Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

str 42. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. Beograd 2002. Maričić.dr Branko R. 2 . odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Savremena administracija. U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. Ponašanje potrošača. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne.procesu razmene. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama.1 1 Prof. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača.

ili.pak. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. Prodavci su varljivi. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. Svaki iskusni kupac. Konzumerizam. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. kako kažu nastavnici.1. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. sa dečjeg aspekta. prodali neki drugi. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. kao «strašno» dobra. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. zapravo. 2.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. Što da ne. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi.

Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. 2. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. 4 .

2. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. 4. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni.3. 6. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača. povraćaj robe. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. 2. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. pravo na zdravu životnu sredinu. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. kada je to izvodljivo. iako ona igra veoma značajnu ulogu. pravo da se bira – da se bude siguran. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. pravo da se bude saslušan. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. odšteta ) po žalbi potrošača. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. Na maketingu je da informacije o 5 . Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti. 5. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7.

Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. marketing odluka i akcija. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. efektivnije. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. 6 . efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda.

naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima. naprimer. 1. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. ekonomiste sa 7 . princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice.praksu. Pitanje životne sredine ili tzv. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. 2.. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. garancije mnogo kraće o igraničenije. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. 3. Preduzeće. Ocena preduzeća koja su pažljiva. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. 2. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen. promena infrastructure preduzeća 1. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak.

com) 4. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje. na Internetu ih nazivamo virusni marketing.1. 4. povećanje lojalnosti klijenata. dobavljačima i partnerima.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.. smanjenje troškova. Direktnim email obraćanjem klijentima.) 8 .kosidbanarajcu. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje.The #1 most downloaded eBook in history.(kao primer pogledati sajt www. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa. 3. limun primerci. po svojoj kupovini.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa. kupcima. Poput virusa. to su tzv. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici. pravovremeno informisanje.. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva". koji su ubrzo završili. September 2001. e. (videti na sajtu sba. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr. "lančana pisma" i sl. Odnosno.

hotmail. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom.com. koji će potom. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www.hotmail. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila. Videti poruku na dnu e-maila.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru. Besplatni e-mail servisi. Nadalje. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju. September 2001.com-a.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi. besplatne informacije. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga.hotmail. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 . kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.

1. Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. 3.com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. hiljade drugih. dostupan širokoj javnosti. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. ali ako kampanja bude uspešna. 10 . prodati''. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. oni možda neće profitirati u kratkom roku. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. programi za brzo ''skidanje''. grafika. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. 4. interaktivan medij. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. Slabost Hotmail. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. širi krug ljudi mogu biti stotine. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. profitirat će za ostatak života. 2. Naime. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira. besplatni članci i sl. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. web stranica. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. 6. 5.

4. u raznim tržišnim sektorima. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost. Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. Ipak.com-ove daju izvrsne rezultate. emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. Affiliate Program Provider . koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice. a jednostavne strategije poput one Hotmail. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. uslugama i prilikama za zaradu. tj. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. preduzeća usmerio kupce. širenju informacija o proizvodima. Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. NA hiljade je kompanija. 7 dana u nedelji (''24/7''). a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. newsletterima.2.APP). moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. (1) preduzeća 11 .Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. Osim nabrojanih elemenata. i to na globalnom nivou. APP su akteri na tržištu koji deluju između.

4 nav. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. dakle 4 puta jeftinije. Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju.3. Naravno. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu. čini se nedostižnim. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. 4 4. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda. Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji.koje sprovode affiliate marketing. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama.delo 12 . velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno.

pol. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. kako bi imali potpunu kontrolu.delo 13 .  povećanje prodaje. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. funkcija. prodajnih informacija i sl.  lojalnost.  svesnost o robnoj marci. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje. Direktnim obraćanjem kupcima. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja. kao sredstvo komunikacije.5 5 nav.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost. Osim navedenog.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju. grad i dr. Istraživanja pokazuju da email. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten.).

mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. drugo. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. te se sugerišu 4 stvari: prvo. Stvarajući trište. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. dohodak i zaposlenost. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. Treće. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. marketing odluka i akcija. Četvrto. 14 . Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života.

Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. s bilo koje lokacije. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. elektronski transfer dobara. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. U e –marketingu koriste se različite tehnike. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. kraći kanali distribucije. nelinearna promocija. e –mail marketing itd 15 . promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ). affiliate marketing.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. U svakom slučaju. No.

Prof.Literatura 1.The #1 most downloaded eBook in history 3. September 2001. Dr. 21 izdanje 2.Prof.dr Branko R. Savremena administracija. 16 . MARKETING. Beograd 2002. Savremena Administracija. Maričić. Ponašanje potrošača. Beograd 2003. Momčilo Milisavljević. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful