MARKETING 1. Vaznost promocije za stavove 2. Uloga marketinga u preuzecu 3. Strategijski marketing 4. Stavovi gradjana o prodaji putem interneta 5.

Seminarski rad-tema Marketing 6. Promocija 7. Pojam i uloga promocije 8. Odnosi sa javnoscu 9. Medjunarodna konkurentnost savremenog preduzeca

…..

VISE NA….

http://besplatniseminarskiradovi.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful