P. 1
inkluzija_u_Srbiji

inkluzija_u_Srbiji

|Views: 357|Likes:
Published by Jasmina Radoičić

More info:

Published by: Jasmina Radoičić on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

CENTAR ZA EVALUACIJU, TESTIRANJA I ISTRAŽIVANJA

ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT

Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Beograd Decembar 2006.

Sadržaj
1. Uvod...........................................................................................................................3 1.2. Ciljevi i metodologija istraživanja......................................................................5 2. Rezultati istraživanja..................................................................................................8 2.1. Donosioci odluka u obrazovanju (MPS, MRZSP, Zavod)..................................9 2.1.1. Obuhvat dece sa posebnim potrebama redovnim obrazovanjem.................9 2.1.2. Kako se opaža važnost rada na inkluziji?...................................................10 2.1.3. Stav prema inkluziji....................................................................................11 2.1.4. Šta se dobija uvođenjem inkluzivnog obrazovanja?..................................12 2.1.5. Šta treba da budu prioriteti u razvoju inkluzivnog obrazovanja?...............15 2.1.6. Šta bi bilo moguće uraditi u postojećim uslovima?...................................15 2.1.7. Koji su uslovi/okolnosti koji potpomažu odnosno otežavaju inkluziju ....16 2.1.8. Na koji način donosioci odluka u obrazovanju mogu da podrže inkluziju 16 2.1.9. Ocena postojećih kompetencija za rad na inkluziji i potrebe.....................17 2.1.10. Finansiranje inkluzije...............................................................................17 2.1.11. Šta je potrebno pružiti školama da bi bile uspešne u inkluziji.................17 2.1.12. Kako uticati na motivaciju nastavnika da rade sa decom sa PP?.............19 2.1.13. Ocenjivanje dece sa PP.............................................................................19 2.1.14. Individualni obrazovni planovi................................................................20 2.1.15. Dobri i loši primeriinkluzije dece sa PP...................................................20 2.1.16. Medijska vidljivost dece sa PP.................................................................21 2.2. Deca sa posebnim potrebama............................................................................22 2.3. Predstavnici lokalne zajednice, direktori škola, nastavnici i roditelji...............24 2.3.1. Obuhvat dece sa posebnim potrebama redovnim obrazovanjem...............24 2.3.2. Kako se opaža važnost rada na inkluziji?...................................................25 2.3.3. Stav prema inkluziji....................................................................................26 2.3.4. Šta se dobija uvođenjem inkluzivnog obrazovanja?..................................31 2.3.5. Šta treba da budu prioriteti u razvoju inkluzivnog obrazovanja?...............32 2.3.6. Kakve su postojeće kompetencije za inkluzivno obrazovanje?.................33 2.3.7. Šta bi mogli biti oslonci i prepreke pri uvođenju inkluzivnog obrazovanja? ..............................................................................................................................34 2.3.8. Šta bi bilo moguće uraditi u postojećim uslovima?...................................34 2.3.9. Nastava i učenje dece sa PP koja su već uključena u redovno obrazovanje ..............................................................................................................................35 2.3.10. Potrebe nastavnika u pogledu obuke i treninga........................................36 2.3.11. Prilagođavanje nastavnih planova i programa..........................................38 2.3.12. Ocenjivanje dece sa PP.............................................................................39 2.3.13. Odnos nastavnik učenik i učenik-učenik .................................................40 2.3.14. Finansijski aspekt obrazovanja dece sa PP..............................................42 2.3.15. Saradnja između roditelja dece sa PP.......................................................42 2.3.16. Medijska vidljivost dece sa PP ................................................................43 2.4. Mreža inkluzivnog obrazovanja........................................................................44 3.Zaključak i preporuke................................................................................................48 3.1. Zaključak...........................................................................................................49 3.2. Preporuke...........................................................................................................51

2

1. Uvod
U mnogim pregledima obrazovanja u Srbiji navodi se da je obuhvat dece obaveznim obrazovanjem skoro 100% (npr. UNESCO navodi da je net enrolment u Srbiji oko 96% - http://gmr.uis.unesco.org/ViewTable.aspx). Međutim, ovako visok procenat „sakriva“ činjenicu da mnoga deca ustvari nisu uključena u obrazovni sistem. Tu se pre svega radi o deci koja imaju potrebu za dodatnom podrškom (deca sa posebnim potrebama) i romska deca, ali i mnoga deca iz svih marginalizovanih grupa imaju veću šansu da budu isključena iz redovnih škola. Po nekim procenama u Srbiji postoji oko 10% dece sa posebnim potrebama od kojih mnoga nisu obuhvaćena obrazovnim sistemom (OECD review „Educational Policies for Students at Risk and those with Disabilities in South Eastern Europe, 2006). Pored toga, prema zvaničnim podacima oko 20% romske dece je van redovnih osnovnih škola, ali ako se u tu brojku uključe romska deca koja nisu registrovana, koja su raseljena sa Kosova i ona koja su deportovana iz Zapadnih zemalja procenat romske dece koja nisu obuhvaćena obrazovanjem može biti čak i 80%! Pored velikog broja dece koja nisu ni obuhvaćena obrazovanjem postoji značajan problem i sa obrazovanjem dece koja su formalno upisana u redovne škole. Naime, naš obrazovni sistem je nefleksibilan što znači da su nastavni programi i metode rada podešeni spram modalnog deteta, tj. dominantne većine. Sva deca koja se ne uklapaju u takve nastavne programe i metode rada jednostavno ne dobijaju obrazovanje koje bi bilo u skladu sa njihovim razvojnim i obrazovnim potrebama. To znači da su u postojećem obrazovnom sistemu ugrožena, ne samo deca koja su isključena iz škola, već i mnoga deca koja pohađaju redovne škole. Pomenuti problemi su samo vrh ledenog brega u smislu da je neke bazične probleme u obrazovanom sistemu najlakše uočiti na primeru najslabijih karika. Moglo bi se opravdano postaviti pitanje da li u obrazovnom sistemu koji se ne usklađuje sa razvojnim i obrazovnim potrebama dece uopšte postoje deca koja „profitiraju“? Ili, drugačije formulisano, da li bi

3

unapređivanjem kapaciteta škola i nastavnika da budu u službi potreba dece dobila samo deca koja pripadaju marginalizovanim grupama ili bi ustvari sva deca dobila kvalitetnije obrazovanje? U narednom periodu jedan od važnih oblasti u reformi obrazovnog sistema biće stvaranje inkluzivnog obrazovanja, tj. obrazovanja koje će biti u funkciju učenika i njihovih razvojnih i obrazovnih potreba. U tom kontekstu važno je da se na osnovu istraživanja sa nastavnicima, direktorima škola, predstavnicima lokalne zajednice, roditeljima i učenicima utvrde oslonci i barijere za razvoj inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Pod inkluzijom se obično podrazumeva potpuno učešće u društvenom životu svih osoba bez obzira na pol, nacionalno, versko i socio-ekonomsko poreklo, sposobnosti i zdravstveno stanje. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva, da sva deca treba da dobiju kvalitetno obrazovanje u okviru redovnih škola bez obzira na pol, nacionalno, versko i socio-ekonomsko poreklo, sposobnosti i zdravstveno stanje. Istovremeno, to znači da škole i vrtići treba da se prilagode obrazovnim potrebama dece, a ne da se obrazuju samo ona deca koja mogu da se uklope u postojeći obrazovni proces. Inkluzija se oslanja na princip poštovanja prava na obrazovanje. Svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima. Inkluzivno obrazovanje pruža mogućnost svoj deci da budu deo školske zajednice i tako se pripreme da, kao odrasle osobe, ravnopravno učestvuju u društvenom životu. Međunarodni dokumenti na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje:  1948 - Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima (Garantuje pravo na obrazovanje svakom detetu, bez diskriminacije po bilo kom osnovu)    1989 - UN Konvencija o pravima deteta (Garantuje pravo na obrazovanje svoj deci , bez diskriminacije po bilo kom osnovu) 1990 - Svetska Deklarcija o obrazovanju za sve (Džomtijen Deklaracija) 1993 - Standardna pravila UN o izjednačavanju mogućnosti za obrazovanje za ometene osobe (Pravilo 6.: Ne samo da afirmiše

4

jednaka prava na obrazovanje za svu decu, mlade i odrasle ometene osobe, već promoviše obrazovanje u okviru “integrativnog školskog okruženja” i školskog sistema”)  1994 - Saopštenje iz Salamanke & Okvirni principi za delovanje (“…škole treba da obrazuju svu decu nezavisno od njihovih fizičkih, intelektualnih, socijalnih, emocionalnih, jezičkih i drugih karakteristika”. “ Takve škole treba da uključuju ometenu i obdarenu decu, decu koja rade i decu sa ulice, decu nomade i pripadnike različitih jezičkih, nacionalnih ili kulturnih manjina, kao i svu ostalu posebno ugroženu i osetljivu decu....” (paragraf 3))  2000 - Svetska Deklaracija o obrazovanju za sve i Okvir za delovanje, Dakar (Neophodnost da se podrže marginalizovane grupe)  2001 – Education for All (EFA)/Obrazovanje za sve u okviru “redovnog

Kada se govori o inkluziji obično se misli uglavnom na uključivanje dece sa smetnjama u razvoju. Pod inkluzivnim obrazovanjem podrazumevamo obrazovni sistem koji je otvoren za svu decu, a pre svega za onu koja su, zbog svog marginalizovanog društvenog položaja ili isključena iz sistema obrazovanja ili im taj sistem ne pruža adekvatnu podršku kao što su: deca sa smetnjama u razvoju, deca koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama (pre svega romska deca), izbegla i raseljena deca, deca bez roditeljskog staranja i deca iz socijalno ugroženih porodica. Inkluzija marginalizovane dece u obrazovni sistem je dugoročan i etapni proces. Već sad neka deca koja su bila isključena iz redovnih škola bi mogla da se uključe, a nakon toga bi taj proces išao dalje uključivanjem ostalih grupa dece za čije uključivanje je potrebno više vremena da se škole, nastavnici, roditelji i deca pripreme za inkluziju.

1.2. Ciljevi i metodologija istraživanja
Osnovni cilj istraživačkog projekta «Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji» bio je da se utvrde faktori koji mogu podstaći i omogućiti

5

Donosioci odluka u obrazovanju i direktori škola su bili intervjuisani dok su sa nastavnicima. Fokus grupe su bile sastavljene od 8-10 učesnika. a osnovne tehnike prikupljanja podataka bile su: fokus grupe. Nišu. Zaječar. Niš) Roditelje (dece sa posebnim obrazovnim potrebama i dece bez posebnih obrazovnih potreba) Decu sa posebnim obrazovnim potrebama Istraživanje je bilo uglavnom kvalitativnog tipa. Takođe. Kragujevcu. Struktura ispitanika prikazana je u tabeli 1: 6 . Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i predstavnike lokalne administracije zadužene za pitanja obrazovanja na lokalnom nivou)      Direktore osnovnih škola Učitelje i nastavnike osnovnih škola Učitelje i nastavnike uključene u “Mrežu inkluzivnog obrazovanja” (Kragujevac. roditeljima i decom bile organizovane fokus grupe. Novom Pazaru i Beogradu i obuhvatilo je sledeće učesnike:  Donosioce odluka u obrazovanju (predstavnike: Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. nakon fokus grupa. intervjui i upitnici.uspešno inkluzivno obrazovanje. nastavnici su popunjavali i jedan kraći upitnik o temama i oblicima podrške potrebnim za uspešniji rad sa decom sa PP. U istraživanju je učestvovalo ukupno 114 ispitanika. kao i faktori koji mogu predstavljati značajne barijere. Istraživanje je sprovedeno u Subotici. Zaječaru. Rezultati ovog istraživanja treba da omoguće uslove za unapređenje delotvornosti i efikasnosti narednih programskih aktivnosti u domenu razvoja inkluzivnog obrazovanja.

Organizacacija istraživanja izvedena je uz veliku pomoć i saradnju predstavnika lokalnih nevladinih organizacija koje se bave problemima dece ometene u razvoju. 6. kompetencije i potrebe kada je u pitanju širenje inkluzivnosti obrazovanja 2. Kategorija ispitanika Predstavnici Ministarstva prosvete i sporta Predstavnici Ministarstva za rad. 9. koordinatorima «Mreže inkluzivnog obrazovanja» podržanim od strane Fonda za otvoreno društvo i stručnih saradnika osnovnih škola u kojima je izvedeno istraživanje. 1. Inkluzivno obrazovanje .odnos. koji su podržani od strane Save the Children UK. 7.Tabela 1. 2. zapošljavanje i socijalnu politiku Predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Predstavnici lokalne zajednice Direktori osnovnih škola Nastavnici Roditelji dece sa PP Roditelji dece bez PP Deca sa PP Broj ispitanika 2 1 1 10 6 34 20 24 16 Istraživanje je bilo fokusirano na sledeće teme: 1. Struktura ispitanika Rb. 3. 7 . 8.godine. Utvrđivanje statusa i potreba dece i roditelja (marginalizovane dece i druge dece) u ostvarivanju koncepta inkluzije Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 15. motivacija. decembra 2006. 5. 4.

2. Rezultati istraživanja 8 .

baza sa podacima o ovoj deci. Donosioci odluka u obrazovanju (MPS.Prikaz rezultata istraživanje započećemo analizom intervjua sa donosiocima odluka u obrazovanju (predstavnici Ministarstava i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja). članovima Mreže za inkluzivno obrazovanje iz Kragujevca.1. Na kraju daćemo i prikaz intervjua koje smo vodili sa nastavnicima. Obuhvat dece sa posebnim potrebama redovnim obrazovanjem Po rečima predstavnika MPS i Zavoda. nastavnici i roditelji dece sa i bez PP. u nekim gradovima postoje i dnevni boravci koji su osnovani od strane udruženja roditelja. Vrste specijalnih škola i broj učenika koji su ih pohađali u školskoj 2005-2006 školskoj godini prikazani su u tabeli 2. direktori škola. Pored specijalnih škola. a zatim šta o ovoj temi misle predstavnici lokalne zajednice. Nakon toga. U tim dnevnim boravcima deca provode određeno vreme baveći se različitim aktivnostima. nevladinih organizacija i lokalne zajednice. u našem obrazovnom sistemu deca sa PP školuju se u specijalnim školama i u specijalnim odeljenjima pri redovnim školama. Zavod) 2.1. u Srbiji postoje ukupno 74 specijalne škole od kojih je 49 osnovnih i 25 srednjih. 2. Kada se govori o broju dece sa PP njihov tačan broj se ne zna pošto se nigde ne vodi jedinstveni registar tj. u posebnim odeljcima prikazaćemo šta o inkluzivnom obrazovanju misle deca sa PP.1. Prema podacima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Jedan broj dece sa PP školuje se i u redovnim školama i najčešće se radi o deci sa telesnim nedostacima a ređe o deci koja su mentalno ometena u razvoju. MRZSP. 9 . U školama se trenutno ne poštuje model „obrazovanje za sve“ koji je preporučen milenijumskim ciljevima UN-a. a glavni cilj ovih aktivnosti je socijalizacija dece sa PP. Niša i Zaječara.

MPS pored potpisanih dokumenata.1. Da je to tako govori podatak da je inkluzivno obrazovanje uključeno u sva strateška dokumenta koja definišu okvir delovanja MPS. Broj specijalnih osnovnih i srednjih škola i broj učenika Tip ometenosti mentalna ometenost oštećenje sluha oštećenje vida poremećaji u ponašanju telesna invalidnost Ukupno Osnov na škola 36 7 2 2 2 49 Broj učenika 4812 366 117 97 352 5744 Srednja škola 18 5 1 1 0 25 Broj učenika 1367 167 63 90 0 1687 Ukupno škola 54 12 3 1 2 74 Ukupno učenika 6179 533 180 187 352 7431 U ovim školama nastavu realizuje 1785 nastavnika.2. 2. Ministarstvo ima 1 . postoje ukupno 82 redovne osnovne škole i 6 srednjih škola koje imaju specijalna odeljenja i u njima nastavu pohađa oko 3700 dece sa PP. Takođe. kao što su:       Nacionalni plan akcije za decu Strategija za smanjenje siromaštva Strategija za unapređivanje obrazovanja Roma Milenijumski ciljevi razvoja Evropski okvir za pobiljšanje stručnog obrazovanja i osposobljavanja Strateški ciljevi obrazovanja i obuke do 2010. pruža stalnu podršku projektima usmerenim ka razvoju inkluzivnog obrazovanja. godine u zemljama Evropske unije Takođe.Tabela 2. Kako se opaža važnost rada na inkluziji? Predstavnici Ministarstva smatraju da je MPS prepoznalo inkluzivan model obrazovanja kao jedan od glavnih prioriteta. Nastavu u ovim odeljenjima realizuje 155 defektologa i 97 nastavnika drugih obrazovnih profila. većinom defektologa.

pedagog psiholog). Treba raditi na senzibilizaciji javnosti i povećanju informisanosti. nedefinisane uloge u smislu ko je taj koji treba da nastavnicima pruži podršku 1 . strah od nepoznatog i nepoznavanje pojma inkluzije. posmatrano šire. Još uvek je tu „čuvena“ kategorizacija tj. Stav prema inkluziji Posmatrajući sistem obrazovanja u celini. inkluzija dece sa PP po mišljenju i predstavnika Ministarstava i Zavoda još uvek nije prioritet. U osnovi ovih negativnih stavova su. 2. na nivou celog društva. Ta dilema se najčešće postavlja kao pitanje kada govorimo o redovnom sistemu obrazovanja. komisijska rešenja sa kojima se dete upućuje u specijalnu školu i samim tim redovna škola nema nikakvu obavezu da primi i prihvati to dete.stav da je neophodno pronalaženje i uvođenje sistema inkluzivnog društva jer je to uslov za inkluzivno obrazovanje. Najčešći argumenti protiv inkluzije su:   velik broj učenika u odeljenjima i samim tim nemogućnost nastavnika da detetu sa PP pruži odgovarajuću pažnju. možemo da zaključimo da su stavovi prema inkluziji dece sa PP još uvek negativni. Predstavnik Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu politiku Već duže vreme se o tome priča ali u zakonu još uvek ne postoji ni jedan član koji bi obavezivao redovne škole da upišu dete sa PP.1. Školama je potrebna jedna vrsta podrške koju na žalost one još uvek ne dobijaju. Redovne osnovne škole u kojima se nalaze deca sa smetnjama u razvoju nemaju adekvatnu stručnu podršku (defektolog. tj. pre svega. ne postoji jedinstven stav o inkluziji dece sa PP i jedinstvena platforma o implementaciji. Takođe. Problem je što se ova deca ne vide i još uvek ona nisu društvena briga. To je još uvek tema koja se stavovski razmatra i razmišlja da li bi ulazak te dece u sistem redovnog obrazovanja zapravo snizio sam kvalitet rada u redovnim školama. Međutim.3.

već treba da postane trg. Predstavnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja : Deca sa posebnim potrebama bi dobila saznanje da škola nije mesto samo za savladavanje sadržaja. Nije samo učitelj podsticaj i sadržaj nego i kompletno okruženje i svest o tome da negde pripada.  neadekvatna obuka nastavnika za rad sa decom sa PP nedoumica da li će zbog posebnog tretmana koje zahtevaju deca sa PP i prilagođavanja nastave njima ostala deca u odeljenju biti uskraćena. Deca bi prvo dobila obrazovanje. i vrlo često.1.   kako će druga deca da prime u kolektiv decu sa PP. mogućnost da deca mogu da se kompleksnije i sa više podsticaja razvijaju. 1 .4. Problemi koje ima dete sa smetnjom u razvoju nije dovoljan razlog da bi se ono izdvojilo od druge dece. Uvođenjem inkluzivnog modela obrazovanja povećao bi se obuhvat dece sa PP obrazovno vaspitnim sistemom. strah od reakcije roditelja ostale dece. Pozitivni efekti inkluzije su svest o različitosti. gde se svi okupljaju a ne da neko dete sedi kod kuće izdvojeno i bez ikakve mogućnosti za kontaktom sa drugom decom. a onda ispunjenje i svih ostalih dečijih i ljudskih prava. Možemo samo da zamislimo koliko sama dečija igra može biti podsticaj za dete sa smetnjama ili poteškoćama u razvoju. 2. unapredio bi se njihov kvalitet obrazovanja i bila bi im pružena mogućnost za profesionalno osposobljavanje i osamostaljivanje za život. Šta se dobija uvođenjem inkluzivnog obrazovanja? Predstavnik Ministarstva prosvete i sporta: Dobit će biti mnogo šira i neće samo biti fokusirana na dete koje ima poteškoće i razvoju. Ako se u inkluzivnom pristupu na jedan određen način razmišlja o deci koja su ispod nivoa i deci iznad nivoa u smislu nadarene dece vi onda nudite jednu širu lepezu sadržaja.

Roditelji dece sa PP bi dobili jednu sigurnost. Inluzivnim modelom obrazovanja nastavnici bi unapredili svoje profesionalne kompetencije u smislu boljeg poznavanja specifičnih potreba dece sa PP i opštim razvojnim potrebama dece. Brajeva azbuka. Znači. Škole bi kroz veći obuhvat dece sa PP dobile mogućnost da povećaju broj upisane dece. deca bez PP bi mogla da nauče neke stvari koje inače ne bi naučili kao što je znakovni jezik. da unaprede kvalitet obrazovno vaspitnog procesa i da zaposlenima ponude širi izbor programa stručnog usavršavanja. Međutim. Deca bez PP stekla bi svest da nisu svi isti i da činjenica da je neko drugačiji nije razlog da bude isključen iz društva. Lokalna zajednica postaje servis svih građana. Inkluzivnim obrazovanjem država i društvo postižu ostvarenje propisanih strateških ciljeva i u celini postaju kvalitetniji. Otpori se naročito mogu očekivati u krugovima defektologa kod kojih postoji strah da će na taj način ostati bez 1 . U inkluzivnoj školi. Roditelji bi postali ekonomski nezavisniji jer ne bi moralo više članova porodice da brine o detetu. Najčešće roditelji kucaju na različita vrata najpre da izleče svoje dete. ukoliko inkluzija ne bude sprovedena na pravi način mogući su veliki otpori u implementaciji. a posle toga da uključe svoje dete da se druži sa ostalom decom. Roditelji dece bez PP bi dobili šansu da formiraju pozitivne stavove prema deci sa PP. Stav svih sagovornika je bio da ukoliko inkluzija bude dobro pripremljena i propraćena odgovarajućima zakonima i obukom nastavnika male su mogućnosti da inkluzijom neko nešto izgubi. osećaj da nisu izdvojeni i od strane društva prepušteni sami sebi kao što je trenutno slučaj. tj. Deca bi postala tolerantnija na različitost i manje sklona diskriminaciji. dobili bi isto što i njihova deca samo u širem obimu. inkluzijom ojačavamo roditelje a samim tim će i oni biti pod manjim stresom i sposobniji da sa detetom ostvare kvalitetniji odnos. učestvuje u stvaranju uslova za kvalitetniji život svih njenih građana što posredno dovodi do smanjenja broja socijalnih slučajeva i rasterećuje budžet smanjenjem socijalnih davanja porodicama. Nastavnici dobijaju mogućnost da kompleksnije i složenije pristupaju poslu i da na taj način podignu kvalitet nastave.

jako je važno da se ide procesno i da se ispoštuje vreme. Da bi se izbegli mogući problemi ove vrste potrebno je osmisliti i na vreme sprovesti odgovarajuću kampanju. Ponuda bi morala da bude šira nego što sada nudi redovno obrazovanje. Onda se postavlja pitanje da li je roditelj srećniji i zadovoljniji ako se dete uključi u specijalizovane programe njemu prilagođene. Vrtić tu igra važnu ulogu. Cela priča mora da počne sa obaveznošću u pravilnicima i zakonu. omalovažavano i vrati se svakog dana kući sa suzama. postoji strah kakav će biti odnos učenika bez smetnji u razvoju prema deci sa PP. Takođe. Kada se priča o inkluziji treba shvatiti da se tu ne radi samo o obrazovanju. Bilo je slučajeva kada su roditelji zadovoljni zbog toga što im je dete uključeno u redovno obrazovanje ali nažalost osećaju da dete nije dobilo dovoljan podsticaj i da ne dobija dovoljno obrazovanja koliko bi dobilo u specijalnom sistemu obrazovanja.posla. Inkluzija treba da vodi ka zadovoljstvu i sreći i roditelja i dece. nego o zdravstvu i socijalnoj zaštiti i treba raditi na ranoj rehabilitaciji. tu deca stiču emocionalnu svest i to rano detinjstvo je početna stanica u inkluziji. dete koje ima težih fizičkih problema će biti mnogo srećnije i bez regresivnih modela ponašanja ako se upiše u specijalnu školu. Na primer. Naši sagovornici iz MPS su mišljenja da kao priprema za inkluziju. ako se kući vrati sa peticom nasmejano ili da ode u redovnu školu po svaku cenu i da je šikanirano. 1 . Predstavnik Ministarstva prosvete i sporta: Trebalo bi polako raditi na edukaciji i uticati da inkluzija postane važna tema u javnosti. Ne inkluzija po svaku cenu i sve dece. treba da posluže "pilot" odeljenja sa decom koja će se lakše prilagoditi i na taj način postepeno i polako prilagoditi okruženje za inkluziju. ako se to ne ispuni onda nema ni razloga za takvim korakom. Predstavnik Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu politiku : Treba podržati i inkluzivno i specijalno obrazovanje.

1. 2. rešavanje pitanja CENUSA (broj dece u grupi/odeljenju finansiranje škola i predškolskih ustanova iz budžeta) i akreditacija programa za primenu inkluzivnog 1 . obrazovne emisije. uključivanje defektologa kao stručnog saradnika u stručnu službu.1. Šta bi bilo moguće uraditi u postojećim uslovima? U postojećim uslovima u pogledu inkluzije moguće je i potrebno uraditi sledeće: osmišljavanje obrazovanja obuka za vaspitače.2. jednostavno se nije radilo na tome. obuka zaposlenih u školama) donošenje jasno definisane strategije analiza postojećeg stanja Predstavnik Ministarstva za rad zapošljavanje i socijalnu politiku Ne treba stalno apelovati na savest ljudi. učitelje i nastavnike izrada predloga za dopunu zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja za povezivanje specijalnih i redovnih škola . Ne može se reći da nismo humano društvo.5. nego treba dugoročno raditi na tome i shvatiti da ćemo stvoriti inkluzivne škole kada stvorimo inkluzivno društvo.6. Šta treba da budu prioriteti u razvoju inkluzivnog obrazovanja? Prema mišljenju naših sagovornika prioriteti u pogledu sprovođenja inkluzije bili bi:     donošenje odgovarajućeg zakona senzibilisanje javnosti (medijske promocije.

Još uvek presudnu odluku o tome da li će dete biti upisano u redovnu ili specijalnu školu donose komisije za kategorizaciju. na koji način su druge zemlje rešile neke probleme.8. Naši sagovornici su bili saglasni da ono što trenutno najviše otežava inkluziju je nepostojanje inkluzije u Zakonu. roditelj praktično više ne može ništa. Treba se osloniti kako na primere iz naše zemlje tako i na primere dobre prakse iz našeg bližeg i daljeg okruženja. tj. Kada komisija donese odluku da dete nije za redovnu školu. ono što takođe otežava inkluziju su informisanost i predrasude kao i stručna i materijalna nedovoljna nepripremljenost predškolskih ustanova i škola.1. Na koji način donosioci odluka u obrazovanju mogu da podrže inkluziju Predstavnici MPS. Postoji puno zemalja koje imaju tradiciju kada je inkluzivno obrazovanje u pitanju i treba iskoristiti njihova iskustva.7. Koji su uslovi/okolnosti koji potpomažu odnosno otežavaju inkluziju Trenutno. tj. Takođe. dobar oslonac mogu da budu i primeri dobre prakse u radu sa decom sa PP. 2. na usvojena strateška dokumenta i potpisanu Kovenciju o pravima deteta. inkluzija se zakonski može osloniti na Ustav Republike Srbije koji garantuje jednaka prava na obrazovanje sve dece. MRZSP i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja rade na :     izradi strategije koja bi trebalo da definiše inkluziju i koja će ako se usvoji dovesti do promene zakona izradi programa stručnog usavršavanja nastavnika i plana realizacije obuke pružanju podrške pokrenutim projektima i povezivanju sa vladinim i nevladinom sektorom 1 .1. Pored ovoga.2. ne postoji obaveza škole da upiše svu decu iz okruženja.

Konkretno.1.9. Ocena postojećih kompetencija za rad na inkluziji i potrebe Svi sagovornici smatraju da imaju stručne kompetencije za rad na inkluziji ali da ne postoje dovoljni kapaciteti u pogledu broja ljudi. U zavisnosti od potreba deteta. po mišljenju predstavnika Ministarstva i Zavoda treba podeliti između države i lokalne zajednice. 1 . postoje četiri osobe na republičkom nivou i dve osobe u svakoj Školskoj upravi koje se bave decom sa PP. Pristupačnost mora da se ogleda u fizičkoj pristupačnosti i principu univerzalnog dizajna. tj.10. škola i iz participacije roditelja. napraviti i usvojiti jasan plan akcije. između republičkih i opštinskih budžeta. 2. Na osnovu pozitivnih iskustava ostalih zemalja potrebno je usvojiti model inkluzivnog obrazovanja koji će se primenjivati i u našoj zemlji. sagovornici veruju da bi se dodatna sredstva mogla obezbediti jednim delom i iz donacija.2. Finansiranje inkluzije Troškove finansiranja inkluzije.11. 2. kada je u pitanju obrazovanje. psihologije i pedagogije u okviru obavezne prakse.1. participacija samih vrtića tj. Potrebno je na odgovarajući način uraditi promociju same ideje.1. Jedan deo troškova mogao bi se pokriti volonterskim radom preko volonterskih centara kao i radom studenata defektologije. potrebno je obezbediti dodatna i pomoćna sredstva za učenje i odgovarajući didaktički materijal. prikupiti podatke o broju dece sa PP i njihovim potrebama i formirati koordinaciono telo na nivou države koje će koordinisatii akcije vladinog i nevladinog sektora usmerene ka deci sa PP. Jedan deo troškova može da se pokrije preraspodelom postojećih resursa (Defekolog koji radi u specijalnoj školi može biti dodatno angažovan u redovnoj školi i imati podeljeno radno vreme u specijalnoj i redovnoj školi.) Takođe. Šta je potrebno pružiti školama da bi bile uspešne u inkluziji Prilagođavanje školske sredine znači pristupačnost i dostupnost u svakom smislu.

a mnogo znače. slepom detetu bi ili trebalo obezbediti laptop sa govornim softverom ili da mu se obezbedi Brajeva mašina. Ovo su samo neki od primera koji ne koštaju mnogo. Sagovornik iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Na primer. Princip univerzalnog dizajna ne košta mnogo ali traži dobro promišljanje. Znači radilo se po svim standardima pristupačnosti ulice a zaboravilo se na neke elemente koji su takođe postavljeni. Kada su u pitanju nastavnici. Dobar menadžer i dobar direktor mora da bude sposoban da na pravi način osmisli rad škole i da pruži mogućnost svakom detetu da zadovolji svoje potrebe u obrazovanju. nego da bude prilagođeno tako da neko ko sedi u kolicima može da ga pritisne. Dete koje ima teži oblik cerebralne paralize mora imati prilagođenu i klupu i olovku i sve ostalo što mu je potrebno za normalan rad. skinuti pločnici i na sred ulice podignuta govornica koja nije prilagođena osobama u kolicima. takođe. Napravljena je super ulica. Pored humanosti nastavnicima treba dati i šansu da dobrim radom mogu napredovati. svaki direktor bi morao da prođe odgovarajuću eduakciju i da polaže ispit. Dugme za poziv za lift ne mora da bude toliko visoko. uopšte nije skupo da postaviti ispod tablu sa oznakom spratova na Brajovoj azbuci. Evo jednog primera iz Beograda. Recimo onda dugmići u liftu. 1 . postati treneri ili mentori drugim nastavnicima. Nastavnicima je potrebno omogućiti kontinuiranu obuku i ona treba da bude deo njihove karijere i da im omogućava napredovanje u službi.Kada je u pitanju upravljanje školom.

13. Ocenjivanje dece sa PP usko je vezano sa individualizovanim programima.2. Ne treba ići ka principu pozitivne diskriminacije.12. Način ocenjivanja dece sa PP dosta zavisi od modela inkluzivnog obrazovanja koji se odabere. motivacija se može podići i pružanjem boljih uslova za rad (manja odeljenja. Kako uticati na motivaciju nastavnika da rade sa decom sa PP? Predstavnici donosilaca odluka u obrazovanju smatraju da je podizanje motivacije nastavnika moguće ostvariti na više načina. Za svu decu je 1 . Opisno ocenjivanje je dobar model ocenjivanja za decu sa PP i potrebno ga je proširiti i na ostale razrede.1. Pored povećanja plata onim nastavnicima koji imaju u odeljenju decu sa PP. bolja opremljenost učionica) kao i kvalitetnim sistemom profesionalne edukacije i naročito sistemom napredovanja. 2. Ocenjivanje dece sa PP Sagovornici su veoma svesni da ocenjivanje dece sa PP predstavlja jedan od gorućih problema.1. potrebno je pratiti mogućnosti deteta i tome prilagoditi i ocenjivanje.

1. Individualni obrazovni planovi zahtevaju saradnju nastavnika. Znači način ocenjevanja ne treba da bude isti ali ne treba da bude ni vidno različit. Posle postavljanja individualnog plana u slučaju da ga dete ne ispuni potrebno je uraditi evaluaciju i ponovo izvršiti prilagođavanje plana. 2 . Bitno je da je i dete svesno da je izistinski odgovorilo na to što mu je bilo postavljeno a da druga deca na kažu. Dobri i loši primeriinkluzije dece sa PP Naši sagovornici smatraju da ima dosta dobrih primera inkluzije dece sa PP za koje znaju i verovatno mnogo njih za koje ne znaju. Očekivanja ne treba da budu ista ali ona očekivanja koja postoje moraju da se ispoštuju.1.15. Prema različitom nivou očekivanja od dece treba u skladu sa tim i ocenjivati decu. posebno od deteta sa problemima u razvoju. nastavnici moraju biti na pravi način motivisani. 2.potrebno postaviti realna očekivanja i na osnovu toga ih ocenjivati. realizacija i praćenje). dok će neko drugo imati problema sa tim. Nastavnik u ovom procesu ima ključnu ulogu. Individualni obrazovni planovi Potrebno je sistemski dozvoliti da svako dete sa PP može da dobije individualni obrazovni plan. stručnih saradnika i roditelja u svim fazama (izrada.14. Ne može se očekivati od svakog deteta isto. Predstavnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja I sada kada se uđe u razred redovnog obrazovanje neko dete će fantastično da reši integral. 2. moraju dobiti odgovarajuću obuku kao i zakonsku obavezu i moraju im se dati na raspolaganje odgovarajući "alati". evo uvek mu se gleda kroz prste.

Nijedna redovna škola nije želela da primi to dete.1. mnogih beogradskih škola ali se potrudio. Na žalost. Dobri primeri realizovanih projekata inkluzije imamo i u tri predškolske ustanove (PU) u Subotici. Potrebno je mnogo više promotivnih manifestacija kao što su:  okrugli stolovi na temu inkluzivnog obrazovanja. napravio rustik elemente za svoju decu. Kuli. izmerenim koeficijentom inteligencije 80 sa preporukom za ulazak u redovnu školu. i Subotici. postoje i loši primeri. i Novom Pazaru kao i u redovnim osnovnim školama u Pančevu. 2. kakve su njene reakcije bile. šta je on njoj ponudio. Beogradu. penjalice. Sagovornik iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Primer je jedna moja koleginica koja ima dete sa Daunovim sindromom. Šta je devojčica uradila. Roditelj je želeo da proba redovno obrazovanje. na primer. Najčešće se prilozi svode na pojedinačne slučajeve.16.Sagovornik iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Primer je učitelj u jednoj školi koji je imao četiri đaka i dobio devojčcicu sa PP i svakodnevno vodio dnevnik o tom detetu. Medijska vidljivost dece sa PP Naši sagovornici su saglasni da je u medijima inkluzija kao tema malo zastupljena. klackalice. Ova škola je imala mnogo gore uslove od. 2 . U samim školama postoji malo organizovnih promotivnih akcija. dok je ta devojčica uredno ispunjavala obaveze koje joj učitelj postavio. Dete je bilo u specijalnoj školi ali u njoj je nažalost samo izgubilo zbog plana koje nije bilo prilagođeno tom detetu jer dete ima veće mogućnosti.

   sastanci u oglednim školama seminari u oblasti senzibilizacije učitelja stručni skupovi sa roditeljima 2. Jednom sam poslala svoj crtež na takmičenje. iz odeljenja. a najmanje prirodu i društvo. "Najviše volim srpski i matematiku. sa kojim se druži od malena. Ostala deca su joj rekla da ne sme da se igra sa njima jer ne vidi. 10 godina. Tada se mnogo razočarala i pobegla je kući. učimo nove stvari. i on je objavljen u časopisu "Školarka". Školu bi renovirala. Ostala deca su takođe bila srećna zbog toga. Sa Andrijanom priča o svemu. preko škole. menjala nameštaj i napravila bi bolje grejanje. crtam. Deca sa posebnim potrebama Aleksandra. bez jednog oka. okrečila bi je. o domaćem zadatku. Laza joj je dobar drug. pišemo. Uvek je sve učila što je trebalo. Vređali su je. Vole da idu u školu koju pohađaju a kao najlepše iskustvo mnogi navode trenutak kada su dobili dobru ocenu. Škola je zabavna. dogovaraju se oko odlaska u školu. komšiju Lazu. Volela bi da ide u školu sa njima. Ana voli da ide u školu. Jedna devojčica ju je gurnula i Ana je pala. Mali broj dece je 2 . učim pesmice. Bilo je i ljubomorne dece ali manje njih. Tada sam bila najsrećnija. Tada je učiteljica razgovarala sa decom i od tad je svi prihvataju. decu sa posebnim potrebama. brata Davida." Većina dece sa kojima smo vodili razgovor kao asocijaciju na školu imaju druženje i igru. družim se i razgovaram sa ostalom decom. Učiteljica je dobra. Njegovi roditelji uvek voze Anu u bolnicu.2. Ima drugaricu Andrijanu." Jednom su je na velikom odmoru izbacili iz igre. o junacima iz knjiga (Kraljević Marku). Može sve da je pita i da joj kaže. Ona poznaje Milicu i Stefana. "Volim da idem u školu.

većina dece je rekla da ima najboljeg druga ili drugaricu i da se druže. Deca su navodila različite predmete kao omiljene ali najčešće crtanje i muzičko. Skoro sva deca tvrde da ponekad ne stignu da prepišu sve sa table ali da mogu i smeju da pitaju učiteljicu da im ponovi. Uglavnom su se slagali da im je teška matematika. Imali smo i primer jednog deteta koji je rekao da postoji nastavnik koga ne voli jer on viče na učenike i naziva ih ćurkama i ćuranima. Pominjali su da se igraju raznih igara sa drugom decom kao što su fudbal. šta bi promenio/promenila u školi da ti bude lepše i bolje?" najčešći odgovor bio je vezan za dobijanje boljih ocena.naveo neki događaj koji ih je rastužio. On je rekao da taj nastavnik viče na sve učenike a ne samo na njega. Većina dece je rekla da njihove učiteljice i učitelji rade posebno sa njima. 2 .. razmena sličica. jedna devojčica je rekla da je tužna kada je tata tuče zbog loših ocena a jedan dečak je rekao da ne voli kada ga neki drugovi vuku za uši. Iz razgovora sa decom smo zaključili da je odnos između njih i nastavnika najčešće dobar i podržavajući od strane nastavnika. klikeri ili lastiš. Takođe. Ukoliko nekada ne urade domaći zadatak nastavnici ih ne grde. Na pitanje "Da si dobra vila/vilenjak i da imaš čarobni štapić.

obrazovanje u skladu sa njegovim potrebama i mogućnostima (što je najčešće slučaj kada su u pitanju deca sa telesnim invaliditetom). Ipak. Obuhvat dece sa posebnim potrebama redovnim obrazovanjem Prvo pitanje koje je postavljeno svim učesnicima u istraživanju odnosilo se na obuhvat dece sa posebnim potrebama (PP) redovnim sistemom obrazovanja. da li se i gde se školuju. koliko dece sa PP ima.2. postoji slaganje da postoje i deca sa PP koja nisu uključena u redovan sistem obrazovanja. nastavnici i roditelji 2. svi su imali određeni globalni utisak da je obuhvat dece sa PP redovnim sistemom obrazovanja veoma visok i da se većina ove dece školuje u specijalnim školama ili u specijalnim odeljenjima pri redovnim školama. Svi sagovornici su imali veoma slične stavove i ocene.3. Manji broj dece sa PP upisan je u redovne škole i radi se o deci sa najrazličitijim oblicima ometenosti u razvoju. Niko od sagovornika nije mogao da tačno opiše način na koji se ova deca upisuju u redovne škole. koliki procenat ove dece je upisan u specijalne obrazovne ustanove. Naši sagovornici smatraju da su to najčešće romska deca koja su napustila škole ili deca ometena u razvoju koja nisu u stanju da dalje pohađaju ni nastavu u specijalnim školama. Treba posebno istaći da su roditelji dece bez PP imali prilično oskudnu predstavu o problemima sa kojima se suočavaju deca sa PP i njihovi roditelji 2 . Pored toga. Predstavnici lokalne zajednice. direktori škola. ali većina njih je mišljenja da do toga dolazi najčešće zbog insistiranja roditelja da im dete pohađa redovnu školu. tj.1.3. Od sagovornika je zatraženo da daju svoje mišljenje o situaciji u njihovoj sredini kada je u pitanju obrazovanje dece sa PP sa posebnim naglaskom na to da li ima dece sa PP koja nisu uključena u redovno obrazovanje. niti o tome gde se oni školuju. Pre svega treba istaći da niko od sagovornika nije raspolagao podacima o broju dece sa PP. Dominantno uverenje je da roditelji koji decu sa PP upisuju u redovne škole čine to ili zbog toga što ne mogu da se pomire sa činjenicom da im dete ima razvojne probleme (što je najčešće u slučaju mentalne ometenosti) ili zbog toga što smatraju da im dete neće dobiti adekvatno obrazovanje. a koliki procenat je uključen u redovne škole.

Kako se opaža važnost rada na inkluziji? Sagovornici su takođe pitani i da se izjasne koliko se ovaj problem smatra važnim u njihovoj sredini (lokalnoj zajednici. većina naših sagovornika (predstavnici lokalne administracije. njegov smisao. Međutim postoje i drugačija mišljenja (npr. Nastavnik razredne nastave iz Zaječara: «Tri godine sam radio u specijalnoj školi. Po rečima predstavnika lokalne administracije poslednjih godina se dosta ulaže u specijalne škole i uslovi u njima su sve bolji.3. tri deteta sa autizmom i jedno romsko dete koje je jako loše govorilo srpski jezik. U svim gradovima u kojima je rađeno istraživanje postoje specijalne škole ili specijalna odeljenja pri redovnim školama. u odeljenju sam imao 5-7 učenika i to dece sa najrazličitijim vidivima ometenosti. Svi sagovornici su bili saglasni da je inkluzija dece sa PP veoma važna ali su imali dosta različite predstave o tome šta se podrazumeva pod inkluzijom. nastavnici razredne nastave koji imaju iskustva u radu sa decom sa PP i koji su prošli odgovarajuće treninge. nastavnika) po kojima uslovi u specijalnim školama veoma daleko od minimuma potrebnih uslova da bi se rad sa decom sa PP odvijao na zadovoljavajući način. pored toga deca su bila i različitog uzrasta. ali najčešće kroz obrazovanje u specijalnim školama ili specijalnim odeljenjima. Drugim rečima. S druge strane.kada je u pitanju obrazovanje. Za njih je skoro u potpunosti nepoznat pojam inkluzije. školi ili porodici). direktori i roditelji dece bez PP) ima duboko uverenje da je školovanje dece sa PP u okviru specijalnih škola i specijalnih odeljenja inkluzivno obrazovanje. imao sam u istom odeljenju dva deteta sa Daunovim sindromom.2.» 2. Iako je pre početka svake fokus grupe dato detaljno objašnjenje o tome šta je cilj istraživanja i šta podrazumevamo pod inkluzijom većina sagovornika je inkluziju shvatala kao uključenje dece sa PP u redovan obrazovni sistem. povezanost sa pravom dece na obrazovanje itd. kao i roditelji dece sa PP su razumeli pojam inkluzije i 2 .

Predstavnik lokalne samouprave iz Novog Pazara: Podrška lokalne uprave u procesu inkluzije postoji. Za decu oštećenog sluha je napravljeno specijalno odeljenje pri jednoj osnovnoj školi. Takođe je da li će dočekati bilo kakvu roditelja dece saje dete ih zaposli već i interesantno da i značajan broj penziju." 2. jer na oko 900 učenika ima samo 10 učionica pa se rad organizuje u 3 smene.3. Pokušaji su činjeni za otvaranje specijalnih odeljenja koji su nekada uspevali a nekada ne zbog nedovoljnog broja dece koja bi ih upisivala. završi specijalnu školu ja ću ga negde prijaviti da radi. . znam da to nije bog zna šta ali ja moram da mislim šta će biti sa njim i 2 kada nas njegovih roditelja više ne bude. generalno u školi. Za neke druge osobe u kolektivu najveći prioritet je poboljšanje uslova rada.principe na kojima se zasniva inkluzija. Ukoliko završe predmetne nastave. Školski odbor je jednoglasno dao podršku otvaranja specijalnog odljenja. Stav prema inkluziji Iz odgovora koji smo dobili na pitanje “Koje su dominantni stavovi u vašem okruženju kada je u pitanju uključivanje dece sa PP” možemo da Roditelj deteta sa PP iz Novog Pazara: zaključimo moramo da mislimo šta će biti sa našomnajčešće nakon togaovo je Mi da su stavovi prema inkluziji u školama decom i negativni i što naročito neku školu. Završava se staza za slabovide. Više je urađeno za poslednjih 5 godina nego za prethodnih 50 kada su u pitanju deca sa PP. Obrazovanje je najprioritetniji cilj opštine i ne pravi se razlika između dece sa PP i ostale dece. Direktorica osnovne škole iz Novog Pazara: "Inkluzija je najveći priroitet. I svi ostali bi podržali inkluziju. godine predsednik opštine je inicirao osnivanje saveta na nivou Opštine koji će se baviti decom sa PP. Kada PP imaju otpor prema inkluziji tj. kada specijalne škole. mišljenja na odgovarajuća novčana bolje da pohađaju kategorisano ono ima pravo i su da je za njihovu decu primanja. direktori i pitanje je nastavnici razredne nastave. ostvarili pravo na završe izraženo kod nastavnika redovnu školu da bi Manji otpor prema inkluziji imaju roditelji dece bez koliko godina škola kao i ne samo ko će da penziju moraju da rade ko zna PP. Oni su istovremeno smatrali da je veoma važno da se radi na inkluziji u njihovoj sredini. 2002.3. plaćaću mu osiguranje i već nakon šest godina ono ostvaruje pravo na neku penziju.

 Predstavnici lokalne samouprave koji su zaduženi za obrazovanje najčešće zastupaju stav da u redovnim školama ne postoje adekvatni uslovi za obrazovanje dece sa PP za razliku od specijalnih škola gde su uslovi mnogo bolji (manji broj učenika u odeljenju. prilagođeni planovi i programi. bolja obučenost i veća stručnost nastavnog osoblja i stručnih saradnika za rad sa decom sa raznim vrstama ometenosti u razvoju. Takođe kod predstavnika lokalne samouprave primetan je strah da bi inkluzija dovela do gašenja specijalnih škola i da bi zaposleni u tim školama ostali bez posla kao i da bi to značilo dodatno finansijsko opterećenje za opštinske budžete. 2 .).Uverenja koja stoje u osnovi ovog negativnog stava su različita ali su u tesnoj vezi sa nepoznavanjem samog procesa inkluzije usled nepostojanja zvaničnog koncepta inkluzivnog obrazovanja...

Odbacivanje bi moglo biti problem. oni bi mogli imati teškoća da prate razvoj te dece.Predstavnik lokalne administracije iz Kragujevca: „Vršnjaci nekada umeju da budu surovi pa je pitanje koliko bi se ovakava deca uklopila u školsku sredinu. na časove građanskog vaspitanja ili u okviru izbornih predmeta. Problem je što ovakva deca ne mogu da prate nastavu. To sve može da oteža njihovo uklapanje u redovnu nastavu. ”  Direktori škola sa kojima smo razgovarali. Možda bi se rad sa njima mogao organizovati u manjim grupama. Trebalo bi da u radu sa njima budu angažovani stručnjaci koji poznaju njihovu problematiku.” „Za jednu devojčicu koja se otežano kreće je napravljena rampa i ona pohađa redovnu nastavu. Opšti stav opštine je da pomaže ovakvoj deci i NVO koje se njima bave. 2 . Pošto već postoji specijalna škola za ovakvu decu zašto ona ne bi pohađala tu školu gde postoje stručnjaci koji se njima bave. U gradu postoji škola sa domom za nagluvu decu. Organizovano je takmićenje za gluvu i nagluvu decu. podržavaju inkluziju ali su mišljenja da inkluzija ne može biti primenjena kod svih oblika ometenosti. Oni imaju redovan školski program ali i stručnjake koji rade sa ovom decom. Nastavnici bi se mogli ostetiti nekompetentnima za rad sa njima. Njima se na taj način kao i drugoj deci omogućuje da učestvuju na takmičenjima. Možda bi rešenje bilo da se teži slučajevi zadrže u specijalnim školama a deca ometena u smislu oštećenja sluha i vida bi mogla biti u redovnim školama. a koji u svojim školama imaju određen broj dece sa PP. kao ni izbeglice kojih takođe ima i njima se pomaže. Problem je i kako pratiti takvu decu i njihovo napredovanje. programi za njih nisu prilagođeni. Nigde se ta deca ne izdvajaju od ostale dece kojoj treba pomoć. Takođe. Postoji lokalni plan za pomoć deci. Možda bi bilo rešenje da se oni uključe u vannastavne aktivnosti. Kada bi oni bili uključivani u redovne škole nastavnike bi trebalo posebno obučavati za rad sa tom decom a u toj školi su ljudi koji već znaju da rade sa njima i stručnjaci su za to.

Potrebno je nagraditi škole koje su spremne da se potrude i angažuju u inkluzivnom obrazovanju a ne da strepe da će zbog malog broja dece biti ugašene»  Nastavnici predmetne nastave u osnovi negativnog stava prema inkluziji imaju uverenje da većina dece sa smetnjama u razvoju ne mogu da prate postojeći program. Mi svake godine zbog malog priraštaja imamo sve manje upisanih prvaka. U razrednoj nastavi je olakšavajuća okolnost i to što je nastavniku mnogo lakše da prilagodi program učeniku kao i to što može da fleksibilnije koristi vreme koje učenik provodi u školi (ukoliko učenik ima problema sa čitanjem ili pisanjem on tu aktivnost može da radi i na nekom drugom času).postoji strah da će ove škole od strane sredine biti obeležene kao specijalne i da će to dovesti do upisivanja manjeg broja dece što može dovesti i do gašenja škole. Kao razloge za pozitivan stav prema inkluziji najčešće navode ličnu satisfakciju koju imaju kada kod ove dece dođe do napretka ali je takođe bitno i vezivanje same dece za nastavnike i obrnuto do kojeg dolazi. nedostatak specijalnih učila. Značajno pozitivniji stav prema inkluziji imaju nastavnici razredne nastave i to naročito oni koji imaju iskustva u radu sa decom sa PP. Međutim postoji jedan strah kod nastavnika. a da bi veća pažnja koju bi im nastavnici posvećivali u postojećim uslovima rada (veliki broj učenika u odeljenju. da će nas proglasiti za specijalnu školu. Prisutan je strah koji u osnovi ima nepoznavanje problema i potreba dece sa PP kao i nepoznavanje načina rada sa decom sa PP. da će škola doći na loš glas. nekada smo upisivali po pet odeljenja a ove godine samo dva. Direktor škole iz Kragujevca: «Mi u našu školu upisujemo i decu sa smetnjama u razvoju i na nivou kolektiva mi većinom jesmo za inkluzivno obrazovanje. pomagala i odgovarajućeg didaktičkog materijala) dovela do toga da bi bila zanemarena i oštećena ostala deca. Zajedničko i za nastavnike razredne i predmetne nastave je to što misle da inkluzivni program nije moguće 2 .

Nemam ništa protiv inkluzije. svaki dan kada šaljem dete u školu molim Boga da mu se ne dogodi nešto loše. a kao izuzetno teške za rad smatraju decu koja su agresivna ili hiperaktivna. često udara drugu decu. Ovo je često mišljenje roditelja koji imaju decu sa fizičkim invaliditetom kao i roditelja dece lakom mentalnom ometenošću.raditi sa svom decom koja imaju PP. Moglo bi se pretpostaviti da je za roditelje dece bez PP najvažnije da njihova deca ne budu u odeljenju gde postoji problem agresivnog ponašanja i da najčešće strahuju da bi deca sa PP mogla da budu agresivna prema drugoj deci. nije mi prijatno. i to su deca koja imaju svoja prava ali mislim da neko mora da obezbedi takve uslove da niko ne bude oštećen. U nekim odgovarajućim uslovima mislim da bi neku decu sa PP bilo moguće uključiti u redovna odeljenja ali za sada mislim da je to nemoguće»  Roditelji dece bez PP sa kojima smo razgovarali imaju znatno povoljniji stav prema inkluziji. jednom je čak i srušio tablu.” Roditelji dece sa PP imaju prema inkluziji i pozitivan i negativan stav. U 3 . Majka učenika IV razreda iz Zaječara: "U odeljenju u koje ide moj sin nastavu pohađa i jedan dečak koji je mentalno zaostao i ima poremećeno ponašanje. Najčešće su mišljenja da se ne mogu sva deca sa smetnjama u razvoju uključiti u redovna odeljenja. većina njih ne bi imala ništa protiv da se u redovna odeljenja uključe i deca sa smetnjama u razvoju ali su saglasni da bi im smetalo kada bi u pitanju bila deca koja imaju agresivno ponašanje. Nastavnica srpskog jezika iz Zaječara: «Mi u školi imamo i izrazite talente za pojedine nauke i u postojećim uslovima ni njima nismo u stanju da pružimo veću podršku. agresivan je. uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u ovim uslovima bi samo dovelo do toga da ostala deca budu oštećena. kada će društvo početi da misli i na ovu decu. i oni su deca sa PP.

kada bude u pubertetu tada će se razlike u odnosu na ostalu decu ispoljiti još jače i plašim se jako da tada sledi odbacivanje. 2. dok je u jednom slučaju kao mogući dobitak od inkluzije predstavnik lokalne 3 .” Nameće se zaključak da je motivacija za uvođenje inkluzivnog modela obrazovanja niska kod svih sagovornika osim kod nastavnika razredne nastave i roditelja dece sa i bez PP. Drugi predstavnici nisu imali nikakvu ideju o tome šta bi mogla biti dobit od inkluzije.3. šta dobijaju roditelji. Oni smatraju da je okruženje vršnjaka podsticajno za njihovu decu i da će u takvom okruženju lakše steći veštine i znanja koje će im omogućiti kvalitetniji život. Moje dete neće moći da prati ostalu decu i mislim da će joj biti jako teško da se izbori sa svim tim. Roditelj iz Kragujevca: „Moja ćerka ima cerebralnu paralizu. sada pohađa nastavu u redovnom odeljenju. da će u jednom momentu postati svesna da njihova postignuća nikada neće biti kao postignuća njihovih vršnjaka i da će ih to povrediti.osnovi negativnog stava su uverenja da deca neće biti prihvaćena na odgovarajući način od strane svojih vršnjaka. Na nivou lokalne administracije jedino je sagovornik u Novom Pazaru imao konkretnu ideju o dobicima u slučaju inkluzije. nastavnici. koji bi bili pozitivni a koji negativni efekti inkluzije. šta bi bili dobici a šta gubici od inkluzije. Sagovornike smo pitali da da navedu šta dobijaju deca sa posebnim potrebama ukoliko pohađaju nastavu u redovnim odeljenjima u okruženju svojih vršnjaka koji nemaju smetnje u razvoju. Pozitivan stav prema inkluziji vlastite dece imaju najčešće roditelji dece sa telesnim invaliditetom kao i lako mentalno ometene dece. škole i lokalna zajednica. Šta se dobija uvođenjem inkluzivnog obrazovanja? Tokom razgovora sa svim ispitanicima hteli smo da dođemo i do saznanja koje je njihovo mišljenje o razlozima “za” i “protiv” inkluzije.4.

Osećaju se prihvaćenim od vršnjaka. Kontakti sa drugom decom izazivaju pozitivna osećanja kod te dece.3. roditelja i nastavnika razredne nastave sa kojima smo razgovarali bila je mišljenja da inkluzijom svi dobijaju i da inkluzija ukoliko se sprovodi planski i promišljeno uz odgovarajuće preduslove ne može imati negativne efekte. Razvijaju humanost. Inkluzijom deca sa PP stiču nove obrasce ponašanja jer se ugledaju na vršnjake a ne samo na roditelje kao modele ponašanja. dobijaju nadogradnju svojih znanja.5. Većina ispitanika iz svih kategorija navela je da inkluzijom dobijaju i roditelji dece bez PP kao i zajednica u celini i to najviše u smislu razbijanja predrasuda. Uče da cene više svoje zdravlje i sebe i da uvažavaju različitosti. Mnogo više od dece sa PP dobijaju deca bez PP.administracije naveo mogućnost da opština dobije nove projekte i finansijsku pomoć . Kao najčešće odgovore dobili smo sledeće: 3 .” Kao dobitke od inkluzije roditelji dece sa PP su istakli novo iskustvo koje njihova deca stiču u jednom stimulativnijem okruženju. Ona imaju mogućnost da ostvare kontakt sa decom koja nemaju PP i da se socijalizuju. Nastavnici koji imaju iskustva u radu sa decom sa PP istakli su da nastavnici inkluzijom dobijaju jedan kvalitet više. Inkluzijom po mišljenju sagovornika niko ne gubi. Šta treba da budu prioriteti u razvoju inkluzivnog obrazovanja? Od svih učesnika istraživanja smo tražili njihovo mišljenje o tome šta bi trebali biti prioritetni pravci aktivnosti u procesu sprovođenja inkluzije. Većina direktora. 2. toleranciju i saznanje da postoje poremećaji. podizanja nivoa tolerancije i poštovanja različitosti. veću podršku i bolju stručnu pomoć. Predstavnik lokalne administracije iz Novog Pazara: „To je stepenik više za decu sa PP.

6.posao nastavnika imali malo ili nimalo predmeta koji se bave ovom tematikom. 3 . stručnih saradnika i donosioca odluka u obrazovanju  obezbeđivanje odgovarajućih materijalnih i tehničkih sredstava i učila  postepeno uključivanje lakše ometene dece. koji su mogući modeli inkluzivnog obrazovanja. Kakve su postojeće kompetencije za inkluzivno obrazovanje? Od svih učesnika u istraživanju traženo je da procene svoje kompetencije za rad na inkluziji. koje bi bile njihove uloge i obaveze. Svi učesnici su sopstvene kompetencije ocenili kao nedovoljne (izuzetak su jedino predstavnici lokalne administracije u Kragujevcu i Novom Pazaru koji su mišljenja da su dovoljno kompetentni za rad na inkluziji). Nastavnici smatraju da nemaju dovoljno kompetentnosti kada je u pitanju konkretan rad sa decom sa PP (dosta njih je izjavilo da se ne osećaju sposobnim ni da prepoznaju većinu razvojnih poremećaja) pošto su tokom školovanja za . Predstavnici lokalne administracije i direktori imaju vrlo nejasnu predstavu o tome šta je uopšte inkluzija. a zatim ostale dece onoliko koliko je to moguće 2. U zavisnosti od kategorije ispitanika označene su različite oblasti vezane za inkluziju u kojima su se ispitanici osetili nedovoljno kompetentni.3. sistematsko i konstantno senzibilisanje najšire javnosti za probleme dece sa PP  upoznavanje javnosti sa inkluzijom uopšte  donošenje odgovarajućih zakona koji bi regulisali inkluziju dece sa PP jer po sadašnjim zakonima inkluzija ne postoji i ne bi uopšte mogla da se desi  usvajanje strategije i jasnog i konkretnog akcionog plana od strane državnih organa  odgovarajuća obuka nastavnog osoblja. kakvi su efekti inkluzivnog obrazovanja.

nedovoljna motivisanost većine nastavnika. Iako je među sagovornicima na početku uvek bilo dosta onih koji se ne slažu sa idejom inkluzije tokom razgovora na ovu temu bilo je dosta interesantnih ideja. Kao glavne prepreke za sprovođenje inkluzije najčešće su navođene sledeće prepreke:       predrasude prema deci sa smetnjama u razvoju. Takođe. nastavnici smatraju da jedan od oslonaca može biti i pozitivno iskustvo pojedinaca u radu sa decom sa PP naroćito u smislu promocije ideje inkluzije.veliki broj dece u odeljenjima).8.2. nedovoljna obučenost nastavnika. nedovoljni školski kapaciteti (tj. 3 .3. nedovoljan broj stručnih saradnika koji su zaposleni u školama. 2.3. Šta bi mogli biti oslonci i prepreke pri uvođenju inkluzivnog obrazovanja? Sagovornici nisu mogli da navedu mnogo toga na šta bi se inkluzija u ovom momentu mogla osloniti. Kao najinteresntnije izdvajamo:  najčešće je ukazano na potrebu da se promoviše ideja inkluzije. nastavnika i stručnih saradnika kao i upoznavanje sa primerima dobre prakse i razmena iskustava sa kolegama u zemlji ali i iz onih zemalja koji su već dosta uradili po pitanju inkluzije. nedostatak zakonske regulative. Šta bi bilo moguće uraditi u postojećim uslovima? Jedna od tema bila je šta je to što je trenutno moguće uraditi da bi se poboljšalo obrazovanje učenika sa PP koji su već u redovnim školama i kojih će s obzirom na praksu upisa biti i sledećih godina. obuka direktora. Kao glavne oslonce na koje mogu da računaju u sprovođenju inkluzije većina sagovornika na prvo mesto stavlja humanost većine vaspitača i nastavnika i ljubav prema deci i poslu koji rade.7. slabu opremljenost škola.

Nastava i učenje dece sa PP koja su već uključena u redovno obrazovanje U ovom delu izveštaja predstaviće se najčešća uverenja koja su izneli nastavnici.9.  nabavka sredstava  ohrabrivanje nastavnika da sa klasičnog “frontalnog” vođenja nastave više primenjuju grupni rad i multimedijalne sadržaje  Može dosta da se uradi na polju unapređivanja saradnje između stručnih saradnika škole i nastavnika. 3 . kako bi trebalo ocenjivati decu sa PP – kao drugu decu ili drugačije. a u vezi sa nastavom i učenjem dece sa PP koja su već uključena u redovno obrazovanje. Pored toga.  Može se dosta uraditi na boljem planiranju rasporeda nastave i pozicije kabineta da deca koja imaju probleme sa kretanjem ne moraju da se u toku školskog dana kreću od sprata do sprata. odgovarajućih didaktičkih materijala. nastavnih 2. kao i za oblicima podrške koji bi im mogli pomoći da budu uspešniji u radu sa decom sa PP. nastavnici su izrazili svoje mišljenje o nekim važnim aspektima rada sa decom sa PP: da li treba prilagođavati plan i program deci sa PP. Nastavnici su trebali da ocene sopstvene potrebe za dodatnom obukom.  Bilo bi veoma dobro i da Ministarstvo prosvete da javnu podršku inkluzivnom obrazovanju i pre nego se donesu odgovarajući zakoni pošto bi ovo delovalo veoma ohrabrujuće i na direktore i na nastavnike. šta su dobre strane i slabe strane individualnih obrazovnih planova za rad sa decom sa PP. i šta je važno u pogledu odnosa nastavnik-učenik sa PP i učenik bez PP-učenik sa PP.  mogu da se povežu nastavnici i odgovarajući stručnjaci koji rade pri zdravstvenim ustanovama (razvojnim savetovalištima) i specijalnim školama.3. izvršiti prilagođavanje školskih objekata učenicima koji su koriste kolica u školama u kojima su ova deca upisana (izgradnja kosih rampi).

Naročito se izdvajaju teme (sa ocenom većom od 3.47 3. obrazovanje.47 3.36 3. Potrebe nastavnika u pogledu obuke i treninga Nakon fokus grupe nastavnici su zamoljeni da Popune jedan kraći upitnik u kojem su trebali da ocenom od 1 do 4 ocene koliko bi im bolje razumevanje pojedinih tema pomoglo da budu uspešniji u radu sa decom sa PP.20 3. U Tabeli 3 date su prosečne ocene za teme koje su im bile ponuđene.58 3.55 3.3.05 2.33 3.29 3.79 da izbegnete da budete žrtva takvih stereotipa? Šta znači kada se kaže da sva deca imaju jednaka prava i 2. Teme čije bi bolje poznavanje povećalo uspešnost nastavnika i prosečna ocena Teme Na koji način se obrazovne potrebe dece sa POP razlikuju od druge dece? Kako se prave individualni obrazovni planovi za rad sa decom sa POP? Kako obezbediti da se deca sa POP osećaju vrednim i poštovanim kao i druga deca? Kako motivisati dete sa POP da uči i napreduje? Kako saradjivati sa roditeljima dece sa POP kako bi se zajednički pružila podrška obrazovanju dece sa posebnim potrebama? Kako ocenjivati i pratiti napredovanje dece sa POP? Kako uključiti interesovanja i želje dece sa POP u sadržaj nastave i metode rada? Kako misle i uče deca sa posebnim potrebama? Kako omogućiti deci sa POP da aktivno učestvuju u nastavi? Šta znači da nastava.10. na 3 .33 3.35 3.2. nastavnici i škole treba da budu uskladeni sa potrebama dece sa POP? Kako podržati drugu decu u odeljenju da prihvate i poštuju decu sa POP? Kako treba organizovati nastavu i rad sa decom sa POP u redovnim školama? Po čemu se život i razvoj dece sa POP razlikuje od ostale dece? Sa kojim se sve problemima suočavaju roditelji dece sa POP kada je u pitanju obrazovanje njihove dece? Zašto deca sa POP treba da budu uključena u redovne škole? Prosečna ocena 3.67 mogucnosti u pogledu obrazovanja? Iz dobijenih rezultata vidimo da je četrnaest od sedamnaest ponuđenih tema ocenjeno ocenom većom od tri. Tabela 3.23 3.39 3.52 3.5) koje se odnose na obrazovne potrebe dece sa PP.88 Koji su uobičajeni stereotipi i predrasude o deci sa POP i kako 2.

30 3. 3.18 3. razlozima zbog kojih deca sa PP treba da budu uklječena u redovna odeljenja. na sličan način. Tabela 5.specifičnosti obrazovnog rada sa decom sa PP i na razvijanje samopoštovanja dece sa PP.36 3. Ispitanici su imali mogućnost da od ponuđenih tema koje su ocenjivali izdvoje tri teme za koje misle da su im od najveće važnosti kako bi bolje razumeli decu sa posebnim potrebama. Kao najmanje korisne (sa ocenom manjom od 3) označene su teme koje se bave pravima dece sa PP. 4.18 3. njihove obrazovne potrebe i kako da usklade nastavu njihovim potrebama. Rang lista izabranih tema predstavljena je u tabeli 4.03 3 . Teme Po čemu se život i razvoj dece sa POP razlikuje od ostale dece? Sa kojim se sve problemima suočavaju roditelji dece sa POP kada je u pitanju obrazovanje njihove dece? Kako podržati drugu decu u odeljenju da prihvate i poštuju decu sa POP? Kako misle i uče deca sa posebnim potrebama? Nastavnici su.36 3. U tabeli 5 date su prosečne ocene za oblike podrške koje su im bile ponuđene u upitniku.izgleda ovako: Tabela 4. trebali da ocene u kojoj meri bi im određeni oblici stručne podrške mogli pomoći da budu uspešniji u radu sa decom sa PP. 2. Uspostavljanje sistema profesionalnog napredovanja za nastavnike koji bi podstakao nastavnike da se bave inkluzijom Formiranje mreže/organizacije nastavnika u okviru regiona koji bi se sastajali 2 puta godišnje da razmene iskustva u radu sa decom sa PP. Oblici podrške i prosečne ocene Oblici podrške Trening o inkluziji dece sa PP Prirucnik o inkluziji dece sa PP Posete drugim školama u kojima se uspešno radi na inkluziji. Prosečna ocena 3. Mentor koji bi me posetio 2 puta godišnje i koji bi mi pomogao da razvijem bolje metode rada sa decom sa PP. stereotipima i predrasudama vezanim za decu sa PP i uopšte. Rang lista izabranih tema 1.

pedagozima i defektolozima) i naročito sa roditeljima. intenzivnu saradnju sa stručnim saradnicima (psiholozima. Priprema individualnih obrazovnih planova zahteva po rečima nastavnika dosta vremena. promišljanja. Ovo je naročito čest pristup učenicima koji su mentalno ometeni u razvoju i karakterističan je za niže razrede osnovne škole. Na prva tri mesta nalaze se treninzi vezani za inkluziju dece sa PP. U ovome trenutku individualni planovi se svode najčešće samo na smanjenje programa i na postavljanje minimalnih zahteva za učenika. Redovni programi su preobimni i za decu bez smetnji u razvoju.11. Programi moraju da se prilagode svakom detetu posebno čak i kada je u pitanju ista vrsta ometenosti pošto se deca razlikuju kao ličnosti i na različit način doživljavaju svoju ometenost.Svi ponuđeni oblici podrške ocenjeni su ocenom većom od tri. Prilagođavanje nastavnih planova i programa Nastavnici koji su u svome odeljenju imali ili imaju decu sa PP su saglasni da je sa njima jedino moguće raditi ukoliko se vrši prilagođavanje planova i programa. Kao jedan od problema koji se javlja je i strah nastavnika od prosvetne inspekcije pošto zakonski gledano nemaju pravo da menjaju i prilagođavaju nastavne planove i programe. 2. Nije redak slučaj da se razvojni problem kod deteta otkrije znatno kasnije od polaska u prvi razred (za ovo nastavnici najčešće okrivljuju roditelje koji svesno skrivaju problem da bi izbegli upis u specijalne škole ali takođe smatraju da su za to odgovorne i službe koje vrše procenu sposobnosti dece pre upisa u školu). priručnik o inkluziji dece sa PP i posete školama koje su uspešne u inkluziji.3. 3 .

Od njih se traži minimum. Nastavnici kao najveći problem ističu to što nemaju zakonski osnov da ovu decu u redovnim odeljenjima ocenjuju u skladu sa njihovim mogućnostima i postignućima. Radi se i individualizovana nastava za decu sa tom vrstom problema. mentalnom ometenošću. socijalnim problemima (izbeglice i prognani). Problemi se rešavaju na nivou kolektiva. Za tu decu se prave redukovani testovi i ocenju se sa 2 ili 2.zbog inspekcije." 2. a za mentalno ometenu decu se vrši redukcija gradiva.3. Ocenjivanje dece sa PP U ocenjivanju dece sa PP primenjuju se različiti “modeli” i ocenjivanje ove dece u redovnim odeljenjima predstavlja po rečima i nastavnika i roditelja dece sa i bez PP veliki problem.Direktorka osnovne škole iz Niša: "Redukciju nastavnog plana i programa smo uradili na nivou razreda. Po rečima roditelja ovo je za decu jako bolno i često kod kuće imaju problem da im objasne zašto je to tako i to loše deluje na njihovu motivaciju. Deca sa PP često se ocenjuju po istim zahtevima i kriterijumima kao i deca bez PP potreba. Deca sa emocionalnim problemima se redovno prate. Ovi učenici i kada postignu maksimalno postignuće u odnosu na individualni plan i zahteve koji iz njega proističu ne mogu dobiti maksimalnu ocenu. emocijalne traume (deca razvedenih roditelja. bez roditelja). na nastavničkom veću.12. Učitelji su to uradili. Mi u našoj školi imamo decu sa sa telesnim invaliditetom. na osnovu ishoda (ishodi se redukuju). Smišljamo individualne zahteve za svakog učenika sa posebnim potrebama. 3 .

Verovatno se plaši da detetu sa ograničenim fizičkim sposobnostima da peticu iz fizičkog. Zbog sve složenijih i većih zahteva učenici sa PP sve teže uspevaju da ispune minimum potreban za prelaznu ocenu i opet niko ne vodi računa kolika su njihova postignuća u odnosu na njihove mogućnosti. uključivanje dece sa PP u redovna odeljenja." Pitanje ocenjivanja postaje još značajniji u višim razredima. Ovo se desilo iako je učiteljica sa njim od prvoga razreda. ukoliko deca ne budu ocenjivana u skladu sa njihovim mogućnostima verovatno neće imati mogućnost da završe školu i mnogi roditelji su u dilemi da li su decu uopšte trebali da upisuju u redovna odeljenja. Interesovalo nas je šta nastavnici misle o tome i kakva su njihova iskustva. jačaju kolektiv i doprinose stvaranju odgovornosti kod druge dece. postoji duboko ukorenjeno mišljenje da deca teško prihvataju svoje vršnjake ometene u razvoju. Bio je mnogo tužan pošto je to za njega bio izuzetan napor.3. Deca sa PP u odeljenju predstavljaju jedan kohezioni faktor. 4 .Roditelj učenika IV razreda sa smetnjama u motorici i autizmom: "Desilo nam se neki dan da je dobio četvorku iz fizičkog i to zbog toga što nije pretrčao stazu za određenu vreme. Možemo da kažemo da su takvi slučajevi veoma retki i da deca uz minimalnu pripremu i objašnjenje problema veoma lako i lepo prihvataju svoje vršnjake sa PP. Odnos nastavnik učenik i učenik-učenik Kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje. Nastavnici predmetne nastave su gotovo jednoglasni da oni nemaju ni vremena ni uslova da prilagođavaju programe i način rada deci sa PP. zna njegove potrebe i mogućnosti. tj.13. Takođe. Roditelji dece sa PP koja su trenutno u nižim razredima imaju veliki strah od toga šta će se dešavati u višim razredima. zajedno pravimo individualne planove. 2. smatraju da nemaju zakonsku osnovu da se drže različitih kriterijuma u ocenjivanju dece sa i bez PP.

u njihovim glavama još nema predrasuda. ja ću da pazim tog Ćopu». ništa se ne sekiraj. među njima je bila i devojčica bez šake.Kada sam im sve ispričala ustao je jedan učenik. Učiteljica iz Zaječara: U odeljenju sam imala devojčicu koja nije imala jednu šaku. svi njeni drugovi i drugarice su uvek spremni da joj pomognu i nikada nije došlo do nekog incidenta zbog njene ometenosti. nije poznavao decu pošto im nije predavao. koji je inače Rom i jedan šeret kako to samo deca znaju da budu i rekao:»Učiteljice.” Učiteljica iz Subotice: “Trebalo je da u odeljenje primim jednog dečaka koji je imao problem sa hodanjem. Na času sam deci objasnila da će nam doći jedan novi učenik. 4 . rekao je devojčicama da ustanu i izabrao je njih nekoliko koje su bile najviše. da će oni dobiti novog druga. objasnila sam koji je njegov problem. Ona je otišla na prvi trening i ostala je da trenira sa ostalim devojčicama i kakže da joj je na treninzima lepo. kada je novi učenik došao deca su ga sasvim normalno prihvatila. došao je nastavnik fiskulture koji je skupljao devojčice za odbojkašku sekciju. Na odmoru. I stvarno.Direktor škole iz Kragujevca: “Deca Mnogo lakše prihvataju različitosti. da od njih očekujem da se prema njemu lepo ponašaju. Ja sam mu se zahvalila i skrenula sam im pažnju da takvi nadimci mogu da povrede njihovog novog druga. Mi smo u školi imamo devojčicu sa cerebralnom paralizom. da ga prihvate i da mu svi pomažu onoliko koliko je to njemu potrebno i kolike su njihove mogućnosti. zajedno su se igrali i nikada nisam primetila da ga zbog njegove ometenosti isključuju iz svog društva”. teško se kretao i hramao je.

2. Međutim. Po rečima roditelja direktni izdaci za samo obrazovanje ne razlikuju se u odnosu na izdatke za školovanje dece bez PP. Iz njihovih odgovora nedvosmisleno možemo da zaključimo da je saradnja na nivou roditelja dece sa PP gotovo nikakva.3. Najčešće.3. Roditelji iz Novog Pazara su izjavili da NVO koja se bavi mentalno nedovoljno razvijenim licima organizuje redovne radionice za decu i roditelje ali da roditelji slabo koriste ove mogućnosti. Deca sa PP imaju potrebu i za pojačanom i intenzivnijom medicinskom negom. Saradnja između roditelja dece sa PP Pitali smo roditelje dece sa PP da li postoji neki vid organizovane saradnje među njima. deca sa PP nisu u stanju da sama dolaze u školu i vraćaju se iz škole niti da sama budu kod kuće. ovo znači i dodatne izdatke. postoje mnogi specifični problemi koji su u suštini finansijski. Javni prevoz najčešće nije ni organizovan ni prilagođen osobama sa invaliditetom.15. kapaciteti i opremljenost medicinskih ustanova u manjim mestima nisu dovoljni i deca često moraju da putuju u veće centre. da li im ta saradnja i koliko znači i šta dobijaju takvom saradnjom.14. To znači da jedan roditelj mora da bude posvećen samo i isključivo detetu. 2. Finansijski aspekt obrazovanja dece sa PP Iz razgovora sa roditeljima dece sa PP pokušali smo da saznamo i nešto o finansijskim aspektima obrazovanja dece sa PP. Roditelji pojedine dece sa PP iz Kragujevca su izjavili da privatno angažuju logopeda i defektologa da rade sa njihovom decom ali su svesni da slične probleme imaju i roditelji ostale dece koji angažuju privatno nastavnike kao pomoć deci u savlađivanju gradiva. Roditelji koji dete sa PP žele da upišu u redovnu školu ne mogu da računaju da će dete biti upisano u najbližu školu već u onu koja bude želela da primi dete. Kao glavni razlog nepostojanja saradnje među roditeljima navode nedostatak vremena i nemanje jasne vizije šta njihovo organizovanje može da promeni Slična društva postoje i u ostalim mestima i situacija je 4 . u tom slučaju problem postaje i prevoz dece do škole i nazad. Ukoliko dete ide u specijalnu školu i ima “dijagnozu” može da računa na nadoknadu ali je ona mala i nedovoljna da zameni platu koju bi roditelj imao kada bi radio.

Većinom se radi o prilozima koji su posvećeni nekom pojedincu koji je uprkos hendikepu uspeo da završi školovanje i da se zaposli. inkluziju. 2. učestalost ovakvih priloga i za glavne poruke koje su iz njih sledile. 4 .16. vide ili pročitaju nedovoljno bave podjednako svim vrstama problema u razvoju i teškoćama koje takva deca imaju.3. Prilozi nisu posvećeni uključivanju dece sa PP u redovna odeljenja. Neki sagovornici su saglasni da je takvih priloga više nego ranije dok su neki mišljenja da su oni još uvek retki kao i pre. Zamerka je da se prilozi koje su imali prilike da čuju. Medijska vidljivost dece sa PP Zajedničko završno pitanje za sve učesnike istraživanja bilo je pitanje vezano za medijsku zastupljenost problema dece sa PP. Sagovornici smatraju da su poruke ovih priloga pozitivne i da promovišu ideju da i osobe sa hendikepom mogu biti ravnopravno uključene u društvo. Roditelj devojčice sa distrofijom iz Kragujevca je rekao da je bio učlanio dete u udruženje distrofičara ali da se tamo više ne pojavljuju jer želi da njegovo dete „živi u normali i da se ne potresa dodatno”.identična.

onih pojedinaca koji su zainteresovani za inkluziju a svojim znanjem i položajem mogu doprineti povećanju uspešnosti inkluzivnog obrazovanja. Kao najveću dobit od rada u odeljenju u koje su uključena različita deca tj. Osnovni ciljevi su propagiranje ideje inkluzije dece sa PP na lokalnom nivou i pružanje stručne podrške nastavnicima. postoje tek sporadični slučajevi dece sa telesnim hendikepom koja pohađaju redovne srednje škole. roditeljima i deci. Kragujevcu i Zaječaru. Kao i svim ostalim sagovornicima i njima je postavljeno pitanje vezano za obuhvat dece sa PP redovnim sistemom obrazovanja. i deca sa PP i deca bez PP sagovornici su najčešče navodili zadovoljstvo koje dolazi iz jednog novog iskustva koje nikada nije isto pošto se rad sa svakim detetom sa PP razlikuje.4.2. Mreža inkluzivnog obrazovanja Mreža inkluzivnog obrazovanja predstavlja neformalnu grupu nastavnika i stručnih saradnika osnovnih škola. organizovanu na lokalnom nivou u deset gradova u Srbiji. Takođe. Ovo je naročito primetno kod dece sa težim stepenom mentalne ometenosti i u ovim slučajevima ne postoji neka reakcija lokalne sredine koja bi išla u pravcu da se ova deca zadrže u školi. Zajedničko za sve članove mreže je da podržavaju inkluziju dece sa PP ali i reformu obrazovanja u najširem smislu kao i to da svi imaju neko iskustvo u radu sa decom sa PP. U starijim razredima i specijalnih i redovnih škola broj dece se smanjuje. U srednjim školama dece sa posebnim potrebama gotovo da i nema. Fokus grupe sa članovima Mreže i lokalnim koordinatorima vođene su u Nišu. Ovo se naročito odnosi na mlađi uzrast tj. često je navođena i lična satisfakcija koju rađa svaki pojedinačni uspeh u radu sa detetom i 4 . Njihovo mišljenje je da je obuhvat dece sa PP visok i da se većinom odvija kroz specijalne škole a da se manji broj dece školuje u redovnim školama. uključivanju u rad Mreže saradnika i stručnjaka raznih profila iz lokalne zajednice tj. na niže razrede osnovne škole. U vreme kada se vršilo istraživanje u toku je bila druga faza razvoja Mreže koja je usmerena ka proširenju tj.

sistema obrazovanja do lokalne zajednice i zajednice uopšte. ovakav način organizovanja doprinosi i propagiranju ideje kao i promeni dominantnih stavova prema inkluziji koji su još uvek negativni. Mnoge škole ili nemaju stručne saradnike ili ukoliko ih i imaju oni najčešće nemaju odgovarajuća znanja potrebna za obrazovni rad sa decom sa PP. dostupan svima a u skladu sa potrebama i mogućnostima pojedinca. od deteta. Na osnovu zajedničkog pozitivnog iskustva lakše je doći do argumenata za inkluziju i lakše je boriti se protiv stereotipa koji leže u osnovi negativnih stavova o inkluziji. da traže savet ili konkretnu pomoć od svojih koleginica ili kolega. Ono što u radu sa decom sa PP najviše nedostaje nastavnicima u redovnim školama je sistemski rešena podrška od strane stručnih saradnika. Ovo su tvrdili na osnovu ličnog iskustva.napredovanje deteta kao i poštovanje koje ovakva vrsta rada donosi u lokalnoj zajednici (ređe). U okviru Mreže. Dobici od inkluzije postoje na svim nivoima. Ovakva odeljenja je veoma lako napraviti homogenim kolektivom. rado pomažu i podržavaju decu sa PP. 4 . Svi sagovornici su bili saglasni da je postojeći stereotip da u odeljenjima u kojima su i deca sa PP i deca bez PP dolazi do raznih problema apsolutno pogrešan. nastavnici imaju mogućnost da razmenjuju iskustva. intenzivnija saradnja sa nastavnicima i stručnim saradnicima predstavlja veliku pomoć roditeljima pošto se često sreću sa situacijama koje sami nisu u stanju da reše na pravi način. Ovakav vid podrške doprinosi uspešnijoj primeni inkluzivnog modela obrazovanja. Škola i sistem obrazovanja u celini postaje humaniji i otvoreniji. deca se veoma lako vezuju jedna za druge. škola. Dobit od ovakvog načina organizovanja je velika i to naročito u smislu podrške nastavnicima koji rade sa decom sa PP. preko porodice. Inkluzivni model obrazovanja omogućava porodici deteta sa PP osećaj prihvaćenosti i veće podrške od strane društva. Takođe. Deca sa PP dobijaju veću šansu da ovladaju određenim veštinama i steknu znanja koja će im omogućiti da se lakše uključe u društvo i da imaju kvalitetniji život. Sve ovo na kraju vodi ka pravednijem i društvu tolerantnijem na razlike.

nastavnici)i koje bi trebale biti glavne aktivnosti. logopeda ili defektologa a nemaš gde da se obratiš." Nastavnik iz Zaječara: "Imam učenika u odeljenju koji ima poremećaj ponašanja i mora da redovno uzima terapiju. Mislim i da im je neobično i to što postoji neka grupa profesionalaca koja je spremna da se međusobno pomaže. danas je to retko." Sagovornike smo pitali da na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa decom sa PP. možda i neka sujeta. Ukoliko dođeš u situaciju da imaš takvo dete u odeljenju direktor to zna i imaš njegovu podršku ali stalno si u nekom strahu a i on. Svi sagovornici su bili saglasni da akcija mora biti istovremena i usmerena ka svim učesnicima u sistemu obrazovanja. na koji nivo bi se trebao fokusirati (lokalna zajednica. da je neko uspešniji i sposobniji. ukoliko ne uzme lek postaje agresivan i nemoguće ga je kontrolisati. Ono što je prioritet to je sama kampanja koja bi imala za cilj propagiranje same ideje inkluzije i koja bi bila usmerena na celo društvo. Ja ne mogu na sebe da preuzmen obavezu da vodim računa da li je on uzeo terapiju ili nije. takve stvari nisu sistemski rešene. To je najveća prepreka. Kada imaš u odeljenju učenika sa PP potrebne su ti različiti vidovi podrške i pomoći a mi to ništa nemamo. škola." Nastavnica iz Kragujevca: "Najmanji je problem raditi sa decom. šta će ono tu ili kako ga ocenjuješ. Zatim. Mislim da proradi neka profesionalna zainteresovanost. Ali ponekad ti treba pomoć stručnjaka. trebalo bi 4 . na koji način ga motivišem. da ti neko iz inspekcije ne stavi neku primedbu kako radiš sa tim detetom.Nastavnica iz Zaječara: "Mnoge kolege koje imaju negativan stav prema inkluziji i koji su u početku skeptični prema uključivanju nekog deteta u redovan razred kada vide da dete napreduje počinju da se interesuju kako se to sa njim radi. imaš mogućnost da probaš pa ako ne ide promeniš i ukoliko si uporan mora biti nekog efekta. iskustva u Mreži i celokupnog iskustva u obrazovanju daju svoje mišljenje kako bi trebalo zastupati ideju inkluzije u obrazovnom sistemu tj. to je ono što predstavlja najveći problem.

potrebno je zakonom regulisati ovu oblast. Takođe. 4 . Ne sme se u inkluziju krenuti bez odgovarajuće pripreme škola i nastavnika. problemima sa kojima se susreću deca i roditelji. dobicima od inkluzije. odeljenje u koje će biti upisano dete ili deca sa PP mora imati broj učenika i potrebna nastavna sredstava koja nastavniku omogućavaju rad u skladu sa potrebama sve dece. jasan plan i definisati ciljeve u određenom periodu.za sve učesnike u obrazovanju osmisliti i organizovati edukaciju koja bi imala za cilj njihovo upoznavanje sa idejom inkluzije. definisati način ocenjivanja dece sa PP. Potrebno je napraviti strategiju. Potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove za rad. načinima rada sa decom sa PP. definisati šta su čije obaveze i nadležnosti.

Zaključak i preporuke 4 .3.

rašireno prisustvo pozitivnog. To praktično znači da su svi slučajevi inkluzije nelegalni i dešavaju se na osnovu dobre volje pojedinaca ili uticaja koji roditelji imaju u lokalnoj zajednici da ostvare svoju želju da svoje dete upišu u redovne škole  Na osnovu razgovora sa donosiocima odluka i pregleda strateških dokumenata stiče se utisak da postoji načelna volja da se radi na inkluzivnom obrazovanju. Najviše se raduju druženju i igri sa drugom decom. humanističkog stava prema deci sa PP može biti važan oslonac za promovisanje ideja inkluzivnog obrazovanja  Stiče se utisak da inkluzivno obrazovanje ne predstavlja prioritet za značajan broj nastavnika i direktora (osim u slučajevima škola koje su bile uključene u prethodne projekte koji su realizovani od strane Save the Children ili nastavnika koji su okupljeni u okviru mreže Fonda za otvoreno društvo).1. ali. jednakom pravu sve dece na obrazovanje u skladu sa njihovim razvojnim i obrazovnim potrebama. Pored toga. Ipak. a najteže im pada odbacivanje i vređanje od strane druge dece  Većina sagovornika iz lokalne zajednice i škola pristupaju temi inkluzije iz perspektive humanističkog odnosa prema deci sa PP gde je osnovni motiv da se nešto uradi u želji da se pomogne deci sa PP i njihovim roditeljima. osim pojedinačnih projekata nisu dovoljno vidljive naznake sistemskih rešenja koja bi dovela do konkretnih promena na nivou škola  Iskustva dece sa PP koja su već uključena u redovne škole je uglavnom pozitivno. posebno. puno im znači da budu prihvaćeni. pitanje uključivanja dece sa PP u redovne škole je zakonski nedovoljno regulisano. Zaključak Na osnovu svih mišljenja i sugestija koje smo dobili od sagovornika može se zaključiti sledeće:  U postojećim okolnostima ne postoji zakonska podrška za inkluzivno obrazovanje (iako postoji dosta deklaracija i dokumenata koji su već usvojeni ili su u procesu razmatranja i usvajanja).3. motivacija da se nešto uradi u domenu 4 . nastavnici su prema njima dobri i podržavajući. Uočljivo je odusustvo svesti o dečijim pravima i. tj.

čak i kada postoji. o nepostojanje pravilnika o ocenjivanju dece sa PP (nastavnici izražavaju uverenje da ne mogu da ocenjuju učenike sa PP na osnovu postojećih kriterijuma. da uključivanje dece sa PP u redovne škole može da dovede samo do dodatnih problema i nevolja. i o nedostatak sistema podrške na koji bi nastavnici mogli da se oslone u svakodnevnom radu sa decom sa PP  Većina sagovornika koja podržava ideju inkluzivnog obrazovanja podržava model delimične inkluzije. Pored toga. najvažne barijere za inkluzivno obrazovanje predstavljaju: o svest nastavnika da ne poseduju profesionalna znanja i veštine neophodne za rad sa decom sa PP. kod značajnog broja nastavnika i direktora je površna i moglo bi se očekivati da će se smanjiti prilikom prvog susreta sa teškoćama  Iz perspektive nastavnika. o preobimni nastavni programi koji prisiljavaju nastavnike da rade frontalno jer je to jedini način da realizuju zadati program. postoji slaganje da bi za potpuno inkluziju bile neophodne značajne pripreme (obuka nastavnika i škola. a zatim postepeno i deca sa težim smetnjama i teškoćama. o strah da bi prisustvo dece sa PP u njihovom razredu značilo da im posvete dosta vremena u individualnom radu i da zbog toga ne bi bili u mogućnosti da realizuju nastavni program (zbog čega bi mogli biti kritikovani od strane stručno-pedagoškog nadzornika). priprema roditelja itd.inkluzivnog obrazovanja. odnosno postepene inkluzije pri čemu bi se prvo uključila neka deca sa PP u redovne škole. priprema dece sa PP i dece bez PP. Takva 5 .)  U postojećim uslovima jedan broj roditelja dece sa PP je uveren da je dugoročno gledano za njihovu decu bolje da budu kategorisana i da pohađaju specijalne škole jer veruju da na taj način mogu svojoj deci da obezbede prihode po osnovi socijalnih davanja  Postoji puno predsrasuda i strahova kako kod roditelja dece bez PP. a ako ih ocenjuju kao i drugu decu ne uzimaju u obzir njihove sposobnosti i mogućnosti). tako i kod nastavnika i direktora.

kapacitete i uspešne modele koji su razvijeni na Univerzitetima i u okviru NVO. za svaki od navedenih predloga nosioci aktivnosti bi trebalo da se oslone na iskustva. Preporuke koje se tiču obrazovne politike i regulative  Doneti odluku o vrsti delimične inkluzije koja će se sprovesti (pri čemu treba uzeti u obzir sve dokumente i predloge koji su razvijeni u poslednjih nekoliko godina). Pored toga. obrazovanje i obuka nastavnika. Za svaku preporuku je navedeno ko bi bio nosilac aktivnosti pri čemu treba imati u vidu da za svaku od navedenih aktivnosti treba uključiti sve zainteresovane strane (roditelji.predstava o efektima inkluzije dece sa PP predstavlja jak motiv za stručnjake zaposlene u obrazovanju da budu otvoreno ili prikriveno protiv inkluzije. promovisanje inkluzivnog obrazovanja itd. nastavni programi i kvalitet nastave.2. lokalna administracija itd. Pri tome je od izuzetne važnosti da deo te odluke bude i plan (način i tempo. Preporuke su organizovane prema domenima na koje se odnose (propisi i regulativa.  Stiče se utisak da je za roditelje dece bez PP najvažnije da se obezbedi da deca sa PP ne budu agresivna prema drugoj deci i da njihovo uključivanje u redovne škole ne dovede do snižavanja kvaliteta rada nastavnika sa njihovom decom. tj. Ukoliko bi se ovi strahovi roditelja dece bez PP otklonili čini se da bi oni bili spremni da prihvate inkluzivno obrazovanje  Jedna od važnih barijera za inkluzivno obrazovanje su i strahovanja predstavnika lokalne zajednice da će inkluzivno obrazovanje dovesti do zatvaranja specijalnih škola i do otpuštanja zaposlenih što može da ima implikacije po lokalne samouprave 3. nastavnici. kako i kada) daljeg razvoja 5 .). Preporuke Na osnovu svih ovih nalaza mogu se formulisati sledeće preporuke koje bi mogle dovesti do poboljšanja postojeće situacije u odnosu na inkluzivno obrazovanje.) kako bi se obezbedilo da dogovorena rešenja budu usklađena sa potrebama i interesima svih aktera.

ali i roditelji dece sa PP – MPS i Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja  Formirati i usvojiti norme o broju učenika u odeljenjima u kojima su uključena deca sa PP (npr.) – MPS i lokalna administracija  Formulisati kriterijume za pružanje finansijske podrške školama za angažovanje stručnjaka koji će pružati podršku nastavnicima i školama u domenu obrazovanja dece sa PP . koliko maksimalno dece sa PP može biti razvrstano u jedno odeljenje.obrazovanja od delimične inkluzije do potpune inkluzije kako bi se obezbedilo da delimična inkluzija ne postane drugi naziv za postojeće stanje ili način da se načine kozmetičke promene kako bi se odložilo ovo pitanje – MPS i Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja  Razviti zakonsku regulativu (zakonska i podzakonska akta) koja će regulisati prava i obaveze u domenu inkluzivnog obrazovanja jer je u postojećim uslovima ova oblast neregulisana što ostavlja veliki prostor da se ispolje stereotipi. sprečilo upućivanje dece u specijalnu školu osim kada je to u interesu deteta i kako bi se obezbedili mehanizmi kojim roditelji mogu da zaštite interese svoje dece u slučaju kada Komisija donese odluku o upućivanju deteta u 5 . koliko maksimalno učenika može biti u odeljenju u koje su uključena deca sa PP itd. lokalna administracija i redovne škole  Revidirati proceduru i kriterijume koji regulišu prijem dece u redovne škole i upućivanje u specijalne škole kako bi se obezbedio nerestriktivan pristup dece redovnom obrazovanju. negativne predrasude i diskriminacija koje dovode do značajnog ugrožavanja prava dece sa PP – MPS i Zavod za unapredjenje obrazovanja i vaspitanja  Propisati i regulisati obavezu nastavnika da razvijaju Individualne razvojno obrazovne planove (IROP) pri čemu je neophodno da se propisima uvede obaveza nastavnika da prilikom formulisanja Individualnog plana za pojedino dete u taj proces budu uključeni stručni saradnici iz škole.MPS.

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.MPS. jedna od najvažnijih ciljnih grupa treba da budu roditelje učenika bez PP s ciljem da se ublaže strahovanja i predrasude koje se sada pojavljuju kao značajne barijere za inkluzivno obrazovanje – MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Podizanje svesti stručnjaka zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama o pravu dece sa PP na obrazovanje. njihovima razvojnim karakteristinama i obrazovnim potrebama. U sredinama gde su ovi planovi već razvijeni i usvojeni treba obeubediti da se ove aktivnosti uključe kada planovi budu modifikovani – Llokalna administracija i roditelji dece sa PP 5 . lokalna administracija. Pri tome. kao i obavezom obrazovnih institucija da svoje profesionalne aktivnosti usklađuju sa pravima i potrebama dece .MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Preporuke koje se odnose na uključivanje inkluzuje dece sa PP u lokalne planove akcije za decu  Obezbediti da se aktivnosti koje vode ka povećanju inkluzije dece sa PP u redovne škole uključe u lokalne planove akcije za decu. redovne škole i roditelji dece sa PP Preporuke koje se odnose na promociju inkluzivnog obrazovanja  Osmisliti i realizovati kontinuiranu kampanju koja bi imala za cilj da se stvori javno mnjenje koje će razumeti potrebu za inkluzivnim obrazovanjem i tako obezbediti široku javnu podršku za sprovođenje mera inkluzivnog obrazovanja.specijalnu školu .

– MPS. lokalna administracija i roditelji dece sa PP Preporuke koje se odnose na uspostavljanje saradnje između specijalnih i redovnih škola  Razviti mehanizme i instrumente koji će podstaći uspostavljanje saradnje između specijalnih škola i redovnih škola s ciljem da nastavnici i stručnjaci iz specijalnih škola pružaju podršku redovnim školama u inkluzivnim aktivnostima i da se olakša inkluzija dece iz specijalnih škola u redovne škole (npr. specijalnim i redovnim školama. ko je odgovoran da inicira proces prelaska kada se steknu uslovi. Ove informacije treba učiniti dostupnim udruženjima roditelja dece sa PP kako bi se oni ojačali u zastupanju prava svoje dece – MPS. Zavod za 5 . Ministartstvo može da obaveže sve specijalne škole i redovne škole koje se nalaze u blizini da u svojim godišnjim planovima uključe zajedničke aktivnosti) – MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Razviti proceduru prelaska dece iz specijalnih škola u redovne škole koje bi jasno i precizno definisale uslove pod kojima može doći do prelaska.Preporuke koje se odnose na sistematsko praćenje inkluzije dece sa PP u redovno obrazovanje  Obezbediti da Informacioni sistem MPS (EMIS) sadrži informacije na osnovu kojih je moguće pratiti koliki je obuhvat dece sa PP predškolskim ustanovama. u zavisnosti od vrste smetnji i teškoća. na koji način će se detetu i roditeljima pružiti psihološka i pedagoška podrška u periodu nakon prelaka u redovnu školu itd. koje pripremne aktivnosti moraju da se obave na nivou redovne škole u koju dete prelazi. lokalna administracija i roditelji dece sa PP Preporuke koje se odnose na uključivanje dece sa PP u predškolske programe  Obezbediti da deca sa PP. budu uključena 2-3 godine u programe predškolskog vaspitanja kako bi se pripremila za polazak u redovne škole – MPS. kako se mora pripremiti dete i roditelji.

lokalna zajednica.unapređenje obrazovanja i vaspitanja. veštine i stavove koje obrazovni sistem garantuje deci sa PP i njihovim roditeljima (ovi standardi mogu da se 5 . lokalna zajednica. Ove preporuke treba da precizno odrede pod kojima uslovima i na koji način nastavni program treba prilagoditi za pojedine kategorije dece sa PP koja su uključena u redovne škole MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Na nacionalnom nivou odrediti bar minimalne standarde obrazovnih postignuća. Da bi se obezbedili uslovi za prelazak dece iz specijalnih škola u redovne škole neophodno je da se u buduće nastavne programe uključe i nastavni programi iz redovnog obrazovanja .MPS. predstavnici specijalnih škola i sindikata zaposlenih u obrazovanju Preporuke koje se odnose na nastavne programe i kvalitet nastave u specijalnim i redovnim školama  Revidirati postojeće nastavne programe koji se realizuju u specijalnim školama da bi u većoj meri uzeli u obzir očuvane kapacitete dece i njihove obrazovne potrebe. znanja. da bi u većoj meri pripremali decu za život i da bi se povećale mogućnosti dece sa PP da pređu u redovne škole itd. predstavnici specijalnih i redovnih škola  Obezbediti zaštitne mehanizme za zaposlene u specijalnim školama u slučajevima kada sprovođenje inkluzivnog obrazovanja dovede do zatvaranja specijalne škole pri čemu naglasak treba staviti na integrisanje ili povezivanje stručnjaka iz specijalnih škola sa redovnim školama koje će imati veliku potrebu za stručnjacima njihovog profila kako se sve veći broj dece sa PP bude uključivao u redovne škole (jedan način može biti da se postojeći stručnjaci iz specijalnih škola okupe u mrežu resursnih centara koji bi pružali podršku mreži redovnih škola i predškolskih ustanova u njihovom regionu.MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Razviti uputstva za nastavnike koja će im pomoći da prilagode nastavni program obrazovnim potrebama dece sa PP. tj. njihovim očuvanim kapacitetima i stilu učenja. kao i roditeljima dece sa PP) .

od izuzetne važnosti je da se razvije i sistem za kontinuirano praćenje realizacije postavljenih standarda inače će oni ostati „prazno slovo na papiru“. Posebno je važno da se razviju kapaciteti nastavnika da u radu sa učenicima bez PP obezbede da oni prihvate i poštuju svoje drugove i drugarice sa PP kako bi se obezbedilo da se deca sa PP osećaju bezbedno.formulišu u zavisnosti od vrste i stepena smetnji i teškoća). Pored toga. U obuku bi trebalo uključiti sve stručne organizacije koje su u prethodnom periodu razvile značajne kapacitete realizujući programe i projekte iz domena inkluzivnog obrazovanja MPS  Razvijati kapacitete vaspitača i nastavnika da izađu u susret razvojnim i obrazovnim potrebama dece sa PP oslanjajući se na njihove očuvane kapacitete. To znači da učitelji i nastavnici u redovnim školama steknu funkcionalno znanje o deci i učenicima sa PP. tj. i seminare za vaspitače i nastavnike na kojima bi mogli dodatno da unaprede svoje kapacitete za razvoj i primenu individualnih planova 5 . razvijati njihove kapacitete za interaktivne i individualizovane modele nastave i učenja.MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Razviti priručnik za vaspitače i nastavnike koji će im objasniti i ilustrovati kako se prave Individualni razvojno obrazovni planovi (IROP). takođe. Ocenjivanje učenika sa PP povezati sa ovim standardima MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Preporuke koje se odnose na obrazovanje i obuku stručnjaka u obrazovnom sistemu  Obezbediti obuku stručno-pedagoških nadzornika kako bi se razvili njihovi kapaciteti za prepoznavanje diskriminacije dece sa PP u obrazovnom sistemu. a defektolozi. Obezbediti. koji u većini realizuju nastavu u specijalnim školama. da steknu znanja iz predmeta ili grupe predmeta koje predaju. sigurno i prihvaćeno što je neophodan uslov da i ova deca mogu da razviju samopoštovanje .

MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Da bi se obezbedilo da naredne generacije nastavnika i vaspitača budu osposobljeni i pripremljeni za rad sa decom sa PP treba obezbediti da svi Fakulteti koji školuju nastavnike za obrazovni sistem uključe u svoje akademske programe odgovarajuće predmete/kurseve – MPS i Nastavnički fakulteti Preporuke koje se odnose na pružanje podrške roditeljima dece sa PP  Napisati informator za roditelje dece sa PP u kojem bi bili upoznati sa svojim pravima i pravima svoje dece u domenu obrazovanja. kao i sa procedurama i mehanizmima kako da ostvare svoja prava – MPS i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja  Pružiti podršku roditeljima dece sa PP u pogledu njihovog organizovanja i umrežavanja. Kao deo tog sistema omogućiti uslove i podršku nastavnicima da formiraju nacionalnu mrežu nastavnika koji rade sa decom sa PP i iskoristiti pozitivna iskustva postojeće mreže nastavnika za inkluzivno obrazovanje koja je podržana od strane Fonda za otvoreno društvo. Razviti sisteme za razmenu dobrih modela rada i pozitivnih iskustava na koji može da se osloni svaki nastavnik koji radi sa decom sa PP. ali bi pružali i podršku nastavnicima i vaspitačima u radu sa decom sa PP – MPS i lokalna administracija 5 . a naročito u pogledu uspostavljanja saradnje sa obrazovnim institucijama kroz koju bi roditelji zastupali i štitili prava svoje dece. kao i mreže obrazovnih institucija koju je formirala organizacija Save the Children .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->