P. 1
Monetarna politika u EU-dr.Benazić

Monetarna politika u EU-dr.Benazić

|Views: 453|Likes:
Published by Nejra Spahić

More info:

Published by: Nejra Spahić on Mar 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Monetarna politika u EU i RH

Sveučilišni diplomski studij Poslovne ekonomije Kolegij: Monetarna politika Europske Unije

Dr. sc. Manuel Benazić

Dr. sc. Manuel Benazić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković” Preradovićeva 1, 52 100 Pula E-mail: mbenaz@efpu.hr

2

Sadržaj
1)
2)

3)

Općenito o monetarnoj politici Monetarna politika u Europskoj uniji Monetarna politika u Republici Hrvatskoj

3

OPĆENITO O MONETARNOJ POLITICI
4

Što je to monetarna politika?

 

Dio je ekonomske politike Bavi se novcem kao sredstvom razmjene i kupovne moći U žarištu njezina interesa su

pitanja novčane stabilnosti odraz novčanih kretanja na gospodarski razvitak i opću gospodarsku stabilnost regulacija količine novca u optjecaju koja je u funkciji ostvarivanja navedenih ciljeva

Monetarnu politiku neposredno provodi središnja banka određivanjem bližih ciljeva koji vode ostvarivanju konačnih ciljeva

Što je to monetarna politika? (nast.)  Bliži ciljevi    količina novca u optjecaju visina kamatnjaka ili opseg bankarskih kredita visoka stopa zaposlenosti niska stopa inflacije ravnoteža bilance plaćanja odgovarajući rast BDP-a  Konačni ciljevi     .

“dolarizacije” zemlje (devizni depoziti/ukupni depoziti) stupanj zaduženosti (inozemni dug/BDP)  Npr. SAD i EU nasuprot RH .Upravljanje i ograničenja monetarne politike   Monetarnu politiku središnja banka provodi instrumentima kojima djeluje na količinu primarnog novca i multiplikator Pri određivanju načina upravljanja monetarnom politikom središnja banka mora primarno uzeti u obzir     veličinu zemlje (nacionalni BDP/svjetski BDP) otvorenost gospodarstva (izvoz i uvoz/BDP) stupanj “euroiziranosti” tj.

otvorena. uvozno ovisna. a dugovi u devizama .Upravljanje i ograničenja monetarne politike (nast. euroizirana i visoko zadužena zemlja Zemlje poput RH osjetljive su na priljeve/odljeve kapitala i šokove iz inozemstva.)    Zaključak: RH je mala. te je stoga stabilnost deviznog tečaja od iznimne važnosti! Dodatno ograničenje RH je valutna neusklađenost gospodarstva: primanja su u kunama.

MONETARNA POLITIKA U EU 9 .

Monetarna politika u EU        Struktura ESB-a Ciljevi monetarne politike Koristi politike “stabilnih cijena” Uloga monetarne politike Strategija monetarne politike Operativni okvir monetarne politike Transmisijski mehanizam monetarne politike 10 .

ESSB i Eurosustav 11 .ESB.

Upravljačka tijela ESB-a  Savjet guvernera    prihvaća smjernice provodi odluke za ostvarenje zadataka i ciljeva Eurosustava formulira monetarnu politiku eurozone implementira monetarnu politiku odgovoran za poslovanje ESB-a i provođenje regulatornih odluka 12  Izvršni odbor   .

)  Generalni savjet   doprinosi sustavu nadzora i koordinacije ESB-a pomaže kod pripremi proširenja eurozone 13 .Upravljačka tijela ESB-a (nast.

CILJEVI MONETARNE POLITIKE EU 14 .

ESSB (Eurosustav) dužan je podupirati gospodarsku politiku Unije  visoka zaposlenost. održiv neinflacijski rast 15 .Ciljevi monetarne politike EU  Primarni cilj monetarne politike ESB-a  održavanje stabilnosti cijena u srednjem roku znači nisku stopu inflacije .cca. 2%  Stabilnost cijena   Prati se HICP  harmonizirani indeks potrošačkih cijena  Uz to.

HICP (u %) Izvor: ESB 16 .

KORISTI POLITIKE “STABILNIH CIJENA” 17 .

utječe na odluke o potrošnji i investicijama) izbjegavanje inflacijske riziko premije u kamatnoj stopi (realna kamata i vjerovnici) 18 .Koristi politike “stabilnih cijena”  Stabilnost  znači izbjegavanje inflacije i deflacije gospodarskoj aktivnosti i visokoj zaposlenosti  Stabilnost doprinosi   Koristi stabilnih cijena   prepoznavanje promjena relativnih cijena (između dobara.

produktivna uporaba resursa) smanjenje negativnih učinaka inflacije i deflacije na poreznu i socijalnu politiku sprečavanje redistribucije blagostanja i dohotka 19 .Koristi politike “stabilnih cijena” (nast.)    izbjegavanje bespotrebnih aktivnosti s ciljem zaštite od inflacije (ušteda vremena.

ULOGA MONETARNE POLITIKE EU 20 .

Uloga monetarne politike EU   ESB ima isključivo pravo emisije banknota i bankarskih rezervi .monetarne baze. M0 Time postavlja uvjete zaduživanja banaka kod ESB-a i banaka međusobno te utječe na uvjete na novčanom tržištu  U kratkom roku  promjena kamatne stope na tržištu novca od strane ESB-a utječe na gospodarske subjekte što dalje utječe na proizvodnju i cijene (transmisija) 21 .

Uloga monetarne politike EU (nast. promjena novčane mase utjecati će samo na cijene ali ne i na realne varijable poput proizvodnje i zaposlenosti promjene potonjih uvjetovane su promjenom tehnologije ili broja stanovnika 22 .)  Pretpostavka: neutralnost novca u dugom roku   nakon prilagodbe gospodarstva.

STRATEGIJA MONETARNE POLITIKE EU 23 .

Strategija monetarne politike EU  Strategija monetarne politike  određuje razinu kamatne stope na tržištu novca koja je potrebna da bi se održala stabilnost cijena u srednjem roku  Strategiju čine   ekonomska analiza monetarna analiza 24 .

Strategija monetarne politike EU Izvor: ESB 25 .

fiskalne politike. kretanja tečaja.)  Ekonomska analiza   temelji na trenutnim ekonomskim i financijskim kretanjima te na kratkoročnom do srednjoročnom riziku održavanja stabilnosti cijena uključuje praćenje gospodarskih kretanja.Strategija monetarne politike EU (nast. agregatne potražnje. bilance plaćanja te financijskih tržišta 26 . kapitala i tržišta rada.

Strategija monetarne politike EU (nast.)  Monetarna analiza   posebna se pozornost pridaje kretanju novčane mase. pošto je u srednjem roku ustanovljena vrlo bliska veza tog kretanja i kretanja stope inflacije ESB je posebice pratio monetarni agregat M3 (rast 4.5% godišnje) 27 .

Strategija monetarne politike EU (nast.5 4 3.5 0 2.50% CPI Izvor: IFS 28 .5 M3 4.) 14 12 4.5 10 3 8 6 4 1 2 0 0.5 2 1.

OPERATIVNI OKVIR 29 .

Operativni okvir  Provedba monetarne politike  kako bi ostvario svoj primarni cilj. ESB se koristi instrumentima i procedurama monetarne politike predstavlja način na koji je moguće postići željenu razinu kamatne stope korištenjem dostupnih instrumenata monetarne politike  Operativni okvir  30 .

)  ESB ima monopolno pravo opskrbe monetarnom bazom (M0)   banke drže rezerve kod NSB ESB ima utjecaj na likvidnost i kamatnu stopu na tržištu novca  ESB signalizira restriktivnost monetarne politike mjenjanjem uvjeta zaduživanja ili kamatne stope tržišta novca 31 .Operativni okvir (nast.

Operativni okvir (nast.)  ESB osigurava nesmetano funkcioniranje novčanog tržišta  pomaže pri održavanju likvidnosti  ESB se rukovodi načelima otvorenog tržišta i poštivanja tržišnih sloboda 32 .

Operativni okvir (nast.)  Načela operativnog okvira  Načelo jednostavnosti i transparentnosti  jasno razumijevanje namjera monetarne politike osigurava izbjegavanje promjena instrumenata i procedura monetarne politike smanjenje operativnih rizika u minimalne okvire  Načelo kontinuiteta   Načelo sigurnosti   Načelo troškovne efikasnosti  ostvarivanje što manjih troškova prilikom provedbe monetarne politike 33 .

)   Instrumenti monetarne politike Operacije na otvorenom tržištu     glavne operacije refinanciranja dugoročne operacije financiranja operacije fine prilagodbe strukturne operacije depozitne pogodnosti kreditne pogodnosti 34  Ustaljene pogodnosti   .Operativni okvir (nast.

naknada 35 .)  Rezerve likvidnosti    obvezna rezerva omjer rezervi remuneracija tj.Operativni okvir (nast.

Operativni okvir (nast. likvidnosti novčanog tržišta i signalizaciji restriktivnoti ili ekspanzivnosti monetarne politike služe za osiguranje likvidnosti sustava i provode se tjedno putem standardnih ponuda 36 .)  Glavne operacije refinanciranja   najznačajnije i imaju ključnu ulogu u upravljanju kamatnim stopama.

)  Dugoročne operacije financiranja   provode se na mjesečnoj dražbi s tromjesečnim dospijećem za osiguranje dugoročne likvidnosti bankarskog sustava i za dugoročno refinanciranje mogu povećavati ili smanjivati likvidnost u sustavu upotrebljavaju se u situacijama kada neočekivane oscilacije u likvidnosti mogu imati utjecaj na kamatnu stopu 37  Operacije fine prilagodbe   .Operativni okvir (nast.

Operativni okvir (nast. izravnih operacija ili izdavanjem dužnickih vrijednosnih papira mogu povećavati ili smanjivati likvidnost u sustavu 38 .)  Strukturne operacije    vrši se prilagodba strukturne likvidnosti Eurosustava u odnosu na bankarski sustav u dugom roku mogu se provoditi putem repo transakcija.

) 39 .Operativni okvir (nast.

Referentne kamatne stope (u %) 7 6 5 4 3 2 1 0 Glavne operacije refinanciranja EURIBOR_on Depozitne pogodnosti EURIBOR_3m Kreditne pogodnosti Izvor: IFS 40 .

75 - - 3.25 0.50 3.25 3.25 2.25 Izvor: ESB 41 .25 1.Referentne kamatne stope (u %) Depozitne pogodnosti Glavne operacije refinanciranja Fixed rate tenders Fixed rate Variable rate tenders Minimum bid rate Kreditne pogodnosti 2009 13 svi.50 2.75 2. 12 stu. 21 sij. 9 lis.00 1.25 - 4. 15 lis. 8 tra.50 - 1.00 2.75 4. 11 ožu.25 4.25 3.00 3.75 3. 0.25 5.00 2008 10 pro.75 9 srp.00 2.50 1.00 1.25 2.25 0. 3. 8 lis.25 4.75 3. 2.

Operativni okvir (nast. kako ne bi opteretile bankarski sustav. ali niti preniske osnovna funkcija: održavanje stabilnosti kamatne stope na tržištu novca 42 .)  Politika obvezne rezerve     ESB propisuje minimalne obvezne rezerve likvidnosti koje kreditne institucije moraju držati na računima kod svojih nacionalnih središnjih banaka visina minimalnih rezervi određuje se temeljem prosječnog dnevnog stanja na računima rezervi tijekom mjesečnog razdoblja održavanja rezerve ne smiju biti previsoke.

MONETARNA TRANSMISIJA U EU 43 .

Monetarna transmisija   Predstavlja proces kojim se odluke monetarne politike prenose na gospodarstvo i cijene Teško je predvidjeti precizne učinke monetarne transmisije  ESB može odrediti kratkoročnu kamatnu stopu  tako utječe na likvidnost poslovnih banaka 44 .

Monetarna transmisija (nast.) Izvor: ESB 45 .

Monetarna transmisija (nast.)  Promjena referentne kamatne stope utječe na kamatnu stopu na TN i banaka referentna kamatna stopa kamatna stopa na tržištu novca kamatne stope na kredite i depozite banaka  Promjena referentne kamatne stope utječe na očekivanja referentna kamatna stopa dugoročne kamatne stope očekivanja buduće inflacije srednjoročne i kretanje cijena 46 .

Monetarna transmisija (nast. cijene dionica i devizni tečaj devizni tečaj kretanje cijena (uvoznih dobra i potrošnju)  Promjena referentne kamatne stope utječe na odluke o štednji i investicijama građana i poduzeća (više kamate manje kredita) 47 .)  Promjena referentne kamatne stope utječe na cijene imovine tj.

)  Promjena referentne kamatne stope utječe na ponudu kredita više kamatne stope povećavaju rizik vraćanja kredita smanjuje ponudu kredita smanjuje investicije i potrošnju  Promjena referentne kamatne stope vodi promjenama agregatne potražnje i cijena promjena investicija i potrošnje domaću potražnju Potražnja ponude rast cijena i plaća 48 .Monetarna transmisija (nast.

Izvor: IFS 49 .) 6 5 4 3 2 1 0 CPI EURIBOR_3mj Inflacija i kamatna stopa u EU (u %).Monetarna transmisija (nast.

) 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -10 5 15 10 0 -5 -15 BDP_eu EURIBOR_3m Nezaposlenost u % BDP. kamatna stopa i nezaposlenost u EU (u %).Monetarna transmisija (nast. Izvor: IFS 50 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->