Uvod Međupovezane aktivnosti poslovanja savremenih preduzeća uvek su usmerene ka postojećim ili potencijalnim kupcima preduzeća.

Proizvodi ili usluge se moraju prilagoditi potrebama i zahtevima ciljnog tržišta, moraju biti raspoloživi u vreme i na mestu gde ih žele potročači kojima su namenjeni. Potrebno je pronaći nivo cena za proizvode i usluge koji će potrošači prihvatiti i koji će omogućiti ostvarenje dobiti. Koristi koje proizvodi i usluge imaju u podmirenju potreba i želja potrošača moraju se putem komuniciranja preneti postojećim i potencijalnim kupcima. Samo ako se ponudi ono što potrošač očekuje, doći će do razmene koja vodi kako satisfakciji potročača, tako i ostvarenju dobiti preduzeća. Svrha prilagođavanja ponude potrebama i zahtevima potročača nije da dođe do jedne transakcije robe/usluge za novac, već da potročač bude lojalan ponudi preduzeća u što dužem vremenskom periodu. Preduzeće u savremenoj privredi mora biti preokupirano razmišljanjem o uspešnoj razmeni – kako da se omoguće transakcije sa potrošačima na obostrano zadovoljtsvo. Zato preduzeće proučava potrebe i tražnju i na osnovu dobijenih informacija stvara ponudu koja će omogućiti uspešnu razmenu. Zbog toga se moraju sagledavati i otklanjati sve prepreke efikasnosti razmene. U savremenoj privredi nije dovoljno biti samo ekonomičan proizvođač. Potrebne su brojne aktivnosti pre otpočinjanja procesa proizvodnje i posle njegovog okončanja da bi preduzeće bilo uspešno. Marketing aktivnosti su od značaja jer daju svrsishodnost proizvodnoj aktivnosti preduzeća. Marketing aktivnosti su usmerene na identifikovanje i zadovoljenje potreba i zahteva postojećih i potencijalnih potrošača uz ostvarenje dobiti preduzeća. Marketing nije potreban samo preduzećima koja se bave proizvodima i uslugama namenjenim potrošačima, privrednim organizacijama i institucijama već i vanprivrednim organizacijama i institucijama čija svrha poslovanja nije ostvarenje dobiti. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potročača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u

1

Beograd 2002.dr Branko R. Ekonomija informacija i komunikacija među potencijalnim suparnicima – konkurentima Ali. 2 .procesu razmene. Maričić. ali se oni različito ponašaju u konkretnim marketing situacijama. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. mnogo je toga još neistraženo u pogledu izvora tih uticaja. 1 ishodi dobitak/gubitak u razmeni izme|u prodavca i kupca 1. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Savremena administracija. uprkos tome što kultura i drugi sociološki faktori igraju važnu ulogu u formiranju ponašanja potrošača. str 42. odnosno psihološki faktori i karakteristike ličnosti potrošača. Potpunije objašnjenje motiva i ponašanja zahteva analizu međusobnih promenljiva. Prodavac dobija Prodavac gubi Kupac dobija Obostrano razmena(4) Konfliktni razmene(3) Kupac gubi korisna Konfliktni ishodi razmene (1) ishodi Obostrano {tetni ishodi (2) Sl. Ponašanje potrošača.1 1 Prof. U marketingu je istraživanje kulturnih vrednosti i običaja naročito izraženo u međunarodnom poslovanju da bi se objasnile uočene razlike u potrošnji. Ponovićemo da na potrošače deluju isti cociološki faktori iz mikro i makro okruženja.

prodali neki drugi. ostali će biti prinuđeni da otkriju informaciju čak i kada je ona znatno manje povoljna. zapravo. Termin društveni marketing proširio je svoje značenje i granice nisu sasvim jasne. zaštita potošača sredinau kojoj se odvija marketing aktivnosti permanentno se menja. mada potrošački mentalitet isuviše često ne poznaje i ne priznaje iskusne kupce. kao «strašno» dobra. Društveni marketing se odnosi na proučavanje tržišta i marketing aktivnosti u okviru ukupnog društvenog sistema. Svaki iskusni kupac. poslovne koncepcije marketinga je od značaja. kako kažu nastavnici. Prodavci su varljivi. Primer sa ljudima ilustruje dva važna svojstva signaliziranja između potencijalnih suparnika ( konkurenata) (a) signali moraju biti skupi da se simuliraju i (b) ako neki pojedinci koriste signale da bi preneli povoljne informacije o sebi. i toga ima kod pronicljivih prodavaca koji procene namah potrošača. Zapaža se da neki od potrošača u razvijenim privredama 3 . Počevši od đačke klupe u kojima se deca prikazuju ili kao nevaljala. Osnovno je da marketing treba da ima u vidu ne samo interese preduzeća već i društva. Konzumerizam. Opšta je ocena da će u doglednoj budućnost marketing morati da doprinosi efikasnijem rešavanju nekih ekonomskih i društvenih problema. sa dečjeg aspekta. Marketing mora biti u stanju da se prilagođava. KONCEPT DRUŠTVENOG MARKETINGA 2.1. oni su jednostavno kupci koji najviše vole «rasprodaje rasprodaja» znaju da budu oprezni na preterane tvrdnje o kvalitetu proizvoda. U tom smislu svako poboljšanje marketinga kao ekonomskog procesa poslovne funkcije. mogu da hvale isuviše jedan proizvod da bi.Strane u proizvodno-tržišnom procesu sa istim interesima mogu imati razlićite probleme komunikacije od onih koji imaju različite interese.pak. Promene se ne odigravaju okolo već i u samom preduzeću. Što da ne. 2. To je sasvim prirodan proces i može se naći svuda oko nas. ili. adaptira i modifikuje sa promenama u sredini u kojoj preduzeće obavlja svoju poslovnu delatnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

sve više uvažavaju kvalitet života a ne kvantitet pribavljenih proizvoda i usluga. Područje koje pokrivaju u svojoj aktivnosti organizacije potrošača u svetu teško je precizno definisati jer se one stalno šire. Program aktivnosti uključuje sve od zdravstvene zaštite pri korišćenju prehrambenih proizvoda do zaštite čovekove sredine. Konzumerizam je društvena snaga u odgovarajućoj sredini stvorena da pomogne i zaštiti potrošače. preduzeća i nezavisnih organizacija koje su stvorene da se zaštite prava potrošača. preduzimanjem pravnog moralnog i ekonomskog pritiska na privredu i državu. Jedno je teroija razočaranog potrošača koji otkriva da maksima * potrošač je kralj * više ne postoji ili je ozbiljno ugrožena. Konzumerizam obuhvata nastajanje seta aktivnosti države. Shvatanje po kome konzumerizam postaje međunarodni pokret u meri u kojoj velika preduzeća postaju multinacionalna. U tom smislu se društveni marketing sve više vidi kao snaga za društvene promene. samo delimično objašnjava internacionalizaciju fenomena konzumerizma. Konzumerizam je preokupiran zaštitom potrošača od svih organizacija sa kojima postoji odnos razmene. Dva su se teorijska objašnjenja pojavila u literturi koja se bave pokretom konzumerista. pravo na bezbednost da se bude zaštićen od proizvoda i usluga koje ugrožavaju zdravlje i život potrošača. Program akcije je različit u pojedinom zemljama i raznim organizacijama u pojedinim zemljama. 2. Shvaćen kao nezadovoljstvo potrošača postojećim stanjem stvari. pravo da se bude informisan o zaštiti potošača od loše propagande i da dobijaju informacije koje olakšavaju izbor pri kupovini. 4 . Drugo je teorija manipulisanog potrošača koji je bespomoćan da se suprotstavi manipulaciji svojim potrebama i ponašanjem kao potrošača od strane velikih potrošača. konzumerizam je prisutan u sve većem broju zemalja u kojima se stvaraju organizacije potrošača. koje doprinosi ne samo standardu života već utiče i na kulturne vrednosti i norme. Ističe se potreba snižavanja društvenih troškova. Ove dve teorije mogu u najboljem slučaju da se prihvate kao parcijalna objašnjenja jednog kompleksnog ekonomsko – socijalnog fenomena. Može se smatrati da se u gotovo svim zemljama u programu organizacija potrošača nalazi borba za određena prava: 1.

On im pruža šansu da ostvare neke konkurentske prednosti za okrivanje novih tržišnih segmenata i uvođenje novih proizvoda i usluga na ciljne tržišne segmente. pravo na nadoknadu (konpenzaciju) – da se omogući korekcija (zamena. U dobrom broju zemalja država želi da doprinese svojom akcijom da se poboljša pozicija potrošača u privredi i društvu. 4. Kao dobro rešenje ističe se Švedska u kojoj postoji institucija za potrošače čija je uloga da sprovedu u život zakon o zaštiti potrošača. Nije veliki broj preduzeća i razvijenim tržišnim privredama koja smatraju da nezadovoljstvo potrošača ne treba ozbiljno shvatiti. iako ona igra veoma značajnu ulogu. 5. da se dobije više roba i usluga po konkurentnim cenama. Svojevremo je vladalo mišljenje da su postojanje pokreta potrošača i marketing koncpecija nespojive stvari. 6. Aktivnost se ne ograničava isključivo na pravnu regulative. Na maketingu je da informacije o 5 .2. pravo na zdravu životnu sredinu.3. 2. Daleko je veći broj preduzeća koja ih ozbiljno shvataju i poboljšavaju svoju marketing praksu. Razvijanje koncepta društvenog marketinga Zahtevi koje pokret potrošača upućuje preduzećima dobrim delom se odnose na marketing kao poslovnu funkciju. odšteta ) po žalbi potrošača. pravo da se bira – da se bude siguran. povraćaj robe. Pravna regulative u zaštiti potrošača postoji u dobrom broju zemalja ali postoje problemi u njenoj primeni. kada je to izvodljivo. pravo da se bude saslušan. pravo na obrazovanje potrošača – preko informisanja i preko seminara i 7. da se obezbedi da se potrošačev interes čuje i sa simpatijama razmotri u formulisanuu politike države i da se obezbedi ekspeditivan i fer tretman na sudu. a u granama gde nema konkurencije po fer cenama. Ipak je preovladalo shvatanje da je konzumerizam za marketing orijentisan na preduzeća.

životnu sredinu i društvene troškove i koristi od upotrebe proizvoda. zahteve i ineterese ciljnih tržišta i isporuči željenu satisfakciju. Mora se olakšati pristup potrošačima sa primedbama i sugestijama nadležnim organima u preduzeću. Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. efektivnije. Poslovni marketing može biti orijentisan da doprinese u rešavanju nekih neekonomskih ciljeva društva.zahtevima potrošača ne samo prenese u preduzeća. U dobrom delu literature pravi se razlika između poslovnog i društvenog marketinga. već i da utiče na menadžment preduzeća da se ti zahtevi uvažavaju u donošenju poslovnih odluka. efikasnije nego konkurenti na način da se očuva i proširi dobrobit potrošača i društva. Koncept društvenog marketinga 2 formuliše se i polazeći od pretpostavke da je zadatak preduzeća da ustanovi potrebe. Nema sumnje da je bitno bolje razumevanje potrošača i uslova u kojima oni kupuju i troše odnosno koriste proizvode i usluge. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života. Taj koncept zahteva da preduzeća ugrađuju društvena i etička razmišljanja u svoju marketing 2 isto str 68. Poslovni marketing postavlja pitanje u sledećem obliku: Može li preduzeće uspešno prodati proizvod? Za društveni marketing relevantno je drugo pitanje: Treba li preduzeće da prodaje određene proizvode? Pitanja se postavljaju na ovaj način jer se nastoji da se sagledaju društvene konsekvence marketing odlike dobrobiti potrošača i društva. marketing odluka i akcija. Neophodno je brižljivo reagovanje na sve žalbe. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. 6 . Potrebne su pouzdane informacije i blagovremene reakcije na primedbe potrošača. primedbe i sugestije upućene od strane potrošača preduzeću. Tako se kao primer razlike navodi odluka o uvođenju novog proizvoda u proizvodni program. Pre uvođenja novog proizvoda u proizvodni program potrebno je sagledati eventualne konsekvence na zdravlje potrošača. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci.

Pitanje životne sredine spada u koncept društvenog marketinga. 3. garancije mnogo kraće o igraničenije. 2. Preduzeće. zašto BOSH frižider ima garanciju 2 godine a LG samo jednu. Princip “potpunog otkrivanja” Bazira se na principu da ako neki pojedinci imaju korist od otkrivanja povoljne vrednosti neke osobine. ekonomiste sa 7 . Moraju se često balansirati kompleksni kriterijumi kao što su dobit preduzeća. promena infrastructure preduzeća 1. promena marketing strategije i prilagođavanje etičkog okvira. naprimer. garancije na proizvode pokazuju zašto određeni proizvođači daju garanciju određene dužine za razliku od drugih čije su pak.praksu. Nije dovoljno samo sprečavanje zagađivanja već je potrebno stvarati nove tehnologije za zaštitu sredine. princip limunova ili zašto potpuno nova roba automatski gubi na vrednosti čim izađe iz skladišta/prodavnice. Svrha je ekonomski razvoj koji obezbeđuje zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. satisfakcija zahteva potrošača i javni interes. naime mora voditi računa kako o tržišnim tako i o vantržišnim efektima. Pitanje životne sredine ili tzv. U novije vreme govori se o održivosti sredine što označava praksu prihvatanja politike i stvaranja strategija koje održavaju sredinu i donose dobit preduzeću.. Zeleni marketing dobijaju u poslednje vreme na značaju. drugi će biti primorani da otkriju svoje manje povoljne vrednosti. vrši se sa stanovišta tri kriterijuma: 1. Traži se balansiranje ciljeva marketing strategije sa osetljivošću i brigom za sredinu. Ocena preduzeća koja su pažljiva. Dugo su ekonomisti pokušavali da objasne ovaj fenomen. 2. 1. Nakraju se zadržalo tumačenje Džordža Ekerlofa.

. važnost potrošačke robe kao signala sposobnosti biće različita za različite profesije. na Internetu ih nazivamo virusni marketing. Direktnim email obraćanjem klijentima. dobavljačima i partnerima. September 2001.1.marketing Email marketing je vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integrira kao deo marketing miksa.kosidbanarajcu. limun primerci. po svojoj kupovini.) 8 .. povećanje lojalnosti klijenata. (videti na sajtu sba. 3. Poput virusa. stvarajući pri tome potencijal za eksponencijalni rast izloženosti marketinškoj poruci i njenom utjecaju na primatelje.The #1 most downloaded eBook in history. upadljiva potrošnja kao signal sposobnosti. kupcima.com) 4.berklija koji smatra da su polovni novi automobili. to su tzv. razvoj svesnosti o robnoj marki i dr.com ) Dok u tradicionalnom tržišnom komuniciranju takve modele predstavljaju "poruke od uva do uva". pravovremeno informisanje. takve strategije imaju karakteristiku brzog multipliciranja daljim prosleđivanjem poruke hiljadama i milionima drugih primaocaa.( Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Viralni marketing Kakve zaista imaju veze virusi sa marketingom? Virusni marketing podrazumeva marketinške strategije koje podstiču korisnike da prosljeđuju dobivenu poruku trećim osobama. Odnosno. koji su ubrzo završili. postižu se višestruke koristi za firmu: povećanje prodaje. "lančana pisma" i sl. na tržištu polovnih automobila ( čitaj bilo koja druga roba) zapravo automobili ( roba) sa određenim felerima te su zato njihove cene kao friških polovnjaka niže od prve cne u prodavnici. smanjenje troškova. e.(kao primer pogledati sajt www. 4.

koji će potom. ''Besplatno'' je najsnažnija reč u komunikaciji sa potrošačima. Besplatni e-mail servisi.hotmail.com-a. a potom im pokušajte nešto Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Šaljući e-mailove sa novootvorenog ''besplatnog'' web maila prosleđivati poruke trećim osobama Marketinški cilj pružanja besplatnog e-mail servisa je između ostalog i u tome što korisnici u većini slučajeva moraju posetiti web stranicu pružaoca besplatnog e-mail servisa kako bi se koristili uslugom. jednog od prvih besplatnih pružatelja besplatnih e-mail usluga na Internetu.Klasični primer primene virusnog marketinga možemo videti analizirajući strategiju Hotmail. Produktivna virusna marketinška akcija trebala bi sadržavati sledeće:3 Omogućiti korišćenje besplatne usluge ili proizvoda. strateški je potez jer se na taj način oglašivači mogu direktno putem e-maila obratiti svojoj ciljnoj grupi. Uspešnost virusnog marketinga zavisi od niza elemenata. besplatni softveri koji pružaju izuzetne mogućnosti. kako u oglašavanju na Internetu direktan mailing i newsletter servisi zauzimaju velik kolač u oglašavanju. besplatno daju vredne proizvode i usluge kako bi privukle pažnju.The #1 most downloaded eBook in history) 3 9 . besplatne informacije.com Na dno svakog poslanog e-maila sa njihovog besplatnog servisa automatski dodati rečenicu: "Otvorite besplatni privatni e-mail na http://www. Većina kompanija koja primenjuju modele virusnog marketinga. Strategija je imala sljedeći koncept: • • • • • • Ponuditi besplatan web e-mail servis na http://www.com Sačekati da korisnici šalju e-mailove svojim prijateljima i saradnicima. Time su izloženi reklamama koje se nalaze na web stranici kako oglašivača tako i oglasnih poruka samog pružaoca ''besplatnog'' web maila.hotmail. Jedna od strategija web prodaje kaže:''dajte nešto besplatno svojim korisnicima kako biste im privukli pažnju. Kliknuti na link u poruci koji će ih odvesti na http://www.hotmail. Nadalje. Videti poruku na dnu e-maila.com. gde će potom otvoriti svoj besplatni privatni e-mail i zatim. September 2001. posedovanje baze e-mailova na vlastitom serveru. ali ne tako izuzetne kao ''pro'' verzija. ali se šest osnovnih strategija svakako treba implementirati kako bi osigurali uspešnost kampanje.

com-ove strategije virusnog marketinga bila je u tome što nisu predvideli toliki odaziv kampanje i na vreme osigurali dovoljnu veličinu prostora na serveru za akciju virusnog marketinga. Rezultat komuniciranja putem Netscapea doveo je do preporuka programa na milionima web stranica i milijardama e-mail poruka. 10 . na serveru treba osigurati dovoljne količine prostora inače će preveliki zahtevi korisnika opteretiti i srušiti server. 6. došlo se do zanimljivih rezultata – korisnici su ga odabrali jer su hteli biti drugačiji i ''cool''. Virusni marketing se odlično primenjuje na Internetu iz razloga što je jeftin. Sa marketinškog stajališta poruka mora biti jednostavna i ne preduga kako bi se mogla jednostavno prosleđivati drugima. profitirat će za ostatak života. interaktivan medij. Pomno pripremljen i razrađen plan virusnog marketinga obuhvata parametre uobičajenih ljudskih motivacija. Omogućiti jednostavan transfer poruke drugima – Virusi se šire samo onda kada se lako multipliciraju i brzo šire. zavisno od pozicije te osobe u društvenom životu. besplatni članci i sl. Preduzeće koje sprovodi strategiju virusnog marketinga prakticikuje ''odgođeno zadovoljstvo''. Mediji putem kojim se odašilja naša poruka moraju biti jednostavni za prosljeđivanje drugim osobama: e-mail. širi krug ljudi mogu biti stotine. Iskoristite prednost drugih (dodatnih) komunikacijskih resursa – najkreativnije virusne marketinške akcije iskorištavaju i dodatne resurse kao što su linkovi na drugim web stranicama. ali ako kampanja bude uspešna. 2. 5. 3. jer ćete time omogućiti poruci da se multiplicira. programi za brzo ''skidanje''. Virusni marketing se širi u obliku piramide odozgo. Ukoliko se virus multiplicira samo da sruši server – ciljevi marketinške akcije nisu postignuti. prodati''. kod primene virusnog marketinga pružajući uslugu besplatnog e-maila. hiljade drugih. Naime. Treba smestiti marketinšku poruku u postojeću komunikacijsku mrežu. i na taj način privlače posetioce na njihovu web stranicu. Koristite postojeću komunikacijsku mrežu – svaka osoba ima barem 8 – 12 osoba u svojoj blizini. Analizirajući šta je dovelo do popularizacije Netscapea – danas popularnog pretraživača. web stranica. Osigurati dovoljno resursa da akcije korisnika budu osigurane i sigurne. ''Jeftino'' i ''povoljno'' može dovesti do zainteresiranosti kupaca. Kreirati marketinšku strategiju temeljenu na istraživanju ponašanja ciljne grupe kojoj se obraćamo dovodi do zavidnih rezultata. Istražiti uobičajene motivacije i ponašanje svoje ciljne grupe takođe je važno.1. ali ''besplatno'' će sigurno ubrzati akciju. oni možda neće profitirati u kratkom roku. 4. dostupan širokoj javnosti. Slabost Hotmail. grafika.

i to na globalnom nivou. NA hiljade je kompanija. Osim što snižava uloženi napor i trošak posrednika. Tako distributer sve potrebne informacije može staviti na raspolaganje potencijalnim kupcima 24 sata dnevno. elektronsko poslovanje svakako predstavlja konkurentnu prednost. Jeftina elektronska komunikacija oslobađa mrežne marketare potrebe za fizičkom prisutnošću u obavljanju svoje delatnosti. Affiliate Program Provider . Virusni marketing ima pozitivne rezultate kada korisnik razume i prihvata virusnu poruku i kada je motivisan da je prosleđuje dalje. Time se umanjuje problem mrežnog marketinga– nesposobnost ili nemogućnost tradicionalnih posrednika da osiguraju dovoljan broj osoba koje će poslušati njihovu prodajnu prezentaciju.Prednost virusnog marketinga je u tome što se lako uklapa u ostale marketinške Internet akcije i time postaje važan dio ukupnog plana marketinga. u raznim tržišnim sektorima. APP su akteri na tržištu koji deluju između. Affiliate Marketing Koncept mrežnog marketinga temelji se na komunikaciji. U affiliate marketingu preduzeće deli profit od prodaje sa svojim posrednikom (affiliate) koji je oglašavanjem putem bannera i linkova smeštenih na svojim web stranicama. U odnosu na spori i nisko produktivni tradicionalni način prenosa informacija od osobe osobi. Vrlo je jednostavno postati posrednik (affiliate) na Internetu. tj. moramo prihvatiti činjenicu da neke strategije virusnog marketinga postižu bolje rezultate od drugih. newsletterima. koje provode affiliate marketing i plaćaju Internet posrednicima za dovođenje kupaca na njihove web stranice. (1) preduzeća 11 .2. virusni marketing može dati željene rezultate samo ukoliko je i iskren. uslugama i prilikama za zaradu. Osim nabrojanih elemenata. Internet omogućuje pristup velikom broju potencijalnih kupaca.com-ove daju izvrsne rezultate. emailu ili plaćenim oglasima na internetskim pretraživačima. Ipak. širenju informacija o proizvodima. Affiliate marketing se može definisati kao svojevrsni oblik zajedničkog brandinga putem Interneta. Nekoliko je velikih Affiliate program poslužitelja (eng.APP). 7 dana u nedelji (''24/7''). a jednostavne strategije poput one Hotmail. a za vreme njenog trajanja ponešto i kupiti. 4. preduzeća usmerio kupce.

Ako se potrošaču servira oglašavačka ponuda direktno u elektronski sandučić. te postizanje pozicioniranja neke web stranice i ključnih pojmova vezanih za istu. dakle 4 puta jeftinije. Internetske tražilice preplavljene su prijavljenim web stranicama i pojmovima. Posetioci web stranica privikli su se na grafičke bannere i istraživanja pokazuju da je stepen klikova na bannere sve manji. na vidljivu poziciju bez skrolanja mišem. ako je email profesionalnog izgleda i po svim zakonima i pravilima o *NO SPAM* oglašavanju. za isti trošak se može poslati ista ponuda emailom jedanput nedeljno. Takođe je jeftiniji u poređenju sa ostalim Internet marketinškim kampanjama.koje sprovode affiliate marketing. Dok istraživanja pokazuju da je sve manji broj ljudi koji surfaju netom. Sve je više kompanija i organizacija koji se okreću email newsletter marketingu kako bi nastavili da profitiraju putem Interneta. 4 nav. velika je mogućnost da će potrošač prihvatiti poziv i posetiti web stranicu proizvoda/usluge koja se reklamira. Naravno. i (2) posrednika koji se uključuju u affiliate marketing. Broj oglašivača koji sve teže zadržavaju interes svojih posjetioca u stalnom je porastu. velika većina njih (preko 65%) redovno proverava svoj elektronski sandučić svakoga dana. b) posrednicima informacije o aktualnim ponuđenim proizvodima i uslugama te plaćanje provizije za obavljen posao.delo 12 . APP osigurava full service akterima u ovom vidu Internet mrežnog marketinga: a) preduzećima pružaju oglasni prostor za njihove proizvode i usluge. Email marketing Velika većina oglašavačkih tehnika na Internetu ne daje rezultate kakve su nekada davali.3. Email marketing najproduktivniji je način za povećanje prodaje i za informisanje ciljne grupe kao i stvaranje lojalnosti i branda. 4 4. čini se nedostižnim. Upoređujući cene koštanja direktnog marketinga. najbolja je poređenje da za cenu slanja ponude običnom (puževom) poštom jedanput mesečno.

sada sami upravljaju svojim email newsletter kampanjama i na taj način ostvaruju značajne uštede novca. napredna programska rešenja za email marketing daju brojne pogodnosti preduzećima poput:  praćenja i analiziranja svih email kampanja  segmentisanja baza podataka emailova prema željenim upitima (starost.Preduzeća i organizacije treba što pre da prihvate email marketing ukoliko žele ostati konkurentni u online oglašavanju.  interaktivnost s njegovim primaocima i dr.). Vlasnici mnogih preduzeća rade samostalno email newsletter marketing iz svojih office-a i domova.delo 13 . kao sredstvo komunikacije. prodajnih informacija i sl. Istraživanja pokazuju da email. Email marketing je pre svega vid direktnog marketinga i najbolje rezultate daje ako se integriše kao deo marketing miksa. email marketing je daleko jeftiniji i progresivniji. povećali rezultate te smanjili troškove email newsletter kampanja. dobavljačima i partnerima putem emaila postižu se višestruke koristi:  pravovremeno informisanje. Oni koji su nekada koristili outsource servis za slanje svojih newslettera.  lojalnost. a njegov potencijal u oglašivačkom smislu je vrlo malo iskorišten. pol. Nove tehnologije koje su vrlo produktivankovite i jednostavne za upotrebu omogućuju gotovo svakome da upravlja email newsletter kampanjama za koje su pre bile potrebne usluge profesionalnih IT timova.  povećanje prodaje. funkcija. postaje jedan od njegovih najznačajnih oblika. kako bi imali potpunu kontrolu.  svesnost o robnoj marci. Osim navedenog. Direktnim obraćanjem kupcima. Za razliku od tržišne komunikacije putem drugih medija. grad i dr.  automatsko ažuriranje baze podataka emailova od strane korisnika itd.5 5 nav.

Koncept društvenog marketinga se u literaturi interpretira kao produbljenje marketing koncepta. Kaže se da nastupa vreme gobalne etike. da bi se opstalo treba upravljati etikom i vrednostima u globalnim preduzećima. te se sugerišu 4 stvari: prvo. U savremenoj privredi marketing kao ekonomski proces permanentno doprinosi proširenju i opsluživanju tržišta. dohodak i zaposlenost. Može se reći da je Internet približio ukupnu svetsku ekonomiju stanju savršene konkurencije. etičko ponašanje preduzeća utiče na ljude u svetu i predstavlja donju liniju za ponašanje. marketing odluka i akcija. Uloga marketinga u tržišnoj privredi je da se održava dvosmerno komuniciranje između potrošača i proizvođača. Tako se oni osposobljavaju da se donose kvalitetne odluke u procesu razmene. Stvarajući trište. Iako postoje globalne etičke norme moraju se uvažavati razlike u vrednostima. mora se biti svestan razlika i rešpektovati razne vrednosti u različitim društvima. Ono utiče na dugoročnu rentabilnost preduzeća.ZAKLJUČAK Uspostavljanje sklada između proizvodnje i potrošnje bitno utiče na opštu privrednu ravnotežu. Odnosi se na veće uvažavanje društvenih konsekvenci. Produbljenje marketing koncepcije u smislu koncepta društvenog marketinga treba da doprinese većoj povezanosti privrede i društva. omogužava se proizvodnja veće količine i kvalitenijih proizvoda i usluga. Četvrto. 14 . drugo. moguće je globalno etički poslovati jer postoje neke globalno prihvatljive etičke norme. Moraju se pri tome uvažavati i širi društveni interesi koji dominiraju u tome intervalu vremena. Treće. Marketing treba da nastoji da donese i ocenjuje karakter ispoljenih potreba pre nego što se u preduzeću donese odluka da li da se one zadovolje ili ne. Privreda će efikasnije ostvarivati društvene ciljeve shvaćene ne samo u smislu tempa i structure rasta već i u smislu stvaranja uslova za razvoj kvaliteta života.

e –mail marketing itd 15 . elektronski transfer dobara. promene u informacionoj tehnologiji istovremeno su i preteće i one koje podstiču sposobnosti privrednog subjekta da razvije dugoročne odnose sa svojim kupcima ( marketing relationship ). affiliate marketing.) i unapređuju poboljšanje odnosa omogućujući poslovnim subjektima da se fokusiraju na svoje kupce na individualizovanom globalnom tržištu. kraći kanali distribucije. uticaji informatičkih tehnologija vidljivi su na tradicionalnim metodama marketinga. s bilo koje lokacije. nelinearna promocija. kako bi kupac mogao prikupiti željene informacije i obaviti kupnju. informacijski upravljački sistemi u bazama podataka i sl. Internet omogućuje kupcu izravan kontakt s poslovnim subjektom u bilo koje doba dana i noći. U svakom slučaju. koje se najviše odnose na promociju i oglašavanje : viral marketing. ali je takođe moguće govoriti i o potpuno novoj vrsti marketinga – elektronskom marketingu. Elektronski poslovni sistemi podupiru brojne promene marketinškog sistema (standardizirani proizvodi. U e –marketingu koriste se različite tehnike. niže cene zbog većeg pritiska konkurencije. No.Informacijske tehnologije su iz temelja promenile prirodu marketinga.

Prof. Beograd 2003. Dr. Unleashing the Ideavirus by Seth Godin (Paperback. Momčilo Milisavljević. Beograd 2002.The #1 most downloaded eBook in history 3.Literatura 1. Savremena administracija. Savremena Administracija. 16 . September 2001. MARKETING. Ponašanje potrošača. Maričić. Prof.dr Branko R. 21 izdanje 2.