P. 1
MOTIVACIJA

MOTIVACIJA

|Views: 679|Likes:
Published by Milica Popara

More info:

Published by: Milica Popara on Mar 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

MOTIVACIJA I KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE

ZAKLJUČAK 9.2. MOTIVACIONI CIKLUS 6. STRATEGIJA RADNE MOTIVACIJE 5. LITERATURA 1 2 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 . TEORIJA INSTRUMENTALNOSTI 7. TEORIJA SADRŽAJA 7. KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE 4. SPOLJAŠNJA MOTIVACIJA 7.3. UNUTRAŠNJA MOTIVACIJA 6.2.SADRŽAJ 1. TEORIJE MOTIVACIJE 7. UVOD 2. MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 3.1.1. TEORIJA PROCESA 8. TIPOVI MOTIVACIJE 6.

koja će zavisiti od brojnih faktora: sektora u kome posluje. ali postoji i nekoliko potreba koje bi mogle da se izdvoje kao zajedničke za sve pa ukoliko se ove potrebe zadovolje. postoji mogućnost maksimalnog učinka zaposlenih. Da be se obozbedio odgovarajući kvalitet zaposlenih u preduzeću. Cilj svake organizacije je da razvije motivacione procese i radno okruženje koje će pomoći da pojedinci pokažu rezultate u skladu sa očekivanjima menadžera. koji će svojom razrađenošću i svestranošću dovesti do visoke motivisanosti i zadovoljstva zaposlenih. pa menadžeri imaju ne tako lak zadatak da shvate da svaki čovek u njihovoj organizaciji ima svoje potrebe i da one nisu zajedničke za sve ljude. neophodno je ponuditi odgovarajući nivo zarada. Većena radnika treba da se u manjem ili većem stepenu motiviše. najčešće postavljano pitanje vezano za teorije menadžmenta je kako motivisati ljude? Zaposleni predstavljaju kritičnu vezu između menadžmenta organizacije i proizvoda i usluga kao i potrošača. pa menadžeri moraju da obezbede kontekst unutar koga se mogu dostići visoki nivoi motivacije. odnosno moraju preduzeti mnogobrojne korake kako bi osposobili i razvili svoje radnike. zavisiće uspeh te organizacije. Ipak. ali je to samo potreban uslov – ne i dovoljan. a to mogu postići zadovoljenjem njihovih potreba. a motivacija je jedan od najosnovnijih problema savremenih organizacija. potrebno ih je motivisati. prirode posla. Polazeći od činjenice da uspeh jednog preduzeća ili organizacije zavisi od sposobnosti i motivisanosti njenih zaposlenih. Kako bi uspešno poslovalo.1. a uspeh i montivisanost zaposlenih zavisi od sposobnosti menadžera koji ih vode. pored ostalih motivacija 1 . svako preduzeće mora da pronađe optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene. konkurencije na tržištu radne snage. Svaki čovek ima svoje individualne potrebe. motivacijskih tehnika i strategija postaju nedovojlno fleksibilni. Menadžeri koji se bave koordinacijom i ponašanjem zaposlenih moraju se voditi logikom upravljanja zaposlenima kao i metodom odgovornosti i privrženosti. pripadnošću. poštovanjem i potrebe za samoaktuelizacijom. a to podrazumeva pridobijanje i usmeravanje drugih ljudi da se kreću u određenom pravcu kako bi se ostvarili rezultati. strukture zaposlenih. poseduju veštine i sposobnost potrebnu za uspeh na poslu. možemo zaključiti da ponašanje menadžera je pored ostalog motivisanje zaposlenih. Dosadašnji koncepti motivacijskih sistema. U kom obimu zaposleni razumeju i podržavaju organizaciju i njene ciljeve. Pošto je praksa pokazala da je ključ uspeha jedne organizacije upravljanje ponašanjem zaposlenih. a time istovremeno i ostvariti uspešno poslovanje. pa je potrebno razvijati i uvoditi nove. zatim potrebe za sigurnošću. Da bi zaposleni dali sve od sebe. Kao osnovne izdvojene su fiziološke potrebe. UVOD Pitanje motivacije zaposlenih je jedno od pitanja vezanih za upravljanje poslovanjem koje se u poslednjih nekoliko godina sve češće postavlja i sve više dobija na značaju.

valence / vrednosti / koje pojedinac najviše ceni. MOTIVACIJA I ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Pojmovi motivacije i zadovoljstva zaposlenih su veoma složeni i višeznačni. Iz mnogobrojnih definicija moticvacije kojima obiluje teorija organizacije i upravljanja može se zaključiti da definicija motivacije sadrži tri imenitelja. Stoga se u objašnjavanju i razumevanju ovih pojmova mora prevashodno poći od teorija motivacije koje su razvijene u okviru teorije organizacije i upravljnja. očekivanja da će ono što čini dovesti do takvog ishoda i 3. Dakle. 2. stanje koje želimo da postignemo određenim ponašanjem. Organizacija mora da privuče i ohrabri zaposlene da ostanu u njoj. Pokretači ljudskog ponašanja su raznovrsne potrebe koje nastaju narušavanjem biosocijalne čovekove ravnoteže. Ovakav način rada u kome se radnici osećaju sigurnije. Motivacija je zajednički pojam za sve unutrašnje faktore koji konsoliduju intelektualnu i fizičku energiju. ostvarili. intenzitet i trajanje. Motivacija je veoma složen fenomen koji čini veliki broj činilaca koji utiču da se ljudi u organizaciji ponašaju na određeni način. Čovekove aktivnosti imaju svoj uzrok tj. motivacija može biti moralna i materijalna. ciljno usmeren način. omogućava da organizacija bude aktivna. a menadžeri radnike koji ih podržavaju i slede. motivacione sile koja nastaje kao rezultat očekivanja i valence. ali i rezultata empirijskih istraživanja koja su rađena u svetu i kod nas. da ih podstakne na inovativnost i kreativnost. VROOM: 1. uspešna i produktivna a samim tim vodeća na konkurentskom tržištu. 2 . osnovna uloga menadžera je da prepozna želje zaposlenih i pomogne im da ih zadovolje kroz organizaciju. da im dozvoli da izvršavaju svoje zadatke i da ih stimuliše da prevaziđu rutinu. movere što znači: kretati se.najbolja motivacija zaposlenima je mogućnost da rade ono što se nagrađuje i plaća. imaju osećaj pripadnosti i samopotvrđivanja kroz rad. iniciraju i organizuju individualne aktivnosti i usmeravaju ponašanja i određuju mu smer. Najpotpuniju i najubedljiviju instrumentalnu teoriju motivacije postavio je V. Motivacioni procesi pokreću čoveka na akciju. motiv i cilj tj. Takođe je važna i kontrola motivisanosti zaposlenih jer motivacija predstavlja snage koje deluju na i unutar osobe i uzrokuju da se ona ponaša na specifičan. 2. Sam izraz motivacija potiče od latinske reči moves. ponašanje i delovanje. Ponašanje ljudi u kompaniji često se deli na ponašanje potrebno da bi se ostvarili ciljevi kompanije i ponašanje koje se plaća. tj. naročito da ulažu napore kako bi nešto postigli. pa je važan zadatak menadžmenta uspešno ukrštanje moralnih i materijalnih(ličnih) motiva. Motivacija predstavlja složenu oblast ljudskog ponašanja. Svima nama je poznato da materijalni motivi preovlađuju u odnosu na moralne. Motivacija je traganje za onim što nedostaje ili što je potrebno osobi – traženje zadovoljenja potrebe.

Pošto je čovek socijalno biće on pored biološke. u suprotnom će se osećati odbačeno.  Potrebe za istraživanjem – neki je čak smatraju i urođenom jer se još od malih nogu javlja potreba za upoznavanjem novih i nepoznatih prostora i pojava. javlja se stanje napetosti. nasledne su i javljaju se kod svih ljudi. i tako čitavog života. narušava se funkcionalna ravnoteža u organizmu koju nazivano homeostaza. konstantna telesna temperatura. ulozi i području čovekevog života.  Potrebe za simpatijom – čovek ima potrebu da voli i da bude voljen. svaki čovek želi da se o njemu dobro misli i da ga drugi cene. Funkcionalna ravnoteža se uglavnom održava automatskim delovanjem fizioloških mehanizama. pa se tako stvara nova neravnoteža. Ako se ove fiziološke konstante poremete.  Potreba za promenom – čovek uvek teži za novim iskustvima i doživljajima. ali ako je ta ravnoteža toliko poremećena da je samoregulativni mehanizmi ne mogu uspostaviti. ali se istovremeno troše određeni resursi. Tada čovek preduzima određene akcije kako bi ponovo uspostavio tu ravnotežu. To su:  potrebe za materijama  potrebe za eliminacijom štetnih materija iz organizma  potrebe za snom i odmorom  potrebe za sekundarnim doživljajima Iako su ove potrebe po nastanku biološke one su po načinu zadovoljavanja socijalizovane. shvatanja.  Potrebe za društvom – čoveku je potreban kontakt i interakcija sa drugim ljudima. šećer. mora održavati i socijalnu ravnotežu. PRIMARNE BIOLOŠKE POTREBE – imaju osnovno značenje i neophodne su za čovekov opstanak.norme. u suprotnom. navika i stavova. PRIMARNE SOCIJALNE POTREBE – ove potrebe su stečene i zavise od sredine u kojoj je čovek odrastao i u njih se ubrajaju:  Potrebe za afirmacijom – vezane su za čovekovo samopoštovanje. Svaki čovek ima različite potrebe koje proističu iz njegovih individualnih interesa. Međutim nove aktivnosti uspostavljaju staru ravnotežu. 3 . ukusi. moral i zakoni koji su različiti u različitim društvima.  Potreba za konformizmom – ljudi su spremni da prihvataju pisane i nepisane norme zog skladnih odnosa sa okolinom i svoje društvene sigurnosti. i ako se ne ponašaju u skladu sa tim normama pojavljuje se osećaj krivice. Na način zadovoljavanja ovih potreba utiču i običaji.Organizam normalno funkcioniše ako postoje određene stalne razmere između količina nekih materija u krvi kao što su kiseonik. nezadovoljenje te potrebe će izazvati osećaj usamljenosti. Nezadovoljenje te potrebe izaziva osećaj manje vrednosti. ali ih ipak sve zajedno možemo klasifikovati prema postanku. voda. nelagodnosti i uzbuđenosti organizma.

Ti ljudi su se žalili da nemaju alat koji im je potreban da bi uspešno obavljali poslove koji su im povereni. da znaju šta se tačno od njih očekuje i da sa rukovodiocima imaju otvorenu i konstruktivnu komunikaciju. za neke pojedince su manje a za neke više važne. Čak 19 odsto zaposlenih koji su učestvovali u anketi izjavilo je za sebe da su na poslu «aktivno isključeni». stavova i interesa.SEKUNDARNE POTREBE – to su individualno stečene potrebe. Da ih njihovi šefovi ne slušaju. 4 . Kada se te prepreke otklone. Kada se na elementarne preduslove dodaju i posebne mere za motivisanje zaposlenih. Na kraju. Nazivaju se sekundarne jer se temelje na primarnim potrebama. pa i u empirijskim istraživanjima poistovećuje sa pojmom motivacije. kao i da su daleko manje lojalni firmi. naravno. Rezultati pomenute Galupove ankete identifikuju tri glavna elementa koji demotivišu zaposlene i koje je relativno lako otkloniti. Sekundarne potrebe pojedinci stiču tokom života. Nemoguće ih je klasifikovati jer ih ima koliko i pojedinačnih navika. Jedna anketa koju je pre par godina sprovela Agencija za istraživanje Galup izazvala je svojim rezultatima veliku pažnju poslovne javnosti širom sveta. stvaraju se svi preduslovi za visoku motivaciju. U najvećem broju slučajeva zaposleni će u takvim uslovima sami sebe stalno motivisati za postizanje sve boljih rezultata na radnom mestu. Ova dva pojma su sigurno povezana i u velikoj meri se međusobno uslovljavaju. ovakva demotivisanost zaposlenih rezultira ukupnom štetom koja iznosi između 292 i 355 milijarde američkih dolara godišnje. Prvi korak koji treba načiniti kako bi se povećala motivacija zaposlenih je ukloniti sve prepreke i demotivišuće elemente u radnom okruženju. tj. ali nesumnjivo je i da se razlikuju. Na osnovu ovih rezultata Galup je procenio da globalno posmatrano. da ne znaju šta se od njih očekuje. Zadovoljstvo se često u literaturi. može se očekivati kontinualno poboljšanje poslovnih procesa i. one predstavljaju pravnu pokretačku snagu individualnog ponašanja i ljudi su posebno zainteresovani za njihovo zadovoljenje. kada se zaposlenima omogući da imaju sve alate potrebne za dobro obavljanje poverenih poslova. poslovnih rezultata. u ovom istraživanju takođe je zaključeno da nemotivisani zaposleni primetno više odsustvuju s posla.

4. Zato se u praktičnim okolnostima često istovremeno radi na povećanju motivisanosti i ostvarivanju zadovoljstava radnika.3. s tim što se uvek ima u vidu bazična različitost pojmova. potrebe. obezvrediće da se zaposleni osećaju sigurnije.KAKO MOTIVISATI ZAPOSLENE Danas su široko poznate teorije koje objašnjavaju kada su ljudi zadovoljni poslom i šta ih motiviše da poslove obavljaju na određeni način. Menadžeri kreiraju i prilagođavaju motivatore vodeći o računa o poželjnosti motivatora za njihove zaposlene i pomoću njih usmeravaju i kanališu ponašanje zaposlenih. Uspešni menadžeri kada vode računa o motivaciji zaposlenih u organizaciji oni preduzimaju akcije koje će zadovoljiti želje. Ponašanje ljudi je nešto veoma posebno i kompleksno. da imaju osećaj pripadnosti kompaniji. spremnost da saznaju njihove probleme i da ih rešavaju. a razumeti ga je problem druge vrste. želje. osećaj za realnost i kreativnost stručnjaka koji u konkretnoj situaciji žele da unaprede motivisanost zaposlenih. kroz odgovarajuće organizaciono ponašanje. radnika i na taj način privole radnike da se ponašaju onako kako organizaciji i rukovodstvu odgovara. Motivacija je opšti pojam koji pokriva i pojmove kao što su potrebe. Najčešće se u teorijama moticvacije za rad odvajaju pojmovi zadovoljstvo poslom i motivacija za rad. 5 . Svaka strategija ima za cilj da zadovolji potrebe članova organizacije. nagoni. Međutim veoma je teško reći koja je od strategija najefikasnija. Motivatori su nagrade koje se uvode u radnu situaciju kako bi se zaposleni naveli da se ponašaju na način koji je poželjan za preduzeće a da pri tome zadovolje i svoje želje i potrebe. različite da bi se mogle smestiti u jedan teorijski okvir. jer svaka pokazuje određene efekte s različitim organizacionim situacijama. Praksa je pokazala da je kombinacija poznatih strategija najbolja u procesu radne motivacije. Konkretna rešenja uvek zahtevaju dozu fleksibilnosti. Prva (osnovna) strategija motivisanja je KOMUNIKACIJA. Ipak. a samim tim i osećaj samopotvrđivanja kroz rad za kompaniju. ta tri osećaja su osnovne ljudske potrebe. Nosioci dobre komunikacije moraju biti meandžeri. Posmatrati ponašanje zaposlenih je jedno. težnje. Njihova naklonost prema subordiniranim. ali primena rezultata dozvoljava da se praktični ciljevi integrišu i da se pojmovi motivacije i zadovoljstva približe. ali ni jedna od tih teorija nije dovoljno kompleksna da bi imala vodeću ulogu u tumačenju motivacije za rad. Dobra komunikacija između menadžera i njemu subordinarnih struktura obezbeđuje zadovoljenje elementarnih ljudskih potreba. Radne okolnosti su često vrlo složene. STRATEGIJA RADNE MOTIVACIJE Menadžeri koriste različitu strategiju da bi motivisali ljude na rad. svaka od tih teorija u određenoj meri i određenim okolnostima može da bude primenljiva i korisna.

Jedan od najstarijih načina eliminacije dosade kroz osmišljavanje posla je rotacija. Četvrta strategija radne motivacije zasniva se na MODIFIKACIJI PONAŠANJA. a u zavisnosti od posledica koje takvo ponašanje proizvodi. Da bi strategija primene ponašanja imala pozitivne efekte na radnu motivaciju menadžera mora jasno informisati zaposlene o odnosu ponašanja na poslu. Ova strategija se zasniva na Mekgregorovim teorijama X i Y koji menadžeri imaju prema sebi subordinarnim članovima organizacije. Ako nije potrebna dodatna kvalifikacija za novi posao. onda se radi o delimičnoj rotaciji. radnik se ne zadržava dug vremenski period na istom radnom mestu. požrtvovani i da se identifikuju sa kompanijom sigurno će delovati motivirajuće na radnike. koje se nogu videti na narednom grafičkom prikazu . Tako pojedinac teži da ponavlja ponašanje koje se nagrađuje. Ova strategija ima za cilj smanjenje dosade na radnom mestu. već ga menadžer u toku održanog vremenskog ciklusa preseljava sa posla na posao. Ako se pod sadržajem negativnog X stava podrazumevaju predpostavke o indolentnosti subordinarnih. nije sigurno da će takav stav uvek delovati nemotivirajuće. Treća strategija motivisanja zaposlenih je OSMIŠLJAVANJE I OBOGAĆIVANJE POSLA. o njihovoj nezainteresovanosti za sudbinu kopmpanije. Rotacija podrazumeca višestruku kvalifikaciju zaposlenog. pa se u tom smislu represivno deluje na njih. Ovaj koncept zasniva se na podsticanju određenog ponašanja. a da eliminiše ono koje se kažnjava. MOTIVACIONI CIKLUS Motivacioni ciklus sastoji se iz tri faze. 5.Druga strategija radne motivacije je STAV menadžera prema zaposlenima. Međutim pozivivan stav Y u smislu predpostavki da su radnici vredni.

odnosno dati adekvatnu visoku nagradu za učinak. pa je nova poslednja faza umesto zadovoljstva nezadovoljstvo. odnosno nagradom ponovo proizvodi motiv i tako zatvara krug. a motivacioni ciklus ponovo počinje. Tako da radnik u drugoj fazi motivacionog ciklusa postigne određeni učinak a ne dobije adekvatnu pohvlalu. Na taj način radnik će ztaista poverovati da može više i bolje. TIPOVI MOTIVACIJE Po Hercegu definišemo dva tipa motivacije. unutrašnja motivacija 2. U drugoj fazi te aktivnosti proizvode određeni učinak.Motivacija (nastajanje motiva) Učinak (Ne) zadovoljstvo Povratna sprega 6 Prva faza motivacionog ciklusa je nastajanje motiva. 6. U savremenoj praksi dolazi do modifikacija motivacionog ciklusa. odnosno pokreću se aktivnosti zaposlenog ka ostvarenju određenog cilja. spoljna motivacija . Ako se ovakav ciklus dugo ponavlja može doći do potpunog gubljenja radne motivacije od strane radnika. 1. Ovakav vid motivisanja može imati loše posledice ukoliko menadžer ne zna za meru odnosno kad treba da prekine sa ovakvom motivacijom. pošto je logična posledica učinka određena nagrada. Menadžeri u nameri da što veše iskoriste fizičke i psihološke karakteristike svojih zaposlenih drže ih u stanju permanentne napetosti da mogu da urade više i bolje. a u trećoj javlja se zadovoljstvo radnika učinkom. Predpostavlja se da zadovojstvo radnika efektima sopstvenog rada. apatije i trajnog nezadovoljstva. Najbolje je posle dva ciklusa negativne motivacije već u sledećem ciklusu poslednju fazu zameniti zadovoljstvom.

Weinberg (1984) navodi niz saveta trenerima kako da svojim postupcima povećaju motivaciju ili da izbegnu smanjivanje motivacije. Ona je pod direktnim uticajem organizacije. dela projekta. koju poseduju sva ljudska bića ( postavljanje novih zadataka. odlučivanje) 7  Na motivaciju pozitivno deluje pohvala ( isticanje važnosti uloge svakog pojedinca za postizanje zajedničkog cilja ). . često je pitanje u svakodnevnom životu. direktni materijalni dobici koji doprinose podizanju materijalnog standarda zaposlenika i koje ne dobijaju u plati ili uopšte u obliku novca. priznanja. simboli statusa. te prilagođenosti zahteva svim mogućnostima pojedinca. a zatim uključiti unutrašnje činioce radi postizanja veće motivisanosti i nadprosečne produktivnosti. Spoljašnja motivacija Materijalna odnosno finansijska kompenzacija je sastavljena od različitih oblika motivisanja koja su usmerena na osiguranja i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i finansijskih kompenzacija za rad . nasuprot kritici  Motivacija povezana je i s umećem postavljanja realističkih ciljeva ( ciljevi dostupni uz ulaganje određene količine napora – vidljivi i dostupni ciljevi.Rezultati istraživanja pokazuju da prvo valja rešiti unutrašnje motive radi postizanja prosečne produktivnosti. Teorijske postavke o delovanju niza spoljašnjih i unutrašnjih faktora na promene u motivaciji autori su pretvorili u čitav niz praktičnih saveta. njene politike i prakse. direktni finansijski dobici koje pojedinac dobija u "novcu" 2. 6.Unutrašnja motivacija Kako motivisati ljude. veliki projekat podeljen u male međuciljeve )  Negovati potrebu za istraživanjem. Šest modifikovanih saveta glasilo bi:  Da bi se povećala motivacija potrebno je osigurati dovoljnu količinu uspešnih iskustava  Korisno je dozvoliti članovima tima prihvatanje veće lične odgovornosti za odluke(vođenje dela zadataka. Materijalna motivacija je jedna od osnovnih faktora na kojima se bazira organizacijska praksa motivisanja rada. Napredovanja. plate i druge materijalne kompenzacije vidljivi su mehanizmi alokacije specifičnih nagrada i vrednovanja rada unutar politike i prakse svake pojedinačne organizacije.)  Stvaranje stalnog izazova sposobnostima pojedinca i grupe.1. izmena uloga u timu i sl. S obzirom na stepen materijalnih odnosno finansijskih primanja dve su osnovne vrste finansijskih kompenzacija: 1.

materijalne naknade moraju biti adekvatne uloženom radu i pravedne u poređenju s drugima 7. dovela je do potpune reorganizacije. a radni standardi moraju biti ostvarivi 2. potrebno je razraditi i sistem nematerijalnih podsticaja za rad koji zadovoljavaju raznolike potrebe ljudi u organizacijama. veća neformalnost i socijalna jednakost. povećanje plate mora direktno i neposredno slediti povećanje radnog učinka i poboljšanja radne uspešnosti 8 6. razlike u plati između dobrih i loših radnika moraju biti značajne da bi stimulisale dobar rad.Novac je najstariji i "najočigledniji". Uz materijalne kompenzacije koje čine osnov motivacionog sistema. Razvijene su brojne nematerijalne strategije poput dizajniranja posla. upravljanje pomoću ciljeva. Postavi li se plata u neposrednu funkciju povećanja produktivnosti rada. . uvažavanje. ukljanjanje formalnih. statusnih i funkcionalnih barijera u komunikacijama i dr. priznanja. koje zajedno sa materijalnim strategijama čine celovit motivacioni sistem. povećanje materijalne naknade mora biti dovoljno veliko da opravda dodatni napor koji se ulaže 5. dolazi do činjenice da svako povećanje plate ne vodi i povećanju proizvodnosti. sistem nagrađivanja mora se zasnivati više na pozitivnim nego na negativnim posledicama radnog ponašanja 4. Politiku dobrih međuljudskih odnosa moraju pratiti privlačne nadnice i podsticajne plate jer su motivacija i plata usko povezane. napredovanja u poslu. Za većinu ljudi su sve važnije tzv. Nesumljivo je i jedan od vrlo značajnih problema koji privlači sve veću pažnju zbog velikog uticaja koje ima na rad i odnosa u radu. Zato je nužno slediti sledeće postavke delovanja materijalnog faktora i sistema plaćanja na efikasnost individualnog rada i radni učinak: 1. participacija. Vrlo rašireni mehanizmi motivisanja jesu i sigurnost i stalnost zaposlenja. stil menadžmenta. priznanje i feedback. promene klime i kulture i ukupnih odnosa u savremenim preduzećima. fleksibilno radno vreme. a istovremeno i najuniverzalniji način motivisanja za rad. Traganje za nemogućnostima povećava motivacije i interese za rad i razvitak organizacije zaposlenih. status i dr. usavršavanje i razvoj kulture i dr. materijalne nagrade moraju biti povezane uz one pokazatelje radnog izvršenja na koje pojedinac može uticati. mora postojati jasna veza između rezultata rada i nagrada 3. potrebe višeg reda kao što su razvoj i potvrđivanje. organizacijska kultura. a neke već uz samu pripadnost preduzeću. Kompenzacije kao ukupne naknade koje zaposleni dobijaju za svoj rad u preduzeću vezane su uz rezultate rada.

McCillilandov model postignuća • Potreba za dostignućem . teorija instrumentalnosi 2. 9 Teorija sadržaja Ove teorije obuhvataju faktore koji podstiču. Četiri poznata motivaciona modela su:     Masovljeva hijerarhija potreba Alderferov ERG model McCillilandov model postignuća Hercbergov model dva faktora 1. Masovljeva teorija hijerarhije potreba • • • • • Fiziološke potrebe ( zarada i lični život ) Potreba sigurnosti i zaštite ( kvalitet nadzora. ostvarenje. napredovanje na poslu. sigurnost na poslu ) Potreba naklonosti i pripadanja grupi ( međuljudski odnosi. i još uvek je. Alderferov ERG model • • • Egzistencijalne potrebe ( hrana. status ) Samopotvrđivanje ( izazov posla. vazduh. plata ) Potrebe za povezivanjem ( dobri međuljudski odnosi na poslu ) Potrebe rasta ( lični razvoj i doprinos poslu ) 3. teorija sadržaja 3. politika kompanije i upravljanje kvaliteta nadzora ) Uvažavanje i status ( unapređenje. široko prihvaćena i može biti uspešna u nekim okolnostima. usmeravaju i zaustavljaju ponašanje osobe. odgovornost ) 2. TEORIJE MOTIVACIJE Teorije motivacije mogu biti klasifikovane na sledeći način: 1. teorija instrumentalnosti tvrdi da ljudi rade samo za novac.7. teorija procesa Teorija instrumentalnosti Instrumentalnost je verovanje da ako radimo jednu stvar ona će voditi drugoj. Teorija pretpostavlja da će osoba biti motivisana da radi ako su nagrade i kazne direktno povezane sa njenim rezultatima. uslovi rada. U svakom najgrubljem obliku. priznanje. Motivacija korišćenjem ovog pristupa bila je.

beneficije. priznanje. radni uslovi itd. napredovanje i odgovornost ) Higijenski faktor ( politika kompanije. kupovinu o Porede situacije u kojima se nalaze sa sitiacijama u kojima se nalaze drugi i tako određuju jednakost u nekoj razmeri . Model jednakosti Model se fokusira na osećanju pojedinca u vezi s tim koliko pravedno je tretira u poređenju s ostalima.• • Potreba za pripadanjem Potreba za moći 4. administracija. Različite osobe imaju različite potrebe i ciljeve Pojedinci donose odluke na osnovu njihove ocene da li će određeno ponašanje voditi do željenih izlaza   2. plata.   Kombinacija snaga u pojedincu i onih iz okruženja određuje ponašanje Pojedinci odlučuju kako će se ponašati u organizaciji iako individualno ponašanje ograničavaju mnogi faktori. Hercbergov model dva faktora • • Motivacioni faktor ( posao. Model očekivanja Četiri pretpostavke u vezi sa uzrocima ponašanja u organizacijama obezbeđuju osnovu za ovaj model. jednakost i postavljanje ciljeva.) 10 Teorija procesa Tri najpoznatija modela procesa motivacije su očekivanje. Model sadrži dve osnovne pretpostavke: o Pojedinac procenjuje svoje odnose na isti način kao što procenjuje bilo kakvu npr. da li doći na posao i koliko raditi. Ljudi donose dve vrste odluka. 1.

Model postavljanja ciljeva Proces postavljanja ciljeva jedan je od važnih motivacionih alata koji utiču na zaposlene u organizaciji. Osnovne karakteristike ovog modela su: • • • • • • • Izazov Moderatori Medijatori Performanse Nagrade Satisfakcija Posledice U principu to je to. Vidimo se sutra.Model je baziran na poređenju dve varijable ULAZA i IZLAZA. Javi kako je proslo.ti slobodno uradi. 11 ZAKLJU .ako mislis da nesto treba dodati-oduzeti. 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->