P. 1
Kompleksni prirucnik Kreativni

Kompleksni prirucnik Kreativni

|Views: 2,606|Likes:
Published by trothon

More info:

Published by: trothon on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. tj. re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom. te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih. 6 . trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u. radom na raznovrsnim tekstovima. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis. Tokom ~etvrte etape. tako da ono bude te~no i prirodno. jednostavnih. enciklopedijama . Isto. velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. tekstovima iz de~je {tampe. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova. nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. re~i u re~enici pi{u se odvojeno. i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja...“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova.

~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti. a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail. pozori{nu i filmsku umetnost. postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. razvijawe. filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine.com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. 7 . razumevawe. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto. da upoznaju. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno. sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom.“7 6 7 Prosvetni glasnik. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti. pozori{nih. istinoqubivosti. ideje i sve drugo ~ega se setite.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. do`ivqavawe. ohrabrewe.

slu`ewe kwi`evnim jezikom. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i. tematske diskusije. ~itko i uredno pisawe. Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata. 2. kori{}ewe razli~itih medija. izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. Rad na tekstu. IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. recitovawe. razgovor o posmatranom. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. pismeni radovi. Dramatizacija. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). smi{qawe pri~e. Pravilno. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog. pismeni radovi. rad na ilustrovanim slovaricama. motori~ke ve`be. izgra|ivawe de~jeg rukopisa. ilustracija. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima. Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. razgovor. ilustracija. 8 . ~itawe brzinom normalnog govora). ilustracije. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe. prepri~avawe. Razgovor.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. usmeno izlagawe. ^itawe i rad na tekstu. 50 50 3. usavr{avawe tehnike ~itawa. pismeni radovi. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. slovima.

23. 4. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te. 10. zoo-vrt. 15. 31. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 14. 36. 35.. 18. 5. 33. 39. 26. 31. 24. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. 17. 32.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 10. 21. 13. 1. 21.. 26. 37. 19. 6. voz. 2. 3. 40. 27. 9. 23. 27. 20.. 9. 15.. 30. 35. 29. 16. bioskop. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. 7. 22. 39. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. Poklon. 37. 20. 12. Sre}a. 14. 30. 7. 17. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 3. 34. 2. 19. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. autobus. 12. 18. 11. 11. 6. 36. 34. Radost. 29. 5. 8. 24. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. 38. 25. 28. 16. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. 32. 13. 38. 22. nedeqa 9 . 33. 40. 8. 28. 25. 4. 7.

obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. 19. 53. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. 16. 57. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 52. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. friz. Agajev. doma}i zadatak ‡ Mi{. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. pi{em). 11. friz (Pi{em. 10. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. 18. 46. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. friz. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. 44. Tajc. 51. pi{em. razbrajalica Eci. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. 50. friz. Agajev. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). 54. 45. friz. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 5. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. rad na diferenciranim zadacima. friz. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. rad na diferenciranim zadacima. friz (Pi{em. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). Obrada teksta Mrav ‡ T. friz. pi{em). friz (Pi{em. zagonetka. 4. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz (Pi{em. friz. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. 2. zadatak. zagonetka sat. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. 47. 13. 1. pi{em). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. 59. pi{em). doma}i zadatak (Pi{em. friz (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 8. ilustrovawe. friz. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 9. doma}i zadatak ‡ friz.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. 56. pi{em). Recitovawe pesme Gozba. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. zadatak. 12. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. zadatak. pi{em). 58. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Iza svakog imena tajna je skrivena. brzalica. narodne izreke Ka`e se… . pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. 15. 10 . tekst Recept za pekmez ‡ autori. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. friz. Obrada teksta Je`i} ‡ T. pi{em). friz. pec. 3. zagonetka je`. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada teksta Na moru ‡ autori. friz. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. peci. pi{em). 17. 7. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. friz (Pi{em. friz. 14. 48. friz. Azbuka ‡ upoznavawe. 49. pi{em). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). 55. friz. 6. 43. 42. ^etvrta grupa slova za ~itawe. dopuwalka vuk. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em.

pi{em). n. zadatak (^udna mi ~uda). 68. rad na diferenciranim zadacima. Druga grupa pisanih slova A. 70. 31. 23. C. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. 73. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. ilustrovawe (^udna mi ~uda). T (Pi{em. 82. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. Obrada grupe pisanih slova W. Pisana slova koja smo nau~ili. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. 67. zadaci. 80. friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. 33. 43. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. pi{em). zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. pi{em). 78. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 40. 66. K. ^. E (Pi{em. 39. 61. 25. oboj dugu (^udna mi ~uda). ^itawe i analiza doma}eg zadatka. O. crtawe jelke (^udna mi ~uda). g. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). pi{em). 36. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Krotov. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. R. 21. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. zadaci. 79. 81. pi{em). doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). Obrada grupe pisanih slova G. rad na diferenciranim zadacima. 42. L. friz. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). [. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). zadaci (^udna mi ~uda). Recitovawe pesme Bombona. 28. S. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. Govorna ve`ba Nova godina (slika). 22. 83. 24. pi{em). doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). 38. c (Pi{em. V (Pi{em. 35. 62. zadaci (^udna mi ~uda). q (Pi{em. rebusi. 30. 72. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). ispremetana slova (Pi{em. pi{em). obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. 77. u (Pi{em. 20. 34. w. d. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. 41. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. ^etvrta grupa pisanih slova J. Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. 76. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). zadaci (Pi{em. 69. rad na diferenciranim zadacima. U. r (Pi{em. M. 37. pi{em). Prva grupa pisanih slova I. 26. pi{em). 74. Tre}a grupa pisanih slova Z. 29. 27. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). crtawe (^udna mi ~uda). pi{em). Obrada grupe pisanih slova D. pi{em). 11 . rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 75. b. 65. 63. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. dopuwalka. Obrada grupe pisanih slova B. 32. 71. k (Pi{em. 64. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. P. zadaci (^udna mi ~uda). Krotov. Obrada grupe pisanih slova N. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. Q.

Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. 102. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. x. 11. 49. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. 1. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). 6. pi{em). Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. Posledwa grupa pisanih slova \. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 5. 50. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. Zmaj. 9. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. 46. zagonetka (^udna mi ~uda). 90. doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). J. 87. 88. Re~i sa suprotnim zna~ewem. J. rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. 2. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. 15. 95. rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Mati ‡ J. 105. 92. Filipova. pi{em). {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. f (Pi{em. 93. 100. J. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. ` (Pi{em. Izbor iz poezije ‡ J. 12. Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. zadaci (^udna mi ~uda). Pisawe velikog slova. zagonetke. 44. pi{em). doma}i zadatak ‡ dopuwalka. h. Re~i sa sli~nim zna~ewem. F. 10. 48. 7. dopuwalka. Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Zmaj. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. J. 4. Obrada grupe pisanih slova H. 104. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. 89. 13. 97. rad na diferenciranim zadacima. Obrada grupe pisanih slova ]. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 101. Zmaj. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. 96. 45. 3. 103. doma}i zadatak. 94. @. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. 106.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. Obrada teksta Au. X. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. 85. 98. 86. 47. 12 . Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. |. 8. 16. Zmaj. 99. 14. doma}i zadatak. }.

44. 43. 126. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. 112. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. 134. Radovi}. Jeremi}. 28. 17. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 19. 24. 39. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. 110. 133. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. Re~i sa uve}anim zna~ewem. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. 121. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 125. 108. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. Zmaj. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. doma}i zadatak. 30. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. 132. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. 115. Vladesku. 21. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. 120. 31. 123. doma}i zadatak. 27. 20. 26. 118. 129. 25. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. 111. 109. 127. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. 116. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 45. 128. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. 32. 135. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. 122. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. 29. 18. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. 117. 130. 40. doma}i zadatak. 36. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 42. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. J. 41. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. 33. 13 . 22. obrada teksta Ja sam ~udo video. 131. doma}i zadatak. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. Timotijevi}. 37. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. 38. 35. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. doma}i zadatak ‡ rebus. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. 124. 23. 113. 114. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. 34. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk.

14 . 139. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). 75. zagonetke. doma}i zadatak. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 155. 163. 162. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. Barjaktarevi}. doma}i zadatak. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. Timotijevi}. 52. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). 149. 73. 72. Timotijevi}. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 138. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. 55. 157. 150. 53. 66. 59. 147. 57. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 143. 48. 63. 70. doma}i zadatak. 140. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 74. 50. 69. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. 137. 159. 47. Ovde je isplanirano 75 ~asova. 152. 46. 71. Barjaktarevi}. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. doma}i zadatak. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 54. 61. Obrada teksta Rva~i ‡ B. 68. 51. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. 148. brzalice). 164. Sutejev. Obrada teksta Brodi} ‡ V. 141. 146. doma}i zadatak. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. 65. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 67. J. 165. 154. 156. doma}i zadatak. 62. 145. Zmaj. doma}i zadatak. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. 49. doma}i zadatak. 160. poslovice. 142. 60. 64. 144. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. 58. 56.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. 151. 161. doma}i zadatak. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. 153. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. doma}i zadatak. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. 158. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a.

4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. Ako u~iteq oseti da je potrebno. mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). na~inom rada i sl. ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. U~enici sa table „prepisuju“ datum. Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. 4). Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1. obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). OVO SAM JA (str. Pre nego {to zapo~nu crtawe. 1. a zatim ih zapisuju. 2. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. 15 . • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str. ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. mogu da pri~aju o sebi. • U~enici koji to `ele. Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. Dete.

Dobro jutro. DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. i tebi i nama. Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. bako. LEVO. Oni koji to `ele. seko. podsti~e ih osmehom. MOJA PORODICA (str. Dobro jutro. 3. a zatim objasniti {ta je to. DOLE. nenametqivim sugestijama…).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. 4. tata. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. u stvari. podsti~e ih osmehom. ustani polako. • U~enici koji to `ele. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. 6). ako `ele. Oni koji znaju da pi{u. donesi nam meda. re~ima. 16 . Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. doma}i zadatak. nenametqivim sugestijama…). ~uj zvowavu sata. • Doma}i zadatak Pro~itati. pitawima. uzavri nam mleko. na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. mama. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. deda. Dobro jutro. Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. da ne govorimo svi uglas. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. da ne upadamo drugima u re~ i sl. to da pro~itaju. pitawima. Dobro jutro. na~in ogla{avawa…). mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro.

U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. U~enici ~itaju zahteve. • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. mo`e to da uradi kod ku}e. a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. na slovo. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. a {ta desno. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. {ta je levo. 5. • U~enici kroz igru pokazuju levo. gore. crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. Zatim prepisuju naslov i datum. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. dole. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. • U~enici „prepisuju“ naslov. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele. {ta je dole. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. Oni koji to `ele. 1). da ga u~enici ne bi kopirali. desno (do 20 minuta). Oni koji to `ele. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. a onda crtaju {kolu. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor. datum. 8. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. MOJA [KOLA (str.). levo. 17 . a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu). dole. Va`no je da ne nacrta igra~ku. desno. ku}u i sl. Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str.

u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . ~asa). onda je to slovo (A ‡ slovo). na odgovaraju}e mesto. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. a u~enici ih u horu imenuju. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. na isti na~in ispisuju re~ RIS. GLAS. bez prizvuka. RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa). pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. SLOVO. Po{to zakqu~imo da je auto PLAV. 7. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). napi{u re~ RIS. RE^) ‡ 2. Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. mewaju}i wihov redosled. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. a da ih zatim vrate u xepi}. SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. Ako ka`u da je to slovo A. NEDEQA 6. a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). • Slede}e tri slike ‡ OKO. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str. • „^itawe“ slova iz slovarice. samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. • Otvoriti uxbenik na strani 10. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. Kod imenovawa. Mewaju}i redosled slova. 8. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. \A^KA TORBA (str. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. • U~enici otvaraju uxbenik na str. ^AS (str. onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. SOK. Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom. Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. zatim prepisuju naslov. a kod „~itawa“ slova.

pa ih prepisuju. ~etvrtak.) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. • Pitati u~enike: „[ta rade. • ^itawe zapisanih re~enica. petak (re~i mu{kog roda). • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. na primer. 12. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. 3. utorak. Ve`ba treba da traje do 5 minuta. JU^E. a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru. • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). 12).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. DANAS. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E. a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. SUTRA. DANAS. SUTRA. PREKOSUTRA (str. DANI U NEDEQI (str. zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. 19 . a potom neka crtaju. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. NEDEQA 11. nedeqa (re~i `enskog roda). 15). Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. {ta u podne. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. u podne i uve~e. Pitati u~enike {ta rade ujutru. NA[A U^IONICA (str. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta). To je re~enica. a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). 14). Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. Onda ~itaju napisane re~enice. a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. 10. Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. tako da ih svi mogu pro~itati. 9. subota. a {ta uve~e. (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva. 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. tobogan). 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. PREKOSUTRA). Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). • Sledi ~itawe re~enica. mo`e je iskoristiti.

U~enici ~itaju re~enice. Zmaja (uxbenik. po~ev od ponedeqka. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. 14. PIJACA ‡ JESEN (str. ‡ Koza meke}e. uz u~iteqevu pomo}. str. 15. ‡ @aba kreke}e. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. D. lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). Zatim otvaraju uxbenik (str. ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. Eri}a. U~enici. ‡ Petao kukuri~e. Govorna ve`ba na osnovu slike. U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. ‡ Sviwa grok}e. 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. ^itawe pesme Vile. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. 18). 17). J. 20). ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). 20 . U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). 13. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. ‡ Golub gu~e. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom. te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom).

Volim da jedem {qive. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. B. 21 . a.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. \. E. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. Otvaraju stranu 21. F. NEDEQA 16. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo. a zatim crtawe i pisawe. @IVO ‡ NE@IVO (str. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova. U~enici ove re~enice ne prepisuju. U~enici okre}u slova svojih slovarica. |. U. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno. jagoda. }. a u~enici to prepisuju. ^itawe re~enica. 17. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. (Npr: [qiva je qubi~asta. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. a {ta nije `ivo. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. Od we se pravi xem. 22‡23) (jabuka. a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. pa upore|uje malo i veliko slovo. j. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). 18. a potom ih prepisuju. ]. u. U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. POVR]E (str. VO]E ‡ VO]WAK (str. Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. r. R. Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. f). • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. 4. • Doma}i zadatak: (str. a onda ih ~itaju. b. J. e. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice.

1. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. U~enici ~itaju natpise. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom. 20. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. 22 . AUTOBUS. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. NEDEQA 21. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. Govorna ve`ba na osnovu slike. Sastavqawe spiska za kupovinu. 5. a onda ih ~itaju. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. sa osvrtom na zdravu hranu. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. Sledi crtawe. Re{avawe rebusa. Zapisivawe izostavqenih naziva. Govorna ve`ba na osnovu slike. 22.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. ~itawe natpisa. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. BIOSKOP. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. Prona}i prilog br. Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). ZOO-VRT. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. U PRODAVNICI (STR. a naposletku ~itaju pri~u. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). 23. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. VOZ… (str. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str.

37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. Kratak razgovor o pesmi. Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. 72). a onda ih ~itaju. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. 25. Igram se sa psom. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). Kreativni centar. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. str. a onda je zajedni~ki re{avaju. Na str. 24. Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. Primeri de~jih radova 23 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str.

6. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. a onda to ~itaju. kom{ije. Sledi crtawe ku}nog qubimca. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. Re{avawe zagonetki. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. precizne. a onda to ~itaju. Zatim. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. 27. prema sopstvenom izboru.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. a onda ih ~itaju. 24 . jasne. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. Doma}i zadatak. a onda ih ~itaju. lepe. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. prijateqi) u~enika. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. ZANIMAWA (str. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. KU]NI QUBIMCI (str. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. NEDEQA 26. Pre nego {to po~nu da pi{u. Slike treba da budu velike. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili.

U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. 25 . U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. ^itawe re~enica. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica.

Upu}ujemo u~enike na prilog br. a onda to ~itaju. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. NEDEQA 31.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29. Sledi pisawe pri~e. 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. 30. smeste u odgovaraju}i kavez). SRE]A. Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. POKLON… (str. RADOST. ~itawe te pri~e i crtawe. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. 7. ZOOLO[KI VRT (str.

Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika). 33. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. tako|e napisana malim slovima. a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao.) Str. birati re~i i sastavqati nove re~enice. uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom). PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str. U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. (trajawe najvi{e 15 minuta). jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci. 50. Kada pro~itaju natpis. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. a oni samostalno sastavqaju re~enice. RED RE^I U RE^ENICI (str.) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. {ta taj natpis zna~i itd.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i. U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. 32. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita. 27 . Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. te }e ih pro~itati. pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice. u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo.

U~enici ~itaju natpise s polica. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. 35. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. Stoga izvodi tri u~enika. U~enici otvaraju uxbenik (str. 34. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. ‡ Meda se sladi medom. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. ‡ P~ele prave med. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. a onda ih ~itaju. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. Npr. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. ako za to u {koli ima uslova. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. 28 . ~okolada. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. BAJKA (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki. kao i naslove pojedinih kwiga. Na kraju se bavimo ilustrovawem. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. 56) sa pravom bibliotekom. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci. U~enici ~itaju re~enice. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom.

) ^itawe onoga {to je napisano. Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike. 64). 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. 57). AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. Samostalan rad u~enika (str. ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. svetla/tamna. 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. SUPROTNOSTI (str. Re{avawe zadatka u raketi. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. ^itawe natpisa. 29 . 61). NEDEQA 36. 39. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. ^itawe zanimqivosti. gore/dole i sl. Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i. ^itawe radova koje su napisali u~enici. ^itawe radova koje su napisali u~enici. koje najvi{e vole da koriste i za{to. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir.). 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. 63). sa akcentom na prikazanim suprotnostima. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. 37. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. Samostalan rad u~enika (str. Ako za to postoji mogu}nost u {koli.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. kosa ‡ duga~ka/kratka. napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. u~enici ~itaju ono {to su napisali. SVEMIR (str. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. Rad u uxbeniku (str. 8. 38. bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna.

a zatim ~itawe. ^itamo pri~u jo{ jedanput. Samostalan rad u~enika (str. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. 30 . 67). U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. Ponovo ~itamo re~enice. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. 4. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto.

Iza svakog imena tajna je skrivena. 3. friz. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. kratak razgovor o tekstu. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. friz. • ^itawe pesme Kuca ka`e. (Sve treba da traje do 20 minuta. • ^itawe teksta Na moru. 43. • ^itawe prve grupe pisanih slova. • Rad na frizovima. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. friz. doma}i zadatak (Pi{em. 2. • ^itawe Azbuke. (Sve treba da traje do 15 minuta. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. • ^itawe re~enica. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. 5. • Samostalan rad na zadatku. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). friz. pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. pi{em. doma}i zadatak ‡ Mi{. 45.) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. pi{em). Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. 4. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. • Rad na frizovima. razgovor. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). Azbuka ‡ upoznavawe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor. (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta. Obrada teksta Na moru ‡ autori. • Doma}i zadatak. 44. • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em. pi{em). simbol). rad na diferenciranim zadacima. friz (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. obja{wewe simbola za re~nik. pi{em). • Samostalan rad na zadatku. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika).) 42. ~itawe u~eni~kih radova. upore|ivawe sa {tampanim slovima. pi{em i ^udna mi ~uda (boja. • Doma}i zadatak. 31 . • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. 1. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda.

zagonetka. razgovor. Obrada teksta Mrav ‡ T. • ^itawe pesme Gozba. 8. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Mrav. • Rad na frizu. (Sve treba da traje oko 15 minuta. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. • Rad na diferenciranim zadacima. friz. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ frizovi. pec. rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizu. friz. friz (Pi{em. upore|ivawe sa {tampanim slovima. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. 46. 48. • Rad na frizovima. ~itawe u~eni~kih radova. 47. pi{em). razgovor. razgovor. peci. pi{em). tekst Recept za pekmez ‡ autori. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). brzalica. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. 32 . razgovor. friz (Pi{em. peci. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. • ^itawe druge grupe pisanih slova. friz. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. 11. • Zagonetka. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe teksta Pekmez. doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Zavrzlama. Agajev.) • ^itawe razbrajalice Eci. Recitovawe pesme Gozba. upore|ivawe sa {tampanim slovima. 6. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. pi{em). (Sve treba da traje oko 15 minuta. • ^itawe tekstova [iri.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima. 51. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe tre}e grupe pisanih slova. razbrajalica Eci. 9. napisanog pisanim slovima. doma}i zadatak ‡ friz. • Rad na diferenciranim zadacima. • Recitovawe pesme Gozba.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. 49. ~itawe u~eni~kih radova. 7. pec (^udna mi ~uda). 50. pi{em). 10. friz. • Rad na frizovima (Pi{em.

33 . Agajev. friz. • ^itawe teksta Zima. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. Obrada teksta Je`i} ‡ T. 52. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). napisanog pisanim slovima. zagonetka je`i}. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). zadatak. • Rad na frizovima. razgovor. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke.) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. friz. 55. • ^itawe teksta Te`ak zadatak. rad na diferenciranim zadacima. 53. 56. • Rad na frizovima. friz (Pi{em. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. 14.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. • Rad na frizovima. razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. • Prepisivawe prepri~anog teksta. • ^itawe posledwe grupe pisanih slova. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. 54. • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • Zagonetka. (Sve treba da traje do 30 minuta. ^etvrta grupa slova za ~itawe. friz. • Zagonetka. pi{em). Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. (Sve treba da traje do 15 minuta. 12. 13. • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. • Samostalan rad na zadatku. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. pi{em). razgovor o tekstu. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. • ^itawe teksta Nezgoda. • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. narodne izreke Ka`e se… .) • ^itawe teksta Pada sneg. • Rad na diferenciranim zadacima. 15. • ^itawe teksta Je`i}. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. 16. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`.

) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em. pi{em). pi{em). Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. Tajc. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. dopuwalka vuk. J. • Samostalan rad na zadatku. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}.) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). 62. • ^itawe teksta Slon i mi{. ilustrovawe (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Zagonetka. 17). • Rad na diferenciranim zadacima. ilustrovawe. napisanog pisanim slovima. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mali brata. pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz (Pi{em. 19. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). 17. pi{em). friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. zagonetka ‡ sat. razgovor o tekstu. • ^itawe teksta Vuk. • ^itawe teksta Svet. razgovor. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. napisanog pisanim slovima. 60. • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. (Sve treba da traje do 15 minuta. • Rad na frizovima (str. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). 21. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Rad na frizovima. 20. ~itawe u~eni~kih radova. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. 59. pi{em). Zmaj. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). pi{em). • Rad na frizovima. (Sve treba da traje oko 30 minuta. • Rad na frizovima (Pi{em. (Sve treba da traje oko 25 minuta. 18. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. 58. 61. napisanog pisanim slovima. 34 . friz. pi{em). friz. friz (Pi{em. friz (Pi{em. 22. zadatak.) • ^itawe teksta Cve}ar. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. napisanog pisanim slovima. • ^itawe teksta Sat mla|eg brata. pi{em). • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. • Rad na frizovima (Pi{em. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}.

• Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). O. rad na diferenciranim zadacima. • Obrada druge grupe pisanih slova A. 68. 27. P. pi{em). • Pisawe slova. • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). Krotov. • ^itawe teksta Moderan Sne{ko. 24. 67. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). • Pisawe ozna~enih re~i. [. L. ilustrovati je. V (Pi{em. • ^itawe re~enica. T (Pi{em. pi{em). • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. rad na zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. 19). • Obrada prve grupe pisanih slova I. Prva grupa pisanih slova I. 64. pi{em). ~itawe re~enica. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. Tre}a grupa pisanih slova Z. 66. zadaci (^udna mi ~uda). Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). O. • ^itawe napisanih re~i. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. [. ~itawe u~eni~kih radova. • Recitovawe pesme Bombona. • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. 23. • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. L. 26. Krotov. • ^itawe re~enica. • Pisawe slova. • ^itawe pri~a. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). • ^itawe re~enica. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. Recitovawe pesme Bombona. • Samostalan rad na pisawu pri~e. M. pi{em). pi{em). P. V (Pi{em. re~i i re~enica. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. 25. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). 65. • Pisawe re~enica i re~i (str. 35 . prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. pi{em). M. E (Pi{em. pi{em). 28. E (Pi{em. re~i i re~enica. re~i i re~enica. T (Pi{em. 69. Druga grupa pisanih slova A. 29. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. • Pisawe slova.

Obrada grupe pisanih slova G. doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). • Pisawe slova. pi{em). ispremetana slova (Pi{em. pi{em). III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). • Re{avawe rebusa. 73. • ^itawe teksta Poledica. • Obrada grupe pisanih slova N. pi{em). S. pi{em). u (Pi{em. • Pisawe sastava. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. • Rad na zadatku. S. 72. • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). ilustrovawe (^udna mi ~uda). • Pisawe slova i re~i. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). 71. 75. pi{em). • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. r (Pi{em. re~i i re~enica. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. crtawe (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova G. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). ^. 31. g. • ^itawe. 36 . U. pi{em). 30. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. 33. ~ipkane. 74. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). R. • Pisawe slova i re~i. golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). hirur{ke. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. ^etvrta grupa pisanih slova J. n. zadaci. 76. razgovor o tekstu. 36. zadatak (^udna mi ~uda). • ^itawe odgovora. Obrada grupe pisanih slova N. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J. R. Pisana slova koja smo nau~ili. rebusi. • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. pi{em). ko`ne.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. U. • Ilustrovawe teksta u pet slika. ^ (Pi{em. n. 34. • Ilustrovawe. gumene. prema odluci u~iteqa. • ^itawe re~enica. 35. • Prepisivawe. g. zadaci (Pi{em. u (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). r (Pi{em. svilene. pi{em). 32.

~itawe u~eni~kih radova. 37 . • ^itawe teksta Hleb. • Obrada grupe pisanih slova W. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). Q. Obrada grupe pisanih slova W. razgovor o tekstu. 79. ~itawe u~eni~kih radova. w. • Rad na zadacima. • Pisawe slova i re~i. zadaci. • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. • Obrada grupe pisanih slova D. pi{em). • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). b. d. • Prepisivawe teksta. • Obrada grupe pisanih slova B. pi{em). • Pisawe slova i re~i. C. • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). • Pisawe slova i re~i. • Zagonetka. 37. razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda). pi{em). pi{em). c (Pi{em. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). b. ~itawe odgovora. w. • Samostalan rad na zadatku. 82. zadaci (^udna mi ~uda). • Jezi~ka igra. Obrada grupe pisanih slova D. Obrada grupe pisanih slova B. 39. 40. • Zanimqivost ‡ obja{wewe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. q (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. K. K. 38. • ^itawe. • Prepisivawe teksta. k (Pi{em. q (Pi{em. • ^itawe teksta Lav i mi{. C. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. 80. 41. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). crtawe jelke (^udna mi ~uda). • Rebus. • Rad na diferenciranim zadacima. • Prepisivawe teksta. 77. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. k (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). • Zagonetka. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. 81. Q. zadaci (^udna mi ~uda). d. 42. pi{em). 78. Govorna ve`ba Nova godina (slika). pi{em). oboj dugu (^udna mi ~uda). c (Pi{em.

• Rad na diferenciranim zadacima. zagonetka (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. ~itawe u~eni~kih radova. 48. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. 84. @. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova H. • Doma}i zadatak. 43. }. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). 47. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. • Zagonetke. h.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. }. • Rad na diferenciranim zadacima. ` (Pi{em. 85. • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. ` (Pi{em. f (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. • Zanimqivost. h. 86. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). 44. pi{em). Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. zadaci (^udna mi ~uda). 46. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. razgovor o tekstu. • Pisawe slova i re~i. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. • Prepisivawe teksta. • Pisawe slova i re~i. • Obrada grupe pisanih slova H. razgovor o tekstu. dopuwalka. Obrada grupe pisanih slova ]. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). pi{em). • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. pi{em). • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci. 45. zagonetke. ~itawe u~eni~kih radova. F. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). razgovor o pesmi. • Slavna li~nost. III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. • Dopuwalka. F. {to je {kola zgodna. 88. pi{em). @. rad na diferenciranim zadacima. • Ne{to za radoznale. f (Pi{em. • Obrada grupe pisanih slova ]. razgovor o tekstu. zadaci (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Au. 38 . 87. • Razgovor o Bo`i}u. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. Obrada teksta Au. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. • Doma}i zadatak ‡ rebusi.

prema kompleksnom postupku. x (Pi{em. Na taj na~in se. dopuwalka. razgovor o tekstu. 50. • Prepisivawe teksta. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. pi{em). Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. X. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. 49. Posledwa pisana slova \. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. 39 . |. |. ~itawe u~eni~kih radova. • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. • Dopuwalka. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. ~asa). pa sve do 90. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. • Pisawe slova i re~i. • Rad na diferenciranim zadacima. usvajaju prva pisana slova. x. Obavezni tekstovi za prvi razred. 90. • Obrada grupe pisanih slova \. Prilikom crtawa „{ara“. pi{em). u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. ~asa. X. predvi|eni Planom i programom. ali ima i izuzetaka. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).

doma}i zadatak. 93. 1. Re~i sa suprotnim zna~ewem. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. 5. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima. ja `murim ‡ vi gledate. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. Zmaj. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. 4.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. 2. J. U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Upoznavawe sa novim uxbenikom. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. 94. Recitovawe pesme @aba ~ita novine. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. 95. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. • Doma}i zadatak. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. • Objasniti pojmove pesma i stih. umesto kompletne strukture obrade teksta. • U~enici recituju pesmu. 40 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. 3. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet.

9. {argarepa i sli~no). • Rad na zadacima u uxbeniku. 41 . • Objasniti pojam strofa. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Obja{wewe pojma vreme radwe. Zmaja (po izboru u~iteqa). Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Doma}i zadatak. Zmaj. dramatizacija. 99. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. 96. 11. J. Izbor iz poezije ‡ J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. prepri~avawe. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. 10. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. 8. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. 6. J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. J. J. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. 98. 97. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. • Pro~itati dve do tri pesme J. • Doma}i zadatak. Zmaj. Filipova. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. • Doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. a isto zna~e. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. izra`ajno ~itawe i sl. 102. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. 101. J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. 100. • Objasniti pojam glavni lik. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 7. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. brz. Zmaj slavna li~nost. 12. Re~i sa sli~nim zna~ewem.

J. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. ako je to potrebno. Zmaj. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. ose}aju i do`ivqavaju. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). 42 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Grupisawe pesama prema temi. 14. 105. 18. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. 104. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. • Rad na zadacima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. 106. IGRA 103.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. 107. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). po `eqi u~iteqa. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. 17. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. bez dopisivawa izostavqenih slova. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. J. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Zmaj naj~e{}e pisao o deci. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. 15. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. `ivotiwama i o prirodi. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 16. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 13. Obrada teksta Mati ‡ J. 108. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. • Doma}i zadatak. 20. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. • Postavqawe pravila i ~itawe. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 112. Doma}i zadatak. 19. IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. • Postavqawe pravila i ~itawe. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. • Doma}i zadatak. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. 23. 21. 43 . 114. • ^itawe i razgovor o tekstu. 24. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. 111. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. doma}i zadatak. doma}i zadatak. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. Rad na zadacima iz uxbenika. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 113. ^itawe teksta. 110.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. 22. • ^itawe i razgovor o tekstu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. Zmaj. • Pisawe sastava. prepri~avawe. dramatizacija. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. izra`ajno ~itawe i sl. TU DRVO POSADI 119. 30. 117. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 44 . pesma U gostima mo`e se i otpevati. doma}i zadatak. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. 25. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. J. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. 29. • ^itawe u~eni~kih radova. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. 116. • Doma}i zadatak. 27. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. 26. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. • Doma}i zadatak. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 28. razgovor o prole}u. 118. • Doma}i zadatak. 120. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • ^itawe i razgovor o tekstu. doma}i zadatak ‡ rebus. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Postavqawe pravila i ~itawe.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). • Doma}i zadatak. 128. 36. 124. lomi grane…). 31. doma}i zadatak. 35. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. Radovi}. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 127. 33. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. obrada teksta Ja sam ~udo video. 32. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. 38. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. 123. seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. doma}i zadatak. u kojima ima vi{e slika nego teksta. • Doma}i zadatak. 126. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 122. • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. 34. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. 125. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. Vladesku. Kada je vetar lo{ (oluja. 37. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 45 . Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}.

• Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. pti~ica. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. • ^itawe i rad na tekstu. nazivi biqaka…). Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. • Doma}i zadatak. • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. juna~i}. • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica. • Rad na zadatku iz uxbenika. prepri~avawe. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. 46 . • ^itawe u~eni~kih radova. 130. • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). izra`ajno ~itawe i sl. • Doma}i zadatak. • Izvo|ewe zakqu~ka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). 132. 129. • Prona}i primere iz neposredne okoline. 40.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). Timotijevi}. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. 41. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Re~i sa uve}anim zna~ewem. • Usmeno prepri~avawe teksta. doma}i zadatak. ~itawe odgovora. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. 42. 131. • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ran~i}). dramatizacija. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Ilustrovawe. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). izvo|ewe zakqu~ka. Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). 39.

137. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. • ^itawe teksta po ulogama. 136. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. Pitati u~enike. Zmaj. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. 47 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. 48. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 45. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. tj. 47. 135. • Doma}i zadatak. situacijama.). 46. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). kakvi su im utisci o predstavi i sl. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. 139. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ukra{avali u~ionicu…). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. • Doma}i zadatak. `ivotiwe jedna drugoj pomagale. ukra{avali pano. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 134. 138. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). 43. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. 44. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. doma}i zadatak. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. pravili Sne{ka.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. J. 49.

• Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • ^itawe u~eni~kih radova. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.Da li vam se rad svi|a? . IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. 51. zagonetke. 145. Sutejev. 143. 146. 54. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Brodi} ‡ V. 141. • Kratak razgovor o stripu. • Doma}i zadatak.[ta vam se posebno dopalo? . Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. poslovice. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. 50. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. 56. • Doma}i zadatak. 52. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. • ^itawe teksta. a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude. doma}i zadatak. 53. 144. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem. 48 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Treba ih podsticati pitawima: . • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). 142. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne. 55. • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. • Dramatizacija. kratak razgovor o pozori{tu. doma}i zadatak. • ^itawe teksta. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. • ^itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. 49 . a da se u wima govori o prin~evima. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. 148. da je bilo lepo/pozitivno). 150. • ^itawe teksta. 58. doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 60. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. 59. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. princezama. 149. 153. • ^itawe teksta U~iteq. • Rad na zadacima. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 57. • Doma}i zadatak. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 63. doma}i zadatak. 62. • ^itawe teksta. 151. • Doma}i zadatak. 152. 61. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. • Doma}i zadatak.

• Pojedina~no recitovawe. ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). • ^itawe teksta. Zmaj. prepri~avawe. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. 67. Barjaktarevi}. 68. pravcatu princezu. Timotijevi}. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). U~iteq za taj ~as mo`e. • ^itawe tekstova i razgovor. 66. 4). ako je u mogu}nosti. 157. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 156. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. 50 . izra`ajno ~itawe i sl. zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. TO JE TEK ONAKO 155. zabavnu. 65. 154. dramatizacija. 158. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. • Analiza recitovawa. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. J. 64. • Doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. Barjaktarevi}. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. str. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. • ^itawe u~eni~kih odgovora.

Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 69. 70. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. Timotijevi}. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak). • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. 71. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 162. Obrada teksta Rva~i ‡ B. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. kao i da li ih u~enici koriste. a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. vitaminski napici…). 72. • Doma}i zadatak. • ^itawe u~eni~kih sastava. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 161. • ^itawe teksta i analiza slika. 73. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. 51 . kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. {ta rade kad se upla{e. doma}i zadatak. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. bez definisawa). 163. 164. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. koga naj~e{}e zovu u pomo}). • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe tekstova i razgovor. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. 159. podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. 160. ~aj. • ^itawe u~eni~kih odgovora. puding. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. 74. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.

52 . • ^itawe u~eni~kih odgovora. 165. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 75. koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. • ^itawe teksta i razgovor. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe.

Prilog 1 .

Igram {kolice.Prilog 2a Umivam se. Vozim rolere. Grudvam se. [e}kam se. Perem zube ~etkicom. Berem cve}e i miri{em ga. Pewem se na drvo. Plivam. . Izvodim penal. Pravim Sne{ka Beli}a. Bri{em tablu. Skijam. [etam psa. Fotografi{em. Igram lasti{. Vozim bicikl. Pijem vreo ~aj. Zakucavam ekser ~eki}em.

^itam kwigu. Razgovaram telefonom. Seckam nokte makazicama. Jedem bananu.Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Lepim sli~ice u album. Tu{iram se. Su{im kosu fenom. Mazim ma~ku. . Pletem drugarici pletenicu.

: илустр. dr @ivojin Stanoj~i}. пишем. – Београд : Креативни центар. .000 copyright © Kreativni centar. Пишем. – 1. 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. Београд 371. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“.SR-ID 149715212 . 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. ISBN 978-86-7781-635-3 1.31(035) СТОЈАНОВИЋ. / faks: 011 / 38 20 464. Чуда ми чуда. Причам ти причу / [Зорица Стојановић.3::003. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS. Вукајловић. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2. – Тираж 2.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. 2008 (Београд : Бранмил).344-028. – Напомене и библиографске референце уз текст. profesor razredne nastave. Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel. – 52 стр. изд. O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse. Зорица Вукајловић]. 38 20 483.000. Filolo{ki fakultet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->