PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

radom na raznovrsnim tekstovima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u. usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. jednostavnih. re~i u re~enici pi{u se odvojeno.. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora.. te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih. tako da ono bude te~no i prirodno. 6 . Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. Tokom ~etvrte etape. tekstovima iz de~je {tampe. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova.“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja. re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom. enciklopedijama . nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom. trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis. tj. velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa. Isto.

sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela.“7 6 7 Prosvetni glasnik. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail.com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku. pozori{nih. ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno. pozori{nu i filmsku umetnost. da upoznaju. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke. do`ivqavawe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. razvijawe. istinoqubivosti. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe. filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine. ohrabrewe. 7 . razumevawe. ideje i sve drugo ~ega se setite.

izgra|ivawe de~jeg rukopisa. Rad na tekstu. pismeni radovi. razgovor o posmatranom. IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. ilustracija. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe. usavr{avawe tehnike ~itawa. razgovor. 50 50 3. pismeni radovi. Dramatizacija. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. 2. Pravilno. ilustracije. Razgovor. prepri~avawe. motori~ke ve`be. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima. tematske diskusije. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog. rad na ilustrovanim slovaricama. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova. 8 . Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata. izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. ~itko i uredno pisawe. slu`ewe kwi`evnim jezikom. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. kori{}ewe razli~itih medija. ~itawe brzinom normalnog govora). pismeni radovi. slovima. recitovawe. ^itawe i rad na tekstu. ilustracija. smi{qawe pri~e. usmeno izlagawe. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i.

Sre}a. 40. autobus. 33. 23.. 9..PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. 38. 11. 29. 33. 24. 38. nedeqa 9 . 12. 1. 28. 12. 15. 16. 6. 2. Poklon. 17. 13. Radost. 15. 22. 39. 23. 14. 4. 5. 21. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. 5. 17. 8. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 19. 24. 7. 13. 31. 7. 14. 31. 18. 32. 3. 25. 3. bioskop. 27. 20. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5. 9. 16. 35. 20. 34. 27. 18. 28. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te.. 19. 39. 37. 4. voz. 35. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. 29. 34. 40. 30. 26. 6. 10. 10. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 32. 8. 25. 7. 30. 21. 22. zoo-vrt. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. 36. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. 37. 11.. 26. 36. 2.

46. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa slova za ~itawe. 10. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. 14. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. doma}i zadatak (Pi{em. 16. friz. Obrada teksta Mrav ‡ T. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. friz (Pi{em. friz (Pi{em. friz. pi{em). 52. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 58. 48. rad na diferenciranim zadacima. 1. 42. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. friz (Pi{em. friz. doma}i zadatak ‡ Mi{. pi{em). zagonetka sat. 49. 2. 43. 7. 59. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. 15. 11. pi{em). obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 56. Obrada teksta Je`i} ‡ T. 51. 12. Azbuka ‡ upoznavawe. pi{em). 44. rad na diferenciranim zadacima. friz. friz (Pi{em. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. 10 . 3. zadatak. 18. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). Agajev. friz. 55. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). zadatak. friz. ilustrovawe. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). Obrada teksta Na moru ‡ autori. 47. Iza svakog imena tajna je skrivena. 13. friz. friz. pi{em). tekst Recept za pekmez ‡ autori. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. friz. 50. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 53. Agajev. narodne izreke Ka`e se… . 54. 17. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. peci. Tajc. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. zagonetka. pi{em). zadatak. friz. razbrajalica Eci. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. friz (Pi{em. brzalica. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 8. friz. pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. pi{em). Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. 4. friz (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. 45. zagonetka je`. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. pi{em). Recitovawe pesme Gozba. 6. pec. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). dopuwalka vuk. 19. friz. 9. 57. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. 5. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda).

M. C. 34. 73. 31. 71. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. pi{em). 42. k (Pi{em. 36. P. Druga grupa pisanih slova A. pi{em). V (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). L. Tre}a grupa pisanih slova Z. 35. 70. [. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. oboj dugu (^udna mi ~uda). ispremetana slova (Pi{em. zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). O. 62. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. Pisana slova koja smo nau~ili. 82. U. 37. zadatak (^udna mi ~uda). 77. 27. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). 38.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. d. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). friz. 64. dopuwalka. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). q (Pi{em. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). pi{em). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. Prva grupa pisanih slova I. 22. T (Pi{em. pi{em). 33. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). zadaci (^udna mi ~uda). crtawe (^udna mi ~uda). E (Pi{em. zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. zadaci (Pi{em. K. zadaci. 72. zadaci. pi{em). 28. 75. 76. Recitovawe pesme Bombona. 41. 63. pi{em). b. 29. pi{em). Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. 11 . g. 23. ^. Obrada grupe pisanih slova D. Obrada grupe pisanih slova B. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. 81. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). r (Pi{em. 40. w. pi{em). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 20. ^etvrta grupa pisanih slova J. 30. 65. ilustrovawe (^udna mi ~uda). 21. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. Obrada grupe pisanih slova G. Obrada grupe pisanih slova N. 69. pi{em). n. 26. 66. 83. rebusi. 79. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. rad na diferenciranim zadacima. S. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 39. crtawe jelke (^udna mi ~uda). zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. c (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. u (Pi{em. pi{em). prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. 80. Krotov. Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. 43. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). 32. 25. 68. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). R. 78. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Krotov. 67. Govorna ve`ba Nova godina (slika). doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Q. 74. Obrada grupe pisanih slova W. pi{em). Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. 61. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. 24.

50. 49. IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. pi{em). Zmaj. Obrada teksta Mati ‡ J. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. 11.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. 105. h. 1. Obrada teksta Au. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. 5. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. 9. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). Zmaj. Filipova. 97. 14. 103. Zmaj. 48. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. 87. }. 46. 16. F. X. Obrada grupe pisanih slova ]. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. 10. 99. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. pi{em). ` (Pi{em. 85. 100. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 47. Pisawe velikog slova. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. 6. rad na diferenciranim zadacima. 89. 106. 45. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. 4. Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. dopuwalka. 86. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. 93. 8. 96. 102. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 44. 104. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. 98. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. zagonetke. 90. f (Pi{em. 101. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. 95. Re~i sa suprotnim zna~ewem. doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. 3. x. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. 88. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. doma}i zadatak. 94. |. Posledwa grupa pisanih slova \. J. Re~i sa sli~nim zna~ewem. 12. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. J. pi{em). Zmaj. rad na diferenciranim zadacima. 7. zagonetka (^udna mi ~uda). 13. 2. @. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. 12 . • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. doma}i zadatak. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. 92. Izbor iz poezije ‡ J. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. Obrada grupe pisanih slova H. 15. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. rad na diferenciranim zadacima. J. zadaci (^udna mi ~uda). J. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi.

35. 130. 37. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. Radovi}. 21. obrada teksta Ja sam ~udo video. Zmaj. Jeremi}. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 39. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. doma}i zadatak. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. doma}i zadatak. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. Timotijevi}. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. 19. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. 117. 25. 123. 43. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 132. doma}i zadatak. 26. doma}i zadatak. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. doma}i zadatak. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. 133.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. doma}i zadatak. 112. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 114. 34. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 125. 121. 127. 22. doma}i zadatak ‡ rebus. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. 120. 118. 13 . Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. 109. Vladesku. 108. 31. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. doma}i zadatak. 30. 28. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. 36. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 131. 111. 45. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. 24. 128. 122. 134. 17. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. 113. 20. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. 135. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. 110. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. doma}i zadatak. 23. 124. 33. 32. J. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. 41. 27. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. 44. 29. 40. 129. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. 116. 42. 115. Re~i sa uve}anim zna~ewem. 126. 38. 18.

doma}i zadatak. 160. 159.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. 46. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. 153. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. 51. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. 161. 68. 65. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. doma}i zadatak. 138. 74. 48. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 146. 141. 164. 57. 49. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 66. Barjaktarevi}. 70. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. 75. doma}i zadatak. 64. 72. doma}i zadatak. 69. 59. 137. Barjaktarevi}. 147. 56. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. zagonetke. 53. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. 145. Ovde je isplanirano 75 ~asova. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 144. doma}i zadatak. 142. doma}i zadatak. 150. 165. doma}i zadatak. 157. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). 60. 140. 52. 158. J. doma}i zadatak. 71. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. doma}i zadatak. Obrada teksta Brodi} ‡ V. brzalice). Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. 63. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 61. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. doma}i zadatak. 55. 148. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Sutejev. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. 149. 58. Zmaj. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 47. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. 163. 143. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 139. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. 156. 152. 155. 50. Timotijevi}. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. 67. 154. 151. 73. Timotijevi}. 54. 162. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Obrada teksta Rva~i ‡ B. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). poslovice. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. 62. 14 .

mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima. u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. 15 . • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str. na~inom rada i sl. ne treba prisiqavati da koristi slovaricu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. 1. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). • U~enici koji to `ele. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. Ako u~iteq oseti da je potrebno. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. mogu da pri~aju o sebi. UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. U~enici sa table „prepisuju“ datum. a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. 4). Dete. 2. U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. OVO SAM JA (str. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). a zatim ih zapisuju. Pre nego {to zapo~nu crtawe.

mama. DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. i tebi i nama. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. Dobro jutro. uzavri nam mleko. DOLE. na~in ogla{avawa…). ako `ele. Dobro jutro. Oni koji znaju da pi{u. deda. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro. podsti~e ih osmehom. donesi nam meda. pitawima. a zatim objasniti {ta je to. nenametqivim sugestijama…). na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. re~ima. da ne upadamo drugima u re~ i sl. Oni koji to `ele. u stvari. • Doma}i zadatak Pro~itati. mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. podsti~e ih osmehom. ~uj zvowavu sata. LEVO. pitawima. Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. 4. na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. bako. tata. 3. da ne govorimo svi uglas. 16 . Dobro jutro. nenametqivim sugestijama…). doma}i zadatak. Dobro jutro. seko. 6). ustani polako. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. MOJA PORODICA (str. Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. to da pro~itaju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. • U~enici koji to `ele.

• Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza). levo.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. 5. • U~enici „prepisuju“ naslov. • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. 8. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. Va`no je da ne nacrta igra~ku. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor. • U~enici kroz igru pokazuju levo. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. Oni koji to `ele. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. desno (do 20 minuta). Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. MOJA [KOLA (str. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. na slovo. mo`e to da uradi kod ku}e. datum. a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu).). a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. {ta je dole. a {ta desno. 17 . crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. {ta je levo. dole. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. gore. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. Oni koji to `ele. U~enici ~itaju zahteve. 1). U~enici koji znaju i `ele da pi{u. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. Zatim prepisuju naslov i datum. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. ku}u i sl. dole. a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. desno. a onda crtaju {kolu. da ga u~enici ne bi kopirali.

onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. ^AS (str. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. Mewaju}i redosled slova. Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. na isti na~in ispisuju re~ RIS. Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. napi{u re~ RIS. Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . a kod „~itawa“ slova. • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. mewaju}i wihov redosled. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa). onda je to slovo (A ‡ slovo). ~asa). wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. 7. • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. Ako ka`u da je to slovo A. Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). SOK. RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. \A^KA TORBA (str. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. NEDEQA 6. Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. SLOVO. • Slede}e tri slike ‡ OKO. pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. a da ih zatim vrate u xepi}. na odgovaraju}e mesto. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. Kod imenovawa. a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). bez prizvuka. Po{to zakqu~imo da je auto PLAV. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. • „^itawe“ slova iz slovarice. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. zatim prepisuju naslov. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. • Otvoriti uxbenik na strani 10. RE^) ‡ 2. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. a u~enici ih u horu imenuju. a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom. 8. samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). GLAS. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. • U~enici otvaraju uxbenik na str.

SUTRA. U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. a potom neka crtaju. 12).) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta). {ta u podne. NA[A U^IONICA (str. To je re~enica. 14). mo`e je iskoristiti. PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu. DANAS. 3. tako da ih svi mogu pro~itati. 19 . 10. PREKOSUTRA). petak (re~i mu{kog roda). tobogan). 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. utorak. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. • ^itawe zapisanih re~enica. 15). [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E. zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. • Sledi ~itawe re~enica. pa ih prepisuju. subota. a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. nedeqa (re~i `enskog roda). a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. ~etvrtak. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. • Pitati u~enike: „[ta rade. 12. JU^E. a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru. a {ta uve~e. • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. SUTRA. NEDEQA 11. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). u podne i uve~e. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. DANAS. Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. DANI U NEDEQI (str. Onda ~itaju napisane re~enice.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. Pitati u~enike {ta rade ujutru. na primer. PREKOSUTRA (str. (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva. 9. Ve`ba treba da traje do 5 minuta.

str. J. ‡ Sviwa grok}e. ‡ Petao kukuri~e. PIJACA ‡ JESEN (str. 20 . Govorna ve`ba na osnovu slike. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. 20). 17). ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. ‡ Golub gu~e. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. 13. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. ‡ Koza meke}e. Zatim otvaraju uxbenik (str. 14. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. 15. Eri}a. U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). D. Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. ^itawe pesme Vile. ‡ @aba kreke}e. Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. Zmaja (uxbenik. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. U~enici. 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. U~enici ~itaju re~enice. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. po~ev od ponedeqka. te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom. uz u~iteqevu pomo}. 18). ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. ^itawe i obja{wewe napisanih re~i.

r. Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. @IVO ‡ NE@IVO (str. }. • Doma}i zadatak: (str. 22‡23) (jabuka. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo. ^itawe re~enica. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. 18. B. U~enici ove re~enice ne prepisuju. Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. |. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). \. POVR]E (str. R. Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. b. pa upore|uje malo i veliko slovo. gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. NEDEQA 16. a {ta nije `ivo. u. e. j. Volim da jedem {qive. U~enici okre}u slova svojih slovarica. Od we se pravi xem. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. (Npr: [qiva je qubi~asta. F. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. E. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. jagoda. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. ]. a potom ih prepisuju. 4. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova. a. a onda ih ~itaju. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). Otvaraju stranu 21. J. VO]E ‡ VO]WAK (str. a u~enici to prepisuju. a zatim crtawe i pisawe. 17. 21 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. f). Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). U.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. U~enici ~itaju natpise. 20. NEDEQA 21. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str. Prona}i prilog br. Govorna ve`ba na osnovu slike. 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. 22. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. VOZ… (str. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. BIOSKOP. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. sa osvrtom na zdravu hranu. ZOO-VRT. Zapisivawe izostavqenih naziva. Sastavqawe spiska za kupovinu. ~itawe natpisa. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. 1. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. Sledi crtawe. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. 22 . AUTOBUS. 5. PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. Re{avawe rebusa. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. 23. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. a onda ih ~itaju. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. U PRODAVNICI (STR. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). Govorna ve`ba na osnovu slike. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. a naposletku ~itaju pri~u.

Kratak razgovor o pesmi. 72). Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. Odnosno ‡ Igram se igra~kama. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. Primeri de~jih radova 23 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). 24. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. a onda je zajedni~ki re{avaju. 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. Igram se sa psom. a onda ih ~itaju. 25. Kreativni centar. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. str. 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete). 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar. Na str.

a onda ih ~itaju. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. 27. 6. jasne.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. Re{avawe zagonetki. Sledi crtawe ku}nog qubimca. U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. a onda to ~itaju. prijateqi) u~enika. Slike treba da budu velike. Pre nego {to po~nu da pi{u. lepe. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 24 . U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. KU]NI QUBIMCI (str. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato. prema sopstvenom izboru. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. a onda to ~itaju. precizne. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. Doma}i zadatak. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. NEDEQA 26. ZANIMAWA (str. a onda ih ~itaju. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. kom{ije. Zatim.

U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. ^itawe re~enica. 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. 25 .

U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. ZOOLO[KI VRT (str. POKLON… (str. SRE]A. 30. smeste u odgovaraju}i kavez). U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj. RADOST. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i. a onda to ~itaju. 7. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. ~itawe te pri~e i crtawe. NEDEQA 31. Sledi pisawe pri~e. Upu}ujemo u~enike na prilog br.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29.

Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. RED RE^I U RE^ENICI (str. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i. uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom). u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci. Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika). 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. 50. Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. 33. birati re~i i sastavqati nove re~enice.) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. tako|e napisana malim slovima. a oni samostalno sastavqaju re~enice. {ta taj natpis zna~i itd. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu.) Str. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. 32. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina. (trajawe najvi{e 15 minuta). U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice. Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo. 27 . kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. Kada pro~itaju natpis. te }e ih pro~itati.

35. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. 34. BAJKA (str. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki. 28 . U~enici otvaraju uxbenik (str. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. Na kraju se bavimo ilustrovawem. Npr. U~enici ~itaju re~enice. ‡ Meda se sladi medom. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. Stoga izvodi tri u~enika. 56) sa pravom bibliotekom. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. ‡ P~ele prave med. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. ~okolada. kao i naslove pojedinih kwiga. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. ako za to u {koli ima uslova. a onda ih ~itaju. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. U~enici ~itaju natpise s polica. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci.

Samostalan rad u~enika (str. ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike. 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. 64).) ^itawe onoga {to je napisano. svetla/tamna. NEDEQA 36. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir. ^itawe natpisa. Samostalan rad u~enika (str. Ako za to postoji mogu}nost u {koli. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci. ^itawe zanimqivosti. 8. Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. 39. koje najvi{e vole da koriste i za{to. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. 29 . Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i. 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. 61). SUPROTNOSTI (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. SVEMIR (str. 63). gore/dole i sl. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. 38. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. 37. Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. u~enici ~itaju ono {to su napisali. sa akcentom na prikazanim suprotnostima. ^itawe radova koje su napisali u~enici. ^itawe radova koje su napisali u~enici. Rad u uxbeniku (str. kosa ‡ duga~ka/kratka. 57).). bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. Re{avawe zadatka u raketi.

Samostalan rad u~enika (str. ^itamo pri~u jo{ jedanput. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom. 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. 4.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. 30 . a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Ponovo ~itamo re~enice. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. 67). a zatim ~itawe.

Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Na moru. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). • Rad na frizovima. obja{wewe simbola za re~nik. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. 3. doma}i zadatak (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. friz. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova.) 42. • ^itawe pesme Kuca ka`e. • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. • Doma}i zadatak. Obrada teksta Na moru ‡ autori. (Sve treba da traje do 15 minuta. friz. 2. • Doma}i zadatak. • Samostalan rad na zadatku. Iza svakog imena tajna je skrivena. friz (^udna mi ~uda). (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta.) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. • Rad na frizovima. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. • Doma}i zadatak. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. pi{em). 45. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. 5. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ Mi{. Azbuka ‡ upoznavawe. pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. pi{em i ^udna mi ~uda (boja. • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika). • ^itawe re~enica. pi{em). simbol). pi{em. • Rad na frizovima. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. 1. rad na diferenciranim zadacima. • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). razgovor. Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. 44. 4. friz. • Samostalan rad na zadatku. (Sve treba da traje do 20 minuta. kratak razgovor o tekstu. pi{em). 31 . • Rad na frizovima. razgovor. friz. • ^itawe prve grupe pisanih slova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. 43.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. • ^itawe Azbuke. • Rad na frizovima.

friz. 9. upore|ivawe sa {tampanim slovima. • Rad na diferenciranim zadacima. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. 32 . 51. ~itawe u~eni~kih radova. peci. 46. • ^itawe tekstova [iri. ~itawe u~eni~kih radova. friz (Pi{em. razbrajalica Eci.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. • ^itawe teksta Zavrzlama. • Rad na frizovima. • ^itawe teksta Pekmez. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe druge grupe pisanih slova. friz. ~itawe u~eni~kih radova. Recitovawe pesme Gozba. • Rad na frizu. pi{em). • Rad na frizovima. 8. ~itawe u~eni~kih radova. napisanog pisanim slovima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 6. razgovor. razgovor. Agajev. razgovor. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. Obrada teksta Mrav ‡ T. razgovor. 48. friz. peci. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ frizovi. 47. zagonetka. pec. friz (Pi{em. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. • Rad na frizovima (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. 49. • Rad na diferenciranim zadacima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. tekst Recept za pekmez ‡ autori. • Samostalan rad na zadatku. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. rad na diferenciranim zadacima. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). • ^itawe pesme Gozba. • Rad na frizu. ~itawe u~eni~kih radova. pec (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. 7. friz. (Sve treba da traje oko 15 minuta. • ^itawe teksta Mrav. • Recitovawe pesme Gozba. • Rad na diferenciranim zadacima. upore|ivawe sa {tampanim slovima. (Sve treba da traje oko 15 minuta. pi{em). brzalica. 11. 50. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. 10. • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi.) • ^itawe razbrajalice Eci. pi{em). • Rad na diferenciranim zadacima. • Zagonetka. • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe tre}e grupe pisanih slova.

(Sve treba da traje do 30 minuta. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke. • Rad na frizovima. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. 33 . • Rad na frizovima. ^etvrta grupa slova za ~itawe. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. 13. 55. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. • Prepisivawe prepri~anog teksta. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. razgovor o tekstu. napisanog pisanim slovima.) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). Agajev. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Rad na frizovima. pi{em).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima (Pi{em. 15. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). 54. • ^itawe teksta Te`ak zadatak. 52. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova.) • ^itawe teksta Pada sneg. narodne izreke Ka`e se… . Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. • Zagonetka. ~itawe u~eni~kih radova. zagonetka je`i}. • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. 14. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. pi{em). • Rad na frizovima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. friz. • ^itawe posledwe grupe pisanih slova. friz. (Sve treba da traje do 15 minuta. • ^itawe teksta Zima. • Samostalan rad na zadatku. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). • Zagonetka. pi{em). • ^itawe teksta Nezgoda. 16. • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Je`i}. 53. • Rad na frizovima. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na diferenciranim zadacima. upore|ivawe sa {tampanim slovima. 56. 12. razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). Obrada teksta Je`i} ‡ T. razgovor. friz. zadatak. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. friz (Pi{em. friz.

• ^itawe teksta Sat mla|eg brata. • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Rad na frizovima. napisanog pisanim slovima. • Zagonetka. 21. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima (str. pi{em). napisanog pisanim slovima. III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. 22. • Rad na frizovima (Pi{em. 18. J. friz (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). friz. pi{em).) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str. 17. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. 61.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. • ^itawe teksta Vuk. zagonetka ‡ sat. (Sve treba da traje oko 25 minuta. Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. napisanog pisanim slovima. • Rad na diferenciranim zadacima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. napisanog pisanim slovima. ~itawe u~eni~kih radova. 17). obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. • ^itawe teksta Svet. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. pi{em). rad na diferenciranim zadacima. (Sve treba da traje do 15 minuta. • Samostalan rad na zadatku. friz. 60. 58.) • ^itawe teksta Cve}ar. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima.) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. 62. pi{em). • Rad na frizovima (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. friz (Pi{em. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. dopuwalka vuk. 20. 19. pi{em). zadatak. pi{em). razgovor. 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mali brata. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. ilustrovawe (^udna mi ~uda). Tajc. pi{em). doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ilustrovawe. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). (Sve treba da traje oko 30 minuta. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). 34 . razgovor o tekstu. Zmaj. friz (Pi{em. 59. pi{em). • Rad na frizovima (Pi{em. friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Slon i mi{.

[. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. 28. [. pi{em). Tre}a grupa pisanih slova Z. E (Pi{em. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone. E (Pi{em. ~itawe re~enica. pi{em). pi{em). • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). Prva grupa pisanih slova I. 67. P. Druga grupa pisanih slova A. Krotov. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. ilustrovati je. doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). pi{em). M. re~i i re~enica. V (Pi{em. Recitovawe pesme Bombona. P. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. pi{em). • ^itawe re~enica. pi{em). • Govorna ve`ba na osnovu niza slika. 19). 23. rad na zadacima (^udna mi ~uda). 35 . • ^itawe pri~a. re~i i re~enica. Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. O. • Pisawe ozna~enih re~i. • ^itawe napisanih re~i. 25. • Recitovawe pesme Bombona. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. 26. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). • ^itawe re~enica. T (Pi{em. 69. L. • Pisawe slova. rad na diferenciranim zadacima. V (Pi{em. • Obrada druge grupe pisanih slova A. 64. razgovor o tekstu. pi{em). • Samostalan rad na pisawu pri~e. O. • Rad na diferenciranim zadacima. Krotov. 27. • Pisawe slova. 29. 65. 66. 24. T (Pi{em. • Pisawe re~enica i re~i (str. • ^itawe teksta Moderan Sne{ko.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. M. re~i i re~enica. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. 68. • Pisawe slova. • Obrada prve grupe pisanih slova I. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). L. • ^itawe re~enica. zadaci (^udna mi ~uda). Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba.

71. Obrada grupe pisanih slova N. 30. • Rad na zadatku. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. ilustrovawe (^udna mi ~uda). n. zadaci. • ^itawe odgovora. 32. pi{em). • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. 36. u (Pi{em. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. • Ilustrovawe teksta u pet slika. • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). • Pisawe slova i re~i. R. hirur{ke. r (Pi{em. U. pi{em). 34. • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. crtawe (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). pi{em). R. • Ilustrovawe. 76. • ^itawe. S. prema odluci u~iteqa. • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. ^etvrta grupa pisanih slova J. • Obrada grupe pisanih slova N. r (Pi{em. • Pisawe slova i re~i. III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). n. ^ (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). S. Obrada grupe pisanih slova G. Pisana slova koja smo nau~ili. 74. pi{em). ~ipkane. rebusi. 36 . gumene. ^. • Prepisivawe. doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). re~i i re~enica. 73. golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). 35. doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). 72. ispremetana slova (Pi{em. pi{em). g. g. ko`ne. pi{em). • ^itawe teksta Poledica. razgovor o tekstu. • Prepisivawe teksta. 33. • Pisawe sastava. • Re{avawe rebusa. • ^itawe re~enica. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. zadatak (^udna mi ~uda). svilene. • Pisawe slova. • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. • Obrada grupe pisanih slova G. 75. pi{em). • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). 31. pi{em). U. u (Pi{em. zadaci (Pi{em. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J.

• Prepisivawe teksta. ~itawe u~eni~kih radova. k (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. zadaci (^udna mi ~uda). 41. • Rebus. 37. oboj dugu (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ informativni tekst. 40. 78. • Obrada grupe pisanih slova D. • ^itawe teksta Hleb. q (Pi{em. q (Pi{em. Obrada grupe pisanih slova D. • Rad na zadacima. • Zagonetka. • Jezi~ka igra. b. • Obrada grupe pisanih slova B. crtawe jelke (^udna mi ~uda). 37 . • Zagonetka. 79. ~itawe u~eni~kih radova. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. • Rad na diferenciranim zadacima. k (Pi{em. d. C. b. • ^itawe. pi{em). w. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). pi{em). • Pisawe slova i re~i. w. • Prepisivawe teksta. • Samostalan rad na zadatku. zadaci. ~itawe odgovora. d.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. 77. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. pi{em). C. Obrada grupe pisanih slova B. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). c (Pi{em. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. razgovor o tekstu. K. • Pisawe slova i re~i. 80. • Prepisivawe teksta. razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). 81. • ^itawe teksta Lav i mi{. Obrada grupe pisanih slova W. K. • Obrada grupe pisanih slova W. pi{em). • Pisawe slova i re~i. 39. c (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • Zanimqivost ‡ obja{wewe. zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. 82. Q. 38. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). Q. pi{em). pi{em). Govorna ve`ba Nova godina (slika). • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). 42.

• Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. @. 86. • Dopuwalka. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. • Zanimqivost. razgovor o pesmi. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). • Obrada grupe pisanih slova ]. ~itawe u~eni~kih radova. f (Pi{em. dopuwalka. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci. 87. zagonetka (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. f (Pi{em. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. zagonetke. • Rad na diferenciranim zadacima. 43. 48. 45. III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. 44. • Rad na diferenciranim zadacima. razgovor o tekstu. {to je {kola zgodna. 85. zadaci (^udna mi ~uda). zadaci (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. @. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. 47. razgovor o tekstu. Obrada grupe pisanih slova ]. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). }. h. h. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. • Prepisivawe teksta. ~itawe u~eni~kih radova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. razgovor o tekstu. 84. • Ne{to za radoznale. pi{em). 46. • Slavna li~nost. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ rebusi. • Prepisivawe teksta. • Zagonetke. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 88. pi{em). • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. • Pisawe slova i re~i. • Doma}i zadatak. }. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). pi{em). pi{em). ` (Pi{em. F. • ^itawe teksta Au. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. ` (Pi{em. Obrada grupe pisanih slova H. ~itawe u~eni~kih radova. razgovor o tekstu. • Pisawe slova i re~i. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). Obrada teksta Au. • Razgovor o Bo`i}u. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 38 . • Obrada grupe pisanih slova H. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. F.

usvajaju prva pisana slova. • Obrada grupe pisanih slova \. ~asa. |. x (Pi{em. pi{em). razgovor o tekstu. 39 . dopuwalka. X. • Ilustrovawe. Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. predvi|eni Planom i programom. Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. • Pisawe slova i re~i. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. X. 49. pa sve do 90. 90. ~asa). Posledwa pisana slova \. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. • Prepisivawe teksta. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. x. |. u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. • Dopuwalka. Obavezni tekstovi za prvi razred. Na taj na~in se. • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. prema kompleksnom postupku. 50. • Rad na diferenciranim zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. ali ima i izuzetaka. pi{em). Prilikom crtawa „{ara“. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda).

1. J. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 93. Re~i sa suprotnim zna~ewem. 4. 3. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. 94. • Objasniti pojmove pesma i stih. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. ja `murim ‡ vi gledate. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. 2. Recitovawe pesme @aba ~ita novine. U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. Zmaj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). 95. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. 5. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92. • U~enici recituju pesmu. • Doma}i zadatak. ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. umesto kompletne strukture obrade teksta. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. 40 . • Upoznavawe sa novim uxbenikom. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. • Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. doma}i zadatak.

J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Izbor iz poezije ‡ J. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. • Objasniti pojam strofa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 6.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. 97. • Doma}i zadatak. Zmaj. • Obja{wewe pojma vreme radwe. Zmaja (po izboru u~iteqa). 9. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 12. 101. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. 8. {argarepa i sli~no). 99. • Pro~itati dve do tri pesme J. izra`ajno ~itawe i sl. Filipova. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 102. dramatizacija. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Zmaj slavna li~nost. 41 . J. Re~i sa sli~nim zna~ewem. Zmaj. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. brz. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. J. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje. a isto zna~e. J. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. • Doma}i zadatak. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. 100. • Doma}i zadatak. 10. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. prepri~avawe. J. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Objasniti pojam glavni lik. 96. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. 11. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. • Rad na zadacima u uxbeniku. 7. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. 98.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. 18. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. 42 . Zmaj. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. 13. ako je to potrebno. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. 105. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. Zmaj naj~e{}e pisao o deci. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. IGRA 103. 16. 107. ose}aju i do`ivqavaju. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. 15. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. Obrada teksta Mati ‡ J. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. 106. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. po `eqi u~iteqa. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. J. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. bez dopisivawa izostavqenih slova. 14. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. 104. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. J. Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 17. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave. 108. `ivotiwama i o prirodi. Grupisawe pesama prema temi. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Rad na zadacima iz uxbenika.

Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 113. Rad na zadacima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. 22. 43 . 111. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. doma}i zadatak. 112. 110. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. • Postavqawe pravila i ~itawe. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. Doma}i zadatak. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. doma}i zadatak. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. ^itawe teksta. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Doma}i zadatak. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. 23. 21. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. 24. 114. 20. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 19. • Doma}i zadatak. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Postavqawe pravila i ~itawe. • ^itawe i razgovor o tekstu.

J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 25. 26. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). 118. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. razgovor o prole}u. dramatizacija. • Doma}i zadatak. 29. Zmaj. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Pisawe sastava. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. 44 . Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. prepri~avawe. izra`ajno ~itawe i sl. 30. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. • Postavqawe pravila i ~itawe. • ^itawe u~eni~kih radova. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. 120. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. 27. 116.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. 28. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. 117. doma}i zadatak. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). • Doma}i zadatak. • Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. TU DRVO POSADI 119. • Doma}i zadatak. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. pesma U gostima mo`e se i otpevati. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. doma}i zadatak ‡ rebus. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to.

• Doma}i zadatak. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. obrada teksta Ja sam ~udo video. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). 37. 124. 31. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. u kojima ima vi{e slika nego teksta. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. 33. • Doma}i zadatak. 127. doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. 45 . • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 35. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. 126. 32. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. doma}i zadatak. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. 125. 122. • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 36. 123. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. lomi grane…). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. 38. Vladesku. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. 34. 128. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. Kada je vetar lo{ (oluja.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). ran~i}). 40. 42. Timotijevi}. nazivi biqaka…). 131. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). 39. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. pti~ica. 132. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. prepri~avawe. • Doma}i zadatak. • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). ~itawe odgovora. Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti. • ^itawe i rad na tekstu. izvo|ewe zakqu~ka. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Usmeno prepri~avawe teksta. 130. dramatizacija. • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). • Doma}i zadatak. • Prona}i primere iz neposredne okoline. • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. • Rad na zadatku iz uxbenika. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. • Izvo|ewe zakqu~ka. 46 . Re~i sa uve}anim zna~ewem. 41. izra`ajno ~itawe i sl. • Ilustrovawe. juna~i}. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. • ^itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. 129.

doma}i zadatak. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. tj. 48. 44. 136. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. ukra{avali u~ionicu…). Zmaj. 138. situacijama.). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. doma}i zadatak. 134.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima. `ivotiwe jedna drugoj pomagale. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 49. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. • Doma}i zadatak. ukra{avali pano. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). J. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. doma}i zadatak. • ^itawe teksta po ulogama. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 47. • Doma}i zadatak. Pitati u~enike. 137. 46. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 47 . 135. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. 45. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 139. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. 43. pravili Sne{ka. kakvi su im utisci o predstavi i sl. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika.

• ^itawe u~eni~kih radova. 145. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. 56. • Doma}i zadatak. 141. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. Treba ih podsticati pitawima: . 53. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe teksta. po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. • Doma}i zadatak. 51. 50.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. Sutejev. 143. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 48 . a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. doma}i zadatak. • Kratak razgovor o stripu. • ^itawe teksta. poslovice. 52.Da li vam se rad svi|a? . IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. doma}i zadatak. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 142. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo).[ta vam se posebno dopalo? . Obrada teksta Brodi} ‡ V.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. zagonetke. 146. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). 54. 55. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. 144.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. • ^itawe teksta. 151. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. • Doma}i zadatak. • ^itawe teksta U~iteq. doma}i zadatak. doma}i zadatak. 61. 149. • Rad na zadacima. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta. 60. • Dramatizacija. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 63.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 153. • Doma}i zadatak. princezama. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. • ^itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. kratak razgovor o pozori{tu. 57. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. • ^itawe teksta. • Doma}i zadatak. 152. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. 58. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 49 . doma}i zadatak. 150. 62. a da se u wima govori o prin~evima. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. • ^itawe u~eni~kih odgovora. da je bilo lepo/pozitivno). 59. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. 148.

• Analiza recitovawa. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. • ^itawe teksta. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. 156. str. 64. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. 158. 66. J. Zmaj. 68. 157. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Doma}i zadatak. 154. dramatizacija. zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. ako je u mogu}nosti. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Timotijevi}. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. prepri~avawe. 4). Barjaktarevi}. TO JE TEK ONAKO 155. 67. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. 65. ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Pojedina~no recitovawe. izra`ajno ~itawe i sl. 50 . Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. pravcatu princezu. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. • ^itawe tekstova i razgovor. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Barjaktarevi}. zabavnu. U~iteq za taj ~as mo`e. • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as.

koga naj~e{}e zovu u pomo}). Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. doma}i zadatak. kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. • Doma}i zadatak. kao i da li ih u~enici koriste. 51 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. 74. • ^itawe teksta i analiza slika. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. ~aj. • ^itawe u~eni~kih sastava. Obrada teksta Rva~i ‡ B. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. 161. • ^itawe tekstova i razgovor. podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Doma}i zadatak. 73. vitaminski napici…). 164. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. 160. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. bez definisawa). • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 159. {ta rade kad se upla{e. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. 72. a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima. 163. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. 162. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. 70. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. 69. Timotijevi}. puding. 71. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak).

165. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor. 52 . • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe teksta i razgovor. 75.

Prilog 1 .

Perem zube ~etkicom. Bri{em tablu. Pewem se na drvo. Skijam. Igram lasti{. Plivam. Berem cve}e i miri{em ga. Fotografi{em. . Pijem vreo ~aj. Izvodim penal.Prilog 2a Umivam se. Zakucavam ekser ~eki}em. Vozim bicikl. [etam psa. Igram {kolice. Grudvam se. Pravim Sne{ka Beli}a. [e}kam se. Vozim rolere.

^itam kwigu. Jedem bananu.Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Razgovaram telefonom. Lepim sli~ice u album. Tu{iram se. Pletem drugarici pletenicu. . Seckam nokte makazicama. Mazim ma~ku. Su{im kosu fenom.

Filolo{ki fakultet. Вукајловић. . O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}. / faks: 011 / 38 20 464.3::003.31(035) СТОЈАНОВИЋ. Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. Београд 371. Зорица Вукајловић]. пишем. – Београд : Креативни центар. 38 20 483. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. Чуда ми чуда. : илустр. 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. изд. ISBN 978-86-7781-635-3 1.000. – 52 стр. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“.SR-ID 149715212 . 2008 (Београд : Бранмил).344-028. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS. – Напомене и библиографске референце уз текст.000 copyright © Kreativni centar. dr @ivojin Stanoj~i}. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel. Причам ти причу / [Зорица Стојановић. – Тираж 2. profesor razredne nastave. – 1. Пишем.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful