ -. opis materijala . Slika 3 1 .o.o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj . jedinica mjere I drugi neophodni podatci.debljina materijala • __XX______ -.

Slika 4 Slika 5 1 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih. zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5). što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6).o.o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima.

otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. izdatnica . U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su: • Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda. 4. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća. Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva. Takođe. broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) • Slika 7 Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu.o. kao što su naziv. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka. 1 . Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda. da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka.

Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 . POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 TERMINAL 4 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 1 . takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja. Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. kako kupcima tako i dobavljačima .o. što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača.o Slika 8 4. Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije. kompletan promet materijala po komitentima. Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. 5. Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih.

Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka.o Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2).Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 2 . Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži.o. Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka. Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 . Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network).

otpremnica. partnera.Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani. Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa.Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala. jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka. troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice.o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target). redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada.o. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa.’ 3 . Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) . Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). dokumenata. trgovačkih knjiga …). Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama . kalkulacija.

Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze.o.Seminarski rad Slika 13 Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka.Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka.o Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar.Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca. 6. Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije. Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje 3 . Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. I na kraju . Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova).

shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu .o komunikacije među zaposlenima. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 9.o. da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim. Informacioni sistemi . kontrole kretanja roba. Banja Luka. Literatura 1.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Dr Branko Latinović. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga . Prof. Jun 2006.. Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije. 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful