Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

dr Branko R. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja. str 42. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. Maričić. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Ponašanje potrošača. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Savremena administracija.procesu razmene. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. Beograd 2002.1 1 Prof. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača. 2 . odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1.

prodali neki drugi. Konzumerizam.1. Što da ne. Svaki iskusni kupac. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. zapravo. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. ili. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. kao «strašno» dobra. 2. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. sa dečjeg aspekta. Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja.pak. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača. kako kažu nastavnici. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. Prodavci su varljivi. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću.

Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova.sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. 4 . Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. 2. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari.

a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. povraćaj robe. iako ona igra veoma značajnu ulogu. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena.2. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. kada je to izvodljivo. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7. Na maketingu je da informacije o 5 . 2. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća. pravo da se bude saslušan.3. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. odšteta ) po žalbi potrošača. 5. 6. On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. pravo na zdravu životnu sredinu. 4. pravo da se bira – da se bude siguran. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu.

Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. efektivnije. 6 . U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. marketing odluka i akcija. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe.

promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. ekonomiste sa 7 . Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. garancije mnogo kraće o igraničenije. 1. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen. Ocena preduzeća koja su pažljiva. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. naprimer. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak. Pitanje životne sredine ili tzv. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. 3. Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice. 2. zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. Preduzeće. 2. promena infrastructure preduzeća 1. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu.praksu. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću.. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima.

stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje.com) 4.. (videti na sajtu sba. na Internetu ih nazivamo virusni marketing. 4. to su tzv.. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama. limun primerci. pravovremeno informisanje.berklija koji smatra da su polovni novi automobili.) 8 .The #1 most downloaded eBook in history. Odnosno. kupcima. e.(kao primer pogledati sajt www. "lančana pisma" i sl.1. povećanje lojalnosti klijenata.kosidbanarajcu. Direktnim email obraćanjem klijentima. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr. smanjenje troškova.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva". po svojoj kupovini. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa. koji su ubrzo završili. Poput virusa. dobavljačima i partnerima. September 2001.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije. 3.

The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 .Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. besplatne informacije. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom. koji će potom. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www. Nadalje. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima.com-a. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila. kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju.hotmail. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata.com. Videti poruku na dnu e-maila. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga.hotmail.hotmail. Besplatni e-mail servisi. September 2001.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima.

com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. 5. besplatni članci i sl. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno. 4. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. dostupan širokoj javnosti. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. Slabost Hotmail. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. profitirat će za ostatak života. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. grafika. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. širi krug ljudi mogu biti stotine. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. 2. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. 10 . ali ako kampanja bude uspešna. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. hiljade drugih. prodati''. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira. programi za brzo ''skidanje''. Naime.1. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. 6. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. oni možda neće profitirati u kratkom roku. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. interaktivan medij. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. 3. web stranica.

koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice.com-ove daju izvrsne rezultate. 7 dana u nedelji (''24/7''). Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. širenju informacija o proizvodima.APP). u raznim tržišnim sektorima. uslugama i prilikama za zaradu. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca. Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. APP su akteri na tržištu koji deluju između. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost. a jednostavne strategije poput one Hotmail. newsletterima. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren. Affiliate Program Provider . Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti.2. Osim nabrojanih elemenata.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. Ipak. 4. i to na globalnom nivou. emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng. (1) preduzeća 11 . preduzeća usmerio kupce. NA hiljade je kompanija. a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. tj. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno.

Naravno.3. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. 4 nav. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno. 4 4. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali.koje sprovode affiliate marketing. dakle 4 puta jeftinije. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem.delo 12 . ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju. čini se nedostižnim. APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić.

Direktnim obraćanjem kupcima. prodajnih informacija i sl. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. pol. sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera. postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja.delo 13 .  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd.  povećanje prodaje.  svesnost o robnoj marci.).5 5 nav. kao sredstvo komunikacije. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova. funkcija. grad i dr. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost.  lojalnost. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten. kako bi imali potpunu kontrolu. Osim navedenog. Istraživanja pokazuju da email.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju.

mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. Treće. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Četvrto. Stvarajući trište. 14 . U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. dohodak i zaposlenost. te se sugerišu 4 stvari: prvo. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. drugo. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. marketing odluka i akcija. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje.

elektronski transfer dobara. e –mail marketing itd 15 . nelinearna promocija. affiliate marketing. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi.Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ). s bilo koje lokacije. kraći kanali distribucije. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. U svakom slučaju. U e –marketingu koriste se različite tehnike.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. No.

16 . Prof. September 2001.dr Branko R. Dr.Prof.The #1 most downloaded eBook in history 3.Literatura 1. Savremena Administracija. Momčilo Milisavljević. Ponašanje potrošača. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. MARKETING. Savremena administracija. Beograd 2002. Beograd 2003. 21 izdanje 2. Maričić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful