PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. tj. 6 . Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza.“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom. te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih. radom na raznovrsnim tekstovima. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. re~i u re~enici pi{u se odvojeno..PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti. velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova. trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto. tako da ono bude te~no i prirodno.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u. i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. Isto. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora. jednostavnih. tekstovima iz de~je {tampe.. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja. Tokom ~etvrte etape. Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. enciklopedijama . re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom.

^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto.“7 6 7 Prosvetni glasnik. a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku. razvijawe.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati. pozori{nih. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe. 7 . ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti. do`ivqavawe. ohrabrewe. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke. sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom.com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. da upoznaju. istinoqubivosti. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno. pozori{nu i filmsku umetnost.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. razumevawe. ideje i sve drugo ~ega se setite.

~itawe brzinom normalnog govora). pismeni radovi. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). ~itko i uredno pisawe. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i. pismeni radovi.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. ilustracije. kori{}ewe razli~itih medija. Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata. ^itawe i rad na tekstu. ilustracija. rad na ilustrovanim slovaricama. pismeni radovi. Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. slu`ewe kwi`evnim jezikom. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. motori~ke ve`be. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. ilustracija. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. 2. razgovor o posmatranom. recitovawe. smi{qawe pri~e. prepri~avawe. tematske diskusije. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe. daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. Pravilno. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. slovima. 8 . Rad na tekstu. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog. Dramatizacija. izgra|ivawe de~jeg rukopisa. 50 50 3. razgovor. Razgovor. usavr{avawe tehnike ~itawa. usmeno izlagawe.

26. 13. 33. autobus. 33. 24. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. 38. 22. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. 2. 18. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 23.. 31. Radost. 27. 17. 29. 17. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 16. 4. 9. 28. 2. 25. 9. 20. 14. 3. 8. 38. 26. 12. nedeqa 9 . 12. 28. 19. voz. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. 3. 19. 25. 34. 8. zoo-vrt. 37. 29. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te. 24. 23. 6. bioskop. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. 32. 39.. 7. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. Poklon.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 10. 1. 39.. 36. 30. 13. 6. 27. 31. 11. 15. 21. 30. 4. 35. 15. 40.. 7. 5. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. 7. 21. 37. 35. 11. 16. 18. 40. 10. 20. 14. 34. 22. 36. 32. Sre}a. 5.

friz (Pi{em. 5. Tajc. 14. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. 59. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. zagonetka sat. 53. Recitovawe pesme Gozba. 48. pi{em). doma}i zadatak ‡ Mi{. 18. 9. friz (Pi{em. pi{em). Iza svakog imena tajna je skrivena. 2. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 52. 51. friz. 58. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). zadatak. 13. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. 16. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). 10. brzalica. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). friz (Pi{em. ^etvrta grupa slova za ~itawe. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. 57. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. Agajev. zagonetka. pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. pi{em). 45. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. zagonetka je`. peci. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. 3. 56. friz (Pi{em. pi{em). Obrada teksta Je`i} ‡ T. 10 . obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. 15. doma}i zadatak (Pi{em. Obrada teksta Na moru ‡ autori. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. 42. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 47. friz. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. dopuwalka vuk. friz. friz (Pi{em. 4. friz. tekst Recept za pekmez ‡ autori. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). friz. narodne izreke Ka`e se… . zadatak. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. pec. 17. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. pi{em). 49. friz. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. 11. pi{em). ilustrovawe. friz. 46. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). razbrajalica Eci. 43. 1. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 6. Agajev. 54.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. friz. friz. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. 8. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. Obrada teksta Mrav ‡ T. friz. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). friz. zadatak. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 44. friz. friz. 7. 12. friz (Pi{em. 19. Azbuka ‡ upoznavawe. 50. doma}i zadatak ‡ friz. pi{em). 55.

71. friz. 77. 25. C. 66. 72. pi{em). pi{em). 22. 27. 70. zadaci (^udna mi ~uda). r (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. pi{em). 34. Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. pi{em). u (Pi{em. U. ilustrovawe (^udna mi ~uda). 35. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. V (Pi{em. 67. 61. zadaci. rad na diferenciranim zadacima. d. Q. Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. n. 29. c (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. Obrada grupe pisanih slova G. b. Obrada grupe pisanih slova B. Obrada grupe pisanih slova W. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). zadaci. K. 20. 21. 64. g. 11 . 26. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. rad na diferenciranim zadacima. 82. 74. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. pi{em). doma}i zadatak ‡ informativni tekst. 33. w. zadaci (Pi{em. S. 69. zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. 31. 62. 75. 63.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. pi{em). 24. ^. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). L. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. 30. 81. [. 83. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. 23. 79. oboj dugu (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova N. ispremetana slova (Pi{em. pi{em). 41. Obrada grupe pisanih slova D. M. 28. 37. E (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). O. rebusi. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). 65. ^etvrta grupa pisanih slova J. zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). 38. crtawe (^udna mi ~uda). pi{em). crtawe jelke (^udna mi ~uda). Krotov. zadatak (^udna mi ~uda). 76. 68. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). Krotov. q (Pi{em. k (Pi{em. 78. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. 80. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. pi{em). 43. 36. friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. Pisana slova koja smo nau~ili. Druga grupa pisanih slova A. R. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). T (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. P. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Govorna ve`ba Nova godina (slika). 39. Recitovawe pesme Bombona. Prva grupa pisanih slova I. 42. 40. dopuwalka. 32. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). Tre}a grupa pisanih slova Z. 73.

3. rad na diferenciranim zadacima. 46. 95. dopuwalka. 97. 47. 15. 86. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. 103. 99. 5. 10. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. doma}i zadatak. ` (Pi{em. f (Pi{em. @. 13. |. 88. F. doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). 100. 16. rad na diferenciranim zadacima. 94. zagonetke. pi{em). 2. 101. Zmaj. Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. 12. Re~i sa sli~nim zna~ewem. 49. zagonetka (^udna mi ~uda). 93. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. Izbor iz poezije ‡ J. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 105. Pisawe velikog slova. 92. 6. Posledwa grupa pisanih slova \. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova ]. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. X. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 14. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. 50. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. pi{em). Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. J. 106. 90. Zmaj. 87. zadaci (^udna mi ~uda). }. 4. pi{em). 8. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. J. IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. 1. Obrada teksta Au. 98. 102. 11. 44. 96. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Zmaj. 85. Zmaj. Obrada grupe pisanih slova H. x. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. rad na diferenciranim zadacima. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. 48. J. J. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. h. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. 9. Filipova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. 7. doma}i zadatak. 45. 12 . doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. 89. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. 104. Obrada teksta Mati ‡ J. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. Re~i sa suprotnim zna~ewem.

40. 31. doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 111. 121. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. doma}i zadatak ‡ rebus. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. 36. 130. 30. 28. Radovi}. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. doma}i zadatak. 131. 117. 42. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. 25. doma}i zadatak. 124. 18. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. 120. 115. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 127. 32. 134. 29. doma}i zadatak. 116. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. 128. 109. Timotijevi}. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. 23. J. 114. 110. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. doma}i zadatak. Jeremi}. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. 34. 20. 41. 19. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. 35. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. 22. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. 126. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. 21. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. doma}i zadatak. 43. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. obrada teksta Ja sam ~udo video. 27. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. 135. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. 38. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. 112. 39. 13 . 44. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. 122. 129. 132. Zmaj. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. 123. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. 17. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. doma}i zadatak. 125. 37. 118. 24. 133. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. 113. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Re~i sa uve}anim zna~ewem. 108. 26. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 45. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. Vladesku. 33.

doma}i zadatak. 159. 165. 61. 149. 137. 14 . 48. 52. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. doma}i zadatak. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). 143. 62. Ovde je isplanirano 75 ~asova. 146. 54. doma}i zadatak. 140. poslovice. 142. 75. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). 158. 57. 71. Timotijevi}. Barjaktarevi}. 53. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. 72. Obrada teksta Brodi} ‡ V. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 64. 148. doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. 74. 55. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. Barjaktarevi}. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. 65. 50. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 157. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 147. 154. Zmaj. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. 162. 58. 56. 59. 60. J. Obrada teksta Rva~i ‡ B. 68. 49. 69. Timotijevi}. 66. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. 163. 155. 153. doma}i zadatak. doma}i zadatak. Sutejev. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. 145. 144. 139. brzalice). doma}i zadatak. 46. 51. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. 138. 152. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak. 47. 141. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. 164. 150. 70. 156. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. doma}i zadatak. zagonetke. 67. 73. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. 151. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. 160. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. 63. 161. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}.

~itawe neke pesme ili kratke pri~e. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. a zatim ih zapisuju. OVO SAM JA (str. 15 . Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. mogu da pri~aju o sebi. u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. 2.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. na~inom rada i sl. Pre nego {to zapo~nu crtawe. U~enici sa table „prepisuju“ datum. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. 4). Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. • U~enici koji to `ele. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). Ako u~iteq oseti da je potrebno. ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima. 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). 1. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1. • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str. Dete. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima.

na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. ustani polako. da ne upadamo drugima u re~ i sl. Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. DOLE. Dobro jutro. tata. pitawima. na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. a zatim objasniti {ta je to. donesi nam meda. nenametqivim sugestijama…). mama. Dobro jutro. 4. deda. 3. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. Dobro jutro. ako `ele. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. re~ima. na~in ogla{avawa…). Oni koji znaju da pi{u. Oni koji to `ele. Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. to da pro~itaju. ~uj zvowavu sata. LEVO. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. u stvari. pitawima. DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. podsti~e ih osmehom. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak Pro~itati. podsti~e ih osmehom. nenametqivim sugestijama…). pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. da ne govorimo svi uglas. MOJA PORODICA (str. 16 . 6).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. i tebi i nama. bako. Dobro jutro. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. seko. uzavri nam mleko. • U~enici koji to `ele.

ku}u i sl. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu). {ta je levo. na slovo. Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. levo. gore. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). mo`e to da uradi kod ku}e. Va`no je da ne nacrta igra~ku. Oni koji to `ele. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. 17 . desno (do 20 minuta). U~enici koji znaju i `ele da pi{u. 5. crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. dole. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. da ga u~enici ne bi kopirali.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele. a onda crtaju {kolu.). Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. U~enici ~itaju zahteve. 1). • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. a {ta desno. a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. MOJA [KOLA (str. • U~enici kroz igru pokazuju levo. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. Oni koji to `ele. 8. {ta je dole. • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. dole. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor. Zatim prepisuju naslov i datum. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. datum. • U~enici „prepisuju“ naslov. desno. a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima.

Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. 7. Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). a u~enici ih u horu imenuju. Kod imenovawa. NEDEQA 6. ~asa). Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. mewaju}i wihov redosled. onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. na isti na~in ispisuju re~ RIS. Ako ka`u da je to slovo A. a kod „~itawa“ slova. RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. a da ih zatim vrate u xepi}. • Otvoriti uxbenik na strani 10. U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. • U~enici otvaraju uxbenik na str. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. • Slede}e tri slike ‡ OKO. napi{u re~ RIS. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. • „^itawe“ slova iz slovarice. Mewaju}i redosled slova. \A^KA TORBA (str. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa). Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. onda je to slovo (A ‡ slovo).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. na odgovaraju}e mesto. zatim prepisuju naslov. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. RE^) ‡ 2. Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). ^AS (str. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). Po{to zakqu~imo da je auto PLAV. 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str. SOK. GLAS. SLOVO. samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom. a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. 8. bez prizvuka. pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova.

12). pa ih prepisuju. subota. Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. a {ta uve~e. U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. PREKOSUTRA (str. DANI U NEDEQI (str. Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. • Sledi ~itawe re~enica.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. Ve`ba treba da traje do 5 minuta. NEDEQA 11. Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. NA[A U^IONICA (str. 15). petak (re~i mu{kog roda). 14). 12. To je re~enica. 19 . a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru. • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. na primer. DANAS. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu. nedeqa (re~i `enskog roda).) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E. • ^itawe zapisanih re~enica. (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. tako da ih svi mogu pro~itati. a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. DANAS. PREKOSUTRA). JU^E. 9. a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. {ta u podne. 10. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta). Onda ~itaju napisane re~enice. mo`e je iskoristiti. Pitati u~enike {ta rade ujutru. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. u podne i uve~e. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. ~etvrtak. • Pitati u~enike: „[ta rade. tobogan). SUTRA. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. SUTRA. a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). 3. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. utorak. a potom neka crtaju.

Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. ‡ Petao kukuri~e. Eri}a. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. ‡ @aba kreke}e. 13. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. Zatim otvaraju uxbenik (str. ‡ Koza meke}e. 14. ‡ Golub gu~e. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. 20). J. Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi. 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. str. U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. 18). 17). Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. U~enici. 20 . Govorna ve`ba na osnovu slike. Zmaja (uxbenik. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom. U~enici ~itaju re~enice. te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. uz u~iteqevu pomo}. U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. PIJACA ‡ JESEN (str. D. ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. ‡ Sviwa grok}e. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. ^itawe pesme Vile. 15. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. po~ev od ponedeqka.

U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. ]. U~enici ove re~enice ne prepisuju. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno. 22‡23) (jabuka. r. j. R. F. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. POVR]E (str. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. a potom ih prepisuju. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). e. a {ta nije `ivo. f). gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). B. 21 . U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. pa upore|uje malo i veliko slovo. 17. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. Od we se pravi xem. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). • Doma}i zadatak: (str. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). E. a onda ih ~itaju. u. |.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. (Npr: [qiva je qubi~asta. Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. Otvaraju stranu 21. J. jagoda. Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo. • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. a zatim crtawe i pisawe. 18. NEDEQA 16. ^itawe re~enica. U. }. b. Volim da jedem {qive. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice. \. 4.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. U~enici okre}u slova svojih slovarica. a u~enici to prepisuju. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. a. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. @IVO ‡ NE@IVO (str. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. VO]E ‡ VO]WAK (str. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova.

1. Re{avawe rebusa. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. 23. Sastavqawe spiska za kupovinu. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. U PRODAVNICI (STR. U~enici ~itaju natpise. a naposletku ~itaju pri~u. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. 5. Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. 22 . NEDEQA 21. Zapisivawe izostavqenih naziva. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). ZOO-VRT. AUTOBUS. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. ~itawe natpisa. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. BIOSKOP. 22. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. Govorna ve`ba na osnovu slike. Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. Prona}i prilog br. VOZ… (str. a onda ih ~itaju. Govorna ve`ba na osnovu slike. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. sa osvrtom na zdravu hranu. Sledi crtawe. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). 20.

37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar. a onda je zajedni~ki re{avaju. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. a onda ih ~itaju. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. 25. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. 72). Kreativni centar. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. 24. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. Igram se sa psom. str. Na str. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. Primeri de~jih radova 23 . Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. Kratak razgovor o pesmi.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. Sledi crtawe ku}nog qubimca. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. kom{ije. ZANIMAWA (str. prijateqi) u~enika. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. Re{avawe zagonetki. a onda to ~itaju. precizne. 24 . a onda ih ~itaju. lepe. Slike treba da budu velike. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. prema sopstvenom izboru. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. NEDEQA 26. Zatim. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili. Pre nego {to po~nu da pi{u. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. 27. jasne. a onda to ~itaju. 6. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. a onda ih ~itaju. KU]NI QUBIMCI (str. Doma}i zadatak.

U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica. ^itawe re~enica. 25 .

Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). POKLON… (str. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. Sledi pisawe pri~e. ZOOLO[KI VRT (str. MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. SRE]A. RADOST. 7. a onda to ~itaju. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. smeste u odgovaraju}i kavez). Upu}ujemo u~enike na prilog br. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. NEDEQA 31.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29. 30. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . ~itawe te pri~e i crtawe.

U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. a oni samostalno sastavqaju re~enice. (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str. 32. Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika).) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. (trajawe najvi{e 15 minuta). Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita. te }e ih pro~itati. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. tako|e napisana malim slovima. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu. a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. RED RE^I U RE^ENICI (str. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom). 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. 33. Kada pro~itaju natpis. {ta taj natpis zna~i itd. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. 27 . Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima.) Str. Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina. pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. birati re~i i sastavqati nove re~enice. a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci. 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. 50.

‡ Meda se sladi medom. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki. Npr. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. 28 . 34. Stoga izvodi tri u~enika. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. U~enici ~itaju natpise s polica. 35. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. BAJKA (str. U~enici ~itaju re~enice. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. kao i naslove pojedinih kwiga. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. 56) sa pravom bibliotekom. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. ~okolada. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. U~enici otvaraju uxbenik (str. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. ‡ P~ele prave med. ako za to u {koli ima uslova. Na kraju se bavimo ilustrovawem. a onda ih ~itaju. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str.

^itawe radova koje su napisali u~enici. 29 . 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. 57). Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. svetla/tamna. 39. ^itawe zanimqivosti. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir.) ^itawe onoga {to je napisano. 63). Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. 38. sa akcentom na prikazanim suprotnostima. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. Ako za to postoji mogu}nost u {koli. 64). kosa ‡ duga~ka/kratka. u~enici ~itaju ono {to su napisali. Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i. koje najvi{e vole da koriste i za{to. NEDEQA 36. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. Re{avawe zadatka u raketi. ^itawe radova koje su napisali u~enici. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. gore/dole i sl. 61). Samostalan rad u~enika (str.). SUPROTNOSTI (str. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. 37. SVEMIR (str. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci. ^itawe natpisa. Rad u uxbeniku (str. 8. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. Samostalan rad u~enika (str.

a zatim ~itawe. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. Samostalan rad u~enika (str. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. 30 . Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Ponovo ~itamo re~enice. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. 4.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. 67). ^itamo pri~u jo{ jedanput. 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto.

upore|ivawe sa {tampanim slovima. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. 44. pi{em i ^udna mi ~uda (boja. • Doma}i zadatak. 5. Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima. simbol). rad na diferenciranim zadacima. 31 . • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. friz. pi{em). • ^itawe pesme Kuca ka`e. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). • Samostalan rad na zadatku. • Rad na diferenciranim zadacima. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. • Rad na diferenciranim zadacima. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em.) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta. pi{em. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. friz. ~itawe u~eni~kih radova. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. • ^itawe teksta Na moru.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. pi{em). obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. • Samostalan rad na zadatku. 43. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 4. friz. • Rad na frizovima. friz (^udna mi ~uda). • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. razgovor. • Rad na frizovima. 1. 2. rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. doma}i zadatak ‡ Mi{. (Sve treba da traje do 15 minuta. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika). doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. doma}i zadatak (Pi{em. 3. razgovor. • ^itawe Azbuke. kratak razgovor o tekstu. 45. • Doma}i zadatak. • ^itawe re~enica. • Rad na frizovima. Obrada teksta Na moru ‡ autori. friz. • Rad na diferenciranim zadacima. (Sve treba da traje do 20 minuta. Iza svakog imena tajna je skrivena.) 42. Azbuka ‡ upoznavawe. • Doma}i zadatak. pi{em). • ^itawe prve grupe pisanih slova. • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. obja{wewe simbola za re~nik. • Rad na frizovima.

• Rad na diferenciranim zadacima. 48. ~itawe u~eni~kih radova. tekst Recept za pekmez ‡ autori. rad na diferenciranim zadacima. razgovor. friz. • Samostalan rad na zadatku. friz (Pi{em. razgovor.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. upore|ivawe sa {tampanim slovima. 8.) • ^itawe razbrajalice Eci. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na diferenciranim zadacima. Agajev. • Rad na frizovima. razgovor. • ^itawe druge grupe pisanih slova. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ frizovi. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. friz. 46. pec. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe tekstova [iri. • ^itawe tre}e grupe pisanih slova. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. (Sve treba da traje oko 15 minuta. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. pec (^udna mi ~uda). tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). pi{em). 32 . • ^itawe teksta Mrav. • ^itawe teksta Pekmez. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. napisanog pisanim slovima. • Recitovawe pesme Gozba. ~itawe u~eni~kih radova. 47. zagonetka. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. 9. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na frizu. • Rad na diferenciranim zadacima. (Sve treba da traje oko 15 minuta. doma}i zadatak ‡ friz. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • Zagonetka. Obrada teksta Mrav ‡ T. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. peci. razgovor. • ^itawe pesme Gozba. doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Druga grupa pisanih slova za ~itawe. brzalica. ~itawe u~eni~kih radova. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). ~itawe u~eni~kih radova. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. peci. 7. pi{em). 6. 51. • Rad na frizovima. • ^itawe teksta Zavrzlama. razbrajalica Eci. • Rad na frizovima (Pi{em. 50. • Rad na frizu. ~itawe u~eni~kih radova. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. friz. 11. • Rad na diferenciranim zadacima. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. 10. Recitovawe pesme Gozba. friz. 49. friz (Pi{em.

razgovor o tekstu. ~itawe u~eni~kih radova. 16. 33 . • Rad na frizovima. pi{em). (Sve treba da traje do 15 minuta. 52.) • ^itawe teksta Pada sneg. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 56. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. narodne izreke Ka`e se… . • ^itawe teksta Nezgoda. • Samostalan rad na zadatku. friz. • ^itawe teksta Zima. 53. • Rad na frizovima. rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke. • ^itawe posledwe grupe pisanih slova. friz. 12. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima. • Prepisivawe prepri~anog teksta. 13. zadatak. razgovor. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Zagonetka. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. friz (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. friz. • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. pi{em).) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). upore|ivawe sa {tampanim slovima. ~itawe u~eni~kih radova. • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. 54. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Zagonetka. • Rad na frizovima. • ^itawe teksta Te`ak zadatak. • ^itawe teksta Je`i}. Agajev. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. friz. 15. pi{em). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. pi{em). doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). • Rad na frizovima (Pi{em. 14. zagonetka je`i}. 55. Obrada teksta Je`i} ‡ T. (Sve treba da traje do 30 minuta. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa slova za ~itawe. napisanog pisanim slovima.

rad na diferenciranim zadacima. 17). napisanog pisanim slovima. (Sve treba da traje oko 25 minuta. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. (Sve treba da traje do 15 minuta. • ^itawe teksta Slon i mi{. 20.) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. • Samostalan rad na zadatku. dopuwalka vuk. 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. 59. 17. friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. • Rad na frizovima. J. ilustrovawe (^udna mi ~uda). napisanog pisanim slovima. • ^itawe teksta Sat mla|eg brata. 19. • Rad na diferenciranim zadacima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. 21. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. • Rad na frizovima (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. ilustrovawe. Tajc. 60. • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. 22. pi{em). obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. pi{em). • Zagonetka. friz (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Vuk. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). pi{em). • Rad na frizovima (Pi{em. 34 . friz. rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). napisanog pisanim slovima. • ^itawe teksta Svet. Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. 58. (Sve treba da traje oko 30 minuta. pi{em). • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. • Rad na frizovima (Pi{em. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima (str. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). pi{em). friz (Pi{em. pi{em). zagonetka ‡ sat. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mali brata. doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em. friz (Pi{em. razgovor. pi{em). ~itawe u~eni~kih radova. 61.) • ^itawe teksta Cve}ar. 18. napisanog pisanim slovima. Zmaj. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). friz. pi{em). razgovor o tekstu. III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. zadatak. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. • Rad na diferenciranim zadacima. 62.

67. Druga grupa pisanih slova A. Tre}a grupa pisanih slova Z. • ^itawe napisanih re~i. pi{em). 65. • Pisawe slova. P. [. 28. E (Pi{em. 23. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. L. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. • ^itawe re~enica. 35 . • ^itawe pri~a. III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. V (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. 24. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). • ^itawe re~enica. • Obrada prve grupe pisanih slova I. re~i i re~enica. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. 19). • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). 27. Krotov. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. M. pi{em). • Pisawe re~enica i re~i (str. pi{em). 68. L. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. V (Pi{em. 25. • Recitovawe pesme Bombona. Prva grupa pisanih slova I. 64. zadaci (^udna mi ~uda). Recitovawe pesme Bombona. Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. 26. Krotov. [. • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. • ^itawe teksta Moderan Sne{ko. • Samostalan rad na pisawu pri~e. • Obrada druge grupe pisanih slova A. pi{em). pi{em). T (Pi{em. 29. pi{em). ilustrovati je. ~itawe u~eni~kih radova. razgovor o tekstu. 69. rad na diferenciranim zadacima. O. • Rad na diferenciranim zadacima. • Pisawe ozna~enih re~i.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. P. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). T (Pi{em. E (Pi{em. pi{em). re~i i re~enica. 66. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone. ~itawe re~enica. • Rad na diferenciranim zadacima. • Pisawe slova. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. O. • Pisawe slova. re~i i re~enica. M. • ^itawe re~enica. rad na zadacima (^udna mi ~uda).

74. 36 . r (Pi{em. • Pisawe slova. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. • ^itawe teksta Poledica. r (Pi{em. ~ipkane. • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. ^. ko`ne. re~i i re~enica. ilustrovawe (^udna mi ~uda). • ^itawe re~enica. prema odluci u~iteqa. • Prepisivawe teksta. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. pi{em). ^etvrta grupa pisanih slova J. 75. • ^itawe. U. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). 30. • Prepisivawe. ^ (Pi{em. 34. 31. R. 33. 72. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). S. n. pi{em). • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. 35. 71. • Obrada grupe pisanih slova N. 32. Pisana slova koja smo nau~ili. ispremetana slova (Pi{em. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). zadatak (^udna mi ~uda). u (Pi{em. n. • Rad na zadatku. gumene. u (Pi{em. • Pisawe sastava. • Re{avawe rebusa. R. g. 73. • Pisawe slova i re~i. • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. U. • Obrada grupe pisanih slova G. 76. pi{em). III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). rebusi. zadaci. • Pisawe slova i re~i. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). pi{em). • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova G. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). • Ilustrovawe. zadaci (Pi{em. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. hirur{ke. razgovor o tekstu. crtawe (^udna mi ~uda). pi{em). svilene. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J. 36. • Ilustrovawe teksta u pet slika. doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). S. • ^itawe odgovora. Obrada grupe pisanih slova N. g.

zadaci. pi{em). Obrada grupe pisanih slova D. • Rad na diferenciranim zadacima. c (Pi{em. k (Pi{em. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova B. • Prepisivawe teksta. d. oboj dugu (^udna mi ~uda). C. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. K. • Jezi~ka igra. • Zagonetka. b. • Pisawe slova i re~i. C. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. Q. 38. 78. 77. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. c (Pi{em. • ^itawe teksta Hleb. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). • Zagonetka. K. • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). 42. 81. b. pi{em). 79. ~itawe odgovora. • Pisawe slova i re~i. ~itawe u~eni~kih radova. • Prepisivawe teksta. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. q (Pi{em. crtawe jelke (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova W. 40. k (Pi{em. 41. • Pisawe slova i re~i. • Samostalan rad na zadatku. Obrada grupe pisanih slova W. zadaci (^udna mi ~uda). w. pi{em). Govorna ve`ba Nova godina (slika). • ^itawe. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. pi{em). pi{em). • Zanimqivost ‡ obja{wewe. pi{em). zadaci (^udna mi ~uda). • Rebus. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 80. ~itawe u~eni~kih radova. • Obrada grupe pisanih slova B. • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. w. Q. 37. • Obrada grupe pisanih slova D. 37 . d. 39. • ^itawe teksta Lav i mi{. • Rad na zadacima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). 82.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. razgovor o tekstu. q (Pi{em.

• Slavna li~nost. ~itawe u~eni~kih radova. • Prepisivawe teksta. rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. ` (Pi{em. 44. ~itawe u~eni~kih radova. @. zadaci (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. F. • Prepisivawe teksta. 38 . • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. zadaci (^udna mi ~uda). • Dopuwalka. • ^itawe teksta Au. • Obrada grupe pisanih slova ]. f (Pi{em. Obrada teksta Au. @. razgovor o tekstu. zagonetka (^udna mi ~uda). 85. 46. 87. Obrada grupe pisanih slova H. • Pisawe slova i re~i. 86. 48. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). }. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. • Zanimqivost. • Zagonetke. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. ~itawe u~eni~kih radova. }. • Doma}i zadatak ‡ rebusi. rad na diferenciranim zadacima. h. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. 47. zagonetke. Obrada grupe pisanih slova ]. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. f (Pi{em. 88. pi{em). • Rad na diferenciranim zadacima. • Razgovor o Bo`i}u. 43. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). dopuwalka. • Ne{to za radoznale. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. • Pisawe slova i re~i. pi{em). ` (Pi{em. • Obrada grupe pisanih slova H. 45. {to je {kola zgodna. razgovor o tekstu. • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci. • Doma}i zadatak. F. 84. h. • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. razgovor o tekstu. razgovor o pesmi.

• Obrada grupe pisanih slova \. 49. dopuwalka. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. predvi|eni Planom i programom. Obavezni tekstovi za prvi razred. 39 . rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). X. Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. usvajaju prva pisana slova. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. Posledwa pisana slova \. u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. |. • Dopuwalka. pa sve do 90. • Pisawe slova i re~i. X. x. x (Pi{em. razgovor o tekstu. Prilikom crtawa „{ara“. 50. ~itawe u~eni~kih radova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. • Rad na diferenciranim zadacima. ~asa. • Ilustrovawe. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. Na taj na~in se. |. pi{em). pi{em). ~asa). prema kompleksnom postupku. 90. ali ima i izuzetaka. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. • Prepisivawe teksta.

ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. 40 . Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. 3. 1. umesto kompletne strukture obrade teksta. Zmaj. 5. • Upoznavawe sa novim uxbenikom. 93. 4.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. doma}i zadatak. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. ja `murim ‡ vi gledate. Recitovawe pesme @aba ~ita novine. • Objasniti pojmove pesma i stih. Re~i sa suprotnim zna~ewem. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. 94. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. 95. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. J. 2. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima. • Doma}i zadatak. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. • U~enici recituju pesmu. U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J.

J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. • Obja{wewe pojma vreme radwe. prepri~avawe. • Rad na zadacima u uxbeniku. Zmaj slavna li~nost. Zmaja (po izboru u~iteqa). • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. Filipova. Izbor iz poezije ‡ J. 96. brz. J. 9. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. 10. 100. • Doma}i zadatak. 99. • Objasniti pojam glavni lik. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Zmaj. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. izra`ajno ~itawe i sl. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. 97. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. Zmaj. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. • Objasniti pojam strofa. J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. dramatizacija. a isto zna~e. 41 . {argarepa i sli~no). Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). J. 101. 102. • Pro~itati dve do tri pesme J. Re~i sa sli~nim zna~ewem. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 6. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. 12. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. 11. 98. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. 7. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. 8. J.

doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave. 16. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada teksta Mati ‡ J. 108. bez dopisivawa izostavqenih slova. 17. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). 15. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. Zmaj naj~e{}e pisao o deci. 13. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. 14. Grupisawe pesama prema temi. IGRA 103. 42 . Zmaj. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. ako je to potrebno. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. 18. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. po `eqi u~iteqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. J. 104. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. J. ose}aju i do`ivqavaju. 107. • Rad na zadacima iz uxbenika. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. `ivotiwama i o prirodi. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. 105. 106. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu.

IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. 113. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe i razgovor o tekstu. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. 22. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). doma}i zadatak. 20. doma}i zadatak. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 43 . doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. 23. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 24. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 112. ^itawe teksta. Doma}i zadatak. 114. 19. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. 110. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Postavqawe pravila i ~itawe. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). • Postavqawe pravila i ~itawe. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 21. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Rad na zadacima iz uxbenika. 111. • Doma}i zadatak. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}.

TU DRVO POSADI 119. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). 27. • ^itawe i razgovor o tekstu. pesma U gostima mo`e se i otpevati. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. Zmaj. • Pisawe sastava. • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. 30. 116. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. doma}i zadatak ‡ rebus. 28. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 25. prepri~avawe. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. 29. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. • Postavqawe pravila i ~itawe. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Doma}i zadatak. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. 44 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. • Doma}i zadatak. 118. dramatizacija. razgovor o prole}u. • ^itawe u~eni~kih radova. 26. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. J. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. izra`ajno ~itawe i sl. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 117. doma}i zadatak. 120.

38.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Vladesku. • Ilustrovawe. 31. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. 32. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. Radovi}. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 128. 123. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 36. 35. 34. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. obrada teksta Ja sam ~udo video. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Kada je vetar lo{ (oluja. 33. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). 37. doma}i zadatak. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. 122. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. 125. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. doma}i zadatak. 124. lomi grane…). u kojima ima vi{e slika nego teksta. • Doma}i zadatak. 45 . IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. 127. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. 126.

• ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • ^itawe i rad na tekstu. prepri~avawe. 39. 42. 129. • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 131. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. nazivi biqaka…). • Rad na zadatku iz uxbenika. • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. dramatizacija. • Usmeno prepri~avawe teksta. • Ilustrovawe. ~itawe odgovora. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. izra`ajno ~itawe i sl. Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti. • Izvo|ewe zakqu~ka. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. Re~i sa uve}anim zna~ewem. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). • ^itawe u~eni~kih radova. 41. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. izvo|ewe zakqu~ka. pti~ica. doma}i zadatak. • Prona}i primere iz neposredne okoline. 46 . juna~i}. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 132. 40. • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. ran~i}). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. • Doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica. • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). Timotijevi}. • Doma}i zadatak. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). 130.

• Doma}i zadatak. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. 47 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 139. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 46. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. 138. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. ukra{avali u~ionicu…). 49. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). situacijama. • Doma}i zadatak. tj. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Pitati u~enike. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. 134. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. doma}i zadatak.). `ivotiwe jedna drugoj pomagale. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. • Doma}i zadatak. 137. 45. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 135. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. 44. pravili Sne{ka. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. J. • ^itawe teksta po ulogama. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 43. doma}i zadatak. 136. kakvi su im utisci o predstavi i sl. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 48. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 47. Zmaj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. ukra{avali pano. • Doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima.

Obrada teksta Brodi} ‡ V. a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. 144. IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. doma}i zadatak. 145. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 56.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • Doma}i zadatak. • Kratak razgovor o stripu. 51. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne. 143. • ^itawe teksta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. • ^itawe u~eni~kih radova. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 54. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 48 . po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. zagonetke.Da li vam se rad svi|a? . • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. poslovice. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). 50. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). • Doma}i zadatak. Sutejev.[ta vam se posebno dopalo? . 141. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem. • ^itawe teksta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. Treba ih podsticati pitawima: . • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. 52. 55. 146. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 142. 53. • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem.

• ^itawe teksta. • ^itawe teksta U~iteq. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. 152. • ^itawe teksta. princezama. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 57. • Doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 62. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 59. doma}i zadatak. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. doma}i zadatak. doma}i zadatak. 148. • ^itawe u~eni~kih radova. da je bilo lepo/pozitivno). 49 . 150. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. • Doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 153. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. kratak razgovor o pozori{tu. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. • Rad na zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. 61. 60. 63. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. a da se u wima govori o prin~evima. 151. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 149. • Dramatizacija. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. • ^itawe teksta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. 58. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.

ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). izra`ajno ~itawe i sl. • Pojedina~no recitovawe. 154. 157. 64. • Doma}i zadatak. ako je u mogu}nosti. zabavnu. pravcatu princezu. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 68. str. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • ^itawe teksta. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. dramatizacija. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. J. Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. 158. 67. 156. 65. Timotijevi}. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. Zmaj. • Analiza recitovawa. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. prepri~avawe. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 4). • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). Barjaktarevi}. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. 50 . • ^itawe tekstova i razgovor. Barjaktarevi}. • ^itawe u~eni~kih odgovora. U~iteq za taj ~as mo`e. TO JE TEK ONAKO 155. 66. zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M.

npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. kao i da li ih u~enici koriste. 159. vitaminski napici…). 73. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 74. koga naj~e{}e zovu u pomo}). ~aj. a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. 70. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. Obrada teksta Rva~i ‡ B. {ta rade kad se upla{e. 164. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. 160. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. puding. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. • ^itawe teksta i analiza slika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. Timotijevi}. 69. kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. 72. • ^itawe u~eni~kih odgovora. bez definisawa). • ^itawe tekstova i razgovor. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak). podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. 71. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • ^itawe u~eni~kih sastava. 161. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 162. 51 . • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. 163.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor. • ^itawe teksta i razgovor. 75. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 165. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 52 .

Prilog 1 .

Skijam. Igram {kolice. Pewem se na drvo. Zakucavam ekser ~eki}em. Pravim Sne{ka Beli}a. Fotografi{em.Prilog 2a Umivam se. Pijem vreo ~aj. Bri{em tablu. Plivam. Vozim rolere. Vozim bicikl. . Berem cve}e i miri{em ga. Igram lasti{. [e}kam se. [etam psa. Izvodim penal. Grudvam se. Perem zube ~etkicom.

Su{im kosu fenom. . ^itam kwigu. Razgovaram telefonom. Tu{iram se. Pletem drugarici pletenicu. Seckam nokte makazicama.Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Lepim sli~ice u album. Mazim ma~ku. Jedem bananu.

– Београд : Креативни центар. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS. – 1. Причам ти причу / [Зорица Стојановић. Filolo{ki fakultet. O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}.3::003.000 copyright © Kreativni centar. dr @ivojin Stanoj~i}. Пишем.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. : илустр. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse. Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. / faks: 011 / 38 20 464. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“. 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије.SR-ID 149715212 . пишем. изд. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2. 38 20 483. Вукајловић. Београд 371. . – 52 стр. Чуда ми чуда.000. 2008 (Београд : Бранмил). ISBN 978-86-7781-635-3 1. Зорица Вукајловић].31(035) СТОЈАНОВИЋ. – Тираж 2. – Напомене и библиографске референце уз текст. profesor razredne nastave. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel.344-028.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful