P. 1
Kompleksni prirucnik Kreativni

Kompleksni prirucnik Kreativni

|Views: 2,690|Likes:
Published by trothon

More info:

Published by: trothon on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

Isto. tako da ono bude te~no i prirodno. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom. velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti. usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih.. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. tj. jednostavnih.. tekstovima iz de~je {tampe. trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i. i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. Tokom ~etvrte etape. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja. 6 . re~i u re~enici pi{u se odvojeno. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u. enciklopedijama . Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova. Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. radom na raznovrsnim tekstovima. re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom.“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova.

com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti. da upoznaju. razumevawe. 7 .“7 6 7 Prosvetni glasnik. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati. pozori{nih. ideje i sve drugo ~ega se setite. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto. filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. pozori{nu i filmsku umetnost. do`ivqavawe. sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom. ohrabrewe. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe. istinoqubivosti. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. razvijawe. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela. a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku. postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe.

motori~ke ve`be. 50 50 3. recitovawe. daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog. prepri~avawe. rad na ilustrovanim slovaricama. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima. ilustracija. Razgovor. ~itawe brzinom normalnog govora). Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. 8 . Dramatizacija. ^itawe i rad na tekstu. pismeni radovi. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. izgra|ivawe de~jeg rukopisa. tematske diskusije. ilustracije. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. Pravilno. pismeni radovi. slovima. IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. pismeni radovi. razgovor. ilustracija. Rad na tekstu. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). usavr{avawe tehnike ~itawa. razgovor o posmatranom. slu`ewe kwi`evnim jezikom. ~itko i uredno pisawe. izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog. smi{qawe pri~e. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. 2. Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. kori{}ewe razli~itih medija. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. usmeno izlagawe. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i.

16. 3. 18.. 5. 32. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. 18. 34. 25. 30. 12.. 2. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. 31. 16. 4. 37. 5. 15. 31. 39. 21. 11. 24. 22. 14. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. 6. Sre}a. 36. 27. 13. 9. 10. 19.. 2. 26. 6. 7. 40. 35. 29. voz. 35. 28. 23. 30. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. 20. 33. nedeqa 9 . 12. 37. zoo-vrt. bioskop.. 21. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. 29. 7. 34. 13. 3. 38. 36. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 26. Poklon. 20. 14. 28. 23. 39. 33. 4. 8. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te. 8. 22. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 32. 9. 25. 27. autobus. 38. 40. 17. 1. 7. Radost.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 15. 10. 19. 17. 24. 11.

doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 51. 10. 48. friz. pi{em). Druga grupa pisanih slova za ~itawe. 11. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). 58. 6. friz. Obrada teksta Mrav ‡ T. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. 12. 44. friz. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. 2. brzalica. peci. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. rad na diferenciranim zadacima. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. zagonetka je`. friz. friz (Pi{em. doma}i zadatak ‡ Mi{. pi{em). 59. friz (Pi{em. pec. pi{em). doma}i zadatak (Pi{em. narodne izreke Ka`e se… . rad na diferenciranim zadacima. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. Agajev. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 57. friz (Pi{em. friz. pi{em. 49. zadatak. zadatak. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. friz. 1. 54. Tajc. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. friz. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. 45. friz (Pi{em. Obrada teksta Je`i} ‡ T. 19. Obrada teksta Na moru ‡ autori. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). 56. 14. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. pi{em). friz (Pi{em. Azbuka ‡ upoznavawe. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). zadatak. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). friz. zagonetka sat. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). zagonetka. 7. doma}i zadatak ‡ friz. pi{em). friz. 55. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. pi{em). razbrajalica Eci. Iza svakog imena tajna je skrivena. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. 52. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). tekst Recept za pekmez ‡ autori. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 4. friz (Pi{em. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. friz. Recitovawe pesme Gozba. 46. friz. 42. 15. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. 16. pi{em). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. ilustrovawe. 8. friz. 13. 53. friz. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 3. 43. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). dopuwalka vuk. Agajev. 18. 17. ^etvrta grupa slova za ~itawe. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. pi{em). 9. 5. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. 47. pi{em). 50. 10 . pi{em). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em.

pi{em). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. L. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. zadaci. 70. Krotov. n. oboj dugu (^udna mi ~uda). Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. 82. friz. 73. pi{em). Pisana slova koja smo nau~ili. crtawe (^udna mi ~uda). ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 68. 27. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. T (Pi{em. 42. pi{em). Obrada grupe pisanih slova W. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. 30. 39. 20. pi{em). pi{em). 72. 38. 67. 75. d. V (Pi{em. 23. C. rebusi. zadatak (^udna mi ~uda). Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). zadaci. 28. 61. Druga grupa pisanih slova A. 24. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 78. Obrada grupe pisanih slova N. Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. Govorna ve`ba Nova godina (slika). zadaci (Pi{em. 76. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. pi{em). 71. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). ^. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. pi{em). 37. pi{em). 29. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. P. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. q (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova G. 43. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). ilustrovawe (^udna mi ~uda). Recitovawe pesme Bombona. r (Pi{em. 32. R. ispremetana slova (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 69. M.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. rad na diferenciranim zadacima. 63. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. Q. g. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. 41. pi{em). dopuwalka. pi{em). S. zadaci (^udna mi ~uda). 40. k (Pi{em. c (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. Krotov. 81. 26. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. 79. [. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. zadaci (^udna mi ~uda). 66. ^etvrta grupa pisanih slova J. zadaci (^udna mi ~uda). Tre}a grupa pisanih slova Z. Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. 21. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. 65. 25. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). crtawe jelke (^udna mi ~uda). 11 . doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). zadaci (^udna mi ~uda). 34. 80. 36. K. u (Pi{em. 33. 35. Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. pi{em). Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). 83. w. Prva grupa pisanih slova I. 64. 77. 74. rad na diferenciranim zadacima. Obrada grupe pisanih slova B. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. O. 22. 31. U. b. E (Pi{em. Obrada grupe pisanih slova D. 62. pi{em).

@ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. 7. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. 96. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. ` (Pi{em. 12. X. 46. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. Zmaj. 89. doma}i zadatak. 104. J. 106. 44. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. Zmaj. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. Obrada teksta Au. doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). Filipova. 99. J. Izbor iz poezije ‡ J. 4. 49. doma}i zadatak. J. 87. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. 95. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. 16. zagonetka (^udna mi ~uda). zagonetke. h. f (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. 97. 98. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. }. 13. zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. 45. 9. x. 103. rad na diferenciranim zadacima. 8. rad na diferenciranim zadacima. 1. 88. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. 15. Re~i sa sli~nim zna~ewem. Posledwa grupa pisanih slova \. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 101. @. 92. 94. F. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. Re~i sa suprotnim zna~ewem. rad na diferenciranim zadacima. 50. 12 . rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Pisawe velikog slova. J. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. 90. pi{em). 10. 5. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. 11. Obrada grupe pisanih slova ]. Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. Obrada teksta Mati ‡ J. |. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. 100. Zmaj. 105. 2. 85. 86. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada grupe pisanih slova H. Zmaj. 14. pi{em). 3. dopuwalka. 47. 93. 48. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. 102. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 6. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika.

Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. 122. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. 43. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. doma}i zadatak. 126. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. 28. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. 120. 121. Vladesku. 38. doma}i zadatak. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. 29. Timotijevi}. doma}i zadatak. 134. 116. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. obrada teksta Ja sam ~udo video. 125. 32. 34. 111. 112. 130. 30. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. doma}i zadatak ‡ rebus. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. 44. 129. 108. 40. 18. 26. 123. 135. 131. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. 117. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. doma}i zadatak. 115. Re~i sa uve}anim zna~ewem. 113. 110. 20. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. 109. 133. 132. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. 31. J. 41. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. Zmaj. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. 127. 124. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. doma}i zadatak. 24. 27. 25. Radovi}. 17. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. 23. 19. 118. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. 39. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Jeremi}. 21. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. doma}i zadatak. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. 22.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. doma}i zadatak. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 37. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. 13 . doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. 128. 36. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. 45. 114. 42. 33. 35.

142. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 65. brzalice). doma}i zadatak. 163. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 138. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. J. 54. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. 165. Sutejev. 48. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. doma}i zadatak. 61. 143. 157. doma}i zadatak. poslovice. Barjaktarevi}. 151. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. 148. 154. 66. doma}i zadatak. 159. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. doma}i zadatak. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. 137. Obrada teksta Brodi} ‡ V. doma}i zadatak. 64. 161. 149. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. Barjaktarevi}. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). 52. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. 156. 144. 140. 71.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. 145. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. doma}i zadatak. doma}i zadatak. 56. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. 51. 153. 139. 49. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 47. 58. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 141. 55. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. 72. 160. 59. 75. 62. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). Zmaj. zagonetke. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. doma}i zadatak. 46. 150. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. Timotijevi}. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 63. 69. 74. 70. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 67. 146. 60. 57. 73. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. 152. 68. 164. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. 162. Timotijevi}. 158. 14 . 147. 53. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Rva~i ‡ B. doma}i zadatak. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 50. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. Ovde je isplanirano 75 ~asova. 155.

u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. Pre nego {to zapo~nu crtawe. 2.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1. Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). 1. • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str. ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). na~inom rada i sl. a zatim ih zapisuju. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. 15 . Ako u~iteq oseti da je potrebno. Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. mogu da pri~aju o sebi. Dete. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. • U~enici koji to `ele. OVO SAM JA (str. 4). ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. U~enici sa table „prepisuju“ datum.

DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. pitawima. Dobro jutro. da ne upadamo drugima u re~ i sl. Dobro jutro. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. Oni koji to `ele.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. mama. pitawima. 16 . bako. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. a zatim objasniti {ta je to. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. Dobro jutro. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. tata. doma}i zadatak. MOJA PORODICA (str. ustani polako. podsti~e ih osmehom. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro. seko. podsti~e ih osmehom. LEVO. re~ima. • U~enici koji to `ele. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. to da pro~itaju. Oni koji znaju da pi{u. • Doma}i zadatak Pro~itati. 4. u stvari. ~uj zvowavu sata. ako `ele. na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. 3. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. da ne govorimo svi uglas. nenametqivim sugestijama…). DOLE. i tebi i nama. na~in ogla{avawa…). Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. 6). deda. Dobro jutro. uzavri nam mleko. donesi nam meda. nenametqivim sugestijama…).

{ta je dole. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. gore. 5. a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima. da ga u~enici ne bi kopirali. Zatim prepisuju naslov i datum. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. 1). 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. datum. a onda crtaju {kolu. mo`e to da uradi kod ku}e. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. 17 . Oni koji to `ele. levo. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. Oni koji to `ele. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. • U~enici kroz igru pokazuju levo. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. • U~enici „prepisuju“ naslov. MOJA [KOLA (str.). ku}u i sl. desno (do 20 minuta). U~enici ~itaju zahteve.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele. na slovo. a {ta desno. • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. {ta je levo. a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu). Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. Va`no je da ne nacrta igra~ku. 8. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). desno. dole. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. dole. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor.

bez prizvuka. • U~enici otvaraju uxbenik na str. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. • „^itawe“ slova iz slovarice. • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. SOK. a kod „~itawa“ slova. Mewaju}i redosled slova. \A^KA TORBA (str. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. mewaju}i wihov redosled. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. na isti na~in ispisuju re~ RIS. • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str. a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. RE^) ‡ 2. GLAS. pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. • Slede}e tri slike ‡ OKO. da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. 8. wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). na odgovaraju}e mesto. Ako ka`u da je to slovo A. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. 7. u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . napi{u re~ RIS. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. a u~enici ih u horu imenuju. Po{to zakqu~imo da je auto PLAV. Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. onda je to slovo (A ‡ slovo). Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. NEDEQA 6. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa). Kod imenovawa. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. ^AS (str. SLOVO. ~asa). 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. zatim prepisuju naslov. • Otvoriti uxbenik na strani 10. samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). a da ih zatim vrate u xepi}. RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str.

Pitati u~enike {ta rade ujutru. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. NEDEQA 11. 14). a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. PREKOSUTRA (str. NA[A U^IONICA (str. DANAS. SUTRA. JU^E. PREKOSUTRA). (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva.) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. tobogan). Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. 10. Ve`ba treba da traje do 5 minuta. SUTRA. • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). DANI U NEDEQI (str. a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). na primer. tako da ih svi mogu pro~itati. nedeqa (re~i `enskog roda). Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. pa ih prepisuju. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. Onda ~itaju napisane re~enice. 15). DANAS. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. • Pitati u~enike: „[ta rade. 12. 12). 9. a potom neka crtaju. mo`e je iskoristiti. subota. a {ta uve~e. {ta u podne. ~etvrtak. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. To je re~enica. Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. utorak. petak (re~i mu{kog roda). zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. 3. • ^itawe zapisanih re~enica. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta). Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru. u podne i uve~e. 19 . • Sledi ~itawe re~enica.

17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. Eri}a.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). U~enici. Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. ‡ @aba kreke}e. 13. ‡ Petao kukuri~e. Govorna ve`ba na osnovu slike. U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. uz u~iteqevu pomo}. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. 15. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom. J. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. str. 14. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. 20). U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. ‡ Koza meke}e. D. lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). 18). 20 . ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. U~enici ~itaju re~enice. ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. Zatim otvaraju uxbenik (str. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. ‡ Golub gu~e. 17). Zmaja (uxbenik. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). PIJACA ‡ JESEN (str. po~ev od ponedeqka. ^itawe pesme Vile. ‡ Sviwa grok}e.

• Doma}i zadatak: (str. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. a potom ih prepisuju. j. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. (Npr: [qiva je qubi~asta. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). e. ]. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). a. NEDEQA 16. b. a onda ih ~itaju. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). f). 4. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. a zatim crtawe i pisawe. @IVO ‡ NE@IVO (str. J. U~enici ove re~enice ne prepisuju. • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. E. U. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. R. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. F. Od we se pravi xem. B. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. a u~enici to prepisuju. Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. 21 . pa upore|uje malo i veliko slovo. POVR]E (str. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. jagoda. 17. }. U~enici okre}u slova svojih slovarica. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. \. r. Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). Volim da jedem {qive. 18. a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. VO]E ‡ VO]WAK (str. u. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova. |. 22‡23) (jabuka. U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. a {ta nije `ivo. Otvaraju stranu 21. ^itawe re~enica. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno.

U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. VOZ… (str. Govorna ve`ba na osnovu slike. 5. Re{avawe rebusa. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. Govorna ve`ba na osnovu slike. ZOO-VRT. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. 22. NEDEQA 21. a onda ih ~itaju. 22 . U PRODAVNICI (STR. Sastavqawe spiska za kupovinu. Prona}i prilog br. 20. BIOSKOP. PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. 23. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. Sledi crtawe. sa osvrtom na zdravu hranu. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. ~itawe natpisa. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. U~enici ~itaju natpise. 1. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. a naposletku ~itaju pri~u. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. AUTOBUS. Zapisivawe izostavqenih naziva. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom.

a onda je zajedni~ki re{avaju. str. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. Primeri de~jih radova 23 . 24. a onda ih ~itaju. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. Kratak razgovor o pesmi. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). Igram se sa psom. 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). Kreativni centar. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. Na str. 25. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. 72). Zapisivawe naslova ‡ Igramo se.

U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. a onda to ~itaju. Pre nego {to po~nu da pi{u. Re{avawe zagonetki. ZANIMAWA (str. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. a onda to ~itaju. jasne. Zatim. a onda ih ~itaju. prema sopstvenom izboru. Sledi crtawe ku}nog qubimca. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. 6. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. NEDEQA 26. precizne. KU]NI QUBIMCI (str. lepe. prijateqi) u~enika. Slike treba da budu velike. 27. kom{ije. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. a onda ih ~itaju. 24 . 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. Doma}i zadatak. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. ^itawe re~enica. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica. U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. 25 . 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa.

POKLON… (str. RADOST. 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. NEDEQA 31. ~itawe te pri~e i crtawe. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. ZOOLO[KI VRT (str. Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. 30. 7. Sledi pisawe pri~e.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i. smeste u odgovaraju}i kavez). SRE]A. MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . a onda to ~itaju. Upu}ujemo u~enike na prilog br.

(trajawe najvi{e 15 minuta). pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. birati re~i i sastavqati nove re~enice. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo. Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. a oni samostalno sastavqaju re~enice. kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. 32.) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. 27 . 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. RED RE^I U RE^ENICI (str. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina. 50. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom). U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. te }e ih pro~itati.) Str. PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. tako|e napisana malim slovima. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu. u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. Kada pro~itaju natpis. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika). Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom. 33. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. {ta taj natpis zna~i itd. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci.

U~enici otvaraju uxbenik (str. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. 28 . Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. a onda ih ~itaju. Na kraju se bavimo ilustrovawem. U~enici ~itaju re~enice. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. 56) sa pravom bibliotekom. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. ~okolada. 35. Npr. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. ako za to u {koli ima uslova. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. U~enici ~itaju natpise s polica. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. BAJKA (str. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. Stoga izvodi tri u~enika. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. ‡ P~ele prave med. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. 34. kao i naslove pojedinih kwiga. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. ‡ Meda se sladi medom. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede.

~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. kosa ‡ duga~ka/kratka. SUPROTNOSTI (str. Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike. ^itawe zanimqivosti. 57). 38. 61). 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci. SVEMIR (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. Samostalan rad u~enika (str. 29 . Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i. NEDEQA 36. ^itawe radova koje su napisali u~enici. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir. ^itawe radova koje su napisali u~enici. Ako za to postoji mogu}nost u {koli. Rad u uxbeniku (str. bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika.). 37. ^itawe natpisa. 64). U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. 8. u~enici ~itaju ono {to su napisali. sa akcentom na prikazanim suprotnostima. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. svetla/tamna. gore/dole i sl. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. Samostalan rad u~enika (str. 63). napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. 39. Re{avawe zadatka u raketi. Pisawe naslova ‡ U biblioteci.) ^itawe onoga {to je napisano. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. koje najvi{e vole da koriste i za{to.

Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. 30 . 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto. Ponovo ~itamo re~enice. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. Samostalan rad u~enika (str. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. a zatim ~itawe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. ^itamo pri~u jo{ jedanput. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. 67). ^itawe odgovora koje su dali u~enici. a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. 4.

Iza svakog imena tajna je skrivena. • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. • ^itawe Azbuke. 2. 31 . (Sve treba da traje do 20 minuta. • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. friz. • Rad na frizovima. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. pi{em). obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. • Rad na diferenciranim zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). razgovor. • ^itawe prve grupe pisanih slova. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. • Rad na frizovima. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. 5. 44. obja{wewe simbola za re~nik. • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 3. 43. friz. rad na diferenciranim zadacima. friz. 45.) 42. razgovor. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak (Pi{em. • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em. • Rad na frizovima.) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ Mi{. • Samostalan rad na zadatku. pi{em i ^udna mi ~uda (boja. (Sve treba da traje do 15 minuta. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). • ^itawe re~enica. 1. • ^itawe pesme Kuca ka`e. • Doma}i zadatak. friz (^udna mi ~uda). Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. • Rad na diferenciranim zadacima. kratak razgovor o tekstu. (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta. • ^itawe teksta Na moru. • Doma}i zadatak. 4. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em. friz. simbol).) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. • Rad na frizovima. • Samostalan rad na zadatku. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika). pi{em). rad na diferenciranim zadacima. pi{em). Obrada teksta Na moru ‡ autori. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. upore|ivawe sa {tampanim slovima. pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. Azbuka ‡ upoznavawe. Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). • Rad na diferenciranim zadacima.

friz (Pi{em. friz (Pi{em. doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. • ^itawe tre}e grupe pisanih slova. brzalica. 8. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. • ^itawe druge grupe pisanih slova. upore|ivawe sa {tampanim slovima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. (Sve treba da traje oko 15 minuta. • ^itawe teksta Zavrzlama.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. doma}i zadatak ‡ friz. pec. friz. • Rad na diferenciranim zadacima. pi{em). 7. • Zagonetka. • ^itawe teksta Pekmez. • ^itawe tekstova [iri. ~itawe u~eni~kih radova. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. 11. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima. zagonetka. • ^itawe teksta Mrav. 50. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. 9. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). razgovor. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 49. friz. ~itawe u~eni~kih radova. Agajev. 10. razgovor. • Doma}i zadatak ‡ frizovi. • Rad na frizu. Recitovawe pesme Gozba. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. • Rad na frizovima (Pi{em. • Rad na frizu. razgovor. ~itawe u~eni~kih radova. razgovor. 6. ~itawe u~eni~kih radova. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. tekst Recept za pekmez ‡ autori. • Rad na diferenciranim zadacima. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na diferenciranim zadacima. friz. Obrada teksta Mrav ‡ T. peci. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na diferenciranim zadacima. napisanog pisanim slovima. • Recitovawe pesme Gozba. (Sve treba da traje oko 15 minuta. friz. • ^itawe pesme Gozba. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. pi{em). Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. 47. 46. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. • Rad na diferenciranim zadacima. upore|ivawe sa {tampanim slovima. 32 . 51. 48. peci. razbrajalica Eci. rad na diferenciranim zadacima.) • ^itawe razbrajalice Eci. • Rad na frizovima. pec (^udna mi ~uda).

52. razgovor. • Rad na frizovima. • ^itawe teksta Je`i}. pi{em). 55. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. 53. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. • ^itawe teksta Nezgoda. 15. • Rad na frizovima. • Rad na frizovima. • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. • Rad na frizovima. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Samostalan rad na zadatku. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Zima. friz. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. • Zagonetka. • Rad na frizovima (Pi{em. razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda).) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. narodne izreke Ka`e se… . 13. 16. rad na diferenciranim zadacima. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. Agajev. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 12. zadatak. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). 14. • Zagonetka. zagonetka je`i}. pi{em). (Sve treba da traje do 30 minuta. • Rad na frizovima. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • ^itawe posledwe grupe pisanih slova. • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima.) • ^itawe teksta Pada sneg. • ^itawe teksta Te`ak zadatak. ^etvrta grupa slova za ~itawe. 56. friz. • Prepisivawe prepri~anog teksta. friz. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. Obrada teksta Je`i} ‡ T. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. 33 . 54. friz. napisanog pisanim slovima. friz (Pi{em.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. (Sve treba da traje do 15 minuta. ~itawe u~eni~kih radova.

60. 58. friz. pi{em). razgovor. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. pi{em). (Sve treba da traje oko 25 minuta. napisanog pisanim slovima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). dopuwalka vuk. friz (Pi{em. pi{em). 61. rad na diferenciranim zadacima.) • ^itawe teksta Cve}ar. 59. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima (Pi{em. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. 18. pi{em). napisanog pisanim slovima. pi{em). napisanog pisanim slovima. • ^itawe teksta Vuk. pi{em). friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. 62. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. • Rad na frizovima (str. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). ilustrovawe. zagonetka ‡ sat. • Samostalan rad na zadatku. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. 34 . • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 20.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. • Rad na frizovima (Pi{em. friz (Pi{em. • ^itawe teksta Sat mla|eg brata. • ^itawe teksta Svet. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Slon i mi{. 21. • Zagonetka. • Rad na frizovima (Pi{em.) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. Zmaj. 17). rad na diferenciranim zadacima. 22. J. (Sve treba da traje oko 30 minuta. 17. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). (Sve treba da traje do 15 minuta. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. napisanog pisanim slovima. zadatak. pi{em). friz. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. Tajc.) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. 19. 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. ilustrovawe (^udna mi ~uda). pi{em). doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em. pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima. • ^itawe teksta Mali brata. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. ~itawe u~eni~kih radova.

rad na zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. T (Pi{em.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. [. 26. ~itawe re~enica. Tre}a grupa pisanih slova Z. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. • Pisawe slova. 35 . Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. • ^itawe pri~a. V (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. 64. • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. re~i i re~enica. 67. 29. L. Krotov. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • ^itawe napisanih re~i. pi{em). rad na diferenciranim zadacima. • Pisawe ozna~enih re~i. Prva grupa pisanih slova I. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. zadaci (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. 69. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. • Pisawe slova. • Pisawe re~enica i re~i (str. 23. E (Pi{em. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone. P. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). pi{em). • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). M. pi{em). • ^itawe teksta Moderan Sne{ko. V (Pi{em. [. pi{em). Recitovawe pesme Bombona. • Obrada druge grupe pisanih slova A. Krotov. 27. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. 68. 66. 24. E (Pi{em. 28. • Pisawe slova. • ^itawe re~enica. pi{em). • Samostalan rad na pisawu pri~e. T (Pi{em. re~i i re~enica. 19). re~i i re~enica. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). M. P. L. • ^itawe re~enica. 25. • ^itawe re~enica. pi{em). • Recitovawe pesme Bombona. O. ~itawe u~eni~kih radova. • Obrada prve grupe pisanih slova I. ilustrovati je. • Rad na diferenciranim zadacima. pi{em). O. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Druga grupa pisanih slova A. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). 65.

• Ilustrovawe. 71. rebusi. pi{em). g. ^. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. zadatak (^udna mi ~uda). svilene. 30. S. g. ^ (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. 75. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). n. • ^itawe. hirur{ke. • Prepisivawe teksta. • Prepisivawe. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J. r (Pi{em. S. ^etvrta grupa pisanih slova J. ko`ne. • Pisawe slova i re~i. pi{em). pi{em). • ^itawe re~enica. • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. 76. • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. r (Pi{em. 31. • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Poledica. n. Obrada grupe pisanih slova N. zadaci. • Obrada grupe pisanih slova G. • Re{avawe rebusa. golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). • Ilustrovawe teksta u pet slika. ispremetana slova (Pi{em. pi{em). ~ipkane. crtawe (^udna mi ~uda). pi{em). Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). re~i i re~enica. III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). u (Pi{em. pi{em). zadaci (Pi{em. 34. • Pisawe sastava. razgovor o tekstu. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ilustrovawe (^udna mi ~uda). prema odluci u~iteqa. Obrada grupe pisanih slova G. 33. 73. • Rad na zadatku. • Obrada grupe pisanih slova N. Pisana slova koja smo nau~ili. 36 . U. pi{em). 74. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. • Pisawe slova i re~i. gumene.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. u (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). 32. 72. 36. pi{em). ^itawe i analiza doma}eg zadatka. U. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). 35. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). R. • ^itawe odgovora. • Pisawe slova. R.

39. C. • Obrada grupe pisanih slova B. • Pisawe slova i re~i. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). 78. 40. C. • ^itawe teksta Lav i mi{. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. 77. Q. Obrada grupe pisanih slova D. d. pi{em). Obrada grupe pisanih slova W. • Zanimqivost ‡ obja{wewe. • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). b. razgovor o tekstu. c (Pi{em. K. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe. ~itawe odgovora. zadaci. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. Obrada grupe pisanih slova B. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). crtawe jelke (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. • Rebus. zadaci (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova W. 37 . 82. • Jezi~ka igra. 42. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. • ^itawe teksta Hleb. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). pi{em). q (Pi{em. • Prepisivawe teksta. • Obrada grupe pisanih slova D. Q. pi{em). q (Pi{em. d. • Rad na diferenciranim zadacima. • Samostalan rad na zadatku. pi{em). • Zagonetka. • Pisawe slova i re~i. ~itawe u~eni~kih radova. 41. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). Govorna ve`ba Nova godina (slika). pi{em). w. • Zagonetka. 37. b. rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). oboj dugu (^udna mi ~uda). 79. razgovor o tekstu. 38. • Rad na zadacima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda). w. k (Pi{em. 81. k (Pi{em. • Prepisivawe teksta. • Pisawe slova i re~i. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. pi{em). c (Pi{em. K. zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. 80.

87.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. 43. 44. pi{em). rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. {to je {kola zgodna. zadaci (^udna mi ~uda). • Zagonetke. • Obrada grupe pisanih slova ]. pi{em). pi{em). • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ objasni izreke. zadaci (^udna mi ~uda). 46. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. • Slavna li~nost. 88. • Prepisivawe teksta. h. dopuwalka. • Rad na diferenciranim zadacima. }. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. • Zanimqivost. zagonetka (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. 45. 38 . • Doma}i zadatak ‡ rebusi. }. • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. Obrada teksta Au. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. 48. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 85. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Au. pi{em). • Ne{to za radoznale. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. ~itawe u~eni~kih radova. razgovor o tekstu. • Obrada grupe pisanih slova H. 84. razgovor o tekstu. 86. ` (Pi{em. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). • Razgovor o Bo`i}u. razgovor o pesmi. • Dopuwalka. III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. Obrada grupe pisanih slova ]. • Pisawe slova i re~i. zagonetke. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. F. rad na diferenciranim zadacima. ` (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. razgovor o tekstu. 47. h. • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada grupe pisanih slova H. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). f (Pi{em. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. • Prepisivawe teksta. @. @. • Pisawe slova i re~i. F. f (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci.

prema kompleksnom postupku. ~itawe u~eni~kih radova. ~asa. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. usvajaju prva pisana slova. x. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. ali ima i izuzetaka. • Dopuwalka. dopuwalka. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. • Ilustrovawe. x (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. Prilikom crtawa „{ara“. |.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. 39 . X. X. 50. ~asa). razgovor o tekstu. |. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. Posledwa pisana slova \. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. predvi|eni Planom i programom. pa sve do 90. Obavezni tekstovi za prvi razred. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Na taj na~in se. Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. pi{em). • Obrada grupe pisanih slova \. 90. • Pisawe slova i re~i. 49. • Prepisivawe teksta.

• U~enici recituju pesmu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. 1. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. 3. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. J. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. ja `murim ‡ vi gledate. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. 2. 95. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. 40 . • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. • Objasniti pojmove pesma i stih. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. umesto kompletne strukture obrade teksta. na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). Re~i sa suprotnim zna~ewem. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Upoznavawe sa novim uxbenikom. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. Zmaj. doma}i zadatak. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. 94. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima. 93. 5. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. 4. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. Recitovawe pesme @aba ~ita novine. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem.

doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. • Obja{wewe pojma vreme radwe. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. J. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. 102. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Filipova. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 100. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. prepri~avawe. 96. • Doma}i zadatak. Zmaj slavna li~nost. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. 41 . 97. 101. 10. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. izra`ajno ~itawe i sl. {argarepa i sli~no). 7. 8. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. dramatizacija. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). doma}i zadatak ‡ dopuwalka. a isto zna~e. • Pro~itati dve do tri pesme J. 99. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. 12. J. Zmaja (po izboru u~iteqa). • Objasniti pojam strofa. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. Zmaj. 9. • Rad na zadacima u uxbeniku. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 98. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. Izbor iz poezije ‡ J. Zmaj. J. brz. 11. 6. • Objasniti pojam glavni lik. J. • Doma}i zadatak. Re~i sa sli~nim zna~ewem. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar.

17. J. 14. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Zmaj naj~e{}e pisao o deci. 107. J. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. IGRA 103. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. `ivotiwama i o prirodi. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. • Rad na zadacima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave. Zmaj. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). 16. Grupisawe pesama prema temi. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. po `eqi u~iteqa. bez dopisivawa izostavqenih slova. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). ose}aju i do`ivqavaju. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 104. Obrada teksta Mati ‡ J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. 106. 15. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. 18. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. 105. ako je to potrebno. 13. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. 42 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 108.

• Postavqawe pravila i ~itawe. 110. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. 111. Doma}i zadatak. 20. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. 19. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. • Postavqawe pravila i ~itawe. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. doma}i zadatak. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. • Doma}i zadatak. 23. 43 . ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 112. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 22. • ^itawe i razgovor o tekstu. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. Rad na zadacima iz uxbenika. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. ^itawe teksta. 114. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 113. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. 24. 21. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak.

dramatizacija. 25. 30. 29. pesma U gostima mo`e se i otpevati. Zmaj. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. 44 . • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. 26. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. razgovor o prole}u. 28. • Doma}i zadatak. 120. J. • Postavqawe pravila i ~itawe. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • ^itawe i razgovor o tekstu. izra`ajno ~itawe i sl. 116. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. TU DRVO POSADI 119. • Doma}i zadatak. • ^itawe u~eni~kih radova. prepri~avawe. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. 118. • Pisawe sastava. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. 27. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ rebus. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. 117. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}.

35. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. • Doma}i zadatak. 34. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. 37. 126. 45 . • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 124. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. Kada je vetar lo{ (oluja. 32. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. 125. lomi grane…). doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 33. • Doma}i zadatak. IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 128. Vladesku. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. 122. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). 38. doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 123. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. u kojima ima vi{e slika nego teksta. 127. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. 31. obrada teksta Ja sam ~udo video. • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak. 36.

pti~ica. • Izvo|ewe zakqu~ka. 132. • Doma}i zadatak. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). 130. juna~i}. • ^itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. doma}i zadatak. • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). • Rad na zadatku iz uxbenika. 40. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. prepri~avawe. 42. • Ilustrovawe. 41. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. dramatizacija. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. Re~i sa uve}anim zna~ewem. izvo|ewe zakqu~ka.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). ran~i}). 129. • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. nazivi biqaka…). Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. • ^itawe i rad na tekstu. ~itawe odgovora. 46 . • Usmeno prepri~avawe teksta. 131. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Prona}i primere iz neposredne okoline. Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti. 39. • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). Timotijevi}. izra`ajno ~itawe i sl. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu.

Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. J. • Doma}i zadatak.). doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 45. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. Zmaj. 134. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 135. 136. situacijama. doma}i zadatak. pravili Sne{ka. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima. 43. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). 138. • Doma}i zadatak. Pitati u~enike. kakvi su im utisci o predstavi i sl. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 48. 46. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. tj. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. • ^itawe teksta po ulogama. ukra{avali u~ionicu…). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 137. ukra{avali pano. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 44. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. • Doma}i zadatak. 47. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. doma}i zadatak. 49. 139. 47 . `ivotiwe jedna drugoj pomagale.

Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. zagonetke. 48 . 56. • Kratak razgovor o stripu. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Doma}i zadatak. 141. doma}i zadatak. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe teksta. 52. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 53. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem.[ta vam se posebno dopalo? . • ^itawe teksta. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. 54. IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. 55. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). 142. Obrada teksta Brodi} ‡ V. Treba ih podsticati pitawima: . U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. 144.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. poslovice. • ^itawe u~eni~kih radova. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 50. 145. 51. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 143. po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. doma}i zadatak. Sutejev. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). 146. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.Da li vam se rad svi|a? . Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa.

• Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. 151. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. 150. • Doma}i zadatak. 148. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 61. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e. • ^itawe teksta. doma}i zadatak. 59. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 153. • Rad na zadacima. 57. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. 58. • ^itawe u~eni~kih radova. • ^itawe teksta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). kratak razgovor o pozori{tu. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. 63. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 49 . • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. • Dramatizacija. 149. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. princezama. 60. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. 152. a da se u wima govori o prin~evima. • ^itawe teksta. da je bilo lepo/pozitivno). doma}i zadatak. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. • ^itawe teksta U~iteq. doma}i zadatak. 62. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. • Doma}i zadatak.

Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. 157. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Doma}i zadatak. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. 64. pravcatu princezu. • ^itawe teksta. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. izra`ajno ~itawe i sl. ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 156. 50 . 66. ako je u mogu}nosti. 67. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 65. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. TO JE TEK ONAKO 155. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. Timotijevi}. prepri~avawe. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. 4). str. • ^itawe tekstova i razgovor. zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. U~iteq za taj ~as mo`e. Barjaktarevi}. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. Barjaktarevi}. Zmaj. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. • Pojedina~no recitovawe. 158. zabavnu. 68. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Analiza recitovawa. 154. dramatizacija. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima.

• Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. vitaminski napici…). 69. 73. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 163. • ^itawe tekstova i razgovor. ~aj. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 72. kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. 160. npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. {ta rade kad se upla{e. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. 162. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. Timotijevi}. • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 74. kao i da li ih u~enici koriste. podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. koga naj~e{}e zovu u pomo}). • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. 161. bez definisawa). 70. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta i analiza slika. 71. • ^itawe u~eni~kih sastava. 164. 159. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. puding. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. 51 . • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima. Obrada teksta Rva~i ‡ B.

Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta i razgovor. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. 75. 165. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe. 52 . • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor. koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor.

Prilog 1 .

Plivam. Fotografi{em. Bri{em tablu. [e}kam se. Perem zube ~etkicom.Prilog 2a Umivam se. Izvodim penal. Grudvam se. . Pewem se na drvo. Vozim rolere. [etam psa. Skijam. Igram lasti{. Pravim Sne{ka Beli}a. Igram {kolice. Vozim bicikl. Pijem vreo ~aj. Zakucavam ekser ~eki}em. Berem cve}e i miri{em ga.

Lepim sli~ice u album. Mazim ma~ku. Pletem drugarici pletenicu. Razgovaram telefonom.Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Seckam nokte makazicama. Su{im kosu fenom. . Jedem bananu. Tu{iram se. ^itam kwigu.

000.344-028. – Напомене и библиографске референце уз текст. Чуда ми чуда. / faks: 011 / 38 20 464. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel. 2008 (Београд : Бранмил). 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. profesor razredne nastave. 38 20 483. O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}. Вукајловић. – 52 стр. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof.SR-ID 149715212 . Београд 371. Пишем.3::003. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse.31(035) СТОЈАНОВИЋ. : илустр. – 1. Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS.000 copyright © Kreativni centar. Filolo{ki fakultet. ISBN 978-86-7781-635-3 1. . Зорица Вукајловић]. Причам ти причу / [Зорица Стојановић. 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. – Тираж 2. – Београд : Креативни центар. пишем. изд. dr @ivojin Stanoj~i}.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->