P. 1
Razvoj coveka - skripta - seminarski, diplomski, maturski radovi, ppt i skripte na www.ponude.biz

Razvoj coveka - skripta - seminarski, diplomski, maturski radovi, ppt i skripte na www.ponude.biz

|Views: 749|Likes:
Published by Sandi Durakovic

More info:

Published by: Sandi Durakovic on Mar 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

1.

UVOD ² LIFE SPAN PRISTUP
(1) PERIODIZACIJA LJUDSKOG RAZVOJA (2) LIFE-SPAN PERSPEKTIVA 2.1. Odre enje pristupa 2.2. Sedam osnovnih postavki o razvoju 2.3. Klju ne postavke life -span perspektive (3) MULTIDISCIPLINARNO VI ENJE RAZVOJA 3.1. Biolo ka perspektiva 3.2. Psiholo ka perspektiva 3.3. Sociolo ka perspektiva 3.4. Antropolo ka perspektiva 3.5. Povjesna perspektiva 3.6. Filozofska perspektiva 3.7. Humanisti ka perspektiva (4) IVOTNI CILJEV (5) TRI POGLEDA NA OVJEKA (6) TEORIJE ADOLESCENCIJE 6.1. G. Stanley Hall 6.2. Sigmund Freud 6.3. Ruth Benedict & Margret Mead 6.4. Albert Bandura 6.5. Robert Havighurst 6.6. Abraham Maslow 6.7. Eric Erikson 6.8. John Coleman

1

(1) PERIODIZACIJA LJUDSKOG RAZVOJA
PERIOD okvirni dobni raspon -0.9 oko 0 0 2 3 6/7 12 20 40 65 1 3 6/7 12 20 40 65 kraj 0

2.2. SEDAM OSNOVNIH POSTAVKI O RAZVOJU
Razvoj je:

(1) CJELO IVOTNI (2) VI EDIMENZIONALAN (biolo ki, kognitivan, socioemocionalan, pri emu unutar svake dimenzije postoje subdimenzije ± npr. kristalizirana i fluidna inteligencija i sl.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PRENATALNI PERIOD «««««... RO ENJE I PERINATALNI PERIOD . DOJENA KI PERIOD ««« «««.. RANO DJETINSTVO ««««««... SREDNJE DJETINSTVO «««««. KASNO DJETINSTVO ««««««. ADOLESCENCIJA ««««««... RANA ZRELA DOB «««««««. SREDNJA ZRELA DOB «««««..

(3) VI ESMJERAN ± mo e biti pozitivan, negativan,
neutralan

(4) PLASTI AN ± ovisno o ivotnim uvjetima razvojna
promjena mo e i i u razli itim smjerovima. Va no je znati koliko je organizam promjenjiv, tj. pitanje je irina promjena.

(5) UKLOPLJEN U POVJEST ± tj. razvoj se odvija pod
utjecajem povjesnih uvjeta (npr. Elder je ispitivao utjecaj kohorte)

(6) MULTIDISPLINARNO INTERESANTAN ± psihologija, antropologija, filozofija. povijest, biologija, medicina,

10. KASNA ZRELA DOB ««««««.. 11. UMIRANJE I SMRT

(7) ODVIJA SE U KONTEKSTU: dvije su vrste promjena:
a) razvojne promjene (normativni, uz dob vezani
utjecaji.

(2) LIFE-SPAN PERSPEKTIVA
2.1. ODRE ENJE PRIST UPA
Life ± span perspektiva zna i perspektiva ivotnog vijeka i temeljna postavka je da se razvoj odvija tijekom cijelog ivota . Odbacuje se ideja da je npr. samo mladena tvo klju no za razvoj i samo je ono formativno, to bi zna ilo da nakon odre ene dobi vi e nema razvoja. Svi periodi ivota su formatvini za ovjeka! ± pri emu smjer promjene mo e biti pozitivan, neutralan ali i negativan. Ovaj pristup razvoj uklju uje i integrira razli ite teorijske sustave, a javlja se kasnih 1960-tih godina. Izrasla je iz ameri kih longitudinalnih studija djece (npr. Terman) i arhivskih istra ivanja (Elder) ± analiza podataka prikupljenih longitudinalnim studijama. Ovaj pristup nagla ava interakciju organizma i okoline, tj. razvoj se zasniva na biolo kim procesima, a pod utjecajem okoline. Konstrukt ³RAZVOJ´ se shva a kao svaka uz dob vezana promjena u tijelu ili pona anju od za e a do smrti . Razvoj = prema dana njem shva anju je slijed progresivnih, pravilnih i relativno trajnih promjena u neurolo kim i fizi kim strukturama, misaonim procesima i pona anju. Razvojne promjene su jo i:

b) nerazvojne promjene (normativno povjesni i
nenormativni doga aji)

2.3. KLJU NE POSTAVKE LIFE-SPAN PERSPEKTIVE

(1) UKLOPLJENOST: postoji dinami ka interakcija osobe i okoline, tj. na razvoj utje e interakcija individualnih (biolo kih i psiholo kih) i okolinskih (povjesnih i kulturnih) imbenika. Op enito, ivot se odvija na vi e razina koje su u me usobnoj interakciji. Te razine su:

a) biolo ka b) individualno psiholo ka c) dijadna d) unutar socijalne mre e, zajednice e) vanjsko ± ekolo ka f)
povjesna

(1) (2) (3) (4) (5)

sustavne, stabilne, javljaju se unutar ivota pojedinca, univerzalne su, povezane sa pove anjem dobi i iskustva.

2

(2) TRI SU SETA UZRO KA RAZVOJNIH PROMJENA (1987) 2.1. DOBNO NORMATIVNI UTJECAJI ± utjecaji koji su vezani uz odre enu dob i u toj dobi imaju zna ajan utjecaj na razvoj pojedinca. To su biolo ke i okolinske determinante koje su povezane s dobi i sli ne su svim pojedincima, sli ne su to se ti e vremena pojavljivanja, traja nja i oblika. (a) biolo ki utjecaji = uvjetovani sazrijevanjem, npr. prohodavanje, menarha, pubertet, menopauza i sl. (b) dru tveni utjecaji = proizlaze iz dru tva i kulture u kojoj ivimo (npr. polazak u kolu, ulazak u brak, roditeljstvo, zapo ljavanje, umirovljenje) Ti su utjecaji posebno va ni u djetinstvu, ranoj adolescenciji i starosti.

(3) TRI SU OSNOVNA P ROCESA RAZVOJNIH PROMJENA

FIZI KA ONTOGENEZA MULTIPLI PROCESI DOBNIH PROMJENA

biolo ki ulaz (naslje e)

OKOLINSKA HABITUACIJA

okolinski ulaz

KOGNITIVNA GENERATIVNOST

samoaktivitet

2.2. POVJESNO NORMAT IVNI UTJECAJI ± povezan sa povjesnim okolnostima. Otuda je nastao konstrukt ³kohorte´, tj. skup pojedinaca podjednake dobi koji u istom vremenskom razdoblju ive u istoj dru tveno-kulturnoj okolini te imaju isto povjesno iskustvo. Dvije su vrste utjecaja: (a) povjesni doga aji ± odgovorni su za razlike me u kohortama (npr. ekonomske krize i blagostanje, ratovi, epidemije i sl.) (b) sociokulturne revolucije ± odgojna praksa, obrazovne reforme, promjene tradicionalnih spolnih uloga, liberalizacija seksa, utjecaj TV i kompjutora i sl. Ti su utjecaji posebno va ni u adolescenciji i ranoj zreloj dobi.

Slika 2. Procesi razvojnih promjena

AD1. FIZI KA ONTOGENEZA ± to je programiran proces biolo ke regulacije koji utje e na dobno vezane fiziolo ke promjene, ali i pod utjecajem fizi ke i socijalne okoline. Najve i utjecaj je rano i kasno u ivotu pojedinca (npr. sazrijevanje mozga, fizi ki rast, hormonalno uvjetovani doga aji). AD2. OKOLINSKA HABITUACIJ A ± proces bilje enja iskustva i razvoja vi e-manje automatskih odgovora navikavanja. To nas osloba a od bavljenja rutinskimdoga ajima, otvara nas za uo avanje i djelovanje na nove vidove okoline. Okolinska habituacija je korisna i po inje ve prije ro enja. Ima najve i utjecaj u djetinstvu. AD3. KOGNITIVNA PLODNOST/ GENERATIVNOST ± to je visoko otvoren, osobno vo eni proces koji nam pru a odre enu kontrolu nad sobom , situacijom i socijalnim svijetom. Radi se o kognitivnoj svjesnosti sebe i okoline, voljno procesiranje iskustva. Ona izrasta iz fizi ke ontogeneze (razvoj neokorteksa) i okolinske habituacije (stabilno stanje okoline). Tako er ovisi i o socijalnom inputu. Predstavlja osnovu inteligencije i selfa.

2.3. NENORMATIVNI IVOTNI DOGA AJI ± to su individualni ivotni doga aji, tj. koje ne pro ivljavaju svi ljudi. Oni su esto stresni zbog neo ekivanosti i va nosti za ivot pojedinca, te zahtijevaju pomo u adaptaciji (npr. nesre a, te ka bolest, smrt roditelja u djetijnstvu, lutrija ili neki normativni doga aj ali u pogre no vrijeme). Takvi utjecaji pove avaju interindividualne razlike i odgovorni su za razlike unutar kohorti. Ti su utjecaji po inju biti va ni u srednjoj zreloj dobi, a njihov utjecaj postaje sve zna ajniji u funkciji dobi.
Rel. snaga utjecaja 

NEKANALIZIRANOST LJU DSKOG RAZVOJA: te tri klase utjecaja i 3 razvojna procesa odgovorna su za plasti nost ljudskog razvoja, tj. za nekanaliziranost ljudskog razvoja.

3 KLASE UTJECAJA PLASTI NOST 3 RAZVOJNA PROCESA 

DEF.: KANALIZIRANOST je genetska predispozicija koja
Dijete Adolescenti Zrela dob Starost

vodi razvoj u smjeru kojeg je te ko skrenuti, jer su predispozicije izra ene u svakoj prirodnoj ljudskoj okolini.

Slika 1. Relativna snaga pojedinih utjecaja u pojedinim razdobljima razvoja

3

bonton.n. tj. OVJEK JE TVORAC VLASTITOG RAZVOJA ± mogu nost djelovanja na sebe i na socijalni i fizi ki kompleks.) Religijsko razmi ljanje Pragmatizam (SAD: James i Dewey) 4 . (1) POVJESNA PERSPEKTIVA Prou ava: (1) (2) (3) Razlike u razvojnim obrascima kroz vrijeme (arhivski izvori) Tretman djece u povjesti: izgled. pojedinac rijetko djeluje na gornjoj granici mogu nosti jer situacija u pravilu ne zahtijeva vrhunsko funkcioniranje. literatura Generacijski jaz (dobne subkulture) u 20. rad. MOGU NOST INTERVENCIJE ± izvodi se iz plasticiteta. stolje u: 20. GLAVNA PODRU JA FILO ZOFSKOG PROU AVANJA SU Problem ili pitanje Podru je filozofskog prou avanja Etika Estetika Aksiologija Epistemologija to je pravilno.Ve ina ljudi ima ve e kapacitete od onih koje efektivno koristi.e) Realizam (Aristotel. philos = prijatelj. tj. poja avanje. uklanjanje. Podru je proksimalnog razvoja (gr .e.st.n. disciplina. Razvoj obitelji i njene uloge (4) (2) FILOZOFSKA PERSPEKTIVA Slika 3. selekcionira. emotivno.st. stolje e dovodi do izdavanja djece. svaka dobna skupina boravi izolirano od ostalnih skupina. razvija ideje o ivotu.p. prevencija. itd.) Socijalna okolina Metafizika Ontologija (grana metafizike) Kozmologija Kako se razvija kozmos? Prou avanje filozofije omogu uje: FILOZOFIJA ANTROPOLOGIJA SOCIOLOGIJA BIOLOGIJA PSIHOLOGIJA (1) (2) (3) Bolje osje tavanje osobne latentne ili potencijalno filozofske perspektive Pva avanje doprinosa filozofije razumijevanju ljduske prirode Pove enje tolerancije prema drugim svjetonazorima Pet bazi nih filozofskih stanovi ta: (1) (2) (3) (4) Idealizam (Platon.p. djelovanje na kasniji ivotni vijek. mladih i odraslih. to vodi do nastajanja dobnih subkultura. Rezervni kapaciteti ± to je zona proksimalnog razvoja. sophia = mudrost ) Filozofija je podru je ljudskog znanja koje sakuplja. 4. moralno pona anje? to je lijepo? to je vrijedno? to je istinito i valjano i kako to znamo? to je stvarno? to je krajnja realnost? (3) MULTIDISCIPLINARNO VI ENJE RAZVOJA DISCIPLINE POVJEST RAZINE IZU AVANJA Socijalne uloge i kulturalni obrasci kroz vrijeme Osnovni svjetonazori Kulturalni obrasci Socijalne uloge i institucije dru tva Stani na i anatomska funkcija Individalno funkcioniranje (kognitivno. Implikacije tih ideja: (1) (2) (3) PLASTI NOST ± recipro na me uzavisnost razina. poku ava sagledavati cjelinu a ne samo pojedine elemente ivota. razvija i kriti ki analizira sve vrste komunikacije. 4.

egzosustav.jer eksperimenti na ivotinjama ne podle u gotovo nikakvnim eti kim pravilima i ograni enjima ± na alost (genetska kontrola i kontrola i manipulacija okoline. Razlikujemo: (3) a) b) model dobne stratifikacije ± sekvence uz dob vezanih uloga i polo aja model socijalizacije ± na ini usvajanja stavova. kako gra a tijela utje e na shva anje sebe.mjere fizi ke i tjelesne gra e FIZIOLO KI FENOTIP . a djelomi no se preklapa za psihologijom.istra iva i smatraju da klju ne uzroke starenja mogu prona i na stani noj i molekularnoj razini. fizi kih karakteristika i potencijala za pona anja koja se naslje uju.porijeklo ovjeka i varijacijem me u ljudima. i 20. periodizacija ljudskog razvoja u razli itim kulturama. fizi ki pojam o sebi. BIOLO KA PERSPEKTIVA PROU AVA: (1) (2) MORFOLO KI FENOTIP . receptore. Sposobnost regulacije temperature. (1) (2) Generalni genetski program ± odr ava evoluciju vrste (razvoj ovjeka) Specifi ni genetsko program: odr ava obiteljsko naslje e Izu avaju se razlike u razvojnom obrascima me u kulturama mogu i raspon ljudskog pona anja (dobno normativni utjecaji socijalne prirode).(5) Egzistencijalizam (19. obrazovanja.pona anje i samoiskazi. BIHEVIORALNI FENOTIP . pona anje je promjenjiva kategorija (npr. Promjene seksualnog responzivnosti. u Japanu stariji ljudi imaju vi i status od mla ih ljudi . otporonost na bolesti.povjest. (4) SOCIJOLO KA PERSPERKTIVA Sociologija integrira spoznaje iz vi e znanstvenih podru ja. JEDNA OD VARIJABLI J E REGENARACIJA STANICA: Iz socijologije smo preuzeli Bronferbrenerov model razvoja u kontekstu. okolinskih utjecaja i samoaktiviteta osobe. prou avaju se socijalni fenomeni razvoj teorija obja njavanja socijalnih interakcija prijedlozi rje avanja socijalnih problema y y y y (1) Razvojni ciljevi u adolescenciji su: Promjene u spavanju u funkciji dobi. kako fizi ko utje e na psihi ko). jer bez obzira na gra u i fiziologi ju. Dalje se smatra se da je kona ni vijek ljudskog ivota genetski ograni en. makrosustav. ES. rada i zanimanja.: Razvoj = fenotipski reazultat interakcije genetskog programa. pri emu je dijete poput babu ke okru eno razli itim slojevima. vjerovanja zajednice Bavi se prou avanjem naslje a. razina fizi ke i mentalne snage. Ekolo ki model razvoja pretpostavlja: y Da se razvoj odvija u irem dru tvenom kontekstu. Odgovara se pitanje " a to ovjek stari" ili "kako produ iti ljudski ivot" . bavi se prou avanjem op eg fizi kog i mentalnog zdravlja. radno mjesto). tj. DRU TVENA ZNANOST . ali prou avanjem uzroka starenja postoji mogu nost da e se prosje ni vijek ljudskog ivota produ i. Razlikujemo: mikrosustav. mezosustav. st. mentalno zdravlje.mjere S. litertura i kultura ovjeka. (2) (3) (4) (1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Posti i novi i zrelij i odnos s vr njacima oba spola Posti i maskulinu ili femininu spolnu ulogu Prihvaatiti vlastito tijelo Posti i emocionalnu nezavisnost od roditelja i drugih odraslih Po eti poduzimati korake k ekonomskoj nezavisnosti Po etak priprema za brak i obiteljski ivot Razvoj intelektualnih kompetentnosti vje tina za gra anske JEDNA OD KLJU NIH RE PERKUSIJA genetsko predbra no savjetovanje savjetovanje i brijga tijekom trudno e Usvojiti socijalnu odgovornost 5 . esto je izu avanje na ivotinj ama . psihomotorni razvoj koji proizlazi iz maturacije i u enja kao i fizi kim pojmom o sebi.to ima dobrih reperkusija za njih). kra i ivotni vijek). HUMANISTI KA ZNANOST . DVIJE VRSTE GENETSKOG PROGRAMA: (1) (2) (3) BIOLO KA ZNANOST . otpornost na bolesti. vrlo je plasti an. vrijednosti. promjena utjecaja po periodima razvoja: socijologija obitelji. Zanima se za dobne promjene u socijalnim ulogama unutar socijalnih institucija kulture (obitelj.) (9) Usvojiti niz vrijedosti za vo enje pona anja (3) ANTROPOLO KA PERSPEKTIVA Dijelom je: (5) BIOLO KA PERSPEKTIVA DEF.komparativne aanlize razli itih kultura. shva anje starosti i starenja (npr. Ispituje djelovanje starenja na tjelesne funkcije i izgled. obrazovanje. mitologija. Promjene u funciji mozga.

odvajanje od majke) STATUS ODRASLOG POJEDINCA ± ideal kojem se te i. pr i emu je i dob o eva va na. spremnost za kolu: te ina. ljudi misle da se vi e ni ta ne mo e promjeniti. autonomnost. ako ne postoji biolo ka spremnost za odre enu aktivnost ± prerana stimulacija je ak tetna jer neuspjeh djeluj e demotiviraju e) PRIPREMLJENOST NA NEKU AKTIVNOST ± uklju uje kombinaciju biolo ke spremnosti i specifi nog iskustva djeteta ± npr. Binet: MD = KD intelektualna zrelost) BIOLO KA SPREMNOST ORGANIZMA ± za usvajanje i izra avanje odre enog pona anja (npr. s optimisti kom slikom da mo e biti savr eniji nego to je u odre enom trenutku. altruizam. li nost. AD1. zreli emocionalni pojam o sebi SOCIJALNO PODRU JE ± milosr e (suosje ajnost i spremnost na akciju).(6) PSIHOLO KA PERSPEKTIVA Bavi se: (1) prou avanjem razvoja: a) na razini individualnog funkcioniranja (kognicija. zreli socijalni pojam o sebi (2) (3) (4) U novije doba. tj.dob i (4) IVOTNI CILJEVI (2) (3) (4) (5) (6) Humanisti ka psihologija ne ide od registracije kakav ovjek je. tj. emaptija. Me utim. da se ra a u ranijoj dobi. esto se krug zatvara. ve kuda ovjek ide. intra i interindividualnim razlikama. klasifikacijom domena razvoja. zreli fizi ki pojam o sebi KOGNITIVNO PODRU JE ± to nost obrade informacija. ZRELOST SE MO E SHVATITI NA NEKOLIKO NA INA (1) (2) NAJSAVR ENIJI OBLIK PONA ANJA RELATIVNA ZRELOST U ODNOSU NA IVOTNU DOB ± to je normativno shva anje razvoja. Ina e se pove ava vjerojatnost razli itih genopatija (point 6 . dijete je zrelo za svoju dob ako dostigne karateristike tipi ne za svoju kronolo ku dob (npr. ljudi se ponovo okre u prema sebi i svome razvoju. definiranjem predmeta i metoda prou avanja. U odrasloj dobi. . fizi ka kompetentnost. No. otvorenost. gleda se kolika je vjerojatnost da djete nasljedi bolest te se provodi genetsko savjetovanje. pona anje) i b) na razini socijalne interakcije (efekti razli itih socijalnih uloga). BIOLO KA SFERA Genetska adekvatnost nije samo izostanak defekta. uspje nost prepria avanja TV programa verbalne sposobnosti. zreli kognitivni pojam o sebi EMOCIONALNO PODRU JE ± ljubav. Trodimenzionalni pristup prou avanju razvojne psihologije: (3) Razvojni periodi * podru je pona anja * pristupi izu avanja (4) (5) NEKA PODRU JA RAVOJA POTPUNIJE OSOBE (1) BIOLO KO PODRU JE ± genetska adekvatnost. Ako postoji sumnja u nasljedne bolesti. Savjetuje se npr. informacijska kompetentnost. nakon odlaska djece ponekad se otvori perspektiva ± este su vanbra ne veze ± i ulazi se u ivotnu krizu ± tj. intelektualna razvijenost. dolazi do preispitivanja da li se ivotna situacija mo e pobolj ati. emocije. to je zavr na to ka razvoja (iako humanisti ki psiholozi smatraju da ne postoji zavr na to ka razvoja) Metodologija: u razvojnoj psihologiji esto se dob uzima kao NZV uzro na za promjene. sposobnost ali i iskustva (npr. kreativnost. normativni i idiografski pristup. nego i te nja razvoju potencijala do maksimuma. fizi ko zdravlje. visina. to ne mora biti to no. zajedno sa tehnolo kim razvojem. za sjedenje ± stimuliranje nema efekta. periodizacijom razvoja.

AD1) Izvor informacija ± u itelji. ud benici: dobar nastavnik mora biti kompetentan. porast broja dendrita. Klju na je otvorenost iskustvu i premnost i interes za suo avanje sa ivotom. kvalitetna prehrana. tj. kromosomopatija = komadi kromosoma se odlome te se na pogre nom mjestu ponovno spoje). ples. uva avati op e i individualne osobitosti razvoja u enika. opu teni su itd. motivacija i stil ivota mogu dovesti do napredka. nezavisne o drugima i o kulturnim obrascima i zahtjevima. roditelji ive zdravo. ali i ivota godinama. iv anog sustava (mijelenizacija. izgledu i funkcijama ( vidi ³Samopoimanje mladih´ str. unosi sebe i svoje ideje i na in u aktivnost. tj. AD2) Vrste informacija ± informacije trebaju biti selektirane s obzirom na potrebe u enika i prema vlastitoj koncepciji nastavnika.) AD5) Psihi ko zdravlje ± treba postojati otvorenost procesiranju informacija. tj. sve kra i radni dan. koji onda omogu uje realizaciju osobnih potencijala). visokokriativne osobe moraju biti inteligentne. kratkoro no i dugoro no pam enje) PSIHOMETRIJSKI PRISTUP ± zanima se prvenstveno za rezultat kognitivnog funkcioniranja. apsurdnosti. o 1) izvoru informacije. profesori. Razvoj se shva a kao sve promjene koje se javljaju kod pripadnika iste vrste u isto vrijeme i po ustaljenom rasporedu. Uz adekvatnu prehranu i medicinsku njegu fizi ka kompetentnost se ranije dosti e. trening i sl. spremanje i sl). mediji itd. projekcije. fleksibilan. percepcija ± obrada. redukcija stresa. imaju mladena ki i svje stav prema ivotu. Kognitivni zreli pojam o sebi ± uklju uje svijest o vlastitim sposobnostima u enja i promjena kompetentnosti. tj. sposobnost za kreativno mi ljenje. tj. da nema previ e blokada i obrambenih mehanizama ± racionalizacije. ali i pove ati kapacitete za u ivanje u njemu. mi i a. to je integrirana cjelina. tj. te e osobnom i dru tvenom napredku. Takve osobe su zadovoljne sobom. Uklju uje razvoj kosti. ako netko vjeruje da mo e promjeniti svoje kapacitete i posti i napredak. imaju povjerenje u sebe i autonomne su. Ud benici trebaju biti didakti ki dobro napravljeni. socijalnu. Osobine krativnih ljudi su npr. jer ljudi s istim kognitivnim kapacitetima razli ito uspjevaju. trebaju biti adekvatno razvijeni. kognitivnu komponentu. ne pu iti i piti i sl. (3) 7 . Npr. Kreativnost je jedan od razvojnih ciljeva. on se uklju uje u aktivnost (vje banje. Bitno je razviti i poticati pozitivan odnos prema vlastitom tijelu. promjene kemizma na sinapsama). Bitno je i aktivno raditi na pobolj anju genetske kvalitete. 3) na inu kako su informacije organizirane. davanje zna enja pericipranim sadr ajima. pa nja i selekcija percepcije i obrade informacija.112) AD2. da je mogu e kognitivnu kompetentnost izgraditi. Cilj je dodati godine ivotu. KOGNITIVNA SFER A Postoje tri osnovna pristupa: (1) (2) ORGANIZMI KI (Piaget) ± proces napredovanja kroz faze PRISTUP OBRADE INFORMACIJA ± analiti ki je usmjeren na izu avanje komponenti kognitivnog funkcioniranja (npr. Fizi ko zdravlje je stanje potpunog fizi kog. spremni su zapo eti ne to novo. Fizi ki rast zna i porast stanica i tkiva te promjene u fizi koj i kemijskoj strukturi i funkciji. tj. itanje. (1) Kompetentnost zajedni ka vrsti ± raniji razvoj slijedi fiksne sekvence. ali su individualne razlike u tempu i granicama razvoja. tj. tj. Individualna kompetentnost ± na osnovi iniciranja pojedinca ± motivacija (npr.mutacije ± samo jedan gen nije u redu) odnosno kromosomskih poreme aja (genomopatija = promjena u broju kromosoma. spremni su u initi gre ke i otvoreni su iskustvu. Fizi ka kompetentnost ima etri vida: Procesiranje informacija ovisi o nekoliko stvari. senzorni input. to se ti e odnosa izme u inteligencije i kreativnosti. ali je preusdniji razvoj slo enih motori kih vje tina. pra enje trudno e (ultrazvuk. adekvatna okolina. svakodnevne aktivnosti do ivljavaju kao novosti. a ne samo izostanak bolesti. amniocenteza). AD3) Na in organiziranja informacija ± metodika. tj. imaju smisao za humor. imati dobre odnose sa svojim u enicima. imaju fleksibilan pristup u enju i mi ljenju. Razvoj je u biolo koj domeni geneti ki odre en ± postoje pravilnosti. uo avaju nekonzistentnost.). vid itd. Mentalno zdrava osoba poduzima i svakodnevne aktivnosti na kreativan na in (kuhanje. AD4) Zdravlje iv anog sustava ± senzorni organi (sluh. (2) (3) Razvoj zrelog fizi kog pojma o sebi ± pojam o sebi ima fizi ku. promjene u pona anju i karakteristikama organizma uvjetovan sazrijevanjem (uro eni faktori) koje se postepeno ostvaruje u prikladnim uvjetima materijalne i socijalne okoline. ali visokointeligentne osobe nisu nu no i kreativne. tj. anksioznosti i sl. kao i CNS (cortex. produ iti ivot. tj. emocionalnu. a ne za kognitivne procese. pis anje) pretpostavlja se vje ba i poticanje razvoja u vrijeme kad postoji biolo ka spremnost. Bitna je i socijalna inteligencija. 4) o zdravlju iv anog sustava i 5) o psihi kom zdravlju. 2) vrsti informacije. Kompetentnost poticana kulturom ± razli ite vje tine (npr. kvalitetu ivota. obra enost materijala. mentalnog i socijalnog dobrog stanja. subkortikalne jezgre itd. sadr avati relevantne i suvremene spoznaje.

AD3. EMOCIONALNA SFE RA Neuspjeh razvoja u toj domeni je najve i neuspjeh za ovjeka. Uspostavljaju se samo mehani ki, instrumentalni odnosi s drugima bez emocionalne obojenosti; pitanje je da li se opravdano u psihologiji te i potpunoj objektivnosti ± tj. koliko je to stvarno dobro, jer to zna i biti neutralan i isklju iti velik dio sebe i percepcije pona anja druge osobe. 
LJUBAV ± je termin koji je prihva en u humanisti koj 

ALTRUIZAM ± to je bazi na tendencija da se drugima pomogne, nesebi na briga za dobrobit drugih. Altruizam se razvija na ra un egoizma. Karakteristike tih osoba:

(1)

racionalnost ± prou avanje situacije prije dono enja odluke, prosudba da li je to dobro za drugu osobu (nau iti ovjeka pecati, a ne mu dati ribu), akcije ovise o okolnostima, potrebama drugih, te potreban je visok stupanj moralne zrelosti; realisti nost; obzirnost prema potrebama drugih; odgovornost ± konstruktivno pomaganje (pecanje) i uva avanje njihovih stanovi ta; kooperativnost ± iz poznavanje sebe mo e se staviti u poziciju druge osobe.

psihologiji (Fromm ÄUmije e ljubavi´). Za ovjeka je bitno primanje, ali mo da jo i bitnije davanje lju bavi, jer je davanje jo ispunjuju e. U ranijioj dobi je bitnije primanje ljubavi jer se na taj na in stje e zaliha samopouzdanja. Tako er vrijedi da ljubav nije djeljiva, tj. ne mo emo voljeti samo jednu osobu, a sve ostale ljude osje ajno ignorirati, kao i to ne mo emo voljeti druge, ako ne i volimo sebe. Erich Fromm opisuje u svojoj knjizi ³Umije e ljubavi´ nekoliko vrsti ljubavi:

(2) (3) (4) (5)

(1)

MAJ INSKA LJUBAV ± osnovna karakteristika je da je ona bezuvjetna. Majka voli svoje dijete samo zato to je ono njezino dijete, a ne zato to zadovoljava neke uvjete. Maj inska ljubav ima dva elementa: a) odgovornost za brigu djeteta i djetetov razvoj (mlijeko) i b) ljubav u smislu osje aja sre e da dijete postoji, da je raste i da se razvija (med) i ova ljubav ugra uje u dijete osje aj vrijednosti i sre u to je ivo i da je svijet dobro i lijepo mjesto.

stavljanja u tu u poziciju kroz identifikaciju i projekci ju. Empatija je va na u svim domenama ivota i ima 6 komponenta: 

EMPATIJA ± sposobnost suosje anja, emocionalnog

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

kognitivna identifikacija projekcija to na percepcija druge osobe povjerenje koje ima izvor u odnosu majka dijete toplina, otvorenost, prihva anje drugih kakvi su ljubav i prihva anje sebe ± da projekcijom ne izgubimo sebe

(2)

O INSKA LJUBAV ± osvna karakteristka je da je ona uvjetna, tj. dijete ju mora zaslu iti i odr avati. Bitna je za razvoj djeteta jer provocira djetetovu motivaciju za u enje standarda i odgovornosti. Otac vi e djeluje na razvoj standarda pona anja i odgovornosti. LJUBAV PREMA SEBI ± potrebna je i nu na jer smo i mi objekti na ih osje aja i bitno je imati poztivan odnos prema samome sebi. Ljubav prema sebi je preduvjet za davanje ljubavi drugima. Ovaj aspekt ljubavi je vezan uz primljenu bezuvjetnu ljubav od majke u ranoj dobi. BRATSKA LJUBAV ± to je ljubav prema svakom ljudksom bi u, odnosno ak prema ivotu kao takvom. Prestavlja temelj svakoj ljubavi. Klju no je povjerenje ste eno od roditelja koje se generalizira. ZRELA LJUBAV ± izra ava se u razli itim odnosima, a naj e e se javlja u zreloj dobi. Ima etri elementa koji se ve u uz 4 sfere razvoja: a) BIOLO KA domena b) KOGNITIVNA c) EMOCIONALNA d) SOCIJALNA ± Uva avanje ± Znanje ± Briga - Odgovornost 

RAZVOJ ZRELOG EMOCIO NALNOG POJMA O

(3)

SEBI ± nikad se ne dosti e zavr na to ka jer se zrelost stalno pove ava. Uklju uje: Sloboda da se osje a, pravo na emocije, neko enje i neizbjegavanje emocija, uva avanje cijelog raspona emocija. Ako se potisuju negativne emocije, to esto mo e biti okida preme aja i te ko e u ivotu (npr. psihosomatske bolesti). Odgovaraju a emocionalna ekspresija ± radi se o ekspresiji emocija u trenutku kad su izazvane, suprotnost tome je pomaknuta agresija. Autenti nost bivanja ± iskrenost, do ivljavanje sebe u harmoniji sa svijetom, povjerenje da imamo pravo biti svoji, jedinstveni, da negdje imamo svoje mjesto. Spontanost ± pristupanje novim situacijama bez prethodnog planiranja odgovora ± to zna i ivjeti sada i ovdje (ge talt terapija) ± kao i nevezanost za pro lost i nefantaziranje o budu nosti. Problem je ako se vizionira o budu nosti ± a zanemaruje sada njost. Smisao za humor Prihva anje i no enje stresom ± uklju uje samoljubljenje, altruizam, autenti nost.

(1)

(4)

(2)

(5)

(3)

(4)

Za zrelu ljubav je bitno da se u prvom iskustvu ljubavi (to je roditeljska ljubav) do ive sve 4 dimenzije i onda e i dijete u odrasloj dobi biti spremno za zrelu ljubav

(5) (6)

8

AD4. SOCIALNA SFERA Zadaci su: (1) Pospje ivanje socijalizacije ± simpatija prema drugima i spremnost pomaganja, razvijanje osje aja lanstva, osje aj povezanosti s ostatkom ovje anstva. (2) Autonomija ± zna i oslanjanje na sebe, razvoj funkcionalne nezavisnosti, i za to je klju an razvoj pojma o sebi. (3) Otvorenost ± prema novom, spremnost za samootkrivanjem sebe prema drugim osobama, razvoj demokrati ne osobe, tj. prihva anje drugih, toleriranje nejasnih situacija, zatim kriti nost prema autoritetima; prihva anje promjena kod sebe, drugih i u okolini; otvorenost novim idejama i iskustvima; promjene se do ivljavaju kao izazovi, ali i stagnacija razvoja. Otvorenost je podloga samoobnavljanja. (4) Zreli socijalni pojam o sebi ± osobno vi enje svojih mogu nosti za uspje nu interakciju s drugima. Socijalno kompetentna osoba je zadovoljna sobom, postoji osje aj nade i poznato usmjeravanje, te osoba testira realnost i nosi se s posljedicama. Postoji uvjerenje da mo e promjeniti sebe i svijet oko sebe.

Me utim, ve i broj prethodnika humanisti kog pokreta pro li su psihoanaliti ku kolu, najpoznatiji su: Alfred Adler, Viktor Frankl, Erich Fromm, Karen Horney i Wilhelm Reich. Prema prethodnim pristupima ovjek je lutka na koncu vo ena ili nagonima ili okolinom. Psihoanaliti ka metoda nagla ava povjesnu dimenziju ovjekovog postojanja, a humanisti ka psihologija daje realniju sliku postojanja u trenutnom, konkretnom svijetu. 
DEF.: Razvoj je rezultat interakcije naslje a, okoline i

osobnosti (dominantnog sistema reagiranja kojeg je mogu e birati). Prema prista ama humanisti ke psiihologije, psihologija koja poku ava objasniti ovjeka i njegovo pona anje treba prou avati upravo njegovu specifi nu ljudsku prirodu i njegova specifi na obilje ja, dok poku aje npr. Pavlova i ruskih refleksologa da reduciraju ovjeka na refleksne trzaje, odnosno Skinnera koji ovjeka tuma i kao stroja kojeg se mo e po volji programirati, humanisti ki psiholozi smatraju potpunim proma ajem. 4 su osnovna elementa humanisti kog usmjerenja (1) Pa nja je usmjerena na na osobu koja do ivljava i njeno iskustvo; pona anje i nagon imaju sekundarno zna enje u odnosu na istu (2) Nagla avaju se distinktivna obilje ja ljudi, tj. ljudska je priroda prema koncepcijama humanisti ke psihologije sasvim jedinstvena i posebna u odnosu na prirodu svih ostalih ivih bi a, a elementi te posebnosti su npr.: svjesnost u naj irem smislu (postojanja, sebe, drugih, vremena, prostora) sloboda djelovanja i njome povezana odgovornost za to djelovanje, dinami nost i kreativnost, ideali i vrijednosti, te nja za realizacijom svojih ideala, potencijala i vlastite autonomije, te nja za smislom, te nja za autenti no u, i te nja za transcedencijom (3) U izboru problema istra ivanja zahtijeva se smislenost, tj. problemi moraju biti zna ajni za do ivljavanje i djelovanje u svijetu (a ne samo objektivno i zna .) (4) Uva ava i cijeni dostojanstvo ovjeka, te cijeni potencijale svakog ovjeka. Centar je osoba koja do ivljava sebe i u interakciji s drugima. Svaki ovjek je jedinstven pa za terapije nema recepta i pravila.

(5) U PSIHOLOGIJI TRI SU OSNOVNA PRISTUPA OVJEKU
1. PSIHOANALIZA ovjek je ro en s nizom instinktivnih poriva; seksualnih i nagonom smrti tj. agresije. Dodao je tre u dimenziju: nesvjesno te obrambene mehanizme kojima branimo ego. Psihoanaliza je oti la daleko u prou avanju u enja, ali ipak ne dovoljno daleko. ovjek je prikazan gotovo ivotinjski, negira mu se mogu nost da prevlada pro lost i ide u bolju budu nost (fatalizam).

2. BIHEVIORIZAM Znanstveno najproduktivnije podru je. S-R veza, pridonosi prou avanju procesa u enja. Kritika; radi prevelikog nagla avanja eksperimentalne tehnike, subj. podru ja su nedodirljiva. ovjek jest odre en okolinom, ali je ovjek i stvorio okolinu; bitnija je interakcija.

3. HUMANISTI KA PSIHOLOGIJA Humanisti ka psihologija predstavlja jedan noviji smjer u suvremenoj psihologiji koji se razvio u itav humaniskti i pokret u psihlogiji i predstavlja uz psihoanaliti ki i bihevioristi ki pristup "tre u snagu". 1962. godine su u SAD glavni zastupnici humanistki ke psihologije, npr. Abraham Maslow, Carl Rogers i Charlotte Bühler osnovali ³Dru tvo humanisti ke psihologije´. Ovaj pristup se javio kao izravna kritika psihoanalize i biheviorizma, dvaju vladaju ih kola koje nisu doprinjele razumijevanju zdravog i kreativnog djelovanja li nosti.

1. ovjek kao svjesno bi e: Humanisti ko shva anje ljudske prirode mo da najbolje opisuje Frommova definicija ovjeka kao " ivota svjesnog samog sebe". ovjek dakle nije kako to psihoanaliti ari tvrde uglavnom nesvjesno bi e, kontrolirano nesvjesnim mehanizmima koji su po svojoj prirodi negativni, a nije niti nekakav prazni organizam koji kao neki stroj mehani ki i pasivno reagira na vanjske podra aje, ve on posjeduje jasnu svijest o vlastitom postojanju, o svojoj pro losti i mogu nostima svoje budu nosti i mo e i zato mora svjesno djelovati i usmjeravati svoje pona anje, svoj ivot i razvoj, tj. svjesno kreirati sebe kao bi a.

9

2. ovjek kao u sr i dobro bi e: Sljede e obilje je ovog pristupa jest da ljudsku prirodu opisuje kao u sr i pozitivnu, tj. kod ovjeka ve postoje svi unutarnji preduvjeti za pozitivan, zdrav i kreativan razvoj li nosti. Svaki ovjek ima specifi ne potrebe i tendencije koje su geneti ki utemeljne, od kojih su neke karakteristi ne za cjelokupnu ljudsku vrstu, a neke jedinstvene pojedincu. Ove potrebe su po svom karakteru dobre ili neutralne, ali nikako ne zle. Pred svakog ovjeka je postavljen ivotni zadatak da aktualizira te specifi no ljudske potencijale odnosno njegova samoaktualizacija. Da bi on to postigao on mora ivjeti svojim autenti nim ivotom, tj. ivjeti s jedne strane u skladu sa op eljudskom prirodom, ali ujedno i u skladu sa svojom individualnom prirodom - izra avati individualne sposobnosti, ideale, vrijednosti i te nje. Nezadovoljenje tog ivotnog zadatka je prema ovom humanisti kom shva anju temeljni uzrok psihopatologije. 

HOLISTI KI PRISTUP

Humanisti ka psihologija ima holisti ku koncepciju li nosti. To zna i da je li nost ovjeka cjelovita, tj. predstavlja jednu integriranu cjelinu i postoji me upovezanost pojedinih aspekata razvoja. Iz toga dalje slijedi da psihologija koja eli objasniti i predvi ati pona anje i do ivljavanje ovjeka mora ga prou avati kao cjelinu, a ne istra ivati pojedinosti i izolirati pojedine funkcije koje same po sebi nemaju nikakvog zna aja za razumijevanje ljudskog pona anja. Osoba neprestano poku ava uspostaviti ravnote u, pa je pona anje nepredvidivo. U svakom trenutku ovjke djeluje i prilago ava se najbolje to mo e - sa svog stanovi ta. Zato je bitno - kako osoba interpretira svoju okolini. U Adlerijanskoj teoriji - naglasak na individualnom stilu ivota, karakteristi nom na inu reagiranja na osnovi vrednovanja sebe i drugih.

3. ovjek kao slobodno ili autonomno bi e: Daljnja temeljnja pretpostavka humaniski e psihologije je da je ovjek upravo zbog svoje svijesnosti slobodno bi e, pa zato sam odgovoran za svoju vlastitu sudbinu i za razvoj samoga sebe. To da je ovjek slobodan zna i da on ima potencijal da donosi svjesne i slobodne odluke o svom na inu ivota i na inu pona anja i da sam svjesno usmjeruje svoj razvoj, i to nezavisno od bilo ega. Humanisti ka psihologija ne idealiziara ovdje ovjeka kao potpuno nezavisnog od okolinskih utjecaja odnosno nesvjesnih utjecaja, ali ona nagla ava da on u odre enoj mjeri mo e svjesno re i NE svim tim utjecajima i na nov i druga iji na in realizirati svoju osobu od onoga "kakvog ga je okolina napravila" ili "kakvoga bi ga htjela imati" odnosno " emu ga tjeraju nagoni". Zapravo jedan od razvojnih ciljeva ovjeka i klju ni element zdrave ili zrele li nosti je upravo autonomija, tj. svjesno, racionalno i odgovorno vladanje sobom, nezavisno od prija njih iskustava, nezavisno od socijalnih zahtijeva, nezavisno od nagonskih tendencija. 

VA NOST SUBJEKTIVNOS TI

Dakle, temeljo obilje je ljudske egizstencije je njeg ova svjesnost, pa tako je za humanisti ke psihologe upravo sve ono to pojedinac svjesno do ivljava primarni i jedino relevantan predmet istra ivanja psihologije kao znanosti. Zadatak psihogije je da prou ava ono subjektivno iskustvo pojedinca i da prou ava zna enje koje ti subjektivni do ivljaji imaju za pojedinca. Rogers sadr aj svijesti naziva fenomenalnim poljem svijetom i to polje je potpuno subjektivno, konstruirano samog ovjeka. Odbacuje se dakle istra ivanje nekakve pojedinca zapravo nepostoje e "objektivne" realnosti, ve prou ava ona psiholo ka, subjektivna realnost. ili od za se

4. Intencionalnost ljudske prirode ± ovjek nije reaktivno bi e, ve je usmjeren prema nekim svjesnim dugoro nim ciljevima. Bühler navodi 5 faza ciljne usmjerenosti:

(1) (2)

DJETINSTVO (do 15. god.) ± ovdje ivotni ciljevi nisu odre eni, i budu nost je neodre ena. ADOLESCENCIJA I RANA ZRELA DOB (15, - 25. god.) ± ³ ovjek je vlasnik svoga ivota´ i prvi put analizira dotada nja iskustva te razmi lja o potrebama i potencijalima. SREDNJA ZRELA specifi nih ciljeva. DOB: odre ivanje jasnih,

IDIOGRAFSKI PRISTUP - Humanisti ke teorije su prvenstvneno personolo ke teorije, tj. poku avaju objasniti li nost svakog pojedinca. Cilj je dakle obja njenje i razumijevanje pojedinca u njegovoj posebnosti i razli itosti od drugih osoba, a ne odre ivanje zajedni kih obilje ja koja su zajedni ka svim ljudima. Pojedinac se ne uspore uje sa nekakvim populacijskim obilje jima ili normama jer jednostavno ne postoji nikakav apstraktan "prosje an" ovjek, ve je svaki pojedinac jedinstven. - percepcija FENOMENOLO KA METODA (interpretacija) sitacije, osobe i dru tva. Fenomenologija je filozofija o svijesti. Osnovna postavka fenomenologije je da svijest nije apsolutna, ve je uvijek intencionalno odre ena usmjereno u prema nekom predmetu. Svijest je uvijek svijest o ne emu. To ukazuje da se fenomenolo ka analiza ne mo e ograni iti na ³svijest´ kao takvu, ve mora uzeti u obzir i objekt na koji je svijest usmjerena. Ono to je bitno kod toga je da je svijest naravno u potpunosti odre ena kapacitetima sujekta i subjektivna je, pa tako oblik i na in do ivljavanja objektivne stvarnosti predstavljaju ustvari refleksiju kapaciteta i funkcioniranja svijesti subjekta, i ne prikazuju stvarnost kao takvu.

(3) (4) (5)

KASNA ZRELA DOB (45-65): pregled i evaluacija pro losti i revidiranje planova za budu nost STAROST: slabljenje usmjerenosti na postizanje ciljeva.

10

Najve a potpora ovome je iz terapije. Tokom razvoja.pojavom reproduktirnih sposobnosti. korijeni kreativnosti i dobrote Savijest ima geneti ku podlogu . Da bi to mogli posti i i roditelji se moraju razvijati dalje i biti slobodni.posjeduje jedinstven set ciljeva svatko nastoji biti zna ajan na svoj na in treba pomo i svakome da se razvija u skladu s svojim specifi nostima Dalje se smatra da je va no upoznati dje je potrebe (a to su u skladu sa Maslovljevom teorijom): SMJER I FAZE RAZVOJA (1) (2) (3) (4) (5) potreba biti voljen i bezuvjetno prihva en potreba za sigurnos u potreba za pripadanjem potreba za uva eno u (po tovanjem) potreba za nezavisno u.opisuje se konflikt socijalizacije i integracije. No.postoji intrinzi no znanje to je dobro. a to su npr. kad se ovjek ne sili i ne savjetuje stalno.tijekom djetinstva postepen rast samoaktualizacije. pa je za svaku osobu dobro ne to drugo. ega i superega u kompatibilnu cjelinu. Ovo podupire i iskustvo iz kole Summerhill. preuzimanjem odgovornosti i biranja (1) BIOLO KI RAZVOJ u prvih 25 godina. PRIRODA SELFA PRAKTI NI RAD S DJECOM ± treba biti u skladu sa Integracija id-a. povjerenje u sebe da ³izdr imo´ ono to dijete mo e samo. ovjeku.doprinos ovje anstvu.horizontalna komunikacija roditelj-dijete. Roditelji za svoje dijete najbolje ine ako ne ine ni ta tj. i ne treba na e savjete i prodike. Ako dolazi do konflikta izme u integrit eta i socijalizacija onda dolazi do boli i raznih simptoma. Psihologija je znanost o okoline. dijete je bi e u procesu rasta i razv oja. ne treba stajati djetetu na putu da se samo otkriva. Humanisti ne daju recepte za odgoj budu i da je zrela osoba zapravo osoba za sebe. Roditelji svoju djecu ne smiju vidjeti kao cilj tj. uz socijalizaciju. a to lo e Intrizni na krivnja = odstupanje od vlastitih cijeva i vrijednosti na elima humanisti ke etike. esencijalni self kroz sazrijevanje Sinergija kompozitnih elelmenata li nosti Prihva aju Freudove razine svjesnosti. povla enje) psiholo ki poreme aji tite dijete od zahtijeva okoline kojima nije odraslo i od preuzimanja odgovornosti.: (1) (2) (3) (4) svako ljudsko bi e je vrijedno svatko je jedinstven . dijete treba razviti i vlastiti integritet. ali nesvijesno sadr i i pozitivne elemente. ve njihovu podlogu (koji su skriveni motivi odstupaju eg pona anja). ka jasnim ciljevima i boljoj integraciji. i na to ga treba i poticati. ima prekretnicu sa 15 godina . LJUDSKE POTREBE (po Maslowu) Demokratsko i liberalno ³odgajanje´ djeteta: Bitan je a) potrebe nedostataka (zadovoljenjem slabe) b) potrebe rada ili samoaktualizacije (zadovolj. Va no je otkriti deprivacije i potaknuti konkretne programe njihova prevladavanja. (2) Zanemarivanje tih potreba ometa djetetov razvoj. a ne nekakve fizikalne 11 . Adolescencija je period porasta svijesnosti i traganja za vrijsdnostima. ve kad se pusti da bude slobodan neurotizam se smanjuje i osobe postaju slobodnije. KNJIGA" Va e kompetentno dijete" . Nezadovoljene potrebe bol pojavljuju se simptomi: signali (agresija. ciljevima i usmjereno u ne im to se smatra vrijednim. rasti) HIJERARHIJA POTREBA: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fiziolo ke potrebe Potreba za sigurno u Potreba za pripadanjem i ljubavlju (to je klju no u adolescenciji) Potreba za uva eno u (po tovanjem svoga ³ja´) Potreba za samoaktualizacijom Estetske potrebe . U osnovi ovoga je prihva anje bez uvjeta ± puno povjerenje u djetetove sposobnosti. PSIHOLO KI RAZVOJ . razumijevanje svijeta i svrhe ivota demokratski proces poticanja razvoja . tu je bitno ne tretirati samo simptome.

demokratska karakterna struktura.) A. frustracija. Klju no je ja anje individualnosti i prihva anje toga. 12 . Analizirao je osobe koje su bile psihi ki zdrave. 5. 3. 1. samoaktualizirana osoba 2. osobe 1. Combo: ADEKVATNA I ODGOVARA JU A OSOBA Uvodi pojam ³adekvatne´ ili ³odgovaraju e´ osobe. Treba tragati i pro iriti definiciju adekvatne osobe koja e pomo i onima koji su roditelji djece. a samoaktualizirani puno e e. sa puno neizvjesnosti. Ovo do ivljavaju svi ljudi. Rogers: osoba najbolje zna to joj treba. i le erniji odnos prema njoj 2. te prihva aju sebe (sprijateljuju se sa svojim kompetentnim ³ja´). Inteligencija i odre eni potencijali mogu se kreirati.) H. Pitanje koje si moramo postaviti je ³ ivim li na na in na koji se najbolje izra avam´ 4. 3. postoji ne to mo no. Ako pou avamo sve u enike na autoritativan na in oni postaju pasivni i daju odgovore na ve dasvno odgovorena pitanja p bila bi bolja individualizirana nastava. i one mogu biti ciljevi obrazovanja: 1. emu e te iti tj. pozitivan pojam o sebi 4. estetski pogled na ivot ovjek ne mo e imati neutralan pogled na svijet. nezavisnost od kulture i okoline. ivot i vlastitu sudbinu. da se ide naprijed a ne da se bude okovan onim pro lim i sada njim. otvorenost iskustvima Otvorenost ka iskustvima se odnosi na sva iskustva bila ona u skladu s na im stavovima ili ne. postojanja 5. Svi ljudi ro eni su sa potencijalno samoaktualiziranom osobno u. spremnost da se slu aju i opa aju drugi. ali ona mo e biti zako ena ranim iskustvima ili samim stavom ovjeka. Ljudi imaju uro enu dozu proaktivnosti. ± osoba se oslanja na sebe i svoje odluke a pritom ne teti drugima 6. deprivacije. samopouzdanje. Ako nemamo ovu idealnu sliku javlja se stagnacija i neproduktivnost. Priroda ovjeka je dalikatna i osjetljiva. spremnost za nastavak rada na osobnom razvoju Preuzima odgovornost za u enje. Ovo mo emo samo ako smo sigurni u sebe. 2. i ne znamo to je razlog tom osje aju. te postavio ideale savr enstva. tad se lak e mijenjamo i usavr avamo 3. i izanalizirao je njihove osobine. Do nje se dolazi te ko i mukotrpno. kako i i jer ljudi mogu puno vi e posti i no to sanjaju. Do uvida u karakteristike samoaktualizirane osobe do ao je promatraju i svoje klijente te je uo io da su nakon terapije klijenti. Maslowa. iznova se odu evljavamo pa i obi nim sitnicama. MODELI I PROCESI RAZ VOJA SAVR ENIJE 3. Svi ljudi trebaju ivotne ciljeve (razvojni period). uvijek te i ka samoaktualizaciji. Da bismo postavili realne ciljeve dobro je poznavati karakteristike superzdravih osoba. prilago ena svakom pojedinom u eniku. vrhunska iskustva. ³ ovjek ivi umjesto da bude ivljen´. Nedostatak svih ovih teorija je to su ra ene na temelju zapadnih kultura. drugih i prirode Kao unutra nja snaga i integritet. kontinuirana svje ina do ivljavanja. ja e od vlastitog selfa Ovo je do sada najpotpunija vizija samoaktualizirane osobe iako je ra ena samo na temelju prou avanja A. savr eno. pa bi bilo potrebno odrediti samoaktualiziranu osobu i u drugim kulturama. prihva aju svoje impulse bez puno prethodnog razmi ljanja. spremni prihvatiti iskustva OSOBE 1. sposobnost no enja s anksiozno u. 8. 2.) Maslow: SAMOAKTUALIZIRANA OS OBA. sloboda za samoodlu ivanje ± otvorenost prema novim iskustvima. bliski interpersonalni odnosi efikasna percepcija realnosti. samotransformacija: pozitivan pogled na sebe 4. Ako smo to ve do ivjeli. 8 je osobina s amoakt. Podloga te idealizacije je poznavanje sebe. oslanjanje na sebe a ne na o ekivanje i odluke drugih. ne mora se postavljati cilj postizanja prosjeka. Samo ako prema ne emu imamo pozitivan ili negativan odnos onda nam to ne to zna i u ivotu. kreativnost Osoba koja stalno te i individualnosti i ostvarenju sebe. posve enje. a ona ide prema ostvarenju sebe u realisti nim ciljevima. 3. sposobnost prihva anja sebe. preplavljenost bla enstvom i emocijama koje se ne mogu opisati rije ima.) C. Osobine proaktivne osobe su 1. autonomnost. te da ih uva avamo kao razli ite od nas ali jednako vrijedne 7. Bolest kod ovjeka ima i pozitivnu funkciju radi toga to nam ukazuje da je ne to potrebno mijenjati. daje nam snagu i volju da to opet do ivimo. 4. Sposobnost suo avanja s izazovima i adaptacija. ± osoba vidi smisao svog postojanja 2. i svaki terapeut se treba prilagoditi svakom pacijentu posebno (u potpunosti djeluju a osoba). Bonner: PROAKTIVNA OSOBA Proaktivan. Vodi do intelektualnog i emocionalnog previranja budu i da svijet ne trpi kreativnost. terbamo biti sretni ve radi samog vl. idealizacija Slika nas samih boljih i druga ijih od nas trenutno.

Blizak je pragmatizmu jer tra i da se samoaktualizaciju izrazi i u djelovanju na dobrobit zajednice. (1) Od ro enja do 4. Prema Hullu je za dje ji razvoj je u ovoj fazi povoljan rutinski dril ± pogotovo za u enje jezika i matematike. ± 8.1. teorije se razlikuju po tome koju skupinu uzroka smatraju kao najva nijom za razvoj. ± 12. JO NEKOLIKO AUTORA: (6) TEORIJE ADOLESCENCIJE Sve teorije prihva aju injenicu da se ljudi s vremenom mijenjaju. tj. godine: na tom stadiju razvoja djeca rekapituliraju ivotinjski stadij i gdje je mentalni razvoj vrlo primitivan. to na percepcija ljudi p vi enje drugih kakvi ona zaista jesu (4) Rang. Adolescencija je novo ro enje. Hall je vjerovao da svaki ovjek prolazi kroz iste etri faze kroz koje je pro lo itavo ovje anstvo. Na ivot je stalno pribli avanje i pretakanje granica sebe i drugih. (4) Od 12. Govorni razvoj i razvoj socijalnih interakcija se jako ubrza kao to se to desilo i za vrijeme nomadskog razdoblja ovjeka. koji je u pravilu skokovit. (2) Od 4. (3) Sullivan. Zbog velikog broja zbivanja u ivotu. kao i da su uzroci tih promjena biolo ki. to uglavnom ovisi o tome kako u globalu shava aju ljudsku prirodu. prihva anje odgovornosti za svoje pona anje tj. (3) Od 8. Ljudski razvoj uglavnom ovisi o tome to se zbiva u njegovoj okolini. interesa i osje aja. ali ipak je bitno znati svoju granicu. Okolina je za razvoj manje va na. afirmacija kreativnosti (5) Tillich. To je period kad djeca postanu spremna se disciplinirati i sustavno vje bati. Me utim. osje ati sebe kao individuu (1) (2) Biolo ki uzroci. godine: ovaj stadij korespondira razdoblju poljoprivredni tva oko 5000 p. Stanley Hall (BIOpsihosocijalna) G.n.e. Prema Hullu je adolescencija jedini period u kojem ljudska vrsta mo e posti i evolucijski napredak. izbor (6) Buber. Geni su klju ni faktor za na razvoj. Hall pretpostavlja 4 razvojna stadija koja korespondiraju 4 razvojna stadija ljudske vrste. Potrebno je izostaviti socijalnu usporedbu. Razlikujemo dakle tri skupine uzroka razvoja: (1) Fromm: produktivna usmjerenost. psiholo ki i socijalni. (3) 6. (2) Adler. G. Na primjer. Hall je smatrao da socijalno neprihvatljivo pona anje djece poput tu njava i kra e. Bitno je postaviti adolescente u bogatu okolinu to e dovesti do pobolj enja njihovog genetskog materijala te e njihova djeca nasljediti taj oboga en materijal. pri emu ve ina ljudi stagnira na tre oj fazi ± tj. ivi ³dnevnu dosadnu rutinu´. gdje se pojavljuju vi i i ljudskiji oblici funkcioniranja. je neizbje ivo jer je utemeljeno u genima ovjeka i da ono nestaje kad dijete pre e u vi u 13 . Ovdje je bitan senzorni razvoj i razvoj senzomotornih vje tina. pojam ³ja-ti´ odnosa. Tako er je vjerovao da je cjelokupan razvoj determiniran na im genima te da se odvija prema jednom univerzalnom i nepromjenjivom obrascu. ± 25. U temelju na eg ivotnog razvoja le e promjene u li onosti i/ili kognitivnom funkcioniranju. Ovaj period korespondira sa ljudskim razvojem i povjesti posljednih 2000 godina. godine: Period bure i stresa. Socijalni izroci. promjene se ne de avaju skokovito ve je razvoj kontinuiran. Stanley Hall (1844-1924) je poznat kao otac psihologije adolescencije. godine: Period lova i ribolova. pojam socijal. gdje dje aci koriste igra ke oru ja i istra uju spilje i skrovi ta. pona anje adolescenata je odre eno biopsihosocijalnim faktorima. Psiholo ki uzroci. On kre e od Darwinove evolucijske teorije i razvija rekapitulacijsku teoriju razvoja.

Mala veselja npr. Freud je pro irio svoju koncepciju li nosti te model triju razina svijesti zamijenio novim modelom u kojem postoju tri strukture koj e zajedno ine li nost: STRUKTURA: a) ID .: y Eenergija i entuzijazam nasuprot indiferentnosti i dosade y Veselje nasuprot utu enosti i melankoliji y Ta tina i hvalisavost nasuprot poniznosti i plahosti y Osjetljivost nasuprot be utnosti y Nje nost nasuprot grubosti Danas se njegova teorija smatra zanimljivom. ID je u cijelosti uronjen i sadr an u podru ju nesvij esnog i on ini najve i dio tog podru ja.) SVIJESNO: svijest predsta vlja najvi u razinu li nosti i uklju uje sve ono to u odre e nom trenutku svjesno do ivljava mo.(lat. On je smatrao da to ima adaptacijski zna ajno. Sigmund Freud (BIOPSIHOsocijalna) A) TRI RAZINE SVIJES TI: Freud je li nost usporedio sa ledenom santom koja pliva na vodi. Najve i dio ega i superega smje ten je u podru ju podsvijesnog. masturbacija) prolazi kad adolescent napreduje u vi u fazu. Ostali smatraju da je to dio potrage za identitetom. Hull je ustvari poku ao nametnuti realnosti svoj evolucijski model razvoja. Novije spoznaje u genetici jasno proturje e shva anju da je razvoj ovjeka posljedica genetskih promjena.2. Zato se podsvjesno jo naziva i = dostupnim pam enjem. konzumiranje omiljene hrane ± samoka njavanje ime izgra uju povjerenje da se mogu kontrolirati i kod drugih stvari p prelaz na druge oblike prehrane. Freud je smatrao da postoje tri razine svijesti: 1.) NESVIJESNO: .razvojnu fazu. me ukulturalna istra ivanja su pokazala da postoje velike razlike u razvoju. (2) Asketizam: samoporicanje. usmjeruje i oblikuje ljudsko pona anje. misli. ve u ranom djetinstvu. tj. ali koji to mo e postati u bilo kojem drugom asu.(nad ja) NA ELO: ugoda realnost ideali a STRUKTURALNA KONCEPCIJA LI NOSTI Te tri strukture nisu neke zasebne strukture u li nosti koje imaju svaka za sebe nezavisnu egzistenciju. Ona smatra da je klju na zada a adolescenta uspostavljanje ravnote e izme u superega i ida jer ona se sa po etkom puberteta ponovno naru ava. Sve ono to je ispod povr ine (a to je najve i dio) odgovara nesvjesnom dijelu li nosti. odre ene snage koje djeluju. Me utim. a pojedinac na svijesn oj razini onda poku ava na i neka logi na obja njenja za to pona anje (racionalizacija). Podru je svjesnoga odgovara onom dijelu koji viri iznad povr ine i koji je samo desetina te ledene sante.je onaj dio li nosti koji u odre enom trenutku nije dostupan pam enju. Hall navodi tzv. prolazna i nepre-kidno se mijenja. pokazalo se da u odre enim kulturama adolescencija uop e nije razdoblje ³bure i stresa´. a samo mali dio jednog i drugog ini svijest pojedinca kao to je mali dio lociran u nesvijes nom. tj. TOPOGRAFIJA LI NOSTI svjesno Anna Freud (1985-1982) se posebno zanimala za adolescenciju. Na primjer. podsvjesno nesvjesno 2. te je smatrala da je njezin otac previ e nagla avao svoje otkri e da seksualnost ne po inje u pubertetu. Te ³velike varijacije´ su npr. a obuhva a tri stvari: a) represirani sadr aji: to su sve one ideje. ja) c) SUPEREGO . Kad steknu povjerenje u kontrolu manje su strogi i asketizam nestaje.je najdublja razina ljudskoga uma. Tako er je smatrao da adolescentska ³nemoralnost´ (tj. 3. ono) b) EGO . strah od gubitka kontrole nad impulsima. da je univerzalan i genetski determiniran. Iz toga se vidi da su ego i superego ve im svojim dijelom izvan svijesti negoli u svijesti. b) nesvijesno znanje : obuhva a i one informacije koje su nisu pro le kroz na u svijest i koje nisu nau ene (ve i dio).(lat. i c) predverbalna iskustva: iskustva koja ne mo emo verbalizirati. Osnovna koncepcija adolescencije kao period bure i stresa. ve su to oznake za odre ene psiholo ke procese unutar li nosti. No. seksualnih konflikata i protivljenja ustaljenim normama postavljena je od Hulla.) PODSVIJESNO: . 14 . zakidanje za neke oblike ljepote. B) STRUKTURA LI NOST I Nakon 1920. to svjesno iskustvo samo je malen dio mentalnog ivota i predstavlja iskrivljenu sliku koja je nastala kroz procese selekcioniranja i za titnog odabira-nja sadr aja iz unutarnjeg i vanjskog svijeta. Smatra da je to obrana. Hull je svoju teoriju bazirao samo na pripadnicima jedne (sjeverno ameri ke) kulture ± te je pogre no zaklju io da razvoj slijedi uniforman obrazac. lak e im je pri ati nego se upustiti u neke interakcije. Osim toga. ali neto nom. Anna Freud je uvela dva nova obrambena mehanizma. koja su posebno zna ajna u adolescenciji. koja prema Hallu adolesenta ine vi e ljudskim. ³kontradiktorne tendencije´ u adolescenciji ± do ivljaj sna nih promjena raspolo enja. Dalje. Problemi koji nastaju usljed tih unutra njih konflikata esto vode do regresije adolescenata u ranije faze razvoja. svijest je krat kotrajna.: (1) Intelektualizacija: prevo enje seksualnih impulsa u apstraktno mi ljenje (rasprave). Tako er. DOPRINOSI ANNE FREUD 6. Nesvijesno se manifestira u svakodnevnom ivotu u tom smislu da upravlja. uspomene i pam enja koja su represirana odnosno potisnuta iz svijesti u podsvijest i to direktnim dijelovanjem samih psihi kih procesa. EGO i SUPEREGO prostiru se kroz sve tri razine svijesti.

mladi preispituju ideale i vrijednosti. U nekim slu ajevima. tj. bira neku osobu prema kojo usmjerava ljubav koju je prije usmjeravao prema roditeljima. to dovodi do reogzacije selfa (svog pojam o sebi) i tako dolaze do zrelijeg shva anja svog imagea. Ta nova emocionalna veza omogu ava stvaranje nezavisnosti i zrelosti. po inju se uspostavljati odnosi sa vr njacima suprotnog spola. DOPRINOSI PETERA BLO SA Peter Blos je vjerojatno najpoznatiji od novijih psihoanaliti ara. tj. 5) Postadolescencija Osoba je razvila osje aj vlastite osobnosti i uspostavila svoje ivtne ciljeve. tj. Adolescent pronalazi neki osobni ideal i to izvan sfere vlasite obitelji. 15 . te dalje smatra da su promjene u odnosima sa drugima zna ajnije od fiziolo kih promjena (kao to je razvoj sekualnog sistema). 3) Srednja adolescencija (prava adolescencija) Ulaskom u srednju adolescenciju. To je zato jer u ovoj fazi im je izrazito va no kakav dojam imaju drugi o njima. ali ono je prvenstveno na in obrane ega od zastra uju ih promjena samopojmanja (self-koncepta) koja se zbivaju u to vrijeme. ida i seksualnosti. 2) Rana adolescencija Mladi adolescenti po inju uspostavljati bliske odnose sa vr njacima istog spola. za svoje misli i izgled i reagiraju vrlo defanzivno na kritiku. mlada osoba ima vi e samopo tovanja i jasnije formiran identitet. interesiraju se samo za sebe. adolescenti imaju tendeciju pona ati se ³narcisti ki´. On kritizira Freuda zbog prevelikog nagla avanja nesvjesnog. Blos navodi pet faza adolescencije: 1) Predadolescencija Ovdje se stvara ego-ideal koji regulira pona anje tako da postavlja ciljeve i aspiracije koje kada su dostignute izazivaju u pojedincu osje aje ponosa i vlastite vrijednosti. Zbog intenziteta tih novih odnosa. 4) Kasna adolescencija Sa dostizanjem kasne adolescencije. Po to se nagla ava zna aj ega i razvoj pojma o sebi (selfa) ovaj se pristup naziva i psihologija ega. ova rana prijateljstva uklju uju eksperimentiranje sa seksualnosti. Tako er.

Na primjer. Ruth Benedict & Margret Mead (Biopsiho SOCIJALNA) Ove teorije proiza le su iz antropolo kog pristupa. razina).4. Albert Bandura ² socijalno u enje (Biopsiho SOCIJALNA) Albert Bandura nagla ava ulogu socijalnih podra aja iz okoline i u enje po modelu. Bitan je proces u enja po modelu. Abraham Maslow (BIOPSIHOSOCIJALNA) Maslow se prvenstveno bavio razvojem potreba poredanih u hijerarhijsku strukturu.5. Mead tako nalazi da su bura i stres adolescencije odraz stava dru tva prema pubertetu. 10-godi njaci u nekim kulturama seksualno su mnogo aktivniji od onih u SAD. seksualnost) onda e do i do stresa i bure. ve te e kontinuirano. razvoj nije skokovit. tj. Po to p ostoje toliko velike razlike u pona anju i razvoju u razli itim kulturama. onda na odraslima i odgovornost da budu ³dobri´ modeli pona anjem poka u koja pona anja Temeljne postavke su sljede e: (1) im odrasli ka u da bi odrasli ine. ve ine ono to vide da postavke to ne. Za adolescenciju navodi devet razvojnih zadataka. On pretpostavlja da svaki ivotni period sa sobom nosi odre ene razvojne zadatke. potkrepljivanje i kulturalno ohrabrenje). (2) (3) 6. te da svojim su dobra i po eljna. Razvoj ne odvija se po nekom odre enom slijedu od ni eg ka vi em ve su mogu e i regresije. Ukratko re eno to 16 . (1) Prihva anje svoga tijela i mu ke odnosno enske uloge (2) Stvaranje novih odnosa s vr njacima oba spola (3) Postizanje emocionalne nezavinosti o roditeljima i drugim osobama (4) Postizanje ekonomske sigurnosti i nezavisnosti (5) Izbor i priprema za neko zanimanje (6) Razvoj intelektualnih vje tina i pojmova nu nih za gra ansku kompetentnost (7) Te nja ka pona anja i postizanje dru tveno odgovornog (8) Priprema za bra ni i obiteljski ivot (9) Izgradnja promi ljenih vrijednosti u odgovaraju im znanstvenom slikom svijeta skladu s (1) (2) (3) Podru je seksualnih uloga Podru je razvoja odgovornosti (od neodgovornosti prema putpunoj odgovornosti) Podru je dominacije (razvoj od submisivnosti prema nezavisnosti) Istra ivanja potvr uju uglavnom postavke Havighurstove teorije. U adolescenciji su najrelevantnije potrebe za pripadanjem i po tovanjem svoga ja (3. smatra se da se razvoj ne mo e tuma iti samo biolo ki. Na alost u itelji i roditelji eto previde te potrebe adolescenata i previ e izvr avaju pritisak za da se mladi samoaktualiziraju adolescenta. Havighurst uvodi jedan novi pojam tj. M. i 4. kao i svi drugi oblici socijalnog pona anja. Razvoj se odvija kroz u enje ( ire shva eno) u socijalnoj okolini. 6. Ruth Benedict (1887-1948) i Marget Mead (1901-1978) smatraju da pona anje pojedinca u velikoj mjeri ovisi o kulturalnom kontekstu u kojem je on odrastao. Ukoliko dru tvo isti e razvoj pojedine aspekte razvoja (npr. Robert Havighurst (BioPSIHOSOCIJALNA) R. razvojne zadatke. Radi se o jednom kontinuiranom razvoju (u enje). tj. pri emu je vi e pa nje posvetio potrebama rasta. Ako su te roditeljima le i velika mladima. Dva poznata antropologa. esto nije toliko skokovit kao u SAD. u enje na temelju opa anja pona anja modela i posljedica koje to pona anja ima za model (npr. Pretpostavlja da su razvoj i pona anje kulturalno odre eni to je proiza lo iz me ukulturalnih istra ivanja.6.3. Ona je specifici rala tri osnovna podru ja koja u kojima se adolescenti razli ito ovisno o kulturi: 6. ipak je od velikog 6. U primitivnijim kulturama proces razvoja od djeteta prema odraslome. Iako je malo vjerojatno da e mlada osoba ve u adolescenciji dosti i svoju potpunu samoaktualizaciju. Klju na obja njenja proizlaze iz u enja u interakciji s okolinom. Ruth Benedict pak navodi da o kulturi ovisi ho e li razvoj biti kontinuiran ili diskontinuiran. i da je adolescentsko pon a anje ovisno o standardima kulture. a ako je taj aspekt normalno tretiran (djeca u e o seksu od odraslih) ± onda taj aspekt ne e biti problem i ne e biti istaknut.zna i da adolescenti ne ine ono to trebali initi.

koje e olak ati daljni razvoj. Takva li nost je potpuno funkcioniraju a. koje ote avaju daljnji razvoj i koji je usporen i neadekvatan. uspje no rje enje koflikta u jednom periodu ne garantira da e se i sljede a kriza uspje no rje iti (iako to poma e).: Ako se kriza pak ne rije i (adekvatno) onda e 17 . Kao dodatak op em shva anju identiteta kao ³op a slika koju imamo o sebi´. Posebnu ulogu i va nost za pojedinca ima i odabiranje budu eg zanimanja. 2.zna aja da put u tom smjeru krene ve u to doba. To je zahtijev ili uvjet ³ unutarnje isto e´. Osnovni uzrok tome je neprepoznavanje ili ignoriranje njegove unutarnje identi nosti od njegove okoline. li nost koja je razli ita od svih ostalih i koja je cjelovita. Svaki period vezan je uz odre enu vrstu krize koja predstavlja okreti te u razvoju li nosti. osobni identitet pojedinca ne e biti formiran. ali i frustriraju e. a naj e e je i jedno i drugo. moramo im objasniti da se to mo e posti i samo ako okrenu svoj pogled od njih samih i svojih potreba i okrenu se prema ivotu za op e dobro. Za formiranje vlasatitog identiteta va na su tri elementa ili uvjeta: 6. Erikson smatra da je identitet stanje prema kojem treba te iti.: Ako se kriza rje i na pozitivan na in onda e se u li nosti pojaviti nove pozitivne komponente. Ako se kriza lo e rije i ili se rije i samo djelomi no. bilo nasljednih. tzv.konfuzija uloga (12.-20. ³Vjernost je sposobnost da se odr i slobodno obe ana lojalnost usprkos neminovnim kontradikcijama u sustavima vrijednosti. Nerje ene krize ne ostaju zna i bez posljedica. Zbog toga se u djetetu razvijaju ambivalnentni ili konfliktni osje aji prema razli itim djelovima okoline. Budu i da su ti periodi geneti ki determinirani svaki od njih se javlja u sasvim odre eno i optimalno vrijeme. pojedinac ne e znati tko je on i to je on. VRLINE. Organiziranje ili vo enje humanitarnih organizacija je drugi na in kako mogu do i do takvog iskustva. pravila. konfuzija i apatija u odnosu na osje aj identiteta. Pojedinac u toj dobi postaje svjestan svojih individualnih obilje ja. Erikson je jedan od najutjecajnijih suvremenih teoreti ar adolescencije.7. Konkretno. Ako je netku u stanju identiteta. kojih ima osam. tj. osobita li nost.) POZ. Na to ga prisiljava i dru tvo koje o ekuje da on postane njegov punopravan lan. Kontakt sa okolinom mo e za pojedinca biti zadovoljavaju e iskustvo. pojedinac iz nje izlazi kao samostalna. koja je. etike i ideologije koju je usvojio. osoba u stanju identiteta nema uop e nikakvih unutra njih konflikata. Erikson je uveo pojam ³kriza identiteta´. Takva vjernost omogu ava mladima da trajno prihva aju i da se pridr avaju socijalnih normi. a to zna i da kod takvih pojedinaca postoji difuzija uloga ili konfuzija identiteta. sram. posebno i osobito ljudsko bi e i kao takvo. Objavio je knjigu ³ Childhood and Society´ (1963) u kojoj na vrlo osjetljiv i ponekad poetski na in opisuje ljudski ivot. (2) Drugi je zahtijev da socijalna okolina priznaje i percipira pojedinca kao istog u razli itim situacijama i vremenima. moramo ih podu iti da se samoaktualizacija esto realizira kroz slu enje drugima. po Eriksonu. Ako mladi ovjek nije siguran da je njegova slika o samome sebi kompatibilna sa slikom koju o njemu ima njegova socijalna okolina. posebno i jedinstveno. institucija. NA ELO EPIGENEZE Razvoj svake li nosti prolazi kroz odre ene faze. U idealnom slu aju. Kad se svi stadiji u razvoju li nosti pojave u to optimalno vrijeme i ako se rije e na pozitivan na in. Osnovni zadatak adolescenata je formiranje identiteta. (1) Pojedinac sebe mora do ivljavati kao istu osobu u razli itim vremenima. o ajanje. Omogu avanje teenagerima da sudjeluju u volonterskim grupama kao to su npr. ambivalentno. Ta se korespondencija mora dugo i temeljito provjeravati prije negoli pojedinac postane siguran da izme u vlastite percepcije sebe i socijalne percepcije postoji sklad. Takvo negativno rje enje dovodi do toga da pojedinac nema ili ne zna koja je njegova uloga u ivotu i u nekoj dru tvenoj zajednici. tada li nost posti e svoj puni razvoj i svoju punu zrelost. To je zahtijev za ³vanjskom isto om i kontinuitetom´. li nost razviti osobine koje su negativne (nepovjerenje. osnovna tekovina tog razvojnog perioda. Svaka kriza mo e se razrje iti na pozitivan ili negativan na in odnosno uop e ne rje iti. To je ivotno razdoblje u kojem pojedinac eli utvrditi to je i kakav je. bilo ste enih. Ako mladima stvarno elimo pomo i da do u do samoispunjenja. pojavit e se i razviti kod pojedinca sumnje. grupe koje poma u bolni kom osoblju oko njege bolesnih i na neki na in o te enih osoba. razli iti aspekti samopojmanja ( self-imagea) su u sukladnom odnosu jedni s drugima. Na osnovi uspje no rije ene krize identiteta razvija se vrlina vjernosti. Me utim. treba se uklju iti u dru tvo i na i u njemu svoje mjesto i svoju ulogu. Na koji na in e se kriza rje i ti ovisi uglavanom o kontaktima i iskustvima koje imamo sa okolinom. Krize u pojedinim stadijima nastaju kao posljedica dvaju faktora: a) fiziolo ke maturacije organizma i b) socijalnih zahtjeva koje okolina postavalja pojedincu. Prema njemu ljudski je razvoj posljedica interakcije gena i okoline. specifi an na in. niti e njegova li nost biti jedinstvena. Eric Erikson (BioPSIHOSOCIJALNA) E. Kad nema tako 1. ve se negativni efekti manifestiraju i u drugim fazama razvoja. Pojedinac u tom ivotnom razdoblju mora prema tome donijeti vrlo va ne odluke koje za njega imaju vrlo dalekose ne posljedice. Adolescent treba postati jedinstveno. je dobar po etak. konflikti u li nosti nastaju zbog nesukladnih (suprotnih) iskustava koje pojedinac ima u odnosu prema svojoj okolini. Ako se ova kriza identiteta pozitivno rije i. ali koris ti ga na svoj. njegove ideje nalaze svoje izvore u intenzivnim studijama historiskih osoba kao to su Martin Luther King i Mahatma Gandhi. (3) Tre i uvjet za formiranje identiteta je ³ rast ili akumulacija pouzdanja´ u sukladnost njegove percepcije samoga sebe i percepcije od drugih. Izme u ostalog. i sl). Peta kriza: identitet .) NEG. Ti su stadiji univerzalni i vrijede za sve ljude neovisno u kakvoj okolini rastu i razvijaju se. Ako elimo pomo i mladim ljudima da te e ispunjenju sebe i da iskoriste svoje mogu nosti i kapacitete. godina).

Pri tome su adolescenti ³uzrujani´ uvijek samo o jednoj stvari u isto vrijeme i ti problemi posti u svoj vrh u odre enom vremenskom razdoblju. odnos s roditeljima. John Coleman (BioPSIHOSOCIJALNA) Razli ite teoreti are adolescencije mo emo kategorizirati u dvije ekstremne skupine: a) oni koji smatraju da je adolescencija jedan poseban period u ivotu ovjeka.8. kada se koja tema obra uje.formirane vrline. da li su teme iste kod mladi a i djevojaka itd. 6. Adolescencija nije fenomen ili/ili. No do sada nisu odgovorena neka bitna pitanja. post otak grup e DOB Dakle. zatim intenzitet problema opada i javlja se novi problem iji intenzit se pove ava. heteroseksualni odnosi. prijateljstva. iako seksualno zreli. To traje sve dok u njima nije razvijena ta vrlina vjernosti na kojoj se zasnivaju bra ne i obiteljske veze i obaveze. ve je period u kojima je ovjek suo en sa niz po te ko a. ve se radi o svakida njim nebitnim stvarima. seksualne slobode koju u ivaju odrasli ljudi. kontrola osobnog ivota itd. to su npr. u razli itm periodima adolescenti se ³bave´ razli itim temama. kao npr. Bez braka nema. samopoimanje. adolescenti. ali problemi oko kojih se adolescenti sva aju sa roditeljima ustvari nisu stvarno bitni i ne radi se o temeljnim ivotnim vrijednostima. dosti e vrhunac itd. opet. John Coleman ovdje nudi kompromisno rje enje i naziva svoju teoriju ³fokalna teorija faza´. 18 . ve vrlo obi an ivotni period. zbog velikog broja razli itih i zna ajnih promjena i b) oni koji dr e da adolescencija nije ni ta poseban. biti sam. ne mogu postati ni bra ni partneri ni roditelji.

4.4.5. Kulturalni skriptovi 3. Zna aj seksa i ljubavi kod mladih 3.7. Razlozi za ulazak u seksualne odnose 3. Zbivanje kod mladi a 2. Izvori informacija o seksualnosti 3.1.1. Odnos prema braku 19 . Teorije seksualnog razvoja 3.7. Fizi ki izgled i samopojmanje (Body image) (3) SEKSUALNI RAZVOJ 3.2.1.8. Homoseksualno pona anje 3.6. Heteroseksualno pona anje 3.2. ADOLESCENCIJA (1) UVOD (2) FIZI KI RAZVOJ 2. Puberscencija 2. Problemi heteroseksualnih veza 3.7. Uvod 3.2. Autoseksualno pona anje 3. Zna aj ranog i kasnog fizi kog sazrijevanja 2.7. Odnos prema prvom seksualnom iskustvu 3.7.7.5.7. Uloga socijalne okoline 3.3.5. Klasifikacija teenagera u 4 grupe s obzirom na seksualno iskustvo 3.4.7.7.3.2. Menarha i menstruacija 2.6.7.6. Faze seksualnog razovja 3.3. Promjene u pubertetu 2.

Kohlbergov model 5.1. Religijsko preobra enje 5. Psihometrijski pristup (5) MORALNI RAZVOJ 5.1. Teorija Carrol Gilligan (6) SELF ± RAZVOJ IDENTITETA 6.3.3.4.5.1.teorija kognitivnog razvoja 4.1. Kritike Piagetovoj teoriji 4. Obilje ja mi ljenja u fazi formalnih opercija 4.2. Uvod ± self koncept 6.1. Piaget .1. Samoopis (7) EMOCIONALNI RAZVOJ 20 . Idealizam 5. Adolescentski egoizam 5.(4) KOGNITIVNI RAZVOJ 4.1.2. Pristup obrade informacija 4.1.2.2. Faza formalnih operacija 4.

Poreme aji hranjenja 9.2. Proces individuacije 8.1.1. Zna aj odnosa s vr njacima 8. Elementi adolescentskog egocentrizma 8. Vr njaci ± self koncept i konformiranje 8.2.2.5.1.1. Uloge o eva i majci u procesu individuacije 8.2. Shizofrenija 9.3.1.3. Razvojne faze u individuaciji 8.1.2. ODNOSI S VR NJACIMA 8.(8) RAZVOJ SOCIJALNIH ODNOSA 8. Odnosi s roditeljima ± konflikt? 8.2.2. OBITELJSKI ODNOSI 8.2.3. Stadiji razvoja grupnog ivota 8.3.2. Teorija me uzavisnosti 8.3.2.1. PROFESIONALNO OPREDJELJENJE (9) PROBLEMI U ADOLESCENCIJI 9. DELIKVENCIJA 21 .4.1. Vrste udru ivanja 8.1.1. PSIHOPATOLOGIJA U ADOLESCENCIJI 9.4. UVOD 9.6.2. Depresija 9.2.1.

te dublje otvaranje sebe. a ona podrazumijeva promjenu u tom smislu to se potreba za vezom i ovisno u ujedna uje OBITELJ VR NJACI KOLA RAD I SLOBODNO VRIJE ME Psihosocijalne teme i problemi adolsecencije: (2) AUTONOMIJA: adolescent puno vi e sam pokre e aktivnosti te puno vi e sam djeluje neovisno od drugih. i to u fizi kom izgledu. ekonomska zrelost. preduvjeti za roditeljstvo i brak. realnosti. a i odvajanje iz roditeljskog doma. Ovaj period po Eriksonu ima zna enje moratorija. 35% valovit ili naizmjeni an razvoj bez ve ih bura. U slo enim dru tvima prijelaz u adolescenciju nije to no odre en. Ofer i Ofer su pak pokazali da se 23% mo e svrstati u miran. (5) POSTIGNU E ± uspjeh i ambicije usmjeravaju se prema budu nosti. jer su radi velike slobode smjernice neodre ene. Uklju uje i postizanje svijesti o svojoj jedinstvenosti i vremenskom kontinuitetu. Lociramo ga izme u 20-30 g. nefiksiranosti uloga period adolescencije je i period koji je te ak i konfliktan. a 52% ³bura i oluja´. . Kraj je odre en socijalnim iniocima. Postoji i faza u djetinjstvu vezana uz autonomiju. Po etak adolescencije odre en je biolo kim promjenama tj. dok se kod primitivnih naroda to de ava kroz inicijaciju. ivotu (6) RAZVOJ IDENTITETA. kognitivnom funkcioniranju.) SREDNJA ADOLESCENCIJA KASNA ADOLESCENCIJA: fakultet Klju ne promjene u adolescenciji: BIOLO KE KOGNITIVNE SOCIJALNE Konteksti adolescentskog razvoja se neke promjene i u ostalim periodima. 16 g. tj. (1) ODNOS SA RODITELJIMA: u adolescenciji se javlja promjena izme u djetinje vezanosti sa roditeljima u novi vid vezanosti tipi nan za vezanost odrasle djece i roditelja. g.(1) UVOD To je prijelazni period izme u djetinjstva i odrasle dobi. Stanley Hall izdaje knjigu o adolescenciji kao burnom periodu: potrebno je prilagoditi se zahtjevima iz okoline i svog tijela to dovodi do bura. (vi i razredi o. stambena zrelost. kasnije. biolo koj zrelosti. Tri su potperioda ovisno o pitanjima koja si adolescenti postavljaju: (1) Tko sam ja kao osoba? (rana adolescencija) (2) Kako mogu povezati ono to sam odlu io da jesam sa o ekivanjima dru tva (kasna adolescencija) (3) Kako mogu biti svoj u dru tvu koje ne zadovoljava moje potrebe? ± mladena tvo (odavde proizlazi mladena ki entuzijazam za mijenjanje dru tva. samo su ovdje puno izra enije. Periodizacija adolescencije: Freud: adolescent dolazi u konflikt izme u zadovoljenja svojih potreba i socijalnih ograni enja. Radi mogu nosti biranja tj. je oblik autonimije AUTONOMIJA IDENTITET POSTIGNU A PSIHOCOCIJALNI PROBL EMI Adolescencija je ³period izbora i odlu ivanja´ (3) SEX: promjena seksualnih uloga i premje tanje centra seksualnosti da bi se uskladila sa socijalnim zahtjevima (4) INTIMNOST ± stvaranje intimnih prijateljs tava. to mo e biti kreativno. entuzijasti no ± no ponekad je to i vrlo destruktivno. te se povla e i kroz kasnije periode. stjecanjem spolne zrelosti (12 g). Adolescencija je i period ³stresa i oluja´: 1904. na inu mi ljenja i soc. situacijama. 22 .) Da li je adolescencija kontinuirana ili diskontinuiran a u odnosu na druge faze? JO O PROMJENAMA U ADOLESCENCIJI: de avaju (1) (2) (3) RANA ADOLESCENCIJA: od puberteta (12 g) do 15. Sve ove faze imaju svoje prete e u djetinjstvu. transfer predod be o sebi da bi prihvatili promjene u adolescenciji. dobro. Radi prevelike slobode u adolescenciji dolazi i do vrlo velike konfuzije. siguran razvoj. i to je te e definirati. Keniston sugerira da se adolescencija koja je prijelaz u zrelu dob naziva mladena tvo. ve i altruizam koje ULOGE e uzeti koje VRIJEDNOSTI e kod sebe razviti Izbori su danas mnogo brojniji nego prije. socijalnoj snala ljivosti. razli ito je od kulture deo kulture: socijalna zrelost ± status zrele osobe tj. dru tvo daje ansu mladoj osobi da ima period u kojem e joj biti dopu teno da bi postala zdrava odrasla osoba. te ozna ava promjene u izgledu. Istra ivanja na temelju kojih se do zaklju ka o ³buri i oluji´ dolazi su istra ivanja na takvim populacijama.

i posti e se max sa 12 g. Gonade dalje poja avaju lu enje spolnih hormona estrogena i progesterona odnosno androgena (testisi). Najbolje je re i da je pubescencija period odrastanja koji uklju uje pubertet. nastavljaju rasti sve do } 20 god. Pubertet po inje kada na signal iz hypothalamusa u krv u e ve a koli ina hormona rasta i gonadotropina. Tako er rastu i drugi unutarnji organi: raste eludac. ali kasnije od rasta. ali za biolo ki sazrijevanje primarnih. mlije na kiselina (sporije umaranje). U po etku dolazi do porasta te ine ( to se ne smije zamijeniti sa gojaznosti). Do 6. Tako estradiol izaiva razvoj sekundarnih spolnih karakteristika. Potkraj adolescencije de ki imaju vi e snage po gramu te ine.). De ava se radi oko tavanja kostiju pod utjecajem epifize i hormona rasta. (6) SPOLNI AMORFIZAM . (lat. raste eludac. PROMJENE U PUBE RTETU (1) HORMONALNE PROMJ ENE Hipotalamus po inje lu iti gonadoliberine koji poti u adenohipofizu da lu i gonadotropne hormone koji pak poti u razvoj gonada (ovarija i testisa). O ekivanjima okoline tako er se mogu oblikovati spolne razlike (djevojke se manje bave sportom. srce se udvostru uje po veli ini. a k eri oko 1 kg od majke. kod de ki mi i ne). a menstrualni ritam se postepeno stabilizira. dok Za to te razlike: Osnova tih razlika je Y-kromosomu treba vi e vremena da postane aktivan i po ine lu iti testosterone (koji stimuliraju razvoj sjemenovoda) u odnosu na X-kromosom koji je zapravo temeljan. tj.sve ve e razlikovanje spolova po obliku i po izgledu. To dovodi do neuskla enost kretanja i promjene u izgledu. koji poti u razvoj ovarija i testisa. kao: razvoj grudi (dojki). kao: produbljivanje glasa (mutiranje). akna se pojavljuje. (b) Djevoj ice: bokovi i prsa pune se masnim tkivom. koji pak. sperma. djevoj ice po inju br e sazrijevati. srce i sl. podlaktice rastu prije nego nadlaktice. Sada se kod ena poja ano lu e estrogeni. nema ovulacije i oni su prili no nepravilni. I kod dje aka i kod djevoj ica dolazi do naglog rasta uz popratne psihi ke promjene: (1) Nagli porast te ine (prije puberteta) Estrogeni i androgeni djeluju na neke za te hormoni posebno osjetljive stanice (kod ena masne. nakon prve menstruacije. mi i i. Postoje izrazite individualne razlike u brzini. snaga. PORAST PLU A ± disanje postaje dublje: oko 50% astmati ne djece ozdravi u pubertetu. vremenu (4) (5) 2. RAZVOJ MI I A ± produ uju se i osna uju. Djevoj ice dakle rastu br e jer se smatra da je osnova ljudskog razvoja X kromosom (to potkrepljuje bazi na programiranost na enski spol: tek oko 7. (3) pojave puberteta. mjeseca prenatalnog razvoja se po inju lu iti hormoni Y kromosoma za spolnu diferencijaciju. ali njihov omjer je bio uravnote en. No i okolina ima svoj utjecaj na taj porast. pro irivanje ramena. porast visine i te ine. kao i do naglog porasta u visini (samo kod primata). Tako er se po inju prizvoditi sjemene stanice i pripadaju i sekreti. te rast dla ica. Tako bi pubertet bio postizanje spolne zrelosti. a potom vanjski). uvjetuju razlike u tjelesnoj gra i de ki i djevojaka .1. ali kasnije br e napreduju i kasnije zavr avaju rati. De ki sporije po inju rasti. mo da je to genetska uvjetovanost 23 . Generacijske usporedbe su pokazale da e sinovi biti oko 4 kg te i od o eva. bubrezi. Na po etku puberteta menstrualni ciklusi su anovulacijski. sa 16 godina se zavr ava njihov rast. Radi specifi nog oblikovanja mi i a de ki i djevojke su predodre eni za razli ite sportove. i oni po inju lu iti spolne hormone. Rast tijela nije ujedna en: Noge se produ uju. U adolescenciji dolazi i do zna ajnih razlika me u spolovima. bubregi. Bitna biolo ka promjena u pubertetu je sazrijevanje primarnih spolnih karakteristika. a koji definira biolo ke promjene koje po inju pubertetom. no to nije sasvim to no. ODRE ENJE PUBES CENCIJE To je period u kojem sazrijevaju reproduktivne funkcije. i tako organizam postaje izdr ljiviji. U djetinjstvu je jednaka koli ina estrogena i androgenog hormona. Kad janjici po nu prizvoditi jajne stanice. Sa } 10 god. nakon 9 g. tj. (2) Nagli porast u visinu. pa i sa promjenama u pojmu o sebi. po inju i ovulacije. Adolescenti ponekad izgledaju neskladno: rastu o i pa esto postaju i kratkovidni. Za psihosocijalne strane bitniji je razvoj seksualnih karakteristika. PROMJENE TJELESNIH OBLIKA (a) De ki: ramena. tj. ali kod odraslih ivotinja toga nema. koji su se i ranije bili lu eni. postaju te e i prije spolno zrelije a rast se zavr ava oko 16 g. Pretjerano znojenje. to se mo e usporediti sa rastom u dojena koj dobi (proksimalnim smjerom razvoja). a kod de ki androgeni hormoni. naspram djevojaka. znojne i lojne lijezde puno ja e rade. Oni u pubertetu djeluju i na specifi ne stanice u tijelu i uzrokuju njihov rast i promjene u izgledu. Mladi i imaju ve a plu a u odnosu na svoju veli inu. Ferti litet ene se uspostavlja oko 2 god. pove anje i poja anje penisa. nje nije su «). izdr ljivost i sl. Pubertet je period nagle fizi ke (biolo ke) promjene uvjetovane pobu enim hormonskim djelovanjem koje aktivira spolno sazrijevanjem to rezultira spolnom zrelo u. Djevojke: Janjici po inju lu iti spolne hormone i proizvoditi jajne stanice.(2) FIZI KI RAZVOJ 2. Prvo se diferenciraju unutra nji spolni organi. mjeseca spol se ne mo e odrediti. Oblik krivulje rasta ovjeka zajedni ki je i drugim primatima. po etak puberteta ± kod djevoj ica 8-9 g. Biolo ke promjene vezane su sa fiziolo kim promjenama (lu enje hormona). Do puberteta su dje aci i djevoj ice podjednake u nizu karakteristika (brzina. Prva menstruacija se naziva menarha. pubescere = odrasti). djevoj ice postaju te e.2. uspje niji metabolizam. max oko 14 g. irenje bokova i pove anja masnog tkiva. Mladi i: Pod utjecajem testosterona tako er se razvijaju sekundarne spolne karakteristike. a kod dje aka kasnije za 2 godine.

(2) Puni fertilitet se posti e 2 godine nakon menarche odnosno prve ejakulacije. sliku sebe. Ako npr. ako je razlika vrlo velika mogu je operativni zahvat. zabrinuti su ho e li biti voljeni. prije. Odnos djevojke prema menarhi ovisi o pripremi djevojke. (A) KOD MLADI A: Izme u 12-14 godine dolazi do naglog rasta. znati eljniji. Posebice su bili istra ivani zdravstveni problemi koji se javljaju vezano uz menstruaciju: (1) Ginekolastija: pove anje mu kih grudi (TIP1 = privremeno. e i su problemi sa odraslima. Pojavljuje se kod 3/4 djevojaka: simptomi bola. fleksibilniji ± a to se cijeni tek u zreloj dobi. pod dominacijom roditelja. 2.5. ZNA AJ RANOG ODNOSNO KASNOG FIZI KOG SAZRIJEVANJA Adolescenti se me usobno uspore uju u krugu vr njaka i na temelju tih komparacija stvaraju zaklju ke o sebi. Rano sazreli de ki dobivaju socijalnu podr ku i priznanja. ona se po ela istra ivati tek u novije vrijeme. dok kasno sazreli imaju vi e vremena za pripremu statusa zrele osobe (mogu vi e eksperimentirati. (2) Tjelesna te ina: prva menstruacija ne e nastupiti ako je djevojka lak a od 45 kg zato to nema dosta masnog tkiva da bi se estrogen mogao sintetizirati (to je samo pokazatelj. tj. Ti su gr evi uzrokovani hormonom prostaglandinom. popularniji. i ako ona je pripremljena. emocionalnih i fizi kih simptoma koji se pojavljuju oko tjedan dana prije menstruacije. umor. Pokazalo se da same ili rastavljene ene imaju manje tegoba. dana prije menstr. to se ti e menstruacije. (1) DJE ACI KOJI RANIJE SAZRIJEVAJU: fizi ki su atraktivni. Tako se mo e razviti negativan stav prema menstruaciji.3. osobna precepcija pravovremenosti je klju na. Vjerojatno ih dosta uspje no ignoriraju. to se ti e zdravstvenih problema. 2. TIP2 = trajnije pove anje . Mladi i imaju i emocionalne pote ko e. po etno djelovanje hormona) (3) Prehrana: prehrana i zdravstvena za tita (ljudi u boljim uvjetima ranije spolno sazrijevaju) kod bolje prehrane menstruacija 2 g. Varicocelle: pove anje samo jednog testisa. Ejakulacija} u po etku je ejakulat nedovoljno koncentriran spermijima. boljeg smisla za humor. flexibilniji. glas mutira. seksualni razvoj donosi nove probleme. ulaze u ablone ± rigidniji. Sa psihosocijalnog stanovi ta puno je va niji razvoj sekundarnih spolnih karakteristika na koje okolina reagira. To je naravno pritisak za pubertetlije. razlike u pojavi menstruacije. smatraju da je PMS izraz sugestije okoline. svojim pona anjem izazivaju pa nju (brbljanje). zato jer je ciklus jo nejednak (ne sazrije uvijek jaja ce). 45 % djevojaka koje su dobile menarhu na vrijeme smatrale su da su ju dobile ili pre rano ili pre kasno. Sa biolo kog stajali ta je najva niji pokazatelj puberteta primarna spolna razvijenost. samozadovoljniji (neki zadr avaju osje aj inferiornosti ali ga kompenziraju uspjehom na poslu npr. psihi ki zdraviji. No. kreativniji. rezultat hormonalne neravnote e. kod mladi a postoje dva problema: 2. manje konvencionalni. jer se ne o ekuje da preuzmu ulogu odraslih). no to su ³tajn i podaci´ koje okolina ne zna. Mnoge ene smatraju da su ti gr evi normalna pojava i uzimaju ih zdravo za gotovo. mogu parirati vr njacima. ve a je vjerojatnost da e odnos biti pozitivan. ovisno o tome kako ih percipira. Promjene su br e i on se sam mora prilagoditi tim promjena.4. 35% cura). osje aj depresivnosti. Kasno sazreli su ekspresivniji. anksioznost. neinhibirani. e e su akne (60% de ki. niski ljudi). raniji interes za djevojke pa vi e vje baju socijalne vje tine (radi toga su u prednosti). Reakcije okoline su tako er odre ene standardima atraktivnosti i stereotipima koji vladaju u okolini sve to zajedno odre uje vlastito pona anje to dalje odre uje sliku tijela. Socijalna okolina se prema adolescentima pona a. (2) Faktori koji uvjetuju pojavu menstruacije (1) Geni: me u sestrama je 1-2 g. i mo e se pomo i hormonalnim preparatom antiprostaglandin. Genetski potencijali odre uju vrijeme pouberteta. strah od erekcije u neprikladnom trenutku. kao i hormonalne promjene one utje u na razvoj sekundarnih spolnih karakteristika koje utje u na reakciju okoline (roditelji i vr njaci) kao i na vlastito pona anje. samopo tovanje. a nezadovoljne su one koje su ju dobile ranije ili kasnije. slabog samopouzdanja. e i su (1) Dysmenorrhea = menstrualni gr evi: oni su ak bili pristuni u 90 % djevojaka u dobi od 15-18 god. uspje niji u sportu. = skup Premenstrualni sindrom (PMS) bihevioralnih. a kod jednojaj anih blizanki oko 1 mjesec. onda e se i okolina prema njima pona ati na razli it na in. socijalni vo e. (2) DJE ACI KOJI KASNO SAZRIJEVAJU: napetost.to mo e biti simptom kori tenja marihuane. Vr ena su ispitivanja koje osobine imaju dje aci/djevojke koji su ranije odnosno kasnije sazrijeli (u fizi kom pogledu). opu teniji. Najzadovoljnije su tako er one koje smatraju da su dobile menrahe na vrijeme. Pojava menarhe ne zna i i pojavu fertilnosti. Ove razlike se tuma e socijalnim nagradama ± nagra eni nisu radili na sebi nego su u li u kli e. (tjed. odbijeni od vr njaka. dva mladi a iste dobi isto fizi ki izgledaju razli ito stari . i sl. vezani pravilima.) Neki. ali postaju konvencionalniji. ZBIVANJA KOD MLADI A 24 . ni ih o ekivanja od kolske uspje nosti. MENARHA I MENSTRUACIJA Menarha (³men-ark-ah´) je po etak menstruacije i ona je bila prou avana vi e od bilo kojeg drugog vida puberteta. e e su uhva eni u kriminalnih pohodima. spolni identitet.uklu ivanja i trajanja razvoja pojdinih aspekta razvoja. zaokupljeni izgledom jer su na izgled dobivali poene. Kad se osoba mijenja fizi ki tako er se mijenjaju i stavovi okoline o njenoj zrelosti u smislu pove anja o ekivanja.

Adolescenti bi eljeli biti svi isti. tako er su popularnije kod suprotnog spola. U e hodati sa novim tijelom. depresije. umorstva. oni sa sporijim r azvojem ignorirani. To je jedan va an dio samopojmanja (selfconcept) i samovrednovanja (self-esteem) to posebno vrijedi za adolescente. srama. FIZI KI IZGLED I SAMOPOJMANJE (BODY IMAGE) Jedan od razvojnih zadataka adolescencije je razvoj pojma vlastitog fizi kog tijela (visoka dobro oblikovana ena i visoki mi i av de ko). ak do studija presudna je ta atraktivnost pri izboru partnera: i odrasli i vr njaci generaliziraju atraktivnost i na osobine li nosti. ne postoji uskla enost izme u stvarnosti i ideala. bokovima. U pubertetu tj. to je popularniji. sram radi masturbacije (jesu li preseksualni). Menarcha mijenja predod bu sebe. srame ljivije i anksioznije.´ s roditeljima i nastavnicima. o tome uglavnom ovisi samopo tovanje "ako mi se svi a kako 25 . 35% ima povremene probleme. izlo ene pritisku starijih mladi a to je stresno za njih. No. kasnije su manje zadovoljne i samopouzdane. Teenageri se doimaju nespretno ali to nisu po psihomotori nim sposobnostima: oni su vi e socijalno nespretni. ovjek dr i do svog izgleda cijeli ivot. ima vi e socijalnih kontakata.: Koff et al: djevojke crtaju ljudsko tijelo sa 12 te 12. 3× ve a pojava nesretnih slu ajeva. Kronolo ka dob ne odre uje biolo ku dob u adolescenciji. one odstupaju od vr njakinja a jo nisu dorasle novim zahtjevima. kasnije gube sigurnost. adolescenciji prisutan je narcizam tj zaokupljenost sobom. krize (Hall i Freud) kontinuirani. da li ih drugi smatraju fizi ki atraktivnima ili neatraktivnima. Pitanje da li je to univerzalno u svim kulturama? U nekim zajednicama takve veze ne postoje. 2/3 ele neke fizi ke promjene. Nakon menarhe vi e crtaju prvo enski lik i puno jasnije diferenciraju mu ke od enskih razlika. Mladi i se bave sportom: presti i popularnost. ubojstva. Fizi ki izgled im je va an jer je kod njih za biranje partnera najva nija fizi ka atraktivnost. ali i op enito. mutacija glasa puno izra enija. regresije) (1) DJEVOJKE RANO SAZRELE (6-7 razred). Optimalno je sazrijevanje na vrijeme a najgore je rano sazrijevanje. e e akne.suicidi. Oba spola brinu o ko nim problemima (akne). To naravno pospje uje i razvoj razli itih sposobnosti (socijalnih. drugih te dolazi do slabije percepcije tj. dru tvenije. Tri uzroka smrti u adolescenciji izgledam. djevojke grudima. a ne uvjeravanje. odstupaju a pona anja ± 3× e e uhi eni od policije ± mo da je ve i krug kretanja. 2. sexualni razvoj ± strah od zamjetljive erekcije. e e ³probl. (1) (2) (3) nesretni slu aj umorstvo suicid Ve a problemati nost kod dje aka obja njava se time to oni kasne u razvoju ali se u kra em periodu br e razvijaju to zna i da se br e i oni i roditelji moraju prilago ivati na promjene ± promjene broja odje e.6. Tako er usmjerenost ovisi i o mogu nostima evaluacije sebe na drugim razinama svoje osobe.5 g. pognuto se dr e. Generalno ja mladima vrlo bitan sud o svom fizi kom izgledu. To se mo e odr ati i cijeli ivot. Body image se odnosi na to to ljudi misle kako izgledaju drugima. stopalima. uspore ivanje s idealom a to su de ki atletske gra e i visoke vitke cure = nerealisti ni uzori). Tri su kategorije (1) (2) (3) nemaju uop e menstruaciju one koje su izme u ispitivanja dobile menstruaciju ve su kod prvog crtanja imale menstruaciju Trebale su nacrtati figuru. Odstupanja u izgledu vezana su uz buru sazrijevanja. suicida. Kod adolescenata postoji povezanost do ivljaja tijela na do ivljaj sebe kao osobe. to je netko "ljep i". Taj narcizam . konfuzije« U kulturama koje poti u fizi ku atraktivnost adolescentima je te ko dosti i standard ljepote pa 50% mladih pati radi svog izgleda." Kod djevojaka rast grudi ima pozitivan utjecaj. no to je prolazno. pa prethodno pogubno djeluje budu i da su u to vrijeme razvojno ba najrazli itiji. druga ije percipiraju nego prije puberteta. Djevoj ice bez menarhe su jednako crtale i u prvom i u drugom crtanju. tj. zatim ozna iti spol te nacrtati drugi spol. Treba pomo i adolescentima ± okretanje na humor i paradox. To za pubertetlije predstavlja problem jer u pravilu tijelo ne odgovara postavljenom idealu. kognitivnih). 80% ih spada u sljede e kategorije: 22% 23% uzburkani razvoj. koljenima. zaokupljeni su izgledom (fizi ka atraktivnost je presudnija za veze i prijateljstva nego psihi ke osobine} po Anni Freud to je narcizam i normalna je pojava adolescencije. Okolina smatra da izgled dovodi do ve e odgovornosti. a 22% ima ve e probleme. sve mi se svi a. Nezadovoljstvo izgledom: 80% djevojaka i 50% mladi a su nezadovoljni izgledom lica (pogotovo nos) i ve ina djevojaka smatra da su prete ke. Popularniji su mladi i ve e visine i snage. Dje aci iskazuju vi e problemati na. emocionalne zrelosti« a o reakciji okoline ovisi da li e adolescent uz svoje tjelesne promjene vezati osje aj ponosa. EXP. Usprkos s vega 25% mladi a iama mirnu adolescenciju. miran razvoj 35% valovit razvoj (izmjene dobre prilagodbe i agresije. Fizi ki izgled ima i utjecaj na popularnost u skupini vr njaka. a mladi i du inom penisa. irinom ramena. Kod dje aka je ve a usmjerenost prema kompetentnosti i snazi.zaokupljenost svojim tijelom. popularnije. ta procjena ovisi o kulturalnim i dru tvenim standardima . br e jedu. Oba spola su zaokupljena te inom i licem. ali su esto ni e od drugih u kasnoj adolescenciji. Oba spola su zaokupljena oblikom lica. ve a briga roditelja zbog izlazaka (2) KASNO SAZRELE. Djevojke procjenjuju svoju po eljnost upravo po svom izgledu. ali to u biti ovisi o podr ci roditelja i o ekivanju okoline i vr njaka.

hodanje. kompenzacija). zaokupiti pa nju ne im drugim. puno je viceva o seksualnosti. homosex. Sve enici i asne sestre: pitanje da li je opravdana Freudova teza o jakom uro enom nagonu (meh. smatraju da ene ne do ivljavaju orgazam. Fizi ke promjene omogu avaju seksualno pona anje: Freud isti e da se to de ava tijekom dugog razvoja jo od dojena ke dobi. Kulturno je uvjetovano. stereotipa. Seksualne igre s vr njacima razbijaju tabue. tj. iako to u enje ne mora biti neposredno ± va na je privr enost. ali i odnos vlastite osobe prema drugome i sebi. ali manj e zainteresirani za sex. TEORIJE SEKSUALNOG RAZVOJA (1) Freudova teorija Freud je upozorio da dojen ad traga za ugodom oralnom ± sisanje. Nikada ne prekr e tabu.: Margaret Mead: y y y y Samoa: o ekivalo se da cura ima puno ljubavnika prije braka. emocionalni i vrijednosni kontekst (u e se bratski osje aji zna enja a ne seksualni reflexi). kao i sa stavovima koje ljudi imaju jedni prema drugima.2. igre. KULTURALNI SKRIPTOVI Kulturalni skriptovi = su obrasci propisani za pona anje u adekvatnom dru tvu. intimno vezivanje povezano s moralom i religijskim vjerovanjem kulture. Nova Gvinea: u jednom plemenu nema interesa za sex. pravnim sistemom i odgojem djece. Masturbacija ± uobi ajena u dje joj dobi: treba ignorirati. Provedena je spolna terapija (kad su promatrali druge majmune): u inak terapije postoji. i prema samom sebi (McKiney). y 26 .1. a djeci u ustanovama je to kompenzacija za ugodu i uzbu enost. ali nemaju kompenzacije (masturbacija. kao da nemaju ideju kako da nasrnu na enu. Kognitivno obja njenje je da to slabi mu karce. priprema za razmjenu u tom podru ju. falusna ± otkriva spolne organe. zaljubljenost. analna ± otpor u enja na kahlicu. sex igre. fantazije } djeca ne prolaze period latencije nego tajnosti. neki se fiksiraju pa ne znaju pru iti ni primiti ljubav i sex ugodu.(3) RAZVOJ SEXUALNOSTI 3. pona anje. Majmuni podr ani me u vr njacima ± gotovo normalni partneri i roditelji. to obja njava porast broja 3. nezadovoljene poterbe za pa njom. Kad je oplodnja i uspjela bile su neadekvatne majke. Kognitivni element seksualnosti se razvija ovisno o kulturi. Kasnija istra ivanja su pokazala da mala djeca nemaju sposobnost za seksualno uzbu enje ± to je reflexna komponenta p uzbu enje stimulacijom genitalnih organa beba se u nekim zajednicama koristi za smirivanje djece. masturbacija i sex odnosi. Exp. latencija ± uspavane sex. Pokazalo se da mamjuni koji su odrasli sa i anom maj kom ili ako nisu imali kontakt sa drugim vr njacima bili su spolno neupotrebljivi. jer postoji seksualnost u ranom periodu. Promjene u veli ini obitelji ± da li je to normalna okolina za razvoj sexualnosti (normalne)? Prisutno je jo puno faktora. genitalna ili adolescentska ± socijalno prihva anje oblika seksualnosti. ljubavni trokut. Dakle. o ekivanja. 3. majmunima je nedostajala prvenstveno ljubav. no ipak to je i pod utjecajem roditelja. U australiji: Odnosi su esti za 4 -5×/no . ali je bio slab: enke nisu znale sura ivati. Uzbu enje mo e biti zbog injenice da se skida a to roditelji zabranjuju. vr njaka. Usvajanje afektivno-sex veze klju no je za kasnije seksualno pona anje. Nije u pravu kad spominje fazu latencije ± u nekim dru tvima djeca sudjeluju u sex igrama (igranje doktora koje ukljuèuje razgledavanje spolnih organa osoba drugog spola. Tijelo odrasle osobe ima puno erogenih zona ± jo ive stare faze. zna enj e koje se pridaje tim aktivnostima. ne shva aju erotski element seksualnosti. nisu imali ra zvieno seksualno pona anje.3. nakon poroda tite ene od nove trudno e (postpartalni tabu) i dijete bi bilo zakinuto (to traje 5 -6 g). Ako su dovedeni u zoo kao mladi. Nekad u tim igrama uloge preuzimaju mame i tate. sli no orgazmu ± kulminacija } e e kod dje aka). Irska (izolirani otok) 1-2×/mjese no je sasvim dovoljno. medija. Odrasla seksualnost: presudan je kognitivni element. Dje aci kad se uzbude = erekcija (u prvim danima ivota kad se oslobode pelena mogu se registrirati mjerljivi pokreti gibanja zdjelice. napadale su mu jaka. sex. Predigra za sex ivot (vr njaci i roditelji prate fizi ki razvoj) ± prvo do ivljavanje za pripadnike drugogo spola. anus. Tri su razvojna zadatka Novi odnos prema vr njacima Emocionalna nezavisnost od roditelja Priprema za brak (Havighurst) Adolescenti vide svoje seksualno pona anje kao stvar osobnog izbora. Freud u pravu. a ako su dovedeni kao stariji. Harlow Provodio je istra iavanja sa majmunima i privr enosti. UVOD Sexualnost. Pravila su vrlo razli ita ovisno o kulturi. u Saudijskoj Arabiji slijedi smrt za predbra ni odnos. Utjecaj tabua i zabrane seksualnosti u ranoj dobi: ima malo informacija. 50% ljudi izvje tava o sex igrama prije puberteta s osobama istog spola. od samostimuliraju eg bi a (usta. Rano iskustvo fizi ke ugode je kriti no za razvoj zrele seksualnosti. Autoritarni odgoj i strogi tabui ote avaju normalni razvoj seksualnosti. genitalije) do zadovoljenja s partnerom suprotnog spola. (2) H. doktora (razodijevanje)p kombinacija istra ivanja i egzibicije. odnosi). Freud smatra da je va na rana seksualnost. jesu (iako nisu opa ali sex pona anje starijih ivotinja). e a je kad su djeca u nepovoljnim uvjetima.

Ispitivanja stavova pokazuju promjene stavova prema seksualnosti ± tj. Ve ina djece od 4-5 godina masturbira i ako se to otkrije i zabrani. FAZE SEKSUALNOG RAZVOJA Kinsey studije (Pomeroy. O igledno autoritarni otac inhibira biolo ku predispoziciju za homoseksualnost.4. ve postoje serije monogamije. To je period istra ivanja. 27 . traje do 13. dok to ini samo 15 ena. to izaziva reakcije odraslih. Dje aci uglavnom imaju prvo homoseksualno iskustvo u dobi 11-12 g sa starijim mladi em ili starijim mu karcem. a seksualno zadovoljenje je ustvari sekundarno. poja ava u adolescenciji a oblikuje u djetinjstvu. Radi socijalnih utjecaja (liberalniji odnos dru tva) mo e se olak ati iskazivanje homoseksualnosti. u dobi 6-10 g. u 80-im su se opet pojavila konzervativnija stajali ta. ve vi e u smislu usmjeravanja osje aja ljubavi. a homoseksualnost je u vr ena tijekom dobi. Ustanovljeno je da mladi na pitanje "koliko vam je sex va an?" Da li adolescenti stupaju u odnose radi hormona ili dokazuju zrelost. Ne govore opu teno o masturbaciji. (1) (2) (3) RESTRIKTIVNA POLURESTRIKTIVNA PERMISIVNA Tijekom kasnih 60-tih godina se pojavila zna ajna otvorenost prema seksualnosti. U enskim klubovima (nogometni«) ima vi e homoseksualki (sportovi su tradicionalno mu ki). REZIME: Fizi ka zrelost ini sex mogu im. godina. uvjetuju da se dijete pona a na odre en na in. Osje aj bliskosti postaje posebno intenzivan u dobi od 10-12 godina kad po inje pubertet te su djeca suo ena sa nizom promjena i nesigurosti. spolni identitet? Borba protiv autoriteta i obi aja (soc. Op enito. U f azi latencije se biraju za igru vr njaci istog spola. Seksualno iskusni mladi su e e spremni na masturbaciju. prekidaju ju uklju ivanjem u trajnu vezu . (kasna adolescencija). S obzirom na odnos prema seksualnosti postoje tri vrste dru tva: 3. Me utim. sve je ve a tolerancija prema seksualnosti. 3. Biseksualne mu karce ne karakterizira homoseksualni osje aj u djetinjstvu. i svjesno eksperimentira sa masturbacijom. on je presudan u tome ho e li se homoseksualnost ispoljiti ili ne. Biolo ki faktori predisponiraju osobu za homoseksualnost. Tako er postoje razlike u fantazijama prilikom masturbacije kod mu karaca i ena. tj. mu karci 5 puta e e fantaziraju prilikom masturbacije. kada. Postoje odre ena dru tvena o ekivanja kada se treba imati "curu" odnosno "de ka". nezavisnost. Slo aj osje aja. Tako er Jones i Barlow (1990) su ustanovili da postoje razlike kod mu karaca i ena.5. mladi jednako kao i odrasli dosta su tolerantni prema seksu prije braka. ive u svom mikrodru tvu nezadovoljni tra e i nove veze. U tim se krugovima odr avaju prijateljstva izme u mu kih i enskih homoseksualaca (mu ki parovi sa enskim parovima). Ipak. Faktor koji korelira visoko sa homoseksualno u je odsustvo dje akovog biolo kog oca u primarnoj obitelji.6. c) sociolo ki faktori. napu teni mitovi o tetnosti masturbacije. Oslabljeni su dvostruki standardi ( ena mora biti nevina i vjerna). Kinsey je 1948. Pokret za prava homoseksualaca ima mali utjecaj na adolescent e jer su i ina e tolerantni za tu u homoseksualnost. psiholo kih i socijalnih utjecajaje presudna. AUTOSEKSUALNA F AZA Masturbacija je jedno univerzalno ljudsko iskustvo. no. (3) HETEROSEKSUALNA FAZA ± ve ina teenagera prelaze u tre u fazu sa oko 13-14 godina. osloba aju se napetosti zbog nepostignu a orgazma. a homoseksualnost izbije iza 19 g. U odrasloj dobi ih je 29 od 43 bilo homoseksualaca. Za ve inu djece u dobi od 7-13 godina. Isklju ivo homoseksualno orjentirani mu karci u odrasloj dobi su imali homoseksualne osje aje jo u djetinjstvu. to ne uklju uje nu no fizi ki seksualni kontakt. UZROCI: a) biolo ki (predisponiraju osobu). i da ene ne u ivaju u sexu. pa se dijete ne e identificirati maskulino ± poja ava demonstraciju predispozicija. Autoseksualna faza po inje u 3. Masturbacija je univerzalno ljudsko iskustvo ± tabu tema jo uvijek. najbolji prijatelji/ce su djeca istog spola. rana emocionalna iskustva ine ga vjerojatnim ali kulturalni skriptovi odre uju tko. to je jo socijalno neprihva eno. dok djevojke e e to rade ba u vezi ± postaju seksualno svjesnije. uvjetuju predodre enost). stavova. Suma biolo kih. tom liberalizacijom mladi nisu postali poiskumitetniji. Prije se za razvoj homoseksualnosti smatralo presudno pona anje roditelja. eksperimentiranja. Homoseksualnost dje aka izaziva jako odbacivanje od strane oca. 3. predbra nim i vanbra nim odnosima: Ve ina a merikanaca danas prihva a vanbra ne odnose ako su oba suglasna. priznanje vr njaka. godini i nastavlja se do 6 ili 7 godine. a danas se nagla ava i biolo ka podloga (hormonalni utjecaji. godine. (2) HOMOSEKSUALNA FAZA ± kad djeca po inju i i u vrti zapo inje homoseksualna faza. 15% mladi a i 10% djevojaka je ikad imalo barem 1 homoseksualno iskustvo. Ima se nekoliko de ki/cura. ali ne ve e se osje aj krivnje: 75% mladi a i 45% djevojaka u dobi od 15-19 g 1×/tjedno ili e e masturbira 1/3 mladi a i 50% djevojaka. gdje i za to e stupiti u sexu alnu aktivnost. HOMOSEKSUALNA FAZA Po inje u 7. Djevoj ice obi no imaju prvo homoseksualno iskustvo s vr njakinjom. ali uvijek samo jednog(u). To je ³homoseksualnost´ u smislu socijalnih interesa i afiniteta za igru. Homoseksualne osobe su sklone promiskuitetu. Tra eri su (ljubomora na stare partnere). ali se ne boje lo ih posljedica. misli i reakcija (za seksualnu umjerenost) se potvr uje u odrasloj dobi. Ostalo ih je u takvim vezama tek 21 -23% (tako opada homoseksualnost adolescenata). masturbacija se ponovno javlja u dobi od 14. pri emu se to kod djevojaka doga a godinu dana ranije. Longitudinalna studija enskastih dje aka: kad su u mu koj odje i pona aju se na mu ki na in. 45% mu karaca masturbira 1-2 puta tjedno. Zbog legaliteta (danas to vi e nije bolest ve izbor) homoseksualnost je bolje upoznat fenomen. godine proveo studiju koja je pokazala da 97% svih odraslih mu karaca masturbira. okolnosti) su primarne. b) psiholo ki. 1969) su pokazale da se seksualnost razvija kroz tri faze: (1) AUTOSEKSUALNA FAZA ± u ovoj fazi dijete postaje svjesno sebe kao izvora seksualnog u itka.

suprotstavljaju se seksu samo zbog fizi ke ugode ("no one night"). nipo to nije zamjena za ljubav. potom sex. ZNA AJ LJUBAV I I SEKSA KOD MLADIH : Kad se mlade pita o sexualnom iskustvu: porast sex aktivnosti nije nediscipliniran promiskuitet ili nekontrola sex impulsa. sport i romanti na veza (to je za > a + sex stavljaju nak on sporta).7. slabo mama i kola. i nastavlja rasti. 17-18 g. No. 50% i 75% ? iznosi da ne bi imalo sex sa nekim kog ne vole. Ona vodi u brak. a ene ne smiju). Neka istra ivanja pokazuju da ene i mu karci 15-18 g. Primjetan je taj trend i u zreloj dobi ± mladi i su sporije spremni preuzeti odgovornost novog ivota (³mamini sinovi´). sve enik vi e. vi e je u s feri sexa. roditeljstvo i pritisak biolo kog sata na ene (radi djeteta) jest elja za ulazak u vezu kod ena. sex. to u bliskoj budu nosti adolescenti ne planiraju. ve mladi ele ispunjenje kroz fizi ku aktivnost. ele posti i identitet na tom polju. HETEROSEKSUALNO PONA ANJE Uklju uje pripadnike suprotnog spola. Raniji ulazak u sex ivot. pita mlade koliko je sex bitan za odnos u dugim vezama: ³umjereno je va an´. Smatraju da sex treba ograni iti na podlogu uva avanja i po tivanja. Robert Sorentson 70¶ na uzorku od 400 mladih 13-19 g. Teenageri odbijaju postojanje duplog standarda. i mladi ranije napreduju kroz faze heterosex. sex nije lo ako partneri brinu jedan o drugome p tako to vide mladi. a djevojke to izbjegavaju. a nasilni im je skroz neprihvatljiv. Sa tradicionalnim spolnim ulogama dje aci. ispred romantike. Prvi je uspjeh u koli. Imaju individualnu etiku: odgovornost je svakog pojedinca da odlu uju o vlastitom pona anju. Ka u jednom (oskudno i s malo inf. elja za djetetom. Djevojka o ekuje da mladi preuzme inicijativu.2. Kondomi } dominiraju vr njaci i literatura Ejakulacija } mame ne pripremaju de ke na to ve o evi zato to je ejakulacija vi e vezana uz spolni in od menstruacije.3. ali zaboravljaju obnavljati te informacije. Aaron Hass. a mu karci imaju vi e anse nego ene pa odga aju veze s obvezom. mladi i nagovaraju djevojke na sex. kao ni otac. (hipi pokret). pri emu su djevojke seks rangirale na zadnje mjesto. Pekid je bolan ali moralno opravdan ako jedan ili oba partnera nisu sretni. Mu ki 15-16 g. odmah su spremne na sex) prestra e mladi e koji su time okirani. Dru tveni problemi: Uz ve u koli inu sexa i rani sex (promiskuitet) p javljaju se dru tveni problemi: irenje spolnih bolesti adolescentske trudno e 3. i ne ele sex sa nekim tko im se bar malo kao osoba ne svi a. tj. Teenageri preferiraju sex uz ljubav. 3. a mladi i na zadnje ili predzadnje.7. a mladi i od djevojaka o ekuju da budu pasivne ali prijateljski (pristaju na sex) raspolo ene. } 3.3. 30) pa je tu zapravo ve i raspon u kojem se mo e javiti sex.1. prema nekim pokazateljima danas ve djevoj ice u mla oj dobi preuzimaju inicijativu ± stvari se mijenjaju. kasno pronala enje partnera i kasni brak. Postoji ugro enost = velik bro j samaca. Po inje izme u 12-14 godine. Nastaju i dvostruki moralni standardi (sex je za > po eljan. dramati na (par tjedana do par godina). Adolescentice koje preuzmu inicijativu (zakazuju sastanke. ne preuzimaju inicijativu. odnosa. (2) Polazna ljubav: intenzivna. ULOGA SOCIJALNE OKOLINE Heteroseksualno pona anje mladih odre uju kulturalne norme i stereotipi. % predbra nog sexa u funkciji godina } sve je ve i % i > i + u predbra nom sexu. 70-tih g. 28 . Ljubavni sex: sexualno oslobo enje nije dovelo do promiskuiteta. a ulaz u brak je kasniji (25.7. Homosexualnost } vr njaci Sno aj } vr njaci i mama Masturbacija } vr njaci i literatura Menstruacija } mama Milovanje } vr njaci Spolne bolesti } vr njaci i lije nici totalno zakazuju!!! kola } roditelji i Stanje danas: Danas su teenageri seksualno aktivniji. pa e im maj inska za tita. i nije va an sam za se be ve kao priznanje privr enosti i bliskosti. Teenageri razlikuju trajnu od prolazne ljubavi: (1) Trajna ljubav: traje cijeli ivot (zbog dobi malo ih je to do ivjelo). prijateljstvo sa suprotnim spolom.Hodanje po inje u srednjoj adolescenciji. romantika ispred sexa i sporta (preferiranje romantike nad sexom u funkciji dobi). potom prijateljstvo s vr njacima istog spola. intelektualna i fizi ka bliskost a sex olak anje komunikacije izme u dvoje koji se vole. idili an dom. Prije seksa je va niji uspjeh u koli i niz drugih stvari. ni roditelji ni dru tvo nemaju pravo regulirati njihovo intimno pona anje. Ljubav jest emocionalna. danas se + mijenjaju). odla u. Nagli porast je 60. IZVORI INFORM ACIJA O SEXU (1) (2) (3) RODITELJI VR NJACI LITERATURA Abortus } na prvom je mjestu literatura.) da bi pripremile djevoj ice za prvu menstruaciju ± kasnije vi e ne razgovaraju. kad rangiraju aktivnosti po va nosti onda je sex na predzadnjem mjestu. Za e e } majke najvi e informiraju. gotovo su izjedna eni (prije je bila velika razlika izme u > i +. Lije nik uop e nema ulogu.7.

du e traje Konflikti nastaju kad kod partnera postoje razli ita o ekivanja. smatraju se buntovnicima. kratkotrajne. Mogu biti razli ite kombinacije. tema u vojsci. Prije je pona anje bilo liberalnije u odnosu na konzervativnije stavove (liberalizacija stavova). a manjina mladi a je monogamna. a ka d se ulazi u vezu to smanjuje spontanost ali garantira dugotrajnost. Preko 50% + adolescenata u istra ivanju Haasa je imalo samo 1 sex partnera. i 8 mjeseci) expresivnost ± instrumentalna usmjerenost emocionalna anga iranost ± neanga iranost Ekspresivna motivacija: zbog zabave.7. Stavovi teenagera su liberalniji nego to se realno pona aju (tu su konzervativniji) p stavovi prema sex eksperimentiranju. ne idu dalje od ljubljena. Od partnera se ne zahtijeva brak. Ka u da tra e nova uzbu enja i senzorna iskustva s razli itim partnerima. zabava. to je tema dru enja. Emocionalna anga iranost = zaljubljenost. esto samo za jednu no i koja je starija (za stjecanje iskustva i izbjeg avanje anksioznosti s jednako neiskusnom osobom). Ve ina adolescenata ima sex 1 ili 2× mjese no. 6% djevojke. strast. 90% ? i 80% ? odobrava genitalno milovanje. Godinama (smatraju to eti kim na inom poimanja veze i sexa) pripadaju populaciji cca 18 g (75% njih ). vi e njih istovremeno Instrumentalna motivacija + emoc. ne sla u se s roditeljima. Kad imaju sli na o ekivanja i vi e se komunicira o namjerama ("zgodna(an) si ali nemoj to uzeti previ e ozbiljno"). Malo je djevojaka sex avanturisti no (5% ih je bilo sa vi e od 10 partnera). 25% mladi i. Kod studenata doalzi do cikli nih prekida veza. od odbacivanja. II. te fizi ke i dru tvene aspekte seksualnosti. no mnoge imaju samo 1 ili 2 partnera (pogotovo ako se udaju mlade). IV. Instrumentalna motivacija + emoc. Ka u da nisu sreli pravu osobu. i pred novu godinu su najzanimljiviji. puno sex partnera. Prevladava predigra: time su zadovoljni.7. zabava je svrha Ekspresivno usmjerenje + emoc. izlazak iz uskog kruga obitelji. oralni i analni sex a 50% ? i 40% ? sudjeluje u tome. emocije a nemaju strah ni obavezu prema partneru. Imaju odnos neodre enog trajanja s jednom osobom. Sexualni avanturisti 17 g. Ulazak u brak s nevino u je izuzetak a ne pravilo.5. Tu je vi e dje aka. Srednja adolescencija ± odnosi su rijetko zadovoljavaju i za oba partnera: svatko vodi brigu o sebi. jer nisu spremni ili zreli. a i ranije. Mu karci nasuprot tome imaju u prosjeku 6 predbra nih partnerica.4. nova vrsta zabave. Seksualni po etnici (16 g) U razli itim su razinama seksualnog istra ivanja ali jo nisu imali spolni odnos. Imaju ni e ocjene od svojih vr njaka. dru enje. npr. nezavisnost. III. Povremeno ju jo sretnu. To je za njih intimnije i vi e zadovoljavaju e jer konkretan odnos donosi anksioznost. SORENSON: klasifikaicja teenagera u 4 grupe obzirom na sex iskustvo i pona anje: I. Malo se ena uva za brak. od toga kako e se partner pona ati poslije i sl. prijateljstva ostanu i za kasnije. Vole svog partnera i imaju vi e zadovoljavaju i sex odnos i vi e ocjene od ostalih. naj e e ne. a ako ne to i ka u. ka u u crticama. stjecanje iskustava o partnerima p mladi bi trebali ostvarivati to vi e veza. monogamne veze koje du e traju Ekspresivno usmjerenje + emoc. stjecanje novog statusa. neanga iranost = povr ne i umjetne veze. Mladi i obi no imaju prvo iskustvo s partnericom koju ne vole. Razvijaju petting (nije puni sex odnos) do te mjere da njime posti u orgazam. 29 . Lak e je ranije stupiti u veze: kasnije je to te e zbog odgovornosti. imaju intimnost. Adolescentice su prvi puta naj e e imale sex sa nekim koga vole i za koga e se udati (to misle). popularnost. ratu (situacije apstinencije). Partneri su vjerni dok veza traje. strah od trudno e. U prosjeku imaju 16 partnera. anga iranost = intenzivna kratkotrajna veza. neanga iranost = prijateljstvo. Seksualni odnos je najugodniji unutar duge veze jer potrebno je zbli avanje i povjerenje. Nastaju spolne razlike u seksualnom pona anju. anga iranost = bira se bra ni partner. Istra ivanja su pokazala da se de ki lak e zaljube. a cure te e odljube. uhodavanje vje tina. Pri ulasku u vezu treba usuglasiti o ekivanja. 50% njih imaju prvi spolni odnos sa 13 g. Otprilike (oralni sex) odobrava 90% ? i 70% ? a 35% ih je probalo. Vole biti seksualno slobodni. i 9-10 mj. bez emocionalnog vezivanja. (16 g. uvje bavanje u interpersonalnim odnosima. Oni su najstariji i najzadovoljniji u uzorku. Djevojke o prvom odnosu ute. 5-6 mj. Serijski monogamisti Usmjereni su na jednog partnera. Slabo zainteresirani za monogamiju. a iz jedne monogamne idu u drugu monogamnu vezu. Instrumentalnoj je svrha status. Razlozi za ulaz u seksualne odnose Razloga ima mnogo. Dva su kontinuuma za stupanje mladih u odnose: Ne osu uju seksualno pona anje drugih. Sexualno neiskusni adolescenti (mla i od 16 g) 3. a ve ina djevojaka iste dobi (17-18) vi e od 2 partnerice.3. Oni pri aju o tome. Nisu sex aktivni. Seksualno su ta ti i ele biti cijenjeni radi izgleda i seksualnih vje tina.

Djevojke razgovaraju o ljubavi. Biolo ka osnova (Simon. to im izgleda nastrano. Mladi i znaju dosta o fizi kim vidovima sexa. Mladi i napreduju od masturbacije ka sexu s partnericom. Ako se skupi vi e od tri faktora pove ana je vjerojatnost: a) odvojenost od roditelja prije 16 godina. a djevojke od sexa s partnerom ka masturbaciji. gdje se djeca anonimno mogu javiti i govoriti o vojm traumama. c) roditelji su alkoholi ari ili se drogiraju. b) intelektualna i emocionalna nezrelost.7. mladi i se hvale a djevojke ne } Mladi i razgovaraju o masturbaciji s drugima. Ve ina zadovoljna. a onda kao sex odnos. brigu. ne bave se masturbiranjem u grupi. dok mladi i nikad ne koriste sex da zadr e djevojke. SPOLNE RAZLIKE se produ uju u ranu zrelu dob (razlike u 3. a to e misliti ako ne krenem? Dakle ovisnost o sudu drugih. fluentne za ljubav. a de ki u e od djevojaka iskazivati pa nju. ODNOS PREMA P RVOM SEX ISKUSTVU Adolescenti ma taju o sexu i aktivno eksperimentiraju s tijelom i emocijama ( esto djeluju prije no to promisle). Feministice propagiraju masturbaciju za o uvanje fizi kog i mentalnog zdravlja ena koje su bez mu karaca. Ili rastere enje. da se opuste i u ivaju u svom tijelu. Zna i razlike prema sexu su biolo ki odre ene. U RH u Zagrebu postoji Hrabri telefon. de ki da se otvore sex ugodama. Gagnon) tvrde da biolo ki faktori (1) SEKSUALNO ZLOSTA VLJANJE U ADOLESCENCIJI : 1) Silovanje od stranaca 2) Silovanje unutar obitelji 3) Silovanje unutar veze Naj e e je zlostavljanje od strane oca. kontroverzno je tuma enje: adolescenti govore da su bili u ljubavnom odnosu ± ali koje mu zna enje pridodaju? Prvo to percipiraju kao ljubav. sad vi e ne e trebati lagati prijateljima da su se seksali a nisu. Slabi dvostruki standard i vi e de ki ima 1× sex s djevojkom koju voli. djevojka smatra da je to njena krivnja. Neke djevojke se isto osje aju ponosno. Djevojke su ignorantne prema fizi kim aspektima sexa. Studentice pristaju na sex iz straha da u protivnom ne izgube mladi a. Za djevojke je to nejednozna nije p anksioznost.7. 30 . Za de ke je pozitivno da krenu u sex. imaju dobar rje nik za poze i figure ali tur rje nik za emocije. 45% adolescenata odgovara da nije emocionalno vezano s partnerom. a 5% studenata} postoji dakle progresija emocionalne komponente koja postaje sastavni dio veze. Upitno. Porast testosterona u pubertetu = spontane erekcije ak mladi i i ne misle na sex pa te fizi ke situacije i senzacije vode na masturbaciju to je fizi ki uvod u upoznavanje sexa i svog tijela. ozareno.6. Izlaz je bijeg od ku e ili odlaze u prostituciju. Tu idu seksualni skriptovi (norme kako. da odlo e manire. Fizi ko iskustvo masturbiranja je odijeljeno od intimnosti i romantike j er je to autoseksualnost. PROBLEMI HETE ROSEKSUALNIH VEZA Pojavljuju se izme u 13-14 godine. O ekivanja okoline odre uju kada e se krenuti time. proiskumiteta. Gubitak nevinosti kako do ivljavaju? Taj prvi sex se smatra ne samo fizi kim inom. ponosni su. indirektno pridonose razlici. Osje aj krivnje i anksioznosti radi masturbacije mo e samo intenzivirati to iskustvo i uzbu enje. zrelije i bliskije s mladi ima. Neki osjete olak anje to je to pro lo. Djevojke te e otkriju masturbaciju i neodre eno ozna uju neke senzacije kao seksualne. 70% djevojaka i 90% de ki } sex je ne to u emu se u iva.7. e e to negiraju. 15% ena je do ivjelo ne eljeni sex prije 18 godina. (2) CURE: govore o mije anim emocijama. no to e vr njaci misliti ako krenem u sex. depresija pa i suicid. Zbog razli ite gra e djevojkama je lak e ignorirati genitalije: seksualno uzbu enje jest vla enje a to nije zamjetno. Djevojke koje su u le u sex s nekim kog vole: krivnja to su u le u novi tip odnosa ali su neke sretne to su poklonile nekome svoju nevinost. sa nelagodom o tome misle i govore. ve na psihi kom planu se mijenja slika o sebi.tj. a studentice tu rijetko la u. Ranije se smatralo da postoji ni z fizi kih i psiholo kih negativnih posljedica ako se krene u sex. Sex aktivnost koja se nastavlja sa bri nim vr njakom (kvalitetna veza) p ne vodi neprilago enom pona anju. kad i s kim u sex) tu se de ki i djevojke nadopunjuju. kako se obraniti od zlostavljanja. a djevojke od mladi a kako se usmjeriti na fizi ke aspekte sexa } u paru se podu avaju. tuga. 3. Mladi i od djevojaka moraju nau iti interpersonalne i emocionalne aspekte sexa. a ne to su ne to izgubile. gubitak dje jeg intenziteta. La u o tome koliko im je stalo do sex partnerice. nje nost. ³gubitak djevoj ice u sebi´. imaju vi e povjerenja u sebe i u vezu s djevojkom. Socijalni uzroci. Dolazi do naru avanja kolskog uspjeha. ma enje. Danas se u nekim zemljama provode edukacije "kako re i NE" .pristupu seksualnoj vezi). to. Ve i je i izvor inf. danas se smatra problemom uglavnom zdravstveni problemi kao posljedica adolescentske seksualnosti: a) spolne bolesti i b) adolescentske trudno e. Puno vi e djevojaka masturbira nego prije i vi e pri aju o fizi kim aspektima sexa. Me utim. zabrane. vide to kao priznanje ³zreliji su´. (1) DE KI: do ivljavaju prvi seksualno iskustvo kao pozitivno. ako se adolescenti tite i prihva aju svoju spolnost. ak postoje natjecanja tko e dalje ejakulirati p slu i postizanju socijalnog statusa me u vr njacima. ja a im samopo tovanje. Kad imaju prijateljicu manje su zaokupljeni brojanjem iskustava i pri anjem o tome.

to bi zna ilo da treba priznati i sebi i drugima sex. Kad je plodni period sluz je vrlo teku a. Potom suho a do idu e menstruacije. pri prvom odnosu 60% uop e nije koristilo. Kad spavamo sa partnerom. te u ve em % rak grli a maternice. Sjevernjakinje stupaju u spolne odnose 3 g. aktivnost. Kod nas. Na zapadu se kori tenje prezervativa kod oba spola udvostru ilo (tijekom 80-tih). Pitanje je za to mladi ne koriste kontracepciju? AIDS Hrvatska je zemlja niskog rizika za zara ene SIDOM (od 1986-1989. potom test na virus ± ako je nalaz ok mo e se prije i na druga kontraceptivna sredstva. g. Malo se pobolj ava situacija od 87-89 ± u porastu je kori tenje kondoma i hormonalne kontracepcije. Lakomisleno shva anje trudno e Osobni mit (³meni. (1) njihovi roditelji. HIV + chlamidia p svaki 5.) ranije no Adolescentima je te ko prihvatiti da su postali seksualno aktivni. Izrazita skliskost i ljepljivost umanjuje estetiku spolnog odnosa. o ostalom slabo.pred par godina je to istr. spavamo sa svima s kojima je taj partner spavao. npr. 10 mitova o prezervativu (odnos nije zadovoljavaju . Mladi (iako vjernici) smatraju da su religijske dogme zastarjele. potrebna je zna ajna revizija pojma o sebi. Ve inom koriste coitus interruptus (prekinuti sno aj) ± nesigurno. Infekcija HIV-om i dalje raste u mla im dobnim skupinama. dok sjevernjaci kasnije od sjevernjakinja. Glavni izvor informacija o spolnosti je omladinski tisak i razgovor s vr njacima (nedostatak sustavnog obrazovanja). razredu o. apel za apstinencijom«). Spolne razlike u proporciji seksualno aktivni h adolescenata se smanjuju. (A) PRIRODNE METODE ZA TITE su u porastu (jedan od razloga je ja anje Crkve) p za mlade djevojke te metode mogu biti vrijedne. miruje i prenosi se jer osoba ne zna da je bolesna. irenje ³starih´ bolesti je antibioticima zaustavljeno ( sifilis. Svaka druga ena se oslanja na partnera da e prekinuti sno aj ili uzeti prezervativ. odgovorno pona anje (manje Prevencija: prezervativi. Klaus-Oginova i Billingsova metoda } pra enje izlu evine sluzi iz rodnice ± promjene su tijekom ciklusa. ve 1-2× mjese no? Treba odabrati kontracepciju koja e dati sigurnost a ne e biti optere uju a za organizam.. (sustavna). To odgovara potrebama potencijalnih korisnika (roditelji to podr avaju). iako omjer zara ena: nezara ena populacija pada tj. (2) NARKOMANI (nehigijenske price) i (3) PROMISKUITETNI. omjer nezara ene u odnosu na zara ene raste. 60 slu ajeva zaraze). nezgoda. Samo 5% adolescenata koristi ³safe sex´ iako su dobro informirani o SIDI. Kasnije postaje gu a i u prvom periodu ljepljiva (sli na umanjku jaja). svaki 10. ali prezervativ je i za tita od spolnih bolesti. Predla u da edukacijske programe stvaraju mladi (studenti zavr nih godina medicine. ne zna za te bolesti (samo lije nici). vi e od 1/2 novih HIV infekcija je u dobi od 15 24 g. nove price i zdravstveni odgoj. Istra ivanja: mlade ulazi u spolni ivot (15 -17 g. sex bio experiment. skliska (bjelanjak). prihva eniji od mladih su mladi). Adolescenti su informirani jedino o AIDS-u. adolescent je zara en. da umanjuje spontanost «). Hepatitis B i C Sifilis Javljaju se nove bolesti o kojima javnost jo nije informirana. adolescent je zara en (u SAD). Proto nost sluzi = proto nost grli a maternice i vagine za spermije (ne mogu opstati u suhom periodu).) 50% studentica i 20% srednjo kolki redovno koristi kontracepciju. vla na. partnera). adolescent. U dru tvu se ele vratiti tradicionalne vrijednosti (nema predbra nog sexa. je va an. i druge« Informiranost je slaba i javnost Postoji mitovi da su spolnim bolestima skloni samo promiskuitetni i homoseksualni. psihologije«) bliski su u enicima (na in preno enja inf. kasnije rijetko. Zastupljenost: svaki 6. meni se to sigurno ne mo e desiti) (2) (3) Da li je pilula uputna za djevojku koja nema redovite odnose. Sugerira se da se pri stupanju u novu vezu 3 mjeseca obavezno rabi prezervativ (vrijeme inkubacije ± tu je mogu nost manifestacije bolesti). . Racionaliziraju da je 1. Genitalni herpes. apotekaru« To je te ko. a i kad je o kontracepciji se malo govori ve samo o biolo koj osnovi. Zna i. Kontracepcija se rijetko koristi. 31 .. sociologije. a nije ne to to trajno iziskuje kontracepciju.(2) SPOLNE BOLESTI Kontracepcija je u nezadovoljavaju em stupnju kori tena (trudno a). da je samo za homoseksualce. (3) TRUDNO A I KONTR ACEPCIJA 45% adolescenata (na zapadu) koristi neki oblik kontracepcije pri prvom spolnom odnosu (kod nas 13% . Epidemija je nevidljiva jer nema simptoma: virus napadne organizam. informiranost ne mijenja bitno pona anje. trenutak strasti i slabosti. Rizi ne su skupine: (1) HOMOSEKSUALCI (zbog povreda pri sex inu i dobre prokrvljenosti spolnih organa).. puca pa je nesiguran. ranije od ena s juga. lije niku. i dijele ih od svog pona anja. U SAD-u je rijetka edukacija u koli o sexu. ali to je naravno samo mit. Prosje an broj partnera je 4-5 (1 godi nje) to se bitno ne mijenja u posljednjig 15 godina. a de ki juga ranije od djevojaka juga (dvostruki standardi). U stra nom su irenju chlamidia trahomatis i Human papiloma virus = neplodnost mu karaca i ena. gonoreja) no javljaju se nove za koje nema lijeka npr SIDA. Ve ina adolescenata je pogre no informirana o reprodukciji: 40% ih ne zna kad je najve i rizik za e a tijekom odnosa. HPI infekcija raste u mla im dobnim skupinama i dalje. U vedskoj edukacija po inje u 4.

Trudno a je esto povod braku u toj dobi. Misle da je sex ne to prirodno i spontano a dobra djevojka to ne planira ve to radi kad je strast svlada. Puno je samohranih adolescentica. status npr. Treba lije ni ki pregled. religija. Ne zna se to mladi i adolescenti znaju o kondomima i kako ih esto koriste. Maloljetni ka stopa abortusa ve a od stope poroda. Me utim pitanje je da li e mu karci postati tako odgovorni da bi za titili partnerice. a ne mu karci. Mogu e su ozljede stijenke uterusa ± komplikacije. tako er i one ije majke nisu podr avale poba aj. uspje nije u koli pa se odlu uju za poba aj). Ponekad mogu o tetiti tkivo = pote ko e u odr avanju trudno e (rizik). podr ku. te pridobivaju pa nju i soc. (za tita od trudno e). crnkinje su spremnije biti majk e jer dobivaju soc. Spremnost na planiranje budu nosti i sex znanje (presudno) imaju najve u korelaciju sa odgovornim pona anjem. ne odgovaraju racionalno.) Glavni je faktor neinformiranost. 80% sigurnosti. je najvi e poroda u odnosu na pro le generacije: 1 porod na 700 djevojaka izme u 10-14 g. (B) MEHANI KA SREDST VA: (1) Dijafragme (unose se u rodnicu prije odnosa i kombiniraju se sa kemijskim sredstvima tj. misle da se to njima ne mo e dogoditi (egocentrizam). Preporu uju se prezervativi s rezervoarom (sigurnost 86%). paste. Pilule za mu karce (jo u exp. Opaska: za djelotvornost te metode preduvjet je da je ena zdrava. anga iranosti djetetovog oca. Sterilizacije (podvezivanje jajovoda i sjemenovoda). One koje se odlu e na trudno u imaju dvostruko ve e komplikacije p toksemija (preeklampsija) tj. Kad do e do trudno e kognitivna nezrelost stvara probleme ± ne idu na test kad postoji opravdana sumnja. podr ku od strane partnera i o ekuju emocionalnu i financijsku podr ku od njega. To je adekvatnije za zrele ene koje dalje ne ele roditi. a ako se to ne kontrolira nastupa eklampsija ili mo dano o te enje fetusa a i 32 . osje aju se krivima zbog sexa i o tome ne pri aju s partnerom = negiraju upotrebu kondoma. 70-80¶ je broj poroda me u tinejd erima opao radi dostupnosti abortusa. ni e obrazovanje i socioekonomski status. Provedena je studija ena koje koriste kondome povremeno ± i neuspje no (vi estruke trudno e): nisu spremne prihvatiti svoju seksualnost. od dodirivanja svojih spolnih nagona (misle da je tetno). dakle.(bjelanjak) zna i da je plodnost visoka. ukotve u stijenku maternice. Sorenson: 1/3 mladih djevojaka misli da ne mo e zatrudnjeti dok to ne po ele a ako im se to dosad nije dogodilo onda niti ne e: jer potrebno je imati redovite i este odnose da bi se to desilo. 94% mladih majki zadr e dijete: kasnije su djeca izlo ena zlostavljanju i kasnije im je te e da budu samostalni roditelji. (4) ZA TO MLADENA KA TRU DNO A? y y slaba informiranost specifi no kognitivno funkcioniranje: ne uzimaju ozbiljno u obzir mogu nost da zatrudne. To je. Ovaj dvostruki standard u istra ivanjima odra ava nesvjesnu pretpostavku da su ene odgovorne za za titu. Pilule spre avaju ovulaciju i zato su najsigurnije. ³Roman´ o roditeljstvu i idili bra nog ivota ± kratkoro no brak zadovoljava mlade (status odrasle osobe) ali ih dugoro no zakida. pasivne. Dijafragma se mi e 8h nakon odnosa. maloljetne majke = lanac. Mnoge su bile ugodno iznena ene maj inom reakcijom a reakcija oca nije bila presudna. testiranje odgovorn. (D) POSTKOITALNA ZA TITA: nakon odnosa u roku od 24h mogu e je inencijom izazvati menstruaciju (poba aj). Intevjuiranje tinejd erki koje su do le u kliniku na test trudno e je pokazalo da se na porod odlu uju tinejd erke koje imaju soc. nekompetentne. a ovako je zadr ava koncepcija o vlastitoj nevinosti. pomo . bjelkinje srednje klase se e e udaju ili pobace (vi a edukacija. Tinejd eri: kad se vjen aju radi trudno e ve a je vjerojatnost da se brak raspadne u roku od 6 g. Najbolje 6-8 tjedana od zadnje menstruacije (tu je najmanja mogu nost komplikacije). kod 6% trudno a u zadnjem tromjese ju porastu tlak i te ina. osje aju se tu niji i napetiji od vr njaka. Nakon poroda provedena je edukacija o kontracepciji ± smanjila se nakon toga stopa poroda (nakon 2 g. elei. (E) POBA AJ NIJE KONTR ACEPCIJSKO SREDSTVO. Za to se ne koristi kondom? Treba revizija pojma o sebi. (2) Spirale (97% sigurne) se ugrade u rodnicu. fazi). ali u izuzetnim slu ajevima. ali najmanje me u teenagerkama ± ispod 15 g. Skanjaju se od nabave kontraceptivnih sredstava. dobivaju bi e koje mogu voljeti. spermicidima). podr ku pru alo je upoznavanje druge mlade majke. tbl) smanjuju gibljivost spermija. pomo . Kod nas je u domovini dio djece zbog nezrelosti i neadekvatnosti majke ± koja nije u braku. SAD ± natalitet opada. One ni e klase time potvr uju identitet ene (djevojka se po statusu izjedna uje sa statusom majke). Mogu utjecati rasa. Problem je zadnjih godina to postoje ekipe za za titu obitelji koje agresivno odgovaraju eneod abortusa name u i im osje aj krivnje. pokazatelj jake neinformiranosti. sigurnost je 88% (C) KEMIJSKA SREDSTVA: spermicidi (kreme. ve i broj ne eljene djece i manja mogu nost skrbi za njih. One koje su religiozno aktivnije su spremnije zadr ati dijete. Dodatnu soc. Abortus je kod nas legaliziran radi zdravstvenih i socijalnih faktora. jer oni se jo razvijaju. Kemijsko sredstvo + prezervativ = 100% sigurnosti. nastavile su vezu i nadale se da e se udati. prekasno se odlu uju na poba aj kad je to ve rizi no i opasno. 20% mije ane emocije a 20% sretne iako nisu planirale dijete. ne planiraju budu nost. i na druge na ine su devijantne i neodgovorne. Djevojke iz srednje klase moraju odlo iti karijeru dok one iz ni e manje gube ± ipak to ne zna i da ne ele smjerno zatrudniti. Siroma ne crnkinje (zadr ale dijete): 60% ih je bi lo nesretno kad su saznale da su trudne. vi e je djece jedne majke a razli itih o eva p esto su opet unutar te djece mla e tj.

pitanje koliko je PMS psiholo ki uvjetovan (optere enje. O evi obavje tavaju sinove o kontracepciji (gdje mogu kupiti) ali ne i k eri. Ako se rastanu vra aju se dom a. to je zaljubljenost. Faza medenog mjeseca. prekid sno aja i plodni/neplodni dani mjerenjem temperature il i ra unanjem.: Istra ivanja: vi e je estrogena. udaja. 80% odraslih ena a 5% mladih uop e ne posjeti lije nika ± jedan razlog tome su roditelji koji ne pretpostavljaju mogu nost da se to njihovoj djeci dogodi (³ne ini ni ta glupo´). majkom to j oj ote ava kasnije odvajanje (kolote ina je uspostavljena). SAD p optimalno vrijeme za prvu trudno u je 22-32 g. pokazuju da to djeluje preventivno i pozitivno tj. zasnivanje obitelji). zaposlenje. Danas mnogi odga aju brak (karijera npr. udru enje dvije jedinke koje su rije ile krizu identiteta. Pravni ke rasprave ± smije li im se dopustiti kori tenje kontra cepcijskih sredstava bez znanja roditelja (mo da bi to jo vi e sprije ilo mlade da tra e dopu tenje ± kad bi roditelji morali dati pristanak ± pa bi porastao broj trudno a). Parovi u du oj vezi ulaze u sex lak e. da bi imali mogu nost biranja. koncentri n i krugovi npr. titio lanove i mladi su prihva ani kao zreli im bi u li u brak bez obzira na dob. odgovornost. ive zajedno i netko to potvrdi onda pravni sustav to regulira kao brak. a jo ih manje razgovara o sexualnom pona anju. emocionalni odnos s djetetovim ocem i briga o djetetu. Istr. (2) FORMALNI BRAK. M.) ili se rastaju: mladost i sama ki ivot vi e nisu sinonimi.8. to je prihvatljiv raspored doga aja za prijelaz u roditeljstvo ( kola. menstruacija. 33 . liberalizacija je zatekla i roditelj e. mrtvoro en e« p sve je to ozbiljnije ako nema prenatalne brige. M. Misle da trebaju provjeriti da li se sexualno sla u i da trebaju imati to vi e iskustva. prabaka«). prerani porodi (niska te ina djeteta) ili smrt tj. Ako djevojke postanu majke izvan tog perioda. zrela intimnost. rana intimnost mo e se smatrati dijelom potrage za identitetom. 9% sinovima odobravaju). i lak e se odlu uju na to nego da osnuju nezavisno doma instvo ± to je norma. Iznimka: priprema na menstruaciju. i esto ro enje djeteta povezuje obitelj. nakon poroda gotovo ih pola ivi s primarnom obitelji.7. baka. potom dugi porodi. Du e veze su podloga sigurnijeg odnosa prema sex aktivnosti. 3. i oni koji nisu ³lutali´ prije braka e to nadoknaditi kasnije. Mead smatra da bi te 2 vrste pogodovale suvremenom dru tvu vi e nego tradicionalni brak ± ako 1 g. Sorenson i Has. majka hrani a ????????? baka pa ostali. I kad su roditelji bili sex aktivni prije braka ne odobravaju to svojoj djeci (30% majki je imalo p 3% ih odobrava k erima. Istra ivanja o neplaniranom roditeljstvu. Prvih 5 g. muka. esto spontano spominju neuspjeh brakova svojih roditelja. Uglavnom se mlade majke nose s tim prijelazom uz pomo obitelji ± ve ina ih ostaje vezana uz primarnu obitelj (ako se udaju ili ne). Ve ina bi eljela razgova rati s roditeljima o svemu ali dobivaju malo podataka. smanjuje broj trudno a. brak roditeljstva. precjenjuju znanje djece i ne obnavljaju informacije. Djevojke preferiraju inf. Brak ima i dalje psihi ku funkciju. neformalni odnosi. Samo 40% trudno a 15-godi njakinja posjete lije nika unutar prva 3 mjeseca trudno e. ne to negativno«). od roditelja ali ih ipak vi e dobivaju od vr njaka (roditelji se srame. dugoro na odgovornost ³podizanja djece´ tj. nema efekta praznog gnijezda. razvoj identiteta. MEAD (1) PRAKTI NI BRAK (M. nekad je regulirao sex aktivnost. Odrasli se boje da bi informiranje pove alo seksualnu aktivnost. ODNOS PREMA B RAKU Promjena dru tvene funkcije braka. jedna po jedna uloga se ostvaruje kao i prilagodba svakoj od tih uloga p to su velike prekretnice koje izazivaju stres ak iako su pozitivne. Mali % odbija svaku mogu nost braka ± oni ele me usobno povjerenje i ivot s partnerom ali bez elje za brakom. Mead). 3/4 misle da mladi mogu ivjeti zajedno i bez braka. mladi vje baju zajeni ko ivljenjebrak i to prethodi formalnom braku. nastavnici su udaljeni a vr njaci neinformirani). Dvostruki standard prema sinovima i k erima npr. Takav odnos ima i zamke jer mlada majka dobiva ulogu roditelja ³ egrta´ (mo e biti instruktivno ili eksplorativno). Razli it broj ljudi istovremeno brine o djetetu. negdje se uspostavlja hijerarhija (majka. drugi si uzimaju pravo da igraju glavnog roditelja ± majka u iva bliskost sa vl.smrt majke bez tretmana. briga i njega djeteta (zato je idili no) a tek kasnije (oko odgoja) mogu i su sukobi i to naro ito me u generacijama. obnovi se status bake a status tinejd erke se uzdigne (pobolj a se odnos s roditeljima i to pogotovo ako prihva aju trudno u). Prije je to uvjetovalo negativan odnos prema tom periodu i svom tijelu. Nedostatak obrazovanja u kolama ± koriste se najnepouzdanije metode npr. Brak. Treba poticati povjerenje izme u roditelja i mladih. 3/4 mladih vjeruje da roditelji smatraju predbra ni sex nemoralnim: roditelji podcjenjuju ili precjenjuju njihovo sex iskustvo. Stavovi prijatelja imaju ve i utjecaj. postaju optere ene jer imaju puno zadataka. Ako se to po tuje. te misle da ne bi trebalo osje ati prisilu braka u slu aju trudno e. ve ina tinejd era o ekuje brak ali ne u skoroj budu nosti (kao 50-tih) te ne smatraju da je brak preduvjet za sex odnose. Sorenson: 58% nenevinih djevojaka nije koristilo pilule da roditelji ne bi otkrili. EXP. svaka obitelj odre uje pravila odnosa. Pogre ne su iluzije o potpunom pro imanju 2 osobe p zrela je zajednica ako su mladi svjesni svoje nezavisnosti pa se kompromisno udru uju   nema zajedni kog identiteta.

tvrdnja mogla biti to na. Adolescentima je jasno da se u exp ne pita o boji etona nego razumijevanje tvrdnji ± usmjeravaju se na logiku.po nekim istra ivanjima samo 50% ljudi do e u fazu formalnih operacija (od kojih su 25% ljudi normalne inteligencije.mogu e je sustavno testiranje hipoteza (2) Istra iva e je zanimalo KADA zapravo nastupa taj period i da li uop e svi do u do njega: . apstrakcije. Hipotetsko-produktivno rezoniranje Znanstveni obrasci. 2. filozofiji.1. razmi ljanja o mogu em pa zato raspravljaju o etici. dok adolescenti mogu razlu iti logiku od sadr aja. a ovisi i o situaciji (ne emo ba uvijek formalno -logi ki misliti). 34 . 12 . a 4. prikupljanje podataka p provjerava se H0 a ako je oborena prilazi se testiranju neke druge. a ako nemaju konkretni podra aj onda ne mogu prosuditi da bi 1. prijateljica se ljuti na nas i ne eli razgovarati s nama. mogu razmatrati alternativno. Osoba ne mora vjerovati da je ne to to no/neto no a da bi producirala argumente u prilog toga. smisao ivota). J. religiji« ³ to bi moglo biti?´ p vodi ih ka utopijskim idejama. ljubav.1. operacije nad operacijama. Adolescenti mogu nastaviti liniju razmi ljanja ak iako je tvrdnja neto na (koriste ³ako ovo« onda«´ ± zna i ³ako p onda´) bez obzira na sadr ajnu neutemeljenost. 4 su varijable (snaga kojom e se klatno zanjihati. 3. domene. tj. DVA POTPERIODA: Postoje dva podtperioda koja dovode do faze formalnog mi ljenja: (1) III . prakti ke stvari npr. I tako sve ispo etka. To je osobina da adolescenti uspijevaju manipulirati tvrdnjama bez obzira na njihovu injeni nu to nost (donositi log. varirati.15 god. 4. 15 god. hipoteze. PIAGET ± TEORIJA KOGNITIVNOG RAZVOJA Adolescenti su sposobni razmi ljati i o mogu im stvarima a ne samo o realnim i konkretnim p apstraktno mi ljenje. Baratanje mogu im Baratanje mogu im a ne samo realnim sadr ajima. Imaju konkretni podra aj pa donose sud o to nosti tvrdnje. funkcioniranja tj. Du ina uzice je uzrok brzine njihanja. Faza formalnih operacija se javlja u 11. visina).g.A stadij (11. to bi se dogodilo da na zemlji nestane Sunca? Djeca odgovaraju da je pitanje glupo jer Sunca ima. Prvo se usmjeravaju na mogu e a onda na realno ± pri razmatranju uzroka i posljedica. razvoj logike. a u vrsti u 18. Djeca to ne mogu. 1. Tretiraju svijet kao jednu od mogu ih realnosti.B stadij (14. To na je tvrdnja A. Parlaonica na TV). analiza problema. Mi ljenje je hipoteti ki .(4) KOGNITIVNA DOMENA 4. FAZA FORMALNI H OPERACIJA Osnovno ograni enje faze konkretnih operacije bilo je u tome da su se mentalne operacije mogle primjenjivati samo na konkretne sadr aje. generirati i testirati hipoteze tj. 75% visoko inteligentnih ljudi). a da su obje neto ne ako eton u ruci nije bio zelen. idealizmu.) . ne bi bilo cvije a ni ptica« vole producirati takve situacije s apstraktnim mi ljenjem. Ovo je isto primjenjivo na zadatke iz soc. a to djeca ne mogu shvatiti. Pitanje je bilo to utje e na brzinu njihanja. javlja se na podru ju gdje su ljudi obrazovani i tamo gdje su eksperti (rje avaju na taj na in zadatke koji su povezani s njihovom strukom). Nastoje primjeniti novu sposobno st mi ljenja tj. politici. Dje je rezoniranje je ograni eno onim to je iz konkretnog iskustva. Piaget taj idealizam pripisuje kognitivnom razvoju a ne socijalnim i psihi kim uzrocima.deduktivno (oblik rje avanja problema kojem je svojstvena sposobnost stvaranja i provjere hipoteza i izvo enja logi kih zaklju aka na temelju rezultata provjere). Praget je zadao zadatak njihala djeci od 8-15 g. Ovdje postaje va nija forma mi ljenja od sadr aja. tj. generiranje razli itih H 0 (neprovjerena obja njenja. u periodu formalnih operacija zakoni logike mogu se primjenjivati i na apstraktne sadr aje. Tek adolescenti mogu na i argumente i za ona mi ljenja koja oni intencionalno nemaju (npr. raspravljanje o apstraktnim sadr ajima (religija. Kad su mogla vidjeti boju etona u ruci eksperimentatora onda bi odgovarali da su obje tvrdnje to ne ako je eton bio stvarno zelen. No. te ina utega. ista logika Je mogu nost logi kog zaklju ivanja na simbolikom materjialnu koji ne mora repreuzenirati neku realnost. Mogu se tako er vr iti operacije drugog stupnja. On je davao niz zadataka za ispitivanje kogn. Djeca ne mogu baratati logikom nezavisnom od konkretne percepcije i konkretnih objekata.14. trebaju empirijski dokazi za provjeru tih H0). Npr.mogu e je postavljati hipoteze III . Primjetno je da u e mogu nosti logi kog mi ljenja. zaklju ke). du ina uzice. va no je iskustvo i vje ba jer omogu uju daljnji kognitivni razvoj nakon faze formalnih operacija.: Piagetov pokus sa etonima: sakrio je eton u aku i rekao je djetetu: eton u ruci je ili zelen ili nije zelen (ili A ili B) eton u ruci je zelen i nije zelen (i A i ne A) p nemogu e! Kad djeca ne vide boju etona ka u da ne znaju odgovor. ili misle da bi stalno bilo hladno.g. poljoprivreda bi preselila pod zemlju (vulkani). Deduciraju se na ini testiranja. Treba 3 faktora dr ati constz. Mi ljenje na razini formalnih operacija visi o SADR AJU kojem mislimo. Adolescenti ire gledaju. Svijet je 1 od mnogih realnosti. EXP. nadalje) . to je tome uzrok? Niz je ? razloga i treba ih provjer iti.1. Stabilne su u mi ljenju ± koriste znanstvenu metodu. formalnih operacija. da ne mogu odgovoriti. Raspravljaju o razli itim podru jima ivota = idealizam. procjenjivati vjerojatnost da se ne to dogodi. Formalne operacije su formalizacija konkr etnih operacija: logi ke manipulacije oslobo ene od veze s realno u. Dao im je materijal i morali su zamisliti kako bi napravili njihalo od utega i uzica ? du ina.

k. Ti ljudi na zapadnja kim testovima ne bi uspjeli. sustavno mi ljenje o mogu nostima i testiranje svih mogu ih vars. ali ne garantira razvoj form. Formalno mi ljenje se javlja samo kod nekih i samo nekad.1. (i adolescentima). Lice mo e biti zdravo/bolesno a stakalce isto ili s klicama (plijesan. operacija. 3 PRISTUPA Piaget M pristup Informacijski pristup 35 . Rane faze kognitivnog razvoja su manje varijabilne. tako er efikasne za svakodnevne probleme (npr. a tamo gdje smo nesigurni i nedovoljno obrazovani ih ne koristimo (automehani ar formalno operira pri rje avanju kvara na automobilu dok npr. Umjetni ki tipovi dolaze inztuitivno do rje en ja. obrazivanju i treningu osobe. KULTURNE VARIJACIJE: ljudi razli itih kultura ne posti u taj nivo. EXP. samo mali broj mladih danas ide na fax gdje se u i statistika. kreiranj e strategije lova«). 11-15 g.2. To je vezano uz podru je interesa i bavljenja. Ne koriste ih uvijek i automatski postojano (oni koji su sposobni). o INT. p kasna adolescencija. njihala (op a populacija) i 85% 14-godi njaka koji spadaju u 8% najinteligentnijih. operacije situacijski uvjetovane). Zato razvoj formalnih operacija nije prirodan i neizbje an. Razumijevanje korelacija 4. Npr. Prethodni nivoi rezoniranja i dalje egzistiraju nakon pojave novog tipa rezoniranja. a ho e li biti kori teno ovisi o iskustvu osobe. Te de ki vjeruju da je sve u univerzumu odre eno i sudbinski determinirano (reinkarnacija«) ± ni ta nije slu ajno. izvode se lak e na dobro poznatom podru ju. Piagetove MJERE FORMALNIH OPERACIJA (zad. funkcionirali na testovima koji imaju formalne operacije njima adaptivno va ne (npr. Po tome se nalaze u predoperativnoj fazi (moralni realizam). Istr. Dakle ne javljaju se kod svih odraslih i adolescenata. na svakoj je lice i mikroskopsko stakalce. razmi ljanja o hipotezama. djevojke iz spiritualne zajednice i njihovo tuma enje kauzalnosti. U na oj kulturi neki ljudi koriste alternativne obrasce mi ljenja. Na se kognitivni aparat razvio za rje avanje smislenih problema. u Latinskoj Americi ± nepismeni.) ovise o formalnom obrazovanju (podsje aju na matem. magijsko mi ljenje). Svi adolescenti ne koriste formalne operacije. kolovanja (ve ina) razviju formalne operacije a neki i nakon 3 g. slu aj vezanosti bolesti (stakalce) i zdravosti ± to ne mo e zaklju iti o vezanosti zdravlja i bakterija? Malo mladih (15 g) rje ava problem. Newmarck zadavao djeci zad. Odrasli ne koriste apstraktni nivo. Formalne operacije se javljaju u 2 razine. va nosti. 22% 14-godi njaka uspijeva u zad. To ovisi o iskustvima i obrazovanju iz prirodnih znanosti i matematike. predo avanje«). bakterije«) Incidencija. a oni su ve selekcionirani. blizine. Predlo io im je 12 karata. Logi no mi ljenje se razvija i odra ava individualne razlike u INT. ali bi o. VE E INDIVIDUALNE VARIJACIJE nego u prethodnim stadijima ve ina je odraslih i adolescenata sposobna za formalne operacije ali razina kad se one koriste varira me u pojedincima. anticipacija smjera i brzine navigacije. KRITIKE PIAGETU (1) Postavio je PREVISOKE STANDARDE ZRELOG MI LJENJA (misli da svi dolaze do faze formalnih operacija) p samo 1/3 odraslih ih koristi pri rje avanju nepoznatog problema. fiz. To je napredna razina formalnih operacija. ak djeca koja su trenirana u matemati kim i prirodnim znanostima mogu rje avati Piagetove probleme. ali i o situaciji i te ini formalnog zadatka. itanje je preduvjet formalnih operacija (to je prvo dijeljenje od konkretnosti). Tek se tu traga za potrebnim i nu nim da bi se npr. dublje su kanalizirane i dio su naslje a. mogu nostima (odvajanje od realnog) ± rana adolesencija 15 g. Formalne operacije su situaciono uvjetovane. ponekad samo generaliziramo prethodno usvojeno rje enje na novi problem). promjenila brzina njihanja. kem zadatke) pa trenirana djeca daju bolje rezultate. Na razvoj formalnih operacija utje e individualni genotip i specifi na iskustva u enja. Znanstveno. slo enosti i poznatosti situacije. Dakle ovisi o iskustvu i obrascu za kori tenje formalnih operacija. operacija. a i unutar njih nisu svi uspje ni u statistici (kakvo je tek stanje u populaciji). Ali razvijeno je i formalno mi ljenje } istodobnost za 2 oblika govori da postoji diskontinuitet jednako kao i kontinuitet u razvoju. a na starijima nema ispitivanja pa se ne zna kada (i da li se) posti e korelacijsko mi ljenje. operacije n u ne za navigaciju (H0 o polo aju zvijezda. Nisu svi pred istim zadacima. alternativama. Korr zahtijevaju procjene temeljene na vjerojatnosti a ne na apstraktnosti. Mladi nakon 9 g. logi no i formalno mi ljenje je va an napredak u adolescenciji. Formalne operacije se mog u na i kod svih ljudskih grupa ako gledamo podru je njihove stru nosti (form.: Istra ivanje: mogu nost da se istodobno rezonira na (2) (3) (4) Ljudi ju nih mora: imaju f. To je vrlo te ko. Piaget povla i univerzalnost form. i ne mogu to verbalno razasniti. Formalno obrazovanje utje e na formalne operacije. To to smo sposobni za formalne operacije nije garancija da emo ih uvijek koristiti. Obrazovanje u i ljude klasificirati objekte u terminima pravila (grupiranje pojmova) a ne na nivou prostorne i vrem. Alternativna tuma enja kognitivnog funkcioniranja nivou formalnih operacija i primjenjuje vjerojatnost i uzro nost na predoperacijskom nivou (npr.1. znanstvenik tu ne e tako djelovati p samo u podru ju svoje expertize. pogotovo u tehni ki nepismenim dru tvima. Pismenost podupire.

Djeca i stariji imaju manji kapacitet.2. Neki nalaze 3 sfere u kojima se pri a o napretku kognitivnog razvoja odraslih ovjeka i kompjutera: izvr na ctrl funkcija: usmjerenje percepcije i pa nje (ve kod inputa) selekcionira problema strategije pam enja i rje avanja nadgleda uspje nost strategija i kvalitete solucija (metaznanje. globalno razmi lja (koristi klini ki intervju) a procesni pristup se bazi no koristi e xp. Integracija ili sinteza razli itih kontradiktornih stajali ta u postojan svjetonazor prihva anje promjena } adolescent tra i stabilnost u promjenama (npr. Ovaj pristup ide iz ameri ke eksperimentalne tradicije. Razvoj je postepeniji i kumulativniji no to to Piaget smatra. Piaget eli otkriti kompetentnost isp. vi e su sistemati ni te su pri rezoniranju skloni pratiti svoj napredak u rje avanju (nadziru proces rje avanja).4. strategije. i kognitivni razvoj te e i dalje. kod ovjeka je to nivo funkcioniranja. te e ih se kontrolira. Smatra kako nakon faze formalnih operacija slijedi razvoj u vidu profinjenja tih formalnih operacija. te koliko je rije eno). dok odrasli tra e me uzavisnost (pije jer je nezaposlen. Informacijski pristup ima par pitanja. y mijenja li se u funkciji dobi brzina procesiranja (sporije kod mla ih i u starosti. Psihometrijskom pristupu i procesnom je sli no to to tragaju za individualnim razlikama. iako se bave istim problemima. Piageta zanima u koju kategoriju razvijenosti ide isp. PSIHOMETRIJSKI PRISTUP Oba pristupa se razlikuju od M koji je usmjeren samo na rez. pam enje gdje je problem koji onemogu uje djetetu da rije i problem (to je sli no Piagetu). (u nivou konkretnih i formalnih operacija) ve su relativne } male kvantitativne promjene koje rezultiraju kvalitativnima (kontinuitet razvoja). kao i na op a shva anja ljudske inteligencije.). a ne strukturalne promjene. te specifi ne jezike i metode kojih oblikuju i provjeravaju sveoje teorije. i kako isp. pa nje na nivou individue. i bolje su upoznati sa sadr ajem znanstvenih i logi kih problema. razvojni programi.3. Razlika izme u Razlike djece i adolescenata nisu apsolutne. da se razli ita gledi ta ne moraju razrije iti pobjedom 1 gledi ta (sve ima i + i ± strane). y (1) (2) da bi se vidjelo kako se razvija pa nja. i 3. izvode se namjerno) i automatsdkih procesa (treba min kapaciteta procesiranja.. metakognicija ± jesam li bio uspje an ili ne. kapacitet se mo da ne mijenja s dobi ali i djeca i stariji tro e vi e kapaciteta za odvajanje vi ih mentalnih funkcija. Modeli obrade informacija konceptualiziraju spoznaju kao trodjelni sustav sli an ra unalu. Procesni tra i razli ite kapacitete u procesiranju pam enja. DIO: Podra aji iz vanjskog svijeta koji ine ulaz ( input). PRISTUP PROCESI RANJA INFORMACIJA Perspektiva obrade informacija glavni je suvremeni pristup prou avanju kognitivnog razvoja. nivo na kojem je isp. percepcije. no pristup obrade informacija je usmjeren na samo izvo enje. testa (da li je zadatak to no rije en ili nije. 2. i nezaposlen je jer pije). y Mo emo prihvatiti i kontinuitet kognitivnog razvoja koji ide u kvalitativne promjene (Piaget). Adolescenti su uspje ni u izoliranju vars da bi odredili uzrok-posljedicu. procesiranje i izra avanje) SOFTWER: (programi i podaci kod comp. Ve a je efikasnost u podru ju osobnog interesa (to je taj rast). Adolescenti postavljaju apstraktnija pitanja. oblike obrade informacija koji se doga aju izme u podra aja i odgovora. da li mi je bilo te ko ili ne«) Kompjuter je pasivan. Istra iva i obrade informacija poku avaju opisati kognitivne procese u podlozi kognitivnih izvedbi. percepcija. Anticipiraju koja im vrsta inf. uz bolje pam enje odabira i planiraju bolje strategije obrade inf. Prihva aju da nema jedne prave religije i da su istine razli ite kontradikcije } prihva aju ih kao dio ivota. Piagetov i informacijski pristup nisu inkompatibilni: ele identificirati kvantitativne promjene koje dovode do kvalitativnih promjena. Pritom se oslanjaju na suvremenu ra unalnu znanost. DIO: Pona anja razli ite vrste kao i zlaz tog sustava (output). ali su razli iti termini i metodologija od Piageta. uloga znanja u kognitivnom procesiranju razvoj kontrolnih (voljno zalaganje. y relativizam } odrasli shva aju da nema apsolutne istine. odvijaju se sami) y y y HARDWER: CNS. DIO: Mentalni procesi koji djeluju na te informacije. no esto su nejednozna ni nalazi. treba. Dje je KP za razli ite elemente raste s dobi. Odrasli intelektualno i dalje rastu ali se ne razvijaju. ³Znanstveno prvoklasno inteligentna osoba je sposobna posjedovati 2 suprotne ideje u glavi i jo uvijek normalno funkcionirati´. Gleda se proces rje avanja problema. MODEL KOGNITIVNOG PROCESIRANJA 4. ovjek pije jer je nezaposlen) a odrasli prihva aju samu promjenu. efektori (za primanje. 36 . receptori. Djeci je lak e doslovno prepri ati pri u no svojim rije ima. Uzroci se tra e me u biolo kim faktorima i faktorima znanja i uvje banosti) vid mentalne energije da bi se izvr io neki mentalni rad (distribucija pa nje i kapacitet memorije). Koja karika u kognitivnom lancu je najslabija i za to dolazi do problema u kognitivnom funkcioniranju? ovjeka uspore uju s kompjuterom. 1. da je znanje relativno.

(5) MORALNI RAZVOJ 5. npr. imaju razvijen osje aj krivnje. a ne ograni avanja slobode pojedinaca. vlastiti standardi a ne konvencije i podlo nost autoritetu. ve ve ina aadolescenata ostaje na konvencionalnoj (3. a na vi im razinama kako bi o uvali samopo tovanje i izbjegli osje aj krivnje i gri nje savjesti. Evaluacija KOHLBERGOVA MODELA Za psihoanalizu moralna zrelost proizlazi iz internaliziranog osje aja krivnje. Lawrence Kohlberg je predlo io drugu utjecajnu teoriju moralnog razvoja koja polazi od pretpostavke da je ovjekov kognitivni razvoj temelj moralnog razvoja. POSTKONVENCIONALNA ± gdje se moralno rasu ivanje temeljni na pretpostavci da je va no o uvati vrijednost. Adolescenti pokazuju ve u moralnu zrelost. poput pravde i po tivanja ljudskog dostojanstva. Socijalno iskustvo izla e ih moralnim dilemama ± to su izvori moralnog razvoja. (1) KONVENCIONALNA FAZA: Faza 3. Moralna komponenta: moralnost se temelji na strogom pridr avanju zakona i obavljanju du nosti svakog pojedinca. tj. Prijelaz iz faze u fazu doga a se kad dijete do ivi misaoni sukob. suosje aju. (2) (3) U globalu se mo e re i da se osobe na ni oj razini moralnog razvoja pona aju u skladu s pravilima kako bi izbjegli kaznu od strane drugih. Prijelaz iz pete u estu fazu mo e se smatrati prelaskom s dru tvenog na unutra nji kut gledanja. treba ih mijenjati.1. Dijete je u prvoj fazi usmjereno na sebe i sve situacije promatra s osobnog stajali ta. Formalno mi ljenje ne garantira postkonvencionalnu razinu. i tako prelazi na vi u razinu moralnog rasu ivanja. i 4. tako mo e sve bolje razmotriti moralnu dilemu s pozicije dru ge osobe ili s obzirom na to to je najbolje za dru tvo u cjelini. Dru tvena komponenta odnosi se na to ku gledi ta prema kojoj se donosi moralna odluka. psihi ki razvoj dovodi do samopreispitivanja. faza). Potrebe pojedinca ne smatraju se va nijima od odr avanja reda u dru tvu. Svaka od tih est faza sastoji se od dvije komponente: dru tvene i moralne komponente. kad dijete vi e ne mo e vi e vladati novim inforacijama u okviru postoje eg pogleda na svijet. Prema Kohlbergovoj teoriji adolescenti se pomi u iz konvencionalne faze u fazu postkonvencionalnog shva anja morala. Prilago avanje drugima ± Osoba je u stanju staviti se u tu u ko u. ona taj misaoni sukob razrije i promjenom i reorganizacijom na ina mi ljenja. Izmjena faza u Kohlbergovu modelu slijedi Piagetov proces adaptacije koji uklju uje proces a) asimilacije (interpretacija novih iskustava na osnovi postoje ih spoznajnih struktura. razmi ljanjem o vlastitim i tu im postupcima u kontekstu morala. (A) DOBRO: 1) Eksperimentalne provjere Kohlbergovamodela potvr uju njegovu (i Piagetovu) postavku da su neke kognitivne sposobnosti i sposobnosti u ivljavanja u tu e iskustvo preduvjeti za razvoj moralnog rasu ivanjama (ali ne i jedini dovoljan uvijet). dostojavnstvo i prava svakog pojedinca. Adolescenti bolje razumiju od djece razloge za pona anje. Zakoni se stvaraju radi za tite. Zbog suprotstavljenih gledi ta tj. Pravila treba po tivati jer je to na in dobivanja po tovanja od strane drugih. Pravila vrijede podjednako za sve ljude i slu e za rje avanje me uljudskih sukoba. Moralna komptonenta: osoba smatra da postoje univerzalna moralna pravila koja su iznad zakona. Postupci koji tete dru tvu pogre ni su ak i ako su u skladu sa zakonom. Moralna komponenta: moralnost se temelji na za titi ljudskih prava svakog pojedinca. Me utim. KOHLBERGOV M ODEL Uz Jean Piageta. Naglasak je na odr avanju dru tvenog sustava koji e to omogu iti. Javlja se apstraktno mi ljenje. L. ali dr e da svi imaju jednako pravo na postojanje. I ovaj pristup se prvenstveno bavi razvojem moralnog rasu ivanja. kako se razvija. Shva aju da nemaju svi iste vrijednosti i stavove. Teorije socijalnog u enja ± moralno pona anje je odlu uju e Kognitivne teorije ± kognitivno razlikovanje dobrog i zla. Definicija moralne zrelosti ovisi o teorijskom usmjerenju: y y y (2) POSTKONVENCIONALNA FAZA: Faza 5: Dru tveni ugovor ± Ljudi promatraju svijet o ima svih pojedinaca koji ive u dru tvenom sustavu. a kad se poka e potreba. uskla ivanje. kognitivne sheme nekom novom iskustvu ili aspektu okoline). Svaka od tih faza se dalje dijeli na dvije podfaze koje slijede jedna drugu. a neki ak i na predkonvencionalnoj razini moralnog rasu ivanja. 2) Empirijski podaci u skladu su i s Kohlbergovim gledi tem o tome da je moralno rasu ivanje dosljedno u razli itim situacijama (60 % dosljednost unutar iste faze) kao i 3) da se dje ji moralni razvoj odvija kroz faze s 37 . Shva a da dogovor dvoje ljudi mo e biti va niji od pojedina nih interesa svakog od njih. No. Ljudski ivot se cijeni vi e od svega. samo mali broj adolescenata napreduje do postkonvencionalne razine. Na temelju svojih istra ivanja Kohlberg je zaklju io da se moralno rasu ivanje raazvija kroz tri predvidljive razine: (1) PRETKONVENCIONALNA ± gdje se moralno rasu ivanje temelji na pretpostavci da pojedinci moraju zadovoljavati svoje potrebe. To se doga a kad djeca zajedno s drugima sudjeluju u dono enju odluka i pritom razmijenjuju mi ljenja o moralnim pitanjima. Smatraju da svaki pojedinac ima svoju vrijednost i da ga treba po tivati neovisno o njegovim uvjerenjima i osobinama. Faza 6: Univerzalna eti ka pravila ± Ljudi donose moralne odluke u skladu s osobnim pravilima po tenja i pravde. postoje eg znanja) i b) akomodcije (prilagodba. Odnosi me u ljudima temelje se na zlatnom pravilu: ³Nemoj initi drugima ono to ne bi htio da tebi drugi ine. Moralna komponenta: pona anje se prilago ava onom to ve ina ljudi smatra ispravnim.´ Faza 4: Red i zakon ± Ljudi procjenjuju moralnost uzimaju i u obzir dru tveni sustav i ono to je potrebno za opstana dru tva. KONVENCIONALNA ± gdje se moralno rasu ivanje temelji na pretpostavci da se dru tveni sustav mora osnivati na zakonima i pravilima.

Umjesto toga prona eno je da je stupanj obrazovanja. Djevoj ice pak nau e da je nava nija privr enost za ostvarivanje ciljeva. tj. tako i tu e potrebe. KOMPONENTE MORALNOG RASU IVANJA Jedan drugi autor koji polazi od Kohbergove teorije je James Rest (1983). prema aspektu brige i odgovornosti). To je u biti paradoks. To ne bi bilo dobro za mene. Gilliganova smatra da su ivoti ena u povjesti bili odre eni od strane mu karaca. ili zbog djeteta ili zbog mu a ili obitelji i sl. onda e imati probleme s ovim korakom. (2) (3) 1) BRIGA ZA SEBE ± osobni interes. On je ustvari postavio ono osnovno pitanje: ³Kojim misaonim procesima osoba rije ava moralne dileme?´ Rest je na ao da put do rije enja ima etri komponenta: (1) Komponenta I: Interpretacija situacije: Prvi je korak analiziranje kako e razli ita mogu a pona anja utjecati na osobe koje su involvirane. ve po kvaliteti. Komponenta II: Otkrivanje najmoralnijeg na ina postupanja: . Eksperimenti potvr uju Kohlbergovo uvjerenje da svaka faza pretstavlja reorganizaciju koja proizlazi iz spoznajnog sukoba. 4) Razgovori sa osobama na vi em nivou moralnog rezoniranja stvarno vode do razvojnog pomaka. Komponenta III: Odlu ivanje to e se stvarno u initi: Tre i korak je konkretno utvr ivanje plana akcije koji e najbolje mogu e aproksimirati idealno rije enje. Prema njoj mu karci i ene razli ito gledaju na moralnost zbog razli itog odgoja. u Kini). varijabla koja uzrokuje najve e razlike me u ljudima. Dje aci u e etiku pravednosti kroz njihov rani odnos sa majkom. djevoj ice su vi e odgajane da budu nje ne. Kohlberg smatra da postoji razlika u moralnom razvoju kod mu karaca i ena: prosje an mu karac u svom razvoju dosti e 4. Rest tako er navodi da i emocionalno uzbu enje mo e utjecati kako interpretirano situaciju. jer Kohlberg ustvari penalizira kod ena njihovu osjetljivost za to to drugi misle i njihovu prilagodljivost socijalnim o ekivanjima. Ona mo e potje i od elje da pomognemo drugima ili iz suosje anja s drugima. (B) LO E: 1) Univerzalnost modela nije u potpunosti potvr ena. Ovdje ene spoznaju da njihova bespomo nost je vi e pitanje stava. jer se njihova ³dobrota´ interpretira kao moralni nedostatak. To se naziva socijalna kognicija. osoba osoba mora biti ustrajna i sposobna za samokontrolu. a ne uzima se aspekt brige i ljubavi prema nekome ( to je vi e karakteristika ena). iako ne eli dijete. Motivacija da se pona amo na moralan na in razvija se itav ivot. Ovdje se mogu pojaviti prepreke a time i frustracije i razo arenja. Rasu ivanje je strogo ograni eno osobnim interesom. Sada je kriterij biti nenasiljan. tj. RAVNOTE A: briga za sebe i za druge ± nenasilje. Gilligan smatra da taj nalaz ne reflektira adekvatno razvoj moralnosti kod ena. GILLIGAN je razvila teoriju moralnosti za ene. CAROLL GILLIGAN: MORALNI RAZVOJ I SPOL Jedan od nalaza Kohlberga bio je posebno izlo en kritikama. NEDOSTACI: Metaanaliza 108 Kohlbergovih istra ivanja su pokazala da razlike u moralnom rasu ivanju ovisno o spolu ustvari ne postoje. a djeca su ovisna i nemo na. Prema Gilliganovoj mu karci i ene se dakle ne razlikuju po stupnju moralnog rezoniranja. ena na ovom stupnju e ovako argumentirati svoju odluku za abortus: ³Jednostavno ne elim dijete i to je sve. postoje kulture koje Kohlbergov model ne vrijedi (npr. Da bi se ovaj korak stvarno desio. i to naj e e za jednu fazu. BRIGA ZA DRUGE ± rtvovanje sebe. Taj kapacitet razmi ljanja o me uljudskim zbivanjima i mogu im problemima razvija se iskus tvom. Ovaj korak uklju uje nala enje ravnote e izme u osobnih elja i potreba i socijalnih moralnih normi. to manje mogu e boli zadati sebi i drugima. Kod ena postoje 3 faze razvoja morala 5. Premda me ukulturalna istra ivanja pokazuju sli nosti moralnog razvoja u razli itim dru tvima. C. Oni u e utjecati na majku kroz svoju asertivnost izbore i se svoje elje.´ Prijelaz od sebi nosti prema odgovornosti. razinu moralnog razvoja (red i zakon).unaprijed odre enim redosljedom. (4) 2) 38 . Komponenta IV: Izvedba plana akcije: Zadnji korak je realna izvedba pona anja za koje se smatra moralno optimalnim. Tako je mu ki na in moralnog funkcioniranja druga iji (princip pravde) od enskog (princip brige i odgovornosti). razinu (prilago avanje drugima). 2) Neki istra iva i dovode u pitanje i primjenjivost tog modela na ene i mu karce. Ako osoba pa ljivo odlu uje na putu prema akciji. ena na ovom stupnju ne e pristati na abortus.kad znamo mogu e posljedice na eg pona anja treba odlu iti to bi bilo moralno u initi. a moralne odlu ke sada uzimaju u obzir kako vlastite. po aspektima moralnosti. Zato kriti ari smatraju da je to teorija moralnog rezoniranja kod mu karaca. Oni postanu vi e svjesni neravnopravnosti u odnosu: majke su mo na. a mu karci da budu aktivniji i asertivniji i da budu uspje ni.2. pa ljive (tj. Rest tako er nagla ava da dobre namjere mogu nisu identi en sa biti dobrim djelima. i da to nije nu no stanje. Rest smatra da ovo uklju uje sposobnost dono enja odluka kao i moralnu motivaciju. Kohlbgerg je za ispitanike imao samo dje ake i uzet je samo pravi aspekt moralnosti. dok prosje na ena dosti e tek 3. Ovakvo odlu ivanje je mnogo te e jer je kompleksnije. Sada ene po inju izra avati svoja osobna mi ljenja i slobodno odlu ivati. skrbni ke. Prijelaz od ³dobrote´ prema istini. Zbog toga se one osje aju bespomo ne. ali istovremeno uzeti u obzir i relane uvjete. Sada kod razmi ljanja o moralnim pitanjiam dominira briga za druge a osobne potrebe su tek u drugom planu. onda e joj ova faza predstavljati problem. Ako osoba nema razvijene kapacitete zahva anja itave kompleksnosti situacije. ali prilikom toga izgubi cilj iz vida.3. 3) 5.

a kod dje aka oko 15 g. Razvoj mi ljenja o zakonima (Tupp i Kohlberg) Mnogi su dali obja njenja za prijelaz ± ljudi su bili dobri itd« Gledane su razlike izme u te dvije gr upe u emocijama (psihoanaliti ka hipoteza) tj. djeca vide policajce kao sinonim za zakon. mogu a im je prepozicijska logika (ako« onda«). ona je po eljna i nu na u adolescenciji pri formiranju ego-identiteta: da nema elje za promjenom ne bi do lo do tranzicije iz dje jeg poimanja svijeta u zrelu li nost. govore kako se treba pona ati da bi opstao socijalni red (s tim se sla e ve ina odrasliih) (3) NEKI STARIJI ADOLESCENTI I ODRASLI ± zakoni su dogovorni standardi koji olak avaju osobnu slobodu i dru tveni red. Uzroci egocentrizma: (1) DJECA ± zakon je zabrana ± on spre ava da se dogode lo e stvari (2) MLA I ADOLESCENTI ± zakon kao propis. EXP. Adolescenti sve dovode u pitanje i zauzimaju osobni stav prema politici i religiji. emocionalni problemi u djetinjstvu i adolescenciji te neposredno prije preobra enja kod preobra enika p preobra anje je osloba anje od anksioznosti. kao da preuzimaju ulogu lika iz bajke ± za ti enost. Razumijevanje zakona. 39 . tite ljude i omogu uju harmoniju (nisu nepromjenjivi) 5. Javlja se konfuzija. kad vi e ne osiguravaju sigurnost. i ovo je bio poku aj postizanja za tite od strane autoriteta izvan tradicije i obitelji.6.Adolescenti razmi ljaju o dru tvu i politici. osje aju se nepobjedivima. preobra enje je obrambena reakcija na nerje en Edipov konflikt. IDEALIZAM Adolescenti generiraju o svemu vi e alternativa ali koje esto nisu ba realisti ne: idealne alternative imaju samo potencijalnu realnost ali adolescenti svim alternativama d aju istu ansu. Adolescenti shva aju da postoji puno alternativa to ih vodi u traganje za alternativnim religioznim pravcima.5. 1) Psihoanaliti ko tuma enje (1) Mi ljenje s formalnim operacijama: egocentrizam je na vrhu kad je tranzicija iz konkretnog u formalno mi ljenje (2) Fizi ke promjene i promjene na socijalnom planu ± vr njaci. i esto dolazi do odbacivanja stavova ranije preuzetih od roditelja (oni gube autoritet).: Adelson i O¶Neal: tra ili su adolescente da zamisle preobratili uspore uje s onima koji nisu preobra eni = slaba potvrda kognitivisti ke hipoteze } nisu tragali za istinom i jasno om prije preobra enja. Egocentrizam je najve i kod djevoj ica oko 13 g. ADOLESCENTNI EG OCENTRIZAM U adolescenciji velika je zaokupljenost sobom. vjeruju da su njihova emocionalna iskustva nova i jedinstvena i da ih nitko nije do ivio = negiraju op enitost iskustava. No. 3/4 preobra enika je imalo problemati an odnos s ocem (mr nja). jedinstvenima.: Ulman: 40 osoba koje su se u adolescentskoj fazi 1000 nezadovoljnih ljudi koji su oti li na otok u Pacifiku i sve po eli ispo etka: djeca i mla i adolescetni su nagla avali individualna prava a stariji adolescenti su nagla avali dobrobit dru tva (formiraju op e eti ke principe i nisu vezani za svaki pojedina ni slu aj). EXP. formalno mi ljenje. Egocentrizam se zamjenjuje izgradnjom identiteta Radikalne promjene pripisuju emocionalnom preokretu. nusprodukt intelektualnog traganja. repriza dje je ljutnje na oca. Religijsko preobra enje je kombinacija otu enja od religije djetinjstva i religije idealizma. sukob s roditeljima (3) Mogu nost preuzimanja tu ih gledi ta ± zami lja ³kako drugi vide mene i druge u interakciji´ ± mo e se maknuti iz neposrednog iskustva. U tome ih odrasli i sama realnost prizemljuju. misle da je i okolina stalno usmjerena na njih. ljutnje. i da ne do u u ve i konflikt preru e osje aj ljutnje prema ocu u pot injavanje autoritetu u religiji p preseljenje u drugu sferu ± zamjena autoritetu ± preobra enje ± nusprodukt emocionalnog prevrta. Politi ki ideali su karakteristi ni za adolescente jer postoji op a sklonost idealiziranju (formalno mi ljenje omogu uje stvaranje i razmatranje alternativa). imaju osje aj kao da su pred imaginarnom publikom. neshva eni u obitelji.2. depresije. To dovodi do osje aja otu enja: suo eni s realno u osje aju se otu eno i odba eno od dru tva i sebe samih. 5.1. gledaju se u ogledalu (fizi ke promjene). 5. oni su autoritet i nu na je pravi nost policajaca dok adolescenti razlu uju instrumentalnu ulogu policajaca i privatnost p nema identifikacije zakona s osobom. donose racionalu koja olak ava ivot. tra enje novog autoriteta 2) Kognitivne teorije Potreba mladih ljudi da objasne neshvatljivost svijeta ± okre u se novoj religiji kad vi e nisu dostatna prethodna obja njenja. U tu sferu ulazi to da su mladi skloni izmisliti osobnu legendu ili mit: fantazije o jedinstvenosti. zato i misli da drugi njega promatraju.

obja njenje za to postoje izuzeci i razli itosti u pona anju. ime. AD1. posjedovanje. stabilnost pojma o sebi. podsticatelj je motivacije i internalni lokus kontrole. nego kad se pojavi kriza. socijalnim osobinama. konzistentno pona anje. soc. 10 g. izgled. da postoje i skrivene osobine li nosti. istovjetnosti + osobna ideologija i filozofija ivota + prihva anje osobne pro losti i uspostava kontinuiteta u iskustvima + orjentacija prema budu nosti + sistem vrijednosti. Kasna adolescencija. POUZDANJE ± evalutivno (engl. Kod adolescenata se javlja konstrukt svjesne i nesvjesne razine iskustava.g. Tri su bitna elementa identiteta: (1) (2) (3) do ivljaj sebe kao iste osobe kroz vrijeme i situacije priznanje od socijalne okoline da se osoba percipira kao istovjetna akumuliranje pouzdanja u sukladnost osobne i soc. pojava stabilne karakterizacije li nosti. Stabilnost POS-a (pojma o sebi) mo e voditi u rigidnost. shva anje da mentalni self-sistem sadr i elemente koji nekad jesu a nekad nisu u skladu ± neka iskustva ne podlije u kontroli. percepcije U normalnim okolnostima nismo svjesni svog identiteta. Srednja adolescencija ± ³ne znam za to se razli ito pona am u razli itim situacijama´. (1) (2) OPISIVANJE SAMOG SEBE ± neutralan aspekt (engl. Do ivljaj osobne istovjetnosti i kontinuiteta sje anja. UVOD ± IDENTITET Identitet: do ivljaj vlastitog ja.2. Li nost = stabilne i predvidive osobine karaktera. Fenomenolo ka metoda ± analiza iskaza. sve ovisi o trendu. Kvantitativne su promjene u opisu. Do ivljavaju promjene li nosti npr. samo ja znam kako se osje am (a ne roditelji). okupiranosti izgledom. ³ Me´ kao objekt (James). FORMIRANJE IDENTITETA: uspostavljanje do ivljaja Srednja adolescencija. i u egocentrizmu. Nikad nije stalan. Tijekom razvoja pomak ide od fizikalisti kog do psiholo kog poimanja sebe. svjesni su samopra enja. u nekoj ulozi je samoopis bolji a u drugoj lo iji ± konfuzno stanje ± kriza identiteta i tra i se globalna slika. 6. i ne omogu uje stvaranje identiteta jer su likovi razli iti. voljnog djelovanja samoevaluacije. Individuacija: kasnije se vi e opisuju u terminima razlikovanja a ne sli nosti. Samosvjesnost se izra ava u osjetljivosti na tu e mi ljenje. na inom mentalnog procesiranja iskustva. komparacija aktivnosti. pita ih kako se osje aju i to misle o sebi. diferencijacija. apstraktnost. Djeca imaju identifikaciju sa zna ajnim osobinama zbog emocionalne vezanosti ± to je brojno i razli ito. nezavisnost. ³I´ mo e vrednovati vlastite akcije i na moralnom je planu uvid u ? proces. to radi.1. Kriza u samopouzdanju ± prestaje iluzija da se radom mo e sve promijeniti (sposobnosti!). 40 . integriranje osobina u logi nu cjelinu (ne samo nabrajanje). Opisuje se i prethodnim karakteristikama ali vi e nisu dominantne. ± priopadnost grupama. Kasna adolescencija ± spajanje u koherentnu sliku o sebi. koji se usvaja osobnim zalaganjem. Osobine nisu apsolutne kao kod opisa djece. ³I´ ± ja kao subjekt svjesnosti o sebi. implicitni teoreti ar li nosti ± integracija novih informacija. stvarno ga prestane eljeti. otkud dolazim i kamo idem. ³I´ pru a stabilan na in mentalne obrade informacija pri spoznaji svijeta. okru enje). self-esteem) Kognitivna psihologija: osoba mora izvjestiti o sebi (podru je soc. No u kasnom djetinstvu dolazi do sinteze tih identifikacija ± i postavlja ju si pitanje to e biti kad odrastu? Adolescenti kre u u borbu za identitet. Integracija razli itih vidova selfa u koherentan i prihvatljiv do ivljaj sebe. da li bi kupio psa dje aku kojem je pas uginuo) ± mo emo kontrolirati vlastite osje aj e (ako si ponavlja da ne eli psa. shva aju da okolnosti mogu uzrokovati iznimke u pona anju ± osobina ne mora biti uvijek prisutna. identitet. organizacija. 10. iznimke (poma em bratu ali ne i sestri). pojam kojeg pojedinac ima o samom sebi. To je odgovor na pitanje tko sam.(6) THE SELF ² RAZVOJ IDENTITETA 6. samopoimanje (ima dva aspekta). SAMOOPIS U ranoj adolescenciji po inju se opisivati psihi kim osobinama (djeca ± daju kategorijalne sudove ± dob. li nost je stabilnost osobina. kako obja njavaju neuspjeh nekog djeteta u koli: djeca bi rekla zato to nije u ilo. Karakteristike razvoja selfa u adolescenata. Adolescent se mo e zami ljati u dr ugom svjetlu ± to je alternativa sada njem egu ± otkud pitanje ³tko sam´. U ranoj adolescenciji raste svijest o vlastitoj svjesnosti na osnovi toga kako se drugi pona aju prema nama. vrijednostima. sada njost i budu nost pocezane u skladnu cjelinu. porast voljne i samoreflexivne prirode samopoimanja (sami sebe upoznajemo). kognicije). uvijek se ponovno uspostavlja ± nije fiksan. SELF KONCEPT Self koncept = pojam o sebi. idealizam. Self = aktivni dio li nosti. ciljeva i namjera. Zbog razli itih socijalnih uloga dolazi do diferencijacije faceta samoopisa. integracija pojmova o sebi u globalnu sliku. dje ak odbija psa i tako se brani od osje aja krivnje a da toga nije ni svjestan. pojam samorefleksivnosti. Uklju uje usvajanje smislenog pojma o sebi pri emu su pro lost. traganje za stabilnim i skrivenim vidovima li nosti. individuacija. self-concept) emocionalno SAMOPO TOVANJE. danas si pametan a sutra glup ± nema stabilnosti. spol. nema strukturiranih instrumenata. Nesuglasje je realnog i idealnog pojma o sebi to privremeno vodi do ni eg samopo tovanja. te se vi e opisuju apstraktnim terminima i moralnim kvalitetama. Interpersonalno razumijevanje: shva aju subjektivnost. mo e nadzirati i manipulirati iskustvo p adolescent mo e zamisliti kako razmi lja drugi (npr. svjetonazorima.

kompetentno je. Samopo tovanje = uspjeh/aspiracija. Krizom obja njava prevrtljivo pona anje. Profesionalni identitet: ideali. Sr rje enja krize } osnovna vrlina je vjernost. lojalnost. Prolaz jedna faze omogu uje dolazak u drugu i takav razvoj vodi zdravoj li nosti. sporta kad prestane biti uspje an nije nitko i ni ta. egocentri nost. ali kao samohvalisanje. 6.2. y y IDEALNO SAMOPO TOVANJE SAMOPO TOVANJE (SAMOSVIJEST) y y y y samoprihva anje selfrespect ³I am´ ± jesam globalni pojam o sebi SAMOPOUZDANJE y y y y y kompetencija fada samoefikasnost ³I am´ ± mogu diferencirano vrednovanje sebe u razli itim podru jima u inak u odnosu na aspiracije Eric Erikson smatra da kriza identiteta traje cijeli ivot ali u adolescenciji dolazi u fokus. mo e do i do kroni ne delikvencije. Rogers p realni self / idealni self ( to je razlika manja. nebriga za mi ljenje drugih ± izolacija. zanemaren identitet. previsoka aspiracija.g. Djevojke . sve zna ali se u adolescenciji pita: ³tko sam ja?´. Do toga dolazi kroz selektivnu afirmaciju nekih identifikacija iz djetinjstva. ³ to zaista elim raditi?´ Dijete se to ne pita. finije razlike unutar kategorija p finije aspiracije pa je raskorak izme u realnog i idealnog index zrelosti. osje aj pripadanja prijateljima. Veza izme u postignu a i samovrednovanja je slaba: programima samovrednovanja ne mo e se pove ati kolski uspjeh. index zrelosti je razlika realnog i idealnog selfa. zaokupljenost sobom. 6. usporedba s drugima i diferencijacija podru ja kompetentnosti. Izme u 6. i 9. op e). a tek postupno razvoj samopo tovanja. Osobne ideologije i filozofije ivota su vrlo razli ite} ote ano je formiranje osobne ideologije i produ uje se kriza identiteta. razlikovanje realnog i idealnog ja« James p odnos uspjeha i aspiracije. Nisko samopo tovanje je izvor bazi ne neuroze i rezultira neprilago eno u. Osoba na vi oj razini se procjenjuje na vi e kategorija pa je ve a mogu nost razlike izme u realne i idealne slike. socijalne. Krizu mogu zao triti dru tvena zbivanja. njegove potrebe su u izgradnji identiteta ± treba komunicirati na nivou potreba a ne uspje nosti npr. Ako se ne postigne mogu nost da se bude vjeran osobi. Ljubavne veze su put ka izgradnji identiteta. preispitivanje. Kako to ispitivati (psihometrijski poku aji) ± problem! Diskrepanca realnog i idealnog selfa. Postoji veza izme u samopo tovanja i internalnog lokusa kontrole. fizi ke.g. mladi i . stavu. vjera. To je osmi ljavanje sebe i svijeta. Opasnost je ako se konfuzija odu i. Obra anje vr njacima govorom. na inom obla enja ± obrana od konfuzije. Ako je ego-difuzija trajna. Emocionalni self.AD2. ³kakav sam i kako me drugi vide´). SAMOVREDNOVANJE Odnosi se na emocije koje osoba ve e uz svoj samoopis. kroz reflexiju druge osobe upoznaje sebe. Korelacijske studije ± nema uzroka. 8 je faza s fiksnim redoslijedom: postoji klju an konflikt u svakoj fazi. zaokupljenost time to drugi misle o meni. Zaljubljivanje nema ulogu zadovoljavanja sexualnih potreba. Odgoj: roditelji se esto usmjere na to to dijete mo e. ± istra ivanja } 6-11 g.roditeljska toplina. samopo tovanje je ve e). Epigenetski dijagram: vidi se sli jed faza i kako djeluju nerje ene prethodne krize. Zbog traganja i neizvjesnosti raste va nost grupe vr njaka (kroz dugotrajne razgovore dobivaju inf.prihva anje od strane vr njaka. Prihva anje i bezuvjetno prihva anje. 41 . i to ugro ava li nost ako je puno alternativa (konformiranje grupi smanjuje difuziju i zbrku). E. Adolescenti mogu konfuziju izraziti represijom u djetinjatost da bi se oslobodili potrebe odlu ivanja. ve a je zrelost (ako je ve i izbor te e je razabrati) ± uo avanje vi e kategorija. INTEGRITET KOMPETENTNOST prema roditeljskoj dominaciji. pobuna IDENTITET. vrijednostima. y Samopouzdanje ± od 3. to je ve a razlika. stvaranje malih grupa } grupni identitet p dosljednost i konformiranje. nejasan pojam. hijerarhijska organizacija samovrednovanja. = usvajanje smislenog pojma o sebi (identitet). dolazi do povu enosti ili prkosa. razlika samovrednovanja ili vezano uz odre ene okolnosti (kognitivne. Djevojke pate od samopouzdanja ali ne od samopo tovanja.g. nego se testira difuzni identitet p kako se druga osoba obra a prema nama. Ako se ne uspije na i identitet javlja se sumnja u sebe. Rosenberg. konflikti doprinose razvoju i kvaliteti kasnijeg ivota. difuzija. ERIKSON: psihosocijalna teorija Erikson smatra da razvoj li nosti ide tijekom cijelog ivota. droga i alkohol su osloba anje od anksioznosti koju stvara konfuzija uloga. Ideolo ke rasprave su va ne za identitet a nisu obrambeni mehanizmi. kao li nost nisu sazreli pa postoje fluktuacije (u rukama su trenera ili roditelja). KRIZA IDENTITETA 13-20 g. psihofizi ke dezorganizacije li nosti i suicida. ideji. se javlja ide alni self ± to je index zrelosti (Zieglar): razvijenija osoba si postavlja sve ve e ciljeve. konfuzija uloga = autodestruktivno pona anje. dijete shvati da ne to mo e. odnos mogu eg i postizivog ± da li stvarno eli to biti ili je to samo lijepo (razlikuje idealno i mogu e). Razvojna perspektiva. granice to mo e a to ne pridonose razvoju samovrednovanja. podr avaju i ili ote avaju i uvjeti okoline: gubljenje tradicija i manja je predvidivost ± nema adekvatnih modela starijih generacija to pospje uje traganje za identitetom (nema stabilnih socijalnih definiranih uloga).

pro la. nepo eljan) su zadovoljne.): trebali su pisati pri e na projektivni materijal pri emu je pretpostavka da e navoditi krize iz pojedinih perioda. ma taju o ispunjenju ambicija o eva. samo rijetko tu uspiju izvesti paralelno p kod ena su seksualni odnosi s drugima va niji od politike i religija za formiranje identiteta. partner je suradnik a ne za titni ki otac. 35.6. negativan.): kritika da su ispitanici studenti ± vi e alternativa i jo nisu definirana o ekivanja okoline kao za one koji ve rade. do li do zaklju ka ali su negativisti ki ± misle da dru tvo nije idealno pa ne ele preuzeti zanimanja ni religije. Mu karcima je najva niji profesionalni identitet. (postigle identitet). ele ispunjavati o ekivanja ali i biti svoje odrasle = ³da. sukob s roditeljima studentice = krive zbog odbacuju eg pona anja prema majci. Nezavisnost-autonomnost i osje aj odgovornosti (1) (2) (3) (4) autonomnost u vanjskim aktivnostima ± tro enje novca autonomnost u aktivnostima vezanima uz dob ± kupovanje odje e autonomnost u dono enju sudova ± uva avanje u raspravama autonomnost u aktivnostima koje utje u na status (izbor kole i zanimanja) 42 . U nekom podru ju identitet mo e biti postignut a u drugom ne. C) Moratorij } B) Difuzija identiteta } studentice = ma tarije o princu. uspje ne kao i one koje su postigle identitet ( zdrave): kod mu karaca je to negativno. A) Preuzeti identitet } studentice = obnavljanje bliskih obiteljskih veza odrasle = obnavljanje bliskih obiteljskih veza. rane 20. Kod ena difuzija identiteta raste tijekom studija. Nije nu no da su prethodni stadiji zadovoljeni koa to je Erikson mislio.g. Marcia vr i polustrukturirani intervju na studentima: kako i koliko su mladi ljudi zaokupljeni izborom profesije. a kod mu karaca opada. U funkciji dobi mijenja se sadr aj koji odgovara dobi.4. ne svi a im se to dru tvo nudi). PREUZETI IDENTITET: kriza ne. ne ele brak (u vrijeme vijetnamskog rata je dodao ovaj status. Prethodne krize (istr. ene s preuzetim identitetom (primitivni model. Stadiji nisu stabilni. a ne uzro na veza). ali se u svim dobima javlja faza autonomnosti p faze nisu sukcesivne i kumulativne p krize se obnavljaju. u mladosti prihvatile i preuzele identitet ± ali ga odbacile. seksualnost (va na za identitet kod ena). enski isp. politi ka vjerovanja. 4 STATUSA IDENTITETA Studentice su postigle identitet: zaokupljene su onim to mogu postati. nekompetentne izvan doma (1) KONFUZIJA (DIFUZNI) IDENTITETA: kriza da ili ne. izbor da (preuzelo je ono ponu eno od roditelja) ± primitivni (3) MORATORIJ: kriza je aktualna a izbor nejasan ± primitivni (4) POSTIGNUTI IDENTITET: kriza da. izbor ne (zami ljaju ali su pasivni) ± napredniji (2) ZAKLJU ANI. religiozno odre enje. Faza intimnosti slijedi nakon krize identiteta: mu ki studenti imaju jaku povezanost izme u identiteta i intimnosti (korelacija. ali«´ ± elim biti svoja ali« Smatra da kriza identiteta nastupa u kasnoj adoles cenciji (studenti. JAMES MARCIA ± 4 STATUSA IDENTITETA J. vi e veli aju intimnost (prvo su na usluzi drugoj osobi) i intimnost je pret e a identiteta. izbor da ± napredniji (5) OTU ENO POSTIGNU E: pro li kroz period odlu ivanja. Karakteristike ena u pojedinom stadiju obzirom na spolne uloge (studentice i 35-ogodi njakinje). boje se da bi bile odbijene (ne poduzimaju ni ta) odrasle = sumnjaju u enstvenost.

Freud: ulazak u genitalnu fazu. Sullivan. pokazuju da se zadr ava klitoralni orgazam kao jednako va an (to nije regresija). samo 14% slu ajnih stabilnih osje aja samopo tovanja. 16. teorija polja Levin. ekolo ka perspektiva. izlaze iz tog perioda moarlno ja i. Promjene raspolo enja su intenzivne i este. Seksualne igre. feministi ka perspektiva. kognitivnom planu i socijalnom planu   izvori stresa. Puno su aktivniji pa se zato e e mijenjaju raspolo enja (mijenjaju e e situacije). Anna Freud. Neka istra ivanja to potvr uju. Promjene na fizi kom planu. teorije socijalnog u enja. kod adolescenata traju 45 min. pra enje poroda i smrti ± nema tabua. ± 40% } raspolo enje i odnos prema sebi se stabiliziraju. mladi se poku avaju prilagoditi promijenjenom tijelu. teorije socijalne kognicije ( Selman ± preuzimanje uloga).(7) EMOCIONALNI RAZVOJ Trajanje adolescencije je sve du e ± za neke je buran a za neke miran prijelaz. To je adolescentska pobuna protiv roditelja. i najkompetentnije dijete mo e postati nepredvidivo jer je u adolescenciji podlo nije stresorima. S. formiranje karaktera } naru ena je ravnote a zbog aktiviranog libida. U periodu latencije libido je nevidljiv a sad opet izbija na povr inu u socijalno prihva enom obliku p heteroseksualna veza s partnerom izvan obitelji. U enici 7. Nakon osloba anja adolescent se mo e ponovo pribli iti roditeljima. Skloniji su eufori nom raspolo enju i osje aju kaosa (ekstremnija ali kra a raspolo enja nego kod odraslih ± npr. kola. prolazi homoseksualnu fazu ± vrlo prisna prijateljstva s vr njacima ili starijom osobom (poistovje ivanje). konflikt je zbog fizi kih promjena. NOVE TEORIJE y y y y y y y y y y Boss (interpersonalna teorija). Hall ± pojam bure i stresa. Teorije } Margaret Mead: u nekim dru tvima nema bure. Masturbacija. a kod odraslih 2 sata). Stresori su realni i potje u od fizi kih promjena (pubertet) ili iz okoline (vr njaci. Novija istr. priprema genitalne faze. Piaget. Treba prevladati nerije ene seksualne odnosu prema roditelju suprotnog spola to se posti e kroz reaktivnu formaciju ± dijete (adolescent) pokazuje suprotne osje aje (neprijateljstvo. zahtjevi roditelja). i to je nu an period za razvoj li nosti.g. mr nju«). Kohlberg.) su imali ³bipere´ i trebali su registrirati s kim su. razreda (tjedan dana). to rade i kako se osje aju   pokazalo se da su promjene raspolo enja este i brze. Raspolo enja su realna i predvidiva u odnosu na zbivanja. Bure su uglavnom na klini koj populaciji (slu ajni uzorci) i nisu nu ne (to je kontinuum). Promjena seksualnosti ide od elje za istom ugodom do elje za reprodukcijom. Freeman smatra da je i tamo adolescencija stresna. nema velikog otkri a ni preokreta zbog upoznatosti sa seksualno u. Socioemocionalni razvoj ± uz odnos s roditeljima i vr njacima va na tema je i samopoimanje mladih. Adolescenti (13 -18 g. Neki to opovrgavaju. zamjena klitoralnog orgazma u zreli vaginalni. 43 .

piju.1. Okolinski faktori: Odnos roditelja i adolescenata ovisi i o dru tvenim okolnostima. nema pogovora o tome da li su dobri ili lo i. Selektivnost u komuniciranju: o nekim temama se pri a samo s jednim roditeljem. Klasi na su mi ljenja da to mladi provode vi e vremena s vr njacima da je ve a vjerojatnost da e po i krivim putem (vr nja ke grupe se specijaliziraju za negativnu konformnost da bi skandalizirali odrasle). Te promjene u odnosu iniciraju adolescenti ± adolescenti tra e svoje uva avanje. upitnici su esto jednostrano usmjereni. Gubi funkciju bliskog. Ranije se javljaju recipro ni odnosi. i djeca utje u na socijalizaciju roditelja.1. zato se rade upitnici. nekompetentnosti. ali ne i obrnuto ± ako je naru en odnos s roditeljima zaklju e da je odnos s vr njacima dobar (treba ispitivati oba odnosa). usmjerenju a vr njake slijede u izboru prijatelja. emocionalni razvoj i interpersonalne odnose ± zainteresiranije su za suradnju. a i onda je to u 1/2 slu ajeva nastavak ranijeg povla enja (iz prethodnog razdoblja). Tu su i ekonomski i dru tveno-povijesni trenuci npr. Postoje periodi privremenih sukoba no to su normalne varijacije u ivotu ± u 3/4 obitelji adolescencija je miran period. ODNOSI S RODI TELJIMA ± KONFLIKT? esto se govori o jazu me u generacijama. Majkama se vi e povjeravamo: kombinacija autoritet ± suradnja / bliskost ± po tovanje. no u adolescenciji ne jer su oni vrlo osjetljivi na opa anje (mogu modificirati pona anje). Samostalnost se vi e dozvoljava u podru ju privatnog ivota} tu se majke i o evi razlikuju. zatvaranje u sobu (12% > i 7% +). Drugi element individuacije je promjenjena percepcija roditelja od figure prema osobe sa vrlinama i manama. izostavljena je figura autoriteta (i dijete preuzima dio brige) to pogoduje ranijem i samostalnijem razvoju. o kulturalnom miljeu ± u strogim patrijarhalnim sredinama te promjene ne e biti tako izrazite. O evi se ograni avaju na planove za budu nost. 1/4 roditelja navodi da postoji emocionalno udaljavanje i problemi komuniciranja sa sinovima (pote ko e da se pribli e djetetu) ali samo u 4% slu ajeva su se ti odnosi pogor ali u odnosu na stanje prije adolescencije.1. brige. To je zapravo i osnova ravnopravnog odnosa. U adolescenciji odnos postaje 8. Vrlo malo ih odbacuje roditelje. U djetinjstvu se mo e koristiti tehnika opa anja. U tim istra ivanjima koja pokazuju jak metodolo ki nedostatak je izbor uzorka ispitanika: uglavnom su to ispitanici koji su i prije adolescencije imali problema (klini ka populacija) pa ih imaju i u adolescenciji. spavanja« Tvrdnja o jazu je vi e mit nego realnost. dok otac ostaje udaljeno bi e i dugo odr ava sliku nepogre ivosti i autoriteta. tj. ratne okolnosti: otac je na boji tu a majka doma. jednakost. 9% de ki (6% pote ko a se pogor alo u adolescenciji). Sad je kriti nost. U 3 od 4 obitelji odnosi su zadovoljavaju i. Sada roditelji imaju odvojene funkcije koje se nadopunjuju. PROCES INDIVI DUACIJE Specifi an je proces individuacije: Osloba anje od zavisnosti o roditeljima i istodobno poku aj odr avanja veze s njima. slenga. no ti su nalazi esto uvjetovani metodolo kim nedostacima. odijevanju. aktivnosti. tj. uo avaju se njihove mane. kolu. recipro an je odnos ± dijete u i fer igru. Izme u nj ih dolazi do promjene kvalitete odnosa: u djetinjstvu je ³interakcija razmjene´ (roditelj daje brigu a dijete odvra a poslu no u) i tu se dijete u i hijerarhijskim pravilima u dru tvenim odnosima. Postoje ustvari dvije krize: kriza tra enja identiteta kod adolescenta i kriza tra enja nove uloge u odnosu sa djetetom. vrijednosti a s vr njacima u temama muzike. no tu postoji jedan zna ajan metodolo ki nedostatak. a o nekim temama ni s jednim. poslu nost je vi e voljna no automatska. pu e« no to je preuveli avanje jer adolescenti slu aju roditelje jednako ako ne i vi e nego vr njake. i tako se do lo do zaklju ka da je adolescencija razdoblje bura. neujedna ena znanja. OBITELJSKI ODNOSI 8. y y Ve ina roditelja odobrava svom djetetu izbor prijatelja i srednje kole. 44 . Interakcija s vr njacima je r avnopravna. U malom % obitelji se pokazalo povla enje adolescenata od roditelja. Majke prije postaju li nosti od o eva jer su sklonije razgovoru i dijeljenju svojih neperfektnosti i slabosti.2. slijede roditeljske savjete o obrazovanju. Roditelji ostaju autoritet u podru ju kolskog uspjeha ( est izvor sukoba) ± to roditelji ne ispu taju iz ruku. drugim rije ima postaju bi a sa mu kim i enskim osobinama. Adolescenti se sla u s roditeljima u temama morala.: Rutter 76¶ ± je proveo dvosmjerno istra ivanje sve ravnopravniji. EXP. Zasebno su uzimani podaci od adolescenata i roditelja. U adolescenciji je promjena od jednostranog autoriteta na zajedni kom dono enju odluka. probleme. politi ke teme a majke se zanimaju za svakodnevna zbivanja. Dakle: 2 generacije ipak ostaju bliske. Adolescent jednostavno uskra uje neke informacije svoga privatnoga ivota. stila. Dvosmjerna socijalizacija: roditelji utje u na socijalizaciju djece ali i obrnuto. jer sa "Bogom" se ne mo e ravnopravno razgovarati. pitaju samo za odnos adolescenta prema vr njacima ili prema roditeljima.1. y y Sli ni podaci su dobiveni i od djece. autoriteti ± dojam nerealnog misti nog. Poti e se razvoj nezavisnosti od roditelja.(8) RAZVOJ SOCIJALNIH ODNOSA 8. Roditelji postaju realne osobe i li nost i a prestaju biti figure ± u dje jem su periodu roditelji idealni. a otac postavlja norme no zbog udaljenosti gubi prisan odnos s djecom (provode manje vremena zajedno a to ne biva zamjenjeno s odnosom razgovora).

Kad su adolescenti sa obiteljima onda negativne misli znatno prema uju pozitivne misli. identitet i autenti nost te ostaje u kli eu (udovoljava o ekivanjima majke ili ulazi u predod bu kakav mu karac treba biti). a roditelji tu razliku podcjenjuju ( ele biti bliski). I sami adolescenti su ambivalentni: variraju po elji da budu tretirani kao odrasli i povremenog djetinjastog pona anja. uspostavljanje privatnog ivota i selektivno informiranje roditelja. sva e s bra om«) jednako kao prije 70 g. Ponekad je cilj takvog pona anje namjerno izazivanje roditelja radi otkrivanja granica (dokle mogu i i). Oni su dakle tako er pod stresom. (2) Vje banje vlastite nezavisnosti od roditelja Aktivno isprobava vlastite odluke. prijatelji. to uklju uje prihva anje samostalnosti ³djeteta´ i vlastitog starenja. spolnih stereotipa.) U kasnoj naglo padaju ± pogotovo ako adolescenti napuste dom. te ne mo e adekvatno reagirati na pona anje adolescenta. To su oba nezdrava kli ea. ku ne du nosti. on e biti spremniji na istra ivanje novih situacija i time e razviti ve i stupanj samopo tovanja.1. (1) O tra diferencijacija O tra kriti nost prema roditeljima. iskustva iz 3 prethodne faze i novih elemenata. No. 8. usmjerenja. i roditelji moraju redefinirati svoju ulogu u odnosu s adolescentom. Tako gdje nema oca proces individuacije biva ote an jer majka te i odr avanju bliskosti a sin iz odgovornosti prema majci te e prihva a odvajanje. Separacija se o ituje u smanjenom broju kontakata. Rezultat je razvoj nezavisnosti i prihva anje izvjesnog oslanjanja na roditelje. Sukobi oko povjerenja. Sukob se javlja svaka 3 dana. Izlaz je pomirljivi kompromis .4. ene s u modeli a od njih se o ekuje izrazito tipizirano pona anje.: Neka istra ivanja o sukobima ± oni su intenzivniji Zasnovano je na novom osje aju vlastite autonomnosti. Budu i da se adolescent mijenja. samo u 25% slu ajeva i izviru iz pote ko e roditelja da se priviknu na novu li nost svog djeteta (novi afiniteti. Burniji period u ranoj adolescenciji. adolescent ostaje privr en obitelji. O ekuje se sloboda odlu ivanja i dobrovoljna suradnja (nije mi obaveza sura ivati sa roditeljima). osoba ne nalazi vl. Zamjena za roditelje (za emocionalne veze) su vr njaci.1. Taj perceptivni jaz se pripisuje adolescentskoj potrebi da vjeruje da su njegove misli jedinstvene. Kad su roditelji u inili isto pokazalo se da mladi precjenjuju tu razliku. ivota). ULOGE RODITEL JA U PROCESU INDIVIDUACIJE O evi} podr avaju prvi dio faze (emocionalno osamostaljenje) Majke} pospje uju dio te nje da se ostane blizak roditeljima. Time se roditelji vi e ne percipiraju kao da ugro avaju li nost.3. nastavnice«). Sukobi su oko svakodnevnih stvari ( kola. Adolescent koji vjeruje roditeljima.4. nove kognitivne i reproduktivne sposobnosti). Sva e prosje no traju 10 min. da e mu pomo i ako "za kripi". Kod adolescenta postoji potreba za pripadanjem (blisko u) i potreba za samostalno u (odvajanjem): i jedna i druga strana mora postojati. RAZVOJNE FAZE U INDIVIDUACIJI 45 . TEORIJA ME UZ AVISNOSTI: Teorija privr enosti: Privr enost daje malom djetetu osje aj sigurnosti i omogu uje zdrav razvoj. esto se povla e u ³hladni rat´ = nekomunikacija. No. Osje aju se krivo ako napu taju majku ± imaju vi e emocionalnih izljeva. Rezultat: ³mamini sinovi´ ( esto do ivotno) ili odu u prenapuhanu funkciju macho mu kar ine (preobra ava vlastiti neisprofilirani identitet u ulogu grubijana«). posebne. Djevojke u adolescenciji imaju vi e problema oko potrebe za ZV i NZV (ponekad se to iska e kroz ranu trudno u). promi ljenosti. okolina mora tako er biti fleksibilna.1. Adolescentu je va no suprotstaviti se a kad roditelj pristane. Odbacuje sve savjete. Roditelji adolescenata su zato najnezadovoljniji roditelji. 8. osje a se nepogre iv (to li i na fazu negativizma kao u 2. Njihova je sklonost da svoj identitet izgra uju na bazi da se povezuju s drugim ljudima i iz te pozicije te ko im se suprostaviti fizi kim i emocionalnim vezama s obitelji. obi no s majkom i djevojke imaju vi e sva a od dje aka. i konformira se ( to je te ko a da se ostvari nu na individuacija). Istovremeno i pripadam obitelji i imam sebe. stavovi se izgra uju kroz razgovore s vr njacima. jer ako je ona fiksna ne mo e se prilagoditi tim nastalim promjenama. Provo enje vremena van obitelji se koristi za samootkrivanje. No. To mo e biti izvor konflikata i ote ati razvoj adolescenta. duboko odbacivanje svega od roditelja. Dje aci imaju vi e problema u djetinjstvu jer je okolina vi e feminizirana (tet u vrti u. stil. ali su za adolescente jako emocionalno nabijene. Nova je jedino droga. vr nja ke vrlo liberalnima a svoje u sredini (nema jasnog poistovje enja). (3) Ponovo pribli avanje roditeljima 8. esta je izgubljenost i strah od potpunog gubitka roditelja (u emocionalnom smislu). elje za kontrolom od strane roditelja.Tra enje identiteta nu no zahtijeva separaciju adolescen ta od svojih roditelja. Sukob s roditeljima: zbog elje mladih za nezavisno u i roditelja i vr njaka? Roditeljske stavove su procijenili vrlo konzervativnima. pogotovo na emocionalnoj razini. . nisu vi e aktivni roditelji i tra e novi zadatak u ivotu. Pa tako adolescent mora imati osje aj i sigurnosti i slobode. Sukobi s u jako kratki i na vrhuncu su u ranoj adolescenciji (kraj o. on odustane od cilja p ako mu se dozvoli i najgluplja mogu nost on e vidjeti da to nije prava mogu nost. Adolescenti su skloni raspravi i testiranju roditeljskih granica.g. izlasci. Kako mladi vide mjesto svojih stavova u odnose na stavove EXP. (4) Konsolidacija Adolescent gradi osje aj identiteta (kao nezavisne individualnosti) uz pomo iskustva identifikacije iz djetinjstva.

i o evi se udaljuju jer vi e ne dijele iste aktivnosti.2. Roditelji i dalje ostaju odgovorni za atmosferu u obitelji. ZNA AJ ODNOSA S VR NJACIMA Va ni su i imaju za adolescente magi nu mo iz nekoliko razloga: (1) Samopo tovanje adolescenata se razvija i to zbog prihva anja od strane vr njaka. Sve manje vremena provode kod ku e. od same odluke (va niji je proces nego sadr aj). No.2. VR NJACI ± SELF KONCEPT I KONFORMIRANJE VR NJACIMA Adolescenti. (3) Centriranost na sebe Osobni mit. Za roditelje je to te ko.1. (6) (2) Sklonost raspravljanju Sposobnost adolescenta da uo avaju pojedinosti unutar neke teme. No. gube to ³da znaju najbolje´: to je te ko prepustiti. tad to poma e o uvanju obiteljskog mira i razvoj mi ljenja 8. razmi ljanja i osje anja grupnim standardima. ODNOSI S VR NJACIMA Vrhunac je u ranoj adolescenciji (11-13 g) i djevojke su sklonije konformiranju. Kad djeca postanu adolescenti prekasno je za odgoj ± sad se roditelji mogu opustiti jer sad se tu ni ta ne mo e izmijeniti . otud kriti nost. zainteresiranost. govoriti o sebi (JA komunikacija)). a roditelji ne ba (³ kaj glumata ?´).2. 7-9 11-13 15-17 19-21 x ± dob y ± prosje an rezultat konformiranja 8. a ne o emu (va no je dvostruko povjerenje).6. higijene. Bitno je da roditelji uzmu te kritike kao nu nu fazu razvoja a ne kao osobnu kritiku. izra enost konformiranja varira u funkciji dobi. (2) (3) (4) (5) (1) Nala enje gre aka kod figura autoriteta Zbog mogu nosti da zami ljaju idealni svijet. za kvalitetu interakcije i trebaju izra avati svoje stavove ali ne vi e sa pedago kom tendencijom. manje su doma i manja je ansa sukoba (oni su obi no oko pranja. va no je kako se pregovara. neurednosti. i uva avanje suverenosti druge osobe (³rekla sam ti to misli . po to jo nisu razvili svoj identitet. izlasci« Osim toga i roditelji te e pu taju djevojke od dje aka. Za dobre odnose u obitelji je klju no podr avanje. Postoji potreba je za eksperimentiranjem da bi se isku ali novi identiteti i vr njaci to razumiju. Treba ravnopravni dijalog. imaju zna ajnu potrebu pripadati nekoj grupi. Yul: adolescencija je druga prilika za izgradnju identiteta (1. i zadnja prilika da bude ono to je. a vr njaci im nude tehnike i podr ku da se oslobode roditelja ± zato uspostavljaju na in razgovora i obla enja koji dijeli mlade i stare. ELEMENTI ADOLESCENTS KOG EGOCENTRIZMA (tipi an sklop li nosti) 8. To omogu uje otvorenu i kriti nu diskusiju o moralnim pitanjima. 8. a ti napravi to ho e ´). Adolescenti nastoje oslabiti emocionalne veze s roditeljima. To je i 2. rizi nih aktivnosti).straha roditeljka da ne zatrudne. a pripadanje nekoj grupi uvijek zahtijeva konformiranje pona anja. 46 . Najbolji tip obitelji je gdje su lanovi povezani ali individue (to je zdrav tip odnosa za osamostaljenje adolescenata). Dje aci su vi e zaokupljeni aktivnostima koje su vezane uz vanjski svijet. Ako roditelji pristanu na rasprav u o principima a izbjegnu raspravu o li nosti. ja sam poseban. otkrivaju da se osobe ne uklapaju u taj svijet. je faza autonomnost djeteta) ± adolescencija li i na to. Fiziolo ki razvoj ih prisiljava da se suo e s novim iskustvima a vr njaci (jer prolaze isto) tu mogu dati psihi ku podr ku i konkretne informacije (iako ne uvijek to ne).2. ne podlije em prirodnim zakonitostima kao ostatak svijeta (4) Neodlu nost (svjesni su vi estrukih mogu nosti pa te ko odlu e) cure de ki (5) Prikladna dvoli nost Ne razlikuju izra avanje ideala i djelovanje da bi to ostvarili (pu e a protestiraju zbog zaga enja okoline). to prekida djetetovu usmjerenost na sebe i poti e zrelije oblike mi ljenja. To ne zna i da su vr njaci uvijek ljubazni i podr avaju i jer znaju biti rigidni u zahtjevu po tivanja grupnih normi. ak je va niji na in dono enja odluke. prihva aju i toleriraju. Prijateljstva idu od razvijene aktivnosti ka psihi koj razmjeni (dru tva za povjeravanje). bez vr njaka adolescent ne bi znao koje aspekte njegove li nosti vr njaci prihva aju a koje odbacuju (oni su relevantan okvir za samoprocjenu i adaptaciju). odnosi s vr njacima se temelje na ravnopravnosti. Razvija se moralno rasu ivanje: prema Piagetu je dru enje sa vr njacima va no jer omogu uje promatranje stvari iz tu eg kuta gledanja.1. Roditelji trebaju koristiti osobni jezik. balans ljubavi i postavljanja granica te jasno komuniciranje svojih stavova } izno enje svojih elja (osobni govor) a ne nare ivanje (zna i ³meni je te ko« ja brinem«´ a ne ³Ima biti doma u 9´). a ne nadre enosti i podre enosti. Naime.

Princip recipro nosti odnosa Funkcija bliskosti I. Mladi uglavnom dijele vrijednosti neposredne vr nja ke skupine. Terapijska ± izra avaju i diskutiraju se problemi III.3. mi ljenja koje iznosi drugoj osobi da bi dobi la njen komentar (jednaka je anga iranost obje strane). VRSTE UDRU IV ANJA (1) BLISKA PRIJATELJSTVA To su bliski prijateljski odnosi koji su temelj za formiranje ve ih grupacija. Upoznavanje sebe kroz refleksiju od strane drugih II. Uglavnom je 6 lanova istog spola. podr ka. Kod dje aka: Tu se prijateljstvo prvenstveno usmjerava na akcije (a ne tajne) jer se identitet mu karaca osniva na postignu u. 8. asertivnosti. Seksualnost me utim mo e. To su osnovne jedinice dru tvenog ivota adolescenata. Od prijatelja o ekuju alijanse (odanost. razgovori. Mogu dobro opisati li nost. po tivanje razli itosti u mi ljenju. Princip zainteresiranosti za sve to se kod druge osobe doga a (emocije. U i se ravnopravna komunikacija Intimnost { seksualnost: Intimnost je prije svega potpuna otvorenost u kontaktu s drugim. osobnosti i stavovima. amblemi). ne definiraju prijateljstvo kroz emocionalne razmjene. Osnova: zabava. brige i probleme svojih prijatelja pa nije to no da ne brinu jedni o drugima. Prijatelj je onaj tko poma e u nevolji ± dosta instrumentalno. (2) DRU TVA ± ³ kvadre´ Skupine (crowds). ak ne treba ni komentar. identitet pojedinca u o ima drugih i izra ava socijalne granice. STADIJI RAZVOJA GRUP NOG IVOTA KOD ADOLESCENATA 47 . Me utim. tulumi). I klike i dru tva si izabiru imena (posebno vani). Prijatelj je netko tko je sukladan.2. Princip me usobnog po tovanja Funkcija prijateljskih veza je upoznavanje samog sebe. 11-13 g. u enje komunikacije i uva avanje mi ljenja. misli. tj. eli se uti tu e mi ljenje da bi se dalje razvijalo vlastito. prosocijalno pon.2. terapijska funkcija (slobodna ekspresija emocija). organizacija dru tvene aktivnosti (sport. Ponekad olak ava i to to se glasno iznosi vlastito mi ljenje. ali ne mora biti povezana sa intimno u . bliski odnosi. parovi bliskih prijatelja ili prijateljica. nema zahtjeva za tajnost i cijene se individualne razlike u li nostima. osje aja. Prijatelj je netko tko je zabavan. Osnova: razgovor. To ja a nezavisnost od roditelja. Posesivnost i ljubomora. prijatelju mo e vjerovati i povjeriti mu se. a ene intimnost. (1) KLIKE Klapa ili manja grupica vr njaka istih interesa. to su neformalna udru enja od 2 -4 klike to 8. Klike dominiraju tijekom tjedna a dru tva vikendom. Tra i se razumijevanje. To podsje a na obitelj.pru a mogu nost ve eg broja kontakata ali slabije kvalitete. aktivnosti. mu karci nisu neosjetljivi na finese tu e li nosti. 14-16 g. to ime pridonosi osje aju identiteta i ja a koherentnost (uvedeno u vojsku. pona anja) IV. pru a soc. naglasak je na razmjeni tajni. No. 17 g. pomo u nevolji). Principi bliskosti I. Posesivnost i ljubomora se prenose na odnose s de kima. autonimiji (kod ena intimnost). Princip me usobsobnog povjerenja III. izlasci. antisocijalno pon. kontakt s vi e ljudi. 3 FAZE RAZVOJA prijateljstva kod djevojaka (Duval i 7-9 11-13 15-17 19-21 Anderson) x ± dob y ± prosje an rezultat konformiranja Prosocijalno konformiranje 11-12 g. U odrasloj dobi mu karci tra e akciju. Zahtijeva konformiranje. zajedni ke aktivnosti (odvijaju se paralelno). ³ja sam potpuno i bez rezerve i cenzure ono to jesam´. obitelj je u okviru istog socijaln og statusa pa zato mladi zadr avaju vrijednosti roditelja a ne apstraktne vrijednosti op e kulture mladih. Za prijateljstvo u adolescenciji je jako bitan razvoj dogovorne validacije: jedna osoba te i shvatiti svijet kroz razmjenu ideja. intimnost i sl.4. neutralno pon. a antisocijalno i neutralno manje izra eno od prosocijalnog i neutralnog. p opu tenije. II.

itd. Klike i dru tva nude gotov identitet koji je prihvatljiv u odre enom vremenu (odje a): kasnije se me utim javlja potreba za individualno u i izgradnja vlastitog identiteta.1. Period kristalizacije . Me utim kada pre u u srednju kolu. Odluka je emocionalna. adolescenti su trebali dovr avati re enice: ³ako netko nije dio grupe«´ y y y 15-godi njaci zavr avaju s negativnim posljedicama (izoliran je. Va ni su status profesije i mogu nost zapo ljavanja.skupine sastavljene od spolno mje ovitih klika (5) Rana zrela dob . realisti ne (itd. 1. mijenja se sustav vrednovanja te postaju nesigurni i te e boljim ocjenama. alternative se realisti nije promatraju. Druga teorija zasniva se na upitnicima li nosti: gleda se kako socijabilne. Druge faze za adolescenciju nisu zanimljive. Razlikujemo intrinzi nu i ekstrinzi nu motivaciju. bolji su u itelji i sl. mogu no sti. osobine. klasna pripadnost roditelja i dolazi do izabiranja struke ovisno o spolu. Hrvatska: posve uje se puno pa nje profesionalnoj orjentaciji (publikacije. U realnosti mnogi nisu tako racionalni i sistemati ni. koje su pak bolje opremeljene. Period specifikacije . potom od 18 -21. tj. realnost se ne uzima u obzir.osoba upoznaje sebe 1.g. eksperimentalni period ± pubertet.). ISTRA IVA KA FAZA . realisti ne (itd. ru no mu je«) 17-godi njaci ³uva en je i cijenjen´ (mo e i sam). (5) HOLANDOVA TEORIJA Sociolo ki pogled: pri izboru zanimanja postoji ograni enje urokovano s-e status. Kod adolescenata postoji zna ajna potreba za postignu em. Koristile su se projektivne tehnike.) osobe biraju na osnovi toga zanimanja. Prijatelji su tako er va an vanjski faktor. 8. PROFESIONALNO OPREDJELJENJE (1) GANSBERGOV MODEL (1) Fantazijski: osnovna kola: odabiru se aktivna i zbudljiva zanimanja. ovdje se integrira i utjecaj roditeljske profesije kao i utjecaj socijalne okoline ( ta je presti no. specificiraju interese te se informiraju o specifi nimn zanimanjima (a to odgovara ameri kom sustavu obrazovanja). Uskla ivanje interesa. pra enje«) (2) Rana adolescencija . tra e inf. testiranje. Djeca koja potje u iz boljih uvjeta esto poha aju i bolje kole. (3) Realisti na faza: kraj srednje kole . Ovdje dolazi do ve e spolne diferencijacije.skupine se raspadaju na parove koji razmi ljaju o braku Klike postaju suvi ne jer se ostvaruje potreba za intimno u. Kasnije: sretan je (pozitivne posljedice).(1) Kasno djetinstvo . uvjeti 48 .prikupljaju se u e informacije o vlastitoj struci. Do krize markiranja kole dolazi e e kod u enika koji potje u iz obitelji sa ni im socio -ekonomskim statusom. 14-18 god. Pokazuje se da socio-ekonomski status odra ava komulativne i kombinirane efekte razli itih utjecaja na uspjeh u enika u koli.interakcije me u klikama razli itog spola (grupa s grupom) Postignu e je presudna tema za adolescente. (2) Probni. su uju izbor.) osobe biraju na osnovi toga Druga teorija zasniva se na upitnicima li nosti: gleda se kako socijabilne. ne postoji op a nadmo nost mu karaca (samo u pojedinim podru jima) ± ipak se na tehni ke fakultete upisuje manje ena (zapo ljavanje. o op im kategorijama zanimanja i profesija (vrlo iroko).2. Faze slijede obrazovanje u nekoj zemlji: adolescenti od 14-18 g. Postoje i spolne razlike (u SAD-u je na matematici vi e mu karaca): kod nas to nije toliko izra eno. oni do ive odre eni ok i postaju ja e ekstrinzi no motivirani.istospolne klike rada«). ispituju se vlastiti intresi. vrijednosti i sposobnosti.dolazi do kristalizacije planova koji su realisti niji. 18-24 god. Razvoj profesionalnih planova: dio je razvoja profesionalnog identiteta. (2) TEORIJA MOTIVACIJE .mogu planirati daljenje obrazovanje kako bi ostvarili eljenu kareru. predavanja. jer oni utje u na stavove i pona anje i tako mogu imati i pozitivn e i negativne utjecaje. U SAD-u 40% sinova lije nika ulazi u medicinu (generiranje iste profesije) ± vezano i uz privatno poduzetni tvo.3. (4) SUPEROVA TEORIJA: mi kroz ivot nekoliko puta kre emo kroz te faze: 1.90-te godine je razvijen model motivacijskog procesa koji govori da u eni ko pona anje odre uju tri imbnika: a) Stav je li inteligencija fiksna ili je plasti na promjenjiva promjenjiva u enici u ivaju u obra ivanju sadr aja i manje brinu o ishodu. b) Intrinzi na i ekstrizi na motivacija (3) ATRIBUCIJSKA TEO RIJA (3) lanovi klika razli itog spola (po inju se povezivati) (4) Kasna adolescencija .

Dru tvo regulira upisnim kvotama. mi imamo vi e aspiarcija zbog tranzicije (uspijeva se vertikalno kretati).zanimanja. Ulogu imaju roditelji. ali nema sustavnih pra enja potreba zapo ljavanja. i njihove aspiracije odre ene su socio-ekonomskim statusom. Va ni su status profesije i mogu nost zapo ljavanja. 49 .

Cognition = razjasniti si situaciju i sl. ili biolo ka ranjivost. Probleme pona anje u adol. PSIHOPATOLOGIJA U ADOLESCENCIJI Mnogi oblici psihi kih poreme aja se odvijaju u adolescenciji ± govori se o mladena koj shizofreniji. tako er je bitna socialna podr ka. MRE E PODR KE IZVAN OBITELJI . pona anje nu no za ovaj razvojni period. UVOD Masovni mediji su skloni preuveli avanju tih problema. Zato postoji sklonost eksperimentiranju s rizi nim pona anjem.) C .danas se dru tvo iz temelja stra no brzo mijenja.social = socijalna podr ka I . Tri vrste suo avanja a) b) c) suo avanje usmjerno na problem . RATA. optimizam) E . se s druge strane ne smije omalova avati ili ak smatrati i normatinim pona anjem.emotion = emocije (rasplakati se) S . Venitiliranje emocija je vrlo bitno za adolescente.Physical = fizi ki se aktivirati 50 . pozitivan pojam o sebi. U adolescenciji treba razlikovati eksperimentalno izvo eje pona anja i stvarno psihopatolo ko. tj. b) Tri niza imbenika koji odre uju ranjivost za stresne emu je akumulacija c) doga aje: a) b) c) KOLI INA STRESA . Drugo treba razlikovati problem koji imaju svoje uzroke u adolescenciji od onih koji imaju svoje uzroke ranije. Pokazalo se da oni sa boljim strategijama suo avanja (engl. (tzv. crtanje itd. anksioznosti. esto devijantno pona anje nestaje ulazkom u zrelu dob. u odnosima s vr njacima. Nakupljanje stresova (razvojni zadaci) mogu osobu gurnuti preko praga ako postoji gen.jednostavno si olak avam emocionalno stanje (slu anje muzike. clasteri problema). delikvencija u prostituciju itd. a oni s lo im na emocionalnu razinu. Ph .(9) ADOLESCENTSKI PROBLEMI 9. stres radi velikih promjena u sebi. Smatra se da su posljedica nesposobnosti kontroliranja impulsa. preuzimanje uloga« Psihopatologija je vo ena genetsko-vremenskim rasporedom. SOCIJALNA PODR KA . dobre komunikacijske i socijane vje tine.imaginacija = odmak od stvarnosti (fantazijska putovanja. bliski odnos sa barem jednom osobom u obitelji. Muli Lahad . Danas se puno spominje ok budu nosti . i tretman treba prilagoditi. adolescencija je period aktiviranja tih genetskih zapisa. coping) sa stresom tako er su i zdravstveno u bolje m stanju. Adolescenti mogu imati poreme aje iz oba podru ja. nekonvencionalnosti li nosti adolescenata i okoline.) Op enito se nalazi da su adolescenti naj e e koriste strategiju usmjerenost na problem i socijalnu podr ku. napredak ide nevjerojatnom progresijom i potrebna je stalna adaptacija. D) IZLO ENOST NASILJU PRILIKOM NPR.1. pla a. ili poreme ena psihi ka ravnote a. Razlikujemo dvije vrste poreme aja: a) internalizirani . kognitivnu preradu .pro multiplikativan 9. b) kognivitne. Kao rezultat stresa dolazi do emocionalnih i bihevioralnih problema.belive = vjerovanje (vjera.poduzimaju se akcije za rije avanje problema usmjerenost na emocije . Postoji i biolo ka teorija . E) RAZDVOJENST RODITELJA Stres se primarno prpisuje promjeni bila ona pozitivna ili negativna jer zahtijevaju adaptaciju.2. Postoji niz skala za mjerenje stresora kod adolescenata. Biolo ke promjena u pubertetu aktiviraju psihi ke probleme = nastaju psihopatolo ki problemi. 6 na ina suo avanja sa stresom B .misaona prerada (ispit nije toliko bitan i sl. Mogu a je biolo ka podloga takvih poreme aja. esto jedan vanjski problem vodi u jedan novi problem: droga u delikvenciju.pri a u 6 slika. Postoje i povoljni faktori a) RODTIELJSKA OKOLINA .prijatelji. ovisni ko i devijantno pona anje. Oni s pozitivnim obiteljskim iskustvom su vi e usmjereni na ri je avanje problema. To burno razdoblje promjena uva ava i socijalni aspekt tj.u smislu uro enih predispozicija za odstupanje "sensation seeking".drugi ljudi nam poma u da prebrodimo stresnu situaciju STRATEGIJE SUO AVANJA SA STRESOM: a) bihevioralne. le i u toplu kadu) usmjerenost na procjenu. OSOBNE KARAKTIRISTIKE. depresiji. Postoje rizi ni faktori A) B) SIROMA TVO KRONI KA BOLEST ALKOHOLIZAM C) RODITELJSKE MENTALNE BOLESTI.nadgledanje aktivnosti i dosljednost u primjeni discipline. socijalna odgovornost.koji su unutar osobe ( ir na elucu) b) eksternalizirani .koji se manifestiraju u okolini (kra a).

³kamiond ije´. Procjene u SAD: 1:10 ( ak do 1:4). osjetljivi na finese u razglabaju o smislu ivota ivotu. 51 . Prognoza je lo ija ako se poreme aj javi ranije. Tretman je farmakoterapija. Od depresije idu suicidi (u SAD-u su 1. Rizi na dob za javljanje ScH kod > je od kasnih tinejd erskih do ranih 20¶. imali su vrlo malo prijatelja. Potom slijedi faza dijete. ranjiviji su pri izlaganju strsnoj okolini. Te osobe kao djeca nisu sudjelovale u aktivnostima vr nja ke skupine. Tre i je razlog elja da udovolje roditeljima koji tra e postignu e i koji daju veliku pa nju osobnom izgledu (vitkost je pitanje presti a). vi i dru tveni status). Manifestira se razli ito kod starijih adolescenata i mla ih adolescenata. Ti su simptomi esto pomije ani sa depresivnim i sociopatskim simptomima. Poku ajem suicida ene komuniciraju svoju bol (koriste pilule) a mu karci idu uglavnom na vatreno oru je. te nja je da ostanu u formi djeteta . esto se ne uzima ozbiljno kad netko pri a o suicidu. To je simboli ka zamjena za nedostatak ljubavi (oralna faza): te nja da se bude voljen. delikventno pona anje. Adolecsenti koji se odlu e na suicid imaju probleme s roditeljima ili ne mogu zadr ati prijatelje. iznadprosje ne studentice vi eg socio-ekonomskog statusa. putuju svijetom zadovoljni ako se najedu janjetine i tipnu konobaricu. Doprinosi problemima pona anja. ako se ne ispuni. Ova podjela je zgodno obja njenje ve eg broja suicida kod studenata 9. a) Poreme aj je vezan s time da postanu odrasle ene. slaba koncentracija. Ta ScH nije vezana s dje jom ScH (dje jim autizmom). gubitak tjelesnog integriteta. Drugi je razlog da time vje baju kontrolu doga aja koji su ina e idealno pod njihovom kontrolom. postizanjem autonomnosti na planu tjelesnog izgleda eli se kompenziratu sve ono nad ime nemaju kontrolu. problemi u koli« studenti ine ve inu adolescentskih suicida (obrazovaniji su. Dakle to je obi no u obiteljima u kojima su roditelji vrlo kontroloraju i.3. To vodi do fantazija o velikoj ljubavi. Kad se rije i uzrok onda se i hrana normalizira. ele stalno biti u dru tvu.2. BULIMIA: periodi na pre deravanja ³zabranjenom´ visokokalori nom hranom. Cijela obitelj treba biti uklju ena. Uzimaju laksative. ili kako bi ga trebale izbje i. Opsjednute su te inom i ele biti mr avije od normalne prosje ne te ine za svoju dob i konstituciju. Vezana je uz osje aj gubitka ili neuspjeh realan/nerealan. droga ± ine sve da odagnaju depresiju. a u jednom danu ih 14 uspije. jude mo emo podijeliti u 2 kategorije: y y ³lu aci´. nemaju obline.2. Svake minute u SAD-u jedan adolescent poku a suicid.2. da je ljubav obostrana ± to je nerealno i vodi ka rascjepu li nosti.9. Ve ina bulimi arki to uspijeva prikriti pred prijateljima i obitelji (tajni poreme aj). Stariji adolescenti su introspektivni i letargi ni. dje a ko lice. umorstva 3. gubitak apetita. Velika je uloga socijalnih faktora: nerje eni obiteljski odnosi. istodobna elja za pripadanjem i za individuacijom. depresije kao izvor smrti). A. a kod + ak do 30-te. 20% tih djevojaka umre (bez tretmana) radi samoizgladnjivanja. djevojke se vra aju hrani to simboli ki zadovoljava ³hranjenje ljubavlju´. Ne zna se za to. ljubavni problemi ili zaokupljenost problemima koje roditelji imaju me u sobno. sve prihva aju pod motom ³i to je ivot´. SHIZOFRENIJA (SCH) Naj e e izbije u adolescenciji. saobra ajke 2. diuretike. Polovica anoreksi arki ima i simptome bulimije. Najvi e podataka ima o konceptu genetske ranjivosti: neki su ljudi genetski skloniji izbijanju bolesti tj. sramu.2. Zaokupljene zu izgledom i te inom. Nemogu nost kontrole hranjenja vodi ka autodestruktivnosti. antisocijalno pona anje doma (ali ne nu no i van obitelji). ANOREXIA: je te i poreme aj jer djevojke silno snize tjelesnu te inu. Mla i: stalno tra e uzbu enje. Kod djevojaka dolazi do toga pod velikom presijom studentskih obaveza ili neuspjeha veze. DEPRESIJA To je nej e i poreme aj i uglavnom je prijelazna. Izgube menstruaciju. Naj e e su to iznadprosje ni studenti no imaju previsoke aspiracije (nedosti ne) i misle da ne rade onako dobro kako bi mogli. zauzimaju stav ³koja korist od svega toga´: osje aj besmisla. Obi no rana zrela dob. sve va u. Bolje je raditi na uzroku a ne samo na simptomima ( to ini bihevior terapija) B. za 20-25% u samo par mjeseci. To je poreme aj bogatih: bjelkinje. Tako er je ve a ansa onima koji imaju krvne srodnike oboljele od ScH. inteligentniji. Biolo ke promjene te drugi razvojni zadaci u procesu stjecanja nezavisnosti od roditelja ugro avaju pojam o sebi pa ulaze u kontrapona anje. rijetko u djetinjstvu. opaju se dok ne zaspu ili ne povra aju ± prisiljavaju se na povra anje. POREME AJI HRANJENJA Gotovo samo ene. ene puno e e poku avaju. a bilo bi dobro da bude i psihoterapija. dobro je to uzeti za ozbiljno.1. Simptomi: umor. b) c) Anoreksi arke tebaju istodobno u tretman uzeti i psihijatri i internisti (radi davanja infuzije). ali a mu karci e e uspijevaju izvr iti suicid. Cijeli dan se bave planovima o jelu. 9. predbacivanju. pretjeran sex. Mit: ³tko pri a ne e to u initi´ a to je pogre no.

Dje aci su najnasilniji s 18 g.3. U srednjoj adolescenciji je sna an utjecaj vr njaka. po inje jako rano ± ve s 10 g. Me uljudski odnosi: anksioznost u heteroseksualnim odnosima se smanjuje s iskustvom. 4 -5 dje aka ili mladi a na jednu djevojku. Oni su psihi ki normalni. roditelji tra e da zadovoljavaju njihove potrebe. psihologa i pedagoga. Odsjek za maloljetni ku delikvenciju sadr avao je socijalnog radnika. Ve a je agresivnost mladi a. ne odga aju neposredne porive. Rang proizvodnja. Potkopava se predod ba o likovima koji pu e (filmovi o propagandi). Trudno a. Pu enje. nisko samopo tovanje. ve kao djeca su antisocijalni (laganje. opijanja. ali su tako socijalizirani b) NESOCIJALIZIRANI PSIHOPATSKI.9. Imaju zagarantiranu anonimnost. Uzroci mogu biti razni: neurolo ka i psiholo ka odstupanja. kroni ni su la ljivci i nisu svjesni posljedica. interakcijske igre. silovanja. Za privremene je to samo faza. u enici« i adolescenti mogu oti i od ku e i postati nepopravljivi (otkaz) ili ostanu kod ku e ali ne obavljaju poslove ( trajk). (vrhunac). Pula. P orast maloljetni kog kriminala (Zagreb. nekontrola djeluju na antisoc. upoznavanje sebe. uz to se ve u i problemi u u enju. najve i je porast u Virovitici i Vukovaru. . potkrepljivano od vr njaka (pritisak vr njaka). ne mogu se dugo vezati uz ciljeve koji tra e odga anje. Popravni domovi izazivaju suprotne efekte jer samo jo vi e nau e. Od 14-18. a) SOCIJALIZIRANI SUBKU LTURALNI. a kroni ni se isti u ve kao djeca. ka e im se ³izbor je na vama´ a ne ³nemoj pu iti´ jer onda e napraviti obrnuto. kra e i sli no. rad. Dosta je djevojaka u tipi nom mu kom kriminalu (dr oga. 52 . OVISNOSTI Konzumiranje neki pripisuju osobinama li nosti (prevelika va nost nezavisnosti). policiju. otupljenje osjetila). 2. pona anje.g. Dje aci su vi e skloni delikvenciji. Porastao je broj droga. nemaju veze s drugima. kra a). bijeg i izolacija. No porast je i me u djevojkama. to se ti e socio-ekonomskog statusa ta su djeca iz svih slojeva. pedagozi provode preventivne programe. ne tretira ih sud ve soc. imaju probleme kod ku e i u koli. Kaznena djela: plja ke. te spolnih i krvnih delikata. ubojstva. Konflikti s roditeljima rastu u funkciji dobi (potreba za individuacijom). no ve a je vjerojatnost da budu uhva eni i tretirani oni iz ni ih klasa. osobe se smatraju maloljetnicima. Imaju manju sposobnost zauzeti perspektivu druge osobe na istoj razini moralnog razlu ivanja kao i vr njaci. ranije dolaze u neprilike te rijetko napu taju antisocijalni stav. u zajednicama gdje se neki oblici kriminala tol eriraju. preuzimanje tu e perspektive ± djeca ni eg socio-ekonomskog statusa i lo ih obiteljskih uvjeta. prostitucija«). Pomak ide od otvorenih antisocijalnih djela u djetinjstvu na prikrivenim (iza le a odraslih) djelima koje je te e otkriti (raste i te ina tih djela). Manji broj adolescenata je spreman na krajnje oblike: suzbili su bla e oblike kriminala. Destruktivni roditeljski odnosi: neinteres. npr. droga Prekr aji: tu njave. kra e. a istodobno vr e pritisak da bi za titili ugled obitelji. kr enje reda. postaju stigmatizirani (etiketirani) i nastavljaju s takvima djelima. javni izgredi. U o. promet i upotreba droga ugro avanje ivota i tijela razbojni tvo i silovanje bludne radnje Pred 2 g. Split. da opisuje svoja seksualna iskustva i poti u dijete na to. drogiranje (sabota a) ili pasivno podno enje situacije. Rijeka. ne reagiraju na kaznu i nagradu. roditelji. Nekad je delikventno pona anje poziv u pomo . Aschenbach: TIPOVI KRONI NIH DEL IKVENATA Bje anje od ku e. a mla i su djeca. DELIKVENCIJA 1. ive po uzoru odraslih iz okoline. ali ak i s 15 g. To je ³psihi ko cijepljenje´: mala doza nagovora potaknut e suprotstavljanje kasnije.. Problemi u obitelji: uzimaju i roditelji (genetska predispozicija). sudstvo. to izvodi manjina Postoje kroni ni i privremeni delikventi. Roditelji esto imaju aspiracije da im djeca postanu ³super´ sporta i. niti za ljude (amoralni su) Srednja klasa: odgovor na eksploataciju } mladi su eksploatirani u krugu obitelji. Program odvikavanja od pu enja za mlade upozorava na negativne aspekte (smrad iz ustiju ± to je mladima vrlo va no ± usporavanje akcija. sport. pote ko e u apstraktnom mi ljenju i koncentraciji = nisu razvili kognitivnu kontrolu koja bi regulirala emocije i pona anje. sklonost izbivanju od ku e i manja spremnost roditelja da kontroliraju njihovo pona anje. Nisko samopo tovanje: da li delikvencija vodi do niskog samopo tovanja (etiketiranje) ili je obrnuto? Delikvent je pod pritiskom vr njaka i zato ini delikt (tra i priznanje od prijatelja). Osijek). Igranje uloga: stariji govore mla ima za pu enje a mladi se moraju suprotstaviti. nepo tivanje pravila. 80% delikvenata je neodgovaraju e nadgledano a samo 10% nedelikvenata. Mladi i su esto ulovljeni zbog kra e i skitnje a djevojke bje e od ku e i seksualno pona anje van kontrole.

Fizi ki i intelektualni razvoj 1. Razvoj li nosti i socijalni razvoj (4) KASNA ZRELA DOB 1.2. Razvoj li nosti i socijalni r azvoj (3) SREDNJA ZRELA DOB 1. Fizi ki i intelektualni razvoj 1.3.1.2. Razvoj li nosti i socijalni razvoj 53 .1.1.2. Fizi ki i intelektualni razvoj 1. PSIHOLOGIJA ZRELE DOBI (1) UVOD (2) RANA ZRELA DOB 1.

mali je varijabilitet. Treba osigurati brigu za sve starije ljude u populaciji. zdrava prehrana no i ulaganje u kvalitetu me uljudskih komunikacija. Mogu nost prilagodbe na novu situaciju. Biolo ki pokazatelji su samo preduvjet zrelosti. samostalnost u egzistencijalnim pitanjima). Kako ivot u initi kvalitetnijim? Trend je da se preveniraju razli ita oboljenja: fizi ka aktivnos t. nesposobni«). Ve a su izdavanja u zreloj dobi za financiranje penzionera. mog. roditelja ± postaju najstarija generacija u obitelji (to je esto dodatan ³push´ u ve u samostalnost bez obzira u kojoj dobi nas zadesi smrt roditelja). velike su interindividualne ali i intraindividualne razlike (razli iti organi i razli iti aspekti ivota razli ito odra avaju starost). SOCIJALNI: preuzimanje uloga odraslih.ZRELA DOB . je struktura dobi bila piramidalna a 2030. ³ ovjek po ne pa ljivo planirati kako da iza e iz kade´. kvadrati na. Punoljetnost. i smanjenjem nataliteta umanjuje se zastupljenost mladih generacija. Da bi ih se osiguralo. Ako se lako gleda na ivot (uz prevenciju bolesti i pove anje kvalitete) tad se slika starosti dosta mijenja. irenje inormacija.) no rast se mo e produ iti do srednjih 20¶ radi neishranjenosti ili kroni nih bolesti. usporeni reflexi.g. Princip diferencijacije: bebe su jednake i sve se de ava po istom ritmu. Pokazatelji zrelosti BIOLO KI: mogu nost reprodukcije. neaktivni. udaja. Socijalno -zdravstveni sistem } 5 radnika je radilo za 1 pen zionera. Svi ti pokazateljisu visoko korelirani sa dobi ali je velik inter/intra varijabilitet u pokazivanju odre enih promjena. S porastom broja razvoda (u SAD-u): ranije su ljudi kra e ivjeli i prosje an bra ni sta je bio 25 godina. U zrelosti je diferencijacija velika. preuzimanje uloga odraslih. gubitak vl. svjesnost da se tijelo ne kre e glatko kao prije. RANA ZRELA DOB SREDNJA ZRELA DOB KASNA ZRELA DOB a) b) KASNA DOB: 20-40 god. sijeda kosa (vrlo individualno). Netko mo e biti vrlo mladolikog izgleda. No jo je prisutan } 40 -togodi njaci se ne mogu zaposliti jer dru tvo tra i mlade.= odrasle dobi (1) UVOD U djetinjstvu je periodizaciju razvoja lako napraviti radi konzistentnih razvojnih perioda. Trebaju promjene u socijalnom-zdravstvenom sistemu. pad tjelesne kondicije. 65 godina na dalje 65-80 DUBOKA STAROST: preko 80 g. o starima sla bi taj stereotip. samodostatnost. PSIHI KI: vezani uz postizanje odre enih nivoa mentalne i emocion. i porast je omjera stara ke ovisnosti. kroni na oboljenja PSIHI KI: osje aj pada mo i. voza ki. Razmi ljanje o smislu ivota. ostvarivanja intimnog odnosa. Dru tvom neoptere enim dobi bi se izgubilo predodre enje desetlje a: kad kronolo ka dob ne bi bila va na: u SAD-u U zreloj dobi je puno te e odrediti granice jer ljudi stare razli itom brzinom. Treba prevladati taj stereotip kod samog sebe. BIOLO KI: gubitak reproduktivne sposobnosti (+ oko 50¶). Raste koli ina slobodnog vremena. a osje ati se starcem. vojska« Ovi pokazatelji ne sazrijevaju u isto vrijeme. Sad se du e ivi i taj sta ide i do 50 g. planiranje budu nosti. pravo glasa. vi e se vremena provodi u mirovini i treba to vrijeme kvalitetno iskoristiti (npr. unutarnji osje aj zrelosti. period odgovornosti prema bli njima i zajednici. slabljenje vida i sluha. sport i putovanja a ne pred TV-om). Porast slobode u kori tenju vremena pove ava potencijale za rad na sebi: psihi ka reakcija ljudi . Granica adolescencije varira 18-21 g. Projekcija tog trenda u budu nost: 1900. Pokazatelji starosti 54 .5. psihi ka zrelost (emocionalna i kognitivna) ali je upitna socijalna zrelost (mogu nost samostalnog ivota. Tu sigurno postoji fizi ka zrelost (menstruacija i ejakulacija) nakon adolescencije. Manjak je stara kih domova. Socijalna zrelost je nu an uvjet prelaska u odraslu dob. zavr etak fizi kog rasta (18-21 g. Za svakog pojedinca ovi pokazatelji nastupaju u razli itoj dobi. radi napretka medicine i pove anja brige o zdravlju i prehrani. Ageisam (³dobizam´) je stereotip o osobama vezanim uz stara ku dob (da su aseksualni. ( to je t e e). izbjegavanje ovisnosti. 40-65 god. Generalno populacija stari: produ enjem ivota. No va an je i stav same osobe: ako ona slijepo prihvati taj stereotip tad nastaje samostagnacija i ne vjerovanje u vlastite sposobnosti (ostaju osaka eni). umirovljenje (oko 65¶). a danas 2. Postizanje mudrosti. zrelosti. shva anje uvjeta i ograni enja ivota. SOCIJALNI: ra anje unu adi (od 50¶ otprilike). pa ak i do 30-tih.

Rel. Npr. Odre uje fizi ki rast. Utjecaji na razvoj Imaju socijalni i biolo ki moment. Za to? a) Slabljenje se mo e na i u svim dobima a ne samo u zrelosti. Uklju uje aktivnu primjenu ve nau enog. Proizlazi iz fizi ke ontogeneze (ona uvjetuje razvoj neocortexa koji je klju an za takvo rezoniranje) i habituacije (koja stvara stabilna znanja o okolini). no globalno su uspje ni kao mladi jer br e pomi u o i u smjeru kretanja teksta pa su pripremniji za ono to e natipkati (drugom vje tinom kompenziraju gubitak u brzini prstiju). Cilj razvoja je postizanje zrelosti a cilj zrelosti je smrt. d) Starenje mo e sadr avati stabilnost. Ti su utjecaji visoko prediktivni po trajanju. Dijete Adolescenti Zrela dob Starost (2) OKOLINSKA HABITUACIJ A: bilo bi te ko kad bi na 55 . Najve i utjecaj ima u ranom djetinjstvu (intenzivan je razvoj fiksnog slijeda) i u kasnom ivotu (jasna determinacija). To je nejotvoreniji i najmanje programiran proces. Primarno je biolo ki proces. razvoj interesa. biolo ki reguliran. ali zato kasnije slijede dobici. II. okoli ne i samoaktiviteta) te vi estruke utjecaje na razvoj. okoline i samoaktiviteta.. Snaga pri kraju ivota se ne zna. Osoba mo e pokazati gubitak u pam enju a napredak u ekspertnosti. Njihova snaga tijekom djetinjstva ovisi o fizi koj autogenezi (predodre enost. a kognitivna je zato jer je svjesno ± misaono rukovodimo razvojem. (3) KOGNITIVNA GENERATIVNOST ILI SAMOAKTIVITET: To je visoko otvoren proces od same osobe koji daje kontrolu nad sobom. Najve i je utjecaj u djetinjstvu kad u imo kategorizirati svijet. vi e nije usmjeren ka nekom cilju.postoje stari studenti. od za e a pa do smrti. Ta tradicionalna perspektiva gubi utemeljenost me u istra iva ima. kreativnost«). Pogledi na razvoj i starenje Tradicionalni pogled (pred 30 godina): razvoj se odnosi za uz dob vezane promjene u djetinjstvu do zrelosti. pa je za razliku od fizi ke ontogeneze relativno otvoren proces. Kad je dobra motivacija i kognitivna kondicija onda su oni jednako uspje ni kao i mladi. stari su spori ji na tipkanju na ma ini. naslije e). Promjena se ne zasniva samo na biolo kim. ve i socijalnim i psihi kim procesima. Uklju uje svjesno. Razvoj je naprosto promjena. i to najvi e oni biolo ki. te kad po ne imati namjere. Habitacija nije predprogramirana ve ovisi o socijalnom okru enju. Cortex djeteta ima puno vi e veza nego to e ikad trebati. Uklju uje i stabilnost. Navikavanje na podra aje. Mehanizmi razvojnih promjena svaki podra aj reagirali kao da je nov. nad situacijom i svijetom. Ranije se mislilo da su gubici suspresije u ranijem ivotu. i razvoj i nazadovanje. No ovisi i o socijalnom okru enju. osnova je inteligencije. mozak fetusa ima puno vi e neurona i razvojem mozga stanice koje ne stvaraju sinapse naprosto odumiru. b) Nakon zrelosti ima promjena koje (osim nazadovanja u razli itim funkcijama) idu u smjeru napretka (kristalizirana inteligencija. Relativno je zatvoren proces. Na i potencijali su puno ve i no to mislimo. Uvjetuje stvaranje selfa. Procesi razvojnih promjena Tu su elementi naslje a. Generirana je sobom. Slika: Relativna snaga pojedinih utjecaja u pojedinim razdobljima razvoja (1) DOBNO NORMATIVNI: u djetinjstvu i starosti su vi e izra eni. To je klu ni proces jer osloba a pa nju od bavljenja rutinom pa reagiramo na nove vidove okoline. Vjerojatno je starenje isto genetski uvjetovano (genetski program koji ograni ava ivotni vijek). razvoj mozga. rast i nazadak. smjeru i pojavljivanju. hormonalno uvjetovane procese (pubertet). to u svakoj dobi mo e varirati. I. ekspertnost u nekom poslu. Osigurati uspje no starenje nije stvar prilagodbe n a uz dob vezane gubitke. Razvojna nije postojala poslije adolescencije jer odrasli se vi e ne razvijaju nego stare. Razvoj se danas definira kao svaka uz dob vezana promjena u tijelu i pona anju. vezan uz dob odnosno uz stalne promjene u ljudskoj populaciji. Javlja se nakon to je dijete sposobno misliti o pro losti i budu nosti. uvjetovani sazrijecanjem. ve stvaranje novih izazova i kapaciteta. snaga utjecaja PROCESI RAZVOJNIH PROMJENA UTJECAJI NA RAZVOJ Mehanizmi razvojnih promjena uklju uju i procese razvojnih promjena (elementi naslje a. Na neke podra aje stvorimo automatske reakcije i nismo svjesni da reagiramo. Starenje ozna ava sve promjene nakon postizanja zrelosti. voljeno procesiranje svijeta. c) Razli iti sistemi razli ito brzo stare. Npr. (1) FIZI KA ONTOGENEZA: to je izrazito programiran proces.

predod ba logi kog slijeda. To se tuma i time. inteligencije. faktori li nosti. ali baka je u o. Hormoni i menstrualni ciklusi utje u na fizi ko i psihi ko (emocionalno) stanje barem nekih ena. braka« spremni su na prilagodbu tj. medije«). Fizi ki i intelektualni razvoj (1) Senzorno i psihomotorno funkcioniranje Prosje ni mladi odrasli su u dobrom fizi kom stanju. Ljudi esto ulaze u rutinu i ne vide razlog da uvje bavaju neke sposobnosti. svakodnevno kognitivno funkcioniranje nije pod utjecajem. No. Kohorte se razlikuju po godinama formalnog obrazovanja. i la 4 godine a unuka 8!) (2) (3) Mladi i stari se razlikuju po tome koliko im je svje a praksa u kognitivnim vje tinama To su obrazovna iskustva razli itih generacija (za razliku od bake unuka ima ra unalo. Dobro zdravlje je povezano sa ekonomskim statusom. TV. no ljudi su dovoljno plasti ni da se prilagode novim zahtjevima posla. Rezervni kapaciteti postoje u svim podru jima (fizi kom. Ljudi u realnom ivotu ne primaju informacije u izolaciji ve u kontekstu (pitanje je koliko je relevantno usvajanje tih inf. konzumiranje alkohola i stresne situacije mogu utjecati na zdravlje osobe. itd. jer materijal je apstraktan. ene u prosjeku ne to e e od mu karaca izvje tavaju da su bolesne. nisu rigidni. vje banje. disciplina« Na in ispitivanja kognicije u laboratorijskim uvjetima koji su artificijelni. gube generativnost. U zreloj dobi ja a djelovanje kognitivne generativnosti (vlastito voljno odre enje kako emo ivjeti). jer situacija ne zahtijeva vrhunsko funkcioniranje. Takav povijesni doga aj ograni i mogu nosti. ve je zna ajna reakcija pojedinca na taj doga aj. Bitno je tako er je li doga aj predvi en: Ako je predvi en bolje je. No ljudi se ipak e e mijenjaju. osobna povjest i socijalna podr ka. spolne uloge ( ene su ovisne a mu karci agresivni). mudriji i uspje niji u organiziranju informacija (povezivanje inf. Mladi prema aju stare u razli itim eksperimentalnim zadacima. i baka i unuka imaju srednju stru nu spremu. Ti bitni doga aji sami po sebi nisu klju ni. . idu kod doktora i u bolnicu. to utje e na rje avanje kognitivnih zadataka. da dolazi do pada kognitivnih funkcija u starosti.: (1) Ta istra ivanja promjena u funkciji dobi su ra ena transverzalnom strategijom (a tu je problem efekt kontrole). Najvi e djeluju na adolescente i mladu zrelu dob. npr. pa su zato kumulativni (linearni). spolom i bra nim statusom. uvjetima). Klju na je kognitivna elaboracija doga aja. rat ili ekonomske krize imaju razli ite efekte na djetinjstvo. Postoji rezerva koja se mo e iskoristiti. i mo emo prihvatiti konstantnost i promjenjivost tijekom ivota. nemaju aspiracija. emocionalnom. Pri preuzimanju nove socijalne uloge ljudi se mijenjaju na predvidiv na in (npr.  (3) Kognitivni razvoj odraslih Postoji problem dono enja sudova o tome to se de ava u funkciji dobi. jer su tu ljudi pred velikim odlukama bitnim za ivot (izbor profesije«). besmislen ± upitna je motivacija za u enje takve gra e Va na je i familijariziranost sa mate rijalom i kontekstom.1. Ljudi rijetko funkcioniraju na gornjoj granici svojih mogu nosti. pu enje. NENORMATIVNI UTJECAJI su individualni i specifi ni za svakog pojedinca. obrazovanjem. Atmosfera u enja je razli ita. a rak i bolesti srca za osobe od 35. u lab. No tu su i metodolo ki problemi koji mogu uzrokovati tu sliku. udaja) i zato mislimo da je ta promjena rezultat preuzimanja nove uloge. Ne ine to spontano. ene su op enito svjesnije zna aja zdravlja te imaju tendenciju b rinuti se o odgovaraju oj medicinskoj njezi svih lanova obitelji. inf. ako nije osoba nema vremena se prilagoditi nastaloj promjeni. Npr. No ljudi se mijenjaju i na nepredvidiv na in: u jednom trenu netko po ne pu iti. no efekti su razli iti ovisno o dobi (npr. ak i kad je kontrolirana razina nivoa obrazovanja (npr. Smjer razvoja je fleksibilan plasti an. Postoje ti stereotipi kojima se ovjek prilago ava pa ni ne o ekuje od sebe da se mijenja. (2) Zdravlje u ranoj zreloj dobi  (3) Nesre e su glavni uzrok smrti u dobi od 25-34 godina. adolescenciju« jer su razli ite promjene u ivotu). U istoj kohorti se interindividualne razlike pripisuju razlikama u nenormativnim kumulativnim utjecajima (mogu biti pozitivni i negativni). (2) RANA ZRELA DOB (20. savjetovali ta } to ne bi postojalo kad se ne bi vjerovalo da su ljudi promjenjivi. u smislene sustave. Bitno je i fizi ko zdravlje. da u e i time prestaju do ivljavati izazove. Intraindividualne razlike se obi no opovrgavaju i o ekuje se stabilnost li nosti. stavova« no ta konstantnost koja se o ekuje je podr avana od dru tva. Stariji su vje tiji.g) 2. Mogu voljno djelovati na svoje mijenjanje. kognitivnom). netko prestane« (nije ne to o ekivano).) (4) (5) (6) 56 . postaju hiperhabituirani. Odre en na in pona ana i ivljenja.-40. tek kad ih se prisili. promjene politi kih i religijskih uvjerenja« Postojanje psihoterapije. do 44 godine.(2) POVIJESNO NORMATIVNI: imaju efekt na ljude razli ite dobi. Fizi ke i senzorne sposobnosti u pravilu odli no funkcioniraju. Zato postoje velike interindividualne razlike (najvi e se vide razlike me u kohortama ± naj e e su zbog povijesnih normativnih utjecaja). Razvoj pojedinca je rezultanta interakcije te 3 skupine procesa i utjecaja. kao to je prehrana.

rije avanje socij alnih dilema itd. kristalizirana inteligencija se razvija do kraja ivota. 4. Djeca tra e odgovor na pitanje ³ to trebam znati´. 5 je kognitivnih stadija. Ljudi su odgovorni za dru tvene sisteme a ne za obiteljsku jedinicu. 2. Nastoje biti to bolji mada ti zadaci nemaju nekog smisla u njihovom ivotu. pa je te ko govoriti o kogniciji odrasle dobi. 2. sposobnosti. kori tenje nau enih informacija. Treba konstruirati mjere inteligencije koje bi ispitivale ovakve kognitivne potencijale koji postoje u odrasloj dobi: te mjere bi trebale biti razli ite od postoje ih. ³Kako koristiti ono to znam?´ Zaokupljeni dugoro nim ciljevima i prakti nim problemima. Ovisi o sposobnosti procesiranja novih informacija. 1970) pretpostavljaju postojanje dvaju tipa inteligencije: fluidne inteligencije (tip A) i kristalizirane intelige ncije (tip B) 1. A) Teorija kognitivnog razvoja odraslih Warnera Schaie Piaget je kod djece primjene pripisao kombinaciji sazrijevanja i iskustava. formiranja pojmova. Kognitivno funkcioniranje je ograni eno biolo kim promjenama. Ravenove progresivne matrice. 5. U e informacija za vlastito dobro bez osvrtanja na kontekst. a analogno i zaklju ci psihometrijskog pristupa ovise o tome da li je nacrt longitudinalan ili transverzalan. 3. kognitivne vje tine. Prije se smatralo da je inteligencija na vrhuncu oko 20. povezivanje slova i brojeva« Neovisna je o utjecaju kulture.1968. U tom kontekstu koriste ono to znaju.B. "fluidna". 1. Longitudinalna istra ivanja pokazuju napredak pojedinca u intelektualnom funkcioniranju do kasne dobi (iskustvo. Vje tine rezoniranja i rje avanja problema ne opadaju u zrelosti. Horn (1967. Longitudinalna istra ivanja pokazuju napredak u samo nekim sposobnostima kristalizirane inteligencije. STADIJ USVAJANJA: (djetinjstvo i adolescencija). ak se mogu poja ati iskustvom} odrasli koriste formalno mi ljenje da unaprijede vlastitio funkcioniranje. Kognitivni rast: primjena svakodnevne probleme. odgovorni prema obitelji i poslu ± zato se pitaju to pitanje. ve ovisi o neurolo kom sazrijevanju. Instrumentarno postizanje ciljeva. Schaia govori o tranzicijama kroz koje napreduju odrasli u int. Stariji ne uspijevaju koristiti strategije pam enja koje mladi koriste automatski (mnemotehnike i sl. Djeca u e to im se ka e (a ta im preostaje). Dolazi do izra aja u zadacima koji zahtijevaju razumijevanje simboli kih odnosa i kreativno rje avanje problema. Ljudi prestaju usvajati znanja zbog sebe samih. No tu je metodolo ki problem efekta vje be (pozitivan transfer) ± da li se napredak mo e pripisati boljim sposobnostima ili boljoj familijaliziranosti s exp situacijom? Slika razvoja INT u odrasloj dobi se svaki dan komplicira otkrivanjem novih vrsta int. Najbolj i su zadaci koji su relevantni u odnosu na postavljene ivotne ciljeve. a dolazi do izra aja u zadacima koji zahtijevaju znanje. Pam enje slika je bolje od pam enja rije i i kod mladih i kod starih (primitivan mehanizam ikoni kog pam enja se bolje odr ava). STADIJ ODGOVORNOSTI: (kasne 30-te do rane 60-te). prakticiranje rezoniranja«). iskustava. znanja na Slika: Promjene u ³fluidnoj´ odnosno ³kristaliziranoj´ inteligenciji u funkciji dobi. Ona se razvija pod utjecajem obrazovanja i kulture te o kori tenju pohranjenih informaicja. Razvoj: Inteligencija tipa B razvija se tijekom itavog ivota.) INTELIGENCIJA Tipa A = Tzv. razvoju. Ljudi su manje dru tveno uklju eni i odgovorni. sposobnost pam enja. Ljudi su dru tveno anga irani. Treba integrirati dru tvene odnose na razli itim razinama. Catell: kvantitativni pristup inteligenciji R. ne mu e se sa zadacima koji za njih nemaju smisla. Par podataka: Kapacitet kratkoro nog pam enja i brzina pam enja ne padaju zna ajno do 60-tih. Selektivniji su pri izboru zadataka do kojih im je stalo. Mladi odrasli su uspje niji od starijih u enkodiranju informacije u dugoro nom pam enju i njihovom obnavljanju.L. a nakom toga opada. REINTEGRATIVNI STADIJ: starost. op u informiranost. god ivota. ve trebaju koristiti ono to znaju da ostvare nezavisnost i kompetentnost. i 18. IZVR NI STADIJ: (30-te i 40-te kroz srednju zrelu dob). 57 .). Razvoj: Inteligencija Tipa A se razvija do adolescencije i dosti e svoj maksimum negdje izme u 14. "nespecijalizirana" ili "apstrakitna" inteligencija. Zaokupljeni svrhom onog to rade. Kvalitativne promjene u mi ljenju odraslih Fuidna inteligencija y y y Kristalizirana inteligencija y Dijete Adolescenti Zrela dob Starost y y Intelektualni razvoj: nalazi. STADIJ POSTIGNU A: (kasne tinejd erske godine ± rane 20-te i rane 30-te).) INTELIGENCIJA Tipa B = Tzv. g. Catell (1965) i J. Dok fluidna inteligencija dosti e svoj vrhunac na kraju adolescencije. i onda opada. "kristalizirana" ili "specijalizirana" inteligencija. dakle u kasnim tinejd erskim godinama. procese zahva anja odnosa. To je bio zaklju ak transverzalnih studija (efekt kohorte!). Mjeri se klasi nim testovima inteligencije npr. a neki primjenjuju dijalekti ko rezoniranje da osmisle svijet (preko formalnih operacija).

roditeljstvo) Kohlberg vjeruje da se kognitivna svjesnost vi ih moralnih principa razvija u adolescenciji. i koristimo ih u razli itim situacijama. a nema mjera za iskustveni i prakti ni. bus) kad nismo voljno anga irani da ne to rije imo. dileme. Pitanje je da li postoje spolne razlike u moralnom razvoju? Mnogi napadaju Kohlberga jer je on u dileme uklju io vrijednosti koje su op enito va nije za mu karce a ne i za odrasloj dobi koje je fleksibilno. Ljudi uspore uju nove inf. razli it je sistem vrednovanja. izbor« Pokazalo se da neki odrasli spontano iznose vlastita iskustva kaso obrazlo enje na Kohlbergove moralne dileme. To je va no za dono enje odluka u vezi s poslom« To je sposobnost da se razmotri situacija i odlu i to u initi } prilagoditi se. promijeniti situaciju ili na i neku novu situaciju. 1. 3. sa onim to ve znaju = novi na in organiziranja injenica. privoliti ih na neke akcije« To znanje ne stje emo formalno. Automatsko izvo enje poznatih operacija je vrlo va na pomo jer osloba a kapacitete za bavljenje ne im relevantnijim. znanje kako stimulirati druge. 58 . moralno rasu ivanje ne mo e pre i op e granice kognitivnog funkcioniranja jer se ono se oslanja na kognitivni razvoj (ide uz porast sposobnosti apstraktnog mi ljenja). Postformalno mi ljenje ± odnosi se na mi ljenje osoba u (4) Moralni razvoj Prema Kohbergovom modelu. Ako je netko u fazi formalnih operacija on ne e dosegnuti najvi u razinu moralnog rasu ivanja ako se njegovo iskustvo ne udru i s tim formalnim operacijama. Dva su iskustva koja utje u na unapre enje moralnog razvoja: konfrontiranje konfliktnih vrijednosti (Parlaonica) odgovornost za dobrobit drugih ljudi (npr. prilagodljivo i ide dalje od formalne logike. a ne samo kognitivno funkcioniranje. Klasi ni testovi inteligencije zahva aju samo k omponencijalni element. nelogi nosti pri argumentiranju« 2. KONTEKST / PRAKTI NI ELEMENT ± kako se ljudi snalaze u svojoj okolini. KOMPONENCIJALNI ELEMENT ± govori o tome kako ljudi uspje no procesiraju i analiziraju informacije. ovisi o iskustvu. Mnogi ljudi ne posti u postkonvencionalno rezoniranje i mo e se uzeti da na toj razini moralni razvoj je prvenstveno funkcija iskustva. Do ³Aha´ do ivljaja dolazi na temelju reorganizacije poznatih inf. Potrebno je i iskustvo. bed.Izr avanje Reintegracija Odgovornost Postignu e Usvajanje Dijete Adolescenti Zrela dob Starost Slika: Stupnjevi kognitivnog razvoja kod odraslih. ³ ivi i u i´ ± treba sebi dozvoliti iskustva jer ona reevaluiraju kriterije su enja to je dobro i pravedno. ali se ve ina ne pona a prema njima do zrele dobi. Jako emocionalno nabijena iskustva okidaju moralne sudove koji se ne bi mogli ste i na bazi hipotetskih rasprava (impersonalnih). Takvo mi ljenje je karakteristi no za ³zrele mislioce´. Napredovanje esto ovisi o razumijevanju motivacije. rije e ga. ³Ne sudi o drugima ako sam to nisi iskusio!´ p tek tada mo e znati koji su to osje aji. nadgledaju rezultate« Najsli niji je klasi nom pojmu inteligencije. Govori ljudima kako da pristupe problemu. 1977 -1978) ovjek si u ivotu postavlja tri pitanja vezao uz znanje: y ³ to trebam znati?´ (djetinstvo i adolescencija) y ³Kako iskoristi to znanje?´ (zrela dob) y ³Za to trebam znati´ (starost) B) Trosvodna teorija Roberta Sternberga Tri su aspekta inteligencije koji postaju va ni u odrasloj dobi. Kad su ljudi spremni vidjeti tu a razli ita moralna gledi ta tolerantniji su. ISKUSTVENI ELEMENT ± kako ljudi pristupaju novim i poznatim situacijama (dimenzija intelektualnog uvida). otvoreno. kako organizirati znanje i vrijeme. prema modelu Shaie (Shaie. i to naj e e u ³3B´ prigodama (bath. tj. Nala enje propusta. Svi ih imamo u manjoj ili ve oj mjeri.

i daje im Kohlbergove dileme. moralnost mu karaca temelji se na principu pravednosti. Danas. magisteriji). Intervjuirala je 29 ena. Da li u initi ne to za vlastitu ili tu u dobrobit? Zato ona istra uje moralne re zultate ena u podru ju kontrole ra anja (da li roditi ili ne). Sada kod razmi ljanja o moralnim pitanjima dominira briga za druge a osobne potrebe su tek u drugom planu. ena donosi odluke ne na osnovi kako e drugi na njih reagirati ve prema nastojanjima i posljedicama njenih akcija. Opstanak je ponovno glavna briga. funkcioniraju na vi im razinama moralnog rezoniranja. Rezultat je taj. Dok dru tvo kod dje aka poti e asertivnost dotle se od ena o ekuje da se rtvuju i brinu za dobrobit drugih. Mladi radnici su manje odani svom poslu i manje su njime zadovoljni od starijih. Mu karci i ene razli itio definiraj u moralnost i svoje moralne odluke zasnivaju na razli itim vrijednostima. stru nija radna mjesta u odnosu na zadnjih nekoliko desetlje a. i iako sve vi e ena dobiva bolja. koja smatra da Kohlbergov model ne zahva a odre ene elemente enskog moralnog funkcioniranja. jo danas postoje zna ajne razlike izme u spolova s obzirom na odabir vrste studja. Kad se kontrolira obrazovanje. 59 . ene se odnose obzirom na odgovornost prema specifi nim ljudima iz svoje okoline. Zato mu karci imaju vi i rezultat tj. Drugim rije ima. Ta konvencionalna enstvena mudrost diktira ensko rtvovanje enskih osobnih elja tu im eljama i tu em mi ljenju o njoj. ene i mu karci zapo ljavaju se iz niza razloga ± da bi zaradili novac. takav na in ivota tako er je vrlo stresan. U pro losti. Danas se sve vi e pove ava postotak brakova u kojima oba partnera privre uju. vi e ena poha a fakultete i posti e akademsku razinu (diplome. Kad sude. uklju uju i sebe. a moralnost ena na principima odgovornosti i brige za druge ljude. ponekad kori tenje krivnji. d) ve e mogu nosti razvoja za oba partnera i u poslovnoj i obiteljskoj domeni. b) pove anje osje aja integriteta kod ena. Razvija nove sudove koji uzimaju u obzir njene potrebe i potrebe drugih. u terminima apstraktne pravde. Smatra sebe odgovornom za akcije drugih. te partneri moraju razvije iti mnoga pitanja oko uloga u obitelji. ena uspostavlja moralnu jednakost sebe i drugih. i tako postaje sposobna preuzeti odgovornost za izbor u moralnim dilemama. Uzroke tih razlika nalazimo u pona anju socijalne okoline prema dje acima odnosno djevoj icama. ali eli biti iskrena kroz odgovornost za sebe. Njena posredna nastojanja da pove a kontrolu esto se preobli e u manipulaciju.) (6) Zapo inanje karijere Razvoj karijere je vrlo va no u periodu rane odrasle dobi. To ima nekoliko dobrih strana: a) ravnopravniji odnosi me u spolovima. Me utim. sve ve i broj ena te e karijeri u podru jima ekonomije. pa one naizgled ne napreduju u moralnom razvoju kao to to ine mu karci. prava i medicine ± tradiconalno mu ki poslovi. Oko 50% studenata nikada ne zavr i fakultet. Prijelaz od sebi nosti prema odgovornosti. Ljudi trebaju brinuti jedni o drugima. ene u prosjeku manje zara uju od mu karaca. Moralni razvoj (5) Studiranje ena je istra ivala Carol Gilligan. c) bli i odnosi izme u oca i djece. Usvajanjem naloga protiv povrede bilo koga. ipak ve ina radi slabo pla ene poslove. pogotov jer studenti postavljaju u pitanje dugo vrijeme prihva ene postavke i vrijednosti. ena se u po etku koncentrira na sebe. Razine moralnog razvoja ene (prema Gilligan. ena shva a svoje veze s drugima: razmi lja o odgovornom izboru u terminima drugih (nero eno dijete) i same sebe. Sebi ni i nemoralni su oni koji povre uju druge. Iskustvo studiranja na nekom od sveu ili ta utje e na kognitinvi razvoj i razvoj li osti. 1982.ene. a mu karci obzirom na ³fer play´. Rasu ivanje je strogo ograni eno osobnim interesom. (2) BRIGA ZA DRUGE ± rtvovanje sebe. ali ova slika ini se mijenjati na razini fakulteta. djevojke su esto bile uspje nije u osnovnoj i srednjoj koli. dok druge dr i odgovornima za njene izbore. pita se to je prakti no i najbolje za nju. dobili priznanje i ispunili osobne elje i potrebe. No. (3) RAVNOTE A: briga za sebe i za druge ± nenasilje. U zavisnom je polo aju. kao principa koji upravlja svim moralnim sudovima i akcijama. da ene gledaju u terminima sebi nosti nasuprot odgovornosti: to je obaveza da budu bri ne i izbjegavaju povredu. Skloniji su promjenama radnog mjesta. enska centralna moralna dilema je konflikt izme u sebe i drugih. (1) BRIGA ZA SEBE ± osobni interes. Prijelaz od ³dobrote´ prema istini. Danas. nema spolnih razlika u moralnom rezoniranju. eli biti ³dobra´ time to je odgovorna za druge.

Me utim. osnivanjem obitelji i postavljanja ivotnih ciljeva. Ako se npr. Prema ovom modelu nema univerzalnih kriza ve se ljudi razvijaju zbog specifi nih ivotnih doga aja koji im se dese i trenutak u kojem im se to desilo. Ljubav ne zna i samo erotski odnos izme u dva ovjeka. snovi i emocije. neugodno vrijeme (npr. onda e i razvoj osobe napredovati s lako om. Naime. kao to su bra ni partner. Prema tome ljudi gotovo pola vremena svoje odrasle dobi provode u tranzicijskim periodima. Takva ljubav postoji onda kada postoji briga. intelektuali-zacija) pona anja. a koji su povezani jednim tranzicijskim periodom koji traje oko 5 godina. ratovi. neplanirana mladena ka trudno a) onda e razvoj osobe biit ote an i neadekvatan. Takvo fuzioniranje identiteta trebalo bi biti bez straha i bez opasnosti da e pojedinac izgubiti dio sebe. Daniel LEVINSON: Sr njegove teorije je ³struktura ivota´. godine ljudi su usmjereni na konzolidaciju svoje karijere. Erik ERICKSON: Govori o estoj ivotnoj krizi ± intimnost ili izolacija. Evaluacija normativno ± kriznog pristupa: teorija da postoji dobi: (1) MODEL NORMATIVNIH KR IZA (normative-crisis model) Opisuje razvoj u terminima uz dob vezanih socijalnih i emocionalnih promjena (Erikson. tj. Ova kriza se pojavljuje nakon krize identeta i zavr etka adolesecencije. do osje aja ispraznosti ili nepotpunosti ivota. Povoljno rje enje krize sastoji se u uspostavljanju intimnih veza i povezanosti s drugom osobom ili osobama. ekonomske depresije pa ak i vrlo zna ajne i utjecajne knjige. institucije i razlozi koje osoba smatra najva nijima. brak ³desi´ (kak se brak mo e desiti???? ± pa to nije gripa) u o ekivanom periodu (izme u 20-te i 30-te) tad razvoj lagano te e. Ako se neki ivotni doga aj ³de si´ u pravo vrijeme. Dva su osnovna modela razvoja li nosti osoba odrasle mu karci koji koriste zrelije adaptivna mehanizme uspje niji u nizu podru ja. Struktura ivota ve ine ljudi je odre ena radnim mjestom i obiteljskim ivotom.2. Pitao se koji adaptivni mehanizmi su najbolji i kako oni utje u na kvalitetu ivota. i 40. (1) MODEL ³UVREMENJENOSTI´ DOGA AJA (timing-events model) Ovaj pristup je sli an perspektivi ivotnog vijeka. a i strah ju je izgubiti se u drugoj osobi. Razvoj li nosti i socijalni razvoj (1) Dva modela razvoja li nosti u odrasloj dobi Istra ivanja odraslih pokazuju da se razvoj li nosti odvija tijekom itavog ivota. ivoti odraslih vi e su pod utjecajem povjesnih doga aja i osobina li nosti pojedinca. U tih pet godina ljudi razmi ljaju o restrukturiranju ivota i ovdje se doga aju dramati ni ivotni pomaci. Vaillan t razlikuje etri kategorije adaptivnog pon anja: (1) Äzrela³ (poput kori tenja humora i pomaganje drugima) (2) Änezrela³ (razvijanje bolesti i boli bez fizi kog uzroka) (3) Äpsihoti na³ (iskrivljavanje i izbjegavanje realnosti) i (4) Äneuroti na³ (potiskivanje anksioznosti. No. Vrlina: Na temelju povoljnog rje enja krize intimnosti ili izolacije javlja se nova vrlina ili psihosocijalna snaga ± a to je ljubav. religija. bila je vrlo utjecajna. Intimnost zna i voljnost da se vlastiti identitet fuzionira s identitetom drugih osoba. Ostali elementi mogu biti: rasna pripadnost. Zato je klju no rje enje prethodne krize identiteta jer ina e osoba jednostavno nema ³ to´ fuzionirati s drugom osobom. Daniel Levinson. a ne karijeri. Vaillant tako er govori i o konzolidaciji karijere. Takvo stanje dovodi do socijalne izolacije. Uklju uje osobe. 60 . mjesta. George VAILLANT ± je bavio prilago avanjem ovjeka ivotu. Svaki period ima svoj glavni zadatak i rje enje tog zadatka predstavlja sna an temelj za uspje no reorganiziranje svoje ivotne strukture prilikom sljede eg tranzicijskog perioda. Uz odre ene dobne periode idu odre ene krize = univerzalnost razvoja. psihi ki i fizi iki zdraviji. U ranoj odrasloj dobi. To je pomalo problem za njih jer istovremeno se rije ava kriza intimnosti to zahtijeva posve enost drugoj osobi. Prema Levinsonu.2. stvari. a ne toliko odre eni kronolo kom dobi. prijatelji. Ta se kriza nadovezuje na raniji period i njezina dubina ovise o tome kako je uspje no rije ena kriza identiteta i koliko je stvoreni identitet pojedinca jak i stabilan. Oni su sretniji. Smatra se da se ivotni tijek odraslih ne mo e podjeliti na jasno odre ene i distinktivne razvojne faze. odlu ivanje oko budu e karijere. bra a ili sestre. Ako se taj doga aj desi u pogre no. odnosno izbjegavanje ili nesposobnost da se ostvare intimne veze s drugim ljudima. Negativno rje enje krize predstavlja izolacija od drugih ljudi i zaokupljenost samim sobom. Prona ao je da su predvidljiv slijed ivotnih promjena tijekom ivota odraslog ovjeka. gdje preispituju svoj na in ivota. poslom itd. ako ovjek u e u brak prerano ili prekasno onda se mogu o ekivati problemi i stresori koji utje u na razvoj. ro aci i drugi. upitno je da li stvarno postoji jedan univerzalan razvojni obrazac za odrasle. Razvoj je rezultat va nih ivotnih doga aja. Osobna iskustva zna ajno utje u na individualni razvoj. ljudi formiraju svoju strukturu ivota tijekom etri preklapaju ih perioda a svaki traje 20-25 godina. ak i najbolje strukture se kad tad nu no reorganiziraju. ve trajnu predanost ili izru enost sebe drugome usprkos tome to to katkada zahtijeva kompromise i samoprijegor. te takav pristup dozvoljava veliki individualni varijabilitet u razvoju. Izme u 20. odre en obrazac ivota u odre enom ivotnom trenutku. osobe se razvijaju konfrontiraju i se s problemima vezanih uz napu tanje roditeljskog doma. kao i vrijednosti. esti stadij psihosocijalnog razvoja odgovara genitalnom stadiju psihoseksualnog razvoja kod Freuda. George Vailand). po tovanje i odgovornost prema drugome. zadovoljniji sobom. uspostavljanje zrelijih odnosa s drugima. Populariziraju ³krizu srednje dobi´.

ve su od zna aja zbivanja poput ulaska u brak. tu je i osje aj anksioznosti zbog odgovornosti koja je vezana uz podizanje djeteta. ali one imaju jo i erotsku komponentu i intenzivnu uzajamnu brigu. Mogu se javiti ranije. npr. Mnogo mladih ljudi danas ima predba no seksualno iskustvo. pri emu trenutak pojavljivanja doga aja mo e odrediti da li se radi o normativnom ili nenormativnom doga aju. putovanja i samodovoljnost. Neplodni parovi mogu patiti od negativnih psiholo kih efekata. vi e o enjenih osoba. edukacije. Najbolji brakovi su oni kad su se partneri na li tek u kasnim 20-tim godinama. Ve ina mladih odraslih donose osnovne odluke vezane uz seksualno pona anje. me utim op enito treba re i da neovisno o objektivnoj situaciji. dobivaju prvo dijete tek u kasnim godinama. a sve vi e parova poku ava provesti umjetnu oplodnju. bespomo an ivot. Neo ekivani stresori (gubitak posla. Ako je on o ekivan onda je manje stresan za osobu. Broj rastava je 61 . Studije ena sugeriraju postojanje spolnih razlika prilikom formiranja identiteta. a nesretni nisu. umirovljenje. od podjele odgovornosti brige oko djeteta do preuzimanja potpune odgovornosti za jedan mladi. Odrasla prijateljstva su vrlo zna ajna u ovom periodu.pa se malo ohlade. rastava. b) emocionalni. ljubav ima tri aspekta: (1) (2) INTIMNOST ± to je emocionalna komponenta koja uklju uje osje aj povezansoti. spontanost. grupni rad i sl) kognitivno razumijevanje doga aja (o tome ovisi interpretacija situacije. Tako er. Hodanje u odrasloj dobi postaje sve e e. ljubomora i elja za predano u (pogotovo kod ena). a uspje nost braka je povezana sa a) dobi partnera kad ulaze u brak i b) na inom komunikacije me u partnerima. Mogu i negativni efekti su da je osoba potpuno odgovorna za sebe i da mo da ne e biti prihva ena u dru tvu. optimizam i sl) osobno ivotno iskustvo (prethodno uspje no suo avanje sa stresovima) socijalna podr ka (emocionalna podr ka od drugih koji razumiju to se doga a u osobi)  Danas se ve ina ljudi osje a slobodno ostati neo enjeni sve do kasne dobi ili tek kasno u i u brak. strpljivost. jer moraju s njom dijeliti ljubav i pa nju ene . u ivanje u dru enju. U odrasloj dobi biolo ke i intelektualne promjene nisu vi e toliko zna ajne za rast i razvoj. STRAST ± to je motivacijska komponenta. temelji se na translaciji fiziolo kog uzbu enja u seksualnu privla nost i elju. i predstavlja na mnoge na ine mogu nost rasta iako s time mogu biti povezane i razli iti problemi kao npr. Prednost ivota ³single´ su mogu nosti izgradnje karijere. Mu karci tredicionalno definiraju sebe u terminima separacije i autonomije. dok ene posti u identitet kroz me uljudske odnose i privr enost. Mu evi su esto ljubmorni na malu bebu. Tijekom rane srednje dobi ve ina ljudi odlu i da li e i s kim e se o eniti (za koga se udati). a time i emocionalno reagiranje) fizi ko zdravlje (jer je ono bitno za suo avanje sa stresom) osobine li nosti (fleksibilnost. razumijevanje. PREDANOST ± to je kognitivni model. posebice visoko obrazovane ene. ima seksualne odnose izvan braka. roditeljstvo. i spremnost pomo i drugome i sve je pra eno osje ajem slobode ³biti ono to jesmo´. Adoptiranje je u SAD postalo prili no te ko zbog smanjenog broja sjevernoameri ke djece. rastavljenih . Mnogi parovi danas ili imaju samo jedno dijete ili ostaju potpuno bez djece. a i sve ve i broj ena. umre vam dijete«) ili o ekivani doga aji (brak.ali pitanje je da li su se sretniji jednostavno o enili. posebice mladi bra ni partneri. Ovaj model se osvr e na norme uobi ajene u nekoj sredini. odluka voljeti odre enu osobu i ostati i ivjeti s njom . ve i fizi ko zdravlje. Ona uklju uju povjerenje. ivotni doga aji mogu biti o ekivani (normativni) i neo ekivani (nenormativni). (3) BRAK. a mu evi i ene imaju e e i razvnovrsnije seksualne aktivnosti u odnosu na prija nje generacije. c) kognitivni. Najstresnije podru je u braku je kad su djeca mala. menopauza«).sve ve i. opho enje s nejasnom situacijom. Kada roditelji dobe prvo dijete. tj. I mu evi i ene imaju vrlo ambivalentne osje aje vezane uz ideju da e biti roditelji. (2) Intimni odnosi i osobni ivotni stil LJUBAV: Prema Robert Sternbergovoj tringularnoj teoriji ljubavi. d) verbalni sklad. me usobno po tovanje. Sre a u braku . bitna je interpretacija osobe tog doga aja kao i na in reagiranja na taj doga aj. Brak je povezan sa sre om i zdravljem. Danas ljudi imaju ve a o ekivanja od braka . porod. Takva prijateljstva zna ajna su ne samo za psihi ko. ³in vitro´ fertilizaciju i sl.zato se lak e razo araju. Kako e osoba reagirati ovisi o nekoliko stavari: a) b) c) d) e) f) anticipacija doga aja (omogu uje pripremu. Uz osje aj uzbu enosti i s re e. kasnije ili izostati. to za njih predstavlja vrlo zna ajnu promjenu u njihovom iviotu. uzajamno prihva anje. Romanti ne veze to isto uklju uju. topline i vjere.o enjeni su sretniji od neo enjenih. U braku mora postojati a) fizi ki.

kreativnost i samogenerativnost = rad na sebi . posebice novih i nepoznatih. npr. Najodgovorniji su prema drugima. potaknuti samoevaluacijom dosada njeg nai na ivota. a istovremeno su manje samouvjereni. Ljudi postaju introvertirani . kao to i vi e umire osoba iz crna ke skupine nego bjelaca. ve Karl Jung: je smatrao da se ljudi do 40-te god. Parovi srednje zrele dobi danas su aktivniji u seksualnim aktivnostima. Smatra da ljudi koji nisu iskusili roditeljstvo i da ne e mo i rije iti krizu na sasvim zadovoljavaju i na in.   (2) Zdravstveno stanje u srednje zrelo doba  Ve ina osoba ove dobi su u dobrom zdravstvenom stanju. filozofira se smislu ivota. upitno je inteligenciju odraslih ljudi mjeriti obi nim kvocjentom inteligencije. a ene asertivnije.realizacija osobnog identiteta.pogotovo oni s roditeljima. odnosno mnogi provode neke promjene vezane uz karijeru. Potisnuti konflikti se po inju rje avati .generativnosti nije nu no roditeljstvo. Erikson: kriza . Mudrost kao mogu nost provo enje najboljih mogu ih izbora. (3) Kognitivni razvoj u srednjoj odrasloj dobi  Uspje nost rije avanja ve ine standardiziranih testova inteligencije pove ava se ti jekom odrasle dobi.instrumentalnost. Klimakterij kod ena: Menopauza je prestanak spolne zrelosti. humorom). -65. problem je to samo za one koje su bile izuzetno orijentirane prema obiteljskom ivotu. neka istra ivanja sugeriraju da sposobnost rje avanja svakodnevnih problema nalazi svoj vrhunac u ovom periodu ivota. godine. posebice za rije avanje verbalnih testova kao i zadataka koji zahtijevaju pohranjeno znanje.-65.g) (4) Profesionalni rad u srednjoz zreloj dobi Srednja zrela dob je na neki na in period evaluacije dosada njeg ivota. godine.panika da ispune svoje ivotne ciljeve (³midlife crisis´). ivot ene se vi e ne vrti oko djece i ra anja.1. to je postignuto i ostvareno. To je period gdje se mijenja ivotna struktura . mu . Menopauza se pojavljuje oko 50. Relativno je vi e smrti od prirodnih uzroka.osobe se ne vide 3) Emocionalna fleksibilnost nasuprot emocionalnog osiroma enja 4) Kognitivna fleksibilnost nasuprot kognitivne rigidnosti .2. ve mo e biti i vodstvo. Robert Heck: spominje 4 prilagodbe . Ujedno su mu karci spremniji suo avati se s ivotnim problemima na zreo na in (s odgovorno u. To izaziva tzv. najdare ljiviji su. Studije znanstvenika su pokazale da je kreativnost povezana sa sporim. promjena posla ili promjena ene ( to je svejedno) enski razvoj: ene se bolje odnose prema fenomenu "praznog gnjezda". a klimakterij je niz fiziolo kih promjena koje e dovesti do menopauze. ali uglavnom da unaprijede svoje sposobnosti i znanje potrebne za profesonalni rad. usmjeravaju prema obitelji. Neki ljudi su izuzetno kreativni u ovom ivotnom periodu. ali seksualna aktivnost i seksualno u ivanje mo e se nastaviti kroz itavo zrelo doba. Mnogi mu karci prestaju svoju kompulzivnu zauzetost poslom i okre u se prema sebi. ovjek se mo e promjeniti i u zreloj dobi. ³midlife crisis´. mu karci postaju vi e emocionalni.opredjeljenja koje osoba mora 1) Po inje vrednovati mudrost nasuprot fizi koj snazi. profesionalni stres poput ³burnouta´. Seksualna kompatibilnost nije najva nija da bi brak bio sretan.identificira prijelaz oko 40-te. Krize su mogu nost za to. usmjeratvaj u se prema sebi. Ne postoji nikakav biolo ki indikator kad je osoba u la u srednju zrelu dob. ipak op enito gledano postotak je jasno u porastu u odnosu na ranije dobi. Ovaj period prote e se otprilike od 40. ne to sli no se doga a i kod njih . pou avanje mla ih ljudi. Glavni uzroci smrti su rak. 1.pitanje o smislu svega to su radili. nego od nesre a. Fizi ki i intelektualni razvoj (1) Fizi ke promjene u srednjoj zreloj dobi  Osobe u ovom period do ivljavaju pad u senzornim funkcijama i manje su uspje ni u izvo enju kompleksnih motornih vje tina. Mu karci te e do ivljavaju odlazak djece jer imaju gri nju savjest jer nisu ba previ e vremena provodili s djecom. Iako mu karci mogu ostati plodni od kasne dobi. 1. a to nije.ljudi postaju svjesni smrtnosti . ene izra avaju ekspresivnost.treba biti otvoren za nova iskustva Veiland . Odrasli idu u kolu iz mno tvo razloga. Iako je stopa prirodne smrtnost postepeno opadala posljednih nekoliko generacija. Za neke pak. Iako osobe srednje zrele dobi nisu tolko brze u rje a vanju zadataka. Razvoj li nosti i socijalni razvoj  Tranzicija u zreloj dobi: kriza srednje dobi . Me utim. 2) Te nja socijalizaciji nasuprot seksualizaciji .   62 . Ljudi moraju odustati od mladosti i mladena kog stila ivota i uva avati mogu nost smrti. taj pad efikasnosti funkcioniranja mogu kompenzirati pomagalima (nao ale) kao i iskustvom. nezaposlenost i specifi ni radni uvjeti utje u na psihi ko i fizi ko stanje. Djeca postaju teenageri i potrebno je prilago avanje i omogu avanje separacije. djeci itd. nesre e. sistemati nim i ustrajanim radom. Stariji u enici su zato motiviraniji od mla ih nau iti novi. a ne toliko sa spontanim inspiracijama. Me utim.(3) SREDNJA ZRELA DOB (40.smanjuje se gusto a spermija. ak do kasne dobi. enama je to ak olak anje. bolesti srca.generativnost i stagnacija . porast impotencije itd. Kao i u drugim (mla im) dobnim skupinama relativno vi e umire mu karaca od ena. Mnoge osobe ove dobi su na vrhuncu svoje karijere. Levinson: sla e se s Jungom da se ovjek mora osloboditi od mladena kih stavova. Kasnije su slobodnije i imaju priliku razviti i druge osobine.

g. Op enito su senzorni sistemi manje responzabilni na stimulaciju. integracija. (kad se izlu e bolesti srca). odu iti ili obrnuti. Ljudi se zna ajno razlikuju po razini energije. SEKUNDARNO STARENJE (1) KOSA sijedi kod razli itih ljudi u razli ito doba. Po to je vezano s dobi. (4) VID: nakon adolescencije raste osjetljivost na blje tavilo. stanice tijela su manje reaktivne na hormone. Tri su aspekta starenja PRIMARNO STARENJE Ono se doga a svima cijelog ivota. nemo nost). kapacitetu za rad a u starenju jo i vi e. ali manje koncentracije. iznemoglost. to je genetski uvjetovano. Postepeno nazadovanje se ne zamje uje do ulaska u srednje godine. perekid s pu enjem. ali nije u niverzalno i neizbje no. No ne stare svi sistemi i organi jednako. sposobnosti. Smrt u snu. Naj e e su respiratorne smetnje. Univerzalno je. ima bar jednu kroni nu bolest a ve ina je akutno bolesna bar jednom godi nje. (11) REPRODUKTIVNI SUSTAV sporije i manje efikasno funkcionira. Nema interesa za druge ljude. Najuo ljiviji su efekti kad neka aktivnost zahtijeva koordinaciju vi e razli itih sistema. preko organa sve do sustava (djeluje na svim razinama). dobra soc. Ova tri tipa starenja su u interakciji i rezultiraju ³ modelom vodopada´. i slabija je. te ko se razlikuje od primarnog starenja. soc. (3) MI I I olabave nakon 39-te.1. tanja. op em zdravlju. Ve inu vremena spavaju. Za to treba redovita vje ba. Uvod:Starenje Starenje: to su uz dob vezane deterioracije tijela i pona anja. stara ke pjege. Odvija se od stanica. osje aj autonomnosti i kontrola nad ivotom. Znaci su problemi s mokrenjem. Neki su podlo niji bolestima. Fizi ki i intelektualni razvoj Brzina i koli ina promjena jako varira od osobe do osobe. kao i kemijski prijenosnici. (6) OKUS se odr ava do kasna. Ono je ozna eno prijelazom iz nekoliko desetlje a primarnog starenja u tercijarno. (10) ENDOKRINI SISTEM usporava sekreciju hormona. Nisu jasne hormonalne promjene. To je stvar stereotipa. pu enja. Izgled se lagano mijenja. ni TV). Opada o trina vida no nema promjene u percepciji dubine i boja do duboke starosti. (2) KO A brzo stari radi nedostatka hormona u menopauzi. Nakon 50-te su masno e i u mi i u. Prostata oko 40. De ava se ve ini ljudi. normalno starenje. 63 . a raste rezidualni volumen. Nestaje mogu nost oporavka od bolesti jer nema fiziolo kih i kognit. Nagle su promjene u kogniciji.1. Na primarno starenje ne mo emo utjecati ali efekte sekundarnog mo emo usporiti.g. Lasi postaju tanje. i okusi slabe vrlo kasno (tu je potreba starijih za za injenom hranom) (7) DODIR I BOL ± ta je osjetljivost dobra do starosti (8) KRVO ILNI SUSTAV sporo stari. neizbje no. Testisi stalno prodiciraju spermu. mada se povrede nakupljaju. opada efikasnost imunolo kog sustava. rezervi. a ne samo izme u mi i a i ko e. (9) PLU A: vitalni kapacitet plu a po inje opadati nakon 20 te. (1) Fizi ke promjene 4. Krvne ile penisa bivaju manje elasti ne i sporija je erekcija ± 6× du e vremena treba nego kod 20-godi njaka. smanji se broj i debljina vlakana dijelom radi neupotrebe a dijelom radi normalnog starenja. Sve ve i broj promjena se mo e pripisati sekundarnom starenju (bore su rezultat kumulacije efekata sun anja) a za koje se mislilo da su primarno starenje. 400. To su promjene razli ite i kvalitativno i kvantitativno od primarnog starenja. Znaci se ne moraju dugo vidjeti. zatim ubrzanje gubitka a potom preljevanje preko ivice i smrt. dijeta. samovrednovanja (kod nas). nedovoljno vje be. On se ne mo e sam obnavljati (srce pumpa manje krvi i ubrzanije). tkiva. ravnije. Ovisno o kulturi fizi ki znaci starenja mogu pove ati krizu samopouzdanja. usporene reakcije na promjene temperature. na 1 cm 2 imamo 615 polikula. cijeni se zrelost i mudrost. O ekivana smrt je za mjesec dana ili ak par godina. uvela i izborana. su a. Su eni su interesi (ni radio.(4) KASNA ZRELA DOB 1. zdravlju.I kosa ene postane rje a. a to se kasnije svede na 200. U dubljim slojevima se ukrute vlakna i ko a je manje gipka. ³najra e bi umro´. po inje stariti (mi i e prelaze u vezivno tkivo) i raste. alkoholom« (5) SLUH lagano slabi od 20-te (za visoke frekvencije) ali se to ne primje uje. Sijeda kosa je jedan od najpouzdanijih znakova starenja. 90% osoba iznad 65 g. Promjene su rezultat sekundarnog starenja. Rana i srednja zrela dob su ³vrhunske godine ivota´ (jer ve ina tjelesnih organa ima rezervne kapacitete) iako po inje starenje. Djeluje na sve tjelesne sisteme. U nekim kulturama je to znak statusa. Cilj razvoja mo e biti i uspje no starenje. ono pokazuje kako su ivjeli. treba du i oporavak nakon povrede. TERCIJARNO STARENJE To je kona na. rje e ( elavost kod mu karaca) a nekad mekane i podatne dlake u uhu i nosu o vrsnu. slabe vid i sluh. Snaga mi i a srca u mirovanju se ne mijenja sve do 80. Kod ena nakon menopauze i stidne dlake i one pod pazuhom nestaju. mijenja se razina enzima koja reagira na hormone. Starenje po inje laganim gubitkom brzine i snage. Atrofiraju neupotrebom ve nakon 30-te g. alkohola« Mo e se promijeniti promjenom stila ivota. Nakon 50-te epiderma se sporije obnavlja i odumrle stanice ostaju na ko i. S progresijom ovog tipa starenja ide sijeda kosa. Naro ito je uo ljiv princip diferencijacije ± porast je interindividualnih varijacija. izbjegne se aspekt sekundarnog starenja (tj. brza deterioracija koja ozna ava kraj ivota. Nakon 50-te ljudi imaju lice ³kakvo zaslu uju´ tj. Rezultat je bolesti. pa ona stara ki izgleda.

g. Postoji granica mogu eg dijeljenja stanica. je podloga. Seksualnost je znatno oboga ena zbog socijalnog i psihi kog razvoja. suha je. Downov sindrom ± organizam rano stari.. Razvoj li nosti i socijalni razvoj « (5) (6) 64 . a kasnije lagani pad. naglo pada u 4. U razli itim to kama razvoj uklju uju se i isklju uju geni = starenje sustava. Oko 30-40-te mozak (Downov sindr. tendencija da djeca dugo ivu ih roditelja nad ive djecu kratko ivu ih podr ka su i nalazi o preranom starenju kod odre enih sindroma. Broj seksualnih odnosa je najve i u 1. esti tumori. ³Peri-deri´ teorije Vjerovanje da je starenje rezultat akumulirane tjelesne pov rede na stanicama. Jedini izuzetak je stanica raka (neograni eno se mo e dijeliti). stijenke vagine su manje elasti ne. Pad je u proizvodnji estrogena i progesterona. Frekvencija odnosa pada s dobi (biolo ki i socijalni razlozi) no slabljenje sexa je esto uvjetovano ne nemogu no u sexualnog ivota.2. Smanjeno je uzbu enje. Nakon 20 -te (pogotov 40-te) pada plodnost. braka.) sli nost ivotnog vijeka jednojaj anih blizanaca (6 g. ive 2030 g. Pri ro enju je u jajnicima 700 000 nezrelih jaja aca. odstupanje) a kod dvojaj anih 8. On je uro en (recesivni homozigoli). Slabi seksualna responzivnost.5 g. Kod srednjovje nih > ne postoje ireverzibilne promjene. Najdugovje nija je kornja a (max 200 g. Vernerov sindrom: stare ve od 15 -te (20-te). zato mu karci idu u veze s mladim djevojkama. (7) unutar svake stanice postoji jedan ili vi e gena koji se aktiviraju. U klimakteriju menstrualni ciklus postaje kra i i neredovitiji. ve se nakon prve impotencije javi strah od mogu nosti da se to ne ponovi. ali se njihova funkcija mijenja tijekom ivota 2.Starenje reproduktivnog sustava po inje od ro enja. Ne smijemo ih izlagati zra enjima. produljuju se sve faze seksualnog odnosa. Teorije programiranosti Vjerovanje da je starost genetski kontrolirana i da su te informacije zapisane u DNA molekulama. ive max 50 g. i to je artificijelno ± ili se kumuliraju otrovni elementi iz podloge) postoji programirana destrukcija. tanje su. (1) (2) (3) (4) postoji maksimalni ivotni vijek koji je razli it kod razli itih vrsta. (2) Teorije starenja 1. I kod sisavaca postoji veza izme u ivota i broja dijeljenja. Nakon 50-te nastupa menopauza ± prestaje menstruacija. Progeria.) po inje pokazivati strukturalne promjene kao one kod staraca oboljelih od Alzheimerove demencije. to dovodi do starenja (8) ili geni mladosti budu isklju eni i ulogu preuzimaju geni starenja (9) isti geni ± isti efekti. To ograni enje nije potrv eno in nivo (laborat. Program po inje oplodnjom jaja ca. One rukovode tjelesnim promjenama.g. Stanice odrasle osobe se dijele manje puta od stanica mladih. a) b) c) d) teorija povrede DNA: povrede se nakupljaju br e nego to se mo emo oporaviti gre ke u proteinskoj sintezi stalne unakrsne veze me u molekulama teorija stani nog sme a (neki lipofusuni dovodi do povrede) 1. Znak da ne postoji organska podloga impotencije je postojanje no nih polucija i erekcije. Postoje hormonalne terapije no zato je pove an rizik od karcinoma uterusa. U klimakteriju 1/4 ena ima problema (i menopauzi). laboratorijsko izu avanje stanica mo e otkriti biokemijsku osnovu ranijeg starenja. u genima. Hyflickova granica nakon 50 dioba podjela prestaje. prvi znaci starenja ve u ranom djetinjstvu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->