PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i. tekstovima iz de~je {tampe. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja. tako da ono bude te~no i prirodno. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora. radom na raznovrsnim tekstovima.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis... i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. Tokom ~etvrte etape. jednostavnih. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom. enciklopedijama . re~i u re~enici pi{u se odvojeno. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto. nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti. Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza.“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova. 6 . velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. tj. usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. Isto. te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova.

filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine. a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku.“7 6 7 Prosvetni glasnik. da upoznaju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. pozori{nu i filmsku umetnost. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe.com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. istinoqubivosti. razvijawe. 7 . ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti. postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail. sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto. do`ivqavawe. pozori{nih. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno. ohrabrewe.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti. ideje i sve drugo ~ega se setite. razumevawe. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela.

izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog. 8 . Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. slu`ewe kwi`evnim jezikom. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog. pismeni radovi. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. Pravilno. kori{}ewe razli~itih medija. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. razgovor. izgra|ivawe de~jeg rukopisa. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i. ~itko i uredno pisawe. ^itawe i rad na tekstu. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. 2. tematske diskusije. ilustracija. usavr{avawe tehnike ~itawa. Dramatizacija. ilustracije. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. razgovor o posmatranom. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima. IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. ilustracija. motori~ke ve`be. Razgovor. Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata. usmeno izlagawe. rad na ilustrovanim slovaricama. Rad na tekstu. 50 50 3. pismeni radovi. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. smi{qawe pri~e. slovima. pismeni radovi. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. ~itawe brzinom normalnog govora). recitovawe. prepri~avawe.

nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. 15. 20. 5.. 35. 22. 13. 10. Sre}a.. 16. 20. 28. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 3. 24. 28. 8. 11. 25. 36. nedeqa 9 . 24.. 4. bioskop. 9. 39. Poklon. 19. 23. 2. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. 1. 23. 6. 4. 17. 34. 25. 26. 27. 27. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 29. 14. 22. 8.. 5. autobus. 32. 32. 37. 38. 7. 3. 6. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. 34. 15. 37. 31. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te. 38. voz. 29. 33. 13. 7.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 16. 40. 7. 17. 36. 12. Radost. 19. 26. 30. 11. 31. 30. 18. 9. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. 21. 33. zoo-vrt. 14. 12. 2. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. 10. 40. 39. 35. 18. 21.

4. friz. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. zadatak. dopuwalka vuk. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. 43. Azbuka ‡ upoznavawe. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. doma}i zadatak ‡ Mi{. 54. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). ilustrovawe. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. 1. friz. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. pi{em). pi{em). pi{em). friz (Pi{em. 17. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. pi{em). zadatak. Obrada teksta Mrav ‡ T. pec. Agajev. friz (Pi{em. 19. 5. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. 47. 53. 13. friz. 12. pi{em). doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. 58. rad na diferenciranim zadacima. friz. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). zagonetka. doma}i zadatak (Pi{em. 57. 18. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. friz. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz. 15. friz (Pi{em. 49. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz (Pi{em. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. pi{em. 10 . 9. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. Tajc. pi{em). brzalica. razbrajalica Eci. 6. peci. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. Obrada teksta Na moru ‡ autori. 7. zagonetka je`. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). pi{em). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 44. friz. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Iza svakog imena tajna je skrivena. Obrada teksta Je`i} ‡ T. 52. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. friz. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. friz. Agajev. zadatak. rad na diferenciranim zadacima. 59. friz (Pi{em. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. 55.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa slova za ~itawe. 11. narodne izreke Ka`e se… . pi{em). friz. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. 16. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. friz. 3. 14. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). friz. zagonetka sat. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. 56. 42. 50. friz. friz. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). tekst Recept za pekmez ‡ autori. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 48. 2. 10. friz. 45. pi{em). 51. Recitovawe pesme Gozba. 8. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). 46. friz (Pi{em.

b. V (Pi{em. Obrada grupe pisanih slova G. crtawe jelke (^udna mi ~uda). Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. 74. pi{em). Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. 68. K. zadaci (Pi{em. 80. 36. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. 37. 83. 77. rad na diferenciranim zadacima. O. zadaci (^udna mi ~uda). ^. pi{em). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. w. 27. pi{em). doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). g. 29. R. 42. Obrada grupe pisanih slova B. doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. Druga grupa pisanih slova A. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). 34. Obrada grupe pisanih slova D. E (Pi{em. u (Pi{em. 79. Q. Prva grupa pisanih slova I. 43. 40. 41. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. rad na diferenciranim zadacima. Recitovawe pesme Bombona. 78. 38. S. zadaci. 63. Obrada grupe pisanih slova N. k (Pi{em. 30. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. 67. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). Tre}a grupa pisanih slova Z. pi{em). 69. 70. 22. rad na diferenciranim zadacima. Obrada grupe pisanih slova W. 73. dopuwalka. pi{em). zadaci. pi{em). 66. Krotov. Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. 75. ispremetana slova (Pi{em. 61. 25. 76. ilustrovawe (^udna mi ~uda). 65. pi{em). 11 . doma}i zadatak ‡ informativni tekst. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. crtawe (^udna mi ~uda). 32. [. c (Pi{em. 23. M. zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). pi{em). Govorna ve`ba Nova godina (slika). doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. oboj dugu (^udna mi ~uda). 21. rebusi. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). pi{em). friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. rad na diferenciranim zadacima. Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). zadaci (^udna mi ~uda). r (Pi{em. pi{em). Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. ^etvrta grupa pisanih slova J. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. T (Pi{em. zadaci (^udna mi ~uda). 24. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. n. 72. 82.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. C. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 31. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). 39. 33. 26. pi{em). 81. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. 28. P. L. U. 71. d. Krotov. 35. zadatak (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 64. Pisana slova koja smo nau~ili. Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. 62. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. 20. q (Pi{em.

F. doma}i zadatak. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. zadaci (^udna mi ~uda). Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. Zmaj. |. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. x. pi{em). ` (Pi{em. 7. Pisawe velikog slova. 46. 101. 105. 50. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. 9. 48. 47. zagonetke. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. 85. 89. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. Obrada grupe pisanih slova H. Posledwa grupa pisanih slova \. 4. 49. J. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. 3. f (Pi{em. 96. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Obrada teksta Au. h. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ dopuwalka. doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). 1. 95. 90. 102. Obrada teksta Mati ‡ J. 16. 6. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. 98. 11. }. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. 2. 13. 12 . 15. zagonetka (^udna mi ~uda). X. 44. 45. Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. rad na diferenciranim zadacima. 104. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. pi{em). 99. 10. Zmaj. 86. 103. Zmaj. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). J. Obrada grupe pisanih slova ]. pi{em). IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. 97. J. Zmaj. 87. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. dopuwalka. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. 93. Filipova. 14. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. 100. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. 106. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. 12. @. Izbor iz poezije ‡ J. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 92. J. 88. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Re~i sa suprotnim zna~ewem. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. Re~i sa sli~nim zna~ewem. 5. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. 8. 94. doma}i zadatak.

39. doma}i zadatak. 117. 108. Re~i sa uve}anim zna~ewem. doma}i zadatak. doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. 113. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. 19. 132. 120. Timotijevi}. 111. doma}i zadatak. 127. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. 27. 115. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. 124. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. 116. 33. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. 35. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. 133. 44. 17. Vladesku. 23. 40. 109. 126. 37. 38. 34. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. doma}i zadatak. 36. doma}i zadatak. 110. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 131. 20. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. 28. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. Radovi}. 41. obrada teksta Ja sam ~udo video. Jeremi}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 129. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. 29. 121. 134. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 130. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. 32. 25. doma}i zadatak. 45. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. 18. 21. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. 26. 135. 114. 13 . 122. 123. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. doma}i zadatak ‡ rebus. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. 112. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. 125. Zmaj. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. 43. 128. 118. 31. 30. 22. J. 24. 42.

70. 66. 146. doma}i zadatak. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). Obrada teksta Rva~i ‡ B. doma}i zadatak. 58. 153. 151. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. 156. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 158. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 162. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. 64. 69. doma}i zadatak. doma}i zadatak. Sutejev. 160. 46. 138. 56. 155. 52. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 154. 67. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. 63. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. 72. 57. 157. 14 . 164. 60. 144. 55. 62. 165. 50. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. 47. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 54. 145. 141. 163. 59. 71.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. Ovde je isplanirano 75 ~asova. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. 74. 68. 75. 140. 61. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). Timotijevi}. 147. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. doma}i zadatak. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 139. 137. 48. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Timotijevi}. 161. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 49. 149. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. doma}i zadatak. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. doma}i zadatak. 148. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. 143. 150. 51. poslovice. 73. Obrada teksta Brodi} ‡ V. Barjaktarevi}. 142. 152. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. Zmaj. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. J. 65. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. doma}i zadatak. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. Barjaktarevi}. 53. doma}i zadatak. zagonetke. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. brzalice). doma}i zadatak. 159.

U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. Dete. mogu da pri~aju o sebi. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). OVO SAM JA (str. u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. • U~enici koji to `ele. ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. 4). UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str. 1. Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima. Ako u~iteq oseti da je potrebno. a zatim ih zapisuju. ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). 15 . U~enici sa table „prepisuju“ datum. Pre nego {to zapo~nu crtawe. na~inom rada i sl. mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. 2. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1.

mama. nenametqivim sugestijama…). U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. 3.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. uzavri nam mleko. na~in ogla{avawa…). U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. u stvari. DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. Dobro jutro. 6). DOLE. ustani polako. • U~enici koji to `ele. podsti~e ih osmehom. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. MOJA PORODICA (str. 4. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. pitawima. Dobro jutro. a zatim objasniti {ta je to. bako. deda. tata. mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. pitawima. da ne govorimo svi uglas. doma}i zadatak. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. • Doma}i zadatak Pro~itati. Oni koji to `ele. ako `ele. Dobro jutro. Dobro jutro. LEVO. re~ima. Oni koji znaju da pi{u. nenametqivim sugestijama…). Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro. i tebi i nama. Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. 16 . podsti~e ih osmehom. ~uj zvowavu sata. to da pro~itaju. seko. da ne upadamo drugima u re~ i sl. Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. donesi nam meda.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele. Zatim prepisuju naslov i datum. • U~enici kroz igru pokazuju levo. • U~enici „prepisuju“ naslov. Oni koji to `ele. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima. crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. MOJA [KOLA (str. a {ta desno. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. ku}u i sl. dole. datum. Va`no je da ne nacrta igra~ku. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. 17 . a onda crtaju {kolu. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu). • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. mo`e to da uradi kod ku}e. 1). {ta je dole. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. U~enici ~itaju zahteve. 8. 5. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. Oni koji to `ele. • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. {ta je levo. desno. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. desno (do 20 minuta). dole. a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. levo. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. gore. Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. da ga u~enici ne bi kopirali. na slovo.).

• Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. na isti na~in ispisuju re~ RIS. Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. ^AS (str. Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). a u~enici ih u horu imenuju. NEDEQA 6. SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). 8. 7. onda je to slovo (A ‡ slovo). Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. • „^itawe“ slova iz slovarice. Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. bez prizvuka. pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str. zatim prepisuju naslov. U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. • U~enici otvaraju uxbenik na str. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. Ako ka`u da je to slovo A. \A^KA TORBA (str. u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. a kod „~itawa“ slova. da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. ~asa). SLOVO. a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. • Otvoriti uxbenik na strani 10. SOK. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. Kod imenovawa. a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. GLAS. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. mewaju}i wihov redosled. Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). Po{to zakqu~imo da je auto PLAV.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. Mewaju}i redosled slova. RE^) ‡ 2. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. a da ih zatim vrate u xepi}. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. • Slede}e tri slike ‡ OKO. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa). na odgovaraju}e mesto. napi{u re~ RIS.

• Pitati u~enike: „[ta rade. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E. Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. 12. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. SUTRA. 3. 10. a {ta uve~e. {ta u podne. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta). • ^itawe zapisanih re~enica. • Sledi ~itawe re~enica. DANAS. PREKOSUTRA (str. a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. NA[A U^IONICA (str. U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. u podne i uve~e. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. 9. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. Onda ~itaju napisane re~enice. tako da ih svi mogu pro~itati. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. Ve`ba treba da traje do 5 minuta. PREKOSUTRA). Pitati u~enike {ta rade ujutru. nedeqa (re~i `enskog roda). Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. 12). • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. NEDEQA 11. a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. To je re~enica. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. a potom neka crtaju. DANAS. petak (re~i mu{kog roda). tobogan). 14). JU^E. Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. 19 . utorak. ~etvrtak. pa ih prepisuju. 15). DANI U NEDEQI (str. Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). SUTRA.) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. mo`e je iskoristiti. na primer. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. subota.

po~ev od ponedeqka. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. Eri}a. Zatim otvaraju uxbenik (str. ‡ Golub gu~e. ‡ @aba kreke}e. D. Govorna ve`ba na osnovu slike. str. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. 20 . 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. ^itawe pesme Vile. ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. U~enici ~itaju re~enice. Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. 20). PIJACA ‡ JESEN (str. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. U~enici. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. 17). J. Zmaja (uxbenik. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. 14. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. 15. Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. 13. Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). ‡ Sviwa grok}e. ‡ Koza meke}e. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. ‡ Petao kukuri~e.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. uz u~iteqevu pomo}. ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom. 18). Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi.

gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. a onda ih ~itaju. Volim da jedem {qive. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo. \. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. u. Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. f). }. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. |. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. @IVO ‡ NE@IVO (str. E. a u~enici to prepisuju.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. U~enici ove re~enice ne prepisuju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. Od we se pravi xem. a zatim crtawe i pisawe. • Doma}i zadatak: (str. ^itawe re~enica. U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. a potom ih prepisuju. j. F. 22‡23) (jabuka. b. jagoda. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova. B. 18. 17. a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. Otvaraju stranu 21. VO]E ‡ VO]WAK (str. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. pa upore|uje malo i veliko slovo. 4. NEDEQA 16. (Npr: [qiva je qubi~asta. ]. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). U. 21 . • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). r. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice. R. a {ta nije `ivo. U~enici okre}u slova svojih slovarica. J. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). a. Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. e. POVR]E (str. • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki.

Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). Govorna ve`ba na osnovu slike. VOZ… (str. Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. a naposletku ~itaju pri~u. Sastavqawe spiska za kupovinu. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. BIOSKOP. ~itawe natpisa. 22 . Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. 22. a onda ih ~itaju. U PRODAVNICI (STR. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. 20. NEDEQA 21. Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. Govorna ve`ba na osnovu slike. Re{avawe rebusa. Sledi crtawe. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). AUTOBUS. 1.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. ZOO-VRT. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. Zapisivawe izostavqenih naziva. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str. U~enici ~itaju natpise. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. 5. 23. sa osvrtom na zdravu hranu. Prona}i prilog br. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom.

Igram se sa psom. 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. Primeri de~jih radova 23 . Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. 72). 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. str. a onda ih ~itaju. Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. a onda je zajedni~ki re{avaju. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. 25. Kratak razgovor o pesmi. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. Kreativni centar. 24. Na str.

Pre nego {to po~nu da pi{u. NEDEQA 26.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. a onda ih ~itaju. a onda to ~itaju. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili. ZANIMAWA (str. a onda ih ~itaju. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. jasne. prema sopstvenom izboru. Doma}i zadatak. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. 24 . Slike treba da budu velike. lepe. kom{ije. Re{avawe zagonetki. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. KU]NI QUBIMCI (str. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. prijateqi) u~enika. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. a onda to ~itaju. Zatim. Sledi crtawe ku}nog qubimca. 27. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. precizne. 6.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. ^itawe re~enica. 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica. 25 .

Sledi pisawe pri~e. SRE]A. 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. ZOOLO[KI VRT (str. MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. 7. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. ~itawe te pri~e i crtawe. a onda to ~itaju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29. POKLON… (str. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 30. Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). Upu}ujemo u~enike na prilog br. RADOST. NEDEQA 31. smeste u odgovaraju}i kavez). 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i.

Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). 32. jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. te }e ih pro~itati. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina. tako|e napisana malim slovima. u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom.) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. {ta taj natpis zna~i itd. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. 27 . a oni samostalno sastavqaju re~enice. Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. 33. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika). Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). 50. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice.) Str. Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. birati re~i i sastavqati nove re~enice. (trajawe najvi{e 15 minuta). RED RE^I U RE^ENICI (str. 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). Kada pro~itaju natpis. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu. kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci. a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom). PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str.

‡ P~ele prave med. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. 56) sa pravom bibliotekom. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. BAJKA (str. U~enici ~itaju re~enice. ‡ Meda se sladi medom. U~enici ~itaju natpise s polica. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. 35. ako za to u {koli ima uslova. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. U~enici otvaraju uxbenik (str. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. Npr. Stoga izvodi tri u~enika. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. ~okolada. Na kraju se bavimo ilustrovawem. 28 . a onda ih ~itaju. kao i naslove pojedinih kwiga. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. 34.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki.

Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. SUPROTNOSTI (str. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci.). SVEMIR (str. ^itawe zanimqivosti. kosa ‡ duga~ka/kratka. 8. ^itawe radova koje su napisali u~enici. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. 61). Re{avawe zadatka u raketi. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. sa akcentom na prikazanim suprotnostima. koje najvi{e vole da koriste i za{to. 29 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. 37. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. u~enici ~itaju ono {to su napisali. NEDEQA 36. gore/dole i sl. Rad u uxbeniku (str. svetla/tamna. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. 64). AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. 63). 57). ^itawe natpisa. bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. Ako za to postoji mogu}nost u {koli. 39. Samostalan rad u~enika (str.) ^itawe onoga {to je napisano. 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i. ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. 38. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir. Samostalan rad u~enika (str. ^itawe radova koje su napisali u~enici.

66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. ^itamo pri~u jo{ jedanput. 4. Samostalan rad u~enika (str. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. 30 . pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto. a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. Ponovo ~itamo re~enice. a zatim ~itawe. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. 67).

• Rad na frizovima. obja{wewe simbola za re~nik. friz. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. simbol). pi{em i ^udna mi ~uda (boja. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. (Sve treba da traje do 15 minuta. (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak (Pi{em. 4. • Rad na diferenciranim zadacima. 1. pi{em). Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). • Rad na frizovima. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). Obrada teksta Na moru ‡ autori. 31 . • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. (Sve treba da traje do 20 minuta. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). friz. • Rad na frizovima. friz. • ^itawe prve grupe pisanih slova. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em. • Samostalan rad na zadatku. friz. pi{em). • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima. Azbuka ‡ upoznavawe. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika). • Samostalan rad na zadatku. 44. pi{em). • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. • Rad na frizovima. razgovor. 2. 5.) 42. • Rad na diferenciranim zadacima. pi{em. Iza svakog imena tajna je skrivena.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em.) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ Mi{. • ^itawe re~enica. • ^itawe teksta Na moru. friz (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak. • ^itawe pesme Kuca ka`e. 3. ~itawe u~eni~kih radova. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. rad na diferenciranim zadacima. • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. • ^itawe Azbuke. 45. • Doma}i zadatak. razgovor. ~itawe u~eni~kih radova.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. • Doma}i zadatak. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). upore|ivawe sa {tampanim slovima. kratak razgovor o tekstu. 43. rad na diferenciranim zadacima.

• Samostalan rad na zadatku. razgovor. • ^itawe tre}e grupe pisanih slova. • Rad na frizu. • ^itawe druge grupe pisanih slova. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). 50. 48. • Doma}i zadatak ‡ frizovi. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. pi{em). pec (^udna mi ~uda).) • ^itawe razbrajalice Eci. peci. peci. • ^itawe pesme Gozba. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. Agajev. 47. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. • Rad na frizovima (Pi{em. razgovor. friz. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). (Sve treba da traje oko 15 minuta. brzalica. • Rad na diferenciranim zadacima. 51. friz (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Mrav ‡ T. friz. • Rad na diferenciranim zadacima. • Zagonetka. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. ~itawe u~eni~kih radova. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. razgovor. pi{em). ~itawe u~eni~kih radova. 9. razgovor. Recitovawe pesme Gozba. tekst Recept za pekmez ‡ autori. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. 10. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe tekstova [iri. 8. razbrajalica Eci. friz.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. • Rad na diferenciranim zadacima. pec. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. upore|ivawe sa {tampanim slovima. friz (Pi{em. • ^itawe teksta Zavrzlama. 49. doma}i zadatak ‡ friz. friz. 46. 6. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • ^itawe teksta Mrav. • Recitovawe pesme Gozba. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. • Rad na frizu.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. (Sve treba da traje oko 15 minuta. 7. • ^itawe teksta Pekmez. napisanog pisanim slovima. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima. zagonetka. • Rad na frizovima. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. pi{em). 32 . doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. • Rad na diferenciranim zadacima. 11.

• Prepisivawe prepri~anog teksta. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. • Zagonetka.) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). razgovor. friz (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. narodne izreke Ka`e se… . razgovor o tekstu. friz. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. pi{em). • Rad na frizovima. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).) • ^itawe teksta Pada sneg. • Rad na frizovima. Obrada teksta Je`i} ‡ T. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. pi{em). 12. pi{em). razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). friz. • ^itawe teksta Je`i}. • ^itawe teksta Nezgoda. 54. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. napisanog pisanim slovima. • Samostalan rad na zadatku. • Zagonetka. • ^itawe teksta Zima. Agajev. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). friz. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima. 15. 55. • Rad na frizovima (Pi{em. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. • Rad na frizovima. 33 . 53. • ^itawe posledwe grupe pisanih slova. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 56. upore|ivawe sa {tampanim slovima. ~itawe u~eni~kih radova. zagonetka je`i}. • Rad na frizovima. 16. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke. 13. (Sve treba da traje do 15 minuta. zadatak. 14. 52. • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Te`ak zadatak. ~itawe u~eni~kih radova. friz. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. ^etvrta grupa slova za ~itawe. • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. (Sve treba da traje do 30 minuta.

• Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). napisanog pisanim slovima. • Rad na frizovima (Pi{em. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. pi{em). 17. • Rad na frizovima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. Tajc. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). 60. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. razgovor o tekstu. III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Vuk. 17). • ^itawe teksta Svet. 61. • Zagonetka. • ^itawe teksta Mali brata. rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. • ^itawe teksta Sat mla|eg brata. zadatak. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. • Rad na frizovima (Pi{em. pi{em). 62. • ^itawe teksta Slon i mi{. • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. friz (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. (Sve treba da traje oko 25 minuta. pi{em). 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala.) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. (Sve treba da traje oko 30 minuta. napisanog pisanim slovima. friz. Zmaj. napisanog pisanim slovima. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. zagonetka ‡ sat. pi{em). ilustrovawe (^udna mi ~uda). pi{em). ~itawe u~eni~kih radova. dopuwalka vuk. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. • Rad na frizovima (str. razgovor.) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). 59. 18. (Sve treba da traje do 15 minuta. napisanog pisanim slovima. friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. J. • Rad na frizovima (Pi{em. ilustrovawe. 34 . friz. • Rad na diferenciranim zadacima. 58. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 21. ~itawe u~eni~kih radova. friz (Pi{em. friz (Pi{em. 19. pi{em). 22. • Samostalan rad na zadatku. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. 20. pi{em). • Rad na diferenciranim zadacima.) • ^itawe teksta Cve}ar. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na frizovima. pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em.

• ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone. zadaci (^udna mi ~uda). • Pisawe ozna~enih re~i. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). L. 64. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. • Pisawe slova. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). O.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. 68. ~itawe re~enica. M. O. 29. • ^itawe re~enica. pi{em). 27. E (Pi{em. pi{em). T (Pi{em. pi{em). prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. Recitovawe pesme Bombona. L. pi{em). Tre}a grupa pisanih slova Z. 28. pi{em). • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. rad na diferenciranim zadacima. 26. rad na zadacima (^udna mi ~uda). 69. 66. 25. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). ilustrovati je. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. re~i i re~enica. • Obrada druge grupe pisanih slova A. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). Druga grupa pisanih slova A. T (Pi{em. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. re~i i re~enica. • Pisawe re~enica i re~i (str. • Pisawe slova. Krotov. razgovor o tekstu. 35 . V (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). E (Pi{em. [. 24. re~i i re~enica. P. P. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). • Recitovawe pesme Bombona. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. 19). doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. rad na diferenciranim zadacima. • Pisawe slova. 23. III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. Krotov. V (Pi{em. • ^itawe re~enica. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Moderan Sne{ko. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Prva grupa pisanih slova I. • Obrada prve grupe pisanih slova I. pi{em). doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). 65. 67. • Rad na diferenciranim zadacima. Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. • ^itawe napisanih re~i. [. M. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. • ^itawe re~enica. • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe pri~a. • Samostalan rad na pisawu pri~e.

• Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). prema odluci u~iteqa. 30. • Prepisivawe. 75. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • Ilustrovawe. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). ^. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. • Rad na zadatku. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. • ^itawe teksta Poledica. zadaci. • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. ~ipkane. 31. u (Pi{em. • Prepisivawe teksta. 74. • Re{avawe rebusa. 72. • ^itawe odgovora. g. n. • Obrada grupe pisanih slova G. 33. • Ilustrovawe teksta u pet slika. pi{em). zadaci (Pi{em. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). pi{em). re~i i re~enica. U. ispremetana slova (Pi{em. pi{em). 76. svilene. 73. 36. g. U. hirur{ke. 36 . • Pisawe slova i re~i. zadatak (^udna mi ~uda). S. Obrada grupe pisanih slova N. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ilustrovawe (^udna mi ~uda). ^ (Pi{em. ^etvrta grupa pisanih slova J. pi{em). gumene. n. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J. • Obrada grupe pisanih slova N. R. S. Obrada grupe pisanih slova G. • Pisawe slova. u (Pi{em. pi{em). rebusi. • Pisawe slova i re~i.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. pi{em). 71. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. ko`ne. • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. pi{em). crtawe (^udna mi ~uda). Pisana slova koja smo nau~ili. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. • ^itawe. doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). • Pisawe sastava. R. • ^itawe re~enica. • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. r (Pi{em. r (Pi{em. 34. 32. 35.

b. • Rebus. 37 . • Rad na zadacima. • Zanimqivost ‡ obja{wewe. pi{em). pi{em). C. • ^itawe. 37. • ^itawe teksta Lav i mi{. • Prepisivawe teksta. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. • Jezi~ka igra. zadaci. c (Pi{em. • Zagonetka. c (Pi{em. d. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. w. 42. 41. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). • Pisawe slova i re~i. Obrada grupe pisanih slova B. 40. • Zagonetka. ~itawe odgovora. 78. 81.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. k (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. 82. q (Pi{em. b. • Prepisivawe teksta. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 80. razgovor o tekstu. • ^itawe teksta Hleb. 38. K. 77. K. zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). q (Pi{em. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. k (Pi{em. • Obrada grupe pisanih slova B. d. Q. • Pisawe slova i re~i. • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova D. w. 79. • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova W. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. zadaci (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. • Samostalan rad na zadatku. Obrada grupe pisanih slova D. crtawe jelke (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. 39. Q. Obrada grupe pisanih slova W. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). pi{em). C. pi{em). Govorna ve`ba Nova godina (slika). oboj dugu (^udna mi ~uda). • Pisawe slova i re~i. • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda).

dopuwalka. • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. 43. 48. • Zanimqivost. pi{em). • Slavna li~nost. • Obrada grupe pisanih slova ].PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 46. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. • Rad na diferenciranim zadacima. zadaci (^udna mi ~uda). ` (Pi{em. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. • Doma}i zadatak. razgovor o tekstu. 88. razgovor o pesmi. • Razgovor o Bo`i}u. razgovor o tekstu. @. rad na diferenciranim zadacima. {to je {kola zgodna. • Rad na diferenciranim zadacima. F. • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. zadaci (^udna mi ~uda). 85. • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci. 45. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova H. 47. zagonetka (^udna mi ~uda). 86. • Dopuwalka. • Obrada grupe pisanih slova H. rad na diferenciranim zadacima. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). • Prepisivawe teksta. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. • Zagonetke. • Pisawe slova i re~i. pi{em). pi{em). Obrada grupe pisanih slova ]. f (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. F. rad na diferenciranim zadacima. 38 . • Doma}i zadatak ‡ rebusi. • Pisawe slova i re~i. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. pi{em). • Ne{to za radoznale. f (Pi{em. h. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. razgovor o tekstu. 87. @. 84. ` (Pi{em. zagonetke. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. }. Obrada teksta Au. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 44. • Prepisivawe teksta. }. h. • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. • ^itawe teksta Au. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. • Rad na diferenciranim zadacima.

Prilikom crtawa „{ara“. prema kompleksnom postupku. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Pisawe slova i re~i. 49. x (Pi{em. razgovor o tekstu. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. x.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. • Ilustrovawe. Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. 50. |. ~itawe u~eni~kih radova. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. dopuwalka. • Dopuwalka. • Prepisivawe teksta. 90. predvi|eni Planom i programom. u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. |. pa sve do 90. ali ima i izuzetaka. ~asa). Posledwa pisana slova \. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. 39 . pi{em). usvajaju prva pisana slova. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. pi{em). X. X. Na taj na~in se. • Obrada grupe pisanih slova \. ~asa. Obavezni tekstovi za prvi razred.

U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. • Objasniti pojmove pesma i stih. ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. 94. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92. na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. • U~enici recituju pesmu. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. doma}i zadatak. • Upoznavawe sa novim uxbenikom. Zmaj. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). 4. umesto kompletne strukture obrade teksta. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. 2. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. 93. 5. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). Recitovawe pesme @aba ~ita novine. 3. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 40 . • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. 1. 95. ja `murim ‡ vi gledate. J. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. Re~i sa suprotnim zna~ewem.

• ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Zmaj. J. J. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. • Objasniti pojam strofa. Izbor iz poezije ‡ J. 97. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 41 . brz. • Rad na zadacima u uxbeniku. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. • Obja{wewe pojma vreme radwe. 10. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. Zmaj slavna li~nost. 102. • Objasniti pojam glavni lik. a isto zna~e. Filipova. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. J. 100. izra`ajno ~itawe i sl. 98. prepri~avawe. doma}i zadatak. • Pro~itati dve do tri pesme J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. Zmaja (po izboru u~iteqa). 6. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. 8. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. • Doma}i zadatak. {argarepa i sli~no). Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). 9. 96. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 7. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. J. 99. 101. • Doma}i zadatak. 12. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. 11. • Doma}i zadatak. Re~i sa sli~nim zna~ewem. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. Zmaj. dramatizacija. J.

po `eqi u~iteqa. 14. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). Obrada teksta Mati ‡ J. 107. bez dopisivawa izostavqenih slova. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. 104. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. 13. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. Grupisawe pesama prema temi. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. 105. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ose}aju i do`ivqavaju. 16. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. Zmaj. 17. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. 18. J. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. IGRA 103. 108. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. ako je to potrebno. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. 106. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. 42 . Zmaj naj~e{}e pisao o deci. • Rad na zadacima iz uxbenika. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). 15. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. `ivotiwama i o prirodi.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 113. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). 19. 24. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • ^itawe i razgovor o tekstu. 23. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. ^itawe teksta. doma}i zadatak. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 111. 22. doma}i zadatak. Rad na zadacima iz uxbenika. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. • Postavqawe pravila i ~itawe. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. • Doma}i zadatak. 112. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. 110. IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. Doma}i zadatak. 20. 43 . 21.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. 114. • Postavqawe pravila i ~itawe. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}.

• ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). • ^itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. 29. • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 44 . 30. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. izra`ajno ~itawe i sl. Zmaj. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 117. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. 116. prepri~avawe. J. pesma U gostima mo`e se i otpevati. TU DRVO POSADI 119. 118. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. • Postavqawe pravila i ~itawe. 26. doma}i zadatak ‡ rebus. • Doma}i zadatak. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. 28. 25. • Pisawe sastava. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • ^itawe i razgovor o tekstu. dramatizacija. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. razgovor o prole}u. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Doma}i zadatak. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. 120. 27.

doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. lomi grane…). Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. 38. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Doma}i zadatak. 126. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. 35. Kada je vetar lo{ (oluja. 31. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. obrada teksta Ja sam ~udo video. IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 125. • Doma}i zadatak. Vladesku. seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. 123. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. doma}i zadatak. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. u kojima ima vi{e slika nego teksta. 127. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). 128. 36. 122. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 37. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. 45 . 124. • Ilustrovawe. Radovi}. doma}i zadatak. 32. 33. 34. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. • Doma}i zadatak.

izvo|ewe zakqu~ka. pti~ica. Timotijevi}. dramatizacija. • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. • ^itawe i rad na tekstu. 131.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). prepri~avawe. izra`ajno ~itawe i sl. nazivi biqaka…). • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). juna~i}. • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 46 . • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). • Usmeno prepri~avawe teksta. • Prona}i primere iz neposredne okoline. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). • Izvo|ewe zakqu~ka. • Rad na zadatku iz uxbenika. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. 130. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 41. 39. doma}i zadatak. ran~i}). Re~i sa uve}anim zna~ewem. • Ilustrovawe. • ^itawe u~eni~kih radova. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti. ~itawe odgovora. • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. 129. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. 132. • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. 42. • Doma}i zadatak. 40.

48. kakvi su im utisci o predstavi i sl. situacijama. 46. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. 47. pravili Sne{ka. 138. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ukra{avali u~ionicu…). J. 43. 139. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 44. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 136. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 137. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima. tj. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. doma}i zadatak. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. ukra{avali pano. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. • ^itawe teksta po ulogama. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. 135. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. 49.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima.). • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. Pitati u~enike. doma}i zadatak. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. Zmaj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. `ivotiwe jedna drugoj pomagale. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 47 . 45. 134. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.

• Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 53. zagonetke. Obrada teksta Brodi} ‡ V. 142. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak).Da li vam se rad svi|a? . Treba ih podsticati pitawima: . IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 143. 48 . • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 50. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. 52. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • Doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. 56. 141. 54.[ta vam se posebno dopalo? . • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. 55. • ^itawe teksta. • ^itawe u~eni~kih radova. 144. a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • ^itawe teksta. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 145. 51. • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. • Kratak razgovor o stripu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Sutejev. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. poslovice. 146.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. doma}i zadatak. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. • ^itawe teksta. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe teksta. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. • ^itawe u~eni~kih radova. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. • ^itawe teksta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. 58. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe teksta U~iteq. 49 . 63. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. • Doma}i zadatak. 149. 151. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. • Doma}i zadatak. 59. 57. 152. 61. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 153. doma}i zadatak. doma}i zadatak. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 150. princezama. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Dramatizacija. 60. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. kratak razgovor o pozori{tu. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. da je bilo lepo/pozitivno). • Rad na zadacima. 148. 62. doma}i zadatak. a da se u wima govori o prin~evima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e.

zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. pravcatu princezu. izra`ajno ~itawe i sl. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. • Analiza recitovawa. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Doma}i zadatak. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. zabavnu. prepri~avawe. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. J. 67. ako je u mogu}nosti. 65. 66. Zmaj. str. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 64. 4). Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 154. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. • Pojedina~no recitovawe. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. dramatizacija. 157. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. TO JE TEK ONAKO 155. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. 158. U~iteq za taj ~as mo`e. 50 . Barjaktarevi}. Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. 156. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. Barjaktarevi}. • ^itawe tekstova i razgovor. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). • ^itawe u~eni~kih odgovora. 68. Timotijevi}. • ^itawe teksta.

Timotijevi}. 69. ~aj. doma}i zadatak. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. • Doma}i zadatak. a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. 73. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. 162. Obrada teksta Rva~i ‡ B. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. • ^itawe teksta i analiza slika. kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. 71. 161. kao i da li ih u~enici koriste. 74. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak). podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. {ta rade kad se upla{e. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 51 . • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. • Doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima. 163. 159. vitaminski napici…). Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. 70. 72. 160. • ^itawe u~eni~kih sastava. npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. 164. • ^itawe tekstova i razgovor. • ^itawe u~eni~kih odgovora. puding. bez definisawa). koga naj~e{}e zovu u pomo}). • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika.

• ^itawe u~eni~kih odgovora. 75. koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. • ^itawe teksta i razgovor. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. 52 . 165. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor.

Prilog 1 .

Plivam. Skijam. Pravim Sne{ka Beli}a. Vozim bicikl. Igram {kolice. Zakucavam ekser ~eki}em. [e}kam se. Grudvam se.Prilog 2a Umivam se. . Igram lasti{. Bri{em tablu. Pijem vreo ~aj. Berem cve}e i miri{em ga. Vozim rolere. Perem zube ~etkicom. Izvodim penal. Pewem se na drvo. [etam psa. Fotografi{em.

Mazim ma~ku.Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Su{im kosu fenom. Tu{iram se. ^itam kwigu. . Pletem drugarici pletenicu. Lepim sli~ice u album. Seckam nokte makazicama. Razgovaram telefonom. Jedem bananu.

O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}. – Београд : Креативни центар.000 copyright © Kreativni centar. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel. Чуда ми чуда. 2008 (Београд : Бранмил). Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. изд. 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse. – 1. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2. Београд 371. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS.344-028. / faks: 011 / 38 20 464. Вукајловић. Причам ти причу / [Зорица Стојановић. пишем. . : илустр.000. dr @ivojin Stanoj~i}.3::003. Зорица Вукајловић]. Filolo{ki fakultet. – 52 стр. ISBN 978-86-7781-635-3 1.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. – Напомене и библиографске референце уз текст. 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. profesor razredne nastave. – Тираж 2. Пишем. 38 20 483. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“.SR-ID 149715212 .31(035) СТОЈАНОВИЋ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful