PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

FAKULTET POSLOVNE

EKONOMIJE

SEMI NARSKI RAD
PREDMET :PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA TEMA: UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA U INTERLIGNUM D.O.O.

Mentor : Prof.dr Branko Latinović Banja Luka , 2011 god.

Student : Igor Simunović Indeks br. : 154- 08/VUM

.....................................................5 Formiranje baze podataka……………………………………………………….......................... Uvod............Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o......9-12 Zaključak …………………………………………………………………………………............o.......................... 2....................................14 Literatura 2 .................…………8 Korištenje baze podataka………………………………………………………..o Contents 1....................9 Umrežavanje podataka…………………………………………………………………...................…………….....................o........................................................3 Uloga i ciljevi baze podataka................5-7 Ažuriranje baze podataka………………………………………………………….....4 Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d...............................................…….......13 9................................... Literatura.................

shvatili smo na samom početku da bez kvalitetne informacije nećemo imati prednosti nad konkurencijom. Iz tog razloga izgradili smo kvalitetnu bazu podataka kao jedno od osnovnih elemenata našeg uspjeha da u roku od osam godina našeg postojanja postanemo vodeći distributer navedenih poluproizvoda. pojavom sve agresivnije konkurencije. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga 1 . Uvod Jedan od modela povećanja konkuretnosti preduzeća koji je široko prihvaćen u razvijenim zemljama predstavlja kvalitetno upravljanje bazama podataka i njihovo maksimalno korišćenje kao svoje prednost na tržištu.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.o. Porastom tržišta I povećanjem ponude I tražnje . odnosno da su korištena iskustva koja su dobijana u toku samog rada I kao takva smo ih ugrađivali u postojeće programe. kontrole kretanja roba. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje komunikacije među zaposlenima. a samim time. Mora se imati u vidu da je programska podrška postepeno se usavršavala. primorani smo konstantno da radimo na usavršavanju baza podataka I izvlačenju maksimuma iz njih.o 1.Kao preduzeće koje se bavi veleprodajom poluproizvoda za proizvodnju namještaja i sobnih vrata na cijeloj teritorije Bosne I Hercegovine .

akose fizička struktura promjeni ( na primjer. Ovom zahtjevu zaista zadovoljavaju jedino relacione baze podataka. svrha baze se vremenom mijenja. Korisnici I aplikacije pritom ne moraju poznavati detalje fizičkog prikaza podataka. Mogućnost podešavanja I kontrole. Logička nezavisnost podataka. Ubacivanje. brisanje i čitanje podataka obavlja se posredstvom zajedničkog softvera. te po svom nahođenju uspostavljati veze među podatcima. Istovremeni pristup do podataka. mjenjanje parametara u fizičkoj strukturi. Baze podataka prestavljaju viši nivo rada s podatcima u odnosu na klasične programske jezike. pohranjenih u spoljnoj memoriji računarskog sisteme. Razdvaja se logička definicija baze od njene stvarne fizičke strukture. Danas se zahtjeva da korisnik može slobodno pretraživati po pdatcima. Zaštita od neovlašćenog korištenja. promjena.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Mogućnost oporavka nakon kvara. Mora postojati pouzdana zaštita baze u slučaju kvara hardvera ili greške u radu sistema softvera. Čuvanje integriteta. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. dakle korisnik je mogao pretraživati podatke jedino onim redosljedom koji je bio predviđen u vrijeme projektovanja I implementacije baze.To znači. te svaki od njih treba imati utisak da sam radi sa bazom. I to u situaciji kada postoje greške u aplikacijama. Drugim riječima ako se logička definicija promjeni(npr. Uvede se novi zapis ili veza). Pritom korisnici ne smiju ometati jedan drugoga. regulisanje ovlašćenja korisnika. te izborom pogodnih algoritama za pretraživanje.o 2. kome na raspolaganju stoje razni alati. Velika baza zahtjeva stalnu brigu: praćenje perfomansi. rutinsko pohranjivanje rezervnih kopija podataka. 1 . Zadovoljavajuća brzina pristupa. Takođe. Razdvaja se globalna logička definicija cijele baze podataka od lokalne logičke za jednu aplikaciju. u skladu s potrebama određene aplikacije. podatci se prepišu na druge datoteke na drugim diskovima). već se referenciraju na logičku strukturu baze. U starijim hijerarhijskim I mrežnim bazama podataka. uz neke jednostavne transfomacije tih elemenata. Fleksibilnost pristupa podatcima. Na brzinu pristupa može se uticati odabirom pogodnih fizičkih struktura podataka. Operacije s podatcima moraju se odvijati dovoljno brzo. Baza mora omogućiti da veći broj korisnika istovremeno koristi iste podatke. Lokalna logička definicija obično se svodi na izdvajanje samo nekih elemenata iz globalne definicije. pa povremeno treb podesiti logičke strukture. to neće zahtjevati promjene u postojećim aplikacijama. Nastoji se automatski sačuvati korektnost I konzistencija podataka.o. Uloga i ciljevi baze podataka Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka.Mora postojati mogućnost da se korisnicima ograniči prava korištenja baze. Podatci su istovremeno dostupni raznim korisnicima I aplikacionim programima. Odgovorna osoba zove se administrator baze podataka. staze pristupanja podatcima bile su unaprijed definisane. dakle da se svakom korisniku reguliše ovlaštenje šta on smije a šta nesmije raditi sa podatcima. I prema tome taj viši nivo rada ogleda se u tome što tehnologija baze podataka nastoji ispun ti sledeće ciljeve: Fizičku nezavisnost podataka. te konfliktne istovremene aktivnosti korisnika. Ovakvi poslovi moraju se obavljati centralizovano.

dorađene .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. pri čemu treba voditi računa da budu što detaljniji radi budućih potreba kako je prikazano na slici 1 i 2 . Aplikacije na terminalime su urađene u Delphi 7 koji obezbjeđuje fantastične mogućnosti za izradu različitih vrsta izvještaja gdje u saradnji sa programerom u kratkom roku mogu biti pripremljene. Slika 1 Slika 2 1 . Funkcionisanje baze podataka u Interlignum d. obrađene itd.o. Jer to je neophodno radi stalnog proširenja poslova a samim tim i potrebne nadogradnje programskih rješenja. Obrada podataka se obavlja pomoću sistema za obradu podataka InterBase & FireBird Manager kojeg između ostalih koriste i sledeće firme: • Motorola • Nokia • MCI • Northern Telecom • Bear Stearns • The Money Store • The US Army • NASA • Boeing 4.o.o.o 3. Formiranje baze podataka Formiranje baze podataka podrazumjeva otvaranje konta komitenata sa svim potrebnim podatcima.

U Interlignum d.o.boja materijala Opis materijala sadrži dimenzije materijala izražene u određenoj jedinici mjere kako je prikatano na slici 3. što će mu uveliko olakšati dalji rad.o.o. Kod određivanje ID broja mora se imati u vidu da šifra artikla bude što prepoznatljivija za korisnika. Slika 3 1 . šifra proizvoda se sastoji od osam numera gdje su : • XX ________ -.debljina materijala • __XX______ -.površinska struktura • _____XXXX -. jedinica mjere I drugi neophodni podatci.o Takođe pored baze podataka komitenata neophodna je baza materijala koji ulaze u promet sa svim svojim karakteristikama kao što su identifikacioni broj .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. opis materijala .

o Pored gore navedenog neophodno je napraviti baze podataka jedinica mjere (slika 4) po međunarodnim standardima. što se tiče poreza na dodatu vrijednost (slika 6).Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. zatim vrste dokumenata koji će biti u opticaju (slika 5). dali su robe koje su u bazi robe sa povlasticama ili bez njih. Slika 4 Slika 5 1 .o.

Pored podataka koji su neophodni za funkcionisanje materijalnog knjigovodstva. kao što su naziv. 4.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. odnosno prilikom izrade dokumenata neophodnih za knjgovotstvo unose se i podatci neophodni za bazu. baza podataka je dizajniran tako da može da prati istoriju podataka. Ti dokumenti takođe treba da sadrže sve potrebne podatke o materijalu kako je pokazano na slici 8.o.o Slika 6 Prilikom definisanja modela podataka vodilo se računao tome da se obuhvate svi podaci koji bi trebalo da se nađu u centralnom informacionom sistemu jednog preduzeća. koja u sebi sadrži neophodnu količinu proizvoda. Takođe. U našem slučaju su dva osnovna dokumenta sa kojima se ažuriraju podatci odnosno formira baza špodataka a to su: • Ulaz roba koji se definiše preko kalkulacija proizvoda. otpremnica i prestavljaju izlaz robe iz skladišta a samim tim prave promet podataka u bazi. da podržava prikupljanje podataka iz više izvora kao i prosleđivanje podataka drugim skladištima u zavisnosti od toga čija je odgovornost ažuriranje podataka. cijenu proizvoda sa izraženim diskontima ako postoje. takođe tu su i potrebni podatci od dobavljača roba. Ažuriranje baze podataka Ažuriranje baze podataka u našem slučaju odvija se u samom procesu rada u bazi podataka. izdatnica . obuhvaćeni su i podaci važni za razne statističke analize i finansijsko knjigovodstvo. 1 . broj fakture dobavljkača datum isporuke itd (slika 7) • Slika 7 Izlaz roba koji se definiše preko raznih dokumenata kao što su poreska faktura.

5. što između nas i partnera odnosno kupaca i dobavljača. kako kupcima tako i dobavljačima . Poslovne jedinice u preduzeću su fizički odvojene i zbog toga moramo koristiti internet konekciju za uvezivanje računara Kako je prikazano na slici 9 .o.o Slika 8 4. Po meni jedan od osnovnih motiva korištenj baze podataka je da pronađemo i ustanovimo određene greške u našem poslovanju i da ih u što kraćem mogućem roku ispravimo. kompletan promet materijala po komitentima. poslovne jedinice u sastavu svoje računarske mreže imaju jedan server i par terminala u zavisnosti od potrebe. POSLOVNA JEDINICA 1 CENTARLNI RAČUNAR SERVER 1 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL-REPLIKACIONI SERVER POSLOVNA JEDINICA 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 TERMINAL 4 SERVER 2 TERMINAL 1 TERMINAL 2 TERMINAL 3 1 . Terminali prestavljaju mjesta obrade podataka a server obezbjeđuje njihovu povezanost sa ostatkom preduzeća. U stanju smo da vidimo kompletan promet materijala. Korištenje baze podataka Korištenje baze podataka za usavršavanje poslovanja je jedan od glavnih razloga cijelog procesa formiranja baze preko ažuriranja iste. Prije svega neophodno je da server ima internet konekciju koju ostvaruje preko lokalnih internet provajdera u obliku bežične (wireless) internet konekcije ili ADSL internet konekcije.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Kao sredtstvo kontrole baza podataka je neophodna u svakom preduzeću kao jedan od osnovnih faktora kvalitetnog poslovanja. takođe strukturu proizvoda koji se prodaju na tržištu njihova potražnja. Umrežavanje baze podataka Uz pomoć stručnjaka za hardver i softver u preduzeću Interlignum smo napravili računarsku mrežu koja uveliko olakšava rad i komunikaciju što između nas samih.

o. Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. Kao okidač cijelog procesa postavljen je replikacioni server odnosno program na jednom od terminala koji zadaje uslove replikacije odnosno prenosa podataka. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network).Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Uz pomoć programa Hamachi mi koristimo globalnu internet mrežu da bi napravili svoju lokalnu mrežu. Određivanje uslova pod kojim će se prenos izvršiti obavlja se programom Replication Manager (slika 11) 2 . Slika 10 Kako je prikazano na slici 10 .Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. pored naziva skladišta je i IP adresa istog odnosno adresa na kojoj se nalaze serveri poslovnih jedinica u globalnoj internet mreži.o Slika 9 Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2).

Slika 12 Kako smo već rekli program koji je zadužen za samu replikaciju zove se Replication Server (slika 13) . partnera. jer smo procijenili da nema potrebe da sve PJ imaju uvida u rad drugih a samim tim smanjujemo opterećenje prilikom prenosa podataka. otpremnica. Zbog sigurnost podataka njega smo postavili na jednom od terminala jer nam se učinilo sigunije nego da ga postavimo direktno na računar na kome se nalazi baza podataka.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d.Takođe je moguće hronološki pregledati replikacije odnosno prenose podataka (slika 14) radi pronalaženje konflikta ili grešaka koji mogu da nastanu u procesu prenosa. Prema tome svaka poslovna jedinica ima uvid samo u svoje promete materijala a koristi sve šifarnike zajedno sa ostalim poslovnim jedinicama .o Slika 11 Ovaj program određuje pravila u prenosu podataka od izvora (Source) do cilja (Target). dokumenata. Samo sa centralom ili kako naši radnici vole da kažu “Upravom” dozvoljena je razmjena prometa materijala a samiom tim dokumenata u vezi sa tim (računa. troškova…) koje mogu da koriste sve poslovne jedinice. Putem monitora možemo da dođemo do konkretnih zapisa. kalkulacija. Ovaj program koristi postojeću mrežu ostvarenu pomoću Hamachi-a i replikuje podatke između poslovnih jedinica i poslovnih jedinica i centrale sumira sve podatke i šalje ih u centralni računar u bazu (slika 12). redova u dokumentima zbog kojih je došlo do greške i da iste što lakše ispravimo radi daljeg nesmetanog rada.o.’ 3 .Radi lakšeg razumjevanja prikazali smo na slici 12 šematski izgled ostvarenih replikacionih veza između poslovnih jedinica na jednoj strani i poslovnih jedinica i centrale (01 InterLignum) na drugoj strani. Između poslovnih jedinica kao podaci kruže šifarnici (materijala. trgovačkih knjiga …).

Ovakva mreža formira virtualni tunel između korisnika koji služi za razmjenu podataka. Pored veleprodaje u svom sastavu ima i tri maloprodajne jedinice ( dva salona namještaja i jedan salon podova).o.Iz tog razloga podaci koji prate robu moraju biti što tačniji jer je komplikovana naknadna ispravka.Takođe treba napomenuti da je u cijenu proizvoda uključen i transport robe do kupca odnosno paritet isporuke Fca/ Kupac pa je prema tome mjesto prodaje odnosno obavljanja transakcije u skladištu kupca. Prenos podataka se odvija u tekstualnom formatu i nikakvi grafički elementi nisu uključeni u prenos podataka jer bi brzo zagušili promet. Zaključak Firma Interlignum sa sjedištem u Tesliću bavi se veleprodajom repromaterijala za proizvodnju namještaja i unutrašnje stolarije. Program koji je zadužen da iskoristi postojeće IP adrese servera koji su u sklopu poslovnih jedinica preduzeća je Hamachi ( slika 2). Kao najveći distributer ove vrste poluproizvoda u Bosni i Hercegovini neophodna je kvalitetna računarska mreža za obavljanje djelatnosti odnosno obezbjeđivanje kvalitetne i blagovremene informacije. i kao takve su spremne da budu iskorištena za virtualnu privatnu mrežu (VPN-virtual private network). Ovaj program koristi IP (Internet Protocol) adrese koje su “zamrznute” prilikom prve aktivacije Hamachia. I na kraju . kompletna baza podataka čuva se na jednom računaru sa dva HardDisc-a gdje se sa jednog kopira na drugi radi mogućeg oštećenja i samim tim gubljenja dragocijenih podataka.Seminarski rad Slika 13 Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Uz mali broj zaposlenih u komercijalnim poslovima neophodno je obezbjediti kvalitetnu informativnu mrežu radi što bolje 3 .o Slika 14 Takođe treba napomenuti da u prosjeku svakih pet minuta Replikacioni Server “obiđe” poslovne jedinice i pokupi promjene nastale u tom periodu i prenese ih u bazu podataka u centralni računar. Brzina prenosa zavisi od obima podataka i kvaliteta internet veze. 6.

Banja Luka. da bi smo mogli dati brz odgovor o stanju robe na našem skladištu što našem kupcu što nama samim.. Prof. pronalaženje i ispravljanje grešaka u prometu roba i usluga .o komunikacije među zaposlenima. Pošto smo zaključili da roba s kojom radimo manje više je istog kvaliteta kao i kod konkurencije. Zahvaljujući ovakvim softverskim rješenjima u stanju smo kvalitetno dati u svakom trenutku podatke vezane za našu robu i osjećamo se dominantnije u odnosu na konkurenciji jer nudimo kvalitetniji servis 9. kontrole kretanja roba. 2 . Literatura 1. shvatili smo da ključ uspjeha ovakvog preduzeće kakvi smo mi leži samo u brzini i kvalitetu isporuke. Jun 2006.Seminarski rad Upravljanje bazama podataka u Interlignum d. Informacioni sistemi .o. Sve ovo je urađeno samo iz tog razloga da bi smo bili što konkurentniji na tržištu . Dr Branko Latinović.