PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Uxbeni~ki komplet za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku sadr`i:
[ta sve deca znaju ‡ radna sveska za pripremu za po~etno ~itawe i pisawe ^udna mi ~uda ‡ prva zbirka tekstova za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa Pi{em, pi{em ‡ radna sveska za po~etno pisawe Pri~am ti pri~u ‡ druga zbirka tekstova Slovarica Evidencioni list (prilog u kwizi [ta sve deca znaju)

[ta sve sadr`i priru~nik:
1. Uvodni deo sa kratkim obja{wewem kompleksnog postupka (Vuk Milatovi} i Jelena Mio~). Uputstvo za rad 2. Prva i druga etapa sa oko 40 ~asova ‡ priprema za po~etno ~itawe i pisawe 3. Tre}a etapa sa oko 50 ~asova ‡ osposobqavawe u~enika za samostalno ~itawe i razumevawe kratkih tekstova (usmeno i pismeno) 4. ^etvrta etapa ‡ razvijawe usmenog i pismenog izra`avawa ‡ usavr{avawe logi~kog ~itawa 5. Nastava po~etnog pisawa 6. Preporuka za u~iteqa po~etnika 7. Scenariji ~asova

2

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

Kompleksni postupak u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa nastao je empirijskim putem tokom dve {kolske godine (1960/1961. i 1961/1962) iz potrebe da se nastava po~etnog ~itawa i pisawa uskladi sa savremenim tokovima i mogu}nostima opismewavawa dece. Nau~nu potvrdu vrednosti postupak je dobio doktorskom disertacijom dr Muhameda Muradbegovi}a Kompleksni i monografski postupak u po~etnom ~itawu, ZUNS, Beograd 1968. „Sve postavke ovog postupka nikle su iskqu~ivo iz prakse u mnogim odeqewima prvog razreda, gde su vi{e godina proveravane i dogra|ivane. Upravo to im daje posebnu ~vrstinu i realnost.“1 Tvorac kompleksnog postupka je Jelena Mio~, u~iteqica iz Beograda.

POSTAVKE KOMPLEKSNOG POSTUPKA
• Proveravawe i utvr|ivawe prethodnog znawa iz oblasti slova i ~itawa. • U~enicima je omogu}eno samostalno napredovawe prema sopstvenim sposobnostima, uz stru~nu pomo} u~iteqa. • U~iteq „ne odr`ava nastavu“ u dosada{wem smislu i „ne obra|uje gradivo“. Umesto toga, on organizuje razli~ite zanimqive aktivnosti u kojima u~estvuju svi u~enici, bez obzira na to kolike su razlike u znawu, te se mo`e re}i da su uspostavqeni novi odnosi izme|u nastavnih ~inilaca: u~enik‡u~iteq‡nastavno gradivo. • U radu prema kompleksnom postupku nema jedinstvene strukture ~asa. • Osobine koje dete pre polaska u {kolu ispoqava kroz igru (radoznalost, ma{ta, sklonost ka aktivnostima, slobodno ispoqavawe svoje li~nosti), po polasku u {kolu treba daqe da nadogra|uje kroz navikavawe na samostalan rad i ~itawe, nalaze}i zadovoqstvo u tome. • Razvijawe de~jeg mi{qewa i izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa, pri ~emu se posebna pa`wa posve}uje sadr`ajnosti i kreativnosti de~jeg izra`avawa. • Uskla|ivawe sa uslovima sredine u kojoj se radi.

Etape u nastavi po~etnog ~itawa i pisawa prema kompleksnom postupku
I. Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II. Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III. Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV. Usavr{avawe logi~kog ~itawa Du`inu trajawa etapa u radu prema kompleksnom postupku trebalo bi shvatiti uslovno. Wihovo trajawe zavisi, pre svega, od kvaliteta i kvantiteta prethodnog znawa u~enika.

1

J. Mio~, N. Mio~-Stanojevi}, Nastava po~etnog ~itawa i pisawa ‡ priru~nik za u~iteqe, ZUNS, Beograd 2003.

3

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

I ETAPA Priprema za po~etno ~itawe i pisawe
U uxbeni~kom kompletu za srpski jezik nalaze se: [ta sve deca znaju ‡ radna sveska za po~etno ~itawe i pisawe i de~ja Slovarica, koje su predvi|ene za realizaciju ciqeva I i II etape nastave po~etnog ~itawa i pisawa. Tokom te dve etape u~enici treba da pi{u flomasterima. U pripremnom periodu u~enici su u neposrednom kontaktu sa svim slovima. Koriste ih u svakodnevnim aktivnostima, samostalno ih usvajaju, svako svojim tempom i redom. Svaki u~enik napreduje u odnosu na vlastite intelektualne sposobnosti. Prema autoru ovog postupka, tokom ove etape izdvajaju se tri osnovna na~ina rada: 1. u~iteq pi{e na tabli 2. rad na razrednoj i de~jim ilustrovanim slovaricama 3. u~enici pi{u {tampanim slovima, crtaju.

II ETAPA Potpuno usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica
Pored potpunog usvajawa {tampanih slova i savla|ivawa {~itavawa, ostali ciqevi druge etape su: • „potpuno aktivirawe svih u~enika, bez obzira na stepen inteligencije, prethodno znawe i op{te obrazovawe • osmi{qavawe aktivnosti za razvijawe de~jih intelektualnih sposobnosti, posebno kriti~kog i stvarala~kog mi{qewa • aktivirawe i boga}ewe de~jeg re~nika • osposobqavawe dece za samostalan rad ‡ samostalno, izra`ajno i kreativno usmeno i pismeno izra`avawe, kao i sticawe navika za pravilno usmeno i pismeno izra`avawe. Ovi ciqevi ne samo da se proklamuju, nego se i realizuju celokupnom organizacijom rada. U~iteq i svi u~enici aktivni su tokom svakog ~asa. U~iteq je organizator i voditeq rada na ~asu, a u tom radu podjednako u~estvuju u~enici ‡ svako na nivou svojih mogu}nosti. Da bi se to postiglo, sadr`aji ~asova u~enicima treba da budu bliski i zanimqivi, da se tokom wih smewuju razli~iti oblici aktivnosti u okviru teme ~asa.“2 Osnovni na~ini rada tokom ove etape su: 1. 2. 3. 4. zajedni~ki rad na ve`bawima iz ilustrovane slovarice samostalan rad u~enika na slovarici pisawe {tampanim slovima razna obave{tewa i upu}ivawa na de~ju {tampu.

Kriterijumi za prelazak na tre}u etapu
Prva i druga etapa okvirno traju osam nedeqa, tj. oko 40 ~asova. Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi (ili skoro svi) u~enici u odeqewu poznaju velika i mala {tampana slova • svi (ili skoro svi) mogu pravilno da pro~itaju ({~itavaju) kratku, jednostavnu re~enicu i shvate wen sadr`aj • u~enici mogu da smisle kra}u ili du`u re~enicu i pismeno je izraze pomo}u slova ilustrovane slovarice ili {tampanim slovima.“3
2 3

Mio~, Mio~-Stanojevi}, nav. delo. Isto.

4

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE

III ETAPA Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog kroz rad na tekstovima i nastava po~etnog pisawa
Ciqevi III etape realizuju se kroz prvu zbirku tekstova sa diferenciranim zadacima pod nazivom ^udna mi ~uda. Kako su u prethodnim etapama u~enici osposobqeni da neku svoju misao ili zapa`awe pismeno izraze re~enicom, u tre}oj se etapi osposobqavaju za: • samostalno ~itawe i razumevawe kratkih, jednostavnih tekstova • usmeno i pismeno prepri~avawe wihovog sadr`aja i • izlagawe sopstvenih misli i zapa`awa u vezi sa obra|enim sadr`ajem.

Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom III etape
• motivacioni razgovor (aktivnost) koji budi de~je interesovawe za novi sadr`aj • predstavqawe ciqa ~asa • u~enici samostalno ~itaju tekstove • kratko prepri~avawe sadr`aja teksta (sticawe uvida u to koliko su u~enici razumeli tekst), u po~etku uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq, a kasnije se prelazi na prepri~avawe teksta u celini • ponovno ~itawe teksta ‡ najboqe je da to u~ini u~enik koji ve} te~no ~ita (zbog razumevawa sadr`aja teksta u celini) • kratka analiza teksta sa pro{irivawem sadr`aja • prepri~avawe pro{irenog sadr`aja • ve`bawe ~itawa, od dva do tri puta (ne treba da u~estvuju u~enici koji ve} pravilno ~itaju) • samostalan rad na diferenciranim zadacima (svaki u~enik ima pravo da izabere zadatak ‡ prema nivou te`ine ‡ koji najvi{e odgovara wegovim sposobnostima, interesovawima i iskustvu, i da na wega odgovori)

Nastava po~etnog pisawa
Za obradu pisanih slova prire|ena je radna sveska za u~ewe pisawa pisanim slovima Pi{em, pi{em. Sveska }e, prema izboru u~iteqa, u~enicima u po~etku slu`iti za uve`bavawe pisawa ili zadatke koje osmisli u~iteq, kao i za daqi rad tokom ~etvrte etape. Pisana slova u~enici ispisuju penkalom. U~ewe pisawa pisanih slova po~iwe tokom tre}e etape. Slova se usvajaju grupno. Prilikom savla|ivawa pisawa pisanih slova treba tolerisati razlike u kvalitetu i obimu de~jeg rada, odnosno po{tovati individualne sposobnosti svakog u~enika. Neophodno je napraviti dobru grafomotori~ku pripremu ‡ radi {to uspe{nijeg (i „bezbolnijeg“) savla|ivawa pisawa pisanih slova. Radna sveska za po~etno pisawe sastoji se iz dva dela: 1. upoznavawe i ~itawe pisanih slova kao priprema za pisawe 2. pisawe pisanim slovima. „Dok obra|uju pisana slova, deca se pismeno izra`avaju {tampanim slovima, a na pisana se prelazi tek po{to se obradi i posledwa grupa tih slova. Izuzetak mogu da budu

5

trudi se da kod wih stvori ~vrstu naviku pravilnog pisawa i povezivawa slova u re~i. brzina ~itawa treba da bude pribli`na brzini normalnog govora.. re~enice po~iwu velikim slovom i zavr{avaju se ta~kom. a brzina treba sve vi{e da odgovara brzini normalnog govora i sposobnosti shvatawa sadr`aja. i ono predstavqa posledwu etapu u nastavi srpskog jezika u prvom razredu. Tokom ove etape nastavqa se sa usavr{avawem tehnike ~itawa. radom na raznovrsnim tekstovima. 6 . usavr{ava se de~je usmeno i pismeno izra`avawe. nepoznatih tekstova s neposrednim razumevawem sadr`aja • posle samostalnog ~itawa takve tekstove mogu da prepri~aju u celini • u pismenom izra`avawu ({tampanim slovima) uglavnom vladaju prostom i kra}om pro{irenom re~enicom. tako da ono bude te~no i prirodno.“5 IV ETAPA Usavr{avawe logi~kog ~itawa Logi~ko ~itawe usavr{ava se radom na tekstovima druge zbirke Pri~am ti pri~u.. re~i u re~enici pi{u se odvojeno.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE samo u~enici koji su ranije samoinicijativno savladali pravilno pisawe pisanim slovima ‡ ostalima to ne treba dozvoliti.“4 Kriterijumi za prelazak na ~etvrtu etapu nastave po~etnog ~itawa Tre}a etapa okvirno traje oko 50 ~asova. enciklopedijama . Na slede}u etapu prelazi se onda kada se utvrdi da: • „svi u~enici poznaju sva {tampana slova. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalni stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak 4 5 Isto. ^itawe treba da bude pravilno i te~no. Rad na nastavi po~etnog pisawa ne zavr{ava se obradom pisanih slova. Tokom ~etvrte etape. velika i mala • svi ili skoro svi u~enici su savladali tehniku ~itawa. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape • emocionalno-intelektualna priprema • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. te`e i nepoznate re~i jo{ uvek mogu da se {~itavaju • u~enici su osposobqeni za samostalno ~itawe kratkih. tj. tekstovima iz de~je {tampe. jednostavnih. Isto. Sve do kraja {kolske godine u~iteq strpqivo i uporno izgra|uje de~ji rukopis.

postupno vo|ewe dnevnika o pro~itanim delima ‡ postupno i sistemati~no osposobqavawe u~enika za do`ivqavawe i vrednovawe scenskih ostvarewa ‡ usvajawe osnovnih teorijskih i funkcionalnih pojmova iz pozori{ne i filmske umetnosti ‡ upoznavawe. do`ive i osposobe se za tuma~ewe odabranih kwi`evnih dela. ^asopis prosvetnih radnika Srbije 54 (2006) Isto. mo`ete dobiti na slede}im adresama: Zorica Vukajlovi} ‡ zoca04ªgmail. razvijawe. razumevawe. da upoznaju. ohrabrewe. filmskih i drugih umetni~kih ostvarewa iz srpske i svetske ba{tine.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Poruka za u~iteqa po~etnika Pomo} prijateqa. pozori{nih. ~uvawe i po{tovawe vlastitog nacionalnog i kulturnog identiteta kroz dela srpske kwi`evnosti.com Zorica Stojanovi} ‡ petsonªptt. istinoqubivosti. svestrano tuma~ewe i vrednovawe kwi`evnoumetni~kih dela raznih `anrova ‡ upoznavawe. pozori{nu i filmsku umetnost. ideje i sve drugo ~ega se setite. 7 . a {to je u vezi s radom prema kompleksnom postupku. kao i kroz druga umetni~ka ostvarewa ‡ razvijawe qubavi prema kulturnoj ba{tini i potrebe da se ona neguje i unapre|uje ‡ vaspitawe u~enika za `ivot i rad u duhu humanizma. sposobnosti da se wome u~enici samostalno slu`e kao izvorom saznawa. do`ivqavawe.“7 6 7 Prosvetni glasnik.yu CIQEVI I ZADACI NASTAVE KWI@EVNOSTI U MLA\IM RAZREDIMA „Ciq nastave kwi`evnosti u mla|im razredima jeste da u~enici ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog kwi`evnog jezika na kojem }e se usmeno i pismeno izra`avati. ~itawe i tuma~ewe popularnih i informativnih tekstova iz ilustrovanih enciklopedija i ~asopisa za decu ‡ postupno. navikavawe na samostalno kori{}ewe biblioteke. sistemati~no i dosledno osposobqavawe u~enika za logi~ko shvatawe i kriti~ko procewivawe pro~itanog teksta ‡ razvijawe potrebe za kwigom.“6 „Pored ciqa postoje i zadaci nastave kwi`evnosti u mla|im razredima: ‡ razvijawe qubavi prema materwem jeziku i potrebe da se on neguje i unapre|uje ‡ osnovno opismewavawe najmla|ih u~enika na temeqima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog kwi`evnog jezika ‡ osposobqavawe za uspe{no slu`ewe kwi`evnim jezikom u razli~itim vidovima wegove usmene i pismene upotrebe i u razli~itim komunikacionim situacijama ‡ razvijawe ose}aja za autenti~ne estetske vrednosti u kwi`evnoj umetnosti ‡ uve`bavawe i usavr{avawe glasnog ~itawa i ~itawa u sebi ‡ osposobqavawe za samostalno ~itawe. solidarnosti i drugih moralnih vrednosti.

IV etapa Usavr{avawe (90 ~asova) logi~kog ~itawa i sticawe potrebne brzine. Ciqevi Samostalno usvajawe nepoznatih slova i savla|ivawe ~itawa ({~itavawa) radi saznavawa zna~ewa zapisanih ili slo`enih re~i. rad na ilustrovanim slovaricama. pismeni radovi. razli~iti oblici rada uz kori{}ewe uxbenika [ta sve deca znaju. usavr{avawe tehnike ~itawa. daqe izgra|ivawe usmenog i pismenog izra`avawa. ilustracije. a malo kasnije i sadr`aja kra}ih re~enica. Vrste aktivnosti Na~in u obrazovno-vaspitnom i postupak radu ostvarivawa Posmatrawe. Savla|ivawe Izrada frizova pisawa pisanim ‡ ornamenata. kori{}ewe razli~itih medija. Govorne igre inspirisane do`ivqajem pro~itanog. Savla|ivawe tehnike i logike ~itawa (izra`ajno ~itawe. izgra|ivawe de~jeg rukopisa. de~je crtawe u radnoj svesci uz zapisivawe velikim {tampanim slovima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE GODI[WI (GLOBALNI) PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Srpski jezik Redni broj nastavne teme Razred: prvi Broj ~asova za Broj ostale ~asova obradu tipove po temi ~asova 40 40 NASTAVNE TEME I i II etapa I Priprema za po~etno ~itawe i pisawe II Kona~no usvajawe pisawa slova i savla|ivawe {~itavawa re~i i kratkih re~enica III etapa Izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog u radu na tekstovima i nastava po~etnog pisawa IV etapa Usavr{avawe logi~kog ~itawa UKUPNO 1. slu`ewe kwi`evnim jezikom. Razgovor. 50 50 3. Dramatizacija. pismeni radovi. izgra|ivawe pravilne tehnike ~itawa i razumevawa pro~itanog. organizovawe govornih i pismenih ve`bi ({tampanim slovima). ~itawe brzinom normalnog govora). razgovor o posmatranom. Pravilno. rad u vezi sa zna~ewem re~i ise~enih iz naslova iz {tampe i samostalno ~itawe i shvatawe pisanih poruka. Rad na tekstu. 8 . razgovor. tematske diskusije. prepri~avawe. uvo|ewe u izra`ajno ~itawe. recitovawe. pismeni radovi. ilustracija. ~itko i uredno pisawe. ilustracija. usmeno izlagawe. motori~ke ve`be. ^itawe i rad na tekstu. slovima. III etapa Usvajawe i savla(50 ~asova) |ivawe pisawa pisanim slovima. 2. smi{qawe pri~e. 90 180 70 160 20 20 GODI[WI PROGRAM RADA ZA SRPSKI JEZIK ‡ kompleksni postupak Nastavne Sadr`aji programa teme I i II etapa Priprema za (40 ~asova) po~etno ~itawe i pisawe slova.

33. 37. 40. 13. 35.. 4. 11. 30. Igram se sa drugom / loptom Slika iz novina (predmeti) 6. 27. 37. nedeqa Svemir Suprotnosti Audio-vizuelna sredstva [ta zna~e ove re~i Pri~a sa izostavqenim re~ima I i II ETAPA 1. 19. 22. nedeqa Komponovawe re~enica sa re~ima ise~enim iz {tampe Pantomima Red re~i u re~enici Bajka Biblioteka (u~lawewe) 8. nedeqa 9 . 21. 20. 11. 29. nedeqa @ivo ‡ ne`ivo Vo}e ‡ vo}wak Povr}e Restoran (ro|endan) ‡ lepo pona{awe U prodavnici 5.. 23. 14. 10. voz. 38. 16. Uvodni ~as Ovo sam ja Moja porodica Moja igra~ka Moja {kola 2. 25. 24. 19. 8. 6. 3. Poklon. 26. 13. 12. 28. nedeqa Jezi~ke ve`be 1 Jezi~ke ve`be 2 \a~ka torba Park ‡ igre Na{a u~ionica 3. 12. 22. 7. 40. 1. 33. Sre}a.. autobus. 6. 27. nedeqa Orijentacija u vremenu Dani u nedeqi Razlikovawe glasova ^ i ] u izgovoru i pisawu Seosko dvori{te i doma}e `ivotiwe Pijaca ‡ jesen 4. 7. bioskop. 14. 29. 32. 9. 30. 34. 23. 7. 20. 24. 10. 36. 21. 39. 18. 16. 3. 36. 26. 31. 17. 35. 9. 34. 39. 8. 5. 5. 17. 15. 2. 2. 4. 15.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE PLAN NASTAVNIH JEDINICA Redni broj Redni broj ~asa ~asa po etapi 1. zoo-vrt. 25. 32. 38. 18. Radost. nedeqa Ku}ni qubimci Zanimawa Re~i i izrazi ise~eni iz {tampe (naslov) Zoolo{ki vrt Mogu}i naslovi ‡ Iznena|ewe. 28.. nedeqa Pri~a prema nizu slika Putovawe ‡ saobra}ajna sredstva Ulaznice / karte za pozori{te. 31.

Iza svakog imena tajna je skrivena. pi{em). friz. pi{em). 54. friz. 3. pi{em). zadatak. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Agajev. doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. 47. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 4. 56. dopuwalka vuk. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. 49. friz. pi{em). pi{em). friz. Obrada teksta Je`i} ‡ T. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. Obrada teksta Mrav ‡ T. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. friz (Pi{em. Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. 46. 19. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa slova za ~itawe. 17. pi{em). friz (Pi{em. 10. 7. pec. 14. Tajc. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. rad na diferenciranim zadacima. 2. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). friz (Pi{em. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. 9. friz. pi{em). 10 . 18. Obrada teksta Na moru ‡ autori. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. friz (Pi{em. 1. 44. Agajev. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. zagonetka sat. zagonetka je`. tekst Recept za pekmez ‡ autori. friz. 51. 52. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. 57. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. friz. zadatak. friz. friz (Pi{em. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. Azbuka ‡ upoznavawe. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). friz. pi{em). 6. 58. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). 15. 11. friz. Recitovawe pesme Gozba. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ Mi{. narodne izreke Ka`e se… . Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). friz. zadatak. doma}i zadatak (Pi{em. 50. 13. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ friz. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 42. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. zagonetka. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. 43. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). friz. 45. friz. 55. 16. pi{em). ilustrovawe. pi{em. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. 5. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. friz (Pi{em. 59. brzalica. 12. 48. razbrajalica Eci. rad na diferenciranim zadacima. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. peci. 8. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. 53. friz.

37. S. T (Pi{em. rebusi. zadaci (Pi{em. 62. zadatak (^udna mi ~uda). friz i prva ~etiri friza na slede}oj strani (Pi{em. zadaci (^udna mi ~uda). 70. 64. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. rad na diferenciranim zadacima. K. 79. crtawe (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova G. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. pi{em). w. III ETAPA Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. 36. Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. 31. b. Prva grupa pisanih slova I. ispremetana slova (Pi{em. 69. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. Govorna ve`ba Nova godina (slika). friz. Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). 30. 71. pi{em). doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). n. 67. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). P. 40. 41. Krotov. 28. Obrada grupe pisanih slova D. 43. 26. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. doma}i zadatak ‡ posledwa ~etiri friza (Pi{em. C. u (Pi{em. doma}i zadatak ‡ informativni tekst. pi{em). zadaci. 34. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. Obrada grupe pisanih slova B. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). ^etvrta grupa pisanih slova J. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 39. zadaci. rad na diferenciranim zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 60. 23. Obrada grupe pisanih slova N. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. 24. 80. pi{em). doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redosledom (^udna mi ~uda). 27. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. 38. pi{em). r (Pi{em. crtawe jelke (^udna mi ~uda). k (Pi{em. pi{em). pi{em). Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. 68. R. 21. 76. zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). 61. Q. Pisana slova koja smo nau~ili. doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. M. Tre}a grupa pisanih slova Z. rad na diferenciranim zadacima. 65. c (Pi{em. 29. 35. [. pi{em). Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 74. 20. 66. 22. zadaci (^udna mi ~uda). 33. Druga grupa pisanih slova A. q (Pi{em. L. 42. 63. Obrada grupe pisanih slova W. 83. ^. d. g. pi{em). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). pi{em). pi{em). O. 82. Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. 73. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). 72. 77. rad na diferenciranim zadacima. Recitovawe pesme Bombona. oboj dugu (^udna mi ~uda). Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). ilustrovawe (^udna mi ~uda). E (Pi{em. 32. 75. 81. 78. Krotov. 11 . pi{em). dopuwalka. V (Pi{em. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. 25. U.

Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. 90. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 11. Recitovawe pesme @aba ~ita novine sa osnovnim uputstvima za to kako treba izra`ajno recitovati. f (Pi{em. ` (Pi{em. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. Re~i sa suprotnim zna~ewem. 102. Obrada grupe pisanih slova H. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. zagonetka (^udna mi ~uda). doma}i zadatak. Posledwa grupa pisanih slova \. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 85. dopuwalka. 86. pi{em). zadaci (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rebusi (^udna mi ~uda). 93. 92. 45. X. 2. 46. 49. 44. J. 5. 89. h. 88. 6. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. Obrada teksta Mati ‡ J. 48. 104. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. rad na diferenciranim zadacima. Filipova. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. 12. 95. |. 98. 100. 15. 8. • Uputiti u~enike na stranicu u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. pi{em). doma}i zadatak ‡ dopuwalka. 16. 3. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. 4. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 87. J. 96. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. 10. 101. J. 99. 7. 97. @. Zmaj. x. 14. 106. rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. Zmaj. F. Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). 12 . Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova ]. 94. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. pi{em). 1. 47. 13. @ABA ^ITA NOVINE Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. }. J. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. 103. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a. 9. Obrada teksta Au. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. IGRA Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. zagonetke. Zmaj. Re~i sa sli~nim zna~ewem. 50. Izbor iz poezije ‡ J. Zmaj. Pisawe velikog slova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa III ETAPA ~asa po etapi 84. 105.

133. 122. 41. 35. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N. 42. 39. Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. 128. 115. 23. 28. 31. Jeremi}. 114. 26. 18. Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. 44. 120. 123. 132. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 131. doma}i zadatak. 29. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. Vladesku. Radovi}. 13 . Obrada teksta Vetar seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 22. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. 34. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. 110. 21. 129. doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. 127. 43. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 107. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. TU DRVO POSADI Obrada teksta Sadi drvo ‡ Jovan Jovanovi} Zmaj. 45. 38. 24. doma}i zadatak ‡ rebus. 111. 32. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. doma}i zadatak ‡ tekst Restorani za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. 124. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 19. 125. doma}i zadatak. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. 116. doma}i zadatak. 27. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. 135. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. 130. 113. doma}i zadatak. 112. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. 36. Timotijevi}. 20. doma}i zadatak. doma}i zadatak. 25. 118. IV ETAPA Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. 109. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na tekstu Mali `ivot ‡ D. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. J. obrada teksta Ja sam ~udo video. Re~i sa uve}anim zna~ewem. 40. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 119. obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. doma}i zadatak. doma}i zadatak. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. 117. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. 37. Zmaj. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. 126. 17. 134. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da sunce tebi pokloni ‡ ilustrovawe. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. 30. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. 121. 33. 108. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti.

Sutejev. doma}i zadatak. Obrada teksta Brodi} ‡ V. 163. 160. Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. Obrada pesme Slavujak ‡ narodna pesma. 50. 61. 69. 142. IV ETAPA Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 145. a ostalih 15 ~asova u~iteq mo`e iskoristiti za: • ~itawe de~je {tampe • recitovawe • dramatizaciju • razne vrste diktata • dodatni rad na lektiri • ~itawe nau~no-popularnih tekstova i sl. 64. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. 57. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. 72. Barjaktarevi}. J. 149. 59. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke). Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. 70. 161. 155. 151. 66. 47. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. TO JE TEK ONAKO Obrada teksta To je tek onako ‡ J. poslovice. 67. 14 . 49. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 138. 150. Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. 143. 162. doma}i zadatak. 152. doma}i zadatak. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. 165. Zmaj. doma}i zadatak. doma}i zadatak. 147. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. 157. zagonetke. ^etvrta etapa se sastoji od oko 90 ~asova. doma}i zadatak. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 58. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. 56. 75. 68. 141. 140. Barjaktarevi}. Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. 139. 137. Obrada pesme R|ava {ala ‡ narodna pesma. 65. 159. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 154. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. 54. 62. Timotijevi}. PRI^AM TI PRI^U Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. 46. 164. 51. 158. 146. 156. doma}i zadatak ‡ pesma Magarac i kwige ‡ M. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. 153. doma}i zadatak. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 136. 63. 144. 55. doma}i zadatak ‡ (4) prepri~avawe sa promewenim krajem. 48. doma}i zadatak. Ovde je isplanirano 75 ~asova. 73. 60. 71. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). 52. Timotijevi}. 74. doma}i zadatak. brzalice). 53. 148. doma}i zadatak. Obrada teksta Rva~i ‡ B. Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a.

U ovoj etapi u~enici sastavqaju re~enice najpre pomo}u slovarice. Pre nego {to zapo~nu crtawe. OVO SAM JA (str. ~itawe neke pesme ili kratke pri~e. 15 . 4). u~iteq upoznaje svoje u~enike sa prostorijama {kole. Treba posavetovati u~enike da nacrtaju ne{to po ~emu }emo ih lako prepoznati kada budu crtali sebe u ogledalu. u~iteq treba da objasni ~emu slu`i prostor u gorwem desnom uglu (prostor za datum). mogu da pri~aju o sebi. NEDEQA (preporu~uje se da se pi{e flomasterima) 1. Dete. • U~enici koji to `ele. a zatim ih zapisuju. 2. • Crtawe sebe (u ogledalu) ‡ [ta sve deca znaju (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE [TA SVE DECA ZNAJU Napomena: Na kraju radnog uxbenika [ta sve deca znaju nalazi se nekoliko praznih strana. te o tome mora da vodi ra~una kad odlu~uje o na~inu na koji }e se predstaviti. (ime zapisuje na tabli velikim {tampanim slovima) ‡ pri~a o tome {ta je najvi{e voleo da radi kada je bio mali ‡ govori u~enicima koga voli ‡ govori o tome {ta voli / zna da radi ‡ nabraja ono {to voli da jede ‡ otkriva im koju boju najvi{e voli… Dakle. ^as bi trebalo da protekne u opu{tenoj i veseloj atmosferi. koje po u~iteqevoj proceni ve} zna da pi{e. U {kolama u kojima je ovo prvi nastavni ~as toga dana. • U~iteq se ukratko predstavqa: ‡ imenom i prezimenom (nadimkom). ^itawe pesme [ta sve deca znaju i kratak razgovor o pesmi (2-3 minuta). ne treba prisiqavati da koristi slovaricu. Pesma treba da poslu`i za to da deca shvate da su do polaska u {kolu mnogo toga ve} nau~ila. mo`e da im pomogne slede}im pitawima: ‡ Koga voli{? ‡ Da li ima{ brata ili sestru? ‡ Koju igru najvi{e voli{? ‡ S kim se najradije igra{? ‡ Koji ti je omiqeni crtani film / kwiga? ‡ [ta najvi{e voli{ / zna{ da radi{? i sl. obja{wewe pojedinih znakova i na~ina na koje }e se (i ~ime }e se) pisati i crtati (5 minuta). U~enici sa table „prepisuju“ datum. Te stranice u~iteq mo`e da iskoristi za dodatne zadatke ili za ~asove koje je sam osmislio. UVODNI ^AS U {kolama koje toga dana vr{e prijem prvaka predvi|eno je upoznavawe sa u~enicima i roditeqima. Deo ovog ~asa u~iteq mo`e da realizuje kroz igru. 4‡5) • Upoznavawe sa uxbenikom [ta sve deca znaju ‡ prelistavawe uxbenika. a da }e se u~ewe u {koli samo nastaviti. One u~enike koji naro~ito napreduju u savladavawu po~etnog ~itawa i pisawa u~iteq tako|e osloba|a kori{}ewa slovarice. u~iteq navodi sve ono {to ga karakteri{e. Ako u~iteq oseti da je potrebno. na~inom rada i sl. 1. mo`e zamoliti u~enike za „pomo}“ pri ~itawu zahteva u dnu strane. Ukoliko u~iteq ho}e da proveri da li neko ume da ~ita. Wegovo predstavqawe bi trebalo da slu`i za primer (uzor) u~enicima.

Na ovom primeru treba objasniti za{to je potrebno da slu{amo jedni druge. DOLE. na~in ogla{avawa…). podsti~e ih osmehom.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • Ako u~enik zna da pi{e. LEVO. • U~enici koji to `ele. Oni koji to `ele. na kraju ~asa mogu da poka`u pred celim razredom svoj rad i predstave ga pokretom. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. nenametqivim sugestijama…). podsti~e ih osmehom. deda. mama. Za slede}i ~as poneti omiqenu igra~ku. Predlog: Jutarwi pozdrav Dobro jutro. mogu da napi{u imena ~lanova svoje porodice ili re~enice o svojoj porodici u prostoru za pisawe. Dobro jutro. ako `ele. pitawima. ~uj zvowavu sata. da ne govorimo svi uglas. Prvi zahtev mo`e da pro~ita u~enik koji zna da ~ita. Dobro jutro svima koliko vas ima! Petar Kne`evi} • Podsticajna pitawa: ‡ Ko ~ini porodicu? ‡ S kim u~enik `ivi? ‡ S kojim ~lanom porodice i {ta voli da radi? • U~enici crtaju porodicu unutar rama za sliku po{to „prepi{u“ datum sa table (str. 3. nenametqivim sugestijama…). da ne upadamo drugima u re~ i sl. Dobro jutro. 6). tata. Oni koji znaju da pi{u. • Doma}i zadatak Pro~itati. i tebi i nama. to da pro~itaju. na kraju ~asa mogu da pro~itaju to {to su napisali. uzavri nam mleko. Dobro jutro. 7) • Na znak u~iteqa u~enici poku{avaju izvesnim ogla{avawem da predstave svoju igra~ku (wen naziv. doma}i zadatak. 6) • ^as po~iwemo pri~om ili pesmom. DESNO (prvi ~as na kojem u~enici samostalno „prepisuju“ naslov s table) • Govorna ve`ba Moja igra~ka (trajawe do 15 minuta) (str. u stvari. re~ima. mo`e (ako `eli) da napi{e svoje ime ili ne{to o sebi u prostoru za pisawe pored ogledala. pitawima. 16 . donesi nam meda. a zatim objasniti {ta je to. bako. MOJA IGRA^KA ‡ ORIJENTACIJA U PROSTORU ‡ GORE. pantomimom… Oni koji su ne{to napisali mogu. Dobro jutro. U~iteq aktivno podsti~e u~enike (obilazi svakog posebno. MOJA PORODICA (str. ustani polako. seko. 4.

5. Podsticajna pitawa: ‡ Koji je naziv igra~ke? ‡ Kada su je dobili? ‡ Od koga? ‡ Kako se wom igraju? • Orijentacija u prostoru ‡ gore. a onda crtaju {kolu. datum. mo`e to da uradi kod ku}e. Uo~avaju da su sli~ice i slova ista kao na razrednoj slovarici. a u~enici treba da imenuju {to vi{e pojmova koji po~iwu zadatim slovom. {ta je levo. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. mogu pojedina~no da predstavqaju svoje igra~ke. a deca ve`baju wihovo imenovawe (pomo}u asocijacije na sli~icu).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE • U~enici koji to `ele. mogu da zapi{u ime {kole ili ne{to o woj u prostoru za pisawe. a zatim uz pomo} u~iteqa pokazuju {ta se na tabli nalazi gore. a zatim i re~i u nazna~ena poqa u uxbeniku. 17 . U~enici ~itaju zahteve. Va`no je da ne nacrta igra~ku. Sledi upoznavawe sa razrednom slovaricom i imenovawe predmeta sa sli~ica nacrtanih iznad slova kako bi se formirale asocijacije: naziv predmeta na slici ‡ prvi glas tog naziva ‡ slovo ispod sli~ice. U~enici koji znaju i `ele da pi{u. • U~enik koji ne zavr{i crte` na ~asu. gore. Oni koji to `ele. • Govorna ve`ba Moja {kola • U~iteq ispisuje naslov na tabli Podsticajna pitawa: ‡ Koje je ime {kole? ‡ Gde se ona nalazi? ‡ Kako izgleda? ‡ Od kojih prostorija se sastoji? ‡ Kako izgleda dvori{te? ‡ Koji deo {kole vam se najvi{e svi|a i za{to? Zatim u~enici otvaraju uxbenik na str. • U~iteq ispisuje naslov na tabli velikim {tampanim slovima. ku}u i sl. levo. crtaju}i na tabli ne{to jednostavno kao primer (drvo. desno (do 20 minuta). dole. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. desno. 8. U~iteq pokazuje pojedina slova na slovarici. {ta je dole. Svaki od tih izraza u~iteq zapisuje (ili lepi pripremqene natpise) na odgovaraju}e mesto na tabli (Prilog br. MOJA [KOLA (str. • U~iteq obja{wava da crte` treba da bude krupan i da zauzima ceo slobodan prostor. • U~enici „prepisuju“ naslov. dole. 8) • ^as se zapo~iwe igrom Na slovo. a {ta desno. • Sledi crtawe igra~ke na mestu koje je u uxbeniku za to predvi|eno (izme|u ispisanih izraza).). Zatim prepisuju naslov i datum. • U~enici kroz igru pokazuju levo. 1). a u~iteq im skre}e pa`wu na levu i desnu marginu i sli~ice sa slovima. da ga u~enici ne bi kopirali. na kraju ~asa mogu da pro~itaju ono {to su napisali. mogu da zapi{u naziv igra~ke ili ne{to o woj unutar prostora za pisawe. Oni koji to `ele. na slovo.

JEZI^KE VE@BE 2 (GLAS. U~iteq tra`i od u~enika da na preskok poka`u neka slova. bez prizvuka. 11) • Govorna ve`ba ‡ razgovor o slici |a~ke torbe (trajawe do 10 minuta) (str.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 2. Od u~enika se tra`i da pomo}u istih slova od kojih je sastavqena re~ SIR. Zatim imenuju `ivotiwu sa slike koja stoji ispod (RIS). U~enici zatim dopuwavaju izostavqena slova u re~ima iz uxbenika. • U~enici otvaraju uxbenik na str. a kada taj glas zapi{emo odre|enim znakom. samo malo produ`eno (trajawe do 5 minuta). Mewaju}i redosled slova. Uz pomo} u~iteqa sastavqaju re~ SIR od slova slovarice. ~asa). RE^) ‡ 2. \A^KA TORBA (str. 8. Sledi najava ~asa i ispisivawe naslova IGRE RE^IMA na tabli. Pitati ih {ta je to prikazano na slici ispod i koje je boje. • „^itawe“ slova iz slovarice. • Zatim se prelazi na rad sa de~jim slovaricama. ~itaju re~i koje su sastavili i imenuju slova koja su im bila potrebna za sastavqawe tih re~i. Na taj na~in dolazimo do obja{wewa da je to {to ~ujemo glas. napi{u re~ RIS. mewaju}i wihov redosled. u~enici prave spisak predmeta iz svoje torbe i prepisuju 18 . 9) • Na razrednoj slovarici u~iteq pokazuje slova redom. zatim prepisuju naslov. wihovi se glasovi izgovaraju onako kako se ~uju u govoru ‡ meko. 11) U~enici imenuju predmete prikazane na slici i „~itaju“ natpise. Treba objasniti u~enicima i to da se karton~i}i mawe savijaju ako ih u xepi} vra}aju otpozadi ‡ kao posledwe slovo (trajawe do 5 minuta). SOKO ‡ obraditi na isti na~in (u trajawu od 30 minuta). SOK. da bismo videli da li }e i wima iz usta da iza|e slovo A. • Do kraja ~asa u~enici sastavqaju re~i od slova slovarice. Da bi nastala re~ potrebna su nam i druga slova. SLOVO. a kod „~itawa“ slova. JEZI^KE VE@BE 1 (SLOVO. na isti na~in ispisuju re~ RIS. Pitati u~enike {ta izlazi iz lavovih usta. Po{to zakqu~imo da je auto PLAV. Kod imenovawa. Ako ka`u da je to slovo A. 7. Koja smo sve slova upotrebili da bismo napisali re~ LAV? • Zatra`iti od u~enika da od slova slovarice napi{u svoje ime. onda tra`iti od u~enika da i oni izgovore to slovo. Sledi razgovor o tome {ta se nalazi u wihovim torbama. On treba da pravi jasnu razliku izme|u „~itawa“ i imenovawa pojedinih slova. a da ih zatim vrate u xepi}. a u~enici ih u horu imenuju. a u~enici ih izgovaraju (trajawe do 5 minuta). pita}emo u~enike koje je slovo koje treba dodati re~i LAV i na kom mestu da bismo dobili re~ PLAV. 9 i gledaju prvu sliku na kojoj je SIR. • Od u~enika potom tra`iti da od slova slovarice sastave re~ LAV. RE^) ‡ PODELA DE^JIH SLOVARICA (str. ^AS (str. na odgovaraju}e mesto. U~iteq uvodi decu u „~itawe“ slova. onda je to slovo (A ‡ slovo). NEDEQA 6. GLAS. Kroz igru u~enici ponovo „pi{u“ re~ SIR. Na isti na~in obraditi i re~ LAVA. 10) • Razlikovawe „~itawa“ i imenovawa slova (ve`ba sa 6. a naposletku re~ SIR u odgovaraju}i prostor ispod slike. kao i da ka`u od kojih je slova sastavqeno wihovo ime i da ga pro~itaju (trajawe 2-3 minuta). Sledi razgovor o slici na kojoj je prikazan lav koji ri~e. Posle zapisivawa naslova pomo}u slova slovarice (i uz pomo} u~iteqa). Zatim u~iteq pokazuje slova na preskok. slova se izgovaraju kratko i tvrdo (s prizvukom). • Otvoriti uxbenik na strani 10. • Slede}e tri slike ‡ OKO.

Na kraju govorne ve`be u~enici sastavqaju izostavqene re~i od slova slovarice i prepisuju ih u odgovaraju}a poqa (trajawe do 15 minuta). Zatim sa wima uraditi vremensku lentu (PREKJU^E. a {ta uve~e. 14) • Govorna ve`ba pomo}u slike (str. NEDEQA 11. Ve`ba treba da traje do 5 minuta. To je re~enica. DANI U NEDEQI (str.) U~iteq zatim ~etvorici de~aka treba da podeli kartone na kojima su ispisani nazivi dana u nedeqi ‡ ponedeqak. {ta u podne. U okviru ve`be pro~itati nazive sa slike. SUTRA. a trima devoj~icama natpise sa preostalim danima ‡ sreda. 9. 3. petak (re~i mu{kog roda). a zatim crtaju (trajawe do 40 minuta). U~iteq od slova razredne slovarice pi{e: PETAR I ANA SE KLACKAJU. tobogan). SUTRA. pa ih prepisuju. 15). 19 . tako da ih svi mogu pro~itati. • Pitati u~enike: „[ta rade. • ^itawe zapisanih re~enica. 12). PARK ‡ IGRE (RE^ENICA) ‡ EGZEMPLARNA NASTAVA (str. Pitati u~enike o tome {ta su i kada radili. Petar i Ana?“ O~ekivani odgovor bi glasio: „Klackaju se“. PREKOSUTRA (str. Prilikom drugog ~itawa / slu{awa pesme. NA[A U^IONICA (str. Svako }e raditi prema sopstvenim mogu}nostima! Dopustiti u~enicima da prepi{u re~i sa slike (trajawe do 30 minuta).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE ga na ozna~eno mesto u kwizi. 14). na primer. • U~iteq podsti~e u~enike da ~itaju svoj spisak (u trajawu od 5 minuta). 15) • Govorna ve`ba sa nizom slika (str. Kartone sa nazivima dana u~enici treba da dr`e ispred sebe. nedeqa (re~i `enskog roda). PREKOSUTRA). mo`e je iskoristiti. • Sledi ~itawe re~enica. ORIJENTACIJA U VREMENU ‡ JU^E. • U~enici samostalno (ili uz pomo} u~iteqa) sastavqaju re~enice o svojoj u~ionici ili o u~ionici sa slike i upisuju ih u odgovaraju}i prostor. Onda ~itaju napisane re~enice. a zatim ih uputiti na samostalan rad ‡ neka najpre napi{u re~enice o tome {ta rade ujutru. DANAS. a zatim od slova slovarice sastavqaju re~i (quqa{ka. a potom neka crtaju. Tra`iti od u~enika da predlo`e imena dece sa slike (str. subota. 10. u podne i uve~e. 12. DANAS. [ta je ono {to stoji na kraju re~enice? Na kraju re~enice pi{emo TA^KU. U~enici prvo prepisuju tu re~enicu. 12‡13) • Govorna ve`ba na osnovu slike. (Predlog: Ako u~iteq mo`e da nabavi tu ili drugu pesmu o danima u nedeqi koja se peva. Pitati u~enike {ta rade ujutru. 16) Razgovor zapo~eti pitawima: ‡ Koji je danas dan? ‡ Koji je dan bio ju~e? ‡ Koji }e dan biti sutra? (nadovezati se na prethodnu nastavnu jedinicu ‡ Kada se {ta dogodilo) Sledi ~itawe / slu{awe i kratak razgovor o pesmi Nedeqa. zadatak u~enika bi}e da iza|u i stanu ispred odeqewa kada se u pesmi pomenu nazivi dana u nedeqi koji su ispisani na kartonima koji su im dodeqeni. utorak. ~etvrtak. JU^E.

Nakon toga pomo}u slovarice sastavqaju re~enice o svom omiqenom danu u nedeqi (u trajawu od 25 do 30 minuta). po~ev od ponedeqka. 13. Sledi samostalno (ili uz eventualnu u~iteqevu pomo}) sastavqawe i prepisivawe re~enica o me~ki i }urki. U~iteq treba da napravi razmak izme|u subote i nedeqe i ostalih dana. Ukr{tenica U~enici se prvi put sre}u sa ukr{tenicom. PIJACA ‡ JESEN (str. U~enici imitiraju ogla{avawe `ivotiwa po izboru (trajawe 2-3 minuta). 18‡19) Govorna ve`ba na osnovu slike (str. U~enici ~itaju re~enice. ‡ Koza meke}e.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Dani se re|aju zdesna nalevo. ‡ @aba kreke}e. ‡ Petao kukuri~e. J. ‡ Golub gu~e. ^itawe i obja{wewe napisanih re~i. Doma}i zadatak: Nacrtaj ne{to {to obi~no radi{ tog dana. Ispisivawe naslova Doma}e `ivotiwe. U~enici prepisuju naslov i nazive dana u nedeqi na odgovaraju}e mesto u uxbeniku. 14. 17) ^as }emo po~eti tako {to }emo pitati u~enike da li znaju kako se neke `ivotiwe ogla{avaju. 20) ^itawe pesme Hvala ‡ J. Samostalan rad u~enika ‡ sastavqawe i pisawe re~enica o doma}im `ivotiwama. RAZLIKOVAWE GLASOVA ^ I ] U GOVORU I PISAWU (OGLA[AVAWE @IVOTIWA) (str. uz u~iteqevu pomo}. D. Sledi razgovor i obja{wewe za to za{to su dani razmaknuti jedan od drugog. str. kao i za to za{to su napisani razli~itim bojama. ‡ Sviwa grok}e. 17). ^itawe i obja{wewe natpisa sa slike. U~enici. te je potrebno objasniti im kako se ona popuwava. lepe natpise na tablu jedan ispod drugog (u trajawu od 15 do 20 minuta). 15. Na kraju ~asa mo`e se organizovati igra u kojoj }e u~enici odabrati `ivotiwe i imitirati ih pokretom i onomatopejom. 20). Pita}emo ih da li znaju kako se ogla{avaju `ivotiwe sa slika (onomatopejom). ^itawe pesme Vile. 20 . Eri}a. Sledi pisawe naslova Dani u nedeqi. Zmaja (uxbenik. Govorna ve`ba na osnovu slike. U~enici zatim od slova slovarice dovr{avaju re~enice: ‡ Cvr~ak cvr~i. ‡ Koju doma}u `ivotiwu najvi{e voli{? ‡ Za{to? ‡ Gde si je video/videla? ‡ [ta zna{ o woj? Crtawe doma}ih `ivotiwa. Zatim otvaraju uxbenik (str. SEOSKO DVORI[TE I DOMA]E @IVOTIWE (str. 18).

U~enici okre}u slova svojih slovarica. jagoda. B. }. Sledi sastavqawe re~enica o jesewim plodovima. Ostale re~i u~enici samostalno sastavqaju od slova slovarice. Popuwavawe ukr{tenice (videti ~as 15). U~enici ove re~enice ne prepisuju. Sledi kratak razgovor o tome {ta je `ivo. pa upore|uje malo i veliko slovo. j. U~iteq daje uputstva za re{avawe navedenog tipa rebusa. • Na kraju ~asa nekoliko u~enika bi trebalo da pro~ita svoje re~enice. E. f). a. 4. Zatim je u~iteq ispisuje u ukr{tenici na tabli. U. a onda ih ~itaju. • Na primeru {qive u~iteq obja{wava u~enicima kako da zapi{u re~enice o toj vo}ki. a potom ih prepisuju. NEDEQA 16. Volim da jedem {qive. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice o povr}u. 21) ^itawe pesme Hvala sa prethodnog ~asa i uo~avawe velikih i malih slova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Predlog: U~iteq na tabli crta ukr{tenicu. Zajedno sa u~enicima smisliti najvi{e tri jednostavne i kratke re~enice i zapisati ih na tabli. VO]E ‡ VO]WAK (str. Analiza rebusa luk (biqka) i luk (predmet). Otvaraju stranu 21. 24‡27) ^itawe i kratak razgovor o pesmi sa strane 24. u. Prvu re~ (JABUKA) zajedni~ki sastavqaju od slova razredne slovarice. a ono {to je zadato za crtawe i druga dva rebusa uradi}e za doma}i zadatak. 18. r. ]. • Doma}i zadatak: (str. • Razgovor o svakom pojedina~nom vo}u uo~enom na slici. 23) nacrtati i zapisati sastojke za vo}nu salatu (ko to zna i `eli). (Npr: [qiva je qubi~asta. 22‡23) (jabuka. @IVO ‡ NE@IVO (str. U~iteq okre}e slova slovarice jedno po jedno. POVR]E (str.) • U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. |. Objasniti za{to je kona~no re{ewe JESEN. \. e. Doma}i zadatak: crtawe povr}a i zapisivawe re~enica. F. ^itawe re~enica. Kratak razgovor o povr}u na sli~an na~in kao i tokom prethodnog ~asa na kojem je tema bila vo}e (sve tri aktivnosti bi trebalo da traju 15 minuta). Najava ~asa: @ivo i ne`ivo ‡ u~iteq obja{wava da }e se odsad na po~etku naslova i svake re~enice uvek pisati veliko slovo. 17. a u~enici to prepisuju. J. R. • Posebno naglasiti razlog zbog kojeg u ovom vo}waku na slici nema banane (zato {to banana ne raste u na{em kraju). 21 . U~enici samo zapisuju re{ewa tih rebusa. U~iteq im skre}e pa`wu na margine na kojima se nalaze mala i velika slova. b. gro`|e i banana) • Govorna ve`ba na osnovu slike Vo}wak (u trajawu do 10 minuta). a {ta nije `ivo. Na tabli zapisuje ona slova kod kojih je malo slovo razli~ito od velikog (A. Od we se pravi xem. a zatim crtawe i pisawe.

22 . 36) Pozvati se na prethodni ~as ‡ Saobra}ajna sredstva. avionom…) da bi u~enici shvatili da nam je za putovawe tim prevoznim sredstvima potrebna karta. Sledi crtawe. AUTOBUS. 20. NEDEQA 21. sa osvrtom na zdravu hranu. Uporediti putovawe automobilom i autobusom (vozom. Razgovor o lepom pona{awu i re~ima koje tom prilikom koristimo. Imenovawe preostalih prevoznih sredstava sa slike. Govorna ve`ba na osnovu slike. 1. U~enici ~itaju natpise. Re{avawe rebusa. Sledi igra u parovima Kobajagi putujemo ili idemo u bioskop… Nekoliko parova treba da odigra igru pred celim odeqewem (trajawe do 20 minuta). Prepoznati koja karta/ulaznica ~emu slu`i. VOZ… (str. zatim ~itaju re~enice i re{avaju tajne poruke. U PRODAVNICI (STR. a onda ih ~itaju. Obja{wewe postupka u re{avawu rebusa voz (zajedno treba da traje oko 20 minuta). PUTOVAWE ‡ SAOBRA]AJNA SREDSTVA (str. RESTORAN (RO\ENDAN) ‡ LEPO PONA[AWE (str. ULAZNICE / KARTE ZA POZORI[TE. a naposletku ~itaju pri~u. Prona}i prilog br. Zapisivawe izostavqenih naziva. Zapisivawe zadatih re~i na odgovaraju}a mesta u obla~i}ima. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice. U~enici sastavqaju i zapisuju re~enice o putovawima i prevoznim sredstvima. Sastavqawe spiska za kupovinu. PRI^A PREMA NIZU SLIKA ‡ 3 SLIKE (str. Objasniti u~enicima kako da razdvoje karte. Govorna ve`ba na osnovu slike. BIOSKOP. U~enici samostalno sastavqaju re~enice o lepom pona{awu. 23. 34‡35) ^itawe/slu{awe pesme Semafor. Podsta}i u~enike na to da ka`u koje se namirnice koriste u wihovoj porodici (trajawe oko 10 minuta). Doma}i zadatak ‡ crtawe onoga {to predstavqa re{ewe rebusa.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 19. ~itawe natpisa. 32‡33) Govorna ve`ba na osnovu niza slika. 30‡31) Govorna ve`ba na osnovu slike. ZOO-VRT. Podsta}i u~enike na to da za svaku sliku smisle bar po jednu re~enicu. ‡ U kojim jo{ situacijama koristimo karte/ulaznice? Ispisivawe naslova ‡ Ulaznice i karte. 22. 5. 28‡29) Pevawe pesme Danas nam je divan dan.

Kratak razgovor o pesmi. Tra`iti od u~enika da objasne u ~emu je razlika. 72). 38‡39) Na po~etku ~asa u~enike uputiti u to da u narednih nekoliko dana treba da zapisuju na 50. 37) ^as po~eti pesmom Dugme slu`i kaputu (Bukvar. Igram se sa psom. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. strani obave{tewa i natpise koje pro~itaju u svojoj okolini. a onda ih ~itaju.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~iteq daje u~enicima uputstva za re{avawe osmosmerke. Za svaku sli~icu u~enici treba usmeno da sastave odgovaraju}e re~enice (u trajawu od oko 20 minuta). Odnosno ‡ Igram se igra~kama. Smi{qawe izgleda i crtawe jedne ulaznice. 25. a zatim objasniti u~enicima kako da pravilno upotrebqavaju predlog S/SA u usmenom i pismenom izra`avawu. sa osvrtom na to ~emu {ta slu`i. a onda je zajedni~ki re{avaju. 24. Uporediti te re~enice i objasniti razliku me|u wima. Kreativni centar. Primeri de~jih radova 23 . IGRAM SE SA DRUGOM/LOPTOM (str. Na str. SLIKA IZ NOVINA (PREDMETI) (str. Zapisivawe naslova ‡ Igramo se. Doma}i zadatak ‡ prona}i i zalepiti jednu kartu/ulaznicu. str. ^itawe re~enica ‡ Igram se sa drugovima. 37 uporediti „trake“ (`iva bi}a i predmete).

U~enici dobijaju zadatak da smisle i zapi{u re~enice o slici koju su dobili. precizne. jasne. Re{avawe zagonetki. ZANIMAWA (str. prema sopstvenom izboru. KU]NI QUBIMCI (str. Zatim. lepe. a onda to ~itaju. prijateqi) u~enika. Analiza sli~ica iz uxbenika sa strana 42. Pisawe naslova ‡ Ku}ni qubimci. 24 . 6. crtaju i/ili pi{u o tome {ta bi `eleli da budu kad porastu. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. Slike treba da budu velike. a onda ih ~itaju. a onda ih ~itaju. NEDEQA 26. 27. Sledi crtawe ku}nog qubimca. Doma}i zadatak. a da je ono {to je na wima predstavqeno ‡ u~enicima poznato.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq priprema sli~ice ise~ene iz novina i ~asopisa na kojima su predstavqeni razni predmeti. 40‡41) Govorna ve`ba o ku}nim qubimcima ‡ o onim koje u~enici ve} imaju ili o onim koje bi `eleli da imaju. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice. 43 ‡ Ko su i {ta rade qudi sa slika? Zapisivawe naslova ‡ Zanimawa. a onda to ~itaju. 42‡43) ^as po~iwemo kratkim razgovorom o tome kojim se zanimawima bave roditeqi (ro|aci. nekoliko u~enika treba da ispri~a: ‡ kako izgleda to {to je predstavqeno na slici ‡ ~emu to slu`i ‡ kako i kada se koristi. Pre nego {to po~nu da pi{u. kom{ije.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 28. U~iteq bira imenice koje su deci poznate i interesantne. 25 . 44‡45) Primeri de~jih radova Za ovaj ~as u~iteq priprema re~i ise~ene iz novina i ~asopisa. U~iteq proverava da li je svaki u~enik razumeo re~ koju je pro~itao. a zatim nekoliko wih smisli dve-tri re~enice ili kra}u pri~u u vezi sa dobijenim pojmom. RE^I I IZRAZI ISE^ENI IZ [TAMPE (NASLOV) (str. Svaki u~enik dobija razli~itu imenicu i zadatak da proba da je pro~ita. ^itawe re~enica. Sledi individualno smi{qawe i zapisivawe re~enica.

Sledi pisawe pri~e. a onda to ~itaju. 44 posmatramo sliku zoolo{kog vrta iz kojeg su neke `ivotiwe „pobegle“. 48‡49) Govorna ve`ba pomo}u slike. ~itawe te pri~e i crtawe. Upu}ujemo u~enike na prilog br. U~enici prvi put sami smi{qaju naslov svoje pri~e i zapisuju ga. 2 u kojem se nalaze sli~ice `ivotiwa koje treba da zalepe na odgovaraju}a mesta (tj.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 29. Posle toga je na redu pronala`ewe skrivene re~i. ZOOLO[KI VRT (str. smeste u odgovaraju}i kavez). 30. U~enici samostalno smi{qaju i zapisuju re~enice/pri~u. 50‡51) Primeri de~jih radova 26 . Sledi samostalan rad na povezivawu naziva (delova `ivotiwa). MOGU]I NASLOVI ‡ IZNENA\EWE. 7. SRE]A. RADOST. POKLON… (str. 46‡47) Kratak razgovor o tome ko je bio u zoolo{kom vrtu i {ta je tamo video… Na str. KOMPONOVAWE RE^ENICA SA RE^IMA ISE^ENIM IZ [TAMPE (str. NEDEQA 31.

kao i o te`ini radwe koju treba da izvede. U~iteq lepi re~ „Poklon“ na tablu. Analizirati je na sli~an na~in kao i prethodne re~i. U~iteq treba da pripremi onoliko ceduqa koliko u~enika ima u odeqewu.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Za ovaj ~as u~iteq treba da pripremi re~i/delove re~enica koje su ise~ene iz ~asopisa i novina. a oni samostalno sastavqaju re~enice. tako|e napisana malim slovima. te }e ih pro~itati. RED RE^I U RE^ENICI (str. Kroz razgovor u~iteq navodi u~enike na zakqu~ak da je to re~. uz pomo} u~iteqa (nenametqivom sugestijom). Analizirati re~ „poklon“ na sli~an na~in kao i prethodnu re~. treba navesti u~enike da zakqu~e da }emo tako napisanu re~ smestiti na po~etak re~enice. Re~i/delovi re~enica treba da budu poznati deci. jasno napisani }irili~nim slovima i to raznim fontovima. 27 . a zatim navodi u~enike na to da treba da sastave re~enicu ‡ Poklon je zanimqiv. birati re~i i sastavqati nove re~enice. 50. Ostali u~enici poga|aju {ta je to {to on radi). Drugi deo ~asa ‡ PANTOMIMA U~iteq obja{wava {ta je to pantomima i kako se ona igra (tako {to jedan u~enik dobije listi} sa re~enicom. PANTOMIMA / PRO^ITAO SAM (str. Na svakoj ceduqi napisano je {ta dete treba da opona{a. a odabrane tako da samo u re~enicama mogu da imaju pun smisao. ^emu slu`e re~i? (Re~i slu`e za sastavqawe re~enica. 33. U~iteq deli u~enicima re~i (pri izboru vodi ra~una o mogu}nostima i osobenostima svakog u~enika).) Hajde da re~ „Poklon“ smestimo u jednu re~enicu. Pri izboru svake ceduqe u~iteq treba da vodi ra~una o te`ini re~enice koju dete treba da pro~ita. u~iteq mu poma`e ohrabruju}i ga. U~iteq pokazuje u~enicima re~ „Poklon“ (napisanu velikim po~etnim slovom). pa je postaviti u sredinu re~enice: Taj poklon me je najvi{e obradovao. Danas }emo se igrati i sme{tati re~i iz novina u re~enice. {ta taj natpis zna~i itd. Budu}i da je re~ „Poklon“ napisana velikim po~etnim slovom. a onda je postaviti na kraj re~enice ‡ Volim kada dobijem poklon. (trajawe najvi{e 15 minuta). Pripremite listi}e sa slede}im re~enicama (Prilozi 2a i 2b). (Kompletno obja{wewe treba da traje 10 minuta. 52) ^as po~iwemo tako {to u~enici ~itaju ono {to su proteklih dana zapisivali na str. Pisawe naslova ‡ Igramo se re~ima.) Str. U~enik treba samostalno da pro~ita re~enicu i izvede radwu pantomimom pred odeqewem. 32. Zatim u~iteq ponovo pokazuje re~ „poklon“ ‡ ovog puta napisanu malim slovima. u~iteq tra`i od wih da objasne gde su ga videli. 53) Ponavqawe: ‡ veliko slovo se pi{e na po~etku re~enice ‡ ta~ka se pi{e na kraju re~enice. 48 ‡ ~itawe re~enica i konstatovawe da su iste kao na tabli. U~enik koji zavr{i zadatak iz kutije }e. Kada pro~itaju natpis. pro~ita je u sebi i izvede zapisanu radwu pred celim odeqewem. Ostali u~enici poga|aju ono {to on izvodi. Ukoliko dete ne mo`e da se sna|e samo. U~enicima se ponovo pokazuje re~ „poklon“. Zakqu~iti da re~ „poklon“ izgleda kao da je iz novina.

Stoga izvodi tri u~enika. U~enici treba zajedno da pro~itaju re~enicu. BAJKA (str. Preostale dve re~enice treba obraditi na isti na~in. 54‡55) Govorna ve`ba na osnovu slike. 53) i pi{u naslov ‡ Red re~i u re~enici. Vuk je/pojeo Crvenkapu/gladan/opasan… ‡ Kraq… ‡ Kraqica… ‡ Princeza… ‡ Princ… ‡ Zmaj/a`daja… ‡ Iza sedam brda… Zapisivawe naslova ‡ Bajke. Npr. kao i naslove pojedinih kwiga. Zatim dobijaju zadatak da u nizovima re~i prona|u pravilno napisane re~i ‡ kru{ka. a onda ih ~itaju. U~enici samostalno sastavqaju i zapisuju re~enice. ‡ Meda se sladi medom. 35. ‡ P~ele prave med. Zadatak je da se re~i ponovo pravilno rasporede. a zatim dobijaju zadatak da re~i (iz u~eni~kog priloga 3) pravilno rasporede i zalepe na predvi|eno mesto i tako dobiju re~enice. Sledi ~itawe natpisa i imenovawe ostalih pojmova sa slike. 28 . Na kraju se bavimo ilustrovawem. Svaki izvla~i po jednu ceduqu. a zatim da poku{aju da sastave re~enicu tako {to }e se pravilno pore|ati. Wihov zadatak je da pro~itaju re~ koju su dobili. BIBLIOTEKA (U^LAWEWE) (str. 56) sa pravom bibliotekom. Razgovarati o slede}em: ‡ kako bajke po~iwu (Bio jednom jedan…) ‡ o likovima iz bajki ‡ o mestima na kojima se pri~a odvija ‡ o wihovoj omiqenoj bajci ‡ o tome ko im je ~itao/pri~ao bajke. U~enici ~itaju re~enice. U~enici otvaraju uxbenik (str. Primer: U~iteq obja{wava u~enicima da je dunuo vetar i pome{ao re~i u re~enicama. 34. ~okolada. ako za to u {koli ima uslova.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Red re~i u re~enici U~iteq na tri primera pokazuje u~enicima kako se pravilno raspore|uju re~i u re~enici. U~enici usmeno obja{wavaju svoje asocijacije na odre|ene pojmove iz bajki. Sledi kratko upoznavawe sa na~inom rada u biblioteci. Po dolasku u biblioteku u~enici se upoznaju sa bibliotekarom. Upore|ivawe slike iz uxbenika (str. 56‡57) Ovaj ~as bi bilo po`eqno pripremiti ranije (~lanske karte za biblioteku) i organizovati ga u {kolskoj biblioteci. ‡ P~ele ~uvaju med u ko{nici. U~enici ~itaju natpise s polica.

u~enici ~itaju ono {to su napisali.) ^itawe onoga {to je napisano. (U~enike navesti da razmi{qaju o zadatku koji }e pisati ‡ Zami{qeno putovawe u svemir. 63). 62‡63) Govorna ve`ba na osnovu slike. ^itawe radova koje su napisali u~enici. ^itawe zanimqivosti. sa akcentom na prikazanim suprotnostima. 61). svetla/tamna. Izvo|ewe govorne ve`be na osnovu slike.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE U~enici ~itaju natpise iz uxbenika i re{avaju zagonetke iz kwige. ~as organizovati kao govornu ve`bu pomo}u slike. Samostalan rad u~enika (str. AUDIO-VIZUELNA SREDSTVA (str. napi{u wihovo zna~ewe i nacrtaju to {to one ozna~avaju. Re{avawe zadatka u raketi. koje najvi{e vole da koriste i za{to. 60‡61) Na primerima iz u~ionice tra`iti od u~enika da prona|u neke suprotnosti (deca ‡ de~ak/devoj~ica. Ako za to postoji mogu}nost u {koli. 64). Obja{wewe zna~ewa nepoznate re~i (lansirati) i razgovor o tome {ta je re~nik i ~emu on slu`i. 37. 29 . SVEMIR (str. Pisawe naslova ‡ U biblioteci. 64‡65) U~enici ~itaju re~i i ukratko obja{wavaju wihovo zna~ewe (str. Sledi ~itawe i obja{wewe pesme Razlika. 39. 8. NEDEQA 36. Samostalan rad na pisawu kratke pri~e o zami{qenom putovawu u svemir i ~itawe pri~a. 57). ^itawe natpisa. 38. Rad u uxbeniku (str. [TA ZNA^E OVE RE^I (str. 58‡59) Govorna ve`ba na osnovu slike. Ako nema uslova da se ~as organizuje u biblioteci.). bilo bi po`eqno da u~iteq neke od aparata donese na ~as i poka`e kako rade. Dobijaju zadatak da samostalno pro~itaju re~i. U~iteq podsti~e u~enike i nenametqivo poma`e onima kojima je pomo} potrebna. SUPROTNOSTI (str. Na kraju ~asa u~enici dobijaju ~lanske karte i iznajmquju kwigu koja je primerena wihovom uzrastu. Samostalan rad u~enika (str. Akcenat se stavqa na to koje od prikazanih aparata u~enici naj~e{}e koriste. gore/dole i sl. kosa ‡ duga~ka/kratka. ^itawe radova koje su napisali u~enici.

a zatim ~itawe. 66‡67) Ponavqawe: ‡ pisawe velikog slova na po~etku re~enice ‡ pisawe ta~ke na kraju re~enice ‡ redosled re~i u re~enici. ^itamo pri~u jo{ jedanput. Ponovo ~itamo re~enice. a zatim u~enici samostalno ~itaju pitawa i odgovaraju na wih. Samostalan rad u~enika (str. PRI^A SA IZOSTAVQENIM RE^IMA ‡ NALEPNICE (str. Ustanovi}e da neke re~i nedostaju. 4. 30 . U~enici treba da poku{aju da pro~itaju pri~u. 67).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE 40. ^itawe odgovora koje su dali u~enici. pronalazimo odgovaraju}u re~ iz priloga i lepimo je na predvi|eno mesto. Na jednom primeru treba objasniti {ta to zna~i odgovoriti punom re~enicom. Prona}i }emo ih u prilogu za u~enike br. Podsta}i u~enike na to da odgovore na pitawa punom re~enicom.

• Rad na frizovima. 4. • U~enike upu}ujemo na uxbenik Pi{em. razgovor. Obrada teksta Na moru ‡ autori. Obrada pesme Kuca ka`e ‡ narodna pesma. • Samostalan rad na zadatku. Azbuka ‡ upoznavawe. • ^itawe prve grupe pisanih slova. kratak razgovor o tekstu. obja{wewe simbola za re~nik. pi{em i ^udna mi ~uda (boja. • Rad na frizovima. razgovor. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. Objasniti u~enicima na koji }e na~in birati i raditi diferencirane zadatke i frizove (tokom rada sa u~enicima koristiti re~ {are). Prva grupa pisanih slova za ~itawe (Pi{em. rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima. obrada teksta P~ele ‡ Dobrica Eri}. • Doma}i zadatak. 5. • Samostalan rad na zadatku. obrada teksta Sanovnik ‡ Dragan Luki}. (Sve treba da traje do 20 minuta. upore|ivawe sa {tampanim slovima. doma}i zadatak (Pi{em.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 41. U ovom uxbeniku u~enici }e pisati flomasterima. doma}i zadatak ‡ Mi{. 3. • Rad na diferenciranim zadacima. • U~enicima obja{wavamo da }emo po~eti sa upoznavawem pisanih slova tako {to }emo ih najpre samo ~itati. pi{em). Iza svakog imena tajna je skrivena. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 45. 2. • ^itawe Azbuke.) • Upoznavawe s radom u uxbeniku ^udna mi ~uda. pi{em. pi{em). • Doma}i zadatak. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Na moru. • ^itawe pesme Kuca ka`e. (Sve tri aktivnosti treba da traju do 10 minuta. ~itawe u~eni~kih radova. friz. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak. • Rad na frizovima. simbol). 44. Ma~ka ‡ {aqive narodne pitalice (^udna mi ~uda). • Upoznavawe s novim uxbenicima ‡ Pi{em. (Sve treba da traje do 15 minuta. Pisana slova ‡ ~itawe re~enica (Pi{em. friz. friz.) 42. • ^itawe re~enica. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe re~i napisanih pisanim slovima. friz (^udna mi ~uda). friz. pi{em ‡ uz obja{wewe da }e u wemu pisati penkalom. 31 . • Rad na frizovima. • Rad na frizovima. • ^itawe teksta P~ele (~ita}e nekoliko u~enika). pi{em).) • Razgovor o imenima i ~itawe (^udna mi ~uda). 1. 43. III ETAPA Podela radnih svezaka za pisawe pisanih slova Pi{em. doma}i zadatak ‡ sastavqawe re~i i re~enica na osnovu date slike (^udna mi ~uda).

zagonetka. 49. brzalica. 11. ~itawe u~eni~kih radova. ~itawe u~eni~kih radova. Obrada teksta Mrav ‡ T. friz. tekst Bekstvo ‡ ilustrovawe (^udna mi ~uda). razgovor. • ^itawe teksta Zavrzlama. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe teksta Mrav. ~itawe u~eni~kih radova. 6. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Pekmez. 8. • Rad na frizovima (Pi{em. • Samostalan rad na zadatku. • Rad na frizu. • Rad na diferenciranim zadacima.) • ^itawe teksta Recept za pekmez. Recitovawe pesme Gozba. peci. • Zagonetka. • Doma}i zadatak ‡ frizovi.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Sanovnik. doma}i zadatak ‡ zagonetka lopta (Pi{em. • Za doma}i zadatak ‡ frizovi. pi{em). pi{em). • Doma}i zadatak ‡ tekst Bekstvo i frizovi. friz. 10. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. {iri i Igra u parku ‡ napisanih pisanim slovima. 9. razbrajalica Eci.) • ^itawe razbrajalice Eci. Obrada pesme Gozba ‡ Miroslav Anti}. • Rad na diferenciranim zadacima. upore|ivawe sa {tampanim slovima. friz. 48. pec (^udna mi ~uda). (Sve treba da traje oko 15 minuta. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). razgovor. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). • ^itawe tre}e grupe pisanih slova. 7. • Rad na diferenciranim zadacima. 46. ~itawe u~eni~kih radova. rad na diferenciranim zadacima. Druga grupa pisanih slova za ~itawe. friz. upore|ivawe sa {tampanim slovima. doma}i zadatak ‡ nau~iti napamet pesmu Gozba. • ^itawe tekstova [iri. friz (Pi{em. • ^itawe druge grupe pisanih slova. 47. napisanog pisanim slovima. • ^itawe pesme Gozba. tre}a grupa pisanih slova za ~itawe. • Recitovawe pesme Gozba. friz (Pi{em. razgovor. • ^itawe teksta Pekmez. pec. (Sve treba da traje oko 15 minuta. pi{em). Agajev. tekst Recept za pekmez ‡ autori. • Rad na frizovima. peci. 51. • Rad na diferenciranim zadacima. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 32 . razgovor. Obrada teksta Zavrzlama ‡ Miroslav Anti}. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em). • Rad na frizu. • Rad na frizovima. doma}i zadatak ‡ friz. • Rad na diferenciranim zadacima. 50.

• ^itawe posledwe grupe pisanih slova. 14. • Rad na frizovima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). Pisana slova ‡ ~itawe narodnih izreka. rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Te`ak zadatak ‡ {ala.) • ^itawe i obja{wewe izreka (^udna mi ~uda). 13. napisanog pisanim slovima. • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Rad na diferenciranim zadacima. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke o~i (Pi{em. friz. • Doma}i zadatak ‡ re{avawe zagonetke. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). friz. pi{em). 56. 52. • Zagonetka. • Usmeno prepri~avawe (uz pomo} pitawa koja postavqa u~iteq). 33 . zagonetka je`i}. 53. (Sve treba da traje do 30 minuta. 54. • Prepisivawe prepri~anog teksta. upore|ivawe sa {tampanim slovima. pi{em).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • ^itawe teksta Lopta. Obrada teksta Je`i} ‡ T. 12. obrada teksta Pada sneg ‡ Petar Stoki}. zadatak. • ^itawe teksta Je`i}. razgovor o tekstu. 55. 16. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe izreka napisanih pisanim slovima. • Rad na frizovima. • Rad na frizovima. • Doma}i zadatak ‡ tekst Je`. Zajedni~ko prepri~avawe teksta Nezgoda ‡ de~ji rad. • Zagonetka. • Rad na frizovima. • Zajedni~ko prepri~avawe i ispisivawe teksta na tabli/grafo-foliji. narodne izreke Ka`e se… . friz. friz (Pi{em.) • ^itawe teksta Pada sneg. doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ tekst Je` ‡ zadatak i ilustrovawe. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). pi{em). razgovor o tekstu (prilikom razgovora napraviti poseban osvrt na {aqivost u tekstu). 15. ~itawe u~eni~kih radova. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Te`ak zadatak. razgovor. (Sve treba da traje do 15 minuta. ^etvrta grupa slova za ~itawe. • ^itawe teksta Nezgoda. • Rad na frizovima (Pi{em. • ^itawe teksta Zima. • Rad na diferenciranim zadacima. • Samostalan rad na zadatku. friz. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima. Agajev. • Doma}i zadatak ‡ ilustrovawe zagonetke (Pi{em. pi{em).

18. 62. • Rad na diferenciranim zadacima. pi{em). • Doma}i zadatak ‡ rad na frizovima. • Samostalan rad na zadatku. razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Sat mla|eg brata. pi{em). 19.) • ^itawe dopuwalke vuk i dopuwavawe. Obrada teksta Lisica pred sudom ‡ \ani Rodari. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima (Pi{em.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 57. • Rad na frizovima (str. • Zagonetka. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). friz. pi{em). • Rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Vuk. zagonetka ‡ sat. • ^itawe teksta Slon i mi{. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Mali Brata ‡ J. • Rad na frizovima. (Sve treba da traje oko 25 minuta. friz i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em. 59. razgovor. Obrada teksta Slon i mi{ ‡ {ala. obrada teksta Sat mla|eg brata ‡ \uro Damjanovi}. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Vuk ‡ J. 17). • Rad na diferenciranim zadacima. friz (Pi{em. • ^itawe teksta Svet. friz (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). pi{em). ilustrovawe (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • ^itawe teksta Mali brata. pi{em). pi{em). • Rad na frizovima (Pi{em. 60. friz. doma}i zadatak ‡ friz (^udna mi ~uda). • Rad na frizovima. III ETAPA Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Svet ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe teksta Lisica pred sudom. napisanog pisanim slovima. 34 . rad na diferenciranim zadacima. dopuwalka vuk. Zmaj. zadatak. friz (Pi{em. napisanog pisanim slovima. ilustrovawe. pi{em). doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (Pi{em. obrada teksta Cve}ar ‡ Laza Lazi}. napisanog pisanim slovima. Tajc. (Sve treba da traje do 15 minuta. 21. 58. napisanog pisanim slovima. 17. rad na diferenciranim zadacima. • ^itawe teksta Koliko je pet i jedan. razgovor o tekstu. pi{em). 16) i prva ~etiri friza sa slede}e strane (Pi{em.) • Razgovor o satovima sa slike (^udna mi ~uda). ~itawe u~eni~kih radova. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na frizovima (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ frizovi (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ uraditi posledwa ~etiri friza (str.) • ^itawe teksta Cve}ar. J. 20. 61. • ^itawe imena napisanih pisanim slovima. (Sve treba da traje oko 30 minuta. Pisana slova za ~itawe ‡ tekst Koliko je pet i jedan ‡ indijska narodna pri~a. 22. ~itawe u~eni~kih radova. pi{em).

ilustrovati je. re~i i re~enica. pi{em). • Pisawe slova. • Samostalan rad na pisawu pri~e. 67. Pri~a prema nizu slika Mrav i tre{wa ‡ govorna i pismena ve`ba. • Obrada prve grupe pisanih slova I. • ^itawe teksta Kaktus koji ra|a bombone. razgovor o tekstu. E (Pi{em. L. • Recitovawe pesme Bombona. zadaci (^udna mi ~uda). pi{em). O. L. 65. • Obrada tre}e grupe pisanih slova Z. • ^itawe re~enica. • ^itawe pri~a. re~i i re~enica. • ^itawe re~enica. 25. 23. Od danas po~iwemo stvarno da pi{emo pisanim slovima. Obrada teksta Moderan Sne{ko ‡ Dragi{a Pewin. • Objasniti u~enicima da smo ve} nau~ili da pi{emo ozna~ena mala pisana slova crtaju}i {are. Tre}a grupa pisanih slova Z. • Pisawe slova. 29. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i (^udna mi ~uda). Druga grupa pisanih slova A. • Govorna ve`ba na osnovu niza slika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 63. T (Pi{em. M. P. • Obrada druge grupe pisanih slova A. re~i i re~enica. prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). rad na diferenciranim zadacima. Prva grupa pisanih slova I. doma}i zadatak ‡ napi{i re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). 19). rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ prepisati re~enice pravilnim redom (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu (^udna mi ~uda). pi{em). doma}i zadatak ‡ pesma Bombona ‡ ilustrovati je i nau~iti napamet (^udna mi ~uda). III ETAPA Obrada teksta Kaktus koji ra|a bombone ‡ V. • Doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu Bombona napamet. 66. Krotov. • ^itawe re~enica. • Pisawe ozna~enih re~i. P. ~itawe u~eni~kih radova. • Prvi ~as pisawa pisanim slovima (Pi{em. 35 . M. [. pi{em). 69. doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada. • Pisawe re~enica i re~i (str. T (Pi{em. • Rad na diferenciranim zadacima. doma}i zadatak ‡ tekst Ku}a u ku}i u ku}i ‡ V. 26. • ^itawe napisanih re~i. ~itawe re~enica. [. Recitovawe pesme Bombona. pi{em). 68. V (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ tekst ^okolada (^udna mi ~uda). • Rad na diferenciranim zadacima. O. pi{em). 24. pi{em). 27. rad na zadacima (^udna mi ~uda). 28. 64. doma}i zadatak ‡ crtawe Sne{ka (^udna mi ~uda). Krotov. • ^itawe teksta Moderan Sne{ko. V (Pi{em. pi{em). E (Pi{em. • Pisawe slova.

75. R. ^. crtawe (^udna mi ~uda). ispremetana slova (Pi{em. ilustrovawe (^udna mi ~uda). pi{em). 31. • Pisawe slova i re~i. • Obrada grupe pisanih slova N. • ^itawe. zadatak (^udna mi ~uda). 32. • Prepisivawe teksta. pi{em). 76. U. 73. 35.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 70. rebusi. re~i i re~enica. Obrada grupe pisanih slova G. 72. • ^itawe teksta Poledica. 36 . • Re{avawe rebusa. • Pisawe sastava. • Pisawe slova i re~i. pi{em). • Ilustrovawe teksta u pet slika. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). doma}i zadatak ‡ oboj mi{a onako kako je napisano (^udna mi ~uda). n. III ETAPA Zajedni~ka pismena ve`ba Rukavice (opisivawe predmeta). S. 33. doma}i zadatak ‡ tekst More ‡ Ra{a Peki}. S. pi{em). pi{em). • Obrada grupe pisanih slova G. • Doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe (^udna mi ~uda). • Rad na zadatku. pi{em). R. • ^itawe re~enica. • Pisana slova koja smo nau~ili… • ^itawe i prepisivawe teksta Ma~e Maza. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Putovawe (prvi doma}i zadatak). u (Pi{em. ^etvrta grupa pisanih slova J. r (Pi{em. • Ilustrovawe. • Jezi~ka igra (^udna mi ~uda) ‡ na kraju ~asa ili za doma}i zadatak. • Govorna ve`ba ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi razne vrste rukavica: vunene. hirur{ke. n. doma}i zadatak ‡ re{avawe ukr{tenice (^udna mi ~uda). ko`ne. 71. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. U. Igramo se re~ima (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. • Prepisivawe. 30. Obrada teksta Poledica ‡ Mom~ilo Te{i}. r (Pi{em. prema odluci u~iteqa. 74. pi{em). 34. g. • Doma}i zadatak ‡ ukr{tenica (^udna mi ~uda). golmanske… • Zajedni~ko opisivawe rukavica (najboqe je da to budu zimske rukavice). u (Pi{em. zadaci. pi{em). zadaci (Pi{em. ^ (Pi{em. • ^itawe odgovora. Pisana slova koja smo nau~ili. ~ipkane. svilene. gumene. • Pisawe slova. • Doma}i zadatak ‡ oboj mi{a (^udna mi ~uda). Obrada grupe pisanih slova N. • Obrada ~etvrte grupe pisanih slova J. 36. • Samostalan rad na zadacima (Pi{em. doma}i zadatak ‡ tekst Putovawe ‡ Dragomir \or|evi}. g.

41. q (Pi{em. ~itawe odgovora. razgovor o tekstu. • Re{avawe rebusa u naslovu teksta. 40. • Obrada grupe pisanih slova D. doma}i zadatak ‡ tekst Pesma Beogradu. d. pi{em). doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta Lav i mi{ pomo}u slika (^udna mi ~uda). c (Pi{em. • Obrada grupe pisanih slova B. 79. d. C. 78. • Prepisivawe teksta. zadaci (^udna mi ~uda). zadaci (^udna mi ~uda). • Doma}i zadatak ‡ tekst More (^udna mi ~uda). 77. • Doma}i zadatak ‡ prepri~avawe teksta pomo}u slika. Obrada grupe pisanih slova W. b. pi{em). • Prepisivawe teksta. pi{em). • Pisawe slova i re~i. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ Dugine boje (^udna mi ~uda). 81. Obrada teksta Lav i mi{ ‡ Ezop. pi{em). • Pisawe slova i re~i. ~itawe u~eni~kih radova. 37 . crtawe jelke (^udna mi ~uda). w. doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla ‡ Pavle Jankovi} [ole. • Dopuwavawe re~enica ([ta ko radi). doma}i zadatak ‡ informativni tekst. 42. Obrada grupe pisanih slova B. • Rad na diferenciranim zadacima. Govorna ve`ba Nova godina (slika). • Zagonetka. • Pisawe slova i re~i. • Zagonetka. • Govorna ve`ba na osnovu slike Nova godina (^udna mi ~uda). • Prepisivawe teksta. C. K. 39. pi{em). 80. • Rad na zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). 82. • Samostalan rad na zadatku. razgovor o tekstu. • Zanimqivost ‡ obja{wewe. • Doma}i zadatak ‡ tekst Ze~ja posla (^udna mi ~uda). Q. • Obrada grupe pisanih slova W. • Rebus. c (Pi{em. Obrada grupe pisanih slova D. q (Pi{em. ~itawe u~eni~kih radova. zadaci. pi{em).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi III ETAPA • Prepisivawe teksta. 38. w. Obrada teksta Hleb ‡ Vladimir Andri}. rad na diferenciranim zadacima. b. Q. • ^itawe teksta Hleb. k (Pi{em. 37. K. • ^itawe. • ^itawe teksta Lav i mi{. • Jezi~ka igra. oboj dugu (^udna mi ~uda). k (Pi{em. • Doma}i zadatak ‡ tekst Beograd (^udna mi ~uda).

88. doma}i zadatak ‡ re{avawe rebusa (^udna mi ~uda). f (Pi{em. • Dopuwalka. obrada narodne pesme Bo`i} {tapom bata. pi{em). h. • Obrada grupe pisanih slova ]. • Ne{to za radoznale. • Prepisivawe teksta. • Pisawe slova i re~i. doma}i zadatak ‡ prona|i i pro~itaj jo{ neku pri~u ili pesmu o svetom Savi (^udna mi ~uda). 43. • Doma}i zadatak. 47. ~itawe u~eni~kih radova. • Rad na diferenciranim zadacima. @. doma}i zadatak ‡ objasni izreke. Obrada teksta Sveti Sava i |aci ‡ narodna pri~a. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). F. • Slavna li~nost. dopuwalka. • Rad na diferenciranim zadacima. • Doma}i zadatak ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). 38 . III ETAPA Informativni tekst o Bo`i}u ‡ autori. • ^itawe teksta Sveti Sava i |aci. 85. Obrada grupe pisanih slova H. Obrada grupe pisanih slova ]. • Rad na diferenciranim zadacima. }. rad na diferenciranim zadacima. • Prepisivawe teksta. 48. • ^itawe pesme Bo`i} {tapom bata. }. • Doma}i zadatak ‡ pri~a na osnovu slika: Zimske TV vesti. f (Pi{em. • Pisawe slova i re~i. ~itawe u~eni~kih radova. • Obrada grupe pisanih slova H. • ^itawe informativnog teksta Da li zna{ (po`eqno je pro~itati tekst pre prepisivawa). • Zanimqivost. rad na diferenciranim zadacima. razgovor o pesmi. ~itawe u~eni~kih radova. • Zagonetke. razgovor o tekstu. Obrada teksta Au. • ^itawe informativnog teksta Bo`i}. zagonetke. 87. pi{em). • Rad na diferenciranim zadacima. 45. h. ~itawe u~eni~kih radova. • ^itawe teksta Cvr~ak i mrav. • ^itawe teksta Au. {to je {kola zgodna. • Doma}i zadatak ‡ rebusi. 46. doma}i zadatak ‡ Zimske TV vesti. pi{em).PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 83. doma}i zadatak ‡ tema ‡ Da imam ~arobni }ilim (^udna mi ~uda). zadaci (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. zadaci (^udna mi ~uda). 84. • Doma}i zadatak ‡ objasni narodne izreke i re{i zagonetku. pi{em). rad na diferenciranim zadacima. Obrada teksta Cvr~ak i mrav ‡ Lafonten. @. ` (Pi{em. 86. razgovor o tekstu. 44. zagonetka (^udna mi ~uda). razgovor o tekstu. • Razgovor o Bo`i}u. {to je {kola zgodna ‡ Qubivoje R{umovi}. ` (Pi{em. F.

Napomena: Ve}ina tekstova ima diferencirane zadatke. Na taj na~in se. |. • Prepisivawe teksta. pi{em). pa sve do 90. Prilikom crtawa „{ara“. dopuwalka. Tokom ove etape po~iwemo sa kori{}ewem sveske. • Rad na diferenciranim zadacima. rad na diferenciranim zadacima (^udna mi ~uda). u~enicima uvek treba naglasiti od kog slova ili re~i „crtamo {aru“. 49. • ^itawe teksta Nema za ma~ke {kole. doma}i zadatak ‡ Pohvali se nekome koga voli{ (Pi{em. • Pisawe slova i re~i. 90. • Dopuwalka. Posledwa pisana slova \. ~asa. U priru~niku bi trebalo prepravqati sva odgovaraju}a slova u pisana (po~ev{i od 65. pi{em). predvi|eni Planom i programom. ~asa). • Doma}i zadatak ‡ Nau~io sam pisana slova. Obavezni tekstovi za prvi razred. |. usvajaju prva pisana slova. X. razgovor o tekstu. x. ali ima i izuzetaka. ~itawe u~eni~kih radova. • Ilustrovawe.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 89. 50. x (Pi{em. 39 . • Obrada grupe pisanih slova \. prema kompleksnom postupku. X. III ETAPA Obrada teksta Nema za ma~ke {kole ‡ Grigor Vitez.

• Objasniti pojmove pri~a i mesto radwe. 94. ja sam napoqu ‡ vi ste unutra i sl. • Objasniti pojmove pesma i stih. • Recitovawe ‡ ve`be recitovawa prema uputstvima u uxbeniku. U~iteq mo`e da koristi i neki drugi model obrade teksta ukoliko `eli. ja `murim ‡ vi gledate. umesto kompletne strukture obrade teksta. Re~i sa suprotnim zna~ewem. doma}i zadatak ‡ tekst Ispremetani stihovi. Objasniti u~enicima koji im znak govori da odgovor treba da napi{u u svesci. na~inom rada i na~inom kori{}ewa sveske. 4. • U~iteq treba da pohvali sve u~enike kako su dobro nau~ili pesmu napamet. • Upoznavawe sa novim uxbenikom. • Doma}i zadatak. Recitovawe pesme @aba ~ita novine. 93. 95. Na primer kroz igru ‡ ja stojim ‡ vi sedite. odnosno re~i sa suprotnim zna~ewem. • Sledi razgovor o tome {ta zna~i lepo i izra`ajno recitovati. • Prona}i u u~ionici me|u predmetima ili decom odre|ene suprotnosti. 5. Organizacija obrade teksta prema kompleksnom postupku tokom IV etape (u narednim scenarijima. • Uputiti u~enike na stranicu 4 u kwizi na kojoj treba da zapisuju naslove kwiga i pri~a koje su pro~itali ili `ele da pro~itaju. 3. 2. IV ETAPA Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati ‡ Valentin Berestov. 1. Zmaj. Obrada teksta Kako je lepo znati ~itati. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ pri~a prema nizu slika. doma}i zadatak ‡ nau~iti pesmu napamet. koristi}emo izraz ~itawe i rad na tekstu). • U~enici recituju pesmu. • emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (str. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ kratka govorna ve`ba na osnovu slike kioska s novinama. J. 3) • najava nastavne jedinice • izra`ajno ~itawe • iskazivawe neposrednog do`ivqaja teksta • detaqna analiza. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada pesme @aba ~ita novine ‡ J.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 91. 40 . • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vuku i zecu (kakve su te `ivotiwe u prirodi). doma}i zadatak. Obrada teksta Zec i vuk ‡ Toma Slavkovi}. plan i sinteza teksta • prepri~avawe • ve`be ~itawa • samostalan stvarala~ki rad u~enika u vezi sa tekstom • doma}i zadatak @ABA ^ITA NOVINE 92.

Zmaj. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke odeqenske anegdote kada neko nije poslu{ao savet u~iteqice. {argarepa i sli~no). • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. 10. 11. Zmaja (po izboru u~iteqa). 12. 8. Obrada teksta Kako korwa~e u~e ‡ Gvido Tartaqa. 102. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ rebusi ku}a i dom uz obja{wewe da su to re~i koje se razli~ito pi{u. J. Re~i sa sli~nim zna~ewem. 100. 7. doma}i zadatak ‡ dopuwalka. J. • Objasniti {ta to zna~i biti slavna li~nost i za{to je J. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 6. • Doma}i zadatak. • Pro~itati dve do tri pesme J. izra`ajno ~itawe i sl. 41 . doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. prepri~avawe. 9. • Objasniti pojam strofa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta u~enici znaju o zecu. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). J. a isto zna~e. Obrada teksta Hvalisavi ze~evi ‡ Desanka Maksimovi}. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • Obja{wewe pojma vreme radwe. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Objasniti pojam glavni lik. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. 101. brz. doma}i zadatak ‡ tekst Pas i ma~ka ‡ L. Zmaj slavna li~nost. Obrada teksta Petao i boje ‡ narodna pri~a. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor na temu: Da li ti se desilo da bi tokom ~asa vi{e voleo da radi{ ne{to drugo umesto da u~i{? [ta? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Pa~ja {kola ‡ J. Izbor iz poezije ‡ J. 97. J. Voditi ra~una o tome da anegdota ima {aqiv prizvuk. Zmaj. 99. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. doma}i zadatak. Obrada teksta Mudri dedica ‡ narodna pri~a. 96. 98. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Rad na zadacima u uxbeniku. dramatizacija. Obrada teksta Deset gu{~i}a ‡ ukrajinska narodna pri~a.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Rad na zadacima iz uxbenika. Filipova. Unutar obrisa zeca upisati {to vi{e re~i koje asociraju na zeca (duge u{i. Zmaj Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pojmu mudar. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. J. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ na{e omiqene boje.

106. bez dopisivawa izostavqenih slova. po mogu}stvu oni koji ve} znaju da ~itaju). • ^itawe teksta naglas (mogu ~itati u~enici koji se dobrovoqno jave. IGRA 103. Obrada teksta ^etiri devoj~ice ‡ Dragan Luki}. • Uo~iti da su neka velika slova napisana razli~itim bojama. 14. • Voditi kratak razgovor o tekstu kako bi se utvrdilo da li su u~enici razumeli o ~emu se u tekstu govori. 16. ako je to potrebno. Obrada teksta Mati ‡ J. • Doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. 17. Obrada teksta Po{tovani susede ‡ Andrej Usa~ov. 42 . Napomena: Dramatizacija se mo`e izvesti na slede}em ~asu. • Doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. 104.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama uz obja{wewe da je J. `ivotiwama i o prirodi. 18. • U~enici dobijaju zadatak da poku{aju da u sebi pro~itaju tekst i nekoliko puta. doma}i zadatak ‡ dopuniti re~i. Pisawe velikog slova • ^itawe i razgovor o tekstu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. Obrada teksta Igra ‡ Arsen Dikli}. ose}aju i do`ivqavaju. Napomena: Zahtev u predvi|enom tekstu spada u kategoriju te`ih. Zmaj naj~e{}e pisao o deci. • Rad na zadacima iz uxbenika. Analizirati re~i koje su napisane velikim slovom u boji. 108. J. 15. Zmaj. 13. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome ko se o u~enicima u porodici najvi{e brine i kako oni to prepoznaju. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome u kojim ku}nim poslovima u~enici u~estvuju i koje predmete koriste pri radu. doma}i zadatak ‡ tekst Baka i oni drugi ‡ Vlada Stojiqkovi}. po `eqi u~iteqa. doma}i zadatak ‡ tekst Kroja~ica i makaze. J. 105. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Postavqawe pravila: Veliko slovo pi{emo… (pro~itati iz uxbenika). Grupisawe pesama prema temi. Obrada teksta Ne}e uvek da bude prvi ‡ Aleksandar Popovi}. doma}i zadatak ‡ tekst Veveri~in poklon ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o pozori{tu i wihovom iskustvu s pozori{tem. • Doma}i zadatak u~iteq bira prema sastavu i sklonostima odeqewa. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 107. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ odigrati sa u~enicima wihovu omiqenu igru. Stoga u~enicima treba dati detaqno uputstvo i pomo}i im u radu.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome za koje su poslove oni jo{ mali. Upitne re~enice ‡ rad na tekstu Pitawe ‡ Tihomir Prodanovi}. Treba ih podsticati pitawima: • Da li vam se rad svi|a? • [ta vam se posebno dopalo? • [ta vam je bilo sme{no? i sl. ^itawe teksta. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Postavqawe pravila i ~itawe. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. 111. • Doma}i zadatak. Doma}i zadatak. 23. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. 22. a za koje su dovoqno veliki i da li je ta podela uvek pravedna. 19. • ^itawe i razgovor o tekstu. • Doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. doma}i zadatak ‡ (2) tema ‡ Bilo mi je sme{no. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Rad na zadacima iz uxbenika. • Postavqawe pravila i ~itawe. 20. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ sa u~enicima voditi razgovor o tome kojih se zanimawa oni igraju. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as po~eti nekom {alom (u~iteq ili u~enici). • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Bilo mi je sme{no (drugi doma}i zadatak). IV ETAPA Dopisivawe izostavqenih slova. • Doma}i zadatak. 113. 112. doma}i zadatak ‡ tekst Prsti. 110. 114. Obave{tajne re~enice ‡ rad na tekstu Prkosna kru{ka ‡ N Jeremi}. • ^itawe i razgovor o tekstu. doma}i zadatak. • Doma}i zadatak na temu ‡ Bilo mi je sme{no. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi • • • • 109. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. 24. Obrada teksta Pri~a o malom prstu ‡ Du{an Radovi}. Obrada teksta Apoteka ‡ Bogdan Popovi}. 21. 43 . Obrada teksta Sa mnom ima neka gre{ka ‡ Vlada Stojiqkovi}.

• Ponoviti to {ta zna~i biti slavna li~nost i objasniti za{to je Desanka Maksimovi} slavna li~nost. • Sistematizacija nau~enih pojmova ‡ Seti se {ta smo nau~ili… • Doma}i zadatak. pesma U gostima mo`e se i otpevati. Napomena: Od u~enika ne zahtevati da definiciju u~e napamet! • Rad na zadacima iz uxbenika. razgovor o prole}u. Izbor iz poezije ‡ Desanka Maksimovi}. izra`ajno ~itawe i sl. 25. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ Koje je tvoje omiqeno drvo? • ^itawe i rad na tekstu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o tome kojoj osobi u~enici najvi{e veruju i za{to. • ^itawe u~eni~kih radova. 118. 28. J. • ^itawe i razgovor o tekstu. Obrada teksta Kad prole}e do|e ‡ Bo`idar Timotijevi}. doma}i zadatak ‡ tema ‡ [ta bi voleo da Sunce tebi pokloni (ilustracija) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke. 117. 30. • Pro~itati nekoliko pesama Desanke Maksimovi} (po izboru u~iteqa). TU DRVO POSADI 119. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ [ta to zna~i biti radoznao? Kada su deca stra{no radoznala? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. 120. IV ETAPA Obrada teksta Radoznali sused ‡ narodna pri~a. Zapovedne re~enice ‡ rad na tekstu Mama ka`e ‡ Laslo Bla{kovi}. • Pisawe sastava. doma}i zadatak ‡ osmosmerka. doma}i zadatak. 29. • Postavqawe pravila i ~itawe. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 116.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 115. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). dramatizacija. prepri~avawe. • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. • ^itawe uputstva za pisawe sastava. Zmaj. • Uo~avawe zaokru`ene re~enice i razgovor o woj. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 27. doma}i zadatak ‡ rebus. Obrada teksta Da li mi verujete ‡ Du{an Radovi}. 26. Obrada teksta Sadi drvo ‡ J. GDE GOD NA\E[ ZGODNO MESTO. • Korelacija sa muzi~kom kulturom ‡ ako je u~iteq u mogu}nosti. • Doma}i zadatak. 44 .

32. Kada je vetar lo{ (oluja. 45 . • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. Re~i sa umawenim zna~ewem ‡ rad na pesmi Mali `ivot ‡ D. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pitati u~enike kako se zovu kwige koje su „~itali kad su bili mali“. Obrada teksta Prole}e ‡ Voja Cari}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije u kojoj je u~enik uporno tvrdio: „Nisam ja kriv!“ • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. lomi grane…). ^itawe i analiza doma}eg zadatka • ^itawe i analiza doma}eg zadatka Jedan moj nesta{luk (tre}i doma}i zadatak). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ pro~itati nekoliko u~eni~kih radova (doma}i zadatak sa prethodnog ~asa). doma}i zadatak ‡ tekst Restoran za ptice ‡ Bo`idar Timotijevi}. • Davawe naslova strofama (pesni~kim slikama) i ilustrovawe. doma}i zadatak. 122. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o vetrovima. 125. 123. Obrada teksta Slikovnica ‡ Mom~ilo Te{i}. 35. 33. 34. • Doma}i zadatak. Vladesku. seje semenke biqaka…)? • ^itawe i rad na tekstu. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada teksta Ko je kriv ‡ L. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta sve mo`e da bude naopa~ke (prona}i {to vi{e re~i sa suprotnim zna~ewem). Obrada teksta Senica i drvo ‡ Petar Stoki}. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 126. Obrada teksta Jesewa pesma ‡ Du{an Radovi}.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 121. 128. doma}i zadatak ‡ tekst Qubi~ica ‡ Stanko Rakita. 127. u kojima ima vi{e slika nego teksta. obrada teksta Ja sam ~udo video. 124. doma}i zadatak ‡ (3) tema ‡ Jedan moj nesta{luk. 38. 31. a kada dobar (pre~i{}ava vazduh. IV ETAPA Obrada teksta Vetar Seja~ ‡ Mira Ale~kovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome {ta zna~i pomo}i nekome i da li su se u~enici nekad na{li u situaciji da mogu nekome da pomognu. doma}i zadatak. 37. 36. Radovi}. • Doma}i zadatak.

• Prona}i primere iz neposredne okoline. • ^itawe teksta Ja sam ~udo video i rad na wemu. • Rad na zadatku (zaokru`i sve ono {to bi ptica mogla da upotrebi kada pravi gnezdo). obrada teksta Kakva treba da je glava za pojedina znawa ‡ B. • ^itawe zanimqivosti iz uxbenika. 42. • Kako bismo mogli da nazovemo svesku (ili blok) koji bi nam slu`io samo za crtawe? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ usmeno prepri~avawe pri~e Senica i drvo (ukratko). prepri~avawe. • Pro~itati nekoliko pesama Mom~ila Te{i}a (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. nazivi biqaka…). Prona}i primere iz neposredne okoline (imena i premeti.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~itawe pesme Mali `ivot i razgovor o re~ima sa umawenim zna~ewem (to su re~i koje ozna~avaju ne{to umaweno). Smatramo da u ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • Rad na zadatku (re~i iz ran~ine). ran~i}). izvo|ewe zakqu~ka. 130. juna~i}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor sa u~enicima o omiqenim temama za crtawe (koje materijale i boje najvi{e vole da koriste). Re~i sa uve}anim zna~ewem. • Analizirati primere pojedina~no i do}i do re~i sa uve}anim zna~ewem. izra`ajno ~itawe i sl. ~itawe odgovora. 131. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re~i sa umawenim zna~ewem ‡ ponavqawe (nekoliko primera). Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. Obrada teksta Ptica i drvo ‡ nepoznati autor. dramatizacija. • Usmeno prepri~avawe teksta. • ^itawe i rad na tekstu. 132. • ^itawe u~eni~kih radova. 41. • Rad na zadatku iz uxbenika. pti~ica. doma}i zadatak. 46 . 39. • Smi{qawe kraja teksta (samostalan rad u~enika). Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. • Prona}i i pro~itati re~i sa umawenim zna~ewem iz uxbenika (ku}ica. • Ilustrovawe. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz poezije ‡ Mom~ilo Te{i}. Timotijevi}. Obrada teksta Crtanka ‡ Stevan Rai~kovi}. 40. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. • Doma}i zadatak. • Izvo|ewe zakqu~ka. 129. • Doma}i zadatak.

• Doma}i zadatak. 48. Obrada teksta Lisica i gavran ‡ narodna basna. Zmaj. Obrada teksta Razumqiva pesma ‡ Dragomir \or|evi}. Obrada teksta Golub i p~ela ‡ Voja Cari}. 139. Pitati u~enike. 135. 47 . doma}i zadatak ‡ tekst Na{ô Jova ku}icu ‡ J. na primer ‡ Koje od tih ptica lepo pevaju i kada? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. PRIJATEQ SE U NEVOQI POZNAJE 133. 47. Obrada teksta Slavujak ‡ narodna pesma. 46. doma}i zadatak. situacijama. 43. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pticama koje su videli i za koje su ~uli.). • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • Za{to je va`no imati druga? • Kako se sti~e drug? • Kako sa~uvati druga? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. pravili Sne{ka. Obrada teksta Dva druga ‡ Lav Tolstoj. ukra{avali pano. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o pozori{tu (pitati u~enike da li su nekada bili u pozori{tu. doma}i zadatak. `ivotiwe jedna drugoj pomagale. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ re{avawe zagonetke (pu`). 134. tj. 136. • Doma}i zadatak. • Doma}i zadatak. 44. 45.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. doma}i zadatak. 138. • Doma}i zadatak. • ^itawe teksta po ulogama. ukra{avali u~ionicu…). Obrada teksta Deda i repa ‡ narodna pri~a. • Korelacija sa likovnom kulturom i matematikom (brojawe). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ setiti se neke situacije kada su u~enici u odeqewu ne{to radili zajedno ili jedno drugom pomagali (kitili jelku. 49. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome kako se u~enici ose}aju kad ih neko hvali za ne{to {to su uradili i da li misle da su te pohvale uvek iskrene. kakvi su im utisci o predstavi i sl. doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podse}awe na to u kojim su sve tekstovima. Obrada teksta Car i skitnica ‡ Laza Lazi}. 137. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. J.

PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi 140. 56. Obrada teksta Guske ‡ Gvido Tartaqa. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dve koze (akcenat je na saradwi i dogovoru i na tome kako se to odrazilo na re{ewe problema). • Ponoviti re~i sa umawenim zna~ewem. • ^itawe teksta. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 145. doma}i zadatak. Treba ih podsticati pitawima: . 50. doma}i zadatak ‡ (4) tema ‡ prepri~avawe sa promewenim krajem. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ po~eti primerima u~enika o tome kako su se i kada su se s nekim na{alili. • Doma}i zadatak ‡ Seti se {ta smo nau~ili… Izbor iz narodne epike ({aqive pri~e. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. Obrada tekstova Dve koze i Dva jarca ‡ Dositej Obradovi}. po`eqno je u~enicima objasniti pojam narodnog stvarala{tva i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. Obrada teksta Jabuka ‡ Dragan Luki}. 51. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Doma}i zadatak. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ prepri~avawe basne Dva jarca (akcenat staviti na sva|u i nerazumevawe i na to kako se sve zbog sva|e zavr{ilo). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq na tabli treba da nacrta jednu veliku jabuku i podeli je napola. doma}i zadatak. poslovice. • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (~etvrti doma}i zadatak). • Doma}i zadatak. 53. • Emocionalno-intelektualna priprema uz postavqawe pitawa: • [ta su basne. 144. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. 146.[ta vam se posebno dopalo? . 48 . • ^itawe teksta. 143. IV ETAPA Obrada teksta R|ava {ala ‡ narodna pesma. • Doma}i zadatak. brzalice) • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. U jednoj polovini zapisuje predloge u~enika u vezi s tim kakva sve jabuka mo`e da bude. 141. zagonetke. Obrada teksta Brodi} ‡ V. Sutejev. 55.Da li vam se rad svi|a? . 52. a u drugoj ‡ sa kim bi je u~enici podelili. 54.[ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. o ~emu govore i koje smo basne dosad ve} ~itali? • ^itawe i rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Kratak razgovor o stripu. • ^itawe u~eni~kih radova. 142.

• Emocionalno-intelektualna priprema ‡ podsetiti se pro~itane narodne {aqive pri~e. 152. Obrada teksta Sun~ev pjeva~ ‡ Branko ]opi}. • Doma}i zadatak. 150. • Dramatizacija. 59. doma}i zadatak. Obrada teksta Princeza na zrnu gra{ka ‡ Andersen. 63. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ukr{tenica (pozori{te). Obrada teksta Tu`ibaba ‡ Du{an Radovi}. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ zbog obimnosti teksta po`eqno je da u~iteq smisli {to kra}u emocionalno-intelektualnu pripremu. 57. • ^itawe teksta. • Rad na zadacima.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA PRI^AM TI PRI^U 147. • Samostalno ~itawe i pismeno dopuwavawe strofa. Obrada teksta Predlog ‡ Nedeqko Popadi}. 62. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 149. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ poga|alica ‡ Koje su to pri~e koje po~iwu sa „Bio jednom…“. • ^itawe u~eni~kih radova. 60. doma}i zadatak. da je bilo lepo/pozitivno). • Doma}i zadatak. doma}i zadatak. a da se u wima govori o prin~evima. • ^itawe teksta U~iteq. doma}i zadatak. 148. • Doma}i zadatak. 49 . Obrada teksta Divno ~udo ‡ jevrejska narodna pri~a. Obrada teksta Bajka o labudu ‡ Desanka Maksimovi}. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe teksta ‡ prilikom prvog (u~iteqevog) ~itawa u~enici usmeno dopuwavaju strofe. 61. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 153. • ^itawe teksta. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o tome da li se u~enicima nekad dogodilo ne{to ~udno (a ako je mogu}e. 151. 58. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. kratak razgovor o pozori{tu. Obrada teksta Tri lovca ‡ {aqiva narodna pri~a. a`dajama…? Koje su bajke u~enicima omiqene? • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq treba da zapo~ne re~enicu: „Imam predlog…“. • ^itawe u~eni~kih odgovora. a u~enici treba da je dopuwavaju sopstvenim predlozima. princezama. • ^itawe teksta.

• Analiza recitovawa. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. 156. Napomena: Za slede}i ~as predvi|eni su informativni tekstovi o igra~kama. • ^itawe tekstova i razgovor. prepri~avawe. 158. Preporu~uje se da se lektira radi dva ~asa. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • ^itawe u~eni~kih odgovora. • Nau~ili smo… • Doma}i zadatak. 68. Napomena: Za obradu lektire po ovom planu izdvojen je jedan ~as. str. Na osnovu ~ega se princeza prepoznaje na prvi pogled? • ^itawe teksta. pravcatu princezu. • ^itawe teksta. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. dramatizacija. 64. Barjaktarevi}. 50 .PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ tra`iti od u~enika da opi{u pravu. J. ako je u mogu}nosti. ve} to mo`e da bude i neka stara igra~ka wihovih roditeqa/baka/deka). • Pojedina~no recitovawe. Izbor iz poezije ‡ Grigor Vitez. 67. • Pro~itati nekoliko pesama Grigora Viteza (po izboru u~iteqa) i razgovarati o wima. zabavnu. da nabavi neke od igra~aka o kojima se govori u tekstovima. doma}i zadatak ‡ (5) tema ‡ Jednom sam se upla{io. 65. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. 4). izra`ajno ~itawe i sl. Popularno-informativni tekstovi (Igra~ke) • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici pokazuju igra~ke koje su doneli i o wima govore sve {to znaju. 157. Recitovawe pesme Magarac i kwige ‡ M. 66. • Doma}i zadatak. U~iteq za taj ~as mo`e. 154. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. Obrada teksta To je tek onako ‡ J. Od u~enika mo`ete tra`iti da za slede}i ~as donesu neku neobi~nu. Smatramo da na ovom uzrastu nema svrhe da u~enici dobiju lektiru kao doma}i zadatak (da je pro~itaju kod ku}e). • ^itawe ostalih pesama i razgovor o wima. Obrada teksta Stra{an slu~aj ‡ B. Predlo`ene aktivnosti: recitovawe. TO JE TEK ONAKO 155. • Setiti se pravila o lepom i izra`ajnom recitovawu. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~enici ~itaju spisak pro~itanih kwiga i pri~a (uxbenik. zanimqivu … igra~ku (ne mora da bude wihova omiqena. Barjaktarevi}. doma}i zadatak ‡ tekst Magarac i kwige ‡ M. Zmaj. Timotijevi}.

• ^itawe u~eni~kih odgovora. Obrada teksta Rva~i ‡ B. kao i da li ih u~enici koriste. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ za ovaj ~as u~iteq mo`e da pripremi jednu ili nekoliko razli~itih enciklopedija. 162. bez definisawa). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ u~iteq za ovaj ~as mo`e da pripremi i poka`e/pro~ita u~enicima uputstvo sa bilo kog proizvoda (instant supa. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. 160. 159. 163. Timotijevi}. • ^itawe tekstova i razgovor. 69. • Objasniti kako su nastale uspavanke i {aqive pesme. kada su se i za{to su se pevale (samo kao razgovor. ^itawe i analiza doma}eg zadatka. Treba ih podsticati pitawima: ‡ Da li vam se rad svi|a? ‡ [ta vam se posebno dopalo? ‡ [ta je u radu najzanimqivije/najuzbudqivije? i sl. {ta rade kad se upla{e. • ^itawe u~eni~kih odgovora. Voditi razgovor o tome ~emu enciklopedija slu`i. • Doma}i zadatak. 70. Obrada teksta Uputstvo ‡ Vladimir Andri}. 71. • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. 51 . • Doma}i zadatak. 164. 74.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o de~jim strahovima (o tome ~ega se sve deca boje. Popularno-informativni tekstovi (Ku}a). Obrada teksta Odgovor (odlomak) ‡ Sergej Mihalkov. • ^itawe u~eni~kih sastava. koga naj~e{}e zovu u pomo}). • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ ~as mo`emo po~eti postavqawem raznih {aqivih pitawa u~enicima. Izbor iz narodne lirike ‡ uspavanke i {aqive pesme. ~aj. doma}i zadatak. • Pored ~itawa i razgovora o pro~itanom. • Od u~enika u ovom uzrastu ne o~ekuje se dubqa analiza pro~itanih zadataka. vitaminski napici…). npr: ‡ Za{to ti ima{ kovrxavu. 73. 72. podsetiti se pojma narodno stvarala{tvo i ne tra`iti od u~enika da to znaju kao definiciju. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika. • ^itawe teksta i analiza slika. • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika. puding. a ja braon? ‡ Za{to danas pada ki{a / za{to je sun~an dan? • ^itawe teksta i razgovor prema pitawima iz uxbenika. a ja ravnu kosu? ‡ Za{to ti ima{ plave o~i. 161. • Rad na tekstu prema pitawima iz uxbenika. • ^itawe i analiza doma}eg zadatka (peti doma}i zadatak). • Samostalan rad na zadatku iz uxbenika.

• Samostalan rad na zadacima iz uxbenika i ilustrovawe. • Samostalan rad na zadacima iz uxbenika.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE ZA NASTAVU PO^ETNOG ^ITAWA I PISAWA PO KOMPLEKSNOM POSTUPKU U PRVOM RAZREDU OSNOVNE [KOLE Redni Redni broj broj ~asa ~asa po etapi IV ETAPA • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor o sportovima kojima se u~enici bave. • ^itawe teksta i razgovor. • Emocionalno-intelektualna priprema ‡ razgovor po~eti naslovom pesme [ta je na kraju i tra`iti od u~enika odgovor. 52 . koji su im poznati… • ^itawe teksta i razgovor. 165. Obrada teksta [ta je na kraju ‡ Du{an Radovi}. • ^itawe odgovora koje su u~enici napisali. • ^itawe u~eni~kih odgovora. 75.

Prilog 1 .

Bri{em tablu. [e}kam se. Fotografi{em. Grudvam se. Vozim bicikl. Skijam. . Zakucavam ekser ~eki}em. Pijem vreo ~aj. Perem zube ~etkicom. Berem cve}e i miri{em ga. Igram {kolice. Pewem se na drvo.Prilog 2a Umivam se. [etam psa. Vozim rolere. Plivam. Izvodim penal. Igram lasti{. Pravim Sne{ka Beli}a.

Prilog 2b Igram igricu na kompjuteru. Jedem bananu. Pletem drugarici pletenicu. Seckam nokte makazicama. Tu{iram se. Lepim sli~ice u album. ^itam kwigu. . Razgovaram telefonom. Mazim ma~ku. Su{im kosu fenom.

Београд 371. – Напомене и библиографске референце уз текст. пишем. Filolo{ki fakultet. Зорица Вукајловић]. Вукајловић. 2008 (Београд : Бранмил). изд. dr @ivojin Stanoj~i}. Чуда ми чуда.SR-ID 149715212 . / faks: 011 / 38 20 464. Зорица Приручник за учитеље за наставу почетног читања и писања по комплексном поступку у првом разреду основне школе : уз уџбенички комплет: Шта све деца знају. 38 20 483. Причам ти причу / [Зорица Стојановић.344-028. – Београд : Креативни центар.PRIRU^NIK ZA U^ITEQE Za nastavu po~etnog ~itawa i pisawa po kompleksnom postupku u prvom razredu osnovne {kole prvo izdawe autori Zorica Stojanovi} Zorica Vukajlovi} recenzenti prof. . – 52 стр. Beograd Tatjana Ja{in-Mojse. 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. 2008 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије.000. : илустр. – 1. ISBN 978-86-7781-635-3 1. profesor razredne nastave u O[ „U`i~ka republika“. – Тираж 2.3::003. Зорица [аутор] a) Читање – Почетна настава – Методика – Приручници b) Писање – Почетна настава – Методика – Приручници COBISS. 24 40 659 urednik Slavica Markovi} za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Branmil tira` 2. O[ „Mladost“ Vr{ac Sne`ana Ili}. Novi Beograd lektor Milica Rogi} redaktor Violeta Babi} likovni urednik Du{an Pavli} priprema za {tampu Qiqana Pavkov izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd tel.000 copyright © Kreativni centar.31(035) СТОЈАНОВИЋ. profesor razredne nastave. Пишем.