Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 11. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.065

Nermin Nik{i}, generalni sekretar SDP-a BiH i kandidat za premijera Vlade FBiH

Ne treba vlada da vlada, ve} da slu`i narodu
4-5. strana

Nakon 11 mjeseci zatvora

Dr. Ante Nazor

Srbija vodi politi~ku agresiju

17. strana

Rendi} u Tuzli
Zamjenik libijskog ambasadora u BiH Mohamed A. Naas

DANAS PRILOG

6 i 7. strana

Zavjera SAD-a i Al-Kaide protiv Muamera Gadafija
19. strana

U @I@I
Milorad Dodik poru~io:

2

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vije}e ministara BiH

[piri} dijelio jedinice
Predsjedavaju}i VM-a nije obrazlo`io {ta ga je rukovodilo da negativnim ocijeni rad MVP-a, ba{ kao, uostalom, i UIO
Zbog protivljenja srpskih predstavnika, predsjedavaju}eg Nikole [piri}a i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mladena Zirojevi}a, Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj sjednici nije usvojilo izvje{taj o radu Uprave za indirektno oporezivanje BiH za pro{lu godinu. To je ujedno bio i jedini izvje{taj dr`avnih institucija i agencija koji nije dobio prolaznu ocjenu. bra 2010. gra|ani BiH putuju u zemlje ~lanice Evropske unije bez viza, uz posjedovanje biometrijskog paso{a.

Umjesto stida, pohvala
To su ujedno jedine aktivnostikoje je Vije}eministara i izvr{ilo. Sve ostale su pora`avaju}e. Tako je od ukupno 308 aktivnosti planiranih Akcionim planom za realizaciju prioriteta iz dokumenta Realizacija obaveza iz dokumenta Evropsko partnerstvo, u potpunosti realizirano svega 76 ili 25 posto, dok je na prijedlog nadle`nih institucija prolongirano izvr{enje ~ak 232 aktivnosti. Najbolji rezultati postignuti su u oblasti Demokratija i vladavina prava u okviru Politi~kog kriterija, gdje je od planiranih 27 realizirano 13 aktivnosti, te u oblasti Finansijska kontrola, gdje je realizirano sedam od 11 planiranih aktivnosti, kao i u oblasti Borba protiv organiziranog kriminala i terorizma, gdje su realizirane dvije od tri planirane aktivnosti. Mjere iz Akcionog plana za provo|enje obaveza iz privremenog sporazuma/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju sve nadle`ne institucije provode kontinuirano te je sada{nji stepen provo|enja na zadovoljavaju}em nivou, cijeni Vije}e ministara BiH, ne uzimaju}i u obzir da SSP ne}e i ne mo`e biti ratificiran u Vije}u EK-a, odnosno stupiti na snagu upravo zbog neizvr{avanja obaveza - vi{e od osam mjeseci kasni usvajanje zakona o dr`avnoj pomo}i BiH.
A. TERZI]

Milorad Dodik policiji izdao nare|enje

Uhapsiti
Gani}a i Divjaka!
Pu{tanjem Gani}a, a vjerovatno sada i Divjaka, objelodanilo se da postoji optu`nica za Dobrovolja~ku, pa o~ekujem da policija RS-a radi svoj posao, ka`e predsjednik RS-a
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saop{tio je da }e od policije RS-a tra`iti da uhapsi Ejupa Gani}a i Jovana Divjaka i preda ih organima gonjenja Srbije zbog ratnih zlo~ina po~injenih u Dobrovolja~koj ulici, ukoliko stupe na teritoriju RS-a. „Pu{tanjem Gani}a iz pritvora u Londonu, a vjerovatno sada i Divjaka, objelodanilo se da postoji optu`nica za Dobrovolja~ku, da se radi o ratnom zlo~inu i o~ekujem da }e policija RS-a uraditi svoj posao“, izjavio je Dodik na vanrednoj pres-konferenciji ju~er u Banjoj Luci. nistra vanjskih poslova BiH Svena Alkalaja ne}e dobiti podr{ku predstavnika RS-a i to }e se desiti po prvi put u BiH“ dodao je Dodik. , Jednako nezadovoljstvo Dodik je izrazio i prema, kako je kazao, „pona{anju i izjavama visokog predstavnika Valentina Inzka u vezi s hap{enjem Divjaka“. „Visoki predstavnik je nakon ovoga potpuno irelevantna osoba za nas. Ovo {to se de{ava, sada je po-

Srpski predstavnici protiv
- Nije bilo nikakve rasprave iz koje bi se dalo naslutiti {ta je rukovodilosrpskepredstavnike da ne daju saglasnost za usvajanje izvje{taja o radu UIOBiH. Jednostavno, materijal je stavljen na glasanje, nije dobio podr{ku niti jednog ~lana iz srpskog naroda i kao takav nije pro{ao, istakao je za Oslobo|enje Sadik Ahmetovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH. Za razliku od izvje{taja UIOBiH, izvje{taj Ministarstva vanjskih poslova za 2010. je usvojen, ali uz jedan glas protiv, i to predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Nikole [piri}a. Ni u ovom slu~aju [piri} nije obrazlo`io {ta ga je to rukovodilo da negativnim ocijeni rad MVP-a BiH. No, najvi{e pa`nje na ju~era{njoj sjednici Vije}e ministara BiH posvetilo je usvajanju svog izvje{taja o radu za pro{lu godinu, koji }e biti dostavljen Parlamentarnoj skup{tini BiH kao sveobuhvatni izvje{taj o aktivnostima svih ministarstava, samostalnih upravnih orga-

Ahmetovi}: Bez obrazlo`enja

Inostranstvo
Predsjednik RS-a je na pitanje kako komentari{e proces formiranja vlasti u Federaciji BiH, kazao da je za njega Federacija inostranstvo i da ga de{avanja u njoj previ{e ne zanimaju. dani{tvo i sluganstvo i takva BiH nama ne treba. Ne treba ni Bo{njacima i ako se ovako nastavi, disolucija BiH je neminovna. Ja sam uvjeren u tu misiju i ja }u se kao ~ovjek boriti za to. Mo`da sada nije trenutak za to, ali ja ne}u od toga odustati“ poru~io je Dodik. ,

Ilegalni sud
Predsjednik RS-a istakao je da su za „RS Divjak, Gani} i Rasim Deli} ratni zlo~inci, da im zbog toga treba suditi. Ali, da se ne mo`e o~ekivati da ilegalni Sud i Tu`ila{tvo BiH do polovine ove godine podignu optu`nice protiv njih. „Javnost RS-a i ja ne mo`emo dati podr{ku Sudu i Tu`ila{tvu BiH i mi }emo osporavati njihovo postojanje“ naglasio je Dodik. Dodao , je da stav Ustavnog suda BiH “koji je pod pritiskom OHR-a donio odluku kojoj je ustavnim proglasio osnivanje dr`avnog Suda i Tu`ila{tva, za RS nije obavezuju}i“ . Iz tih razloga predsjednik RS-a najavio je da }e taj entitet zahtijevati da mu se omogu}i da pred svojim sudovima procesuira sve osobe koje su na teritoriji Federacije BiH po~inile ratne zlo~ine nad Srbima. „Svi Srbi koji su osu|eni, poput generala \uki}a, nisu ratni zlo~inci i mi to imamo pravo re}i“, istakao je Dodik. Komentari{u}i reakcije visokih zvani~nika iz BiH u vezi s hap{enjem Jovana Divjaka, Dodik je istakao da je „njihovo pona{anje pokazalo da takva BiH nikome ne treba“ . „Iz tih razloga izvje{taj o radu mi-

nizacija i tijela Vije}a ministara BiH. Prema izvje{taju, od 823 programska zadatka Vije}e ministara BiH je zavr{ilo 506 ili 61 posto. Na sjednicama je, izme|u ostalog, lani utvr|eno 30 prijedloga zakona, usvojeno devet strategija, donesena 241 odluka... - Polaze}i od ~injenice da su strate{ki ciljevi BiH evroatlantske integracije, aktivnosti u 2010, prije svega, bile su usmjerene na izvr{avanje obaveza iz Mape puta za liberalizaciju viznoga re`ima, provo|enje obaveza predvi|enih Sporazumom o stabilizaciji i pridru`ivanju, dokumentom Evropsko partnerstvo, te obaveza koje BiH predstoje na putu NATO-integracija, ocjena je Vije}a. Konstatirano je da je Vije}e ministara BiH ispunilo174 uslova za dobivanje liberaliziranog viznog re`ima te od 15. decem-

Bez emocija?!
Zbog svega navedenoga, predsjednik RS-a saop{tio je da }e tra`iti sazivanje posebne sjednice Narodne skup{tine RS-a na kojoj bi se trebao zauzeti stav o pona{anju predstavnika BiH u slu~aju Divjak, razmotriti pitanje procesuiranja Srba za ratne zlo~ine pred Sudom BiH, te donijeti ocjena o radu svih visokih predstavnika u BiH. „Narodna skup{tina RS-a ima pravo da ta pitanja razmatra i na{ odgovor kada je u pitanju dosada{nji rad visokih predstavnika bi}e institucionalan, a ne emotivan“, rekao je Dodik.
G. KATANA

V I J E S T I

MVP Francuske o hap{enju Jovana Divjaka

Vjeruju da }e uskoro biti slobodan
“Sa iznena|enjem i zabrinutosti primili smo vijest o hap{enju u Be~u Jovana Divjaka, biv{eg generala bosanske Armije, na temelju me|unarodne potjernice iz Srbije” stoji u saop}enju MVP-a Francuske. , “Jovan Divjak spada me|u one bosanske Srbe koji nisu prihvatili politiku etni~kog ~i{}enja Karad`i}a i Mladi}a i koji su se borili za multietni~ku BiH. Njegov izbor je bio da ostane u opkoljenom Sarajevu kako bi pomogao odbranu grada. Njegov anga`man nije prestao sa krajem rata i Francuska ga je podr`avala u njegovim aktivnostima u korist djece bez roditelja. On je sad pu{ten na slobodu uz kauciju. To je ohrabruju}a odluka. Francuska se nada da }e ubrzo biti potpuno slobodan” pi{e dalje , u saop}enju. Iz svijeta i BiH sti`u i brojne reakcije na ju~era{nji nastup Milorada Dodika. Predsjednik RS-a je zapravo direktno potvrdio da se radi o politi~ki motiviranoj optu`nici, jer je privo|enje generala Divjaka ozna~io kao “hap{enje ratnog zlo~inca”. Ta-

kav neodmjeren i neargumentiran stav dobro je do{ao Divjakovim advokatima, koji i dokazuju da se u osnovi radi o politi~koj motivaciji beogradskog pravosu|a. Budu}i da evropska pravna sigurnost po~iva na presumpciji nevinosti, ozna~avati generala Divjaka javno, direktno i s pozicije predsjednika RS-a, a bez pravosna`nepresude- “ratnim zlo~incem“ jasno ukazuje na politi~ko , presu|ivanje, rekao je za Oslobo|enje jedan od pravnih eksperata. On obja{njava da je izjava kako su “Divjak, Dudakovi}, Gani}, Deli}, ratni zlo~inci“ a bez postojanja pra, vosna`ne presude, konkretizovan poku{aj u pravcu prevage politike nad pravom, {to nije praksa savremenih demokratskih sistema, te dokaz prevage neoubuzdane izvr{ne vlasti nad pravosu|em. V. S.

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

U @I@I

3

SDA i SDP o razgovorima kod Inzka

Tihi}eva ponuda
kao polazna osnova
Da postoji politi~ka volja HDZ-ova za dogovor, ve} danas bi bile zakazane sjednice skup{tina kantona koji nisu izabrali delegate u Dom naroda FBiH, ka`e Damir Ma{i}
Prvizamjenikvisokogpredstavnika u BiH Roderick Moore sastao se sa visokim strana~kim funkcionerima SDA HalidomGenjcom, SDPa DamiromHad`i}em, HDZ-a 1990 Damirom Ljubi}em i HDZ-a BiH Nikom Lozan~i}em. Za novu rundu razgovora o principima uspostave vlasti u FBiH, spremni su i podr`avaju je i u SDP-u BiH i u SDA. dam dana, {to bi zna~ilo 17. marta konstituiranjem Doma naroda Parlamenta FBiH u punom kapacitetu. No, ovo je mogu}e ukoliko do tada ~etiri kantona u ~ijim zakonodavnim tijelima HDZBiH i HDZ 1990 imaju presudnu ulogu u izboru delegata za federalni Dom naroda pristanu na to. - SDP i ostale stranke potpisnice platforme za uspostavu vlasti nikad nisu zatvorile vrata za razgovor s bilo kojom politi~kom strankom koja je spremna prihvatiti na~ela platforme i zajedni~kog rada na programu i uspostavi vlasti. Mi smo sve vrijeme pozivali sve, uklju~uju}i i HDZ-ove, da se priklju~e i da zajedni~ki radimo. Me|utim, konstanta u proteklom periodu je bilo to da niko od njih nije `elio razgovarati o programu nego samo o raspodjeli fotelja, kazao je ~lan Predsjedni{tva SDPa Damir Ma{i}. Prema njegovim rije~ima, problem je nastao kad su HDZ-ovi ultimativno poru~ili da ne prihvataju nijedan prijedlog koji je dolazio iz ~etvorke - SDP,SDA, HSPi NSRB, i kazali da prihvatajusamodogovor u kojem}e njimapripasti sva hrvatska mjesta u Vladi FBiH. Salmir Kaplan, glasnogovornik SDA, ponovio je kako ta stranke pozdravlja po~etak novog kruga pregovora, posebno zbog stava SDA da bi bilo dobro imati parlamentarnu ve}inu u kojoj }e sudjelovati oba HDZ-a. - Predsjednik SDA Sulejman Tihi} je u tom smislu i iznio prijedlog o raspodjeli mjesta u federalnoj Vladi, za koji i dalje smatramo da je fer i pravedan. Stoga, predstavnici SDA i u ove pregovore ulaze s tim prijedlogom, koji mo`e biti dobra polazna osnova za razgovor, kazao je Kaplan.
Sulejman Tihi}: Fer i pravedno

Ima li politi~ke volje
No, iako su pregovori u OHR-u po~eli, do ju~er, kako tvrde u ove dvije stranke, nije bilo nagovje{taja o odr`avanju skup{tina Zapadnohercegova~kog, Livanjskog i Posavskog kantona, iz kojih jo{ nisu izabrani predstavnici u Dom naroda FBiH, dok bi Skup{tina Hercegova~ko-neretvanskog kan-

Fotelje
Kako su naglasili iz obje stranke, njihovi predstavnici spremni su za razgovor, no, izme|u redova, ~ita se odre|ena zadr{ka kad je rije~ o konkretnim o~ekivanjima. Vlast mora biti uspostavljena {to prije naj~e{}e je ponavljana re~enica po mogu}nosti u narednih se-

tona trebala biti u ponedjeljak. - Podr{kom odluci o odga|anju sjednice Doma naroda, SDP i ostale stranke platforme pokazale su politi~ku zrelost i spremnost da se poku{a do}i do dogovora. Me|utim, to ne zna~i da }emo pristati na bilo koju ucjenu ili ultimatum HDZ-ova. Dda postoji volja HDZova, ve} danas bi bile zakazane sjednice skup{tina kantona u kojima oni imaju apsolutnu ve}inu, a koji nisu izabrali delegate u Dom naroda i taj bi proces mogao biti okon~an do 17. marta, kazao je S. [e. Ma{i}.

HDZ-ovi uporni, ali...
Izbor Stanka Primorca ]ane iz HSP-a BiH u vodstvoZastupni~kog domaParlamentaFBiH je vi{estruko lo{ potez i time je ponovno negiranavolja i konstitutivnosthrvatskoga naroda u BiH, ali je negirana i sama BiH jer je u temelje na{ezemljeugra|enaravnopravnost konstitutivnih naroda, rekao je ju~erza Oslobo|enjeBo`oLjubi}, predsjednik HDZ-a 1990. Izborom Primorca za potpredsjednika Zastupni~kog doma Parlamenta FBiH je, smatra Ljubi},

Slu~aj Primorac (ne) smeta
1990 u dobroj vjeri tijekom ovoga tjednanastaviti s razgovorima s ostalim politi~kim strankama u FBiH, ali na ni`im razinama. - O~ekujem kako }emo naposljetku posti}i dogovor o uspostavi vlasti. Trenutno je sve {to radimo u funkciji tra`enja rje{enja za postoje}u situaciju. Stoga je i upozorenje me|unarodne zajednice da se svi suzdr`e od tra`enja jednostranih rje{enja trebalo po{tivati, izjavio je Ljubi}. Ponovio je kako su u HDZ-u 1990 spremni na poduzimanje koraka koji }e sprije~iti da se negiraju legitimna prava hrvatskoga naroda u BiH. Ljilja Zovko, zastupnica HDZ-a BiH u Parlamentu FBiH, kazala je kako zastupnici ove stranke imaju ~itav niz primjedbi na doga|aje sa sjednice Zastupni~kog doma Parlamenta FBiH na kojoj je birano rukovodstvo tog zakonodavnog tijela. - Nadglasavanje hrvatskih zastupnika je ponovno uspje{no provedeno i ovo je pokazatelj kako }e Zastupni~ki dom funkcionirati u budu}nosti, kazala je Zovko, te dodala kako je omjer glasova u Parlamentu FBiH uvijek isti. O~ekujemo, ipak, kako }e naposljetku do}i do sporazuma o uspostavi vlasti. Jednostavno, i jedna i druga strana moraju raditi ustupke u svojim zahtjevima i jedino na taj na~inmo`emoposti}ikompromisno rje{enje, odnosno formirati vlast, kazala je Zovko.
J. GUDELJ

O~ekujemo kako }e do}i do sporazuma, ka`u u ^ovi}evu HDZ-u, a Ljubi} poru~uje da u dobroj vjeri nastavljaju pregovore
negirana i preporuka me|unarodne zajednice da se sve strane suzdr`e od jednostranih poteza. - Bojim se kako bi daljnje povla~enje ovakvih poteza moglo dovesti na{u zemlju u nepredvidivu situaciju. Ipak, razgovaraju}i s ljudima iz OHR-a, lako je vidljivo kako oni kroz najavljenu medijaciju u razgovorima o uspostavi vlasti jasno provode odluke Vije}a za implementaciju mira u BiH (PIC), rekao je Ljubi}. Tako|er, kazao je kako }e HDZ

Bakir Izetbegovi}

Kom{i} - Braathu

OHR

Boris Grube{i}

Nepotrebna kriza zbog ministarstava
^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbegovi} pozvao je politi~ke partije da “ne prave krizu u zemljizbogjednog ili dva ministarstva“ . Izetbegovi} je rekao da njegovoptimizam da se mo`eformirativlast u BiH nije bio neosnovan, jer je i ranije govorio da se sve svelo na dogovor o jednom ili dva ministarstva i tu je stvari trebalo rije{iti. Odgovaraju}i na pitanje da li je BiH potreban OHR, Izetbegovi} je rekao da je on mislio da u BiH ima zrelosti i snage za dogovor. “Mislio sam da je vrijeme za to da zemlju povedemo sami, da se dogovaramo, ali, na`alost, demantovali su me” rekao je Izetbegovi}. ,

Ispuniti uvjete na putu ka EU
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je ju~er ambasadora Kraljevine Norve{ke u BiH Jana Braathua. Razgovarano je o sveukupnoj politi~koj situaciji u BiH, prvenstveno u pogledu evropske perspektive zemlje, naporima koji se provode u procesu formiranja vlasti, te ispunjavanju uvjeta za napredak Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu. Izra`eni su `elja i potreba za {to skorijim formiranjem vlasti na svim nivoima da bi Bosna i Hercegovina nastavila svoj put ka evropskim integracijama, saop}eno je iz ureda @eljka Kom{i}a.

Inzko kontaktira koga `eli
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko mo`e da kontaktira koga `eli, {to }e ~initi i u budu}nosti, odgovoreno je iz OHR-a na pitanje Srne o Inzkovom “pritisku na austrijske medije“ u slu~aju hap{enja Jovana Divjaka. “Tako|er, visoki predstavnik je uvjeren da }e austrijsko pravosu|e djelovati u skladu sa va`e}im zakonima, a ne na osnovu izjava koje se daju u medijima“ na, veo je u saop{tenju portparol OHR-a Mario Brki}. Brki} je dodao da OHR “uvijek podr`ava medijske slobode u smislu pravovremenog, ta~nog i profesionalnog izvje{tavanja o va`nim temama“ .

Divjak }e u BiH biti na slobodi
Ukoliko biv{i general Armije BiH Jovan Divjak bude izru~en Bosni i Hercegovini, njegov status bi}e isti kao i do sada, rekao je za Srnu portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. “Divjak }e biti na slobodi, jer se do sada uvijek odazivao na na{e pozive. On se nalazi na nama poznatoj adresi i uvijek nam je dostupan“, izjavio je Grube{i}. Grube{i} je potvrdio da je Jovan Divjak ve} ispitan u predmetu Dobrovolja~ka ulica i dodao da }e ga Tu`ila{tvo BiH, ukoliko bude potrebe, ponovo pozvati na saslu{anje.

4

DOGA\AJI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mogu}nost koju Srbi imaju u Federaciji BiH i na nivou BiH da zaustavljaju zakone, mi Bo{njaci u Republici Srpskoj nemamo

Nermin Nik{i}, generalni sekretar SDP-

Ne treba vla
[ta State Department, a {ta Evropa tra`i od stranakal okupljenih oko Platforme?l
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

ve} da slu
• Zastupni~ki dom Federacije BiH je konstituiran, no konstituiranje Doma naroda je odgo|eno za sedam dana nakon zahtjeva SAD-a i EU. Kako to komentirate? - Mi smo i na sjednici Zastupni~kog doma imali priliku da ~ujemo ono {to se ve} mjesecima razvla~i kao trakavica - zastupnici HDZ-a su i Predstavni~ki dom poku{avali da pretvore u Dom naroda, odnosno zastupanje naroda, pa su svaki prigovor koji se njima izrekne pretvarali u prigovor hrvatskom narodu, {to naprosto nije ta~no. Poku{ali su tako|er da uka`u kako je ameri~ka administracija sprije~ila protivustavno odr`avanje Doma naroda, {to je tako|er neta~no i potpuna neistina. State Department je ukazao na ~injenicu da su ~etiri kantona, odnosno dva HDZ-a antiustavnim djelovanjem blokirali izbor delegata u Dom naroda i pozvali su ih da odmah deblokiraju taj proces i izvr{e svoju ustavnu obavezu. stvo i nezadovoljstvo. Evo za{to: svi smo svjedoci izjava visokog predstavnika koji redovito ponavlja da su za neformiranje vlasti u Federaciji odgovorni oni koji blokiraju procese, ali i oni koji ne mogu da na|u mehanizme da te blokadeuklone. Sada, kad smo mi odlu~ili da na|emo mehanizme i uklonimo blokade - uslijedila je reakcija i zahtjev za odga|anje. Dakle, zadovoljstvo nam je da je ipak neko kona~no rekao ko blokiraformiranjevlastii ko djeluje antiustavno, a pokazali smo politi~ko strpljenje, mudrost i zrelost, zovite to kako ho}ete, pa rekli: sa~ekat }emo jo{ sedamdana jer je to sasvim dovoljan rok ako postoji poli• Prije pisma State Departmenta sli~an je zahtjev uputio i OHR, isti onaj OHR koji ne mo`e da se odlu~i da li je nje go vo tu ma~enje Izbornog zakona primjenjivo. Kako objasniti takvo pona{anje OHR-a, ali i Centralne izborne komisije, koja o~ito djeluje izvan svog mandata jer CIK apsolutno nema ni{ta sa konstituiranjem vlasti, ali ima zakon ske ro ko ve ko je ni je ispo{tovao? - Krenu}u od Centralne izborne komisije: oni su sa pravnog pre{li na politi~ki teren i tako mi i omogu}ili da komentari{em politi~ke odluke CIK-a. Pona{anje CIK-a koji, s jedne strane, osu|uje i smatra nedopustivim da po ovim kantonima nisu izabrani delegati za Dom naroda, a s druge strane ka`e da moraju biti izabrani delegati u svim kantonima da bi podijelili certifikate i da bi stupila na snagu njihova odluka o izboru delegata, ima tri reperkusije. Prvo, CIK na taj na~in {alje poruku da prakti~no nikad vi{e u Fe de raciji ne mo`e biti formirana vlast ako se prihvati njihov na~in razmi{ljanja i pona{anja. Uvijek }e biti neki od kantona u kojem }e pobijediti neka politi~ka partija koja ne}e biti dio federalne vlasti. Mo`emo to ovako postaviti: sad je pobijedio SDP na izborima i mi formiramo vlast; do|u za ~etiri godine novi izbori i SDP, ne daj bo`e, iz-

Mujo Had`iomerovi},
predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a

DOBAR

LO[

ZAO

VUK DRA[KOVI]
Predsjednik SPO ka`e da je ~ojstvo ono {to je tokom rata u Sarajevu radio general Armije RBiH Jovo Divjak, jer je branio drugi narod od svog. Primjer ~ojstva je, veli, i Trebinjac Sr|an Aleksi}, koji je ubijen brane}i prijatelja Bo{njaka. Dra{kovi}, na`alost, nije ovako govorio prije 20 godina.

Ko djelujel antiustavno?l
ti~kavolja da se politi~kablokada ukine, da se izvr{i izbor delegata u preostalim kantonima i ondasjestii formirativlast. • Vje ru je te li Vi da }e HDZ-ovi pristati na deblokadu? - Mislim da ne}e. HDZ je i do sada pokazivao arogantni stav: kad se dogovorimo da }e biti onako kako mi ho}emo, mi }emo izabrati delegate. Zato ne o~ekujem neke spektakularne promjene, mo`e se desiti da se u jednom ili dva kantona obave izbori, ali sigurno ne}e u svim. Volio bih da se varam i da Federacija kao svugdje u svijetu dobije vlast onako kako je to propisano Ustavom i zakonom.

MVPBiH
Zahvaljuju}i anga`manu Ambasade BiH u Tripoliju i Ministarstva vanjskih poslova BiH, u posljednje dvije sedmice iz nemirima zahva}ene Libije evakuisano je 827 na{ih dr`avljana. Operacija je izvedena bez incidenata i u potpunoj sigurnosti.

Arogancija HDZ-a
- Da budemokorektni i otvoreni, oni su iskazalii ozbiljnuzabrinutost mogu}no{}u da se konstitui{e Vlada na nepotpunom Domu naroda, te upozorili da to mo`e izazvati pravnu upitnosttakveVlade. Na sastankustranakapotpisnicaplatforme, mi smo prihvatili sugestiju te iskazali svoje zadovolj-

SBF 2011.
Sarajevo Business Forum 2011, koji }e biti odr`an 6. i 7. aprila, predstavljen je u Turskoj. Najavljeno je zna~ajno u~e{}e privrednika iz te zemlje na Forumu, koji su zainteresovani za ulaganje u bh. privredu.

VOJISLAV RA\A
Rukometna reprezentacija BiH pora`ena je u Estoniji (35:30). [anse za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. sada su minimalne. Lo{i rezultati su posljedica pomu}ene atmosfere u timu zbog sukoba selektora Ra|e sa klju~nim igra~ima.

VIJEST U OBJEKTIVU Djeca Divjaku
Udru`enje Djeca stubovi svijeta i sarajevski srednjo{kolci pridru`ili su se svim gra|anima koji daju podr{ku generalu Jovanu Divjaku, objasnila je ju~er predsjednicaUdru`enjaFatimaHuki}, na skupu koji je odr`an tim povodom. ‘’Divjak je u ratu branio BiH, a nakon rata je nastojao oja~ati kroz fondaciju Obrazovanje gradi BiH. @elimo mu sretan povratak u BiH i Sarajevo’’, kazala je. Skup je po~eo himnom BiH i ~itanjem Povelje udru`enja Djeca stubovi svijeta, nakon ~ega su u~enici pro~itali tekstove i `elje upu}ene generalu Divjaku.

Foto: Senad GUBELI]

VIJEST U

BROJU

eura vrijedan je ure|aj za testiranje hrane koji je dodijeljen Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

300.000

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

INTERVJU Za{to je SDP problem?

5

-a BiH i kandidat za premijera Vlade FBiH

da da vlada,

`i narodu
Ho}e li RS po{tovati izbornul volju gra|ana u FBiH?l
mijera i ministra finansija, a ako ne date, mi ne}emo poslati delegate i nema vlasti.” Drugo, na ovaj se na~in CIK opasno stavlja u slu`bu jedne politike koja o~ito vodi disoluciji BiH, Federacije BiH i postaje instrument te politike, jer ne preduzima ni{ta da je sprije~i. Tre}e: ako ne postoji na~in da CIK kazni one koji blokiraju izbo re, pos to ji na~in da CIK da rok za

- Stalno nam se prezentiraju razne naru~ene pravne ekspertize u kojima se nastoji dokazati kako je BiH prije svega etni~ka, a nije gra|anska dr`ava. U Ustavu precizno stoji, evo recimo za Federaciju - da je Federacija dr`ava konstitutivnih naroda Bo{njaka, Srba, Hrvata i ostalih i gra|ana. Sad mo`emo tuma~iti da su Srbi, Hrvati i Bo{njaci ujedno i gra|ani, kao {to i jesu, ali da bogami da imaju i neki gra|ani koji nisu ni Srbi, ni Hrvati ni Bo{njaci. Jasno je za{to smo mi problem. Mi smo problem jer ulazimo u zonu koja govori da je u BiH dostignuta jedna kriti~na masa ljudi koji ne `ele da se prije svega identificiraju po svojoj nacionalnoj opredijeljenosti i 290.000 ljudi je glasalo za SDP-ov program. Zbog tih ljudi ne pada nam na pamet da dopustimo i popustimo da se vlast u BiH konstitui{e na principu na kome nas svi ubje|uju da bi trebalo - pripadnika tri etni~ke skupine. Ovo {to se sada poku{ava uraditi u BiH, ne postoji nigdje: ovdje je na sceni minorizacija izborne volje gra|ana BiH. bud`eta krenula od najugro`enijih kategorija. Jedino {to mogu re}i, kolikovrijemebudedozvoljavalo do 31. martai izboranoveVlade: ako u toj VladibudeSDP, ozbiljno}emose pozabavitibud`etom. To o~ito ne}e biti onaj bud`et koji bismo htjeli pa }emo morati za nekoliko mjeseci i}i u rebalans. Mi smo predstavnicima bora~kih populacija jasnoreklida ne}emokrenuti sa u{tedama od njih, ne}emo s njihovihle|apravitidr`avujer cijenimoda su oni dalisasvimdovoljno i ugradiliprevi{e u ovu dr`avu. Mi smo spremni i ho}emo s njima da razgovaramo i da se dogovaramo, a ne da pregovaramo. I o bud`etu i o zakonu o reviziji. Sumnjam da }e oni koji su dali sve za ovu dr`avu re}i da zbog njihovih primanja dr`ava treba da bankrotira. Ali, na njima }emo {tedjeti tek kada iscrpimo sve druge opcije: od ministara, poslanika, administracije, javnih preduze}a. Ne}e to biti nimalo ni lagano ni popularno, ali smo spremni na rizik - nije to vlada koja treba da vlada, to je vlada koja treba da slu`i ovom narodu i mi }emo poku{ati da je takvom napravimo. • Kad se mo`emo na da ti dr`avnoj vladi? - Na Vije}u ministara je malo manji pritisak iz prostog razloga {to bud`et, po zakonu, ukoliko se ne usvoji do 31. marta, nastavlja da vrijedi i automatski stupa na snaguonajkoji je bio u prethodnojgodini. Ono {to bi trebalo da bude svima nama cilj i vodilja je da nakon formiranja vlasti u Federaciji bude konstituisan Dom naroda da dr`avnom nivou i onda nema nikakvog razloga da se vlast ne konstitui{e. Kao {to mi moramo prihvatiti realnost rezultata izbora u RS-u, mislim da bi i iz RS-a trebali prihvatiti realnost i rezultat izbora u Federaciji. Da ona parlamentarna ve}ina koja bude konstituisala federalnu Vladu treba, zajedno sa parlamentarnom ve}inom iz Republike Srpske, formirati vlasti na nivou dr`ave. Ja se nadam da to ne}e trajati novih nekoliko mjeseci.

- Mi, na`alost, imamo visokog predstavnika i za njim jo{ postoji potreba. A, na`alost, imamo i problem institucija u koje je me|unarodna zajednica ulagala, ljude u tim institucijama koji su jako dobro pla}eni za posao koji nastoje izbalansiratitako da se u njegaprevi{e ne petljaju.

CIK u slu`bi politike
- Nedopustivo je da visoki predstavnik ka`e da su oni koji ~ine sve da ukinu deblokadu isto odgovorni kao i oni koji blokiraju. Za{to ne uvede sankcije i ne kazni one koji blokiraju pa onda i nas koji to ho}emo deblokirati? • Kako obja{njavate reakciju Valentina Inzka na odluku Skup{tine RS-a da usvoji zakon o katastru uprkos upozorenju PIC-a da to ne ~ini? - Nakon{to je me|unarodnazajednica dobila “{amar~inu“ od Milorada Dodika - visoki predstavnik je to non{alantno previdio rekav{i da je to ustvari napad na pravosu|e RS-a. Svakome ko se bavi politikom je sve jasno: prvo je vrlo jasno re~eno da odluka visokog predstavnika, da bi stupila na snagu, treba biti objavljena u Slu`benom glasniku RS-a, a drugo - vrlo je jasno ko je vlasnik RSa i Slu`benogglasnikai za{to to nije objavljeno. I onda Inzko ka`e: mene je uvrijedilo {to su uvrijedili sudije i pravosu|e RS-a. • Ho}e li Federacija imati bud`et 31. marta? - Ubije|en sam da ho}e. Kakav }e biti, to je u ovom trenutku te{ko re}i. Po onom {to znam, Vlada je nastavila sa praksom koju je imala i dok je bila u punom kapacitetu i sa u{tedama i kresanjem

Ko voli dr`avu
- Mislim da se neke stvari ovdje pogre{no shvataju. Stalno imamo situaciju da se zvu~no najavi pozicija Dragana ^ovi}a - evo, mi }emo imati za sedam dana vlast, mi }emo se dogovoriti, spremni smo na dogovore, a onda on do|e i ka`e: bi}e onako kako ja

Kakva je ulogal CIK-a u blokadil formiranja vlasti?l
ho}u ili nikako. Mi imamo obavezu prema ljudima koji su nam dali glasove, dobili smo preko 290.000 hiljada glasova za program SDP-a i ne mo`emo prihvatiti samo pri~u. Mora biti i nekakav program. S druge strane, nismo ljudi koji }e pristati na bilo ~iju i bilo kakvu ucjenu. Na razgovore i dogovore smo spremni. I do sada smo pokazali da ho}emo kompromis, ali ~ini mi se da se previ{e testira na{a dobra volja. Nama predstavnici me|unarodne zajednice do|u i ka`u: vi morate popustiti, vi najvi{e volite dr`avu. Pa valjda to ne zna~i da trebamo popustiti upravo na ra~un te dr`ave?!

Za{to Valentin Inzko prima {amar~inel odlMilorada Dodika?l
gubi na izborima, ali pobijedi u jednom kantonu i mi onda ka`emo - “Na{a }e vlast ostati ili, ako ho}ete da napravimo vlast, onda }ete nam dati mjesto preizbor kandidata i da nakon isteka roka podijeli certifikate. • Izborni zakon precizira rokove, no oni su pro{li, a CIK nije dodijelio certifikate: za{to?

TAKORE]I... NOVINA
U svim bolnicama RS-a od 1. aprilatreba da po~neprimjenanovog na~ina pla}anja zdravstvenih usluga. Cilj uvo|enja ovog modela pla}anja je racionalnija potro{nja, vrednovanjestvarnihu~inaka, odnosno pravednija raspodjela novca me|u bolnicama, a {to }e u krajnjem dovesti do ve}eg zadovoljstva pacijenata. Novim zakonom o zdravstvenoj za{titi omogu}eno je da pacijent bira bolnicu u kojoj }e se lije~iti, te je, izme|u ostalog, zbog toga bilo neophodno promijeniti dosada{nji model pla}anja bolni~kih usluga.

6

DOGA\AJI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

[ta nas ~eka u 2011. godini

Bud`et dolje,
Delegacija BiH danas u Hrvatskoj
Delegacija BiH sa zamjenikom predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministrom sigurnosti Sadikom Ahmetovi}em na ~elu boravit }e danas u posjeti MUP-u Hrvatske. Pored niza planiranih radnih sastanaka sa ~elnicima hrvatskog MUP-a, Ahmetovi} }e s ministrom unutarnjih poslova Hrvatske Tomislavom Karamarkom potpisati sporazum izme|u VMBiH i Vlade Hrvatske o predaji i prihvatu osoba kod kojih je ulazak ili boravak u ovim dr`avama nezakonit. U bh. delegaciji su sekretar Ministarstva sigurnosti Bakir Dautba{i}, direktor Slu`be za poslove sa strancima Dragan Mekti}, direktor Grani~ne policije Vinko Duman~i} i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimovi}.

pla}e gore
Bruto pla}e i naknade federalne administracije ko{tat }e porezne obveznike 184,3 miliona KM ili za oko 9,1 milion KM vi{e nego u pro{loj godini Transfer za bora~ke invalidnine manji za deset miliona KM
Utvrdiv{i prekju~er prijedlog bud`eta FBiH za ovu godinu, federalna Vlada je vjerovatno donijela jednu od posljednjih va`nijih odluka u svome nepisanom tehni~kom mandatu. Iako se o~ekivao nacrt, Vlada je utvrdila prijedlog bud`eta FBiH za 2011. godinu i to za oko sto miliona KM manji od pro{logodi{njeg. Bilo kako bilo, on je upu}en u parlamentarnu proceduru odmah, no, ka ko sa zna je Oslobo|enje, postoji realna {ansa da Parlament ovaj dokument vrati u nacrt.

12 miliona za plate parlamentaraca

Kom{i} preuzeo pokroviteljstvo
^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} preuzeo je ulogu pokrovitelja manifestacije BRAU 1 - Bienale urbane i arhitektonske restauracije koja }e biti odr`ana u Sarajevu i Firenci u junu, saop}eno je iz Kom{i}evog ureda. Organizator manifestacije je CICOP Italija i BH CICOP (Me|unarodni centar za o~uvanje naslije|a) u saradnji s Arhitektonskim i Gra|evinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. U okviru ove manifestacije, koja se odr`ava u nekoliko evropskih gradova, u Sarajevu }e od 13. do 16. juna biti odr`ana i IV me|unarodna nau~no-stru~na konferencija o temi Va`nost mjesta koju }e otvoriti pokrovitelj manifestacije @eljko Kom{i}.

Federalni Parlament: 156 odabranih

Pokrivanje kreditima
Bud`et bi prema prijedlogu trebao iznositi oko milijardu i 700 miliona KM, od toga njegov prihod }e biti milijardu i 446 miliona KM, a planirani deficit oko 253 miliona KM. Vlada je predvidjela da se de fi cit po kri je iz ino-za du`enja i finansiranja, pa se u

Iako tri mjeseca nakon {to su polo`ili zakletvu i preuzeli mandate poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH nisu ni{ta radili, a Dom naroda pet mjeseci od izbora nije ni konstituiran, za bruto pla}e i naknade parlamentaraca poreski obveznici }e u ovoj godini izdvojiti najmanje 12 miliona konvertibilnih maraka. Od toga za bruto pla}e i naknade 98 poslanika Predstavni~kog doma 7.340.217 KM, a za 58 delegata u Domu naroda 4.693.727 KM. Tako }e samo po ovom osnovu za 156 ~lanova federalnog Parlamenta iz ovogodi{njeg bud`eta biti izdvojene nevjerovatne 4.134.224 KM vi{e nego pro{le godine.

prijedlogu bud`eta navodi oko 194 miliona od MMF-a, te oko 58,6 miliona KM od Svjetske banke. Kad je rije~ o prihodima, Vlada se ponovo oslonila na onaj od PDV-a, te od milijardu i 178,8 miliona KM poreznih prihoda, ~ak milijardu i 113,5 miliona otpada na indirektne poreze. Od neporeznih prihoda planiran je priliv od 267,5 miliona KM, ne{to manje nego pro{le godine, a najzna~ajnija stavka ovdje je dividenda od javnih preduze}a - 124 miliona KM, no i ona za oko 25 mi li ona ma nja ne go u izbornoj 2010. Me|u rashodima ovogodi{njeg bud`eta, koji }e biti finansirani i novim zadu`enjima, na pla}e i naknade tro{kova zaposlenih oti}i }e oko 216,8 miliona KM {to je oko 8,2 miliona KM vi{e nego pro{le godine. Od toga bruto pla}e i na-

Nakon 11 mjeseci zatvora u Sremskoj Mitrovici

Jasmin Rendi} st
Nakon niza provjera, zaklju~eno je da Afganistan nema dokaza koji terete na{eg dr`avljanina

Enisa Adrovi} dopredsjednica VSTV-a
Tu`iteljica Enisa Adrovi} izabrana je ju~er na sjednici Visokoga sudskog i tu`iteljskog vije}a BiH (VSTVBiH) za dopredsjednicu. Prema Zakonu o VSTV-u BiH, Vije}e ima predsjednika i dva dopredsjednika koji se biraju prostom ve}inom glasova prisutnih ~lanova, a oni ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda. Enisa Adrovi} ~lanica je VSTV-a BiH od 2008. godine, a na tu funkciju izabrali su je kantonalni tu`itelji, saop}eno je iz VSTVa. Na poziciji dopredsjednice VSTV-a BiH zamijenila je Goranu Zlatkovi}, ~iji je mandat u Vije}u zavr{en 31. decembra 2010. godine.

Ta~no 11 mjeseci nakon hap{enja Jasmin Rendi} je pu{ten iz zatvora u Sremskoj Mitrovici. Pred zatvorskim kapijama, sino} oko 17 sati, sa~ekali su ga roditelji, a potom su svi zajedno krenuli u Tuzlu, rodni grad 28-godi{njaka koji je proteklih 11 mjeseci proveo u ekstradicijskom pritvoru u Srbiji, ~ije je pravosu|e, tokom tog perioda, analiziralo dokaze pristigle iz Afganistana o navodnoj prevari koju je Rendi} po~inio u ju`nom Kabulu?! Nakon provjera, od kojih je za dnja, u is to vri je me i odlu~uju}a, bila ona srbijanske mi nis tri ce prav de

Sne`ane Malovi}, zaklju~eno je da Afganistan nema dokaza koji terete na{eg dr`avljanina.

Robija
Rendi} je sino} oko 20 sati stigao u Tuzlu, u pratnji oca Jasima i ambasadora BiH u Srbiji Bori{e Arnauta. U prostorijama Fondacije „Istina, pravda, pomirenje“ organizovan je susret sa novinarima, a izostao je ve}i do~ek. „Jo{ uvijek ne mogu da vjerujem da je prekinuta farsa politi~ara koji su me dr`ali u zatvoru, van svih pravnih normi“, kazao je u jednom dahu Jasmin Rendi}, zahvaljuju}i

Do~ek Rendi}u

potom i ambasadoru Arnautu, isti~u}i da je on najzaslu`ni ji za nje go vo oslo ba|anje.

„Mnogo mi je zna~ila podr{ka medija. Sa svojim tekstovima dali ste mi snagu za borbu sa onakvim sudom!

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

DOGA\AJI

7

VIJESTI

Lagumd`ija s Har~enkom
Zlat ko La gumd`ija, pred sje dnik SDP-a BiH, ju~er se sastao sa Aleksandrom Bocanom Har~enkom, ruskim ambasadorom u BiH. Lagumd`ija je iskazao zadovoljstvo izborom rukovodstva Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH i pozdravio odga|anje sjednice Doma naroda za sedam dana, ~ime su “potpisnici programske platforme jo{ jednom pokazali svoju politi~ku zrelost i `elju za dogovorom“, potcrtao kako je to i vi{e nego dovoljan rok da dva HDZ-a prekinu “neustavno i nezakonito djelovanje“, te odblokiraju proces izbora delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH. Iskazao je i zadovoljstvo ~injenicom da su predstavnici me|unarodne zajednice prvi put prepoznali i iskazali stav da su upravo dva HDZa blokirala proces uspostave vlasti u FBiH i BiH.

Federalna Vlada: Posljednja odluka u tzv. tehni~kom mandatu

knade federalne administracije }e ko{tati porezne obveznike 184,3 miliona KM ili za oko 9,1 milion KM vi{e nego u pro{loj godini. Od planiranih transfera iz federalnog bud`eta najve}i, onaj za isplatu bora~kih invalidnina, u ovoj godini trebao bi iznositi 291.639.500 KM {to je za deset miliona KM manje nego {to je za ovu populaciju izdvojeno u 2010. Transferi za isplatu izuzetnih penzija za koje sredstva dotira federalni bud`et iznose oko 132 miliona KM. Starog duga za penzije po povoljnijim uvjetima koje su ispla}ivane na teret Zavoda PIO u prijedlogu bud`eta nema. U okviru transfera za isplatu naknada neratnim invalidima planirano 105 miliona KM, a isti iznos kao i pro{le godine ostao je i u okviru transfera za naknade civilnim `rtvama rata - 30 miliona KM.

Vlada je predlo`ila smanjenje izdvajanja za povratak raseljenih osoba i izbjeglica sa pro{logodi{njih 24 na 21,6 miliona KM. Tako|er, pre-

PARLAMENT Bilo kako bilo, prijedlog bud`eta upu}en je u parlamentarnu proceduru - odmah. No, kako saznaje Oslobo|enje, postoji realna {ansa da Parlament ovaj dokument vrati u nacrt
dlo`en je i ma nji iznos u okviru transfera za isplatu naknada dobitnicima najvi{ih ratnih priznanja. Tako bi on trebao iznositi oko 12,8 miliona {to je za oko tri mi-

liona KM manje nego pro{le godine. Transfer za ostvarivanje prava demobilisanih boraca predlo`en je, kao i pro{le godine, u iznosu oko 30,9 miliona KM. No, planirano je i oko 14,4 miliona KM za kantonalne slu`be za zapo{ljavanje za isplatu demobilisanim borcima. Vlada je predlo`ila da se za podr{ku Bosanskopodrinjskom kantonu izdvoji 13 miliona KM, te po deset miliona za Posavski i Livanjski kanton. Op}inama i gradovima trebalo bi biti podijeljeno oko 2,7 miliona KM.

FBiH gubi na sudovima
I ove godine predvi|eno je subvencioniranje odre|enih javnih preduze}a u FBiH, no u ne{to manjem iznosu nego pro{le. Ipak, za konsolidaciju JP @eljeznice FBiH i rudnika uglja predvi|eno je 22, odnosno 28 miliona KM {to je na pro{logodi{njem

nivou i zakonska obaveza Vlade. Poticaji u poljoprivrednoj proizvodnji su prijedlogom bud`eta za ovu godinu smanjeni za oko 900 hiljada KM u odnosu na pro{lu. Za ovu svrhu predvi|eno je 55 miliona KM. Ali je zato narastao iznos predvi|en za isplatu izvr{nih sudskih presuda sa pro{logodi{njih 12,3 na 20 miliona KM u ovoj godini. Osim toga, Vlada je za tro{kove izgubljenih sporova po presudama Ustavnog suda BiH i Suda za ljudska prava u Strasbourgu ove godine predvidjela pet puta vi{e novca nego pro{le, ~ak 2,5 miliona KM. Sude}i prema prijedlogu rashoda bud`eta za 2011, raste i ino-dug FBiH, jer je za otplatu ino-zadu`enja preko dr`ave u ovoj pla ni ra no 165.282.000 KM, {to je za oko 17 miliona KM vi{e nego u pro{loj godini.
S. [EHER^EHAJI]

Izvinjenje
Grubom gre{kom u ju~era{njem broju na{e novine, u vijesti o susretu ministara vanjskih poslova Bosne i Her ce go vi ne i Aus tri je, umjes to “pravni tim Jovana Divjaka“ stajalo je “Dodikov pravni tim” Iako je iz . konteksta izvje{taja o susretu Alkalaja i Spindeleggera bilo vidljivo da je rije~ o na{em propustu, koristimo priliku da zamolimo za izvinjenje kako pomenute ministre, tako i sve Redakcija na{e ~itatelje.

igao u Tuzlu
ma ili fondacijama koje se bore za istinu i pravdu. U Srbiji nije bilo pravde!“ kazao , je Jasmin Rendi}, uhap{en prilikom povratka iz Kandahara, gdje je zadnje tri i po godine radio u ameri~koj vojnoj bazi, kao menad`er za protupo`arnu za{titu.

Problemati~no pravosu|e

Ambasador BiH u Srbiji Bori{a Arnaut smatra da srbijansko pravosu|e jo{ uvijek nije reformisano, te da to izaziva probleme. Naime, Arnaut je kazao da reforma pravosu|a u Srbiji ide jako sporo, te da ono jo{ uvijek nije po zahtjevima Evropske Unije.

Ugro`eni `ivoti {trajka~a Vitezita
Radnici sa nerije{enim radnopravnim statusom Poslovnog sistema Vitezit drugi dan {trajkuju gla|u, a kako navode, `ivoti su im ugro`eni i tokom no}i bilo je ljekarskih intervencija. Radnici isti~u da su prvu no} proveli u neuslovnoj prostoriji zgrade uprave preduze}a, dok direktor Josip Mi{kovi} smatra da su {trajka~i nasilno u{li u preduze}e, te im je u vi{e navrata zaprijetio policijom. Predsjednik [trajka~kog odbora Safet Sivro rekao je da pedesetak radnika koji su iza{li iz prostorije stoje ispred kapije, jer im je Mi{kovi} zabranio ulazak. Radnike je, zajedno sa predstavnicima op}inskih vlasti, posjetila predsjednica Samostalnog sindikata hemije i nemetala FBiH Kata Ivelji}, koja je pozvala federalnu Vladu i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da se hitno obrate radnicima.

Uloga ministrice
Ina~e, Rendi}eva sloboda rezultat je vi{emjese~ne pravne borbe njegovog advokatskog tima na ~elu sa beogradskim advokatom Jovanom Pavlovi}em, te podr{ke ambasadora BiH u Srbiji Bori{e Arnauta, koji je u nekoliko navrata odlazio u Sremsku Mitrovicu kako bi posjetio Rendi}a. Tako|er, nakon {to je Apelacioni sud u Novom Sadu odlu~io da se prihvate doka-

Napokon sa prijateljima u Tuzli

Spreman sam pokazati sve papire koji govore da nisam kriv, ali i odnos prema meni u zatvoru. Ovo nije bila istraga,

ovo je bila ~ista robija! @ali}u se, pre ko advo ka ta, zbog odnosa prema meni! O{teta koju budem dobio da}u ljudi-

zi Afganistana i 28-godi{njak izru~i u ovu zemlju, Arnaut je obavio nekoliko sastanaka sa predstavnicima Ministarstva pravde Srbije. Kao rezultat tih aktivnosti, uslijedila je odluka ministrice Malovi} da uki ne sud ska rje {e nja o izru~enju i zatra`i Rendi}evo pu{tanje. Istina, ministrica sedam dana nije imala vremena da potpi{e svoju odluku, no ipak, kada je to u~inila, Jasmin Rendi} je oslobo|en, {to je, u kona~nici, i najva`nije!
A. [E]KANOVI]

8

DOGA\AJI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nova kriza u Elektroprijenosu BiH preko le|a radnika

Politi~ka borba
^olak: Problem je regionalna saradnja
Ministar pravde BiH Bari{a ^olak na krajusvogmandataisti~e da je u protekle ~etiri godine najve}i uspjeh napravljen usvajanjem Dr`avne strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina u BiH, ali da je pitanje regionalne saradnje u ovoj oblasti i daljevelikiproblem, na kojem sve zemlje u regionumorajuraditi. “Pitanjeme|usobnogpovjerenjaizme|udr`ava u regionu je i daljevelikiproblem. Povjerenje se mora izgra|ivati, jer to je klju~ni element ne samo u procesuiranju predmeta ratnih zlo~ina ve} i u drugim oblastima pravosu|a. To je zajedni~ki zadatak i `ao mi je {to sve dr`ave u regionu na tom pitanju u protekle~etirigodinenisuvi{euradile, kazao je ^olak u razgovoru za BIRN.

drugim sredstvima
Direktor Elektroprijenosa BiH Du{an Mijatovi} obavijestio direktore operativnih podru~ja kompanije da se ne mo`e utvrditi vrijednost boda, zbog ~ega ne}e biti pla}a, pa odlu~io da do daljnjeg ne}e davati izjave
Direktor Elektroprijenosa BiH Du{an Mijatovi} obavijestio je direktore operativnih podru~ja kako pla}a uposlenicima te dr`avne kompanije ovaj mjesec vjerojatno ne}e biti ispla}ena. Kao razlog, navodno, naveo je {to je na naplatu pristiglo oko 800 (drugostepenih/pravosna`nih) presuda uposlenika koji su tu`ili Elektroprijenos BiH zbog nepo{tivanja pravilnika. Elektroprijenosa BiH koji bi se mogli iskoristiti za investiranje i razvoj. - Milioni koji se skupljaju na ra~unu Elektroprijenosa BiH su namijenjeni za investicije vezane za prijenos elektri~ne energije koje su potrebne kako bi se smanjio rizik od nestajanja i prekida u dotoku elektri~ne energije na cijelom teritoriju zemlje. Ovo je `alosno i pokazuje da je interes javnosti talac uskih politi~kih interesa. Pa, ipak, ovo je pitanjekoje se mo`e brzo razrije{iti, jer ovaj novacmo`ebitioslobo|enpostizanjemsporazuma o investicijskim planovima izme|u dioni~ara u ovojkompaniji- FBiH i RS-a. Na predstavnicima vlasti je da rije{e razlike, uklone opstrukcije i prona|u kompromisne dogovore. Kao {to sam ve} spomenuo– radi se o tome da se poduzmene{to, a ne da se ostane pasivan. Novoizabrano bh. vodstvo}e uspjetiukolikonjegovi ~lanovi budu u stanju da napravezajedni~kuvizijuzasnovanu na dobrobiti gra|ana. U nedavnoj pro{losti pokazana je slabost da se olako u|e u konfrontacije i upiranjaprstom. Rezultattoga su nezaposlenost i siroma{tvo. Kao {to je visokipredstavnik ispravno naglasio, postizbornaklimanudi{ansu za novipo~etak. Svakako se nadam da }e novoizabranovodstvoiskoristiti ovu {ansu, izjavio je nedavno Roderick Moore, prvi zamjenik visokogpredstavnika u BiH, zamoljen da prokomentira ko je odgovoran za blokade sredstava u Elektroprijenosu BiH.
Almir TERZI]

Odgovor u Banjoj Luci
Naime, uposlenici su tu`ili kompaniju jer su im pla}e u proteklom periodu ispla}ivane umjesto na osnovu akata Elektroprijenosa BiH, po odlukama dr`avnog regulatora, ~ime su oni znatno o{te}eni u visinama svojih li~nih dohodaka. Radi se o vi{emilionskimiznosima za koje su radnici o{te}eni na osnovu isplate umanjene pla}e. No, Oslobo|enje doznaje kako se i u ovom slu~aju (potezu direktora Mijatovi}a) radi o de{avanjima koja imaju politi~ku pozadinu iz RS-a, a odakle se ve} godinama poku{ava razoriti ta dr`avna kompanija ugro`avanjem njenog poslovanja. Direktor operativnog podru~ja Sarajevo Elektroprijenosa BiH Sulejman ^aligija za Oslobo|enje je samo mogao potvrditi da je 8. marta razgovarao sa direktorom Mijatovi}em. - U razgovoru mi je direktor dao do znanja da se ne mo`e utvrditi vrijednost boda. To je sve {to mogu re}i, a za sve ostalo odgovore treba potra`iti u sjedi{tu kompanije u Ba-

EUFOR-ovo takmi~enje za u~enike
^etvrtugodinuzaredomEUFORorganiziraumjetni~kotakmi~enje za bh. u~enike, a nagrade vrijedne desetine hiljada KM bit }e dodijeljene prema dobnim grupama, saop}eno je iz EUFOR-a.Takmi~enje je otvoreno za sve u~enike izme|u {est i 18 godina. Dvijetemeovogodi{njeg takmi~enja su Evropa bez granica i Djeca EU. U zavisnosti od njihove dobi, od u~enika}e bitizatra`eno da uradesliku ili crte`, dizajnirani poster, nacrtaju komi~ni strip ili s grupom prijatelja naprave fotoesej. Komandant EUFOR-a general Bernhard Bair posjeti}e dvije {kole u Sarajevu, dok je brigadni general Günter Giesa posjetio jednu {kolu u Neumu.

Elektroprijenos BiH: Uposlenici tu`ili kompaniju

OSPORAVANJE Upotreba oko 200 miliona KM stopira se zbog politi~kih neslaganja i osporavanja Elektroprijenosa BiH kao kompanije na dr`avnom nivou
njoj Luci, istakao je ^aligija. Poku{ali smo, ali iz kabineta direktora Mijatovi}a u Banjoj Luci obavijestili su nas kako je ~elnik Elektroprijenosa BiH odlu~io da do daljnjeg ne}e davati bilo kakve izjave. ^lan Upravnog odbora Elektroprijenosa BiH Stipo Buljan pak za Oslobo|enje tvrdi kako pla}e treba biti, te da potra`ivanja radnika na osnovu presuda treba promatrati odvojeno. - U ~etvrtak (naredni) imat }emosjednicuUpravnogodbora i vjerovatno }e se, izme|u ostalog, i ovo pitanje na}i na dnevnom redu. Cijenim kako je dogovor sa radnicima o programiranju dugovanja i obaveza prema njima na osnovu presudamogu} u narednomperiodu. No, o~ito je da jedan dio uprave ima druga~ija stajali{ta, {to se onda prenosi i na Upravni odbor, ali i Skup{tinu zbog ~ega i stalno imamo situaciju u i oko Elektroprijenosa BiH kakva jeste. Mislim kako i u ovom slu~aju sve ima politi~ku pozadinu, ocijenio je Buljan.

Novi po~etak?
No, da je politika ponovno u Elektroprijenos umije{ala prste, svjedo~i i nedavna izjava predsjednika RS-a Milorad Dodik koji je naglasio da je zbog opstrukcija blokirano najmanje 200 miliona KM na ra~unu

Pomo} NATO-a djeci s poreme}ajem
NakonposjetebrigadnoggeneralaDavidaEnyeartapro{logmjeseca, ju~er je zamjenik komandanta [taba NATO-a u Sarajevu, brigadirJohnOlsen, posjetioZavod Mjedenica u Sarajevu da bi se uvjerio u uspjeh dje~ijeg obrazovnog programakojivodiameri~kaprofesoricaNirvana Pi{toljevi} s Univerziteta Columbia u New Yorku. Prema Olsenovim rije~ima, ovajprojekt je od izuzetnogzna~aja za djecu s poreme}ajem u razvoju jer im pru`a osnovnopravo na obrazovanje, razvoj i kasnijeuklju~enje u dru{tvo. “Iz tog razloga, [tabNATO-a u Sarajevuostajeotvoren za pru`anjedaljnjepomo}iprojektu, tako{to }e pomo}i informiranju javnosti o ~injenici da toj djeci treba pru`iti jednake mogu}nosti kroz savremene nastavne tehnike“ kazao je Olsen. ,

Op}inski sud Zenica

Dudi} priznala utaju
Amela Dudi}, 24-godi{nja Zeni~anka, osu|ena je za po~injenu utaju presudom Op}inskog suda u Zenici na uslovnu kaznu u trajanju od {est mjeseci zatvora, sa rokom provjere od godinu. Radi se o prihvatanju sporazuma o priznanju krivnje koji je optu`ena postigla sa Kantonalnim tu`ila{tvom Zenica, a sutkinja Slavica D`aferovi} prihvatila. Dudi}eva je, kako je navedeno u optu`nici, od 10. do 30. juna 2009. godine, s ciljem da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, sukcesivno i samoinicijativno, bez znanja i odobrenja Mehmeda [i{i}a, predsjednika Saveza demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodila~kog rata 92-95. Zeni~ko-dobojskog kan to na, sa ra~una Udru`enja podigla i ukupno prisvojila 2.200 maraka i time po~inila produ`eno krivi~no djelo utaje. “Sud je obavezao optu`enu da o{te}enom Savezu na ime naknade {tete uplati 2.200 KM u roku od {est mjeseci od dana pravosna`nosti presude. Ukoliko u tom roku optu`ena ne izvr{i uplatu, Sud }e opozvati uslovnu osudu i izre}i izvr{enje kazne zatvora“ ka`e , Alisa Radon~i}, portparol Op}inskog suda u Zenici. Podsjetimo, radi se o nekada{njoj sekretarici Saveza demobilisanih boraca ZDKa koja je javnosti poznata iz afere izazvane objavljivanjem videosnimka sa mobitela (o njegovoj autenti~nosti jo{ postoje kontradiktorne izjave) u kojem joj predsjednik Saveza Mehmed [i{i} nudi korist ukoliko mu pru`i seksualne usluge. Mi. D.

Amela Dudi}: Sporazumjela se

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

DOGA\AJI

9

Nakon odluke Vlade o izdvajanju 3,16 miliona KM

VIJESTI

Potvr|ena optu`nica Bo`idaru Kuvelji
Sud BiH potvrdio je optu`nicu u predmetu Bo`idar Kuvelja koja optu`enog tereti za krivi~no djelo genocid. U optu`nici se navodi da je optu`eni Kuvelja, kao policajac u sastavu II voda 1. ~ete Centra za obuku Jahorina, s ostalim pripadnicima iste ~ete, 12. jula 1995. u~estvovao u pretresu naselja na {irem podru~ju Poto~ara, a koja su do tada naseljavali Bo{njaci. Kuvelja je 13. jula 1995, s drugim pripadnicima Centra, u~estvovao u strijeljanju vi{e od hiljadu zarobljenih mu{karaca Bo{njaka, koje do tada nisu uspjeli usmrtiti pripadnici II odreda [ekovi}i. Kuvelja je u~estvovao i u strijeljanju izme|u 50 i 100 mu{karaca Bo{njaka, ispred skladi{ta Kravica, a u~estvovao je i u strijeljanju grupe od oko 100 pre`ivjelih mu{karaca Bo{njaka iz skladi{ta Kravica, koji su na prevaru pozvani da iza|u iz skladi{ta radi ukazivanja ljekarske pomo}i.

Nema (vi{e) razloga za {trajk

Foto: M. TUNOVI]

Krivajini penzioneri

kona~no u penziji
Aneksom ugovora dogovoreno je s federalnom Vladom da }e oni izmiriti obaveze u tri rate, tako je i ura|eno - pa }e 370 ljudi kona~no u penziju
Penzioneri dr`avne IP Krivaje i privatizirane IP Krivaje 1884 iz Zavidovi}a, njih 370, uskoro bi trebali dobiti ono {to im pripada – pe nzije. Naime, ovi ljudi ve} godinama ne mogu oti}i u penziju zbog toga {to im firma nije uplatila doprinose, te su sve ovo vrijeme bili bez ikakvih primanja. Vlada Federacije BiH odobrila je prije nekoliko dana 3,16 miliona maraka za obaveze na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje PD Krivaja 1884 za period od 1. 12. 2008. do 15. 8. 2010, s tim da se sredstva mogu koristiti za pokri}e svih neupla}enih obaveza prema federalnom Zavodu PIO/MIO Mostar za sve zaposlenike dvije Krivaje koji su stekli uslove za penzionisanje.

Pod stalnim pritiskom
„Mi smo ove zadnje dvije godine pod pritiskom takve vrste da je pitanje da li treba s ovim nastaviti ili ne. U{li smo u ovaj projekt na na~in da dr`ava unese imovi nu ne op te re}enu, a mi da une se mo sred stva za izmirenje dugova prethodne IP Krivaje i da poslije toga formiramo preduze}e koje }e upravljati ovom firmom. U protekle dvije i po godine smo prakti~no dobili firmu koja je optere}ena pored onoga {to smo mi preuzeli kao obavbezu i sa drugim velikim obavezama. Prakti~no, u{li smo u formiranje firme koja nije od dr`ave bila o~i{}ena od svih ovih potra`ivanja koja imaju. Tu je i grupa od 172 radnika koja nije pre{la u novu firmu, a onda i penzioneri koji zbog neuvezivanja sta`a nisu oti{li u penziju...” ka`e Ismet Mujanovi}, ge, neralni direktor IP Krivaja 1884. Ove obaveze su dr`avi ostale, a dr`ava ih nije uspjela na vrijeme regulisati. Zbog toga ve} je 25 mjeseci neregistrovana firma. Za ovo vrijeme ispla}eno je 29 pla}a, od ~ega 25 redovnih i ~etiri zaostale. trgu bijede svakodnevno se okupljaju i ~lanovi grupe od 172 radnika dr`avne Krivaje koji nisu pre{li u novu firmu, koji se nisu `eljeli odre}i potra`ivanja duga prema njima. Zatekli smo ih desetak, a svi zajedno u d`epu nisu imali u prosjeku ni marku po glavi ~ovjeka. „Bilo bi bolje da se zove ovo trg slobode ili hrabrosti, ali {ta }e{, sve ti je, jarane moj, ovdje sama bijeda. Ako ovako Vlada nastavi ko {to radi, trg bijede ne}e biti samo u Zavidovi}ima nego i ostalim gradovima diljem Federacije i dr`ave. Mi ~ekamo ve} dvije i po godine da nam daju ono {to je na{e, {to nam pripada, i {to je sud presudio. Pravili smo im ustupke, povla~ili tu`be da ne bi bilo ste~aja, ali izgleda {to im vi{e pravimo ustupaka, oni su sve bezobrazniji. Pitam se samo dokle }e ovaj narod izdr`ati”, pri~a Suad Mulasmaji}.

Trivunovi}u sedam godina zatvora
Vije}e Kantonalnog suda u Livnu, kojim je predsjedavala Ana Krstanovi}, osudilo je ju~er na kaznu zatvora od sedam godina Ranka Trivunovi}a, zvanog Batan (46) iz Glamo~a, nastanjenog u Modri~i, za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika u Glamo~u 1992. godine. Predsjednik Kantonalnog suda Nedim Begi}, rekao je za Srnu, da je optu`eni Trivunovi} priznao krivi~no djelo koje mu se stavlja na teret, te da ima pravo `albe na presudu Vrhovnom sudu FBiH. Prema optu`nici Tu`ila{tva u Livnu, Trivunovi} je kao pripadnik Vojske RS-a, nakon zarobljavanja ve}e grupe vojnika HVO-a 11. aprila 1992. godine u regiji Dolac, op{tina Glamo~, postupio suprotno odredbama @enevske konvencije i brutalno ubio vojnika HVO-a Nikolu Ani~i}a iz Tomislav-Grada.

Ismet Mujanovi}: Potpuno ih razumijem, nisu imali izlaza

I tu|e obaveze
„U svoj muci koju imamo oko za po{ lja va nja, ra da i drugim stvarima, nama se javio i problem penzionisanja radnika, prema kojima mi ni smo ima li oba ve zu. Druga firma koja je registrovana izmiruje sve obaveze prema svojim zaposlenicima. Aneksom ugovora dogovoreno je sa federalnom Vladom da }e oni izmi ri ti te obaveze u tri jednake rate. Vlada je to izmirila i treba da ode u penziju 370 ljudi. Prethodno ih je u penziju oti{lo jo{ 190. Ukupan broj penzionera je oko 560 koji }e, zahvaljuju}i ovom projektu, istina sa zaka{njenjem koje nije vezano za nas, oti}i }e u za slu`enu pen zi ju” ka`e , Ismet Mujanovi}, direktor PD Krivaja 1884. On veli da ti

ljudi vi{e nisu imali nikakvog izlaza, te da ga ne ~udi {to su oni dolazili na kapije Krivaje. „Razumijem te ljude. Ali, kada god su dolazili na kapije, bilo je nekoliko onih koji su poku{avali ne{to drugo da prika`u. To su ljudi koji nemaju {ta jesti, kojih je vi{e stid da ovoliki period budu prakti~no na ivici gladi, a radili su do toga da imaju pravo na penziju” , kazuje Mujanovi}.

O~aj
Obja{njava da je bio toliko o~ajan da je poku{ao izvr{iti samoubistvo, da je le`ao i na psihijatriji, te da vi{e ne zna {ta da uradi. „Pitanje je samo davanje signala da se puste pare. Nekih 20ak metara od ulice je banka u kojoj su deponovane pare za nas, a sud nekih 30-ak metara na drugu stranu na ~ijem je ra~unu i koji odlu~uje kako }e nas isplatiti. To zna~i svejedno im je {to mi gladujemodvijegodine, te oni rade {to god ho}e”, tvrde Mulasmaji} i njegov kolega Branko Princip. Hajrudin Halilovi}, koji je ostao bez posla, veli da je volio Krivaju skoro kao mater, da mu je ta firma bila sve, te da je samo zato {to se nije odrekao potra`ivanja istjeran na ulicu. M. DAJI]

Trg bijede
Jedan od „penzionera na ~ekanju” kojeg smo sreli na , tzv. trgu bijede u Zavidovi}ima, jednoj od raskrsnica u gradu koju su tako nazvali, objasnio nam je kako je to u su{tini lijepa vijest. Me|utim, s obzirom na ~injenicu koliko su ~esto varani, samo po{tar sa penzijom mo`e uvjeriti u ispravnost svega. Na

Uhap{en zbog zlo~ina u Klju~u
Pripadnici SIPA uhapsili su ju~er na podru~ju distrikta Br~ko ~etrdesetogodi{njeg N. [. zbog sumnje da je 1994. godine po~inio ratni zlo~in u op}ini Klju~. Nakon kriminalisti~ke obrade, on }e, uz izvje{taj, biti predat Tu`ila{tvu Unskosanskog kantona, po ~ijoj naredbi je akcija i izvedena, saop{teno je iz SIPA. N. [. je uhap{en zbog sumnje, da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske, krajem oktobra 1994. godine u op{tini Klju~ po~inio ratni zlo~in protiv civila.

10

KOMENTARI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FOKUS

^a~kanje ratne me~ke Z D
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

RS je na pragu objave rata Bosni i Hercegovini. Iz Banje Luke poti~u obnovu “HR Herceg-Bosne”. Na velikosrpske i velehrvatske provokacije odgovor s bo{nja~ke strane mora biti bosanskohercegova~ki i demokratski, s odlu~no{}u na odbranu bh. dr`ave svim sredstvima i sa svima koji je ho}e. Ima dovoljno Hercegovaca i Bosanaca za o~uvanje Bosne i Hercegovine

ahtjev predsjednika Republike Srpske Milo ra da Do di ka za odr`avanje vanrednog zasjedanja Narodne skup{tine RS-a povodom hap{enja Jovana Divjaka najavljuje da je RS na pragu objave rata Bosni i Hercegovini. Takvo {to se moglo naslutiti po ratnohu{ka~kim porukama Radio-televizije Republike Srpske. Ta ku}a iz dana u dan dokazuje da je ratno motivisana propagandna ma{inerija ne samo po na~inu nastanka (stvorena je zahvaljuju}i plja~ki, agresiji i genocidu) ve} i po militantnoj velikosrpskoj i panpravoslavnoj programsko-ure|iva~koj isklju~ivosti. RTRS je u stalnom ratnom stanju, njeni novinari i, posebice, voditeljice udarnih informativno-politi~kih emisija su trajno pod po vi {e nom na ci onal nom temperaturom koja je vidno sko~ila nakon hap{enja Jovana Divjaka. U preksino}njem dnevniku Biljana Kne`evi} (koja u “Presingu“ samo {to ne kopa o~i njoj nesimpati~nim sagovornicima) otkrila je {ta je u osnovi nove zapjenu{anosti velesrpskih medija. Kne`evi} ka`e da bi istina o zbivanjima u Dobrovolja~koj donijela pravu istinu o karakteru rata.

R

U toj istini se ne spominju bjesomu~no granatiranje Sarajeva i ubijanje civila 2. i 3. maja 1992. i svih drugih ratnih dana. U toj istini se smatra normalnim da pervertirani ostaci JNA, uz {ovinisti~ke paravojne formacije, udare na nezavisnu i me|unarodno priznatu dr`avu, da prvi ~ovjek te dr`ave bude uhap{en. U toj istini pobrojavaju se sa mo ubi je ni na stra ni agresora, za kojeg su iz Ha{kog tribunala kazali da je legitiman ratni cilj. U toj istini ne}ete na snimcima ~uti i vidjeti kako Divjak spre~ava pucanje na kolonu vozila JNA, kao {to ne}ete vidjeti u`as ko ji su gra na te na pa da~a u~inile po Sarajevu. evizija istine o ratu na ovim prostorima, vo|ena iz Beograda, dobila je na zamahu hap{enjem Divjaka. @eli se anu li ra ti sve ono {to je sadr`ano u ha{kim optu`nicama i presudama. Ne ide se samo na izjedna~avanje odgovor nos ti svih stra na u “gra|an skom“ ra tu ve} se `rtva ho}e u~initi prvoodgovornom. Kne`evi} prijekorno poru~uje da se filmad`ija Dragan Bjelogrli} “napokon izvinio“ zbog re~enice u kojoj je po`alio {to Divjak ne}e biti na

premijeri filma u BiH. Ranije se izvinio njegov kolega Sergej Trifunovi} zbog majice s Divjakovim likom. ivjak razjaruje srpske nacionaliste vi{e nego bilo ko drugi. Jovan je vitez i humanista, borac za pravdu i demokratiju, intelektualac i d`entlmen - sve krajnje suprotno obo`avanom, a ne i uhap{enom, Ratku Mladi}u. Sve to oko Divjaka de{ava se u vrijeme postizbornih prestrojavanja u Bosni i Hercegovini i usred rasplamsavanja predizbornih bitki u Srbiji i Hrvatskoj. U igri nisu samo glasovi iz BiH za vlasti u Hrvatskoj i Srbiji ve} BiH sama. U Srbiji se slu~aj s Dodikom koristi za prekodrinsku nacionalnu homogenizaciju, uz treniranje strogo}e nad onim koji iska~u iz svesrpskog kola, i, za predizborno nadmetanje koja je stranka najsrpskija. Predizborno posezanje za BiH iz Hrvatske uklju~eno je u ovda{nja postizborna odmjeravanja u bici za vlast. Hrvatski HDZ i SDP podr`avaju dva bh. HDZ-a u nadmetanju sa platforma{ima okupljenim oko SDPBiH. Vis-a-vis prijateljstva hrvatskog i srbijanskog predsjednika Ive Josipovi}a i Borisa Tadi}a je savezni{tvo ~elnika

J

SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorada Dodika i Dragana ^ovi}a. Obojica su zaprijetila nestankom BiH ako nakon izbora ne bude i{lo po njihovoj volji. Velika je odgovornost sa hrvatske strane za razvoj politi~ke situacije u BiH. Iz Banje Luke poti~u obnovu “HR Herceg-Bosne“. Tri HDZ-a, a i hrvatski SDP, mogu bitno dopri ni je ti kon so li da ci ji bh. dr`ave na evroatlantskoj liniji, ali i krajnjoj destabilizaciji zemlje. ednako kako Divjak iritira nacionaliste na svim stranama, tako im organski smeta platforma ~etiri stranke. Zato {to je platforma multinacionalna, demokratska, evroatlantska - dakle, integrativna, i, time suprotstavljena hegemonisti~koj ideologiji i separatisti~koj politici. Desni~ari sa srpske i hrvatske strane sipaju so(l) na bosanskohercegova~ke rane, ~a~kaju ratnu me~ku. Na velikosrpske i velehrvatske ratnohu{ka~ke provokacije - s namjerom kona~nog obra~una sa BiH - odgovor s bo{nja~ke strane mora biti bosanskohercegova~ki i demokratski, s odlu~no{}u na odbranu bh. dr`ave svim sredstvima i sa svima koji je ho}e. Ima dovoljno Hercegovaca i Bosanaca za o~uvanje Bosne i Hercegovine.

Dragan Bjelogrli} rek’o pa porek’o
N
akon iznimno (opravdanog) velikog interesovanja za njegov fil mski re da telj ski prvi je nac “Montevideo, Bog te video“ go, tovo ista medijska pa`nja posve}ena je izjavi Dragana Bjelogrli}a, uo~i sarajevske premijere, da mu je `ao {to joj ne}e prisustvovati Jovan Divjak. Bilo je to, sticajem okolnosti, u istom danu kada se saznalo da je Divjak uhap{en u Be~u. U intervjuu za Radio Sarajevo, Bjelogrli} je pri~ao i o svom prvom dolasku u Sarajevo, na Sarajevo Film Festival, 1998. godine kada je “proveo dobar deo dana sa Jovom, pri~ali smo sve i sva{ta... Osim prvog dana, nikada sa njim nisam pri~ao o politici i o de{avanjima u ratu. Uvek smo pri~ali o nekim drugim stvarima“. I u intervjuu za Oslobo|enje na pitanje o kontroverznom filmu “Lepa sela, lepo gore“, ~iji je producent, Bjelogrli} je kazivao kao o ne~emu {to je “iza{lo iz jednog rata, a ‘Montevideo’ je sad ne{to sasvim drugo“. Nakon {to su mu uskratili gostoprimstvo na Palama, Bjelogrli} nije mogao da (eventualno) upali svije}u i na taj na~in oda po~ast stradalim vojnicima u Dobrovolja~koj ulici, a na {to poziva, 7. marta, paljanski portal na kojem je i pokrenuta inicijativa za bojkotom njegovog filma. Umjesto toga posuo se, dva dana kasnije, pepelom po glavi na konferenciji u Medija Centru u Beogradu, podsje}aju}i da je u svom prvom obra}anju javnosti povodom premijere filma “Montevideo, Bog te video“ rekao da je odsanjao jedan svoj san koji se nastavio i poslije premijere. Ali, znao je, ka`e, da }e do}i trenutak bu|enja, samo nije znao da }e biti tako gorak - “da }e jedna nepromi{ljena i trapava izjava dovesti u pitanje moju odanost svom narodu“. Da }e morati svoj patriotizam pravdati, a sve zbog “tendencioznog i name{tenog pitanja“ na , koji uop{te ne zna za{to je dao odgovor. (Hiljade, ne samo Sarajlija, koje su dale podr{ku svom generalu, nije trebalo ni{ta pitati, op. N. S) “Na takvo pitanje je nemogu}e dati normalan i ljudski odgovor, jer vas svaki odgovor stavlja u poziciju sudije. Odgovor: Da, `ao mi je, na`alost, izjedna~io se sa stavom da mi je `ao {to je uhap{en, odnosno da nije kriv... Smetnuo sam s uma da ~ovek osu mnji~en za ra tne zlo~ine ne mo`e biti izjedna~en sa svakim drugim gledaocem. I pogre{io sam. Svima koji su se iz bilo kog razloga osetili povre|enim zbog moje izjave, posebno porodicama nastradalih u ratu, javno se i iskreno izvinjavam, ukoliko to mo`e da popravi {tetu koja je nastala.” I opleo Bjelogrli}, nadugo i na{iroko, o tome kako i koliko voli svoj narod i svoju zemlju, vajkaju}i se da se nalazi “u apsurdnoj situaciji, da prosto `alim, a ne treba da `alim, {to je uop{te i do{lo do sarajevske premijere. [to se u Sarajevu i Mostaru svirala srpska himna posle dve decenije...“ Kazat }e da je apsurdno i to da se ovaj “ve li ki ne spo ra zum do go dio po sle 500.000 gledalaca koji ta~no znaju {ta sam hteo svojim poslednjim filmom da ka`em o temi Srbije i Srba“, da je “apsurd da se jedan umetni~ki i profesionalni trijumf u Sarajevu pretvorio u nastavak nesre}nog i nepotrebnog rata, zavr{enog pre 16 godina“ (?!) Ne znamo je li pribrojao i one gledaoce koji su njegov film vidjeli, ili tek namjeravaju vidjeti, u Sarajevu i koji ga do`ivljavaju kao umjetni~ki ~in a ne kao potvrdu patriotizma na Bjelogrli}ev na~in. Ili je redatelj, ipak, u pravu pa je i drugo (“Montevideo“) isto {to i prvo (“Lepa sela...”).

OSVRT

Pi{e: Nada SALOM nada.salom@oslobodjenje.ba

“Da, `ao mi je, na`alost, izjedna~ilo se sa stavom da mi je `ao {to je uhap{en, odnosno da nije kriv... Smetnuo sam s uma da ~ovek osumnji~en za ratne zlo~ine ne mo`e biti izjedna~en sa svakim drugim gledaocem. I pogre{io sam. Svima koji su se iz bilo kog razloga osetili povre|enim zbog moje izjave, posebno porodicama nastradalih u ratu, javno se i iskreno izvinjavam, ukoliko to mo`e da popravi {tetu koja je nastala”

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

Ne padaju na{i politi~ari s neba
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

O
Pi{e: D`evad HOD@I]

Odgovornost intelektualaca i medija sastoji se, meni se ~ini, u prvom redu u tome da doprinesu na{em suo~avanju sa na{om stvarno{}u, sa na{im vlastitim neprilikama, sa na{im vlastitim slabostima, sa nama samima. Drugim rije~ima, odgovornost na{ih intelektualaca sastoji se u tome da iz apologetske matrice svog vlastitog veli~anja, veli~anja svoje zajednice, svoje kulture, svoga naroda iskora~e u samokriti~ki odnos i pristup prema kojem }e predstavljati ogledalo u kojem }emo se svi mo}i vidjeti pribli`no onakvima kakvi stvarno jesmo, sa svim svojim nedostacima

dgovornost je danas koliko neproziran i neodre|en, toliko i pojam ispra`njen od svakog smisla i zna~enja. A to onda, valja odmah kazati, zna~i zapravo sljede}e: rije~ odgovornost koja se tako ~esto i na svim stranama upotrebljava uglavnom je do te mjere devalvirala da predstavlja obi~nu floskulu. U na{em bosanskohercegova~kom dru{tvenom `ivotu pojam politi~ke odgovornosti predstavlja karikaturu, iluziju, nemogu}u misiju. O odsutnosti politi~ke odgovornosti, u naj{irem smislu, svjedo~i sve s ~ime se uop}e mo`emo susresti u javnom prostoru. Tu`na je ze mlja u ko joj se te {ko mo`emo sjetiti nekoga ko je, recimo u posljednjih petnaestak godina, iz moral nih ra zlo ga po dnio os tav ku iz osje}anja politi~ke odgovornosti. Kada bismo, pored redovne rubrike u gotovo svim na{im televizijskim dnevnicima posve}ene tu`bama, sudskim presudama, krivi~nim odgovornostima, na{im crnim politi~kim hronikama, imali priliku ~uti, recimo ve~eras, vijest o tome da je neko, prije i izvan pravne odgovornosti, podnose}i ostavku na neku dru{tveno relevantnu funkciju, iskazao politi~ku odgovornost, to bi bilo primljeno kao informacija neuvjerljiva u onoj mjeri u kojoj bismo s nevjericom primili vijest da }e, naprimjer, u naredne dvije godine u na{oj zemlji biti ura|eno 300 km autoputa. Obrnuto re~eno, kada bi se to stvarno dogodilo, ka da bi ne ko od zna~aj nih ja vnih li~nosti podnio ostavku na neku dru{tveno, odnosno politi~ki relevantnu funkciju, takva bi vijest, u bitnom smislu, za izglede na ozdravljenje na{e dru{tvene svijesti i politi~ke odgovornosti, dru{tveno-dijagnosti~ki imala zna~aj ravan izgradnji 300 km autoputa. Znam da zvu~i pretjerano. Ali, ni 300 km autoputa ne mora zna~iti mnogo samo po sebi. Naime, nisu nemogu}e

A

situacije, treba li podsje}ati, u kojima postoje zemlje koje imaju autoputeve kojima se iz jednog pravca kre}u demonstranti a iz drugog tenkovi, vojska, policija. li, da se ne bismo krivo razumjeli, ovdje, mislim, u na{em politi~kom `ivotu, nisu posrijedi samo politi~ari. Zapravo, u uvjetima dru{tvenog `ivota u kojima je na pravnoj, institucionalnoj i politi~koj snazi demokracija, a to zna~i, u uvjetima u kojima se odr`avaju vi{estrana~ki i demokratski izbori, u kojima je vlast smjenjiva, u uvjetima u kojima gra|ani (i narodi) odlu~uju, kod nas nije uop}e posrijedi odgovornost politi~ara. Izra vni je i sa svim za o{ tre no re~eno, za stanje koje imamo nisu odgovorni politi~ari. Odgovorni su oni koji odlu~uju, ko ji o po li ti~ari ma odlu~uju, koji im daju povjerenje, koji ih dovode na vlast, i to, iz izbora u izbore. Ponovo znam da to zvu~i pretjerano, neodmjereno. Mo`e mi se prigovoriti da sam vi{e nego pretenciozan. Tako|er znam da je delikatno i u nekom prizemnom pragmati~nom smislu riskantno odgovornost adresirati na one koji izlaze na izbore. Ali, nema druge suvisle mogu}nosti osim da se odgovornim dr`e oni koji biraju. Ovakvom pris tu pu re al no pri je ti opa snost da bude do~ekan kao dr`anje lekcije, i to jo{, zamislite, gra|anima pa i narodima, kao “soljenje pameti“, kao moraliziranje. Za{to potenciram one koji izlaze na izbore, gra|ane, narode - kako god ho}ete? Ja ne znam mo`e li u na{oj zemlji, pogotovo u ovako ustavno i politi~ki ure|enoj, do}i do promjena i ako mo`e kada }e se to dogoditi. Ali, znam da te promjene mogu i moraju do}i samo iz volje i odluke onih koji biraju, a to ovdje zna~i iz volje i odluke onih koji odlu~uju. Razumije se, oni koji odlu~uju, dakle, gra|ani i na ro di, na~el no go vo re}i,

T

mogu i, realno govore}i, prema mome uvjerenju, u velikoj mjeri jesu, na razli~ite na~ine, biti optere}eni, izmanipu li ra ni, ne oba vi je {te ni, blo ki ra ni, osuje}eni i, u krajnjoj liniji, nemo}ni. Ali, na`alost ili na svu sre}u, to ih ne osloba|a odgovornosti. Tu odgovornost oni moraju preuzeti. I to }e se, usu|ujem se dogoditi, prije ili kasnije. e ne op ho dne pro mje ne, ko je mogu do}i samo iz volje gra|ana, dogodit }e se prije, ako na{em dru{tvu, prema mom uvjerenju, prije svih drugih, bosanskohercegova~ki intelektualci i na{i mediji pomognu. A to zna~i, ako i jedni i drugi budu djelovali otre`njuju}e, ako smognu sna ge da odlu~ni je, akti vni je i izravnije preuzmu vlastitu odgovornost. A odgovornost intelektualaca i medija u tom pogledu sastoji se, meni se ~ini, u prvom redu u tome da doprine su na {em suo~ava nju sa na {om stvarno{}u, sa na{im vlastitim neprilikama, sa na{im vlastitim slabostima, sa nama samima. Drugim rije~ima, odgovornost na{ih intelektualaca sastoji se u tome da iz apologetske matrice svog vlastitog veli~anja, veli~anja svoje zajednice, svoje kulture, svoga naroda iskora~e u samokriti~ki odnos i pristup prema kojem }e predstavljati ogledalo u kojem }emo se svi mo}i vidjeti pribli`no onakvima kakvi stvarno jesmo, sa svim svojim nedostacima. Sli~no va`i i za medije. Oni moraju prestati kritizirati, napadati i optu`ivati politi~are kao da ovi padaju s neba. Te neophodne promjene dogodit }e se kasnije, mnogo kasnije, ako budemo ~ekali da stvari do|u do kraja, do stanja da ne mogu biti gore. Mogu}e je i tako, da se lekciju nau~i na samom kraju. Da se ne{to zapo~ne iznova tek kada ono prethodno stanje do|e do dna. Iako je to najte`i i najskuplji na~in, mogu}e je da je to ponekad i ponegdje jedini na~in.

PISMO PRIJATELJU

Jovane, sretan ro|endan
Jovanu Divjaku je danas ro|endan. Prijatelji u Be~u pripremaju mu proslavu i, mada vjerujem da }e to biti jedna od onih fe{ti koje }e Jovo svojim iskri~avim humorom za~initi toliko da }e njegov ro|endan svi oko njega dugo, dugo pamtiti, pouzdano znam da su njegove ro|endanske proslave pravi praznici samo u Sarajevu
Znam da obi~no `ene bije lo{ glas jer volimo da se na{i ro|endani pamte, ali ne podnosimo da se toga dana (kao, uostalom, i bilo kojeg drugog) pominju cifre. Znam tako|er da smo mi, `ene, puno osjetljivije na svoje ro|endane, ali isto tako znam da se ti va`ni datumi najdu`e pamte zbog onih s kojima ih provodimo: zbog na{ih najbli`ih koji su u pravilu toga dana s nama. Jovanu Divjaku je danas ro|endan (svjesno }u pre{utjeti koji). Prijatelji u Be~u pripremaju mu proslavu i, mada vjerujem da }e to biti jedna od onih fe{ti koje }e Jovo svojim iskri~avim humorom za~initi toliko da }e njegov ro|endan svi oko njega dugo, dugo pamtiti, pouzdano znam da su njegove ro|endanske proslave pravi praznici samo u Sarajevu. Toga dana Jovo obavezno poklanja cvije}e, jer je sretan kada uspije usre}iti druge. Kada njegova {etnja od Vje~ne vatre do ^ar{ije traje i traje, jer ga na svakom koraku presre}u ljudi koji svoje probleme `ele podijeliti s njim, duboko svjesni da }e ih malo ko - kao on - umjeti saslu{ati, ohrabriti i ma kako tu`ni bili - uveseliti. Predstavnike diplomatskog kora u ovom gradu Jovan ve} godinama uveseljava pri~om o mome ro|endanu. Naravno, obavezno napomene da ne}e re}i koliko sam ta~no godina imala i te prve ratne 1992. U to vrijeme, radila sam u sarajevskim Ve~ernjim novinama i kolega fotoreporter Emil Grebenar i ja smo svakodnevno obilazili rubna sarajevska naselja, izvje{tavaju}i o nastajanju linija odbrane, stanovnicima koji su se organizirali, ultimatumima koji su im stizali. Jedna od redovitih stavki mojih tekstova ticala se upravo Jovana Divjaka: gdje god smo do{li, teritorijalci, borci, civili svjedo~ili su kako im je “iz grada dolazio samo pukovnik Divjak“ Bio je to i razlog {to se pu. kovnik Divjak jednog jutra pojavio u redakciji Ve~ernjih tra`e}i “tog Selimbegovi}a“ Slatko smo . se svi zajedno smijali pukovnikovom iznena|enju kada je shvatio da se iza potpisa V. Selimbegovi} krije `ena, a onda smo ga Emil i ja nagovorili da nam obe}a kako }emo jednom zajedno oti}i na liniju. Obe}anje je odr`ao tek 27. jula, no kada smo se Emil i ja pojavili u njegovom uredu, prvo me je zgranuto pogledao, a potom rekao: Ne mo`ete takvi! Moj problem su bile {tikle, jer naprosto nisam imala ni ravne, a kamoli adekvatne obu}e za odlazak na teren. No, kada sam ga ubijedila da se ja u svojoj obu}i vje{to kre}em, poveo nas je u Ugorsko, na liniju prema Vogo{}i. I tamo{njim je mje{tanima bio prvi iz Sarajeva koji ih je posjetio, i toga je dana igrao {ah i usput obja{njavao ljudima kako da se {to bolje za{tite od granata i metaka i slu{ao njihove jade, muke i probleme neprestano ih hrabre}i da izdr`e. Onda smo, u jednom vo}njaku, ugledali trojicu momaka koji su pripremali bestrzajni top. Jovan ih je - polu{aljivo upitao znaju li rukovati njime, no oni su prili~no bahato odbili svaku njegovu sugestiju. Uskoro su uspjeli ispaliti dva projektila, spremiti se i nestati. Krenula je odmazda: ulica na kojoj je jo{ pisalo da nosi ime 20. udarne romanijske brigade uskoro je postala sistematska meta haubica, topova i tenkovskih projektila s obli`njih Poljina. Jo{ se dim od plotuna nije razi{ao, a upravo je Jovan pomagao ra nje nim - mrtvih pu kom sre}om nije bilo - i organizirao njihov odlazak do bolnice. Kada smo kona~no krenuli, svratio je u jednu ba{tu i zamolio doma}ina da mu dozvoli da ubere ru`u. Za moj ro|endan. Znam da svako od nas, njegovih prijatelja, ima svoje ro|endansko sje}anje garnirano Jovom. Pa, ipak, uzimam sebi za pravo da mu u ime svih nas ovim pismom ~estitam ro|endan. Neka je sa sre}om. A ru`e ga ~ekaju u Sarajevu.
Vildana SELIMBEGOVI]

12

CRNA HRONIKA
Sa{a Li~anin (27) iz Prijedora priveden je u srijedu zbog sumnje da je no} ranije provalio u jednu ku}u u prijedorskoj Ulici Borisa Kidri~a, te od vlasnika, koji ga je zatekao u premetanju stvari, oteo oko 80 KM. Kako saznajemo iz CJB-a Banja Luka, tokom krimobrade policija je utvrdila da je Li~anin i prije ovog slu~aja provalio u jednu ku}u i jedan stan u Prijedoru, odakle je ukrao srebro i novac. L. S.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Upao u ku}u i oteo novac

Prijava zbog provale u Queens Club

Policija iz Te{nja dostavila je Kantonalnom tu`ila{tvu Zenica izvje{taj protiv Huseina Karahod`i}a (1980) iz Te{nja, osumnji~enog za te{ku kra|u. Karahod`i} je prijavljen da je 16. januara u Ulici bra}e Kotori}a u Jelahu, op}ina Te{anj, razbiostaklo na ulaznimvratimaugostiteljskog objekta Queens Club, vlasni{tvo [. N, te kroz taj otvor u{ao u objekat i ukrao 422 marke, crni ko`ni nov~anik i jedan laptop. Mi. D.

e trde se to smo go di{ nji Vi}o Bogdanovi} iz sela Otpo~ivaljka kod Prnjavora u srijedu je na seoskom groblju sahranio 85-godi{nju majku Nadu, koja je preminula usljed povreda vrata koje joj je vjerovatno upravo on zadao uo~i me|unarodnog Dana `ena.

^

Rasvijetljen zlo~in kod Prnjavora

Majci slomio vrat i
ostavio je da se smrzne
Policija je osumnji~ila Vi}u Bogdanovi}a da je majci Nadi nanio povrede usljed kojih je preminula
je uhap{en i nad njim je izvr{ena kriminalisti~ka obrada. Potom je pu{ten na slobodu. Tokom obdukcije na tijelu Nade Blagojevi} prona|ene su sva|a izme|u Vi}e i Nade Blagojevi} policija je skoro svakog mjeseca morala intervenisati. Kada bi se napio, Vi}o je tukao majku zbog ~ega je ona morala mljenog vrata ostavio da le`i vani. Kada su se na tijelu starice pojavile smrzotine, sin ju je unio u ku}u i stavio na krevet. Ka da je shva tio da mu je majka mrtva, Vi}o je, navodno, oti{ao do jedne kom{inice da mu da fla{u rakije i tada je rekao da mu je majka umrla. Potom je obavijestio i kom{ije Ratka G. i Ne|u M. koje su pozvale policiju. {ena na alkohol. Vi}o je, prema rije~ima kom{ija, osoba ometena u razvoju, a prije rata je radio u Sloveniji. Tamo je, navodno, imao `enu i dijete. Nakon razvoda i operacije, on se vratio u BiH, gdje je nastavio `ivjeti s majkom. U maju ili junu 1992. hicem iz pu{ke ranio je u nogu brata Stojana koji je nakon toga iskrvario i umro. Iz policije su saop{tili da je u toku dokumentovanje ovog doga|aja i podno{enje izvje{taja Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka protiv sina nastradale starice, koji se tereti za nano{enje te{ke tjelesne povrede sa smrtnom D. PAVLOVI] posljedicom.

Lom pr{ljena
Mje{tani ovog sela ne znaju sa sigurno{}u {ta se desilo, ba{ kao ni policija koja je o smrti nesretne `ene saznala tek 7. marta oko 10 sati. Iz policije su saop{tili da je tijelo starice sa vidnim povredama prona|eno u ku}i u kojoj je `ivjela sa sinom Vi}om. De`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka i policijski slu`benici su izvr{ili uvi|aj, a be`ivotno tijelo Nade Blagojevi} prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu u Banjoj Luci, gdje je ob du kci jom ut vr|eno da je uzrok smrti lom {estog vratnog pr{ljena. Zbog postojanja sumnje da je majci nanio tjelesne povrede usljed kojih je preminula, istog dana oko 18 sati Vi}o Blagojevi}

UDARCI I INTERVENCIJE POLICIJE Tokom obdukcije na tijelu Nade Blagojevi} prona|ene su modrice razli~ite starosti, {to ukazuje na to da je nesretna `ena maltretirana du`i vremenski period, a od mje{tana se moglo ~uti da je policija, zbog sva|a sina i majke, ~esto intervenisala
modrice razli~ite starosti, {to ukazuje na to da je nesretna `ena maltretirana du`i vremenski period. Kako saznajemo od mje{tana Otpo~ivaljke, zbog odlaziti iz ku}e i spavati u pomo}nim prostorijama. Pretpostavlja se da je Nadi Blagojevi} sin motkom nanio povrede 4. ili 5. marta, te je slo-

Usmrtio brata
Pre ma ri je~ima mje {ta na Otpo~ivaljke, Vi}o i Nada Blagojevi} bili su skloni alkoholu. Oboje su `ivjeli samo od njene penzije, koja je, uglavnom, tro-

Nakon zbadanja no`em na Ciglanama

Napada~ saslu{an i pu{ten
Za zadr`avanje Armina Red`epagi}a, koji se sumnji~i za nano{enje lak{ih povreda, nije bilo zakonskog osnova
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su 20-godi{njeg Armina Red`epagi}a, koji je preksino} u 21.45 sati na Merhemi}a trgu, u sarajevskom naselju Ciglane, no`em ubo Ermina Mrgudu (27). Povrije|eni mladi} je zbrinut u bolnici Ko{evo, a pola sata nakon tog doga|aja, slu`benici policije Jedinice za saobra}aj MUP-a Kantona Sarajevo u Ulici Hakije Kulenovi}a uhapsili su Red`epagi}a. “Rane su u{ivene i o~i{}ene, a povrije|eni je smje{ten na Torakalnu hirurgiju i nalazi se van `ivotne opasnosti“ rekla je Biljana Jan, dri}, portparol ove bolnice. Sude}i prema ranama koje je Mrguda zadobio, pretpostavlja se da je povrije|eni mladi} poku{ao pobje}i od napada~a, jer je u bolnici Ko{evo konstatovano da je zadobio jednu ubodnu ranu u rame i tri u le|a. Prema za sada nepotvr|enim informacijama, Mrguda je preksino} bio sa djevojkom. Dok je prolazio

Nakon eksplozije u Fabrici sode: ^ekaju se nalazi vje{taka

Radnici se oporavljaju
Uzroci nesre}e koja se desila u no}i sa utorka na srijedu u Fabrici sode Sisacam u Lukavcu, izazvane eksplozijom mlina za kre~ni otpad, jo{ nisu poznati. Naime, vje{taci, koji su izvr{ili pregled, tek narednih dana trebaju dos ta vi ti svoj iz vje {taj Tu`ila{tvu TK-a, ~iji tu`ilac Dragan Radovanovi} vodi istragu. U me|uvremenu, na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli uspje{no se oporavljaju trojica te{ko povrije|enih radnika, dok je njihov kolega D`evad ^aji}, lak{e povrije|en pri akciji spa{a va nja, na ku}nom li je~enju. S druge strane, Refik Spahi} i Sakib Ali} jo{ su na Odjelu za o~ne bolesti UKC-a Tuzla i primaju urgentnu terapiju. Kako saznajemo, njima je u o~i, prilikom eksplozije, upao kre~, {to je izazvalo opekotine. Tre}i radnik, Admir Imamovi}, koji je smje{ten na Hirurgiju UKC-a Tuzla, u srijedu nave~er je operisan. Potvr|eno nam je da se radi o operaciji abdomena, te da je njegovo stanje nakon operacije stabilno. A. [e. pio table sa izlo`enim nakitom. S obzirom na to da je cijela plja~ka trajala oko pet minuta, razbojnik iza pulta je temeljito ispraznio sve table sa izlo`enim nakitom, nakon ~ega su obojica pod okriljem mraka uspjeli pobje}i u nepoznatom pravcu. Kada su razbojnici oti{li, uposlenici zlatare su obavijestili policiju. Tokom uvi|aja policajci uzeli snimke videonadzora u zlatarskoj radnji, kako bi poku{ali utvrditi identitet razbojnika. D. P.

Povrije|enom Erminu Mrgudi pomo} ukazana u bolnici Ko{evo

Razbojni{tvo u Banjoj Luci

pored grupe mladi}a, Red`epagi} je po~eo dobacivati njegovoj djevojci, te je Mrguda poku{ao da je za{titi. Me|utim, Red`epagi} je izvadio no` i napao ga. Nakon {to su Mrgudi u bolnicipru`ilipomo}, ju~erujutro je pu{ten na ku}no lije~enje, jer njegove povrede nisu te`eg karaktera. Red`epagi} je osumnji~en za nano{enjelak{ihpovreda, a nakon{to je policija od njega uzela izjavu, pu{ten je na slobodu,jer nijebilozakonskogosnova za njegovozadr`avanje.
D. P.

Iz zlatare odnijeli
tri kilograma nakita
Dva naoru`ana razbojnika, maskirana fantomkama, u srijedu nave~er oplja~kala su zlatarsku radnju “Dajana“ ko, ja se nalazi u centru Banje Luke te odnijela oko tri kilograma zlata. Iz policije je saop{teno da se razbojni{tvo dogodilo oko 18.40 sati, kada su plja~ka{i, naoru`ani pi{toljima, upali u zlataru i oru`je uperili u nenaoru`anog ~uvara i uposlenicu radnje. Dok je jedan od razbojnika dr`ao na ni{anu ~uvara i uposlenicu zlatare, drugi je presko~io pult i ispod stakla poku-

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

CRNA HRONIKA
[umski po`ar, koji je izbio u rejonu Vu~ja, na granici trebinjske op{tine sa Crnom Gorom, lokalizovan je. Me|utim, izgorjelo je oko tri hektara {ume, kazao je za Srnu komandir Vatrogasne jedinice Lastva Zdravko Paranos. “Zahvaljuju}i brzoj intervenciji vatrogasaca i radnika Centra za gazdovanjem Kr{om, sprije~eno je da se po`ar pro{iri i da ugrozi sela Sko~igrm i Vu~ija“ kazao je Paranos. ,

13

Izgorjela tri hektara {ume

Maltretirao majku

Pripadnicima Policijske stanice Pale u srijedu je B. R. prijavila da je fizi~ki napada te joj prijeti njen sin B. B, sa kojim `ivi u istom doma}instvu. Policijski slu`benici su iza{li na mjesto doga|aja te priveli B. B. Na kon krim-obra de protiv njega je podnesen zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo.

U zapadnoj Hercegovini izvedena akcija Maksi

Razbijena grupa
kradljivaca vozila
Tomislav Ljubi}, Ivan Ivo Gali}, Ivan Manduri} i Kristijan Zadro osumnji~eni za organizovani kriminal • Vozila ukradena u Banjoj Luci rastavljana u Hercegovini
Tomislav Ljubi} (25), Ivan Ivo Gali} (41), zvani Ikara, Ivan Manduri} (42), zvani Ika~a, i Kristijan Zadro (32), zvani Ki}o, uhap{eni su u akciji Maksi, koju su ju~er na podru~ju [irokog Brijega, Posu{ja i Gruda izveli pripadnici banjalu~ke policije i MUP-a ZHK-a. ^etvorica uhap{enih terete se za organizovani kriminal i kra|u vozila. Nakon du`eg pra}enja osuSa privo|enja Mladena Su`njevi}a u februaru

AUTODIJELOVI Prilikom pretresa automehani~arske radnje Ivana Gali}a u mjestu Privalj policija prona{la ve}i broj dijelova vozila za koje se sumnja da su skinuti sa ukradenih automobila
mnji~enih i razmjene operativnih saznanja da uhap{eni Hercegovci sara|uju sa grupom banjalu~kih automafija{a koje je predvodio nedavno uhap{eni Mladen Su`njevi} (35), isplanirana je i organizovana akcija u kojoj su pretresene dvije lokacije u [irokom Brijegu i po jedna u Grudama i Posu{ju.

Policija je, naime, ustanovila da su lopovi iz Banje Luke ukradena vozila dovozili u zapadnu Hercegovinu, tu ih rastavljali u dijelove i prodavali. Tako je prilikom pretresa automehani~arske radnje Ivana Gali}a u mjestu Privalj policija prona{la ve}i broj dijelova vozila za koje se sumnja da su skinuti sa ukradenih automobila. Nakon zavr{etka akcije uhap{ene osobe su preve-

zene u Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci. Podsjetimo, Srbijanac Mladen Su`njevi} u februaru je uhap{en jer je bio na ~elu grupe koja se sumnji~i za kra|u vi{e skupocjenih vozila. Gali}, Manduri} su skupa sa Ivicom Karamati}em (47), zvanim Ita iz Posu{ja, u aprilu 2008. tako|er privo|eni zbog trgovine ukraD. P. denim autima.

Akcija Hobotnica u RS-u

Uhap{eno pet osoba
Po nalogu Tu`ila{tva BiH, radnici MUP-a RSa ju~er su izveli akciju kodnog naziva Hobotnica, usmjerenu na otkrivanje i krivi~no procesuiranje po~inilaca krivi~nih djela organizirani kriminal i neovla{teni promet opojnih droga. Akcija pretresa i hap{enja, kako je saop}eno iz Tu`ila{tva BiH, izvedena je na vi{elokacijanajve}im dijelom u ^elincu, Prnjavoru i Banjoj Luci. Prema nezvani~nim informacijama, uhap{eno je najmanje pet osoba, a navodno je me|u njima i izvjesni Rajko S, u ~ijem stanu u Prnjavoru je prona|ena droga. Istovremeno, na podru~ju ^elinca pripadnici MUP-a RS-a su, prema nepotvr|enim informaU ^elincu otkrivena laboratorija za uzgoj skanka?

Smrtno stradao Dragutin Miljanovi}
Tesli}
Dragutin Miljanovi} (1951) iz Gornjeg Liplja, op{tina Tesli}, poginuo je, a njegova supruga Jovanka Miljanovi} (1955) lak{e je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ~etvrtak poslijepodne u mjestu Pribini}, op{tina Tesli}. Ova nesre}a na magistralnom putu Tesli} - Banja Luka dogodila se kada je fiat punto, kojim je upravljao Miljanovi}, u mjestu Pribini}, sletio sa ceste. Naime, fiat je i{ao iz pravca Tesli}a, a voza~ je u jednom trenutku, ulaze}i u lijevu krivinu, izgubio kontrolu nad upravlja~em. Automobil je prvo zaka~io desnu bankinu, od koju se odbio, te pre{ao preko lijeve trake i izletio sa saobra}ajnice. Prema prvim informacijama, do nesre}e je do{lo usljed neprilago|ene brzine uslovima i stanju puta. Voza~ je, kako nam je potvr|eno iz policije, stradao na mjestu, dok je njegova supruga lak{e povrije|ena. Jovanki Miljanovi} pomo} je ukazana u lokalnom Domu zdravlja, odakle je otpu{tena. Uvi|aj na mjestu udesa izvr{ili su policijski slu`benici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja L. S. Doboj.

cijama, otkrili laboratoriju za proizvodnju skanka, navodno u ku}i izvjesnog Miroslava B. Uhap{eni }e biti predati u dalju nadle`nost Tu`ila{tvu BiH, gdje }e biti saslu{ani, nakon ~ega }e se odlu~iti o daljim mjerama. Vi{e detalja o ovoj akciji iz Tu`ila{tva BiH su najavili za danas. L. S.

Pretresi u Kaknju

Oduzeti droga, oru`je i vozila
Po naredbi Op}inskog suda u Kaknju, policija je pretresla stambene i pomo}ne objekte te vozila koja koriste Sebastijan Vasilj, Jasmin Penjo i Hamza Gani}, svi iz Kaknja, te oduzela odre|enu koli~inu oru`ja, municije i droge, te automobile. U pretresu stana u Ulici Alije Izetbegovi}a, koji koristi Vasilj, na|eni su pi{tolj zastava, 54 metka, 16,86 grama biljne mase i praha za koje se pretpostavlja da su narkoti~ka sredstva, te pribor za konzumiranje. Tako|er, na|eni su laptop, dva mobitela i tri ultrakartice za dopunu. U objektima u Ulici Vinski put, te vozilu koje koristi Penjo na|en je pi{tolj {korpion, 12 metaka, nov~anica od 50 eura za koju se pretpostavlja da bi mogla biti krivotvorena, te vre}ica sa bijelim prahom, mogu}e drogom. Na {asiji volva primije}eni su tragovi bru{enja oznaka, {to je dovelo u sumnju na mogu}e falsificiranje, dok su na audiju bile tablice sa drugog automobila. Vasilj i Penjo su uhap{eni, a nakon prikupljenih dokaza i dokumentovanja uz slu`beni izvje{taj }e biti predati Kantonalnom tu`ila{tvu Zenica na dalji postupak, zbog postojanja sumnje da su nelegalno posjedovali oru`je. Penjo }e biti prijavljen i zbog krivotvorenja isprave.
Mi. D.

Dvoje uhap{enih u Kalesiji

Oteli i pretukli djevojku
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona zatra`ilo je od Op}inskog suda u Kalesiji da pritvori S. H. (38) i D. Z. (25), obojicu iz Kalesije, zbog sumnje da su krajem decembra pro{le i po~etkom marta ove godine u Kalesiji prijetili pi{toljem, a potom i najmanje dvaputpretuklidjevojku J.S., tako|er iz Kalesije. Oni su uhap{eni u srijedu, a potom su predati u nadle`nost Tu`ila{tva. Naime, kakosaznajemo iz Tu`ila{tva, S. H. se tereti za nasilni~ko pona{anje i nano{enje te{kih povreda, dok je D. Z. pod istragom zbog protupravnog li{avanje slobode. Kako saznajemo, S. H. je krajem decembra 2010. nanio te{ke povrede J. S. u njenom stanu u Kalesiji, no ona taj slu~aj nije prijavila policiji. S. H. je potom, po~etkommarta ove godine, u svom kafi}u u Kalesiji, pred vi{esvjedoka, ponovonasrnuo na istu djevojku, nanijev{i joj i tada te{ke povrede. Prethodno je djevojku, po nalogu 38-godi{njaka, u kafi} dovezao D.Z, prijete}ipritom upotrebom vatrenog oru`ja. A. [e.

14

TUZLANSKA KAPIJA
Osnovnoj {koli Sjenjak prijeti zatvaranje?

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Prvi Eko Fest
U organizaciji Udru`enja FARM iz Tuzle, sutra i prekosutra }e u Tr`nom centru Sjenjak biti odr`an prvi Eko Fest, ~iji je cilj promocija i prodaja proizvoda bosanskog sela, kao {to su med, vino, rakije, sirevi i ljekovito bolje. “@elimo da direktnim susretom pove`emo proizvo|a~e doma}eg organskog prirodno uzgojenog autohtonog vo}a, povr}a, meda i drugih delicija sa kupcem, odnosno potro{a~em. Tim gestom `elimo da za{titimo kupca - potro{a~a od neorganskih kancerogenih proizvoda, a i proizvo|a~a, stvaranjem ugodnog ambijenta i mogu}nosti da prezentuje i plasira svoj proizvod direktno kupcu, da ga uputi i educira o kvaliteti ponu|enog proizvoda, te da svojim imenom stoji kao garancija iza ponu|enog proizvoda“ sa, op}eno je iz Udru`enja FARM.

Tjelesni odgoj na
{kolskim hodnicima
Vije}e roditelja nedavno pokrenulo inicijativu kako bi ukazalo na problem, djeca su, nose}i transparente, tra`ila svoju salu, a u akciju se uklju~ilo i nekoliko poslanika
Ve} se dmu go di nu u~eni ci Osno vne {kole Sjenjak nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvode na {kolskim hodnicima. Naime, ova najmla|a {ko la u Tu zlan skom kan to nu, iz gra|ena 2004. donacijom vlade Japana, nema fiskulturnu salu, pa su djeca, njih oko 600, primorana osnove fudbala, ko{arke, rukometa i ostalih sportova u~iti na hodnicima, a tek rijetko, ovisno o vremenskim uslovima, na {kolskom poligonu.

Promocija ~etiri knjige
U Bosanskom kulturnom centru Tuzla sutra nave~er }e biti promovisane ~etiri knjige autora Senada Had`i}a iz Tuzle. Naime, radi se o knjigama “Prevod na engleski jezik“, “Knjiga za vas“, “Upute za `ivot“ i “Knjiga za svakoga“. Promotori knjiga }e biti dr. Kadrija Hod`i}, dr. Muharem Klapi}, dr. Bahrija Umihani}, dr. Im{ir Im{irovi} i hafiz Mirsad Mrahorovi}.

Tre}i u ko{arci
U~enici Osnovne {kole Sjenjak na ovogodi{njem kantonalnom takmi~enju u ko{arci osvojili su tre}e mjesto. S obzirom na probleme sa fiskulturnom salom, taj rezultat u {koli se smatra izuzetnim uspjehom. “Pred takva takmi~enja mi odvedemo djecu u druge {kole kako bi osjetili visinu ko{a i dimenzije igrali{ta“, ka`e direktor D`afi}.

ostaviv{i taj posao na{im vlastima. No, one ga do danas nisu uradile, ~ime je {kola dovedena do pri~e o gubitku licence. U me|uvremenu, Vlada je, posredstvom kantonalnog Ministarstva obrazovanja, iz fondova za kapitalne investicije izdvojila nekoliko miliona za sli~ne projekte u drugim op}inama Kantona.

Kursevi stranih jezika
U okviru programa Otvorenog obrazovanja u Agora centru, u tuzlanskom naselju Simin Han po~inje proljetni ciklus edukativnih kurseva, koji }e po~eti 18. marta ove godine i trajati tri mjeseca. Mjese~na kotizacija kurseva je pet maraka, a u Agora centru nude kurseve engleskog i njema~kog jezika za djecu i odrasle, kao i kurs ra~unara za po~etnike, djecu i odrasle. Kako je saop{teno iz Agora centra, organizacija edukativnih kurseva ima za cilj edukaciju polaznika, ali je ujedno prilika za mlade nastavni~ke kadrove da unaprijede vje{tine i znanja organizacije i realizacije interaktivne nastave.

Nema kriterija
“Od osni va nja {ko le do da nas, u stavci bud`eta koja se zove kapitalne investicije, nikada nisu izdvojena sredstva za izgradnju fiskulturne sale. Mi `elimo da Vlada napravi krite rije po kojima }e izdvajati sredstva, koji bi podrazumijevali broj djece u {koli, da li je to urbani ili ruralni prostor. Da su napravljeni kriteriji prije sedam godina, {kola bi do sada imala salu“, tvrdi direktor D`afi}, isti~u}i da je Vije}e roditelja nedavno pokrenulo inicijativu s ciljem da se uka`e na ovaj problem, a u sklopu toga i djeca su ispred {kole, nose}i transparente, tra`ila svoju salu. U akciju se uklju~ilo i nekoliko poslanika u op}inskoj i kantonalnoj skup{tini, prije svih Elvis Be}irovi} i Zoran Jovanovi}. Oni su pokrenuli inicijativu da se iz ovogodi{njeg bud`eta TK-a izdvoji oko 280.000 maraka za izgradnju sale u ovoj {koli, a podr{ku im je dao i na~elnik Tuzle Jasmin Imamovi}.

Gubitak licence
No, ukoliko se problem fiskulturne sale uskoro ne rije{i, {kola bi mogla ostati bez licence, a djeca sa Sjenjaka, jednog od najgu{}e naseljenih tuzlanskih naselja, morala bi u druge osnovne {kole. “Osnovna {kola koja nema fiskulturnu salu ne ispunjava osnovne uslove prema pedago{kim standardima za izvo|enje nastave. Sala je neophodna za izvo|enje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Kada bi neko izvr{io licenciranje, ova {kola, zbog problema sa salom, ne bi dobila licencu“, kategori~no isti~e Damir D`afi}, direktor Osnovne {kole Sjenjak, popularno nazvane japanska {kola zbog donacije te zemlje prilikom njene izgradnje. Naime, Japanci prilikom potpisivanja ugovora sa Vladom TK-a nisu preuzeli obavezu da izgrade fiskulturnu salu,

Severina ve~eras u Mejdanu
Severina Vu~kovi}, jedna od najpopularnijih regionalnih pjeva~ica, ve~eras }e u tuzlanskoj dvorani Mejdan odr`ati koncert, ~ime }e zavr{iti svoju zimsku turneju. U izjavi za medije Severina je najavila muzi~ku bajku i spektakl sa modernim koreografijama, koje je radila Ivona Brnari}, a koja je osam godina plesala sa Tinom Tarner. Sa deset promjena kostima, ova hrvatska pjeva~ica je najavila lijepu vizuelno-muzi~ku pri~u. Podsje}amo, pro{log mjeseca svojekoncerte u Tuzli su odr`alipopularni Tony Cetinski i Giboni, a Tuzlanke i Tuzlaci koji `ele u`ivati na koncertu Severinemorat}e izdvojiti15 maraka.

Elvis Be}irovi} i direktor Damir D`afi} ispred {kole

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Izgradnja
Na dubini od desetak metara radnici gra|evinskih firmi izvode radove na izgradnji no vog po slo vno-stam be nog centra u Tuzli, koji }e se nalaziti na mjestu nekada{njeg ho te la Bris tol. U obje kti vu na{e kamere ove sedmice su se na{li radnici koji ovih dana na betonsku podlogu postavlja ju hi dro izo la ci ju. Ako je suditi po maketi objekta, nakon {to se zavr{e radovi, Tuzla bi mogla dobiti jedan od najmodernijih objekata u na{oj zemlji.

40 33

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ene su 73 bebe.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

Dr. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

VIJESTI

SRBIJA PROVODI politi~ku agresiju
Srbija ne mo`e prikriti po~injene zlo~ine, koliko god se trudila, mo`e samo poku{ati izjedna~iti krivnju za rat u biv{oj Jugoslaviji
Razgovarala: Jadranka DIZDAR

Kosor razgovarala s Purdom
Predsjednica Vlade Hrvatske Jadranka Kosor primila je ju~er hrvatskog braniteljaTihomiraPurdukoji je oslobo|en iz ekstradicijskog pritvora u Zenici u BiH gdje je proveo 57 dana. Nakon sastanka Kosor je istakla da je posebna ~ast, zadovoljstvo i veseljesusresti se s TihomiromPurdom. “Razgovarali smo o budu}nosti na koji na~in mo`emo pomo}i, neke stvari smo dogovorili, ali svakako `elim re}i da Vlada radi na tragu onih te{kih nemilih ru`nih doga|aja u kojima je na`alost sudjelovao Tihomir Purda nevini hrvatskih branitelj, hrvatski vitez koji je branio svojgrad i dom i budu}nostHrvatske. Radimo na tome da se ne{to sli~no ni jednom hrvatskom branitelju vi{e nikada ne dogodi“ istakla je Kosor. ,

• General Armije BiH Jovan Divjak uhi}en je u Be~u isti dan kada je vukovarski branitelj Tihomir Purda pu{ten na slobodu. Slu~aj Divjaka dogodilo se na godi{njicu uhi}enja nekada{njeg ~lana Predsjedni{tva BiH Ejupa Gani}a u Londonu. Svi su uhi}eni po tjeralicama iz Srbije. Govori se o srpskomscenariju za destabilizaciju Hrvatske, BiH i cijele regije. Puka koincidenciji ili smatrate kako ni{ta nije slu~ajno? - Za nekiznanstvenizaklju~ak trebao bih imati konkretne dokumente koji }e potvrditi da to nijeslu~ajno, no s obzirom na iskustvo koje imamo sa srbijanskom politikom, te{ko je povjerovati da su sve to samo puke slu~ajnosti, ili da je to samo “tehni~ko pitanje“ “Tehni~ko . pitanje“ to mo`e biti samo onima koji u ratu nisu ni{ta pro{li, niti su i{ta osjetili.

Je li to ne{to novo?

Ni{ta slu~ajno
• Na temelju ~ega zaklju~ujete kako nije rije~ o “tehni~kom pitanju“? - Da je to samo “tehni~ko pitanje“ ne bi se dogodio slu~aj , Purda. Ne bi se ~ovjeka zatvorilo i gotovo dva mjeseca odvojilo od obitelji, ve} bi se s njim, u duhu dobrosusjedskih odnosa, za koje ka`u da nikada nisu bili bolji, obavio razgovor i zatvorio slu~aj. Pa Purda je granicu prelazio vi{e puta, a uhi}en je ba{ sada kad je Hrvatska na korak od zatvaranja poglavlja o pravosu|u i ulaska u EU. Osim toga, i vi u BiH i mi u Hrvatskoj imamo svoje simboli~ke to~ke obrane od srpske agresije. Nama je to Vukovar. Zatra`iti izru~enje vukovarskoga branitelja na temelju njegova priznanja iznu|enoga pod batinama u logoru, usprkos saznanju da je takvo priznanje pravno neva`e}e, ne mo`e netko tko ima dobre, odnosno dobrosusjedskenamjere. Ako dovedete u pitanje ~isto}u obrane Vukovara, kao simbola obrane Hrvatske u Domovinskom ratu, doveli ste u pitanje i ~isto}uDomovinskoga rata. Jednako tako, general Divjak je simbol obrane Sarajeva od srpskeagresije, simbol~isto}e i humanosti branitelja kojima nije bila va`na nacionalna

• Ipak i nakon svega, Srbija danas `eli glumiti regionalnog policajca. Va{ komentar povjesni~ara? - Je li to ne{to novo u politici Srbije? To je jako dobro pojasnio predsjednik Hrvatske gospodarske komore Nadan Vido{evi} prilikom nedavne dodjele nagrade Zlatna kuna gospodarstvenicima u Zagrebu. Rekao je: “Nemojmo biti naivni. Srbija je 100 godina bila glavni igra~ u regiji, Srbija je izgubila rat pa tra`i na~in da opet dobije glavnu ulogu.“ To je rekao gospodarstvenik koji je prvi krenuo u Beograd i pru`io ruku gospodarske suradnje, ali i ~ovjek koji o~ito analizira situaciju, ima otvorene o~i. Njegov komentar potpisujem. Nemojmo biti naivni! Spomenuti doga|aji upu}uju nas na oprez. S obzirom na to da smo svi mi `rtve velikosrpske agresije, nema nam druge nego suprotstaviti se odlu~nije i ~vr{}e. Vjerujem da puno toga ovisi o reakcijama u na{im dr`avama. Tu, prije svega, mislim na odluke na{ih politi~ara, a na povjesni~arima je da upozore na ~injenice. tog sredi{ta odakle su prije 20 godina krenuli tenkovi na Hrvatsku, a potom i na BiH. Kada ka`em da to nije slu~ajno, imam u vidu djelatnost srpskih obavje{tajnih struktura, koje su ve} tijekom rata odradile zada}u i pripremale teren za optu`nice, ~ak i u slu~ajevima koji su, s vojnog gledi{ta, sasvim ~isti. Ne govorim napamet, ve} na temelju dokumenata srpske strane koje imamo u na{em Centru. To mo`emo pot vrdi ti upravo na primjeru doga|aja u Vukovaru i vukovarskoj bolnici, ali i na drugim boji{tima, posebice u oslobodila~koj operaciji Oluja. Mnogo je toga izmi{ljeno ili preuveli~ano. U moralnom smislu, ovo {to se sada doga|a neprihvatljivo je, a pravnici }e ionako uvijek imati neko svoje obja{njenje. No, mislim da ovo nije samo pravno pitanje. • Poku{aj revizije novije povijesti od Srbije tuma~i se i

pripadnost, nego otpor agresiji. Uhititi toga ~ovjeka, uprijeti prstom u njega, zna~i sugerirati da je on zlo~inac. I bez obzira na to {to }e on biti oslobo|en, ostat }e podatak da je uhi}en zbog sumnje u po~injeni ratni zlo~in. Zato dr`im da to nije slu~ajno i da se na takve doga|aje mora odlu~no reagirati, no to je ve} stvar politike.

Dokumenti
• Doktorica Vesna Bosanac izjavila je za na{ list da ukoliko se Hrvatska i BiH politi~kim putem ne suprotstave poku{ajima Srbije da mijenja povijest i ~injenice, dogodit }e nam se za 20-30 godina ponovo srpska agresija. Kako do`ivljavate ovo upozorenje? - Moj je dojam da je ovo {to se sada provodi svojevrsna politi~ka agresija. U moralnom smislu je zaista katastrofa da se iz Beograda sada kre}e u takve postupke. Iz is-

kao poku{aj Srbije da prikrije vlastite zlo~ine na prostoru ex-Yu 90-ih. Kao povjesni~ar kako gledate na takvu orijentaciju u ovom slu~aju slu`benog Beograda? - Srbija ne mo`e prikriti po~injene zlo~ine, koliko god se trudila, mo`e samo poku{ati izjedna~iti krivnju za rat u biv{oj Jugoslaviji, koji je uzrokovao zlo~ine. No, gotovo svaki narod je u svojojpovijestiimaosituaciju da je u njegovo ime netko po~inio zlo~in nad pripadnicimadrugihnaroda. Sukladnotome, svaki narod mora se suo~iti s takvim tamnim stranicama svoje pro{losti. To se odnosi i na hrvatskupovijest. Hrvatskaznanost i hrvatsko vodstvo suo~ilo se sa zlo~inima koje je usta{ka vlast po~inila u Drugom svjetskom ratu i osudilo ih je. Suo~ili smo se i s incidentima koje su pripadnici hrvatskih snaga po~inili u Domovinskom ratu i osu|ujemo ih. Dodu{e, jo{ se nismo suo~ili s komunisti~kim zlo~inima, ali to je druga tema. Jednakotako, na{isusjedi se trebaju suo~iti s ~injenicom da je srbijansko vodstvo u 90-im godinama pro{log stolje}a odgovorno za agresiju na Hrvatsku i BiH, koja je za cilj imala stvaranje tzv. velike Srbije. Znam da je aktualnim srpskim politi~arima problem izgovoriti rije~ “agresija“, jer u Srbiji jo{ veliki broj ljudi podupire stranku koja dr`i da su zapadne granice Srbije duboko na hrvatskom teritoriju, na potezu ViroviticaKarlovac-Karlobag. Kao povjesni~ari, moramopo{tivatiznanstvenu metodologiju, ne smijemo mije{ati uzroke i posljedice, niti smijemo zanemariti kronologiju doga|aja. To je jedini put do objektivnog zaklju~ka. Na`alost, u javnosti se, posebice u dijelu medija, ~esto govori samo o posljedicama, a zanemaruje se uzrok. Dakako da tolerantnost i dobrosusjedski odnosi nemaju alternativu ako `elimo mir, a svakonormalan ga `eli, prije svega zbog svoje djece. No, sve dok pravda nije zadovoljena, mir }e te{ko za`ivjeti. Upravo povijest to potvr|uje. Svjestan sam i da su kompromisi, ma koliko bili bolni, katkad nu`ni da bi se postigao kona~ancilj, posebice mir. A upravo zbog brojnih `rtava u ratu pritom je va`no odrediti granicu ispod koje se ne smije i}i.

Washington odbacio izjavu Nikovskog
Washington ne vr{i nikakav pritisak u vezi sa imenom Makedonija, jer to pitanjetreba da rije{eMakedonija i Gr~ka, poru~ili su iz State Departmenta. State Departmentodbacio je izjavumakedonskog ambasadora Riste Nikovskog da SAD nisu strate{ki partner Makedonije i da Washingtonvr{ipritisakkako bi se zemlja prekrstila i “obezli~ila“ Zamjenik portpa. rolaStateDepartmentaMarkTonerrekao je da je ameri~ka politika prema tom pitanju nepromijenjena i konzinstentna, prenosi Glas Amerike. “Makedonija i Gr~katreba da rije{erazlike u vezi sa imenom. Podsti~emo obje strane da iznalaze mogu}nost u pronala`enju napretka, jer ovo nije situacija u kojoj jedan dobija, a drugi gubi“ naglasio je Toner. ,

Kosovo: Usvojena Rezolucija o dijalogu
Parlament Kosova usvojio je Rezoluciju o dijalogu Kosova i Srbije, u kojoj se navodi da }e agenda dijaloga obuhvatiti samo tehni~ka pitanja od zajedni~kog interesa, ‘’ne zadiru}i ni u kom slu~aju u suverenitet Kosova, subjektivitet i teritorijalni integritet i unutra{nje ustavno ure|enje’’. Skup{tina Kosova potvrdila je na~elo da dijalog dvije strane pomognu EU i SAD, te izrazila volju gra|ana Kosova za ‘’uspostavljanjem dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom, za dobrobit dvije zemlje, naroda, evropskih integracija i op{te stabilnosti i prosperiteta u regionu’’. Rezolucija je usvojena na vanrednom zasjedanju sa 63 glasa ‘’za’’, 48 protiv i jednim uzdr`anim.

18

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Zamjenik libijskog ambasadora u BiH Mohamed A. Naas:

Zavjera SAD-a i Al-Kaide

VIJESTI

PROTIV GADAFIJA
Jeste li ~uli za Obamin Watergate, gdje Obama tra`i od saudijske vlasti da dopremi oru`je pobunjenicima Pore|enje Gadafija i Milo{evi}a je dio me|unarodne zavjere Napad SAD-a na Libiju je mogu}
Razgovarao: Edin KREHI]

Smrtonosni potres u Kini
U potresu ja~ine 5,8 stepeni Rihterove skale na jugozapadu Kine u ~etvrtak su poginule najmanje 24 osobe, a ozlije|eno vi{e od 200, saop}ili su zvani~nici. U potresu je sru{eno vi{e ku}a, o{te}en je jedan hotel i supermarket, a o~evici su kazali da je vi{e ljudi ostalo zatrpano pod ru{evinama zgrada, javila je dr`avna novinska agencija Xinhua. Epicentar potresa bio je oko 225 kilometara jugozapadno od grada Dalija u provinciji Yunnan, blizu granice s Mijanmarom. Na teren je poslano oko 400 vojnika kako bi pomogli u spa{avanju ljudi. Prema izvje{taju Xinhue, u toj oblasti je tokom posljednja dva mjeseca bilo vi{e od 1.000 manjih potresa.

Pred sje dnik Me|una ro dnog komiteta Crvenog kri`a (MK CK) Jakob Kellenberger izjavio je ju~e da se priprema na “najgore“ u Libiji, misle}i na “gra|anski rat”; predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je ukaz o uvo|enju sankcija ovoj zemlji, u skladu sa odlukom Vije}a sigurnosti UN-a; Vije}e EU odlu~io je pro{iriti restriktivne mjere; Francuska je priznala Nacionalno vije}e u tranziciji koje je okupilo opoziciju re`imu pukovnika Muamera Gadafija, kojeg ministar inostranih poslova Portugala Luis Amado smatra gotovim u o~ima me|unarodne zajednice.

Mohamed A. Naas

Foto: Amer KAJMOVI]

Strani novinari
Ovo su najnovije vijesti iz zemlje u kojoj svakodnevno padaju `rtve, o ~emu za Oslobo|enje govori zamjenik libijskog ambasadora u BiH Mohamed A. Naas, koji je saop{tio svoju izjavu uo~i intervjua u kojoj je, izme|u ostalog, poru~io: “Vije}e sigurnosti nema se pravo mije{ati u unutra{nje stvari neke dr`ave, a libijska vlast sa ogor~enjem i `aljenjem gleda na rezoluciju koja je osudila i kaznila Veliki D`amahiriju i to na temelju stranih medijskih izvje{taja. Nasilje u Libiji ne ~ini libijska vlast, ve} uspavane }elije teoristi~kih organazicija Al-Kaida i Marokanski islam. Upute imaju izvana, uz pomo} velikih sila, koje imaju apetit da kontroliraju bogatstvo libijskog naroda, naftu i plin. U pitanju je velika zavjera izvana i unutra koja ima za cilj ru{enje libijskih simbola i dr`ave.“

Vo|a ne}e oti}i
• U slu~aju da Gadafi ostane na vlasti, kako }e sura|ivati sa svijetom? - Ta saradnja je mogu}a, za{to da ne. Mi }emo sara|ivati sa svakom zemljom onako kako se ona pona{ala prema Libiji. Ovi ljudi {to su pozvali Gadafija da napusti zemlju ne znaju {ta rade. On je lider revolucije, nije predsjednik, premijer, kralj, emir... On ima legitimet revolucije. Taj legitimet je dobio preko naroda, kroz narodne kongrese. Gadafi ne}e napustiti Libiju nikada. • Govorite o zavjeri i prozivate velesile i Al-Kaidu. Da li to zna~i da velesile podr`avaju Al-Kaidu u Libiji? - Sasvim sigurno postoji ta saradnja. Jeste li ~uli za Obamin Watergate, gdje Obama tra`i od saudijske vlasti da dopremi oru`je pobunjenicima? • Pitao sam za Al-Kaidu, govorite o Saudijskoj Arabiji. Da li ih to povezujete? - Ne. Govorim za Obamu da tra`i od Saudijske Arabije da dopremi oru`je. Voza~ Bin Ladena, koji je bio u Gvantanamu, sada je vo|a. Drugi primjer: libijska TV pokazala je dvojicu poginulih u borbi u afganistanskoj no{nji, a oni su Egip}ani. • Bilo ih je i u ratnoj BiH, pa ne zna~i da su Al-Kaida? - Tada nije postojala Al-Kaida. Cilj Al-Kaide je da se bazira u Libiji jer je blizu Evropi. • Grad Zavija, sa 250.000 stanovnika, pod granatama je, bez struje i vode, kao ratno Sarajevo. O~evici stranim novinarima javljaju da su ulice pune le{eva? - To je ~ista la`. Od srijede ja Zavija slobodan grad. Pobunjenici su bili u centru grada koji je o~i{}en. • [ta mislite o najavi da }e bi ti po kre nu ta is tra ga o zlo~inima libijskog re`ima protiv naroda? Vrlo konkretno se spominju odvo|enja demonstranata iz bolnica i njihove likvidacije? - Te vijesti nisu istinite. To su sumnjive TV stanice i reporteri. I tako smo svjedoci da je Vije}e sigurnosti donijelo rezoluciju na osnovu medijskih izvje{taja. • Biv{i ~e{ki predsjednik Vaclav Havel je usporedio Muamera Gadafija sa Slobodanom Milo{evi}em i pozvao me|unarodnu zajednicu da ne ~eka kao 90-ih u biv{oj Jugoslaviji, ve} da inteveni{e? - Lider Gadafi je vo|a revolu ci je, po zi va na mir i ne mo`emo ga porediti sa bilo kojom drugom li~no{}u. Ovakva izjava je dio me|unarodne zavjere protiv Libije. Bilo bi pametnije da se osnuje me|unarodna komisija, da do|e na teren i provjeri sve podatke. Gadafi je kroz govore pozivao na borbu protiv terorizma. • Ameri~ki vojni planeri su obznanili da pripremaju razne kopnene, pomorske i zra~ne vojne opcije za Libi-

ju. O~ekujete li stranu intervenciju? - Sve je mogu}e, postoji velika zavjera. Velesile rade {ta ho}e. Ako do|e do toga, li bij ski na rod je spre man bra ni ti sva ki mi li me tar i `rtvovati se do zadnje kapi krvi. Ali to }e dovesti do nemira u cijeloj regiji, na Mediteranu i ~ak }e obuhvatiti i Izrael. Tada }e biti otvorena vrata da svi ilegalni imigranti iz Afrike, preko Libije do|u u Evropu.To }e biti milioni imigranata. To }e biti zlatna prilika da Al-Kaida ima baze blizu Evrope. • Ukoliko ne do|e do strane vojne intervencije, jer Washington ipak zazire od novog konflikta poput onih u Iraku i Afganistanu, navedeno je da bi Amerikanci mogli spu{tati oru`je iz zraka pobunjenicima koje bi obu~avali manji, specijalni timovi. Da li je ova opcija izvjesnija? - Nadamo se da su ameri~ka administracija, ali i ostale zemlje nau~ile lekciju iz Iraka i Afganistana. O~ekujemo da }e se Amerikanci bo ri ti pro tiv nas kroz pla}enike koje }e naoru`ati. Uspjeli su ubaciti nepovjerenje me|u Libijce. Al-Kaida je tu od starta.

Jemen: Saleh obe}ao referendum
Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh obe}ao je da }e referendum o novom ustavu biti raspisan ove godine i najavio tranziciju ka “parlamentarnom sistemu“ Saleh, koji je na vlasti 32 . godine, pozvao je na formiranje vlade nacionalnog jedinstva kako bi se pripremio novi izborni sistem, javio je Reuters. On je u govoru pred vi{e hiljada ljudi u prijestolnici Sani rekao da bi novi ustav “uspostavio parlamentarni re`im koji bi sva izvr{na ovla{tenja dao vladi koju izabere parlament“ {to , je jedan od glavnih zahtjeva demonstranata. Pored toga, Saleh je obe}ao da }e za{tititi od nasilja u~esnike antivladinih demonstracija, koje su izbile nakon nemira u Egiptu i Tunisu, a traju ve} nekoliko sedmica, javio je AFP.

Budu}nost...
• Prijeti li Va{oj zemlji dugotrajan i krvav rat? - Ako nas Zapad i SAD na ostave na miru, mi mo`emo, imamo snage i mudrosti, rije{iti na{e probleme dijalogom. Ve} postiji dijalog poglavara plemena i mudraca. Poznato vam je da je libijski narod sa~injen od plemena. • Kakvom vidite Libiju u budu}nosti? - Libija je jaka, na ~elu sa liderom i narodom, u Libiji vlada sistem narodne vlasti i narodnih kongresa, konzervativan sistem. U ovim te{kim trenucima ne mogu tvrditi da je 100 posto, ali je 90 posto ljudi uz libijsku vlast i lidera Gadafija. Libija provodi reforme. Generalni kongres zasjeda krajem marta svake godine i trebao se odr`ati i ove godine, a bile su pripremljene reforme, kao {to su sloboda medija i brojne pozitivne stvari. Ali, na`alost, oni su namjerno iza{li ranije da ne bi do{lo do reformi.

• [ta mislite o kolegama diplomatama, libijskim ambasadorima koji su dali ostavke i pridru`ili se pobunjenicima? - To je sas ta vni dio agresije na Libiju. Veliki dio ovih ljudi se vratio, a u nekim zemljama se ne mogu vratiti zbog velikog pritiska, pa ostaju sa pobunjenicima.

O kolegama koji su dali ostavke

El-Baradei u utrci za predsjednika
Egipatski reformist Mohamed el-Baradeiizjavio je da }e se kandidovati za predsjedni~ke izbore u toj zemlji, koji }e biti odr`ani ove godine, javio je Reuters. “Kada se vrata za predsjedni~ke nominacije otvore, namjeravam se prijaviti“ re, kao je El-Baradei u programu privatne egipatske televizije. On je istakao da je Egiptu potreban novi ustav i da }e na predstoje}em referendumu o ustavnim promjenama 19. marta glasati protiv njih. Od 1997. do 2009. El-Baradei je bio generalni direktor Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a 2005. dobio je Nobelovu nagradu za mir.

20

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

BIZNIS I EKONOMIJA
Delegacija EU u BiH i EBRD

21

TAM i BAS poma`u MSP
Nastavak kontinuirane podr{ke BiH u prevazila`enju ekonomske krize i ja~anju tr`i{ne ekonomije
Delegacija Evropske unije u BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj predstavili su ju~er u Sarajevu program podr{ke sektoru malih i srednjih preduze}a u BiH TAM i BAS.

Savjetovanje
Radi se o donatorskim programima koje provodi EBRD, a cilj im je pomo}i razvoj MSP-u kroz anga`iranje lokalnih i stranih stru~njaka, koji }e kroz savjetovanje graditi konkurentnost ovih preduze}a na evropskom tr`i{tu. - TAM poma`e MSP-u, ali i velikim preduze}ima, da se transformiraju kroz relevantna komercijalna i tehni~ka znanja iskusnih rukovodilaca i direktora iz ekonomski razvijenih zemalja. BAS je baziran na savjetima lokalnih stru~njaka, pojasnila je direktorica EBRD TAM/BAS pro grama
Predstavljanje projekta u Sarajevu

Foto: A. KAJMOVI]

Charlotte Ruhe. [ef sarajevskog predstavni{tva EBRD-a Giulio Moreno istakao je da su ovi programi nastavak kontinuirane podr{ke BiH u prevazila`enju ekonomske krize i ja~anju tr`i{ne ekonomije.

Dva miliona
Programi su vrijedni dva miliona eura, a novac je obezbijedila EU. - EU je odlu~ila finansirati ove programe iz dva razloga. U svjetlu svjetske ekonomske krize, BiH treba posebnu pa`nju da

bi ispunila uvjete iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju i dostigla evropsku legislativu. Drugi razlog odnosi se na pridru`ivanje BiH EU i nama je u interesu da zemlje kandidati unaprijede konkurentnost svoje ekonomije i budu u stanju pratiti tr`i{nu utakmicu jednog dana kada budu ~lanice EU, pojasnio je {ef Sekcije Operacija za ekonomski razvoj, prirodne resur se i in fras tru ktu ru Delegacije EU u BiH Johann Hesse.

BiH

EU
Foto: D. TORCHE

PISANJE
projektnih prijedloga
Sa ju~era{nje radionice u Sarajevu

Euro-info korespondentni centar BiH i Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH ponovo organiziraju radionice o temi “Pisanje projektnih prijedlo ga za pro gra me Evrop ske unije“. Radionice su, zbog velikog broja prijava, predvi|ene u dva termina, a obje }e biti odr`ane u prostorijama VTKBiH u Sa ra je vu. Prva ra di oni ca odr`ana je ju~er, a druga je najavljena za danas. Metodologija rada predvi|a

kra}e prezentacije o upravljanju projektnim ciklusom u skladu s procedurama Evropske komisije, dok je glavni dio radionica predvi|en za prakti~na obja{njenja oko same pripreme projektne dokumentacije. Nakon svake prezentacije u~esnici }e u grupama i uz pomo} moderatora raditi vje`be u kojima }e prakti~no primjenjivati ste~eno znanje. Svi u~esnici na kraju radionice dobit }e certifikate, saop}eno je iz VTKBiH.

EP: Rezolucija o Crnoj Gori
Evropski parlament usvojio je ogromnom ve}inom glasova Rezoluciju o Crnoj Gori, prvu od dobijanja kandidatskog statusa, u kojoj se poziva na rje{avanje problema konflikta interesa u javnoj upravi i upozorava da je korupcija i dalje ra{irena i predstavlja ozbiljan problem. Tra`i se ve}a transparentnost u vezi s dokumentima iz kojih se mo`e provjeriti ispravnost u postupcima privatizacije i javnih nabavki. EP podvla~i da je organizirani kriminal, a pogotovo pranje novca i {verc, i dalje problem. Tra`e se solidni konkretni rezultati u borbi protiv organiziranog kriminala.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VGT osiguranje

Me|unarodni sajam op}ina i gradova

MOST IZME\U

PRIVREDE I
Sa ju~era{nje pres-konferencije u Sarajevu
Foto: D. TORCHE

Isplatilo se {irenje mre`e
Direktor Amir Zuki} upozorio na {irenje nelojalnih aktivnosti osiguravaju}ih ku}a
VGT osiguranje je u 2010. ostvarilo rast premije od 13 posto u odnosu na prethodnu godinu, {to je vi{e od planiranog i ujedno ve}i od cjelokupnog bh. tr`i{ta ne`ivotnihosiguranja, ~iji je rast bio 2 posto. Tr`i{ni udjel u BiH pove}an je na 5,34 posto, a visok stepen prijavljene i ispla}ene {tete od 81,62 posto ukazuje na to da je ovo osiguravaju}e dru{tvo partner od povjerenja. To je rezultat modernih strate{kih i menad`erskih opredjeljenja, re~eno je na godi{njoj konferenciji za novinare ove osiguravaju}e ku}e u Sarajevu. Prema rije~ima direktora Amira Zuki}a,VGT osiguranje je u~vrstilo svojupozicijuzahvaljuju}i i tome{to je otvorio19 novihposlovnica{irom BiH i u njima otvorilo 41 radno mjesto te dobrostartalo u RepubliciSrpskoj. Izvr{nadirektoricaSektorafinansijaAlmaSmailagi}saop}ila je da je ukupnapremija2010. godine bila 26.175.925 KM, a ostvarena bruto dobit 580.107 KM. Unato~ dobrim rezultatima, u VGT-u su zabrinuti ukupnim stanjem na tr`i{tu osiguranja. Ono je jako maleno, a “napadnuto“ je sa 22 osiguravaju}e ku}e. Sve je u~estalija pojava nelojalnih aktivnosti osiguravaju}ih ku}a u smislu obaranja cijena ispod propisane utvr|ene minimalne premije. Obuzdavanje takvog pona{anja, u {to je uklju~ena i Agencija za nadzor osiguravaju}ih ku}a, mogu}e je sprije~iti, odnosno unaprijediti efikasnost isplate {teta i razvijati povjerenje u industriju osiguranja, kazao je Zuki}. Planovi kompanije u ovoj godini {turo su prezentirani, s naglaskom na unapre|enje internih kapaciteta u smislu struke te ja~anjem komunikacije s interesnim grupama, posebno klijentiH. A. ma.

lokalne zajednice
Cilj sajma NEXPO je da se uspostavi komunikacija izme|u lokalnih zajednica radi privredne, kulturne i turisti~ke saradnje
Prvi sajam op}ina i gradova jugoisto~ne Evrope NEXPO 2011. otvoren je ju~er u Sarajevu. Kako je istaknuto na otvaranju, ponudu na sajmu u olimpijskoj dvorani Zetra pred sta vi lo je vi {e od 100 op}ina, gradova i drugih organizacija iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Turske, pa ~ak i Kine. Na sajmu je najavljeno u~e{}e vi{e od 1.000 gradona~elnika, op}inskih na~elnika i drugih predstavnika lokanih zajednica. Cilj je da se uspos ta vi ko mu ni ka ci ja izme|u lokalnih zajednica radi privredne, kulturne i turisti~ke saradnje.

Vi{e od 1.000 lokalnih zvani~nika na NEXPO

Foto: A. KAJMOVI]

Spremni i otvoreni
Prema rije~ima predsjednika Mre`e asocijacija lokalnih vlasti jugoisto~ne Evrope Vladimira Moskova, sama ~injenica da sajam ima ovako veliki broj u~esnika ukazuje na to da su lokalne zajednice spremne na saradnju te da su otvorene prema inovacijama, druga~ijim na~inima no{enja sa savremenim izazovima i spremne da prihvate najbolje prakse. - Ovo pokazuje da lokalne zajednice te`e da pobolj{aju usluge te standard i kvalitet `ivota u lokalnim sredinama. Sajam je prilika da vide rje{enja koja mogu primijeniti kako bi ovo postigli, rekao je on. Predsjednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vi-

KEITH WHITMORE Uvjereni smo da }e prekograni~na saradnja te stvaranje mre`a gradova i op}ina pomo}i u integraciji regiona
je}a Evrope Keith Whitmore ka`e kako je sajam vrlo va`an za stvaranje ~vr{}ih veza u regionu. Lokalne vlasti igraju klju~nu ulogu u stvaranju boljih uslova `ivota. - Uvjereni smo da }e prekograni~na saradnja te stvaranje mre`a gradova i op}ina pomo}i u integraciji regiona, kazao je on. Li Liguo iz kineske Asocijacije internacionalnih prijateljskih gradova je rekao kako je NEXPO most koji povezuje Kinu i jugoisto~nu Evropu i od klju~nog zna~aja je za

promoviranje saradnje i napredak gradova i op}ina.

Izazovi dana{njice
- Ovo je dobra prilika za predstavnike lokalnih zajednica da razmijene iskustva s kolegama, da unaprijede postoje}a i steknu nova znanja. U ovom sajmuprepoznat jepotencijal za ekonomsko osna`ivanje regiona, kako uvezivanjem lokalne uprave i privrede, tako i prekograni~ne saradnje, koja zahtijeva inovativne pristupe u rje{avanju izazova dana{njice, istakao je gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen. Sajam se odr`ava pod pokroviteljstvom Gradske uprave Sarajeva, uz saradnju Saveza op{tina i gradova Republike Srpske, organizatori ove izlo`be lokalnih potencijala u regiji su Savez op}ina i gradova Federacije BiH i NALAS.
J. Sa.

Danas potpis za vjetroelektrane
Ugovor o koncesiji za kori{tenje zemlji{ta za izgradnju vjetroelektrana na podru~ju Podvele`ja bit }e potpisan danas u prostorijama Ministarstva privrede Hercegova~ko-neretvanskog kantona u Mostaru. Potpisnici ugovora su ovo ministarstvo i Elektroprivreda BiH, a potpisivanje je najavljeno u 11 sati.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 048 - 11. 3. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Delegacija MVM-a u EPBiH
1.955830 1.422667 1.461479 26.523092 0.080483 0.262898 0.718265 1.708242 0.567864 0.251955 0.222518 1.518290 0.898465 2.289089 1.419063 0.049752 1.895983

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.415571 1.454189 26.390808 0.080081 0.261586 0.714683 1.699722 0.565032 0.250699 0.221408 1.510718 0.893983 2.277673 1.411985 0.049504 1.886527

1.955830 1.419119 1.457834 26.456950 0.080282 0.262242 0.716474 1.703982 0.566448 0.251327 0.221963 1.514504 0.896224 2.283381 1.415524 0.049628 1.891255

Delegacija ma|arske dr`avne elektroprivredne kompanije MVM, koju predvodi generalni direktor Csaba Baji, boravila je u dvodnevnoj uzvratnoj posjeti Elektroprivredi BiH. U razgovoru s predstavni-

cima EPBiH, koje je predvodio generalni direktor Amer Jerlagi}, ~lanovi ma|arske delegacije su izrazili spremnost da u~estvuje u realizaciji nekih razvojnih dugoro~nih investicionih projekata EPBiH. Ma|ar-

SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 03. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 09. 03. 2011 =

USD1.57565 BAM2.212591

Poseban interes za izgradnju bloka 8 u TE Kakanj

ska, zemlja koja predsjedava Evropskom unijom, susre}e se s nedostatkom elektri~ne energije, {to je razlog interesa MVM-a za ulaganja u razvoj elektroenergetskog sektora, odnosno u investicione projekte EPBiH. Poseban interes izra`en je za projekt izgradnje bloka 8 u Termoelektrani Kakanj, ali i za ostale kapitalne investicije EPBiH. Ma|arskakompanijazainteresirana je i za {irenje svog portfolija i za osnivanje k}erki kompanija za trgovinu elektri~nomenergijom u zemljama zapadnogBalkana, pri ~emu je akcent upravo na BiH, s kojom ma|arskekompanije ve} godinamaostvarujuuspje{nusaradnju, saop}ila je EPBiH.

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

BIZNIS I EKONOMIJA
Intesa Sanpaolo banka BiH

23

Poslovanje bankarskog sektora

Bolje {tedjeti nego raditi, ka`e direktorica Agencije za bankarstvo RS-a Banke nemaju dobrih projekata
Pad profitabilnosti rasta {tednje stanovni{tva, ali i gubitaka, te nedostatak dobrih projekata u koje bi investirale novac i pad kamatnih stopa, neke su od klju~nih karakteristika poslovanja bankarskog sektora u BiH u 2010. godini. Podaci o tome prezentirani su na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu, uz ocjenu da su banke dobro podnijele negativne efekte globalne finansijske krize, zadr`ale stabilnost, li kvi dnost i sol ven tnost, odnosno sa~uvale jaku kapitalnu osnovu.

Pare nema ko da tro{i
U~esnici konferencije za novinare u Centralnoj banci BiH
Foto: D. TORCHE

Igor Biland`ija, Almir Krkali} i Dario Grassani

Foto: S. GUBELI]

Neto dobit {est
3.782 JEMCA OTPLA]UJU KREDITE Krajem pro{le godine ukupan iznos kredita koje otpla}uju jamci u Federaciji BiH iznosio je 62,8 miliona KM. To je 3.295 kreditnih partija, kojima su obuhva}ena 3.782 jemca koja otpla}uju kredite umjesto glavnog du`nika
ona KM. [est banaka je dokapitalizirano sa 120 miliona KM. Slavica Injac se posebno osvrnula na rast {tednje stanovni{tva od 18 posto i smanjenje zadu`enosti ovih klijenata, {to zna~i da ljudi radije {tede nego {to su spremni novac ulo`iti u neki biznis. Za Federaciju BiH karakteristi~an je blagi rast kredita od 2 pos to, gu bi tak od 102,6 miliona KM i rast {tednje od 10 posto u odnosu na 2009. godinu. Najve}i broj {tedi{a u BiH su oni ~ija u{te|evina ne prelazi 35.000 KM. I direktor Agencije za osiguranje depozita primje}uje oprez kod {tedi{a i najavljuje da }e do}i vrijeme kada }e se i kod nas primijeniti evropske direktive i garancije na uloge pove}ati na 100.000 eura. Udru`enje banaka BiH generalno je zadovoljno rezultatima u pro{loj godini, koju karakterizira za{tita klijenata koji ne mogu vra}ati kredite, ali i depozitara.

MILIONA KM
Finansijski pokazatelji banke su znatno iznad prosjeka bankarskog sektora u BiH krajem 2010. godine
Uprkos posljedicama finansijske krize, Intesa Sanpaolo banka BiH je nastavila s dobrim rezultatima, kao i u prethodnim godinama. Banka je uspjela pove}ati tr`i {ni udio u go to vo svim segmentima poslovanja i imala je manji portfolio nekvalitetnih kredita u odnosu na prosjek bh. bankarskog sektora krajem 2010. godine. Ovo je postignuto zahvaljuju}i unapre|enju procedura za monitoring kreditnog portfolija, koje podr`ava razvijeni IT sistem i centralizirano upravljanje procesom za odobravanje kredita, saop}ili su ju~er novinarima u Sarajevu predsjednik Uprave banke Almir Krkali} i ~lanovi Uprave Igor Biland`ija i Dario Grassani.

Porast izvoza
O tome su govorili guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari}, direktori entitetskih agencija za bankarstvo, Zlatko Bar{ i Slavica Injac, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjesti} i predsjednik Udru`enja banaka BiH Berislav Kutle. Za guvernera je ovo bila prilika da prokomentira makroekonomske pokazatelje za BiH u pro{loj godini, u kojoj je ostvaren rast od 0,9 posto, a bruto dru{tveni proizvod dostigao 24,75 milijardi KM. Ohrabren je porastom izvoza od 65 posto na po~etku godine, respektabilnim deviznim rezervama od 6,4 milijarde KM i ostvarenim profitom od 90,1 milion KM. CBBiH je lani za 300 miliona KM smanjio obavezne rezerve u namjeri da se taj novac plasira prema slobodnom sektoru, ali ta mjera nije dala efekte. Kod banaka u Republici Srpskoj nije do{lo do pada aktive, ali je prvi put u posljednjih nekoliko godina zabilje`en gubitak od 19,3 mili-

Za{tita `iranata
Neizbje`an je bio dijalog bankara i novinara u vezi sa za{titom `iranata. Prema izvje{tajima banaka iz Federacije BiH, krajem pro{le godine ukupan iznos kredita koje otpla}uju jamci iznosio je 62,8 miliona KM. To je 3.295 kreditnih partija, kojima su obuhva}ena 3.782 jemca koja otpla}uju kredite umjesto glavnog du`nika. Od ukupno izdatih kredita u cijelom bankarskom sektoru Federacije BiH `iranti otpla}uju 0,63 posto kredita. - Pri ova kvim po ja va ma obi~no se napadaju banke, a glavni krivci su bra}a, sestre onih koji su prevarili jemce, konstatirao je Bar{. Sugestija je da svako jamstvo treba dobro preispitati, pa tek onda prihvatiti.
H. ARIFAGI]

FOKUS NA KLIJENTE Kada se ka`e fokus na klijente, misli se na brzinu pru`anja povratnih informacija u slu~aju reklamacije ili zahtjeva za poja{njenjem i na konstantno pra}enje zadovoljstva klijenata
tr`i{tu daleko od povoljnih, banka je nastavila s aktivnostima kreditiranja, pove}avaju}i kreditni portfolio 11,4 posto. Komercijalno prisustvo banke na tr`i{tu BiH i briga za potrebe klijenata ogleda se u pobolj{anju portfolija proizvoda, novih proizvoda koji odgovaraju promjenjivim potrebama klijenata (pravnih i fizi~kih lica) i u kojima se unapre|uju postoje}i tradicionalni proizvodi.

Iznad prosjeka
Glavni pokazatelji koji svjedo~e o kvaliteti poslovanja banke u 2010. godini: neto dobit iznosi 6,061 milion KM, {to je 73,6 posto vi{e u odnosu na pret ho dnu go di nu; akti va je pove}ana 10,4 posto i iznosi 1,287 miliona KM; ukupni depoziti iznose 823 miliona KM i ve}i su 6,4 posto; kreditni portfolio je pove}an 11,4 posto i dostigao je 935 miliona KM; uku pni ne to pri ho di su po ve}ani 16,9 posto; tro{kovi su po ve}ani 8,2 pos to; tro {ko vi kreditnih rezervi su pove}ani 25,6 posto; zaposlenih je bilo 519 (u 2009. godini 514).

Glavni ciljevi
Kada se ka`e fokus na klijente, misli se na brzinu pru`anja povratnih informacija u slu~aju reklamacije ili zahtjeva za poja{nje njem i na kon stan tno pra}enje zadovoljstva klijenata putem naprednih alata za ispitivanje tr`i{ta. U ovom podru~ju su pove}ane stopa lojalnosti, osje}aj bliskosti naspram idealne banke, ispunjenje o~ekivanja i zadovoljstvo klijenata. Osjetljivost na potrebe klijenata se ne mo`e posmatrati odvojeno od tradicionalne dru{tvene odgovornosti banke. Glavni ciljevi uprave banke i njenih zaposlenika u narednom periodu su: fokus na odabrana podru~ja rasta prihoda; o~uvanje kvaliteta kreditnog portfolija; pobolj{anje zadovoljstva klijenata; ulaganje u edukaciju uposlenika; optimizacija mre`e; odr`ava nje kon zer va ti vnog pristupa prema upravljanju likvidnosti. F. K.

Vi{egrad: Centar BH Telecoma
Na~elnik Op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi} otvorio je ju~er BH Telecom centar u glavnoj vi{egradskoj ulici, a me|u brojnim zvanicama bio je i premijer BPK-a Gora`de Emir Fra{to. Izvr{ni direktor BH Telecoma Hamdo Katica izrazio je zadovoljstvo otvaranjem centra, u kojem korisnici usluga mogu zasnovati pretplatni~ki odnos u mobilnoj i telefonskoj line mre`i te po povoljnim cijenama nabavljati aparate za mobilnu telefoniju. - Ovo je {esti BH Telecomov centar na podru~ju RS-a, a u opremanje prostorija u Vi{egradu ulo`ili smo 23.000 KM, kazao je on i dodao da }e u centru u po~etku biti zaposlena tri radnika.

VE]I PORTFOLIO Banka je nastavila s aktivnostima kreditiranja, pove}avaju}i portfolio 11,4 posto
Na osnovu relevantnih informacija, finansijski pokazatelji banke su znatno iznad prosjeka bankarskog sektora u BiH krajem 2010. godine. Iako su uslovi na

Do 16. marta gra|ani Vi{egrada }e usluge BH Telecoma pla}ati po znatno ni`im cijenama od tr`i{nih. A. H.

24

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.792,81
Dioni~ko dru{tvo

BERZANSKI IZVJE[TAJI 27
1.096,37
Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena

BIFX

SASX-10

1.093,81
Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

SASX-30

1.043,29

BIRS

1.887,70

FIRS

1.006,02

ERS10

Banjalu~ka berza Kursna lista za 10. mart 2011.

Banjalu~ka berza

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modrica RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Bonel a.d. Banja Luka Boska RK a.d. Banja Luka Palas a.d. Banja Luka Internacional motel a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 8,94 4,13 7,06 2,6 5,6 0,18 0,2 1,05 0,2(A) 0,096 91,5 85,01 37 2,76 -0,24 0 4,42 0 0 65,29 0 0 -3,03 -0,54 0,62 0 9 4,13 7,08 2,6 5,63 0,18 0,2 1,05 0,2 0,096 91,5 85,01 37 8,5 4,12 7,03 2,6 5,54 0,18 0,2 1,05 0,2 0,096 91,5 85,01 37 158 4.484 114 50 302 2.615 295 114 354 8.831 41.263 87.675 5.000 1.412,00 18.518,58 805,12 130,00 1.692,22 470,70 59,00 119,70 70,80 847,78 15.102,26 74.532,52 1.850,00 0,841 0,612 0,12 0,24 1,68 1,5 0,382 -2,77 0,16 11,11 6,19 0 3,45 0 0,841 0,613 0,12 0,24 1,68 1,5 0,382 0,841 1.000 0,612 1.672 0,12 4.125 0,24 5.000 1,68 500 1,513.225.655 0,382 2.035 841,00 1.023,60 495,00 1.200,00 840,00 19.838.482,50 777,37

Ju~era{nji promet 20 miliona KM
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 20.011.706,32 KM, kroz 204 transakcije. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Tr`nica a.d. Banja Luka, trgovalo se od 19.838.482,50 KM, po prosje~noj cijeni od 1,50 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 3,45 posto. Ukupan promet sa obveznicama iznosio je 143.920,95 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 u vrijednosti od 74.532,52 KM. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Jahorina Koin a.d. Pale, trgovalo se od 18.518,58 KM. Najve}i rast imale su akcije ZIF VB fonda a.d. Banja Luka od 4,42 posto. Gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Jaho-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

rina Koin a.d. Pale (- 0,24 posto). Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Rafinerija nafte a.d. Brod, a trgovalo se od 847,78 KM, po prosje~noj cijeni od 0,096 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast najve}i rast imale su akcije preduze}a Boska RK a.d. Banja Luka (65,29 posto), dok su akcije preduze}a Rafinerija nafte a.d. Brod ostvarile pad od -3,03 posto.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 10. mart/o`ujak 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Trgovanje na SASE

U plusu dionice Mapexa
Na trgovanju na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 738.983,06 KM. U sklopu 68 transakcija ukupno je prometovano 180.359 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji iznosio je 580.091,80 KM, u sklopu 20 transakcija prometovana su 166.242 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 7.696,95 KM, u sklopu dvije transakcije prometovano je 529 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 567.101,41 KM, a najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo u iznosu od 506.459,10 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 5.293,44 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 156.495,06 KM, a najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.d.

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. C 36,00 PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO MAPEX DD MAGLAJ sIPAD KOMERC DD SARAJEVO SIPOREX D.D. TUZLA TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ 21,81 0,38 5,69 0,71 79,99 -0,15 75,00 -7,41 33,26 0,02 1,65 13,79 3,51 -10,76 30,00 0,00 25,57 2,26 21,85 5,69 80,50 75,00 33,50 1,65 3,60 30,00 26,98 21,80 5,69 79,52 72,02 33,25 1,65 3,50 30,00 25,00 1.300 748 374 190 1.055 700 8.718 261 200 28.394,00 4.256,12 29.923,52 13.978,72 35.087,50 1.155,00 30.574,50 7.830,00 5.295,70 3 2 14 6 4 1 10 1 3 0,00 36,00 36,00 14.704 5.293,44 1 5,80 5,50 3,85 3,80 7,72 0,00 0,00 6,58 0,00 6,47 5,80 5,60 3,95 3,80 7,90 5,80 1.831 5,50 8.549 3,60 140.271 3,80 143 7,59 215 10.619,80 47.819,50 506.459,10 543,40 1.659,61 4 4 4 2 3 14,55 -0,14 14,55 14,55 529 7.696,95 2

Sarajevo u iznosu od 35.087,50 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.396,20 KM, a najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Krajinaputevi d.d. Biha} u iznosu od 1.928,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Mapex d.d. Maglaj od 13,79 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Sparkasse bank d.d. Sarajevo od 19,04 posto.

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

114,44

$ 1,29%

3,93

$ 0,20 %

1.419,70

$ 0,69 %

35,26

$ 2,17 %

2,614

$ 0,43 %

747,50

$ 1,48%

692,25

$ 1,25 %

28

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 29

Muli}ima davno istekao rok za gradnju parkinga u D`eneti}a ~ikmi

Umjesto objekta, {ljunak!
Gradnje nema, ostavljanje automobila na parkingu u vlasni{tvu Muli}a skupo se napla}uje, a okolni stanari pozivaju u policiju zbog navodnih prijetnji
Mi nis tar stvo pros tor nog ure|enja i za{tite okoli{a je izdalo rje{enje koje je postalo pravosna`no jo{ 3. septembra 2008. godine, a u njemu je investitoru par kin ga u D`ene ti}a ~i kmi (drugi dio parkinga Ulice Mula Mustafe Ba{eskije), firmama bra}e Hajrudina i Mustafe Muli} Centrotrans-transport robe i Feal metali odobrena gradnja gara`a. U rje{enju je nalo`eno da se prije gradnje izvr{i pregled pro je kta, po dne se zah tjev op}inama Centar i Stari Grad za iskol~enje gra|evine, sa~ini zapisnik, za{titi susjedne objekte, te uredi gradili{te.

Zbor u MZ Trg oslobo|enja - Centar
SavjetMjesnezajednice Trg oslobo|enja- Centar je jednoglasno doniozaklju~ak, a na zahtjevstanara iz Kaptola, da se 17. martaodr`i sastanak gra|ana i predstavnika kantonalnih i op}inskih vlasti. Poziv je upu}en Inspektoratu, MUP-u, Prvoj PU, nadle`nim slu`bama Op}ine Centar, upravitelju zgrada Sarajevostanu i KJKP Vodovod i kanalizacija, jer su Muli}i zavarili vrata na podrumskim prostorijama ulaza Mula Mustafa Ba{eskija 5, ~ime je onemogu}eno popravljanje kvarova na vodovodnoj mre`i. Od svega navedenog u rje{enju, investitori su uspjeli postaviti tablu na kojoj nema vremenskog roka izvo|enja radova, zi do vi su sje dnih zgra da su po~eli pucati, nasuti {ljunak, a iskol~enje je ura|eno samo na dijelu koji pripada Starom Gradu. Ali je gradili{te zato postalo parking na kojem se ostavljanje automobila skupo napla}uje, bez pla}anja poreza, a svakom stanaru koji se pobuni zbog uzurpacije slijedi poziv u policiju. Tako je nakon saslu{anja jednog od stanara Kaptola, prije nekoliko dana i drugi stanovnik Kvadranta 12 dobio poziv iz Krim-policije zbog navodnog zastra{ivanja bra}e Muli}. Nalozi inspekcije da se potporni zidovi izgra|eni u dvori{tima stanara poru{e nisu ispo-

Tabla bez roka izvo|enja radova

Saslu{anja
- Ovo rje{enje prestaje da va`i ukoliko se u roku od godinu od dana njegove pravosna`nosti ne po~ne sa izvo|enjem radova, istaknuto je u rje{enju Ministarstva.

{tovani, ~ak i pored novog dopisa resornog ministarstva iz novembra pro{le godine. U njemu se, izme|u ostalog, navodi da se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom ure|enju, ne mogu i ne smiju izvoditi radovi izvan prostora na kojem je odobreno gra|enje. - Ukoliko nadle`ne inspekcijske slu`be utvrde da se radovi izvode izvan izdatih odobrenja i ovjerene tehni~ke dokumentacije ili u suprotnosti sa odobrenjima, ti

radovi predstavljaju bespravnu gradnju, navodi se u odgovoru Ministarstva upu}enom Komisiji za za{titu ljudskih prava Op}inskog vije}a Centar.

Bespravna gradnja
A bespravnegradnje ima. Urbanisti~ko-gra|evinskiinspektoruputio je stanarima Ulice Kaptol, u ~ijim su dvori{tima Muli}i sazidali podzide, 28. januara ove godine dopis u kojem se navodi da nisuizvr{eneupravnemjere u vrijeme i na na~in kako je inspektor nalo`io. - Op}inskom sudu u Sarajevu podnijet je zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka protiv Centrotrans-transport robe i Feal metali, kao pravnih lica, te protiv odgovornih lica u ovim firmama, zato {to nisu izvr{ene upravne mjere (ru{enje bespravnih zidova, op. a), na na~in koji je inspektor naredio rje{enjem izdatim 2. aprila 2010. godine, navodi se u informaciji inspektorice Mahire ^olpe.
J. MILANOVI]

Kako je 17 bankovnih ra~una firmi Centrotrans transport-robe i Feal metali blokirano, bra}a Muli} osnovala su tre}u firmu City park, registrovanu na adresi Ulice Mula Mustafe Ba{eskije 5, istom onom ulazu koji su Muli}i stavili pod hipoteku zajedno sa pet tu|ih stanova i tri poslovna prostora u vlasni{tvu Op}ine Centar. Mustafa Muli}, kao vije}nik u Centru, podnio je inicijativu u ime svoje tre}e firme jo{ u septembru 2009. da se Op}ina obrati Zavodu za planiranje KS-a kako bi se City parku omogu}ila izgradnja poslovnog prostora sa gara`ama u sklopu Regulacinog plana Zetra, koji je u fazi izrade.
Umjesto izgradnje objekta, nasut {ljunak

Pikiran i prostor kod Zetre

Nova rasvjeta na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}

70 posto u{tede potro{nje
Uli~na rasvjeta Eco StreetLine, prva takve vrste u Sarajevu, sve~ano je pu{tena u rad na platou ispred Op}ine Stari Grad i na Trgu Alije Izetbegovi}a. Pre ma ri je~ima Ibra hi ma Had`ibajri}a, na~elnika Starog Grada, rije~ je o rasvjeti koja za oko 70 posto {tedi elektri~nu energiju i ima garanciju 15 godina. Ovu rasvjetu proizvela je firma Bekto-Precisa d.o.o. iz Gora`da koja radi u kooperaciji s njema~kom kompanijom Hella KGaA, Hueck & Co. iz Lippstadta. Na op}inskom platou postavljeno je 16 ovakvih svjetiljki, a na Trgu njih 20. - Ovaj doga|aj vi{estruko je zna~ajan zbog ~ega pozivam organe svih nivoa vlasti na saradnju kako bi ovaj projekat bio realiziran i u drugim dijelovima Sarajeva i BiH. To bi bilo od posebnog zna~aja za firmu Bekto Precisa iz Gora`da koja zapo{ljava 400 ra dni ka, is ta kao je Had`ibajri}. Najavio je kako }e ovakva rasvjeta biti postavljena i u okviru realizacije projekata Kvadrant XII i javne gara`e kod Vije}nice.

Svjetiljke postavljene i pred zgradom Op}ine

ZAPIS S ma{kara u Omanjskoj kraj Usore

Po`eljelo izborano lice ~uti pjesmu i {argije `ice
PROJEKTI In`enjeri u novom biznisu

Uhode energetsko rasipni{tvo
Knjige, pjesme i fotografije na [irokom Brijegu

Bez Hrvoja niti slave, niti tuguju

30 SARAJEVSKA HRONIKA
Tematska sjednica Vije}a Centra

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Svjetski dan bubrega u Sarajevskom kantonu

Sistemsko ure|enje

OBLASTI KULTURE
Op}in sko vi je}e Cen tar odr`alo je ju~er tematsku sjednicu o stanju kulture i objekata kulture u ovoj op}ini. Zaje dno sa broj nim pred sta vni ci ma in sti tu ci ja kul tu re, sa gledano je trenu tno sta nje i procijenjeni budu}i koraci koje }e ova jedinica lokalne samouprave re alizira ti. Kako je istakao Slaven Kova~evi}, pred sje da va ju}i Vi je}a, svaka marka ulo`ena u kulturu vra}a se kroz pobolj{anje sveukupnog stila `ivota, pa su zato u op}ini Centar svi zainteresirani za njeno una pre|enje. - Kako kultura nije oblast o kojoj se mo`e ad hoc razgovarati i odlu~ivati, Op}insko vije}e Cen tar je do ni je lo za klju~ak da nadle`na komisija i op}in ska slu`ba pri pre me odluku o ostvarivanju javnih po li ti ka Op}ine Cen tar u oblasti kulture, u kojem }emo na sistemski na~in pristupiti ovoj oblas ti du go ro~no, ka zao je Kova~evi}. Kova~evi} je napomenuo da se sjednica pripremala ve} nekoliko mjeseci kako bi jedinica

Prevencija mora BITI PRIORITET
Zbog ove podmukle bolesti danas u na{oj zemlji blizu 2.500 pacijenata ide na dijalizu, a u proteklih 15 godina obavljeno je tek ne{to vi{e od stotinu transplantacija
Povodom Svjetskog dana bubrega u Sarajevskom kantonu je u toku kampanja “Za{titite svoje bubrege, sa~uvajte svoje srce“, koja ima za cilj uka zi va nje na po ve za nost hroni~nih oboljenja bubrega s kardiovaskularnim oboljenjima. Tako|er, iz Udru`enja oboljelih od bubre`nih bolesti Kantona Sarajevo ukazuju na izuzetnu va`nost kampanje i obilje`avanja ovog dana jer informiraju potencijalne donatore i sve one koji `ele pomo}i oboljelim. Dr. Halima Resi}, {efica Klinike za hemodijalizu KCUS-a i pred sje dni ca Do nor ske mre`e KS-a, upozorava da je prevencija oboljenja bubrega prioritet te da se u BiH ovom pitanju ne poklanja dovoljna pa`nja. “Bolest bubrega je podmukla i vrlo ~esto je otkrijemo tek kada je u odmakloj fazi i kada se pacijentu mo`e pomo}i jedino dijalizom ili transplan-

Kova~evi}: Priprema odluke u nadle`nim slu`bama

lokalne samouprave sagledala mogu}nosti unapre|enja ove `ivotne oblasti. Na tematsku sjednicu pozvani su bili predstavnici sedamdesetak institucija iz oblasti kulture koje egzistiraju u Centru, a Kova~evi} je istakao zadovoljstvo {to se ve}ina njih odazvala pozivu.
Z. T.

Besplatna kontrola pred Katedralom

Foto: S. GUBELI]

Sjednica Vlade Kantona Sarajevo

Za fakultete kredit od pet miliona eura
Kan to nal na Vla da je na ju~era{njoj sjednici dala saglasnost za pokretanje procedure kreditnog zadu`enja Kantona za finansiranje projekata Razvoj laboratorije Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Kompletiranje i razvoj laboratorije Elektrotehni~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u ukupnom iznosu do pet miliona eura iz sredstava kredita po osnovu sporazuma izme|u Vije}a ministara BiH i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji. Ministarstvo finansija KS-a }e po okon~anju pregovora i utvr|ivanja kona~nih uslova kredita i ostalih provedbenih procedura, a u skladu sa Zakonom o dugu, zadu`ivanju i garancijama u FBiH, prijedlog kona~ne odluke o zadu`enju dostaviti Skup{tini Kantona Sarajevo na usvajanje. U dalju skup{tinsku proceduru bi}e upu}en i prijedlog bilansa energetskih potreba Kantona za 2011, te izvje{taj o radu Kantonalnog tu`ila{tva za 2010. Vla da je usvo ji la i iz vje {taj Uprave za {umarstvo o realizaciji ope ra ti vnog pla na za pro vo|enje {umsko-uzgojnih radova i radova na za{titi {uma u KS-u za proteklu godinu, te dala saglasnost na tekst protokola o me|usobnoj saradnji izme|u Vlade i Saveza samostalnih sindikata BiH - Kantonalni odbor Sarajevo. Temelj za potpisivanje ovog protokola sadr`an je u ve} ranije po tpi sa nom do ku men tu o me|usobnoj saradnji SSSBiH i politi~kih subjekata, koji su potpisnici Osnova za formiranje vlasti u FBiH i platforme zajedni~kog nastupa u institucijama BiH za period 2010 - 2014. godina.

tacijom“, naglasila je Resi}. U ovom trenutku u BiH, dodala je dr. Resi}, 2.500 pacijenata ide na dijalizu, a u proteklih 15 godina obavljeno je tek ne{to vi{e od stotinu transplantacija. “Ako se uzme u obzir da BiH ima vrhunske hirurge i nefrologe, ova cifra je izuzetno

Ovogodi{nja svjetska kampanja fokusirana je na edukaciju javnosti o ~injenici da je hroni~na bolest bubrega (HBB) vode}i uzro~nik kardiovaskularnih bolesti. Naj~e{}i uzroci su upalne bolesti bubrega, infekcije, opstrukcija u urinarnom traktu i naslije|eni poreme}aji kao {to su policisti~na bubre`na bolest. Od bolesti bubrega u svijetu boluje vi{e od 500 miliona ljudi, {to zna~i da svaka deseta odrasla osoba ima neku od bolesti bubrega. Oko 1,5 miliona ljudi u svijetu `ivi zahvaljuju}i umjetnom nadokna|ivanju bubre`ne funkcije, dok se na presa|ivanje bubrega u svijetu prosje~no ~eka oko sedam godina.

Petsto miliona oboljelih u svijetu

niska. Razlog ovakvom stanju je prvenstveno u neobavije{tenosti gra|ana BiH, potencijalnih donatora organa“, tvrdi dr. Resi}. Podsje}amo, za razliku od BiH, Hrvat ska je da le ko odmakla kada su u pitanju transplantacije bubrega pa godi{nje uradi vi{e od 250 transplantacija. Dok u BiH postoji tek 18 donatora na milion pacijenata, susjedna zemlja je dosegla 28 pacijenta na milion stanovnika. BiH ve li ku sme tnju pred stavlja nepostojanje ministarstva zdravstva na dr`avnom nivou. Povodom 10. marta, putem Udru`enja oboljelih od bubre`nih bolesti KS-a, Sarajlije su ju~er pred Katedralom bile u prilici da besplatno izmjere krvni pritisak i upoznaju se kroz letke o ovim oboljenjima i faktorima rizika.
Mr. BABI]

Op}a bolnica “Prim. dr. Abdulah Naka{“

Uru~en topli stoli} za bebe
Direktor Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“ Bakir Naka{ na ju~era{njoj sve~anosti uru~io je zahvalnice sudionicima humanitarne akcije “Makaze koje `ivot zna~e“ sarajevskih frizera, te Udru`enja Otvorena mre`a, koji su ovoj ustanovi donirali topli stoli} za bebe na Odjeljenju za aku{erstvo i neonatologiju, vrijedan 15.000 KM. Kako je kazao dr. Naka{, donacija je mnogo pomogla ovo odjeljenje. Radi se o toplom kreveti}u, odnosno stoli}u, to je mobilna jedinica koja osigurava novoro|en~e da ga pregledate i pripremite za dalju obradu. “Novoro|en~e se tako nalazi na jednom prostoru, koji je dovoljno zagrijan kao da imitira maj~inu utrobu i uz to posjeduje niz odre|enih instrumenata i aparata koji osiguravaju uvjete ili neke intervencije koje su neophodne“, objasnio je dr. Naka{.

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Sutjeska 2, od 9 do 15 Vrbanja 2, Sovrle, Nadkova~i, Hendek i Breze, a od 9 do 16 Vrbanja 2, Vrbanja i Bla`uj kamenolom. Bez struje }e od 8.30 do 15.30 sati biti Radni~ka, od 10.30 do 13 Sutjeska 3, a od 17 do 20 sati [ipad 1. Otklanjanje kvarova na mre`i bi od 9 do 16 sati moglo dovesti do prekida u napajanju vodom ulica: Butilska, Pija~na, Tr~ivode, Humska, Zije Dizdarevi}a, Sulunah efendije, Baruthana, Stoj~evac i Branilaca vijenca.

Zahvalnice u~esnicima humanitarne akcije

Zahvalnice su uru~ene frizerima Senadu ^avdaru, koji je i jedan od glavnih organizatora akcije i Harisu Hod`i}u, zatim direktoru firme Gebrueder Weiss Almiru Jonuzu, koji je pomogao u transportu i carinjenju opreme, direktoru “Sono medicala“ Igoru Kurjaku, te predstavniku Otvorene mre`e Almiru ^ehaji}u Batku. Mr. B.

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 31
Sportska dvorana na Grbavici

Pokrivanje I MONTA@A

DE@URNI TELEFON
MUP

276-982

VA@NIJI TELEFONI

FASADE
Unigradnja nije prekidala radove: Uskoro pokrivanje objekta
Foto: D. TORCHE

Gradnju najzna~ajnijeg sportskog objekta, uz Olimpijski bazen, izgra|enog jo{ od Olimpijade, finansira samo Op}ina Novo Sarajevo
rektor Unigradnje koja je zadu`ena za gradnju dvorane, kazao nam je kako }e radnici u narednim danima pristupiti pokrivanju objekta i montiranju fasade. - Malo su nas minusi usporili, ali nismo prekidali radove. Kada je u pitanju izmirenje obaveza za ura|ene poslove, tu nemamo problema, naglasio je D`anko. Podsje}amo, predvi|eno je da dvorana dobije ime po Goranu^engi}u, istaknutomsportisti, ubijenom na Grbavici.
J. M.

Op}ina Novo Sarajevo je u ovogodi{njembud`etuplanirala tri miliona maraka za drugu fazu radova na sportskoj dvorani na Grbavici. Otvorenje se o~ekujekrajem ove godine, a kako je za Oslobo|enje kazao na~elnikNed`adKold`o, iz Kantona i Grada jo{ niko nije dao novca za ovaj sportski objekat. - Prije dvije godine u nacrtu kantonalnog bud`eta je planirano 500.000 maraka za gradnju dvorane, ali su ta sredstva kasnije preba~ena na drugu stavku, a da nas o tome niko nije ni obavijestio, napo-

menuo je na~elnik Kold`o. Prema Kold`inim rije~ima, na prostoru pomo}nog stadiona Grbavica, pored kojeg se dvorana gradi, trenira vi{e od pet stotina djece, a uz olimpijski bazen, ovo je najzna~ajniji sportski objekat u Kantonu, izgra|en nakon Olimpijade. - Opremanje dvorane nije ura~unato u osigurana sredstva i to }e se izdvojiti naknadno. Recimo, samo za parket potrebno je osigurati oko 600.000 eura, istakao je na~elnik Novog Sarajeva. Nusret D`anko, tehni~ki di-

Kold`o: Opremanje poseban projekat

Unija veterana - JOB Grasa apeluje na kantonalne vlasti
Unija veterana - Jedinstvena organizacija boraca KJKP Gras pozvala je nadle`ne da u {to kra}em roku interveni{u, “kako bi se blama`a oko preduze}a zavr{ila za dobrobit uposlenika, ali i samih korisnika njegovih usluga“ . - @elimo skrenuti pa`nju kantonalnim vlastima da ne dozvole Skup{tini Grasa dono{enje bilo kakvih ishitrenih odluka, naro~ito vezanih za imenovanje v.d. Nadzornog odbora putem kojeg bi vr{ili smjenu direktora i uprave preduze}a, a da prethodno ne utvrde razloge te iste smjene, ta~nije da ni sami ne znaju za{to to ~ine. Sam nastup predsjednika Skup{tine Grasa Hamde Kari}a u posljednjih pet-{est mjeseci, a pogotovo u terminima odr`avanja sjednica Skup{tine i NO, doveo je do ote`anih uslova odvijanja saobra}aja i naru{avanja radno-te-

Kari}evi nastupi ru{e disciplinu rada
Ne}emo dozvoliti dono{enje pogubnih odluka za preduze}e
tinu biv{ih boraca, 200 ~lanova {ehidskih i porodica palih boraca, a da u Grasu hljeb zara|uje i 205 invalida rada i 70 RVI, od ~ega 11 amputiraca i dva nosioca Zlatnog ljiljana. - Gras ima tradiciju od 125 godina, u kojem je radilo i radi vi{e generacija jedne porodice, pa se mora voditi ra~una o tome prilikom dono{enja pogubnih odluka za preduze}e. Demobilisani borci, RVI i ostale navedene kategorije radnika ne}e dozvoliti kr~mljenje preduze}a, makar posegli za svim mogu}im sredstvima da bi ga sa~uvali, isti~e se u doJ. M. pisu.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Prilikom odavanja po~asti stradalim radnicima

hnolo{ke discipline u preduze}u, {to je uticalo i na pad prihoda, a {to se ni u kojem slu~aju nije smjelo dogoditi, navodi se u dopisu Unije veterana, koji potpisuje predsje-

dnik ovog udru`enja Hamed Ahmi{. Iz Unije podsje}aju nadle`ne da je Gras imao 800 boraca u Armiji RBiH na svim rati{tima, da je sada zaposleno oko sto-

PORODILI[TA

6 4

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

Beograd 6.20, 11.30 i 16.35 Cirih via Banja Luka 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7.15, 14.15 i 14.55, Geteborg via Kopenhagen 9.30, Minhen 13, Istanbul 13.55 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55

AVIONI Polasci:

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Istanbul 8.50 i 13, Ankona 10.25, Beograd 11.25, 14,45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih via Banja Luka 13.15, Ljubljana 13.45, Be~ 14.10, 17.35 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen via Geteborg 16.50

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Ro-

terdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Her-

ceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17,

32

KULTURA

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Na Metropolis Areni Skoplje

33

U Mostaru predstavljena monografija

Kardinal od Vrhbosne
U organizaciji Ve~ernjeg lista, HKD-a Napredak - Glavna podru`nica Mostar i Matice hrvatske - Mostar, sino} je u velikoj dvorani Hrvatskog doma „Herceg Stjepan Kosa~a“, odr`ano predstavljanje monografije o vrhbosanskom nadbiskupu kardinalu Vinku Pulji}u “Kardinal od Vrhbosne“. Monografija je krajem pro{le godine {tampana u nakladi Ve~ernjeg lista, HKDa Napredak i Udruge Prsten, a povodom 65 godina `ivota, 40 godina misni{tva i 20 godina biskupstva nadbiskupa Pulji}a. Ova monografiju donosi izvatke iz intervjua vrhbosanskog nadbiskupa iz predratnog, ratnog i poslijeratnog vremena, a uredili su je Ivan Tolj, @arko Ivkovi}, Jozo Pavkovi}, Darko Pavi~i} i Tomislav Boti}. Knjigu je predstavio apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Alessandro D’Ericco, provincijal Hercegova~ke franjeva~ke provincije dr. fra Ivan Sesar, predsjednik HKD-a Napredak - Glavna podru`nica Mostar i biv{i ambasador BiH u Vatikanu prof. dr. Miroslav Palameta, te u ime nakladnika vl~. Ivan Tolj, a prisutne je pozdravio i sam kardinal Vinko Pulji}. Ulomke iz knjige ~itao je glumac Robert Pehar. U muzi~kom dijelu ovog doga|aja

Zavr{en 4. me|unarodni filmski festival Eko Oko

ZLATNA PAHULJICA
“Klimatskim izbjeglicama“
nastupio je Napretkov trio Pons, klapa Kr{ i klapa “Hrvoje“ iz Mostara. Promociji je prisustvovao veliki broj gostiju, uglednika, biskupa koji su sudjelovati na zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u Mostaru, kao i predstavnika javnog, politi~kog i kulturnog `ivota, ne samo Mostara ve} i cijele Hercegovine. Ameri~ki film “Klimatske izbjeglice“, u re`iji Michaela Nasha, dobitnik je Zlatne pahuljice IV me|unarodnog festivala ekolo{kog filma Eko Oko, koji je ju~er zavr{en u Sarajevu progla{enjem dobitnika nagrada u Poslovnom centru UNITIC, gdje su i odr`ane sve projekcije. U konkurenciji za nagrade Zlatna, Srebrena i Bronzana pahuljica takmi~ilo se 18 filmova iz 10 zemalja. @iri u sastavu Slavi{a Ma{i} (predsjedavaju}i), prof. dr. Vladimir Beus, dr. Mehmed Cero i Ned`ad Begovi} Srebrenu pahuljicu dodijelio je filmu “Chaparri, sedam medvjeda sa svete planine“ francuskih autora , Nathalie Granger-Charles-Dominique i André Charles-Dominique (Peru/Francuska), a Bronzanu pahuljicu filmu “Izumiranje p~ela“ u re`iji Georgea Langworthya i Maryam Henein iz Velike Britanije i SAD-a.

Srebrena je pripala filmu “Chaparri, sedam medvjeda sa svete planine“, a Bronzana filmu “Izumiranje p~ela“

Zabranjeno pu{enje
U obrazlo`enju `irija za prvonagra|eni film, izme|u ostalog, ka`e se: “Impresivne su slike iz tog filma, posebno one kad se i groblja potapaju, {to daje sliku o ne ba{ svijetloj budu}nosti `ivota na zemlji, ali i krhkosti ostataka civilizacije - dokumenata o postojanju do ~ega je homo sapiensu - svjesnom bi}u posebno stalo...”, dok se za dobitnika Srebrene pahuljice navodi da je nevjerojatno da seosko stanovni{tvo u cijelom jednom kraju u Peruu `ivi ekolo{ki, imaju ~ak i eko-policiju, a u {kolama u~e djecu kako da `ive bez ubijanja `ivotinja, bez prodavanja {uma. U obrazlo`enju za dobitnika Bronzane pahuljice navedeno je da se radi o filmu koji jasno govori o povezanosti, ukupnoj simbiozi `ivota na planeti i o problemima monokulture, na primjeru p~ela... te da je Francuska zakonom zabranila upotrebu odre|enih vrsta pesticida i otvorila put za “p~ele izbjeglice“, a ono {to je zna~ajno je da se taj zakon primjenjuje sa pozitivnim efektima. U sklopu Turbo Rock Festivala u Me tro po lis are ni u Sko plju ve~eras }e nastupiti i bh. grupa Zabranjeno pu{enje. S obzirom na line-up Festivala, rije~ je o ponajboljem festivalu exYU bendova u posljednje vrijeme. Tako uz Zabranjeno pu{enje nastupaju i Vlatko Stefanovski Trio, Disciplina ki~me, Psihomodo Pop, Let 3 i Pozdrav Azri. Koncert organizira Avalon produkcija iz Skoplja, a po~etak mu je u 20 sati.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu, vrijedonosnih papira objavljujemo:

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: D. ]UMUROVI]

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja Odr`ana [ezdeseti{esta sjednica Nadzornog odbora TRIGLAV BH OSIGURANJA D.D. Sarajevo 28.02.2011. godine Nadzorni odbor donio Odluku o sazivanju Dvadesetitre}e Skup{tine dioni~ara za dan 28.03.2011. godine u Sarajevu Fejsal Hrustanovi}, direktor Dru{tva TRIGLAV BH OSIGURANJE DD Sarajevo Dolina br. 8, Sarajevo 033 252 110, 033 252 179 www.triglavbh.ba

Edukativna funkcija
Gledatelji su u sklopu festivalskog programa imali prigodu pogledati 40 filmova, reviju animiranih filmova iz Poljske i izbor iz dje~jeg programa Festivala Planet in Focus iz Kanade, te filmove u~enika Srednje elektrotehni~ke {kole i O[ “Edhem Mulabdi}“ iz Sarajeva i prisustvovati promociji “Eko u~ilica“ Ismeta Memagi}a. Gene ral ni po kro vi telj IV me|unarodnog festivala ekolo{kog filma Eko oko bilo je Ministarstvo okoli{a i turizma FBiH, a organizator Me|unarodni centar za mir. Festival je odr`an kao drugi dio Festivala Sarajevska zima.
An. [IMI]

Dani frankofonije u Banjoj Luci

“Ovce II” Bojana [umonje

Paris & Paris
U Banjoj Luci }e sutra u 19 sati biti otvorena izlo`ba umjetni~kih fotografija “Paris & Paris“. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, pod po kro vi telj stvom Mi nis tarstva prosvjete i kulture RS-a, a u su ra dnji sa fran cus kom ambasadom u BiH i Francuskim kul tur nim cen trom, ove go di ne, u svom izlo`be nom prostoru, predstavlja izlo`bu umjetni~kih fotografija ~ije su autorice Svjetlana Saki} i Vanja Jovi{i}, mlade umjetnice sa na{ih prostora {to su se {kolovale u Francuskoj. Prema rije~ima Ljubice Mileki} iz NUB RS-a, zamisao je da bila da banjalu~koj publici pribli`e ~ari evropske prijestolnice kroz objektiv nadahnutih entuzijasta. - Izlo`ba je prodajnog karaktera, a sva prikupljena sredstva namijenjena su Centru za rad sa dje com sa po se bnim po tre ba ma, vrti}u “Ma ri ja Ma`ar“. Apelujemo na sve ljude do bre vo lje da svo jim

Kvalitetni filmovi
Prema rije~ima Slavi{e Ma{i}a, ovogodi{nji izbor filmova, a tijekom Festivala prikazano ih je 40, zaista je bio kvalitetan, {to se mo`e zahvaliti selektorici Vesni Loney, koja je uspjela uvrstiti najkvalitetnija filmska dokumentarna ostvarenja koja se bave ekologijom. Tako je 90 posto prikazanih filmova nastalo 2010. godine, a mnogi od njih su i dobitnici presti`nih

U sklopu zavr{ne ve~eri Festivala Eko oko sino} je u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum otvorena izlo`ba “Ovce II” Bojana [umonje, umjetnika iz Hrvatske. [umonji je ovo drugi dolazak u Sarajevo, a na ciklusu “Ovce“ po~eo je raditi prije ~etiri godine. Do sada je izlagao na preko 200 skupnih i 80-ak samostalnih izlo`bi u Hrvatskoj i inozemstvu. svjetskih festivalskih nagrada ili su bili u konkurenciji za njih. “Sve glasove `irija dobilo je osam filmova, a kako se mogu dodijeliti samo tri nagrade, filmove smo podijelili po kategorijama po kojima su ra|eni“, kazao je Ma{i}, {to govori o tome da nije bilo lako donijeti odluke. Tako se u kategoriji filmova upozorenja, apela na{lo njih {est, u kategoriji onih koji afirmiraju na~in `ivota uskla|en sa ekosistemima sedam i u kategoriji filmova koji pronalaze rje{enja - ljekoviti filmovi, ~etiri.

Dani frankofonije u Banjoj Luci

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja

- mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Sarajevo, 09.03.2011.godine

Alma Kapetanovi}, sekretar Dru{tva

Dani Balkana u Münchenu 2011.

Na osnovu Odluke Nau~no-nastavnog vije}a, broj: 08-200-001-0219/11 od 10. 3. 2011. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici, daje slijede}u:

Kulturno bogatstvo

Gasteigu nastupi}e zajedni~ki truba~i iz Ko~ana (Makedonija), hor Tuzlanke i mlada rok-grupa iz Srebrenice.

O B AV I J E S T
O IZMJENI TERMINA ODBRANE MAGISTARSKOG RADA (objavljenog 19. februara 2011. godine u Oslobo|enju) Usljed objektivnih okolnosti Nau~no-nastavno vije}e Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici vr{i IZMJENU TERMINA ODBRANE MAGISTARSKOG RADA (prethodno odre|enog Odlukom broj: 08-200-001-0158/11 od 9. 2. 2011. godine) kandidatkinje IVANE GRUBE[I], diplomiranog pravnika, pod naslovom: „PRAVNI STATUS EVROPSKE KOMPANIJE I NJEN ODNOS SA PRIVREDNIM DRU[TVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI“ i zakazuje novi termin (izmijenjeno Odlukom broj: 08-200-001-0219/11 od 10. 3. 2011. godine) odbrane za: 19. mart 2011. godine sa po~etkom u 14 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, lica Travni~ka cesta broj 1., Zenica. Magistarski rad mo`e se pogledati svakog radnog dana od 12 do 14 sati u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, ulica Fakultetska broj 1., Zenica.

u srcu Bavarske
Ove godine se u Sarajevu, Beogradu i mnogim gradovima obilje`ava 50. godina otkako je Ivo Andri} dobio Nobelovu nagradu za knji`evnost. Ovo je i godina u kojoj bilje`imo i dvije decenije od raspada Jugoslavije i po~etka ratova na njenim prostorima.

Prijave i sudjelovanje
Organizator dalje navodi da na bazaru u velikoj sali Kulturforuma u~estvuju pojedinci, firme, razne organizacije i institucije, koje }e tokom jednog dana u okviru Dana Balkana gra|anima Münchena ponuditi razne produkte, ali i omogu}iti kontakte i veze dijaspora - mati~ne zemlje - Nijemci koji imaju interesa za saradnju - organizacije iz svih krajeva Balkana. Prijave za u~e{}e na Danima Balkana u Münchena 2011. mogu se slati na mail: infobalkantage.org ili putem faksa 0049 89 59992819, dok je kontakt-telefon 0049 89 59992826. Ostale informacije se mogu dobiti na web stranici: www.balkantage.org.

u~e{}em podr`e ovu humanitarnu akciju, ka`e Mileki}. Osim izlo`be u NUB RS-u, u okviru Dana frankofonije organizirat }e literarno putovanje 15. marta u 19 sati (Francuska knji`evnost danas, prof. Radivoje Konstantinovi}), zatim 16. marta u 18 sati takmi~enje u francuskom diktatu (prva nagrada 100 maraka) i 24. marta u 19 sati radionica “Francuska u 100 slika“ i kviz “Poznajete li Francusku?“, koji su namijenjeni osnovcima, a odr`at }e se u Dje~ijoj biblioteci Borik.
Mr. S.

Tradicionalno i savremeno
To su samo neke od tema o kojima }e biti rije~i na 5. jubilarnim Danima Balkana u Münchenu, koji se ve} pripremaju za po~etak novembra u

bavarskoj prijestolnici, ka`e se u saop}enju za javnost organizatora Dana Balkana. Ina~e, radi se o multimedijalnoj, multidisciplinarnoj kulturnoj manifestaciji koja ima za cilj na jedan novi, moderan na~in predstaviti bogatstvo kulturnih kako tradicionalnih, tako i savremenih dostignu}a ovog dijela Evrope, zapostavljenog, a u novijoj pro{losti i odba~enog prostora. Drugi, nimalo jednostavan cilj je uspostaviti most izme|u dijaspore i mati~nih zemalja na kulturnom planu, te omogu}iti i

podr`ati saradnju kulturnih djelatnika sa raznih podru~ja Balkana. Ovaj ambiciozni i komplicirani zadatak preuzela je organizacija iz Münchena, koja su svojevremeno osnovale izbjeglice, a danas je priznata me|unarodna i kulturna organizacija u Njema~koj. Rije~ je o HO Od ~ovjeka~ovjeku, koja je u protekle ~etiri godine u saradnji sa Institutom za jugoisto~nu Evropu iz Regensburga i uz financijsku podr{ku grada Münchena i bavarske vlade uspjela da u kratkom vremen-

Uvijek se ima {to za prezentirati

skom periodu uprkos velikom otporu „religiozno-nacionalisti~kih zajednica u Münchenu napravi kontinuiranu integrativnu kulturnu manifestaciju, koja je u ovom kozmopolitskom gradu bezbrojnih kulturnih ponuda dobila svoje ~vrsto mjesto“ . Za manifestaciju organizator navodi da nije pretenciozna, ne-

go da im je `elja da inicira, inspirira, potpomogne te dijelom omogu}i raznovrsnost me|usobne saradnje, a ne da zamijeni sve druge kulturne razmjene i aktivnosti s Balkanom. Kako je muzika ovih podru~ja uvijek interesantna evropskoj publici, na ovogodi{njim Danima Balkana u minhenskoj sali u

ISPRAVKA
u obavje{tenju o sazivanju desete Skup{tine Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, objavljenog u dnevnom listu "Oslobo|enje" 10. 3. 2011. godine U podnaslovu teksta ispod dnevnog reda rije~ "Devetoj" mijenja se sa rije~i "Desetoj", a u ta~. 3. i 4. rije~ "Devetu/devetu" mijenja se sa rije~i "Desetu/desetu". Broj: 04-4-NO-3374/11 Sarajevo, 10. 3. 2011. godine Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo

34

OGLASI
TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA dd SARAJEVO
(KAPITAL: KM. 60.000.000.)

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 50. stav 3. Zakona o bankama i ~lana 8. Odluke o minimumu obima, oblika i sadr`aja programa i izvje{taja o ekonomsko-finansijskoj reviziji banaka, A po pribavljenoj saglasnosti vanjskog revizora za objavljivanje skra}enog izvje{taja revizije poslovanja Turkish Ziraat Bank Bosnia dd Sarajevo za period od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine, u nastavku objavljujemo:
Revizija podrazumijeva primjenu procedura u cilju pribavljanja revizorskog dokaza o iznosima i objavama sadr`anim u finansijskim izvje{tajima. Izbor procedura zavisi od revizorskog prosu|ivanja, uklju~uju}i procjenu rizika od nastanka materijalno zna~ajnog pogre{nog prikazivanja u finansijskim izvje{tajima nastalog ili uslijed pronevjere ili uslijed gre{ke. Pri procjeni ovih rizika revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvje{taja Banke u cilju odabira adekvatnih revizijskih procedura u datim okolnostima, a ne za potrebe izra`avanja mi{ljenja o djelotvornosti internih kontrola Banke. Revizija tako|er obuhvata ocjenu adekvatnosti primijenjenih ra~unovodstvenih politika i prihvatljivosti ra~unovodstvenih procjena koje je izvr{ilo rukovodstvo, kao i ocjenu op}e prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni kao osnova za izra`avanje mi{ljenja. Mi{ljenje Prema na{em mi{ljenju, prilo`eni finansijski izvje{taji u svim materijalno zna~ajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultate poslovanja i nov~ane tokove za godinu zavr{enu na taj dan, u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o bankama i Odlukama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvje{taj nezavisnog revizora
Dioni~arima i Upravi Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo Izvr{ili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo (u daljem tekstu Banka) koji uklju~uju izvje{taj o finansijskom polo`aju na dan 31. decembar 2010. godine i izvje{taj o sveobuhvatnoj dobiti, izvje{taj o promjenama u kapitalu i izvje{taj o nov~anom toku za godinu zavr{enu na taj dan, pregled ra~unovodstvenih politika i ostale dodatne informacije. Odgovornost rukovodstva za finansijske izvje{taje Uprava je odgovorna za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvje{taja u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o bankama i Odlukama Agencije za Bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za interne kontrole za koje Uprava smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajno pogre{no prikazivanje, nastalo ili uslijed pronevjere ili uslijed gre{ke. Odgovornost revizora Na{a odgovornost je da na osnovu izvr{ene revizije izrazimo mi{ljenje o prikazanim finansijskim izvje{tajima. Reviziju finansijskih izvje{taja izvr{ili smo u skladu sa Me|unarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa na~elima profesionalne etike i da planiramo i izvr{imo reviziju na na~in koji nam omogu}ava da steknemo razumno uvjerenje da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajno pogre{no prikazivanje.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo Sarajevo, 2. mart 2011. godine

Alida Selimovi}, ovla{teni revizor

PricewaterhouseCoopers d.o.o, Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Tower B, 13th floor, 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina T: +387(0)33 295 234, F:+387(0)33 295 235, www.pwc.com/ba Registered at the Cantonal court Sarajevo, Reg. No. 1-24380 Account No: 1610000082540027, Raiffeisen Bank Tax No: 4200881410005; VAT No: 200881410005

OSNOVNE INFORMACIJE O BANCI Naziv: TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA dd SARAJEVO Adresa: D`eneti}a ~ikma br. 2. Telefon: 033 564 100 Fax: 033 564 101 S.W.I.F.T. code: TZBBBA22 E-mail: ziraat@bih.net.ba

NADZORNI ODBOR BANKE Gosp. MEHMET MUMCUOĞLU - predsjednik Gosp. CAN AKIN ÇAĞLAR - zamjenik predsjednika Gosp. ERHAN USTA - član Gosp. ATİLLA ÇETİNER - član Gosp. SONER CANKO - član

ODBOR ZA REVIZIJU Gosp. ALİ TOKER - predsjednik Gosp. AHMET BİLMEZ Gosp. ALİ MURAT ASLANER Gosp. AHMET ACAR Gosp. MEHMET ERTÜRKMEN

UPRAVA BANKE Gosp. KENAN BOZKURT - direktor Gđa. INDIRA PAŠIĆ, izvršni direktor Gosp. ÖZCAN ASANOĞLU izvršni direktor

GLAVNI INTERNI REVIZOR AZUR HANDAN BROJ FILIJALA: SEDAM BROJ ISTURENIH [ALTERA: ^ETRNAEST BROJ ZAPOSLENIH: 150 DIONI^AR SA PREKO 5% DIONICA T.C. ZIRAAT BANKASI ANKARA 68% ZIRAAT INTERNATIONAL FRANKFURT A.G 32%

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

35

Na osnovu odobrenja Komisije za ra~unovodstvo i reviziju BiH, Ekonomski fakultet u Sarajevu — Poslovna akademija, „Revicon” d. o. o. i „FEB” d. d. objavljuju

Legal and statistics experts for EU project
For the project “Strengthening capacity in B&H for human resources development” AARHUS TECH is looking for two experts. The project is expected to begin in June 2011 and will last two years. For both positions, experience of contributing to donor funded (preferably EU) projects is an advantage, and fluency in spoken and written English is a requirement. Legal expert (286 working days) • University degree related to public administration, management or law; • Preferably 10 years, but minimum 5 years of professional experience in legislation drafting; • At least 3 years of professional experience in the field of drafting legislation on education and training; • Experience in implementation of EU requirements related to education in the context of lifelong learning; • Experience in providing legal advice to different stakeholders at different levels of decision making in the area of education and/or labour is an asset. Statistics expert (352 working days) • Relevant university degree; • Preferably 10 years, but minimum 5 years of professional experience in statistics; • At least 3 years of professional experience in the field of educational statistics; • Experience in the implementation of EUROSTAT and/or other international requirements related to educational statistics. Further details can be obtained by sending an e-mail to ati@aarhustech.dk or call us on phone 00 4589373486, contact person Poul Jeppesen. You can also call our office in Sarajevo on (phone No.061 130 747). If interested, please send your CV to the above e-mail address no later than 23 March 2011.

P O Z I V
KANDIDATIMA ZA POHA\ANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA a) certificirani ra~unovodstveni tehni~ar b) certificirani ra~unovo|a c) ovla{teni revizor 1) Ukupan fond ~asova po modulima: a) certificirani ra~unovodstveni tehni~ar .......................................................................40 ~asova b) certificirani ra~unovo|a.............................................................................................60 ~asova c) ovla{teni revizor ........................................................................................................80 ~asova 2) Cijena obuke po kandidatu sa uklju~enim PDV-om: a) certificirani ra~unovodstveni tehni~ar, po predmetu...............................................250,00 KM b) certificirani ra~unovo|a, po predmetu .....................................................................480,00 KM c) ovla{teni revizor, po predmetu.................................................................................650,00 KM Popust od 10% odobravamo za kandidate koji poha|aju cijeli modul. 3) Mjesto odr`avanja obuke: Sarajevo, Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Skenderija 70/III 4) Po~etak obuke: 1. april/travanj 2011. godine za sva tri modula 5) Termini odr`avanja obuke: Petak u poslijepodnevnim ~asovima i dani vikenda (subota i nedjelja) 6) Certifikat: Nakon zavr{ene obuke kandidati dobivaju certifikat o zavr{enoj obuci 7) Uplata: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Ra~un broj: 1610000047480056 kod Raiffeisen Bank DD Sarajevo 8) Dodatne informacije i prijave: Poslovna akademija: telefon 033 564 354; fax 033 564 371; E-mail lela.grubesic@efsa.unsa.ba Revicon: telefon 033 720 599; fax 033 720 583; E-mail revicon@revicon.info FEB: telefon 033 215 802; fax 033 204 676; E-mail feb@feb.ba U skladu sa odlukom Komisije za ra~unovodstvo i reviziju BiH ispitni rok za gore navedena zvanja }e se odr`ati od 9. do 13. maja/svibnja 2011. godine.

36

POMO] U KU]I

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Novo otkri}e ameri~kih i kineskih nau~nika u lije~enju raka

Prolje}e na tkanini
Na tkaninu natisnuto cvije}e puno velikih, vrlo velikih, ogromnih cvjetova, treptavih, kao u akvarelnoj tehnici, `ivobojnih, s vode}im hladnim podtonom, nadasve je lijepo za jastuke, pokriva~e, navlake, poku}stvene tkanine. U godini recesije, ukoliko ste spretni u {ivenju, mo`ete i sami u`ivati u izradi ovakvih prekriva~a i jastuka. Boje za koje se mo`ete odlu~iti neka budu tirkizno-plave nijanse, kobalt plava, indigo, sinja… Takve nijanse zahtijevaju puno bjeline ili promi{ljene kombinacije boja. Uzorci su to za hrabre `ene koje vjeruju u skora{nje prolje}e.

Izolovana bjelan~evina spa{ava `ivote
Njeno otkri}e moglo bi izmijeniti opcije lije~enja pacijenata, posebno one ~iji je rak u prvom ili drugom stadijumu
Ameri~ki i kineski nau~nici ot kri li su da pri su tnost odre|ene bjelan~evine u visokoj koncentraciji u nekim zlo}udnim tumorima ukazuje na to da li }e se taj rak pro{iriti u roku od dvije godine, {to je za budu}u dijagnostiku i lije~enje pacijenata ~iji je rak u prvom ili drugom stadijumu od `ivotnog zna~aja. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je u Aziji rak jetre, izazvan hepatitisom B, jedan od tri vode}a uzroka smrti kod mu{karaca, a glavni uzrok smrti `ena. Kod ~etvrtine, od dvije milijarde ljudi u svijetu, koji su zara`eni virusom hepatitisa B na kraju se razvije rak jetre od koga umru. Kineski neuroendokrinolozi pri Nacionalnom institutu ka`u da su otkrili da se u }elijama raka nalazi taj varijantni oblik i da su tako zajedno po~eli da istra`uju i izvorni oblik bjelan~evine, kao i njenu varijantu u raku. Nau~nici u Washingtonu ugradili su tkivo iz uzoraka jetre iz Hong Konga u laboratorijske mi{eve, te potom potvrdili da je, kada je prisutan varijantni oblik CPE-Delta N, velika vjerovatno}a da }e rak metastazirati u roku od dvije godine. Ista varijantna bjelan~evina potvr|ena je i u zlo}udnim tumorima glave i vrata, debelog crijeva, te dojke, a preliminarni testovi ukazuju da bi se mogla nalaziti i u raku {titne `lijezde. Sve u svemu, ka`u ljekari, CPE-Delta N bi se mogao nalaziti u 14 raznih vrsta zlo}udnih tumora. Nau~nici ka`u da bi to otkri}e moglo izmijeniti opcije lije~enja za pacijente, posebno one ~iji je rak u prvom ili drugom stadijumu, a sadr`i bjelan~evinu CPE-Delta N. “Vjerujemo da tim pacijentima mo`emo najvi{e pomo}i, jer se njima ka`e da ne}e biti povratka raka, pa ne treba i}i s poja~anom terapijom. Ali, tim ljudima doslovce mo`emo spasiti `ivote“ ka`u nau~nici. ,

^aj za iska{ljavanje
^ajna ka{i~ica korijandera pomije{anog sa sitno isjeckanim lukom podsti~e iska{ljavanje. Ovu mje{avinu treba preliti sa dva decilitra vrele vode, ostaviti da odstoji deset minuta, a zatim procijediti kroz gazu i zasladiti medom. Ovako spremljen ~aj treba piti ujutro i uve~er pred spavanje.

Protiv upale be{ike
Supenu ka{iku mje{avine jednakih koli~ina listova korijandera i per{una treba preliti sa pet decilitara klju~ale vode pa poslije petnaest minuta procijediti. ^aj treba piti nezasla|en prije svakog obroka i sat pred spavanje. Kako bi se upala mokra}ne be{ike u potpunosti otklonila, svakodnevno treba popiti dva litra ovog ~aja.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Sedamdesete sti`u na prolje}e
Bila od pamuka ili nekog drugog materijala, mala bijela haljina }e da bude najudobniji odjevni predmet ovog ljeta, u kojem vam nikada ne}e biti pretoplo. U borbu protiv plave boje koja defini{e idu}u sezonu kre}e cinober, intenzivna crvenonarand`asta boja, koju mo`emo da vidimo u kolekcijama svjetskih modnih dizajnera. A i ludilo sedamdesetih se vra}a na prolje}e, retro maksi haljine, {iroke pantalone... Posljednji {ik su i ravne udobne cipele za no}ni provod. Suknje }e u novoj sezoni da budu inspirisane tridesetim godinama. Du`inu do sredine lista dizajneri su upotpunili visokim petama i glatkim materijalima. Tu su i velike haljine u stilu sedamdesetih, ali i blje{tavi, {ljoki~asti d`ins.

Manikirske tajne

Tamni lakovi bolje izgledaju na kratkim noktima. Zanoktice i svi nedostaci na noktima mnogo se manje vide kad su nokti namazani tamnim lakom.

Ljuta krem-~orba od krompira
Potrebno:
6 ve}ih skuhanih krompira 2 ka{ike susama 50 grama putera 1 ljuta suha papri~ica 1,5 l pile}e supe suhi za~in 200 grama kisele pavlake

Priprema:
Krompir obariti kao za pire, pa ga izmiksati. Posebno na puteru propr`iti susam i sjeckanu ljutu papri~icu. Dodati izmiksan kuhan krompir, na naliti supom. Kuhati jo{ desetak minuta uz dodatak suhog za~ina i soli po ukusu. Skloniti sa vatre i za~initi razmu}enom pavlakom. Fino ide sa kockicama prepe~enog hljeba. Vrijeme pripreme 40 minuta. Ma`ite nokte ujutro, a ne uve~er. Velika je vjerovatno}a da }ete o{tetiti lak dok spavate. Kako bi manikir bio otporniji, kada se lak osu{i, prema`ite nokte u~vr{}iva~em. Nije neophodno da lak na rukama i nogama bude iste boje. Lakovi koji se brzo su{e odli~ni su ako ste u `urbi, ali ~esto sadr`e alkohol i zato nisu postojani.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Ljubitelji iPhona sada mogu da ga koriste i kao klasi~an telefon sa slu{alicom. Novi ure|aj omogu}ava povezivanje ovog smartfona sa posebnim postoljem i slu{alicom nalik na fiksne telefone, a tvorci ove sprave tvrde da se performanse iPhona na taj na~in unapre|uju. Novi ure|aj ~ine klasi~ni spiralni kabl i slu{alica, ali i retro aluminijumsko postolje na kojem on mo`e da se postavi uspavno ili vodoravno, {to omogu}ava normalno kori{}enje displeja. Dok vam je slu{alica u jednoj ruci, drugom rukom mo`ete da koristite aplikacije za iPhone kao {to su kalendar, internet i mail, ka`e predstavnik firme “Hamaher [lemer“ , koja proizvodi fiksni iPhone.

37

Google je priznao da je hakovano260.000 njegovih smartfonova, nakon {to su korisnicimimosvojevoljedaunloudovaliaplikacije zara`ene virusima. Do ovog saznanjaGoogle je do{aopro{lenedjelje, kada su biliprinu|eni da sa tr`i{tapovuku50 aplikacija za operativnisistemAndroid. Osim toga, oni su daljinski deaktivirali sve zara`eneaplikacije s telefonasvojihkorisnika. Nakontoga, oni su svojimkorisnicima poslali SMS-ove u kojima ih obavje{tavaju da su njihovitelefonizara`enivirusima i da su im zbog toga ugro`ene li~ne informacije. Virus je brzootkriven i odmahpovu~en s tr`i{ta, ali ne dovoljnobrzo da bi za{titio 260.000 zara`enih telefona.

Hakovano 260.000 Googleovih smartfonova

Fiksni iPhone

Microsoftov tablet izlazi krajem 2012.

Microsoft se nada da }e krajem 2012. godine svoj Windows 8 tablet imati spreman za tr`i{te, pi{e Bloomberg. To je ~ak dvije godine nakon {to je Apple izbacio na tr`i{te svoj prvi iPad (april 2010.) i stvorio ono {to danas nazivamo “post-PC” tr`i{te. Pri tome Bloomberg citira “povjerljive izvore“ Ovo se ~ini kao . nevjerojatno sporo reagovanje, me|utim to je, ipak, za godinu br`e nego je Microsoft odgovorio na iPhone koji je zapravo i kreirao tr`i{te za novu generaciju tzv. pametnih telefona. Microsoft se, tako|er, nada da }e svoju tablet verziju su~elja imati spremnu ve} do kraja fiskalne godine u junu.

Microsoft je pokrenuo novu web stranicu IE6 Countdown kako bi uvjerio one koji jo{ koriste njegov preglednik Internet Explorer 6 da ga napuste. Prije deset godina ro|en je Internet Explorer 6. No, danas je 2011. i vrijeme je da mu se ka`e zbogom. IE6, naime, Microsoft je odlu~io povu}i iz upotrebe. Budu}i da mnogi korisnici nikada nisu a`urirali svoj preglednik te mnogo kompanija ima aplikacije koje su specijalno dizajnirane za IE6, on je i dalje prisutan. Posebno u Kini, gdje je i dalje preglednik broj 1. IE6 pojavio se s operativnim sistemom Windows XP.

Prestanite koristiti Internet Explorer 6

PET JEFTINIH
Postojanje operativnog sistema u mobilnim telefonima predstavlja veliki korak unaprijed. Iako se na tr`i{tu nalaze ve} nekoliko godina, pojavom Androida po~ela je ozbiljnija ekspanzija ovakvih ure|aja. Zbog toga {to nude vi{e aplikacija i ve}e mogu}nosti, ovi telefoni ~esto ko{taju mnogo skuplje od onih sa fabri~kim operativnim sistemom. Ipak za 200 eura se mo`e prona}i solidan telefon koji posjeduje OS. Predla`emo vam pet ure|aja koje mo`ete kupiti na na{em tr`i{tu.

smart telefona
Huawei U8110
Ovi ure|aji su nedavno stigli i na na{e tr`i{te, a jedan od predstavnika kompanije Huawei je model U8110. Telefon je

HTC Tattoo
Kompanija HTC pravi odli~ne ure|aje sa Android operativnim sistemom, a najjeftiniji je upravo tattoo. Iako je verzija OS 1.6,

tan za rad, ali problem predstavlja nedostatak multita~a. Dimenzije: 99x54x15; 104 grama Procesor: 600 MHz Baterija: Li-Ion 1200 mAh Ekran: TFT 3 in~a, 320x480 piksela Kamera: 3,15 megapiksela; 2.048x1.536 piksela Memorija: RAM 256 MB kartica micro SD do 16 GB Operativni sistem: Android v1,6 Povezivanje: USB 2.0, 3.5‘ audio, bluetooth 2.1 HSDPA Cijena: 203 eura

Nokia 5230
Ovaj inteligentni telefon je vrhunskog dizajna sa odli~nim vremenskim trajanjem baterije. Pored toga, ima veliki broj to ne zna~i da ovaj telefon lo{e radi. Tu je i HTC Sense, koji dodatno oplemenjuje interfejs, a dugotrajnostbaterije je za svakupohvalu. Problemi na koje mo`ete da nai|ete jeste slabiji odziv ekrana i lo{a kamera. Dimenzije: 106x55x14 mm; 113 grama Procesor: Qualcomm MSM 7225, 528 MHz Baterija: Li-Ion 1100 mAh Ekran: TFT 2.8 in~a, 240x320 piksela Kamera: 3.15 megapiksela; 2048x1536 piksela, Memorija: RAM 256 MB, kartica microSD do 8 GB Operativni sistem: Android v1.6 Povezivanje: USB 2.0, 3.5‘ audio, bluetooth 2.0 WiFi Cijena: 199 eura

BlackBerry Curve 8520
Ukoliko `elite pravi poslovni telefon za male pare, onda je Curve 8520 pravi izbor za vas. Ovo je veoma brz telefon koji posjeduje sve poslovne alate. Kao nedostatak mo`emo da navedemo izgled i lo{a kamera od dva mega piksela.

korisnih aplikacija, kao i dobar zvuk pri razgovoru. Sa druge strane, nedostatak WiFi kod ovakvog ure|aja je svakako veliki minus, a nerijetko se doga|a da vam ekran zabaguje. Dimenzije: 111x51x15 mm; 115 grama Procesor: ARM 11, 434 MHz Baterija: Li-Ion 1.320 mAh Ekran: TFT 3,2 in~a, 360x640 piksela Kamera: 2 megapiksela; 1.600x1.200 piksela Memorija: RAM 128 MB, kartica micro SD do 16 GB Operativni sistem: Symbian 9,4 Povezivanje: USB 2.0, 3.5’ audio, bluetooth 2.0 Cijena: 171 euro

finog dizajna sa oblim ivicama i tri harverska tastera sa prednje strane. Dovoljno je brz, ali je ekran malo lo{ijeg kvaliteta, dok se kao nedostatak ~esto navodi i to {to nema FM radio. Dimenzije: 106x57x14 mm; 110 grama Procesor: Qualcomm MSM 7225, 528 MHz Baterija: Li-Ion 1150 mAh Ekran: TFT 2.8 in~a, 240x320 piksela Kamera: 3.15 megapiksela; 2.048x1.536 piksela Memorija: RAM 256 MB, kartica microSD do 8 GB Operativni sistem: Android v 2,1 Povezivanje: USB 2.0, 3.5‘ audio, bluetooth 2.0 WiFi Cijena: 135 eura

Sony Ericsson XPERIA X8
Lagan telefon koji odli~no le`i u ruci. Osjetljivost ekrana je na zadovoljavaju}em nivou, a interfejs je tako|e prijaDimenzije: 109x60x14 mm; 106 grama Procesor: 512 MHz Baterija: Li-Ion 1150 mAh Ekran: TFT 2,46 in~a, 240x320 piksela Kamera: 2 megapiksela; 1.600x1200 piksela Memorija: RAM 256 MB, microSD do 32 GB Operativni sistem: BlackBerry OS Povezivanje: USB 2.0, 3.5‘ audio, bluetooth 2.1 Cijena: 202 eura

38

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine petak, 11. mart

OSLOBO\ENJE

20. obljetnica raspada SFRJ: Requiem za jednu veliku zemlju (6)

Deset mi{ljenja Badinterove komisije
Me|unarodna arbitra`na komisija za biv{u Jugoslaviju, koja }e u povijest u}i pod imenom Badinterova komisija, osnovana je, de facto i de iure, tijekom odr`avanja Konferencije o biv{oj Jugoslaviji u Den Haagu 1991. godine i njena arbitra`a je trebala imati snagu me|unarodne presude
Pi{e: Mile LASI]

Sr|a Popovi} se u ovoj nadasve inspirativnoj raspravi upu{ta u bezbrojne rukavce la`i i samoobmana u koje su se zapleli srpska dr`ava i dru{tvo, a nama je, sa stanovi{ta na{e osnovne teme, najbitnije {to se korektno dotakao i odluke Vije}a ministara EEZ-a od 27. kolovoza 1991. godine, kojom je oformljena specijalna arbitra`na komisija za biv{u Jugoslaviju, sastavljena od predsjednika ustavnih sudova pet zemalja EEZ-a, a koja }e u europsku i svjetsku pravnu povijest u}i pod imenom njenog predsjedatelja, francuskog ustavnog suca Roberta Badintera. „Dva dana poslije pada (‘oslobo|enja’) Vukovara, 20. novembra 1991. godine“, veli Popovi}, „pred se dnik me|una ro dne Konferencije o Jugoslaviji, lord Karington, zatra`io je od Badinterove komisije mi{ljenje o tome da li se u slu~aju Jugosla-

vije radi: (a) o otcepljenju jednog broja republika iz SFRJ (koja i dalje postoji), ili se radi (b) o dezintegraciji i prestanku postojanja SFRJ usled istovremene takve namere jednog broja republika. Teza pod (a) je bila teza koju je zastupao Milo{evi} sve do pada sa vlasti. (Ova teza je svakako bila pravno neosnovana i zato je SRJ nakon 2000. godine morala da podnese molbu za prijem u UN.) Komisija je u svom odgovoru po{la od ~injenice da jedna dr`ava federativnog tipa postoji ako su u federalnim organima zastupljeni svojim predstavnicima svi delovi federacije i ako ti organi fakti~ki vr{e vlast. (Mi{ljenje br. 1 od 10 decembra 1991, 1.(d)). Ispituju}i da li SFRJ na dan dono{enja mi{ljenja kao federacija zadovoljava ove kriterije, Komisija je zaklju~ila: ‘Sastav i rad osnovnih organa federacije, bilo da je to savezno Predsedni{tvo, Savezno ve}e, Ve}e republi-

Dr. sc. Mile Lasi} je ro|en 1954. u Uzari}ima ([iroki Brijeg). Posljednje dvije decenije proveo je u Njema~koj. Bio je i diplomata i novinar i prevoditelj, a akademske 2009/10. godine zapo~eo je sveu~ili{nu karijeru na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. ^lan je Odbora za sociolo{ke znanosti Akademije nauka i umjetnosti BiH. U feljtonu „Requiem za jednu veliku zemlju“ po, vodom 20. obljetnice i{~eznu}a sa politi~ke karte SFRJ i kontinuiranih pote{ko}a s konstitucijom BiH, autor govori znala~ki i kriti~ki, ali i emocionalno o uzrocima raspada Jugoslavije i bolesnog postdejtonskog stanja u BiH. Feljton je nastao na osnovu dvaju od sedam poglavlja Lasi}eve knjige „Mukotrpno do politi~ke moderne“ (Biblioteka Status, Udruga gra|ana Dijalog, Mostar, 2010, strana 397), koja se mo`e nabaviti u knji`arama Synopsisa i Buybooka u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Mo`e se i poru~iti kod izdava~a (info@dijalog.ba) po cijeni od 20 KM, plus tro{kovi po{tarine. ka i pokrajina, SIV, Ustavni sud ili savezna armija, vi{e ne dose`e kriterije participacije i predstavlja nja svoj stve ne fe de ral noj dr`avi.’ (Mi{ljenje br. 1 od 10. decembra 1991, 2 (b))” Potom Po. povi}, logi~no, zaklju~uje da je Badinterova komisija zaklju~ila: „prvo, da ‘Predsedni{tvo’ vi{e nije Predsedni{tvo SFRJ, i da ‘JNA’ vi{e nije savezna armija SFRJ, jer je SFRJ kao federacija prestala da postoji...“

Slu~aj SFRJ
Me|unarodna arbitra`na komisija za biv{u Jugoslaviju, koja }e u povijest u}i pod imenom

Badinterova komisija, osnovana je, de facto i de iure, tijekom odr`avanja Konferencije o biv{oj Jugoslaviji u Den Haagu 1991. godine i njena arbitra`a je trebala imati snagu me|unarodne presude. Ona je od 29. studenog 1991. do 4. srpnja 1992. godine i prezentirala Vije}u sigurnosti UN i Vije}u ministara EEZ-a svojih ~uvenih „10 mi{ljenja“, koja su u me|uvremenu postala sastavnim dijelom me|unarodnog javnog prava. U redovima koja slijede podsjetit }emo, dakle, ciljno i s razlogom na najbitnije s njima u vezi. U „Mi{ljenje I“ Badinterove komisije od 29. studenog 1991, javnosti obznanjenog 7. prosinca 1991. godine, pobrojana su prvo na~ela me|unarodnog prava koja }e biti primijenjena na „slu~aj SFRJ“. Kao {to se ve} moglo pojmiti i iz prezentirane Popovi}eve rasprave, najva`niji zaklju~ak Badinterove komisije je bio da je „SFRJ u procesu ra-

Operacija “Lete}i zmaj“ (22)

Odlu~an do kraja
Pi{e: Bahrudin BIJEDI]

Volim, na kraju krajeva, biti mrtav, nego se pod bilo kakvom sumnjom vratiti u svoju zemlju. U suprotnom, moj bi `ivot bio stvarno obezvrije|en. Razo~arenje svojoj porodici i prijateljima koji su uvijek imali povjerenja u mene ne mogu prirediti iz jednostavnog razloga {to to ne bih pre`ivio
kratko sam odgovorio kako sam potpuno nevin. Gledaju}i prezrivo u policajca i tu`ioca, Mati} vrlo energi~no tra`i moj diplomatski paso{, koji su Reuter i Sarmousakis htjeli zadr`ati. Paso{ je imovina dr`ave SFRJ i mi ga dobijamo nazad. Goode upu}uje verbalni zahtjev povodom postupka policajca Cunninghama, {to ovome izaziva crvenilo na licu. Crvenilo nije rezultat stida koji bi trebao osje}ati, nego mr`nje upu}ene Goodeu i meni. Taj policajac je oli~enje egzekutora i sre}a je da se nije rodio ranije, jer bi bio od velike pomo}i u nekom od nacisti~kih logora smrti. Toliko je revnostan da se nije imao vremena obrijati, nego je to ~inio tokom vo`nje teatralno u automobilu, do`ivljavaju}i ekstazu {to u rukama ima „komunisti~kog konzula“ . Nakon kratke sudijine odluke o mom pu{tanju na slobodu, Cunningham tra`i od sudije ponovnu daktiloskopiju, {to ovaj odobrava kao teku}u proceduru. Ponovoslijediuzimanjeotisakaprsti-

Odlazimo na sud. Ogromna zgrada u centru Philadelphije ~ini centar dr`avno-sudskih institucija. Tu se zadr`avamo, najprije u kancelariji kod federalnog tu`ioca. Tu mi Goode u jednom trenutku radosno prilazi i u povjerenju ka`e kako bi se moglo isposlovati kompromisno rje{enje, prema kojem bih ja mogao napustiti SAD i da se tako slu~aj okon~a. U njegovim o~ima sam primijetio `elju da ovo odbijem, a ja sam, ne o~ekuju}i njegovu sugestiju, s krajnjom odlu~no{}u rekao kako se nikakva nagodba na moj ra~un ne mo`e praviti, da `elim ra{~istiti predmet do kraja i tu`iti poslije dr`avu SAD tra`e}i potpunu satisfakciju. Goode je sretan zbog takvogodgovora, jer }e imatipromotivan predmet, a ja ostajem da razmi{ljam kome su pale na pamet takve ideje. Volim, na kraju krajeva, biti mrtav nego se pod bilo kakvom sumnjom vratiti u svoju zemlju. Ova }e me odlu~nost dr`ati

do kraja. U suprotnom, moj bi `ivot bio stvarno obezvrije|en. Razo~arenje svojoj porodici i prijateljima koji su uvijek imali povjerenja u mene ne mogu prirediti iz jednostavnog razloga {to to ne bih pre`ivio. Nakon tog kratkog razmi{ljanja, prolazimo kroz desetine hodnika i liftova na putu do sudske sale. Obu~en sam u sve~ano odijelo, u kojem sam bio na prijemu povodom 29. novembra u Generalnom konzulatu. Na reveru se nalazi bed` sa~injen od inicijala moje zemlje - SFRJ - a ispod dva odlikovanja koja sam dobio od predsjednika Tita: Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vijencem, dobijen1972. godine, i Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima, dobijen 1977. godine.

Izvje{taj splitske Slobodne Dalmacije po okon~anju su|enja

Mr`nja policajca
Sudska dvorana je poluprazna. Sjedim izme|u Goodea i Karato{i}a. Ulazi sudija. Obavezno ustajanje. Gadi mi se to ustajanje. Nemam razloga da pokazujem po-

{tovanje prema sudiji SAD-a iz jednostavnog razloga, {to ovu pravdu ovdje do`ivljavam kao lakrdiju. Sudija je markantan, opet me podsje}a na sve}enika po odori i puterastom licu. Raspolo`en je. U preliminarnim razgovorima tu`ilaca Reutera, Paula Sarmousakisa, s jedne strane, te Mati}a i Goodea, s drugestrane, postignut je sporazum o uslovima mog osloba|anja te sudija pravi {ale na

ra~un na{ih imena. Vlada SFRJ, putem Ambasade SFRJ u Washingtonu, ka`e se u noti SIV-a, garantira da }e se generalni konzul SFRJ pojaviti na sudu za slu~aj ro~i{ta, s tim {to zadr`ava sva prava koja mu pripadaju u pogledu njegovih potra`ivanja i potpune satisfakcije. Nije polo`en nikakav novac, niti su sudije pominjale bilo kakve druge preduslove. Na sudijino pitanje o krivici,

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine
osim u slu~aju da se zainteresovane dr`ave suprotno dogovore“. S tim da „ukoliko u okviru jedne dr`ave postoji jedna ili vi{e konstitutivnih grupa, jedna ili vi{e etni~kih, verskih, jezi~kih zajednica, ove gru pe ima ju, u skla du sa me|unarodnim pravom, pravo na priznavanje njihovog identiteta“. U „Mi{ljenju III“ od 11. sije~nja 1992. godine Badinterova se komisija o~itovala o pitanju „unutarnjih granica“ Opet . je povod bilo pitanje Srbije: „Da li se prema me|unarodnom javnom pravu unutra{nje linije razgrani~enja izme|u Hrvatske i Srbije, s jedne strane, i Srbije i BiH, s druge strane, mogu smatrati granicama?“ Da je kod onih koji su postavili ovo pitanje bilo i mrvice razumnog odnosa prema ~injenici da su se, prvo, u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine udru`ile zemlje i narodi, a ne prazne teritorije i divlji narodi, te, drugo, da, pre ma odlu ka ma AVNOJ-a, „drugu Jugoslaviju“ sa~injava {est ravnopravnih republika, uklju~ivo BiH, o Ustavu SFRJ iz 1974. godine da i ne govorimo, bilo bi im i bez pitanja Badinterovoj komisiji jasno da su granice biv{ih yurepublika ujedno i granice novih dr`ava. A i sve bi danas me|u nama bilo drugoja~ije.
(Sutra: Poraz Milo{evi}evog re`ima)

FELJTON
Ro|en italijanski pjesnik Torkvato Taso, autor ~uvenog epa “Oslobo|eni Jerusalem“, koji se smatra jednim od najreprezentativnijih djela italijanske knji`evnosti. Bio je uzor romanti~arima, a njegova poezija inspirisala je Getea i Bajrona. Neki njegovi soneti bili su posve}eni Dubrov~anki Cvijeti Zuzori}. “Rigoleto“. 1851.U Veneciji prvi put izvedena Verdijeva opera Ro|en za~ brzih auto bi ~amaca Malkolm koji je izme|u 1885.devet puengleski voKembel,rekordmobrzilanii 1924. i 1935. ta obarao svjetski u

39

1544.

NA DANA[NJI DAN

Aleksander Fleming

Sr|a Popovi}

spadanja“ te da je „na republikama da rije{e one probleme dr`avne sukcesije koji mogu proizi}i iz ovog procesa, u skladu s principima i pravilima me|unarodnog prava, uz posebnu pa`nju prema ljudskim pravima i pravima naroda i manjina“. Time je, ma koliko se ovaj moment svjesno, ili iz neznanja, zanemarivao, i legitimiran put me|unarodnog priznanja biv{ih jugoslavenskih republika, koje to `ele, uz ostavljanje mogu}nosti onim drugima „da zajedni~ki djeluju na stvaranju nove asocijacije koja bi imala demokratske institucije po njihovom izboru“. „Mi{ljenje II“ Badinterove komisije od 11. sije~nja 1992. godine odnosilo se na „pravo na samoopredjeljenje“. Povod i za njeno o~itovanje je bilo pismo koje je predsjednik

Arbitra`ne komisije primio 20. studenog 1991. godine, a u kojem se predsjednik Konferencije za mir u Jugoslaviji lord Carrington obratio komisiji za mi{ljenje o pitanju koje je postavila Srbija: „Da li srpsko stanovni{tvo iz Hrvatske i BiH, kao konstitutivan narod Jugoslavije, u`iva pravo na samoopredeljenje?“

Unutarnje granice
Badinterovoj komisiji su stajale na raspolaganju, naravno, i druge razne promemorije i dokumenta koja su joj dostavili organi iz svih jugoslavenskih republika. Za izdvojiti je iz „Mi{ljenja II“ Badinterove komisije, kako „ma kakve bile okolnosti, pravo na samoopredeljenje ne mo`e dovesti do izmena granica koje postoje u trenutku nezavisnosti (uti possidetis juris),

1955. Umro britanski mikrobiolog Aleksander Fleming, koji je 1928. iz gljive Velika Britanija i Njema~ka postigle su sporapenicilium notazum o granicama afri~kih kolonija Nigerije i Kameruna. tum izolovao prvi antibiotik Britanske trupe zauzele Bagdad u Prvom svpenicilin. Nobejetskom ratu. lovu nagradu za Emir Fejsal progla{en kraljem nezavisne Sirije. medicinu podijelio je 1945. s engleskim biArtur Sajs Inkvart postao austrijski kancelar umjesto Kurta fon [u{niga, a narednog dana ohemi~arem Hitlerove trupe u{le u Austriju. ^ejnijem i australijskim ljekaKongres SAD-a izglasao je, na prijedlog predrom Florijem, sjednika Ruzvelta, Zakon o zajmu i najmu, kokoji su njegov jim je Velika Britanija dobila neophodnu vojnu pomo} u Drugom svjetskom ratu. Za provo|enje tog zakona predvi|eno izum prvi put je sedam milijardi dolara. primijenili.
vo`nje automobilom, a izme|u 1937. i 1939. triput u vo`nji ~amcem. Postao je 1935. prvi ~ovek koji je automobilom “Plava ptica“ vozio br`e od 300 milja na sat (483 kilometra).

1913. 1917. 1920. 1938. 1941.

ra dio prvim pred dni~kim izbori u Ar ni 1973.Hektor Kampomapobijegentinaod 1965. sjeU Li bonu ugu na dobranskih je ni ljevi~arske ne a 1975.nediralsaca protivRi{ena pobuvojnopavlade,grubiv{i predsjednik ge Antonio beiro de Spi la je s pom oficira pobjegao u [paniju. pa lom “Ko - re ka“ u {tini 1981.Podizbinarostudennesovo monpublicitijelekoPriloskihsu le tske de stra sov Albanaca, koje su u rednim djeljama zahva cije Ko sovo. To je bilo prvi put da su kosovski Albanci masovno podr`ali ideju o nezavisnoj kosovskoj republici. bra}a postali su ve}inski 1985.Egip}ani~uveneAl-Fajedske robne ku}e “Havlasnici london rods“. Parlament Litvanije gla 1990.ka koodse izvjetskogizproveza.sioTonejezabivilasnost ze-mlje So Sa prva so vjetska republi ja dvojila SSSR-a.

Mihail Gorba~ov

Operacija „Lete}i zmaj“ prizemljena je 6. septembra 1989. godine odlukom porote Federalnog suda za Isto~nu Pensilvaniju, SAD, sa dvije rije~i - not guilti (nije kriv). [ta se de{avalo unutar afere koju je lansirala Federalna carinska policija SAD-a, predmet je ove knjige iz pera njenog aktera, za ~iju involviranost u aferu su se pobrinuli kako ambiciozni policajci i tu`ioci SAD-a, tako i dr`avni organi zemlje koju je u svojstvu generalnog konzula SFR Jugoslavije predstavljao u 15 dr`ava ameri~kog Srednjeg zapada sa sjedi{tem u Chicagu. Autor je ro|en 1941. godine u Mostaru, gdje je stekao osnovno i srednjeobrazovanje. Diplomirao je na Fakultetupoliti~kih nauka u Sarajevu, a nakon toga je obavljao niz poslova, uklju~uju}i i diplomatsku slu`bu. O`enjen je dr. Zorom Vukobrat-Bijedi}, s kojom ima sinaMaka. Ovu knjigu je posvetio ocu Salihu Salki Bijedi}u, nosiocu Partizanske spomenice 1941, koga su ubile Luburi}eve usta{e 1945. godine u Sarajevu. Knjigu Operacija „Lete}i zmaj“ objavio je Historijski arhiv Sarajeva, a mo`e se kupiti u knji`ari WBZ u Ulici Zelenih beretki, kod Doma Oru`anih snaga BiH u Sarajevu. ju i dlanova te vi{e potpisa radi upore|ivanja. Cunningham postavlja dopunska pitanja privatne prirode, o bra~nom statusu, na {to mu uskra}ujemodgovore i upu}ujem ga na svog advokata. Goode se zadovoljno smje{ka. Cunningham vri{ti, a Goode mu odgovara kako njegov klijent jednostavno ne `eli s njim razgovarati. Cunningham ostaje u jazbini, a mi tra`imo restoran za ve~eru. Presre}u nas novinari i fotoreporteri. Ozbiljno im i kratko odgovaram da o~ekujem izvinjenje od njih za talas la`i i izmi{ljotina koje su napisali o meni. Uporni su u snimanju, ali mi se ipak gubimo u pustim ulicama Philadelphije. Sretan sam. Nakon more, s advokatima, trebam letjeti u Chicago. U italijanskom restoranu prijatna atmosfera. @elim ~astiti, me|utim, tu je Goode kao antipod trijeznog Amerikanca koji pla}a ove ra~une. ^estitam Mati}u na odbrani paso{a i podvla~im rije{enost da idem do kraja. Nikakve sporazume na moj ra~un ne}u prihvatiti, nikakvo izvla~enje bez gubitka ne priznajem. Vjerovatno moje pona{anje nije diplomatsko, ali mislim da diplomatsko pona{anje

u interpretaciji trulog kompromiserstva pripada pro{losti.

[okiran sam
Vladi je odjednomneprijatno, vidi mu se po izrazu lica, pa prepu{ta Bo`i Kova~i}u da mi saop}i kako je stav SIV-a da se trebamzadr`atiizvjesnovrijeme u Philadelphiji. [okiran sam. Ni~emu se nisam vi{e radovao nego povratku u Chicago i ra{~i{}avanju uvreda i zlo~ina koji su nada mnom po~injeni. Za~u|enogledam u njih. Znam da me u Chicaguo~ekuju. Najavio sam se. [ta }u ja u Philadelphiji? Govore mi uglas da se moji li~ni interesi ne bi trebali mimoilaziti s interesima zemlje ~iji sam predstavnik. Diferentnost u interesima sa zemljom? Nikad! Ali, kakav je intereszemlje da ja ostanem u Philadelphiji? Predsjednik Predsjedni{tva je, navodno, ve} ljut zbog mojih poziva telefonom, pa bi moja nekooperativnost proizvela jo{ negativnije efekte. Sugerira mi se da ne pozivam ni druge dr`avne funkcionere, koji znaju {ta rade i bez mojih obja{njenja. Naravno da mi je ovo sumnjivo u dva pravca. Mo`da `ele di}i ruke od mene, ili mi ne vjeruju, pa Amerikancima diskretno saop}avaju da mogu raditi {ta im je volja.
(Kraj)

meta u ko vi“, Ukra gi 81 dnik uglje 2000.U ekusplozijijini, ponanuorujednikurauglja “Barano-kopa. demik i advokat gos ri san za sjedni ^ilea, kao gi socija 2000.AkaposlipredSalvadoka Rikardo Ladrujeinaugulis-ta na ~elu te dr`ave, je ra Aljendea, ubi nog u dr`avnom udaru 1973. Kanadski di Fi Kir{ izabran za ni dnog krivi~nog 2003.kojika}eprvogsustaljanoglipMe|unaropo~injepredbisjedsuda u Hagu, biti nadle`an za zlo~ine ne lo gdje u svijetu. Osnivanje suda podr`alo je blizu 90 zemalja, ali ne SAD, Rusija i Kina. vni sud Japa je zahtjev 42 Kineza za obe za vrijeme koje su li 2003.Vrhopanu,{te}enjena odbiosvjetskog proveuzna prisilnom radu u Ja tokom Drugog rata, obrazlo`enje da je to bilo veoma davno.

1985. Mihail Sergejevi~ Gorba~ov izabran za generalnog sekretara Centralnog komiteta Komunisti~ke partije Sovjetskog Saveza. Na toj funkciji je naslijedio preminulog Konstantina ^ernjenka.

Augusto Pino~e

1990. ^ileanski diktator general Augusto Pino~e U teroristi~kim napadima na tri `eljezni~ke nakon 16 godina stanice u Madridu oko 200 ljudi je poginulo, a vi{e od 1.400 je povrije|eno. Na najmasovnijim demonstra- prepustio predsjecijama u historiji te zemlje, protiv terorizma protestvovalo je dni~ki polo`aj Papreko osam miliona ljudi {irom [panije. Tri mjeseca kasnije, trisiju Elvinu, ali je u Italiji je uhap{en Egip}anin Rabei Osman Sajed Ahmed, zadr`ao komandu osumnji~en za organizovanje tih napada, a zbog pripremanja nad oru`anim teroristi~kih napada u Belgiji je pritvoreno 15 osoba. Jedan snagama.

2004.

od osumnji~enih, Marokanac Abdelmadzid Bu{ar, uhap{en je u vozu na relaciji Subotica - Beograd u julu 2005. godine i izru~en [paniji. u Hagu Ran 18 godi tvora zbog t2004.Tribukanal]e{i}azanaosudiocijenabozasanskog Srbirananih zlo~ina nad bo{nja~kim robljeni ma u Br~kom u pro lje}e 1992. godine. dnici si napus sjeverni Li ban, okon~ano 2005.Pripa~ime jerijskih trupa29-godi{tilinje prisustvoSirije u toj zemlji.

Franjo Kuhari}

Biv{i predsjednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milo{evi} preminuo je u pritvoru Ha{kog tribunala u Sheveningenu, gdje mu se sudilo za ratne zlo~ine. Sahranjen je u dvori{tu porodi~ne ku}e u Po`arevcu.

2006.

2002. U Zagrebu preminuo kardinal Franjo Kuhari}.

40

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

@ICA DD SARAJEVO
Ul. D`emala Bijedi}a br. 160 objavljuje:

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
za prodaju neopasnog otpada - sekundarnih sirovina putem postupka licitacije zatvorenih ponuda Predmet prodaje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Staro otpadno `eljezo Stari otpadni aluminij Stari bakarni kablovi Stari elektromotori Stari krovni re{etkasti nosa~i Stari nehr|aju}i ~elik i limovi Krovni limovi stari 2-3 godine Kompletne ~eli~ne konstrukcija starih hala Stari kranovi i kranske staze

Ponudu dostaviti u jedini~nim cijenama po kg ili komadu, cijene otkupa nisu fiksne i zavisit }e o kretanju cijena na dan preuzimanja, a osnovi za korekciju cijena su izlicitirane cijene na dan licitacije. Ponude mogu dati sva pravna lica koja ispunjavaju uslove tehni~ke opremljenosti za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladi{tenja otpadnih materijala i sekundarnih sirovina, {to dokazuju rje{enjem nadle`nih organa. Ponu|a~i moraju biti tehni~ki opremljeni za ukalnjanje predmeta prodaje, {to podrazumijeva skidanje sa objekata, rezanje, utovar i odvoz sa lokacije prodavca i sl. Ponude se mogu dostaviti za jednu, vi{e ili sve pozicije. Kupci moraju ponuditi uvjete pla}anja uz obaveznu avansnu uplatu procijenjene vrijednosti materijala za koje su zainteresirani, ponude koje ne predvi|aju avansno pla}anje ne}e se razmatrati. U slu~aju da cijene za pojedine materijale budu ispod tr`i{nih cijena ili ostali sulvi budu nezadovoljavaju}i, prodavac zadr`ava pravo da poni{ti licitaciju bez obrazlo`enja. Pozivaju se ponu|a~i da prije davanja ponude pogledaju sve materijale koji su predmet licitacije te da daju svoju ponudu za materijale koji ih zanimaju sa procjenom kli~ine koju bi preuzeli. Kontakt-osoba: Omerbegovi} Zajko, telefon 033 775 100 i 061 902 921 Ponude dostavljati po{tom ili predati li~no na recepciji poslovne zgrade @ICA u Sarajevu, Ulica D`emala Bijedi}a br. 160, na ruke direktora, sa naznakom po oglasu za izbor najpovoljnije ponude (navesti materijal i/ili proizvod) Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

SPORT

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

EVROPSKA LIGA Gostuju}e pobjede Villareala, Porta i Spartaka

D`eko i gra|ani
nemo}ni u Kijevu
Bh. reprezentativac zaigrao u napadu uz Balotelija • Elvir Rahimi} sa klupe gledao poraz CSKA od Porta
Multimilionska ekipa Manchester Citya lo{e se provela na gostovanju u Kijevu gdje ju je u prvoj utakmici osmine finala Evropske lige sa 2:0 savladao Dinamo. Kao i kompletnaekipagra|ana, nemo} je pokazao i EdinD`eko. Bh. reprezentativac zaigrao je u napadu uz Balotelija od prve minute, no nije imao niti jednu izglednu priliku za pogodak. Golove za Dinamopostigli su [ev~enko u 25. i Gusev u 77. minuti, a u nekoliko navrata golman gostiju Hart spasio je City i ubjedljivijeg poraza. Nogometa{i Villarreala ostvarili su odli~an rezultat u Leverkusenu savladav{i doma}i Bayer sa 3:2. ^ovjek odluke za `utu podmornicu bio je Nilmar - Brazilac je u igru u{ao u 69. minuti kod rezultata 1:1 i u prvom kontaktu sa loptom minut kasnije donio vodstvo gostima. Ipak, njihovo slavlje trajalo je svega dvije minute, jer je ve} u sljede}em napadu Bayera na 2:2 poravnao Castro. ^inilo se da }e tim razultatom i zavr{iti susret, no u 94. minuti Nilmar je zabio svoj drugi pogodak i donio Villarealu prednost pred revan{. Do velike gostuju}e pobjede u Moskvi kod CSKA do{ao je Porto, koji je slavio sa 1:0 pogotkom Guarina sa 25 metara u 70. minuti. Reprezentativac BiH u redovima Moskovljana Elvir Rahimi} odgledao je me~ na klupi za rezervne igra~e. Revan{ susreti igraju se za sedam dana.
M. I. Velika pobjeda Dinama nad Manchester Cityem
Reuters

Rezultati

Bayer - Villarreal 2:3 (Kadlec 33, Castro 72 - Rossi 42, Nilmar 70, 90) Braga - Liverpool 1:0 (Alan 18pen) CSKA - Por to 0:1 (Guarin 70)

PSV - Glazgow Rangers 0:0 Ajax - Spar tak 0:1 (Alex 57) Benfica - PSG 2:1 (Pereira 42, Jara 81 - Luyindula 15) Dinamo Kijev - Man. City 2:0 ([ev~enko 25, Gusev 77) Twente - Zenit 3:0 (De Jong 25, 90, Landzaat 56)

Izvr{ni odbor NSFBiH

Priznati delegati iz Travnisino} odr`ana vanrednajevaka i Sara sjednica Iz U Sarajevu je
vr{nog odbora Nogometnog saveza Federacije BiH, a glavna tema bio je statut N/FSBiH, odnosno njegove primjene ili suspenzije od strane UEFA i FIFA koja bi uslijedila ukoliko se ne bi ispo{tovali zahtijevi me|unarodnih fudbalskih federacija. Delegatima je savjetovano da na dana{njoj sjednici IO N/FSBiH prihvate usvajanje novog statuta. Jedan od glavnih zaklju~aka bilo je priznavanje delegata iz Kantonalnih saveza u Travniku i Sarajevu, koje su dugo osporavale odre|ene struje u federalnom i dr`avnom savezu. Priznato je 36 delegata iz NSFBiH, a preostala ~etiri, od njih 40 ukupno, trebala bi do}i iz Mostara, ~iji Kantonalni savez ubrzo mora odr`ati izbornu skup{tinu, kako bi se i ovo pitanje rije{ilo.

Fabregas propu{ta me~Arsenala Cesc FabreUnipropusti}e suprotiv gas (23) teda Kapiten
botnji derbi u ~etvrtfinalu FA Cupa u kojem topnici gostuju kod Manchester Uniteda. On je u revan{u osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone na Camp Nou osjetio zatezanje u zadnjoj lo`i, a iako te`inu povrede tek treba ustvrditi, sigurno je da protiv crvenih vragova ne}e nastupiti. „Nakon petnaestak minuta u drugom dijelu osjetio sam zatezanje odzada i znao sam da je za mene utakmica zavr{ena“, rekao je Fabregas, koji je protiv Barcelone zamijenjen u 78. minuti, a prethodno je propustio finale Carling Cupa, kao i premijerliga{ki me~ protiv Sunderlanda.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

43

FK @ELJEZNI^AR Ibrahim [ehi} }e braniti protiv Travnika

Nastavljeno takmi~enje u Prvoj ligi FBiH

Iskra i GO[K remizirali
Na po~etku proljetnog dijela prvenstva gostuju}e ekipe osvojile ~etiri boda, a jedinu pobjedu na strani ostvarilo Gora`de protiv viso~ke Bosne
Takmi~enje u Prvoj ligi Federacije BiH nastavljeno je u srijedu utakmicama 16. kola nakon zimske pauze koja je trajala nekoliko dana du`e od predvi|enog kalendara takmi~enja zbog toga {to je start drugog dijela prvenstva pro lon gi ran zbog vre men skih uslova i snje`nih padavina pro{log vikenda u na{oj zemlji. Vode}a ekipa GO[K osvojila je bod na gostovanju kod Iskre, odigrav{i 1:1. Na taj na~in ekipa iz Gabele ostala je nepora`ena protiv bugojanskog tima, koji zauzima peto mjesto na tabeli prvoliga{kog karavana. Jedinu gostuju}u pobjedu zabilje`ili su fudbaleri Gora`da, koji su savladali viso~ku Bosnu sa 2:1 i sada se nalaze na 13. poziciji. Drugoplasirana ^apljina lako je nadigrala Kraji{nik iz Velike Kladu{e rezultatom 2:0 i trenutno zaostaje {est bodova za liderom GO[K-om. Isti broj bodova kao i ^apljina ima i tre}eplasirano Jedinstvo, koje je do`ivjelo neuspjeh na startu proljetne polusezone u Ora{ju, gdje je pora`eno od istoimene ekipe. Ora{ani su pobijedili Bi{}ane sa 2:0. U du elu kan to nal nih ri va la Omladinac iz Mionice je bio bolji od Slavena iz @ivinica rezultatom 2:0, dok je u me~u timo va sa za~elja tabele Rudar savladao Radnik iz Had`i}a sa 1:0. Na po~etku proljetnog dijela prvenstva gostuju}e ekipe osvojile su ~etiri boda. Prva liga FBiH se nastavlja ovog vikenda i o~ekuju se nove zanimljive predstave u borbi za vrh i osiguranje opstanka.

Omladinac bolji od Slavena

BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH 16. kolo utapobnerpor d:p-g bod

Ibrahim [ehi} je optimista uo~i dolaska Travni~ana

Interesuju nas samo tri boda
Istina je da smo desetkovani kartonima, ali imamo adekvatne zamjene i ko god istr~i na teren, vjerujem da }emo slaviti pobjedu, smatra golman @eljezni~ara
Situacija u FK @eljezni~ar uo~i dolaska Travnika na Grbavicu od ju~er je mnogo bolja nego {to je bila po~etkom sedmice. Naime, golman plavih Ibrahim [ehi}, te napada~ Bajro Spahi}, koji su presko~ili treninge, priklju~ili su se radu sa prvom ekipom i bi}e u konkurenciji za me~ protiv vezira. Tako|er, punim intenzitetom radi i Mirko Radovanovi}, tako da je situacija u odnosu na ponedjeljak i utorak umnogome bolja. Naravno, i dalje nije blistava, s obzirom na to da }e plavi protiv Travni~ana nastupiti bez Be{lije, Jamaka, Stan~eskog (kar to ni) i Po po vi}a (upala plu}a), ali je definitivno ohrabruju}a. “Svaka doma}a utakmica za nas je pritisak, jer na Grbavici smo navikli navija~e da pobje|ujemo. Uostalom, u svakoj utakmici nam je `elja pobijediti, pogotovo kad igramo na doma}em terenu“, ka`e nam [ehi}, koji tvrdi da je maksimalno spreman za me~ protiv Travnika... “Istina je da smo desetkovani kartonima, ali imamo adekvatne zamjene i ko god istr~i na teren, vjerujem da }emo slaviti pobjedu. Travnik je zaista dobra ekipa, koja dugo igra zajedno i u tome je njihova najve}a snaga. Me|utim, nas interesuju samo tri boda, s kojima bismo ostali u utrci za Borcem. Poslije Travnika igramo u Kupu sa [irokim, a onda nam dolazi Sloboda, pa slije di pa uza, ko ju `eli mo do~ekati {to bli`e Banjalu~anima na tabeli i sa povoljnim rezultatom u Kupu“, govori nam golman plavih, koji }e ponovo biti na spisku selektora Safeta Su{i}a, ovaj put za utakmicu protiv Rumuna. Ipak, prije toga mora poku{ati sa~uvati mre`u u tri utakmice, pogotovo u onoj koja }e se u srijedu igrati protiv [irokog u okviru Kupa BiH. “Svejedno nam je koga smo izvukli, jer za osvajanje Kupa moramo pobijediti sve ekipe. Ovaj put smo dobili [iroki Brijeg, koji ima jako dobar tim, ali optimista sam. Igrali smo protiv njih i u pripremama i znamo odakle nam prijeti najve}a opasnost. Ne}e biti lagano, ali uvjeren sam u na{ prolaz dalje“ kazao nam je Ibrahim , J. LIGATA [ehi}.

1. GO[K 2. ^apljina 3. Jedinstvo 4. Ora{je 5. Iskra 6. Krajina 7. Omladinac 8. Gradina 9. Slaven 10. Bosna (V) 11. Kraji{nik 12. Igman 13. Gora`de 14. SA[K Nap. 15. Rudar 16. Radnik

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

10 9 9 8 7 7 7 6 7 6 5 6 6 6 4 3

4 1 1 2 3 2 1 4 1 3 5 2 1 1 6 7

2 6 6 6 6 7 8 6 8 7 6 8 9 9 6 6

23:11 30:24 23:19 23:16 23:22 21:16 22:20 23:27 14:20 19:24 17:20 18:22 23:24 24:28 19:25 10:15

34 28 28 26 24 23 22 22 22 21 20 20 19 19 18 16 2:0 1:2 1:0 2:0 2:0 2:0 1:1 3:0

Rezultati ^apljina - Kraji{nik Bosna (V) - Gora`de Rudar - Radnik Ora{je - Jedinstvo Krajina - Igman Omladinac - Slaven Iskra - GO[K Gradina - SA[K Napredak Idu}e kolo (12/13. mart) Iskra - ^apljina Gora`de - Kraji{nik Slaven - Ora{je SA[K Napredak - Omladinac Jedinstvo - Krajina Radnik - Bosna (V) Igman - Rudar GO[K - Gradina

[TRAJK
igra~a Drine
Fudbaleri zvorni~ke Drine prije dva dana stupili su u {trajk, zbog toga {to im uprava kluba duguje nekoliko plata. Igra~i tvrde da im ~elnici Drine nisu uplatili tri plate, pa su zbog toga odlu~ili da ne treniraju sve dok ne dobiju zara|eni novac. Ukoliko uprava ne obezbijedi sredstva, onda je pod velikim znakom pitanja odigravanje utakmice protiv Rudar Prijedora u subotu, a to bi zna~ilo i gubitak bodova, {to bi ovaj klub dovelo do neugodne pozicije i na prag do ispadanja u ni`i rang.

IO N/FSBiH zasjeda danas
Sjednica Izvr{nog odbora Nogometnog saveza BiH odr`a}e se danas u 11 sati u Sarajevu i na njoj }e ovo tijelo zauzeti stav o novom statutu N/FSBiH, ~ije usvajanje zagovaraju FIFA i UEFA. Bh. ku}a fudbala do{la je na prag suspenzije Svjetske i Evropske fudbalske federacije nakon {to je FSRS na nedavno odr`anoj skup{tini u Banjoj Luci odlu~io da ne prihvati reviziju statuta, ~ime je N/FSBiH zapao u te{ku situaciju. FIFA i UEFA najavile su sankcije ukoliko delegati Skup{tine najvi{eg zakonodavnog tijela Saveza na sjednici koja je zakazana za 29. mart odbiju prijedlog da na ~elu bh. ku}e fudbala bude jedan predsjednik umjesto dosada{njeg tro~lanog Predsjedni{tva. Ponovo }e se razmatrati prijedlog tehni~kog direktora N/FSBiH Denijala Piri}a o izboru stru~nih {tabova reprezentativnih selekcija osim A selekcije jer na pro{loj sjednici 22. februara nije postignut dogovor o imenovanju novih selektora.

44

SPORT

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zoran Belo{evi} vjeruje u kvalitet Sarajeva

LIGA PRVAKA Spursi odu{evljeni prolaskom dalje

IBRAHIMOVI]:
Ponosan sam {to smo savladali jednu od najboljih {panskih ekipa, rekao je trener Schalkea Felix Magath nakon pobjede nad Valencijom • Poraz boli, za nas je ova ve~er tu`na, kazao je strateg {i{mi{a Unai Emery
Fudbaleri Tottenhama plasirali su se u ~etvrtfinale Lige prvaka nakon {to su na svom White Hart Laneu odigrali 0:0 protiv Milana te tako od bra ni li pre dnost ste~enu na San Siru u prvom dvoboju osmine finala (0:1). ‘’Milanovi igra~i su se fantasti~no postavili, u~inili su nam posao te{kim. Dokazali su da su sjajna ekipa i zato smo odu{evljeni prolaskom dalje. Bila je to velika
Radost na jednoj, tuga na drugoj strani

Ne pobje|uje
uvijek bolja ekipa
Mo`emo do bodova na Tu{nju: Zoran Belo{evi}

Ja~i smo kao kolektiv
Fudbaler Sarajeva Zoran Belo{evi} o~ekuje pobjedu na subotnjem gostovanju kod Slobode. On je kazao da }e stru~ni {tab ima ti na ra spo la ga nju kompletan igra~ki kadar i da je ovaj put po vo ljni ja si tu aci ja nego protiv Slavije jer nema povrije|enih, niti igra~a koji bi zbog kartona morali pauzirati na Tu{nju. „Svi smo spremni i vidje}emo ko }e dobiti priliku da zaigra od po~etka. U Tuzlu idemo da osvojimo tri boda. Tako smo se spremali ove sedmice, a ne zanima nas puno {to je Sloboda promijenila trenera izme|u dva kola“ , rekao je 27-godi{nji Belo{evi}, koji je u 17. kolu Premijer lige BiH protiv Slavije odigrao drugo poluvrijeme. ^esto smjene znaju biti dodatni motiv za ekipu koja dobije novog trenera jer se igra~i `ele dokazati na pravi na~in stru~njaku koji debituje na klupi. „Ne obaziremo se na de{avanja u protivni~kim redovima jer je to njihova stvar. Ima}emo podr{ku na{ih navija~a. Mislim da smo kvalitetnija ekipa i da mo`emo do bodova. Ne potcjenjujem Slobodu, koja ima nekoliko dobrih fudbalera u svojim redovima.“

Smatram da smo sada kao cjelina bolji, mada smo u prethodnom navratu kada sam nosio bordo dres imali individulano kvalitetnije igra~e, izjavio je povratnik u tim sa Ko{eva
Sa ra je vo je po slje dnji put odnijelo puni plijen sa stadiona Tu{anj u sezoni 2005/06. kada je slavilo pobjedu sa 3:1. Nakon toga premijerliga{ sa Ko{eva nije postigao nijedan gol u pet utakmica {to pokazuje da }e izabranici Mirze Vare{anovi}a morati pru`iti maksimum da ostvare uspjeh. „U ovom trenutku ne mogu re}i koliko bismo bili zadovoljni osvajanjem jednog boda. @elimo pobjedu kako bismo zadr`ali priklju~ak za vrhom. Iz pro{le sezone imamo i iskustvo igranja ponovljenih prvenstvenih utakmica sa Slobodom. Znamo da nam predstoji te`ak zadatak, no vjerujem da }emo osvojiti tri boda.“ Podsjetimo, Belo{evi} je nastupao za FK Sarajevo od sredine 2008. do polovine 2010, da bi po slje dnjih po la go di ne igrao za Universitateu iz Cluja (Rumunija). „Sarajevo ima dobru ekipu i dobilo je poja~anja u zimskoj pauzi. Smatram da smo sada kao cjelina bolji, mada smo u prethodnom navratu kada sam nosio bordo dres imali individulano kvalitetnije igra~e“ izjavio je Be, lo{evi}.
Z. RA[IDOVI]

Reuters

ve~er za igra~e, navija~e, za sve. U`ivao sam, ali ne mogu re}i da sam u`ivao svih 90 minuta. Nadao sam se da }e br`e pro}i’’, zadovoljan je nakon utakmice bio trener Spursa Harry Redknapp.

Nedostajao gol
Iako su ci je lu uta kmi cu bili bolji, igra~i Milana nikako nisu mogli posti}i pogodak koji bi im pru`io nadu u pro lazak me|u osam naj boljih. ‘’Odigrali smo dobru utakmicu i mislim da smo, ukupno gledaju}i, zaslu`ili plasirati se u ~etvrtfinale. Naravno da sam tu`an zbog ispadanja, ali dali smo sve od sebe. Igramo sve bolje i ova uta kmi ca nam mo ra da ti novo samopouzdanje u borbi za naslov prvaka Italije“, re kao je na kon uta kmi ce trener Milana Massimiliano Al le gri, s ~ijim se mi{ lje njem sla`e i napada~ Zlatan Ibrahimovi}. ‘’U dvije utakmice Tottenham je prema na{em golu zapucao samo jednom i pro{ao dalje. Ne pobje|uje uvijek bolja ekipa. Zadovoljan sam kako smo igrali i kako sam igrao ja. Nedostajao je samo gol. [teta zbog ispadanja, sa da se okre}emo prvenstvu i kupu“, rekao je napada~ rossonera.

Liverpool bez Aurelija mjesec
Liverpool }e u naredni mjesec ostati li{en usluga brazilskog lijevog bo~nog igra~a Fabija Aurelija, koji }e biti van stroja zbog povrede zadnje lo`e. Fabio Aurelio zadobio je ovu povredu u prvom poluvremenu nedjeljne prvenstvene utakmice u kojoj je Liverpool u derbiju pobijedio Manchester United sa 3:1. Liverpoolov doktor Peter Brukner rekao je kako je u pitanju djelomi~no puknu}e Aurelijevog mi{i}a. “[teta, tijelo ga je iznevjerilo. Aurelio uvijek igra dobro kada je fizi~ki spreman“, rekao je Brukner. Redsi i njihov menad`er Kenny Dalglish trenutno na raspolaganju nemaju ni desnog bo~nog Martina Kellya, koji je van stroja, tako|e zbog povrede zadnje lo`e.

Milan se oprostio od Lige prvaka, a jedan od na jis ku sni jih ~la no va rossonera nakon ispada nja iz eli tnog ta kmi~enja nije skrivao suze. Clarence Seedorf je imao veliku karijeru. Osvajao je evropske naslove s Ajaxom, Realom i Milanom (dva puta), no polako se bli`i njegov kraj. Svjestan je i sam Holan|anin da godi ne pro la ze i da je okr{aj u Londonu bio najvjerojatnije njegov posljednji u Ligi prvaka. Uskoro }e navr{iti 35 godina, a Milan }e te{ko s njime produ`iti ugovor koji istje~e na kra ju se zo ne. Na kon utakmice u Londonu, televizijski novinar je pri {ao Se edor fu, ali sjajni veznjak bio je u su za ma i ni je mo gao govoriti te se je na kraju okrenuo i oti{ao prema svla~ionici.

Suze za kraj

Preokret Schalkea
Dobrom igrom u drugom dijelu utakmice Schalke je do{ao do pobjede protiv Valencije i zaslu`enog prolaska u ~etvrtfinale Lige prva-

ka na kon remija u prvom susretu. ‘’Na kon {to je Va len cia po ve la 1:0 ni smo ima li {to za iz gu bi ti, mo ra li smo iz vr{i ti pri ti sak i za bi ti pri je no {to se oti {lo na odmor. Jef fer son Far fan je to kra sno u~inio. Dra ma ti~no je bilo drugo poluvrijeme. Poveli smo, Valencia je silovito krenula naprijed, a nas je u ne ko li ko na vra ta spa sio gol man Ma nu el Neuer. Sma tram da smo za slu`ili pro}i u ~et vrtfi na le. Uje dno smo jo{ je dnom do ka za li da bo lje igra mo pro tiv ja kih sas ta va. Po no san sam {to smo sa vla da li je dnu od naj bo ljih {pan skih eki pa - izja vio je tre ner Schal kea Fe lix Ma gath. Trener gostiju Unai Emery bio je ra zo~aran ispa da njem iz na je li tni jeg klup skog takmi~enja na svijetu, ali je ~estitao protivniku na prolazu. ‘’Poraz boli, za nas je ova ve~er tu`na. U uta kmi cu smo u{li s velikim nadanjima i dobro je otvorili. Do najsitnijih detalja pripremili smo se za utakmicu protiv Schalkea, imali smo dobar stav, igrali smo svoju igru i protivniku nismo mnogo toga dopu{tali. Imali smo svoje prilike no nismo ih znali realizirati. Manuel Neuer je bio izvrstan. ^estitam Schalkeu na plasmanu u ~etvrtfinale, ali smatram da smo ga i sami zaslu`ili’’ - dao je svoje vi|enje utakmice Valencijin trener.
A. MEHANOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine
Rukometa{i Ma|arske, osim za sebe, igraju i za BiH

SPORT

45

Sezona lova na drugo
mjesto i dalje otvorena
Reprezentacija BiH nikad do sada nije bila u lak{oj grupi, ali ni imala tako pora`avaju}e rezultate u dvoboju sa suparnicima. Na papiru i dalje sve ostaje otvoreno
Izgleda nevjerovatno, ali je istinito. [to rukometna reprezentacija BiH vi{e gubi, izgleda da joj se vrata odlaska na EP 2012. godine stalno iznova otvaraju. Otkako reprezentacija BiH igra u raznim kvalifikacijama, ovaj slu~aj se nije dogodio. Jer, uprkos igri koju je za sve navija~e i ljubitelje rukometa bilo vi{e nego mu~no gledati i fijaska na gostovanju u Polvi od Estonije (35:30) u utakmici 3. kola, matematika ka`e da je rukometna reprezentacija BiH, nakon dva poraza i jednog remija, jo{ u igri za odlazak na EP 2012. godine! na{u selekciju jer je svojim pobjedama sa~uvala bh. timu teoretske {anse za lov na drugo mjesto u grupi koje vodi na EP 2012. Ma|ari su iz tri utakmice sakupili {est bodova, Makedonija ostala na tri, Estonija ima dva, a BiH je na za~elju sa jednim bodom. No, uprkos tome, na{a reprezentacija teoretski nije izgubila {ansu da se plasira na EP. To indirektno govori koliko su, izuzev naravno Ma|arske, sve ostale reprezentacije u grupi 1 zapravo slabe i nepredvidive. Prema tome, reprezentacija BiH nikad do sada nije bila u lak{oj grupi, ali ni imala tako pora`avaju}e rezultate u dvoboju sa suparnicima. Na papiru i dalje sve ostaje otvoreno. Da bi se na{a reprezentacija na{la na EP, prvo u subotu mora pobijediti Estonija u revan{u, utakmici 4. kola u Visokom, u protivnom sve pada u vodu. Ukoliko bi upisali dva boda iz subotnjeg me~a, izabranici selektora Ra|e bi s ukupno tri boda presko~ili Estoniju i bodovno se izjedna~ili na tabeli sa Make-

^ista matematika
Tu ~injenicu na{i reprezentativci ne mogu naravno zahvaliti sebi i ostvarenim rezultatima, nego selekciji Ma|arske, koja u ovim kvalifikacijama “po u{ima udara“ koga stigne, a zadnja `rtva ove svo je vrsne ma|arske kaznene ekspedicije bila je Makedonija, koja je pora`ena na svom terenu sa 22:29. Tako ispada da Ma|arska, koja je favorit grupe 1, koliko za sebe, toliko u ovome slu~aju igra i za

Nade nisu izgubljene za bh. rukometa{e i pored dva poraza

HVALA MA\ARIMA Tako ispada da Ma|arska, koja je favorit grupe 1, koliko za sebe, toliko u ovome slu~aju igra i za na{u selekciju jer je svojim pobjedama sa~uvala bh. timu teoretske {anse za lov na drugo mjesto u grupi koje vodi na EP 2012.
i ~ime bi ve} sada bio na~injen ogroman iskorak ka odlasku na EP. Veliku odgovornost za to imaju direktni akteri, koji ne smiju da se pona{aju kao izgubljeni u kosmosu, a prvi me|u njima je trenutni zapovjednik bh. rukometnog broda, odnosno selektor Vojislav Ra|a, koji je ju~er bio nedostupan. Dok za sve ne bude potpuno kasno.
G. VRANJE[

donijom od koje se o~ekuje da iz gu bi na gos to va nju kod Ma|arske u 4. kolu.

Odgovornost aktera
Po nekim ra~unicama, u preostale dvije utakmice, u kojima }e odmjeriti snage sa Ma|arskom i Makedonijom, na{oj reprezentaciji bi bila dovoljna ~ak i samo jo{ jedna pobjeda pa da se izbori dugo~ekani plasman

na Evropsko prvenstvo. Sve ovo je, ipak, samo jezik matematike. Realnost nam name}e pitanje za{to se tako olako u{lo u ovu krizu rezultata koja ve} nakon tre}eg kola sve tjera da se bave kalkulacijama. Da je bilo dobrih rezultata, do sada bi se uknji`ila minimalno ~etiri boda iz tri utakmice (te{ko je bilo o~ekivati pobjedu nad Ma|arskom na njenom terenu)

Irfan Smajlagi} o {ansama Bosne BH gas u Ligi prvaka

Da je novac sve, ne bismo

Sastanak IO RSBiH idu}e sedmice
Predsjednik RSBiH Mirsad Sir}o je nakon poraza na{e reprezentacije u srijedu na gostovanju kod Estonije, ju~er ujutro zakazao sastanak Izvr{nog odbora RSBiH za petak, na kojem bi se razmatrao neuspjeh bh. tima u susretu sa Estonijom. “^lanovi IO RSBiH trebali su se okupiti u petak, ali zbog udaljenosti i sprije~enosti nekih ~lanova te nemogu}nosti njihovog dolaska, odlu~eno je da se ovaj sastanak prolongira za narednu sedmicu“, kazao je generalni sekretar RSBiH G. V. Smajo Kara~i}.

sada bili u osmini finala
Rukometa{i Bosne BH gas bi}e na najte`im mogu}im isku{enjima u osmini finala Lige prvaka, u kojoj }e za rivala imati Chehovske medvjede, koji su ruska reprezentacija u malom. Dovoljno je spomenuti podatak da medvjedi vladaju ruskim rukometom ve} deset godina tokom kojih su osvajali deset titula prvaka. Ipak, studenti, koji su i samim plasmanom me|u 16 najboljih ekipa ostvarili najve}i uspjeh u istoriji kluba, proba}e u~initi sve kako bi rivalu pomrsili planove. Bh. {ampion }e igrati prvi me~ protiv ruskog prvaka u Skenderiji, 27. marta. “Imaju}i u vidu to, s kakvom ekipom zapravo igramo u osmini finala Lige prvaka, za nas postaje nebitno gdje }emo odigrati prvu utakmicu. Da li igrali kod ku}e ili pak gostovali u prvom me~u i nije nam toliko va`na okolnost bu du}i da }e o ko na~nom is ho du odlu~ivati mnogo bitniji, drugi elementi. Mi imamo mladu ekipu, odnosno posjedujemo tim koji jo{ mora da u~i. Na posljednjem smo mjestu po bud`etu u Ligi prvaka, a s druge strane ima}emo rivala ~iji je godi{nji bud`et najmanje pet miliona eura. No, i pored toga, na{ plasman u osminu finala pokazao je da dovedemo do tog stupnja da u pobjedu vjeruju do posljednje sekunde utakmice, {to prethodno podrazumijeva ispunjenje brojnih preduvjeta. Na tom planu stalno radimo. Do{li smo u situaciju da nas u Ligi prvaka vi{e niko ne potcjenjuje. Jer, ko god nas je olako shavatio, lo{e je pro{ao. Ne ra~unamo na potcjenjivanje ni od Chehovskih medvjeda. Ruski tim }e protiv nas igrati svom snagom, kao da smo Ciudad Real ili Kiel. Ipak, na{ rad i stalno ispravljanje gre{aka u hodu je ono {to nam je dosada davalo optimizam i tako treba da ostane. Sigurno je da }emo u~initi sve da na{em predstoje}em rivalu priredimo lo{ dan i zagor~amo `ivot“, rekao je Smajlagi}. Recimo jo{ da je `rijeb kao Bosnine rivale u osmini finala, umjesto Chehovskih medvjeda mogao donijeti za protivnika Kiel odnosno Montpellier. “Ni u tom slu~aju ne bi se puno toga promijenilo jer je rije~ o vrhunskim evropskim ekipama. Chehovski medvjedi su potvrdili da pripadaju velikim timovima budu}i da su pro{le sezone igrali u final fouru Lige prvaka. U ovoj fazi sigurno ne postoje laki protivnici“ za, G. V. klju~io je Smajlagi}.

Dinamo (Minsk) `eli u Regionalnu ligu
Na adresu RSBiH u ~etvrtak je stigao dopis od RK Dinamo iz Minska. Rukovodstvo ovog bjeloruskog kluba saop{tava da je zainteresovano za u~lanjenje Dinama u Regionalnoj ligi. G. V.

Posjedujemo tim koji jo{ mora da u~i: Irfan Smajlagi}

novac nije presudan. Jer kad bi bilo obrnuto, onda mi danas ne bismo ni bili tu gdje jesmo“, kazao je trener Irfan Smajlagi}. [ef stru~nog {taba Bosne BH gas je istakao kako Bosnin plasman me|u 16 najboljih ekipa u Evropi do`ivljava kao satisfakciju za istrajan rad cijelog kolektiva, ali da se nikad ne treba zadovoljavati ostvarenim nego stalno raditi na podizanju kvaliteta. “Bitno nam je da igra~e psiholo{ki

Ilid`a doma}in Borcu
U 15. kolu Premijer lige BiH za rukometa{ice danas se sastaju: Gora`de - Katarina (19 sati) i Ilid`a - Borac (18,30). Sutra igraju @ivinice - Zrinjski (19) i Ljubu{ki - Kne`opoljka (19), Jedinstvo - Lokomotiva (sino}). Slobodna ekipa: Mira.

46

SPORT

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NLB: [iroki osigurao opstanak
Pobjedom protiv Radni~kog na Pecari [iroki je dva kola prije zavr{etka redovne sezone NLB lige i teoretski osigurao svoj ostanak, a u tome mu je pomogla i pobjeda Cedevite protiv Crvene zvezde. U jednoj dosta zanimljivoj utakmi ci u ko joj je pa lo pre gr{t ko{eva bh. prvak je na kraju slavio sa 103:94. “Bila je ovo neobi~na utakmica, s pu no po ena. Me|utim, otvori se nekada {ut jednostavno. Zapravo, nije mo`da ni bilo drugog na~ina za suprotstaviti se {uterski raspolo`enom sastavu Radni~kog koji ima odli~nu ekipu, to se pokazalo i ovaj put. Ovo je na{a deseta pobjeda, veliki uspjeh ove ekipe, jer smo sada vjerujem izbjegli mogu}nost da zavr{imo kao posljednji“, rekao je trener Ivan Veli}. U posljednjoj utakmici kola Hemofarm nije gubio vrijeme protiv drugog bh. predstavnika Igokee. Vr{~ani su na poluvrijeme oti{li s 46:22 i do kraja odr`ali visoku prednost. Najefikasniji kod pobjednika bio je Ivan Mara{ s 18 poena, dok je Miljan Pavkovi} svojim 14 dodao sedam asistencija i {est skokova. Neboj{a Joksimovi} s 19 poena predvodio je Igokeu.
A. M.

Izbor najboljih sportista Kantona Sarajevo

Potur i Ceri} najuspje{niji
Karatista Nermin Potur i d`udistkinja Larisa Ceri} progla{eni su za najuspje{nije sportiste Kantona Sarajevo u 2010. godinu. Tradicionalna, 19. manifestacija odr`ana je sino} u Domu mladih u organizaciji Sportskog saveza KS, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta KS. Dvadesetdvogodi{nji ~lan Karate kluba Ilid`a - Nermin Potur u pro{loj godini osvojio je ~etiri bronzane madalje na Svjetskom prvenstvu u Beogradu (pojedina~no i ekipno), Svjet skom stu den tskom prvenstvu u Podgorici (pojedi na~no) te Evrop skom prvenstvu u Atini (ekipno). Najbolja bh. juda{ica Larisa Ceri}, ~lanica JK Nippon, u pro{loj godini osvojila je srebrenu medalju na EP-u za mla|e seniore i seniorke u Sarajevu, zatim bronzu na Svjetskom kupu u Miamiju, dok je na Evropskim kupovima u Sarajevu i Hamburgu izborila zlato i bronzu. Uz navedene rezultate jo{ je osvojila naslove prvakinje Balka-

Ivan Veli}: Neobi~na utakmica NLB
Regionalna liga 24. kolo

1. Krka 2. Par tizan 3. Olimpija 4. Zagreb 5. Budu}nost 6. Cedevita 7. Hemofarm 8. Radni~ki 9. Igokea 10. Nymburk 11. Cibona 12. [iroki 13. Zadar 14. C. Zvezda

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

Olimpija - Nymburk Budu}nost - Zagreb Cibona - Krka [iroki - Radni~ki Cedevita - C. zvezda Hemofarm - Igokea Par tizan - Zadar

17 7 16 8 16 8 14 10 13 11 12 12 12 12 12 12 11 13 11 13 10 14 10 14 7 17 7 17 Rezultati

1866:1722 1913:1660 1843:1724 1960:1936 1827:1766 1966:1923 1896:1911 1960:2016 1785:1808 1850:1893 1846:1932 1828:1979 1838:1967 1817:1958

41 40 40 38 37 36 36 36 35 35 34 34 31 31 74: 63 77: 80 67: 72 104: 92 98: 95 82: 62 85: 50

Nermin Potur

Larisa Ceri}

na u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Na gra de za vrhun ske me|una ro dne re zul ta te uru~ene su teniseru Damiru D`umhuru i judisti Eldinu Omerovi}u, osvaja~ima bronzanih medalja na Olimpijadi mladih u Singapuru. Specijano priznanje za vrhunski rezultat uru~eno je stonoteniserki Emini Had`iahmetovi}. Za najbolju `ensku ekipu progla{en je Klub ritmi~ke

gimnastike Olimpik, dok je u mu{koj konkurenciji nagradu dobio Strelja~ki klub Sarajevo. Titulu najboljeg trenera ponio je Ramiz Potur, selektor mu{ke kadetske karate reprezentacije BiH. Priznanja za vrhunsko sportsko stvarala{tvo uru~ena su Raziji Mujanovi} i Predragu Pa{i}u, dok su specijalna priznanja za razvojsporta u KSpripala gradona~elniku Aliji Behmenu i Nijazu Merdanovi}u.

ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16 71 000 Sarajevo Na osnovu ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine FBiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), ~lana 41. Statuta ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo, broj OPU-IP-235/09 od 25. 6. 2009. god., Nadzorni odbor Dru{tva na svojoj 24. sjednici, odr`anoj 10. 3. 2010. godine, donio je odluku, broj I-00240/11 od 10. 3. 2011. godine, o sazivanju osme Skup{tine Dru{tva i ovim putem daje:

ATP Challenger Sarajevo Open

Deli} preko Becka

u ~etvrtfinale
Amer Deli} plasirao se u ~et vrtfi na le ATP Challenger teniskog turnira Sarajevo Open nakon {to je poslije velike borbe, tri tie-breaka i uz podr{ku navija~a savladao dvostrukog osvaja~a turnira, Nijemca Andreasa Becka. Mogao je bh. reprezentativac me~ okon~ati i mnogo ranije, ali je u tie-breaku drugog seta ispustio ~etiri me~ lopte. Oti {lo se u tre}i odlu~uju}i set u kojem Deli} nije ponovio gre{ke iz prethodnog te je uspje{no nastavio kro~iti put ka tituli. Treba spomenuti da je dvorana “Mirza Deliba{i}“ bila poprili~no ispunjena, a publika je to kom ci je log me~a skan di ra la Ame ro vo ime, gurala ga naprijed gro mo gla snim apla uzom i ovacijama. Deli} im se na kraju odu`io pobjedom. U dana{njem ~etvrtfinalu koje ne}e po~eti prije 18 sati, Deli} }e igrati protiv Austrijanca Martina Fischera koji je sa turnira izbacio drugog nositelja, Slovenca Bla`a Kav~i}a - bilo je 2:0 (6:1, 7:6), a dalje je pro{ao i branilac naslova, Francuz Edouard Roger-Vasselin koji je bez proble-

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju osme Skup{tine dioni~ara ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo Osma Skup{tina dioni~ara ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo odr`at }e se 30. 3. 2010. godine (srijeda) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16, sa po~etkom u 15 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i:

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika, kao i zapisni~ara skup{tine; 2. Dono{enje odluke o usvajanju izvje{taja o radu i finansijskom poslovanju Dru{tva za 2010. godinu uklju~uju}i izvje{taj o radu Nadzornog odbora Dru{tva, izvje{taj Odbora za reviziju i izvje{taj vanjskog revizora Dru{tva; 3. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti; 4. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu; 5. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva; 6. Dono{enje odluke o razrje{enju dva ~lana Nadzornog odbora; 7. Dono{enje odluke o imenovanju dva ~lana Nadzornog odbora. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka skup{tine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju osme Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari dru{tva u skladu sa Zakonom, li~no ili putem ovla{tenog punomo}enika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari, odnosno punomo}enici dioni~ara dru{tva su du`ni dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju osme Skup{tine dioni~ara najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~eno po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na osmoj Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava. Glasanje u Skup{tini obavlja se glasa~kim listi}ima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/774-869. Predsjednik Nadzornog odbora Emir Ahmetagi}

Amer Deli}: Na krilima navija~a to pobjede

ma savladao Hrvata Antonia Vei}a sa 2:0 (6:1, 6:2). Prolaz u ~etvrtfinale osigurao je Francuz Nicolas Mahut koji je u tri seta bio bolji od [panca Bautiste (6:4, 3:6, 6:2).
M. I.

NBA LA Clippersi iznenadili Boston

Kevin Love sam na tronu
Boston Celticsi, omjerom najbolja ekipa Isto~ne konferencije NBA lige, upisali su iznena|uju}i poraz od Los Angeles Clippersa. U TD Gardenu slavili su gosti 108:103. Za razliku od najbolje ekipe Istoka, najbolja na Zapadu, ali i u cijeloj ligi, nije kiksala. San Antonio Spursi slavili su u svom AT&T Centeru 111:104 pobjedu nad Detroitom kojom su i matemati~ki osigurali doigravanje za naslov prvaka. Ostvareno ~etrnaesto uzastopno doigravanje najdu`i je aktivni niz lige u ovom trenutku. Rezultati: Philadelphia - Oklahoma City 105:110, produ`etak, New Jersey - Golden State 94:90, Charlotte Chicago 84:101, Toronto - Utah 94:96, Bos ton - LA Clip pers 103:108, Milwaukee - Cleveland 110:90, Minnesota - Indiana 101:75, New Orleans Dallas 93:92, Memphis - New York 108:110, San Antonio - Detroit 111:104, Sacramento - Orlando 102:106.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA dd SARAJEVO
(KAPITAL: KM. 60.000.000.)

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2010. GODINU
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA DD SARAJEVO D`eneti}a ~ikma br. 2, 71 000 Sarajevo Tel: 033 564 100; Fax: 033 564 101; www.ziraatbosnia.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Mehmet Mumcuoglu -predsjednik; Can Akin Caglar - zamjenik predsjednika; Erhan Usta - ~lan; Atilla Cetiner - ~lan; Soner Canko - ~lan - ~lanovi uprave Kenan Bozkurt, Indira Pa{i}, Ozcan Asanoglu II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 6.000 dionica, i nominalna cijena nominalna vrijednost jedne dionice 10.000,00 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira TC ZIRAAT BANKASI A.S. ANKARA, 68% dionica dionica emitenta s pravom glasa ZIRAAT BANK INTERNATIONAL FRANKFURT, 32% dionica III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani, a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 7.632.309 h) Teku}a sredstva 165.662.275 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 173.294.584 PASIVA f) Kapital 68.412.989 g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze 52.458.063 i) Kratkoro~ne obaveze 52.423.532 j) Ukupno pasiva 173.294.584 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 15.098.016 g) Rashodi 14.579.901 h) Dobit/gubitak prije poreza 518.115 i) Porez na dobit 57.850 j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 460.265 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Fra An|ela Zvizdovi}a 1, 71 000 Sarajevo - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o Finansijski izvje{taji od vanjskog revizora sa pozitivnim mi{ljenjem finansijskim izvje{tajima1

Kao članica velike grupacije, Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo nastavila je sa stabilnim poslovanjem u prethodnoj godini uz povećanje aktive u procentu od 12,48%. Pored prisutne finansijske krize u 2010. godine ostvarena je dobit u iznosu od 460 hiljada KM.

Neto dobit T.C. Ziraat Banke u 2010. godini dostigla 3,7 milijardi turskih lira
Generalni direktor Ziraat Banke gospodin Can Akın Caglar je na konferenciji za štampu, priređenoj u zgradi Generalne direkcije Banke, objavio poslovne rezultate Banke za 2010. godinu. Caglar je izjavio da je u 2010. godini Banka otvorila 74 nove filijale, čime je ukupan broj filijala dostigao cifru od 1.379 , a od toga njih 420 se nalazi u mjestima u kojima ne postoji ni jedna druga banka. Prema riječima Caglara, najvažnija podloga profitabilnosti Banke leži u produktivnom radu, pritom naglašava da se ovo veoma produktivno poslovanje obavlja sa 22.800 uposlenika. Caglar ističe da su zastupljeni u 17 zemalja na 76 lokacija, au narednoj godini kao 18. zemlju dodat će Kosovo, gdje će otvoriti 2 filijale. Caglar ističe da Banka u posljednjih 7 godina naprofitabilnija banka u Turskoj, a u 2010. godini ostvarili su cirka 4,4 milijarde lira bruto dobit, te oko 3,7 milijardi neto dobit.

48

OGLASI

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU INSTITUT ZA NAU^NOISTRA@IVA^KI RAD I RAZVOJ Klinika za radiologiju Afilijacijska jedinica "Jefferson Ultrasound Research and Education" Institut za vaskularne bolesti

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavamo zainteresirane ljekare da se na Klinici za radiologiju organizuje

TE^AJ COLOR DOPPLER ULTRAZVUKA SA RADIONICOM 9. 5. do 20. 5. 2011. godine
Program sadr`i teoretsku nastavu iz oblasti color doppler ultrazvuka u oblasti krvno`ilnog sustava sa osnovnim principima iz fizike i UZCD aparature kao i radionicu koja omogu}ava stjecanje prakti~nih vje{tina u izvo|enju ovih pregleda. Teoretska nastava iz ostalog vaskularnog digitalnog imaginga je sastavni dio programa. Predava~i: 1. Prof. dr. [erif Be{li} 2. Acc. prof. dr. Marko Buk{a 3. Prof. dr. Mirza Dili} 4. Prof. dr. Senad Mehmedba{i} 5. Doc. dr. Sandra Vegar - Zubovi} 6. Doc. dr. Jasminka \elilovi}-Vrani} 7. Prim. mr. sc. dr. Vanesa Be{lagi} 8. Prim. dr. Besima Had`ihasanovi} 9. Dr. Vesna Sarajli} Cijena ko{tanja te~aja CDUZ sa radionicom je 2.000 KM, sa uklju~enom kafom i sendvi~-pauzom. Svim polaznicima je u cijenu te~aja ura~unat i besplatan primjerak knjige „Color Duplex sonografija u radiolo{koj praksi“, d`epni (pocket) atlas i CD sa predavanjima. Po zavr{etku te~aja pola`e se test i prakti~ni dio ispita, nakon ~ega se dobije CERTIFIKAT o ste~enom prakti~nom i teoretskom znanju iz oblasti CDUZ BROJ KANDIDATA JE LIMITIRAN Broj `irora~una za uplatu: KCUS Institut za NIR i razvoj: 141-001-00103017-59 BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo (ZA TE^AJ CDUZ SA RADIONICOM) Materijal za te~aj se mo`e podi}i uz prilo`eni peti primjerak virmana Kontakt-osoba: g|a Marijana Jovi} KCUS, Institut za nau~noistra`iva~ki rad i razvoj E-mail: institutnir@bih.net.ba, tel./fax: 297-884, 297-806

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU INSTITUT ZA NAU^NOISTRA@IVA^KI RAD I RAZVOJ KLINIKA ZA RADIOLOGIJU [KOLA ULTRAZVUKA

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavamo zainteresovane ljekare da se na Klinici za radiologiju organizuje

"BAZI^NA [KOLA ULTRAZVUKA ABDOMENA" 11. 4. — 22. 4. 2011. godine
Program sadr`i teoretsku i prakti~nu edukaciju - od istorijata ultrazvuka u medicini, osnovnih principa fizike, aparature do na~ina pregleda bilijarnog trakta, jetre, pankreasa, slezene, bubrega i nadbubrega te osnovnih principa Doppler metode, i odnosa UZ prema CT i MRI u dijagnostici abdomena. Predava~i su: prof. dr. [erif Be{li}, doc. dr. Sandra Vegar - Zubovi}, doc. dr. Melika Klan~evi}, prim. mr. sc. dr. Vanesa Be{lagi}, prim. mr. sc. dr. Zoran Li~anin, doc. dr. Fahrudin Smajlovi} i prim. dr. Lamija Gluhbegovi}. Cijena ko{tanja {kole je 1.500 KM sa uklju~enom kafe i sendvi~-pauzom. Po zavr{etku {kole u~esnici }e ovladati teoretskim i prakti~nim osnovama UZ abdomena, za {ta }e im biti dodijeljeni CERTIFIKATI BROJ KANDIDATA JE LIMITIRAN Broj `irora~una za uplatu: KCUS INSTITUT ZA NIR I RAZVOJ: 141-001-00103017-59 BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo (za [kolu UZ) Nakon uplate mo`ete preuzeti {tampani materijal. Kontakt-osoba: Marijana Jovi} KCUS, Institut za nau~noistra`iva~ki rad i razvoj Tel: 297-884, Fax: 297-806 E-mail: institutnir@bih.net.ba, www.kcus.ba

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

DOO "Rudar" Tuzla Ulica Mitra Trifunovi}a U~e broj 9 75 000 TUZLA Zbog pro{irenja poslova u inostranstvu raspisuje:

KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme za slijede}a radna mjesta 1. MA[INSKE STRUKE VSS, SSS, KV (bravarske, mehani~arske) ....................................................................izvr{ilaca PP, 2. RUDARSKE STRUKE VSS, SSS, KV, PK, NK....................................................................................................izvr{ilaca PP, 3. ELEKTROSTRUKE VSS, SSS, VK, KV...........................................................................................................izvr{ilaca PP, 4. RUKOVALAC GRA\EVINSKE MEHANIZACIJE (VK, KV) ................................izvr{ilaca PP, 5. RUKOVALAC RUDARSKE MEHANIZACIJE (VK, KV) ........................................izvr{ilaca PP Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e: 1. AKTIVNO POZNAVANJE NJEMA^KOG JEZIKA (u govoru i pismu) ZAVR[ENA NAJMANJE 2 RAZREDA OSNOVNE [KOLE U NJEMA^KOJ ILI AUSTRIJI (grund schule) 2. STRU^NA SPREMA ODGOVARAJU]EG SMJERA Kandidati se primaju za rad u inostranstvu. Ugovor o radu zaklju~uje se na odre|eno vrijeme. Konkurs ostaje otvoren do popune potrebnog broja radnika. Sve dodatne informacije vezano za konkurs mogu se dobiti putem telefona broj: 035/282-651. Prijave slati na adresu Mitra Trifunovi}a U~e br. 9, 75 000 Tuzla.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM tvosoban stan 70m2 na Breci, extra ura|en, 400 eura. U cijenu ura~unate sve re`ije. Molimo da se jave zaposleni ili stranci. Mob. 061/573-640. CENTAR - Ciglane, izdajem prodajni prostor, sve u staklenim portalima. Pozicija i prostor odli~ni. Mo`e za salon automobola, namje{taja, kozmetika i dr. 3.600 KM mjese~no. Mob. 061/269-835. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 061/530045. IZDAJEM blizu trolejbuske Bistrik stanice, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II sprat, 450KM. Tel. 646-410. IZDAJEM poslovni prostor 76m2 u centru I sprat. Tel. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor 80m2, ul. Avde Smajlovi}a br. 1. Mob. 061/573640. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 061/253-382. IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opingu-Grbavica. Tel. 521-358. IZDAJEM jednosoban zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija, Breka II. Tel. 033/538-185, 062/147-003. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Stup — Ba~i}i. Mob. 061/198-642. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 39m2, Drvenija, eta`no grijanje, useljiva 1. aprila. tel. 061/908-587. IZDAJEM jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, lift, parking, samcima. Tel. 061/320-843. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810-716. IZDAJEM skladi{ni prostor, blindirana vrata, 30m2, Otes. Tel. 033/628896. IZDAJEM luksuzno namjee{teen trosoban stan Grbavica-Kova~i}i kod OHR-a. tel. 061/812-046. IZDAJEM dvosoban stan u centru na du`i period. tel. 061/514-301. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, grijanje, studentima ili bra~nom paru, Ohridska 3A, N. Sarajevo. Tel. 443-620. IZDAJEM trosoban stan u strogom centru, pogodanza kancelarije. Tel. 061/350-688. IZDAJEM sdvosoban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 213958. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru bli`e centru. Tel. 061/358-772. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM namje{tenu ku}u u Pofali}ima preko puta Tv OBN sa 6 soba, 2 kupatila, 3 terase. Tel. 061/546-246. IZDAJEM ku}u u zakup sa tri namje{tena stana od 65m2 sa c.g i tri gara`e, parking. Tel. 062/527-254. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM poslovni prostor, Trg Skenderije 8,17m2. tel. 061/480-207. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva VI. Tel. 666-936. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM stan 40m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377-485. NAMJE[TEN stan za studente i studentice, privatna zgrada, poseban ulaz. Mob. 062/878-502. IZDAJEM dva stana po 80m2, posebni ulazi, et. grij. alarm, ba{ta, Breka, H. Polovine. Mob. 061/182-128. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM ku}u, 300m2, Trebevi~ka, mogu}e kori{tenje u stambene svrhe, kao pos. prost. dvori{te, gara`a, mogu}a svaka vrsta dogovora. Tel. 033/263-190, 061/161-790. IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan 100m2, Aerodromsko naselje, gara`a, nedavno ugra|ena super moderna kuhinja. Tel. 033/263-190, 061/161790. IZDAJEM prazan stan na [ipu, novogradnja, 80m2. Mob: 061/161-790. IZDAJEM-prodajem gara`u u Kranj~evi}evoj (za manje automobile). Tel. 612-956. IZDAJEM gara`u 15m2, na Marin Dvoru, Te{anjska ulica. Mob. 061/273-995. IZDAJEM gara`u na Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592. IZDAJEM poslovni prostor 80m2, cen. grij. Radni~ka 19, Grbavica, na du`i period. Mob. 061/130-034. IZDAJEM ku}u 450m2, sa vo}njakom, hladnjakom, gara`a, parking, cen. grij. Mob. 061/130-034. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U STROGOM centru izdajem namje{ten namje{ten stan 90m2, V sprat, bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Mob. 0611/908-587. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Mob. 061/220957. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. [VRAKIINO, garsonjera 25m2/III, ul. Prvomajska, centralno grijanje, 38.500 KM, Hrasnica 36m2 adaptiran, 46.500 KM, sve novo. Mob. 061/269-835. DONJE Ciglane, ul. Alipa{ina, trosoban 76m2/I + terasa, stanje odli~no, 239.000 KM, ul. Husrefa Red`i}a 73m2/III + 2 terase, 208.000 KM. Mob. 061/269-835. DOBRINJA C5, dvoeta`ni stan 112m2/II, 150.000 KM, centar kod Muzi~ke {kole, dvosoban 55m2/I, ima ba{tu, stanje izviorno. 2.550 KM/m2. Mob. 061/510-964. NI[I]I — Jelik, ku}a na parceli od 2,5 dunuma, 100.000 KM, Ni{i}i luksuzna ku}a sa 1,5 dunuma, 150.000 KM. Mob. 061/510-964. KU]E: Stari Grad — ul. Hercina, 230.000 KM, ul. Ke~ina, 320.000 eura, Pofali}i — Humsko brdo, 350.000 KM, D. Malta — 850.000 KM, grbavica — 1.500.000 KM. Mob. 062/068-901. Marijin dvor — ul. Titova, poslovni prostor 160m2/I sprat, 7 prostorija + pomo}ne u extra stanju, 3.250 KM/m2. Mob. 061/269-835. PRODAJEM na Dolac Malti jednosoban stan 38m2, Ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 79.000KM. Tel. 061/890797. PRODAJEM stan u Ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, 200.000KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inom, Trg Me|unarodnog prijateljstva, VI sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a uz glavni put za Mostar 760m2 placa + gara`a, 70.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji, Kova~i. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Robota. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom, Aleja lipa 98.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan u Hrasnom 36m2, trg Heroja 65.000KM. Tel. 065/021556. PRODAJEM stan na Grbavici 52m2, B. Muteveli}a, III sprat. tel. 065/021556. CENTAR, Bjelave, garsonjera 38m2, nova, cijena 2.500 KM/m2. Mob. 061/131-727. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM garsonjeru 38m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. PARCELA cca 2.000 m2, pod vo}em na putu Sarajevo Ilija{ — Male{i}i Donji, dobar prilaz, struja, voda, pogodan za gradnju, povoljno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM stan 48m2, Aneks, udaljen od autobuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508-404. PRODAJEM zemlji{te 1000m2 na Koranu postoji priklju~ak struje i vode ili mijenjam. Tel. 061/722-305. PRODAJEM u centru, Ul. Kaptol 2 trosoban. Tel. 062/611-5596. PRODAJEM u Hrasnom kod pekare „AS“ dobar dvosoban 57m2, II sprat, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na Dobrinji I, 92m2, II sprat, odli~an, odmah useljiv. tel. 061/214-856. PRODAJEM u centru-Dalmatinska, stan 121m2 vp, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM na Grbavici-[oping 83m2, V sprat, nadzida, nema lifta, 2000KM/m2. Tel. 06/079-751. PRODAJEM na M. Dvoru 54m2, I sprat, dvostrano orjentisan, fikssno 2100KM/m2. Tel. 062/156-882. PRODAJEM bez posrednika sstan 90m2+30m2 terase, papiri uredni. Tel. 033/200-227, 061/908-587. PRODAJEM poljoprivredno zemlji{te pod zakup. tel. 065/346-222. PRODAJEM sve vrste nekretnina dobre lokacije i najpovoljnije cijene. tel. 061/312-969. PRODAJEM u centru dvosoban stan. Tel. 061/514-301. PRODAJEM stan 69m2 centar, I sprat stan 29m2 Stari grad II sprat, garsonjera centar 22m2 + gara`a 12m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM devastiranu ku}u u Trebinju Mosta}i 95m2 + dvori{te 125m2, parcela u Dra~ama Hrvatska 520m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM ku}u sa dva stana + pos. prostor 120m2 koji je u funkciji + ba{ta + gara`a ekstra ura|eno. Tel. 061/573-640.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stambeno poslovni objekat u Had`i}ima 200m2 + 1650m2 zemlje pogodno za sve namjene, papiri uredni. Tel. 061/573-640. PRODAJEM ku}u na sprat 9x8, magistralni prostor 24x6 ba{~a 1,5 dulum, Rajlovac-Zabr|e. Tel. 061/325627, 616-238. PRODAJEM u centru, trosoban, Ul. Kaptol 2/II 79m2, plin, pogodan za kancelarije. Tel. 033/617-382, 062/611596. PRODAJEM zemlju sa objektima i skladi{te 3700m2, Lukavica kod TUSA. Tel. 033/647-462, 061/047-960. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, Grbavica 131m2, Isto}no sarajevo 55m2. tel. 061/375-787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikendku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM na ^. Vili-Kvadrant, jednoiposoban stan od 52m2 sa centr. grijanjem, cijena po dogovoru. tel. 061/893-105. PRODAJEM stan 49m2 na Vracama. Tel. 061/208-920. PRODAJEM ku}u na sprat, [ekerova 7 — Bjelave. Tel. 061/150-373. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion, cijena 230.000KM. Tel. 062/316-379. PRODAJEM ku}u na Kromolju 240m2 i 500m2 oku}nice, centraalno grijanje i asfaltni prilaz. Tel. 062/591105. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. SKENDERIJA, jednosoban stan 42m2, novogradnja, eta`. grijanje, cijena po dogovoru. Mob. 061/352-112. PRODAJEM ku}u na Babi}a Ba{ti — Alifakovac, ba{ta, gara`a. Mob. 061/865-158. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici, vikendica na Vla{i}u. Tel. 061/528-032. PRODAJEM jednoiposoban stan 54m2 u Splitu 1/1, pogled na more. Tel. 062/577-638. PRODAJEM ku}u u strogom centru, Ul. Patriotske lige, 12x7. tel. 061/243923. PRODAJEM stambeno poslovni objekat na jablani~kom jezeru. tel. 061/243-923. PRODAJEM dvije devastirane ku}e na 1000m2 zemlji{ta, Gazin Han. tel. 061/243-923. PRODAJEM jednosoban stan 30m2 lijepa lokacija na Ko{evskom brdu. Tel. 061/243-923. PRODAJEM strosoban stan 78m2, I kat u centru Ilija{a, centralno grijanje. tel. 062/577-638. PRODAJEM parcelu 12500m2 pored puta Sarajevo — Kiseljak u mjestu Kobilja~a. Tel. 061/172-066. PRODAJEM u Pofali}ima ku}u preko puta Tv OBN-a. Tel. 061/546-246. PRODAJEM jednosoban stan 41m2 + 4m2, I kat, plinsko, pvc stolarija, blindo vrata, 1/1. tel. 061/709-430. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. KU]A, vlastiti vodovod, et`. grijanje, ure|ena oku}nica, Pazari}-[inici. Tel. 417-219. STAN 100m2 kod op}ine Stari grad, idealan za poslovni prostor. Mob. 061/215-033. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM zemlju za vikendice na Mojmilu, sa pogledom na Dobrinju. Mob. 062/823-739, 061/172-518.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM stan 89m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381-918. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBAN dvosoban i dvoiposoban stan, poznat kupac, Hrasno Grbavica, centar. Mob. 061/350-448. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo mo`e i namje{tena kancelarija. tel. 061/532-450.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan blizu Medicinskog fakulteta, grijanje plinsko, II kat. Tel. 033/526-022, 061/916-429. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan mladom bra~nom paru ili studentima, Alipa{ino C-faza. Tel. 062/965-966. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom Brdu, studenticama i parovima, cijena 400 KM, sa uklju~enim re`ijama. Mob. 061/373-949, 061/223941. IZDAJEM garsonjeru, Bjelave 21. Mob. 061/356-535. IZDAJEM namje{ten stan 47m2, Ul. H. Hume 2, zvati od 16 do 18h. Tel. 033/677-915. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461.

PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: abc19@sbcglobal.net

CENTAR, prodajem dvosoban stan 96m2, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Mob. 061/183-669. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688-855.

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

KUPOVINA
KUPUJEM knjige iz svih oblasti, dolazim na adresu. Mob. 061/777-700. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM nekretnine u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova, najbolje pla}amo, isplata odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 061/264-364. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264-364, 062/788-739. KUPUJEM manji dvosoban ili jednosoban stan na Grbavici, Hrasnom okolina Socijalnog do Malte. Tel. 062/577-638. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah, najpovoljnoje. Mob. 061/175237. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948

SJE]ANJE

OSTALO
PRODAJEM portabl ma{inu za kucanje, u vrlo dobrom stanju Unis-Bugojno, 60 KM. Tel. 033/451-946, 061/378-523. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. AKCIJA do isteka zaliha, kameni ugalj Banovi}i kocka, kvaliteta zagarantovana, mo`e i u vre}ama. Mob. 063/544-343. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651556. PRODAJEM dje~iji krevetac od `eljeza sa to~kovima, povoljno. Tel. 062/320-034. PRODAJEM sme|u bundu od Nutrije br. 46. 061/233-913 Biba. PRODAJEM trgova~ku vagu i plinski ro{tilj. Tel. 061/514-825. PRODAJEM {tok+prozor, termostaklo, 150x100. Tel. 061/137-714. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM orginal sat Swatch sa narukvicom, cijena 100KM. Tel. 062/315-540. PRODAJEM staklene police 68x24, 5 komada, cijena 20KM. Tel. 062/315540. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM novu kadu jeftino. Tel. 033/228-710. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM novu kadu i slu{ni aparat Oticon. Tel. 228-710. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 46-48. Mob. 061/233913, Biba. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

JUSUF (ALIJA) VILI]
11. 3. 2000 - 11. 3. 2011.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995 i 061/131-447.

Dragi Tata, Jedno Veliko Hvala za sve {to si nam pru`io. Za sve {to si bio. Za sva lijepa sje}anja poslije tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji Alma i Emir sa familijom
1780 [PANSKI jezik za sve uzraste. Tel. 063/639-691. MAGISTARSKI u americi podu~avam poslovni engleski, 15KM/45 minuta, 20KM/1 sat. Tel. 063/639-691. MAJSTOR povoljno opravlja stvari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. tel. 061/202-840. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. VODOINSTALATER otklanjamo kvarove, mijenjam stare instalacije i sanitarije, iskustvo ~ini kvalitet. Tel. 061/242-185. ELEKTRI^AR vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd.) Tel. 061/132-149. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155868. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219-761 i 061/928-535. ODR@AVAM ba{te, mezarove i re`em drva. Mob. 062/332-230. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, TA pe}i, grijalice, bojlere, postavlja automatske osigura~e, plafonjere i ostale el. usluge. Mob. 061/048-497. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374-458. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405, 061/156-728. INSTRUKCIJE za |ake i studente iz matematike, dolazak na aadresu. Tel. 061/536-973, 033/446-056. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. MOLER radi sve vrste moleraja ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672258 i 061/274-872.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565-074. PRODAJEM kabl - modem „Motorola“ malo kori{ten, cijena 40KM. Tel. 033/223-444. PRODAJEM usisiva~ AEG 1700W cijena 50KM. Tel. 062/315-540. PRODAJEM Laptop uvoz iz Njema~ke malo kori{ten, cijena 450KM. Tel. 062/156-882. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj-plin. Mob. 061/375-168.

ZUBARSKE usluge, povoljno, proteze ve} od 160 KM, ostalo dogovor. Mob. 066/265-803.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/ 350-688.

TU@NO SJE]ANJE

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. ZIDAR - tesar radi vrlo profesionalno i kvalitetno. Tel. 062/134-827. TAPETAR dekorater sa iskustvom 30 godina rada, presvla~i sve vrste namje{taja, radovi i sa ko`om, cijene povoljne. Mob. 061/549-458 do 22 sati. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i fizike u~enicima osnovne {kole. tel. 464-863. INSTRUKCIJE iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061/506-755. VR[IM prevoz robe, selidbe povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5T na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061/811-115. PRESVLA^IM kau~e i sve opravke dolazim na lice mjesta. tel. 544-932, 062/522-986. ENGLESKI konverzacija za osnovce i srednjo{kolce osnovi mikroracunara, primjena, servisiranje. Tel. 062/293-688. POPRAVLJAM sve vrste skutera. Tel. 063/034-008. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078.

VOZILA
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM djelove za Mercedes kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do januara 2012 godine, pre{ao 150.000 km. Mob. 061/835-448. PRODAJEM Opel Omegu, 1999. god. Tel. 061/439-302. PRODAJEM Landrover dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. god, gara`iran za 15.000KM, sa rezervnim djelovima. tel. 058/483-561. PRODAJEM Yugu 45 u dobrom stanju, registrovan do 12. 12. 2011, 1985. god, 1100KM. Tel. 061/526-308. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Golf dizel 90. god. tel. 062/672-052. PRODAJEM Polo dizel 1,4, 94. god mo`e zamjena za novija auta. tel. 061/243-923. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator. Tel. 033/531-996, 062/693-470. FIJAT punto, 99. god. registrovan, u odli~nom stanju, cijena po vi|enju. Tel. 402-564. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693470. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111.

ADI (NIKOLE) \OR\I]
11. 3. 2006 - 11. 3. 2011.

Obitelji Filipovi}
25229

NJEMA^KI jezik instrukcije osnovccima i srednjo{kolcima. Tel. 061/181542. PREKUCAVAM maturske, diplomske na ra~unaru. Mob. 061/309-048. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u gradu, vr{im prevoz selidbe i ostalog. Mob. 061/268-847. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. RESTAURACIJA stilskog namje{taja, stru~no i kvalitetno. Mob. 061/488033. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. INSTRUKCIJE iz matematike, fakultet i ostale {kole, dolazak na adresu. Mob. 061/536-973 i 033/446-056. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. uslovi rada i plata pristojni. tel. 033/558-820 i 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. ZAPO^NITE sopsteni posao knjigom „Eteri~na ulja“, stotinjak razli~itih tra`enih proizvoda. Tel. 032/244-417. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

PREVOZIM stvari i ostalo e}im kombijem, radna snaga. tel. 061/227-189. CERTIFICIRANI ra~unovo|a vodi poslovne knjige pravnih i fizi~kih lica. Tel. 033/237-878, 061/482-045. PROFESORICA francuskog i latinskog jezija daje instrukcije. Tel. 033/645-307. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400.

RAZNO
GRA\ANI Sarajeva, potro{a~i gasa, posjetite Internet stranicu htt:/www.gas-gangrena.com

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Jedanaestog marta 2011. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg voljenog

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MUSTAFE (MEHMEDA) TREBINJCA
S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Antonija i k}erka Srebrenka
1781

Sa dubokim bolom i neizmjernim tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije, sugra|ane da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati, svekru i dedi

BO@O AZINOVI]
pok. Stjepana

blago u Gospodinu preminuo u srijedu, 9. marta 2011, u 78. godini. Pokop dragog nam pokojnika obavit }e se na rimokatoli~kom groblju Musala u Konjicu u petak, 11. marta 2011. godine, u 15.30 sati. PO^IVAO U MIRU BO@JEM. O`alo{}ena obitelj: supruga Zora, sinovi Kre{imir i Marko, k}erka Davorka sa porodicom, brat Zvonimir sa porodicom, nevjesta Jasna, {ura Radovan sa suprugom Slobodankom i k}erkom Tanjom, svastika Ljiljana, bad`o Simo sa k}erima Jelenom i Bojanom, brati~na Biljana sa porodicom, unuci Dejan, Miran i Marin, porodice Azinovi}, Janji}, Petrovi}, Okuka, Karanovi}, Golubovi}, Stan~i}, Ze~i}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
88400

~ika BO@I

BO@I AZINOVI]U
Kre{o, Jasna i Dejan
88400

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Zlatan, Goran, Adnan, Nermin, Mirza i Vedran
88400

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Voljenom i po{tovanom suprugu

MILENA PEHLIVANOVI], ro|. ALEKSI]
preminula 9. marta 2011. u 54. godini. Sahrana }e se obaviti 11. marta 2011. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Milosav, Radivoje, Savo i Milovan, sestre Milosava i Slavojka, suprug Borislav, brati}i Svetlan, Goran i Zoran, zaove Branislavka, Danica, Viljka i Vidosava, sestri} Dragan sa porodicom, brati~ne Jelena, Nata{a, Maja i Biljana sa porodicama, pastorke Kristina i Sne`ana sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

HIBA BALTI], ro|. KARAD@A
1939 — 2011.

devetog marta 2011. iznenada preminula u 72. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 12. marta 2011. godine, u 11.30 sati na ateisti~koj parceli gradskog groblja Bare. O`alo{}eni: suprug Ivan, sinovi Goran i Dragan, snaha Enisa, unu~ad Reana i Adrian, brat Zijad, te porodice Balti}, Karad`a, Dedovi}, Muradbegovi}, Kald`ija, Muja~i}, Trlin, Kri`anovi}, Krezi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. bra}e Begi} 48/IV.
000

ZAIM RAGIB (ZAJIMA) HABIBIJA

POSLJEDNJI POZDRAV

Oti{la je tiho na drugi svijet moja draga, dobra teta
POSLJEDNJI POZDRAV

Neizmjerno }e{ mi nedostajati.
mojoj dragoj

Tvoja supruga Sabina
88400

LJUDMILA LIDA KOCUVAN

D@ENANI MULAVDI]

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

Uvijek sam zahvalna za svu njenu dobrotu, razumijevanje i nje`nost. S ljubavlju i po{tovanjem, Loredana
25223

Iskrenoj i odanoj prijateljici. Fahira Selmanagi}
1782

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE na na{u dragu tetku

na{oj dragoj kolegici

D@ENANI MULAVDI]

MUBERU BERKU KAPETANOVI], ro|. SALIHOD@I]

Porodici upu}ujemo izraze iskrenog saosje}anja. Kolege i kolegice iz Sektora za finansije, Energoinvest d.d. Sarajevo
001

S ljubavlju, porodice Pa{ali} i Kreso
1777

Sutra,12. marta 2011, navr{ava se 5 godina od smrti na{eg dragog tate, djeda i brata

POSLJEDNJI POZDRAV na{em kolegi

SAVE (MARKA) PAVLOVI]

MUHAMEDU HAMI HAD@I]U

Ostaje samo sje}anje i lijepe uspomene, koje nikada ne}e oti}i u zaborav. Tvoji: Branka, Du{ko, Miladinka, Du{anka, Zvjezdana, Damir i Davor
030

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
001

Voljenom i po{tovanom tati, dedi i puncu

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je moj dragi suprug i na{ brat

ILIJA KOVA^EVI]

HAJRUDIN (MUSTAFE) MULALI]
advokat u penziji

preminuo 9. marta 2011. u 82. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 12. marta 2011. godine, u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Pera, sinovi Zoran i Nedeljko, snahe Senada i Sadeta, brat Pero sa svojom porodicom, unuci Jelena, Bojan, Zlatan i Benjamin, porodice Kova~evi}, Plazoni}, [ehi}, Spu`a, kao i ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: Ul. ]amila Sijari}a br. 44
000

nakon kra}e bolesti preminuo 10. marta 2011. godine. Sahrana }e se obaviti 12. marta 2011. godine u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Zorica, sestre Ensa i Remsa, sestri~ne Najda i Nina, rodice Sana, Aza, Fahra, E{refa, Dika, Dervi{a i Senija sa porodicama, ro|aci Hajrudin, Du{ko, Dejan, Hasan i Ibro, te ostala bli`a i dalja rodbina i prijatelji
000

ZAIM RAGIB (ZAJIMA) HABIBIJA
Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena i sje}anja i zauvijek si u na{im srcima. Tvoji: Sanimir, [eherzada, D`an, Mirna, Elmin i Sabina
88400

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju i radnom kolegi

SJE]ANJE Danas, 11. marta, navr{avaju se ~etiri godine otkako nije s nama na{ otac, punac, svekar i dedo

ZUHDIJA AGI]
11. 3. 1991 - 11. 3. 2011.

HAMI HAD@I]U

MEHMED KO[ARI]
Nedostaje{ nam. Tvoji: Alma, Adnan, Salko, Branka, Denis i Erik
1779

Bila je ~ast raditi sa tobom i dru`iti se.

S ljubavlju i po{tovanjem, Novka i Selma
1778

Mirsada, Dragan, Pero, Nale, Jasmina, Slobo, @ana, Ljilja, Adnan, Barac, Kaza, Meho, He}o, Miro, Maja, Tana, Izet, Hajro, Amer, Nezir
1775

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{u dragu majku i oca

FAZILA PILAV, ro|. POSVAND@I]
1930 - 1998.

Molimo se dragom Allahu d`.{. da vam podari lijepi d`ennet. Va{i sinovi Jusuf, Osman i Husein sa porodicama

HASAN PILAV
1927 - 2005.
25230

U nedjelju, 13. marta 2011. godine, navr{avaju se 52 dana od smrti na{eg dragog oca, brata, dede i prijatelja

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je

ZAIM RAGIB (ZAJIMA) HABIBIJA
1948 - 2011.

HANEFIJE BAJROVI]A
1928 - 2011.

MEVZETA BAJROVI]
1931 - 2003.

desetog marta 2011. preselio na ahiret u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 11. marta 2011. godine, poslije ikindija-namaza u 15.30 sati kod Repova~ke d`amije u Konjicu, a ukopat }e se na haremu Musala - Konjic. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: majka Agata, supruga Sabina, k}erka Mirna, sin Sanimir, unuk D`an, zet Elmin, nevjesta [eherzada, porodice Habibija, Sultani}, @una, Begeta, Hero, Jelovac, D`umhur, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
88400

Tim povodom }e se prou~iti tevhid i hatma-dova na{im roditeljima u Ferhadija d`amiji poslije podne-namaza. Tvoji: djeca Ervina i Ermin, brat Remzija i sestra D`emila
1776

Podsje}amo zdravstvenu i {iru javnost da je ju~er bilo 40 dana od smrti na{e drage i po{tovane ~lanice

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e kolegice

MIRE JADRI] VINTERHALTER
prof. emeritus - po~asni ~lan Komore

MUNIBI (OSMAN) ^USTOVI], ro|. SALIHAGI]

Prilika je da ka`emo da je bila omiljena profesorka, u~iteljica mnogih nara{taja sarajevskih ljekara, ugledna Sarajka, voljena i po{tovana u na{em gradu. Njen socijalni senzibilitet ~inio je da je djelovala i mnogo {ire od Medicinskog fakulteta, pa je tako stekla ugled vrijednog i po{tovanog dru{tveno-politi~kog radnika. Njena smrt je golem gubitak za na{e zdravstvo, a i za sve ljude koji podupiru i provode u djelo napredne dru{tveno-politi~ke ideje i planove. Neka joj je slava za sve {to je u~inila - Sarajevo }e je pamtiti! Lije~ni~ka - Ljekarska komora Kantona Sarajevo
001

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Zaposlenici JU Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
001

POSLJEDNJI SELAM

majci i nani na{ih kolega
SJE]ANJE

ELKA STIPAN^EVI]

FATIMI (OSMAN) HALILOVI]

Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.
Ena i Zlata
DP

Zaposlenici JU Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
001

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV
SJE]ANJE

Sa iznena|enjem i tugom smo saznali vijest o smrti na{e drage drugarice

BO@I AZINOVI]U
ocu na{eg Kre{e

GORDANE \EZI], ro|. RADAKOVI]

^uvamo drage uspomene i sje}anja na na{a dru`enja. Ne}emo je zaboraviti. Njene drugarice jo{ iz davnih studentskih dana

SDPBiH
001

Subha, Mubera, Lebiba, Amira i Adla
AX

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na na{eg dragog

D@ENANA (ALIJA) MULAVDI], ro|. KAJAN

NIKU (MARKA) LOVRI]A
Iz Fojnice 11. mart 2005 - 11. mart 2011.

preselila na ahiret u srijedu, 9. marta 2011, u 57. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Stadion. O`alo{}eni: sin Vedad, k}erka Majda, brat D`evad, tetka Samija Zija, tetak Sulejman, tetka Sadija, tetak Faruk, rodice Azra i Jasna, brati~na Tea, svekrva Ha{a, djever Esad, zaove [a}ira i Zineta sa porodicama, jetrva Amela, snaha Du{ka, amid`i}i, amid`i~ne, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Mulavdi}, Kajan, Pezo, Kranja, Mula}, Sendi}, Buzaljko, Demirovi}, ]enanovi}, Kudus, Prguda, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Ima ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to su ljubav, dobrota i sje}anje na Tebe. HVALA TI ZA SVE!!! S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Zoran, Ines i Morena
001

Tu`nim srcem javljamo da je u Beogradu umrla na{a draga sestra i tetka

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

SJE]ANJE

BO@ICA (JOVO) BARO[EV^I]
1925 - 2011.

ALIJA (IBRO) HASKOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 10. marta 2011, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Esma, sinovi Muhamed i Mirsad, snahe Jasmina, Sne`ana, Hasiba i Suvada, unu~ad Elma, Lejla, Hana, Ena, Haris, Emir, Aida i Kenan, praunuke Lamija i Sana, snaha Hatid`a, brati}i Sulejman i Enes, brati~ne Razija, Zumra i Enesa, sestri}i [evkija, Muradif i Enver, sestri~ne Refija, Vezira, [evala i Lejla, {ure Fehim i Avdo sa porodicama, svastike D`emila i Behija sa porodicama, bad`o Asim, te porodice Haskovi}, Spaho, Nezir, Spahi}, Ljutovi}, Hukara, ^olpa, Ikovi}, Dugonji}, Arnautovi}, Smailovi}, Bajrovi}, Hajdarevi}, Andelija, Sara~, ^elik, Popovac, Seljanci, Ramadanovi}, Dedovi}, Hasanbegovi}, [onja, Hubijar, Lisica, Had`imusi}, Popara, Barak, ^engi}, \ozo, Pejkovi}, Bora~i}, Habul, Kora} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije u Ulici Janka Jolovi}a br. 1/III.

Ispra}aj posmrtnih ostataka je u petak, 11. marta 2011. godine, u 11 sati na beogradskom Novom groblju. O`alo{}ena porodica
25224

JOVANKA (LUKE) KO[UTI]
Mnogo nam nedostaje{. Familije Ko{uti} i Dabi}. Trinaestog marta 2011. godine u 12 sati posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e.
25228

RAZIJA [EHI], ro|. ]EMALOVI]
15. 3. 2009 - 15. 3. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

tati na{e prijateljice Aide

Druga godina bolne praznine... Tvoja djeca koja te vole i po{tuju.
010

MUHAMEDU HAMI HAD@I]

Sabina i Hejdi
1769

000

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se u ponedjeljak, 7. marta 2011, u 67. godini ugasilo divno i plemenito srce na{e drage supruge, majke i nene

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Navr{ava se 40 dana od kada nas je napustio na{ dragi

HABIBE LULAK, ro|. [IRI]

MILENKO (JOVE) ARE@INA
Najtoplije zahvaljujemo svim ro|acima, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas i uputili nam rije~i utjehe, poslali telegrame sau~e{}a, ispratili ga na njegovo posljednje putovanje i svima koji su u mislima bili sa nama. Porodica
1768

Posljednji ispra}aj }e se obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 10 sati ispred ku}e `alosti u Orebi}u, a d`enaza istog dana u 15.30 sati na mezarju Lug u Jablanici. S ljubavlju, suprug Muharem, sin Muhamed, k}eri Ehlimana i Nermana, sestra Zila, brat Aziz, snaha Vesna, zet Zdravko, unu~ad Lea, Nora, Deni i Luka, porodice Gusi{, [iri}, [ehovi}, Zebi}, Osmanovi}, te ostala tuguju}a rodbina i prijatelji
25219

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VASVIJA (MUSTAFA) STO^ANIN, ro|. FEJZI]
preselila na ahiret u srijedu, 9. marta 2011. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug [efik [ele, sin Zlatan, k}i Ilvana, sestre Nura, Rabija i Zakira, te porodice Sto~anin, Fejzi}, Ko`o, Kamenica, Somun, [akovi}, Alijagi}, [abanovi}, Kurt, Dervi{kadi}, [ebi}, Sabrihafizovi}, Poljo, Parla i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji na ^engi}-Vili. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

AZRA (AVDO) MESIHOVI], ro|. @IVOJEVI]

IBRAHIM (HALID) ZUB^EVI]
preselio na ahiret u srijedu, 9. marta 2011, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Donje ^i~evo - D`ivar - Trebinje. O`alo{}eni: sestra Memnuna, snaha ]erima, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Zub~evi}, ^ustovi}, Be{ovi}, Karad`a, Jokanovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u srijedu, 9. marta 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Tahir-Kemo, sinovi Alen i Fe|a, snaha Nahla, unu~ad Aini i Dani, brat Zijad, snaha Jasminka sa djecom, djeveri Edin i Nedim, jetrve Hidajeta i D`enana sa djecom, daid`inica Fazila Ramovi}, kom{inice Fatima i Tid`a sa porodicama, te porodice Mesihovi}, @ivojevi}, Ramovi}, \emi|i}, Kuljuh, Jaganjac, Kulosman, ]osi}, Aleksi}, Ahmetagi}, Knezovi}, Bi{~evi}, Had`ovi}, Ba{i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici grada Bakua br. 12/II.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e drage Ehlimane

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom daid`i

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

teta HABIBI BIBI LULAK

HAMI HAD@I]U

MUNIBA (AHMET) ^USTOVI], ro|. SALIHAGI]
preselila na ahiret u srijedu, 9. marta 2011, u 84. godini.

S ljubavlju i po{tovanjem, Sandra, Olga, Snje`a i Amela
25220

POSLJEDNJI POZDRAV

Neno, Dinka, Ilma i Amra
1767

D`enaza }e se obaviti u petak, 11. marta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Dan~i}i - Fo~a. O`alo{}eni: sin Zijo, k}erke Had`ira, Munira, Zineta i Sabaheta, zetovi Safet, [u}ro i Sejo, unu~ad Almir, Alem, Adnan, Sanela, Anela, Ines i Ajana, sestra Izeta, zet Munib, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, te porodice ^ustovi}, Salihagi}, ^engi}, Be{irevi}, D`evlan, Nik{i}, Godinjak, Palo, Dedovi}, Mizdrak, Muhovi}, [adinlija, Bojad`ija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. vrbovska 73. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

majci na{ih dragih prijatelja Ehlimane, Nerme i Hame

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25222

teta HABIBI BIBI LULAK
S ljubavlju i po{tovanjem,

000

Amela, Mirza i Dino

25220

petak, 11. mart 2011. godine
SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

na nikad zaboravljene roditelje, brata i sestri~nu

ZIJAD (SMAILAGE) GALIJA[EVI]
iz Te{nja 1901 - 1944 - 2011.

SAIDA GALIJA[EVI], ro|. KAPETANOVI]
iz Te{nja 1904 - 1974 - 2011.

AHMED (ZIJADA) GALIJA[EVI]
iz Te{nja 1925 - 1993 - 2011.

prim. dr. EMIRA DUJSI]
iz Te{nja 1953 - 2009 - 2011.
020

Porodica

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

ZUHRA HABUL
12. 3. 2006 - 12. 3. 2011.

AMIR HABUL
4. 4. 1965 - 12. 3. 2011.

BOGDAN MARILOVI]
11. 3. 2005 - 11. 3. 2011.

U subotu, 12. marta 2011, navr{ava se pet godina od smrti moje voljene supruge Zuhre i nepunih dvadeset {est godina od smrti jedinog sina Amira. Tog dana posjetit }u zajedni~ku grobnicu i polo`iti cvije}e, a zatim se sastati sa rodbinom i prijateljima u ku}i `alosti. Fuad
25218

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka Tatjana, unuk Toni i zet Zoran
1765

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{u dragu

EJUBA (JUSUFA) SIRBUBALA
12. III 2004 - 12. III 2011.

dr. FADILA PODI], ro|. DIZDAREVI]
11. 3. 1995 - 11. 3. 2011.

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Supruga Suada sa djecom
1706

S ljubavlju i po{tovanjem, suprug Munir - Mensur, k}erke Lejla i Naida i nana

SEADU SEKANU JAJ^ANIN
Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena i sje}anja.

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

AX

na{oj dragoj

na moju dragu prijateljicu

Navr{ila se tu`na godina od smrti moje mame

Ana, Acana, Raza i Borka
25216

IN MEMORIAM

D@ENANI MULAVDI], ro|. KAJAN
S ljubavlju i po{tovanjem, Nusreta i Ubavka
1773

DOBRILU ALIBEGOVI]

DOBRILA ALIBEGOVI], ro|. \OKI]

U subotu, 12. marta 2011. godine, u 13 sati odr`a}e se pomen na groblju.
Neka ti du{a u raju odmara. Tvoja \ula Sijamhod`i}
71320

DRAGINJA VUKOVI], ro|. ^U^KOVI]
11. 3. 1991 - 11. 3. 2011.

Mama, uvijek si u mom srcu i mislima. Sve je prazno bez tebe. Tvoja Ernada
71320

Porodica
1696

58

PREDAH

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

O~ekuju vas neke naporne obaveze, na`alost, okolina kao da nije od velike koristi u onome {to radite. Poku{avate da ostvarite poslovni dogovor sa osobom koja ima druga~ije interese, razmislite o kompromisnoj varijanti. Ponekad je te{ko napraviti dobar izbor i podvu}i jasnu granicu izme|u glasa razuma i uzavrelih emocija, ali nemojte povrijediti ne~ija osje}anja. Budite umjereniji. Susret ili razgovor sa jednom osobom djeluje vrlo pou~no, stoga prihvatite ideju o poslovnoj saradnji. Slobodno prihvatite izazov na osnovu li~nog iskustva i posao koji donosi zna~ajnu korist. Nema potrebe da se zbog onih malih nesporazuma suprotstavljate voljenoj osobi, poka`ite dobru volju i popustljivost. Ljubavni dijalog donosi i novu radost koja }e vas inspirisati. Mo`da neko remeti va{e planove, stoga nemojte davati zvani~na obe}anja u dru{tvu saradnika. Va`no je da se pridr`avate liste prioriteta, sve druge obaveze odgodite za neku bolju priliku. Budite dovoljno promi{ljeni. Va`no je da postavite jasniju granicu izme|u pristojnog pona{anja i emotivnog povjerenja kako biste izbjegli mogu}e nesporazume. Prija}e vam zabava u dru{tvu bliskih prijatelja. Stalo vam je da zavr{ite niz korisnih poslova i posebno da opravdate ne~ije povjerenje. Potrebno je da poka`ete upornost. Doka`ite saradnicima da posjedujete razli~ite kvalitete i da ste vrlo ozbiljni u svojim namjerama. Imate utisak da mo`da nepravedno trpite zbog ne~ijeg pona{anja, spremni ste da promijenite ono {to vam se ne dopada u ljubavnom odnosu. Nemojte suvi{e forsirati svoja pravila. Djelujete sumnji~avo kada analizirate situaciju na poslovnom planu i ne vjerujete previ{e u ne~iju pri~u. U susretu sa saradnicima izbjegavajte pretjeranu razmetljivost i sa~ekajte na zavr{nu fazu. Va{e raspolo`enje mo`e da se shvati na razli~ite na~ine, ali partner kao da nema previ{e razumijevanja za izgovore kojima poku{avate da se opravdate. Potrudite se da bolje uskladite zajedni~ki odnos. Obratite pa`nju na razli~ite detalje prilikom poslovnih susreta. Va`no je da se zateknete u pravom trenutku na odre|enom mjestu i da povu~ete dobar potez. Va{ uspjeh proisti~e iz sposobnosti da nametnete mi{ljenje pred bli`om okolinom. U`ivajte u ne~ijem prisustvu i u emotivnoj pa`nji koju dobijate, sa~uvajte ono {to imate. Ne treba da se osvr}ete u pogre{nom pravcu. Zanijeti ste novim idejama o poslovnoj saradnji. Potrebno je da se pravilno organizujete, nemojte zanemariti redovne obaveze koje imate. Zbog velikih poslovnih ambicija ne obra}ate posebnu pa`nju na neke porodi~ne doga|aje. Iako ste okupirani razli~itim de{avanjima, odgovorite na poruku koju vam upu}uje bliska osoba. Iznenadite partnera nekim neobi~nim idejama, poklonom ili dodatnom pa`njom. Poslovna situacija zahtijeva ve}u promi{ljenost, konsultujte ne~ije mi{ljenje prije nego {to donesete novu odluku. Mo`da vama nedostaje sna`an impuls ili hrabrost, a nekom drugom analiti~ka sposobnost. Izrazi pa`nje i nje`nosti djeluju podsticajno na voljenu osobu. Podsti~ite kod sebe ve}u ma{tovitost i dobre namjere, sve postaje lak{e i mo`e da se ostvari kada imate dobru volju. Ne~ija pri~a, po va{em mi{ljenju, djeluje pomalo neubjedljivo i preuveli~ano, tako da se vi{e oslanjate na li~nu procjenu i sposobnosti. Izbjegavajte ishitrene odluke u susretu sa saradnicima. Izgleda da ve}e zna~enje imaju neki detalji koje mudro pre{utkujete nego stvari koje saop{tavate partneru. Raspolo`eni ste za izlazak ili neku omiljenu zabavu u dru{tvu bliskih osoba. Postoje izvjesni problemi u poslovnom dijalogu, situacija koja za vas predstavlja jednostavno rje{enje nekom djeluje kao komplikovana procedura. Prihvatite dobar kompromis kao odgovor na zajedni~ka pitanja i dileme. Trenutno mo`da suvi{e o~ekujete od ne~ijih obe}anja. Ponekad stvari izgledaju druga~ije nego {to ih neko opisuje ili poku{ava da predstavi u okrilju dobrih namjera. Podsti~ite kod sebe komunikativnost i pozitivno raspolo`enje, va`no je da ostavite dobar utisak na saradnike. Zamolite nekog za odre|enu uslugu koja }e vas po{tedjeti od dodatnog napora. Nekim svojim postupcima kao da se nepotrebno udaljavate od voljene osobe. Ne treba da postavljate odre|ene uslove ili neka suvi{na pitanja koja obi~no izazivaju osje}aj nelagodnost. Imate dobar plan, ali postoje iznenadne situacije koje vas ometaju da ostvarite sve poslovne namjere. Ne treba da se optere}ujete ne~ijom pri~om i velikim ambicijama, dovoljno je da zavr{ite na vrijeme posao koji ste zapo~eli. Potrebno vam je ne~ije prisustvo i pa`nja kako biste se ponovo sjajno osje}ali. Samo osoba koja vam je emotivno bliska umije da vas oraspolo`i na pravi na~in.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: malina, irokez, rm, ami, zan, al, atari, seks, a, elvira rahi}, sa, nil, noni, tino, kradom, oka, dio, ivo, n, pra}ka, av, karan, eroti, elan, premo}, avali, nar, isa, konjanik.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prete`no sun~ano i toplije. Vjetar slab, zapadni. Minimalna temperatura od -4 do 1, maksimalna dnevna od 11 do 17°C. Za vikend toplije. Sutra prete`no sun~ano. Preksutra umjereno obla~no, u no}i slaba ki{a. U ponedjeljak obla~no, ponegdje sa slabom ki{om. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, zapadni vjetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 13° C.

Danas }e se prete`no sun~ano zadr`ati na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu. Ki{a }e padati u Portugalu, [paniji, Velikoj Britaniji, Njema~koj i Poljskoj. Snijeg i umjeren vjetar o~ekuju se u Skandinaviji, pribalti~kim zemljama, Bjelorusiji i na sjeveru evropskog dijela Rusije. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Moskva sa 0, a najtopliji Lisabon sa 17°C. Danas na Balkanu prete`no sun~ano i toplije. Maksimalna temperatura kreta}e se od 10 do 17°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
KAD TE LJUBAV PRONA\E
komedija, re`ija: Greg Berlanti, uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Alexis Clagett, Brynn Clagett, Brooke Clagett... po~etak u 15.50 18.10 sati.

petak, 11. mart 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

RAIFFEISEN GALERIJA

BEZ OBAVEZA

KRALJEV GOVOR

KINA KINOTEKA
BUNTOVNIK BEZ RAZLOGA
re`ija: Nicholas Ray, uloge: James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo... po~etak u 19 sati.

Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

BANJA LUKA

UMJETNI^KA BIH

komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Kevin Kline... po~etak u 15.00, 17.00 i 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
BURLESQUE
mjuzikl, re`ija: Steve Antin, uloge: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane... po~etak u 16.55, 19 i 21 sat. LOV NA VJE[TICE akcija, avantura, re`ija: Dominic Sena, uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Christopher Lee, Ulrich Thomsen po~etak u 18, 20 i 22 sata.

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

PUT OSVETE 3D

ATELJE ZEC

MEETING POINT

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

drama, biografski, re`ija: Tom Hooper, uloge: Colin Fir th, Helena Bonham Car ter, Derek Jacobi, Geof frey Rush... po~etak u 16.20, 20.40 i 23 sata.

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

akcija, triler, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 15.30 sata.

DEBELA MAMA: KAKAV OTAC, TAKAV SIN
komedija, re`ija: John Whitesell, uloge: Mar tin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas... po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

GABRIJEL

AGENTI SUDBINE

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

MOTEL NANA

melodrama, istorijski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Viktor Savi}... po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Natalie Car ter, Jon Stewart... po~etak u 18.00, 20.15i 22.30 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

biografski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Sergej Trifunovi}... po~etak u 17.30 i 20 sati.

doma}i, re`ija: Predrag Velinovi}, uloge: Dragan Mi}anovi}, Nikolina \or|evi}, Zijah Sokolovi}, Nikola Pejakovi}, po~etak u 20.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO
MEU AMOR… CARMEN
balet, kompozitori: Rodrigues, Bizet-[~edrin, koreografija: Edina Papo, dirigent: Samra Gulamovi}, Sarajevska filharmonija, po~etak u 19.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, te etno postavka u Bosanskoj ku}i. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

GULIVEROVA PUTOVANJA

CINEMA CITY
PUT OSVETE 3D
akcija, fantazija, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 22.25 sati.

ZEMALJSKI

Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

avanturisti~ka fantazija, re`ija: Lob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet... po~etak u 16 sati.

TOY STORY 3

BO[NJA^KI

CRNI LABUD

KAMERNI

KROKODIL LACOSTE

autor: Zlatko Top~i}, re`ija: Sulejman Kupusovi}, igraju: Amar Selimovi}, Mirsad Tuka, Maja Izetbegovi}, Sa{a Petrovi}, Jasna Ornela Bery, Muhamed Had`ovi}, po~etak u 20 sati. drama, triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder... po~etak u 16.45 i 19.00 sati.

Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

animirani, komedija, re`ija: Lee Unkrich, glasovi: Dragoljub Ljubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi}... po~etak u 16.15 sati.

LJUBAV I DRUGI STIMULANSI

BIHA]

MLADI

ART-KU]A SEVDAHA SARAJEVO

KAPETAN D@ON PIPLFOKS

VRLO ZAPETLJANA PRI^A 3D

animirani, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, uloge: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy... po~etak u 16 sati.

po motivima radio-drame Du{ka Radovi}a, re`ija: Ka}a Dori}, igraju: Admir Glamo~ak, Mario Drma}, Damir Kustura, Drago Buka, Adnan Goro, Mirza Der vi{i}, Mirza Tanovi}, Nermin Tuli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka, po~etak u 19 sati.

Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
UNA
DILEMA
komedija, drama, romansa re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder, Channing Tatum, Queen Latifah po~etak u 18 i 20.15 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Edvard Zvik, uloge: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer... po~etak u 18.15 i 22.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
MOJ BRAT
autor: Neboj{a Bradi}, re`ija: Milan Karad`i}, scenografija: Dragana Purkovi}-Macan, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Zoran Eri}, igraju: @eljko Stjepanovi}, Aleksandar Blani}, Nikolina Jelisavac, Aleksandar Stojkovi}, Branko Jankovi}, po~etak u 20 sati.

^OVJEK ZVANI HRABROST

GALERIJE
NOVI HRAM
Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i Eckharda Horstmeiera, otvorena je za posjete do 8. aprila. Galerija radi svakog dana od 15 do 19 sati, izuzev subote.

vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 20.30 i 22.50 sati.

HISTORIJSKI

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

TUZLA

LEDENI UBOJICA

akcija, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn... po~etak u 18.40, 21.15 i 23.10 sati.

ZENICA

JAVA

GALERIJE
LTG

MOJA LA@NA @ENA

komedija, romansa, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 17.30 i 20 sati.

Prodajna izlo`ba fotografija Dra`ena Gruji}a pod nazivom “d.ON sale“, otvorena je za posjete do kraja mar ta.

COLLEGIUM ARTISTICUM

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Natalie Car ter, Jon Stewart... po~etak u 19.00 i 21.00 sat.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D

avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 15.30 sati.

Izlo`ba “Cum grano salis RATNICI (skulpture i monotipije)”, autora Sadra Chia. Izlo`ba }e biti otvorena za posjete do 22. mar ta. Izlo`ba slika i keramike Smajila Bate Bostand`i}a, otvorena je za posjete do 25. mar ta. Izlo`ba slika iz ciklusa “What has our fight given us / [ta je nama na{a borba dala“, autora Bojana [umonje, otvorena je za posjete do 25. mar ta.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

Izlo`ba slika “Por treti ravnice“, jednog od najpoznatijih slikara srpskog realnog slikarstva, Save Stojkova. Svi zainteresovani mo}i }e je pogledati do 31. mar ta.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 11. mart 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Pogre{an prora~un
DRAMA/ MISTERIJA/TRILER
Re`ija: Nikolas Roeg Uloge: Teresa Rusell, Harvey Keitel, Denholm Elliott, Art Garfunkel

HIT
20.15
HRT 1

DRAMA
Re`ija: Sydney Pollack Uloge: Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Malick Bowens, Michael Gough, Suzanna Hamilton, Rachel Kempson, Graham Crowden, Leslie Phillips

DANA

00.05
BHT

Nakon {to se u Danskoj udala za baruna Brora Blixena, brata blizanca svog nevjernog ljubavnika Hansa, emancipirana Karen odlazi k suprugu u Afriku. Barun u blizini Nairobija ima planta`u kafe, pa se Karen mora priviknuti na nov na~in `ivota. Ve} pri dolasku Karen upozna {armantnog lovca i pustolova Denysa Fincha Hattona. Iako se ~ini da je brak Karen i Brora skladan, on se uskoro po~ne opijati i varati suprugu. Ogor~ena Brorovim pona{anjem koje joj je donijelo sifilis, Karen se okrene Denysu odlu~na sama voditi poslove na planta`i...

Mladu Amerikanku dovoze u bolnicu, nakon {to je poku{ala izvr{iti samoubistvo predoziranjem pilulama. Policijski detektiv sumnja da je sa doga|ajem povezan njen ljubavnik, ina~e profesor psihologije. Dok doktori poku{avaju spasiti `ivot djevojke, detektiv ispituje profesora. Ispostavlja se da su njih dvoje bili u opsesivnoj vezi, prepunoj ~udnih doga|aja...

Snaga 10 Navarone
AKCIJA/ DRAMA/RATNI
Re`ija: Guy Hamilton Uloge: Robert Shaw, Harrison Ford, Barbara Bach

08.00
PINK

Ameri~ki pukovnik Barsbi planira da zada brutalni kontraudar nacisti~kim snagama. Da bi u tome uspio, treba}e mu pomo} svjetskih, najobu~enijih i najsmrtonosnijih vojnika, a to je jedino ~eta vojnika Snaga 10, koji su upravo trijumfovali u misiji Navarone. A kada plan koji je napravio propadne u vatrenoj borbenoj stihiji, Barnabi je prinu|en da sa vo|om tima, tvrdim majorom Melorijem smisli novu, jo{ opasniju {emu kako da napadnu nacisti~ku ratnu ma{ineriju…

FILMOVI

Kladioni~ari
KOMEDIJA
Re`ija: Stavros Kazantzidis Uloge: Marcus Graham, Tushka Bergen, Jason Donovan, Natalie Mendoza, Abbie Cornish

Kalibar 45
TRILER/DRAMA
Re`ija: Gary Lennon

00.40
HRT 1

Max Mackendrick veliki je ljubitelj konja i iz interesa se vjen~a s Aliciom Coxhead, k}erkom bogatog vlasnika trka}ih konja. Max se nada da }e i njegov vlastiti konj napredovati u ergeli starog Barrya Coxheada i uspje{no se natjecati na najva`nijem australskom konji~kom doga|aju, Melbourne Cupu, no Alicijin otac ga ne podnosi i potajno mu drogira konja. O~ajan, Max odlu~i umjesto svog podmetnuti drugog vranog konja za utrku, no stari Coxhead otkrije prevaru...

Kat i Big Al partneri su u privatnom `ivotu, ali i na ulici, gdje se bave prodajom oru`ja. Ali, Kat `udi za ve}im, izazovnijim i opasnijim poduhvatima. Nakon {to ju Big Al ne podr`i, Kat dogovori posao bez njegovog znanja. A kad je uhvati u dru{tvu sa velikim neprijateljem, Big Al je brutalno pretu~e. Ona mu se `eli osvetiti u svom stilu...

02.05 BHT

Dileme pla}enog ubice
AKCIJA/TRILER
Re`ija: William Webb

Policijska akademija 5
KOMEDIJA
Re`ija: Alan Myerson

^arli Pajk je profesionalni ubica, ali kada se upozna sa prelijepom D`ordan Batler cio njegov svijet po~inje da se ru{i... Pajka o~arava misteriozna `ena i na ~udan na~in on biva uvu~en u smrtonosnu unakrsnu prevaru i neo~ekivani slijed doga|aja…

01.10 PINK

Zapovjednik Eric Lassard pred mirovinom je na radost kapetana Thaddeusa Harrisa. Lassard i biv{i polaznici Akademije putuju u Miami na posebnu sve~anost na kojoj }e Lassard biti progla{en policajcem godine. Kradljivac dragulja Manny u kameri krijum~ari ukradeni dijamant. Njegov je kov~eg slu~ajno zamijenjen s Lassardovim...

22.00 NOVA

FILMOVI

Daleko od nje
DRAMA
Re`ija: Sarah Polley Uloge: Gordon Pinsent, Stacey LaBerge, Julie Christie, Olympia Dukakis, Deanna Dezmari

04.15
NOVA

Tesna ko`a 3
KOMEDIJA
Re`ija: Aleksandar \or|evi}

Velika bijela prevara
23.05 HAYAT
KRIMI KOMEDIJA
Re`ija: Mark Mylod

Grant i Fiona Anderson u braku su ~etrdeset i ~etiri godine. Njihov je brak uglavnom sretan, ali Grantove indiskrecije za vrijeme rada na koled`u ga kvare. Fiona je primljena na Madowlake, instituciju za stalnu njegu zbog rupa u pam}enju. ^ini se da se i dalje lucidna Fiona pomirila sa svojom odlukom i dijagnozom bolje nego Grant...

Slu`benik Panti}, u gu`vi gradskog autobusa, izgubi ta{nu sa poslovnim projektima, a na|e sli~nu, punu deviza. Taj novac mijenja njegov `ivot, i privatni i poslovni, a utje~e i na ambicije drugih. Njegov direktor planira da se pomo}u njih razdu`i kod gangstera, ali Panti}, uprkos svemu, ostaje mali, po{ten ~ovjek i vra}a novac vlasniku od kojeg ne dobija ni o~ekivanu nagradu. Me|utim, dolazi do obrta kojim su svi iznena|eni.

Putni~ki agent Paul upada u te{ku financijsku krizu. O~ajan kako bi pomogao sebi i svojoj mentalnoj oboljeloj `eni Margaret, Paul pribjegava svim mogu}im na~inima. Tako, on odlu~i prevariti osiguravaju}e dru{tvo. Podvali le{ lokalnog mafija{a za svog davno nestalog brata i poku{a unov~iti njegovu policu osiguranja. Glavni problem je {to mafija{evo tijelo tra`e dva nespretna gangstera kao i ~injenica da se davno nestali brat ba{ tada odlu~i pojaviti.

23.00 FTV

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 150. epizoda (r) - Crtani filmovi: 09.55 Pingu 10.00 Piplinzi 10.20 Tomica i prijatelji 10.25 Garfild, crtana serija 10.50 Kako to 11.10 Villa Maria, igrana serija, 74. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 151. epizoda 13.05 Odgovorite ljudima, informativni program (r) 14.10 CSI Miami, igrana serija, 22. epizoda (r) 15.00 [oni i njegovo stado, crtani film 15.10 Vijesti 15.20 Crna hronika, igrana serija, 167. i 168. epizoda

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program Vijesti 09.00 Vijesti 09.05 Vremenska prognoza Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija 09.28 ^arli i Mimo, crtana serija 09.33 D`ekers, crtana serija 10.00 Pe~at, politi~ki magazin 11.10 Karmelita, serija 11.59 Pregled programa 12.00 Dnevnik 1 12.15 Vremenska prognoza 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica, tema: lije~enje zavisnika o narkoticima 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a:Jedno sunce ku}u tra`i Minhen 14.00 Tv podsjetnik Antonio Vivaldi 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force 10.55 Winx, 30. ep. 11.20 Sirene, 30. ep. 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, 2. ep. 13.00 Pali an|eo, 135. ep. 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.00 @elja plus 15.20 Bioclinica 15.30 Top Shop 15.50 1001 no}, 166. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, 3. ep. 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari II, crtani film 08.10 Ljubavnici i tajne, talijanska telenovela 09.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 09.35 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.35 Europska liga, Dynamo Kyiv-Manchester City, snimak utakmice 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Snaga 10 Navarone, film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 10.55 Biometeorolo{ka prognoza 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.10 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Frenderi u BiH: Jajce, animirana serija 09.25 Aladinove pri~e, animirana serija, 2/26 09.40 TV enciklopedija 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 303/313 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 84/130 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 12.45 Figure: Ugo Vlaisavljevi}, program iz kulture (r) 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 54/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 30/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Pjesma oblaka, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Blaga civilizacije: Zemlja izlaze}eg sunca 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 55/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 10/13 19.00 Dnevnik 19.50 Prekvalifikacijom do zapo{ljavanja, reporta`a 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 20/36 20.35 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Ezel, igrana serija, 31/136 21.50 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.50 BHT vijesti 23.10 Sedam razdoblja rocka, muzi~kodokumentarna serija, 5/7 Filmski maraton: 00.05 Pogre{an prora~un, britanski igrani film 02.05 Kalibar 45, ameri~ki igrani film 03.40 Opro{tajna tama, ameri~ki igrani film

Na{a mala klinika
SERIJA 21.20

^arli i Mimo

CRTANA SERIJA 09.28

Najboje godine
SERIJA 16.55

Odred za ~isto}u

Udri mu{ki

ZABAVNI PROGRAM 16.30

TALK SHOW 10.00

16.20 La Linea, crtani film 16.30 Spretno - sretno, tv igra 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 30. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 75. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film - Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Tv Bingo show 21.19 Dnevnik 3, najava 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 39. epizoda 22.15 Dnevnik 3 - Finansijske novosti 23.00 Velika bijela prijevara, ameri~ki igrani film 00.55 Federacija danas (r) 01.20 Dnevnik 3 (r)

15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re.publika, Semberija 16.20 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Vremenska prognoza 17.10 Prvi gra|anin male varo{i, film 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Upitnik, kviz 19.20 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 19.59 Vremenska prognoza 20.03 Sport 20.15 Intervju 21.05 Koncert - zvijezde Hit rekordsa 21.55 Opra - veliko darivanje 22.40 Dnevnik 3 23.10 Jedno mu~no stolje}e, svjedo~enje Hrvoja Magazinovi}a, 2. Dio Filmski maraton 23.55 Malena, film 01.25 Daleko je sunce, film 03.00 Dug put ku}i, film 04.30 Doru~ak s |avolom, film

17.54 Sport centar 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 73. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 74. ep. 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 167. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 23.00 Sport centar 23.05 Tesna ko`a 3, igrani film 00.35 Nijemi svjedok, serija, 15. ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.15 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 74. ep. 02.00 Vijesti u 7

16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Tata moje bebe, igrani film 23.10 Vox populi 23.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info 01.25 Tata moje bebe, igrani film 03.10 OBN Info 03.20 Rat bendova, muzi~ki show

14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Biometeorolo{ka prognoza 19.10 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 20.00 Dvor, finale 00.00 Arena B -13, talk show 01.00 City, zabavna emisija 01.10 Dileme pla}enog ubice, film

RTS
10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Zooteka plus, {kolski program (r) 11.25 Petar drugi Petrovi} Njego{ (r) 11.39 Ars praktika 4 (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Trend setter (r) 13.15 Uvod u drugi `ivot, film 15.00 Vijesti 15.10 TV lica... (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Miris ki{e na Balkanu, serija 1 21.00 Visoki napon, kviz 21.45 Vijesti 21.50 Da, mo`da, ne, dok. program 23.00 Trend setter 23.50 Dnevnik 00.05 Evronet (r)

RTCG
12.35 12.40 13.00 13.05 13.25 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 23.00 23.30 00.00 00.10 00.40 Aktuelno (r) Meridijani Vijesti Muzi~ki mix Obrazovna emisija Vijesti Obrazovni program (r) Muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Replika (r) Lajmet Crna Gora, u`ivo Muzi~ki mix Sat TV Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 2 TV sat rije~ Zapis Zanimljiva medicina Pro~itaj me Argument Kalendar Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport Crno - bijeli svijet Crna Gora, u`ivo (r)

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 D`oi, serija 11.05 Reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 @ivot po D`imu, serija 13.30 Prljavi seksi novac, serija 14.15 D`oi, serija 15.05 Reality show 15.55 Upravljanje Vajldom, serija 16.45 Ru`na Beti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 @ivot po D`imu, serija 20.50 @ivot po D`imu, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

UNIVERSAL
07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Tri rijeke, serija 11.00 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Ubistvo na Plezent Drajvu, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Zakon i red, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.00 Medijum, serija 04.00 Gospo|ica Marpl - U 16.50 sa Padingtona, film

TV1000
06.00 Rudareva k}i, film 08.00 Mala prodavnica u`asa, film 10.00 Dohvati stijenu, film 12.00 Povratak u `ivot, film 14.00 Dim, film

EUROSPORT
08.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 10.00 Alpsko skijanje, ^e{ka, live 11.00 Brzo klizanje, S[ Njema~ka 11.30 Alpsko skijanje, Norve{ka, live 12.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Lahti, Finska 13.15 Alpsko skijanje, ^e{ka, live 14.00 Biatlon, Rusija, live 15.30 Nordijsko kombinovano skijanje, Finska, live 16.00 Biciklizam, Francuska, live 17.15 Biciklizam, Italija 18.00 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska, live 19.00 Eurogoals 19.10 Biatlon, Rusija 20.00 Brzo klizanje, S[ Njema~ka 21.00 STIHL Timbersports 22.00 Najja~i ~ovjek 23.00 Biatlon, Rusija 00.15 Ekstremni sportovi 00.45 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska

Granica

FILM 20.00

16.00 Susret sa Venerom, film 18.00 Ulice Malibua, film 20.00 Granica, film 22.00 Zerofilija, film 00.00 Uga|anje, film 02.00 Heteroseksualac 3 gre{ne no}i, film 04.00 Uskrsnu}e, film

petak, 11. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija (r) 07.30 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (r) 07.50 Mala TV TV vrti}: Zubi} vila (r) Zauvijek prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Ma|ioni~ar (r) 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Kako napisati pri~u Puni krug 09.35 Heidi, serija za djecu (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 11.25 Kvitfjell: Svjetski skija{ki kup - spust, prijenos 12.45 Cocco Bill, crtani film (r) 13.00 Mala TV (r) TV vrti}: Zubi} vila (r) Zauvijek prijatelji, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Ma|ioni~ar (r)

63
Spoznoru{e, serija Bestseller TV Hit dana Iz dana u dan... Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Mozaik, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

NOVA
06.55 Na{i najbolji dani, serija 07.45 Gospodin Magoo, crtana serija 08.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.15 Slomljeno srce, serija (r) 10.10 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.55 IN magazin (r) 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Provjereno, informativni magazin (r) 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija -nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija 22.00 Policijska akademija 5, film 23.35 Proma{en film, film 01.05 Napad morskog psa, igrani film (r) 02.45 Ezo TV, tarot show 04.15 Daleko od nje, film 05.45 Proma{en film, film (r)

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki dan 07.10 Privatna policija, crtani film 07.10 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dokumentarni serijal (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija, (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok. serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 India, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 18.55 Connect, dok.serijal (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Stripper Nanny, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Film: Mad Max 2, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.30 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.15 15.05 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.40 20.50 21.00 22.25 22.30 23.15 23.45 00.35 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 9/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) Konstruktorske katastrofe, dok. program Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Pusti muziku, muzi~ko -zabavni program (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, 10/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Life, BBC dok. program, 1/10 ATP Challenger turnir, ”BH Telecom Indoors”, pregled dana Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Tarih, dok. serijal Ne{to za raju, zabavni pr. Zelena, zelena trava, 6/28 Jane Eyre, 2/4 Film

TV TK
09.00 10.00 11.10 11.55 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 20.50 22.30 22.45 00.30

06.05 Trenutak spoznaje (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Lugarnica 21, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Oceanske zemlje - Od Granade do Marake{a: Putovanje Bolerom, dokumentarna serija 11.05 Kod Ane (r) 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje: Problemi sa sluhom 15.00 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.05 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 U potrazi za d`ambasima, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.13 Potomci Mojsije Rosenberga, dokumentarni film (r) 17.40 Iza ekrana 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.27 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli stan iz snova? 18.37 U istom loncu, kulinarski show 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.15 Mjesec dobitnika Oscara: Moja Afrika, ameri~ki film (r) 23.00 Dnevnik 3 23.25 Sport 23.28 Vrijeme 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Peti dan, talk show 00.40 Filmski maraton: Kladioni~ari, australski film

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani, film 09.30 Zoro, crtani, film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija 12.05 Nijemi svjedok, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija 15.00 Direktno s Senadom Pe}aninom, dijalo{ka emisija 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.20 Nijemi svjedok, serija 20.05 1001 no}, serija 22.35 Mad Max2, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

Cocco Bill

CRTANI FILM 12.45

Zauvijek zaljubljeni
SERIJA 13.35

13.30 [kolski program: Kako napisati pri~u (r) Puni krug (r) 14.20 @upanijska panorama 14.35 To~ka gladi, film (r) 16.05 Lugarnica 21, serija (r) 16.50 Briljanteen 17.30 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.10 Divlji Plamen 1, serija (r) 18.50 Krstarenja svjetskim ljepotama: Oceanske zemlje - Od Granade do Marake{a: Putovanje Bolerom, dokumentarna serija (r) 20.00 Nevjerojatni trenuci 2: Trenuci najve}e smionosti, dokumentarna serija 20.55 Mu{karci na stablima 2, serija 21.35 Dnevnik plavu{e: Tko ne `eli stan iz snova? (r) 21.50 Nijemi svjedok 12, mini-serija 23.35 Na rubu znanosti: NLO-vojni incidenti 00.30 Gara`a: Lollobrigida 01.00 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, 28 epizoda (r) 12.05 Nijemi svjedok, serija serija (r) 13.00 Pali an|eo, 14.00 Tv1 ordinacija.r 15.00 Direktno s senadom pe}aninom dijalo{ka emisija 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija 21.40 Urban music puls, snimak 22.35 Mad max2, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.00 Proces i kazna, film 13.30 Svjedok prirode 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Autoshop 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Biznis 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Svakodnevnica 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.10 Pensacola, serija

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 @ak Kusto, dok. program (r) 14.00 Muzi~ki predah 14.30 Vijesti 14.35 Francuski fokus 15.00 U fokusu (r) 16.10 Top shop 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: [areno i ukusno 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Dan i D`ons, dok. 20.45 Izgubljena ku}a, 7/8 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura, 23.30 Strogo povjerljivo, dok. program

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Talenti, 7/12 16.20 SMS centrala 16.45 TV Liberty, info-program 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dok.program 21.10 Vjetrovi strasti, 7/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 19.50 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina. serija 20.30 TV izlog 20.35 Igrani film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike 00.00 Nije te{ko biti ja (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija12.30 Pri~a o sand`a~kim velikanima, (r)13.00 Bonus (r)14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce (r)16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srcea 22.00 Vogo{}anska hronika (r)22.30 Sense: Ha{ki tribunal 23.00 Info IC NTV IC Kakanj 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Film 10.00 Novosti 10.20 History: Varvarski narodi 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Dzoni ^ackalica, film

ATV
10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben Ten, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 1001. no}, serija 21.00 Film 22.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Sport centar 23.25 Tesna ko`a 3, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 11.00 Alpsko skijanje, SK 12.15 Fudbal, Bundesliga 13.45 Snowboard 14.45 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 15.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, live 16.30 Freestyle skijanje 17.30 Alpsko skijanje, SK 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga, live 22.30 Borila~ke vje{tine 00.30 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 01.30 Fudbal, Bundesliga 03.30 Alpsko skijanje, SK

SPORT KLUB
06.30 Bayern TV: Hannover - Bayern 09.30 Premier League Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 Review of ATP season 11.30 TWS 12.30 NetBusters 13.00 NBA Action 13.30 Najva FA Cup-a 14.00 Mobil 1 Grid 14.30 Klupske TV 15.15 NBA Live 15.30 Liga {ampiona: Arsenal Barcelona 17.00 Premier League News 17.15 Pregled argentinske lige 18.15 Liga {ampiona: Barcelona - Arsenal 20.15 NBA Live 20.30 Premier League News 20.45 Holandska liga: NEC PSV, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Liga Evrope: Dynamo Kyiv Manchester City 02.00 TWS 03.00 Svjetska liga, boks: Astana - Incheon

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova Oru`ja budu}nosti Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to radi Spravice budu}nosti, 2 epizode Razotkrivanje mitova Novi svijet Pograni~na policija, 2 epizode Limarska radionica/London

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Velike migracije 09.00 Ulovljeni 10.00 Kralj gu{tera 11.00 Trebalo bi da sam mrtav 12.00 Raj na zemlji 13.00 Velike migracije 14.00 Tajne krsta 15.00 Praistorijski predatori 16.00 Zlatne foke sa Obale kostura 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Premijera: [apta~ psima 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 [apta~ psima 01.00 Raj na zemlji 02.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Ubistvo Anrija IV 11.30 Velike britanske vojskovo|e 12.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 13.00 Tajni ratovi 14.00 Smrt ledenog ~ovjeka 15.00 Gerouov zakon 16.00 Genije dizajna 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Azijske monarhije 19.00 Kada su Mavari vladali Evropom 20.00 Misterija neurednih ratnika 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Mark Forster - dozvola za snimanje 23.00 Gerouov zakon 00.00 Genije dizajna 01.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 02.00 Azijske monarhije 03.00 Kada su Mavari vladali Evropom 04.00 Misterija neurednih ratnika

ANIMAL PLANET
06.50 Odrastanje 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 13.10 Veterinari sta`isti 13.40 Porodi~no blago {impanzi 14.30 Sve o psima 15.30 @ivot delfina 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Donald [ulc - stru~njak za otrove 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Borba za kitove 21.55 Rudove bubice 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Porodi~no blago {impanzi

Rukometa{i Ma|arske, osim za sebe, igraju i za BiH

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
45. strana

SEZONA LOVA NA DRUGO

mjesto i dalje otvorena

petak, 11. mart 2011. godine

Presuda Jasminu Ma{i}u jo{ na ~ekanju

Poslije voza~a na

redu profesori?
Jasmin Ma{i}

Vje`ba specijalaca FUP-a
Pripadnici Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije ju~er su izvelipokaznuvje`buspa{avanjaskija{a sa `i~are u Babinom dolu na Bjela{nici. Tokom vje`be, realizirane u sklopu EUPM-ove kampanje Ja~i, br`i, bolji, demonstriran je visoknivoprofesionalnosti, osposobljenosti i umje{nosti federalnihspecijalaca za uspje{noizvr{enje najslo`enijih zadataka. Vje`bom je rukovodiokomandant Specijalnepolicijskejedinice FUPa DraganViki}, koji je u izjavi za medijeistaknuorije{enostpripadnika ove jedinice da u slu~aju potrebe djeluju u akcijama spa{avanja i pru`e pomo} gra|anima koji se na|u u “grani~nim situacijama“ .

Ma{i} je navodno dogovarao sa studenticama da prolaznu ocjenu zarade seksom s profesorima U vezu sa kori{tenjem seksualnih usluga studentica Odjela u Tuzli dovode se profesori Bajro Goli}, Zdravko Lu~i}, Sanjin Omanovi} i Fuad Saltaga
ca Dijana Mili} nije izvela dokaze koji govore o krivnji optu`enog. Tomislav Ljubi}, advokat Jasmina Ma{i}a, ulo`io je `albu Kantonalnom sudu u Tuzli na presudu sa Op}inskog suda, a postupaju}i po `albi Vije}e je ukinulo presudu sutkinje Mulabdi}, odrediv{i da se novi postupak provede pred Kantonalnim sudom u Tuzli. Po okon~anju tog postupka, Ma{i} je progla{en krivim i osu|en na dvije godine zatvora, no sada zbog po~injenog krivi~nog djela navo|enje na prostituciju, a ne prevare. Kako je do{lo do preokreta, u tuzlanskom pravosu|u niko ne `eli komentarisati, pravdaju}i to ~injenicom da presuda jo{ nije pravosna`na, odnosno da Vrhovni sud Federacije jo{ nije odlu~io po `albi advokata Ljubi}a na presudu Kantonalnog suda, izre~enu u ponovljenom postupku. Ina~e, Jasmin Ma{i} na slobodi ~eka odluku Vrhovnog suda. U me|uvremenu, pri~a o “seks skandalu na sarajevskom pravu“, u kojoj su glavni junaci, pored Ma{i}a, i profesori Bajro Goli}, Zdravko Lu~i}, Sanjin Omanovi} i Fuad Saltaga, iza{la je iz epicentra interesovanja.

Nezvani~ne informacije koje su se ju~er pro{irile Sarajevom i Tuzlom, a po ko ji ma je Vrho vni sud FBiH pra vo sna`no osudio Jasmina Ma{i}a, biv{eg voza~a Vlade TK-a, osu|enog pred Kantonalnim sudom u Tuzli na dvije godine zatvora zbog navo|enja na prostituciju, brzo su demantovane iz nekoliko izvora bliskih ovom slu~aju. U isto vrijeme, potvr|eno nam je da bi presuda Ma{i}u, koji je nekoliko godina bio slu`beni voza~ predava~a na Odjelu sarajevskog prava u Tuzli, mogla biti u narednim sedmicama.

Odva`iti se na sje}anje
Goethe institut u BiH sino} je organizirao knji`evnu ve~er pod nazivom „Odva`iti se na sje}anje“ na kojoj su sudjelovali bh. pjesnici i knji`evnici Mile Stoji} i Faruk [ehi}. U osnovi, bila je to promocija istoimenog projekta „Odva`iti se na sje}anje“ u kojem je sudjelovao Goethe institut u BiH kada su 23 autor(ice)a iz 10 zemalja jugoisto~ne Evrope bili pozvani da naprave retrospektivu svojih domovina te je reflektiraju kroz pri~e i pjesme. One su objavljene u specijalnom izdanju renomiranog njema~kog knji`evnog ~asopisa Die Horen, koji je sino} i predstavljen. Najavljen je i prijevod tekstova na na{ jezik i u suradnji s IK Buybook iz tiska antologija treba iza}i do aprilskog Sajma knjiga u Skenderiji. An. [.
Foto: D. ]UMUROVI]

Svjedoci
U Tu`ila{tvu TK-a ne `ele govoriti o istrazi u ovom predmetu, koju vode ~ak tri tu`ioca, no ipak, nezvani~no saznajemo da je saslu{ano nekoliko svjedoka, studenata Odjela u Tuzli, te da jo{ nije pozvana spomenuta ~etvorka. Profesori se, podsje}amo, dovode u vezu sa kori{tenjem seksualnih usluga studentica Odjela u Tuzli. U optu`nici protiv Jasmina Ma{i}a stoji da je posredovao izme|u studentica i profesora. Navodno je Ma{i} dogovarao sa studenticama da prolaznu ocjenu zarade seksom sa profesorima. Zbog toga }e odluka Vrhovnog suda u slu~aju voza~a umnogome usmjeriti i dalju istragu Tu`ila{tva TK-a o eventualnoj krivici profesora.
A. [e.

Optu`be
Slu~aj Ma{i} ve} godinama se prote`e federalnim sudovima - od onog Op}inskog u Tuzli do Vrhovnog u Sarajevu. Naime, Ma{i} je nakon spektakularnog hap{enja izveden pred Op}inski sud u Tuzli. Predmetna sutkinja Alma Mulabdi} je nakon tri mjeseca su|enja, zatvorenog za javnost, na kojem se u svojstvu svjedoka pojavilo nekoliko profesora sa Pravnog fakulteta, te najmanje tri studentice odjela tog fakulteta u Tuzli, osudila Ma{i}a na godinu zatvora zbog po~injenog krivi~nog djela prevara, dok ga je oslobodila optu`bi za navo|enje na prostituciju, isti~u}i pri tom da tu`itelji-

KRIVI^NO DJELO Po okon~anju postupka, Ma{i} je progla{en krivim i osu|en na dvije godine zatvora, no sada zbog po~injenog krivi~nog djela navo|enje na prostituciju, a ne prevare

POSLJEDNJE VIJESTI
BA^ENA KA[IKARA - Na gara`na vrata u ulici Brezanska 3 na Sokolju, sino} u 21.53 sata ba~ena je ru~na bomba ka{ikara. Tom prilikom pri~injena je {teta na parkiranom golfu, vratima gara`e i fasadi porodi~ne ku}e vlasnika S.L. Policija traga za po~initeljem ovog djela. LASI]EVA OSTAVKA U KRUGU 99 - Mile Lasi} podnio je ostavku na ~lanstvo u Krugu 99 zbog neslaganja sa stavovima ove asocijacije koja je stala u odbranu ~lana ratnog Predsjedni{tva BiH Ejupa Gani}a i njegovog verbalnog sukoba sa novinarkom RTRS-a Brankom Kusmuk. Lasi} je, u pismu upu}enom predsjedniku Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Sulejmanu Red`i}u, generalnom sekretaru Adilu Kulenovi}u i ~lanovima NO, izrazio izri~ito neslaganje sa izjavama iz ove asocijacije u korist Gani}a, kojeg, kako navodi, “na silu stilizuju u Jovana Divjaka“. DALAJ-LAMA NAPU[TA POLITIKU - Tibetanski duhovni vo|a Dalaj-lama najavio je ju~er da planira povla~enje s funkcije {efa tibetanske vlade u egzilu, ocijeniv{i kako je do{lo vrijeme da prepusti svoje mjesto nekome novom “slobodno izabranom“ vo|i.

Srbijansko tu`ila{tvo za ratne zlo~ine

Tu`ba protiv Kandi}
Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine Srbije najavilo je podno{enje tu`be za klevetu protiv direktorice nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo (FHP) Nata{e Kandi}. Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Dragoljub Stankovi} podnijet }e krivi~nu tu`bu protiv Kandi}eve za navode da “tu`ila{tvo uzima novac“ koje , je iznijela ju~er u emisiji Ka`iprst na B92. Stankovi} nije imenom i prezimenom prozvan u emisiji, ali se izri~ito spominje u izvje{taju Fonda pod nazivom “Saradnja dr`avnih organa Srbije i Fonda za humanitarno pravo“ , dostavljenom tu`iocu za ratne zlo~ine Srbije 19. novembra 2010. Zato se odlu~io na ovaj korak, obrazlo`eno je u saop{tenju Tu`ila{tva. Tu`ila{tvo ocjenjuje da ovakvi neargumentovani i zlonamjerni istupi Kandi}eve degradiraju i nanose {tetu Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine i li~no Stankovi}u. Stankovi} je postupao i postupa u najkompleksnijim predmetima ratnih zlo~ina kao {to su bra}a Biti}i, ]u{ka, Suva Reka, Orahova~ka grupa, Anton Lekaj i trgovina organima. U nekoliko navrata, zbog postupanja u

Edukacija trudnica
Knjiga i zvu~ni CD “Edukacija trudnica za vje`banje u trudno}i“ , autora prof. dr. Senada Mehmedba{i}a i doc. dr. Mirsada Mufti}a predstavljena je sino} u Sarajevu, u prostorijama Poliklinike “SunceAgram“ Knjiga “Edukacija trudni. ca za vje`banje u trudno}i“ nastala je na osnovu zajedni~kog rada stru~njaka iz oblasti ginekologije i rehabilitacije. Knjiga je, istaknuto je, napisana kao dobramedicinska bro{ura za zdravstvene profesionalce, a istovremeno je i, pisana jasnimjezikom sa dostaoriginalnih fotografija, dobar priru~nik za trudnice. Recenzentiknjige su prof. dr. DijanaAvdi} i doc. dr. KenanDrljevi}. Promotor knjige bila je prof. dr. Sebija Izetbegovi}, dok je zvu~ni CD predstavio Sakib Pleh.

navedenim predmetima, bila mu je ugro`ena bezbjednost. Eventualnu naknadu {tete koju }e u ovom postupku tra`iti Stankovi} }e uplatiti na ra~un Udru`enja porodica ubijenih, nestalih i kidnapovanih sa Kosova. Nata{a Kandi} izjavila je za B92 da je Fond za humanitarno pravo do{ao do informacije da je za osloba|anje iz pritvorajednogosumnji~enog u Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine uzet novac. Kako je objavljeno na sajtu B92, Kandi}eva nije precizirala ko je, kada i u kom slu~aju uzeo novac. Ona je navela i da ne postoje dokazi, ali da je od nekoliko izvora stigla takva informacija.

11.25

BHT

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

SPORT
subota, 12. mart

Kvitfjell: Spust (m)
13.25
BHT

ODBOJKA (M)

subota, 12. mart

Finale Kupa BiH
15.55
BHT

Gde si, Jovane?
subota, 12. mart
Ah, gde - u zatvoru, jarane, odgovorio bi Divjak na ovo nepostavljeno pitanje. Nekidan je, iznenada (?) penzionirani general Armije Republike Bosne i Hercegovine Jovo Divjak, kad je najmanje tra`io, postao glavni junak jedne tu`ne pri~e. Mada jo{ posve nije razja{njeno {ta je s njegovim vra}enim ~inom. Al to nije va`no sada u pri~i. Kad si glavni junak, onda ti televizija visi za vratom. [to su i u~inile sve ovda{nje stanice/postaje. U zatvor kamere nisu mogle, pa ne znamo kako mu je bilo tamo nekoliko dana. Onda je, ka`u, dr`ava proradila i general je pu{ten. Uz kauciju. Za po miliona eura. Koje je platio Kanton Sarajevo. [to je posve po{teno, jer je Divjak najvi{e branio glavni grad. Zbog ~ega ga je isti onaj agresor, od kojega ga je branio, uhitio. Srbija, dakle. [to su, samo tehni~ki, izveli austrijski policajci. Onda se digao narod. Pravac pred austrijsku ambasadu protestirati. [to nema blage veze. Onda su se rijetki sjetili u kojem grmu le`i zec. Pred srbijanskom ambasadom. I krenuli tamo. Al ho{ |avola. Bataljun specijalaca im nije dao ni prismrdjeti. [to se dalo lijepo vidjeti na svim TV ekranima. To kako izgleda demokracija i prijateljstvo. Mo`e{ kod Austrije demonstrirati i vikati do neba, ispred one koja je uhapsila prava zdrava ~ovjeka - dr`ava BiH ne da?! O tome se na televiziji nije moglo ~uti (ni vidjeti) ni{ta! Odnosno, TV ti sugerira, slikaju}i zajapurene Sarajlije, i s pravom ogor~ene, pred Ambasadom Austrije, ko je zapravo kriv za hap{enje Divjaka?! To je su{tina, sve ostalo je pojavno. Kad se ve} spominje pra}enje tog doga|aja, spominjem i isti~em TV1 stanicu koja je od svih drugih, na hap{enje, reagirala najbr`e i najbolje. Tako je pala u sjenu jedna druga udarna (tv) vijest, koji dan prije, a koja tako|er karakterizira odnos ovda{njih medija prije svega prema vlastitoj dr`avi. Naime, sve su stanice (nekriti~ki, bezbeli) prenijele vijest o susretu hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a i entitetskog predsjednika Milorada Dodika. Bili u Slavonskom Brodu i onako, protuustavno (Dodik) odre|ivali povratke izbjeglica, naftnu industriju, me|udr`avne forume... Dodika koji ne voli ro|enu zemlju, ali voli susjednu (koja voli hapsiti), razumjeti je, ali Josipovi}a, koji se kune u suradnju s dr`avom BiH i njenu nezavisnost i suverenitet, doista te{ko. O tome nijedna ovda{nja TV stanica nije pri~ala. Registrirali samo i prenijeli {ta je ko kazao. Gledatelji, uglavnom konzumenti vi|enoga, reagiraju mehani~ki, po onoj: {to nije bilo na TV, nije se dogodilo i nije va`no. Mnogi od njih misle da sve {to vide na malom ekranu, i su{ta je istina. Jest, ko i tvrdnja Srbije da je Divjak ~inio zlo~ine. A on se samo borio protiv njih.

KO[ARKA: NLB LIGA

Igokea - [iroki TT Kabeli
14.55
BHT

NOGOMET: PREMIJER LIGA BiH

nedjelja, 13. mart

[iroki Brijeg - Olimpic
20.30
FTV

NOGOMET: LIGA PRVAKA

utorak, 15. mart

Bayern - Inter
23.35
BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

utorak, 15. mart

Man. United - Marseille
09.25
BHT

FINALE SVJETSKOG KUPA U ALPSKOM SKIJANJU

srijeda, 16. mart

Lenzerheide: Spust (m)
20.35
BHT

NOGOMET: LIGA PRVAKA

srijeda, 16. mart

Real M. - Olympique Lyon
23.35
FTV

NOGOMET: LIGA PRVAKA

srijeda, 16. mart

Chelsea - Copenhagen
19.00
OBN

NOGOMET: EUROLIGA

~etvrtak, 17. mart

Man. City - Dynamo Kyiv
PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

Nata{a Petrovi}, novinarka-voditeljica TV PinkBH

Dobar kom{ija zlata vrijedi
• Ko navrati Nata{u u novinarstvo? - Ka`u da za dobar pogodak samo treba biti pravi ~ovjek, na pravom mjestu i u pravo vrijeme, a sve ostalo je ~ista tehnika. Eto, ja sam se u jednom takvom trenutku svog `ivota na{la u okru`enju i me|u prijateljima koji su ve} radili u medijima i spon ta no se ro di la ideja da se oprobam u ulozi voditelja na ru`i~astoj televiziji, koja je tih dana pravila svoje prve TV korake u BiH. Televizija je medij koji vam brzo u|e u krv... i stoji tu ve} osam godina. • Dokle je sa {kolom? Ostaje u ovom poslu? - Moja ljubav iz djetinjstva bila je gluma i Dje~ije pozori{te u Zenici, rodnom gradu. U Banjoj Luci sam zavr{ila Medicinsku {kolu i postala farmaceutski tehni~ar. Onda se desila televizija i sve ostalo je istorija… Danas zavr{avam menad`ment u medijima i kulturi, pa je realno za o~ekivati da }e i moja budu}nost na neki na~in biti vezana za komunikacije, marketing ili odnose sa javno{}u. • Prvi nastup na TV-u bje{e? - Moje vatreno TV kr{tenje je bilo u ulozi voditelja u emisiji kratke forme pod nazivom „Made in BL“ Izvje. {tavali smo sa najaktuelnijih doga|aja iz grada na Vrbasu i voljela sam da radim tu emisiju. I danas postoji ta kratka forma, emituje se svaki dan, sli~nog je sadr`aja i zove se City. Uslijedile su emisije „Balkan net“ te „Dvogled“ , , za koje smo, kolege i ja, dobili nekoliko TV nagrada, na {ta sam posebno ponosna.

• Kakve su to “Dobre kom{ije”? - „Dobar kom{ija“ je emisija zabavnog karaktera, koja se zajedni~kim snagama radi iz banjalu~kog i sarajevskog studija, {to je ina~e praksa na Pink televiziji, da uve`emo sve na{e TV centre i ponudimo gledaocima {to vi{e razli~itih informacija iz cijelog regiona. Ka`u da dobar kom{ija zlata vrijedi, te se tako i mi iz emisije u emisiju, trudimo da svake nedjelje u va{e domove unesemo dosta dobre muzike, zanimljivih i aktuelnih sadr`aja, da vas razonodimo, nagradimo, pomognemo, savjetujemo… • S kim se dru`i Nata{a kad nije na poslu? - Ja sam imala tu sre}u da po dolasku na Pink upoznam Tatjanu Mudrini}... i eto, imale smo tu sre}u da se sprijateljimo, pa sad i kad sam na poslu i kad nisam, imam jednu takvu osobu pored sebe... Svi drugi moji prijatelji se uglavnom ne bave javnim poslom, ali imaju tako|er ogroman zna~aj i mjesto u mom `ivotu. Kada smo slobodni, ~esto se skupimo u caffeu Live u Banjoj Luci, i tu do kasno u no} pretresamo sve `ivotne teme. • Koja muzika i zabava dolaze u obzir? - Muzika je stil `ivota i ja sam definitivno neko ko voli muziku i pjesmu. Slu{am sve, od doma}e, strane pop-rok muzike, pa do narodnjaka... sve zavisi od prilike, raspolo`enja i dru{tva • Gdje je najbolji izlazak u Banjoj Luci? - Moje kretanje po Banjoj Luci se svodi na nekoliko destinacija: club Kruna, caffe Live, Narodno pozori{te, multipleks Palas, restoran Mala stanica. • Ljeti na moru ili Vrbasu? - Svake godine jedan dio odmora provedem na nekoj

4

by Ramo Kolar

Dnevnik prvi
Nerijetko, ma ne, vrlo ~esto, glavni dnevnik FTVa (urednici V. Kalajd`i}, S. [ari}) u svojih pola sata (19.30) ukida op}ine u Federaciji BiH?! Valjalo bi saznati po ~ijoj naredbi i kojoj (zakonskoj) uredbi?

Dnevnik drugi
Izvanredno reagiranje "na prvu" TV1, povodom uhi}enja generala Jovana Divjaka u Be~u. Hem su bili prvi, hem je sve ura|eno maksimalno profesionalno, po svim uzusima prave televizije. Glavna Emina Deli}!

Dnevnik tre}i
Iako bje`i od razgovora (?!), Midheta Kurspahi} je u utorak nave~er u Hayatovom Dnevniku (imena Vijesti u 7) pokazala kako se radi ta emisija. Odmjereno, smireno, rutinski redaju}i vijesti po zna~aju, uklju~ivanje u`ivo u Be~, razgovor, najava, ~itanje, pona{anje pred kamerom... daleko ispred izvikanih "zvijezda" i primjer na kojemu se mo`e u~iti...

Foto: Vanja LISAC

Hodoljublja
Izvanredan potez BHT1, koja se sjetila Zuke D`umhura (i Mirze Idrizovi}a) koje mnogi zaboravljaju. Dokumentarac "Sje}anje na Zuku hodoljupca" pravi je pogodak. Tek da se vidi {ta vrijedi!

Nata{a Petrovi}: Nezavisnost me ~ini sretnom djevojkom

egzoti~noj svjetskoj destinaciji, a drugi je uvijek rezerviran za Budvu, gdje se sjajno provodim u dru{tvu najbli`ih prijateljica. • Privla~i je manekenstvo, knjiga, muzika, ples? - Sve pomalo... Volim i da ple{em i slu{am muzika. Imala sam priliku i ~ast i da pro{etam pistom kao model kreatorke Verice Radanovi}... Vesna Mandi}, poznato ime svijeta mode, pozvala me da u Podgorici na jednom modnom de{avanju, pored Nikoline Pi{ek iz Hrvatske, Rebeke Dremelj iz Slovenije, Marije Kilibarde iz Srbije, upravo ja predstavim na{u zemlju. Nerijetko se uspavljujem uz dobru knjigu, to me opu{ta. • Sama se izdr`ava i odre|uje granice svoje slobode? - Nezavisnost, moja sopstvena i u svakom pogledu, ono je {to me ~ini sretnom djevojkom. Odavno sam nau~ila da se sama borim za sve ono {to `elim i {to mi je potrebno. Samo kada je ~ovjek nezavisan, mo`e da bude i slobodan, jer je upravo to ono {to ti daje mogu}nost da bira{ u `ivotu.

• Bi li i{la u neki riality (“Farma” “Veliki brat” , …)? - Nikad ne reci nikad i pravi planove da ti se Bog smije… Mada bi odgovor na ovo pitanje glasio ne. Tu i tamo, volim da pogledam {ta se de{ava u ovim programima, posebno ako se radi o Vip u~esnicima. • Novci su danas prije ljubavi? - Na`alost je tako, i to je pora`avaju}a ~injenica. Ljudi su danas stavljaju}i materijalno iznad svega, postali bezosje}ajni, beskompromisni, sebi~ni, zli i licemjerni, zaboravili su da cijene prave vrijednosti. Novac je za mene sredstvo za pre`ivljavanje, a ljubav ne{to bez ~ega nema `ivota i ne treba brkati te pojmove. Vjerujem u ljubav, uvijek i zauvijek. • @ivotna filozofija, izreka, mudrost, poslovica? “Ne veruj ako ti ka`u da svaki tvoj trenutak nije herojsko doba. Ne veruj ako ti ka`u da svaki tvoj trenutak nije ni ~udesan, ni pravi. Svaki je trenutak istina, samo {to poneki ima la`nog ~oveka...” (Miroslav Mika Anti}) (rk)

GDJE SU, [TA RADE...
SESTRE AIDA I EMINA DELI] (FTV i TV1), te njihov prezimenjak SA[A (BHT1) na meti su balkansko-sarajevskog dijela globalne mre`e znane kao arapski CNN, odnosno Al-Jazeera i njihovog urednika Gorana Mili}a. Davno raspisani konkurs za novinare skoro je propao, prenose mediji, jer je stroge uvjete zadovoljilo tek dvoje-troje. Zato se Mili} okrenuo ovda{njim lijepim i popularnim licima. [ta }e od svega biti, vidjet }emo, ali ostaje praksa da nove TV ku}e uzimaju postoje}im ve} od{kolovani uspje{ni kadar! NOVI SEDMI^NIK, IMENA GLAS, pojavio se u Tuzli. Izdaje ga grupa entuzijasta, mahom mladih `urnalista koji iza sebe ve} imaju respektabilnu novinarsku karijeru u elektronskim medijima i dnevnim izdanjima ovda{nje {tampe. Odlu~ili su se na ovaj, pomalo hrabar, ali nu`an potez, ka`u, a Glas obuhvata teme iz svih oblasti koje su zanimljive javnosti, a osmi{ljen je kao ozbiljan medij koji }e nuditi informacije iz cijele dr`ave, no fokus pa`nje bit }e usmjeren na de{avanja sa podru~ja Tuzlanskog kantona, kao i distrikta Br~ko, Semberije, te ostalih krajeva sjeveroisto~ne Bosne... 5

Program za mlade

Ameri~ki dokumentarac

Socijalna inkluzija osoba sa posebnim potrebama u Zenici – nekolicina mladih ljudi dobrovoljno preuzima dio odgovornosti za rje{enje ovog problema. Kako i uz ~iju pomo} te~e uklju~ivanje ovih ljudi u socijalne tokove zajednice i njihovo osposobljavanje za samostalan `ivot? Kakav je odnos dru{tva prema ovoj kategoriji stanovni{tva i kako izgleda njihova svakodnevnica? Tuzlanski bend Metro – Ima li perspektive za mlade muzi~are u BiH? [ta mogu o~ekivati mladi ljudi koji odaberu ovaj na~in izra`avanja? Tu je pri~a jednog mladog benda iz Tuzle. Park donosi i intervjue, sa ljudima i `ivotinjama, kao i nadrealno-satiri~ni prikaz stanja bh. dru{tva autora Zorana ]ati}a! Sve ovo u emisiji “Hayd u park“, FTV, koju te{ko da }e neko gledati jer ide u nevjerojatna 2 sata ujutro u ponedjeljak?! Voditelji: Gligor Popovi} i Nejra Aganovi}.

Pri~a benda Metro

Ve}i, sna`niji, br`i
Moto ovog dokumentarnog filma (FTV, ponedjeljak, 00.15 sati) koji daje realisti~an pogled na ameri~ku kulturu i upotrebu steroida je "Nus-produkt ~injenice da ste Amerikanac". Autor postavlja pitanje, da li je to uop}e prevara ako to svi rade? On u centar zbivanja stavlja sebe i svoju porodicu kao primjer, i tjera gledaoca da preispita svoja predubje|enja o upotrebi steroida u sportu, i ameri~kom sistemu vrijednosti. U toku istra`ivanja o ovoj temi, intervju-

irao je stru~njake, izme|u ostalih, i svoju majku, zatim olimpijce Carla Lewisa i Bena Johnsona. U filmu se pojavljuju mno ge po zna te li~nos ti kao Ar nold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, mnogobrojni sportisti, politi~ari... a me|u njima ~ak i neki biv{i ameri~ki predsjednici. Film je osvojio specijalno priznanje Festivala u Karlovym Varyma, a bio je prikazan i u zvani~noj selekciji Sundancea. Scenarij: Chris Bell, reditelj Chris Bell.

U produkciji TV1

Aktualno na BHT

Dva smo svijeta razli~ita
Muamer el-Gadafi
Sredinom 80-ih godina, okru`en svojom gardom sastavljenom od militantnih arapskih revolucionara, pukovnik Gadafi prkosi Zapadu iz svog utvr|enog Tripolija. On je tada bio neprijatelj broj jedan i Americi i Evropi. U julu 2009. godine postaje njihov ~ovjek. Ovo je pri~a o taktiziranju zapada sa Muamerom Gadafijem i pri~a o 40 godina nasilja, lukavstva i real-politike, koju su ispri~ali neposredni u~esnici... Dokumentarac emitira BHT1 u utorak (22.40).

TV serija „Dva smo svijeta razli~ita“ prva je velika produkcija TV1 u oblasti igranog programa u BiH i trenutno najve}i je projekt ove vrste u BiH. Serija je zajedni~ki koproducentski projekat TV1 sa najgledanijom komercijalnom televizijom u regionu – Novom TV iz Hrvatske, dok je partner u projektu i producentska ku}a NIRA iz Beograda. Humoristi~ni igrani serijal „Dva smo svijeta razli~ita“, reditelja Elmira Juki}a, baziran je na sukobu selo - grad u postratnoj i tranzicijskoj BiH. Na humoristi~an na~in tretira `ivotne situacije zasigurno vrlo prepoznatljive publici u BiH, ali i u ~itavom regionu. Glavnu ulogu igra trenutno najpoznatiji bh. glumac Emir Had`ihafizbegovi}, dok se u drugim glavnim i sporednim ulogama pojavljuje ~itava galerija na{ih i regionalnih gluma~kih zvijezda, poput Jasne Ornele Beri, Tanje [oji}, Ivana Bekjareva, Roberta Krajinovi}a, Arme Tanovi} - Brankovi}... Glavni junak serije Fadil Opan~i} je priprosti i ambiciozni seljak kojeg njegova politi~ka partija prebaci u grad kako bi sakrila tragove o njihovoj korupcijskoj aferi sa motokultivatorima. Njegov novi posao u Sarajevu je upravnik pozori{ta; tu se sudara Josipom Gospodneti}em, dosada{njim upravnikom, starim Sarajlijom i pripadnikom gra|anskog sloja u gradu... Scenarista je Amer Kapetanovi}, a autor naslovne muzi~ke {pice je Dino [aran. Izvr{nu produkciju serije potpisuje FIST iz Sarajeva. Emitiranje je planirano u drugoj polovini marta ove godine.

OBN kutak

Crti}i vikendom
Svaki radni dan, ali i vikendom u jutarnjim satima, OBN televizija za mali{ane donosi najbolje crti}e sa kanala OK kids. Uz najpopularnije crti}e mali{ani imaju priliku nau~iti mnogo korisnih stvari, zabaviti se, nasmijati se i razviti svoju ma{tu. Svakog jutra tu su za njih crti}i: Gerald McBoing, Ma|ioni~ar, Mix Master, Nimboli, Oggy i `ohari.

Dokumentarni program

Od ponedjeljka na FTV-u

Ubojstvo Zorana \in|i}a

Kroz hronologiju vremena prikazani su doga|aji 12. marta 2003. godine, kada je ispred zgrade Vlade ubijen premijer Srbije Zoran \in|i}. Pri~a zapo~inje obi~nim jutrom koje je osvanulo u rezidenciji porodice \in|i}, a zavr{ava u 15.45, kada je poslije vi{e od dva sata od atentata, zvani~no progla{ena \in|i}eva smrt. U emisiji govore: {ef obezbje|enja Milan Veruovi}, voza~ Aleksandar Bjeli}, sekretarica Biljana Stankov... Dokumentarac je na programu BHT1, u subotu, u 22.95 sati.

Pod sretnom ZVIJEZDOM

Kulinarski show

Stol za 4

Sandra Lon~ari} - Tankosi}

Zijad Gra~i}

Od ponedjeljka do ~etvrtka gledatelji mogu u`ivati u novim emisijama “Stol za 4“ u kojima }e se predstaviti takmi~ari iz Zagreba. Dejan, Antonio, Martina i Josip otvori}e prvu sedmicu dru`enja u susjednoj dr`avi. Kako se Zagrep~ani snalaze u pripremi razli~itih specijaliteta i u kojem duhu }e osvijetliti titulu najboljeg doma}ina saznajte u dru`enju od 16.30 sati samo ma OBN -u. Svoju podr{ku i pomo} }e kandidatima pru`ati lijepe voditeljice Maja Munda i Milica Blagojevi} i atmosferu u~initi ugodnijom.

Obiteljska telenovela "Pod sretnom zvijezdom" uzbudljiva je pri~a o ljubavi, strasti, odanosti i prijateljstvu, ali i pri~a o mr`nji, izdaji, prevari i zlo~inu, koju Federalna TV po~inje emitirati pretpremijerom u nedjelju, 13. marta 2011, u 21.20. "Pod sretnom zvijezdom" Federalna TV }e emitirati od ponedjeljka do petka u 18.20 sati. Ova intrigantna pri~a o jednoj velikoj tajni proiza{la je iz pera scenaristice Diane Pe~kaj - Vukovi}, a za njenu ekranizaciju pobrinuo se iskusni redatelj Branko Ivanda. U sredi{tu radnje su ~etiri `enska lika razli~itih karaktera i socijalnog zale|a, bliske prijateljice iz mladosti. Suzana (Sandra Lon~ari} -Tankosi}), Elizabeta (Mila Elegovi}), te sestre Nina (Linda Begonja) i Tonka (Mirna Medakovi}) vi{e su od prijateljica, ve`u ih tajne iz mladosti, te bolno iskustvo koje im je teret na savjesti. U seriji ih upo-

znajemo dvadeset godina kasnije kao `ene razli~itih `ivotnih putova i stilova, ali zauvijek povezane zajedni~kom pro{lo{}u, burnim odrastanjem i mladena~kim ljubavima. Naslovna pjesma serije "Pod sretnom zvijezdom" je veliki hit s po~etka 80-ih "Pamtim samo sretne dane", koji je pjevala Gabi Novak, a ~iji su autori Kemal Monteno i Arsen Dedi}. Obradu pjeva glumica Ivana Star~evi}, a novi aran`man napravio je Ante Gelo, uz pomo} Arsena Dedi}a, koji se u pjesmi pojavljuje i glasom. Glume: Sandra Lon~ari} - Tankosi}, Mila Elegovi}, Mirna Medakovi}, Linda Begonja, Aleksandar Sre}kovi}, Neda Arneri}, Zijad Gra~i}, Katarina ^as, Robert Kurba{a, Petar ]iritovi}, Nela Kocisz, Barbara Nola, Ranko Zidari}. Produkcija: Ring Multimedija. Glavni redatelj: Branko Ivanda.

8

Veliki brat, opet

Od nedjelje na TV PinkBH

SVIJET SAPUNICA 1.001 no}
subota, ponedjeljak-petak
mre`a plus

168. 169. 170. 171. 172. 173.

Za 12 kandidata regionalnog Big Brothera, u kojem po prvi put u~estvuje Hrvatska, od 13. marta, u 20 sati, privatnost }e prestati da postojati. Ne}e mo}i da jedu, spavaju, a ni da pla~u, a da se to ne sazna. Smje{teni u beogradskom Pionirskom gradu, na Ko{utnjaku, u ku}i od 400 m2 i sa 300 m2 oko ku}e, 12 stanara svoju }e privatnost predati u ruke Big Brotheru i barem se poku{ati dr`ati ovogodi{njeg naziva showa, “Ljubi bli`njeg svog” [ta god stanari radili, 24 sata dnevno prati}e . ih ~ak 46 kamera, a bi}e ozvu~eni sa 60 mikrofona pa tako tra~arenja i tajne mogu ostaviti van kruga Big Brother ku}e, jer sve {to tamo ka`u, rekli su svima nama! Big Brother vidi sve, ~ak i u mraku!

[eherezada nailazi na puno te{ko}a u novom `ivotu koji je zapo~ela sa sinom Kanom, daleko od prijatelja i rodbine. I Onur je klonuo, vi{e ne vjeruje da }e vratiti svoju ljubav pa pozove zanosnu televizijsku voditeljicu na pi}e. Kerema mu~i savjest jer nije popravio lo{ odnos s Benu i Onurom. Ali Kemal i Gani svaki dan kockaju, a njihovo sumnjivo pona{anje primijetila je i Fusun. [eherezadu brine je li Kan dobar prema novoj dadilji koju je preporu~io Engin, a Onur sve ~e{}e razmi{lja o njoj. Eda je promijenila identitet i izgled i tako pobjegla policiji koja je jo{ uvijek tra`i zbog poku{aja ubojstva. Benu posjeti [eherezadu na njezinom novom radnom mjestu i zamoli je za oprost jer Onur nije kriv za otkrivanje tajne. Burhan ne mo`e nagovoriti Nadidu da ode na operaciju, a [eherezadu ~eka nova ponuda koja }e joj sasvim promijeniti `ivot… Burhan uspije nagovoriti [eherezadu da zajedno s Kanom posjeti Nadide i uvjeri je da pristane na operaciju. Benu poku{ava izgladiti odnose pa pripremi obiteljsku ve~eru. No na ve~eri }e do}i do velike sva|e. Engin je nestrpljiv u i{~ekivanju [eherzadinog odgovora na bra~nu ponudu pa je pozove na romanti~nu ve~eru. Onur jo{ jednom potpuno gubi nadu u [eherezadin povratak i `eli se rije{iti svega {to ga podsje}a na nju i Kana, a zanemaruje i k}er Nilufer. Dok Onur provodi jo{ jednu ve~er s lijepom voditeljicom Emel, mala Nilufer neslavno proslavi ro|endan s Fidervs. Cijela obitelj ~eka da se Nadida oporavi od operacije. Istovremeno, [eherezada upoznaje Enginovu k}er Duru koja stvara probleme njegovoj biv{oj `eni, a Ali Kemal je u te{koj situaciji zbog kockarskih dugova koji stalno rastu. Benu i Kerem nikako ne uspijevaju pobolj{ati vezu. Kada kona~no shvati da ne mo`e spasiti vezu s Keremom, Benu rje{enje vidi u samoubojstvu. No ipak se predomisli i odlu~i nastaviti `ivjeti. [eherezada i Engin poku{avaju zbli`iti svoju djecu. Kan se protivi [eherezadinom vjen~anju s Enginom jer mu jo{ jako nedostaje Onur, a Duri se svidjela o~eva nova izabranica. Burhan de`ura u bolnici ~ekaju}i da Nadida do|e k sebi, a [eherezadu }e posjetiti osoba koja }e joj ponuditi ne{to interesantno... Dok se Burhan i Nadide bore sa svojim problemima, Gani i Ali Kemal su u opasnosti zbog kockarskih dugova, a i Eda upada u sve ve}e probleme. Burak se vra}a sa svog prvog poslovnog sastanka u Bosni koji je uspje{no zavr{io. Onuru jako nedostaju [eherezada i Kan, iako to ne priznaje nikome. Me|utim, kada vidi [eherezadu kako u`ivo gostuje u Emelinoj emisiji, Onur odlu~i napraviti iznena|uju}i korak!

Antonija Bla}e }e biti jedna od voditeljica

Kandidati iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, koji se nikada prije nisu sreli, `ivje}e zajedno 106 dana, potpuno izolovani od spolja{njeg svijeta, bez mobilnih telefona, novina, televizije, kompjutera i bez onoga {to }e ve}ini ipak najte`e pasti - svojih najmilijih. Bi}e potpuno sami, osim {to }e ih svaki dan pratiti stotine hiljada gledalaca. Ipak, primamljiva nov~ana nagrada od 100.000 eura sigurno }e mnoge od njih natjerati da se nametnu kao vo|e ili mo`da neposlu{ni sljedbenici, ali na kraju }e, samo jedan od njih “opstati” u zajednici gdje je bitno ostati svoj. Svake nedjelje }e se voditelji javljati u`ivo iz studija ili ispred Big Brother ku}e, gdje }e nas sigurno do zadnjeg trena dr`ati u neizvjesnosti s pitanjem ko napu{ta Ku}u, a ko ostaje, najavljuju iz TV PinkBH. 9

SU
BHT

12. mart 2011.
BHT
08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.15 Putnik sa sjevera, igrani film 09.50 BHT vijesti 10.00 Tribunal 10.30 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.15 BHT vijesti 11.25 Kvitfjell: Svjetski kup u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 12.30 Obalska stra`a, igrana serija, 43/61

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Pozitivna geografija 07.30 Barimba, serija za djecu 08.00 Vijesti 08.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 151. epizoda (r) 09.00 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 152. epizoda 13.05 Sarajevska hronika

RTRS
06.31 Muzi~ki program 07.00 Duel struna, muzi~ki show 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.05 Nodi, crtana serija 09.17 ^arli i Mimo, crtana serija 09.26 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.32 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 09.55 Mali dnevnik 10.15 Moj tata je premijer, serija 10.45 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show 11.15 Pravoslavlje, religijski program

Najgluplja smrt 00.25 AVANTURA/KOMEDIJA
Policajac Michael ima vizije kojima poma`e u rje{avanju neobi~nih slu~ajeva. Ali, kako ne mo`e podnijeti pogled na krv, zaposli se u osiguravaju}em dru{tvu. Savr{enom dedukcijom Michael }e uspjeti dokazati kako niz nesretnih okolnosti dovodi do smrti...
Re`ija: Finn Taylor Uloge: Joseph Fiennes, Winona Ryder, David Arquette, Juliette Lewis

23.20 rapsodija FTV

Ameri~ka
DRAMA

Po~etak je pedesetih godina i ma|arski staljinisti~ki re`im do`ivljava svoje mra~ne vrhunce. @ivot ve}ine je nepodno{ljiv, a posebno pripadnika progonjene bur`oazije. Peter Sandor poku{ava spasi ti svo ju po ro di cu i omo gu}iti joj no vi po~etak u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Bijegu prethodi pogibija i na neizvjestan put kre}u samo Peterova supruga Margit i starija k}i Helen. Najmla|a k}erka, Zsuszi, jo{ je u kolijevci i ostaje s bakom u Ma|arskoj. Iako su Sandorovi me|u rijetkima koji su se dokopali ameri~koga raja, njihova se `ivotna drama nastavlja. Majka ne podnosi razdvojenost od najmla|ega djeteta i po~inje borbu za ponovno ujedinjenje porodice.
Re`ija: Eva Gardos Uloge: Nastassja Kinski, Scarlett Johansson, Raffaella Bansagi, Tony Goldwyn, Zoltan Seress, Klaudia Szabo

Obalska stra`a
SERIJA

Pozitivna geografija
12.30
ZABAVNI PROGRAM 07.00

Brojevi
SERIJA

21.50

Moja ma}eha je vanzemaljac 14.05
PINK

KOMEDIJA

Celeste, seksipilna vanzemaljka, ima specijalnu misiju. Ona mora da zavede astrofizi~ara Stevea Millsa kome je nedavno preminula supruga. Njegova istra`ivanja su klju~na za spas njene rodne planete. Obu~ena veoma zavodljivo, Celeste impresionira zemljane, naro~ito Millsovog brata plejboja. Kada Millsova trinaestogodi{nja k}erka Jessie po~ne da sumnja u Celeste, misija iznenada biva ugro`ena i Steve Mills kre}e ka bliskom susretu komi~ne vrste...
Re`ija: Richard Benjamin Uloge: Dan Aykroyd, Kim Basinger, Jon Lovitz

13.25 Odbojka (m): Finale Kupa BiH, prijenos 15.45 BHT vijesti 15.55 Ko{arka: NLB liga: Igokea [iroki TT Kabeli, prijenos 18.00 Muzi~ki program 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Put u Katmandu, dokumentarna serija, 4/6 20.10 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 13/14 21.05 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 6/23 21.50 BHT vijesti 22.05 Posljednji dan Zorana \in|i}a, dokumentarni program 22.50 Moja strana svijeta, doma}i igrani film 00.25 Najgluplja smrt, ameri~ki igrani film 02.00 Hitorama, muzi~ka emisija (r) 02.50 Pregled programa za nedjelju

13.30 Ljetnikovac na Ibici, njema~ki igrani film 13.05 Vijesti 15.15 Veliki transport, jugoslovenski igrani film 17.30 Nadreality Show, zabavni program, 5. epizoda 17.59 Dnevnik, najava 18.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 8. epizoda, IV sezona 18.45 Piplinzi, crtana serija 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Zauvijek mlad, igrana serija, 7. i 8. epizoda 21.10 Greh njene majke, igrana serija, 6. epizoda 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 40. epizoda 23.00 Dnevnik 3 23.20 Ameri~ka rapsodija, ameri~ki igrani film 01.05 Ljetnikovac na Ibici, njema~ki igrani film

11.35 Rije~ vjere, religijski program 12.00 Dnevnik 1 12.20 Karmelita, serija 16.00 Veritas, princ istine, film 17.40 Za. Druga, emisija za mlade 18.10 TNT, serija 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Stjuardese lete u nebo, film 21.50 Brojevi, serija 22.30 Dnevnik 3 22.55 The books of knjige, humoristi~ka serija 23.25 Prislu{kivanje, serija 00.20 Prvi talas, serija 01.05 Za.druga, emisija za mlade 01.30 Stjuardese lete u nebo, film 03.00 Dnevnik 2 03.25 Brojevi 04.10 The books of knjige, humoristi~ka serija 04.35 Pravoslavlje 04.55 Rije~ vjere 05.15 TNT, serija

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 Timmy, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film, 3. ep. 08.30 Bakugan, crtani film 10.00 Iron kid, crtani film 10.30 Iron kid, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 70. i 71. ep., (r) 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Autoklub

12. mart 2011.
OBN
06.55 Gerald McBoing, crtani film 07.20 Ma|ioni~ar, crtani film 07.45 Mixmaster, crtani film 08.10 Nimboli, crtani film 08.25 Oggy i `ohari II, crtani film 08.50 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.20 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 15.10 Bilo jednom u Turskoj, serija 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija

PINK
06.00 Jaha~ osvetnik, film
VESTERN
Re`ija: Budd Boetticher

SU

22.05
MRE@A

Misti~na rijeka
KRIMI DRAMA

Tra`enog ubicu Bili D`ona je uhvatio lovac na glave Ben Brigejd i sada ga sprovodi do Santa Kruza, gdje treba da bude pogubljen... Na jednom usputnom odmori{tu po{tanske ko~ije spa{ava `enu vlasnika postaje od napada Indijanaca, i tu anga`uje jo{ dvojicu odmetnika da mu pomognu da bezbjedno isporu~i zatvorenika. Ali indijanski napadi ne prestaju, a i ova dvojica kuju zavjeru da mu preotmu zatvorenika ne bi li se oni okoristili.

Boston, sredina sedamdesetih godina. Trojica dje~aka Sean, Jimmy i Dave bezbri`no se igraju, dok njihovu igru ne prekine nekoliko nepoznatih mu{karaca. Predstave se kao policajci, otmu Davea, zaklju~aju ga u podrum i nekoliko ga dana siluju. Tridesetak godina kasnije, oni i dalje `ive u Bostonu, svi su o`enjeni, Jimmy je vlasnik trgovine, Sean je policijski detektiv, a Dave je radnik, kojega je tragedija zauvijek obilje`ila. Jednoga dana, Jimmyeva najstarija k}i prona|ena je mu~ki ubijena u obli`njem parku. Prilikom policijske istrage dosta toga upu}uje da bi ubojica mogao biti Dave...
Re`ija: Clint Eastwood Uloge: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne

20.05
NOVA

Patriot
AKCIJA

Graditelj Bob
CRTANI FILM

Lonci i poklopci
07.50
KULINARSKI SHOW 12.30

Show time
ZABAVNA EMISIJA

17.00

13.25 Dokumentarni program 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.00 1001 no}, 167. ep. 16.50 Sport centar 16.52 Najbolje godine, serija 17.45 Vremenska prognoza 17.47 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 74. ep. (r) 18.20 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija, 168. ep. 21.00 Smrtna presuda, film 23.00 Sport centar 23.05 Najbolja odbrana, film 01.00 Vremenska prognoza Reprizni program Hayat TV-a 01.02 Autoklub 01.25 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 04.15 Dokumentarni program 04.35 Muzi~ki program

18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.10 Pitajmo zajedno, gost: Haris D`inovi}, talk show 20.00 Filmski maraton: Mentor za nevolje, igrani film
AKCIJA
Re`ija: Takashi Miike

Inspirisana historijskim rivalstvom izme|u dva klana Genji i Heike, pri~a filma je smje{tena u vrijeme nekoliko hiljada godina nakon Genpei rata. Klanovi su u potrazi za blagom koje je sakriveno u malom gradu na zapadu naziva “Yuta”. U potragu se uklju~uje i jedan stranac koji je poprili~no siguran da zna pravi put. Oba klana su zainteresovana za njegove usluge, ali on }e se prikloniti onom klanu koji ponudi vi{e skrivenog blaga.

21.45 Filmski marathon: Toranj smrti, igrani film 23.30 Filmski marathon: Film o~aja, igrani film 01.15 Mentor za nevolje, igrani film 03.00 Toranj smrti, igrani film 04.45 Film o~aja, igrani film

08.00 Kona~na trka, film 10.00 Film 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Moja ma}eha je vanzemaljac, film 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.30 Sva ta ravnica, serija 19.11 Javna tajna, emisija 20.00 Dvor, reality show, intervju sa pobjednikom 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 City, zabavna emisija 23.10 Opasnica, film 01.10 Show time, zabavna emisija (r)

U Ju`noj Karolini pobune kuhaju, a oporezivanje od britanske krune ostavlja traga na ameri~kim doseljenicima te je sukob s Engleskom neizbje`an. Benjamin Martin, veteran francusko-indijanskog rata, zauvijek se odrekao borbe da bi svoju obitelj podizao u miru. Me|utim, njegovi sinovi Gabriel i Thomas postali su mladi}i koje je poveo Ameri~ki rat za nezavisnost s ciljem nasilnog ru{enja britanske vojske. Nemilosrdni britanski pukovnik William Tavington hvata Gabriela i upuca Thomasa koji je poku{avao spasiti brata. Benjamin vi{e nema izbora...
Re`ija: Roland Emmerich Uloge: Mel Gibson, Chris Cooper, Heath Ledger...

20.10
HRT 1

Vrag nosi Pradu
KOMEDIJA/DRAMA

Mlada novinarka Andy Sachs, koja ma{ta o ozbiljnoj karijeri u uglednim revijama prijavi se na razgovor za posao druge asistentice mo}ne Mirande Pristly, urednice modnog magazina Runway, poznate po okrutnosti i odijevanju u odje}u marke Prada. Miranda isprva prezirno odbije Andy, odjevenu bez ikakva smisla za modu, no zaintrigira je djevoj~ina inteligencija i otvorenost te joj odlu~i dati posao. Mirandina prva asistentica, ambiciozna i marljiva Emily, poku{ava nau~iti Andy mnogobrojnim du`nostima. Mirandin modni direktor Nigel poma`e Andy tako {to je podu~ava kako se odijevati i pona{ati u dru{tvu visoke mode...
Re`ija: David Frankel Uloge: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt...

11

SU

12. mart 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.10 Najava programa 08.15 Garfield i prijatelji 2, crtana serija 08.40 Plesne note, serija za djecu 09.05 Vrijeme je za Disneya: Moji prijatelji Tigar i Pooh 09.30 Vrijeme je za Disneyja: Einstein~i}i 09.55 Spindleruv Mlin: Skija{ki kup slalom(@), prenos 1. vo`nje Pse}a ophodnja, serija za djecu (r) 11.05 crtani film

TV PROGRAMI
NOVA
07.20 Bra~ne vode, serija 07.45 Gospodin Magoo, crtana serija (r) 08.35 Timmy Time, crtana serija 08.50 Winx, crtana serija 09.15 Chuggington, crtana serija 09.30 Bra~ne vode, serija 10.00 Najgori tjedan, serija 10.30 U sedmom nebu, serija 11.30 Privatna praksa, serija 12.30 Ka{mir mafija, serija 13.25 Elvis nije tu, film 15.10 Krull, film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Krull, film - nastavak 17.30 Policijska akademija 5, film (r)

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani 07.40 Zorro, crtani 08.30 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 09.10 Biografska dok. pri~a (r) 10.10 Tango i Cash, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga (r) 13.00 Biznis vijesti 13.30 Sretni dani, film 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.10 Moje sunce 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em

TVSA
07.00 Crna Guja, 6. i 7. ep. (r) 08.00 Program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, program za djecu, u`ivo 11.05 Noody, program za djecu (r) 11.20 Barimba, program za djecu (r) 11.30 Autoshop magazin 12.00 ATP Challenger “BH Telecom Indoors”, prenos dubla, u`ivo 16.00 Robin Hood, 24/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.30 Za svaku bolest trava raste 17.55 Zelena, zelena trava, igrana serija 5/28 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, program za djecu (r) 20.00 Sarajevska {kola filma: Od zlata jabuka, film 21.30 Vijesti TVSA 21.40 Warm springs, igrani film 00.00 Robin Hood, serija, 24/39 (r) 01.00 Dnevnik TVSA (r) 01.30 Rebus, politi~ki magazin (r) 03.00 Warm springs, igrani film 05.00 Ne{to za raju, revijalni program (r) 05.30 Hladnokrvni `ivot, BBC dokumentarni program, 1/5 (r)

07.00 Iza ekrana (r) 07.30 U potrazi za d`ambasima 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Annie Oakley ameri~ki film 09.40 Fotografija u Hrvatskoj 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Mijenjam svijet 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.35 Branitelji domovine (r) 14.40 Eko zona 15.10 Skica za portret 15.20 Opera box 15.55 Euromagazin 16.30 Vijesti 16.35 Vrijeme sutra 16.36 HAK - Promet info 16.40 Reporteri 17.50 Ju`ni Pacifik: Beskona~no plavetnilo, dokumentarna serija 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 Loto 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Vrag nosi Pradu, ameri~ki film 22.00 Vijesti 22.15 Vijesti iz kulture 22.20 Ciklus Clinta Eastwooda: Na rubu, ameri~ki film 00.15 Filmski maraton: Vje{ti mesar, hongkon{ki film 02.00 Filmski maraton: Vrag nosi Pradu, ameri~ki film 03.45 Reporteri (r) 04.50 Eko zona (r) 05.20 Potro{a~ki kod (r)

Garfield i prijatelji
CRTANA SERIJA

Ka{mir mafija
SERIJA

Centralni dnevnik
12.30
INFO-PROGRAM

08.15

19.30

11.25 Kvitfjell: Svjetski skija{ki kup spust (M), prenos 12.55 Spindleruv Mlin: Skija{ki kup slalom (@), prenos 1. vo`nje 13.45 Tjorven, Batsman i Mojsije {vedski film za djecu 15.15 Ljetni Bo`i}, kanadskoameri~ki film (r) 16.50 Buba u uhu, snimka kazali{ne predstave 17.50 Festival klapa Omi{ 2010. Nove skladbe, 18.55 Stani, pa gledaj: Kaskaderski spomenar, dokumentarni film 19.30 Gara`a (r) 20.00 Ve~eras 20.05 HNL: Hajduk - Split, prenos 22.00 HNL - emisija 22.50 Razotkrivanje, serija 23.35 Razotkrivanje, serija 00.30 Vrijeme je za jazz: Portret Thada Jonesa, Big Band 01.20 No}ni glazbeni program (r)

19.15 20.05 22.55 00.30 02.05 03.35

Dnevnik Nove TV Patriot, film Pla}enik, film Veliki posao, film Ezo TV, tarot show Neraskidive veze, film 05.00 Pla}enik, film (r)

20.05 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Stripper Nanny, serija 22.05 Misti~na rijeka, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.30 Reprizni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Crna ovca, film 12.05 Gospodari svemira, film14.00 Urban music puls, repriza RTM 14.40 Bistro, 30.ep. RTM 14.45 Moje sunce, repriza 1.emisije RTM 15.30 Muzika RTM 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.15 Nijemi svjedok, 4.epizoda serija 18.15 Had`i face to face 19.30 Centralni dnevnik 20.05 1001 no}, serija 21.00 Jesen sti`e, dunjo moja, 22.00 Misti~na rijeka, film00.00 Mesarova `ena, film

KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 TV Liberty 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 7 dana u Vogo{}i 10.30 Te{anjska hronika 11.00 [eklton 12.00 Flash vijesti 12.05 Avionska trka, film 13.30 Odbojka, finale kupa BiH 15.30 Svi vole Rejmonda 16.00 Planeta 17.00 Flash vijesti 17.05 [eklton 18.00 ADS kviz 18.30 Ashabi bo`ijeg poslanika 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Legende bh sporta 21.30 Peta dimenzija 23.00 Vijesti TV sahar

RTV USK
15.10 Divlja planeta, 9/13 15.40 Top shop 15.50 Velikani pro{losti, 16.40 Auto shop magazin 17.10 Bonaventura17.35 Top shop 17.45 Za svaku bolest trava raste 18.00 Duhovni svijet, vjerski program 18.40 Bajke iz cijelog svijeta, 21/39 19.00 Dnevnik 1. 19.30 Muzi~ki program 20.00 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e, dok. serija 22/26 21.30 Vijesti 21.35 U potrazi za ~udima, film 23.15 Plan B, program za mlade 23.45 Dok. program

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera. emisija iz kulture (r) 18.00 Me|u nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Muzi~ki program 22.30 tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo srce, serija 15.30 Info IC NTV IC Kakanj (r) 16.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 16.30 Autovizija 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Turizam plus21.10 Dok. program 22.00 Sportski program 00.00 Autovizija (r) 00.30 Vegetarijanski na talijanski na~in (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Jelena, serija 12.00 Putevi zdravlja 13.00 BN koktel (r) 14.30 Bela la|a, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ubistvo s predumisljajem, film 17.50 Kao kod svoje kuce 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.40 BN music 21.40 Tu|e, sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.45 Hajde da se volimo 2, film 00.15 Zbogom Ameriko, film 02.00 Dzejn Do: Sad ga vidi{, sad ga ne vidi{, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
07.05 07.10 08.50 09.00 09.55 11.55 12.00 12.10 12.15 13.55 16.00 17.30 19.00 20.00 22.30 23.15 00.15 Vijesti Iz dana u dan... Bestseller TV Sponzoru{e, serija (r) Bestseller TV Iz dana u dan... Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija (r) Bestseller TV Vijesti Moj dom, magazin Dnevnik RTV TK Film Vijesti Film Dnevnik RTV TK (r)

12. mart 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Prljavi seksi novac, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Privatna praksa, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija [kola za parove, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija D`oi, serija Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

SU

RTS
11.10 Vijesti 11.15 Selo gori a baba se ~e{lja, serija (r) 12.10 Leti, leti pjesmo moja mila 12.30 Na slovo na slovo 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Subotom sa dijasporom 14.00 Vi i Mira Adanja Polak 14.45 Vijesti 14.55 Vrijeme odluke 15.10 Svet zdravlja 15.40 Knjiga utisaka 16.30 Medijska mre`a srpske dijaspore 17.00 Kosmos 18.00 Koncert Jovana Kolund`ije 1. dio (r) 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori a baba se ~e{lja, serija 21.05 TV lica... 22.00 Imam jednu `elju 22.55 Fudbal, Jelen Super liga, Partizan - OFK Beograd, snimak 00.30 Na slovo na slovo (r)

RTCG
11.55 12.00 12.05 12.35 14.05 14.35 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.55 18.45 19.10 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.40 23.00 23.30 00.00 00.30 01.40 Kalendar Vijesti Zapis (r) Jutarnji program (r) Argument (r) Istorijska ~itanka: Istorija {kolstva Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Urbane legende Mozaiku Ko{arka, NLB liga: Cibona - Budu}nost Drevne muzi~ke kulture na tlu Crne Gore Vaterpolo, Jadranska liga: Jadran - Primorac, direktno Dnevnik 2 ATR magazin Blic biznis Pe~at Kratki film: Desafinado Muzi~ki mix Dnevnik 3 Sportska subota Crno - bijeli svijet Vaterpolo, Jadranska liga: Budva - Jug, snimak Blic biznis -pregled

UNIVERSAL
06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 08.20 Pomorska patrola, serija 11.20 Da li znate ko ste?, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Pakao na {tiklama: Borba Meri Kej, film 15.10 Van kontrole, film

Panduri novajlije
SERIJA
17.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.40 02.50 04.40

17.00

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Crna ovca, film 12.05 Gospodari svemira, film 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 21.00 Jesen sti`e, dunjo moja, serija 22.05 Misti~na rijeka, film 00.00 Mesarova `ena, film

Panduri novajlije, serija Dobra `ena, serija Da li znate ko ste?, serija Ejs Ventura: Zov prirode, film I eto nje, film Ubistvo na Plezent Drajvu, film Hrabra nova djevojka, film Pomorska patrola, serija

TV 1000
06.00 Granica, film 08.00 Susret sa Venerom, film 10.00 Dim, film 12.00 Ulice Malibua, film 14.00 Pla{ljivi detektiv, film

EUROSPORT
08.30 Ekstremni sportovi 09.00 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 10.00 Alpsko skijanje, SK Spindleruv Mlyn, ^e{ka, live 11.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Lahti, Finska 11.45 Cross-country skijanje 12.15 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija, live 13.15 Cross-country skijanje 14.15 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija, live 15.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Lahti, Finska, live 16.00 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska, live 17.45 Brzo klizanje, S[ Njema~ka 19.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 20.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 21.00 Fight Club 23.30 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska 00.45 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija

EUROSPORT 2
05.30 Snowboard 06.15 Freestyle skijanje 07.30 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 08.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Autotrke, Sakhir, Bahrein, live 10.45 Alpsko skijanje, SK 13.00 Alpsko skijanje, SK Spindleruv Mlyn, ^e{ka, live 13.45 Watts 14.00 Fudbal, Bundesliga 15.30 Fudbal, Bundesliga, live 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga, live 21.00 Trial, S[ Madrid, [panija, live 22.30 Odbojka, Italijanska liga: Piacenza - Bergamo 00.30 Borila~ke vje{tine 02.00 Odbojka, Italijanska liga 03.30 Alpsko skijanje, SK

SPORT KLUB
06.30 Ajax TV 07.00 Svjetska Liga Boks: Istanbul - Moscow 11.00 Premier League Classic: Chelsea - Everton 11.30 NBA Action 12.00 Premier League Magazin 12.30 Najva FA Cup-a 13.00 NBA Live 13.15 Real NBA 13.45 Liga Evrope: Dynamo Kyiv Manchester City 15.45 NBA Live 16.00 FA Cup: Birmingham Bolton 18.15 FA Cup: Manchester United Arsenal, direktno 20.00 ATP Masters Indian Wells, direktno 02.30 NBA: Dallas LA Lakers, direktno

Dileri
FILM
16.00 Nestao, film 18.00 @ivotna prilika, film 20.00 Premijera: Dileri, film 22.10 Uskrsnu}e, film 00.00 Slava, film 02.00 Uga|anje, film

20.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija (r3) 15.40 Folk, top 10 16.40 SMS centrala, muzi~ki program 17.05 Turizam plus 17.50 @uta minuta, zabavni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade (r) 20.00 Kviz Extra 20:20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.15 Pregled programa za nedjelju

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Glavni aduti, 2 epizode 07.15 ^ovjek, `ena, divljina 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 X-ma{ine 11.50 To mogu i ja, 2 epizode 12.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Glavni aduti, 2 epizode 14.35 Peta brzina, 2 epizode 15.30 Ameri~ki ~operi I 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako to radi? 17.20 X-ma{ine 18.15 Vrhunsko graditeljstvo 19.10 To mogu i ja, 2 epizode 20.05 Peta brzina, 2 epizode 21.00 Ameri~ki ~operi 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Psihijatri za ajkule 23.45 Strastveni ribolovci

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 Megastrukture Velike migracije Ulovljeni Megafabrike In`enjerske veze Bjekstvo Istra`ivanje planete Zemlje Sahara Isus Paranormalno Najbolje britanske ma{ine Premijera: Ra|enje Britanije Granica Premijera: Nevjerovatni snimci Nacionalne geografije Bjekstvo Tabu Ro|enje Britanije Granica Nevjerovatni snimci Nacionalne geografije Bjekstvo Tabu Najbolje britanske ma{ine

VIASAT HISTORY
06.00 Mark Forster dozvola za snimanje 07.00 Gerouov zakon 08.00 Genije dizajna 09.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 10.00 Azijske monarhije 11.00 Kada su Mavari vladali Evropom 12.00 Misterija neurednih ratnika 13.00 Farma iz Edvardijanskog doba 14.00 Mark Forster dozvola za snimanje 15.00 Gerouov zakon 16.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 17.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 18.00 Ratnici 19.00 Su|enje u Nirnbergu 20.00 Gladijatori: Povratrak me|u `ive 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Ljeto ljubavi 23.00 Gerouov zakon 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Majmunska posla 2 epizode 07.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 08.10 Pandamonijum 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 Ta prelijepa Afrika 13.40 D`ungla 2 epizode 15.30 D`ungla 16.25 Galapagos 3 epizode 19.10 Sve o psima 20.05 Ostrvo orangutana 2 epizode 21.00 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 21.55 Pre`ivio sam! 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Najekstremniji

ATV
09.55 Vijesti 10.30 Iron Kid, crtani film 11.00 WINX, crtani film 11.30 Sporti}i, dje~iji program 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 15.50 1001. no}, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.00 Odmori se zaslu`io si III, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em, zabavni program 22.15 Film 00.15 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em

22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

NE

13. mart 2011.
BHT
08.00 BHT vijesti 08.15 The Song of Clouds, dokumentarni film 08.30 Bruklinski most, igrana serija, 20/35 08.55 Debate o debatama, program za mlade 09.50 BHT vijesti 10.00 Olimpijski magazin 10.25 Izazovi poljoprivrede 10.55 Duhovni mostovi, emisija o religiji 11.45 BHT vijesti 11.55 Liga {ampiona u nogometu, magazin 12.25 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju 13.00 Globalna hrana: Pizza, 5/6 13.55 Miris ki{e na Balkanu, igrana serija, 13/14 (r) 14.55 Nogomet, Premijer liga BiH: [iroki Brijeg Olimpic, prenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 16.55 Odbojka (`), finale Kupa BiH, prijenos 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.10 Zemlja svjetlosti, igrana serija, 2/8 21.00 Ja volim Huckabee, ameri~konjema~ki igrani film 22.50 BHT vijesti 23.00 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 23.30 BHT sport 23.50 Obalska stra`a, igrana serija, 44/61 00.35 Ja volim Huckabee, ameri~konjema~ki igrani film (r) 02.20 Pregled programa za ponedjeljak

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Sumo borbe, japanski dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Barimba, serija za djecu 08.30 ZIZ, zabava-igra-znanje 11.00 Magazin LP u nogometu 11.25 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panoraama, program za agrar 12.45 Porobd`ije, igrana serija, 2. epizoda

RTRS
06.01 Muzi~ki program 06.20 Veritas, princ istine, film 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala tv 09.05 Nodi, crtana serija 09.29 ^arli i Mimo, crtana serija 09.48 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.05 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 10.30 Moj tata je premijer, serija 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop

Ja volim KOMEDIJA/ 21.00 DRAMA BHT Huckabee
Albertu Markovskom, borcu za o~uvanje okoline, u posljednje se vrijeme doga|aju ~udne stvari. Naj~udnija me|u njima su uzastopni susreti s ne po zna tim afri~kim mladi}em. Albert zato odlu~i anga`ovati detektive, supru`nike Vivian i Bernarda, kako bi otkrili jesu li ti susreti slu~ajnost ili ne. Vivian i Bernard imaju posebne metode rada koje uklju~uju svakodnevno pra}enje klijenta. To }e ih dovesti do Albertovog potencijalna poslovnog partnera Brada Standa iz trgova~kog lanca Huckabees.
Re`ija: David O. Russell Uloge: Jason Schwartzman, Isabelle Huppert, Dustin Hoffman, Jude Law, Naomi Watts, Mark Wahlberg

13.45 [kotskoj FTV

Zamak u

PORODI^NI

Steffi i Felix su mladi par koji se uskoro treba vjen~ati u romanti~nom okru`enju {kotskog sela, u velikom starom zamku sa prelijepim vrtom. [ta bi moglo po}i po zlu? Steffi poziva majku Marie i oca Bernda, koji su se rastali prije nekoliko godina kada je Bernd napustio Marie zbog mla|e Jane. Steffi tako|er poziva i Janu. Sa druge strane, Felixova majka neprestano pri~a o svom pokojnom suprugu. Situacija se dodatno komplicira kada se pojavi Marc, Steffina stara ljubav. Felix osje}a da jo{ postoji ne{to izme|u Marca i njegove budu}e supruge, iako Steffi samo osje}a stid jer je sa Marcom raskinula preko telefonske sekretarice.
Re`ija: Marco Serafini Uloge: Denise Zich, Pascal Breuer, Charlotte Schwab, Monika Baumgartner, Peter Bongartz, Susanne Schäfer

Greh njene majke
SERIJA

Zauvijek mlad
SERIJA

18.00

20.10

08.00
PINK

Nikolas Niklebi
AVANTURA/DRAMA

Svakoj porodici je potreban jedan heroj... Mladi Nikolas i njegova porodica u`ivaju u udobnom i rasko{nom `ivotu. Poslije smrti oca, situacija se mijenja i Nikolas je prinu|en da prona|e na~in da sa~uva porodicu i pre`ivi u za njega ekstremnim uslovima... Zli, bezosje}ajan i gramziv ujak, sadisti~ki upravnik privatne {kole za dje~ake i njegova neuni{tiva `ena kao i niz nepredvi|enih doga|aja koji }e mu pomo}i da savlada silne neda}e.
Re`ija: Douglas McGrath Uloge: Hugh Mitchell, Charlie Hunnam, Romola Gara

13.45 Zamak u [kotskoj, njema~ki igrani film 15.20 Vijesti 15.30 Ratnici, inostrani dokumentarni program, 3. epizoda 16.20 Ada, doma}i igrani film 17.59 Dnevnik, najava 18.00 Greh njene majke, 6. ep. 18.50 Piplinzi, crtana serija 19.15 [oni i njegovo stado, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 9. epizoda 20.50 Nadreality Show, 6. epizoda 21.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 1. epizoda 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.40 Dnevnik 3 23.00 Zamak u [kotskoj, njema~ki igrani film

13.05 Ognji{ta, dok.program 13.30 Sviraj ne{to narodno 13.55 TV podsjetnik Ivo Andri} 14.00 Opra - veliko darivanje 14.50 Robin Hud 2, serija 15.40 RTRS preporu~uje 15.45 Gastronomad 16.00 U orlovom gnijezdu, zabavni program 16.50 Miris ki{e na Balkanu, serija 17.45 Pod sre}nom zvijezdom, reporta`a 18.10 Pod sre}nom zvijezdom, serija 19.00 Op,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.02 Sport 20.10 Zauvijek mlad, serija 20.40 Partizani, film 22.45 Dnevnik 3 23.10 Sportski pregled 23.40 Magazin lige {ampiona 00.10 Zelena, zelena trava, serija 00.40 Ah, ta planeta 01.00 Op, op 01.20 Partizani, film 03.10 Dnevnik 2 03.35 U orlovom gnijezdu, zabavni program 04.20 Sviraj ne{to narodno 04.45 Ognji{ta, dok. program 05.05 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.00 Moj dom 07.30 Fifi, crtani film 08.00 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 6. ep. 08.25 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 7. ep. 08.50 Graditelj Bob, crtani film, 35. ep. 09.00 Sirene, crtani film, 22., 23., 24. i 25. ep. 10.30 Iron kid, crtani film, 2. ep. 11.00 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 72, 73. i 74. ep. 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Pas Sherlock, igrani film

13. mart 2011.
OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari II, crtani film 07.55 Gerald McBoing, crtani film 08.20 Ma|ioni~ar, crtani film 08.45 Pinokio, dje~iji film 10.30 Gorki `ivot, serija 12.10 Lonci i poklopci, kulinarski show

PINK
06.00 Afri~ki slon, film 08.00 Nikolas Niklebi, film 10.00 Film 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Javna tajna (r) 15.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo

NE

22.35
MRE@A

Veliki Gatsby
DRAMA/ROMANSA

Prije ne{to vi{e od tri desetlje}a snimljena je tre}a adaptacija poznate novele F. Scotta Fizgeralda iz 1925. godine. Scenarij ove, druge po redu, filmske adaptacije potpisuje Francis Ford Coppola koji se trudio ostati vjeran izvorniku. Radnja filma smje{tena je u New York, ta~nije na Long Island dvadesetih godina pro{log stolje}a. U centru zbivanja je milioner Jay Gatsby koji novcem kupuje ulaznicu u visoko dru{tvo. Vi{e od svega `eli povratiti izgubljenu ljubav Daisy Buchanan, sada u udatu za dobro potko`enog starijeg gospodina.
Re`ija: Jack Clayton Uloge: Robert Redford, Mia Farrow, Bruce Dern, Karen Black, Scott Wilson

20.00
OBN

Veliki pohod
AKCIJA

Glam blam
ZABAVNI PROGRAM 18.00

Red Carpet
SHOWBIZ MAGAZIN 21.45

Sve za ljubav
REALITY SHOW

17.00

13.30 1001 no}, serija, 163, 164, 165, 166, 167. i 168. ep. 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodok. program 20.10 Tesna ko`a 3, igrani film 22.10 Sport centar 22.15 Zamjenik, igrani film 00.00 Kiborg, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Glam Blam 03.45 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 05.30 Muzi~ki program 06.10 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 74. ep.

13.00 Gorki `ivot, serija 14.40 Gorki `ivot, serija 16.20 Gorki `ivot, serija 18.00 Gorki `ivot, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Gorki `ivot, serija, nastavak 20.00 Veliki pohod, igrani film 21.45 Red Carpet, showbiz magazin 22.45 Vatreni ring, reality show 23.15 Toranj smrti, igrani film
AKCIJA
Re`ija: Ng See-Yuen

16.00 Info top, informativni program 16.10 Nemogu}a misija, zabavna emisija 17.00 Sve za ljubav, reality show 18.30 Ami G show, talk show (r) 20.00 Veliki brat, reality show, useljenje 23.00 Smrtnosna razdaljina, film
AKCIJA
Re`ija: Rowdy Herrington

Zanimljiva slika ljudske izdr`ljivosti, film `ivo opisuje hrabrost i juna{tvo koje je vodilo vojnike u Drugome svjetskom ratu da poku{aju u~initi nemogu}e u nadi da }e tako osloboditi svoju zarobljenu bra}u. Mada je legenda zapo~ela svoj put po SAD-u, izgubljena pri~a o velikom pohodu ponovno je autenti~no ispri~ana; od ameri~kih zapovjednika do filipinskih vojnika, od `ena koje su radile u humanitarnoj pomo}i do samih logora{a, svi su ovo te{ko doba i veliku opasnost svojim iskazom pretvorili u nadahnu}e.
Re`ija: John Dahl Uloge: Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone...

21.00
NOVA

Da Vincijev kod
TRILER

Billy Lo je majstor borila~kih vje{tina. Nakon {to pogine u bizarnoj situaciji s helikopterom, njegov mla|i brat Bobby Lo kre}e u osvetu.

01.00 Film o~aja, igrani film 02.45 Veliki pohod, igrani film (r) 04.30 Mentor za nevolje, igrani film

Tom Hardi je policajac odmetnik koji se ne pla{i da uzdrma temelje policijske organizacije u potrazi za serijskim ubicom. Unaza|en u rije~nu patrolu nakon izjave da ubica mo`e biti neki od policijskih slu`benika, on zapo~inje neovla{tenu istragu koja rasplamsava zavjeru mo}nih. Obru~ zavjere se ste`e oko njih u napetoj drami o ~asti, lojalnosti i porodici.

Simbolog s Harvarda Robert Langdon za vrijeme boravka u Parizu prima no}ni telefonski poziv u kojem saznaje da je kustos muzeja Louvrea ubijen. Kod njegovog tijela policija je prona{la nekakav simbol te im je potrebna pomo} stru~njaka. Langdonu se u njegovoj istrazi pridru`uje i francuska kriptologinja Sophie Neveu. Njih dvoje saznaju da je ubijeni kustos bio ~lan tajnog dru{tva u kojem su bili ~lanovi i Newton, Botticelli, Hugo i Da Vinci. U potrazi za otkrivanjem tajne koja stoji iza ubojstva te utrci Parizom i Londonom, Robert i Sophie se nadmudruju s nepoznatom osobom, pripadnikom Opusa Deija...
Re`ija: Ron Howard Uloge: Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen...

00.45 Pogrebnikova svadba, film

15

NE

13. mart 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.05 Najava programa 07.10 Arvo Paert: Berlinska misa Zbor Hrvatske radiote (r) 07.55 Zlatna kinoteka: King Kong, ameri~ki film 09.45 Biblija 09.55 Dubrava: Misa, prenos 10.55 Kvitfjell: Svjetski skija{ki kup super G (M), prenos 12.20 Filipove bebe 12.55 Filmska matineja: Dar ljubavi: Pri~a o Danielu Huffmanu, film (r)

TV PROGRAMI
NOVA
06.30 Daleko od nje, film (r) 08.00 Bra~ne vode, serija (r) 08.50 Timmy Time, crtana serija (r) 09.05 Timmy Time 09.20 Winx, crtana serija 09.45 Chuggington, crtana serija 10.00 Automotiv, auto-moto magazin 10.30 Magazin Lige prvaka 11.00 Novac, business magazin 11.30 Najgori tjedan, serija (r) 12.00 ^arobnice, serija 13.55 Krull, film 16.05 Patriot film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Patriot film (r) nastavak 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.40 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.30 Connect, dok. serijal 09.05 Bogati i slavni (r) 09.30 Moje sunce, edukativna emisija (r) 10.10 Kanzas Pacifik, film 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, poslovni magazin 13.00 Biznis vijesti 13.10 Blaga prirode sa Anom Bunti} 14.10 Music box 14.30 Tri kralja, film 16.00 Biznis vijesti 16.20 Tv1 ordinacija 17.00 Vijesti plus 17.30 Urban music (r) 18.00 Biznis vijesti 18.20 50 centi, biografska pri~a 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Vanjskopoliti~ki magazin 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Veliki Gatsby, film 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r) 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Crna Guja, serija, 8. i 9. ep. (r) 08.00 Program za djecu 11.00 Obavezan smjer (r) 11.30 Javni agent 033, revijalni program (r) 12.00 Globus, vanjskopoliti~ki magazin (r) 12.30 Tribunal 13.00 Vijesti TVSA 13.15 TVSA dokumenti, dok. program (r) 14.15 Sevdah, muzi~ki program 14.45 Avanture u arhitekturi, BBC dok. program, 8/8 (r) 15.30 ATP Challenger ”BH Telecom Indoors”, finale, prenos 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art 21.35 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 22.05 Igrani film 00.00 Robin Hood, 25/39 (r) 00.30 Autoshop magazin (r) 01.00 Dnevnik TVSA (r) 01.30 Sarajevo art (r) 02.00 TVSA dokumenti, dok. program (r) 03.00 Igrani film (r) 05.00 Da se ne zaboravi, dok. program (r) 05.50 Ne{to za raju, revijalni program (r)

06.55 TV kalendar 07.10 Mala TV (r) TV vrti}: Jurine ~arolije (r) Ninin kutak: Cvjetno srcoliki blok (r) Brlog: Magarac Danica i je`ica Tajni dnevnik patke Matilde: Obiteljsko stablo (r) Baltazar: Veseli most (r) 08.00 Prijatelji (r) 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.40 TV kalendar (r) 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.06 HAK - Promet info 10.10 [erif u New Yorku 2, mini-serija 11.25 Fotografija u Hrvatskoj 11.40 manjinski MOZAIK: Zraka sunca iz gradi}a Faro 11.55 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 Poljoprivredni savjetnik 12.18 Za poljoprivrednike 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Split. More 13.50 @ivjeti zdravije 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.35 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 15.40 Vijesti 15.45 Vrijeme sutra 15.46 HAK - Promet info 15.50 Bogovi su pali na tjeme, bocvanski film 17.40 Globalno sijelo 18.15 Lijepom na{om: Pleternica 19.15 Loto 6/45 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Stipe u gostima, serija 21.50 Polagana predaja, film 23.30 Vijesti 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 Ciklus europskog filma: Tri boje: Bijelo, film 01.25 [erif u New Yorku 2, mini-serija (r) 02.40 Skica za portret 03.20 Globalno sijelo (r)

Olimp
SPORTSKA EMISIJA 16.45

^arobnice
SERIJA

12.00

14.30 Kalendar - TO HRT-a & Igor Savin, snimka 15.30 e-Hrvatska 16.15 Magazin nogometne lige prvaka 16.45 Olimp, sportska emisija 17.15 Rukomet(M), kvalifikacije za EP emisija 17.40 Rukomet(M), kvalifikacije za EP Hrvatska - [panjolska, prenos 19.25 Gara`a 19.55 Ve~eras 20.00 Novi svijet, film
DRAMA
Re`ija: Terrence Malick U zaljev pristi`u tri engleska broda u namjeri da osnuju koloniju. Kapetan John Smith je upravo po{te|en smrtne kazne, jer im na ovakom zadatku treba svaki ~ovjek. Susre}u zapanjene starosjedioce. Iako Indijanci nisu po prirodi ratoborni, do{ljaci ih nagnaju na oprez, pa i odbranu. Indijanci zarobe Smitha, no uo~i pogubljenja ga spasi poglavica na nagovor svoje k}eri Pocahontas, kojoj je Englez jako drag. Izme|u njih se razvije intenzivna ljubavna veza...

20.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.00 Da Vincijev kod, film 23.40 Red carpet, showbiz magazin 00.55 Svi mrze Chrisa 01.25 Veliki posao, film (r) 02.55 Neraskidive veze, film

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pad u raj, film12.05 Policajac s Petlovog brda, serija (r) 13.00 1001 no}, serija (r6)19.30 Dnevnik tv1 20.05 Konji vrani, film21.35 Policajac s Petlovog brda, 7/13 22.35 Veliki Gatsby, film

KAKANJ
08.00 Te{anjska hronika 08.30 Sevdah i vrijeme 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Osvaja~i 11.00 Bonaventura 12.00 Ja sam tvoja sudbina, 5 epizoda 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Ekipa, film 17.00 Peta dimenzija 18.15 Islam i nauka 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Info IC 20.25 Svi vole Rejmonda 21.10 Biografije 22.00 Ekstremi slavnih 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Opasni bijeg, film

RTV USK
10.00 Vijesti 10.15 Cirkus 11.10 @ak Kusto 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 12.35 Reporta`e sa zemlje mira: Pripreme za zimu 13.05 Moje dijete 13.45 P~elar, (r) 14.00 Majstor kuhinje: [areno i ukusno (r) 14.30 Vijesti 14.45 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Avanture [irli Holms, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Od lutaka do osna`enja 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Time out 21.00 Znanstveni forum: Fini govor biljaka 21.30 Vijesti 21.35 Za dlaku, film

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Animirani film 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura (r) 12.00 O tome se govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija15.00 Odlika{i (r) 16.00 Animirani film (r) 17.00 Muzi~ki program 18.00 Autoshop 19.00 Biografije 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 [ou na moj na~in

VOGO[]A
10.00 Religija u slu`bi `ivota 10.45 Svjetlo istine 11.15 Vegetarijanski na talijanski na~in (r) 11.45 Svje`i u dan (r) 12.00 [to uzrokuje bolest (r) 12.30 Reporta`e sa zemlje mira (r) 13.00 1/1, revijalni program 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Informativni program 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Auto Shop Magazin 20.45 Sportski program 22.30 Igrani film

RTV BN
06.00 BN koktel 07.30 Pri~e zavi~ajne 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Nedeljno jutro 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici 15.00 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Preljubnici 20.40 Bela la|a, serija 22.10 Diverzanti, film 00.00 Recept za ubistvo, film

22.15 Posebni dodaci: Dje~ji filmovi, emisija o filmu 22.50 Filmski boutique: Jeza u no}i, film

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
07.05 07.10 07.15 08.50 10.15 12.00 12.10 12.15 14.00 15.10 15.15 16.00 18.45 19.00 20.50 21.00 22.15 23.15 23.45 Vijesti Iz dana u dan... Divlji u srcu, serija Bestseller TV Moj dom, magazin Vijesti Bestseller TV Autoshop magazin Peta dimenzija, serija Bestseller TV Moj dom, magazin Vijesti Crtani film Dnevnik RTV TK Vremenska prognoza Premier liga, sportski magazin Vijesti Autoshop magazin Dnevnik, repriza

13. mart 2011.
FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 21.50 22.50 23.15 00.05 00.55 01.40 02.25 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Kupid, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Privatna praksa, serija Kupid, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija [kola za parove, serija Svita, serija Prava krv, serija D`oi, serija Upravljanje Vajldom, serija Ru`na Beti, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija Sudije za stil, reality show

NE

RTS
11.30 Srpski isto~nici, muzi~ki program 12.00 UNHCR - povratak: Kosovo 12.15 Vjerski kalendar (r) 12.25 E-tv 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Balkanskom ulicom 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad 4 15.00 Vijesti 15.10 Sat 15.55 Bela la|a, serija 16.50 Rockovnik: Pro}i }e i njihovo 17.25 [ta ja imam od toga, dok. program 18.00 Medijska mre`a srpske dijaspore 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Bela la|a, serija 21.00 Bez vize 21.30 Jelen top deset 23.30 Dnevnik 23.45 Uvi|aj, info 00.25 Vikend Evronet

RTCG
11.05 Kviz - prenesi znanje ~uvaj prirodu 11.40 Etno 11.55 Kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Sat TV (r) 12.35 Kratki film: Desafinado (r) 12.45 Muzi~ki mix 13.05 Jutarnji program (r) 14.30 Istra`iva~ (r) 14.45 Pe~at (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzi~ki mix 15.55 Ko{arka, finale kupa Crne Gore 17.45 Muzi~ki mix 17.55 Rukomet: Crna Gora-Izrael, direktno 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV spotovi 20.15 Okvir 21.30 Agrosaznanje 22.20 Aktuelno 22.30 Fudbal i liga, reporta`e 22.55 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Nedjeljom uve~e 00.40 Odbojka (`), finale kupa

UNIVERSAL
06.20 Iz drugog ugla, film 08.20 Bra}a i sestre, serija 13.20 Hrabra nova djevojka, film 15.10 Nestala sedamnaestogodi{njakinja, film 17.00 Ubistva u Midsomeru, serija

Dobra `ena
SERIJA
19.00 20.00 21.00 23.00 00.50 01.50 02.50 04.40

20.00

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pad u raj, film 12.05 Policajac s Petlovog brda, serija (r6) 13.00 1.001 no}, serija (r6) 20.05 Konji vrani, film 21.35 Policajac s Petlovog brda, serija, 7/13 22.35 Veliki Gatsby, film

Zakon i red, serija Dobra `ena, serija Tri rijeke, serija Ejs Ventura: Zov prirode, film Da li znate ko ste?, serija Dobra `ena, serija Ubistvo na Plezent Drajvu, film Pomorska patrola, serija

TV 1000
08.00 Nestao, film 10.00 Pla{ljivi detektiv, film 12.00 @ivotna prilika, film 14.00 Gunisi, film 16.00 Sjaj, film

EUROSPORT
08.30 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska 09.30 Autotrke, Sakhir, Bahrein 10.00 Autotrke, Sakhir, Bahrein, live 10.45 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija, live 12.30 Cross-country skijanje, SK Finska, live 14.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska, live 15.00 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska, live 16.45 Brzo klizanje, S[ Njema~ka 18.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 19.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, live 20.45 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 21.30 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska 22.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA, live 00.15 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija

EUROSPORT 2
05.30 Trial, S[ Madrid, [panija 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Fudbal, Japanska J. League 11.00 Alpsko skijanje, SK

SPORT KLUB
06.30 ATP Masters Indian Wells 08.30 NHL: Pittsburgh - ? 10.30 NBA: Dallas LA Lakers 12.30 FA Cup: Manchester United Arsenal 14.30 NBA Live 15.00 FA Cup: Stoke West Ham, direktno 17.00 FA Cup golovi 17.45 FA Cup: Manchester City Reading, direktno 19.45 Premier League Magazin 20.15 NBA Live 20.30 NBA: Phoenix - Orlando, direktno 23.00 ATP Masters Indian Wells, direktno

Velika zvjerka
FILM

Futsal
SPORT
12.15 12.45 14.15 15.30 19.30 21.00 22.00 23.00 01.30

20.00

21.00

TV SLON
13.02 Vjetrovi strasti, serija (r2) 14.50 @ivotne pri~e, dok. program 15.25 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.05 Vremenska prognoza 18.20 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 19.05 Sms centrala 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.10 Top 7, muzi~ki program 22.00 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.25 Pregled programa za ponedjeljak

18.00 Skuplje od dragulja, film 20.00 Premijera: Velika zvjerka, film 22.00 Inkognito, film 00.00 Lezbejke 4. erotski dnevnik, film 02.00 Slava, film

Snowboard Freestyle skijanje Fudbal, Bundesliga Fudbal, Bundesliga, live Fudbal, Bundesliga, pregled kola Futsal Rukomet, EHF L[ (@) Ragbi Fudbal, Bundesliga

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi Spravice budu}nosti, 2 epizode Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde, 2 epizode Pre`ivljavanje ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom ^ovjek, `ena, divljina Strastveni ribolovci Razotkrivanje mitova Spravice budu}nosti, 2 epizode Oru`ja budu}nosti Borna kola bra}e Hau Glavni aduti, 2 epizode Peta brzina, 2 epizode Ameri~ki ~operi Razotkrivanje mitova Pri~a o piratima sa Rosom Kempom Interventna jedinica Majamija Najbolji ostaju Kako pre`ivjeti katastrofu

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Snimljeno na safariju 08.00 Pakao za nilske konje 09.00 Megafabrike 10.00 Policajci sa Aljaske 11.00 [apta~ psima 12.00 [apta~ psima 13.00 Ulovljeni 15.00 Nacisti~ke zbirke 16.00 Hitlerovo tajno oru`je 17.00 Hitlerovi tajni bunkeri 18.00 Fabrika bekstva 19.00 Premijera: Planetarni turisti~ki vodi~ 20.00 Premijera: 24 sata kasnije 21.00 Udar asteroida 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 24 sata kasnije 00.00 Udar asteroida 01.00 Istra`ivanje planete Zemlje 02.00 Planetarni turisti~ki vodi~ 03.00 24 sata kasnije 04.00 Udar asteroida 05.00 Fabrika bjekstva

VIASAT HISTORY
06.00 Revolucija na srebrnom platnu: Nova lica u Holivudu 07.00 Gerouov zakon 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 10.00 Ratnici 11.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.00 Gladijatori: Povratrak me|u `ive 13.00 Farma iz Edvardijanskog doba 14.00 Revolucija na srebrnom platnu: Nova lica u Holivudu 15.00 Gerouov zakon 16.00 Bizeovim stopama 17.00 [ta je zaista potopilo Meri Rouz 18.00 Isusov tajni `ivot 19.00 De{ifranti 20.00 Doma}ica broj 49 21.30 Kinematografija @an Lik Godara 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Gerouov zakon 00.00 Bizeovim stopama

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Odrastanje 07.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 08.10 Korvinova avantura 09.05 Posao za psa 2 epizode 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 @ivot sisara 2 epizode 13.40 Neobi~ne `ivotinje 2 epizode 14.35 Zaljubljenici u ma~ke 15.30 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 16.25 Posljednja nada 17.20 Veterinar za cijeli svijet 18.15 Ta prelijepa Afrika 19.10 Sve o psima 20.05 ^udna stvorenja Nika Bejkera 21.00 Posljednja nada 21.55 Opasno blizu 1 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Najekstremniji

ATV
10.30 Iron Kid, crtani film 11.00 Winx 11.30 Sporti} 11.55 Vijesti 12.00 Pas Sherlock, film 13.40 1001 no}, serija 18.00 @ivot sa stilom 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko, informativni program 20.10 Tesna ko`a 3, film 22.10 Sport centar 22.15 Zamjenik, film

PO
21.25
FTV

14. mart 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 152. epizoda, /12/ (r) 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 75. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 153. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 06.45 09.00 09.10 Karmelita, serija Jutarnji program Vijesti Pod sre}nom zvijezdom, serija Mala tv Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija D`ekers, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija Intervju, repriza Dnevnik 1 U fokusu Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 TV enciklopedija 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 20/35 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 304/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 85/130 12.00 BHT vijesti 12.20 TV Liberty 12.50 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji Gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 55/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 31/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 19/52 15.45 Nema problema 16.05 Doma}a lektira: Smrt u muzeju moderne umjetnosti 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 56/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 10/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Zlatno tele, igrana serija, 5/8 21.00 Ezel, igrana serija, 32/136 21.50 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.30 Povjerljivi dosijei, strana dokumentarna serija, 13/13 00.00 Business News (r) 00.05 Zlatno tele, igrana serija, 5/8 (r) 00.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Bo{ko Buha
RATNI

Pri~a o najmla|em heroju revolucije, pioniru i partizanu Bo{ku Buhi, rodom iz Virovitice. Djetinjstvo njegove generacije surovo je prekinuo rat, prisiliv{i njega i njegove vr{njake da prerano sazru. Ipak, u predahu bitaka i iscrpljuju}ih mar{eva, `ivnula bi opet klica nagona za igrom i nesta{lucima, dje~ija radoznalost, titraji prve ljubavi. Bore}i se rame uz rame sa odraslima, ta djeca su se borila i za ostatke svoga djetinjstva.
Re`ija: Branko Bauer Uloge: Ivan Kolund`i}, Dragan Bjelogrli}, Ljubi{a Samard`i}, Milan [trlji}, Ljiljana Blagojevi}...

09.55 10.04 10.15 10.20 10.45 11.10 12.00 12.20 13.00

00.10
PINK

Djeca sre}e
TRILER/DRAMA

U filmu ~ija je radnja smje {te na u Arizoni glavna uloga po vje re na je D`ejmsu Brolinu koji tuma~i mornari~kog detektiva Dejva Pasend`era. On dobija zadatak da istra`i ubistvo djevojke jednog mornara i tragovi ga vode do male zajednice u Arizoni u kojoj se i dalje praktikuje poligamija. Dejv pritom sve vrijeme mora da vodi ra~una o svojoj otu|enoj petnaestogodi{njoj k}erki Eriki. Naime, on je odlu~io da je pozove da po|e sa njim na ovaj zadatak nadaju}i se da }e, dok bude tragao za ubicom, na}i na~in da se ponovo zbli`i sa k}erkom...
Re`ija: Sheldon Larr Uloge: James Brolin, Virginia Madsen, Amanda Fuller

Pod sretnom zvijezdom
SERIJA

Presing
18.20
TALK SHOW

20.10

22.25
HAYAT

Grad duhova
DRAMA/TRILER

Jedan prevarant bje`i u jugoisto~nu Aziju nakon {to me|unarodni posao na kojem je radio krene krivim putem. Sumnjaju}i da ga je njegov dugogodi{nji mentor prevario, on odla zi u Kambod`u po svoj dio novca. Ali tamo nailazi na misteriozno i veoma opasno okru`enje, gdje ~ak i najprefriganiji kriminalci lako gube glavu.
Re`ija: Matt Dillon Uloge: Matt Dillon, James Caan, Natascha McElhone

13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 1. epizoda (r) 13.55 Ada, doma}i igrani film 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, TV igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 76. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 31. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 2. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 Bo{ko Buha, film 23.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.15 Ve}i, sna`niji, br`i, ameri~ki dokumentarni film 02.00 Hayd u park, program za mlade 02.30 60 minuta, politi~ki magazin (r) 03.40 Federacija danas (r) 04.05 Dnevnik 3 (r)

13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, Hercegovina 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sre}nom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Presing, talk show 21.30 Miris ki{e na Balkanu, serija 22.30 Dnevnik 3 22.53 Sport 22.58 Finansijske novosti 23.00 Tribunal 23.30 Cirkus, serija 00.25 Bez odu{evljenja, molim!, zabavni program 00.55 Doru~ak sa |avolom, film 02.20 Dnevnik 2 02.45 Re'publika, Hercegovina 03.05 Presing 04.20 Retrovizor 04.50 Art ma{ina, emisija iz kulture

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, 28. i 29. ep. 10.00 Bakugan, 31. ep. 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film, 31. ep. 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Glam Blam

14. mart 2011.
OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari 2, crtani film 07.55 Top Shop 08.10 Ljubavnici i tajne, serija 09.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 09.35 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r)

PO

22.35
MRE@A

Grad an|ela
DRAMA/FANTASTIKA

Susret s predanom kirurginjom Maggie budi u njemu vatru znati`elje i vje~nog pitanja: kakav je to osje}aj biti ljudsko bi}e? Jedan od an|ela upozorava Setha na brojne opasnosti zbli`avanja s ljudima, no nje go va ra do zna lost i sna`ni osje}aji prema lije~nici navode ga na neizvjestan postupak. No susret s neobi~nim pacijentom, Nathanielom, otkrit }e Sethu pravu istinu o povezanosti an|ela s ljudima...
Re`ija: Brad Silberling Uloge: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore

13.50
HRT 2

Djevoj~ica
DRAMA

Nijemi svjedok
SERIJA

Telering
00.20
TALK SHOW

Mje{oviti brak
21.25
SERIJA

14.10

14.55 15.10 15.20 15.50 16.53 16.55 17.45 17.54 17.56

18.20

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.25 00.20 01.00

01.35

02.00 03.00 04.10 04.45

Muzi~ki program Bioclinica Top Shop 1001 no}, serija, 168. ep. Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 74. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 75. ep. Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, serija, 169. ep. Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Sport centar Grad duhova, film Nijemi svjedok, serija Moj dom Reprizni program Hayat TV-a Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 75. ep. Vijesti u 7 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Reporta`a Muzi~ki program

11.55 OBN Info 12.15 Top Shop 12.35 Skrivena kamera, humoristi~ni program 13.30 Top Shop 14.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Telering, talk show 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 23.50 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 00.35 OBN Info 00.45 Telering, talk show 01.40 OBN Info 01.50 Rat bendova, muzi~ki show 03.50 OBN Info 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

13.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.0 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Djeca sre}e, film

Djevoj~ica se s roditeljima sprema na put u Afriku, no stjecajem okolnosti roditelji odlaze bez nje. O njoj bi se trebala brinuti teta, no teta `ivi neurednim `ivotom, pije, zabavlja se, ne posprema ku}u i Djevoj~ica preuzima odgovornost za ku}anstvo. Kad teta s novim prijateljem ode na jedrenje, Djevoj~ica }e ostati posve sama. Dru`i se s vr{njacima, zabavlja se isku{avaju}i {minku, a pogled na golo tijelo u~iteljice plivanja potakne je da u knjigama pronalazi slike `enskih grudi i spolovila. Dosta vremena provodi sama, uz knjige i ma{taju}i. Jednom prilikom isprobat }e i alkohol, a do`ivjet }e i neobi~nu pustolovinu u balonu. Zbli`it }e se s dje~akom Olom i svladati strah od skakanja s daske u bazen....
Re`ija: Fredrik Edfeldt Uloge: Blanca Engstroem, Vidar Fors, Shanti Rooney...

04.50
NOVA

Bijeli pijesak
TRILER

Samoubojica na|en u pustinji s 500.000 dolara u aktovci zaintrigira {erifa Raya Dolezala. Dolezal preuzima njegov identitet te ubrzo otkriva da je preminuli dou{nik agent FBI-ja, koji je pratio prodava~a oru`ja i njegovu posrednicu. Dolezal po~inje sumnjati da mu je namje{teno kada mu ukradu novac i otkrije da je ubijena pokojnikova djevojka.
Re`ija: Roger Donaldson Glume: Willem Dafoe, Mary Elizabeth Mastrantonio, Mickey Rourke, Samuel L. Jackson, E. Emmet Walsh

19

PO

14. mart 2011.
HRT2
06.20 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija 07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija 07.50 Mala TV TV vrti}:Blizanci Brlog: Antilopa (r) ^arobna plo~a engleski 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program: Roboti u {koli LjubavNE boli: Dje~aci u pubertetu 09.35 Heidi, serija za djecu 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.55 Slomljeno srce, serija (r) 09.50 Gumus, serija (r) 11.20 Asi, serija R 12.20 IN magazin (r) 13.00 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.00 Slomljeno srce, serija 14.55 Najbolje godine, serija (r) 15.55 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.30 Lud, zbunjen, normalan, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.40 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Bogati i slavni (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irvi}em (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dokumentarni serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.15 Vanjskopoliti~ki magazin (r) 18.45 Sportski magazin 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.10 Fokus, politi~ki magazin 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Grad an|ela, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.30 Reprizni program 07.00 10.00 10.02 10.15 10.20 10.40 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.40 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 10/25 (r) Frej`er, serija Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 1/5 (r) Vijesti TVSA Sarajevo art (r) Da se ne zaboravi, dok. program (r) Pusti muziku Bajke iz cijelog svijeta Liberty TV Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, 11/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Na{i autori, dok. program Obavezan smjer, revijalni program Sport magazin Ve~ernje vijesti McBride: Radio drama, film, 5/7 Na{i autori, dok. program (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Lugarnica 21, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Rusijom niz rijeke Od Moskve do Sankt Peterburga - Brodom Dostojevski, dok. serija 11.02 Kod Ane 11.12 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Wildfire, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Znanstvena petica 14.50 Znanstvene vijesti 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Glas domovine 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.22 Pastel 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Gruntov~ani: @ufka ~u~a, serija 21.35 Svijet profita 22.10 Dnevnik 3 22.35 Sport 22.38 Vrijeme 22.40 Vijesti iz kulture 22.50 Lica nacije 23.45 Zoran Duki} i Zagreba~ka filharmonija pod ravnanjem Aleksandra Markovi}a 01.00 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 01.45 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 02.05 Zavr{ni udarac, serija (r)

Dobra `ena
SERIJA

Najbolje godine
20.00
SERIJA

20.05

10.50 Split: More (r) 11.20 Lijepom na{om: Pleternica (r) 12.30 Mala TV (r) TV vrti}: Blizanci (r) Brlog: Antilopa (r) ^arobna plo~a engleski 13.00 [kolski program: Roboti u {koli (r) LjubavNE boli: Dje~aci u pubertetu (r) 13.50 Djevoj~ica, film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (r) 16.30 [apta~ psima 17.25 Crno proro~anstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija 18.15 Wildfire, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Rusijom niz rijeke: Od Moskve do Sankt Peterburga Brodom Dostojevski, dok. serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija 20.45 Glee, serija za mlade 21.30 Zavr{ni udarac 3, serija 22.15 La`i mi 2, serija 23.00 Dnevnik plavu{e 23.10 Djevoj~ica, film (r) 00.45 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Da Vincijev kod, film 02.05 Dr. Huff, serija 03.00 Bra~ne vode, serija 03.25 Bra~ne vode, serija 03.50 Ezo TV, tarot show 04.50 Bijeli pijesak, film

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Mad Max 2, film13.50 Bistro 14.30 Portreti nacije, TV1 15.10 Music box tv1 15.30 Conect, dok. serijal tv1 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti TV1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.10 Fokus, politi~ki magazin tv1 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.35 Grad an|ela, film00.05 Pali an|eo, serija (r)

KAKANJ
08.30 Ja sam tvoja sudbina 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Sudar, film 13.30 Biznis magazin 14.00 O~i du{e 14.30 Ads kviz 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 IC sport 21.30 Gradske pri~e 22.00 Ja sam tvoja sudbina

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo, 13.05 Time out (r) 14.15 Muzi~ki TV poster 14.30 Vijesti 14.35 Plan B (r) 15.05 Autoshop (r) 15.35 Koliko vam je ~ista ku}a 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Pripreme za zimu (r) 16.30 Kulinarske sve~anosti 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 Duhovni svijet (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Vitomir Luki}: Hodnici svijetlog praha, 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22.40 Igrani film

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Bonaventura 21.30 Turizam plus 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin

VOGO[]A
09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Turizam plus (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Sibirska ledi Magbet, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Tango argentino, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena-r, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Tamna strana Sunca, film 00.30 Zlo~in iz strasti, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 14.15 Poaro, serija 15.00 Bestseller TV 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 16.30 Sport 7, magazin 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.05 Poaro, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.15 Vijesti 23.00 Krajnja sila, serija 00.00 Dnevnik (r)

14. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.55 12.40 13.30 14.15 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 01.40 02.25 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Reality show Allo! Allo!, serija

PO

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.06 13.35 14.25 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.10 23.05 23.10 23.40 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Peline |akonije (r) Tuma~enje knji`evnog djela (r) Metla bez dr{ke (r) Ciklus-antologija: ''Pjesma'', serija Zadnja ku}a Srbije (r) Vijesti Bez vize (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija Pjesma plus Bingo Upitnik Vijesti Mjera za muziku [ta radite, bre, info (r) Dnevnik

RTCG
11.00 11.05 11.55 12.00 12.05 13.30 13.35 14.05 14.35 14.45 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 22.30 22.50 23.00 23.30 00.30 00.35 00.45 Vijesti Agrosaznanje (r) Kalendar Vijesti Rukomet: Crna Gora-Izrael, snimak Aktuelno Globus (r) Krugovi knji`evnosti Aktuelno Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Krugovi knji`evnosti Zanimljiva medicina Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis (r) Sat TV Otvoreno Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje Aktuelno Fle{ sport Crna Gora, u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 Advokatova kazna, serija McLeudove k}eri, serija Panduri novajlije, serija Advokatova kazna, serija Pomorska patrola, serija Dvostruki @ivot Elenor Kendal, film 15.00 Fojlov rat, serija

Bra}a i sestre
SERIJA

17.00

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10:30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Mad Max 2, film 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Grad an|ela, film 00.05 Pali an|eo, serija

17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Tri rijeke, serija 00.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.00 Pakao na {tiklama: Borba Meri Kej, film 03.50 Fojlov rat, serija

TV 1000
06.00 Velika zvjerka, film 08.00 Sjaj, film 10.00 Gunisi, film 12.00 Skuplje od dragulja, film 14.00 Osmoza D`ons, film

EUROSPORT
08.30 Cross-country skijanje, SK Finska 09.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 10.30 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska 11.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA 14.30 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 15.30 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija, live 16.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 17.15 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska 18.15 Eurogoals 18.45 Fudbal, Champions Club 20.00 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA, live 00.15 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 11.30 Rukomet, EHF L[ (@) 12.30 Odbojka, Italijanska liga 14.00 Freestyle skijanje 14.30 Fudbal, Bundesliga 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 19.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, live 20.15 Fudbal, Bundesliga 2: Greuter Furth Hertha Berlin, live 22.15 Biciklizam, Tirreno Adriatico, Italija 23.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola

SPORT KLUB
06.30 NBA: Dallas LA Lakers 09.00 TWS 10.00 FullTilt Poker 11.00 FA Cup: Manchester City Reading 13.00 NBA Live 13.15 ATP Masters Indian Wells 15.45 Real NBA 16.15 NBA: Phoenix Orlando 18.00 Premier League News 18.15 FullTilt Poker 19.00 ATP Masters Indian Wells, direktno 03.00 Pregled holandske lige 04.00 Premier League News 04.15 NBA Live 04.30 ATP Masters Indian Wells, direktno

Balada o malom D`ou
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu 17.15 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Vjetrovi strasti, 8/50 22.00 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

15.40 11. septembar, film 18.00 Rijeka, film 20.00 Balada o malom D`ou, film 22.00 D`ejson X, film 00.00 Breskvice i kraljice, film 02.00 Erotski dnevnik, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova Spravice budu}nosti, 2 epizode Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to radi ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Strastveni ribolovci Bik ajkula Ekstremne eksplozije Limarska radionica/London

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 24 sata kasnije 09.00 Udar asteroida 10.00 Zlatne foke sa Obale kostura 11.00 Trebalo bi da sam mrtav 12.00 Raj na zemlji 13.00 24 sata kasnije 14.00 Tajne krsta 15.00 Praistorijski predatori 16.00 [impanze 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Bjekstvo 21.00 Premijera: Policajci sa Aljaske 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Bjekstvo 00.00 Policajci sa Aljaske 01.00 Raj na zemlji 02.00 Bjekstvo 03.00 Policajci sa Aljaske 04.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 05.00 Ko si zapravo ti? Gerouov zakon Bizeovim stopama [ta je zaista potopilo Meri Rouz Isusov tajni `ivot De{ifranti Doma}ica broj 49. Kinematografija @an Lik Godara Ko si zapravo ti? Gerouov zakon Tajm tim godina X Kada je Kina gospodarila morima Ohbergovi siro~i}i Krv na na{im rukama 1066 Posljednji bastion samuraja Viktorijanska apoteka Tajm tim godina X Kada je Kina gospodarila morima Ohbergovi siro~i}i Krv na na{im rukama 1066

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 @ivot delfina 06.50 Majmunska posla 2 epizode 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 RSPCA 13.10 Veterinari sta`isti 13.40 Porodi~no blago {impanzi 14.30 Sve o psima 15.30 @ivot delfina 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Posao za psa 2 epizode 17.20 Avanture Ostina Stivensa 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima 20.05 Ljubitelj ajkula 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Kad `ivotinje pobesne 23.45 Porodi~no blago {impanzi

ATV
10.00 Bakugan 10.25 Ben Ten 10.55 Winx 11.20 Sirene 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Grad duhova, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

UT
00.10
PINK

15. mart 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 153. epizoda, /12/ r. 10.00 Crtani filmovi Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 76. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 154. epizoda /12/

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Karmelita, serija 06.45 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala tv 09.10 Pod sre}nom zvijezdom, serija 09.55 Barimba, crtana serija 10.04 Mala princeza, crtana serija 10.15 ^arli i Mimo, crtana serija 10.20 D`ekers, crtana serija 11.05 Kvizolog, kviz za djecu (r) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Laka opera, ljubavni napitak 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva rtrs-a 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 19/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 305/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 86/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Smrt u muzeju moderne umjetnosti (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 56/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 32/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Iznena|enje, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 7/28 15.55 Istinite pri~e, animirana serija, 7/10 16.10 Nau~na postignu}a, 20/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 57/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 11/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, igrana serija, 33/136 21.50 BHT vijesti 22.10 Euroimpuls, magazin 22.40 Gadafi, strani dokumentarni program 23.35 Nogomet, Liga {ampiona, Manchester United Marseille, snimak 01.25 Business News (r) 01.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Deja Vu
DRAMA

Pozvan radi otkrivanja uzroka stra{ne eksplozije na trajektu, federalni agent Dag Karlin sklonjen je sa slu~aja i doveden pravo u vladinu tajnu laboratoriju ko ja ko ris ti spe ci jal ni ure|aj za pra}enje, koji se koristi u cilju prevencije zlo~ina. Ali mo`e li promje na pro {los ti po mo}i agentu Karlinu?

Re`ija: Anthony B. Richmond Uloge: Jaclyn Smith, Shelley Winters, Claire Bloom

00.00
RTRS

Malena
DRAMA/KOMEDIJA

Malena je prelijepa djevojka iz uspavanog sela na jugu Sicilije. Po{to joj je mu` u ratu, ona je ostavljena na milost i nemilost radoznalim mje{tanima, ~iji je po`udni pogledi prate u stopu. Svaka njena {etnja kroz grad pretvara se u spektakl. Vojska malih dje~aka na biciklima prati je svuda, a me|u njima je i trinaestogodi{nji Renato, ~ija se dje~a~ka zaljubljenost ubrzo pretvara u pravu opsesiju. Sanjaju}i o romanti~noj ljubavi, Renato postaje Malenina skrivena sjenka, {pijun ljubavi, koji budno prati svaki njen pokret. ^ak i kada se njena sre}a bude pomutila, kad postane mlada udovica i predmet ogovaranja u selu, nakon nagomilane po`ude, bijesa i ljubomore on }e ostati uz nju. Nakon sva|e s ocem i odlaska na sud, Malena ostaje bez svega, sama i bez novca. I ba{ kada se u~inilo da je sve izgubljeno, Renato }e prona}i hrabrosti da pomogne Maleni na najneo~ekivaniji na~in.
Re`ija: Giuseppe Tornatore Uloge: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni

Villa Marija
SERIJA

Mala princeza
16.00
CRTANA SERIJA

18.45

22.25
HAYAT

Najbolji od najboljih 2

AKCIJA

U jednom podzemnom klubu borila~kih vje{tina, Travis Brickley je ubijen nakon {to izgubi od zlog majstora Brakusa. Ubistvo Travisa vidi Walter Grady, sin njegovog najboljeg prijatelja, Alexa Gradyja. Alex i njegov partner, Tommy Lee, odlu~uju osvetiti svog prijatelja tako {to }e poraziti Brakusa i zatvoriti klub.
Re`ija: Robert Radler Uloge: Eric Roberts, Phillip Rhee, Chris Penn

13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 2. epizoda (r) 13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, TV igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 77. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 32. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 3. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet, Liga prvaka: Bayern - Inter, prenos 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Pregled LP 23.45 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Mis Zelengrada Neka druga ruka 00.05 Ha{ki dnevnik 00.35 Federacija danas (r) 01.00 Dnevnik 3 (r)

14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, dobojskotrebavska regija 16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sre}nom zvijezdom, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Liga {ampiona, sportski program 20.35 Liga {ampiona, direktan prenos 22.55 Dnevnik 3 23.17 Sport 23.22 Finansijske novosti 23.24 RTRS preporu~uje 23.30 Liga {ampiona, pregled 00.00 Malena, film 01.30 Banjalu~ka panorama 02.15 Dnevnik 2 02.40 Re'publika, dobojskotrebavska regija 03.00 U fokusu 03.45 Retrovizor 04.15 Laka opera, ljubavni napitak

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

15. mart 2011.
OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari 2, crtani film 07.55 Top Shop 08.10 Ljubavnici i tajne, serija 09.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 09.35 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop 12.35 Telering, talk show

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r)

UT
KRIMI

00.00 ucjenom NOVA

@ena pod

Valerie Alston je samohrana majka ~iji }e se `ivot preokrenuti kada postane jedna od porotnica u su|enju protiv ~elnika mafije Rustyu Pironeu. Valerie, ina~e idealisti~kih uvjerenja, sada se mora suo~iti s ~injenicom da je `ivot njenog sina jedinca u velikoj opasnosti. Mafija je ucjeni da utje~e na kona~nu odluke porote, a Valeria kako bi spasila svog sina mora u~initi sve da se pravda ne zadovolji. Naime, biv{i detektiv Tommy Vesey, koji sada radi za Pironea, odabire Valerie kao najranjiviju osobu u poroti te joj zaprijeti smr}u sina ukoliko ona ne uspije sprije~iti osudu porote.
Re`ija: Heywood Gould Uloge: Joanne Whalley, Armand Assante, Gabriel Byrne, William Hurt, Kathleen Quinlan

14.00
HRT 2

Tako mali, a ve} kum KOMEDIJA

Najbolje godine
SERIJA

Gorki `ivot
SERIJA

Ami G show
19.55
TALK SHOW

16.55

21.15

15.10 15.50 16.53 16.55 17.45 17.52 17.56

18.20

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.25 00.20

01.00 01.35

02.00 03.00 05.00 06.10

Bioclinica 1001 no}, serija Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 75. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 76. ep. Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, serija, 170. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Sport centar Najbolji od najboljih 2, film Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 76. ep. Vijesti u 7 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 76. ep.

13.30 Top Shop 14.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Dejana talk show, tema: Platim re`ije, pa zapjevam!, talk show 22.20 Vox populi (Glas naroda) 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 23.50 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 00.35 OBN Info 00.45 Dejana talk show, tema: Platim re`ije, pa zapjevam!, talk show 01.40 OBN Info 01.50 Rat bendova, muzi~ki show 03.50 OBN Info 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

13.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.15 Ami G show, talk show, u`ivo 22.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Deja Vu, film

Alex `ivi u Kaliforniji, otac mu je Grk, majka Amerikanka. Njegov otac ugledan je ~lan gr~ke zajednice, politi~ki je anga`iran i potje~e iz uticajne gr~ke obitelji. Zato bez njega ne mo`e pro}i ni va`no kr{tenje u domovini. Kako ne mo`e putovati, njegov sin Alex kre}e sam na put preko oceana. Ima va`an zadatak: prvi put }e biti kum. A veliki govor, koji }e odr`ati na kr{tenju, napisao mu je otac, i to na gr~kom. Sve to bitno mijenja njegov `ivot. Na Kreti je Alex do~ekan s po~astima i ro|a~kom ljubavi. Ta se ljubav odra`ava kroz hranu, no, za razliku od svojih gr~kih ro|aka, Alex ne mo`e neprekidno jesti poslastice...
Re`ija: Olga Malea Uloge: Tex Pardue, Antonis Kafetzopoulos, Eleni Kastani...

20.50 podmornici HRT 2

Lu|aci u

KOMEDIJA

Nakon {to je svojoj zemlji slu`io vi{e od dvadeset godina, mornari~ki kapetan Thomas Dodge napokon je nagra|en - dobio je svoju podmornicu. To nije moderna podmornica kakvoj se nadao, ve} stara, USS Stingray. Ni{ta bolja nije ni posada, sastavljena od samih propaliteta i jedne `ene. Dodge ima zadatak dovesti podmornicu do insceniranog napada kako bi se provjerilo mo`e li stara podmornica jo{ uvijek funkcionirati. Admiral Dean Winslow smatra da mo`e i `eli to dokazati svom oponentu, admiralu Yancyju Grahamu koji je uvjeren da }e moderna obrana biti neprobojna barijera staroj dizela{ici. No te ratne igre imaju i svoj ulog...
Re`ija: David S. Ward Uloge: Kelsey Grammer, Lauren Holly, Bruce Dern...

23

UT

15. mart 2011.
HRT2
07.05 Legenda o Tarzanu, crtana serija 07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija 07.50 Mala TV TV vrti}: Otorinolaringolog Ninin kutak: Kaleidoskop Neli i Cezar Danica i vu~ica 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.50 [kolski program Sigurnost na internetu Navrh jezika: Performans 09.35 Heidi, serija za djecu 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.50 Globalno sijelo (r)

TV PROGRAMI
NOVA
08.00 Gospodin Magoo 08.50 Tomica i prijatelji 09.30 Slomljeno srce, serija (r) 10.25 Gumus, serija (r) 11.25 Asi, serija (r) 12.25 IN magazin (r) 13.05 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.05 Slomljeno srce, serija 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 20.40 Liga prvaka: Bayern-Inter, prijenos

HRT1

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.10 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dokumentarni serijal (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Fokus, politi~ki magazin (r) 14.10 Music box 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dokumentarni serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital, poslovni magazin (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno, dijalo{ka emisija 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music, muzi~ka emisija 23.30 Connect, dok.serijal (r) 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r) 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20 15.20 15.35 16.0 17.00 17.05

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 11/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA Sport magazin (r) Obavezan smjer (r) Na{i autori, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, revijalni program, u`ivo Crna Guja, 12/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Megakatastrofe Tarih, dok. serijal @ivot i zdravlje (r) McBride: Ko je ubio Martya, 6/7 Megakatastrofe (r) Dnevnik TVSA (r) @ivot i zdravlje (r) Sarajevo art (r) Ve~ernje vijesti (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Poljoprivredni savjetnik (r) 09.09 Lugarnica 21, serija 09.54 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Faraonski Egipat - Kairo i Gornji Egipat, dok. serija 11.02 Kod Ane 11.12 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Wildfire, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat, talk show 18.10 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Rat za Dubrovnik: Rat ili mir, dok.serija 20.50 Misija: Zajedno 21.45 Paralele 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija 23.50 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 00.35 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 00.55 La`i mi 2, serija (r) 01.40 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (r) 02.05 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (r) 02.30 Skica za portret 02.50 Paralele (r)

Legenda o Tarzanu
CRTANA SERIJA

Mr. Bean
SERIJA

07.05

23.00

11.20 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.05 Euromagazin (r) 12.40 Mala TV (r) TVvrti}: Otorinolaringolog (r) Ninin kutak: Kaleidoskop (r) Neli i Cezar (r) Danica i vu~ica (r) 13.10 [kolski program Sigurnost na internetu (r) Navrh jezika: Performans (r) 14.00 Tako mali, a ve} kum gr~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (r) 16.30 [apta~ psima 17.25 Crno proro~anstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija 18.15 Wildfire, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama. Faraonski Egipat -Kairo i Gornji Egipat, dokumentarna serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija 20.50 Ciklus komedija. Lu|aci u podmornici, film 22.20 La`i mi 2, serija 23.05 Dnevnik plavu{e 23.15 Tako mali, a ve} kum gr~ki film (r)

22.45 23.00 23.30 00.00 01.50 02.40 03.30 04.30

Ve~ernje vijesti Mr. Bean, serija Sa`eci Lige prvaka @ena pod ucjenom, film Dr. Huff, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV, tarot show Bijeli pijesak, film (r)

17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.30 00.00 00.45 01.15 02.05 02.35

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo igrana 136 epizoda serija repriza 12.05 Grad an|ela, film14.00 Fokus (r) RTM 15.10 Music box tv1 15.30 Connect, dok. program tv1 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Sporski magazin tv1, (r) 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.35 Tango & cash, film 00.05 Pali an|eo serija

KAKANJ
09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Ashabi bo`ijeg poslanika 12.40 Hutba 13.00 Bonaventura 14.00 O~i du{e 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Gradske pri~e 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Druga~iji pogled 21.30 Budimo humani

RTV USK
12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljivo 13.15 Pantheon program (r) 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja(r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura, emisija iz kulture (r) 16.00 ^itaj BiH: Vitomir Luki}: Hodnici svijetlog praha (r) 16.30 Majstor kuhinje: Sve~ana kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Veterani danas 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, serija 22, 40 Biografije: Sigmund Freud 23.30 Majstor kuhinje: Sve~ana kuhinja

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Turizam plus (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Ze sport magazin (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.35 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r) 16.30 Za svaku bolest trava raste (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sveci i gre{nici, dok. serijal 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 ^etiri kilometra na sat, film 10.00 Novosti 10.20 History: Varvarski narodi 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 An|eo ~uvar, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela ladja, serija 18.00 Danas u Srpskoj 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.50 TV document 22.30 Dnevnik 3 23.00 Prekidana nit, film 00.30 Znak ~etvorke, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Sport 7, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 15.00 Bestseller TV 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 22.30 Vijesti 22.45 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

15. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Reality show Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Reality show Dr Haus, serija Lekar po porud`bini, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

UT

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.45 12.50 13.00 14.00 14.25 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.10 22.05 Dnevnik Sport plus Vrijeme Kuhanjem do zdravlja: @itarice (r) Evronet Vjerski kalendar (r) Trezor Kalendar kroz vijekove, nau~ni program (r) Datum Trag: brekovo me|u brdima i pesmama (r) Vijesti Vrijeme je za bebe, zabavni program (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi, program za dijasporu Dnevnik Ranjeni orao, serija 1 TV mre`a Tabloid Rade [erbed`ija i prijatelji, muzi~ki program (r)

RTCG
13.35 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.45 18.55 20.45 21.15 21.30 22.00 22.30 22.45 22.55 23.00 23.30 01.15 Aktuelno Muzi~ki mix Vijesti Dr, (r) TV sat Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Otvoreno (r) Crna Gora, u`ivo Lajmet Krugovi knji`evnosti: Mirko Banjevic (r) Da li znate? Ko{arka, NLB liga: Budu}nost-Nimburk, direktno Dnevnik 2 Kratki film: An|eli i kamioni Pokreni se Cg sport (r) Iz Parlamenta Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Otvoreno (r) Ko{arka, NLB liga: Budu}nost-Nimburk, snimak

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 Advokatova kazna, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Advokatova kazna, serija Pomorska patrola, serija Mre`a la`i, film Gospo|ica Marpl: Le{ u biblioteci, film

Pomorska patrola
SERIJA
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00

19.00

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Grad an|ela, film 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Tango & Cash, film 00.05 Pali an|eo, serija

Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Smoki i bandit II, film Ejs Ventura: Zov prirode, film 01.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.00 Iz drugog ugla, film 03.50 Gospo|ica Marpl: Le{ u biblioteci, film

TV 1000
07.50 11. septembar, film 10.00 Osmoza D`ons, film 12.00 Rijeka, film 14.00 Pirati iz Penzansa, film

EUROSPORT
08.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 09.30 Ski-skokovi, SK Lahti, Finska 10.45 Eurogoals 11.15 Fudbal, Champions Club 12.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA 15.30 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija, live 16.30 Fudbal, Champions Club 17.45 Tenis, WTA Indian Wells, USA 19.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, live 23.00 Ekstremni sportovi 23.15 FIA touring car 23.45 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 00.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 09.30 Alpsko skijanje, SK 10.45 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 11.30 Alpsko skijanje, SK 12.45 Odbojka, Italijanska liga: Piacenza - Bergamo 14.00 Fudbal, Bundesliga 2: Greuter Furth Hertha Berlin 15.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA 16.30 Fudbal, AFC L[: Al Gharafa Foolad Sepahan, live 18.30 Ko{arka, Eurodunk 18.45 Alpsko skijanje, SK 20.00 Bilijar 22.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 23.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA

SPORT KLUB
07.00 NHL: Washington - Chicago 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA: Phoenix - Orlando 13.00 NBA Live

Ameri~ki odmetnici
FILM

ATP Indian Wells
TENIS

20.00

19.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20:20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 9/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za srijedu

16.00 Duga no}, film 18.00 Milagro, film 20.00 Ameri~ki odmetnici, film 22.00 Tr~i, Roni, tr~i, film 00.00 Rim 1, film 02.00 Breskvice i kraljice, film 04.00 Ubistvo prvog stepena, film

13.15 ATP Masters Indian Wells 15.45 Pregled Championship 16.15 Pregled holandske lige 17.15 Real NBA 17.45 Premier League News 18.00 FullTilt Poker 19.00 ATP Masters Indian Wells, direktno

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.25 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to radi Borna kola bra}e Hau Vrhunsko graditeljstvo Lud za industrijom Lud za industrijom Ekstremne eksplozije Limarska radionica/London

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Bjekstvo 09.00 Policajci sa Aljaske 10.00 [impanze 11.00 Trebalo bi da sam mrtav 12.00 Raj na zemlji 13.00 Bjekstvo 14.00 Duh vikinga 15.00 Praistorijski predatori 16.00 Ubistva gorila 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Premijera: Megafabrike 21.00 Premijera: In`enjerske veze 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Megafabrike 00.00 In`enjerske veze 01.00 Raj na zemlji 02.00 Megafabrike 03.00 In`enjerske veze 04.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 Posljednji bastion samuraja Viktorijanska apoteka Tajm tim godina X Kada je Kina gospodarila morima Ohbergovi siro~i}i Krv na na{im rukama 1066 Posljednji bastion samuraja Viktorijanska apoteka Tajm tim godina X Lov na Careve krstarice Svijet novca: Bil Gejts kako je {treber promijenio svijet Potraga za Sjeverozapadnim prolazom Jelena Trojanska Gospodari rata Istina o... Viktorijanska apoteka Tajm tim godina X Lov na Careve krstarice Svijet novca: Bil Gejts kako je {treber promijenio svijet Potraga za sjeverozapadnim prolazom Jelena Trojanska

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata @ivot delfina Korvinova avantura Psi - jedna rasa, jedna pri~a Posao za psa 2 epizode U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Policija za `ivotinje RSPCA Veterinari sta`isti Porodi~no blago {impanzi Sve o psima @ivot delfina Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Ljubitelj ajkula U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima ^udna stvorenja Nika Bejkera Posljednja nada Ajkule u blizini pla`e Divlje i bez cenzure Porodi~no blago {impanzi

ATV
10.00 Bakugan 10.25 Ben Ten 10.55 Winx 11.20 Sirene 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih 2, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

SR
20.10
FTV

16. mart 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
06.45 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sre}nom zvijezdom, serija Mala TV 09.55 Barimba, crtana serija 10.04 Mala princeza, crtana serija 10.15 ^arli i Mimo, crtana serija 10.20 D`ekers, crtana serija 11.03 Moj tata je premijer, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Eu i Mi 13.25 Retrovizor 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 07.00 Dobro jutro 09.10 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 19/47 (r) 09.25 Lenzerheide, finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Spust (m), prijenos 10.35 Avenija Ocean, igrana serija, 87/130 11.25 Lenzerheide: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Spust (`), prijenos 12.30 BHT vijesti 12.45 Ljubavna oluja, igrana serija, 306/313 13.35 Crta, politi~ki magazin (r) 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 57/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 33/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 24/52 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 20/20 16.10 BHT vijesti 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 58/229 17.00 Mini portreti slikara: Mehmed Klepo Predrag Marijanovi} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 12/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Real Madrid Olympique Lyon, prenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Ezel, igrana serija, 34/136 23.35 BHT vijesti 23.55 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.15 Ko{arka, NLB liga: [iroki TT kabeli Zadar, snimak 02.00 Business News (r) 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 154. epizoda, /12/ r. 10.00 Program za djecu Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 77. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 155. epizoda /12/ 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 3. epizoda (r)

Sophie Scholl: Posljednji dani
DRAMA

Tajno dru{tvo ''Bijela ru`a'' nenasilno se bori protiv nacizma, a cilj im je razotkriti javnosti zlo~ine re`ima. Dru{ tvo sa~injavaju mladi ljudi, uglavnom studenti, a me|u njima su i sestra i brat Sophie i Hans Scholl, te njihov prijatelj Cristtoph Probs. Sophie i Hans po~inju dijeliti protunacisti~ke letke na univerzitetu, ali ih uhvate. U policijskoj stanici ih saslu{ava iskusni Robert Mohr, ali Schollovi sve pori~u. Ipak, Hans uskoro sve priznaje. Da bi za{titila ostale ~lanove "Bijele ru`e", to ~ini i Sophie. Inspektor joj ponudi blagu kaznu ako se odrekne svojih uvjerenja i ako oda ostale...
Re`ija: Marc Rothemund Uloge: Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held, Johanna Gastdorf, Andre Hennicke, Anne Clausen

00.10
PINK

Peti majmun
DRAMA

Upitnik
KVIZ

Karmelita
19.08
SERIJA

14.10

Glavni junak je Kunda, siroma{ni lovac koji se izdr`ava ubijaju}i zmije. Jednoga dana on nailazi na ~etiri {impanze. On je odu{evljen jer shvata da bi, ukoliko bi uspio da ih proda, obezbijedio dovoljno novca da se o`eni Marijom, udovicom koja `ivi u njegovom selu. Ali, njegovo poduhvat je dug i mu~an. U jednom trenutku on }e ~ak biti primoran da radi u udaljenom rudarskom mjestu, a ~ak }e biti i zarobljen. Ipak, on uspijeva da pobjegne iz zatvora i zajedno sa {impanzama poku{ava da stigne u grad. Me|utim, opet ne}e ni{ta i}i po planu.
Re`ija: Éric Rochat Uloge: Antonio Ameijeiras, André Barros

22.25
HAYAT

Kickboxer 3
AKCIJA

Zajedno sa svojim trenerom Xianom {ampion u kickboxu David Sloan dolazi u Rio de Janeiro na borbu. Us ko ro se suo~ava s mra~nim stranama tog grada, kad d`eparo{ Costa poku{a ukrasti njegov fotoaparat. Preko njega dolazi do njegove prelijepe sestre Isabelle i opasnog mu{karca ~iju je pa`nju privukla. Veoma brzo, David }e morati upotrijebiti svoje borila~ko umije}e i izvan ringa.
Re`ija: Rick King Uloge: Sasha Mitchell, Dennis Chan, Richard Chomar

13.55 Pregled LP (r) 14.10 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 169. epizoda /12/ 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 78. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 33. epizoda /12/ 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 4. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sophie Scholl: Posljednji dani, njema~ki igrani film 22.00 Na{a mala klinika, igrana serija, 41. epizoda 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Nogomet, Liga prvaka: Chelsea Copenhagen, snimak 01.20 Federacija danas (r) 02.05 Dnevnik 3 (r)

15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, sarajevskoromanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sre}nom zvijezdom, serija 18.00 Mozaik, religijski program 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Mi volimo cigarete, nau~no-popularni program 21.00 Naslovi, dok.program 21.25 Duel struna, emisija narodne muzike 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, humoristi~ka serija 23.20 Fudbal - Liga {ampiona, snimak utakmice 00.50 Daleko je sunce, film 02.25 Mi volimo cigarete, dok. program 03.10 Dnevnik 2 03.35 Re'publika, sarajevskoromanijska regija 03.55 Naslovi, dok.program

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, 27. i 28. ep. 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film, 33. ep. 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

16. mart 2011.
OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari II, crtani film 07.55 Top Shop 08.10 Ljubavnici i tajne, serija 09.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 09.35 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r)

SR

22.35
TV1

Dani grmljavine
AKCIJA/DRAMA

Kol Trikl je izuzetno talentovan voza~ trka~kih automobila, ali nema dara za to da svoje umije}e pretvori u pravi uspjeh. Kada Tim Daland anga`uje veterana Harija Hod`a da konstrui{e automobil i pozove Kola da ga vozi, Hari mora da nau~i Kola kako da svoj talenat pretvori u uspjeh. Me|utim, Kol odmah dolazi u konflikt sa Rodijem Barnsom i njihovo rivalstvo van trka~ke staze uzrokuje da se sudare tokom trke, slupaju svoje automobile i zavr{e u bolnici. Zbog zadobijenih povreda Rodi je primoran da se povu~e iz takmi~enja. Za to vrijeme, Kol poku{ava da osvoji Kler Levicki, atraktivnu doktorku koja je zadu`ena za njegovo lije~enje poslije sudara...
Re`ija: Tony Scott Uloge: Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall...

23.25
NOVA

Plemenita krv
TRILER

Pali an|eo
SERIJA

Vox populi
13.00 22.20
12.35 Dejana talk show, tema: “Divno je biti `ena!”, talk show 13.30 Top Shop 13.50 Top Shop 14.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Na{a mala klinika, humoristi~ni program 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info 01.25 Na{a mala klinika, humoristi~ni program 02.25 OBN Info 02.35 Rat bendova, muzi~ki show 04.35 OBN Info 04.45 ^uvari planeta

Valentina
SERIJA

16.00

15.20 15.50 16.53 16.55 17.45 17.54 17.56

18.20

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.25 00.20 01.00

01.30

02.00 03.00 04.15 04.45 06.10

Top Shop 1001 no}, serija Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 76. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 77. ep. Vijesti u 7, info- emisija Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, serija, 171. ep. Hayat production show Sport centar Kickboxer 3, film Nijemi svjedok, serija Autoklub Reprizni program Hayat TV-a Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 77. ep. Vijesti u 7 Hayat production show Reporta`a Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 77. ep.

13.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 14.00 Info top, info. program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info. program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.30 Distrek{n, game show 23.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Peti majmun, film

Helen misli da `ivi savr{enim `ivotom kad doseli svom zgodnom, bogatom mu`u koji `ivi na pre di vnom obi telj skom ran~u. Njezina je svekrva Martha, prava dama, posve}ena svom sinu jedincu i odlu~na da mu upravlja `ivotom. Uskoro Helen posumnja da je Martha odgovorna za niz slu~ajnosti i da je izrekla mnogo la`i u poku{aju da im naru{i bra~nu idilu. Pri vrhuncu Marthinih manipulatorskih mo}i, Helen je zavedena u mre`u prevara i la`i dok ne shvati, gotovo prekasno, da je njezina svekrva opasna. Mlada se `ena na|e u o~ajni~koj borbi za svoj brak, novoro|eno dijete i svoj `ivot.
Re`ija: Jonathan Darby Uloge: Jessica Lange, Gwyneth Paltrow, Johnathon Schaech, Nina Foch, Debi Mazar

23.55
HRT 2

Babine
SF DRAMA

Svako selo ima svoju ludu i svaka luda ima svoje selo. A u jednom kvebe{kom selu luda je Babine, dobrodu{ni, umno zaostali momak kojega svi vole. @ivot u selu, a s njim i Babineov, te~e mirno sve do jednog neobi~nog dana, kad u crkvi izbije vatra i stari `upnik umre. U selo sti`e novi `upnik, mlad i nemilosrdan. Brzo }e na}i zlo~inca koji je podmetnuo po`ar - nevinog Babinea. Cijelo selo staje uz Babinea, ali je `upnik neumoljiv, a on je vlast. Presu|uje da je Babine kriv i da ima biti smaknut vje{anjem.
Re`ija: Luc Picard Uloge: Guillaume Vincent-Otis, Luc Picard, Isabel Richer

27

SR

16. mart 2011.
HRT2
07.40 Mala TV TV vrti}: [areni svijet Patuljkove pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film 08.10 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.40 [kolski program: [kolski radio Ciak junior: Moji dragi janji}i, francuski dok. film 09.25 Lenzerheide: Zavr{nica skija{kog kupa spust (M), prenos 10.35 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora ili reprizni program

TV PROGRAMI
NOVA
08.20 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.00 Slomljeno srce, serija (r) 09.55 Gumus, serija (r) 10.55 Asi, serija (r) 12.25 IN magazin (r) 13.05 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.05 Slomljeno srce, serija 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.30 Lud, zbunjen, normalan, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.40 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dok. serijal 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dok. serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija sa Adisom Ru`di} (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok. serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Tv1 ordinacija (r) 18.55 Connect (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 21.00 Biznis vijesti 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Dani grmljavine, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.30 Reprizni program 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.10 15.00 15.15 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 21.30 22.00 22.30 00.00 00.35 01.05 01.35

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba, (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 12/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA @ivot i zdravlje (r) Megakatastrofe (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Frej`er, serija Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, 13/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody` ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Avanture u arhitekturi, BBC dok. program Tarih, dok. serijal Javni agent 033 Sarajevdisanje Ve~ernje vijesti McBride: Posrnuli idol, film Javni agent 033 (r) Dnevnik TVSA (r) Sarajevdisanje (r) Ve~ernje vijesti (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Lugarnica 21, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama. dok. serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 11.55 Pastel 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Wildfire, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Rije~ i `ivot, religijski program 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Indeks, emisija o {kolstvu 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Pastel (r) 17.25 8. kat, talk show 18.05 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.10 Kod Ane 18.22 Dnevnik plavu{e 18.30 Tvoja sam sudbina, serija 19.15 Loto 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Ciklus filmova Jirija Menzela: Prosja~ka opera, film 21.45 Ognjevi s neba: Dalmacija 2, dokumentarna serija 22.20 Dnevnik 3 22.45 Sport 22.48 Vrijeme 22.50 Vijesti iz kulture 23.00 Drugi format 23.50 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija 00.40 Retrovizor: Ksena princeza ratnica 4, serija 01.20 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 01.40 La`i mi 2, serija (r) 02.25 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (r) 02.45 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (r)

Wildfire
SERIJA

Tomica i prijatelji
18.15
CRTANA SERIJA

08.20

11.25 Lenzerheide: Zavr{nica skija{kog kupa - spust (@), prenos 12.40 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 Eko zona (r) 14.10 Mala TV (r) TV vrti}: [areni svijet (r) Patuljkove pri~e (r) Mala princeza (r) 14.40 [kolski program: [kolski radio (r) Ciak junior: Moji dragi janji}i, francuski dok. film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (r) 16.30 [apta~ psima 17.25 Crno proro~anstvo, serija za mlade 17.45 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija 18.15 Wildfire, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama, dok. serija 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Odjevna odiseja: Los Angeles, dok. serija (r) 20.25 Liga prvaka - emisija 20.35 Nogomet, LP: Real - Lyon, prenos 22.35 Liga prvaka - emisija 23.00 La`i mi 2, serija 23.45 Dnevnik plavu{e 23.55 Babine, film (r)

23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Plemenita krv, film 01.05 @ena pod ucjenom, film (r) 02.55 Na putu prema dolje, serija 03.45 Bra~ne vode, serija

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija 09.30 Zoro 10.05 [argarepko 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo serija repriza 12.05 Tango & cash, film 13.50 Sportski magazin (r)14.30 Portreti nacije, dok. program tv1 15.10 Music box tv1 15.30 Connect, dok. program tv1 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Blaga prirode, (r) RTM 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.35 Dani grmljavine, film 00.05 Pali an|eo, serija

KAKANJ
08.30 Ja sam tvoja sudbina 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Planeta zemlja 13.00 Tribunal 13.30 TV liberty 14.00 O~i du{e 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 ADS kviz 21.30 Autoshop magazin

RTV USK
12.00 Vijesti 12.15 Strogo povjerljivo 13.15 Biografije: Sigmund Freud(r) 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Veterani danas(r) 16.00 Znanstveni forum: Fini govor biljaka (r) 16.30 Majstor kuhinje: Radi}, zimski cvijet 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 Moje dijete, obrazovani program (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najbolje godine, serija 6/13 20.55 TV liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.50 Musolini i ja, 1/6 23.50 Majstor kuhinje: Radi} zimski cvijet (r)

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas Ze sport plus 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Srijedom, kontakt program 21.30 Skrivene palme 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Magazin Plus

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Bomba{i, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Prije istine, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 20.55 Kumovi 22.30 Dnevnik 3 23.00 Kada svi la`u, film 00.30 Rikoset, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 15.00 Bestseller TV 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

16. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 02.25 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Reality show O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Allo! Allo!, serija

SR

RTS
11.05 11.09 11.37 12.00 12.30 12.35 12.50 13.20 13.35 14.20 14.34 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 21.40 22.10 22.40 Vijesti Srpska muzika 20. vijeka (r) [toperica(r) Dnevnik Evronet Kuhanjem do zdravlja (r) Portret ''Peti lement' (r) Vjerski kalendar (r) Ciklus-antologija: ''Pjesma'', serija U zdravom tijelu (r) Ku}a na raskr{}u Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija Tvoje pjesme, moji snovi: Branislav Tapu{kovi} (r) No}na smjena: Modeli Beokult, emisija iz kulture Tito-pokretna pro{lost: Tito na Kosovu, dok. program (r)

RTCG
12.45 13.15 13.45 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16.30 17.00 17.15 18.00 18.05 18.30 19.00 19.10 19.30 20.00 20.40 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.30 Pokreni se (r) Blic biznis i dijaspora (r) Etno Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pod lupom (r) Muzi~ki mix Putevi `ivota Lajmet Crna Gora, u`ivo Da li znate? Moja emisija Krugovi knji`evnosti Nakit iz Momi{ica Muzika Dnevnik 2 Hronika parlamenta Kratki film: Match point Profil Hronika Ulcinja Stil Tragovi pro{losti Dnevnik 3 Hronika parlamenta (r) Fudbal, Prva liga, snimak Fudbal, Prva liga

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Gospo|ica Marpl: Le{ u biblioteci, film 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Iz Drugog ugla, film 15.00 Gospo|ica Marpl: Ubistvo u Vikarijatu, film

Dijagnoza: Ubistvo
SERIJA
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 03.50

18.00

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Tango & Cash, film 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Dani grmljavine, film 00.05 Pali an|eo, serija

Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Panduri novajlije, serija Smoki i bandit II, film Dijagnoza: Ubistvo, serija Sigurna Luka, film Gospo|ica Marpl: Ubistvo U Vikarijatu, film

TV 1000
06.00 Ameri~ki odmetnici, film 08.00 Duga no}, film 10.00 Pirati iz Penzansa, film 12.00 Milagro, film

EUROSPORT
08.30 08.45 09.15 09.30 10.30 11.30 12.30 15.45 17.15 Ekstremni sportovi FIA touring car Watts Alpsko skijanje, [vajcarska, live Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija Alpsko skijanje, [vajcarska, live Tenis, WTA Indian Wells, USA Cross-country skijanje, live Alpsko skijanje, [vajcarska Eurogoals Fudbal, UEFA L[ (@) finale, FCF Juvisy FFC Turbine Potsdam Tenis, WTA Indian Wells, ~etvrtfinale All sports Riders Club Golf, US PGA Tour Golf Club Yacht Club All sports Cross-country skijanje, [vedska FIA touring car

EUROSPORT 2
10.00 Alpsko skijanje, S[ Norve{ka, live 11.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 12.45 Alpsko skijanje, SK 13.45 Alpsko skijanje, S[ Norve{ka

SPORT KLUB
06.30 Pregled belgijske lige 07.00 NHL: Toronto Tampa Bay 09.30 Uskijavanje 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Indian Wells 14.45 NBA Live 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 15.40 Barca TV: Sevilla Barcelona 17.15 Premier League News 17.30 NBA Live 17.45 Pregled FA Cup 18.15 FullTilt Poker 19.00 ATP Masters Indian Wells, direktno 03.00 Svjetska liga Boks: Paris - Istanbul 04.30 ATP Masters Indian Wells, direktno

I to je rokenrol
FILM

20.00

18.50 19.00 21.00 22.30 22.40 22.45 23.45 23.50 23.55 00.00 01.00

Japanska J.League
FUDBAL

15.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 Top 7, muzi~ki program (R) 17.30 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 „Vje`bajmo zajedno“ sportsko, rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, informativni program 21.10 Vjetrovi strasti, Brazilska serija 10/50 22.05 Folk top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

14.00 Nevidljivi cirkus, film 15.40 Va{ingtonski taksi, film 17.20 Pla~i slobodo, film 20.00 I to je rokenrol, film 22.00 Ubistvo prvog stepena, film 00.00 Jedna divlja i luda no}, film 02.00 Rim 1, film

14.00 Alpsko skijanje, S[ Norve{ka, live 15.00 Fudbal, Japanska J.League, pregled kola 15.30 Alpsko skijanje, SK 16.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA 18.30 Alpsko skijanje, SK 20.00 Cross-country skijanje, SK Stockholm, [vedska 21.30 Boks 23.00 Borila~ke vje{tine

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova Borna kola bra}e Hau Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to radi Lovci na oluje 2010. ^ovjek, `ena, divljina ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Ekstremne eksplozije Limarska radionica/London

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Megafabrike 09.00 In`enjerske veze 10.00 Ubistva gorila 11.00 Trebalo bi da sam mrtav 12.00 Raj na zemlji 13.00 Megafabrike 14.00 Duh vikinga 15.00 Praistorijski predatori 16.00 Rakunopsi 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Apokalipsa 21.00 Generali u ratu 22.00 ]orkirani u inostranstvu 23.00 Apokalipsa 00.00 Generali u ratu 01.00 Raj na zemlji 02.00 Apokalipsa 03.00 Generali u ratu 04.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 05.00 Istina o... Viktorijanska apoteka Tajm tim godina X Lov na Careve krstarice Svijet novca: Bil Gejts kako je {treber promijenio svijet Potraga za sjeverozapadnim prolazom Jelena Trojanska Gospodari rata Istina o... Viktorijanska apoteka Verdijevim stopama Lete}i nosa~ aviona Sinatra mra~na zvijezda Pra{ko prolje}e Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima Tajni gradovi Amazona Viktorijanska apoteka Verdijevim stopama Lete}i nosa~ aviona Sinatra mra~na zvijezda Pra{ko prolje}e Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 16.50 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Ulica lemura @ivot delfina Planeta beba Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja 2 epizode Posljednja nada SSPCA Veterinari sta`isti Porodi~no blago {impanzi Sve o psima @ivot delfina Psi - jedna rasa, jedna pri~a Izuzetni psi Ma~ke iz kom{iluka ^udna stvorenja Nika Bejkera U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Put `ivota Najezda `ivotinja U potrazi za d`inovskom anakondom Divlje i bez cenzure Porodi~no blago {impanzi

ATV
10.00 Bakugan 10.25 Ben Ten 10.55 Winx 11.20 Sirene 11.55 Vijesti 12.00 Najboje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Kickboxer 3, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

^E

17. mart 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro 09.10 Robot Robi, animirana serija, 24/52 (r) 09.25 Lenzerheide, finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Super G (m), prijenos 10.30 Ljubavna oluja, igrana serija, 307/313 11.20 Avenija Ocean, igrana serija, 88/130 12.10 BHT vijesti 12.25 Lenzerheide: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Super G (`), prenos 13.45 Liga {ampiona u nogometu, pregled (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 58/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 34/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 3/26 16.00 Euroimpuls, magazin (r) 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 59/229 17.00 Putevi zdravlja, magazin 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, animirani film, 13/13 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ljudi sa Medisona, igrana serija, 11/13 21.00 Ezel, igrana serija, 35/136 21.50 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Figure: Almir Im{irevi}, program iz kulture 00.00 Business News (r) 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, j utarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 155. epizoda (r) 10.00 Program za djecu Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 78. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 156. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 4. epizoda (r) 06.00 06.45 09.00 09.10

RTRS
Karmelita, serija Jutarnji program Vijesti Pod sre}nom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija D`ekers, crtana serija Dilajla i D`ulijus, crtana serija U orlovom gnijezdu, serija (r) Dnevnik 1 U fokusu Sviraj ne{to narodno, repriza

Nesmotrenost jedne ameri~ke 23.55 FTV supruge ROM. DRAMA
Dvoje. Rastaju se beskrajno dugo u magnovenju strasti, progonjeni stvarno{}u i strahom od budu}nosti. U Rimu, gradu ljubavi, legendi, vje~nosti... Ona putuje za Pariz, za Milano... Ona mora da otputuje... Ne zna da li da `ali ili da se raduje... Amerikanka, porodi~na `ena, majka, `rtva sopstvene nesmotrenosti.
Re`ija: Vittorio de Sica Uloge: Jennifer Jones, Montgomery Clift, Gino Cervi, Richard Beymer, Oscar Blando, Nando Bruno...

09.55 10.04 10.15 10.20 10.43 11.10 12.00 12.20 13.00

00.10
PINK

Vatra s vatrom
DRAMA

Maloljetni delinkvent zaljubljuje se u prelijepu djevojku koja poha|a katoli~ku {kolu u ovoj melodrami zasnovanoj na istinim doga|ajima. Njih dvoje se odmah zaljubljuju, a kada se njihova veza otkrije, bi}e primorani da pobjegnu. Ali, da li }e oni mo}i da `ive konstantno izbjegavaju}i predstavnike zakona?
Re`ija: Duncan Gibbins Uloge: Craig Sheffer, Virginia Madsen

Odgovorite ljudima
DIJALO[KA EMISIJA 20.10

Pe~at
POLITI^KI MAGAZIN 20.10

22.35
MRE@A

Kiborg
SF AKCIJA

U postapokalipti~noj budu}nosti, glad i kuga pobile su ve}inu stanovni{tva uni{tene planete. Znanstvenici rade na lijeku za kugu, ali nedostaju im jo{ neki potrebni sastojci kako bi zavr{ili posao i tako spasili ~ovje~anstvo. Pearl Prophet je `ena cyborg koja ima klju~ne informacije potrebne za znanstvenike. Gibson Rickenbacker poma`e joj da stigne do njih. Na putu im se isprije~i banda kriminalaca, ista ona banda koja je pobila Gibsonovu obitelj...
Re`ija: Albert Pyun Uloge: Jean-Claude van Damme, Deborah Richter, Vincent Klyn, Dayle Haddon, Alex Daniels, Terrie Batson

13.55 Zelena panorama, prgram za agrar (r) 14.25 Crtani filmovi 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 170. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 79. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 34. epizoda /12/ 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 5. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.00 CSI: Miami, igrana serija, 23/VIII epizoda 21.50 Na{a mala klinika, igrana serija, 42. epizoda 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Putovanja iz sredi{ta zemlje, strani dok. program, 1. dio 23.55 No} klasika De Sicca: Nesmotrenost jedne ameri~ke supruge, italijansko-ameri~ki igrani film

13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, Krajina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sre}nom zvijezdom, serija 18.00 Mozaik, FS BiHpredsjednik ili Predsjedni{tvo? 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.10 Heroji i fenomeni, dok.program 21.35 Dokumentarni program 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Dokumentarni film 00.30 Tajne rata, dok.serijal 01.15 Dnevnik 2 01.40 Re'publika, Krajina 02.00 Mozaik, FS BiHpredsjednik ili Predsjedni{tvo? 02.45 Dokumentarni program 03.35 Dokumentarni film 05.05 Retrovizor 05.35 Heroji i fenomeni, dok.program

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 29. i 30. ep. 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film, 29. ep. 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako

17. mart 2011.
OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari 2, crtani film 07.55 Top Shop 08.10 Ljubavnici i tajne, serija 09.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 09.35 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info. program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r)

^E

22.25
HAYAT

Posljednji kineski car

DRAMA

Dramati~na istorija Pu Yia, posljednjeg kineskog cara, od njegovog ro|enja do kratke vladavine u Zabranjenom gradu, predmetu obo`avanja pola milijarde ljudi. Pri~a govori o njegovom odstupanju s vlasti, padu i razuzdanom na~inu `ivota, koji ga je doveo do ta~ke kada je `ivio kao obi~ni seljak u Narodnoj Republici Kini.
Re`ija: Bernardo Bertolucci Uloge: John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole

23.25
NOVA

Frankenfish
HOROR

@elja plus
ZABAVNI PROGRAM 22.00

Bilo jednom u Turskoj
SERIJA

Zabranjeni forum
TALK SHOW

17.00

21.00

14.10 14.35 15.00 15.10 15.20 15.50 16.53 16.55 17.45 17.56 17.58

18.20

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.00 22.20 22.25 00.20

01.00 01.20 01.40

02.00

Moj dom Bistro BiH Muzi~ki program Bioclinica Top Shop 1001 no}, serija Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 77. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 78. ep. Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, serija, 172. ep. Ispuni mi `elju @elja plus Sport centar Posljednji car, igrani film Nijemi svjedok, serija, 19. ep. Reprizni program Hayat TV-a Bistro BiH Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 78. ep. Vijesti

12.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 13.40 Top Shop 14.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 Evropska liga: Manchester City Dynamo Kyiv, 1. pol. 19.55 OBN Info 20.00 Europska liga: Manchester City Dynamo Kyiv, 2 pol. 20.55 Europska liga 22.05 Europska liga 23.05 Gorki `ivot, serija 00.25 Vox populi 00.30 Skrivena kamera, humoristi~ni program 01.00 Europska liga, pregled kola 02.00 Europska liga: Manchester City Dynamo Kyiv, snimak 03.45 Europska liga, snimak 05.30 Biseri sa Vanjom Buli}em, talk show

13.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Zabranjeni forum, talk show, u`ivo 23.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Vatra s vatrom, film

Krvolo~ne i divovske ribe `ive u mirnoj rijeci tra`e}i plijen. ^udovi{ta ostavljaju izmasakrirana ljudska tijela na obali rijeke i mjesne se vlas ti mo ra ju suo~iti s dosad nevi|enim predatorom. Ove zvijeri koje imaju sposobnost disati i u vodi i izvan nje, nas ta le su ge net skim in`enjeringom, brze su i hrane se isklju~ivo mesom.
Re`ija: Mark A.Z. Dippé Uloge: Tory Kittles, K.D. Aubert, China Chow

00.05
HRT 2

Talijan
PORODI^NI

Vanja Solncev ima {est godina i `ivi u zapu{tenom domu za siro~ad u ruskom selu daleko od grada. [ti}enici doma djeca su pred kojom nema budu}nosti, osim ako ne budu posvojena. Za ve}inu njih mogu}nost da budu posvojena samo je lijepi san. A simpati~ni, pristojni, ljepu{kasti Vanja svidio se talijanskom bra~nom paru, na radost poduzetne agentice za posvojenja i njezinih suradnika. Zbog toga ga djeca prozovu Talijanom. No, on ima druga~ije snove: upravo kad se sre|uje procedura oko njegovog posvojenja, u dom dolazi ne~ija majka tra`e}i svoje dijete. I Vanja se ponada da bi jednoga dana i njegova majka mogla do}i potra`iti njega, a kako bi ga na{la kad bi `ivio u Italiji? Zato uz pomo} druge djece na svom kartonu pronalazi adresu na kojoj je `ivjela njegova majka i bje`i iz doma, u potrazi za njom...
Re`ija: Andrej Krav~uk Uloge: Kolja Spiridonov, Maria Kuznecova, Jurij Ickov...

31

^E

17. mart 2011.
HRT2
06.55 Legenda o Tarzanu, crtana serija 07.15 Garfield i prijatelji 2, crtana serija 07.40 Mala TV TV vrti}: Nemoj! Gazoon, crtani film Po{tar Pat, crtani film 08.10 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.40 [kolski program: Ledeno doba Kokice 09.25 Lenzerheide: Zavr{nica skija{kog kupa - super G(M) prenos 10.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora

TV PROGRAMI
NOVA
08.20 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.00 Slomljeno srce, serija (r) 09.55 Gumus, serija (r) 10.55 Asi, serija (r) 12.25 IN magazin (r) 13.05 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.05 Slomljeno srce, serija 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.05 Provjereno, informativni magazin

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.40 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok.serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Blaga prirode sa Anom Bunti} (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno dijalo{ka emisija sa Senadom Pe}aninom 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Cyborg, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.30 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Noody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.21 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna Guja, 13/25 (r) 11.35 Frej`er, serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Javni agent 033 (r) 13.45 Sarajevdisanje (r) 14.15 Avanture u arhitekturi (r) 15.10 Bajke iz cijelog svijeta 15.25 Ulica Zoolo{kog vrta 15.35 Frej`er, serija 16.00 Dobre vibracije, u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak dobrih vibracija, u`ivo 17.50 Crna Guja, 14/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Konstruktorske katastrofe 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 TVSA dokumenti 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Pusti muziku 23.00 Igrani film 00.35 Konstruktorske katastrofe

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Lugarnica 21, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Prijestolnice Baltika Na brodu [ota Rustaveli, dok. serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Wildfire, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Trenutak spoznaje 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Banska planina, dokumentarni film 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska, u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska - u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.25 8. kat, talk show 18.15 Kod Ane 18.28 Dnevnik plavu{e 18.40 Tvoja sam sudbina, serija 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 1 protiv 100, kviz 21.00 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 21.05 Berlinska saga, dramska serija 21.55 Pola ure kulture 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Budu}nost Zemlje, dok. film 00.45 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija 01.35 Retrovizor: Ksena princeza ratnica, serija 02.20 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 02.45 La`i mi 2, serija (r) 03.30 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija (r) 03.55 Skica za portret 04.10 Pola ure kulture (r)

La`i mi
SERIJA

Provjereno
23.10
INFO-MAGAZIN

22.05

12.25 Lenzerheide: Zavr{nica skija{kog kupa - super G(@) prenos 13.40 Svijet profita (r) 14.10 Mala TV (r) TV vrti}: Nemoj! (r) Gazoon, crtani film (r) Po{tar Pat, crtani film (r) 14.40 [kolski program: Ledeno doba (r) Kokice (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (r) 16.30 [apta~ psima 17.20 Sledge Hammer 2, humoristi~na serija 17.45 Wildfire, serija (r) 18.30 Hit dana 18.37 Ve~eras 18.40 Nogomet EL, emisija 18.55 Nogomet, EL - prenos 20.50 Nogomet EL, emisija 21.00 Nogomet, EL 22.55 Nogomet, EL emisija 23.10 La`i mi 2, serija 23.55 Dnevnik plavu{e 00.05 Talijan, film (r) 01.40 No}ni glazbeni program

23.10 Ve~ernje vijesti 23.25 Frankenfish, film 00.55 Tajanstvena sila, film 02.35 Vjerovali ili ne, dokumentarna serija 03.00 Ezo TV, tarot show 04.00 Frankenfish, film (r)

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, 138. ep. (r) 12.05 Dani grmljavine, film (r) 14.00 Blaga prirode (r) RTM 15.10 Music box tv1 15.30 Connect, dokumentarni program tv1 16.00 1001 no}, serija repriza 17.00 Vijesti tv1 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.40 TV1 ordinacija 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.35 Cyborg, film 00.05 Pali an|eo, 139. ep.

KAKANJ
08.30 Ja sam tvoja sudbina 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Proces i kazna, film 14.00 O~i du{e 14.30 Melodije orijenta 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Druga~iji pogled 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.30 Ashabi bo`ijeg poslanika 22.00 Ja sam tvoja sudbina 22.30 Zanimljive pri~e

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo (r) 13.05 Cirkus, zabavni program (r) 14.00 Bloopers, 4/7 14.30 Vijesti 14.35 Iz bisaga Vehida Guni}a15.00 Azimuti, 15.30 Najbolje godine, 6/13 (r) 16.15 Muzi~ki tv poster 16.30 Majstor kuhinje: Lagano i ukusno 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.10 TV liberty(r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 U fokusu21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 22.45 Igrani film 00.15 Majstor kuhinje: Lagano i ukusno (r)

TV ZENICA
10.00 Zenica danas (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Srijedom (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Biografije 21.40 Zona kantona 22.00 Me|u nama

VOGO[]A
09.35 Bajke iz cijelog svijeta 09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Magazin Plus (r) 13.10 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Smrt gospodina Golu`e, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 12.00 Novosti u podne 12.15 Azra, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Meci. krv i gomila kesa, film 00.30 Fokus, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 15.00 Bestseller TV 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 16.30 Mozaik 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 23.00 Vijesti 23.15 Prvi talas, serija 00.45 Dnevnik (r)

17. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Reality show Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Privatna praksa, serija Uvod u anatomiju, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija Upravljanje Vajldom, serija Ru`na Beti, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

^E

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.45 12.50 13.00 14.00 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.30 19.30 20.05 21.05 22.00 22.05 23.05 23.30 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Kuhanjem do zdravlja (r) Evronet Vjerski kalendar Trezor Medijska mre`a srpske dijaspore (r) Igraj fudbal, budi sre}an Vijesti Sat (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Srbija na vezi: Pitajte ministarstvo Dnevnik Ranjeni orao, serija Koncert Zdravka ^oli}a (r) Vijesti Raspakivanje Aktuelno Oko magazin, info Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.25 13.35 14.00 14.05 14.35 15.10 15.30 15.45 16.15 16.35 17.00 17.15 18.00 18.30 19.00 19.10 19.20 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 22.50 23.00 23.30 00.00 Vijesti Profil (r) Muzika Vijesti Stil (r) Aktuelno Meridijani (r) Vijesti Obrazovna emisija (r) Etno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Muzi~ki mix Obrazovna emisija Muzika Lajmet Crna Gora - u`ivo Nato info Obrazovna emisija Sat TV Muzi~ki predah Kalendar Dnevnik 2 Drama Hronika parlamenta Reakcija Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Stadion Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 Advokatova kazna, serija McLeudove k}eri, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Advokatova kazna, serija Pomorska patrola, serija Sigurna Luka, film Gospo|ica Marpl - U 16.50 sa Padingtona, film

Medijum
SERIJA
17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.50 00.50 01.50 03.40

22.50

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Dani grmljavine, film (r) 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.20 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Cyborg, film 00.05 Pali an|eo, serija

Bra}a i sestre, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Pakao na {tiklama: Borba Meri Kej, film Medijum, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Hrabra nova djevojka, film Gospo|ica Marpl - U 16.50 sa Padingtona, film

TV 1000
06.00 I to je rokenrol, film 08.00 Va{ingtonski taksi, film 10.00 Nevidljivi cirkus, film 11.40 Pla~i slobodo, film

EUROSPORT
08.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA, ~etvrtfinale 09.30 Alpsko skijanje, SK Lenzerheide, [vajcarska, live 10.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 11.00 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka, live 12.15 Alpsko skijanje, SK Lenzerheide, [vajcarska, live 13.30 Biatlon, S[ Khanty Mansiysk, Rusija 14.00 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka, live 15.30 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 16.30 Snuker, Players Tour, Engleska, live 18.00 Eurogoals 18.10 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka 19.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, Live, ~etvrtfinale 20.45 Snuker, Players Tour, Engleska, live 23.30 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Alpsko skijanje, S[ Norve{ka, live 11.00 Ski-skokovi, SK Slovenija, live 12.00 Cross-country skijanje, SK Stockholm, [vedska 13.15 Ekstremni sportovi 13.30 Ko{arka, Gr~ka liga 14.30 Fudbal, Antalya, Turska, polufinale, live 16.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA, ~etvrtfinale 17.30 Fudbal, Antalya, Turska, live, polufinale 20.00 Ski-skokovi, SK Slovenija 21.00 Obaranje ruku 21.30 Stoni fudbal 22.00 All sports 23.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA live, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
08.00 Barca TV: Sevilla Barcelona 10.00 FullTilt Poker 11.00 Bayern TV: Bayern Hamburg 12.30 ATP Masters Indian Wells 15.45 NBA Live 16.00 Moto GP Qatar 1.trening 125 cc, direktno 16.55 Moto GP Qatar 1.trening Moto 2, direktno 17.55 Moto GP Qatar 1.trening Moto GP, direktno 18.55 Moto GP Qatar — 2. trening 125 cc, direktno 19.50 Moto GP Qatar 2.trening moto 2, direktno 21.00 ATP Masters Indian Wells ~etvrtfinale, direktno 22.30 NBA Action 23.00 Premier League News 23.15 Premier League Magazin 23.45 FullTilt Poker 00.45 Pregled argentinske lige 01.45 NBA Live

Kriva ogledala
FILM

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice, info-program (r) 16.40 @ivotne pri~e, dok. program 17.25 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ka emisija 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.10 Vjetrovi strasti, 11/50 22.10 Prirodne katastrofe, dok. program 23.00 Slon extra Info

14.20 U`asno velika avantura, film 16.10 Zajedni~ka tu`ba, film 18.00 Striptiz klub, film 20.00 Kriva ogledala, film 22.00 Nezavisni, film 00.00 Milf o Maniacs, film 02.00 Jedna divlja i luda no}, film

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova ^ovjek, `ena, divljina Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to radi Oru`ja budu}nosti Najbolji ostaju Kako pre`ivjeti katastrofu Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Apokalipsa 09.00 Generali u ratu 10.00 Rakunopsi 11.00 Dugo putovanje na jug 12.00 Raj na zemlji 13.00 Apokalipsa 14.00 Prvi Isus? 15.00 Praistorijski predatori 16.00 Skrivena tajna Japana 17.00 ]orkirani u inostranstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Velike migracije 21.00 Ulovljeni 22.00 Mafija 23.00 Velike migracije 00.00 Ulovljeni 01.00 Raj na zemlji 02.00 Velike migracije 03.00 Ulovljeni 04.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Tajni gradovi Amazona Viktorijanska apoteka Verdijevim stopama Lete}i nosa~ aviona Sinatra mra~na zvijezda Pra{ko prolje}e Eksplozivni rat: Rat na Dolomitima Tajni gradovi Amazona Viktorijanska apoteka Sikert protiv Sard`enta Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Vajat Erp @ivio Pakistan Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Tajni ratovi Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta Viktorijanska apoteka Sikert protiv Sard`enta Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Vajat Erp @ivio Pakistan Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci Tajni ratovi

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 08.35 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Ulica lemura @ivot delfina Pandamonijum Psi - jedna rasa, jedna pri~a Izuzetni psi Ma~ke iz kom{iluka U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja 2 epizode Policija za `ivotinje SSPCA Veterinari sta`isti Eskadron `ivotinja Sve o psima @ivot delfina Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima Put `ivota U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Donald [ulc stru~njak za otrove Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici ^udo da sam `iv Divlje i bez cenzure Eskadron `ivotinja

ATV
10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben Ten, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 17.45 Poslovni kurs 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 1001 no}, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Posljednji kineski car, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

PE
00.05
BHT

18. mart 2011.
BHT FTV

TV PROGRAMI
RTRS
06.45 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Pod sre}nom zvijezdom, serija Mala TV 09.55 Barimba, crtana serija 10.04 Mala princeza, crtana serija 10.15 ^arli i Mimo, crtana serija 10.20 D`ekers, crtana serija 11.03 Pe~at, politi~ki magazin 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.00 TV podsjetnik - Nikolaj rimski Korsakov 07.00 Dobro jutro 08.55 Lenzerheide: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Slalom (`), 1. utrka, prijenos 09.55 Lenzerheide: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 1. utrka, prijenos 11.00 BHT vijesti 11.25 Lenzerheide: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Slalom (`), 2. utrka, prijenos 12.25 Lenzerheide: Finale Svjetskog kupa u alpskom skijanju: Veleslalom (m), 2. utrka, prijenos 13.40 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 59/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 35/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Bicikl iz snova, dokumentarni film 15.50 Uradi sam, uradi sama 15.55 Blaga civilizacije: [panija od Andaluzije do Kordobe 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 60/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak! 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 1/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 21/36 20.35 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Ezel, igrana serija, 36/136 21.50 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.50 BHT vijesti 23.10 Sedam razdoblja rocka, 6/7 Filmski maraton: 00.05 Bez traga, film 01.50 Vrijeme ubijanja, ameri~ki igrani film 03.20 Taxidermia, igrani film 04.50 Business News (r) 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 156. epizoda, /12/ r. 10.00 Program za djecu Piplinzi Mali lete}i medvjedi}i Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 79. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 157. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 5. epizoda (r)

Bez traga
KRIMI KOMEDIJA
Parodija o detektivu Sherlocku Holmesu. U pozadini svake operacije je dr. Watson, „mozak“ koji rje{ava sve zlo~ine, dok je Sherlok kockar, pijanica, nespretnjakovi}, koji „ne mo`e otkriti ni konju gnoj, a da ga on ne zgazi...“

Re`ija: Thom Eberhardt Uloge: Michael Caine, Ben Kingsley, Jeffrey Jones, Lysette Anthony

23.00
FTV

The Gene Generation

AKCIJA

U svijetu budu}nosti, Michelle `ivi svakodnevno se bore}i sa DNK hakerima koji koriste svoje vje{tine da u|u u ljudska tijela i ubiju ih. Ona je ubica, bori se sa demonima iz svoje pro{losti i ~ini sve kako bi dr`ala svog mla|eg brata Jackiea daleko od nevolje. Kada se Jackie upetlja u sitni kriminal i plja~ku, on ulazi u svijet DNK hakera.
Re`ija: Pearry Reginald Teo Uloge: Ling Bai, Faye Dunaway, Alec Newman, Ethan Cohn, Robert David Hall, Allison Dunbar, Daniel Zacapa

Ezel
SERIJA

Dolina sunca
17.25
SERIJA

15.10

22.35
MRE@A

Divlji, divlji KOMEDIJA zapad

Jim West heroj je ameri~koga Gra|anskog rata, a sa da spe ci jal ni agent prili~no lak na okida~u. Artemus Gordon tako|er je ameri~ki agent, ujedno i briljantni izumitelj i sjajni preru{iva~. Kada se Amerika na|e pod prijetnjom psihoti~nog Arlissa Lovelessa, pred sje dnik Uly sses Grant spojit }e dvojicu agenata u tim, jedini koji mo`e sprije~iti opasnog lu|aka. Na rizi~nom putovanju vlakom od Washingtona do dr`ave Utah, West i Gordon morat }e prona}i pravi na~in za kombiniranje svojih vje{tina kako bi pobijedili Lovelessa i njegove dijaboli~ne ma{ine.
Re`ija: Jim Thomas Uloge: Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, M. Emmet Walsh, Ted Levine...

13.55 CSI: Miami, igrana serija 14.40 Crna hronika, doma}a igrana serija, 171. epizoda 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, TV igra 14.00 Villa Maria, igrana serija, 80. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ezel, igrana serija, 35. epizoda 18.20 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 6. epizoda 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Na{a mala klinika, igrana serija, 43. epizoda 22.15 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 The Gene Generation, ameri~ki igrani film 00.45 Federacija danas (r) 01.10 Dnevnik 3 (r) 01.55 Pregled programa za subotu

14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.05 Vremenska prognoza 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika, Posavina 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sre}nom zvijezdom, serija 18.00 Crveni bingo 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Intervju 21.00 Opra veliko darivanje 22.00 U prolazu... 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti Filmski maraton 23.05 Bube u glavi, film 00.15 Kraj rata, film 01.50 Ko puca, otvori}e mu se, film 03.10 Testament, film 04.25 Uzrok smrti ne pominjati, film

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Ispuni mi `elju 15.00 @elja plus

18. mart 2011.
OBN
06.00 Gerald McBoing, crtani film 06.25 Ma|ioni~ar, crtani film 06.50 Mixmaster, crtani film 07.15 Nimboli, crtani film 07.30 Oggy i `ohari 2, crtani film 07.55 Top Shop 08.10 Ljubavnici i tajne, serija 09.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 09.35 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela (r)

PE

23.05
HAYAT

Tesna ko`a 4
KOMEDIJA

U centru zbivanja su po ~etvrti put direktor preduze}a [oji}, ~ija glava puca od raznih mahinacija i kombinacija i slu`benik Panti}, nesretni mali ~ovjek koji se bori za svoju pravdu. Ustvari, to su dvije raspolu}ene li~nosti mentaliteta tipi~nih za ovo podneblje, koje se u su{tini dopunjavaju, odnosno ne mogu jedan bez drugoga...
Re`ija: Milan @ivkovi} Uloge: Gojko Baleti}, Jelica Sretenovi}, Mija Aleksi}, Milan Gutovi}, Nikola Simi}, Rahela Ferari...

23.30
NOVA

Kung-fu frka
AKCIJA

Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM 06.30

Odred za ~isto}u
ZABAVNI PROGRAM 16.30

Grand show
MUZI^KI PROGRAM 21.00

15.20 15.30 15.40 15.50 16.53 16.55 17.45 17.52 17.54 17.56

18.20

19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 23.00 23.05 00.35

01.15 01.35

02.00 03.00

Bioclinica Top Shop Vitafon 1001 no}, serija, 171. ep. Sport centar Najbolje godine, serija Doma}ica Ovako Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 79. ep. Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 80. ep. Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti 1001 no}, serija, 173. ep. Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija Sport centar Tesna ko`a 4, film Nijemi svjedok, serija, 20. ep. Reprizni program Hayat TV-a Muzi~ki program Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 79. ep. Vijesti u 7 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

12.15 Top Shop 12.35 Europska liga: Manchester City Dynamo Kyiv, snimak 14.20 Top shop 14.35 Top shop 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 [to djevice `ele, film 23.10 Vox populi 23.15 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info 01.25 [to djevice `ele, film 03.10 OBN Info 03.20 Rat bendova, muzi~ki show

13.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 21.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Arena B -13, talk show 00.30 City, zabavna emisija 00.40 O{trica Mek, film

Usred kaosa predrevolucionarnoga doba Kine u [angaju 1940. godine, zapu{teni Sing nastoji podi}i svoj status u nadi da }e se pridru`i elitnoj i nemilosrdnoj bandi Axe. Kada poku{a iznuditi novac od nekog mje{tanina u pretrpanome stambenom kompleksu nazvanom Svinjac, njegovi komi~ni poku{aji zastra{ivanja privuku bandu Axe u sukob. Stanovnici Svinjca na|u se u dilemi i moraju se boriti za svoj `ivot, a pokazat }e se i neki legendarni majstori borila~kih vje{tina. Sing se sad mora suo~iti sa svojom smrtno{}u da bi otkrio pravu narav majstora kung-fua.
Re`ija: Stephen Chow Uloge: Stephen Chow, Xiagang Feng, Yuen Wah...

20.10
HRT 1

Ki{ni ~ovjek
DRAMA

Nakon o~eve smrti Charlie sazna da mu je otac ostavio samo auto i grm ru`a, a 3 milijuna dolara nekom udru`enju Cincinnati Trust. Tra`e}i to udru`enje, sazna da ima brata Raymonda koji `ivi u ustanovi za psihi~ki poreme}ene oso be, ko ji je autisti~an, ~ita, savr{eno pamti, osobito brojeve, ali ne povezuje ~injenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao novca, Charlie povede Raymonda sa sobom...
Re`ija: Barry Levinson Uloge: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen

35

PE

18. mart 2011.
HRT2
07.45 Mala TV TV vrti}: Maraton Zauvijek prijatelji, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Prolje}e 08.15 ^etvero protiv Z, serija za djecu 08.45 [kolski program: Okvir za fotku i fotka za okvir Puni krug 09.30 Heidi, serija za djecu 09.55 Lenzerheide: Zavr{nica skija{kog kupa veleslalom (M), prenos 1. vo`nje 10.45 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora

TV PROGRAMI
NOVA
08.20 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.00 Slomljeno srce, serija (r) 09.55 Gumus, serija (r) 10.55 Asi, serija (r) 12.25 IN magazin (r) 13.05 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.05 Slomljeno srce, serija 15.00 Provjereno, informativni magazin (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, serija

HRT1

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.10 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dok. serijal (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija, (r) 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok. serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 Premijer liga, emisija o doma}em sportu 18.55 Connect, dok. serijal (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Stripper nanny, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Divlji, divlji zapad, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.30 Reprizni program 07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 14.15 15.05 15.20 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.25 22.30 23.15 23.45

TVSA
Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 14/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA TVSA dokumenti (r) Konstruktorske katastrofe Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Pusti muziku (r) Dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Dobre vibracije, u`ivo Crna Guja, 15/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 2/5 Vijesti TVSA Rebus, politi~ki magazin, u`ivo Tarih, dok. serijal Ne{to za raju No}na ptica: Zelena, zelena trava, 6/28 No}na ptica: Jane Eyre, 3/4

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.07 Lugarnica 21, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Nezaboravno prekooceansko putovanje - Na brodu Queen Elizabeth 2, dok. serija 11.05 Kod Ane 11.15 Oprah show 11.55 Pastel (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Wildfire, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Drugo mi{ljenje 14.55 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot 15.00 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija 15.25 Hodi du{a, emisija pu~ke i predajne kulture 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 HAK - Promet info 17.15 Ako uspijemo, dok. film 17.45 Iza ekrana 18.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 18.18 Kod Ane 18.30 Dnevnik plavu{e 18.40 U istom loncu, kulinarski show 19.25 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Mjesec dobitnika Oscara: Ki{ni ~ovjek, film 22.25 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme 22.55 Vijesti iz kulture 23.05 Peti dan, talk show 00.00 Filmski maraton: Ku}a vo{tanih figura, film 01.40 Filmski maraton: Ki{ni ~ovjek, film (r) 03.50 Oprah show (r) 04.35 Mu{karci na stablima 2, serija (r)

Nijemi svjedok
SERIJA

Asi
21.45
SERIJA

20.05

12.25 Lenzerheide: Zavr{nica skija{kog kupa veleslalom (M), prijenos 2. vo`nje 13.20 Mala TV (r) TV vrti}: Maraton (r) Zauvijek prijatelji, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Prolje}e (r) 13.50 [kolski program: Okvir za fotku i fotka za okvir (r) Puni krug (r) 14.35 @upanijska panorama 14.50 Lucan, ameri~ki (r) 16.05 Lugarnica 21, serija (r) 16.55 Briljanteen 17.35 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.15 Wildfire, serija (r) 19.00 Krstarenja svjetskim ljepotama (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Nevjerojatni trenuci 2 Trenuci od kojih zastaje dah, dok. serija 20.50 Mu{karci na stablima 2, serija 21.35 Dnevnik plavu{e 21.45 Nijemi svjedok, serija 23.25 Na rubu znanosti: Sungazing tri godine kasnije 00.10 Gara`a (r) 00.40 No}ni glazbeni program

22.00 Policijska akademija 6: Grad pod opsadom, film 23.30 Kung fu frka, film 01.15 Kralj Kalifornije, film 02.50 Ezo TV, tarot show 04.20 Tajanstvena sila, film (r) 05.45 IN magazin (r)

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija 09.30 Zoro 10.05 [argarepko 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Cyborg, film (r) 13.50 TV1 ordinacija (r) RTM 14.30 Portreti nacije, dok. program tv1 15.10 Music box tv1 15.30 Connect, dok. program TV1 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1001 no}, serija 21.00 Urban music puls, (r) RTM 21.40 Premijer liga, (r) 4.emisija 22.35 Divlji divlji zapad, film00.00 Pali an|eo, 140. ep.

KAKANJ
08.30 Ja sam tvoja sudbina 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Ludo srce 11.00 Pensacola 12.00 Flash vijesti 12.05 Proces i kazna, film 14.00 O~i du{e 14.30 Autoshop magazin 15.00 Svi vole Rejmonda 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce 18.00 Budimo humani 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda 21.00 Svakodnevnica 22.00 Ja sam tvoja sudbina 22.30 Hutba

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Strogo povjerljivo, dok. serijal 13.05 @ak Kusto(r) 14.00 Muzi~ki predah 14.30 Vijesti 14.35 Francuski fokus 15.00 U fokusu(r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Majstor kuhinje: Svje`e i {areno 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije: Sylvester Stallone, 1. dio20.40 Studenti, 1/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Strogo povjerljivo

TV ZENICA
13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija20.35 Film 22.00 Sfera 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike00.00 Nije te{ko biti ja (r)

VOGO[]A
12.00 Namjesnik ljubavi, serija 12.30 Pri~a o sand`a~kim velikanima (r) 13.00 Bonus, talkshow (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 [to uzrokuje bolest 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 Info IC NTV IC Kakanj

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Slu`beni polo`aj, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija (r) 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Ru`i~asta limunada, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.45 Mozaik, magazin 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 15.00 Bestseller TV 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 22.30 Vijesti 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

18. mart 2011.
FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Upravljanje Vajldom, serija Ru`na Beti, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija @ivot po D`imu, serija @ivot po D`imu, serija Da, draga, serija Houp i Fejt, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

PE

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.35 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 23.00 23.05 00.00 00.15 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Kuhanjem do zdravlja: Integralno bra{no (r) Trend setter (r) Ciklus - antologija: ''Pesma'', serija Ku}a na raskr{}u Vijesti TV lica... (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija Visoki napon, kviz Vijesti Da, mo`da, ne, dok. program Vijesti Trend setter, muzi~ki program Dnevnik Evronet (r)

RTCG
12.00 12.05 12.35 12.40 13.00 13.05 13.25 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.10 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 00.10 Vijesti Stadion Aktuelno (r) Meridijani Vijesti Muzi~ki mix Obrazovna emisija Vijesti Obrazovni program (r) Muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Krugovi knji`evnosti -Radovan @ogovi} Sat TV Aktuelno Dnevnik 2 Hronika parlamenta Zapis Zanimljiva medicina Pro~itaj me: Andro Martinovi} Argument Dnevnik 3 7 tv dana Fle{ sport Crno - bijeli svijet

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 Advokatova kazna, serija McLeudove k}eri, serija Tri rijeke, serija Advokatova kazna, serija Pomorska patrola, serija Slika Duha, film Ubistva u Midsomeru, serija Bra}a i sestre, serija

Bra}a i sestre
SERIJA
18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00

20.00

MRE@A
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Cyborg, film (r) 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Divlji, divlji zapad, film 00.00 Pali an|eo, serija

Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Dobra `ena, serija Zakon i red, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Dijagnoza: Ubistvo, serija Medijum, serija

TV 1000
06.00 Kriva ogledala, film 08.00 Zajedni~ka tu`ba, film 10.00 U`asno velika avantura, film 12.00 Striptiz klub, film

EUROSPORT
08.30 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 09.00 Alpsko skijanje, SK Lenzerheide, [vajcarska, live 11.00 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka 12.00 Fudbal, UEFA L[, live 13.00 Fudbal, UEFA EL, live 13.30 Cross-country skijanje, SK [vedska, live 14.00 Alpsko skijanje, SK Lenzerheide, [vajcarska 14.30 Cross-country skijanje, SK 15.15 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija, live 17.00 Snuker, Players Tour, Engleska 19.45 Eurogoals 19.55 Tenis, WTA Indian Wells, USA, ~etvrtfinale 21.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, polufinale, live 22.45 Snuker, Players Tour, Engleska 00.30 Ekstremni sportovi 00.45 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, ~etvrtfinale 11.30 Alpsko skijanje, SK 13.30 Snuker, Players Tour Engleska, live 15.00 Ski-skokovi, SK Slovenija 15.30 Snowboard

SPORT KLUB
06.30 Bayern TV: Bayern - Hamburg 09.30 Premier League Magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Indian Wells,~etvrtfinale 14.30 NBA Action 15.00 NBA Live 15.15 Mobil 1 The Grid 16.00 Moto GP Qatar trening Moto GP, direktno 17.00 Moto GP Qatar trening 125cc, direktno 17.55 Moto GP Qatar trening Moto 2, direktno 19.00 ATP Masters Indian Wells, ~etvrtfinale, direktno 21.00 Premier League News 21.30 FullTilt Poker 22.30 Najava Premier League 23.00 ATP Masters Indian Wells ~etvrtfinale, direktno 00.30 NBA: Atlanta - Miami, direktno 03.00 NBA Live 03.15 Liga {ampiona: Chelsea - Copenhagen

Hofa
FILM

Players Tour
SNUKER

20.00

13.30

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Talenti, 8/12 16.20 SMS centrala 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20:30 @ivotne pri~e, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 12/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

14.00 Man Who Cried, film 16.00 Pet asova, film 18.00 To je moj `ivot, film 20.00 Hofa, film 22.20 Autoput, film 00.00 Ludi za matorkama 2, film 02.00 Milf o Maniacs, film

16.30 Fudbal, Antalya, Turska, polufinale 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga, live 22.30 Borila~ke vje{tine 00.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA, polufinale

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 20.35 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova Oru`ja budu}nosti Pre`ivljavanje Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to radi Spravice budu}nosti Spravice budu}nosti Razotkrivanje mitova Novi svijet Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Praistorijski predatori 08.00 Velike migracije 09.00 Ulovljeni 10.00 Skrivena tajna Japana 11.00 Dugo putovanje na jug 12.00 Raj na zemlji 13.00 Velike migracije 14.00 Herodov izgubljeni grob 15.00 Opasni susreti 16.00 Zlatni babuni 17.00 Mafija 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Premijera: [apta~ psima 21.00 Premijera: [apta~ psima 22.00 Mafija 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima 01.00 Raj na zemlji 02.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 07.00 Viktorijanska apoteka 08.00 Sikert protiv Sard`enta 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Vajat Erp 11.00 @ivio Pakistan 12.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 13.00 Tajni ratovi 14.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 15.00 Viktorijanska apoteka 16.00 Genije dizajna 17.00 Hitlerovi istra`iva~i 18.00 Azijske monarhije 19.00 Napad na London 20.30 Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem? 21.00 Farma iz Edvardijanskog doba 22.00 Na ivici Holivuda 23.00 Dnevnik skulptura 00.00 Genije dizajna 01.00 Hitlerovi istra`iva~i 02.00 Azijske monarhije 03.00 Napad na London 04.30 Svijet novca: Coca-cola pred nestajanjem?

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Ulica lemura @ivot delfina Odrastanje Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Policija za `ivotinje SSPCA Veterinari sta`isti Ostrvo divljih pasa Sve o psima @ivot delfina Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Donald [ulc stru~njak za otrove U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o psima Avanture Ostina Stivensa Borba za kitove Rudove bubice Divlje i bez cenzure Ostrvo divljih pasa

ATV
10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben Ten, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Vizita 15.50 1001 no}, serija 16.55 Najbolje godine 2, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 20.00 1001. no}, serija 21.00 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 23.20 Sport centar 23.25 Tesna ko`a 4, film 01.15 Nijemi svjedok, serija

OVAN

20. MART - 19. APRIL

BIK

19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI

21. MAJ - 21. JUNI

RAK

21. JUNI - 22. JULI

Izvjesna je povi{ica kojoj se ve} neko vrijeme nadate ili povrat starog duga kojeg ste umalo zaboravili. Zauzeti }e imati mnogo razloga za zadovoljstvo. Voljena osoba obradovat }e vas poklonom ili vam sitnim znakom pa`nje pokazati koliko vas voli. Posve}ivat }ete mnogo pa`nje lijepom izgledu. Ne}ete `aliti novca za kozmeti~ki preparat koji }e vam pomo}i da o~uvate privla~nost.

Iznimno ste ambiciozni i `eljni dokazivanja. Koristit }ete sve adute kako biste partnere nagovorili na suradnju ili pridobili rad na `eljenom projektu. @eljni romantike i nje`nosti, rado }ete flertovati sa suprotnim spolom. Osvajanje }e vam i}i od ruke jer va{em zavodni~kom pogledu niko ne}e mo}i odoljeti. @eljni ste promjena. Ne}ete po`aliti ako posjetite frizera ili nabavite novi odjevni predmet.

Neprikladnim komentarima mogli biste pokojeg suradnika dovesti u nezgodan polo`aj. Pripazite {to govorite u javnosti kako ne biste izgubili naklonost osoba koje vam mogu olak{ati posao. Na}i }ete se u isku{enju da po~inite preljub ili se spetljate sa zauzetom osobom. Razmislite isplati li se zbog tjelesnih nagona povrijediti nekoga do koga vam je stalo. Osigurajte svom organizmu mnogo sna.

Svjesni va{e stru~nosti i nesebi~nosti, ve}ina }e suradnika tra`iti va{e mi{ljenje. Za svakoga }ete pronalaziti vremena, ~ime }ete pridobiti simpatije ~ak i onih kolega kojima niste pretjerano dragi. Sedmica ja kao stvorena za flert i nove susrete. Nemojte odbijati pozive na izlazak jer biste mogli propustiti zabavu, a mo`da i fatalno poznanstvo. Ukoliko imate problema s kilogramima, izbjegavajte kasne obroke.

LAV

22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA

23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA

22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA

23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Ne}ete podnositi autoritete, zbog ~ega }ete se ~esto sukobljavati sa {efovima. Obuzdajte svoj jezik prije nego {to vam upropasti izglede za napredovanjem. Ve}ina }e Lavova biti sklona davanju neprimjerenih izjava kojima }e povrijediti voljene. Va{e }e rije~i biti pogre{no interpretirane, {to }e dovesti do brojnih nesporazuma s okolinom. Okupiranost poslovnim brigama dovest }e do iscrpljenosti.

Snala`ljivost i bistar um pomo}i }e vam da ostvarite zacrtane ciljeve. Na poslovnim sastancima i prezentacijama pokazat }ete se u najboljem svjetlu. Skladni i mirni odnosi s rodbinom povoljno }e utjecati na va{u psihi~ku stabilnost. Nastojat }ete {to vi{e vremena provesti dru`e}i se s partnerom i djecom. Nemojte preskakati obroke, a posebnu pa`nju obratite na zdravi doru~ak.

Smatrat }ete da ne primate dovoljno priznanja za trud koji ula`ete u obavljanje svojih obaveza. Ne poku{avajte sva|om ukazati {efu da vas potcjenjuje, poku{ajte ga impresionirati marljivim radom. Nestabilni odnosi mogli bi se na}i pred raskidom. Bit }ete svjesni da nema smisla odr`avati vezu koje vi{e nema perspektive. Ne upu{tajte se u vratolomne aktivnosti ukoliko niste u dobroj formi.

Nervirat }e vas tu|a nesposobnost pa }ete se lo{e snalaziti u ulozi timskog igra~a. Posvetite se poslovima koje mo`ete obavljati samostalno, bez i~ije pomo}i. Mnogo }ete razmi{ljati o vezi i smjeru u kojem se kre}e. Mnogi }e osjetiti poriv da se skrase, dok }e tek rijetki od vas potra`iti izlaz iz veze koja ih vi{e ne zadovoljava. Osjetljivi `ivci bit }e uzrok zdravstvenih problema.

STRIJELAC

22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC

21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA

20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE

18. FEBRUAR - 20. MART

Posve}ivat }ete mnogo pa`nje detaljima, {to }e vam oduzeti puno vremena. Zaostaci i ka{njenja mnoge }e Strijelce navesti da ostanu u uredu i nakon radnog vremena. Poku{ajte biti uvi|avniji prema partneru. Ulo`ite vi{e truda u va{ odnos i prestanite voljenu osobu uzimati zdravo za gotovo. Zajedni~ki izlazak }e biti romanti~an. Imate li zdravstvenih problema, zaka`ite posjetu lije~niku.

Ostvarivat }ete zapa`ene rezultate u poslovima koji iziskuju kreativnost. Bit }ete inspirirani za rad i puni svje`ih ideja, ~ime }ete osvojiti pa`nju novih klijenata. Samci }e biti {armantni i komunikativni pa im ne}e biti te{ko pri}i osobi koja ih privla~i. Odlazak na pi}e bit }e prva stepenica ka bli`em upoznavanju. Napornim vje`banjem nastojat }ete dovesti tijelo u `eljenu formu.

Borba s papirologijom oduzet }e vam ve}inu radnog vremena. Prije sklapanja novih ugovora posavjetujte se s pravnicima da se osigurate od finansijskih gubitaka. Nezadovoljstvo ljubavnim `ivotom navest }e vas na drasti~ne poteze. Nemojte u afektu donositi bitne odluke jer }e se vjerovatno raditi tek o prolaznoj emotivnoj krizi. ^uvajte grlo i glasnice i izbjegavajte piti suvi{e hladne napitke.

Ribe koje obavljaju monotone poslove te{ko }e se prisiljavati na rad. Mnogo bolje }ete se snalaziti u poslovima koji iziskuju kreativnost i stalnu interakciju s okolinom. U`ivat }ete veliku popularnost i rado obilaziti brojna dru{tvena okupljanja, na kojima }ete ste}i i zanimljivo poznanstvo. Dobru formu odr`avajte redovitim vje`banjem.

38