PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE

EKONOMIJE

SEMI NARSKI RAD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Prof.dr Branko Latinović Banja Luka , 2011 god.

Student : Igor Simunović Indeks br. : 154- 08/VUM

.........9 Umrežavanje podataka………………………………………………………………….......…………8 Korištenje baze podataka……………………………………………………….........5-7 Ažuriranje baze podataka………………………………………………………….................................................................................o.……...........................................9-12 Zaključak …………………………………………………………………………………..............................o.................................................................5 Formiranje baze podataka………………………………………………………............................................... Uvod............................14 Literatura 2 ...........o Contents 1...................13 9............……………..................Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d....o....... 2...........3 Uloga i ciljevi baze podataka.... Literatura............4 Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d................

shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom. pojavom sve agresivnije konkurencije.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih.Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine . odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe. kontrole kretanja roba. Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima.o 1. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 1 .o. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje . a samim time. Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala. Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu.

Mogućnost oporavka nakon kvara. već se referenciraju na logičku strukturu baze. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme.To znači.o 2. Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. akose fizička struktura promjeni ( na primjer. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze. Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom. Fleksibilnost pristupa podatcima. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka. Logička nezavisnost podataka. Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka. Istovremeni pristup do podataka. I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka. Uvede se novi zapis ili veza). Takođe. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. Mogućnost podešavanja I kontrole. kome na raspolaganju stoje razni alati. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka. Zadovoljavajuća brzina pristupa. 1 . mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka. promjena. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju. Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka. pa povremeno treb podesiti logičke strukture. te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje. u skladu s potrebama određene aplikacije. regulisanje ovlašćenja korisnika. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze. svrha baze se vremenom mijenja. te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima. Čuvanje integriteta. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. Zaštita od neovlašćenog korištenja. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike.o.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata. Ubacivanje. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama.

Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme: • Motorola • Nokia • MCI • Northern Telecom • Bear Stearns • The Money Store • The US Army • NASA • Boeing 4.o.o. dorađene .o. Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima. Slika 1 Slika 2 1 . Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene. pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 .o 3. Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja. obrađene itd.

šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su : • XX ________ -.boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3.debljina materijala • __XX______ -. opis materijala .o. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika.o.o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.površinska struktura • _____XXXX -.o. U Interlignum d. što će mu uveliko olakšati dalji rad. jedinica mjere I drugi neophodni podatci. Slika 3 1 .

zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5). Slika 4 Slika 5 1 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6).o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima. dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih.

otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. 4.o. obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. kao što su naziv. Takođe.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. 1 . izdatnica . broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) • Slika 7 Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8. U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su: • Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda. Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu. da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka. Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva.

o.o Slika 8 4. 5. kako kupcima tako i dobavljačima . takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja. Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača. Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja. Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 TERMINAL 4 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 1 . Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije. Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih. kompletan promet materijala po komitentima.

Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 . i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 2 .o Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia.o.Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka. pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži.

Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa.o. partnera. trgovačkih knjiga …).o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target). redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada.’ 3 . kalkulacija. Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa. Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka.Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. dokumenata. Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) . Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama . Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala.Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani. jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka. troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice. otpremnica.

Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije.Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network).Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka.o Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar. Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova). I na kraju .o. Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije.Seminarski rad Slika 13 Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje 3 . Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2).Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca. Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. 6. kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka.

Prof. da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim.o. Informacioni sistemi . Dr Branko Latinović. Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije. Jun 2006..Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. kontrole kretanja roba. Banja Luka. shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 9. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga . Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu . Literatura 1.o komunikacije među zaposlenima. 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful