1.

UVOD ² LIFE SPAN PRISTUP
(1) PERIODIZACIJA LJUDSKOG RAZVOJA (2) LIFE-SPAN PERSPEKTIVA 2.1. Odre enje pristupa 2.2. Sedam osnovnih postavki o razvoju 2.3. Klju ne postavke life -span perspektive (3) MULTIDISCIPLINARNO VI ENJE RAZVOJA 3.1. Biolo ka perspektiva 3.2. Psiholo ka perspektiva 3.3. Sociolo ka perspektiva 3.4. Antropolo ka perspektiva 3.5. Povjesna perspektiva 3.6. Filozofska perspektiva 3.7. Humanisti ka perspektiva (4) IVOTNI CILJEV (5) TRI POGLEDA NA OVJEKA (6) TEORIJE ADOLESCENCIJE 6.1. G. Stanley Hall 6.2. Sigmund Freud 6.3. Ruth Benedict & Margret Mead 6.4. Albert Bandura 6.5. Robert Havighurst 6.6. Abraham Maslow 6.7. Eric Erikson 6.8. John Coleman

1

(1) PERIODIZACIJA LJUDSKOG RAZVOJA
PERIOD okvirni dobni raspon -0.9 oko 0 0 2 3 6/7 12 20 40 65 1 3 6/7 12 20 40 65 kraj 0

2.2. SEDAM OSNOVNIH POSTAVKI O RAZVOJU
Razvoj je:

(1) CJELO IVOTNI (2) VI EDIMENZIONALAN (biolo ki, kognitivan, socioemocionalan, pri emu unutar svake dimenzije postoje subdimenzije ± npr. kristalizirana i fluidna inteligencija i sl.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRENATALNI PERIOD «««««... RO ENJE I PERINATALNI PERIOD . DOJENA KI PERIOD ««« «««.. RANO DJETINSTVO ««««««... SREDNJE DJETINSTVO «««««. KASNO DJETINSTVO ««««««. ADOLESCENCIJA ««««««... RANA ZRELA DOB «««««««. SREDNJA ZRELA DOB «««««..

(3) VI ESMJERAN ± mo e biti pozitivan, negativan,
neutralan

(4) PLASTI AN ± ovisno o ivotnim uvjetima razvojna
promjena mo e i i u razli itim smjerovima. Va no je znati koliko je organizam promjenjiv, tj. pitanje je irina promjena.

(5) UKLOPLJEN U POVJEST ± tj. razvoj se odvija pod
utjecajem povjesnih uvjeta (npr. Elder je ispitivao utjecaj kohorte)

(6) MULTIDISPLINARNO INTERESANTAN ± psihologija, antropologija, filozofija. povijest, biologija, medicina,

10. KASNA ZRELA DOB ««««««.. 11. UMIRANJE I SMRT

(7) ODVIJA SE U KONTEKSTU: dvije su vrste promjena:
a) razvojne promjene (normativni, uz dob vezani
utjecaji.

(2) LIFE-SPAN PERSPEKTIVA
2.1. ODRE ENJE PRIST UPA
Life ± span perspektiva zna i perspektiva ivotnog vijeka i temeljna postavka je da se razvoj odvija tijekom cijelog ivota . Odbacuje se ideja da je npr. samo mladena tvo klju no za razvoj i samo je ono formativno, to bi zna ilo da nakon odre ene dobi vi e nema razvoja. Svi periodi ivota su formatvini za ovjeka! ± pri emu smjer promjene mo e biti pozitivan, neutralan ali i negativan. Ovaj pristup razvoj uklju uje i integrira razli ite teorijske sustave, a javlja se kasnih 1960-tih godina. Izrasla je iz ameri kih longitudinalnih studija djece (npr. Terman) i arhivskih istra ivanja (Elder) ± analiza podataka prikupljenih longitudinalnim studijama. Ovaj pristup nagla ava interakciju organizma i okoline, tj. razvoj se zasniva na biolo kim procesima, a pod utjecajem okoline. Konstrukt ³RAZVOJ´ se shva a kao svaka uz dob vezana promjena u tijelu ili pona anju od za e a do smrti . Razvoj = prema dana njem shva anju je slijed progresivnih, pravilnih i relativno trajnih promjena u neurolo kim i fizi kim strukturama, misaonim procesima i pona anju. Razvojne promjene su jo i:

b) nerazvojne promjene (normativno povjesni i
nenormativni doga aji)

2.3. KLJU NE POSTAVKE LIFE-SPAN PERSPEKTIVE

(1) UKLOPLJENOST: postoji dinami ka interakcija osobe i okoline, tj. na razvoj utje e interakcija individualnih (biolo kih i psiholo kih) i okolinskih (povjesnih i kulturnih) imbenika. Op enito, ivot se odvija na vi e razina koje su u me usobnoj interakciji. Te razine su:

a) biolo ka b) individualno psiholo ka c) dijadna d) unutar socijalne mre e, zajednice e) vanjsko ± ekolo ka f)
povjesna

(1) (2) (3) (4) (5)

sustavne, stabilne, javljaju se unutar ivota pojedinca, univerzalne su, povezane sa pove anjem dobi i iskustva.

2

(2) TRI SU SETA UZRO KA RAZVOJNIH PROMJENA (1987) 2.1. DOBNO NORMATIVNI UTJECAJI ± utjecaji koji su vezani uz odre enu dob i u toj dobi imaju zna ajan utjecaj na razvoj pojedinca. To su biolo ke i okolinske determinante koje su povezane s dobi i sli ne su svim pojedincima, sli ne su to se ti e vremena pojavljivanja, traja nja i oblika. (a) biolo ki utjecaji = uvjetovani sazrijevanjem, npr. prohodavanje, menarha, pubertet, menopauza i sl. (b) dru tveni utjecaji = proizlaze iz dru tva i kulture u kojoj ivimo (npr. polazak u kolu, ulazak u brak, roditeljstvo, zapo ljavanje, umirovljenje) Ti su utjecaji posebno va ni u djetinstvu, ranoj adolescenciji i starosti.

(3) TRI SU OSNOVNA P ROCESA RAZVOJNIH PROMJENA

FIZI KA ONTOGENEZA MULTIPLI PROCESI DOBNIH PROMJENA

biolo ki ulaz (naslje e)

OKOLINSKA HABITUACIJA

okolinski ulaz

KOGNITIVNA GENERATIVNOST

samoaktivitet

2.2. POVJESNO NORMAT IVNI UTJECAJI ± povezan sa povjesnim okolnostima. Otuda je nastao konstrukt ³kohorte´, tj. skup pojedinaca podjednake dobi koji u istom vremenskom razdoblju ive u istoj dru tveno-kulturnoj okolini te imaju isto povjesno iskustvo. Dvije su vrste utjecaja: (a) povjesni doga aji ± odgovorni su za razlike me u kohortama (npr. ekonomske krize i blagostanje, ratovi, epidemije i sl.) (b) sociokulturne revolucije ± odgojna praksa, obrazovne reforme, promjene tradicionalnih spolnih uloga, liberalizacija seksa, utjecaj TV i kompjutora i sl. Ti su utjecaji posebno va ni u adolescenciji i ranoj zreloj dobi.

Slika 2. Procesi razvojnih promjena

AD1. FIZI KA ONTOGENEZA ± to je programiran proces biolo ke regulacije koji utje e na dobno vezane fiziolo ke promjene, ali i pod utjecajem fizi ke i socijalne okoline. Najve i utjecaj je rano i kasno u ivotu pojedinca (npr. sazrijevanje mozga, fizi ki rast, hormonalno uvjetovani doga aji). AD2. OKOLINSKA HABITUACIJ A ± proces bilje enja iskustva i razvoja vi e-manje automatskih odgovora navikavanja. To nas osloba a od bavljenja rutinskimdoga ajima, otvara nas za uo avanje i djelovanje na nove vidove okoline. Okolinska habituacija je korisna i po inje ve prije ro enja. Ima najve i utjecaj u djetinstvu. AD3. KOGNITIVNA PLODNOST/ GENERATIVNOST ± to je visoko otvoren, osobno vo eni proces koji nam pru a odre enu kontrolu nad sobom , situacijom i socijalnim svijetom. Radi se o kognitivnoj svjesnosti sebe i okoline, voljno procesiranje iskustva. Ona izrasta iz fizi ke ontogeneze (razvoj neokorteksa) i okolinske habituacije (stabilno stanje okoline). Tako er ovisi i o socijalnom inputu. Predstavlja osnovu inteligencije i selfa.

2.3. NENORMATIVNI IVOTNI DOGA AJI ± to su individualni ivotni doga aji, tj. koje ne pro ivljavaju svi ljudi. Oni su esto stresni zbog neo ekivanosti i va nosti za ivot pojedinca, te zahtijevaju pomo u adaptaciji (npr. nesre a, te ka bolest, smrt roditelja u djetijnstvu, lutrija ili neki normativni doga aj ali u pogre no vrijeme). Takvi utjecaji pove avaju interindividualne razlike i odgovorni su za razlike unutar kohorti. Ti su utjecaji po inju biti va ni u srednjoj zreloj dobi, a njihov utjecaj postaje sve zna ajniji u funkciji dobi.
Rel. snaga utjecaja 

NEKANALIZIRANOST LJU DSKOG RAZVOJA: te tri klase utjecaja i 3 razvojna procesa odgovorna su za plasti nost ljudskog razvoja, tj. za nekanaliziranost ljudskog razvoja.

3 KLASE UTJECAJA PLASTI NOST 3 RAZVOJNA PROCESA 

DEF.: KANALIZIRANOST je genetska predispozicija koja
Dijete Adolescenti Zrela dob Starost

vodi razvoj u smjeru kojeg je te ko skrenuti, jer su predispozicije izra ene u svakoj prirodnoj ljudskoj okolini.

Slika 1. Relativna snaga pojedinih utjecaja u pojedinim razdobljima razvoja

3

Razvoj obitelji i njene uloge (4) (2) FILOZOFSKA PERSPEKTIVA Slika 3. 4. (1) POVJESNA PERSPEKTIVA Prou ava: (1) (2) (3) Razlike u razvojnim obrascima kroz vrijeme (arhivski izvori) Tretman djece u povjesti: izgled.e) Realizam (Aristotel. mladih i odraslih. OVJEK JE TVORAC VLASTITOG RAZVOJA ± mogu nost djelovanja na sebe i na socijalni i fizi ki kompleks.Ve ina ljudi ima ve e kapacitete od onih koje efektivno koristi. tj.n.) Socijalna okolina Metafizika Ontologija (grana metafizike) Kozmologija Kako se razvija kozmos? Prou avanje filozofije omogu uje: FILOZOFIJA ANTROPOLOGIJA SOCIOLOGIJA BIOLOGIJA PSIHOLOGIJA (1) (2) (3) Bolje osje tavanje osobne latentne ili potencijalno filozofske perspektive Pva avanje doprinosa filozofije razumijevanju ljduske prirode Pove enje tolerancije prema drugim svjetonazorima Pet bazi nih filozofskih stanovi ta: (1) (2) (3) (4) Idealizam (Platon. philos = prijatelj. razvija ideje o ivotu. to vodi do nastajanja dobnih subkultura. sophia = mudrost ) Filozofija je podru je ljudskog znanja koje sakuplja. pojedinac rijetko djeluje na gornjoj granici mogu nosti jer situacija u pravilu ne zahtijeva vrhunsko funkcioniranje. Rezervni kapaciteti ± to je zona proksimalnog razvoja.n. rad. djelovanje na kasniji ivotni vijek. MOGU NOST INTERVENCIJE ± izvodi se iz plasticiteta. itd. emotivno. disciplina. moralno pona anje? to je lijepo? to je vrijedno? to je istinito i valjano i kako to znamo? to je stvarno? to je krajnja realnost? (3) MULTIDISCIPLINARNO VI ENJE RAZVOJA DISCIPLINE POVJEST RAZINE IZU AVANJA Socijalne uloge i kulturalni obrasci kroz vrijeme Osnovni svjetonazori Kulturalni obrasci Socijalne uloge i institucije dru tva Stani na i anatomska funkcija Individalno funkcioniranje (kognitivno. GLAVNA PODRU JA FILO ZOFSKOG PROU AVANJA SU Problem ili pitanje Podru je filozofskog prou avanja Etika Estetika Aksiologija Epistemologija to je pravilno. selekcionira. poja avanje. poku ava sagledavati cjelinu a ne samo pojedine elemente ivota. razvija i kriti ki analizira sve vrste komunikacije.st. bonton. Podru je proksimalnog razvoja (gr . 4. literatura Generacijski jaz (dobne subkulture) u 20.) Religijsko razmi ljanje Pragmatizam (SAD: James i Dewey) 4 .e.p. stolje e dovodi do izdavanja djece.p. prevencija. Implikacije tih ideja: (1) (2) (3) PLASTI NOST ± recipro na me uzavisnost razina.st. uklanjanje. svaka dobna skupina boravi izolirano od ostalnih skupina. tj. stolje u: 20.

u Japanu stariji ljudi imaju vi i status od mla ih ljudi . mezosustav. DVIJE VRSTE GENETSKOG PROGRAMA: (1) (2) (3) BIOLO KA ZNANOST . receptore. obrazovanja. Ekolo ki model razvoja pretpostavlja: y Da se razvoj odvija u irem dru tvenom kontekstu. periodizacija ljudskog razvoja u razli itim kulturama. Promjene u funciji mozga. tj. Razlikujemo: mikrosustav. st. Promjene seksualnog responzivnosti. razina fizi ke i mentalne snage. fizi ki pojam o sebi. BIOLO KA PERSPEKTIVA PROU AVA: (1) (2) MORFOLO KI FENOTIP . ali prou avanjem uzroka starenja postoji mogu nost da e se prosje ni vijek ljudskog ivota produ i. esto je izu avanje na ivotinj ama . pona anje je promjenjiva kategorija (npr. mentalno zdravlje.porijeklo ovjeka i varijacijem me u ljudima. kra i ivotni vijek). (1) (2) Generalni genetski program ± odr ava evoluciju vrste (razvoj ovjeka) Specifi ni genetsko program: odr ava obiteljsko naslje e Izu avaju se razlike u razvojnom obrascima me u kulturama mogu i raspon ljudskog pona anja (dobno normativni utjecaji socijalne prirode). promjena utjecaja po periodima razvoja: socijologija obitelji.(5) Egzistencijalizam (19. mitologija. bavi se prou avanjem op eg fizi kog i mentalnog zdravlja. kako fizi ko utje e na psihi ko).istra iva i smatraju da klju ne uzroke starenja mogu prona i na stani noj i molekularnoj razini. (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Posti i novi i zrelij i odnos s vr njacima oba spola Posti i maskulinu ili femininu spolnu ulogu Prihvaatiti vlastito tijelo Posti i emocionalnu nezavisnost od roditelja i drugih odraslih Po eti poduzimati korake k ekonomskoj nezavisnosti Po etak priprema za brak i obiteljski ivot Razvoj intelektualnih kompetentnosti vje tina za gra anske JEDNA OD KLJU NIH RE PERKUSIJA genetsko predbra no savjetovanje savjetovanje i brijga tijekom trudno e Usvojiti socijalnu odgovornost 5 . pri emu je dijete poput babu ke okru eno razli itim slojevima. prou avaju se socijalni fenomeni razvoj teorija obja njavanja socijalnih interakcija prijedlozi rje avanja socijalnih problema y y y y (1) Razvojni ciljevi u adolescenciji su: Promjene u spavanju u funkciji dobi. litertura i kultura ovjeka. HUMANISTI KA ZNANOST . Ispituje djelovanje starenja na tjelesne funkcije i izgled.pona anje i samoiskazi.mjere S. a djelomi no se preklapa za psihologijom. DRU TVENA ZNANOST . okolinskih utjecaja i samoaktiviteta osobe. vrlo je plasti an. fizi kih karakteristika i potencijala za pona anja koja se naslje uju.) (9) Usvojiti niz vrijedosti za vo enje pona anja (3) ANTROPOLO KA PERSPEKTIVA Dijelom je: (5) BIOLO KA PERSPEKTIVA DEF. otporonost na bolesti. i 20. kako gra a tijela utje e na shva anje sebe. otpornost na bolesti. vjerovanja zajednice Bavi se prou avanjem naslje a. makrosustav. ES. shva anje starosti i starenja (npr.komparativne aanlize razli itih kultura. psihomotorni razvoj koji proizlazi iz maturacije i u enja kao i fizi kim pojmom o sebi. jer bez obzira na gra u i fiziologi ju. Razlikujemo: (3) a) b) model dobne stratifikacije ± sekvence uz dob vezanih uloga i polo aja model socijalizacije ± na ini usvajanja stavova.mjere fizi ke i tjelesne gra e FIZIOLO KI FENOTIP . BIHEVIORALNI FENOTIP . Dalje se smatra se da je kona ni vijek ljudskog ivota genetski ograni en. obrazovanje. egzosustav. Zanima se za dobne promjene u socijalnim ulogama unutar socijalnih institucija kulture (obitelj. vrijednosti. radno mjesto). Sposobnost regulacije temperature. (4) SOCIJOLO KA PERSPERKTIVA Sociologija integrira spoznaje iz vi e znanstvenih podru ja. Odgovara se pitanje " a to ovjek stari" ili "kako produ iti ljudski ivot" . rada i zanimanja. JEDNA OD VARIJABLI J E REGENARACIJA STANICA: Iz socijologije smo preuzeli Bronferbrenerov model razvoja u kontekstu.to ima dobrih reperkusija za njih).povjest.jer eksperimenti na ivotinjama ne podle u gotovo nikakvnim eti kim pravilima i ograni enjima ± na alost (genetska kontrola i kontrola i manipulacija okoline.: Razvoj = fenotipski reazultat interakcije genetskog programa.

odvajanje od majke) STATUS ODRASLOG POJEDINCA ± ideal kojem se te i. BIOLO KA SFERA Genetska adekvatnost nije samo izostanak defekta. U odrasloj dobi. zajedno sa tehnolo kim razvojem. Binet: MD = KD intelektualna zrelost) BIOLO KA SPREMNOST ORGANIZMA ± za usvajanje i izra avanje odre enog pona anja (npr. autonomnost. tj. emaptija. zreli socijalni pojam o sebi (2) (3) (4) U novije doba. nego i te nja razvoju potencijala do maksimuma. zreli emocionalni pojam o sebi SOCIJALNO PODRU JE ± milosr e (suosje ajnost i spremnost na akciju). otvorenost. nakon odlaska djece ponekad se otvori perspektiva ± este su vanbra ne veze ± i ulazi se u ivotnu krizu ± tj. definiranjem predmeta i metoda prou avanja. dijete je zrelo za svoju dob ako dostigne karateristike tipi ne za svoju kronolo ku dob (npr. uspje nost prepria avanja TV programa verbalne sposobnosti. Ina e se pove ava vjerojatnost razli itih genopatija (point 6 . Trodimenzionalni pristup prou avanju razvojne psihologije: (3) Razvojni periodi * podru je pona anja * pristupi izu avanja (4) (5) NEKA PODRU JA RAVOJA POTPUNIJE OSOBE (1) BIOLO KO PODRU JE ± genetska adekvatnost. fizi ka kompetentnost. . zreli kognitivni pojam o sebi EMOCIONALNO PODRU JE ± ljubav. esto se krug zatvara. da se ra a u ranijoj dobi. kreativnost. AD1. altruizam. ljudi misle da se vi e ni ta ne mo e promjeniti. s optimisti kom slikom da mo e biti savr eniji nego to je u odre enom trenutku. intra i interindividualnim razlikama. sposobnost ali i iskustva (npr. intelektualna razvijenost. visina. ljudi se ponovo okre u prema sebi i svome razvoju. gleda se kolika je vjerojatnost da djete nasljedi bolest te se provodi genetsko savjetovanje.dob i (4) IVOTNI CILJEVI (2) (3) (4) (5) (6) Humanisti ka psihologija ne ide od registracije kakav ovjek je. No. informacijska kompetentnost. to ne mora biti to no. ve kuda ovjek ide. ako ne postoji biolo ka spremnost za odre enu aktivnost ± prerana stimulacija je ak tetna jer neuspjeh djeluj e demotiviraju e) PRIPREMLJENOST NA NEKU AKTIVNOST ± uklju uje kombinaciju biolo ke spremnosti i specifi nog iskustva djeteta ± npr. emocije. Me utim. ZRELOST SE MO E SHVATITI NA NEKOLIKO NA INA (1) (2) NAJSAVR ENIJI OBLIK PONA ANJA RELATIVNA ZRELOST U ODNOSU NA IVOTNU DOB ± to je normativno shva anje razvoja. pona anje) i b) na razini socijalne interakcije (efekti razli itih socijalnih uloga). klasifikacijom domena razvoja. li nost. spremnost za kolu: te ina. tj. pr i emu je i dob o eva va na. periodizacijom razvoja. to je zavr na to ka razvoja (iako humanisti ki psiholozi smatraju da ne postoji zavr na to ka razvoja) Metodologija: u razvojnoj psihologiji esto se dob uzima kao NZV uzro na za promjene. zreli fizi ki pojam o sebi KOGNITIVNO PODRU JE ± to nost obrade informacija. Savjetuje se npr.(6) PSIHOLO KA PERSPEKTIVA Bavi se: (1) prou avanjem razvoja: a) na razini individualnog funkcioniranja (kognicija. Ako postoji sumnja u nasljedne bolesti. dolazi do preispitivanja da li se ivotna situacija mo e pobolj ati. normativni i idiografski pristup. fizi ko zdravlje. za sjedenje ± stimuliranje nema efekta.

imaju mladena ki i svje stav prema ivotu. kvalitetna prehrana. Ud benici trebaju biti didakti ki dobro napravljeni. Cilj je dodati godine ivotu. Individualna kompetentnost ± na osnovi iniciranja pojedinca ± motivacija (npr. tj. davanje zna enja pericipranim sadr ajima. tj. ples. Fizi ki rast zna i porast stanica i tkiva te promjene u fizi koj i kemijskoj strukturi i funkciji. tj. Uklju uje razvoj kosti. uva avati op e i individualne osobitosti razvoja u enika. fleksibilan. mediji itd. Bitno je i aktivno raditi na pobolj anju genetske kvalitete. spremni su zapo eti ne to novo. sposobnost za kreativno mi ljenje. ud benici: dobar nastavnik mora biti kompetentan. ne pu iti i piti i sl. Bitna je i socijalna inteligencija. itanje. imaju fleksibilan pristup u enju i mi ljenju. AD3) Na in organiziranja informacija ± metodika. Npr. pis anje) pretpostavlja se vje ba i poticanje razvoja u vrijeme kad postoji biolo ka spremnost. apsurdnosti. AD1) Izvor informacija ± u itelji. mi i a. 2) vrsti informacije. kao i CNS (cortex. obra enost materijala. KOGNITIVNA SFER A Postoje tri osnovna pristupa: (1) (2) ORGANIZMI KI (Piaget) ± proces napredovanja kroz faze PRISTUP OBRADE INFORMACIJA ± analiti ki je usmjeren na izu avanje komponenti kognitivnog funkcioniranja (npr. anksioznosti i sl. (2) (3) Razvoj zrelog fizi kog pojma o sebi ± pojam o sebi ima fizi ku. mentalnog i socijalnog dobrog stanja. imaju smisao za humor. kratkoro no i dugoro no pam enje) PSIHOMETRIJSKI PRISTUP ± zanima se prvenstveno za rezultat kognitivnog funkcioniranja. senzorni input. on se uklju uje u aktivnost (vje banje. Osobine krativnih ljudi su npr. redukcija stresa. imaju povjerenje u sebe i autonomne su. tj. (3) 7 . vid itd. da nema previ e blokada i obrambenih mehanizama ± racionalizacije. svakodnevne aktivnosti do ivljavaju kao novosti. tj. ali visokointeligentne osobe nisu nu no i kreativne. te e osobnom i dru tvenom napredku. motivacija i stil ivota mogu dovesti do napredka. Takve osobe su zadovoljne sobom. a ne samo izostanak bolesti. (1) Kompetentnost zajedni ka vrsti ± raniji razvoj slijedi fiksne sekvence. Kreativnost je jedan od razvojnih ciljeva. produ iti ivot. imati dobre odnose sa svojim u enicima. profesori. AD2) Vrste informacija ± informacije trebaju biti selektirane s obzirom na potrebe u enika i prema vlastitoj koncepciji nastavnika. AD4) Zdravlje iv anog sustava ± senzorni organi (sluh. 4) o zdravlju iv anog sustava i 5) o psihi kom zdravlju. projekcije. da je mogu e kognitivnu kompetentnost izgraditi. izgledu i funkcijama ( vidi ³Samopoimanje mladih´ str. koji onda omogu uje realizaciju osobnih potencijala).mutacije ± samo jedan gen nije u redu) odnosno kromosomskih poreme aja (genomopatija = promjena u broju kromosoma. tj.). ali su individualne razlike u tempu i granicama razvoja. tj. spremni su u initi gre ke i otvoreni su iskustvu. Mentalno zdrava osoba poduzima i svakodnevne aktivnosti na kreativan na in (kuhanje. ali i pove ati kapacitete za u ivanje u njemu. o 1) izvoru informacije. porast broja dendrita. Bitno je razviti i poticati pozitivan odnos prema vlastitom tijelu. pra enje trudno e (ultrazvuk. Kompetentnost poticana kulturom ± razli ite vje tine (npr.112) AD2. percepcija ± obrada. subkortikalne jezgre itd. spremanje i sl). iv anog sustava (mijelenizacija. tj. a ne za kognitivne procese. tj. sve kra i radni dan. Uz adekvatnu prehranu i medicinsku njegu fizi ka kompetentnost se ranije dosti e. tj. promjene u pona anju i karakteristikama organizma uvjetovan sazrijevanjem (uro eni faktori) koje se postepeno ostvaruje u prikladnim uvjetima materijalne i socijalne okoline. roditelji ive zdravo. Fizi ka kompetentnost ima etri vida: Procesiranje informacija ovisi o nekoliko stvari. trebaju biti adekvatno razvijeni. uo avaju nekonzistentnost. opu teni su itd. jer ljudi s istim kognitivnim kapacitetima razli ito uspjevaju. Kognitivni zreli pojam o sebi ± uklju uje svijest o vlastitim sposobnostima u enja i promjena kompetentnosti. kromosomopatija = komadi kromosoma se odlome te se na pogre nom mjestu ponovno spoje). emocionalnu.) AD5) Psihi ko zdravlje ± treba postojati otvorenost procesiranju informacija. ali i ivota godinama. to se ti e odnosa izme u inteligencije i kreativnosti. socijalnu. ali je preusdniji razvoj slo enih motori kih vje tina. to je integrirana cjelina. unosi sebe i svoje ideje i na in u aktivnost. ako netko vjeruje da mo e promjeniti svoje kapacitete i posti i napredak. Razvoj je u biolo koj domeni geneti ki odre en ± postoje pravilnosti. kognitivnu komponentu. tj. amniocenteza). pa nja i selekcija percepcije i obrade informacija. sadr avati relevantne i suvremene spoznaje. Fizi ko zdravlje je stanje potpunog fizi kog. Razvoj se shva a kao sve promjene koje se javljaju kod pripadnika iste vrste u isto vrijeme i po ustaljenom rasporedu. kvalitetu ivota. nezavisne o drugima i o kulturnim obrascima i zahtjevima. promjene kemizma na sinapsama). Klju na je otvorenost iskustvu i premnost i interes za suo avanje sa ivotom. tj. 3) na inu kako su informacije organizirane. adekvatna okolina. trening i sl. visokokriativne osobe moraju biti inteligentne.

AD3. EMOCIONALNA SFE RA Neuspjeh razvoja u toj domeni je najve i neuspjeh za ovjeka. Uspostavljaju se samo mehani ki, instrumentalni odnosi s drugima bez emocionalne obojenosti; pitanje je da li se opravdano u psihologiji te i potpunoj objektivnosti ± tj. koliko je to stvarno dobro, jer to zna i biti neutralan i isklju iti velik dio sebe i percepcije pona anja druge osobe. 
LJUBAV ± je termin koji je prihva en u humanisti koj 

ALTRUIZAM ± to je bazi na tendencija da se drugima pomogne, nesebi na briga za dobrobit drugih. Altruizam se razvija na ra un egoizma. Karakteristike tih osoba:

(1)

racionalnost ± prou avanje situacije prije dono enja odluke, prosudba da li je to dobro za drugu osobu (nau iti ovjeka pecati, a ne mu dati ribu), akcije ovise o okolnostima, potrebama drugih, te potreban je visok stupanj moralne zrelosti; realisti nost; obzirnost prema potrebama drugih; odgovornost ± konstruktivno pomaganje (pecanje) i uva avanje njihovih stanovi ta; kooperativnost ± iz poznavanje sebe mo e se staviti u poziciju druge osobe.

psihologiji (Fromm ÄUmije e ljubavi´). Za ovjeka je bitno primanje, ali mo da jo i bitnije davanje lju bavi, jer je davanje jo ispunjuju e. U ranijioj dobi je bitnije primanje ljubavi jer se na taj na in stje e zaliha samopouzdanja. Tako er vrijedi da ljubav nije djeljiva, tj. ne mo emo voljeti samo jednu osobu, a sve ostale ljude osje ajno ignorirati, kao i to ne mo emo voljeti druge, ako ne i volimo sebe. Erich Fromm opisuje u svojoj knjizi ³Umije e ljubavi´ nekoliko vrsti ljubavi:

(2) (3) (4) (5)

(1)

MAJ INSKA LJUBAV ± osnovna karakteristika je da je ona bezuvjetna. Majka voli svoje dijete samo zato to je ono njezino dijete, a ne zato to zadovoljava neke uvjete. Maj inska ljubav ima dva elementa: a) odgovornost za brigu djeteta i djetetov razvoj (mlijeko) i b) ljubav u smislu osje aja sre e da dijete postoji, da je raste i da se razvija (med) i ova ljubav ugra uje u dijete osje aj vrijednosti i sre u to je ivo i da je svijet dobro i lijepo mjesto.

stavljanja u tu u poziciju kroz identifikaciju i projekci ju. Empatija je va na u svim domenama ivota i ima 6 komponenta: 

EMPATIJA ± sposobnost suosje anja, emocionalnog

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

kognitivna identifikacija projekcija to na percepcija druge osobe povjerenje koje ima izvor u odnosu majka dijete toplina, otvorenost, prihva anje drugih kakvi su ljubav i prihva anje sebe ± da projekcijom ne izgubimo sebe

(2)

O INSKA LJUBAV ± osvna karakteristka je da je ona uvjetna, tj. dijete ju mora zaslu iti i odr avati. Bitna je za razvoj djeteta jer provocira djetetovu motivaciju za u enje standarda i odgovornosti. Otac vi e djeluje na razvoj standarda pona anja i odgovornosti. LJUBAV PREMA SEBI ± potrebna je i nu na jer smo i mi objekti na ih osje aja i bitno je imati poztivan odnos prema samome sebi. Ljubav prema sebi je preduvjet za davanje ljubavi drugima. Ovaj aspekt ljubavi je vezan uz primljenu bezuvjetnu ljubav od majke u ranoj dobi. BRATSKA LJUBAV ± to je ljubav prema svakom ljudksom bi u, odnosno ak prema ivotu kao takvom. Prestavlja temelj svakoj ljubavi. Klju no je povjerenje ste eno od roditelja koje se generalizira. ZRELA LJUBAV ± izra ava se u razli itim odnosima, a naj e e se javlja u zreloj dobi. Ima etri elementa koji se ve u uz 4 sfere razvoja: a) BIOLO KA domena b) KOGNITIVNA c) EMOCIONALNA d) SOCIJALNA ± Uva avanje ± Znanje ± Briga - Odgovornost 

RAZVOJ ZRELOG EMOCIO NALNOG POJMA O

(3)

SEBI ± nikad se ne dosti e zavr na to ka jer se zrelost stalno pove ava. Uklju uje: Sloboda da se osje a, pravo na emocije, neko enje i neizbjegavanje emocija, uva avanje cijelog raspona emocija. Ako se potisuju negativne emocije, to esto mo e biti okida preme aja i te ko e u ivotu (npr. psihosomatske bolesti). Odgovaraju a emocionalna ekspresija ± radi se o ekspresiji emocija u trenutku kad su izazvane, suprotnost tome je pomaknuta agresija. Autenti nost bivanja ± iskrenost, do ivljavanje sebe u harmoniji sa svijetom, povjerenje da imamo pravo biti svoji, jedinstveni, da negdje imamo svoje mjesto. Spontanost ± pristupanje novim situacijama bez prethodnog planiranja odgovora ± to zna i ivjeti sada i ovdje (ge talt terapija) ± kao i nevezanost za pro lost i nefantaziranje o budu nosti. Problem je ako se vizionira o budu nosti ± a zanemaruje sada njost. Smisao za humor Prihva anje i no enje stresom ± uklju uje samoljubljenje, altruizam, autenti nost.

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(4)

Za zrelu ljubav je bitno da se u prvom iskustvu ljubavi (to je roditeljska ljubav) do ive sve 4 dimenzije i onda e i dijete u odrasloj dobi biti spremno za zrelu ljubav

(5) (6)

8

AD4. SOCIALNA SFERA Zadaci su: (1) Pospje ivanje socijalizacije ± simpatija prema drugima i spremnost pomaganja, razvijanje osje aja lanstva, osje aj povezanosti s ostatkom ovje anstva. (2) Autonomija ± zna i oslanjanje na sebe, razvoj funkcionalne nezavisnosti, i za to je klju an razvoj pojma o sebi. (3) Otvorenost ± prema novom, spremnost za samootkrivanjem sebe prema drugim osobama, razvoj demokrati ne osobe, tj. prihva anje drugih, toleriranje nejasnih situacija, zatim kriti nost prema autoritetima; prihva anje promjena kod sebe, drugih i u okolini; otvorenost novim idejama i iskustvima; promjene se do ivljavaju kao izazovi, ali i stagnacija razvoja. Otvorenost je podloga samoobnavljanja. (4) Zreli socijalni pojam o sebi ± osobno vi enje svojih mogu nosti za uspje nu interakciju s drugima. Socijalno kompetentna osoba je zadovoljna sobom, postoji osje aj nade i poznato usmjeravanje, te osoba testira realnost i nosi se s posljedicama. Postoji uvjerenje da mo e promjeniti sebe i svijet oko sebe.

Me utim, ve i broj prethodnika humanisti kog pokreta pro li su psihoanaliti ku kolu, najpoznatiji su: Alfred Adler, Viktor Frankl, Erich Fromm, Karen Horney i Wilhelm Reich. Prema prethodnim pristupima ovjek je lutka na koncu vo ena ili nagonima ili okolinom. Psihoanaliti ka metoda nagla ava povjesnu dimenziju ovjekovog postojanja, a humanisti ka psihologija daje realniju sliku postojanja u trenutnom, konkretnom svijetu. 
DEF.: Razvoj je rezultat interakcije naslje a, okoline i

osobnosti (dominantnog sistema reagiranja kojeg je mogu e birati). Prema prista ama humanisti ke psiihologije, psihologija koja poku ava objasniti ovjeka i njegovo pona anje treba prou avati upravo njegovu specifi nu ljudsku prirodu i njegova specifi na obilje ja, dok poku aje npr. Pavlova i ruskih refleksologa da reduciraju ovjeka na refleksne trzaje, odnosno Skinnera koji ovjeka tuma i kao stroja kojeg se mo e po volji programirati, humanisti ki psiholozi smatraju potpunim proma ajem. 4 su osnovna elementa humanisti kog usmjerenja (1) Pa nja je usmjerena na na osobu koja do ivljava i njeno iskustvo; pona anje i nagon imaju sekundarno zna enje u odnosu na istu (2) Nagla avaju se distinktivna obilje ja ljudi, tj. ljudska je priroda prema koncepcijama humanisti ke psihologije sasvim jedinstvena i posebna u odnosu na prirodu svih ostalih ivih bi a, a elementi te posebnosti su npr.: svjesnost u naj irem smislu (postojanja, sebe, drugih, vremena, prostora) sloboda djelovanja i njome povezana odgovornost za to djelovanje, dinami nost i kreativnost, ideali i vrijednosti, te nja za realizacijom svojih ideala, potencijala i vlastite autonomije, te nja za smislom, te nja za autenti no u, i te nja za transcedencijom (3) U izboru problema istra ivanja zahtijeva se smislenost, tj. problemi moraju biti zna ajni za do ivljavanje i djelovanje u svijetu (a ne samo objektivno i zna .) (4) Uva ava i cijeni dostojanstvo ovjeka, te cijeni potencijale svakog ovjeka. Centar je osoba koja do ivljava sebe i u interakciji s drugima. Svaki ovjek je jedinstven pa za terapije nema recepta i pravila.

(5) U PSIHOLOGIJI TRI SU OSNOVNA PRISTUPA OVJEKU
1. PSIHOANALIZA ovjek je ro en s nizom instinktivnih poriva; seksualnih i nagonom smrti tj. agresije. Dodao je tre u dimenziju: nesvjesno te obrambene mehanizme kojima branimo ego. Psihoanaliza je oti la daleko u prou avanju u enja, ali ipak ne dovoljno daleko. ovjek je prikazan gotovo ivotinjski, negira mu se mogu nost da prevlada pro lost i ide u bolju budu nost (fatalizam).

2. BIHEVIORIZAM Znanstveno najproduktivnije podru je. S-R veza, pridonosi prou avanju procesa u enja. Kritika; radi prevelikog nagla avanja eksperimentalne tehnike, subj. podru ja su nedodirljiva. ovjek jest odre en okolinom, ali je ovjek i stvorio okolinu; bitnija je interakcija.

3. HUMANISTI KA PSIHOLOGIJA Humanisti ka psihologija predstavlja jedan noviji smjer u suvremenoj psihologiji koji se razvio u itav humaniskti i pokret u psihlogiji i predstavlja uz psihoanaliti ki i bihevioristi ki pristup "tre u snagu". 1962. godine su u SAD glavni zastupnici humanistki ke psihologije, npr. Abraham Maslow, Carl Rogers i Charlotte Bühler osnovali ³Dru tvo humanisti ke psihologije´. Ovaj pristup se javio kao izravna kritika psihoanalize i biheviorizma, dvaju vladaju ih kola koje nisu doprinjele razumijevanju zdravog i kreativnog djelovanja li nosti.

1. ovjek kao svjesno bi e: Humanisti ko shva anje ljudske prirode mo da najbolje opisuje Frommova definicija ovjeka kao " ivota svjesnog samog sebe". ovjek dakle nije kako to psihoanaliti ari tvrde uglavnom nesvjesno bi e, kontrolirano nesvjesnim mehanizmima koji su po svojoj prirodi negativni, a nije niti nekakav prazni organizam koji kao neki stroj mehani ki i pasivno reagira na vanjske podra aje, ve on posjeduje jasnu svijest o vlastitom postojanju, o svojoj pro losti i mogu nostima svoje budu nosti i mo e i zato mora svjesno djelovati i usmjeravati svoje pona anje, svoj ivot i razvoj, tj. svjesno kreirati sebe kao bi a.

9

2. ovjek kao u sr i dobro bi e: Sljede e obilje je ovog pristupa jest da ljudsku prirodu opisuje kao u sr i pozitivnu, tj. kod ovjeka ve postoje svi unutarnji preduvjeti za pozitivan, zdrav i kreativan razvoj li nosti. Svaki ovjek ima specifi ne potrebe i tendencije koje su geneti ki utemeljne, od kojih su neke karakteristi ne za cjelokupnu ljudsku vrstu, a neke jedinstvene pojedincu. Ove potrebe su po svom karakteru dobre ili neutralne, ali nikako ne zle. Pred svakog ovjeka je postavljen ivotni zadatak da aktualizira te specifi no ljudske potencijale odnosno njegova samoaktualizacija. Da bi on to postigao on mora ivjeti svojim autenti nim ivotom, tj. ivjeti s jedne strane u skladu sa op eljudskom prirodom, ali ujedno i u skladu sa svojom individualnom prirodom - izra avati individualne sposobnosti, ideale, vrijednosti i te nje. Nezadovoljenje tog ivotnog zadatka je prema ovom humanisti kom shva anju temeljni uzrok psihopatologije. 

HOLISTI KI PRISTUP

Humanisti ka psihologija ima holisti ku koncepciju li nosti. To zna i da je li nost ovjeka cjelovita, tj. predstavlja jednu integriranu cjelinu i postoji me upovezanost pojedinih aspekata razvoja. Iz toga dalje slijedi da psihologija koja eli objasniti i predvi ati pona anje i do ivljavanje ovjeka mora ga prou avati kao cjelinu, a ne istra ivati pojedinosti i izolirati pojedine funkcije koje same po sebi nemaju nikakvog zna aja za razumijevanje ljudskog pona anja. Osoba neprestano poku ava uspostaviti ravnote u, pa je pona anje nepredvidivo. U svakom trenutku ovjke djeluje i prilago ava se najbolje to mo e - sa svog stanovi ta. Zato je bitno - kako osoba interpretira svoju okolini. U Adlerijanskoj teoriji - naglasak na individualnom stilu ivota, karakteristi nom na inu reagiranja na osnovi vrednovanja sebe i drugih.

3. ovjek kao slobodno ili autonomno bi e: Daljnja temeljnja pretpostavka humaniski e psihologije je da je ovjek upravo zbog svoje svijesnosti slobodno bi e, pa zato sam odgovoran za svoju vlastitu sudbinu i za razvoj samoga sebe. To da je ovjek slobodan zna i da on ima potencijal da donosi svjesne i slobodne odluke o svom na inu ivota i na inu pona anja i da sam svjesno usmjeruje svoj razvoj, i to nezavisno od bilo ega. Humanisti ka psihologija ne idealiziara ovdje ovjeka kao potpuno nezavisnog od okolinskih utjecaja odnosno nesvjesnih utjecaja, ali ona nagla ava da on u odre enoj mjeri mo e svjesno re i NE svim tim utjecajima i na nov i druga iji na in realizirati svoju osobu od onoga "kakvog ga je okolina napravila" ili "kakvoga bi ga htjela imati" odnosno " emu ga tjeraju nagoni". Zapravo jedan od razvojnih ciljeva ovjeka i klju ni element zdrave ili zrele li nosti je upravo autonomija, tj. svjesno, racionalno i odgovorno vladanje sobom, nezavisno od prija njih iskustava, nezavisno od socijalnih zahtijeva, nezavisno od nagonskih tendencija. 

VA NOST SUBJEKTIVNOS TI

Dakle, temeljo obilje je ljudske egizstencije je njeg ova svjesnost, pa tako je za humanisti ke psihologe upravo sve ono to pojedinac svjesno do ivljava primarni i jedino relevantan predmet istra ivanja psihologije kao znanosti. Zadatak psihogije je da prou ava ono subjektivno iskustvo pojedinca i da prou ava zna enje koje ti subjektivni do ivljaji imaju za pojedinca. Rogers sadr aj svijesti naziva fenomenalnim poljem svijetom i to polje je potpuno subjektivno, konstruirano samog ovjeka. Odbacuje se dakle istra ivanje nekakve pojedinca zapravo nepostoje e "objektivne" realnosti, ve prou ava ona psiholo ka, subjektivna realnost. ili od za se

4. Intencionalnost ljudske prirode ± ovjek nije reaktivno bi e, ve je usmjeren prema nekim svjesnim dugoro nim ciljevima. Bühler navodi 5 faza ciljne usmjerenosti:

(1) (2)

DJETINSTVO (do 15. god.) ± ovdje ivotni ciljevi nisu odre eni, i budu nost je neodre ena. ADOLESCENCIJA I RANA ZRELA DOB (15, - 25. god.) ± ³ ovjek je vlasnik svoga ivota´ i prvi put analizira dotada nja iskustva te razmi lja o potrebama i potencijalima. SREDNJA ZRELA specifi nih ciljeva. DOB: odre ivanje jasnih,

IDIOGRAFSKI PRISTUP - Humanisti ke teorije su prvenstvneno personolo ke teorije, tj. poku avaju objasniti li nost svakog pojedinca. Cilj je dakle obja njenje i razumijevanje pojedinca u njegovoj posebnosti i razli itosti od drugih osoba, a ne odre ivanje zajedni kih obilje ja koja su zajedni ka svim ljudima. Pojedinac se ne uspore uje sa nekakvim populacijskim obilje jima ili normama jer jednostavno ne postoji nikakav apstraktan "prosje an" ovjek, ve je svaki pojedinac jedinstven. - percepcija FENOMENOLO KA METODA (interpretacija) sitacije, osobe i dru tva. Fenomenologija je filozofija o svijesti. Osnovna postavka fenomenologije je da svijest nije apsolutna, ve je uvijek intencionalno odre ena usmjereno u prema nekom predmetu. Svijest je uvijek svijest o ne emu. To ukazuje da se fenomenolo ka analiza ne mo e ograni iti na ³svijest´ kao takvu, ve mora uzeti u obzir i objekt na koji je svijest usmjerena. Ono to je bitno kod toga je da je svijest naravno u potpunosti odre ena kapacitetima sujekta i subjektivna je, pa tako oblik i na in do ivljavanja objektivne stvarnosti predstavljaju ustvari refleksiju kapaciteta i funkcioniranja svijesti subjekta, i ne prikazuju stvarnost kao takvu.

(3) (4) (5)

KASNA ZRELA DOB (45-65): pregled i evaluacija pro losti i revidiranje planova za budu nost STAROST: slabljenje usmjerenosti na postizanje ciljeva.

10

i ne treba na e savjete i prodike. ka jasnim ciljevima i boljoj integraciji. preuzimanjem odgovornosti i biranja (1) BIOLO KI RAZVOJ u prvih 25 godina.posjeduje jedinstven set ciljeva svatko nastoji biti zna ajan na svoj na in treba pomo i svakome da se razvija u skladu s svojim specifi nostima Dalje se smatra da je va no upoznati dje je potrebe (a to su u skladu sa Maslovljevom teorijom): SMJER I FAZE RAZVOJA (1) (2) (3) (4) (5) potreba biti voljen i bezuvjetno prihva en potreba za sigurnos u potreba za pripadanjem potreba za uva eno u (po tovanjem) potreba za nezavisno u.postoji intrinzi no znanje to je dobro.tijekom djetinstva postepen rast samoaktualizacije. PSIHOLO KI RAZVOJ . PRIRODA SELFA PRAKTI NI RAD S DJECOM ± treba biti u skladu sa Integracija id-a. Ako dolazi do konflikta izme u integrit eta i socijalizacija onda dolazi do boli i raznih simptoma. a ne nekakve fizikalne 11 . Da bi to mogli posti i i roditelji se moraju razvijati dalje i biti slobodni. Humanisti ne daju recepte za odgoj budu i da je zrela osoba zapravo osoba za sebe.opisuje se konflikt socijalizacije i integracije. Va no je otkriti deprivacije i potaknuti konkretne programe njihova prevladavanja. povjerenje u sebe da ³izdr imo´ ono to dijete mo e samo. Ovo podupire i iskustvo iz kole Summerhill. No. Roditelji za svoje dijete najbolje ine ako ne ine ni ta tj. ve njihovu podlogu (koji su skriveni motivi odstupaju eg pona anja). pa je za svaku osobu dobro ne to drugo. LJUDSKE POTREBE (po Maslowu) Demokratsko i liberalno ³odgajanje´ djeteta: Bitan je a) potrebe nedostataka (zadovoljenjem slabe) b) potrebe rada ili samoaktualizacije (zadovolj. tu je bitno ne tretirati samo simptome. ciljevima i usmjereno u ne im to se smatra vrijednim.: (1) (2) (3) (4) svako ljudsko bi e je vrijedno svatko je jedinstven . a to su npr. a to lo e Intrizni na krivnja = odstupanje od vlastitih cijeva i vrijednosti na elima humanisti ke etike. Psihologija je znanost o okoline. ne treba stajati djetetu na putu da se samo otkriva. dijete treba razviti i vlastiti integritet. esencijalni self kroz sazrijevanje Sinergija kompozitnih elelmenata li nosti Prihva aju Freudove razine svjesnosti. i na to ga treba i poticati. KNJIGA" Va e kompetentno dijete" . ima prekretnicu sa 15 godina . ali nesvijesno sadr i i pozitivne elemente. povla enje) psiholo ki poreme aji tite dijete od zahtijeva okoline kojima nije odraslo i od preuzimanja odgovornosti. uz socijalizaciju. ovjeku. kad se ovjek ne sili i ne savjetuje stalno. Adolescencija je period porasta svijesnosti i traganja za vrijsdnostima. Najve a potpora ovome je iz terapije. ega i superega u kompatibilnu cjelinu. dijete je bi e u procesu rasta i razv oja.pojavom reproduktirnih sposobnosti. korijeni kreativnosti i dobrote Savijest ima geneti ku podlogu . Tokom razvoja.horizontalna komunikacija roditelj-dijete. Roditelji svoju djecu ne smiju vidjeti kao cilj tj. ve kad se pusti da bude slobodan neurotizam se smanjuje i osobe postaju slobodnije.doprinos ovje anstvu. U osnovi ovoga je prihva anje bez uvjeta ± puno povjerenje u djetetove sposobnosti. Nezadovoljene potrebe bol pojavljuju se simptomi: signali (agresija. razumijevanje svijeta i svrhe ivota demokratski proces poticanja razvoja . (2) Zanemarivanje tih potreba ometa djetetov razvoj. rasti) HIJERARHIJA POTREBA: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fiziolo ke potrebe Potreba za sigurno u Potreba za pripadanjem i ljubavlju (to je klju no u adolescenciji) Potreba za uva eno u (po tovanjem svoga ³ja´) Potreba za samoaktualizacijom Estetske potrebe .

Inteligencija i odre eni potencijali mogu se kreirati. vrhunska iskustva. sposobnost prihva anja sebe. otvorenost iskustvima Otvorenost ka iskustvima se odnosi na sva iskustva bila ona u skladu s na im stavovima ili ne. Ovo do ivljavaju svi ljudi. Ako nemamo ovu idealnu sliku javlja se stagnacija i neproduktivnost. bliski interpersonalni odnosi efikasna percepcija realnosti. postoji ne to mo no. te prihva aju sebe (sprijateljuju se sa svojim kompetentnim ³ja´). ivot i vlastitu sudbinu. 12 . 3. ne mora se postavljati cilj postizanja prosjeka. Priroda ovjeka je dalikatna i osjetljiva. samopouzdanje.) C. sposobnost no enja s anksiozno u. Ako pou avamo sve u enike na autoritativan na in oni postaju pasivni i daju odgovore na ve dasvno odgovorena pitanja p bila bi bolja individualizirana nastava. 5. spremnost da se slu aju i opa aju drugi. ali ona mo e biti zako ena ranim iskustvima ili samim stavom ovjeka. uvijek te i ka samoaktualizaciji. Rogers: osoba najbolje zna to joj treba. Osobine proaktivne osobe su 1. Treba tragati i pro iriti definiciju adekvatne osobe koja e pomo i onima koji su roditelji djece. savr eno. 1. Pitanje koje si moramo postaviti je ³ ivim li na na in na koji se najbolje izra avam´ 4. te da ih uva avamo kao razli ite od nas ali jednako vrijedne 7. da se ide naprijed a ne da se bude okovan onim pro lim i sada njim. Ako smo to ve do ivjeli. Ljudi imaju uro enu dozu proaktivnosti. MODELI I PROCESI RAZ VOJA SAVR ENIJE 3. ± osoba se oslanja na sebe i svoje odluke a pritom ne teti drugima 6. Bolest kod ovjeka ima i pozitivnu funkciju radi toga to nam ukazuje da je ne to potrebno mijenjati. i izanalizirao je njihove osobine. spremnost za nastavak rada na osobnom razvoju Preuzima odgovornost za u enje. i svaki terapeut se treba prilagoditi svakom pacijentu posebno (u potpunosti djeluju a osoba). Do nje se dolazi te ko i mukotrpno. 3. osobe 1. iznova se odu evljavamo pa i obi nim sitnicama. tad se lak e mijenjamo i usavr avamo 3. pozitivan pojam o sebi 4. Svi ljudi ro eni su sa potencijalno samoaktualiziranom osobno u. Vodi do intelektualnog i emocionalnog previranja budu i da svijet ne trpi kreativnost. idealizacija Slika nas samih boljih i druga ijih od nas trenutno. Samo ako prema ne emu imamo pozitivan ili negativan odnos onda nam to ne to zna i u ivotu.) Maslow: SAMOAKTUALIZIRANA OS OBA. emu e te iti tj. frustracija. ± osoba vidi smisao svog postojanja 2. sa puno neizvjesnosti. Analizirao je osobe koje su bile psihi ki zdrave. samoaktualizirana osoba 2. te postavio ideale savr enstva. preplavljenost bla enstvom i emocijama koje se ne mogu opisati rije ima. ³ ovjek ivi umjesto da bude ivljen´. 3. spremni prihvatiti iskustva OSOBE 1. i le erniji odnos prema njoj 2. a ona ide prema ostvarenju sebe u realisti nim ciljevima. Combo: ADEKVATNA I ODGOVARA JU A OSOBA Uvodi pojam ³adekvatne´ ili ³odgovaraju e´ osobe. prihva aju svoje impulse bez puno prethodnog razmi ljanja. Sposobnost suo avanja s izazovima i adaptacija. 4. samotransformacija: pozitivan pogled na sebe 4. prilago ena svakom pojedinom u eniku. oslanjanje na sebe a ne na o ekivanje i odluke drugih. Da bismo postavili realne ciljeve dobro je poznavati karakteristike superzdravih osoba. postojanja 5. nezavisnost od kulture i okoline. drugih i prirode Kao unutra nja snaga i integritet. estetski pogled na ivot ovjek ne mo e imati neutralan pogled na svijet. a samoaktualizirani puno e e. demokratska karakterna struktura. kreativnost Osoba koja stalno te i individualnosti i ostvarenju sebe. sloboda za samoodlu ivanje ± otvorenost prema novim iskustvima. daje nam snagu i volju da to opet do ivimo. deprivacije. i ne znamo to je razlog tom osje aju. autonomnost. ja e od vlastitog selfa Ovo je do sada najpotpunija vizija samoaktualizirane osobe iako je ra ena samo na temelju prou avanja A. 2. 2. Bonner: PROAKTIVNA OSOBA Proaktivan. Ovo mo emo samo ako smo sigurni u sebe. Podloga te idealizacije je poznavanje sebe. Klju no je ja anje individualnosti i prihva anje toga. pa bi bilo potrebno odrediti samoaktualiziranu osobu i u drugim kulturama. terbamo biti sretni ve radi samog vl. 8. posve enje. kontinuirana svje ina do ivljavanja.) H. Nedostatak svih ovih teorija je to su ra ene na temelju zapadnih kultura. i one mogu biti ciljevi obrazovanja: 1. Svi ljudi trebaju ivotne ciljeve (razvojni period). Maslowa.) A. Do uvida u karakteristike samoaktualizirane osobe do ao je promatraju i svoje klijente te je uo io da su nakon terapije klijenti. 8 je osobina s amoakt. kako i i jer ljudi mogu puno vi e posti i no to sanjaju.

je neizbje ivo jer je utemeljeno u genima ovjeka i da ono nestaje kad dijete pre e u vi u 13 . Razlikujemo dakle tri skupine uzroka razvoja: (1) Fromm: produktivna usmjerenost. Ovdje je bitan senzorni razvoj i razvoj senzomotornih vje tina. izbor (6) Buber. afirmacija kreativnosti (5) Tillich. tj. G. Hall pretpostavlja 4 razvojna stadija koja korespondiraju 4 razvojna stadija ljudske vrste. (4) Od 12. teorije se razlikuju po tome koju skupinu uzroka smatraju kao najva nijom za razvoj. godine: na tom stadiju razvoja djeca rekapituliraju ivotinjski stadij i gdje je mentalni razvoj vrlo primitivan. On kre e od Darwinove evolucijske teorije i razvija rekapitulacijsku teoriju razvoja. Hall je vjerovao da svaki ovjek prolazi kroz iste etri faze kroz koje je pro lo itavo ovje anstvo. pona anje adolescenata je odre eno biopsihosocijalnim faktorima. ali ipak je bitno znati svoju granicu. (1) Od ro enja do 4. ivi ³dnevnu dosadnu rutinu´. (3) Sullivan. (3) 6. ± 25. to na percepcija ljudi p vi enje drugih kakvi ona zaista jesu (4) Rang.1. Prema Hullu je za dje ji razvoj je u ovoj fazi povoljan rutinski dril ± pogotovo za u enje jezika i matematike. ± 12. kao i da su uzroci tih promjena biolo ki.n. Adolescencija je novo ro enje. koji je u pravilu skokovit. Prema Hullu je adolescencija jedini period u kojem ljudska vrsta mo e posti i evolucijski napredak. Ljudski razvoj uglavnom ovisi o tome to se zbiva u njegovoj okolini. Ovaj period korespondira sa ljudskim razvojem i povjesti posljednih 2000 godina. Psiholo ki uzroci. Stanley Hall (1844-1924) je poznat kao otac psihologije adolescencije. JO NEKOLIKO AUTORA: (6) TEORIJE ADOLESCENCIJE Sve teorije prihva aju injenicu da se ljudi s vremenom mijenjaju. pojam socijal. Na ivot je stalno pribli avanje i pretakanje granica sebe i drugih. psiholo ki i socijalni. osje ati sebe kao individuu (1) (2) Biolo ki uzroci. godine: ovaj stadij korespondira razdoblju poljoprivredni tva oko 5000 p. To je period kad djeca postanu spremna se disciplinirati i sustavno vje bati. godine: Period bure i stresa. godine: Period lova i ribolova. (2) Od 4. (2) Adler. pri emu ve ina ljudi stagnira na tre oj fazi ± tj. ± 8. pojam ³ja-ti´ odnosa. Na primjer. Potrebno je izostaviti socijalnu usporedbu.e. Socijalni izroci. to uglavnom ovisi o tome kako u globalu shava aju ljudsku prirodu. Stanley Hall (BIOpsihosocijalna) G. Tako er je vjerovao da je cjelokupan razvoj determiniran na im genima te da se odvija prema jednom univerzalnom i nepromjenjivom obrascu. gdje dje aci koriste igra ke oru ja i istra uju spilje i skrovi ta. Geni su klju ni faktor za na razvoj. Okolina je za razvoj manje va na. interesa i osje aja. promjene se ne de avaju skokovito ve je razvoj kontinuiran. Govorni razvoj i razvoj socijalnih interakcija se jako ubrza kao to se to desilo i za vrijeme nomadskog razdoblja ovjeka. Hall je smatrao da socijalno neprihvatljivo pona anje djece poput tu njava i kra e. prihva anje odgovornosti za svoje pona anje tj. gdje se pojavljuju vi i i ljudskiji oblici funkcioniranja. U temelju na eg ivotnog razvoja le e promjene u li onosti i/ili kognitivnom funkcioniranju. Me utim. Zbog velikog broja zbivanja u ivotu. Bitno je postaviti adolescente u bogatu okolinu to e dovesti do pobolj enja njihovog genetskog materijala te e njihova djeca nasljediti taj oboga en materijal. Blizak je pragmatizmu jer tra i da se samoaktualizaciju izrazi i u djelovanju na dobrobit zajednice. (3) Od 8.

seksualnih konflikata i protivljenja ustaljenim normama postavljena je od Hulla. Sigmund Freud (BIOPSIHOsocijalna) A) TRI RAZINE SVIJES TI: Freud je li nost usporedio sa ledenom santom koja pliva na vodi. On je smatrao da to ima adaptacijski zna ajno. EGO i SUPEREGO prostiru se kroz sve tri razine svijesti. Nesvijesno se manifestira u svakodnevnom ivotu u tom smislu da upravlja. ³kontradiktorne tendencije´ u adolescenciji ± do ivljaj sna nih promjena raspolo enja. Kad steknu povjerenje u kontrolu manje su strogi i asketizam nestaje.je najdublja razina ljudskoga uma.2. Mala veselja npr. Tako er. (2) Asketizam: samoporicanje. tj. a samo mali dio jednog i drugog ini svijest pojedinca kao to je mali dio lociran u nesvijes nom. Najve i dio ega i superega smje ten je u podru ju podsvijesnog. lak e im je pri ati nego se upustiti u neke interakcije.(nad ja) NA ELO: ugoda realnost ideali a STRUKTURALNA KONCEPCIJA LI NOSTI Te tri strukture nisu neke zasebne strukture u li nosti koje imaju svaka za sebe nezavisnu egzistenciju.: (1) Intelektualizacija: prevo enje seksualnih impulsa u apstraktno mi ljenje (rasprave). b) nesvijesno znanje : obuhva a i one informacije koje su nisu pro le kroz na u svijest i koje nisu nau ene (ve i dio). ono) b) EGO . Freud je smatrao da postoje tri razine svijesti: 1.) PODSVIJESNO: . koja su posebno zna ajna u adolescenciji. a pojedinac na svijesn oj razini onda poku ava na i neka logi na obja njenja za to pona anje (racionalizacija). ja) c) SUPEREGO . Te ³velike varijacije´ su npr. tj. Novije spoznaje u genetici jasno proturje e shva anju da je razvoj ovjeka posljedica genetskih promjena. uspomene i pam enja koja su represirana odnosno potisnuta iz svijesti u podsvijest i to direktnim dijelovanjem samih psihi kih procesa. Dalje.(lat. Hull je ustvari poku ao nametnuti realnosti svoj evolucijski model razvoja. Podru je svjesnoga odgovara onom dijelu koji viri iznad povr ine i koji je samo desetina te ledene sante. Sve ono to je ispod povr ine (a to je najve i dio) odgovara nesvjesnom dijelu li nosti. usmjeruje i oblikuje ljudsko pona anje. ve u ranom djetinstvu. misli. Me utim. Freud je pro irio svoju koncepciju li nosti te model triju razina svijesti zamijenio novim modelom u kojem postoju tri strukture koj e zajedno ine li nost: STRUKTURA: a) ID . B) STRUKTURA LI NOST I Nakon 1920. Smatra da je to obrana. Osnovna koncepcija adolescencije kao period bure i stresa. zakidanje za neke oblike ljepote. 14 . No. podsvjesno nesvjesno 2. Ostali smatraju da je to dio potrage za identitetom. a obuhva a tri stvari: a) represirani sadr aji: to su sve one ideje. strah od gubitka kontrole nad impulsima. svijest je krat kotrajna. Hall navodi tzv.) SVIJESNO: svijest predsta vlja najvi u razinu li nosti i uklju uje sve ono to u odre e nom trenutku svjesno do ivljava mo. te je smatrala da je njezin otac previ e nagla avao svoje otkri e da seksualnost ne po inje u pubertetu. Na primjer. koja prema Hallu adolesenta ine vi e ljudskim. ID je u cijelosti uronjen i sadr an u podru ju nesvij esnog i on ini najve i dio tog podru ja. Tako er je smatrao da adolescentska ³nemoralnost´ (tj.razvojnu fazu.) NESVIJESNO: . odre ene snage koje djeluju. prolazna i nepre-kidno se mijenja.: y Eenergija i entuzijazam nasuprot indiferentnosti i dosade y Veselje nasuprot utu enosti i melankoliji y Ta tina i hvalisavost nasuprot poniznosti i plahosti y Osjetljivost nasuprot be utnosti y Nje nost nasuprot grubosti Danas se njegova teorija smatra zanimljivom. ve su to oznake za odre ene psiholo ke procese unutar li nosti. Hull je svoju teoriju bazirao samo na pripadnicima jedne (sjeverno ameri ke) kulture ± te je pogre no zaklju io da razvoj slijedi uniforman obrazac. 3. me ukulturalna istra ivanja su pokazala da postoje velike razlike u razvoju. konzumiranje omiljene hrane ± samoka njavanje ime izgra uju povjerenje da se mogu kontrolirati i kod drugih stvari p prelaz na druge oblike prehrane. i c) predverbalna iskustva: iskustva koja ne mo emo verbalizirati. TOPOGRAFIJA LI NOSTI svjesno Anna Freud (1985-1982) se posebno zanimala za adolescenciju. ali neto nom. Osim toga. to svjesno iskustvo samo je malen dio mentalnog ivota i predstavlja iskrivljenu sliku koja je nastala kroz procese selekcioniranja i za titnog odabira-nja sadr aja iz unutarnjeg i vanjskog svijeta. Zato se podsvjesno jo naziva i = dostupnim pam enjem.je onaj dio li nosti koji u odre enom trenutku nije dostupan pam enju. Problemi koji nastaju usljed tih unutra njih konflikata esto vode do regresije adolescenata u ranije faze razvoja.(lat. pokazalo se da u odre enim kulturama adolescencija uop e nije razdoblje ³bure i stresa´. DOPRINOSI ANNE FREUD 6. Iz toga se vidi da su ego i superego ve im svojim dijelom izvan svijesti negoli u svijesti. da je univerzalan i genetski determiniran. ali koji to mo e postati u bilo kojem drugom asu. Ona smatra da je klju na zada a adolescenta uspostavljanje ravnote e izme u superega i ida jer ona se sa po etkom puberteta ponovno naru ava. masturbacija) prolazi kad adolescent napreduje u vi u fazu. Anna Freud je uvela dva nova obrambena mehanizma.

 DOPRINOSI PETERA BLO SA Peter Blos je vjerojatno najpoznatiji od novijih psihoanaliti ara. tj. 3) Srednja adolescencija (prava adolescencija) Ulaskom u srednju adolescenciju. ova rana prijateljstva uklju uju eksperimentiranje sa seksualnosti. ali ono je prvenstveno na in obrane ega od zastra uju ih promjena samopojmanja (self-koncepta) koja se zbivaju u to vrijeme. mlada osoba ima vi e samopo tovanja i jasnije formiran identitet. adolescenti imaju tendeciju pona ati se ³narcisti ki´. interesiraju se samo za sebe. Tako er. bira neku osobu prema kojo usmjerava ljubav koju je prije usmjeravao prema roditeljima. On kritizira Freuda zbog prevelikog nagla avanja nesvjesnog. te dalje smatra da su promjene u odnosima sa drugima zna ajnije od fiziolo kih promjena (kao to je razvoj sekualnog sistema). za svoje misli i izgled i reagiraju vrlo defanzivno na kritiku. Zbog intenziteta tih novih odnosa. Ta nova emocionalna veza omogu ava stvaranje nezavisnosti i zrelosti. ida i seksualnosti. U nekim slu ajevima. Blos navodi pet faza adolescencije: 1) Predadolescencija Ovdje se stvara ego-ideal koji regulira pona anje tako da postavlja ciljeve i aspiracije koje kada su dostignute izazivaju u pojedincu osje aje ponosa i vlastite vrijednosti. mladi preispituju ideale i vrijednosti. Adolescent pronalazi neki osobni ideal i to izvan sfere vlasite obitelji. 2) Rana adolescencija Mladi adolescenti po inju uspostavljati bliske odnose sa vr njacima istog spola. 4) Kasna adolescencija Sa dostizanjem kasne adolescencije. tj. Po to se nagla ava zna aj ega i razvoj pojma o sebi (selfa) ovaj se pristup naziva i psihologija ega. To je zato jer u ovoj fazi im je izrazito va no kakav dojam imaju drugi o njima. po inju se uspostavljati odnosi sa vr njacima suprotnog spola. tj. to dovodi do reogzacije selfa (svog pojam o sebi) i tako dolaze do zrelijeg shva anja svog imagea. 5) Postadolescencija Osoba je razvila osje aj vlastite osobnosti i uspostavila svoje ivtne ciljeve. 15 .

ipak je od velikog 6. Dva poznata antropologa. M. Na primjer. tj. Ruth Benedict pak navodi da o kulturi ovisi ho e li razvoj biti kontinuiran ili diskontinuiran.3. seksualnost) onda e do i do stresa i bure. razvoj nije skokovit. onda na odraslima i odgovornost da budu ³dobri´ modeli pona anjem poka u koja pona anja Temeljne postavke su sljede e: (1) im odrasli ka u da bi odrasli ine. Ruth Benedict & Margret Mead (Biopsiho SOCIJALNA) Ove teorije proiza le su iz antropolo kog pristupa. tj. Pretpostavlja da su razvoj i pona anje kulturalno odre eni to je proiza lo iz me ukulturalnih istra ivanja. Havighurst uvodi jedan novi pojam tj. ve te e kontinuirano. a ako je taj aspekt normalno tretiran (djeca u e o seksu od odraslih) ± onda taj aspekt ne e biti problem i ne e biti istaknut. smatra se da se razvoj ne mo e tuma iti samo biolo ki. 6. U adolescenciji su najrelevantnije potrebe za pripadanjem i po tovanjem svoga ja (3. Abraham Maslow (BIOPSIHOSOCIJALNA) Maslow se prvenstveno bavio razvojem potreba poredanih u hijerarhijsku strukturu. Na alost u itelji i roditelji eto previde te potrebe adolescenata i previ e izvr avaju pritisak za da se mladi samoaktualiziraju adolescenta.zna i da adolescenti ne ine ono to trebali initi. Ukoliko dru tvo isti e razvoj pojedine aspekte razvoja (npr. (1) Prihva anje svoga tijela i mu ke odnosno enske uloge (2) Stvaranje novih odnosa s vr njacima oba spola (3) Postizanje emocionalne nezavinosti o roditeljima i drugim osobama (4) Postizanje ekonomske sigurnosti i nezavisnosti (5) Izbor i priprema za neko zanimanje (6) Razvoj intelektualnih vje tina i pojmova nu nih za gra ansku kompetentnost (7) Te nja ka pona anja i postizanje dru tveno odgovornog (8) Priprema za bra ni i obiteljski ivot (9) Izgradnja promi ljenih vrijednosti u odgovaraju im znanstvenom slikom svijeta skladu s (1) (2) (3) Podru je seksualnih uloga Podru je razvoja odgovornosti (od neodgovornosti prema putpunoj odgovornosti) Podru je dominacije (razvoj od submisivnosti prema nezavisnosti) Istra ivanja potvr uju uglavnom postavke Havighurstove teorije. Bitan je proces u enja po modelu. Ako su te roditeljima le i velika mladima. esto nije toliko skokovit kao u SAD. Ukratko re eno to 16 .5. Ona je specifici rala tri osnovna podru ja koja u kojima se adolescenti razli ito ovisno o kulturi: 6. potkrepljivanje i kulturalno ohrabrenje). Mead tako nalazi da su bura i stres adolescencije odraz stava dru tva prema pubertetu. pri emu je vi e pa nje posvetio potrebama rasta. Razvoj se odvija kroz u enje ( ire shva eno) u socijalnoj okolini. Radi se o jednom kontinuiranom razvoju (u enje). Razvoj ne odvija se po nekom odre enom slijedu od ni eg ka vi em ve su mogu e i regresije. Robert Havighurst (BioPSIHOSOCIJALNA) R. Ruth Benedict (1887-1948) i Marget Mead (1901-1978) smatraju da pona anje pojedinca u velikoj mjeri ovisi o kulturalnom kontekstu u kojem je on odrastao. razvojne zadatke. (2) (3) 6. U primitivnijim kulturama proces razvoja od djeteta prema odraslome. Klju na obja njenja proizlaze iz u enja u interakciji s okolinom. kao i svi drugi oblici socijalnog pona anja. i da je adolescentsko pon a anje ovisno o standardima kulture. Za adolescenciju navodi devet razvojnih zadataka. On pretpostavlja da svaki ivotni period sa sobom nosi odre ene razvojne zadatke.6. 10-godi njaci u nekim kulturama seksualno su mnogo aktivniji od onih u SAD. te da svojim su dobra i po eljna. ve ine ono to vide da postavke to ne. Iako je malo vjerojatno da e mlada osoba ve u adolescenciji dosti i svoju potpunu samoaktualizaciju. i 4. Po to p ostoje toliko velike razlike u pona anju i razvoju u razli itim kulturama. Albert Bandura ² socijalno u enje (Biopsiho SOCIJALNA) Albert Bandura nagla ava ulogu socijalnih podra aja iz okoline i u enje po modelu.4. razina). u enje na temelju opa anja pona anja modela i posljedica koje to pona anja ima za model (npr.

Kontakt sa okolinom mo e za pojedinca biti zadovoljavaju e iskustvo.) POZ. NA ELO EPIGENEZE Razvoj svake li nosti prolazi kroz odre ene faze. Ako mladi ovjek nije siguran da je njegova slika o samome sebi kompatibilna sa slikom koju o njemu ima njegova socijalna okolina. ali i frustriraju e. tada li nost posti e svoj puni razvoj i svoju punu zrelost. li nost razviti osobine koje su negativne (nepovjerenje. osobita li nost. Erikson je jedan od najutjecajnijih suvremenih teoreti ar adolescencije. U idealnom slu aju. Krize u pojedinim stadijima nastaju kao posljedica dvaju faktora: a) fiziolo ke maturacije organizma i b) socijalnih zahtjeva koje okolina postavalja pojedincu. Na koji na in e se kriza rje i ti ovisi uglavanom o kontaktima i iskustvima koje imamo sa okolinom. Osnovni zadatak adolescenata je formiranje identiteta. Ako se kriza lo e rije i ili se rije i samo djelomi no. osobni identitet pojedinca ne e biti formiran. Kad se svi stadiji u razvoju li nosti pojave u to optimalno vrijeme i ako se rije e na pozitivan na in. moramo im objasniti da se to mo e posti i samo ako okrenu svoj pogled od njih samih i svojih potreba i okrenu se prema ivotu za op e dobro. niti e njegova li nost biti jedinstvena. Eric Erikson (BioPSIHOSOCIJALNA) E. osoba u stanju identiteta nema uop e nikakvih unutra njih konflikata. uspje no rje enje koflikta u jednom periodu ne garantira da e se i sljede a kriza uspje no rje iti (iako to poma e). posebno i jedinstveno. konflikti u li nosti nastaju zbog nesukladnih (suprotnih) iskustava koje pojedinac ima u odnosu prema svojoj okolini. koje ote avaju daljnji razvoj i koji je usporen i neadekvatan. To je zahtijev za ³vanjskom isto om i kontinuitetom´. Osnovni uzrok tome je neprepoznavanje ili ignoriranje njegove unutarnje identi nosti od njegove okoline. (3) Tre i uvjet za formiranje identiteta je ³ rast ili akumulacija pouzdanja´ u sukladnost njegove percepcije samoga sebe i percepcije od drugih. Omogu avanje teenagerima da sudjeluju u volonterskim grupama kao to su npr. Ako elimo pomo i mladim ljudima da te e ispunjenju sebe i da iskoriste svoje mogu nosti i kapacitete. po Eriksonu. Takva li nost je potpuno funkcioniraju a.konfuzija uloga (12. ambivalentno. kojih ima osam. pojedinac iz nje izlazi kao samostalna.7. godina). njegove ideje nalaze svoje izvore u intenzivnim studijama historiskih osoba kao to su Martin Luther King i Mahatma Gandhi. li nost koja je razli ita od svih ostalih i koja je cjelovita.) NEG. Za formiranje vlasatitog identiteta va na su tri elementa ili uvjeta: 6. moramo ih podu iti da se samoaktualizacija esto realizira kroz slu enje drugima.zna aja da put u tom smjeru krene ve u to doba. razli iti aspekti samopojmanja ( self-imagea) su u sukladnom odnosu jedni s drugima. Takvo negativno rje enje dovodi do toga da pojedinac nema ili ne zna koja je njegova uloga u ivotu i u nekoj dru tvenoj zajednici. Konkretno. o ajanje. treba se uklju iti u dru tvo i na i u njemu svoje mjesto i svoju ulogu. Organiziranje ili vo enje humanitarnih organizacija je drugi na in kako mogu do i do takvog iskustva. Takva vjernost omogu ava mladima da trajno prihva aju i da se pridr avaju socijalnih normi. pojavit e se i razviti kod pojedinca sumnje. tj. (1) Pojedinac sebe mora do ivljavati kao istu osobu u razli itim vremenima. 2. a to zna i da kod takvih pojedinaca postoji difuzija uloga ili konfuzija identiteta. To je ivotno razdoblje u kojem pojedinac eli utvrditi to je i kakav je.: Ako se kriza rje i na pozitivan na in onda e se u li nosti pojaviti nove pozitivne komponente. (2) Drugi je zahtijev da socijalna okolina priznaje i percipira pojedinca kao istog u razli itim situacijama i vremenima. a naj e e je i jedno i drugo. grupe koje poma u bolni kom osoblju oko njege bolesnih i na neki na in o te enih osoba. Ti su stadiji univerzalni i vrijede za sve ljude neovisno u kakvoj okolini rastu i razvijaju se. pojedinac ne e znati tko je on i to je on. Ako se ova kriza identiteta pozitivno rije i. Erikson je uveo pojam ³kriza identiteta´. tzv. Budu i da su ti periodi geneti ki determinirani svaki od njih se javlja u sasvim odre eno i optimalno vrijeme. koje e olak ati daljni razvoj. Adolescent treba postati jedinstveno. Pojedinac u toj dobi postaje svjestan svojih individualnih obilje ja. Posebnu ulogu i va nost za pojedinca ima i odabiranje budu eg zanimanja. Svaki period vezan je uz odre enu vrstu krize koja predstavlja okreti te u razvoju li nosti. je dobar po etak. bilo nasljednih. VRLINE. Erikson smatra da je identitet stanje prema kojem treba te iti. Prema njemu ljudski je razvoj posljedica interakcije gena i okoline. Me utim. i sl). etike i ideologije koju je usvojio. sram. Izme u ostalog. ve se negativni efekti manifestiraju i u drugim fazama razvoja. ali koris ti ga na svoj. Ta se korespondencija mora dugo i temeljito provjeravati prije negoli pojedinac postane siguran da izme u vlastite percepcije sebe i socijalne percepcije postoji sklad. Zbog toga se u djetetu razvijaju ambivalnentni ili konfliktni osje aji prema razli itim djelovima okoline. Nerje ene krize ne ostaju zna i bez posljedica. Objavio je knjigu ³ Childhood and Society´ (1963) u kojoj na vrlo osjetljiv i ponekad poetski na in opisuje ljudski ivot.: Ako se kriza pak ne rije i (adekvatno) onda e 17 . Na osnovi uspje no rije ene krize identiteta razvija se vrlina vjernosti. Ako mladima stvarno elimo pomo i da do u do samoispunjenja. konfuzija i apatija u odnosu na osje aj identiteta. Svaka kriza mo e se razrje iti na pozitivan ili negativan na in odnosno uop e ne rje iti. pravila. bilo ste enih. Na to ga prisiljava i dru tvo koje o ekuje da on postane njegov punopravan lan. Kad nema tako 1.-20. Kao dodatak op em shva anju identiteta kao ³op a slika koju imamo o sebi´. institucija. koja je. Pojedinac u tom ivotnom razdoblju mora prema tome donijeti vrlo va ne odluke koje za njega imaju vrlo dalekose ne posljedice. osnovna tekovina tog razvojnog perioda. ³Vjernost je sposobnost da se odr i slobodno obe ana lojalnost usprkos neminovnim kontradikcijama u sustavima vrijednosti. To je zahtijev ili uvjet ³ unutarnje isto e´. specifi an na in. posebno i osobito ljudsko bi e i kao takvo. Peta kriza: identitet . Ako je netku u stanju identiteta.

18 . iako seksualno zreli. biti sam. ve se radi o svakida njim nebitnim stvarima. opet.formirane vrline. heteroseksualni odnosi. Pri tome su adolescenti ³uzrujani´ uvijek samo o jednoj stvari u isto vrijeme i ti problemi posti u svoj vrh u odre enom vremenskom razdoblju. zbog velikog broja razli itih i zna ajnih promjena i b) oni koji dr e da adolescencija nije ni ta poseban. Adolescencija nije fenomen ili/ili. ve vrlo obi an ivotni period. kada se koja tema obra uje. u razli itm periodima adolescenti se ³bave´ razli itim temama. da li su teme iste kod mladi a i djevojaka itd. odnos s roditeljima. kontrola osobnog ivota itd. adolescenti. John Coleman ovdje nudi kompromisno rje enje i naziva svoju teoriju ³fokalna teorija faza´. Bez braka nema. ne mogu postati ni bra ni partneri ni roditelji. post otak grup e DOB Dakle. No do sada nisu odgovorena neka bitna pitanja.8. kao npr. John Coleman (BioPSIHOSOCIJALNA) Razli ite teoreti are adolescencije mo emo kategorizirati u dvije ekstremne skupine: a) oni koji smatraju da je adolescencija jedan poseban period u ivotu ovjeka. to su npr. dosti e vrhunac itd. ve je period u kojima je ovjek suo en sa niz po te ko a. To traje sve dok u njima nije razvijena ta vrlina vjernosti na kojoj se zasnivaju bra ne i obiteljske veze i obaveze. prijateljstva. ali problemi oko kojih se adolescenti sva aju sa roditeljima ustvari nisu stvarno bitni i ne radi se o temeljnim ivotnim vrijednostima. 6. seksualne slobode koju u ivaju odrasli ljudi. samopoimanje. zatim intenzitet problema opada i javlja se novi problem iji intenzit se pove ava.

4.5.7. Fizi ki izgled i samopojmanje (Body image) (3) SEKSUALNI RAZVOJ 3.3. Teorije seksualnog razvoja 3.2. Zbivanje kod mladi a 2. Razlozi za ulazak u seksualne odnose 3. Zna aj ranog i kasnog fizi kog sazrijevanja 2.6.7. Klasifikacija teenagera u 4 grupe s obzirom na seksualno iskustvo 3.7.6. Izvori informacija o seksualnosti 3.7.5. Faze seksualnog razovja 3.5. Uloga socijalne okoline 3.6.2.7. Homoseksualno pona anje 3. Odnos prema prvom seksualnom iskustvu 3.3.7.2.4.2. Odnos prema braku 19 . Kulturalni skriptovi 3.7. ADOLESCENCIJA (1) UVOD (2) FIZI KI RAZVOJ 2. Uvod 3.1. Heteroseksualno pona anje 3. Menarha i menstruacija 2. Autoseksualno pona anje 3.3.1. Puberscencija 2. Promjene u pubertetu 2.1.7. Zna aj seksa i ljubavi kod mladih 3. Problemi heteroseksualnih veza 3.7.7.4.8.

Faza formalnih operacija 4.(4) KOGNITIVNI RAZVOJ 4.1.2. Adolescentski egoizam 5.4. Teorija Carrol Gilligan (6) SELF ± RAZVOJ IDENTITETA 6. Psihometrijski pristup (5) MORALNI RAZVOJ 5.1. Idealizam 5. Pristup obrade informacija 4.1. Kohlbergov model 5. Religijsko preobra enje 5. Piaget .3.3. Samoopis (7) EMOCIONALNI RAZVOJ 20 .5.2.1.1. Kritike Piagetovoj teoriji 4.2.1.1.1. Obilje ja mi ljenja u fazi formalnih opercija 4. Uvod ± self koncept 6.2.teorija kognitivnog razvoja 4.

1. Poreme aji hranjenja 9.2. Vr njaci ± self koncept i konformiranje 8. Razvojne faze u individuaciji 8.1. Shizofrenija 9. Elementi adolescentskog egocentrizma 8. Teorija me uzavisnosti 8.2.3.2.1.2.1.1.3. Uloge o eva i majci u procesu individuacije 8. Zna aj odnosa s vr njacima 8. DELIKVENCIJA 21 . Stadiji razvoja grupnog ivota 8. PROFESIONALNO OPREDJELJENJE (9) PROBLEMI U ADOLESCENCIJI 9.2. Vrste udru ivanja 8.4.1. OBITELJSKI ODNOSI 8.2.1. PSIHOPATOLOGIJA U ADOLESCENCIJI 9.1. UVOD 9.2. ODNOSI S VR NJACIMA 8.2. Depresija 9.4.1. Proces individuacije 8.6.3.2. Odnosi s roditeljima ± konflikt? 8.3.3.2.1.5.2.1.2.(8) RAZVOJ SOCIJALNIH ODNOSA 8.

siguran razvoj. Adolescencija je i period ³stresa i oluja´: 1904.(1) UVOD To je prijelazni period izme u djetinjstva i odrasle dobi. to mo e biti kreativno. te ozna ava promjene u izgledu. . dobro. i to u fizi kom izgledu. a i odvajanje iz roditeljskog doma. dok se kod primitivnih naroda to de ava kroz inicijaciju. stjecanjem spolne zrelosti (12 g). (vi i razredi o. 16 g. te dublje otvaranje sebe. g. Tri su potperioda ovisno o pitanjima koja si adolescenti postavljaju: (1) Tko sam ja kao osoba? (rana adolescencija) (2) Kako mogu povezati ono to sam odlu io da jesam sa o ekivanjima dru tva (kasna adolescencija) (3) Kako mogu biti svoj u dru tvu koje ne zadovoljava moje potrebe? ± mladena tvo (odavde proizlazi mladena ki entuzijazam za mijenjanje dru tva. U slo enim dru tvima prijelaz u adolescenciju nije to no odre en. Postoji i faza u djetinjstvu vezana uz autonomiju. te se povla e i kroz kasnije periode. i to je te e definirati. 35% valovit ili naizmjeni an razvoj bez ve ih bura. je oblik autonimije AUTONOMIJA IDENTITET POSTIGNU A PSIHOCOCIJALNI PROBL EMI Adolescencija je ³period izbora i odlu ivanja´ (3) SEX: promjena seksualnih uloga i premje tanje centra seksualnosti da bi se uskladila sa socijalnim zahtjevima (4) INTIMNOST ± stvaranje intimnih prijateljs tava. a ona podrazumijeva promjenu u tom smislu to se potreba za vezom i ovisno u ujedna uje OBITELJ VR NJACI KOLA RAD I SLOBODNO VRIJE ME Psihosocijalne teme i problemi adolsecencije: (2) AUTONOMIJA: adolescent puno vi e sam pokre e aktivnosti te puno vi e sam djeluje neovisno od drugih. Uklju uje i postizanje svijesti o svojoj jedinstvenosti i vremenskom kontinuitetu. preduvjeti za roditeljstvo i brak. ivotu (6) RAZVOJ IDENTITETA. Sve ove faze imaju svoje prete e u djetinjstvu. biolo koj zrelosti. entuzijasti no ± no ponekad je to i vrlo destruktivno. razli ito je od kulture deo kulture: socijalna zrelost ± status zrele osobe tj. kasnije. 22 . Periodizacija adolescencije: Freud: adolescent dolazi u konflikt izme u zadovoljenja svojih potreba i socijalnih ograni enja. Keniston sugerira da se adolescencija koja je prijelaz u zrelu dob naziva mladena tvo. Stanley Hall izdaje knjigu o adolescenciji kao burnom periodu: potrebno je prilagoditi se zahtjevima iz okoline i svog tijela to dovodi do bura. Radi mogu nosti biranja tj. (5) POSTIGNU E ± uspjeh i ambicije usmjeravaju se prema budu nosti. (1) ODNOS SA RODITELJIMA: u adolescenciji se javlja promjena izme u djetinje vezanosti sa roditeljima u novi vid vezanosti tipi nan za vezanost odrasle djece i roditelja. Kraj je odre en socijalnim iniocima. Lociramo ga izme u 20-30 g. samo su ovdje puno izra enije. realnosti. transfer predod be o sebi da bi prihvatili promjene u adolescenciji. jer su radi velike slobode smjernice neodre ene. Ovaj period po Eriksonu ima zna enje moratorija. situacijama. socijalnoj snala ljivosti. a 52% ³bura i oluja´. Radi prevelike slobode u adolescenciji dolazi i do vrlo velike konfuzije. Ofer i Ofer su pak pokazali da se 23% mo e svrstati u miran. tj. dru tvo daje ansu mladoj osobi da ima period u kojem e joj biti dopu teno da bi postala zdrava odrasla osoba. stambena zrelost. Po etak adolescencije odre en je biolo kim promjenama tj. na inu mi ljenja i soc. ekonomska zrelost. ve i altruizam koje ULOGE e uzeti koje VRIJEDNOSTI e kod sebe razviti Izbori su danas mnogo brojniji nego prije. nefiksiranosti uloga period adolescencije je i period koji je te ak i konfliktan.) SREDNJA ADOLESCENCIJA KASNA ADOLESCENCIJA: fakultet Klju ne promjene u adolescenciji: BIOLO KE KOGNITIVNE SOCIJALNE Konteksti adolescentskog razvoja se neke promjene i u ostalim periodima. Istra ivanja na temelju kojih se do zaklju ka o ³buri i oluji´ dolazi su istra ivanja na takvim populacijama. kognitivnom funkcioniranju.) Da li je adolescencija kontinuirana ili diskontinuiran a u odnosu na druge faze? JO O PROMJENAMA U ADOLESCENCIJI: de avaju (1) (2) (3) RANA ADOLESCENCIJA: od puberteta (12 g) do 15.

koji pak. Kad janjici po nu prizvoditi jajne stanice. Postoje izrazite individualne razlike u brzini. porast visine i te ine. kao: razvoj grudi (dojki). ali kasnije br e napreduju i kasnije zavr avaju rati. Prva menstruacija se naziva menarha. Generacijske usporedbe su pokazale da e sinovi biti oko 4 kg te i od o eva. nakon 9 g. i oni po inju lu iti spolne hormone. Adolescenti ponekad izgledaju neskladno: rastu o i pa esto postaju i kratkovidni. a koji definira biolo ke promjene koje po inju pubertetom. Bitna biolo ka promjena u pubertetu je sazrijevanje primarnih spolnih karakteristika. Oni u pubertetu djeluju i na specifi ne stanice u tijelu i uzrokuju njihov rast i promjene u izgledu. pubescere = odrasti). kod de ki mi i ne).2. nema ovulacije i oni su prili no nepravilni. Oblik krivulje rasta ovjeka zajedni ki je i drugim primatima. Gonade dalje poja avaju lu enje spolnih hormona estrogena i progesterona odnosno androgena (testisi). PROMJENE TJELESNIH OBLIKA (a) De ki: ramena. To dovodi do neuskla enost kretanja i promjene u izgledu. Tako er rastu i drugi unutarnji organi: raste eludac. postaju te e i prije spolno zrelije a rast se zavr ava oko 16 g. a kod dje aka kasnije za 2 godine. tj. a kod de ki androgeni hormoni. I kod dje aka i kod djevoj ica dolazi do naglog rasta uz popratne psihi ke promjene: (1) Nagli porast te ine (prije puberteta) Estrogeni i androgeni djeluju na neke za te hormoni posebno osjetljive stanice (kod ena masne. dok Za to te razlike: Osnova tih razlika je Y-kromosomu treba vi e vremena da postane aktivan i po ine lu iti testosterone (koji stimuliraju razvoj sjemenovoda) u odnosu na X-kromosom koji je zapravo temeljan. De ava se radi oko tavanja kostiju pod utjecajem epifize i hormona rasta. pove anje i poja anje penisa. PROMJENE U PUBE RTETU (1) HORMONALNE PROMJ ENE Hipotalamus po inje lu iti gonadoliberine koji poti u adenohipofizu da lu i gonadotropne hormone koji pak poti u razvoj gonada (ovarija i testisa). (b) Djevoj ice: bokovi i prsa pune se masnim tkivom. nakon prve menstruacije. mlije na kiselina (sporije umaranje). Radi specifi nog oblikovanja mi i a de ki i djevojke su predodre eni za razli ite sportove. Sa } 10 god. Za psihosocijalne strane bitniji je razvoj seksualnih karakteristika. Potkraj adolescencije de ki imaju vi e snage po gramu te ine. akna se pojavljuje. snaga. Najbolje je re i da je pubescencija period odrastanja koji uklju uje pubertet. i posti e se max sa 12 g. mjeseca spol se ne mo e odrediti.). Tako er se po inju prizvoditi sjemene stanice i pripadaju i sekreti. Do 6. PORAST PLU A ± disanje postaje dublje: oko 50% astmati ne djece ozdravi u pubertetu. Tako estradiol izaiva razvoj sekundarnih spolnih karakteristika. tj. Pubertet po inje kada na signal iz hypothalamusa u krv u e ve a koli ina hormona rasta i gonadotropina. znojne i lojne lijezde puno ja e rade.sve ve e razlikovanje spolova po obliku i po izgledu. kao: produbljivanje glasa (mutiranje). a menstrualni ritam se postepeno stabilizira. djevoj ice postaju te e. vremenu (4) (5) 2. koji su se i ranije bili lu eni. raste eludac. a k eri oko 1 kg od majke. koji poti u razvoj ovarija i testisa. bubrezi. U po etku dolazi do porasta te ine ( to se ne smije zamijeniti sa gojaznosti). Pretjerano znojenje. te rast dla ica. to se mo e usporediti sa rastom u dojena koj dobi (proksimalnim smjerom razvoja). mi i i. ali kasnije od rasta. RAZVOJ MI I A ± produ uju se i osna uju. ali njihov omjer je bio uravnote en. Pubertet je period nagle fizi ke (biolo ke) promjene uvjetovane pobu enim hormonskim djelovanjem koje aktivira spolno sazrijevanjem to rezultira spolnom zrelo u. max oko 14 g. Do puberteta su dje aci i djevoj ice podjednake u nizu karakteristika (brzina. Djevojke: Janjici po inju lu iti spolne hormone i proizvoditi jajne stanice. podlaktice rastu prije nego nadlaktice. mo da je to genetska uvjetovanost 23 . mjeseca prenatalnog razvoja se po inju lu iti hormoni Y kromosoma za spolnu diferencijaciju.1. Na po etku puberteta menstrualni ciklusi su anovulacijski. sa 16 godina se zavr ava njihov rast. Prvo se diferenciraju unutra nji spolni organi. irenje bokova i pove anja masnog tkiva. No i okolina ima svoj utjecaj na taj porast. uvjetuju razlike u tjelesnoj gra i de ki i djevojaka . ali kod odraslih ivotinja toga nema. a potom vanjski). (lat. U djetinjstvu je jednaka koli ina estrogena i androgenog hormona. (3) pojave puberteta. naspram djevojaka. po etak puberteta ± kod djevoj ica 8-9 g. no to nije sasvim to no. srce se udvostru uje po veli ini. Mladi i: Pod utjecajem testosterona tako er se razvijaju sekundarne spolne karakteristike. izdr ljivost i sl. nje nije su «). i tako organizam postaje izdr ljiviji. De ki sporije po inju rasti. srce i sl. sperma. (6) SPOLNI AMORFIZAM . pro irivanje ramena. djevoj ice po inju br e sazrijevati. Mladi i imaju ve a plu a u odnosu na svoju veli inu. po inju i ovulacije. tj. Ferti litet ene se uspostavlja oko 2 god. Rast tijela nije ujedna en: Noge se produ uju.(2) FIZI KI RAZVOJ 2. pa i sa promjenama u pojmu o sebi. Djevoj ice dakle rastu br e jer se smatra da je osnova ljudskog razvoja X kromosom (to potkrepljuje bazi na programiranost na enski spol: tek oko 7. Sada se kod ena poja ano lu e estrogeni. Biolo ke promjene vezane su sa fiziolo kim promjenama (lu enje hormona). O ekivanjima okoline tako er se mogu oblikovati spolne razlike (djevojke se manje bave sportom. uspje niji metabolizam. bubregi. ali za biolo ki sazrijevanje primarnih. U adolescenciji dolazi i do zna ajnih razlika me u spolovima. nastavljaju rasti sve do } 20 god. ODRE ENJE PUBES CENCIJE To je period u kojem sazrijevaju reproduktivne funkcije. (2) Nagli porast u visinu. Tako bi pubertet bio postizanje spolne zrelosti. kao i do naglog porasta u visini (samo kod primata).

i sl. neinhibirani. dok kasno sazreli imaju vi e vremena za pripremu statusa zrele osobe (mogu vi e eksperimentirati. fleksibilniji ± a to se cijeni tek u zreloj dobi. ovisno o tome kako ih percipira. (2) DJE ACI KOJI KASNO SAZRIJEVAJU: napetost. Vr ena su ispitivanja koje osobine imaju dje aci/djevojke koji su ranije odnosno kasnije sazrijeli (u fizi kom pogledu). flexibilniji.to mo e biti simptom kori tenja marihuane. Odnos djevojke prema menarhi ovisi o pripremi djevojke. opu teniji. anksioznost. ona se po ela istra ivati tek u novije vrijeme. i ako ona je pripremljena. raniji interes za djevojke pa vi e vje baju socijalne vje tine (radi toga su u prednosti). e e su akne (60% de ki. emocionalnih i fizi kih simptoma koji se pojavljuju oko tjedan dana prije menstruacije. (tjed. ZNA AJ RANOG ODNOSNO KASNOG FIZI KOG SAZRIJEVANJA Adolescenti se me usobno uspore uju u krugu vr njaka i na temelju tih komparacija stvaraju zaklju ke o sebi. rezultat hormonalne neravnote e. samopo tovanje. = skup Premenstrualni sindrom (PMS) bihevioralnih. Posebice su bili istra ivani zdravstveni problemi koji se javljaju vezano uz menstruaciju: (1) Ginekolastija: pove anje mu kih grudi (TIP1 = privremeno. Ejakulacija} u po etku je ejakulat nedovoljno koncentriran spermijima. Socijalna okolina se prema adolescentima pona a. socijalni vo e. zabrinuti su ho e li biti voljeni. znati eljniji. Najzadovoljnije su tako er one koje smatraju da su dobile menrahe na vrijeme.) Neki. (2) Faktori koji uvjetuju pojavu menstruacije (1) Geni: me u sestrama je 1-2 g. To je naravno pritisak za pubertetlije. po etno djelovanje hormona) (3) Prehrana: prehrana i zdravstvena za tita (ljudi u boljim uvjetima ranije spolno sazrijevaju) kod bolje prehrane menstruacija 2 g.3. smatraju da je PMS izraz sugestije okoline. Varicocelle: pove anje samo jednog testisa. onda e se i okolina prema njima pona ati na razli it na in. Ako npr. Rano sazreli de ki dobivaju socijalnu podr ku i priznanja. ve a je vjerojatnost da e odnos biti pozitivan. ZBIVANJA KOD MLADI A 24 . popularniji. Sa psihosocijalnog stanovi ta puno je va niji razvoj sekundarnih spolnih karakteristika na koje okolina reagira. e i su (1) Dysmenorrhea = menstrualni gr evi: oni su ak bili pristuni u 90 % djevojaka u dobi od 15-18 god. dana prije menstr. svojim pona anjem izazivaju pa nju (brbljanje). glas mutira. jer se ne o ekuje da preuzmu ulogu odraslih). Genetski potencijali odre uju vrijeme pouberteta. ni ih o ekivanja od kolske uspje nosti. strah od erekcije u neprikladnom trenutku. 2. Pojava menarhe ne zna i i pojavu fertilnosti. a nezadovoljne su one koje su ju dobile ranije ili kasnije. Promjene su br e i on se sam mora prilagoditi tim promjena.5. No. seksualni razvoj donosi nove probleme. Ti su gr evi uzrokovani hormonom prostaglandinom. osobna precepcija pravovremenosti je klju na. to se ti e zdravstvenih problema. (1) DJE ACI KOJI RANIJE SAZRIJEVAJU: fizi ki su atraktivni. Kasno sazreli su ekspresivniji. Reakcije okoline su tako er odre ene standardima atraktivnosti i stereotipima koji vladaju u okolini sve to zajedno odre uje vlastito pona anje to dalje odre uje sliku tijela. TIP2 = trajnije pove anje . e e su uhva eni u kriminalnih pohodima. vezani pravilima. 45 % djevojaka koje su dobile menarhu na vrijeme smatrale su da su ju dobile ili pre rano ili pre kasno. ulaze u ablone ± rigidniji. psihi ki zdraviji. Ove razlike se tuma e socijalnim nagradama ± nagra eni nisu radili na sebi nego su u li u kli e. niski ljudi). boljeg smisla za humor. MENARHA I MENSTRUACIJA Menarha (³men-ark-ah´) je po etak menstruacije i ona je bila prou avana vi e od bilo kojeg drugog vida puberteta. mogu parirati vr njacima. dva mladi a iste dobi isto fizi ki izgledaju razli ito stari . osje aj depresivnosti. Vjerojatno ih dosta uspje no ignoriraju. e i su problemi sa odraslima. spolni identitet. kod mladi a postoje dva problema: 2. Mnoge ene smatraju da su ti gr evi normalna pojava i uzimaju ih zdravo za gotovo. to se ti e menstruacije. pod dominacijom roditelja.4. Kad se osoba mijenja fizi ki tako er se mijenjaju i stavovi okoline o njenoj zrelosti u smislu pove anja o ekivanja. prije. 2. Sa biolo kog stajali ta je najva niji pokazatelj puberteta primarna spolna razvijenost. tj. 35% cura). ali postaju konvencionalniji. ako je razlika vrlo velika mogu je operativni zahvat. razlike u pojavi menstruacije. uspje niji u sportu. a kod jednojaj anih blizanki oko 1 mjesec. slabog samopouzdanja. Pokazalo se da same ili rastavljene ene imaju manje tegoba. Tako se mo e razviti negativan stav prema menstruaciji. Pojavljuje se kod 3/4 djevojaka: simptomi bola. kreativniji. sliku sebe. kao i hormonalne promjene one utje u na razvoj sekundarnih spolnih karakteristika koje utje u na reakciju okoline (roditelji i vr njaci) kao i na vlastito pona anje. zaokupljeni izgledom jer su na izgled dobivali poene. no to su ³tajn i podaci´ koje okolina ne zna. (2) Tjelesna te ina: prva menstruacija ne e nastupiti ako je djevojka lak a od 45 kg zato to nema dosta masnog tkiva da bi se estrogen mogao sintetizirati (to je samo pokazatelj. manje konvencionalni. Mladi i imaju i emocionalne pote ko e. samozadovoljniji (neki zadr avaju osje aj inferiornosti ali ga kompenziraju uspjehom na poslu npr. zato jer je ciklus jo nejednak (ne sazrije uvijek jaja ce). (2) Puni fertilitet se posti e 2 godine nakon menarche odnosno prve ejakulacije. i mo e se pomo i hormonalnim preparatom antiprostaglandin.uklu ivanja i trajanja razvoja pojdinih aspekta razvoja. odbijeni od vr njaka. (A) KOD MLADI A: Izme u 12-14 godine dolazi do naglog rasta. umor.

e e akne.zaokupljenost svojim tijelom. Nakon menarhe vi e crtaju prvo enski lik i puno jasnije diferenciraju mu ke od enskih razlika. ubojstva. oni sa sporijim r azvojem ignorirani. to je netko "ljep i". stopalima. Kod adolescenata postoji povezanost do ivljaja tijela na do ivljaj sebe kao osobe. bokovima. Body image se odnosi na to to ljudi misle kako izgledaju drugima. Djevojke procjenjuju svoju po eljnost upravo po svom izgledu. to je popularniji. konfuzije« U kulturama koje poti u fizi ku atraktivnost adolescentima je te ko dosti i standard ljepote pa 50% mladih pati radi svog izgleda. Usprkos s vega 25% mladi a iama mirnu adolescenciju. tako er su popularnije kod suprotnog spola. druga ije percipiraju nego prije puberteta. zaokupljeni su izgledom (fizi ka atraktivnost je presudnija za veze i prijateljstva nego psihi ke osobine} po Anni Freud to je narcizam i normalna je pojava adolescencije. Oba spola su zaokupljena oblikom lica.6. ima vi e socijalnih kontakata. Fizi ki izgled im je va an jer je kod njih za biranje partnera najva nija fizi ka atraktivnost. Kronolo ka dob ne odre uje biolo ku dob u adolescenciji. djevojke grudima. br e jedu. To za pubertetlije predstavlja problem jer u pravilu tijelo ne odgovara postavljenom idealu. miran razvoj 35% valovit razvoj (izmjene dobre prilagodbe i agresije. No. 2. krize (Hall i Freud) kontinuirani. srame ljivije i anksioznije. a 22% ima ve e probleme. Fizi ki izgled ima i utjecaj na popularnost u skupini vr njaka. tj. Oba spola su zaokupljena te inom i licem. ali i op enito. ve a briga roditelja zbog izlazaka (2) KASNO SAZRELE. a ne uvjeravanje. 3× ve a pojava nesretnih slu ajeva. ovjek dr i do svog izgleda cijeli ivot. To naravno pospje uje i razvoj razli itih sposobnosti (socijalnih. adolescenciji prisutan je narcizam tj zaokupljenost sobom. (1) (2) (3) nesretni slu aj umorstvo suicid Ve a problemati nost kod dje aka obja njava se time to oni kasne u razvoju ali se u kra em periodu br e razvijaju to zna i da se br e i oni i roditelji moraju prilago ivati na promjene ± promjene broja odje e. EXP. kasnije su manje zadovoljne i samopouzdane.: Koff et al: djevojke crtaju ljudsko tijelo sa 12 te 12. sram radi masturbacije (jesu li preseksualni). Oba spola brinu o ko nim problemima (akne). 35% ima povremene probleme. Tri su kategorije (1) (2) (3) nemaju uop e menstruaciju one koje su izme u ispitivanja dobile menstruaciju ve su kod prvog crtanja imale menstruaciju Trebale su nacrtati figuru. srama. a mladi i du inom penisa. ali to u biti ovisi o podr ci roditelja i o ekivanju okoline i vr njaka. Teenageri se doimaju nespretno ali to nisu po psihomotori nim sposobnostima: oni su vi e socijalno nespretni. Generalno ja mladima vrlo bitan sud o svom fizi kom izgledu." Kod djevojaka rast grudi ima pozitivan utjecaj. ne postoji uskla enost izme u stvarnosti i ideala. Tri uzroka smrti u adolescenciji izgledam. Tako er usmjerenost ovisi i o mogu nostima evaluacije sebe na drugim razinama svoje osobe. izlo ene pritisku starijih mladi a to je stresno za njih. ta procjena ovisi o kulturalnim i dru tvenim standardima . odstupaju a pona anja ± 3× e e uhi eni od policije ± mo da je ve i krug kretanja.suicidi. popularnije. one odstupaju od vr njakinja a jo nisu dorasle novim zahtjevima. sexualni razvoj ± strah od zamjetljive erekcije. Kod dje aka je ve a usmjerenost prema kompetentnosti i snazi. zatim ozna iti spol te nacrtati drugi spol. drugih te dolazi do slabije percepcije tj. pa prethodno pogubno djeluje budu i da su u to vrijeme razvojno ba najrazli itiji. e e ³probl.´ s roditeljima i nastavnicima. Menarcha mijenja predod bu sebe. 2/3 ele neke fizi ke promjene. no to je prolazno. kasnije gube sigurnost. ak do studija presudna je ta atraktivnost pri izboru partnera: i odrasli i vr njaci generaliziraju atraktivnost i na osobine li nosti. sve mi se svi a. Popularniji su mladi i ve e visine i snage. kognitivnih). uspore ivanje s idealom a to su de ki atletske gra e i visoke vitke cure = nerealisti ni uzori). umorstva. Odstupanja u izgledu vezana su uz buru sazrijevanja. Taj narcizam . To se mo e odr ati i cijeli ivot. Okolina smatra da izgled dovodi do ve e odgovornosti. depresije. irinom ramena. regresije) (1) DJEVOJKE RANO SAZRELE (6-7 razred). Dje aci iskazuju vi e problemati na. Optimalno je sazrijevanje na vrijeme a najgore je rano sazrijevanje. suicida. koljenima. Djevoj ice bez menarhe su jednako crtale i u prvom i u drugom crtanju. To je jedan va an dio samopojmanja (selfconcept) i samovrednovanja (self-esteem) to posebno vrijedi za adolescente. U e hodati sa novim tijelom. pognuto se dr e. U pubertetu tj. Adolescenti bi eljeli biti svi isti. mutacija glasa puno izra enija. dru tvenije. ali su esto ni e od drugih u kasnoj adolescenciji. o tome uglavnom ovisi samopo tovanje "ako mi se svi a kako 25 . emocionalne zrelosti« a o reakciji okoline ovisi da li e adolescent uz svoje tjelesne promjene vezati osje aj ponosa. FIZI KI IZGLED I SAMOPOJMANJE (BODY IMAGE) Jedan od razvojnih zadataka adolescencije je razvoj pojma vlastitog fizi kog tijela (visoka dobro oblikovana ena i visoki mi i av de ko). Treba pomo i adolescentima ± okretanje na humor i paradox. 80% ih spada u sljede e kategorije: 22% 23% uzburkani razvoj. Mladi i se bave sportom: presti i popularnost. Pitanje da li je to univerzalno u svim kulturama? U nekim zajednicama takve veze ne postoje. Nezadovoljstvo izgledom: 80% djevojaka i 50% mladi a su nezadovoljni izgledom lica (pogotovo nos) i ve ina djevojaka smatra da su prete ke.5 g. da li ih drugi smatraju fizi ki atraktivnima ili neatraktivnima.

Autoritarni odgoj i strogi tabui ote avaju normalni razvoj seksualnosti. Harlow Provodio je istra iavanja sa majmunima i privr enosti. majmunima je nedostajala prvenstveno ljubav. genitalna ili adolescentska ± socijalno prihva anje oblika seksualnosti.(3) RAZVOJ SEXUALNOSTI 3. ali i odnos vlastite osobe prema drugome i sebi. no ipak to je i pod utjecajem roditelja. jer postoji seksualnost u ranom periodu. Dakle. a ako su dovedeni kao stariji. i prema samom sebi (McKiney). igre. falusna ± otkriva spolne organe. a djeci u ustanovama je to kompenzacija za ugodu i uzbu enost. emocionalni i vrijednosni kontekst (u e se bratski osje aji zna enja a ne seksualni reflexi). pona anje. vr njaka. Kad je oplodnja i uspjela bile su neadekvatne majke. ljubavni trokut. napadale su mu jaka. Ako su dovedeni u zoo kao mladi. neki se fiksiraju pa ne znaju pru iti ni primiti ljubav i sex ugodu. 3. Pravila su vrlo razli ita ovisno o kulturi.: Margaret Mead: y y y y Samoa: o ekivalo se da cura ima puno ljubavnika prije braka. zna enj e koje se pridaje tim aktivnostima. Promjene u veli ini obitelji ± da li je to normalna okolina za razvoj sexualnosti (normalne)? Prisutno je jo puno faktora. zaljubljenost. odnosi). Freud smatra da je va na rana seksualnost. to obja njava porast broja 3. Kognitivni element seksualnosti se razvija ovisno o kulturi. latencija ± uspavane sex. nakon poroda tite ene od nove trudno e (postpartalni tabu) i dijete bi bilo zakinuto (to traje 5 -6 g). Dje aci kad se uzbude = erekcija (u prvim danima ivota kad se oslobode pelena mogu se registrirati mjerljivi pokreti gibanja zdjelice. KULTURALNI SKRIPTOVI Kulturalni skriptovi = su obrasci propisani za pona anje u adekvatnom dru tvu. priprema za razmjenu u tom podru ju. stereotipa. U australiji: Odnosi su esti za 4 -5×/no . Seksualne igre s vr njacima razbijaju tabue. intimno vezivanje povezano s moralom i religijskim vjerovanjem kulture. Irska (izolirani otok) 1-2×/mjese no je sasvim dovoljno. Kulturno je uvjetovano. hodanje. analna ± otpor u enja na kahlicu. Freud u pravu. smatraju da ene ne do ivljavaju orgazam. sex. sex igre. (2) H. Provedena je spolna terapija (kad su promatrali druge majmune): u inak terapije postoji.1. o ekivanja. ali manj e zainteresirani za sex. ali nemaju kompenzacije (masturbacija. masturbacija i sex odnosi. Exp. kao da nemaju ideju kako da nasrnu na enu. Tijelo odrasle osobe ima puno erogenih zona ± jo ive stare faze. Nikada ne prekr e tabu. Kasnija istra ivanja su pokazala da mala djeca nemaju sposobnost za seksualno uzbu enje ± to je reflexna komponenta p uzbu enje stimulacijom genitalnih organa beba se u nekim zajednicama koristi za smirivanje djece. medija. zaokupiti pa nju ne im drugim. nezadovoljene poterbe za pa njom. Sve enici i asne sestre: pitanje da li je opravdana Freudova teza o jakom uro enom nagonu (meh.3. tj. TEORIJE SEKSUALNOG RAZVOJA (1) Freudova teorija Freud je upozorio da dojen ad traga za ugodom oralnom ± sisanje. Nova Gvinea: u jednom plemenu nema interesa za sex. Tri su razvojna zadatka Novi odnos prema vr njacima Emocionalna nezavisnost od roditelja Priprema za brak (Havighurst) Adolescenti vide svoje seksualno pona anje kao stvar osobnog izbora. Pokazalo se da mamjuni koji su odrasli sa i anom maj kom ili ako nisu imali kontakt sa drugim vr njacima bili su spolno neupotrebljivi. Rano iskustvo fizi ke ugode je kriti no za razvoj zrele seksualnosti. Majmuni podr ani me u vr njacima ± gotovo normalni partneri i roditelji. doktora (razodijevanje)p kombinacija istra ivanja i egzibicije. Uzbu enje mo e biti zbog injenice da se skida a to roditelji zabranjuju.2. homosex. pravnim sistemom i odgojem djece. Masturbacija ± uobi ajena u dje joj dobi: treba ignorirati. iako to u enje ne mora biti neposredno ± va na je privr enost. anus. sli no orgazmu ± kulminacija } e e kod dje aka). e a je kad su djeca u nepovoljnim uvjetima. puno je viceva o seksualnosti. UVOD Sexualnost. ne shva aju erotski element seksualnosti. Odrasla seksualnost: presudan je kognitivni element. u Saudijskoj Arabiji slijedi smrt za predbra ni odnos. kao i sa stavovima koje ljudi imaju jedni prema drugima. Utjecaj tabua i zabrane seksualnosti u ranoj dobi: ima malo informacija. fantazije } djeca ne prolaze period latencije nego tajnosti. nisu imali ra zvieno seksualno pona anje. Usvajanje afektivno-sex veze klju no je za kasnije seksualno pona anje. Kognitivno obja njenje je da to slabi mu karce. Nekad u tim igrama uloge preuzimaju mame i tate. Fizi ke promjene omogu avaju seksualno pona anje: Freud isti e da se to de ava tijekom dugog razvoja jo od dojena ke dobi. y 26 . od samostimuliraju eg bi a (usta. jesu (iako nisu opa ali sex pona anje starijih ivotinja). Predigra za sex ivot (vr njaci i roditelji prate fizi ki razvoj) ± prvo do ivljavanje za pripadnike drugogo spola. ali je bio slab: enke nisu znale sura ivati. 50% ljudi izvje tava o sex igrama prije puberteta s osobama istog spola. kompenzacija). Nije u pravu kad spominje fazu latencije ± u nekim dru tvima djeca sudjeluju u sex igrama (igranje doktora koje ukljuèuje razgledavanje spolnih organa osoba drugog spola. genitalije) do zadovoljenja s partnerom suprotnog spola.

Osje aj bliskosti postaje posebno intenzivan u dobi od 10-12 godina kad po inje pubertet te su djeca suo ena sa nizom promjena i nesigurosti. To je ³homoseksualnost´ u smislu socijalnih interesa i afiniteta za igru. Ustanovljeno je da mladi na pitanje "koliko vam je sex va an?" Da li adolescenti stupaju u odnose radi hormona ili dokazuju zrelost. godine. priznanje vr njaka. uvjetuju da se dijete pona a na odre en na in. prekidaju ju uklju ivanjem u trajnu vezu . najbolji prijatelji/ce su djeca istog spola. c) sociolo ki faktori. 27 . a danas se nagla ava i biolo ka podloga (hormonalni utjecaji. b) psiholo ki. ve postoje serije monogamije. ali uvijek samo jednog(u). a homoseksualnost je u vr ena tijekom dobi. masturbacija se ponovno javlja u dobi od 14. spolni identitet? Borba protiv autoriteta i obi aja (soc. traje do 13. Ispitivanja stavova pokazuju promjene stavova prema seksualnosti ± tj. mladi jednako kao i odrasli dosta su tolerantni prema seksu prije braka. tom liberalizacijom mladi nisu postali poiskumitetniji. Ostalo ih je u takvim vezama tek 21 -23% (tako opada homoseksualnost adolescenata). FAZE SEKSUALNOG RAZVOJA Kinsey studije (Pomeroy. (3) HETEROSEKSUALNA FAZA ± ve ina teenagera prelaze u tre u fazu sa oko 13-14 godina. To je period istra ivanja. napu teni mitovi o tetnosti masturbacije. Postoje odre ena dru tvena o ekivanja kada se treba imati "curu" odnosno "de ka". Radi socijalnih utjecaja (liberalniji odnos dru tva) mo e se olak ati iskazivanje homoseksualnosti. Seksualno iskusni mladi su e e spremni na masturbaciju. gdje i za to e stupiti u sexu alnu aktivnost. Djevoj ice obi no imaju prvo homoseksualno iskustvo s vr njakinjom. rana emocionalna iskustva ine ga vjerojatnim ali kulturalni skriptovi odre uju tko. Homoseksualnost dje aka izaziva jako odbacivanje od strane oca. Masturbacija je univerzalno ljudsko iskustvo ± tabu tema jo uvijek. Slo aj osje aja. Me utim. ve vi e u smislu usmjeravanja osje aja ljubavi. poja ava u adolescenciji a oblikuje u djetinjstvu. i svjesno eksperimentira sa masturbacijom. Autoseksualna faza po inje u 3. U tim se krugovima odr avaju prijateljstva izme u mu kih i enskih homoseksualaca (mu ki parovi sa enskim parovima). psiholo kih i socijalnih utjecajaje presudna. (1) (2) (3) RESTRIKTIVNA POLURESTRIKTIVNA PERMISIVNA Tijekom kasnih 60-tih godina se pojavila zna ajna otvorenost prema seksualnosti. to izaziva reakcije odraslih. Faktor koji korelira visoko sa homoseksualno u je odsustvo dje akovog biolo kog oca u primarnoj obitelji. dok to ini samo 15 ena. ali se ne boje lo ih posljedica. U odrasloj dobi ih je 29 od 43 bilo homoseksualaca. to ne uklju uje nu no fizi ki seksualni kontakt. U f azi latencije se biraju za igru vr njaci istog spola. Ne govore opu teno o masturbaciji. Biolo ki faktori predisponiraju osobu za homoseksualnost. Tako er postoje razlike u fantazijama prilikom masturbacije kod mu karaca i ena. okolnosti) su primarne. Kinsey je 1948. a seksualno zadovoljenje je ustvari sekundarno. 3. 1969) su pokazale da se seksualnost razvija kroz tri faze: (1) AUTOSEKSUALNA FAZA ± u ovoj fazi dijete postaje svjesno sebe kao izvora seksualnog u itka. Op enito. REZIME: Fizi ka zrelost ini sex mogu im. a homoseksualnost izbije iza 19 g. Biseksualne mu karce ne karakterizira homoseksualni osje aj u djetinjstvu. uvjetuju predodre enost).6. mu karci 5 puta e e fantaziraju prilikom masturbacije. U enskim klubovima (nogometni«) ima vi e homoseksualki (sportovi su tradicionalno mu ki). no. Za ve inu djece u dobi od 7-13 godina. O igledno autoritarni otac inhibira biolo ku predispoziciju za homoseksualnost. Homoseksualne osobe su sklone promiskuitetu. (2) HOMOSEKSUALNA FAZA ± kad djeca po inju i i u vrti zapo inje homoseksualna faza. 15% mladi a i 10% djevojaka je ikad imalo barem 1 homoseksualno iskustvo. stavova. sve je ve a tolerancija prema seksualnosti. Longitudinalna studija enskastih dje aka: kad su u mu koj odje i pona aju se na mu ki na in. Ipak. osloba aju se napetosti zbog nepostignu a orgazma. Dje aci uglavnom imaju prvo homoseksualno iskustvo u dobi 11-12 g sa starijim mladi em ili starijim mu karcem. to je jo socijalno neprihva eno. nezavisnost. UZROCI: a) biolo ki (predisponiraju osobu). i da ene ne u ivaju u sexu. dok djevojke e e to rade ba u vezi ± postaju seksualno svjesnije. Oslabljeni su dvostruki standardi ( ena mora biti nevina i vjerna). Tra eri su (ljubomora na stare partnere). (kasna adolescencija). pa se dijete ne e identificirati maskulino ± poja ava demonstraciju predispozicija. kada. Isklju ivo homoseksualno orjentirani mu karci u odrasloj dobi su imali homoseksualne osje aje jo u djetinjstvu. on je presudan u tome ho e li se homoseksualnost ispoljiti ili ne. HOMOSEKSUALNA FAZA Po inje u 7. eksperimentiranja. 3. godina.5. pri emu se to kod djevojaka doga a godinu dana ranije. Zbog legaliteta (danas to vi e nije bolest ve izbor) homoseksualnost je bolje upoznat fenomen. Ima se nekoliko de ki/cura. Prije se za razvoj homoseksualnosti smatralo presudno pona anje roditelja. Ve ina djece od 4-5 godina masturbira i ako se to otkrije i zabrani. tj. godine proveo studiju koja je pokazala da 97% svih odraslih mu karaca masturbira. misli i reakcija (za seksualnu umjerenost) se potvr uje u odrasloj dobi. predbra nim i vanbra nim odnosima: Ve ina a merikanaca danas prihva a vanbra ne odnose ako su oba suglasna. 45% mu karaca masturbira 1-2 puta tjedno. Pokret za prava homoseksualaca ima mali utjecaj na adolescent e jer su i ina e tolerantni za tu u homoseksualnost. Suma biolo kih. S obzirom na odnos prema seksualnosti postoje tri vrste dru tva: 3. u 80-im su se opet pojavila konzervativnija stajali ta. ive u svom mikrodru tvu nezadovoljni tra e i nove veze. u dobi 6-10 g. Tako er Jones i Barlow (1990) su ustanovili da postoje razlike kod mu karaca i ena. AUTOSEKSUALNA F AZA Masturbacija je jedno univerzalno ljudsko iskustvo.4. ali ne ve e se osje aj krivnje: 75% mladi a i 45% djevojaka u dobi od 15-19 g 1×/tjedno ili e e masturbira 1/3 mladi a i 50% djevojaka. godini i nastavlja se do 6 ili 7 godine.

i ne ele sex sa nekim tko im se bar malo kao osoba ne svi a. Aaron Hass. a ulaz u brak je kasniji (25.1. Nastaju i dvostruki moralni standardi (sex je za > po eljan. Mu ki 15-16 g.7. sport i romanti na veza (to je za > a + sex stavljaju nak on sporta). Nagli porast je 60. Teenageri odbijaju postojanje duplog standarda. dramati na (par tjedana do par godina). (hipi pokret). prema nekim pokazateljima danas ve djevoj ice u mla oj dobi preuzimaju inicijativu ± stvari se mijenjaju. idili an dom. ni roditelji ni dru tvo nemaju pravo regulirati njihovo intimno pona anje. a mu karci imaju vi e anse nego ene pa odga aju veze s obvezom. romantika ispred sexa i sporta (preferiranje romantike nad sexom u funkciji dobi). ve mladi ele ispunjenje kroz fizi ku aktivnost.7. Lije nik uop e nema ulogu. danas se + mijenjaju). Robert Sorentson 70¶ na uzorku od 400 mladih 13-19 g. pri emu su djevojke seks rangirale na zadnje mjesto. } 3. roditeljstvo i pritisak biolo kog sata na ene (radi djeteta) jest elja za ulazak u vezu kod ena. Teenageri preferiraju sex uz ljubav. % predbra nog sexa u funkciji godina } sve je ve i % i > i + u predbra nom sexu. 30) pa je tu zapravo ve i raspon u kojem se mo e javiti sex. i mladi ranije napreduju kroz faze heterosex. ele posti i identitet na tom polju. Djevojka o ekuje da mladi preuzme inicijativu. Adolescentice koje preuzmu inicijativu (zakazuju sastanke. No. (2) Polazna ljubav: intenzivna. pita mlade koliko je sex bitan za odnos u dugim vezama: ³umjereno je va an´. nipo to nije zamjena za ljubav. a ene ne smiju). sex nije lo ako partneri brinu jedan o drugome p tako to vide mladi. 70-tih g. sve enik vi e. a mladi i od djevojaka o ekuju da budu pasivne ali prijateljski (pristaju na sex) raspolo ene.3. Pekid je bolan ali moralno opravdan ako jedan ili oba partnera nisu sretni. vi e je u s feri sexa. a djevojke to izbjegavaju.Hodanje po inje u srednjoj adolescenciji. Postoji ugro enost = velik bro j samaca. kasno pronala enje partnera i kasni brak. HETEROSEKSUALNO PONA ANJE Uklju uje pripadnike suprotnog spola. 28 . elja za djetetom. ne preuzimaju inicijativu. ali zaboravljaju obnavljati te informacije. odla u. Kondomi } dominiraju vr njaci i literatura Ejakulacija } mame ne pripremaju de ke na to ve o evi zato to je ejakulacija vi e vezana uz spolni in od menstruacije. Ka u jednom (oskudno i s malo inf. ULOGA SOCIJALNE OKOLINE Heteroseksualno pona anje mladih odre uju kulturalne norme i stereotipi. Imaju individualnu etiku: odgovornost je svakog pojedinca da odlu uju o vlastitom pona anju. Prvi je uspjeh u koli. Ljubavni sex: sexualno oslobo enje nije dovelo do promiskuiteta. odnosa.2.7. a nasilni im je skroz neprihvatljiv. Ona vodi u brak. Raniji ulazak u sex ivot. odmah su spremne na sex) prestra e mladi e koji su time okirani. Po inje izme u 12-14 godine. kad rangiraju aktivnosti po va nosti onda je sex na predzadnjem mjestu.) da bi pripremile djevoj ice za prvu menstruaciju ± kasnije vi e ne razgovaraju. intelektualna i fizi ka bliskost a sex olak anje komunikacije izme u dvoje koji se vole. slabo mama i kola. mladi i nagovaraju djevojke na sex. 3. Teenageri razlikuju trajnu od prolazne ljubavi: (1) Trajna ljubav: traje cijeli ivot (zbog dobi malo ih je to do ivjelo). gotovo su izjedna eni (prije je bila velika razlika izme u > i +. Prije seksa je va niji uspjeh u koli i niz drugih stvari. ispred romantike. Sa tradicionalnim spolnim ulogama dje aci. ZNA AJ LJUBAV I I SEKSA KOD MLADIH : Kad se mlade pita o sexualnom iskustvu: porast sex aktivnosti nije nediscipliniran promiskuitet ili nekontrola sex impulsa. i nastavlja rasti. prijateljstvo sa suprotnim spolom. Neka istra ivanja pokazuju da ene i mu karci 15-18 g. 17-18 g. sex. suprotstavljaju se seksu samo zbog fizi ke ugode ("no one night"). Primjetan je taj trend i u zreloj dobi ± mladi i su sporije spremni preuzeti odgovornost novog ivota (³mamini sinovi´). 50% i 75% ? iznosi da ne bi imalo sex sa nekim kog ne vole. kao ni otac. Homosexualnost } vr njaci Sno aj } vr njaci i mama Masturbacija } vr njaci i literatura Menstruacija } mama Milovanje } vr njaci Spolne bolesti } vr njaci i lije nici totalno zakazuju!!! kola } roditelji i Stanje danas: Danas su teenageri seksualno aktivniji. Smatraju da sex treba ograni iti na podlogu uva avanja i po tivanja. Dru tveni problemi: Uz ve u koli inu sexa i rani sex (promiskuitet) p javljaju se dru tveni problemi: irenje spolnih bolesti adolescentske trudno e 3. pa e im maj inska za tita. Za e e } majke najvi e informiraju.7. i nije va an sam za se be ve kao priznanje privr enosti i bliskosti. a mladi i na zadnje ili predzadnje. to u bliskoj budu nosti adolescenti ne planiraju. potom sex. tj.3. potom prijateljstvo s vr njacima istog spola. Ljubav jest emocionalna. IZVORI INFORM ACIJA O SEXU (1) (2) (3) RODITELJI VR NJACI LITERATURA Abortus } na prvom je mjestu literatura.

III. neanga iranost = povr ne i umjetne veze. uvje bavanje u interpersonalnim odnosima. puno sex partnera. a ka d se ulazi u vezu to smanjuje spontanost ali garantira dugotrajnost. te fizi ke i dru tvene aspekte seksualnosti. ka u u crticama. Prevladava predigra: time su zadovoljni. i pred novu godinu su najzanimljiviji. IV. (16 g.5. Ka u da tra e nova uzbu enja i senzorna iskustva s razli itim partnerima. Srednja adolescencija ± odnosi su rijetko zadovoljavaju i za oba partnera: svatko vodi brigu o sebi. od toga kako e se partner pona ati poslije i sl. strast. od odbacivanja. Malo se ena uva za brak. Dva su kontinuuma za stupanje mladih u odnose: Ne osu uju seksualno pona anje drugih. Emocionalna anga iranost = zaljubljenost. no mnoge imaju samo 1 ili 2 partnera (pogotovo ako se udaju mlade). Imaju ni e ocjene od svojih vr njaka. Seksualni po etnici (16 g) U razli itim su razinama seksualnog istra ivanja ali jo nisu imali spolni odnos. Ulazak u brak s nevino u je izuzetak a ne pravilo. zabava. Malo je djevojaka sex avanturisti no (5% ih je bilo sa vi e od 10 partnera). tema u vojsci. uhodavanje vje tina. Istra ivanja su pokazala da se de ki lak e zaljube. npr. Oni pri aju o tome. Partneri su vjerni dok veza traje. Lak e je ranije stupiti u veze: kasnije je to te e zbog odgovornosti. stjecanje novog statusa. Seksualni odnos je najugodniji unutar duge veze jer potrebno je zbli avanje i povjerenje. 29 . SORENSON: klasifikaicja teenagera u 4 grupe obzirom na sex iskustvo i pona anje: I. Razvijaju petting (nije puni sex odnos) do te mjere da njime posti u orgazam. Sexualni avanturisti 17 g. Povremeno ju jo sretnu. a cure te e odljube. vi e njih istovremeno Instrumentalna motivacija + emoc. smatraju se buntovnicima. Seksualno su ta ti i ele biti cijenjeni radi izgleda i seksualnih vje tina. Vole svog partnera i imaju vi e zadovoljavaju i sex odnos i vi e ocjene od ostalih. ne idu dalje od ljubljena. Preko 50% + adolescenata u istra ivanju Haasa je imalo samo 1 sex partnera. Od partnera se ne zahtijeva brak. 6% djevojke. du e traje Konflikti nastaju kad kod partnera postoje razli ita o ekivanja. anga iranost = intenzivna kratkotrajna veza. i 8 mjeseci) expresivnost ± instrumentalna usmjerenost emocionalna anga iranost ± neanga iranost Ekspresivna motivacija: zbog zabave. oralni i analni sex a 50% ? i 40% ? sudjeluje u tome. emocije a nemaju strah ni obavezu prema partneru. Nisu sex aktivni.3. a manjina mladi a je monogamna. to je tema dru enja. Otprilike (oralni sex) odobrava 90% ? i 70% ? a 35% ih je probalo. ratu (situacije apstinencije). ne sla u se s roditeljima. naj e e ne. a i ranije. Kod studenata doalzi do cikli nih prekida veza. imaju intimnost. neanga iranost = prijateljstvo.7. Serijski monogamisti Usmjereni su na jednog partnera. Slabo zainteresirani za monogamiju. Instrumentalna motivacija + emoc. stjecanje iskustava o partnerima p mladi bi trebali ostvarivati to vi e veza. Djevojke o prvom odnosu ute. Vole biti seksualno slobodni. Imaju odnos neodre enog trajanja s jednom osobom. II. Nastaju spolne razlike u seksualnom pona anju. 90% ? i 80% ? odobrava genitalno milovanje. anga iranost = bira se bra ni partner. izlazak iz uskog kruga obitelji. dru enje.4.7. bez emocionalnog vezivanja. Godinama (smatraju to eti kim na inom poimanja veze i sexa) pripadaju populaciji cca 18 g (75% njih ). U prosjeku imaju 16 partnera. jer nisu spremni ili zreli. Kad imaju sli na o ekivanja i vi e se komunicira o namjerama ("zgodna(an) si ali nemoj to uzeti previ e ozbiljno"). Mogu biti razli ite kombinacije. 5-6 mj. Adolescentice su prvi puta naj e e imale sex sa nekim koga vole i za koga e se udati (to misle). Instrumentalnoj je svrha status. 25% mladi i. Razlozi za ulaz u seksualne odnose Razloga ima mnogo. 50% njih imaju prvi spolni odnos sa 13 g. Prije je pona anje bilo liberalnije u odnosu na konzervativnije stavove (liberalizacija stavova). kratkotrajne. popularnost. a iz jedne monogamne idu u drugu monogamnu vezu. Mladi i obi no imaju prvo iskustvo s partnericom koju ne vole. prijateljstva ostanu i za kasnije. i 9-10 mj. zabava je svrha Ekspresivno usmjerenje + emoc. a ako ne to i ka u. To je za njih intimnije i vi e zadovoljavaju e jer konkretan odnos donosi anksioznost. nova vrsta zabave. Mu karci nasuprot tome imaju u prosjeku 6 predbra nih partnerica. Ka u da nisu sreli pravu osobu. a ve ina djevojaka iste dobi (17-18) vi e od 2 partnerice. Sexualno neiskusni adolescenti (mla i od 16 g) 3. monogamne veze koje du e traju Ekspresivno usmjerenje + emoc. Stavovi teenagera su liberalniji nego to se realno pona aju (tu su konzervativniji) p stavovi prema sex eksperimentiranju. Tu je vi e dje aka. nezavisnost. Ve ina adolescenata ima sex 1 ili 2× mjese no. strah od trudno e. Pri ulasku u vezu treba usuglasiti o ekivanja. esto samo za jednu no i koja je starija (za stjecanje iskustva i izbjeg avanje anksioznosti s jednako neiskusnom osobom). Oni su najstariji i najzadovoljniji u uzorku.

b) intelektualna i emocionalna nezrelost. a djevojke od sexa s partnerom ka masturbaciji. depresija pa i suicid. Ve ina zadovoljna. Zbog razli ite gra e djevojkama je lak e ignorirati genitalije: seksualno uzbu enje jest vla enje a to nije zamjetno. a de ki u e od djevojaka iskazivati pa nju. da odlo e manire. Ranije se smatralo da postoji ni z fizi kih i psiholo kih negativnih posljedica ako se krene u sex. Za djevojke je to nejednozna nije p anksioznost. Socijalni uzroci. Neke djevojke se isto osje aju ponosno. Sex aktivnost koja se nastavlja sa bri nim vr njakom (kvalitetna veza) p ne vodi neprilago enom pona anju. ak postoje natjecanja tko e dalje ejakulirati p slu i postizanju socijalnog statusa me u vr njacima. Ako se skupi vi e od tri faktora pove ana je vjerojatnost: a) odvojenost od roditelja prije 16 godina.7. Mladi i napreduju od masturbacije ka sexu s partnericom. U RH u Zagrebu postoji Hrabri telefon. e e to negiraju. Djevojke koje su u le u sex s nekim kog vole: krivnja to su u le u novi tip odnosa ali su neke sretne to su poklonile nekome svoju nevinost. proiskumiteta. 45% adolescenata odgovara da nije emocionalno vezano s partnerom. 3. to. ozareno. Za de ke je pozitivno da krenu u sex.7. Osje aj krivnje i anksioznosti radi masturbacije mo e samo intenzivirati to iskustvo i uzbu enje. 70% djevojaka i 90% de ki } sex je ne to u emu se u iva. gubitak dje jeg intenziteta. Gubitak nevinosti kako do ivljavaju? Taj prvi sex se smatra ne samo fizi kim inom.pristupu seksualnoj vezi). 15% ena je do ivjelo ne eljeni sex prije 18 godina. kad i s kim u sex) tu se de ki i djevojke nadopunjuju. Mladi i znaju dosta o fizi kim vidovima sexa. brigu. nje nost. zrelije i bliskije s mladi ima. (2) CURE: govore o mije anim emocijama. Ve i je i izvor inf. a djevojke od mladi a kako se usmjeriti na fizi ke aspekte sexa } u paru se podu avaju. Slabi dvostruki standard i vi e de ki ima 1× sex s djevojkom koju voli. danas se smatra problemom uglavnom zdravstveni problemi kao posljedica adolescentske seksualnosti: a) spolne bolesti i b) adolescentske trudno e. Ili rastere enje. a 5% studenata} postoji dakle progresija emocionalne komponente koja postaje sastavni dio veze. da se opuste i u ivaju u svom tijelu. ponosni su. imaju vi e povjerenja u sebe i u vezu s djevojkom. Me utim. ³gubitak djevoj ice u sebi´.tj. a to e misliti ako ne krenem? Dakle ovisnost o sudu drugih. gdje se djeca anonimno mogu javiti i govoriti o vojm traumama. Djevojke razgovaraju o ljubavi. de ki da se otvore sex ugodama. imaju dobar rje nik za poze i figure ali tur rje nik za emocije. Neki osjete olak anje to je to pro lo. Feministice propagiraju masturbaciju za o uvanje fizi kog i mentalnog zdravlja ena koje su bez mu karaca. a onda kao sex odnos. Porast testosterona u pubertetu = spontane erekcije ak mladi i i ne misle na sex pa te fizi ke situacije i senzacije vode na masturbaciju to je fizi ki uvod u upoznavanje sexa i svog tijela. ja a im samopo tovanje. ako se adolescenti tite i prihva aju svoju spolnost. Djevojke su ignorantne prema fizi kim aspektima sexa. dok mladi i nikad ne koriste sex da zadr e djevojke. sad vi e ne e trebati lagati prijateljima da su se seksali a nisu. Zna i razlike prema sexu su biolo ki odre ene. indirektno pridonose razlici. O ekivanja okoline odre uju kada e se krenuti time. Puno vi e djevojaka masturbira nego prije i vi e pri aju o fizi kim aspektima sexa. fluentne za ljubav. ne bave se masturbiranjem u grupi. ma enje. Gagnon) tvrde da biolo ki faktori (1) SEKSUALNO ZLOSTA VLJANJE U ADOLESCENCIJI : 1) Silovanje od stranaca 2) Silovanje unutar obitelji 3) Silovanje unutar veze Naj e e je zlostavljanje od strane oca. to im izgleda nastrano. Fizi ko iskustvo masturbiranja je odijeljeno od intimnosti i romantike j er je to autoseksualnost. kako se obraniti od zlostavljanja. a ne to su ne to izgubile. ODNOS PREMA P RVOM SEX ISKUSTVU Adolescenti ma taju o sexu i aktivno eksperimentiraju s tijelom i emocijama ( esto djeluju prije no to promisle). Studentice pristaju na sex iz straha da u protivnom ne izgube mladi a. ve na psihi kom planu se mijenja slika o sebi. Upitno. sa nelagodom o tome misle i govore. Biolo ka osnova (Simon.7. Danas se u nekim zemljama provode edukacije "kako re i NE" . Djevojke te e otkriju masturbaciju i neodre eno ozna uju neke senzacije kao seksualne. zabrane. Dolazi do naru avanja kolskog uspjeha. a studentice tu rijetko la u. tuga. Kad imaju prijateljicu manje su zaokupljeni brojanjem iskustava i pri anjem o tome. La u o tome koliko im je stalo do sex partnerice. (1) DE KI: do ivljavaju prvi seksualno iskustvo kao pozitivno. kontroverzno je tuma enje: adolescenti govore da su bili u ljubavnom odnosu ± ali koje mu zna enje pridodaju? Prvo to percipiraju kao ljubav. Izlaz je bijeg od ku e ili odlaze u prostituciju. djevojka smatra da je to njena krivnja. c) roditelji su alkoholi ari ili se drogiraju. Mladi i od djevojaka moraju nau iti interpersonalne i emocionalne aspekte sexa. vide to kao priznanje ³zreliji su´. Tu idu seksualni skriptovi (norme kako. 30 .6. PROBLEMI HETE ROSEKSUALNIH VEZA Pojavljuju se izme u 13-14 godine. mladi i se hvale a djevojke ne } Mladi i razgovaraju o masturbaciji s drugima. SPOLNE RAZLIKE se produ uju u ranu zrelu dob (razlike u 3. no to e vr njaci misliti ako krenem u sex.

miruje i prenosi se jer osoba ne zna da je bolesna. te u ve em % rak grli a maternice. aktivnost.. HPI infekcija raste u mla im dobnim skupinama i dalje. Adolescenti su informirani jedino o AIDS-u. U SAD-u je rijetka edukacija u koli o sexu. Svaka druga ena se oslanja na partnera da e prekinuti sno aj ili uzeti prezervativ. skliska (bjelanjak). a nije ne to to trajno iziskuje kontracepciju. Rizi ne su skupine: (1) HOMOSEKSUALCI (zbog povreda pri sex inu i dobre prokrvljenosti spolnih organa). puca pa je nesiguran. gonoreja) no javljaju se nove za koje nema lijeka npr SIDA. Genitalni herpes. ranije od ena s juga. odgovorno pona anje (manje Prevencija: prezervativi. U stra nom su irenju chlamidia trahomatis i Human papiloma virus = neplodnost mu karaca i ena. prihva eniji od mladih su mladi). Predla u da edukacijske programe stvaraju mladi (studenti zavr nih godina medicine. irenje ³starih´ bolesti je antibioticima zaustavljeno ( sifilis. Spolne razlike u proporciji seksualno aktivni h adolescenata se smanjuju. apel za apstinencijom«). Zna i. vi e od 1/2 novih HIV infekcija je u dobi od 15 24 g. Ve inom koriste coitus interruptus (prekinuti sno aj) ± nesigurno. to bi zna ilo da treba priznati i sebi i drugima sex. Istra ivanja: mlade ulazi u spolni ivot (15 -17 g. (3) TRUDNO A I KONTR ACEPCIJA 45% adolescenata (na zapadu) koristi neki oblik kontracepcije pri prvom spolnom odnosu (kod nas 13% . meni se to sigurno ne mo e desiti) (2) (3) Da li je pilula uputna za djevojku koja nema redovite odnose. 60 slu ajeva zaraze).pred par godina je to istr. dok sjevernjaci kasnije od sjevernjakinja. vla na. (A) PRIRODNE METODE ZA TITE su u porastu (jedan od razloga je ja anje Crkve) p za mlade djevojke te metode mogu biti vrijedne. potrebna je zna ajna revizija pojma o sebi. Kasnije postaje gu a i u prvom periodu ljepljiva (sli na umanjku jaja). Na zapadu se kori tenje prezervativa kod oba spola udvostru ilo (tijekom 80-tih). Ve ina adolescenata je pogre no informirana o reprodukciji: 40% ih ne zna kad je najve i rizik za e a tijekom odnosa. Racionaliziraju da je 1. je va an. omjer nezara ene u odnosu na zara ene raste. potom test na virus ± ako je nalaz ok mo e se prije i na druga kontraceptivna sredstva. sex bio experiment. trenutak strasti i slabosti. To odgovara potrebama potencijalnih korisnika (roditelji to podr avaju). Kontracepcija se rijetko koristi. lije niku. ne zna za te bolesti (samo lije nici). i druge« Informiranost je slaba i javnost Postoji mitovi da su spolnim bolestima skloni samo promiskuitetni i homoseksualni. Prosje an broj partnera je 4-5 (1 godi nje) to se bitno ne mijenja u posljednjig 15 godina. Pitanje je za to mladi ne koriste kontracepciju? AIDS Hrvatska je zemlja niskog rizika za zara ene SIDOM (od 1986-1989. svaki 10. 31 . g. Kod nas. nove price i zdravstveni odgoj. ali to je naravno samo mit. Sugerira se da se pri stupanju u novu vezu 3 mjeseca obavezno rabi prezervativ (vrijeme inkubacije ± tu je mogu nost manifestacije bolesti). partnera).) 50% studentica i 20% srednjo kolki redovno koristi kontracepciju. Mladi (iako vjernici) smatraju da su religijske dogme zastarjele. (1) njihovi roditelji. Epidemija je nevidljiva jer nema simptoma: virus napadne organizam. Malo se pobolj ava situacija od 87-89 ± u porastu je kori tenje kondoma i hormonalne kontracepcije. spavamo sa svima s kojima je taj partner spavao. ve 1-2× mjese no? Treba odabrati kontracepciju koja e dati sigurnost a ne e biti optere uju a za organizam. adolescent je zara en. adolescent je zara en (u SAD).) ranije no Adolescentima je te ko prihvatiti da su postali seksualno aktivni. pri prvom odnosu 60% uop e nije koristilo. HIV + chlamidia p svaki 5. Kad spavamo sa partnerom.(2) SPOLNE BOLESTI Kontracepcija je u nezadovoljavaju em stupnju kori tena (trudno a). Glavni izvor informacija o spolnosti je omladinski tisak i razgovor s vr njacima (nedostatak sustavnog obrazovanja). U vedskoj edukacija po inje u 4. o ostalom slabo. ali prezervativ je i za tita od spolnih bolesti. da umanjuje spontanost «).. Kad je plodni period sluz je vrlo teku a. razredu o. iako omjer zara ena: nezara ena populacija pada tj. . kasnije rijetko. Lakomisleno shva anje trudno e Osobni mit (³meni. Izrazita skliskost i ljepljivost umanjuje estetiku spolnog odnosa. adolescent. Infekcija HIV-om i dalje raste u mla im dobnim skupinama. i dijele ih od svog pona anja. nezgoda. psihologije«) bliski su u enicima (na in preno enja inf.. Samo 5% adolescenata koristi ³safe sex´ iako su dobro informirani o SIDI. 10 mitova o prezervativu (odnos nije zadovoljavaju . Proto nost sluzi = proto nost grli a maternice i vagine za spermije (ne mogu opstati u suhom periodu). a de ki juga ranije od djevojaka juga (dvostruki standardi). U dru tvu se ele vratiti tradicionalne vrijednosti (nema predbra nog sexa. Sjevernjakinje stupaju u spolne odnose 3 g. (sustavna). informiranost ne mijenja bitno pona anje. sociologije. npr. apotekaru« To je te ko. Klaus-Oginova i Billingsova metoda } pra enje izlu evine sluzi iz rodnice ± promjene su tijekom ciklusa. Zastupljenost: svaki 6. Potom suho a do idu e menstruacije. Hepatitis B i C Sifilis Javljaju se nove bolesti o kojima javnost jo nije informirana. a i kad je o kontracepciji se malo govori ve samo o biolo koj osnovi. da je samo za homoseksualce. (2) NARKOMANI (nehigijenske price) i (3) PROMISKUITETNI.

(za tita od trudno e). To je. ni e obrazovanje i socioekonomski status. podr ku pru alo je upoznavanje druge mlade majke. a ne mu karci. Mnoge su bile ugodno iznena ene maj inom reakcijom a reakcija oca nije bila presudna. Kod nas je u domovini dio djece zbog nezrelosti i neadekvatnosti majke ± koja nije u braku. te pridobivaju pa nju i soc. paste. testiranje odgovorn. (B) MEHANI KA SREDST VA: (1) Dijafragme (unose se u rodnicu prije odnosa i kombiniraju se sa kemijskim sredstvima tj. pokazatelj jake neinformiranosti. fazi). Pilule spre avaju ovulaciju i zato su najsigurnije. tbl) smanjuju gibljivost spermija. pomo . elei. Mogu e su ozljede stijenke uterusa ± komplikacije. Provedena je studija ena koje koriste kondome povremeno ± i neuspje no (vi estruke trudno e): nisu spremne prihvatiti svoju seksualnost. Djevojke iz srednje klase moraju odlo iti karijeru dok one iz ni e manje gube ± ipak to ne zna i da ne ele smjerno zatrudniti. Dijafragma se mi e 8h nakon odnosa. spermicidima). podr ku. Trudno a je esto povod braku u toj dobi. (D) POSTKOITALNA ZA TITA: nakon odnosa u roku od 24h mogu e je inencijom izazvati menstruaciju (poba aj). ve i broj ne eljene djece i manja mogu nost skrbi za njih. Kemijsko sredstvo + prezervativ = 100% sigurnosti. maloljetne majke = lanac. Treba lije ni ki pregled. Ovaj dvostruki standard u istra ivanjima odra ava nesvjesnu pretpostavku da su ene odgovorne za za titu. Kad do e do trudno e kognitivna nezrelost stvara probleme ± ne idu na test kad postoji opravdana sumnja. Pilule za mu karce (jo u exp. anga iranosti djetetovog oca. misle da se to njima ne mo e dogoditi (egocentrizam). One koje su religiozno aktivnije su spremnije zadr ati dijete. Puno je samohranih adolescentica. pomo . Tinejd eri: kad se vjen aju radi trudno e ve a je vjerojatnost da se brak raspadne u roku od 6 g. dobivaju bi e koje mogu voljeti. a ako se to ne kontrolira nastupa eklampsija ili mo dano o te enje fetusa a i 32 . 20% mije ane emocije a 20% sretne iako nisu planirale dijete. ³Roman´ o roditeljstvu i idili bra nog ivota ± kratkoro no brak zadovoljava mlade (status odrasle osobe) ali ih dugoro no zakida. Mogu utjecati rasa. Intevjuiranje tinejd erki koje su do le u kliniku na test trudno e je pokazalo da se na porod odlu uju tinejd erke koje imaju soc. ukotve u stijenku maternice. Preporu uju se prezervativi s rezervoarom (sigurnost 86%). Dodatnu soc. uspje nije u koli pa se odlu uju za poba aj). status npr. To je adekvatnije za zrele ene koje dalje ne ele roditi. nekompetentne. 70-80¶ je broj poroda me u tinejd erima opao radi dostupnosti abortusa. 94% mladih majki zadr e dijete: kasnije su djeca izlo ena zlostavljanju i kasnije im je te e da budu samostalni roditelji. i na druge na ine su devijantne i neodgovorne.(bjelanjak) zna i da je plodnost visoka. a ovako je zadr ava koncepcija o vlastitoj nevinosti. ali u izuzetnim slu ajevima. ali najmanje me u teenagerkama ± ispod 15 g. Maloljetni ka stopa abortusa ve a od stope poroda. Sorenson: 1/3 mladih djevojaka misli da ne mo e zatrudnjeti dok to ne po ele a ako im se to dosad nije dogodilo onda niti ne e: jer potrebno je imati redovite i este odnose da bi se to desilo. dakle. Skanjaju se od nabave kontraceptivnih sredstava. Opaska: za djelotvornost te metode preduvjet je da je ena zdrava. Za to se ne koristi kondom? Treba revizija pojma o sebi. (4) ZA TO MLADENA KA TRU DNO A? y y slaba informiranost specifi no kognitivno funkcioniranje: ne uzimaju ozbiljno u obzir mogu nost da zatrudne. Ne zna se to mladi i adolescenti znaju o kondomima i kako ih esto koriste. Me utim pitanje je da li e mu karci postati tako odgovorni da bi za titili partnerice. religija. podr ku od strane partnera i o ekuju emocionalnu i financijsku podr ku od njega. One ni e klase time potvr uju identitet ene (djevojka se po statusu izjedna uje sa statusom majke). Siroma ne crnkinje (zadr ale dijete): 60% ih je bi lo nesretno kad su saznale da su trudne. Spremnost na planiranje budu nosti i sex znanje (presudno) imaju najve u korelaciju sa odgovornim pona anjem. crnkinje su spremnije biti majk e jer dobivaju soc. SAD ± natalitet opada. 80% sigurnosti. Problem je zadnjih godina to postoje ekipe za za titu obitelji koje agresivno odgovaraju eneod abortusa name u i im osje aj krivnje. Sterilizacije (podvezivanje jajovoda i sjemenovoda). pasivne. sigurnost je 88% (C) KEMIJSKA SREDSTVA: spermicidi (kreme. Nakon poroda provedena je edukacija o kontracepciji ± smanjila se nakon toga stopa poroda (nakon 2 g. jer oni se jo razvijaju. One koje se odlu e na trudno u imaju dvostruko ve e komplikacije p toksemija (preeklampsija) tj. (2) Spirale (97% sigurne) se ugrade u rodnicu. ne odgovaraju racionalno. (E) POBA AJ NIJE KONTR ACEPCIJSKO SREDSTVO. prekasno se odlu uju na poba aj kad je to ve rizi no i opasno. Ponekad mogu o tetiti tkivo = pote ko e u odr avanju trudno e (rizik). vi e je djece jedne majke a razli itih o eva p esto su opet unutar te djece mla e tj. Abortus je kod nas legaliziran radi zdravstvenih i socijalnih faktora. nastavile su vezu i nadale se da e se udati. Najbolje 6-8 tjedana od zadnje menstruacije (tu je najmanja mogu nost komplikacije).) Glavni je faktor neinformiranost. osje aju se tu niji i napetiji od vr njaka. ne planiraju budu nost. je najvi e poroda u odnosu na pro le generacije: 1 porod na 700 djevojaka izme u 10-14 g. kod 6% trudno a u zadnjem tromjese ju porastu tlak i te ina. tako er i one ije majke nisu podr avale poba aj. bjelkinje srednje klase se e e udaju ili pobace (vi a edukacija. Misle da je sex ne to prirodno i spontano a dobra djevojka to ne planira ve to radi kad je strast svlada. od dodirivanja svojih spolnih nagona (misle da je tetno). osje aju se krivima zbog sexa i o tome ne pri aju s partnerom = negiraju upotrebu kondoma.

Sorenson i Has. Ako djevojke postanu majke izvan tog perioda. SAD p optimalno vrijeme za prvu trudno u je 22-32 g. mrtvoro en e« p sve je to ozbiljnije ako nema prenatalne brige. negdje se uspostavlja hijerarhija (majka. prerani porodi (niska te ina djeteta) ili smrt tj. Mead smatra da bi te 2 vrste pogodovale suvremenom dru tvu vi e nego tradicionalni brak ± ako 1 g. to je prihvatljiv raspored doga aja za prijelaz u roditeljstvo ( kola. 3/4 misle da mladi mogu ivjeti zajedno i bez braka. Mali % odbija svaku mogu nost braka ± oni ele me usobno povjerenje i ivot s partnerom ali bez elje za brakom. O evi obavje tavaju sinove o kontracepciji (gdje mogu kupiti) ali ne i k eri. Istra ivanja o neplaniranom roditeljstvu. pitanje koliko je PMS psiholo ki uvjetovan (optere enje. i lak e se odlu uju na to nego da osnuju nezavisno doma instvo ± to je norma. MEAD (1) PRAKTI NI BRAK (M. menstruacija. zrela intimnost. Sorenson: 58% nenevinih djevojaka nije koristilo pilule da roditelji ne bi otkrili. titio lanove i mladi su prihva ani kao zreli im bi u li u brak bez obzira na dob. prabaka«). rana intimnost mo e se smatrati dijelom potrage za identitetom. ve ina tinejd era o ekuje brak ali ne u skoroj budu nosti (kao 50-tih) te ne smatraju da je brak preduvjet za sex odnose. postaju optere ene jer imaju puno zadataka. od roditelja ali ih ipak vi e dobivaju od vr njaka (roditelji se srame. 9% sinovima odobravaju). odgovornost. EXP. Misle da trebaju provjeriti da li se sexualno sla u i da trebaju imati to vi e iskustva. majka hrani a ????????? baka pa ostali. baka. Odrasli se boje da bi informiranje pove alo seksualnu aktivnost. to je zaljubljenost. koncentri n i krugovi npr. Pogre ne su iluzije o potpunom pro imanju 2 osobe p zrela je zajednica ako su mladi svjesni svoje nezavisnosti pa se kompromisno udru uju   nema zajedni kog identiteta. M. Ve ina bi eljela razgova rati s roditeljima o svemu ali dobivaju malo podataka. (2) FORMALNI BRAK. Samo 40% trudno a 15-godi njakinja posjete lije nika unutar prva 3 mjeseca trudno e. obnovi se status bake a status tinejd erke se uzdigne (pobolj a se odnos s roditeljima i to pogotovo ako prihva aju trudno u).: Istra ivanja: vi e je estrogena. Stavovi prijatelja imaju ve i utjecaj. Faza medenog mjeseca. briga i njega djeteta (zato je idili no) a tek kasnije (oko odgoja) mogu i su sukobi i to naro ito me u generacijama. Takav odnos ima i zamke jer mlada majka dobiva ulogu roditelja ³ egrta´ (mo e biti instruktivno ili eksplorativno). te misle da ne bi trebalo osje ati prisilu braka u slu aju trudno e. Nedostatak obrazovanja u kolama ± koriste se najnepouzdanije metode npr. mladi vje baju zajeni ko ivljenjebrak i to prethodi formalnom braku. svaka obitelj odre uje pravila odnosa. potom dugi porodi. Iznimka: priprema na menstruaciju. Ako se to po tuje. smanjuje broj trudno a. i oni koji nisu ³lutali´ prije braka e to nadoknaditi kasnije. ODNOS PREMA B RAKU Promjena dru tvene funkcije braka. udru enje dvije jedinke koje su rije ile krizu identiteta. 33 . nakon poroda gotovo ih pola ivi s primarnom obitelji. zaposlenje.7.) ili se rastaju: mladost i sama ki ivot vi e nisu sinonimi. pokazuju da to djeluje preventivno i pozitivno tj. brak roditeljstva. da bi imali mogu nost biranja. Prije je to uvjetovalo negativan odnos prema tom periodu i svom tijelu. drugi si uzimaju pravo da igraju glavnog roditelja ± majka u iva bliskost sa vl. Djevojke preferiraju inf. Dvostruki standard prema sinovima i k erima npr. 3. Pravni ke rasprave ± smije li im se dopustiti kori tenje kontra cepcijskih sredstava bez znanja roditelja (mo da bi to jo vi e sprije ilo mlade da tra e dopu tenje ± kad bi roditelji morali dati pristanak ± pa bi porastao broj trudno a). Brak ima i dalje psihi ku funkciju. Prvih 5 g. Uglavnom se mlade majke nose s tim prijelazom uz pomo obitelji ± ve ina ih ostaje vezana uz primarnu obitelj (ako se udaju ili ne). prekid sno aja i plodni/neplodni dani mjerenjem temperature il i ra unanjem. neformalni odnosi. dugoro na odgovornost ³podizanja djece´ tj. 80% odraslih ena a 5% mladih uop e ne posjeti lije nika ± jedan razlog tome su roditelji koji ne pretpostavljaju mogu nost da se to njihovoj djeci dogodi (³ne ini ni ta glupo´). Parovi u du oj vezi ulaze u sex lak e. I kad su roditelji bili sex aktivni prije braka ne odobravaju to svojoj djeci (30% majki je imalo p 3% ih odobrava k erima.8. Ako se rastanu vra aju se dom a. liberalizacija je zatekla i roditelj e. nastavnici su udaljeni a vr njaci neinformirani). esto spontano spominju neuspjeh brakova svojih roditelja.smrt majke bez tretmana. Brak. M. Danas mnogi odga aju brak (karijera npr. nema efekta praznog gnijezda. razvoj identiteta. zasnivanje obitelji). ive zajedno i netko to potvrdi onda pravni sustav to regulira kao brak. nekad je regulirao sex aktivnost. majkom to j oj ote ava kasnije odvajanje (kolote ina je uspostavljena). ne to negativno«). jedna po jedna uloga se ostvaruje kao i prilagodba svakoj od tih uloga p to su velike prekretnice koje izazivaju stres ak iako su pozitivne. a jo ih manje razgovara o sexualnom pona anju. Razli it broj ljudi istovremeno brine o djetetu. i esto ro enje djeteta povezuje obitelj. muka. 3/4 mladih vjeruje da roditelji smatraju predbra ni sex nemoralnim: roditelji podcjenjuju ili precjenjuju njihovo sex iskustvo. udaja. Istr. Mead). Treba poticati povjerenje izme u roditelja i mladih. Du e veze su podloga sigurnijeg odnosa prema sex aktivnosti. emocionalni odnos s djetetovim ocem i briga o djetetu. precjenjuju znanje djece i ne obnavljaju informacije.

4 su varijable (snaga kojom e se klatno zanjihati.1. Tek adolescenti mogu na i argumente i za ona mi ljenja koja oni intencionalno nemaju (npr. To je osobina da adolescenti uspijevaju manipulirati tvrdnjama bez obzira na njihovu injeni nu to nost (donositi log. J. zaklju ke).deduktivno (oblik rje avanja problema kojem je svojstvena sposobnost stvaranja i provjere hipoteza i izvo enja logi kih zaklju aka na temelju rezultata provjere). 2. generirati i testirati hipoteze tj. Praget je zadao zadatak njihala djeci od 8-15 g.) . ista logika Je mogu nost logi kog zaklju ivanja na simbolikom materjialnu koji ne mora repreuzenirati neku realnost. 3.g.15 god. Pitanje je bilo to utje e na brzinu njihanja. hipoteze. religiji« ³ to bi moglo biti?´ p vodi ih ka utopijskim idejama. va no je iskustvo i vje ba jer omogu uju daljnji kognitivni razvoj nakon faze formalnih operacija. To na je tvrdnja A. Faza formalnih operacija se javlja u 11. a 4. 4. a to djeca ne mogu shvatiti. raspravljanje o apstraktnim sadr ajima (religija. trebaju empirijski dokazi za provjeru tih H0). idealizmu. I tako sve ispo etka. tj. EXP.1.mogu e je sustavno testiranje hipoteza (2) Istra iva e je zanimalo KADA zapravo nastupa taj period i da li uop e svi do u do njega: . Tretiraju svijet kao jednu od mogu ih realnosti. generiranje razli itih H 0 (neprovjerena obja njenja. Osoba ne mora vjerovati da je ne to to no/neto no a da bi producirala argumente u prilog toga. varirati. a da su obje neto ne ako eton u ruci nije bio zelen. PIAGET ± TEORIJA KOGNITIVNOG RAZVOJA Adolescenti su sposobni razmi ljati i o mogu im stvarima a ne samo o realnim i konkretnim p apstraktno mi ljenje. Nastoje primjeniti novu sposobno st mi ljenja tj. 75% visoko inteligentnih ljudi).: Piagetov pokus sa etonima: sakrio je eton u aku i rekao je djetetu: eton u ruci je ili zelen ili nije zelen (ili A ili B) eton u ruci je zelen i nije zelen (i A i ne A) p nemogu e! Kad djeca ne vide boju etona ka u da ne znaju odgovor. du ina uzice. Parlaonica na TV). formalnih operacija. Ovdje postaje va nija forma mi ljenja od sadr aja. Mi ljenje je hipoteti ki . Djeca ne mogu baratati logikom nezavisnom od konkretne percepcije i konkretnih objekata. Raspravljaju o razli itim podru jima ivota = idealizam. to bi se dogodilo da na zemlji nestane Sunca? Djeca odgovaraju da je pitanje glupo jer Sunca ima.mogu e je postavljati hipoteze III . No. Primjetno je da u e mogu nosti logi kog mi ljenja. a ako nemaju konkretni podra aj onda ne mogu prosuditi da bi 1. da ne mogu odgovoriti. Adolescenti mogu nastaviti liniju razmi ljanja ak iako je tvrdnja neto na (koriste ³ako ovo« onda«´ ± zna i ³ako p onda´) bez obzira na sadr ajnu neutemeljenost. DVA POTPERIODA: Postoje dva podtperioda koja dovode do faze formalnog mi ljenja: (1) III . Adolescentima je jasno da se u exp ne pita o boji etona nego razumijevanje tvrdnji ± usmjeravaju se na logiku. prikupljanje podataka p provjerava se H0 a ako je oborena prilazi se testiranju neke druge. 12 .A stadij (11. Dao im je materijal i morali su zamisliti kako bi napravili njihalo od utega i uzica ? du ina. visina).14. 1. nadalje) . a u vrsti u 18. ne bi bilo cvije a ni ptica« vole producirati takve situacije s apstraktnim mi ljenjem. smisao ivota). domene. Formalne operacije su formalizacija konkr etnih operacija: logi ke manipulacije oslobo ene od veze s realno u.po nekim istra ivanjima samo 50% ljudi do e u fazu formalnih operacija (od kojih su 25% ljudi normalne inteligencije. tvrdnja mogla biti to na. prijateljica se ljuti na nas i ne eli razgovarati s nama. analiza problema. Deduciraju se na ini testiranja. 34 . procjenjivati vjerojatnost da se ne to dogodi. Stabilne su u mi ljenju ± koriste znanstvenu metodu. Prvo se usmjeravaju na mogu e a onda na realno ± pri razmatranju uzroka i posljedica. apstrakcije.(4) KOGNITIVNA DOMENA 4. Npr. On je davao niz zadataka za ispitivanje kogn. ljubav. 15 god. u periodu formalnih operacija zakoni logike mogu se primjenjivati i na apstraktne sadr aje.g. te ina utega.B stadij (14. Mogu se tako er vr iti operacije drugog stupnja. razmi ljanja o mogu em pa zato raspravljaju o etici. tj. FAZA FORMALNI H OPERACIJA Osnovno ograni enje faze konkretnih operacije bilo je u tome da su se mentalne operacije mogle primjenjivati samo na konkretne sadr aje. Imaju konkretni podra aj pa donose sud o to nosti tvrdnje.1. Mi ljenje na razini formalnih operacija visi o SADR AJU kojem mislimo. funkcioniranja tj. Treba 3 faktora dr ati constz. Du ina uzice je uzrok brzine njihanja. poljoprivreda bi preselila pod zemlju (vulkani). filozofiji. Adolescenti ire gledaju. operacije nad operacijama. politici. prakti ke stvari npr. a ovisi i o situaciji (ne emo ba uvijek formalno -logi ki misliti). Kad su mogla vidjeti boju etona u ruci eksperimentatora onda bi odgovarali da su obje tvrdnje to ne ako je eton bio stvarno zelen. Svijet je 1 od mnogih realnosti. Piaget taj idealizam pripisuje kognitivnom razvoju a ne socijalnim i psihi kim uzrocima. Djeca to ne mogu. mogu razmatrati alternativno. ili misle da bi stalno bilo hladno. Dje je rezoniranje je ograni eno onim to je iz konkretnog iskustva. javlja se na podru ju gdje su ljudi obrazovani i tamo gdje su eksperti (rje avaju na taj na in zadatke koji su povezani s njihovom strukom). to je tome uzrok? Niz je ? razloga i treba ih provjer iti. dok adolescenti mogu razlu iti logiku od sadr aja. razvoj logike. Ovo je isto primjenjivo na zadatke iz soc. Hipotetsko-produktivno rezoniranje Znanstveni obrasci. Baratanje mogu im Baratanje mogu im a ne samo realnim sadr ajima.

predo avanje«). operacija. KRITIKE PIAGETU (1) Postavio je PREVISOKE STANDARDE ZRELOG MI LJENJA (misli da svi dolaze do faze formalnih operacija) p samo 1/3 odraslih ih koristi pri rje avanju nepoznatog problema. alternativama. To to smo sposobni za formalne operacije nije garancija da emo ih uvijek koristiti. promjenila brzina njihanja.2. ali bi o. Korr zahtijevaju procjene temeljene na vjerojatnosti a ne na apstraktnosti.) ovise o formalnom obrazovanju (podsje aju na matem. a i unutar njih nisu svi uspje ni u statistici (kakvo je tek stanje u populaciji). djevojke iz spiritualne zajednice i njihovo tuma enje kauzalnosti. To je vrlo te ko. To ovisi o iskustvima i obrazovanju iz prirodnih znanosti i matematike. Tek se tu traga za potrebnim i nu nim da bi se npr. 22% 14-godi njaka uspijeva u zad. EXP. razmi ljanja o hipotezama. tako er efikasne za svakodnevne probleme (npr. itanje je preduvjet formalnih operacija (to je prvo dijeljenje od konkretnosti). Ti ljudi na zapadnja kim testovima ne bi uspjeli. slo enosti i poznatosti situacije. logi no i formalno mi ljenje je va an napredak u adolescenciji. To je vezano uz podru je interesa i bavljenja. bakterije«) Incidencija. a oni su ve selekcionirani. va nosti. u Latinskoj Americi ± nepismeni. a ho e li biti kori teno ovisi o iskustvu osobe. slu aj vezanosti bolesti (stakalce) i zdravosti ± to ne mo e zaklju iti o vezanosti zdravlja i bakterija? Malo mladih (15 g) rje ava problem. Mladi nakon 9 g. 11-15 g. To je napredna razina formalnih operacija. ali ne garantira razvoj form.: Istra ivanje: mogu nost da se istodobno rezonira na (2) (3) (4) Ljudi ju nih mora: imaju f. U na oj kulturi neki ljudi koriste alternativne obrasce mi ljenja. anticipacija smjera i brzine navigacije. KULTURNE VARIJACIJE: ljudi razli itih kultura ne posti u taj nivo. magijsko mi ljenje). fiz. Formalne operacije se mog u na i kod svih ljudskih grupa ako gledamo podru je njihove stru nosti (form. Svi adolescenti ne koriste formalne operacije. Prethodni nivoi rezoniranja i dalje egzistiraju nakon pojave novog tipa rezoniranja. znanstvenik tu ne e tako djelovati p samo u podru ju svoje expertize. kolovanja (ve ina) razviju formalne operacije a neki i nakon 3 g. (i adolescentima). Ali razvijeno je i formalno mi ljenje } istodobnost za 2 oblika govori da postoji diskontinuitet jednako kao i kontinuitet u razvoju. VE E INDIVIDUALNE VARIJACIJE nego u prethodnim stadijima ve ina je odraslih i adolescenata sposobna za formalne operacije ali razina kad se one koriste varira me u pojedincima. Newmarck zadavao djeci zad. njihala (op a populacija) i 85% 14-godi njaka koji spadaju u 8% najinteligentnijih. kreiranj e strategije lova«). operacije situacijski uvjetovane). Pismenost podupire. Piaget povla i univerzalnost form. funkcionirali na testovima koji imaju formalne operacije njima adaptivno va ne (npr. Nisu svi pred istim zadacima. Dakle ovisi o iskustvu i obrascu za kori tenje formalnih operacija.k. ponekad samo generaliziramo prethodno usvojeno rje enje na novi problem). Istr. ali i o situaciji i te ini formalnog zadatka. dublje su kanalizirane i dio su naslje a. Logi no mi ljenje se razvija i odra ava individualne razlike u INT. Lice mo e biti zdravo/bolesno a stakalce isto ili s klicama (plijesan. i ne mogu to verbalno razasniti. Dakle ne javljaju se kod svih odraslih i adolescenata. ak djeca koja su trenirana u matemati kim i prirodnim znanostima mogu rje avati Piagetove probleme.1. Obrazovanje u i ljude klasificirati objekte u terminima pravila (grupiranje pojmova) a ne na nivou prostorne i vrem. Rane faze kognitivnog razvoja su manje varijabilne. operacije n u ne za navigaciju (H0 o polo aju zvijezda. o INT. Alternativna tuma enja kognitivnog funkcioniranja nivou formalnih operacija i primjenjuje vjerojatnost i uzro nost na predoperacijskom nivou (npr. blizine. pogotovo u tehni ki nepismenim dru tvima. na svakoj je lice i mikroskopsko stakalce. 3 PRISTUPA Piaget M pristup Informacijski pristup 35 . samo mali broj mladih danas ide na fax gdje se u i statistika. Formalne operacije se javljaju u 2 razine. Ne koriste ih uvijek i automatski postojano (oni koji su sposobni). Formalno mi ljenje se javlja samo kod nekih i samo nekad. Te de ki vjeruju da je sve u univerzumu odre eno i sudbinski determinirano (reinkarnacija«) ± ni ta nije slu ajno. sustavno mi ljenje o mogu nostima i testiranje svih mogu ih vars.1. obrazivanju i treningu osobe. Znanstveno. operacija. Piagetove MJERE FORMALNIH OPERACIJA (zad. a na starijima nema ispitivanja pa se ne zna kada (i da li se) posti e korelacijsko mi ljenje. Npr. Zato razvoj formalnih operacija nije prirodan i neizbje an. izvode se lak e na dobro poznatom podru ju. Po tome se nalaze u predoperativnoj fazi (moralni realizam). Razumijevanje korelacija 4. Odrasli ne koriste apstraktni nivo. Umjetni ki tipovi dolaze inztuitivno do rje en ja. p kasna adolescencija. Predlo io im je 12 karata. mogu nostima (odvajanje od realnog) ± rana adolesencija 15 g. Na razvoj formalnih operacija utje e individualni genotip i specifi na iskustva u enja. Na se kognitivni aparat razvio za rje avanje smislenih problema. Formalno obrazovanje utje e na formalne operacije. kem zadatke) pa trenirana djeca daju bolje rezultate. Formalne operacije su situaciono uvjetovane. a tamo gdje smo nesigurni i nedovoljno obrazovani ih ne koristimo (automehani ar formalno operira pri rje avanju kvara na automobilu dok npr.

 MODEL KOGNITIVNOG PROCESIRANJA 4. Djeca i stariji imaju manji kapacitet. i kako isp. y mijenja li se u funkciji dobi brzina procesiranja (sporije kod mla ih i u starosti. (u nivou konkretnih i formalnih operacija) ve su relativne } male kvantitativne promjene koje rezultiraju kvalitativnima (kontinuitet razvoja). DIO: Pona anja razli ite vrste kao i zlaz tog sustava (output). efektori (za primanje. percepcije. Uzroci se tra e me u biolo kim faktorima i faktorima znanja i uvje banosti) vid mentalne energije da bi se izvr io neki mentalni rad (distribucija pa nje i kapacitet memorije).2. Neki nalaze 3 sfere u kojima se pri a o napretku kognitivnog razvoja odraslih ovjeka i kompjutera: izvr na ctrl funkcija: usmjerenje percepcije i pa nje (ve kod inputa) selekcionira problema strategije pam enja i rje avanja nadgleda uspje nost strategija i kvalitete solucija (metaznanje. pa nje na nivou individue. Pritom se oslanjaju na suvremenu ra unalnu znanost. Piagetov i informacijski pristup nisu inkompatibilni: ele identificirati kvantitativne promjene koje dovode do kvalitativnih promjena. Razvoj je postepeniji i kumulativniji no to to Piaget smatra. Procesni tra i razli ite kapacitete u procesiranju pam enja. DIO: Podra aji iz vanjskog svijeta koji ine ulaz ( input). te e ih se kontrolira. y Mo emo prihvatiti i kontinuitet kognitivnog razvoja koji ide u kvalitativne promjene (Piaget). no pristup obrade informacija je usmjeren na samo izvo enje.). i bolje su upoznati sa sadr ajem znanstvenih i logi kih problema. Piageta zanima u koju kategoriju razvijenosti ide isp. Smatra kako nakon faze formalnih operacija slijedi razvoj u vidu profinjenja tih formalnih operacija. dok odrasli tra e me uzavisnost (pije jer je nezaposlen. testa (da li je zadatak to no rije en ili nije. uloga znanja u kognitivnom procesiranju razvoj kontrolnih (voljno zalaganje. Informacijski pristup ima par pitanja. kao i na op a shva anja ljudske inteligencije. Anticipiraju koja im vrsta inf. Razlika izme u Razlike djece i adolescenata nisu apsolutne. kapacitet se mo da ne mijenja s dobi ali i djeca i stariji tro e vi e kapaciteta za odvajanje vi ih mentalnih funkcija. i 3. Odrasli intelektualno i dalje rastu ali se ne razvijaju.. Adolescenti postavljaju apstraktnija pitanja. iako se bave istim problemima.3. Istra iva i obrade informacija poku avaju opisati kognitivne procese u podlozi kognitivnih izvedbi.4. da je znanje relativno. metakognicija ± jesam li bio uspje an ili ne. treba. y (1) (2) da bi se vidjelo kako se razvija pa nja. da li mi je bilo te ko ili ne«) Kompjuter je pasivan. razvojni programi. i nezaposlen je jer pije). oblike obrade informacija koji se doga aju izme u podra aja i odgovora. receptori. Adolescenti su uspje ni u izoliranju vars da bi odredili uzrok-posljedicu. 2. Djeci je lak e doslovno prepri ati pri u no svojim rije ima. ovjek pije jer je nezaposlen) a odrasli prihva aju samu promjenu. a ne strukturalne promjene. kod ovjeka je to nivo funkcioniranja. Dje je KP za razli ite elemente raste s dobi. te specifi ne jezike i metode kojih oblikuju i provjeravaju sveoje teorije. te koliko je rije eno). izvode se namjerno) i automatsdkih procesa (treba min kapaciteta procesiranja. nivo na kojem je isp. pam enje gdje je problem koji onemogu uje djetetu da rije i problem (to je sli no Piagetu). 1. da se razli ita gledi ta ne moraju razrije iti pobjedom 1 gledi ta (sve ima i + i ± strane). strategije. percepcija. Ovaj pristup ide iz ameri ke eksperimentalne tradicije. 36 . odvijaju se sami) y y y HARDWER: CNS. ³Znanstveno prvoklasno inteligentna osoba je sposobna posjedovati 2 suprotne ideje u glavi i jo uvijek normalno funkcionirati´. y relativizam } odrasli shva aju da nema apsolutne istine. Gleda se proces rje avanja problema. Koja karika u kognitivnom lancu je najslabija i za to dolazi do problema u kognitivnom funkcioniranju? ovjeka uspore uju s kompjuterom. Ve a je efikasnost u podru ju osobnog interesa (to je taj rast). i kognitivni razvoj te e i dalje. procesiranje i izra avanje) SOFTWER: (programi i podaci kod comp. uz bolje pam enje odabira i planiraju bolje strategije obrade inf. globalno razmi lja (koristi klini ki intervju) a procesni pristup se bazi no koristi e xp. DIO: Mentalni procesi koji djeluju na te informacije. Integracija ili sinteza razli itih kontradiktornih stajali ta u postojan svjetonazor prihva anje promjena } adolescent tra i stabilnost u promjenama (npr. Prihva aju da nema jedne prave religije i da su istine razli ite kontradikcije } prihva aju ih kao dio ivota. Modeli obrade informacija konceptualiziraju spoznaju kao trodjelni sustav sli an ra unalu. PRISTUP PROCESI RANJA INFORMACIJA Perspektiva obrade informacija glavni je suvremeni pristup prou avanju kognitivnog razvoja. Psihometrijskom pristupu i procesnom je sli no to to tragaju za individualnim razlikama. Piaget eli otkriti kompetentnost isp. PSIHOMETRIJSKI PRISTUP Oba pristupa se razlikuju od M koji je usmjeren samo na rez. vi e su sistemati ni te su pri rezoniranju skloni pratiti svoj napredak u rje avanju (nadziru proces rje avanja). ali su razli iti termini i metodologija od Piageta. no esto su nejednozna ni nalazi.

KONVENCIONALNA ± gdje se moralno rasu ivanje temelji na pretpostavci da se dru tveni sustav mora osnivati na zakonima i pravilima. a ne ograni avanja slobode pojedinaca. vlastiti standardi a ne konvencije i podlo nost autoritetu. Naglasak je na odr avanju dru tvenog sustava koji e to omogu iti. (1) KONVENCIONALNA FAZA: Faza 3. a na vi im razinama kako bi o uvali samopo tovanje i izbjegli osje aj krivnje i gri nje savjesti. Moralna komponenta: moralnost se temelji na za titi ljudskih prava svakog pojedinca. Moralna komponenta: moralnost se temelji na strogom pridr avanju zakona i obavljanju du nosti svakog pojedinca. To se doga a kad djeca zajedno s drugima sudjeluju u dono enju odluka i pritom razmijenjuju mi ljenja o moralnim pitanjima. Postupci koji tete dru tvu pogre ni su ak i ako su u skladu sa zakonom. imaju razvijen osje aj krivnje. Formalno mi ljenje ne garantira postkonvencionalnu razinu. Prijelaz iz pete u estu fazu mo e se smatrati prelaskom s dru tvenog na unutra nji kut gledanja. Svaka od tih faza se dalje dijeli na dvije podfaze koje slijede jedna drugu. samo mali broj adolescenata napreduje do postkonvencionalne razine. Na temelju svojih istra ivanja Kohlberg je zaklju io da se moralno rasu ivanje raazvija kroz tri predvidljive razine: (1) PRETKONVENCIONALNA ± gdje se moralno rasu ivanje temelji na pretpostavci da pojedinci moraju zadovoljavati svoje potrebe. suosje aju. Socijalno iskustvo izla e ih moralnim dilemama ± to su izvori moralnog razvoja. kako se razvija. Pravila vrijede podjednako za sve ljude i slu e za rje avanje me uljudskih sukoba. Faza 6: Univerzalna eti ka pravila ± Ljudi donose moralne odluke u skladu s osobnim pravilima po tenja i pravde. Prema Kohlbergovoj teoriji adolescenti se pomi u iz konvencionalne faze u fazu postkonvencionalnog shva anja morala. Ljudski ivot se cijeni vi e od svega. dostojavnstvo i prava svakog pojedinca. Potrebe pojedinca ne smatraju se va nijima od odr avanja reda u dru tvu. ali dr e da svi imaju jednako pravo na postojanje. KOHLBERGOV M ODEL Uz Jean Piageta.´ Faza 4: Red i zakon ± Ljudi procjenjuju moralnost uzimaju i u obzir dru tveni sustav i ono to je potrebno za opstana dru tva. Evaluacija KOHLBERGOVA MODELA Za psihoanalizu moralna zrelost proizlazi iz internaliziranog osje aja krivnje. a kad se poka e potreba. treba ih mijenjati. 2) Empirijski podaci u skladu su i s Kohlbergovim gledi tem o tome da je moralno rasu ivanje dosljedno u razli itim situacijama (60 % dosljednost unutar iste faze) kao i 3) da se dje ji moralni razvoj odvija kroz faze s 37 . kognitivne sheme nekom novom iskustvu ili aspektu okoline). ona taj misaoni sukob razrije i promjenom i reorganizacijom na ina mi ljenja. uskla ivanje. faza). i 4. Javlja se apstraktno mi ljenje. Smatraju da svaki pojedinac ima svoju vrijednost i da ga treba po tivati neovisno o njegovim uvjerenjima i osobinama. I ovaj pristup se prvenstveno bavi razvojem moralnog rasu ivanja. razmi ljanjem o vlastitim i tu im postupcima u kontekstu morala. Prijelaz iz faze u fazu doga a se kad dijete do ivi misaoni sukob. tj. i tako prelazi na vi u razinu moralnog rasu ivanja. Prilago avanje drugima ± Osoba je u stanju staviti se u tu u ko u. Adolescenti bolje razumiju od djece razloge za pona anje. Zbog suprotstavljenih gledi ta tj. Svaka od tih est faza sastoji se od dvije komponente: dru tvene i moralne komponente. postoje eg znanja) i b) akomodcije (prilagodba. Dijete je u prvoj fazi usmjereno na sebe i sve situacije promatra s osobnog stajali ta. Moralna komponenta: pona anje se prilago ava onom to ve ina ljudi smatra ispravnim. Definicija moralne zrelosti ovisi o teorijskom usmjerenju: y y y (2) POSTKONVENCIONALNA FAZA: Faza 5: Dru tveni ugovor ± Ljudi promatraju svijet o ima svih pojedinaca koji ive u dru tvenom sustavu. Zakoni se stvaraju radi za tite. L. Lawrence Kohlberg je predlo io drugu utjecajnu teoriju moralnog razvoja koja polazi od pretpostavke da je ovjekov kognitivni razvoj temelj moralnog razvoja. (A) DOBRO: 1) Eksperimentalne provjere Kohlbergovamodela potvr uju njegovu (i Piagetovu) postavku da su neke kognitivne sposobnosti i sposobnosti u ivljavanja u tu e iskustvo preduvjeti za razvoj moralnog rasu ivanjama (ali ne i jedini dovoljan uvijet). Me utim.1. Dru tvena komponenta odnosi se na to ku gledi ta prema kojoj se donosi moralna odluka. No. Shva a da dogovor dvoje ljudi mo e biti va niji od pojedina nih interesa svakog od njih. Izmjena faza u Kohlbergovu modelu slijedi Piagetov proces adaptacije koji uklju uje proces a) asimilacije (interpretacija novih iskustava na osnovi postoje ih spoznajnih struktura. POSTKONVENCIONALNA ± gdje se moralno rasu ivanje temeljni na pretpostavci da je va no o uvati vrijednost. Moralna komptonenta: osoba smatra da postoje univerzalna moralna pravila koja su iznad zakona. (2) (3) U globalu se mo e re i da se osobe na ni oj razini moralnog razvoja pona aju u skladu s pravilima kako bi izbjegli kaznu od strane drugih. a neki ak i na predkonvencionalnoj razini moralnog rasu ivanja. Adolescenti pokazuju ve u moralnu zrelost. Odnosi me u ljudima temelje se na zlatnom pravilu: ³Nemoj initi drugima ono to ne bi htio da tebi drugi ine.(5) MORALNI RAZVOJ 5. tako mo e sve bolje razmotriti moralnu dilemu s pozicije dru ge osobe ili s obzirom na to to je najbolje za dru tvo u cjelini. Teorije socijalnog u enja ± moralno pona anje je odlu uju e Kognitivne teorije ± kognitivno razlikovanje dobrog i zla. Pravila treba po tivati jer je to na in dobivanja po tovanja od strane drugih. poput pravde i po tivanja ljudskog dostojanstva. Shva aju da nemaju svi iste vrijednosti i stavove. npr. psihi ki razvoj dovodi do samopreispitivanja. kad dijete vi e ne mo e vi e vladati novim inforacijama u okviru postoje eg pogleda na svijet. ve ve ina aadolescenata ostaje na konvencionalnoj (3.

3) 5. i da to nije nu no stanje. Kohlberg smatra da postoji razlika u moralnom razvoju kod mu karaca i ena: prosje an mu karac u svom razvoju dosti e 4. Rest smatra da ovo uklju uje sposobnost dono enja odluka kao i moralnu motivaciju. Sada ene po inju izra avati svoja osobna mi ljenja i slobodno odlu ivati. Prema njoj mu karci i ene razli ito gledaju na moralnost zbog razli itog odgoja. dok prosje na ena dosti e tek 3. ali istovremeno uzeti u obzir i relane uvjete. ve po kvaliteti. varijabla koja uzrokuje najve e razlike me u ljudima.2. Komponenta III: Odlu ivanje to e se stvarno u initi: Tre i korak je konkretno utvr ivanje plana akcije koji e najbolje mogu e aproksimirati idealno rije enje. skrbni ke. jer Kohlberg ustvari penalizira kod ena njihovu osjetljivost za to to drugi misle i njihovu prilagodljivost socijalnim o ekivanjima. a ne uzima se aspekt brige i ljubavi prema nekome ( to je vi e karakteristika ena). (4) 2) 38 . Ovakvo odlu ivanje je mnogo te e jer je kompleksnije. ili zbog djeteta ili zbog mu a ili obitelji i sl. Rasu ivanje je strogo ograni eno osobnim interesom. Ona mo e potje i od elje da pomognemo drugima ili iz suosje anja s drugima. Dje aci u e etiku pravednosti kroz njihov rani odnos sa majkom. To ne bi bilo dobro za mene. To je u biti paradoks. tako i tu e potrebe. KOMPONENTE MORALNOG RASU IVANJA Jedan drugi autor koji polazi od Kohbergove teorije je James Rest (1983). onda e imati probleme s ovim korakom. Prema Gilliganovoj mu karci i ene se dakle ne razlikuju po stupnju moralnog rezoniranja. razinu moralnog razvoja (red i zakon). Gilligan smatra da taj nalaz ne reflektira adekvatno razvoj moralnosti kod ena.3. C. Gilliganova smatra da su ivoti ena u povjesti bili odre eni od strane mu karaca. ali prilikom toga izgubi cilj iz vida. po aspektima moralnosti. Premda me ukulturalna istra ivanja pokazuju sli nosti moralnog razvoja u razli itim dru tvima. Komponenta IV: Izvedba plana akcije: Zadnji korak je realna izvedba pona anja za koje se smatra moralno optimalnim.unaprijed odre enim redosljedom. Oni u e utjecati na majku kroz svoju asertivnost izbore i se svoje elje. ena na ovom stupnju e ovako argumentirati svoju odluku za abortus: ³Jednostavno ne elim dijete i to je sve. i to naj e e za jednu fazu. tj. a mu karci da budu aktivniji i asertivniji i da budu uspje ni. to manje mogu e boli zadati sebi i drugima.kad znamo mogu e posljedice na eg pona anja treba odlu iti to bi bilo moralno u initi. Zbog toga se one osje aju bespomo ne. 4) Razgovori sa osobama na vi em nivou moralnog rezoniranja stvarno vode do razvojnog pomaka. Rest tako er navodi da i emocionalno uzbu enje mo e utjecati kako interpretirano situaciju. (2) (3) 1) BRIGA ZA SEBE ± osobni interes. iako ne eli dijete. Komponenta II: Otkrivanje najmoralnijeg na ina postupanja: . Zato kriti ari smatraju da je to teorija moralnog rezoniranja kod mu karaca. a moralne odlu ke sada uzimaju u obzir kako vlastite. Prijelaz od ³dobrote´ prema istini. tj. GILLIGAN je razvila teoriju moralnosti za ene. 2) Neki istra iva i dovode u pitanje i primjenjivost tog modela na ene i mu karce. Sada je kriterij biti nenasiljan. Ako osoba nema razvijene kapacitete zahva anja itave kompleksnosti situacije. NEDOSTACI: Metaanaliza 108 Kohlbergovih istra ivanja su pokazala da razlike u moralnom rasu ivanju ovisno o spolu ustvari ne postoje. To se naziva socijalna kognicija. Oni postanu vi e svjesni neravnopravnosti u odnosu: majke su mo na. jer se njihova ³dobrota´ interpretira kao moralni nedostatak. (B) LO E: 1) Univerzalnost modela nije u potpunosti potvr ena. djevoj ice su vi e odgajane da budu nje ne. pa ljive (tj. ena na ovom stupnju ne e pristati na abortus. Ovaj korak uklju uje nala enje ravnote e izme u osobnih elja i potreba i socijalnih moralnih normi. Motivacija da se pona amo na moralan na in razvija se itav ivot. postoje kulture koje Kohlbergov model ne vrijedi (npr. Sada kod razmi ljanja o moralnim pitanjiam dominira briga za druge a osobne potrebe su tek u drugom planu. osoba osoba mora biti ustrajna i sposobna za samokontrolu. Kod ena postoje 3 faze razvoja morala 5. onda e joj ova faza predstavljati problem. Tako je mu ki na in moralnog funkcioniranja druga iji (princip pravde) od enskog (princip brige i odgovornosti). a djeca su ovisna i nemo na. Ako osoba pa ljivo odlu uje na putu prema akciji. u Kini). prema aspektu brige i odgovornosti). Taj kapacitet razmi ljanja o me uljudskim zbivanjima i mogu im problemima razvija se iskus tvom. Umjesto toga prona eno je da je stupanj obrazovanja. Eksperimenti potvr uju Kohlbergovo uvjerenje da svaka faza pretstavlja reorganizaciju koja proizlazi iz spoznajnog sukoba. Ovdje se mogu pojaviti prepreke a time i frustracije i razo arenja. Da bi se ovaj korak stvarno desio. BRIGA ZA DRUGE ± rtvovanje sebe. Djevoj ice pak nau e da je nava nija privr enost za ostvarivanje ciljeva. Kohlbgerg je za ispitanike imao samo dje ake i uzet je samo pravi aspekt moralnosti. Ovdje ene spoznaju da njihova bespomo nost je vi e pitanje stava. RAVNOTE A: briga za sebe i za druge ± nenasilje. razinu (prilago avanje drugima). Rest tako er nagla ava da dobre namjere mogu nisu identi en sa biti dobrim djelima.´ Prijelaz od sebi nosti prema odgovornosti. CAROLL GILLIGAN: MORALNI RAZVOJ I SPOL Jedan od nalaza Kohlberga bio je posebno izlo en kritikama. On je ustvari postavio ono osnovno pitanje: ³Kojim misaonim procesima osoba rije ava moralne dileme?´ Rest je na ao da put do rije enja ima etri komponenta: (1) Komponenta I: Interpretacija situacije: Prvi je korak analiziranje kako e razli ita mogu a pona anja utjecati na osobe koje su involvirane.

Politi ki ideali su karakteristi ni za adolescente jer postoji op a sklonost idealiziranju (formalno mi ljenje omogu uje stvaranje i razmatranje alternativa). tra enje novog autoriteta 2) Kognitivne teorije Potreba mladih ljudi da objasne neshvatljivost svijeta ± okre u se novoj religiji kad vi e nisu dostatna prethodna obja njenja. a kod dje aka oko 15 g. kao da preuzimaju ulogu lika iz bajke ± za ti enost. gledaju se u ogledalu (fizi ke promjene).1. i da ne do u u ve i konflikt preru e osje aj ljutnje prema ocu u pot injavanje autoritetu u religiji p preseljenje u drugu sferu ± zamjena autoritetu ± preobra enje ± nusprodukt emocionalnog prevrta.Adolescenti razmi ljaju o dru tvu i politici. ona je po eljna i nu na u adolescenciji pri formiranju ego-identiteta: da nema elje za promjenom ne bi do lo do tranzicije iz dje jeg poimanja svijeta u zrelu li nost. depresije.6. oni su autoritet i nu na je pravi nost policajaca dok adolescenti razlu uju instrumentalnu ulogu policajaca i privatnost p nema identifikacije zakona s osobom. 3/4 preobra enika je imalo problemati an odnos s ocem (mr nja). 5. U tome ih odrasli i sama realnost prizemljuju. preobra enje je obrambena reakcija na nerje en Edipov konflikt.5. donose racionalu koja olak ava ivot. djeca vide policajce kao sinonim za zakon. IDEALIZAM Adolescenti generiraju o svemu vi e alternativa ali koje esto nisu ba realisti ne: idealne alternative imaju samo potencijalnu realnost ali adolescenti svim alternativama d aju istu ansu. Egocentrizam se zamjenjuje izgradnjom identiteta Radikalne promjene pripisuju emocionalnom preokretu. No. kad vi e ne osiguravaju sigurnost.2. Adolescenti sve dovode u pitanje i zauzimaju osobni stav prema politici i religiji. 1) Psihoanaliti ko tuma enje (1) Mi ljenje s formalnim operacijama: egocentrizam je na vrhu kad je tranzicija iz konkretnog u formalno mi ljenje (2) Fizi ke promjene i promjene na socijalnom planu ± vr njaci. 5. Religijsko preobra enje je kombinacija otu enja od religije djetinjstva i religije idealizma. Razumijevanje zakona. U tu sferu ulazi to da su mladi skloni izmisliti osobnu legendu ili mit: fantazije o jedinstvenosti. tite ljude i omogu uju harmoniju (nisu nepromjenjivi) 5. i esto dolazi do odbacivanja stavova ranije preuzetih od roditelja (oni gube autoritet). Uzroci egocentrizma: (1) DJECA ± zakon je zabrana ± on spre ava da se dogode lo e stvari (2) MLA I ADOLESCENTI ± zakon kao propis. Javlja se konfuzija. EXP. ljutnje. neshva eni u obitelji. nusprodukt intelektualnog traganja.: Ulman: 40 osoba koje su se u adolescentskoj fazi 1000 nezadovoljnih ljudi koji su oti li na otok u Pacifiku i sve po eli ispo etka: djeca i mla i adolescetni su nagla avali individualna prava a stariji adolescenti su nagla avali dobrobit dru tva (formiraju op e eti ke principe i nisu vezani za svaki pojedina ni slu aj). zato i misli da drugi njega promatraju. misle da je i okolina stalno usmjerena na njih. sukob s roditeljima (3) Mogu nost preuzimanja tu ih gledi ta ± zami lja ³kako drugi vide mene i druge u interakciji´ ± mo e se maknuti iz neposrednog iskustva. mogu a im je prepozicijska logika (ako« onda«). 39 . repriza dje je ljutnje na oca. imaju osje aj kao da su pred imaginarnom publikom. Adolescenti shva aju da postoji puno alternativa to ih vodi u traganje za alternativnim religioznim pravcima. osje aju se nepobjedivima. formalno mi ljenje. emocionalni problemi u djetinjstvu i adolescenciji te neposredno prije preobra enja kod preobra enika p preobra anje je osloba anje od anksioznosti.: Adelson i O¶Neal: tra ili su adolescente da zamisle preobratili uspore uje s onima koji nisu preobra eni = slaba potvrda kognitivisti ke hipoteze } nisu tragali za istinom i jasno om prije preobra enja. ADOLESCENTNI EG OCENTRIZAM U adolescenciji velika je zaokupljenost sobom. govore kako se treba pona ati da bi opstao socijalni red (s tim se sla e ve ina odrasliih) (3) NEKI STARIJI ADOLESCENTI I ODRASLI ± zakoni su dogovorni standardi koji olak avaju osobnu slobodu i dru tveni red. i ovo je bio poku aj postizanja za tite od strane autoriteta izvan tradicije i obitelji. vjeruju da su njihova emocionalna iskustva nova i jedinstvena i da ih nitko nije do ivio = negiraju op enitost iskustava. EXP. Egocentrizam je najve i kod djevoj ica oko 13 g. To dovodi do osje aja otu enja: suo eni s realno u osje aju se otu eno i odba eno od dru tva i sebe samih. jedinstvenima. Razvoj mi ljenja o zakonima (Tupp i Kohlberg) Mnogi su dali obja njenja za prijelaz ± ljudi su bili dobri itd« Gledane su razlike izme u te dvije gr upe u emocijama (psihoanaliti ka hipoteza) tj.

konzistentno pona anje. individuacija. Zbog razli itih socijalnih uloga dolazi do diferencijacije faceta samoopisa. Kvantitativne su promjene u opisu. kako obja njavaju neuspjeh nekog djeteta u koli: djeca bi rekla zato to nije u ilo. pojam kojeg pojedinac ima o samom sebi. ciljeva i namjera. Karakteristike razvoja selfa u adolescenata. to radi. Osobine nisu apsolutne kao kod opisa djece. ³I´ ± ja kao subjekt svjesnosti o sebi. ³I´ pru a stabilan na in mentalne obrade informacija pri spoznaji svijeta. ime. Kasna adolescencija ± spajanje u koherentnu sliku o sebi. stabilnost pojma o sebi. svjetonazorima. izgled. stvarno ga prestane eljeti. istovjetnosti + osobna ideologija i filozofija ivota + prihva anje osobne pro losti i uspostava kontinuiteta u iskustvima + orjentacija prema budu nosti + sistem vrijednosti. self-concept) emocionalno SAMOPO TOVANJE. Li nost = stabilne i predvidive osobine karaktera. AD1. obja njenje za to postoje izuzeci i razli itosti u pona anju. uvijek se ponovno uspostavlja ± nije fiksan. organizacija. samopoimanje (ima dva aspekta). Integracija razli itih vidova selfa u koherentan i prihvatljiv do ivljaj sebe. ³I´ mo e vrednovati vlastite akcije i na moralnom je planu uvid u ? proces. da li bi kupio psa dje aku kojem je pas uginuo) ± mo emo kontrolirati vlastite osje aj e (ako si ponavlja da ne eli psa. Srednja adolescencija ± ³ne znam za to se razli ito pona am u razli itim situacijama´. sve ovisi o trendu. i u egocentrizmu. podsticatelj je motivacije i internalni lokus kontrole. Samosvjesnost se izra ava u osjetljivosti na tu e mi ljenje. SELF KONCEPT Self koncept = pojam o sebi. otkud dolazim i kamo idem. diferencijacija. Do ivljaj osobne istovjetnosti i kontinuiteta sje anja. No u kasnom djetinstvu dolazi do sinteze tih identifikacija ± i postavlja ju si pitanje to e biti kad odrastu? Adolescenti kre u u borbu za identitet. svjesni su samopra enja. socijalnim osobinama. nema strukturiranih instrumenata. koji se usvaja osobnim zalaganjem. okupiranosti izgledom. Opisuje se i prethodnim karakteristikama ali vi e nisu dominantne. voljnog djelovanja samoevaluacije. te se vi e opisuju apstraktnim terminima i moralnim kvalitetama. percepcije U normalnim okolnostima nismo svjesni svog identiteta. nego kad se pojavi kriza. FORMIRANJE IDENTITETA: uspostavljanje do ivljaja Srednja adolescencija. (1) (2) OPISIVANJE SAMOG SEBE ± neutralan aspekt (engl.2. Adolescent se mo e zami ljati u dr ugom svjetlu ± to je alternativa sada njem egu ± otkud pitanje ³tko sam´. sada njost i budu nost pocezane u skladnu cjelinu. Nesuglasje je realnog i idealnog pojma o sebi to privremeno vodi do ni eg samopo tovanja. implicitni teoreti ar li nosti ± integracija novih informacija. danas si pametan a sutra glup ± nema stabilnosti. Kasna adolescencija. integracija pojmova o sebi u globalnu sliku. Nikad nije stalan. self-esteem) Kognitivna psihologija: osoba mora izvjestiti o sebi (podru je soc. u nekoj ulozi je samoopis bolji a u drugoj lo iji ± konfuzno stanje ± kriza identiteta i tra i se globalna slika. Kod adolescenata se javlja konstrukt svjesne i nesvjesne razine iskustava. shva aju da okolnosti mogu uzrokovati iznimke u pona anju ± osobina ne mora biti uvijek prisutna. posjedovanje. i ne omogu uje stvaranje identiteta jer su likovi razli iti. UVOD ± IDENTITET Identitet: do ivljaj vlastitog ja. Kriza u samopouzdanju ± prestaje iluzija da se radom mo e sve promijeniti (sposobnosti!). da postoje i skrivene osobine li nosti. shva anje da mentalni self-sistem sadr i elemente koji nekad jesu a nekad nisu u skladu ± neka iskustva ne podlije u kontroli. samo ja znam kako se osje am (a ne roditelji). Tijekom razvoja pomak ide od fizikalisti kog do psiholo kog poimanja sebe. POUZDANJE ± evalutivno (engl. Djeca imaju identifikaciju sa zna ajnim osobinama zbog emocionalne vezanosti ± to je brojno i razli ito. li nost je stabilnost osobina. traganje za stabilnim i skrivenim vidovima li nosti. Individuacija: kasnije se vi e opisuju u terminima razlikovanja a ne sli nosti. ± priopadnost grupama. soc. pita ih kako se osje aju i to misle o sebi. mo e nadzirati i manipulirati iskustvo p adolescent mo e zamisliti kako razmi lja drugi (npr. iznimke (poma em bratu ali ne i sestri). integriranje osobina u logi nu cjelinu (ne samo nabrajanje). U ranoj adolescenciji raste svijest o vlastitoj svjesnosti na osnovi toga kako se drugi pona aju prema nama.g. komparacija aktivnosti. pojava stabilne karakterizacije li nosti. spol. 40 .1. 10 g. kognicije). nezavisnost. ³ Me´ kao objekt (James). okru enje). vrijednostima. idealizam. Interpersonalno razumijevanje: shva aju subjektivnost. Uklju uje usvajanje smislenog pojma o sebi pri emu su pro lost. Self = aktivni dio li nosti. Stabilnost POS-a (pojma o sebi) mo e voditi u rigidnost. apstraktnost. identitet. porast voljne i samoreflexivne prirode samopoimanja (sami sebe upoznajemo). To je odgovor na pitanje tko sam. Do ivljavaju promjene li nosti npr.(6) THE SELF ² RAZVOJ IDENTITETA 6. Tri su bitna elementa identiteta: (1) (2) (3) do ivljaj sebe kao iste osobe kroz vrijeme i situacije priznanje od socijalne okoline da se osoba percipira kao istovjetna akumuliranje pouzdanja u sukladnost osobne i soc. 6. dje ak odbija psa i tako se brani od osje aja krivnje a da toga nije ni svjestan. Fenomenolo ka metoda ± analiza iskaza. SAMOOPIS U ranoj adolescenciji po inju se opisivati psihi kim osobinama (djeca ± daju kategorijalne sudove ± dob. na inom mentalnog procesiranja iskustva. pojam samorefleksivnosti. 10.

SAMOVREDNOVANJE Odnosi se na emocije koje osoba ve e uz svoj samoopis. Prolaz jedna faze omogu uje dolazak u drugu i takav razvoj vodi zdravoj li nosti. E. Adolescenti mogu konfuziju izraziti represijom u djetinjatost da bi se oslobodili potrebe odlu ivanja. kao li nost nisu sazreli pa postoje fluktuacije (u rukama su trenera ili roditelja). razlika samovrednovanja ili vezano uz odre ene okolnosti (kognitivne. y y IDEALNO SAMOPO TOVANJE SAMOPO TOVANJE (SAMOSVIJEST) y y y y samoprihva anje selfrespect ³I am´ ± jesam globalni pojam o sebi SAMOPOUZDANJE y y y y y kompetencija fada samoefikasnost ³I am´ ± mogu diferencirano vrednovanje sebe u razli itim podru jima u inak u odnosu na aspiracije Eric Erikson smatra da kriza identiteta traje cijeli ivot ali u adolescenciji dolazi u fokus. podr avaju i ili ote avaju i uvjeti okoline: gubljenje tradicija i manja je predvidivost ± nema adekvatnih modela starijih generacija to pospje uje traganje za identitetom (nema stabilnih socijalnih definiranih uloga). Sr rje enja krize } osnovna vrlina je vjernost. zanemaren identitet. KRIZA IDENTITETA 13-20 g. osje aj pripadanja prijateljima. Samopo tovanje = uspjeh/aspiracija. na inom obla enja ± obrana od konfuzije.prihva anje od strane vr njaka. ERIKSON: psihosocijalna teorija Erikson smatra da razvoj li nosti ide tijekom cijelog ivota. Nisko samopo tovanje je izvor bazi ne neuroze i rezultira neprilago eno u. njegove potrebe su u izgradnji identiteta ± treba komunicirati na nivou potreba a ne uspje nosti npr. a tek postupno razvoj samopo tovanja. = usvajanje smislenog pojma o sebi (identitet). hijerarhijska organizacija samovrednovanja. Postoji veza izme u samopo tovanja i internalnog lokusa kontrole. mo e do i do kroni ne delikvencije. Ideolo ke rasprave su va ne za identitet a nisu obrambeni mehanizmi. ³kakav sam i kako me drugi vide´). vrijednostima. Rogers p realni self / idealni self ( to je razlika manja. Izme u 6. droga i alkohol su osloba anje od anksioznosti koju stvara konfuzija uloga. Veza izme u postignu a i samovrednovanja je slaba: programima samovrednovanja ne mo e se pove ati kolski uspjeh. Djevojke pate od samopouzdanja ali ne od samopo tovanja. socijalne. Ako se ne uspije na i identitet javlja se sumnja u sebe. stvaranje malih grupa } grupni identitet p dosljednost i konformiranje. 8 je faza s fiksnim redoslijedom: postoji klju an konflikt u svakoj fazi. razlikovanje realnog i idealnog ja« James p odnos uspjeha i aspiracije. Profesionalni identitet: ideali. Zbog traganja i neizvjesnosti raste va nost grupe vr njaka (kroz dugotrajne razgovore dobivaju inf.g. mladi i . se javlja ide alni self ± to je index zrelosti (Zieglar): razvijenija osoba si postavlja sve ve e ciljeve. Emocionalni self. sve zna ali se u adolescenciji pita: ³tko sam ja?´.g. Krizu mogu zao triti dru tvena zbivanja.g. Osobne ideologije i filozofije ivota su vrlo razli ite} ote ano je formiranje osobne ideologije i produ uje se kriza identiteta. stavu. konflikti doprinose razvoju i kvaliteti kasnijeg ivota. difuzija. index zrelosti je razlika realnog i idealnog selfa. Djevojke .roditeljska toplina. usporedba s drugima i diferencijacija podru ja kompetentnosti. ali kao samohvalisanje. granice to mo e a to ne pridonose razvoju samovrednovanja. To je osmi ljavanje sebe i svijeta.AD2. preispitivanje. zaokupljenost sobom.2. lojalnost. Ako se ne postigne mogu nost da se bude vjeran osobi. ideji. ³ to zaista elim raditi?´ Dijete se to ne pita. Odgoj: roditelji se esto usmjere na to to dijete mo e. ve a je zrelost (ako je ve i izbor te e je razabrati) ± uo avanje vi e kategorija. dijete shvati da ne to mo e. Epigenetski dijagram: vidi se sli jed faza i kako djeluju nerje ene prethodne krize. Ljubavne veze su put ka izgradnji identiteta. fizi ke. odnos mogu eg i postizivog ± da li stvarno eli to biti ili je to samo lijepo (razlikuje idealno i mogu e). nego se testira difuzni identitet p kako se druga osoba obra a prema nama. INTEGRITET KOMPETENTNOST prema roditeljskoj dominaciji. i to ugro ava li nost ako je puno alternativa (konformiranje grupi smanjuje difuziju i zbrku). Opasnost je ako se konfuzija odu i. ± istra ivanja } 6-11 g. y Samopouzdanje ± od 3. kompetentno je. samopo tovanje je ve e). Razvojna perspektiva. Krizom obja njava prevrtljivo pona anje. Obra anje vr njacima govorom. Osoba na vi oj razini se procjenjuje na vi e kategorija pa je ve a mogu nost razlike izme u realne i idealne slike. egocentri nost. nejasan pojam. konfuzija uloga = autodestruktivno pona anje. psihofizi ke dezorganizacije li nosti i suicida. i 9. vjera. Do toga dolazi kroz selektivnu afirmaciju nekih identifikacija iz djetinjstva. Korelacijske studije ± nema uzroka. previsoka aspiracija. 6. Zaljubljivanje nema ulogu zadovoljavanja sexualnih potreba. sporta kad prestane biti uspje an nije nitko i ni ta. finije razlike unutar kategorija p finije aspiracije pa je raskorak izme u realnog i idealnog index zrelosti. Ako je ego-difuzija trajna. zaokupljenost time to drugi misle o meni. 41 . to je ve a razlika. Prihva anje i bezuvjetno prihva anje. pobuna IDENTITET. 6. op e). Rosenberg. kroz reflexiju druge osobe upoznaje sebe. nebriga za mi ljenje drugih ± izolacija. dolazi do povu enosti ili prkosa. Kako to ispitivati (psihometrijski poku aji) ± problem! Diskrepanca realnog i idealnog selfa.

ali se u svim dobima javlja faza autonomnosti p faze nisu sukcesivne i kumulativne p krize se obnavljaju. Nezavisnost-autonomnost i osje aj odgovornosti (1) (2) (3) (4) autonomnost u vanjskim aktivnostima ± tro enje novca autonomnost u aktivnostima vezanima uz dob ± kupovanje odje e autonomnost u dono enju sudova ± uva avanje u raspravama autonomnost u aktivnostima koje utje u na status (izbor kole i zanimanja) 42 . partner je suradnik a ne za titni ki otac. A) Preuzeti identitet } studentice = obnavljanje bliskih obiteljskih veza odrasle = obnavljanje bliskih obiteljskih veza.4. uspje ne kao i one koje su postigle identitet ( zdrave): kod mu karaca je to negativno. Kod ena difuzija identiteta raste tijekom studija. izbor da ± napredniji (5) OTU ENO POSTIGNU E: pro li kroz period odlu ivanja. Mu karcima je najva niji profesionalni identitet. 4 STATUSA IDENTITETA Studentice su postigle identitet: zaokupljene su onim to mogu postati. JAMES MARCIA ± 4 STATUSA IDENTITETA J. (postigle identitet). Karakteristike ena u pojedinom stadiju obzirom na spolne uloge (studentice i 35-ogodi njakinje). nekompetentne izvan doma (1) KONFUZIJA (DIFUZNI) IDENTITETA: kriza da ili ne.): kritika da su ispitanici studenti ± vi e alternativa i jo nisu definirana o ekivanja okoline kao za one koji ve rade. Marcia vr i polustrukturirani intervju na studentima: kako i koliko su mladi ljudi zaokupljeni izborom profesije. ne svi a im se to dru tvo nudi). enski isp. nepo eljan) su zadovoljne. boje se da bi bile odbijene (ne poduzimaju ni ta) odrasle = sumnjaju u enstvenost. 35. Stadiji nisu stabilni. PREUZETI IDENTITET: kriza ne. Prethodne krize (istr. sukob s roditeljima studentice = krive zbog odbacuju eg pona anja prema majci. Faza intimnosti slijedi nakon krize identiteta: mu ki studenti imaju jaku povezanost izme u identiteta i intimnosti (korelacija. do li do zaklju ka ali su negativisti ki ± misle da dru tvo nije idealno pa ne ele preuzeti zanimanja ni religije.): trebali su pisati pri e na projektivni materijal pri emu je pretpostavka da e navoditi krize iz pojedinih perioda. a ne uzro na veza). izbor ne (zami ljaju ali su pasivni) ± napredniji (2) ZAKLJU ANI. rane 20. vi e veli aju intimnost (prvo su na usluzi drugoj osobi) i intimnost je pret e a identiteta. ali«´ ± elim biti svoja ali« Smatra da kriza identiteta nastupa u kasnoj adoles cenciji (studenti. pro la. u mladosti prihvatile i preuzele identitet ± ali ga odbacile. politi ka vjerovanja. C) Moratorij } B) Difuzija identiteta } studentice = ma tarije o princu. Nije nu no da su prethodni stadiji zadovoljeni koa to je Erikson mislio. U funkciji dobi mijenja se sadr aj koji odgovara dobi. ene s preuzetim identitetom (primitivni model. ma taju o ispunjenju ambicija o eva. negativan. samo rijetko tu uspiju izvesti paralelno p kod ena su seksualni odnosi s drugima va niji od politike i religija za formiranje identiteta. a kod mu karaca opada. religiozno odre enje. U nekom podru ju identitet mo e biti postignut a u drugom ne. izbor da (preuzelo je ono ponu eno od roditelja) ± primitivni (3) MORATORIJ: kriza je aktualna a izbor nejasan ± primitivni (4) POSTIGNUTI IDENTITET: kriza da.g.6. ne ele brak (u vrijeme vijetnamskog rata je dodao ovaj status. ele ispunjavati o ekivanja ali i biti svoje odrasle = ³da. seksualnost (va na za identitet kod ena).

teorije socijalnog u enja. Piaget. Anna Freud. kognitivnom planu i socijalnom planu   izvori stresa. Bure su uglavnom na klini koj populaciji (slu ajni uzorci) i nisu nu ne (to je kontinuum).) su imali ³bipere´ i trebali su registrirati s kim su. Adolescenti (13 -18 g. Freeman smatra da je i tamo adolescencija stresna. Seksualne igre. Sullivan. priprema genitalne faze. Novija istr. Treba prevladati nerije ene seksualne odnosu prema roditelju suprotnog spola to se posti e kroz reaktivnu formaciju ± dijete (adolescent) pokazuje suprotne osje aje (neprijateljstvo. S. Nakon osloba anja adolescent se mo e ponovo pribli iti roditeljima. NOVE TEORIJE y y y y y y y y y y Boss (interpersonalna teorija). To je adolescentska pobuna protiv roditelja. ekolo ka perspektiva. formiranje karaktera } naru ena je ravnote a zbog aktiviranog libida. pra enje poroda i smrti ± nema tabua. pokazuju da se zadr ava klitoralni orgazam kao jednako va an (to nije regresija). Puno su aktivniji pa se zato e e mijenjaju raspolo enja (mijenjaju e e situacije). i najkompetentnije dijete mo e postati nepredvidivo jer je u adolescenciji podlo nije stresorima. i to je nu an period za razvoj li nosti. izlaze iz tog perioda moarlno ja i. Promjene na fizi kom planu.(7) EMOCIONALNI RAZVOJ Trajanje adolescencije je sve du e ± za neke je buran a za neke miran prijelaz. 16. Neka istra ivanja to potvr uju. mr nju«). Promjene raspolo enja su intenzivne i este. Freud: ulazak u genitalnu fazu. U enici 7. samo 14% slu ajnih stabilnih osje aja samopo tovanja. Kohlberg. Masturbacija. to rade i kako se osje aju   pokazalo se da su promjene raspolo enja este i brze. konflikt je zbog fizi kih promjena. a kod odraslih 2 sata). nema velikog otkri a ni preokreta zbog upoznatosti sa seksualno u. Teorije } Margaret Mead: u nekim dru tvima nema bure. Promjena seksualnosti ide od elje za istom ugodom do elje za reprodukcijom. feministi ka perspektiva. Hall ± pojam bure i stresa.g. zamjena klitoralnog orgazma u zreli vaginalni. Raspolo enja su realna i predvidiva u odnosu na zbivanja. Socioemocionalni razvoj ± uz odnos s roditeljima i vr njacima va na tema je i samopoimanje mladih. kola. Neki to opovrgavaju. prolazi homoseksualnu fazu ± vrlo prisna prijateljstva s vr njacima ili starijom osobom (poistovje ivanje). zahtjevi roditelja). 43 . teorije socijalne kognicije ( Selman ± preuzimanje uloga). mladi se poku avaju prilagoditi promijenjenom tijelu. kod adolescenata traju 45 min. Stresori su realni i potje u od fizi kih promjena (pubertet) ili iz okoline (vr njaci. teorija polja Levin. razreda (tjedan dana). U periodu latencije libido je nevidljiv a sad opet izbija na povr inu u socijalno prihva enom obliku p heteroseksualna veza s partnerom izvan obitelji. Skloniji su eufori nom raspolo enju i osje aju kaosa (ekstremnija ali kra a raspolo enja nego kod odraslih ± npr. ± 40% } raspolo enje i odnos prema sebi se stabiliziraju.

drugim rije ima postaju bi a sa mu kim i enskim osobinama. y y Sli ni podaci su dobiveni i od djece. Roditelji ostaju autoritet u podru ju kolskog uspjeha ( est izvor sukoba) ± to roditelji ne ispu taju iz ruku. Ranije se javljaju recipro ni odnosi. Vrlo malo ih odbacuje roditelje. Roditelji postaju realne osobe i li nost i a prestaju biti figure ± u dje jem su periodu roditelji idealni. Majke prije postaju li nosti od o eva jer su sklonije razgovoru i dijeljenju svojih neperfektnosti i slabosti. EXP. To je zapravo i osnova ravnopravnog odnosa. PROCES INDIVI DUACIJE Specifi an je proces individuacije: Osloba anje od zavisnosti o roditeljima i istodobno poku aj odr avanja veze s njima. U adolescenciji je promjena od jednostranog autoriteta na zajedni kom dono enju odluka. U djetinjstvu se mo e koristiti tehnika opa anja. U tim istra ivanjima koja pokazuju jak metodolo ki nedostatak je izbor uzorka ispitanika: uglavnom su to ispitanici koji su i prije adolescencije imali problema (klini ka populacija) pa ih imaju i u adolescenciji. spavanja« Tvrdnja o jazu je vi e mit nego realnost. pu e« no to je preuveli avanje jer adolescenti slu aju roditelje jednako ako ne i vi e nego vr njake. tj. Tu su i ekonomski i dru tveno-povijesni trenuci npr. vrijednosti a s vr njacima u temama muzike. o kulturalnom miljeu ± u strogim patrijarhalnim sredinama te promjene ne e biti tako izrazite.1. poslu nost je vi e voljna no automatska. 1/4 roditelja navodi da postoji emocionalno udaljavanje i problemi komuniciranja sa sinovima (pote ko e da se pribli e djetetu) ali samo u 4% slu ajeva su se ti odnosi pogor ali u odnosu na stanje prije adolescencije. probleme. upitnici su esto jednostrano usmjereni. neujedna ena znanja. U 3 od 4 obitelji odnosi su zadovoljavaju i. recipro an je odnos ± dijete u i fer igru. Klasi na su mi ljenja da to mladi provode vi e vremena s vr njacima da je ve a vjerojatnost da e po i krivim putem (vr nja ke grupe se specijaliziraju za negativnu konformnost da bi skandalizirali odrasle). no tu postoji jedan zna ajan metodolo ki nedostatak. aktivnosti. odijevanju. jednakost.1. U adolescenciji odnos postaje 8. O evi se ograni avaju na planove za budu nost.2. slenga. autoriteti ± dojam nerealnog misti nog. Izme u nj ih dolazi do promjene kvalitete odnosa: u djetinjstvu je ³interakcija razmjene´ (roditelj daje brigu a dijete odvra a poslu no u) i tu se dijete u i hijerarhijskim pravilima u dru tvenim odnosima. politi ke teme a majke se zanimaju za svakodnevna zbivanja.: Rutter 76¶ ± je proveo dvosmjerno istra ivanje sve ravnopravniji. jer sa "Bogom" se ne mo e ravnopravno razgovarati. ratne okolnosti: otac je na boji tu a majka doma. Majkama se vi e povjeravamo: kombinacija autoritet ± suradnja / bliskost ± po tovanje. stila. OBITELJSKI ODNOSI 8. Adolescenti se sla u s roditeljima u temama morala. pitaju samo za odnos adolescenta prema vr njacima ili prema roditeljima. dok otac ostaje udaljeno bi e i dugo odr ava sliku nepogre ivosti i autoriteta. Dakle: 2 generacije ipak ostaju bliske. kolu. Postoje periodi privremenih sukoba no to su normalne varijacije u ivotu ± u 3/4 obitelji adolescencija je miran period. Te promjene u odnosu iniciraju adolescenti ± adolescenti tra e svoje uva avanje. no u adolescenciji ne jer su oni vrlo osjetljivi na opa anje (mogu modificirati pona anje). Adolescent jednostavno uskra uje neke informacije svoga privatnoga ivota. Poti e se razvoj nezavisnosti od roditelja. 44 . slijede roditeljske savjete o obrazovanju. emocionalni razvoj i interpersonalne odnose ± zainteresiranije su za suradnju. nema pogovora o tome da li su dobri ili lo i. a i onda je to u 1/2 slu ajeva nastavak ranijeg povla enja (iz prethodnog razdoblja). Drugi element individuacije je promjenjena percepcija roditelja od figure prema osobe sa vrlinama i manama. zato se rade upitnici. Interakcija s vr njacima je r avnopravna. usmjerenju a vr njake slijede u izboru prijatelja.1. U malom % obitelji se pokazalo povla enje adolescenata od roditelja. a otac postavlja norme no zbog udaljenosti gubi prisan odnos s djecom (provode manje vremena zajedno a to ne biva zamjenjeno s odnosom razgovora). ODNOSI S RODI TELJIMA ± KONFLIKT? esto se govori o jazu me u generacijama. 9% de ki (6% pote ko a se pogor alo u adolescenciji).1. uo avaju se njihove mane. zatvaranje u sobu (12% > i 7% +). i tako se do lo do zaklju ka da je adolescencija razdoblje bura. brige. a o nekim temama ni s jednim. Sada roditelji imaju odvojene funkcije koje se nadopunjuju. tj. izostavljena je figura autoriteta (i dijete preuzima dio brige) to pogoduje ranijem i samostalnijem razvoju. Sad je kriti nost. Okolinski faktori: Odnos roditelja i adolescenata ovisi i o dru tvenim okolnostima.(8) RAZVOJ SOCIJALNIH ODNOSA 8. Postoje ustvari dvije krize: kriza tra enja identiteta kod adolescenta i kriza tra enja nove uloge u odnosu sa djetetom. no ti su nalazi esto uvjetovani metodolo kim nedostacima. Selektivnost u komuniciranju: o nekim temama se pri a samo s jednim roditeljem. Gubi funkciju bliskog. nekompetentnosti. i djeca utje u na socijalizaciju roditelja. y y Ve ina roditelja odobrava svom djetetu izbor prijatelja i srednje kole. piju. Zasebno su uzimani podaci od adolescenata i roditelja. Dvosmjerna socijalizacija: roditelji utje u na socijalizaciju djece ali i obrnuto. ali ne i obrnuto ± ako je naru en odnos s roditeljima zaklju e da je odnos s vr njacima dobar (treba ispitivati oba odnosa). Samostalnost se vi e dozvoljava u podru ju privatnog ivota} tu se majke i o evi razlikuju.

Dje aci imaju vi e problema u djetinjstvu jer je okolina vi e feminizirana (tet u vrti u. I sami adolescenti su ambivalentni: variraju po elji da budu tretirani kao odrasli i povremenog djetinjastog pona anja. jer ako je ona fiksna ne mo e se prilagoditi tim nastalim promjenama.1. esto se povla e u ³hladni rat´ = nekomunikacija.: Neka istra ivanja o sukobima ± oni su intenzivniji Zasnovano je na novom osje aju vlastite autonomnosti. ene s u modeli a od njih se o ekuje izrazito tipizirano pona anje. duboko odbacivanje svega od roditelja. (1) O tra diferencijacija O tra kriti nost prema roditeljima. okolina mora tako er biti fleksibilna. ali su za adolescente jako emocionalno nabijene. on e biti spremniji na istra ivanje novih situacija i time e razviti ve i stupanj samopo tovanja. i konformira se ( to je te ko a da se ostvari nu na individuacija). Zamjena za roditelje (za emocionalne veze) su vr njaci. uspostavljanje privatnog ivota i selektivno informiranje roditelja. prijatelji. Time se roditelji vi e ne percipiraju kao da ugro avaju li nost. spolnih stereotipa. Sva e prosje no traju 10 min. i roditelji moraju redefinirati svoju ulogu u odnosu s adolescentom. Pa tako adolescent mora imati osje aj i sigurnosti i slobode. 8. Sukobi s u jako kratki i na vrhuncu su u ranoj adolescenciji (kraj o. Tako gdje nema oca proces individuacije biva ote an jer majka te i odr avanju bliskosti a sin iz odgovornosti prema majci te e prihva a odvajanje. To su oba nezdrava kli ea. Sukobi oko povjerenja. nastavnice«). O ekuje se sloboda odlu ivanja i dobrovoljna suradnja (nije mi obaveza sura ivati sa roditeljima). ivota). da e mu pomo i ako "za kripi". on odustane od cilja p ako mu se dozvoli i najgluplja mogu nost on e vidjeti da to nije prava mogu nost. Adolescentu je va no suprotstaviti se a kad roditelj pristane. Izlaz je pomirljivi kompromis . ku ne du nosti. ULOGE RODITEL JA U PROCESU INDIVIDUACIJE O evi} podr avaju prvi dio faze (emocionalno osamostaljenje) Majke} pospje uju dio te nje da se ostane blizak roditeljima. Burniji period u ranoj adolescenciji. Adolescenti su skloni raspravi i testiranju roditeljskih granica. Oni su dakle tako er pod stresom. (3) Ponovo pribli avanje roditeljima 8. To mo e biti izvor konflikata i ote ati razvoj adolescenta. adolescent ostaje privr en obitelji. stil.4. vr nja ke vrlo liberalnima a svoje u sredini (nema jasnog poistovje enja). Provo enje vremena van obitelji se koristi za samootkrivanje. No. Taj perceptivni jaz se pripisuje adolescentskoj potrebi da vjeruje da su njegove misli jedinstvene. Rezultat je razvoj nezavisnosti i prihva anje izvjesnog oslanjanja na roditelje. RAZVOJNE FAZE U INDIVIDUACIJI 45 . elje za kontrolom od strane roditelja. izlasci. Sukob s roditeljima: zbog elje mladih za nezavisno u i roditelja i vr njaka? Roditeljske stavove su procijenili vrlo konzervativnima. Adolescent koji vjeruje roditeljima.1. esta je izgubljenost i strah od potpunog gubitka roditelja (u emocionalnom smislu). Djevojke u adolescenciji imaju vi e problema oko potrebe za ZV i NZV (ponekad se to iska e kroz ranu trudno u).4. Nova je jedino droga.g. Kad su adolescenti sa obiteljima onda negativne misli znatno prema uju pozitivne misli. obi no s majkom i djevojke imaju vi e sva a od dje aka. nisu vi e aktivni roditelji i tra e novi zadatak u ivotu.3. Sukobi su oko svakodnevnih stvari ( kola. samo u 25% slu ajeva i izviru iz pote ko e roditelja da se priviknu na novu li nost svog djeteta (novi afiniteti. Istovremeno i pripadam obitelji i imam sebe. Ponekad je cilj takvog pona anje namjerno izazivanje roditelja radi otkrivanja granica (dokle mogu i i). (4) Konsolidacija Adolescent gradi osje aj identiteta (kao nezavisne individualnosti) uz pomo iskustva identifikacije iz djetinjstva. Kad su roditelji u inili isto pokazalo se da mladi precjenjuju tu razliku. osoba ne nalazi vl. .Tra enje identiteta nu no zahtijeva separaciju adolescen ta od svojih roditelja. Rezultat: ³mamini sinovi´ ( esto do ivotno) ili odu u prenapuhanu funkciju macho mu kar ine (preobra ava vlastiti neisprofilirani identitet u ulogu grubijana«). pogotovo na emocionalnoj razini. Roditelji adolescenata su zato najnezadovoljniji roditelji. a roditelji tu razliku podcjenjuju ( ele biti bliski). stavovi se izgra uju kroz razgovore s vr njacima. usmjerenja. Kako mladi vide mjesto svojih stavova u odnose na stavove EXP. No. posebne. Odbacuje sve savjete. nove kognitivne i reproduktivne sposobnosti). Budu i da se adolescent mijenja. promi ljenosti.1. iskustva iz 3 prethodne faze i novih elemenata. Sukob se javlja svaka 3 dana. Kod adolescenta postoji potreba za pripadanjem (blisko u) i potreba za samostalno u (odvajanjem): i jedna i druga strana mora postojati. 8. No. Njihova je sklonost da svoj identitet izgra uju na bazi da se povezuju s drugim ljudima i iz te pozicije te ko im se suprostaviti fizi kim i emocionalnim vezama s obitelji. TEORIJA ME UZ AVISNOSTI: Teorija privr enosti: Privr enost daje malom djetetu osje aj sigurnosti i omogu uje zdrav razvoj. Separacija se o ituje u smanjenom broju kontakata. sva e s bra om«) jednako kao prije 70 g. identitet i autenti nost te ostaje u kli eu (udovoljava o ekivanjima majke ili ulazi u predod bu kakav mu karac treba biti).) U kasnoj naglo padaju ± pogotovo ako adolescenti napuste dom. (2) Vje banje vlastite nezavisnosti od roditelja Aktivno isprobava vlastite odluke. Osje aju se krivo ako napu taju majku ± imaju vi e emocionalnih izljeva. osje a se nepogre iv (to li i na fazu negativizma kao u 2. te ne mo e adekvatno reagirati na pona anje adolescenta. to uklju uje prihva anje samostalnosti ³djeteta´ i vlastitog starenja.

prihva aju i toleriraju. Treba ravnopravni dijalog. ELEMENTI ADOLESCENTS KOG EGOCENTRIZMA (tipi an sklop li nosti) 8. To je i 2.1. a ti napravi to ho e ´). govoriti o sebi (JA komunikacija)). To ne zna i da su vr njaci uvijek ljubazni i podr avaju i jer znaju biti rigidni u zahtjevu po tivanja grupnih normi. i o evi se udaljuju jer vi e ne dijele iste aktivnosti. Postoji potreba je za eksperimentiranjem da bi se isku ali novi identiteti i vr njaci to razumiju. Za roditelje je to te ko. ak je va niji na in dono enja odluke. otkrivaju da se osobe ne uklapaju u taj svijet. i uva avanje suverenosti druge osobe (³rekla sam ti to misli . po to jo nisu razvili svoj identitet. ne podlije em prirodnim zakonitostima kao ostatak svijeta (4) Neodlu nost (svjesni su vi estrukih mogu nosti pa te ko odlu e) cure de ki (5) Prikladna dvoli nost Ne razlikuju izra avanje ideala i djelovanje da bi to ostvarili (pu e a protestiraju zbog zaga enja okoline). VR NJACI ± SELF KONCEPT I KONFORMIRANJE VR NJACIMA Adolescenti. tad to poma e o uvanju obiteljskog mira i razvoj mi ljenja 8. otud kriti nost. 8. No. bez vr njaka adolescent ne bi znao koje aspekte njegove li nosti vr njaci prihva aju a koje odbacuju (oni su relevantan okvir za samoprocjenu i adaptaciju). To omogu uje otvorenu i kriti nu diskusiju o moralnim pitanjima. (6) (2) Sklonost raspravljanju Sposobnost adolescenta da uo avaju pojedinosti unutar neke teme. ja sam poseban. Dje aci su vi e zaokupljeni aktivnostima koje su vezane uz vanjski svijet. balans ljubavi i postavljanja granica te jasno komuniciranje svojih stavova } izno enje svojih elja (osobni govor) a ne nare ivanje (zna i ³meni je te ko« ja brinem«´ a ne ³Ima biti doma u 9´). ZNA AJ ODNOSA S VR NJACIMA Va ni su i imaju za adolescente magi nu mo iz nekoliko razloga: (1) Samopo tovanje adolescenata se razvija i to zbog prihva anja od strane vr njaka. Ako roditelji pristanu na rasprav u o principima a izbjegnu raspravu o li nosti. Za dobre odnose u obitelji je klju no podr avanje. Adolescenti nastoje oslabiti emocionalne veze s roditeljima. a ne nadre enosti i podre enosti. Fiziolo ki razvoj ih prisiljava da se suo e s novim iskustvima a vr njaci (jer prolaze isto) tu mogu dati psihi ku podr ku i konkretne informacije (iako ne uvijek to ne).1.2. razmi ljanja i osje anja grupnim standardima. manje su doma i manja je ansa sukoba (oni su obi no oko pranja. rizi nih aktivnosti). Kad djeca postanu adolescenti prekasno je za odgoj ± sad se roditelji mogu opustiti jer sad se tu ni ta ne mo e izmijeniti . 7-9 11-13 15-17 19-21 x ± dob y ± prosje an rezultat konformiranja 8. izra enost konformiranja varira u funkciji dobi. od same odluke (va niji je proces nego sadr aj).straha roditeljka da ne zatrudne. je faza autonomnost djeteta) ± adolescencija li i na to. a pripadanje nekoj grupi uvijek zahtijeva konformiranje pona anja. Roditelji trebaju koristiti osobni jezik. gube to ³da znaju najbolje´: to je te ko prepustiti. higijene. zainteresiranost. i zadnja prilika da bude ono to je.2.2. Roditelji i dalje ostaju odgovorni za atmosferu u obitelji. 46 . Najbolji tip obitelji je gdje su lanovi povezani ali individue (to je zdrav tip odnosa za osamostaljenje adolescenata). a vr njaci im nude tehnike i podr ku da se oslobode roditelja ± zato uspostavljaju na in razgovora i obla enja koji dijeli mlade i stare. imaju zna ajnu potrebu pripadati nekoj grupi. to prekida djetetovu usmjerenost na sebe i poti e zrelije oblike mi ljenja. No. Naime. Sve manje vremena provode kod ku e. a roditelji ne ba (³ kaj glumata ?´). Yul: adolescencija je druga prilika za izgradnju identiteta (1.2. odnosi s vr njacima se temelje na ravnopravnosti. Razvija se moralno rasu ivanje: prema Piagetu je dru enje sa vr njacima va no jer omogu uje promatranje stvari iz tu eg kuta gledanja. izlasci« Osim toga i roditelji te e pu taju djevojke od dje aka. za kvalitetu interakcije i trebaju izra avati svoje stavove ali ne vi e sa pedago kom tendencijom.6. Bitno je da roditelji uzmu te kritike kao nu nu fazu razvoja a ne kao osobnu kritiku. Prijateljstva idu od razvijene aktivnosti ka psihi koj razmjeni (dru tva za povjeravanje). va no je kako se pregovara. ODNOSI S VR NJACIMA Vrhunac je u ranoj adolescenciji (11-13 g) i djevojke su sklonije konformiranju. (2) (3) (4) (5) (1) Nala enje gre aka kod figura autoriteta Zbog mogu nosti da zami ljaju idealni svijet. a ne o emu (va no je dvostruko povjerenje). (3) Centriranost na sebe Osobni mit. neurednosti.

osje aja. Prijatelj je netko tko je sukladan. amblemi). Kod dje aka: Tu se prijateljstvo prvenstveno usmjerava na akcije (a ne tajne) jer se identitet mu karaca osniva na postignu u. mu karci nisu neosjetljivi na finese tu e li nosti. Za prijateljstvo u adolescenciji je jako bitan razvoj dogovorne validacije: jedna osoba te i shvatiti svijet kroz razmjenu ideja. Terapijska ± izra avaju i diskutiraju se problemi III. Posesivnost i ljubomora. prosocijalno pon. Ponekad olak ava i to to se glasno iznosi vlastito mi ljenje. intimnost i sl. Klike dominiraju tijekom tjedna a dru tva vikendom. brige i probleme svojih prijatelja pa nije to no da ne brinu jedni o drugima. To su osnovne jedinice dru tvenog ivota adolescenata. Princip zainteresiranosti za sve to se kod druge osobe doga a (emocije. terapijska funkcija (slobodna ekspresija emocija). antisocijalno pon. Zahtijeva konformiranje.4. Osnova: zabava. ak ne treba ni komentar. prijatelju mo e vjerovati i povjeriti mu se. asertivnosti. No. podr ka.2. naglasak je na razmjeni tajni. p opu tenije. Uglavnom je 6 lanova istog spola. 17 g. to ime pridonosi osje aju identiteta i ja a koherentnost (uvedeno u vojsku. misli. zajedni ke aktivnosti (odvijaju se paralelno). Prijatelj je netko tko je zabavan. osobnosti i stavovima. pomo u nevolji). aktivnosti. VRSTE UDRU IV ANJA (1) BLISKA PRIJATELJSTVA To su bliski prijateljski odnosi koji su temelj za formiranje ve ih grupacija. autonimiji (kod ena intimnost). a antisocijalno i neutralno manje izra eno od prosocijalnog i neutralnog. identitet pojedinca u o ima drugih i izra ava socijalne granice. Mladi uglavnom dijele vrijednosti neposredne vr nja ke skupine. bliski odnosi. Upoznavanje sebe kroz refleksiju od strane drugih II. tj. pona anja) IV. ³ja sam potpuno i bez rezerve i cenzure ono to jesam´. Mogu dobro opisati li nost. STADIJI RAZVOJA GRUP NOG IVOTA KOD ADOLESCENATA 47 . U i se ravnopravna komunikacija Intimnost { seksualnost: Intimnost je prije svega potpuna otvorenost u kontaktu s drugim. To ja a nezavisnost od roditelja. tulumi). ne definiraju prijateljstvo kroz emocionalne razmjene. (2) DRU TVA ± ³ kvadre´ Skupine (crowds). izlasci. organizacija dru tvene aktivnosti (sport. 14-16 g. To podsje a na obitelj. Osnova: razgovor. neutralno pon. ali ne mora biti povezana sa intimno u . Posesivnost i ljubomora se prenose na odnose s de kima. 3 FAZE RAZVOJA prijateljstva kod djevojaka (Duval i 7-9 11-13 15-17 19-21 Anderson) x ± dob y ± prosje an rezultat konformiranja Prosocijalno konformiranje 11-12 g. parovi bliskih prijatelja ili prijateljica. Princip recipro nosti odnosa Funkcija bliskosti I. Principi bliskosti I. Od prijatelja o ekuju alijanse (odanost.3. kontakt s vi e ljudi. u enje komunikacije i uva avanje mi ljenja. obitelj je u okviru istog socijaln og statusa pa zato mladi zadr avaju vrijednosti roditelja a ne apstraktne vrijednosti op e kulture mladih. mi ljenja koje iznosi drugoj osobi da bi dobi la njen komentar (jednaka je anga iranost obje strane). (1) KLIKE Klapa ili manja grupica vr njaka istih interesa. Tra i se razumijevanje. Me utim.pru a mogu nost ve eg broja kontakata ali slabije kvalitete. Seksualnost me utim mo e. 8. 11-13 g. pru a soc. to su neformalna udru enja od 2 -4 klike to 8. I klike i dru tva si izabiru imena (posebno vani). II. a ene intimnost. U odrasloj dobi mu karci tra e akciju.2. Princip me usobsobnog povjerenja III. Princip me usobnog po tovanja Funkcija prijateljskih veza je upoznavanje samog sebe. nema zahtjeva za tajnost i cijene se individualne razlike u li nostima. po tivanje razli itosti u mi ljenju. eli se uti tu e mi ljenje da bi se dalje razvijalo vlastito. Prijatelj je onaj tko poma e u nevolji ± dosta instrumentalno. razgovori.

1.). Odluka je emocionalna. Kod adolescenata postoji zna ajna potreba za postignu em. 8.3. Druga teorija zasniva se na upitnicima li nosti: gleda se kako socijabilne. Do krize markiranja kole dolazi e e kod u enika koji potje u iz obitelji sa ni im socio -ekonomskim statusom. itd. Va ni su status profesije i mogu nost zapo ljavanja. mijenja se sustav vrednovanja te postaju nesigurni i te e boljim ocjenama. Hrvatska: posve uje se puno pa nje profesionalnoj orjentaciji (publikacije. Kasnije: sretan je (pozitivne posljedice). adolescenti su trebali dovr avati re enice: ³ako netko nije dio grupe«´ y y y 15-godi njaci zavr avaju s negativnim posljedicama (izoliran je. uvjeti 48 . (4) SUPEROVA TEORIJA: mi kroz ivot nekoliko puta kre emo kroz te faze: 1. Razlikujemo intrinzi nu i ekstrinzi nu motivaciju. su uju izbor.dolazi do kristalizacije planova koji su realisti niji.skupine se raspadaju na parove koji razmi ljaju o braku Klike postaju suvi ne jer se ostvaruje potreba za intimno u. Postoje i spolne razlike (u SAD-u je na matematici vi e mu karaca): kod nas to nije toliko izra eno. realisti ne (itd.90-te godine je razvijen model motivacijskog procesa koji govori da u eni ko pona anje odre uju tri imbnika: a) Stav je li inteligencija fiksna ili je plasti na promjenjiva promjenjiva u enici u ivaju u obra ivanju sadr aja i manje brinu o ishodu. mogu no sti. tra e inf.) osobe biraju na osnovi toga zanimanja. Period kristalizacije .prikupljaju se u e informacije o vlastitoj struci. oni do ive odre eni ok i postaju ja e ekstrinzi no motivirani. Faze slijede obrazovanje u nekoj zemlji: adolescenti od 14-18 g. bolji su u itelji i sl. o op im kategorijama zanimanja i profesija (vrlo iroko).2. eksperimentalni period ± pubertet. testiranje. b) Intrinzi na i ekstrizi na motivacija (3) ATRIBUCIJSKA TEO RIJA (3) lanovi klika razli itog spola (po inju se povezivati) (4) Kasna adolescencija .mogu planirati daljenje obrazovanje kako bi ostvarili eljenu kareru. pra enje«) (2) Rana adolescencija . potom od 18 -21. vrijednosti i sposobnosti. alternative se realisti nije promatraju. U realnosti mnogi nisu tako racionalni i sistemati ni. 14-18 god. realisti ne (itd. Koristile su se projektivne tehnike. 18-24 god. klasna pripadnost roditelja i dolazi do izabiranja struke ovisno o spolu. realnost se ne uzima u obzir. Uskla ivanje interesa. Klike i dru tva nude gotov identitet koji je prihvatljiv u odre enom vremenu (odje a): kasnije se me utim javlja potreba za individualno u i izgradnja vlastitog identiteta. 1. Ovdje dolazi do ve e spolne diferencijacije. Me utim kada pre u u srednju kolu. jer oni utje u na stavove i pona anje i tako mogu imati i pozitivn e i negativne utjecaje. Djeca koja potje u iz boljih uvjeta esto poha aju i bolje kole.(1) Kasno djetinstvo . U SAD-u 40% sinova lije nika ulazi u medicinu (generiranje iste profesije) ± vezano i uz privatno poduzetni tvo. predavanja.g. ovdje se integrira i utjecaj roditeljske profesije kao i utjecaj socijalne okoline ( ta je presti no. (5) HOLANDOVA TEORIJA Sociolo ki pogled: pri izboru zanimanja postoji ograni enje urokovano s-e status. ru no mu je«) 17-godi njaci ³uva en je i cijenjen´ (mo e i sam). Prijatelji su tako er va an vanjski faktor. ISTRA IVA KA FAZA . Pokazuje se da socio-ekonomski status odra ava komulativne i kombinirane efekte razli itih utjecaja na uspjeh u enika u koli. specificiraju interese te se informiraju o specifi nimn zanimanjima (a to odgovara ameri kom sustavu obrazovanja). koje su pak bolje opremeljene. (2) TEORIJA MOTIVACIJE . ne postoji op a nadmo nost mu karaca (samo u pojedinim podru jima) ± ipak se na tehni ke fakultete upisuje manje ena (zapo ljavanje.interakcije me u klikama razli itog spola (grupa s grupom) Postignu e je presudna tema za adolescente. osobine. Razvoj profesionalnih planova: dio je razvoja profesionalnog identiteta.istospolne klike rada«).osoba upoznaje sebe 1. PROFESIONALNO OPREDJELJENJE (1) GANSBERGOV MODEL (1) Fantazijski: osnovna kola: odabiru se aktivna i zbudljiva zanimanja. Druge faze za adolescenciju nisu zanimljive.skupine sastavljene od spolno mje ovitih klika (5) Rana zrela dob . Period specifikacije . ispituju se vlastiti intresi. (2) Probni. tj. (3) Realisti na faza: kraj srednje kole .) osobe biraju na osnovi toga Druga teorija zasniva se na upitnicima li nosti: gleda se kako socijabilne.

ali nema sustavnih pra enja potreba zapo ljavanja. 49 . Va ni su status profesije i mogu nost zapo ljavanja. Ulogu imaju roditelji. Dru tvo regulira upisnim kvotama.zanimanja. mi imamo vi e aspiarcija zbog tranzicije (uspijeva se vertikalno kretati). i njihove aspiracije odre ene su socio-ekonomskim statusom.

 Postoje rizi ni faktori A) B) SIROMA TVO KRONI KA BOLEST ALKOHOLIZAM C) RODITELJSKE MENTALNE BOLESTI.nadgledanje aktivnosti i dosljednost u primjeni discipline. Venitiliranje emocija je vrlo bitno za adolescente. Pokazalo se da oni sa boljim strategijama suo avanja (engl. clasteri problema). ovisni ko i devijantno pona anje. nekonvencionalnosti li nosti adolescenata i okoline. Danas se puno spominje ok budu nosti . Postoji i biolo ka teorija .pro multiplikativan 9. To burno razdoblje promjena uva ava i socijalni aspekt tj. pozitivan pojam o sebi.danas se dru tvo iz temelja stra no brzo mijenja. MRE E PODR KE IZVAN OBITELJI .(9) ADOLESCENTSKI PROBLEMI 9. delikvencija u prostituciju itd.koji su unutar osobe ( ir na elucu) b) eksternalizirani . kognitivnu preradu . pla a.jednostavno si olak avam emocionalno stanje (slu anje muzike. Smatra se da su posljedica nesposobnosti kontroliranja impulsa. PSIHOPATOLOGIJA U ADOLESCENCIJI Mnogi oblici psihi kih poreme aja se odvijaju u adolescenciji ± govori se o mladena koj shizofreniji.imaginacija = odmak od stvarnosti (fantazijska putovanja.Physical = fizi ki se aktivirati 50 . OSOBNE KARAKTIRISTIKE.poduzimaju se akcije za rije avanje problema usmjerenost na emocije .emotion = emocije (rasplakati se) S . b) kognivitne. depresiji. esto jedan vanjski problem vodi u jedan novi problem: droga u delikvenciju. RATA.pri a u 6 slika. Biolo ke promjena u pubertetu aktiviraju psihi ke probleme = nastaju psihopatolo ki problemi. 6 na ina suo avanja sa stresom B . (tzv. esto devijantno pona anje nestaje ulazkom u zrelu dob. Tri vrste suo avanja a) b) c) suo avanje usmjerno na problem . a oni s lo im na emocionalnu razinu. Muli Lahad . SOCIJALNA PODR KA .u smislu uro enih predispozicija za odstupanje "sensation seeking". Zato postoji sklonost eksperimentiranju s rizi nim pona anjem. D) IZLO ENOST NASILJU PRILIKOM NPR. UVOD Masovni mediji su skloni preuveli avanju tih problema.1. Razlikujemo dvije vrste poreme aja: a) internalizirani . pona anje nu no za ovaj razvojni period.prijatelji. E) RAZDVOJENST RODITELJA Stres se primarno prpisuje promjeni bila ona pozitivna ili negativna jer zahtijevaju adaptaciju. Mogu a je biolo ka podloga takvih poreme aja. le i u toplu kadu) usmjerenost na procjenu. coping) sa stresom tako er su i zdravstveno u bolje m stanju. Postoje i povoljni faktori a) RODTIELJSKA OKOLINA . u odnosima s vr njacima.) Op enito se nalazi da su adolescenti naj e e koriste strategiju usmjerenost na problem i socijalnu podr ku. Adolescenti mogu imati poreme aje iz oba podru ja. bliski odnos sa barem jednom osobom u obitelji. Oni s pozitivnim obiteljskim iskustvom su vi e usmjereni na ri je avanje problema. ili biolo ka ranjivost. Ph . socijalna odgovornost.social = socijalna podr ka I .) C . b) Tri niza imbenika koji odre uju ranjivost za stresne emu je akumulacija c) doga aje: a) b) c) KOLI INA STRESA .drugi ljudi nam poma u da prebrodimo stresnu situaciju STRATEGIJE SUO AVANJA SA STRESOM: a) bihevioralne.koji se manifestiraju u okolini (kra a). tj. U adolescenciji treba razlikovati eksperimentalno izvo eje pona anja i stvarno psihopatolo ko. Postoji niz skala za mjerenje stresora kod adolescenata. dobre komunikacijske i socijane vje tine. stres radi velikih promjena u sebi. Drugo treba razlikovati problem koji imaju svoje uzroke u adolescenciji od onih koji imaju svoje uzroke ranije. napredak ide nevjerojatnom progresijom i potrebna je stalna adaptacija.2. tako er je bitna socialna podr ka. i tretman treba prilagoditi.misaona prerada (ispit nije toliko bitan i sl. Probleme pona anje u adol. ili poreme ena psihi ka ravnote a.belive = vjerovanje (vjera. optimizam) E . adolescencija je period aktiviranja tih genetskih zapisa. se s druge strane ne smije omalova avati ili ak smatrati i normatinim pona anjem. anksioznosti. Kao rezultat stresa dolazi do emocionalnih i bihevioralnih problema. Nakupljanje stresova (razvojni zadaci) mogu osobu gurnuti preko praga ako postoji gen. preuzimanje uloga« Psihopatologija je vo ena genetsko-vremenskim rasporedom.Cognition = razjasniti si situaciju i sl. crtanje itd.

9. Tretman je farmakoterapija. BULIMIA: periodi na pre deravanja ³zabranjenom´ visokokalori nom hranom. Ova podjela je zgodno obja njenje ve eg broja suicida kod studenata 9. Stariji adolescenti su introspektivni i letargi ni. Svake minute u SAD-u jedan adolescent poku a suicid. Ne zna se za to. To je poreme aj bogatih: bjelkinje.2. ³kamiond ije´. Od depresije idu suicidi (u SAD-u su 1. ali a mu karci e e uspijevaju izvr iti suicid. postizanjem autonomnosti na planu tjelesnog izgleda eli se kompenziratu sve ono nad ime nemaju kontrolu. Vezana je uz osje aj gubitka ili neuspjeh realan/nerealan. depresije kao izvor smrti). Cijela obitelj treba biti uklju ena. Obi no rana zrela dob. predbacivanju. Tako er je ve a ansa onima koji imaju krvne srodnike oboljele od ScH. Ta ScH nije vezana s dje jom ScH (dje jim autizmom). problemi u koli« studenti ine ve inu adolescentskih suicida (obrazovaniji su. Kod djevojaka dolazi do toga pod velikom presijom studentskih obaveza ili neuspjeha veze. a kod + ak do 30-te. gubitak apetita. Najvi e podataka ima o konceptu genetske ranjivosti: neki su ljudi genetski skloniji izbijanju bolesti tj. Mit: ³tko pri a ne e to u initi´ a to je pogre no. Rizi na dob za javljanje ScH kod > je od kasnih tinejd erskih do ranih 20¶. Nemogu nost kontrole hranjenja vodi ka autodestruktivnosti. POREME AJI HRANJENJA Gotovo samo ene. sve va u. Biolo ke promjene te drugi razvojni zadaci u procesu stjecanja nezavisnosti od roditelja ugro avaju pojam o sebi pa ulaze u kontrapona anje. SHIZOFRENIJA (SCH) Naj e e izbije u adolescenciji. za 20-25% u samo par mjeseci. da je ljubav obostrana ± to je nerealno i vodi ka rascjepu li nosti. ljubavni problemi ili zaokupljenost problemima koje roditelji imaju me u sobno. sve prihva aju pod motom ³i to je ivot´. istodobna elja za pripadanjem i za individuacijom. Zaokupljene zu izgledom i te inom. Opsjednute su te inom i ele biti mr avije od normalne prosje ne te ine za svoju dob i konstituciju. To je simboli ka zamjena za nedostatak ljubavi (oralna faza): te nja da se bude voljen. a bilo bi dobro da bude i psihoterapija. Adolecsenti koji se odlu e na suicid imaju probleme s roditeljima ili ne mogu zadr ati prijatelje. imali su vrlo malo prijatelja. Poku ajem suicida ene komuniciraju svoju bol (koriste pilule) a mu karci idu uglavnom na vatreno oru je. delikventno pona anje. Manifestira se razli ito kod starijih adolescenata i mla ih adolescenata. zauzimaju stav ³koja korist od svega toga´: osje aj besmisla. iznadprosje ne studentice vi eg socio-ekonomskog statusa. rijetko u djetinjstvu. pretjeran sex. b) c) Anoreksi arke tebaju istodobno u tretman uzeti i psihijatri i internisti (radi davanja infuzije). 20% tih djevojaka umre (bez tretmana) radi samoizgladnjivanja. esto se ne uzima ozbiljno kad netko pri a o suicidu. diuretike. nemaju obline. Ve ina bulimi arki to uspijeva prikriti pred prijateljima i obitelji (tajni poreme aj).1. droga ± ine sve da odagnaju depresiju.2. Izgube menstruaciju. a u jednom danu ih 14 uspije. vi i dru tveni status). ene puno e e poku avaju. A. te nja je da ostanu u formi djeteta . dobro je to uzeti za ozbiljno. saobra ajke 2. putuju svijetom zadovoljni ako se najedu janjetine i tipnu konobaricu.2. Drugi je razlog da time vje baju kontrolu doga aja koji su ina e idealno pod njihovom kontrolom. osjetljivi na finese u razglabaju o smislu ivota ivotu.3. ako se ne ispuni. slaba koncentracija. sramu. Velika je uloga socijalnih faktora: nerje eni obiteljski odnosi. ranjiviji su pri izlaganju strsnoj okolini. To vodi do fantazija o velikoj ljubavi. 51 . Tre i je razlog elja da udovolje roditeljima koji tra e postignu e i koji daju veliku pa nju osobnom izgledu (vitkost je pitanje presti a). djevojke se vra aju hrani to simboli ki zadovoljava ³hranjenje ljubavlju´. Procjene u SAD: 1:10 ( ak do 1:4). Simptomi: umor. dje a ko lice. Prognoza je lo ija ako se poreme aj javi ranije. umorstva 3. ele stalno biti u dru tvu. Ti su simptomi esto pomije ani sa depresivnim i sociopatskim simptomima. jude mo emo podijeliti u 2 kategorije: y y ³lu aci´. Mla i: stalno tra e uzbu enje. Polovica anoreksi arki ima i simptome bulimije. inteligentniji. a) Poreme aj je vezan s time da postanu odrasle ene. Potom slijedi faza dijete. Te osobe kao djeca nisu sudjelovale u aktivnostima vr nja ke skupine. gubitak tjelesnog integriteta. ili kako bi ga trebale izbje i. Cijeli dan se bave planovima o jelu. ANOREXIA: je te i poreme aj jer djevojke silno snize tjelesnu te inu. Uzimaju laksative. DEPRESIJA To je nej e i poreme aj i uglavnom je prijelazna. Doprinosi problemima pona anja. antisocijalno pona anje doma (ali ne nu no i van obitelji). Kad se rije i uzrok onda se i hrana normalizira. Dakle to je obi no u obiteljima u kojima su roditelji vrlo kontroloraju i. Naj e e su to iznadprosje ni studenti no imaju previsoke aspiracije (nedosti ne) i misle da ne rade onako dobro kako bi mogli. opaju se dok ne zaspu ili ne povra aju ± prisiljavaju se na povra anje.9. Bolje je raditi na uzroku a ne samo na simptomima ( to ini bihevior terapija) B.2.

sport. 52 . Split. ali su tako socijalizirani b) NESOCIJALIZIRANI PSIHOPATSKI. nepo tivanje pravila. Imaju zagarantiranu anonimnost. psihologa i pedagoga. rad. u zajednicama gdje se neki oblici kriminala tol eriraju. npr. policiju. Rijeka. ka e im se ³izbor je na vama´ a ne ³nemoj pu iti´ jer onda e napraviti obrnuto. Mladi i su esto ulovljeni zbog kra e i skitnje a djevojke bje e od ku e i seksualno pona anje van kontrole. Uzroci mogu biti razni: neurolo ka i psiholo ka odstupanja.9. Pula. opijanja. U o. No porast je i me u djevojkama. To je ³psihi ko cijepljenje´: mala doza nagovora potaknut e suprotstavljanje kasnije. droga Prekr aji: tu njave. javni izgredi. u enici« i adolescenti mogu oti i od ku e i postati nepopravljivi (otkaz) ili ostanu kod ku e ali ne obavljaju poslove ( trajk). Manji broj adolescenata je spreman na krajnje oblike: suzbili su bla e oblike kriminala. pona anje. Porastao je broj droga. te spolnih i krvnih delikata. ve kao djeca su antisocijalni (laganje. ubojstva. a) SOCIJALIZIRANI SUBKU LTURALNI. ne tretira ih sud ve soc. roditelji. 2. kroni ni su la ljivci i nisu svjesni posljedica.3. Imaju manju sposobnost zauzeti perspektivu druge osobe na istoj razini moralnog razlu ivanja kao i vr njaci. upoznavanje sebe.g. najve i je porast u Virovitici i Vukovaru. Roditelji esto imaju aspiracije da im djeca postanu ³super´ sporta i. interakcijske igre. Trudno a. kra e. ali ak i s 15 g. a kroni ni se isti u ve kao djeca. to se ti e socio-ekonomskog statusa ta su djeca iz svih slojeva. imaju probleme kod ku e i u koli. Ve a je agresivnost mladi a. ne reagiraju na kaznu i nagradu. 4 -5 dje aka ili mladi a na jednu djevojku. kra e i sli no. roditelji tra e da zadovoljavaju njihove potrebe. postaju stigmatizirani (etiketirani) i nastavljaju s takvima djelima. a mla i su djeca. Popravni domovi izazivaju suprotne efekte jer samo jo vi e nau e. Pu enje. pote ko e u apstraktnom mi ljenju i koncentraciji = nisu razvili kognitivnu kontrolu koja bi regulirala emocije i pona anje. kr enje reda. Problemi u obitelji: uzimaju i roditelji (genetska predispozicija). nemaju veze s drugima. Konflikti s roditeljima rastu u funkciji dobi (potreba za individuacijom). uz to se ve u i problemi u u enju. silovanja. Pomak ide od otvorenih antisocijalnih djela u djetinjstvu na prikrivenim (iza le a odraslih) djelima koje je te e otkriti (raste i te ina tih djela). Kaznena djela: plja ke. pedagozi provode preventivne programe. da opisuje svoja seksualna iskustva i poti u dijete na to. sklonost izbivanju od ku e i manja spremnost roditelja da kontroliraju njihovo pona anje. preuzimanje tu e perspektive ± djeca ni eg socio-ekonomskog statusa i lo ih obiteljskih uvjeta. Igranje uloga: stariji govore mla ima za pu enje a mladi se moraju suprotstaviti. a istodobno vr e pritisak da bi za titili ugled obitelji. Za privremene je to samo faza. niti za ljude (amoralni su) Srednja klasa: odgovor na eksploataciju } mladi su eksploatirani u krugu obitelji. Dje aci su vi e skloni delikvenciji. . prostitucija«). nisko samopo tovanje. Nekad je delikventno pona anje poziv u pomo . drogiranje (sabota a) ili pasivno podno enje situacije. Odsjek za maloljetni ku delikvenciju sadr avao je socijalnog radnika. Me uljudski odnosi: anksioznost u heteroseksualnim odnosima se smanjuje s iskustvom. ne odga aju neposredne porive. OVISNOSTI Konzumiranje neki pripisuju osobinama li nosti (prevelika va nost nezavisnosti). to izvodi manjina Postoje kroni ni i privremeni delikventi. Destruktivni roditeljski odnosi: neinteres.. Potkopava se predod ba o likovima koji pu e (filmovi o propagandi). DELIKVENCIJA 1. ne mogu se dugo vezati uz ciljeve koji tra e odga anje. Osijek). potkrepljivano od vr njaka (pritisak vr njaka). osobe se smatraju maloljetnicima. Program odvikavanja od pu enja za mlade upozorava na negativne aspekte (smrad iz ustiju ± to je mladima vrlo va no ± usporavanje akcija. P orast maloljetni kog kriminala (Zagreb. Dje aci su najnasilniji s 18 g. sudstvo. Aschenbach: TIPOVI KRONI NIH DEL IKVENATA Bje anje od ku e. 80% delikvenata je neodgovaraju e nadgledano a samo 10% nedelikvenata. kra a). po inje jako rano ± ve s 10 g. otupljenje osjetila). U srednjoj adolescenciji je sna an utjecaj vr njaka. Rang proizvodnja. ive po uzoru odraslih iz okoline. Dosta je djevojaka u tipi nom mu kom kriminalu (dr oga. no ve a je vjerojatnost da budu uhva eni i tretirani oni iz ni ih klasa. nekontrola djeluju na antisoc. Oni su psihi ki normalni. bijeg i izolacija. Od 14-18. (vrhunac). promet i upotreba droga ugro avanje ivota i tijela razbojni tvo i silovanje bludne radnje Pred 2 g. Nisko samopo tovanje: da li delikvencija vodi do niskog samopo tovanja (etiketiranje) ili je obrnuto? Delikvent je pod pritiskom vr njaka i zato ini delikt (tra i priznanje od prijatelja). ranije dolaze u neprilike te rijetko napu taju antisocijalni stav.

1. Razvoj li nosti i socijalni razvoj 53 .2.1.3. Fizi ki i intelektualni razvoj 1. Fizi ki i intelektualni razvoj 1.1.2. Razvoj li nosti i socijalni razvoj (4) KASNA ZRELA DOB 1. Razvoj li nosti i socijalni r azvoj (3) SREDNJA ZRELA DOB 1.2. Fizi ki i intelektualni razvoj 1. PSIHOLOGIJA ZRELE DOBI (1) UVOD (2) RANA ZRELA DOB 1.

Dru tvom neoptere enim dobi bi se izgubilo predodre enje desetlje a: kad kronolo ka dob ne bi bila va na: u SAD-u U zreloj dobi je puno te e odrediti granice jer ljudi stare razli itom brzinom. i smanjenjem nataliteta umanjuje se zastupljenost mladih generacija. mali je varijabilitet. Da bi ih se osiguralo. Projekcija tog trenda u budu nost: 1900.5. Pokazatelji starosti 54 . 40-65 god. Postizanje mudrosti. No jo je prisutan } 40 -togodi njaci se ne mogu zaposliti jer dru tvo tra i mlade. svjesnost da se tijelo ne kre e glatko kao prije. Tu sigurno postoji fizi ka zrelost (menstruacija i ejakulacija) nakon adolescencije. usporeni reflexi. SOCIJALNI: preuzimanje uloga odraslih. Ageisam (³dobizam´) je stereotip o osobama vezanim uz stara ku dob (da su aseksualni. Punoljetnost. zrelosti. U zrelosti je diferencijacija velika.ZRELA DOB . kroni na oboljenja PSIHI KI: osje aj pada mo i. preuzimanje uloga odraslih. Svi ti pokazateljisu visoko korelirani sa dobi ali je velik inter/intra varijabilitet u pokazivanju odre enih promjena. gubitak vl. period odgovornosti prema bli njima i zajednici. unutarnji osje aj zrelosti. Sad se du e ivi i taj sta ide i do 50 g. pravo glasa. velike su interindividualne ali i intraindividualne razlike (razli iti organi i razli iti aspekti ivota razli ito odra avaju starost). voza ki. samostalnost u egzistencijalnim pitanjima). pad tjelesne kondicije. shva anje uvjeta i ograni enja ivota. izbjegavanje ovisnosti. zavr etak fizi kog rasta (18-21 g. roditelja ± postaju najstarija generacija u obitelji (to je esto dodatan ³push´ u ve u samostalnost bez obzira u kojoj dobi nas zadesi smrt roditelja). S porastom broja razvoda (u SAD-u): ranije su ljudi kra e ivjeli i prosje an bra ni sta je bio 25 godina. ³ ovjek po ne pa ljivo planirati kako da iza e iz kade´. vi e se vremena provodi u mirovini i treba to vrijeme kvalitetno iskoristiti (npr. 65 godina na dalje 65-80 DUBOKA STAROST: preko 80 g. vojska« Ovi pokazatelji ne sazrijevaju u isto vrijeme. Trebaju promjene u socijalnom-zdravstvenom sistemu. je struktura dobi bila piramidalna a 2030. sijeda kosa (vrlo individualno). slabljenje vida i sluha. pa ak i do 30-tih. neaktivni. ( to je t e e). Treba prevladati taj stereotip kod samog sebe. zdrava prehrana no i ulaganje u kvalitetu me uljudskih komunikacija. samodostatnost. radi napretka medicine i pove anja brige o zdravlju i prehrani. Socijalno -zdravstveni sistem } 5 radnika je radilo za 1 pen zionera. mog. Biolo ki pokazatelji su samo preduvjet zrelosti. Netko mo e biti vrlo mladolikog izgleda. Socijalna zrelost je nu an uvjet prelaska u odraslu dob. Pokazatelji zrelosti BIOLO KI: mogu nost reprodukcije. o starima sla bi taj stereotip.g. nesposobni«). Porast slobode u kori tenju vremena pove ava potencijale za rad na sebi: psihi ka reakcija ljudi . ostvarivanja intimnog odnosa. RANA ZRELA DOB SREDNJA ZRELA DOB KASNA ZRELA DOB a) b) KASNA DOB: 20-40 god. a osje ati se starcem.= odrasle dobi (1) UVOD U djetinjstvu je periodizaciju razvoja lako napraviti radi konzistentnih razvojnih perioda. Granica adolescencije varira 18-21 g.) no rast se mo e produ iti do srednjih 20¶ radi neishranjenosti ili kroni nih bolesti. Za svakog pojedinca ovi pokazatelji nastupaju u razli itoj dobi. Manjak je stara kih domova. i porast je omjera stara ke ovisnosti. planiranje budu nosti. umirovljenje (oko 65¶). Kako ivot u initi kvalitetnijim? Trend je da se preveniraju razli ita oboljenja: fizi ka aktivnos t. PSIHI KI: vezani uz postizanje odre enih nivoa mentalne i emocion. psihi ka zrelost (emocionalna i kognitivna) ali je upitna socijalna zrelost (mogu nost samostalnog ivota. a danas 2. irenje inormacija. Mogu nost prilagodbe na novu situaciju. Ve a su izdavanja u zreloj dobi za financiranje penzionera. udaja. kvadrati na. Raste koli ina slobodnog vremena. BIOLO KI: gubitak reproduktivne sposobnosti (+ oko 50¶). Generalno populacija stari: produ enjem ivota. Razmi ljanje o smislu ivota. sport i putovanja a ne pred TV-om). Princip diferencijacije: bebe su jednake i sve se de ava po istom ritmu. Treba osigurati brigu za sve starije ljude u populaciji. No va an je i stav same osobe: ako ona slijepo prihvati taj stereotip tad nastaje samostagnacija i ne vjerovanje u vlastite sposobnosti (ostaju osaka eni). SOCIJALNI: ra anje unu adi (od 50¶ otprilike). Ako se lako gleda na ivot (uz prevenciju bolesti i pove anje kvalitete) tad se slika starosti dosta mijenja.

Kad je dobra motivacija i kognitivna kondicija onda su oni jednako uspje ni kao i mladi. uvjetovani sazrijecanjem. Npr. Osoba mo e pokazati gubitak u pam enju a napredak u ekspertnosti. Razvojna nije postojala poslije adolescencije jer odrasli se vi e ne razvijaju nego stare. stari su spori ji na tipkanju na ma ini. Navikavanje na podra aje. Pogledi na razvoj i starenje Tradicionalni pogled (pred 30 godina): razvoj se odnosi za uz dob vezane promjene u djetinjstvu do zrelosti. Primarno je biolo ki proces. razvoj mozga. nad situacijom i svijetom. okoli ne i samoaktiviteta) te vi estruke utjecaje na razvoj. Osigurati uspje no starenje nije stvar prilagodbe n a uz dob vezane gubitke. (3) KOGNITIVNA GENERATIVNOST ILI SAMOAKTIVITET: To je visoko otvoren proces od same osobe koji daje kontrolu nad sobom. Uklju uje svjesno. Cilj razvoja je postizanje zrelosti a cilj zrelosti je smrt. osnova je inteligencije. te kad po ne imati namjere. naslije e). ve i socijalnim i psihi kim procesima. hormonalno uvjetovane procese (pubertet). mozak fetusa ima puno vi e neurona i razvojem mozga stanice koje ne stvaraju sinapse naprosto odumiru. Razvoj je naprosto promjena. kreativnost«). Odre uje fizi ki rast.. vezan uz dob odnosno uz stalne promjene u ljudskoj populaciji. Uklju uje aktivnu primjenu ve nau enog. od za e a pa do smrti. ekspertnost u nekom poslu. voljeno procesiranje svijeta. Cortex djeteta ima puno vi e veza nego to e ikad trebati. Rel. Generirana je sobom. Njihova snaga tijekom djetinjstva ovisi o fizi koj autogenezi (predodre enost. Procesi razvojnih promjena Tu su elementi naslje a. snaga utjecaja PROCESI RAZVOJNIH PROMJENA UTJECAJI NA RAZVOJ Mehanizmi razvojnih promjena uklju uju i procese razvojnih promjena (elementi naslje a. To je klu ni proces jer osloba a pa nju od bavljenja rutinom pa reagiramo na nove vidove okoline. d) Starenje mo e sadr avati stabilnost. c) Razli iti sistemi razli ito brzo stare. Npr. Javlja se nakon to je dijete sposobno misliti o pro losti i budu nosti. Habitacija nije predprogramirana ve ovisi o socijalnom okru enju. No ovisi i o socijalnom okru enju. i to najvi e oni biolo ki. Dijete Adolescenti Zrela dob Starost (2) OKOLINSKA HABITUACIJ A: bilo bi te ko kad bi na 55 . Proizlazi iz fizi ke ontogeneze (ona uvjetuje razvoj neocortexa koji je klju an za takvo rezoniranje) i habituacije (koja stvara stabilna znanja o okolini).postoje stari studenti. Ranije se mislilo da su gubici suspresije u ranijem ivotu. II. vi e nije usmjeren ka nekom cilju. To je nejotvoreniji i najmanje programiran proces. b) Nakon zrelosti ima promjena koje (osim nazadovanja u razli itim funkcijama) idu u smjeru napretka (kristalizirana inteligencija. Mehanizmi razvojnih promjena svaki podra aj reagirali kao da je nov. I. Razvoj se danas definira kao svaka uz dob vezana promjena u tijelu i pona anju. Najve i je utjecaj u djetinjstvu kad u imo kategorizirati svijet. razvoj interesa. Utjecaji na razvoj Imaju socijalni i biolo ki moment. Snaga pri kraju ivota se ne zna. pa je za razliku od fizi ke ontogeneze relativno otvoren proces. Za to? a) Slabljenje se mo e na i u svim dobima a ne samo u zrelosti. Na neke podra aje stvorimo automatske reakcije i nismo svjesni da reagiramo. Najve i utjecaj ima u ranom djetinjstvu (intenzivan je razvoj fiksnog slijeda) i u kasnom ivotu (jasna determinacija). a kognitivna je zato jer je svjesno ± misaono rukovodimo razvojem. smjeru i pojavljivanju. Vjerojatno je starenje isto genetski uvjetovano (genetski program koji ograni ava ivotni vijek). Relativno je zatvoren proces. Promjena se ne zasniva samo na biolo kim. Slika: Relativna snaga pojedinih utjecaja u pojedinim razdobljima razvoja (1) DOBNO NORMATIVNI: u djetinjstvu i starosti su vi e izra eni. ve stvaranje novih izazova i kapaciteta. i razvoj i nazadovanje. rast i nazadak. Na i potencijali su puno ve i no to mislimo. to u svakoj dobi mo e varirati. Starenje ozna ava sve promjene nakon postizanja zrelosti. okoline i samoaktiviteta. Ta tradicionalna perspektiva gubi utemeljenost me u istra iva ima. ali zato kasnije slijede dobici. Uklju uje i stabilnost. biolo ki reguliran. (1) FIZI KA ONTOGENEZA: to je izrazito programiran proces. Ti su utjecaji visoko prediktivni po trajanju. no globalno su uspje ni kao mladi jer br e pomi u o i u smjeru kretanja teksta pa su pripremniji za ono to e natipkati (drugom vje tinom kompenziraju gubitak u brzini prstiju). Uvjetuje stvaranje selfa.

g) 2. inteligencije. savjetovali ta } to ne bi postojalo kad se ne bi vjerovalo da su ljudi promjenjivi. Ljudi u realnom ivotu ne primaju informacije u izolaciji ve u kontekstu (pitanje je koliko je relevantno usvajanje tih inf. medije«). Hormoni i menstrualni ciklusi utje u na fizi ko i psihi ko (emocionalno) stanje barem nekih ena. a rak i bolesti srca za osobe od 35. no ljudi su dovoljno plasti ni da se prilagode novim zahtjevima posla. ako nije osoba nema vremena se prilagoditi nastaloj promjeni.  (3) Kognitivni razvoj odraslih Postoji problem dono enja sudova o tome to se de ava u funkciji dobi. jer su tu ljudi pred velikim odlukama bitnim za ivot (izbor profesije«). ak i kad je kontrolirana razina nivoa obrazovanja (npr. Ljudi rijetko funkcioniraju na gornjoj granici svojih mogu nosti. kognitivnom). predod ba logi kog slijeda. faktori li nosti. No ljudi se mijenjaju i na nepredvidiv na in: u jednom trenu netko po ne pu iti. npr. Fizi ki i intelektualni razvoj (1) Senzorno i psihomotorno funkcioniranje Prosje ni mladi odrasli su u dobrom fizi kom stanju. spolne uloge ( ene su ovisne a mu karci agresivni). nisu rigidni. da u e i time prestaju do ivljavati izazove. kao to je prehrana. u smislene sustave. itd. adolescenciju« jer su razli ite promjene u ivotu). . Postoji rezerva koja se mo e iskoristiti. netko prestane« (nije ne to o ekivano). rat ili ekonomske krize imaju razli ite efekte na djetinjstvo. uvjetima).: (1) Ta istra ivanja promjena u funkciji dobi su ra ena transverzalnom strategijom (a tu je problem efekt kontrole). U zreloj dobi ja a djelovanje kognitivne generativnosti (vlastito voljno odre enje kako emo ivjeti). i la 4 godine a unuka 8!) (2) (3) Mladi i stari se razlikuju po tome koliko im je svje a praksa u kognitivnim vje tinama To su obrazovna iskustva razli itih generacija (za razliku od bake unuka ima ra unalo. Odre en na in pona ana i ivljenja. Klju na je kognitivna elaboracija doga aja. jer situacija ne zahtijeva vrhunsko funkcioniranje. nemaju aspiracija. Zato postoje velike interindividualne razlike (najvi e se vide razlike me u kohortama ± naj e e su zbog povijesnih normativnih utjecaja). Mogu voljno djelovati na svoje mijenjanje. TV. ve je zna ajna reakcija pojedinca na taj doga aj. Stariji su vje tiji. (2) Zdravlje u ranoj zreloj dobi  (3) Nesre e su glavni uzrok smrti u dobi od 25-34 godina. ene su op enito svjesnije zna aja zdravlja te imaju tendenciju b rinuti se o odgovaraju oj medicinskoj njezi svih lanova obitelji. Ne ine to spontano. U istoj kohorti se interindividualne razlike pripisuju razlikama u nenormativnim kumulativnim utjecajima (mogu biti pozitivni i negativni). idu kod doktora i u bolnicu. No ljudi se ipak e e mijenjaju. Fizi ke i senzorne sposobnosti u pravilu odli no funkcioniraju. to utje e na rje avanje kognitivnih zadataka. Npr. tek kad ih se prisili. Rezervni kapaciteti postoje u svim podru jima (fizi kom. Atmosfera u enja je razli ita. ali baka je u o. stavova« no ta konstantnost koja se o ekuje je podr avana od dru tva. postaju hiperhabituirani. spolom i bra nim statusom. inf. Razvoj pojedinca je rezultanta interakcije te 3 skupine procesa i utjecaja. i baka i unuka imaju srednju stru nu spremu. (2) RANA ZRELA DOB (20.(2) POVIJESNO NORMATIVNI: imaju efekt na ljude razli ite dobi. Pri preuzimanju nove socijalne uloge ljudi se mijenjaju na predvidiv na in (npr. obrazovanjem.1. Smjer razvoja je fleksibilan plasti an. Intraindividualne razlike se obi no opovrgavaju i o ekuje se stabilnost li nosti. Postoje ti stereotipi kojima se ovjek prilago ava pa ni ne o ekuje od sebe da se mijenja. No. pa su zato kumulativni (linearni). Bitno je tako er je li doga aj predvi en: Ako je predvi en bolje je. emocionalnom. da dolazi do pada kognitivnih funkcija u starosti. Mladi prema aju stare u razli itim eksperimentalnim zadacima. pu enje. besmislen ± upitna je motivacija za u enje takve gra e Va na je i familijariziranost sa mate rijalom i kontekstom. No tu su i metodolo ki problemi koji mogu uzrokovati tu sliku. mudriji i uspje niji u organiziranju informacija (povezivanje inf. no efekti su razli iti ovisno o dobi (npr. osobna povjest i socijalna podr ka. i mo emo prihvatiti konstantnost i promjenjivost tijekom ivota. gube generativnost.-40. disciplina« Na in ispitivanja kognicije u laboratorijskim uvjetima koji su artificijelni. svakodnevno kognitivno funkcioniranje nije pod utjecajem. Ti bitni doga aji sami po sebi nisu klju ni. Najvi e djeluju na adolescente i mladu zrelu dob. To se tuma i time. ene u prosjeku ne to e e od mu karaca izvje tavaju da su bolesne. Dobro zdravlje je povezano sa ekonomskim statusom. jer materijal je apstraktan. do 44 godine. konzumiranje alkohola i stresne situacije mogu utjecati na zdravlje osobe.) (4) (5) (6) 56 . promjene politi kih i religijskih uvjerenja« Postojanje psihoterapije. udaja) i zato mislimo da je ta promjena rezultat preuzimanja nove uloge. braka« spremni su na prilagodbu tj. NENORMATIVNI UTJECAJI su individualni i specifi ni za svakog pojedinca. Ljudi esto ulaze u rutinu i ne vide razlog da uvje bavaju neke sposobnosti. Takav povijesni doga aj ograni i mogu nosti. vje banje. Bitno je i fizi ko zdravlje. u lab. Kohorte se razlikuju po godinama formalnog obrazovanja.

U tom kontekstu koriste ono to znaju. Zaokupljeni svrhom onog to rade. povezivanje slova i brojeva« Neovisna je o utjecaju kulture. Treba konstruirati mjere inteligencije koje bi ispitivale ovakve kognitivne potencijale koji postoje u odrasloj dobi: te mjere bi trebale biti razli ite od postoje ih. Ljudi prestaju usvajati znanja zbog sebe samih. i onda opada. 2. Dolazi do izra aja u zadacima koji zahtijevaju razumijevanje simboli kih odnosa i kreativno rje avanje problema. a analogno i zaklju ci psihometrijskog pristupa ovise o tome da li je nacrt longitudinalan ili transverzalan. Catell: kvantitativni pristup inteligenciji R. STADIJ ODGOVORNOSTI: (kasne 30-te do rane 60-te). procese zahva anja odnosa. STADIJ POSTIGNU A: (kasne tinejd erske godine ± rane 20-te i rane 30-te).) INTELIGENCIJA Tipa B = Tzv. odgovorni prema obitelji i poslu ± zato se pitaju to pitanje. To je bio zaklju ak transverzalnih studija (efekt kohorte!). Vje tine rezoniranja i rje avanja problema ne opadaju u zrelosti. rije avanje socij alnih dilema itd. Par podataka: Kapacitet kratkoro nog pam enja i brzina pam enja ne padaju zna ajno do 60-tih. Mjeri se klasi nim testovima inteligencije npr. Kognitivni rast: primjena svakodnevne probleme. Ljudi su odgovorni za dru tvene sisteme a ne za obiteljsku jedinicu. Razvoj: Inteligencija tipa B razvija se tijekom itavog ivota.L.1968. op u informiranost.B. 5. Nastoje biti to bolji mada ti zadaci nemaju nekog smisla u njihovom ivotu. Longitudinalna istra ivanja pokazuju napredak pojedinca u intelektualnom funkcioniranju do kasne dobi (iskustvo. iskustava. Prije se smatralo da je inteligencija na vrhuncu oko 20. "fluidna". Ravenove progresivne matrice. Djeca tra e odgovor na pitanje ³ to trebam znati´. Selektivniji su pri izboru zadataka do kojih im je stalo. Ona se razvija pod utjecajem obrazovanja i kulture te o kori tenju pohranjenih informaicja. razvoju. sposobnosti. formiranja pojmova. Catell (1965) i J. U e informacija za vlastito dobro bez osvrtanja na kontekst. pa je te ko govoriti o kogniciji odrasle dobi. Longitudinalna istra ivanja pokazuju napredak u samo nekim sposobnostima kristalizirane inteligencije. STADIJ USVAJANJA: (djetinjstvo i adolescencija). Ljudi su manje dru tveno uklju eni i odgovorni. "nespecijalizirana" ili "apstrakitna" inteligencija. dakle u kasnim tinejd erskim godinama. Kognitivno funkcioniranje je ograni eno biolo kim promjenama. ve trebaju koristiti ono to znaju da ostvare nezavisnost i kompetentnost. Najbolj i su zadaci koji su relevantni u odnosu na postavljene ivotne ciljeve. Mladi odrasli su uspje niji od starijih u enkodiranju informacije u dugoro nom pam enju i njihovom obnavljanju.). Treba integrirati dru tvene odnose na razli itim razinama. IZVR NI STADIJ: (30-te i 40-te kroz srednju zrelu dob). i 18. Instrumentarno postizanje ciljeva. god ivota. Schaia govori o tranzicijama kroz koje napreduju odrasli u int. 2. 3. Kvalitativne promjene u mi ljenju odraslih Fuidna inteligencija y y y Kristalizirana inteligencija y Dijete Adolescenti Zrela dob Starost y y Intelektualni razvoj: nalazi. kori tenje nau enih informacija. REINTEGRATIVNI STADIJ: starost. ak se mogu poja ati iskustvom} odrasli koriste formalno mi ljenje da unaprijede vlastitio funkcioniranje. sposobnost pam enja. a dolazi do izra aja u zadacima koji zahtijevaju znanje. 4. kognitivne vje tine. g. Pam enje slika je bolje od pam enja rije i i kod mladih i kod starih (primitivan mehanizam ikoni kog pam enja se bolje odr ava). Ovisi o sposobnosti procesiranja novih informacija. prakticiranje rezoniranja«). ³Kako koristiti ono to znam?´ Zaokupljeni dugoro nim ciljevima i prakti nim problemima. znanja na Slika: Promjene u ³fluidnoj´ odnosno ³kristaliziranoj´ inteligenciji u funkciji dobi. 1. Ljudi su dru tveno anga irani. a neki primjenjuju dijalekti ko rezoniranje da osmisle svijet (preko formalnih operacija). Djeca u e to im se ka e (a ta im preostaje). "kristalizirana" ili "specijalizirana" inteligencija. a nakom toga opada. Horn (1967. ve ovisi o neurolo kom sazrijevanju. Stariji ne uspijevaju koristiti strategije pam enja koje mladi koriste automatski (mnemotehnike i sl. ne mu e se sa zadacima koji za njih nemaju smisla. No tu je metodolo ki problem efekta vje be (pozitivan transfer) ± da li se napredak mo e pripisati boljim sposobnostima ili boljoj familijaliziranosti s exp situacijom? Slika razvoja INT u odrasloj dobi se svaki dan komplicira otkrivanjem novih vrsta int. 5 je kognitivnih stadija. kristalizirana inteligencija se razvija do kraja ivota. 57 . A) Teorija kognitivnog razvoja odraslih Warnera Schaie Piaget je kod djece primjene pripisao kombinaciji sazrijevanja i iskustava. Razvoj: Inteligencija Tipa A se razvija do adolescencije i dosti e svoj maksimum negdje izme u 14. Dok fluidna inteligencija dosti e svoj vrhunac na kraju adolescencije. 1970) pretpostavljaju postojanje dvaju tipa inteligencije: fluidne inteligencije (tip A) i kristalizirane intelige ncije (tip B) 1.) INTELIGENCIJA Tipa A = Tzv.

Potrebno je i iskustvo. znanje kako stimulirati druge. Ljudi uspore uju nove inf. Takvo mi ljenje je karakteristi no za ³zrele mislioce´. nadgledaju rezultate« Najsli niji je klasi nom pojmu inteligencije. bus) kad nismo voljno anga irani da ne to rije imo. prilagodljivo i ide dalje od formalne logike.Izr avanje Reintegracija Odgovornost Postignu e Usvajanje Dijete Adolescenti Zrela dob Starost Slika: Stupnjevi kognitivnog razvoja kod odraslih. Nala enje propusta. moralno rasu ivanje ne mo e pre i op e granice kognitivnog funkcioniranja jer se ono se oslanja na kognitivni razvoj (ide uz porast sposobnosti apstraktnog mi ljenja). Automatsko izvo enje poznatih operacija je vrlo va na pomo jer osloba a kapacitete za bavljenje ne im relevantnijim. Ako je netko u fazi formalnih operacija on ne e dosegnuti najvi u razinu moralnog rasu ivanja ako se njegovo iskustvo ne udru i s tim formalnim operacijama. razli it je sistem vrednovanja. 58 . dileme. izbor« Pokazalo se da neki odrasli spontano iznose vlastita iskustva kaso obrazlo enje na Kohlbergove moralne dileme. ISKUSTVENI ELEMENT ± kako ljudi pristupaju novim i poznatim situacijama (dimenzija intelektualnog uvida). promijeniti situaciju ili na i neku novu situaciju. ³ ivi i u i´ ± treba sebi dozvoliti iskustva jer ona reevaluiraju kriterije su enja to je dobro i pravedno. prema modelu Shaie (Shaie. i to naj e e u ³3B´ prigodama (bath. Pitanje je da li postoje spolne razlike u moralnom razvoju? Mnogi napadaju Kohlberga jer je on u dileme uklju io vrijednosti koje su op enito va nije za mu karce a ne i za odrasloj dobi koje je fleksibilno. i koristimo ih u razli itim situacijama. rije e ga. ovisi o iskustvu. Klasi ni testovi inteligencije zahva aju samo k omponencijalni element. Mnogi ljudi ne posti u postkonvencionalno rezoniranje i mo e se uzeti da na toj razini moralni razvoj je prvenstveno funkcija iskustva. Kad su ljudi spremni vidjeti tu a razli ita moralna gledi ta tolerantniji su. Svi ih imamo u manjoj ili ve oj mjeri. ali se ve ina ne pona a prema njima do zrele dobi. bed. Dva su iskustva koja utje u na unapre enje moralnog razvoja: konfrontiranje konfliktnih vrijednosti (Parlaonica) odgovornost za dobrobit drugih ljudi (npr. 1977 -1978) ovjek si u ivotu postavlja tri pitanja vezao uz znanje: y ³ to trebam znati?´ (djetinstvo i adolescencija) y ³Kako iskoristi to znanje?´ (zrela dob) y ³Za to trebam znati´ (starost) B) Trosvodna teorija Roberta Sternberga Tri su aspekta inteligencije koji postaju va ni u odrasloj dobi. a ne samo kognitivno funkcioniranje. Postformalno mi ljenje ± odnosi se na mi ljenje osoba u (4) Moralni razvoj Prema Kohbergovom modelu. sa onim to ve znaju = novi na in organiziranja injenica. KOMPONENCIJALNI ELEMENT ± govori o tome kako ljudi uspje no procesiraju i analiziraju informacije. 3. tj. Govori ljudima kako da pristupe problemu. Napredovanje esto ovisi o razumijevanju motivacije. KONTEKST / PRAKTI NI ELEMENT ± kako se ljudi snalaze u svojoj okolini. 1. Do ³Aha´ do ivljaja dolazi na temelju reorganizacije poznatih inf. To je va no za dono enje odluka u vezi s poslom« To je sposobnost da se razmotri situacija i odlu i to u initi } prilagoditi se. nelogi nosti pri argumentiranju« 2. a nema mjera za iskustveni i prakti ni. kako organizirati znanje i vrijeme. Jako emocionalno nabijena iskustva okidaju moralne sudove koji se ne bi mogli ste i na bazi hipotetskih rasprava (impersonalnih). otvoreno. roditeljstvo) Kohlberg vjeruje da se kognitivna svjesnost vi ih moralnih principa razvija u adolescenciji. privoliti ih na neke akcije« To znanje ne stje emo formalno. ³Ne sudi o drugima ako sam to nisi iskusio!´ p tek tada mo e znati koji su to osje aji.

To ima nekoliko dobrih strana: a) ravnopravniji odnosi me u spolovima. koja smatra da Kohlbergov model ne zahva a odre ene elemente enskog moralnog funkcioniranja. pogotov jer studenti postavljaju u pitanje dugo vrijeme prihva ene postavke i vrijednosti. ena se u po etku koncentrira na sebe. (2) BRIGA ZA DRUGE ± rtvovanje sebe. Usvajanjem naloga protiv povrede bilo koga. uklju uju i sebe. ena donosi odluke ne na osnovi kako e drugi na njih reagirati ve prema nastojanjima i posljedicama njenih akcija. i tako postaje sposobna preuzeti odgovornost za izbor u moralnim dilemama. prava i medicine ± tradiconalno mu ki poslovi. 1982. Prijelaz od ³dobrote´ prema istini. dobili priznanje i ispunili osobne elje i potrebe. magisteriji). jo danas postoje zna ajne razlike izme u spolova s obzirom na odabir vrste studja. Kad se kontrolira obrazovanje. Rasu ivanje je strogo ograni eno osobnim interesom. kao principa koji upravlja svim moralnim sudovima i akcijama. djevojke su esto bile uspje nije u osnovnoj i srednjoj koli. (1) BRIGA ZA SEBE ± osobni interes. Danas se sve vi e pove ava postotak brakova u kojima oba partnera privre uju. Danas. Razvija nove sudove koji uzimaju u obzir njene potrebe i potrebe drugih. funkcioniraju na vi im razinama moralnog rezoniranja. da ene gledaju u terminima sebi nosti nasuprot odgovornosti: to je obaveza da budu bri ne i izbjegavaju povredu. ponekad kori tenje krivnji. Kad sude. Oko 50% studenata nikada ne zavr i fakultet. (3) RAVNOTE A: briga za sebe i za druge ± nenasilje. Sebi ni i nemoralni su oni koji povre uju druge. 59 . i daje im Kohlbergove dileme. pita se to je prakti no i najbolje za nju. Opstanak je ponovno glavna briga. d) ve e mogu nosti razvoja za oba partnera i u poslovnoj i obiteljskoj domeni. ene se odnose obzirom na odgovornost prema specifi nim ljudima iz svoje okoline. dok druge dr i odgovornima za njene izbore.ene. Mu karci i ene razli itio definiraj u moralnost i svoje moralne odluke zasnivaju na razli itim vrijednostima. Moralni razvoj (5) Studiranje ena je istra ivala Carol Gilligan. vi e ena poha a fakultete i posti e akademsku razinu (diplome. ena shva a svoje veze s drugima: razmi lja o odgovornom izboru u terminima drugih (nero eno dijete) i same sebe. Sada kod razmi ljanja o moralnim pitanjima dominira briga za druge a osobne potrebe su tek u drugom planu. Zato mu karci imaju vi i rezultat tj. ena uspostavlja moralnu jednakost sebe i drugih. ali ova slika ini se mijenjati na razini fakulteta. Uzroke tih razlika nalazimo u pona anju socijalne okoline prema dje acima odnosno djevoj icama. Ljudi trebaju brinuti jedni o drugima. Da li u initi ne to za vlastitu ili tu u dobrobit? Zato ona istra uje moralne re zultate ena u podru ju kontrole ra anja (da li roditi ili ne). takav na in ivota tako er je vrlo stresan. enska centralna moralna dilema je konflikt izme u sebe i drugih. moralnost mu karaca temelji se na principu pravednosti. nema spolnih razlika u moralnom rezoniranju. Skloniji su promjenama radnog mjesta. U pro losti. u terminima apstraktne pravde. Rezultat je taj. ipak ve ina radi slabo pla ene poslove. No. sve ve i broj ena te e karijeri u podru jima ekonomije. a moralnost ena na principima odgovornosti i brige za druge ljude. Intervjuirala je 29 ena. b) pove anje osje aja integriteta kod ena. Njena posredna nastojanja da pove a kontrolu esto se preobli e u manipulaciju. i iako sve vi e ena dobiva bolja. Me utim.) (6) Zapo inanje karijere Razvoj karijere je vrlo va no u periodu rane odrasle dobi. ene u prosjeku manje zara uju od mu karaca. Razine moralnog razvoja ene (prema Gilligan. Danas. Prijelaz od sebi nosti prema odgovornosti. ali eli biti iskrena kroz odgovornost za sebe. Dok dru tvo kod dje aka poti e asertivnost dotle se od ena o ekuje da se rtvuju i brinu za dobrobit drugih. ene i mu karci zapo ljavaju se iz niza razloga ± da bi zaradili novac. stru nija radna mjesta u odnosu na zadnjih nekoliko desetlje a. Smatra sebe odgovornom za akcije drugih. eli biti ³dobra´ time to je odgovorna za druge. Ta konvencionalna enstvena mudrost diktira ensko rtvovanje enskih osobnih elja tu im eljama i tu em mi ljenju o njoj. pa one naizgled ne napreduju u moralnom razvoju kao to to ine mu karci. U zavisnom je polo aju. te partneri moraju razvije iti mnoga pitanja oko uloga u obitelji. c) bli i odnosi izme u oca i djece. Drugim rije ima. a mu karci obzirom na ³fer play´. Mladi radnici su manje odani svom poslu i manje su njime zadovoljni od starijih. Iskustvo studiranja na nekom od sveu ili ta utje e na kognitinvi razvoj i razvoj li osti.

ivoti odraslih vi e su pod utjecajem povjesnih doga aja i osobina li nosti pojedinca. Erik ERICKSON: Govori o estoj ivotnoj krizi ± intimnost ili izolacija. zadovoljniji sobom. osnivanjem obitelji i postavljanja ivotnih ciljeva. do osje aja ispraznosti ili nepotpunosti ivota. Oni su sretniji. Populariziraju ³krizu srednje dobi´. prijatelji. Uz odre ene dobne periode idu odre ene krize = univerzalnost razvoja. neugodno vrijeme (npr. Izme u 20. bila je vrlo utjecajna.2. Intimnost zna i voljnost da se vlastiti identitet fuzionira s identitetom drugih osoba. U tih pet godina ljudi razmi ljaju o restrukturiranju ivota i ovdje se doga aju dramati ni ivotni pomaci. Prema Levinsonu. Ostali elementi mogu biti: rasna pripadnost. Ljubav ne zna i samo erotski odnos izme u dva ovjeka. poslom itd. Svaki period ima svoj glavni zadatak i rje enje tog zadatka predstavlja sna an temelj za uspje no reorganiziranje svoje ivotne strukture prilikom sljede eg tranzicijskog perioda. Ako se neki ivotni doga aj ³de si´ u pravo vrijeme. Naime. Pitao se koji adaptivni mehanizmi su najbolji i kako oni utje u na kvalitetu ivota. esti stadij psihosocijalnog razvoja odgovara genitalnom stadiju psihoseksualnog razvoja kod Freuda. a koji su povezani jednim tranzicijskim periodom koji traje oko 5 godina. religija. institucije i razlozi koje osoba smatra najva nijima. odre en obrazac ivota u odre enom ivotnom trenutku. Prona ao je da su predvidljiv slijed ivotnih promjena tijekom ivota odraslog ovjeka. stvari. brak ³desi´ (kak se brak mo e desiti???? ± pa to nije gripa) u o ekivanom periodu (izme u 20-te i 30-te) tad razvoj lagano te e. kao i vrijednosti. (1) MODEL ³UVREMENJENOSTI´ DOGA AJA (timing-events model) Ovaj pristup je sli an perspektivi ivotnog vijeka. Takva ljubav postoji onda kada postoji briga. a i strah ju je izgubiti se u drugoj osobi. po tovanje i odgovornost prema drugome. uspostavljanje zrelijih odnosa s drugima. tj. Daniel Levinson. Prema ovom modelu nema univerzalnih kriza ve se ljudi razvijaju zbog specifi nih ivotnih doga aja koji im se dese i trenutak u kojem im se to desilo. Ta se kriza nadovezuje na raniji period i njezina dubina ovise o tome kako je uspje no rije ena kriza identiteta i koliko je stvoreni identitet pojedinca jak i stabilan. Negativno rje enje krize predstavlja izolacija od drugih ljudi i zaokupljenost samim sobom. Smatra se da se ivotni tijek odraslih ne mo e podjeliti na jasno odre ene i distinktivne razvojne faze. Dva su osnovna modela razvoja li nosti osoba odrasle mu karci koji koriste zrelije adaptivna mehanizme uspje niji u nizu podru ja. Ako se npr. Me utim. Vaillan t razlikuje etri kategorije adaptivnog pon anja: (1) Äzrela³ (poput kori tenja humora i pomaganje drugima) (2) Änezrela³ (razvijanje bolesti i boli bez fizi kog uzroka) (3) Äpsihoti na³ (iskrivljavanje i izbjegavanje realnosti) i (4) Äneuroti na³ (potiskivanje anksioznosti. Zato je klju no rje enje prethodne krize identiteta jer ina e osoba jednostavno nema ³ to´ fuzionirati s drugom osobom. snovi i emocije. gdje preispituju svoj na in ivota. odlu ivanje oko budu e karijere. bra a ili sestre. ako ovjek u e u brak prerano ili prekasno onda se mogu o ekivati problemi i stresori koji utje u na razvoj. osobe se razvijaju konfrontiraju i se s problemima vezanih uz napu tanje roditeljskog doma. Daniel LEVINSON: Sr njegove teorije je ³struktura ivota´. Povoljno rje enje krize sastoji se u uspostavljanju intimnih veza i povezanosti s drugom osobom ili osobama. ekonomske depresije pa ak i vrlo zna ajne i utjecajne knjige. odnosno izbjegavanje ili nesposobnost da se ostvare intimne veze s drugim ljudima. 60 . Vrlina: Na temelju povoljnog rje enja krize intimnosti ili izolacije javlja se nova vrlina ili psihosocijalna snaga ± a to je ljubav. No. te takav pristup dozvoljava veliki individualni varijabilitet u razvoju. Ova kriza se pojavljuje nakon krize identeta i zavr etka adolesecencije. upitno je da li stvarno postoji jedan univerzalan razvojni obrazac za odrasle. ro aci i drugi.2. Takvo stanje dovodi do socijalne izolacije. neplanirana mladena ka trudno a) onda e razvoj osobe biit ote an i neadekvatan. Prema tome ljudi gotovo pola vremena svoje odrasle dobi provode u tranzicijskim periodima. psihi ki i fizi iki zdraviji. a ne karijeri. Osobna iskustva zna ajno utje u na individualni razvoj. George Vailand). a ne toliko odre eni kronolo kom dobi. Razvoj li nosti i socijalni razvoj (1) Dva modela razvoja li nosti u odrasloj dobi Istra ivanja odraslih pokazuju da se razvoj li nosti odvija tijekom itavog ivota. kao to su bra ni partner. ve trajnu predanost ili izru enost sebe drugome usprkos tome to to katkada zahtijeva kompromise i samoprijegor. ak i najbolje strukture se kad tad nu no reorganiziraju. Struktura ivota ve ine ljudi je odre ena radnim mjestom i obiteljskim ivotom. onda e i razvoj osobe napredovati s lako om. Uklju uje osobe. ratovi. Razvoj je rezultat va nih ivotnih doga aja. godine ljudi su usmjereni na konzolidaciju svoje karijere. To je pomalo problem za njih jer istovremeno se rije ava kriza intimnosti to zahtijeva posve enost drugoj osobi. i 40. Vaillant tako er govori i o konzolidaciji karijere. Takvo fuzioniranje identiteta trebalo bi biti bez straha i bez opasnosti da e pojedinac izgubiti dio sebe. ljudi formiraju svoju strukturu ivota tijekom etri preklapaju ih perioda a svaki traje 20-25 godina. Ako se taj doga aj desi u pogre no. mjesta. intelektuali-zacija) pona anja. George VAILLANT ± je bavio prilago avanjem ovjeka ivotu. U ranoj odrasloj dobi. Evaluacija normativno ± kriznog pristupa: teorija da postoji dobi: (1) MODEL NORMATIVNIH KR IZA (normative-crisis model) Opisuje razvoj u terminima uz dob vezanih socijalnih i emocionalnih promjena (Erikson.

 (3) BRAK. to za njih predstavlja vrlo zna ajnu promjenu u njihovom iviotu. d) verbalni sklad. STRAST ± to je motivacijska komponenta. Takva prijateljstva zna ajna su ne samo za psihi ko. Mnogo mladih ljudi danas ima predba no seksualno iskustvo. Kako e osoba reagirati ovisi o nekoliko stavari: a) b) c) d) e) f) anticipacija doga aja (omogu uje pripremu. a uspje nost braka je povezana sa a) dobi partnera kad ulaze u brak i b) na inom komunikacije me u partnerima. ima seksualne odnose izvan braka. Ako je on o ekivan onda je manje stresan za osobu. topline i vjere. bespomo an ivot.ali pitanje je da li su se sretniji jednostavno o enili. i spremnost pomo i drugome i sve je pra eno osje ajem slobode ³biti ono to jesmo´.o enjeni su sretniji od neo enjenih. a time i emocionalno reagiranje) fizi ko zdravlje (jer je ono bitno za suo avanje sa stresom) osobine li nosti (fleksibilnost. optimizam i sl) osobno ivotno iskustvo (prethodno uspje no suo avanje sa stresovima) socijalna podr ka (emocionalna podr ka od drugih koji razumiju to se doga a u osobi)  Danas se ve ina ljudi osje a slobodno ostati neo enjeni sve do kasne dobi ili tek kasno u i u brak. edukacije. me utim op enito treba re i da neovisno o objektivnoj situaciji. razumijevanje. Brak je povezan sa sre om i zdravljem. posebice mladi bra ni partneri. Najbolji brakovi su oni kad su se partneri na li tek u kasnim 20-tim godinama. od podjele odgovornosti brige oko djeteta do preuzimanja potpune odgovornosti za jedan mladi. Najstresnije podru je u braku je kad su djeca mala. Kada roditelji dobe prvo dijete. Broj rastava je 61 . c) kognitivni. Ovaj model se osvr e na norme uobi ajene u nekoj sredini. kasnije ili izostati. odluka voljeti odre enu osobu i ostati i ivjeti s njom . rastavljenih . b) emocionalni. u ivanje u dru enju. U braku mora postojati a) fizi ki. ivotni doga aji mogu biti o ekivani (normativni) i neo ekivani (nenormativni). bitna je interpretacija osobe tog doga aja kao i na in reagiranja na taj doga aj. Tako er. jer moraju s njom dijeliti ljubav i pa nju ene . Sre a u braku . Studije ena sugeriraju postojanje spolnih razlika prilikom formiranja identiteta. Mogu i negativni efekti su da je osoba potpuno odgovorna za sebe i da mo da ne e biti prihva ena u dru tvu. npr. Hodanje u odrasloj dobi postaje sve e e. Romanti ne veze to isto uklju uju. rastava. a nesretni nisu. Mu karci tredicionalno definiraju sebe u terminima separacije i autonomije. ³in vitro´ fertilizaciju i sl. i predstavlja na mnoge na ine mogu nost rasta iako s time mogu biti povezane i razli iti problemi kao npr. (2) Intimni odnosi i osobni ivotni stil LJUBAV: Prema Robert Sternbergovoj tringularnoj teoriji ljubavi. Mogu se javiti ranije. umre vam dijete«) ili o ekivani doga aji (brak. menopauza«). a mu evi i ene imaju e e i razvnovrsnije seksualne aktivnosti u odnosu na prija nje generacije. temelji se na translaciji fiziolo kog uzbu enja u seksualnu privla nost i elju. tu je i osje aj anksioznosti zbog odgovornosti koja je vezana uz podizanje djeteta. Odrasla prijateljstva su vrlo zna ajna u ovom periodu. ljubomora i elja za predano u (pogotovo kod ena). posebice visoko obrazovane ene.zato se lak e razo araju.pa se malo ohlade. Mu evi su esto ljubmorni na malu bebu. dok ene posti u identitet kroz me uljudske odnose i privr enost. uzajamno prihva anje. a i sve ve i broj ena. a sve vi e parova poku ava provesti umjetnu oplodnju. vi e o enjenih osoba. umirovljenje. me usobno po tovanje. Uz osje aj uzbu enosti i s re e. Ona uklju uju povjerenje. Ve ina mladih odraslih donose osnovne odluke vezane uz seksualno pona anje. tj. Mnogi parovi danas ili imaju samo jedno dijete ili ostaju potpuno bez djece. PREDANOST ± to je kognitivni model. grupni rad i sl) kognitivno razumijevanje doga aja (o tome ovisi interpretacija situacije. U odrasloj dobi biolo ke i intelektualne promjene nisu vi e toliko zna ajne za rast i razvoj. opho enje s nejasnom situacijom. strpljivost. Neplodni parovi mogu patiti od negativnih psiholo kih efekata. porod. spontanost. Prednost ivota ³single´ su mogu nosti izgradnje karijere.sve ve i. putovanja i samodovoljnost. roditeljstvo. Danas ljudi imaju ve a o ekivanja od braka . ve su od zna aja zbivanja poput ulaska u brak. I mu evi i ene imaju vrlo ambivalentne osje aje vezane uz ideju da e biti roditelji. ali one imaju jo i erotsku komponentu i intenzivnu uzajamnu brigu. Neo ekivani stresori (gubitak posla. Adoptiranje je u SAD postalo prili no te ko zbog smanjenog broja sjevernoameri ke djece. pri emu trenutak pojavljivanja doga aja mo e odrediti da li se radi o normativnom ili nenormativnom doga aju. Tijekom rane srednje dobi ve ina ljudi odlu i da li e i s kim e se o eniti (za koga se udati). dobivaju prvo dijete tek u kasnim godinama. ve i fizi ko zdravlje. ljubav ima tri aspekta: (1) (2) INTIMNOST ± to je emocionalna komponenta koja uklju uje osje aj povezansoti.

mu . Menopauza se pojavljuje oko 50. 1. Krize su mogu nost za to. ³midlife crisis´. posebice novih i nepoznatih. enama je to ak olak anje. problem je to samo za one koje su bile izuzetno orijentirane prema obiteljskom ivotu. Mu karci te e do ivljavaju odlazak djece jer imaju gri nju savjest jer nisu ba previ e vremena provodili s djecom. Djeca postaju teenageri i potrebno je prilago avanje i omogu avanje separacije. Iako osobe srednje zrele dobi nisu tolko brze u rje a vanju zadataka. ak do kasne dobi. -65. ve Karl Jung: je smatrao da se ljudi do 40-te god. ve mo e biti i vodstvo. ne to sli no se doga a i kod njih . Ljudi postaju introvertirani . Iako je stopa prirodne smrtnost postepeno opadala posljednih nekoliko generacija. usmjeratvaj u se prema sebi. potaknuti samoevaluacijom dosada njeg nai na ivota.(3) SREDNJA ZRELA DOB (40. Seksualna kompatibilnost nije najva nija da bi brak bio sretan. Mnogi mu karci prestaju svoju kompulzivnu zauzetost poslom i okre u se prema sebi. a istovremeno su manje samouvjereni. Studije znanstvenika su pokazale da je kreativnost povezana sa sporim. Ljudi moraju odustati od mladosti i mladena kog stila ivota i uva avati mogu nost smrti. bolesti srca. Robert Heck: spominje 4 prilagodbe . najdare ljiviji su. Kasnije su slobodnije i imaju priliku razviti i druge osobine. usmjeravaju prema obitelji.osobe se ne vide 3) Emocionalna fleksibilnost nasuprot emocionalnog osiroma enja 4) Kognitivna fleksibilnost nasuprot kognitivne rigidnosti . Relativno je vi e smrti od prirodnih uzroka.smanjuje se gusto a spermija.ljudi postaju svjesni smrtnosti . sistemati nim i ustrajanim radom. ivot ene se vi e ne vrti oko djece i ra anja.panika da ispune svoje ivotne ciljeve (³midlife crisis´). ipak op enito gledano postotak je jasno u porastu u odnosu na ranije dobi. humorom). posebice za rije avanje verbalnih testova kao i zadataka koji zahtijevaju pohranjeno znanje.treba biti otvoren za nova iskustva Veiland . djeci itd. Ovaj period prote e se otprilike od 40.-65. To izaziva tzv. Mudrost kao mogu nost provo enje najboljih mogu ih izbora. Levinson: sla e se s Jungom da se ovjek mora osloboditi od mladena kih stavova. a ene asertivnije. nesre e. godine. mu karci postaju vi e emocionalni. Iako mu karci mogu ostati plodni od kasne dobi. Glavni uzroci smrti su rak. Odrasli idu u kolu iz mno tvo razloga.instrumentalnost. kreativnost i samogenerativnost = rad na sebi . Me utim. Fizi ki i intelektualni razvoj (1) Fizi ke promjene u srednjoj zreloj dobi  Osobe u ovom period do ivljavaju pad u senzornim funkcijama i manje su uspje ni u izvo enju kompleksnih motornih vje tina. ene izra avaju ekspresivnost. Ujedno su mu karci spremniji suo avati se s ivotnim problemima na zreo na in (s odgovorno u. profesionalni stres poput ³burnouta´. Smatra da ljudi koji nisu iskusili roditeljstvo i da ne e mo i rije iti krizu na sasvim zadovoljavaju i na in. 2) Te nja socijalizaciji nasuprot seksualizaciji . kao to i vi e umire osoba iz crna ke skupine nego bjelaca.1. Erikson: kriza .2. Neki ljudi su izuzetno kreativni u ovom ivotnom periodu.identificira prijelaz oko 40-te. Za neke pak. a klimakterij je niz fiziolo kih promjena koje e dovesti do menopauze. odnosno mnogi provode neke promjene vezane uz karijeru. pou avanje mla ih ljudi. Razvoj li nosti i socijalni razvoj  Tranzicija u zreloj dobi: kriza srednje dobi . nego od nesre a. To je period gdje se mijenja ivotna struktura . filozofira se smislu ivota. ali uglavnom da unaprijede svoje sposobnosti i znanje potrebne za profesonalni rad. ovjek se mo e promjeniti i u zreloj dobi.generativnosti nije nu no roditeljstvo.generativnost i stagnacija .opredjeljenja koje osoba mora 1) Po inje vrednovati mudrost nasuprot fizi koj snazi. (3) Kognitivni razvoj u srednjoj odrasloj dobi  Uspje nost rije avanja ve ine standardiziranih testova inteligencije pove ava se ti jekom odrasle dobi. a to nije.   (2) Zdravstveno stanje u srednje zrelo doba  Ve ina osoba ove dobi su u dobrom zdravstvenom stanju.realizacija osobnog identiteta. promjena posla ili promjena ene ( to je svejedno) enski razvoj: ene se bolje odnose prema fenomenu "praznog gnjezda". Najodgovorniji su prema drugima. Kao i u drugim (mla im) dobnim skupinama relativno vi e umire mu karaca od ena. Mnoge osobe ove dobi su na vrhuncu svoje karijere. Parovi srednje zrele dobi danas su aktivniji u seksualnim aktivnostima.pitanje o smislu svega to su radili. 1. Me utim. porast impotencije itd. nezaposlenost i specifi ni radni uvjeti utje u na psihi ko i fizi ko stanje. taj pad efikasnosti funkcioniranja mogu kompenzirati pomagalima (nao ale) kao i iskustvom. Klimakterij kod ena: Menopauza je prestanak spolne zrelosti.g) (4) Profesionalni rad u srednjoz zreloj dobi Srednja zrela dob je na neki na in period evaluacije dosada njeg ivota. a ne toliko sa spontanim inspiracijama. to je postignuto i ostvareno. Potisnuti konflikti se po inju rje avati . npr. Ne postoji nikakav biolo ki indikator kad je osoba u la u srednju zrelu dob.   62 .pogotovo oni s roditeljima. ali seksualna aktivnost i seksualno u ivanje mo e se nastaviti kroz itavo zrelo doba. neka istra ivanja sugeriraju da sposobnost rje avanja svakodnevnih problema nalazi svoj vrhunac u ovom periodu ivota. godine. upitno je inteligenciju odraslih ljudi mjeriti obi nim kvocjentom inteligencije. Stariji u enici su zato motiviraniji od mla ih nau iti novi.

po inje stariti (mi i e prelaze u vezivno tkivo) i raste. ono pokazuje kako su ivjeli. Izgled se lagano mijenja. Atrofiraju neupotrebom ve nakon 30-te g. uvela i izborana. Nestaje mogu nost oporavka od bolesti jer nema fiziolo kih i kognit. izbjegne se aspekt sekundarnog starenja (tj. pu enja. SEKUNDARNO STARENJE (1) KOSA sijedi kod razli itih ljudi u razli ito doba. su a. integracija. Kod ena nakon menopauze i stidne dlake i one pod pazuhom nestaju. mada se povrede nakupljaju. 63 . ³najra e bi umro´. Nakon 50-te ljudi imaju lice ³kakvo zaslu uju´ tj. alkoholom« (5) SLUH lagano slabi od 20-te (za visoke frekvencije) ali se to ne primje uje. Naro ito je uo ljiv princip diferencijacije ± porast je interindividualnih varijacija. Znaci su problemi s mokrenjem. Naj e e su respiratorne smetnje. treba du i oporavak nakon povrede. Promjene su rezultat sekundarnog starenja. dijeta. rje e ( elavost kod mu karaca) a nekad mekane i podatne dlake u uhu i nosu o vrsnu. U dubljim slojevima se ukrute vlakna i ko a je manje gipka.(4) KASNA ZRELA DOB 1. Rezultat je bolesti. Lasi postaju tanje. cijeni se zrelost i mudrost. opada efikasnost imunolo kog sustava. U nekim kulturama je to znak statusa. Tri su aspekta starenja PRIMARNO STARENJE Ono se doga a svima cijelog ivota. osje aj autonomnosti i kontrola nad ivotom. kao i kemijski prijenosnici. Op enito su senzorni sistemi manje responzabilni na stimulaciju. Snaga mi i a srca u mirovanju se ne mijenja sve do 80.g.g. Na primarno starenje ne mo emo utjecati ali efekte sekundarnog mo emo usporiti. ni TV). a ne samo izme u mi i a i ko e. De ava se ve ini ljudi. samovrednovanja (kod nas). (4) VID: nakon adolescencije raste osjetljivost na blje tavilo. i okusi slabe vrlo kasno (tu je potreba starijih za za injenom hranom) (7) DODIR I BOL ± ta je osjetljivost dobra do starosti (8) KRVO ILNI SUSTAV sporo stari. On se ne mo e sam obnavljati (srce pumpa manje krvi i ubrzanije). mijenja se razina enzima koja reagira na hormone. Postepeno nazadovanje se ne zamje uje do ulaska u srednje godine. stanice tijela su manje reaktivne na hormone. Ovisno o kulturi fizi ki znaci starenja mogu pove ati krizu samopouzdanja. a raste rezidualni volumen. neizbje no. preko organa sve do sustava (djeluje na svim razinama). No ne stare svi sistemi i organi jednako. 400. (1) Fizi ke promjene 4. Nakon 50-te epiderma se sporije obnavlja i odumrle stanice ostaju na ko i. Cilj razvoja mo e biti i uspje no starenje. Smrt u snu. Nema interesa za druge ljude. slabe vid i sluh. iznemoglost. zdravlju. (kad se izlu e bolesti srca). Odvija se od stanica. Po to je vezano s dobi. tkiva. smanji se broj i debljina vlakana dijelom radi neupotrebe a dijelom radi normalnog starenja. (2) KO A brzo stari radi nedostatka hormona u menopauzi. na 1 cm 2 imamo 615 polikula. stara ke pjege. nedovoljno vje be. Univerzalno je. ravnije. pa ona stara ki izgleda. rezervi.1. (9) PLU A: vitalni kapacitet plu a po inje opadati nakon 20 te. Sve ve i broj promjena se mo e pripisati sekundarnom starenju (bore su rezultat kumulacije efekata sun anja) a za koje se mislilo da su primarno starenje. Znaci se ne moraju dugo vidjeti. 90% osoba iznad 65 g. Krvne ile penisa bivaju manje elasti ne i sporija je erekcija ± 6× du e vremena treba nego kod 20-godi njaka. Starenje po inje laganim gubitkom brzine i snage. Testisi stalno prodiciraju spermu. soc. alkohola« Mo e se promijeniti promjenom stila ivota. (3) MI I I olabave nakon 39-te. dobra soc. (6) OKUS se odr ava do kasna.1. S progresijom ovog tipa starenja ide sijeda kosa. to je genetski uvjetovano. Rana i srednja zrela dob su ³vrhunske godine ivota´ (jer ve ina tjelesnih organa ima rezervne kapacitete) iako po inje starenje. Opada o trina vida no nema promjene u percepciji dubine i boja do duboke starosti. Sijeda kosa je jedan od najpouzdanijih znakova starenja. perekid s pu enjem. Ve inu vremena spavaju. To je stvar stereotipa. brza deterioracija koja ozna ava kraj ivota. ima bar jednu kroni nu bolest a ve ina je akutno bolesna bar jednom godi nje. Nakon 50-te su masno e i u mi i u. Su eni su interesi (ni radio. ali nije u niverzalno i neizbje no.I kosa ene postane rje a. Uvod:Starenje Starenje: to su uz dob vezane deterioracije tijela i pona anja. normalno starenje. zatim ubrzanje gubitka a potom preljevanje preko ivice i smrt. tanja. nemo nost). te ko se razlikuje od primarnog starenja. kapacitetu za rad a u starenju jo i vi e. Prostata oko 40. Neki su podlo niji bolestima. Fizi ki i intelektualni razvoj Brzina i koli ina promjena jako varira od osobe do osobe. Nisu jasne hormonalne promjene. sposobnosti. ali manje koncentracije. O ekivana smrt je za mjesec dana ili ak par godina. odu iti ili obrnuti. (11) REPRODUKTIVNI SUSTAV sporije i manje efikasno funkcionira. Ono je ozna eno prijelazom iz nekoliko desetlje a primarnog starenja u tercijarno. Ljudi se zna ajno razlikuju po razini energije. usporene reakcije na promjene temperature. Djeluje na sve tjelesne sisteme. Za to treba redovita vje ba. Najuo ljiviji su efekti kad neka aktivnost zahtijeva koordinaciju vi e razli itih sistema. (10) ENDOKRINI SISTEM usporava sekreciju hormona. Nagle su promjene u kogniciji. To su promjene razli ite i kvalitativno i kvantitativno od primarnog starenja. i slabija je. Ova tri tipa starenja su u interakciji i rezultiraju ³ modelom vodopada´. a to se kasnije svede na 200. TERCIJARNO STARENJE To je kona na. op em zdravlju.

je podloga. a kasnije lagani pad.) sli nost ivotnog vijeka jednojaj anih blizanaca (6 g.) po inje pokazivati strukturalne promjene kao one kod staraca oboljelih od Alzheimerove demencije. tendencija da djeca dugo ivu ih roditelja nad ive djecu kratko ivu ih podr ka su i nalazi o preranom starenju kod odre enih sindroma. stijenke vagine su manje elasti ne. (1) (2) (3) (4) postoji maksimalni ivotni vijek koji je razli it kod razli itih vrsta. laboratorijsko izu avanje stanica mo e otkriti biokemijsku osnovu ranijeg starenja. ive max 50 g.Starenje reproduktivnog sustava po inje od ro enja. Postoje hormonalne terapije no zato je pove an rizik od karcinoma uterusa. On je uro en (recesivni homozigoli). esti tumori. Najdugovje nija je kornja a (max 200 g. odstupanje) a kod dvojaj anih 8. ³Peri-deri´ teorije Vjerovanje da je starenje rezultat akumulirane tjelesne pov rede na stanicama. to dovodi do starenja (8) ili geni mladosti budu isklju eni i ulogu preuzimaju geni starenja (9) isti geni ± isti efekti.g. U razli itim to kama razvoj uklju uju se i isklju uju geni = starenje sustava.g. a) b) c) d) teorija povrede DNA: povrede se nakupljaju br e nego to se mo emo oporaviti gre ke u proteinskoj sintezi stalne unakrsne veze me u molekulama teorija stani nog sme a (neki lipofusuni dovodi do povrede) 1. braka. ive 2030 g. (7) unutar svake stanice postoji jedan ili vi e gena koji se aktiviraju.2. Postoji granica mogu eg dijeljenja stanica. Downov sindrom ± organizam rano stari. Frekvencija odnosa pada s dobi (biolo ki i socijalni razlozi) no slabljenje sexa je esto uvjetovano ne nemogu no u sexualnog ivota. Nakon 50-te nastupa menopauza ± prestaje menstruacija. Ne smijemo ih izlagati zra enjima. tanje su. Razvoj li nosti i socijalni razvoj « (5) (6) 64 . To ograni enje nije potrv eno in nivo (laborat. Program po inje oplodnjom jaja ca. Pad je u proizvodnji estrogena i progesterona. Pri ro enju je u jajnicima 700 000 nezrelih jaja aca. One rukovode tjelesnim promjenama.5 g. Teorije programiranosti Vjerovanje da je starost genetski kontrolirana i da su te informacije zapisane u DNA molekulama. Nakon 20 -te (pogotov 40-te) pada plodnost. prvi znaci starenja ve u ranom djetinjstvu. U klimakteriju menstrualni ciklus postaje kra i i neredovitiji. produljuju se sve faze seksualnog odnosa. Kod srednjovje nih > ne postoje ireverzibilne promjene. naglo pada u 4. Znak da ne postoji organska podloga impotencije je postojanje no nih polucija i erekcije. Broj seksualnih odnosa je najve i u 1. Slabi seksualna responzivnost. Vernerov sindrom: stare ve od 15 -te (20-te). Seksualnost je znatno oboga ena zbog socijalnog i psihi kog razvoja. u genima. suha je. ali se njihova funkcija mijenja tijekom ivota 2. zato mu karci idu u veze s mladim djevojkama. I kod sisavaca postoji veza izme u ivota i broja dijeljenja. Smanjeno je uzbu enje.. Progeria. Oko 30-40-te mozak (Downov sindr. i to je artificijelno ± ili se kumuliraju otrovni elementi iz podloge) postoji programirana destrukcija. ve se nakon prve impotencije javi strah od mogu nosti da se to ne ponovi. Jedini izuzetak je stanica raka (neograni eno se mo e dijeliti). Hyflickova granica nakon 50 dioba podjela prestaje. U klimakteriju 1/4 ena ima problema (i menopauzi). (2) Teorije starenja 1. Stanice odrasle osobe se dijele manje puta od stanica mladih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful