Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 2. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.056

Obilje`en Dan nezavisnosti

Zlatko Sejmenovi} iz Tripolija za Oslobo|enje

Ostajemo u Jafari

U toku izrada planova za intervenciju u Libiji

Velesile prijete vojnom akcijom
2. i 17. strana

Sutra odluka Predsjedni{tva SDP-a

Po~inje formiranje vlasti u FBiH 2. strana
Hrvatska
Prvi mart 2011.
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

Najsvjetlija ta~ka

u historiji BiH
3. strana

Danas novi prosvjedi

14. strana

DANAS PRILOG

Prvi mart 1992.

U @I@I
Sutra odluka Predsjedni{tva SDP-a

2

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zlatko Sejmenovi} iz Tripolija za Oslobo|enje

Ostajemo u Jafari
Iz Libije se u BiH vratilo i 20 radnika MIMS-ove fabrike Jafara: stigli su preko Istanbula komercijalnim letovima u organizaciji grupacije
- U Jafari je normalno, mirno i sigurno, najkra}e re~eno. Proizvodnja jo{ne radi,s obzirom na to da su radniciiz BiH, anga`irani u proizvodnji, prije dva dana evakuirani, a dio libijskih radnika je trenutnoanga`ovanmimo firme, rekao je ju~er za Oslobo|enje Zlatko Sejmenovi}, direktor MIMS-ove Jafare u Libiji. nas i nijebilonitijednogincidenta, ali izuzetno smo im zahvalni. Kompletna atmosfera u Jafari je odli~na i u duhuzajedni{tva i solidarnosti, ka`e Sejmenovi}. Libiju je napustilo 20 radnika Jafare iz BiH, koji su me|u zadnjima iza{li, uva`avaju}i prednost evakuacije `ena, djece, bolesnih, starih i radnika bh. firmi iz unutra{njosti Libije. Svi su evakuirani komercijalnim letovima preko Istanbula u organizaciji MIMS grupacije.

Po~inje formiranje

vlasti u FBiH
Izabrano je 36 delegata u novi Dom naroda federalnog Parlamenta, {to je ve}ina od 58, koliko broji taj dom i dovoljno za konstituiraju}u sjednicu, ka`e Mira Ljubijanki}
Upravo kako je to i najavljivano, Socijaldemokratska partija BiH bi na sutra{njoj (3. mart) sjednici partijskog Predsjedni{tva trebala donijeti odluku o po~etku formiranja vlasti u FBiH. Ovo je ju~er u izjavi za Oslobo|enje potvrdila potpredsjednica SDP-a BiH i delegatkinja u klubu srpskog naroda u novom sazivu Doma naroda Parlamenta FBiH iz Unsko-sanskog kantona Mira Ljubijanki}.

Podr{ka Libijaca
Jafara je nadomak Tripolija i jedna je od najmodernijih fabrika u ovom dijelu svijeta. Sejmenovi} isti~e da Jafara funkcionira prili~no normalno u skladu sa novonastalom situacijom: obezbje|enje, prodaja i transport, naplata i kontakti sa kupcima, ostale prate}e slu`be u firmi - rade. - Od uposlenika iz BiH ostala smo nas ~etvorica~lanovaUprave koji vodimo sve procese, zajedno sa libijskim kolegama i uposlenicima, ka`e Sejmenovi}. Naro~ito moram ista}i podr{ku i lojalnostna{ihlibijskihkolega, koju nam pru`aju od po~et-

Voda i sokovi
- Sve vrijeme bili smo van ikakve opasnosti, za{ti}eni, obezbije|eni s dovoljno hrane i svega potrebnogza normalanboravak. Evakuacija je organizirana mirno i bez panike i svi su stigli bezbjedno svojim porodicama. @elim imzahvalitina kompletnom anga`manu u Jafari, te hrabrom, mirnom i dostojanstvenom dr`anju tokom ove, novonastale situacije, ka`e Sejmenovi}. Narednih dana, naravno uva`avaju}i i doga|aje, Jafara planira pokrenuti proizvodnju vode, zbogpotreba na tr`i{tu. Zavisno od prilikaplaniraju i pokretanje proizvodnje sokova, ali smanjenim kapacitetom zbog manjeg broja radnika. - Nitko nam ne praviprobleme ve} su nam, kako sam rekao, dodatno na usluzi i uposlenici, poslovni partneri, drugi prijatelji i poznanici. Tripoli je ina~e sve ovo vrijeme - uz manje incidente - miran i siguran, a u dijelu gdje se nalazi fabrika pogotovo je mirno, nagla{avaSejmenovi}, isti~u}i da je i do sada - kao {to }e biti i ubudu}e - apsolutni prioritet za{tita i sigurnost uposlenika i imovine firme. V. S.

Zlatko Sejmenovi}

Ko `eli, bujrum
- Predsjedni{tvo SDP-a na dnevnom redu sjednice koja je zakazana za 3. mart ima dono{enje odluke da kre}emo u formiranje vlasti. To podrazumijeva, prije svega, konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiH. Ta odluka je prakti~no donesena i Predsjedni{tvo SDP-a }e je samo potvrditi na toj sjednici. Pa ko `eli s nama, bujrum, kazala je Ljubijanki}. Dosad je iz {est kantonalnih skup{tina izabrano 36 delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH, {to ~ini ve}inu od 58 delegata, koliko, prema Ustavu, broji taj dom najvi{eg zakonodavnog organa FBiH. U novi saziv Doma naroda delegate su izabrale skup{tine Sarajevskog, Tuzlanskog, Unskosanskog, Zeni~ko-dobojskog, Bosanskopodrinjskog i Srednjobosanskog kantona. I dalje se ~eka izbor delegata u Livanjskom, Zapa dno her ce go va~kom, Po sav skom i Hercegova~ko-neretvanskom kantonu. - Tih 36 delegata izabranih u Dom naroda FBiH ~ini vi{e od polovine predstavnika u tom domu, {to je dovoljno da se odr`i konstituiraju}a sjednica, kazala je Ljubijanki}. Ona je naglasila da SDPBiH u ovome ima podr{ku Stranke demokratske akcije te Narodne stranke Radom za boljitak i Hrvatske stranke prava, odnosno stranaka potpisnica SDP-ove platforme za uspostavu vlasti. Prema ju~era{njoj izjavi sekretara Doma naroda Parlamenta FBiH Izmira Had`iavdi}a, Sekretarijat Doma jo{ nije dobio nikakvu zvani~nu najavu u vezi sa konstituiraju}om sjednicom. - Dom naroda do danas nije dobio nikakvu najavu ili zahtjev, tako da zasad nema aktivnosti u vezi s organiziranjem konstituiraju}e sjednice, kazao je Had`iavdi}. Ina~e, ukoliko Predsjedni{tvo SDP-a u ~etvrtak donese odluku da }e krenuti u formiranje Doma

ka ovih zbivanja u Libiji i koji su nam u svakom momentu na raspolaganju u pru`anju pomo}i. To se pogotovopokazalozna~ajnimna po~etku,kod za{titeuposlenikaiz BiH i imovinefirme, kada su se organizovaledanono}ne de`ure i obilasci. Dodu{e, kod

Mira Ljubijanki}: Nema vi{e ~ekanja

Planovi za pro{irenje
Jafara Co Tripoli osnovana je 2005. kao zajedni~ki projekat grupacije MIMS Sarajevo i Tesarukijatat Jafara Tripoli, a pod pokroviteljstvom libijske Direkcije za strana ulaganja. To je bilo prvo strano ulaganje u Libiji u ovoj bran{i: radi se o proizvodnji vo}nih sokova, punjenju vode i proizvodnji za~ina harise. Dosada{nja vrijednost investicije je cca 25 miliona eura. Tokom 2008. MIMS je od lokalnog partnera kupio udio u vlasni{tvu i postao 100% vlasnik Jafara Co, a tokom pro{le godine MIMS je zapo~eo pregovore koji su rezultirali ugovorom sa Investicionim fondom Africinvest za pro{irenje kapaciteta i proizvodnih pogona u Jafari. - Ne}emo se povla~iti iz Libije. Razlozi zbog kojih smo se odlu~ili investirati u Libiju postoje i dalje i nadamo se da }e se trenutni problemi rije{iti da nastavimo sa planovima u Jafari, ka`e Sejmenovi}.

naroda, bit }e to pet mjeseci nakon op}ih izbora u BiH i isteka ustavnih i zakonskih rokova u kojima su trebale biti uspostavljene kantonalne skup{tine i izvr{en izbor delegata za Doma naroda Parlamenta FBiH. Centralna izborna komisija BiH u vezi s pitanjem formiranja Doma naroda Parlamenta FBiH nije promijenila stav. Dr`avna institucija koja provodi izborni proces u BiH smatra da se konstituiraju}a sjednica Doma naroda FBiH - koji, uz ostalo, utvr|uje listu kandidata za predsjednika i dopredsjednike FBiH i vr{i izbor delegata iz reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda za Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH - ne mo`e biti odr`ana dok sve kantonalne skup{tine ne izaberu predstavnike.

Kre{i} ili delegati
Podsjetimo da su 28. januara 24 no va de le ga ta Do ma na ro da usvojili izjavu kojom su pozvali kantone koji to nisu u~inili da izaberu delegate u roku deset dana. De le ga ti su se tad oku pi li na osnovu inicijative koju je potpisalo njih 15, odnosno na osnovu poslovni~ke odredbe da prvu sjednicu Doma naroda mo`e sazvati najmanje deset delegata ukoliko to ne u~ini predsjedavaju}i iz prethodnog saziva. Mada se tvrdi da je rano govoriti, i ovaj put od predsjedavaju}eg pro{log saziva Stjepana Kre{i}a (biv{i ~lan HDZ-a 1990, sad u HSP-u) mo`e biti zatra`eno zakazivanje sjednice, a ukoliko on to ne u~ini, delegati ponovo mogu iskoristiti odredbu Poslovnika o radu Doma naroda. S. [e.

V I J E S T I

Predsjedni{tvo BiH

Prijem povodom Dana nezavisnosti
Na sino}njem prijemu u Sarajevu povodom obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, velikom broju uzvanica obratili su se ~lanovi Predsjedni{tva BiH Željko Komši} i Bakir Izatbegovi}. BiH je jedino mogu}a kao zemlja jednakih prava naroda i pojedinaca, od kojih niko pojedina~no ne može imati ekskluzivno pravo na bilo šta, kao ni ekskluzivno pravo na bilo koji dio ove zemlje. "Jedno bez drugog ne ide i ne daje nikakve rezultate, nego samo proizvodi konflikt", rekao je Komši}, a Izetbegovi} je pozvao sve odgovorne u BiH da se "izbave iz okova balkanskog inata i iracionalnosti, kao i kontinuiranog nepovjerenja", i zajedno grade ovu zemlju.

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine

U @I@I

3

Sve~ana akademija u povodu Dana nezavisnosti BiH

Najsvjetlija ta~ka

Ivo Toma{evi}

Pulji} je odigrao klju~nu ulogu

u historiji BiH
Koliko god ga negirali, prvi mart se ne mo`e izbrisati, poru~io Miro Lazovi}, predsjednik Foruma parlamentaraca BiH 1990 Izetbegovi} pozvao kolege da BiH u~ine stabilnom
Prvi mart je ro|endan dr`ave Bosne i Hercegovine i, koliko god ga neki negirali, on se ne mo`e izbrisati, poru~io je ju~er Miro Lazovi}, predsjednik Foruma parlamentaraca BiH 1990, koji je u povodu Dana nezavisnosti BiH u Sarajevu organizirao sve~anu akademiju. - Siguran sam da }e 1. mart ostati jedna od najsvjetlijih ta~aka u istoriji Bosne i Hercegovine. Logi~no je da se on slavi na cijelom prostoru BiH, ne samo u FBiH. Apsurdno je da slavljenje Da na ne za vi snos ti odbi ja ju upravo one politi~ke stranke i njihovi predstavnici koji u ime dr`ave BiH imaju velike privilegije i ogromnu mo} i predstavljaju ovu zemlju u inostranstvu. Da nije bilo tog datuma, ne bi bilo ni njih kao funkcionera, zato je nelogi~no da upravo te snage odbijaju Dan nezavisnosti, rekao je Lazovi} novinarima.

Neta~na je tvrdnja da su hercegova~ki fratri, napose fra Jozo Zovko, odigrali klju~nu ulogu prilikom opredjeljivanja Hrvata zapadne Hercegovine na referendumu prije 19 godina, koju je izrekao Avdo Hebib, ratni pomo}nik MUP-a BiH, smatra sekretar Biskupske konferencije BiH Ivo Toma{evi}: “To je neutemeljena izjava ne samo za mene nego, vjerujem, za sve one koji to~no znaju {ta se u to vrijeme de{avalo. Naravno, svako ima pravo na svoj Vinko Pulji}: Pozvao na izri~aj, ali ako }emo govoriti jezikom referendum ~injenica, onda stvari stoje druga~ije“ , isti~e Toma{evi}, napominju}i da je prije rata u Bosni `ivjelo preko dvije tre}ine Hrvata, a u Hercegovini ostatak: “Preko 760.000 Hrvata bilo je po popisu i sigurno je da je njih 560.000 `ivjelo u Bosni. A treba imati u vidu i to da Hrvati iz zapadneHercegovinenisujedinihercegova~kiHrvati i da su se u to vrijeme mnogi izja{njavali i kao Jugosloveni“ nagla{ava Toma{evi}. , “Malo prije referenduma biskupi su se sastali, a onda je kardinal Vinko Pulji} sro~io tekst, sam se potpisao pod poziv Hrvatima da iza|u na referendum. To je bilo klju~no. Ne zaboravimo kakva su vremena bila, mnogi ljudi nisu znali {to da misle i kako da postupe. Naravno da su sve}enici, po poslanju slu`be, du`ni slijediti duh onoga {to je bio stav metropolita Pulji}a. I to je odnijelo prevagu vezano za izlazak i opredjeljenje E. K. Hrvata na referendumu“, smatra mons. Toma{evi}. posto Srba u BiH izra`ava patriotska osje}anja, 80 posto Hrvata i gotovo svi Bo{njaci. - Zna~i, stvari po~inju da stoje na dvije noge, rekao je Izetbegovi}, ~estitaju}i Dan nezavisnosti svima koji vole Bosnu i Hercegovinu. U ime mladih ~estitku gra|anima Bosne i Hercegovine ju~er je iz Parlamenta BiH uputila studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu Inga Had`i}, a u ime svih rudara isto je u~inio i Emin Hara~i} iz rudnika Banovi}i. U Federaciji BiH 1. mart se obilje`ava kao praznik, dok je u Republici Srpskoj to radni dan kao i svaki drugi.
J. FETAHOVI]

Podsje}anje na istorijske dane

Foto: D. TORCHE

Uprkos prijetnjama
Sve~ana akademije odr`ana je u zgradi Parlamenta BiH, odnosno u sali u kojoj su, kako je Lazovi} naglasio, prije 19 godina, tada{nji parlamentarci izglasali odluke koje su gra|anima Bosne i Hercegovine omogu}ile da se na referendumu 29. februara i 1. marta 1992. izjasne da `ele `ivjeti u nezavisnoj i sa-

mostalnoj dr`avi ravnopravnih naroda. Sve~anosti je prisustvovao i ~lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi}, koji je podsjetio da je prije 19 godina izglasana odluka o referendumu, usprkos nedvosmislenim prijetnjama ratom, pa ~ak i nestankom jednog naroda. - Bosna i Hercegovina je opstala i opsta}e. Sada je na nama da dovr{imo zapo~eto, da osiguramo stabilnost zemlje i prosperitetnu budu}nost za generacije koje dolaze. Vrijeme je da u ovoj zemlji okrenemo novu stranicu, da istinski prionemo na posao i preuzmemo punu odgovornost za njenu sudbinu.

Moramo uvesti Bosnu i Hercegovinu u NATO i Evropsku uniju. To je istorijski zadatak ove generacije politi~kih lidera. Pozivam svoje kolege da u~inimo sve kako bismo bili na visini ovog zadatka. Na{a zemlja nema vi{e vre me na za gu blje nje. Na {i gra|ani u svakom pogledu moraju biti ravnopravni sa ostalim gra|anima Evrope. Osigurajmo trajnu stabilnost, unaprijedimo zemlju kroz neophodne reforme i u~inimo je privla~nom za investicije, poru~io je Izetbegovi}. On je u izjavi za novinare ocijenio da u skorije vrijeme ne}e biti pribli`eni suprotstavljeni stavovi o 1. martu, Danu neza-

visnosti, koji se u Federaciji BiH slavi kao praznik, a Republici Srpskoj negira. Usprkos razli~itim stavovima o praznicima, Izetbegovi} je uvjeren da ~lanovi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine nemaju ra zli~ita gle da nja na bu du}nost.

Komotna za sve
- Mi `elimo bolju budu}nost, Bosnu i Hercegovinu sigurnu, stabilnu, prosperitetnu, komotnu za sve njene gra|ane i narode, kazao je Izetbegovi}. On je podsjetio na ispitivanje javnog mnijenja od pro{le godine “Sistem ranog upozoravanja“, koje je zabilje`ilo da 55

Sarajevo

Zenica

Biha}

Gora`de

Sve~ana sjednica
Predstavnici Skup{tine Kantona Sarajevo, GV-a Grada Sarajeva i OV-a gradskih op}ina ju~er su zajedni~kom sve~anom sjednicom obilje`ili 1. mart, Dan nezavisnosti BiH. Rije~i dobrodo{lice zastupnicima i vije}nicima, te brojnim gostima uputila je predsjedavaju}a Skup{tine KS-a Mirjana Mali}, a prisutnima se obratio i profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu ]azim Sadikovi}. Tako|er je polo`eno cvije}e pred Vje~nom vatrom, na mezarju Kova~i, Spomen-obilje`je ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, pred bistu Josipa Broza Tita, groblje Lav, Spomen-park Vraca i Spomen-obilje`je na Trgu ZAVNOBiH-a.

Mladi kod Kamenog Zna~ajan datum spava~a za BiH
U Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica, povodom1. marta, Dananezavisnosti BiH, odr`ana je sve~anost ~iji su organizatori bili Skup{tina i Vlada ZDK-a. O zna~aju 1. marta govorio je Miralem Galija{evi}, a osvrnuo se i na doga|ajekoji su uslijedilinakon progla{enjanezavisnosti BiH. U umjetni~kom programu nastupili su Kamerni simfonijski orkestar i Kamernimje{oviti hor, muzi~ari iz Osnovne i Srednjemuzi~ke{koleZenica i glumac BNP-a ZenicaMugdimAvdagi}. Praznik su obilje`ili i aktivistiLokalnogomladinskog vije}a regije Zenica prigodnim programom kod spomen-obilje`ja Kameni spava~. Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, u Biha}u je ju~er odr`ana sve~ana sjednica Skup{tine USK-a, kojoj su pored poslanika prisustvovali ministri u Vladi Kantona, te predstavnici javnog i politi~kog `ivota. O zna~aju ovog va`nog datuma za BiH, prisutnima se obratio predsjedavaju}i kantonalne Skup{tine Husein Ro{i}. Delegacija Skup{tine i Vlade USK-a te Op}ine Biha}, kao i predstavnici politi~kih stranaka i bora~kih udru`enja, obi{li su {ehidsko mezarjeHumci, katoli~kogroblje u @egaru, partizansko u Bori}ima, te mezar Irfana Ljubijanki}a kod d`amije Fethija.

Po~ast braniteljima
Dan nezavisnosti BiH ju~er je nizom sadr`aja obilje`en i u Gora`du. Program obilje`avanja po~eo je na centralnom spomen-obilje`ju Gora`de, grad heroj, svojim braniocima, gdje je odata po~ast te polo`eno cvije}e za poginule branioce BiH. U Gradskoj galeriji sve~ano je otvorena jedinstvena izlo`ba unikatnih ru~nih radova nastalih kao rezultat petomjese~nog rada polaznika Kulturno-edukativnog centra Gjungjoren - Gora`de, dok je u sali Centra za kulturu uprili~ena promocija knjige “Ogledi o dr`avnosti i politi~ki razvoj BiH” autora prof. dr. Mirka Pejanovi}a.

4

DOGA\AJI

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Na{ je interes da proslavljenog re`isera Emira Kusturicu zadr`imo ovdje, da usmjerimo njegovu navalu progresivnih i originalnih ideja, jer }e istorija pokazati da je on, uz Andri}a, jedno od najve}ih imena koje je imao Vi{egrad

Dok MRV vr{i monitoring vjerskih objekata

Nakon posljednjeg monitoringa kod Katedrale

Foto: Senad GUBELI]

Vandale zaustavljaju
Nekoliko dana zaredom oskrnavljuju se vjerski objekti. Plja~ka sarajevske Katedrale, preksino}njaprovala u Crkvu sv. Ante, a tokom no}i 28. 2/1. 3, nepoznati po~initelji ili vi{e njih obru{ili su se na postaje kri`nog puta na brdu Hum, ju`no od Mostara. Drveni kri`evi su polomljeni i razbacani du` puta. Dakle, vandali, kojima je meta neki vjerski objekat, anedavno smo bilje`ili i napade na d`amije i na dobojsku sinagogu, ne haju mnogo za monitoringe koje predstavnici Me|ureligijskog vije}a BiH obavljaju na lokaciji gdje bude napadnut taj objekat.

samo kamere?
A svi vjernici
„Ako se uzme u obzir to da se kod nas 80 posto i vi{e stanovni{tva izja{njava religioznim, onda ove pojave pogotovo jesu ~udne. Ne{to tu nije uredu. Jer, neko ko ima moral pravog vjernika, ne}e posegnuti za tu|im, u ma kakvoj se krizi na{ao“, isti~e Boris Ko`emjakin. jed u odnosu na ranije vrijeme“ , isti~e Ko`emjakin, napominju}i da on, koliko god bio pristalica tih monitoringa, koji, ina~e, traju ve} tri godine, smatra da je jedan konkretan ~in nekada efikasniji: “Evo, otkada su na Staroj pravoslavnoj crkvi postavljene kamere, nema vi{e upada“ navodi Ko`emjakin, is, ti~u}i da su iz kabineta na~elnika Op}ine Stari Grad, jer se najve}i dio starih vjerskih objekata nalazi u tom dijelu Sarajeva, obe}ali postaviti kamere na svaki od njih. ozra~je. Kriminal je op}i u porastu, svi ljudi se osje}aju nesigurnijim, ni{ta nije sveto, i kako }emo o~ekivati da druga~iji odnos bude prema vjerskim objektima“ govori Toma{evi}, , napominju}i da, na`alost, pored svega {to se de{ava u mnogim glavama jo{ nema jednak stav prema zlu, bez obzira na to kome se ono vr{i, i ko ga vr{i: “Poreme}ene su ukupne vrijednosti, i to je ono {to treba zabrinuti. Evo, koliko puta se ka`e, neki maloljetnici oskrnavili groblje, ne mo`e im se ni{ta. Ali, imaju li oni roditelje, gdje je njihova odgovornost“ pita Toma, {evi}, dok i Ko`emjakin smatra da je, recimo, posljednja kra|a u Katedrali- ~isto koristoljublje: “No, Sarajevo postaje grad u kojem vi{e nije bezbjedan `ivot, ni za koga. Ljudi su rezignirani. Kada ~uju da se tako ne{to desilo ne~emu {to je ponos grada, {to je dio srca grada, {ta da misle, {ta se njima mo`e desiti“ rezigniran je i sam , E. K. Ko`emjakin.

Milorad Dodik,

predsjednik RS-a

DOBAR

LO[

ZAO

MUSTAFA MUJEZINOVI]
Federalni premijer je zagovornik rasta penzija na realnoj osnovi. Mujezinovi} je u razgovoru za Oslobo|enje najavio kako }e predlo`iti da se u prednacrtu bud`eta planira 45 miliona KM Zavodu PIO/MIOFBiH. Uz nastavak priliva sredstava, to bi moglo da dovede do pove}anja penzija od nekoliko procenata.

U punom sastavu
„Ja bih ~ak rekao da su ti napadi pove}ani otkako smo se mi, od 1. novembra pro{le godine, po~eli pojavljivati na terenu, i to u punom sastavu, kao predstavnici svih vjerskih zajednica, da bismo jasno poru~ili da svi osu|ujemo ovakav ~in“ rekao nam je Boris Ko`e, mjakin, iz Jevrejske op{tine Sarajevo, koji je, ina~e, nakon posljednje kra|e iz Katedrale, bio dio tima MRV-a, koji je obi{ao ovo zdanje: „Ne ka`em da se broj pove}ava zato {to mi obilazimo, nego se sada samo vi{e o tome javnogovori, a to je koraknapri-

EMIL VLAJKI
I dok najglasniji zagovornici tre}eg entiteta - Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi} - polako di`u ruke od te ideje, potpredsjednik RS-a predla`e organiziranje referenduma o konstituiranju hrvatske federalne jedinice. No, Vlajki ne najavljuje vlastiti anga`man na popravljanju statusa Hrvata u RS-u.

Ni{ta nije sveto
„Mi smo se uvjerili u prednost tih kamera u Ordinarijatu kada je prepoznat jedan provalnik. Ipak smo sada sigurniji, a oni koji se usu|uju to raditi na ve}oj su ku{nji“ smatra se, kretar Biskupske konferencije Ivo Toma{evi}, koji nemilim doga|ajima u vezi s objektima KC-a ne bi pridavao neko politi~ko zna~enje: “Svaki je slu~aj za sebe, ali, vidite kakvo nam je
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

OV KALESIJA
Op}insko vije}e Kalesija je odlu~ilo da se ove godine iz bud`eta izdvoji 130.000 maraka, kojima }e biti finansirano zapo{ljavanja 12 osoba. Iako se radi o simboli~nom broju, u ovom kriznom vremenu svako novo radno mjesto je uspjeh.

IGOR KARA^I]
Sa 11 golova u mre`i rumunske Constante, Kara~i} je bio klju~ni igra~ u trijumfu rukometa{a Bosne BH gasa u 9. kolu Lige prvaka. Sarajevski klub tako je stigao na korak do plasmana me|u 16 najboljih ekipa Evrope.

VIJEST U OBJEKTIVU Pusti grad
Prvi mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zvani~no je praznik u 51 posto dr`ave. U Republici Srpskoj ovaj datum ne smatraju praznikom, a u nekim dijelovima Federacije - koja ga slavi - nedostaje prazni~ni ugo|aj sa ve}im brojem zastava. Sarajevo je imalo sva zvani~na obilje`ja praznika - zastave, vijence i cvije}e na spomenicima i zna~ajnim obilje`jima iz historije BiH, ali je hladno i tmurno vrijeme u~inilo ulice pustim i sprije~ilo gra|ane da prazni~ni neradni dan provedu van stanova.

VIJEST U

BROJU

porodica u BiH jo{ ~eka na obnovu svojih domova poru{enih u ratu.

45.000

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine

INTERVJU

5

Emir Fra{to, premijer Vlade BPK-a Gora`de

Zaslu`ili smo priliku
Ako ovoj vladi pru`ite {ansu da se posveti op{tem dobru, rezultati }e biti vidljivi. Bude li okrenuta pojedina~nim zahtjevima, rje{avanju dijelova sudbina, danas izabrani }e biti potro{eni uzalud
Razgovarala: Arijana HAMZI]

BPK Gora`de dobio je novu vladu na ~ijem je ~elu Gora`danin prim. dr. Emir Fra{to, koji, izme|u ostalog, najavljuje intenzivan rad ovog izvr{nog tijela i prve mjere koje }e poduzeti u cilju napretka Kantona. • [ta }e biti prioritet kantonalne Vlade na samom po~etku mandata? - Imenovanjem Vlade, za deset dana bi nacrt bud`eta bio upu}en ka Skup{tini, sa programom rada Vlade za 2011. godinu, kao i programom rada za prvih sto dana. Program razvoja i Akcioni plan }e pratiti bud`et. Djelimi~no pobrojane, na zna~ene oba ve ze o za je dni~kom djelovanju iz sporazuma SDA i SDP-a, javno prezentovani Program razvoja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de 2011 – 2014, prioriteti Vlade, puka su fraziranja, ne`ivotna, nejasna... da ne ka`emo da }e gra|ani, bra~ni par, stariji od 65 godina bez primanja, imati obezbije|en minimum nov~ane naknade i zdravstveno osiguranje, u svakoj porodici }e bar jedno raditi... U svakom slu~aju, mo`emo obe}ati da }emo sigurno raditi u interesu gra|ana, uz veliki anga`man. • Koje su to prve mjere koje }ete poduzeti i {ta }e biti opredjeljenje nove vlade u narednom periodu?

Uloga opozicije
- Prioritetni zadatak vlasti jeste prilago|avanje organizacijske strukture, ljudskih i finansij skih re sur sa u or ga ni ma uprave, zdravstvenom sektoru, obrazovnom sektoru, MUPu, Radio-televiziji, Domu za stara i iznemogla lica. Aktivnosti na uspostavljanju funkcionalnog javnog sektora }e se provoditi prve tri godine mandata. Kvalitetniji odnos prema

ko ri sni ci ma uslu ga bi bio izra`en kroz valorizovanje ocjenjivanja doprinosa u radu, cilj - pobolj{anje pru`anja javnih usluga. Drugi zadatak je implementacija Programa razvoja BPK-a Gora`de, kroz obezbje|enje neophodne podr{ke u Skup{tini Kantona za dono{enje novih zakona. Ili izmjena zakona, te dopune postoje}ih zakona, dono{enje odluka i zaklju~aka, u skladu sa odredbama Programa razvoja. Opozicija je opozicija vlasti, ne napretku i pobolj{anju standarda i `ivota ljudi, pa je obaveza ista}i njihov doprinos. • Na koji na~in namjeravate im ple men ti ra ti SDP-ove politike koje ste najavljivali u kampanji, kako uop}e u neodr`ivom i finansijski nestabil nom kan to nu omo gu}iti si gur ni ji i pra ve dni ji `ivot gra|anima? - Uz sve ono {to sam ve} pomenuo kao prioritete rada Vlade BPK-a Gora`de, tre}i zadatak jeste osiguranje proaktivnog u~e{}a Vlade, ministarstava, organa uprave i javnih ustanova u svim reformama, koje se provode ili }e biti pokrenute u BiH i Federaciji BiH, u okviru procesa stabilizacije i pridru`ivanja Evropskoj uniji. U okviru ovog zadatka, tra`it }e se podr{ka Federacije BiH, da omogu}i da se im ple men ta ci ja pro je ka ta u okviru IPA projekata provede i na prostor BPK-a Gora`de. Deklaracija Skup{tine }e biti osnov interesne obrade predlo`enih zakona i programa FBiH. • Nedavno ste imali zvani~ne susrete na nivou Federacije u vezi s boljim pozicioniranjem BPK-a Gora`de i sna`nijom podr{kom od vi{ih nivoa vlasti ovom kantonu. [ta mo`emo kon kre tno o~eki va ti u tom pravcu? - Podr{ka bi se ogledala i u razvoju Kantona, implementaci-

KOALICIJA Do parlamentarne ve}ine smo do{li mimo svih politi~kih pretpostavki, stavova centrala, mi{ljenja ve}ine glasa~kih baza, po{tuju}i glasa~ko pravo, isti~u}i potrebe funkcionisanja ove ustavne tvorevine Kanton

jom razvojnih projekata, predvi|enih Programom razvoja Bosanskopodrinjskog kantona do 2014. godine, ure|enjem industrijskih zona, modernizacijom saobra}ajne, komunalne i turisti~ko-sportsko-rekreativne infrastrukture. Podr{ka odabranim mjerama povratku, osiguranje pro{irenja sistema cjelo`ivotnog {kolovanja u boljim uslovima, stimulisanjem kvaliteta. Radio-televizija BPK-a bi trebala da u novim prostorijama, sa boljom opremom, prati otvaranje zgrade centra za socijalni rad, adaptiranog Doma za stara lica i adaptaciju Doma za iznemogla lica, da prati niz otvaranja novih radnih mjesta itd. Sporazum se odnosi i na osiguranje kvalitetnije i u ve}em obimu zdravstvene za{tite, po{tivanjem prava pacijenata implementacijom Evropske povelje, suzbijanje korupcije u zdravstvu i rje{avanje obaveza, nabavku opreme, kadra. Aktivnosti na jasnom definisanju obaveza, dugovanja, te mogu}nosti pozicioniranja kadrova na federalnom nivou. Bud`et }e po dogovoru koalicionih partnera biti kreiran da prihodi po osnovu transfera vi{ih nivoa vlasti budu planirani u izno su ko ji je do go vo ren sa predstavnicima Federacije BiH, i aktivno u~estvujemo u ovim predradnjama. • Kako funkcioni{e koalicija sa SDA? - Do parlamentarne ve}ine smo do{li mimo svih politi~kih pretpostavki, stavova centrala, mi{ljenja ve}ine glasa~kih baza, po{tuju}i glasa~ko pravo, isti~u}i potrebe funkcionisanja ove ustavne tvorevine - Kanton. Glasa~ko pravo i mi{ljenje glasa~a su bili vezani u klupko interesa, tim koncima i danas se vje {to ba ra ta. Ris ki ra ju}i prije dvije godine, ova dva po-

liti~ka subjekta su pokazala da mogu nositi teret razlika i biti odgovorna. Pokazujemo da sredine kao na{a mogu biti putokaz i vizionar dobrog, za {to se trudimo - ili lo{eg, za {ta ispa{tamo. Dobro, kojem idemo tako sporo, sve je vi{e zakr~eno pojedincima i njihovim interesom, pa se dobro oglodalo. Ako ovoj vladi pru`ite {ansu da se posveti op{tem dobru, rezultati }e biti vidljivi. Bude li okrenuta pojedina~nim zahtjevima, rje{avanju dijelova sudbina, danas izabrani }e biti potro{eni zalud.

Ista prava
• Preuzimate vlast u momentu kad je veoma te{ka situcija u Kantonu, sve je te`e stanje u oblasti zapo{ljavanja, obrazovanja, socijalne politike, zdravstva, povratka. Kako rije{iti ova pitanja i stvoriti bolji ambijent za `ivot gra|ana na ovim prostorima? - Ova koalicija bi odmah trebala da obe}anu podr{ku projektuje u nacrtu bud`eta, sa pove}anim izvornim prihodima, {to bi omogu}ilo da bud`etski prihodi obezbijede pove}ane zah tje ve za izje dna ~avanje tro{kova javne uprave, policije, obrazovanja, zdravstva, socijalne za{tite, privrede, poljoprivrede, kulture, sporta, informisanja. Ili, do uspostavljanja zakona o platama u organima vlasti, da obezbijedi ve}u finansijsku podr{ku. Cilj, izjedna~iti prava i primanja ovih kategorija sa pravima istih u Sarajevu, Tuzli, Mostaru... Me |utim, stva ri na ko ji ma }emo insistirati i najvi{e posti}i jesu pouzdanje u sopstvene snage i iznala`enje rje{enja u sebi i svojoj okolini. Zaboravili smo da su rad i radne navike preduslov dobrih rezultata. U naj te`im uslo vi ma smo bi li najbogatiji.

TAKORE]I... ^UDO
^lanovi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u tehni~kom mandatu nisu imali putnih tro{kova u januaru, pa tako u ovom mjesecu iz federalnog bud`eta nije ispla}ena nijedna dnevnica, dok za februar jo{ nema podataka. Iz federalnog Ministarstva finansija navode da putnih tro{kova u januaru nije bilo ni u Parlamentu FBiH, te da je jedino izdvojeno za slu`bena putovanja za predsjednicu FBiH Borjanu Kri{to i potpredsjednike Mirsada Kebu i Spomenku Mi~i}, prenosi Srna.

6

DOGA\AJI

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Danas vanredna sjednica CIK-a BiH

Kona~no i HNK?!
Ni nakon izbora delegata/izaslanika iz HNK-a u Dom naroda Parlamenta FBiH ne}e postojati uslovi da CIKBiH izvr{i potvrdu posrednih izbora za taj zakonodavni organ u FBiH, istakla Irena Had`iabdi}
Centralna izborna komisija BiH danas bi osim redovne trebala odr`ati jo{ jednu, vanrednu sjednicu u poslijepodnevnim satima na kojoj bi bile ovjerene kandidacijske liste za izbor delegata/izaslanika iz Hercegova~ko-neretvanskog kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Ovo je ju~er za Oslobo|enje potvrdila Irena Had`iabdi}, predsjednica te dr`avne institucije. Ona je istakla kako je sa nadle`nim u Skup{tini HNK-a dogovoreno da se u ponedjeljak do kraja radnog vremena putem faksa dostave kandidacijske liste, ali da do ~etiri sata poslijepodne toga dana to nije u~injeno.

Konferencija o grani~noj sigurnosti
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} ju~er je prisustvovao osmoj godi{njoj ministarskoj konferenciji o saradnji u oblasti grani~ne sigurnosti u jugoisto~noj Evropi. Konferenciju su organizovali MUPSlovenije i Centar za demokratsku kontrolu oru`anih snaga iz Geneve (DCAF), a prisustvovali su joj ministri osam zemalja regiona. Ahmetovi} se u obra}anju osvrnuo na tri va`na podru~ja u kojima je BiH imala pomo} od DCAF-a, a to su liberalizacija viznog re`ima, integrisano upravljanje granicom i unapre|enje saradnje sa susjednim zemljama. Konferenciji je prisustvovao i direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i}. Na marginama konferencije potpisana je Ministarska deklaracije o grani~noj sigurnosti i saradnji.

Sjednica Doma naroda - lakrdija
Mogu}e odr`avanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH u nepotpunom sastavu, bez svih kantona, kako su to najavili potpisnici platforme za formiranje vlasti - SDP-a, SDA, NSRB-a i HSP-a „bila bi lakrdija“, li~ni je stav Irene Had`iabdi}. - Konstituiraju}a sjednica je sve~ana na kojoj se jedan organ predstavlja javnosti. Nikada se nije desilo da se Dom naroda Parlamenta FBiH popuni u prvom krugu, ali ni to da se on uspostavi sa 36 (nakon izbora u {est kantona) ili 42 (sa HNK) delegata/izaslanika, navela je Had`iabdi}. Naime, i nakon {to se provedu izbori u svih deset kantona, Dom naroda Parlamenta FBiH }e biti konstituisan sa najvi{e 52 predstavnika izabrana u prvom krugu od ukupno 58 delegata/izaslanika koliko broji to zakonodavno tijelo. Preostalih {est - po tri iz reda srpskog naroda i ostalih birat }e se naknadno, u kantonima u kojima bude predstavnika tih naroda me|u izabranim poslanicima u kantonalnim skup{tinama. No, bez obzira na to i ako Skup{tina HNK-a ekspresno okon~a izbor {est delegata/izaslanika za Dom naroda Parlamenta FBiH, pa i u slu~aju da na ishod ne bude ulo`enih `albi kao u slu~aju Srednjobosanskog kantona to ne}e uticati na promjenu stanja. - Ni nakon izbora delegata/izaslanika iz HNK-a u Dom naroda Parlamenta FBiH ne}e postojati uslovi da CIKBiH izvr{i potvrdu posrednih izbora za taj zakonodavni organ u FBiH. Ostaje naime, da to u~ine jo{ tri kantona - Posavski, Zapadnohercegova~ki i Kanton 10 (Livanjski). Dakle, stav CIK-a BiH ostaje nepromijenjen - nema razloga za druga~iju odluku sve dok se izbori ne provedu u svih deset kantona u FBiH, ocijenila je Had`iabdi}.

HNK ne}e ni{ta promijeniti
- Mogu}e je da su listestiglekasnije ili ju~er, ali s obzirom na to da nije bio radni dan, nismo mogli pristupitiprovjerama. CIKBiH je odlu~an sa svojestrane da maksimalno ubrza procese i stoga i jesmo spremni da odmah nakon {to stru~neslu`beokon~ajupostupak provjere u toku istog dana (srijeda) izvr{imoovjerukandidacijskih listi kako bi Skup{tina HNK-amoglaobavitiprocesglasanja, istakla je Had`iabdi}. Predsjednica CIK-a navela je kako je sa nadle`nim u Skup{tini HNK-a dogovoreno i da do srijede ujutro toj dr`avnoj instituciji proslijede „originalne kandidacijske liste stranaka“ na osnovu kojih je jedino mogu}e dati ovjeru.

Irena Had`iabdi}: Nu`an izbor u svih deset kantona

Susreti sa OHR-om i OSCE-om
Predsjednica CIK-a potvrdila je za Oslobo|enjekako su ~lanovi te dr`avne institucije definitivno odustali od toga da pi{u Uredu visokog predstavnika i Misiji za sigurnost i suradnju u BiH. Postojala su razmi{ljanja, potvrdila je Had`iabdi}, da se ~lanovi CIK-a obrate OHR-u i OSCE-u kako bi ih upoznali da su prema zakonskim rje{enjima „istekli svi rokovi za konstituiranje zakonodavne vlasti na {to je ta dr`avna institucija u vi{e navrata upozoravala, posebno kantone, ali i da se jo{ jednom

Su|enje u Podgorici
Su|enje za deportaciju bh. izbjeglica iz Crne Gore zavr{eno je ju~er u Vi{em sudu u Podgorici, a presuda }e biti objavljena 29. marta. Tu`ilac je ranije zatra`io zatvorske kazne za optu`ene. Za krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva optu`eni su Branko Buji}, Sreten Glend`a, Bo`idar Stojovi}, Milorad [ljivan~anin, Bo{ko Bojovi}, Milisav Markovi}, Radoje Radulovi}, Du{ko Bakra~ i Milorad Ivanovi}. Dio optu`enih, koji su dostupni crnogorskim pravosudnim organima, istakao je da su “savjesno i odgovorno obavljali svoj posao“ odnosno postupali po nalogu , pretpostavljenih.

navede da je potvrda izbora za Dom naroda Parlamenta FBiH nemogu}a bez izbora u svih deset kantona“ . - U razgovoru smo poslije shvatili da nemarazloga za to, jer predstavnici OHR-a i OSCE-a u~estvuju na sjednicama CIK-a te su veoma dobro upoznati sa svim aktivnostima, kao i stavom te dr`avne institucije vezano za konstituiranje Doma naroda Parlamenta FBiH, navela je Had`iabdi}. Predsjednica CIK-a BiH umjesto pisma obavila je razgovor sa predstavnicima OHR-a i OSCE-a na kojem ih je jo{ jednom upoznala sa trenutnim stanjem implementacije izbornih rezultata.
A. TERZI]

Povratak Hrvata u RS
Pitanje povratka izbjeglih i raseljenih lica i {esnaest godina od potpisivanja Mirovnog sporazuma jedno je od najbolnijih pitanja u domenu ostvarivanja ljudskih prava gra|ana BiH. Na to je upozorio i potpredsjednik RS-a Emil Vlajki, koji smatra da se u BiH, su{tinski, ni{ta ne de{ava u oblasti povratka, i da se najve}i broj ljudi ne vra}a na prijeratna ognji{ta, ~ime se “pe~atira etni~ko ~i{}enje“ koje je izvr{eno na svim podru~jima BiH. “Bo{njaci, kao i Srbi i Hrvati, trpe odre|enu vrstu diskriminacije u pogledu povratka na prijeratna ognji{ta. To je univerzalni problem. Rije~ je o problemu spojenih posuda kojeg treba zajedni~kirje{avati“ istakao je Vlaj, ki na okruglom stolu Povratak, ostanak ili odlazak, odr`anom u ponedjeljak u Banjoj Luci . Organizatorokruglogstolabila je ZajednicaprognanihHrvata i povratnika u RS-u, s ciljem da

Spakovati se i oti}i
\akovi} samo ka`e : ”Nikako, spakovati se i oti}i.” Povratak Hrvata u RS nije uspio, ostanak je upitan i ostaje nam tre}a varijanta da stvorimo bolje uslove za `ivot onima koji su se vratili, ili da se Hrvati isele sa ovih prostora, mi{ljenje je predsjednika Zajednice prognanih Hrvata i povratnika BiH [tefe Masati}a. Pomo}nik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadi} iznio je podatak prema kojem je Bosni i Hercegovini potrebna milijarda i 300 miliona KM da se obnove objekti samo onih porodica koje su izrazile spremnost za povratkom. „U BiH na obnovu jo{ ~eka oko 45.000 objekata. Planirano je da se u ~etiri godine obnovi otprilike po 2.000 objekata u svrhu povratka - s tim {to je jo{ u BiH oko 120.000 neobnovljenih objekata, ali 45.000 je za svrhu povratka“ kazao je , G. KATANA Nenadi}.

Primopredaja u Butmiru
Sve~anom ceremonijom u kampu Butmir, u prisustvu visokih zvani~nika EUFOR-a, ambasadora Slova~ke u BiH Miroslava Moj`ite, zamjenice {efa misije u njema~koj ambasadi Christiane Markert i general-pukovnika Miladina Miloj~i}a, na~elnika Zajedni~kog {taba OSBiH, obavljena je primopredaja komandne du`nosti u vi{e LOT timova za vezu i osmatranje. Regionalni koordinacijski centar (Jug), pod komandom Njema~ke, do sada je nadzirao LOT timove raspore|ene u ju`noj BiH. U sklopu procesa reorganiziranja, Slova~ka je preuzela nadle`nost nad ovim podru~jem i radom LOT timova u Vi{egradu, Sarajevu i Fo~i.

Bosanski Brod: Ni{ta od povratka

se jo{ jednomuka`e naposebno velikeproblemekojipratepovratak u RS-u. Prema slu`benim podacima, odnosno podacima UNHCR-a, u RS se vratilo oko 8,5 hiljada Hrvata. Savjetnikpotpredsjednika RSa@eljkoMati}, me|utim, tvrdi da je i ovaj broj preuveli~an. „Ovdje nama ne treba popis. Manje-vi{e svi Hrvati su katolici i Katoli~ka crkva svake godine radi popis. Podatak koji }u vam ja re}i govori o 2.200 ljudi“ istakao je Mati}. ,

O tome gdje su danas Hrvati u RS-u, najbolje svjedo~e rije~i Josipa \akovi}a iz Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak iz Prnjavora. „Mi u Prnjavorunemamoproblema sa povratnicima - povratnika nema. Imali smo obnovu u jednom mjestu 11 ku}a, ljudi su se vratili i u roku od par mjeseci opet oti{li. Nije problem vratiti se, problem je od ~ega `ivjeti. I sam samroditeljdvojedjece, bez zaposlenja“ kazao je , \akovi}. A na pitanje kakodalje,

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine

DOGA\AJI

7

Odr`ana kantonalna Skup{tina

Potvr|ena nova

VIJESTI

Najva`niji strate{ki cilj je ekonomski efikasno zapo{ljavanje kroz reformu ambijenta za rad i privre|ivanje u Kantonu, kazao premijer Plevljak
Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona ve}inom glasova donijela je odluku o potvr|ivanju kantonalne Vlade. Dvadeset i ~etiri delegata su glasala za, njih dvoje je bilo protiv (HDZ), dok je osam bilo uzdr`ano ({est iz SBBBiH i dvoje iz SBiH).

Vlada ZDK-a
Ministri dali sve~anu izjavu

Osnovni principi
Novi saziv Vlade Zeni~kodo boj skog kan to na ~ine: premijer Fikret Plevljak, te ministri Senka Balorda (Ministarstvo zdravstva), Bernadeta Galija{evi} (Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport), Amra Babi} (Ministarstvo finansija), Rifat Deli} (Ministarstvo unutra{njih poslova), Miroslav Penko (Ministarstvo za pravosu|e i upravu), Ju suf Du ra ko vi} (Mi nistarstvo za privredu), Raif Seferovi} (Ministarstvo za pros tor no ure|enje, sao bra}aj i komunikacije i za{titu okoline), Mirko Trifunovi} (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice), Suad Ome ra {e vi} (Mi nis tar stvo za bora~ka pitanja) i Samir Selimovi} (Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu). Svih jedanaestero dolazi iz Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije (SDP) koje participiraju sa po deset zastupnika od 35 ukupno u Skup{tini. Premijer i ~etiri ministra su iz SDP-a, a {estero iz SDA. Biv{im i novim ~lanovima Vlade ZDK-a, te poslanicima u Skup{tini, kao i brojnim gostima koji su prisustvovali sjednici, obratio se novi pre-

mijer ZDK-a Fikret Plevljak, koji je u svom ekspozeu naveo osnovne pravce i smjernice djelovanja narednog saziva kantonalne Vlade, osvrnuv{i se na privredne i ekonomske to ko ve, za tim na sta nje u oblasti pravosu|a, finansija, bezbjednosti, socijalne za{tite, bora~kih pitanja, poljoprivrede, kulture, te brojnih drugih oblasti `ivota i rada.

Danas susret Josipovi} - Dodik
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} susrest }e se danas u Slavonskom Brodu s predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom. Prema najavi iz ureda predsjednika RH, susret }e zapo~eti razgovorom Josipovi}a i Dodika u ~etiri oka. Nakon toga slijedi sastanak kojem }e prisustvovati i ~elni{tvo grada Slavonskog Broda, a na kojem }e se razgovarati o problemima zaga|enja iz rafinerije u Bosanskom Brodu, kao i o raznim mogu}nostima prekograni~ne suradnje. Planirano je i odr`avanje, kako se navodi, zasebnog sastanka s udrugama izbjeglih Hrvata iz BiH, te udrugama povratnika na kojem }e se razgovarati o mogu}nostima pobolj{anja uvjeta odr`ivog povratka na prostorima RSa. Kako se najavljuje, Josipovi} i Dodik }e polo`iti cvije}e na spomen djeci poJ. D. ginuloj u ratu.

Ko su pravi Hrvati?
Ivo Tadi} Iva iz @ep~a iz HDZ-a BiH, zastupnik i u pro{lom i u sada{njem sazivu Skup{tine ZDK-a, jo{ jednom je izazvao buru negodovanja me|u ve}inom kolega zastupnika koriste}i skup{tinsku govornicu za tvrdnje o ugro`enosti Hrvata, te da je „Zenica pokazala svoje pravo lice otimaju}i im ono {to je njihovo“ . „Meni je drago da je nakon polagodinedo{lokona~no do dogovoraizme|u SDA i SDPa oko raspodjelevlasti. S drugestrane, vidim da je najlak{e bilo dogovoriti se oko raspodjelehrvatskih i srpskihministarskih pozicija. Onim lova~kim `argonom re~eno, najlak{e vam je bilo raspodijeliti plijen. Sve {to nije va{e, onda podijelite... Zaista mi je `ao {to se nimalonijepo{tivala volja hrvatskog bira~kog tijela, hrvatskog naroda koji `ivi u ovoj `upaniji. Mi svi znamo da Hrvati u BiH glasaju za HDZ, za HDZ 1990, NHI, HSP... Me|utim, nije se po{tivala volja hrvatskog naroda i mislim da je ovo jedna jako ru`naporuka. Svihovih15 godina u Ze-do `upaniji nismo imali svoje ministre. Duboko sam vjerovao da je Zenica napravila iskorak, da Zenica `eli po{tovati druge i druga~ije, me|utim, ovakvimformiranjemvlastiZenica je skinula masku, pokazala jedno drugolicekojenisam do sada `elio vidjet“ ustvrdio je Tadi}. , Na ovo je burno reagovala Janja Ivi}, Hrvatica iz SDPa, naglasiv{i da ne `eli polemisati sa Tadi}em o tome koliko je ona pripadnica hrvatskog naroda. „Ja sam Hrvatica, svi|alo se to nekom ili ne. Istina je da }u biti na usluzi i Bo{njacima i Srbima i ostalima jer su za Janju Ivi} glasali pripadnici sva tri naroda. ^etiri godine sam u ovoj Skup{tini dokazivala da sam Hrvatica. Ivo, mogu ti poru~iti da prati{ moj rad i da me kritikuje{ ako pomisli{ da radim protiv hrvatskog naroda. Zamjeram ti kao kolegi {to koristi{ ovu skup{tinsku govornicu da govori{ o tome ko je pravi Hrvat“ rekla , je Janja Ivi}.

Svjesni okolnosti
„U potpunosti smo svjesni aktuelnog politi~kog, ekonomskog i socijalnog stanja u Kantonu. [ta su mogu}a rje{enja za unapre|enje tog stanja? Najva`niji strate{ki cilj je ekonomski efikasno zapo{ljavanje kroz reformu ambijenta za rad i privre|ivanje u kantonu. Stvaranje povoljnog ambijenta za rad privrede i zapo{ljavanja ~init }e se kroz una pre|enje efi ka snos ti administracije Kantona, reviziju i transformaciju njezine or ga ni za ci je, una pre|enje vladavine prava, ustavnosti i zakonitosti i uskla|ivanje zakonodavstva Kantona sa zakonodavstvom Federacije i BiH u cjelini, kroz uspravne procedure koje }e biti sa~injene da budu korist privredi i gra|ana, a ne same sebi cilj ili splet bi ro krat skih ogra ni~enja“, kazao je premijer Plevljak. Nakon toga, imenovani ministri pristupili su davanju sve~ane izjave pred predsjedavaju}im Skup{tine ZDK-a, ~ime je okon~an proces formiranja vlasti u Zeni~ko-dobojskom kantonu za naredni ~etverogodi{nji mandat.
M. DAJI]

Iz Libije do{lo 65 bh. gra|ana
Avion BH Airlinesa sletio je ju~er rano ujutro na Me|unarodni aerodrom Sarajevo s novom grupom bh. dr`avljana iz Libije, potvr|eno je za Fenu. U Bosnu i Hercegovinu ovim avionom evakuirano je 65 putnika, me|u kojima i dvije bebe. Avion je za Libiju poletio u ponedjeljak oko 20 sati, a u Tripoli je sletio oko 22 sata, gdje su bh. dr`avljani na aerodromu ve} bili spremni za evakuaciju.

Delegacija boraca kod izbornih pobjednika

Uhva}eni kradljivci samostana
Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa kolegama iz HNK-a rasvijetlili su sino} slu~aj kra|e u samostan Sv. Ante. Tom prilikom slobode su li{ene dvije osobe zbog postojanja sumnje da se mogu dovesti u vezu sa ovim krivi~nim djelom. Slobode su li{eni B.N. (1987) iz Ilija{a i @.A. (1986) iz Tuzle, a tokom kriminalisti~ke obrade do{lo se do saznanja da je u kra|i u~estvovalo i lice inicijala B.A. (1985) iz Sarajeva. Tokom pretresa prostorija u kojima boravi B.A. prona|ena je ve}ina ukradenih predmeta. Naime ju~e rano provaljeno je u franjeva~ki samostan Svetog Ante na Bistriku i tom prilikom otu|eno je vi{e predmeta - telefonfaks, lcd monitor, ra~unar, te oko 4.300 KM. Gvardijan samostana fra Perica Vidi} smatra da napadi na vjereke objekte u Sarajevu su prvenstveno motivisani plja~kom i materijalnim interesom, ali da su nekada motivi za to i vjerska netrpeljivost.

SDPBiH obe}ao vlast do 11. marta
Budu}i ministar za bora~ka pitanja u FBiH bit }e Bo{njak koji je za rata bio u uniformi Armije RBiH i vjerojatno }e ga imenovati SDPBiH
Delegacija Koordinacije bora~kih udru`enja, udruga i organizacija u FBiH, predvo|ena SaudomKulosmanom, predsjednikom JOB “Unija veterana“ i Koordinacije, te Avdom Hebibom, predsjednikomPatriotske lige BiH, u ponedjeljak je bila na razgovorima s ~elnicima Socijaldemokratske partije BiH. S Nerminom Nik{i}em, generalnim sekretarom ove partije, Damirom Ma{i}em, ~lanom Predsjedni{tva SDP-a BiH, i JasenkomSelimovi}em, {efom kabineta predsjednika SDP-a BiH, razgovarali su o izboru ministra za bora~ka pitanja u FBiH, te formiranju vlasti. “Obe}ali su, vlast }e se formirati do 11. marta ove godine, a budu}i ministar za bora~ka pitanja u FBiH bit }e Bo{njak koji je za rata bio u uniformi Armije RBiH i vjerojatno }e ga imenovati SDPBiH“ raportira , Kulosman. Podsjetimo, Koordinacioni odborbora~kihorganizacijaprije nekoliko dana je tra`io hitnu uspostavuvlasti, najkasnije do 1. marta, na svimnivoima u Bosni

PRIJETNJA Koordinacioni odbor bora~kih organizacija prije nekoliko dana je tra`io hitnu uspostavu vlasti, najkasnije do 1. marta, na svim nivoima u BiH, u protivnom, zaprijetili su, iza}i }e na ulice
i Hercegovini, u protivnom, zaprijetili su, iza}i }e na ulice. Formiranje nove vlasti je neophodno, obja{njeno je, ka-

ko bi se ~im prije po~eli rje{avati problemi koji ti{te bora~ku populaciju i narod. Libijski scenarij nisu podr`ale dvije od ~etiri “temeljne“ bora~ke organizacije (Savez RVIBiH i Savez demobilisanih boraca), smatraju}i eventualne proteste radikalnim, preuranjenim. “Na sastanku s predstavnicima SDP-a BiH razgovarano je i o enormnom broju bora~kih organizacija, udru`enja, udruga, te mogu}em organizovanju jedne bora~ke koordinacije“ , ka`e Kulosman. A. B.

8

OGLASI

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Lud, zbunjen, Bosnalijek

T
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

[ta se to dogodilo pa je juna~ki FTV, udarni~ki borac bez straha i mane, protiv “secesioniste i kriminalca Dodika“, “petljanca Tihi}a“, “britanske {pijun~ine Ashdowna“, “kurve Del Ponte“ i ostalih “fa{ista“, poput prepla{enog psa lutalice podvio rep? Dogodio se Bosnalijek

amo negdje od vremena Tu|manove smrti i Milo{evi}evog svrgavanja s vlasti, {to }e re}i u posljednjih desetak godina, u medijsko-novinarskim krugovima “jugoslovenskog is to rij skog pros to ra“ po~ela je polako ali sigurno da raste i razvija se jedna spoznaja koja je opet, negdje od trenutka ga{enja Feral Tribunea, ve} narasla do te mjere da je u istom krugovima gotovo unisono prihva}ena skoro kao aksiom. Pojednostavljeno govore}i, ta se spoznaja mo`e sa`eti na vi{e na~ina; mo`e se, recimo, kazati da je ekonomija postala va`nija od ideologije, odno sno da je pos ta lo mnogo te`e i zajebanije kritizirati (potencijalnog) velikog ogla{iva~a, nego ijednog politi~ara. Unutar Hrvatske je u tom klju~u Ivica Todori} za{ti}eniji od Jadranke Kosor, Ive Josipovi}a, Zorana Milanovi}a i Vesne Pusi} zajedno, dok unutar Srbije to isto va`i za Miroslava Mi{kovi}a, recimo, a u pore|enju sa Mirkom Cvetkovi}em, Borisom Tadi}em, Tomislavom Nikoli}em i Vesnom Pe{i}. U Bosni i Hercegovini, ta~nije u Sarajevu, desio se prije desetak dana slu~aj koji bi mogao predstavljati savr{en primjer za neku “case study“ o ovoj temi, no taj slu~aj, {to je tako|er indikativno, nije privukao fakti~ki nikakvu pa`nju. Federalna televizija, medijska ku}a

N

koja se u na{em javnom prostoru pona{a kao klasi~ni “bully“ nasilnik koji misli da , mu je sve dopu{teno i koji pravedni~ki nasr}e na svakog ko mu se ne dopada, a naro~ito na one koji su na njega udarili makar i stotim dijelom “arsenala“ koje on koristi protiv svojih protivnika, skru{eno se i pokorno, bez imalo cinizma i relativiziranja, izvinila jednom ovda{njem (pravnom) licu. [ta se to dogodilo pa je juna~ki FTV, udarni~ki borac bez straha i mane, protiv “secesioniste i kriminalca Dodika“ “petljanca , Tihi}a“ “britanske {pijun~ine , Ashdowna“ “kurve Del Ponte“ , i ostalih “fa{ista“ poput prepla, {enog psa lutalice podvio rep? Dogodio se Bosnalijek! aime, u jednoj od novijih epizoda popularne humoristi~ke serije “Lud, zbunjen, normalan“ na farmaceutsku kompaniju Bosnalijek je referirano u ne pretjerano pohvalnom svjetlu. Bosnalijekovci su presavili tabak i obratili se Federalnoj televiziji koja pomenutu seriju emituje, a u FTV-u su, ko biva, prepoznali svoj preveliki grijeh pa su se skru{eno ispri~ali i u nedjeljnom Dnevniku (od 20. februara) i u “prime time“ terminu izme|u dnevnika i najnovije “Lud, zbunjen, normalan“ epizode. Istinskim sladokuscima, onima za koje je humor serije “Lud, zbunjen, normalan“ odve} popu-

M

listi~ki, izvinjenje FTV-a je zbog silnog smijeha na koje ih je navelo moglo natjerati suze na o~i. Kao, svjesni su na FTV-u da su pogrije{ili, jer su junaci serije fiktivni likovi pa je pogre{no njihovo referiranje na stvarne kompanije. ogla bi se ispisati pristojna humoreska s lajtmotivom svih referiranja na stvarne kompanije u humoristi~kim serijama Federalne televizije. Ipak, ovdje je interesantnije prisjetiti se ne tako davnog skandala oko “klanjanja d`enaze krmetu“. Podsjetimo, kad je u jednoj epizodi iste serije pomenuto “klanjanje d`enaze krmetu“, glas protiv serije i televizije na kojoj se emituje digli su mnogi, od Udru`enja Majke Srebrenice i Podrinja do Med`lisa Islamske zajednice i Muftiluka sarajevskog. Majke Srebrenice i Podrinja u otvorenom pismu menad`mentu i uredni{tvu FTV-a tra`ile su javno izvinjenje, uporediv{i pomenutu frazu sa retorikom Riste \oge i nagla{avaju}i da ne pozivaju na nepla}anje RTV pretplate. I iz Med`lisa i Muftiluka tako|er se tra`ilo javno izvi nje nje. Izvi nje nja, me|utim, ne samo da nije bilo nego se na sve uvrije|ene prosuo povratni gnjev samozvanih urbanih gerilaca. Kakvi su to bili rafali komentatorsko-kolumnisti~kih polupismenih bravura protiv naza-

K

dnja~kog primitivluka, s kakvom su samo principijelno{}u FTV-ovci i njihovi saveznici branili sveto pravo na slobodu govora i mi{ljenja! ad se, me|utim, uvrijedio Bosnalijek, niti se FTV branio, niti su glas digli njihovi redovni prate}i vokali. Palo je sluganski snishodljivo izvinjenje i to bi bilo to. Lako je ismijavati presvla~enje znojnog Dodika, lako je poput djeteta koje se prvi put do~epalo kompjutera igrati se monta`ama, lako je ~ak i kritizirati vjersku zajednicu, jer ne mo`e vjerska zajednica zavrnuti finansijsku pipu javnom servisu. Ono {to nije lako, ono {to izaziva glavobolju koju ne lije~i paracetamol, ni Bosnalijekov, ni bilo koji drugi, jeste ne dati (potencijalnim) velikim ogla{iva~ima “poseban tretman“ Niko tad nije . digao glas u odbranu slobode (umjetni~kog) izra`avanja. Niko nije iskoristio priliku da (zlo)upotrijebi slogan “kad mikrobi napadnu, uzvratite udarac“ Niko nije povikao: fa. {izam! Samo se priznala navodna gre{ka, ~ak i odve} ponizno. Postavlja se pitanje je li to principijelna samokritika ili jednokratno saginjanje pred vi{om silom? Ako je prvo – dobro, ako je potonje, da se zna, pa da se svakoj, ~ak i onoj samoprogla{enoj, “profesionalnoj nezavisnosti“ FTV-a mo`e klanjati d`enaza.

Vlajkijev i ^ovi}ev (tre}i) entitet

B

a{ kao da je u Sarajevo banuo uo~i 1. travnja, Me|unarodnog dana {ale, a ne u predve~erje 1. o`ujka, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Dragan je ^ovi} u nedjelju na sesiji Kruga 99 ispalio - vjerujte bez {ale! - kako je opasno igrati se tezom o tre}em entitetu. Rije~ je, naime, o onome istom gospodinu koji je u listopadu, jo{ jednom povijesnom, 2010. godine, ~im su prebrojani glasa~ki listi}i svekolikoj Bosni i Hercegovini poslao pozdrav iz stolnoga grada Mostara; I ne samo stolnog nego i glavnog grada hrvatskog entiteta, kojega je sto`ernik Dragan, dodu{e, gdjekad znao kriti iza ~etiri federalne jedinice (od kojih bi jedna bila distrikt Sarajevo, pa je onda jasno {to bi bio svaki od entiteta) a u izbornoj kampanji kazivati njegovim pravim imenom. Onako, dakle, kako je zagalamio s Neretve hladne slave}i hadezeovsku izbornu pobjedu. Slijedom ~ega se po Hercegovini ljutoj uveliko gangalo: Evo, zore, evo dana / evo, ^ovi}a i Bobana! Mate, a ne Rafaela, dodu{e! Jasno, kruga{i su vi{e-manje vreme{ni, ali to ne mora nu`no zna~iti i senilni, pa, dakako, nisu zaboravili {to je hadezeovski ~elnik govorio jo{ prije samo nekoliko mjeseci. S nevjericom su ga zato slu{ali. Ali, Sarajevo je jedan gostoljubiv grad, osobito kada se sprema da proslavi dr`avni praznik, pa ni visokome gostu iz nesu|enog entiteta nisu naro~ito zamjerili {to ih je uvje-

ravao da nipo{to ne vjeruju svojim u{ima, ve} samo svome (?!) Draganu. Uostalom, komu ne bi omilio, kad je, eno, obe}ao da }e po Hercegovini, stolnome Mostaru i razvaljenom Stocu, osobito, ukinuti ulice {to nose imena jura i bobana. Samo da skupi dovoljno snage. Ivi Bancu, me|utim, nije Dan nezavisnosti, ~ak niti neovisnosti, pa je sa zagreba~ke distance mogao, bez naro~ita obzira, analizirati hrvatske i srpske odli~nike u BiH. Jasno, ve} otprije nam je znano {to taj povjesni~ar misli o paktu eresovskoga vo`da i (umalo...) croentitetskog bana (ili, {to li ve}...). Ukratko, to savezni{tvo Banac naziva - neprirodnim. Uzgred, nije (bio) odu{evljen ni Josipovi}evim i Tadi}evim bratstvom-jedinstvom, temeljem kojega je i drugar Mile postao dobar drug i dobar ~esti doma}in drugu Ivi. Ali, podsje}ati na to dok se zbog slu~aja Purda, u Hrvatskoj doga|a narod, zna~ilo bi likovati nad tu|om nesre}om. [to nam, dakako, nije namjera. No, ni ovom prigodom profesor, a oglasio se na jednom portalu ba{ kada se ^ovi} spremao na slu`beni put u glavni grad svoje domovine - BiH (da ne bude zabune), nije promijenio mi{ljenje o Miloradu Dodiku. Promoviran je, podsje}a, kao mezimac tzv. me|unarodne zajednice kao alternativa SDS-u, pa je, kao tzv. socijaldemokrat preuzeo barjak nacionalizma i postao karad`i}evac No 1.

Ali bez Karad`i}evih repova. S druge strane, tvrdi Banac, ^ovi} njeguje sve naslije|ene repove. A o jednom od njih, vidjeli smo, pri~alo se i na Krugu 99, te smo doznali kako nema (jo{) hrabrosti ~ak ni da skine table na kojima se ko~e imena pora`enih usta{kih zlikovaca. Me|utim, to {to danas u, lokacija nije neva`na, Sarajevu, tvrdi kako je ve} i samo spominjanje tre}eg entiteta igranje s vatrom, ne zna~i da je izgubio hrabrost. Naprosto, ^ovi} nikada nije niti vjerovao kako je hrvatska federalna jedinica ostvariva. Taj je fantomski entitet odigrao svoju predizbornu ulogu i zato ga sto`ernik sada mirno sprema u povijesnu ropotarnicu. Jasno je to i njegovu banjolu~kom pajda{u, pa ga ni on vi{e ne nutka mostarskome savezniku. No, prvi Hrvat ispod Dodika u Srpskoj - Emil Vlajki, ba{ kao da se tek probudio, zaziva referendum na kojemu bi se Hrvati izjasnili o konstituiranju svoga entiteta. I to u granicama nekada{nje HercegBosne. Na {to ^ovi}, iako Vlajkija dr`i autenti~nim Hrvatom, jo{ nije reagirao. [to, zapravo, i ne ~udi - jer mu taj spin nakon listopada vi{e ne treba. Ali, za{to {uti prvi iznad Vlajkija? Nije valjda Dodik za bo ra vio ka ko je Bo ba nov en ti tet uklju~ivao Derventu, Bosanski [amac i Bosanski Brod gdje danas hrvatskog `ivlja ima malo ili nikako?! A mo`da slavi Dan nezavisnosti, pa nema kad.

FOKUS

Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Tek {to je sto`ernik Dragan, pred razmjerno ozbiljnom publikom, na Krugu 99 prisegnuo kako se, kad je slao postizborne pozdrave iz glavnog grada hrvatskog entiteta, samo {alio, javio se autenti~ni Hrvat i dopredsjednik Srpske povikom: Ustani, (Bo)bane!

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
BLIC

11

Arapsko prolje}e
GOST OSLOBO\ENJA

A

rapski svijet stolje}ima sanja svoju renesansu. Ono {to im je orijentalizam proglasio renesansom i {to oni tako tretiraju u ud`benicima (Napoleonov pohod u Egipat 1798) bio je imperijalni pohod druge kulture, a ne renesansa. Dok ovih dana posmatramo ogroman plimni val u arapskom svijetu, razmjera cunamija, pitamo se: je li to kona~no bu|enje arapskog svijeta iz vi{evjekovne hibernacije; po~inje li to njihovo renesansno doba? Situacija je nesumnjivo dramati~na i sa potpuno neizvjesnim ishodom. ^esto se mo`e ~uti od ljudi - i to od onih od kojih se o~ekuje kompetentnost - da je ova zbivanja u arapskom svijetu planirao Zapad, {to je ne lo gi~no, jer su pos to je}i re`imi u arapskom svijetu bili veoma poslu{ni, ~ak pokorni politici SAD-a na Bliskom istoku. Za{to bi zapadni politi~ari kreirali tako visok stepen sudbinske neizvjesnosti kakvu sada mogu samo posmatrati?! Arapski svijet – u ovoj globalizaciji koja modernim tehnologijama osuje}uje izoliranost – naprosto nije mogao vi{e ostati ravnodu{an prema vlastitoj sudbini i povijesti. Nevjerovatno je, ali valja imati u vidu da je ovu golemu energiju sa nepredvidljivim posljedicama aktivirao ~in samospaljivanja jednoga mladi}a u Tunisu, ko me ni je do pu {te no da pro da je povr}e na ulici: to zna~i da je sazrijevanje svijesti poraslo tako mnogo da je bio dovoljan i takav ~in kao povod za veliku eksploziju. Ne treba sumnjati ni u to da je odnos zemalja Zapada prema ovome svijetu – sve do toga da formira mo}ne koalicije koje temeljito razaraju taj dio svijeta i pri tome ga vjerski i kulturalno nastoje poniziti do nezamislivih granica – kao i naglo bujanje islamofobije i blasfemije na Zapadu, posebno u Evropi – sve je to kontraproduktivno, gledano s pozicija Zapada, jer je i ta vrsta akcije zna~ajno doprinijela ovoj vrsti reakcije. Politika cionizma uvijek je tu poseban faktor. No, koliko je razvoj doga|aja nepredvidljiv, mogu}e je vidjeti iz djelovanja jednog faktora koji se jo{ uvijek ne aktivira punim kapacitetom, ali je realno o~ekivati njegovo aktiviranje, ~ime bi se radikalno preuredio Bliski istok, a to bi imalo velike, vjerovatno i dramati~ne globalne posljedice. Vjerujem da u ovome ~asu nisu toga svjesni ni mnogi Arapi koje ovih dana nosi plimni val pobune. Rije~ je o {iizmu kao vrlo va`nom faktoru na Bliskom istoku, ~iji utjecaj bi lahko mogao postati presudan u politi~kom prekomponiranju Bliskog istoka. Nisam zapazio u na{im medijima da analiti~ari uop}e uo~avaju potencijale toga faktora u aktualnim zbivanjima u arapskom svijetu. No, prije nego {to uka`em na poziciju {iita (i {iizma) u arapskom svijetu, valja podsjetiti na ono {to je op}epoznato: danas su {iiti na Bliskom istoku izuzetno homogeniziran politi~ki i kulturalni faktor i upravo kao takav je politi~ki hiperaktivan te stoga izaziva strepnju Zapada. Mislim da ve}ina ljudi ne zna kako su {iiti veoma ra{ireni i po arapskim zemljama, a nisu samo u Iranu, pa bi ova sna`na pobuna u arapskom svijetu mogla i}i naruku {iizmu, a u takvom slu~aju bilo bi realno o~ekivati zna~ajnu preraspodjelu politi~kih snaga na Bliskom istoku. Istovremeno – i to je naro~ito va`no – time bi silno oja~ao utjecaj Irana u cijelom regionu, a suvi{no je govoriti kakve posljedice bi to imalo. To bi bio ve} sasvim nov kvalitet: ne bismo bili svjedoci samo ja~anju {iizma kao vjersko-religijske komponente ve} i iranskog etni~kog elementa. Surevnjivost izme|u Arapa i Iranaca, sunita i {iita, ima veoma dugu i burnu povijest.

Pi{e: Esad DURAKOVI]

Va`no je ukazati na to da su {iiti ve}ina u isto~nom dijelu Saudijske Arabije, a najve}e koli~ine saudijske nafte nalaze se upravo tu. Istovremeno – i paradoksima nikada kraja! – {iiti u Saudijskoj Arabiji `ive u vrlo te{kim, diskriminiraju}im uslovima iako su na teritoriji najbogatijoj naftom. Nije potrebno obja{njavati kakva osje}anja su imali {iiti u Saudijskoj Arabiji kada je saudijski kralj savjetovao zemljama Zapada, i Izraelu, da ubiju u glavu zmiju kakvu predstavlja, po kraljevom sudu, Iran

Iranski {iitski pokret za kulturalnu i politi~ku ravnopravnost, ~ak za dominaciju, poznat kao {u’ubizam (ar. al-{u’ubiyya) bio je predominantan pokret u abbasidskom halifatu. No, uprkos incidentima, on se u to vrijeme nije ispoljavao u ratovima jer je mo}ni halifat imao sna`ne mehanizme za “taljenje“ kultura, pa su pod utjecajem {u’ubizma nastala nebrojena monumentalna djela u svim oblastima arapsko-islamske nauke i kulture. Danas su odnosi druk~iji. Da bi se vidjelo kako su ozbiljne {anse da utjecaj {iizma i Irana postane dominantan u regionu, dovoljno je ukazati na sljede}e ~injenice koje su, vjerujem, mnogim ljudima nepoznate. U Iraku ima, pribli`no, 65 posto {iita, ali je, uprkos tome, sunitska manjina vladala Irakom stotinama godina. Agresija zapadnja~ke koalicije na tu zemlju promijenila je situaciju tako da bi {iitska ve}ina u sasvim bliskoj budu}nosti mogla preuzeti Irak.

Upravo je to suprotno interesima zapadnja~ke koalicije, ~ija razorna agresija na Irak nije imala ba{ nijedan pozitivan efekt sa stanovi{ta interesa Zapada. U Libanu {iiti imaju dominantnu poziciju, iako ju je malo svijeta uo~avalo. Tek kada je prije nekoliko godina mo}na izraelska armija polomila zube u sukobu sa Hizbullahom u Libanu, svijet je shvatio – ~ini se da je i Izrael tek tada shvatio – s kakvom silom se suo~ava. Snagu {iita ne treba potcjenjivati ni u Siriji. U Bahrejnu pribli`no 20 posto sunita vlada veoma dugo, iako su manjina. U Jemenu je sli~na situacija, i op}enito u zemljama Zaljeva, ~iji re`imi se ne mogu smatrati naro~ito stabilnim, situacija je rovita i podlo`na je ovoj {iitsko-sunitskoj polarizaciji. Stoga bi bilo ~udno, neo~ekivano, da {iiti u tim zemljama ne iskoriste priliku za promjenu svoga statusa i pozicije. Saudijska Arabija je u tom pogledu posebno zanimljiva. Naime, ona je sto`er sunizma, zapravo je ona sto`er jedne vrste devijantnog sunizma – selefizma (u nas poznatog kao razne vrste vehabizma) kojeg eksportuje i izvan Saudijske Arabije. U toj zemlji `ivi zna~ajan procenat {iita. No, va`no je ukazati na to da su {iiti ve}ina u isto~nom dijelu Saudijske Arabije, a najve}e koli~ine saudijske nafte nalaze se upravo tu. Istovremeno – i paradoksima nikada kraja! – {iiti u Saudijskoj Arabiji `ive u vrlo te{kim, diskriminiraju}im uslovima iako su na teritoriji najbogatijoj naftom. Nije potrebno obja{njavati kakva osje}anja su imali {iiti u Saudijskoj Arabiji kada je saudijski kralj savjetovao zemljama Zapada, i Izraelu, da ubiju u glavu zmiju kakvu predstavlja, po kraljevom sudu, Iran. Ti savjeti centralne sunitske zemlje sna`an su indikator rasporeda snaga na Bliskom istoku i pokazatelj su mogu}eg razvoja doga|aja. Navedene ~injenice pokazuju kako je potpuno pogre{no svo|enje {iizma na Iran, predstavljanje stvari kako je {iizam isklju~ivo stvar Irana, ili iranski islam, {to su ~inili mnogi nau~nici u svijetu, a naj~e{}e su ga tako nastojali predstaviti i sami Arapi. Stvarnost je druk~ija, i upravo }e se to o~itovati u nastupaju}oj budu}nosti. U arapskim zemljama Sjeverne Afrike ne postoji ta vrsta neizvjesnosti, ali je vrlo visok stepen neizvjesnosti u zemljama Zaljeva i Srednjeg istoka op}enito, gdje je stanje ionako u`areno. Za o~ekivati je da talas iz Sjeverne Afrike dopre i do njih, a u tom slu~aju analiti~ki se mora imati u vidu faktor {iizma u arapskom svijetu, faktor koji je, manje ili vi{e, stolje}ima bio marginaliziran ili gu{en u arapskim zemljama, a koji bi mogao iskoristiti ovaj svoj povijesni ~as. No, nije nezamisliva i takva situacija u kojoj bi oja~ani {iitski faktor u arapskim zemljama mogao podriva~ki utjecati na oblik vladavine u samome Iranu. On je ve} ionako golema, najve}a regionalna briga Izraela i Zapada, {to zna~i da je u svakoj “kombinaciji“, u svakom mogu}em razvoju doga|aja, {iizam snaga ~iji utjecaji mogu biti presudni. Pobune opozicije u Iranu pokazuju kako i tamo stasava svijest o nu`nosti promjena, i pitanje je vremena kada }e do}i do njih, a upravo ovaj talas u arapskom svijetu ima izgleda da to inicira. U svakom slu~aju, radikalne promjene u arapskom svijetu ne}e se dogoditi, kao kona~ne, u kratkom vremenskom periodu, ali ne sumnjam ni u to da prisustvujemo otpo~injanju jednog burnog historijskog procesa. Ni{ta vi{e ne mo`e biti kao {to je bilo u tome svijetu koji se budi iz preduga sna, iz omamljenosti, te nam valja - s krajnjim uzbu|enjem, ali i trezveno - svjedo~iti tome bu|enju svijeta koji je predugo samo snivao svoju znamenitu povijest.

Jutro je. Trolejbus je pun sanjivih putnika koji {ki lje kroz za ro {e ne prozore. Odjednom, ti{ina je razbijena. U{li su mom ci, sre dnjo {kol ci. Visoki, sna`ni, markirane jakne i patike, glasovi po ma lo mu ti ra ju}i paraju u{i. Hrupi{e dvojica na se}iju. Jedan od njih, razbaru{ene plave kose odmah podi`e nogu i stavi je preko naslona sjedi{ta ispred sebe. Po~e ubrzo pu{tati krikove na kojima bi mu pozavidio i Tarzan. Putnici {ute. Poneko se boja`ljivo okrene. Prolaze stanice, jedna, druga... Iznenada, Tarzanov glas nadja~a glas ~ovjeka, koji je tako|e sjedio u zadnjem dijelu vozila. Ustade starac s ka~ketom, okrenu se prema mladi}ima i za ga la mi na njih, gledaju}i u onog koji ne prestaje kri~ati: “Stidi se, balav~e! Ko te je takvog odgojio?“ Tar zan, za ko jeg bi, ina~e, da ga sretnete u haustoru, glavu dali da je „nevin poput rose“, odbrusi: “[uti stari, da vi{e nisi nijednu...“ „Stari“ napravi korak prema njemu: “Spusti tu nogu, Cigane jedan! Ciganija ste svi vi... A lako je biti Cigan, budi ~ovjek!“ Tar zan se za ja pu rio: “Jo{ jednu samo... [ta te briga za moju nogu!“ Neko od mladi}a dobaci: “Boli ga noga...“ Nasmija{e se svi... Ljutiti ~ovjek kre}e prema njemu: “Spusti tu nogu Cigane! Nisi ti to pravio, nego ja... Mi... Udarnici! I{li smo na akcije, od jutra do mraka, a ti tako...“ ^o vjek je vrlo bli zu Tarzanu, kojeg vi{e ne bo li no ga i ko ji ju je spustio na tlo, kako Bog za po vi je da. Nje go vo dru{tvo, svi s torbacima na le|ima, smiruje ga, neka `ena moli starca da i on sjedne. Dijete zaplaka. Njegova majka vri{ti prema voza~u: “[to ne stanete, vidite da }e sijevnuti no`evi?“ Dijete pla~e sve glasnije, a voza~ staje, na stanici, ne okre}u}i se. Tarzan gleda u ta~ku i udar nik gle da u ne ku ta~ku. Trolejbus juri dobrinjskom trasom... I ja gledam u jednu ta~ku: [ta li bi na ovu malu jutarnju pri~u rekli borci za prava Roma, na{e najbrojnije nacionalne manjine?
Edina KAMENICA

Tarzan

12

CRNA HRONIKA
Pripadnici Druge policijske uprave prona{li su na Bulevaru Me{e Selimovi}a u Novom Sarajevu kod A. S. (23) iz Priboja dva paketi}a sa materijom koja asocira na spid. Pro na|ena dro ga je odu ze ta, a o ovom doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sara je vu. Pro tiv uhap{ enog }e biti preduzete za ko nom pre dvi|ene mjere.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Oduzet spid

Oplja~kana kladionica

Zasadnepoznatirazbojnik oplja~kao je prijete}i pi{toljem sportsku kladionicu Formula u Ulici bosanskih ljiljana na Ilid`i nakon ~ega je pobjegao u nepoznatom pravcu. Razbojnik je odnioodre|enu svotu novca, a o doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Slu`benici policije rade na rasvjetljavanju krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

V

i{e od 56 kilograma skanka zaplijenjeno je u ponedjeljak u odvojenim policijskim aktivnostima na podru~ju Jablanice i Isto~nog Sarajeva. Pored toga, pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo uhapsili su 36-godi{njeg Branislava \uri~i}a iz Isto~ne Ilid`e, u ~ijem vozilu je prona|ena droga.

U Isto~nom Sarajevu i Jablanici presje~eni {vercerski kanali

Slu~ajna kontrola
\uri~i} je zaustavljen u Ulici srpskih vladara, izme|u Autobuske stanice i Tr`nog centra Tom u Lukavici. Prema rije~ima Neboj{e Popovi}a, na~elnika sektora krim-policije, pripadnici kriminalisti~ke policije CJB-a Isto~no Sarajevo pod nadzorom nadle`nog tu`ioca, a u okviru akcije Mre`a 2011, koja je usmjerena na suzbijanju organizovanog kriminaliteta, zaustavili su golf A3 u kojem je na|eno 15 paketa droge, ~ija se vrijednost, kada se kupuje na veliko, kre}e izme|u 50.000 i 60.000 KM (uli~na vrijednost zaplijenjene droge je duplo ve}a). “Droga je bilasakrivenaispodzadnjeg sjedi{ta, u vratima suvoza~a i u zadnjimvratimavozila. Naknadnim vaganjem utvr|eno je da je zaplijenjeno 15 kilograma i 383 grama skanka“ rekao je Popovi}. , Premanjegovimrije~ima, do zapljene skanka do{lo je sasvim slu~ajno, i to tokom redovne kontrole saobra}aja. Prema operativnim saznanjima policije, ova po{iljka droge dopremljena je iz Crne Gore, odnosno iz Albanije. Na podru~ju Isto~nog Sarajeva u akciji Mre`a tokom 2010. i 2011.

Zaplijenjeno vi{e od 56 kilograma skanka
Kontrolom saobra}aja u Lukavici prona|ena 15,383 kilograma droge i uhap{en Branislav \uri~i}, a u Jablanici {vercer je uo~en nakon {to je po~inio saobra}ajni prekr{aj

Droga zaplijenjena u Isto~nom Sarajevu

Detalj sa pres-konferencije u MUP-u HNK-a

zaplijenjeno je oko 80 kilograma droge, pojasnio je Popovi}, dodaju}i da policija nije uo~ila da u transportu i prodajidrogeu~estvuju osobe sklone ponavljanju ovih krivi~nih djela. “Bilo je povratnika u konzumiranju droge, ali ne i onih koji u~estvuju u prodaji, jer oni zavr{e u zatvoru“ pojasnio Popovi}. , Ova po{iljka droge bila je namijenjena za dalju preprodaju u FBiH, a uhap{eni mladi} do sada

nije prolazio kroz operativnu evidenciju policije. I policija Hercegova~ko-neretvanskog kantona navodno je sasvim slu~ajno zaplijenila 41 kilogram droge. Ali, za razliku od policajaca u Isto~nom Sarajevu, njihove kolege u Jablanici nisu uspjele uhvatiti transportera droge. Naime, u ponedjeljak je policija uo~ila da je voza~ golfa dvojke, koji je na vozilu imao dvije razli~ite registarske tablice, na raskrsnici

magistralnih puteva M-16 i M-17 u Jablanici pro{ao kroz crveno svjetlo na semaforu. Policijska patrola je krenula u potjeru za voza~em golfa koji je odbijao da se zaustavi.

Bijeg u {umu
Kada je bjegunackrenuoprema Prozor - Rami, policajci su dojavilikolegama da se blokiracesta. Nakon sat vremena potjere za voza~em golfa, policija je vozilo pro-

na{la napu{teno u mjestu Sovi}i kod Jablanice, a o~evici su kasnije ispri~ali da je jedna osoba iz vozila pobjegla u {umu ka Risovcu. U gepekugolfapolicija je zatekladvije vre}e sa paketima skanka. Pretpostavlja se da je transporter drogu iz Mostara poku{ao prenijeti ka Sarajevu i dalje prema Hrvatskoj. Procijenjena vrijednost zaplijenjene droge je izme|u 80 i 100 hiljada maraka.
D. P.

Isto~no Sarajevo

Zapaljeno vozilo vlasnika N marketa
Policija jo{ traga za po~iniocemkoji je prekju~er u Spasovdanskoj ulici u Isto~nomSarajevupodmetnuopo`ar pod mercedes vlasni{tvo firme Dar company koji je koristio Nenad Ne{i}, ina~e vlasniklancaprodavnica N market. Prema rezultatima uvi|aja koji su obavili pripadnici CJB-a Isto~no Sarajevo, nepoznata osoba je razbila leptir-staklo na mercedesu, potom benzinom posula unutra{njost vozila, i zapalila ga. Me|utim, po`ar na vozilu je brzo uo~en i javljeno je vatrogascima koji su sprije~ili da automobil u potpunosti izgori. D. P.

Zijadu Turkovi}u dvije i po godine zatvora

Istraga o ubistvima

u poodmakloj fazi
Turkovi} osu|en zbog te{kog djela protiv op}e sigurnosti koje je za posljedicu imalo smrt 18-godi{nje Adele Hasagi}
Istraga o kriminalnoj organizaciji sa Zijadom Turkovi}em na ~elu, ~iji su ~lanovi osumnji~eni za brojna ubistva, {verc droge, pranje novca, plja~ku novca sa Sarajevskog aerodroma, u poodmakloj je fazi, ali u ovom trenutku nije mogu}e precizirati kada bi mogla biti podignuta optu`nica, re~eno je ju~er za Oslobo|enje iz izvora bliskog istrazi. I dok traje istraga o krivi~nim djelima za koja se terete ~lanovi ove organizacije, Op}inski sud Sarajevo je u ponedjeljak izrekao presudu kojom je Zijad Turkovi} osu|en na dvije i po godine zatvora zbog te{kog krivi~nog djela protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine po~injenog iz nehata. Ovo krivi~no djelo je za posljedicu imalo smrt 18-godi{nje Adele Hasagi}. Turkovi}

Zijad Turkovi}

je zbog nedostatka dokaza oslobo|en optu`be za nedozvoljeno posjedovanje oru`ja. Hasagi}eva je nastradala u Turkovi}evoj ku}i 24. juna 2006. u Sarajevu nakon {to je na stolu prona{la nezako~en devetomilimetarski pi{tolj ^Z. Kako je navedeno, Hasagi}eva je u stanju osrednje opitosti uzela pi{tolj, prislonila ga na glavu i iz njega sebi u glavu ispalila metak. Hasagi}eva je usljed povreda preminula ~etiri dana poslije toga. Istragom je utvr|eno da je nastradala usljed nestru~nog rukovanja pi{toljem. Podsje}amo, Turkovi}eva grupa je osumnji~ena za nekoliko svirepih ubistava, {verc droge, plja~ku dva i po miliona maraka iz Cargo centra Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, pranje novca i iznudu. Dk. O.

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine

CRNA HRONIKA
Audi u vlasni{tvu J. B. iz Sarajeva izgorio je u Ulici Isaka Samokovlije u Novom Sarajevu u podme tnu tom po`aru. Po`ar su ugasili pripadnici PVB Sarajevo, a uvi|ajem je utvr|eno da je audi posut zapaljivom te~no{}u i zapaljen. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, a slu`benici policije nastavljaju rasvjetljavanje krivi~nog djela.

13

Vatra progutala audi

Uhap{eni po potjernicama

Policijski slu`benici Sektorakriminalisti~kepolicije CJB-a Banja Luka uhapsili su prekju~er u mjestu Debeljci L. ]. na osnovuraspisanecentralnepotrageOsnovnogsuda BanjaLukazbogkrivi~nog djela spre~avanje slu`benog lica u obavljanju slu`bene du`nosti. Istog danapripadniciStani~nog odjeljenja policije Krupa na Vrbasu su priveli S. H, na osnovu potrage zbog nano{enjate{kihpovreda.

Razbojni{tvo u Banjoj Luci

BR^KO Nakon privo|enja priznao napad

Mladi} poku{ao
silovati dvije `ene
Grand casino u Ulici kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a

Maskirane
osobe iz kazina

ODNIJELE
Dva maskirana razbojnika ju~er su od radnika Grand casina koji se nalazi u u Ulici kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a u Banjoj Luci otela oko 18.000 maraka, koje su radnici ovog objekta zaradili tokom vikenda. Iz Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka saop{teno je da su prilikom izvr{enja razbojni{tva nepoznati po~inioci bili naoru`ani, te da su od V. K., radnika Grand casina oteli 18.000 KM i pobjegli u nepoznatom pravcu. Nezvani~no se moglo ~uti da je V.K, sa torbom u kojoj se nalazio novac, iz kazina krenuo na izlaz koji vodi u hodnik hotela Bosna na prvom spratu. Maskirani razbojnici su ga tu sa~ekali, i uz prijetnju pi{toljem oteli torbu s novcem. Potom su stepenicama pobjegli kroz hol hotela, skinuli maske, pro{li pored recepcionera i istr~ali

18.000 KM
Razbojnici su radnika kazina koji je nosio torbu s novcem presreli i oplja~kali na izlazu koji vodi u hodnik hotela Bosna na prvom spratu

Specijalno tu`ila{tvo Republike Srpske

Podignuta optu`nica protiv [kipine i Smreki}a
Specijalno tu`ila{tvo Republike Srpske podiglo je optu`nicu protiv Aleksandra [kipine i Milana Smreki}a zbog krivi~nih djela izazivanja op}eopasnosti i nedozvoljeneproizvodnje i prometa oru`ja ili eksplozivnih materija, saop{teno je ju~er iz ovog tu`ila{tva. Optu`nica [kipinu tereti da je po~etkom novembra 2010. godine neovla{teno nabavio automatsku pu{ku, a Smreki}a da je oru`je sakrivao i dr`ao u svojoj ku}i sve do 20. novembra pro{le godine kada je do{ao ispred ku}e kriminalisti~kog inspektora Aleksandra Mojovi}a iz CJB-a Isto~no Sarajevo, te ispalio vi{e hitaca u pravcu putni~kog automobila koji koristi Mojovi} i u pravcu njegove ku}e. U trenutku pucnjave u ku}i se nalazio Mojovi} sa suprugom i maloljetnim sinom. Smreki} je pucao i u pravcu ku}e Dragice Joji}, dovode}i u opasnost njihove `ivote. Pretresom ku}e Milana Smreki}a u Fo~i prona|ene su i privremeno oduzete eksplozivne naprave i borbena sredstva. Optu`eni se od 8. decembra 2010. godine nalaze u pritvoru Kazneno-popravnog zavoda u Banjoj Luci.

Udes kod RTV doma
U sino}njem saobra}ajnom udesu kod RTV doma u 22.14 sati u kojem su u~estvovala tri automobila golf, hundai i mazda, povrije|ene su tri osobe. Uz pomo} vatrogasaca voza~ hundaija B.S. (1977) i njegov saputnik K.D`. (1980) su izvu~eni iz auta i prevezeni na KCUS-a gdje su podvrgnuti tretmanu dok tre}eg ozlije|enog voza~a golfa, [.@. (1982), vatrogasci su kasno u pono} uspjeli izvu}i iz olupine. Voza~ mazde K.[. (1984) i njegova supruga pro{li su sa manjim ozljedama.

Poginuo u sje~i {ume
^etrdesetdevetogodi{nji Miladin Gruji} iz Prnjavora poginuo je prekju~er prilikom sje~e {ume u mjestu Donji Galipovci u op{tini Prnjavor, javila je Srna. Uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice Prnjavor i ljekar mrtvozornik prnjavorske bolnice, a o doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka.

Foto: A. KAJMOVI]

napolje. Tu ih je ~ekao automobil sa kojim su pobjegli u nepoznatom pravcu. Radnici Grand casina (vlasni{tvo dvojice Ukrajinaca i jednogHrvatakojiimajusvojefirme) potom su obavijestili policiju. Inspektori CJB-a Banja Luka zatra`ili su od radnika hotela Bosna da im ustupe kasete video nadzora, kako bi poku{ali otkriti ko su razbojnici. Drskirazbojnici su, sasvim je sigurno, imaliinsajderaunutarkazinakoji im je dojaviokada i gdje }e ~ekatiradnika s novcem. Imali su dovoljno smjelosti da bez maski pro|u pored hotelske recepcije, a potom su se pritajili i ~ekali da nai|eradnik s novcem. Sini{a Raoni}, portparol ovog kazina ju~er nije znao vi{e pojedinosti o ovom doga|aju, upu}uju}i nas na policiju. Po nalogu de`urnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka, uvi|aj su obavile ovla{tene osobe CJB-a BanjaLuka. De`urnitu`ilac je nalo`io da se preduzmu sve potrebne istra`ne radnje i mjere na pronalasku po~inilacai rasvjetljavanjuovog D. P. krivi~nog djela.

Policija distrikta uhapsila je M. M. (21) zbog sumnje da je u subotu poku{ao da siluje dvije `ene nedaleko od centralnog gradskog parka u Br~kom, saop{tio je {ef policije distriktra Br~ko Goran Luji}. Luji} je podsjetio da je napada~ sa seksualnim motivom, koji je kasnije utvr|en, u subotu rano ujutro prvo nasrnuo na D.M. (51) u UliciMulabdi}ananijev{i joj lakepovrede. Petnaestak minuta kasnije napao je i A. B. (39) u obli`njoj Ulici Tina Ujevi}a. “U intervalu od pet sati imali smo dvijeprijavepoku{ajasilovanja sa ja-

snim i identi~nimopisomnapada~a i odmah smo anga`ovali sve raspolo`iveresurse“ rekao je Luji}novina, rima, dodaju}i da policija, pod nadzorom lokalnog tu`ila{tva, pribavlja sve relevantne ~injenice u vezi sa ovim slu~ajem. PremaKrivi~nomzakonudistrikta Br~ko, za krivi~no djelo silovanja u poku{aju predvi|ena je zatvorska kazna od jedne do deset godina. M. M. je predat postupaju}em tu`iocu na prvosaslu{anje. Srnanezvani~no saznaje da je rije~ o Marku Maksimovi}u, ro|enom u Travniku.

Bosanska Gradi{ka

Potraga za napada~ima
Policajci CJB Banja Luka i PS Bosanska Gradi{ka intenzivno tragaju za osobom koja je tokom tu~e Milivoju Butini (59) nanijela te{ke povredeusljedkojih je u subotunave~e preminuo u gradi{koj bolnici. Radnici Doma zdravlja u Bosanskoj Gradi{ci tek u ponedjeljak ujutro obavijestili su policiju da je 26. februara nave~er Butina zatra`ioljekarskupomo}nakon{to ga je nepoznata osoba pretukla, nanijev{i mu povrede na glavi. Tri sata nakon prijema u bolnicu Butina je preminuo na odjelu hirurgije Op{te bolnice Gradi{ka. D. P.

14

REGION

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Najavljeno na Facebooku u Hrvatskoj

Danas novi

prosvjedi
Peticija Srba iz Hrvatske
Predstavnici 100 izbjegli~kih udru`enja Srba iz Hrvatske predali su ju~e Skup{tini Srbije kopiju 45.000 potpisa gra|ana koji su podr`ali peticiju za po{tivanje ljudskih prava prognanih i izbjeglih Srba iz Hrvatske, kao i prijedlog rezolucije o po{tivanju prava Srba izbjeglih i prognanih iz Hrvatske, javlja Srna. Predsjednik Koalicije udru`enja izbjeglica u Srbiji Miodrag Linta je istakao da izbjegli~ka udru`enja `ele da Skup{tina Srbije usvoji rezoluciju, kojom bi se konstatovalo kr{enje ljudskih prava izbjeglih i prognanih Srba u Hrvatskoj, te da se to pitanje postavi u Bruxellesu. Predsjednik Udru`enja penzionera iz Hrvatske Jovan Kablar rekao je da u Srbiji `ivi vi{e od 50.000 penzionera iz Hrvatske kojima njihova mati~na dr`ava - Hrvatska, osporava pravo na isplatu zaostalih neispla}enih penzija, te da im Hrvatska duguje oko milijardu eura.
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Antivladini prosvjedi najavljuju se u Zagrebu, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Virovitici i Osijeku • Nismo huligani, mi smo mladi bez budu}nosti, poru~ili studenti, gimnazijalci i nezaposleni
Nastavlja se val antivladinih prosvjeda u Hrvatskoj. Prosvjednici okupljeni preko Facebooka najavili su za danas popodne na zagreba~kom Cvjetnom trgu nastavak svojih prosvjeda u kojima se tra`i ostavka aktualne Vlade RH. Prosvjedi organizirani putem Fa ce bo oka za po~eli su u Hrvatskoj prije tjedan. Antivladini prosvjedi najavljuju se i u Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Virovitici i Osijeku. Organiziraju ih vrlo mladi ljudi. Pretpostavlja se da je rije~ o studentima, gimnazijalcima i nezaposlenima koji su frustrirani zbog aktualne socijalne i gospodarske situacije u zemlji.

Mogu}i protesti i u Sloveniji
Unato~pozivimapremijeraBorutaPahoraoporbi da ne {irigospodarskidefetizam jer dr`ava ima snageiza}i iz krize, slovenski mediji upozoravaju na sli~nosti sa stanjem u Hrvatskoj i ne isklju~uju mogu}nost da na ulicamaslovenskihgradova do|e do izra`avanja akumuliranog nezadovoljstvakakvo se ovihdanamanifestiralo u susjednoj dr`avi, javlja Fena.

Frustracija zbog aktualne socijalne i gospodarske situacije u zemlji

Bez izgreda
U posljednjim prosvjedima u Zagrebu u ponedjeljak nave~er, sve je pro{lo mirno i bez izgreda, za razliku od subote. Zbog mase nezadovoljnika koji su se kretali najfrekventnijim gradskim ulicama, Ilicom, Vukovarskom, Selskom, Juri{i}evom, Maksimirskom i dr, promet u sredi{tu Zagreba te ve~eri bio je vi{e sati paraliziran. Ali, voza~i automobila nisu se `ivcirali, ve} su mnogi od njih trubili u znak podr{ke. Na ovom tre}em za gre ba~kom prosvjedu organiziranom na Facebooku, prema procjeni policije, okupilo se oko 1.000 ljudi. U policiji su pot vrdi li da in ci de na ta ili ve}ih nereda nije bilo. Privedeno je 9 mla|ih mu{kih osoba, kako se navodi, preventivno, prije odr`avanja samog skupa. Za uhi}ene osobe jo{ nema slu`bene potvrde da su bile povezane s prosvjedima, a privedeni su jer su kod njih prona|eni predmeti pogodni za nano{enje ozljeda, bokseri, skalpeli itd. Pojedini me|u njima u ruksacima su nosili staklene boce, a po d`epovima kamenje. Za ostaleprosvjednikekonstatirano je da su “pje{a~ili od mjesta do mjesta kako su si zacrtali“, te nije bilo razloga za intervenciju policije. Po raznim zagreba~kim lokacijama za prosvjednicima te no}igotovo6 satikaskali su kordoni policije, ali i novinari. Sve je zapo~elo oko 18 sa-

Rekonstrukcija Vlade
Dogovorena je rekonstrukcija Vlade Srbijekoja}e imatimanje od 20 ministarstava, a zajedno sa predsjednikom Vlade ima}e ne{to vi{e od 20 ~lanova, rekao je na KopaonikupremijerMirkoCvetkovi}. Cvetkovi}, koji u~estvuje na Kopaonik biznis forumu 2011, izjavio je novinarima da Vlada Srbije nije u krizi i da }e detalji o promjenama u Vladi biti saop{teni do kraja ove sedmice, javlja Srna.

ti na popularnom Cvjetnom, jednom od najljep{ih zagreba~kihtrgovakoji se nalazi u neposrednojblizinisredi{njegTrga bana Jela~i}a, gdje se inicijalno skupilo oko 300 ljudi. Nakon {to su se okupili, podijelili su se u vi{egrupa i krenuli u ponovno “osvajanje“ Markovog trga, na kojem je sjedi{teVlade RH. S obzirom na to da je na tom trguzakonom zabranjeno okupljanje, ovajprostor je ve} danimautvrda pod pravomopsadomjakihpolicijskih snaga. U ponedjeljak nave~er predstavnici sedme sile ondje su prebrojali 50-ak policijskih kombija. Poslije bezuspje{nog prodora na Markov trg iz vi{e

okolnih uli~ica, fejsbukovci su se okomili na sredi{njicu HDZ-a na zagreba~kom Trgu `rtava fa{izma, ali da do zgrade i do|u sprije~ila ih je polici ja. U ovom vi {e sa tnom no}nom po ho du slje de}a adre sa bi la je Na ci onal na sveu~ili{na knji`nica, gdje se na sku pu naj su pje {ni jih hrvatskih biznismena upravo dodjeljivalo priznanje Zlatna kuna i na kojem je govorila i premijerka Jadranka Kosor. Velebno zdanje knji`nice {titio je kordon interventne policije, pa je grupafejsbuk-prosvjednika krenula prema premijerkinom stanu u Ravnicama, ali ih je oko 23 sata kod stadiona

Dinama zaustavila policija. “Do srijede!” poru~ili su pros, vjednici. Izvikivali su ve} poznate parole s vrlo o{trim porukama vladaju}oj stranci, tra`ili ostavku aktualne Vlade, izvanredneizbore i dr. a na jednom od transparenata bilo je ispisano: “Nismo huligani! Mi smo mladi bez budu}nosti. Stop cenzuri medija!”

Zvijezde
Iako nije intervenirala, policija se razletjela po cijelom gradu a tr~karali su naokolo i brojni novinari. Za razliku od subotnjih nereda, kada su cigle letjele i prema glavama reportera i tv-snimatelja koji su pratili zbivanja oko Markovog trga, atakiranja na sedmu silu nisu se ponovila: nitko od snimatelja nije morao jurcati u Hitnu pomo} radi saniranja ozljeda. Nakon {to je u subotu priveden i fotore porter agencije France Press, po poja{njenju policije radi njegove sigurnosti, Hrvatsko novinarsko dru{tvo osudilo je ovakvo postupanje, a za fotoreportera su naveli da nije ometao policajce u njihovom poslu. Ovi prosvjedi su lansirali i nove medijske zvijezde. U `i`u zanimanja do{ao je jedan 21godi{nji student Elektrotehni~kog fakulteta iz Osijeka jer je na tamo{njem antivladinom prosvjedu fejsbukovaca izveo pravi preformans: odlu~io je i doslovnopojestifotografijuVlade. No, fotku je samo nekoliko puta `vaknuo pa nesa`vakani papir izbacio iz usta.
Jadranka DIZDAR

Vlada Jadranke Kosor optu`uje oporbu
Izjava glasnogovornika Vlade RH kako iza prosvjeda stoji oporba, izazvala je val reakcija. Predsjednik dr`ave Ivo Josipovi} izjavio je ju~er u Zagrebu da takve optu`be nije dobro iznositi bez dokaza. Izjavu glasnogovornika Vlade u najja~oj oporbenoj stranci SDP nazivaju {tetnom i zlonamjernom. Tra`e od premijerke Kosor da iza|e u javnost i ka`e tko je iz oporbe organizirao i financirao prosvjede. Potpredsjednik HDZ-a Andrija Hebrang komentirao je kako HDZ nikada nije kategori~ki tvrdio da iza prosvjeda stoji oporba, ali da kru`e pri~e, kako je rekao, da su prosvjednici dobili po 250 kuna da do|u na Markov trg. Izjavu ravnatelja hrvatske policije da nema dokaza o umije{anosti oporbe u organizaciju prosvjeda, protuma~io je da “do sada“ nisu prona|eni dokazi itd. Esdepeovci poru~uju da jedino {to premijerka Kosor treba re}i gra|anima, to je datum parlamentarnih izbora. Mogu}nost odr`avanja prijevremenih izbora, predsjednik Josipovi} komentirao je rije~ima: “To je stvar parlamentarne situacije“, uz naznaku da prijevremene izbore ne}e ni zagovarati niti im oponirati jer to ne bi ni smio po svojoj ustavnoj poziciji.

Del Ponte za istragu na Kosovu
Biv{a glavna ha{ka tu`iteljica Carla del Ponte, kojoj zavr{ava mandat {vicarske veleposlanice u Buenos Airesu, kazala je u intervjuu za {vicarski list Neue Zuericher Zeitung kako bi se voljela baviti istragom o trgovini organa na Kosovu, te dodala kako smatra da bi se nezavisna me|unarodna institucija trebala baviti tom istragom, prenosi Fena.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira objavljujemo:

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA 31.12.2010.
I – OP]I PODACI O EMITENTU - Puna i skra}ena firma - Adresa sjedi{ta - Broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica

(u 000 KM)

NLB Tuzlanska banka d.d., Tuzla Mar{ala Tita 34, 75000 Tuzla T: 035/259-259 F: 035/250-596; 035/250-597 E: info@nlbtuzlanskabanka.ba W: www.nlbtuzlanskabanka.ba - Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Marko Jazbec, predsjednik Milan Marini~, Pavel Kobler, Nata{a Damjanovi~, Ibrahim Moranki} - ^lanovi Uprave Almir [ahinpa{i}, direktor Iztok Gornik, zamjenik direktora Nihat Ham{i}, izvr{ni direktor II – PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - Broj emitovanih vrijednosnih papira i 275.751 / 140,00 KM nominalna cijena - Vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira – dionica Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 96,32% emitenta s pravom glasa III – PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 22.050 h) Teku}a sredstva 912.896 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 934.946 PASIVA f) Kapital 25.271 g) Upisani osnovni kapital 38.605 h) Dugoro~ne obaveze 359.816 i) Kratkoro~ne obaveze 511.254 j) Ukupna pasiva 934.946 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 69.819 g) Rashodi 69.162 h) Dobit / gubitak prije poreza 657 i) Porez na dobit 204 j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 453 IV – PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - Firma i sjedi{te vanjskog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Sarajevo - Zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o Revizija izvje{taja u toku finansijskim izvje{tajima

U POVODU OBILJE@AVANJA 18. GODI[NJICE FORMIRANJA 101. MTBR ARMIJE BIH UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM PRIPADNICIMA, PRISJE]AJU]I SE HEROJSKOG DOPRINOSA I ZASLUGA U ODBRANI BOSNE I HERCEGOVINE. SA ^A[]U, DIGNITETOM I PO[TOVANJEM PRISJE]AMO SE SVIH [EHIDA POGINULIH SABORACA KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE.
UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO I MINISTAR
web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

16

SVIJET

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Odluka vojnog vije}a Egipta

Referendum 19.
marta, izbori u junu
Vojno vije}e posve}eno tome da civilna vlada bude ustanovljena u roku od {est mjeseci i odbilo je da razmotri produ`enje ovog perioda
Egipatski vojni lideri organizovat }e referendum o ustavnim promjenama 19. marta, parlamentarne izbore u junu, a predsjedni~ke {est sedmica kasnije, izjavio je aktivista Zyad elElaily, ~lan Koalicije revolucionarne omladine, nakon sastanka s egipatskim vodstvom. Elaily je rekao da se s jo{ 16 ~lanova Koalicije, zajedni~ke platforme omladinskih organizacija svih opozicionih politi~kih orijentacija u Egiptu, sastao s tri ~lana vladaju}eg Vrhovnog vije}a oru`anih snaga koji su im saop}ili ove informacije, javio je Reuters. “Vije}e je reklo da je posve}eno tome da civilna vlada bude ustanovljena u roku od {est mjeseci i odbilo je da razmotri produ`enje ovog perioda“ rekao je Elaily. , Vojno vije}e, kojem je Hosni najavio je da }e se kandidovati za predsjedni~ke izbore u Egiptu. Musau`ivavelikupopularnost u Egiptu, najvi{e zbog o{tre kritike Izraela, zemlje koju ve}ina Egip}ana smatra neprijateljskom, iako su dva susjeda 1979. godine potpisala mirovni sporazum. Komisija za reformu ustava, koju je imenovala egipatska vojna vlast, ve} je preporu~ila dalekose`ne reforme koje }e omogu}iti manje stroga pravila za kandidovanje pojedinaca za u~e{}e u predsjedni~kim izborima. Promjene, ukoliko budu prihva}ene na nacionalnomreferendumu, omogu}it}e fer i demokratsko takmi~enje kandidata na predsjedni~kim izborima i ograni~it }e vladavinu budu}ih predsjednika na najvi{e dva mandata, ukazuje AP.

@estoka oluja poharala SAD
Stanovnici Indiane, Missourija i Kentuckya zbrajaju {tete nakon {to je tokom no}isa ponedjeljka na utorak`estokaoluja poharala njihovo podru~je. U Ingallsu u Indiani jak vjetar sravnio je nekoliko ku}a, a jo{ nekoliko ih je ostalo bez krova, javlja Reuters. Vjetar je tako|er ~upao drve}e, a o{te}ene su i lokalne ceste. U obli`njem gradu Fishers oluja je uzrokovala i poplave, kao i u Missouriju. Meteorolozi najavljuju da }e se oluja nastaviti te da postoji opasnost i od tornada.

Nemiri u Omanu
Jedno lice je ranjeno kada je vojska Omana pucala u vazduh da bi rastjerala nekoliko stotina demonstranata nedaleko od grada Sohara tokom ~etvrtog dana protesta zbog nezaposlenosti i zahtjeva za reforme. Premarije~imao~evidaca, demonstranti su se razbje`ali, ali su se ponovo grupisali nedaleko od luke, dok se vojska povukla. Nemiri u Soharu su rijedak izliv nezadovoljstva u ina~e mirnomsultanatu, ainspirisani su valomprotesta koji su zahvatili arapski svijet.

Slavlje u Kairu nakon svrgavanja Hosnija Mubaraka s vlasti

Mubarakpredaovlast11. februara, raspustilo je oba doma parlamenta i suspendovalo ustav, a ubrzo nakon toga je saop}io da }e voditi zemlju {est mjeseci, odnosno dok se ne odr`e parlamentarni i predsjedni~ki izbori nakon uvo|enja ustavnih promjena.

Bira~i za glasanje ne}e morati da imaju glasa~ke kartice, ve} }e im bitidovoljneli~nekarte, a izbore }e nadgledati sudstvo, {to nije bio slu~aj prilikom posljednjih izbora za vrijeme Mubaraka, navodi britanska agencija. [ef Arapske lige Amr Musa

Nastavak protesta u Sani

Smrtna kazna zbog po`ara u vozu
Indijski sud osudio je u utorak na smrt 11 muslimana zbog podmetanja po`ara u vozu Sabarmati Express u kojem je stradalo 60 Hindusa u zapadnoj dr`avi Gujarat 2002. Ostalih 20, koji su imali udjela u zlo~inu, osu|eni su na do`ivotne kazne zatvora. Sud je jo{ pro{le sedmice osudio za taj zlo~in 31 muslimana.

Jemenci `ele pad re`ima
Masovne demonstracije organizovane su ju~er u centru Sane, glavnog grada Jemena, na poziv opozicije, koja tra`i odlazak jemenskog predsjednika Alija Abdulaha Saleha sa vlasti. Demonstranti su blokirali tri ulice koje vode ka Univerzitetu u Sani, gdje se od 27. januaraodr`avajuprotesti. Prema izvje{taju dopisnika agencije AFP, na demonstracijama se okupilo vi{e desetina hiljada ljudi. Demonstranti su uzvikivali “Narod `eli pad re`ima!” i “Narod `eli odlazak Alija AbdulahaSaleha!” Istovremeno su . i pristalice re`ima organizovale demonstracije u glavnom gradu, na poziv vladaju}eg Op{teg narodnog kongresa (CPG), ali o~evici javljaju da izme|u dvije grupe demonstranata nije bilo sukoba. Jemenski predsjednik optu`uje Izrael i SAD da su podstakli revolt u arapskim zemljama. “Doga|aji u arapskom svijetu su olujakoja je pokrenuta iz Tel Aviva pod nadzorom Washingtona“ izjavio je Saleh i dodao da , su protesti u Jemenu poku{aj opona{anja doga|aja iz drugih arapskih dr`ava i istakao da JemennijeTunis ni Egipat,kao i da je jemenski narod druga~iji.

NJEMA^KA Skandal zbog plagiranja doktorata

Ministar odbrane

podnio ostavku
Njema~ki miu Berlinu objavljunistar odbrane ju}i svoju ostavku. Karl-Theodor zu On je svoju odluGuttenberg kuobrazlo`io~inje(Kr{}ansko-socinicom da je u posljejalna unija, CSU) dnje vrijeme sva podnio je ju~erospa`nja javnosti bila tavku na du`nost fokusirana na skanzbog afere koja dal oko njegovog je izbila nakon doktorata, a ne na {to je otkriveno va`nije probleme da je veliki dio vezane za rad njegonjegovog doktovog ministarstva, rata plagijat, zbog poput pogibije ne~ega mu je Unikoliko vojnika Bunverzitet u Bayredeswehra u AfganisKarl-Theodor zu Guttenberg uthu pro{le srijetanu ili predstoje}e de i oduzeo titulu doktora pravnih reforme njema~kih oru`anih snaga. nauka, prenosi Onasa. “Vi{e ne mogu preuzeti odgovor“Ovo je najbolniji potez mog `ivo- nost za ~injenicu da se na {tetu vojta“ rekao je Guttenberg novinarima nika u javnosti pri~a samo o meni“, , okupljenim u ministarstvu odbrane rekao je Guttenberg.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj predmeta: 65 0 Ps 150637 10 Ps Sarajevo, 22. 2. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih: 1. "FRUTOL" d.o.o. Konjic, ^elebi}i bb, Konjic, 2. "LARIX" d.o.o. Konjic, ^elebi}i bb, Konjic, 3. ALAGI] TONKA, ul. Te{anjska br. 5, Sarajevo, 4. ALAGI] BERNADIN, ul. Te{anjska br. 5, Sarajevo, radi duga, vsp. 21.053,24 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

Dana 22. 6. 2010. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih radi duga, vsp. 21.053,24 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da mu na ime glavnog duga isplate iznos od 21.053,24 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dospjelosti svakog pojedina~nog ra~una pa sve do isplate, u smislu tu`benog zahtjeva, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tavaju da priloge dostavljene uz tu`bu mogu podi}i u zgradi suda. Obavje{tavaju se tu`eni da su na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH du`ni najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

OGLAS

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

U toku izrada planova za intervenciju u Libiji

Velesile prijete vojnom akcijom
SAD prerazmje{taju snage oko Libije Britanski premijer David Cameron i lideri ostalih zapadnih zemalja na ivici da izdaju nare|enje za napad Francuska podr`ava vojnu opciju
Ameri~ka ambasadorica u Ujedinjenim nacijama Susan Rice izjavila je da SAD aktivno i ozbiljno razmatraju vojnu opciju u Libiji, javlja Fena. “Razgovori o tome su u toku s na{im partnerima u NATO-u i drugdje. Ve} smo dali na znanje da je to opcija koju razmatramo i razmatramo je aktivno i ozbiljno“ rekla je Rice na konferenciiji za , novinare u Bijeloj ku}i.

Veze sa zemljama biv{e SFRJ
Zemlje biv{e Jugoslavije imaju dugodi{nje odnose s Libijom i njenim liderom Muamerom Gadafijem, {to su prethodnih godina poku{ali da iskoriste za pro{irenje svojih poslovnih aktivnosti, pi{e list The Economist. “U godinama rata u Jugoslaviji, Gadafi je bio nepokolebljivo odan tada{njem srbijanskom lideru Slobodanu Milo{evi}u. On je ~ak bio uz pravoslavne Srbe protiv bosanskih i kosovskih muslimana“, pi{e The Economist. List navodi da su odnosi Srbije i Libije ostali sna`ni, “zapravo, toliko sna`ni da je srbijanski ministar odbrane Dragan [utanovac bio primoran da kao 'totalnu glupost' opi{e navode da su srbijanski vojni avioni bombardovali demonstrante koji su protestovali protiv Gadafija“. na, ali su uspjeli da se odbrane. “Libija }e poku{ati uspostaviti dijalog s gradovima koje dr`e pobunjenici prije nego{to upotrijebivojnusilu“ izjavio je za, mjenik libijskog ministra vanjskih poslova Khaled Kaim.

Borbe
Ameri~ka vojska prerazmje{ta svoje mornari~ke i zrakoplovne snage oko Libije za slu~aj potrebe, objavio je Pentagon, dok ja~aju me|unarodni zahtjevi da se okon~a vladavina Muamera Gadafija, koji koristi libijske oru`ane snage i strane pla}enike kako bi ugu{io na-

Gadafi: Nema nikakvih demonstracija
Libijci me vole, umrli bi da me za{tite, rekao je libijski lider Gadafi u intervjuu za zapadne medije, te poru~io da ne}e napustiti vlast. “Zapad me je izdao u borbi protiv Al-Kaide“ tvrdi libijski vo|a. , “Na ulicama nema nikakvih demonstracija! Niko nije protiv nas! Protiv mene, zbog ~ega?! Jer ja nisam predsjednik. Libijci me vole, umrli bi da me za{tite“, rekao je Gadafi. Na pitanje novinarke Kristijane Amanpur za{to su onda zauzeli Bengazi, Gadafi je odgovorio: “To je Al-Kaida! Al-Kaida, ne moj narod!”

Libija: Ambasadorica u UN-u Susan Rice poru~ila da SAD aktivno i ozbiljno razmatraju vojnu opciju

Reuters

rodnu pobunu u zemlji. “Na{i planeri izra|uju razli~ite planove, a dio toga je prerazmje{tanje snaga kako bi se osigurala fleksibilnost kada se donose odluke“, rekao je novinarima glasnogovornik Pentagona, pukovnik Dave Lapan. “Jo{smo u faziplaniranja i priprema ako nas se pozove da izvedemo bilo koji tip misija, humanitarne ili druge“ dodao je. , Britanski premijer David Cameron i lideri ostalih zapadnih zemalja na ivici su da izdaju nare|enje za pokretanje vojne akcije protiv Gadafija iz strahovanja da bi mogao da upotrijebi hemijsko naoru`anje protiv sopstvenog naroda, pi{e britanski Daily Telegraph. “Velika Britanija ne smije da toleri{e re`im koji koristi vojne snage protiv sopstvenog naroda“ kazao je Cameron. ,

Francuska je, tako|e, najavila da }e sa partnerima iz NATO-a podr`ati mogu}u intervenciju. SAD i evropski saveznici iz NATO-a razmatraju uvo|enje zone zabrane leta iznad Libije, {to bi Gadafiju onemogu}ilo da u borbi s pobunjenicima koristi ratno zrakoplovstvo. Trupe koje su lojalne libijskom vo|i Gadafiju bez uspjeha su poku{avale da vrate grad Zavija, koji kontroli{u pobunjenici, a koji se nalazi blizu glavnog grada Tripolija - klju~nog Gadafijevog upori{ta, javlja ONASA. Gadafijeve snage uz podr{ku tenkova i protivavionskih topova pokrenule su {estosatnu ofanzivu sa namjerom da od pobunjenika preotmu Zaviju, koja se nalazi na 50 kilometara od Tripolija. Pobunjenici su bili napadnuti sa {est stra-

Vatra
Libijski list Kurina je u me|uvremenu na svojoj web stranici objavio da je nekoliko ljudi poginulo, a vi{e njih ranjeno kada su snage odane ~elniku Muameru Gadafiju otvorile vatru kako bi rastjerale jedan antivladin protest u Tripoliju. “Kada su demonstranti do{li do (tr`nice) Suk Jume, pri{li su im naoru`ani ljudi iz Gadafijevog bataljona obu~eni u civile i otvorili vatru na nenaoru`ane mladi}e... Mnogi od njih su ozlije|eni i ubijeni“ naveo je libijski list. ,

18

OGLASI

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

„Svim gra|anima Br~ko distrikta BiH upu}ujem iskrene ~estitke povodom 1. marta — Dana nezavisnosti BiH.
Neka nam i ovo podsje}anje na jedan od najva`nijih datuma u novijoj istoriji BiH bude podstrek za ja~anje na{ih zajedni~kih napora u cilju izgradnje moderne evropske dr`ave, po mjeri svih njenih gra|ana i naroda. I na tom putu, Br~ko distrikt BiH treba da bude najsvjetliji primjer i pokazatelj da evropske integracije nisu nedosti`an cilj, ve} realna perspektiva i mogu}nost ukoliko se svi budemo pona{ali odgovorno i radili isklju~ivo u interesu gra|ana, koji su nam povjerili mandat.“
PREDSJEDNIK SKUP[TINE Esad Ati}

United Nations Development Programme

Bosnia and Herzegovina

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working in¬de¬pen¬dently in a complex en¬vironment, we strongly encourage you to apply for the following two national or international consultancy positions:

Spatial Planning Expert for cross border issues Legal expert for water management and cross border issues
Detailed job description and UNDP Personal History Form (P11 form) are available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your letter of interest, latest CV and financial proposal by 16 March 2011 quoting IC 11-010 for spatial planning position and IC 11- 011 for legal expert to UNDP Reception, 48 Mar{ala Tita Street, 71000 Sarajevo, phone: 033/563-800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 157294 10 P Sarajevo, 24. 2. 2011. godine

O B AV I J E S T
ZA JASMINU SARI] iz Sarajeva ul. Envera [ehovi}a br. 20 Dana 24. 8. 2010. godine tu`iteljica Volksbank BH d.d., Sarajevo, podnijela je tu`bu protiv tu`enih 1. Amira [ehi}a, 2. Amre [ehi} - Karame{i}, 3. Jasmine Sari} i 4. Samira [ehi}a radi duga iz osnova kredita, pa se radi nemogu}nosti uru~enja tu`be 3-tu`enoj na posljednju slu`beno evidentiranu adresu 3-tu`ena obavje{tava da tu`bu mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u jednom od dnevnih listova u FBiH, u zgradi suda u Sarajevu u ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena, te da u daljem roku od 30 dana, prema ~l. 70. st. 1. ZPP-a, mo`e dati odgovor na tu`bu. Tu`ena se tako|er obavje{tava da ukoliko u navedenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, Sud }e prema ~l. 182. ZPP-a donijeti presudu zbog propu{tanja. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi}

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

BIZNIS I EKONOMIJA
Vanjskotrgovinska razmjena BiH

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zabrinuti privrednici Mostara

Deficit porastao

10,6 posto
U okviru ukupno ostvarene vanjskotrgovinske robne razmjene BiH u januaru postotak pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 65 posto
Mostar

Zatvoreno 500
Zakonodavstvo Federacije BiH gu{i razvoj proizvodnje i njen bolji plasman u zemlje Evropske unije
Samo u prva dva mjeseca 2011. godine na podru~ju Mostara zatvoreno je oko 500 samostalnih radnji, a glavni razlog za to su visoke obaveze prema dr`avi te predstoje}a fiskalizacija. Na sastanku privrednika Hercegova~ko-neretvanskog kantona i predstavnika gradskih, kantonalnih i federalnih vlasti, koji je odr`an u or ga ni za ci ji obrtni~kih komora Federacije BiH i HNK-a i udru`enja poduzetnika Link i Prohum, predstavnici poduzetnika po`alili su se na lo{u komunikaciju s Gradskim vije}em i Gradskom upravom Mostara te su istakli kako situacija nije puno bolja kada je u pitanju federalni nivo. - Zakonodavstvo Federacije BiH gu{i razvoj proizvodnje i njen bolji plasman u zemlje Evropske unije. Tako|er, ne postoje nikakve mjere za poticaj doma}e proizvodnje, kazao je predstavnik Prohuma Dragan Rezi}. Poduzetnici od federalnih vlasti tra`e da prihode od predstoje}e fiskalizacije vrate poduzetnicima u obliku subvencija za nabavku potrebne opreme. Od federalnih ministarstva finansija i energetike zatra`eno je da po~nu jednako tretirati javna i privatna preduze}a te

samostalnih radnji
da prestanu sa subvencioniranjem nerada nekih javnih kompanija sredstvima iz bud`eta koje najvi{e pune privatne firme. Tako|er je istaknut stav da federalna Vlada mora dr`ati pod kontrolom cijene energenata i telekomunikacijskih usluga, jer one direktno utje~u na pove}anje cijena svih proizvoda na podru~ju Federacije BiH. Zatra`eno je i organiziranje okruglih stolova na kojima bi se raspravljalo o te{ko}ama u poslovanju pravnih subjekata. Kada su u pitanju lokalne vlasti, mostarski poduzetnici zatra`ili su od Gradske uprave da predo~i sve obaveze koje su poduzetnici du`ni platiti, da se preispita odluka o komunalnim taksama te da se o tome provede javna rasprava. Od Gradske uprave zatra`eno je i da na internetu objavi sve podatke o javnim prihodima. Poduzetnici i privrednici smatraju da je nu`no hitno formirati poduzetni~ku zonu i centar za poduzetni{tvo u Mostaru. Od inspekcijskih slu`bi na gradskom, kantonalnom i federalnom nivou zatra`en je ve}i anga`man u borbi protiv sive ekonomije te suzbijanja nelojalne konkurencije, saop}io je Link.

BiH je u januaru ostvarila izvoz u vrijednosti 619 miliona KM, {to je 46,9 posto vi{e u odnosu na januar pro{le godine, podaci su Agencije za statistiku BiH. Uvoz je istovremeno iznosio 951 milion KM, {to je 31,8 posto vi{e nego lani. U okviru ukupno ostvarene vanjskotrgovinske robne razmjene BiH u tom mjesecu postotak pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 65 posto, dok je vanjskotrgovinski deficit iznosio 333 miliona KM i vi{i je 10,6 posto nego u istom mjesecu 2010. godine. U izvozu najvi{e u~estvuje prera|iva~ka industrija, s vrijedno{}u od 485 miliona KM (78,4 posto ukupnog izvoza), a u okviru prera|iva~ke industrije u izvozu dominiraju bazni metali, ~ija ukupna vrijednost izvoza iznosi 110 miliona KM. Prera|iva~ka industrija sa 712,5 miliona KM prednja~i i u ukupnom uvozu u prvom mjesecu ove godine. U okviru prera|iva~ke industrije najve}i uvoz ostvaren je u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, ~ija vrijednost uvoza iznosi 110,7 miliona KM. U ovom periodu BiH je najvi{e izvozila u Hrvatsku, u vrijednosti od 97,1 milion KM (15,7 posto ukupnog izvoza). Gledano prema regionalnim grupacijama, najzna~ajnije izvozno tr`i{te za bh. proizvode je Evropska unija, gdje je u januaru izvezeno robe u

Sa konferencije za novinare Agencije za statistiku BiH

Najzna~ajniji trgovinski partneri BiH u januaru 2011.

Izvoz
Zemlja Hrvatska Srbija Slovenija Njema~ka Italija U~e{}e u ukupnom izvozu 78 posto 58,2 posto 31,8 posto 21,5 posto 20,1 posto

Uvoz
Zemlja Hrvatska Njema~ka Italija Srbija Slovenija vrijednosti 332,2 miliona KM (53,7 posto ukupnog izvoza). U januaru se najvi{e uvozilo iz Hrvatske, vrijednost uvoza iznosila je 148,3 miliona KM, {to ~ini 15,6 posto ukuU~e{}e u ukupnom uvozu 47,8 posto 21,1 posto 19,4 posto 16,6 posto 13,9 posto pnog uvoza. U ovom periodu iz EU u BiH je uvezeno robe u vrijednosti 407,1 milion KM, {to je 42,8 posto ukupnog uvoza.
J. Sa.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 041 - 1. 3. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

RS: Januarska plata 798 KM
Prosje~na januarska neto plata u RS-u iznosila je 798 KM i u odno su na decembar pro{le godine nominalno je ostala ista, podaci su Zavoda za statistiku RS-a. Najve}a prosje~na primanja od 1.268 KM imali su zaposleni u sektoru finansijskog posredovanja, dok je najni`i prosjek neto plate od 540 KM bio u sektoru hotela i restorana. Najve}i nominalni rast neto plate u januaru od 4,4 posto registriran je u ribarstvu te 4,3 posto u poljoprivredi, a nominalno ni`a plata bila u saobra}aju od 5,2 te u obrazovanju 5,1 posto. Prosje~na januarska bruto plata iznosila je 1.225 KM.

Bra{no opet poskupjelo
Mlinari u RS-u ponovo su istakli nove cijene bra{na, koje sada ko{ta 88 feninga po kilogramu bez ura~unatog poreza na dodanu vrijednost, izjavio je predsjednik Udru`enja mlinara RSa Zoran Kos. On ka`e da je bra{no prije ovog poskupljenja ko{talo 85 feninga po kilogramu. - Nove cijene bra{na uslovljene su nabavkom kvalitetnije p{enice iz Ma|arske, gdje se cijene ovoga proizvoda kre}u od 310 do 330 eura po toni, rekao je Kos i dodao kako se ne zna da li }e cijena bra{na u RS-u i dalje rasti. Predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara RS-a Vladimir Usorac je kazao da bi se cijena bra{na zadr`ala na optimalnom nivou da su mlinari otkupili doma}u p{enicu.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.434410 1.441404 26.265034 0.080111 0.261646 0.720649 1.722533 0.565032 0.253073 0.223105 1.519424 0.881901 2.287688 1.410251 0.048893 1.890012

1.955830 1.438005 1.445017 26.330861 0.080312 0.262302 0.722455 1.726850 0.566448 0.253707 0.223664 1.523232 0.884111 2.293422 1.413785 0.049016 1.894749 USD BAM

1.955830 1.441600 1.448630 26.396688 0.080513 0.262958 0.724261 1.731167 0.567864 0.254341 0.224223 1.527040 0.886321 2.299156 1.417319 0.049139 1.899486 1.56957 2.230644

SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 02. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 25. 02. 2011 =

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS/BERZE
1.017,22
BIRS

21
930,58
ERS10

Izme|u dva Sarajevo Business Foruma

Poslovi vrijedni Ju~era{nji promet
Banjalu~ka berza

1.787,59

FIRS

desetine miliona 2.246.598,80 KM

eura

Najve}i promet ostvaren je akcijama Pobjeda a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 475.886,53 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 2.246.598,80 KM, kroz 147 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet je ostvaren akcijama Nova banka a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 24.725,60 KM, po prosje~noj cijeni od 0,951 KM po akciji. Ukupan promet obveznicama iznosio je 67.570,28 KM. Od obveznicanajvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 34.762,11 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,57 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Zepter fonda a.d. BanjaLuka, trgovalo se u iznosu od 15.222,99 KM, po prosje~noj cijeni od 5,00 KM, {to predstavlja pad cijene za -1,19 posto. Akcije pet fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka (3,25 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 4,13 KM. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka (-1,19 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,00 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama Pobjeda a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 475.886,53 KM, po prosje~noj cijeni od 0,871 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 74,20 posto.

Mohammad Amah Alfaresi, biznismen iz Kuvajta, koji je prvi put u BiH do{ao u aprilu pro{le godine samo da bi u~estvovao na SBF-u 2010, ve} je investirao u nekoliko projekata predstavljenih na toj konferenciji
Pripreme za SBF 2011. su u punom jeku

Organizatori Sarajevo Business Foruma, najve}e me|unarodne investicijske konferencije u regiji, u prilici su predstaviti neke od realiziranih projekata koji su prezentirani na SBF-u 2010. Mohammad Amah Alfaresi, biznismen iz Kuvajta, koji je prvi put u BiH do{ao u aprilu pro{le go di ne sa mo da bi u~estvovao na SBF-u 2010, ve} je investirao u nekoliko projekata predstavljenih na toj konferenciji. Tako je ITC Constructor Group iz Sarajeva, kompanija ~iji je osniva~ ITC Kuwait, a vlasnik Alfares, ulo`ila 7,5 miliona KM u projekt „Educatoinal hostel for male&female“ na Ilid`i. Izgradnja ovog hostela je u toku.

Memorandum o razumijevanju
ITC Constructor Group investirala je i u projekt „In ves tment in Bo sna drvo“ drvnu industriju lo, ciranu u Kaknju. Zavr{ena je procedura legalizacije uspos ta ve kom pa ni je i projekt je u fazi pripreme za poslovnu ekspanziju. Ista kompanija investirala je i u projekt „ITV Sarajevo Resort“, kompleks od 30 vikend-ku}a u Reljevu, koji uklju~uje igrali{te za djecu, {etali{te, stazu za jahanje konja i li~ni sigurnosni tim. Kompanija je investirala i u projekt „Butmir - Building of Ma la ale ja, Sa ra je vo, Ilid`a” vrijedan 6,2 mili, ona KM. Zgrada je ve} izgra|ena, a u toku su zavr{ni radovi na fasadi i unutra{njem ure|enju. U projekt „Investment in specialized beekeeping

cooperative APIMED“ investirala je kompanija LATIVA, ~iji je vlasnik i direktor tako|er Alfaresi. Ovaj projekt, za koji je bila potrebna investicija od dva miliona KM, trenutno je u fazi pripreme za poslovnu ekspanziju. LATIVA je investirala i u projekt „Poultry production investment in BiH“, peradarsku industriju koja bi se razvijala u vi{e op}ina u BiH. Nosilac projekta je putem SBF-a 2010. tra`io investiciju za izradu studije izvodivost u vrijednosti od dva miliona KM. LATIVA je ulo`ila novac u ovaj projekt i izrada studije je u toku. Shakeb Elahi, generalni direktor kompanije Ardent Trading, biznismen iz Dubaija i jedan od poznatih trgovaca farmaceutskim proizvodima, tako|er je prvi put u BiH do{ao da bi pri sus tvo vao SBF-u 2010. Ardent Trading potpisao je prije dvije sedmice u Sarajevu memorandum o razumijevanju kojim je uspostavljen po~etak poslovne saradnje s jednom farmaceutskom kompanijom iz BiH. Na SBF-u 2011. ove dvije kom pa ni je po tpi sat }e ugovor u poslovnoj saradnji vrijednoj nekoliko desetina miliona eura. Po{tuju}i Confidentiality Agreement, koji je potpisan izme|u dvije firme, SBF nije u mogu}nosti objaviti pojedinosti o realizaciji projekta, a ono {to je zna~ajno je to da }e Ardent Trading postati ekskluzivni zastupnik proizvoda bh. farmaceutske kompanije na tr`i{tu zemalja GCC-a, Pakistana,

Ban gla de {a i jo{ ne kih azijskih zemalja. Ardent Trading je ovaj zna~ajan posao ostvario zahvaljuju}i kontaktima uspostavljenim na SBF-u 2010.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 1. mart 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

In`enjeri u Abu Dabiju
SBF 2010. poslu`io je i kao platforma za realizaciju jednog od najzna~ajnijih multimilionskih medijskih projekata na Balkanu. Al-Ja ze era Bal kan uspostavljena je u Sarajevu, a studio ove presti`ne globalne medijske korporacije bit }e smje{ten u BBI centru. Potpisivanje ugovora Al-Jazeere Balkan bit }e zvani~no obavlje no za vri je me SBF-a 2011. Budu}i da je jedan od ci lje va SBF-a obez bje|ivanje izlaska na strana tr`i{ta bh. i kompanijama iz regiona, tako je osiguran poslovni aran`man za kompaniju Euroasfalt u vrijednosti nekoliko desetina milliona eura u Abu Dabiju. In`enjeri Euorsafata ve} nekoliko mjeseci su u Abu Dabiju, gdje rade na realizaciji ovog projekta. Na osnovu ovog pozitivnog iskustva, nedavno je SBF for mi rao kon zor cij pet gra|evinskih firmi iz BiH. Konzorcij je 27. januara potpisao memorandum o ra zu mi je va nju za za je dni~ki nastup na inostranim tr`i{tima, s tendencijom da mu se u bu du}nosti priklju~e i kompanije iz regiona. SBF }e o realiziranim projektima za koje dobije saglasnost kompanija blagovremeno obavje{tavati javnost, saop}eno je iz SBF-a.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,13(A) 4 0,061 3,59 7 5 3,25 2,56 1,67 2,57 0,29 -1,19 4,13 4 0,061 3,6 7 5,06 4,13 4 0,061 3,5 7 4,91 310 50 10.560 244 347 3.045 1.280,30 200,00 644,16 876,40 2.429,00 15.222,99 0,0014 0,61 0,951 0,183 1,65 1,45 0 0,49 0 0,55 0 0 0,0014 0,61 0,951 0,183 1,65 1,45 0,0014 0,61 0,95 0,183 1,65 1,42 206.735 8.500 26.000 182 3.365 4.510 289,43 5.185,00 24.725,60 33,31 5.552,25 6.532,45

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bentonit a.d. Sipovo Bijeljina put a.d. Bijeljina KP Gradska cistoca a.d. Gradiska Gradiska trznica a.d. Gradiska Palas a.d. Banja Luka Komunalac a.d. Bijeljina Kamenolomi a.d. Zvornik Park KP a.d. Mrkonjic Grad Merkur a.d. Banja Luka Nemetali a.d. Prijedor Napredak a.d. Bijeljina Nevesinjeputevi a.d. Nevesinje Omorika a.d. Visegrad Park KP a.d. Prnjavor Pobjeda a.d. Bijeljina Projekt a.d. Banja Luka P.S.C. TAM a.d. Banja Luka Vodovod i komunalije a.d. Zvornik Relaks a.d. Banja Luka Rotas a.d. Banja Luka Sloga a.d. Kozarska Dubica Srbinjeputevi a.d. Foca GP Herc gradnja a.d.Bileca Vartes a.d. Previja Ribnik Veterinarska stanica a.d. Samac Vitorog a.d. Sipovo Veterinarska stanica a.d. Foca Zvornikputevi a.d. Zvornik Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,738 1 1(A) 1 1,05 1 3,5 1,02 0,551 0,381 1,5 1,75 0,055(A) 0,749 0,871 1,23 0,444 1,54(A) 1,07 0,16(A) 1(A) 1 1 0,09 0,546 0,129 0,888 1 92(A) 38,11 37,14 36,61 36,82 -26,2 53,85 0 5 66,67 0 -80 100,53 0 45,83 0 3645 74,2 0 16,84 2,67 0 0 -54,55 -54,75 -33,33 0 -63,11 7,5 73,44 -31,03 -1,05 0,16 0,38 -0,57 0,35 0,738 1 1 1 1,05 1 3,5 1,02 0,551 0,381 1,5 1,75 0,055 0,749 0,871 1,23 0,444 1,54 1,07 0,16 1 1 1 0,09 0,546 0,129 0,888 1 92 38,35 37,94 37,5 37,49 0,738 164.972 1 175.041 1 15.070 1 3.371 1,05 353.986 1 222.152 3,5 15.730 1,02 54.562 0,551 147.152 0,381 40.325 1,5 66.835 1,75 20.455 0,055 5.495 0,749 72.061 0,871 546.368 1,23 23.747 0,444 157.092 1,54 15.764 1,07 40.446 0,16 17.167 1 22.315 1 57.070 1 17.896 0,09 8.351 0,546 7.301 0,129 74.771 0,888 4.898 1 48.353 92 3.000 38,05 14.032 37 14.244 36 94.954 36 57.208 121.749,34 175.041,00 15.070,00 3.371,00 371.685,30 222.152,00 55.055,00 55.653,24 81.080,75 15.363,83 100.252,50 35.796,25 302,22 53.973,69 475.886,53 29.208,81 69.748,85 24.276,56 43.277,22 2.746,72 22.315,00 57.070,00 17.896,00 751,59 3.986,35 9.645,46 4.349,42 48.353,00 1.104,00 5.347,69 5.290,20 34.762,11 21.066,28

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

112,90

$ 0,98 %

4,02

$ 0,27 %

1.422,40

$ 0,89 %

34,40

$ 1,73 %

2,560

$ 0,01 %

812,75

$ 0,52 %

730,75

$ 0,03 %

22

OGLASI

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke br. 06-03-27-06/1/11, donesene na III. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25. 2. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

Na osnovu Odluke br. 06-03-28-06/2/11, donesene na III. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25. 2. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP[TOJ RASPRAVI
FERK je 11. 1. 2011. godine primio od ETER d.o.o Ljubu{ki zahtjev za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda, broj 06-03-27/1/11, o ~emu je javnost bila obavije{tena 14. 2. 2011. godine putem „Dnevnog lista“ i „Oslobo|enja“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda za ETER d.o.o Ljubu{ki, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op{toj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u Mostaru u prostorijama FERK-a 15. 3. 2011. godine u 11 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 16. 3. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP[TOJ RASPRAVI
FERK je 11. 1. 2011. godine primio od TAJNA d.o.o Ljubu{ki zahtjev za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda, broj 06-03-28/2/11, o ~emu je javnost bila obavije{tena 14. 2. 2011. godine putem „Dnevnog lista“ i „Oslobo|enja“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda za TAJNA d.o.o Ljubu{ki, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op{toj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u Mostaru u prostorijama FERK-a 15. 3. 2011. godine u 12 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 16. 3. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine
petak je do kasno nave~er zasjedao Nadzorni odbor Grasa, ali se, prema o~ekivanjima mnogih, na dnevnom redu sjednice nije na{la smjena direktora ovog preduze}a Hasana Ba{i}a. Sjednica je nastavljena i u ponedjeljak, 28. februara, ali jedini zna~ajan podatak jeste formiranje ekspertnog tima koji }e preispitati sve odluke Skup{tine ovog preduze}a, jer se posljedice nelegalnog izbora ovog tijela Grasa svakog dana sve vi{e osjete. Kako smo uspjeli saznati u KJKP Gras, predsjednik Nadzornog odbora Sa{a D`umhur `elio je prekinuti sjednicu u petak, ali to nisu odobrila druga dva ~lana NO Gradski saobra}aj Ta rik Hu ma~ki} i Ja sminka Strika. Nastojanja da se sa ~ela preduze}a smijeni Ba{i}, plasirana iz Skup{tine Grasa koju pre dvo di Ham do Ka ri}, po mo}nik gradona~elnika za komunalne poslove, najbolje }e ilustrovati podaci koji su se na{li u posjedu Oslobo|enja, a u kojima se navodi na koji na~in su izabrani ~lanovi ovog tijela.

SARAJEVSKA HRONIKA 23

Kako su izabrani ~lanovi Skup{tine Grasa koji sada smjenjuju direktora?

U

Ucjenama do
izbora podobnih
Za ~lana Skup{tine Grasa izabran Re{ad Mand`o, koji se na konkursu nije pojavljivao Nadzorni odbor zatra`io preispitivanje odluka Skup{tine preduze}a
Koriste}i sand`a~ki lobi u preduze}u, Grasom je u avgustu pro{le godine poku{ao zavladati i vlasnik Avaza i predsjednik Saveza za bolju budu}nost Fahrudin Radon~i}. Plan je bio da se uz pomo} nekoliko radnika izazove nezadovoljstvo kod uposlenika, pokrene {trajk, na osnovu kojeg bi se smijenili direktor Ba{i}, a potom i ~lanovi Vlade Kantona, {to bi osiguralo us pjeh na okto bar skim izborima.
Skup na ^engi}-Vili: Organizovano djelovanje protiv uprave preduze}a
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Radon~i}ev plan

Sedam kandidata
Komisija za izbor i imenovanje pred sje dni ka i ~la no va Skup{tine Grasa imala je sastanak 6. januara pro{le godine u zgradi Kantona, gdje su njeni ~lanovi utvrdili spisak kandidata za pomenute pozicije i raspored intervjua, onih koji su se prijavili na javni oglas. U aprilu 2010. Ministarstvu sao bra}aja Kan to na obra tio se pisanim zahtjevom Vedad Arnautovi}, jedan od kandidata za predsjednika i ~lanove Skup{tine Grasa. - Komisija za izbor i imenova nja je sa gla sno ~la nu 12. Zakona o ministarstvima, vladinim i drugim imenovanjima FBiH na kon in ter vjua i pri lo`ene dokumentacije svakog ~lana utvrdila listu. Sa ukupno 18 bo do va sam za uzeo drugo mjesto na listi zajedno sa Irenom Jerki}. O tome da me Vlada Kantona predlo`ila za ~lana Skup{tine Grasa saznao sam iz printanih medija. No na 47. sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo potvr|eno je imenovanje Hamde Kari}a za

Od 2008. godine, prema navodima koje smo dobili u KJKP Gras, aktuelan je plan da se ovo preduze}e sa dvije hiljade svede na stotinu radnika tramvajskog saobra}aja. Pre{utno odobravanje plana prema kojem bi se trolejbusi ukinuli, a te linije prepustile privatnicima, dao je i biv{i premijer Mehmedi}, pa je tako 17 vozila ovog vida prevoza iz [vajcarske nabavljeno pro{le godine bez garancija Vlade Kantona Sarajevo. predsjednika Skup{tine Grasa i nje nih ~la no va Re {a da Mand`e i Irene Jerki}, naveo je u svom dopisu Arnautovi}, pitaju}i za{to je Vlada za v.d. ~la na pre dlo`ila Re {a da Mand`u, koji nije bio me|u sedam kan di da ta za ovu du`nost. Nedugo nakon toga, uslijedila je blokada rada preduze}a Gras, jer se otkrilo kako je Kari} uz pomo} tada{njeg premijera Besima Mehmedi}a i zastupnika SBiH Mirsada Pind`e i u starom i u novom sazivu Skup{tine Kantona do{ao na ovu funkciju.

Gras sa stotinu radnika?!

Mo`e i neko sa ulice
U Oslobo|enju od 27. jula 2010. pravi razlog kulminacije pro ble ma u Gra su ot krio nam je ministar prometa i ko-

munikacija Kantona Mihajlo Krmpoti}. - Prije dva mjeseca Hamdo Kari}, Mirsad Pind`o i Besim Me hme di} odbi li su da na mjestu predsjednika Nadzornog odbora Grasa ostane Ramiz Drekovi}, koji je pro{ao sve neophodne procedure. Nakon toga, kao uzvratni potez ima mo za us tav lja nje svih nov~anih tokova prema Grasu, kazao je tada za Oslobo|enje Krmpoti}, te dodao kako mu je Ka ri} po ru~io da se on kao ministar ne pita ni za {ta i da ako ho}e, kao pred sje dnik Skup{tine Grasa mo`e dovesti u Nadzorni odbor i nekoga sa ulice. Arnautovi} se nakon ovoga obra tio i In sti tu ci ji om bdu smena za ljudska prava BiH, odakle je u Kanton poslat ur-

gentan dopis, na koji opet nikad nije odgovoreno. Ali je zato nelegalna Skup{tina preduze}a predlo`ila smjenu direktora, potpomognuta ~la no vi ma Sin di ka ta ko mu nal ne pri vre de ovog pre du ze}a. Upravo iz ovog sindikata dolazile su stalne prijetnje obusta vom sao bra}aja u gra du, iako je 860 radnika Grasa u~lanje no u dru gi, Sin di kat vo za~a, pa je {trajk bez njih nemogu}e organizovati. Na potezu je osniva~ Grasa - Kanton Sarajevo koji bi {to prije trebao raspisati konkurs za izbor novih ~lanova tijela u preduze}u, jer kako je pomenuto na nedavnom sastanku u Grasu, novca ima jo{ za isplatu tri do ~etiri plate.
J. MILANOVI]

Godina Dostojevskog

Ve}i od `ivota
Ivica [ari}:

Da nisam optimisti~an, ne bih bio ministar
Putopisni zapis

Rozewiczu u Wroclav u pohode

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Zavod za hitnu medicinsku pomo}

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vrijedna donacija O[ “Aleksa [anti}“

Oprema za 200 ogleda iz fizike
Gra|ani se `ale na simptome meteoropatije

@albe gra|ana na
vrtoglavicu i glavobolju
Viroze i njene posljedice nisu bile glavni uzrok ju~era{njih javljanja pacijenata u Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona ve}, ka ko nam je ka za la prim. dr. Ru`ica Mici}, vrtoglavice, glavobolje te bubre`ni i `u~ni napadi. “Od jutros smo imali 30 pacijenata koji su nam se javili zbog vrtoglavica, glavobolje, upale mokra}nih kanala, bubre`nih i `u~nih napada, te hipertenzije, tj. visokog krvnog pritiska“ izjavila je prim. dr. Mici}. , Padova usljed poledice i snijega sve je manje s obzirom na to da su ulice uglavnom o~i{}ene, smatra dr. Mici}, dodaju}i da je u utorak prijepodne od njih medicinska pomo} zatra`ena u vezi sa dva uganu}a sko~nog zgloba, jednim nagnje~enjem koljenog zgloba te loma {ake. S obzirom na obla~no i hladno vrijeme u na{em gradu, simptomi zbog kojih se gra|ani javljaju ljekarima o~igledan su primjer onoga {to se naziva - fizi~ki simptomi meteoropatije, odnosno glavobolja, migrena, mu~nina, vrtoglavica, nesvjestica, reumatski i bolovi u mi{i}ima. Stru~njaci navode da u fizi~ke simptome meteoropatije spadaju i pogor{anja sr~anih bolesti. I prema prognozi za danas mete oro pa ti mo gu da o~eku ju izra`enije tegobe poput glavobolje, promjene raspolo`enja ili problema sa snom, dok su kod hroni~nih bolesnika, ponajprije reumati~ara, mogu}i poja~ani bolovi. A. S.

Osnovna {kola “Aleksa [anti}“ zahvaljuju}i razumijeva, nju i zalaganju UNICEF-a u na{oj zemlji, dobila je vrijednu donaciju - savremenu opremu za kabinet fizike. “Oprema koju smo dobili je veoma vrijedna i koristit }e na{im nastavnicima i u~enicima da realiziraju sve zanimljive oglede iz fizike za sedme i osme razrede. Do sada smo u tom smislu imali ne{to malo opreme, {to nije bilo dovoljno. Donirana oprema pokriva podru~ja elektrika I i II, mehanika I i II, senzore kretanja, priklju~nu plo~u, magneti, demonstracioni set i dr. Koriste}i ovu opremu na{i nastavnici mogu realizirati vi{e od dvije stotine zanimljivih ogleda iz fizike i na taj na~in ovu nastavu u~initi veoma zanimljivom i korisnom u~enicima te im pove}ati interesovanje za redovnu i dodatnu nastavu iz

Postajemo {kola po mjeri djeteta, smatra direktor Tinjak

ovog predmeta“ ocjenjuje di, rektor O[ “Aleksa [anti}“ Muamer Tinjak. Prema njegovim rije~ima, u pro{loj {kolskoj godini uspjeli su opremiti kabinet informa ti ke i dru ge ka bi ne te ra~unarskom opremom, a sada su kompletirali i kabinet fizike, uz novu magnetnu tablu

i kompjuter koje je {kola kupila iz vlastitih sredstava. “Ostalo je da dopunimoopremu za biologiju i hemiju i kad to ostvarimo, mo}i}emore}i da su se stekli uslovi za kvalitetan rad u {koli te da se ostvaruje vizija na{e {kole - postajemo {kola po mjeri djeteta“ ka`e direktor , Tinjak. A. S.

Medalje Oaze na Malmo Openu 2011.

Sve~ana sjednica OV Ilid`a

Zlatna Na|a, medalje

Borba za dr`avu po
mjeri naroda jo{ traje
Op}insko vije}e Ilid`a u ponedjeljak je odr`alo sve~anu sjednicu povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, a prisutnim zvanicama obratila se predsjedavaju}a Vije}a Smiljana Vite{ki}. “Autori projekta genocida imali su namjeru da uni{te Bo{njake, ali i jedinstvenu kulturu, izgra|enu kroz hiljadu godina his to ri je. Ma so vni zlo~ini, uklju~uju}i i genocid, imali su, tako|er, za cilj negiranje volje gra|ana BiH, koji su ta~no prije 19 godina izabrali demokratsko i ravnopravno ustrojstvo ure|enja BiH. Ljubav prema domovini je duboko ljudska. Hrabri i ponosni gra|ani borili su se i jo{ se bore da BiH bude po mjeri svakog naroda. U na{oj BiH to podrazumijeva jednu humanu i istinsku ljudsku dimenziju, dimenziju multietni~nosti i multikulturalnosti“ kazala je, pored ostalog, , u svom govoru predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Ilid`e.U~enici Srednje tehni~ke {kole, grafi~kih tehnologija, dizajna i multimedije Ilid`a izveli su prigodan program. A. S.

za Adisa i Adnana
Udru`enje Oaza predstavilo je takmi~are koji su na Malmo Open 2011, kao bh. predstavnici, ostvarili zna~ajne rezultate u bo}anju i plivanju te se ku}i vratili s medaljama. Adis Ba ra ko vi} je osvo jio bronzanu medalju u bo}anju, Adnan Pribi{i} srebrenu u plivanju, u ~emu je Na|a Suljovi} pokazala najbolji rezultat osvojiv{i zlato. Malmo Open 2011. odr`an je od 11. do 13. februara, a na ovom 35. takmi~enju u 13 sportova takmi~ilo se vi{e od 2.500 osoba sa in va li di te tom iz 13 evropskih zemalja. “Ovo je ~etvrti put da se na{i korisnici takmi~e na Malmo Openu, ali je prvi put da smo ostvarili ovako zna~ajne rezultate. Sportske aktivnosti su od velikog zna~aja za

Adnan, Na|a i Adis: Zna~ajni rezultati u bo}anju i plivanju

osobe sa invaliditetom, te }e Udru`enje, uz pomo} donatora i prijatelja, pokrenuti projekt - Sportske igre Oaze, gdje }e se osobe sa invaliditetom takmi~iti u {est sportova. Ove godine }emo prirediti trodnevno regionalno takmi~enje koje }e se odr`ati u oktobru“ , najavila je izvr{na direktorica

Udru`enja Adisa Pamuk. SHIA Funds, najve}i donator ovog Udru`enja koji ve} petu godinu podr`ava njihove projekte, osigurao im je i sredstva za odlazak na Malmo Open 2011, a dugogodi{nji prijatelj Oaze je i Termalna rivijera Ilid`a.
A. S.

Sanacija Stare pravoslavne crkve

Mjesna zajednica Jar~edoli

Jo{ 5.000 maraka za pomo}ne prostorije
Op}ina Stari Grad je bud`etom za ovu godinu planirala 5.000 KM za sanaciju Stare pravoslavne crkve na Ba{~ar{iji. Sredstva su namijenjena sanaciji crkvene zgrade stradale u po`aru. Za sanaciju po`arom o{te}enih pomo}nih prostorija Stare pravoslavne crkve, Op}ina Stari Grad je u pro{loj godini u dva navrata izdvajala novac u ukupnom iznosu od 23.000 KM. Ugovor o dodjeli novih sredstavabi}epotpisandanas, s po~etkom u 11 sati, u Op}ini Stari Grad. Ugovor }e potpisati na~elnik Ibrahim Had`ibajri} i sarajevski paroh i starje{ina Stare pravoslavne crkve Vanja Jovanovi}. Mr. B.

Postavljena RASVJETA
U Mjesnoj zajednici Hrid - Jar~edoli zavr{eno je postavljanjenovejavnerasvjete u UliciJar~edoli od broja 50 do njenogkraja. Ugovor o izvo|enjuradovasanacije, rekonstrukcije i izgradnjejavnerasvjeteu StaromGradupotpisali su pro{legodinepredstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Op}ine i izvo|a~aradovaTestingelektro d.o.o.Vrijednost investicije iznosi 17.000 KM. Mr. B.

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine
Reagovanje USD Bosna na izjave ministra [ari}a

SARAJEVSKA HRONIKA 25

PODJELA

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

sredstava
Socijalni slu~ajevi iz atraktivne oblasti

Za{to od nas tra`i da budemo ekonomski samoodr`ivi, ali ne i od ljudi iz kulture? • Milionski iznosi bez dokumentacije
ganizacijama iz kulture dodjeljuju se milionski iznosi bez ikakve dokumentacije? USD Bosna podr`ava sve kulturne aktivnosti i institucije, ali o~ekujemo i od njih da sna`no podr`e nas, navodi se u saop{tenju USD Bosna. Iz ovog dru{tva upitali su ministra [ari}a ako ve} sport smatra atraktivnijim od kulture, za{to ovoj oblasti planira dati devet puta manje sredstava od onih namijenjenih kulturnim ustanovama. Ministar Ivica [ari} podsjetio je kako su navodi sportskih djelatnika o upla}enim sredstvima za sportske klubove u 2010. neta~ni, te istakao kako je KK Bosna pro{le godine dobila iz bud`eta 250.000 KM, a Rukometni klub Bosna 300.000 maraka. - Za{to od nas tra`i da budemo samoodr`ivi, prave}i nas socijalnim slu~ajevima. Nadamo se kako }e ministar zamrznuti aktivno igranje u pozori{nim predstavama, te biti aktivan ministar i za kulturu i za sport, istakli su ~lanovi USD Bosna.
J. M.

odoka

Na izjave ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Ivice [ari}a reagovali su ~lanovi Univerzitetsko-sportskog dru{tva Bosna. Podsje}amo, ministar [ari} je u izjavi za Oslobo|enje kazao kako je u okviru bud`eta za ovu godinu od 25.957.700 KM, planirano iz dva ja nje za sport izno si 3.484.100 maraka. - Za~u|eni smo izjavama starog-novog ministra kulture i sporta, poznatog operskog umjetnika Ivice [ari}a. Podr{ka prema sportu veoma je upitna. Ako ministar ka`e da

postoji stavka za vrhunski sport, u kojoj izgleda planira kao i njegov prethodnik podijeliti stotine hiljada maraka odoka, kada novac korisnicima ne dolazi sa odgovaraju}im aktom rje{enjem ili odlukom, ve} proizvoljno po nalogu ministra, onda je to za sportski sistem porazno. Kako mo`e postojati kriterijsko razvrstavanje sredstava ako se USD Bosna, kao najve}em sportskom dru{tvu na Balkanu, dodijeli 5.000 maraka godi{nje, za {ta treba predati najmanje 30 stranica aplikacijskog materijala, a or-

Besplatno u Priklju~ak za Veterinarsku svijet filma ambulantu
Nova kanalizacija na Slatini
Do pogor{anja vremenskih prilika, radnici KJKP Vodovod i kanalizacija su uspjeli zavr{iti ve}i dio posla oko polaganja cijevi za fekalnu i drena`nu kanalizaciju, a za potrebe Veterinarske ambulante na Slatini. Dosad je, od planiranih 100 metara separatne mre`e, polo`eno oko 80 posto cijevi du` Ulice Slatina. Radnici su prilikom polaganja cijevi za fekalnu kanalizaciju ugra|ivali i betonske {ahtove, a planirano je priklju~enje Veterinarske stanice na Slatini na gradsku kanalizacionu mre`u te ugradnja drena`nih ci je vi oko obje kta za odvod podzemnih voda. KJKP ViK je po zavr{etku ovih radova u obavezi da obavi geodetsko snimanje terena kako bi nova mre`a

U ovoj sedmici po dvije karte za filmske projekcije u multiplexu Cinema City dobili su: [ejla Kulenovi}, Edin Mulaosmanovi} i Nedim Gogi}. ^itaoci koji `ele besplatno dobiti karte za na{ multiplex, trebaju popuniti kupon sa strana Sarajevske hronike i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja danas }e od 9 do 10.30 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~ja Hotel Austrija i Hotel Terma, od 9 do 14 Breze 2 i Donji Had`i}i, a od 9 do 15 sati Nadkova~i, Vrbanja 2, Lje{evo 4, Adema Bu~e 4, ^ifluk, Had`i}i grad, Hendek, Kadari}i i Kadari}i 1, Luke 2, Balibegovi}i, Podlugovi 1, 7 i 8, Lje{evo 1 i 2, Ljubini}i i Podlugovi 3. Od devet do 15.30 sati struju ne}e imati Brije{}e 3, od 9 do 16 Vrbanja i Vrbanja 2, od 10.30 do 12 sati Otes kolonija 2 i Otes 6, od 12 do 13.30 Stup potok 2 i Otes kolonija 1, a od 13.30 do 15 sati Pija~na i Bojni~ka.

mogla biti uvedena u katastar podzemnih instalacija, te da kolovoznu konstrukciju vrati u prvobitno stanje. Navedeni projekti se realizuju na osnovu sporazuma izme|u Op}ine Centar i ViK-a o finansiranju izgradnje mre`e na tri lokacije, za {ta je Op}ina izdvojila 322.000 KM.

PORODILI[TA

9 12

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.29, 11.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 6.30, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.15 i 14.45, [tokholm via Geteborga 9.30, Minhen 13, Istanbul 13.55 i 18, Ljubljana 14.15, Frankfurt 14.45, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13, Ankona 10.25, Beograd 11.25, 14.45 i 21.40, Minhen 12.25, Cirih via Banja Luka 13.15, Ljubljana 13.45, Be~ 14.10 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15.30 i 22, Geteborg via [tokholm 17.15, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subo-

tom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sa-

ti, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Banja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, San-

ski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 preko Visokog i Kaknja.

26

KULTURA

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mahalu{a u Kamernom teatru 55

Premijera 17. marta
Knjiga “Ja mahalu{a“ Indire Ku~uk - Sorgu~, koja je postala bestseler u BiH odmah nakon izdavanja, o`ivljava i na teatarskim daskama. Naime, ve} mjesec dana teku pripreme za pozori{nu predstavu “Ja, mahalu{a“ koju po , istoimenoj knjizi re`ira Mirela Trepani}, u Kamernom teatru 55 u Sarajevu, a premijerno izvo|enje planirano je za 17. mart. Prva i druga repriza zakazane su za 18. i 19. mart. muzike, {to `anrovski predstavlja komad muzi~kog teatra, koji dosada nije bio adekvatno zastupljen u BiH. Uz glumice \enisijevi} i Te{i}, koji je i muzi~ki aran`er, treba pomenuti ansambl Cabaret (izvo|a~i), Mirelu Trepani} (rediteljica i dramaturginja), Indiru Ku~uk-Sorgu~ (spisateljica), Almu Ferovi} (muzi~ka rediteljica i producent), Marijelu Margeta - Ha{imbegovi} (scenografkinja i kostimografkinja), te

Podizanjem zastava na jarbole

Deset godina ~ekamo da po~ne gradnja Foto: S. GUBELI] Koncert Halla u Sarajevu

Sa probe

Ideja je potekla od glumice Nele \enisijevi}, koja je zajedno s umje tni ci ma udru`enja Fil ter odlu~ila pro du`i `ivot knji ge. \enisijevi}eva }e u predstavi tuma~iti glavnu ulogu uz glumca i muzi~kog reditelja Nenada Te{i}a. Predstava je zasnovana na cabaret izri~aju, spoju humora i

Emira Fejzi}a (scenski pokret). Udru`enje Filter pokrenulo je i reklamnu kampanju. Na neobi~an na~in, u retro i pin-up maniru, glavna glumica Nela \enisijevi}, uz kafu i cigaru, preko telefona “mahala“ o ljubavnim problemima Bosanaca i Bosanki.
Mr. S.

Podr{ka
Sarajevska zima okon~ala prvi dio, a nastavit }e se 5. marta me|unarodnim festivalom ekolo{kog filma Eko oko
Ceremonijom podizanja tri zastave Sarajevske zime, Koncert Halla i zastave Sarajevo 2014, na terenu gdje }e biti izgra|en Koncert Hall u glavnom gradu BiH, zavr{io je prvi dio Sarajevske zime, koji }e se nastaviti 5. marta me|unarodnim festivalom ekolo{kog filma Eko oko. - Deset godina ~ekamo da po~ne gradnja Koncert Halla u Sarajevu. Vjerujem da }e ovu koncertnu dvoranu izgraditi Op}ina Centar, Grad Sarajevo, Kanton Sarajevo i ostale op}ine KS-a, kao i ostale bh. op}ine, uz podr{ku Evropske unije i odgovaraju}ih svjetskih fondova koji su vezani za projekt urbane kulture, rekao je Ibrahim Spahi}, direktor Sarajevske zime. Prema njegovim rije~ima, izgradnja ove dvorane predstavlja rezultat projekta Sarajeva i Rima. - Me|u 400 projekata izabran je samo jedan. Dvorana }e biti izgra|ena 14,5 metara pod zemljom, na Marijinom Dvoru, a imat }e tri koncertne dvorane. Bit }e stvoreni uvjeti da napravimo i muzi~ki park, u kojem }e se tako|er mo}i slu{ati muzika kao i u Koncert Hallu, kazao je Spahi} i istakao da je podizanje zastava na jarbole znak podr{ke svjetskih umjetnika, kao i poziv bh. gra|anima, ali i Evropljanima da se udru`e i daju podr{ku mladim talentima svijeta. Spahi} je predstavio jo{ jedan projekt pod nazivom Sarajevo 2014: - Sve politi~ke partije predstavljene kroz Komitet za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta nedavno su se javno obavezale da }e promovirati Sarajevo kao kulturni centar Evrope za 2014. godinu iz mnogo razloga. Prvi je da se generaciji mladih Evropljana pru`i prilika da grade druga~iju Evropu, Evropu kulture, te da 100 godina od po~etka Prvog svjetskog rata Sarajevo 2014. bude

Zavr{eno snimanje filma u Kozarskoj Dubici

Top je bio vreo
U Kozarskoj Dubici zavr{eno je snimanje igranog filma “Top je bio vreo“ scenariste i reditelja Slobodana Skerli}a, koji je ra|en po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovi}a. - Dru`enje filmske ekipe sa Dubi~anima po~elo je krajem decembra pro{le godine, kada je snimljena prva filmska klapa. Odlaskom ekipe iz Kozarske Dubice privedena je kraju prva faza snimanja ove filmske pri~e, koja je zavr{ena na ostalim lokacijama u BiH, rekao je producent filma Tihomir Stani}. On je najavio da }e, ako sve protekne kako treba, premijera filma biti odr`ana najesen, te precizirao da bud`et filma iznosi milion i {est stotina hiljada eura. - Film ne staje ni na jednu od za ra}enih stra na. Dje ca su va`nija od svih na{ih politi~kih i dru gih su ko ba, na gla sio je re`iser Slobodan Skerli} i dodao da je najve}a snaga filma gluma~ka ekipa, koju ~ine neki od naj bo ljih glu ma ca na ovim prostorima. Rije~ je o antiratnoj drami o odrastanju dje~aka, a radnja se de{ava u Sarajevu, u zimskom periodu od 1992. do 1993. godine, sa druga~ijom perspektivom rata i `ivota u gradu pod opsadom. U filmu glumi 48 glumaca, a glavna uloga je povjerena dvanaestogodi{njem dje~aku Stanislavu Ru~novu iz Kozarske Dubice, kojem je ovo prvo gluma~ko iskustvo. Film “Top je bio vreo“ ra|en je u koprodukciji Balkan filma iz Kozarske Dubice, Drina filma iz Beograda, Olimp filma iz Zagreba i C’est 3 iz Pariza.
Mr. S.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 068827 08 Ps Sarajevo, 16. 2. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca RAIFFEISEN BANK BiH DD SARAJEVO IZ SARAJEVA, protiv tu`enog EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO, radi duga, v.s.p. 23.803,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje: Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK DD BiH, ul. Danijela Ozme br. 3, protiv tu`enog EUROCOP DOO Bosansko Grahovo Crni Lug - Pr`ine bb, radi duga, v.s.p. 23.803,50 KM, van ro~i{ta 7. 10. 2010. godine donio je

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO je du`an tu`itelju izmiriti cjelokupno dospjelo nenapla}eno potra`ivanje u novcu i to na ime duga po business kreditnoj kartici u ukupnom iznosu od 23.803,50 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period podno{enja tu`be do kona~ne isplate, uklju~uju}i tro{kove postupka u iznosu od 1.071,00 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Kenan Tanovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.

O G L AS

U subotu, 5. marta, u UNITIC-u po~inje 4. me|unarodni festival ekolo{kog filma Eko oko. Organizira ga Me|unarodni centar za mir, uz pokroviteljstvo Federalnog ministarstva okoli{a i turizma. Festival }e trajati do 10. marta, a za sada je poznato da je rad Ni ne Ma {i} iza bran za vizuelni identitet ovog festivala. Nina Ma{i} je studentica druge godine Odsjeka za grafi~ki dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, a kako nam je kazala ova mlada grafi~arka, nagradu je osvojila za plakat na kojem je “na ljudsko oko

Oko za nagradu

dodala zelene trepavice od trave“. - Direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahi} posjetio nas je na Akademiji i pozvao da se prijavimo na ovaj konkurs. Objasnio nam je da trebamo uklju~iti ma{tu u

izgra|ivanju idejnog rje{enja za plakat, {to sam ja i napravila, ka`e Ma{i} i dodaje da je bila iznena|ena odlukom `irija i ~injenicom da je upravo njen rad pobijedio. To je ujedno njena prva nagrada.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Nakon 83. dodjele Oscara

27

No} bez iznena|enja
U o~ekivanom “okr{aju“ izme|u filmova “Kraljev govor“ i “Dru{tvena mre`a“ prvi dobio ~etiri (tri u glavnoj kategoriji) a drugi isto toliko zlatnih kipi}a, samo nijedan u glavnoj kategoriji
Najsa`etiji komentari nakon 83. dodjele Oscara glase - iznena|enja ni ove godine nije bilo. Istodobno, kriti~ari se sla`u da je 2010. bila izvanredna filmska godina, ~ak i bolja od 2009, tako da ima i onih koji bi “jedan veliki po~asni zajedni~ki Oscar“ dodijelili svim nominiranim filmovima. Bilo kako bilo, zvijezde su ispred Kodak Theatrea u Los Angelesu po~ele pristizati u nedjelju oko 22.30 po na{em vremenu, a parada pored novinara, fotoDirektan prijenos milionima gledatelja diljem svijeta osigurala je televizija ABC koja je s Oscarima potpisala novi anga`man do 2020. godine, a ~inila je to proteklih 45 godina - pro{logodi{nju ceremoniju odgledalo je 41,7 miliona Amerikanaca, rekordan broj u posljednjih pet godina. U na{em okru`enju uglavnom se sa dan - dva zaka{njenja prikazivala vi{esatna ceremonija, dok su u Sarajevu oni ko ji to ni su do sa da u~ini li odlu~ili oti}i i pogledati zbog lji film, najboljeg redatelja (Tom Hooper) i najboljeg glumca (Colin Firth), kao i za najbolji originalan scenarij. Tri Oscara pripala su filmu o Facebooku “Dru{tvena mre`a“ koji je bio nomini, ran u sedam kategorija. Kipi}e je dobio za najbolju glazbu, najbolji prilago|eni scenarij te za najbolju monta`u, - niti u jednoj glavnoj kategoriji. Scenarista “Kraljevog govora“ David Seidler duhovito je zahvalio kraljici Elizabeti II: - Htio bih za hva li ti Nje zi -

mladim
Direktor Me|unarodnog festivala Sarajevska zima, Ibrahim Spahi}, uru~io je u Galeriji IPC, povelju Sarajevske zime. Povelje i diplome su dobili Gradimir Gojer, direktor Narodnog pozori{ta u Sarajevu i D`evad [abanagi}, predsjednik Upravnog odbora Narodnog pozori{ta. Simboli~na je to nagrada za saradnju Me|unarodnog festivala Sarajevska zima i Narodnog pozori{ta Sarajevo.

Povelje i diplome

Pobjednici: Colin Firth, Natalie Portman i Tom Hooper

grafa i obo`avatelja trajala je vi{e od dva sata. Glumci, producenti, redatelji i ostali uzvi{eni filmski djelatnici do{li su svjedo~iti “okr{aju“ izme|u filmova “Kraljev govor“ i “Dru{tvena mre`a“.

~ega je britanska kraljevska drama “Kraljev govor“ progla{ena pobjednikom 83. sve~ane dodjele Oscara osvojiv{i tri ~etiri nagrade ameri~ke Akademije filmskih umjetnosti i znanosti. Film je dobio Oscara za najbo-

Najbolji
Najbolji film: Kraljev govor Najbolji redatelj: Tom Hooper - Kraljev govor Najbolji glavni glumac: Colin Firth - Kraljev govor Najbolja glavna glumica: Natalie Portman - Crni labud Najbolji sporedni glumac: Christian Bale - Boksa~ Najbolja sporedna glumica: Melissa Leo - Boksa~ Najbolji originalni scenarij: David Seidler - Kraljev govor Najbolji adaptirani scenarij: Aaron Sorkin - Dru{tvena mre`a Najbolji dugometra`ni animirani film: Pri~a o igra~kama 3 Najbolji film na stranom jeziku: In a Better World, Danska Najbolji dugometra`ni dokumentarni film: Inside Job Najboljikratkometra`nidokumentarnifilm: Strangers No More Najbolji kratki animirani film: The Lost Thing Najbolji kratkometra`ni igrani film: God of Love Najbolja monta`a: The Social Network Najbolja kamera: Inception Wally Pfister Najbolja maska: The Wolfman Najbolja originalna glazba: The Social Network Najbolja originalna pjesma: We Belong Together - Toy Story 3 Najbolja kostimografija: Alice in Wonderland Najbolja monta`a zvuka: Inception Najbolje miksanje zvuka: Inception Najbolji vizualni efekti: Inception Najbolja scenografija: Alice in Wonderland

mjesto izgradnje mira, kao i stvaranja sasvim druga~ije Evrope. - Tri zastave koje su podignute u blizini zgrade Parlamenta BiH trebale bi svjedo~iti o novoj generaciji mladih koja je sposobna da gradi Evropu iz temelja, naglasio je Spahi} i dodao: - Nije Evropa repa bez ko-

rijena jer ima BiH, ali ni BiH tako|er nije repa bez korijena jer ima Evropu. Podizanjem zastava zatvorena je 27. po redu Sarajevska zima, koja se odvijala pod motom Art of love, a moto sljede}eg festivala, direktor Spahi} nije otkrio, ali je rekao da }e biti - iznena|uju}i.
Mr. S.

nom Veli~anstvu {to me nije poslalo u londonski Tower za stavljanje prostih rije~i u usta Ge or gea VI. Ta ko|er, pri hva}am ovu na gra du u ime svih osoba na ovome svijetu koje imaju problema s mucanjem - rekao je Seidler. Britanski glumac Colin Firth, koji je utjelovio Georgea VI, pobijedio je u utrci za zlatni kipi} Jeffa Bridgesa koji je bio nominiran za ulogu u “True Gritu“, Jessea Eisenberga u “Dru{tvenoj mre`i“, Jamesa Franca u “127 sati“ i Javiera Bardema u “Biutufulu“. A Natalie Portman svojom ulogom balerine u “Crnom labudu“ osvojila je zlatni kipi} za najbolju `ensku glavnu ulogu, ostavljaju}i iza sebe Annette Bening (“The Kids Are All Right“), Nicole Kidman (“‘Rabbit Ho le“), Jen ni fer Lawren ce (“Winter’s Bone“) i Michelle Williams (“Blue Valentine“). Lje tni fil mski me ga hit “Po~etak“ s Leonardom DiCapriom dobio je ~etiri Oscara - za vizualne efekte, za audioobradu, za audiomonta`u te kinematografiju. Boska~ka drama “The Fighter“ je odnijela obje nagrade za sporedne glumce - Christian Bale i Melissa Leo.

28

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OP]INA PROZOR-RAMA URED NA^ELNIKA

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Invitation for Bids (IFB)
Bosnia and Herzegovina The Urban Infrastructure and Service Delivery Project - Additional Financing credit number: 3954-1-BOS Procurement of PC and portable PC (pocket PC) Number: MostarAF-ICB-09-G-010-3954-1BOS 1. This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in Development Business, issue no. 738 of 16 November 2008 2. The Bosnia and Herzegovina has received a credit from the International Development Association toward the cost of The Urban Infrastructure and Service Delivery Project – Additional Financing and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the Contract for Procurement of PC and portable PC (pocket PC )/ MostarAFICB-09-G-010-3954-1BOS. 3. The City of Mostar now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for - Rugged (robust) handheld computer (Parking enforcement) - Portable thermo Bluetooth printer (Parking enforcement) - Thermo paper for the Bluetooth printer (No 2.) - Portable termo bluetooth printer (Tow Truck) - Rugged Vehicle Mount Computer - Installation of rugged vehicle computer & portable termo Bluetooth printer in to a tow truck. 4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004, revised in October 2006, and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Guidelines. 5. Interested eligible bidders may obtain further information from City of Mostar insert Mrs. Ana Zelenika, pitmostarparking@mostar.ba and inspect the Bidding Documents at the address given below from 9.00 AM to 2.00 PM. 6. Qualifications requirements include: The Bidder shall furnish documentary evidence that it meets the following financial requirement: (i) Bidder is obligated to present an authorized document of average annual turnover over the last three (3) years, whose average cannot be lower than the value of the offer multiplied by 2,5. The Bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the following experience requirement(s): (ii)During the past five (5) years the Bidder must have completed two (2) successful contracts as a prime contractor involving the delivery, installation and provision of equipment of similar technical characteristics and of a comparable scale. (i) Bidder must have experience in the field of manufacturing and or sale of goods similar to goods in the bid in the period at least five (5) years prior to deadline for bid submission. A margin of preference for certain goods manufactured domestically shall not be applied. Additional details are provided in the Bidding Documents. 7. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee 100 BAM or 50 € The method of payment will be direct deposit to specified account number: for BAM Raiffeisen Bank d.d. BiH filijala Mostar Broj: 1610200009950649 Vrsta prihoda: 722719 Opština: 180 Payment details: MostarAF-ICB-09-G-010-3954-1BOS for € (Eur) PAYMENT SHOULD BE EFFECTED AS FOLLOWS: BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SWIFT CODE: RZBABA2S ADDRESS: ZMAJA OD BOSNE BB SARAJEVO BIH DETAILS OF BENEFICIARY: IBAN CODE: FULL BENEFICIARY NAME: FULL BENEFICIARY ADDRESS: The Bidding Documents will be sent by mail. 8. Bids must be delivered to the address below at or before April 12, 2011, 12:00 noon local time Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in person or on-line at the address below at April 12, 2011, 12:00 noon local time. All bids must be accompanied by a Bid Security of 9.000,00 (BAM) or its equivalent in freely convertibile currency. 9. The address(es) referred to above is(are): Mrs. Ana Zelenika room No.I/C03 Address: GRADSKA UPRAVA – Adema Buća 19 City: 88000 Mostar Country: Bosnia and Herzegovina Telephone: 00 387 36 / 500 - 684 Facsimile number: 00 387 36 / 580-031 Electronic mail address: pitmostarparking@mostar.ba BA391611200000469043 GRAD MOSTAR MOSTAR ADEMA BUCA 19

Prozor-Rama, Kralja Tomislava bb, tel/faks: +387 36 771 910; 771 342; e-mail: opcvijece.prozor-rama@tel.net.ba

J AVNI O G L A S
ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJE[TENIKA U SLU@BI ZA OP]U UPRAVU I DRU[TVENE DJELATNOSTI OP]INE PROZOR-RAMA Objavljuje se javni oglas za popunu radnog mjesta namje{tenika u Slu`bi za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti op}ine Prozor-Rama, i to: 1 referent za portirsko-~uvarske poslove — 2 izvr{itelja 2 ~ista~ica — 1 izvr{itelj I OPIS POSLOVA 1. Referent za portirsko-~uvarske poslove: • obavlja poslove fizi~kog osiguranja zgrade Op}ine, kontrolira i vodi evidenciju ulaza i izlaza slu`benika i gra|ana u zgradu, poduzima sigurnosne i mjere protivpo`arne za{tite, protivpo`arnim aparatima vr{i obilazak i kontrolu sigurnosti zgrade, rukuje sustavom videonadzora, te ulaznom kapijom na parking; skrbi o sigurnosti zaposlenika u zgradi Op}ine; ostvaruje prvi kontakt sa strankama koje ulaze u zgradu Op}ine i usmjerava stranke koje su pristupile po pozivu ili bez poziva u zgradu Op}ine na nadle`nog slu`benika (u odgovaraju}e urede); vodi portirsku knjigu zaka{njenja i izlazaka zaposlenih u toku radnog vremena i odgovara za to~no i pravovremeno vo|enje svih propisanih evidencija nazo~nosti djelatnika na poslu i izradu izvje{taja; kontrolira stanje prostorija tijela uprave po isteku radnog vremena; prema potrebi vr{i dostavu materijala za sjednice Op}inskoga vije}a; rukuje kopir-aparatom i vr{i umno`avanje i kopiranje materijala; poziva po potrebi organe MUP-a u slu~aju potrebne dodatne intervencije za uspostavljanje reda u zgradi ili ispred zgrade Op}ine; obavlja i druge poslove koji mu se stave u zada}u.

• • • • • • • •

2. ^ista~ica: • • • • • ~isti prostorije zgrade Op}ine, ureda, hodnika, stubi{ta, nus-prostorija i staklenih povr{ina. U pripadaju}im prostorijama ~isti drveni namje{taj, stolove, stolice, vitrine, ormare, ra~unala i drugu tehni~ku opremu, vrata i prozore, etisone i druge podne pokriva~e, te vodi brigu o cvije}u u prostorijama; usisava podne pokriva~e, pere zavjese i zastave, ~isti ~vrste podne povr{ine; sura|uje s nabavlja~em po pitanju nabave; odgovara za uredno i a`urno obavljanje radnih zadataka, obavlja i druge poslove koje joj nalo`i {ef Odsjeka i pomo}nik na~elnika Op}ine.

II OP]I UVJETI U radni odnos u organ dr`avne slu`be na radno mjesto namje{tenika mo`e biti primljena osoba koja ispunjava slijede}e op}e uvjete (~l. 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`. slu`be u FBiH): a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) da je punoljetan, c) da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, d) da ima vrstu i stupanj {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjoj organizaciji organa dr`avne slu`be, e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tena iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, f) da nije obuhva}ena odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH. POSEBNI UVJETI: Pored op}ih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e uvjete: za poziciju pod 1: • SSS, III ili IV stupanj • 6 ({est) mjeseci radnog sta`a • certifikat za obavljanje fizi~ke za{tite za poziciju pod 2: • NSS - osnovna {kola III PODNO[ENJE PRIJAVA Uz prijave na javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti slijede}e dokumente (original ili ovjerena kopija): • `ivotopis sa adresom i kontakt-telefonom, • uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju osobne karte — CIPS, • dokaz o stru~noj spremi, • uvjerenje o radnom iskustvu, • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), • ovjerene izjave pod e) i f). Izabrani kandidati du`ni su dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu: OP]INA PROZOR-RAMA Ulica kralja Tomislava bb 88 440 Prozor-Rama s naznakom: “Prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta namje{tenika u Slu`bi za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti Op}ine Prozor-Rama — ne otvarati”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. NA^ELNIK dr. Jozo Ivan~evi}

TEST - HYUNDAI I30 1.4 MPI ILIKE

VOZILO ZA RACIONALISTE

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 2. mart 2011. godine

Hyundai je modelom i30 korejski kompakt segment približio Evropi kao nijedan proizvođač iz te zemlje ikada. Originalni dizajn i prilično dobar kvalitet „tridesetku“ čine izuzetno zanimljivim izborom... Str. 32
NOVITET

RANGE ROVER EVOQUE 5 VRATA

VOZILI SMO - OPEL ASTRA SPORTS TOURER

PROSTRANA LJEPOTICA

TRADICIJA, IMIDŽ I TOTALNA ORIGINALNOST
NOVI EVOQUE SE OD STARTA NAMEĆE KAO VELIKO OSVJEŽENJE KOMPAKTNE SUV KLASE, KOJE UZ VRHUNSKI DIZAJN I LUKSUZAN ENTERIJER DONOSI I SAVREMENU POGONSKU TEHNOLOGIJU...
Str. 35

VREMEPLOV

OPEL MANTA 40 GODINA

Glavni aduti karavanske Astre su praktičan prtljažnik, potentan motor, udoban enterijer, ali i ljepota cjelokupnog dizajna, kojom ovaj model privlači Str. 30 poglede...
AKTUELNO - FIAT 500 TWIN-AIR

DVA CILINDRA ZA „FIĆU“
Performanse i mogućnosti Fiata 500 su ostale na nivou klasičnih četverocilindraša manje zapremine, a da se radi o dvocilindrašu, primjetno je tek u zvuku pri visokom broju obrtaja, Str. 33 koji podsjeća na zvuk motocikla...

PLOD RIVALSTVA
KAO ODGOVOR NA FORDOV CAPRI, GM JE RAZVIO MODEL KODNE OZNAKE „PROJECT 1450“ KOJI JE NEŠTO KASNIJE DOBIO IME MANTA...

Str. 34

30

AUTOSVIJET

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nagrada za Nissan Leaf

NAJBOLJA MOBILNA INOVACIJA
Kompanije Nissan Motor, AT&T, NTT DOCOMO i Telenor Connexion objavile su da je sistemu ICT (sistem informaciono-komunikacione tehnologije za elektri~na vozila), koji se ugra|uje u Nissan Leaf, na tržištu poznatijem kao Nissan Connect potpomognut Carwingsom, na skupu GSMA Mobile World Congress u Barceloni dodijeljena ovogodišnja nagrada takmi~enja Global Mobile Awards za “najbolju mobilnu inovaciju u kategoriji automobila i prevoza” Rije~ je o nagradi . kojom se prepoznaje izvrsnost i inovativnost u mobilnim komunikacijama. Navigacioni sistem automobila komunicira s Nissanovom bazom podataka Carwings preko ugra|ene telematske komunikacione jedinice (TCU). Neka od obilježja ICT-a jedinstvena su za elektri~na vozila, na primjer evidencija upotrebe i stanje akumulatora. Dostupan je i daljinski upravlja~ za punjenje akumulatora i klima-ure|aj.

Vozili smo - Opel Astra Sports Tourer

Ljepotica koja nudi

Specijalna edicija

RENAULT TRUCK S UKUSOM TRKE

Prvi utisci nakon vožnje karavanske Astre svode se na to da je riječ o jednom od najljepših modela u klasi, koji pažnju privlači udobnim enterijerom i potentnim motorom, ali i raskošnim, praktičnim prtljažnikom...
Postavši evropski prvak 2010. u ekipnom prvenstvu Renault Trucks htio je podijeliti pobjedu sa svojim klijentima lansiravši specijalno izdanje vozila Renault Premium Route “Truck Racing” Voza~ ne}e samo mo}i uživati . u svojstvenim performansama jednog Renault Premium Route i smanjenoj potrošnji, nego }e mo}i uroniti u svijet u kojem dominiraju elementi trke. Ti elementi se odnose na vanjsku dekoraciju “Renault Trucks Racing” sa crvenim štitnikom od sunca, kožni upravlja~, specifi~ne navlake za sjedišta i tepihe. Svako vozilo tako|e se isti~e natpisom “evropski šampion” Drugim rije~ima, . ovo je sasvim jedinstveno vozilo koje ne}e pro}i neprimije}eno na cesti!

Opel je prvi evropski proizvo|a~ koji je još u ranim pedesetim godinama prošlog vijeka predstavio jedan karavan. Sa velikim iskustvom u razvoju ovog tipa vozila svaka nova generacija Opelovih karavana do~ekivana je sa velikom radoznaloš}u, koje nije pošte|en ni njegov najnoviji predstavnik Astra Sports Tourer.

overboost režimu, bilo upareno sa solidno preciznim šestostepenim ru~nim mjenja~em podešenim na ekonomi~nost. I pored velike snage i prili~ne mase ve}e od 1,4 tone, ovaj

jeg turskog grada. Na sre}u, Astra Sports Tourer je veoma pregledno vozilo, te je vožnja nakon samo nekoliko kilometara postala ipak zadovoljstvo. Poslije stotinjak pre|enih ki-

Prtljažnik Karavanska Astra nudi 500 litara, koje se obaranjem zadnjih sjedišta mogu povećati na 1.550
moderni common-rail agregat pokazao se ekonomi~nim, jer je u zakr~enom gradskom okruženju trošio prosje~no 7,5 litara goriva. lometara sa našim dizelskim modelom stigli smo u Village Park, te smo kona~no imali više vremena da se upoznamo sa osnovnim karakteristikama Opelovog karavana. U kompaktnih 4.698 mm dužine, što je nepunih 30 centimetara više u pore|enju sa klasi~nim petovratnim modelom, Opelovi dizajneri uspjeli su konfigurisati enterijer, koji može primiti pet odraslih osoba, ali i ponuditi velikodušan prtljažni

ASA nagrađuje talente

MIRZA ŠOLJANIN DOBIO FABIA SCOUT
Pobjednik takmi~enja „Zvijezda možeš biti ti“ Mirza Šoljanin dobio je klju~eve najprestižnijeg modela Fabie, „Fabia Scout“ pa je Škoda postala , zaštitni znak ovog mladog muzi~kog talenta. „Zaista sam sretan što klju~eve ovog prekrasnog vozila uru~ujem jednom istinskom talentu i budu}oj muzi~koj zvijezdi naših prostora. ASA Auto }e i dalje podržavati kako doga|aje ovog tipa, tako i mlade talentovane pojedince koji doprinose pozitivnom imidžu Bosne i Hercegovine,“ rekao je direktor ASA Auta Senad Olov~i}, tokom ceremonije potpisivanja ugovora sa pobjednikom showa. Iskrenim ~estitkama pridružio se i Ibrahim Kaba, brand manager Škode, koji je Mirzi poželio lijepo iskustvo, ugodnu vožnju i bezbjedne pre|ene kilometre u ovom jedinstvenom Škodinom modelu. Model Fabia Scout sa 1.2 TSI motorom, potpuno opremljena ekskluzivnim „Off road“ paketom opreme posluži}e Mirzi da pre|e preko svih eventualnih prepreka, baš kao što je to u~inio u toku takmi~enja u showu.

Prihvatljiva potrošnja
Svjetska premijera ovog modela održana je u petom po veli~ini gradu na svijetu Istanbulu, u kojem trenutno živi više od 15 miliona stanovnika, poznatih po beskompromisnom stilu vožnje i spornom poštovanju saobra}ajnih propisa. Nakon po~etnog teorijskog upoznavanja sa inovacijama koje donosi karavanska Astra, me|u kojima su doma}ini izdvojili novi 1.4litarski turbo benzinac sa 140 KS i kompaktnu zadnju osovina sa Wattsovim linkom, imali smo priliku i prakti~no isprobati atraktivni Opelov karavan. Na raspolaganju smo imali dva razli~ito motorizovana modela, benzinski 1.4 turbo sa 140 i 2.0-litarski CDTi sa 160 KS. Ruta prvog dijela vožnje vodila nas je kroz središte evropskog, a zatim i azijskog dijela turske metropole. Prvi model koji smo izabrali bila je dizelska 2.0 opcija, ~ijih je 160 KS i 350, odnosno 380 Nm obrtnog momenta, u

Veliki prtljažnik
Tokom vožnje do našeg prvog odredišta na periferiji Istanbula, ta~nije odmarališta Village Park, uvjerili smo se i u anarhiju koja vlada u saobra}aju najmnogoljudni-

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine
Euro Ncap test

AUTOSVIJET
JUKU PET ZVJEZDICA

31

sve

Za samo pet kratkih mjeseci postojanja Nissan Juke je dobio nekoliko nacionalnih nagrada, me|u kojima je i titula automobila 2011. godine u BiH, te prigrabio zna~ajan udio na tržištu malih automobila, a sada je briljirao i na Euro NCAP testu sigurnosti i osvojio maksimalan broj „zvjezdica“ . Po~etni uspjeh na tržištu }e sigurno dodatno podsta}i odli~an rezultat na posljednjim testovima Euro NCAP, u kojima je Juke ocijenjen s pet zvjezdica. Kao dokaz dizajna i konstrukcijskog integriteta, te kvaliteta i visokog nivoa standardne sigurnosne opreme, Juke je postigao rezultat od 87 posto za zaštitu odraslih i 81 posto za zaštitu djece, te maksimalan broj bodova za zaštitu lutke koja predstavlja trogodišnje dijete. Stabilnost putni~kog prostora pri sudaru sprijeda tako|e je doprinijela Jukeovoj ocjeni, baš kao i test zaštite djece pješaka. Standardna sigurnosna oprema na svim Juke verzijama uklju~uje kontrolu stabilnosti ESP i šest vazdušnih jastuka.

prostor. Upravo ovaj dio Astre Sports Tourer oduševljava, iz razloga što raspolaže novim FlexFold sistemom, koji pritiskom na prekida~ osnovnu zapreminu prtljažnika pove}ava sa standardnih 500 na krajnjih 1.550 litara. Svakako ne treba zanemariti i maksimalnu dužinu tovarnog prostora od 1.835 mm, što je nepuna tri centimetra bolje ostvarenje od još uvijek aktuelne Astre karavan. Svi ovi podaci posebnu težinu dobijaju i pore|enjem sa broj ve}om Insignijom Sports Tourer, koja u krajnjem zbiru ima 20 litara manji prtljažnik. Tajna ovakvih rezultata krije se u kompaktnoj zadnjoj polunezavisnoj osovini sa Wattsovim linkom, koja obezbje|uje dinami~nost glomaznijih multilink vješanja, ali i štedi prostor, te pove}ava tovarnu površinu.

agregat predstavlja najnovijeg Opelovog predstavnika takozvane downsizeing generacije, posebnog po kompaktnim dimenzijama, velikoj snazi, ekonomi~nosti, te ~istim izduvnim gasovima. Kao i dizelska opcija i ovaj agregat ukombinovan je sa šestostepenom manuelnom transmisijom, podešenom da maksimalno iskoristi obrtni moment od 200 Nm, konstantno raspoloživ u režimu izme|u 1.850 i 4.900 o/min s ciljem postiza-

programom stabilnosti, a tu su i AFL+ adaptivna svjetla, kao i od strane EuroNCAP-a nagra|eni Opel Eye sistem, koji upozorava voza~a na saobra}ajne znakove i eventualno gubljenje pravca u saobra}ajnoj traci.

Preporuka iz Forda

KORISTITE ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE
Ford Motor Company je tržišni lider u tehnologiji koja spre~ava saobra}ajne nezgode, ali ipak se procjenjuje da }e u Evropi svako vozilo bar jednom u sedam godina posjetiti servis. Svaka pojedina komponenta u svakom Fordu je dizajnirana i izra|ena po najvišim standardima. Tako da ukoliko je vaše vozilo doživjelo nesre}u, važno je znati da se šteta može popraviti korištenjem Ford originalnih dijelova. Ford originalni rezervni dijelovi garantuju da }e vozilo biti vra}eno u prvobitno stanje, štite prodajnu vrijednost i uti~u na sigurnost, tako|e. Zbog toga Ford utiskuje znak Plavog ovala na dijelove kao što su branici, poklopci motora ili stražnja vrata, kako bi naglasio i potvrdio da su originalni.

Skuplja od klasičnog modela
Kao i njena hatchback „sestra“, koja je do sada naru~ena u više od 200.000 primjera-

Način vožnje FlexRide adaptivno ogibljenje omogućava konstantno podešavanje vješanja uslovima i stilu vožnje
nja gotovo idealnog kompromisa izme|u dinami~nosti i niske potrošnje goriva. Kao i dizelski model i benzinska 1.4 turbo verzija bila je opremljena opcionim FlexRide adaptivnim ogibljenjem, koje konstantno podešava vješanje u zavisnosti od vrste podloge i voza~kog stila. Ovo mehatroni~ko ogibljenje u Standard modu funkcioniše potpuno automatski, u Tour opciji pruža maksimalni komfor, dok pritiskom na taster Sport dodatno ukru~uje vješanje, modifikuje upravljanje, koje postaje direktnije, motor se bolje odaziva na pritisak papu~ice gasa, a i mijenja se osvjetljenje instrumenata u sportski crveni kolorit. Što se ti~e ostalih detalja u vezi sa ovim modelom, velika pažnja posve}ena je i bezbjednosti, tako da ovaj model dolazi sa TSA asistentom za stabilnost prikolice, ESP ka i Astra Sports Tourer može o~ekivati odli~nu pro|u na tržištu. Uzmemo li u obzir skori dolazak i coupe modela, sasvim je jasno da }e Opel uskoro imati naru~enih oko 500.000 jedinica, što dovoljno govori koliko je nova generacija Astre popularna na evropskom tržištu. Osim motornih opcija koje smo isprobali, ovaj model isporu~iva}e se i sa atmosferskim benzincima 1.4 sa 100 i 1.6 sa 115 KS, kao i sa turbo opcijama zapremine 1.4 i 1.6 litara sa 120 i 180 KS. Dizelska ponuda sastoja}e se od 1.3 i 1.7-litarskih CDTI verzija sa 95, 110 i 125 KS, od kojih }e se najmanja isporu~ivati i sa start/stop funkcijom. Što se ti~e cijena karavanske Astre, one za naše tržište još uvijek nisu formirane, ali je poznato da }e ovaj model u pore|enju sa klasi~nim biti skuplji za oko 900 eura, odnosno da }e startovati po cijenama od nepunih 29.000 KM.

Ženeva 2011

STIŽE GOLF BEZ KROVA

Standard, tour i sport
U pogledu enterijera, ta~nije dijela namijenjenog voza~u i suvoza~u, karavanska Astra u potpunosti je identi~na standardnom modelu, ~ije su unutrašnje konture, aranžman komandi i instrumenata zasnovani na rješenjima iz Insignije. Ergonomija i kvalitet upotrijebljenih materijala su na visokom nivou, što važi i za veoma udobna sjedišta, koja ne zamaraju i nakon nekoliko sati provedenih u vožnji. U drugom dijelu testne rute isprobali smo i benzinski model, pogonjen novorazvijenim 1.4-litarskim turbo motorom od 140 KS. Ovaj

Sa svojom svjetskom premijerom na ovogodišnjem 81. ženevskom salonu automobila Volkswagen najavljuje nastavak željno o~ekivane uspješne storije: novi Golf Cabrio. Ovaj ~etverosjed ima inovativni meki sklopivi krov s elektrohidrauli~nim otvaranjem za samo 9,5 sekundi. Svojim dizajnom novi Golf Cabrio ukazuje na odre|ene sli~nosti sa njegovim zatvorenim, trovratnim pandanom. Ipak, novi i svježi izgled ogleda se posebno u novom konceptu stražnjeg kraja, nižoj liniji krova pri pogledu s boka i karakteristi~nom okviru vjetrobranskog stakla. Posebnu notu dinamike novoj Cabrio izvedbi Golfa daju u opciji dostupna Bi-Xenon glavna svjetla, kao i standardna LED stražnja svjetla u stilu GTI modela. Na besprijekornu sigurnost smo navikli od Volkswagena: automatska zaštita pri prevrtanju vozila, prednji i bo~ni vazdušni jastuci za zaštitu grudnog koša i podru~ja glave, voza~ev vazdušni jastuk za zaštitu koljena, ESP - ovo su samo neki od elemenata sveobuhvatne aktivne i pasivne sigurnosti u novom Golfu Cabrio.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test - Hyundai i30 1.4 MPI iLike

Za malo para puno muzike
Odavno se na našem podneblju izgovara fraza: „Koliko para, toliko muzike“. Međutim, ako uzmemo u obzir sve parametre Hyundaija i30, jasno je da se za „malo para može dobiti mnogo muzike“...
Hyundai i30 je jedan od dva kompakta (Kia Ceed), koji su 2007. godine najavili veliki iskorak korejskog automobilizma i nezadrživ napredak ka evropskim uzorima. Sa originalnim dizajnom, udobnim enterijerom, uzornom sigurnoš}u i standardno dobrom pouzdanoš}u rastao je i imidž korejskih marki, prvenstveno Hyundaija i Kia, za koje se danas može re}i sve osim da su autsajderi. Zasnovan na identi~n oj platformi kao i bratska Kia Ceed, Hyundai i30 je do sada ostvario solidan uspjeh na bh. tržištu, koji bi se mogao poboljšati zahvaljuju}i novim, nikad povoljnijim cijenama. Naime po~etna 1.4-litarska benzinska verzija sa iLike paketom opreme, koja je donedavno koštala 23.850 KM, sada se prodaje po osjetno nižoj cijeni od 20.990 KM. Koliko najjeftiniji i30 zapravo nudi za uloženi novac, provjerili smo detaljnim sedmodnevnim testiranjem. doplatiti. Nije to automobil za kojim se „lome vratovi“, ali je daleko od onoga što smo do prije pet, šest godina dobijali od Korejaca. S obzirom na to da je testirani model bazna opcija sa takozvanim iLike paketom opreme, njegov potpuno opremljen enterijer je za našu ekipu bio veoma ugod-

Približavanje Evropi
Hyundai i30 dizajnerski je naklonjen prije svega evropskoj klijenteli, ta~nije u potpunosti je razvijen da ispuni o~ekivanja tradicionalno zahtjevnih i konzervativnih kupaca na Starom kontinentu. Testirani model sa iLike paketom opreme prepoznatljiv je po petokrakim ratkapnama, koje od pogleda sakrivaju 15-colne ~eli~ne felge, sa Hankook pneumaticima dimenzija 185/65. Treba ista}i da bazni i30 dolazi sa branicima u boji vozila, toniranim staklima, te svjetlima za maglu, opremom koju je u ovoj klasi uglavnom potrebno

Motor 1.4-litarski benzinac pri 6.200 o/min putem precizne petostepene transmisije na prednju osovinu isporučuje 109 KS
no iznena|enje, te je zaslužio sve pohvale. Razloge naše pozitivne reakcije opravdava ~injenica da se u iLi-

U odnosu na kralja kompaktne klase Volkswagen Golfa i30 je čak 45 mm duži (4.245 mm)

ke paketu nalaze prednji i bo~ni vazdušni jastuci sa uklju~enim zavjesama, elektrifikovana prednja i zadnja stakla, audio CD sistem sa USB i AUX priklju~cima, centralna brava sa integrisanim alarmom, te putni kompjuter i manuelna klimatizacija. Dodamo li svemu i djeljivu zadnju klupu, te prtljažnik, ~ija zapremina u zavisnosti od potrebe varira izme|u 340 i 1.250 litara, jasno je zašto bazni model Hyundaija i30 predstavlja trn u oku konkurencije. Da bi naša iskrenost ostala na nivou, moramo ista}i da smo iznena|eni i potpunim odsustvom svijetlih tonova u enterijeru. Tu prije svega mislimo na dominaciju jednoli~ne tvrde plastike, ~ijem kvalitetu se nema šta zamjeriti, ali bi se o skromnom izboru boja, me|u kojima dominira „plasti~no crna“ ve} dalo govoriti. Naravno, bogatiji paketi opreme uklju~uju i umetke od svijetle plastike, sa kojima se vizuelni ugo|aj u enterijeru znatno mijenja, ali to ve} podiže cijenu. Ono na šta bi u budu}nosti trebali obratiti pažnju u Hyundaiju je

i jarko plavo osvjetljenje instrumenata, koje bi se moglo ublažiti svjetlijim i oku ugodnijim detaljima. Enterijer korejskog kompakta oduševljava raskošnom prostranoš}u, kako na prednjim tako i na zadnjim sjedištima, te uzornom udobnoš}u. Zahvaljuju}i podešavanju le|nog i sjede}eg dijela sjedišta i servo upravlja~u podesivog po visini, lako je na}i idealnu poziciju za vožnju, što }e posebno cijeniti voza~i koji za upravlja~em provode ve}i dio dana.

Dinamično i sigurno
Pri testiranju dinami~kih karakteristika u prvi plan su došli odli~ni 1.4-litarski benzinski agregat od 109 KS, ali i kapacitetno ogibljenje u kombinaciji prednja McPherson i zadnja multilink osovina. Bez obzira na kvalitet podloge, podvozje modela i30 pruža dovoljno sigurnosti u gotovo svakom trenutku, bez izraženih negativnosti kao što su gubitak stabilnosti ili nekontrolisanog zanošenja pri bržem pro-

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENJAČ: 4 cilindra, benzinski 1.396 ccm 109 KS pri 6.200 o/min 137 Nm pri 5.000 o/min 11,7 s 187 km/h 6,1 l bezolovni 5-stepeni, ručni

AUTOSVIJET

33

U unutrašnjosti preovladava crna boja, koja bez ikakvih lajsni i drugih detalja pomalo izgleda monotono

lasku kroz krivine. Istovremeno, naginjanje karoserije nije previše izraženo, a jedini ograni~avaju}i faktor u bržoj vožnji po krivinama su standardni pneumatici dimenzija 185/65R15, zbog kojih je automobil na testnoj stazi znao proširiti putanju. Kada ohladimo glavu i uzmemo u obzir da je rije~ o osnovnom modelu, na koji

ne pucaju voza~i sa adrenalinom u krvi, name}e nam se zaklju~ak da je Hyundai i30 dobro izbalansiran automobil, veoma predvidivog ponašanja. Tokom mjerenja performansi, 1.4-litarski šesnaestventilac je sa svojih 109 KS u svakom trenutku pokazivao zašto spada u jedan od najboljih u svojoj klasi. Da bi po-

kazao zube, potrebno ga je zavrtjeti iznad 4.000 o/min, a tada je spreman održati visoke brzinske prosjeke. Tokom mjerenja performansi naš testirani model 100 km/h je hvatao za 11,9 sekundi, a zatim bi uz nešto više zaleta ostvario i maksimalnu brzinu od visokih 189 km/h. Sjajni rezultati za jedan 1.4-litarski atmosferski

agregat, koji pogoni masu vozila od 1.295 kilograma. Kraj pozitivnostima ovdje se ne završava, jer u njih spadaju prosje~na potrošnja od 7,1 litru bezolovnog benzina, kao i efikasne ko~nice sastavljene od diskova na svim to~kovima opremljene ABS sistemom, kojima je potrebno 42,6 metara da „tridesetku“ zaustave sa 100 km/h...

Sa novom cijenom za Hyundai i30 1.4 MPI iLike zaklju~ak se sam name}e, a on je da od našeg, ali i ostalih verzija ovog modela, u predstoje}em periodu možemo o~ekivati i više nego dobre prodajne rezultate. I da, uz garanciju od pet godina možemo samo konstatovati da bazni i30 vrijedi svakog feninga.

Aktuelno - Fiat 500 Twin-Air

Manje i jače srce za „Fiću“
Najpopularniji Fiatov model 500 dobio je prvi dvocilindrični agregat, koji iz zapremine od 0,9 litara isporučuje 145 Nm i 85 KS, dovoljnih za maksimalnih 175 km/h...
Na trendovski downsizing agregata, koji je izrodio mnoštvom malih, ali jakih turbodizelaša i benzinaca Fiat je odgovorio na poseban na~in. Italijani su nedavno pustili u prodaju prve modele Fiata 500 opremljene ultramodernim dvocilindri~nim Twin-Air benzinskim agregatima radne zapremine 875 kubnih centimetara. Malo dvocilindri~no srce donosi niz tehni~kih novina, a jedna od najvažnijih je ugradnja elektrohidrauli~ke kontrole usisnih ventila, sa kojima je u potpunosti zamijenjen sistem sa klasi~nom bregastom osovinom. Nova tehnologija je omogu}ila bolji dotok vazduha u cilindre i sagorijevanje smjese, što je rezultiralo smanjenjem prosje~ne potrošnje goriva. Poboljšana u~inkovitost kontrole protoka vazduha direktno je uticala i na takozvano „peglanje“ obrtnog momenta i to posebno u vožnji pri niskom broju obrtaja. Konstantan protok vazduha pozitivno je uticao i na rad malog turbopunja~a, sa kojim minijaturni dvocilindraš ostvaruje respektabilnih 85 KS. Na prvim testiranjima zvuk motora do 2.500 o/min okarakterisan je kao veoma sli~an „dizelašima“, dok na višim obrtajima permutira u tonalitet dvocilindri~nog motorocilindri~nim 1.2-litarskim agregatom, novi Twin-Air je 25 posto ja~i i 15 posto

Promjene Dizajnerski i koncepcijski Fiat 500 je ostao isti, a osim dva cilindra manje pod „haubom“ proširena je i postojeća paleta boja
cikla. Dobre vu~ne osobine garantuje 145 Nm obrtnog momenta raspoloživog od niskih 1.900 o/min, što su ostvarenja na nivou klasi~nih ~etverocilindri~nih agregata male zapremine. ekonomi~niji. U gradskoj vožnji ostvaren je prosjek od 4,9 litara, pri 90 km/h - 3,7, a na otvorenom putu pri konstantnoj brzini od 120 km/h samo 4,1 litre. Treba ista}i i ekološku orijentaciju novog Twin-Air agregata, koji svaki kilometar u atmosferu emituje samo 95 grama CO2. Dinami~ke performanse su impresivne za 0.9-litarski agregat, jer 910 kilograma teški Fiat 500 sprinta do 100 km/h za 11 sekundi i postiže maksimalnu brzinu od 173 km/h. Fiat 500 Twin-Air košta 15.250 eura, a uz Start-stop sistem, te nove ru~ne i automatske transmisije nešto kasnije na tržištu }e se pojaviti još dvije Twin-Air verzije, atmosferska sa 65 KS, te sportska varijanta, koja }e iz 0.9-litarske zapremine izvla~iti 105 KS.

Ekološki orijentisan
Za potrebe dvocilindraša prenosni odnosi petostepenog ru~nog mjenja~a su razvu~eni, što je u kombinaciji sa takozvanim ECO modom, koji ograni~ava obrtni moment na 100 Nm, rezultovalo uzornom ekonomi~noš}u. U pore|enju sa ~etve-

34

AUTOSVIJET

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vremeplov - Opel Manta 40 godina

Kada se velikani takmiče

Dva najveća američka giganta u autoindustriji GM i Ford oduvijek su se takmičili u borbi za kupce. Sada već daleka 1970. godina ostala je upamćena po rivalstvu dva jeftina sportska modela, koja su ostavila zapažen trag prvenstveno na evropskom tržištu. Riječ je o Ford Capriju, te Opel Manti, koja je ove godine napunila jubilarnih 40 godina postojanja...
Kada je Ford lansirao sada ve} legendarnog Mustanga, GM mu se revanširao fascinantnim Camarom. Kada je Ford po~eo sa primjenom sli~ne ideje u Evropi sa modelom Capri, GM ga je ponovo nata u koji su bili uklju~eni brzinomjer, te dodatni panel sa satom, ampermetrom i manometrom ulja. Opel Manta SR je stizala u motornim opcijama sa 80 i 90 KS, koje su se opciono mogle opremiti i trobr-

stave zamjenika u obliku Mante B. Ovaj model tehni~ki je bio gotovo identi~an uspješnom prethodniku, a razlike su se ticale modifikovane šasije sa dužim me|uosovinskim razmakom, pove}anom širinom, a uvedeni su i roll bar, te pravougaona svjetla. Odmah po predstavljanju Manta se nudila u nekoliko linija, od koji je najviše pažnje izazivala GT/E opcija, karakteristi~na po sportskom ogibljenju sa plinskim amortizerima, dodatpratio sa koncepcijski sli~nom Mantom. Podsje}amo da je krajem šezdesetih godina prošlog vijeka GM-ova evropska filijala Opel dobila novi automobil kodne oznake „Project 1450“, koji je bio zamišljen kao jeftini coupe sa ~etiri sjedišta. Novi model u prvom redu je bio veoma atraktivan, a nisu izostale ni tehni~ke novotarije u obliku federa u ogibljenju, te potpuno nove zadnje osovine. Nakon završenog razvoja stiglo je i ime – Manta A, koja je publici predstavljena u kombinaciji sa motorom zapremine 1.584 ccm, koji je u zavisnosti od verzije razvijao 68 i 80 KS.

te crnoj „haubi“ i prozorskim okvirima. Ponuda pogonskih agregata sastojala se od ~etverocilindri~nih i šestocilindri~nog benzinaca zapremine izme|u 1.2 i 2.4 litre, sa rasponom snage izme|u 60 i 142 KS.

Poboljšanja
U prolje}e 1979. Manta prolazi kroz prvo osvježavanje i dobija druga~ije aplikacije hroma u enterijeru, modifikovanu šemu boja, dok 1983. stiže i novi, laganiji 1.8-litarski agregat, namijenjen modelu GT. Nakon velikog uspjeha Mante 400 na rally takmi~enjima, Opel 1983. godine proizvodi danas veoma rijetke i200 i i240 modele opremane 2.0E agregatom od 125 i 136 KS, koji su se isporu~ivali u srebrnoj ili bijeloj Opel Team boji. Posljednja Manta u opciji GSi s traka silazi u septembru 1988. godine, a Opel je upisao ~ak 550.000 modela B serije, što je zajedno sa A modelom rezultovalo ukupnom cifrom od 1.056.436 primjeraka.

Tri verzije
Odmah na po~etku prodaje Manta se mogla dobiti u tri trima opreme - Manta, Manta L i Manta SR, uz koju se isporu~ivao i žilavi 1.9-litarski benzinac. Manta SR je bila „rally“ verzija Mante L, namijenjena sportski orijentisanim kupcima, a bila je prepoznatljiva po posebnim to~kovima, mat crnom poklopcu motora i takozvanim rally prugama na bokovima. Razlike su se nalazile i u enterijeru u obliku instrumezinskim automatskim mjenja~em. Istovremeno, evropska verzija bila je ponu|ena i sa slabašnim 1.2-litarskim ~etverocilindrašem sa 60 KS, koji je ipak bio sposoban da ovaj 950 kg teški coupe dovede do maksimalne brzine od 145 km/h.

nim instrumentima, prednjem spojleru, sportskom kolu upravlja~a,

Manta B
Poslije pet godina produkcije u Opelu odlu~uju da u ljeto 1975. pred-

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine
Novitet - Range Rover Evoque 5 vrata

AUTOSVIJET

35

Najmanji Range Rover
Nakon uspješnog debija trovratnog modela Evoque, Land Rover je predstavljanjem njegove petovratne verzije na Sajmu automobila u Los Angelesu ponovo iznenadio automobilsku javnost...
Sa svojim stilskim i sportskim proporcijama, naglašenim prakti~nim enterijerom, te tipi~nom familijarnom orijentacijom, ovaj model jednostavno posjeduje sve atribute koji ga svrstavaju u kompaktni premijum SUV segment. zajnerskog jezika. Zahvaljuju}i brojnim tehni~kim pikanterijama, kompaktnim dimenzijama i maloj masi vozila, petovratni Evoque trenutno je pozicioniran kao najmanji, najlaganiji i ekološki najefikasniji Range Rover u istoriji ovog proizvo|a~a. U pogledu dizajna, a u pore|enju sa trovratnim modelom, klju~ne linije karoserije ostale su nedirnute, a to zna~i da i ovaj model ima dramati~ne bokove, miši}avu ukupnu siluetu, te prividni efekat lebde}eg krova, koji je u zadnjoj sekciji povišen u pore|enju sa coupe verzijom. Robustnost dodatno naglašavaju i atraktivni 20colni laki naplaci, na koje su namontirani niskoprofilni pneumatici dimenzija 245/45.

17 zvučnika za muziku
Osim visine, koja je kod petovratnog modela ve}a za 30 mm, ostale eksterijerne dimenzije su identi~ne, ali je iskoristivost enterijera ipak na strani familijarno orijentisanog petovratnog modela. Istovremeno, ugra|eni materijali, vrhunska završna obrada, bogata oprema, te uopšte elegancija aranžmana unutrašnjosti obezbje|uju Evoqu veoma izraženu notu prestiža, zbog ~ega i spada u grupu premijum SUV vozila. Evoque je i prvi Range Rover koji dolazi sa unikatnim audiosurround sistemom razvijenim u partnerstvu sa kompanijom Meridian, specifi~nim po snazi od ~ak 825 W, te konfiguraciji sa ukupno 17 zvu~nika. Više prostora na zadnjoj klupi obezbije|eno je i panoramskim krovom u punoj veli~ini, dok se drugi red sjedišta parcijalno može preklapati u omjeru 60:40, ~ime se može do}i i do maksimalne zapremine prtljažnika od solidnih 1.445 litara. Paketi opreme podijeljeni su u tri nivoa - Pure, Prestige i Dymanic, a ponu|ene su i dvije vrste pogona na prednju osovinu ili na sva ~etiri to~ka sa takozvanim Terrain Responce TM sistemom. 2.2-litarska turbodizelaša TD4 sa 150 i SD4 od 190 KS. Ponu|ene su i dvije vrste transmisije, ru~na i automatska, ~iji je selektor izveden po uzoru na onaj iz Jaguara XF. Poseban je i sistem vješanja pod imenom Adaptive Dynamics, opremljen varijabilnim Magna Ride amortizerima, ~ija se tvrdo}a upijanja neravnina mijenja u zavisnosti od viskoziteta te~nosti unutra, koja je pod magnetnom kontrolom. Range Rover Evoque na tržištu startuje u prolje}e naredne godine, po cijenama koje bi se za po~etni model trebale kretati od 35.000 eura. Proizvodi}e se u britanskoj fabrici Halewood, odakle }e biti plasiran na preko 160 tržišta širom svijeta.

Dinamičan i mišićav
Poput coupe opcije i petovratni Range Rover Evoque ostaje vjeran duhu revolucionarnog Land Rover LRX koncepta predstavljenog 2008. godine, nude}i i dalje inovativnu interpretaciju izvornog cross-coupe di-

Agregati kao u Jaguaru
Po pitanju motorizacije Range Rover Evoque }e se mo}i dobiti u kombinaciji s paletom od tri agregata - jednim 2.0-litarskim Si4 benzincem od 240 KS, te dva

36

AUTOSVIJET

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tehnika – Audi Q5 Hybrid

Hibridomanija
Da biste danas bili uspješni u svijetu auto-industrije, morate u ponudi imati bar jedan model sa oznakom „hybrid”. Naravno, sveopštem trendu nije odolio ni Audi...
Q5 Hybrid je pored smanjenja potrošnje goriva (rak-rana SUV modela), „morao” zadržati i svoj prepoznatljiv sportski karakter. Za pogon SUV hibrida „audijevci” su izabrali kombinaciju benzinskog ~etverocilindraša sa 155 kW (211 KS) i elektromotor sa 33 kW (45 KS), a zajedni~ka izlazna snaga oba motora iznosi 180 kW (245 KS) i 480 Nm obrtnog momenta. Ovim se postigla dinamika V6 benzinskog motora i potrošnja ~etverocilindarskog TDI motora (srednja potrošnja manja od 7 l/100 km benzina). Velika pažnja u razvoju ovog modela posve}ena je vožnji u ~isto elektri~nom modu. Ovaj sportski hibrid može pre} i oko 3 km samo na elektri~nom pogonu i nultoj emisiji izduvnih gasova, pri brzini od 60 km/h. Maksimalna brzina u elektri~nom režimu iznosi oko 100 km/h. Benzinski i elektromotor paralelno su vezani, a omogu}avaju ubrzanje 0100 km/h za 7,1 sekundu, me|uubrzanje od 80 do 120 km/h za 5,9 sekundi u petom stepenu prenosa, a sve se “završava” na maksimalnoj brzini od 222 km/h. Pri ve} spomenutoj potrošnji i sa rezervoarom od 75 litara, radijus kretanja odgovara TDI motoru, uz emisiju štetnih izduvnih gasova od 160 g/km. obnavlja kapacitet elektri~ne energije u baterijama ili u potpunosti prebacuje rad na hibridni sistem, naravno sve u skladu sa trenutnim potrebama. Sinhroni elektromotor i baterije su preko takozvane “energetske snage” spojeni pomo}u visokonaponskog kabla. Ova elektronika je u stvari pretvara~ istosmjerne struje iz baterija u naizmjeni~nu, kojom se koristi elektromotor. Komponente elektri~ne mreže sadrže i DC/DC pretvara~, da bi se 12V potroša~i mogli napajati strujom sa visokonaponske mreže. Elektromotor služi za pogon, kao starter benzinskog motora, a prilikom ko~enja radi kao generator struje (sam elektromotor integrisan je u sistem hla|enja benzinskog agregata). “Rezervoar” struje predstavljaju litijum-ionske baterije, sa samo 38 kg težine. Baterija ima 72 sa}a, nominalCrna rešetka hladnjaka, alu-naplaci i natpisi izdvajaju Q5 Hybrid od “ostatka porodice”

vozila i daje ve}u raspoloživost hibridnog sistema.

Pet režima rada
Prenos snage obavlja se pomo}u modifikovanog 8-stepenog tiptronik mjenja~a, bez pretvara~a momenta. Njegovu ulogu preuzeo je disk

Pametni menadžer
Benzinski motor je u potpunosti prilago|en Audiju Q5. ^etiri cilindra i turbo punja~ su u stilu trenutne “filozofije” downsizinga, a pomo}ni sistemi, ležaji na radilici i precizno podešavanje turbo punja~a prilago|eni su “hibridnoj” upotrebi. U kontrolnoj jedinici motora integrisan je i takozvani “hibridni menadžer” ko, ji efikasno upravlja kombinacijama rada dva motora, a u potpunosti je djelo stru~njaka iz Audija. Na primjer, kod vožnje na putevima sa mnogo zavoja (~esta ubrzanja i ko~enje), automobil samostalno uklju~uje i isklju~uje elektromotor,

no daje 266 V i 1,3 kWh, izlazne snage 39 kW. Hladi se na dva na~ina, zavisno od potreba. Na niskim temperaturama koristi vazduh iz unutrašnjosti vozila, a ako on prelazi odre|ene temperaturne granice, aktivira se poseban rashladni krug, koji je spojen na glavni kontrolni sistem klimatizacije vozila. Baš ovo hla|enje baterija izdvaja Q5 Hybrid od ostalih sli~nih

elektromotora u kombinaciji sa višelamelnom spojnicom u ulju, a ova kombinacija uspješno spaja i razdvaja TFSI i el. motor, glatko i bez trzaja. Paralelni hibridni sistem u Q5 omogu}ava pet režima rada, kao što su pogon samo na SUS motor, samo na struju ili njihova kombinacija. Kod stajanja na semaforu oba motora su van pogona, ali start-stop sistem omogu}ava da je klima i dalje u pogonu. Kada voza~ pusti ko~nicu, Q5 Hibryd po~inje kretanje, a može da vozi do 3 km samo u elektri~nom modu, što je dovoljno za ve}inu urbanih sredina.

Voza~ može birati tri na~ina rada, putem tastera na centralnoj konzoli ili poluge mjenja~a: EV mod daje prednost elektropogona u gradu, D mod kombinuje oba motora za optimalnu potrošnju, dok je S mod projektovan za sportski stil vožnje, kada elektromotor potpomaže benzinskom sa maksimalnim efektom. Kada se otpusti pedala gasa, elektromotor radi kao generator i “skladišti” struju u baterije. Ako voza~ neznatno pritisne pedalu ko~nice samo ko~enje obavlja elektromotor, a kod snažnijeg ko~enja odmah se aktivira klasi~ni hidrauli~ni ko~ioni sistem. Stalni pogon na ~etiri to~ka omogu}ava kontrolu vožnje u svakoj situaciji. U normalnim uslovima pogon je više na zadnjoj osovini, a po potrebi snaga se prenosi na osovinu, ~iji to~kovi imaju bolje prijanjanje. Za upravljanje se koristi elektromehani~ki ure|aj visoke efikasnosti, jer pri pravolinijskom kretanju ne koristi nikakvu energiju. Ko~nice se dodatno opremaju sa vakuum pumpom, a prilago|avaju se uslovima na putu i potpomažu obnavljanju elektri~ne energije. Razli~itost od ostalih modela Q5 vide se kako u unutrašnjosti tako i na vanjštini. Unutrašnjost se razlikuje po donekle izmijenjenoj kontrolnoj tabli, koja daje informacije o stanju baterija i modu rada, a MMI sistem grafi~ki prikazuje tok snage kroz hibridni sistem. Izvana, zadnja vrata, blatobrani i aluminijumske trake nose natpis “hybrid” rešetka hladnjaka je u , sjajno crnoj boji, dok su izduvne cijevi obrubljene hromom. Kad se na ovo još dodaju i 19-in~ni Al naplaci (kraci naplataka oponašaju krakove turbine), onda ovaj posebni Q5 i nije teško razlikovati od drugih. I pored toga što Q5 ima hibridni pogon, njegova težina ne prelazi 2.000 kg, pa je on najlakši hibridni SUV na tržištu, jer ukupna težina dodatnog pogona iznosi oko 130 kg. Potrebno je spomenuti i da može povu}i prikolicu težine do 2000 kg, a posjeduje i priklju~ak na internet putem dodatnog Bluetooth telefona, pri ~emu preko UMTS-a može sa World Wide Weba primati podatke o vremenu i najnovije vijesti. “Nov~ano” osviješteni i opremljeni kupci Audi Q5 Hybrid }e u salonima mo}i kupiti ve} tokom ove godine.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Cisco je unaprijedio portfolio proizvoda za videokonferencije i razmjenu videosadr`aja, uklju~uju}i 12“ ure|aj sa ekranom osjetljivim na dodir koji slu`i za kontrolu krajnjih ta~aka, kao i dva nova IP stolna telefona sa integrisanim kamerama i 5“ ekranima. Kompanija je tako|er najavila Media Experience Engine (MXE) 3500 mre`ni ure|aj i Cisco Telepresence Content Server 5.0, dizajniran da olak{a svakom radniku u organizaciji kreiranje videosadr`aja. Ovaj drugi ure|aj se mo`e iskoristiti za isporuku poruka od rukovodilaca za obuku, ali i druge namjene. Cijene nisu najavljene. MXE 3500 }e se isporu~ivati u drugom kvartalu godine.

37

Sopstveni all-in-one alat za grafi~ke kartice kompanije MSI pod nazivom Afterburner je izgubio posljednju beta oznaku i dostupan je za preuzimanje u potpunoj i kona~noj 2.1.0 verziji. Novo izdanje donosi unapre|enja, popravke i podr{ku za najnovije kartice, kao i karakteristiku nazvanu Predator. Sa ovom karakteristikom korisnici mogu da snimaju klipove svojih igra~kih sesija i screenshotove koje }e razmjenjivati s prijateljima, sli~no kako to mo`e Fraps softver. Afterburner tako|er mo`e da se koristi za nadgledanje temperature grafi~ke kartice kao i overclockovanje manje-vi{e svega {to se mo`e overclockovati na kartici.

MSI Afterburner 2.1.0

Cisco videoportfolio

Zakrpa za CSRF bug

Mozilla je objavila da }e isporu~iti sigurnosne updateove za Firefox 3.5 i Firefox 3.6 kojima }e biti obuhva}ena i zakrpa za slabu ta~ku koja mo`e biti iskori{tena kori{tenjem {tetnog Adobe Flash fajla. Firefox 3.5.17 i Firefox 3.6.14 }e se pojaviti u naredni utorak {to je ne{to kasnije od prethodnog datuma koji je bio najavljen. U zvani~nom saop{tenju se navodi da se ovaj bug nalazi u Firefoxu, ali da je njime obuhva}en i Adobe budu}i da se ova slaba ta~ka mo`e iskoristiti kori{tenjem {tetnog Flash fajla. Potencijalni napada~i mogu iskoristiti ovu slabu ta~ku zaobila`anjem ugra|enih CSRF za{tita u okviru Ruby on Rails.

Sony je razvio mali 17.7MP senzor za kameru veli~ine mobilnog telefona koji omogu}ava da se prevazi|e ve}ina uskih grla koja se odnose na performanse, a koja su postojala u okviru ranijih tehnologija. Ova tehnologijaomogu}avaobradunekoliko piksela paralelno ~ime se mo`e u{tedjeti 75 posto vremena prilikom generisanjakona~nefotografije. Sa 34.8Gbps propusnogopsega, to je oko pet putabr`e nego tipi~na kamera na telefonu i mo`e da manipuli{eburstfotografijama kao i da se snimaju videoklipovi velike brzine, {to nije opcija koja je ranije bila na raspolaganju. CMOS bazirani Exmos senzor mo`e da snima video maksimalnom rezolucijom do 120fps.

Ultrabrzi fotoaparat

Apple osvje`io prijenosnike MacBook Pro

Isti izgled ali br`i
procesori i memorija
Me|u najzanimljivijim novostima su podr{ka za Intelovu tehnologiju Sandy Bridge, nove HD kamere te prelazak na AMD-ovu grafiku
Apple je predstavio nove verzije svojih prijenosnika MacBook Pro namijenjenim najzahtjevnijim korisnicima i profesionalcima. Me|u najzanimljivijim novostima su podr{ka za Intelove tehnologije Thunderbolt i Sandy Bridge, nove HD kamere te prelazak na AMD-ovu grafiku. Nove verzije MacBooka Pro zapravo su samo nadogradnje postoje}ih, s br`im procesorima i memorijom (zahvaljuju}i Intelovoj arhitekturi Sandy Bridge) i gotovo potpuno istim izgledom. Me|utim, Ap ple je ipak ubacio nekoliko zanimljivih novosti. Kao prvo, tu je tehnologija Thunderbolt, koja u jednom portu mo`e slu`iti za spajanje monitora i sli~nih ure|aja za prikaz slike ili za iznimno brz prijenos podataka (do 10 Gbps). Zatim su tu i nove HD kame-

Zalman za diskove

NOVOSTI Uba~eno je nekoliko zanimljivih novosti poput tehnologije Thunderbolt, koja u jednom portu mo`e slu`iti za spajanje monitora i sli~nih ure|aja za prikaz slike ili za iznimno brz prijenos podataka
re koje omogu}uju videopozive u razlu~ivosti 720p, a zanimljivo je i da je (na ja~im 15 i 17-in~nim modelima) Apple zamijenio Nvidijinu grafiku AMD-ovim grafi~kim ~ipom Radeon. 13-in~ni Ma cBo ok Pro kre}e s cijenom od 1.199 ameri~kih dolara, a za to }ete dobiti Intelov Core i5 dvojezgreni procesor radnog takta 2.3 GHz, tvrdi disk kapaciteta 320 GB te Intelovo grafi~ko rje{enje HD Graphics 3000. 15-in~ni model mo`ete dobiti ve} za 1.799 dolara, {to }e vam donijeti ~etverojezgreni procesor Intel Core i7 radnog takta 2 GHz, tvrdi disk kapaciteta 500 GB te grafi~ko rje{e nje AMD Ra de on HD 6490M. Na kraju, 17-in~ni MacBook Pro ko{ta 2.499 dolara, a pokre}e ga Intelov ~etverojezgreni procesor Core i7 radnog takta 2.2 GHz, AMDova grafi~ka kartica Radeon HD 6750M, dok je tvrdi disk kapaciteta 750 GB.

Iz Zalmana, najpoznatijeg po ku}i{tima i sistemima hla|enja, dolaze nam tri vanjska ku}i{ta za diskove. Dva (ZM-HE350 U3 i ZM-HE350 U3E) su namijenjena 3,5-in~nim, a jedno (ZM-HE250 U3) 2,5-in~nim diskovima. Sva tri modela dolaze s priklju~kom za USB 3.0. Najmanji model mjeri dimenzije od 84 x 16 x 134 mm, dok dimenzije modela za ve}e diskove iznose 116,6 x 47 x 201 mm. Ku}i{ta su izra|ena od kombinaci je plas ti ke i alu mi ni ja, podr`avaju SATA diskove, a pored USB-a 3.0, model ZM-HE350 U3E jo{ ima i eSATA priklju~ak.

Lenovo LePad tablet
Kompanija Lenovo saop{tila je da }e njen prvi tabli~ni ra~unar LePad u junu ove godine po~eti da se isporu~uje {irom svijeta. Prije toga, ra~unar }e krajem marta sti}i u prodavnice u Kini. Lenovo je ve} predstavio LePad na Sajmu potro{a~ke elektronike Consumer Electronics Show (CES). Ra~unar je zasnovan na Qualcommovom procesoru Snapdragon na 1,3 GHz, ima ekran dijagonale 25,6 cm (10,1 in~) i rezolucije 1280 x 800 piksela, 2 GB RAM memorije i prostor za skladi{tenje podataka kapaciteta 32 GB, USB 2.0 i HDMI priklju~ak, podr{ku za 3G, Bluetooth i Wi-Fi i veb-kamerurezolucije2 megapiksela, a kao operativni sistem koristi Android 2.2 (Froyo). Prema najavama predstavnika kompanije, cijena ra~unara LePad }e iznositi izme|u 400 i 450 dolara u Kini, odnosno oko 500 dolara u drugim zemljama.

Angry Farm umjesto Angry Birdsa
Ve}inom poslovni korisnici BlackBerry ure|aja i nisu pretjerano interesantna publika za zabavni softver. Kako je Angry Birds sve samo ne dosadan, ~ak su i dosadnjakovi}i u Blac kBerry gru pi po`eljeli odigrati koju igricu. Na`alost, verziju za BlackBerry nikako do~ekati, pa se ekipa Smarter Appsa dosjetila napraviti igru u kojoj se farmskim `ivotinjama ga|aju lukave lisice. Osim u vrstama `ivina, Angry Farms je i imenom i stilom igranja sasvim slu~ajno igra veoma sli~na hitu Angry Birds. Razlog vi{e za

igranje Angry Farmsa je i do`ivotno obe}anje nadogradnjinakonpostoje}ih30 nivoa.

Idealno za ubijanje dosade na sastancima, u sudnicama i u ~ekaonicama aerodro-

ma ili na letovima. Igra je za sve BlackBerry 4.6 ure|aje dostupna na AppWorldu.

38

FELJTON

ponedjeljak, 10.2. mart 2011. godine srijeda, januar

OSLOBO\ENJE

Monoteisti~ko troglasje (20)

Namaz je stup vjere
Namaz bi trebao biti svakodnevni korektiv za vjernika/cu, odnosno poku{aj odvajanja od materijalnog svijeta na trenutak da bi du{a mogla komunicirati s Izvorom iz kojeg je potekla - s Bogom
Namaz (perz.) ili salat (arap.) je druga od pet obaveza koju svaki punoljetan musliman/ka treba svakodnevno obavljati u d`amiji, u zajedni~kom d`ematu (grupa, kongregacija) ili pojedina~no, i u ku}i. Obaveza obavljanja molitve je propisana u Kur’anu, a na~in prakticiranja je objasnio i pokazao Muhammed a.s. Namaz se spominje na mnogo mjesta u Kur’anu, ali uglavnom u korelaciji s ~injenjem dobrih djela i davanjem zekata (obaveznog poreza). Namaz je izuzetno va`an u `ivotu vjernika/ca, jer se na taj na~in njeguje veza s Bogom i podsje}a vjernike/ce odakle su do{li i kamo }e se vratiti. To je svakodnevni korektiv, koji treba oplemeniti i u~initi Ijude humanijim, jer Bogu ne trebaju molitve, ve} ~judima. Obavezu obavljanja molitve su imali i drugi narodi kojima se Bog ranije objavljivao, ali se ona prakticirala na razli~ite na~ine. „Klanjajte namaz i dijelite zekat i sagibajte se zajedno s onima koji ~ine ruku.“ (Kur’an, 2:43) „Oni kojipotpunomolitvuobavljaju i tro{e od onoga {to smo im dali tajno i javno i sa dobrim djelima zlo suzbijaju, to su oni koje ~eka lijep kraj.“ (Kur’an, 13:24) va sreli na Brdu milosti (d`ebel al-rahmah). D`uma se obavlja na isti na~in kao i drugi namazi, ali dodatno sadr`i propovijed imama ili nekog drugog autoriteta u vjeri. Namaz bi trebao biti svakodnevni korektiv za vjernika/cu, odnosno poku{aj odvajanja od materijalnog svijeta na trenutak da bi du{a mogla komunicirati s Izvorom iz kojeg je potekla - s Bogom. Ako je komunikacija u molitvi dobra i iskrena, onda }e to pozitivno utjecati na one koji ga prakticiraju, a ako je samo formalno obavljena, bez razumijevanja i prisutnosti cijelog bi}a, onda se to ne}e vidjeti na djelima onih koji ga obavljaju. Obavljanje namaza zahtijeva ~isto tijelo, odje}u i mjesto gdje }e se klanjati i da se osoba okrene prema Kibli (u pravcu Mekke, gdje se nalazi Ka’ba - centralno sveto mjesto muslimana/ki). U po~etku su se muslimani/ke okretali prema Kudsu (JerusaleTekst koji je pred vama nastajao je u veoma specifi~nim okolnostima, pri ~emu mislimo kako na uvjete rada, tako i na vrijeme i dru{tveni kontekst u kojem `ivimo. Svaki period tranzicije, a bh. dru{tvo je prije svega tranzicijsko, obilje`en je nizom pote{ko}a i nerazrije{enih pitanja, {to se, tako|er, odnosi i na pitanja podu~avanja religije u dr`avnim {kolama. Jedan od mogu}ih odgovora na ovo vrlo kompleksno pitanje je izu~avanje kulture i historije monoteisti~kih religija koje tradicionalno djeluju na prostorima BiH. Knjiga „Monoteisti~ko troglasje“ rezultat je timskog rada saradnika/ca i recenzenata, koji su, zajedno s autorima/cama, predano radili kako bi se pripredilo dobro {tivo za nastavnike/ce i u~enike/ce, ali i {iru javnost. Autori knjige koju je 2009. godine objavila sarajevska izdava~ka ku}a RABIC su dr. Zilka Spahi}-[iljak i dr. Dino Abazovi}. „^itaj {to ti se objavljuje iz knjige, jer namaz spre~ava od ru`nih i nevaljalih djela, a spominjanje Boga je najve}a pobo`nost.“ (Kur’an, 29:45) Postoji pet dnevnih namaza: jutarnja molitva sabah (arapski fed`r), podne (arapski zuhr), poslijepodnevna molitva ikindija ili i}indija (arapski asr), rana ve~ernja molitva ak{am (magrib) i ve~ernja molitva jacija (‘i{a’). Za muslimane/ke su svi dani jednaki, ali se smatra da je petkom stvoren prvi ~ovjek, da je petkom Adem protjeran na zemlju i da su se petkom on i Ha-

Moralne vrijednosti
Ovi i mnogobrojni drugi ajeti pokazuju da je ispravan namaz koji vodi ka op}edru{tvenoj koristi i moralnim vrijednostima, koji podsti~e razvijanje dru{tvene svijesti i solidarnosti. Samo namaz koji je pra}en materijalnim davanjem i pomaganjem pojedinca i zajednice je svrsishodan. Muslimani/ke vjeruju da Bogu ne trebaju namazi, ve} ~ovjeku, da ga na ovom svijetu sprije~e od ~injenja lo{ih djela, misli i da mu du{u ~iste te da ga podstaknu ~injenju dobrih djela kao zaloga na budu}em svijetu.

Operacija “Lete}i zmaj“ (13)

Vratit }u svima, moram izdr`ati...
Nije mi plemenita majka `iva da neprestano lije suze, a nema ni D`emala da mu neko podme}e klipove za ovaj idiotizam koji je meni montiran. Ostali su moja sestra, bra}a i prijatelji, koji znaju da sam nevin i koji }e s gnu{anjem reagirati na ove prljav{tine, insinuacije. Agresivan sam i spreman na bitku. Ne dam vi{e ni kapi svoje krvi d`elatima
Pi{e: Bahrudin BIJEDI]

Najmanje jednom u 15 dana odlazio sam kod D`emalove majke, strine Zarife, plemenite nane kako smo je svi znali, na ukusni ru~ak koji je prire|ivala. Kod D`emala je u ku}i jo{ dominirala nana s kojom je Raza Bijedi}, D`emalova supruga, nekim svojim metodom uspostavila harmoniju i me|usobni respekt. Tu su opet bile brojne knjige na koje mi je D`emal uvijek skretao pa`nju. Fakultet je stvarno i{ao kao od {ale, jer su profesori, po~ev od Voje Jovanovi}a, Olge Kozomore, Ljube Tadi}a, Muhibije Krese, Joce Marijanovi}a, Andrije Stojkovi}a, Franca Cenglea, Bore Pi{tala, Hamdije Pozderca i drugih bili zaista na visini svog posla i plijenili moju pa`nju u toj mjeri da su mi i danas ostale drage uspomene i susreti s njima. Boro [u}ur, koji me oslovljavao s „Mali“ otvarao je mnoga sarajev, ska dru{tva, u kojima je bio veoma omiljen. Na{e iskreno prijateljstvo

}e trajati do posljednjeg dana njegovog kratkog i neobja{njivo izgubljenog `ivota, za kojim on u odlu~nim trenucima nije pokazao interes. Umro je u 49. godini u Kamenici, 14. februara 1986. godine. Sje}anje na Boru preokupira me iz vi{e razloga. Posljednjih 10 godina proveo je u blizini klju~nih ljudi i doga|aja u BiH, koji su pora`avaju}e djelovali na njegovo senzibilno srce. Bio je {ef kabineta Branka Mikuli}a. Niko od njegovih brojnih prijatelja nije shvatio {ta je prekratilo Borino `ivljenje.

Federalni sud u Chicagu

Ima i gore
„[ta su ovi moji problemi spram smrti“ govorim sam sebi glasno. , „Pa kako je moj otac svezan, ubijen u naponu svog `ivota?“ Stalno me smiruje i upozorava pomisao da ima i gore. S kakvim je mislima umro Salko Bijedi} u 41. godini, no} uo~i oslobo|enja Mostara, ostavljaju}i `enu i petero djece? [ta je moj problem u pore|enju s tim? Nije mi plemenita

majka `iva da neprestano lije suze, a nema ni D`emala da mu neko podme}e klipove za ovaj idiotizam koji je meni montiran. Ostali su moja sestra, bra}a i prijatelji, koji znaju da sam nevin i koji }e s gnu{anjem reagirati na ove prljav{tine, insinuacije. Agresivan sam i spreman na bitku. Ne dam vi{e ni kapi svoje krvi d`elatima. Ni o~evim, ni maj~inim, ni D`emalovim. Vratit }u svima. Moram izdr`ati...

Reflektor mi ne da sna, a tijesna zatvorska uniforma ste`e od ramena do repona. Gdje sam podsje}aju me hladni zidovi i tanki dugi prozor, u koji upiru snopovi gradske svjetlosti. Dolaze d`elati, kucaju. Odgovaram krvni~kim pogledom. Lije`em na pod i po~injem svoju redovnu jutarnju gimnastiku, koja me odr`ava vitalnim. Nisam jeo, ali ne osje}am glad. Provla~im ruke kroz otvor na vra-

tima, stavljaju mi lisice. Tu je neizbje`ni bezizra`ajni idiot s kamerom, koji registrira svaki moj pokret. Prilazi mi ~ovjek u bijelom mantilu i pita kako se osje}am. Odgovaram mu: „Lo{e“ i tra`im neki lijek za alergiju i smirenje. Govorom kako je ovo ne~uven zlo~in i kako sve li~i na nacisti~ki logor. On se okre}e i odlazi, ostavljaju}i utisak zatvorenika kome su obukli bijeli mantil da odglumi lije~nika. d`epova. Vra}aju mi prsten koji sam kupio u prodavnici na Lincoln aveniji kod Hasana Avdi}a. Vidim, kona~no, da je 7 sati 2. decembra 1988. godine. O~ekujem odlazak na sud i osloba|anje iz ovog pakla. Susre}em veliki broj svezanih zatvorenika crnaca i Latinosa. Ima i poneki bijelac, ali vidi se po dr`anju da su novodo{li. Na mnogima ne primje}ujem nikakvu zbunjenost ni kad ih povezuju jednim lancem zajedno. Lanci su te{ki i sjajni od pripijenosti uz ljudsko meso. Na sve obra}am pa`nju, svjestan jedin-

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine

FELJTON

39

1459. 1824. 1855. 1917.
Klanjanje d`ume u Mekki

NA DANA[NJI DAN

Ro|en holandski sve{tenik Adrijan Floriszon papa Adrijan VI od januara 1522, jedini Holan|anin poglavar Rimokatoli~ke crkve u njenoj historiji. Umro je u septembru 1523, ne uspjev{i da ostvari zamisao o ujedinjenju evropskih zemalja u ratu protiv Otomanskog carstva. Ro|en ~e{ki kompozitor, dirigent i pijanista Bed`ih Smetana, ~ije djelo predstavlja uspje{nu sintezu folklornog i umjetni~ki dotjeranog muzi~kog izraza. Utemeljitelj je ~e{kog nacionalnog izraza u muzici i osniva~ ~e{ke opere (“Moja domovina“, “Prodana nevjesta“, “Dalibor“). Mihail Gorba~ov

mu), a onda je, prema vjerovanju, Uzvi{eni Allah odredio Mekku kao duhovno sredi{te i stjeci{te muslimana/ki. Prije klanjanja namaza potrebno je obaviti obredno pranje (abdest), koje je, tako|er, propisano u Kur’anu, jer je svrha namaza ~i{}enje i tijela i du{e. „ajedni~ka molitva je obavezna i preporu~ena ljudima jer je to na~in da se zajednica dr`i na okupu i da se grade dobri me|uljudski odnosi, osje}aj zajedni{tva, solidarnosti, etika brige za drugoga i spre~ava nje otu|enja.“ (Kur’an, 2:43).

D`uma petkom
Zbog to ga je gra dnja d`ami ja, kao i si na go ga i crkava, vrlo va`na za zaje-

dnicu. U naseljima se ranije prvo podizala d`amija, a onda su se oko nje gradile ku}e, tako da je prostor za molitvu bio centralno mjesto `ivo ta za je dni ce. Za je dni~ki na maz pre dvo di imam, koji ne mora biti najve}i duhovni autoritet u nekoj zajednici, ali mora biti punoljetan i poznavati islam dovoljno da mo`e predvoditi d`emat. D`emat se mo`e organizirati u ku}i, d`amiji i na bilo kojem mjestu na kojem se sakupi dvoje ili vi{e vjernika/ca. U islamu formalno nema klera i sve}enstva, ali je uvedena institucija imama, koji ranije nisu bili zaposleni na toj funkciji, jer je ve}ina ljudi u zajedni ci do vo ljno do bro po znavala islam da je veliki

broj njih mogao predvoditi molitvu. Pored pet dnevnih namaza, postoje i drugi namazi: d`uma - namaz petkom, centralna sedmi~na molitva, koju su obavezni obavljati punoljetni mu{karci, a `ene dobrovoljno, ako `ele. Iako je va`nija obaveza obavljati pet dnevnih namaza nego d`umu, koja jeste obaveza, ali ne tako stroga kao dnevni namazi, veliki broj mu{karaca obavlja samo ovaj obred. Petak nema zna~aj svetog dana kao [abat ili nedjelja, ali jeste poseban dan. Petkom prije podne bi trebalo odmarati i posvetiti se molitvama i sje}anju na Bogu, a onda nakon d`ume preporu~uje se nastaviti raditi. (Sutra: Pitanje dobra i zla)

1931. Ro|en ruski dr`avnik Mihail Sergejevi~ Gorba~ov, posljednji predsjednik SSSR-a, koji je poslije Tokom Februarske revolucije u Rusiji, car Nikopreuzimanja laj II abdicirao i formirana je privremena vlada vlasti 1985. Georgija Lvova. Car je potom zajedno s porodicom interniran otpo~eo proces prvo u Carsko Selo, a nakon {to mu je Engleska uskratila azil, u liberalnih reforTobolsk. Kada je izbila Oktobarska revolucija, carska porodica je mi poznatih kao premje{tena u Jekaterinburg, gdje je 1918. pogubljena. “glasnost“ i “perestrojka“. U Moskvi odr`an osniva~ki kongres KomunisOkon~ao je razti~ke internacionale (Kominterna) kojem su prisustvovala 52 delegata iz 30 zemalja. Kominterna je odigrala doblje hladnog zna~ajnu ulogu u odbrani SSSR-a, prve socijalisti~ke zemlje, a rata sa Zapadom mnogim partijama i pokretima pru`ila je ideolo{ku, politi~ku i i doprinio slomu materijalnu pomo}, da bi se u Staljinovo vrijeme pretvorila u komunizma u centralisti~ku organizaciju ~ije su ~lanice bile obavezne da slijezemljama isde Staljinovu liniju. to~ne Evrope.
Umro ruski car Nikolaj I. Njegova autokratska i militaristi~ka vladavina od 1825. zavr{ena je porazom u Krimskom ratu (1853-56), nakon ~ega je Rusija izgubila pravo da dr`i flotu u Crnom moru i podi`e tvr|ave na njegovim obalama, dio Besarabije i protektorat nad dunavskim kne`evinama.

1919.

1921.

U Francuskoj umro biv{i crnogorski kralj Nikola I. Tokom njegove vladavine od 1860. Crna Gora je vodila oslobodila~ke ratove protiv Turske i stekla me|unarodno priznanje i znatno pro{irenje teritorije (Berlinski kongres 1878). U novembru 1918. Velika narodna skup{tina u Podgorici zbacila ga je s vlasti i proglasila prisajedinjenje Kraljevini Srbiji. Posmrtni ostaci kralja Nikole i kraljice Milene prenijeti su u zemlju u oktobru 1989. i sahranjeni na Cetinju.

1943. 1949.

Po~ela je bitka u Bizmarkovom moru u Drugom svjetskom ratu u kojoj su savezni~ki avioni potopili 12 japanskih ratnih brodova, sprije~iv{i ih da dopreme poja~anja na Novu Gvineju. Tokom bitke poginulo je oko 4.000 Japanaca. Ameri~ki kapetan D`ejms Galager spustio se u bazu Fort Vort u Teksasu, okon~av{i prvi let oko @ak [irak Zemlje bez spu{tanja. On je za 94 sata i jedan minut avionom 2003. Francus“B-50” preletio 37.742 kilometra.

Operacija „Lete}i zmaj“ prizemljena je 6. septembra 1989. godine odlukom porote Federalnog suda za Isto~nu Pensilvaniju, SAD, sa dvije rije~i - not guilti (nije kriv). [ta se de{avalo unutar afere koju je lansirala Federalna carinska policija SAD-a, predmet je ove knjige iz pera njenog aktera, za ~iju involviranost u aferu su se pobrinuli kako ambiciozni policajci i tu`ioci SAD-a, tako i dr`avni organi zemlje koju je u svojstvu generalnog konzula SFR Jugoslavije predstavljao u 15 dr`ava ameri~kog Srednjeg zapada sa sjedi{tem u Chicagu. Autor je ro|en 1941. godine u Mostaru, gdje je stekao osnovno i srednjeobrazovanje. Diplomirao je na Fakultetupoliti~kih nauka u Sarajevu, a nakon toga je obavljao niz poslova, uklju~uju}i i diplomatsku slu`bu. O`enjen je dr. Zorom Vukobrat-Bijedi}, s kojom ima sinaMaka. Ovu knjigu je posvetio ocu Salihu Salki Bijedi}u, nosiocu Partizanske spomenice 1941, koga su ubile Luburi}eve usta{e 1945. godine u Sarajevu. Knjigu Operacija „Lete}i zmaj“ objavio je Historijski arhiv Sarajeva, a mo`e se kupiti u knji`ari WBZ u Ulici Zelenih beretki, kod Doma Oru`anih snaga BiH u Sarajevu. stvene prilike da vidim teror iz blizine. Nisam dugo ~ekao na proceduru. Jedina olak{ica bila mi je {to sam u svom odijelu, po ~emu sam odskakao od okoline, koja me za~u|eno posmatrala. Ve`u mi te{ki lanac oko pasa i za njega pri~vr{}uju svezane ruke. Stalno su dvojica uz mene i dr`e me pod mi{ku. Ja protestiram, nazivam ih ubicama, fa{istima, idiotima... Prijetim da }u im vratiti kad-tad, ali d`elati ne reagiraju. To su profesionalci. Izlazimo napolje kroz hiljade hodnika i liftova i sjedamo u automobil „maricu“ , ispregra|ivanu gustim i jakim re{etkama za transport divljih zvijeri.

„Maricom“ do suda
Dvojica su uz mene. Napu{tamo zgradu Federalnog zatvora na uglu ulica Van Buren - Clark u Down Townu i odlazimo laganom vo`njom do zgrade Federalnog suda, na uglu ulica Jackson - Dearborn. Vo`nja traje 15 minuta i „marica“ ulazi u tamne podzemne hodnike zgrade. Izvode nas kao na safariju raspore|eni stra`ari, pod punom ratnom spremom. Pred ulazom u re{et-

kaste prostorije odvezuju nas i ljudi sjedaju po podu. Neki se slu`e WC-om koji nema vrata. ^ekamo tu vi{e od sat vremena. Jedna neupadljiva `ena razgovara kroz re{etke s pojedinim zatvorenicima. Jednog trenutka, gledaju}i u mene, poziva me nekim nerazgovjetnim imenom. Ne ustajem dok mi rukom ne dade znak da `eli sa mnom razgovarati. Opet me oslovljava potpuno drugim imenom, ali vidim da nije pogrije{ila ~im je po~ela postavljati pitanja. Dama se predstavila kao Carol A. Veorne, slu`benica koja prezentira glavnom sudiji svoje utiske iz razgovora sa zatvorenicima, kako bi ovaj imao predstavu kome sudi (pretrial service offi cer). Po stavila je nekoliko pitanja koja pobli`e obja{njavaju moj posao i biografiju i napomenula da od njenog utiska zavisi sudijina procjena o mom dr`anju i tretmanu. Nakon elementarnih biografskih podataka, rekao sam joj kako sam zaprepa{ten zbog svega {to je protiv mene preduzeto, a posebno zbog tretmana u zatvoru. Rekao sam da sam nevin i da }e neko za sve ovo odgovarati. Ostavila je lijep utisak na mene. (Sutra: Kiselo Karato{i}evo lice)

ki predsjednik @ak [irak doputovao u zvani~nu posjetu U Burmi izvr{en vojni udar pod vo|stvom Ne Al`iru. To je prva Vina. Vojni re`im okon~an je na isti dan 1974, kada je stupio na snagu novi ustav, a Burma progla{ena socija- posjeta na najvi{em nivou od listi~kom republikom s predsjednikom Ne Vinom. kada je Al`ir stePredsjednik Saveza komunista Srbije Slobodan kao nezavisnost Milo{evi}, obra}aju}i se okupljenim Srbima sa od Francuske Kosova ispred zgrade Skup{tine SFR Jugoslavije, najavio je ha1962. godine, p{enje albanskih lidera na Kosovu. poslije osmogodi{njeg rata. U Va{ingtonu predsjednik Vlade RBiH Haris Si-

1956. 1962. 1988. 1994. 1996. 1998. 2000. 2002. 2002.
ekstremista.

Francuska priznala nezavisnost Maroka.

lajd`i}, predstavnik bosanskih Hrvata Kre{imir Zubak i ministar inostranih poslova Hrvatske Mate Grani} potpisali preliminarni sporazum o spajanju tzv. hrvatskih i bo{nja~kih teritorija u BiH u federaciju sedam kantona. Te{kim izbornim porazom Laburisti~ke partije australijskog premijera Pola Kitinga okon~ana je trinaestogodi{nja vladavina laburista u Australiji.

Film Titanik postao prvi film u svijetu koji je ostvario prihod od milijardu dolara.

Britanske vlasti dozvolile biv{em ~ileanskom diktatoru Augustu Pino~eu da napusti London i ode u ^ile, odbiv{i zahtjev [panije za njegovu ektradiciju. Narednog dana Pino~e je stigao u ^ile. Pripadnici MUP-a Makedonije kod mjesta Ra{tanski Lozja ubili sedam pripadnika teroristi~ke albanske grupe koja je planirala napasti va`nije dr`avne zgrade i ambasade u Skoplju. Devet izraelskih civila ubijeno u Jerusalemu u samoubila~kom bomba{kom napadu arapskih U dva samoubila~ka napada u Iraku na {iitske hramove tokom slu`be poginule su najmanje Dmitrij Medvedev

2004.
143 osobe.

2008. Za predsjednika Rusije izabran Dmitrij Medvedev, kandidat Jedinstvene Rusije, ~iji je lider biv{i predsjednik Rusije u dva mandata bio Vladimir Putin.

40

SPORT

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dino Hamzi} nakon poraza od ^elika

Bh. internacionalac spasio Stoke

Trebali smo
odigrati agresivnije
U narednom kolu protiv Slavije pauzira}e Kenan Hand`i}, Ihtijarevi}, Hamzagi} i Obu}a • Pehli} stekao pravo nastupa, vra}a se Muharemovi}
Golman Sarajeva Dino Hamzi} smatra da je Sarajevo zaslu`ilo bod na gostovanju kod ^elika na startu proljetnog dijela prven stva. Pre ma Ham zi}evim rije~ima, te`ak teren na Bilinom polju onemogu}io je igra~e Sarajeva da poka`u sve {to znaju i mogu. On je rekao da je bordo sastav morao smiriti igru nakon vodstva i privesti tako prvo poluvrijeme kraju, no neopre znost od bra ne u fi ni {u ka`njena je izjedna~uju}im golom koji je presjekao tim sa Ko{eva. „Trebali smo odigrati agresivnije u drugom poluvremenu kada je me~ odlu~io rezervista [i{i}, koji je pogodio ra{lje, a ja nisam uspio intervenisati. Mislim da smo pru`ili solidnu igru. U narednom kolu protiv Slavije idemo na pobjedu, kako bismo se iskupili za poraz od ^elika. Svaki drugi ishod predstavljao bi katastrofu za nas. Nadam se da }emo osvojiti puni plijen i na taj na~in po~eti skupljati bodove u borbi za Evropu. Vode}i Borac je puno odmakao, no do kraja prvenstva ima 14 utakmica i poku{a}emo ga sti}i“, naglasio je Hamzi}. Tim sa Ko{eva bi}e ja~i protiv ekipe iz Lukavice za Edina Pehli}a, koji je stekao pravo nastupa i Veldina Muharemovi}a. Ipak, izabranici Mirze Vare{anovi}a bi}e hendikepirani u veznoj liniji jer pravo nastupa nemaju Kenan Hand`i}, Faruk Ihtijarevi}, D`enaldin Hamzagi}, kao i napada~ Emir Obu}a. „Neizvjesno je da li }e Damir Koja{evi} igrati jer je imao problema sa le|ima na ju~era{njem treningu. Respektujemo Slaviju, koja je postigla gol u gostima protiv Slobode. Trebamo biti oprezni. Ne smijemo se opustiti, a pobjeda je imperativ“, izjavio je Hamzi}.
Z. RA[IDOVI]

Asmir Begovi} brani udarac Vele u situaciji jedan na jedan

Begovi} igra~
utakmice protiv WBA
Begovi} je u sudijskoj nadoknadi utakmice protiv WBA spasio svoj tim poraza odbraniv{i u jednom napadu ~ak tri udarca, a poslije toga i situaciju jedan na jedan • Od novinara Sky Sporta bh. golman dobio fantasti~nu devetku
Golman Stokea Asmir Begovi} u utakmici protiv WBA dokazao je sav svoj kvalitet spasiv{i svoj tim poraza. Stoke je, naime, na doma}em terenu protiv WBA odigrao 1:1, a na{ golman kapitulirao je u 87. minuti i to nakon {to je Vela postigao pogodak iz o~iglednog ofsajda. Tokom cijele utakmice Begovi}, koji je za igra~a me~a progla{en u svim engleskim medijima, odbranio je niz udaraca napada~a gostuju}eg tima, da bi u sudijskoj nadoknadi u jednom napadu ~ak u tri navrata spa{avao siguran pogodak, ~ime je svom timu donio vrijedan bod. Za svoju predstavu od novinara Sky Sporta Begovi} je nagra|en fantasti~nom ocjenom 9, a portal Goal.com dodijelio mu je ocjenu 8,5. The Sun je na{eg golmana ocijenio sedmicom, naglasiv{i kako je bio najbolji pojedinac utakmice. U opisu zbog ~ega je dobio devetku, novinar Sky Sporta je napisao: “Begovi} je u spasio bod Stokeu sa dvije fantasti~ne odbrane u zavr{nici utakmice. Najprije je odbranio {ut Dorransa, pa Vele, a onda i Tchoyija u nastavku akcije. U posljednjim trenucima utakmice zicer je imao Vela, ali je opet kao pobjednik i na kraju kao junak utakmice, iza{ao Asmir Begovi}“ napisali su Englezi, koji u , na{em ~uvaru mre`e vide ogroman potencijal.
J. Li.

Protiv Slavije iskupiti se za neuspjeh u Zenici: Dino Hamzi}

Napada~ Sarajeva Adis Jahovi} (23) blizu je potpisa za kazahstanski Tobol nakon {to je zadovoljio na probi. Postigao je dva gola u dvije kontrolne utakmice za Tobol, koji je ju~e okon~ao pripreme u Me|ugorju. Preostalo je da se postigne dogovor oko finansijskihuslova. Osim u timu sa Ko{eva, u ~ijim redovima igra od 2009. godine, ovaj makedonski igra~ nastupao je za Makedoniju GP, @eljezni~ar i Vele`.

Jahovi} pred potpisom za Tobol

Olimpic se dodatno poja~ao

U tim stigli ]opi} i Stupi}
Oba igra~a imaju pravo nastupa u narednom kolu, kada ekipa Olimpica do~ekuje trebinjski Leotar
Aleksandar ]opi} i Bo{ko Stupi} potpisali su ugovore za Olimpic. Stupi} je napada~ koji je ve} nastupao u Premijer ligi BiH, u ekipi Leotara sa kojim je osvoji i {ampionsku titulu, a u Olimpic je stigao iz Istre. “Sretan sam da sam do{ao u klub sa zdravim ambicijama. Su dbi na je htje la da mo ja prva utakmica, nakon povratka u BiH, bude upravo protiv mog prvog kluba - Le otara. Svjestan sam da je konkurencija u Olimpicu velika, ali }u se tru di ti za mjes to u eki pi i na dam se da }emo us pje ti os tva ri ti pla sman u Evro pu kroz kup takmi~enje“, izjavio je Stupi}. Sa druge strane, Aleksandar ]opi} je ofanzivni vezni, koji je prije dolaska u Olimpic nastupao za beogradski Partizan i Radni~ki. “Znam da je u minulom prelaznom roku u klub do{lo dosta novih igra~a. Neke od njih poznajem i siguran sam da }u se brzo prilagoditi ekipi. Poznato mi je i da je konkurencija jaka ali se nadam da }u svojim igrama i zalaganjem na terenu pomo}i ekipi da ostvarimo {to bolji plasman na liga{koj tabeli i da se plasiramo u finale Kupa BiH” rekao je ]opi}. , Oba igra~a imaju pravo nastupa u narednom kolu, kada ekipa Olimpica do~ekuje trebinjski Leotar.
O. Z.

Svjestan konkurencije: Bo{ko Stupi}

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U Slaviji nezadovoljni rezultatom na Tu{nju

SPORT Liga veterana, 2. kolo

41

Teren katastrofalan,

su|enje tako|er
Nasre}u, u Tuzli nije bilo povreda, tako da }emo spremni do~ekati me~ narednog kola protiv Sarajeva na Ko{evu, rekao je Bjelica
[ef stru~nog {taba Slavije Dragan Bjelica nije zadovoljan rezultatom utakmice 16. kola Premijer lige BiH u kojoj je njegov tim pora`en od Slobode na Tu{nju rezulta tom 1:2. Osim {to se po`alio na lo{ i neuslovan teren, trener tima iz Lukavice ni je za do vo ljan ni su|enjem Vladimira Dominkovi}a, koji nije svirao nekoliko udaraca laktom da smo utakmicu mogli zavr{iti sa nekoliko te`ih povreda. Osim toga, teren je bio u`asan i nije bilo uslova da odigramo kvalitetan napad. Iz blata je te{ko izvaditi bodove“ rekao je Bjelica, koji je , dodao kako za njegov tim jako va`no {to u Tuzli nije izgubio nijednog igra~a. Podsjetimo da je jedini gol za Slaviju postigao Pu{ara, dok je Sloboda slavila golovima Muji}a. „Nasre}u, u Tuzli nije bilo povreda tako da }emo spremni do~ekati me~ protiv Sarajeva na Ko{evu. Bi}e te{ko, kao i na svakom drugom gostovanju. U prvom dijelu sezonu smo slavili rezultatom 2:1, {to je te{ko ponoviti. Ako uspijemo, onda }emo imati realne {anse da sezonu zavr{imo u sredini tabele“ do, dao je Bjelica. O. Z.

Almir Turkovi}: Postigao tri pogotka

Ubjedljiva ^engi}-Vila
Nakon pobjede u 1. kolu nad favoritom D`ekosom, ekipa ^engi}-Vile kvalitet je dokazala i u duelu protiv ekipe RVI, koju su savladali rezultatom 7:1. Najbolji pojedinac susreta bio je Almir Turkovi}, koji je postigao tri pogotka, a dva je dodao Me{i}, a u listu stijrijelaca upisali su se i Pra{ovi}, te Mutap~i}. Veterani @elje, nakon trijumfa nad RVI, pora`eni su u derbiju protiv Oktal Pharme sa 7:2. Arnautovi} je za pobjedni~ki sastav poga|ao tri puta, a zanimljivo je pomenuti da se u listu strijelaca upisao i golman Oktal Pharme Tozo, koji je mre`u @elje pogodio iz svog polja. D`ekos je golovima Ra{idagi}a (dva) i Nedi}a rezultatom 3:1 savladao tim Vogo{}e, dok je Picerija Dino u fantasti~noj utakmi ci sla vi la u du elu pro tiv Esmeralde. Na kraju je bilo 4:3 za po bje dni~ki sas tav, uz po gotke Bi{~evi}a, Nedi}a, Meki}a i Radonje. Za pora`ene, pogotke su postigli Smje~anin (dva) i Lokmer. Rezultati: Esmeralda - Picerija Dino 3:4 (Smje~anin 2, Lokmer Bi{~evi}, M. Nedi}, Meki}, Radonja), ^engi}-Vila - RVI 7:1 (Turkovi} 3, Me{i} 2, Pra{ovi}, Mutap~i} - Avdibegovi}), Veterani FK @eljezni~ar - Oktal Pharma 2:7 (Pehlivanovi}, Muharemovi} - Vukas, Ar na uto vi} 3, Pa {u kan, To zo, Ahmetagi}), Vogo{}a - D`ekos 1:3 (Jahi} - Ra{idagi} 2, Nedi}), Ilija{ - Paja Taxi 3:5 (Zuki} 2, Solak - [akovi}, Omeragi} 2, Slamnik 2).
J. Li.

Slavija `eli sredinu tabele

koje su pretrpjeli Radonja i Radovanovi}. „Naravno da su|enje nije alibi za poraz u Tuzli, ali me stra{no rastu`uje ~injenica da arbitri ne paze na zdravlje igra~a, kao i na ~injenicu

Biznis liga, play-off

Borussia `eli Klosea
Vode}a ekipa njema~kog prven stva Bo rus sia Dor tmund `eljela bi od naredne sezone u svojim redovima vidjeti napada~a minhenskog Bayer na Mi ro sla va Klo sea (32). Su ge ri {e ta ko nje ma~ki dnevnik Bild navode}i da trener dortmundskog sastava Jürgen Klopp `eli svojoj mladoj ekipi (prosjek starosti 22,3 godine, op.a.) dodati potrebno iskustvo. U Kloseu bi to svakako i dobio, jer je rije~ o igra~u koji je postigao 121 gol u 297 bundesliga{kih nastupa u karijeri, a mo`e se pohvaliti i trima nastupima na svjetskim prvenstvima, na kojima je drugi najbolji strijelac u istoriji uz Gerda Müllera (obojica su postigla po 14 golova). Aktuelni ugovor Klosea za Bayern ve`e tek do ljeta, {to zna~i da bi u redove Borussije mogao pre}i bez od{tete. Uzme li se u obzir ~injenica da je u Bayernu ove sezone dobio priliku u tek deset bundesliga{kih susreta (zabio jedan gol), takva se opcija i ne ~ini tako nemogu}om, iako je i Klose svjestan da bi i u Borussiji bio zamjena za Paragvajca Lucasa Barriosa.
Sparkasse se oprostio od Biznis lige

Juventus u krizi drugu sezonu zaredom

Poznati polufinalisti
Grani~na policija te`e od o~ekivanog savladala Orbico sa 3:2 i u polufinalu }e igrati protiv Teloptica, koji je izbacio ekipu Sparkasse rezultatom 4:3
U polufinalu Biznis lige, grupa sa M2 obrascem, sasta}e se Grani~na policija Teloptic, te Asa Group i Bosnalijek. Grani~ari, koji su u zavr{nicu u{li sa prve pozicije, te{kom mukom savladali su osmoplasirani Orbico, koji je u jednom trenutku i vodio sa 2:1, rezultatom 3:2 i u polufinalu }e igrati sa Telopticom, koji je tako|er te{kom mukom u{ao me|u ~etiri najbolja tima. Naime, Teloptic je rezultatom 4:3 savladao tim Sparkasse, koji je u posljednjih sedam minuta u{ao sa predno{}u. Ipak, na kraju su morali potpisati kapitulaciju, iako su bili jedni od favorita za osvajanje lige. ASA Group je uvjerljivo savladala tim FDS-a rezultatom 6:2, zahvaljuju}i najprije trostrukom strijelcu Bai}u, dok je Bosnalijek na krilima Ermina Mrgude slavio protiv Pokopa sa 4:2. Utakmice polufinala igraju se u srijedu. Rezultati: Bosnalijek - Pokop 4:2 (Erm. Mrguda 3, Hasanovi} - @iga, ^av~i}), Grani~na policija - Orbico 3:2 (Mutap~i}, Gruba~i}, Tabakovi} - Suba{i}, Mi. ^omor), FDS - ASA Gro up 2:6 (D`ebo, Mehmedspahi} Bai} 3, Hod`i}, Zlatanovi}, Ruvi}), Sparkasse - Teloptic Sinalco 3:4 (Nikoli} 2, Mili{i} - Nik{i}, Hod`i}, Mehremi}, Granilo).
J. Li.

Uprava i igra~i vjeruju treneru: Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon pru`a

podr{ku Delneriju
Juventus pro`ivljava drugu te{ku sezonu zaredom u kojoj skupljaju poraze i kritike. Uprkos svemu tome trener Luigi Delneri i dalje stoji relativno ~vrsto na du`nosti. Pogled na tabelu ne mo`e zadovoljiti ba{ nijednog navija~a Juventusa, jer su njihovi miljenici tek na sedmom mjestu i sve im vidljivije bje`i jedna od pozicija koja vodi idu}e sezone u evropske kupove. Uprkos tome, golman Gianluigi Buffon, jedan od najiskusnijih i ponajve}a zvijezda kluba, nikako ne `eli da se dogodi jedna stvar. „Ne smijemo nikako dopustiti da do|e do smjene trenera. Delneri mora ostati s nama do kraja sezone. Uprava mu i dalje vjeruje, a vjeruju mu i igra~i. Uostalom, svi smo ovdje u slu`bi kluba, niko ne igra niti za Delnerija, niti protiv njega“, rekao je ponajbolji svjetski golman ve} dugi niz godina.

42

SPORT

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KICKBOXING CUP Ilid`a Open Trofej grada Sarajeva

LIGA PRVAKA Rukometa{i Bosne BH gas gostuju kod Flensburga

Studenti na najve}em

ISKU[ENJU
Elvis Ferhatovi} sa svojim trenerima

Zlatna medalja
za Elvisa Ferhatovi}a
Pred sta vnik Kick Box Clu ba Scorpion iz Sarajeva Elvis Ferhatovi} osvojio je zlatnu medalju na Tre}em internacionalnom kickboxing kupu Ilid`a Open Trofej grada Sarajeva. Bh. borac je slavio po pravilima low kicka, a borio se u superte{koj kategoriji. Osim {to je opravdao o~ekivanja doma}ina, Ferhatovi}u }e ovaj uspjeh biti podstrek za naredne borbe. Pomenimo da je na ovogodi{njem Kupu Grada Sarajeva nastupilo oko 300 takmi~ara iz Hrvatske, Srbije, ^e{ke i Bosne i Hercegovine.

Bh. prvaku ve~eras ne}e biti nimalo lako, pogotovo ako se ima u vidu da je ekipa Flensburga u prvom duelu savladala studente u Sarajevu sa 35:23
Rukometa{i Bosne BH gas gos tu ju ve~eras kod nje ma~kog Flensburga u utakmici 10. kola grupe D Lige prvaka sa po~etkom u 19 sati. Nakon subotnje fenomenalne pobjedu protiv rumunske Con stan te re zul ta tom 24:23 u dvorani “Mirza Deliba{i}“, izabranici trenera Bosne BH gas Irfana Smajlagi}a nisu imali previ{e vremena za odmor, ali ih to sigurno ne}e sprije~iti da u ve~era{njem okr{aju sa mo}nim bundesliga{em poku{aju nadma{iti sami sebe i na taj na~in probaju iznenaditi uz {panski Ciudad Real, najja~u ekipu skupine. U svakom slu~aju, bh. prvaku ve~eras ne}e biti nimalo lako, pogotovo ako se ima u vidu da je ekipa Flensburga u

Bh. prvak bez bijele zastave protiv favorizovanog Flensburga
GRUPA D
1. Ciudad Real 9 2. Flensburg 9 3. Zagreb CO 9 4. Bosna BH gas 9 5. Constanta 9 6. St. Petersburg 9 7 7 5 2 2 2 1 0 2 1 0 0 1 2 2 6 7 7 269:211 15 263:231 14 272:240 12 204:261 5 236:268 4 238:271 4 (19 sati) (19 sati) (17,30 sati)

SRIJEDA Flensburg - Bosna BH gas ^ETVRTAK Constanta - Ciudad Real SUBOTA Zagreb - St. Petersburg

prvom duelu sa Bosnom BH gas, odi gra nom u okvi ru tre}eg kola, savladala kao gost studente u Sarajevu sa 35:23.

Najve}i problem za trenera Smajlagi}a predstavlja}e opasnost koja dolazi od desnog krila, Svana Hansena, koji je u prvom me~u postigao deset golova, kao i Jensena Eggerta, koji je bio strijelac sedam pogodaka. Ipak, studenti ohrabreni dobrim rezultatima iz posljednje dvije utakmice ima}e itekakvog motiva da ostave srce na terenu i da eventualnim iznena|enjem sami sebi osiguraju plasman me|u 16 najboljih ekipa Starog kontinenta.
G. V.

DAVIS CUP Deli} i [etki} odlu~ni
Nihad Ba{i}, Ademir Babai} i Mirza Kari}

Iz Maroka kao pobjednici
Aldin [etki} i Amer Deli} su bili odlu~ni kada smo ih pitali mo`e li teniska reprezentacija BiH biti bolja od Maroka u prvomkoluDrugegrupeeuroafri~ke zone Davis Cupa. I jedan i drugi su rekli da na{a selekcija ima boljeigra~e i da se iz Marrakecha mo`e vratiti kao pobjednik. Podsjetimo da }e izabranici v.d. selektora Davera Vrani}aprotivMarokaigrati od 4. do 6. marta. Na{ dvojac je u nedjeljudoputovao u Marrakech iz Casablance, gdje su prethodno boravili nastupaju}i na Challengereturniru vrijednom 30.000 eura. “Nekolikodanaigramo u Maroku, {to je jako dobro, s obzi“Nisam igrao dobro, ali se osje}amdobro i nadam se da }u u reprezentativnom dresu nadoknaditi propu{teno. Imamo jo{ nekoliko dana do me~a i moramo se maksimalno pripremiti“ dodao je [etki}. , U nedjelju su u Maroko doputovali Damir D`umhur i Ismar Gor~i}, tako da je na{a selekcija kompletna uo~i me~a sa Marokom. Najboljiigra~marokanskereprezentacije Reda al-Amrani bi}e spreman za me~ protiv BiH, iako je bilo najavljeno da ne}e biti u kombinaciji. Naime, njegovo koljeno je zalije~eno i bi}e najve}a prijetnja na{im teO. ZUKI] niserima.

Brzokliza~i solidni u Italiji
Nihad Ba{i}, Ademir Babai} i Mirza Kari}, reprezentativci BiH i ~lanovi Kliza~kog kluba Bosna, nastupili su na Svjetskom juniorskom prvenstvu u brzom klizanju koje je odr`ano u italijanskom Courmayeur od 25. do 27. februara. U konkurenciji 78 brzokliza~a iz 33 zemlje, na{i reprezentativci su imali zapa`en nastup. Na 1.500 metara Mirza Kari} zauzeo je 52. mjesto, Nihad Ba{i} 60, a Ademir Babai} 68. Na najkra}oj distanci od 500 metara Ba{i} je bio 47, Babai} 50, a Kari} 70. dok je na 1.000 metara Babai} bio 46, Ba{i} 48, a Kari} 70. Ademir Babai} je uz dobar plasman uspio da obori i li~ne rekorde na 500 metara (46,005) i 1.500 metara (2.32,152). Na{i reprezentativci su ostvarili dobar rezultat ako se uzme u obzir da im je ovo prvi nastup na takmi~enju svjetskog nivoa. Njihov plasman je bio bolji od kliza~a susjednih zemalja koji imaju neuporedivo bolje uslove za trening.

Aldin [etki} i Amer Deli} prve uzdanice bh. reprezentacije

rom na ~injenicu da je ovdjeklima druga~ija i da je potrebno naviknuti se na uslove. Stoga se osje}am spremno za Davis Cup i ne vidim razloga za{to ne bismo izbacili Maroko“ rekao je , [etki}, osvrnuv{i se na posljednje partije.

Preld`i} u Feneru do 2014.
Emir Preld`i}, krilni igra~ Fenerbah~e Ulkera, produ`io je ugovor sa turskim klubom na jo{ tri sezone. Kako je objavljeno na oficijelnoj internet-stranici Eurolige, 23-godi{nj bh. internacionalac ima opciju izlaza iz ugovora poslije druge sezone, ali samo ako dobije ponudu nekog NBA liga{a. Preld`i} je u Tursku stigao jo{ 2007. godine kao veliki talenat na insistiranje Bogdan Tanjevi}a, ali je mo`da i najbolji me~ u plavo`utom dresu odigrao u finalu turskog Kupa ove godine, kada je Be{ikta{u ubacio 35 poena. U Euroligi Preld`i} ove sezone ubacuje sedam poena uz tri skoka, dok je u turskoj ligi efikasniji sa devet poena. Sa Fenerom ima titule iz 2008. i 2010. godine.

NBA Boston produbio krizu Utah Jazza

Bikovi pregazili ~arobnjake
Ko{arka{i Bostona, prve ekipe Isto~ne konferencije u NBA ligi, upisali su 43. pobjedu u sezoni savladav{i u Salt Lake CityuUtahJazz107:102. Celticsi su time produbili krizu jazzera koji su u negativnoj seriji od {est doma}ih poraza zaredom, {to im se nije dogodilo od 1982. godine. Chicago je do{ao do sedme pobjede u posljednjih osam utakmica pregaziv{i Washington sa 28 poena razlike (105:77). Wizzardsima je ovo 15. poraz u posljednjih 17 susreta. Tricom Channinga Fryea {est sekundi prije kraja Phoenix je nakon produ`etka slavio pobjedu kod New Jerseya 104:103. Rezultati: New Jersey - Phoenix 103:104, Washington Chicago 77:105, Denver Atlanta 100:90, Utah - Boston 102:107, Sacramento - LA Clippers 105:99.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

43

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

44

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM garsonjeru, Bjelave 21. Mob. 061/356-535. IZDAJEM tvosoban stan 70m2 na Breci, extra ura|en, 400 eura. U cijenu ura~unate sve re`ije. Molimo da se jave zaposleni ili stranci. Mob. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor 76m2 u centru I sprat. Tel. 061/573-640. IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2, strogi centar. Tel. 061/925106. IZDAJEM namje{ten stan 65m2, sa posebnim ulazom i pristupom internetu, 300 KM. Tel. 033/538364 i Mob. 062/527-254. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Stup — Ba~i}i. Mob. 061/198-642. IZDAJEM dvije sobe samcima u trosobnom stanu, zaseban ulaz, centr, plin kod FDS-Pofali}i. Tel. 033/657-979. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Aneksu blizu trolejbuske. Tel. 033/663-468, 061/254-038. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810-716. IZDAJEM jednosoban stan na Marin dvoru, Ul. Turhanija. Tel. 061/208-654. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u strogom centru. Tel. 061/922-440. IZDAJEM skladi{ni prostor, blindirana vrata, 30m2, Otes. Tel. 033/628-896. U MIRNOM i sun~anom dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, kuhinja, kupatilo, zaseban ulaz, centralnio grijanje, povoljno. tel. 033/225-074 i Mob. 061/252782. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan poseban ulaz studenticama ili bra~nom paru. Tel. 033/442-762. IZDAJEM atraaktivan poslovni prostor na Trgu heroja — centralna pozicija, 27m2 + 8m2 galerije. Tel. 061/390-748. IZDAJEM dvosoban stan u centru na du`i period. tel. 061/514-301. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, grijanje, studentima ili bra~nom paru, Ohridska 3A, N. Sarajevo. Tel. 443-620. IZDAJEM dvosoban stan na Marin dvoru, pogodan za poslovne svrhe. Mob. 062/367-722. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci, 32m2. Tel. 033/542623 IZDAJEM jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, centar zaposlenim samcima. Tel. 061/320-843. STAN u Titovoj, 56m2, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM ku}u u zakup sa tri namje{tena stana od 65m2 sa c.g i tri gara`e, parking. Tel. 062/527-254. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu, posjeduje kablovsku i internet. Mob. 061/253-382. IZDAJEM poslovni prostor u centru Semizovca za sve vrste djelatnosti. Tel. 061/250-751. STAN u Kranj~evi}evoj, 115m2, 1 sprat, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM poslovni prostor, ^emalu{a, prizemlje, 100m2, 6 prostorija, mokri ~vor, grijanje, 2.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan u centru, grijanje, klima, kablovska. Tel. 061/740-343. IZDAJEM poslovni prostor, Trg Skenderije 17m2. tel. 061/480-207. IZDAJEM sobu sa balkonom, wc, zaposlenoj `eni, Pofali}i. tel. 061/842-319. IZDAJEM pos. prostor 40m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202611, 061/219-464. IZDAJEM trosoban polunamje{ten stan, Ciglane, sa cen. grijanjem i ba{tom, cijena 500 KM. Mob. 062/156-882. IZDAJEM pos. prostor na Katedrali 96m2, 1 sprat, opremljen, plinsko-eta`no grijanje, za sve namjene. Mob. 062/156-882. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, kuhinja, kupatilo u strogom centru. Tel. 445-306. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Mob. 061/220-957. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
CENTAR, prodajem dvosoban stan 96m2, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Mob. 061/183-669. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688-855. PRODAJEM ku}u u Novopazarskoj, podrum, dva sprata, dvije gara`e i 500m2 zemlje (hitno), tako|e 420m2 zemlje u Ned`ari}ima. Mob. 066/201-411. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM garsonjeru 38m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. PARCELA cca 2.000 m2, pod vo}em na putu Sarajevo Ilija{ — Male{i}i Donji, dobar prilaz, struja, voda, pogodan za gradnju, povoljno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM stan 48m2, Aneks, udaljen od autobuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508-404. PRODAJEM stan-ku}u, nizovi u Lu`anima na Ilid`i, prizemlje i sprat, gara`a i ba{ta. Mob. 061/222-465. PRODAJEM zemlju na moru 420m2 u [ibeniku — Ra`anj. Mob. 061/172-997. PRODAJEM na Grbavici — [opingu troiposoban stan 85m2, 2.100KM/m2, (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964797. PRODAJEM stan u centru, H. Idrizova 57m2 i 105m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostor 60m2 stomatolo{ka ordinacija, N. Sarajevo. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru 89m2, vp. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru Vi{njik 32m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM ku}u S. grad 150m2 gara`a. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, M. Tita 147m2, 123m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru, Bolni~ka 78m2. tel. 061/299-911. PRODAJEM u centru, Ul. Kaptol 2 trosoban. Tel. 062/611-5596. PRODAJEM na Grbavici 54m2, 4 sprat, preko puta @eljinog stadiona, ddvosoban. Tel. 062/156-882. PRODAJEM u ul. Kranj~evi}eva 54m2, i sprat 2200KM/m2 i Asima Ferhatovi}a 63m2, II sprat 2200KM/m2. Tel. 062/156-882. PRODAJEM u Hrasnom kod pekare „AS“ dobar dvosoban 57m2, II sprat, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM na Dobrinji I, 92m2, II sprat, odli~an, odmah useljiv. tel. 061/214-856. PRODAJEM u centru dvosoban stan. Tel. 061/514-301. PRODAJEM stan 69m2 centar, I sprat stan 29m2 Stari grad II sprat, garsonjera centar 22m2 + gara`a 12m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM devastiranu ku}u u Trebinju Mosta}i 95m2 + dvori{te 125m2, parcela u Dra~ama Hrvatska 520m2. Tel. 061/573-640. PRODAJEM ku}u sa dva stana + pos. prostor 120m2 koji je u funkciji + ba{ta + gara`a ekstra ura|eno. Tel. 061/573-640. PRODAJEM stambeno poslovni objekat u Had`i}ima 200m2 + 1650m2 zeemlje pogodno za sve namjene, papiri uredni. Tel. 061/573-640.

PRODAJEM vikend ku}u 330m2, Jablani~ko jezero, apartman u Neumu 46m2, stan centar 130m2, I sprat. Mob. 061/573-640. POVOLJNO zidana gara`a u novogradnji, centar, Kranj~evi}eva, preko puta Dru{tva pisaca. Mob. 061/869-396. KU]A u Poti~elju - Polju, dunum zemlje pod vo}kama+gara`a, cijena fiksna 120.000 KM. Mob. 061/222-295. STAN 79m2, Centar, Ul. Jezero, prizemlje, pogodno za pos. prostor, 2.200 KM/m2. Mob. 061/222295. STAN 80m2, Centar, Alipa{ino 16/III, eta`no, cijena fiksno 3.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, Grbavica 48m2 i 131m2, Isto}no sarajevo 55m2. tel. 061/375787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend-ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM plac 2200m2 i ku}a sa poslovnim prostorom uz samu cestu za Kiseljak Gladno Polje. tel. 062/577-638. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. SKENDERIJA, jednosoban stan 42m2, novogradnja, eta`. grijanje, cijena po dogovoru. Mob. 061/352-112. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 061/199-845. PRODAJEM ku}u na Babi}a Ba{ti — Alifakovac, ba{ta, gara`a. Mob. 061/865-158. PRODAJEM u Semizovcu novu ku}u 8x9, podrum, 2700m2 oku}nice, 300 metara od glavnog puta, gradska voda, struja, kablovska ili mijenjam za stan novije gradnje bli`e gradu uz dogovor. Tel. 061/201-544. PRODAJEM stan u Hrasnom, ul. D`amijska, 37m2 + 4m2 lo|a, cijena 76.000KM. tel. 061/906-566. PRODAJEM na Breci stan III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 230.000KM. Tel. 062/316-379. PRODAJEM stanove 154m2, 117m2, 106m2, 100m2, 94m2, 82m2, 80m2, 87m2, 75m2, 70m2, 52m2, 90m2. Tel. 061/460-150. PRODAJEM na Poljinama 2.847m2 x 75KM sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 061/608-962. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici, vikendica na Vla{i}u. Tel. 061/528-032. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM plac 1000m2, ravan, sun~an, 1/1, dozvoljena izgradnja, kod Upijevog vo}njaka, povoljno. Mob. 062/577-638. PRODAJEM vikendicu 65m2 sa placom 600m2, 1/1, sun~an, ravan, struja, voda, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. PRODAJEM noviju vikendicu 65m2 na placu 1665m2, 1/1, struja, voda, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. KU]A, vlastiti vodovod, et`. grijanje, ure|ena oku}nica, Pazari}[inici. Tel. 417-219.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM stan 89m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381-918. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i namje{ten kafiterija. Tel. 061/532-450. POTREBAN dvosoban i dvoiposoban stan, poznat kupac, Hrasno Grbavica, centar. Mob. 061/350448.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 65m2 u centru Sarajeva pogodan za predstavni{tva, notara, ljekarske ordinacije i sl. Tel. 061/344-365.

CENTAR, dvosoban namje{ten stan, 64m2, grijanje, plin — struja, zgrada, II kat. Tel. 214-784 i 061/916-429. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban zaseban i opremljen stan, sa grijanjem, lijepa lokacija Breka II. Tel. 033/538185, 062/147-003.

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 45
PRODAJEM portabl ma{inu za kucanje, u vrlo dobrom stanju Unis-Bugojno, 60 KM. Tel. 033/451-946, 061/378-523. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. AKCIJA do isteka zaliha, kameni ugalj Banovi}i kocka, kvaliteta zagarantovana, mo`e i u vre}ama. Mob. 063/544-343. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM trgova~ku vagu i plinski ro{tilj. Tel. 061/514-825. PRODAJEM najbolje sadnice duda, kalemljenog vo}a, crvenog bagrema, japanske dunje, cvijetne loze. tel. 033/227-077, 062/006-768. PRODAJEM orahove oblovine 450x2000, 400x1300, 380x1000, 300x1700. Tel. 061/812-233. PRODAJEM dvoja balkonska vrata, jedna sa {tokom, druga bez {toka, ustakljena termo 220x80, cijena 120KM. Tel. 062/954-316. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Mob. 061/323-906. PRODAJEM 061/802-650. klavir. Mob. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809-763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. KOMBI prevoz: selidbe, klaviri, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. TAPETAR dekorater sa iskustvom 30 godina rada, presvla~i sve vrste namje{taja, radovi i sa ko`om, cijene povoljne. Mob. 061/549-458 do 22 sati. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214303. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200003. MOLERSKI i parketarski radovi, povoljno, uredno i ~isto, po dogovoru. Mob. 062/918-201 Ismo. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909306. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. POPRAVLJAM sve vrste skutera. Tel. 063/034-008. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. PREVOZIM stvari i ostalo e}im kombijem, radna snaga. tel. 061/227-189. INSTRUKCIJE italijanski povoljno dolazim naa aadresu. Srednjo{kolcij javite se na 213-968, tra`ite Jasminu. MAJSTOR povoljno opravlja stvari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. tel. 061/202-840. RAD u ku}i i ~uvanje `enske osobe. tel. 061/255-594. POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni. uslovi rada i plata pristojni. tel. 033/558-820 i 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju, 6KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika povoljno do 8 osoba. Tel. 061/903-526. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUKCIJE iz Njema~kog jezika, dolazim ku}i. tel. 033/214346. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718405, 061/156-728. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219-761 i 061/928-535. ODR@AVAM ba{te, mezarove i re`em drva. Mob. 062/332-230. ELEKTRI^AR popravlja el. pe}i, TA pe}i, grijalice, bojlere, postavlja automatske osigura~e, plafonjere i ostale el. usluge. Mob. 061/048-497. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. VR[IMO kompjutersko programerske usluge izrade web stranica, ugradnju programa itd. Mob. 062/401-229. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374-458. KOMBIJEM vr{im prevoz putnika i robe na sve destinacije. Mob. 062/214-690 i 033/220-402. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. INSTRUKCIJE iz matematike, fakultet i ostale {kole, dolazak na adresu. Mob. 061/536-973 i 033/446-056. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. RADIMO molersko-fasaderske radove. Mob. 061/156-696. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519449. BRINULA bih o djetetu starosti 27 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. MOLER radi sve, uredno, kvalitetno i veoma povoljno. mob. 061/274-872.

VOZILA
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Opel Korsu Swing 1997. godina, registrovana do 23. jula 2011. godine, 160.000 KM, crvena boja, 5 vrata, cijena 4.250 KM. Mob. 061/222-295. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537949. PRODAJEM Polo 1.4, 2002. god full oprema, cijena po dogovoru. Tel. 061/359-191. PRODAJEM golf II,1986. godina, 1.600 kubika, dizel, 1.600 KM. Tel. 061/102-390. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. MERCEDES 300 D 123, generalno ura|en komplet, u odli~nom stanju, povoljno. Mob. 061/161940. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM novu zadnju karambolku, komplet za Hundai Akcent. Mob. 061/915-123. PE@O 505, 061/540-281. karavan. Mob.

POSLJEDNJI POZDRAV mojoj dragoj i dobroj prijateljici

KUPOVINA
AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM ~etvorosoban stan na Grbavici, ul. Grbavi~ka kod Jordanske d`amije i jedan jednosoban. Mob. 062/762-572. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323906. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 062/358-344. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM sve vrste knjiga. Mob. 061/533-792. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

ALMINI HALILOVI]
Bilo je lijepo dru`iti se s tobom. Hani
1538

POSLJEDNJI POZDRAV

PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. MALI tokarski strug 500 W za hoby obradu drveta, malo upotrebljavan, njema~ka marka Interkrenn, povoljno, samo 400 KM. Mob. 061/956-845. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3+1+1 iz novogradnje, u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869-396. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660939, 063/876-419. PRODAJEM novu kadu i slu{ni aparat Oticon. Tel. 228-710. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 46-48. Mob. 061/233-913, Biba. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913.

GRA[KU
Neven, Braha, Imana, Ba{ka, Bucko, Samra i Stra{ko
1559

SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535659 i 062/139-034. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077.

PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201— 190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290.

ZAPOSLENJE

USLUGE
TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410.

RAZNO
PJEVA^, kompozitor! zbog bolesti rasprodajem vrhunske tekstove za narodnu muziku! tekst 20KM. Tel. 061/510-149.

OSTALO
PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115.

46 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 2. mart 2011. godine ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

OSLOBO\ENJE

GRADIMIR KRAJI[NIK

MUHAREM (HASANA) MEHREMI]
preselio na ahiret 1. marta 2011. u 78. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 2. marta 2011. godine u 15 sati, nakon ikindija-namaza, a ukopat }e se na mezarju Duranovi}i - Tar~in. O`alo{}eni: sinovi Nijaz i Zijad, unu~ad Nedim, Nermin, Adnan, D`enita i Muharem, snahe Senija, Amira i Anela, sestre Medina, Safija, \emila i Ai{a, te porodice Mehremi}, Neradin, Selimovi}, Fati}, ^i}ko, Plo~o, Tufo, Kazi}, Horman, Laka~a, [ljivo, Oputa, Sulji}, Fejzi}, Hasi}, Tur~inovi}, Hod`i}, [ehi}, ^ovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 15 sati, adresa: Duranovi}i 15 - Tar~in. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
1573 1571

Sa velikom tugom opra{tamo se od na{eg Gra{ka, prijatelja sa kojim smo dijelili radosti odrastanja i koga iskreno volimo. Njegovi Joja i Luka Marjanovi} sa mamom Ognjenkom Finci i [ejla Kameri}

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Sa nevjericom da je zaista POSLJEDNJI pozdrav

velikom prijatelju

na{em prijatelju

MUHAREMU MEHREMI]U
Tvoji odani drugovi Asim Turkovi}, Fadil Drina, Hasan Japalak i Seid Dupovac
1571

MUHAREMU MEHREMI]U
Hvala ti {to si nam bio prijatelj. Seid, Zumra, Salem, Vera, Maja, Amela, Ines i Amar Dupovac
1574

GRADIMIRU KRAJI[NIKU

uz sje}anje na uvijek vedrog, nasmijanog i punog optimizma u~enika. Porodici Kraji{nik iskreno sau~e{}e!

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Sanja Vlaisavljevi}
1575

voljenom

na{em prijatelju
POSLJEDNJI POZDRAV

uva`enom profesoru u penziji

GRADIMIRU

GRADIMIRU
LJUBI JOVANOVI]U

Tetka Mira, Erna, Enaida, Goran
25183

Minchi, Mustafa, Amar, Vedo, Suljo, Raza, Faris i Damir
1572

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Kolektiv Srednje zubotehni~ke {kole

na{oj dragoj

[UHRETI [UHRI SILAJD@I], ro|. IBRULJ
Subhija Ramusovi}, Jasminka, Zlata, Marsela, \enana, Todor, Sead, Ferid sa svojom djecom
1570

GRADIMIRU GRA[KU KRAJI[NIK

RAHMIJA (MUHAREM) SLIPAC
3. mart 2006 - 3. mart 2011.

001

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

Dragi na{ tata! Pro{lo je pet godina. Pune tuge i praznine otkako vi{e nisi me|u nama, ali uvijek prisutan u na{im srcima i mislima. Vole te tvoje k}eri: Raza, Senka i Eldina
25179

]eman i ^ampara
1569

srijeda, 2. mart 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 47
S dubokim bolom i neizmjernom tugom javljamo svima koji su je voljeli i poznavali da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MURADIF (IBRAHIM) SULJEVI]

ANKA SKALI] PILJEVI]

MAID (RASIMA) FAZLI]
preminuo 27. februara 2011. u 78. godini.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Muris, bra}a Mehmed i Munir, te sestra Maida sa porodicama, punac Suljo Imamovi} i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u Carevoj d`amiji.
000

preminula 27. februara 2011. godine. Sahrana }e se obaviti, 2. marta 2011. godine, u 11.30 sati na gradskom groblju Bare. PO^IVALA U MIRU BO@JEM! O`alo{}eni: sin Roman, k}erka Melita i Branka, unuci Fe|a, Minja i Jelena, praunuka Dunja, sestra Marija Cica, brat Stojan, zetovi Sead, Ante i Samir, snahe Nerminka sa Melikom i Elizabeta, porodice Skali}, Lenasi, Muharemagi}, Piljevi}, Bo{njak, Habibija, Ljuba, Lon~ar, Arnautovi}, Veli}, Had`ihamzi} i mnogobrojni prijatelji.
000

Sahrana }e se obaviti 2. marta 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Jelena, djeca Zlatan, Amela i Damir, unuk Emir, bra}a Zekir, Midhat i Muhamed, sestra Nermina, snahe Hikmeta, Brigita i Mirsada, sestri~na Dada sa porodicom, sestri} Jasmin sa porodicom, sestri}i Mayeri sa porodicom, brati}i sa porodicama te porodice Fazli}, Deli}, Ku}evi}, Jerkovi}, Mayer, Zahirovi}, Hafizovi}, Colo, Vranac, D`indo, Muhi}, Marijanovi}, Premovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Ul. Mustafe Kameri}a 12
000

POSLJEDNJI POZDRAV

GRADIMIRU KRAJI[NIK

S dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je moj tata

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Dragi Gra{o, duboko nas je potresla vijest o tvojoj preranoj smrti. Sau~estvujemo u bolu sa tvojom mamom Jasnom i sestrom Mirnom. Teta Rada, Olgica, Aco i Ubavka
1567

dipl. iur. MATO TADI]
preminuo, 26. februara 2011. u 87. godini.

GRADIMIR GRA[O KRAJI[NIK
preminuo 27. februara 2011. u 31. godini. Komemoracija }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 15.15 sati u Komemorativnom centru na gradskom groblju Bare, a sahrana nakon komemoracije. O`alo{}eni: majka Jasminka, otac @ivko, sestra Mirna, brat Vladimir, djevojka Vanja, zet Muamer, sestri}i Mak i Mona, ro|aci Goran, Dunja i Jelena, tetka Mira, te porodice Kraji{nik, Jerkovi}, Kurto, Hergi}, Seferovi}, D`ini}, Bosilj~i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom

Pokop }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13.45 sati na gradskom groblju Bare iz katoli~ke kapele. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu na dan pokopa u 17 sati. O`alo{}eni: k}erka Dragana, rodica Sonja s obitelji, snahe Biba s obitelji i Zora s obitelji, Lucija Frankovi}, obitelj Tadi}, te ostala rodbina, prijatelji i susjedi
000

GRADIMIRU GRA[I KRAJI[NIKU

Puno te volim, mnogo }e{ mi nedostajati. Ubavka Borov~anin sa porodicom
1567

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo da je na{a draga majka, baka, prabaka i svekrva

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

na na{u dragu

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom Gra{ku

REGINA KAMHI, ro|. LEVI
1915 — 2011.

GRADIMIR KRAJI[NIK

ZORKU ROGANOVI]
preminula u Zagrebu u 96. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 12.15 sati na gradskom groblju Bare.
Danas je pro{lo 30. godina od smrti. Tvoji: sin Danilo, Tijana, Nikoleta, Damir i Natali
1542

ENVER (ZIJAH - bega) PA[I]
iz Bijeljine 1. 3. 2002 — 1. 3. 2011.

Od Fike, Zehre, Faruka, Ehlimane, Benje, Mersada, Ajle i Emine Omanovi}
1568

O`alo{}eni: sinovi David i Yitzhak, snahe Blanka i Haya, unuci Mirta, Aron, Roni, Dan i Roy sa porodicama, praunuke Talia i Tamar
000

Feriha, [ejla i Dino
1534

48 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

GRADIMIR KRAJI[NIK
@elio si spajati nespojivo, miriti nepomirljivo, iskreno i ma{tovito poput djeteta. Tvoja vedra du{a, nesalomljivi duh i neuni{tiva energija koju si nam nesebi~no poklanjao nikoga nije ostavljala ravnodu{nim. Zbog toga te volimo i ponosimo se tobom. Tvoje kolege iz kardio-linije: Mirna, Kenan, Senad, Leo, Amra, Aida, Nerma, Orhan, Demir i Alem
POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV

1561

ocu na{e doc. dr. Melihe Saki}

HAJRUDIN RESI]

GRADIMIRU KRAJI[NIKU

KOLEKTIV PEDIJATRIJSKE KLINIKE KLINI^KOG CENTRA SARAJEVO
001

Dragi na{ prijatelju, vrijeme provedeno s tobom zauvijek }e ostati u na{em sje}anju, a tvoj lik u na{im srcima. Ne{o, Mersad, Amir i Anisa
1564

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

“I nema kraja. Smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda“ @ivotom nepokoren

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TIFA (RAGIB) SMAJOVI], ro|. BULJUBA[I]
preselila na ahiret u utorak, 1. marta 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Hranjevi}i - Osanica - Gora`de. O`alo{}eni: sin Mirsad, k}erke Mirsada i Jasmina, snahe Amira i Samra, zetovi Aziz Aganovi} i Mirsad Durmo, unuci Almir, Mirza i Asim, unuke Amina, Aldijana, Adna, Almedina i Amila, bra}a Mustafa i Smajo i sestre Duda, Murija i Safija sa porodicama, djever Asim sa porodicom, djeveri}i Edhem i D`evad sa porodicama, te porodice Smajovi}, Buljuba{i}, Karaman, Aganovi}, Durmo, Potura, Ra`anica, Veli}, Grabovica, Tatli}, Horo, Nurkovi}, Pleh, Bukalo, Nokto, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15 sati, Ul. Mustafe Kameri}a 3/VI, Dobrinja II. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti - sa parkinga, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

GRADIMIR KRAJI[NIK GRA[AK

SUADA (MUSTAFA) [EHOVI], ro|. MAZLUMOVI]
preselila na ahiret u petak, 25. februara 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug D`emajil, k}erka Anela, sin Adnan, unuke Ira i Adna, unuk Ervin, zet Hamdija, snaha Radmila, sestra Subhija i zet Ismet, te porodice [ehovi}, Muzlumovi}, Forto, Mrkva, Kold`o, Dizdarevi}, Lazendi}, Alajbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Prijatelju, Prepoznat }u te u svojoj misli, koraku, smijehu. Oplemenjen tvojim prijateljstvom. Ninoslav Lubura sa porodicom
25181

POSLJEDNJI POZDRAV

GRADIMIRU KRAJI[NIKU

POSLJEDNJI POZDRAV

Draganinom tati, dragom

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938 Nikada ne}emo zaboraviti tvoje vedro lice i duh. Lela, Bakir, Mirsada, Adnan, Amir i Anisa
1565

~ika MATI

Njeni Ognjenovi}i i Boj~i}i
1562

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 49

GRADIMIR KRAJI[NIK
Bio si previ{e veseo i previ{e dobar za ovaj svijet... Bez tebe nijedan na{ ponedjeljak vi{e ne}e biti isti, dragi na{ Grale... Haris, Besima, Edin, D`anan, Dijana, ^alki}, Kara~i}, Ibi{evi} A., Alma, Sladi}, Amina, Daniela, Srebrenka, Zijad, Pinjo, Ke{o, Hedija, Dina, D`ana, Emir, Zlatan, Meliha, Lejla, Amira, Edina, Dalibor, Milo{, Bo`ana, Neda, Sini{a, Davor, Amra, Zumreta, Naki~evi}, Spre~i}, Munja, Amela Musli}

1563

Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, dedo, svekar i punac prim. dr.

UDRU@ENJE 101. BRIGADA SARAJEVO] SJE]ANJE

TARIK (VEHBIJA) DIZDAREVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 27. februara 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Kemal, k}erka Sabina, zet Damir, snaha Elma, unu~ad Benjamin, Selma Ezhera, Daris i Kerim, te porodice Dizdarevi}, Sarvan, Be}arevi}, Pand`i}, [vraki}, Brahi}, Burd`evi}, Bo{kovi}, ^au{evi}, Ko{tovi}, Hadrovi}, Pobri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Ismeta Mujezinovi}a br. 28/III.
000

NA SVE [EHIDE, POGINULE I UMRLE PRIPADNIKE RATNE 101. BRIGADE
Ujedno pozivamo sve demobilisane borce, porodice {ehida, poginulih i umrlih pripadnika ratne brigade da se prisustvom na sve~anoj akademiji u povodu 18. godi{njice formiranja 101. brigade, koja }e se odr`ati 2. marta 2011. godine u multimedijalnoj sali Op}ine Novi Grad, sa po~etkom u 18 sati, zajedno podsjetimo herojske uloge na{e brigade u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. UPRAVNI ODBOR UDRU@ENJA
001

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RED@O (RAMO) BE[I]
preselio na ahiret u petak, 25. februara 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.15 sati iz Ulice Semira Fra{te br. 6. O`alo{}eni: supruga Bo`ana, sinovi Ilija, Emir, Munever i Ramo, k}erke Emira i Sada, unu~ad, unuke, praunu~ad, zetovi Samir i Muha sa porodicama, brat Ahmed sa porodicom, sestra Munevera sa porodicom i sestra Behka sa porodicom, te porodice Be{i}, Beganovi}, Bogovi}, Agi}, Mehmedi}, Piti}, Muhi}, Stevanovi}, Osmanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u Istiklal d`amiji.
000

FATIMA (haf. AHMED) SARVAN, ro|. BJELI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Stadion. O`alo{}eni: sinovi Nusret i Midhat, k}erke Nusreta i Nevzeta, brat Sulejman, sestra Hajrija, zet Ivko, snahe Sabira i Safeta, unuci Elvira, Elvino, Adis, Anaid i praunuci Dino i Elena, brati}i D`emal i Kemal sa porodicama, sestri}i Safet i Izet sa porodicama, te porodice Sarvan, Bjeli}, ^osovi}, Jela{kovi}, Zahirovi}, Bid`ovi} kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i merhume u Ulici kunovska br. 7/V.
000

SEAD (JUSUF) GORU[ANIN
ekshumacija

stradao od zlo~ina~ke ruke na Grbavici u ljeto 1992. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 3. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Muhamed Meho, te porodice Goru{anin, Suruliz, D`afi}, Had`i}, Divovi}, Ajanovi}, Fejzagi} i ostala rodbina i prijatelji
000

50 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak — pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 2. mart 2011. godine ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

[AHIN (UZEIR) MIROJEVI]
preselio na ahiret u utorak, 1. marta 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, poslije podne-namaza na mezarju Prizren - Ustikolina. O`alo{}eni: k}erka Belma, sin Amir, zet Refik, snaha Amra, unu~ad Selma, Semir i D`ejna, bra}a Husno i Dervi{, sestra [uhra, snahe Nira, Ema i Mirsada, snaha D`evada sa k}erkom Almom, sinom Samirom i zetom Harisom, brati}i Uzeir, Mirsad, Smajo, Edin, Adnan i Emir, brati~na Amina, sestri} Izet, sestri~ne Izeta i Mirzeta, te porodice Mirojevi}, Imamovi}, Meki}, Brki}, Budnjo, Delizaimovi}, ^engi}, ^ustovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza u d`amiji Ustikolina. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZAHIR (MEHO) PELJTO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. februar 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Ferid i Vehid, k}erke Sajma i Kimeta, snahe Raza i Adila, zet Juso, {ura Edhem, unuci, unuke i praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Peljto, Pita, Hastor, Mujezinovi}, D`aferovi}, Had`i}, Ba{i}, Kla~ar, Suba{i}, Kosovac, Saki}, ]ubara, ^erkez, Serhatli}, Gojak, Terzi}, Musi}, Ogle~evac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Rifata Burd`evi}a 4, Boljakov Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred d`amije Boljakov Potok sa polaskom u 12.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

RU[ID BRACO (RIZAH) RU[IDOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Izeta, sinovi Elmin i Rizah, k}erke Elma i Nejra, brat Elmedin Edo, sestra Rusmila, zet Sahrudin Sajo, unuke Hena i Hana, snaha Elvedina Dinka, zet Hasib Hari, brati~na Lejla, amid`i}i, daid`i}i i teti}i sa porodicama, {ure Izet i Muamer sa porodicama, svastike Sadeta i Ajdina sa porodicama, te porodice Ru{idovi}, Boti}, D`uho, [e~i}, Bala{, Ajanovi}, D`ananovi}, Karamustafi}, Mulaganovi}, Kapid`i}, Hod`i}, Alispahi}, Kapur, Nuhanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Svrake IV do br. 46, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUJO (SALKO) BIBER
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 15 sati na porodi~nom mezarju Bijelimi}i. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 11 sati ispred Istiklal d`amije do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Ajkuna, sinovi Nezir, Hamid, Bajro, Munib i Himzija, k}erka Elvedina, snahe Hurija, Nura, Senaida, Najla i Mirsada, bra}a Arif i Alija, sestre Nura, Fata i Tifa, unu~ad i praunu~ad, te porodice Biber, Brkan, Mujan, Granulo, Karkelja, Tabak, Luli}, Holjan, Trnka, Daut, [urkovi}, Imamovi}, Bozalija, Zemani}, Ge`o, Tinjak, Agi}, Ma{ni}, Plo~o, D`aji}, Kara~i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i rahmetlije u Bijelimi}ima.
000

ALJA (HAMID) PENDEK

ZAKIRA-hanuma (MUHAMEDA) TUTNJEVI], ro|. MUJAGI]

preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u 90. godini. preselila na ahiret u utorak, 1. marta 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brati}i Salko i Edin sa porodicama, brati~ne Refija i D`emka sa porodicama, sestri~ne Bejta i Hajra sa porodicama, sestri} Ismet sa porodicom, snaha Nura, te porodice Pendek, ^olo, Varmaz, Avdovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Muhamed Namik (Hamo), k}eri Emina, Amira, Mirsada i Dika, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad, sestri}i, te porodice Tutnjevi}, Mujagi}, Erko~evi}, Brankovi}, Kumro, Karkin, Rami}, Sikiri}, Softi}, Tanovi}, Salihagi}, A{~eri}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.30 sati u d`amiji Vinograd u Ulici Rogina br. 1. Ku}a `alosti u Ulici Rogina br. 11.
000

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg plemenitog brata, djevera i strica

uva`enom profesoru u penziji

na{em dragom

protu KRSTANA BIJELJCA
2. 3. 2010 — 2. 3. 2011.

LJUBI JOVANOVI]U

GRADIMIRU GRA[I KRAJI[NIKU

Puno je lijepih uspomena i sje}anja na tebe. Tvoji: Jovo, Danica, Slavica i Milan
1557

Kolektiv Srednje zubotehni~ke {kole
001

Striko Veljko Trifkovi}, strina Marija, Stanko i Velibor s porodicama
AX

srijeda, 2. mart 2011. godine Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51
POSLJEDNJI POZDRAV tati na{e Dragane
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SENAD (IBRAHIM) D@ANKO
ekshumacija Fo~a - Miljevina

HAJRUDIN (MUSTAFA) RESI]
preselio na ahiret u nedjelju, 27. februara 2011, u 81. godini.

preselio na ahiret 1992. u 23. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: amid`e Haso i Halil, tetka Dika, tetak D`evad, daid`a Alija sa porodicom, ro|aci Alen, Tarik i Almir, rodice Azra, Altijana, Aldijana, Vildana i Alma, te porodice D`anko, Halilovi}, Be{irevi}, Medi}, Dedovi}, Pohara, Ma{i}, Gagula, ^engi}, Kumro, ^au{evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji I kom{ije. Jasin-dova }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Avde Jabu~ice br. 21 c.
000

MATO TADI]
Kolege iz Diplomatskog protokola
1554

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Meliha, sin Midhat, sestra Zehra, unu~ad Selma, Elma, Adnan i Amra, snahe Azra i Fadila, zetovi D`evad, Omar i Dino, svastike Behija i Mejrema, {ura Edhem sa suprugom Vasvom, sestri}i i sestri~na, te porodice Resi}, Lagumd`ija, Smajevi}, Softi}, Maglajlija, Nuhi}, Saki}, Srna, ]ano, Ibrahimagi}, Had`i} kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Derebent br. 30.
000

Dvadeset sedmog februara 2011. godine navr{ilo se 7 dana od smrti na{e majke, punice i bake

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SLAVOJKA ELEK, ro|. KOVA^
1932 — 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV mome voljenome sinu, mojoj dobroj du{i, mome dragome

KADRIJA (HAMDIJE) HANI], ro|. JAMAKOVI]
preselila na ahiret u utorak, 1. marta 2011, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Rusmir, k}erka Amra, brat Munir, unu~ad Emir, Majda, Damir, zet Amir, snahe Fethija i Suzana, brati~ne Majda Fatima, Nezira, brati}i Mirza i Said, te porodice Hani}, Zvizdi}, Jamakovi}, Karlovi} i ostala rodbina i prijatelji
000

@ivjet }e{ i dalje u na{im srcima. Tvoji najmiliji, k}erke: Bojana, Radojka i Stanka, zetovi Vinko, Miro i [imun, unu~ad i praunu~ad
1532

GRA[KU

POSLJEDNJI POZDRAV mome voljenom sinu, mome an|elu
Voli te tvoja mami~ka
1555

POSLJEDNJI POZDRAV

GRADIMIRU KRAJI[NIKU
od tate @ivka
1555

mom jedinom braci

GRADIMIRU

TU@NO SJE]ANJE na na{eg druga

POSLJEDNJI POZDRAV na{em

POSLJEDNJI POZDRAV dragom ro|aku

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

Puno te volim. Mirna
1555

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom bratu, {uri i ujki

JESKA
Tvoja ekipa: Keske, Hari, Cvrle i Go{a
1553

STRAJI
Od obitelji Cvitanovi} i Gali}
1539

GRA[I
od Dunje i Jelene
1555

GRA[I
od porodice Kurto
1556

GRADIMIRU GRA[I KRAJI[NIKU

Tvoji: Mirna, Muamer, Mak i Mona
1555

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

na na{eg

MEHMED (DEDO) IBRALI]

JESENKA

preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. februara 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima, sin dr. Muris, k}erke dr. Mensura Mira i Meliha, sestra Bahrija, unu~ad Enida, Nina, Maja, Neira i Edin, zetovi Safet Had`ialijagi}, Jasmin La~evi}, Haris Ra{idagi}, snaha Alida, sestri~ne, te porodice Ibrali}, La~evi}, Ra{idagi}, Mu{an~i}, Omeranovi}, Had`ialijagi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici grada~a~ka br. 120/III.
000

Tvoj IV4 razred: Dina Romano Stija~i}, Vlasta Lovrin~evi}, Alma Nikoli}, Silva Kova~evi} Stefanjuk, Sanja Mi}i} Rajkovi}, Aldina Kurtovi}, Slobodanka Boba Mrdi}, Tanja Ko{uti}, Bajna Veli}, Tanja Ga~inovi}, Dragana Sitni~i} Maslek, Biljana Tepav~evi} Arnautovi}, Tanja Birno, Haris Had`iosmanovi}, Arnautovi} Velid, Danijel [ober, Neboj{a Crkvenja{, Predrag Gojkovi}, Isak Hot, Jogun~i} Haris, Fabrio Darko, Goran Papi}, Semir Lon~arevi}, Senad Kadrovi}, Sanja Samard`i}, Vedrana Murko i prijatelji Zlatko Huski}, Mladen Videkani}, Du{ka Karamehmedovi}, Olivera Lazarevi}, Aldijana Erko~evi}, Srebrenka Trebinjac, Vi{nja Maljkovi}
1552

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu direktora Sarajevske pivare

RAMIZ (DERVI[) MEZIT
preselio na ahiret u nedjelju, 27. februara 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta, 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

ADILA (MEHMED) AJANOVI], ro|. ZELI]
udova Selvera

HIMZI BRANKOVI]U

preselila na ahiret u petak, 25. februara 2011, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.15 sati ispred Careve d`amije do mezarja i nazad. O`alo{}eni: k}erka Maida, zet Zijo, unuci Admir i Damir, snahe Jasna i Vedrana, praunuci Asja i Erol, te porodice Ajanovi}, Garibovi}, Habibovi}, Ferhatovi}, [egalo, Parla, Mujanovi}, Berbi}, Ga~o, Mandi}, Be{li}, ^izmi}, Premilovac, Drma}, Sijer~i}, Kori}, Ferhatbegovi}, Skenderagi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji Budakovi}i. Ku}a `alosti je u Ulici Azize [a}irbegovi} br. 128/V. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Sartorius libra elektronik d.o.o. Sarajevo
001

Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.15 sati ispred tunela na Ciglanama. O`alo{}eni: supruga Bunevera, sin Rasim, k}erka Meliha, unuci Faris, Emir i Iman, bra}a Nazif i Adil, sestra [emsa, nevjeste Asima, Sabiha, Almija i Alma, zetovi Senad i Smail, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, svastike Hanka i Minka, bad`e Nino i Mizo, te porodice Mezit, Kara|uz, Mrkaljevi}, Vrabac, Bajri}, Velijevi}, Babovi}, Vi|en, Hujdur, Ajanovi}, Greda, Kunovac, Ke~o, Obad, Kadri}, Bajramovi}, Alijagi}, Golo{, Hajrovi}, Mujezinovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Muhameda Had`ijahi}a br. 40.
000

IN MEMORIAM

SADIKA BAJRAKTAREVI]
2. 3. 1990 — 2. 3. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e Denize,
S ljubavlju, porodica Bajraktarevi}
1545

na{em {kolskom drugu

dragom ~ika

POSLJEDNJI POZDRAV

gospodinu MATI TADI]U

NUSRETU AVDIBEGOVI]U
Lejla, Sandi, Vernesa, Lila i Nino

GRADIMIRU KRAJI[NIKU
Gra{ak, tuga je neizmjerna. IV2 — generacija 95/99. Druge gimnazije
1551

Dr. JESENKO VUKOTI]

Uz su}ut Dragani i ostaloj rodbini. Brana Kisi}, Davor i Tomo Filipovi}
25178 AX

Dragi Blebo, vidimo se. Mrle
1547

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Had`i IBRAHIM ([U]RIJE) FAZLI]
Dragi na{ “Dedo”, ~etrdeset je dana od Tvog odlaska, ~etrdeset dana puste i tu`ne ku}e. Prije odlaska tra`io si od nas oprost, tra`io da ostanemo na putu na koji ste nas Ti i mama uputili, tra`io da ne budemo tu`ni kad ode{. Mi ni danas ne znamo {ta da Ti oprostimo kad smo uz Tebe imali ljubav i pa`nju kakvu imaju samo sretne porodice. S puta koji ste nam pokazali skrenuti ne}emo, a Ti nam oprosti {to smo tu`ni jer nedostaje{ nam koliko mo`e nedostajati pravi otac. S ljubavlju, po{tovanjem i tugom, Tvoje k}erke: Fadila, Kimeta, Aj{a i Fatima, unu~ad, zetovi, snahe i praunu~ad
1549

Pro{lo je jedanaest godina otako nije sa nama na{a draga supruga i majka

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom radnom kolegi i prijatelju

AZRA BERHAMOVI]

MURADIFU SULJEVI]U
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Sa ljubavlju te spominjemo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: suprug Halid, k}erka Dijana, sin Emir, unuci Haris i Rijad
1548

Kolektiv Energoinvesta d.d. — Sektor energoin`enjering
001

TU@NO SJE]ANJE

na moju dragu

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg prijatelja Sulejmana Lea

VALERIJU ^ORDA[I]
iz Konjica 1. 3. 2006 — 1. 3. 2011.

Njena Jasenka iz Jablanice
001A

ZILFI (BE]IRA) KAPI], ro|. KA@INI]
iz Trebinja

POSLJEDNJI POZDRAV — SELAM

na{em dragom

NUSRETU AVDIBEGOVI]U
POSLJENDJI POZDRAV Hvala Ti za dugogodi{nje prijateljstvo i kumstvo. Amina i Hamdo Sofrad`ija
1550

[efket i Na|a Arslanagi}
1544

TU@NO SJE]ANJE

Drugog marta 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj noni

GINI

prof. LJUBI JOVANOVI]U
dugogodi{njem direktoru {kole

MARIJE CVITANOVI]
Vrijeme prolazi, nezaboravna sje}anja na Tebe ostaju i traju.
001

Njeni unuci Mirta i Aron
1541

Kolektiv JU Srednja medicinska {kola Sarajevo

Tvoji voljeni
1539

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV kolegi, saradniku i prijatelju

BRANKO PRLJA
5. 2. 1991 - 5. 2. 2011.

LJILJANA PRLJA, ro|. DURSUN
5. 7. 1986 - 1. 3. 2011.

LAZO ANDRIJA[EVI]
1. 3. 2001 - 1. 3. 2011.

Hvala na ljubavi, dobroti i plemenitosti. Sin Prlja dr. Vladimir sa porodicom, k}i i supruga Mirjana Prlja - Andrija{evi} i sin Veljko sa porodicom
1536

SJE]ANJE Prolaze dva mjeseca nevjerice i tuge otkako nije sa nama na{ dragi i voljeni

GRADIMIRU KRAJI[NIKU

prof. RAJKO (PERE) BJELICA

@ivot nestane u trenutku, a sje}anje na Tebe ostat }e zauvijek. Kolektiv Bosnalijeka d.d.
001

Iako ni{ta ne mo`e da vrati trenutak sjaja u travi. Rasko{ proljetnog cvijeta, mi ne}emo tugovati, ve} }emo na}i snage o onome {to je ostalo i sa tim `ivjeti. Njegovi: Irena, Miljan, Miljana, Milica, Sonja, Stella i Iris
88104

POSLJEDNJI POZDRAV sinu na{e prijateljice Hatid`e

Drugog marta 2011. navr{ava se pola godine od smrti dragog nam tate

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dr. JESENKU VUKOTI]

DU[KAJ (IBI[) ZE]IR
preselio na ahiret u nedjelju, 27. februara 2011, u 71. godini.

Mubera M., Zilha R., Zlata [., Hajru{a K., Raza D., Amira A.
1540

ENVERA (SAKIB) D@ELILOVI]A
Istog dana }e se prou~iti mu{ki tevhid u d`amiji ^ekerek~ina Pod Kova~i u 12 sati, iza d`uma-namaza. Njegovi najdra`i: sinovi Ismar i Sanjin sa mamom
1468

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 2. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.15 sati ispred ku}e `alosti, Trg solidarnosti br. 35. O`alo{}eni: supruga Halima, sinovi Samir i Amir, brat Muharem, sestra \eva, snahe Mirza i Amina, unu~ad Haris, Amina i Nad`a, {ura Ramiz sa porodicom, svastika Zejna sa porodicom, brati~na Mediha sa porodicom, brati} Medin sa porodicom, sestri}i sa porodicama, sestri~ne sa porodicama, prijatelj Murat sa porodicom, prijatelj Galib sa porodicom, te porodice Du{kaj, Krek, Kasni}i, Hoti, Kari{ik, Vrabac, Nik{i}, ]osi}, ^ustovi}, Mizdrak, Musi}, [ukalo, Sarajki}, Had`ali}, ^amo, Somun, ]irkovi}, Had`i}, Tokovi}, [ahman, [a{ovi}, Kudra, Kaba{i i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti, Trg solidarnosti br. 35/IV.
000

Drugog marta 2011. navr{ava se {est godina od kada nije sa nama na{ dragi

SAFET (MURADIFA) SIJER^I]

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i tvoju dobrotu. Supruga Miladeta, sin Edin, snaha Aida i unuk Ajdin
1543

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV sinu i bratu na{ih radnih kolegica Jasne Jerkovi} i Mirne Kurto

POSLJEDNJI POZDRAV

HIMZI (NAZIFA) BRANKOVI]U

GRADIMIR (@IVKO) KRAJI[NIK

NEURON COMMERCE DOO SARAJEVO
001

od uposlenika ENERGOINVEST d.d. Sektor IEE i poslovnih jedinica Al`ir i Libija
001

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

U ~etvrtak, 3. marta 2011, navr{i}e se 15 godina od smrti na{e sestre, tetke, zaove. Tako|e i 3 godine od smrti na{eg oca, djeda, svekra

na{oj kolegici iz JU Federalna novinska agencija

na sestru i brata

ALMINA HALILOVI]
FAHRIJA ALIMANOVI], ro|. ARNAUTOVI] BAJAZID BEKO ARNAUTOVI]

dr. MEJRA KRESO
3. 3. 1996 - 2011.

REMZIJA KRESO
29. 2. 2008 - 2011.

Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
001

mart 2008 - mart 2011.

Tog dana posjeti}emo grob i polo`iti cvije}e. Porodica Kreso
1424

Prvog marta 2011. navr{ila se tu`na godina od kada nije sa nama draga majka, punica i baka

Vje~no ste u na{im srcima i mislima. Va{i najmiliji
1533

POSLJEDNJI POZDRAV Dvadeset osmog februara 2011. navr{ilo se 9 godina od smrti na{e drage majke i sestre

dragom

ARZIJA SEKA KOVA^EVI], ro|. GORU[ANIN

VUKOSAVA BANJANIN, ro|. \OREM

JESKU

Voljena na{a, pamti}emo tvoju vedrinu i uvijek lijepu rije~. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji: k}eri, zetovi i unu~ad Mirela Hod`i} sa porodicom
1530 1535

Sin Boro, k}i Nade`da i sestre Sabira i Razija
1528

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

AMELA VILI]
1958 - 2009.

Zahvalni za ljepotu i ljubav kojom nas je darivala. Osman Arslanagi} i majka Liha, brat Mugdim, snaha Valida i brati} Timur Vili}
1525

SJE]ANJE

AMELA VILI]

Bakir Arnautovi}
1484

Prvog marta 2011. navr{ilo se {est godina od kada nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE

Danas se navr{ava godina od kada nije sa nama na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

MARIJA BUTIGAN

proto. KRSTAN BIJELJAC
2. 3. 2010 - 2. 3. 2011.

Vrijeme ne lije~i tugu, samo produ`ava bol i prazninu, jer smrt je tren, a sje}anje vje~nost. Tvoji najmiliji
1523

Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena i sje}anja. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
1511

FUADA HALIMOVI]
12. 2. 1995 - 12. 2. 2011.

BOJU HALIMOVI] DAVIDOVI]
1. 9. 2010 - 1. 3. 2011.

Drugog marta 2011. navr{ava se tu`na godina otkako sa nama nije na{a draga mama, svekrva i punica

IN MEMORIAM

Uspomenu na Vas ~uvamo sa velikom ljubavlju i po{tovanjem. K}eri Jasminka i Slobodanka sa porodicama
1526

SJE]ANJE

ESMA BOJI]
iz Tuzle

S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomene na tebe, tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ala. K}erka i zet Lejla i Besim [ahbegovi}, sin i snaha Safet i Alisa Had`imehanovi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u krugu porodice i prijatelja.
1464

BRANKO RAROGIJEVI]
1996 - 2011.

ZLATKO RAROGIJEVI]
1999 - 2011.

SADIN (HAZIMA) BERBEROVI]
29. 2. 2000 - 1. 3. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
1491

S po{tovanjem, radne kolege Finansijske-financijske policije Odsjeka Zenica
020

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
POSLJEDNJI SELAM ocu direktora Sarajevske pivare

POSLJEDNJI SELAM ocu direktora Sarajevske pivare d.d.

HIMZI (NAZIFA) BRANKOVI]U
KOLEKTIV MERKUR DD SARAJEVO
001

HIMZI BRANKOVI]U
KOLEKTIV SPRIND DD SARAJEVO
001

POSLJEDNJI SELAM ocu na{eg prijatelja

POSLJEDNJI SELAM ocu direktora Sarajevske pivare d.d.

HIMZI (NAZIFA) BRANKOVI]U

D`emaludin Peljto s porodicom
25177

Prvog marta 2011. godine navr{ilo se {est mjeseci otkako nije sa nama na{ dragi i voljeni suprug, otac, djed i svekar

prim. dr. ESAD (MUHAMEDA) BEGI]
Uvijek }emo te ~uvati u na{im srcima. Vrijeme ne mo`e izbrisati tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoji najmiliji: supruga Hafija, sinovi Edin i Emir, unu~ad Mirza, Aida i Selma, snahe Nermina i Amina
1524

HIMZI (NAZIFA) BRANKOVI]U
KOLEKTIV MIMS DOO SARAJEVO
001

58

PREDAH

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nepotrebno se upli}ete u neku situaciju koju ne poznajete dovoljno i na takav na~in iritirate saradnike. Prihvatite dobronamjernu kritiku i nemojte preuveli~avati sposobnosti, va`no je da ostvarite osnovni dogovor. Zadr`ite odre|enu mjeru opreza i mudrosti, nema razloga da isku{avate ne~iju emotivnu naklonost. Potrebna vam je ve}a diskrecija u nekim intrigantnim situacijama. Mo`da vam se ne dopada ne~ija uloga u zajedni~kim pregovorima, ali to ne treba dodatno da vas optere}uje ili da mijenja va{ prvobitni stav o poslovno-finansijskoj saradnji. Prije ili kasnije, sve do|e na svoje pravo mjesto. Vama nedostaje strpljenje, a va{em partneru emotivna hrabrost ili impuls da se suo~i sa zajedni~kim problemima. Usmjerite pa`nju vi{e na sli~nosti koje vas povezuju. Nove informacije realno djeluju kao dobra prilika, ali na poslovnoj sceni iznenada sve mo`e da se promijeni. Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne treba da vas navede na pogre{no pona{anje pred saradnicima. Pa`ljivije analizirajte pona{anje bliske osobe, va`no je da redovno oslu{kujete ne~ije `elje ili emotivne poruke. Mogu}e je da imate pogre{ne pretpostavke. Uporno insistirate na svojim namjerama i preduzimate odre|eni vid rizika u poslovnoj saradnji. Ako imate dobar predosje}aj, oslonite se na intuiciju i na dobru mo} opa`anja. Novi uspjeh treba dodatno da vas motivi{e. U ljubavnom susretu je mogu}e mnogo toga dobrog u~initi. Nemojte dozvoliti da va{em partneru nedostaje inspiracija kao zajedni~ka vodilja i emotivni podsticaj. Mogu}e je da neko kritikuje va{ na~in rada ili stil pona{anja. Nema razloga da se suprotstavljate mi{ljenju ve}ine, budite dovoljno razumni i prihvatite ne~iji savjet. Potrudite se da zavr{ite zapo~eti posao u predvi|enom roku. U susretu sa bliskom osobom prikrivanjem istine oko nekih delikatnih situacija samo odga|ate rje{avanje zajedni~kih problema. Najbolje je da postupite po savjesti. Djelujete pomalo nesmotreno u susretu sa saradnicima i govorite o stvarima koje zadiru u domen poslovnih tajni. Zbog lo{ih procjena mogu}e su neke dodatne komplikacije koje dovode u pitanje nastavak zajedni~ke akcije. Usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Postoji osoba koja vam poklanja iskrena osje}anja i emotivnu pa`nju, u`ivajte u zajedni~koj sre}i koju mo`ete da osjetite. Pa`ljivije analizirajte nove doga|aje ili va`ne promjene na poslovnoj sceni. Nemojte dozvoliti da neko nepravedno osporava va{ uticaj ili zasluge koje imate u zajedni~koj akciji. Uporno poku{avate da izbjegnete neki vid emotivne odgovornosti pred bliskom osobom. Ipak, ne mo`ete poricati istinu u situacijama koje postaju o~igledne. Ponekad je stvarnost druga~ija od onoga {to vam se ~ini. Mo`da vam se ne dopada ne~ije pona{anje, ali ne mo`ete da promijenite osnovne uslove ili odre|ena pravila koja diktiraju va{i saradnici. Nemojte tro{iti dragocjenu energiju na situacije koje prolaze nedovoljno zapa`eno na poslovnoj sceni. Osje}ate emotivnu nesigurnost, ali upornim prikrivanjem istine ostavljate pogre{an utisak na blisku osobu. Morate imati vi{e hrabrosti u li~nom suo~avanju. Ne mo`ete u potpunosti da ostvarite namjere, ali ne odustajete od ambicioznih ciljeva i tra`ite zaobilazna re{enja. Ne~ije ideje zvu~e mnogo interesantnije u momentu dok se slu{aju nego kada po~inju da se provode u djelo. U susretu sa voljenom osobom ne posti`ete uvijek u potpunosti `eljeni efekt. De{ava se da ~e{}e uzaludno glumite nezainteresovanost za odre|ene doga|aje. Va{ poslovni neuspjeh objektivno ne predstavlja veliki gubitak, stoga odbijate da se povinujete pred ne~ijim kaznenim mjerama. Va{i saradnici treba da prihvate logi~na obja{njenja koja nudite ili realne okolnosti koje uti~u na zajedni~ki uspjeh. U odnosu sa voljenom osobom ~ini vam se da ste na sebe preuzeli previ{e odgovornosti za zajedni~ke planove. Potrebno je da napravite odstupnicu. Suvi{e ste ponosni da progovorite o problemima ili da otvoreno zatra`ite ne~iju intervenciju. Potrebno je da se oslobodite od pogre{nih navika i da prihvatite ne~iju ideju kao dobar putokaz. Uspje{ne osobe uvijek tra`e i dobar savjet. Nema razloga da vjerujete u neki spontani rasplet doga|aja ili ljubavnu sre}u koja dolazi iznenada. Ne zaboravite da ponekad prvi utisak umije lako da zavara. Prihvatite skromniju poslovnu ponudu i nemojte potcjenjivati ne~ije intelektualne sposobnosti. Djelujete pomalo konfuzno pred saradnicima i zbog toga va{a obja{njenja ne zvu~e dovoljno ubjedljivo. Potrebno je da bolje uskladite misli i osje}anja kako biste sa~uvali li~no dostojanstvo pred osobom koja dobro poznaje va{u }ud i slabosti. Ponekad je nemogu}e sakriti unutra{nji nemir.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: golub, rada, losos, est, n, kairo, s, {ap, iz, mi, marija kalas, onomatopeja, ranoranilac, stavak, sin, ko, inat, jak, imani, oka, o, rina, apo, ot, aja, platina, katalizator.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

U srijedu obla~no sa snijegom, na jugu sa ki{om. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar, u Hercegovini umjeren jugo. Minimalna temperatura od -6 do -3, na jugu oko 5°C, maksimalna dnevna od -4 do -1, na jugu oko 10°C. U ~etvrtak obla~no, ponegdje sa slabim snijegom, na jugu sa slabom ki{om. U petak i subotu ujutro mjestimi~no magla ili niska obla~nost, a tokom dana umjereno obla~no. Samo u Hercegovini sun~ano. U Sarajevu obla~no sa snijegom. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna -1°C.

Prete`no sun~ano u zapadnoj i centralnoj Evropi i ve}em dijelu Pirinejskog poluostrva. Ki{a }e padati u Italiji, Gr~koj i du` isto~ne obale Jadranskog mora, a snijeg na Balkanu. Maksimalna temperatura kreta}e se od -10 do -2 na sjeveroistoku i od 11 do 16°C na jugozapadu kontinenta. Na Balkanu obla~no sa snijegom, u Gr~koj, du` jadranskog i jonskog primorja sa ki{om. Na ju`nom Jadranu puha}e jak i olujni jugo, a na sjevernom bura. Maksimalna temperatura kreta}e se od -2 do 4, u primorskim gradovima od 10 do 14°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
VRLO ZAPETLJANA PRI^A
animirani, avantura, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, glasovi: Mirela Videk, Franka Bateli}, Zoran Pribi~evi}... po~etak u 15.50 sati.

srijeda, 2. mart 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI

po~etak u 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

127 SATI
avanturisti~ki, biografski, re`ija: Danny Boyle, uloge: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Sean Bott, Koleman Stinger, Treat Williams... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

BURLESKA
muzi~ki, re`ija: Steve Antin, uloge: Ashton Kutcher, Christina Aguilera, Alan Cumming, Eric Dane, Stanley Tucci... po~etak u 18 i 20.15 sati.

BIUTIFUL
drama, po~etak u 20.20 sati. Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, te etno postavka u Bosanskoj ku}i. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussierr, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, Charlot te Ross, Billy Burke, William Fichtner... po~etak u 16.55, 19 i 22.45 sati.

POZORI[TA KINA
MEETING POINT
SEVDAH ZA KARIMA
drama, re`ija: Jasmin Durakovi}, uloge: Amar Selimovi}, Adnan Haskovi}, Marija Karan... po~etak u 19 i 21 sat.

NARODNO
KATARINA, BOSANSKA KRALJICA
balet praizvedba, kompozitor: \elo Jusi}, libreto: Gradimir Gojer, koreografija i re`ija: Edina Papo, dirigenti: \elo Jusi} / Emir Nuhanovi}, scenografija: Miodrag Taba~ki, kostimografija: Amna Kunovac - Zeki}, koncert majstor: D`evad [abanagi}, balet majstor: Bahrija Bihorac, nastupaju: Hariz [abanovi}, Mihail Mateescu, Victor Emelyanov, Mensud Vati}, Mia Vu~kovi}, Ena Muratspahi}, Marijana Ulrich, Stepan Leshchev Nikolaevi~, Dajana Popovi}, Mia Pra{o, Nikolina Petkovi}-Jalovi~i}, Selma [trbo, Sabina Sokolovi}, Paula Grube{i}Mateescu, Daniela Kne`evi}... U predstavi u~estvuju: Balet i hor Opere Narodnog pozori{ta Sarajevo, Orkestar Sarajevske filharmonije i polaznice Baletnog studija NPS-a, po~etak u 19.30 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

KINOTEKA
RO\ENA DA BUDE ZLA
re`ija: Nicholas Ray, uloge: Joan Fontaine, Robert Ryan, Zachary Scott... po~etak u 19 sati.

TUZLA

CINEMA CITY
DEBELA MAMA: KAKAV OTAC TAKAV SIN

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

doma}i, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Bata @ivojinovi}, Branimir Brstina, Sr|an Todorovi}, Nikola \uri~ko... po~etak u 21.15 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
KAMENJE U NJEGOVIM D@EPOVIMA
autor: Mery Jones, re`ija: Milo{ Paunovi}, scenografija: Dragana Purkovi} Macan, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Petar Bilbija, igraju: Boris [avija i Ljubi{a Savanovi}, po~etak u 20.30 sati

GALERIJE
komedija, re`ija: John Whitesell, uloge: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas, Faizon Love... po~etak u 15.20 i 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba videoinstalacija na kojoj svoje radove predstavljaju: Ahmed Ahmed Helmy iz Egipta (naziv rada: Svi za jednog), William Russell Pensyl iz SAD-a (Suptilno prisustvo), Karen Gina Georgoudis iz Gr~ke (Fragmented Images of Thou), Minou Norouzi iz Austrije (Sje}am se) i Irena Paskali iz Makedonije (East t(w)O West). Izlo`ba se mo`e pogledati do 8. mar ta.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SRCELOMAC

ZENICA

BANJA LUKA

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika VIII saziva me|unarodne kolonije - "Art simpozijum Jahorina". Djela su ra|ena u galerijskom formatu, a posljednji je saziv imao i tematski karakter - "Figura u likovnoj umjetnosti". Izlo`ba }e biti otvorena do 5. marta.

romanti~na komedija, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier... po~etak u 16 i 18.10 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2010. godini. Studenti Akademije koji su izlo`ili radove su: Maja Skenderovi}, Damir Avdi}, Snje`ana Idrizovi}, Lea Jerlagi}, Amila Handzi} i Narda Nik{i}. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
RED
akcija, komedija, re`ija: Robert Schwentke, uloge: Bruce Willis, Mary-Louise Parker, John Malkovich, Helen Mirren, Morgan Freeman... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
DILEMA
komedija, re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Channing Tatum... po~etak u 17.15 sati.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

BIHA]

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 20.30 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

CRNI LABUD
triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder... po~etak u 19.15 i 21 sat.

@IV ZAKOPAN
psiholo{ki triler, re`ija: Rodrigo Cortés, uloge: Ryan Reynolds, Robert Paterson, Stephen Tobolowsky... po~etak u 19.30 i 21.15 sati.

BEZ OBAVEZA
romanti~na komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher... po~etak u 18 i 20.10 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

TURIST
akcija, drama, re`ija: Florian Henckel von Donnersmarck, uloge: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bet tany, Timothy Dalton... po~etak u 16 sati.

BEZ OBAVEZA

KINA
UNA
DILEMA
komedija, drama, romansa re`ija: Ron Howard, uloge: Vince Vaughn, Kevin James, Jennifer Connelly, Winona Ryder, Channing Tatum, Queen Latifah po~etak u 18 i 20.15 sati.

KRALJEV GOVOR

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

PUT OSVETE 3D
akcija, triler, re`ija: Patrick Lussier, uloge: Nicolas Cage, Amber Heard, William Fichtner... po~etak u 20.30 sati.

MUZEJI
drama, biografski, re`ija: Tom Hooper, uloge: Colin Fir th, Helena Bonham Car ter, Derek Jacobi, Geof frey Rush... po~etak u 15.30, 18.20 i 20.40 i 23.00 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly...

komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Cary Elwes... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 2. mart 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Sje}anje na ljubav
DRAMA
Re`ija: Jack Smight Uloge: Kirk Douglas, Robert Clary, Pam Dawber, Eric Douglas

HIT
DANA
20.10
FTV
AKCIONA KOMEDIJA
Re`ija: Gerard Pires Uloge: Samy Naceri, Frederic Diefenthal, Marion Cotillard, Manuela Gourary...

22.40
BHT

Joe Rabin je pre`ivio holokaust. Nakon rata, oti{ao je u Ameriku, o`enio se i osnovao porodicu. Sada putuje u Izrael, da se susretne sa ostalim pre`ivjelima. Ali, on ima jo{ jedan razlog za odlazak, a to je da sazna ne{to o biv{oj djevojci, koja je bila trudna i od koje ga je razdvojio vihor rata...

Robin i Merien
AVANTURSITI^KI
Re`ija: Richard Lester Uloge: Sean Connery, Audrey Hepburn, Robert Shaw

08.00
PINK

Nakon krsta{kog rata, Robin Hud i Mali D`on se vra}aju u [ervudsku {umu, gdje ih ~ekaju pripadnici njihove stare bande, koja je krala bogatima, kako bi davala siroma{nima. Nije se mnogo toga promijenilo otkako je Robin Hud posljednji put bio tu, jer narod ponovno pati pod ludilom kralja D`ona. Kada kralj naredi starom Robinovom neprijatelju, {erifu iz Notingema, da smakne plemstvo iz sela, Robin Hud se odlu~uje na novu borbu, da spasi svoju staru ljubav Merien.

Daniel je raznosa~ pizza kojem je san da postane voza~ formule 1. No, zasad talenat mora koristiti kao voza~ taksija, pri ~emu ga ne smeta to {to nema voza~ku dozvolu. Na drugom kraju grada `ivi Emilien, policijski inspektor u jedinici inspektora Giberta, pred kojom je veliki izazov. U Marseilles je stigla banda njema~kih plja~ka{a banaka koji su neuhvatljivi. Emilien, koji je sudjelovao u neuspjelom poku{aju njihovog hvatanja, naleti na Daniela i kada otkrije da on vrhunski vozi, a nema dozvolu, odlu~i da im se Daniel pridru`i kao voza~...

SERIJE

Sabljarka
AKCIJA
Re`ija: Dominic Sena Uloge: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry

Ezel
Nil nazove Ej{an i ka`e joj da je bila sa D`engizom. Bahar sa nestrpljenjem dolazi u restoran, a tamo je do~eka Ali. Nakon sva|e sa D`engizom, Ej{an moli Ezela da do|e do nje. Istovremeno, Bahar pozli u restoranu. Tra`i od Alija da pozove Ezela. Iako se pretvarao da je odustao od svega, Ali {alje svoje ljude da "zavr{e" sa Ezelom, Kamilom i [ebnem.

Gospo|a Barbara
21.00 BHT
Marisela ka`e Santosu da mu nikad vi{e ne}e mo}i vjerovati. Goznalo nagovara Antonija da ide raditi s njime. Lucia pita Antonija `eli li oti}i u San Fernando zbog Cecilije. Barbara nudi Mariseli da otkupi Strah od nje. Andres i Cosme jako se ~ude da im Gonzalo nije odmah ponudio posao. Marisela odlu~i potpisati dokument za Strah i ka`e Casildi neka javi Barbari.

1.001 no}
Benu i Kerem pomire se uz obe}anje da }e oti}i na lije~enje. Sljede}eg jutra za{titari na ulazu obavijeste Edu da vi{e ne radi u Binjapiju. Ljuta i {okirana, ona razbaca svoje stvari u dvori{tu firme i demonstrativno ode prijateljici koja }e telefonom re}i Benu da je Kerem vara. Burhan s Burd`u ode u {kolu kako bi objasnili da je njena majka ubila ~ovjeka u samoobrani...

12.15 FTV

20.05 MRE@A

22.25
HAYAT

Gabriel Shear je karizmati~ni {pijun koji `eli u}i unutar sistema kako bi mogao financirati svoju vrstu patriotizma. Da bi to u~inio, treba mu superhaker kojem }e i najneprobojniji sistemi za{tite biti tek malo ozbiljnija dje~ja igra. Zadatak je to kao stvoren za Stanleya Jobsona. Nakon {to je odslu`io kaznu zbog uzrokovanja apsolutnog kaosa u FBI-jevim high-tech operacijama, `ivi u prikolici, bez novca i sam, a nada se da }e opet vidjeti k}er Holly, koju je izgubio prilikom razvoda.

FILMOVI

Okrutne namjere 2
TRILER
Re`ija: Roger Kumble Uloge: Robin Dunne, Sarah Thompson, Keri Lynn Pratt, Amy Adams, Barry Flatman

22.45
NOVA

[eve na koncu
KOMEDIJA
Re`ija: Jirí Menzel

Ima li `ivota drugdje?
20.10 HRT 1
DRAMA
Re`ija: David Jones

Sebastian odlazi `ivjeti s ocem i novom bogatom obitelji u njihovu vilu na Manhattanu gdje }e poha|ati privatnu {kolu. Ondje upoznaje svoju polusestru Kathryn, nemilosrdnu manipulatoricu. Sebastian razvije odnos s ravnateljevom k}eri Danielle, no kad shvati da je njena ljubav prema njemu samo Kathrynina spletka, pridru`uje se svojoj polusestri i njezinu dru{tvu...

Jedne sparne pedesete godine 20. stolje}a grupa radnika i zatvorenika (onih koji su trenutno politi~ki nepodobni) poslana je na prisilni rad na staro odlagali{te metala. Me|u njima rade i `ene i djevojke koje su poku{ale tajno prebje}i preko granice, takozvane kope~karke. Svaki od njih ima neku svoju `ivotnu pri~u, tokom koje ispadne da je svako "nehotice" do{ao raditi ovaj posao. Osim nezadovoljstva novih zbog ne ba{ privla~noga posla, dvoje se mladih, zatvorenica i radnik, zaljube...

Lily i Brad `ive u sretnom braku. Imaju dvoje djece. Ona radi kao konobarica, a Brad je stolar. S njima `ivi i Lilina mla|a sestra Belle koja upravo treba zavr{iti srednju {kolu. Kako je Lilina majka umrla od raka dojke, postoji sumnja da i Lily boluje od iste bolesti. No pretrage su pokazale da je zdrava. Lily je uvijek sanjala o tome da zavr{i koled`, no nije imala prilike za to. Govorila je o tome Bradu upravo onog dana kad joj je Belle priop}ila da prekida {kolovanje i odlazi `ivjeti s de~kom. To ju je jako potreslo. Brad joj predlo`i da se upi{e na koled`.

23.20 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, 142. epizoda (r) Crtani filmovi: 09.55 Piplinzi 10.15 Tomica i prijatelji 10.20 Pingu 10.25 Garfild, crtana serija 10.50 Kako to, program za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 67. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 143. epizoda 13.05 Rapsodija u augustu, film 14.45 Ekovizija, dokumentarni program 15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 153. i 154. epizoda

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala TV 09.10 Barimba, crtana serija 09.30 Mala princeza, crtana serija 09.40 ^arli i Mimo, crtana serija 09.45 Ostrvo kornja~a, crtana serija 10.10 Moj tata je premijer, serija 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Eu i mi 13.25 Retrovizor 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re%publika, sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Moj ro|ak sa sela, serija 18.00 Mozaik, obrazovanje

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Timmy, crtani film 09.20 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.25 Ben 10: Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 154. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti 4, audicija 15.10 Bioclinica 15.20 Top Shop 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 158. ep. 16.53 Sport centar 16.55 Indija, serija, 155. ep. 17.45 Doma}ica Ovako

OBN
06.35 06.55 07.15 07.45 08.00 08.00 08.35 09.45 11.25 11.50 11.55 12.15 12.35 Iron Man, crtani film Meta Jets, crtani film Johnny Test, crtani film Nimboli, crtani film Oggy i `ohari, crtani film Top Shop Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4, kulinarski show, nova sezona Lanina vremenska prognoza OBN Info Top Shop Dejana talk show, tema: Alternativna medicina-bioenergija, talk show Skrivena kamera Top Shop Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija Gorki `ivot, serija OBN Info Gorki `ivot, serija Stol za 4, kulinarski show, nova sezona

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 08.00 Robin i Merien, film 10.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Dvor, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.10 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.00 Dvor, reality show, u`ivo 13.30 Grand hitovi, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Run, drama 09.30 Istinite pri~e, animirana serija, 5/10 09.45 Nau~na postignu}a, obrazovna serija, 18/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 296/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 77/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Crta, politi~ki magazin (r) 13.20 Savremeno roblje, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 47/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 23/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Robot Robi, animirana serija, 22/52 15.45 Mini school 16.00 Bakine pri~e, 18/20 16.10 TV enciklopedija 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 48/229 17.00 Mini portreti slikara: Mihajlo Rakita Mirsad Begovi} 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Moko, dijete svijeta, 3/13, animirani film 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Sje}anje na Zuku hodoljubca, dokumentarni film 20.25 Hodoljublje: Mostar 21.00 Ezel, igrana serija, 24/136 21.50 BHT vijesti 22.10 TV justice, sudska hronika 22.40 Sje}anje na ljubav, ameri~ki igrani film 00.20 Business News (r) 00.25 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

13.25 13.40 14.15 15.05 16.15 16.20 16.30

Na{a mala klinika
SERIJA

21.45

Mala princeza
CRTANA SERIJA

09.30

Nijemi svjedok
SERIJA

00.20

Zakon bra}e
SERIJA

Mje{oviti brak
SERIJA

22.25

14.10

16.30 Spretno - sretno, tv igra 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, 23. ep. 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Villa Maria, igrana serija, 68. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Upitnik, kviz 19.20 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Taksi, film 21.44 Dnevnik, najava 21.45 Na{a mala klinika, igrana serija, 32. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Mostarska terapija, dokumentarni program 23.40 Federacija danas (r) 00.00 Dnevnik 3 (r)

18.45 Mala princeza, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Iran - nuklearne tajne, dokumentarni program 21.05 Naslovi, dokumentarni program 21.30 Duel struna, emisija narodne muzike 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Rezovi, humoristi~ka serija 23.20 Mla|e je sla|e, film 01.05 Iran - nuklearne tajne, dokumentarni program 01.55 Naslovi, dokumentarni program 02.20 Dnevnik 2 02.50 Republika, sarajevsko-romanijska regija 03.35 EU i mi 04.00 Mozaik

17.54 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 66. i 67. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 159. ep. 21.00 Igrani film 22.20 Sport centar 22.25 Sabljarka, film 00.20 Nijemi svjedok, 8. ep. 01.00 Autoklub Reprizni program Hayat TV-a 01.30 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 67. ep. 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti 06.10 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 67. ep.

17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, serija 21.25 Na{a mala klinika, humoristi~ni program 22.20 Vox populi (Glas naroda) 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 00.05 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 00.35 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.15 OBN Info 01.25 Na{a mala klinika, humoristi~ni program 02.25 OBN Info 02.35 Rat bendova, muzi~ki show 04.35 OBN Info

15.00 Lola, serija 15.50 Info top, info-program 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.10 Ljubav u zale|u, serija 20.00 Dvor, reality show, pregled dana 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.30 Distrek{n, game show 23.30 Dvor, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Anatomija 2, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 12.50 13.30 14.30 15.00 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 22.50 22.55 23.25 23.45 00.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet Peline |akonije (r) Kulturno-umjetni~ki program Dva dana reditelja: Aleksandar \or|evi}: Mala {ala, film Zadnja ku}a Srbije: Trgovi{te (r) Vijesti Vi i Mira Adanja Polak (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija Svjedok, dok. program Vijesti 48 sati-svadba Vijesti Muzi~ki program [ta radite, bre, info (r) Dnevnik Evronet (r)

RTCG
12.00 12.05 12.35 12.45 13.00 13.30 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.15 16.30 17.00 17.15 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 00.30 Vijesti Pokreni se (r) Aktuelnosti Mali koncert Blic biznis i dijaspora (r) Aktuelno Etno Vijesti Obrazovni program (r) Muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Pod lupom r Muzi~ki mix Putevi `ivota Lajmet Crna Gora, u`ivo Kroz klju~aonicu Muzika Dnevnik 2 Sat TV Klape Profil Hronika Ulcinja Stil Aktuelno Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Fudbalske reportaze (r) Crna Gora, u`ivo (r)

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Dr Haus, serija 10.15 Bratstva i sestrinstva, serija 11.05 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 @ivot po D`imu, serija 13.30 Prljavi seksi novac, serija 14.15 Bratstva i sestrinstva, serija 15.05 Sve {to niste znali o ljubavi, reality show 15.55 O~ajne doma}ice, serija 16.45 O~ajne doma}ice, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 19.35 Dr Haus, serija 20.25 @ivot po D`imu, serija 20.50 @ivot po D`imu, serija 21.10 Privatna praksa, serija 22.00 Uvod u anatomiju, serija 22.50 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Dr Haus, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

UNIVERSAL
06.10 Advokatova kazna, serija 07.10 McLeudove k}eri, serija 09.10 Gospo|ica Marpl: Mra~ne tajne, film 11.10 Advokatova kazna, serija 12.10 Pomorska patrola, serija 13.10 Mama inspektor 2, film 15.00 Fojlov rat, serija 17.00 Bra}a i sestre, serija 18.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.00 Pomorska patrola, serija 20.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Panduri novajlije, serija 23.00 Roditelji djeca, film 01.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 02.20 Dvostruki `ivot Elenor Kendal, film 04.10 Fojlov rat, serija

TV1000
06.00 Pet asova, film 08.00 No} D`imija Rerdona, film 10.00 Va{ingtonski taksi, film 12.00 Tajanstveni stranac, film 14.00 I kaubojke pla~u, film

EUROSPORT
08.30 Cross-country skijanje 09.30 Nordijsko kombinovano skijanje 10.30 Zimski sportovi, Breaking the Ice 10.45 Nordijsko kombinovano skijanje, live 12.00 Cross-country skijanje, live 15.15 Nordijsko kombinovano skijanje 15.45 Nordijsko kombinovano skijanje, live 16.45 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 17.45 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka Live 19.00 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 20.00 Nordijsko kombinovano skijanje, S[ Oslo, Norve{ka 20.30 Olimpijski magazin 21.05 All sports 21.10 Konji~ki sport 22.10 Riders Club 23.15 Golf Club 23.20 Yacht Club 23.30 Ski-skokovi, S[ Oslo, Norve{ka 00.30 Cross-country skijanje, S[ Oslo, Norve{ka

Prevaranti
FILM

18.00

16.00 U`asno velika avantura, film 18.00 Prevaranti, film 20.00 Maybe Baby, film 22.00 D`ejson X, film 00.00 Opklada, film 02.00 Lovac na stare koke, film 04.00 Pakleni hotel, film

srijeda, 2. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
08.40 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
09.15 Slomljeno srce, serija (r) 10.10 Gumus, serija (r) 11.40 Asi, serija (r) 12.55 IN magazin (r) 13.35 Zauvijek zaljubljeni, serija 14.35 Slomljeno srce, serija 15.30 Najbolje godine, serija (r) 16.30 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Gumus, serija nastavak 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.00 Asi, serija 22.45 Okrutne namjere 2, film 23.30 Ve~ernje vijesti 00.25 Na putu prema dolje, serija 01.15 Ninja s Beverly Hillsa, film (r) 02.45 Bra~ne vode, serija 03.35 Ezo TV, tarot show 04.35 U njezinim o~ima, film (r)

63
Sponzoru{e, serija (r) Bestseller TV Hit dana Iz dana u dan... Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vijesti Film Dnevnik (r)

TV1
07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.40 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dok. serijal 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dok. serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni, dok. serijal 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno, dijalo{ka emisija sa Adisom Ru`di} (r) 14.30 Portreti nacije, dok. serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok. serijal 16.00 1001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 India, serija 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.55 Connect (r) 19.30 Dnevnik TV1 20.05 1001 no}, serija 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 21.00 Biznis vijesti 22.00 Dnevnik u 22 22.35 Mortal kombat 2, film 00.20 Vijesti plus 00.25 Biznis vijesti (r) 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.02 Noody (r) 10.15 ^arli i Mimo (r) 10.21 Grimove bajke (r) 10.45 Barimba (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Crna guja, 2/25 (r) 11.35 Frej`er, igrana serija 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje, inf. program (r) 14.10 Megakatastrofe, dok. program (r) 15.00 Bajke iz cijelog svijeta 15.15 Ulica Zoolo{kog vrta 15.30 Frej`er, igrana serija 16.00 Dobre vibracije,u`ivo 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Nastavak emisije dobre vibracije, u`ivo 17.50 Crna guja, 3/25 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 GalatasarayGaziantepspor, ~etvrtfinale turskog fudbalskog Kupa, direktan prenos 20.50 Tarih, dok. serijal (r) 21.00 Javni agent 033, zabavni program 21.30 Sarajevdisanje, dok. program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Igrani film Javni agent 033, revijalni program (r) Dnevnik TVSA (r)

TV TK
09.00 10.00 11.10 11.55 12.00 12.10 12.15 13.55 14.00 14.10 15.00 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 21.30 21.45 00.00

11.05 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.25 15.55 16.00 16.58 17.10 17.18 17.19 17.25 18.05 18.11 18.23 18.31 19.15 19.20 19.21 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.44 22.15 22.40 22.43 22.50 23.00 23.45 00.30 01.15

Dobro jutro, Hrvatska Lugarnica 21, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje Club Medom 1 po Grenadima, dok.film Kod Ane, (r) Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) More ljubavi, serija Puna ku}a Raftera 2, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Rije~ i `ivot: Narodno blago u okrilju Crkve, religijski program Dharma i Greg 1, humoristi~na serija Indeks, emisija o {kolstvu ZABA - 90 sekundi (r) Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Pastel, (r) 8. kat: Moj gubitak moj dobitak, talk show Minuta zdravlja iz Dietpharma, (r) Kod Ane Dnevnik plavu{e: Koji je ulet najbolji? Tvoja sam sudbina, serija LOTO 7/39 Dora - idemo na Eurosong Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Ciklus filmova Jirija Menzela: [eve na koncu, film Ognjevi s neba: Jugozapadna Hrvatska, dokumentarna serija Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Drugi format: Helvetica, in memoriam Ivan Picelj Retrovizor: Lovci na natprirodno 3, serija Retrovizor: Ksena princeza ratnica, serija (r) Retrovizor: Dragi Johne, humoristi~na serija (r)

07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (r) 07.50 Mala TV TV vrti}: Klaunovi Patuljkove pri~e, crtani film Mala princeza, crtani film 08.20 ^etvero protiv Z, serija (r) 08.50 [kolski program: Ciak junior: Sestrinska ljubav, slovenski dokumentarni film Kako nastaje: Internet stranica (r) 09.35 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Mala TV (r) TV vrti}: Klaunovi (r) Patuljkove pri~e, crtani film (r) Mala princeza, crtani film (r) 13.55 Ima li `ivota drugdje?, ameri~ki film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (r)

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija (r) 12.05 Indija, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija 15.00 Urban music, muzi~ki program 16.00 1001 no}, serija (r) 17.20 Indija, serija 20.05 1001 no}, serija 22.35 Mortal kombat 2, film 00.05 Sex i grad, serija 00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

Dobra `ena
SERIJA

20.00

Asi
SERIJA

21.00

16.28 Klinci za 5, dokumentarni film 17.21 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 17.45 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija 18.10 Puna ku}a Raftera 2, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Krstarenje Club Medom 1 po Grenadima, dokumentarni film (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija 20.45 Ciklus akcijskih filmova: Do kraja, film 22.30 La`i mi 2, serija 23.13 Dnevnik plavu{e: Koji je ulet najbolji? (r) 23.20 Ima li `ivota drugdje?, ameri~ki film (r) 00.50 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film10.05 Pali an|eo, serija (r) 11.00 Dragulj u carskoj pala~i, serija21 ep (r) 12.05 India, serija (r) 13.00 Pali an|eo, serija14.00 Sportski magazin, (r) 15.00 Urban music 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti tv1 17.20 India, serija18.15 Grad 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija21.00 Blaga prirode, snimak 22.35 Mortal kombat 2, film 00.05 Sex i grad, serija00.30 Dragulj u carskoj pala~i, serija

TV KAKANJ
13.00 Tribunal 13.30 TV liberty 14.00 O~i du{e, serija 14.30 IC sport 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver Twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Melodije orijenta 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Ads kviz 21.30 Autoshop magazin 21.55 Mali oglasi 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.10 Pensacola, serija

RTV USK
13.15 Biografije (r) 14.20 Top shop 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Veteranidanas (r) 16.00 Znanstveni forum: Vitamin D (r) 16.30 Majstor kuhinje 17.00 Top shop 17.10 Ple{i, ple{i, serija(r) 18.10 Moje dijete, obrazovani program (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Najbolje godine, 4/13 20.55 TV Liberty 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija22.50 Sje}anje i opro{taj, 3/4 23.35 Majstor kuhinje (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.00 Da sam ja neko, dok. program 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info- program 21.10 Sto~ar, 130/130 22.05 Folk top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za ~etvrtak

TV ZENICA
14.15 Bonaventura (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 18.30 Mali oglasi19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.30 TV izlog 20.40 Srijedom 21.30 Skrivene palme, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
13.30 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj (r) 14.00 Pret~as, program za djecu 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Uljep{aj svoj `ivot, vjerski program 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Magazin Plus 23.10 Lokalno je primarno 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Film 10.00 Novosti 10.20 Kradljivac srca, serija (r) 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Nema problema, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 Kumovi 22.30 Dnevnik 3 23.00 La`i i obmane, film 00.30 Ne reci nikome, film

ATV
10.55 Winx, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Sabljarka, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Dortmund 08.45 Fudbal, Bundesliga: Hoffenheim - Mainz 09.45 Surf 10.00 Ko{arka, Eurocup 11.00 Superbike, S[ Phillip Island, Australija 12.45 Odbojka, Italijanska liga 14.00 Bilijar 15.00 Ko{arka, Eurocup 16.15 Fudbal, AFC L[ Live: Al Rayyan Al Shabab 18.45 Ko{arka, EuroLeague (@) Rivas Ecopolis, ([panija) - Ekaterinburg, (Rusija) 20.00 Ko{arka, EuroLeague, ~etvrtfinale (@) 21.45 Ke~eri 23.15 Surf 23.30 Borila~ke vje{tine 00.45 Surf

SPORT KLUB
06.30 07.00 09.30 10.00 11.00 13.00 14.45 15.00 15.30 16.00 18.00 18.15 18.30 20.30 20.45 22.45 23.00 00.00 01.45 02.00 Pregled belgijske lige NHL: LA Kings - Detroit Uskijavanje FullTilt Poker Svjetska liga - Boks: Baku - Peking Barca TV: Mallorca Barcelona NBA Live Fudbal mondijal magazin Ajax TV FA Cup: Everton Reading Premier League News NBA Live Premier League: Chelsea - Manchester United Fudbal - studio, direktno FA Cup: Manchester City - Aston Villa, direktno NBA Live FullTilt Poker Skotski kup: Celtic Rangers Premier League News Svjetska liga - boks: Moscow - Paris

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.20 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi? Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Ekstremne drvosje~e Limarska radionica/London Generalka Prljavi poslovi Ekstremne drvosje~e Razotkrivanje mitova Borna kola bra}e Hau Pre`ivljavanje Pograni~na policija Pograni~na policija Kako se pravi? Kako to radi? Pre`ivljavanje ^ovjek, `ena, divljina ^udovi{ta iz rijeke Pograni~na policija Pograni~na policija Limarska radionica/London

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Uhva}eni na djelu 08.00 Megastrukture 09.00 In`enjerske veze 10.00 Boji{te predatora 11.00 Misterija 360 12.00 Raj na zemlji 13.00 Megastrukture 14.00 Razotkrivanje Biblije 15.00 Uhva}eni na djelu 16.00 Izgubljeni afri~ki raj 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Apokalipsa 21.00 Generali u ratu 22.00 Iza re{etaka 23.00 Apokalipsa 00.00 Generali u ratu 01.00 Raj na zemlji 02.00 Apokalipsa 03.00 Generali u ratu 04.00 [apta~ psima 05.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Praistorijski astronomi Biblijske zagonetke Tajm tim godina X Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete Dalaj Lama Mi Evropljani Nefertiti i izgubljena dinastija Gospodari rata Praistorijski astronomi Biblijske zagonetke Dikensova Engleska Tajne dubina Sve Kenedijeve `ene Tijenamen Zaboravljena ubistva Rim: Posljednja granica [kotski klju~ Biblijske zagonetke Dikensova Engleska Tajne dubina Sve Kenedijeve `ene Tijenamen Zaboravljena ubistva Rim: Posljednja granica

ANIMAL PLANET
08.10 Zaljubljenici u ma~ke 09.05 Pacovi sa Najd`elom Marvinom 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Veterinari sta`isti 13.40 Srce lavice 14.30 Sve o psima 15.30 Divlja planeta 16.00 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Neobi~ne `ivotinje - 2 epizode 17.20 ^udna stvorenja Nika Bejkera 18.15 Bjekstvo u raj za {impanze 18.40 Zmijolovac 19.10 Sve o psima 20.05 Put `ivota 21.00 Ta prelijepa Afrika 21.55 U potrazi za kraljevskom kobrom 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Srce lavice 00.40 Sve o psima

Bh. internacionalac spasio Stoke

BEGOVI] IGRA^
utakmice protiv WBA
42. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 2. mart 2011. godine

Edin Cocali} kuca na vrata bh. reprezentacije

N

ekada{nji kapiten @eljezni~ara Edin Cocali} briljira u gr~kom Panionisu, koji je za vikend igrao doma}u utakmicu protiv favorizovanog Olympiakosa. Zavr{ilo je 1:1, a na{ internacionalac, koji je u ovom susretu igrao na poziciji defanzivnog veznjaka, progla{en je igra~em utakmice.

Pro{lo kolo me|u 11
najboljih, sada me|u 18
Odbio ponudu od Maccabi Haife: Kada bi mi klub sada ponudiol potpisivanje ugovora na 10 godina, odmah bih prihvatio, tvrdi Cocali}, kojil se ne `eli optere}ivati pitanjima zaslu`uje li priliku u reprezentaciji BiHl
ostanak u ligi.” S obzirom na probleme selektora nogometne selekcije BiH Safeta Su{i}a na mjestu stopera i defanzivnog veznog igra~a Cocali}a smo upitali da li razmi{lja o pozivu u reprezentativni dres. Podsje}anja radi, Cocali} je svojevremeno bio i kapiten mlade selekcije BiH, te nadomak A tima.

Gradski derbi
U proteklom kolu, u kojem je Panionis savladao PAOK Cocali} (igrao na stoperu) je tako|er bio najbolji pojedinac susreta, a za svoju predstavu tada je izabran i u idealnu postavu gr~ke lige. Sada, nije bio me|u najboljih 11, ali jeste me|u 18, {to je tako|er veliko priznanje za ovog igra~a. “^ini mi se da bolje igramo protiv ekipa iz vrha. Kada moramo da dobijemo, uslovno re~eno, slabije timove, obavezno izgubimo, a kada protiv sebe imamo neki tim koji se nalazi u vrhu, osvajamo bodove. Od 26 bodova, koliko imamo, najmanje 15 smo osvojili u duelima protiv prvih pet Olympiakosa, Panathinaikosa, AEK-a, PAOK-a...”, ka`e nam Cocali}, ~ija se ekipa nalazi na 13. mjestu, odnosno samo jednu poziciju od zone ispadanja. “Slijede}e kolo igramo gradski derbi protiv Atromitosa, koji je 12. i ima dva boda vi{e od nas i ukoliko bismo pobijedili u ovom susretu, sigurno bismo obezbijedili opstanak“ , nada se Cocali}, koji u Gr~koj igra i `ivi ve} godinu. “Prelijepo mi je u Panionisu. Liga je jaka, a grad fantasti~an. Kada bi mi klub sada ponudio potpisivanje ugovo-

Obratiti pa`nju
“Volio bih zaista dobiti poziv, najprije zbog toga {to bi mi bila ~ast zaigrati za A tim, ali i zbog sopstvenog rejtinga. Mnogo sam napredovao otkako sam do{ao u Gr~ku, a u posljednje vrijeme sam u izuzetnoj formi, {to svjedo~e i no vin ski na pi si u Gr~koj. Me|utim, ne optere}ujem se time. Volio bih da se obrati pa`nja na mene. Ne moram dobiti poziv, ali barem bi trebalo da me neko pogleda i uvjeri se da li zaslu`ujem dres bh. tima. Realno, gr~ka liga je zaista jaka, {to pokazuju i rezultati u Evropi, a ja sam standar dan u Pa ni oni su“, ka`e nam Cocali}, koji bi uskoro trebao postati i otac.
J. LIGATA

Edin Cocali} igra u vrhunskoj formi u Gr~koj

BOLJE PROTIV BOLJIH Od 26 bodova, koliko imamo, najmanje 15 smo osvojili u duelima protiv prvih pet - Olympiakosa, Panathinaikosa, AEK-a, PAOK-a, ka`e Cocali}
ra na 10 godina, odmah bih prihvatio. Naravno, mnogo toga zavisi od kona~nog plasmana na tabeli, ali ako bismo ostali u ligi slijede}e sezone, juri{amo po Evropu. Znam da }e se ekipa poja~ati i u tom slu~aju uop{te ne bih razmi{-

ljao o odlasku“, obja{njava nam Cocali}, koji je imao i ponudu od izraelske Maccabi Haife, koja je nudila 400.000 eura obe{te}enja za njega. “Panionis je glatko odbio tu ponudu, a ni meni se nije i{lo. Znam da su me protiv AEK-a gledali Englezi i Nijemci, te Izraelci, ali ponavljam, zaista mi je lijepo u Panionisu i nadam se da }emo izboriti

POSLJEDNJE VIJESTI
BA^ENA BOMBA U TREBEVI]KOJ - Nepoznati izvr{ioci aktivirali su sino} u 19 sati ru~nu bombu ispred porodi~ne ku}e u vlasni{tvu C.G u Trebevi}koj ulici na broju 101. Tom prilikom nije bilo povrije|enih, a pri~injena je materijalna {teta na vozilu audi i fasadi ku}e. Slu`benici MUP-a obavijestili su de`urnog kantonalnog tu`ioca o navedenom doga|aju i rade na rasvjetljavanju slu~aja i pronalasku po~inioca. PROVALJENO U PROSTORIJE HVIDRE - U prostorije HVIDRE u Mostaru provalile su nepoznate osobe. Tom prilikom ukraden je laptop koji se dijelom koristio za obradu podataka prikupljenih u peticiji “Stop majorizaciji Hrvata u BiH”. Ipak, kra|om laptopa nije izgubljeno ni{ta od podataka, po{to su oni uskladi{teni na drugom mjestu. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici Policijske uprave Mostar. HAP[ENJA U [PANIJI - [panska policija uhapsila je ~etiri osobe za koje se sumnja da su, kao pripadnici baskijske separatisti~ke organizacije ETA, odgovorne za nekoliko bomba{kih napada. U gradu Visqaya na sjeveru [panije uhap{ena su dva mu{karca i dvije `ene koji nemaju raniji kriminalni dosje, javio je AFP. Istovremeno, u akciji protiv dje~ije pornografije na internetu {panska policija uhapsila je deset lica. Akcija je izvr{ena u 12 lokaliteta, a tokom pretresa zaplijenjeno je 38 hard-diskova, devet laptopa i 150 CD i DVD.

Liverpool nudi Dalglishu

DVOGODI[NJI UGOVOR
Fenway Sports Group, ameri~ka korporacija u ~ijem je vlasni{tvu Liverpool, spremna je ponuditi menad`eru Kennyu Dalglishu dvogodi{nji ugovor, pi{e Mirror. Legenda redsa Dalglish je preuzeo klupu u januaru, nakon otkaza Royu Hodgsonu. Dogovor je bio da ostane do kraja sezone, ali prvi ~ovjek kluba John Henry ga, nakon vrlo dobrih rezultata koje je postigao, `eli vezati trajnim ugovorom. [tavi{e, `eli tu pri~u okon~ati do nedjelje i duela s najve}im rivalom Manchester Unitedom u 29. kolu Premiershipa. Bio bi to za {kotskog stru~njaka poklon za 60. ro|endan koji }e proslaviti u petak. Vjeruje se da }e Dalglish prihvatiti ponudu jer su ga vlasnici uvjerili da }e na ljeto dobiti dovoljan nov~ani iznos za dodatna poja~anja nakon {to su tokom zime dovedeni Luis Suarez i Andy Carroll.

Sampras u egzibiciji bolji od Agassija
Nekada{nji najbolji teniseri svijeta, Amerikanci Pete Sampras i Andre Agassi, u ponedjeljak su u Madison Square Gardenu u New Yorku odigrali egzibicijski me~. Tridesetdevetogodi{nji Sampras je pred 19.000 navija~a pobijedio rezultatom 6:3, 7:5. Dvojica biv{ih tenisera su se tokom aktivnog igranja me|usobno susrela u 34 me~a. Sampras je pobijedio u 20 dvoboja, a posljednji put u finalu US Opena 2002.

LOTO
2 5
0 6
JOKER 1 JOKER 2

18. KOLO 10 16 18 39
9 0 6 3 2 5 5 9 8 2