Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Savremena administracija. odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača. 2 . U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja.1 1 Prof.procesu razmene. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača.dr Branko R. Ponašanje potrošača. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. str 42. Maričić. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. Beograd 2002.

Svaki iskusni kupac. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. ili. 2. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi. zapravo. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. prodali neki drugi. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema.pak. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača.1. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. Što da ne. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. sa dečjeg aspekta. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese. kako kažu nastavnici. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. Prodavci su varljivi. kao «strašno» dobra. Konzumerizam.

Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače. 4 . Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. 2. Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire.

4. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. 2. Na maketingu je da informacije o 5 .3. pravo da se bira – da se bude siguran. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. pravo da se bude saslušan. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača. povraćaj robe. kada je to izvodljivo. pravo na zdravu životnu sredinu. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. 6. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. iako ona igra veoma značajnu ulogu. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7. odšteta ) po žalbi potrošača. 5.2.

zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. 6 . Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. marketing odluka i akcija. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. efektivnije.

drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. 2. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. garancije mnogo kraće o igraničenije. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen. zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. naprimer. promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. 1. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice. 2. promena infrastructure preduzeća 1. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima.praksu. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. Ocena preduzeća koja su pažljiva. 3.. Pitanje životne sredine ili tzv. ekonomiste sa 7 . U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. Preduzeće. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija.

1. po svojoj kupovini. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama.The #1 most downloaded eBook in history.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa. dobavljačima i partnerima. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr..(kao primer pogledati sajt www. Poput virusa. smanjenje troškova. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti.) 8 . 3. Direktnim email obraćanjem klijentima. 4. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije.. povećanje lojalnosti klijenata. "lančana pisma" i sl. koji su ubrzo završili.com) 4. limun primerci.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva".kosidbanarajcu. e. Odnosno. to su tzv.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. kupcima.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. na Internetu ih nazivamo virusni marketing. (videti na sajtu sba. pravovremeno informisanje. September 2001.

besplatne informacije. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. Besplatni e-mail servisi. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www. Nadalje. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju.com-a.hotmail.hotmail. koji će potom.hotmail.com. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 . ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. September 2001. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila. Videti poruku na dnu e-maila.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi.

širi krug ljudi mogu biti stotine.1. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. interaktivan medij. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. profitirat će za ostatak života. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. grafika.com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. 3. hiljade drugih. oni možda neće profitirati u kratkom roku. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. 4. Slabost Hotmail. prodati''. besplatni članci i sl. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. 10 . 5. web stranica. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. 6. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. programi za brzo ''skidanje''. dostupan širokoj javnosti. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. Naime. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. 2. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. ali ako kampanja bude uspešna. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira.

Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. širenju informacija o proizvodima. uslugama i prilikama za zaradu. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng. (1) preduzeća 11 . Osim nabrojanih elemenata. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. tj. preduzeća usmerio kupce. Ipak. i to na globalnom nivou. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih.com-ove daju izvrsne rezultate. NA hiljade je kompanija. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. u raznim tržišnim sektorima. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren.APP). APP su akteri na tržištu koji deluju između. 7 dana u nedelji (''24/7''). Affiliate Program Provider . Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. a jednostavne strategije poput one Hotmail.2. newsletterima. a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice. 4. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost.

Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali. dakle 4 puta jeftinije. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama.3. čini se nedostižnim. 4 4. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno.koje sprovode affiliate marketing. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. 4 nav. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda. APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju. Naravno. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima.delo 12 .

delo 13 . pol. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja.  lojalnost. Istraživanja pokazuju da email. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova. funkcija. kao sredstvo komunikacije.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd. prodajnih informacija i sl. postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa.  svesnost o robnoj marci. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. Osim navedenog.  povećanje prodaje.).5 5 nav. Direktnim obraćanjem kupcima. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. kako bi imali potpunu kontrolu. grad i dr. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost.

te se sugerišu 4 stvari: prvo. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Treće.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. Stvarajući trište. dohodak i zaposlenost. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. marketing odluka i akcija. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. 14 . omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. Četvrto. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. drugo. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena.

niže cene zbog većeg pritiska konkurencije.Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga. U e –marketingu koriste se različite tehnike. affiliate marketing. s bilo koje lokacije. No. nelinearna promocija. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ).) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. kraći kanali distribucije. elektronski transfer dobara. e –mail marketing itd 15 . informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. U svakom slučaju.

Ponašanje potrošača. 21 izdanje 2. Beograd 2003.Literatura 1. Dr.The #1 most downloaded eBook in history 3. Beograd 2002. Prof. MARKETING. Savremena Administracija. Savremena administracija. September 2001. Momčilo Milisavljević. 16 . Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Maričić.dr Branko R.Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful