"PRIVREDNI PREGLEO", NOVINSKO-IZOAVACKA I GRAFltKA HADNA ORGANIZACIJA

.;.
ORAGOMIR NIKOLIC TOMISLAV JOVANOVIC JOKOSTAN1C VLADIMIR GAJOVIC

Generalnt dlrekt.ar Radovan MARKOVIC

Dlrektor 00 U R-a Cs?omir JONCle

MASINSKA OBRADA
PRIRUCNIK ZA PRORACUN MERODAVNIH REZIMA MASINSKE OBRADE REZANJEM

Glavnll pdgovornl uradnik Dragoljub STOJADINOVIC

Urednik LazarTEPAvCEVIC

Tohnltkl uradnlk Snjetan801MlTRIJEVlC

I
PETC IZDANJE

Nacrt korla; Barlslav TopuZQvlc, akadamskl sliker

llraz: 3_000 prlmeraka

~mpa; "Prlvrednl pregled" - Beograd, MarQlla Blrjuzova 3-5

PHIVREDNI PgEGLED - Beograd 1983.

PREDGOVOR

Recenzent Dr Svetlslav Zarit, profesor Unlvarzlteta u Beogradu

Ovaj prirucnik, kao rezultat viSegodisnjih priprema i rada autora, namenjcn je prvenstveno studentima treee godine studija za izradu zadataka iz Masin~e obrade rezanjem. U pNa dva dela izloien jekoncept proracuna c1emenata merodavnih retima obrade za sve osnoYne operacije i zahvate predvidene nastavnim programom predmeta. Pri tome je klasiCni model proracuna u nekim operacijama i zahvatima u izvemoj meri izmenjen i Ilpotpunjen najnovijim s<1znanjima i naucnoistrazivackim rezultatima iz domena masinske obrade. TreCi deo obuhv:3ta siSIematizovan skup re1evantnih tehnoloSkih infonnacija na kojima sc oslanja, u $Vom ~rajnjem (raCumkom) delu, uJoieni model proracuna merodavnih te~ima obrade.
Autori su nas1Qjali da vrednosti tabelarnih i dnlg,ih podataka (s1and;minih kora.\:a, brojcva obrtaja, dimenzija polufabrikat3 itd.) budu maksimlilno usagJascne S.1 HIS i ISO standarr'-ima. Glavni kriterijum izhora: i sistematizacije prirucnih podataka teme!jio se nil ciujenic.i da ilJoicna primcna grada budc no pouzdanija, valjanija (praklicno upotrcbljjvija) i Sllncmenija. Prj tome su korisccni najnoviji literatumi izvori koji poticu iz poznatih ino!>tranih (istocnih i zapadnih) nastavnih i n3ucnoistraiivackih centara. rosebnu teSkocu predstavljllia je kri{icka ~Iekcija i izbor vrednosti ebponenata i koeficijenata u prosircnim (empirijskim) izrazu-na glavnih faktora obl;;de (odcljak 11). Ovi podaci, koji inace Cine okosnicu primene prosirenih izraza u modclu proractlna mCfodavnih reiima abrade, prcuzeti su iz najnovije i.llostrane literature ovo£ tipa. Zbog te1;--,no]o:i1:i2. i dwgi:h razlika izmedu domacih proizvo4nih us!ova i usJova iz kojih potieu poda('j ode!jb. 11, potrcbna jc odredena opreznast pri prakticnoj primen! ovog sistema pOdJtaka. KCIT'.p1ck5:l<i ,is'[cmatsk;J lstraitvanja obradljivosti pri obradj rezanjcm domatih konstrukcijskih maTc;rijal" domatim alatima, koja Y intenzlvno izvode u Institllt1.1 1a a!atne masine i alate u B~'Dgrad\l, nmogl.lfice ~ doglcdno YIeme da se u odeljak 1: \Jvede od~(lvaraj\l('i domaCi si,tem YTerlno<:ri ;nrar-.cj:W_ 0~'ri!dljiv()qi usiove. Prijatna je dUz.no~l. ill:!,. ;---rin \~nika {ia "': ov[", ;J\;ti-'[T, /"'\-~k ;:'rt,~-. it.,' Svctisla''1.l Z.;uicu nii svesrdnoj pamoCi u }:c.ncpi ;-.nju "kmen;n3 modd3 [fl(·roa3n,ji--: '('7:r,,·· (::-1 ,('C I rcccn:ziji iz]0;,,.ne mattrije 11 prirucnibJ. Is-to 1Jl:o S~ :::~j--lvaljujem(} j 0st3lim cI2r:oY!T-!C K:i: "'CJ~ ~-" l'roi:~-.,-odno rnasin,ryo na pomo':j kojaje pr'JV:n3 llu!orirr:n pri izradi prinlcnib.

Beognd, april 197 L god.
Autori

PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU

Prvo ixdanlc ra~p'rodato je Z:1 rehttivno kra.tko Vreme, ~o ukazuje na to da je Prirocnik prihvacen, kako od studenata kojima je pxvcnstveno namenjen, tako i od drugih stlUcnjaka koji se u praksi bave ovom problymatikom. U ovom, drugom, izdanju izyrSenaje ispravka greSaka koje su uocene u prvom, lInete su neke nove tablice i dosledno je sproveden Medunarodni sistem jedinica. Stoga occkujcmo da ce ovato pripremljeno novo izdanlc Prirucnika bitijos korisnije.
Beograd, apri1197 5. god. Autori

.,
;,~

PREDGOVOR' TRECEM IZMENJENOM IZDANJU Drugo izdanjc rasprodato je za gotovo dvostruko kra6e vtemc od prvog. Sto svakako ukazujc da je intcrewvanje studcnata, stnlcnjaka u privredi i drugih znatho poraslo i daje Prirucruk prilH'accna i rddo koriSCena struCna literatura, Sto nas kao autore posebno raduje i ohrabruje za., maida, jos veec poduhvate na prosirenju ovog i pripremi novih prirucnika iz ove vrlo vaine tehnicKe oblasti. " U ovom izdanju izvrsene su neke ispravke. uocene u drugom izdanju. osavtemenjeni su neki podaci u tablicama, zatin:t jc izvrlena korekcija nckih jedinica u skladu sa Medunarodnim sistemomjedinica (SI) i neke terntinolofr.e izmene i usklat1ivanja. Nadamo se da ce Prirucnik: i u ovom /lOVorn izdar\iu, takode bib prihvace,n i kori~n. Koristimo priliku da zamolimo sve korisnike ovog Prirucnika da, ukoliko imaju primed be i sugestije, upute ill na ime bila kog autora, ana adresu MaSinski fakultet. 27. marta, bI. 80. Zalwaljujemo fia poverenju i saradnji. Beograd, februar 1977. god. Autori

,I PEO

1. OSNOVNI ELEMENTI TEHNOLOSKOG PROCESA
Ceo tok proizvodnje nekog maSinskog pl'oizvoda, pocev od ptipreme za pOcetn.k nepo:siedoe proizvodnje (priprema opre.tlle i organizovanje operativnog rada) do izvodenja zavrinih radnji dej~ stvom opreme i radni.ka na predmet rada, odn,a se k.ao rsdn! tok, odnosno proces u n!zil obradnih sistema. Svaki obtadni sistem cine odgovarajuca:

a) oprema - mdine alatke. pomotni tehnolo§d priborl, rezni i drugi atati. pripremak,
itd.
b) obradlri proces (osnovni i pomocni) i
c) upravljanje - ocigovarajuCi 10k informacija.

Ceo proces proizvodnje odvija se U odrertenom broju tehnolo§dh sistema obrade, monta~ i.e (sklapanja), pakovanja i drugih delatnosti. Izrada svakog csnovnog dela proizvoda vdi 5e kroz zasebPREDGOVOR CETVRTOM IZDANJU I prethodno trece itdanje, kao i $Va dosadasnja.je relativno brzo msprodato, Sto, be:z. sunUlje, ukazuje da je Prirucnik j. dalje vrlo korlStena literatura i od strane rludenata j od strane sireg kruga strucnjaka. Zato, auted ie1e da i na ovaj naein lzraze zadovol,istvo i zahvalnost svim korisnicima PrtrUcnika na SVOjcvrSIlOj podrki. U ovom izdanju su izvrsene korekcije grc§aka uocenih u prethednom izdanju. Proiz;vodni proces bilo kojeg telmickog proizvoda. $3.stoJ1 se od viSe tehnoloSkih procesa.
BCOfJ"''-~,

ne opetacije. koje se na kraju slivaju U operaciju montaie. Pro j Z v 0 d nip roc e s predstavlja skup svill nepo:ttednih dejstava na obradak i svih pomocnih delatnosti. koji VISe proizvodna oprema i proizvodni kadrovi (radnici), a u toku koga se po~ iufabrikati i poluproizvodi pretvaraju u gotov prowod. Kratko receno. proizvodni proces sacinjavaju
svi pojedinacni tehnoloSki procesi u kojima se prolzvodnja ostvaruje..

17.decembat 1979. god.

Autori

Svaki tehnolo§ki proces ima svoje specifiene naeine rada, svoju tehnoloYcu fu.ionomlju. Obim tehnoloSkih ptocesa za\'isi od vrste i karaktera proi1;vodnje j proizvodnih pogona, proizvodnih kadrova i oblika organizacije rada.

PREDGOVOR PETOM IZDANJU
Sva dosadaSnja izdanja PrirucnIka su, reiatlvno, brzo mspradata. Broj do sada prodatih primeraka Prirucnika izuzetno, od sUane auton neoo!eldvano, veliki. Srdacno uhvaljujemo svim kupcima i korisnicima Prirucnika na ukazanom povetenju. U ovom izda.n.Ju su ispravljene neke manje uacene greh u ptethodnom izdanju i potpu~ no je prerad:en I deo Prirucnika. U Beogradu. 19.07.1983. god.

Proizvodni pIoces u rnas.mstvu sastoji se od viSe tehnolosklh procesa:

1. tehnoloru proce5 wade poluproizvoda, odnosno prlpremaka (odlivci, od'kovd. valjanJ materijali),

2. tehnolo~ praces obrade pripremaka (koji

$C

sad.a

%OVU

obradd) svakog ponao&Ob u

odgovarajucim obradnim sistemhn.a sve dok.se ne dobije go1ov dec - izradak, 3. tehnoloru proces skiapanja. odnosno montaze iuadaka u podsklopove i sklopove, kao

Autorl

i opSta montaia proizvoda,

6

4. tehnolo§d proces kona~ne montaie celog proizvoda.

OperaeiJa u ma~inskoj obradi skidanjem 5trugotinejede-oos-novnog obradnog procesa obrade rezanjem. Ona. se odvija U odgovarajucem obtadnom xistemu. Razlikuju se osnovne i pomocne operacije. Omovnom operacijom (u daljem tekttu operacija) postife se izmena stanj;i obradka (geometrijskog obUka, dimeJUija, kvaUteta obrartenih povrSina

5. tehnoloSlci proces regulisanja i ispitivanja proizvoda.

6. tehnolo§d proces povrSiruke zastite (farbanJe. lakovanje. niklovanje, hromovanje. bali:.arovanJe itd.) i eventualno 7. tehnolo~ proces pakovanja gotovih proizvoda, saglasno uslovima transportovanja.

i dr.) j cine dec osnovnog obradnog procesa. Pomocne operacije se ostvaruju pomocnim, pouednlm de.jstvima i cine deo pomocnog obradnog procesa. One posredno potpomafu promenu stanja obtadka

l'rva irl tehnolob procaa uvek. III prisutna u mafuukoj proizvodnjL Cesto oosti tehno1o§d proces ne postoji kao zaseban, vet Je rasporedcn u stlopu prvog do ~etvrtog tehnolo~og procesa.
Neposredna deJstva u toku pIohvodnog procesa tine nJegovu omovu,jer imaju presudan uticaj na izradu delova proizvoda i njegovu montazu. Posebna dejrtva leao: transportovanje materijala, kontxola i klasi:ranje delova, ispitivSllje sklopova i samih proizvoda, ill d.opunska. d.ejstva kao: izrada po--

(1Iansportovanje ll1lter\jaia. tehnic\:a tontrola. ob@l!lllv:mja mdnlh prod!l\J!lJl. J1112ici8I1ifMlj!
poticioniranje pripremka i

mlA.

sLl

Operacijaje deo obradnog procesa u kojem se vdi' obradaJednog ill viSe obradaka uz uce-

see jednog ill viSe radnika ill sistema upravijanja. Nova operacija pocinje kad se, po zavrletku je~g
mog dela abrade, na svim pripremcima. u seriji (partiji) pnstupi daljoj obradi ovih illse pocinje obtada pripremaka iz nareeine rerije. Najznacajnije pomocne operacije su:
a) postavljanje i baziranje pripremka,
h) stezanje pripremka

motnih pribota i specijalnih alaa, osuenje aIata ill, pu, pomocne delatnorti bo: dovoz i odvoz
materijala van pogoua. odnosno fabrike sarno u odredenoj men potpomafu proizvodsiju, ali bez kojih se ista ne bi mogla neometano odvijati. T eh n
0

10

~

kip

I 0 Ce

s je de(! proizvodnog procesa neposredno veun za postupnu

promenu stanja obradka saglasno unapred postavljenim telmickim zahtevima. TehnoloSki proce!d, z.avisno od oblika predmeta proizvodnje, mogu biti razliciti leao: pro-

i

c) poticioniranje - dovoi1enje priprern.ka u radnl pol.otaj pomeranjem odgovarajucih rad· nil) organa m..aSine-alatke i alam. S;e eve radnje IDom radnik ill 'sredwva Zil mehaniuciju rada. Primer: Treba grubo obraditi stepenastu cauro iz cilindricnog pripremka, kojije prethodno isecen na nesto vetu duiinu (st 1.1.).

M

GeS livenja, valjanja, kovanja, zavarivanja. tennicke abrade, obrade $a skidanjem strugotine, montaie

.

Tehnoloski proces masinske obrade sa skidanjem strugo· tin e predstavlja pqstupnu ptomenu stanJa pndmeta obrade, odnosno radnog pn-dmeta ill obratka (promena geometrijskih oblika i dimenzija, promena kvaliteta obradcnlh povrSina) u cilju dObivanja gotovog dela. Izvodi se u obradnim sistemima - cija je osnovna oprema maMe alatke za obradu sa ski. danjem strugotine. Deo polufab:dkata. od koga treba obradom doblti ma~ski ill neld drugi deo, na ulazu u tehnoloSki si.\tem naziva se pripremak a na i1la.zu iz tehnolo~og sistema ~ gotov deo ill maiiinski de(!. TehnoloSki ptoces maSinske obrade se sastoji odjednog ill vHe obradn1h procesa. Obradni proees se sastoji od: osnovnfu i pomocnih procesa. U oanovnim procesima se vdi promena stanj2 pripremka (skidanje strugotine sa pripremka nekom od metoda re:z;anja), dok pon:otni upotpunjava.iu osnovne, pa su stoga neophodni (postavljanje i stezanje radnog predmeta na n·,:oS'.nu radl obrade, skidanje radnog pre:dmeta sa maSine posle abrade, pUStanje urad i zaustaYljanjc maSine itd.~ Obradni proces sc odviJa u obradnorn sistemu.
Deo polufabrikafa. od kogs treba napraviti maSinski ill neki drogi deo na ulaxu u obradni

Obrada ovog dela maze se izvrSiti u jednam ill dva obradna sistema, odnomo nn jednoj ill dye vrste maSina alatki: strug ill strug i buSilic\L Aka je celishodna obrada sarno na 5trugu, onela' se ena maze izvrsiti \1 dve varijante, najecnom iIi na dva srruga.
Prva varijanta: abrada se izvodi u jednom obradnom sistemu, na jcdnoj maSini alallo strugu, u jednoj operaciji, komad po komad. Prvo se vrSi obrada ponSina I, J i 3 (ova pol1ednja buSe' njem zavojnom burgijom na strugu), a zatim se komad okretc j obraduju 5 druge mane po.... Sine II i 2.

Druga yarijanw: obrlld2 se )'l"Sl u dva obradna sis<cma, tj. na dYa strup, u d,'!; oper"ciif.', taka $10 se cela partija (ill sn1j~) jelen, rr,,, ob:-;;~uje s jed!"'.e stram.: tj. F'DYrtT'.e I, 1 i 3 na prvom stnlgu ~ prva operacijl!, a polO;;, >-C S','; cci')"j c:,.riC"..:ju ~ drug.: m:;me (poYrS1.r:t Il i 2) nz crugom ,tTu;i;i:
~

druga operaC-:Ja. Ako se, pak, obrnda 't"tsj na strugu i buSilici tada
S(;

mog," poJ,H'i1i dYe ili tri operacije.

Za prvu varijantu potrebni su strug i buSilica, s tim 510 bi se u pryoj operaciji jzvdlla ob-

sistcm naziva se pripmnak, za VIeme obrade - obradak a na izlazu iz obtadnog dstema - izradak. Osnovni obradni proces se sastoji od jedne ill viSe operacija, Njihov broj moze da bude veoma razlieit, ffo. pre svega, zavisi od llioienorti izradka, odnosna slozenosti njegove izrade, ho i sa~ mog projekta obradilog i tehnoloSkog procesa.

rada povdina I, 1, II i :2 vrSila na strugu, a povrSine 3 na buSilici, bo po~bna -- druga operacija buSe-nja otvora. Dakle, obrada se obavlja u dye ~peracije. Slicno je j sa drugom varijantom, gde bi so: obrada vrBa u tri operacije, dYe na strugu ije· dna na buSilicL

8
9

Da bi se priprernak mogao obraditi tIeba ga postaviti, odnosno baziratl i potom stegnuti na odredeni nacin u odgovarajuCi radni organ maSine alatkc ill. pak, u pomoCni pribor. p
0

s t a v I jan j e ~ se naziva pomocna ope.racija, koja;e iz;vrlava prijednom otlanja~ ./

nju, odnosno baziranju i jednom stez.anju pripremka. odnosno obradka na maSini alatk.i i1i u ~ribOIU,
da bi se omogucilo izvISenje osnovnog procesa.

I

I

B a z ira nj e, odnosno oslanjanje pripremka na odgoVatijuCi radnl organ maSine alatke

ill pomocni pribor vrSi so preko tzv. bua na radnom predmetu (baznih povtMna, linija i cak tacaka).
B a z a m a so naziv3,lu sve one povdfne,1inije i tacke na prlpremku koje $luie za njegoorijentaci,iu prelIlll dnlgim e1ementima ito ptema nekom deln u maHnskom ptoizvodu (konstrukci· ona ban). pretna delu sa koj:im te se sklopiti (montaina baza). pIema radnirn organima mdine alaike za sve vreme trajanja obraqe (tehnoloSka baz:s.). ill prema povrSini od koje &e ...di merenje dimenzfja ra·
\'U

2.

1.1.

dnog predmeta (mema baza). TehnoloSke baze megu bid neobradene, obrai1ene, pomoenc i dopuruke. Neobradenu telmoleSku baw predsta:vlja neobradena povrSina kojom so pripremak porta· vlja u odgovarajuCi. pribor. 0lnadenu tehnoloSku bazu cint obradena povrSlna, koja shdl z.a postavljanje obradka pri potonjim zalwatima. Pomocnom tehnoloSkom bazom na:tiva se povdina. koja nema konstrukcionog .'UUisla, vet se uzirna iz tehnoloSkih razioga (srediSna gnero:t.a centrisanJe i sl.). Dopunske tehnoloSke baz! sarno poboljSavaju i uprostavaju postavlJanje i stezanje priP:re~ . mka (nalivcl, ispupcenja i sU
S t e 1. an j e je, tak91e, pomocna operacija, koja sledi posIe postavlJanja, odnomo bazlranja i cilj rnu je 1.adriavat\!e pripremka, odnosno obradka u odtedenom polofaju :t.a vteme obrade,
oj

bJ

dok se na njemu v!Sijedan ill Yi5e mvata, prijednom postavljanju tadnog predmeta. Za razUku od postavljanja, koje uvek postoji - stezanje moze ponekad da itostane (na prime!, pri brurenju na brusilici bet. Siljaka\ R a d n imp 0 1 0 Z a j e m ill poz.icijom rove se svako novo, pro!tomo odte4eno mesto, koje zauzima priprernak, odno~no obladak prema maSini alatkl i alatu, Nt cemu je obradak stegnut
Ul11

iii zajedno sa priborom.

Svaka operadja maSinske abrade sastoji se od jednog ill viSe zahvata. Zalwatl mogu biti~

-cJ
-~ 2 5

prosti, sloteni i grupni
Prost zahvat, iii krate zshvat, je de<) operacije u kojem s.e obra6uje jedna i!ta povr&.a. jednim istim alatam i nepromenljivim elementima re.tima. Iez.anja - broj obrtaja i lcoraka.

r' rc.r- c-n -._---, lc.~=J
r~

L..JIL.J

n(

Sloieni zahvat je deo opera.c1,je, U 1c.ojem

&e, bar, delimicno l$tovremeno vdl obrada

vUe

r~II
SI. 1.2.

--

~.+5

n

povdina nil. obratku sa viSe alata, i razlicitim e1ementima relima obrade (dubina rez:u\i:a, broj obrtaja ikorak).

I

10

11

Grupru zahvat je de<> operaciJe u,kojem se Vtti istovtemeno viSe prostih zahvata na istom

_ tri prolaI.a, po jedan \l svakom zalwatu, odnosno civa U pIYaj i jedan u drugoj operaciji, - tri bazitanja, posfavljanJa i stezanJa, - tIi pozicije, dye u prvoj ijedna u drugoj operaciji. II. slike 1.2b vidi se da tu postoje: - jedna operacija (na strugu), - cetiri lahyata (dva za struganje, a dva za zabusivanje),

obradku - koji se. bar, deUmicno izvdavaju istovremeno. Zahvatl-prl obradi rezanJem mogu biti izvr~ni u jednom ill viSe prolaza. Obrada u viSe
prolaza primenjuje se sarno onda kadaje debijina sloja, kojl treba skinuti rezanjem. znatna i to, po pra~

vilu, pri prethodnoj (grubljoj) obradi. dok se zavr~na (fma) obrada. uglavnom, izvodi u jednom, ill cede u nekoliko prolv:a. Broj protau zavisi od mage mafule,-alatke, koja ce se upotreblti i tratenog halite·

-- cctiri ptolaza (idcnticna zahvatima)'

~-< tao 'od~sno ta;Cnos~'~~U;dt:-){~Sine 've¢e mage'dozvoijavaju obradu I i manjim hrojem prolaza, i!emu .
treba toBti pri prethodnoj' obram. nom rezanja. dok' Ie kvalltetnija, odnOlno tal!nija obrada poltife I malom dubi·

- dva baziranja, postavljanja i stezanja,
- dYe pozicije (prva u 1 i 2, druga u 3 i 4 ~
Ix stike 1.2c vidi se da ovde postoje:

Pod 'p r 0 1 a z 0 m se podrazumeva dw zahvata, a izvodi se na odredenoj povrSini obradka. sa jednom odredenom velltinom pomeranja alata, uz skidanJe jednog sloja materijala sa obtadka. pri cemu se tek sa poslednJim prolazom dobijaju trateni parametri povrSine koja se obtaduje; time se zavrk.va i zahvat. - dva protaza Cidenticna z:ahvatima}, Pomocne operacije su delovi pomocnog obradnog procesa a javijaju se poytemeno pre,
U

- jedna operaciJa. - dva zallvata Gedan za glodanje ceonih povrSina, a dtugi za zabuSivanje sredl$nih gnez·

~

jedno baziranje, postavljanje i stezanJe~

toku i posle izvodenja operacije (dela osnovnog ohradnog procesa), odnosno U toku i pripremnog i u· v!Snog dela obrade. VrSi ill radnik ill sredstvo 7.a mehani1:aciju i automatizaciju rada, mehanizam maMne alutke, transportni uredaji itd, Pomocnlln zahvatima se vrSi pripremanje delova obradnog sistema La pocetak neposredne obrade (uzimanje radnog predmeta ill alata. postavljanje i stezanje obratka u steUiC ill pomocni pribor, postavljanje i stezanje reznog alata u drlac alata, ukljucivanje mafille alatke, odnosn(l glaYnih. pomocnih, dopunskih i po lofajnih kretanja, dovodcnje obradka u dovo\1enje relllOg alata u polaz:ni polotaj za obTIldu sa uz:imanjem rad:").i poloiaj, odredene dubine rezanja), zatim

.- dYe pozicije. VracajuCi se na sl. 1.1. vidi w cia tu postoje (pri obram na univcn:alnom 5trugu): - jedna operaci;ia (ako se obruduje komad po ko~d najednom strup.\ - pet z:ahvata 1.a obradu povrstne 1, 1,3, II i 2, jet nema istovremene obrade

'is:e

poV!~l-

pojedinacna merenja i dr. u toku obrade, rupre manje obradnog ~istema po uvrSetku obrade (isklju_ civanje mdlne-alatke, odmicanje IeZnog alata od obradka, skidanje obradka j njegovo odlaganje), ptenos, Qdnosno transport materijaia i dr.
Zallvatima odgoyaraju glavna, odnomo malinska vremena, a pomocn!m uthvatima ~ pomocna vremena. Iz prethodnog se vidi da operacija maSinske obrade rt"za..'ljem, odnosno skidanjem StIugo-tine moze biU iz-vrSena u jednom ill viSe stezanja, postavljanja j baliranja, u jednoj iIi vEe operac-ija, u Jednom ili viSe zahvau. I protaza, Sto se vidi j iz sledeceg primera. Primer: Treta obradlti Coone poVIsine vratila i
z~busj!i

- po jedan proiaz pri obradi povrSina I, 3, II i 2:a nekom:.o prolaza r;ri obradi povrSine 1. pod pretpostavkom daje precnik. povrSine'l o Sl;!tno manji od precnika pOVIsine 2, ".. dva ba:dranja, postavljanje i stez:anja,
~

dYe pozkije.

srediSna gnezda 7,,,

(len!ri53J,j~

alternatlvno na:
a) strug-<.l i dvostranoj maSini za centrisanje,
b) sarno na saugu i c) dYostranoj univeu.alnoj-rnaSini za centrisanje.

U prvom i drugom slucaju imamo jednopozicione maSine, a u trecem dvopozic-ione. U

sva tri slucaja imamo po jedan potok obrade.
Iz slike 1.2a vfdi se da u ovom slucaju postoje: - dye operacije, po jedna na strugu i dvostranoj mallili za centrisanje, - dva zahvata u prvoJ i jedan u drugoj operaciji (ukupno triX
13

12

II

DEC

2. OBRADA NA STRUGU

2.1, Qdredjivanje dimenzija sirovog komada

Poredak i broj pojedinih zahvata i operacija pIi. izradi struganjem datog masinskog dela i.1. sirovog komada zavisi prvenstveno od dimenzija obratka, propisane tacnosti i klase povrsinske hrapavosti koje treba da se obmdom obezbede (0-

deU odeljak 1 i tab!. 2.1). Svakom zahvatu odgovara odredjena velicina doclaUm za ob-

mdu (vid. uvod

ill deta ). Na osnovu skupa dodataka i gabal.'itnih dimenzija gotovog

dela odrodjuju se dimenzije (precnik, duzina i s1.) sirovog'komada. a zatim se racu-

nske mere prilagodjavaju standardnim merama polufabrikata taka

sto

se uzima. prva

veea stalldardna mere !tako 5e u protivnom ne hi smanjile vrednosti dodatka za obrnduo

Dodaci za gmbu i finu uzduZnu obradu (spoljaSnju i unutrasnju). za" grubu i finu poprecnu i za odsecanje dati su u tab!. 8.20-8.34 i to u zavisnosti od nim
proizvodno-tehnoloskih uslova loo sto su vid proizvodnje (pojedinacna, seriJslm i masovna), naCina izmde po\ufabrikata (odlivak, otkivak, valjani materijal), dimenzija
j

stanja radnog predmeta (kaljen, nekaljen), kao
nosH) poluJabrikata,

j

od tacnosti (normalne i povrsine tae-

Standardne dimenzije p:.ljedinih vrsta polufabrikata koje se koriste

pri

lZDoru dimenZija sirovog komada prikazane su u tabl. 10.1-10.4, 2.2. Izoor oblika i dimenzija alata Posle utvrdjlvanja redosleda operacija i zahvata obrade u zavisnosti ad

skupa proizvodnih, tehnoloskih, ekonomskih I drugih faktora (tabl. 2.1) vrs! Be izbor

I

optimalnog oblika i dimenzija Btandarrlnog nlata 1li konBtruiaanje i izrada apecijalnog.

AiV,

15.'
1

/!.J"'\t~

U tabL 14.20-14.391 prtka.un1 au karakteriatleni obUci i mere strugarskih nozeva prema Jugoslovenskom standardu i katalozima pojed1nfh dom.a61h prolzvodja1:a alata. IBtovremeno dati au u ovim tabllcama i podaci
0

H vrednosti konsk.nti C
tela nok

cent alata, kritarijumu zatup\jenja

, Xl i Y1 - u tab1. 11.29. Dozvolje'no napre?anje materijaJa kl f{ uzima se iz tab], 12.2. G-cometrijska kOllsl.:lnta Co dofinisana jc jeddoz na::inan13. kaje su prilozcne uz odnosne zahvatc lJ tab! 2.1.

Korak S obzl rom na krutost rndnog prcdmeta i kvaljtet obradjenc PQvrsine dobija sc iz us tova
(2.2) tz.";l>

(veliclni dOpUstenog haban)a), brojuostrenja. polupreCniku zaobljenja vrha noia i sl.

koji se, pored ostalog, koriste za proracun ekonomskog perioda rezanja i elemenata
merodavnog re!ima
ob~de.

f max + Ii + C

Prt lzra~unavanju veliCina Co (tabl, 2.1) treba tako odabrati dimenzl-

prema kojcm dodatak za zavrsnu obradu (t
zbira

je preseka ~J i alobodnu duiinu (1n) alata iz tab!. 14.20-14.22 da se u normal-

rum. uslovima vrednosti parametara e- "" 'blb i ! ::: ~/h kre6u u gnmiearna e '" 1 do e '" 1.5 i f ""- 1 do f '" 1,5, pri cemu Be velicine nadjenib koraka uskladjuju sa vredn06tirna kOjc se nalaze na masini. 2.3. Izbor rnasine Potpun aiBtem oanovnih konstruktivno-tehnolosldh podataka
0

max defektnog sloja (e) koji sc javljaju pri prethodnoj gruboj obradi. NcjcdnaCina (2.2)
moze sB napisati u razvijenom obliku

y~ajveceg ugiba

z

radnog predmeta (f

'" d /2) mora biti jednak iii veci cd Z )' TIlaksimal,ne hrapavosli (H) i dubine

~ _~
2

>:
v

0,4 C'E I

C

(2.3)

k1

maMnama,

Vrednosti poluprecnika zaobljenja vrha noW (rl i dubine dcfektllOg sloja (e) date su u tab1. 14.20-14.21, odnMno 15.3. KoefLcijent naCina stezanja "ldnog
predmeta

prikazan u tabl. 17.20-17._26. predstavlja primer izvoda 1z kartoteke 0 karakteriBtikama poBtojetih strugova u pogonu koje korfsti tehnolog pri proJektovanJu tehnoloskog
proeesa izrade i proracunu merodavnih reiima obrade datog radnog predm.eta. Na 08novu- prikazanih Podataka, at:andardnih racunskih meroda i proizvodnih kritertjumn dabtmju se iz daUh tabUcB. (kartoteke) tipovi strugova na kojima
ku tehooloSkog prooesa, izvrliti obrada dotlfulog maSinakog dela.
0-

2-'

Jednak je

1/3 za konzolno stezanje radnog predrn CL '1,

CL'"

1/48

za.

stezanje izmedju siijaka i

f-'"

1;110 za

sre7.anj8 izmedj~ steza3a i siljka (uko1iko

noi u pmcesu rezanja prelazi jednu polo\'illU slobodrlC' duiine radnog predm('i3. I). Ve-

te

se, aaglaBno to-

licine E i J predstavljaju modul elastE':;]ostJ mnterijala i rnoment inorcijc p,fCseka radnog predmeta.

2.4. JednaCine elemenata- reiima obrade 2.4.1. Uzdu2:na gruba i fina obrada
krulost PIi gruboJ obradj korak se odredjuje na osnovu dva ktitelijuma: 1.
B

Jednacina {2.3) resav--a $e rribliznim mctodama nurnenckp analiz.e. Do resenja se relativno brzo do!wli postupkom pror::lcuna parcijalni:l kOlakn s obzirorn na

(2..4)

obzlrom na otpomo,st alata i 2, s obzirom na krutost radnog predmeta i kvalftet obradjene povrsine. U nekim alul:ajeYima korisw se i drug! krttel1jurn.i kao sto.Je ote odnosno kvaljtet obradjene povrsin
sm

pornoat meha.nizma za pomotno kretanje i 81.
Korak s obzlrom na. otpornost alata IzralSunava se iz relacije

1 ., f prva jcdllaf:lnB dobjjily1I. rc BelJe max

~'V8Hr

~co

de

;2

'

a drug> iz
U

Jl

Xl

[mm/:iJ.
kp

(2.1j

'"
va

~~ , pri

cemu je ma.ksimalna hra]n\"ost H data u tabl. 15.2

Z8."lSr.OO",i oc. uslo-

CklCot

o~:ade. Tablica 15.1

daje mogu!nosti post1:z.anj!l kvaliteta bbradjenL'l

pov~tm.

n<:dit:i¥

gde je t [mm] - dubina rezanja 1 kF "" kFvkF~nC'kF). kFrkF8

popraVlli koeficljent

(!1ovim tim ojX:ntc!jama na ma!Hnama alatkSm a
Poole svOOjenja ko:ra!o s" i s·n

i svim klasama ta~nosti mHS:11B j, nD-

prvu nHu standardnu vrcdnost s~ odnosnO

glavnog otpom rezanJa (F ) kojt prveostveno zavls! od brzine rezanja odnoBno keofiI ~iJenta (k ). lnatertjala radnog predmeta (k ), napa.dnog ugla nota (leN)' ugla naFv FM giba seCtva (kFJ\.) , poJupretuika ulObljenja vrha noia (Ie
Fr

s'" dobija se veliC!ina o

s"'mintS~. s~_

(1

(2_6)

) 1 vrste matertjala prlprem-

pomoCukOje se proverava nejednacina (L'l). Ako je DejednaclXlll za.dov o ljenB. tiT ako

:Ie
!1

1m. (k

Fs

). vrednosti pojedin1b koeficljenata sa tumaoonj1ma date BU u tabl, 11.29-11.32

desna strana bliska ievoj ali ne veda od n}e. tada

:Ie

kontk s ob%.lrom

ne. drugl krl.tl!rljum

jeduak ve lit inl (2.£). Ako to nije sl~aj biraju se PX-W ni1.e. ill v1.l;e. standard-roe vrednoe.:...
t i ko)'1lkR dok se uslov (2.3) De zadovolJi. ObeJef.avajtrli yrednost ovog kOraka sa sk' 00nOSllO st.e..ndl1rUni slto' biCe U OVOID sl..caju merOdavni korak z;a dalji prorai.'iun

1
1;2.6')

a 0"" min {s'o' SkO}

j
I

Za sluCaj karla je g1l.llJa istovremeno i zavrSna obrada korak se odredjuje iz iz rnza
~
s"~

I____

~ma~x~

f · E______ I

O,4tfCk1.t

"1

(2.7)

1 kF

3

I
J

I

gde je fmax - m.a.ksim.a.lni ugib radnog predmeta koji se uzima da jo jednak iii manji
od jedllc sestinc doujeg dOl.voljenog odSlupl.lljU osoVine (eep3-).

Nakon utvrG.jivanja starrl.a.rdnlh vrednosU koraka
(2.1), (2.7)

s' ,a" is'" 1.z }edna~ina
o
0 0

(2.5) usva:)a se k/l.o merodavan kO;["l.l.k

So ""

min{s"
0

S", En,}. 0 0

(2.8)

o

o

Pri finoj obrad~ korak se skoro redovno odredjuje s obzirom na geometrijsKu hrapayoat povrSin€, tj. il, jednaCine {2.5).

U tab!. 16.22-16.23 prlloZ-ene au olijentacione vrednosti kamkE. pri uzduino) obradi na strugu.
Broj obrtaja S obz.iroffi na iskoriscenje postojanosti alata jednak je

320 C

v

Till Dt X sY o

k y'

(2.9)

pri ~,"",Li JC T [ini!G - poslojanost abta i kv - opsti popmvni koeficljent bnine rez~H\ja

i;(,;,

oiJl.lll\~.lUi

ulicaje r;l.znuvl"sl;ih plimamih faktom i uslova obrade i koji je je··

ena.k "v '" k,,1v ic s '., k fv kX\-. k>cr k rv k ov kAY k
ficije;~t2.

' Vrednostl pojedinih popnl.Vll.ih kOOLv sa j.>olrebnim lun}aeenjim2. date su u tab!. 11.21-11.28, a vrednost vellCina

C ' v

~,

xi Y - u tab!. 11,20. Orijentacione prosecne vrednosti postojanosti alata date au u tabl. 13.20.

Tacne, mecijuUm, vrednosti posoojanosti odredj.uju se iz. jednatioo. (Pol), oonosno{p.2),tj. nn osnovu ldmoekonomskih pokazatelja konkretnog proizvOOnog stanja (videU uvodni tekst Pliloga).

"

II
3

,
o.aUU<'ll:l ... , L

,
Inastavak)

4
5
'-,-'

6

i
1+tt1 2

4

'''~":~'''''1 ~'
110.

"D I du-

' ~

Zlill I sa p re0

2 b ,e
12 '" 0
.

r

C

'" 6[+0, 6ef-O, 72

t • 1

"mere
U

, Sve du!inske me-

ovo(taoo":'

lu:wm od ~OO Unutrnsnja uz
r-

i~~-;;-

c=
ns g 11 '" (0,5 .;. 2)
l+l +1

:"tl su date u' (ml!t)

1----

f-

It

r-g

, ., --'-'ns
C
0

,
t ... ' , , " , '
"
bZ,e 6f+2,4ef-I,0
I . - ' - +(0, 5 .,. 2) 1 tg'X

duinn obrada ; \ naofoD 1 duilnl 1 sa prelazom od Ie·

U nazivu zah-vata .'mora bit! izdlferencirana grub!l ",.{ !ina obrada

/q;y:,-;
~

Dodacl za obradu
moraJu cia egzlst1 raJu u nazlvu

~l

.., :-1 ..

,,

• 0

zah""ta
6f+l, 2ef-O, 8
-\ • I

SpoIJna~_~I3l_~!\__ ob

rada na
c,--,

1+1 +l 1 z

., ..
i duZinl 1

16 d
I,
0

I . •.:.::,,~,I ,"
e -'"
b' e

'&

ns

,!,

.~.

-.

-'.- -~

'--'_ . !

,c0

I'I '" tg ~ + (0,5 .;. 2)

,

,

Spoljna u;r£lu7.1
,

'na'''ob-ra-da-'--na If d 1 duzlnl 1
I ..

~ ]ti ~lc " ~~Ftff. 6f+l Z
2ef - 0,

1 "" 0 ;2
b ,e

-~,~;.~'

-

-'
'
.I

Spoijna

eQp,rec-

na ob rada pov.

-!'c,

6f+2, 4ef-!1 0 '

+fl+l, , .--ns

slpre''''ka
D

"" 'l:Plil±~

'c 0 '"
,-

b

2

e

t ""
1 '"

f-

j

12 "'- (0,5+2

_
I

Ivlrl

lL

I

~+{O.5 g~

.;. 2}

-._,L

"''''''----.'~'"''__'__,,-.~;:, ,~~-~--

'T'<lhH ...", ?

I (nasta yak)

"l'ei-l,O

"

e

-+
Odsecanje na

-fI D i dutlni
L

- '"

-

1--'o--::~1'

i'-11L

r

I"
f , t.~~' -8PO-':-

'~lu,e,~soJO ~a-{~ I!O
lJneg zieba 11 ISltine B i duI

rt!'-'-~~~.i\ffi~ j lLJl

--..J_
zlneD-<l,

\
C n

Co -

~ e

"'
~

6r

~O _

,
I

e

li"'\V,;:l-r"'1

:____f'2~-~.~O~------~
prstenaste J.na .. \
i

C
' __ 1
,

: ~P':.~.:::-. 'iI'~·~.i."~'O.tr. . ': I 7"00::1 _~L lQ'__
IUsoounje
::__ 1 ! ,Utlll- i I'
13 tJ:a?:ll j e g zieba .

_~_,e:\l_(-_(O.~:)
I

0

2 Gf+o.•..Sef-OI72

i-Y-

r,.:g:<~+1.21 I,
T-' --t+-.~:)
R
t' " . "." :

0

·1i t ' " -1+11+12 __
' Gf+2,Zcf-O 1 Ie '" g
I

"noeB i dldilne D-d

·'1' . "J C.:.:" ·-

I

I

1° , '
I,
~
::;

e ! '"

\'.-z-

ns D _ d

!-O 2(0,5 "" 2)

2

1';~~~ '-;;,,\ ~~~~,

E,;

r:

Pop.recna
sp<>ljna ob-

14
Sine D - d

I :~~

p;::=

Obrada preiaza od 'I D
161ru1~d
,

od'Poa

r

I I

iC

'"

6f:-~, 2ef-o, 2

2

If' :"
901)

lOb

e

LL

I

.' '''', ."'~"

-,

laoUca

"'.1

\JlIUlUlYaK:1

~..-.~. ~ -_. ~~·ffil··"
_\

,
17
tja§njlh (unutra9njih) lvi.Yi '

\:_I~,_~_~-:.:: :''''
\ bl 1 = (0, I .;. l)i 1 _

'
;~~Iom _~~
c) 2 1 -0

d)

I
.

. [Jq-_.-~... '
Izrada taobIJenja unut18

t~ ~ :+~+I:a al. bll dl
a)

JJ1.,
~

~r1l
~:i:eg)
rasnjeg (8popo/lip
r

UY

j

b)

±J..
•_

1 = 0,42. 1" -.ta. c) 1 e \",(0,5 + t);
1
=

o.

~_

_ " .. ~_ .. _
'

2

II

-~[p
d)
oj
L-L_ _- - ' - _ _ _ _

c)

~

. . . .• '.....• ,.

>: . •. ;':' .n!:~};i'·

.

" ••••.. :•• '.;

..
I
3 4
t

I

2

Tablica 2.1 (nastavak) 6 Za uuluf.nu obradu
_6_ _

c
"

~
g
b2

", 1 -n-.-; noZa
+(h2) ~

1+11+~

11 - pooot!,;.i polofaj

1

Obrada na strugu sa

e
12

~ , "'", 1~ :(2-3)+"<lie t ,,",
(l';' 3),

- pooota~ obrade . nofetn 1

19
va

I vise
nore-

~~~1rA!'t'
c "
6f+l, 20£-0, 8

IS - kraj ob.,.:ade no:!..em .L

"

2 b , e

I I
1
C " b2.

m~"r
m-+-~
,6(+1,2.'-0,81'

I
'

1+ 1 2 ,<--I 1+

d-<l

11 - poootni po\ofaj
noi..a 12 - krajnji potoiaj MfA

Ii'" '" 2 '+ '",r"!l, -( -'(~ I

b

Lt..--T'-: ,"

"

Obrada ko-

01
piranjem

"'-".'~':~~~_"_i-'-'-+-'-:-~l'H
c0 2
Sf _ ,

~+(I"_ ~+ a-:I; B

\ 2,'0>e _'°
b

~ Da-D 2 + 111! ,

J-!-=-"-m,I'l\ 'I
If

e

t 1 "'tgx:+(1;.2); 1

t=""=C-O;il,~~+::,J1":;;... __ ___
Spoljlla 01.)rada konu-

'" " (0 +
t.
T+t+(

3).

__
Gf+I,2ef-O,

'_2
g
1.)2 e

C
o

"'

pi I '"

i1.' 1 I

t Ig:ie + (0,5 + 2)

I
I~ ~-".

(I : 20)

-Bt-:~~

112 '" (I :. 5)

lL
...
:~-' ~

f ,I
2

41I

II I

5

I
I + t + 1
II

spo-

1 ns 11
(I " 3)

2

1) Kod ,,,.. de navo" Ja ceSlja8tim norem obrazac 08taje lsU.

D tom BluCaju je:
[["LiI+2)-'<7,

'2
8

(l .;. 3)s

korak navoja
Rczanje njeg navoja

1 ",(2:"3)8 2 k - 1;)1"Oj koraka

ce!ilJastog nofA
duzine 1
Re?...anje spoljlljcg 1m voJa M dUL\ne I

U stucaJu rozanja visehodih n.avoja ovako dobijeno vreme mnotJ ae sa broJem hodova

( z )

Rezanje-, unut-

rnsnJcg navoja M du:llne I

RezanJe unut-' rnsnjog navo)11. M dutine I

~ ~

"1

~

. . _J
1

Bruj obri.aja S obz.irom n& iSKorEccnje snagc Tllasinc izracunava se iz.
lZt<J.za

U svim slocajevima kade. se broj

prolaza~

odredjen pomoCu jedna.i':inR

J, S5

10

6

(2.11) !Ii (2.13). lz bilo kojih rs.:z.loga amnnju.le neofbodno je ponova izrnl:tnl!3-t1 brojeve

PM

"M
C , k

x, ,Y, ,

'L

{2 10)

obrtaja

n

DkF

1 n • Daljl postupak je lndentll:an postupku z.a jedan prolaz. A M . d Najzad, posle izracutillvanja elemenata obrade t, 6 , Tin. 0 :re0

gde je
17.70)

P

M

[kWJ -

snaga mot.ora masine a ~ - stepen iskoriscenja cele rnasine (tabt.

djuje se glavno vreme obrade tg iz odnosnih jednacina prilo!enih uz pojedine zah-

vate u tabe li 2. 1.
2.4,2. P01}reCna obrada i odaecanje

Pri Bnoi obradi skora redovan je sluCa] n L.. nM' pa 5e broj obrtaja A s obzirom ua iskoriscenje suage masine ne odredjuje.
U tabl. 16.20-16.21 navedene su orijentacioue vrednosti brzine rezanja U zRvisnosti od karakteristika materijala radnog predmeta i alata, koraka
j

Eorak S obl,irom na qtpomost alata odredjuJe: '¥~\ct" identican naCin !mo
i pri UZduZllOj obradi (tal:. 2.4.1, jedMi':tna. 2.1). prl' remu

.,' ,.:'
"" '0,

sl.

oblasti iskoriscenja sn:1ge masine (nML. n ), A tada se broj prolaza odredjuje iz relacije
II

Ako se obrada obavlja

drugih veliCina uzimaju iz istih tablic?- navedenih uz nog zahvata i drugih uslova.

se"vreifnooti koef1ct)enata 1 jednal!.1n~(2i}. za'l'iSno od paematra-

"

i

0

'I
\) C ki C ,.

6 120 PM'!. TID

Ostali kriterijumi za izbor koraka respektovani su preko il'rep:nucenih
(2,11) v.rednosti prikazanih
U

x -x
(

{

,Yi 'y
0

tab!. 16.22-16.23 i 17.20 za IX>precnu obradu, odnosno 16.24·

k

F

k

v

1.a odsecanjc i usecanje,

goe je

Tsto tako pri poprecnoj obradi, odsecanju i .usecanju broj obrtaja
x
--'-iy
)-'1

S

ob-

zirom till iskoriscenje postojanosti alina (n ). odnosno snage masine (n

t
slu~jevima

A

) odredjuje M
i
~vate pq:!-

se iz jed.'1.3.Cina (2.9), odnosno (2.10)
(n:1 primer, pri obradi nozc\ima sa ploCicarna
(2.11) neoopustivQ velike vrednosti broja

B

tim sto se vrednosti odnosnih koeficijenata

U i1.vesnim

eksp:menata biraju iz onih kolona navedenih u tablicams. kaje BU Vt'l72U1Ei za

od tv n:log rnet<da) dobijaju se i1. prolaza (\-ideli primer 2.5.2)
k.e
mogucno~li

j~dnaf:ine

rccne abrade, odsecanja i usecanja. Pri tome u izrazu (2.9) treb3. staviti eaj 51 rine ?.lje~ obuhva,cen je koeficijentom C
.c

t~

:: 1 (uti-

Tada 5e broj prulaza odredjuje 5 obzirol1l na tehnoios:

v

- videti tabL 11.20) a u jednaCinama

oJno.:;ne masirlc polazeci od jednai;'ine
5' = 5

(2.1),

(2,3),

(2,4), (2.7), {2.10) i (2.111 zameniti t sa B (Sirina zljeba).

i

x!/Y 1
'
m2.X

(2.12) Iz ove

Glavno v·reme obrade dobija se i1. jednacina koje EU zajedno ·sa kinematikom pojedinih 1.ahvata prika1.ane u tab!. 2,1.
2.4

o
1 =

korak pri
r,.;:J(.!jC

L a s~ ~ korak za s!·u::.aj obrade sa vise proIaza

oircd)l.lje ."f~ rnako;i-Xl

Skice zahvafa. pri izradi spoljilsnjih i unutrasnjih zavojnicf:'. jednoprofil(2.13)

nim nozc\ima, prikazane su u tabl. 2.
ti
Btl

(zahvati br. 22-26). Sa ertezom zavojnice dar broju hodova 1.avojnica z koji predstavljaju

pri ternu je S~1UX·- najveci nspolonvi komk na maSini. IzraCWlata, obi:':no t"dzlumljc1\:).

)Xldaci

0

koraku zavojniee ,,5

linni]

max odguvara ,.l;:ullski s

vcl,{:lna i

/,;:wknll.ujc se na prv:i niii .ce!i broj

}.;ic mIJ , prema jedna:::illi (2.12)

polaznc veliCine pri proracunu meroclavnih elemen.ata reilma abrade. Na osnovu velicina s i
1.

.

odnosno stanclardni s
i

o

korak, lao i uubimt rezanja
(:.'.111

odredjuje se broj prolaza i za grubu i zavrsnu obradu it tab. lL30-H.34
materijala alata. i od potofzja za -

- -( _ .
max

i to u z.avisnosti od materijala radnog predmeta,

vojnke (spoljasnja i 'unutrasnjaj. Podaci se odnose na milimetarske zavojnice. Tehnoloska bnina rezanJa definisana je opstim prosirenim lzrazom ob-

lika

27

11. ra(h s redi song gnczda,
v

T

m

t

X

(2.15)

3. {}zrluz.na spoljna gruba obrada L
0..-

sY

120 +

OJ P

+ B = 120 + 1. 5

~

4 mm.
+$2

gde su vredno'sti koeficijel!:ata (C ' kv)' p:lstojanosti alata (T) i eksponenata (x. y, v m i p) date- u tabL 11.35, Iz ovih tablica 5e vidi da se iz jednacine(2.15), u sluea-

4. lJzduzna SPQljna grub.1. -obnlda oa 0 20
L
~

80

mm,

,ju abrade .noie.:Jima od tvrdog metala. iskljilcuje clan
normalnom na asu zaVojnice.

X

t

,

odnosno i P prj obradi nore-

O. Uzduina spoljna fina obrada

'virna od brzorezoog oolika. VellCina t p:redatavlja dubinu rezanja merena u p;:avcu

,

6. Uzduina spoljna fina obrada oa ~ 34

"'

~

20

i L ,d' 3

~

80 mm,
(534°,54
j

Pri obradi zavojnica jednoprofi lnim narern skora je redovan slueaj da

L '" 120 - 80 + d" + B '" 1"0 - 80 +,;;t T 4 mm, 1Jp 7. Obaranje Ivice 2/450 na precnjkU 11 20 mm, S. Gruba i fioa obrada navoja M20 i L = 80 mm, 9. Odsecanje oa prei':niku

se broj obrtaja odredjuje

5

obzirom na iskoriscenje postojanosti

a~ta.

Nakon izracu-

navanja brztne rezanja iz izraza (2.15) moie 5e, prema tome, odrediti brej ohrtaja

e'

34 +0, 54

Ob~7.hCdj\lj\lCi

cluzirHl

iz jednaCine
n "

L '" 120 + J;P '" 120 + 1,5 mm. 1000 v

l<'D

(2. 16)

II

Izbor standaninog braja ohrtaja (prvog veceg Hi manjeg, U l,avisnosti
od datog 'Pnl izvodi se l1a nacin identiean kao prl drugirn obradama na strugu. U tab!. 2.1, uz: zah ....-ate br. 22 - 26, navedene su jednacine potrebni elementi iz kojih se izracunava glav!"l0 vreme Iz.loienl postupak proracuna elemenata reiima obmde KoriMi se kako
j

;;r

8 / "

drugi

pri gruboj tako i prl zavrSnoj (ilnoj) obradi zavojnica. Razlike $U sarno u vrednostirna polaznil;! elemenata kao sto su brej prolaza (i) i s1. 2.5. Primeri proracuna elemcfiata reiima abrade fill. strugu Primer 2.5.1

s,

~!

!I

I
2/£j."~~-------~--Sf. 2.1 CRTEZ GOTOVOG DELA

Za deo na 51. 2.1. koji se obradjuje na univerzalnom strugu (pojedinai':na proizvodnjaj utvrditi redosled zaJwata, a zatim odrediti dimenzije 5i rovog komada, eiemente merodavllih reZirna obrade i n1ll.slnska ·yrcmen.a za peju.line j 5 M co 65 k!'.'/cm 2 , HE"" 160) Resenje

tZ PRtNERA

2.5J

Mllterija1/radncg predmeta ceUk (:.0645

=

e

C,.
.1";

~-+

obc;~hedjenjf'm

r.'t

:':lfiC

l"<1dnog predmcw

n,I)";.

Redosied zahvata. -

propisani kvalite·t obradjenih povrSlIla na racn')m
U

1]

Oba mIlia ivice 2/45° na precniku (J

:{4 +0,54

mm.
Uf\

predmetu (obratku) zahteva i obradu na brusilici. ,Medjutim,

ovom primeru dajc

Sf'~

Napomcllll.; Zahvati se defln15u Lsklju3ivQ \.;ot;.nna kcje postoje gotovog kOmll.da (izratka). Dimenz[le sin)Yog komadu.-

c!teill

S obzirom na definisanu sistematiku izlaganja, sarno redosled stezanja i z.uh\":lt.1. 1'..a
obradu na strugu.

Prc~nik $iTe\~og komad:t odredjuju nomir.:t-

Uedoslcd stcl.unja i zahvata;

Ine mere obrndjenog m~tSinskog dola i. dodaci za obradu U pojedinim zahvalima kojj Sll predvidjeni tehnoloskim procesom. Ako se u datom primcru bo najpogodniji oblik po~ precnika D"" 20 mm.

1. PoprcE:tl:l spoljna gruba obrada povrsine

"

-"~''''~,,,~4>'

_...

tulabril;:ata izabere valjani materijal tlorrnalnc tacnosti, tada se iz....

~bL

8.20 i 8,30

predmeta prikazana je u_ tabL 2.2 pod rednim brojem L Ako 58 uz.me noz {XJprecnog preseka tela b x h '" 8 x 12 mm sa ploci,com ad tvrdog metala (tabl
0

c10Ul)aju_pn pujeoinaCtluj Vl"oizvudnji dod!\cl lit grulJu u.zdu}.nu obntdu.

finu lIzaui.nu

obi-aou
1,2"" 1,44 mm,

°
1

,,,

3,5'

mm/
,

14.20, kolona 1;' ~--~'~) geoJlletrijskih etemenata

~

eo

90 0

,

.:t,,,,, 4 i _r = 0,5 min (tabl: 14.2{) za koji je' dozvoljeno naprezanje 5 '" 22 kN,b} doz (tabL 12.2) ,-dohlja se {ada, prema jedna~lni (2.l). kore.k s obzl.rom na otpornost a.1ata

i brusenje nekaljenog radnog predmeta

cr;

Yl
", 34 mm na kmju

eo

0,45

1,2 '" 0,'54 mm.

6 do<

0,75

_ _ _ _2~2~~--~ 1;3 rom/o,
300
0,1 . 1,.5 1

g obrade nlJl§illskog.-A~J.{ __ (SL 2, 1) sl~di racunski pre::nik sirovog komada

Na osno\'u vrednosti,~~dalaka i go~~vog precnika d

,0,4

~ D~,_,,::dg_ +~, +J;. +d3

'" 34::f- 3,5

+ 1,44,t

0,54

eo

3,9,.48

~I~-,'"
odgoYamjuceg

gde j8 C

,,:t~::

Ova 5e V:fdtl'ost mom:!uSagfuSiti

sa, standardnim-

me~ma

polufabrlk1.:S, pa 5e
D

»~o'ga

iz taul. 19.1 usvaja

p~vi veeI

standardni precnik

i Y " 0.75 (tabl. 11.29). Za vrednosti parcijalnlh poprav1 --", 0;5 (tabl. 11.-29), kFM ';':-(b A';/,75_= {65/75)0'?,5 Fv 0,9 (tabl. 11.30), k ~ 1 (tab!, 1l.31}, kF~'" 0,-89, kFJo.~ 1 i kPr '" {' (tab!. FS 11. 32), izra~unata je vredoost opsteg popravnog koeficijenta kp iz relacije

'" 300, kl nih koeficijenat2 k

'1

M

Kako jc iz tabl. R,32 dodatak za grubu [lOpn'Cllu ,obrauud.] p ~ 1,5 mm j sirina nO'La'Ld odsecanje B = 4 mm, t;o je duiiml. ;iroyog komllda pri obradi jednog r-adnog pnodm2ta
L

,

40 mm.
kF
eo

k Fv kPM kps kF~ kp). kFr '" 0,5

0,9

p,89

a zatim, saglasno tabL 2.1 (zahvat br. 12), i veli[jnu

,

L"-,-2d +B",120+2 g Ip

1,5 + 4 '" 127 mm.

co
pri
~emu

fif + 0,6ef - 0,72 2 b e

6

1,5 + 0,6

1,5

1,5 - 0,72

'" 0,1,

8'

],5

Px-em.a tome, dimenzije sirovog konUlda po jednom munoln predmetu iznose
SU, za usvojenu s!obodnu duzinu noia In '" 18 mm, odnosi e "" h/b '" 12/8 "'"
=:

D

~

xL

~

40 x 127 ~m.

'" 1,5

if""!!h n

18/12 '" 1,5. U sluCaju da se dobije retativno velika vrednost kora~loga

raka (ve6a qd preporucenih ili raspotoZivih na doticnoJ masini), tada treba iz ekonomicnosti obrade smanjiU presek nota.

[",bor masine. - S ob1.irom. da je Ds '" 40 mm mora unulrasnji precnik
glavnog vl-atila da bl.lde vee) od 40 min bu:duci el.a je poluiabrikat vaijani m:llerij::t! u

obliku sipke, Saglasno ovome bim se iz tabl.17.20 i l7.70 univerzalm strug-pod red. br 7
j

ved'a

Izr-aCunat.a vrednost koraka s '" 1,3 mm/o s obzirom na otpornost noia je od 'makBimalnih vrednosti s '" 0,4 ~ 0,5 mm/o kOje dopustaju ostali kriteri-

toUS-22 (PM '" 4,05 k\V,

tt=.0,8, n" 45
m

2000 o/min, m

,

"
- 24 i
48.3

12,

Ifn

co

1,4
obra-

jlltni (tabL 16.22), pa se imajuti u v-idu postoje6e korake za popre('jnu obradu na masinJ s =- 0,02 -$ 0,32 mm/o, uSV'J.ja standardna vrednost So '" 0,315 mm/o' (tabt. 9.3).

'f s '" 1, P' La pUfil'eSnU
10 3

0,02 ~'O,32 I11m/o.

m

,

Da hi

se

lz Jednac~ (2.9) lzrsbmao oroj ob~Ja ~ potrebno je cia se

din\. Ova se

prethocino odredi popravni koeficijent '" 7S/6"M '" 75/65

'l\;,cs, ,a karist( za obavljallje 5\ih zahvata

k.,.'

Ix. tabl. 11.21

-!-

11.28 dobija se k

My

-=

1,15, \v '" 1 (bez kore), kfv '" 1,05 (hel. fazete), k '" 0,81, 1tV

Prorazun eiemenata rezima popre::ne grubc SIXJliasllje obI,!-de povrsine
p're~niJm D '"

~lv -'" krv '" 1, \v'" 1,24 (za odnos dID '" 0), kAY '" 0,9 (z.a b 'Ie h '" 8. x 12 ~m)

20 mrn (zahvat br. 1)

i k

Lv

"'- 1, III je

Prema prethuunom dubi,ne rezanja je jednaka
(L

k

v

k -"Mv kBV k
1,09.

k "I k k kA v kLv =1,15·1·1,05·0,81·1·1·1,24.0,9.1 f V)(I/·).e v rv ov

+ B)

t =

---~!"---

'" ~p

== 1,5 llltll.

S druge strane, 1z tab!. 11.20 za tvrdi metal P20 i s
C v '" 227, x'" 0,15, y '" 0,35 1 m

0,3 ... 0,7 mm/o, nalal.i 5e

Sidell. zahvata sa m.edjusobnim poloiajem i krt.::tanjem ulata i mdnog

-=

0,20.

/"'

~

~

'l 'It

.a

"8
Naziv zahvata

Skice uzajamnib polomjeva alata i obratka sa odgovaraju6im kretanjima alata

D~
re~.ja
,5
Napomene

~
2
3

'"

f"2 .. prolzvo IJno
23 - 23mm 34.4 mm

PopreCM. spoljna

gruba obrnda povrsine precnlka
D "" 20 mm

I ,
I

Dt=~

'v

.

~LI,
~~.~
:;

;
----------1F'I:>L,c-tn1

2

J
1.... IOmm 1"'1=18 mm

O· .......... -mm ,. t.r~40mm

2

Izrnda Bredisn1eg gnezda

--'

f----~

--

--~-l-I'0
__

_ .".,.6mm n_

<00 - .

~, l' g =
N<

0.

lC! a
~
til

i 'I
0
-4 I

UzduZna spolJna
3

---, i
°
t-

'_3="4.128.5mm

;~; : 1~.~~C6rrm
+
_ _
4:t"1J.-7 mm

'~:l~' 'a: a-;;

::,~'t °c c

C::J3

grubo. obrada +na P 34-.62..0:;034 \;H+ • i dutini 4 L: ++ b

-~ ~- ~"._. ~. ~I

.It ""
5l!:.12Il,Smm IUlr m 146 m

mm

2,01

~
~,:i~:m
.·,"i-;""t,.·"-'-·Oc.~

:£~ ~
"2'.9,
VI ~ C _. ·0 <

=r 0

:J

N ~3 g.. jo./oo. ;i .E=<i;' _ <

3:;'~.
.~
;. C

3"....._

~~ :~!1;

°rot

~,,~=£jY~:~~~-=~--'

:r
q
0.

Q

'-'e-'P'''·'·

.j)'"

'''u

2

.

3

4

IIl-l"rt.14,33mm
l i l '

sVaJd.
'1--J'---~==7=,-,,,,~

po~tni

U,duzna spollna
bo obcada na OM +1 32
~

polofaj vrha

g",-1--~
I
0

102
20'

.St,Smm
i ,

.

-) r
I __
I - T ~l

,nota u zahva,

20

+

4

duZini
L"" 80 mm

i

M

.n

,PJ -lOmm 3":fn .. 85 mm

I
I
!
'

I'

I

.
I t,
Uz-duzna spolJnja fina obrada na Ii 20 1 duiini L -"". 80 mm
5
i Uzduina SPOljnj~fina

l2

t

=:0

3~-----~~:O:1tT
~"

--,rill' l..1,,-150mm

7,33 mm \
~F2:-3 .. 10 m m

tu S6 uvek oznaeava arapskim brojemlDalji polofa.jevi, sem poslednjeg.ll.le 02)-

-~I

fm·2';rnm

-~ . " "

~----I

I
_

nacavaJu po redu arapsk-

1m brojevima
III) Sa.

IIH-lru-!..Qmm
_ "!\"

\-2"" 6 mm I

Za ~ 20

~
1--__
6

2=3 .. 2 0
-~

mm

1.

t=O,66 mm

Iu--se oz.· naeaVR odstojanje krajnjer. polofaJa vrha nota tl odgovaraju6em zahvatu,oznace-

6

5

_ mm 3-4.8\5mm 4-S 3="!J .:. .. 7, 27mm

za 'I 34

nog indeksorn,

lobra2~, g~ ~ 34., "
," 31 j dUZlnI L '" 120-80--+-0 ~ B '" Ip . '" 120-80+\5+4

17l-..-~--~---------

J~Y~_5:.6~47mm

",I

6-7"4mm

t"'0,72
mm

ste7.aca ob~

od ceoM povrSin:Sap:1

r---~-....b-------+------~--,

t------~- fUlv ~ 147mm -- - --------. t" ..12nYr1'k -l5mm,
.
N-l .. 7-mm
"
Obaranje ivice

1 2-in-" ~

7-=iV-129mm

r.>tka,

7

1.::..2" 11 mm 2-3,,3mm 3::4 ~2 mm

I
]2/45° na pre6niku 0' 20 mm

) Sa ~-.!'le oznacava odstojanjc krnJnjeg polofuja vrlla noZa u odgovaraju6em zahvatu ad izvodnice

I
\--___-.~__ ____ . -L-tvr------'~_,
I_._~, ___ ~_,_~k!_,___,- -"~----J
w w

L.-v..,tpv+2·1Sm m, !uv "138mm \ Ipv -16mm

"

obmtAA

!
f.ts .. 15mm

I

I

~

~

1

I

IT
~

I

V:rednost ekonomske postoja.nosti now odredjuje se iz jednat:Hne (P.1).. odnosno (P.2). Ako je t.a konkretno proizvoono st:lnje kL '" 1, \. "" 5 min, 8
din/min, S2 '" 0,08 din/lUlU, S
p

,

:=

0,12 din/min, N

,-

1

'" 0,1
k '" 0,8,

'" 1, N., ",' 5,- P "" 10

%.

0

"
0

F ,,", 4500 Cas (dve smene) i C

'" 0 (ne koristi se pomoclli ptibor), taOO se dobija,za

E-

, i '" 6 (tab1. 14.221) i eM '" 48,3
~

podatke m = 0,2 (tabL 11.20), t

"" 0,& min (tabL 18.:26), C

N N

~ 7 din. (tabl. 14.20). A 3 10, dill (tab!, 17.20), velicf.nit pOst?Janosti nob..

~ ;..

~

"

T

"--I , e mt

1 - m

+~ i + 1

-~ (0,8 0,2

+-,-''6, + 1·

-------'
E E E E

,"
I

~

~

~

~

E E

'>

'" ,,:,

-; ': > > l~ .2 .;;. < N
N

.Ii ,§

E

".

.",

E E

'"
M

E E E E "'.. f
00

E

E
0 M

f

IS::
M

j

""

J-

"

-"

• .
gde je

1vL
1

:=

-'--

6' 10 3

Fk

eM!' '" _-"--;;-__":"0',,,,,;-,-,,,16:-'-;,--,,,,0 '" 0,0224.
6 10 3 4500 - 0,8

Prema jednacini \2.9) dObl)$. se broJ 'obItaja S obzirom llll lSkorl§renje po-

stojanosli al.ata
320 C

v

k

320
v

227 1,5°,15

40

1,09 -= 126::, a'min.

0,315°,35

1--1~
,-1--"-'1"''1
1,95
n

Posto su prethodno odrecijene potreblle velil:ine moie se -iz iZr.lza j2.}O).
iz rn:':unati broj obrtaja S obzirorn ria iskonseenje sllagc masinc

10

6

M
Ck! t

Xl

,v,
0

PMrt
D kF

1!95
300

10'
1

4,05

0,8

1,5

0,315°,7 5

'" 2090 a/min.
0,4

40

1z izraf:unatih vrednosti llA i n~1 vidi se d:1 je i1A L. (,::'\,81' broj obltijD- DA "' 12G5 o/min u::'.
l;:l~)Ornenu

, te jt:' mcrotl M da 5e obrada obaYlja u oblasti is12G5
0

korisCenja jXlstojanosti aLata. Ha:5un5ka n-.o:dnost llA

·lUll p:1da h:medj>l

51.:1-

l;c!:.,n:nih suscdnih brojev:> Om -" IOOD o/mi.; i llm+l '" 1400 o/min koji se nabze ll:l
iLiltr-anoj masini.

Izbor manjeg (1000) iii veceg {HOO) od o1,.ih brojcY<l: obrtaja vl'si se IJtl
+ , odnosno veee vrednoSt{ od ova dvo. m 1 proizvoda. Korak Sm-tl odredjen je U ovom slucaju re\acijom (2.9), tj,
j

osnovu kriLeriJurna proiz-voda Dm' So

llm+f 5

y
320 Cv'

O,35r--------~-

m
T Dt

X

--k
Ilm+1

320

227

v

1,09

52°,2. 40.1,5°,15. 1400

:u

'" 0,237 mm/a,
dak je dopustena standardna \'rednost )'ednaka s

gdc ic

m+l

0,224 mm/o. Otuda je

h/b I
n

0

16/16

I,

n

m

,
0

1000

0,315 "" 315, 1400· {),224 '" 313,6, 11.29
f

/h '" 24/]6 '" 1,5.

Za usvojcni alat i dati materijaJ radnOr{ predmeta nahzc 3C 12 tab\ica 11.32 sledecc vrcdnosti parcijalnih popra,wlih kocficijCn:J.ta: k Fv

pa posw je nm+l_ sm+l
in'" n
m

merodavni au elementi obrade s .,- s o '" 0,315 mnvb '" 1000 o/min, jer se pri proizvodu Dm So poatHe manje masinsko vre<;

Om fio'

'" ( 6 M

/75)

0,75

'" (65/75)

0,75

'" 0,9, kps

I. k FOC '" 1,08, k F ).. '" I i kFr '" 1 ,.10,

a

zatim i velicin:l opsteg popravnog koeficijenta
kp '" k FV kFM kps k px kp).. kFr Velicine t ~ 2,01 mm, Co 0,9" I ' 1,08
0:

me obratle.
Na osnovu prethodnih podataka i jednaCinc lz tabl. 2.1 (zahvat hr. 12,
za

d '"

,{l) moZe se odred:lti

masinsko vreme poprecne abrade
20+1,5+1,5 1000 0,315
~ m~

O/M.7

i kp '" 1,07

dopustaju da se izra-

cuna vrednost kondo pti uzduznoj obradi S obzirQm nn otpornost alatu (jednatilm 2.1)

t
gde je

g

0,073

~ ~1 ___-=-~2,,2_
, >

_'_10"_-_2_ _ _ _ __
2,01\ 1,07

V200

10-2

'" I,ll

0,0-4'1

I '" D/2 '" 40/2
11
12

20 mm,

1,5 mm,
1,5 mm

gde je C

200, Yl = 1 i Xl :;: 0,75 (tabJ. 11.29). Ovoj 'vrednosti odgovara prva niia k1 standardna vrednost s = 1,00 mm/o (tabl. 9.3, 'f's "'" 1,12) koja se nalazi na masini.

Prema tome, vrednosti elemenata merodavnog rezima poprecne abrade
iznosc; t '" 1,5 mm, korak s =- 0,315 mm/o, n '" 1 000 o/min, T ;;: 52 min i t
'" 0,073 min.

Korak S ohzirom na krutost raduog predmeta i ~">:alitet obradjene povr-

sine odredjuje se iz relncije (2.3). IlJlajuci u \idtl metoddlogiJu izloienu u me_ 2. 4. 1.
g u vezi sa reSavanjem jednaeine (2.3), sledi
0,75
1,4.4

2,2

Proracun elemenata uzduine spoljasnje grube oblade na
jl 34+ 1 , 44+Q, 54 i L

~

II

0,824.

s" -=
k F

0,8' -'-'200

1,07

lIO

Racunski precnik siroyog komada

n; "" 39,48
+

mm prilagodjen je prvom

2050 Inm/c,
gde je

vecem standardnom Ds '" 40 mm,taka da je dubina rezanja t ve.":<a od dodatka za gru-

dz

\,44 mm, E " 2.2

35,98

4

bu uzduinu obradu ell'" 3,5 mm, koja je u ovom slucaju iznosi

0,824

105 mm';, .«lobodna duiina radnog' predmeta 1 "'" 1::0 -,
14,5= HOr:lm(l'
(14

C1

.~

T

B

,I,

C' -'- ];20

D - (dS g

+cf +0)
2 3

1,5 + 4

14,5 mm slobodna auzina

Sll'c')\,l'il'

pi)~k o\secctllj"

2

40 - (34 + 1.44 Z

0,54)

",Z,Olmm.

radi pnbza nob) i

~ 1/110 (stez-311j(; radllog predmet:l i~r_:t'c..:u E'l~: :tc"
\('(\tll.'l

I siliah\

Dobijel,"l yclik:l vredno,st \'elitine s" pokazuje da je radni predl11el PredVidja se za grube spoljasnje uzduine obrade na )l 34 mm i )1 20 mm

krul i

()~

njego\'e elasti.t":ne (k'l()nn~,C'ije pod dejstyom sila rezanj? llC uti2U p!":i.kti~no 0:1 L:l~n('~! abrade.
Drugi paT\·jj:>tlli kornk S obz.irom na kv-alitct obractjelle povdine definisan je jedn. (2.5), tj. 0,06 '" 0,694 mm/o,

isti noi od brzoreznog celika sa sledecim karakteristikama: dozvoljeno naprez.anje 2 'UdOl'. "" 22 kN/cm (tabl. 12.2), poprecni presek b x h '" 16 x 16 mm (tabL 14,20, 0 kolona 17 i 18), Of::: 90 , A'" 4°, 4('1 10° i r"" 1 mm. UzimaJuci sl6bodnu du-

zinu In :::: 24 mm, dobija se prema tab!. 2.1 (zahvat br. 3) veliCina

co

Sf + 2,2ef

0,2

6

1,5+2,2-1

1,5 - 0,2

0,047,

pri bemu je vrednost maksirn;)lne hmpavosti H taryL 15.1. Za 'fE
'=

=c

60t!:m za ,grllbu obradu uzeta iz

1,12 dobija

Be

iz tabl. 9.3. standardna'vn:,dnoE( s;' '" 0,63 mrnJ)
J7

pa

1~

prcma jcdn .. (Z. G)

{s~, s~}

'"

0,63 mm/o.

Uslov {2.21, koji glasi

~ E J
zadovoljaVa korak s '" 0,63 mnt/o. je, je.

,
- ' - + C, 8e
200

,

;j.'
,
~

II

eM '" 1 i n 00= 1,75 (tab. 11. 22), k

av

~ 0,85 (tab!. 11. 24), kfv "" 0,95 (bez faz~te. ta-

blica 11.25), k")!V '" 0,66, k:aely '" I, ktv "" 0,94 (tabL 11.25), kOY "" 1 (tabl. 11.26), kAy"" 0,93 (tabl,. 11.27) i k '" 1 (tabl. 11,28). Iz ovih vredncstl dobijen je opsti Lv popravni koeficijent
ky = k Mv kay kfv k~ ~v,~~~'kOY -kAv~:,1 .. 278: 0,85 • 0,95 . 0,66 . 1 " 0,94,

-, 10 -

. 1 . 0,93 . 1 '" 0,,6.·
{1,

2,2 1,07 +

BQsto

0,824

~u pQznate numeriCke vrednost:l:.~Vm veliCina koje ulare u 5truk-

,
0,63- + 8 . 1

tutu izmza (2.10) ..~. broj obrtaja 5 obzirom na

.~$~Ori.S6enje

SIlage maSine jednak

n

0, 72 ~t 0~127.

M

=

'l.
C k1 t

'Y1 So D ~

1,95· 106- .. ' 4,05 . 0,8"" 465 alml. n,. 1 '0,'7,5"" 200·2,01 ' 1 , 0 ' .'1--0·1,07

Pooto je desna strana zoatoo veell 00 !eve. biee. prerna naporuenamu uz: jednacinu

(2.6 )
n

vrednost koltLka s - s' - 1 0 / loc . , k- 0 - ' nu~o,f.6z.as UjSk,",so",,1.0mm!odobijas:eiznejedlla(':ire
(2.:3 )

A ( 1

L.

M I ), \

n

Q.36 L.. 465).

QI)):ada se oQavlja u oblasti iskori~.niit ,postojanosti alata, jer i.e ~. '",". . pa uzduinu grubu obradl;l' t~, izvesti sa jednim prolazom

.

.

r,

0,72

>

0,21

...---'.

~$i,broj . .Qbrtaja nA "" 136 ot:nrln: ~z:i. se izmedju dva

sused~

stardardna broj:!!..
Odavdc se vkiida je desna stl1lna opet watno manja 00 leve.Prfbliiavanje vrednostidesne
strane \evoj, a HOle iOOredjiva,,je korespondentne Vl-ednosti korakn Sk' nije, u OVOm slu-

ti.-~.i n~'125

koji sa nlllaze

ni. ma~<{tabl., 9.2. 'f n "" l,4).tj..

nm L.. n L. n + , 125 ,(,136 L.. 180. Nt!. osnovu pro1z.~ n • So"" 125J-= m m 1 A

caju, ce1ishoono izvoditi jer je s k '7 s'0''''"""
rijume saglasno jednaCini Cl.G
l )

o~

-jp

5t"""" k ora k S 0 b ' -",zU'om na re levantre krite-

jednak
5 1

so""mln {s'o

.s,~> ,,-v

oJ'

100=5' =1 Omm/o
0 •

s
m+ ,.,

Y32OC'i. ·i:v O~6632-0~'076------;~~
nm+l

.:~

~ublna defektnog sloga C '" 60· Ul uzeta je iz tabl.15.3J.

0,125 "::. ·----O'Z-5--"" 0,65 rom/o 6 J ) . 4Q .<2.01 .180

~ko se rae:UTIska vr-ednost koraka
s "'" 0,5 .;- 0,:-,1 mrn/u {tabl. 1G.22) \idi se cia Posle odredjivanja t '" 2,01 obrtaja hA i hl\I iz relacija, (2. 9) i (2.1D). bija se
320 C

50

,,1,00
niih

;l~lll,'e u;:i!n.·-:!~ ;-'" ';'~'lE'no;--:l
pos~oji

(starr:iaroni 8 m+l = 0.63 mm/~). dOblja. se. mero1n.vnlQ.~l ,obrtaJa n'" nrn "" 125 o/min. J,ednaCine iz kojih se i)\m~UTIava gla~.,~v~rne obrade priloiene su, u

i:m~dju
a

nezMtno o:istu;nnje.

tabL 2,1 (z,ahvat hr, 3). Iz ovih jedna~ina sled;:
125,5 + 1,5 + 1,.5 125 . I,D

ml11 1 f·

t

=0

g

i

l,m2 min.

v

e

_ _ • _ _ .~6

gde je ~ '" 1,5, 12
0, G
~

1,5 rum, i '" 1, 1 "" L
g

+

J

60°,125

.

4D.

2,01

0,2.'}-~
. I,D

IZG o/nul],

~~. ,,~~,«

+:a "" 120 + 1,5 + 4 ~ 125,5 mm.
itt '_

'

Prema tome, ullmericke yredn~sti .~i~ta merodavnog rezima ..
"'. . . . . .,;>'

gde je za s>- 0,25 mm/o iz tabl. 11.20 uzeto C

" 56, m =- 0,125, " "" 0,25 i Y v 0,66. VrcdnCB ti pojedinatnih popravnih koeficijenal.::i i;:nose k C ~_ I n / 1 (75/65)1,75 '" ;VI' ;'1(1<1 6:>-1) 1,273, gde j~

duine grube obrade na , 35,98 i L '" 120

+ c\p

+ ~j~,tiO~fJ; dubina rezanja t "" 2,'0l

mm, komk s '" 1.00 mm/o, broj obrtaja n '" 125' o~jn, postojanost alam T '" .Sf)

min i gIavno vreme obrade t

.'

g.

"" 1 032 m.In

.

'~~

.'..;1..

.

"

~'

pa 7.bog

toga korak s obzirOrn na krutost radnog predmeta i kvalitet o~radpne povrSine

Proracun elemenata uzdumc spoljasnje grube abrade na

f

20

2

prcdmeta i kvalite[ ob rudjene povrsine more bitt zn.atnO veei 00 s "" 0,63 rom/o. prema uslo\"u (2.8) usv-aja 5e konacno korak

.;, Ii 20

+1.32

mm

.

1

L "" 80 mm (zahvat br. 4)

Dodatak za finu obradu na precnik' fi 20 mm iznosi 02 8..30).pooto se dati :radnl p:redmet obradjuje metodama
pojedlna~ne

"'-

1,1 mm (tab!,

s

o

==

min{s'. sIt, S'"} '" 0,18
000

mm/o.
60 min,

obrade.hk!e kona6na
UsvajajuCi po<;tojanost :llata (law i u p:rethodnom zahvutu) T

vrednoB~ doda~
dg +

.

.

-

'"

d., '" 1.1 +

, . "-. 0,2 . 1.1 .. 1,32 mm. Otuda jo dubina rezanja jednaka

t-=

J; 2-: d's - (d l + 0;; , .34" ~ l,44 + 0,54 , 2

(20 + It 32)

3 ."'7,3mm.

iZr'.tcunava se broj obrtaja n iz izraza (2.9), tj. A
_

OvaJ zahvat obavlja
rak
S

Be istim DOZern {sa istirn mehanickim i geometrij-

flOO,
gde je,za s ~ 0,25 mm/o,C

-c~c-__-"3~2~O~~8~7~,~5~c-____-cc 12 2 33 '0, 706 '" 346 o/min, 5. 35,98' 7,330' 5 0.18 0,

skim kara!rteristikaroa) kao i u prethodnom zahvatu, tako da je prema. jedn. <2.1) koobzirom na otpornost noi.a. .
Y 1
'" 87,5, m '" 0,125, x co 0,25, y = 0,33 (tabJ. 11.20). v Vrednosti pojedinih koeficijenata se ne menjaju (videti prethodni zahvat) sem koefici'" I, te je ky "" 0,706. sv S druge strane, vrednost broja obrtaja n dobija 5e iz jedn, (2.10) M 6 6 1, 95 10 PM Q 1, 95 10 4,'05 0,8 k1
t

22 1----"-"---,---., 0.198 1
0,0473,7,33 . 1.07

mm/c.

jenta kSY koji je u ovom slutaju jednak k

Ovoj vrednosti odgovara prva niia standardna vrednost s "'- 0.184 mm/o (tab\. 9.3,
'P~

11M
C

" 1,12)

koja je ostvarljiva prenosnikom ma~ioo.

"I

,Y,
0

D k

200
F

7,33

1

O.J-80,7~

=

404 o/min

35,98

1,07

Komk s obzirom na krutost radnog predmeta i kvalitct ouradjene POVfsine,
0,75
I

,_~I~,~32~_2~,~2c-'_I~O~4~'~I,~O~2~~'~O_4__
o ,,_I_,zoo , 110 7,331 , ~1403. 1,~
V(

Uporedjenjenl vrednosti n
~18.5

mm..u I

A

i n

M

vidi se da je n
pl

M

>

n , A

sto

znaci da

5e obr-ada obavlja u oblasti iskorisccnja lX)stojanosti alata,
dnim prolazom.

se obrada iz\;odi sa je-

gde J'e
4

mm

E 2 2 KN/ 2 4. 2 4 '=. ' cl]l, J", 0,049 d 0,049.21,32 "" 1,02 10 2 (noz u procesu rezanja prelazf jednu polovinu slobodne duZine radnog predmeta

d:2~ '" ' 32 I .

mm

Iuacunata vrednost TlA = 346 o/m.in na!~zi 5e izmcdju vclie:ina nm
250 i n
m l

+

355 (koje Sll dobijcno it: tab1. 9.~, \P
320 C
T
m

n

= 1,4).
87 1 5

}(aka je

1 == 140 mm,' 80 > 140/2)_
11; jednattne (2.5)dobljR se

koraks obzirom na kvalitet obradjeoo pOVI'Sire
e

Y ,m+l c\

v

k

,

o
= \

33/
60°,125

320

0,706
7, 33°,25

D t

X

n m~l

35, 9B

355

S

~

"-V8
S"'}
0

0,06

O.('~4

mm/o, 0,174 mm/o,
1,12)

gde je, prema tabl. 15.1, H'" 60 iznosi s"

C m_ Prva niia stnndanina n-ednosl (zalP

0,63 mm/o. Prema jedn, (2.6) biee

s

PrJ rc,n]J je niia standardna Vred!lO.5t .5. m -i-l '" 0, \6 mm!o, to

:,,\1

\"n~"no.S!j

proizvoda

S ==
1,32 2:0 -2-?'

min {s". o

==

°
'

250 '" 63 mm/o,

45,0
=0

Uslov (2 2) je zadoVOljen, jer je

sm+l

nm+l '" 0, IG

355

56,8.

m'
0 4

_ _ _;-''--_ __ -ZOO 4 2,2 10 l,02 10 4
+ 0,06,

Odavde sledi sm nm"':: sm+l nm+l' tako da je merodavan proizvod sm+l nm+l' jer
1,0'1 + Sf' pri njemu postiZe manje masinsko vreme obmde. Zbog toga se uSVll.ja kon.acno s - 0: 16 mm/o i n ~ 355 o/mill. 0,66 7 0,1&4.
Iz jednaNne (tabl. 2.1, zalwat 3) dobija se'masinSKo vreme zahvata

+.ML

, ,

2

41

t

_L_~
g
II
B

~
n s

80 + t,f, 355 0,16

(on je :lstovremeno 1 Btarrlardni, tabI, 9.2). pl je i meriXlavan YA mljl prora6U1'1.
1,44 min,

Glavno vreme odredjujc se iz jednaCine navedene uz .zahvat br. 2, tabl.
2.1, tj. iz

gde je i "" 1, 11 "'- 1,5 mm i

"" 80 mm.
t
gde j8

Otuda konacno numericke vrednosti elemenata merodavnog reiima uzduZne gume obrade na d + cf.
. t '" 7,33 mm, korak s I
eo

g

""i-1..=i~ s'n n's
1 '" 80 mm,

,;0

1- SO + 1,5
0,14 • 2000

0,29 min,

mm i L "'.80 mm iZnose: duhina rez.anja . 0,16 mm/d, broj obrtaja n '" 355 o/min. postojanost alata
2 g
'" 1,

""

20 + 1,32
~
min.

T '" 60 min i glavno vreme t

11"" 1.5 mm.

Pruracun elemenata uz:dufue spolj1l.Snje fine abrade na ~ 20 mm
i L - 80 mID !'zahvat be 5}

Prema

~m~, vredn.oaii ele~; '~~vno{t~~firiu/'~ ~hwe

na

o 20
1,1 '"
=:

mm i L "" 80 mOl iZ1!08e: dubina rezanj8:. t ":: ~\6~:mni,~, ~a)1'8:k.: ~"~
200~ a/min, postojanost alata T :

:rz

tabL 8.30 dobija se' dodatak Z11 fiUll obrn.du "2 -"- 1.1 + 0,:1

broj obrtaja n '"
-= 0,29 min.

0.14 mm/a. 90 min i'nw:siti'sko vreine t ~
g

1,32 mm, koji kada se podell
1,32/2 "" 0,66 mm.

s~ idva ,

prodstllvlja dubillU re1.anja, dakle, l

.52 /2",

U :r:avisnosti od Icvalite:a obr.lde i pl't':::l:ika radnog; prccilllctll nabzi se

Promcuu elemenata uzduine spoljasnje fine abrade na
'"

~

+.J'
34 3

iz tabl. 15.1 maksimalna
Hnu obradu
s

hr2pavos~

H '" Sf- 111, pa je. prcm:l jcdfll:l-cin1 (2.5) kor<lk w

~

34,,"0,54 mm i L

-=

120 - 80

+cf:1p ""

B '" 120 - 80

+ I , 5 + 4 mOl

(zahvat hr., 6)

"'~

;,VS

0,006

U,5 '-' 0,155

mlll/o,

Kaka je ~nije odred}en dodatak 6 " t.44 mm, to je dubina rezanja 2
t "" ' - , -

"2

gde je iz tab!. 14.21 r"" 0,5 mUl, poste je Zll. obav\ja:lje ove operacije izabran noi sa plo:;~com od tvrdog metaja pNseka tela noia b x h "" 10 :x '10 mrn. Stnndaroni komI;: uzima se iz tabl. 9.3 (za Ips '" 1,12), :':ija je vrednosi So "- 0,14 mm/o.
prem.a ta.:':ki 2.4.1 broj obrta.ja :08 odredjuje S obzirom na iskorECcllie

" - 2 - - '" 0,72

1. 44

mOl,

Za obavljanJe operacije koristi se isH noi iz prethodne fine ob,rade na

fi 20 mm i 1 '" 80 rom, 'tako da
mm/o, zatim
320 C
v
k

Be

na OSnovu

vee iz.ra~una.tb·podataka dobija S

o

:=

0.14

l->ostojallosti aiata, tj. iz izr-aza
320 C

320 • 273

1,01 0,14°,2

v

'" 1560 o/min,

90°,2

35,98' 0,72°,15

v
sY
D

'I'm

:rJ t A

k

v

-02

\:'0'
273

_~~3?~"O~_-O'~7~3-c~,~,~O~I~c-____~~ / 013 O.Z,,2660 0 nun, 21,32 O.U(, 0.1-1

gde jc

gde je, za s b 0, 3,C

v

0,15, Y

=

0.20 i

Ii~ ""

O,ZO (1..0'1.01. 11.20). posloj~l-

D '" 34 + cf + d 2 3

"

34 + 1,44 + 0,54 "

= 35.98

mm,

nost al.ata T '"' 90 min.

dok SU \";'ednosCi pOjedina.:oih popra\1.uh kocficijcllat:l

k

)\h'

Prvi niii sta.ndardni broj obrtaJ.a uzima se iz tabL 9.2 (Z:l¥'n '" 1,4).
koji je jcdnak n '" 1400 o/min, dok se glavna vreme izracunava (slieno leao 1 U prethadnoj operaciji) iz izraza

11.:h),k
0,9 (tabl fazete)1 Y -'" 1,13, k>clv '" 0.91. k xv rv 1 (tabL 11.28), na

l. 05 (bel

"

11.:251. k
O:OllOVU

OV"

1 (tabJ. 11.26), k

Av

-

kojih se dobija opSU popmvnl

L
t

g

=i-n's

1 + 11 "1-----" 1.
U'S

45,5 + 11 5 1400 . 0,14

0,24 min,

koeficijcnt

kv -= k Mv k sv krv
0,9

"-leV

k>elv Krv kAY k Ly

1. i5

1.05'

L 13

0, 91

pri cemu je,
O,£)

1 "" 40 +

" 1,01.

crIp + B

'" 40 + 1,5 + 4 == 45,5 mm,

~ '" 1,5 mm.

M!J.kEin,alnl ostVllrljivi bra] obrtaja prCnosnik;J maslnc je n'" 2000 o/min.

Otuda su konaeno elementi reZima za izvodjenje ovog zahvata: duhina

rezanja t '" 0.72 mm, korak B '" 0.14 mm/o. broj obrtaja n

1400 o/min, postoja-

D ""

'fi:. D

1000'V

~

1000·68 r. 20 - lOSS o/min,

nost alata T == 90 min i glavno v-reme t

.

g

:; 0,24 min.

.

proracun e1emenata grebe i fine obrade navoja 1120 i L - 60 mm
~vat

staooardnl broj obrtaja n"" 1000 o/mln, 64 = 2 1000 .1:0 "" 0.128 min.

tg

br. 8)
uvojnic~

promcun elemenata odseca.n·a na

k recni u

34+ 0 ,54

liZ

obezbedu

Zadata

je jedoohoda (z '" 1), pa. Ul:imaju6i noz od tvroog me-

duZine L'" 120 +d - 120 + I,S-mm (:mh~t hr. 9) 1P Ranijo je (iZ- tabL 8.32) odredjena sirina odsecan~a B"" 4 mm, pa je
prema skid zahvata {tabl. 2.2, zahvat 9) za kriticni presek k - k i izabrani not i '" 3 mm.

tala, dobija se, iz tabl. 11. 33 broj bodova za grubu i == 4. odnosno !inu ohradu 1 '" • G F
><2 (za dati korak zavojnice s '" 1 'm'in). DubinB. protOn raVOjnhe je t == 0.886 rom. 1 prosireni izraz (2.15) za brzinu rezanja prel1:!.zi, u sIueaju obrade no-

b x h "" 12 x 20 mm (tabl. 14,20) sirina b

~

rem sa plocicom od tvrdog'metala, u oblik

Dozvoljeno naprezanje mateIijala izabranog nota je

6 doz

'" 18 nun i Ini "" 30 mm. 2 "" 22 kN/cm (tabl. 12,2).

Alat je od brzoreznog celika sa r'" 0,5 mm. Na osnow ovili ~rednosti izracWUlva
se prema jednactni (2.1), korak S obzirOm na otpornost no~

1.0,..-----1z kojeg se exlredjuje brzina. rezanja pr1 gruboj obradl

6 doz
C k1 gde je J) "" 1.0, Y
"" j

22

38
V =

120°.l1. 1.0°,33. 0,.144 O~7

0,.5 = 43,5

m/min.

C

0

B'1 k

247 0,167 4
F

1

0,846 18/3

1,0 i C

gde je T '" 120mtn.C '" 38,Y ,,;,qJ3,x = O,7.m '" O.ll,kv '= 0,5 v
(tabl,ll.35 i 1l.36) 1 t = tlftO+iy) '" 0.860/6 = 0,144 mm.

k1

'" 247 (taN. 11.29), a isto tako za e "'" h1/b 1

'" 6 if'" In1/h '" 30;18 '" 1,67. konstanta 1
C

Broj obrtaja od:redjuje se iz izraza (2.16), tj,
n '"

o

6·1,67-1 2 3 6

"" 0.167

1000 v XD -

'"

1000 . 43,.5 1(.20'

'" 692

o/min. 500 o/min, ko-

Prvi niH standardni broj obrtaja (za 'Pn '" 1,4, -tabL'- 9.2) iznosi n

o 75 0 75 i ko~ficijenti kFv '" 1 (tab\. 11 29), kPM '" (6 /75)' '" (65/75)' '" 0,9 (tab!, M 11. 30), k '" 1 (tabl. 11. 31), kF~ '" 1,08, k )... '" 1. if. kPr "" 0,87 (tab!, 11. 32), 00F Fs nos no opsti popravni koeficijent
I . 0,87 '" 0,846.

ji se usvaja kao rnerodavan pri obradi date .zayojruce.

Glavno vreme izmhlllava 5e iz jednaCine navedene uz zahvat br. 24 (tab!, 2.1), pa se dobija
+11+12 n s
gde je

11, tabL S.3 za 'f s "" 1,12 dobija se
60+2+2 '" 4· 500

pm manji standardni korak 8 0 '" 0,14 mm/o. lrr.:ljuCi u vidu i1,lo7-enu metodo\ogiju u taco 2.4.2. i vrednosti u tabJ.
se 101.0 merodavan komk 8 '" 0,14
mm/o.
iz

'" 0p!512 min,

16.24,

tlSV"j:1

Broj obrtaja s obzirom na iSKoris0nje postojanostl alata dob1ja se
II =- (l
f

3) 5 '" 2s '" 2

1 '" 2 mm,

izraza (2.9). Usvajaju6i postojanost alRta T '" 50 'min

bite
k
v

12

= (\

T 3) s '" 25 '" 2

1 "" 2 mm.

320 C

v

Za finuobraduzavojnice biC'e T= 120 min.c
1k-v"'1,4,paje

v

'" 38,x"" 0,45,Y= 0,3 m=0,13
_;;-;;;3~2~O_~2~3~,~7_ _-;..-:;;; • 0 £7 50 0 ,25 35, 98' 0.14 0, 66 ',

y-

193 o/min,

-- r-------

gde je C

. l".ej~~)L75 ~

v

'" 23,7, Y == 0,66 i
1.278 (tab\.

In

'"

0,25 (trtbL n.20) k

.~

'" C

M

11.211 n.22). k

ov

=

1 (t:abl.ll.24)-,

(l5/6.jll -'" I • k f '" 0,95 (be:;:: fazete,

,

tab!. 11.25), k)(V'" 0,66, ~v = 1, krv = 0,9 (UbI. 11.25). k "'" I (tab!, H.26), ov kAY = 0,93 (tab!. 11.27)' i k "" I, (tab}. 11.28), odnoBno opsti popravni koeficiJent. Lv

T '" 50 min i t ' " 0,805 min. g primer 2.5.2

Dco na 81. 2.2. obmdjuje Be na univerzalncim:_ 'Bt~
izvodnja). Potrohno je: 1. odrediti dimenzije sirovog' merodavnog rezima obrade za zahvat grube uzdutne

(poiedlna.cM -pro-

k

v

k Mv kay kfv kKV k~dv krv k "Av k '" 1,278 • I . 0,95' 0,66 . I . 0,9 .I . 0,93 ov Lv
1 "" 0,67.

kO~(i:2.,--;iZl1lri~.tl'-,-el~ni~nte
ob~e';·ik·_p~-cn'ik d2'/~~6+J;:
~;:.'
.''"

biro BU poznate numericb.-e vrednoBti svih veliCina koje ulaze u izrnz
(2.10) moZe Be broJ obrtaja
relacije
B

obzil:orn na iskorl§6enje Bnage IDa/Hne odrediti iz

ove

Za oba.vljanje zahva~ troristi ae at-rug

17.6~).

US-2 Jpod
C. 4320

red~m,)~~~e~:t.,~~,:~,~.~,:,~~1:.2,O_f
(6 M '" ·'10~:,'PN(~~. tab\.',: 12.1).,

-

.

Materijal radnog predmeta oolik

si-

rov! komadi dohijeni su prethodnim B(lCeDjem us. hldrauUlmoj "testeri.12: valjan1b Mpld.
6 1,95.10
n

PM

'2

1.95

10

6

4,05' 0,8

M

Ck1

n'l 5:

1

D

"F

247' 4 . 0.,14

1

1

'" 1500 o/min.

. 35,98· 0.846,

Obrada se obavlja u oblasti iskoris6enja postojancsti atata, jer je llM 193<1500. tako da je.merodavan broj obrtaja DA' 11. tab!. 9.2.1.a 'P m "" 180 o/min nm+l "" 250 c/min. n '"
6 6

dobijaju se standardni obrtaji u
y

Kako je,

,

320 C

k

0,6£

sm+l ""\ T

m

v

v

320· 23,7 . 0.67 50°,25 . 35,98 . 256
O.O~

0,097

mm/o,

D n m +l
""

prt temu}e sts.rrlB'rdni korak B
13 m
'm+l

rom/o, to au vrednooti prolzvode.

nm '" 0.14.180"" 25,2,

n m+1"" 0 • 09

.~50""

22,5,
j

\
broj obrtaja n "'180 o/min,
5/.22. CRTEZ

odakle sledi merodavni korak So: "'" 0,14 mm/o

IZRATKA

!Z

PR!M£RA

2.5.2_

U tab!. 2 ! (Zl'lhvat br. 10) data je jednaNna 1.a izracunavanje masinskog vremella, pa je
t

Dimenzi!e sirovog komada, - Imajuci u vidu nominaJne mere obradjenog
9,27+1,5 + 1,5 0.,14

masinakog deja, zadati kvalitet obradj6ne povTsine, kao i tablice 8.30 i 8.32, dobi'" 0.805 mil'.,
jaju se dodacl

g

",180

dJ "" 4,5
D; "'- dIg

mrn i

alp'" 2,6 mrn, pa je rab.mski

gde je 1 "" {D + d }/2 " (34 + ,0, 54}/2 a 11 1,5 mm,
17,27 mm,

+~

'" 85

+ 4,5

t<c

89,5

mm,

odnosllO standatdni precnik (tab!. 10.1),
D

12

1,5 mm,

, "" 90 mm
s
'" L +

sirovog komada. S druge st~ne. sirove komade treba odse6i na duiinu

Prema tome, numericke vrednostl e\emena:k'l. mcrodavnog roiirna odsecanJa lznose: korak 8 '" 0.1.4 mm/o, broj obrtaja n '" 180 o/min, postojanoBt alata

L~"'" s

L

2''d; .", IP _

420 + 2

.

2,6", 425,2

~426 rom,

Prema tome/--tUmenzije sirovog komada su

"
I ,

D

..

xL", 90 x 420 mm

.
Zadati kvalitet 7 povrsinske hra-

Slede~l

metodologlJu izloZenu u taco 2,4.1: dohijaju se kornel
1,68 2,2',10.7,16.10

ProraclW elemenata. reijrna obrade. -

{avosti na crtezu gotovog dela' poStiie se prethodnim gruhim a zatim zavrsnim (finim)

,"

2

5 27,9 mm/o

'" 1.4 + 0,2' 1,4 2 "'. I, 68 mm }:!~ ;~r.~,~t,~2g '" 60 mm, Otuda je dubiua rezanja prt gruboj obradf
. d - (d t",lg 2g 2

struganjem. Iz tab!. 8,30 nalazi se dociatak za finu obradu

d

3 2 1 O. 8'4'8' 300 . 10- .'1'.66'.420 ,0,55

-d) 2

85 - (60+ 1,68)

a"
"" II,66 nun,

'"

\f"8tiI '" V8 .- I .

0.06 "" 0,694 mm/o I

2

Ako Se uzme za obavljanje ovog zahvata noi sa piocicom od tVI'dOg metala sa sledeCim' geometrijsko-mehaniCkim karakteristikama; b x.1 "" 16 x 16 mm,
le", 90°,
plocjce)~

c 2 2 , . . 4 prl eemu je:0 "" 1,68 mm, E = 2,2' 10 kN/mm, -T '" 0,049 (d +02) 24 2g 5 4 '" 0, ()49 . 61.68 >= 7,16 • 10 mm, I:!- '" 1/48 (~tezan1e - izmedju .§iljaka), H "" 1)0 (f m
'(tabl. 15.1,

za grubo struganje).
Prema Jedn. (2.6), racunski S = min [S'"
3m } "" min{27.9: O,694} "",0,694 mm/o,

A'" 4°,
tada je

lie, '"
b 2

10°. r '" 1 mm, 1 '" 24 mm i 6 "'- 22 kN/cm2 (drZaea n doz .

c

6f + 2,2ef - 0,2
o

6'1,5+2,2

1 . 1,5 - 0,2

odnoano standardni korak So ~3 mm/o (tabl. 9,3,
0,0473, (2.2), jar je

'P a'"

1.12)

zadovoljava uslov

e
16

gde je

e

""b "'16'"

h

J& ;.,. ~. ___-',-___-;I,
2

300 ' 10-2 ,

n, 66 1.

0,83 0 ,75. 420 3,0,55+

~' 6~

2 +0, 06,

,

48

2,2

102,7,16,105

=

-h-

n

=-'6-

24

0,84
1,5.

>

0,632)

prl cemu je dubina defelctnog sloja C '" 60fm (tab!, 15.3); Datom materijalu radnog predmeta i usvoJ'enom a l~tu ""- odgovaraj U, prcma tabl. 11, 29 - 11,32, sledece vrednosti jXl.rcijalnih popravnih koeficijenata Konalmo, iz uslow. (2.8), aledi a::: min {a', a". s'''} "" mln{0,152; 27,9; 0,694}", 0,152 mm/o.
Ovorn koraku oclgovara pm niff standardni 8 '" 0,14 lnm/o (tabl. 9.3), koji je, zbog 0 relativno velike dubine rezanja (t "" 11,66 mm), znatno nl:i:i cd preporul'-enih (tabllca

k

FM

(_)0,75 75 kps '" 1,

6"M

(~)0,75
75

1,24,

16.22). kF'v '" 0,5, kFo;: '" 0,89, kF.x.. '" kFr I, lz
==
i~raza

UsvojenoJ poatojanosti Rlata T '" 90 rnjn (tltna vrcdnost lzraf_Ufu1. ...'3

.~e

odnosno velicina opsteg popravnog koeficijenta kp '" kpy kFM kps kF)tkp.\

(P.2) u ZaV18tlOsti cd tebno-ekotlomskih p()kat.atelja dot1enog proizvoonog eta-

~J;

'"

0,5 . 1,24 . 1 . 0,89 . 1 . 1

0,55.

nJa) odgovara, prel\'1a lzrazu (2.9). broj o!)):u.jS. a l;~IT.

Na osnovu datih i i1'llcunatih vcli <.;, '-1na b"e. .'-' je d na?;lnl (2.1),kOra k

320 C
n

s obzirom na otpornost alata

YI

A '"

TUl D t
V

v X

k

'"
v

s~

900,2.

320· 227 _ _ '0,565", 375 o/min. 85 _II.G6 0 ,lS. 0.14°,35


0,152 mm/o, gde je Ckl '" 300, Xl '" 1 i YI

gde je: C

'" 227, x", 0,15, y = 0,35, m", 0,20 (tabl. n,20, uzete iz vrste 8

300.10-2

0,0473 . 11,66 1

0,55

:=

0,3 ~ 0,7 mm/o all za grubu obadu). Opsti popravni kodiclJent, kv !znosi
""k k k k k
~lv

k

vMv BV tv )tv

k

rv ov Av Lv

k

k

k

=075'1'1'0,81'1'1·1,0,93'1",0,565, '
Zit

0,75 (tab!. It 29).

pri oomu 8U vrednosti parcijalnih koeficijenata uzete,

date uslove, 1z tab!. 11. 21 .;-

11.28.

Broj obl".aja
1. 95

B

obzi rom na iBkoriscenje Bnage maSine

odnosno Btandardnl korak 8'" o

;<>

t mm/a. Isto tako je nova dubina rezanja

lOb
"y

p

M1
F

1,95. 10

6

. 4,05

0,8

t' '"
'" 233 o/mln

~'"
max

lls66

"" 2,32 mm,

C

k!

t 1
BO

! D k

Novi-elementi obrade t' -= 2,32 mm 1 8' "" 1,0 mm/o (i -"" 5) moI"!lJu, o
do. bi bill merodavni. do. zadovolje krttertjume za izmcunavanja Smenorn t'" = 2,32

manji je od broja U soo znaci da se obrada obavlja u oblasti iskoris6enja suage maA sine, pa je potrebno, U ovom slueaju. odrediti broj prolaz.a.
Velicina n = 233 o/min nalazi Be izmedju standardnill (tabl. 9.2)

nm L.. n .{. nm+l" 180..( 23~":: 250. Zti_nm+l_'= 250 bi~., koru

s m+J

"1

"

1,95 .

C , k

,x, n m+

'0

PM
1 D kF

1, 95

]06 . 4,05 1 ll,66 . 250.·

0,8

0,127 mm/o

i
I

~~ 2

Jh.L. ___-',____-::48 22 -10';1.6- 105 2 1 •

'300 . 10-2.2·.32~.

" _.

0,84> 0,2,

vtdi se da novi elementi zadovolja.vaju stabilnoBt radnog predmeta tlMilitet' obI-adjene
povrlllne.1sto tako~prema. jedna.6tn1 (a.l).dobiJa,
Be

85

0,55

I
I

pri ddllnl t ~ -2,32 mIn -ved'1 korak ::u:ak
Ul-

od ranije odredjenog s '" 0,152 mm/o za. t '" 11,66 mm. Prema tome, pm uslov je

dok je (taM. 9.3) standardni sm+l '" 0,125 mm/o, tako da je

dovoljen.
S druge stranc, dobljaju se respektovani brojevi obrtaja 320 227 '" 238 a/min,

Bm+l sm

n m + 1 "" 0,1?5' 250", 31,3
urn" 0,14

180", 25,2.

{)tuda je merodavan korak So "" Bm+l

0,125 mm/o. Posto je, dakle, n

M

.{. n

A

bi-

90°·2

85

1°,35

re,

prema izrazu (2.11), broj prolaza n M ",

-,1~,9~5~~1~06~~4~,~0~5~.~0,~8~______
300
2.321
6120' 4,05 0,8' 90°,2 075 . I'

268 o/min,

85

. 0,55

i '"

'l-x
C k1 C v t

Y,-Y
So kF kv

227 . H, 66 1- 0 , 15. 0,125°,75-0,35. 0 ,55. D, 565

odakle Bledi da je n .(. n , 238.t:. 268, sto znaci da novi elementi obrade zadovoljaA M vaju i drugi potrebni uslov. Time au vet: u prvom pokuSaju odredjene vrednostl merodavnih elemenata obntde. !{ako je urn -'- n -'- nm+l' 180 -'- .238 £. 250, to je

62,5,

gOO

Ie
- y) -

Q) -

x} ""

0:75 (0,75

1

- 0,35)

(1 - 0,15) "" - 0,316.
pa

y

320 C
T
m

Pmkticni

nl.zlo~i

namvno ne dopustaju ovoliko veliki btuJ prolaza,

s m+l' "

D t

v X

o,J5
k
n m+l

320
90°,2

227

0,565

v

0,96 mm/o

85

2,32°,15. 250

Be u ovnJ.. -,im elLtCajcvlrua M odredjh-""aD.je broja prolaza koristi postup:l-k izloien

u

Hi s tanda rdni s

ttc.

2,4.1. PrimcnJujuti po:nenuti postupa.k nalazi se

m+l

"'" 0,9 mm/o, }Xl. Bu'vrednol3ti proizvoda

sm+1

nm+1 '" 0,9 ' 250:: 215,
nm '" I

5,75
usvojenoj prvoj nitoj cetoj vrednoBti imax "" 5 odgovarn. mCtmSki

Bm

180:: 180.

Otooa Be usvajaju elementi s "" 0,9 mm/o in", 250 o/min. Najzad, glavno vreme obrade dobija se iz jednacine

s

8

°i

'l/Y,

~ 0,125 • 51 / 0 ,75

1 + 11 + 12
1,06

mm/o,

t

g

n

,

5' 293,4 + 2 + 0 250 . 0,9

G,56 min,

51

3. OBRADA NA RENDISA WeI
gde je

I " 296-

J Ip

296 - 2,6

293,4 mm,

3.1. Odrediivanje dimenzija sirovog komada U svakom zahvatu pri obram na rendlsaljdr skida se odredjeni sIoj materijala sa radnog prodmeta (obratka). Da hi se odredila ·dubina rezanja (sloj materi-

II"" 2 mm,

Prem:a: .tome. llumeIicke vrednosti elem.enata me~vuog retima obnule 12nOSB: dub\na rezanja t "" 2,32 mm, broj prolaza i '" 5, karak s "" 0,9 mm/o,
obrtaja n "" 250 "" 6,56 min.
braj
t

jala koji se skida u svakom zahvatu) neophoono je ad rediti dimenztje sl rovog komada (pripremka.). U zavisnosti od dimenzija gotovog komada (izratka), propisane tai'mosti, klase povrSinske hrapwosti t naella izrade sirovog
ko~da

o(mi~',"

postojanost alata T "" 90 min i glavno vreme obrade

g

odredjuju se dodaci

z.a

,grubu i finu obradu. Dodaci.za grubu obradu dati au u tablicama; za otkovke u 8.21 ~.27, za

odlivke u 8.28 - &.29 i'za vaIjani materijal u ~.35. Dodaci za Hnu obradu

dati su u tablici 8.35. Na osnovu skupa dodataka i gabaritriih dimenzija gotovog dela
izraetmavaju Be dimenzije sirovog komada, koje se moraju prilagoditi standardnim dimenzijama polufabrikata (scm kod polufabrikata izradjenih kovanjem i livenjem). U principu. da bi se obezbedila propisana velicina dodatka za obradu. pri standa rdizovanju dimenzija usvaja se prva veta atandardna
··[.·1·

v~dnost.

Kod odredjivanJa dimenzija

;

otkovaka i odlivaka izmC\uillte velicine mmenzije se zaolcmzuju za prvu ve6u celobro-

i,,~

jnu vrednost.
Standardne dimcnzije polufabrikata n.'tvedene au u tablic.'l.IT.l'l. 10. I 3.2. Izbor oblila i dimenzija alata 10.4.

.1
U zavisnoati od proizvodnih, tehnoloskih, proizvodnjc, definiSe se redosJed stez:l.nja
j

e~onomsk:ih i

drugih faktora

zahvata (vidj odeljak 1) za operacij\l ren-

disanja i IzOO. odgovarajuteg obJikn alamo U izvesnim' slueajevimn. ukoiiko ne postaje stllndardizovani obtici alaU!, konstruise se specijalni alat. Po geometriji i obliku glave. alati za obradu na rendisaljci su alieni alatima za obradn na apecijalnih atandardnih ala.ta ¥:ao sto
8U

Btnlg'.l,

scm nekih

alati za obradu

tj\)~:(',,-!r:j"

itl'.
Z.2

'I,
I
~

Medjutim, vr10 ref't 5e sluGaj da Be oblici

V'l.il

al:-na

f: Pl;;anje i rerr--

disanje medjusobno razlikuju. Prema tome, eve koeficijcr.te zn.vi"n>; ad geometrijskih velicina glave slata treba birati prema "[X>dacima datim u tablici 11.25 Odredjivanje dimenzija alata se vrsi uporedno sa odredjiv,mjem velicine

I ;;
;<'

,
,
53

"

Ii

~

-,

!
koraka u svakom zahvatu. U principu treba tezit!. da se dobije Sto tllllnji broj rnzliCilih alata za pojedine operacije, f.'l i z.a opemciju rendiaanja. Prl ovome neophodno je

1 'I

~

voditi meuna da slobodne dui1ne a).ata (~) i vrednosti parametara e i f budu u dozvo-

11
~

:a

~ §

<0

Ijenim grarucama (f"" 1 .;. Z). Dimenzlje tela nom Bll date u tablicama 14.20 i 14.22.

£'

Cl.
• .1.•

8'
3.3. Izbor maSine
Preglcd osnovnih konstruktivno-tebnoloskih karakteristika masina dati BU
0'"
~

~'"

"g
~

~-§ E

u tablici 17.30. Pod pretfX)stavk?in da u pogonu postoje rnaSine na.~dene U oY1m tablicama potrebno je
ja

tehnolog, pri proJektovanju tehnotoskog proceaa izrade i prorit-

0:"

",0

ee

~

~

"'

~~... -.e>" j;><
~

~

E E

7 E ~ E
! :
~

" E'

"

~

"

cuna merodavnih reZima obrade datog radnog predmeta (izratka), neprekidno ima u vidu njihove moguCnosti i kara.l,.'tenstike. 6dlucujuci faktori za izbor odgo,'anljuce nndisaljke su dimenzije ractwg predmeta, dimenzije stoIa masine, veliCine radnih hodova i velieine hodom pomoCnih kretanja. Takodje je neophodno voditi meum s6enju pojedinih masina u proizvoduju,
0

f
" ,J'


::s

..
.

• '!I
.

<0

... ~
u
"0

iskori-

3.4. JednaCine za odredjivanje elemenata reiima rezanja
3.4.1. G,rubo rendisanje 3.4.1.1. ~redjivanje koraka

Kao kriterijumi za odredjivanje koraka ~r;i gtttboj obradi koriate se:
1. otpomost alata,

2, kvalitet obn<.djene povrsine,
3 statiCka krutost malline,

4. dill.amic-ka smbilrio'st masine,

5, dozvoljeno opwreeenje elasticnog sistema masine i drugo.

Za sada razradice se prV<l. dva kriterijuma za odredjivanje veliCine koroka.

a. Korak a obzirom na otpomost aL'lta izracunava ae, analogno, kao i
pri obradi
till

strugu, preIna obrascu

Y,
s
(3.1)

> .c .~ ~

;;

0

'"

Ji

e", t1~lJ " ~ .2 e .~

c c_

•,

0

• g

• ..g~u

e':;

~-

h
"

'tia)
~it'!u

~ &.~

o 8..li!

~ ~ >~

o ~2
0

~ o~g

...
..,
.5

~f

....

~

I
4

2
3
U:,,=

b' --_.5
6
./

.... - ----',

I);l
fg= IJ, Ie /,

s·n

'. '
II) 1) arum zIeba sirine B i dubineH.

4
"'pa 3}{,=Q5,2;
fie.

Izroda }lftba U obliku lastinq

I
3

2\'

/s
213.

I) 1,=Q5.2 ; 1,=0

1;£
6f.rr.:,-{[?2 2) 4=1/5,2 ..
1,2i3 su u [mnB;-

Fa=

'r0 2) Izroda desr>e 'r0 nagnute ,;pomi
.

,

tiilJ
----.

3)lzrorhle.e

nagnuttr,_ IX)v,.sine.
."

.'
"

Ce'

.
V
0"
.

..
C

tg = _ 5,-n ..!2.:t..Js:!... i

5

Izrada Zlje6a Urine C, dubine

t1F

61-1

ffGS,2mm

8 i
duii.f)G

L

frO
.

~~!i~
5,
I 2 3 4

.

--

Or:,; 6fiif . tg.: H",./t+ t

6

fzroda

r iy,ba
'l:\~.
i..

Uti. nct~_ i3~6f~_az c,; .e q=0:;'2mm 4=0 boo.. 'lId'

s·n

.;

OWjZ~;!. fhOle se

4)q 6~:!f
/, "Y-

ij.~

13. 4=Q5"z mm 1r0

flo.pOmQIX/1lJj.

I

_._',".,•• ~." "-H'.' :'_
--.-~

-J.:< ,.-, -,. ,s_\,''''_

-.,<,

:-::;y(tt-·.,_,"o...,...., ~:~::::::~:~;

hblica 3.1 (nastavok)

. 2 I---+--- __._j' __ ........~..__ ~3

4

5

6

I
tuaela z~ba xa

m)

V!.!I
klin sirine 8 i
dubine h

~L-"
7

I

- , ~~

~

_ 6{,-1 0 Co."

tg::

h.,+l, .;

I. Izrada zieba !irinc b i dubifl H 2.1zroda z(eba !irine b, i dub;

5.n.

,,+~s
.A~-

ne 11,. 3:2

o,s

4.Dbaranje

If = +2 rnrn It = 0

;Yicc.

r:,; 6f'llHll

tg:: B+ II ~ I~
.~

. 1..>rQs-;'2J"'j s.n .
I

8xl na kotu

>-

rrrn
ravne
{XlV

~I-'----I-]f"'-II -"-~i!v I I'I,: ;:~ -·=1I ":I '-., ~4':. I"i~ =-1:P~~------,.~--r.'~:;. 'B~.
CI,!,
---.-.............1-.-Obrada vertikolne
j

i

(~. t;.;llh!l I"~IIV

C"'i.

!2
I povr!ine Bx!
fX1

,
kONe

tg o~ . I• s.n
I

Coo 6f'!1e':QS
& _. ~.~

I
f"

..

iijiI+t(f; il) fT'fll
'; 2,. 5'!""l

. j1f
-.
~

g"e Je,
Ck l .xl i Y1 konlltaute kara~rlsticne :La mat.eriial radnQg predOleta (tabtica

I
i ,

3.4.1. 2. Odredjivanje broja duplih hodova

Broj dupUh hoclow oclredjuje

5e S

ohzirom na iskoriscenje pOstojanosti

11,29),

alata i s obzirom na iskoriscenje snage masine. U l1teraturi mogu 5e na6i i drugi

Gdoz

[K.N'/mm~

- dbzvojeno naprezanje_ materijala tela noia

(tab~ca _.12.2).

kriterijumi ia o<h-edjivanje broja duplih hodova, kao naprimer ku stabilnost masine'i drugo. a. Broj duplih hodo~- s redjuje se po obrascu

S

obzirom na dinamic-

Co - geometrijska konstanta ::ilata.' odrcdjuje se prema obrascima, u zavisnosti od zilhvati, datih u tablici 3.1,

[mn~

- dobina rezanja (izracunava se),
odrecljuje se po ob:rascu:

kp _ popravni kooficijent glavnog otpora rezanja kF " kFv

·1000"

a .

C

~M ~,

"FO<

~A kFr

v

k,
v

- gde '"'

kFv - koeficijent kaji zavis! od brzine rezanja (tabUca 11.29),

k

FM
FS

- koeficijent zaviatan od mehanicltih karakteri"stika materijala nog predmefa: (tablica 11. 30).

rad-

gde je;
C '

v

m, x, y - konctante zaVisne ad materijala radnog predmcta i rnaterljaIa
alata (tabtica 11.20),

k
k

:... koeficijent zavistau od stanja. i vrste materijala (tablka 11. 31),

T - postojanost a.lata (tablica 13.20),
kv - opsti pooravni koeficijent s obzirom na brzinu rezanja,

px

- koeficijent zaviatan od yelicine nare-dnog ugla (t.ablica 11. 32).

kF.\ - koeficijent 72 'vis tan oct velicme ugJa nagibu glavnog seciva (tabli-

k

v
Mv

en 11.32),
kFr - koeficijent zavistan od vellcine zaobljenja vrha nom (tahlica 11. 32). h. KQrak
IS

"Mv'

k

BV

k

fv

. k . xv

k

XIV

k

rv

k

Av

. k

Lv

.

k

koeficijent zavisnosti od materijala radnog predmeta (tablica 11.21 i 11.22),

obzirom

rUt.

kvalitet obradjene povrsine 5e odredjuje po

ob-

k
k

nlecu
st!";;;

y
8

(-2-

02

-CI

r, odnosno s"-'

y-;;;;:;

(3.21

sv ' ~v' \lv' krv - koeficijent zavisi od geometrije reznog deJa alata fv (tablica 11.25), kooficijent zavistan od velicine preseka tela now' (tabUca 11.27).

- koeficijent 7..avistan od kvaliteta sirovine (tabUca 11.24),

kAy k Lv

gde je;

S2
r H

- koeficijent zavistan ad velicine hoda (tablica 11.28),
==

[mmJ - dodatak za finu obradu (tablica 8.35),
debljina ~efektnog sloja (tabUca 15.3),

L [mm] - dufina hoda a.lata L
t

I

+ 1( +

12

(tabUca 3.2),

C [ll1m]

~nm] - dubina rezanja (izracunava se),

[mmJ

poluprecnik zaobljenja vrha nom (tablica 14.20, 14.21) i

[m9 -

So [mm/db] - komk (mnije odredjena velicina),
propisana hrapavost pJvrSine.

a - oduoE brLine po-vratnog i mdnog hocia, zavisan ad konstrukcije mehanizrna za transfonnaciju obrtnog u pmvolinijsko kretanje:
(3.3)

Korak 5e odredjuje prema sledecem krit.cdjumu

s'~"' uri'n,

{g',

1. za mehanizam krivaje sa. klatnorit

5

11

}

V
a'"

-E...V
r

360 -

W

Merodavni korak za dalji proracun je prvi manji Hi jednak koraku na
maSini, odnosno So"" s~. Prilago1javanje se vrSi prema veUcini osnovnog koraka ciatog u tablici 17.30 pli CelnU treba voditi racuna da je red raspolozivih koraka na ma-

W
du!i.na boda alam,
duzina kulise,

co,

L
Lk

[m9 ] -

[mm] -

sini aritmeticki. Orijentacione vred~osti velicina koraka pri obradi na rendisaljci dati eu u tabl. 16.30.

W [0

centmlni ugao krivaje koji odgovara praznom hodu

(radnom hodu odgovara ugao 360 -

eJ).

58

.t

Me rodaVlll. broj .duplih hodova je manja vrednost, odnosno

LI [mmJ - ostojanje Ol:l~, ~rtaja IruUsp.og klatna od OBe obrtanja
krivajc.

n. '" llJ;.M:} Manja vrednost so ptilagodjava vrednostima koji se mogu ostvauti prenosni -

minr'r.A'

kom za glavno kretanje.

a - Be kre6e u intenralu oct 1 do 2.
L

L

1\
..
Vrs-tCi
m<I;;n~

DELOVA

NOt.

~

I"OT'ROJNOG ..z-A UiAZ I IZiM
~lotCl

Skica UZQjomnog pulainjtJ ; obrotko i O;l,'fJ:1i1e kWlstiblih I'fIlitina.

--

Tabliat 3.2

Duljnq oaade

ufaz -

i;l,'/{J;I,'

1[nrn]

IH) [",,;]
35

No""""""

KrCltkohodCl
rendi:;(J/jka

"w
100 -=:~.~--

ZOO +300

""

f--/iO75 --

50

- ,*"0 fKJdq pr~ lJnog zafr,,>ala

t, fi>m]

mlZterijala.

Dugohoda fl!nditsoljka

!dl",,::mrtf-r,

>m
<:
2M
]000
.j..

r,fMJ

{(XXJ.....

200'- ~k,a i:rlQ7u {roo 200~~ tiIXXi-375-

- rico horJo koji

51.3.1

r-no-,.
39O

6lX1) ..;.. 10000

m
3.4.1.3. Odredjivanje broia prolaza

Za odredJivanje broja dupUh hodova ov.t vrednost se obavezno izrncunava.
2. Za mehanizam krivaje sa obrtmm klatnom (prtmenj6n \rod vertikalne

Brej proJaza proracunava se, kada je.u pitanju reiim rezanja s obzirom

na iskorii'i6enje snagc masine (n

LM

< n

LA

), po obrascu
AI

rcndisaljke) a

6120 . P

max

'" 2. max '" 5.
Tumaccnje svih velicina

(3.6)

3. Kod .koniliinovanog mehanizma knvaje a

k

v

4, Kod hidrauHcnih 1 dugohodih rendisaljki'a sa krace u granicalTh'l od

njihov proracilll dat je pIi odredjivanju nr.A i

1,5 do 5,

n

LM

, osirn v€tiCine z kOja se odredjuje po obrascu

b, Broj duplih hodova s obzirom na iskoIiscenjc snn.gc masine odredjuje

se

po obrascu

ly

6,12

10 6 ,

,

(Y, - y) -

("l - X)

(3.7)

PM

'LM
C .

"t
gde je:

t"l

Y,
B

'I

. a
(3,5)

U izvesnim sluCajevim.a. dabija se velild broj prolaxa, tada je fXitrebuo voditi racuna a konstruktlvnim karakteristikama mMiiue, OOnosno
0

L (1 + a) • kF

maksimalnim veliCinama koraka ko-

jo postoje na maSini. Maksimar,'ni broj prohz. odredjuje se po obmscu
f

P [kW] - snaga
'l. -

motam,
gde je:
j

i

max

'"

~. •
o
n.a

B

(3.8)

sOOpen korisnosti (tablica 17.70),
n

Tumacenje ostalih veliCina i njihovo proracunavanje dato je pIi odredjivallj·U s

,

.

IX

max

[mm]

dl}

_ maksimalni korak

masini,

6J

3,6 . .Izmda. zljebova

,
o

[mm] _ korak za
dh

i

.:

~ I _(vet odredjena vrednoat).
U

Ovako izracunat broj prolaza zaokruzuje se na prvi manj! ceo broj io

ovom

81u-

Korak Be odredjuje na identiean nacin kao i prl gruboj ..ob~~ i to. Jrorlsti se sa.rno krit8rijum otpornostl alata, odnoano jednaCina. (3.1). Vrednosti .Iroe£iclj~nata
i drugih velicina kole figurisu U o",!:om obraecu odredju~u Be na Jet! naCin.. ~ sa.roo §to ae

eaju dubina rezanja je
t' "" - ' -

i

i korak s

o

Velic:!na s ~ mora bit! prllagodjena rasfK)loZivim vrednostima koralm na. maSini. ta se vrednost obeleiaVll sa VeliCine
gi
B o·

B obzirom. na propisanu o veliCinu hmplYosti, odnosno propiBa.ne tolernncijl2' odgrivaraju6e kote radnog predmeta.

i t~ moraju da° zadovolje kriterljum

Ukoliko nezadovolje ovaj uslov smanjuje se broj protaza ave dok se ne ·postlgne zadovoljavanje gornjih uslova. Nova veUcina koraka izra(junava se prema relaciji
B

u tablici 3.1.

3.7. Primer proracl.1ll3. eleroenata reiima rezanja obrade na kratkohodol rendiSaljci Za dati deo
rut

a dubina rezanja

"

-'i
!Ill ma:~Hnit

s1. 3.2 oo~diti redosled zahvata, dimenzije Sfrovog ko-

Kada Be kDriSt! }edna~lna. - ~.8) za OOredjtvanje ootvarljivog makBime.l-

mada, elemente merodavnog reiima obrnde i masinsko vreme za pojedine zahvate. Svi: potrebn:i pOOaci dati au na slid.

nag broJs. prahm. tj. lalde.. :Je braj promM premO. jedna3tni P.6) vellkllU pak takav da
dl\je korak vel!t od JX)Sto:)ecIh moraju Be POnovo izra.l!unatl brojevi dupllh bodova

koristec!l jddnanre ~.4) t ~.5). AnaJogan je postupak i :r.a slueaj karla se dobijaju norrrutlne vrednosti za. brej prolaza po obrascu (3.6).
3.4.2. Fina. obrada

12
ident~can

38

,

Pustupa.k odredjivinja reifma rezanja za finu obmdu potptlllO je

t
\8/
~

law i za grubu obradu s tim sto se unapred ZM cIa nije potrebno odredjivati bra) pro-

laza. U OYOm slueaju ae umesto jeru1.aCine (3.2) koristi jednacina. s =ys-:-H~ Velicino z.a hrn.;Bvost H su date u b.blicama. 15.1 i 15.2. Orijentacione vrednosti koraka za finu obmdu dati su u tablicama 16.30 i 16.31 a brzine rezanja (za finu i grubu obradlj
date au u tablicama 16.3:2 - 16.34.

!Xii "<,

",I

l

J

~l

1

'" '" "

'"
0\
Ad6

J ,u.S"

3.5. Odredjivanje masinskih vremena
~ ovako odred.jenim elementima reZima rezanja

t. So ill t~ is;, zatim

T. n. LiB promeunava se masinsko vreme prema. obraacima datim, za pojedlne zah-vate, u tablici 3. L

51.3.2
03

"

· -,',' J.)uzma

komada C '" 197

mm
zahvata

3.7.1. Redosled stezanja stezanje

3 ..7.-3. rzbor maSine
S obzirom na dimenzije radnog predmeta (obratlat) i karaktertatiCnih di+1+1,5 36 ; menzija radnog stola
ma~

1. Gruba obrada povrnlne 96 x 197 na kotu 36
Fina obrnda povrs4Je 96 x 197. na- kotu 36 +t

+cJ;,B+'
-

i oblasti pomeranja stola i driaea alata, iz tablice 17.30,

atl. 5

usvaja a~ kratkohoda rendiBaljka pod rednim brojem 1., Prolmodjali LIT - Kikincla tip KR-400, sa slede6im konatrukiivnim ka~r1atikamn: ; anaga motam PM "" 2,2 kW, oblast brojeva ~uplih hodova n

,

II)

atezanJ.

3. Gruba obrada povrslne 96 "X 197 na kotu 36;

[min J db
L "" 17 -t 105

4. D::rnda. iljeba sir4te 12 m.m. i dubine 9,5 mm;
5. Gruba. obJ;a.da povrSine +1
"" 28.5 ;

96 - (38 + 12)

x 191

~

brojevi stupnjeva. dupUh bodova mn '" 9,

kotu 28.5+ d2B

koraci a ""' 0,25 -=-,'1

f::n],

6, Fina obmda povrSine ID) Stezanje

96 - (38 + 12)

x 197 na kotu 28,5.

braj atu}ttjeva koraka IDs -'" 4, faktor geometrijske promene broja duplih hodova

'fn

1,25.

7. Gruba obrn.da povrsine 28,5 x 197 na kotu 96+t
IV) Stezanje

96

+2

Ova se

masma koIisti za obradu am povrsina.
3.7.4. OdredJivanje e1emenata rezima rezanja

.

8. Gruba ob:rada povrsine 36 x 197 na kotu 96.
V) Stezanje

9. Gnloo obmda povrsine 96 x 36 (28,5) na kotu 197+t", )97+1,5.
VI) Stezanje

vremena za zahvat-grubo rendisanje povrsine 96 x 197 na kotu 36+ "lB+ a) Odredjivanje koraka
B

3.7.4.1. Odredjivanje elemenata reZima rozanja i ghtvnog masinskog d'B ",36+1,5+1.

obzirom na otpornoat nota

10. Gruba obmda povrs!ne 96 x 36 (28,5) na kotu 197.

Odredjivanje koraka po (ovom kriterijumu vrsi se po obrascu (3.1)

Y,

Odoz

3,7.2. Odredlivanje dimenzija airovog komada

gde Je,
Prema dimenzijama radnog prodmeta dobijaju se dodacl 12 tabtice 8.35

C k "" 200
1

f!;rJ
em

,'"
,

"1 ..

1,

Y "'- 0,75 (tablica 11.29), 1

o;c

1,5;

o"c

= 0;

0lB = 1,5 mm; O'B = 1 mm; alA
dIA
dIB

= 1,7 mm

'o"A

= o.

G'doz

22

~ l em::: J co

brzorezni celik (tablica 12.2),-

Na 08DOVU ovako odredjenih dodataka dobijaju so sledece dirnenzije sirovog :':omada
A" '" A + 2 "" 96 + 2 . 1,7 '" 99,4 mm,
6f+],2M-O,8 2 b e
S6

(tablica3.1).

B ~ '" B 1" 2

+ o;B

~

36 + 2 . 1.5 + 1 '" 40 mm,

Usvajaju

dimenzije nota b x h xl .. 12 x 20 x 200 (tabliea 14.22).

Slobodna duma' noh In
f = -h- -'" ~

30 mm. Na osnovu oVih vrednosti dobija se;

C ... '" C + 2 d. _"" 197 + 2 . 1,5 ; 200 mm 1e . S obzirom na napomene date u odeljku 3.1 dimenzije polufabrikata (PIipremka) au
pa je:

In

30

"" 1,5,

e '" hib '" 20/12

\,67,

co

-,,6~,1"5:....:.+_1,,,C'2:--'1~,",67'--'--"I,,,5,--_O~,,,,-8 '", 0,046.
122 1,67

40 - (36 +dZBl

"
----r

40 - (36 + II
2

2

1,5 mm

"

-:;::;:::.,.

D

kF "k",
k
pr "" 1

kpM ·, kp, . kp..(
11.29),

II"r'

.
\

-

t"" 1,5 mm,

(ta~lica,

s
;j~;;'f4I30

rOM 0,75 kFM '" (~)

= 0,9

(tabUca 11. 30),

= 1 mm/db. o slubaj mehrullzma knwlJe sa klatn 0 m za maksimalni hod nosaea. atata (ta." Za

blica 17.30 _ kolona 6) od 400 mm" kako je to i za usyojenu maMnu,. a na osnoyu

k

Fs

=- 1 (tabUca 11.31),

kFX'" 1 (za

de. '"

45°, tablica 11.32):

.. li '-"··ma L· cd;:.' nt'iX.'~'-:' . _,:',0.L :\;, .. :,400 mm. I /L "" 1 odredJuJe se. d'· UZ1M ku ·se~meJl,..ul", k odnosa "'max k ' ;:~ ' , " ).-"::~;'1, ., ," .. ;t/ Na osnovu odnosa

kFr "" 0,9;3 (za r "" I, tabUca 11. 32). kF '" 1 . 0,9 . I . 1 . 0,93 '" 0,837.
L-I{'.M '

cos

cJ
2

" 2'1.: :,360 - 145

_L_

..
0

2

250 4.?O,

~
80

t;;

.(

0,312

",'

;: .;

UnoSenjern ovih yelicina u izraz za proracun Iroraka s dobija 5 22 s ""

. O'V

se~

40'

'" 1,48 .

200 . 0,046 . 1

sl,O.

'" 2,32 mm/dh.
0,837

Posto
vecih dimenzija.

Be

:leli cia" ae aYe grube obrade vrse sa Jednim noiem, a S obziooi.

rom da je u zahvatu red. broj 5 dubina rezanja 6,5 mm, to je neophodno imati

k Mv '" eM (61\-1)

75

n

75 1,75", 1,151,75
'" (""65")

1,28 (tabUca 11.21),

b) Odredjivanje ko mka B obzirom na kvalitet obradjene povrSine
Po ovom kriterijumu korak Be odredjuje po obrascu (3.2).

CM
k

::=

1 0 in", 1,75 ('!:abtica 11.22),

'

"" 0,8 (tablica 11.24),
300),

'\ I s""" V E

(-2--C)'

OZB

r,

r>
1-:->

q

sv 0 ",p k' '" 0,95; k '" 1 zaJe"" 45 ; kX.lv "" 0,91 (Zaofl.. l fv ~v

k

no

'" 0,94 (r.a r"" 1 rum) (tablica 11.25),

0ZB "" 1 mm (Veti~ina dodatka za finu obradu),
r", 1 mm,

kAY '" 0,93 (tabUca lL27), k
Lv

"" 0 8 (tablica B.2E). ' 0,8 0,95' I 0,91' 0,94 0,93

c '" 50fot m (fablica 15.3).
J

Prema tome je

k v

"" 1,28

0,8

0,62.

Zamenom ovih vrednootf dobija se
1 . (-2- - '0,05)

Zamenom ovih velicina dobija se
1 '" 1,9 nun/db.
(1

48

56 1,5°,25

0,62

45 dh/min.

+ 1,48)

Prerna jednaCini (3,3) merodavni korak je s

1,9 mm/dh, a prema ro-

spotot.ivim veUCinama korake na masini s

'" 1, nun/dh.

°

c.2. S obzirom na iskoriscenje snage masine
[JLM '" _-.:::._ _ _ y_,_..1'L...::____

c) Odn::djiYallje broja dupHh hooova

°

6,12

10
s

6

PM

~

a

c. L ,s obziNm na 1l'lkoris6enje postojanosti alata

1000.a'·C v

c
k,

. tx"

°

L (I + a)

KF

PM" 2,2 kW,
glIe je:

cv

~

0::

0,8 (tablica 17.70).

'" 56, x = 0.25, Y "" 0,66, m '" 0,125 (tablica 11.20),

T "" 60 min {tablica 13.20!,

.

L "" 1 +

It + 12 "" 200 + 50 '" 250 mm (tablica 3.2),

Ostalc vrednosti ranijc su odredjene. 6 6,12 10 2,2· 0,8 1,48 1 200 . 1,5 ,0 1°,75. 250 (I + 1,48) . 0,837 Merociavan broj duplih hodova je

100 dh/min.

61

nu ;;. 45 dh/min jer je nU

< n LM , S obzirom na velicine brojeva duplih bodova koje postoje na masini uzl-

hine rezanja da se promene vrednosti za c ' x, y v

m •. a oni-prema tablic! 11.20 iz-

noae;
C

rna se vrednost n L '" 45' dh/niin:
d) Odredji\l"anje lnaSitlBkog HeIDena

v

87,5;

X""

0,25;

Y

=0

0,33;

m"" 0,125.

-~

Zamenom u gornji iznos dobija se

t= ! g

B+ II +.1 2
,8 0

·','·n

.;;:'

100 + 2,5 + 2 ;;. 1 . 45

~~4,5 ~

2,31 nUn.

_ ___~10!!O!!!O~·'_"8:.!.7'_',5'-.:._I"",,48,,-~~--,,_,....,o=- . .. 3 '0,62 60°,125, 250(1 +'1,48)' 6,5°,25. 0 ,25°,3 "
c.2. S obzirom na iskorlsoonje aDage maSme

76,5 dh/min.

13 ~ 100 tnm
~ =

tgY'

t

>

+ (0,5 t 2)

1

=:

2,5

(tablica 3.1)
C

6.12
. t

k,
3.7.4.-2. Odredjivanje elemenata reZima rezanja i masmslwg vremena za zahvat-g' ntbo rendisanje povriiine [96 - {38

'1 ·sY1.L(l

+a).k

6 6.l2 . 10 . 2,2 . 0,8' 1.48 1 200' 6,5 ,0 .' 0,25°,75. 250 (1+1,48) . 0,837 F

67 dh/min.

- 12)J x 197

na kotu 28.5

+1

(I varijanta)

Merodavan broj duplih hodova je
n LM '" -67 dh/min, jar je n ,\{ <:: n
Iu

a) Odredjivanje koraka a obzirom na otpornoat noUt.
Ovaj zahvat £Ie izvfSaYa aa i8tim aJatOm !mo zahvat eijl su elementi re-

LA

.

Posta je u pitanju reiim rezanja s obzirom na iskoriscenjc snage masi. ne, a dabijen je sa minimalnim korakam na masin~, nije potrebno trazit: se odmah usvaja pm Tn.anji broj dupUh hodova koji postoji na maiilni tj. d) Odredjivanje broja prolaza Kako je u pitanju rezim rezanja s ob2Oirom na iskorisccnje snage rrudine
B

tima rezanja odredjani u taeld 3.7.4.1, IXl prema tome i 8ve velicine u izrazu su a prcma jednacinl (3.1) ostaju late, sem dubine rezanja kOja u ovom aluCaJu 12On08i:
t '"

m 1
L

+ , vee
'" 56 dh,-hUn.

n

40 - (28,5 + 2

~B

+

202B ) '""

40-(28,5+2' 1.5+2' 1) "" 6,5 mm.

Pronm tome,

y

6 dot
c
kl

22

mora se odrediti broj prolaza. On se odredjuje po obl11sCU (3.6), odnosno
0,837
6120 . p

.

C
0

.

t'1

k 'F

0,046

0,33 min/dh. b) Odredjivanje koni.ka
8

M

. 17 • T m

C

obzirom na kvalitet obrndjene povrsme

c

"I

. c
v

k

v

_1__ 0,05) . 1 '"
2

1. 9 mm/dh.

Zamenom odgovarajucih vrednosti dobija se 6120 . 2,2
200 . 87,5

Prema jednatini (3.3) merodavan korak je s ~ "" 0,33 mm/dh, 'sto ne odgovara velicio Ili koraka kaji postoje na masini, Jll sa zato usvaja (PM manjt) so:: 0.-25 ttlm/dh.
c) Odredjiv.mje brojeva duplih hodova

o, f3

' 60'0,125

6,SI-0,25. O,2S0,7S;"'(),33. 0,837

0,62

Xl
Y 1

'" velika vrednost,
1
-

--(y

YI -

('1 - XI

1 "" 0,75(0,75 - 0,33) - (l - 0,25) == -0,17.
odelj~u

c. L S obzirom na iskorisCenje postojanoBti alata

-c---c--~--V~-----T m L' (l 1-' a)
t
X

lOOO·C·a

___

U ovom slucaju, kako je naglaseno u kv
~-

3.4.1. 3., makBimalni bro}

sY o Kako je proraeunati korak u ovom zanvatu manjt od komka zahvata,

prol;l.za odredjuje se po obrnscu (3.8), tj.

i

ji au elemeoti reZima rezanja proracuoati u taeki 3.42. L,

to 6e pored promene du-

max

=

V

-§!

s

'=
o

~-~ ",,2,83. 1 0,25

..L

.

"

Posto je ova vredllost maksimalna, usvaja 5e manja vrednost, tj.
i '" 2.

maksimalni hod nosaca.· alaUi. Lmax dova n
L broj stupnjeva n
= 24 7 I50

350 mm, oblast brojeva.· d~lib
".

ho-,,'

U ovom $,luCaju dubina rezanja je;
""

dh/mln,

t

co.:

i

~ 2

3 ' 25 rum ~.L"- B' = B0 . 10 ' ko'-k .x/Y 1 "" 0,25 . 21/0,75 ==O. 625 tih mm

o

"" 9, L oblast. koraka s "" 0, 1 ~ 2 mm./dh. broj stupnjeva s '" 20.'

Prvi manji raspo'!oiivi korak na maBini je s == 0,5., mm/dh.

S obzirom da je' ovaj korak manji od koraka odredjenog prema kriterijumu kvaliteta odredjene povrsine, odnoallO a", to nije potrebno vrsiti i proveru veliCine ko ra.ka.

a, b) Racunske vrednosti koiaka su, iste !mo u I varljanti, ::r.aci mero-?::->
davnl korak za datji proralSun"lEi '8':: 's;

o

o~'~tthin!dh:

c) U izrazima za promr:un brojeva duplih hodova se,
Dobljenl brdj pro1s.w premfl. jedna~inl P.6}. ,u OVOm !S~rea.j~ je~ veUki.
(3.8) da bl ae odred.1o

:ato se

korl.st1·jedna~1na..

makshnalnl oo~r1Jivi b~ prolaVi .. Pos-

raka,

men1s.:
L

tB.vljena metodologiJa. (vk1eU odeljak 3..4.1.3) 22lhteva ponovno b;l.1l~~vanje broja dupUh

faktor a.

je~

je L

:max

"" 350 mIn,

'. ,'.'

"

hodova koj1 1zn06e
LA

n

""

60°.12~25~·' (1+1,48). 3,250,25'.
6

1000· 87.5 ·1.48· 0.62

I I
O,5 0-'3
=:

a

<::

360

_cv
CU

360 - 138

138
2 . 350

"" 1,6.
~ 0,357. GU ~ 138 .
0

73;' dh/min.

250

n

6,12' 10 • 2,2· 0.8 -1,,48 "" -_ 19,5 dh/mln. LM 200. 3 ,2S1.? " '0,5 0,75. 250 (1 +1.48). 0.837

2. Vrednosti za C i y iznosc v
C
v "" 56 y "" 0,66 (tablicall.20).

Zamenjuju6i ove vrednosti dobija se: <n1.1-1 merodavan}e reHm rer.anja a ob.zirom na iskoriAcenje J).JStojanooti LA .e.1ata. Izra<!wmU broj dupUh hodm:-a n = 73~ dh/m1n blizak joe postojecem na maJ!l in! lA n "" 71 dh/min.. IA Pooto joe n

n

1000 . 56

1.. 6
6,5°. 25 0,3°,66

LA

600 ,125

0,62

72 dh/min

250 (i + 1,6)

6,12
2'00 . 6,5

10 1

6

. 2,2

O,B. 1,6

61 dh/min.

KDnacne vrednosti rezima rezanja za ovaj zahvat su:
korak '"
8' '"

0,3°,75 .. 250(1+L, 6) . U, 837
LM , jer je n LM

0,5 mm/dh,

Memdavan je n

<

n

LA

.
broje~

broj duplih hodova

n '" 56 dh/min, L duhina rezanja t '" 3,25 mm,

Ova vrednost nalazi

se izmedju dVB raspolozive vrednosti

duplih

hodova na masinl, tj.

bmj prolaza i '" 2.

Naporncna: U sluc.aju kada se proracunata veliCina koraka

s~

sa lnn.ksi-

ullI.lnom dimenzijom noZa, koji moze da se postavi nn. masini, manji od nlininUl.lnog
komka. oa maSini, a u tom zahvutu se oeekuje veci broj proiaza, ouda se za dalji pro-

Korak sm+l

r.acun kOt'Jail proracunata vrednosl koraka s~. U OVOID slueaju korak se sigumo, zbog

veceg broja prolaza, poman i maSini.
II Varijanta

verovatno

6e se dobiti takva veliCinR koja

postoJi na

,r-;;:i2 V
C . t

n

Lm

<

n

LM

<

n

Lm+l'

Xl

kl

0,75

6 6,12· 10 .2,2 0,8.1,6 1 200. 6,5 ,0 250 (I + 1,6) . 0,837

0,24 mm/dh.
71

abrada iatog zahvata na masini KB-350 (Prvornajska. Ta.bliea 17.30) sa.
sledeCim glavmrn konstruktivrum karakteristikama:

Proizvodi glase
nLm+l· Sm+l""" 71 . 0,2 == l4,2,
nLm

anaga motam PM"" 2,2 kW,
70

sm

=0

56 . 0,3"" 16,8,

11

;:!
III

~
ttO
II
_ _)<

~
c; E (l)
N

[ &
t:
('tl

" c
e
oq....
trq

Q!l~
0, CI
(l)

~ a3

B
It>

a>

II
't;l

- .s
II
!II

Iii
N

~

"w ...... '<
W

I
<:>

11'.....
0

o
ttl
OJ
(l) I;T

tD
tl:l
C.

r-:r.....
0"::::
......

~-

_.....
tIl :t!

~

~

~
eo " '_ .....
I

'<
<:>
til

~

er

('L
~
;

l ~
If ..... e 0::1...........t>:l
_0:>
0><",

'0 :1

.0

£j:t>:l
g; •
::I.
<:> to
-;;:,

/1 If>.

t;1

+
D'

~
+

If

£1 ,;.
~
"

~fII -; 2. g ~ 2. it@
~ '0
'< __

~
,"",'$"
0

c. J;::
-...J'

S

.... -::-~ «'
O!
0>

~_
~
x
--

......

a t' g.,
"d't:"'"
aM

(1 c SE

-&
gc.CI'I

m+§5·£.~0l'O~

c. I:l' i.E.

(tl

~
+
0
!:I

~c;am+g 0 S t-.r 6t

~ u~~

~

~ 'i:

"1
'-0,

+
\I>

a Z § S ~
::>

g. Iii
<:>

t;;

en
Q,
t.l0>

mS
<3
t.>

S·~
< ..·p;"t-.:>6';i;"

~
tn

g,
t.;)

~
g."
"c.,
!
(.4

~
g
!A

~_

be
0 -:1_ tTl

1=

§:.

p>:::r

-f~
-'"
00 0'>.

~WII§P3
-:::rt"' ";"c

N.
CI'I
;..>.....

J::~ It::. ft
I!l

a;"+ ::I • ~
0)+ .:--".....
t/'I
0)

~ ..... l! ::>

O>~ .Oou

~
_0
-:I

~g(t, g. ~

"
t.:l

0'"
OJ

(b

S
(;It/'l

g;
3
S
<+.
C.

.;.rIte
'2
~
c.n

t"" . ""
tr

g: ~
+
t"
.0t/'l
Q1

....

N

"" ~ + N
Nl

o
t/'I
I '0,

010

~

N

!ol

0

(.4S1)

0

,"
00:>
0)

."

• p.; ~ f1
+

"~I "... . ....

eo S

lit
0>
t/'I

-~r

.
.N

:;
0>

!!:

;"
~I",
.....
0)

0
¥

~

g
,,0
I-'

o
't;l

g.
S 3~:
t/'I

t,,~.f. ..... t'>

~
H •

00

M

'"
(., -:t
~ f1

~~

'"
P g __ i3

~
?
~

1t
E ....

g; ~

'"
S

It>

g S'
Ol

f:l
P 00


f:l

-

tr

• 00

W

o O'!l

8.
w _ ~

s a

'

•w

"co

E. o
~

~

§

, 1·':,";'--

_,~,~,';t'::"~!;i;-i~';'J:tl@im'3,,#W"f:'{

'"1

'&~Wlr

Tab/ico 3.3

Red.
bro)

NAZIV ZAHVATA

SKICE

UZAJANNIH PREDNETA

FOWZAJEVA ALATA SA OOGOVARAJUClN

I RADNOO KRETANJINA

DUBINA REZANJA NAPONENE

I
2

1

3

4

5

l.,JOrrm
GRUBA OBRADA

I)Na kratkohodoj

t

,'-r
1
POVI?SIN£ 96 x 197 NA KOTU 36,/·1,5
.

J;-proizYO

rendisaljci alat i maZe da YrSi ~

,

~

.:1 ldl'",- -I ~f2B,5'i! (".5"", :-. IiI ,1Jo.~
t

vertikolno porrtXrt<.

k~dok Db maZe do

8)
I

JDI~
~~

ill

I

,

I

~

i

horizontafno(popretro) k,.tanje.

vr3i .' vertika/no i

11 ~
f20mm

I,

't=:
-"

IlJRimskim bro3 --' -

...E

·evima su oznaee·
,
jJV:~

l
• FOVRSINE 96x197 NA KOTU

ml'IfM~1;; [1 t

i pXetni poloi:o. 'eO'; obratka
u ocfnOSu rx:

, I ""' "WM,.
!

'I

2 I

I I

1~ly-n

t:lmm

alat.

I

GC WI"""
,II-

;

-~

lnf{nf30rrm
I

II) Svi ostali
{X)lozajevi su

oznaceni araps·

I

GRUB: OBRAOA

I
,ro,~~
96xl97 NA KOTU

-sf~
~

3 ~--T' VI

3-fflf
:;.

U:IOO+i, ~t.. VI'W

kim brojevima,

'~I

0

"'"';"

t:/5mm

l '\~I
~.J
w
~

2

':~Jf3=~5
f--

-----=:... _ I
i

I(J] 'f'

.I, It=.

--

~

-,
~

2

Tablica

3


IV) Sod

f f

IZRADA ZLJEBA SIRINE 12mm!

I
va a stDj'anje

fni:30mm .to ~~:: tAJ

'A

se

OZllClCo

c

~

r

'

DUBINE 8mm

12 ::11+8
nu obratka

ne !XJyr ine dr za to ala 10 IJ odnos no gornju povrsi-

• I II 1m '

'"2,
'ns ={~1::30rrrn

i~)J I I
250_

,f.-j)O"..

Ioznata)oO fXJmeV) Crticorm seronje obratka

t~
i
f2=lns -11ll,
GRUBA OBRADA roVRSINE

VI) Crtom- tockcm
Sf.'

oznocavo po-

I ,

.,!I

- 23, J4 ;45<J
TXf.:: 51

mera.nje alata.

5 I

[j6-/38,J2llxI97 NA KOTU 28,S'!

I,
I II .
==::j
100

~
4?!ns

',s,S

VII)Punom lin/fom . Se obelezovo po meronje obrotka
/X'trel:!,
Zo

proracun t!;1.

r(~~
'-r--'r:

250

20

o/Jratka pre_po tetka zahvata ie
prikozon puni.m
In,:I:. 20rr:!!l

VIII) Poloiuj

12,

Llnljama,a nQ k,.a.ju zaAvato.

FINA OERADA POVRSINE

61
NA KOTU 28,5

[96-138.,2)Jxl97

I,
li . .
r~~,~" I t: I
----" 250

J IVJ

J 3,8
LJt(J!
I ,I
Ihlm

Cri.(.camQ.,

I,rl,,: 6,5-2'1

2

3
1~=30rrm

4

To b fica 3J(nas toYO.' 5

I
,J,;" .
t::2m

,"OM .OOMM
7 I
POVRSINE
2~5 x

~
197 NA KOT

96')

is

{
GRUBA 08RADA r-OVRi"NE

,~" II

e"
8
36 x '97 NA KorU .96

II II --If

200

'"
;,;,j-"

,
ill
II

"
II . f-j
GRUBA OBRADA
FOVR~INE

200

,----,_,:;" ,;'0-.'

96x36128,5)VA KOT~

XVII
197
'0

it-..:... ___
II

~

_"TIt

131:1 I

2

_~
~

NA KOTU 197

.

,,-

,~

4.3. Jednacine elemena:te, merodavnog rezima obrade Zakon glavnib falrtora obrade (brzine rezanJa. obrtnog momenta, aksIjalnog .otpora i dr.) kod obrada prosirivanjem 1 razvrtanjem analogtll au po obliku i atrukturi zakonima glavnih faktora abrade prl bUBenju, tal!;o da au metodologija i odnoane Jodnac1ne 12 kojib ae izmcunavaju elementi" merodavnog reZima prl prosiriva4. OBRADA NA BUSrLlCI
4.-1~

nju 1 mzvrtanJu aliene kao u obradi buSenjem.. Prema tome, analitic!d model proracuna e1emenata abrade pIi busenju moZe se' primeniti, ·uz izvesne korekture, i prosirlvanje 1 mzvrtanje. na

-Izbor oblika i dimenzila alata

Brej -1 p?redak pojedinlh zahvata i operacija pri ob.radi otvora (rupa) u

rlatom masinskom dalu -(Videtl tahlicu 4.1) zavisi u prvom redu od propisane mODosti i klase povriinske. hiapayostl. koje treba da se obezbede u toku tehnoloskog procesa,
ka.o 1 cd oblika sirovog komada (pIipremka). tj. od toga da Ii se otvor (rupa.) lzradjuje u punom materijalu ill je otvor prethodno izliven ill obradjen plasticnom deformaciJom (VideU tabllcu 4.2). Z"a. swld mhvat utvrdjena je velicina dodatka (videt! uvod
ill deJa)

4. S. 1. BuSanie

PreCnik prve burgije za obradu otvora odtedjuje se u zavianoBti od zahtevanog kva-;';'teta (klase tafulOSti) obrade i dodataka za ?bmdu saglasno tablici 4.2.
8.40. Standardne dimenzije burgija prtkazane su u t&.1~lici,14_40 f 14.41.

Ukoliko klaaa tacnosti ill nedovoljna snags masine nalaiu upotrebu dYe
Sll

u zavianost{ od vrednosti nominalnih preCnika otvora.

U

tablici 8.40 date

burgije prj obradi otvora, tada se preeuik prve burgije (burgije za bu.senje) odredjuje
12 jednacine

vrednoBti dodatalca za obiarlu otvora buSeujem. prosirivanjem i razvrtanjem. Na 0800vu skupa dodataka. u ohmdu i nominalnih dimenzija otvora odredjuju se dimenzije ala-

'fa za obavljanje_,poj.edinih zahvata. a zatim se rac~ke vrednosti dimenzija prllagodja-

vaju standardnim mamma alata taka sto se uzima prva manja standardna :mera kako se
u protlvnom ne bi smanjile proplaane vrednoati dodataka za obradu, Standarrlne dlmenzije jednog broja obUka burglja, prasirivaea. i razvrtaea

<,J.

{)ri i.'iemu je D - preCnik druge burgije (burgije za proSlIivanje). Z Obrtni moment M 1 aksijalni otpOr Fa de~in1sani suo prosirenim izrazi-

,

(4.1)

ma
M" C
0

date au u tablicama 14.40 .. 14,43, Istovrerneno dati au u ovim tablicama i podacl
eeni alata, kriterijumu zatupljenja (veUoW dopustenog babanja> i broja oStrenja

mD

X

,Y~

[!lcm].
[N].

(4.2)
(4.3)

koji

xl Y 1 kF FS " 10 CF D ,

se, pored oatalog, koriste za proracun ek.onomakpg perioda rezanja i elemenata meradavnog retima obrade.
4.Z. Izbor lUaeine

gde je D [!nm] - preCnik burgije. s ~m/£J - komk. kM i kF - popra\-'Ui koeflclj6nti koji. prema tablici 11.45, zaYiae od

jacine

odn'oano tvrdo6e materija}a rad-

nog predmeta. Vrednosti koeficljenata (C
u tablici 11.44.

m

, C ) i eksponenata (x, y, "), Y1' date su F

Kao primer izvoda iz kaJ10teke

0

karakteriatikama postojetih masina u

Korak s omirom na otpornost burgije izra.cunava se iz jednaUne

pogonu, koje koriati tehnolog pri projektovanju tehnoloskog proceaa i proracunu merodavnih refIma obrade otvom, prlkazan je u tabliei 17.40 i dalje skup oanovnih konstruktlvno-tehnolo~kih podataka. 0 masinama. Na oanovu ovih podata.ka,

~ k J • " ( _ ____ ) T D y c
42 C

standardnih ra-

m ~

~m/oJ

(4.4)

cUllBkib metoda I proizvodnih krioorijurna odabiraju se tipovi mas1na na kojima 6e se, saglasno toku tehnoloskog procesa, izvrsiti obrada doticnih otvora u datom radnom

dok eu orijentacione vrednosti prikazane u tablici 16.40., U izrazu (4.4) velicina k je dozvoljeno naprezanje materijaIa bUrgije un. pIitisak.
PoBtojanost burglje T odredjujo ao iz jadnacine \1".1) -;- \1".2) ~W

c
"

predmetu (izratku).

prtlogu, a u tabtle! 13.40 prilowne BU orlje.ntacione vrednosti u zavisnOBti 00 pre~77

rablica t.1 .

IliIii> 1 Illillnlj... alilla,
Broj obrtaja S obzirom na iskoriscepje pOBtojaQosti alat;a odredjuje se

SkiCQ

Glavno

zahvafa

em";']

vreme .. tg

l.z relacije

.320CV~O

nA
gde je

Tm

Y
BOD

I-x
0

k

(4.5)

v

- koeficijent uticaja dubine bUSenja (tabUca 11.43). a k,,-koeficijent koji o zaviai od jacine materijala radnog predmeta (tabJica 11.41 i 11.42). . .' " BreI obrtaja S obzirom na iakorisCenje snage masine izracunava se iz
jednacme
975000 ?M 1(

Ci

Busenje

rupa
(I)

I,

t :: 'l:!...b..:... 9 ·s.n:'

\:eJj-c~

+1115 + 2)

fu,~'

pri eemu je PM ~W Podaci

J- snaga masinc a
0

"il

(4.6)

X D

.?

'M
steI)en iskoriscenja cele masine.

'2. -

dn.J.gim koeficijentima i eksponentima u jednacini (4.2) .;- (4.6)

dati BU U tablici 11.40 .;- 11.45, a orijentacione vrednosti brzine rezanja - u tibHe! 16.43.

Gtavno vrellle
4.1 U !wjoj
BU

abrade izmcunava se i1. jednacina navedenih u tabUei g prikazane i skice sa killcmatikom poj:dinlh zahvata. Podaci 0 pripremt

8.1Senje

no-zavrsnim i pomocnim vremenilIlll. prilozeni BU 11 {abtici 18.40 i day~.
4.3.2. Prosiri'.ranje burgijom

0''''''''
12}

I,:

l} ctg

; • IQ5..;?) frrm]

Precnik burgije

t.a

pn;isirivanje (druge burgije) odredjuje se u zavisnosobrade i dodataka za obradu kako je nazm-

ti ad zahtevanog kvaliteta (klase taCIlOSti)

ceno u tablici 4.2 i 8.40. Standardne dimenzije burgija date su u tablici 14.40 ::- 14.41. Prosireni izrazi obrtnog momenta i aksijalnog otpora definisani su (analogno bUSellju) relacijama oblika
M
(4.7)

F 3 " 10 C F D
u koje, pored precuika D QnmJ i koraka
$

'1

y

, (4.8)

sIt 1

Pro!irivo.f)je

tg=

-1!..J1 s·n

Qnm/i} ,

ulazi jos i dublna rezanja

fUpa

[ ~. Ek.eponent ~ u iz razu otpora F 3 jedrutk je

'1

o. Vrednosti ostaUb koene!-

lxirqijom
13}

jenata i cksponenata u jcdnacini (4.7) i (4.S) date BU U tablici 11.44';' 11.45. Komk s obzjrom
till

otpornost burgije i druge uslove pri prosirivanju

odredJuje Be kao.i za burgiJu jstog precnika pri. busenju iz jednilci.ne(4.4), odnosno

tahlice 16.40 s tim sto nb.mske, odnosno tablicne vredllosti treba pomnoiiti faktorom 1.5 +2.
78 79

M:r.stavak trdi, kl

J'Iaziv zahvata

Skioo
zahvata

Glama

Vl"eI1le'

tg [min]

ME7TX£ Oi3RADE OTVQR4 (kroz vodke) NA BuSlLICAMA ffll [YJ31N1 OTIORA I.. 50 U ZAVISMJSTI CD KVALITETA OBUK PRIPREMKA

Tob/ica 42

Kvofitet

Fun materija/

Olvor prethodno izfiven ifi obrar1en pfost/tnorn deformocijom ProSin·vanje n&~ ifi ~iriYQtem OtvCTi D<:80mm: -pro$irivanje .9rubo. -proSirivanje fino,
jli

f:rollrivanje
otvoro ·burgijom '
(1,)

in;
~.¥ctg:;-(qs-.]) fmmJ
1;= 1+J [rrm]
/TIl

Busenje jednom i/ i sa dYe burgije
{)(yori /Jc;lOmm . - busenje jednom burgijom. Otvori D= 10+30rrm :

- busenje i prOfJiivanje.
-bu~~~.
OtKJri D:::30-+80mm:

,

- prosJrf'tUnje burgijom. - proSiriKI,ye proSirivocem.

-proSirivanje fIOiem grubo. -pfoSirMmje noiem po/ufino

Otvor; lklOmm : -busen/e" - razvrronje. Otvori D=10..;..30rrm: - buSenje, -prclirivanje proSirivacem, - razvrtanje. OtKJri D:30+80mm.-buSenje, - prosirivanje burgijom, -prosirivanje proSiriKlcem. -razvrtanje.

..
Otvori D<80 rrm: - jJrosirivanje proSiri\.'QCem . (grubo ifi gmho i fino u·zqyi' snosti .en doootka), ' -razvrtanje, iii - prosirivanje nalem (grubo iii grubo i fino u zavisnosti 01 dodo tka J, , -raz¥rtanje

.

Pro'Siriyanje
otvoro

tg=~

prosirivatem
(5)

I,. !!:f etgt- (qS"])[mmJ
IT

s·n

!TID
IT9

1+3 [mmJ

I

&n !
Razvrtanje
otYMl (6)

/s
k
I, I,.

r
t =
9

OtVOT; <fOmm': - bUSenje, - razvrtonje (grubo iii grubo i .fino J.

o

J:0.d s.n

ITS
IT7

I

I

Dtvori

D~1O+XJmm

:

f2t-ctgf. (qs.2) UmiI
razvrtaea

-bus,f;nje, -p('oSlrtvonje. prosirivacem, - razvrtanJe gruoo. - razvrranJe fino, Otvor; D::30..,.80mm: - busenje. - proSirivanje burgijom if; nozem, -proSiri'.Onie proSirivatem -razvrtanje grubo r , -razvrtanje fmo,

Ot\lori D<80mm: - prosirivan)e proSirivotem {9 rUho if i grubo } fino u zavisnosti ad dooatka). - razvrtanje gru/x), - razvrtanje fino, il i -prnsiri\IU.nje rciem (grubo iii 9rubo i fino u zavisnosti od dodatka). - razvrtanie gruba, - rozvrtanje fino,

,.{Q2+O,5)U [rnmJ

Jt. duiina kofibr.

re"

.,

I: l! \iJl
!

&

81

I I
C
Vrednost poatojRllosti burgijO x.a proSlrivanjc izral'!unava GC 1z j6dnai31-

x DO

v " -_V'-yC---:Cz
TID sOt 0

kv,'

(4.13)

na (P.l) ... (P.2). U pribliinirn proracunima. moZe se koristiti tabtiea 13.40. Brzina rezanja pri prosirivanju x C DO v v y Z Till sOt 0 iz 'koga proiziLazi broj obrtaja
S

burgijom data je prosirenim izrazom

dok je akBijatni otp:.r !roJi optere6uje prenosnik za pomo6no kretanje definiBan relaci-

jom
(4.9)

obzirom na iskoriscenjc postojanosti alata
(4.10)
(4.15,

n
A

320 C " _~_ _-:c-'v,--;cc-_ k

I-x T~sOtOD 0

y

z

v

VrednoBtl koeficijenata i eksPonenata U
11.40
~

jeChlacfuama

(4.13) f (4. is) date BU U tablicatIUl

dok se broj 6brtaja

S

obzirom na iskorisl':enje SM.ge maSine odredjuje iz reIacije
975000 PM Q
oM ",",' ~C--D-X-"-Y-"tZ'-k--

11.45.

Broj obrtaja
(4.11)

B

obz'irom na lskoriMenje postojanoatL,alata dohija Be 1z 1z220 C

raza

m

'",

v

U tabL 11.40 .;. 11. 45 pr\kaza.ne su vrednosti koeficijenata i eksponenata sadrianih u jednaCinama (4.9) '';' (4.11),

nA ,"'"

y

z.

l-x
0

(4.16)

TmsotOn

Qrijentacione veliCine brzine rezanja nave-

dok se broj obrtaja B obzirom na iskoriS6enje aDage masine iz racunava iz re1acije
975000 PM'l
(4.17)

dene su u tabtler 16.43. Prethodno utvn:ljeni -elementi obrAde omogucuju da se izracuna masinsko

vreme tg pri prosirivanju
sa kinematikom
ZalWdta,
U

burg-ijOUl iz odnosnlh jednaCina koje BU prilOlzane. zajedno
U

"M," .
bHei 16.. 44.

C

m

DX ,Y t' k

'",

tablici 4.1. Podad 0 pripremno-zavrsnom i pomo6nom vre-

Orijentacione vrednosti brzine rezanja pri prosirenju prikazane au u ta-

menu priloieni su

ta.blici 18.40 i dalje.

4.3.3. Prosi tivanie otvOl"a prositivacem Preenik prosiriv«i'.:a odredjuj~ se u zavisnosti od'zahtevanog kvaliteta
(ktase laGllosti) abrade i doJ.atka
z~

Najzad, glavno vrome izracunava se iz jednaCioa navedenih u tabI. 4. L

4.3.4. Razvrtanje

obradu saglasno tablic:nna 4.2 i 8.40.

Slandanbe dimenzije

~prosirival:a

uzimaju se iz tablice 14.43,

Dodaci za obradu i metode abrade u zavisnostl od kv-aliteta dati BU U
tabticama 8,10 i 4.2, a standardne dimcnzije zavItaro u t;abUci 14,42. (4.12)

Korak se izra2unava iz .1ednacine
s =

c

n O,6

[mm/o]'

Korak se odredjuje iz jeduaclne
5 '"

gde je
D [mn~- precnik prosir~va&J-,

? DO' 7

@tm/~],

(4 , IS)
1

gde je D

&m J- precnik

razvrtaea a C - koeficijent koJi zaVisl od materljala rad-

C

koeficijent koji z.avisi,:od materijala radnog predmeta (tabUca 11.46). Orijentacione vrednOsti koraka pri I?roSirivanju date su u tablici 16,41. Postojanost prasirivai'.:a odredjuje se 1z jednacine (P.2) odnosno pribli-

nog predmeta (tabHca 11.47),
Orljenf:acione vrednosti koraka prikazane
8U U

tablici 16.42.

Postojanost razvrtaea odredjuje se iz jednacine (P.2), odnosno 1z tablice 13.40. Prosireni iz raz za brzinu rezanja glaBi

ino iz tablice 13.40. ProsireUi izmz za brzinu rezanja pri proSirivanju (analoguo bu§enju )
glasi

6. Obaranje ivice (konusno upustallje) 2/60° na. otvon! precnika D "" (4.19)
32 H8

mm.
U tabliei 4.3. prikazane BU skice medjusobnog ~loiaja alata i

radnog

Obrtni moment f aksijalnl otpor au relativno mali pri razvrtanju, !Xl je za odredjlvanje broja obrtaja odnosno brzlne rezanja merodavan kriterlJum i8korisCe-

predme.ta (obra tim) sa relativnim kretanjem alata.
Precnici alata u' po}ed~nlm zahV'a~~ obra-du (tabJica 8.4.0). Za nomtnalnl procnik otvora D ""
8 . 40 3 0 mm J' ... 0.25 mm i d.3 "" 0.06 mm. ' '2 druge burgije (burgije za prosfrivanje) jednak

se na osnow dodataka za
mm dobija se iz tab lice

nja

~ato!anosti

alata, tako da se broj obrtaja izracunava iz jednaclne
320 C ______vo:...,___ k •
!:I.o_tOn

d1 '"

taka cia je racunski precnik

Y

z

I-x

0

v

(4.20)

Vrednosti koeficJjenata i eksponenata u relac1ji (4.20)«prikazane su u

tablicama. 11.40 .;. 11.42.
Orijentacione vrednOBti brZine rezanja pri razvrtan.ju navedene 8U u tablicama 16.46 i 16.47. Glavno vreme pri razvrtanju ooredjuje se iz jednacine date u tablicl 4.1, a podacl 0
prlpremno..:.zav~nom

¢60

~

¢32"'

'"

~

i pomoenom vremenu prikazani su u tab!. 18.40 J dalje.

~
92 q, 120

4.4. Primerl proracuru;!. elemenata rezima obr.l.de na busilicama Primer 4.4,1 Za deo na s1. 4_1 utvrditi poredak zahvam a z;atim odrediti elemente H8 rezima obrade i maslnska vremena za zahvate _obrade otvom ff 32 , Materijal rad2 nog predmeta celik C.0745 (6 "" 80 kN/cm , ~ '" 210), M Resenje.-lmajuci u vidu metode'~obrade otvora u zavisnostj od ~ahteva­ nog kvaHteta, koje su prikazane u tabUcl 4.2, potrehno je pd obradi otvorn $I 32 H8 (kvalitet ITS) da se postupno izvtldu s1ede6i gJavni zabvati: 1. Busenjc otvora prvorn burgijo'm precni·ka D uja 1 68 mm; 17 mm na dubinu buse-

I

.~
f

I

'--

qr/
I

J

2. Prosirivanje otvora drugom burgijom precnika D2 '" 28,5 mm na duii' nu prosirivanja I :::: 68 mm; 3. Prosirivanje otvora prosirivaoom precnlka D3 '" 31,6 mm na dulinu D2 D -

SUd. CRTEZ GOlViDJ DELA PRiMERA 4.t.J

IZ

(eft +d2

+d3 l

'"

3~ - (3,0 + 0,25 + O,06) '" 28,69 mm,

prositivanja ! '" 68 rum.
Yidi 4. Gruba razyrtanje otyorn. rn.zv~Cem Pl'9cnika D4
iinu rnzvrtanja t "" 68 mm:
8e

Ako se za prvu i drugu odaberu burgije iz JUS K.D3.022 (tab/ica 14.41),. tada da preCnik D2 "" 28,69 mm nlje standardan vee se nalazi izmedju stan31,94 mm na du-

dardnih precnika 28,50 mm i 28,75 mm. Posto se dodaci sm.anjivati blee procnik druge burgije D2
:=:

d!, d 2

i

d's ne ameju

28,5 mm.

5. Fino razvIianje otvora. razvrtabem precnlka. D5 '" D
duZinu rn.zV!1anja I '" 68 mm;

3i!H8 mm na

Rai5unski precnik prve bu rgije oaredjuje se iz jedna /::ine (4.1)

"
"o-·,-,;'

NOliv
zahvata

Skict merilJ5oIJnog {IioiJlp abta i
obratka sa
~/ativnim

Nazi."
zahvata

Skice medusobnog p:1dz:aja 'alcite
i obrafko sa relativnim kretonjem

kretanjem alata

alata

8uSenje OMro

rrvcm

bJrgijom

~ika

no dubinu bu5enja /:::6Bmm.

o,.t7mm

23::: 1.,.[, 1;~7'5$rrm37.42, 2i'7!iJ' i2.
1=68mm. f,r 5,9 mm.

D,II17mm

b= 2 mm.

1'2 ",OM prozncg
no pcstavljanje wxfenje dxrrtka u pom. priboru.

alata za (1«,,""'"

2

23:J.f> 1/.

DJdiSmn
h~1'Tr'1l

11.:&.,.11=74,5.12.
f=68mm.

5

23="[ +·I/t~·=
.Jj.;2,fj •
1= 68mm, tl=";mm. ~::: IOmm.

.,.f2.

'

'r45mm.
Ir2 m m.

12 :: Deo pmznog
hoda alata za

neometano
stavfjanje . nje obra t ka u
fXJI71. priboru..

Obaronje iv/a 21fl)°na oMxu

6
tllt$mm

preenika

2'3: l+tl''1)=3mm
3;'1:1,21.3.12 ..
1:2mm. IfQ5·2:1mm. 11=Omm.

3

Z3.:: 1+11+ (1':: 72rrrn. Ji .1),})·.72,12.
1=68mm.

D:D~mm.

'1= 2fTY11.
1)= 2mn.

17,10mm, a staodardni II, tablice 14.41 Dl '" 17 mm.

- 0,32)

0,9

0,29

0,9

0,26 mm/o kOja sc skora paklapa sa vrednosct' racunskog

koraka, se Posto data. masina (lP'" 1.4) poseduje korake 0, 1 ~ 0,14 - 0,2 - 0,28 - 0,4 0,56 - 0,80 - 1,12 usva,ia se standa rdni komk pIi busenju s "" 0,20 mm/o.
Da hi se odredio broj obrtaja
S

VeUcina pl'eenika prosirivaea (J1JS K.D3,301, tabtica 14.43) dobija
Iz relacije
D

obzirom na

~stojanost alata

(iedn. 4.5) pot-

S

'" D

2

+d, '"

28,5 + 3,0 ,

::0

31,5 mm,
pre~nicl

rebno je prethodno izracunati vrednost ekonomske pOstojanos~i burgije iz jedn. (P.l) odnos-

U Jugoslovenskom atandardu nisu direktno dati
decimalnlm
vredn~stima.

,

proshivaea sa

no (P.2). Aka se u konkretnim proizvodnim l1s1ovlma uzme d?- je kL "" 1. ta "" 3, min, 81 '" 0, ! din/min, 8 '" 0,08 din/min, S3 ~ 0,12 din/min, Nt == 1, N "" 5, P "" PI "" 10 %, k:;: kl "" 0,8 , 2 2 F'" F "'" 4500 Cas. (dve smene) i C "" 1500 din, dobija se, za date podatke m"" 0,2 (tablica

'fa je mogucnost ootavJjena domatoj 1ndustriji alata. Fabrlka

alata nPobeda" 11. Goraida izradju!e prosirivace •. _ 31 - :31.6 - 32 ..• , JXl. se uzima D3 '" 31,6 mm, s tim Be dodatak za grubo mzvrtanje povetava sa d. "" 0,25 mm • 2 0.25 + 0,09 "" 0,34 mm uz neizmenjenu veliciou d "" 0,06 mm. S Prema tome, precnicl alata u poj~dinim uzastopnim 1.ahvatima jednald EU!

, p

3

sto

na

02 '"

- preen ik prve burglje D\ "" 17 mm,

11.40), ts '" 0,14 min (ffiblica 18.45). C "" 30,3 din, i '" 57 (tabl. 14.41) i eM'" 83,1 . 10 A din, velicina postojanosti burgije k C + itS T _ I-m_ (t +_J:,.~ A a 3 ) '" 1 "0,0:/ (0,14 + -;;7~' . 30,3+ 57·3· 0,12) e m s 1+1 8 8 v 0 03~0,08 1 2 , "I 5

- preCnik dnIge burgije D2 '" 28,5 mm, _ preCnik prosirivaCa Da '" al,6 mm,
precnik pnog razvrtata D4 "" 31,94 mm (za grubo razvrtanjc), H8 - precnik drogog r:'z,vrtaCa DS "" 32 (za fino razvrtanje), '" 26,7 min,

i\~+~+~

mm

prolaCtin elemenata reiirna p:d busenju otvora prvom burgiiom precnika

!2;

==

17 mm na dubulU busenla I - 68 rom (zahvat br, 1). -

Neka je u tehnoloskom

Za VI;emc Te = ?6, 7 min nalazi se broj obrtaja n
n _

320 C

procesu predvidjeno da se zahvati busenja, prosirivanja i razvrtanja izvedu Ua radijalnim busilicama tijXl ELNA R55 date pod redrum brojem 5 u tab!. 17.41 (PM"" 6 kW, n ;. 28 .,. 12S0 o/min, s '" 0,1 .;. 1. ~2 mm/o, eM "" 83,1 l~~ din). Ako je materija\ 2 bu,gije Dl "" 17 mm brzorezni ceUk sa k '" 30 kN/cm , tada korak s obzi::om na otc pornost burglje Uedna::ina 4.4) iznosi
3~x

v

I:

0

k _

A -

TmsYlDI
.'Oil

t-Xo

A 320 . 5,95· 0.85 v 2 7 1-04 26,7'.0,2',17

iz jcdnacine , _ . - 468o/nun,

°

°

.

pri c.emu

iz t:lbl:ica 11.40 .;.

n. 45

uzete velicine xl} '" 0, 4, 'Yo = 0,7, m'" 0,2, C
0""

v

'" 7

0,85:= 5, 9;) (z;, normalno konusno ostrenje), f Na osnovu prethodno
Pi'~ eo

0,85 z.a L "" 4D i kv

~,

I.
0,8,

\ltvrdj~nih i

datih velic:ina em "" 34,5, x = 2, Y
broj
ol,rt~ja

,
30
:,,2

6 1-;\1/. 'i
q,:

co-

0,8 i kf,f '" 1,05 mo7..e ve

i7T<l~;y~:'.ti

.S ol)n,'"

3-<:
17 0,8

D,
'" 0,27 mm/o,

Y

0,8

dscenjl:

r':

!i,E

sine iz rclacije

34,,5

1,0;:)

'" 75 kN/cm M 2 bHee 11. 45 z.a 6 M " 80 kN/cm nalazi
gde je (tabL 11 44) za

6

2

C

m

34,5,

x

2 i Y

0,8, dok 5e iz tabobavlja

}.:-ako je n < n merodavan je broj obrmja llA '" 468 o/min, ;:xt s& ohmi'!:; A M

u oblasti

iskoriscenja alata. Ako je kod izabrane busilice u oblasti broja obrtaja

n = 28 ~ 1250 o/mln rasporedjeno 11 stupnjeva. tj. 23 - 45 - 71 ~ 112 - 160 - 224 - 315 ~

450 - 630 - 900 -1250, tada racunski broj obrtaja !Uda izrncdju dva sus edna standanlnn Prerna. tablici 16.40 za dubinu busenja L'" 4D '" 68 mm
j

liZ

pretpostav-

broja Drn < n <. Dm+l' 450":: 468..:: 630,

ku dovoljno krutog radnog sistema dohljn. se prepo'."'Utena vrednost koraka s

= (0,26

Kao krttertjum La lz.bor manJeg (n ;:; 480) 1ll veceg (n '" 630) smndllrdnog' bra-

"

ja obrtaja kQriaw se proizvodi om· a i 0m-+1· Bm-+l' odnoano veta vrednollt od ova dva pro-' 12:V'O<ia.
Koral,;:

'!'abUene vrednosti komka (tabl. 16.4t») utvrdjene au upravo

B

obdrom na aiat.em pomenutih

"m+l clefiulsan Je j.,J"aHnom.

ogranieenja i faktora. Zbog toga je racunsld korak pr 1 proSirtvanJu burgiIom pretna tabL 320.5,95. 0.85 -I
16.40 jednak

8 m +1 "'\'
\

yo
T

!.IZOC

v

l4k v

0,7

--ml-x..
D I'Im+l

26,7 ,2.1

0

i -0.4~630

.. 0,137

mm/o,

s "" (1.5 t2) (0.32

f 0,4), 0,9: 1,7 "0,35' 0,9"" 0,535

mm/a.

Prvi starrlardnl manji kore.k dotk'!M IllslH.oo saglftano t&.bl."9.3 b".nool S m~~ 0,125 mm/o, .1'"
pa. je vrednost prol.!:vcda
nm S '" 450 - 0,2 "" 90.

rmaju6i u vidu raspolof.1ve kotake na lmI.sini, ova vre~ost pada izmedjl!: 0,4 i 0,56 .mm/o.
pi se

Po8toj'~;~t'~Ia~ odred;nJe se iz ;~na.Ci~e(P, 2) ill pn""bUmo iz tabL 13,40 ... I:z ove tablice se na.1azi T '" 50 miri, te '16 brej ~b'rtaja s obzil'Om na iakOristenj~ aiB.ta
....'.

Usvaja

8 = 0, 4'O·'mrn.jo.

l, 05 '" 31S a/min,

BuduCl da je nms>~nin+l' pri cemu Be za pm prolzvod poatiie manJa
vredooo t IUlI.sinskog vremcna abrade:, sledi da
B ""
BU

merodavni karak 1 broj obrtaja jednald

gde je C 11.40.

m

-=

16,2 . 0,85 '" 13, 75 it"" 28,5 - 17

2

5,75. Oetale veUCine uzeoo au 1z tab\.

0,2 mm/o in'" 450 o/min.
Za uga.o vrha burgijc 'P'" lIS o dobija se prema senti i odnosnoj jedll3.Cini u

S dtuge shane, broj obrtaja B obzirom na iskoris6enje snage malilne lznosi
975000 PM

tablicl 4.1 (zahvat br. Z) veliCina masinskog vremcna abrade busenjem
t " _ ____ , 2_

'2
kM

_ _~-,._.E97!.'5~0!,!Oc.:·'-".6-,-.-,0!;'218::-_ _ = 750
90.28,5 1 . 0,4°,8. 5 ,75°,9 1,05

o/min,

1 + 1, + 1

g

'n

68+5,9+2 0,2·450

x Y'
~

51 sec,

C m D2 8 t

gde je
Dl 'P 17 0 11'" -2- ctg 2 + (0,5 .,. 2) '" -2- ctg 59 + 1 '" 5,9 mm,

pri cemu au vrednosti koeficijenata i e!tsponenata uzete iz tabl. 11. 44 ~ 11.45, pa posto

je 0A ..( oM' me.r.-odavan je n = n "" 316 o/min. Ova vrednast vrlo je Miska broju 315 koji A

se nalazi na ma.Sini te se, U ovom sluM-Ju, ne tra..ie proizvodi i uavaja kao meroda.t1lo
n '" 315 o/min 1
B

= 0,4 rom/a.

Velicina masinskog vremena dohlja se iz jedna.Cine (zahvat hr. 4, tablca Pror:af.un elemenata reiiIUll. pri prosirtvanju aNont drugom burgi-10m precnika
Dc-=-~S,

5 mill

till

duiinu proSinva'nja t

~

68. rom (zahvat hr. 2). - Posta Je prethorulO

4.1)
t

odredjcn prccnik burgije loa prosirivanje D
ti ix uslo\"a prepon.1;;c:nil! u pruSiJ.ivanje jednak

tae.

= Z8, 5 rum moie se veUcina koraka izracuna.z 4. LZ. Tako je komk E ob?.iroTn na otpomost burgije za.

g

I + II + ~2 _ 68 + 4,5 + 2 an ··0,4,315 ~lmin,

gde. je D Z - Dl 11 = - - 2 - - ctg

2+

¥'

(0,5 + Z) '"

28~5-17 ctg590+1=4,5mm,

k
S
eo

3-x

2.:L
3D 0,8

(1,5 -!-2) (42 C

~
111

m

.Y D Z

y

",1,7'{42. 34,5. 1,05)

28,5°,8", 0,83 mn0.

12 '" 1 "" 3 '" 2 mm.

proracun elemenata retlma pli pro.sirlvaniu otvora proSirivaeem prxr!nilo:
Ova relalivno

\"elik:a'v~dnost koralw. praizitaz.i iz. pnrode jedn, (4.4) prema

!23 '" 31,6 mm na dut1nu proslrivan\a \-68 mm (zahvat hr. 3). - U prethodnom proracttmt utvrdjen je precrukpro6iriva.~ D3: 31.6 mmi dubina rezanJa 31,6-28,5 2 :l,5mm,

kojoj se prvenstvcuD cxlredjuje korak 1.a manje precnike (od 2 ;. 15 mm). Burgije \tctih precnika p0scduju srazmemo vecu otpornost ,takoda jednatl.na f4.4) daje i voce koraJre koj>e ,medju-

tim, ne dopust.a.ju druga ogra..ni1":enja i fakton prisutni u radnom sistemu i procesu abrade.

"

pa Je m&msld korak pri proSirlvanJu OOOn. 4.12) jednak

gde je mm/o,
31,6-28,5 2
ctg59+1~2

8 '" CD:' 6 c 0,105 . 31,6°,6 '" 0,835

0

ntm,

gde je 1z tabL 11. 46 uz.eto C '" 0, 105. ova vrednoat koraka saglasna je sa proporucenom
vredno~6u B '"

D,S t 1, Illlm/o (tab!, 16.(1) i nalazi se lzmedju tlUsednlh koraka 0,8 i I, l2

Proracun .elemenata reiima rezanja pri!grubom razvrtanju otvora razvr-

mm/o koje poseduje data mabina te se uavaja. s '" (), 8 mm/o.
Uzimaju6i T '" 50 min iz: tab!. 13.40 moze se, za pOznate elemente s '" D,S
mm/o, t'"' 1,5 mm i DS"'" 31, 6 mm, JzraClUUtti broj obrtaja s obzirom na iskorHiCenje po

tacem precnika D4 "" 31,94 mm na duiinu razvrtanja 1 '" 68 mm (zahvat br. 4). - Za precnik prvog razvrtaea D4'" 31, 94 mm dobija ae iz jedna~ine (4.18) korak pri grubom raz-

atojanosti alate. iz 1zniza
320C n " _ _-::--,v'--,-_ A y z I-x

vrtanju

O s '" C D ,7 :::; 0 16 4 '

31, 94

°'

7 "" 1 , 8 mm / 0, .

I, 05 "" 132 o/min.

pri cemu je C '" 0, 16 dato u tab!. 11.47. preponlCeni korak prema tab!. 16.42 iznosi 8 ""
'" 1,3 mm/o,ra se usvaja ova vrednost koraka. Medjutim, rnaksirnalni komk 8
::0

TmsotOD

0

3

1,12 mnvb,

Vrednosti kocficiJenata i eksponenata u.zete
16,3. 0,85"" 13,85.

flU

i'l tab!. 11 . 40 i 11 " 41

. CV pn.,,~ '-"'InU)C

'"

koji se nal.azi na datoj masini, manji je od llilvojenog s '" 1,3 mm/o, tako cia se konacno usvaja kao merodavni korak pri grubom razvrlanju 8 = 1,12 mm/o (druga mogucnost resenja je da se zahvat izvede na nekoj rnasini iz linlje koja ima relati'lno vece korake). Posto je dubina rez:1nja

Bmj obrtaja 8 obzirom na iakoriscenje snage masine ()ednat1na 4.17)
975000· 6· 0,8 1,05

'" 1175 a/min
l~

D4 - D3
2

3],94 - 31,6 2

"'" 0, 17

mm
S

ve6i je u odnosu na nA (nA -<. OM)' te je merodavan n '" 0A '" 132 o/m1n uz napomenu da Sf obrada obavlja u oblasti iskoriMenja alata. Rai::unska vrednost n '" 132 o/min nala'li se izmedju standardn.th n o/min i n +1 '" 160 o/min, J::a. !atka je m
yo
m

i ako se uzme T", 80 min (tabL 13.40). bite, prema jedll!lcini {4.20),broj obrtaja na iskoriscenje postojanosti alata

obzirorn

'" ll2

_ _ _ _-'v-:-_ k
Tm

320 C
0

=

sm+1'"
T

320C v kv
m

°15"'~:3ZO:-13 •85 .1 •05
n"1"1
'" \

Y

,

t

z
0

D

i-x

v
0

<

320 . '10,5 o 85 1,05 80°,4. '" ',20' 55. 0,17°,2,3.1,94 1- 0 ,3

61o/min.

zo I-X.
t

D

~-O--O-

'" 0,55 mm/a, 1-0 50,3'1.5.2'31,6' ,3'160

Ovaj broj je istovremeno i me rodav"d.n , jer je broj obrtaja TIM pri razvrtanju z.natno veei buduei da su vrednosti obrinog momenta i aksijalnog olvora re\ativno male pri razvrtanju. Ve1icine koeficijenaL i (,f::sponenata iznet1; eu
j2. lLl:1
", j

III stand!l.rCl'.f. v:rccnoet 8 m+l '" 0,.50 rom/a. biCe proizvool

~]

,40" 11.41.

i'/min izmcdju kojih

Odavde sledl merodavni broj obrtaja n ;, l12 o/min i korak

f:! '"

0.8 mm/o,

B.

jer je nm s> nm+l

fI m+1

(Ina:sinako vreme obrade za prvi proizvod je manje).

m+f

Iz tabl, 4. L (zahvat br. 5) dobija se najzad masinako vreme
t

VS
'o
_.

320C k
V

v

320·8,92 • 1,05

T

rn zo I-X"
t

D

n -"1"

---0----0----:;·-,--"" 80 ,4'0,17 /2 -31.94~- ,0.71

0,88

tum/a,

"-:--:c'_"- '" 68 ~, 2 + 2
g
sn

I + II + 12

ill starrlardni 8 m+l ~ 0,80 rum/o, dobljaju proizvodl

Q,8.112

'" 4S sec,

1:r.1rojfu sledl da je n
ra:r;vrf;8.njem n'" n

m..

1.

m..

1 "t n
I

m

8, te

Be

Btoga usvajaju mercdavnl element! obl,1l.de

1 = 71 a/min t m+

S""" 8

= 0 180 rom/a. m+l.

Glavno vrerne abrade prl I1lzvrtanju zavisi. kao sto Be vidi iz tablice 4.1

(zahvat hr. 6) i od ugla If konusnog, i du:iine K kalibrisuceg dela mzvrtaCa. Prema odgoVRxajUC.oj Uteraturl VI"2dnost ugla I(J jednaka je cp '" 24° .;. 30° pri obradi Celila:!., odnosno
5. OBRAnA-:w.:"GLODALICI

I.P"'" So.;.

10° pri obradi sivog liva. S obzirom na ave podatke dahlja se
1 + \ + 12
t

5.1; _ OdredUviilile- dimerlrljll Bifovog' ko:mada ; ,
68+3+10

g

-

s

n

0.8

71

"" 1 min 26 sec.

gdeje

U svakom zahvatu'prl obtadl'-n;;. gl",,(;tidddi -~~ ~-;)d~djeni '~l~r inate rlja31,94 - 31,6 ctg 14° + 2~3 mm,
2

1a sa radnog predmeta (obratka). Da hi se od:rediJa dubina

rezanja (sloj mat.erljala koji

If' /2 + (0,'5 .;. 2)
1

se skida u svakom zahvatu) neophodno je odrediti dimenzije sirovog komada ~rlpremka).
U zavisnosti ad dimenzije gotovog kornada (iz.mtka). propisane taenosti, klaee povdinske

2

"" (0,2 7- 0,5) K "" 0, 4· 25"" 10 mm.

hraJXlvosti i naCina izrade sirovog kornada, odredjuju se doda.ct"za grubu i finu obradu.DoTok pl'oracuna elemenata merodavnog reiima rezanja pri finom razvrtanj!1 dad za grubu obradu dati au u tablicama: za otkovke u 8,21 -- 8~27. za. odllvke u 8,28 -

identH:au Je prethodno izloienom proracunu grub09 razvrtanja.

B. 29 i za valjani materijal u B.35. Dodaci za finu obradu dati su u tablici

8~ 35~

Na oanovu

Skupi dodataka i gabaritnih dimenzija gotovog deJa izracunavaju se dimem;ije sirovog ko·

mada, koje se moraju prilagoditi standardni:n dimenzijama polufabrikata. _sem kod polufabrikata izradjenih kovanjem i llvenjem. U principu, da bi se obezbedila
propia~

veli-

Cina dodatka za obradu pri standardizovanju dimenzija usvaja se prva ve6a. standardna vrednost. Kod odredjivanja. dimenzija. odkivka i odlivka izracunate velicine dimenzije se
zaokruzuju na prvu veeu celobrojnu vrednost. Standardne dimenzije polufabrikata navede-

ne su u tablicama 10.1 flO. 4.
5.2. !zOOT oblika i dimenzije alata

Prerna proizvodnim tehnoloskim mogucnoBtima pogona, zatim ekonomskim
i drngim faktortma u proizvodnji, obliku povrSina i dimenz,ijama radnog predmeta (obrat-

ka), definiSe se redosled zahvata. (Vidi odeljak I) za operaciju glodanja. Odabiranje alata za avaki zahvat, vrsi se prema dimenzijama i obliku radnog predmeta 1 rasJX!IoZivih alata (prema postoje6im intemim standardima preduze(:a). ill
Be

pak. u slu1!aju potrebe, prlstupa konstnrisanju spacijatnih.

NajeesCl. pnmenjivani oblici i dimenzije alata za obradu gtodanjem dati su
u tabUcama od 14.50 do 14.57 ito: tabUci 14.50 - valjkasti glodaci, tabUci 14.51 -vall-

kasti Caom glodaci, tablici 14.52 - valjkasti eeoni glodaCi sa umetnutim zublma, tabilci

"

A'. 53 - kolutasti glodaci sa umetnutim zubima, tablici 14.54 - ceoni gloda:: sa umetnutirn
~ubima,

Obrasci za izra.cuMvanje komJX>nenata otvora rezanja i faktora <Ij' a dati
s~

tablici 14.55 - kolutasti glodaci, tablici 14.56 - vretenasti gloda 1':i i tablici I4. 57 Po pravilu se za grubu obradu usvajaju krupnozubi a za Hnu obradu sitno-

2

i as

u tablid 5.2.2.

- testerasti glodaci.

U tabliei 5,2.1. Tl<'lvcdcni su obrasci za prorae:tm broja zuba tl kontaktu, ugao kontakta i uglova koji definiSu ugaoni poloZaJ zuba glod9-'i':.a u odnosu na radni predmet,
00110S110

,

zOOi I!:lodaci.

dubinu

TCza11ja.

5.3. Izbor masine Prema kartoteci konstruktivnih karaktenstika masina u.pogonu i pregledu
njihovog angazovanja u proizvodnji,vode6i racuna 0 dimenzijama radnog predmeta, tacnostl 1 kvaUtetu datog na crteiu, tehnolog odablra maSlnu.

Odredjivanjc koraka s obzirom na kvalitet obradjene povrsinc Onnpavost)
vrsi se po obrascu

S~T~V2, 7 H~D
D
~mJ

[mm/oJ '

(5.1)

gde je; H ~mJ - hrapavostobradjene povrsine (tablica 15.1,15.2)

PregJed osnovnib konstruktivnih karakteristika gJodalica dat je u tab1icama
17.50 i 17.51. 5.4. Obimno glodanje
5.4.1. Jednacme za odrediivanje elemenata reiima rezanja

- precnik glodaca.

U tabJici 5.2.3. dati Stl obrasci za korak po :tuou glodaca - sz[mm/zubu].
Da bi se primenio kriwrijum za usv-ajanje mcrodavnog koraka JXltrebno je

vrednosti komka proracunatih prema mzlicjtjm kritcrij\lmima svesti na istu dimel1ziju. Ukoliko se sve vrednosti svedu na dimcnziju [rnrn/oJ. merodav-an korak od:redjuje se po
kriteMjumu

5.4.1,1. Gruba glodanie
a) Odredjivanje koraka

'''. sm]. o
0

(5.2)

Za odredjivanje komka prfobimIlom gloclanju koristite ae tri kriteJijuma i

O,,-ako dohijena ve!icina koraka prilagodjava se postDjecim koracima nll. rn:a§ini i obelezao ..;; s. Ve!i::-ine koraka s ustvari odgoYamju sb.ndardnim Vr<:dnostima koraka za odo 0 govarajuCi faktor geometrijske pron,cne \,f, (tahlJca 9.3):
5

va se sa s . Pri tom ona uvek mora biti Illi'l.nja iii jednaka proracunll.toj vrednosti", odnos-

(1) dozvo1jeni ugib vratila,

no

(ii) tolemncija mdnog pred1lleta (izratk.1.) i
(iii) kvaUtet obradjene povrSine.

Orijcnw.donc vn:c1nosti veli cina koraka date' S\l u wb!ic:Jmll. IG. 50 do )6.56
ito: - koraci l"'i g;n~hc-mL glocbnju cilindricnim, !c.codim
j

Pored ovih kriterijuma u Iiteraturi se mogu sreaU i drugi, Jmo nn primer,

otpomost mehanizma za
masineitd.

gla\-'1l0

kretanjc, statir::k.1. krutost masine, dinami::ka srnbilnost

koiutl::tim glod,,:':ima

Pregled obrazaca za prorai:un kor",J:.,. pr-e:-TIh d07.voljenom ugibu vratib tolerancija radnog predmeta. Za sve metode obj:-n:':C)r; flodEnja i za gloflace sa prav1m
i

zavojnim zubima dati su u tabHci 5.2.3. Sva tumaccnj3. veJiCina, koje figulisu u obrascima,
data su u napomenama iste tablice. DuZlna vratita za postavljanje glodaea n.a horizontatnoj

- korllci
lilm - t'1blica 16.54,

pr~

odu--,ct,r.ju i ust'canju testerastim g10d,::iln:, ad brulI--eznog Cf.'-

'.

glodalici su zaVisne od velicine precnika otvora glodaea, Proizvodjaea i ad dilnenzije masi-

- koraci pri grubom glodanju ravnili povrsi~ i ispu"ta alatom od tvrdog
metala - tabtlea 16.55.

ne, One au srnndardizovane. Svaki proizvodjac masine daje izvestan broj vratila uz masiru. Njihove dimenzije mogu bili i

ne standardne,

pa i prHagodjene zahtevu kupaca. Pregleddijednu

menzija vratila treba cia se registruje u kartoteci masina, Konkretne dimenzije za

univerzalnu glodaUcu (Prvomajska - Zagreb) eu: d x 1 "" 16 x 310; 22 x 370; 27 x 310; 32 x

x 510; 40 x 510; 50 x 600 i 60 x 600 (d - precnik vratila i I _ s!obc.dna duiina vratila),

"

'-J

!
~
k:retanja

--I
T1lblica 5.1 &:ice uzajamnlh palotala alata 1 obralka aa oogovarajuttm pravcom 1 Bmerom pomotnog
I

Na..zlv zah'V1l.ta

Gt.avno vreme

NaPOTrllOh)

2

,
4 1+11+l2 tg-l-.-,-

5
p1mJ-

na. r;I

<:dan,.
11 ['nnIJ-<1la<
glodafoo

Gmbo (fino) gio-

danje povrtine

~-L

1 ~VtiD-t)+(O.5+3)
nun
12 .(2 ~ 5)mm

B x 1 na kotu H

L
~
~---;

12 min - uluzjodalla

:t-"']7'// /. /. /

f

ill)

9

--,,_._----- -"""'------,-Grubo (fino) glodanje !leba. B :x b

[mm/o}-f.ll (mm/rn.ln]..kora' prl g1
tf

. . --.-J
/+,
h~t

danjn

n@/min]broj obrlaja

2

sa. obet;be<fjenJem
ko.. C
;5 _ _

'~I-

t --

~tF;l;t_~h--- _~'YY
bL:::,,,~-l.,

zjodala
t-brojp \ IV) GIa.."., III

...
'(
"

maltnsko

T

_~)

dob4,.

Grubo (fino) glo-

,
II

_1. 1 +11+12

I


dltnje e-tepeoute po.rilne - sa obi:

-V t2 (0-.-12)+
~
+(0.6

..
-~-

me." u min. S'f'8 ?9l1Mne ozna &!rae ." Tima Q. Dl,SlTn

r.ahTa ta. prl_-

.bodjen!<>m odp.....-uju6e- ke>te

'
-B!-~

+;+1+

'/± \

, ...:,... , /~ ..::;- -b

nom _(2 • 51mm

+ 3)

a.)u r-.a..hnta za da.ti ob~ radak se za
menjuju

I

U' /.
3

t~s-;

odgovaraju-

'1'-----==""

Tabela 5.1 (naatavak)
2

4

J
t + 11 + 12
t

g

• 1

ns

5 6im ko-tama, Takodje, je

L

i

Dm'#.

4

1 ·~iD -t) + 1 max
Glilho (fino) glo! danje fazonake povrSine du!ine 1

.

. -+-

I

-+-

t

-1-. ~

~
-to

+ (O,5 ;. 3) mm
I

neophodno voditi racuna. i 0 veliCioo_ dodatka za

~
Grubo (fino) g10-

1=2+5mm
2 .

naredne ab-

rade te povr~iine

'',"f£,72,);U?/hL a
I-I /"

,

_

VI) SVe duZinake

1_+-:1:,::1_+_1,.2_

mere

U

ovoj

t .. "
5 danje povdlne BxlnakotuC

t g "" i

,

D.8 .

1 =VbiD-b-2bl)+
" C

tabell au date u

'j

rom

[j~-L2:-~¢===~~~
Grubo (fino) glo-

+ (0,5 + 3) mm

1 ",,1+4mm 2

H. ",
6

danje :flab&. B x b
du:!:ine 1

t

-,

)

mm

'=~j>~-. ,- \~ B :~ :;.t(D_t~n.~ ~~ h_i$-!-'1-', .
_ \ !L ; s --1--.
. .
/~

+ (0.5

.

12 • 1 + 3 mm

,
7

,,~B
Grubo (tina) glodanje zieba B x h duZine 1
,~

tg , = I

l+~s:l2

~+~I-~
\, .

.

_.

c

0· ,,+,
,~

I

I

.

-'. r: .

I . YhiD-h). + ...". 1 ,"":' ',';:' ---: ,__ + (0,5. 2)mm

Tablica 5. {. (naatavak)
2
3

_4_ _

5

1+11+12
t

=i--" ns

Gruba (fino)
glodanj~

,
sine

6
I .(2 + 5)mm
2

povrx I na

II '" t) + + (0,5 .,. 3) rom

Vt(D -

kotu C

-~~l'=t~
/~I
t

Gruba ;fino) 9

:f-:<J; I r
g

= 1--

1+1 +1 • 1 2
ns

glodanje povrsine6xlna k,_,t:J C

-II
+(O,5 -:- 3)

11.~5 (0- Vn2 _b2 )+
~m
I
=(1" 6)mm

~----j--,-,---_5. __ ,:

I
'>u

I I
2
t

g

l+lt[Z =1--. us

'l
I .0,6(0-

I
2

10
) '"T7777

Gru1:Jo (fino) glodanje povrsine 6 x I 111\ kotu C

£~f , 77,OO:J~)~
----f/rl.--~~;;:G.'~ 0...
"\,'
'
\,

n -b ~ I I t +tgtp +(0, 5+3)mm
)+

\1
(

-=(l -:- 6)mm
1+1,+l2

__

-

-lit:. _ .~L-- " ';1Iii'

C-rul)O (fino)

II
glodanje povrSi'."1C

~j=-=C=~
_f.

t _ ~~(-~

~' ,

g

ns

,
11 '" 0+(0,5 -:- 3) m

6 x
1 na

kotu C

12 =(1 " 6)mm
I ,-'"'---,
I

J[-<,.of -~) ~ ~

\~'-~ f"";' ",,-,

2

__

.• "'0''''''

t

>
5

'r,blie' 5 1 (nastavak\

rub<> (fino)

c, '

12

glodanjex pov,"ne 6 h oa G
kotu C

,I ft'~-!!;;!1_L )''4,u~j ' It
I _

1+11_2 = 1 ___+I

. 4
'l~}-.+,A __
/' g \11

I
= tg
I
__ _ _I _____ ,
,L1.j
,----,--

5

_,
,_

~

~
- '-

118

+(0,5-3)mn:

1 ·15 2 "mm
__ I

13

I gladanjex povr6 h xlnako1 _

-t-14

' ne uc'

6

I

j
Grulx> (fino)
i

__

__
, I glorlanjo Heb. h Q' dxl-nak

~R / ~'--,-,I~
'

, '

....Q --+--'1-

I __' , __ =-

/

i!
'U
I I I

-,~-

T-lit
C'

'2,,~~----'------+12~=~1~"~4~m~~m
'
-

~

t.h

1+1 +1 .1--L2... ns II • b(O-b) + +(0,5 " 3) mm
g

Ii

"d

12

"-=-" , d
_
I I

c,

1+1 +l

--;;;;-0,5 d+(0,5.;.1)
=
_,,,,,'_

::::::::22.?'"A ,4: ,d ig _-w~r ~jil I _ :'(\"::-=-:-=W,-'' -__W' 112

:_ ~
Oruba,i 15 )
'I

I " 2

i'
,flna , d x I na k auh glodanje t l e b a '

mm

_

C~~!L

h_~ ~l
i.· . . .·
I,

'-, _

---'-'~-;sg
d

'\ '

1+112+1 -0,5d+(0,5 - I)

~_I_~1l

\1

2

=1+2mm

\

~

;:

Tabefarni pregled obrozoea potrebnih za proracun uglovo potrebnih Za proracun otporo rezanja (uglovi odgor.;arofJ p%za/t! u kome komponenta Fy irna max)

Tab/fro 5,1.1 komponenata

"I
Braj zuba
!Centralni Ugaoni Sematski prikaz zuba
,t1

Ugao ugJo
1
I" '"

i
poloza;'

"0' n ~,C'

..g 2'
U
i .

kcntaktG

j I

Narxmene

\:I"

i
kontaktu
II

t1

.g
:0:;:1
ON..,;..

L Cl:::
U')

~ 1i ~ ~
y,
{2 ".

,~,g ~ ~ -E..g
.

i Jednog f~--'--~--'---"-l ZUbG ,a '
_L
7
I

r 1 2
I
i

3,

5'

n 9 10

rl 8

1

I

'-"11---

a

"I
f
I I

I I
r.'f,.'f
,-,

I
'f
)

I

1I

€:ij2+q, obilno je ':$+$5
kubina
glodanja

I I E l i II y: t, ~ '
l
m

r'0

2
N -. I
! I
'I

go;
I _ 'f,

I I I ~ \Z"'oV75 Cfi:n5l/b[Oj'j', 3fO[O]1 'f,: ,IT
I _ W''I'.(lt

r

r;=~~2

D-:=~k
.

I g
pIYi manJl adZ;,

IZ,-ceo broj_ i.
I 1

+,.l!L[caJ} i Tm '&te3MI-;<' I

"-t:'6a.
glooQ(:a

t-::>:
Q.

~

"0 gi " a: I 'ill g.~I'
Vi

3
I

~

I
I ' -

'i'~ f,2r

'f' 'f,dt I:• _ '1/- 'f,
i'f('Po

I
izo,tJE·c.
'1 :;;;

I'~"' ' 'r

~-ugoo

nag;oo
zu/xl
"

l~fT-;-~~::.L.---1 IL~=~~=rl IT
I:.

I-

e lie, ""qIL o I I"h 2b!:f~ 'Iy/: 'Po ,-C," I E ' aD al I ",".--, I ~ izapr'Mlnaod,1~'115vD - ;< rf[o1r-3f1J[O]i'f,'_0 !'I',\y;-r Ibern gloda{';e
bill

b- sirino

,
'"
M ~
N )

!!J " ----15.-.ne sme j::, ,2.3

Yi ."
1'lfJ.:'

\l,~.3r .
1

,'f.-21' .

tr !rtr::W:L::-.J
'B fad]

g/cdanja
- brc,Jevi. u e){~~_ n.e'\tu 'f

I'e,ufo fad] % 2Nraci} I,",'0 r, ' I >31<;1") ~.~ 180 I g clBro) zuOOlo~cl I I'l ,,0 F~a ~"2f - rt. 'I ''rod] QE.i':;;u(~-C.f)vrrl tX ~::Ct -uD/b.z \

~~~du

zn~Q.b ~c:Yt.1 mj

Tabtica 5.2.2
TABELARNI PREGlED O/FORA REZANJA OBRAZACA z.I PRI OBINNON PRORACUN GLO{J4NJ(I KOHPONENATA

I
'0'
.Q

Obtusei zn proratun kamponenata

otporu

rezanja

,

.",

I .~ c
'0

~

, ~~
2

2~

I'~,g
I
",,0 o~

~"§
3

i

Napomena

~~

\Fy - ve:rtikalna

~ - hon"zonralna

1 Fi-akslj"atna

..
g
l.,

5

r'i
• E
,
2

_ _ _ ..J-.. _ _

'C;Cb ;"'la,;J4/

~ 'C;Cbs;" la, - Ea,I
Zr
.]..XI

- - - - -

~.J.XI

_
~
~

al~'t_51_n_'I!_4c05 'Ii

-------c-c+

-

~__L~~~~:_n_._~_ '- ~~ I, ~

I
m a
3
::E

I

~~c."'~ _~~"'- _0~t;;b~ (a/"1
"

l-Xr

~ ~l~·
Q.

2

-S ~

i
0

,QI:

~].X 4.. sin 1'f;;

0)=

~'~' '/leas'f;: sin

\

I 'I

+- 1.J<,.}I:) I£'~r 2r:os~
B
~
~

I-X,

34'.k
E ~
o

r~
C-

f lifi!]§1rro;{ja, L a,1 \~ ~:;~ne..__ 3 -X, _~ ?-X, ~22f!Jfo:~~ _~1_
2,.;(1 i U, la7:~/sin 'Ii-sin

Ii, LC,DS

I-X,

~I ,":" ,::.~

~x.~ ~ 1.......:...,:;.' _

,ai c . '.

,~

u kont6k"/U. 1.", _ broiu

C~ redfll.· bl'O} .wbo

-""

,;: ,.''S".

KOf'ltol({.U

~tJl?'~'

'"~

I

i -':'m~_t,~::i~~ i ~'J-:n:ll· 'riJl ; a]::/..Jsin -y-sinm, ni ~;.. ].x'W sm T-)i.,_ i'}I)a~~{sm Tvol _______
E
r;:

,
n

:2

~

F,;= 2smP

fdJ2t"''l~:Q,- 2~=:t:Jl(;~al"" i-x1 oJ1 ~ = i-X, I . I~, 3-"' 2'" (3-X,
Kl

~D Sz.

""

0,

!<

Sf

" r;

I-r-~L -,\:)- ~ ~-o~,-. - z ' N,..u,. }oX, -::,,- ~'. \' ;>-.;(, 2.. ]X rX' Jl. jaJ='2(sm 2 ·sm ,Jt lUi' ,(Sin '1: sm ~}t; q,:;~(sln ~"Sln

Ir

Tabfica 5.2$
o
~

TAB£LARNI WIB IZRATKA VRATILA I lOLERAI£UE: PRI OBII1NQI1 GLODANJU

PREG[£D

OBRAZACA

ZA PRORAtuN

KOf/AKA S 08ZIROI1

NA

DCZVOUENt" "

,"koraka Obrusci za proracun korako
I

,Kriterijum ze proracun

Napomene

! "t &
;!;~
<Il 0

!Ul .Q:J
0,

"§§ ~" :;1'-&

-

1
2

..
5
ivratila

6
I~

l-:C
j!5azvoljenT u97b
[
£-1·(-110

~ l/twX,
-~

lie;,
-- ---

iX,_ tabH,~~

1
'--.-~ .-~--~~-~--

g
'i,CF-b·i',Vla,,£g>Ma,'£qf ._- - ] 1/1,-XI ,[ Tolerttncljo izratka

I ' ._--'
~;!

'tl

IlJ (.ops ,0,2mm manje vrednosti zo
ZrtvrSnu obradu

j
C;bl
tit-X)
«<.

fl' 0/110
(al~e<a})

L,
Oi 'I-"'~

Fl
IT;ie;~-;;C7jQ--'"--

21

.
'I

Si
~

~

J
.1

lID 'T .10,5 cq9) Ed

cd- oonje

odstupanje
od nominafne mere

D~VO!j-;;;/----""--'"-:-['-~ £';'('110 u;}fb vmtila 5,,- c"bi'-V(q-£Oj'iq+ISOj

:;:

-~'--'------1/r:X;----

;;:
e
s"· [
E.I·/rlIO

'l

H
ugib
[ .
It

r
?!.().sin(;.E·J.(

Cjb-f'.!a,..f.a,1

J

1\1
~I

Q,

i Qrtabtica 5.S t
,A

a :;0 :<: Oi a

Ifzralka U_.L...._ , IDozvoljeni
s" [

'1fj1 -modul eiJJ-

~6

~ti.Cflosti i. marne-rtf.

if'lGrei.je yt"otiLa.

° ~
.~---,/slo

\Y.:"ti":..... _
lo/erancija
izratka
,

~ c;b·t./~lZ"a,-g.aJ'1%~...~alJ_
-z.
.
~.~.

Sl.od.ocQ.

E

"

J
I~
I,
'lUgib

-l-+'-'~-'" ! Dozvoreni

.\Q

~

~

J

1/1-X, •

,

,220.S!n/3.E';'fr Cp~cosfla[ liLad

~ _
glcdanje

VI) L- slobodnQ duiinQ
yrd.tUo. g!J:,do&J.

~

kao za Istosmemo

.

VIi!j3- ugao

nag/ba

I

71./00.

<I
~

I
~
'I

g
\
'I
To!eronciJQ izrofpo

~r::.,t~~_r"_'

'"
V1

J

I Sl I N I

samo sto no mestu al stoji aJi obrnuto.

01 PrGcnik 1]).
IX}
b~sirino

g/o:hO
glodanja

TABELARN! PHEGlEC OBRAZACA POTREBN/i/ ZA PRORACUN UGLOVA weEDIVANJE KCNPONENATA OTPORA REZ4NJA
,

POTREBNIH Z4

(Uglovi od]o':?D?i.~~·:oZaLu. u kame su sile ko 'e de/uju no g{odac moks/malne)
II
Ii

'~ I.
~

tJ

III

Prof Z'An u j

Ug:w

Centrulni

IUg~on:u:/Oioj
Konlaklu I kontakta ugao .----

a'- aIg°O: 13~ ~~!
2

Semalski

Ia.g" .8 ~;

,6 a
~ ~
3

~ >D~~

I

VJ

\0

prikaz

Nop;xnene

J
I
I

~~

==t
,

t;&~ ! __--1
5

'1

T2). ..

~
I
i

I

6

1

7

jednog zutu .. 8

10

11

12
't-180"

ill 5? ,

i!-broj

1;;;~1800
211
1:2
,

-I - - l 't'.,360[oJI~.9J-<d~.r.''f I:
I
l.. '.i,?

glodacc

zvl5a

l::rl
g.

U)
','I

2)11
. z _ 'fi,.
I
0;
-rr

Ii
'f

D-prtxnik
glooacc.

j~---

- -

~
,5
_' ,
,0

i/,
'I

' -prvi
I

IZ'-ceo
I

bra

I

Imanjl od

,~·W, 1- 2'1'

*

1i::::;;1~=
'-T

4~!Q,~

b· sirina

glodanja

~
f---j

I
S' ,

I
@
·CJ

b lY'o·2.rcs m

r.Z'::r ["UJ iir;,..,ll

t?!-' 1 ,

t- dubina

=aria

'Fl " " :----I~-"-J1'___ 0 ,'
.:s.:
1- .-.

1
-XIii .-.

.

I

I

' .+\#--4--I
i'fo:;:arccos(J- -

31

i

i)'~ll'

[-11=1 ___ 'r.1f2[O]'f,·y;.(?,'rJ'f'l}I;(i';2)'r_~1
i
2 t.

.-tI
-[,1,1
'C, r/) :
7 _

\
'fa

,
I

. I
~·rrz"3J.'f
'

B·sirina to1nog pr:e:Jme,a

Y:

'(

-;:::-eo

Zr;i'o broj

7

.~
<:1
~

I
J

~'2 J-

S'!

,','

.

G:

" ...... ---

f

! = 90° ~ 1 i'0"""""W-' --~,-

/I

(b' ""CJf!JL , N}

o.

.~

-"~-'!1

]I,,::}+

11'J-zt'r;r1 ocLZQ)

c,
~

';;,7

i",",Sini4~1)1 77
I

[raj

'----L-----'-----L_

,

L._,~_~,..l_"_-L-_.L...._-L_L-~~±ll

i

,I

a:
TABELARNI REZANJA PRI CEONON GLODANJU PREGLED OB'?AZ4CA ZA PRDRACUN KONPONENATA DTPORA

r----------

bb/fea 5, _.0.<

--

~:t

It

,.
Obrase} za proracun k?mponenata otrxxu,

Obrasci za proroCUf'r

.~,~
velibne

kcrokq

.g
Fr - rodijalnaT~-rezultujuCi
7
:

1f ~ () ~ ~ S t:l\ N n/+-2+----+' 3

'*
-~g.l ~ '% ~ ~"'a !Ft -taf'gencijatna 1.:3 :s;; c;._ I
Q. ._ Q.

§
rezania
,'--

i
5'-'\ '.
8 6
1 ,

~ Ol.> I~ .E I 'C:,tf ~ 0..> I '§ ~ I Ei3'~,s~,gt1e9

r-- --,,----1----.---,-,,----..
£",,02. -'-04

----

I I.
.
j-;'"

. . . 'I · . I
1->-.,1-'<1
f-)...I-X,
l:

..
.,,~ ..

i
I--x,,'

\ i
0

g j
iF,:,;Cf.b ..s;..yy; fi.=C;b'$z·Kj

J-'.
r~ i~=Cib~'vW)+~
-- --- ~ ~,~ - -- -----.i',

1

:§.~
-!:

oh~c0.o

j'2-

E

0

, c : - o ) J +-o~s

-----Z,

~

U)
I
I

~

~

~

~

w,= r.. (sinn,
11~6z

'f.+ E.sinl-t/ '#CCOS 'If). ~=?(5mM:1 '8eas V!.,. C'S/flN/ ~. ~~". 1.)..,].:J{, ... ~ 1-)..l-x/,
Fr_=Cfb'Sz .W]
u:)

"tiJ
Fc_qb~I.J(I' "w,4' (WI' 'VI /I~ '':I
1<-

::, "'-i
I

10 E
-V\<I
I

£2 ~
0:;:
Q1=:Lsln fl

.t;
«t
~V.1 IL~1

15

§ Wr';:QJ!Ga]
.;0;,
if< ,

2->:/
1

~,~-£'.a,'->:'-0
~

Of' ~SIn 'i/COS'I.

VJ

2

il:

I
!I
Or

i--Ff.:4:b:S;:;;:~w;"
\1t]= a]-E,o r
'I -.-

.6
't:
';ij
Q

0"'1 ~~ I !i~)I"Qb:!~-XI.~1f
IVY' = q,.. at 0.,= !:sir/-x,
~_1

'i;j

~
12

v;,

_#J

,I-XIlf.

'f, f!- Sin
~I
;;cos
1..

!

i I~I

~ .J'

I~=~b~;!~~

I

rabfico 5.3,J
TABELARNI PREGLm DBRAZACA Z4 PRORA(;UN "ORAKA

5 OBZIRO/1

N4 iXlZVOLJENI

VOla

VRATILA I TDLERANCIJE RAOWG PREONETA PRI

CEON:JN

GLOCWUU

f
~
/

.~

. __ ..8 C:.!2

8:--E~

a
:g

~

~ .... ~

22
i3~

'-..'~

~ tl

0 §.s ;5

Ol.>

'

Kriterijum zu tJ t;.::.:: proratun Obrosc; za proracun korako t1 . . . ~ ,korClko

e
:::;i

Nopomena

~{l ..Q .".'" ...... "' s; ill! c:: '..., 0 ~ _ 0

~

~

~'" 2

3

,
/

5
0

6
_~M/~

7
~~

8

IJ CSW, -lobfl..SfJ
§ a.
0

vrot,la
.u

S;, [-

~'lJi1.v ~ + loW

3£·J./

]

"
~
§

I
V)

i

0

-;:--~

------,----------------T%ranelfa izrotka

'" §
I
a

I
v
CO .\

-S:, [2Ei:<,"rc sin ( 1t~A§
cF-t-.r V ~ +
DO:;:fjeni
2 fJ

~

1/1-X,

IIi 14!2~/mm manje vredncsti zo zcM:Snu otrorh,

Wi
I

Ii!) t,. (QS"'18)td
1/1-X1__ ,·

$"

[3EU

I

, g u9 1 • ! tri _ . _____ yrat'{a I
~

, _____ ,

C,:fj:1j~Vtv\f')' + _________

J . W
.~

.<;< __

cri'-doiije odstupanje ... ad· noinina/ne ~re.


2

~
s:

~

Tolerancija

S 12
0

izralka

5; ! [

f.i
[
'u

IV)
o

Jl"

2E·}arc sin l?ff) ";,1'/1-x, N';:r, . 4'6-"F·Vifl;)' + (\'OFJ ......

'~w,·IW,"Iob•.M.2

w,,- w" w,', w,: .

"

:§ ~DOZYofJem

'_.

V)o,preenik

godacQ

:s •
~

§

Q;

,
" • . <:
'1

~ vratila

&L [3E-1'{
CO
0 .-

~8ilf' V(i1j')'.

rV?J'

]

m·,. .
I
\

-.~

VI) b-slrina gkxianja
--- ('if)
VI

~ j~~;;;k~/JO - - -,-[ 2E~
~

0;j 1/1')('-- S-z
.! "

"arc Sin

.1&J

-

CF'!}t?-. Vrw,'?~ (I-W

S~·

Napomene:

1. Kritetijum odredjiv.anja koraka

S

obzirom na stabilnost radnog predme-

ta nama iati maCaj kao kod struga, posto ,~e na glodalicama obradjuju stabilni radni predmeti, pa se, obieno. i ne kOtiSti. 2. Strugo treba voditi meuna 0 dimenzijama koraka. Pri glodanju korak
.c__

c "---o
Tm.{.bq .zu

(5.7)

C ' i, x, y, q, u i m konstante zavisne od oblika. alata. materijala alata, v materijala radnog predmeta (tahlica 11.50),

,;,' mka, Ii daljam radu koristi~:-'~e:~1~d66e ,dlmenzlje
So [nun/o] •. Sz

moic imaU tIi razlicite di:m~nzije .. Obicno Be prema dimenzijama razlikuju i aznake ko,
j

T

[min] - postojanost glodaea,
14.50 -14.57,

opsti podaci dati su u tablici 13.50, dok

oznake koraka:

je postojanost glodaea za svaku vrstu glodaea data u tablicama
(5.3)

[~m/zubu]
, "

i

sm [mm/min]

[rum] - dubina

rezanja,

\ Odoos! izmedju ovako datih koraka au taeno odredjem i glase:
B __ 0_

b [mm] - sirina glodanja,
z - broj zuOO glodaca.

z
B

z

[mm/zubu] •

b,2. Odredjivanje broja obrtaja S obzirom na iskonscenje snage masine. m
'"'

nos 0 "'" n·z·g z

[mm/min] .

(5.4)

Odredjuje

ge

po obrascu
1,96.10 .P
6

3.

Sz

[mm/zubu] se ne standardizuje, vee se standardizuje' so' odnosno
z

M n M " _ _ _ _ _---,,...,..-=-'-__

·?
F

Bm pa se iz taka dobijene standardne vrednosti izracunava s merodavno za dalji prora-

,un.

x" Yo qo I-i.. C·t ·s ·b·n .z.k
p

(5.8)

z

b) Odredjivanje bruia obrtaja Kao i kod drugih operacija i u ovom sluCaju za odredjivanje broja obrtaja

gde jc: PM [kW] - snaga motom,

koriste se dva' kIiterijuma: iskoriS6enje snage maSine.

B

obzirom na iskoriscenje postojanosti alata i S obzirom na

l(. p

stepen korisnosti (tabJica 17 70).

C , x,,, Yo' 0.(7 io - konstante zavisne od materijala rndnog predmeta i
S

b.l. Brej obrtaja se po obrascu

obzirom na iskoriscenje postojanosti at."lta odredjuje

vrste glodaca (tahlica 11. 54),

kF - opStl popravni koeficijent,
k

kp
(5. 5)

=

kVF kOF
k k

v

vF

- kodicijent l.avisrm odbrzine rezanja (bblica 11.55),

.

gde je:

,z

D

(mm] - preCnik gtodaea,
mm/z - ko::ak po zubu,
lUI

1F

- koeficljent zavisan od grudnog ugla z\Jha g-10d32a {tablica 11.55). n daljj proI"3CUh jf'.' m:inj:r \";0ono,'1, odnosno

Mcrodavni bn)j obrtaja velicinu brzine rezanja,
,;cmin[nA' n
cia

kV - opsti popravni koeficijent s obzjrolll k "k k v My Av'

M

) koja se prilagodjav'3. vrednostiITlll. nJl m!,!sir.'

'

;::l'!(~'j for~ljr'd.n5a proizvo(5.9)

(5.6)

jer se merodavni broj obrtaja n vrlo ce$to nalazl izmedju dva standardna. broja obrtak Mv - koeficijent s obzirom na vrstu matetijata radnog predmeta (tablica I\. 51
ill.52),

ja, tj.

kAY - koeficijent za\-istan od materija!a alata i radnog predmeta (tablica
11.56),
10'

Pri tome je En

= So'

a sn+l se izra~unava pO obrascu za broj obrtaja koji
109

daje manje vrednosti za n.

I
I

I
Ovo se postiie reSavanjem jednaCine {5. 5) i1i (5.8) po Sz i u tako dohijeni
{l!.rn.z ",e,. <Hnr;sto

D·n .J[ A
VA 1000

(5,10)

pro~"",-~UJ:,",,,-tih v~dnosH

n. siavtja prva 0::.(..-a, stamlarJna

v~ost,

tj.

Za sluCaj iskoriscenja snage masinc 3 i 6,12' )0 'PM'D)',"
v M '" Xc Yo ~ C·t 's ·b ·z·k'

(5,11)

]I,{erodavni reiim re,zanja je ouaj koji daje veCi proizvo<! - jednacina (5.9).
Napomene :

P

z

. F
po obrascu

1. Samo za operacij~ glodanje ko.riscena je oznaka za prvi veci standardni broj obltaja od merodavnog lln+1 umcsto n m 1 i':inom koraka, jer se, kako je to vee dato u napomenama pri odredjivanju kora)m, indeks

odnosno za vee

od~djenr broj 6brtSja':~~.
D ''\1'1' 1000

+ ; analogno je i sa odgovarajueom veli-

m kol"isti za oznaku koraka, dat u mm/min. 2. Standardizacija s mcrodavni broj obrtaja).
c) Odrcdjivanje broja proiaza·

m se

vrsi tek pasle formiranja proizvoda: s

0

n (n -

ta

EU U

Tumaeenje svih oznaka..,u jedna(;inama. (5.10), (5; 10' ).; : (5·. l1).i, .,(5.11 ~)~ ~R7'.: '_ . .. :... :} ..... : -,: ..... ".' objasnjenjirna iz·~za (5.5) i (S.8). ])a 11 ce se koristiti jednacina (5. lO)"ili jedna-

Gina. (5.11) zavisi od rezima rezanja za doticni zahvat.
Pri odredjivanju brzine rezanja za veci broj prolaza, takodje se·'koristi

U nekim slueajcvima pbradeglodanjem,narocHo u zahvatima sa velikim dubinama r\'.zanja, mozc dH se dobije vrlo mali brej obrtaja alata, a time i mal.a brzilla
rt';-

jednacina (5.10) i (5.11), aim sto se umesto t za.menjuje nova dubina rezanja. ti '" t/i, a
svi koeficijenti koji zavise od dubine rezanja ponovo se odredjuju iz tablice 11. 50.
Napomcna:

zanja. Tada. pogotovu bela je u·pitanju reiim rozanja s obzirom na iskoriscenje snage masine, obrada se vrsi iz vise prohtza. U titeraturi ne postoji jednacina za odredjivanje broja prolaloa. kao sto je to stUC::lj za operaciju strugallje i rendisanje. U tim sluCajeVirna

Sliean postupak moZe se sprovesti i za najpovoljniji s!ueaj kada je vA = v M'

pa se iz takve rel.acije odredjuje sz' za pretpostavljeni. brej prolaza. Qvako dobijena veli-

se koristi veliCina brzillC reloanja ka{) kriterijum za odredjivallje braja proL\..Za. Ukoliko
je Olla manja od dOllje gmnice prep'orucenih (orijelltacionih) vrednosti usvaja se broj prolaza veCi od jedan, odno:::rno poveeava se sve dok br-.I".ina rezanja ne bude u intervalu pre-

cina Sz mora da zadovolji ranije navedene kriterijume. U ovom sluCaju neophodno je da
velicine bl'zina budu u intervalu p reporucenih.

porucPllih vrcdtl.OstL Mpdjutim, jednostavniji jc put da se usvoji brzina rezanja jednaka
srednjoj rpeporueenoj vrednosti, p3. se iz jednacine (5.10) Hi (5.11) - za usvojeni broj prolaza, odnosno za novu dubinu izracwlava velicina koraka Slo Broj prolaza se menja

5,4.1.2. Fino glodanie
Postupak odredji'vanja rezima rezanja pri. finom glodanju je potpuno identican postupku za grubo glodanje s tim sto u jednacinam.a za odredjivanje korakR, datih u

sve dok ov-ako ilomcwtat:l (m.anja veUe:ina koraka ne zadovolji kriterijume navcdene pod tackom a).
PrepOl"ucenc (ot'ijcntacionc) vrednosti un;inc t--ezanja lllilaze se u tablica-

tablici 5.2.3, vrednosti loa.dozvolJeni ugib vratila treba uzeti manje. Orijentacione vrednosH kordka za riM obradu dati su u tablicama 16.51, 16.58 ito: u tablici 16.51 - koraci
pri finOln glod:mju ceonim i cilindricnim glodaciUla od brzoreznog celika., u tablici 16.52

rna 16.57 i 16.58.
Brloina reloanja se o.dredjuje za sIuCaj iskoriscer.ja posiojanosti alata po obrascu

_ koraei I,d finom glodanju cilindricnim glodacinul. od br2.oreznog celika i tablici 16.56koraci pri Iinom glodanju obratka
od celika glodaeem od tvrdog meta1a.

5.4.2. Odreqjivanje gla mog vremena
Potrebni obrasci i tumacenja za odredjivanje glavnog vremena po pojedi(5,10) nim zahvatima, dati su u tabllcl 5.1. Svi predvidjeni zahvati izvrSavaju se na ovoj masini.

odn05no loa vee odredjeno nA' po obrascu
lIO

111

lJ
5.5. Ceono glodanje 5,5.1. Jednacine za odredjivanje elemenata reiima rez:,tnja 5.5.1.1. Onlbo glodanje

~t,I'
"

'I

U ovom slucaju menja se sarno opsti popravni kocficijent s obzirom na veliCinu bnine rezanja i on glasi
kv = kMv' kAv'k;<v'
k Mv Av - koeficijent zavisan od velicine napadnog ugla (tablica 11. 53).
S

i k

- su isn kao u tacki b.I, odeljak 5.4.1.1,

a) Odredjivanje koraka
Kriterijumi za odredjivanje koraka su isti kao i pri obinmom glodanju. Ob-

k

Xv

rasci\r.~·:pronlC~ koraka B "~bzirom 'meta:"~~ ~~ u tabellc! 5-: 3.'3.

.b.2. Odrodjivanje broja obrtaja

obzirom

I1-1

iskorisccnjc

EI1-1ge
U

maSine vr-

na dozvoljeni ugib vmUla i toterancijc radnog pred-

Tumaccnje svih velH:illa koje figutisu u obrascu 'dati ~u

II

istoj tablici. porezanja i po-

'~,' ·I'
~)'

51 se po obrascu (5.8). zna~enje oz,naka su ista. Sve vclicine koje fig~riSu birati lz tablica za ooono glodanje.

obrascu treba

red toga. u tablici 5.2.2. dati su obrasci za proracun komponenata otpora

,I

postupak odredjivanj~ merodavnog broja ob~ja je isti lelO pod tackom b) odeljka 5.4.1.1.
C) Odredjivanje broja protaz'll

rnoCnih VeUcina WI' W ' w{. W;, W 1 i Dok su u tablici 5.3.]-. dati obrasci za proZ I racun broja zuba u kontaktll, llgla kontakta i uglova kOji definiSu uzajamni ugaoni poloiaj
zuba glodaea i radnog predmeta. U gore navedcrum tablicama dati obrasci vaze za ceono glod'llnje sa pravim zubima i to za simetticno i nesimetticno gtodanje. Velicina 1, koja figurise u orascima u ta.blici 5.3.3., za visi ad konstruktivnog resenj'll oblika gloda&!, odnosno ad konstruktivnog rcsenja driaea 'Illata. PIirodno
je da fa veliein'll z'llvisi od proizvodjaea alata, odnosno masine, na primer, za univerzalnu

W'2'

Odredjivanje bruja prolaza identicno je leao kqd. oblmnog glodanja tack:.1. c} odeljka 5.4.1.1. 5.5.1. 2. Fino glodanje je potpuno identicno kao i kod .obimnog glodanja (vidi odeljak 5.4.1.1.) 5.5.2. Odredjivanje glavnog vremena potrebni obmsci i tumacenja za odredjivunje g1avnog vremena ~ pojedinim
zahvatima dati su u tabtlei 5.1.

glodalicu (Prvomajska - Zagreb) velicina 1 je spregunuta sa precnikom otvora nasadnih glodaea d i iznose: d x 1 ~ 16 X 28; 22 x (20 do 50); 27 x (20 do 60); 32 x (25 do 80) i 40 x
'x (30 do 100).

Kod usadnih glodaea duzina 1 jednaka je duzinI tela glodaea i vrata. Ova veHeina maze da se odabere prema dimenzijama glodaea (intCrill sta.ndardi prednzeca, kat."l-'
101.1 proizvodja6a i standarUi JUS-a).

5.6. primer proraeuna elemenata rez.ima rezanja nll honzontalnoi glooalici Za deo na s lici 3.2. (tacka 3.7. - obrada na relldis-a ljd) od rediti: rcdosled stezanja i zahvata, mmenzije siroyog komada, clemente meroda\-'llOg rezil'Yk'l l<,:umja glavllo vrome 7.a ]XIjedine zahvate. 8\'i potrehni podaci dati Sll
lli1.

Pre odredjivanja merooavne velicine koraka potrebno je velicme koraka proracunati prema tri navedena kriterijuma, svesti na istu dimenF"ju i mcrodavan je onLtj koji lma najmanju vrednost. Ova velicina koraka mom se prilagoditi rnspoloziYim'Yrednostima koraka na masini. Sve ostale napomene za definHivno odredjivanje mernd:1vne Heine koraka iste Sil kao u meld a) odeljka 5.4,1.1.
ve~

slid.

1) stezanje

1. lzrada iljeba sirine 12 mm i dubine 8,5 mm,

b) Odredjinnje breia obrtaja Kriterijumi za odredjivanje broja obrtaja potpuno su ident{i.':ni kao·kod
0-

2. Gruba obrada povrsine 96 x 36 (28,5)

n.1.

kotu 197 +t

197+ 1,5,

3. Gruba obrada povrsine 9Gx 36 (28,5) na. kotu 197.
II) Stezanje

bimnog glodanja.
b.1. Broj obrtaja S obzirom n.a iskorisconje postojanostl alata odredjuje se IX> obrascu (5.5). Sve velicine i njihova znacenja dati su u tai.':ki b.1, odeljka 5.4.1.1.
112

+-izB+t +1+1,5 4. Gruba obrnda povrSine 96 x 197 na kotu 36 '" 36 ,

5. F.i1la obrada povrsine 96 X 197 M kotu 3G

+t

'" 3S

... -1) 5

,
113

lIT) Stezanje

6. Gruba obrada,povrsine 96 x 197 na kotu 36,
7. Gruba obrada POY1::§iner~6 -(38+12.f' 197 na kotu28,5

,

.

"L

,ti;;B

=28,5,

+1

g
0

8. Gruba abrada IV) Stezanje

povr~ine [96 - (38 + 12il x 197 na kotu 28, 5.
+t

E
"-

:it

0 ). _"0; "' V)goE
o:-l<:",

o..~~..:.c

§.2~

~o.g.s
,

E'

I.....

q,. t:J

~EI:>q,.-

8:,t::
!;1 ~

.!..

:::;~'i2~

C£~~ ct.~-§ _ ...
~<I'"

E'- c: .Q. ..... e:-"t;oS! ).

q,04l:;o_""t)~

ge

.g

..:.c

ti ..... o
o

t:,~

I

:;

'.'~--'.'

~I.·

tI) .-~-:;.O' ..... _).t:JQ.I..

";: ~ ~.~-...., ~

E'-

I

).._Q.Oto

E::: o·~c::

0<1

9. Gruba ob-rada povrsme 28,5 x 197 oa kotu 96
V) Stezanje

= 96

+2

10. Gruba ohrada povrsine 36 x 197 na kotu 96.

i!~

" "

·S § ..,~

o:"~

~Cl'

"

J~~,;:':

E

•.... ....

!,~

E

E
"

.

-

1;;1:~i'H
.,

.

;'

!iF'

Napomena; Zahvati se definisu isk.ljUClVO kotaz:na koje postoje na crteiu gotovog komada (izratka). Pregled uzajamnih poloiaja alata. i radnog predmeta"_za sve predvidjene zahvatc,sa svim potrebnim veliCinama,<;lat je u tablid 5.4.

I···

••

5.6.2. Odredjivanje dimenzija sirovog komada
S ohzirom da je radni

~redmet

i8t1 ka.o kod abrade rendisanjem znaci iste

BU

'" {3
0 '0

~

, .'
"I

¢ \;: T. ---.
.
~

,

""ii~'l~ .jl ~ '-~ i&
I

.~

...
II

~

I~
"

dimenzije i dodaci, pa se i na ist;i naCin !mo kod rendiaanja dohijaju i iste dimenzije 8i1'Ovag komada:
A

.".§
-E-E
J2~

s

x B

s

xC

s

== 100 x 40 x 200.

' .","~.g

"

.,j..

I
I

5.6.3. !zoor maSine Prema dimenzijama radnog predmeta (izrntka) karakteristiCnih dimenzija stoia masine i oulasti velicina pomeranja stoia iz tablice 17.50, usvaja Be horizontalna'

.,,-8' · ... ·0

-.
".0

'~.~ ... 0 0' 0>

-"

..,

.... (:Jroc't
i

A

; -

h

"

~

'1

+-"" I~ l J -I 1-4--t-" :. . "\ t>..!
I;
,_" N

1':1 ~

/1 -+-1
I
I

U~I"")l.

~ ~~~ ~

I

glcxblica pod reduirn. brojem 7. - proizvodjac MISA.LSA.S - tip ZRN. Usvojena wasilla ima
sledece osnovne kOllstruktivne ka rakteristike:

'" . ,•
1'.
0"
~

<

1 I

Snaga motol"a

PM'" 3,7 kW,

'"" -.
• E
-,<'

I 1

~

. .-t.,.",...
,.-j
I

VlQ.

Ob!ast brojew obrtaja giavnog vretena n '"' 15 .;. 1500 o/min,
Broj stupnjeva mn ",-12,

_,1.')1 ... -~
-+
07

~r·~·· L1J~ I~~ . ~I 1
~.

·1-=__

1''

~
10J

...-f..-

~

I
I

'"


~

-~~I

I

I

f..-. ... ~....-.

Faktor geometrijske promene
Velicina komka:

'f n

:=

1,25,
~

I
•• ",
> 0 '- > ~."

.~

;;;
.0
0

uzduZnog kretanja

B '"
B

10 f 600 mm/min,
::e

-"""'
·G .Q

E

1

E

~ >
0

,

"i0
,
o <
c::~

--\t+-,-"!\of!,~

i

"-

-'<

popreenog kretanJa
vertikalnog Broj Btupnjeva
kretanj~

p
v

10 ~ 600 rum/min,

"

... '.g
0

.!!

.g

, "
0

0

-..~trt

g " • .......
(,C)

8.

~

,

.g g '"
~
:J

.Q

0

"' ~t"-... <0' 8."
l:! '...
"<

~~~ 0 , ..,

." :;,

s '" 10 + 600 rum/min,
1.

,

m s "', 12

Eva kretanja),

.!:'

~

E E

0
.Q

Falctor geometrijske pron
114

e

'f. =1,12.

n

-

-

c3~~~~~

:J

~~ ~
r-..

-

,g 0'1
(!)·S
~ q,

..,..,
0:
-'<c

.., '"

"
liS

Nas-laval< labrice

5.4
5
Is

1 '1
2 I
,IV) So

-r------ ~
i indeksom
za odgova-

._ _

3

I

Fino obrodo poYr!.i-

/ /- / /.
./ / / / /' / /

/ /

no

.... •~

,ra}ucu. ope70" raciju Sf'

5
kofu 36~'·5
I

96xJ97 no

/
197,
-I :::

,,' / ./ -- - - - I lQ~ 12 -=-l
I

t '-~
J' -,
sYr SlIl

'.. . ,.i:dmm .
s/IJ m'

ozna~oya

~~s~~:n!:o_
'flO g{?dato
vr!me'.sfota.

rf' ·' I
-:--=11 ~!
_ IV' III

--------1

1,\
2p

\
-.;t£.' -

T~
1;(\,
--/ -~.

go,ro!.~, po. ...•.. V) So ''-:'f p j. oznot'""

'Gruba

obrado povdi-

;~' -iii -- I ~/
-.. - .
• . .- - - ,
I
I
'I'

I~./
' / /.} /

-J
'-7p

r 'CV' -::' // ~1
r-:£Q...j...1QQ
J-~__
--------1

':a~:~~~'e
l::l,5mm

~!//

obratka u

6
--I-

ne

odnosuna
0101. VI) Odredivonja, pome-

96x197 no kolu 36

,,~ __ ... _li7

ranJo

Sf.'

'I

.-II--------ti· \..
~I
Gruba obrado povdin('

!daj.... ------,--------------,~-----~most. no
I-

I,
/

i \ - { fj - f:::5.5mm

l..

s,.d.

listu)

7
no kotu 28.5"

~6"(38+ ,;
I J

3"97
c:-----l L ___._l92_

W'FiL--I L_I-cl

I

____~3_ _ _ __

Nastavak

tablic~

5.~

4
2

5

,

T----·
-1.-! !

ZfJ

prv;h

F9I
8
katu 28.5

Fmo obrada pOYrSi-

~

I
\

$'
. ~. . ~·6-(J8+'2}197na-l;_t7- .-;-', .. - .

t=lmm

6zahvalaza ostale
postu,pa se

'i)/f W4~0%1
I_"~_~
1._1_
Gruba
jne
:

ana ogno.

</:::ij0 /
~1 j ~ ::1" J'9L:::..-::: r
obrada

j'~rlj- \~~;-'-~/~%7~
'1"
36x/97 no

lOa=. -::

_

POI,rf,'1

! // /
""" w'

I

I '/'// / / / ,~/// , / / ' I / / ,.

~;I

I

i

f=2mm

I

__L ____ ._.-.__"___ ,.-._.,_'.-~,

I'

'

\

,

/

::=:::::::;-=::;::::l'-'N'J~1::;:=V7:;:;7:-:;T/7~0::;:'7//:;;:;' , . \
\ . - ? / // ////,/

I

/

' / //////~ ..

10

'I~:::'":;;~":"kolu 96

I
~

It ~ _~11'" -r:
I
I _._

~""
L

fz:2mm

;;; - __--.I

I

.--11 9 _ __ .1

.

,

L,..J

I

;J
m
~

o c
N

"
G,

ft G

"
o m

" o
~
0'
o
~

r------,

"
<

~ o
c
~
<.
0
~

'c"
~
N

or " a

t

t';

ro '"

2:

~

" § c
'"
,

~

~

Po)

I1J

......

~

0, 0()
II II
~

N
~

~

g
c::
_po

S
11

P
C>
0. ?
[Jl

6"
00
C
til

'" >:;

'5 m,
0

0 ~

;>::
N, 0

m
0

C" ~

G
'"
~
~~ 00

¢
,0 _N
N 0

___
;::!
()
N

'"
OJ
~

I~
w
(i)

s: " 8:
~

c:
?';
0'

~

d
>I"-

'" ?"
N

" s
C
i'\""

g "
tI'l N N.

II
['-'if'!

Il'W'~
l~
()

~ .....
>6
Pi
: \to

'0
8

0...

~C
~

.!~
o

'.l
~ S

~ o E" 2 8.
~.

¢ ';; c

S

~ ~
;>1

R .... '
rJ
N _.
N

'
f'l f>'

0

m_

S •
0",.::.. 0>1:>-

--. ~ x So..""",
~w

S
0'

"',
11M
.......1:> +

(6

S

.B::

l"

~.~

;;!

o cr
w
>-

t ' ,;:..
c
0,
~

~,
00

3
m

Ic~ c.
+
~

gE S o e- i2. <
,... m

g.,..r g: 8: ~Hp>o:t~
g;
~
N;.n.
N _W
;>;

r §g.~~.g.
til

2ou\~?;"i

ts

0'

N'

S
.~

;;
c.
II
,~

~
C
,0

~JC)1

§ tJl~ ~
g
2
0"

'i6

g f;.
t1
w
N
,A~
~

~:
01 .ON

0..

~

5

~
o
< 0'
~
~

'" ~: -~
~ ~

J/>.

N~ He
-N

'"
0'

o

ii"

is
~ ~

m
-",

iJ o

-:::
c
~
~
~

o

s
o

N

s: " B: ;i
g. ~ ~. ~
m
0

c.
0"
~

g:
m
o m

"

" "
3
0"

c

m

~

~

o
+

8Sx~"
~
ttl

$~Tt1f'7f

o;:!.

c..

8.

~

0..

x

if ~: o.

~

o
N

J'
p
0

+
~
m
"
N

"
N
N

" '"
rt
g.
N
~

5

tJl~

S
~
.5;?

" 0"

0 0

~ 0
(b'
0


N

~
~ ~,

'"

x

§
~~
::--

'? II~ m
~

N

m
,

"
'" x o '"

8. '.l
'0
C.

~
,0

, ;;
~!

c: g, :::r'

E.
0 0

:;
:l
0..,

" " " ~ \1
~
£3
N

· •
§".
? c:
<
(l)

'"

~

c. 0 0, o

N

~ i:l 0'

., "

0.

w

8m o

g Eg ~ '" r.;
°
Pi
0~

~
o
0 o

,0

i!
50
~

i!

8.
~

~J
0-

~ 0 ;:: .... ;.

iii

g. "' il ~. e. "
~
N

.11"

a8 :::

" 8.

-,

0'

5"
N

f
i!

~
"" .5.
0'

'" §
N Ii
m

'"
o
0'

""
E
o~
N
~

......

~ p: s: g
P>

o
w
.
~

" w
N

~

S,
~
N

o '" U: " "

.
o o
"

~

m

"'~<,
:,
N

'\l 'ii
o
Nfl'
N

~

o "

m N

0'

o

g. ,
~

~Ia :fa
N'

;,;, ,

"

8, ,

0

mo .,.

~

0' "'

2
o

~

.

Vrednoati kQeficijenata a

l

i

a

Z

po obimnom glodanju obratka ad ceHka (Xl

0,25)

Tablica 5.5

'1 6
8

10

12

14

16

18

20

22

24

I~
D .
0,05

I I
0,06 0,08 0,10
- 0,12 0,16 0,20

0,243

0,255

O,26,i,
0,302
0,405

0,278

0,318 0,511
0,882
0,607 0,818 1, 025 0,425 0,533 0,643

0,225 0,269 0,336 0,401 0,457 0,581 0,650

1 0,225 0,269 0,336 0,401 0,457 0,562 i 0,672

0,225 0,269 0,336 0,401 0,466 0,608 0,748

0,225 0,269 0,340 0,423 0,502 0,868 0,821

0,225 0,272 0,360 0,455 0,542 0,718

0;33r . 0,442 0,553' 0,874 ".
1,099

0,231 0,287 0,383 0,484 0,576. 0,763 0, 951

0,348
0,426 0,595 0,681 : j , 0,720 0,980 _0,929 1,243 1.16:8_
---~~

'2


6
8

i~~
0,05 0, OS 0,08 0,10 0,12 0,16

10

12

14

15

18

20
0,703 0,770 0,873

22,
O,7~5

24

0,20

0,483 0,501 0,530 0,544 0,550 0,543 0,519

I
:;

0; 483 0,501 0,530 0,544 , 0,550 0,590 0,711

0,483 0,501 0,530 0,568 0,680 0,809 0,876

0,483 0,501 0,626 0,736 0,812 0,909 0,945

0,483 0,583, 0,730 0,826 0,887 0,965 1,001

i
I

0,597 0,677 0,795 0,877 0,935 1,068 1,220

0,659 0,731 0,841 0,925 0,969 1,211

0,942 •
1,123 1,809

0,800-O~ 89S' 1,093-': 1,21:4 1,378

1,334

1,412

1,554

0,761 0,822 1,003 1,174 1,285 1,478 1,682

~

N
Q

vrodnosti koeficijenata a 1
i

a 2

pri obi~om glodanju obradaka od sivog liva (Xl

O~-33)

Tablica 5.6.

24

]

I~ ~_.:..~ l ~o I -~T-~ --~ ~
8
. . '., •...

.
12

I
14 16 18 0,248 0,290 0,383 0,482 0,566 0,749 0,914 0,251 0,307 0,408 0,512 0,603 0,797 0,990 0; 269 0;'283 0,3250',342 0,432' 0, '434' 0,541 0,565 0,636 0,663 0,853 0,896 1,090 1,150

I

ai'~Li '. ... d2~ I 1. L,:~L] \,~
O,~96
.: 0,a58 0,473 0,598 0,7 16 0,974 1,202

I
I
1
a

I

0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20

0,248 0,286 0,354 0,419 0,471 0,578 0,666

I

0,248 0,286 0,354 0,419 0,471 0,583 0,682

0,248 0,286 0,354 0,419 0,482 0,632 0,780

0,248 0,286 0,359 0,445 0,523 0,695 0,852

0,308 0,371 0,495 0,631 0,758 1,031 1,302

,

Z
16 18 20 0,776 0,847

,

I I I
10 6 8

1,;\
I
14

I

0,516 0,535
0,516
0,557 0,5138 0,57(1

:-r
0,516 0,643 0,796 0,891 0,948 1,017 1,044
..

I

22

24

'.

I
I 0,729 I 0,805 I 0,910 0,981
0,661 0,748 0,864 0,944 1,015' 1,140 1,298

0,516 0,536 0,557 0,568 0.570

I

0,811 0,876

0,835

0,898
1,109 1,258 1,383 1,592

0,05 0,06 0,08 0,10 0,12 0,16 0,20

O,5SG

O.G2G
0,795 ___
----

0,529

0,535 0,557 0,604 0,734 0,863 0,924

J

1,026 1,294 1,387

0,947 1,044 1,214 1,397 1,489

0,967 1,187 1,310 Ll,463 1,665

1,805

~

..

----_ ..
.....

.. -.--

-_

0,516 0,535 0,681 0,798 0,875 0,963 1,004 .

:,',-..--'

~
0

IJ 0-

3 0w
0

N'

"
;i
~

,----,
~

'"
'" "
0
0
~

"
~

~

t)
0 0

0-

~

0-

;J

N
~

~

0

,,-

,,<

..;

., 0
" m m
~ ~

Ii:
::;
_0

N

"
0

W

"
0

~

;"

is: <
0

'"

0 0-

8

0-

?

"
~

..r ,·r
~

0 0",

(Yo

:"

0-

N'

"

,."
;:

-" ~.

" " s

'( ,,-

"

0-)

"

" 8

·0

0

"

0:;

m

is' ~

" '"

~

N

w
~

~

,. .,
is:c,1~
~"

"
0
~

";:.;:-

c. " "
0
0
~,

;J
CO'

()

b

N

W

;J
0

2.
-~

~

0 0-

;;

d
0'
N

~

~

0 '00

0 '00

()

"
" 0 0N
t.~

m

~

~

0

'"
~

m
m

0

~,
" co
,~

§
N

"
~

w

"
0- "6... .n
" "'<
()

00

0
~

.
0

~

"'.
" 0

0-

g:
0

~

00
~

u,
w~
~ ~ ~ ~
~

0

~.

"
x
0
0
~
~

;i

,.
,.
'0>
0 0

m

8
0

;J
~

w

0",

~

0~w

~

"
;..
·r

.00
m

0

0-)....
0

~

<

", 0-

0 00

" " w

0 '0 00

'" ~ '"
;J

" • §
~
ci--

~

o.

+

;..

N

~

0

m

w

'" •

il 8. ';;. 0

w

~

"50
~
~

N

w
w

'0
0

3
~

C

0

~
~

'fl'
0-

0

·8
0

'" ~
~
00

;.,

~
~

" '•" -1; ''-' + '" • .,. "'0

'"

'<
~

2.
m
0
~

"' " " • 5m
0 0
~

¢
~

?
00
~

~0 0~

.n
N

"
"
~

c

0

• " " " •
0

" W
.0

0
N

S S 5-

'• "
~

.:;
'g <

'----'

" 0 "
0

", " 5'

;.,

"
N
~
~

0

m

?
N

"

;,3 t:!

§
00

~ ~

0

;,-

~
,.
0

F

0-

0

, I

eM ~ 1 (tabUca 11. 22); n
~

1 (tablica 11.52);

75 kMV"'SS =1,15;

5.6.5.1. O:iredjivanje elemenata reiima rezanja i glavnog vremena za

1.ahvat grobo glodanje povrsine 96 x 197 na kotu
1,15.,,110o/min.

_
n

A

~

_ 3",2"0"',-",22",.,,,4"-0_

36

+OlB +02B

"" a6

+ 1,5 + 1

100· 0,245°,2 a) Odredjivanje,

komka: ":'-,'; ;

b.2. S obz.irom na iskorts6enje snage masine

Usvaja se glodac·prenia maksfmalnoj shini glodanja, D x B'x d ;";-:100 x x 110 x 40, broj zuba z _= i2~ ~{tabuca' )4. 50} .. -_.. --"', .
-"~."',,,-

,."

liM'" C·t p

Xo

YQ qo 1-10 -S ·b .·n -z ·k

z

F

C =82; 1o"'l,!: xo"'l,l; Yo",,0,8;
p

ql "" 0, 95 (tablica n. 54).
Snaga motom PM"" 3,7 kW.

Koeficijent kortsno::!ti

TL'"

0,8 (tablica 17.70).

(Uglovi nagiba zuba

omenD

se kre6u u granicama od 10° .; 60°. vrednosti U ovom in-

Dubina rezanja t "" 10 mm,

tervalu medjusobno se razlikuju za 50).

kook 'k '" 1 . 1 '" 1 (tabUea 11.55; F vF F. 6 1,95 10 3,7· 0,8

0 '"

10° ).

Dalje je

1 "" 510 rom,
125 O/min. 16 ' 1

, 4
E '" 2,2 . 10

Merooavni broj obrtaja je
nA '" HOo/min.

0,049 d
0,2

4

0,049 . 40

4

= 1,25 . 105

mm.

4

mm,

Posto je standardni broj (za

'f n

'" 1,25)

n '" 112 o/min, to se usva-

C

F

"" 142,

ja merodavni broj obrtaja n '" 112.o/min. m e) Odl'edji'.-allje gl1ivn9g vremena
En.ina pomoCnog kre!a.nja je: 8

Xl"" 0,28 (tAbliea 11.58),

"" 440 mm/min.
0,3 (tablica 5.2 1). Z 'f, 2-x 1 ~ 0 (sin

a
t

1

g

'" i

i=1

y~ - sin

2-,)

f~

.

)i'

(5.13)

B

m
(5.14)

:::: 200 mm,

\,,'Yt
3
t
1:!2

(D - t)

+2

V
min.

10 (100 - 10) + 2 =- 32 mm,
i ~2 - uglovi koji definisu ugaoni polofaj svakog zuba u kontaktu sa matertjalom 1 radnog predmeta. NaCin i obrasci za odredjivanje ovih uglova dati BU U tabUci 5.2. L

mm,
400

'f

g

.~

0,59

123

Broj zuba u kontalctu (kolona 5

~

tablica 5.2,1)

Z

',' '.-r:;' . prt cemu )e'

o

'-';;-'
J{

ZIff
'D
-

+0

I '

(5.15)

Posto je broj zuba u kontaktu z

(5.16)

aon! polofaj svakog zuba u kontaktu sa

° . materijaiom

'" 3,14 to se i uglovi, koji definiliu ug_
radno~

predmeta, odrodjuje za tri

2a.'· dobro
Ugao nagiba zupa, za

zuba, leao 800 je to napred uCinjeno. Pri ovom neophodno je voditi racuna " redoaledu

odabraru glodac trem da je C

1

2 do 3., UBvaja Be C

1

"" 2,3

obelefavanja zuba u kontaktu - vidi sideu u tablic1 5.2. 1 u 1001001 10 1 3-01' i 4--oj vratL
Braj zuba za kOje treba izraeunati

ova~

slueaj bi6e
2,3· 3,14· 100 100 . 12
0 ,

'f1

I

f

2 mof.e ae i drukCijc odred1-

0l·j( . D

!g{3=

fl. Izracunava Be velicina aksijalnog koraka

"" 0.601

Usvaja se glodac sa (3 "" 35

Za

ovaj sluCaj je
2,67,
U ovom alueaju je

e

'itD
ax 3,14

<·!gfl
100 _ 37,2 rom, 0

(5.17)

oI

=

b· z·tg 35"

:Jt D

100 ' 12 . 0,7 3,14' 100

e

ax

12 1~ . Zo '" ~ . + 2,67", 3,14.

12 ' tg 35

VlfO

Obimni korak je dat izrazorn

ZnaCi maksimalni bra) zuba koji ucestvuje u rezanju je 3,
Ugao kontakta

e ob '"

5l' D
z

(5,18)

'-P = 115 I0

V
""

t =115 D

V
'"

1,5 100

U ovom primeru je

14,1.
e
ab
=

4,14 ' 100

Centntlni ugao jednog zuba

12

=

26,2 mm.

"r

=

~ Z

~ 12

30~

Duzina luka kontalcta glodaea.i radnog predmeta
ll"'~
(5,16)

Za treci zoo u kontaktu je

'fa

D
(5.'19)

Za ovaj primer je
1 I
0

",3 I1

"" 14

°

_~1~4_~1~O~O,--,,3~,1~4,-- '" 12,2 rnm.
360

2

100 tg 35 100 3,14

180

De. hi se odredio redni broj zuba, odnosno broj u eksponentu za ugao

za koji prvo treba odred-iti vellUnu ugJa

'fl ,
U

f l,
0

potrebno jc i'il-rtnu glodanja b podelitl en

velicinom aksijalnog koroka. Na ill) naCin,

ovom konkretnom slu&tju dobija Be -e-

b

Za drugi zoo u kontaktu je

'"

~ 37,2

'" 2 , . Posta J<e dobijen broj veei od 2 znaCi cia treba to ueintt! sa zubom 69

ax

'f~

'f~
=

+

't' ' -

66° + 30°

ozna(';enlm sa tIi MO 8to jC prikazano nIl. slici 5.1.
U slueaju cia je dobljen odnos s1rine glodanja 1 aksijatnog koraka vel:1od

'f~
'f~

'f'o = 14°.

3 onda bi se prvo odreruo ugao 'PI za zub oznaeeD all. brojem 4 itd, Za ovo Be korlsti
jednaUna (5.16' ),

Za prvi zub u kontaktu je

""

t

Svi uglovi OZlUlCeni sa 0

'f2 za zube all.

red~m

broJcm manJ1m,

U

ovom

+ 2

'f

= -

66

+ 2 '30°

slu1!aju od 3, au jednaki uglu

'fo'

Broj zuba za koji treba odrediti uglove

'f1

i"

1'2

Je jednak broju zuba
125

u kontaktu. Ugao ~2 6e biti manji ad

'fo za slublj kada je adnoa dufine luka kontak-

ta i obimnog koraka zuba glodaea ve6i od jedan. Ukoliko je taj odnos u granicama od

t do 1 broj ;;ouba <oa

kOJ! je

ugao

I

z manj1 oct ugla 'fo je jedan, dok ako je taj ~nos

izmedju 2 i 3 onda je taj broj :ruba 2 itd. Ova drugim reCima znaci (u ovom konkret-

nom sluCa{U) da pmYaC zuba oznacenog sa 3 prolazi kroz tacku A (stika 5.1). U ovom

pIimeru - ; - '"
ugao

~~!,~ <
'-P •

1,

sto znaci

da nema nl jednog zuba u kontaktu za koji je

y

2

rillinji ad

I 0

Napomena: Za one zube za koje Be dohije

'PI negativno po ohrascima

datim u tablid 5.2.1. u koloni 8, treha, pti izracunavanju vrednosti BU jednaki nulL Za gore definisane i odredjene veliCine vrednosti a

a,. i
2

3

2

uzeti da

t: 5

1i

a

iznose

'1 ~

2-x
sin I

'f~

2-,)

+ sin

'f;

2-x

+ BIn

I

'f:
e.b'=26,2
3-x l 3

3

8in 1 ,72

14° " 3 -

0,08

0,24

~-XI

1

3-'1

'2

sin
3

'12/2 +
8i0

sin
3

'f'2/2 + sIn
0,003

2

'f2!2

2 ,'72

0,009.

Napomena: Stepenoval1c vrednosti sinusa za uglove od 0° do 60° dati su
u tablici 5.7_

I

Zamenom napred navedenih veucina i izraza (S.12) dobija se:

I

"0,3 0,24 -----.0009 )
. 1,72 • i '

Z

~I ;;.

I

I

0,015

mru/z,

So = 0.015 • 12 "" 0.18 mm/a.
B

I
j~
I

a,2. Korak

obzirorn tla toleranciju radnog predm.eta

O?redjuJe se po obrascu

B~
J26

=:;

-~-F-.-D-.-I3-.(-'23:;3_-::::;-I-c-o-e-i>-.a.--_-~ -'2-)t..~-.
[
I

220

sinj3oEoI'f T

51. 5.1

'2-'1
121

Tablica 5.7
0,75 . 1,75 . 2,75 . 1,67

I I
x
X

Nastav:lk tablice G.7
. t,75

x

sin x

atn

x

sm

x

sm.

x

sm

x

sm

. 2,67

sin x

sin O,75 x

sm

x

Ism2,75 x .
0,404
0,422 0,441 0,462 0,481

. 0,G7 sm x

Sln

. 1,67

x

sin Z ,G7 x

1

2 3

0,017 .0.035, , 0,052

4 5'
6 7

0;047 .9.:080 ,'0;100 "t .0 .. .07.0; . 0;136 i "j O~',087; ~.{ ,.; .,,' '!fl60

0,001 0,003

0.006 0,009
0,014 0, .019 0,025, 0,.031 0,039 0,047 0,055 .0,064 0, 074

0,000 0,000 0,0003 0, 00~7 ,0,001 0,002 0,003 0,004 0,006 0,008
O,Oll 0,013 0,017 0,020 0,024
0,029 0,034 0,040 0,048 0,052

0,065 0,106 0,138 0,168 ' ,0,195 ,

0,001 0,004 0,007 .0,012 0,017 0,023 0,030 0,037 0,045 0,054 0,063 0,073 0,085 0,094 0,105 0,117 0,128 0,141 0,154 0,167 0,180 0,194 0,208 0,224 0,238 0,252 0,267 0,283 0,298 0,324 0,339 0,346 0,362 0,370 0,395

0,0000 0,0001 0,0003 0,0008 0,0015
0,002 0,004 0,005 0,007 0,009 0,012 0,015 0,019 0,023 0,027 0, 032 0,037 0,043 0,050 0,057

d

I

[0]
46 47
0,719 0, 7:11

,
0, 781 0,791 0,800 0,810 0,819
0,828 0,836 0,845 0,853 0,861 0,869 0,877 0,884 0,891 0,893 0,557 0,578 0,802 0,812 0,820 0,828 0,837 0,845 0,853 0,862 0,870 0,8'16 0,883 0,889 0,898 0, 901 0,908 0,577 0,594 0,609 0,625 0,641 0,656 0,673 0,693 0, 704 0,718 0,733 0,746 0,760 0,772 0,785 0,415 0,434 0,452 0,472 0,491 0,519 0,530 0,550 0,570 0,588 0,608 0,628 0,644 0,662 0,680

11 i,
~~

,ii'

48
49 50 51 52 53 54 55 56 57

,0,1.05
"'0"122

1'0;185

8
9 10

. O:_13~
0,156,
0,174 0,191"

1. __O~_~28

' 0,206

.0.258
Q,270

0,221 0,244 0,268 0,290 0,311
0,330 0,350 0,377 0,388 0,406
0,423 0,438 0,456 0,472 0,488

0,743 0,755 0,766
0,777 0, 788 0,799 0,800 0,819

0,595
0,612 0,627 0,643 0,659 0,675 0,690 0,705 0,719 0,736 0,750 0,763 0,7,7

11

0;'2-89
.0.312

0,500 0,51'3 0,540 0,558 0,577
0,597 0,617 0,636 0,654 0,673

'2
13 14 15 16 17 18 19 20 21

O,20S
.0,225 0,242 0,259

0,327
0,345 0,363 0,381 0,397

0,084
0,094 0,105 0,116 0,128

I

58 59
60

0,276 0,292 0,3.09
0,326 0,342

0,829 0,839 0,843 0,857 0,8G6

,

0,414
.0,431 .0,447 0,463 0,479 0,495 .0;510 0,524
.0,538

0,141
0,153 0,166 0,180

Sve velicine koje figurisu u ovom izrazu

Sll

odredjeoe u prcthodnoj tac-

ki - a.1, sem fT ko)? prema tablici 5.2.3 iznosi
fT = 0,7 ' Ed je
":;;HO

22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 26 37 28 29 40 41 42 42 44 45

0,356 0.375

0,059
0,067 0,076 0,084

0;391
.0,407 '0,423

0,193
0,207

0,222
0,236 0,251 '

0,094
0,103

0,502 0,517 0,534 0,549 0,562 0,576 0,590 0,608 0,614 0,628 0,641 0,653 0,666

0,064
0,073 0,081 0,091 0,101

0
0,8 '" 0,56,

u tablici 5.3.2, tako da se dobija
fT "'- 0,7

0,438 .0,454

.0,469
.0,485

.0,553 0,566 .0,581
0,595 0,608 0,621 0,634 0,646 0,66.0

0,114
0,124 0,137 0,149 0,161 0,175

0, llO 0,121

0,266 '
0,282 0,297

0,133
0,145 0,157

0',500
0,515 0,530 0,545

s~:£'I142 L

I ___

~2~2~0~_s~i~n~30~-O~~2~,2~-"10~4-"1~,2~5~_1~0~5__~0~,~5~6_____
100 510
272 3 2 '
(~COs

350

0,3 0,24 - ~
1,·1

1 I

1. 39
=- 0,117

mm/zubt

0,009)

J

0,313
0,330 0,346 0,361 0,379 0,395

0,170
0, 184 0,197 0,212 0,226 0,242 0,258 0,275 0,291 0,308 0,325 0.342 0,360
O,37~

s"

0,188
0,202 0,217 0,232 0,248

I

°

sj,

,

z", 0,117

12

mm/o.

0,559 0,574
0,588 0,602 0,616

0,678
0,689 0,701 0,713 0,724 0,736 0,746 0,757 0,764 0,775 0,785 0,794

a.3. Korok s obzirom nr; \.;va]Jtct obradjene ltD"]".")"'-

Odredjuje se po obr.iscu;....___________

0,629
0,643 0,656

0,672 0,684 0,695 0.7.05 0,718 0,729

0,412
0,429 0,446

0,412
0,428 0,454 0,462 0,478 0.495 0,512

0,264
0,280 0,297

50

rm

s~r", V2,7'H~ ·n'",
(tablica 15,1),

1/2,7' 0,05

100

3,66

mm/o,

0,463
0,480

Merodavni korak za dalji proracun je So
b) Odredjivanje brojeva obrtaja b.1. S obzirom na iskoriseenje
postojano~li

0,)8 mm/o.

0,314

0,495
0,511 0,528
0,546

0.669
0,682 0,6'35 0,7.07

0,740
0,75.0

.0,761
0,771

0,530 0,545

I

0,331 0,350 0,36'0 0,385

alum

0,562

0,397

gde je

Brzina pomoCnog kretanja ,in sm "" 28~

0,18

50,4 mm/min, a stan-

co
C" (tablica 11.50),

dardna velicina, prerna tablici 9.3

za ''fs -=

I,-l2, je

s
55, O,4S i X' = 0,3, Y "" 0,2,
q "'" 0,1,

u '" 0,1, m

0,33

m

~

50 mm/min.

Merodavni broj obrtaja n "" 280 o/min.

T

220 min (tahlica 14.50),

55 . 100°,45
Co 2200,33

:(';ablica:.;s;'~;:~:;.zahvat 1).32,
12°,1

,

",

1'9°,3

100 0 ,1

kv '" ~v . kAv1 , ~v '" C M (~)n
eM

f I I

Vl,S'(lOO - 1,5) +

2

J4,l mm,

(tablica 11.51),

I

t

1 (tabUca 11.'22),

g

"" 1 197 + 14,1 + 3 50

"" 4,18 min.

n '" 1 (tablica 11. 52),

\ry
k
Av v
~

eo

-e5

75

I
C. 6880,
tablica 11. 56),

5.6.5.2. Odredjivanje ete,merom rezima rezanja i glavnog vremena, za
zahvat grubo glodanje povrSine [96 - (38 + 12)J x 197 na ko1

=

1,15

tu 28,5
1 '" 1,15.

+1

'" 1 (za ':lrzorezni celik 1,15

a) Odredjivanje koraka

k

a.I. Korak s' ohZirom na oozvoljeni ugib vratila gtodaca

Zamenom ovih veliCina doblja se

--"-""-'-"=-:'0-""-' 1,15
100

320

32

0,015

>

~

283 o/min.

Sz

~~FDI3~(~;'~'~:H~1 +~ r~J L
3-?C 1 1 2-?C 1 2-x 1

2

3'""1

a ,1

b. 2. S obzirom na iskolisCenje snage masine
dakle

Ovaj zahvat se obavlja istim glodaeem kao

zahvat u odeljku 5.6.4. I,

Xv

'Yo

GQ

l-i o

C·t P C p '" 68, \/' 0,86
kook
F

's

z'

·h.·D

·z·k

Ode je 1

510 mm,

D x B x d "" 100 x no x 40, 4 2 E '" 2 •.2 10 kN/cm ;

F
q<:,o ~ 1,

xo'" 0 86.
vF

Yo ,- 0,74,

°

(tablica 11. 54) [ '" 0,2; C p "" 142;

·k

r

F'

xi'" 0,28;

C'" 0,3

kYF '" 1, 0 (s obzi rom na oIijentacio[Je vrednosti brzine rezanja daUh u tablici 16.57,

Broj zuba u kontaktu

a one su manje od 50 tnm/nun, to je prema tablici 11. 55 kYF '" 1,0),
k

of

1,0 (za g~udni ugao
1 "" I,

,

a'"
0,8

10°, tablica 11.55), t" 40 - (28,5 + 2

--E-·V
3,14

6,5 100

+ 2 ,3

3,275,

kF

dIB
115

+ 2o"B)" 6,5

mm.

1,95

10

6

3,7

68

1, 5°' 86

0,015°. 74 ,1001,0. 1001- 0 ,86 . 12

740 O/min.

Ugao kontakta

ZnaCi, u pimnju je reiim s obzirom na iskoriscenje postojanosti alamo
PoSto je standardni hroj ohl1.aja 280 to se
1

Y;, " 115

V~

V

6,5 '" 29 3° 100 ,.

llsvaja da je n '" 280 o/roin.

Centralni ugao
1:n'- .

't' .. 22L .. 22.L ~
. z
12

30° .
,7 COS35

o

Slrlna glodanja b '" 100 - (38 + 12 + 2)

48 mm, pa. je odnos

n::...-o'i"--'-· 0,41 - - "2 1 2,72
,I

1,3

2 72 0 2 • 0 032 2 + (COS35 • 0,032 + - • • 0,41 )2 ___ , • 1,72 2,72

e

_b_

'"

ax

48 3'7.2 '" 1,29.

~

1

1,39

lJ

te je stoga
2 b,tg D o ~:.

f?

~a
~

""

o 2 9, 3 _ c2 _4"S,-;-'::,t"g_3",5;;-;-;-,I""S o-' 0
100 . 3,14
(

'" 0,018 mm/zubu,

s '" 0,018 • 12 '" 0,216 rom/O. o
a.2. Korek
S

'f2 ,2

\1)",29,3,

10

'f

2 + 1

't' '"

-9,2 ° +

'fo~ 29.3°,
Da hi utvniill da U postoji zub u zahvatu ~iji je ugao 'f2 <

'f

o

' treba

,~ ~

[
F

obzlrom na toleraoclju radnog predmets

1
220 sin (3
E .1.f
T

na6i obimni korak i duzinu luka kontakta glodaea i radnog predmeta
'" 26,2, 29,3 100 3,14 -"-"'-''--:'36'''0'--'''-'''-- ::: 2 5, 6 mm.

c ,n , 1 , ( - 3 " '1

3-'1

cos

1'3

,a

l

2-x

_G_ a )
1

2

j

I-XI

~ f42

220

0,57

100

)04 105 2.2 1,25 0,56 .,2,72 3 510 ('-,) '"'2 0,82 0.41 -~. 0032J 1,72 ,

1,39
0,056

mm/z

-.

Odnos o'.1-h velicina je
_1_ =~<l e 26,2 . ob

5" = o

$"

,

Z '" 0.056

12 = 0,67

mm/o.'

1

a.3. Korak S obzirom na k"VaUtet obrndjene povrsinc

Ostaje isti kao u zahvatu eiji su elementi reiima rezanja izraeunati u
taNG a.3. odeljka 5. q. 4. 1 tj s~' '" 3,66 mm/o.

Znaci ne postoji ni jedan zoo u kontaktu sa radnim predmetom, kada su kompanente
otpora rezanja maksimalne, kod koga je ugao /2

<

'fa' 'fl
i

Merodavan korak je s~ 'f2 su
b)

=

0,216 mm/o.

Prema tome uglovi potrebni za proral":un

Odredjivanje brojeva obrtaja

1
pa je tada

2 1

:::. 0,

12 ~ 29,3, l'1 '" 20,8 0 ° 2
2 2-x
(sin

'PI '" 29,3 °, 12

b.l. S obzi rom na isko Ii stenjc postojanosti abU,
320 C
o

L
hd

1

,t
°

k

D

v'

2

'" sin

},72 2

. 29, 3

29,3° '" 0,41,

C ::::
o
k '" 1,15,

22,1,

'2

L
i=l

I'in

3-x 1 '("

2/2

, 1 - sm1 ' 0'+'

3-x,

I 1/2\
14,6° 0,032.

v

:520
100
6

22,4
0,018 '

2 2 '" Sin ,72'14,So _sin ,n. 1O ,4o + sin2 ,72

o 2 1,15

=

184 O/m:in.

Zamenom dohija se

b.2. S obzirom na iskoIis6enje snage m'asine
1,95 10 PM .

S;

=0

[

4 "2",2-"0_-,,,,'ne..;3,,5,-o-,,2~.2,-""",,,0_..:...-,1,,.2"5'-210",5_-,,-0,,.2,142 • 100 ' 510
3

tc

m

~

"
3
G. C
m
W
:;l

"
2'
~. ~
0

3' ~ ~
3 3
1J
m

o
~ ~

<:;J':::lOUlUl-'

"
2.
@

2. N
;';;"

~
'-"

::!:. f.l ::: 1€

8..
3.

;:::-

S5' S'
~
o
~

;:ltJ~r;':lN

a"'
0«'"" .::

ro"'a ;::: ::: ~.
r::~~~::> S; crq >: () ••
S
~ro~,q.,...g,
::l
Ill;':l

:siY f;2,.... r;; '"8 ora _1
~

~g;

8g].2,~2c~
N N

::1.E:;;';3-o. . .

5§2.2'2~.

-'~~2:'" 3 c. ::;l '1) _.

"
ro
0

m


(%

~

2
0
0
~

;t;
p.l
~ ~

iJ~~~;::!,Plt:Sm
~
,~
-o~,...~'U

s
B
N

-il. + ';:;

8.

'" 8.
~' ~
00
~

.'
00

~c
~I;~
~

N
0\ 0'

N
~

~

p.l;::;
'tl

0 0-

If,'

);5

trO. I'l

f;
f.l

::;'
~

~

;:;:
~

~.

$ -.

u 8'1
~
m
0

~ , -g ~
~, ~ ~
~

'r;;: =,3
~ ~,., ~

~
<5
@ c.

2.
~
c
N

~

~

-5

d ti
8 oil Co 0'
w
0

, ~1l

1-+~.

@

"" +

.
fl :;; S. N

~
~

III _

@ ~,
woo
N
ffi

~ S n..::J
c
••.

~
"",:;;
E
o

" C

N,

o

~ rg'~ ?ol ,.,.
:.;

15
~

if

0"

§
~ ,.

:1

o o

_
~
,->,

'" 1-'"

o
@
/f!

o

n";:1 0 0 0

;:::;
01 :;:

~
r::.i
a'

~
o

t:..
C.

pi 0..
!ll

~
o
<

@" ~ fir ~
ci5:
0

8 ~ o

a
<::f
m,
!Il -..l
)).I
~

~ ~ ~
8.
• 0

is. 3 ro 0 2"
~
=r'

~~
"

"
~

~ N III 2.;t;

i
1;;1+
~ ~

-,j::>.I~

'"
<

"
(\)

~,

~

2
~

"
~
f;; ~

<e.. ~:

g' §'
C

S2.
~.

~

'ro'

@

-,;
0'
_.
<
0

o
ffi
~

Z5 w
Q'

'" m
11
C

E. C
8..

g ~ ~ :;;

~ o
~

.'" '"

3

§ :f' ~ (';, g
8 ro
~

I.J;)

;:l

(0"

+

'"

ffi

m~l~
'1 (\)

~ .........

,.... 00
0

0 0'"
" '0

<
o _~ m ~
~ ~

r" V

c o

w

o

g-ro
N<

~.

"
o
r"
o
~ o
0'"

o
;::l

~

m
m
0
~
~

1tro'~~'~ ~ ,. . " ~ ro 2 "1 "
f.l

.'"

3 " . 1J § ......

'I • • j.

~ <5
0

j;3
(r)

....

::::

"'+"

r,;

!"

'

..... 8
~

" o

w
0
0
00

~

~ ~

ro

< o
N
0'

'r;)' m

.
o
cr
QI

N

S

o

Pl

~

3
~
:::-.

~

" ~:1

g

,;;6

·

:I o
'"
~
~

s
p

o

?
,

.
"il ", ... 6"
:~
ffi

;;;:
N

p a

3 3 "3
'g
ro
<
'1
[J)<

a
o

" c;
g. '8
0.

iJ
m

1l
ttl

g@
It

.'
o .::: o
0 -

~, ~

.'
N.

S 3 "0"

a "~,
o
i1;

S'

S5'
:1
0' o
ro "

!l

3
.... '

y;

"

·
N'

"
i3;
x ...... o
0

g' N· 2. < •

3

~,

ffi'

a "
a;

~.
(6

8. 15
ffi

w ~ o

3
;:l
0-

5-

o ~
o
~:

" 8.

~'

:l

3
~ t!: ~,

i~
o
ffi

"-

o !"

§
'"
o

ro

2. "
11

m

o

o ,

~ ~

;p

"

'"

" ;> "
,
""",,.

Vrednosti koeficijenata WI prl delimicnom glodanju obradaka od ceHka, (Xl ::. -0,25)

Tablica 5,8

~
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0,8 0.9 0,93 0,95 0,98
1,00

6 1,00 1.00 1,00 1.554 1,554 1,554 1.554 1,594

8

10 1.00 1,00 1,75 1.75 1,75 1,75 2,09
I

12 1.00 1,00 1,83 1,83 2,38 2.38 2,38 2,091 2,62 1.00 1,88

14

16 1,00 1,91 1,883 1,91

W l 18

20 1,939 1,95 1.939 2,75 2,554 2;66E 2,75 2,554 2. 1.957 1,95 1.957 2.794 2,88
3,5Of

22

24

26: 1.965 1,97:;,' '1,98<:i
2,86

28

30 1.981 :1j 985 2.88 2.86 3,592 3,66 3,72 4.43 2,90 3,75 . 4.50 4,39 3,38 2,554 3.212 2,972 3,56 3.15 3,56 3,87 3.38 14.048 4,212 4,43 4,094 4.64 4,68 5,18
4,89

2,91 . 3, 79 4.58

2,93 3.81

5,36

66~

3.502 4,212

5.09 5,53

5,16 5,70 ,6,1(:':

5.28 5.86

6,01 6,55

5,58
5,74

5,89 6.ia

6,76 6.60 7,22

7.0 7,58

-

2,17

2.62 2,64

3,15

3,67 3,15 3.67

4.20 4,20

4,64 4,70

5,18 5,26

5,74 5.794

6.26

6.61

7.22
'

7.75

6,2l
-

,," ,__~, 7_~ .. , 7.34

7,86
-

-

3.156 3,71

4,207

4,70

5,26

-

-

-

-

-

5.263

5,794 -6, ~?"8_ :,. -~! ;~;::~, : 7.~8 ,7 88',' ,c,..,} 5,8 ",S-, 3~":' ','/l.78G " 7.39 ~,>89,,,
c

::, ,,:it,':"'" 'VI>,

Vrednosti koeficijenata WI pri delimicnom ceonom (~ = 0,33) obradaka ad sivog Hva

g~odanJu

Tablica 5.9

WI
6 '0 1 1,936 1,936
~,

K
8

12 14

'6
1,949 1,959 1,949 1,9D9 2,803
2,80;} 3,521

18 1,966 2,868 2,868 3,694
1

20 J,971 2,887 3,723 3,723 4,367
4,926

22

24

26 1,976 2,903

28 1,979 2,917

30 1,981 2,928

0,2 1
1

1 1 1,888 : 1,888 1,888 1,888 2,573
2,68 2-,68

1

1

1

0,3 0,4
1,8')
J , R~

1 1 ; 1,573 1,573
1,752 1,7:')2
:~

1, 7fi2
1,917 2,752 3,40 3,40 4,04 4,185 4,27
t't,71 4,815

752 2,84 ;},608 4,24 4,24 4,73
5,2G2 5,265

3,763
4,535 4,46 5,083
5,Z06

3,795
4,599 5,307 6,465 1 5,939

3,819 4,648 6,05 6,607

0,5
0, G

1. 7;)2
,1 (l

0,7 0,8
(l.B

2,40 2,40
2, G42

2,573 3,24 3,588 4,477 3,007 3,20 13,59
3,20

4,083

1,573
1,628 1,628 2,154 2,60 2,12

2,12

5,35
5,G4

5,95,
6,20

6.082
6,77
5,81
,6,20

6,815
7,04

7,05
7,08

0, 95

3,74

6,87

7,43

7,89

,

Vrcdnosf.i k.-,dicijr;n;";' \V

2

pri clcUmicnom 6('.0110111 glodanju ob~ldaka od celika (Xl ~ 0,25)

Tablicll. 5.10
IV

2

'~~~-~--~
0,2 0,3 0,4 0,5 0,35 0,35 0,
:~!)

10
0,35 0.35 0.G10 0,544 0,610 0,35 0,35 0,{)41 0,641

I

12
0,35

-~~-T;;--I
0,35

20
fl, GG?
0, G92

22
0,685 0,659 0,659 O,GGS 0, GGS 0, G77 0, %0 0,89410, £134) O,:!GO 0,682 0,
:
0,G85

24 0,688 L 001

26
0,689\ 0,691 1,008 1,013

28
0,693 1,018

30
0,694 1,023

ns
0,6
0, 7

10 ,891
1,226\1,207

1,001

1,302

1,312 1,2821,5521,576

1,324 l, G03 0,54410.6100,833
0,5<14

1,335
1 , 879

I
0,610.0,833 0,544 0,73] , 0.833

0,89410,03411,18311,22611,47411,52011176911,806 11,850 12,104
0, 394 1 1 ,1241,1831,4171,474

1,71111,93411,993 0,8
1,0401,2461.356 1,5:iO 1,639 1,95412,0632,140

2,058 2,367

2,2:15 2,450

O,H
0, 93 0, 95
!

0!G:;")8 \._0.731 0.558
0,;-,5'1.

0,9181 .._1,101 \1.,-24G

1,433

1,625

1,814

2,007

2,142

2,3.16

2,53

2,G5fl

i
0,98

O.?(iQ, 0.D18
(',iGO

i ~,iOl !1,287
O,~J2;) !

1,471

1.G25

1,814

2,007

2,193

2,316

2,533

2,217

'I
1,101

1,287

1,471

1,G4()

;",840

2,028

2,193

2;353

'2,465

2,748

I

I D,c", 10 7b('

1

0,003:\1,10G

1,298

1,473

1,G461,840

2,02812,2082,3G8

2,580

2,761

~~~~_7C0 O,~123

1,10611,298

1.,47:1

1,057

1,842

2,02912,212 2,369

2,581

2,762

~

-,

Ernj stupnjcva za !:iva pomocna kl'Ctanja ms "~ 12

I~
M

"'1'

to

~

o ............

~

n

to

tQ

Faktor gcomelrijske promene

fs '" 1 25.

~

5 7.2. Odl'edjivanjc elemenata rc:'ima rezanja (simetricno delimicno glodanje ... pravi zuni)
5 7.2.L Odredjivanje koraka

O~

'"

::1
cO
14 (tablica 14.51).
<0 <l) 00 tr:tOt;-O.-!.-! ,-l-...tC'-l-e<l-C'l-

~~

~ ~

a} Korak S obzirom na dozvoljeni ugib

M

o

w; ]
gde je :

E
00 C':l ('? r.o to 00 C">C'l'<t'tQ<O<O

22

10

4

2 kN/cm , 40 4
2,4',10

M

~

~

0,049 d 4 '" 0,049

5

4 mm,

o . . . ,...; . . .; ...; . . .m
~ .-!
.....

0,1 mm (tauliea 5,33),

ro

~ <0

r:-

ro

~ <0

<0

m

<0

~

m

to
rl

f

<0

to

~

"'1'

m

~

o

o o

.0

~

"
.
o
~

'" 200, J.... '" 0:07, xl = 0,2 (tablica 11.58), F 1= 100 mm (odeljak 5.5.1.1. taCka. a), C
b "" 100 mm, ',sin

2·"l I-"l

'fi

+ sin

I-x I

'f, cos 'fJ. ;
+

(sin

sin

r:
z

_.
oJ
"i' "'1' «:!' 'i' N N to ~ .-! .-! .-! rl "'1' "'1' to C':)M(!)<o<.O<Ot-t-t-

U izrazima za WI i W

owake i~jl\ slede6e znacenje

o

~

0

0

000 0

0

'fa

,o

I: Ir - braj
o

zuba u kontaktu,

2 arcsin

D ..

b

ugao kontakta,
komk zuba.

't' "" 3:Q.. .... ugaonl
tablice 5. 3.2. Ul~ima se

Ostale yelicine oclredjuju se pomocu obrazaca datih u tablici 5.3.1. Iz

t:=

0,3.

w2 ' za slueaj kada sQ komponente koje optere6uju tehnoloski sistem maksimalne, date su u tablicama i to: ;;.. U tablici
Za celik i sivi liv vrednosti za WI i
5.8

dato je WI za obradu celika (XI'" 0.25) a u ta.blici 5.9. za sivi liv (XI '" 0,33)

i to za odnose

bID '" (O.2 do 1,0) i za broj zuba (z '" 6 do 30).
139

138

U tablici 5.19· date su vrednost:i za W

liei 5.11

za sivi liv

<x,

:=

za eelik (Xl"" 0,25) a u tab-' 2 0,33) za isle odnose i broj zuba. kao i za

I-x

Wr

+ sin

1

NajX)mene:

1,25.

1. Za druge velicine odnosa bID i drugi broj zuba, veli1:ine WI i

odredjuju se iz navedenih jednaCina
2. Vrednosti za W;,

W 2

Zamenom dobijenih ycli~ina, dobija S6 korak
1,39 3 200 2,2 1001- 0 ,7

a2
l

l leao sto se to villi iz tabliee 5.3.2. U istoj tablici dati su i izrazi za p:t> ra cun

w;. wy, i Wi

odredjuju se pomocu vrednosti a

s

,
o

a i a •
Z
PoSto je u ovom primeru xI

~[

0, O!tl

mml",

0,2 to se moraju izracunati. pri tacnom

s

0,018

14 '" 1, 96 mm/o

proraC\.inu

veliCine WI i

2 Ugao kontakta

w.
1 00 125
2
, Z

b) Korak S obzirom na toleranciju radnog predmeta

E

'fo '" 2 arcsin

s"

.:S

[

-----;-cc--;;-r=iF=~"'--

2f j{ arcsin (-0-- ) (180)
+

T

Broj zuba u kontaktu

C b-)" ,2,yw: F '
s resin (
2 .
12~

J

,

r':x

1

\~

0,8 = 0,56 mm,

z

°

~
25.7
360

odnosno

(Zt

4 ceo broj),

°

56

) 5

'" 0,087

14

s"

I,
'f"

90 0

__

'-,1~-__
2

l"
s

4 2,2 10 2,4 10

0,122

J

1,39

'"' 1,47 mm/zubll.

'1-'"
-

25,7

Merodavan korak za dalji pronlcun je

1,

+
+ +

'r"
3y

51,5 + 25) 7

'f,
'1',
\'a

I,
1,
>X 1

'r .

"

2°,

51. 5 + 2 51 5 + 3

25.7

.

.

, '"

0,18 mm/z, odnosno s

G

'" 1,96 mm/o.

102. SO
5.7.2.2. O::lredjiV3nje brojn. ohrt:lja

25.7 '" 128, 6°
:,~) (1 C' _ _ _ 0_'_

OSOO\\1

gomjih v('!icina odredjuje Se
I-x

WI

EJ n

,

'1

"

[, sin

1

2-x

'f,

Co,

'1'1

+ sin
2-x

1

I-x
V> + [sin '2 I-x

'f
cos

{I"

v'

1) .

s

1 :;

. I-Xl + [sIn 'f3 COS 'f1 +

, sm
0

1 '" l,.SJ[1 I.!+ "

Sinl,8 51,5
<:

0

+ 0,3 sinO,8 51, Socos 51,5 + Sin l 8 77 2o+0.3sinO,87i.0o

gde je:

18 0 08 18 cos 77 2+511'1' 102 , 9 +°13 SIn ' ~02 gO cos 102,90 +sin' 128 GO +
0, 3sin 0,8 128.6° cos 128,6° '" 3,6;

c v '"
m

64,7,

i '" 0,25,

x

0,1,

Y '" 0,2,

q '" 0,15,

U

co

0,1,

I-x
Sin
14U

1

Y',

2-x

cos

'f,

.. (sin

I

'f.

I-x
+ sin

J 'f~cos '1'::::

. 2-x1 +[sln

0,2 (tablica 11.50),

T", 180 min (taL!ica 14.51),
l4!

gde je:

co
k
v
n
'=

64,7

100°,25

26,8,

"" 200 mm, 1[ '" 0,5 (D

-VD'l - t})

+ 2

0,5 (t25 -V:25

"II

l - 100i ) + 2 '" 27 rum,

eM \~)

75

" 1,15 (tabliqa 11.51, 11.22 i 11. 52),

kAY "" 1 (tablica 11.56),
y"'

k
k

v
v

1,05 (tablica 11.53,

')!'" 4S0h

-'<-_ '. I_!-

6 .. OBnADA NA BRUSlLIcAMA

1,15
320

1

1,05
26,8

t,2,

Bru§enje'
2,2 == 183

se -obicno' -yrsi p<>sl"","Vlli'P;;ir.'bi'ih>'i;i"nj'~'!i&.~jjU'triilf'i!ci'"f!t
stritgOti~~' ne ~~~a -~':"6~{;~t"~seg inte-~

"A

o/min.

125

0,018°',2

obrade na rnasinarna alatkama za obradu skidanj'em ;strugotlne. Brusetijc:-Posle: live~,,-; nja iIi neke od metoda abrade bez skidanja resovanja. Zadati kvalitet obradjene povrsine obieno se moze posti6i primenom aI.ternativnih vrsta obrade, ali se tada na osnovi tehno-ekonomskih pokazatelja usvaja najrentabilnija vrsta, obrade; vrlo cesto lspadne da je brusenje najekonomicnije. 6.1. Dodaci 1.a obradu Dodaci 1.a sve sluCajeve brusenja dati au tabelamo, s tim sto se pri

b) S obzirom na iskoriseenje snage masine

1,95
Xo

-Yo
Z

C .t P C
p

'$

82, i",= l.t, xo'" 1,0, 3'.0=0 0,8, 10~ 0,95 (tablica 11.54).

kF kVF

kyF'k

r

=0,98;·1,0=0,98,

0,98 (tabUca 11.55),
1,0 (tablica 11.55), t,95

odredjivanju sirovih dimenzija radnog predmeta, odnosno pripremka konste. vrednosti iz opstih tablica 8.30; 8:31; 8.32; 8,33 i 8.35 za dodatke za obradu brusenjem,
"" 930 a/min.

3,5 . 0,8

82

0,98

dok se za odredjivanje reZima_ brusenja uzirnaju vrednosti 1.a dodatke iz odgovaraju"':
cih posebnih tablica 8,36 - 8.39.

Merodavan je broj obrtaja S obzirom na iskoriscenje postojanosti alata
183 a/min.

6,2. Redosled operacija i zahvata

,0," +,'

Posta je ova vrednost btiska vrednosti na masini nije potrebno traziti
nego je odmah brLin2. [YJtl1ocnog kretanja jednaka,

Utvrdjivanje redosleda operacija i zilhvata brusenja zasniv..t se na istim principima, koji vare i kod ostalih vrsta maSinske obrade sa skidanjem strugotine,ali jC znatno jednostavnije, i1. prostog razloga 500 'je broj zahvata, a narocito broj opera"'- 190 ~
m mit'

5

m

S

°

n = L 96

180 = 352 mm/min.

Posto je ntaksimalna. brzina pomocnog kretanja na masilli s
to se ona u5""aja lela merodavna za jJrora~un gln.vnog Vl'cmena.

cija brusenja, kojima se podvrgava jedan radni predmet, po pravilu mali.

Mehaniza.m pomocnog

Redosled operaciJa 1 zahvata zavi~i od vellcine aerlje, odnosno broja ko--

,

kretanja nC1-avisan jc uJ mchanizma 1.a g!avno kretanje. Znaci konacni elementi l"ci.ima re1.anja su n " 180 o/min, Sm ~ l~O mm/min.
c) Odredjivanje glavnog vremel1:J.

marla koje treba brusiti, trazene tacnost! obrade: i konstrukcfonih karakterfstika brusilice na kojoj se vrsi obrada. 6.3. Izbor alata

1 + [1 + 12
l

200 + 27 + 5
190

g

S

::~

~

1,22 min,

m

Za brusenje se kOliste abrazivni rezni alat! - masinska tocila, Toclla
U:'I

mogu biti

m:zli~ita

i po obliku i po dimenzijama i po sastavu, odnosno karakteristika-

rna.

I
I

Obrucna tocila upotrebljavaju se pri ravnom ceonom brusenju radnih predmeta male debljine ili male dodirne povrsine izmedju tocila i rudnog predmcta. C3Sasta konusna tocila, sem za ostrenjc reznog alam, koriste se i za

6,3.1. Oblik tocila

brusenje Lesko dostupnih mesta i tzv "lastinih repova". Tanjirasta toci1a se upotrebljavaju' za ostrenje i izostra vanje reznih a-

Po obliku tocila mogu biti jednostavna, ali isto tako i s!oienija, sto lata, brusenje zupcaruka.

zavisi ,<KI·oblika

~rad.Jog

predmeta i naNna. brusenja.

Vretenasta tocila se rude preteino sa speciJalnim oblikom, profilom sa specijalnom namenom; redje se koliste.
a) Pre.cruk tocila

,Razlikujemo sledeee oblike tocUa (tabUce 14.60 - 14.64)
- kolutasta (mvna - KoR, sa jednostranim i dvostranim cilindricnim upustom - Ko fc i Ko

26.

sa jednostranim i dvostranim konusnim upustom - Ko IK

Preenik tacila moze se traiiti preko izraza valjkasta {obicna - Va, sa dubokim VaD i plitkim upustom - Va P); - konusna, odllosno, kupasta (sa jednostranim - Ku I i dvostranim nagibom - Ku 2), aka su po,mati v i n . Ako to nije slucaj tocila za spolj?a obimna brusenja se rada - tacila za odsecanje (1 usecanje) - Od; CaSasta, odnosno loncasta cilindrtcna i konusna CC
j

[mm]
t t

(6. I)

orijentaCiono odredjuju iz izraza CK, odnnsno
D t

LC iLK;
t..'lnjirasta - T; segmentna sa pravim - SP
- obrucna - Ob i

< 4t( cr ) [mm]

v'

2

(6.2)

gde je C Oldenovll konstant:a data u tablici 11.75. pored toga preenik tocila pri spolucrum segmcntima - SL; Ijnom kruinom brusenju je ograrucen velicinom radnog prostora brusilice i dimcnzi-

jama radnog predmeta.
U slueaju unutra:snjeg brusenja precnik tocila zavisi od precnika bruse-

- vretenasta (sa drskom }'najrazlicitije profilisana, eija je osnovna oznalal. - VI'. Pored oVih osnovnih standardnih tocila postoje i ncsL.'1n.dal'ctna, !WO i 'specjjaln~

nja

tocila, profilisana prcma profilu povrsina koje brusi. posebrm grupu Cine dija·,
II

(6.3)

mantna tocHa, koja se

m.1.Sinstvll pretezno kotistc zu ostrenjc ab:k1..

sto

se podrobnije vidi iz tablice 14.65. Kod ravnih ceonih brusenja prc:.':nik tocila, po moguestvu, treba da bude

Najcesce se koriste kolutasta tacna; za sva spoljna obimna brusenja.w brusenje navoja, ostrenje a1ata, itd. Cesto se KOlistc valjkasta tocila za sva Unl!lI~IS~ njl'. obimna i ceona brus(!I)ja. Loneastu tacita, koja se razlikuju od casasUh po vecim dimenzijarna, koriste se pn:!teino za spoljna
r:lVlct,

,

veei ad sirine bnlscnja, kada se obrada vrSi na hrusilid za mYTJO brusenje sa Pl<l,'Ollgaonim mdpim
s~olom.

Precnik tocila pri r::lvnom ceonom bruscnju n:1 brus-ilk)

:::E' 0-

luEna ili ukrStena ceoro brusenja,

bieno daje u po(kicima 0 masini, jer je njegova najveca \'rednost z3visn<! od kon:"tnkcionih kar'dkteristijcl same brusilice.
b)

ista kao i segmentna. Casasta toeila 5e upotrebljayaju llglavnom za ostrenje roznih a~
lata. Redje 5e koriste konusna (kupasta), tanjirasta, ohnlCna i vrctcnastu tocHa.

Si Dna tocila
j.

Tocila Ko

Ie

i Ko lK ponekad se primenjuju za istovremeno blv;cnjc ot-

Kad spoljnog brusenja siuna tocila. se iz.raelmava s obzirom na sagorevanje strugotine kao
izrazu

vom

j

ceonih povrSina radnog predmeta, Illi.o i za dl1lgTI eeona brusenja. TacHa za odsecanje sluie za· odsccanje matcrijala i usccanje zljebo\':J, Konusna, odnosno kupasta toeila - Ku I
j

povrsinskog sloja radnog predmeta za nonnalna brusenja prcnl3.

Ku 2 koris1.C se

ug!:JVllOlll

za

B "_-,,P-c-"~~_
t

brusenje Mvoja, ostrenjc vEezubih reznih alata i dr.

C

h

v 0,4 r

~nnJ,

(6.4)

I"

b.ue je C

konstanta zaviSIl<i od tvrdoce tacita, iSije su vrednosti date tablicom 14.67. h (Snaga P data je u kW).
U

I !
.1

Podaci

0

postojanosti tocila dati su u tablici 13.60;' 6.4. lzhor masine - brusilice

stui':aju UI,ut=SIljeg bruSenja j'jirina Loeila se izr:acunava p:reroa duii[:nniJ [mm]
(6.5)

n1 brusenog otvora II'

Masine alatke koje se koIiste za operacijc br~senja ,zovu se Po konstrukciji mogu biti veoma ra±licite sto zaviai od prirode procesa njima.
(6.5a)

TIt
:'.:1

co

10,7.;, O,8~) Ir

nurmalnu i po\iSenu krutost glavnog vretena brusilice, odnosno

,~
vrstu i

za snizenu krutost glavnog vreteM. za neposrcdari izb'.l " sirine tociIa koristi se tablica 14.-66.

:A :'~:,.;~;::t ,~,.. . , Oblik'i -~eii~in~ '~d'~~~ p~:d..;~~; velicinu' brusiliC~/,', a ,kOli~inA::-:~dnih ':Predtrieta_ tip',bruSiHC~':' Kvalitet;~_Ob'~~~~~e~'po\rtsii1e rad'riog'_pred~e'tit itJcn:1fi;~it6;··'ta;l,~illit·<>b&<l
':>'~< ~
--,',

"!',

,

-'

OsnoYna klasifikacija todIa prema obUku data je. u tablici 14.60. Dirnenzije nekih osnovnih obUka taclia date au u tabUcama 14.61 - 14.64. Najvece dimenzije tocila (preCnik i sirina). koja se mogu upotrebiti na odrcdjenoj brusilici 008to su date opstim podacima
0

od'redjuju

stepen tacnosti' rada;masi~>.

:'-

,,-

,--,

----,":,

OPtirfui~~t;~~'ii~"~bb.d·~
ekonomske karakteristike brusilice.

zahtew i'druge kons(rukcione,

masini, narocito kod brusHiea za

U tablicatna

17.61 - 17.63 dati su osnovni 6.5, Elementi re2.irna abrade

podaci

0 neltim brusilicama.:-'

spoljno kruino ~rusenje. Dimen20ije tocila, pored osmIog, zavise od precnika brusenja, prel:nika- rukavca gIa-vnog vretena i drugih konstrukcionih velicina masine.
6.
3.~.

Karakteristike tocila

Osnovni elementi r€Zima b rusenja su..: dubina re2oanja, odnosno broj probza, korak i brzina, oOOosno broj obrtaja radnog predmeta. U sirem snuslu u elemente

Tocila se sastoje od dva raznorodna materijala: sredstva za brusenje i vezivnog sredstva, krace - brusivo i vezlvo, spojenih u Gvrstu celinu. Sredstvo za brusenje ~ine abra2oivna, prirodna iIi sintetska silna kristalna zmca, velike tvrdoce. lmaju ulogu zuba reznog alata"

rezima abrade spadaju JOS brzina i pOSiojanost tacila i otpori rezanja. Orljentacione vrednosti za dubinu rezanja, korak i brzinu radnog,predmeta date su u tablici 16.60.

a ~njihove slobodne ostre ivice ulogu secin alamo Ve-

Obinma brzina tocila je razlicita

za. razne vrste materijala radnog pred':::

zivno sredstvo, prirodno Hi vestacko, manje tvrdoce od sredstva za brusenje, ve20uje se sa ovim u kompaktnu celinu, .geometrijsko cvrsto telo, nazvano tocHa. Izbor tocila 20a odredjeni slueaj brusenja zavisi od niza cinilaca: o_sobenosti toga brusenja, elemenata rozima brusenja, zeljenog kvaliteta odredjene povrsine, potrobne mCHosti obrade, _vr'ste materijala i gcometrijskih i mehanickih osobina radnog predmeta Hd. Pregled karak-teristika tocita dat je u tabIlei 14,68. opste preporuke za izbor karakteristika tocila nalaze se u tablici 14. G9; opste preporuke za fino6u tocila
date su u tablici 11.70, za tvrdocu u ta.blici 14.71, a za strukturu u tablici 14,72.

meta i tocila i 20a ra20ne Yrste i nacine hrusenja. Obinma brzina tocila, odnosno brzina re~anja za obicna tocBa sa uobicajenim sastavom vezivnog sredstva i za' tlorrnalne mzime mda moie da ide najvise do
v t '" 50

em/sec]

Olijenta.cione vrednosli obinUlc brzine toclla date su u tablici 10.61, a
doz,voljc,\{~

brLinc zavisne od vezivllog sredstva u tablici 16.62. Izeal. za olJinmu brzinu tocila. glasi
v '"

J( D t 11t
1000 6t;l

t

[mlsec]

(6.6)

Posebni podaci 0 izboru karaktetistlka tocila dati su u tablicama 14.73..;.

Otpoti rezanja prl brusenju su u.stvari zbir srednjih vrednosti svih mcntamih otpora rezanja rezucih:zma.ca sredstva Z:1 brusenjc na povrsini dodira

.;. 14.75.
6.3.3, postojanost tocUa Postojanost tocila je razlicita pri prethodnom i zavrSnom brusenju, kao
i za razliCite vrste i naeine brusenja.

ella i radnog predmeta. 04x>r prodimnja pri brufienju F , koji prodst'lVlja rcakciju 2 na dcjstvo r'.J.tiijaIne sile F r je veei od glavnog otpora rezanja F , odnosno od njc~o­ I ve reakcije - srednje obimne sile rezanja Fm'
IH

'46

~,

'; ',,' ; , - ,

:::;:;;
9i~~1f?pl?~og
;, lu 'vrednost.',
~.- )

kretanja F 3' odnosno. aksijalna sila Fa ima obi enD ma-

ces brusenja leaa: brzina, dimenzije i rnaterijal radnog predmeta, dimenzijc, postojanost i druge \-carakteristikc tacita, dubina rczanja, raspol07.iva .snaga i dr. Orijcnk'1cione vrednosti za korake daje tablica 16.60. 6.5.2.1. Kruino brusenjc

.:;:>

Oipo,~l, '~zanja se nalaze iz empirickih obrazaca, datih za glavni otpor
-,:t~'"

"

rezanja:
(6.7)
~

",.
\_' : F

a) Za stezanje radncg predmcta izmcdju Silio.ka

su'vredu(;si{'za. C

dos~ nesigumc, )er SU !azni istrazivaCi dobijali vrlo
. )

a. L Spoljllo a.l.I. Uzduzno - S obzi rom na posiojanost tocila .Za prethodno brusenje
C

I

podatke. P;-ema prof. 'J. N. Maslovu u ',slueaju spoljnog krutnog brusenja za:

,

a) nekaljeni ceUk je
'b) kaljeni ceUk je
c} siVi'liv je
, '-",--~"

F OF = 22;

C

"" 21;

C

F

=

20.

DO,3

OtJ:X)rl p~iranja su veei od glavnog otpora rezanja za 1,5 - 3 puta, sio
se vidi iz tablice 11.60 (vazi za uzduina brusenja). 6.5.1. Dubina rezanja, odnosno Ako se brusenje izvodl
U

s

• '"
a

s
r

r

B

t

v t

[mm/~
~~,

(6.10)

• za zavrsno
s
gde su

broj prolaza

'"

cs
v
c

nO,S c

[mm/~

(6.11)

oba !..-valiteta, kao prethodno i kao zavrSno,onntl

da se ukupan dodatak za obradu brusenjem deli

dva dela taka da na prethodnu obra-

Sa [mm/~ Dr [mm]
B
v
t

- aksijalnj korak u mm za jedan obrt radnog predmet.1.,
- precnik radnog predmeta, Sirina tocila, - brzina obrtanja radnog predmeta,

du dolazi oko 80%, a na zavrsnu oko 20% tog dodatka, u sluCa-ju da -posebne preporuke 1z tablica 8.36 - 8.39 ne daju drukcije podatke. Orijentacione vrednosti za dubinu rezanja date su u tablici 16.60. Broj prolaza nalazi se deobom ?~lovine odgovarajuceg deIa dodatka za brusenje sa usvojenom vrednoseu dubine rezanja za jedan prolaz. Pri prethodnom brusenju broj prolaza je

[mm] -

c

[m/min]

t [mm] - dubina brusenja u jednom proiazu,
C
- popravni faktor za komk. s Za prethodno brusenje jc
(6.12)

(6.8)

gde su
a pri zavrsnom
(6.9)

KM - koeficijcnt zavisan od m:;terija]a
~

~?nog

pren

~-C\;'.

- koeficijent z:wiBan od postojanosti tacita, koeficljent zavisan
0,1

gde su (l~
i t"

0" odgovarajuCi delov! dodaika za prethodno 3

i zavrsno brusenje, a t

~

ka raktfTistikil todla,
rJ.firlOg

odgovaraju6e dubine rezanja za jedan prolaz.

Ko - koeficijent koji zavisi ad odnosa pre8nj!vi tfY.' la i
,-0-

predmc-

Broj prolaza mora biti eeo broj, ij. da se vrednost usvojene dubine zanja saddi bez ostatka u polovini vrednosti <>?govarajuceg dodatka za brusenje. 6.5.2. Koraci

ta DtlD r'
Ovde je Ko ::; 1, pa je ustvari

'-.--

cs
Podaci 0 ovim koeficijentima su dati u tablici 11.61, Za zavrsno brusenje je

(6.12:1)

Komei pli brusenju se uglavnom odredjuju ill s obzirom na !XJstojanost. tacita, iii S obzirom na raspolozivu snagu masine. Izmzi za korake dati su u vidu empirijskih obrazaca. Njirna su -po pravilu obuhvaceni primarni uticajni cinioci na pro--

(6.10)
14 ~1

'"

(6.19) gde je

Kt

-

li:ocficijcnt zavlijan od menoijti abrade, tl. tolerancijc.

I ovde je Ko '" 1, pa je
C, = I).! K t

I
(6.13a)

Kocficijenti koeficijent

~

Kk '"
s

i K , su isH kao za t

UZdUi~~·~ obradu (tablica

11.-_62), ",

0,118.

Th .

- S obzirom na snagu masine
O,1,-----~
~

Podaci 0 ovim koeficijentima dati su u tabHci 11. 62. S obzirom na SI1:lgu elektromotora masine

p

~

r

_I_ v r

[mm/o] "
.,.,~' ,~:.,...;,.'ri-t:;,,)

,a "
Ovde je
popra~i

__ _ I v r
faktor za korak

[mm/o]

(6.14)

Cs

Kp

"t,

~

;~i.~'\

",.

___

~;'"

Koeficijenti eficijent K
(6.15)

Kb i

~

se

n~ia~~:::u, tiblici~:hf1~i!';'~':7;a. ~~j -'~lucaj;

0,132, a.1. 3.

P

c,
gde su , Kp
~

:pop~cno -b~~hje

raVnih~ ~j ~;~ih;:\*~:iit~iA'

/<i';:: _

'

- S obzirorn na postojanost tocih" kocficijent koji zavl.si od snage elektromotora masine, - koeficijent zavisan. od tvrdo6e tocila, I za prethodnu i za zavrsnu obradu:

KM - koeficijent", zavisan od matelijala radnog predmeta.

s
r

c

nO,3

~ _~s,-::_r~_

.

'.

V
r

1°,5
r

[mm/o] .

(6.21)

U

OVOUl

slubju je koeficijent K

p

"" 0,208, a vrednosti 1.a koeficijente

gde dllzina poprecnog bntsenja moZe da bude lr D; d [mm] z.a suplji raOOi predmet i [mrn] za pun radni predrnet.

~ i

KM naiazimo u tublid 11.73. a. 1. 2. P
UD

['ecllo blUsenje bbrlnih povrSina

S ohzirOln' nn. postojan1::lst tacila
Za prclhodno brusenje izraz ghsi

1

r

""....lL 2

Za prethodno brusenje je (6.22)

,r
gde je

C D 0, ~ ,,--'-'-~'-­
v

[mm/o] .

(6.16)

r

Koeficijenti I).,.1 i

K.y

biraju se u tablici 11.61, a koeficijent ISc::oo,124.

Za zavrsno brusenje je Sr [!ll1l/'OJ

- ~dijalni korak II mm za jedan obrt radnog predmeta, a
(6. 17)

C, = Kt "". Odavde je koeficijent Kk '" 0,124, a koeficijenti KM i
tablici 11.62.

"M

(6.23)

Kt

se nalaze

u

Kocficijenti IS,I i je kocficijcnt Kk
0-

K.y

Sll isti 100 za uzdllznu obradu (tablica 11. 6I), dok

- S obzirom na snagu masine

0,0424.

1zraz za korak i vrednosti za faktor- C
povrsina (tablica 11.73).

Za zav \"::;0'1 obradu je C

s

isti su

bo pri obradi obrtnih

D 0:5

s
gclc jc

,. "

s

r

v

I 0, 6

[",m/oj.

(6.18)

a.2. unutrasnje a.2.I. UzduZuo
- S obzirorn na postojanost tacila

r

1r [il1!l~
;"l)

-

duzina brusen,ia (duZina brusene povrsine).

Za prethodno brusenje
151

sa '"

C s Dr Bt v t
r,

rmm/ol. ~ j

(6,24)

Za prethodno brusenjc: C nO,3 s ~ _~s,-~r~_ [mm/oJ.

(6.30)

Vrednosti za faktor, odnosno koeficijente
(6.25)

a

T O,5 v

r

Vrednosti za faktor C

s

uzimaju se iz tablice H.6S.

date

su u tablicL 11.63,

Za zavrsno brusenje {a takodje i za prethodno} maze se dobiti korak iz
,

~):p1l'~ .~;10:'
-d'-n 1• 57
s
a

Za" za'Yl'sno c,' brusenje

12

'"

_~s,-~r,-_

v t ,r--

[",;"r &'3 r-z) 0.7

(6.31)

[mm/~ ,

(6.26)

gde je

.r~

0,88 .;. 0,96 - koeficijent

klizanj~·

radnog predmeta.

oonosno

Ugao naginjanja vodeeeg tocila a) pri prethodnom brusenju
. (-2-)

d "" I" .,. 6° i to~

0'3

0,7

[mm/~ ~

(6.27)

- kratldh delova 1 + 2,5°;

- dugackih delova 1, 5 + 4°;
Popmvni faldor je
Cs "
gde je

- sipki 3
(6.28)

of

6

0 ;

KM

Kt

Kk

K~

b) pri zavrS"nom brusenju ugao naginjartja. vodeceg tocila uzima se ·La
20 - 25% manji nego pri prethodnom brusenju.

S obzirom na snagu Tnasinc
K; - koeficijent koji zavisi ad odnosa lrlDr'
K?~ficijent

Ric

je za sIuCaj
faktor

s

d.)
adnasna

Kk " 0,0104,
0,067, t

a

~

c. nO,25 BO. 25
r
t

_I_ v t' r

(6.32)

!3)Kk"
dok su koeficijenti K

(6.15)

11

, K i K'
0

isH u oba sluCaja, a dati

BU

u tablici H.64.

U ovom slur-aju je koeficijent K

p

0,237. a koeficijenti

I))

i

\r

se na-

S obzirom na snagu masine

laze u tabHcl 11.73.

s

a

~

v

,

[ mm/oJ

(6,29)

b.l.2. Popr€e:no

- S obziro!1l na postojano:ot tocila

Za pretbodno bruscnje;
Popravni faktol' je C s " Kp

1<i,

KM'
=

(6, 15)

C

D 0,3

Ovde je koeficijent Kp
liei 11.73,

0,231, a koeficijenti ~ i ~ se nalazc u tab-

s ;; _~s-,~r__ r T O,5 v
r

[mm/~ ,

(6.33)

b) Bez stezanja radnog predmeta ,izmedju SHjalea

Popravni faktor za kcrak C dat je u tablici 11.66. s Za zavrs-no brusenje radljalni koraci se uzim..aju nesto:> manji nego za prethodno brusenje. S obzirom na
snagu

b.l. Spoljno
b.l.1. ~

ma.§ine
153

- S obzirom na postojanost tocila
152

s
faktor

r

~

_,_
v

,

[mm/o] ,

(6.34)

v rednost za ~. Kt' ~ i K'~
S obziroffi ..na _ snagu masine

nalaze se u tablici 11. 68.

_._1_,_··
(6.15) Za ovaj slueaj je koeficijent Kp

v
Ovde je

r

t

[mni/h] .

0,1S( a ostala dva; ~ i ~. se na-

laze u tabUci 11,73.
6,5,2.2, Ravno brusenje

c.

=

Kpt;i'rKti'";;i''' .
,.,.p.,.,.,.., ...... " . . . .

pri cemu je vrednost.

'f·-:-:;'~-·'~b'>6~.·: ~Lvredno~ti:· :za' K.

i.' 0,

a) Obi mom tocila
a. 1. Na brusilici sa pravougaonim nidnim stolom

a.2. Na .brusiUci sa' krucnitn 'mdnitn stolom. ". .... ) ..;.._'.. -.'. .
' ' - '

- S obzirom'~~ postojanost tocila
Za pre~:·.brUsenje

- S obzirom na po~tojanost tociIi"
Za prethodno brusfmje

C

s

B

t

[mm/o].
(6.35)

(6.42)

gde je gde je

sB [mm/h] - bocl].i (poprecniJ korak u mm za jedan hod radnog sfula,a
v r [rn/min]
Ovde je:
brz.ina radnog stoia.

SR [mm/o] - radijalno-bocni korak u mm za jedan obrt radnog stoIa.
Ovde je

c,
(6.36)
jer je

",.

o

(6.43)

c,
K'~

K" • o

KT
Vrednosti za ~, ~'i K'~
Za zavrSno bruserije -

koeficijent kOji zavisi od koeficijenta popunjenosti radnog stoIa.

nalaze se u tablici 11.69.

Kocficijcnt popunjenosli radnog stoIa radnim predmetirrul iznosi

k

IA,
p

. A
z --,A g
(6.37)

A

g

, ,,;--'v, t
Ovde je

c

[mm/~

.

(6.44)

gde

EU

Ar

~nn?J

- stvarna povrsina bmsenja jednog radnog predmeta; pri cemu se vrednosti za sve ove koeficijente nalaze u tablici 11. 70. - S obzirom na snagu masine

(6.45)

z - broj istih mdnih predmeta, koji se jednovremeno bruse, i Ag'" Bg \';

[mm~
~ i

jc povrsina (sirina x. duzina) koju na radnam sto-

1u zauzimaju z radr..ih predmeta.. Koeficijenti K , M
K'~

_,_
C Bo,25
v

Be nalaze iz t,'lblice 11.67.

[mm/oJ,
(6.15)

Za zavrsno brusenje
(6.39)
Ovde je

s

t

r

pri cemu je Kp ~ 0,63, a vi-ednosti za ~

KM se naiaze' u tablici

11.73.

Cs =

~1

Kt

~.~~

16.40)

b) Celom tocila b. L Na brusilici sa pravougaonim radnim statom
-- la5

--: .S-obzirom:na postojanost tocila
~~_

prethodnC!' pru~nje
C

6.5.2. Brzina radnog predmeta, odnosno 'radnog stoIa
(6.47)

BB 6 _ _~s-::-: O v B ,75 r sv
je
"5 s~:'

[mm/h] ..

Brzine .ra-dnog predmeta Hi radnog stoIa brusilice prvenstv~no 5e izra-

cunavaju pomo6u empirickih obrazaca za sve vrste brusenja, a u sluCa-ju obimbog brusenja jos i prema Oldenu.

[mm/hr;:;-i~Cnl (pOp'recni) korak za: j~dan,_ hod radnog stoIa, a
[m/~; ':"": brzioa radnog stola.

Izrazi za brzinu Vr
stojanost tocila su slede6i:

radnog predmeta ill radnog stoIa, S obzirom ;na po-

v
Ovde Je.
C

r
B

a) za kruZno spoljno uzduino (aksijalno) brnsenje izmedju siljaka

[m/min] •
yrednosti faktora C date U tablici 11,71. Za zaycino brusenje s

(6.51)

Ek ""

6,2, dok

BU

b) za krutrlo spaljno poprecno (radijalno) br~senje izmedju siljaka

[mm/h].
Ovde je

(6.48)

v

r

[m/mi~ .
kru:mo
spoljno uzduZno (aksijalno) brusenje bez siljaka

(6.52)

cs
Vrednosti za
~,

c) zl!

C D
K i
t
~

nalaze se u tablici 11. 72.

v

v

r

r

[m/min] •

(5.53)

b.Z. Na brusilici sa kruZnim radnim stDlom

d) za krufuo spoljno poprecno (radijalno) brusenje bez siljaka
v
(6.49)

- S obzirom ,M postojanost tocila

Za prethodno brusenje
sR

Cv Dr
r

[m/min] .

(5.54)

-= __-,"S"-;,,," [mm/o] . B 0,75
v
r
BY .

C

e) za krufuo unutrasnje uzduZno brusenje

gde je

C

SR

[~m/oJ

v

v

D

r

ii,
em/min] ,

(6.55)

- korak za jedan obrt radnog stela.
se usvaja iz tab!ice 11.71.

r

s Za zavrSno bru~enje
sR.:!:i --""'-;:-

Faktor C

1)

,.

ravno obimno bnlSenje
C
v
t

cs

rr

v
t

v

B 0,5

(mm/o]'

v
(6.50)

r

T

m x

r
Ovde

sv
g) za
r13:,\,11O

,B
)'

[m/min] ,

(6.56)

je
C,
=

ceono brusenje

KMK, ~.
t

C

Vrednosti za ~ i K su iste kao kod brusilice sa pravougaonim stelom'
tj. iz lab lice 11.72, a ~ "" 1,07.

v

v
t
X

r

T

m

B'

[m/min] .
koefihije~te:
C ; V
p,
nt,

(6.57)

'"

U tablici 11. 74 date su vrednosti za

X.

Y.

Z

za materijale radnog predmeta: nekaljeni i kaljeni celik i sivi I!v.
156
lSi

Tablica
6,1
~

i

Naziv zahvata
Skica zahvnt.a

Glavno vreme u min Napomene
4

Ie III IE

V

f

2

3
5

,

I + I, + 12
t

g '" I·

n s

fC~fH~I-- (I'"
_.'
'a prl radljalnom prOdira-1 hjU z.a dvojni hod radijalnog sto.ia:
t

Br
d3 L t-----·k: g ~ 2f S . n

Prl radijatnom prodi ranju locila za svak! hod radnog stoIa:

Brusenje
_,
obim~lo

.::::':i~
a r

CO rt ~"_~-:-

1

~

! '
,::,:;-,:-""~:,,
<,'

--,
ce=.
d
L
B

,0 -;V~-!J"~~
'7
g
,t

, .

1. Prl s\obodnom izlatenju teens. (kao na skici): L,1 - (0,2 - 0,4) B [>nmJ; t a prl bruoonJu na odl'edj81:lu du:Unu: L , 1 - (0,4 - 0,6) B [tt1mJ. t 2, Za ave zahvate postojJ predhOOno 1 ,Z8.vr§no brusen]e

I

, ' ) v,
DV'

. uzduzno nB. prel!nik D i duzintl I

_ill
"N:

:-1.,,___

I-ljt==

,
3
- - - .•

'2
a
n

3, Zahvati pod rednim brojetn 1 1 2 izvode ae na brusillcama sa ~ilJclm.a, a pod 3 l. 4 qa mdtni bez sllJaka.

r

I
I

I

I

i

Nastavak tablice 6,1

1+ L + 1
~
.. t 1 2

I. 1 =
g
8 •

<i,4
n

[rnm].

BruAenje

l
obim.no poprelmo naprelmJl:
D D

t,' I

2,

I" ,
d's __ . 1
'" I t '
Dr

°
k
3. 12 "" 0

z

l+
t

g BrllAenje oblmno uzduZno

=

I"
1 . z
I .

+ 12
• • n

+B

t

••

ny .z

.~ ~

g
2

a
4


[nun],
-0

1+ \ +
2, ~ •

c,~..\<· "
• . u

t

t"
1, I- ~

. • <h., _1_, k
t"
vD
. "TO/min
2t
n

3. Broj obrtaja obratb:

C•••
r

I ;

••.•• '

. n, .Dy ...

4

I
r
8

Btueenje obimno poprocno

t\ ~
• ..J5L

l

'f:>:':·:-.:·'Y'~!' . ':':'i";:~

.i; ,; :l;,~i1:'"

.

: ~:

,p

~
1+\ +
t
8 •

t"
a

Prl elobodnom lzlaf.enJu tooU.a.:

g "" 1
n

L. I - (0,2 ,,0,4) B,

[mm]

pri

bru8enju na odtedjenu du-

pri radijalnom prodiranju tocila. z.a staki hod ra.dijalnog stola:

dutlnu:
L • I - (0,4 - 0,6) B,

t.Qi.. g.1t
s. n
dija.ln~ stoia:

[mm]

Bru.senje 51oblmno uzdufno na prelmik D i dutinu 1

I~
L

tti ~~
t
g

L 'k, ' • r a z.a sva.ld dvojni hod tak

""

tt

2L . -!...!:.-. s· n • r

NRstavak tabl1ce 6.1
2
3

4

5

I + 11 + 12 t g • 1 --:.~.-=n~-

1. 11 " 0,5 (D,

,U--T iD, - B,J [mm]

BruAenje

It

'L.

+~I

ooono na
6 visinu H I dutinu I

,";,::::,:J~$t' ~c;V-

• --

Ja

L 'IOOO'V

k

et

2. 1 " 5 - 10 Gum] 2 3, Zahvat se vrM na brusilici za ramo brul!eoje sa pravou-

gaonim mdnJm stolom

iB~ .V1
l;..j ~ ___--L _=:Ji .. f-.------,.L-- -"1I " ,J

I

t

Bt

I

L

~tf
B

g
V.L
Bf

'" j

L B, • 5
2. "

[mm]
+ 12 • 10 - 15
3, Prl B t
f "..

[mm]

~ ~{~'.r-~ J. ..
'-~
7
.. '" ,'. '2 '-'

.1'" ." ,I
BnlSenje oblmno ~,. viein! H i duzil).i I
BfJ> Br
- Bp Br

pO uprnvnom prodi ranju tocila za svald hod rednog stoIa:

B
B

r

odnos

Ia··· ',.:

'3;1

t

.cc',·r=ttl1

g

.-

d,

-1L
2L looo v st

kl

• n'z!"

aB

Zahvat ae

vr~i

na brua1lici za

ravno hrusenJe sa pravougaonim stolom.

~

111
2
\"'1
~ 1.

_1 ____ ,.,_ ._"__ "____

L"'__"'_, "'--,_----l
5 Nastavak tabl\ce 6.1

.------ -I

L t¥
B t>
t'·

t

• i

'
n nst
Z

2

\
2. 11 '" 12 '" 0

1 1 - d

a

["'"'l

g

Brusenje 8
~eono

::IJ
,
t

1'1' . ,',,','C ' ~I'"
I'
• __ 3, __ _ . k '

dB,
3. Bmj obrtaJa rndnog stoia: 1000 [o/mio] 0" ,t Dm

na

F'lfi'"" v,,'
.

visinu H

~~.~VI I - ."
I

.,

.J ------"'" .

.

-

-, .

I
I
I + 11 + 12
t g
B
0

_. -

I~I

.,
, . n
t
BB • nst ~Z

k

1. 1 + 11 + '2 '" Br+ B + 10 mm
t

BruAenje obireno na
visfnu H

~"

da .-.

2. EmJ obrta radnog stoia: 1000 n .v - ImJ~ at at fJ. Dm

f?

3. Eo '" Br + B t 4.
Za~vati

~
r~~ .,
,11'0

+ 10 [mmJ
pod rednim broJem 8 i 9 izvode se na brusilJci za raYno bruSenJe sa o}trugl1m atolom

, __ ,, _ _ _ _

""~··'--'+''''''''''~"''';'t,'-''io>''-;;''\'''>'''''''-'"'''~-'''''~''"-"><

----"'\ ~

Nastavak tabHce 6,1

L

11 '" 0

8,
Bruscnje :-eono

+ I. + I;;

2,

12 "" 0

.J.~
poprecno

t

g


na marl!

a

I •

J;

~-HSr
~--,Ilir - - ifl' ~---l-

da . -,-

-'-, k

n,

4. Zahvat se'lzvodl na"brustllc! za krutn,o_,': Unull'd,nJ6,"brus.enje sa :steiatlJ~mi radtl,og_ predmeta. .. ~-: .,'

ii

c) spoljno kruino obimno uzduino brusenje bez stezanja radnog predme-

lz'razi
o

Z~: brzinu'~-radncg
-., ' ,,'

predmeta iIi radnog stoia v •

r

Sobzirom na

ma-

ta, u tablici 6.1;
d) spo1jno kruzno obimno popreeno brusenje bez 'stezanja mdnog preo!o11::-

proizvodnos~. -pri oblmnom bruSenju (po Oldenu)

BU

sledeci:

ta, i
a) za kruino spoljno bruSenje izmedju siljaka
(6.58)
f} e} unutraSnje kruino obimno uzduZno brusenje sa stezanjem mdnog pred-

meta, U tablici 6.1;

spoljno ravna ceono, i

g) spoljno ravno obimno brusenje na brusilid sa pmvougaonim radnim

b) za kruZno tnlutrasnje bruiienje sa stezanjem radnog predmeta

stoiom, u tablici
(6.59)

6.1:

h) spoljno ravno 1!eono, i

[m/min] .
~)

i) spoljno ravno obimno brusenje na brusilicl sa kruznim stolom, u tab-

lid 6.1;
j) spoljno iii tmutmsnje ravno ceono br.u~nje,

u tablici

6.1 ;

za ravno obimno brusenje

vr

=V ~t

c

[m/min] .
BU

(6,60)

I
I

6.6. primeD proracuna rd:irria brusenja PrimerS.S.I.

Vrednosti za Olden'ovu konstantu C date

u taMici 11,75.
odrediti;

Za radni predmet prema skici, koji se izradjuje u osrednjjm serijama,

Brzina okretanja radnog predmeta pri br"senju bez sitjaka se jzracvnava
plBrna

1z mzu
(6.61)

A) redosled operacija i zahvata brusenja i
B) merodavne reiime brusenja.

gde je vv d0

Skice zahvata prikazane su u tablici

6.1;

redni broj 1 i tablici 6.1;

em/min] -

brzina bbrtanja vode6eg tocita, a

redni broj 5.

ugao naginjanja vodeceg tocila.
6,5.4.

6

Glavno vreme

Svi izrazi za izracunavanje glavnih vremena lzvedeni su iz opsteg
t

I I

Kva lit.eti obradjcnc
j'o'l!Ysine:

g

SI~

k

[min],

(6.62)

~-:t: "

I I

gde je
k - popravni koeficijent, koji uzima
U

\.Oi ;:! \.O!

slIs/. ,,~i
predme~:

!

Materijal radnog

obzir guhitak vremena usled ha-

banja foeita, nedovoUne krutosti obradnog sistema i drugih uticaja, a vrednosti BU m~ date u taMici 11.76. Izm2i 2a POjedine vrste brusenja dati BU uz skice zahvata 1 to 2a: a) spoljno kruzno obimno uzduino brusenje sa stezanjem mdnog predme-

I

5

I
51. 6.1

",

Cl

'" I
~-

i

C

0345

- nekaljen.

ta izmedju stljaka u tablici 6.1;

164

b) sIX>ljno uzdutno obimno popl"eeno sa stezanjem izmedju siljaka, i

165

S

obzirom na senjno5t radnih predmeta ovde ne hi trebalo koristiti bru-

Iz tablice 8.20 usv.:tjamo dodatlk
" Ie "3 [mm). , a iz tablice 8.30 dodatke za Hnu obradu na strugu

silice bez siljaka, vee naprotiv brusilic8 sa siljcima, odnosno sa. stezanjem radnog

predmeta.

rI;

i brui5enje

1"'1.3
Resenje zadatka
A)

[mffil [mm] .

odnosno

Redosled opera~ija i zahvata brusenja
i~mo

Ovde

dYe operacije sa po dva _zahvata:

pa je
~

prva opera-eija - unutrasnje krumo uzduZno brus.enje otvora. ~ 53 H6, a druga operacija - spoljno kmino uzdufno brusenje na precnik operacije imamo: prvi zahvat - p~thodno bruSenje drugi zahvat - zavrsno brusenje, OOnosno ukupno C"0tiri zahvata. 67 h6, dok u obe a standardni

[mm].
Iz tabli~e- S-.20 tlZima se dodatak za grubu obradu na strugu

Znaci redosled zahyata bi bio;
1. prcthodno bruSenje povrsine i1 53 H6;
2. zavrspo brusenje povrsine

ali a2i
odnosno

"3

[mm]. [mm]. [mm].
[mm] , a
standard je Du'= 47,5 mm.

ff

53 R6;

a iz tablice S.31 ,dodatke
=

3. prethodno bruSenje povrsine 4. zavrsno brusenje povrsine

Ii

67 h6 i

1.2

ff 67 h6.

Operacija unutrasnjeg brusenja more se izvrsiti hez specijalnog tehnoloskog pribQJ:a ste.zanjem pomocu steza.ca radnog predmeta sa tri meke papucice preko
s~tjnog prccnika, dok operacija -spoljnog brusenja traii specijaIni pribor - tID·, odnos-

03i = 0.4

,

pa je
DU -= 53 - 3 - 1,2 - 0,4;' 48,4

[~:uJ,

no storer, na koji se radni predmet navlaci. U ovom stucaju unutrasnja cilindricna povrSina radnog .predmeta naleie na spoljnu cilindricnu povrsinu smiera. koja radi

1>08to ne postoji cev sa ovakvim precnicima, pripremak Ce biti

gipka' sa

precnikom

Ii

75

mm. u kOjoj ce se prethodno izbusiti otvor U 47.5

tacnosti naleganja mora biti sto tacnije i sm kvalitetnije obradjena. lz ovoga se vidi cia. jc celishodno prv-o da se izvrSi operacija unutrasnjeg brusenja, a potom operacija spoljnog brusenja. B. :'I-ICIUU:l1.-TU reiim brusenja
1. Os-nov-ni podaci
0

-~
Ls "'" I + 2

~p +

B [mmJ

Dodatak ~p za poprecnu grubu obradu na strugu uzet je iz tablice 8,32,

kao i za odsecanje B, tj. dIp = 1.6
odnosno

cianQvima obradnog lehnoioskog sistema

[mm].
pa

1.1. P.a.dni or-edrnet (pripremak)
1.1.1. Dimenziie pripremka

I
je

B

=

5

[mm].

je

Ls"'SO+2 ·1,6+50:S8,2 [mm].

Dati mdni predme't maze sc izraditi iz valjanc sipke iii cevi; ako
rnogucno trelxl kolis-titi cev, jer je onda izrada ekonomicnija.

L 1. 2. Dubina rezanja

U ovom stuC::tju ~e pripremak Hajpre obradjuje na strugu grubo i fino.

pa tek potom brusi.
- Spoljni pre5nik
D
HiG

1

- Orijen:tacione vrednosti dubme rezanja
Prema tablici 16.60 za spoljno kruzbo brufenje izmedju siljaka sa primicanjem tocila pasle s-vakog hocla radnog stoIa masine usvaja se dubina rezanja

sele2e3e

D

+d +0' +0'

[mn~.

pri prethodnom brusenju

t~::: 0,012 [mm/dh].
161

, prl

~~rsnom brusenju

e' " 0,006 [rom/dh],

]Hi
'11 _

zavrsnoj obradi
0,08

a .za unutrasnje' kntino brusenje na obicmm brusilicama za unutrasnje bruSenje sa ru-

Cnim

1 - 2 . 0,004 upravljanjem' prl pretho,dnom brusenju
pri zavr.snom brusenju

"" 10 proJaza.

C"" 0.916 [mm/dh].
f
l

1.2, Masina alatka - btusllica

O,004 [mm/dh] .

Treba odrediti V(stu i potrebnll tacnosi' brllsilice. Kvaliteti obradjene p.ovrSine 5 i 6 posti1.u se na obii':nim brusilicama,
U

,g~tna ~blica~
a)

1.1.3.4. Podrobnijj (posebni) podaci -0_ dodacima za brusenje
8-: 36 .t8.3Bpodrobniji

'~Ci. za

brusenje su;

ovom sIueaJu za spolJno i llllutrasnje kruino bruscnje. Kvalit-et tacnosti obrade, odnosno tolerancija IT6 maZe se ostvariti na btusilici norma!ne taCnosti. S obzirom na kolicinu radnih predmeta i povrsina koje se brusc hi ramo brusllice sa siljcima, odnosno sa stezanjem radnog predmeta i to jednu brusilicu
nOf-

~a

spoljno kruino brusenje izmedju

Silja~

" 0,3 [mOl] , 3 b) za unutI"a.snje kruzno brusenje sa stezanjem. ~dka

0

.

\.

~ " 0,4

[mOl]'

maIne tacnosti za krutno spoljno bruSenje izmedju siljaka i jednu brusilicu norrn.1.\ne

Prema napomeni iz tablice 8.36 pri spoljnom kruinom brusenju sa st.e-

tacnosti za kruino llllutrasnje brusenje sa stezanjem radnog predmeta< Velicina, odnosno tip brusilice se grubo odredjuje na osnou veliCine precnika obrade.

zanjem radnog predmeta od ukupnog dodatka za brusenje za prethodnu obtadu se uzirna 70 - 80%. a ostatak za zavrsnu; znaci

0; " (0,7
usvaja
5e'

- 0,8) ~ " (0,7 - 0,8) . 0,3

0,21 - 0,24

[mOl]
Pd spoJjuom brusenju precnik abrade i2nosi D '" 67 [m~, pa se moe

0"; " 0,24
.

[mOl] i

d'3 " 0,06

[mOl].
sa

ie koristiti brusi!ica za kruino spoljno brusenje, proizvod firme Fortuna, odnosno
kao !icenca proizvod LZTK, tip AFB-300 (t'l.blica 17.61).

Prema napomeni iz t<>.blice 8.38 pri unutrasnjem kruenom brusenju stezanjem radnog predmeta od ukupnog dodatka a' ostatak za zavrsnu obradu, tj.

d'3

Pri unutrasnjem brusenju precllik obrade j.~ Dr "'- 53 [mm] , pa se moze uzeti brusilica za unutrasnje kruino brusonje, proiivod fjrme .Tung, tip BS 14.
(-.

uzima se 80 - 90% za prethodnu,

usvaja se

0;" (0,8 - 0,9) "3" 0; '" 0,32 [mm] I ,° 3
1.1.4. Broi prolaza

(0,8 - 0,9)
0,08

0,4

0,32

0,36

[mOl];

Osnovni podaci

0

masina rna

=

[mrriJ.

A. Fortuna, tin A FB-300
1. Snage elektromotor<l:
a) glavnog vretena (tocila) P

Prema izrazima (6.8) i (6.9) brej prolaza bree
a) kod spoljnog brusenja

t

'" 3 [k\\~
:
J

bl pomocnog vretena (radnog predmeta) p

e

0, J.25 [kWJ

C) stepen iskoriscenja suage elcktro;notora

pIi prethodnoj obradi

1"

O.A.

0,24 2 ' 0,012 - pri zavr.snoj obradi
i fl
""

10 prolazaj

2. Bro) obrtaia:
a) glavnog vretena n
t '"

1590 i 1970 [o/mi~

b) pomocnog vretena, kontinuaJna promena ad nr
-;;--,0';'"0,,,6-:c;;_ 2 . 0,006
5 prolaza;

75 do

750[~1. mmJ

3. Precnik rukavca glavnog vretena;
d " 127

b) kod illlutnl.Snjeg brusenja - pri prethodnoj obradi

[mniJ.
0,05 do 8 [m/min].

4. Brzina radnog stoIa;
kontinualno promenljiva od Vst

_-,0';:'",32",,_ "" 10 pro 1aza; ;;;2 0,016
168

J69

R

Jung, tip BS 14

stu je saglasno sa tablicom 14.74 7.a izbor kcramickih tocil~.·

l, ~~_.clcktro01QtQra;
:1)

a
t
=-

Tacila za unutrasnje brusenje

,, ,
~,

glavnog Vl'Ct;cntl. (tDcila) P

4.5 [kW]

Prema tablici 14.69 za bru&enjc ugljcni::nih llckaljcnih 5e\jka na brusi-

b) pomocnog vr:tena (rndnog predmetar PrO, 125 [kW]
c) stepen iskori;s.cenja suage elektromotora
za sve se usvaja

lid za kruzno unutrasnje brusenje sa stezanjem radnag predmetl. tacilo treb:l da ima
sledece karakteristilte:

20 O,B.
2, Em! obrt;aja:
a) glavnog vretena n
t "" 16000

s redstvo za brcisenje B iii A,
£illota tOciila '_46 ... ,80.

Eo/min]

tvrdo6a tocila M Ui K t

b,l !X>nlocnog vretena or = 150, 220. 310, 440, 640 i 900 [o/mi~. 3. prc5nik rukavca glavnog vretena:
d

struktura tocU:( -5,
vezivno sredstv6 V.
S druge strane preIna tablici 14'.'fo

=- 13 [mnil',
140

~,:l kV3:litet 6fiii<iijeru;··

4. 11aksimalna duiina brusenja (dubina otvora koji se brusi): Ir max

noCa toeHa se krece izmedju 120 i 80: prema tablici 14. 71 p~ no~malnom reiimu

[mm).

.;

brusenja preporucljivije je sredstvo 1'.a bruSenje A. dok tvrdol!a toeHa ostajC u granicarna preporuka. Prema tablici 14.72 za krueno unutrasnje brusenje struktura tocila treba da je 5 ili 6; usvajamo G.

1.3. Abrazivni alat ',.. toctIo
1,3.1. Karakte ristikc tocila

Prema tablici 14.73 za komhinovano brusenjc fin?Ca. tacila treta da je 46, a tvrdoca L Hi K. S obzirom da je rnHt.et obradjene povrsine 5 finoCa tocila treba da bude veca (80 - 120), ali se ipak us~ja kao kompromiE 60. a tvrdoCa M, jer
~;)lica

A. Tocita za slXlljno brusenje
prenw opstim preporukama, 14.69, za brusenje ugljenicnih 'ne-

se pretpostavlja da 6e ovde obimna brzina tocila ,bili nesto veta. Opredeljujemo se za tociio
A 60 -M 6 V,

klajenih cclika na brusilici za kruzno spoljno bruSenje izmedju siljaka tacHa treba da

inl:l sledece karakteristikc: srcdstvo za bruSenje B (spCcijtani korund) Hi A (normalni korund); finoca tocih iznwdiu 46 i 80; tvrdoCo. tocl.b izmedju NiL; struktura to-

sto je u izvesnoj meri sag1asno sa ta.blicom 14.75 za izbor keramickog tocih. 1.3.2. Dimenzije tocila 1. 3,2.1, precnik tocila a) za spotjno brusenje

cila 5; vezhrno srcdstvo \. (Kcrarnicko).

S druge straHc pl'prn:J. tablici 14.70 za kvalitet obradjelle povrsine 6 finocu tocila treba dn. bu:l.e 46 .;. 60; pmma tablici 14.71 pri norroalnom rezimu brllilenjtt. kakav je ovcle slu::aj, vj;;c se pr:eporu~uje sredstvo za brusenje A, a tvrdoca tocita u gr.lniCarnCl prcpol"uh:l:
treba do. bude 6.
jll"eJ -,:1.

Zamenom usvojenih vrednosti, iz tablice 16.60 za brLinu radnog predmeta

t.ablicj, 14.72 za kruzno sl-loljno brusenje StruktUr'd tocila

Prema posebnim podacima za izbor toeila, tabliea 14.73, za kombinovano bruscnjc. tj. kada so i p~thodno i zavrsno brusenjc vrsi istim toeilom, Hnaea mu

V, " 20
i dubinu rezanja

[m/min]

je 36, a tvrdoca 0 ili N. Ka.ko j~ kvaHtet obradjene povrsine 6 finoCa tocila bi trebala dOl bude GO. Posto je materiJal radnog predmeta relativno mck uzecemo srednju'

0,05 [mn:/dhJ,
kao vrednosti Oldenove kQnstante iz tablice 11. 75

Yl'Cdno5t za tvrclocu toei!n. N, mada prcporuke nisu podudarne. Tako se oprcdcljujemQ za tocHo
A 46 N G V,
1lO

c"
D

0,32

u izraz (6.2) dobieemo precnik tocHa

t

< 4 • 0.05

20 )2 ( 0.32 "" 780 mm.
111

S obzirom £la, je precnik rukavca glavnog vretena d "" 127 [mm], a naj-

veei precn~k tOC:i~ kojLse na' ovoj brusilici moZe upotrt"lbiti D max
t

400 [mn} us-

_vaja se prema,,~~,UcI ~4.,61 standardni preCnik tocila,D ~ 300 [mm].
t
b) ''za llllutrasnje brusenje

I
v r '" 18

2. Elementi reiirna. brusenja

2.a. Spoljno brusenje
2 a.l. prethodno brus.enje
2,a,1.1.
~

Prema tablici 14.65 precniku brusenja Dr "" 53 [mm] odgovara

odnos

DID ':,'f' 0,9 ,--;,,~~~~~,:.'IXl:~)e':l?r;ecnik ,t06ila .,,_J, ' -, f ~'\?' 'i-,:' ::·:i>:i~'W~t~8:~~l{;; ,\~ij-;, .

s obzi rom na postojanost toci1a Zamenom odgovarajuclh-vrednosti iz tab!ice 11,61 izracunava se popra-

,

J?i :_7'. (O, 9:,+'; 0; 85)

D~ ;: '(0,9 f-' 0,85) 53 ,;. .

'45

[mmJ.

vni faktor za korak (6.12)

Kako preporucuje tablica 14.63 vrednost 45, [mm] treba izbegavati. pa

C

=
S

1· 0,7' 0,044· 1

~

0,0308,
i usvajaojem brzine radnog predmeta

se usvaja manja

:~~da'~~ ~~dnost

D

t

~

40 [mm].
,

gde je vrednost za

K.r dobijena

e~strapolacijom

1:" 3"'-'2. :(- -Sirl'~l tocHa

em/min].
s' a

izraCUIUlVB.mo komk prema izrazu (6,10) 0,0308 . 67°,3. 20 18 . 0, 012
~ 10,1

a) Za 5polino bruSenje Prema izrazu (6.4) i tablici 14.67, odakle se vidi da tvrdoci tocila N odgovara vrednosl konstante C
Bt '"

.:!i

[mm/oJ.

h 3 . 0,8

:=

0,034, izracunavamo sirinu tocila
1
bijamo korak 20

- s obzirom oa snagu masine
Zamcnom odgoV'arajucih vrednosti iz tablice 11.73 u izrazu (6.15) do-

0,034 . 20 .

0 4 '" 21,3 [mmJ.

Standardna sirina tocita (fabHea 14.61) B
b) Za unutraSnje brusenje

t

[mm].

s'~

i

0,,;
0,242 '

11----'6~7~0~,~2~5"--2-0-0~,~2~5:-

3. 0,8

18

0,012

= 9,3

[mm/oJ.

Prema opstim preporukama, tablica 16.60, korak treba da se krece izmedju

Za vreteno normalne krutosti prema ,iz razu (6.5) za duZinu brusenja

Ir'" 80 [mm] bice sirina tocila
B '" (0,7 f 0, 85)
t

Sa"
80 ~ 56 , 68

(0,3.' 0,7) B ~ (0,3' 0,7). 20,~.6"
t

14 [mm/o],

[mffi],
usvojiti, lznosi pre~

u kojim se granicama nalazi i merodavni manji po vrednosti korak sa

dok je prema tablici 14.66 B

t

'"

63 [mmJ. Medjutim za precnik rukavca glavnQg vrej

s~ ""

9,3

[mm/oJ

tena d '" 13 [mm] najveca standardna Sirinn. tocila, koju cemo rna tablici 14,63 B
t "" 50 [mmJ.

2,a,1.2. Brzina radnog predmeta s obzirom na postojanost tocila Zamcnom usvojenih i datih vrednosti C v
=
lZ

Za spoljno brusenje koristic-emo kolutasto ravno tocHo KoR 300 x 40, sa ka:rakteristfkarna A 46 N 6 V. dok demo za unutrallinje bru§enje upotrebiti Va -4Ox50 sa karakteristikama A 60 M 6 V.

t:;blice 11. 74:
co

0,15; P '" 0,3; m

=

0,5; x

'C,

1;

~

1

1.S.3, Post'Jjanost tocila
Prema tablici 13.60 usvajaju se slede6e 'postojanosti tocila za spoljno prethodno brusenje spoljno zavrsno brusenje - unutrasnje prethodno brusenje
- unutrasnje zavrsno brusenje

u izrazu (6.51) dobija se brzina
v

r

T
T T

'5
60
3

T

10

[min] . [miii] , [min] , [min] .

0,15 67°,3 20 1 ---'0:-5""-"'---"""--"'1'-- - 24, 5 15' . 0,012 . 9,3

[m Imin] ,

- s obzi rom un. nn.jvecu proizvodnost
Prerna izrazu (6.58) usvajanjem Oldenove konstante iz tablice 11.75

C " 0,32
doblja se brzina radnog predmeta
113

0,32 ",/0,12 (300 + 67)

21,6

Iz tablicc 11.7_6 usvaja Be vrednost popravnog koeficijenta .
k
~

V

300· 67
tj

1,:3,

'i\IcnXlavna JC Ill.anja vt"cdnost,

pa je glavno v:reme
t "" 10

v '" 21, G Gll/mil~.
~li ~c

,.

2 • 75
9;3·_~·

ip3.k us\',tja wl~p~d prelpos/;lvljcn<l, koja je po vrcdnosti bliska ovoj; dakle

g

85,S

1,3

2,45

[min].

v r '"

18

[m/nu!~

2.a.2. Zavr&;o'-'brusfmje
2. a.2.1:~ '·r03-fa~:1::i'
Na

_cibifro-tri-- na ·postojMost"·'toel1a

2 a.!. 3, Broj obrtaja radnog predmeta

6'b~ov~ ;tab1i~ii' i4"il i' izcifunav;'~ij~m
0,8 . 0,6:3 • 0,4 .

1000
n
r

v

r

1000

18
67

85,5

EO/min]

(tabUca ll. 62)'

a nalni se u oblasti rcguliS<j-t)jli.
2.a.l.4. Obinma brzina tocila
v

Cs
"":30 [m/mi~,

:t\a osnovi izraza (6.6) ostvarljivo brzine tocila su

r

domja-· se _ korak

-".~'-"6:':O""'--":-:0!:O':'0'-'"-""cu.- '" 25 Hi 31 [m /see]
pa je odnos

3,14

300 (1590 iii 1970)

0,202 --. 67°·5 '" 9.2 sa.t, 30 . 0,006

[mm/o].

Prema opStlm preporukama, tablica 16.60, vrednosti kcuaka se krecu

i1..medju
v

r

25 iii 31 18

60

83 Hi 103.

s

a

(0,2 - 0,5) . 20'" 4 - 10 [mm/o].

je izractmata vrednost koraka ve6a no pIi prethodnom bruSenju. to se mom sl!pnjib, te usvajamo s "'_ 100 to usvaj~mo vecu vrednost kao merodavnu,
1970 [o/mir~.
V1'C-

Posta je za sivi Iiv, i.':iji su p:lrametri obmdljivosti najslEniji n?kaljenom i.':eliku, preporu:;t'll odnos, vt/v
tli': je

a

"'- 7,6 [mm/~

r

K-,,<lk s obzirom na srut.gu masine pri 1..avrsnom bru§enju 'se ne trazi,
jer je uvek vef:t o{! koraka s obzirom na postojanost tocila.

\

"- 31 ern/sec]

odnosno

Il

t

=

.:;.a.22, Brzina radnog predmeta
S

lstovrcmeno vreunost obimne br<':ine toeila odgov:::tr'.l orijcntacionim
duostilrltl iz t:lb!icc 16.61 i- uozvolicnim vrednostim~ prem.:l tablici 16.62. 2.a.I.5. Drzina munug stota

obzirom na- postoja·nost tocila

Zamenom vrednosti iz tabtice 11.74, usvojene C v
=

0,15 i datih
p "" 0,3;

m

'=

0,5; x

1; Y

Bl'lina radnog stoIa se izracWlava prema iZrazu
v
n ~1000

u izraz (6.51) dobija se brzirut.
v

85,5
lOUD

9,3
0,795

,(

[m/mil]

r

tj. na!.azj se u okvjru os~var1jivih brzina. 2.a.l.G. Gi:J.Vtlu }'.l·cmc

0,15 _" 67°,3 20 1 05 I ~ '" 30 6u' • 0,006 . '7,6

[m/mi~.

- S obzi rom na 'najvecu proizvodnost
i

Prema izra1..U ·(6.58), usvajanjem OIdenove konstante i1.. tablice 11.75
Z:l

!zra::tUlava sc POll\()CU izmz:l

glavl10 vremc iz tablicl'

6.1

%:.1

's!u-

C

0,32, nalaZi se brzina radnog predmeta

~:J.j kad:.t sc jll"illlicanjc t{Jcib vl":-'j pos!c sv.:tkog -drl.l~op; hoda radnog stob. Prcl1l:l izr:lz.u za duiinu uzduzllo?," ho(h ['adnog Sloh (t:t!)lic<1
L"t .'iU
J i-I

v
G.I)
ll~\'aiamo

r

+

O,~;,

75 [mn~.

0, OOG (300 + 67) '" 30,8 300 . 67

175

vrednost, tj. v

r

'" 30 [m/min].

5'.l.;

a

0, Dol . 53 50 30 . 0,016

'" 5,5

[mm/oJ.·

- S obzi rom TIa snagu masinf:
'::,'10o_0 • y
n

Iz tahlice 11. 73 sracuna\-'a se popravni [aktor za korak
1000 30 3,14 . 67
143

r

• --;?Y'<:-"O:n--,r~,

r

[o/min] ;

C'; "" Kp

Kb KM '"

0,231 . 1,16· 1 ~ 0,2675,

oblasti regulis~ja.
2':·a.2.4.

pa je prema izrazu (6.29) korak
0"
8 11 &;

Obi~ bnina tacila
31

1____~4~,5"-·c-'0~,~8c...._-:-::-:_
0,2675 . 53°,25 50 0 ,25

pvde se takodje 'itzjma
obrtaj~ n, • 1970

[m/sec], sto odgovai

a

=3-::0-"0-,0"'1:;;'6 -'-' 5, 1

[mm/~.

[o/min].

I

Merodavan korak je.
8

2.a.2.S. Brzina !adnos stOia

Izracunava se prema izrazu

a

=:

Sll ""

a

5, I

[rom/oJ.

n s
v

2. b. 1. 2. Brzina radnog predmeta
143 . 7,6

at

--rooo

r

a

1000

• 1,1

[m/min].

-

S

obzirom na postojanost tacila
=

2.a.2.S. Glavno vreme U5vaja 5e popravni koeficijent prema tablici 11. 76 k 1,4, pa se iz-

Iz tablice 11. 74 usvaja se C v
i uzim.aju se osmIc vrednosti:
p
~

0, 05,

racunava glavno vreme prema tablici 6.1
t

0,5; rn

=

0,6; x

~

0.9; Y

~

0,9,

pa se zamenom u izrazu (6.55) dabija bnina
g

5 •

2 . 75

7,6 • 143

~ 0,69

[min].
v

• .,-"0:,-'

0,"5"-,2:53"-0-::,-;:5:---,5~0_O,-:9-;:­
5,10,9

1. b, Unutraiffije

61

brusenje
-

r
S

3°,6. 0,0160,9

[mlmin].

2,b.l. Prethodno brusenje 2.b.l.l.
S
~

obzirom na maksimalnu proizvodnost

Iz tablice 11.75 uzima se vrednost konstante C "" 0,32,

obzirom na postojanost toeHa

pa se zamenom u izrazu (6.59) dahija broj obrtaja radnog predmetn
v
0,32 I~ 016 (53 - 40) V' 53 40

Prema tablici 11.63 je popravni faktor

c~ • ~

K.r

~ Ko "!

0,5. 0,002

1""0,001.

r

\

" 43

[mlmi~.
43 [l,:/mi~, ali se usvaJu zna-

KM je izracunato proma brzini tacHa (6.6)
v •

t

3 1 14 . 40 . 16000 1000 . 60

~lerodn\'na jc manja vrednost, tj. v r
• 33,5 [m/sec] , tj. ~. I. tno manja v r "" 25

0n/nti1

K.r

K.r usvajamo prerna najvecoj ,postojanosti, kOja- u tabHci poSioji, tj.
0,5.

cia bi se dobio standa rdni broj ob rtaja , sto znaci da 6e postojanost tocila biti znatno

veea ad 3 [min].

Ko 5e bim pmma odnosu
2. b.l. 3. BI'Oj obrtaja radnog predrneta
1000 v
r 1000 25 3,14 . 53

Pretpostavljena brzina radnog predmeta
v r '" 30
[rn/min], pa je korak prema izrazu (6,24)

n

prema.- tablici 16.60 iznosJ

r

ltD r

150

[o/min].

.lito je standardni broj obrtaja.

~!

2. b.l. 4. Obinma or-zina tocila

a imamo <la je

Nadjcna je jos na po~etku v
0.In05

t

33,5

[m/sec].

p "- 0,

5~

m '" 0, G; x "'- 0,9; Y

0,9,

pa je ohimna brdna radnog prcdmcta

v,
r odgo\'am prepot"ukama.
v

GQ

80,4

v

50,5
c

[",/in\~,

Takodjc vrcdnost ,qbimne on.inc tocHa odgovara orijenmcionim vrednostim::t u t."1i.l lid 16.61, odnosno dbzvoljcnim vrednostima iz tablice 16.62. 2 h.1. S. BrzilL1. ::tksijalnog pomeranja tocila i uvrscuje u

- s obzirum

Ua najvct.u' proizvodnost
. ' . . ' ·;c:,i·

~'.,.;;; -".'

,,;' <: .~.~~~:

Iz tablicc 1l.75 usvaja s.e:,_ C ."\ O.:~':.

izraz
v
r

(6.59). p3. so

n s
v

r " 1000

150 . 5,1 1000
Vr):'me

0,765

[m/min]

\,tIU~'JU~U~4:0~(:~~~~4~uIT)~'\- ,~'., ,.6,~;" ?:i~!~n] ~
V
53· 40
VI-ed nos t

2.0.1.6. Ghvno

.~if' '
v r"" 50 5

Na osnovu usvojcn\- duiine brusenja L '" I '" 0,2

M "avna JC rnanJa . . Cll)

[m/mi~1. ~

"",

80 .;. 0,2 . 50 "" 70

enmJ

(tablica 6.1

) i usvojene

ali zadriavamo lUlaprcd prctposlavljenu vrednost'obimnc bn.ine radndg prcdmcm v r

vrednosti popJ":lvnog koeficijcnta (tablica 11.76) k = l,3,
zamcnom u iz razu za glavno v t"(! me, tablica tacila posIe sv:lkog usvojenog hocla 6.1

" 50 [m/mi'~,
2. b. 2.3. Bra] obrtaja radnog: prcdmcta
1000
n
r

redni broj 5, za slu:::aj plimicanja

v

r

100U

50

t

g

1

° '-'-0:-',,°,150
2 -:--0 5,1

1,3

2,38

[min].

11:

D

c

3,14 . 53

"" 300

[o/min],
sto znasi da

ali se usvaja stanclardna vrcclnost nr ~ 310 [o/min],
1a bib neznamo manja od 10 min.
2.h.::!.4. 0bimno. brLina tocila.

ce

i1.ostojanost toci-

2.b.2. Zavrs-no bru':;;cnje 2 b.2.1. Korak S obzirom nn. postojanost tocila

Popravni faktor loa komk prcnu tlolici 11.64 iznosi
K j{' S Mt·kq; gdc jc Ko izabrano prcma odnosu
j{

C

K

0

0,9

0,8 .

0,067

0,87 = 0,0466,

Ism lato kod prcthodnog bl'Uscnja: v ..0 33,5 [Ill/sec]. t 2 h. 2. 5. Brzina aksijatnog pomerania tocila
v

31U . 0,87 1000
lOU~

'" 0, 27

[1'1l/mir~.

I _r_ D

'" 1,5
·50

2.b.2.G. G:avno vrcme

" CSvaj:llHO ouinmu brzinu radllo;; prcdmcta prcma t..'lblici Ill,GO vr

Iz; tablicc 1l.7G 'usvaja se k '" 1,4, p:1 sc prcllla tablici 6.1

n:Jni

broj 5, lzrai':uno.v3. glavno vrcme
Kor,lk se izr:lcun:nr.l prcm:l izr.lzU (6.27) 0,0466' 53°·9
50 0,004
t _] U -,'2,--=",'',''0=___

g:

0,07

310

1.4 - 7,25

[min].

~07 '- U,:-17 2 )'

[,1 mm/<J.

Prih1cr u.G.2.
Za rJ.dnj pl'Cdmct dat tt prethod'!:::)ln primcru 6.6.1. koji se izradjujc u

2.h 2.2. Brzina radnog prcdmct:l - S ool.i rom na postojal1ost tocil:l Prerna taLlici 11.74 Usv:ljamo C v
0, oS,

vclikim scrijam:1 (z _ I()UUO komada), odrcditi mcnxbvTIc l'Ciimc
Juinog bru':'cnja na b!C1SiUci bez ~ilJak..'l.
Skica l.ahval:.l jll·ik.:.tz:m:l jC U !:'Iblki G.1

sp(lljnu~

kruzuog 1IZ,-

, rcunj OI"Oj v, od;ikl(;

:-it'

u.'.i-

ma i izraz za giavno' v~me. 1" Osnovni parametrl clanova obradnog tehnoioskog sistema 1: i .:,:;'Radni predmet 1.1.1.
DimenZij~

,

Osnovni podaci c masini

1. Snaga elektromotora:
a) glavnog vretella (radnog tocila); P '" 15 [k\~ ; t b) pomo6nog vretena (vodeceg tocila): P '" 2,2 [kW]; v

pripremka

j
>'1

c) stepen iskoriS6enja snage elektrolnotora - za sve se usvaja
2. Broj obrtaja:

rz ",0, 8.

- ,SpoHn! precnik

rSf:p-;je ;kao
D, = 75 [mmJ.
-~

I

U;'1?x;ethodnom prlmeru, jer au dodaCi za"obr.adu isti, tj.

. I

a) glavnog vret.ena

Il

t

1320 i 1500,

[o/nuoJ I

b) pomocnog vretena

nv '" 15; 20; 24; 27; 30; 35; 40; 45; 48;

T~ko~j~ je i~~ L~

55; 58; 70; 73; 85; 90; 100; 116; 146; 170; 200 i 264

:: 88,2

[mm].
3. Precnik rukavca glavnog vretena

[a/min].
305 [mm

<) ""
t

1.1.2. Dubina' rezanja Prema tablici 16.60 usvajaju 5e dubine rezanja sa primicanjem tacila paale svakog hada

J.

4. Najveci precnik radnog tacila D '" ?OO [mm]. 5.

SJ.rina radnog tocila B t

'" IS?

+ 100' [mm].
d'r ""- 127
o

za prethodno brusenje
za zavrSnO brusenje

t' ,

0,12

t" = 0,03

[mm/h] , [mm/h].

6. preCnik rukavca pomocnog vretena
7. Zaokretanje pomocnog vretena do 8

[mm]

8. Najveci precnik vodeceg tocila 9.

Dv '" 300 [mm].

1. 1. 3. Dodaci za prethodno i zavrSno bru§enje Prema posebnim (podrobnijim) tablicama '8, 36 (drugi nasta'\'ak) doda'k"lk zn

&rina

vodeceg toeila

B == 150 .;- 100 [mm] , v

.3. Toeilo

brusenje je

03 '"

0,3 [rum]-

1,3.1, Kamktenstike tacila Prema opstim preporukama, tablica 14.69, ka ra\..1.eli>=tikc bi bile

Prema napomeni 12' gornje tablice za prethodno brusenje 5e uzima 70 _

- 80

%,

tj.

B Hi A, 60, N iIi M, 5, V.

eJ'; = (0,7

.0,8).

d'3

(0, 7 ~ 0,8) . 0,3

0, 21 ~ 0,24

[mm].

Struktura moze bili i 6. Pre::na posebnoj tabaci 14.73 za kombinovano bruscnje finoC::t tocila bi

Usvojicemo dodatke
za prethodno brusenje

0,24
0,06

mm
mm

trebalo da bude 46, a tvrdoCa N ill L; usv-ujamo
A 46 N 6

za zuvrsno brusenje 1.1.4. Broi p'rolaza

v.

Iste ove karakteristike bjramo i za vooI;c-e tocilo. 1.3.2. Dimenzije tocil?

Prema izrazima (6.8) i (6.9) broj prolaza bite.pn prethodnom brusenju

(},24 2 . 0,12
pri zavrsnom brusenju
in '"

Precnici
1 prolaz,

Dati su u podacima
- &rine
- 1 prolaz.

0

masini, dakle D

t

500 [mn~, a D

y

300

[mm]

0,06 2 . 0,03

Iste su za oba toeila, a izracunavaju so prema izrazu (6.4).
== 0,034, a pretpostavljena h obimna brzina radnog predmeta (tabbql. 16.60) v r '" 20 [m/nunJ, pH je Sima tocila

1.2. Brusilica
S obzirom na precnik radnog predmeta mogla bi se upotrebiti brusilica za spoljno kruino brusenje bez siljaka proizvod ST'ROJ-EXPORT, model 4B (prema tablici 17.62).

Prema tablici 14.67 za tvrdocu toeill'. N

C

106,5

[mn~

.
1st

180

Usvaja se standa~n:l vrednost B
ZnaE:i,

t

""

100

(mm].

s obzirom on ugao naginjanja vodc6eg tocil~;; ': Ohimna brz:ina vodeccg, tocila usvaja se premft, napomeui lz
16,60 Vv =, 20 [m/mir:J,

mtJ:o.o tocilo .ie kolutasto mvna KoR SiJO x lOv,

",hJ1«,> ','»':

law i vodccc KoR 300 x 100.

1. 3. 3. Postojanost tocila
Na osnovu tablice 13.60 usvajaju Be postojanosti tocila

odnosno njoj odgovarajuci broj. obrtaja:,: 1000 v
n

r

za prethodl10 brusenje za zavrsno bruFenje
2. Elcmenti reiima brusenja

T=50

T = ZOO

[min], a [min],

v

:J( D

v

1000 3,14
;

.. :....

ZO 300

soo odgovara standardnoj

:,~os~,:;~~o.;~ 20 J~j#j'<'
kli,~nja '·M:~,.o,
, J. "

Usvajaju se vrednoSti:

2.1. Pi"Cthodno brusenje 2.1,1. Kornk
S

ugla nab~janja.;,:'d'~ i.~~:
koeficijenfa

pa se iz izraza (6.61) dobija brzina
obzirom na postojanost tocila v r '" 0,9 . 20 - cos 2;5
Iz tablice 11. 65'

0

"" 0,9 • 20 . 0,999 "" 18
=:

r

m/mm].

za karakterlstike tocila 46 N ekstrapolacijom se nalazi
Merodavna manja vrednost, tj. v r

!X1pravni faktor koraka C~ = 33,46,
p.::1

16 [m/mi~.

je prcma iz razu (6,30) komk

2.1. 3, Obimna. brzina radnog tocila

E;

~

67°,3 -5-0~O~,"~,""-2~0-'"'--0-,

33,46

-'-2

= 6, 95

Gnn/~,

Ostvarljive bnine radnog tocila su prema. iirazu (6.6)
v
=

- s obzirom na s1;lagu mlsine

t

3,14 . 500 (1320 ili 1500) 1000 . 60

34,5 ili 39,3

[m/seCJ.
brzine vode6eg to-

Popravni faktor se. izraE:un:wa na osnovu tablice 11.73

e" s

=

KKK _ 0 237 p "'b.M '

Prema preporulG1ma iz tablice 16.60 brzina radnog tocila pri spoljnom kruinom brusenju bex siljaka treba da bude 50 - 200 pum ve6a od
cila; dakle (50 . v t ~.,. 200) Usvaja se \ vy "" (50 - 200) .

1.16

1 '" 0,275,

pa se zamenom u izrazu (6.32) dobija korak

'" s " _" '
a

\[;;

'

2L "" 60
t

18 .,.. 67

1 'ill/sec l' j

1;:;". 0, S ' 0 ,. 0,:::75:, 67 ,~;}

20

0,12

'- 3,9

[rom/a].

'" 39,3 [m/seg, odnosno

n '" 1500 [o/mi~ ,

!I,'[cro{\avna je munja vrednost,

tj.

2. L 4, Glavno vreme Usvajanjem popravnog koeficijenta iz tab lice 11.76 k "" 1,1
uVrStavanjem istog u izraz za glavno vremc prema tablici

s

"

s~ =- 3,9 Guin/o].
Obinma bIT-ina mdnog pr"cdmct.'l

6..1, redni broj 3 do-

2 1. 2.

bija se
t "" 1

obzirom na postojanost tocila Pl'ema tablici 11.-74 usvaja se C
;( "'k:-p()ocnti .su dati v

"" 13.

g

80 3,9

10000 + 100 20. 10000

. 1, 1

J,3

[min],

r ""
p.. ;'c 1.
1)"\0:;,<:'

0.3;

m

'" 0,5;

x

I: y

1,

2.2. ZavrSno bruSenle
2.2.1. Korak s obzirom na ugao naginjanja vode6eg tocila Usvajanjem prema preporukama: ugla naginjanja

i,.l";t:;unati brzina prema izr:J.Zu (C.. 53)

v

- 16

[m/mi~.

d. "" 1°

i koeficijent

"

klizanjaj"" 0,95 i zamenom istih u izrazu (6.31) dobija se korak

183

'. <! -

S~_~O,95· 3,14' 67· tg 1°:= 0,95' 3,14' 67. 0,0175
,:
:r:esto manju

3,5[mm/~.

Primer 6.6.3. Za skicom dati radni predmet odrediti:

U~VOji~emo

v~dnost

sa

:=

a

[mm/~ .

A) redosled zahvata brusenja i
B) Merodavni reZim sarno za prethodno brusenje(jer jC postupak izraeu-

2.2.2. Obimna brzina radnog predmeta.
Prema izrazu (6.61) 1 usvajanjem 'yrednosti za brzinu vodeceg tocita na

navanja za zavrlino bruScnje lsU kao i za prethodno).

osnovu preporuka cila

tablice;16.60 Vv "" 15

•n

1000 v
v

d"
v

. -

[m/minJ,
C'{

Skica zab'\-'ata prikazana je u tablici

6.1

, redni broj 7, odakle se racu-

odnosno, broja obrtaja vodeeeg to~a

i glavno v!'erne .

JEDv

1000 15 3,14'300
,n v "'5

Resenje zadatka

15,9

[olmi~ ,

A} Redosled zahvata bruaenja 1. prethodrlo bntaenje gornje povrsine kYali43ta 5;
2. zavrsno bruSenje gornje povrsinej
3. pretbodno brusenje donje povrsine kvaHteta 5;

a standardni broj obrtaja je

[o/-il,

dobija se ohimna brzina radnog predmeta

4. zavrSnO brusenje donje povrsine.
B) Merodavni rezim prethodnog brusenia

1. Osnovni podaci 0 cianovima obradnog tehnoloskog sistem.-'l.

1--_3~5.5_·---i
t

1

1.1. Radni predmet (]Hipremakl 1.1.1. Dirnenzije pripremka
-~

Kvalitet obrade:

LS = Ir + 2

OJ '"

95 + 2

97 [mm] ,

gde je dooatak 01 uzet iz tablice 8.35. Standardna vrednost Ls Materi,ial radnog predmeta:
100 [mmJ.

95

C.0545 - kaljen

- Si rina
R
,

"" b

SI. 62

gde je dodatak

d]

+ 2 0: =" 35,5 + 2 r 1 uzet iz ·tablice 8.35.

37,5 [mn~',

Standardna vrednost Bs

37,5 [mm].

v r "" 0,95 . 15

cos 2 0

'"

0,95

J5

0,9994

14,3

fm/min].
II "" h + 2 cf + sri = 17 [mm];
i ~ uzeti EU

2.2.3. Ohimn.,1 br-Lina tocila

20.2

+ :;;

S3

13 + 2 '.1 + ?

0, 7

~.

'--

0, 3

n

t

Ista kao i kod pretbodnog brllSenja: v t 1500 [o/min] . 2.2.4. Glavno vreme

39,3 fm/sec], odnosno

dodaci

dJ' d 2

iz tablice 8.35.

Standardna vrednost H

Prema tablici 11.76 usvaja'se k '" 1,05.
1.1. 2. Dubba 'rezanja
Glavno vreme se izracunava prema tablici
t

s

17

[mm].

6.1, redni brej 3
Prema tablici 16.60 za spoljno ravno brllsenje ohimom tocib. na h,..,<silid sa provougaonim radnim sto!om usvajaju 5e dubine rczanja
'85

g

'" I

80 3

10000 + 100 15 10000

1,05" 1,78

[min].

za prethodno brusenjc za zavrsno b!lJscnjc
tn

0.02 0.01

[mm!hJ [mm!h)

a

5. Korisna pOvrsina'radnog stoia Lk x
1. 3. Tocilo 1. 3 1. Kamkteristikc tocita

tik

1.1.3. Dodaci z;a prethodno i zavrs"o brusenje

Prcm:.t

opSti-~,prc~ruk:lma,

h;)1ica 14.6U, karaktcristikc ,bi

bii~'t

Prema napomoni iz tabHcc fL 39 za prcthodM> hrusenje se ur-ima. ako 80% ukupnog dodatka. tj.
z;). prcthodno bru~Cnj0

A illB.36 -60.I-H.5-4.V.
Tako:1jC P~rna.- ~b}iCi 14.79 z~ kvalitct ohmdjen'c 'povrsinc,;:_s:-:' za>:z,a:~'-r-::.

sno brusenje
0.2
O.lG [mnD. odnosno

0;"
0;

finoe;

O,8~ '" o.s

S druge-st'ia~~-'i~-

--trrig~--,~';'~~d'~'-" bo -' ~o_, : ~ strukturap ~::ipo8~s.-,~c~b,1"~m~~lt7c~·2,g~\.'.~.:.·':~ .'.:-.;:.;'~ •. '.:f].,; iwmbinovano
'brutiCnje

,,;,'

'v,,""

!JI

}-lVU<>-

.......

izbor karakteriStika, tocila.':-'tab1i~ 14.73, .
: ::.-:' ,',/v;":,~",,;-A, 36, J -_-:H." V Hi B.

za z.avrsno brui<enjc

~il~ t~ba

tia

imi,: ~l~d~~ idhk4J}H~'t1~:-,;~,~E

, ~;if{:,~'j~~ ~{\iti!:~~"-\;(·~'.l\\!

0,2

J; ""

U.2

0.2

0,04

[mm].

usvajamo lpak' A 60'- ~ 7 V
1.3.2. Dimenzije tocila
-~k

1.1. 4. Broj proiaza

prem:l iZrJ-zima (6.S) i (6.9) broj prolaza ie pri prethodnom brusenju

0,16
0.0::

4 prolaLa.

Usvajamo preporu1!eni (najvcCi) D
:l

t

300

[mmJ.

- Sirin:l
0,04

Prema tablici 14.67 za tvrdocu tocila-J koeficijent se nalazi ekstrapola? ,Proi::ll;:t'.

i"

2

0.01

cijom C "" 0,04, a brzina radnog predmeta jc o,'de jednaka brzini uzduZnog pomerah nja radnog stoIa.

1.2. l>U;in<l abtka - brusitica S obzirom da se meli
0

Usvajamo saglasno sa tablicom 16.60 20 [m/min], st pa je prema izrazu (6.4) sirina tocila'
v
4 Bt - _-,4"-.:-"!.o".8,-_

radnom predmctu rchtivno matih dimenzija, to

cerna izabrati i IT'...'lnju brusilicu za mvno obimn? bro«cnjc sa pravougaonim stoiom, kao

sto jC brusilica proiLvod finnc EbB - SCBLIFF, tip SW G VA (tabUca 17.63).
OSIl.OHli podaci 0 'inasini 1. Snaga elck'1.romqtom

24,2

[mm].

0,04. 20°,4

a) gl3.vnog
b)

n'B~ena (tocila) P t

=-

4

[k\\];

Usvaja se standal'dna vrednost B '" 20 [mm]. t Obiik tacila jc ko!utasto ravno Koll 300 x 20.

hidruu1i~ne

purnpe za uzduzno pomcranjc ,,!.dnog stob Pst

c) za

poprc~;,o pomcmnje radllO:~ stoIa P .

, '"

0,2 [kWJ:

1.3.3, Postojanost tocila Prerna tablici 13.60 usvaja 56 postojanost tocila pri ptethodnom bruscnju
T 10 min

til stcpCI\ iSf.;OJiSCClli:l "vih mntOl::l se llSV<lj.'l

rz

= O. R.

p,q,i obrtaia glavnoci vretcna n
3.

t

'"

1400 i 2800
=

o/min

Prc~nik ruk;:tvca glavnog vrerena. d

76

[m~.

2. Elementi rezima brusenja

4. Hnma r.ldnop; stoia (kontinwlno promenljiva) v st "" 0 .;. 30
:-,. Opscg, poprc~nih korab (kontinualno p~omenljivih) SB

[m(min].
60 [!l1nv1~.

2.1.~

- s obzirom TIa rostojanost tocila
Prema tablici 11. 67 iz racunava se popravni faktor za korak
0,59' 0,71 "" 0,323,

o .;.

G. Pre:;nik normalnog Locila
7. Sirina tlorrnalnog tociia B
t

D

t

'" 300

[mn~

-'- 50

[mnl

181

KM dobijeno

l'lla!~l1I<P9~cijom.

a

K'~

preko koeficijenta popunjenosti radnog stoia

nu (6.60)

k

vr ""
p

V~!0002

0,2

24,5

[m/min] ,

povrsina bmsenja jednog radnog predmeta je

Ar_=::'_,9?::;~3.5.~,,= 33~2.5 [mm~J.
povrsina: 'koJu n~C radriotii ',BtOtU", zauzlmaju z xadnih -predmeta
,1. ,

pa zadriavamo kao merodavnu v '" v '" 20 [m/min], a ova vrednost se naIad u ab. r st lasti regulisanja brzina radnog stoia ove rna_sine.

;.! ,":'

2,3. Broj hodova radnog stoia
lzrai':unavunjem duzine radnog hoda stolu\(tab'aca
6.1 , redni braj 7)

A ~ B • L = (8 . 35,5) . (6 . 95) = z . A r --,g,,,, g . ,g, ., - ',' .

8 . 6

A

r

48 A

r

L = 6 . 95' + 5 + 5 '" 580

[mmJ

8to znaci da je_ k ':::: I, odnosno kH '" 0.71.


a korak

P

0

i zamenom u lzrazu 1.a broj hodova. dabija se vrednost
1000 . Vst

Prema- tablie! 16.60 usvaja se brzina radnog predmeta v r '" 2{) [m/minJ .

5e izracunava prema iZtalou (6.35)
0,323· 70 ,0 0,5 . 2 O· 0,02 1
- s obzirom na suagu masine

n

,t

L

1000 . 20 580

5, 1

[mm/h] .

2.4. Obimna brzina toeHa

Prema izrazu (6.6) bi6e
v
3.14 • 300 (1400 iii 2800)
t

Prema tablici 11,73 poporavni faktor je
c~

1000

60

22 iii '44

[m/se~.

-~

""

Kp

Kb

KM "" 0,63

0, 9

1,1", 0,625,

Iz odnosu

pa je korak (izraz 6.41)

~~
V

t

22 ill 44 20

60 "" 66 ili 132

s'B ""

°,1

4

0,8 20°,25 20,1 002 '" 9

vidi se da je merodavna manja vrednost,

tJ. v

0,625

[mm!hJ.

t

"- 22 [m/sec], odnosno n =1400 [a/min],
t

2.5. G!avno vreme

P'rema tabliei 16.60 korak 5e krece izmedju
SB'" (0,5 ~ 0,8) B
t '" (0,5'" 0,8) 20:;: 10 ;-- 16

poprecni hod radnog stab prcma tablici
B '" B
35,5 + 5 + 20 '" 309 [mn~,

6.1, redni braj 7 bice

[mmlr].

pa je glavno \'reme prema istaj tablici
\: =

lpak moramo usvojiti manju vrednost, jer je ana merodavna, tj.
>iB '-'--

s~ '" 5,1 [mmfnJ,

4

1000

580 22

309

1,76

[min]

2.2, Brzina radnog predmeta. odnosno radnog stoia - S obzirom
rut

7. RE SE m ISPITW Z/-. D.~. Cl U ovom odeljku izloiena Sll rcscIlja izvcsnog broja kamkteristicni}-, z.a-

postojanost tocila 0,5 i uzimaju: m
0,5; x
1; y = 1,

Prema tablici 11.74 llSvaja se C v pa je prema izrazu (6.56) brzina
0,5
r

dataka iz proteklih ispitnih rokova i to onih koji 5e odnose na obradu skldanjem stnr
gotine.

v

20
= 31. 7

Zadatak 7.1

[",/m'nJ

SpoljaSnja cilindriena povrsina datog i.zratka ''{sL 7.1) obradjuje se
'strugu ( pripremak
1.0.
U

na
od

- s obzirom na najvecu proizvodnost

obliku cevi ) neposredno na prccnik D

h 56 10 mm. Noz je

Prema tablici 11. 75 usvajamo C '" 0,2 i z~mcnjuj('mo u izrazu

b!7<oreznog c",Hka i krumo
bI7.i-

o poprecnoJ)

pwsck;\. pre6nili;a '\In

konzolno stegnut bez podupiranja ill oslanjanja.
Ii'

Pot rcbno jC da se' od recti:

odnosno rezultujuCl
M

moment savijanj!.l. nom
~---'---~

1. Kurak s ohzirom ru otpornost noia ako su dati odnosi tis "" 2,
, /d
n n

F

2

1, pri cemu napadnu tacka svih komponenata Naponi

f

Jf~+ 1~ ~V{F!'ln}2+.(O;2 J\
~
\\' 32,64 FI 1 n

In)2 "" l,02.F 1

otpora re7/lllja Iczi U uBi noz::t,

fleksije

i komp'rcsijc noh"u

'P'ius~bt~·Yiliijc'~hj;' gi;·~~'

2. Pr'C:;nik otvora ccvi d pot! uslovom da vrednost koraka istovremeno
zadovoljaV::J st:lhilnost obratka, w:cnost obrade i iskoriscenje preseka tela noZa, i 3. Merodavni reiim obmde. Dati podaci:

6,

Jt',d 3 ,
'
.

n
'\

1. Za obradak
- modul custiC'nosti E '" 2,2
- prcpust 1 '" 160 mm

6c
2 4 10 kN/cm ,

~
A

1'6 'F:

JI

d

Z

n

gde jc W

J[

3
lin

- toler.weija If 5G

hlO

",,' ¢ 56: ,12

8

32

,A

mm,
70 kN/cm2);

pa je otuda re"lultujuCi llorIInlni n:l.J!On noW.

- materijal

C.0745

:Gj\,f '"

2. Za slrug:trski HOZ
otporni momcnt Woo

Jt d n /32 ,
45°,

3

G 6 I +6c R
2 '" 22 kt'J/cm , doz = 10°, A=- 0° (sa fazetom)
~

32,64 FI I n ]I d 3 n

l,G Fl +---

32.64f+ 1.6

1Ii n

Jr in
FI

Fl

=

- doz\,oljcno naprtnanjc na savijanje 6 geometIija aht.a;
r

de'"

JS

10,4 f + 0,5

d

2

FI

C

0

= 0,5 IUln,

n

-

POStoj~UlOst

alata T

60 min,

Za stnlg
Shllga

elcktl'0rnotom PM

co

2 kW,

- stcpcn iskorlsccnja cele masine

7=

0,8,

- [ah.-tot· geollletrijske promene

f e,n ..

=- 1,12,
37,5 - 40 - ·!2,5 - 45 - 47,5-

4. Standardni pre(:llici (prcma JUS-u)
- 50 53 - 56 -, GO - 63

He::,enje zadatka

1. Kuok S obzirull"l na iskoti';ccnjc otpomosti nob

Da bi se izracunao· kot-:lk S obzirom n::t puna iskolisccnje otpol1"lOsti noi.a potrebn" jc da se prcthodnu odrcdi gcornCi.rijska konsbnt.::l. nob C

51. 71. Skica

izratkaiz zadatka 7.1.

o

Za date odno-

Odavde sledi trazena vrednost geometrijske konstante noia
10,4 f+ 0,5 10,4 • I

bice. l-.H'Crn:! $1. 7.2, momcnti u vcrlikalnoj i hotizontalnoj ravlli
M v '" F i 1 , M, II ·1,
l!lO

co

+

0,5

d

2

n

1.'

0,056 .

F

I 3 n

1z uslova tis", 2 i jednacine
191

""60-56,,,2 2

mm.

Prema tome, odnosna obrada se dobijn dubinom rezanja t "" 2 lllIn i korakom s 1 rnm/o uz zadovoljenje postavljenih usio-..'a. 2. PreCnlk otvora cevi Prema uslovu zadatka preenik otvora pripremka odredjuje Be iz jedna-

'.'~-

;J' r--:f;---;E:;-;J--max
O,41"C , I I 3 k J kl F'

x

s

"" s

o

mm/o

pri cemu druga jednatina definise korak

S

obzirom na stabilnost obratka i taenost ab-

51.72. Polozoj 01010, obralka i olpora rezanja iz zodolka 71.

rade a treca - S obzirom na iskoIisc.enje preseka tela noZa. Iz ovih jednacina sledi izraz za trazeni preCnik

,
do~'ija

6 doz
~

0,05 Imax E

Xl

C

kl

C

t
0

kF'

"" 604 _

0,4. 1°,75. _1_. 200 3

2'

0,83

45,7 mm,

se korak s obzirom na iskortscenje otpornosti nom
"".~,

0,05·0,02 '2,2

'\

r---:::--G doz
C

Hi standa rom
22
1,09

.
d 45 mm,

mm/o
gde je :

o

2"1 k

200

0,056

0,83

F

f

gde je vred~ost opsteg popraynog koeficijenta kF "" kpy kFM k Fs kFd( kPr "'! 0, 95 . I
0,87"" 0,83

,,_1_
max
6

0,12 = 0,02

mm,

izracunata na osnovu parcijalnih koeficijcnnta {uzetih iz tablica 11.29
'" 200, Xl '" I, y: 0,75, kFv '" 1. k Fs '" i, k

11.32) C ! "'k

pX "" I, kPr '" 0,87 i

f"-3
I '" 140 + B + dip + II '" 140 + 5 + 2 + 13
160 mm,

1

kFM - ( 75)

~

2tt.... 0, 75 -~
'" 0

( 75 )

2.Q... 0, 75

~ 9 - 0, 5.
o

RaCWlskoj vrednosti koraka s 1 mm/o, tako da je precnik pripremka
D

"" 1,09 mm/o odgovara standardna s

B "" 5 mm (tabL 8.32),

, "'- D + 2 t

cflp

"2 mm (tabI. 8.32),

+ 2

2 s '" 56 +' 4 . 1 '" 60 . mm

(13 mm predvidjeno za obezbedjenje prilaza nota, sl. 7.2).
3. Merodavni rezim obrade

Kako je ova i standardna vrednost, znaci time se dobija Ds '" 60 mm, pa je dubina rezanja kojom sa izvodi obrada

u taeld I vet

su izractmata dva eJementa. reZirn.a obrade - dubina rcza19;}

r,---;,

,..- diJ¥enziJe

prese~,

tela, no;a b x h '"' 12 x 12 rum (za zah"at pod I),

58 - 50
2

"" 4 mm,

.'- dimenzije nob b x h = 16 x IS mm i· In

.=

- dozvo\jeno naprezanje na savijanje
vata),

-0doz '"

24 mm (za zahvat pod 2j, 2 22. kN/cm (za oba zah-

a posto je

d'"

lp
L

2,6 (tabL 8.32) i B "" 5 mm (tabL 8.32), bice

s

",316+20 + B=316+2 Ip

2,6;+"5=326,2

mm.
Y '" 0,75, C =" I v

geometIija noia za oba zahvata:,).., "'" 50, ~[
pro, zahvat X == 75° a ~. drugi,"'X,,,,,,'; 90°,

10° i r

I mm, za

S druge stmne, iz tabL 11.20 ~ 11.32 nalazi se: C

k1

:=

200, xI'" I,

postojanost noiR T ""

40 ~""(~'~':i'h~'t ~d
~

56,
I).

x

== 0,25, Y ;;; 0,66,

m

:;:0

0,125, kFv:;:O kps '" k 1v '::: kav ::: 1, kF = 1,03, kPr ='

• 3. Za strug
,.. anaga elektromotora PM
l"'"

"" 0,8, k "" 0.95, k)lv '" 0,74, krv '" 0,94, kAy '" 0,9 (ekstrajX)lacijom). fv sv eM '" t, n '" 1, 75 i
0,93, k

2 kW,
~=

stepen iskOriscenja cele ntasine

0;8,

70 <75) 0,75
O,7! mm»,

'" 0 95

",'
1,13,

- maksima1n:i karak za uzduinu obradu na masini s - faldor geometrijske promene za korake Resenje zadatka

f

s

'"

max I, 12.

k

Mv

== C

75 n M (~ M

1

'70

75 )1,75

pa
kF

su vrednosti opstih popravnih koeficijenata

L

Traiena slobodna duiina nota u prvom zahvatu odredjuje se (prema

:0:

uslovima zadatka) taka

sto

kFv kFM k Fs

k:r

~r '" 1

0,95

1,03

0,93

0,91,

se, prvo, i2ra~una korak pri istovremenom iskori56enju

postojanosti alata i snage masiue i2 relacije

k..,. "" k Mv k sv k fv k")tv k.1flv krv k av kAy k LV
"" t, 13
0,8

, M 1z koje se, budu6i da je
n

A

'" n

0,95

0,74

0,94

0,9 "" 0,54.
Sj'

Na osnovu prethodnih vrednosti moie se izracunati velicina
320 C n
v

tj.

k

A

T

m

D

l

v ,Y
0

1,95
n
M
C

6 10

PM

'Zs.
1

O~O9

kl

x, ·,t·

Y 1 g
0

D kF

10 6:12 56 200

3

2

0, 8

0,6

mm/o,
s.

0,91
oj

0, 54
Iz navedcne relacije s
1

dabija
~,-,.

kcjoj odgovara standa :rdna vrednost s 6,12

0,56 mm/o.

10 'PM

3

s.

1

C .C
kl

'L

Tffi
X

odnosno s
-x

~

s

10

sledi

v

t I. kF k v

G

r; doz
0

22

a zatim se korak s. izjednaci sa korakom s
1

s obzirom na otpornost alau, tj.

C

k1

"l t

kp s. 10

Y,

200

4

1

-

0,0465

0,91

0,5fJO,75

,

s.

1

a zatim

tmiena vT"e-dnost slobodne duiine now U pI'Vom zr.h\--atu
0,0465. 122

'1' + 0,8

Posle iztacunavanja vrednosti geometrijske konstante C

o

iz ove relacije, dobija

se
I

6 + 1,2 e
n f b '" 1,04

6 + 1,2 . t·
12 '" 12,5 :::::- 12 mm,

1,04,

napokon slobOOna dutina nota iz izmza (videti tabl. 2.1).
C
f
~

o

b

2

gde je

e

+O,8
I

6 + 1,2 e

n

f b .

e

-E12

I.
koefjcijen~i

Dubina rezanja je

2. Posto pojedinacni popravni

i eksponenti prema tabl. 11.20
19-'1

centralni ugao jednog zuba
360 'f~12

20

"

0 30.

A ksijalni korak

e

_.An
ax 'ztgi>

3,14

100
0

'" 37,2' rnrn.

12 . tg 35

Qbimni korak
eob "" - , - ""

1'D

3,14 . 100 12

",; 26,2. rum.

DuZina luka glodaea i radnog predmeta -' /30

'foD:k'

1

r~Tr[ . ~
J(

'P-

,+,

I I
I

I{ '"

360

__ 4,,6e.....·-,1"0",0_-,3"-,0;14,,, '" 40 mm. 360

posta je b/e

ax

'" 100/37,2 '" 2.,69, stoga pno treba odrediti ugao
0;.

'fJ .

za. zub koji> se oznaeava sa 3 (i

3). Odnos duilno luka kontakta sa veliCinom obim-

'" '" '"

. nog koraka je
_11_

eob

=

~
0

40

1,52,
""

'f3" 'f .
1

2 b tg@ D

Y"

180

6

2

100 tg 35°

J80 "" _ 34°,

4

-

100

3,14

3
'( 0

'1'0 " 46°,

2

51. 7.';. Skica izrotka iz zadalka 73.
Broj 'zuba u kontaktu

'f~
y2

'"

y~ + 't' ==
Y

_34

0

+ 30

0

"" _4°,

I 2 =-

zo
pri cemu je

z'\~

=::

VlOO

'f~

::

1:

10 '" 46 ,

°

+ 2

r '"

-34 + 60 " 26°,

cI "
Zo ""

100

12 tg 35 3,14 . 1O0

0

:::: 2,67,

'f~

" 0,
f l,
za bila koji zub, koji su dohijeni kao negativni llzimIijU se

.

t2, 3:14 "Vr-::: -+ iJ ,16

2,67:::: 4,19.

Napomena: Svi uglovi

Maksima!ni broj zuba u kontuh.."iu je 4. ugao kontakta

da su jednaki nuli. Konacno karakteristicni ugiovi u ovom primeru su~

'fo

"115'

r:Vn

"" U5

, [ I :: VlOO

46

°

.

'-P' " 26°. I 1 '

201

,,:(D n A
1000
,.; • <

3,.14 . 100 . 200 1000

'" 62,8 m/min.

Na osno~' velicina brzina datih u tablici 16,57 i 16.58, vidi se da je proracunata brzina:' iznad· preporucenih vrednosti, odak1e proizilazi da nije potrebno traZiti broj protaza'."
. .
"

'f: "
'{3
1
o

0, 0,

f2 " 32,6°, 2

'1'3 2

;=

32,6 •
2,6°,

°

"

3.

::<?<I~j,+~j~~,,:"broja

I'i
protaza

o

0,

t "

onda. su
a 1 a
2

Usvaja Be broj prolaza i '" 2. Onda je dubina fe.zaoja
!

::; 8in 1,72 32,6° - s10 l ,72 12,60

+ 2 sml,n 32,60 + sinl,n 2,6::;:0 1,00, + 8m2 , 72
0 t.3 "" 0,094.

ti '"

i

t

"'"

16 - 2 - = 8 mm

2 "" 3 SI0 2 ,72 16,30 _ 810 ,72 6,3°

Prema napred dobijenim rezu1tatima potreboo jt! samo odrediti korak s obzirom na dozvoljeni .ugib vratila tj. vrednosti potrebne za iz;racunavanje novog koraka su:
3,75 ,

Konacno korak je

1,39

s.
z

~[_ _ _~2~2~0~~2p~~====2~'~2~'~I~o=4~'~I~'2~5~'=I~o~5~.~O~'~2====~~~=j
160 . 2 { 2,72 0,82 0 3 t72 2 0,82' _2_'_, 2 0,094) +(1,72 ·0,094+ 2,72 1)

'fo

"115#"
'Fo D 'j(
32,6· 100 3',14

0,06J7

mm/a. Daljim pribliiavanjem dolazi se do broja prolaza i '" 8 1 dubine reza-

nja
"" 28,4°,

t '"

2 mm. Istim postupkom odredjuju se potrebne velie,ine za proractm koraka i

11 '"
11

360

360
.

na taj Mein dobije se korak

e

'~"'1,08
26,2

s
odnosno

,

0,0082 mm/zubu,

ob

Sa ovaki;l dobijenim vrednostima odredjuju se uglovi u zahvatu pocev od zuba 3: 3 1 1 " 'f0 _ 2 bDtg (\
180

'11 i f2

za zub

So "- z s; "" 0,098

mm/a.

Broj obrtaja S obzirom na Iskoris6enje al;1ta

",3
\ 1

0

'"

10
1

"32

"
0

,0
-

1t
+ 30
~

320 C

o

k

y

320 . 29,1 . 1 100 . 0,382

244 a/min,

'f 2 1
",2

f3 + 'f

~7,4

- 17,4

°

gde je:

12

'f,' "

f:
\J)

c
+2
'"

55 220°,33
Broj obrtaja
S

100°,45
29,1.

'f

°
1,95

2,°,3

1000']

12°,1

0

'I'! Y'i
I 'I1

10

32,6°
n

obzjrorn na iskoris6enje an-age masme
3, 7 °lB '" 850 oAnin. 2°,86. 0,0082°,74. 1001.100°,14. 12
1!95

6 10 PM'L
10

= 0°,

6

1'; " 'F
o

o

-

'I' -

32,

,0 - 30°
7,:1

M
C
p

= 2,6°.

x. Yo t b s
z

"0 D

1-1 0

68

ZnaCi. potrebne vrednosti

proracWl a

1

i :12 su

Standardni broj obrtaja n

A

'" n = 224 a/min.

12 6
"

°

Brzina ponlOCnog kretanja

Sm -'" n So '" 244· 0,098

==

23,9

mm/min.
205

III

DE 0

PRILOZ

TreCi deo prirucnika. oznaecn leao Prilozi, obuhvata vrlo znaeajni prirucni materijal n.1.t"Qcito sa

stah~~~ta

i':una merodavnih refrffia. _obrade,'koji·_je' piikairuf'u.'prethoononi; -;rlnt"gom, delu/ Izlozeni

,,:,,_, :;C"'_'\";'_' .' ~'-' _,,':_i>;';',- '_ /, _' __ ,_

prakti'cne"prlmene analitickog koncepta prora,,!..".

i_' \;',

i,I;_ r(

it: _ '_' '\

-/~_

podaci sist~rniti~oWiri-'~~<-~~'16~~"ijik~~~"~~~bvg)i:'t d~~ ;-~;;?:~:~~~~:~;'~"'~! :~~~~:~ +-'~'

ke za obradu, standarclne

koeficijenata

-'diffienzjj~f::"bb1i~;-~i~-~kata. ~~~~~'ti:~~~~ri~'~\;:'i'::, ., "r.".;, '_ ; _ .,' :;; ~:,:(:,.~-,~:t-:_~,;;, '-i"r;i_~:~i:.;\,:i-;il:j:'; ,: . > ,_' , _ "> 4j> ,\":.-;'- ",-':u,'('_-:'u:-," r'·.·"_'-'." " : ,: '-> (parametara obradljlVo$t1r U' prdSiremm:" iZr.lzitn:f'gla:Vnih"taktO-ra, obrade.
,
,

-

~hanicke karakterlsti~ PrlP~~~~'~t- .~-~~in oznakamA~','Po~':_.rUsi~\~i_::D_~-h' i 00s-r.u;
podatke 0 alatima (mate-rijali~ -~bli~i, 'di~enzije;:"b~j' ostrenja;' geon1etrtja'- cena, po':'
'

stojanost i st), kvalitet ob'radjene p<Wr~ine i taenost obrade; orijen~ione',ili preporucene v:rednoati elemenata' obrade:; (koraei, brz;ine rezanja i 51.). gla~e h,nstruktiVne i telmoloske kitrakteristike masina alatki, prtprernna i pomo6na. vremena itd.
Pri korisc.enju p!irucnih podataJci i1 odeljcima 8, 13, 15, 16 i 18 h~ba

imati u Vidu sledeeih nekotiko napotnena:

1. Odeljak 8. - Dodatak za masihsku obradu predstavlja onaj sloj materijala kojeg treba ukloniti u procesu obrade sa sirovog ill radnog predmeta. U cilju

postizanja crtezom propisanih tehnicldh uslow u pogledu taenosti obrade, kvaliteta obradjene povrsine i uklanjanja, povrsinskog sloja (okoraka, odugljenisanog odnosno defektnog sloja i s1.), dodatak za obradu mom se propisati za ave one povdine cija se obrada predvidja telmoloskim -procesom izrade datog radnog predmeta.

'"

'

I
1
{-!

Granice dodatka. za obradu nisu proizvo\jne vee su za najveCi

:'~'Oj

epe-

racija i zahvata stroge propisane na osnovu teOrijskih i eksperimentalnih analiza. Ukoliko je dodatak veci biCe veei i broj pro!aza za njegovo uklanjanje, odnosno bi6e ma-

I

I

nja brzina rezanja i korak aka se ovaj udaljuje jednim prolazom., lsta tako sa pove6anjem dodatka.. rastu troskoYi alum, materljala radnog predmeta, elektroenergije itd.
Pora-sf dodatka poskupljenje, dakie, doticni proces obrade. S druge strane, ako

se

izabere suvise mala vrednost dodatka" sto je, sa stanovista troskova obrade ;po,{oljno. uda se mogu pojaViti raznovrsne greske u procesu obrade koji se prvenstveno manifestuju u vidu

varijacij~

VrednOSti::!llehanickih l:geometrijsldh karaktensttb"

~bradje­

ne povdine izvan propisanih graniea_ tacnosti 'i kva1iteta. Otuda vrednosU- dodatka za oDmdu moraju da zadovolje sledece uslove:
1. Dooatak mora biti minimalan kako bi Vreme i troskovi obraoo

bili

211

;1
:'!:;I!H,) na{,bi-' fie_ postigla P!O~~lirm._ ~cnost ! kvaUtet obrade neophodno je "b~~;;:~~t~vremeno i -~do~~U~~\Telika,_ "~'rocito pJi ;avrsnim ope;~,'

kL - koeficijent sluCajnog !oma i prevremenog zitupljenja alata,

i - broj dopustenih ostrenja alata,
'\'

,"

~";-

CA

@itiJ -

cena reznog alata,

ta ~inJ - vreme fX'ltrebno za jedno os1.renje alata,
.S!, 52' S3

racijama.

@in/min] -

Beni dohodak proizvodnog radnik.'l,
rna masine i ostraea alata,

radnika koji pripre-

III. Pored ekonomicnostl, ,proizvodnosti i" tacn.osti obrade :relicina dodatka',u velif?:ii,men zavi~l.i od metoda 'i srcdstava,obraqe;:,dimellzija Birovog komaP
;., :~

"d~:r-,~i: ~;f
talipuL.

pa

:>,--. ',} -:

se, vrcdnoat d~tk:a, pored 'prv:ih. mora usloviti i ovim dopunskim fak-

~

_,

'.J:-". _.

,'-:' - .-,,- <",

.'

--:

~

- ;,:

:,'

',' "','

~"

'

/.

procentna amortizaciona stom masine, odnosno pomoCnog px;ibora, l _ stepen iskoriscenja masine, odnosno fX'lmocnog pribora, k, k , F, Fi @"a~ - godisnji fond ra'dnih i5aaova masin e , odnosno pomocnog pribom,

[%] -

Vrednosti dpdataka za pojedine vrste operaclja i zahvata, koje su tabe" Iarn~

prib.za~~ ~

odeljku 8. utvrdjeni su na asnaVu'

na~edeni-~ _~slova.

broj masina na kajium istovrcmeno mdi proilovodni radmk i r'J.dnik N N \' .. 2 koji priprema masinu. Kada su poznate vrednosti telmo-ekonomskih karakteristika u jednacini
(P.I) 0 d nosno (P .

2. Odeljak 13. - Postojanost alata sadriina je s~oro u svim prosirenim

izrazima loa brzinu rezanja, odnosno.u jednaCinama za broj obrtaja s obzirom na puno
iskoriS6enje lpostojanosti alata
pi,

2) mote se tada iz ovih relaciJa odrediti velicina ekonomskog perl-

prema tome, predstavlja jednu od osnovnih polaznih

oda rezanja a zatim i brzina rezanja (broj obrtaja) za bilo koju operadju iii zahvat
u tehnoloskom procesu. U izvesnom broju

veliCina u promcunu elemenata merociavnog rezima obrade za datu operaciju ill loahvat.
Sa stanovista tehno-ekonomskih pokaloatelja konkretne proizvodnje najznaeajnija je, iz ni-.

tablica Priloga dati su podaci obuJrvacene

0

velicinarna

za mogucih vrednosti postojanosU alata, ona pri kojoj se postizu najmanji troskovi obrade pri obavljanju doticne operacije ili zahvata

i C , dok su za sve alate., , i, C M A s jentacione vrednosti postojanosti alata u odeljku 13.

m,

o'\im

pri rucnikom, priloz.ene on

t

nil radnom predmetu. Za razliku od
rezanja Te'
3

' Odelja k I 5. - U tabl)'c)' 15.1 prikazano ~e:

drugih ovako odabrana veliCina postojanosti naziva se ekonomski period

a) uporedni pregled oznaka kvaliteta obradjene

[X)vrsine (klasc hrJ.plvo-

Polazeci, dakle, cd ukupnih ,troskova abrade pnsutnih direktno ill indirektno u toku pro,cesa menjanja oblika :radno~ predmeta, dahija se konacna jednacina ekonomskog perioda rezanja
Te

, , k (ms) zaradnonemackom (DIN) i sovjctskom (GOST) standardu; sti) po Jugos ovens om <!v, I--"" , b) velicine hrapavosti prema JUS-u u mikrometrima j to za srednju hn

....!...:....!! In

t ,
0

(P,l)

R

ofila obmdjene povrSi'(lC R ) i maksimainu hralXlvos t pavost (kao srednje odstuplnje pr . zodgovaraj\Jcim vrednostima IX u zavisnosti od klase toierancijc, a uskla?i ene sa
max DIN-u i GOST-u.

koja se maze napisati u

ras~lanjenom

obiiku
C A

T

e

-n-,- (ts

,-

m

+ --

L i + t

k

+ i t

a S3

S,

M, + - - + N N,
gde je

l

).

(P.2)

u pod robnije vrednosti 7.3 maksi IT,:' I r:r 1;1 ""I" \'""t U tablici 15. 2 date S od klase hraravosti i krase toierancij6, vee i ad R k0ja za'\-isi ne samo max -' .' . . , takod'e su dati podaci 0 vrstama i. k"\~.ilitetima obdimenzji<" obratka. U }stoJ taO\Jc< )

rf-ml.

2

rade.

M
!

0_

1 _ 6. 10 3

eM P F k

4. Odeljak 16.60 -:- 16.62.a) Za sivi liv (SL) uzimaju 5e

veee vrednosti DUDine rczanja

koraka,

Pojedini' pa,rametri u jednacinama (P.l) i (P.-2) oz,naeavaju m ts eksponent posto}anosti u prosirenom izrazu za brzinu,
a za c6!ik~ (C) manje.
b)

[mi~

Ako je brzina

0 b ra"",

t'"''

, 'ona'0, "c o?.irna m..an',:l du:blna reza(V r ) vcca, ~ u

vreme potrebno za skidanje i namestanje naostronog alata pasle ostrenja i ponovo reguUsanje masine svedeno na z;ahvat ili jedan komad radnog predmeta,

:! 12

c) Pri povecanju brzine rezanja (V) treba poveeati i brzinu radnog pret dmeta (V r) da hi 5e izbeglo sagorevanje sb:ugotine. za spoljno kruino brusenje mogu

se kOlistiti sledece premruke za odnos V/V" ito:
pri prethodnom brusenju

za sivi liv za mesing, bronzu i bakar - za aluminijum i druge lake metale pri zavrsnom bruSeuju ovi odnosl se jos povceavaju.

VtIV r

100, 1'30,
50;
""

\'t(\.' r
V
t

IV r

'.

d) Pri ,b~~,Emju ~,upljih ob:radaka i onih maUh pre3nika dubina rezanja za jedan prolaz (t) uzima fie manja nego kod punih i onih sa s rednjim i vecim precnicima. e) BrziDa vodeceg. tocila pri spoljnom kruznom bru§enju bez silja~ principu se uzima manjom, aka je korak veei i obiiSno se krcce: pIi slobodnom uzrluinom brusenju - nelmljenog ceJika izmedju 20 i 70 - !rn.ljenog celika ,izmedju 15 i 60 pri poprecnam
b~'Usenju

u

y-

"

m/min m/min, a m/nun

izmedju 15 i 50

f) Pri spoljasnjem kruznom brusenju bez siljaka brzina radnog tocila je

8. roDACI 0 DODAClMA ZA OBRADU

50 do 200 puta veea ad brzine vodeceg tocila.

5. Odeljak 18, - U tablicama 18.10 ;.- 18.13 dati fiU podaci

0

vremenima

tehnickog i organizacionog opslu.:iivanja radnog mesta, vremenu jednog merenja, pamo-

crum

vremenima za stezanje i o~pustanje radnog predmeta (obratka) u specijalnom pd.

boru i pomocnim vremenima za !)()stavljanje i skidanje radnog predmeta u EpCcijalnom pomocnom priboru nezavisno od vrste abrade. Podatke iz tablica 18, to
-i-

18.13 treba koristiti prvenstY'2no bda ovi niSl

navedeni u posebnitn tablicama 18.20 .;. 18.69, koje 5C adnose na rnjcdil~(: vrstc "b:::-..:de (strug'anje, rendisanje, busenje, g[odanjc i brusenje) .
.

:

214

- ,'" -'
DODAe!

<j' (PO,~RECNIK1i) ~lU s~oLJA§NJOJ
Kvali:Naztvni preCnlk,. tel prip mka
do
,
"

,', ·;>:,.>",;.{i1(i:':'!~~':"~:

'" ,-

''C,.

,,"

GRUBOJ OBRADI

,
Tablica 8 20

DODAeI ZA SLOBODNO, KOVAh}; PRIPltEMKE KO~,STANTNtxJ POPRECNOO PRESEKA (\:ruznog, pravougaonog ,1:._-,kva,-d_ra_tn_og.:::..)_.....:Ta=b.::llca=.c8:.:..::;21=---;
UZDUZNI PRESEK ! POPRECN! PRESEK

ClLINDlUCNUI PRIPREMAKA OD VALJANOG MATERlJALA
Vld proizvodoje

[mm}

Dutlna izratka L

LmnY
6301000 1000160{l

LmnY
'0

do

100-

250-

100

250 2,5 2,0 2,5 2,0
S',O

400 2,5 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2 5 3.5 2 5 4,5 3 0 5 0 3,5 5 5 3 0 2,5 3,0 2,5 3,5 2,5

400630 3,0 2,0 3,0 2,0 3,5 2,5 3,5

16002500

;;
0 ;.

'"
N

Z

10-18
18-30

,

2 5 3 0 N'1' 4 0 4 0 50-80 PT 2 5 3 0 3 0 "NT 4,0 4,5 5,-0 80-120 ~ PT 3 0 3 5 3,5 :'l NT 5 0 5 5 w 120-18'0 ;. 3,5 PT 4,0 4,0 180-260 NT 5,0 5 5 _~"O do NT 2 5 3 5 10 PT 2,0 3,0 ~ Z 2,5 3,5 4,0 ~T 10-18 § PT 2,0 3,0---1 3,5 --"'- --3-:-0- 3~O' N 4,0 4,5 18-30 ;:j15 2,0 PT 2,5 3,0 3,5 NT 3, Q 3,5 3',5 4,0 4,5 3(}-80 ~.;, 2'<; 2.5 3,0 3,0 4 0 f;jZ 3,5 NT 3,5 4,0 4,5 5 0 5(}-80 1'1: 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 NT 4,0 4,5 4,5 5 0 6 0 80-120 , PT .3,0 3,5 3 5 4 0 5 0 NT 5,0 5,5 ' 5,5 5,0 7 0 120;-180 PT 3,5 4,0 4,0 4 5 1'5 0 NT 5,5 ,0 6,0 7 0 7 0 NAPOMENA: 1. NT - valJani materiJal normalne ta600sti, PT - valjanl matertja( povikne taenosti.

.~ ~ ''" "

Si2

~re

15

NT PT NT ]?T NT PT
NT

2,5
2,·0

30-50

2,5 2,0 3,0 2,0 3,0

2,0 3,0 2 0 13.5 2 5 4,0 3 0 5 0 3,5 5 5 3 0 2,0 3,0 2,0

3,5 2,5 3,5 2,5 4,0

-

4,0 3,0 4,5 3 5 4 5 3 5 5,5 4,0 6 ,0

-

-

..---:;--

DuZina izratka (L ) (lznad - do) Dtmenzlje poprecnog preseka (D. A, B) (lz;nad - do)
<

5,0 4 0 5 5 4 5 6 0 5,0 7,0 5,5
I

-

250

250-500

50'0'-'8'00--'11-'80"0-1250

PT

Veltcine dodatka 6I
6

,,

2 0

Ip 15

6

I
6

25 - 50
,._-

-

-H-t
-

-+--~+------+--+--T--'- t---l-":""+-C:..:....f
6

5

18

7

-

20

8

24

4,5

50 - 80

18

.lL.J!

-8

8

:

.1i !

-

80 - 120

24

9

-- t--

,.

-"--~

"," ,," "'<

hf;:

-

., .1

3'"

~~

3
" -

5,5 . 4,5 5,5 5 0 8 0 5,0 0 0 0 0 0

I 7,00 6
7 5 7,0 8 0 7,0 9,0 8 0

-

250-

360

48

NAPO:MENA: Kod otkovaka pravougRonog poprecnog presoD dodaci !te odredjuju prema ve60j dimenzl11 prnaeka.

216

217


0

.e~

~ ~

M

'"
0
~

~

M

"'
.0
~

0

~

'" '"
'"
~ ~

'"
~
~

.,

~

~

M
~

W
~

.1l

I

-

1//:13\
,I {-_ +~\ t \\ ' I I!

«ii;;'L
~\..........

.
;+-.

'" '"
00

'" ~
.~
.~

~ ~

00

~

r-:, '" '" , 0'" J:! '" S • '" .g ..,
0
N

'"

N
~

'" '"
~ ~

00
~

.9~

0
~

N

"~.:::-'-o/ i

/~

'" '" '" '"
00

.'" .. '"
~

]

i

p

~

'"
..
~

'"
m

~
~

i

'"
~

'"
M

~ ~

"0 "0

~

~

'"

f-- .~
~

~.

.9~

,
00
~

.,
~

'" '" \ , ----".,~ ---,,-,-j,!-\ " d li' I \ ~ '" '"
""

I ~• • / ,
..

~' Q ",1",

I~\
0.; _

... 1

~

"I ;:

'"
".
0

;t'
~
~

~

~

• • '" ",8
~

.p

. M

-

...

.'
.l
60-180 120-250 17
I.

120 • 180 180 - 250 250 • 360

16

~;;.
22

..20 22 .

23

I

"

00

"

00

" . ~iS
~J 0

18"

'il

ttl

~

~

ro

,

c'
i
,
~

- ~L

I"y,: - - ___
I

I
I

1 ., +\.0',1·Y'.~l : [ 'UIIET 1] -' 11'---+a-----i ~ +I~ -- ~ 'UIJ'~ I ,• '-5''_! , , I __ ,.. • I 1 ..~~. i
'

I, .:;:c
1

'"
~

'N

N

P

0

~

'" " vi
,

,!;>

I

~

I

250-360 360 - 530

24 27

25

~

"
N

~

~

00

ro

m

~

'"

~

" ., '2J:! h
~

'"

"';; '8 ~

,.,'0.'. i
28
.'

,e
2.

'.
30

NA.POMENE: Dopustena konuenost otvor&. 1 : 20

'-,;,.

,

~

~

.! -:-

I

.

I

'"

00
~

.,
N

~

.,

"a~ m Po "
DOPUNSKl
Smanjenja
~n •.

'"

~

.L

'!+

j-=-L:l~ I.
'"
I

i

,

,

'" g ~
..,M

H.,

Ja"

UZ

. 8.22

TabUC1l 8.24

,
,

'i' / i,c-]~it!+ ~ "':1f.-". "',S? : i '-0 JJ 'CILT'I /1 I 7~-j;r--1- _ -'.,
r

I
t. .•
~

.

'"

'"

ro

I

,
i

J
'" '" , '"
N

I I
,
I

,
i

..,. .., ,.~ hE e

- .; ~
'Po

8-

Po

precnlka

Do' Dl'
D , D , 2 3 D4
10-40 40-80
80-120

Ici.;J..
a•
I
~

Velicine odnoaa k ...a preCnike

Dr

D ,
2

D ,

3

D,

<ak

50

50-80

80-120

120-180

180-250 1 250

-

p

.,
M

I
'" '" ,

££~:, -c:0 J1e ~

3
4
6 8

2 3,4 3,5 3,4 : 4

.l,.{

1,25
1.6

1,15 1,4 1:7 ••.. 2 2,5

1,1 1,3

1,1 1 2 1,4 1,75 2,5

I
'" ;'l , ro '"

"f~ ~I ~I '-ti
'IS

I

"

a (

I

~
cu

o

H •

'" '" ,
N

8Q

N

P<

cl
'0

'" '" '" vi

-

~

~

'" '" '" '" ~ '" , ", ro '" '" ~ '" ~
N

~ ~~~ ~ ~~~
~

I,' 2,6 3,4

2
2,55
3,~5

I.

l,5.-:
1,'15
2,5

.;,

120-180 180-280

10

4

2
~

'"

219

DODACI ZA SLOBODNO KOVANE

_'i;:'·':·

~
~;].

.•...,.......
-7>."-"

.~ , ,-'ot))

-

"J~/l:'
"

jd"-'$
/~'~

PHSTENOVE

Tablica 8 25 DODACT ZA SLOBODNQ KOVANB OTKOVKE Tabl1ca S,"';

','
'"

.''7
-

:d ~ 0,5])

.... 1·

Visina

PreQruk
izratlGr D ::

izratka
H

,.:,
< lp.
9 10 12 9
11

Velicine dodataka pri razUci

;:

°lu

1

n_n

~o

60:::2.5'0"
250-360
~50

s"-'"

'11
14 16 19 12 16 18 21 14 17 19 22
..

14 17 19 22 15 19 21 24 17 20 22 25 19 21

50-130 15 18 20 23 16 20 22 26 18 21 23 26 20 22

.130-250 ~50-400

-

19 21 2'

360-500
500-800

27

60-250
50-SO
250-360

21 23 26 22 24 27

,27

Visina

360-500
500-800 80-250

I

H

-'Ii
A
.5. 50

'.
'I'


Ip 7 7 7 7
S

II

"Iu Pri ll

,"'k":id D 120-300

d

12
14

-

{( I 7
8

i

50-120'

> 300

11

-

80-120

250-360
350-500

13·
14

28 50

-

14

-

50-80
80-120 120-180
180-250 250-360

9

17 19 21

-

500-800
120-250

17 13 13 16 19 15 17 18 21 19 20 23

10 .
11

15 16

16 18 20 23 18 20 22 25 23 25 28

23 25 28

120-180

250-350 360-500 500-800 180-250

I
-

23 26 21

I
---I

24 27 22

,-29

22

I

9

I
!

13 15 7
8

360-500
~

10 7

25 27 30 28 30 34

180-250

250-360

---

360-500
500-800 250-360

--28 26 28 31

--25

23

2.
26 29 27

.-31

50

50-80

I

8

15

80-120

I

8

10
11

-

-

280-360

360-500 500-800

29
38

-

120-180
50 - 80
180-250 250-360

8 9 11

15
17

,
18
20

-

12 14 16 19

NAPOMENA: Dopustena konUSuoBt otvora 1 : 20,
360-500

23 26

12
14

-

22 25

500-630
220

221

Nastavak tablice 8 26
Precn.ik D Velicin.e dodatka fi 1
U

-c-

DODAeI ZA KOVANJE U KALUPU ( na ,eki6ima i pres.ma)

"

..

.

,:it

'i

Vis ina
II

pri razlici D - d

'.'

.

TabUs•..B.27·:';

ili
Dimenzija A
i

"'P
.

'1

iUA-d -.
120-300 >300

50-120
.'

.::::: 80
80-120

9 11
..

.

9
11

16 17
19

-

-

NAJVE6A DIMENZIJA KALUPA

120-180 SO - 120 1SO-250 250-360 360-500 500-630 4120 120-180 180-250 120 - 180 250-360 360-500 500-630
e; 180
!

P.
12
13

12
' 14 L":-:'.

20 22 24
i

. ...E~~. 16
18 16 12' 13 14 15 15 17 14 17
,----'-

..

25 __ 27

,-,,-

< -

100

C.
·O.M.

1,25
1,25

1,75 . .,-,,;./;-2
1,75. ," "','; 2

100 .;. 160

C.
O.M.

20 12 13 16 18 20 22
14

17 18
21

26

1,5 1,5
1,75

2
2

2.25
2,25

I
I
.

22 24 26 28
I

-

r---__________
160 .:,. 250 250 .;. 355 350
~

C.

O.M. t,75 t-~~--+-~~--+_-2~,~25~~-;~;.;.~.2~,5~~1 ....

C.
C.

2 2

2,5
2,5 3 2,75

2,'75 .
2.75 3,25 3 3;5

O.M.
O.M.

-

27 29

500

19 22

2.5 2,25
3

500 .,. 630 630 .;. 800
800 + 1000 1000 .;. 1250 1250 -7 1600

C.
.

3,25

-

180-250 250-360 180 - 250 360-500 500-630
--"

17
..
I

-

O.M.

2,5

a
35

_3.25
,3,75

C_
O.M.

3 25..
2,75

I

18 18 19

19 21 24

-

I
I
t

-+--

-

24

..

2~
...30 _.

-~~~~--+_~~---+--~3~-------:0~ I C. 3,5 4 4,25 __
O.M. 3
4

..

3,25

3,5
4,75

..
31

C.
O.M.

4,5
3,75 4.25
,

~--_. 19
!. ___ -;~~.,

19

250 - 360

250-360 360-500 500-630

21 24

'21
-~.-.

'

i

-

22

1 27

'1

:;,---------"I
33 34

-1600 ..;. 2000 2000 ::- 2500

r--n'"----t--~~---4--~5------1-~---O.M.
4
..
~

C.

3,5 4,5

4
4 5

O.M.
C.

5 4,5 6
7

i

,

R

5 6 5

5 5 7 I
"C"

NAPOMENE: 1. Dodaci va!e za komade oznaeeM sa 1 I 6 u slucaju kada Je II < 1,5: za komade '3 i 5 prl H < R J A < I, SR; 2:a 2 i 5 priH :!;.0,5D; za 4 pIi II ~ Did ~ O,5D; z.a 5 prt H ..5.B, A.s. l,5B i d ~O,5B. 2. Otvore sa d :5.,40mmid S60 mm pri Hi> 120 ne kuju se, dopu§tena kouusnost otvora 1 : 20. ~ , 3. Za otkovke oznaeeoe sa 6 odredjuje se dopunski dodatak 1 iz tablice B.22 u zavisuosti od razUke Do - DI i odnosa {H - ho);bo na koj! se preenik dodaje.

O.M.

6

65

NAPOMENE:

Znitllenje ozoak:a: - C: -

CeUk

0, M. - oboj-eni metaU.

DOnAeI 'I ZA GRUBU OBRADU ODLlVAKA

ErilJ' ..

Tablica 8 28

DODACI6 ZA GUUEU OBRADU ODUVAKA OD :' I OBOJEmJ j~IETALA PRI RUC:NOM KALUPOVANJU ~mJ

Tablica 8.29

Maksimalna Siuna izratka .E1 m..--'

.g
Za spoljaanje povrSine
75 1~~-:-+"---\--1c--+-+-{J,s f-c.~_+-,D",'-=cB__F3._ G 4

Za unutrasnje povraine

D,B
G
120-260

2

2

3
-

-

2,

3
4,

5

-

-

+....=-

75 -

G

4,5 5

-

- c-=-

4

-

-

2,5 3

- 4

1--"1:::5::0'---t--"D,,,-"B_F~'"5
150 250 -

D,B
r

tz

2, 2,S

4,5-

3

3,5 4

-

-

3. 5 I--~G,--_~S_~S,-,~5+5~,~S~~+~-~4.5
__ G ::. 5 ,6 6 5 ?L5 5

4,5 5
5 5,5 6 7,5
8

, _ __ _j.3~,+3,5 4 G
260-500

4,5 5

66.5 -

~_+-,D"-,....B,,--+4 .....j."4._+-,,4,,.'S'j..:-_ p..::- ---I----f-+--\---j
500

i--_____+..:D:.,c:B=---+,,:fi+.:3!""!""-_+- ~-__I3-'-,+ .~. ~._S+.... __ S-+-__I""-+--500-800

D, B
G
D, B

4,5 4,5
6
5

5

5,5 _1------__ ~_+_-.-+--I--__I-9,5 5,5 5,5 G

G

tl,5

4,~

5

5,5 5,5

-

-

5

6 6,

7

7,5
5, 5

!
8,5 -

500 1000 1000 -

6,5
~_.

7, sis, 5 8,59,5
6 7

D, B
800-1250 G

,5 3,f 4 4,5 4,
5 5 6 6.5

-·+-+-+--H-'-+4'-+-+~
7 7 6 7 7 7.5 '8

-

-

4

4,54,5 5

5,5+.6'-.,,,5,-+_7_

G
D, B

6,57
5, ,~_ 5..!_~

10;5 * , 6 6,5

7,5
9

i--___+_D::.,c:B=-----t=:' S 4 4,54,5 5 5 - 4 5 55,85,5 6,5 _=G
1250-2000

1500

_~.L§.
6,5'1 7
1

-1--+----1
8

,5 6

,5

7

7 7,5

8

7

,5 8

8

9

9

10

1500 -, _~G_--f..:7_T7",~S+:c9,~SrIO",S"f'-",-"5_l ,8 6,5 2000 D B 6 6 6 5 7 5

D,B

4 \4,5 ,5 5

5 5.5 6

,5
4

55,56,5 ,5
4
4 -

,57,5

120

G
D, B

S,5~,5
3 3 -

-,-

f--__-+"""Dcc.~Il__ ~~ ,
I 75 -

G

5

I -

-

-

S i'-,S'-I-'6+.::.-+::-+=--t-=-120-260 /--,G:'...._f24+-:4+S'-I-- .::-+::'-+-=--I-"4 D, B :I 3 ,5 - - 4 4 14 - -!- f----~_~___+--~_~~~+.+.J ... .j~~~+-.J-~.+~ I----"G_ _\-=-Sj-::5-;..:S'-+.::6:+--...C . _-+-::.j-" 16 7 7 1 260-500 1 i--____~..:D:::,..:B::...-j..:3+3~..:4'_+--4~--+--=+.:.-+"-5-;- 5 5 6 - 1 - -

r-------+---'-'------II--+--+-+·+4--+--·~~--+ ~+-·~

4

..

-

-

,,+ .
-

i 150 r:::n.c 13_ t-~--f - - '1 t--,150G t7-~f_--~5-~5 I;.; ",) L..2'.".J- Il' II 4 ~~'f--"- --'--i-...j-+~-t--I 5 ::.
-1

I

_~ iL~

_ -

_ -

-

4
4,5 4,5

~

1

'.
_ 1 !

2;:.0

G 500-800

5

5

6

7

i--___'-+--'D:::,.:-B'-._+4~ 4 4,5 5 5 - - 5 5 6 6 7 G 7 7 7 8 _:8,-~::..9+::.-f-:"8+,B'-I-'9'.+I,,0,+,I,,0+-,,11+-'-1 !:tOO-12S0 ~ _ _ _r-~D~,B~--lr5~5-+::.5+::.6+,6+6'-.j_-+~~~"+'::.6~,..:7+7-+..:B+B::""+--:1
1250-2000

-'-1-+-+-'-+-'-+=-+=-+"'-1---1, 1 -

7

7

t7

.... 5..0.9....

8

9

10

500 _
1000

--r. -+
I

G 1 _ .2~5 ~7 Sl 8 1~

_9

D, B G
D, B

5 S

4 8

5, 5· 6 9 10

~,I ;). ~ I 5,:> jb . I -_ ~ - i -!~ ._ ~.. ' 11 -~-t-----t-·
I

__

! 6,5 ! 'f--_I ___-I
7,5

Ii

!

6 77,S . +-=-+--++-+---+--+-+----1 1000 -I--'G=--__ .j..:~ .... 9 10 11 12 6,5

5,55,5

6

6

6,5

8

6,5 7

8

8,S

1500

D,

G
D, B

888999109
6 6 6 6 7 7 7 7

9010111213

150 -I--_G::,,_I-:." 0,--/--,,-11+12:::....+ 0,-+::' 1,,,,s--l7
2000 D, B 6,56,5 7,58,519,5

°

n

6

f~t_~,5 7

,8.'5
7

7,S

B,5

9

7

7

8

8

9

9 NAPOME},'E: _ Dodaci pri masinskom kalupovanju dobijaj\l Be mnozenjem gomjlh vrednosti brojem 0,8 _ POVrgjne~ G - gornjR, D - dOtljR i B -: boen!!
225

NAPOMENA: - Dodacl za pojedinacnu proizvodnju(ruc~o klliupovanje, drveni moder dobijaju ae mnoz.enJem vrednosti dodataka za S!3rijsku brojem 1, I.

: ~~Sln~~-t-o~I~"'W-d.\lffi. ~br!_'&tM.~jlhov po[Oz.j,

DODACI (PO PREC0ihuj

pm

SPOW.ASNJOJ UZDUZNOJ

OBHADI ClLINDHH::. IZRADAKA SERIJSKOJ pROIZVODNJ} ifuJnl
Operacija
Precnik lzratka

PRI :MASOVNo.r I
Tablica 8.30

DODACI (po PRECNIKU) PRI UNUTRASNJOJ OBRADI CILINDRICNIH IZRADAKA [mnj]

DuZina
do

izratka
300500

[lnm]
OPERACt.IA
do
63+

~lllS
6 - 10

100
0,7

100300 0,9 1,1

00- 700- 1000- 1300- 60000 1000 1300 1600 2000 000

1,2 1,25 1,3 1,4 1 5 1 5 1,6 1,6 1,7 1,5 1 6 1 6 1,7 1,7 1,8 1,9 2 0

I _
1,6
11 1 7 1 8
1,8 1,9 2.0 2 L

63

100

075 1,0

0:. 9 ,.
1,7
1 8 1 8 1,9
1,9 1.0 2.1 2 2

o 30 50 50 - 80 80 120

9

9 .0 ,0 ,1

1.0

1 2

1 4

1.5

2

2.1

°

18 .;. 30
30 .;. 50

1.1 1.1
1.2

1.1
1.2 1.2 1.3 1.4

2.1

2.2
2.3 2.4

260 ...:. 360

1,5

1,6

1,7
1 8

1,8 1 9

~.2
3

50 ..;. 80

360 - 500

° 35

1.3
120 .;. 180
180 + 260

f--'O - 18 __ ,-",,,3+,,0,,.3,,5"1-,,,0.C'4,,,0+--'=-4-=-i 18 - 3Q_ ,~ 0 40 0 45 _-' I-=-+-,-,--+-=--+--=-'-j --~-l-~Jjl~.~0~0~4~5~1~0~55"4-"0~6,+~0~6+_-=-+-,-,--+-=--+--=-'-j i-filL""-=-1!BL ·-"O""-45,,!-0,,,-,5,-1'0'",,5,,-5+,,0,:.6"-1_-,,0, 651 0, 65 O. 65 O. 7 O. 7 "_-I80 - 129
12 0 - 1 B0

1.4

1.5 1.6 1.7

1.5
1.6 1.7

1.6 1.7
1,8

1,7
1.8

1.5 1.6
0,2

1.5 1.6

260 .; 360
do 10

1.9

0 5

0 55 0 6

0 6t: _.QJO' 0 7

0 75 0 75 0 8

~? .,.6'-+,0".,,6,,5+,,0,-.7'-'i~0",.~7-,0+-,,0,-."75,+0,,,.~7""5~0,-.8,-+~0.c:8~5i
"" J!L?+0",.-,7_ "-0,,. t 7'-+--,0,,-,7,-,+-",-0, 75 0,8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 85 0 9 0,8 0 9 0.85 0,85 0 95 1 0

p_O - 260
260 360

1
I ,

18 18 ... 30

0.3

0.3 0.3 0.3 0.4

0.3
0.3

0.3 0.4 0,4
0,4

30 .;. 50
50 + 80
80

0,4
0.4

0.4 0.5

0.5 0.5

+ 120

0;5

NAPOMENE: - Za pojedinacnu do 20 %

i maloserljsku proizvodnju dodacl se pove6avaju

- rri grubom brusenju uzima se 80% od navedenih urednoBti, a 20% - za fino brusenje - Dodatak za glacanje iznosi 0 "" 0,01 - 0,02 mm za D "" 60-120 m 4

I
I
bruoonju uzhna ee 80% od navedenlh vrednoett, a

i
226

- za fino bruAenje.

DODACIPR1POPRECNOJ (CEONOJ) OBRADI [mm]
.-

Tablica -8 32

t -:
i

Ope~;~ija

'.-

,

Zavdna ~ dui.i.. na -lzratka , .
[mml
-

Precnik lzratka
do

fjnrrfl
5'0-120

18 0,9 1,1

1850 1,0 1,2 1,5
1,9 \

·Mil-" 260

Prew
260

DODACI 0 PRI BRUSENJU BEZ SrWAKA 3 Duzina izralka (j""J Prettrlk Stanje izratka do un "' rl jath 100-'250 [mm] 100
6-10
O~?~

Tabl1ca 8 33

250-500

500-1000

0,3
0,
35~

-

do 18

1,1 1,3 1,6
<~,

1,5 1,8

-

10-18

0,3 0,35 0,'
0,45

:
, , ,

0,45

18'- - 50

Nekaljen 1,9 2,3 2,9 3,2

18-30
30-50
50-80

0,'
0,45

0,55
0,6
0,65

0,5
0,55

Grubo
struganje

50 - 120 120 - 260

I,'
1,8 2,' 2,7 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2
. 1. 4

0,5
0,55

(o(i

2,1-'
2,7 3,0

80-120

0,5
0,55

O,B
0,65

-

260 - 500
preko 500

2,5 2,8 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3

2,6 2, • 0,8 0,. 1,0 1,1 1,3 1,5 0,3 0,4

I
Kaljen

120-180

I

O,B
0,3 5

0,70

6-10 10-18

0,3
0,35

do 18
18 - 50

0,9 1,0 1,2

-

18-30 30-50 50-80 80-120

0,4 0,'5 . 0,5
0,55

-'0,45

s=r-= i'
0,5

I

O _'-'- -

1,1 1,3 1,5 1,5

0,5
0,55

i
I
I

0, 55 ._~ f-__

0,6
0,65

0,65 0,7 0,75

Fino
struganje

50 - 120

0,6
0,65

( t 2P)

120 - 260
260 - 500
Preko 500

120-180

O,B

0,7

I,'
1,5

I,'
0,3 0,3 0,4 0,5 O,B 0,7

do 18
18 - 50

0,3 0,3 0,4 0,5 O,B 0,7

0,4

DODAeI ZA
FhOyr~

, Tablica 8 " 34
1 0-18 0,2

Brus.eoje
(0' 3pl

50 - 120

I

I

0,4
0,5

I

0,5 0,5 0,7 0,7
--"'~

0,0 0, B 0,7
OperacijB.

120 - 260
260 - 500

DuZina otvoJ""J.

_i

!

pretnik

o~\'ora Cr:::!TI~ --r-----------,
31-50

I

@tm]
6-10

O,B
0,7

I
I

18-30

I

51·, t:v

0,3

0,4 0,5 0,5

Preko 500
Odsecanje
(B)

SLrtna nota
za odBecanje flUm]

,
/

0,8 8 - 11
proviacenje ot-

[----io-18 18-30 30-50
50-80

O,~,3 -

2

5

7

vora precnlka D ~ 80@m]

NAPOMENA: - Prt gntbom bruAenju uiima se 80 % od navedenJh vrodno8ti, a 20 % - za fino bruAenJe.

--

80-120
120 180

~~I~~
_

1
I

--

o6 0,6
0,7 0,7
0,8

0,5

o,B
0,6 0, 7

0,6

-

I

228

DODACl ZA (jLODANJE doj RENDlSAN,JZOg BRD8ENJE db RA VNIH POVMINA

Tabllca 8 ';S Debljlna h [rum]

Sirina b [m~

Dufina

I

[";mJ

~:!~
1
1.2 1,5

! 30-50
1
1,5 1,7
1,5

> 50
na- deblJintt
1,5
1,7 2
1,7

••
'.

.. ", ...r;,..,.,:.

Dodatak _ [mnIT
Grubo glodanje i sanje. Dodatak: rendi~

DODATAK ZA OBRADU KRUiNIN'SF?OLlNII1 BRUf',ENJf:M >--'''"'_:'1 NA BRUSlL/elSA $IL'JCIN A" t}'[miljjc"", .

:;~[fji~~liiJ;'~:':B.~i:J'i~:/~ I··'

90-100
200

100-250 250-400
90-100

.' ..
c'
. '.

'.;:i,.' .' .'. -~
'"
<0

':

..

,I

.··/i ..
'

0; [mm]
20(; - 400

[-'_0_0-_2_'_0
250-400
90-100

_1__
I
1

1,2

" cr
..

.

".

'." ..
,.,
I

.-~

.

~:~

-c
~

,-;., ,

'-_'''-'

"-:'--1 _

_",-:S_f-_2_--l
2
1

1,7 0,7

2,5
1

~'

Fino glodanje i
sanje,

rcndi.,. 20u

100-250

1

1,3

Dodatak: 

------f-:2~S~0=-4~0~0-4_~1 __~-~1~,~2-i-~1~,~5_i
90-100
200 - 4GO

Pri brutenju nekaljenih Izradaka - '-,

1 1

1 1,2

1,3 1,5

Pre-cnik
izrotka

1---Do 100
2
I

.

Dutino ;zrotka _.

'. ••. I,·[mmJ.

100-2.50

0, [mniJ
I
0010

100-200 200-300 30G-500 500-800 800-<200 120001000

_____________~----c-t_~2S~0~4~0~0~~--1~~~-"~,~2~~-'~,~.~
Neposredno zavrSno bl·USenje termicki obradjenih i neobrndjenih delova, Dodatak:

90-100
~

0,3

0,5

0,5

3.,
,

4
0,2 0,3 0.,3 0,3
i ,

5
0,3

6 •• 0,3 0,4 D,S
D,S

200

~_~S~0__+-~0",3~+-~0~,S~+____~O~~

0,2 0.2 0,3 0,3 0.3

0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0"
D,S

_......
I

7

.

8

____. _ _f-~2~SO~-~40~0~~I--=--+_-0~,~s_i--=-~

10-/8 18-30 30-50 50--80 80-120. 120-180 180-260. 260-360 360-500

I

0,3 0,3 0.,4 0,'

0,4 0,6 0,6 0.,6 0,7 0,8 0,8 0,9

d3

-"

db ~H'~

~._OO _~_~ _~,_S_[-_0--,,_5--1
200 - 4uO
100-250

0,6 0.,7 0,7 0,8 0.9 0,9 1,0

I

-

I

0,5

-

250-400

-

0,5

0.4
0,4 0,5 0,6 0.,6 0.7

90-100
Brusenjc pos\e termitke obra-de.
Doutl tak :

0,2
0,2

0,3 0,3 0,3 :
0,3

0,3 0,3
i

prethodno

:f, 200

100-250

to,s
0,'

-l----~,5

0,5

!

250-400

I
I
I

a,s
0,6 0.,7
.

a6
0.,6 0,7

-

0,6 0.6 0.,7

i

0.,6 0,7 0.,7
QB

[ffimJ

1-:00 -400
"

1--_9,,0_-_'0:.:0,--+---,-0 :_~
100-250 -

0,3

0,3

I

0.,8

--Zavrsnn

.----j----j-----t--'-----j----j
f--_9::0:.:-::'0::0,---+_::O':':'_I--_O~,.:2_I--_O~,.:2_i
~ 200

250-400

-

0,3

i

100-250
250-400
90-100

0,1
0,1
_

0,2
0,2
0,2
0,2

0,2

0,2

200 - 400

100-250

~---40-0--~---_--~--0~,~2--f------~

231

.j)

.

BRUf£NJEN NA BRUSJUCI BEZ 51LJAKA ~'til DrCJSJi nastav.

DODATAK ZA OBRADU KRUZNIN SPOUNIN Pri bruSenju

tab/ice 8.36
__ ~

r-.--.-------,~~~~~~~~.~~~----.~

nekaljenih izradoka

Pri
I

bru~enju

Pry; nastavak tab/ice 8.36 kaljenih izrodaka

Precnik izrat#fJ
-~

I
,

Du tina izratka

2
0.3

3 0.3

Do 10

0.3

5

6

OA
D••

0.5 0.5

7

8

,-.----'-"---"-----,I-------t------- - - - - - - .

0,

I!nnj]

00100

,I

JOO-200

200-300

T~o~~~;o
0.3

"":"---"'r--- -

fr [mm]

-;;;;-1300

0.6 0.7 o.e o.e 0.9 0.9 1.0

10-18 18-30 30-50 50-80 eO-120 120-leO leo - 260' 260-360 ]60-500

0.3 0.3 0.. 0.• 0.5 0.5 0.6 0,7 0.8
30-20%

0.3 0•• 0•• 0:;

0.3 0.• 0.. 0.5

-07

r~--+ ~:~_ ~30.]
0.]
--~----.-

0.• 0.5 0.5 0.6 0,7 0.7

.. ...

0.]
.----~-~~

0.6 0.6 0.6
o.e

-0.'
0,5

.0,3

0.'

0.9
0.9 1.0
1,1

,
Do 10

0.5
0.6

0.5
0.6 0,7

0.7
0,7

AS
0.9 0.9

0.7
0,8

AS
0.9
50

1.1
1,2

-

ID-18
18-]0

±
Pri

0.' ----0,5
izrodako

0..5 ...- - - - - - - - -

0,5

-

bruseniu

0.3

-li'i
0.3

I
.

kalj€nih

0.3

.

0.3

To.:--T-::-0..4 .

I

0.8

,

I,D

Napomena: Za prethodno

bru!.enje uzima

70-80%, a

ad ukupnog dodotko

Za zavr:tno

6,

r---

-------------------t
120-J60

----"ji~ --r---o:t:--- I O~= ! 0.5 I as ~=_:~~9(;,, ~: I ~:-- -:-- ~~----+---H- ~- ~~
30-50

--;-

-t--~r--o~"T
0.3'0.-3--'-1."

o'-'ro:so.s_

____ :_
i

0.5

" !

----1

--

~1--------

0.6

L._V " ' ;
.._---

,

0.!

!

0.6

J

Nopomena.- Za prdhGono

bri..den/~

'--------------_.-

zavr5no 30-2rr"kod

(!zirr,c- ~t. ;'0- 6') % ulwpr;og crc'c_'i;c [:3

a za

-----------

....
<6]0.

.

.
.
'.

DODATAK ZA BRUSENJE DTVORA 8, [mmJ

·. i',,-":"; . n,t ,,..,;
....

I

Tab/ica

8.38

..
DODATAK ZA BRU$ENJE CEONIH POVR$/NA 6, [mnj)
.

'//;//,/,//// /'. /'/'
"

_

.

',-~

..

'

.-:-

Tobiico 8.37

. <OJ",

;;--., ..•....
I,

'"

cl .;;

.:\~: [2fi·'!'f: Ii
·i· .....

1.: >

//,/'/ ///U/L'//'

~~v//' . /L. .L Cl'IUJ/~
'I

)~ ;il' i1':';';'\:'"'. IF . I
"""
'.

:l' ~~-~
I~I

-,

{
Prelnik

.

~
;f'

¥
olvora
Izrada"k

Dulina bru!.enog otvora
Do 50
Nekaljeni i ka{jeni Nekaijeni "

I,

[mmJ

-_._-

A 1·'.':."1'

I
L [mm]

---=Do /0

D, [mmJ

50-/00

/00-200

200-300. 300-'500

1---Precnik izratka
Du.~~zratka

0.2

0,3

0,4 0..4
D••

-

-Preko 500
0,6 0,6
..

10-d8

D, [mmJ
Do 30
30-50

0018

18-50 0.3
0.3
.

50-120
0,3 ..

120-260 __ 0.4
0,4

260-500
0,5

f---18-30 30-50

Kaljeni Nekaljeni;
Kaljeni Nekaljeni;

0,2 0.3 0.3 0.,3 0,.

0..

~0,5 0,. 0,5 0.5
0,6

-

0,3 0.4 0.3 0,4 0,4

-

0,2 0.3

-

D .•
0,4 0.5 0.5

0.5 0.6 0.6 0.,7

50-120 120.-260. --"260- 500 Preko 500

0.3. 0.4 0.5 0.6

0,3 0,4

D,S

0.6 0,7 0,7 0,8

-50-80

Kalfeni
~yeni;
~afjeni __.

I

-0,6
0.7--

0,5

-

0,5

Q'
0,5
.

0,6

----80-120 _. 120-180 180-260

~~.5
0,5 0,6 0,6 0.7 0.7 0.8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6

I

0.,6

I

0,5

0.7

I

0,8

Nekaljeni; Kaljer:i

t--f,5'
0,6 0,7

Nekaljeni;

Kaljeni
Neka/jeni'

0.6 0.6 0,7 0,7

0,5 0,7 0,8 0,8

.
i:

0,6
0,7

0,7 0,8 0,8 0.9

Kaljeni
260-360
Nekaljen; ;
Kaljeni

, t

36D-500

Nekafjeni i

Kaljeni

0.8

0,9

0.8 0,9
235

OOOATAK ZA RAVNO BRUSENJE 6, [mmJ

...
NOSlavak tablice
·

Tabfica 8.39

8.38

Nopomeno: Za prelhodno brusenje uzima se 80-90 -I. , a ze zavr~no 20--10% ad ulwp~og do.datka 8;

Primedbe:
1. Pri
50

obrodi fankozidnih

Caura i os[olih

de/ova, koj;

5f!

zna/no

deformisu pri lermit.koj obrodi labliCne

vrednosl; treba mnotiti
vrednos!;

1,3.

2 Pri pojedinocnoj i moloseriskoj proizvodnj; labficne
mnozi!i 50

U'-

zaokrutili

no

aT mm

237

-~

:~
Tablica
8~

40

DODAeI ZA OBRADU

arvORA BUSENJEM. PRoSrnENJEM I RAZVRTANJ'EM

",

d;,d;/~

Ji - dodatak.
"2

%3.

obradu. p1'OAirenjem.

- dodatak za obradu. grub1m razvrtanjem

~ ~ ! ,~
Nomlnalni
precn1k

W

d,

- dodatak za obradu fi.trl:m ruvrtanjem

Dodacl (na precnik) prl obradi

otvora

CmmJ

ProiHrtvanjet ProaiIivanjem poele posle grubog prosirl:vanja buAenja prosirl:vreem ill nb!em

Grublm :mz Grubtm ru- F1nim mzvl' vrtanjem vrtanjem po- lantern pos1e posle bu!len).
va~

~

d,
od

dz
[mm]
0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7
! "3

sle proslrlill nofa za pro!1rlvanje

grubog razvrtanja

d,
@un]
0,03

9. VREDNOSTI STANDARDNIH BROJEVA OBRTAJA
I KORAKA

do

[mm]
-

[mm]

d2 [mrn]

6

6

1,5 1,7
-,~~~-

'0 15

i

I,D
1,

0,15 0,15

0,04 0,04 0,04

-.-

'0

~1_~.~
18 30 50 80

°

i 30
50 80 100

1,4 3,0
4,

1,5 2,0 2,5 3, .

I

0,20

0,05
0,06 0.08
0,09

0,25
0,30 0,35

°

5,0

°
tf, c:f2 1

NAPOllfENE: 1. Vrednost! dodatk:a

odnose se na obratke

od eelilm i siYOg Uva

2, Poredak zahvata u zavi6Jl08ti od taenosti obrade (baUtebl) videti u tabL 4.2.

238

STANDARDNl BROJEVI CilNOVNIH 1-1ERA (nt'Sr:lS JUS-u A.Au. 00\

TabHca 9. L
Zaokruiene v:rednosti

~TA:'>'DAlillNI

BROJEVI OBRTAJA
lz.vedcni .redov1
H2. !.J

Tablicll. 9.2i

. <':·.R

5 .

.. 'RIO 0

R 20
, 00

R 40

,

..

, 25

,

,

,

, 00
.06

25

I , 25
1 4 1 '"

,
I

L05

112li/2

H2tJ/G

'P" 1,25

'P '"

1,4
112

<p
11. ')

2

.112

n.2
125 140
16

2.,00

140

HuO
ItW

. - - - f -...:.:.:c"-+--+2,..8<L

180~

180

11;HI

3.fO
..3
5

M_.

250

~g-.

280
355 355

2800
"'.. 35::-'

~--~~------~----~~0~1~.~5i----+----·'0~~~t- ______~__+~~r-_
4 20
4 80

Q

_.
5 00
!

4 25 '

"'----·----il-=--+--+--'-'-I---+-+--+-----t---- ---4000
450
560
45

4 78 5 00

500
5600

!ill

°
Q.

- --,
.. __ .

-,-,

560

.•

I

5600

:llL..
7 50

..•

-------

--::::::...--+--=77'10,--+-',-,°'--1--::7:,o:-t--+---t-c71 co-t---tl- ilrl~ cc, c 7
~--~~------r-~9~OcO--~9C:O--~-"'-I-~90C:'C:· -1-'---1 00
Vrodnosti u tablici pr'Ctsta\'ljaju
\' redr~o':li

-+sao,

9_'.--~~ -t----i---z;" kDje .se do-

~__~~______L-____-L____~'_l[_'O_0-L~~____~____! ____- L__ ~ _ _ _ _
nOl"Tf'..,1.1nc

!

,;:

NA POMENA; Ova tabUca obuhvata brojeve oanovnih rodov<l za decimalnl interval od 1,00 do 10,00. Standardni brojevi mogu se umanjiti iii povetati deleujem,odnosno mnoienjem sa 10, 100 i td. Svi ovi standa::rdni brojevi pretstav}jaju i sta"n dardne pre~nike i duiinske mere.

kod klizanJ motam +2,5% taka (la 50 llkup:1a to](;n1ncija kre6c i?medju -·20/, . i +4,5%. Redovi RZO, R20/2 i 1\20/4 mogu so prosj riti oclenjom odnosno ITUloienjem sa 10,100 itd.

pllM.aju odstllpanja· u prenOSllim elel~l('n'lrn2. iznOSI ± 2':;.

L

,

.

Tiluhca 9,3

:"ormalne VroMO:; ti (lsnovni rod

Osnovni
llvedcai red B211/:!

red
R5

IzveOonl red

IDola
<p - 2

H2o

lUu

tp=

l,l2

'P" 1.25

1

~:~1~.1~2____~ ______ t __~ 1,25 1,25

--+:.::.::.::..+---+---\--->-----1

10. STANDARDNE DIMENZIJE PRlPREMAKA (POWFABIUKATN

4 4 4 4 c----:;:o--.----'-_._-+-+- ~--t--+--+"-+-~

5
5,6

"
6,3

0.5

63

10
>';AI'u"l!;'~';,\;

Kav j ,;a ;-;L;lnd;It"(\Il~: i)l"{;jl!vC v!Jrvl uO,cvoijavaju st' lolcrallcije u me-

Iw.tli~kvl11 jJl,(:IIU~!) (,d""!: L.'.-;, i clek:l'i~nOlll pronosu oJ + 2,5~L, L1.ko da sc ukupne luh:r:.lI1l'i)l! k,'C';u -2','(, i +4,5(,:', rtcdovi 1121), Hllt j l\;, mOj;u SC ulll:lnjiti ib povecati dclenjcm odnosn() rlilluicnjcll) <;:) lu. luG ilrL

CELIK U SrPKAMA

Tablica 10.1

PlJOSNATI CEIJK

Tablica 10.2

•..~
,
?recPik D

CeUk Ilormalne Airlne

Strok:1 pljosnatl eeUk

~~
Strlna a

--~ tI

Strina a
38 40

[mlPJ
(65) 70 75 80 (85)30 (95) 100 110 125 "

rurina s
10
11,

- _nun~
75 80

l>n>§
63 65 70 75
80

Deb~fE;, na ]j mill
5 6 "7 8
9

Strina a[!!tmJ Debljina
150 160
170

b/:"!

6
(7)

10 12
14

5

8
(9)

I

42 45
48 50 55 60 63
(65)

12 13

10 (11) 12 (13)
14

IS ,----:-" 16

14 15
17
19-.

-

20

f---.-2

"

I

90 100
110

i

10
11

I
,

180 190 200 210 220 230 250

, --I

----"8
9

10
11

--__

12
13, 14

12
l3

--

15 16 18 (19) 20

22 24 27 30

25 ~30 32
35

120
125

14

-

130

70
(15)

-=--t-----'~2 (90) ~~-~~~~--~~~~------+_~4~1----~--------1 25
(95)

80 (85)

-;-~-+-----I
60
65

-40 ----.,,---__ _
~G

=1
I I

140

--1~f--17
25

15

280

_._-

15 16 - 18 20
22:

-- - 300
320

r-~~-+-~~-~---4~5-~-----+~5~5~-,--------i (30) (110)
(32)

28

100

---:~--c--------j----:-~------+----------I
50
55

j I 520 ~~=='I-··-·-=+~-J·~~ _-"'-0
_,
~--.l-"-'----T---" 6()

350 18 - - - j - - 2 0 - ----370
<150

-

"

25
-.-.-~----

28 __ ,,0___
40

~-6<1()

120 125

(34) (36)

60

70

NAPOMENA: CeUk u sipkama kruinog c i kvadratnog preseka isporucuje Be u duZinama od. 3000 mm do 15.000 'rom. Ovaj eeUk obuhva6en 1e jugoslovenskim standardom JUS C. E3" 02l i JUS C. B3. "024. Celik U sipkama Bestougaonog preseka isporucuje 90 duZinama od 3000 mm do 4000. DYaj 6ellk obuhva6en je jugosloyonskim standardom JUS C. E3. 026.

I I I

NAPO}'fENA: PIJosnati celik normalne siline isporucuje Be u sipkama dufine od 3000 mm do 12000 rom Pljosnati eelik deblline od 5 mm do 16 mm izradjule se u BVlm daUm sirtnaIlUl, (':: u deblJinama od 17 - 4: mm izrndjuje se u Sirinama v... 40 - 140 mm. Detaljnlje podat tnogu Be na~i u JUS-u C. B3. 025, Slrokl p{joslUiti eelik izrndjuje se u k:omadima trawne dufine. IzradjuJe Be U svim kombinaclJama dehljine I sl rine do 370 mm za shine od 450, 510 i 640 debijina je 40 mm Ova) ceHk obuhva6en je JUS-om C. B3. 030.

'"

245

ME SING U SrPKAMA

TabUca 10.3

Precnik d

I
I

~,
[iUmJ
24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36

,

,

arina •
2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7
8

§m]
32

artna [n
3 3,5 4 4,5 5,5 5 5 6 7
8

1
1,_~ ____ ,

7,5 8 8,5 9,5

1,5 1 8 2 2,1 2,2
2,3

36 41 46 50 55 60

Precnik d

Sirlna

a

Sirlna a

Debljina b

~_9_,_~ _,27

-~--- ~~ __29
10,5

11

-,-,-

I

2 4 2,5 2,6 2,7
2,9
.--~"

11,5 12

8 10

!-----'

12,5 13
13,5 14

10


._---

11
12 14 17 19 22
,,,,-

c--- 2,8
3 3,2

11
12 15 16 17 18

,}

I

37 39

i

r------3 8 4

14,5 15 - ,

I

... __~_8~_ ~,±,-

-,,-,-

,---~~---~

~_40 16
16,5

?4
27 30
-------~-~--

17 " ~=4::'-~-=-= ~~~~=-I-4,5 _'!'-"18 ,. I5
-,--",,-

,,-

1.
~~-,--

-----

-,------

20 22 24 26

----36---'

32

.,
46 50

NAPOMENE: 1. Mere u mm. 2. Aluminijum u /Hpkama izradjuje se u du!inama od 1500 mm
do 4000 mm.

._~_5

6 6,5
~-,------

20 21
23 .

3. Ovi podacl Izttdjeni

Stl

iz kataJoga domati h ptoizvodjaM.

-,-.-~--.

27
28 30

------

.--E~ --_._-_.

55 60

7

NAPOMENA; Ovl maoorijali obuhva6eni BU JugoslovenBkim slanda rdima JUS C.D3. 520 1 .JUS C.D3.528.

246

2<7

11. TABElARl'<1 PREGLED VRED!'IOSTI EKSPO)'.,'"E;--;ATA I KOE}'ICIJENATA U PHOSmENI:.r IZHAZIMA GJ..AVh1:H

FAKTORA OBRADE

VREDNOST! Cv, X,j I ZA BRZ/NU RE2ANJJ.

(.'

U IZRA'ZU PRI STRUGANJU

TABLICA 11.20
5

P0100 MATERIJAL OBRATKA ZAHVAr
/'·IATE- CNI

VREON03T1

KON3)~NTI

VREDNOST! I{O£FICIJENTA k Mv 5 oal/ROM NA MATER/JAL OBRATKA

TABLtCA .. 11. 21,

KORAK

RIJAL NAP/{j mm/ o ALArA NI UGAO

HLAU I"NJE

MATERIJAL I0ATERIJAL OBRATKA 'TVRDI METAL I KERAMICKE PLOCtCE
TIP ALATA

ALATA BR20RE2NI CELlK

CV
273
"

X

Y

m I

5,;
P20 5 2 /0
s~

03

~
0,15

s..q3-07 07

227\
221

~
0,45
D,30

0,20

BEZ

P30
UGUENICNI SPOUN£ UZOU2NO

S~

I

0,75

~~:;;~~~~K:::~~-;TR:::;-KiIC-:-U-:-jKllrS3_'_KE-:-R-:-"""-:-'K-:-Ai-:--:-:':c':'::::t?::;;;;:i;;l·,,~~cj";SM)",:~i~
NJEOOVE LEGURE
H2,G2,

UGUENtCKl1 LEGIRA PXJ.P20.S2,

5 3

J LEG/RANI
KONSTRUKCt KI CEUK CELlCNI

°
1O 10
'"

5';" t

292

0,18

0,-"
0,25

0,15

I

pOPRd.

I

SrRUGAM£

Be
e-"
~---

5'" 0,25 87,5 5>- 0,25
5'"

~
0,66
0,37

Op5

SA

LtV

56
SJO

SM UV

KERAMIKA

(!2Lf
HB

6

11

-75 Ktfo-rl'

KERA__ f\1IK1l_
~~~ OTSECANJf PJO_S3

IJ3

0,79

0, 24

_._-

5 ~~-o.Z' ]00",

0,'"

0,00.
0,80

0,20
0,25
"'

BEZ

BRONZA

1 IY?EC~t\UE

8(;

..

47

Z3,i

-

-~",
)

NAPOMENA : I<DNSTANT£ eM I n

rn TE

SU

U

TABUC!

11.22

0,.66
.. ~.'"'~'~-" ..

~~~?f'5KO I BR

10

"-

'"'-.---~~-

~<"22;'r-" f-~"~'

- =~SA,

j

0,50

0,30

55

q'

292 243 324

I

0,75
0,20

G2
SPOLJN£ UZDUZNO

5> 0,' 5< 1
0
S>I

~ o,'w
0,40

0,20
VREDNOST/ KONSTANTf Ct~ I n ZA RAZUCITE

P:JPRE:CNO
SIVI

0, 40

cpo
0,40

0,28
,

CEUKE 5 M "'" 75 KN/ 2, ALUM!NfJUMA I cm NJ£GOV/H L EGURA

TABLICA n.22

5TRUGANJ£ LtV HB::. 790 KN/cm 1

Be I
~RtMKA

10 10

55 0,25 5> 0,25 55 0,5
-

-

37
0,15

~ 0,1
0,20
0,'3 0,2

BEZ

35 7560

GRUPA CELIKA
UGLJ£NJCNf

I ALUI1IN1JUMA

>RECNOST fREDNOST KrN5TANTE /1JtSrANTE

eM

n

0,'"

'I

CELIK (c.:S 0.6%)

10

OTSEC4.,1{IEI G;,;'12

-LAKI

I us ECANJE i

I' Be
i

.1.

68,5
22,5
ri

-0,72

CELIe! ZA A1JTOMATE
NlKAL CELJC I

i2_
1,0

75 1

0,'

-

~o"'=

-,

0,'

0,15

~":} - .NIKt;L CELIe!
~ENICNf CELCI (c..06%) HfDfVI, HROfv!-NIKAL - V.OLFRA/VI

q9
0,8
0,7
0,6

is
7,75

ISPJLjNE:

NETALi

HE ;ro-140 rpRdNO~i
TRUGANJC

iuzc:'JZ'!Xjil

Be

55 0,2 " 238
10

-

0,25

0,23
0,50

HRJM-MOLlBDEN, HRO/'1-NIKAL-f.1OLlBDEN I SL!CNf ALArNf CELlC!

(25
'25 '

sO>

0,2

16i

• VREDNOST! KOEFtCIJENTA 54110

ZA

ANU

OBRADU BEZ
HLADENJA ,KOE-

AWMINIJUM

NAPOfvfENA:7. PF(J

oBRADi j'l0NSTRUKCI.JSKIH,

VATRJ?TPORNIH CEUKA J CELlCNCXJ
CEUKA CXJRALUMINI.f/.JM REZANJA !ZNOSI

614.17 _'" KN/:m 2
bM_20_3J KN cm
1

OM_7

16

KN/~
2

,0
0
,

5,0 6.0
/
.

LiVA SA ALA'TOfvl 00 BRZOPEZMJG FICIJ£NT POPRAVK£ 2A BRZ/NI)

0,8
SILUMIN '/ LN£NE AL.UMIN/Sj{£ LEGURE

2 PRJ
L/VA

orSEC ANJU / USECANJU

KONS TRUKTlVNlH CEUKA ! CEL/I::'NOG METALA

Iii 11-31 6 M_f,J
511_21

_.0 _ 50 KN}:m2 20

KN/"',2

,

5,0 ',0

.

SA ALA rOM 00

TVRDOG

PJO,S3

KOEF"ICfJENT POPRAVK£

ZA

BR2INU

REZANJA

SA HLADENJEM, f2NOS/ I'

6 N-ID·

KN/cm2 30 KN/",,2

<,0
251

'"

250

VREDNOST/ KOEFICIJ€:~tA kMV ZA GRUPU 8AKAR NtH LE;GURA
H£TERqG~NE

¥
TABUCA
EGUR£ BAKAR

n23

VREDNOST KOEFICfJENTA kov 5 OB2rROM NA VRSTU ZAHVATA KARAKTER DBRADE VRSTA DBRADE

TABLICA

JJ.26

BAKARN£ LEGUR E

LEGURE

roKA2A
TEU:
SREDNJE

JNKA 1

TVRDE

HE.
STRUKTURE

TVRDOC£
i(X)~ii.o

GENE

LEGURE KPA SA VISE 10%
CINKA

,PRECN!KA I'DDNO:; D I d: :

,
UZDU2NA

"150-2$0
0,7

'70-90

60-9{)

·60-110 ".

60':':"70

35-65

1+
t

..

t--- - -

~

1,0
.

k",V

1,0

1,7

2.0

4.0

8p

12P

SPOLJASNJE
STRUGANJE

:J-'/24
O,ScO,T

KO£FICIJENTA Ksv U ZAVfSMJST! OD KV4UTETA PRfPR£MKA

POPRECNA
TABLfCA

n24

ll-!
I'

I

118
7,04

MATERIJAL ALATA

KVALITET PRIPR£MKA SA

r-----i- -----,KOROM

Lf\j'
'--.

I D,8 c l,o

ODSECANJE
,

TVRDI

METAL

SEZ
KOR£

BRZDREZNI

KDVAN I
VUCEN

.CEUK I SIV!
DB/CAN

LlV
TVRD
0S~O,6

ODSfCANJE USECANJE

1

84KARNE LEGURE

CELIK !
KERAMfffA

I
jl

USECANJE 1

I,D

0,8-0,9

POPRAVNI KOEFtCIJENTI U

q7-o,a

-0,9
TABUCA n.25

,I

I

::-~ t;

r-t-Q! °
"

~---. -+----i
I,D

r~-~7 +I-~--!
0j}6
05D,95

--

I

C;84

VREDNOST/ KOEF!CIJENTA kAY S OB2!ROM NA PRESEK NOZA

TABLICA

77.27

ZAVISNOST/

OD GEOM£TR!J£ REZNOG DELA AUdA
PARAMETRl NA BRZ/NU UTfCAJNf REZANJA

MATERUAL ALA TA f-------'~~"'-r-'.C-:.:~TVRDI METAL BRZORE 2M

,-CELIK

GRUBA

POI'RS'INA ________~r-S-A-h-A-li---7D-M-Li_~F~A~Z"E~TE~I-S4---FA-Z-E-TOM.

r--

~EZ

r_N_A_PA_O,'r_'I_",_,",j.,_O_",_O_-,_+30_+'_5-t_6_0-t 75

1so
Q7
q73

3J

I

;~'
45

60_~l_75
O,d]

: a"~)
0,73

j5'---J! ~1~
90
VREDNOST! KOEFICUEt/T/, I-;:_v OBZ/RO'VI NA OU':'lf,'U ,,"',Q;·.lr~n~ '"
,f _

KDEFJ

KONSTRUKCI.JSKf

GEl!!.

l,lJ

1,0
lP

0,92
0,87

0,f/5! q81
0,78

Z26

70
[0

I 0,84 tI~~n4~Er 455
I 0,63
45
0,88 0,8

5

TABLICA

~

,

-,
DUZ/IVA
OBRADE

,k~,
,

,CIJ£NT VATF{)OTPORNf C£UK

~~NNTITUvV-I,----t-+~~-r~-r~~~~-+~-r~~~
8AKARNE LEGURE

-

1,25

~O

7,0

0.88
_

0,83

~20

1,0

!073

VRSTA MASfNE

~'Tl
AX)

50
1.0

,: fUVlOCNI NAPADNI UGAO Z 0

10
" "1,0

15

20

30

I

)00

150

I

I

10
0.6'.9
0,67

~: "

KOEFICUENT k'Jttv RADIJUS VRHA MJZA
KOEFfCUENT

q97 1194 0,91 0,87
2
(0

I!

DU&OHODA PEND!S6.UKA

0 1
0,87
0,67

1,0

r rom

3
7.73

~ENDISALJKA
VERTIKALNA

!

KRA T KOHODA

0,94
Cj7f

krv

i

REND!SAUKA

252

LY

I

a,eo

vREDNOSTI

KO£F!CIJENATA U (Ck [IIN/em2)) lABUCA 1729

PROSIREN 1M tZRAZ//VIA ZA OTFURE REZANJA

~ MA!G.RUAL
IOBRATKA ZAHVAT

VR£DNOSTI KO£FIOJ£NTA k!=5 5 OBZ/ROM NA STANJE I VRsru MATERIJALA

TAB LI<l~~: 11.31

IY/ATERIJAL

GLAVNIOTPOi OTPOR 01J:OR. "",.IREZAN.bI PRODIRRNJmPa<OG.
,->IS<" •

"I

F

!J(RETANJA F:

..

MATERfJAL OBRATKA

ALATA

I~~
/0

CK, ><;
00 1,0

SPOLJNO
UZDUZNO
STRUGANJ£

TYROl METAL

0

10/ 200

384 49 'r''''-':

Q9 355 0,6

0,8

41 (OS 0.2

~g

0.75 125 0,9 0,7.5 67

\2

0,65

10

267 q95 075 108 01 o,<s 7B q9
08 012

qJ5
,SASTAV GRUPA METALA

10

0,8

173

473

Ofi7

- - -

I

TVRDI METAL

92

1,0
Q6 0.5
2< (OS 0.2

o
10

123 1,0 qe5 61

111.

{O q75119

0,9 075 11 51

1,2 0,6$

'I<oEF1CUENT

K""

1,0

q75

Q65

1,8-2,2

q65 - q70

19 !25-q45

BAYARN£
I.EGURE

H8-J(J)-I4D~

~$P(LJNC UZW-'. ZMJ f PfFREt - I
STRUJAN..£
i

BRZOREZNI

CEUK

~

10

55

~o

J

10,66

VREDNOST! KOEFIC/J£NTA KFde ; KF ). t KFr 5 OBZIRQM NA GEOMETRIJSJ{£ V£LlC!N£ ALATA

TABLiCA

11.12

NAPONElik PRI SPOUNOJ UZOU2NOJ OBRADI UGUEIVICKOG KONSTRUKCUSKOG CELfKA / CELICNOG L/VA UZIMA 5£ KOEFICfJENT POPRAVKE ZA
OTPORE REZAHJA U ZAVISNOST/ 00 BRZOREZNI CELIK [VRal METAL BRZINE REZANJA I TO ZA .. tjfN£RALO-K£RM1IKU

PARAMETRI UTlCAJNI SfL£ REZANJA
NAPAON! UGAO

Nt.

MAT E R f JA L TVRDI M£TAL

AL A r A
CEUk
7S

8RZOREZNI

30
1,08

45
1,0

60

7.5

90

.30

<s

60

"'.
,OB
1,82

k F }," - 1 ,~,~ kF/" ]

kF,'~-e~-~])

IFfy=

kFy- 0,1.- o,s. kF2-0,20-O,35

kFIV' := k FV - 0,4 - 0,5 ki: ,..0,3-0,4

KOEFIC/JENT POPR. ZA GLAVNl

orroR

l

! KDEF/CI~fNT
POPRAVKE

k p.-OjJ2-016 k 2 0,28 CpS MANJE VREDNO'?r1 ZA' VEeE BRZINE REifh:. 1J,30 VREDNOSTI KOEFfCfJENTA TABLICA oallRO fvj NA MEHANICKA SVO STVA MATC JALA OBRATKA OLAVNI OTPOR REZANJA - (l!f!1R PRCiJIRANJA IoTFOR Ff:NOC KRET. MATERIIAL OBRATKA TVROI !t:RZ6R.EZN/~£RALO TVRDI ~~20REZ- TVRnl ~;2CREZMETAL iCELIK KERAMIf{, I-fETAL NI CfLlK METAL ~ CEUK

REZ.KFl"'--KF" KOEFfC/J£NT POPR ZA OTPOR PRODIRANJA

0,94
0,77

0,92 0,89

1fJ'
~

io:
1,0,
(0

q98
0,71 \27

!OJ

!V=,,.

1,30 47B

1,0
,0 0

0,62 1,13
./0

0,50 1,63

0," 0,44
151

KOEFICfJENT POPR. ZA OTPOR PJMOC. KRETANJA K FJX UG20 NAJ.I BA GLAVNOG 5£ IVA KOEFICIJENT POPR.2A. GLAVNI

I,n
'5
1,0

!f7
'IS

0,70

-5
(0

-

.

kFH

==

kF7N

kF2M

I I

k F3M

OTPOR

REZ K Fi-' - KFJ,

1,0
0 1

1,0

Iv
1,7
0,65

UGLJENf
'Nt KON

'
(;"';

p,Ukrl.6K . ELiK I C£LiN!

60 KNj,
(

6M

6M~
60 KN~n1

7s

r

~~:)9X ,

I

.J

LIV

I
254

SIVt

L/V

h

I"
II

If6M)",75 75
("!~j jl90j

f9#t'
(W/,6
190

16~J'1 r~r
HE
190

I
75
6M

KOEFICIJ£NT FOPR. ZA OTPOR PRODIRANJA K F.2J..

,

47.5
~O7

125

7,5

-

'

-

-

-

,I

5,0
1,10

.

-

I 1~15 ,

KOEFICIJ£NT POPR. ZA orPOR

POMOC. KRETANJA KF:U. RADIUS ZAOBLJENJA'
KOEFICUENT POPR.--ZA--'----'--'''

1,0

q85

475

I

"'-)

-

- -

-

- -

/~r~' ,1/q

";0 3,0
1,0 (0

HB1 O,4

, 190)

e".s.sii

(T~I,3

(f!!s)4 8

GLAVNIOTPOR REZ.K;,r-Kpr

487'

2,93'

!O4 U4

(7:/

KOEFIC/JENT POPR. Z4

OTPOR PRODIRANJA Knr

-

- -

-

0,$ 0,82

(33

255

BROJ:

PROL-AZA'~-'

ZAVOJNIt;~'·AL~.TO"1 00 ,_TVROOG
.

PRI

(ZRADI

NILlMETARSKE
M£TALA 08RATKA

TABL/CA

11.33

. ". '
SPOLJNA,

',~'

, ..

I.···

MATERUAL

MJLIMETAR5.. KA
,,'<'

ZAVOJNICA c
',,-,.,

,;- ! 'r._~, ':1'

, j:-/t

UGLJENICKI I LEGIRAN! KO,NSTR,UKCIJSKI CELIK

SIV!

L/V

:./

"

'

BRO J
FINA

PROLAZA
GRUBA

1
FINA

VREDt-KJ5T1 X,Y, m, P, ZA BRZINU REZAN.i4 VR5TA MATERIJAL RADNOG PREDNETA

kv
PRI

U (ZRAZU
tZRAD/ ZAVOJNICE ZAHVAT MATER/.J4L MATA

TABLICA 17.

J'
ky
~1

s
I

@>mJ
~lS";"

GRUBA

ALATA

I

VREDNOSTI KONSTANTI
X

Y
0,3

m
q2

p
0,23

2 2
3

2 2 2

2

2 2

2,
3


5
6


5
Z4

2

2
2

,
5
PROLAZA ZA

,

3

;;:
.",

UGLJENICK I ! LEG/RANI CEl.fK

fZRADA ZAVOJNIC£ NA UN/VERZALNt!v1 ALATN/M MAS/NAMA IZRADA ZAVO)NICE NA ALATNIM NASINANA SA PR/BOROMI SA AUTOMATSKIM RADNIM CIKLUSOM rZRADA ZAVOJNICE NA UNIVERZALNIM ALATNfM HAS/NAMA GRUBA CE ZA IZRADA ZAVOJNIKORAKE S,.2mm

'TVRDI METAL P20 S ; TVROI METAL
G, •

2

2
2

'" ~
~

6" 75 'o/cm
SIVI

-

0,3

q;

0,23

5,25

NAPGMENA:

IZRADU UNUTRASNJE 2AVOJN/CE BROJ GRUBU OBRADU UVECAVA 5£ ZA JEDAN

" ;;:
1T.34

LlV

HB 190

0,7

0,33

q33
0)1

q45 ~Q)

H,

BRO) PROLAZA PRI IZRADI MIUMErARSKE ZAVOJNIC£ ALATOM 00 8RZOREZNOG C£L1KA
.
MATERfJA ~ OBRATKA

TA13L1CA

'"
-,
SIV/ L/V, 8RONZA f MESING

<: " "

'" "
Q

-

0,5

UGLJEN/-

GRUBA

rZRADA ZAVOJNI- BR20REZ5;:;.. 2mm NI CEUK

CK'

I

KORAK ZAVOJN/CE

UGLJE'I'CK' KONSTR. LEG/RAN! CELIK C E L/ K I GEL/CHI L/V
SPOLJNA

LEG/RAN I CELIK

CE ZA KORAKE

0,.
q,45

q25

opo
0)3

I

I
q3

~NUTARNJA
B R

SPOLJNA

UNUTARNJ,4

SPOU~A

rZRADA FINA ZAVOJNIC£

-

¥JNUTARNJA

"

5

em,;;:]
G
F

o

J

P R 0 L A ZA

G

F

G \
5 6

Ii
I

l,oc - 1,5
',75
2,CO .....3,fXI
~s ~

,
5
6 7

,

F

G
6

F

:i
3 3

!

5 6

3

,5

7
9

5;07"5,5

8

• ,
i

, ,
5 5

3

7
9

,
5 5 5

,

J

7
9
I

,
5
6 7 7
BRO)

,

!

'-'---G I F , I • 5

i

NAPONENA:
I T - POSTOJANOST ALATA

G
.'.

F
c

2.

:"'- Xl mm ZA ALAT 00 TVRDOG METALA ZA IZRAD< ZAVOJNICE ,vA UNiVEfUALNfN ALA [NIM MASfNAMA; I T.,60 min PRI IZAAO! ZAVOJtdC£ NA ALATNIM MASiNANA SA PRI- I i; ,C'.' "'pRT'Kllyf GUVO'.1 BQROIv' ! 'i'-:,vJL<;v',v ;?,~ ;'- f..',' /,1 ,- 'v' ''',", 0/

,

T= /20 min

ZA

ALATE

00

BRZOREZNOG

CELlKA·
,;:/£ZAN..iA S,\iANJUJ£ 5£

3 3

6

J
3
PR! IIRAQI lWUTRASNJE 2JdOJNIC£ 5;:Z/N/

6 6 6

7 7

ZA

20 ./..

1/

10 12

10
12

12
15

.6,0

'-"

NAPOMENA'

,
2.

9

• ,
r: _ FINA

,

3

8

,
5

3

8

PRI I ZR.A. DI

V!S£HODE ZAVDJNIOE

PRDLAZA

i

.: 5£ UVECAVA ZA 1-;; 'PROLAZA-: ZA SVAKf HOD ZAVOJN/CE
OZHAKA U TABLICAMA: G-GRUBA ;

(ZAVRSNA)

OBRADA

256

251

~I

-

I

.
CV~x""1

VREONDSTI ZA

y., 1.-, m
I

PRI

.,;;,

PROSIRIVANJU

MATERIJAL OBRATKA

VREDNosr KOEFICJJENTA Cv·' PRI IZRADI 00 CELIKA ZAVOJNJC£ NA IZRAOCIMA. ALA TOM 00 BRZOREZNOG CE 'IKA I ALATOMO D TVRDOG N£TALA I\f)EFICJJENT Cv PRI ZATEZNOJ (VRSTOCI GRUPA CELIKA

TABLICA

11. 36

"'14 fN/cm'l
81-93

38- 44
UGUENK:NI (Ces 0,6'1.) I NIKL CELIe! HROMNIKL CELlCI

'5-57
66

52-59
50

fi:)-70

n-f1J
:D

91,-1fJl
18 17

7O!-125

56

38

23 22
19

U 14
11

.62
53 52 42

33
31

27 2'

UGUENICNI (r>O,6'I.)HROM. HROMNlKL,VOLFRAM CEUG

-

'0

14

10,5
!([J,6

0,3 0,3 0,5

I

0,65
0,65

°
0,3

0,7
0,1,5

VREONOSTf KOEFICUENTA C V PR{ IZRADI ZAVOJNIC£ UVA NA IZRADCINA 00 SIVOG I A. ATOM 0 0 TVR[)(Kj N £T,ALA

TABLICA 11. J7

':;c-

,..:,

KAUENli;wl ,,/

TVRDI METAL

/f),0

0,6

_C:"!!:. RAZVRTANJE
,,>

1,05

TYR/XXA S/VOO LNA U H8
VREDWJ5T KOEF!CIJEN):A

170

190

210
2~7

230

JUCI ~~[iK

o
q25 0,25 0,55

q12

31,7

21,5

21,7

° loP'
°
i

0,'
0,3

0,":

34,2

0,1,5 0,25

SIV!

LlV
BUR(}IJOM

i i:EUK~cm
~FIIK

°
0,1
0)5

.0,2

23,'

0,'
0, 45

Io,m
0,'.

He - 190 ,w",f I

56,9

0,5

0,4
105,0 0,4

0,1 -

I

0,125

0,45

0,15

0.4'.'

IRA;evRT.4A"U"f

I

CFI IK METAL

109,0

0,2

0,5

0

0,45
259

I

'$8

0,3

BRONZA

f:

H - XXJ-1IiO

x

B

.

!h "'f

~2~8,~1~--~~--1----f----1

S;i:

0 ,25

0,55
0,1i

0

0,125 8£Z
HLAOEN1A

0.25

0

q125

NAPOMENA: _ElENE VREDN05T1 KONSTANTI ZA BuSENJE OONOSE SE NA BURGIJES4 DVOJ"!IM KONUSNiM OSTRENJEM SA ZAOSTRENIM VRHOM ZA" BURGiJE"SA""'MJRMALNIM KONU5NIM OSTRENJEM BRZINU BUSENJA

. TREBA --

SNANJITI
,

ZA 75%

VREONOSTf

ZA c",. "I.YJ.CF.4,'Y,.z, TABUCA
VREDNOSTI" KONSTANTI

VREDNOSTI KOEFIFiJENTAki:ZA CELIK
'W' '_'"

:

TA BLiCA

11. iii

. PRJ BUSENJU / Pf()SIRIVANJU

Tl,I14

"""

GRUPA

I

q

"'";i": I
, '30,,,;
;-.-'

""""
lilliS 1pT
liD

VREDNOST KOEF/CIJENTA k".jA G",[;Nlcmij

"

MATERiJAL OBRATKA ZAHVAT

f.1ATER/JAL ALATA

CELIKA

i!:

OBRTNOG

MOMENTA

AKS/JALNCG
C

OTPJRA

d 6-

;;6-

5155

3S
UGUENCNJ KONSTRUKC.,: -,;", -0,86 tEUK ({)$05'!.J" "

SO
p6

5550
-','\

51)l)

7F.." 81-'-_

801I )90
i

91-: 100 )20

mKONSTRUKCIJ
BuSENJE

Cm

x

Y

z

Y,

'to
!62

13Ii

I2S
1,6
1)3

~3

10 ,

49
,4oS

C/B2
0,95

CELICI 2A AUTOMATE
"

-

2.1

\

189
(33

!73

1"(
1Q2

~.; (,

q54

SKI CEUK J Pf{OSRf~NJElCEUK

BRZOREZNI

1---1----+---/-90

0,'

68

CEL/CNt LtV BuRGIJOM

HROM

~E L fell

NlKAL CELlCf,
HROM-NIKAL CELlel

-

1;;6

i22

0,9

0,8

0,73

6/1-'5 KNI .i::m
~;

I"

~~ 'fR.o?FW~
PFOSRJlACE

I

1,0

0,9

37,'

TV PO I METAL

90
J7

0,75
, ";;0

0,95

0,8

UGUENICNJ TESKO OBRt

!...oM CELlC! (C>0.6"1.) /
HRON-NIKAL- VOL FRAN

CELlC!
MANGANSKI CELICI
HROM~MOL/BDENSK/

I

Ikv

-

-

-

I

0,91

q87

0,72

I

I 65
0,

1

q-",

I

~ t~; h@Q::ijilC.
ij ~8~
l.I.J '-'0

-'
-

,l
30"

J- I-;,""-r;"

10

,

BUSENJE

.~M

BRZOREZNI

I-=~+
-47

__"_+___p."~
2,0

1,0

I

I-~
0,7

I'

-

C--'
1,0

<;1

4572

i

q7

~

143

I I

0,7

II

I

-

F5

1051 q97

0,9

0,81

0,71

CELIe!
VREDNOST/ KD£FlCIJENTA
MATER/JAL OBRATKA

0,63·1·0,59

i I I I
~

0,50

ZA SIV!
VREDNOST

LtV

TABUCA 77.42

KOEFICIJENTA k'1>JZA
767-18J

Ha[KNknJI

,~- 752
1,43

_-------..i!

) 753-166

182-799

200-217 218-240

,

5I VI

LI V

1,28

p3

1,0

0,9

0,8

VREDNQST KOEFICJJENTA

flo

PRI BUS£NJU

TABLICA 1].-4)
VREONQSTI KOEFICfJENiA

1<1'1' '

kF

TABLiCA

11

~5

DUBINA

BU5ENJA

I [mml
KOEFIC/JENT /-'_

3D

'D
0,85

58
,0,,75 )

5D

8D

MATERIJAL
OBRATKA

1,0

/t:)

(5ELlK

I

SIV!

UV

0,5

K/1 - kF
NAPOI1ENA: D [mmJ- PRECNlK BURGIJE

KMkF-!~" I

5

0,6

k-kr(....M) M J90
"

260

261

KO£FICIJENT

C

PR PROSIRIVANJU NATERIJAL

('!Ii. CkNlcm2J)

TABLICA

n46

KOEFICIJENT

OBRATKA
C£LlK
CELIK

C
HB< 160 HB 160-240

4'"0
.0,fJ5
Op79
.'

CE LlIS

He<>t 240-JeO

CEUK
SIVI

HE>
He
<:

J(X)-

.'

qa;J
0190" .

L/V

1-.
SlVI L/V

170

.

'

..'

H82: 770
MEKJ

qllJ

OBOJENI METAL!

I

0,250 0,190

OBOJENI METAL.' TVRO{

KOEFICIJENA T C PRJ RAZVRTANJU MATERIJAL OBRATKA

(I:!JlJ KN /",,2])
i

TABL{CA 1147
KO£FICIJENAT C

j

~

!.J.l
0)0 q08 0,0£
0,16

CELIK

He

<;

760

0,20
0,16

0,15

I~~'K_I""

VATI'OSrA.LN.LNI

1hON!

,'"

1-1- ,e f'>8I0,2r"'IO,3IatI0.10~i r-- ':::v~:;;IJ£ 1-1-1-i'",'lq"la2Ia310,'IO) 10,1' 8e POVdUNA 1-1-1-!"rt'IO,3Iq"IO) 1°,11'12'1'
Gt
SA

CELIK CELIK

He - 160-240

0,12

He""'> _.f40

,

-

·J'A.V _

,_1_

n. us '21u,,,~,u>
,,"s

Y'

O,Zi,_

ql2
0,33

511// L/V Ha <; 170

,

~

"-"

__ ~_-L" ___"

+---:::
a15

'C. L~_

-=- l~

0,.

12_ l". I 0,1

I a. 10.1

°

1,"
0,15

I
I

SlY! LtV HIf'! 170
08QJENI

0,;0

-;'~;AL!

I-_._----. - 0)5 . 0,10 I
O)D
5fV/

L

J

GI

GWDANJE

"f!

H2

RAVNIH

-

POVRSINA

MEKI

0,20

Ci30JENI METALI TVRL

q33

0,25

0;6

LtV ...KIo HB'

''''''UTA<TI
NAPO/>£NA -' J _
11 01PRJ GRUOOM RA2VRTANJU
TEST.

PRI FfNOM RAZVRTANJU PRI FINOM RAZVRTANJU PRE HONOVANJA

lABL££ KOEFICIJENTI I EKSPONENTI

n. 50
VREDf:KJSTI KOEFlCfJENTA k';ty OBZJROM NA NAPADNI UGAO MATERIJAL NAPADNf WAD

a::-

KOD C£DNfH GLODACA
TVRD/ METAL

TABLICA BRZOREZN!

ll53

.ALATA

CEUK
30
1,18

9D

60

45

311

.I~

90
0,89

60

.5
lOS

IS

'~

KOEFiCIJENT

Ka<,

0,86

(0

1,1

1,'"

1,6

1,0

13'

VREDN03 KOEFICfJENTA ! £KSPONENATA U IZRAZU ZA SfLU PRI GLODANJU VREDNOSf KOEFICUENTA KNy oezlROM fA BLICA MATERIJAL TVRDI METAL 1l 51 MATERJJAL OBRATKA VRSTA GLDDACA

TABLicA

JJ. 54

Cp
S.
82

t,
0,86

x,

NIt MA1ERlJAL RADNCx3 PREDNEr.A
MATERJJAL
08RATKA

Y,
0,7('. 0,80 0,65
~70

9-, ,

ALATA
BRZOREZNI CELIK

CELfK
.. _.
slVI

CELlC! I
ALUMINUUM LEGURE SIV!

KM'-(5Il KN/>'- HB eM UZIM.A 5£
n

KM,-q, oM
KMI'IZ TABUC£ 17.22

frkf
HE

LtV

NE~~,,!ETRlCNOJ OBRADJ I ETE~ST! GLOD SfMETf!.'.-C.NOJ OBRADI f T£Sr£RAST! HESfMETRICNOJ OBRAD ~DR!tNr f VRETENAS TI 10~NI PR/ SIN£ TRleND) " D8RAaf KOLUTAsrf I TESTERAST!

IgfDN!

PRJ J fNORleN' tEONI PRJ KOLUTAsTl CEON!'- PRJ

v.

! - ~!
1,'
0.83

,0
0,95
1,0

7,J

Ii
:1

"

I

0,83

70

;,;-tz;, I
SfvlA'YJIT! lA

!i

0,9

LiV
KDEFIC/JENT
A

(-!!if

(1Jlf

NAPON£NA ' "

PRI CBRADf OBRATKA TABLfCNU VREDNOST ZA GBRADf
ZA

00 ALUMIt/IJUM

L.£GURA.

CEUK

cp

75 %

NAPOI1ENA'

:
2, PRI
,

£K5FONENT

IZ TABLlC£' It.

5,2
TABLICA n 52

VR£DNOST ...... =--

08RATKA SIVI UV Cp

00 BRON2E

5MANJ!7!

ZA

TABUCNU 25'/.

I
JUS

VREDNOST EKSPONENTA ZA EX SPONENT K My

U IZRAZU
MATER{jAL ALATA

I
I

MATERIJAL

OBRATKA

TVRDI

-

METAL

la

C£UK
"

J
I'

I

VREDNOST! EKSPONENTA

2A RAZN£ VR5TE GLoDA CA

Ii

V

R

5

T

A

CVRsrot 4

CEDN!

KOWTASTI CIUI'DR,cNl I-R£J'£NASTI SVE vRsrd
.

UGUENICNJ CELIK

<55
55,-90

q65
1,0

I

'

KGEFfCIJENT

KYf:" { Kl~,

I)'JKAJNi NA

6M

[KN/om2J
[KNj",2
LtV

10

q.

0,9

I

I

SILU REZANJA'~'~~~~~I~~~

TABLICA
}5(;

BR2/~Amf4~;iuA
0

50!?5

T~-;;==r='~25
t
0,96 M'
0

-IT_200_-+-_25_o_-l1.
G90
7D

>

90

IS
1,0
l2$
0;55

,
I

2P
1,3
2,0

-;;I'
GRUDNI 01340 :r T 75 1-----,'-,---I---O K
~,

0,95
70

0,9(

I
~

LEG/RANI

fiM

CEUK

r?J

>

"

90
90

1,0

I . I.
-

1,5
0,75

5/V/

I
264

A WMIN/JVM L£ GURE

-

1195

_~~~'~_'___'--'-___'__---'___'_--'-__'__.

, J+ j + 5 1- 5 I,9---+I-,-,O-t--I--,-+-,,-2-jl----p-L----r-,-,-,----i-_---,s-,-, , j l
IS

I

ojJe
-

0,85

20 ,6

J'
, ,

il

,_~-'-----il

-

-

0

265

citindri~nom

KOEFICUENAT

K" Z4V1STAN aD MATERIJALA,ALATA OBRATKA TVRDI METAL bbli;a 1156 BRZDR£ZNI /;ELlK

MATERIJAL ALATA MATmUAL 08RATKA PIO

I PlO
I

P30

M30 M'O SIVI

K05 KIO LlV

/;6800
K20

C6882

C.t9'O

C.lro

CEUK

CELIK I SIVI LlV
Hrom telik

1-------.NJEFiCUENAT
K.(y

7,0

I

0,9'

q65

!1

7,0

q83

7,0

q5

D,5
lelik

$ivi Iiv

60

53

0,22
'f',dO·

NopomenQ: Podaci se odnose za grudni ugao

Pop'''''"i [':.k tor a
[log ugla glad"",,,

r,ulic;tt· velie;ne grudTabliclI 11.58 V<'iiCina hktor8

cF

Za

Preporuc~ne

velie,,,e grud_

nih uglov8 glod>lc8

Redni
broj

Grudni

ugao

[01
0
5

C~1ik

Sillt Iiv
1,09 1,04
1,00
Silli

[01

1,15
-1,08

3

10 15

1,00
0,92

4

0,94

U"

Z66

..........
Dubino
t

,

'

..

DDNDS.DTPDRA PRDDIRANJA (l/adijalne ,il.) PREMA . GLAVNDM DTPORU REZANJA(Srednjoj abimnoj sili)
bru~enia

Tob/iea

11.60,

'.

.

.'
.

Ff

Iff

(Fi Ifn)
7,5

pri

korak~ - s" [mm/<il
9.5
',""

POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C'-

Tabfi co 11.63

[mm]

,
;.
1

Koeficijent

Ku

Koeficijent

Kr

6

11,8
. '1,84 1.98 2,18

I

15.2 1.42 2,12

Moterijal obratko
eel ik - nek-aljeni
Celik - koljeni

Brzino
0,8
0,76

v, /in/s]
do35 1,0

!ffilolldo 1.~j2.5 I 4 I
Kr

6

.

'

.. 0.0,1';
aD2

'!5.' " ..
1:46 1.82

. 1.68'. 1.44

" ,1.65
1.65

18-22,5 do28

J

. /25.1 10

I 0.8 I 0.2 I 0.5
Ko

110

0.9 0.85 [-'0.76 094

Koeffe,jent

KK :::.0,002

....

0.03
..
'

2,02

2,08

0.95 0.85 1.05

Koefie~jent

QO' QOS
.

2.0B
1,97

2,0,3

-

Cefik - votroatporni
"

OS!
0.83

DtlDr
Ko

-

-

-

L;v - siv;

0.4 0.7 0. 63 1 0.8

1-'"

>0,7

1.0

POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C,

Toblica 11. 61
Koeficijen(
KK,=Q044
K~fjci-

POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C,
Koefieijent Moferijo{ obrotka

Tabliea 11,64 Koelicljent

Ku

KL...,

Koefieijent

K' 0

Fbsfoj:Inos! T

KOf!

(icijent Kr
D, [mn)]
Materijal obra tka
~elik- neka/jen;
Celik - ka/jen;
Celi k -vafrofporni

Pretnik focifa
400
1.25

jent
Ku

[inin]
6

50,0,
1.4
1.12

600
1.6 1.25

750,
1,8 1,4 1.12

roenost bez ciJrade ktnon dna I T

Povdina

Dodatak za obradu

sa

6,

[mm]
0 ..
W

I,

I
1,0 1°,87 0,76! 0,67

0.2 0.5
j-'

0.3

0..5

0.,8

D, ";;'1,2 <'1.6/<'2.5 ",4

1.0,
Q95

Celik-nekaljeni Celik-kaljeni

1,2

0.9

Si6
~-

-

0.63 0..8

W 1.25 ..1.25 1.6

9
15 24

1.0 0.8 0.63

1.0. 0.75 6f7 ..0..56 7i8
1,6 11.2

0.63 0.8 0.8

-

0.9 0.71

1.0 0.8

0.85 1.0,5

r---- .. Liv-SIV!

~eli k- valroofporni 0.,7

K;

1.0 1(25

1.6

9

1.0 1,26 1.6

2,0 12.5

1

20
~

I

I
onih

I
I

0.9

Liv - s;vi

Primedba:

Koroei pri zovrsnoj prj predhodnoj.

obrodi moraju bit; man};

od

POPRAVNI FAKTOR ZA KDRAK C,

Tobfieo 11.62

K oeficijen t
Koeficlj'ent

KK =0,1.
Koeffeifent Ku
Pre~f1ik

POPRAVNf FAKTOR

2A KaRAK
Ce/ik- nekaljeni

C,
Celik-koljeni

..
,---"
46 K 46 M 60. L 60 M 30,47

Tab/iC(} 1165 Liv-slvi

K,

Tatnost
obrode 1T 516

Dodatak za obrodu

61 f!nmJ
0,.7 1.0
1.12 1.4 175

Maferijal obratka

locila D, [mn)]

19f/;
0.4

Korakfer: tocila
}--~-'

Q2 0.5

0,3

0.5

400 500 600 750 900

Vrednosf C5 Korokler. focilo

Vrf!dnost C Korak-fer. tocila s

Vrednost C.s

46M

29,06
24,66

0.63 .0.8 1,0
1.0
1.2

Celik.nekaljeni -<
Celik-kaljeni
fe-lik- vafroofporni

0.95 0,8

1.1

1,2

1.3

1;.5 /2

6;7
7i8

as

Q63 o,B 1.0

0,9

1.0 071

U
0.8

46 0 60. L'~

~.29j
21,83 :

Q63 0.8

/25 1.5

0.55 0.6

0.85

r'

26.08
2J,tJ(;J

46 L

37,7

600

9
268

79.791
269

0.8 1.0

1,25 1.6

1.9

2.25

L;v - slvi

!3

1.45 1.6

1.75 1.9

POPRAVNI FAK TOR

ZA

KORAK

C,

.

TabUca 1166 fokior zo korak

Popravni Matenjo! obratko

C,
focila

Precnik

0t

(?nmJ
750 0.226 0.217 0.194 0.24

500 0.185 0,177 0.157 0.196

.600 0,204 0.194 0.17
q216

POPRAVNI FAKTOR,. ZA KORAK

~-'ik - '?~kaljeni
Cefi k· kaljeni

Materijol

obratka

Cefik- vatroofporn!

Liv - sivi

POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C,
Koeficijent MOferijal obra tka

KOf!ficijent Tablica 1167

KK"0,59

KM

Koeficijerrt

Preenik focila

-- Ot

I'nni]
600

KK "0.59
Koeficijenf

320 0,78 0.86

400 0.91

500
I,D

K" 0 POPRAVNl FAKTOR ZA KORAK C,
Ko~ficijent

~tik -neka ljen!:~ __ ~2

f-:: ..

Celik-koljen;

Cefi k- vat rootpexn 0,7
-.~~.-'.-----

0,87 ~95 0,78 0,85 0.96 1,06

I-~
106 0.95

Liv -sivi

1.17

0,4 ,~p~ _2L c-J!.2_~ _0.32 K" 1,4 1,25 1-"1~ 1,6 0 0,8 I,D ,__ 0,63 0,5 kp do 0,71 0,8 K" I,D 0,9 0

TabUca ..1l70 .
K

Materijal obrotka Pre.t:.tocila

'fnni] obradt 320 400 500 600 u mm do 0,08 0.12 0.17 Q25 0.35 0.5
Q96 1,1 0,8 0.9

°

Koeficij~nt !{t

Taf!nost

Dodatak za bru~tnje

S,l'nmJ
0.7

telik - nekafje.n[

1.2
1,0

1.3

-

0.02

0.32 0.4 0,4
D,S

0.5 0.63 0.8
0.63 O,B 1,0 1,0

10

l25

POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C,
Koeficijenf Moterijo{ obratka eelix _ nekofjeni

Celik - ka/jeoi
Tab/iea 11.68 Koefieijent Dadafak
do~

~ Uk- vctrootpornin 0.56 0,63 0,7
Liv-sivi

1"-__ 0.03 0.05 0.8

a,s

0.63 0,/1

1,0 1.25 1,6 125 1,6 2,0 2,0 2,5

KM

Kt

1,28 1.45 1,6 175
Kotficijent

O,OB

0.63 0,8
Koeficljent

l25 1,6

f--

Pretnik foci/a q[fnmJ Tacnas! -- abrade u

S,[mmJ

320 400 500 600

mm do
0.02 0.03 0.05 0.08

1.1 1,2 f---c--------- ~6 0,9 I,D Cefix· kofjeni- - - 0.8 ._

1,3

1.1
(75

,0.17 0.25 0.35] 0.5 0,7 0.6 D,S 0.63 0,8 1.0 (25 0.5 0.63 0,8 I,D 1.25 1,6
I,D 125 1,6

i
. II'
,

Kif ',3

kp do
/{"

I 0.2 I 0.25
1/,6

0,3

K" , I 0.4 I 0.5

0,6 0,8

1,0

II,'

1.251 1,1211,0

0,9 0.8 0,71

rLJv- ,. '
SIVI

Cefik- vatroofpor ni

0.56 0,63 0,7 0.8

0,63 0.8

2,0

1.28
Koe.ficlienf KK=3,1,6

~45

1,6

0,8 1,0 1,25 1,6
Koeficijenl

2,0 2,5

K" 0
0,5 10.63 0,8 0,71

. f--'C-

kp do

I 0.2'10,2510,32
1/,6 1',4

0,4

K" 0

12511,12 1',0 10.9

0,~tJ-0

,

"

POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C,

Tab/ico

n. 71
C,

VREONOSTI KOEFICIJENATA U IZRAZIMA ZA BRZINU

MaterijJi:" obra~ka

Vrednost

Bru5t"nje

"

Tab/ieo

II. 74

.

C,
0.11,-02

p
,0;1

m
D,S

x
I,D

y
I,D

l

K"'-?Celii/~ 'nek~/i:eni;'
'Ce1ik"~!<alj~ni •
. _[:i!Hk - volroo/pornl
."

",c.-'

6,20

Krutno spa/jna uzdu tno , izmerlu siljaka
Kruzno spoljno popret no. izmeau si/jako

.

5,89 5,27 6,51
0,85-0.95 0,3 Q35

"

:Liv- sivi '

0,71
I,D

-

f--

," ,:,','
POPRAVNI FAKTOR ZA KORAK C, Koeffe/lent
Moterijaf obratka

.

Kruino spofjno uzduino . bez si/joka
Kruino spofjno poprecno bez Siljoko
., .,

10,5-16,5 0,3
I I

0,5

11.0
0.9 I,D

I
0.5
0.6
D,S I,D 0.9 .,. I,D
...

0,17-0.24

0,3

I~

Tab/iea II. 72
Koeficijent
mml

Kruino
stofom

unutrasnje
so
pravou!}Qonlm ;

I

.

0.0.5-0.06 0,5

-

KM

K

l:~tol?ik D/
1,0 0,8

Rayno obimno
.,

krvinim

.,;,320 .",:50( "';800

abrade

Talnost
y

Dodatok

5, [mniJ do

1 0,5 -0,7
21, -36

-

I,D

mm

do

0,08 0.12 0.17 0,4 0.5 0,5

0.2
1,0
~25

0.35 ,0.5 I,D
~25

0.7
1,6
Ramo ceono sa pravougoonim

I-stolom

telik· nekaljeni
",

1,2
1,0

1,6 1,2
0.88

0,03 0.05 0.08

0.63 0,8

-

.,

¢elik-kaljeni

0.63 0,8 1,0

/-?5 1,6 2.0
2,0

0,5

I,D

-

Rayno ceono sa kruinim

slolom

Celik - votrootporni
Uv~sivj

0,55 0,7

Q63 0,8

1,6

2,5

obitno brusi/iea
Ravno (eona sa krulnim poluautomatska brusi! lea
Napomeno:

16D-12~
12 -24

10.5

1,0
..

-

I,D

1,2

1,6

2,0

I,

Koeffe/jent KK =0,86

slalom,

I

-

I '

I '05

I,D

I-

110 I '

Nonje
celiku Tvrdoca tocifa
Koeficijent Kb

vrednosti koeficijenfo Cy obicno odgoyoraju nekoijenom ; cf;/icnom f;vu , a veee pok kol,i(>nom cefiku.

I. J
0,9

K L
1,0

I

N,N
1,16
I!Liv_ siv'

I

Moter/j'al obra t ka
Koeficijent KM

~;II~Ii~
I,D

I

~elik-kQljef1i \S~;~~OiDOrf11
1,1'

1

1,2

-I

0,9

VREONOST/ OLOENOVE KONSTANTE c

Tob/ico !J. 75

Malerfja!

obratka

C
0.32 -0.35 0.18-0,23

Celik - nekaljeni
f----~-.

Cefik _ koljeni

~~ivi

1-..0,10. - 0.15 .--

----

BTonza

0..10 - 0,12
273

VREDNOST! POpRAVNOG . KO£FICIJ£NTA k

.

B r
Spoljno
sf/joke
Spa/jn,;
~iljoka
.•..

U

., •

[abtica 11. 76
~refhodno ZavrSno
todla

nj


iZTneCu
foci 10

krutno

uzduina
poprecno

obimom obimom

1.2-1.4 1.2-1.3

125-1.7

krutno izme<!u

_ _-_..
Spotino

12-1.3

krulno uzduino bez siezanja obrotka
krutno

--_._._--_...
Spotjno

1.05-1.2
1.05-1.1

1,05-1,2

poprtdno

bez slezonjo obratka

1,1-1,2

Unutrosnle slezanjem obratka

--------".' kru'tno u zdu i 1)0

obimom locila' sa
celom

1.2-1.5

1.3-1.8 ;2-1,5
.

Spoljno reyno na kruinom 510lu

1-----.5poljno

foe ita

12-2
1,2-2

12. PODACIO ZATEZNOJ CVRSTOCI MATERIJALA OBRATKA SA UPOREDNIM 02NAKMiA PO JUS.:u, DIN--u I OOST-u ,

rayno na kruinom obimom tacila

slo[u ..

1.2-1,5 1,2-1.5

Spa IJno rOVflO celom /oci[o

no

pravougaonom

.slolu

1.2-2

Sporino ravno na provougaonom
obimom
locilo

statu

1,/5-135

1,25-1,5

OZNAK£ I K~RAKTERI5TIKE
'.'

,.....

TABLICA

12.1
. NASTAVAK TABUCE

MArERJJALA OBRATKA

12. I

OBLfCI

PRIPR£.NKA

OlNAKE

:" 1"\;'
""."
, ,_

';;:~,
-,;.:::;:: ",'

", ,.,., ~_"'-I.C::..:-'.()(}.;c.::..i1-1-I_5t._JJ_)-I-_ _ _ ~
C. 0210

,;.

00001

If,~~
C. 3{12
v C .. 34.71

MATERfJALI

JUS

.'
DIN
rOCT
217

DBLlC!
PRIPR£MKA

StOO

Cr.

0

St. 34 St. 34.2
Sf- 34.3

3"'2 CT. 2
.
95~120

2

:',',1' '.,.,.,:.:'-....~'' ' .;c,
--.I

c. 0245
C. 0245 V
C. 0»1

{J131

VN125 VMSl35

XlMn 5

+-"'-'--"--+-"--""-l--'~-i
3SeT 70'-f 120 2J7

]OT2

6S.;.-rJ5

217

,'" b-__-b---t=~-=-+----l---+---11
;:, C. 37.]2

0) LlMOVf ;

bJCEVI,
c)

1-,---+---' --""- ------- ------+---1
C 3630
.
',·1' .

l;. 3230

37 MlSi5

St. 37

S1pKE.'

Vf.1V 21.,0 iLC 135

42 NnV 7
34 Cr .:

1.0 r2
35X'-~35X,-A

90": 13,,-O~.::2.::J7---l

t.0345

IC
C.

I:e. 0345 V
0-4/JO

C.

Sf. 37.2

CT. 3

37-+45

K)5

+125

OKRUGLOG, SESTOUG.NJNCG KVADRArmG

37.71
Sf_ 37.3

I

C.

"30

C. C.

'2.l2
42.11

St. '2

PRAVOUGAf.NQ
PRESEKA

: C_ 0'1.5
0';1.5 V

st.

42.2

720+1+0

St. 1.2.3
CT. 5
50+50

C.0545

1..;0..;.170
170-';"195 I

C,0645

cr
C.
70.11

5

60-.;-70,
_1V~85

sr. 70.2

, \'"

I
iit,

C. 0360 ic.- 0460 cC. 0<"
0462 0560

~t."-'3~-'
St. 42

~~~~f~~~~~~~~4

CT.

7

/ 795+21.0

-+~~~=+=-::::"Ii SIPKE:
CT. ..:;

cr

3

37"'-45

105.;...72.5

Ie
I

1.221

5t.

42.2

St. 42.3

i:-C-O-5~-,-+i-c-.-5-2-.-2'-+-5-'-.'-52. ··~
0562 1330

.,: i: c.

1---+-------i
CT.

5

-=1'-42-.;.50 120 ... /40
3),,:61. l-W+l7D

OKRUGUXJ, SE roUG/CNOd KVADRATNOO f

I I
i

s

PRAVOUG... 'l[)N·
OG PRESEKA

i
Ii
~
~

---.-.~
22

C.
'<t
><..J

i Cc.

25.61

C.

SO.65

I

155
SIPKE: OKRUGLOG. SESTOUGJ{)N:t
KYADRATNW I

".C~.~13~3~1__~__----~C~K~2=2~~----~20~~------_e"-- - , ii, .~

~ o
IX<

~ ~

lIJ

-,

:C. It..JO Cc. 36.61 C 35 !~-----+--~---+------~------~ t. 1431 CK 35 -35
C.
1530 CC

55,.80

172

i
I I I
Ii

I I:

II

N

" '" >: '" " U '" '< '"
0

U Ie. 1221 --------.
C
1,120
Q

---I
,

6. t.

~----.+
EC /lO

EC 60

4320
';]21

_ _ _ ' .-_ _ _
1SCr]
15CcM6

~

Q

~ "20

T

EC 100

I 2OM-;;c5 !;'(20;<,,-A . _,__ --:---rTJO-217 Ihll <S~ ""' ' _______ i!¥t
15CrMoSI-18XTA 20c,.Mo5 90"'"720 100+130

"'-~-~--T--:"'" SJPKE : J2Xr 60.;.185 II,J-]87 t ~--._-. _._._~l.J-11 OKRUGWG, 16~Cr5 i)4(/5)Xr,-A 1I0~JOO ~!: SESTOUGAONCG';
------",'""
1

C,,75

,

15

"

I

iQr,

KVADRATNOG I I PRAlOUGAONOG !I

ECNb80

1t::;[!PRESEKA
It.t '

'

>Co

';5,61

C

'5
45

<S

:t "

C.

1531

I CK

i,
I

6(h-YJ

206

FR<II-tX.f(WNJG
PRES£KA

'" t - - ECMQl00 ':: - ,4727 - .._I

I 20X/>1-A

243

I

1-:"--- ----C 51,21

c.

5420

ECN T50

EeN 200

--.ItlCrHi 8

I

I

no,l"
.

ii'i - - 79" 277 1

Vl ,

Ui

720--: 1";5

I i
:1
I

~

NASTAVAK

TABLlC£ 12 J ". NASTAVAK TABUCE· 12.1

OZNAKE
-C- .'

I

.
NOVA

.

.
0 Z NA;K,E.;<

.,-t,

'. ,'i .•

MATERbALI

JUS
STAR~

• DIN
,
.'

rOCT
6,. AS

': ~ ~lr..:. ~" ~;,:<:r: t~.., ~ ,I'''Ii::r
1;<,,·· ...
(;j ..... ~' Cl~r. rotPOCfw{KA"'{ "; ';(-,(

~"~J, ~. ~g'~1< f)Btlc{-~'::.
~ -~~ §! ~ It-. -,--_. f
!

I:

'-

~'(,J

'" I~ lli'"
"'''i

CuAt S CuAI7
uP1QF<3 ..

AI

BzS

"'"I
~~
~

~'"

"" "'" -''''
"'" "0
l:~

;J

.
AfMnez Al MnBz

I",' .•.•;

SpA7,,-s

~",*",,""3{

-

i';r:.x . .,, !';J ;;G{7J +
-"
" '"

;,'"
""

,

p,.wNll,F~

~H10-<-4
SpKMtt,3-1

.,f

'\.,';,

.

;

,,)

i%N

~LIC/~ CuS;2Mn ReNZA

>:
~

AI 99.8
AI 99.7

" " >:
"
~

.
7.;.' 17

..

IAI 99.3 - - - l--AI

AI

99.5

18.,.35

99

8~78

20 .;.35

, .
oj LlMOVt;
,

A/Mg 1

9,;:.]5 '

':'.20;""1,5 25"f-55
1,5,:..75

'" i!
'u
~

(;

''" "
§

AlMg2
AINg3

12 +20
18~26

i
,

A/Ngl, AI Ng5

23
21, -!-32

I b)CEVfi
55+-90 35+-80
,-'

V)5IPKE SVIH PRESEKA

N

'"
'"
~

IAI Mg'St1

11 .;. 28

i

Iii -'
!;!

ilAi f..tjSiCu
IAICU3Mg
A.CuSMgl
Al 0l5Mg2
A!w6Pb

13 --0-29
26

I,O~tlO

70

I

1(1-+38

60.;.100
)X).,


I

" l1

1,2+1,5

J.ZJ

"
"
~

>'

317'36 - JJO ~ 95
",O-f 44

A/2n5MgJ

TlO-t 120

NMif1jJCu

.28*53

70..;. 140

27' 218

NASTAVAK

TASLICE

12.7

"

,

"

,.0

z

N A K E
"

ZATEZNA

~Ar£R,/JAL .'
','

,., 'JUS
. NOVA "

¢VRSTOCA

TVRlXiA

NASTAVAK
,

TABLICE

12.1

"

;'"
,

_'I

,

,. STARA

DIN

rDCT

f)m[KlJi ..j

He

hi"",}
no
130 150

:~

:
rTERIJAL

ZATEZNA

i

",


,

CL
CL

0000 'C,

I----=c----~---_,--__..j CVRSTOCA JUS
DIN
NOVA
STARA G.US 64
OK. MiG2
,

o

Z N A K £

TvntJ061

rOCT

,

om
fHOO

CL,
-CL.
CL CL
CL.

34.81

CL.
"

3Hls
34.81&
45,81 45.6!5

CL.

0500 0.00

'0

" '"" "
~

CL.
(L

;'L. 03';5
03':5 04':5 0446 0545

CL. ':5UBK

os os os os os os
05

3<1

"

15.<
,

"

,
15 25

<5

~

P. Co 54 Zn KCu 62 Zn

55
,

3<,5 '
<S
<SJ

52
.0

2M

'"
m
130

" ;; '"
~

-

"
'3

I

T. CU60zn

GO. Ns 60

25
]0

36

-- t--- 80

! ,

i

'55
52
<5
52.) 5.2.5

~

'"

CL
L

CL.
I:L CL
eL

"
,
i

52.61 5.2.8/5

60

h

52MBK

os os
05

J5A

(L 0546

CL. 60.81
60.615

52
.0 68.1 55/1 .0
CI{ 00

150

'" ~
~

'" ~

.!!20

318'
_.-.!.~_5_
85
150

123

I;

!
'I

~ ~
~ ~ ~

100---11
,----,,1

CL. 0645

os
00
GO

SL

00

-21;!

'"

~

~

~

2:
~

1--

SL SL

"
18

SL 14.91
SL }!J,9!
SL 22. .91

1-----SL

18

"

CI.{ 15-:,-32
Cl.{ ""'-J6 C l.f 2f.c40

11-.:- 74
15..;,.22 19 +26

14f)+2I.O

165+250
I
]55~250

~

22

00 00
GO

22
2<
JG

Z;;

I SL
il
1

2.
3J

SL 25.91

Cq

2<_~

23+2&

165+2':5

,

'" S! a '" " "' '" I ~ " ", ~
§
0
~
~

" " a " '" "'

2'

II

SL

SL J:191

30

MO+2fX]
250

" "'

"
,

I~BT(LOO_
?:
~

i
T(O 92
T( W 99 GTW 35 GTW 40 GTS 35

8T,L35

J'

;,w

i

::;

~

~
CT(L35 CTeL38
CT~L

,,"
h

'" ">:

+-

J' 3J J7

""
150

j

'" "
~

"u

T,5 92

GTS 38

<5

'0

- 2SO

"0

281

NASTAVAK

TABLICE

12.1

t t
i:
I
u

. 154o;~' '-bc3b
17/,0'

.. DC

70

:::,
~C85 WI

C ..

,84"
79~.o

._-+---1
-yeA

V7;V7A

..•.

i.
1 •

L

<",;

1
A

; I.

OC 80

oc

100 100 VI

PLO",E I SIPK£ .; PRAVOUGAO¥ NOG I
KVADRATNO.

!'

PRESEKA

"
i

.;- SS

65..;.. 95

I ,

85

-

100

i
,

XX) .:...

120

~75 -:- 95
BO..l.X)O

75 . g )

,

dO ..;. 17S

2:"\2

OZNAKE J K,ARAKTERISTlK£ TVRD/H I-1ETALA ZA ALATE
~. ~

NASTAVAK TABLICE

12.2

f'REGI£D NEKiH VRSTA KOVANIH CELiKA

"bbfica 12 3

',"
OLj.VN£

'OZNAK£

..

••••••••••••••

GRUPE

..

SREDNJA GRAN/CA :.:-

TVRDOCA

RAZVLA~£N.JA

..

W-:sto eelika
HRC

I,SO; JUS
'

DIN

IOCT

6, f'%m2]

H'V'iO

I I
!

Dimenzije otkovaka i stanje isporuke

I Vrsta

i

Celi ka

Dirnenzije otkovaka i stanje is(X)ruke

,d
1850

t,

1120 1121

t.

4131 1.830 1.730
Kavani r:p XJ5-~50mm.

.

..

POt2

.--'.
FI

..
Tx) K'

.
90
TIS' KG

t,
92,0

t.
t.
Fozonski 0 t kivci do 8t.

I

POD

1800 "'100

i
i

POl.,"
P "
51

7.~7c.;;'2-

110

1600
1500

90,0

t.
t.

Fazonski ot kovr:i
do St.

1.732
1.733

P

P20 P ]5

52

11'

K~

115

",5

Normalizovano, ra
legiron~.·

wo
53
S<

lorena

t

P 30 P '0
P50 1<10
I< ]0

15 KIO 15 K12B T17 K12

130

1'50 1350 1250 1700 1550

64,5
67,0
~7,0

slanje.

'"" " .z 8.

c.

5~30
5431

Zareno/ norma/izovano

15)
155 100

f t.
r+-l~
t

~ C.

~~::;~O{jSano

5432
I.7J5 1.736

VI V2

BK]

90,0

BKJM
BX,

N
I< 30

110
13)

91,0
84,0

M '0

I

mo
1&00

K 01
K 05

HJ H2

BK 61-1
BX 6

I

130
135

50,0

t.

1530

I Koval'll ¢X)5-~50mm
,,~~

1730
1331

~az--,.,

olk,'-'
'"

j
I
~
0

I
t

I-. t
t

~

, t. .. 1.738

I I 'l
'

i

1750 1650 BK
~

",5
47,5

K

X 10 X 20

HI
01

"0 150
165

1550
1400

K JO
X '0

J ,

OJ

BK /0

47,0
86,0

MIS

1m

A' r. a I c.
~ ~ I t. -

I ." : ;t' c .s: ' c.

t 1~3' .'
15]1 1631

C.

(_~_£!.~ Kovani rP50-130mm t. 1.570 'r_~ . otk/Yci .. -.--~
C. ~ 173
'571 "
C. £172

~.~

4170

_J
J

nJ..£0i15k1

do 8t

do 3/.

tarer.o, normafJzotrn
I

1731

I I
,i

I'

~J9'.1nO

~,~,

E:~

1 s onje

.£:...., , '

<;

/--;. ,'_-'--1 stanje
t.
C.
c. 1.770

i Zareno iii

pobolj"!nno

"
I

i

WJJO
L.t-.3131
3230

I

I~
I 'II
<..
Q

I)..

i~
Q..

is

~t..~ t;572~Fozry;5kj
C. ';57~ - Gas-eno
I i '.

Kovano

1150 -l60mm
otkivci

1,573

do 2COkp-

--u

1

L_t.
i:.

1.130-,

3~Q.j

r--rt. ,; 9;;--- KO\IQnr !;ipka~;;;;' /if~ I I] :Q ._~: 1;578 {)tJ(f~1 do .w kp IgE·t I t. m9 j
U

I
,u

I

,"

';-"',

1:3. PODACI 0 PQSTOJANOSTI AlATA

! '

.,;;~~;~~
ORIJENTACIONE 'VREDtKJSTI fUSTOJANOSTI STRUGARSKIH NoZEVA

To blica 1320

V~ta noZa Zq'~ /.!Zduznu spot). i

tela

Dimenzije preseka nola [mmJ
Od 10 X Iii « do aJ X .0"

Fbstojanost

mi

unutra!;nju obraciJ Za'popretnu
<

60+90

SREDNJE VREDNJ5 TI Z4 FOS/0JANJ51 GLOD4CA :;
ZAV!5MJSTI PRECNfKA GLDD4CA 7iQ bl,en 1350

obrodu

Za 'rezanje navojo

Od lOx 16

do

25x 40
SII

30
nc"

Fostojanost T [minJ za ruzne pretnlke glodoCo
0
Q

1. Navedene vrefinosti postojanosti odnose
ploticama ad tvrdog metoJa;

noZeve sa
VRSTA

2 Qnjen~aciona v.rednost p:;stojanosti nozeva od brz(feznog celika Iznos/ T::60mm.

GL()[)t;C4

~

0

~ ~ ~

,

~

"
CEONI
C(UNDR/tNt 54 UNE. NOZEI1
elUND 54 SITNIN

I

, '*1

o

,

~ ,
0
\0

0-

0

,

g
,
Q

~

D

Q
~

",'
~

~

"I"

~
I

", ",
;:
Q Q

o ~ g ~lgl~ 1 I, i

I (

i

0
~

, ~I~I
~

'<>,

C!.&
~

"SREDNJE ORIJENTACIONE VREDNOSTI

K£7OJAMJSTI

T BURGIJA,
Tablica 131.0

_1/20
-

180

PROSIRIVACA I RAZVRTACA

Alat
(zahvat)

Materijal

Naterijal
alata

fbstojanost

T[mi0

pri precniku

180

,I
I
!

240

L_L._
--

/300!£20

obratka

alata 0 [nm}
~o5

1-------,

ZU8fNA

}o

180

KOWTASTI

i

I

120}~i IMI_i
80

,-

Sivi liv i
o~

BrzoreznI

,
20

,~
35
60

"'''""'', ---/ESTERASTI

leg..r", celik i tv

nii metal

75

I

110

1 --

ICO! '" T,)

-~'--j--ITT
1 60

...1

L-j
1-----

1 75 1 '20 1 /Co:

'80 :

FtuSiriKlC ' teflk feeliCni t:etik' j tvr{;xuSirivonje} liv i siv; !iv. di meta,

Konstruktivni Brzorezni
-

,
20
"

30

40

50

(rozvrtanje) Sivi liv
Tvrdi

metal

-

30
«

50
120

70 12J
105

90

110

140
180

metal

-

60
45

180 ! 180

75

135

765

2ID

255

ORIJENTACIONE VREDNOSTI POsTOJA NOS Tl TOCILA

Tablica 13.60
Pcstojanost J [milj] rethoa(l(>
bru.sei1;;~

Zahva I
1. Spoljno kr ulna izmeau
~jfjaka

a~'f!~~t! bru ne
~O-SO

:

oj Uzdutno slobodno (bt!z ogranibmja)
_ _ _ _• _ _ _• _ _ _ _

7-15
.

b) Uzdulno sa

ogranit!enjem
.....--.1._,,~.

7-15 7-15
5-/0

30-70

-.

--

y) Poprecno (bez prelciznog zoobljenja)

30-70 20-60

-.-

g) Popretno

sa bru!enjem pre/aznog zaobljenjo
!.ifja ka :

2. Spoljno krutno bez
~--

a)Uzdu1no slobodno (bez ogranit!enjJ )

----"

30-60 15-30

100-300'.-

•. -.----~~.-,--..---.~--.~-- .

f - . - - - ..- - - - - .
v) Popreeno

b) Uzdv!no sa ogranicenjima

40-60 30-70 10-30

14. PODACI 0 Alll,TlMA (matetijal, obl1ct, dimenzije, broj oStrenja. 'geometrija, cena, upotreba)

7-15
0.5-3

3.

Unutra!;nje
Spofjno
..-

4.

ravno sa provougaonim sfofom uzduino
popre~no

---~

a)Obimno

1-------_.v) Ceono
.

b) Ob/mno

i

---- ._-2,5-5 10-30 . - ---- --._.
5-10 20·70
rodnim slolom

7-15

25-80

5.

_..

__ __
b)

Spa/joo

.-._--

romo sa okruglim

a)Obimno

... _--_._-----_.,,-_ ...
. i

7-15
5-10

25-75
20-60 10-30 70-30

Ceono

6.
2

Spofjno ravna sa segmentnim tocifom

45 - 5

Fazonsko

-

290

~
OJMENZIJE NOZEVA SA PLOClCA!VIA OD TVRDOG ME TALA l CEMA PO KOMADU
f.!lBlICA
14./0

OSNOVNE HERE

I

,I
~f'"l
'10£'

jt,,,: "';'
I
obfik b
'Slr'rIa

PrQ~/
"Q

/)

6" ",}Q<Y'" q

",sin" duil!l<l

, o61'<:.C:« eENC AlA'''' •

-~-:-, 1""O~~" JPQ~
5
OV/J<;"'11 ,Q '9"'<&"

"~l ]-~. " ...•
ob,..qd", prr;cl1<t 9('.

,
NlJl.?a bli'"ctdlJ,

/V'o~.la
<
U

"

'
fr)o

(~,,)

DIN

I

,'." ZAOS' ._".".._____
.,CI,)'

"_~~

Q/~ocQ
-

Na~:C:Q •
r u.;:><;:,

o~rad~ INol J,n~
c.
0::

' , "'

.(a Q6r'lc/

mm ,mm

mm


-;

'RHA

'

3 I i
'8
10
q

fl2S

'

0/5

10

90(150)
0](180)

9
II

,5

10
11

CIS
0,5

10
II /J -

10

",,'-

-

10

0,5

OJ)
(/1)

qs
D,E

(II)

0,5
0,5

F29v_,499__
:. 509

05 O,S 0,5 2~_ Z~----LkllfJCXJ! _~ 1,0 -]/. ,,32 _70(355».18 10 ,40 ,40''' 00 ,Ii ~ 11,0

Yo:'

12 16

12 I~ 20

dr(l1~ P25(.?91

1'16

~'~
8 10

50

~ lo11i6
!-

13 17 25 .39 64
10 8

05 015 I
1

16 22 32

12 IS 13 32
46

-

10

(U) 0,5 (17) 281p __~~I,O (21)
IS 21 5
41
1,0

0,5 0,5

12 15 17

las

6'.+_
9

i

05

·15

I
16
! - ' -

to
1,6

48 69
101

10 (30)

1,0 ~

rJO;1"iO!32--l-=-

'I iJ (14) (17 J {21)

las
C5

17
16!20J

!,O

0
1,6

w-r
12

~

p'..h..
~~.

12

I[QQ,_

-

7 9
/I 1J

-""

_. 11 13 19 Z9

05 05

1/ ,_ /,,_ 19 29 _

-

,~,,~ !~''?.--m
.'220ll

;' 1t1

',',

iTf,~ -2---:-,F 75,'-:----===-r,J~D,5,-I]
16 25 32

,~,-- ,2E._ ~":!!, I -

I~ ,J~,

I;~~

I ' [2Of'O-i'oi~T"l',o1
-- ------.., ~'''"~" __
1'""

~,16

).1;5 ~!§--195 110) ~~_

__ ~6
27

t=-i .

73

16,~,_

,~-i4

'0,5 ) JO

-

~

~
14 19 29

10 10,5
las

22

0,5 20 q5,,\28

15

,.45

f--f-;'c;-' --1-0,5 ]I
]I

39 1 1351(0138 I I 19 1

"I'

36 1-139 I-I

'4

""":"f"FT'('" , '«·'~~jfr'fur ""y iiiI j'p\,

·'i,",,,'zt±iii:H'¢&iifj.g-~"'-2 'c"-<'--'P';,,":w1tfi~1f';;'~"'/iIII' wy:r4~ffl" S! ~ I'b"

'I

~"':,\!m''':~'<;!W>'''' ~:<I""'-' • ':>!;I;~""",

mm mm mm
I 2 15 ~ 3

c. . Ire", .
7 5, 99 8 9 110 _ 6 0 il,o 96

r
10

c....
If!

r
~o
12

c" I r
13 62
It;

c...
!5 28

Ir
15 I
I

NASTAVAK

c,.,
17 66
101

r
18 1

c.. .

?

I

6Jh""

" 32 "0

18'"_"0'-

2:J! Il

19~~~ r
~?1.20r "?, H~~"
JJr

~

~"

~

~ftl? _ /~/ ~
]()
32
NA?OH[N£ ------

~U.2

~....!E.

5' 6 50 2" 0 63 280 125
150

19

I_

t 20

rA8UCt, ,~. 20 . CoO. j r ~~~

'-=-rc23 24

21
_

122

34
I , I

_

I qs
05

_
If

I QS

ff

180 710
1250

1
i

If

t+
17
2.1
Jo

! as
05

~ , ~, _+!.EE ___==+.-'"," -1---",,
1 ',5 '-

!qs
-' 10 ilQ

I a5 ff Ins {it I as /7 qs
2f
30
/0
1,0

_
i

I

-

i

POWPR£CNICI ZAOBLJ£NJA

YRHA

NOlA

TQ6/'-CQ fIt,.2. f
VRSTA OBRADE

______-,________,-_____ I >t, P~R~E;5~f~-K--~r~E~L~A--~N~O~Z~A--~U--IT~I~m~-cc-------r--------r--------I, 1 !
Ii
v ,;,

.M.1r;:-RI'';''

i------:-:c-::-:--+-:-:-----t

6X6

-'l >:8

lOX 10

15X

~s

32 X 50 NO?A

GRUB~_ __~ __ ~I-~ (ll~-=I~_ !3?.::J.~

I

12 X ,r 2
10

16

~
~
~

FiNA
GRUbA

~-;;;;;~-l---;:;- -~ -~ 5 --~r 15 I ~_------1 __'_
'L'

L I'~ ---t--,~--·I ti~ I'
0 ~
r: <:

I

05

I

I

±t5 15
,

~;,.: ,-~C~,c.:..~

--,-,--

--'-0---+-'--J--:;--~--L____L_ _ _J ____,_J-VAze DVE VR[DNOSTi VR£DNOSTI ZAOI3!..J£NJA TREBA VRNA NOlA GORNJ£ SHAN)! T/

I

'

t--lAPOMEN£ ---,-,--"-

lA NOZrli [ SA PWCiCAMA 00 rVROOG NETALA UKQUKO NISU OA TI U TABUC! -1'; 20

;( PRI GBRAOI RAONIH PREDH[TA NALIH OIN£NZIJA ] ZA U5£CANJ£ I OD5ECANJ£ r"'Q2-0,S

l:' j

A

1

ORIJENTACiONE VREDNOSTI POSTOJANOSTI TOC/LA

Tabtica 13.60.

faslo;ano5t TJ!n;1jJ
2ahva t
].

V"re;~;xt110 bru en e bru en'e o~~f~~.

Spa/jno

kruzno

izmeau silja ka:

oj Uzdu:tno

slobodno (bez ogronit:enja) ogranitE'njem .

7-15
7-]5 7-]5

.0.-80. 30-70.
..

b) Uzdutno sa

.-

y) Poprecno (bez prela~nog zQobljenja)
g}
POprt~cno

30.-70. 20.-60

_--

so

bru~enjem

prefaznog zaob/jenjo

5-10

---

2. Spofjno krutno

bez

sit/aka:
30.-60. 15-30. 100.-30.0. 40.-60. 30.-70. 10-30.
14. PODACI 0 ALATIMA (materijal, obliCi, dimendje, brej ostrenja, geomettija. cena, upotreba)

o)Uzdu1.no slobodno (be-z ogranitenja) .. --.. ..
--~.~-

b) Uzduino sa ogranicenjima
.--.------~~-.--.-.~

..-

y) Poprecno

.7-15

3.
4.

Unutrosnje
Spo/jno .ravno sa pravQugaonim sfalom
.0_.

0.5-3

oJObimno uzdv2no b) Obimno
y} Ceono
popre~no

-_.

7-15 2,5-5

25-80. ]0.-30. 20.-70

.

-

5-10
ravno sa okruglim

5.

Spotjno

rodnim sfolom

a)Obimno b) Ceono

._-_._.__...

.:

-

7-15
5-10

25-75
20.-60. 10.-30 10.-30.

6

Spo/jna royna 50 segmentnim loci/om
Fozonsko

-<5-5

7.

-

29.

"<.' .,;

.,
'"
DJMENZIJE ;vDZEVA
'"

w

SA PL OCICAMA

00 TVRDOG ME TALA

C E NiA

PO

KO!0~DU

f.c.ed'A

I~};'J

OSNOVN!:.

MERE
I-::

,~"

*,

"

i

1J 1~ :u~
.
,

d
CO
~ ~
~.,

iTJ
ii ~Q.

1

,'$ovljfifJ,'

co
Nol.tan'?f';

"
7io~'.((r~ :NQ1-1'a

~
rELO NOlA

L.

"" "'
--,
~

.
I

,L
Nol

'-'.---------: PrQ", noi

~a ~!'''f 1'1"1:

-'J-oblik
06/'00'

b

h

/

6"

"'''''0'..
,$,"Nk;"J,
CENE ALAr,.;·(t:... )
(/

t>or {c; ~P(}_ prf:cT/V i'Q f_ 9"« S<!

Nol.:r::
~~..(,CQ1(f"

] ~. ~ ~ TI
,I'.
pr"", 9"',61.1.
a~". O!>f'a~« b6N:l,dl./.

Nol..ta

Nol ... a
ofJrad«:
"4,pc,

'.
J,-,,«
Ct/'"qd",

O!;;:'~d~".

ji;'H'" ,.. 'flo'
"
~RHA
I

Slfif'Oi:",smil Iduim3

..'
:'iOZ A
1.' ....

tj'i)(=90'j

Qlvot'"Q

DIN.
I
I
,

ZADB!...·Ei7JE
I,
I

mOl

,mm
mm mm

I

2

3
S
7

,
,
e r'
!
10 II

I,
I I

I,

I, 9

12
IS

13

.
r
17

u c,
19

! 20

2~

'.

I

I.
22
0,5 05

r
2J

'- !.L.
8
(12<;

,
/0
90{lSO)

"

I
10 15 21

i 16 I
. O,S 0,5
1,0 1,0

"
10
12

:4
0,5
(/1)

l. II2L
10

9
0,5
10 05

0,5
10
10
/I

0,5

( .!1 )

0,5

&

0,5 ttl)
15 J7
5

3 ~~f..,"

12
12
W(IIJD)

1/

1/
/J
17

0,;

'1 i)

~ ~!L
If

05
IJ
/6

no
25
0,5 (17 ) 10 /21 ) 10 (30)

0.5 05

5 ~L
20"
1.0 0,5

'2"£
32
25 3/.

II " ,
20 25 )2
1/'(210; " 25(7.51 16 /30:; 22 ""'55) -- )8

12 15 13

05 (11. ) '15 (17) 1,0 :21 }

C~

9 II 16

;0

\0
1,0

25 39
22 J2

10
10
10
~

(30)

1,0

20 3c

~#~ ':.01_
'0
50 50

00

,

'

:, SOg

'"
'0
IlQ._
~"10

101
1/
/I

16

/08

"
-05 0,5
1) 1,6_ ".,0

0.5 05 0,5 I 1 I 16

"
10

" "
--

1,0
I,B
101

-1,6

" "
, I,
7
/I

h

n 12 8 '::-f,;;-. ~!"f " :2 ZOh j 1'2
/6 10 -7tr"" 75--

-- '
0,5

II

11

10

la5

rJ
/J 16 27

20 q5 ') 2 8
/J J5

11 /J 29

05

-05

--

Iq5
19

13,~ .J~~~ JL-R~ .'~ 32h c.~ 3T 170) 22 qs ~,~ I 20---:0 12~--" -~"
J9

:22

'45

29

"
35

" 19
29

12 16
21

05 I

--

1,0--'

J8

/9

-- " -

"

1

J6

--

3'

--

]I

--

I

H IC,r'
J

, '-'?CFt "j~'

'i,,·'u'?doo;,(W ~tI ,~~_. ,~

'-'"" "-lr,,",~;"1£riW$"'\?M"'~--:i'';'''''~' -·';,71>-<'"'-'\2i"'ff?'&f'§;'rp *,~Yf~iW"'.:t!f-

-. Wd0'#,.'@"tJ:->w ::;'1l*,;'~ ''"~",-o ':W~e'

HAS AVA I{

ABLiCe' 1'_'20
C ....

mmmmmm
i"
32 ':0
8

c'"
5 50 63 6 2': 0 280
125

r
~
99
7
J
/0

c. . J_r
11

c.... 11,0
6a 96

r
i ~o
I
12 13 62 I':

c. .
15 28 3':

r
16

1 2 3 6~ 163 ft--- ) 7'
18---,,8'---191JOr-

r 18

c.... lr

C....

it

C",

t_

c...

r
17 18 19 20 21 22 23 66 I f0I_--=_

2': _

I LIS

~
t

150

__

1
12 180·-r----.j

_
";;' ,,:'

i
-'6
ZlO

ff
ff

05

_. 1qs I QS
I Q5 If 11

X;

j Q5
iT _16

17-.
~ 3.~, r
!2~-

....l

"-

f.I..

j

05

14-

S

'
3 2S

20 I

.J

250 , __

__J

I

17

qs

17

qs

'J2 i'--

]
N.APOfvl[_,,!!!~

l~_
2

i]OO

!
\~-J~'" ~---

J.1

10

E ___
POLUPRECN/Cf ZAOBLJENJA VRHA VRSTAOBRADE ['"

=.

i

I

-

.30

I

Q

21 .30

/0 Ip

NOlA

To6liCQ lit.11
PR£5£K
[,

TELA

NOlA

U

mm
IOXI6 16X25
MATERI)AL

j
GRUBA

6X6

A':~_~___L!OXIO
o,s
1..

12Xi2

12X~,~O 16X~IE~_
".0,,;_,,,

.20X10

lOX]2 2SX25"

25XH 32X3;-

J2XSO 40X':O

_._ NotA

I,
FIN A

0,5

~

1,0

(0,5

/0'

I

,:

lj

SA PLor:/c;A.MA.

---,---;;:s--"t -~0~~· -"'-'l~ ------r----t--".- - ... - - ,
CRUBA

0,;;-10
C=CINA
NAPOH[NE -------

10
I

'10

_/

'-~o
n
i,'

/0

1,5

1,5

~ TVR f1mLA
1 ',0
1

1,5

~5

'I~

2p

2p

J

J BR,ORUNI
I
I

1--;'-5' --1L '~__ l;,5 __

2,0
lA NOl[V[.5A ('!.DeICAHA aD TVROOG UKOL/KO NISU 04 Ii U TABUCI -I t 20

~o

~
NETAU, VAZ[
J
2. PRt OBR,t,OI RAONIH PREDNCTA lA U5ECANJE I ODSECANj[ NAL/H OIMENllJA

',0
DVE GORN)£

10

-

10
VREDNOST/ [REBA

VRCDNOST! ZAOI3!..JEN)A

(£UK
VRNA SMANJI T!

---1
NOZA

i

~

~

DIMENZIJE I (ENE STRUGARSKIH

~
"
I 1

08L1K _.:U~ Ffi'E5EKA~.tA
CENA NOlA U 0 IN. pO
0'0
D

NUL"vJ}f)BHLU

'him CEUKA
l-~~­

TABL,IOI

I
AI.

~~

~ ", noza ::~aIC' 18 1':.10 d;m.~z;j' :~~a'F" IF 1R d;m'~z;je ,~ 18 no," '" !('_ 5 Ir'517'~)D
'0

18 noz.' B.o 1e.5
11 XI50

.;~ ~::a~

§.io
16

,18

6 X63 X80

3 ."

t
,

,

,

J X 100 .6xlis
5'B,X63 6 X80 7 ,! X /00 "XI15' 9 X 160 IOX6J 11 10XBO 11 13 " 15
lOX 100

" 5 -56? •

5 6

6 X '0 • X63'
X 80 X 100 XI25

5.

12.

5 5
6
5 ; 5'

5 6,

5 5

8

~
7

6"

5. 5' 6 6 7' 7 8
10 B 9
11

ex',
XS3

61

i

9 6 B

X80 6 XIOOS XI25 7 XISO 7 lOX '0 X63'

II 11
,10 '"

15 17 III ~ X 200 18 10 126 6 8 WT1XIOO 13 14 11ii 7, 10, 'X160 18 10! 16 5 7 XIOO 21 24 Jf 58 15 17 21 7 q XI60 2123 7 10 X200 15 28 36
X250 JO I2X20XI60 25 X 100 30 X25035 16X15XI60 32

7,

,i:J
"

33

'Ii:.
10'] ' II

9
11

'6

JirXI25 lOX 160

13

7

9;'
9 11 12
"

8

28 33
'0

'51

37 <3

,
'I
I

16 17

I

"8
19
20 21

r

22 23
2' 25 2S 27 28

I' 15 X 80 IOX200 13 15 18 X 100 12 X 63 ~ 7 9 X 125 l'IX80 7 8 110 X160 "Xlnn Q 10 i 1. X 200 12X12511 , . !" i12 X 63 12X160" '1] " 117 xao 12X200 15 17120 'XIOO "X80 9 i 10 112 ,X 125' 14 X 100 n ' 12 " X 160 "X125 13 , , ' 17 )(200 "X160 15'" 1720 "X 100 lal00 18 20 2' X 125 16X 80 10'11 13 X,I60
16XI00 16X125 " '

8 9 10
II

11

36
45

15
1,6

xxx

.0

X 250.9

55
12

12 10
11

16 13

1,86XllX',00 11 120 X 160 16 117 X 200 18

29

I"

11',,,

'X 200

30 16XI5O 31 '16X200 32 ,l8XI00 33 18X125 3" xlfi) 35 X200 36'lOX 100 37 38"

,17 i 20
'15 17 21 25 15

I

'19 16Xl00 ,19 ' 23 X 125 2, i 27 X160 16 20 ! lOa 20 23 1,8X 160 It 28 X 200
18

3,20X 160

21

:hoo
XISO 25X 160

" 18 8XI6Xl00!" ,,' 19 XI60 19 Ii 17 22 ' x 2001 2J 15 18' 2' ' 17 16 20 2 6 X I 6 0 13 '3 I 22 X2m27 16 '.'9 '26 X250'32 19 ,23 3l 12X25Xl.0 30 121 2'7 35 XlOO 38 '16 10 27 X250.6 19 13 31 39 21' 27 36 X2m 51 25 32 -':3 XIS' 6 26 35 ,7 19 30.38 X160 26 30 37 50 X200 33 3S 43 ~ m2XIOO I,

12

17 20 15 ,21 26 18 26

.7 58 71 16 22 27 10 28 3.

2'
3'

31'0 371.7

33 .3 52 45 59 76
20

'3 55 67 /8 76 96
26

51

29' 37

37 25 35 45

'7 32 .6 58

X 1251B" ,,21., 25 X 160 22 1"25 27

'0

"2

50 68 53'"

X 160 X200

31 '0

294

PREPORUCENE, VR. UGlqVA NOt A

{)US K. C I. 00.]

fA BUeA

f4. B

Vrsta materijab koji se obroduje
Uglovi Cef;k vafjani
!

Liveni

'-~

ili kovani

Wik

,gvozde

Liveno

as tale

noia
legu,.

i metal;

VELleIN)' SKIDAN Jft
U JEDM)M ~05mENj(,

OOlVa..;ENf BRa) OSTRENJ4

'VRSTft

.•..

m1,

NAPOMENE

37-60 60-95

110 -175
175 -275

do 1.8

95-120

ztlave

..Bak~r,
I

meke

80

57° 25-

I

bronu

i

.,
.8-75

120· 190

Alaini ce-lik, meki mesing, bronze Livena bronza

LG
[mm)
~~ <: 'v) ''< ~

[=]
3

[~l

[mm}

I

"

1Ol1S
12'( 20

,
JO

95·105
7
]0,

275·305 305·350

75·85

190 '210

mesmg

f

11

~

'Ii

0,25 0,25

£115 I:I 6

m'120

85·95

5

'< 1 •

20, IS ~ 16X25 6 0,5 0,3 0,3 0,2 9 /5 ~ ~ ~ ~ ,·.~20~(~JO~I __~'__4,o,~~-i_q~3-+~q~3-+~~~2-+_13 ~2_1-i_2~1-i_3_'-jI, __

i

Vrlo tvrda bronza rvrdi mesing f

.~ !i §E

:::..~C1
-J

~,::J

25 XiO JOY45
£0 '(60
10 XIS

9 10
10

0,..5 '16
0,6

Cp 0,4
0,4

0,4 0,";
0,5

0,25 0,25

15

.2":

1<1
20,

30~.

Ob!ik i dirn"'''ije
(JUS K.Cl.I)()})

pres~ka

tela f)oia
T~hI;c-"

14.231

~~

~

13
13

20
20

32
71

POSTOJANOST
NOZEV). NAV[OENIH
Omaka f'H5eka
tela

o,J
0,15

16

2.5

0,4

0,25

0;25

-I

J

..5

..5

~
15

POD

I! 2

"oia

1-='2~'~20=-r~3__+o,~'~'-iI~o,2'=25+0~,~25-+~q~15=df,-,-,-+-,-7-+-,-7___ ~
J6.<J5

60--:-90mm

..;.~

I

qo;

1

0,25 0,30

0,2

7

12

10

---~-r-.__:--,-+I__I-:-"'_".~!~~_~",:..l,,;l.:;'':""-1-- -'-C-1--C:--+i__'_'_'_'__ 1 .,
________ .~._._ -_-"-__.~-L____-"_____4_ _ 1 I ____+_____(C·b~)____ .il-=~,~-"(l~l:,..,_J~,~.__"i.-~-:"·12) _.-~.'"~,~l_~ _._-~ll~__ ~ :".'-,l.~ ..,
6 " 10 6 ,,12
._.(_C.___ __

p:~,c-J

Okt\J~lid['-""'JI

Kvacirat"

__________~p!~."VC"J O:fl"n i

b"

2
1

,_____ LL~.",_

~

10
(12)

I

-~---~;:..- - ~"(Yi:~-"':"'.!.2.,,,1~_41- ------·~··~12
20 25 20XJ2 __ ~ (25x40)

lr'

_'

,10 x 16

"
x

-5-;------

1C

>6 20

~
3
;; '"

12~;r;
16,05

2S
(11.)

25

-+-----1-------~

0,6
C7

0,6

0,6

0,6!
0,7
!I

14 ______

-1

P05TO)ANQST

t
Ii
'I!

::;; <:

-.

(llJ

)

0,7

0,7

il

15

NoiEv/!
POD J JE
JO mm

I
NAfQ-.\ENA

.j_,
_

25~"O ! -..1~ "~~~_~~c~~~~~~~~~"~~_ Ii
(20i 0; 0,7 0,7 0,7
11

.~ ~

, _2=o,~'~3=o,-+-,-(~20=!-+_o,=l-i~O=,7=+=O,=7-+=o,,=7-+-,-----='~7--------11 .

f'TvCnstveno koristltl preseke

;l dvoS\r"l-;o \.Iol-;virer>og pr<>S\(H&

;

dim"n>ijP

;zva"

''''t:,,,d,,_

PRAVI NotEVI ZA GRU8U OBRADU
JUS K.CI. 10

TABLICA 14.2+
Mt':re
Ltvi obiC:ni: It Levi zat'(J~ni::iL u mm

Dt'sni obicni:
D~$ni

rovart'ni:]

I

Duni obil!nh 1
De$ni zavof'Pni:

Pnnk A-B

.l.
/ / /

''

'

"

P~~A'
p

,
a
32

;'> NA""""',
.

IL.

1. P-O"nak ... pr .. ,,,ka tela
no" .. (

SO

tBbl.14.231)

1. P-Oznaka pteseka -tela noia ( tabI . 14.231 )
T"eke O:o;"llCtl',,,.ju pres tanda.dne duiin" ooia =

'-

.

f-

40

r I- 2. Tacke otnaCJ)vBju pr'"
poruc;""e .. tll"dilrdne duiin,. no~ ... U. rrrn

32 2S

poru""""

5
0

"

o

,
6

" " 10
6

~
.
j

o
6

f-

a IJ

I 1

r I
I
2S

J

"

40

60

lQO
125

HiO
200

2.50
300

400

-!>

16 20

2S

40
30

60
50 80

100

160

250

400

125

200

300

'0

ttl

Not£VI ZA aU5£NJ£ (JUS KCI. 023)

TABLICA

/Jr.L.6

Not£VI ZA WUTRASNJU GRUBU OBRAOU (JUS K.CI. 012)

TABLtCA /4.2.7

Dbitoll: ,
ZQYOfeni: }

Obitni

Z-ovareni 1

\

Q.,!2bl
Presek C-O
Pff!~k

I

~

A-8

s'a..:h

'h,

;1
I

I

,

"'-·~oo
p

~

h

L8
( tabl .

L).

['lAPCMJSA

p
SO
40

NA~A'

50
teJ~

1. P.Oznaka preseka

noia (taU. 14.231)

f-'
lI-

4(J

Tacke ol'f1acav8ju PTE'porui'en" standardne duiine noia ... mm

32
OS

32 2S
20

f- \-T

20

16

12
10

" "
8

10

8

r
16 25 40 60

,
"
100 160 250 400

O~i-L-LJ~__-L~L-LJ~-L-L~__~
20 30 SO

~"

I-

~

~

1. P -Ornak a pre sek" tda
no;'s

14.231 \

2 . Tacke o.nacavaj" pre· porucene sta","lanhe dui, nc noia 0

2S
20

40

eo

125

200

,100

"

"

"

! !
50

100
125

!

' -'-..J...
1"
200

'00 '00 400

[.>

301

SAVIJENI NOtHI ZA GRUBU OBRAOO
(JUS K. C!OII )

ZA FINU OBRADU
TA ICA 1•. .1.1J

D~fni obl~n}:

£h.sni zavaf'Mi:2

Dtsni

ob~ni

1

L~vi

obi(.ni:

1L
Pr~~k

Dtsni zovofW1i:]

L,vi zovorrn;:2{

A-B

A
/ /

,,

,

/
/

Pre.srit: C-.D

.~.

P

L
-

1. P-O~nak8

pr"."ka

tela

SO

noia (tab'!, 14,23 I)

NAPC),{ENA, 1. P·O~naka preseka tela noza (ubI. 14.231 )

1. Tacke oz",,-cavaju pr,,· poTue""" ~t"nd"fdn
duiin" nota u mm

.

"
1
.. 1.

" f-

2. TReke etnlle-avaj" pre pOTucene stBndar'dne duiine noia U ~

25 20

I

l

12 10

"

."

f-,
60
JO

.1
25
20 30 40
60
'100

100 80

160

400
200

l>

, ,
160
125
200 250 .00
300~

12,

,00

"

-{>

80

3.3

NotEvrZA UNUTRA$~JU FINU OBRADU ' . (JUS Kel015)
Obi(ni' I Zavarem ,J

TABUCA fft..30
Ne-n!"u mm

KUKASTI NOtEVI Z'A FlNU OBRADU {JUS K. C1 025 }
Mere

rABL!CA, u mm

14.JI

Db/ike A - norma/n;

Ob,(ni:Al
Za\'a~ni:

42

Oblika S so Obicni: 81 Zavareni: 28

prosir~nim

se6vom

a..J/2b

I
b

r-"
p
NAFOtIU:NA,
I.
P-Oznaj.:~ pres~ka

0,
I I I I !

r---{
I

I I

I

5'

5

r

5'

o UV
P
50

t.-I ..

4' NARlMEN\,
1. P-Ol"aka preseka Ie 1 a
noia ( tab!.

so
40
2. 14.231 )
t)

n02a (tab!.
poruc~"e
dui;n~

14.231)

Tacke o.ha"avaj" p.e_
stl."riardne n02a U tnm

40

20

"
0

"

C- ,. Tacke ozoaC"""j

!
I
.,

pre-

" 2S
20

I-'I--

t-

poru,:"n" standard"" duii"e noia u "~

, "
B
B

12

"
8

..J,.

10
B
I

I I
~.~~~-L~~~~~~_~
16 2$ 40 60 100 llXl 250 400

J

I--

+-+
I

I

I

.,i
<00

"

"

30

"

00

so

100

180 200

,SO 300

80

i>

20

30

SO

80

125

100

300

""

,os

ZA OTSECANJ£ PRAVI MJtEVI ZA (JUS K.Cl,021. FlNU OBRADU
H~(t

u

mm

Desn; obi(ni:/O

Obosrrono scon;en

oMen!: ILD

Df'sni rovor;ni:20
Ob/ik A
Obi~ni: Zavor~ni

Obostrono stanjen roYofl!ni: 2LD

(lormOlni

Oblik 8: sa
Obil!ni,81
ZOVQfV:(li: BZ

pro~if?nim

sKivom

AI A2

1 I
I

,-,, ,

·-O'~i--:
I
I

h

I

I ,

p
50 <0

NAR)MI"."iA·

1. P·O'naka pre .. ka tel .. ~. 231 ) "",>e {t ebl
2,
T~cke

ozna.

,-

"

~o rlJi'~

25

<lui,ne nO;

.

.. ju pn,-

_'

land" rd""

c

"""

20

+-+-1
-I
I

+-+ I j-f--t . , --+ i . -+

;~1
32 25

NA.POMENA, 1. P-O~nak8 pt"Sek8 tela

no'"
2. Tack.,

(tlobL 14.231)

o~n .. c"v"j u pre· potucen" st .. nclOlrd"", dui-in., n02" tLn:m

16 12

"8
Hi

+-+
25

.~~~~-L~~-L~--[>
40 60 100 125 160 250 300 400

++

-+

20
16
12 10

8
6

16
20

25
30

40
SO

60
80

100
125

160
200

250
300

400

JOT

IWKASTI' NOtEvi'ZA US£CANJ£ US'KCI.OI8" .

TABUCA' 14-.$.1
Mtrf! u mm

PRAVI NOt£VI ZA US£CAN)£ (JUS K CI. 017 J

TABLICA N 35
Mere u rom

Desnl
D~5ni

obitni,IO

obicni: /0

Desni :rovarMi: 20

Obostrono stanfrni obitni,ILO Obostrono s/oni~ni zavareni:2LD

Ltv!

obicni: 1L

Oesni zovaren; 20

ObOSlranO stanjem ob,enl- lLO ObCl5lrcno slanjef1l zavarenL'2LD

LeVI obi(ni' 1L Levi zQvoreni '2L

Ltv; zavo('t;!ni:2L

.

b

h

I
I

h

-141
P

U
L):,.
..
NAKML"lA'

p,L::"
0 0

NA"""Em,
I. P.O,tnaka pres"k .. te t a noia ( tab!. 14.2]1 )

50

1.

-

r-Oznak~ preseka lel~ not.. (tahl. 14.231)

, ,.
5
0
6

Tacke oznac" .... "ju prep<lcucene standardne

I1--

2. rae!,e o'n8cavaju pre-

-

duiine noia

"

~

-

J2

poruc-<'ne

.t8"d~Tdne

!

!

,-,
-l'l

2S
20

_

duiinc no'"

U mm

?J

-

2 0
8

-

1 1 1
25

6 -

1 30

: :
50

I I.
100

~

;h'

II'I
,co
250

-;~ H

16

" 10

f-f--

t----4
1

f16
20

I
25

J
40

16

160 125

1>

60 50
80

>0O

160

>50

400
300

~

30

"5

'00

;'lOR

SAVIJENI NOt£VI ZA USECANJE {JUS ICCI.019}

TABUCA 14.36
~rf!-

NOt£VI ZA UNUTRA!,NJ£ US£CANJ£ K.Ct020}

us

TABU

u

mm

Lrvj

obitni: IL
zmc~f'II·1L

<.~.

·i';

Dt'!$ni obilnl: 1
~6ni

Le-vi obltm.
Desni
zuvc~ni:

1L
2L

De5ni Dt"sni

obi~ni:

Lt'!vi

zayonni:2

zava~ni:2

.f_
I I

,--;
I I

I

I

,I
0

I

I

a

I

ri

I

'"

~,

p
NAPCME."A 1. P_O""aka pf"seka tela
floi3 (tab!' 14.2.31)

,

so
<0

NAP;:w:. A: ... 1. P_Oz""k .. pr"'''"ka t"l<.
noia (ubI- 14.231) 2. Tacke
o~nac .. v"ju prepotu"en" ",and .. «J"e cluHn" noza II m1\

2.

Tacke o~" .. Ca""ju pi,,· IX',ucene 'tanda,d,-,,, duii"e no;'a u mm

"

"

20 16 12

20 16 12

10

10
8

i-L.J-~-L~~-L~LJ-L-~
16 20 25 30 40 SO 60 80 100 11S 160 200 250 400 300

f i

6

16
20

25
30

40
SO

60
80

100
125

160
200

250,
300

400

310

311

KUKASTI SILJASTI HOtEV/. (JUS K.Cl 022)

TABLICA 111.38
Mere u mm

PRAVI SILJASTi HOlEYI ZA FiNU OBRAOiJ (JUS K.Gl. 013 )

TABLICA tf.J'l
Mer#! u

mm

Obi(ni;

Zavareni:]

Desni

obicni'

Levi

obitni:

lL

Ot'sni zavareni: 2

Levi zavarent· 2L

I

I

!

"
\

\

\

Pr<:sek A-8

h

Presek A-8

b
p
p
50 40
32 NAl'OMENA, I. P·Omaka preseka tdn. noia ( tabL 14.231 ) 2.
TaCke o:<n .. ca~· .. ju
p~e-

N.".F()MFJ-lA

1. P·O:n"k"
rioja

,-,.
14
~_;l)

(tabl.

l-

f-

-

2.

T~cke

ii-

",nHi-,,'n), f.rC'ooruc<'ne str"d-rd-, duiinr ,,,,;~ V ~,.."

25
20

-

POfU';''',,'' $ta>1dardne

dub"" noia u

~

1
12

" 12
10 8
6

, "

,
25 30
40

, I r , ;
60 100

10

I
125

,
160

250 200
300

400

-V

--t-~1~6--"--:2"5--L--4"0-:"-~':O--C-_'"O:U--"--'·6-0-"--"2-_<0--"-~
30
115 100

80

i

Ii;
t'>, t',-_.

r01

::
;:;;;:;:;~~~

Co'" <::" "'»
"U

~

","

l-)~
-~

-+-,-,;-rr,..,-,--r--rr-1!>
l>

" ~

~::!

Z~ -U\

;
c
0
~

d,

0

'

" o
.. ' "' C ", N' 0
;<"
~

c, "u"'"i

"

~'

It

--. ;

)-

~
::
~

0

,.,

I' ..

'" & :;
~c.

• o
~

tr
o

" ... ., ., C,~.:-~
< "

~'
~
<

~rttt
""
~
-

,
~::;;
" o

r1IJl
L~
~
0>

~,
o

rill
,

,

~ a& i\,
~ 0:

, o
~!

I I
I

i

:,,!.

o o

'"

o o

"
o o~ o o o o

~.

gf-

I

t
fA.

oi~
;:

--&

~Ii"

,"
<

l>

<.. ~ ,

.:;;:
",! , ,,:j;'" ..

PHEPORUKE ZA UPOTRE13U A LATA SA PLOCICA:MA. OD TVRDOG l\1ETA LA

Ta;)Uca: 14.392

Oblast
Red, broj
Oznnka grupe

prtmene
Mellfl.nicko-tehnoloski pokazatelji tvrdih metala za alate

Vrste i \cv.aUtet o.braMaterijal za obradu
2
3

de

4

5

\
POI FI
T30K4

U grupi P sa najvecom postojanoMu'i brzinom rezatlja, a najmanjom iilavQscu i otpomoscu na
uciar, \1brac:ije i raspadanJe. Dozvoljene vrednosti pd struganju celika: brzina rezanja v~500

s"" 0, 08 mm/oj dubina reza"1fa t ~ I visoka tacnost obmde i kvalitet obradjene povrsine. Masine alatke sa povi.senom i visokom tacnosCu.

m/min. komk 5::6:0,15 rum/o; za P 01.2

rum,

~orak

Nekaljeni i kaIjeni ugljenicnl i legirani eeUci, celien! Bv od 160' kN/cm~

'. Vrlo fino struginje i bru-

SenJe.- (obr:l;da.. dijamantom), fino_'struganJe-t-,brus.e.nje sa trullim presekom' strugotine, rezanje navoja; - razvrtanje , 'otvora.

I
2

1',

PIO SI Tl5K6

M"nnja postojanost i brzirut rezanja, a veca zila-

,,~,~-,-:;, ",,~~ ",:.o"'Y';, UgljeniCni i 11.1- ~i1-'Grul:lci"t- fin~ bezprekidno girani.eelici, ,:~:-;'s_tru_ga,nl,e:B_,;,.nu.um r,sred::
celicni liv.:_ .. ~~jvrlo':,Jtno}:stru:p-rije-"sa'yre_--' _-t.}p. •.. .qfrrta. . . g.O.:.,ine.,....>",' -

,;

':
I
.;.."'

i,. .:.,. .";.n.:J..~. ,l:e.:).~ e ~ '~·.i.:\~t. ru ", ,~:f;fuen'~rr'p~~:H~',' 'rezaO;:-'.
vost i otpornost nn udar, vihracije-- i raspadanje no kod P Ot. Dozvoljene v'rednosti prt struganju '., :'-oeHka: brzina rezanja v4400 m/min" korak 5';;; 1 mm/o,_ a dubina rezanja male i __ srednje V8HeinO: srednjevisoka taenost obrade r kvalitet obradjene povrSine. Masine alatke, sa povrSlnom i normalnom tAcnoS6u.

- :';,':~' 1,.\.:-:,'

::i:fi}e~' ¥v.-O:ja> :'lfO_mri\" i - na reznim ;~~gta~ni4f-: f"$.1?iYi;:_gruoo: gloda-

- ,".:
;:,:T"n)e':ne,priHtlf\ttih':'l'?yrsina, "
::.;~.r.·.,g~;:.1iitifi'(i~P_'~'siriyanJe ~'i:', .. :;~}; preth6dn6':Q~'i-t~jenih otvo ra '. ';"~- r>ruPi'~'" iavrffio~:' upusfinJe" .".'r":

'I:c, -_-', ..-.
~
~

o;r_

~;;'..

"',,'-

-

', __::: :c -':~!---r': ','Nas'tn:~,~R'~(ablice 14.392
~:

.
1
2

3
...
. ... .

,
.~" .f·; .....;.. ff";'; :"i
Orub¢ bczPl"Ckidno stl'Ug:tnjc p~<neraV1l0niell,om pr'cseku'".stiiig?tine':'s're:a.njj~l
lt~ina-;:~~fin6 struganje',sa-- iHUUgljCl1i~ni i !cgi tuni 30 lid, ~e li zni liv,

......

>....,.;

,-"e'- .~,

3

P20 82 T14 K8

Jos n1,.'l.l1ia lH}sloj:\llosl i bl"dna l'OZUlljtt " jos vc6a zi1avosl i otpomost na udar, vibmcije i mspadanjc no kod P 10. Dozvol;ene vrednosti pei grllbol1l slrllganju 2-clika: !.)lozina rezanja v.,..;,200 ll1/nun, korak s aka! mm/o dubina rc-

zal1ja srednjc vrcdnos1.i; llor111O_lna tai';nost obrade i kvalitcl obradjcnc povrsine. 11asine"'alatkc sa nOl1nalnorn t'lcno':;cu,

kldnim rezunlcnl;l~gl'ubo glodunjc ricprokinutih- pov I'i';ina, gmbo ptosirenjc)iycnih i konnih -ot_~om.-i ':'J:upa. grubo' upust.n.njc.

-

~P25

4

Ugljcni6ni i lCgirani co\iei, celien! !iv.
.

Smanjcna postojunost i brLina l'czanja, a povcCana zilavost i otpornost nn udal', vibmcijc i raspadanjc 1I pDrccijenju sa- P20. Do'z-Y0ljenc VICdnosH pr-i gr-ubot11 strugnni,_t celika~ brzinn· rC7.~nja vs, 175 m/min. konlk s;;...1 m/o,' a dubinu !'e2anja vece vrcdnosti. Normalnu_,tacnost obrade i kvalitct obradjene povrsine. Masino alatkc nonnalnc t.'"tcnosti.

Gruba bczprckidno strugnn}e IHi l1?mvnol1wmom pr-esck\1 strugotine srcdnjih i vccih v l.cdnosti, grubo <g\odanjc, kopirno strugnnje.

P30

S3
T5Kl0 S

M.,la postojanost i brzinu rezanja, a velika eilavost'j otpomost na udar, vibmcije i raspacianjc. Dozvotjcne vrodnosti pri grubom struganju celika: brzina rozanja y-$150 m/min, velib korak i dubina n:nanja; nonnatna menost obrade i kvalitct ohradjcne povrSine. Masinc alatkc nonrullnc tacnosti cak i mailine kOje su dugo U uPQtrcbL

Ugljcnicni i lcgimni cclici pre teino u yidu odkovaka i odhvaka sa korom.

Grubo i fino strugn.nJe pO neraVllomemom preseku strugoune s~ prekidnim rezanjem odsecunje na strugu, fino rendisanje, grubo gJadanjc prckinutih JXlvrsina.

.

, ""~-""

. __ ~__ ' _~, ____ : c} ..

_~~~~~£.~i.iy ..

·.,f ..',

N,

1

2

3

4

5

S

P40 54 T5K12B

M.wja postojanost i brzina rezanja, a ve6a Mlavost i otpomost na uclar, vibracije i rasIXldanje no kod P30. Dozvoljene vrednosti pri gruborn st:rugnnju eeUlm, brzilla rezanja ispod 120 m/min, odn. ako 2 puta ve6a ad dozvolJene brzine za alate od brzoreznog CtlUlm, veliki korak i dubina rezanja, alruUljena tacnost abrade i kval1tet obradjene povrsine. MaSine alatke aa norrnalnom i suiz.enom taCnoMu.

Celie! i ce Hem liv pretetno 00kove! i odlive! sa korom, supIJ!kama, prlmesarna peska i dr,

Vdo grubo i grubo struganje sa neravnomemim presekom strugotine i uciantna, bUSenje, grubo glodanJe, grubo rendisanje, obrada na nmogoa latnim, poluautomatskim 1. automats kim masinarna alatkama; grubo rendiaunJe sivog liva -do HE 200 kN/cm2 i v ~ 30 m/min.

7

PSo TT7IG.2

Milln pofltoj2n'1at i brzina rezanja, a velika Zilavost I otpomost na udar, vibracijc i ras~Q'lujc. M>lsinr- alatke normalne i aloiene tacnoat! .
.~

Ugljeni~ni i Iegimni celik, u

vidu odkivka i odUvka sa korom, l!9ak0tr: __ i _

Vrlo grubo i grubo struganje i glodanje, obrada na mnogo alatnim poJuautomatskim ! autOmatskim masinazm.

..

dr,

MiO
8

Celioi i ceUcni liv obiem i t;vrUl BK2

ill sivi liv, obojeni metaU i Ie-

Veoilla velika postoja.nost i najveca brzina rezanja, a urnerCM iiiavost i otpornost na udar, vibraciJe i m:-lpad;ll1je. Do:woljena brziha rezllnja pct finotn struganju celilm v..,;;, 200 m/i-uin MaiHne alatkf: rovisene t:lcnosti.

I,
::;
~

gure nemetali (guma, plastmase, staklo
1 dr.).
L

Vrlo fino struganje dijamantom sa malim presekom strugotfne, fino besprekidno atrnganje, zavrffilo rezanje navoja, mzvrttmjc otvora i rupa,

L

----'

).'asltvak tablice
~

14~

392 ..

w
~

l" ~:

1
2

3

~
\N"

"
j

M20
Vclik;l 0stnjanost i brzina rezanja.a
~e~
~jc,

Stn:gu
zv rtanje danje,

i lvnli s1vi liv.

9
U2 BK3M

tlll1crt'lla l.\lavo::;l i ot\-l0rnost nn udal', vibracijc i raspadanje Dozyoljena brzina rezanja pri struganJu knljenog celika V~ i50 m/mill.t1asine alatke norillaine j

Ccmcnlovani ktljcl\i ;!cl!k, l!~1l1 11\'. vrlo

!'ezanJe navoja,rnproshivanJe, g10-

poviscne t.a cnasti.
-.~

~.-

M30, M40

10
njcg~\'c
IlC

OK4
padanje. Dozvoljena bnina rezanja .pri grllbol1\ stntg-anju siyog Jjyn V$. 150 m/mlh. - !\1;liijnc a)::1-

Znnlna postojanost i brzina mzunja, bo i iihvost dobm otpomost nn udar, vibracije i 1115-

Sivi Iiv. obojeIII l11etali i legttl'C .Han i
legum, nljlljuCi i vu·

tkc norma Inc taCllOSti.

c)'UotP0111i eelik
i lo:;ul'C.neme-

,:tli

Gruba bezprekidno struganJe pri nemvnomcrnom presek.l i st rugotine, fazonsko stl"ugn-,·· nje, gnlbo I fino glacianJe. grubo i fino' prosilivanJe no 1'"' tnalnih i t1ubokih otVOl"a i rupo. grubo upustanjc.otsecrrnje na strugu.

KOI
11

H3
BKSM

Do:)", postojanost. umc rena b)"zina rcz<tnja i otPOt1)ost nn. udar. vibmci}c i rasp,Hlan)c, Dozvoljcna brzina rezanja pli stnlganju Ile rdjajuccg austcnitnog celika V<!'i 120 m,lll1in. Mu;;inc alatkc nonnalne 41.cnostL

:-:c nlj:-tjuci j ya'.mot po 1111 tc Ii ~ ci.vl'lo tvrdi shi liy. tv roa hl'onza, legum laldh meta in. tVl'di l1cmet.aii.

RaznOYl'Bna gruba i fina obradn :! oJrada uglJeni~nih i !egiranih ~elika sa vrIo mali-m presecima strugotine j malim iJrz..inamu re'lanja.

KC3. KIO

12
BK6

H2. HI

Shi liv. te mpe r : liv, ceUk sa
ZV I'sl06om pre-

Visolm PJstojanost i :n-.dna relanja (lle mQnja no kad MIO, M30 i i\140). ?.ilavosl i o!pornost na l1dar, vibracije i rnspadanje vi 51 no kod MIO. Dozvoljena brzina rezanja pli grubom stmjl;unju sivog !iva v~ 135 m/rnin. l\1'asine alatke normalne tacnosti.

ko HlO kN/cm 2, dobijeni metal! i legure. nemL.... '
tali.

Gruba struganje pM hespre~ k1dhom re;::allju, fino i vrJo fino struganje pJi prekidnOin reZahju. prethodno !'Czanjc navojo. DoZem, rezanje na\'oja obl't"Jlim glavama, grullo I flno glodanjc nept'Ckinutlh pO\'l'sina: grubo j fino randisanJe grl.lbo i fino povrSinsko pre:;lOdno obradjivunje' ! otvo.ra i rupa,zavrS!lO{finO~ upl1stanje.

Nastavak tabtice 14.392
2

3

4

5

Givi liv,
13
.K20

GI
BK8

!V1anja postojanost i hrzina rezanja. a ve~a zllavost i otpornost na udal', vil:lracije i raspadanje no kod K05 i 1<10. I)Qzvoljena brzina reza-

Uv sa HB> 300 '.x~;i~noihe
nja pri grubom stl'uganju sivog 1iva'y...:;; 125 m/min. lVIasine alatke norrnalne i sniiene tacnosti-.

~eli~!;li

Jeru' metal( ',Ff
legure, nenie.~; tali, .

kN/cm 2 • obo-.

Celik do' 50

14

K30 G2

2 k" /cm ,slvi

BKIO

Smanjena postojanost i brzina rezanja. a povecaha i.UaYost i otpornost na udar.· vibrac\je i rasp:idanje. Masine alalke norrnalne i snizene lacnostL

liv lIB~180 kN/cm 2,

15
"

K40 BK15,
S:~i:

Mala postojanost i brzina ~zanja, a velika zi.lavost i otpornost na 'udal';"yjbraclje i :.rasJ,:(I.danje. Mai§ine alatke nonnalne i sn1-

'·zene tacnosti.
~

'

*

Nastavak tub 1440

<KRATKE'ZAVwNE ' EffiGUE.54 CILINDRICM)N

,
0,
'I

-

..

~'. DRSKOM ifi;vod :"jz jus K.D1020 }'::'

~
I, .

I

--1
I

ToNica 141.0

fl'eE~
rl"-I
~
I~I

.2
43 44
45 45 4£ 46

47

54

63

12;3 1';;4

59

73

.8
.9 4,10
50

;14 .
i
SL

Kriterij.Jm zatupljenja elik }Svi (iv 0 [by~. -Oil qs 0,8
0

eL--l109 69 43

~
1C

9,8

55 133 87 55

6.

59 17]
58 73 1,9
57 73

65 7,60 ,'2,5 151 101

44~
52 52 53

1_5::.:6+6::5+-I~1:2,~
%U
57 66 133 87 57 57 68

ry
~

,0

~73
56 55 5" 73 73 72

0

1

I,

;
SL

[nni] [rrnJ Iim>] C qs 22 6
0,0 2.
07 28 08 30 0", 32 7

OJ, [d;n] knoltnnil
C,
(50

I,

H t
10
33
Il

C,

9
10

- I,tC

r-'Z9
3,0

"t- 61
3.1 3,2 65

27

I.

din)

fnm] [".,jil'nm

IJ,I,

10 08

~

;

C,

C

SL

~i~

L
I 7,9

f1.h!
Q

67 !pO I 1;;9

c'!- , .
~
q2 ,I

15 16

(.0 ~

io 86
52

4,9

127 32 52

'2s }T ,.C
2913.

531(5

58

68

52 72

I~
~
8,2 J

117

75

47 47 48

12

11
12
I.

10 13";

5 5 6 6 7
7

7 8 8

._-

36

1!_ [!7 "~
1. 18 15 16 19
20

~
V
~50

54 ~/(.t,5+-_-+__+-::5:.8+-::6::..j9 5(XJ 54!.2 59 70 55 56 55
57,

C1
SO

72 72 72 73 7] 1,9

F 31
31

J4

--

35 36

l' 36

'.,-0 3,3
V

~'!'5

1--'"'1,3

38
40

16 18

9
9 9 10 10
10

P£-15
3,8

70

39

.£ 1,5
16 17

~

~
18 19

21

~
23

l60

I~
-'\9
~O

~

F-~
e:l~r'z.
33 36 93 57 133 37
2130

f-'~5-+1_+--+-=so

~l

~:1: I

1'0,8 11

I

48 49

~
142 94
n,2

59

m

I-'J.:l
CS:-~J

13?.J

~
I 8,8

~

~

59 71 59 7/ 59 71
59 72

~,I
q6 I

5<

,,' I
50
108

1~:()~ 160
8,91

50

58

EI39 34T4il 251.2 1 42 ,3,£0

I-'- 43

7
20

7

J~
19
2,0

I
I

46

22
24

8
8

- ' - '9 2,1

.,£
2,31

53

27

9111 '9t-I-,-i

~l
-~ t-"11 -~ t-;r 9
130

--~

10 120 ~175 4,1 i

CZOI

t:i9

20

}~ 1§_

~
180

I:~,

43

" r.S,

ql r2-J
~
4,8 46

~- }~ ,22 27
122 I 27

~-l £!
~
6:~

~!OI163

I

~-r*i
i

~:W
9,Lj

9 I--"'-i

A',;
94 I

125

.~~ r"~ 81 ~2T~601j ~ Lfi"-t--;:;-j ",(71 fS3 !' I p8L__
1 1sT 621
'53 61 63

r ,~!J4
! 51
51

581

~

59 72'

r 60

72

6073

p=!
I,~

~L ---t-"iJ _7'_,_,
5074

f
I'
I

'50 7;;
.r;:O 74

sol7C

i

IE- ~~
80

";7

i

L~

28 1

~ I-~I
67 6,8 69

3rt ..
L_",
']9

37 t~'

~",91
12,2

,_60 '3[ ~~-L . rs:J?~L ~I-:::I~~_ ~ li~172J 1

~{]

60 73
73

-'::2.1'69/'14
-

") 75 fa3 ,51 .~

.

IQ6111J 1 87 1 54

~l~ ~J.cc5~=-_+-cc6:c;l+--+'--'<-i'
76
fbpomene: 1. i-broj oStrenja

12,0 lSI

IOIi6o

174

!'9 '5.-5 r 178i 120 ! 52 77

i

25 29
30 . _0-".

I-'-2,6

~ 2,5

2fXJ

39 45
40 46

~I

! 59"

~pll'

1!i7c']

I 53

~~JOi

rs;781

78'

r-46 47

pn" obrodi ce{iko Ie}; si-.ug !iva (SLJ.

57

Xl

Ws26
86 52127

2. C.rcena alata: zo precnike lJ10~16rrm cene se odnose

31

32 2;'0 7,0

109 69

40

410
.

nQ one preenikt! koji" SI.J eel i brojevi ifi so mztomkom 1/2.
3. Broj ostrenja rxireden je pribfifno prema fiteruturi [6).
S(I

41

". Dimenzije ostalih tipoKJ burgifa dat~

JUS K D3 019.,..023 .

'"

ZAvQJNE

BURGIJE SA
17

KOMJSNON Tabfica 1441

DRSKON (i7VOd

JUS K. 03.022)

Kn'tenjum

zatupfjenja

Cl~F~] E -",,,
. I

D
b,

celik

sivi Ii"

0<20 0..-0.8 0.5- 0,8
0>20 Oft-iO 0,8-1l

-

.

. .

I
i CA

[nnJiH~ml
3 II<

D

If!

Ir

t

~ CAo D I I, SL \(dinlM mm11!m' t

0

I

I,

i

SL

(di>HrmJt>rnl I!m' i::

A C SL [din]

, 5
6

33 ,25 3·0 19,60 26 286 165 71 108 73,80 .9 369 220 90 t30 ~O 12' 43 129 36 110,10 27 291 170 73 11079{1J 50 328,10
133 52 13'

! 42 l'qJ5

28 291

170 73 175 75

11086{X 51 113,91}O 52

I

42970 91 rJO

138 57 150,1 69 156 75

37

'51'1,60 29 296

m ' 225

~
65,fIJ

N:1pomene:
2.CA - ceno a/ora.

. 7
8

I"
1

53i"2;'1 30 296 175 75 113 98,0: 53 56 1]0 31 301 59l'3,9<

11;7 ~j.16~rB1T50

_.'()j 1681

871 54

I E3

~~'11tE 1'6;90 ~ 33,,--'9iJ !.~-"9_ ~!!4221235 9' GO ~9i_L , 13 "82 ' " 60' 71 18,30 36, I 65,fIJ 59 I ~JO ~_j -+-=-'+ 3" 1195 81 120 --+c--_~~ 10'11 59175 JO/ 37 1 ~,80 60 -L-J "~
IS

..'.'..1175' 9'

I 9J I 68

E'i
I

f-~.2. 33.
33 33' 3, 339

180 77 11510;:P 5'
185 78 1181Zl;17 55 417 230 92 118J':lI5 56 131

I'~

~

3. arbj oStrenjl'J odreden je pribl/ZOO prema

"ilP.riJtufi:'[6j.

185 ?8

Igy 80 119 1!.8/'£ 57,

1

' 521,90 5'0,6L
1

d
;1
I
"'
1

",.JJS K.D3,022 predvida za s'oCIki preCnfk: {J 3 -1" mm merJIJdimeimj'e 2,Si 8 desetih,fJI4 ~32mm me<ftdimenzije 25,50 i 75sfotih idJ32 ..S1mm medudimenzije -od5desetih ,;,'

5. Mr:ne kr;ous but"gija _' 1(O'J3·

~121 Iii Is~ no: ~8J
"

,,

~
8

1 '6,,218 1 12,a,,! 5518 17 1233 '.'15, 57 86,]0,3 '0 22811301 601883;;9

~ 3~3'9 I,
I . '354

I
200 83

123ia:'¥:~,-,1-'2_,'2712'O':TI"'" ~~~63 I
1651,10

181

7(1.2.

I 11
I

614 ,10

i
!

MASINSKI RAZVRTAC 54 MORIE KONUSMY1 DRSKOH (JUS KD3, 132 )

a fica 14.42

2181 67 i 67500 1 ... _ ' . 205 85 125i~--' i F!~ 19 2,,33, I .,' 'P91 , 696,90 ~ __ ~ 1351 61 I, 92];y 42 I ___ , .. :1::::' 65 I'<321245'" 97 I 126f--~ ..!~~F~ i"~t~-I 53 !_~~~~ ~~J359 210 86 117 ~qo 66. ~

aLE F
I,
D

::E:
I
D

21 243' 145 651 971'4P;: ' " f-=-'-f'c:.l-"."---,-l-"-f'cc -+-- 359 22 2'8 1501 69110' ',7 45

67 75310 210 86 127 ~U,'~ ~'1/X 68 78120 ~lTsj'1s5169'1c" 5',1)( '6 364 215 88 128 iil>'4( 69, 437 250 1 98 120 ~ f-C.:-+---1---. ' -," 2' 281 1601 70 1066)10 47 29.il(~ 83750

~'w

i!
I

i

,=

809io

25 281

1601 70 10:; 6ts1 48 369 220 90 130

OQi 71 I

,~~

f[rrn]! kon, [nmJ 12 25' j ~ r:~0 25 1 13 6 14O 1 7 150 28 1 15 155 32 8 16, 1 9 160 36 11 1 10 170 I 18 11 170 ,0 fvfeduprr;cnid i estato u JUS K. 03.121 ~ 201.

I

f

nmJ t>rnJ

I,

.J::::

D

kvn. Iron I(m 'lnm] ~ , [nm}[mn] [mn] ~ [!rrnJi[mmJ [mnj

I {

I,

I

I

I,

1

D 1 I

1 I,

~
3 ,3
,,]

k~n.

-'70
180

4O 180 45

"

,0

100 200

210
JUS

2 26 260 220 50 2 27' 27C 220 50 ,5 230 56 2, 28 270 29 270 45 22 230 56 j 45 23 2'0 63" ,2 30 280 2, 260 '63 '3 31 ' 290 50 3 32 ! 290 50 25 260 63 K.ill.132. Drugi vidovi rozvrtaeQ dall su 'J 1 1 1 1 2 2 2 19 31 21

63 63 63 63 70 70 70

I

, ~ '.

j 3 3
3

322

VA WKASTI GLODAeI ( JUS K. D2. 020)

TabUca 11.50 ..

KrHerijum za-

<'d{W"~~~J0ij,~~~:~:~" ~U5NcM
, : ' , ",.

tu P Ijon j a (ha ba nje.·po ledj. povr

r-:.:="----t--"'''--.:..:c::.---!
Slv! liv
PreCl\i~

Celik

0,4 _ 0,6

0,5 - 0,8

,

'QI~;
tnni Iim:l~] t
10 D

4JRSKOMfJJSJi-D3.3011 " I'; ,,'

Tablica 14 41

PoawjanOBt ala-

Colik

glodaea

D

Kriterijum tatupljenja
ielik
sivi liv
Dirnenzije alata
Broj zuLu sltni

~)i}'-

i 40-63 180-IOU 1125-160 ivi liv 1---,-,-+--,8-0--i1--'32-0-'----1 ,2
1

.~

broj ostrenja ceUk

I b.

Q9-t5
I I,

o,s -' (3
i
40 x 20 x 16

[k rupni
1
6

nYfliCinr 0~da a za r.
0.35 0, -4

tsivi Ii\' ce!ik

po&to J3nost Isivi li alata

Cena

I

I,

i
SL

C,
[din]

~J

D

h finmJ t
I,

i

10

1l/15110/12

60

42

CA SL [din]

D

~ [Imj

0mJ t

CA SL [din]

40
40

x

32
70

x

,J.l,'LO ___ +_,-1o,,---+--~O,-+c,.,l'Lf' 11,,0'L/1,,2+-,,-,"'C __",-__i-0~O_ Il15"t-' 0 35_~,~ O,4
o. ~s

1-_4_0..X 5_0_x,..,.l'.,-__+_1 O'---J-_O_+__-'/-i'_5-+1 10;12 __ __ '.
x x
16

0,4
0,4

70-- ~ ·6·1~
SO 89

52

!!IO 95 60 1i7 11 185 100 52 69 12 190 105 65 71

33 35 37
.0

13 KIJ 1. 200 15 210 16 230 17 230

115

59 76 7. 83 130 77 85 130 77 85
80 90
-;;'

115 125

--

69

76

.3
.6

2. 290 165 7. 78 25 290 165 7. 78 26 300 175 77 83 27 300 175 77 B3 28 310 180 79 85 29 310 180 79 30 320 190 83 31 32( 190 83 32 330 200 87 33 355 ;rJ0 87 85
90 90

88 93
100 108

39 370 21J 92
.0 380 220

38 370 210 92 98 2.5 98 260 96 101 280 .1 380 220 95 101 29. 220 96 101 306 ._380 .. .3 380 220 96 101 370 .I. 380 220 96 101 .5 390 23( 99 105 350 .6 390, 23( 99 105 38.

10

6

11/15J 10/12

0,35 G.l

0 \-__5,,0'-X,,--,6.~3=X~:2~2======~=1~2==t==6:::--_-l--"".c'IC'-'16l.!..Y12 1 " ,,-,'1",,-,-5---+ 1"00- -liD
sox
63 x

50 x 50 x

25

x 22 40 x 22

12
12 12
14

I

~_~ _':e'eele-leO'i-'-,-1,-0/1=2+_o"-"~ '_1-=0",,S-I-.J2.0'-r-- 6~_
6 11/16110/12 0.5 100 81

118 128 138 1.8
160

.2

80x22 32 x 27 70 x 27
90 x 27

6

11/16110/12
12/20

0,410,5 0 . . ). ll . ..J.
() . ..j

130
lOG

136

8

1.0/14 . o~~:._~,",

107

.9 58
58
,

m

I-~O",3c.o-x---"5,,O__X,--=2-,-7_____
63 x 63 x

I-''-'''_+- __'~_~
14
14
16

_L2/20 10/14
12/20 12/20
10/1-1 10/14

! 0', 5

100 160
1GO
--- ---

134 171
218

----'--------i--'-"---t-'-----~t_-=-'-+-'-"--'-t_,----,~i-------l------- - -

8
8

! 0,5
! (,.5

I

!!I 2.0 1.0
2,0 140
-"

93

_~_!._
I-----=----':":'-_x"-x

36 x 32

i]O

m~.3/25!JJL!6. _Q..,~O,~

j L;(j

153

~ 250 145 ,'--.-79
80

':'::-

90
85
85

63 68
73

21 250 f.esl
22 260

23 270

;~*~~;;n:

79

i

93 34 355 200 87 93 35 360 205 90 95 ' 36 360 205 90 95 37 360 ;rJ5 90 95

174

188
202

i7139q 23C 99 1J5 .lID 48 .001 235 100 1(f5 436

80

.""':--0--:'--':"'----·- "- ~: :. ~~'"~ ~+~~: I ~--: --~:--:-I--O(-i ,:-4'; -+-~--. --;'-i-:--~,j·~~' -- -~-,~-~" 5 x 100 x 32 -1----l"6----+I~lO~'+~1~3;.:;:2~5 rii"--/1"6',-1-'o:--,",-i-",','-+zoo 332 o

49 'DO; 2351/00 106 456 1-' ' -==216 c-E~ 10~~~ i-~

230

~2~F~~

··t

NiJpomeno: 1.1 - broj osrrenja pri obradi cefiko (C) i sivog pribliino prema /iteraturi [6J.

/iva (SO odrec!en

2.CA -cena alala.
3. Mf!dupretnici i ostato u ..AJS K.ill.3OT. VJdi napomenu be L; tabtm /4L;1 4. Ostali vidovi pro!iri'IGca dati su u JUSKD3.3:)0.;.341

'"

VA LJKASTI CEOm GLOMeI

JUS K. D2. 021

hbl1ca. 14. SI
KrUer. u.tupIj.

KOLUTASTI GLODAC SA UMETNU11M ZUBI:MA
0,:1 - 0.5

Tabll~i

i4: 5~r:"

D,

,

!

~ IJ f flJ"" H/ff'
d

<ft>
Brei zuba

(hahanje ledJne ml

povr!lne ) u [mm
ta T mm Celik

CeUk
Pre~nik

~~

..

"::h'F
180

1,5 - 2

Poetoja.noet al.a-

glodd:1. D

4tJ-50

50-lOu 10(;-150
· .. 0.
Cena.

["'in]
Broj oAtrenja. SUn!
krupni sitn!

120

Dlmen'l.ije a.lata

~j~uiitut ~ti~w
tdtni

1-::--:--_..
D lC B x d

fum: - ..

,

,

i"rupoi

' krupoi

oJata ....
IVA

h

lmol
0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8

L= J
72
8. 1 ... 1 .. 296
~-

~_32 x ~~_.
r-.'!O x 3£ ~_22 63 x 40 x 27 _._..
&0

10 12 14
,16

+- --r~
14

-

10 13 16 18 20 --_. 22
25

6 6

0,' 0,' 0,' 0,4 0,' 0,5 0,5

.
100 x 14 x 40 8 8

h

C"
272
,_' .~9'

8

10
12

10

8

--

7
10
13

125 x 12 x 40 125, x 16 x 40

10 10
....

,

0,5 0,6 0,6

x 40 x 27

100 x 45 x 32
125 x 50 x 40 150 x 63 x 50

_._.... -_._- ~~'2~
2(l

10

12

10

345

15
18

----~--.-.

22

"16

VAWKA~"iTI CEONI ~ ~.oDACI SA U, ME TNUTIM ZUBLMA

"'" "'"
LmnJ
00250

(EONI GLODAC SA U'" TNUTIM 7.1 RIMA

Tahlie. 14, 5~
1 - 1,2

TabUca. 14 52

~i
,

(hapo~je . \~djne vrs. mm
Postoja.noBt ,lAta T

fa1~J~j~

Galik

1,5 - 2
Preemie. glodaea. D

ffi ii~
;S
Pro~n!k gtoda~

za.tupljenja

Kriterijum

CeUk
SiVi, tiv

t:oo.njepopo edjno
vrSini)u mn

1,5 - 2

,.

,

Postojimoa A lata
T

CeUk

,

Precnik gloda1!a D [mm]
100-190 00-250
20-4Uu > 400

iv! liv

~ W
:;~~

Celik

80 - 100

125 - 200

[mm]
Broj al.ata

180
Broj ostronja

240

320

420

[nun]
.-.-..
~

180

180

2<0
D

Irina p!ocice
b

~~li~~, ~~t:
fivi liv
h

Cena
alata

CeUk slv! Ii

Celik jsivi liv CeUk
i

D

-

}' recnik gtodaca ..
~~---.-

[Sinna
nnfa
b 'rnm""

--_.
z

Broj ,uba

Bro] .

- muT'
80 100 125 160

-

oktrenja

,

=lna
h

~ni]
100 125 160 200 250 320 400 500 6{,0

[run:;]
10 12 12
12

z 6 6 8
8
6

mm] 'CA l'1DJ .
0,6
0,7

1.B.

sid 1 08-

GeM. aJ.utl.

12 12 12
12" .

10 10 . 10 10 12,

0,5

mm]

~-

6

-

-

15
I~,5

10 ,2

15 23

0,' 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6

10 12 ... 16 '18 22 26 32

0,6 0,6 0,6 0,7 0, 7 0,8 0,8

--

0,7" 0,7",

I"

"·',i· ,

.

16

10 12.:·
12 : 14' ~ 14

13 13 • 15 .

0,8 0,8 0,9
0,' ......

22,S
25,5
--~~~-~-

14
16 20
24

2.
25 25 25

16 20 20 20

12
13 13

-

..

---..
200 250

25,5

15
15

25,5

13

o8

o,

;:16

KOLU'fASTI GLODACI (JUS. K. D2. 040)

Tablica 14.55 KJ.itedjumi zatu VRETENASTI GLODACI JUS K. 02. 091 0,4"- 0, G

li~
, V

,

I

,c.r~-;jJ
\~
Dimenzlje
atata
l /'

Ijenja ,(habanjc -: ..CeUk .... 1~f:djne povrSine) u mm Sivi liv
Postojanosl atata T -

Tablles. 14 56

KriteriJum tatopPre~nik

J

gtodaca

D
>%

L:elik
'.

"-

90 120

:min-,

,..' t"viliv " LJ2()
Ski~nj~i,za I o tron e
Celik
eUk

" .",' ,

150
Cena' atata
CA ~_D]

Brej zuba
SitnI Krupni

Broj ostrenja

~
't!
.'

J

\jenja (habanje po \edjnoj povrMni)

CeUk

0,3-0,35

- B - f------=---=-----+----+.---~--Precnik gtodaca D
Postojanost a Lata
T
;<.

[mmJ

""t~-A.
~

l..e\Jk

3 - 25

D.
63 x

B x

d

,
16 12
14 14

ISivl -Uv
12 15 15 15 15

~vi

~liJ

\iv

i (za sitne)

h (za sitne) 0,4 0,4 0,_ 0,4 0,4 0,' 0,4 0,_ 0,4
0.45

r
Skidaoje za 1 oStreqJe

60

6 x 22

100 ID6
120

80x10x27 80 x 14 x 27 80 x 18 x 27 80x20x27 100 x 12 x 32 100 x 16 x 32 100 x 22 x 32 100 x 25 x 32

18 18
18 18 20 20 20

Prec.nik g\odaea

Broj zuba

Broj ostrenja

-----:r----+----.--+---,___ _
Sitni Krupni Sitni
Z -~

Krupni Sitni
i

I~rup!l~

.

Cena alata

I

14 14

-

134 141 152 174

----------f--3
5
6 4

D

'----

h'@m]

j--------{
CA

16 16 16 16 18
18 18

-

17 17
17
17 19

-

216

1--

125 x 12 x 32
125 x 14 x 32 125 x 16 x 32 125 x 18 x 32 125 x 20 x 32

-

20
22

- - -235 - - 229

----~
8

0,2 1 00_"3 ___ _____ __ __ __ '_3 1 3 _ ___f--t___-_1--3-1t---6- t__ ______ _ _ _-1 13
5
5 3

5

3 ._""- ---" 3

_+~_

4-"'-'--~:1___t---'2-~--0.2-'1

O'_2l~0-,-0,3

22 22 22

19
19

--

0,45 0,45 0,45

240 248 258
272

18
i

125

x 25 x 32

22 22
22

18

[ 18
18 20 20 22 22 22 22

-

" 19
20

:~--~E-HJ-L i_,~ ~_· ·~"_I_I- "-:_-~ ___:_:
-+---1f---+- --------.. __ _
o.
3 :i 0, 3.') 25

._"20 22 22 25 25 25 25
»

0, 45 0.45

.,;_

4.

8

16

290 297 425 558 602 658 699 743

125x28x32 160 x 20 x 40 160 x 32 x 40 200 x 18 x 40 200 x 22 x 40 200 x 25 x 40 200 x 28 x 40

--

0,45
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5

24 24
26

---t--t---t---I-----+___ -i----t---... ---0,3 0,3 0,3

0.3 1 0.35

29

j----t-------j----f----t----+---- - - 0,4

I

0,35 37 42

26

-- 1----0, 4

26
26

--,.
0,3

---0,4
48

----

3tS
JZ!I

TEST£RASTI GLODACI (JUS K-D2-1S0)
Detalj " ..1,"

Tabtica 14. 57

Kriterijum

CeUk

zatupljenja i (habanje po sivi ledj. povrs. liv
postoja-

0,15 - 0,2

_
200 150 210
Cena

obI ic'.1 14.60

:;:-:f '~;;:;~~J

Pre~nik gloda~ D u[mmJ
nost
alata T =mi~

CeUk
'.

'.

~3-80

100

-160

60 90

75
.120

120

..

Slvl

\iv.

I . 180

f.---' _________):o,,';«.;:re~n.l!....
Dimenzije alata D x B
63 x 2

r.1inin:-al Broj zuba Broj o&trenja Skidanje p re ~mk , _ _ _.--_ _ .,--_'--1 1 P9s1e i r. . I, za oAtntUl Ikrupni sitn! jkrupni

+--__

trenj_._t-~=~
h[mn CAlN.{).]
16

alata

jednosiranir (f-linjri/:nirn

x d
x 16

DI

z

i

upustom

hj::~f.~\-1·:· [~:2i.,}fi:~
I

• Kole
Qbrucno

--------63)(2,5xI6 __ -63 x- _ . _ - - 5 x 16
~?X2
.

~8

60

205

30,4

18 20

63 x 3

x 16

30.
Kox

Zu
odse:'·JI)Je Konusno

x22
7t)

1-.80 x 2,5 x 22

odn. k'.1p,J,;to
Va Ijkas to 5a obicnim jednostrorJl upustom
sat s~f"'j{)il n:lgil'om.

I kNk::r;..: KtJ 1

~,~,,-~~,-8\' x 5

x 22
46
53

\kJ

Konlsno, ad. k'lpastr S(1
2~stral,!ln

120

40

16

10

0,5
VolJkasto c;a dubokim )'2dnostrani 'l{:,'-1stom

n'J)lbom.

T

150

50

! !

22

12

0.5

200 x 2

x 32

)

I
170
180
60 30

200 x 2,5 x 3 2 .
200 x 3
200 x 5

!

102 116 130 192

16

0,5

x 32
x 32

-----,

:::ttI

- ~;J.31-

Prvi

nastavak tablice

1451

DfMFNZIJE

KOLUTASTfN

TOC/LA

{!nm]

Tablica 14,61

8

10

13

16

I 20
d

25
10
13

132
10 10

50
.

63

KoR loci/a ...

" . ... f---'c'.!Ld~.,.., i. .•••...;;'

cd..

°t

f----f----f----~----r_--r___·t---+_--_r--_r--·~

10

10

iO
t3

10
t3

10
t3

1--__+_1~3-t--lc_3
St
6

-::--+-::-+---+--13 13 f----+--+----+--.--f---+----I--+--+--+---16 16 16 16 16 16 16
13 13 13 13 13

13

13

13

13

I

13

0

13 J·~lc3'--t--:13=--i--C13=--t----j

.1

8

10

1 13

16

1
d

20

1

25

32

50

f-.

.5
50

I -

16 16 16 16 16 16 ~ 16 16 16 16 16T-;;;-r-;6-16, 16 16 I--.--+~~~~~ ----.-.~_+~~~-.-20 20 20 I 20 20 20 20 20 [---'+--,3--+-,3 13 13 13 13 r-.---+----j

1

.

1

'6

1

f- 56
8t

,

l--'
10

20'20 20 20 20 2o-r;;o-i 1,--20·-t-:c:2O 20 20 i 2 0 1 2 0 20 20 I 20 20 ,";2'0 25 i5 '1 25'[-:?5-r--gf25~5 I 2 5 ' 2 5
13 16 .

,-16

10

16

16

-"-

16

15

I
I
I
I

20J 25
d

32

r<o
'

50

J.

63

Be

0,
16 20 t--" 25
1

,~I
20

r

63

25

_16 20 !5

16 ..... 16 20---20 \ 20 20 25 251.i5~;-25 32 20

..LIE

J
--·1

t--_
20 20 I ?o

~,_j__'''i.L20 I 25 I 25 I 25 132'-1-321--';:;-1 I---a;-:-j 6 I 8 I 10 I
80

32

32'32

I 32 I
20 25

L 32 i:32[~"l32
I

25--1 '}5-

--3t-li-

I

32
13

I 25 I 25 ! / ! 25 25 25 I 3213iTi:;r32 I 32 • 32 : 16 I 2or!~~~_~
d

I

".20 1 . 20.'.1.' . .

20

I

20 ._2()_

0,
100

I!
I
: 20

f.-20

20

.~,_ _20 1~2,ccO_r-c2",il;-"TT-x-;c',1_~2.G~-+_2;;C°;--+-!3220_

I
I
20
'20

--321'
51
20

32 51

32

32 51
20

5/'

20 -20

125

I-'---T---r----+----+--~-~--' ~7-

I

I

'r

I

32 51
20

32 51

I

+3

':1

tt-:i2.1- 32 I 51

51
20'

20

5115,lJJ

I

32

'"

.'

TreCi'nastavaktab/ice 14.6'-,

I:

6

8

0,
20
150

20
\ 32

32

at
d

305 700 750
'"

. 305
76

305
76

305

305

305
76

I

305
76

..
76

900

305 305 1·_1_t--l_+_~3,!!,05':-.~3'Q!05W-c~D'~ 305 305 305 .305

335

DIMENZIJE DIM£NZIJr: KOLUTASTiH TrXILA 54 J£DWSTRANIM
TOblica 1452

VALJKASTiH

TOeILA

Tab/lea 14.63

'I.~;..··~C~I~U~N~D~R~~~N~IM~~UP:U~S~T~O~N~__- :______________________ ~~ r Kale tocila d

-----l

UJfjkosto tocllo so

13i!6 3 4 6 8
10

20, 5
6

8
10

8
10

-

,
Bt

o
25
d

J
32

JEDNOSTRANIM
UPUST01
Vo rocifa

20 20

I

11,5)

13 16

13 I 13

tot-- , 1---tn-i~
18
Q3

II,

0,3

13

16
! 20

40,

16 20

16 20,

Dt
100

0

50

16 20, 20,
25 25 25

J9
38

qs
0,8

32 a:; 25-1 48
30

125
.

zo
20 32 20, 32
1

20 20,

20, 20
(25 )

-

60 60, (70, )
( 20,) (32 )
20
80

1-63--+--+_,_--+_--11
80
b

75 [25

8

8

125 9, 12 I 15

25 25 18 25

--I

0,8

20, 32 20, 32 51

20, 32 20, 32 51 32 51 32 ----51 51 12

150

_.

80 90,
90 90
-~

175
200

32

--

.'2
51 32 51 51

, ..J. ,

-~

51 32 51 32
51-~
..

-

110
110,

:1il,~J
~
$

B_ DUBOKIM JEDNOSTRANIM UPUSTDM

r----225
250

I

135
c---~--

----

I

_-

135
750

.

---.~~

51 15

b 8 9 Velitine u zagr<J,jJlfl'.1 treba izbegavati

~.

~.
'l

II'

1

DIME:NZUF. CASASTlH, aON LONtAsTlH,

Nastavak

tablice

1~.

63 12 21 26 26 32 32
~1

r-'
B.

1

PLfTKIM

2 32 36
~O

].

~

5

6

7

8

9

10

11

13 16 16
20

13 0,3 0,3
O,~

J£DNOSTRANIM UPU5TQM

VaP

Tocito

-

"

50

--'

561

i+ . r~ Qi
b

;~W1
f--

63

..

20 25 25 I 32
32

--

0,5

~.-

q5
Oft
0,8

" 52

o,a
149 q;
1p

~1
f--l

80
100

~v. h0Z - ..
,

I r-t-·

I

52
60
60

32
32

I

51

, 51

7. 76 51 51 76
B8

1.0
(2

I

125 150r"{

98
116
118

I'£.
1ft

I-rtb
Nopomene :

f

5

I

8

9

12

15

18

76 25

I~O
(6

I

J.Ol'a

(oci/o

Se koriste
u rogradamo

Ia unutrosnje

hruSenje.
spofjna

). Precrllke

3. Tocita

Va 0

(fXJd B)

izbegavoti. korist(;> 3!! i 10 ceona
treba
,

bruSenja.
PRECNIK TOClLA.PRI UNUTRASNJEM nRUSENJU
.

......
.

•/ T,;bli'c,;riit:65 ,
100-150.
.

.'

.'

'.'

I:

Dr

[mml

< 30
O,g

30 - 70. 0,9-0,85

,70 -100

.::~",150,
O~8~O"S

Dtl Dr

0,85-0,8

I··O,S··

.":

Ako je krutost glavnog vre tena smanj ena treba uzima ti umanj ene vrednos ti za Dt / Dr

SIRINA TOCILAPR~. UNUTRASNJEM BRUSENJU
.'

fuiina

Si Tina

.',\ .~ "" ot~ora C, [rom) todla B, [mm]
,')"

.

Tablica 14.66
I

Nastavak tab/ice

1468

('

, ..

11011211612°12513214015oI6°IS01100 I Sl1Ol13116L2012SJ32J40lso1631s0
~

2
vrlo meka; £FG
m~ka:

3
E: FG '1M K 8MI K

"

.

8M2

H I J

H ; Jat
L M N 0 PQRS

MI,M2,M3,CMI CM2;CI; C2; CTI CT2 ;eTJ; TI -~
.-~

~

_ v "b:::::-

0 00

L.!!!.!!!!ja:
tvrda;

LM NO P R5

VREDNOSTI KONSTANTE - Cb ZA IZBOR SIRINE WCILA PRI SPOLJNOM BRUSENJU
Tv.doca tacH a Ch
PRE:GLE:D TOCILA
Stand-

.t~

vrlo tYroa:' T U V osobito (vrdo: X Y Z
zatvor~no

r
vrlo

UVW
zarVoreno: 1.2

T2; 8T1; 8T2

TablicB 14.67

XYZ
zotYorena:].4 srHinjo:5,6,7.a

4T1
--

4T2

I I

K- L 0,037

I
1

M - N

0,034

I

I

0- P 0,030

: 1,2.3

zatvof?na: 0,1.2 3 srednio: 4,5,6
------~

KARAKTE:RIS rlKA

0'c v V)-0

~-S!

0

E

srednjo: 0.6
otvor~na

'-'--

; 7. .5.9

O/vOrMO: 7.8,9.1 0.11.12,13

Tabbea 1•. 68

-V- kuamika
8 -vdtot:ka Smola (bah/it)
£~~t'lok

o/vorena; 9.10,11 vrto otvorena; 12,13, 14
k

-='1

ard
I

J. US

DIN

ro
'.'

C T

keramika smola

2
A-normalnj korund

3

NK- norm:11ni korund ?-e/~ktrokorund norma/n;

,

~ "
> ....

>

0

Bo - veSiai!ka
Nh -prirordna

16 -b;;k~-'i-I-.-----.

I' keromika K.

.~----

.!- B-specijot korund • bA - mesvni) "3 c C-silicijum karbid "" -_. 0 "karbid

EK - plemeniti korund. 35-elektrokorund btli HK-polu plemen,kor. $C -silicijum karbid
.

----

<

0

-

.

smola-L

O-magnezit '5-silikat R-gumo N-metal

'1l. - mogne xi t
/G-guma ,

J--.-------i
i

r----:---------B-vu/kana

~

I

,
~

c- silicijum

9C· emi karbid
D -dijamant

K- siticijum karbid SiCct-silicf: korb.nleni K3-silicl/ karbid ze/eni Si C- sit iei- karbid erni K4 -silicij. karbid erni
D- dijomant
A -dijamant
AC-sint~titki

i

!H-me(Q{-------

• " .;;
~

;;

--

dijamanl
novi:200,160

YrlO gruba :8.10,12

B.IO,12
.

510r1'10.12

gruba: 11,,16,20,21.

_ < 0 c

0

srf'dnjo: 30,a6,~.S'.60

-

14,16.20.21, 30.36.46, SO, 60 70,80,90,100,120 280.320.400. SOO,6W.80

16,20.2'

125,100, BO

'f:;

~

30.J§,~.~~ ~0.48.32.25

~~ -8~
·S
4..'~
l.

fino: 70,80,90.100,120·

70.80,100,120 20,16.12,10

vrlo fino: 150,180,220.-21.0 150.180.200.220,240 150,180,230

8,6,5
4.3.M40.M28

o ~

osobito firla:'{~fh'?lg~~oo;

2BO.32D.M4D.~

!M20.NI4,M10,M7. M5

34"

J4'

OPST£ PR£PORUK£ ZA IZBOR
KARAKTERfSTlKR TOC/LA

MaterfjalolYatka

8rusenje

]Stedsf, Strukt- no sr~ vo za Finoca Tvrdoca ura dstvo
bru!;.

Tab/icD 14.69 Vezjv-

,( Liv
a)5ivi

3
I.Aluminijum i

5

6

7

Krulno spo/jno

a!.uminijumski
liv

C.B
-bez

36-60 K-j

5

Krulno unutr.aSnje

!j{jak!!~_--,-_ _+"C".B"---+,.~6~-6~O+L::.-~K"--+--5,,--+,,:,V---j e,a .,6-80 K-H ;,-: V
obimno
e,B

~~

20~6
20--46

K-/

4

Ramo ceono

C,B

J-H

8

_~_ ~._

f.---- _______ ~_~ se9...m:ce:cn:cf:cim:ca=----l_C-::.~B'__+=2::0--=',6+::j-'-G::...+----'-8-1--'~-2. Bokor i meka ,Krul,-n..,o:..,s"p:oc"i)"·n:::o,--"p~r~ef..,h,,a,,"dc:.'+_._+--+--+---+--.---1
bronzo

L-iZ~.-eJu 5iljO~,.O,,--_ _--+.-:::.C__!::2c:'c.-:c6;:0-l-'Kc.--,j,--+---,,-5_+_-,V_

l~bez s..,ii~ja~k"Q'--______--l.-:::.C_-+3~6~-::6::0+Nc.c.-K~+---,5~+-~.v...C~· unutra!!.nje pred. C 36-60 K-J I 5 ,.....---I V ,
Krutno zovrSno C 100 I 9 V ~=.:.::::..~=_----Ic-=--+~+-----+--::--+-=--" Ramo Obimno._1P~r.oe"dh".0,::d'c.+.::C___e:2,,0:.-::.3::.6+,-N'----l--::5J."'-f__B=---

Ravno teono predhodno

C

11.-24

I-H

8

V _._

3.8-r-on-z-o't-r-d-Q---+[-'K'-':"U-'Z'"n-o::_':5~~P;0~iJ'O·"'n:::~,---_-+---+---+--+---i'--V
i filava ' - -,:zmeau
.~

,-P-a-,-no-z-o~; dno. ______+"-C'----I.:'"OIr.:.::26::::ji.:Kc.--I
. !;jljoko

---+--'' ,--+-.:v,,,.BOv) Celitni
5 V
V

C,B,A

21.-60, M-K

_ bez si/joka
Kruino unulro!;nje

CA
C.B

36-60

N-L

5

36:..-_8:_0=-+N-'--::H---!---5:..--l--~-1 B ~n o~b~~no---' ___~ ---=0'6-20'+.:N.:-.:H:.+__-"__I--.:.----l ~vno obimno i C.EL 120-1.0 i K-J 5 V
"I

RQ~no ~_eono
Ravno ,eona

I

I Po'no 50
\ Ravno

C,B C. B
C

20-::3::0+J~--'H'--+---'8--+---V--_l
60
K
J
.

5
8

V
V

segm,nfimo

20-30 K-H

sa segmenlima

C

60

5

V

34.2

'r; !

iii If~<.;,.:;;
'ii';'; " / '
, S.Mesing

1~[
!, .,,',

,

i. '
,

,',
','.;',
'2 .,

Drua; naslavak I.hlik

1'6~

Tred nostovok fab{ ice 14.69

3 C C C
"

,I;
'

5' . ' 6
,

7
V

1
b)Hromnikof - ntJcementovoni i nekaljeni

'2

3

4

5

6

7

,

Krutno 'spoljno /zmedu ~iliakQ. predhod.

--Krutno spoljno; -izrm-au Siljoka -bez siljaka

36-46
60

L-K L-K

5
5

Fi
I

Izrnedu :~iljaka. zavdno

V
V V
V

C,a,A Ca.A a

2'-60 N-K 36-60 ,36-60
N-L
/-G

5 5 5

V V V

Be+ !itjakg. predhodno Bez !iljaka . zavrSno
Krutno /!avno
unutlfa~nje

36,46 N-H 46C 60IN:/1 36-1;6 /1- ::J 2Q-40 K-I,M 24-30 J-H

5
5

C C C

5
5,-1

obimno'

V,ll V V
-

Ravno tebno

C
C

8

6. Tvrdi metal;

Obimno predhodno Obimno Obimn'"
zavr~no ~Tfo

C C C C C

36-46 K-J 70-120 /-6
120-i!()( K-J 36-40 /-6 7!H20 /- 6 120-15
250~

-- 5 . .
8
12

,' I
;
)

Krutno unuiroSnje - Cemenlovoni i koljeni

--

-

V V

-

-

fino

V'

Ceono predhadno Ceono zavdno Ceono vrlo fino Glocanje moMnsko

5

8
12 12

V
V

i r
~!
'i ',·,1

K-J /- L

g) Nil rirani

C
,

B

I-dJMongonski

Z CefJk
0) ugljenitni
- nekaljeni Krutno soorno: - !zmedu.,f,iljaka
~8<z

-

!.ifiaka

r~~~
I
B,A B,A B BA
1

I;6-~Q

! 5 46-60 N-M j-~
~6-80 N-K

N-L f-'--------;-

5

V V
V

Kru!no unutra!.nje Ravno obimno Ravno teono Ravno

16-46 L -K,6 - 5-4,8 8 24-36 K-/
30 -1.0 K-HE

~- 1----v.e
V V

sa

seqmen(ima

8J2

- ka Ijen;

Kruino spa/jna .-Izmeau !iljoko - Bez. sifjaka Kruino unutro!.nje-

,
B,A 8,A BA B,A 36-60 N-J 36-80 N-K 60-80 L-/ 36-60 /-H 24-30

5 5__ 5 -5,.
8

1'._
1---'--V

- kofjeni

f-"-.,
V

1<ov"o Dbimno Ravno C'('ono

I

B.A

/-6

V

'"

OP$TE PREPORUKE ZA IZBOR TVROOGE TOCILA ZAVISNO 00 K VA LITETA OBRADENE POVR$INE •
.

,
1

Cetvrti
2

nastavak tablicf! 14.69

Finoio

iocila. (kr,",pno.ia-,<zi"'OG)

3
a,A

4

5

6

9
V V V

8.Alati rezni
oj Notevi
C~ono bru~~nj~
Automatsk~

o!trenje

B

l:coUravanje
b) burgije pro§iri'lati.

Krofno sa stezanjem Krulno ber stezanjo
O!ltrenje ob/mno

a a
8

24-36 24-36 60

0- L O-L

5
5 5

'S'

i vise

,:,

46-70 M-K 46-70 N-K 46-<10 K-I 46-<10 K-J
I ~6-80

5

V V V V
V

5

rarvrtati i
upu~ta~i

B

8
8
5

Ostrenje teono
Of-tre-nje- a.utomatsko

a a
A

OPSTE I'REPORUKE ZA /ZaOR rVROOCE TOCILA, ZAV/SNO 00 TEHNOLOSK/H C/N/LACA
Tf:'hnolo~ki

••
rG~/ica

14.71

M-J

tin/Dei

TvrdacD

s.

O!trenje
v) qlodoC:i

5

priberom

46-80 O-M 46-80 M-J 46-80 L-J 36-60 I-G 70-100 K-J 60-70 K-J 60-80 S-R

5

V

POY/sene vrednosti efemenafo reZima

g) prov/akati

obimno .___ ~~yenie teono Rovno bru!enje
~~trenie spoil_flO

._9i.~e

a a a
B B
B

8
8 5 12 8 5

v
V V
V

brusenjo (s ,

flr'

f )

Obrada prekinulih povd,i

!2!:..!~ z od suvog
A

na mokra bru ~enje za b.rusenje
sredstva

PovecQvQ

Prefaz od sredsfva

.
a

OMrenje unutro!njt!
Izo!,travanje

V

na B
od vezivnog obfmna

olota

R

Prelaz

V na

Povecano

br zina toeila

Povecona pavrS dodira [od'a i obratka

1---Pre fa z od neka Ijenog

na brusenje koljenog obra tko na sitnozrnc tocilo

Snilova

Prelaz od krupnozrnog

Povecana lilovosf mate-riio{a obratka

,

.
,
"

'"

..
-'-

'

'.

i f-_-=:S'-T0;:;8:=Z.::IRc.::O::.M::c...N:.:A~c:M~A~r~E~R:.:/J~A~L~08",R,-,-"A+TK",A~_ _ __ _ _!.!Tar;b,-,I!£;c:Jla-,-I~4.i7c13--1
.

POSESNI PODACI 0 IZSORU KARAKTERISTIKA roCILA

.. ~

.......

OPSTE PREPOR(.iKEZA> IzeOR STRUKTVRE·'rOCILA-':"';) •

Tabt;ca ".72
.strukture
.

S

Tvrdih ; krtih metala ~ visokog obraaenih :_~_: p'O,vd/ru~ FQzonsko bru!.enje ,-', ,:-_

, ........ ~.

-r':::; u _I~:

! !"~':~

'.

:

nj


kvo/iteto

Kla.sa

B ru;:,en/e

)I

Materi'jol obratka

Kvalitet

KarakteristikE'
,",U

tocifa
Vezivno sreds(vo

brutenja

l~ed5tvo

bru~en/ Finoea

Tvrdoca

4i 5

~. __ .~_ _~2~_ _+-_~3~_+-~4_~.~··~5__ ~~6~~~_!. ___
Celik konstrukc- predhodno

2~-36
A

p-o
O-N
O-N

ion; nekaljeni
5i 6 6
7i 8
Krl.lino

zavdno
kombinovano

36-46
36 36-46

v

.Unutro!.nje bru!.enje Spoljno krutno ; O!.trenje 01010 Mekih ; tilavih metala ; Ravno brusenje

spoUno
izmeau siljaka

Lelik katjeni

f-'--.. zavrSno

predhodno A

___..___~,_,_ kombinovano

predhodno
Liv sivi

zo vrsno
kombinovonoi predhodno

C

. . i~6 1 t--./:~:
I 46-60 I K -J ~---,.------V

~4~E':;-K I ~B

M- L

Sa povi!.enom

brzinom

ruanja

9 ;

vi~e

I 36-46 1 L-K , ---'-~+-----t~2:":'4_36 M-K'46-60 I M-K

i

....-

Bronza tvrda i tifova
\'

' zovdno
...

v

kombinovano predhodno

t
Celik nekafjeni

zavdno

Kruino 5pofjno

bez
!:.ifjoka

,48

349

i

-----I

2
c;elik nekaljeni

3

4
A

Prvi nastavak tablic~ 14.73 5 5 7

predhodno

zavdno '
kombinovan. prethodno

36-'6 45-50 .5 35 -46

M-K L- K L- K L-J L-J L-J K-J L- J L- J L- K K-J K-J M-J L-I L-j K-( J-H J-H K-J K-J 2;(ovo

V

Krulno
Uflutro! -

Celik nekaljeni

~~no
kombinovano
prethodno

A

'6 -50
.5 36-45

v,a
V

c~ono

Ravno

nje
Liv sfvi

zavd'no f--._-kombinovano

C

'6 -50 46
36

Bronza tvrda i ii/ava

prethodno

zavrSno
kombinovano
prethodno
I---'---~-

A.C

'5 -50
.6 2'-36 36-'6 36
21. -36

V

-Celik nekaljeni

zavdno

-_..
Ravno obimno

-

kombinovano
~~thodno

I

A

V

telik katjeni

f----~---

zovrSno

A

kombinovan

,.J5- '6 36
24 -36

v,e

!
ILiv
i
~ivi

prethodno
ZQ

--'--

vdna

C

f----~

,6

._-K-J L-J -_._-L- J

V

1----BronzQ /vrda i fifova

kombinovan prethodno •.
-~-~

35

r----~~

zavdno

------A,C

2, -36

kombinovano

'36-- f-O'--",L- J

36-'5

V

"0

351

POSEBNI PODACi 0 IZfloRU KERAMIGKOG . TOCILA PRI SPOLJNOM KRUZNOM BRU$ENJU

- . -,,' ':/vft;itertjal
~

.

!,i
,~Bru~eni'!

,.'
Kvalitet,<

,

..

..

Tab/ica ".74 Karakteristike toeila

'obfalka

bruSenja
..


1
~/u.minijlJ1
I

Sredstvo xa bru!.enje
4
C B.C

NOSlavak tab/ice 11._ 71.

Finoca
5
36
'60 46160 2V36 1.6160
36

Tvrdoca

i

2

2

3
predhodno

6
KIJ KIJ

lzmeau Siljaka
Bez
~t1jaka

nJegove

zavrSno
predhodno

legure

zo vrsno
predhodno

C

KIL K KIJ MIL ..

Bakor;
bronze meka

Izmedu siljaka Bez siljaka

C . C C
C
A

zavrtno
predhodno
zavr!.no
predhodno
:ZQvr~no

I

1.6160 24136 46160 ,.

I
I

UK MIK MIK MIL MIL LIM UK MIL MIL LlK UK UK UK K J UK K

Bronza tvrda ;
zi/ava

Izmeau SJljako
Be? tiljaka

B
A

predhodno

36
46160 24136

zavrSno
predhodno

A C
C

Izmeau siljaka
Liv siv;
Sez' tiljaka

zavrsno
predhodno

I

1.6160 21.136 36/1.6 36/1.6 _ .. 60
,

C C C C C C C C •. C C

i
I

zavdno
predhodno

lzmeau
t1e3ing

!.iljako

I

zavrsno
predhodn~

.--.

B .. !.iljaka

35

zavdno
predhodno -'--c Zavfsno
predhodno

1.6/60 1.6 /00 60
80

Tvrdi

Izmeau si/joka
Bex siljaka

metal;

(/egure)

zavrsflo'

J5.1

7"<",,,',',"-----

K£RAMiCKOG POSEBNi PODACI 0 iZBORU Toblica 1•. 75 UNUIR ASNJE'1 BRUSENJU TOCiLA PRi Karakteristike tocila
Moten/a! obratko
KVQtitet

brusenja
I

Sredstv~ ; za
br.u~,:nje>

Finoca

tacilo

Tvrdoca taci/a
5

2
pret hodno
.

·3
C

• 36 -.6
60 .6 36 .6 36 36 .6- 60 .6
.6-60 .6-60 ..

Celik
mtlnganski

K- L L K J-K
C~(;k nikolski nekaljeni

Aluminium i

njegove regure

zcvdna
kombinovano


C

..

prethodno
Bakor, bronze meka

C

zavdno
kombinovano prethodno

_.L
. : - t--

C

I

J-K )-K K-L J-K K
Celik nikofski. cementirani i kaljen Celik ugfjenitni nekofjeni

C
A A A
C

1------Bronza tvrda i z;lava

I zavrsno kombin6vono'
prethodno

I
I

Liv 5ivi

za vrsno

C C C
C

-----_.
f.1e 5 ing

__.
I

kombinovano

prethodno

.6 36

_-- - )- L- J-K J-K K K-L

J-L J-Z-

Cetik ugljenic!ni kaljeni

H;;;;i;;;;~;;;;--l-...c~--+~~~g.-'-+==!:=I=J

I zc vrsno
kombinovono

.6-60

C
A
\

=Grethodno
Nlkal
I

.6 36-.6

a/ski hrom Celik nekoljeni

:~'tH~~~~~==+=j~==tj~===tj~t=J
I

-1 komblnovono i A I .:6 -~-- - - - - ----1orethodno C .:6
Tvrdl metal

tegure

njegoye - - -

~ zovdno

A

I

,

':6- 60

I

K- L K-L J-K J-K

Celik hrom-

I

{s,ki~
m
I

ka/fenl

(legure)

---M"-,,sno
kombmovono

C 'C

I

80

-----CellI< brzore-znt nekofjeni

------zavdno
kombinovano
preth odna

prethodno

A

i ,
1
I

60 36-46
60

1----J-K K-L K-M

I I

Ce-flk hromnika Iski kaljeni

f-';:;;-;-;i,i;;c.:..---t--:;--;;---+--~~~-I-...c~"---j

I
I
-

K-N

B
A
B

T'6 1
.6
-\60=80

--

K-L K-L L- M

Lelik brzorezni c-'--, zavrsno
ka/jeni

c-:-- . komblnovano

B
B

.6

354

, , I

j ,

15. pODACI 0 KVAUTETU ODRADJENE -POVRBrnE I TACNOSTI OBRADE

4

;.1.·1

,I

1

w

~
KYALITET/ HRAPAIIOST/

I KLASE

U ZAV/SN05Tf

00

VASTE OBRADE (OP£RACUAJ

i\ r:

Hi
I)-l

TABUC).

15.1

rJUS
02HAK£.

~
DIN
1

I
Klft 5 E

: F~TVi y I y r--y y\ y
y\
II -"'--

P.,APAVOSTt

='770
75

....-,.-.'-r-'~-

: -"""-lv,
?J

y\ !O/fviwl!.yl !Y I --""'-- , i- I
'121'1' I
!iJ

,
,OCT
12

I
TOLER).NCIJ£

1,,,,
9-13 11-)5 12-16 ],4-16 14-151

,,71 V6
1 3,.2
\ 6,3
25
100 1ft)

h
IV14 713 1'7 ' ~.

~SE
5-6 0,20 7-17.!' 8-12

"li=
,pO
\ 0,83,2 VO· 2()O 40n ,.
./"

il79 ". 5~tJ 5~9
0i~
i6

~
0,012
1

<.J

r

L~a itJrrJ
0, 025

O;05~

I
12,5
:.0,0
eo,O

100

I
"00
540

,1'
HRfiPfiVOS;

I R,
Ipml
1,6

~""'I~"l
O,Al
/25

I 0,1,()
480 25,0

5412,5
,
"l

XC
320

,

, j
0080
i
I

'1'
R "ni mo""" 0

J
2511- 5" '"' ,.,

'68j2-r 064 '~I'

I
STRUG'NJE (STRUG)

-I' . ,
!

R£NDISANJ£

-1
,

GLODAN)£.
"EOND

OBMNO

I

i

BU5ENJE
PROSIRIVAN)E

--

- ... ~--';'l

.
I I ,...-~,

\

I

UPU5T,ANJE

I ++-i
I
••
I

RAZVRT,ANJ£

/iOMBlmv. 8U5£N.J£ I GLOCWVE
PROVLfJi:ENJ£
BRU5ENJE
SPOW/'¥)

UNUTRASNJE
. GLACAN)£ ' SPOLJNO

UNUTR.A5N}£~ _ .

r
f,

1\1,.,.;;.:,::

5UP£RFfNlS

t $"'"'e't ¥Wshjilre H 77

t "';' t"',e'bi@M~J~W: ::~~ql*r Y*:'

. I '1@il:~',"",,~~{~i§'l~§'~~itM@ tt'hr ';"#777' ht~~~'~!7i~;'::;j>:!'~"'<*~l"

od kvafifefa

Maksimafne hrapovosli Rmax1pml u zovisnosli obrocfene povdine i dimenzija obratka

Klose

pO'lr!inske hrapavosti

_~ _ , .

6

Nazivne mere u llnriTI -(/)8 50 120 2S0 630

Tabllea 15.2 '. ., ',>V·rs 't'~'~~i ".1'<':k!"~"':';'I'I't e t ., ": va 1600.400001,( atiriid •..(!'. (.'.,
,U-,',

,f; _._18.

_.( 50.

120

2.50

630

1500

4000

ID,OOO,,_·)'f"{,"·'·\"

;_

l I

~

40
1."0

60
1.0

iPr<ko da 3 .0 25

!_,Dc

100

100 100

g
t:l:) 0}

16
15

25
16
16

60 40
40
25

" 6 Q.,
~,,-,

160 100 100 40

150 160 TOO

150 160 160

150 Vrlo ijrlitiana;strug.u, 160 :r:~nd~s.,gll~J""9:.r.qdoli~ii pu160' . silic ;;(1.[ ~~d',.I?o,: }trugu:

60 16 '25' 25 . ,,; 10 6

60

100

100
TOO

tiuSiliei.·'·
('66)
10 6 4·

rend/so/jcl /~komblOovanoJ

'.

25 16 10 /0

40 40 25 ,J6 10

Gru~'o.no',"str,u!1u,ren.d!-.
saljc! .. glo.d?llCl, b~~/!ICI.

r,'roy
-

(5 .4'4

4

®

10 10

16 10

404060 25 40 40 25 2S 40 16 16 25

'-

40

/

proviaxoclci. brusJl,CI.

25

,', ...

r

((:4 4

)0

i3 4'

-Itt)
t.o..
l'--.

@

10 10

/6
(,

25

'40

Fino:,lid:s{/ug~, r~ndis10"
25 16
16

25

40 25

al/cr, •."g,/ada,lfc(, buS/liei.

I
I

2,

5

4_

'0---

,~'~'
1,6 2.-5 _ 2,5 2.5

6

/0

1

°
'f
,.;
"':.
In
N

16

2

5
JO
I I

'kombmovanoj-;,bustllcl,

prov~ak,!cicl "<',brusilici
/6
1,6 10 10 1,6 ,1

-4 2,5 2,5

10 6

g.ra~aU~r (~onovd~j~ l,po;~1t'L~).:L;::)

i

I
1,6
I

I
'2,5 2,5

1,6,

4 2,5 2,5
2,5 4

6 4 2,5 /
6 -4

6 6 4
6

I.

6
/0

6 5 5
/0 10

.' 16 10
r.'_, ,., " __ ,. ,. 'Fino;{-,ig,~ g!q,~alici

(hono vonje,o·,i;.)epoy"anjel

.
.. I

I
,,'
.•••

16 ,

,

suP~!:Jtb!!.y·:;_,itJqAino
a6. a4'~,
Q25
-Q25 Q4 Q25

16 . I 0,6 0.6

I
I

1 0,6
0,4 0,25

25 , 1.6 1
Q5 0,6 0,4

25 , 2,5 1,6

>

2,5 /,6

4 2.5

4 2,5
/,6 2,5 1,5 1,6 I!-'

6 6;)nif,{b,q~(li~F'Kij!;er!akaciei, I 4 6, br~,~ljI;-t;!/.9/~{q{.'qii (honov, 2.5,' 4 : *o,:onleJi.-r$:..le~,~.YI?f)Je,}.:supe.-' 2,5
<'.

2,5f:rj!,'1411j~~Ki:;;f(!:"

1 1,6 0,6" Q6 L 0,5

1.6

···1,5.,

'''\'.',.ll)C;'",··,·"",)), ..

DEBLJINA DEFEKTNOG SLOJA
:
---

----

Tablieo 153
Deb/jino
def!tktmg sloJQ

To/eranoje do/Yxlnh dUzlnskJll mera OSMremh cbradom 5kldon;em srruaotm [mrri) (premo JUS M A I. Stepen facnosti

VRSlA I KVALITET OBRAf£
Kovanje (u ka/upima)

C [pm) 500
JOO

do

6

Valjanje

Strugonje :

~

grubo

£0
30 40
7

8J

normalnl suzenl

,02

- fino

40
50

"
'ql
!Q05
-~q2

,s

!

Rendiscnje :-grubo
fino

en
q2

.:: 0,5
!

~

C.?

-"i-

'

"

!

25
50

£0
6IJ

izuzetni

"

! ]

BUSenjc

0.15

!

0.3

:!

ns

-- -

Razvrtonje . - prethcxino

25 10 £0 25 15 20
15

]0

--Glodonje
'.<

- zovrS/lO

20
60

-grubo

-lino
Brusenje ( prethOdno i ZQvrSno)
- spa/jna kruzno

£0 25
30

ToleranClje s/obodnih mero ugfOVQ OSoorer)J/1 oiJmdom

sk'don;o srugotme (premo JUS MAl. 410)
bNico 155

-

unutroSnje

N:Jzivru duZina kraceg krako USJ/a I [mill)

- rayno

25

16. ORIJENTACIONE VREDNOSTI ELEMENA TA OBRADE

.

'BRZINE RUANJA PRI '5TRUGANJU' ZA -AL;.T 00 TVROOG /v!ETALA

~;~f;~T,ACION£:;~~~ON05Tf

TABue;. 16. 20

ORU£NTACfCHE VREDNOST/ BRZINE REZANJA ZA AUT CO '- BRZOREZNOG_- CELIKA

_',:,' , . '_=-r~I<;cORT'A"K~5,.{pm"",,!-/;;q]f--::::-I 1-_'-",f:1ATERI.JAL OBRATKA VRSTpr 01 ,02 QI, 1·- eta 76 ~-"--'-------"t"'VC:R::5::rC"(;-A-I"'" LATA '--_J"
V RS T ft
TVRDOCA T,M
5I BRZINft REZ,A.NJ,A. ?J5 250 225
[nVmru

MATERIJAL

OBRATKA

0""
n,

I

,,_~,> ~
'

'. .i' .
",

..

J

TABLlCA

~l~jr''': _', _:,

Q'

nR

l 15 li~'J5:;

•.< •.

VRSTA

..•.•.. I--__ <_5_0._+;"';o.....+--~<_.+c':-80_:c·'_·f-:'::":~-+-I":~~'-·+',,~i'-4
S 1· 52

190

no
250

21.0 ',160

20)

735

17-0 (11'0)

UGLJENICNf tEuK

95 65
70 -0-85 85 -0-100

53
UOU£N/CNI CELlC!

90
225
135
225 ]90
190 110

75

51

6
8

41
35

3,
25

I 24
"

"

/3
10 10

[KN/ cm 1
70 +85

GN

53
51

52

. 75

J4
15
i

53
53

52
190

no
160

1:50 90 60
125

120
75 YJ 55 '0

70 -,-85

'41; ' 32
10

29 2'
Xl

2/ 17
/J

L EG!RAM CEUK

85 -'-100
XlO
140
3:1

12
8

8.5
56
i

5 I 52 S 1 52 53

100 YJ 30
55

eN

jK'Yc//

~1'0

28 15

I
!

95 225
190

75
50 n £'0
150 " 720

+ /80 +

9.5.

6

I
26! 21

70 -:- tiS

,no

so

,
5

'"
27

51.! 3'J

1-----··----+.::5'-','-I-cJ7"o-+-/3"5-i-)=o5~
LEGfR,AN! CELICt 85 -:-]00
5 2

90 60

70 50 85 50

I '"
I
1,0

SO.70

'63<.26,19

"I,
9
I

I

ao
1)5 85 50

> 70
S/V/ LtV

6

21

15

65 65 40

i

12

[Kt}{/J

6""

~_ _ _ _~5c)3~~C~+-~4_'~5_+~3~5~~'7~

__.____+5,,3'-1-o;-_+--:c_+-'2-o-7-+~23c-t--"'-18-11
1/,0

}OO -+ /1,0

S 1 52

55 ]S

27

TVRDOC,A U BRfNELINJI

f-~ ~_2::2.:...5_!---='_ii~6:~2i;_=-180=-..:.. 431:-:24~!_JI6~+I-'-'---i JJj
225 .

250

I

5'

31

18'

14

9.5'

+-

]80

Is
3::l ...,. 50

57 5 2
J

65

55":535 30 25 22 17 74
]1,5

1
I

I:

He [KNlcm 2 ]

15]

i,i

I
II

fl

l

tELleN!

LtV

~-----~;'-'~:-- -i"i;""-+"r::,--t-'':':~5'-+ :~-H
50 -+ 70

152
5 2 53 5 ] 5 :2 53
Hr

)70

85

120 7D

i

!

no!
60

I
I.:

I

:'f)

i:

j'

ME51NG
NAPONEN!
T/?LfCM0p
,1_

-16.20 f
76]!

-

i

786

.!

126

'"

i

57

!

x

i

reI-"

65

' [K'YcJ

ITI

i2ji22iI5~ I 1---5-IV-I-L-fv----------4-----<~2~ro~-+~G~I-4~I~W~~IOO=-+-I'~9=-O 85 I ~ I
TVRoci:.A 200...,..250

> 70

90
65 35

i ,~ I SD i 40 4', jD127[ 75 ------55 ~-r55 I -45 4C' jJ I 27 :
III

!

VREDNOSTf U TABLfCAf'.1,t. V~".-":E 2~~ DUB/Nt: REZNY.JA 6""2~5mm KOD VECfH OUBINA TREBA UZET! MANJE VREDNOST/ KOD GBRADE MET,ALA 5NANJfT/ ZA 25-30% SA KOROM TREB,A BRZINE

2.

IHB]

2507'400

Hl

55 33 +=::31
60

BAKAR

IL BRONZ,A

ME$fNG

He [KNicmn!

~o + 100

GI . 01'
G J

7350'
oX;

":25

13~i !1I~8

------'-

I ":97

1290

17050

I 225~ j
II
9tXJ

5J 28

45 25

I

3
4_

PRI HL,A.OENJU DO 25 %
VREDNJST! VAlE

VREDNOSTI 5f POVECfiVA)U
UGLAVNON ZA NAPADNI

! 1.,20

355

!~O_

795

J'

NAPOMENA:

U

T/lELle!

16_27

,

'"

365

ORI1£JlTACCN£ VR£DNOSTt XTJRAKA PRI,
ORIJENTACIONE VREDN05T/ KCRAKA ZA GRUBU UZIJUZNU

I RJPRECNU CBRAfJU PRI STRUGANJU ZA ALAr 00 TVROOG METALA I 00 BRZORUNOG CEUKA
PRECNlK
08RATKA MATERIJAL

TABLfCA

16.22

OBRATKA

PRECNlK / BAKARN£ LEGURE

~_ (£UK I i:£LICNI LtV
KORAK 5

I SIVI UV
8-12 "'3

08RATKA

SfRINA
SECIV/!

[mm/o]PRI DUBIN( REZANJA

i[mm]
5-6

[mm]
5,20 ;0

[jnm]
8-12

[mm]

,,3
43: 0,4

3-5
0,3+ 0,,_ 0;4.:-0,1l
~5'-

H

3-5

-

+

1--'0 .,.

'0 50

q4 -+0,5
q5
~0,9

0,':-:--0,7

Q,+O,ll
0,S+q9

0,4 +O,S
q6~,9

-

0,...91- 1,4

-

q5+ 0,8 0,4'7 0,7

o,H

~IP

60 .,:... 100 'K)O .,:... 400

06-;-1,2 O,B ,,;-1,3

1,0

115 ";-0,9
0,6+-1,0

0. ; ; . q7+ 1,2 fJ,6+1,o
(0

0,5+0,9 0,6+09

0,7+~

-cIS

0-/1-:-1,1

,o0 -;-.500 ._--51)0 .;.... 600

1,1 -..;-~~- . 1!_7 ~~ .. 0,7'"'"-" ~2 Q6+ 1,2 1,3 ..;.. {6 12+ \5
~.?~ 1,5 1,0 +- t4 V.,.(' 1,1..;-.p
I.J';" 2.0 P-H,8

Ip

~1,3

o,e.;...p
0,9-:-1,'
i2+1,6

q5+(J

p

-:-1,8 1,2.-:-1,6

to
1,0

.;-.1,4 0/9.;-.1,2
7"

'-,' 'J'

51X) 7- 1000

.-~

o,e-:- 1,4
1,1 -+ tS

I,S of 2,0
1,6+2~

P

71,8

IOro

":-2500

1,6 +2,0

1,' 1,0 ~12.... I,' ~I~ P'-I.7

NAPCMENA.' PRI

PRIBUkNJU NotA 051 OBRATt<A
KOD RADU SA RUCN!M

OIfd',j
SiSTEMA

POLUPRECNfKA, TAKODE PPI VREDNOSTI

NEDOVOLJNO KRUTOO

A

NAPOI1ENk 1. MANJE VREONOSTI KORAKA UZ/MAJU 5£ ZA MANJ£ DIM£NZIJE ALMA I ZA VECE VR£DNOST! tiM 08RATKA. VECE YR£DNOSf/ KORAKA ZA VECE 'DIMENZIJE ALATA I ZA
MANJE VRED.NOST/

KORAKOM TABLiNE TREBA SMANJIT! 2A 40 ·1.

6",

2.

PRI OBRADf MATERIJALA
KOEFICIJENTOM

OBRATKA. SA UDARIMA
~"5.

KORAC I SE MMJ2E SA ORIJENT/!CfQNE YREDNOSTI

OD 075'

ORIJENTACfJN£ YREDNOSTI KO,!AKA ZA F/NU OBRADU PRI

STEPENA VrrKOSTt

£'s
MAT£RlJdL ALAT/!

Tfl:I3L{CA

';:;5"
.

RZOREZNOG

STRUGANJU ZA ALAT 00 ELiKA I TVRDOG METALA C MA TERfJAL OBRATKA
KORAK s

TABUU,

1623

MA_JAL 08RATKA
[Jrr,

+/s·· ... .
8
S

KLASA
HRN'AYOSTI

rm~T;;1pRf
1,0 O,56.q55
0,,::0--:- 0,50 0,30';'- 0,"';5 420 ... 0,'0 O,}t;+O,2"';

Z/JIJ8LJENJU

r
2,0

",
CELIK

0,5
0,"';";'0,56

1,5
0,65 --:=-0,70

q55.q:lJ

_.-

~ I

PI!!

5.1
52
53
CEUK
.

KN GM-SO;'so - 2
om

P 20 P 30
BRZOREZN!

5

10

SIV/. LlV / BAKARHE LEGI.R£ 0,25'i-Q40

<!So
0,30+0, 9)
0,16 -7- 0,2"10,18.;- 0,32
0,15.;- 0,30 0,2)":" 0,30


10

I----~-JI "
I
NAPOI1ENA'
I.

CELIK

O.20~

0,30

P 10

••

SfVf LlV I BAKARNE LEGURE: 0,157-- 0,25

-

I
i

CELIK SfV! LtV I B4KARNE LEGUR

D,lI";' 0,18 O,'KJ ..;. 0,/5

G -60~70 ",.

KN2
om

P)O

8
5

I

PJO
BRZOREZNI CELIK

0,12+0,20

5 .,

-c:

P 10
PODATCI U TABLlC! TABLICNE DATI SU z<\ POMOCNE NAPADNE UGLOVE

. ..
.

.' "., 12,5 •. . , 7 T

"1,10-15'. 7,A MANJ£ VR£D/l)5T1 PO~NOG

NAJW)NOG WLA

2.

VREDNOST/ KORAKA F1JVECAVAJU Sf ZA 20 ./•• TABLfCNE VREDNOS7/ KORAKA U ZAVISNOST! DO SRZ/NE REZANJA ""INOlE 5£ PDPRAVNlM KDEFfCfJENTOM; PRI 8RZ/NI REZANJA<.SO

6M -70+--85

~
om

P)O PJO

'.

:f!)'

.. .,.:
'

..

. ", 8 . , . ,

BR2DREZI/I CELlt<

m/mtn

K"'-D,8 i PR/

V 00 SO-loom/mm
K_1,2.

K=1,0,.

.. " 6' .. "",'i !.
••••••• . 361

PRI

V

VISE

/ 00 lOO m mm

.. ....
'

CRJENTACIONE VR£DNQS71 KORAKA Z4 FINU.· 08RADU ,;(.. RENDISANJEJvI ' ,
{

ORJENTACIONE
-

VREDNOSTI

BRZINE REZANJA PRI. RENOiSANJU

,,'--

Tablica

16 30
Kffi4K

ALA TON

00 BC, NATER/JALA

~=50-60

KN/crrt

T< bl' a Ica

16. 32

,tc/I;'··
\1lSTA

AtAlA: .". . "

KV4UTET

CBRAOE

....

OUBINA REZANlA • t rmml

KffiAK

DUBINA REZANJA

t [mm)
8

5

[{ffiTl
!O
l5

tvoi)j Z4FINU);

i6'aRA~;':;' IX, ;INA
,
,

.i jr'£~5 '. ,
2
','.

···,,;':IP

;;:']
0,2

10

15

2

3

5

10
V em/min]

12

15

20

q25 + qJ
0,3+

BRZINA REZANJA

50
. '

47

45 40 3::_

42 38 35 33 31,2 30
2e7

"39 35 32,5 30,5 28,9 27,5 26,5 26,3 2'\3
22,0 20/5
1815

36
32,5

35 31,5 29 27,5

0,3

445

','

..

ZAVRSNA FINAK

Q5+

0.4
0,5 0,6
0,7

----39 37 3,5 33 32

42

28 26,5 25 23,5

-_'::'-

26

41 39 36,5 36

30
2&5 26,7 2!j5

27,5

NOZ

Z4

".

UuSTENJE Napomena:

g3
..

I~ 4 I'" 6
.

3.~
33 32

;

257

26_. 24,5 24 . 22,~~

Z4VRSNA

0.3

2.- veee vrednosti koraka se usvajaju, za obradLf krupnlh. obradaka sa atatimo veeeg poprecn~ preseka. 3. manje vrednosti koraka usvajajuse pri obrodr na

I."-posle fine sledi brusenje,

0,8

33,5

3q5
30
..-

<

rendisaljkama. . ... 4. vefjc;na koroka se mnoz; popravo/m koeffcljentom koji ZQvisi ad vrste materijala obra tka
(vidi table 15.31).

krotkohodnim

:,
Ji

~.

0,9 32,5 . 1---"'1,0 ... 3ZS
1f5

~

1

~.
2

.. .. _ ....
.

30,5 30 .
28 26

2\5 ....26,6

2~r
27,2

. 24,5 c .. I24,7 23,2 22 21,1 19 1,5

I 22,5

..

21J 20

--

22;Ji 21,4'
21,21 2CP

28,5. 24 5+

2qJ 1e,J

2~. _24,5

20,5
1~5
...

!
if

.'

c--llS
~

f--=--'''~ ..::

..

..

-

2!_
;~

'-_c....

;:5 ... 1-...
POPRAVNI KOEFIC/JENAT K, 08RATKA KORAKA U ZAVISNOSTI
Tab/ica 16 31

~ ,
:fi ,
ii

,

30

-

..

---

-.+.. _-:....t
-

22.-t 20/5 .. , 19

15,8 15

.-

.J4,?...
13,5 13

17 16 15
14,5

liS 17

!!..... --- .E....l-' 1 . ..'i.8_ 13 12 I,~ 1.10,5t.2_
125 115
12

/-c-,·tEf
13 , 12.

. ::,6T::?F;;r10,5._

J

I

1---18 "16

19

19)5 17,4

I

10

8

00 JvlATERUALA

POPAAVNI KOEF


:j'

POPRAVNI KOEFlCIJEN4T JvlATERIJALA OBRATKA I1ATERUAL OBRATKA

KI BRZINE

REZANJA U 2AVISNOSTI 00
Tab(ica 1633

,
.'f:'

~t;

,j;

POPRAVNI SlVI

KOEFlCIJENAT NATER/JALA

K, U Z4VISNOST/ 00 ALATA {;ELlK C.1940 0,5 Ica 1634 "a bl TVROI I1ETAL prl DDrOdI pn obrodl siYog (iva cefika' .

uv

HB" 140 ~ 180

KN/c _ _ _ _ _ _l "'m:-.'

CELIK

cJN' 40 -c 70

0,8
KN/cm'

I1ATER/JAL ALATA

BRZOREZNI {;.6880 C. 68 82

CEUCNI UV I BRONZA

~,

30 KN/cm'

0.6

K,

1,0

1,5 ~ 1,8

2,J

~

34

369

368

VREDNOS
ORIJEJ.lTlPCif[ VREDNOSTI KORAKA
PR'

n
'

BRZtNE

TABLICA

16.40

BUSENJU'

oo~ A (jJ

[JU'f;r:NJf).A
MATERUAL 08RATI<A SIVI L/V

BRZI NA

R£ZANJA."(mmi

1-;----..
CELlI< PREeNl1<

CELlI<

CELlI<

BURGiJE

61-1< 80 KNt..l

6' '

'0 M K'Y,...l
BR
0,0".::0,05 q06.;.0,:2 o'13 ....

6 >
M

!!()

f BAI<ARNE

LEG(jR~tVI
.

He<180 \

_ MATERIJAL
L/V

OB~ATKA

KIi"?
KORAK

' . .J..I<N/cm21~

HS- 20J

0

S

pnm1
BR
00

[mm/oJ
TM

8R

i

,

._TM

BR
Of}370j)4

BR
qo9--;.0,11
O)~--;.0,33

2

gQS-;0,06

2~6

o,Od;P~

6-.:, 10

- O,]b ...O,2tJ
0,35-10,43

l'

OP"",OlO

0,,22-+0,30
O,JO~O,I.O

OjJ570,o7

0,18-+0,25 Q2540,34 0,32:'-0,38

qn -t 0,21

10-;-15

~~11 .... 0)7
0,15 - q.2.2 0,1,,,,:-0,25 0,23+0,29 0,27':;0,33

O.JS~457

-

q22~0,J4

o M'"
LEG/RANI

CELIK
SO,70

2 12
T5

I t 7J~~~
76+ 20

~25~¥2. ~:::q2fj
0,26-'< 0,3.2
0,29~O,,35

0,5.2-; q75 0,70 ... 0,.85 0,75+0,96 0,9Q-!-1,1O

0,31-+0,45
O,~3-!-O,53

D,4lH'O,-"lI

---

,-'-I
!

O,J9"'(),47
0,"5~q55

0,46 ... 0.56
O,55-!-0,65

o.47"""q.57

-- - - 0,J9;o..~

18

2J

22

22

25

"0

q :4';'0,661 o,45--!- 0,50
0,70-+ D,dO

10

12

15

18

20

2f)

2f)

15

IS

----- f-"-----.
0,6 0 7 0,70
O,"O~O,50

0,3.2 ... 0/.0

---

JO-SO

NAPONENA

BU5ENJA L. 3D +70· RADMJG SISTEMA PRJ VREDNOST! f<ORAKA VAZE ZA SLuCAJ KRUroo BUSENJA SLEDI OB'" KVALITETA KADA FOSLE tTl2 OBRADI 00 PROSfRfVACEM /U NOZEM, D4 pFKis1R1 VANJA BURGIJOM, TABLJCN£ VREDNOSTf MAWJ / $£DNJOJ KRUTDSTI SISTEMA PRt Ks- qs 7 0,75. mEBA POMNOl.m KOEFlCIJENTOM KORAKA ORUCNTICfCN: VREDNJsTi ORlXr:rAClOf'£ VREDNOST/ KORAM PRI TABUCA 16. 42 "GRAKA PRJ TABLICA 16.4/ ORUOOM. RAZVRTANJU PROSIRIVANJU ~C£LfK ~.~f UV I~VI LtV PRE-iNiK ~ __ ~ __ fORA-'5._~ i..r!!.mfo] ... DUB/NAMA

2.

TM- TVROI METAL CELIK J. BR- BRZOREZNI TRE8A POfYINOZm SA KL.=o.9+0~ VREDNOST/ KORAKA

-

q30-,;-0,40

I,C071,20

-

SIV!

LtV

PRJ

IS

20

25

30

35

35

JO

25

25

6'M-

/2; 18
LtV
18.,3J

3.

SIVI

6M MEK/

lJ

12

16

IS

20

2f)

18

,

MESING

'"
25
30

60

OJ

m

lJO

1fX!

100

90

<YO

TVRDI MESING

35

45

I 55
W

55

55

55

50

50

y-I

q:ri,'R1Ji::A CELIK flStVI o ,.EL

1--':

[mm' [015

20;;.3) ~_i ': 35 ~ .~f!) -+ p-.~ .L!T~=iL r·q~: ~o- - t-c-. Xl -:- 40
J;S

-1.5~

Lty EOURE I B 0.5,0.6 i 0,"0_9 0,5"L 25 . --o:s-~ 0,9 fi _ 0,9;' P:- 0,6 ~'S8

NI

'Hs<2 00 1 '--:1 BAXARNEl H >;00

L!v

r;V!
i

'IV

VoREi:NK rWrN UY

~f
TAAm

j

i:

,--KORAK s[mrrro] ~~---;-:BR TMl8R~TTM\BR1-TM

~t!v. i H

> 2!l?

40

SO

60

W

60

50

r

~q. .E~li 0,8
10 ':20 ,0,9

1,1

~~_ 0.9 + I,_~

I
!

T..~.:!_._t ~.~.:~
TV-!-I,5

__

1,3

T48 f-'-3,3
D,' ',0

107' 2,9 ~ 2~1,J 1,9
2ft

J.~~.J. ~5 \ 1,4 I 2,1'1_ .
.
2,3.

__

~:.~.g.~~J

i 1,7 - i

_;?18

Ai

24 '

28

28

24

24

22

'1'l5
2
S

SOt&]

1,1 + 1,3

18..,.2,2

40~

60

1,6

~2 11,9

.0

70

lAi

160

160

160

7<0

NAFO/>£NA:
I. PRI PR05fRfVANJU SLEPIH OTVOR/:;
I

NAf'OIvIENA,
,
$",o,~+o,6

BR~ BP.1!H2N1 CELIKI TM- T\lRDI METAL

KORAK 5£ UZIMA

l
370

2. VREDNOST/ KORAKA Of DO IT 12 KVALlTETA~ZA IT i'RWNOSTl

mm/o. yA2E PRJ OBrn
~-i- 9
3D'/.

2 PRt F1NCJvf RAZVRTANJU KORAK

30

60

100

lAi

120

120

1!XJ

1!XJ

TREBA SMANJITI 7.A

sMANJUJE ZA 30"/., J. PR RAZVRTANJU SLEPIH OTVORA KORAK S6 UliMA S'" 0,2-.;. 0, 5 mm jJ.

1ft

BRZ/NE REZANJA [nymn] PRI PR05tRIV~NJUp~V;i;£/4' S<! HUoOENJEM

ORIJENTAC~~E:~REd~OSTI

',,'

ORIJ£NTACIONE VREDNOST! BRZINE REZANJA / m/m.n) , PRJ RAZVRT/lNJU SA HL4DENJEJ.f
DJmml

TABLICA

]6. 46

"

'~
,

;
15.;. 20

PRECN/X, fHJSfWAc;'

;J~,YiJi; ,,"I:L:.
,
,

,KOf(A K

:~11~i ::~~:r

. .: trri;n! oj

,:,

~,'

NENIl5,ADNI)
",,'
'

25-:-35 (NENA5.A.ONtl
NAS,ADNI)

40,,!-!iO

60 .... 80
(NASADNl)

-,
MATERIJAL
08RATJ(A
i,

PRECNIK

RAZVRTt.tA

D fflnl

(NAS/J.DNI)
{mm]

5 '1"10
KORAK
(mm/Q )

15+25

;:

DODAT.4J( ZA:'OBRADU ,
,

PO POLUPRECNlKI
15+'<0

I

'~0750 r'~oc-;-

.

q] +A"·
'~,5 ~~A7
0,7 ';7'1,2 0,7 1,0

.
2'

OODATAK ZA 08RADU 5nmJ PO PR ECNlKU

q5

0,15
27

., '1+\25

+ 30;
.~

-+ 22

',i'"
'CELiK'~:-'-

23

24 ... 16
19 713

UGLJENCtI
Jl.CJNE

.

22 -oTl

\;-0.'6
71,~

16.
~
~

lq5

0.1+0.15

0,2';'0,25
16,6715

q2S; q3

0)<,0,5

DO 0,5
0,6~
~O

18 717.5

11 .,.3
~5 -7

8,5 " ,5
7

0,8

16

+ 13
11

1",&+ 11
KJ,6~~6

O,,-75 K%

1,6 -:-2,0 2,] 7- 2,rI

32 .;. 2'
26 '722

-

13

'.

n : 9p
6',5 f ,5 7 ..;... 6,5

+ 1,4
~

J~

CELIK
r;';,.ClN£ ".,. 75 Kif,,?

1,6

2,2

-

B

+ 5,6

10 -;- 9,0

2,5 -;- 40

-

-

-

7 -7 5
-;- J,5

5,4 ...

~3

9 .;.. 3,5

NAPOI1EN4;

L•

"- •
..,.. 2,6
,

..;. 5,3

q.
1,2

of- q6

-

-

0,7 + 1,0
~

.,

2' KLASU HRAPINOSJ( 7 f , PREFORUCUJE SE BRZINA R£ZANJA ()"6 I ]2 I1'Vmm 2A C£LIK OM<SO K1.. 2 ODMJ_ ,m SNO 11~4 f 8mjmnZA 6 >90 KN/crrl M

1,'

21 +20 21 +20

22

-

00 0,5 0,6 -':-0,6
f

19 ..;.- 17,5
,

15 + 14 5

0,' r 1,2
SIVt

uv
190

25

TVRDOCE

I'

I,B

-

Ha-

!3!;:1

• 18 ... 2, •
1,2 .;. I,B

-

. "
"t'

-,
175 -t- 15,5

15,5
SIVI LlV TVRDOCE

17,5 -:- 14

13

7

JJ,5

11,5 ;;QS

=~!-'~;"5~~
1-~-~

~

+ 1,'

13,5+ 70,5
70,5 ...;- 9

11 +
~5

9

15

-

+ 15

'13 - 19O
KH/<:-m 1

r 2,5 :,...

2,6 T 2,2

+ 7

,

JO'';'-B

I

45..:..7

..;. 6

5

-

7,5 -:- 6

5,5 -+ 4

I

6,5 -:- 5,5
5,5 .;.


SE

1,'

2,2

15 ..;. 135

2,' -+ 2,6' 3,0 0- 'P

-

k
BR2INE REV-NJA

-

-

+- 13 ".!.".,., !---_.16

NAPOI1ENA'

13~5 + 12,~ i~3,5 .... 1~_
-

ZA KLASU HRAPAVQSTI 7·' I (j PREPORUCUJ£ BRZINA REZANJJ. If~d I! 15 m/mln

I

,2 -;.10,5
~-

1

NAPOI1ENA'

POPR,AVN

KOEFICIJEN Tf OATI 5U U TA-BLIef 16.45

POPRI-VN/ KOEFIC{J£NT

UGLJENiNI CELIK

Cr

Cr_NI

SIVI LIV

TVRDOCE

PJPAAVNI
KOEF/C/JE:J

JACINE

eEL. CEL.

POPRAVNI KOEFICfJENT k BRZINE RE2ANJA U TABLICI 16-'6

TABLICA HROM- NIKAL· CELIK .JACINE
50~70

IS 47

UGLJENICNI
POPRAVNI

HRO"

jJo;. ,,",'''''»0'60 1V;4( {J(),SO ro~tXJ ;V"'&J ~''''' 6Oi/I!1
,

KOEFICIJEN

CELIK (C<-OS·/.)
50+;{)
70~90

CELIK
JACINE
50~70

! ,
I

SIV/

LlV TVRDOCE

70+90

70.90 190.,,,j14onBoi,,,,,,,,,,,i221>'26t

k

0,44

\ro

132

to

0,9

q85

q9

!35

(15

10

qas q79

q69

k

1.24

0,95

7,05

0'

F2

q;;t;" -j~;'T~, -r q
95

75

312

/({)IlAGI fill GRUBOM GLODANJU CJLlNDRICN;~1

iKnl

OD

CEONIM IIItA '

TABLICA

16.50

''""

CLOD~~/':~IM IN:UBi:::'MA
KRUrOSr

I

GLDDACI SA SITNIM Z/JBfMA

:,

.~

'" " ;:;; '" "'
AO ,A

CEO~;~;f,tASTI
p~l~ II f;;;;;;; ~
I 0,15 ';'0,31
n~

r.~cnA;<
KDRA K

CEO~:~:J:I
Sz (mIn/zvbv)

GLODAc!

NA ,JEDAN ZUB ISIVIUV

~

ISIVIUV.
I tELiK
;~r.I';'i'

!51ViL1V
v,.
IV"",,
CV),

C£LJK

V)

I,; 5

5R£DNJA ItMLA

cV,

I',';(;U"£ 0)1': qls i q,?"-n '"
v, . v,,

CELIK

-CELIK

1°,1'

.•

,n~

,i qlo 4-0,15
In ,<
in ?n·"n
n~

"n I 0 ",~n" Inlll"'M' Iq12~11
i

IVI50KA
1500 I <OCON 10 !MALA
IV/sOKA

'

,",cv,~

v~ '''c', 1~~,~Mn 0,12",0,20
,><, "

v,,
TV,,",

V)~o,J"

lOP '0,10 10.10 ';'0)5
I

1,1] .;.0,15 1 0,12 ,n
><n

"n

0,20"'0.30 10,40
,'~n~

0,60 -7 O~O
0,

i'lO
,

SREDNJA ,\0,15 ;-O,?S

n ,n-c 0,40 lO,40

0,60 I

I

IMALA
NAP OMENA "

t 0,10 .' 0, 15 "n.n,n , "",'0,3e Q25 :-o,.e

I:VECE
2. PRI

VREONOST/ KORAKA

ZA

MANJE

OUBINE

REZANJA I tMNJE KORAC!

StRINE, MANJE - ZA VEeE DUB/NE I
GLODANJU

SIR/NE.

VATROOTPORNOG

MATERUALA

NE PR£LAZE

o 3 m';; 1 ",A ..
KORACI PRI ODSECANJU I L(?£CANJU GLODACIMA OD BRZOR EN GO CEUKA Z TESTERASTfM

L/CA

r6.5+

~A571 GLODAt
PREe. GLGD. ZAHVA SA 'ApM ZUBfMA

1
I ,

TEST£RASTf

GLODACI 54

KRIF'fiM ZUBIMA

r

KORAK

NA

JEIWi ZUB
S

5, 6

PRJ· DUBINI
/0

REZAN)A C(mm) JS 20

KORACJ

PRI FI/lKJN GLODANJU C[ONIN I
r.1

TABLlCA
CELIKA
K 0 R A K

76. 5 1

(mm)

D

2
,PR05ECANJE ,O/XJ7.. 0,01

elL.

""

00

I

5.

(mml. )

'0

D,rxJ,J.+o/X!l
0,005-:-0,01

O,W-.'- DfJl

KLASA
f-IRAPAVOSTf
I

VRST A

GLODACi

6~

(K'Xm2J
S5~90

6M-[~~m2J
55 80
0

PRJSECANJE i 401 70,015

C£LlK

CELicf

IJ)

-,

----

i 0,01

OP'
: OP15
~O,o2
"

-

-:-'0,015

-

',--<

J;;;,3~"'N
0,' -7- 1,0
J,O

C.wo
C,IJJO

OllSECANJE

-

-

10.0/5 +0,025 0,07
qO! -;.0,025
'lOIS -+0,03

iPRasECANJE a01 : 0,02 O,oO~OPiS

<¥JI -,:-0,02 400': +0,015
0,01 :OP25

--

9

CEON!

0,23";KOLUT

qs

q3 -'- q5
0,5 -:- 1,.4

0,3

.....j-

0,7

75
Jjo1J5ECANJE
JlO

OP', :+0,02
"'.';

10

iCEONl1

0,5 -c- 1,2

..,.. 2,6

0,7 -;- 1,8

ioDSECANJE
PRI

0,025--:-0,03 IOP2

: 0,03 0,02,: OVA'

t'O,o2
I

q015

:q025

JJ

(EONI I KOLUr

J,2 -+- 27

J,' -7-3)5

2,6 .......;- 5,6

1,.

~:-

';,0

NAPOMENA'

GLODANJU LEGURA KORACI

OBRATKA

OD

SlVOG

8AKARNIH

5E

UVELfCAVAJU

ZA

;0./• .. JO'V.

374

«ORACI PRJ :-CJI((.I!KJN:'::OC()(.'JNUIJ MVNH 'A PiJlRSW< 1 1ISPUS T.A -' LA TOM 0lJ TVRDOO "METALA

..

;

.

, .. BUCA

1~.6S

BRZJNA REZANJA V frrfmlllJ ZA 5UP!VFNOSJ-.1ERNO GLODANJE ALATOM on BRZCR[ZfI)G eEL IKA
MATER/JAL

TABLICA 1657

1·<,;0
'::, ';INJ..qA

I-:,~~', t'E tfK'
; OM'" fO ,K'Yun'l

tELIK
(JM ~

~:~'~J, ~ L I Y
._.",_'J9() HB KNKf/I

'0.'1<%m2 --

SIVI UV >- 1JC HlJ 1<1I/Otl

GLODACI
VALJKA5TI

OBRATKA

CEONI
16
~

CEONI 54
UMEr ZUlNA 17 -r 25
12 -:- 14 ..
20';" 30
~-.-

KO[(ITA5T!

rEsrERASTJ
JS -:- 45
.

;; MMJNE

"U
.

W

':WH!!;;/COR.4Ki s, "". -,,'
PZJ,Sl
G,12+QJS 415 -+0)8 41" +-0,14

PO

JECJiO.(' ,ZIIlU ;:rJI.JJ~ iCimm/ r.iY.Ji,· ,,-, '. -,q .

PiJ,:SJ' p»;si'
/¥)!i-f4"
O)l~·(Vj

"'' 1 S3 0.11-:-0,U

"Or'~"'H2" .,

01

SL 18

"' .Hl

01
Q2H·q24
O.15~.J2

II
II

]~

-:-

10

22

"
--~.

-:--20

j"X;

a19+<>.l"

0,2<+0,1> -O.,U+o.1If

II

SL 25

10 -;- 16

11

..!;-

>,.

"

10 .:,.- 16

75 -:- 25

Q20..o,'"

0,16 ~q20 4221428 0,.12+0....

4. ;<--c,,,u

C. 051tS / C.OU5

II
Ii
.I

15 -:-

2~

re
17 18
16 12

~

NAPfM'NA'1.

POll4TCI" U
ZA S/RIHE

TABLIel DATI SU Z4 eILiNDR/tNE OLOlJAt E PRI G/.1XJANJU b .:30mm:-OOK ZA SIR/HE: 6;' XJmm, TUL1CNE VR£TABLtCNE

,.

UMANJUJU -ZA JO~•• .DNOSTI S£ PRI GLODANJU ZLJEBOIlA I<OLUTAST/M GLOOACEM SE DVA PUT).. DNaSTI KORAKA U1wt,.lHJWU

~
i

c. '07"'5
1',
1530
~721

15 .;.. 20

+
~

'"
2J

16 -;-- 24 15 -:- 23
/6 -:-22

.. -

'" +
40
7

55

16 ..;.. 24]tJ

30 --:- ..5

VRE-

, ,

16+ 22

25

-+ 24

;n
~5

C.

i
I

"
n

-;- 20 +/8

+23
+.<U
7- 17
-;"20

17 -;- 25 ..
74 -+- 22

" +20
II + 1&
JO
-I"

30 -;-

,

VeN 35
HORAeI PFl. FIf¥)M Gl..1XJANJU eRIKA ¢EONIM GL.o[}4t£M 00 TVROOG !>ETALA TABLleA 16.56

20

+ 30

veN 45

Ii
Ii
,:
"

10 -:- 15

1/

12 +lfJ

15

--12 --:-16
25 --;-. 4-0

w~
-:
. J()-;S
lJO -7-15(}
2Q) "7

KO R A K

S.

(mm/_ )

i:L
70

0500

KlASE

,

HRAP).VDSTI

OM'" 70

"'%nf
...

6 M>
0,15
410

"
I

15 7-"22

J2 -+- .'tJ

I',
I ,

I

KI}(m'
420
0,."
0,60

GBz

,
S

7

41>
0,20 -:-- 0,2S

.,.
~
~

"

/'0 + 5J

!i

I

ALUNtN/JUM

ii

I
1

'0,
400

+f))
~

30 .-r
XX! -+

5fJ

Ii

250 ..;.. 300

300+400

5a)

---.-_._-

~ro

4ro

i ,

10

q'" q,SO +

~

q55
0,40

4"
0,70

1,00

FOPRAVNI KOEFICfJENAT KOJ/ UZINA U 08ZfR UTICA) \'/[-:.T/CtNE GRUDNOG UCLA t~ VEUCtNU 5fLE RfZANJA

REO, BR.

,

T<a 6/ ICO 1657 f
KOEFfCfJENAT

I GFWDN! I
,

!

_.

__ ..

K"
L/V

._-

NAPOMEl'·JA

UG/'!,O

CEUK
1,15

ISIV!

J

Co
I

1.09

2

5"
70°
15°

JfJ8
iPQ
q92

1°,
JPO'
-~

,
Noporn;na

3

..- - - -

q94

---lC

Ovim koefie/Jerl/om treoo mnoirt; vredrnsti
tablfci 16.58 (sarno zo obimno gfodanje)
.

CF u

3i7

VR£DNOsrt BRZfNE REZANJA PRI GLODANJU ALAJOM OD TV RDOG METALA

TABLICA

16.56
""

.'.

MATERIJAL ..
-

'.

PLOC1CA
TVRDOG NErALA

KORAl( PO ZUBU

BRZINA REZANJA

OBRA TKA

.

S,/mmkbu)
0,06':" 0,12

V (m/mln)
60+SO>

61-1= 100+ 1<-0
ALATNI

P 10 P 20 PJ{)

Cfuel

i

KNlcm 1
....

0,' ";'0,2 0,2
I

500,-"

- '.
-

+ <l3 £1.2
0,1,

-

..

40710
110 -:-'160

KONSTRUKTlVNI

6M

~ 50

I
I
I

P '0
P 20 P20
PIO

0,067 0,12

KNlcm'1
C£UK UGLJENICNI
I LEG/RANI

0,7 .,.

9J -:-140

f-----------.-I

q2 +

m-:-

f)O

--_.
fiN ~50~70
KN/cm l

41
lCO .;. 140
80-:-120

,
I

I
1\

q06-!- 1+12
0,1 ~ 0,2

PXi nO

.

!
I
I

I

0,2 '70,"
0,3+- 0 ,5

Ii
!

60 -790

I
--

" N ''" "

6M CELtC NI
L/V

~ 50 KN/cm 1

PJO P"

50 +00

45 -770
45 .:.. 70

f------------6M~ 50c70 KNlcm z

" '" " 0

i
I

pJ{) p<o
G1

!
I

0.3 -':- D,S

-

'"

40 -:- 50

'" .., -..,

cirp

I

I

51 V I

LlV

__

0,1 7"0,2

f-ia",l80 'KNkm 1

~_'
I

0.2 -;-0,6 0,1 -;-.0,2

<5+80

H),GJ

1," ------" 60 -'- 100 I' ~!

70 ..;. 100

" " "< 41
to::>

"'"
"' '-'2 0"" :01::
0

~&

'"

'ii-J8O':' 220 KNJcm "

",,,
::>41

;C--, a.

Oil
'~

a'!g

0: ;:0]
V)

0-

g:'~
411,,~
A LUNINlJUM

Ui

0"-

,,0:

';:-


~

0,1 ..;. 0,2 0,1 -70,2

1,00

+ oR)

;:;0
I-

0",

200 -;:.- 500

;;:
0

~

"

'"

'"

379

0

378


•••••••••••••

... :

ORIJENTAC/ONE VREDNOSTI DB/NNE BRZ/NE TOC/LA IBRZ/NE REZANJA) [m/~
Bru~enie

Tablica 16.61

Materijal obratka 2

Obimna brlino
~thOd bru5.

Vt\I!n/~ zavrs. brus.

1

3
20+25
30-+35

l Se.0'i!!.0 krutno


25-;35 35+50/ 35+50 35'; 50 25+35 35 i:§O. 35+50 35"50 15f20 25+30 25,30

fUzdu lno i popreCno sa i bex stezanja

Sivi fiv
telici
Mesing, bronza. balmr A luminijum ,. sf.

'" '" '" '" '" '" ~
T ,

radnog predml!ta)

30+35

2.

Unutra~nie

krutno

-

20+35 10.,20
25~30

(Uzduino i popretno i bez stezanja

,a

Siv; Iiv Celiei
Mesing, bronzQ. bakar

radnog predmeta)

30f35

Aluminijum i 51.

.........

~

3. Ravno obimom tocila Siv; fiv

I:~~~Y
25~35

'" E
.§,
~o

;i

"~.'
.

Celie;
Mest'ng, bronza, bakar

I
i
!

I Aluminijum i sf.
Sivi {iv Celici

-- r· 0 •• 5

30 •• 0 . .5+50

30'35 15f20 20,25 20'25 25'30

••
I ~I
~

Ravno te/om toeifa
25+30 25 -; 30 30735
:
I

i I
,
:

Nesing, bronza, bakar
I

:.

5. OStre nfe afoto

-

Aluminl/um

s/.

Ce'iei alafni
Tvrdi metali

I
o

-

----)
"-_.
:
I

35 '.0

20·25 12+22 45+ 80

---

6

Od5~canje

Metali i

p{asri~.

mase

:;
o
o

NQPomen~

:

~

~ ....
V)~

ti...'?

1. Za manje kvalitetna tocila biroti donie granitne vrednosti 2.Zo ru~no oMrenje ofat a brzine tocifo su vee!: no zo ma!.insko (automat sko ).

~
381

DOZVOLJENA OBINNA BRZINA OB/CNIH TOC/LA VI [m/~-5 OBZ/ROM NA VEZ/VNO SRED5TVO
Natin pomerania
Of:)lik focila

Tab/ioo 16,62
Vezivno sredsfvo

tacilo iIi obrotka
.

KoJufasio

valjkosfa
voljkasta
i

Rui!'no
/YIehani~ko

.,
k

V

B
~o ~o

R 35 35
-

30
35 35 35

Koiufasto

iii

Kolufasto s jednosf ranim cilindritnim upus/om
Kolulaslo s dvoslranim cilind ril!nim upus/om

Mehanit:ko iii, automatsko

-

Mehanitko iii
Qufomatsko

I
I I
I
i

-

Ko/u toslo s jednostranim konus nim upus/om; Yoljkos!o
dubokim upustom
"-~.~-.-

sa

Mehan itko jf i aufomofsko
.

30

-

I I I
I
I

-~

17. TABEl.ARNl PREGLED GLAVNIH

Kofulas/o

dvos/ronfm konusnim upus/om --_ ...__._5

s

Ml'hanicko iii auloma/sko Mehand. ko il j auloma/sko

30 35 35

I I 35 35
50

KARAKTElUSTIKA;i

I .-

M.>\ SINA ·A LA TKJ

Konusno (kupos/o) nim nagibom

jednosfrp-

--

f--

Konusno (kupas/o) s nagibom

dvostranim Meha n fa 0" iii

r~-----

Za odseconje (i

-usecanje)
.,

automatsko
Rutno .IIi

i i

25
i

50

Cas oslo , odnosno !on(osfo cilindricno

Ruino
MehaniCko iii oulomofsko

30
35

Co.sos(O , odnosno fantas/o cilindricno
.
-:---~----

30
!

I I I -

... _-

CG~oSIO, odnosno fontaslo
konusno
--~"

Rucn(l
Mehanieko iii aufomafsko

25

i

30
35
-

Ca~aslo , odnosno fancaslo konusno

30
25

_.,,j ..

Tanjirasto Tonjirasto

Rutno I ~ehani(ko

iIi

30

-

38%

.~-,'

l<
~

PREGLED QSNOVNIH KONSTRUKTIVNIH KARAKTErusnKA lJNfVERZALNlH I PRODUKCIONIH STRUG:,yA TabiIca- 17,2
~

I
~

• I

proizvoo.ja~

Ie .a
a

b e
lie
"-g
Uzunaor.
~

,;

1 model (tip) maJltne

..
e
o > 2 ja gl. vretena
§~
!

"
..!.
Korael

2
BroJevi ohtra
...
Broj

,

"

it:;
t:"apomene

'JjJi "
'" ~]J2
opr.ooraoa Ohlast stup, .
-< ..

~~e
~~:, o 0
Cblast BroJ ~}~p> a

S
""<W
mm mm

,
mm/o
12
' (Jt25~ ,175 DrN. 11 mm 4 5 6 500 2500 12 12 22 140 180 \250 160 35 mm 7

SE
~~
O/min 6

"" :b
~B~
lS0,0250,35 9 18 (1.25)

<3 m

~!

oLe"
If max ~~men.zijc ~(),~. 18x18

1 1 260

2

Cblast !"roj .stup. mm/o 10 l!
28 28
4,5,10

2

L ZT Klk:1nda AC 280 "PoOO<la" N. Sa

3 2.94 3000

... ,
0,8\
1360 355 355

8-1000
\OOu
49900 8-1250 (8-1500)
"Pobede.~', N,Sa.d 0.6!t

15,75.1

i
3 hx. presek no3.8.10 iA'::2_~':"X 20
3,6.10

3

I p. 66/
35

33,5lS
,191
,027-

dB

4
2.94 400 210

5

8-6 -. FAM - RSad. Gale.bPotisje .-~ Aoa
40
42

100v. 1500 1000, 1500 750

US ...;-:1
1410
I

1. 62
360 180 260 520

12
12 12 0,09

0,080,579 0,0\61 O,OG1 ,008.5 ,01710.17

..

31,5.10

:t-., " .......
;

"

2,94
1440

,00424

6

350 42 180

48
l,28

,~.• :3-

,
24

7,7.10

,
,02.32

'

.. 24
46, to-"

Potisje US Potisje 7 US
4,05 4,05 225
I

":'_ Ada :"---51 - Ada - 2
i500 2000 50, no lZ50

'50 251200 321250 32600 452000 452000

Max, presek alata 20 X 20 ,02.32

US - 22
1250 700 42 21 21

450

50.
I11J

42

12

0,091,28

24

8,3.10 8,5,10

,~· ..

20X20

8 350 170 200 250 1000 1600 52 400
500

L Z;T Klldnda. liN 350

!:;;(
5.15/ 6 38

I ~,~50,051 4 0,05-

35 35

35 35

Max. presek nc fa. 25 x 25

liN 400

tooo

.033.9 ,0339

9.10 1.4
35

3

25 x 25

I
HN 500

5.15/ 6,38

I
I

I I

222000 161600 101600

.,

,033-

35

9.10

3

25 x 25

i

Ik;;---...:]

m~¥-+-mm i

mm~

'l'A13LICE, 17 • .:tO

lfl_ !-,__=+~3_~~J'____~_""",~L~_,_+" -617~,.,",_:-t__b __
Prvomajska J 951 : " 2 iJ

1 ~--.J

11

12---l

13

I

14

15

I \l!1 i
i

r----:--"-··-~i---'~I
1954 1955
1959

I ~50 I I

11250

I,

113

I

12000

h3-,
___15-1v," 1"

-14.6.10'"

I."

I 2' ..,:1_.J~50",! ~2 I~'0~ I 2,71 350

.

--'--+-----

~3-600

0, -

56

w

~ ~

w w
~

l~ I F-:
Produkcioci atl"llg'Ovi Na.stavak ta.bIice 17.20
.2
3 5 6 7 8! 9 10 11 12 13 \4

~
1
~

I .... j_nun'
mn>....
mID i rom
I mm/o

o/min I 1

I mm/o

DrNT

I

15

I

>-75
1&<1

30

I
10
-

I'
I 0
c

Cumbm SA P 23 P 26

I
!

l
~
650-, 32 1500 1700- !

I

. 2-4-! 2500 II

,0250,8

12

0.0120,4

12

~7.10·

L.
54

BarcelOO8.

I
320" ,,22;) 2000 42 ,

i
852500
I'

!'l,s, 3.10
124.103

I
,I
-b~4.103

121 Cumb", SA P 20
31 UMA-wERKE TIP 17 BE
601

12,24--.---l530
8

i '''' ..... 1. ~-I-i-oO-T 1 1600 I
36 0 . 02 51,5 54 0,010,6
12

I--;--:i-·-.~;i 100-

1--300_-'
\000 -42

o',-ffi-?-sr-

0

_.

0
6304.2 850 -r----:75053 1500

I 3000!
0,}-0.6\
11.2

'

14

i

I

ko,3.1~: __ -----:

-r;.
pll'
45

10'
46,10

'I
3

Gebr.Heinemam " 34" 185 I '! AG P 185 va I ~~l--151 Ma.ochinen!abrtk 52/~' 21 ; I AG P 21 7, 4 5~_f---0 AB Roeenlors 16 1 Brui:: P 11/15 450, 215
1500 $0

630,04:--8 450 _ , 1 I 4016 0,052000 \510,091500 _ 13,03 _ 45

0,05I 2 0,041, 55 I 24

I.
5,5/ 7,5
I

I Gebr.Boerlnger 17 G-mbH 4O-D

I 309
I
232 241 33,311024 63 711679
123- "I

-'1
500 62 15 10 451120

1o.o4s=r
iI,6

I88.10 3
10 0810: 8

8 I !!SA Toola Ltd. 15 5 BSAMT1 '
3{2

I
1

8

111
7 00
15 520

.',.ji;~~rtjn /~ DP"702

I
I
250
75f.J

350

7505000

I

9
.' 0 0512" I 1 _ 12 _ 0,06· ,18
12

8.103 10. I-l, 0 0.14-14 0 08· 16 - , ' ," 1,6 . 3 7-.10 3,2.10 1 .

',- -0 "

lWK' " I l'D 500'

.6-710 0-1800 4562 . 1400

1 2
75

n.br.Heinelnllm 11/15
AG P 275

5' 00

1080/ 1750
2000/
1750

72/

2282! 1000
11
0

'!
14720 18

2
_ 50 Wrede

Carl.U.IlB8e & 35 3
00

!

16

10,07-

9

1°,03-

9

52.}03

It

06

10 5-3

I

, h"
i "'

'~t"

u"i!',::n "1IIM It ,"\","@j~,~w '1ft,,,
VlI'Q.
.

e r tin' :I""!i'''_N'

i illl.'fdl'llllfl'WtlW llUj'n!'''; Ii

X(;iFi;'~t;~ l~F
PREGLED
.:;

.~:::?;;";,,, "Wi1"cr,";:f'
....... 0 "
~
..;.:: c
j:l'''''

9A

0'1

.
'8~
.::: 2 ~ E
b/J

~

j:l

,
$

fBrojeVi obm-

....
2
;2;0.0

~

.

"'
's. ~
~'O.-.;p.,>
0

Kornei

een&

Pr'Oizvodjac i model (tip) maSine

~

!:IE • 0 tl s
kw
2

I
7,5

".o~ 1!2;~"!.u~~ ~ e..o .;g::l 8\8 >
mm mm

~
; .' ,-. '.
10
,<~-

~~g

mm

Imm
13141516
7

I O/min I
8

e.a .25 "'w"
9

" $

-b.~

.g
10
2 3 0 \711 666 \ 33 \ 2171810

w $

~

ob.~ '"' .a .!.

roaM".

Napomene

I m';;;~ I -u---r-12
I \ BSA To.ols Ltd. \ CL 1 0,015i

"'W"
o=0.16

I DIN IS
SA Mondia Ie
2
3

~

415 VDF -.21 RO 7 430

710
1500

45 56

1
1

2000

16

,02-1-,

, 04

1..
t,925

42' ,~ .. '-

1~~~.i;3~ ,
500-

~Cc-i

,i,

I
H. ~''''T I4 I _..'"_.. " _~_ 7 /22 ""'.
45,s

1000

53

1/2 .

2000 1003150

16

~~ ~-~ ~:'::~~~1~:' I 0,9 ·.Fl.i.;.·.~.'i' 0,009. •';····I; .
It, 1Georg-Fiso~r
An. KnM G EMAG
2-7/~r

I 22
HA 42 Wsal BAS
7,5

140

800
160 500

35 95

2

\4002/1

?9.40

0 05 1 'i',' .\. kont. I rr: 7~;-~- k~~t;. ,.. 0.05'':':, 8,2 200 1000 45
1

..
Heromatic
8.

24

1,5' 0, 011 0'"

.'. ii~),"io3 ..' "

Utifa-Este
T-~OO ~

11 191 H.E.. __ , -.

200

]800/ 11200

36

2

552000 4&3000 1602900

-r !;~." "
\0

~'~:~:iW~
I UMA-Werk
17 HKA

I

'T'----<,-'. ~

7/15
8

350 370

I

500

I

37'

I 1/2
166.5_+-_-i_

14000 oo~I \ Slama - 225
w w ....

315

12 2000 10/20
450

I~' ~o~ 'iii I"';'!~O' .

!)

r;oo

~ .IsooO

~

it;;·
TabUca 17.22 - -

Naporoone

kw

2
\

7
K 0-300

,

kent.
1,6.10 3

12

F,~:~~~~, &l~
"Reev,,,
0,008200/
- -,6
;0:

:ont.

'.-.~

2

I Heyligenstaedl. F3/3S

4~~~

~_1_50

7P

0/56

1320/ i13201 l~;QO \1500 1600 1 1600

I

0,25-50 ,5-221 0,25-50 ,5-224
()256 n

08-

PREGLED OSNOVNIH KONSTHUKTIVNIH KARAKTERISTIKA VERTlKALNIH STRUGOVA
Proizvodjac
Ko=>1
oJ

Tabllcs, 17 -23

'2'1
.::

i model (tip)

masi.ne

i:2 "I" 3 Q)I~ P J';;
2'-

j

1 i_il:. 1& ]--ra'J~~~~r;:;~ E E
tJj

"".'l.s • .'l ~ ~ s~"E t:i

¢\....

~

~
~ ~
$
$
(f]

" Ii
IT rTT

~c 3 I ,"e .g 1:tl~5 .=; ~ "m?:; 1::1 .1l dl ~ ~ 1~il: ~ ~ E" ~ 8. £! ~..g 2s 8
I r~::;l..
kv,'

0..

0

B

S'e;l

~ g §

I
S
..0
tJl

t;l

\!l

NapoDl8'M

.~ 0. I~

O'l.;..>

0

~

.3 UJ

,;. ~
I
111]1;-1 mm
:1!.1! 5
mm mm a/min

<S
6 7

8E
~m 8

g:
tr:l

C3
mm/o
9 9 10 11

~
1000 600 :;: 18

DIN.I
12 I 13

1IL:::s~~~~njk _I~~,,-J 125~1120
KS-1500/I
l('S-1500/n KS-3000

~~~~~~~o
20/ 1450
101 1470

8

200.IO~
700
700 3100 12700 1200 I 1200

-

~~~-

12
6 71;0
0,56 12 18

~~052

12
0 05-

220.10

I 1650 11530 1000 r------j11~OOO I IG.50 500 I 1
KSI3ertlUez Bnureihe !1J" 1R/ 125/ 1000/ 5S----L 1725 ' 1500

fi~
28

12 0,25- 12 1 19

220.10 9-00.10

I
31 S!~e;s8~
20 DKE IBO N<J

!

I
-;;

650/1 950 1000

1120/ , 25425 i 2300 5-500

_

o,65~12
8 3

I
1"
1000

I

I

aoo

700·-1

700

1200'

~l~~700

8
2600

°8-045~..~~

-'
kontim lno

I

__'~_~_'_I_
~2~~~Cla
~
~

I

___

4I 18 2000
3700

hidrau C.

s'G-~r"~l~~"'-l-~~-~o ! 11001 I HO 14000 I !DOGO ~150 . :
.
I
'I'

noooo
I
26 GK 1000;140 ------f---.1. SPA D · I 41 TV 48 _
:;l

kant
I

.

I

I
~

_~~_~~~'2GOO_".J
-I
w

2000 a.Domes GmbH.) DS 200 4,. ')3: _-\. ~ )0 I
i

1200

0,08 kont 0,11 0 ' 13 3 0 05 kont.·

l~O
_

10
r
1 650

-i
1 -

16 2,6200 24

932.10

~500 -

0,044-1
8

116

66810 . 'I

I

I

1

I

I

-.,
~

i~"
PREGLED OSNOVNm KONSTHUKTIVNIH KARAKTEHlSTlKA nEVOLv::m - STROGOVA I
REVOLVERSKIH
AUTO~fATA

~

~

!d:
TabUca 17-24

~

gM
"'~
0

d

.@
Koraci

..!.

g

'¢ f'l

'"' Brojevi obrta

8
.a
<Il

Proizyodjac
I

m

odel(ti) p

I
~ ~ .~
>
DIN·
---Dllll.
.~
0

g
ma~ine

g c5 -- ~ ~ i ~ ~ -; ~ ~ ". ~] ES

r:! o"'~-E;"'.::>"Jaglvreten.a ~~ 1.) E ,"",~.af, gq;8.~ " :, ....... W '~'C-U -«l-Ud '" .- C':l ... ~~,tJ \: 11.S;; '"'~ '":l 8 ';;;.~g;... ::i I'~' E

I
8 ,;: ~,~
kom l!
12 ,'.'
,

:3
;3
mm/o'
10
j

I~ ~ ~
13
3 " 17 .. 200

5. j~ ~

~ , ,5 "'"' l.:! ~,,:11 ><.J-.;g ~ P ~ ~
1
3

Napomene

ed'l.,
I

mm
4
_80
31 -

mm
5
L0
I 50 8
"

mm
6 7
H
671"40!

k,nll

1 r2
1)
f

~ .J I

I
~

o/mjn__ ~ korn R i 9

I

PnolMJ"1m ARTS-28

~

I I
I, if>
28,5,10
36

ATITS-40

~ ~-; I
40 6 49, if

~5-~;~1
45035§..CL 6
3 0,04

~'~:
0,05

ro 3
3
_

2 43/501-"_100 8/6
2/14 2/12 60-

Doley----I--" , Till 2.5/·12 1,3/2, 25,4" 43,5

p~12

45,5.10

_

LERO 26

2,2

1;'5
126/32

I 110

L.eromat 36

- - - - I::
55

3

-.J..
110
60

42 27/32
1/12

3600 100250Q..
kent 803000

~l!L 1--" 0 020: 7 kant,
0,050.1 2

3

26,5,10
3

-t-.
55
, 120

3
4 Wezag GmbH WR25 -2,5

Shaublin TP. 102 Ill'

.1_,.

~_
i
kont.
16

r-100 18/38 46 100 6
GO5600

36

1/16

04M!

8

Toaha.fr
I

5

rurs 18/30
3.6 120

J.
110
430 I~::

Co

55,5,10 l' 0 025kont, •103.10 3

.,50 "

6
100/270,2 12 :J80

Pirex Pittler 32/170.1 4,4

170 680
355

u rev.s ?R.Qf1. 16 dl.oItl 52-

:e:,~~. ~~;o
43 0 5

j_

(~,025-1
0'°3 0, 3

kont. 4

HH.10

3

-

Pirofa 25;150.1
5 150 34 100/200.1 5 ZOO 485
100

__ !~__-+____-+____~____~____"+"~6~0
!~~O
-

80,6.10 3 -

_

~:~!-i
!

kont,

138.10

3

-

c

'+f±¥';k.#u~iikAA~4i&o.'z-;;;A~ii@if,h'4*iH;~

Naatavak tablice 17.24
mm

,
Imuni BAS A"l6 21 2,7

rom

mm

,
37

knm

380

.:I_
7
8

i mln/o I
9

II

. 12
37/
44 9

1
5516
10 0,075 015

13 2

25 f 2.,10;· 30,2.to

u:-;,\ ~
31 Alfred Herbert 2 D
41 JO~:. ,.Ha.begger 5

6 2/3,5

100
41(190)

140
225

'0/
42 42

,
4.
I 120 '9Q S

2800 1002000

12

50-

kont

I

~ 12-102[

"'inl
.m,", ... ,~- J.. "'""' __ ~._."'ft 12/21

1
~OOA<>01500/ "00(.510: 540
32/ 55 64/

113 10 . a 138,5,. to

I

145

-

- 36-1800
11-900

2560 2403000

12

Bre"
ploi':.

-

,4-QOOuJ Ercg-. \rnm/rni pl(J~.

:e

:::;
N

PHEGLED OSNOVNlH KONSTRliKT(\INlll KARAKTEIUSTlKA JEDNOVRETENIH AUTOMATA

Tablica '17.25
c

~

Proizvoujat i model (Up)

.::
o~o

- I".;;
Brojevi obrla

I~
Koraci

.5
~ o

8' .D
masine
.~
~'e:;;:
w
~

i
Il,

~ '~ ;?1!2;~ ~ ,~-;;n?
~:::>.:f:;;"COo..-> ,
<"1 -'

~~r~_~.~s: . ~ : : .s:d,~- .1 'U em ~

,g
E
a z'. ,~
.~

00

~I..""l
m
Napomene u
DIN~

-

&
mm mm mm

~
:;:J.D

,DIM
~

-)'l

-

6>

rT
2:15.
.3 w
mm!o(lnffI!m/l))

<5
_
9

~-

cc/koi O/nninj
7 ·8 _

2

kw 3

" e
12
13
35, \0 3

.- "8: ~~
!
5~b'!r
75,G.1V 11

g

5

·6
.')

to
(O,89158)

llcnnann Traub
M -1;')

" 5
2,2 2,2
Hi 32 112/16

I 70
16 1 (;0 112/1f)
\.l:)()-

21 Index Werke K(
ON .

0,89 158 0,8

1700-) 20 12000

OR
ploe.
31 .Too. peLerman
3,7

60 0,8-

7500 950-

""'"
ploc, Breg.

P 16;16-R
10 liS
2',3

16/l9
100

12.7
80

P 25
4

4,5 3,5
95 1100 213
8, 10l'0 -

25/32

159

60 1 7500 2,350018 81,8 5000 2,96 1900428 6000 3.')03510 180 3240

'Ioley

!
_ 6-, ()40 273750

I - ! 1123550

I I
2400)

BreI<. ploe,

88.10

3

.)
! )

r.J

4 HM . . J.:ldcx ,Yerke K q 42

-------, 5,5 1

I ((4 \ 80

L-:lu
32/!;\)
:J()

112
5-35' . ,_.
ZSgOO

iI5-

_
_ Brqt;. p\Oz.

13~5 10 ' , . 3 _.1

!
113.10;1

C 2s/c 2!1 F 5,;J Ifill/DO
_I

7H·i
554730

126.lO'>J
_

TercxAG ~.--;6
--' _-L- ---~

TER- L

..
GO

5,6

-B--'---'-1~IO
604:::i-

lJ'~g. "'i~
l-' 0_.

-

151. 10", O~6.'lJ

"
2500.12

Brcg.
ploe:.

_
_
(10-

52.10;51

,
1200 400)

~

TER-11
1

11
90
"~'!

12~U

- --,--'
12
I

!jI

-ill~ Pplfat 25 ,

~.~' 2\)0 j.;:dJ

.l~

36\800

n;eg.
plot:.

84,10'

"'"

PREGIED OSNOVNIH KONSTRUK'rIVN[H KAHAKTERISTIKA., VISEVRBTENIH AUT01-tATA

Tablka 17.2(;
r'

Prnizvodjac i model (lip)

~~' r;
rnaswe
:1

~g~.o~g
.:",

J
~Q

b ~ ~

Brojevi obrt.:a ja gl. vrotcna

;,;:~

ii 2

~
fl'"g,""OJ)'E
0:1

~

2~.:!.

'2

~

Kornci

ICena r

alata

-;;

). ,~,
0'::

Napomcna

II

~

. ~::':~ "
2

>

il
h-+---~-----I--,k~w:C-+-'-"~"~"_L21;'1'
nun o/mill,

on
6
125_

~
7

5
8
kont.

ii

~
f'-+-;-,-::=~c::-=+--,,3_j--'~) Kummer F'reres &\ K 20 4, 5 _,_~~o_,~_:~
I
"'ttle,
Pidofat 25
l'HC 140/4 6

mm/o('7lm!""~J
S 1()

Dr:<.
11
105. it.

3

12

,i" ,

______ .40~ I _,
~___
2u!,1G

:.~~~J~~~' ;)~_

36, 1800

0(

,3
10 (10-40

~55, 10

I
r
)3
J
J

14(1

\:i;~/254
fllfrtd Schiitte '.Dll 160/200

25.4

~;~
I
SO 32

,(J_09S-,bl~g,
-I
66F .),
!, ,

31S, 10

,

4, 23

!');+Gi'/~ll-i !il')~' ) ; , 160 ~ .) "
--

2-0~
11/18 3:1 ,""0"[32/67 ';000 21

,1

~O-G3
'R;:;;C'hOffO';;O Y!UJ!.L~-E.L.
5

oJ

P

02-.
! ,-

3

332.10 .3.10.10 Cl 3 317.1OT ,'% 10'

--- i'-~-"--I--'~'---------r-----1;---1-'-::--'1 ;"1--- _
l

1 ---f--_,_

'2"':_ _ 2000
1

----r

--;'CReo"""'Wredo 2' l.ll.:S ; ' x 2 S 0 · !"O .oj

~~
i "00 ,,'
" C - ' O{ O OJ)

lC610~
"

l"'"'- "",,,(, I
:2, S

~

j

,,,3

i
~
'PREGLED OSNOVNIH KONSTHUKTrvNTH KAH.AKTEruSTlKA KRATKoitoDm H.ENDISALJKI - --

t"

~

~:
i .~

,
0
0

Tablica 17.30 .--

N

Dupli hodovi

~

Proizvodja6
,E,<l.)C

c·-';

,.s,<>

.0 0

o:l

o

~ " P.:§

~,

.~
~ E
11)

~ I ..... ~ ,::,3
o
~

i model {tip) m.a.~ine

g~
gg~

E~
;;
0

00. -0

£8..13

"'E,8 :
Kamel

--

~
~

.0
SE
~

11
N 0

I
0

0
C

&!
0

Ij
fl
. - 0-

:E~'( ~

~~'2 ~li1? .~ g~
~

E
E
0-

~.s .i1i: £: 1,j"''2 ,j -g .9 I~e _ .-; --<:: l'\l ~,~ 8.~ ~~~

]'c
]3-;:";:1 ~-E ~~
2 3 co •
u
DIN
0 0

.5
-,:

t "23"
z
0

~ '8ii 1-.~~". __L___0_l!t___ L~l_~_
dh

" " '" . '" 1h!nlJ.!,ll___ _I!lrn
io
11
0.25":'\

I
2
.j

:1

5

-~ t--~ ----~ __ 171.::!).. 6 7 k
12
4

-"

-~

L

- 2
KB.700

I- 1---pr-vomajska
5,5
420)(500

L,& ": '{lliinda
2 ,,.}

314/350
:Jf)5

,,:*9 0
600 750

300
17..:.t05
9~120.

" 120

,
12

~:.:,

--20
10 20
(;7. lU
5:;, 10

3 5, ! 0

745
350

ISO
0,2-4
0,2+2

3

f--- 500
575

KB,500

3,25 330x42{)

320

110
,.120

12

3
2.9.10 3

-,---

KB. 350
290x350

2,2

350
500

320
140
4"-150

9

0,1""2
~

3
H.

1. 1" R.

Zeleznik

S.
600 7,5 800x450

5,5 440

EO:dOO
onto
kant. kant.

405

600 340 370 180 500 B60 850 1000 310 110 800 800 710 500 630 710 600 630 400
560

600

0722
~

70,10
0+40

3

H.S.800

1--'-1:
5,5
16 :10:<:400

0;25 ';'2.'5
4.;.150

75.10 10 -c
8 0-?-2,O
kant.

3

4

WMW
at. W. 630
strlgan GH.400 GR,55
I -

80 100 120 170

5 2,2 2,8
561)x400 71Ox450 400

400X",,"--~:_
~.
710 500 640

2""-140

8
0.,..112

0.:.2,0

kont

GlI,710 4,5 4,5
l50Ox360

8
t2.3-;-\3

u-:-2, O.
8 0,3':"4, H

kant.
16

6
SSSR

75 36

j.

I

:;:
~
__
._~_"M' ._.~.~ ~A_~~

__ . - _ . ,_L'A

•• _

._ • • • _ . . . . . ' . __

' __ . _ . _ ' _ _

ALNIH BUSrUCA
~bUca

17.41
"

Proizvodjac i
0
~

~

'2
model (tip)
0.,;
cd
D
~

..5
.i.!.J;1. v rctetul
~

'" " ;;r:-6 ~
Koraci

,Z N <n
BroJevi obrta-

• S
fNapomene

.

g
"

maSlne
~aJ'<Il
';:).0

E " g,

S;::'2 rhO.,.,
0
~'N'm oj?:oJ
..:g1l">Cl)

~ ;i c " ~.c;; ';;;.s·~ r::d

2r; ~ho • ~ ~'2t;<lJ :~ .s ~ t5 o

3l
~!:!Ebb~e!SJ5
~

~
is
;:
0
0
()

~c...b 1 ~
',~
~~

~3:2>~·Et~ .:s"'<lJ .
" E"
.~

.
• g:
;;;
:D
0

;: .'l (l

8

kw
mm
DIN

mm mm
7
9
,

mm mm o/min
8
6

,m
I
10 13 37,10 3

'" .
211
"14 '
12
4

~ -[
m

1
"

2 3
5 270

'

4 40

I
1035

LZJn~kinda:-.:,-

3

I?440
475
1500

S
,

50-

11 0,05o3

2
3
4

1,6

32

450

3000
1500
1550

I'!~j;:
"

PrvOmRjSKa }lUnB -.312

65.10 3

! PaH.n rlah
;50
4,5
350

50
00

1700
1800

G S P 47 Q 17,
"

I 400
1550
1800

x 20-

I 20
12
8
B

0,051, 6

16; 6, 10
83,1.\0

3
e

5
6

55
300

900
1,12
1310 2000 1690 665
40Qx

1800

12
12 10 12

0, I-

3
"

6

E L H A, R 55 GASER F 50

5 4, 3 30 40 200
1165 1237 660 1250 S20

70 135
920

350

750x 600 750x 550 70 1550
127 -

281250 30

3 3
0,088

7
DR ~3
8

DONAU
2,5
45

34, S. 10

3

,

1065 600x 450
600x

CASETI F 30/915 F 35/915

3,5
350
i

45
00 450 400x
1065 130Qx

2900 531750

0,080,7 Q07M\ 0,3 0,050,2 0,7

18
0,1-

9

DO;-.iAU
DR 32

5,3
195 2,2 35

45
230

31
1800

4 550,3 0, 061350

46,7.10

3 6

10
LP 1250

BEROONZI

I-

680

112

0,22

-

PREGLED O6NOVNIB KONBTRUK'I1VNUI KARA.lC'I"'ERlSTIKA VIru:VRETENUI Bu!'in.JCA
~
Prolt.vod'a.~
~

Ta.bUca 17.42

8'
D

Jl 0
1 model (tiP)
maAine

]
8
,0."

EJ!.
<I

s
!l,

a
>

I~ ~
E

B~
" Eil, ~..
obrta),

I
_

Koracl

CaM

J 1"tJE d'"
~
!

Vo""~t+---~b .. _ ..

~

ma~lne

Napomene

I~]

,fj'
i",

...S
II fLR-l:lc~
2)

mm
4

O'."',_L~_
5

,~t~~1 ~~ ~ I~ ~ H
I 6l

L_",-", 7

lo/mtn ---r 511-,..J",,",,~____ r
9 10 ---.l1

+..DilL.
l?

n/j----r;,-",,,,
r J-Iabenlang
u ."
,IGB,I
GBlLl
, GBB,2

- I
und
X. Ftlndt. D. Co

H L'i

-

1--10 B2
7,5 9 9
,

I'M.dow
I 10 1. -

10-1150..16

IO-J60J

J.l

i
25-630 4

3

-i

({1-160)~

_

38.10

I

9

(10-5001

_

01.10 3

13~2 r~-12~3Gi-;oo~;~~ah 100-1120 '-l9i,~~-500) l_~ ,~~. ~~~1
41'

I,
lllill~r
GUV

9
J

I 16 26-400 P5Ox550 100-1120 -.:~' '-'~,"6"-4,, ~o i!~vutah~ 100-1120 ,

(1O-500)!

I

_

26.103

7,5/,10

il S/,"

I

I ;;T-Oli""ttl 4 -"',

000,700 20-2240 iiOOx!ffiO

_

(10_250

1

!
"
w

kont
250 500:3OPOO-15001or- _ _----,---------

t---1-:""j -

i

:::
pREGI,ED (J':;NOVNm KONSTHUKTrvNH-l K.An....'1 KTEIUSTIKA HOHl'lONTALNIH G I.ODA I.leA

~

'~
(
l"

Thblica t7. 50
-

e o
0

2,-~"

0

1 " 1 - :MAkl:llma
na pometBroJcVl o}r1'>

I
U I a c i

I
N.'0-

~

.a

£'1
ProizvodJs.c model (tip)

-0 E
::;'
14 !l Go,
ill

191) al, i;'2g~
rauJa stots.
',0

ltaja glItvnog vrelena ul.dutnl
i Oblast

~
!e<o"';"'> :--'::;:,'"
0$
<)

i5
.....

8. iJ:j-;;;:;..:

2 ;;
g
br6j iOb1a.Rt
ev
I'"

>~
.d

,I'I'
I
I~:~ro. Oblnst 'J~ hroj'
s~up slu""]'C-- stup',,,,, nlCva

poprec. vertik,l Cena lbfa (- at' ImaSlne I
i brej stup-

S
;.:::
H

=.nne .
bi.."l t;";:" 0 .':; -~CI.li
;i
;:::s

8 c g- C ';i
"'v~

c..
'> -><:

"'g
em/min mm;nli. 6tn,thUn
11 I 12 13

me" ne

i"71-------~
mm
6

)

2

kw 3

~t1.:l.~_,_~1_.l2:l~_ 4 I 5
DIN •.
9

I mm 7
iT
85.10 3

I

mTl!~1o/min
8

+_101
\~3_,8.IO
129,2.10

15

10/7
i

ILR 7...eieznik UG-40lJ/UG320 2 2, S
.
275

113~-~~-:-+i600X400 \ 900 l 260 1-' m 320 350 ~ 125Oxj20~_~i
I .4%
300x1250 950x230 _ . (8-40lJ)! 425

b I ,23p- 118 0I23,5-Hffl'I 8-390 I 0-1;,00: 18

Pr;-~{~jSk.a
4

~OO
1 240

450-rO~2000 I -

!

3 Mondiale SA i 62 06

I
16

-tI
i (8-200)
8

I
I
180-28001121

i3~5-!ood I

41 Sc~;f;~
11,5 275

! 175x650
1300 -1125

(1:;:t
J )j

51
6\

Lev;,';;~o~'·CE
\ 2,2 400 1240xl110
\ _ \ _ \ \ 15-150q 12

I i
I _ I - I " I 32-10ocl
l' (16-4to)
8101235 1l00- \ SID
950 i 275
I

I

I -

155,5.10'

MII!~t ~s
\ 465 \ 295xlOO5 435 485. 28Oxl050

~.7/.),5 ~
fl,l
425 __ ~~~"~15
.

\(1~~1300) \(10~00)\{l0,-:OO~5. 5. 103
1 _ 6630 _ _ 27, 8.IO~ 16630 5,6240 55 ,5.\0'

\7

,Nlcolu SA PI UA!F2UA

I
5, 6 425 i 35-900

8

~ '~;;"'.t
9 5,5
575

~~
_ (1000

34Ox140~

I~~ ! \ 485 50-200
18
9

16-340 12lU-750

16-340

5-113

8,10

~
11-75() 5,5-375163.10 12

9 Dorn\8.C 1400x320 800 750

620

140Qx125

_

_

30-160 32-16Xl 32-\60 35-22-

llF 130 1;0 Levin D Cle A. l ~() l...... I

I10-350
18 18
Q

10-350

5-175 8-400 ! 8-4.00 14-20()
I

96.
-

~ to3

I
11 \
1218chwiblaCbe UF 2!UF 3
MANO IDt 1000 8,' \ 120Ox.(80 750

i 125Ox740
~

,7~, .!<-8,1;78

12-254 112-2,M

3-300

Ilk8(019'

,;,L;"".',

.. "_,:,,,).,!!:;[~~~,Y~"_~~~i;:"(c:4:<~0~?tetw#wrc-if"'fij§Wr;t::;~.:,~ '0~;;:;:-:: ,;~i
'-;:t+.'~'

(

PREGLED OSNOVNIH KOOSTRUKTtVNIH KARAKTERISTIKA 'VERTlKAlNIH GLOIW..1CA

Tl.lbHca 17.51

200

::

',"
· •..

g
OSNOVNlH KONRTRUKTIVNIH KARAKTERlSTlKA 'BRUSlllCA ZA SPOl.JNO KRUZNO llRUilENJE
Snag>

~

'f~i't ,,"
;-":,~~'
"

-§j

~

0

?f

_'

ee;::;

Ere evi obr:tala

_

Koraci

-.
(Jl

motors.

]]

j;
C)

ProizvodJac I' mod.1 (Up) rna"ne

~ ~ ~ >: r-:li '>:i!~:! Olavnog ~~:n:aj~ !~lis~~f' .9 ~a l' ~~;i g 2 n~" ~~]~.~,,~ ~ ''"''''on'' no';-" ;:r;,Bt<>IA. g vnag., ·~.m 2. ~~ ~K><U S ,"-,~'" C"-'8..;1 ~~.:~~g!,~~;; --tj.!S --s !1 ......s ~hf :! ~9!i'.",;. .;; T;; '~. III !o~-, C >,p s~ ~ a II! 0 0 ~"o'<Il. ell.
§
75
,~

J1 :., .~ ..... ~

,:.- -,- -

J
i3
8
kw

g~ ,&~~.: I~~
lew 4.

mm ~m 0- othu
63kant

~ ~~h ;k~g!l~

~~ tl £2' tl £~ ~~r

mm-I'mm mm mm'?)
7 8 9

o;tn1n

fl'h1i.t

"n ,-

Din!

5

6

tOot
2 ant 2
-

LZT Klkinda AFB 300
I -

13 _
,_,0,.6
100 135 500 500 1u' 6063-

100 135

300

-

3O~12
"'310 800 on
2

" Uti 0,0

AFB 500

i3
~310
800 kont 8,0
55- 8 624.
-

0,0 - ,3101 - 1 10

, 0 · " 0,00

;;

OUvetti
R4-30U R4.-S0U

I
20

""-I I 1 I I ~120
2120

~"'"'l lo.ct2s1 ;-.,
1i
-

I" I
I 8201 I
2
624 8

_ ,S[OCI
55 _)350121'19-18 ~600 \ 480 1350 ' 2 19

1- =il' :::--L-pU! 1 1 I ~12J
ont

Schandt A R-5"OO

-i
500 ' 10
- 1 15
9
11

10"-Conll_

\-

A R~750

I"
ERS-300
12 . () I 300 I ISO!

3BO 750'

11801
7S0

-!
_1 I ,1600

14 8 0 · -1

II r 10,I-C 1.1_ ront!

_

,L

_
c

30e

-

(3001

ERS-lODO
2 ,.5 1 ,0 1
i5 ,5

-.- . -I ;~~ 1 ~. lr 1- J 'I 30
1 -1 _I.~_.L ~ ~

------Fortuna.
ES 6'30

_

8 .. 8

kant 12701 2 I " -.. 1 152f1_L_265 ___ 0.

I I
1" ';,

-

-,
I

9

-

]0.11 L8. L., . l1
_
>vv

.8..
'2 1 ,70 1 2 .1520 23265
::.u-

ko", , 1_

.-

4

ES lOUD
15,5
I 1

3001 '501'00l -, !1000' 11,1 I 3['9 1751 630 I - I 630 11.1 350 17q 1001 - (looe
12~
'150

Is.1 0. I-C",t r
_
_!'l
U,4b _

Kellenberger
SO MRJ
Ceiloshvacka. &JW-!OOU

"
!l.D
II

~.o ~,5

I 2:l0i
~\(~~1900

f.0~

400
18180

5

2. 5
O. 'l~ 1:;

~
P.OO12
025

1°,7'1

,,« - I - I - ~ouu

- ~~:-~; -~ - 14.5 I -

1-

rREGLED OONOVNTII KONSTRUKTTVi'UH KAHAKTElUS1'IKA nnUSILICA ZA nnl'SENJE BEZ SrLJAKA.

Tablica,17.62

!"e1

I
;; I
0:
I

0.

~ ~ ~I§' i ::' /: 8.1'~r /":'1
Proi,vod'., 1 modol' (tip)
rna !'jaw
I
d
<:I

;>

~~ -,J'~ l!: 1 2 r~
~
, :5 ~

c1

%~

.s,~

..

2

§ ,--' t v obrtaja ~ ~ .m'g s: '0 - r.: ~... 8.$ 8. 8. " glavnogBroJevi pomotnog ;::: ,.. g E t-::;::==--T:-:C::-C<-;:J'~ lM.9 a n. e .E 0 1 tl1u 0 bD , 0 tocUa tocila
:-l

>':

d~
-- I
TOO

~-o~&I~-<~;U~]2s;.s~1.s.;" £~,§~I~B2M:~~_-2;~~ §g,

nl

1 e~ ", ro3 e" ('Oil e5

0

~
l2
4
u

~
lL.-LJ4
ukupna. ,

'g
~~ 1~~.3 ~~ ~.; "!d~f'. ~2 c~ :'l.;j~"I~ ~ Eo~ ':!5iJ,:!C . c 8 g~ .~g3 ~~ :'12 ~.,:! • li5O~$~~~tlJ ~~ .. k,-- --"_j~",,,,-- ---"'.'" m =c,;;;;;- ---"'-- ~o c ~;;,~ ~,: I o/min
80x

,S

o

~

~
(3

---~ ~~_4_t~5~__ ~ '!...--.- tl-t-9- -1Q~JI BDZ,O 1_:'.:.'.- """"_ L6"---1 __'-~".'-0~ 300 '2~0 -

I

I

~
-

min
1'9

" -~~!2llb _~ ~
88,5

1-

1900

I

I

'';

6

'10

3

I

B

118·.6-i::::;J

100

I

EOO I -

5;0";

"Ox

2

~564-

22

!
f

~

PREGLED OSNOVNIH KONSTHf,'K'TIVNlJ-I KARAKTERTSTTKA

, ,
Karnel (kretanja stota)

'RnTlRTT.lCA

7.A RAVNO BRUSE"N,TE

Tablica 17,63

Snl'og;l ffiOiOr::l

'N 0

;',tn
o· U'lduZno
i

0"
~,

p

§
o<U" ,..·~t
";': o
.. 0

Proizvodjac i model itip) masinc
bO

s
.,,";:,;'ll

..:.;
E,
c
Ul ....

" ~

I '.
i p.._....

g~
~
;1,
d

8.~ c;;

Ib i; e'llF
kri'lt.\ Popr. krotanje
:il

';;:::

g ." t .:::lE- 1~~ ,..
i~;
~~

.;1;;. IE E ~ ·.5'~M~' 1"8.E~>1l

~ ~

If e.;
• E
.,.:,f,
J,l.;:"'->

8. 2e

3 eE
')
" 0. '" 0.
,:00.

,

~ ~

I
i!

~ _E
£ 8
()

, "

" .. ~
;8P
ii
mm

fEg.;j
o/min I

~e
9
. I -

~,;Ls
10 11

8

j

d
"
62,10

• 8

g g

• ~
8-

KB I KS I KS 1 mm

*
....11.
3
3 2.10
,.

2 LZT Kjitlnd.URB-750
-r--+-'~

I 3 I 4 i 5 I
6 750X 250! 820
-~

4.

-! 2 1-'

i · ,300,I

i

mm 7 mm 8

.
I

llOOx
i

_.. 450450 ko t -

~+- -, 450

I l'

/minT ____ -_-_~lnlhJ____ _Loll'{ I 12 I 13 114 I • IS 1.__1&

F'R.H-llOO
:2

ff
,
350
300 500 300 300 550 600 600 550 14002800 2 2 2 2 0-30 0-30 0-30 0-25 300

4

f-----------'-,---+---

-

2~O ~o

I _ 2-16

n .
-

-

-",'''_

.; -

UHI:H500
'" 1570 2_?~-r,,

4

2

1500x 420 _

i __L 300 -

4.10

3 0 1-2 ,
0-60 0-60 0-60 0-60

2

Ceho",lova~ka
1 SIS' "

-84~1,,~~
250

1000;.: 1060 300

_
kont

3

BPll-300 E LB SchUff. SW I) VA 4
4

1, Z 0.75

I

600

74 10 3 . 3 9.10

SWB S VA
1 600
SW 10, VA
-4

2.2\0,75 " 550
2800

~:~x
14001400280~

I I
I 1'300xr;--~ 2,210,75 250 "L~OO
2300xi 250 _ 1200

~~~~-

kont.
kont. kont.

0','1,.10

1.. 3 rut5.IO
1,8.10 3

sw12 VA

I

4

I 2,210,75>, "r

SW 15 VA ' J 6-, 4 )0. 500

751

~~OxI1500

~~~~-1

2

f 0-25

0-60

,

kont.

,

bS,5.10

,

I
~rtfAf~"~""~!~<+'""'7"'H;"""1;;t?'blii'lli~1$;;f';"'~~>'f'~"""
,·'>oT-i

'''*"ii'''''''-'~~~ i'&.%iJ[~tmt*i'15itfritiR~-"'m&iti ti'f1tfr 'IIte- ~-:-:i't*' fM~ri"
J

<

'-zr"ii,"eb;""'- >"ttriir~'i
"..,"t

..
0
~

~
c g"

.~

~

0

o,

r ..[ • ~
.. •
1:.

a

.~

f

!~

~.

Z

~

~ . > ',:-

.. ... >':; g '" t .. i:l
"~

. Iil ::l

!l

i 00"

,;}

-" '" ".~ ....
" "
0
~

~)~

00

i!l
p
00 00 0 0 00 0

~

'" il z

.
0;

I
0

>
~
0
00

I~
~

~

J':1
8

~

'"

z

18. PODACI () PIUPREl\l;-.l()-ZAVHSNIM ! FO?\!(X:NJ:,1
vREME;-"'lJ'l.t'l OBRADE

,i
.~

~i'

~


" ':0
.;,

-,;r

;[1'

l

l~

\
".~

:1

~

l

IZ;Jubljeno

yrcrn~

Tablica
Osnovna konstruk karakter masine i-teme fehn,c oPs/:.JZiviJ,f,ja

18.10

Masino

u:fatka

Stmgovi . sa visinom sifjokq

[nma
200

Vfl:'fn'~ organ Izguhljeno opsJuiivo.nja v,.."", u % 11% od ylo· 11 % ad 05no- oj osnvvnog vnO;J \fr('nffl'l vna!] redasle rerJos{ednog dting vrp.tne(Ja. v~mena

2,5
~O

1,4 1,5 1,6 1,7
«

.

do

.300

<,6 ,0
~3

400
,-

3,5 3.5
1,0

500

~<

,

Strugovj

vertikafni sa

preenikorn stoia do

-150r;
·20a;
3000

1(£)0

<,9
~C ~3

,
.
,

I

3,0 3,5 ,15

1,5
1,6
(7

Vrerne

m'erenja

'(~rtma

duzina do 100mm) Tatnost merenja

.__. _ - - - - ,
Strugovi eeon! '0 pretnikom ravnog stezo _

-

1500 2000 2500

2P
2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,0

17

5< ,,2
42

Tabfica 18,11 Vreme merenja min

',{
i -.

""erni instrument

iii
alat

co do

,

(2

If
,5 1,6 1,7 1,7

'-6

O/mm
Kljuflctsto

0/6
•. :0
.

'merilo ~.,

Strugovi revolverski preenikorn vretenu

s

22 60

'l
5,1 ,--5,'
Mikrometar Nikrometar za unutr:
Racvo

.

O,o2.mm 0,01 mm

Op,
qn q30

olvoro' u

.c

do

BUsJlice
preenikom \lre/ena Busilice najvetirn busenja Busilice najvetirn buserJja do vertikaf. do
,-,

kombinov _ s g/o vn09

liD 80

mere
79
Obostrano merenje Merenje pro/aznom stranom Obostrano

0,01 mm Kfasa taenosti
-II_11_

!
5

1--'-150

110

30 35
I,D

I

1,9 20 1,0

-

5,2

0,13
0,20 0,13 0,13 0,10,
.

5,<
5,7 -15 ]6
tep sa man/om
masam Cep
cifindricni

7-9

-,-ll-1/-1/-

11 i12
7-9
11 ;12

35
55 60
,-

-1/-

precnikom

I

1,0 1,5 1,0 1.0 (5

U
I.'
(5 12 15

':"'1-

rodiiaffif!

s

35 55

12 ---,-- - - - -<0- - , ~7 12

7-9 11"'2 7-9
11 i12

-,-11-

-,I-11-

0,29,
0,16

meren/e

p'eCflikom

]9

do

80
500 --800

<,2
4,0

•••
!><.1b1on
Sablon
~nostrQni

~ro{aznom
tranom

Merenje

4'"':1/:":'

,

'-11-

0,08 0,07 0,07 0,10 0,09


mm

:';"1''':'':-

R~ndisaljke krotkohode 5 mjv. hodem a/ala do

J_~_ 20

> 0,1 mm
...

C;

45

0,1

dyostroni '

>QI'mm <ql mm

....
,

0, 12

4"

iii:
@RiL,;li

DED POMDCNOG VREMENA Z4 STEZ4NJE I owtSTANJE
i~;nj

Toblico lB.12

;'/,~i:N~,~;;A:;:~TECIJ4LNOHPRIB~~~ ;:~~I::I:O[:~doI20
Rucico~
pfocQstog

,

PRIF'RfMNO 200 300

VREHE ({;LOBALNO) PRI RADU SREDNJIH STRUGOVIHA VISINA _5JLJAKA U mm
do

NA

Tab/ico 18.20

j.~":;1;r.:RU~c~k-o-m~-pn~e~u~m~o--.~i/~i~-h~'~-r-o-st-e-z-a'~ca~--7~'~"_-'-;~"~~'qo~-~r'+o~~~~~o~,o~.i_~~~o.~~qo~.~o~,D'~~qo~4
ifi
Prvo

O,O~ Opt

0,04 q05 CPS

OpS

Q05

vretenostog ekscentra , -ZlJ'eZdostom -navrtkom leptirasfom navrtkom

PRIPREHA STRUGA

SADRZAJ

PRfPREME

STRUGA

Svi ostali

Op3 003 0fJ3 0.0. 0.0. cp. cpS

Prvo
Svi ostali'

0,05 q06 0.0 7 0.08
0.03

,o.~9

010 011
Priprema struga zq obradu
defovo

Navr.tkom (normalnom)

Prvo
PnQ

-

0.0' OpS 0.06 0.06 CP7 0,7S OJ7 D,20 0,27 Ol' 0)7

qD'

pri

stezaniu u univerlQ/ni pribor (ii/ike zaee, tmove i (d. )

sfe
j

-

Pomocu

klizne

Sa ekscentri -

iii

obrtne plocice

cnim stew -1---------+--+=-+'---+:...+'---I-~f.cC'"'" cern. Svi ostal; 0.03 0,0' 0,0. 0.05 cpS 0.06

fTvo
Sa novrtkom Sv; os tali
Pomocu sape so Rubcom
I ....

-

q09 0,10 0,12 0)3 0,15 qT7 ({OS q06 0,07 q08 OOB qo8
0,27

JEDNOSTAVNA

75

20

8mj rez(lIh olctc u rod') do c; krnnd) Preude:SQvonje struga se: ne vrSl.

0 73 0.14 0,78 0,27 0 27

eksc. stezQca

stezanjem.

-

O{H 0,08 017 0,72 0.73 0,7. 0,07 0,08 0.70 0)7 0,72 0,13 q17
-

ILIteZ. iii /eptirusto na'o'rtka 0.0 9 0,77 0)3 0)5 0.77 0.27 ~---~~--------~~~~~~~~~i

No vrtkom (normo/nom)

0. 2 0

0,250,27 0.32 0)6

".

,

r---------+---+I---I---------------- - - m deio,;,c rn
Priprerno strul)Q
obradu

slezani'J
SREDNJE _
radu

;.1

urll".ll'Cl-zafni

pribor rsifjke,
u

srezoce, .trnove i td ) - /:>raj rani/) ala to

Brovicom
Vrefenostim fiksotorom

0.05

q07

,0. 17

-

-

-

opS 0,07 1 0fJ8

IPB Q08

.5WZENA

20

25

dc ,; /(()rn
V'SI

Kfinom

0. 13 QIt

U proces'.1 roda sl,uga

Sf'

2-3 preudesQvanja

f------.---.--DEO PQI'OCNOG
GrodoclJo
sfozenosti [X>sta"Vfjanja

-----J-----'-pT/Pn.:mo

I

s~ru:;;(J

za obrcdu
rnixJr.J
I

delo~
!'cpm

~I
S

VREHENA

ZA FOSTAVLJANJE !SKfDANJE PRI80RU [N] 80 0,]3
[min]

Toblico f8. J3

OBRATKA 2S
Q07 0,08
.

U SPECIJ
TEZfNA
10

DELOVA

do 120

30

200
0,20

300 02. Q26 0,32 0,35 0,40
0,£2

3C

35

, I

pnmenom

nf!kO!IKO

'Jred'"l/n

(obmdc

PJ"'o·~(j {xJd'.1p'r·]~t"J,
oQvcja

l,'::;~h

ko.'iusc, ('::2enj''"

I 11) -

Ltc) i""Zf1!i';

I
I

Qrote urad'.) preko ,; kr,mad,
procesl.1 ra1a

7
2

0.0 8 qo9

q70
0,72
Q13 a74
0,15

0. 09

0,76 0,77 0,21

U

vrsi

5'7

viSe ori dVrJ

0,7 ;:
0,77 .0,19 0.27 0,22 a2.

0,22
0,26 0.29 0,32 0,]'

preudesovnnjo 5trUg()

3 S 6
7

0,09

0,10

alO
0.17

0,11

q2J

0. 72
q/3

I

0,25
0,28
q31

q12

I
"

013

Q1!;

(11 7

I

q37

I

0/.6

IUtl

PRIPREMNO

VREME ZAVISNO OD VIS/NE STRUGA u Cmin]

SILJAKA

Tabfiro 18.21

ZAVISNO 00

Visina siljaka u [mm]

do

NACrN

POSTA YUAN JA
I

OBRATKA

200 2 ;'0

;'00
3

600 ;.

800 5

1000,
6

Izmedu

siljaka -neposredno pribora

ifi preko
51l

~

, "J.
I~;'

pomotnog

68
8,8

8,6 12,1

U

samoeentrirajuci steZQC . sape

50

tri
<J

,

6,0

6,6 8,1 1(2

15,;' "
1~5

U stezacu

so cetiri sope
5

70 100

10,8
14.1
~8

14,7
191
1~1

No ravnom stezacu

priborom

24:;
14,6

No ravnom s(ezacu pric vrscen zavrtnjimo -,_. U stezoc caur! sa zateznom novrtkom

5,0
4i'l

5,7
~B

6,5
3,8

2ft

-

No granieni pribor Priprr!mno

3,0
tocnosti obrade

3,6

v,""" zovisno od
(foleroncije )

rmin]
Braj povrSina kaje 5e obraduju

STEZNI

PRIBOR

po II7-IT9

do

3
Sifjei, obrtac iff Samocenlrirajuci

5

tm
stezQc

7

8,5 /0 12

10 /2
13 16

15 16

;

8
/0

4 ___$opni
Obrtni

20

stezQc stezac

1--------" --,
plocice Vrr!tenosf i

pfocicama

-

ravnJ

sa zavrtnjima
ugaonik
50

j

9
I

/I

,

15

'---

H,i

I
IZGUBLJENO VRENE

VRENE [

mm]
RAONOG

TABLICA NESTA

18,22

Obrtni fUvf)f stezGe,

-_._------"--'"
trn.

profivtegom

J.
--,
I

oPSLUZIVANJE
OPSL~ZIVANJA
,.
'

18

KQLlCfNA

NAJ'VCCI , OBRADE

PRECNIK

5
vreme

-

20
6

2,

--

-

VRENE

REZNIN ALATA

[!nniJ
5

do,

NAPOMENA' Pripremno obradu pa

.00,:.; .
'

zo
do 3.

operacfje

za braj

IT7 -IT9

povr~ina

kaje ne sadrze biroti prr;mo prvoj ko/ani

PROCENAT OD OSNOVNOG VREME ZA

REOOSLEDNOG

-

ODl'-10R

I

.. PRIROONE

POTREBD VRENENA

.'

,t 00.

';

PROCENAT OD

OSNOVNJG . REDOSLEDNOG

,

'I'

;.

410

m

~

" ;
-:
..:

. : .. ' ,-

::;

IDEO PONOCN'JG

VRt:I1ENA Z4 POSTAVLJANJE / SKIDANJE : 5P£ONJII1 STRUGOVII1A u [minJ OBRADAKA RADNJG PREDI1ETA NA . .. .. ,

' . ' . ,> Jab/ica. '.'8.23 :::":-.' -··,:)C\)t~L'

ST£ZNI

I TEZINA
. .
30

u,r N
','

J do, . ;;:F;"~'

"
stezacu
50
5Q{X:.:'

PRIBOR


tn

I u menanlckom
so podupirocom U mehanickom so proverom bex pravere ..

2:5
0,25 0;1' 0,340;16 041 .oS 06 075-1 _._:,'C::::
0,75 0,9 1,0 If

5

10

50 100 150 200300 500 CPO.I,~O'__ ,. ," :'1$.-.fRL - -~- J;'-;.,:;~:.
1,3)

'.::,

ofte
0,8, Op5 1,1
pI,S 1,7

F'

-' 1,9· '''';., -'O,I~l'j:1:;'I"

::-:f} I,'"'. . ," :'.el::.:

.,......i(

'2,0,3,0:: ','9:

stezatu sa 4 SO{R

,

::"fefY:;' I:'r::

'5,0:\ ;L.:,,:,C':,,:,:

-

5

postavlianiem no obraoenu

poYrsinu

t---~-

~ I ',2: ~

~_
U U

s postavljanjem no (Jcobradenu~~~~~t--!~-+~+~+--I,--+~+_+--I_-+'-'-+_-I povrsinu. 9,6 1(0 13,0 II6/! 119P 1240 8,5 9f sa podupiroeem 5,. 7,5 -¥ 41 sa siljkom -1-::1=5,5 ~O Sp 9,5 110 ravnom stezacu (so zavrt. i plobe) 1pnf.'umatskom sfezQcu i 0,12 1 0J31 0,1510,15 0) 0) 0)50)
sifjaka:
':":., ,

Izmedu

_ so obrtacem

10,351 0,4'1 0,5 10,6

Q71o,851
In
I

(0
IJ·
I~
i

1/,1
I<
\

17

J6p
't'

14,S15,0 5,7 6,3 6,3 H, 8,5

f _. C.~~"""'''''''- _.--- . - u trnu __ ~_, ____ , __ , __ ~~~_,__
IJ

I·j~085!1-' - .' I "", 1/

"

I 1,0 I ',I Sp .
.<

6ft

8

priboru

so n(1vr-(kom

:

1

,5

~u
(srezanje u sre7ac,"L ______ .__ .' _
Vrednosti
Sli

NAFONENA.'
proizyodnjc

·1a te

za US/ave

mafoserijske

I, i2 i "'[ [

1,51 1,8

1

2,0

I

~3

" a'a" d
~

~

Q

~- ~.

N'O

g.;p
1:
<5 8.
a
Q

to 1>'1 =1' =1' \C Q.~~~~3~ C:No~ till')<

~.

2]
!::I: g.. ~ !t l3 ~ ~ ~ 'ri' g I Q
Q

'"
:;,

, -

" "" ~ ti <;
a
N'

• a " '0

'1:l

B ,-. ::;.:

';j

I" a"
,

0

';j.

2l
a

~
~ , '.
a

'1j

~
.3· 15
3
~

~~
a ~ a

0

iii'

I ~~ ail ao 3,.
"
~

I-va,&· 8::r ::r n-.::::, C

Q

0

-..

.......

c:

"
§
c
a

~

~.

"::~ 11' , :. i
l 0.(' 'li• '" •
~

~,

OJ

'1i
0"
a

2l
£!
""
Q

i:
-"9..--0
0

A

~

'"

"
t)

I~ r
13 1 tsl
C)

.fii
5
Q

C 0
C)

1;;- g ~ 0 Q::, 'q .
;

~

\;'

~ Iiii §I~P.hl !:'-g,
_Co

Q

H--+--J'-J-J~ ,. --r-+--+-+~­

, :tt
::

,

-/3 <I , :.

3

. J J J I .' ,.'

~
·11~-R'II-.aal_8!_i -8
tj -1~21-g j-g .~ :'RI"
-8

~ ill -<

19-soLs.g

13 iO

t!

I !g '" '" ~ "+1~li~ ~ ~
~I
i

Co

-

'" &;:

is'
0-

~9J-€' -8

-Q. -~ .p

£!

~

a

i;

!rul~I~I~rl ~ !~ ~l

0;

~

Dill

FfMXNCX; VRENENA VEZAN ZA ZAHVAT U ZAVISfKEfl . 00 QUZINE OBRADE [min}

Ta blica IB25

DEO

U ZAVISNOSTI.

00

Karakteristike

prelnik

Iz"""" n,

fuhna obradene

pow-s.ine
da

obrode

u[mm] 00

uemm)

Uzduino i popreeno ! struga -. nje bez uzimanjo probne
strllgJtif'1e

100 200 500 000 100 ZOO 500
.600

100 qt.5 .0,5

Op
1,1

500 0.5

1000
0,6

1500

ZOOO 3000

0,7

OJ 075
(0

qe
0.85 (Z

Of!
1.0

IJl

0.8
q95
1,15

'185
1,Z
1,15 1,3 1,6

q9
1,0
1,3 155 ,

V5
/,45

II
1,6
.."--

-

1,<

UZriufno ; poprei::no strugo -

q85

1,7

"J'

kvatiteta {3/ s uzimanftm jedne probne 51r119° tine.

Z.O

! .,
,;-

9..;-12 Klase

,.....:.

1,15 1,7 1,4 1,75

1,8
-

2,0
'1
65
~95

12,1

2.0 1-.2,5 . Z,6

~
i
,)

d,.

100 Uzduino i popreCno struga :" ZOO Vsa kvotiteto nie 500 probne strugotine

\2
1,5
~O

1,85

- II - II -

9+/Z Kiase
ad

IV -

Z,3 2,0

~6
~Z

;;Z 48
-

;;5

•.
OdsecQF1je
..

Strugonje

spoI.jnjih

~.. ._500
i 800

800 100

Z,5

, -

~3

42 '.0
-

Grublfa

q5

1 ,I
it ,

9-te klose

D,7 q9

l

Grubfja

ad

Sa predhod
f);m

~

lZ kfase

mere -

ilje bovo
Strugonje
unvfrosnjih

0.6 i·0.8
11
.-.

r
1

-Jl-

n}em.

"

Sa

tljebovu

~~o 500
BOO

qa
U
1,4
.-~~

-11-

11-12 k(oSQ

probne gorine.

S(rugtlnje

ivico roobl/enja

;

1-

I

-\~

O,Z

- 11-1/-

9- ta klasa

-Ii

7-rna kfaso

-11-

."

415

., '

I,
Spoljna '
Gruba

·

. . '.. . ' ~ast:\{Jk ,. ,.",.,.,', < . . taUice '. '

18.26

.-{

OED PONoCNOG
PHI

VRENENA VEZAN ZA POKRET RENO/SANJU [min]

Tab/fea

18.32

~-

I,
VeliUna hOda alata iIi rp.
5CtJ do800mm.

ceona

•'F:
,

obrada

. merenJf'm

Sa predhodnimt--:l~()()~··+.:o,c35=-rqJ-=:8c-+-::Q,::i39::-l,-::01~ 300 0,49 0.;;5 0,55 0,60

NAZrv POKRElA

p;elro 300

0,55

0,60

D.60

0,70

". ... Tolerancija'",. Sa uzim:mjem I _3::()()::::"-1-,O'l:4~9C'--+~0i'5:.:5+c:0,;::6~5-+-,Q~7~0-j strugotine I.. 0,3 mm", Feko:nJ 0,55 1\65 0,70 0.80
PU5toni~

Sirina obrade u T~ 25 50 100 200 XI)

T

Iviea

Gruba

"

0,22 0,26

0,25 029

0,26 0,30

0.31 q35

Fino

r--"
labfica PRiPRENNO VRENE PRI RENDISANJU
"

i zaustavfianje masine ~i gruhom rendisan·u : oj no duZinu do 250mm b) no duiinu do 500mm

-; .

0,39
I q4/

18.30
duzim

/--'

(inom

rendisanju :

0,0 0.,8 0,0 Of5 o,5~_
QS8 0,6

O,~J

O,,~,

[min]
Ncrmaina

NAtlN

POSTAVLJANJA

OBRATKA

hoda r&a' iIi f.rrtri

dufinu do 250mrr:. duZinu do 500 mm ~~ena broja dvojnih hodova

f-'

a) no

-I10,,6
' 0.58
"

I~

0155 6,71

b) no

q6

oj:2[O,67
Q07

D?~

obratka

sao 1800 ,
U maSinske Siege 8
!

9
8 15 18

koraka Namestanie ,. skidanie noza a) pritezanjem 5 jednim zQvrtnjem f--b) pritezanje s dva zavrtnjo_

~omena

J,
I

I 09
09

0,65 do 0,75

q85 do 1,0

No
U

stolu

sa stezanjem pomol:u
so proverom

plocica i zavrtanja
"

7 12 15

No ugaoniku

priboru

OED, FC1'1OCNOG

VRENENA

ZA

OBRATKA

POSTAVLJANJE / SK/DANJE [min]

TabticQ 18.31

NaUn fXJStavljanja obratka
Fbstavljanje i skidanje obratko, stegniltog ,,,,
.'

retina rod. pred. u

N do

80

160 250. 300 5W

roo.

zo slo ploticama i zavrtnjima
0) bez

1
0.8

provere
proYf:!rom -

1,05 1/6
10

J,2
1,8

2,1

b)

S1

1.0

11&

128

2L
[305

4lG

Tobfim 18.40

,Tilbliro 18Ar
IZGUBUENO VREI1E _ [trin]

,--

PRIPREI1NO VRENE PRI RAOU NA BuSlLlCAI1A [minJ f---- --------------------,------,----1

,

_. - _ . , i ' "

NACtN

POSTAVUANJA

OBRATKA

---

Vertikolne busilice

Radijafno

bu!;;tic~' :
obrade u [mmJ do

Preenik

35
No stolu
stezanjem poinoeu

55

80

35

55

80 -- -'

9:1

,
1,5 1,7 21 1,6

plotieo

i

za vr tonic:

2,0
2,6

1)4.

1,5

2P

Ii!

I 2,1

1,7 2,3

Ostvorenje koroka 20

i
1 ,4 P,7-- 3,0

I
1

I
1 ,6

If! 1,31',4 1 3,41 2,7 128 UI I

50

1+3,6
~

,_c_

40 ,80 20

6 6

5 6

4
5

-__ 1.-

--,;

7 7 7 7
,

7
6
b
-

,- - ,,.7_
'5

,:

Rucno

100

~~O

6
~

r----_----.!!..!

0) rucnim

postavlpnjem

b) postavljanjem

If 1,6 1,9 1,3 I t4 1,6 --------------+2~~~~~~~~ 2;J 2ft 2,1 21 2,4 (J(Y"T"IOCu male dizalice

80

7
'--'

2,

200
vise

U priboru so pricvrf;i:]vanjem ~~t~~------t-+-+-+--+_--

ruc~im fXJ-?..tov(j"anjetTJ... b) postqvljanjem pomocu mole dizolice

3,0 3,2 3,6 2,7 2,8 3,1 ----+~--c-+-~
3f!
4,1 4,5

20 40 80

-.

4

7 --7
8

. ;':

'

56
8

'-'(

--"h
1"le

45

an/eko

.,

4

4

PRII1EDBE: 1. Gcrnje vrf0nosti vaie za ·.obradu jronim a/a tom 2. Pri obradi so viSe a/ato nJ. gamje vrednosti treba cbdati
a)

Deo

pomocnog

,

vremena
prj radu

za

2-3 alata
4-50/ato

S3 do 3,2
Fdo~8

zo postavfjanje i skidanje obrotko no vertik. bus/lid· [min] .
10 80

Tab/iea 18.42

min,.

b) za

min:

NoUn

pestav/janja obratka

rei-ina rod. predm;u N do

160 250
'.

300

Postavfjanje

obratka

no radni

5/0

bez,

sfezanja , stavljanje

burgije i spu~ta/)je
sO radnog

···f·:
"

.
qJ5 0)2

Ji.;:,
~~

",';

....•........

'.:','

g!ovnog

vreteno.
obrotka

.....

0/6

0,9 D,2
~.

':::

Skidonje no mesto.
Pomeronjrt

stoia
no

j ocf~Qaanje

,

004 007 OP9 0)1 qJ2
obra tka

pod

burgiju

rastojanje418

do 500mm.

'.

qJ5 Op7 q08 1lI0 011

,t:;.:i.: "~l;' ::i ." •..•. . .

"".,",
OED, PONlXN06 VREI1ENA VEZAN ZA ZAHVAT PRI ,,'i,j, OBRADINIl.' BUSiLIC/ '[min] .-

Tabfico 18.43 OED
P(MXNJG

VRENENA

VEZAN ZA

POKRET

[min J

ToblJeo J8 . .c 5
pr~cnik

If?; \~;:F~i;J~::.::
;.;: 'NA' , ;,: .:

Ostvarenje
,

,',

",

NajveCi p-ei:nik abrade. fmm] od 51-75 36- 50 25-35
,',

Najvei:i
NAZIV ZAHVATA

koraka

Ukupno

,\

<.

200
:

pomeranje 91. vretena [mm] do 1000 500 500 200 500

busenja. (mmJ do 35 55 80
NASINE

FUSrANJE ILl ZAUSTAVLJANJE

V~rtikalnoj buSilici B~~je l-proJ-~i'ri';;a~ie,' tOz'vrtanje _ "

..

RuCno
,

op5

. cpS
008 q05

007

Mehanicko

ops
0,05
OP7

0,1
qor

Upustanje
Raiijatnoj bus;lici
pr05~rilf(jnje.
,

Rutno Rucno
"

._-"
ql2
q15

BuSenje I

0,01
ql3

0,09
ql2

((IS

0,18

rozvrtcnje Upustonje

Mehonitko

ql
C\07

0)8
ql5

OJI
0,18

Rl.i:no

ql

0.09

0,12

"

,

OED

POI10OvO:; ': VREI1ENA ZA I1ERENJE KDNTROLNII1 CEPOI1 54 IT7 [min] u [mmJ Izmerena duzina duzina Izmerena 100 50 75 u [mmJ 25 0,;1 0,12 ql 0,09 10

Tablica

18,.;4

150 017 ,

I

25

ql
q12
(;,.'3

0)1

0)12

50
75
100

0,13
0/1.
0,16

1114

+S" ,
Q2

016

-

0,J5

S2

0/6

ql8

I

0/9' 022 , 024

1 0,22_
!

I 200 I I q2 I

0)5

d, 2m rrm

.. --.--.~,---------- •

--c05---:"-0,0.;

-r qos

q27

;:~E:~A;:;ECEG::NL;'~i::- "-;J~- :=:~~~,';=~---"-'-"+~~~ :-t';~~
NI<HESTAIVE
o)

I Si(/DANJE

RElNIX5

ALATA " -.. ~--

- c-----r---'- - - -

u konusu glovnog vreten.:a_ _ _ _ _ _ _ _ _
slezoeu 010

b) u

'0
sluoc a/ota

-!I_~o,,·i::2=_-~---~..q;5 0.18 , i o,".t.o:..'6'..-~
i Q08

IcU:C'K'CL-J:CU-i:!:E:CN-:J-:E":"~IL::/~/~S-:K"LJ"';U~CC;EC;I'::"J::E=-H':,LcA:::.:D:.E=-N-J--A-----l--o,os

v} u

brzoprrmenl.iiv

i Q08
O.oS

i qo-~

GOa

420

!JEO POkCICNrx; VREkENA BURG/JE RAD/

VEZAN ZA FUKRET OOVOD£NJA UDALJ£NJA STRUGOTINE Cmin]

Toblica 18.46

Pf?:IPf?:ENNO

GLODANJU [min J

Naterijaf obratka

NaCin ostva renja koraka

¢ i>Jrgije
rmmldo
u
10
20

Dulino
40
Op3>'

busenja u [mm]

60
Op6 .

J1Jnstrukcimi celiel
.

Rucni

HW
ql
0,2

OJ5

Mehanicki
.

0,07
0,07 003 , 007
~O7

0,13
0,15
Op5

028 ,

30
.

0,27
0,07

q42
Op9
q21

Sivi

fiv

Ruen;
Me hanicki
.

10
·20

q11
q15

016 0,27

30

q42

D£O

PONOCNOG VREkENA

VEZAN ZA POKRET£ POkERANJA/ablica 18.47

OKRETANJA f bSCENJA PRI80RA I IZRADKA C min]

I Ukupna
NAZ]V POKRETA

fezino roratka
; priboro [N] do

.

50

]50

Pame-ranje obratka
5a priborom

Duzina pomeranjo
[mm1
Ugoo okretaflJQ
[oJ

"

Okretanje

obrotka
sa prihorom

,1_.

0,15 q02 0,06 ~:~~~--~--~~~~~--4 :> 400 OP3 Dp8 OP4

~ 400
90

I

.-

300

.

I

I

0,03

q04 0,06 0,06

Op8 0,12
"-

180

q04

Tobrica ]8.51
IZGUBLJENO
Vreme obsluZivoflja

Prevrtanje priboro rad; izbaciv, strugotine
NAPONENA .:.-

VREkE
radnog

[minJ
m(!sta
I

Du'Zina
1250

stofa fmfTil rio
.

Ova tab/ica vaii

zr,;,

vert/ka/ne bus/lice
Procenat odnosnog redoslednog

1800

2000

Io'remena
.'

3,5,
. .c'

4

Vreme za odmor i prirodnf;! Procenat

potrebe

-_...._-

4,5 4

ad osnovnog .redoslednog

...•.......

vremena

'; \';

'.

I· •..•
••••

........

.....
Nastovak tabfice 18.51

OEO

F<:i-IOCNOG VREHENA VEZAN ZA ZAHVAT , PRI GLlYJANJU [min)
DuZina stoIa u [mm]

Tobl/co /8.53

. i,,~RIJ!~ ?~~~!~~g@!;g~N,Q t~¥A~,II\:1 tl$/jE;Nff;~g~QG.~TOLA, PRlffJRA I PO POTREBI . i'IZRADKA'J' "
• (i·i~:i

.•

.

do

[",n]

i

'

.. Sredstvo .. za

Nqcin

Povrsina povrSi Leaf]

koja se

GLOOANJE

/000
Duiino

I

1500

I.
8CIJ

1000 200

..
1;5

obrade u!mm7 do

hJadenje
No obiCnim
Rodni 5tO. PloCo,! obradak

200
gtodoficama

500 ' 200

'/000

Emulzija

-fli raYon

pribor.i

~~~~-+~-r---f---­

Cetkom

Q07
Ope

qDB

OP9

OJ

.

Gruba Fino

so oredhodnim
Q55

0) 1 0.1 r-------------··---·-b------4----·-~c-e~t'-o-m--~O,~J2~~0~,13~~0~,'~6-·~,'B Obradak Ilf plI or "

~/azom

merenJem

q68

Q,64

vozduho

I Gil,
0,8
0;53

0,72

0) s granien/cimo
b) bez

0~8

0./58
0,31

0,55

s/oienij!g

oblika

Emu/zi/a hH"lo:::z:::o:cm;:;:-I--'--t~---j-----·t----I vozduha 0,14 0) B 0.2 0)6
.su vete
ZlJ

gronicniko

~7

0,23

0,67 0,29

I 0,82 12

'<rivotini;skih
b) bez

PJvrSino
kopirC!
0,48

PRIMEDBA.-Pri hfo.Jenju
....

ufiem

vrednoslf

20 %

0) s gronicnikom granienika Zavojnih

q6
, q49

0,85

O,i/

QS5

zfjebcwQ

DEOPOHOCNOG'; VREHENA ZA POSTAVLJANJE· 1 SKIDANJE OBRA TKA [minJ NA'ciN
U mehan.

Tob/iea 18.52

i zavrtnjevo No mosinomo sa pofuoutoma _ tskim cik/om i programskim
upravljonjem

0.0,6

POSTAVLJANJA
5te,9'1n;Q: oj bez

OBRATKA
proven"
-)1-

Tezino izrodka [N] do 30 80 120 Ti60
1
2

00,

Q06

0.0 8

0,44
QS8

0,57

0,63
! -

I Q,69

~,,-

-,,b)
$

-.-

q8

1-'~

.•.

3
1
I 1
...

0,71
q64
q98

p!overom

obradene neobrodene

oovr"sine
pcvrsir,:. __

g!

s proYerom

U pneumofskirn

stcgoma
ekscentrom

0,19

0,26

0;1I

0,37

U stezolu

sa

I

0,21

0.29

0)4
i i

q39

,:;1
'J~

No statu

50

rrehan.

stezanjem,

,
0,7
.I

a) bez b)
No Irnu
1f

pro vere

0,9

1,0
13 ,

I 1,1
(5 O,S

sa· fXO verom

O,S
o,{~

12 0.64
q79

q72
q91

(slo}erU)

0.53
obrodivonih de/ovo

iO

:2 '.
,·if ,<~
,;'

:I
';1-

~ .,

.,

Kolicino

istovremeno

~

425

:~

~

OEG

I'rHi:NOG
NAZIV

VR£I1£NA G[QOANJU

If'ZAN

ZA FOKRET PRJ

Tablica 18.5<

PRJ BRUSlUCA

[min}

Dllzina stoia u fnimJ do

KJ{RETA
q{oYnoQ

1000.
vreteno
o.l~

1590
.

2000
-Za, krulno

-/

Promena broja obrtaia " .. _. .. -. ..... pomocu:
"-

oJ
....

spojni~

0,15

0,19

bru~enie

bJ pom~rf/ive grupe zupt.onika
zaokreta~od~nog

0.1

Promena koraka
Jedno
~~ta

.

0,05

0,11 .• . 0,12 0.05 . Gp7 0,0. 0,07
~--

·0.0.
q06

-

Za

mvna
brusenje

SpuStO!!i e i podizonje prozimbg stitd . ~--.---~f'omeranje stoia
0)

-~
Za

kruzno
brusenje

no dilzinu

preko 200mm

do 500mm

"---_._--_.

0,1

bJ

do 750mm
dol00Qmm
do 1500mm

0,221-0,22

1-

')
g)

,

I ap - I q3~3i= _ I 0,47

. 0,1

c;-;--

0. 1

Za mvno brusenje

OED

PONOCNO,? VRENENA
KRUZNOH

VEZAN ZA POKRET PRI BRUSENJU [min]

TaMeo IliN

NaCin

postavUanjo obrotka

Te1ino izratka priborom u
30

N

do
160
300

f--. Namestiti obrtoc no obrudak pas tayiti izmedu 5i~'aka, pusti!i mosinu urad, zaustoyiti masinu skinuti obra,dak S<1 rnoSine I skinuti obrtoc1 odloziti obrQPok •
IZGUBLJENO VREHE PRI KRUZNOH UNUTRASNJEH
Tobllca

80

120

18.62 0,43

BRU5F.NJU

[min] u vremena
potrebe
....

I'
iq62
7
,

I

1. ObsluZivanje radnog mesta

D1

072

q93

Najveei precrik izmtka
ProCerot

mm

do

1m 3«) 500

ad osnovnog

5
6 6

6

2. Vreme zo odmor i prirodne
Klasa

tocnosti ' abrade ( toferancija)
ad oSflovnog

Procena t

vremeno.

7 5

8,9 4

OED

FONOONOG

IREHENA

ZA HERENJE

Tab{jca 18.65

PRf Nerni pribor

BRU5£tVU

[min]

OW PONoCNOG VREHENA ZA POSTAVLJANJE ISKIDANJE OBRATKA
. 1 . ..

Tab/ieo 18.63
u [N J do 80 2«) 120
"

5 HASINE. (minJ

f1?5taV!jol
oje

SteZnI . pnbor I karakter stezanjQ obratko

._----4
na Irn

I Tezioa 1 I ]0
!

obratka 30 50

I
f

I

I

Weme u

[min]

" /iYzoskidajuCo COUTO Cilinddcni j.obi na caura

c

"

0,21

0,24 0;39 0,13 0;35

016

"" q2~,_!_S!_J.~
0.481 0,52 0,15 I 0,16 0,54 0.17 0. 8 0,36 0.06

"._"--""

0.3
0,12 q25

0.44
0.14 0,42

konicni (mali konus)

U samocentr. cauru (sa 2;3 Sape)
FbstoY/janje j skidanje obratka

0,5
0,25

OfiS

11 i 12

prilxmt 0,14

~taviti

Pcmocno vreme_

vezano za

pok:et"
couru

0,1 B 021 . r~dnika" u~ 'Cmin1

0)
Op6

i skinuti zaSt! tnu

Ops
0,03

,

Dp6

Op6 1 0.0 6

Pedic; i spustiti prov;dni sfi t

q03

Op 4

I 0,04

0,04

I 004

Nastavak tabla

]H65

]

Z

3

4
0,2

5
q2~

6

7

8

9

t, ,

25
6
kalibar

0,32

-

50 <]00 <

qzz 1<27,< ~/; <q1 < qJ6 0,46
qll
Op
q]6 014 0]6

-

<-

-

-'

gladki
dvostrani 7-$

!----':--50
]00

25

q2

q22
027 013<

-

-

-

-

-

ZavrSno

OZ
CJ!9

":Sa
u

merenjerri:~

11 i 12

f--CC ,
50

25

0fJ7
0,09

q29
q33

proces U

rada

0/1
0,J3 019 022

&]5 ,
018 0,2 013

lOa
50
Mikram~ta.r

0,11
0]9 q22 Op 0(32

,

~2t.

Cl'
0<6

qOtmm.

Grubo

P
300 ]00 300

100

q.?8
0,33 0,38

q27
Q32

D,za
1433

lJle
0 ,43

0,5
055 ,

Sablonl roCva lin~arna
j~dno$trono

(to/~ran.

0)5-05 mm)'

q07 q09

-

500

Tacno (00,2-0,1

i~OO

100

1111 D,]

-

mm)
Sob/on obCnog profilo

500

--<

013 , 016

100 O)5mm - 300-1-

do

<--

,\I

DEO POYOCNOG VRBYENA VEZAN

ZA ZAHVAT PRJ
[min]

Tabfica 1$68

°l~ 0/8

UNUTRASNJEM KRUZNOM OBrMNOM BRUSENJU -

BRUS:NI~ ~ 0_

.
I

I ~ " ._~<"I'I~
a
.LI

Najveci preenik otvora
0 'lJ

u [mmJ do
250

,

:t

'§ I" '" " I
,,~<t

~;~ -Q t: U .2 §

150
Duzif'lO obradene

I
' Vreme u

«<I
[mmj do

<SiD

1l2-;:~

- ",§ 501100 Ilsof>I50ISO 1100 1150 1>lsolsollWl150
{min]

E

povr'Sine

u

2

3

Predhodn

• -

5

I

6 I 7 I «0,12

8

9

I 10 I 11
q/6

< «< ','.-,<:C,«.r, IIzll3A u I 15 I 16 Y< '.«« •
','

j>l5O

<

,,(i,I,";' q22

, «,<

431

..

,....:..

.

.."'.
OED FOHOCNOG Nasta!;(1k
d:·>: . > ......
'.

: ....
..:

.' ')i,'::'

······.:;f:i. 'J • • .i.:
".

....';

:1.> ;
...............

VP.D1ENA VEZAN ZA ZNlVAT PRI BRUSE NJU

b bl ica 18. 69

tab/ice 18.68
--~

UNU TRASNJEM KRUiNOH CEONJH

!;).g
Brusenje Mffl)i
'JXibor

NojveC i preCflik obra t ka

---------1
u
mm

Imin]

do

1

2; 3

:1,: ~5i: . 25
".
~ ,

6:;718 9: 10 11/12 73 14 15 16
12
1,45
2,35

5(D

!". ,Or'

1)
'/65

1,8
2/5

6 .. 50
100

2,65

;
7'
~

25 ·.T:··O,S5

q7
0,85

3,35 0,9
1,15 1;;5

50
KJO 2(D 25
50

q75 11

'" "¥ I~ Ie; ·CJ

0,34
. 0,48
q65
.

!Z
~95

2?
q55

8,9

q42 0.6
0,8 I,J

o,e
Ip5 Ift5
I

KJO
200

0 .1 P

ill

"
a
6

25 085 0f15 ,
50 100 200 300

,pS 12
1,7 1,35

1,0,

1.1 15

1/5
20

1,1 12 /15 14 19

1,5
~05

1,3
15
2,0

14 , 1,6 2;2

/15
2J

i3,ft?

~

1,85 1,55 17 -

- - - -

',--

'"
~
~

2.5

2,2 ~4 2,65 2;;5 '~75 3.0 215 3,0 345 I 3,15 ~4 19

i 4.4
-

'es " <:
Vi
1Q

i",

i

;:;

~

'~ "
I'"
I'"

- - 1--Z5

2

'"

~.

O:S- 0,55 -10,]; 0,15 OJ8 .=6 0,6 0,7 0,75 50 041 !¥5 0,49 0,55 0,.9 0,5 0,55 0. 89 100 O,5Z Op 0.6 0,7 0,6 q65 01 015 0,8 0,85 0,9 ,
ZOO
300

G,48 I 25 0,4 0/.3 £149 ~7 iq8 qS5 50 0,55 0,6 100 q7! 0,8 0,9 1,0 0,85 7 2(D - - 1;2 5 300 - 1,7

0.5 0.55, _
0,7 08 0,95 1,0

10.6 0,7
1,0

085T085' 09 , !

11 11,1
16

- -

~.

,

If 1 1 I ,3
175
~35

-

-

1(,

15

-

1,9 2.05 2/15 O,3~ 0,42 O~5

2,

16

19 1~15 2/55110

-

PRIHEDBE: 1) Za' dufine /:Yu knjQ do 50 mm pri v~me iz,_ tablife':,."rrng~i~e,/ __ ,,,,S~ !,t.
-.. ·':'W'-' "

-

-

0,7 q75

48

q9

Dfi
,

Q9

0,95 II

°E

1,0

Ip5 12
1125! 14

1.0 5

11

popreenom

bruSenju

'2i'Na':svakih"lOmm-- popreenog pcmeranja tocila dodotj" ap5 min.

43':;

19. VREDNOOTI STEPENA

rl

U PRO&RENIM IZRAZlMA

GLAVNIH FAKTORA OBRADE

:.'::,

~'redno5ti stepena; N x

'.j)'

I!i:,)~;
!

.....

.,.

: ..

r" bl' "0 191

exponent

x

.'

.'

.

°

,
.

Nastavok tabl/cf! 19,1

0-;01:-;:

o!i93,~-~ _o~o5

0,08 ' o'~:o9" o"~'lo: :;

.

o,',+L

0,12 :'!o,l3" 0,15

exponent x
N

0,01 0,955 0,8?1 o~794 0,692 0,660 0,631 0,603 0,575 0,549 o~501 0,05 0,970 0,914- 0,861 0,787 0,763 0,741 0,719 0,698 0,677 0,638

0,10 0,977 0,933 9,12 0,979 0,938 0,14 0,980 0,942 0,16 0,982 0,946

0,891 0,832 0,813 0,794- 0,776 0,899 0,844 0,826 0,809 0,7920,906 0,854- 0,83 8 0,821 0,805 0,912 0,864- 0,848 0,833 0,817 0,'18 0,983 0 , 950 0,918 0,872 0,857 0,842 0,828 0,20 0.984 0,953 0,923 0,879 0,865 0,851 0,837 v.25 0,986 0,959 0,933 0,895 0,883 0,871 0,859

0,758 0,741 0,708 0,775 0,759 0,727 0,790 0,774- 0,744
0,803 0,788 0,760 0,814 0,800 ,!,773

0,824-

0,811 0,785
0,

0,847

835 1°,812

0,3 0 0.988 0.964 0,942 0,908 0,987 0,887 0,876 0,865 0,85;1°,8 35
0,35 0,40 0,45 0.50 0,55
0,60

0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1.,20 1.40 1,60 1,80 2,00

0,990 0;969 0,991 0,973 0.992 °.97 6 1 0,993 '0,979 0,9911- 0,9$22 0,995 0,985 0,996 0,987 0,996 0,989 0,937 0,991 0,998 0,993 0,998 0.995 0,999 i O.997 0,999 0,998 1,000 1,000 1,002 1,005 1,003 1,010 1,005 1,014 1,006 1,018 1,007 1,021

0,949 0.955 0,961 0,966 0,971 0,975 0,979 0,982 0,986 0,989 0,992 0,995 0,997 1,000 1,009 1,017

0,919 0.929 0,938 0,911-6 0,953 0,960 0,966 0,972 0,977

0,910 0,921 0,93 1 0,939 0.948 0,955 0,962 0,968 0,974

0,900 0,912 0,923 0,933 0,942 0,950 0,958 0.965 0,972

0,891 0,9040,916 0,927 0,936 0,94-5 0,95 4 0,')61 0,969

0,882 0,896 0,90 9 0,920 0,931 0,940 0,950 0,958 0,966

0,872,0,854 0,888 0,872 0,901 0,887 0,914 0,901 0,925 0,914 0,936 0,926 0,945 0.937 0,955 0,948 0,963 0,95 8 0,967 0,97 6 0,984 0,992 1,000 1,027 1,052 1,073 1,092 1,109

0,010,457 0,436 0,417 0,398 0,347 0,331 0,,16 0,2 75 10,263 0,251 0,05 0,601 0,583 0,566 01549 0,502 0,487 0,473 0'43~!IO'419 0,407 0,10 0,676 0,6?l 0,646 0,631 0,588 0,575 0,562 0,525 0,513 0,501 0,12 0,697 0,683 0,668 0,654 0,614 0,601 0,589 O,55210,5La 1°,52 9 0,140,7160,7 020,6880,675 10 ,6360,6240,6120,577 0,565 0,554 0,16 0,732 0,719 0,706 0,693 0,656 10,644 0,632 0,59910,588 0,57? 0,18 0,74 70,734 0,722 0,710 0,6740,6630,651 0.619IO,608!01598 / 0,200,7610,748 0,736 0,725 0,691 1°,680 0,6690,6370,6271°,617 . 0,25 0,790 0,77~ 0,768 0,758 0,727 0,717 0,707 0,678 I °.66 9 °,660 0,30 0,815 0,805 0,795 0,786 0,758 0,749 O,71./-o 0,714 10,7o~o,697 1 0,350,8360,828 0,819 0,811 0,400,8560,8480,840 0,833 0,45 0,873 0,866 0,859 0,853 0,50 0,888 0,883 0,877 0,870 0,550,9030,8981°,8930,887 0,6 0 0,917 0,912'0,907 0,903 0,785 0,810 0,832 0,853 0,871 0,889 0,777IO,769i'O,745IiO,737 1°,730 0,803 0,79510,774 0,7670,760 0,826 0,81910,800 0,793 0,787 0,8471°,8411°,824110,818 0-;812 0,866 0,8~110,846.0,841 0,836 0,88510,880 0,867;0,8621°,858

0,982 0,9 80 0,978 0,9 87 0,985 0,984 0,992 0,991 0.989 0,996 0, 995 1°,995 1,000 1,0001 1 ,000 1,015 1,016 1,018 1,027 1,031 1,034 1~024 1,038 1,043 1,048 1,030 1,048 1,054 1,050 1,035 1.• 05711,0<;4- 1,072

0,971 0,979 0,986 0,993 1,000 1,0241,045 1,063 l,.o§? +.'073 1,079 1,079 1~o86 ,1,094 0,9761°,974 0,982 0,981 0,988 0,987 0,994- 0,994 1,000 1,000 1,020 1,022 1,037 1,041 1,053 1,058

0,90 0,982 0,981)0,980 0,979 ie,9771i 0, 9751°' 974 i'o. 971 ie, S7c ';l(g 0,950,9910,991 1°,99 1 0,99°/10,986)0,988 o'1.871!O,98611,o,985io.985 1,001,000 1,000 1~000 1,0001,0001,00°1 1 ,0001,0001,000 11,000 1,2 0 1,0311,033 1 ,0351,0371, 0431,0'451,047 i1,052 il1051t.ll,056 1,4-0 1,0591,062 1,066 1,070 1,080 1,084 ,1'088Iil,099 111,102<11,106 1,60 1'°83/1,o88 1,093 1,099 1,114 1,11911,1251,14111,146 1,151 1,801,105 1,112 1,118 1,125 1,145 1,12111,15811,179.111186111193 2,001,125 11,133 1 ,1411,1 4 91,1731,1811,189 11,21411,223 11,231

0,65 0,929 0,925 0, 1'0,917 . 0,9061 0, 1°,88: 1°1883.110,879 0,7 0 0,941 0,938 0,9~ 0,9311°,9211°)918 o)~1)1'0190;'lo,902Io,898 0,75'0,9520,""9 o,""7f''W+10,936 0,933 0,931 o,923IO,920io,917 0,8 0 0,96 30,961 O,95810,956IO,?50tol<jl1S 0,911-610,939 0.937 1 o,Q35 0,85 0,973 0,971,0,970 1 0,968 '0,96.3 10,962 .0,960 10 r 1)55 !o, CJ714 io. 952

92~

902Io'8.9.~

,io;

t37

N as ava ktbr a

«.

N~~~d-tdk ':tb5ij~'j9---tLL<--191

;,-

N

..
0,.33

exponent x

exponent )(

<';,

,.' u';-t-',~<,:.'
~I:~ :'

0,35

0,36

0,37

0;40

0,43

0,45

0,50 0,52

0,55
,_ 0,01 0,05

0,01 0,219 0,199 0;,1.90 0,182 o,.;t.58 0,138 0,126 0,,100 0,09.1 0,079 0,05 0,372 0,350 0.340 0,330 0,302 0,276 0,260 0,224 0,211 0,192

f-.-

0,10 0,468 0,447 0,436 0,12 0,497 0,476 0,46& 0,14 0,523 0,502 ;',493 0,16 0,546 0,527 0-,517 0,18 0,568 0,549 0,539 0,20 0,588 0,569 0,560 0,25 0,633 0,615 0,601 0,)0 0,672 0,656 0,648
.-.~

0,35 0,7 07 0,692 a,"" 0,739 0,726 0,719 0,712 0,693 0,674 0,662 0,632 0,621 0,604 0,45 0,768 0,756 0,750 0,744 0,727 0,709 0,698 0,671 0. 660 10 ,645
0,50 0,795 0,785 0,779 0,55 0,821 0,811 0,806 0,600,845 !0,836 1°,832 0,65 0,86710,860 0,856' 0,70 0,889 I 0,883 0,879 0,75 0,909 0,904 0,902 0,714 0,802 0,828 0,853 0,876 0,899 0,758 0,742 0,732 0,7870.7731°,764 0,815 0,803 0,795 0,842 0,831 '0,824 0,8671°,8580,852 0,8910 ,884,°,879 0,707 0,697 0,683 0,742 0,733 0,720

0,427 0,398 0,371 0,355 1",316 0,302 0,282 0,456 o-~'428 0,402 0,385 0,}46 0,332 0,312 0,483 0,455 0,429 0,413 0,374 0,360 0,339 0,508 0,480 0,455 0,438 0,400 0,393 0,385 0,530 0,504 0,478 0,462 0,424 0,410 0,389 0.551 0,525 0,500 0,485 0,447 0.,433 0,413 0,599 0,574 0,551 0,536 0,500. 0,486 0,466 0,64-0 0,618 0,596 0,582 0,548 0,535 6,516 0,685 0,678 0,657 )°,63710,623 0,592 0,579 0,561

0,036 0,~33: gfP3~; ~t!;~,~?,~ ~J.~;~1 t~;~1:° Ol_l~ o,l~?- ~fl38: 0.:,1.23 0,-116 0,109_ ~,,~~; g~1 ;~"~~e~J;~' ¥~~~ 0~10 ~f251 0~22~ _~_~,~~? ~I~?~_ 0,190 0~-182: ~_:~??~~ ~~\~~ ~)t~,'- °tl~~ 0, 12 0,280 0",217 0,14 0,307 0,279 0,273 0,252 0,243 °',233 0,229 __ 6f2~~: ~,207 ~A;~8

0~063 ~,o?~_ ~~;~ ~_f_:0<>

. . . . . " " . .." ... ' I''''·

o_f,~52: Q,,2~1; ot,~2?

0,16 0,333 0,304 0,_298- 0,277 0,18 0,357 0,328 0,322 0,301 0,291 0,281 0,20 0,381 0,351 0,346 0,324 0,314 0,304 0,250,4350,4060,4-000,3790,3690.,358 0,30 0,486 0,457 0,452 0,430 0,420 0,-410, 0,533 0.577 0,619 0,660 0,699 0,736 0,772 0,807 ~ 0,841 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,505 0,551 0,595 0,637 0,678 0,717 0,756 0,793 0,829 0,500 0,546 0,590 0,633 0,674 0,714 0,752 0.790 0,827 0,-480 0,527 0.572 0.616 0,658 0,699 0,740 0,7.79 0,818 0,470 0,517 0,563 0,,607, 0,650 0,692 0,733 0,773 0,813 0,460 0,508 0,554 0',599 0,642 0,685 0,727 0,76e: 0,808 0,848 0,887 0,925 0,963 1,000 l,ll14

;';, 10i-~0~, ?::i~om-,~~,~~~;,e!;~~~-il~~ \\;, . '~~:"-' 0,267 0,258 6.,253- 0.':_.~'~..',>9 ?f",2~1 - ?'.f 2u !<>' ,':, 2 ... .....',
0,276 o~-~2, o~254 0/i-233 i+:'<, 0,299 6;'285 oj'276 0:,255. : ;- ~' 0,354 0:;-~39 0,_330 _?~3081> 0;405- 01'391 0,382 0,359 ,

t!~;

.

0,775 0,767 0,755
0,806 0,799 0,78 9 0183~10,831 0,822

0,866

o,8611~

0,455 ~,<441 0~432 0',416 0,'503 0,489 0,480 0,459 0,549 0.-536 0,5 28 0,507 0,:595 ?,:'?,82 ~t574 °',555 1'_ 0;63,9. 6~:62:7 cf;620 &; 602 1::' i~,682 ?,671 0,664 9,6481:1 0,7246,715 0,7 08 0,:'69; , 0,765 0,757 0,752 0,738 0,806 0,799 0,794 0,783 0,846 0f882 0,924 0',962 1,000 1,146 0,840 0,881 0,921 0,961 1,000 1,,153 0,836 0,827 0,87 8 ,0,871 0,9190,9140,9 60 ,0, 9571_" 1,000 1,009:1:',,: 1,1571,1681'·'

0,80 0,929 0,925 0,923 0,921 0,9150,9081°,904 0,8941°,890 0,884

0,85 0,9481°,945 io,943 0,942 0,9370,932'0,929 0.922 0,919'0,914 o,9 oo ,9660,964!0,963 0,962 0,959 0,956 0,954 0,94-90,947 0,944
0,95
0,983Io,982io,9~2
, I

0,981 0,980 0,978 o,97? 0,975 0,914 0,972

1,00 l,ooa 11,oao1l,060 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0001,0001 1 ,000 1,2Q 1,062 1,066 1,068 1,070 1,076 1,082 1,085 1,095 1,099 1,105 1,40 1,117.'1,1251,129 1,133 1,144 1,156 1,163 1,183 1,191 1,203 1,60 1,168 1,179 1,184 1,190 1,207 1,224 1,235 1, 265 1 ,2771 1 ,295 1,80 1,214 1,228 1,236 1,243 1 ,265 1,288 1,303 1,31;2 1,357 1,382 2,00 1,257 l,2Q511,283 1,292 1,319 1,347 1,366 1,414 1,43411,464

0,80 0,875 0,865 0,863 0,855 0,852 0,85- 0,9070,9000,8980,8920,890 0,900,9390,934 0,933 0,929 0,927 0,95 0,97010,96: 0,~7 0,%5 01?64 1,00 1,000 1,000 1,'000 1 , 000 .1,000 1,20 1,116 l,l26 1,l28 1,136 1,140

1,4<> 1,224 1,2"": 1.249 1,266 1,274 1,283 1,287 1.300 1,309 1,60 1,326 1,357 1,364 1 ..390 1,4<>3 1,416 1,423 1,443 1,456 1,491 1""" 1,80 1,423 1,%5 1,474 1,509 1,527 1,545 1.5~ 1;582 1,600 ~'6481,
2,00 1,516 1,569 1,580 1,6241,647 1,670 1;682 1';717 1,741 1"802

t,53~1!>

.

.....

....

.,'

...'

.................

Nastovak fablice

19.1

Naslovok

to.Y!;fic~

19.1

. "'·1·

:

····.··.ti . .·.·
'''l

exponent x
11

e:x:ponent x

0,01

.

0,03

0,05 1.047 1,056 1,065 1,072 1,078 1,08-4 1,089 1,094

0,08

.
0,09

0,10 10,11

1

0,12

0~13

0,15

~-:-6i:

-

',-,

.,

0,019

~'~~i6 ~~'012

'., ,''',-'

':_:',' '~'.

0,006 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001

o'~o5 0,"0'76 o~~67- c)~'o58 0,037 0,027 0,023 0,020 0,011 0,005 0,002 , 0,,10 o,,~38 o... ~2~ 0,112 0,079 0,063 0,056 OfO~O 0,031 0,018 0,010 0,'12 0-,'16i' 0'~148 0;133 0,097 0,078 0,070 0,063 0,041 0,024 0,014

0,14 0,184 0,170 0,154 0,115 0,094 0,086 0,078 0,052 0,032
0,16 9,20~

0,020

0,19,2: 0,175 0,133 0,111, 0,101 0,092 0,064 0,040 0,026

0,18 0,229 0,214 0,196 0,152 0,128 0,117 0,108 0,076 0,050 0,032 0,20 0,250 0,235 0,217 0,170 0,145 0,134 0,123 0,089 0,060 0,040

0,25 0,303 0,287 0,268 0,218 0,189 0,177 0,165 0,125 0,088 0,062
0,30 0,355 0,338 0,319 0,266 0,236 0,222 0,209 0,164 0,122 0,090

1,028 1,033 1,038 1,042 4,5 1,015 1,046 5,0 1,016 1, 04 9 5,5 1,017 1,052 6,0 1,018 1,055 6,5 1,019 1,058 7,0 1,020 1,060

2,5 1,009 3,0 1.011 3,5 1,013 4,0 1,014

1, '076 1,086 1,096 1,106 1,092 1,104 1,116 1,128 1,105 1,11,? 1,1;;3 1,14'; 1,117 1,135 1,l49 1,165 1,128 1,145 1,162 1,180 1,137 1,156 1,175 1,1941,146 1,166 1,l86 1,206 1,154 1,175 1,196 1,218 1,098 1,161 1,183 1,206 1,229 1,102 1,168 11,191 1,215 1,239 1,106 1,110 1,113 1,116 1,119 1,122 1,132 1,175 1,181

0,35 0,405
0,45

o,3~9

0,369 0,315 0,284 0,269 0,255 0,207 0,159 0,122 0,468 0,415 0,384 0,369 0,354 0,302 0,247 0,202

0,40 0,455 0,438 0,419 0,365 0,333 0,318 0,304 0,253 0,201 0,160
0,50~ ot~7

0,50 0,55;(

o',53:~' 0,,518 0,46€j 0,435: 0,420 0,406 0,35:4- 0,297 0,250

0,55 0,59~ 0\5i?4 0-,567 0,518 0,488 0,474 0,460 0,408 0,351 0,302
0,60 0,644 0,631 0,615 0,65 0,690 0,679 0,664 0,70 0,736 0,725 0.713 0,75 0,781 0,772 0,761 0,570 0,623 0,675 0,729 0,542 0,596 0,65.2 0,708 0,528 0,584 0,640 0,698 0,515 0,571 0,629 0,688 0,465 0,524 0,586 0,649 0,409 0,360 0,47010,422 0,5361°,490 0,604 0,562

7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 12 16 20 25 30

1,020 1,021 1,022 1,022 1,023 1,023 1,025 1,028 1,030 1,033 1,035 1,038 1,04-0 1,042 1,045 1,047

1,062 1,064 1,066 1,068 1,070 1,071 1,077 1,087

1,187 1,192 1,197

1,202 1,220 1,149 1,24-8

O,§o 0,825 0,818 0,8091°,782 0,765 0,757 0,748 0,715 0,677 0,640
0,85 0,8701°,864 0,86°1°,836 -10,82:3. 019°1°,9130,9090,9051018910,881 0 1 >5 10 ,9570,9550,952 0,945 0,9L~0 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1~20 1,170 1,178 1,189 1,222 1,245 1,40 1,336 1,354 1,377 1,448 1,497 1,60 1,49~ 1,526 1,563 1,677 1,758 1,801,658 1,6971,748 1,909 2,024 2,00 1,815 1,866 1,932 2,143 2,297 0,816 0,877 0,872 0.S33 0,935 1,000 1,000 1,256 1,267 1,523 1,549 1,799 1,842 2,08412,147 2,378,]2,462 0,722 0,85 1+ 1°, 8 32 0,810 0,;2610.914 0.902 1,000 1,000 1,000 19314 1,376 1,440 1~656 1,802 1,960 2,024 2,276 2,560 2,4~5 2,797 3,240 2,828 3,3644,000

'.0
50 60 80 100 180 200 220

..
11~1

1,094 1,162/1,271 1,101 1,175 1,294 1,3361~,38~,1'~~~!~)~7~ 1,520 1, 621 1 1,107 1,18511,313,1.358 j-,-,4-0./ jl,-. ./Ic, i-.---,Oi~ 1.556 1,666 1,11'/ 1,20ZI1,Y"311)3C~I_l~ll. :OGI1,557 1,615 )1.739 I 1,121} 1,216 11367Jl,422il,li7jllf53all,5~9 1,6311,798 1,131 1,227 1,38811,1+-1-1-611.506/1,569 l,53!} 1.7 0 3 1 ·8-tf-B1 1,141 1,245 1,420 1,483 1.550 1.61~ 1,692 1,768 11,930 1,148 1,259 1,4451,5141.58511,660 1,738 1.~0 1,995 1,053 1,16 9 1,296 1,51.5 1,596 1,681/1,770 1, 865/1,9&4 2,179 1,054 1,172 1,30.3 1,528 1,611 1,6991,791/1,888 1,991 2,214 1,055 1,176 1,309 1,540 1,625 1,71511,810 1,910 2,016 2,24-6

1,116 1 ..126 1.147 1,141 1,,153 1,179 1,162 2-_177 1.207 1.181 1,,197 1,231 1,1)0 1.,216 1,253 1,213 1,,233 1,273 1,227 ll248 1,291 1,2l;-o 1,.262 l,303 1,252 1,275 1,324 1,263 1,288 1,3.~ 1,199 1,223 1,21+8 1,2 7 3 1,.299 1,353 1,206 1,2311,25711,283 1,310 1,366 1,2121,23911,2651,293 1 r 320 1,378 1,21 9 1,246/1,2731,3?2 1,.531 1,390 1,225,1,2521,2311,310 1,3J't.o 1,402 1, 230 11 ,259 1,288 1.318 1,349 1,412 1,251 1,282 1,314 1,347 1,381 1,452 L 283 11, 319 1.356 1,395 1,'434 1,516 ---l'30~ll'349 1',3901,433 1,476 1,567

i

Nastavak tab lice 19 f

exponent x N

0,17

I

0,18 10,19 0,20 '0,23
I

I

!

0,24-. ot~5

3,0 1,205 1,219 1,232 1,246 1,287 1,302 li316 1,360 1,375 1,390 1,237 1,253 1,269 1,285 1,334 1,351 1,368 1,420 1,438 1,456 3,5 1,266 1,283 1,301 1,319 1.375 1,395 1,414 i,474 1,495 1,516 ",0 1,2911,31111,3311,3511,4131,4351,4561,5241,547 1,570 '>,5 5,0 1,3151,336 1,35811,380 1,448 1,472 1,495 1,569 1,595 1,621 1,336 1,359 l,382 1,406 1,480 1,505 1,531 1,612 1,639 1,668 5,5 6,0 1,356 1.381!I,40611,43111,51011,537 1,5651,6511,6181,712 6,5 7,0

11 2,5 1,1691,179 ,19 01 ,2011,235 1,246 1~257 1,292 1,304 1,316

2,5
3~0

3,5
4~o

4,5
5,0

f--25 30
40 150 60 80

7,5 8,0 8,5 9,0 1,453 1,485 1,518 1,552 1,658 1,694 1,732 1,850 1,891 1,933 6 9,5 1,4661,500 1,5Y'il,569 1,678 1,716 1,75 1,878 1,921 1,965 1,4791,5141,5491,5851,6981,73811,7781,9051,950 1,995 10 1,52611,564 1,603 11 • 644 1.771 1,8: "11,861 2,00512,056 2,107 12 1.602\1,647 1,69311.741 1~892\1r945 2,000 2,173 2 ,2352,297 16 20 2'_66411, 715-?,?67 11,821 iI, 99212, 052~2,1l5 2,31412,38412,1'56
1,72811,7851.1, &+3 [1, 904112. 097 ' 2,165 i2,236 1 17831 84411,?o8,1.97h,2,186 12,262~2.34·' 1:872 1: 942 !2, 015 !2,09112, 336 j21424 i2 ,515 1,945 2f022i211031~:,187i2,459'12,557Iio:,659 2,006 2,09012,17712,26812,564 '12, 671 !,2, 783

--

1,392 . 11419\1f~J.lt4-76 1"~564 It5951~,627i1,724 1,758 1,?~ !1,496 1,589 1,622 1,65511,758 1,794 1,830 1,42411,454 1,484 11 ,516 1,613 1,647 l,E-82 111,7CjO 11,828 1,866 1,4391,4701,5021111534 1,636 1,671 1,70.7 1,821 1,860 1,900

'.m ,.M '.d"'~r' ,W' .,"" '.m I' .~.' ,.,~ I" ' "
~408 i~711,4-66

I

5,5
6,0 6,5 7,0 7,5 §,o 8,5 9,0 9,5 10 12 16 20 25 30
'>0

214-6312,543112,626
4

100

180

t 2,4612,59512,73612,8853,3823,566 3,761 4,408 4,648 4,9 01 04 220 2,502 2,640 i2,786 12,941 3,457 3,649 ),851 4.528 4,77915, 3

2,5922,6812,77 ;-?, 8t,,:! 12 , 91513, 021~1 2 1 ('<10"1 3 ,110 3,2-;4.3 ,li~7 3,278 3. 41 5 2,10612.20112,29912,4022,740 2,86212,991 3,411 3,564 3,723 2,18812.2912,39912,5122,884 3,020 3,162 3.631 3,802 3.9 8 1 2 418 2,54612,68212,825 3,301 3,477 3.663 4,2&0 4,508 4.749

50 60 80
100

180
200

200

220

'.. .,.I
.,
"

"'i,,, "
"

'{
)

Nastavak tab/ief! 19.1

Nostavok tab/ice J9 f

:; ,i"!(',i: t~$,
?t?

"" "

" ,,':: :',CC:
I:' "

exponer.t

x
,"

exponent x

"
0,80

o t60'~:1 0,65 ,", :q~£6 " 0,'70 l,839

_ : i'e,',

0,72
1,
~7" ,;/'"7

" 0,74 0,75 10.78

N

0,85
2,5 3.0 3.5 '+.0 4,5 5,0 5.5 6.0 6.5 7,0 7.5 8.0 8,5 9,0 9,5 10 12 16 20 25 30 40 50 60 80 100 180 200 220

0,86

0,90 0.95

1'1 ,

,
1,20

1.25

1,30

1.5

1.75

2.0

""

,;.

1.7'53 1.si" 1,"831 3,0 1.933 2~042 '2; c;5 3.5 2,120 2,':::5[:;\ :;;?·S6 4:~' 2.297 2,462 2';497 4,5: 2,465 2,658 2.6')8 5,0 2,626 2,847 2,893 5,5 2,781 3,029 ),081 6.0 2,330 3,205 3.263 6,5 3,074 3,376 3.440 7.0 3.214 3.542 3.612 7.5

1,970 1 t 988 2,044- 2,051 2,179 2'~~55 2,'206 2,255 2,279 ~;356 2 ,l~o2 2,544 2,403- 2,4-5£i. 2,527 2.559 2,657 2,7:-: 1l- 2,9 00

2.639 2.713 2,866 2,953 3,0 8 5 3,186 3,298 3,412 3.505 3.633 3.707 3,849 3,904 4'7>59

2.789 3,043 3,290 3.53l 3.766 3.995

2,828 2.948 3,0,51 3,249

3,090 3.344 3.59l 3.834

3,624 3,928 3.311 It ,259 4,1'93 4,586 4,071 4,306 1+-,470 4,909

3.232 3,509 3,780 4,04 5

3,331 3.591

4,221 4,303 4,562 4,743 5.228

,
"

3.350 3.705 3,780 4,098 4 , 266 4,472 if,o 3,482 3,8t;A- 3,945 4,287 4,469 '+,659 8,5 3,61+ 4.01,9 .4~lo6 4,473 It-,669 4,873 9,0 3,737 4,171 tf~ ?64- ",655 '+,865 5,083 9.5 3,860 4,320 4,419 4.835 5,058 5.291 10 3.981 4,467 4,571 5,112 5,248 5,495 4,lt41 5,029 5.155 5,694 5.9841 6 .28 0 12 16 5,278 6,063 6,233 6,964 7.361 7,781 20 6,034 7,009 7,222 8,142 8.644 9,178 25 6.899 8,103 8,368 7,696 9.123 9,43 8 30 40 S,l4-6 11,00 11,41 10,45 12,71 13.22 50 60 11,66 14,31 14,91 80 13,86 17,26 +?,o3 100 15,85 19.95 ?o,89 180 22,55 29 .. 24 ?o,79 200 ,24.02 29.69 33,01 220 25,44 33,31 35,16

4,532 4,814 5,012 5.544

4,757 5,063 5.278 5,856 4,97 8 5 1 308 5,51~O 6,166 5,196 5,550 5.799 6,473 5,411 5.7 8 9 6,056 6,932 5,623 6,026 6,310 7,079 6,447 6,946 7,300 8,266 8,000 8,694 9,190 10,56 9.'+57 10,35 10,99 12,76

9,518 10,15 10,83 11,18 12,31 13.13 15.'+3 10,81 11,57 12.39 12,82 14,20 15.19 , 16,01 13,23
1"'-,24

15,33 15.90 17.77

1:-. ] .:

3,144 3.291 3,953!4,97o 6,250 3.948 4,171 5,196 6.838 9,000 4.787 5,097 6,5!t8 8.956 12,25 5.657 6,063 8,000 11,31 IG,oo 6,)54 7,066 9,546 13,90 20,25 4,25714,6~3 5.873 6.899 7.'+77 8,10311,18116,7225,00 4,63 8 , 15,05 1 6.522 7.735 8.423 9,172 :12,90119,75130,25 5.01615.486 7.177 5,586 9.390 10,27114,7 0 23,00 36,00 5,002 5.39015.919 7,838 9.'+51 10,38 11,4°116,57 26,46 42,25 12,55118,52 30,12 49,00 5.33 0 5,762 6.351 8,504 10,33 11.39 -'----,---- C--'5.657 6,131 6,781 9,174111,22 12,41 13.73120.54133.99,56.25 1 5.979 6,49 8 7,210 9,849 12,13 13,45 11~,93122,63 38,05 64,00 16,15 124,7 8 42,31 72,5 0 6,299 6,862 7.637 10,53 13,04 14,51 6.617 7.225 8,064 11,21 13.97 15,59 17,40 27,00 46,76 81,00 6,932 7,5 85 8.489 11,90 lil-,9 o 16,68 18,66 29,28 51,41 90,25 31.62 56,23 100,0 7,244 7.9'+3 8,912 12.59 15.85 17.78 19.95 1 8,474 9,360 10,60 15,38119,72 22,33 25,291~,57 77. 37 1144 10,85 12,13 13.93 21,111 27 ,8632,001 36 ,7664,00 128,0 256 13,15 14-,82 17.22 26.99136.41 42.29 ~9.13 89. 44 :L89,1 i4-0o 15.93 18,12 21,28 34.,+9147.59155.9065.661125.0 2'79.51 625 18,63121,35125,31 42,J.5 ;59,23 70,21183,221164,3 384,5 900

2.199 2,572 2.937 3.294 3,645 3,991 '+.332 4,669

2,281 2,388 2,740 3,003 2,688 2,840 3.348 3.737 3,088 3,2 87 3,967 4,4-97 3.482 3.732 't,595 5.278 3. 872 4,174 5,23 0 6,079

-~

:~;'J GO

N;

.

,e

;", ," . l

, .,

15,46 16,72 18,08 18,80 21,14 :22,cc 27,80 17,57 19,07 20,69 21.56 24,38 26,4-6 32,47 21,'+9 23.'+5 25,60 26,75 30,51 33.30 41,46 25,12 27,54 30,20 31.62 36,31 39,81 50,12 37,90 42,05 46.65 41,14 57.43 63,71 82,60 40,81 45.37 50,44- 53,18 62.34 69,31 90,34 43',62 48,59 ,54,12 57,12 67,16 71;.,81 97.96

,

,

C: ') o!')529 ''-'-,,6/ l .'. r . uQ,6 :.1<-oj./ i~ I 636,2,1600 28,91 33,81 41,12 7))74-1109,3132,91161,7 :353,5 940.212500 33,82 39,84 48,98 90,36 136,1 166,9 204,9 )464,7 1293 3600 43.32 51.61 64,26 123.9192,2239.2297,91715,5 2140 6400 52,48 63,09 79. 43 158,5 251.2 316,2 398,111000 3162 10000 87,00 107,1 138.8 302,5 508,5 659,3 854-,8 2415 8845 32400 95,25 117.7 153,'+ 339.7 577,1 752.1 9 8 0,2 2828 10637 40000 103,4- 128,) 167.9 377,2 647,0 847,3!1109 3263 12567 48400

23.86i27'6613~'2L

,,;

"' I , ' "

',:..:1

11::'.

...

NIIHavak
.

tllbljc<e 19.2

EKSPOHEHT H

X

EKSPOHEHT

X

EKSPOHENI ' X

3
6 216,00 1 296,VO ·42

3
H 08B

4
3 111 696

3

4

~~.~~~~~~~~+-~+---~.-~--~~~
1

34],00

2 401,00

45

91 125

4 100 625

t--8--I---'-'-'~,-OO--~·---·2--09-6-,-OO-- -·-·-'~8-+--~,~,O-'·92-+-~5~'~08,-c''''~6--129,0('
10 1 331,00 14 641,00

U 561,00

125 000

6 250 000

ss

166 315

--+------1

9 ISO 625

~~-'C,C2-4. .--'.c'COC'C,C9'~-+-.-.c'C'~2JCC',C'::9-.j.--'C'~+--. .'C'C'~'~'C'-.~.--C9~8C'C·~·C9C6.c-1

f--"'o._+-..-"_'C2~8C'CO~O~ _________. 200OC2C'C6C'CO:O_+-_C':8_+_ _~':.9:'.~'C'O'_+_~'.:'_':'C6~'C9:6.c-j
12,5 13

1 953, II
.2 191,00 2 744,00

24 :t14,OG 28 561.00 38
4~ 5,

216 000
HO 047

12 960 000 15 152 961
11 850 624

~--4----.-.-+~--.~-+--~------~--------j
314 432

00

65

274 625

--1----.-24 010 000

21 381 376

343 000

65610000

-----1

81 450 625

too 000 000

39 304,00

1 336 336,00

120

1 728 000

..
__ "."""..-4_.:42 _875, 00
35.5

1 500

62:5C,OCO~+_:':2:'~r-_~1~9':'~'C':'.c+. .~'C'C'~lC4:0~6:'':--j

44 ll8,88

1 566 020,06

,_-,':6_+...

r

5.':..:8:':1~,~OO:---j_~'.·_.~2 085 ~-+---. I
38

-':6_~:~~~
64 000,00

I ..... . .6.'.6.,.0.'_t-_'.'.'_+-_. .'_'_6_0_'_'.5. ' 6_79
136,00 140 ISO
.2 744

---+---+- ---+---_.3 375 000

130

2 197 000

285 610 000

...

40

2 560 000,00

~OO.·.T".

332 ISO 62S
384 160 000

506 .250 000

LITERATURA

[1]
[z]
.".,

Stankovic, P., Masinska obrada, I knjiga, Obrada metala rezanjem, Gradjevinska Imjiga, Bcogmd (1967.).

Reznikov, N N., Ucenie

0

rezanii metalloy, }iloskva (1947.). (u redakciji V. M, Kovnna), Tom I i Il,

Spravo~nik tehnologa maBinostroltelja W Mdgi'L. Moskva (1963.).

[4]

Dolmatovskij, G.A., Spravocnik tehno]oga po obrabotke metallov rezaniem, 11asgiz, Moskva (1962.).

[5J [6J
[Y]

TehniCeskoe nonnirovanie na masinostroitel~nont zavode (u redakciji B.A- Baranova i dr.). Masinostroenie, Moskva. (1964.).

Nanny iznosa stojkosti i Tashoda rezuseego instrumcnt.a, N1BTN, Masigiz, Moskva 11961.).

Spravocnik normirovscika - masinostroitel ~ja (u redakciji E, I. StnlZestraha). Tom
IT, Masgiz, Moskva (1961.).

(8] [9]

Anders, A.A., Tcbnologija rocha-niccskaj obrabotki. Sbomik zaci.'l.i':, 1\1asgiz. Mo&-"
leva (1958)_

Razvitie nauld 0 rezanii metallov (kollektiv autorov), Masinostroenie, Moskva (1967. ). Vysokoproizvoditel noe slifovanie (otvetstvenyj redaktor prof. Dr. Ing.,J. N ."i·raslov), Akademija nauk S&')R, Moskva (1962.). Jascericyn F. L, povyoonie expluatacionnyh svojstv slifovannyh poverhnostej, Nauka i tehnika, Ivlinsk (1966.).

Il<!l

lEI

Lur e G B , Komissaricvskaja V. N., SJifoval 'ny'e stanki i ih naladka, vysSaja skola, Moskva (1967.).
Jas6ericin p,r., Zalnerovic J.A Slifovanie metallov, Belarus. "Minsk (1963

Ippolitov G M., Abraiivno-almainaja obrabotka, ]'v[asinostroeni{;, Mosk\... (1969). Vroizvoditel nost , ekonomika i organizaeija truda tokar-in (Pod redakcijej V A Brumberga), M:asinostroenie, Lenjingrad (1969.).

[J ~

Schleifen, Katalog Naxos-Union.
The New American :Machini~(s Handbook, Me Graw-Hill Bock CCll)]AT(1', "Inc. New York, Toronto, London (1955.).

[1'0

[}iJ
[!i]

SpJ:!lvocnik metallista, torn 3 (Pod redakcijej N. S. A cc rY.1lnaj, Moskva (1966),

'M:~sinostroenie,

Carnko D. V .• Osp.ovy vybora tehnologiCcsk~go processa mcna:ni;Eeskoj 9 brabot !d. Masgiz. Moskva (1963.),
va). Masinostroenie, Moskva (1965,).

Osnovy oohnologii masinostroenija (Pod redakcijcj prof. Dr. i:ng. V. s .. Korsako\ I

Balaskin B.S.

Dsnovy tehnoJogii masinostroenija, 11.aSgiz, !l-t/OB/cva (1959.).

Tehnologi,!a masinostroenija (Pod redakcijcj prof. S. A, Ka rtawowa) , " Tchnika, Kiey (la~i5.).

'1.

Odredi~anj~"~~~Ft'pripremka
Obti'~-:\-:-'~~'nz:ija
alata

5,2, 11.bo'r

"
.re~ma ·rez.anja

9. Vredo08ti standardnih brojeva obrtaj&. 1 kora.ka 10. Standardne dimenzije pripremka ,11. Tabelami pregled vrednooti eksponenata f koeficfjenata u pro6irenim 1.zra.-

OS

96

OblllUlE?"gl~je ,;~Y'

5. /1.'~:J~~~),ta~~~redj'ivanj'e- elemenata . "::';';::' ',i,::iLt!~:_i~i!iil"~:,:h'~,,':'~,-\::,"- _";':_,' ,-' . , S..4.~,';'lJrG~bo' gl04llnje· .

" 9'
t.
1!1
112 112 lIZ
113

zima glavnih faktora obrade

12. Podact 0 zateznoj cvrstoci i tvrdoci materijala izratka sa uporednim oznakama po JUS.u •. DIN--u i COST-u
13. Podacl 0 postojBJlOsti ala.ta

"". ... ...
ns
n•

5~4: L2fririo glod~nje
.' ;--5. S. Ccono _glodanjo;\-! 5.5.1. JcilimCinc: Z<:l odrodjivanJe clcmenata retima ,:zanja
5.5':

14. Podaci

0

alathna (materijal, obUcl. dimen.z1je. braJ ostrenja. geometrija.

cena, upotreba)

1';'-1;: ~~~" gl~nje

..,
351
3<3

15. Podaci 0 kvalltetu obnldjene povrlHne i tabloati ob:ra.de 16. Orijentacione vrednoati elemenata obrade
17. Tabelaroi pregled glavnih Iclraktertst1ka ma§ina alatki

5.5.1.2. FinQ glodanje

5.6. Primer prciracuna clerre nab rei.ima rezanja na horizontamoj glodalici 5.7. Plimcr promcuna elcmcnata reiima rozanja na vertikalnoj glodalici

113

3..

18. Podaci 0 prip:romno-zavrSnim i pomo6nJ.m vremeoima obrade 19.

(econo g!odanjc)
6. OOnA DA NA nnUSlI.JCI {V. Gajovi6j
6.1. Doaaci .-;a obradu

Vredn~sti
Uteratura

stepena

~

u proSlrenim izrazima gla..:nlh faktora obrade

'" ... ...

6.2. Rcdos!c,.' opcracija i zahvata
6.3. IzOO!' uluta

6.4. Izbor masinc

141
I<1

6,5. E!ementj rezima obrade
fl.5.1. Dubina l"'Czanja (broj prolaza)

G. 5. 2. Komci

'"
149

6.5.2.1. Kruino

bru~cnjc

'"

6.5.2.2. navno bn("';;enjc

J 54
137

G. 5. 3.

Brzina obratka odnosno radnog stoIa

6.5.,·1. Glavno vrcmc
(i.

Ii. Primed promcunu rc;_ima hru':;enja

16'
J!:\9

7. RESE:-'1 ISPITNI ZADACI (J. Sln.nic, D. Njkolic, T. Jnv:movic)
lIT

DE 0

PI1!LOZI Ikolcktivno autOl'stvol
Ilvn~lnc

n;lllOmenc
H

'" m
m

~'.

Podad

(\oc!:\cirna za obmdu