Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. Ponašanje potrošača.1 1 Prof.procesu razmene. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. Savremena administracija. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. Beograd 2002. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača. 2 . Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena.dr Branko R. Maričić. U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. str 42. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne.

adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. 2. zapravo. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. kako kažu nastavnici. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi. ili. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . Prodavci su varljivi.1. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. Što da ne. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja. prodali neki drugi. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. Svaki iskusni kupac. Konzumerizam. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. kao «strašno» dobra.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese.pak. sa dečjeg aspekta. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću.

Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. 2. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. 4 . Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače.

pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena. pravo da se bira – da se bude siguran. odšteta ) po žalbi potrošača. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. pravo da se bude saslušan. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača. Na maketingu je da informacije o 5 . 2. iako ona igra veoma značajnu ulogu. pravo na zdravu životnu sredinu. 4. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7.2. 6. 5. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. kada je to izvodljivo.3. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. povraćaj robe.

Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. efektivnije. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. 6 . Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe. marketing odluka i akcija. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću.

zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. 2. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice.. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. Ocena preduzeća koja su pažljiva. promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. 2. Preduzeće. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. Pitanje životne sredine ili tzv.praksu. promena infrastructure preduzeća 1. 3. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. garancije mnogo kraće o igraničenije. ekonomiste sa 7 . naprimer. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. 1. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen.

4..( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. 3. koji su ubrzo završili. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama. Direktnim email obraćanjem klijentima. dobavljačima i partnerima.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje.(kao primer pogledati sajt www. po svojoj kupovini. smanjenje troškova. limun primerci. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije. (videti na sajtu sba. Poput virusa. September 2001. e. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva".) 8 . to su tzv.The #1 most downloaded eBook in history. povećanje lojalnosti klijenata.kosidbanarajcu. Odnosno.. na Internetu ih nazivamo virusni marketing. pravovremeno informisanje. "lančana pisma" i sl. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa.1. kupcima. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa.com) 4.

Videti poruku na dnu e-maila. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. September 2001.com. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www.hotmail. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www.hotmail.com-a.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje. Besplatni e-mail servisi.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 .hotmail. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju. kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu. koji će potom. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. Nadalje. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. besplatne informacije.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima.

došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. širi krug ljudi mogu biti stotine. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. hiljade drugih. interaktivan medij. 5. 10 . Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. dostupan širokoj javnosti. 2. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. 4. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira. Slabost Hotmail. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. besplatni članci i sl. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. profitirat će za ostatak života. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija.1. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. 3. Naime. ali ako kampanja bude uspešna.com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. 6. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. web stranica. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. oni možda neće profitirati u kratkom roku. grafika. prodati''. programi za brzo ''skidanje''. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu.

Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. i to na globalnom nivou. 7 dana u nedelji (''24/7''). newsletterima. Ipak. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng. (1) preduzeća 11 . Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. Osim nabrojanih elemenata. uslugama i prilikama za zaradu. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. 4. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti.APP). Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice.2. širenju informacija o proizvodima. NA hiljade je kompanija. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren. Affiliate Program Provider . emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. u raznim tržišnim sektorima.com-ove daju izvrsne rezultate. preduzeća usmerio kupce. a jednostavne strategije poput one Hotmail. tj.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. APP su akteri na tržištu koji deluju između. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost.

3.koje sprovode affiliate marketing. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu.delo 12 . APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. 4 4. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana. čini se nedostižnim. Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem. Naravno. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. dakle 4 puta jeftinije. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno. 4 nav. Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali.

postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika. funkcija.).  svesnost o robnoj marci.  povećanje prodaje. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd.5 5 nav.  lojalnost. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. pol. grad i dr.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. kako bi imali potpunu kontrolu. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr. prodajnih informacija i sl. Istraživanja pokazuju da email. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova.delo 13 . kao sredstvo komunikacije. Direktnim obraćanjem kupcima. Osim navedenog.

mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. Stvarajući trište.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. Treće. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. Četvrto. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. te se sugerišu 4 stvari: prvo. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. dohodak i zaposlenost. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. drugo. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. marketing odluka i akcija. 14 .

Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. U e –marketingu koriste se različite tehnike. s bilo koje lokacije. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. nelinearna promocija. e –mail marketing itd 15 .) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. U svakom slučaju. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. No. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi. affiliate marketing. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ).Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga. elektronski transfer dobara. kraći kanali distribucije.

16 . Beograd 2003. Maričić. Momčilo Milisavljević. MARKETING. Beograd 2002.dr Branko R. Prof. Dr. Savremena Administracija.Prof.Literatura 1. 21 izdanje 2. Savremena administracija.The #1 most downloaded eBook in history 3. September 2001. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Ponašanje potrošača.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful