P. 1
potrosaci marketing

potrosaci marketing

|Views: 295|Likes:
Published by burgijaiduda

More info:

Published by: burgijaiduda on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Savremena administracija. Beograd 2002. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. 2 . Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja. odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača.dr Branko R. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. Maričić. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. str 42. Ponašanje potrošača.1 1 Prof. U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja.procesu razmene. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača.

Prodavci su varljivi. kao «strašno» dobra. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2. kako kažu nastavnici. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. ili.1. Svaki iskusni kupac. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala.pak. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. zapravo. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću. Konzumerizam. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . prodali neki drugi. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. Što da ne. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. 2. sa dečjeg aspekta.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese.

preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. 4 . Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. 2. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače. Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena.

pravo da se bude saslušan. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. 2. kada je to izvodljivo. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. iako ona igra veoma značajnu ulogu. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu.2. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. povraćaj robe. odšteta ) po žalbi potrošača.3. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. Na maketingu je da informacije o 5 . Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. 5. 6. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. 4. pravo na zdravu životnu sredinu. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača. pravo da se bira – da se bude siguran. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti.

Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. marketing odluka i akcija. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. 6 . efektivnije.

Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. 1. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću.praksu. Ocena preduzeća koja su pažljiva. Pitanje životne sredine ili tzv. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen. 2. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. ekonomiste sa 7 . satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. Preduzeće. 2. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice.. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. garancije mnogo kraće o igraničenije. promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. promena infrastructure preduzeća 1. 3. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. naprimer. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima.

važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije. e. (videti na sajtu sba. koji su ubrzo završili. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti. 3.kosidbanarajcu. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa. 4.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Direktnim email obraćanjem klijentima..marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva". "lančana pisma" i sl. kupcima.The #1 most downloaded eBook in history. dobavljačima i partnerima. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje.. September 2001. po svojoj kupovini.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. smanjenje troškova. Poput virusa. to su tzv. Odnosno. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje. pravovremeno informisanje.(kao primer pogledati sajt www. na Internetu ih nazivamo virusni marketing.com) 4. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr. povećanje lojalnosti klijenata.) 8 . na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici.1. limun primerci.

kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback.hotmail. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 . besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu. Videti poruku na dnu e-maila.hotmail. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija.hotmail. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata. Nadalje. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju. besplatne informacije.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. September 2001. koji će potom. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima.com.com-a. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom. Besplatni e-mail servisi. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima.

Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. dostupan širokoj javnosti. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. Naime. Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. 10 . Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. 4. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. hiljade drugih. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. Slabost Hotmail. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. 2.1. besplatni članci i sl. grafika. profitirat će za ostatak života. interaktivan medij. prodati''. ali ako kampanja bude uspešna. 5. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. 3. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. oni možda neće profitirati u kratkom roku. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. 6. programi za brzo ''skidanje''. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. web stranica.com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. širi krug ljudi mogu biti stotine. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''.

i to na globalnom nivou.APP). Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. Ipak. 4.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. a jednostavne strategije poput one Hotmail. NA hiljade je kompanija. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. newsletterima. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost. APP su akteri na tržištu koji deluju između. tj. preduzeća usmerio kupce. Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. uslugama i prilikama za zaradu.2. širenju informacija o proizvodima. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng.com-ove daju izvrsne rezultate. u raznim tržišnim sektorima. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren. a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. Osim nabrojanih elemenata. (1) preduzeća 11 . emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. 7 dana u nedelji (''24/7''). Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. Affiliate Program Provider .

velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali. Naravno. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. čini se nedostižnim. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu.koje sprovode affiliate marketing. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. dakle 4 puta jeftinije. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima.delo 12 . 4 nav. APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno. 4 4. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno.3. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda.

Istraživanja pokazuju da email. kako bi imali potpunu kontrolu. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja. postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika.delo 13 . funkcija. Direktnim obraćanjem kupcima. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. grad i dr. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten.). pol. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji.  svesnost o robnoj marci. prodajnih informacija i sl. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera.  lojalnost. kao sredstvo komunikacije.5 5 nav.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd.  povećanje prodaje. Osim navedenog.

Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. Treće. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. te se sugerišu 4 stvari: prvo. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. drugo. mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. Stvarajući trište. marketing odluka i akcija. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Četvrto. dohodak i zaposlenost. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. 14 .

U svakom slučaju. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. kraći kanali distribucije. e –mail marketing itd 15 . No. elektronski transfer dobara. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. s bilo koje lokacije. affiliate marketing. U e –marketingu koriste se različite tehnike. nelinearna promocija. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ). Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu.Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga.

MARKETING. Momčilo Milisavljević. Savremena administracija. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Ponašanje potrošača. Dr. Maričić. 21 izdanje 2. Prof.dr Branko R.Prof. Savremena Administracija.Literatura 1. Beograd 2003. 16 . September 2001. Beograd 2002.The #1 most downloaded eBook in history 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->