P. 1
Priprem za cas

Priprem za cas

|Views: 2,429|Likes:
Published by makisa980

More info:

Published by: makisa980 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

Pripremu za cas pises da bi TEBI bilo lakse. Cas osmisljavas sama i niko ti tu ne moze pomoci u potpunosti.

Priprema sluzi da bi osmislila cas, da znas sta ces da radis, koliko ce trajati koji segment casa, a i da ti se ne desi da odlutas od cilja. Znaju deca da te odvuku od teme, ali tada pogledas pripremu i nastavis gde si stala. Pocetnik bi trebalo da uradi detaljniju pripremu. Scenario! Sve u stilu - ja kazem to, a ocekivani odgovor je to i to.Takodje, vazna je i vremenska artikulacija casa. Uvodni deo 5 do 10 minuta itd. Desava se da neke delove casa prolete, pa da onda ne znaju sta da rade do zvona. U dobroj pripremi osmislices i diferencirani rad. Razlicito je znanje ucenika. Treba imati i dodatne zadatke, ali i poneki zadatak u rezervi (ukoliko djaci prebrzo urade postavljene). Cas treba da bude osmisljen tako da ude interesantan. Koristiti i nastavna sredstva. Kada god nesto predajes, razmisljaj da li su djaci razumeli, da li je prilagodjeno njihovom uzrastu i znanju i koji su efekti casa. Sta su naucili? Da li im je znaje vece ili ne? Evo vam skracenu verziju pripreme: Predmet: Srpski jezik Nastavna jedinica: Nau ili smo tampana slova azbuke Tip asa: utvr ivanje Nastavna metoda verbalna, pisanje Nastavni oblici frontalni, individualni Nastavna sredstva: Bukvar, slovarica Cilj i zadaci asa: Uo avanje azbu nog reda slova, Vuk Karad i kao tvorac azbuke TOK ASA Uvodni deo asa: Nau ili smo sva tampana slova pisma koje se zove IRILICA. Svako slovo ima svoj redosled i on se zove AZBUKA. ovek koji je tako pore ao slova i napravio azbuku zvao se VUK STEFANOVI Glavni deo asa: itanje slova azbu nim redom. Na ovom stolu slova su razbacana. Napravite red. Hajde sada da se pore ate po azbu nom redu. Pisanje imena i prezimena drugova i drugarica po azbu nom redu. Zavr ni deo asa: itanje teksta Vuk Karad i i bukvar Bukvar str 149 Razgovor o tekstu.

KARAD I .

Godina (grupa) 4. Nastavna jedinica 7. Uzvi eni Allah. . a zatim ezan. danas emo nau iti jedan poseban oblik zahvale Allahu. I . Mektebska godina 3. Namaz ja a vjeru i oplemenjuje ovjekov moral Pro irivanje znanja o temeljnim propisima islama Navikavanje na redovno izvr avanje ove obligatne du nosti frontalni. prakti no uvje bavanje Struktura sata: Dragi moji. Nastavna sredstva 11. a mi emo ga 12. koji e biti potvrdan. a zatim . dragi moji. 1. ta su sve uli (u enje kaside. ubor vode. Broj mek. individualni i rad po grupama ud benik. Je li tako?! (Sa ekamo odgovor djece. lijepo se i udobno namjestite na svojim mjestima i poslu ajte ove divne melodije. a zatim pitamo u enike jesu li u ivali u ovim lijepim melodijama. Oblici rada 10. pjesmu ptica.) Glavni dio Nakon zavr etka ezana pravimo kratku emocionalnu pauzu. sata 5.IX. (Pu tamo audio-kasetu /numera: Bilalovo bu enje na sabah. 43 Ibadat Sabah-namaz Obrada novog gradiva Ciljevi sata: Opis 2.PRIMJER PRIPREME ZA NASTAVNI SAT U MEKTEBU R. demonstracija. Mekteb Definicija xy 2006/2007. Nastavne metode 8. a zatim:) Odakle sve te blagodati? Dao nam ih je na Tvorac i Gospodar svega postoje eg. audio i video-kaseta razgovor. Lijep odgoj nam nala e da na svim tim blagodatima trebamo zahvaljivati. Kako se mo e biti zahvalan? (Saslu amo njihove odgovore i poma emo im da ih pravilno formuli u). Uvodni dio odobriti). Tip sata Odgojni Obrazovni Funkcionalni 9.br. Predmet 6. d . Razmislimo malo koje nas blagodati okru uju i kojima se svakodnevno koristimo! (Povedemo kratak razgovor o Bo ijim nimetima. Prije toga. Eh.

u enje ezana) i te detalje ukratko zajedni ki prokomentari emo. (U smislu ajeta: "Allaha slavi sve to je na nebesima i Zemlji. porazgovara emo o svrhi namaza: ja a na u vjeru i pribli ava nas Allahu. d .. A sada. Zada a: nacrtati kako klanjaju namaz.". Provjeravamo ta su u enici zapamtili i pravimo sa etak gradiva. ho emo li se prisjetiti ta treba obaviti prije klanjanja namaza (i obnovimo uvjete za namaz) i koji su glavni sastavni dijelovi namaza?! Jesmo li ono u ili koji je prvi dnevni namaz? Kada se on klanja? Zna li neko od vas klanjati sabah-namaz? (Ako zna pohvalimo ga i pozovemo da nam poka e kako on klanja taj namaz. . odr ava nas u stalnoj duhovnoj vezi sa Allahom. odvra a od razvrata i svega to je ru no. koliko ima rekata sabah-namaz. pokazati i prakti no uvje bavati obavljanje svakog rukna pojedina no. pusti emo video kasetu klanjanja namaza (samo dva rekata). Zavr ni dio .. . as zavr iti ilahijom koju e u enici u iti u horu (mo e i uz pratnju ilahije na kasetofonu). dragi moji. Po to e odgovor biti potvrdan.. Potom emo pozvati dva dobrovoljca koji prije nisu znali klanjati da nam sada poka u ta su upamtili i nau ili o klanjanju sabah-namaza.. d . . Nakon toga emo ih podijeliti u dvije grupe (ili vi e) koje e klanjati sunnet i farz... isti od grijeha (kao to bi kupanje istilo fizi ke ne isto e). i zahvaljujemo Mu. ta on sadr i. preporu ujemo u enicima da pred starijim uku anima klanjaju sabah-namaz jo istoga dana i da od sljede eg jutra redovito klanjaju taj namaz. Na kraju. d . a potom im objasniti ta zna i rije rekat.) Nakon toga pitamo ih da li bi voljeli pogledati klanjanje namaza na TV-u. njime na najuzvi eniji na in slavimo Allaha. Uka emo na svrhu ezana uz poseban osvrt na rije i "Es-salatu hajrun mine-n-nevm".

. njihovim svojstvima.steknu osnovna znanja i ve tine iz kartografije.Oblik i veli ina Zemlje.steknu najosnovnija znanja o vasioni i vasionskim telima.steknu osnovna znanja o Zemljinim kretanjima i njihovim uzrocima i posledicama. unapre enja i za tite Zemljinih sfera i kompleksne geografske sredine u kojoj egzistira i ovek.Zemljin satelit. . . obliku i veli ini Zemlje.Rotacija . .Vasiona i vasionska tela.upoznaju pojave i procese u Zemljinim sferama (litosfera. II VASIONA I ZEMLJA (5) .Predmet prou avanja. da se osposobe za kori karte i orijentaciju u prostoru. raspored kopna i mora na Zemlji. dokazi i posledice rotacije.Zemlja kao deo Sun evog sistema.obrtanje Zemlje oko zami ljene ose. podela i zna aj geografije. kao i njihovu me usobnu uslovljenost. . Mesec .razumeju potrebu o uvanja. . Sadr aji programa FIZI KA GEOGRAFIJA (36) I UVOD (1) . III KRETANJA ZEMLJE I POSLEDICE NJENIH KRETANJA (5) . pravac. enje geografske . Sun ev sistem.razvijaju sposobnosti za aktivno sticanje i primenu znanja iz geografije kroz samostalno u enje i istra ivanje. njenom polo aju u vasioni i u Sun evom sistemu.Operativni zadaci: U enici treba da: . atmosfera. hidrosfera i biosfera). .

OMOTA I (20) Litosfera: (5) . .Vreme . IV PRIKAZIVANJE ZEMLJINE POVR INE (5) .Geografska mre a: meridijani i paralele na globusu i geografskoj karti. GODI NJA SISTEMATIZACIJA GRADIVA (2) . najva niji prirodni resurs . vulkani i zemljotresi. zna aj i za tita biljnog sveta.Toplotni pojasevi na Zemlji..Zaga enost vazduha. zonalni raspored i osnovne karakteristike. unapre enje. zna aj i za tita ivotinjskog sveta.Podzemne vode: izdan i izvori. predstavljanje reljefa metodom boja (hipsometrija).Pojam geografske karte. . jezera.Voda.za tita i zna aj. ozonski omota .kretanje Zemlje oko Sunca. Biosfera: (3) .Gra a i sastav Zemlje i Zemljina kora.problem nesta ice vode na Zemlji i za tita vode od zaga ivanja. . . kretanje morske vode. Atmosfera: (5) . V ZEMLJINE SFERE .Biljne zajednice na Zemlji. voda u atmosferi). razu enost obala. Svetsko more i njegova horizontalna podela. kartografski znaci. . . Hidrosfera: (5) .Litosferne plo e. . .Revolucija . vode na kopnu: reke. . ivotinjski svet na Zemlji. unapre ivanje.elementi i tipovi vremena.Nadmorska i relativna visina. zna aj atmosfere za ivot na Zemlji.Op te odlike hidrosfere. lednici. pravac. svojstva morske vode. dokazi i posledice revolucije.Osnovni oblici reljefa nastali delovanjem endogenih (unutra njih) sila.Op te odlike (zagrevanje i hla enje.

Pri izradi ovog programa polaznu osnovu inili su: .obrazovni.potrebe postizanja bolje ravnote e izme u uzrasnih sposobnosti u enika. pojavama i procesima savremene geografske nauke koji su zna ajni i pogodni za uspe nije razumevanje ukupnih sadr aja i neophodni su u procesu daljeg u enja. esti razred . 64/03. .op ti ciljevi i zadaci osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Koncepcija programa zasniva se na: . uva avaju i sistem geografije kao nau ne discipline. . .pojmovima. a primeren je interesovanjima i potrebama u enika. br. da pronalaze i koriste razli ite izvore informacija i da se osposobljavaju za samostalno u enje. . 62/03. njihovih potreba i interesovanja.iskustva i preporuke geografske stru ne javnosti.OP TE NAPOMENE Nastavni program GEOGRAFIJE za V razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja oslanja se na savremena dostignu a i na perspektive razvoja geografske nauke.Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Slu beni glasnik RS". njene principe i njenu filozofsku osnovu. .vi egodi nja istra ivanja i analize programa geografije brojnih dr ava sveta. Ste ena znanja i ve tine u enici e primenjivati u istra ivanju i analiziranju odre enih geografskih pojava i procesa. .dosada njim nastavnim programima u Republici Srbiji.postupnom uvo enju i razvijanju geografskih pojmova. pojava i procesa u okviru programskih sadr aja spiralno raspore enih u drugom obrazovnom ciklusu. . .uslovi u kojima se realizuje nastavni predmet. Neophodno je zainteresovati u enike da u skladu sa svojim uzrasnim sposobnostima istra uju lokalnu sredinu i koriste ste ena znanja i ve tine. .rezultatima pra enja primene dosada njih programa.preporuke Internacionalne geografske unije i Srpskog geografskog dru tva. vaspitni i funkcionalni zadaci savremene nastave geografije. 58/04 i 62/04). .opremljenost kola nastavnim sredstvima. . to je od mnogostrukog zna aja. .nagla avanju uloge geografskih metoda u osposobljavanju u enika da logi ki misle.

Operativni zadaci: U enici treba da: . klimatskih elemenata i klimatskih faktora. Sadr aji programa I ELEMENTI OP TE FIZI KE GEOGRAFIJE (10) Uvod u programske sadr aje (1) Atmosfera (4) .upoznaju osnovne pojmove iz geografije stanovni tva i naselja. .steknu osnovna znanja o privredi. .se osposobe za kori enje geografske literature i razli itog ilustrativnog materijala radi lak eg savla ivanja nastavnog gradiva i osposobljavanja za samostalni rad.shvate pojam klime. da znaju osnovne tipove zemlji ta i njihov zna aj. . shvate zna aj i ulogu prirodnih.shvate pojam prirodne i geografske sredine i pojam geografske regije. . . .upoznaju najva nije prirodnogeografske odlike Evrope. njenih regija i dr ava.shvate neophodnost za tite atmosfere i ostalih Zemljinih sfera i kompleksne geografske sredine u kojoj egzistira i ovek. njenih regija i dr ava.steknu osnovna znanja o uticaju spolja njih (egzogenih) sila u oblikovanju Zemljine povr ine (erozija i akumulacija). .upoznaju strukturu i sastav atmosfere.Sastav i struktura atmosfere. dru tvenih i privrednih inilaca i njihovo jedinstvo. enje geografske karte u sticanju novih . .upoznaju najva nije ekonomskogeografske odlike Evrope. .upoznaju najva nije dru tvenogeografske odlike Evrope. njenih regija i dr ava. .upoznaju osnovne tipove klime na Zemlji. kako se menja pod uticajem spolja njih sila i oveka. .prepoznaju oblike reljefa koji nastaju radom spolja njih sila.pro ire znanja iz kartografije i osposobe se za kori znanja i za orijentaciju u prostoru. . njenoj podeli i faktorima razvoja.shvate kako nastaje zemlji te. . .

verska.Dru tvenoekonomske odlike Evrope: stanovni tvo.vrste i tipovi.Prirodnogeografske odlike Evrope: vertikalna i horizontalna razu enost evropskog kontinenta. granice. Ju na Evropa (14) . starosna. IV KARTOGRAFIJA (5) . hidrografske karakteristike.Naselja .) i migracije (pojam.Osnovni tipovi klime. III GEOGRAFSKA SREDINA I LJUDSKE DELATNOSTI (3) .Integracijski procesi u Evropi i podela na regije. naselja. osnovni tipovi i zna aj. uzroci i posledice).Predstavljanje geografskih sadr aja na kartama. ..Elementi sadr aja geografske karte i podela geografskih karata po razmeru i sadr aju. povezanost naselja u konurbacije i megalopolise. klimatski elementi i klimatski faktori. .Erozivni i akumulativni oblici reljefa nastali delovanjem spolja njih sila. . nacionalna. veli ina i geografski polo aj... Egzogene (spolja nje) sile Zemlje (5) . . profesionalna. uticaj prirodnih i dru tvenih faktora na razvoj privrede. prirodna bogatstva i privreda.Zemlji te . .Pojam ekumene. V REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE (47) Op ti geografski pregled Evrope (8) .Pojam prirodne i geografske sredine i geografske regije.Pojam klime.Prirodni prira taj svetskog stanovni tva. broj i raspored stanovnika na Zemlji. . klimatska i vegetacijska obele ja.postanak. . II STANOVNI TVO I NASELJA NA ZEMLJI (5) .Osnovni geografski podaci o kontinentu: ime. . struktura svetskog stanovni tva (rasna. .Geografska irina i geografska du ina. .Pojam privrede i podela na privredne delatnosti i grane.

Geografski pregled ostalih dr ava Ju ne Evrope: Andora. . .Dru tvenoekonomske karakteristike: stanovni tvo. .Bugarska i Gr ka.Podunavske zemlje.Prirodnogeografske karakteristike: vertikalna i horizontalna razu enost evropskog kontinenta. prirodna bogatstva. Severna Evropa (4) . prirodna bogatstva. . San Marino. naselja. privreda i politi ka podela Ju ne Evrope. . klimatska i vegetacijska obele ja. klimatska i vegetacijska obele ja.Pribalti ke zemlje. . naselja.Dru tvenoekonomske karakteristike: stanovni tvo. prirodna bogatstva. hidrografske karakteristike. Malta i evropski deo Turske.Bosna i Hercegovina i Hrvatska. .DZ Srbija i Crna Gora. . . hidrografske karakteristike. .. . Monako. Srednja Evropa (8) . .Makedonija i Albanija. klimatska i vegetacijska obele ja.Alpske zemlje. privreda i politi ka podela Zapadne Evrope. Vatikan.Francuska.Dru tvenoekonomske odlike Ju ne Evrope: stanovni tvo.Prirodnogeografske odlike Ju ne Evrope: vertikalna i horizontalna razu enost evropskog kontinenta. privreda i politi ka podela Srednje Evrope.Pirinejsko poluostrvo: panija i Portugalija. hidrografske karakteristike. . Zapadna Evropa (6) .Prirodnogeografske karakteristike: vertikalna i horizontalna razu enost evropskog kontinenta.Apeninsko poluostrvo: Italija.Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Severna Irska. . naselja. Dr ave na Balkanskom poluostrvu: .

Prirodnogeografske karakteristike: vertikalna i horizontalna razu enost evropskog kontinenta. Ste ena znanja i ve tine u enici e primenjivati u istra ivanju i analiziranju odre enih geografskih pojava i procesa. prirodna bogatstva. uva avaju i sistem geografije kao nau ne discipline.vi egodi nja istra ivanja i analize programa geografije brojnih dr ava sveta.. a primeren je interesovanjima i potrebama u enika. . njene principe i njenu filozofsku osnovu. da pronalaze i koriste razli ite izvore informacija i da se osposobljavaju za samostalno u enje.Prirodnogeografske karakteristike: vertikalna i horizontalna razu enost evropskog kontinenta. GODI NJA SISTEMATIZACIJA GRADIVA (2) OP TE NAPOMENE Nastavni program GEOGRAFIJE za esti razred osnovnog vaspitanja i obrazovanja oslanja se na savremena dostignu a i na perspektive razvoja geografske nauke.potrebe postizanja bolje ravnote e izme u uzrasnih sposobnosti u enika. . naselja.Ukrajina. .Dru tvenoekonomske karakteristike: stanovni tvo. naselja. .iskustva i preporuke geografske stru ne javnosti. . Neophodno je zainteresovati u enike da u skladu sa svojim uzrasnim sposobnostima istra uju lokalnu sredinu i koriste ste ena znanja i ve tine. . prirodna bogatstva. hidrografske karakteristike.uslovi u kojima se realizuje nastavni predmet. . . klimatska i vegetacijska obele ja. Pri izradi ovog programa polaznu osnovu inili su: . njihovih potreba i interesovanja. vaspitni i funkcionalni zadaci savremene nastave geografije. . privreda i politi ka podela Isto ne Evrope. privreda i politi ka podela Severne Evrope. klimatska i vegetacijska obele ja. Isto na Evropa (7) . .Ruska federacija.opremljenost kola nastavnim sredstvima.op ti ciljevi i zadaci osnovnog obrazovanja i vaspitanja.obrazovni. hidrografske karakteristike.Dru tvenoekonomske karakteristike: stanovni tvo. vedska. .

sistemati nost i kreativnost. 58/04 i 62/04). Godi nji fond asova nije promenjen.uzrasnim karakteristikama i mogu nostima u enika . izbora nastavnih metoda. Sadr aji op te geografije imaju poseban zna aj jer predstavljaju osnovu za kasnije izu avanje regionalne geografije i zato se njihovom izu avanju mora posvetiti posebna pa nja. Potrebno je da se izbegava verbalizam. Sadr aji op te fizi ke geografije su u velikoj meri apstraktni i te ki za u enike ovog uzrasta.nagla avanju uloge geografskih metoda u osposobljavanju u enika da logi ki misle.Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Slu beni glasnik RS". tehnika.pojmovima. . aktivnosti. .uslovima u kojima se realizuje nastavni predmet . br. pojavama i procesima savremene geografske nauke koji su zna ajni i pogodni za uspe nije razumevanje ukupnih sadr aja i neophodni su u procesu daljeg u enja. to je od mnogostrukog zna aja. a programsku strukturu ini pet nastavnih tema: . 64/03.raspolo ivim nastavnim sredstvima. Sadr aji programa nastavnog predmeta geografije u petom razredu osnovne kole obuhvataju sistematsko izu avanje elemenata op te geografije.preporuke Internacionalne geografske unije i Srpskog geografskog dru tva. didakti kih sredstava i pomagala.postupnom uvo enju i razvijanju geografskih pojmova. Na in ostvarivanja programa Nastavni program GEOGRAFIJE za peti razred tematski je koncipiran.. kao i nastavni sadr aji koje bi trebalo obraditi. U koncipiranju nastavne teme nastavnik treba da vodi ra una o: .dosada njim nastavnim programima u Republici Srbiji. . .potrebama i interesovanjima u enika . 62/03. Fond asova treba racionalno koristiti u skladu sa nastavnim sadr ajima.rezultatima pra enja primene dosada njih programa. Nastavnicima se preporu uje orijentacioni broj asova po nastavnim temama. Od stepena usvojenosti ovih sadr aja u velikoj meri zavisi dalji rad na izu avanju geografije u starijim razredima. Koncepcija programa zasniva se na: . Sloboda i kreativnost nastavnika ispolji e se kroz samostalno planiranje i odre ivanje tipova asova. a da se kod u enika podsti e radoznalost. . Nastavnik mora da ima u vidu pomenute te ko e i da kori enjem razli itih nastavnih metoda i sredstava u ini ove sadr aje pristupa nijim u enicima i njihovom uzrastu i sposobnostima. pojava i procesa u okviru programskih sadr aja spiralno raspore enih u drugom obrazovnom ciklusu.

Programsku strukturu ine etiri nastavne teme: 1. Ovako koncipiran program. da bi se uspe no obradila geografija dr ava i kontinenata. kao to su: sastav i struktura atmosfere. klimatski elementi i faktori.1. 2. Osnovne fizi ko-geografske pojave i procesi ne mogu da se obrade u petom razredu. Prikazivanje Zemljine povr ine 5. i klimatski tipovi. Stanovni tvo i naselja na Zemlji. Pri tome treba ukazivati na zavisnost oveka od prirode. Sadr aji iz kartografije treba da doprinesu boljem poznavanju i kori prou avanju geoprostora. vode i ra una o uskla enosti tih sadr aja sa temom koja se obra uje. zbog toga se odre eni sadr aji prenose u eti razred. Na taj na in u enici mogu da prave pore enja odre enih nastavnih sadr aja sa njima poznatim i bliskim sadr ajima iz neposrednog okru enja. Nastavnicima se preporu uje orijentacioni broj asova po nastavnim temama. postanku Zemlje. Kretanja Zemlje i posledice njenih kretanja 4. U estom razredu osnovne kole nastavni program GEOGRAFIJE tematski je koncipiran. klima. postanku Sun evog sistema.omota i. kao i nastavni sadr aji koje bi trebalo obraditi. njenih sfera. odnosno sveta. Programom je predvi ena obrada pojedinih komponenata prirodne sredine. enju karte u Fizi ka geografija svojim sadr ajima prou ava prirodu Zemljine povr ine. Uvod 2. njihovu kompleksnost i me usobnu zavisnost. Vasiona i Zemlja 3. Godi nji fond asova nije promenjen. zemlji te i osnovni tipovi zemlji ta. Nastavnicima se predla e da u okviru svake tematske celine obrade i odgovaraju e sadr aje iz lokalne sredine. Regionalna geografija Evrope. Prirodna sredina je u su tini splet tesno povezanih i me usobno uslovljenih komponenata koje . Sadr aji matemati ke geografije treba da pru e u enicima predstavu o vasioni i vasionskim telima. na njegovo delovanje na prirodu i na racionalno kori enje geoprostora. Elementi op te geografije. Sun evom sistemu. treba da pru i u enicima ovog uzrasta osnovna znanja iz fizi ke i dru tvene geografije. 3. a na ovaj na in usvajanje nastavnog gradiva bi e potpunije a znanja i umenja trajnija. Iz toga proizilazi da je fizi ka geografija tesno povezana sa dru tvenom geografijom i da one ine jedinstvenu celinu. Zemljine sfere . egzogene sile i oblici reljefa nastali njihovim delovanjem. Geografska sredina i ljudske delatnosti i 4. njenim kretanjima i posledicama. koji sa programom petog razreda ini kompaktnu celinu.

Prilikom obrade dr ava potrebno je da se. Sadr aji iz kartografije treba da doprinesu kori enju karte pri upoznavanju regija i dr ava Evrope. Dok u enici vr e merenja. Me utim. Imaju i u vidu naru avanje ravnote e u prirodnoj sredini. vrstama i tipovima naselja. koja treba da pru i mogu nost sagledavanja op tih karakteristika kontinenta. kao i na potrebu uva avanja razli itosti i tolerancije na svim nivoima. kao i na slo enost i podelu ljudskih delatnosti. . da bi se na osnovu toga jasnije mogle uo iti osobenosti pojedinih regionalnih celina i pojedinih dr ava Evrope. Osnovna znanja iz kartografije u enici su stekli u mla im razredima i petom razredu osnovne kole. . Pri izlaganju sadr aja o dr avama treba ukazati na neophodnost saradnje zemalja u regionu i na kontinentu. U uvodnom delu asa nastavnik: . koje treba posebno naglasiti. obja njava im i poma e. kad zatreba. elektri ni napon i sl. Preporuka je da se statisti ki podaci prikazuju samo ilustrativno ili komparativno. a ne i za . Pri uno enju rezultata merenja u a ku svesku. na osnovu poznavanja kontinenta kao celine.obra a pa nju na injenicu da svako merenje prati odgovaraju a gre ka i ukazuje na njene mogu e izvore. elektri nim izvorima. dr ave su me usobno razli ite i u svakoj od njih su zastupljene odre ene privredne delatnosti i grane specifi ne za tu zemlju. diskretno ih nadgleda i.obnavlja delove gradiva koji su obra eni na asovima predavanja a odnose se na datu ve bu (definicija veli ine koja se odre uje i metod koji se koristi da bi se veli ina odredila). nastavnik aktivno prati njihov rad. vreme. potrebno je ukazivati na prevenciju i na za titu prirode. Geografija stanovni tva i naselja na Zemlji koncipirana je tako da se njenom obradom uka e na najva nije demografske i demogeografske probleme ove anstva. . elektri nu struju. Tako e. Na ovom uzrastu u enicima je potrebno ukazati na razli itost prirodne i geografske sredine na osnovu kojih se izdvajaju geografske regije. raznim ure ajima i sl.). a da se ne insistira na njihovom zapam ivanju.predstavljaju jedinstvenu celinu. U okviru regionalne geografije predvi ena je obrada Evrope u celini. pri emu treba naglasiti uticaj prirodnih i dru tvenih faktora na razvoj privrede. procenu gre ke treba vr iti samo za direktno merene veli ine (du inu. geoprostora i lokalne sredine.upoznaje u enike s mernim instrumentima i obu ava ih da pa ljivo rukuju laboratorijskim inventarom. Posebno treba insistirati na kartografskoj pismenosti i upotrebi i sastavljanju geografske karte razli itog razmera i sadr ine. istaknu bitne fizi kogeografske i dru tvenogeografske odlike dr ava koje uti u na razvoj njihovih privreda. treba ukazati na postoje e razlike u stepenu razvijenosti privrede dr ava Evrope. kao i na protivure nosti koje postoje izme u prirodnih bogatstava i nivoa razvijenosti njihove privrede. Te i te treba da bude na osnovnim odlikama stanovni tva.ukazuje u enicima na mere predostro nosti kojih se moraju pridr avati radi sopstvene sigurnosti pri rukovanju aparatima.

kako bi u enici dobili povratnu informaciju o uspe nosti svog samostalnog rada. kretanje. Ocenjivanje u enika samo na osnovu rezultata koje je on postigao na pismenim ve bama neprimereno je u eni kom uzrastu i fizici kao nau noj disciplini. nave emo osnovne zahteve znanja i umenja u enika na kraju estog razreda. re avanja kvantitativnih i kvalitativnih zadataka i laboratorijskih ve bi. predavanja. Istovremeno se obezbe uje da u enik po zavr etku osnovne kole zadr i u pam enju sve osnovne pojmove i zakone fizike. nastavnik te inu zadatka prilago ava mogu nostima prose nog u enika i daje samo one zadatke koje u enici mogu da re e bez tu e pomo i. a neka u operativnim zadacima. putanja. Procenu gre ke posredno odre ene veli ine nastavnik mo e da izvodi u okviru dodatne nastave. koji se prvi put sre e s fizikom. pravac i smer kretanja . Nedopustivo je da nastavnik od u enika. Budu i da je program. Doma i zadaci odnose se na gradivo koje je obra eno neposredno na asu (1± 2 zadatka) i na povezivanje ovog gradiva sa prethodnim (1 zadatak). Osnovna znanja i umenja u enika na kraju estog razreda Znati i razumeti U okviru funkcionalne pismenosti: . tra i samo formalno znanje umesto da ga podsti e na razmi ljanje i logi ko zaklju ivanje. O re enjima doma ih zadataka diskutuje se na slede em asu. kako po sadr aju tako i po obimu. U enik se kroz usmene odgovore navikava da koristi preciznu terminologiju. stalnim obnavljanjem najva nijih delova iz celokupnog gradiva posti e se da ste eno znanje bude trajnije i da u enik bolje uo ava povezanost raznih oblasti fizike. Pra enje rada u enika Nastavnik je du an da kontinuirano prati rad svakog u enika kroz neprekidnu kontrolu njegovih usvojenih znanja. Nastavnik planira doma e zadatke u svojoj redovnoj pripremi za as. kao i osnovnu logiku i metodologiju koja se koristi u fizici pri prou avanju fizi kih pojava u prirodi. prilago en psihofizi kim mogu nostima u enika osnovne kole. vreme. Pri odabiru zadataka. Neka od tih znanja i umenja su navedena u ciljevima i zadacima predmeta. put. Metodska uputstva za druge oblike rada Jedan od oblika rada sa u enicima su doma i zadaci. u enici e se ovom obliku nastave najvi e radovati. ste enih na osnovu svih oblika nastave: demonstracionih ogleda.veli ine koje se posredno odre uju (elektri ni otpor odre en primenom Omovog zakona). Po to jo nisu definisani standardi znanja i umenja u enika za pojedine razrede i cikluse. brzina. mirovanje.znati i razumeti pojmove: fizi ko telo. razvija sposobnost da svoje misli jasno i te no formuli e i ne do ivljava fiziku kao nau nu disciplinu u kojoj su jedino formule va ne. Ako nastavnik dobro organizuje rad u laboratoriji.

znati pojam mase i gustine U okviru razumevanja fizi kih fenomena u prirodi i razvijanja fizi kih pojmova: . merenjem i dr. gustinu i pritisak. Internet. tabelom i da se koristi jezikom matematike i fizike .koristiti usmena i pismena uputstva za izvo enje ogleda . silu. elektri no. izraziti ih u jedinicama SI sistema i koristiti prefikse kilo. slikom.koristiti promenljivu (slovo) za zapisivanje problema matemati kim jezikom.umeti da prikuplja podatke posmatranjem..razumeti da numeri ke vrednosti veli ina sa jedinicom mere predstavljaju poseban oblik informacija o pojavama i procesima realnog sveta .izvoditi jednostavne eksperimente . .kori enjem odgovaraju ih mernih instrumenata izmeriti fizi ke veli ine: du inu.razumeti silu kao meru uzajamnog delovanja tela (elasti no. magnetno) i pojam pritiska ( vrstih tela i te nosti) U okviru razvijanja sposobnosti za aktivno sticanje znanja o fizi kim pojavama kroz jednostavna istra ivanja: . re avati problem i proveriti re enje U okviru sticanja znanja i razvijanja sposobnosti merenja razli itih veli ina: . centi i mili . Umeti U okviru razvijanja funkcionalne pismenosti: .znati ta su merna jedinica i merni broj . masu. popularnu nau nu literaturu.odrediti srednju vrednost neke neposredno merene veli ine i odrediti srednju brzinu.) U okviru razvijanja sposobnosti za aktivno sticanje znanja o prirodnim pojavama kroz istra ivanje: . priru nik. gravitaciono. deci.umeti da se jasno izrazi re ima.razumeti i opisivati pravolinijsko kretanje tela i pojavu inercije ..koristiti razli ite izvore informacija (ud benik..opisati re ima i slikom postupke i korake u istra ivanju U okviru razvijanja logi kog i apstraktnog mi ljenja: . zapreminu. vreme.

opisivati i prikazivati (tabelarno.primenjivati ste ena znanja u razli itim situacijama (igra. . formuli e pitanja. u enje. tra i odgovore i izvodi logi ke zaklju ke. Redosled tematskih sadr aja u dodatnoj nastavi prati redosled odgovaraju ih sadr aja u redovnoj nastavi.izabrati i koristiti odgovaraju e merne jedinice zavisno od vrste i veli ine objekta merenja i da odabere i koristi odgovaraju i pribor za merenje . Programski sadr aji ove nastave obuhvataju: . grafi ki) dobijene podatke U okviru razvijanja logi kog i apstraktnog mi ljenja: . . nastavnik bira one sadr aje koji mogu da se ostvare.oceniti rezultat nezavisno od merenja i ra unanja . U okviru sticanja znanja i razvijanja sposobnosti merenja razli itih veli ina: . Ukoliko u koli ne postoje tehni ki uslovi za ostvarivanje nekih tematskih sadr aja iz dodatne nastave. koji se naslanjaju na program redovne nastave. izvode preciznija merenja na slo enijim aparatima itd.proceni i proveri smislenost rezultata merenja i ra unanja U okviru razvijanja sposobnosti za primenu znanja iz fizike: . Korisno je da nastavnik pozove istaknute stru njake da u okviru dodatne nastave odr e popularna predavanja.izabrane sadr aje iz redovne nastave koji se sada obra uju kompleksnije (koristi se i deduktivni pristup fizi kim pojavama. mogu se realizovati i teme za koje u enici poka u posebno interesovanje.nove sadr aje. ivotne situacije. . ali se odnose na slo enije fizi ke pojave ili na pojave za koje su u enici pokazali poseban interes.planirati i realizovati jednostavna istra ivanja..svoje stavove braniti injenicama i primerima Dodatna i dopunska nastava Dodatna nastava iz fizike organizuje se u estom razredu sa po jednim asom nedeljno. samostalno iskazivati svoje ideje i u timu razmenjuje znanja i iskustva.saslu ati druge.koristiti razli ite pristupe u razumevanju i predstavljanju problem-situacija i razlikuje bitne od nebitnih informacija.) i . Pored ponu enih sadr aja. prepoznavanje opasnosti). rade se te i zadaci. U okviru razvijanja samostalnosti i sposobnosti za rad u grupi: .

Slobodne aktivnosti u enika . stekne minimum osnovnih znanja iz sadr aja koje predvi a program fizike u osnovnoj koli.Dopunska nastava se tako e organizuje sa po jednim asom nedeljno. mogu se organizovati kroz razne sekcije mladih fizi ara. . Nju poha aju u enici koji u redovnoj nastavi nisu bili uspe ni. uz dodatnu pomo nastavnika. koji su posebno zainteresovani za fiziku. Cilj dopunske nastave je da u enik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->