PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja.. Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. jednostavnih. usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. tj. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u. tako da ono bude te~no i prirodno. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. re~i u re~enici pi{u se odvojeno. Isto. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora. 6 . Tokom ~etvrte etape. velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova.. re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom.“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova. trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i. nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom. tekstovima iz de~je {tampe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis. enciklopedijama . te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih. radom na raznovrsnim tekstovima.

com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. razvijawe. do`ivqavawe. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno. ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti. 7 . postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe. pozori{nih. a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela. pozori{nu i filmsku umetnost. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. istinoqubivosti. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail. ideje i sve drugo ~ega se setite. ohrabrewe. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom. razumevawe.“7 6 7 Prosvetni glasnik. da upoznaju.

izgra|ivawe de~jeg rukopisa. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). slu`ewe kwi`evnim jezikom. slovima. Dramatizacija. Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata. Rad na tekstu. Pravilno. 8 . rad na ilustrovanim slovaricama. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima. ~itko i uredno pisawe. razgovor o posmatranom. kori{}ewe razli~itih medija. 2.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. ~itawe brzinom normalnog govora). usmeno izlagawe. daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. Razgovor. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. ^itawe i rad na tekstu. ilustracija. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i. pismeni radovi. IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. smi{qawe pri~e. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. recitovawe. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe. razgovor. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. ilustracije. usavr{avawe tehnike ~itawa. pismeni radovi. pismeni radovi. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. ilustracija. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. 50 50 3. tematske diskusije. izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog. prepri~avawe. motori~ke ve`be. Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog.

9. 37. 5. 28. 26. 11.. 39. 33. 38. 36. 4. 6. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. 12. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. 30. 7. 31. 16. 40. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2.. 34. 20. 9. 7. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 21. 24. 2. autobus. 15. 28. 35.. 10.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 17. 1. 25. 12. 3. 15. nedeqa 9 . 5. 37. 13. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. 29. bioskop. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 38. 19. 8. 24. 14. 23. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te. Sre}a. 25. 16. 26. 19. 20. zoo-vrt. 40. 23. 4. 35. 22. 7. 22.. 11. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. 27. 2. 13. 29. 34. 10. voz. 18. 30. 21. 32. 33. 3. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. Poklon. 18. 39. 27. 31. 17. 8. Radost. 6. 36. 14. 32.

Azbuka ‡ upoznavawe. Tajc. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. 17. 4. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. 52. narodne izreke Ka`e se… . peci.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. 58. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 53. zagonetka sat. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. 10 . 57. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Iza svakog imena tajna je skrivena. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. 43. friz (Pi{em. 14. 18. pi{em). friz. zagonetka. pi{em). doma}i zadatak ‡ Mi{. 2. ilustrovawe. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. friz. 56. friz. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Obrada teksta Na moru ‡ autori. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. friz (Pi{em. Recitovawe pesme Gozba. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. brzalica. friz. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 49. pi{em). pi{em). 44. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. Obrada teksta Mrav ‡ T. doma}i zadatak (Pi{em. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. pi{em. zadatak. ^etvrta grupa slova za ~itawe. 9. 46. pec. tekst Recept za pekmez ‡ autori. 11. friz. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. zadatak. 19. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. rad na diferenciranim zadacima. friz. 7. 48. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 15. 45. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz. friz. razbrajalica Eci. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). pi{em). 8. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. 13. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. 6. 12. 16. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. friz. friz (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. 51. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. friz. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. 47. pi{em). 3. Agajev. friz. 5. friz. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. Obrada teksta Je`i} ‡ T. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). dopuwalka vuk. 50. zagonetka je`. 59. pi{em). 10. Agajev. friz (Pi{em. zadatak. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 1. friz (Pi{em. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. 42. rad na diferenciranim zadacima. friz. friz. pi{em). Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. 54. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. 55. pi{em).

b. zadaci (^udna mi ~uda). Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. d. 76. crtawe jelke (^udna mi ~uda). Recitovawe pesme Bombona. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. pi{em). 29. ^etvrta grupa pisanih slova J. rad na diferenciranim zadacima. 20. pi{em). u (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. R. 26. 75. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). pi{em). friz. 81. 22. w. zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Druga grupa pisanih slova A. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). 73. Obrada grupe pisanih slova D. 70. crtawe (^udna mi ~uda). 24. pi{em). rebusi. Obrada grupe pisanih slova B. 38. 40. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. pi{em). E (Pi{em.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. zadaci (^udna mi ~uda). 31. K. pi{em). 68. 42. zadaci (Pi{em. 39. 21. M. friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. 11 . 32. 71. O. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). 36. zadatak (^udna mi ~uda). 78. 74. c (Pi{em. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. 63. 41. Tre}a grupa pisanih slova Z. Govorna ve`ba Nova godina (slika). 82. ilustrovawe (^udna mi ~uda). 77. Obrada grupe pisanih slova W. Krotov. 64. 23. Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). n. 30. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 62. P. 37. U. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. 43. [. Q. Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. pi{em). 79. 83. zadaci. zadaci (^udna mi ~uda). 25. 28. k (Pi{em. L. 66. pi{em). doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. 33. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. Prva grupa pisanih slova I. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. 67. Pisana slova koja smo nau~ili. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 80. Krotov. V (Pi{em. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. C. rad na diferenciranim zadacima. zadaci. 65. S. 27. r (Pi{em. dopuwalka. doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. 61. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. 72. pi{em). 69. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova G. q (Pi{em. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. 35. Obrada grupe pisanih slova N. 34. g. ^. T (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. ispremetana slova (Pi{em. oboj dugu (^udna mi ~uda).

101. 103. 13. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. Re~i sa suprotnim zna~ewem. doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). pi{em). 86. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. 97. J. doma}i zadatak. dopuwalka. 3. 50. 104. 89. pi{em). IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. J. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. 85. 90. x. 88. Re~i sa sli~nim zna~ewem. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. zadaci (^udna mi ~uda). Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. 105. @. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 12 . 94. 46. 16. Obrada grupe pisanih slova ]. Izbor iz poezije ‡ J. Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. 49. 87. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. J. }. 98. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. J. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. X. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. f (Pi{em. zagonetke. 9. 47. 99. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. rad na diferenciranim zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. 4. 44. 15. Obrada grupe pisanih slova H. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). 92. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. 7. 95. 96. Zmaj. Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. 45. h. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. 6. Filipova. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. ` (Pi{em. 10. F. Pisawe velikog slova. Zmaj. zagonetka (^udna mi ~uda). Obrada teksta Au. 8. Zmaj. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. 48. doma}i zadatak. pi{em). Posledwa grupa pisanih slova \. 93. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 102. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. 12. 14. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. Zmaj. Obrada teksta Mati ‡ J. 1. rad na diferenciranim zadacima. 5. 106. |. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 100. 11. 2.

PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. 33. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. 116. 21. 45. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. 30. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. 17. Zmaj. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. 13 . 131. 132. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. Jeremi}. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. 29. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 118. 34. 35. 44. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. 38. 27. 40. 25. 24. doma}i zadatak. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. doma}i zadatak ‡ rebus. 113. 22. Timotijevi}. 125. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. 117. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. doma}i zadatak. doma}i zadatak. 130. 43. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. 26. doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 23. 37. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. 36. 127. 129. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. 135. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. 134. 42. 133. 120. J. 20. 32. 115. 114. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. Vladesku. Re~i sa uve}anim zna~ewem. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. 121. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. 109. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 128. 41. 39. 19. 111. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. 18. 122. 108. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 126. 123. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. doma}i zadatak. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. Radovi}. obrada teksta Ja sam ~udo video. 31. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. 112. 124. 110. 28. doma}i zadatak.

150. 147. 138. 62. 165. 49. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 161. 73. doma}i zadatak. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 160. 153. 54. 46. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). ^itawe i analiza doma}eg zadatka. doma}i zadatak. 53. Ovde je isplanirano 75 ~asova. 159. 63. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. 75. 59. doma}i zadatak. Timotijevi}. 151. doma}i zadatak. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 139. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. doma}i zadatak. Timotijevi}. Barjaktarevi}. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. 14 . 148. 68. 149. 65. 71. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. 50. 156. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. 145. Obrada teksta Rva~i ‡ B. 163. 56. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. 66. 154. Zmaj. Barjaktarevi}. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). 74. 158. 58. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. 67. 162. 146. 47. 48. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. poslovice. 51. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. Sutejev. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. 61. 137. 69. Obrada teksta Brodi} ‡ V. 57. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. 152. zagonetke. 72. 64. doma}i zadatak. J. doma}i zadatak. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 142. 60. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. 143. doma}i zadatak. 155. 140. 157. 70. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. 164. 141. 55. doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 52. 144. brzalice). Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. doma}i zadatak.

mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. Pre nego {to zapo~nu crtawe. ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. • U~enici koji to `ele. a zatim ih zapisuju. • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. 1. 15 . • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. na~inom rada i sl. ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. Dete. u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). mogu da pri~aju o sebi. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. Ako u~iteq oseti da je potrebno. u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. 2. ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). 4). U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1. OVO SAM JA (str. Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. U~enici sa table „prepisuju“ datum. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane.

bako. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. ustani polako. u stvari. Dobro jutro. • U~enici koji to `ele. mama. a zatim objasniti {ta je to. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro. re~ima. mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. pitawima. donesi nam meda. ~uj zvowavu sata. nenametqivim sugestijama…). MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. Oni koji to `ele. nenametqivim sugestijama…). Dobro jutro. pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. da ne upadamo drugima u re~ i sl. 4. DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. deda. 16 . 6). Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. pitawima. Dobro jutro. DOLE. LEVO. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. podsti~e ih osmehom. i tebi i nama. uzavri nam mleko. na~in ogla{avawa…). na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. Dobro jutro. to da pro~itaju. ako `ele. • Doma}i zadatak Pro~itati. 3. tata. MOJA PORODICA (str. da ne govorimo svi uglas. podsti~e ih osmehom. doma}i zadatak. Oni koji znaju da pi{u. seko.

Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. MOJA [KOLA (str. Zatim prepisuju naslov i datum. desno. 17 . Oni koji to `ele. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. 1). U~enici koji znaju i `ele da pi{u. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. {ta je dole. dole. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. 8. levo. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. {ta je levo. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. dole. • U~enici kroz igru pokazuju levo. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). a onda crtaju {kolu. Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. U~enici ~itaju zahteve. a {ta desno.). na slovo. • U~enici „prepisuju“ naslov. ku}u i sl. a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. Oni koji to `ele. da ga u~enici ne bi kopirali. Va`no je da ne nacrta igra~ku. a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu). • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. desno (do 20 minuta). • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. mo`e to da uradi kod ku}e. gore. a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. 5. datum. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele.

a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. na odgovaraju}e mesto. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom. • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. ~asa). Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. bez prizvuka. SLOVO. pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). na isti na~in ispisuju re~ RIS. 7. GLAS. Kod imenovawa. a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). NEDEQA 6. • Slede}e tri slike ‡ OKO. \A^KA TORBA (str. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. SOK. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. Mewaju}i redosled slova. a kod „~itawa“ slova. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. Po{to zakqu~imo da je auto PLAV. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. • „^itawe“ slova iz slovarice. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. mewaju}i wihov redosled. zatim prepisuju naslov. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. • Otvoriti uxbenik na strani 10. u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . a da ih zatim vrate u xepi}. a u~enici ih u horu imenuju. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. napi{u re~ RIS. RE^) ‡ 2. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. onda je to slovo (A ‡ slovo). RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. • U~enici otvaraju uxbenik na str. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. Ako ka`u da je to slovo A. ^AS (str. 8. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa).

• ^itawe zapisanih re~enica. tobogan). 12). Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. 12. DANAS. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru.) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. NA[A U^IONICA (str. SUTRA. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. tako da ih svi mogu pro~itati. • Pitati u~enike: „[ta rade. • Sledi ~itawe re~enica. 15). DANI U NEDEQI (str. pa ih prepisuju. 14). U~enici prvo prepisuju tu re~enicu. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. 10. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. Pitati u~enike {ta rade ujutru. {ta u podne. Ve`ba treba da traje do 5 minuta. a {ta uve~e. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. DANAS. Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). PREKOSUTRA). Onda ~itaju napisane re~enice. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. 19 . 3. (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva. 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. 9. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. utorak. U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. PREKOSUTRA (str. mo`e je iskoristiti. ~etvrtak. • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). NEDEQA 11. a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). subota. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. u podne i uve~e. a potom neka crtaju. nedeqa (re~i `enskog roda). zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. JU^E. SUTRA. To je re~enica. a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. petak (re~i mu{kog roda). Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. na primer. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E.

‡ Golub gu~e. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. U~enici. Zmaja (uxbenik. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. Zatim otvaraju uxbenik (str. 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). 20 . ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). D. str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. Govorna ve`ba na osnovu slike. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. 20). po~ev od ponedeqka. ‡ Sviwa grok}e. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. 18). Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. PIJACA ‡ JESEN (str. ‡ Petao kukuri~e. 14. 15. uz u~iteqevu pomo}. ‡ @aba kreke}e. U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). U~enici ~itaju re~enice. 13. Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. J. ^itawe pesme Vile. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. 17). Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. Eri}a. ‡ Koza meke}e. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom.

Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo. \. a potom ih prepisuju. U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. Od we se pravi xem. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). pa upore|uje malo i veliko slovo. (Npr: [qiva je qubi~asta. a. POVR]E (str. U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. a zatim crtawe i pisawe. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. Otvaraju stranu 21. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. 22‡23) (jabuka. u. Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. j. b. J. U. a {ta nije `ivo. NEDEQA 16. F. E.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. r. ]. |. U~enici okre}u slova svojih slovarica. a onda ih ~itaju. VO]E ‡ VO]WAK (str. R. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. • Doma}i zadatak: (str. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). e. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice. 21 . Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. 18.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. 17. Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. a u~enici to prepisuju. @IVO ‡ NE@IVO (str. • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. Volim da jedem {qive. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. ^itawe re~enica. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno. a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. jagoda. U~enici ove re~enice ne prepisuju. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). }. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. 4. B. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. f).

a naposletku ~itaju pri~u. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. sa osvrtom na zdravu hranu. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. 23. BIOSKOP. Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. Govorna ve`ba na osnovu slike. 1. Re{avawe rebusa. ~itawe natpisa. ZOO-VRT. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. Prona}i prilog br. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. VOZ… (str. 22. 20. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). a onda ih ~itaju. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. NEDEQA 21. U PRODAVNICI (STR. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. Zapisivawe izostavqenih naziva. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. Sastavqawe spiska za kupovinu. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. 22 . Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. 5. Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. AUTOBUS. Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. U~enici ~itaju natpise. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. Govorna ve`ba na osnovu slike. Sledi crtawe. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str.

25. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. Igram se sa psom. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. Primeri de~jih radova 23 . 24. Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. Na str. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. Kratak razgovor o pesmi.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. Kreativni centar. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. str. 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). a onda je zajedni~ki re{avaju. Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar. 72). a onda ih ~itaju.

Re{avawe zagonetki. Zatim. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. jasne. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili. Sledi crtawe ku}nog qubimca. a onda to ~itaju. prijateqi) u~enika. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. kom{ije. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. lepe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. 6. a onda to ~itaju. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. precizne. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 24 . KU]NI QUBIMCI (str. a onda ih ~itaju. prema sopstvenom izboru. Doma}i zadatak. Pre nego {to po~nu da pi{u. ZANIMAWA (str. 27. a onda ih ~itaju. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. Slike treba da budu velike. NEDEQA 26.

U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. 25 . RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. ^itawe re~enica. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne.

30. 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. a onda to ~itaju. SRE]A. ~itawe te pri~e i crtawe. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. RADOST. MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. Upu}ujemo u~enike na prilog br. POKLON… (str. NEDEQA 31. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. smeste u odgovaraju}i kavez). 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i. ZOOLO[KI VRT (str. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. Sledi pisawe pri~e.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29. 7.

{ta taj natpis zna~i itd. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i.) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. 27 . Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. 50. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina.) Str. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. tako|e napisana malim slovima. Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. (trajawe najvi{e 15 minuta). u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu. U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. Kada pro~itaju natpis. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice. 32. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. RED RE^I U RE^ENICI (str. U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). birati re~i i sastavqati nove re~enice. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika). u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. 33. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. te }e ih pro~itati. a oni samostalno sastavqaju re~enice. PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str.

28 . U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. U~enici ~itaju re~enice. ~okolada. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. U~enici otvaraju uxbenik (str. 35. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. BAJKA (str. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. Npr. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci. a onda ih ~itaju. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. 56) sa pravom bibliotekom. ako za to u {koli ima uslova. ‡ Meda se sladi medom. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. 34. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. ‡ P~ele prave med. U~enici ~itaju natpise s polica. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. Stoga izvodi tri u~enika. kao i naslove pojedinih kwiga. Na kraju se bavimo ilustrovawem. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci.

NEDEQA 36. 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. Ako za to postoji mogu}nost u {koli. 63). gore/dole i sl. 64). sa akcentom na prikazanim suprotnostima. bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. svetla/tamna. 61). napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. 8. ^itawe radova koje su napisali u~enici. 37. ^itawe radova koje su napisali u~enici. koje najvi{e vole da koriste i za{to. 38. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. u~enici ~itaju ono {to su napisali. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci. ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. Samostalan rad u~enika (str. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. ^itawe natpisa. Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i.). Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. ^itawe zanimqivosti. Rad u uxbeniku (str. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir. 29 .) ^itawe onoga {to je napisano. 57). [TA ZNA^E OVE RE^I (str. Re{avawe zadatka u raketi. 39. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. kosa ‡ duga~ka/kratka. SVEMIR (str. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. Samostalan rad u~enika (str. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. SUPROTNOSTI (str.

Samostalan rad u~enika (str. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. 30 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. 67). pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto. 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. ^itamo pri~u jo{ jedanput. U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. a zatim ~itawe. 4. a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. Ponovo ~itamo re~enice.

• Rad na frizovima. • Doma}i zadatak. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. pi{em).) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). friz (^udna mi ~uda). 31 . friz. friz. • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Na moru ‡ autori. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em. • Rad na frizovima. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. 44. 3. 5. • Samostalan rad na zadatku. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. 45. • Samostalan rad na zadatku. 2.) 42. pi{em). obja{wewe simbola za re~nik. • Rad na frizovima. simbol). friz. razgovor. • Rad na diferenciranim zadacima. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. (Sve treba da traje do 15 minuta. 43. Azbuka ‡ upoznavawe. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. • ^itawe teksta Na moru. • Doma}i zadatak. • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. • ^itawe pesme Kuca ka`e.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em i ^udna mi ~uda (boja. 1. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. • ^itawe Azbuke. (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta. upore|ivawe sa {tampanim slovima. friz. doma}i zadatak (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. Iza svakog imena tajna je skrivena. • Rad na frizovima. razgovor. pi{em. • ^itawe re~enica. (Sve treba da traje do 20 minuta. 4. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na frizovima. • ^itawe prve grupe pisanih slova. pi{em). kratak razgovor o tekstu. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). doma}i zadatak ‡ Mi{. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika).

Agajev. 49. 9. • ^itawe tekstova [iri. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na diferenciranim zadacima. 50. 7. doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). • Rad na frizu. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). zagonetka. • ^itawe teksta Mrav. 48. • Rad na diferenciranim zadacima. • Zagonetka. ~itawe u~eni~kih radova. 10. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em.) • ^itawe razbrajalice Eci. (Sve treba da traje oko 15 minuta.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. • Rad na diferenciranim zadacima. Recitovawe pesme Gozba. 32 . • Rad na frizu. • ^itawe pesme Gozba. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. razgovor. 46. • Rad na frizovima. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ frizovi. napisanog pisanim slovima. razgovor. pec. tekst Recept za pekmez ‡ autori. friz. razbrajalica Eci. friz. friz. Obrada teksta Mrav ‡ T. (Sve treba da traje oko 15 minuta. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima. • Rad na frizovima. ~itawe u~eni~kih radova. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima. peci. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. • ^itawe tre}e grupe pisanih slova. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pec (^udna mi ~uda). razgovor. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. brzalica. pi{em). 6. friz (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. friz (Pi{em. 8. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz. • Recitovawe pesme Gozba. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na diferenciranim zadacima. 51. upore|ivawe sa {tampanim slovima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. pi{em). • Rad na frizovima (Pi{em. razgovor. 47. 11. peci. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe druge grupe pisanih slova. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. • ^itawe teksta Pekmez. • ^itawe teksta Zavrzlama. friz.

Obrada teksta Je`i} ‡ T. • Rad na frizovima. • Rad na frizovima. • ^itawe posledwe grupe pisanih slova. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. 33 . razgovor o tekstu. zadatak. • Zagonetka. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. • Rad na diferenciranim zadacima. • Zagonetka. • Rad na frizovima. 55. ^etvrta grupa slova za ~itawe. • ^itawe teksta Te`ak zadatak. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. (Sve treba da traje do 30 minuta. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. 14. zagonetka je`i}. ~itawe u~eni~kih radova. 54. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. 52. • ^itawe teksta Nezgoda. (Sve treba da traje do 15 minuta. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • ^itawe teksta Zima. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). • Rad na frizovima (Pi{em. friz. razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). • Rad na frizovima. 15. • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. 16. Agajev. 56. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. friz. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke. 13. friz. • ^itawe teksta Je`i}. napisanog pisanim slovima. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. 12. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. 53. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). friz. • Prepisivawe prepri~anog teksta. narodne izreke Ka`e se… . pi{em).) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). pi{em). • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). razgovor.) • ^itawe teksta Pada sneg. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Samostalan rad na zadatku. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz (Pi{em. pi{em).

(Sve treba da traje oko 25 minuta. 22. napisanog pisanim slovima. doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em. 60. 17. • Rad na frizovima (Pi{em. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Vuk. ilustrovawe. friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. 61. • Rad na diferenciranim zadacima. 19. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda).) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. • Samostalan rad na zadatku. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. • ^itawe teksta Svet. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. Tajc. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). friz. • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. pi{em). 58. 17). III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. pi{em). ~itawe u~eni~kih radova. napisanog pisanim slovima. friz (Pi{em. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. 20. ilustrovawe (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mali brata. dopuwalka vuk. 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. Zmaj. 18. • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. zagonetka ‡ sat. • ^itawe teksta Sat mla|eg brata. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. 62. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). pi{em). ~itawe u~eni~kih radova. napisanog pisanim slovima. (Sve treba da traje oko 30 minuta. pi{em). 59. • Rad na frizovima (Pi{em. friz. • Rad na frizovima. 21. friz (Pi{em. • Rad na frizovima. 34 . • Rad na diferenciranim zadacima. pi{em). friz (Pi{em.) • ^itawe teksta Cve}ar. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). (Sve treba da traje do 15 minuta. • Zagonetka. rad na diferenciranim zadacima. J. • Rad na frizovima (Pi{em. pi{em). napisanog pisanim slovima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. • ^itawe teksta Slon i mi{. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. zadatak. • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. pi{em). razgovor o tekstu. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda).) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima (str. razgovor. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).

• Pisawe re~enica i re~i (str. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). M. • Obrada prve grupe pisanih slova I. zadaci (^udna mi ~uda). • ^itawe re~enica. • ^itawe pri~a. III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. 19). • Pisawe slova. • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. ~itawe u~eni~kih radova. 26. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. • Samostalan rad na pisawu pri~e. pi{em). Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. pi{em). ilustrovati je. 65. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na diferenciranim zadacima. [. Recitovawe pesme Bombona. [. Krotov. • Pisawe slova. • ^itawe napisanih re~i. 29. • ^itawe re~enica. E (Pi{em. 69. • ^itawe re~enica. re~i i re~enica. T (Pi{em. 27. rad na zadacima (^udna mi ~uda). 24. 35 . Prva grupa pisanih slova I. O. pi{em). pi{em). re~i i re~enica. Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone. V (Pi{em. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). V (Pi{em. L.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. T (Pi{em. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). M. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). 25. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). 64. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. L. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. ~itawe re~enica. Druga grupa pisanih slova A. 68. • Pisawe slova. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. • Pisawe ozna~enih re~i. 66. O. re~i i re~enica. E (Pi{em. razgovor o tekstu. 28. • Recitovawe pesme Bombona. Krotov. rad na diferenciranim zadacima. 67. Tre}a grupa pisanih slova Z. pi{em). pi{em). P. • Obrada druge grupe pisanih slova A. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). 23. P. rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Moderan Sne{ko. pi{em). pi{em).

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. pi{em). 33. 72. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). • Obrada grupe pisanih slova N. n. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. g. 74. ^ (Pi{em. • Pisawe slova i re~i. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. r (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova G. ^. Obrada grupe pisanih slova N. 36. doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). • Pisawe slova. ispremetana slova (Pi{em. R. u (Pi{em. pi{em). pi{em). Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). ~ipkane. • ^itawe re~enica. gumene. 30. • ^itawe teksta Poledica. ko`ne. • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). 76. ^etvrta grupa pisanih slova J. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. • Obrada grupe pisanih slova G. S. • Rad na zadatku. 71. • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. hirur{ke. razgovor o tekstu. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J. svilene. R. 75. 36 . 73. 35. ilustrovawe (^udna mi ~uda). crtawe (^udna mi ~uda). • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. g. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. S. re~i i re~enica. golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). • Prepisivawe teksta. prema odluci u~iteqa. • ^itawe. u (Pi{em. U. pi{em). • Ilustrovawe. rebusi. r (Pi{em. 32. • Ilustrovawe teksta u pet slika. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). zadaci (Pi{em. • Pisawe sastava. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). pi{em). • ^itawe odgovora. • Pisawe slova i re~i. III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). 31. n. 34. zadatak (^udna mi ~uda). • Re{avawe rebusa. Pisana slova koja smo nau~ili. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. pi{em). pi{em). doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). zadaci. • Prepisivawe. pi{em). U. • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza.

w. 39. crtawe jelke (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). C. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. 42. C. Q. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). 37 . Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. oboj dugu (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. • Zanimqivost ‡ obja{wewe. 82. • Pisawe slova i re~i. Obrada grupe pisanih slova B. • Obrada grupe pisanih slova D. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. • Zagonetka. • Zagonetka. K. pi{em). c (Pi{em. b. q (Pi{em. razgovor o tekstu. zadaci. 80. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. k (Pi{em. 79. k (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda). d. 78. • Jezi~ka igra. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. • Rad na diferenciranim zadacima. • Obrada grupe pisanih slova B. • Pisawe slova i re~i. pi{em). • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. b. Obrada grupe pisanih slova W. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). ~itawe odgovora. ~itawe u~eni~kih radova. • Rebus. 41. d.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. 81. • ^itawe. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). 37. • ^itawe teksta Hleb. 38. • Pisawe slova i re~i. razgovor o tekstu. 77. • Rad na diferenciranim zadacima. Govorna ve`ba Nova godina (slika). ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). zadaci (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Lav i mi{. Q. c (Pi{em. 40. pi{em). zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). • Rad na zadacima. • Obrada grupe pisanih slova W. pi{em). w. q (Pi{em. K. • Samostalan rad na zadatku. rad na diferenciranim zadacima. Obrada grupe pisanih slova D.

pi{em). Obrada teksta Au. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. 47. • Obrada grupe pisanih slova H. 84. rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. • Prepisivawe teksta. 86. • Obrada grupe pisanih slova ]. ` (Pi{em. • Dopuwalka. ~itawe u~eni~kih radova. f (Pi{em. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. F. 38 . • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. F. pi{em). • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. 44. • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. zadaci (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. pi{em). Obrada grupe pisanih slova H. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. h. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. dopuwalka. zadaci (^udna mi ~uda). 43. • Doma}i zadatak ‡ rebusi. • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci. • ^itawe teksta Au. • Slavna li~nost. • Rad na diferenciranim zadacima. • Zagonetke. • Zanimqivost. • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. Obrada grupe pisanih slova ]. ` (Pi{em. • Pisawe slova i re~i. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. }. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 88. • Rad na diferenciranim zadacima. III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. razgovor o pesmi. ~itawe u~eni~kih radova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. pi{em). @. • Pisawe slova i re~i. 48. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). h. 45. @. ~itawe u~eni~kih radova. razgovor o tekstu. • Ne{to za radoznale. ~itawe u~eni~kih radova. }. 87. razgovor o tekstu. zagonetka (^udna mi ~uda). obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. • Prepisivawe teksta. f (Pi{em. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). zagonetke. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 46. • Doma}i zadatak. • Razgovor o Bo`i}u. {to je {kola zgodna. rad na diferenciranim zadacima. 85.

~itawe u~eni~kih radova. ~asa). Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. • Pisawe slova i re~i. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. usvajaju prva pisana slova. 50. ~asa. • Prepisivawe teksta. • Rad na diferenciranim zadacima. x (Pi{em. Posledwa pisana slova \. ali ima i izuzetaka. 39 . |. pi{em). pa sve do 90. x. 90. Prilikom crtawa „{ara“. • Obrada grupe pisanih slova \. • Ilustrovawe. u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. pi{em). dopuwalka. X. razgovor o tekstu. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. 49. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. |. predvi|eni Planom i programom. Obavezni tekstovi za prvi razred. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. X. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. • Dopuwalka. prema kompleksnom postupku. Na taj na~in se.

• ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 40 . • Doma}i zadatak. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. Recitovawe pesme @aba ~ita novine. 3. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. 5. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. 1. • Objasniti pojmove pesma i stih. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ja `murim ‡ vi gledate. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. 93. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. 95. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. 4. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. • U~enici recituju pesmu. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92. • Upoznavawe sa novim uxbenikom. Re~i sa suprotnim zna~ewem. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). umesto kompletne strukture obrade teksta. doma}i zadatak. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. J. 2. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. 94. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. Zmaj.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. 98. dramatizacija. {argarepa i sli~no). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 101. Re~i sa sli~nim zna~ewem. • Rad na zadacima u uxbeniku. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. • Pro~itati dve do tri pesme J. Zmaja (po izboru u~iteqa). Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. J. J. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Zmaj. 99. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. 10. Zmaj slavna li~nost. 96. brz. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. 8. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. prepri~avawe. Izbor iz poezije ‡ J. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. 41 . 12. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. J. • Obja{wewe pojma vreme radwe. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. Filipova. a isto zna~e. • Doma}i zadatak. • Objasniti pojam strofa.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Zmaj. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Objasniti pojam glavni lik. 7. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. 11. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). 100. 97. J. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. 6. 9. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. 102. J. izra`ajno ~itawe i sl.

107. po `eqi u~iteqa. 16. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. `ivotiwama i o prirodi. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). 17. Grupisawe pesama prema temi. 108. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). 15. ako je to potrebno. Zmaj naj~e{}e pisao o deci. IGRA 103. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. 104. 18. 42 . • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. bez dopisivawa izostavqenih slova. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. 105.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. 13. 106. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. 14. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ose}aju i do`ivqavaju. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. Zmaj. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. • Rad na zadacima iz uxbenika. J. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. Obrada teksta Mati ‡ J. J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}.

• Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. 20. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. 114. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. 24. ^itawe teksta. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. • ^itawe i razgovor o tekstu. 19. • ^itawe i razgovor o tekstu. IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Postavqawe pravila i ~itawe. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). 112. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. 22. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. doma}i zadatak. • Postavqawe pravila i ~itawe. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. Doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. • Doma}i zadatak. 21. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 110. 113. 23. 43 . doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 111. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju.

• Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). 44 . • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. pesma U gostima mo`e se i otpevati. J. 120. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 27. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. 26. • ^itawe i razgovor o tekstu. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. 30. dramatizacija. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Doma}i zadatak. 116. • ^itawe u~eni~kih radova. 28. TU DRVO POSADI 119. • Pisawe sastava. prepri~avawe. 25. Zmaj. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. 118.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. 117. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. doma}i zadatak ‡ rebus. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. • Doma}i zadatak. • Postavqawe pravila i ~itawe. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. doma}i zadatak. razgovor o prole}u. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. 29. • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. izra`ajno ~itawe i sl.

• ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. Vladesku. 124. 123. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. 36. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Radovi}. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. 33. 128. obrada teksta Ja sam ~udo video. IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. u kojima ima vi{e slika nego teksta.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. 45 . • Doma}i zadatak. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. doma}i zadatak. 31. 126. lomi grane…). Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. 122. seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). 35. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). 127. 32. 125. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. Kada je vetar lo{ (oluja. 37. 34. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. • Ilustrovawe. 38.

• Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). izvo|ewe zakqu~ka. 130. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. • Izvo|ewe zakqu~ka. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. izra`ajno ~itawe i sl. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). • Prona}i primere iz neposredne okoline. 131. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. 46 . Re~i sa uve}anim zna~ewem. 129. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). ~itawe odgovora. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. 41. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. Timotijevi}. ran~i}). juna~i}. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. 42. nazivi biqaka…). pti~ica. • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica. • Ilustrovawe. • Rad na zadatku iz uxbenika. • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). 132. • ^itawe u~eni~kih radova. • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. • Usmeno prepri~avawe teksta. • ^itawe i rad na tekstu. Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. • Doma}i zadatak. dramatizacija. prepri~avawe. 39. • Doma}i zadatak. 40. • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. doma}i zadatak.

PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. Zmaj. 45.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). 48. situacijama. doma}i zadatak. kakvi su im utisci o predstavi i sl. ukra{avali pano. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 47. doma}i zadatak.). Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. 44. doma}i zadatak. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 43. 46. 49. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 47 . ukra{avali u~ionicu…). Pitati u~enike. 136. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. • Doma}i zadatak. 139. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. tj. 134. 137. 135. pravili Sne{ka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). J. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. • ^itawe teksta po ulogama. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. • Doma}i zadatak. 138. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. `ivotiwe jedna drugoj pomagale. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima.

51. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. 143. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. • Kratak razgovor o stripu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Sutejev. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Brodi} ‡ V. • Doma}i zadatak. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. 52. • Doma}i zadatak. zagonetke. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 141. Treba ih podsticati pitawima: . • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • ^itawe teksta. 53. 48 . 142. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 54. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem.[ta vam se posebno dopalo? . 50. poslovice. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). 145. 56. • Doma}i zadatak. po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. 146. doma}i zadatak.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. • ^itawe teksta. • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. 55. • ^itawe u~eni~kih radova. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne. 144. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e.Da li vam se rad svi|a? . doma}i zadatak.

princezama. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 58. da je bilo lepo/pozitivno). • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). • Doma}i zadatak. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. 148. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. • ^itawe teksta. • Doma}i zadatak. • ^itawe teksta U~iteq. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. 59. • Doma}i zadatak. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 61. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. 153. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. • ^itawe u~eni~kih odgovora. doma}i zadatak. 62.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. 49 . • ^itawe u~eni~kih radova. 63. • ^itawe teksta. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 151. 152. kratak razgovor o pozori{tu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. a da se u wima govori o prin~evima. 57. doma}i zadatak. 149. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. 60. • Dramatizacija. • ^itawe teksta. doma}i zadatak. • Rad na zadacima. doma}i zadatak. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. 150. • ^itawe u~eni~kih odgovora.

• Analiza recitovawa. • Pojedina~no recitovawe. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. 66. dramatizacija. Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. zabavnu. • Doma}i zadatak. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. 157. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. pravcatu princezu. izra`ajno ~itawe i sl. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. TO JE TEK ONAKO 155. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 67. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. J. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Zmaj. 68. Timotijevi}. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. 50 . 156. 4). • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. Barjaktarevi}. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe u~eni~kih odgovora. ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). str. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. Barjaktarevi}. • ^itawe teksta. 64. U~iteq za taj ~as mo`e. 154. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. prepri~avawe. ako je u mogu}nosti. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. 158. 65. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. • ^itawe tekstova i razgovor.

• Doma}i zadatak. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Timotijevi}. kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. 161. 71. doma}i zadatak. {ta rade kad se upla{e. npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 72. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. bez definisawa). Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 164. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. 74. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak). Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. • ^itawe teksta i analiza slika. • ^itawe u~eni~kih sastava. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). kao i da li ih u~enici koriste. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. 162. 70. 69. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. 51 . • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. koga naj~e{}e zovu u pomo}). a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. puding. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. 160. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. • Doma}i zadatak. 159. Obrada teksta Rva~i ‡ B. • ^itawe tekstova i razgovor. 73. 163. ~aj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima. vitaminski napici…).

Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 165. 75. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe teksta i razgovor.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe. 52 . • ^itawe u~eni~kih odgovora.

Prilog 1 .

. Fotografi{em. Perem zube ~etkicom. Grudvam se. Igram lasti{. Vozim rolere. Zakucavam ekser ~eki}em.Prilog 2a Umivam se. Berem cve}e i miri{em ga. Plivam. Skijam. Pravim Sne{ka Beli}a. [e}kam se. Igram {kolice. Pijem vreo ~aj. Bri{em tablu. Izvodim penal. Vozim bicikl. [etam psa. Pewem se na drvo.

Su{im kosu fenom. Pletem drugarici pletenicu. Tu{iram se. ^itam kwigu. .Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Seckam nokte makazicama. Mazim ma~ku. Lepim sli~ice u album. Jedem bananu. Razgovaram telefonom.

– Београд : Креативни центар. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS.344-028.000 copyright © Kreativni centar. . 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. profesor razredne nastave. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse. Причам ти причу / [Зорица Стојановић. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel. изд. O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}. Чуда ми чуда. Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. пишем. – Напомене и библиографске референце уз текст. – 1.SR-ID 149715212 . – Тираж 2.000. Filolo{ki fakultet. Пишем. 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. 2008 (Београд : Бранмил).31(035) СТОЈАНОВИЋ. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2. Зорица Вукајловић].PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. : илустр. / faks: 011 / 38 20 464.3::003. 38 20 483. – 52 стр. ISBN 978-86-7781-635-3 1. Вукајловић. Београд 371. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“. dr @ivojin Stanoj~i}.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful