Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik nedjelja, 13. 6. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5305 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

54$+,##)4'5145-7,0# 0#<8#.#581,1/81,5-1/
Nesre}e: Sletjeli s puta i udarili u drvo

SLU^AJ GANI]

Prvo zvani~no priznanje agresije na BiH

Vuk~evi} i Malovi} kao dio dokumentacije protiv Gani}a dostavili i dokument u kojem stoji da je JNA bila na strani SRJ „kao biv{a legalna i legitimna oru`ana sila SFRJ“ Nikada nismo imali ovakvo ne{to, navodi Emina Gani}

R

epublika Srbija smatra da je u relevantno vrijeme i mjesto u slu~aju Ejupa Gani}a rije~ o me|unarodnom oru`anom sukobu u kojem su u~estvo-

vale dvije visoke strane ugovornice i to BiH s jedne i Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) s druge strane od 27. aprila do 19. maja 1992. Ovo stoji u dokumentu koji su

potpisali srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} i ministrica pravde te zemlje Sne`ana Malovi} i uputili ga sudu Vestmi2. strana nster u Londonu.

Temperature

(Foto: D. Stojni})

S lica mjesta: Mladen, Slavi{a i Du{an Stojni} vra}ali se iz diskokluba

Analize: Agencija za sigurnost hrane BiH
Sarajevo ju~er: U bh. prijestonici izmjerena 32 stepena, a Banja Luka sa 37 bila me|u najtoplijim gradovima u regiji

I{~ekivanje: Novina u porodici muzi~ara

Panorama

PREKID ZBOG IRITACIJE

SVJETSKO PRVENSTVO

3. str.

HARI VARE[ANOVI]: POSTAT ]U DEDO!
Gledaoci se `alili na Mijajlovi}a

Klanovi: Politi~ko-privatizacijska mafija i megafoni

TIHI] I SELIMOVI]I IZ STRAHA BJE@E U GUBITNI^KI SAVEZ
Argentina savladala Nigeriju
57. str. 7. strana

OSMERO POVRIJE\ENIH

Sukob mje{tana i policije

14. str.

4. strana

JEDEMO SKORO ISTU HRANU KAO U EU

Gra|ani osvje`enje tra`e na bazenima i u rijekama

Vrelina ne prestaje

10. strana

(Foto: I. [ebalj)

Smrt ro|aka u „golfu“

13. str.

Reagiranje iz Zavoda PIO/MIO FBiH

Rogi} podr`ava smanjenje penzija
Ako Vlada FBiH ne napravi dotaciju za penzije, bit }emo u problemima i za naredni mjesec, ka`e Rogi}
Zamjenik direktora Federalnog zavoda PIO/MIO Ivan Rogi} izjavio je da je smanjenje penzija realnost u ovom trenutku, „jer federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda poznaje kompletnu finansijsku situaciju u Federaciji i Zavodu PIO/MIO FBiH“. Na taj na~in Rogi} je komentirao ministrovu izjavu da }e penzije u avgustu biti smanjene, jer Vlada tada ne}e imati novca za tran{u Federalnom zavodu PIO/MIO. Bevanda je informirao Vladu FBiH i o planiranom bud`etu u koji su ukalkulirana sredstva Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), Svjetske banke i Evropske komisije. - Sla`emo se s tom izjavom i bit }e vrlo te{ko odr`ati finansijsko stanje Zavoda ako ne bude aran`mana sa MMF-om kazao je Rogi}, prenijela je Onasa. Na pitanje koliko bi penzije mogle biti umanjene, on je rekao da je to te{ko sada re}i analiti~ki, jer se „dio novca za pe-

2

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

aktuelno

SLU^AJ GANI] Prvi zvani~ni dokument o priznanju agresije na BiH

Srbija agresorsku JNA nazvala svojom vojskom!
Vuk~evi} i Malovi} kao dio dokumentacije protiv Gani}a dostavili i dokument u kojem stoji da je JNA bila na strani SRJ „kao biv{a legalna i legitimna oru`ana sila SFRJ“
Republika Srbija smatra da je u relevantno vrijeme i mjesto u slu~aju Ejupa Gani}a rije~ o me|unarodnom oru`anom sukobu u kojem su u~estvovale dvije visoke strane ugovornice (potpisnice @enevske konvencije, op.a) i to BiH s jedne i Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) s druge strane od 27. aprila do 19. maja 1992. godine.

Rogi}: Te{ko stanje

Pravno validan
U ovom me|unarodnom oru`anom sukobu na strani BiH u~estvovale su oru`ane formacije razli~itog sastava (TO, Patriotska liga, Zelene beretke, policija i dr.), a na strani SRJ, JNA kao biv{a legalna i legitimna oru`ana sila SFRJ, a koja je 27. aprila 1992. godine prihva}ena od SRJ radi izmje{tanja na njenu teritoriju. Ovo se navodi u dokumentu do kojeg je do{ao „Avaz“, a koji su potpisali srbijanski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} i ministrica pravde te zemlje Sne`ana Malovi} i uputili ga sudu Vestminster u Londonu kao dio dokumentacije u slu~aju protiv profesora Ejupa Gani}a. Ovim su srbijanski zvani~nici prvi put u zvani~nom dokumentu priznali da je izme|u SRJ i BiH bio me|unarodni oru`ani sukob, odnosno da je Srbija u~estvovala u agresiji na BiH, a ne da je bio gra|anski rat, kako su do sada tvrdili. - Ovo je prvi pismeni podne-

nzije dobiva od Vlade, ~ak i za redovne penzije“. - Ako nam oni ne mogu napraviti dotaciju za isplatu penzija, bit }emo u problemima ~ak i za naredni mjesec - kazao je Rogi}.

Faksimil dokumenta s potpisom Vuk~evi}a i Malovi}

Sukob direktora i predsjednika Sindikata UIO

^au{evi}: Osmi} mi se sveti!
Posjedujem dokumentaciju koja govori o tome o kakvom se ~ovjeku radi, ka`e ^au{evi}
Nakon te{kih optu`bi koje je u pismu predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Nikoli [piri}u na ra~un direktora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) iznio predsjednik Sindikata UIO Mehmedalija Osmi}, prvi ~ovjek Uprave Kemal ^au{evi} za „Dnevni avaz“ je rekao da se radi o klasi~noj osveti uposlenika. - Posjedujem dokumentaciju koja govori o tome o kakvom se ~ovjeku radi - istakao je ^au{evi}. Naime, tvrdi ^au{evi}, u dopisu upu}enom pomo}niku direktora Dinku ]orluki, Osmi} je tra`io premje{taj u Odsjek za provo|enje i po{tivanje carinskih i poreznih zakonskih propisa UIO Tuzla. U tom dopisu Osmi} posebno izra`ava zahvalnost ^au{evi}u, oslovljavaju}i ga „na{im direktorom“. - Kada nisam dozvolio premje{tanje, po~ela je njegova odmazda - ka`e ^au{evi}. S. R.

sak da je Srbija ikada i pred jednim sudom u svijetu napisala da je u BiH bio oru`ani me|unarodni sukob, u kojem je s jedne strane u~estvovala BiH, a s druge SRJ i da je JNA bila efektivna vojska SRJ. Imamo ha{ke presude koje to govore u odre|enim slu~ajevima, ali pozicija Srbije do sada je uvijek bila da je u BiH bio interni, gra|anski sukob. Nikada nismo imali ovakvo ne{to - pojasnila je u telefonskoj izjavi za „Dnevni avaz“ Gani}eva k}erka Emina, dodaju}i da je ovo prvi dokument koji je pravno validan.

Slu~aj Tadi}
K}erka profesora Gani}a objasnila nam je i za{to Srbija u podne-

Srbijanska odbrana
Ovaj dokument tako|er potvr|uje da Srbija agresiju na BiH prezentira kao me|unarodni oru`ani sukob u slu~aju kada treba da tu`i dr`avljane BiH. S druge strane, u svim drugim situacijama kada je BiH tu`i za genocid, agresiju ili opsadu Sarajeva, Srbija zbivanja u na{oj zemlji poku{ava prikazati kao gra|anski rat.

sku kao krajnji datum spominje 19. maj. Naime, ovaj datum poku{ava se prezentirati kao dan kada se vojska JNA povukla iz BiH. - To poku{avaju prikazati kroz slu~aj Du{ana Tadi}a pred Ha{kim tribunalom. On je bio ~uvar u logoru Omarska i u njegovom slu~aju Tribunal je donio odluku da nije kriv za te{ka kr{enja @enevske konvencije zato {to je bio civilni rat u BiH. Nakon toga je osu|en na Apelacionom vije}u. Isto to vije}e donese odluku da su u tom trenutku u Prijedoru bile trupe, odnosno da je Tadi} bio dio tih trupa koje su dolazile iz Beograda. Navedeno je i da je u tom trenutku bio me|unarodni oru`ani sukob ali samo na toj teritoriji do 19. maja kada se vojska JNA povukla. Me|utim, u nastavku tu`be ka`e da se 19. maja ni{ta nije desilo, odnosno da se JNA nije povukla, ve} da je bila prekr{tena u vojsku RS. To je ustvari bilo isto, samo se terminima agresija poku{avala prikazati kao civilni rat - navodi S. R. Emina Gani}.

[piri} sa ~elnicima MMF-a i SB-a u Izraelu

^au{evi}: Odmazda uposlenika

U Me|ugorju Skup{tina Matice hrvatske
Glavna skup{tina Matice hrvatske bit }e odr`ana 19. juna s po~etkom u 8.30 sati u Herceg-Etno selu u Me|ugorju. Ovogodi{nja skup{tina je izborna te }e se na njoj birati novo vodstvo Matice hrvatske, javila je Fena.

FBiH ko~i stand-by aran`man
Za danas planiran [piri}ev susret s izraelskim premijerom Netanjahuom
Direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominik [traus-Kan (Dominique StrausKahn) izjavio je tokom susreta s predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Nikolom [piri}em da globalni okvir bud`eta nije uvjet za uspje{no zaklju~enje drugog pregleda stand-by aran`mana, {to zna~i da je to isklju~ivo stvar doma}ih institucija. [piri} je tokom susreta sa [traus-Kanom u Jerusalemu, kojem je prisustvovao i ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki}, izrazio nadu da }e nadle`ni u FBiH „pokazati snagu i odgovornost i donijeti odluke potrebne za ispunjenje uslova“, saop}eno je iz Vije}a ministara BiH, prenijela je Srna. [piri} je razgovarao i s izvr{nim direktorom Holandske konstituence za Svjetsku banku (SB) Rudom Trefersom (Ruud Treffers), kojeg je informirao da BiH nije uspjela zavr{iti drugi pregled u sklopu stand-by aran`mana sa MMF-om, prevashodno

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
Dr`avne institucije poluprazne, zvani~nici na putovanjima
- Bli`e se izbori gospodo ministri i poslanici. Za svoj nerad ili rad trebate biti ka`njeni. Nadam se da bi trebali biti svjesni te ~injenice, ako ne, onda stvarno niste zaslu`ili da uop}e zastupate interese naroda koji vam je na pro{lim izborima povjerio svoje glasove. Narod je prepoznao nerad vlasti, jer sve ankete pokazuju ogromno nezadovoljstvo gra|ana njihovim sada{njim radom. (Koma)

Jerusalem: [piri} i Trefers

zbog neispunjenih obaveza FBiH, dok su dr`avni nivo i RS ispunili sve obaveze. Za danas je planiran [piri}ev susret s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).

aktuelno

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Sanita RO@AJAC (sanitar@avaz.ba)

KLANOVI Politi~ko-privatizacijska mafija i njihovi megafoni

Tihi} i Selimovi}i iz straha bje`e u gubitni~ki savez
Pometnja i panika rastu jer nemoralni saveznici znaju da }e nakon oktobarskih izbora morati polo`iti ra~un i za plja~kanje dr`ave i gra|ana

Dr`ava bez glave
Svjesni da }e ve}ina njih nakon 3. oktobra pasti u zaborav i biti politi~ka pro{lost, doma}i politi~ari grupno su krenuli u obilazak svijeta
Posljednjih nekoliko mjeseci pred izbore doma}i zvani~nici o~ito su odlu~ili provesti izvan „zagu{ljivog“ kancelarijskog prostora. Svjesni da }e ve}ina njih nakon 3. oktobra pasti u zaborav i biti politi~ka pro{lost, te da }e poslani~ke i ministarske rasko{ne fotelje zamijeniti prostim kancelarijskim stolicama nekih od entitetskih, kantonalnih i op}inskih preduze}a ili slu`bi, na{i du`nosnici odlu~ili su naprosto ostrugati dr`avni bud`et! Pojedini su namjerili do kraja iscijediti povlastice koje im pru`a pozicija dr`avnih zvani~nika, te obi}i dijelove Evrope i svijeta koje nisu uspjeli za nekoliko godina mandata koji su obavljali. Tako je u jednom danu iz dr`ave slu`beno bilo odsutno ~ak 20 poslanika i delegata Dr`avnog parlamenta. Tog dana, ali i narednih nekoliko, bilo ih je po cijelom svijetu, od Njema~ke do Kipra, od Zagreba do Izraela. Dr`avne institucije u to vrijeme zjapile su prazne. U me|uvremenu je i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} otputovao u Izrael, {ef. bh. diplomatije na Maltu, a ministar odbrane Selmo Cikoti} u Brisel. Dr`ava je tako ostala obezglavljena, a institucije naprosto paralizirane. I dok su dr`avni poslanici bezbri`no putovali po svijetu, obilazili razne konferencije i u`ivali u formalnim i neformalnim ve~erama i aperitivima, a ministri obavljali svoje inozemne du`nosti, u BiH se u ti{ini pripremao otpust nove grupe od nekoliko stotina prekobrojnih vojnika u Oru`anim snagama dr`ave. Izmjene Zakona, koje bi im osigurale egzistenciju nakon otpusta, ali i ~astan odlazak iz vojske dr`ave kojoj su godinama vjerno slu`ili, ~ekale su na povratak parlamentaraca i novu sjednicu Doma. Ipak, `alosno je {to se ni{ta ne}e promijeniti ni kada se vrate. Ako se napravi si`e sumorne trogodi{nje vladavine aktuelnog politi~kog sastava, naprosto je lako zaklju~iti da je potpuno svejedno da li su na{i zvani~nici u zemlji ili izvan nje. Svakako ni tamo ni ovamo ni{ta ne rade. Osim {to gdje god da se zadese, tro{e narodne pare.

Hilmo i Mujo Selimovi}: U`urbano tra`e izlaz

Tihi}: Promjene nezaustavljive

Panika u redovima privatizacijske mafije i njenih medijskih megafona, kulminirala nakon Prvog kongresa Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH), jo{ ne jenjava. Naprotiv, pometnja i strah rastu, jer je sve izvjesnije da }e nakon oktobarskih izbora morati polo`iti ra~un za vi{egodi{nju plja~ku resursa i bogatstva koje pripada dr`avi i gra|anima!

Za komuniste i mafiju jednaka meta
mska zajednica - otkrivaIako zna da puca }orciju iste motive i istu `ar s ma, pivarsko-esdeaovski kojom je Zija Dizdarevi}, bilten nastoji utje{iti svojedan od potomaka ~uje gazde i politi~ke mevene izdajni~ke porodice, ntore poku{avaju}i poi ostali kolumnisti re`imdvaliti neuspjeh SBBBiH skog biltena, udarao na i svoje mane Fahrudinu mladomuslimanski pokrRadon~i}u. et 1983. godine ili na prve Na stranu ~injenica da naznake pluralizma krafotografije prepune Ske- Dizdarevi}: Isti motivi jem osamdesetih. nderije, od kojih se njima kao i 1983. Navikli na re`imsku vjerovatno ledi krv u `ilama, ne mo`e izbrisati ni hiljadu pamet i jasle, megafoni kriminala predugih kolumni biv{ih komu- ne vide razliku izme|u komuninisti~kih skribomana i kvazipi- sti~ke ideologije i kriminalnih interesnih grupa. Jednako su saca smrdljive pro{losti. Ali, njihov ton i meta otro- izdresirani da za jednog ili druvnih strelica - i SBBBiH i Isla- gog gazdu pucaju u istu metu. ju}im strukturama sna`no guraju usvajanje krnjavog Prijedloga zakona o reviziji privatizacije koji bi zaobi{ao njihovu plja~ku „Sarajevske pivare“. ja~ka{ke vladavine utemeljene na korupciji, o~ito su natjerali nemoralne saveznike da i javno razotkriju mre`u i veze izme|u vladaju}ih struktura, politike i privatizacijske mafije. Zajedni~ki, oni ne prezaju ni od udara na temeljne institucije Bo{njaka na ~ije su nacionalno ruho i bogatstvo polo`ili {ape, prepu{taju}i svojim kolegama Srbima i Hrvatima „njihovo“ dijele}i tako Bosnu i Hercegovinu po „prudskim {avovima“. Za gubita{ko-mafija{ki klan jedna od glavnih prepreka je Islamska zajednica u BiH, jer svojim principijelnim i jasnim stavom tra`i, izme|u ostalog, uspravljanje Bo{njaka, vra}anje morala u politiku i povratak dostojanstva u `ivot obi~nog gra|anina.
T. LAZOVI] - I. ]ATI]

Udba{ki {ablon
Nakon {to je vi{e od ~etiri hiljade ljudi u prepunoj Skenderiji pokazalo snagu politi~kog projekta Fahrudina Radon~i}a, mafija{ki establi{ment na ~elu s prijeratnim milicionerima Hilmom i Mujom Selimovi}em, po~eo je shvatati da promjene ne}e mo}i zaustaviti te se, kako saznajemo, intenzivno anga`irao na nekoliko frontova. Putem svojih poslu{nika u vlasti oni poku{avaju napre~ac legalizirati plja~ku i sprije~iti reviziju privatizacije, `ele}i tako zata{kati vi{egodi{nji kriminal. Istovremeno, putem svog pivarsko-esdeaovskog biltena, po isprobanom udba{kom {ablonu, poku{avaju diskreditirati sve one koji podr`avaju promjene. Drznuli su se dirnuti ~ak i u Islamsku zajednicu u BiH i njene autoritete reisu-l-ulemu Mustafu ef. Ceri}a i njegovog zamjenika hafiza Ismet ef. Spahi}a. Selimovi}i su, kako je na{ list ranije pisao, u strahu od mogu}ih zakonskih posljedica nakon oktobra pokrenuli proces legalizacije kori{tenja vodnih resursa koje ve} godinama nezakonito koriste. Uz to, Selimovi}i putem svojih saveznika u aktuelnim vlada-

www.dnevniavaz.ba

Kantoni ne}e obezbijediti novac u zakonskom roku
Pitanje: Da li }e kantoni obezbijediti novac za povrat prepla}enog poreza na dohodak u zakonskom roku?

Pri tome, privatizacijska mafija u{la je u gubitni~ki „brak iz interesa“ sa srozanom strankom Sulejmana Tihi}a ~iji su glavni finansijeri, po istoj matrici, kroz mutne privatizacije stekli ogroman kapital. Pivarsko-esdeaovski bilten tako je postao pravi glasnogovornik Tihi}eve stranke, iako ima duboke komunisti~ke korijene nespojive s osniva~kom idejom stranke Alije Izetbegovi}a. Strah i panika od nadolaze}ih promjena i revizije ne samo privatizacije, nego i vi{egodi{nje pl-

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Prudski {avovi

A) Da 6% B) Ne 84% C) Ne znam 10%

C

A B

Od prolje}a bolja situacija na tr`i{tu rada

Vi{e poslodavaca koji tra`e zaposlenike
Fondacija CURE organizirala je ju~er u Sarajevu sesiju na kojoj je referentica Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH Sanela Zeljkovi} istakla da se u BiH od prolje}a ove godine bilje`i pozitivan trend u oblasti zapo{ljavanja, smanjenje broja otpu{tenih radnika, dok je pove}an broj poslodavaca koji tra`e zaposlenike, javila je Fena. - Velika je potra`nja za farmaceutima, informati~arima, doktorima, profesorima engleskog, majstorima gra|evinske struke te djelatnicima metaloprera|iva~ke struke. Naj~e{}i zahtjevi za zapo{ljavanje bh. gra|ana u inozemstvu odnose se na gra|evince i metaloprera|iva~ku industriju kazala je Zeljkovi}.

U anketi su u~estvovala 1.083 ~itaoca portala „Dnevnog avaza“. O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 116.668 posjetilaca.

Dojava uredu OHR-a i policiji Distrikta

Br~ak prijavio da je vidio zlo~inca Had`i}a
Utvr|eno je da se radi o pogre{noj identifikaciji, ka`e Mili{i}
Stanovnik Br~ko Distrikta prijavio je u petak lokalnoj policiji da se ratni zlo~inac Goran Had`i} nalazi na podru~ju Br~kog, saznaje „Dnevni avaz“ od visokopozicioniranog policijskog slu`benika u ovom gradu. S obzirom na to da ovaj neimenovani Br~ak nije imao povjerenje prema policiji, o istoj stvari je obavijestio i OHR-ov ured u Br~kom. Odman nakon toga, iz OHR-a su pozvali {efa Policije Br~ko Distrikta Gorana Luji}a, koji je, prema na{im saznanjima, odmah reagirao. Luji} nije `elio komentirati ovaj slu~aj. Ured visokog predstavnika dobio je informaciju o mogu}oj identifikaciji ha{kog bjegunca Gorana Had`i}a, me|utim na osnovu provjera utvr|eno je da se radi o pogre{noj identifikaciji, potvrdio je za „Dnevni avaz“ Oleg Mili{i} portparol OHR-a. - Po dobijanju informacije OHR je u skladu sa svojim nadle`nostima kontaktirao doma}e i strane institucije koje se bave pitanjem ha{kih optu`enika, no pokazalo se da se ovaj put radilo o gre{ci - rekao E. R. - T. L. je Mili{i}.

4

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

aktuelno

Sarajevo ju~er: Na 32 stepena najvi{e u`ivala djeca

(Foto: I. [ebalj)

TEMPERATURE Gra|ani osvje`enje tra`e na bazenima i u rijekama

Had`i}: Nije prona|en

Vrelina ne prestaje
U bh. prijestonici ju~er izmjerena 32 stepena, a Banja Luka sa 37 bila me|u najtoplijim gradovima u regiji
Vreo i sparan dan natjerao je ju~er Sarajlije, ali i goste bh. prijestonice da osvje`enje potra`e na bazenima. - Vru}e jeste, ali meni ne smeta. ^ak mi je voda malo hladna pa se ne kupam ~esto. Junske vru}ine uvijek iskoristim za odlazak na gradske bazene, a onda kada po~ne pravo ljeto - pravac na more kazala nam je 16-godi{nja An|ela Stani}. bilo 37 stepeni. Ne{to ozbiljnije promjene vremena, pad temperature i ki{a mogu se o~ekivati tek od ~etvrtka kazao je de`urni meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda RS Aleksandar Pajovi}.

^etvrta kolektivna d`enaza u Br~kom

Ugodne pla`e
Zbog nesno{ljivih vru}ina veliki broj Banjalu~ana osvje`enje je potra`io pored Vrbasa, te je ju~er najve}a gu`va bila na pla`ama u naselju [eher, te pored Zelenog mosta i na Abaciji.

Toplotni udar
Mezarje Ivici: Ukopano sedam `rtava
(Foto: E. Ra`anica)

Traga se za jo{ najmanje 150 ubijenih Bo{njaka
Do sada ukopano 247 civilnih `rtava rata
Na gradskom mezarju Ivici u Br~kom ju~er je ukopano sedam civilnih `rtava rata ~iji su posmrtni ostaci prona|eni u masovnim grobnicama u Bescarinskoj zoni i Goricama nadomak Br~kog. Ukopani su: Fatima (Latifa) Sulji}, Midhat (Alije) ^embi}, Mirsad (Safeta) Karamovi}, Enes (Mehmeda) Ple~i}, Ahmet (Smajla) Had`i}, Midhat (Rifata) Uzeirovi} i Fehim (Smaje) Idrizovi}. D`enaza-namaz predvodio je izaslanik reisu-l-uleme prof. dr. Enes Ljevakovi}, a osim br~anskih imama, prisustvovao je i muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi}. Bol s porodicama koje su se opra{tale sa svojim najmilijim podijelila je i predsjednica Udru`enja „Srebreni~ke majke“ Hatid`a Mehmedovi}. Predsjednica Udru`enja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bo{njaka u Br~kom Zumra D`aferovi} kazala je da je sa ovom, ~etvrtom kolektivnom d`enazom, ukupno ukopano 247 civilnih `rtava rata. - Tragamo za jo{ 150 ubijenih, mada ni to nije kona~an spisak. Nismo zadovoljni radom lokalnog tu`ila{tva i policije, jer se zlo~inci ne ka`njavaju. Nismo zadovoljni ni radom Instituta za tra`enje nestalih. Smatramo da smo na ovoj kolektivnoj d`enazi trebali ukopati vi{e `rtava - kazala je D`aferovi}. D`enazi su prisustvovali i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i supervizor za Br~ko Rafi Gregorijan (Raffi GregoriE. R. an).

Spas od vreline na bazenima su potra`ili i vojnici EUFOR-a iz baze u Butmiru. Migel (Miguel) i Hose Manuel (Jose) ka`u da im vru}ina ne smeta jer dolaze s juga [panije. ^etvero~lana porodica Bid`evi} na 32 stepena Celzijeva u`ivala je tik pored dje~ijeg bazena kako bi {estogodi{nja Hana i 4,5 godi{nji

Osvje`enje pored Vrbasa u Banjoj Luci

(Foto: M. Lugi})

Vedad mami Gordani bili stalno pred o~ima. - Dolazimo prvenstveno zbog djece. Naravno i nama odraslima dobro do|e osvje`enje - kazao nam je Ramiz Bid`evi}. Sa 37 stepeni Celzijevih Banja Luka je ju~er bila jedan od najtoplijih gradova u regionu. Sli~no

kao u cijeloj zemlji, meteorolozi su za ovaj vikend u gradu na Vrbasu najavili pravi toplotni udar i temperature iznad vi{egodi{njeg prosjeka za ovo doba godine. - Ovo su veliki {okovi jer smo 5. juna u Banjoj Luci mjerili temperaturu od samo 12 stepeni, dok je u subotu

Danas pljuskovi
Prema procjenama glavnog federalnog klimatologa @eljka Majstorovi}a, vru}e i sparno vrijeme potrajat }e do kraja juna. - Blago osvje`enje uz povremene pljuskove mo`emo o~ekivati ve} sutra (danas, op.a.), ali to }e biti kratkog vijeka - ka`e Majstorovi}. - Ovdje nam je ugodno, pla`e su sre|ene, pa se okupimo, pri~amo i malo okupamo. Rijeka je hladna pa se ne smijemo dugo zadr`avati, ali je zato na obali super. Ponesemo hladnog pi}a i ne{to hrane i dru`imo se ovdje sve do ve~eri - ispri~ala je grupa Banjalu~ana koje smo ju~er zatekli na gradskoj pla`i Abacija. U banjalu~kom Domu zdravlja ipak nagla{avaju da gra|ani trebaju izbjegavati boravak na otvorenom, posebno kada je sunce najja~e, te savjetuju lak{u ishranu i dosta te~nosti. Prema rije~ima portparola Doma zdravlja u Banjoj Luci Du{ice Stankovi}, gra|ani se u posljednje vrijeme najvi{e `ale na malaksalost i nesvjesticu. M. A. - B. S.

Na Buni utisak kvari sme}e

Osvje`enje za najmla|e

Sramotan prizor

Kvalitetni uvjeti za pregled vozila
Ministar saobra}aja i veza RS Nedeljko ^ubrilovi} rekao je ju~er u Tesli}u da su stvoreni svi neophodni uvjeti za kvalitetan rad slu`bi za tehni~ki pregled vozila, za razliku od ranijih godina kada njihov rad nije bio u nadle`nosti ovog ministarstva, javila je Srna.

Nesno{ljive vru}ine ju~er su natjerale mnoge Mostarce da spas potra`e izvan grada. Bilo je i onih koji su se uputili do nekada omiljenog odredi{ta na Buni, Sportsko-rekreacijskog centra Bunica. I dok su se na Bunici nekada okupljali kamperi iz cijelog svijeta, ovaj centar danas predstavlja pravo ruglo. - Ovdje sam proveo mladost pedesetih i {ezdesetih

godina. Tada je to bila, naprosto, divota. Nije se moglo prolaziti od naroda. Sve je bilo lijepo ure|eno i ~isto. A sada nema ni sportskih terena, restorana, ni WC-a. Tuga. Pri~ali su mi da je zapu{teno, a sada, kada sam ovdje do{ao nakon 35 godina, zatekao sam tu`nu sliku. Razo~aran sam - s ogor~enjem nam je rekao Ivan Vladi}, poznati Mostarac i brat Vele`ovog genijalca

Franje Kulje Vladi}a. Do njega smo zatekli Mostarku Mirjanu koja je, kako nam je rekla, dovela djecu da se malo osvje`e. I Mirjana pamti lijepe dane provedene na Bunici kada je dolazila s roditeljima. S druge strane, na izvoru rijeke Bune ju~er su brojni turisti obilazili drevnu Tekiju u Blagaju. Me|u njima, najve}im dijelom, preM. Sm. dnja~e Turci.

pogledi

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

5

INTERVJU Branislav Borenovi}, potpredsjednik PDP-a

BiH se ne smije desiti da 25 posto gra|ana izabere vlast
Morate znati da se SNSD nije ranijih godina ovako apsolutisti~ki pona{ao, mo} koju su dobili da sami odlu~uju napravila je fali~an sistem vladanja u RS
Razgovarala: Vanja STEVANOVI]
- Najpogubnije {to se mo`e desiti Bosni i Hercegovini jeste da gra|ani u oktobru ne iza|u na op}e izbore i da imamo situaciju u kojoj svega 25 posto bira~a izabere vlast. Ove godine imamo mnogo novih opcija, politi~kih figura i koalicija koje se pojavljuju upravo kao alternativa i `ele se suprotstaviti apsolutisti~koj vlasti, kroz programe koji se u prvom redu oslanjaju na ekonomska rje{enja. To treba pozdraviti. ne dobio na pri~i o reviziji privatizacije i nezavisnosti RS, {to je bila obmana i la`. Oni su slagali svoje bira~e. Sada se spinovanjem javnosti i razli~itim igrokazima stvari nastoje prikazati tako da se zaborave ranije data obe}anja. Nama su promjene neophodne. koji je sve i predsjednik i premijer, bez njega se ni{ta ne smije nigdje, on je i istra`ni organ i policajac i poreski slu`benik... To je pogubno i za njega i za cijeli sistem.

Sistem ambicija
Za{to koalicija s Novom socijalisti~kom partijom nije definirana?
- To jeste pomalo nezavr{ena pri~a, iako sam stava da Zdravko Krsmanovi} ima i energije i volje da ru{i re`im, kako je rekao. Koalicioni sporazum je jasan, jer u skladu s rezultatima svaka koaliciona opciHajnce: Argentinski heroj
(Foto: AFP)

Na ovim izborima u koaliciji ste sa SDS-om. Mislite li da je va{e, s jedne strane mudro taktiziranje, a s druge neka vrsta krajnje politi~ke promjenjivosti, negativno utjecalo na va{e glasa~e?
- Ne. Mi smo upravo tako svima pokazali da smo partija kojoj nije

Li~nost dana

Gabrijel Hajnce

Guranje pod tepih
Ovo je mi{ljenje potpredsjednika Partije demokratskog progresa (PDP) Branislava Borenovi}a. On je u razgovoru za „Dnevni avaz“ kazao kako je uvjeren da SNSD u oktobra gubi izbore. Za njega je realno da se lider njegove stranke Mladen Ivani} na|e na poziciji srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH. U isto vrijeme, to je prema Borenovi}u i najbolje, s obzirom na to da bi Ivani}, za razliku od aktuelnog ~lana Predsjedni{tva BiH, imao mogu}nost da odlu~uje. Borenovi} obja{njava i to za{to se u RS vi{e nikada ne smije desiti apsolutisti~ka vlast.

Maradonin as iz rukava
Defanzivac Argentini donio prva tri boda na Mundijalu
Dijego Armando Maradona (Diego), selektor reprezentacije Argentine, poveo je u Ju`nu Afriku igra~e poput Lionela Mesija (Messi), Dijega Milita (Diego Militto), Gonzala Iguaina (Higuain), Karlosa Teveza (Carlos)... Svi oni su mu trebali kako bi postizali golove i dali mu jo{ jedan razlog vi{e da bude bahat prema argentinskim novinarima. Me|utim, sino} je u Ju`noj Africi Maradonin spasilac bio Gabrijel Hajnce (Gabiel Heinze). Ovaj defanzivac postigao je gol za pobjedu protiv Nigerije i pokazao jo{ jednom da je igra~ za velike domete. Na noge je digao cijelu Argentinu u kojoj je Mundijal mnogo vi{e od sportskog nadmetanja. Hajnce je heroj u domovini, bar dok se ne pojavi neki novi. Ro|en je u gradu zanimljivog imena - Krespo, 19. aprila 1978. godine. Karijeru je po~eo u Njuvel old bojsima, a onda je pre{ao u Evropu. Igrao je za Valjadolid, Sporting Lisabon, PS@, Man~ester junajted, Real Madrid, a sada je N. D. ~lan Marseja.

Nije li upravo i opozicija odgovorna za stanje koje ocjenjujete kao apsolutisti~ku vlast u RS, u smislu da se ipak moglo vi{e raditi na kriti~koj masi i politi~ki agresivnijem suprotstavljanju?
- To je sada stvar razli~itih gledanja i obimnije procjene. S druge strane, vi morate znati da je medijski prostor nama krajnje ograni~en, gdje tek nekoliko privatnih ku}a poku{ava stvari prikazati ta~nim, ali je i to jako te{ko. To guranje pod tepih svakako }e kulminirati. U svakom slu~aju, SNSD }e sada izgubiti izbore, mo`da ankete druga~ije ka`u, ali i te ankete treba posmatrati u odnosu na ranije godine, kada je umjesto 44 prognoziranih procenata, bilo 60 ili kada je ova stranka imala podr{ku koja se desila jedino SDS-u prije 15 godina. SNSD je izbore 2006. godi-

Borenovi}: SNSD }e sada izgubiti izbore

(Foto: M. Lugi})

stalo do vlasti. Insistirali smo da se uva`e na{e kritike i prijedlozi, s naglaskom da ne `elimo ministarsko mjesto, SNSD je to odbio. Nismo `eljeli biti njihova glasa~ka ma{inerija ili fikus, poput DNS-a i SP-a. Jasno je da ako je sve {to je ostalo iza takve koalicije zgrada Vlade RS, koja jeste prekrasna, onda ta koalicija nije bila kvalitetna. Morate znati da se SNSD nije ranijih godina ovako apsolutisti~ki pona{ao. Mo} koju su dobili da sami odlu~uju, da sami donose odluke, iskrivila je i napravila fali~an sistem vladanja u RS. Imamo Dodika, bez kojeg se u RS ni{ta ne mo`e,

Referendum devastiran
- SNSD }e sigurno odr`ati referendum do izbora. Ranije su slagali da }e to u~initi, sada se poku{avaju igrokazima izvu}i iz }orsokaka i obe}anja, koja ni sami nisu ozbiljno do`ivljavali. Sada }e to biti pitanje tipa da li Vrbas te~e Banjom Lukom, dakle referendum koji zapravo nije ni{ta problemati~no toliko je devastiran la`nom politikom SNSD-a - ka`e Borenovi}. ja ima mogu}nost da se na|e u Vladi i Vije}u ministara. Vrlo je va`no {to }e ovi izbori donijeti nove sposobne ljude, koji nisu optere}eni pro{lo{}u i koji ne slijede osnovnu politi~ku vodilju, a to je „da mi je biti ministar ~etiri godine“. Taj sistem vrijednosti i poimanja politi~kih ambicija mora se izmijeniti.

Silajd`i} izrazio sau~e{}e porodici [tuli}
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} uputio je telegram sau~e{}a porodici [tuli}, Rafting savezu BiH i Rafting klubu Kanjon iz Banje Luke povodom smrti bh. reprezentativke u raftingu Branke [tuli}, koja je stradala tokom evropskog {ampionata u Italiji, prenijela je Fena.

Podr{ka projektu „Stub srama“

Cipele donirali i ~lanovi Misije BiH pri UN-u
^lanovi Misije BiH pri UN-u na ~elu s ambasadorom Ivanom Barbali}em i njegovom zamjenicom Mirsadom ^olakovi}, iskazali su solidarnost prema `rtvama genocida u Srebrenici. Ispred zgrade UN-a u Njujorku doniranjem cipela podr`ali su projekt „Stub srama“. Ambasador Barbali} za portal Bo{njaci.net kazao je kako je „na{a trajna obaveza da se `rtve genocida u Srebrenici nikada ne zaborave, te da to isto mora va`iti i za me|unarodnu zajednicu“. Barbali} i ^olakovi} s cipelama

Radmanovi} ni{ta ne smije bez Dodika
- Ivani} }e biti srpski ~lan Predsjedni{tva, to je najbolje i sasvim je realno. Podr`avaju nas i opozicione stranke koje nemaju svojih kandidata. Ivani} je dovoljno ozbiljan, mudar i prepoznatljiv. Ima energiju i mogu}nost da donosi odluke. Radmanovi}a cijenim, ali unutar strana~kih odnosa SNSD-a on nema mogu}nost da odlu~uje bez Dodika. Njega je to znatno ograni~avalo u radu - navodi Borenovi}.

Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi}

Strani predstavnici kr{e prava sva tri naroda
Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} izjavio je ju~er da predstavnici me|unarodne zajednice kr{e kolektivna prava sva tri naroda u BiH, jer su dr`avu pretvorili u protektorat i oduzeli joj suverenitet, javila je Srna. Otvaraju}i konferenciju o temi „Ljudska prava i slobode“ u Banjoj Luci, Kuzmanovi} je rekao da me|unarodni predstavnici kr{e i Ustav BiH, jer ga sami nelegalno mijenjaju i name}u zakone, kao i da kr{e li~na prava smjenama vi{e stotina ljudi i stavljanjem zabrane na njihov rad i politi~ko djelovanje.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

mozaik

SARAJEVO Groznica pred koncert @eljka Joksimovi}a

Rijeke ljudi slijevale se prema stadionu Ko{evo
Bafet: Anonimni donator

Ulicama koje vode prema stadionu mogla se vidjeti kolona u kojoj su se na{le sve generacije

Zavr{ena humanitarna aukcija

Vi{e od dva miliona dolara za ru~ak s Bafetom
Cijena ru~ka s Vorenom Bafetom (Warren Buffet), jednim od najbogatijih ljudi na svijetu i najuspje{nijim ulaga~em svih vremena, ponovno je prema{ila dva miliona dolara i sru{ila rekord za najskuplji humanitarni predmet ikada prodan na eBayu. Nakon {to je ovogodi{nja humanitarna akcija za ru~ak s Bafetom slu`beno zavr{ena, eBay je objavio da je ru~ak prodat za 2,6 miliona dolara. To je ~ak i vi{e od 2,11 miliona pla}enih za isti ru~ak 2008. godine. Svota je upla}ena na ra~un Fondacije „Glide“, koja u San Francisku pru`a usluge siroma{nima i besku}nicima, a ~ovjek koji je uplatio novac `elio je ostati anoniman. - To zna~i mnogo za „Glide“. Imamo godi{nji bud`et od 17 miliona dolara, a ovo je velik dio toga. Ekonomska kriza nas je te{ko pogodila, a ova akcija }e pomo}i - saop}eno je iz Fondacije. Pro{le godine jedna kanadska investicijska kompanija platila je 1,68 miliona dolara da bi organizirala ve~eru s Bafetom. Godinu ranije direktor kineskog investicijskog fonda platio je 2,11 miliona dolara.

Bugarski premijer slavi ro|endan

Bojku Borisovu jaguar na poklon
Poslani~ka grupa Gra|ani za evropski razvitak Bugarske (GERB) poklonit }e svom lideru i bugarskom premijeru Bojku Borisovu za 51. ro|endan `ivog jaguara. [efica poslani~ke grupe GERBa Iskra Fidovova izjavila je da je bilo u opciji nekoliko prijedloga o poklonu, ali da su se poslanici na kraju, ipak, odlu~ili za jaguara, jer odgovara karakteru lidera njihove partije. - Idemo u sofijski zoolo{ki vrt da izaberemo poklon - naglasila je Fidovova. Direktor Zoolo{kog vrta u Sofiji Ivan Ivanov rekao je da imaju jagura koji se zove Oki~uko, te da jo{

Velika gu`va na ulazima u stadion Ko{evo

(Foto: I. [ebalj)

Groznica koja je proteklih nekoliko dana zahvatila cijelu BiH zbog koncerta @eljka Joksimovi}a u Sarajevu kulminirala je ju~er u poslijepodnevnim satima. Rijeke njegovih fanova slijevale su se sa svih strana prema stadionu Ko{evo.

Veliku gu`vu na ulazima izazvao je ovaj dugoo~ekivani doga|aj kojeg je muzi~ka zvijezda najavila kao najspektakularniji u karijeri. Ulicama koje vode prema stadionu Ko{evo mogla se vidjeti kolona u kojoj su se na{le sve generacije. Sasvim o~ekivano, domi-

nirale su `ene koje na balade neodoljivog Joksimovi}a nikada ne ostaju ravnodu{ne. Nestrpljivi fanovi u spektakularnoj atmosferi nekoliko minuta prije 20 sati za kada je najavljen koncert i{~ekivali su izlazak zvijeA. I. zde na stejd`.

Milan Rubi~i} Miki, najstariji planinar

Slu~ajan susret u zeni~koj Gimnaziji

Dobitnik Povelje s plaketom za `ivotno djelo
Borisov: Puni 51 godinu

nije usvojen i da bi bio idealan poklon za premijera. Borisov je ro|en 13. juna 1959. godine u Bankji kod Sofije. Za premijera je izabran 27. jula 2009. godine.

Nesre}a u Njujorku

^etverogodi{njak poginuo nakon pada sa 23. sprata
Stravi~na scena dogodila se u njujor{koj ~etvrti Bronks, gdje je ~etverogodi{nji dje~ak pao sa 23. sprata na {etali{te, pred prestravljene i {okirane prolaznike. Ve}ina ljudi na ulici prvo je ~ula udarac, a tek onda registrirala {ta se zaista dogodilo. Jedan stanovnik rekao je da je udarac ~uo dok je jeo picu u obli`njem restoranu, a nakon toga je ~uo ljude kako vri{te. ^ini se da je dje~ak pao s jednog od balkona koje su gradske vlasti zabranile za kori{tenje zbog sigurnosnih razloga. Grad je po~eo adaptirati balkone, ali o~igledno ne i onaj s kojeg je dje~ak pao. Liza Tejlor (Lisa Taylor), jo{ jedna stanovnica naselja, rekla je kako roditelji ina~e nikada ne pu{taju djecu samu na opasne balkone. Kada je dje~ak pao, vidjela je da se njegova majka onesvijestila, a kada je do{la svijesti po~ela je pani~no vikati i plakati.

Dvije sestre sastale se nakon 68 godina
Dvije sestre iz Rusije ponovo su se sastale nakon 68 godina razdvojenosti jer je jedna od njih deportovana u Austriju na prisilni rad tokom Drugog svjetskog rata. Dogodilo se to zahvaljuju}i TV emisiji.

Za dugogodi{nji nesebi~an doprinos razvoju planinarstva, afirmaciju planinarske ideje te postignute vrhunske sportske rezultate, najstariji planinar u BiH Milan Rubi~i} Miki (ro|en 1927. godine u Travniku) dobio je Povelju s plaketom za `ivotno djelo. Priznanje mu je dodijelio Planinarski savez BiH. - ^lan sam Planinarskog Rubi~i}: Planinar od malih nogu dru{tva „Energoinvest“ od 1960. godine i obi{ao sam sve planine u BiH, a bilo je tu podviga i u inostranstvu - kazao nam je Rubi~i}. Osim osvajanja planina za {to je dobivao brojne nagrade, Rubi~i} je napisao i nekoliko knjiga. - Ni sam vi{e ne znam koliko imam nagrada. Od malih nogu sam planinar i drago mi je da sam na neki na~in ostavio trag iza sebe i da to drugi cijene. Ova povelja mi puno zna~i jer je pokazatelj da planinari i njihovi rezultati ne mogu biti zaboravljeni - rekao je Rubi~i}. E. K.

Dru`enje za ~etiri decenije mature

Slavili maturanti iz 1956. i 1970. godine
Maturanti generacije 1969-1970. okupili su se ju~er ispred Prve, nekada Op}e gimnazije Zenica, kako bi obilje`ili ~etiri decenije od mature. Danas uspje{ni advokati, tu`ioci, novinari, privrednici, politi~ari, prisjetili su se {kolskih dana, razmjenjuju}i po`utjele fotografije. Sasvim slu~ajno, u isto vrijeme spontano su se ispred Gimnazije okupili i stariji maturanti, generacija iz 1956. godine. Pravi veterani zeni~ke Gimnazije, njih desetak, a me|u njima i doajen zeni~kog novinarstva Vuka{in Stani{i}, do{li su ju~er u podne pred Gimnaziju uprkos temperaturi od plus 36 stepeni Celzijevih, koliko je pokazivao gradski displej. - Sada nam je 54 godine od mature, a imamo namjeru da se svakog juna okupljamo, iz godine u godinu, dok nas bude - kazao nam je Stani{i}. Njihove mla|e kolege odlu~ile su da ~etiri decenije od mature „za~ine“ muzikom, svirkom i igrom u jednom ugostiteljskom objektu, pa je dru`enje nastavljeno u boljim uvjetima, u hladovini ba{ti uz rijeA. D@. ku Bosnu.

mozaik

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

7

[ta ka`u poznati
Anica Dobra

RTRS Zamijenili komentatora u poluvremenu utakmice

Ideje su postale najvrednija roba
Dobra: Scenarij i pri~a

Gledaoci se `alili da je Mijajlovi} iritantan
Telefoni su bili u`areni i na FTV-u i BHT 1, tvrdi Novakovi}
Komentator Marjan Mijajlovi}, ~iji su glas prekju~er u 16 sati gledaoci mogli ~uti na sva tri javna emitera u prvom nogometnom me~u Svjetskog prvenstva 2010, odigranom izme|u doma}ina Ju`ne Afrike i Meksika, u programu RTRS-a prekinut je u poluvremenu. Prijenos je nastavljen uz komentar Dragi{e ]orsovi}a, a o ~emu se ta~no radi poku{ali smo doznati od urednika sportskih redakcija. - Dogovoreno je da prva utakmica oba polufinala, tre}e mjesto i finale budu emitirani paralelno na sva tri javna emitera i da to radi jedan komentator. Me|utim, ve} nakon prvih nekoliko minuta na{ telefon se u`ario od pritu`bi. Gledaoci su se `alili da je Mijajlovi} iritantan, da ne mogu da mu slu{aju glas, vi{ak informacija i sve ostalo. Procijenili smo da je to neprofesionalan na~in rada koji `ivimo. Uostalom, poznato mi je da su bili u`areni telefoni i na FTV-u i BHT 1 - poja{njava Dragan Novakovi}, urednik Sportske redakcije RTRS-a. Fahrudin Be~i}, prvi ~ovjek Sportske redakcije FTV-a, isti~e da je bio u stalnom kontaktu s kolegama sa RTRS-a, ali da o detaljima ne `eli previ{e govoriti. - To nije problem koji se rje{ava na nivou redakcija nego se o njemu brinu ~elni ljudi sva tri emitera - kratko je prokomentirao Be~i}. Da o okusima ne treba raspravljati podsje}a Belmin Karamehmedovi}, urednik Sportske redakcije BHT 1, te isti~e da je zamjena Mijajlovi}a ura|ena na svoju ruku. Marjan Mijajlovi} ju~er je bio nedostupan, a na svom Facebook profilu izrazio je ogor~enje prema A. I. potezu ~elnika RTRS-a.

- Ono {to mene kao glumca uvijek prevashodno privla~i kada ne{to prihvatam jeste upravo scenarij, pri~a, ideja... Ideje su ono {to nam danas najvi{e nedostaje i one su, zapravo, postale najvrednija roba. To sam prona{la u scenariju Sr|ana Koljevi}a, u asocijacijama koje on budi, ali i u onome {to sam ~ula da je do sada uradio i na~ula da }e raditi.
(Glumica za „Ve~ernje novosti“)

Ana Ivanovi}

Boli kada trenirate, a ne dobivate rezultate
- Nije ba{ zabavno puno trenirati, davati sve od sebe, a ne dobivati rezultate. To boli. Potrebno je puno discipline da se postane profesionalni teniser i stvarno je te{ko kada vam stvari ne idu naruku. Me|utim, u Ivanovi}: meni postoji velika glad i `elja za postizanjem velikih Vjerujem stvari i ja vjerujem u sebe, tako da nastavljam i}i napr- u sebe (Teniserka za „Blic“) ijed.

Oliver Dragojevi}

^ini mi se da je lako do}i do svjetskih zvijezda
Dragojevi}: Finansijska konstrukcija

- Sa svojih 50 godina rekao sam „ne“ Splitskom festivalu. Mislim da je to bila jedna lijepa obljetnica za opro{taj. Danas to nije festival kakav `elim. Moja stremljenja idu prema ne~emu nalik na San Remo. ^ini mi se da je lako do}i do svjetskih zvijezda, a ima i na~ina da se zatvori finansijska konstrukcija.
(Pjeva~ za „Slobodnu Dalmaciju“)

Mijajlovi}: Izrazio ogor~enje

na RTRS-u nije uobi~ajen. Rije~ je o gledaocima od kojih mi svi

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Odr`ane me|unarodne konji~ke utrke u Butmiru

Puni izlozi, a malo para
- Uhvati me jeza kada neko spomene ove na{e iz Vlade Federacije BiH. Pa, pro|e nam `ivot slu{aju}i njihove gluposti. Neka vode dr`avu ljudi koji znaju, a ove treba hitno raspustiti. Izlozi po trgovina puni su svega, a mi mo`emo samo gledati, jer narod ima malo para.
(M. L. iz Kiseljaka)

I Halid Be{li} me|u gledaocima
Na hipodromu Butmir - Ilid`a ju~er su odr`ane me|unarodne konji~ke utrke „Trayal Stex“ u organizaciji Konji~kog kluba Butmir. I pored velike vru}ine i ove konji~ke utrke privukle su veliki broj posjetilaca me|u kojima su bili i Halid Be{li}, Nijaz Durakovi}, Danko Deliba{i}, ali i ambasador ^e{ke Republike u BiH Toma{ Sunjog (Szunyog). - Ovaj put u~estvuju 33 grla iz cijele BiH, ali i regiona {to mi je

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

13. 6. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

VRIJEME DANAS
Pobjedni~ka ekipa utrke „Ilid`a“
(Foto: M. @ivojevi})

32

32 BANJA LUKA

BR^KO 31 TUZLA 31 32
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Be{li} u Butmiru

izuzetno drago, tako da imamo i konji~ke klubove iz Ma|arske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore... Ukupni nagradni fond je 40.000 KM - rekao nam je Ekrem Leki}, predsjednik Konji~kog kluba Butmir. U prvoj utrci pod imenom „Ilid`a“ na hiljadu metara, ina~e debitantskoj za konje, pobjedu je odnio konj Tera iz Sarajeva u vlasni{tvu Volvinga, kojeg je jahao

Tika Vujkovi}. U utrci na 1.400 metara pod imenom „Sarajevo“ najbr`i je bio konj Rivolina u vlasni{tvu RIZ Krajine kojeg je jahao Artur Resula dok je u utrci „Butmir“ na 1.800 metara pobijedio Over Plej istog vlasnika i jaha~a. U posljednjoj i najatraktivnijoj utrci „Trial Stakes“ na 1.600 metara pobijedio je konj Valter, vlasnika Sulje ]enanovi}a sa A. J. d`okejem Acom [a{i}em.

Umjereno obla~noBiH biti Danas }e u

LIVNO

ZENICA

29 vru}e uz promjenljivu naoblaku. U Bosni se o~ekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom izme|u 17 i 23, a najvi{a dnevna izme|u 29 i 33 stepena.

SARAJEVO 31 GORA@DE 31

33 MOSTAR

NEUM 33

Istra`ivanja o tro{kovima ku}nog bud`eta

NEDJELJA
13. 6. 2010.

PONEDJELJAK
14. 6. 2010.

UTORAK
15. 6. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

Standard na nivou onog iz 2005.
Prema istra`ivanju Pokreta potro{a~a RS, a koje se mo`e primijeniti na cijelu BiH, trenutni standard u na{oj zemlji je na nivou onog iz 2005. godine. - U me|uvremenu je bilo nekih skokova standarda, ali u zadnje dvije godine tro{kovi ku}nog bud`eta pove}ali su se za 70 posto. Ve}i dio ovog pove}anja odnosi se na re`ije i usluge, {to zna~i da su one poskupjele vi{e nego hrana. Razlog tome je relativno stabilno tr`i{te hrane u 2008. i 2009. godini - kazao je za na{ list Dragovan Petrovi}, sekretar Pokreta potro{a~a RS. Petrovi} isti~e da je u posljednje dvije godine do{lo do smanjenja plate`ne mo}i stanovni{tva u BiH. - Potro{nja je racionalizirana, a najve}e u{tede su na hrani. Iako se na{a ishrana, kao i u drugim siroma{nim zemljama, bazira na tijestu, pekari se `ale na pad prometa od 15 posto. To zna~i da gra|ani racionalnije iskori{tavaju hljeb, ne bacaju ga kao prije M. A. obja{njava Petrovi}.

od 17 C do 23 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 17 C do 22 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 130C do 180C
DNEVNE TEMPERATURE

od 290C do 330C

od 280C do 330C

od 290C do 330C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Stabilno i sun~ano vrijeme pozitivno }e utjecati na raspolo`enje ve}ine populacije, pri ~emu }e ugodnije biti prije podne. Drugi dio dana pro}i }e u znaku izrazito visokih temperatura, stoga bi osjetljive osobe trebale izbjegavati boravak na otvorenom u ovom periodu. Mogu}e su i reakcije na vrijeme u vidu glavobolje ili razdra`ljivosti, u no}i problemi sa snom.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.03 Zalazak 20.29

13. 6. 2010.
Izlazak 05.43 Zalazak 21.40

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

teme

PRUSAC Sve~anost u okviru jubilarne 500. Ajvatovice

[ehidska d`amija amanet budu}im generacijama
Simbolika [ehidske d`amije je u tome {to je podignuta na prvoj liniji odbrane Prusca od agresora
Fontana u Derventi: Ba~ena teku}ina

Incident u centru Dervente

Tek obnovljena fontana na meti vandala
Jedina fontana u Derventi, koja je prije nekoliko sedmica obnovljena nakon du`eg perioda, na{la se na meti vandala. U fontanu je ba~ena teku}ina od koje je nastala ve}a koli~ina pjene. Fontana se nalazi na Trgu grada, koji je u potpunosti rekonstruiran, u neposrednoj blizini zgrade op}ine, vjerskih objekata i osnovne {kole. Lokalne vlasti planiraju postaviti videonadzor u ovom dijelu grada, N. S. kako bi sprije~ile sli~ne pojave.

Du{anka Majki} na konferenciji na Kipru

Sa otvaranja d`amije: Izvor duhovnog `ivota za Bo{njake

Ef. Smajki} uru~io klju~eve

BiH je zaslu`ila bezvizni re`im
Zamjenica predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} izjavila je na Evropskoj konferenciji predsjedavaju}ih parlamenata u kiparskom gradu Limasolu da je BiH zaslu`ila bezvizni re`im, jer je ispunila sve postavljene uvjete. - Svi gra|ani BiH o~ekuju da bezvizni re`im uslijedi u {to kra}em roku, ne zato {to BiH to tra`i, ve} zato {to je zaslu`ila ispunjavanjem svih postavljenih uslova kazala je Majki}. Majki}: Ona je izjavila Srni da je na konferenciji govorila i o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska pr- Ispunjeni ava u Strazburu u slu~aju „Sejdi} i Finci protiv BiH“. uvjeti

U sklopu festivalskih dana jubilarne 500. Ajvatovice, u prisustvu brojnih d`ematlija i gostiju iz susjednih op}ina, ju~er je u Novom Naselju u Pruscu sve~ano otvorena [ehidska d`amija. Izgradnja d`amije po~ela je 1998. godine sredstvima i trudom d`ematlija ovog naselja i uz veliku podr{ku donjovakufskih firmi „Rudnici gipsa“ i „Komar - Tvornica gipsa“.

Vra}anje tradiciji
^estitaju}i d`ematlijama na otvaranju d`amije, muftija travni~ki i izaslanik reisu-l-uleme

Portparol Fonda PIO RS potvrdio

Islamske zajednice u BiH Nusret ef. Abdibegovi} pozvao je na vra}anje tradiciji klanjanja sabahnamaza na Ajvatovici. - Dana{nja poruka i molitva Ajvaz-dede bila bi za duhovnost Prusca i njegovih d`amatlija. Kako god rijeka ima dvije obale, tako je i `ivot ome|en dvjema obalama, ro|enjem i umiranjem. Izme|u toga se sve kre}e. D`amija je upravo taj izvor duhovnog `ivota za Bo{njake u na{oj zemlji - poru~io je ef. Abdibegovi}. Simbolika novootvorene [ehidske d`amije je u tome {to je po-

dignuta na prvoj liniji odbrane Prusca od agresora. - Na{i preci su nam podarili prekrasne d`amije Handaniju, Hasan-Kafijinu, Malko~-Alajbegovu i Gradsku d`amiju, a mi smo danas sretni {to budu}im generacijama mo`emo ostaviti u amanet [ehidsku d`amiju - naglasio je Rasim @uljko, predsjednik Gra|evinskog odbora za izgradnju d`amije.

Vakuf IZ
Muftija mostarski Seid ef. Smajki} proglasio je [ehidsku d`amiju vakufom Islamske zajednice i uru~io klju~eve Idrizu U~anbarli}u i Ismetu Hori}u. Sve~anom otvaranju prisustvovali su i muftija travni~ki i predsjednik Organizacionog odbora manifestacije, direktor centra „Princeza D`evhera“, {ejh Rahmatalah Gari, glavni imami med`lisa IZ Donji Vakuf i Bugojno i donjoD. MAKI] vakufski imami.

Nastavak podjela penzija u ponedjeljak
Podjela majskih penzija u RS, koja je po~ela 10. juna, bit }e nastavljena u ponedjeljak i u u vezi s tim ne treba dizati pompu, izjavio je Srni portparol Fonda PIO RS Tihomir Joksimovi}. „Po{te Srpske“ prekju~er su saop}ile da je Fond PIO RS dozna~io samo 55 posto sredstava za isplatu penzija, zbog ~ega je do{lo do problema u isplati. - Isplata penzija po~ela je 10. juna i distribucija preko banaka i po{ti odvijala se i 10. i 11. juna. Ovaj posao uvijek traje pet-{est dana. Banke su efikasnije i br`e, a po{te to rade ne{to sporije. Nemogu}e je ogromnu tran{u novca od sedamdeset i vi{e miliona distribuirati u kratkom vremenskom roku - objasnio je Joksimovi}.

Tokom rata sru{eni brojni vjerski objekti
- Tokom proteklog rata, na podru~ju Med`lisa IZ Donji Vakuf uni{ten je 31 infrastrukturni objekat, 11 d`amija, osam mesd`ida, sedam imamskih stanova, pet turbeta. Mi danas, hvala Allahu, d`.{., mo`emo kazati da smo uspje{no obnovili i izgradili 13 d`amija, devet mesd`ida, sedam imamskih stanova, sedam turbeta i pet gasulhana - istakao je Esad ef. Slipac, glavni imam Med`lisa IZ Donji Vakuf.

Obnovljena d`amija u Ravnom Setihovu kod Rudog

Koncert u rezidenciji ambasadora Austrije

Be~ke pjesme u susretu sa sevdahom
Koncert „Be~ke pjesme u susretu sa sevdahom“ odr`an je sino} u sarajevskoj rezidenciji austrijskog ambasadora u BiH Donatusa Keka (Kock). Bosanska umjetnica Nata{a Mirkovi}-De Ro, koja `ivi i radi u Be~u, i pijanist Edin Bosni} nastupili su s poznatim be~kim izvo|a~ima i Valterom Sojkom (Walther Soyka) i Karlom Stirnerom, javila je Onasa. Be~ke pjesme i bosanski sevdah imaju zna~ajne sli~nosti u svojoj melanholiji i intonaciji, te predstavljaju muzi~ke `anrove koji kao mostovi povezuju Be~ i Sarajevo.

Gradili je Bo{njaci rasuti po cijelom svijetu
Ef. Efendi} pozvao na pomo} povratnicima
Ako Bo{njaka bude u Rudom, Fo~i, Vi{egradu, ^ajni~u i drugim gradovima u dolini Drine i Lima, i Sarajevo }e mirnije spavati, poru~io je na sve~anom otvaranju obnovljene d`amije u d`ematu Ravno Setihovo kod Rudog muftija gora`danski Hamed ef. Efendi}. Muftija Efendi} je naglasio da je Bosna kroz povijest uvijek bila zemlja dobrih i ~estitih ljudi koji su iza sebe ostavljali hajrate po kojima se i danas pamte. - Ova d`amija potvrda je da su se u dolini Drine i Lima ra|ali plemeniti ljudi. Iza njih su ostali i d`amija Mehmed-pa{e Sokolovi}a i Mehmed-pa{ina }uprija preko koje danas prelaze i dobri i zli ljudi, oni koji znaju da je spa{avanje jednog `ivota isto kao spa{avanje cijelog ~ovje~anstva, ali i oni drugi - kazao je Efendi}, jo{ jednom pozvav{i na zna~ajniju pomo} povratnicima u jugoisto~nu Bosnu. Prema rije~ima Mustafe Ba{i}a, predsjednika Med`lisa Islamske zajednice Rudo, d`amiju u Setihovu
Muftija Efendi}: Dobri ljudi

Ministar Selmo Cikoti} na skupu u Briselu

Nije ta~no da opada podr{ka misiji ISAF
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izjavio je za Srnu u Briselu, nakon sastanka ministara odbrane zemalja koje nisu ~lanice NATO-a, a u~estvuju u misiji ISAF u Afganistanu, da nije ta~no da opada podr{ka ISAF-u. - Ukupan utisak pozitivniji je od onog {to sam o~ekivao. Od ljudi koji na terenu kontroliraju situaciju u Afganistanu dobivamo izvje{taje koji su pozitivniji od onih koji se pojavljuju u medijima. Broj u~esnika skupa bio je ve}i nego ranije, {to zna~i da nije ta~no da opada podr{ka ISAF-u - rekao je Cikoti}, {ef delegaci- Cikoti}: Pozitivan je BiH. utisak On je nakon sastanka izjavio da situacija na terenu, kao i pove}anje broja savezni~kih trupa, sugerira da }e do}i do pove}anja borbenih operacija, ali da se nakon toga mo`e o~ekivati smirivanje i tranzicija sigurnosnih zadataka na doma}e snage, odnosno obuka policije i vojske Afganistana.

Sa sve~anog otvaranja: D`amija poru{ena 1992. godine

gradili su Bo{njaci rasuti po cijelom svijetu. Po dolasku prvih povratnika, mjesto na kojem je prvobitno izgra|ena izme|u Prvog i Drugog svjetskog rata, te poru{ena 1992. godine, bilo je zaraslo u {umu. - D`amije u dolini Lima su ohrabrenje i dokaz identiteta ljudi ko-

ji su tu `ivjeli i njihova izgradnja podsticaj je ljudima da se vra}aju i obnavljaju svoja imanja - kazao je Ba{i}. Prisutnima na sve~anosti obratio se i izaslanik reisu-l-uleme IZBiH, muftija zeni~ki Ejub ef. Al. B. Dautovi}.

teme

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

9

Stranke
Predizborne kombinacije u SNSD-u

POLICIJA Kako dr`ava podupire za{titu gra|ana i imovine

Pla}a dr`avnog policajca 690 KM
Zalagat }emo se da pobolj{amo materijalni status policajaca, isti~e Selimovi}
Obavljati odgovornu i ~asnu du`nost policajca u BiH nije nimalo jednostavno. Osim {to su im oduzete „ve}e“ ovlasti kako bi na adekvatan na~in provodili i {titili zakon, nerijetko su uskra}eni za podr{ku najvi{ih pravosudnih institucija. Uz to, glava im je, za veoma mizerne pla}e u odnosu na posao koji rade, ~esto u torbi.

Dodik kandidat za predsjednika RS, a Radmanovi} za Predsjedni{tvo
Zvani~no }e 3. jula biti poznati svi detalji o kandidatima SNSD-a, ka`e Vasi}
Aktuelni prju}i Vije}a miemijer RS Ministara BiH lorad Dodik na Nikola [piri}. predstoje}im Me|u opoziop}im izborima cijom se ovaj konajvjerovatnije rak SNSD-a da }e biti kandidat s Dodikom kao SNSD-a za prebudu}im predsjednika RS, dsjednikom ide dok za funkciju Dodik i Radmanovi}: na izbore, ocjesrpskog ~lana Podr{ka u stranci njuje kao pokaPredsjedni{tva zatelj „koliko je BiH, SNSD i dalje ostaje pri SNSD u panici zbog rezultata saNeboj{i Radmanovi}u. mih izbora“. Izvr{ni sekretar Prvobitna razmi{ljanja u str- SNSD-a Rajko Vasi} kazao nam je anci i{la su u tom smjeru da bi da }e zvani~no 3. jula biti poznati nakon izbora za prvog ~ovjeka svi detalji o kandidatima SNSD-a Vlade Republike Srpske SNSD na oktobarskim izborima. imenovao aktuelnog predsjedni- Ve}ina u stranci, istina, za ka entitetskog parlamenta Igora sada podr{ku daje predsjedniku Radoji~i}a, a na njegovu poziciju Vlade RS za mjesto predsjednipredsjednika koalicione Socija- ka RS i sada{njem ~lanu Prelisti~ke partije Petra \oki}a. dsjedni{tva za tu istu poziciju. No, to je sada ve} vrlo upi- Kod pitanja kandidata za mjetno, ba{ kao i navodi da bi se sto predsjednika Vlade RS i me|u kandidatima za predsje- NSRS razmi{ljat }emo kasnije, dnika RS mogli na}i i prvi ~ov- nakon izbora, ali u svakom jek koalicionog DNS-a Marko slu~aju, imamo druge planove V. S. Pavi} ili aktuelni predsjedava- navodi Vasi}.

Lo{ polo`aj
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimovi} u razgovoru za na{ list obe}ao je da }e se u saradnji sa svojim kolegama zalagati da promijeni lo{ materijalni polo`aj u kojem se nalaze „ljudi koji obavljaju vrlo zna~ajne, odgovorne i ~asne du`nosti“. - Prvenstveno mislim na du`nosti policijskih slu`benika

Na{i policajci: Glava ~esto u torbi

Ko ima blizu 4.000 KM
Direktor policijske agencije i glavni inspektor imaju mjese~nu osnovnu pla}u 3.984 marke, zamjenik direktora i generalni inspektor policije 3.237 KM, te pomo}nik direktora i glavni inspektor 2.743 marke.

koji su u funkciji za{tite sigurnosti gra|ana i njihove imovine - rekao je Selimovi}. Sude}i prema sada{njim policijskim pla}ama, intervenciju }e trebati {to hitnije provesti.

Inspektor i slu`benik
Naime, osnovna pla}a policajca u BiH iznosi 690,15 maraka, dok osnovna mjese~na primanja starijeg policajca iznose 716 KM. Narednik mjese~no dobije 743,65 maraka, stariji narednik 813, te mla|i inspektor 1.043 marke. Osnovna pla}a mla|eg inspektora iznosi 1.118 maraka, vi{eg inspe-

ktora 1.321, samostalnog 1.583, te glavnog inspektora 1.899,25 KM. U Dr`avnoj Selimovi}: agenciji za istra- ^asne ge i za{titu i Gr- du`nosti ani~noj policiji, prema Zakonu, postoji policijski dodatak koji pojedina~no iznosi najvi{e do 40 posto osnovne pla}e, s tim da ukupan fond za isplate ne mo`e biti ve}i od 35 posto bud`eta predvi|enog za osnovne pla}e policijskih slu`beS. R. nika.

Humanitarni projekt „Dobro“ u Zenici

Donaciju uru~ile i ~lanice Foruma `ena SBBBiH
Akcija „Jedno dobro, stotinu ruku, hiljade sitih“ odr`ana je sedamnaesti put u Zenici. Tako su i ju~er, ispred „Konzumovog“ centra u TC „D`ananovi}“, aktivisti Udru`enja gra|ana za afirmaciju humanih ideja AHI iz Zenice prikupljali namirnice i higijenska sredstva za socija- Zenica: Aktivistkinje SBBBiH s organizatorima lno ugro`ene porodice s odbora SBB-a, koje je predvodila podru~ja Zenice i okoline. Emina Huseinspahi}. Ovaj put aktivistkinjama Vlastitim sredstvima kupile AHI-ja i organizacije „Dobro“ pr- su neophodne namirnice, koje su idru`ile su se i ~lanice Saveza za donirale za akciju „Dobro“, najabolju budu}nost BiH (SBBBiH), viv{i da }e redovno u~estvovati i odnosno Foruma `ena Op}inskog pomagati sli~ne projekte. A. D@.

Raste broj razvoda u banjalu~koj regiji

Brak i porodica u velikoj krizi
Naj~e{}i razlozi razvoda su razli~ite vrste ovisnosti, od alkohola i kocke, te nevjerstvo i preljuba
Broj razvoda u banjalu~koj regiji u posljednjih nekoliko godina bilje`i stalan rast i porodica se nalazi u velikoj krizi, a zabrinjavaju}i je nizak stepen motivacije kod supru`nika da se odr`i bra~na zajednica, ocijenila je za „Dnevni avaz“ socijalna radnica u banjalu~kom Centru za socijalni rad Radmila Do{i}. Prema podacima Centra, u prvih pet mjeseci ove godine primljeno je 98 zahtjeva za razvod, a trenutno je u toku 26 postupaka mirenja supru`nika, koji je, prema zakonu u RS, obavezan i traje dva mjeseca. U tim postupcima obuhva}eno je oko 50 djece, dok banjalu~ki Centar za socijalni rad ima jo{ oko 40 zahtjeva na sudu u kojima roditelji nisu postigli sporazum i u kojima se tra`i najbolje rje{enje za oko 20 djece. - Na na{u nesre}u, samo oko deset posto ovih procesa zavr{i se pomirenjem, dok se ostatak ipak okon~a razvodom. Iz godine u godinu broj zahtjeva za razvod braka pove}ava se za oko 15 do 20 posto - objasnila je Do{i}. Na osnovu statistike banjalu~kog Centra za socijalni rad, naj~e{}i razlozi razvoda su razli~ite vrste ovisnosti, od alkohola i kocke, te nevjerstvo i preljuba, kao i nezaposlenost i siroma{tvo. - Ovo posljednje dodatno frustrira bra~ni i porodi~ni `ivot i dovodi do poreme}aja komunikacije, jer naj~e{}e ne postoji mogu}nost da se ti problemi prevaB. S. zi|u - objasnila je Do{i}.

Anto ^olak nakon smjene Ljiljane Lovri}

Za HSS-NHI ne postoji sporazum sa HDZBiH
Ne postoji sporazum izme|u HSS-NHI-ja i HDZBiH, jer je on sklopljen „izme|u privatne osobe Ljiljane Lovri} i privatne stranke Dragana ^ovi}a“, izjavio je za Onasu Ante ^olak, koji }e obna{ati du`nost predsjednika HSS-NHI-ja nakon {to je prekju~er smijenjena Ljiljana Lovri}. - Ovaj sporazum za HSS-NHI ne postoji i ovo nije bila smjena Ljiljane Lovri}, nego reakcija na poku{aj neprijateljskog preuzimanja ove stranke. Ipak, mi smo malo tvr|i orah, te se bavimo politikom na vjerodostojan na~in i kod nas nema izdaje, prodaje, niti trgovine - kazao je ^olak, komentiraju}i odluku Glavnog odbora HSS-NHI-ja o smjeni Ljiljane Lovri} s pozicije predsjednice ove stranke. ^olak }e predvoditi HSS-NHI do izbora novog predsjednika.

Do{i}: Moralna kriza

(Foto: M. Lugi})

Godi{njica zlo~ina na Uborku i Sutini

Iz atomskog skloni{ta `rtve odvedene u smrt
Na lokalitetu Uborak i Sutina jedinice srpsko-crnogorskog agresora, uz pomo} lokalnih Srba, ubile su na dana{nji dan, prije 18 godina, 114 nedu`nih Mostaraca bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti. U znak sje}anja na nasilno odvedene i ubijene gra|ane Mostara, Udru`enje ~lanova porodica stradalih na Uborku i Sutini 1992. obilje`it }e danas godi{njicu ovog zlo~ina. Kako nam je rekao predsjednik Udru`enja Adnin Hasi}, program koji je i ove godine nazvan „Obaveza je pamtiti“ po~et }e polaganjem cvije}a na Sutini i Uborku, a potom u Zaliku, gdje su iz atomskog skloni{ta `rtve M. Sm. odvedene u smrt.

Namir Hara~i} na ~elu RO BOSS-a
Predsjednik Op}inskog odbora BOSS-a Bugojno Namir Hara~i} izabran je na sjednici u Travniku za predsjednika Regionalnog odbora (RO) BOSS-a Srednja Bosna, koji obuhvata podru~je Srednjobosanskog i Zeni~ko-dobojskog kantona. Sjedi{te Odbora je u Az. M. Bugojnu.

Klub poznatih

Miralem Kamberovi}

10

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

teme

Mladima bih pru`io priliku za dokazivanje
Li~ni profil sportskog direktora NK Omladinac Mionica
Ime i prezime: Miralem Kamberovi}. Datum i mjesto ro|enja: 4. maj 1968. godine, Grada~ac. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 1. decembar 1991. godine i 7. septembar 1995., ro|enje sina Denisa i k}erke Zerine. Koji automobil vozite: „Opel astra“. Kako se odmarate: [etaju}i iz zdravstvenih razloga. Omiljeni muzi~ar: Hari Vare{anovi}. Volite li kuhati: Ne, to bolje radi moja supruga Darjana. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih vi{e. Za koji klub navijate: NK Zvijezda Grada~ac. Koga biste poveli na pusti otok: Radne kolege iz Op}ine. Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Ne, radim u njemu. Omiljena hrana i pi}e: Povr}e i mlije~ni proizvodi. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga. Volite li i}i u {oping: Ne. Jeste li sujeverni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Sve {to ne mora{ uraditi danas osta-

UPOZORENJA Stru~njaci strahuju od katastrofalnih posljedica

Nijedna {kola nema protivpo`arnu za{titu
Zakon koji je Federacija donijela uop}e se ne provodi Vi{e temperature, ve}a opasnost
Svaki ozbiljniji po`ar u Federaciji BiH mogao bi izazvati katastrofalne posljedice po ljude i imovinu, jer vlasti u ovom entitetu od kada su pro{le godine donijele Zakon o za{titi od po`ara i vatrogastvu nisu ni{ta u~inile da se on provede, saznaje „Dnevni avaz“. Kako temperature rastu, sve je ve}a opasnost od izbijanja po`ara koji su prethodnih godina posebno u hercegova~kim podru~jima izazvali velike {tete i prouzrokovali opasnost po ljude.

Javne institucije
Me|utim, obavezne mjere za{tite koje je nametnuo novi zakon, koji je, kako saznajemo, u skladu s evropskim standardima, provode se sporo ili nikako. Prema izvorima na{eg lista, ve}ina javnih institucija u gradovima, uklju~uju}i i Sarajevo, nema protivpo`arnu za{titu u skladu sa standardima, {to u slu~aju izbijanja po`ara mo`e izazvati katastrofalne posljedice. Zakon je obave-

Suba{i}: Jako ozbiljna situacija

Kamberovi}: Nisam sujevjeran

vi za sutra. Va{ najbolji prijatelj je: Hasan Kari}. Pratite li politi~ku situaciju: U zadnje vrijeme slabije iz lokalnih razloga unutar stranke kojoj pripadam. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Uveo bih administrativne penzije i pru`io priliku mladima za dokazivanje. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

zao na~elnike op}ina i gradova da uspostave plan za{tite od po`ara. Prema izvorima na{eg lista, stru~njaci su ve} upozoravali nadle`ne vlasti u entitetu, kantonima i gradskim upravama da posto-

Ba{~ar{ija bez za{tite
Prema Suba{i}evim rije~ima, op}inske i gradske vlasti moraju hitno donijeti provedbene akte i napraviti planove protivpo`arne za{tite kao prvi korak u provo|enju zakona. - Kada do|e do tragedije, onda }e biti kasno. Svi su obavezni da provedu mjere za{tite, od javnih institucija do privrednih subjekata - navodi Suba{i}. On posebno podsje}a da to uklju~uje i kulturno-historijske spomenike, poput Ba{~ar{ije, koja tako|er nema izgra|en sistem za{tite.

ji obaveza uspostavljanja protivpo`arne za{tite za sve javne institucije, uklju~uju}i i {kole i bolnice. Prije nekoliko godina u Domu za nezbrinutu djecu Bjelave u Sarajevu u po`aru je smrtno stradalo pet beba.

Najva`nija prevencija
Generalni direktor Instituta za za{titu od po`ara INZA u Sarajeva D`emal Suba{i} u izjavi za na{ list isti~e da najve}u odgovornost za provedbu mjera za{tite imaju op}ine i gradske uprave. - Nijedna {kola ni javna institucija nema uspostavljen protivpo`arni sistem u skladu sa standardima koje je postavio novi zakon. To je jako ozbiljna i opasna situacija. Mo`emo se samo nadati da do po`ara ne}e do}i. Prema novim propisima, najva`nija je prevencija od po`ara, ali svi u tome ozbiljno kaT. L. sne - ka`e Suba{i}.

SMS
HRABRI RADON^I] - Ima li iko u ovoj dr`avi da zabrani rad penzionerima i da zaposli omladinu na njihova mjesta. Tako }e biti puno manje nezaposlenih, a samim tim i vi{e novca za penzije. Puno sre}e Fahrudinu Radon~i}u i Savezu za bolju budu}nost BiH. Radon~i} je veoma hrabar kada se smije uhvatiti uko{tac s ovim haosom koji danas vlada. SPORA PRAVDA Gra|ani Sanskog Mosta opet }e glasati za Asima Kambera iz SDA, „~ovjeka `ivota i smrti u ovom gradu“. Zato predla`em da se ime grada poslje izbora promijeni u Kamber Siti. On je ovde Atila, bi~

Dnevni avaz 061-142-015
ze u Zenicu. SMANJENJE PLA]A - Radim u SIPA-i. Nama je pla}a smanjena pro{le godine odmah kada je MMF tra`io u{tedu. Me|utim, u Federalnom MUP-u pla}a je ostala ista. Tamo stariji policajac ima 1.400 maraka, {to u SIPA-i nema ni inspektor. Gospodo, smanjite pla}e u Federaciji pa ne}ete biti u krizi i ne vadite se na penzionere i borce. ^ISTI ILIJA[ Posmatram svaki dan moj Ilija{. Ne samo da je pun zelenila, ve} su svaka ru`a, svaki grm, svako stablo okopani i fino oblikovani. Svaka ~ast vrijednim radnicima koji to odr`avaju.

Ba{~ar{ija: Za{tititi spomenike

Bo`iji. Pravda jeste spora, ali do|e kad tad, pa }e pokucati i njegova vrata. ODMOR OD PENZIJA - Vlada Federacije BiH odlu~ila je da smanji penzije zato {to je vrijeme godi{njih odmora. Treba im vi{e novca i do{li su na ideju da se njihov odmor ispla}uje od penzija. ULAZ U STANICU - Na autobuskoj stanici u Zenici ulaz se napla}uje jednu marku. To bi bilo uredu da nema prosjaka koji nasilno putnike vuku za rukav i to samo dva metra od ~ovjeka koji napla}uje ulaz u stanicu. Osim toga, pored njega se prodaju i piratski CD-ovi. Lijepa slika za one koji dola-

Prema podacima Agencije za sigurnost hrane BiH

Jedemo pribli`no istu hranu kao u EU
Analiza uzoraka za prvih pet mjeseci ove godine pokazala da je 3,41 posto neispravnih, {to je u rangu evropskih zemalja, ka`e Ma~ki}
Rezultati analiza koje Dr`avna agencija za sigurnost hrane redovno dobiva od laboratorija iz cijele BiH pokazuju da jedemo pribli`no istu hranu kao i u zemljama EU. To pokazuje procent higijenski neispravnih uzoraka hrane. - U prvih pet mjeseci ove godine izvr{ena je analiza 43.197 uzoraka, a od tog broja 1.472 su higijenski neispravna. U procentima to je 3,41 posto {to je u rangu zemljama zapadne Evrope - kazao je za na{ list Sejad Ma~ki}, direktor Agencije. U prilog ovoj tvrdnji, isti~e Ma~ki}, govori i to da je u ovogodi{njoj publikaciji Svjetske zdravstvene organizacije pod nazivom „Zdravlje i okoli{ u Evropi: Ocjena napretka“, navedeno da je BiH

Hrana u brojkama
6,9 posto
uzoraka bilo neispravno u 2007.

6,6 posto
higijenski neispravno u 2008.

5,01 posto
nije odgovaralo propisima u 2009. u oblasti sigurnosti hrane na nivou ili iznad prosjeka u evropskoj regiji.

- Mi preventivno radimo monitoring hrane. Kvalitetan monitoring je preduvjet za procjenu rizika za zdravlje ljudi koje mo`e imati prisustvo pesticida, veterinarskih lijekova, hormona i ostalih zaga|iva~a hrane - obja{njava Ma~ki}. On dodaje da je zadnji veliki monitoring hrane proveden pro{le godine kada je uzeto i analizirano vi{e od 120.000 uzoraka mesa, mlijeka, ribe, gotovih jela, jaja, vo}a, povr}a, pekarskih proizvoda, kafe, vode i drugog. - Ne znamo da li }e jedan takav opse`an monitoring mo}i biti proveden i ove godine jer se radi o veoma skupim laboratorijskim analizama i, za na{e prilike, potrebno je osigurati velika finansijska sredstva M. AVDI] - dodaje Ma~ki}.

panorama

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

11

Bh. mozaik

DANI AJVATOVICE Odr`ane ve~eri ilahija i kasida

Publika nije krila odu{evljenje nastupima horova bh. medresa
Profesor D`evad Pleh istakao historijski zna~aj Gazi Husrev-bega i Ajvaz dede za Bo{njake i Bosnu
U okviru jubilarne 500. manifestacije „Dani Ajvatovice“ u petak nave~e u {est srednjobosanskih gradova nastupili su horovi iz bh. medresa i Akademski hor Fakulteta islamskih nauka i uprili~ili „Ve~er ilahija i kasida“. U Pruscu, u novosagra|enoj d`amiji nastupio je Akademski hor Fakulteta islamskih nauka (FIN) iz Sarajeva, a u d`amiji u travni~kom naselju Kalibunar hor Behram-begove medrese iz Tuzle. U Domu kulture u Gonjem Vakufu predstavio se hor Medrese „D`emaludin ef. ^au{ervi}“ iz Cazina. U izvedbama ilahija i kasida hora El~i Ibrahimpa{ine medrese iz Travnika u`ivali su Vite`ani u Domu kulture, a u sportskoj dvorani u Busova~i predstavio se hor Medrese „Osman ef. Red`ovi}“ iz Gra~anice.
Mali{ani plijenili pa`nju prolaznika

Mali dje~iji maskenbal u Vi{egradu

Kostime kreirali roditelji
Mali{ani iz vi{egradskog dje~ijeg obdani{ta „Neven“, odjeveni u najrazli~itije {arene kostime iz svijeta dje~ije ma{te, pro{etali su ulicama od Sportskg centra „U{}e“ do }uprije na Drini. Ovu razigranu i {aroliku kolonu u kojoj je bilo 90 dje~aka i djevoj~ica pozdravio je veliki broj gra|ana koji su ih fotografisali. Za ovu priliku, oko pola sata bio je obustavljen i saobra}aj {to nije smetalo voza~ima, jer su sa pa`njom i znati`eljom posmatrali u~esnike maskenbala. - Kostime su kreirali roditelji po `eljama njihove djece, a cilj nam je bio da ovom uli~nom {etnjom poka`emo gra|anima veliku radost i kreativnost na{e djece - kazala je direktorica obdani{ta M. An. Mladenka Viloti}.

[ta mi se ne(svi|a) u Zvorniku

Katastrofalan polo`aj mladih ljudi
Bugojanskoj publici predstavio se hor Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva

Historijske li~nosti
U ime doma}ina na po~etku koncerta uprili~enog u prepunom amfiteatru Kulturnog centra princeze D`evhere prisutnima se obratio glavni imam MIZ Bugojno Vehid ef Arnaut, koji je izrazio zadovoljstvo {to je 500. Ajvatovica u ovom gradu po~ela nastupom hora Gazi Husrev-begove medrese iz Sarajeva, najstarije isla-

mske obrazovne ustanove u na{oj zemlji. Tokom jednoiposatnog programa izvedeno je nekoliko poznatih ilahija i kasida, kur’anskih ajeta, mevluda..., {to je nai{lo na nepodijeljenu podr{ku vi{e od 500 posjetilaca. U svom obra}anju mr. D`evad Pleh, profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi, povukao je paralelu izme|u historijski veoma zna~ajnih li~nosti kod Bo{njaka Gazi Husrev-bega

- Ogor~ena sam odnosom pojedinih mojih sugra|ana prema gradskom zelenilu. Nedavno posa|ene sadnice su is~upali, slomili, ukrali, a o starom drve}u u gradu se ne vodi ra~una, sje~e se i time uni{tavaju plu}a grada. Voljela bih da u Zvorniku imamo vi{e kulturnih doga|anja. Najvi{e me poga|a katastrofalan polo`aj mladih ljudi u cijeloj BiH. Posla nema, a mo`e se samo dobiti ako si ~lan neke politi~ke partije, puno toga nam zavisi od po- Jelena Kosanovi}, novinar liti~ara umjesto da oni zavi- Radio „Osvita“ se od nas i da rade za na{e dobro - ka`e novinarka Radio M. M. „Osvita“ Jelena Kosanovi}.

Osnovci iz Bratunca u Visokom
Hor Behram-begove medrese iz Tuzle u Kalibunaru

Uzvratna posjeta prijateljima

i Ajvaze dede, koji su svaki na svoj na~in obilje`ili jedno zna~ajno vrijeme u historiji Bosne i Bo{njaka.

Spajanje gradova
U jaja~kom Domu kulture mnogobrojnoj publici predstavio se hor Kara|ozbegove medrese iz Mostara, ~iji su ~lanovi izvodili svoje originalne ilahije i kasida. Koncertu je, izme|u ostalih, prisustvovao i na~elnik

op}ine Nisvet Hrnji}. - Ve~eras je Mostar do{ao u pohode Jajcu, odnosno ova mladost spaja dva grada koja imaju zajedni~kog ~ovjeka, a to je Zaim Mehmedbeg Kara|oz. On je izgradio grad Mostar, a prema nekim histori~arima gradio je i pomagao izgradnju grada Jajca - rekao je direktor Kara|ozbegove Medrese u Mostaru [efko ef. Tinjak.
K. K. - Az. M. - Ad. S. Sa dru`enja u O[ „Kulin ban“

Nastup ~lanova hora Kara|ozbegove medrese u Jajcu

Aeromiting na sarajevskom stadionu Otoka

Padobranci pokazali spretnost
U okviru obilje`avanja „Novogradskih dana“ na stadionu Otoka u Sarajevu odr`an je prvi aeromiting u organizaciji Op}ine i sarajevskih padobranskih klubova. U~estvovali su ~lanovi aeroklubova iz Sarajeva, Banje Luke, Prijedora, Biha}a, a prisutni su bili i padobranci iz Beograda i Podgorice. Svoje vje{tine pokazali su Banjalu~ani Nemanja Goranja, Rade ^aji}, Zoran Kova~evi}, Damjan Sodolovi} i Rade Jungi}, Prijedor~ani Nenad Martinovi} i Dra{ko Laji}. Predstavnik Tuzle bio je Hasan Bo{nji}, a iz Biha}a Milorad [anti}. Iz Beograda su do{li Dimitrije Dadit i Aleksandar Cvetkovi}, a iz Podgorice Zdravko Novakovi}, Mladen Markovi} i Sa{a Dragojevi}. A. Nu.

Prisustvovali ~lanovi nekoliko aeroklubova

(Foto: S. Saletovi})

U organizaciji Vije}a roditelja u posjeti viso~koj O[ „Kulin ban“ boravili su drugovi iz bratuna~ke podru~ne osnovne {kole. Grupa od 26 dje~aka i djevoj~ica uzvratila je posjetu svojim drugovima kako bi se sklapala prijateljstva i razmjenjivala iskustva me|u osnovcima. - Na{e dru`enje po~elo je prije dvije godine kada smo dovodili 50-ak u~enika. Tada Hasanovi}: smo bili u dvodnevnoj posjeti. Sretni smo Sretni zbog zbog ovakvog dru`enja na{e djece i nadam dolaska se da }e biti jo{ organiziranih dolazaka u Visoko, ali i posjeta nama u Bratunac - istakao je Hajrudin Hasanovi}, u~itelj iz Bratunca. Djeca iz Bratunca dobila su i prigodne poklone od svojih prijatelja u Visokom, a posjetili su spomen-obilje`je viN. O. so~kim borcima i Zavi~ajni muzej.

12

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

tuzlanski kanton

@IVINICE Likovna kolonija bh. osnovaca

Bila je ovo prilika da se djeca dru`e

U Fabrici cementa Lukavac

Mladi promovisali umjetnost i kulturno-historijsko naslije|e
Ocjenjiva~ki `iri ~inili su ~lanovi Udru`enja likovnih umjetnika TK-a
U Osnovnoj {koli „\ur|evik“ odr`ana je 11. likovna kolonija u~enika osnovnih {kola sa podru~ja FBiH. Idejni tvorci Kolonije su likovni umjetnik Rahman [abanovi}, Enver Mahmutbegovi} i Husein Red`i}. - Prva kolonija odr`ana je 1999. godine i ve} je prerasla u tradiciju. Cilj je da se promovi{e umjetnost, kao dio obrazovanja i bh. kulturnohistorijsko naslije|e. Na{a op}ina je poznata po velikom broju ste}aka, a nekoliko ih se nalazi u dvori{tu na{e {kole kazao je Husein Red`i}, direktor {kole. Ocjenjiva~ki `iri ~inili su ~lanovi Udru`enja likovnih umjetnika TK-a Vinko Lame{i}, Berina Bilajac, Senka Huki}, Borka Joki} i Rahman [abanovi}. - Prije svega, ovo je dru-

Organiziran Dan otvorenih vrata
Fabrika cementa Lukavac za svoje sugra|ane uprili~ila je cjelodnevni program pod nazivom „Dan otvorenih vrata“. Kapije ovog preduze}a bile su {irom otvorene, a ljubazni portiri djecu su do~ekali sa sladoledima i balonima. Ovo je druga godina da se organizuje ova manifestacija a cilj je da se FCL pribli`i lokalnoj zajednici, odnosno gra|anima. U FCL, ~iji 99-postotni Zabavni sadr`aji za najmla|e vlasnik je Asamer grupacija iz Austrije, posebno su ponosni {to je od pro{le godine pu{ten u rad novi pogon koji zadovoljava sve evropske ekolo{ke standarde. Zato su neki lukava~koj cementari dali naziv „Zelena fabrika cementa“. Posjetioci su se tako|er mogli uvjeriti u besprijekorno ure|ene zelene povr{ine u samom krugu ovog preduze}a, a bilo je dovoljno prostora i za odr`avanje malogometnog turnira za djecu do 14 godina u organizaciji {kole fudbala „10“ Lukavac na kome je nastupilo 140 dje~aka, te odbojka na pijesku za dje~ake i djevoj~ice, kao i zabavni saM. Ka. dr`aji za najmla|e.

[abanovi} i Red`i}: Idejni tvorci Kolonije

Kakav je uspjeh u~enika MS[ Teo~ak

Srednja prolazna ocjena 3,18
Na podru~ju op}ine Teo~ak djeluje jedna srednja {kola i to MS[ koju je ove {kolske godine poha|alo 358 u~enika raspore|enih u 14 odjeljenja. Od toga njih 59 je imalo odli~an uspjeh, 115 vrlodobar, 104 dobar i ~etiri u~enika dovoljan, dok ih je 70 upu}eno na popravni ispit. Pet u~enika drugog i tre}eg razreda }e ponavljati godinu, a jedan u~enik ostao je neocijenjen. Srednja ocjena u ovoj {koli na kraju drugog polugodi{ta je 3,18, {to je ne{to maE. D`. nje u odnosu na pro{lu godinu.

Izlo`eni najbolji radovi

`enje u~enika i svi radovi su nagra|eni - istakao je [abanovi}. U~enici koji su pokazali najbolje likovno umije}e su Fadil Muhamedbegovi}, O[ „Simin Han“ Tuzla, Lejla Sio~i}, O[ „@ivinice Gornje“, Lejla ]ulum, O[ „Hasan Kiki}“ Grada~ac, Fadil Ljubovi}, O[ „Novi Grad“ Tuzla, Erna Hebib, O[ „Novi Grad“ T uzla, Romano Kuduzovi}, Gra|evi-

nsko-geodetska {kola Tuzla, Ramiza No}ajevi}, Gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla, Jasmila Muratovi}, Druga O[ @ivinice, Mahir Ali}, O[ „Pura~i}“, Nihad Hasanovi}, O[ „Pura~i}“, Merima Kari}, O[ „Lukavac Grad“, Melisa La~i}, O[ „Lukavac Grad“, Lejla Halilovi}, O[ \ur|evik, Semir Kova~, O[ „Hasan Tur~alo - Brzi“, Gora`de, Senad Hamzi}, O[ „Sapna“. Sa. M.

Visoke temperature izmamile kupa~e

Prve gu`ve na Panonskim jezerima
Ovogodi{nja sezona kupanja na Panonskim jezerima, koju su nakon ki{nog perioda mnogi s nestrpljenjem ~ekali, kona~no je po~ela. Visoke temperature koje posljednjih dana vladaju na na{em podru~ju, izmamile su brojne kupa~e, koji osvje`enje tra`e u slanoj vodi Panonskih jezera i pod slanim slapovima. Tako je ve} ju~er zabilje`ena prva zna~ajnija posjeta. Mnogi Tuzlaci, ali i stanovnici drugih op}ina u TK-a, osvje`enje su potra`ili ba{ na Panonici. One prave, velike gu`ve, kada se na jezerima okupi izme|u 10 i 15 hiljada ljudi, me|utim, o~ekuju se tek u E. H. Mnogi osvje`enje potra`ili u slanoj vodi jezera narednim danima.

Akcija darivanja krvi u @ivinicama

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Uspjeh u~enika i nastavnika O[ Gornji Rainci
Krv dalo 19 @ivini~ana

Najbolji fizi~ari u Federaciji
Na 15. federalnom takmi~enju iz fizike za u~enike sedmih i osmih razreda osnovne {kole, koje je nedavno odr`ano u prostorijama Sarajevo koled`a, u ekipnoj konkurenciji za osme razrede najbolje rezultate su postigli u~enici O[ Gornji Rainci, op}ina Kalesija. - U konkurenciji osmih razreda na{a u~enica Fatima Ali} zauzela je drugo, a Medina Sara~evi} peto mjesto. To je izuzetno veliki uspjeh ako se zna da je u~estvovalo 70 takmi~ara iz osam kantona BiH. Ovim rezultatom potvr|en je uspjeh sa kantonalnog takmi~enja gdje smo tako|er bili najbolji - kazao nam je Reuf Ibrahimefendi}, profesor pedagogije i nastavnik matematike i fizike, kojem pripadaju velike zasluge za uspjeh u~enica O[ Gornji Rainci. Fatima Ali} i Medina Sara~evi} kao nagradu dobile su poziv za besplatno {kolovanje na Tursko-bosanskom F. S. koled`u u Sarajevu.

Humanisti polo`ili ispit
U organizaciji Crvenog kri`a op}ine @ivinice i u saradnji sa kafe-barom „Karaka“, odr`ana je akcija darivanja krvi u ovom ugostiteljskom objektu. - Odziv gra|ana bio je solidan. Krv je darovalo 19 osoba, a petero je vra}eno zbog zdravstvenih razloga. Za sve davaoce krvi bio je obezbiAlji}: Solidan odziv je|en obrok i osvje`enje ka`e Halid Alji}, sekretar Crvenog kri`a. Dan dobrovoljnih darivalaca krvi bit }e prigodno obiSa. M. lje`en 22. juna.

Fatima i Medina sa nastavnikom

crna hronika

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

13

PRIJEDOR Stravi~na nesre}a u Gornjoj Mari}ki

Trojica ro|aka poginula u smrskanom „golfu“
Mladen (31), Slavi{a (21) i Du{an (20) Stojni} „golfom“ sletjeli s puta i udarili u drvo Dra`enko Gruji} s te{kim povredama zadr`an u bolnici
Policija u Humskoj ulici
(Foto: M. Kadri})

Nakon sva|e i ranjavanja

Supru`nici se pomirili
Ljekari Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu nisu se mogli izjasniti o stepenu povreda koje je Enel Demir (26) zadobio prekju~er u Humskoj ulici kada ga je supruga D. A. D. no`em zbola u vrat i grudni ko{. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu, u policiji je obavljen razgovor sa suprugom, a u bolnici s povrije|enim Demirom. Ranjavanju je prethodila bra~na prepirka, a kako nam je potvr|eno, D. A. D. ne}e biti pritvarana. Par se u me|uvremenu pomirio, pa suprug najvjerovatnije ne}e poB. C. dnijeti tu`bu.

Poku{aj samoubistva

Maloljetnica prerezala vene
Sedamnaestogodi{nja F. ^. iz Bijeljine poku{ala je ju~er sebi oduzeti `ivot rezanjem vena i konzumiranjem ve}e koli~ine tableta. De`urni operativni u CJB Bijeljina rekao je Srni da je, prema tvrdnjama ljekara koji je na poziv majke do{ao na lice mjesta, maloljetnica van `ivotne opasnosti. Policiju je u ovom slu~aju obavijestio ljekar ju~er oko 12 sati.

Udes u Glamo~u

Mladi}i poginuli na motociklu
Vatrogasci sjekli automobil da izvuku tijelo voza~a
(Foto: D. Stojni})

U stravi~noj saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~er oko 3.30 sati na lokalnom putu u Gornjoj Mari}ki kod Prijedora, poginuli su ro|aci i prve kom{ije Mladen (31), Slavi{a (21) i Du{an (20) Stojni}, svi iz Gornje Mari}ke. Oni su se nalazili u „golfu 4“, slovenskih oznaka, kojim su sletjeli s ceste, preletjeli jarak i udarili u drvo.

Zajedno i{li u {kolu i na zabave
Ova nesre}a izazvala je {ok u Gornjoj Mari}ki odakle su trojica poginulih mladi}a. Jedna od mje{tanki Gordana Stojni} kroz suze ka`e da je rije~ o prvim kom{ijama i ro|acima. - Zajedno su odrastali, i{li u {kolu i na zabave. Mladen je jedinac. Sestra mu je umrla prije nekoliko godina, a nakon toga i otac. Majka Du{anka imala je samo njega. Koliko znam, radio je u Sloveniji, ali je ~esto zbog majke dolazio lom tijelu. On je trenutno svjestan i komunikativan i intenzivno nadziremo njegov daljnji oporavak - kazao je ju~er doktor Lovre. On je dodao da su dva putnika „golfa“ preminula u kolima Hitne pomo}i na putu prema bolnici, dok je Mladen ku}i. Tako je bilo i ovog puta. Slavi{a je bio pravo blago od djeteta. Prije dva mjeseca po~eo je raditi kao voza~ autobusa. On i Du{an su bili nerazdvojni, a svi su bili ~estita djeca. Za nas je ovo nevi|ena bol i `alost - kazala nam je Gordana Stojni}, {okirana i ~injenicom da se nesre}a u kojoj su smrtno stradala tri mlada ~ovjeka dogodila na samo 200 metara od njene porodi~ne ku}e u Gornjoj Mari}ki. Stojni}, koji je upravljao „golfom“, poginuo na licu mjesta. Njegovo tijelo dovezeno je u prijedorsku bolnicu ju~er oko osam sati nakon {to su ga iz potpuno smrskanog automobila izvukli prijedorski vatrogasci. Dragan Stani}, vo|a vatr-

ogasne ekipe koja je upu}ena na mjesto nesre}e, ka`e da je prizor koji je ugledao bio stravi~an.

Tijelo prignje~eno
- Mladi} je bio potpuno prignje~en instrument tablom i krovom automobila. Sve je bilo puno krvi. Morali smo sje}i cijeli automobil, krov, vrata i tablu kako bi ga izvukli. Bio je sav polomljen i nije davao nikakve znake `ivota. Bilo je stra{no, a izvla~enje je trajalo vi{e od ~etrdeset minuta - ispri~ao nam je Stani}. Uni{teni automobil ju~er ujutro je s mjesta nesre}e preba~en na parking Teritorijalne vatrogasne jedinice u Prijedoru. Pretpostavlja se da su se mladi}i vra}ali iz susjedne Omarske iz jednog diskokluba. Trojica poginulih bit }e sahranjena danas na mjesnom groblju Kvo~ke u Gornjoj Mari}ki. M. ZGONJANIN

Brojni lomovi
Te{ko je povrije|en Dra`enko Gruji} (31) koji je tako|er bio u „golfu“. Gruji} je, prema rije~ima de`urnog hirurga bolnice u Prijedoru doktora Marinka Lovre, zadobio vi{e lomova. - Pacijent ima otvoren prijelom desne nadlaktice {to }emo najvjerovatnije ve} tokom dana operativno tretirati, potom frakturu lijeve potkoljenice, vi{e povreda i rana u predjelu glave i lica, kao i brojne ogrebotine po cije-

Ivan Bartulovi} (19) i Tomislav Kri{to (20) iz Livna poginuli su ju~er iza pono}i u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ulici Junura Duruza u Glamo~u. Dvojica mladi}a vozila su se na motociklu „jamaha“ kojim su sletjeli s kolo- MUP Livno: Izvr{en uvi|aj voza. Tijela smrtno stradalih obavljena obdukcija, saprevezena su u mrtva~nicu op}eno je iz MUP-a LivaA. K. bolnice u Livnu gdje }e biti njskog kantona.

Aleja lipa u Sarajevu

@ena pretu~ena u stanu
U stanu u Aleji lipa 65 u Sarajevu B. M. (27) preksino} je oko 23 sata fizi~ki nasrnuo na M. M. (44) nanijev{i joj te`e povrede. Povrije|ena je zbrinuta u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu gdje je utvr|eno da je zadobila frakturu nosne kosti s dislokacijom. Ona je nakon ukazane ljekarske pomo}i pu{tena na ku}no lije~enje, a dva sata poslije policija je uhapsila B. M. koji je zadr`an u prostorijama MUP-a.

Na groblju u Srebrenici

Povrije|en u sje~i stabla
U mjestu Ro{~evi}i kod Zenice prekju~er oko 18.40 sati do{lo je do nesretnog slu~aja u kojem je te`e povrije|en S. [. (47) iz Zenice. On je povrije|en prilikom obaranja stabla, nakon ~ega je preba~en u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Sahranjena neidentificirana utopljenica
Neidentificirana `ena koja je prije nekoliko dana prona|ena mrtva u akumulacionom jezeru Peru}ac na Drini sahranjena je o tro{ku op}ine u srebreni~kom pravoslavnom groblju kao N. N. osoba, izjavio je Srni na~elnik Odjeljenja za dru{tvene djelatnosti i javne servise u op}ini Srebrenica Svetozar Mitrovi}. On je rekao da je le{ `ene, starosti izme|u 65 i 70 godina, prona|en u fazi raspadanja, i dodao da je `ena bila u crnoj odje}i i da se po na~inu odijevanja pretpostavlja da je pravoslavka. - Budu}i da nije imala nikakve dokumente, policija nije do{la do podataka o identitetu utopljenice, jer niko nije prijavio nestanak starice u slivu Drine. Bili smo prinu|eni da posmrtne ostatke sahranimo i pozivamo sve koji ne{to znaju o nekoj nestaloj starijoj `eni da se jave i ako ima nekoga od srodnika da do|u kako bi je identifikovali i preuzeli posmrtne ostatke - rekao je Mitrovi}.

Sko~ila sa motokultivatora
U [eri}ima kod Zenice prekju~er oko 10 sati do{lo je do samopovre|ivanja P I. iz Starine. Ona je sko~ila sa . motokultivatora koji se pokvario i tom prilikom zadobila te{ke tjelesne povrede. Povrije|ena je zbrinuta u Kantonalnoj bolnici Zenica.
Izvu~ena iz jezera Peru}ac

14

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

crna hronika

KALESIJA Sukob mje{tana Donjih Rainaca i specijalaca

Za{titari ATT-a na mjestu kra|e

Na vidikovcu „Avaz Twist Towera“

Povrije|eni {est ~lanova porodice Sulje Suljkanovi}a i dva policajca
Incident izbio tokom izvr{enja sudskog rje{enja o ru{enju betonske ograde koju je postavio Suljo Suljkanovi} (75)
[est ~lanova porodice Sulje Suljkanovi}a (75) i dva policajca povrije|eni su u petak u Donjim Raincima kod Kalesije u sukobu koji je izbio tokom izvr{enja sudskog rje{enja o ru{enju Suljine betonske ograde. Kom{ije su tu`ile Suljkanovi}a zbog navodnog uzurpiranja zemlji{ta.

Osuje}en poku{aj kra|e kamere videonadzora
Za{titari uhvatili 39-godi{njaka
Nepoznati mu{karac ju~er je oko 17.30 sati na vidikovcu „Avaz Twist Towera“ poku{ao ukrasti vanjsku kameru videonadzora, ali u tome nije uspio jer je uhva}en zahvaljuju}i brzoj reakciji i koordinaciji za{titara zgrade i slu`benika na recepciji. Za{titar ATT-a Alen Klempi}, koji prati snimke videonadzora, primijetio je na vidikovcu sumnjivog mu{karaca kako razgleda kamere. Vidio je da mu{karca uzima metalnu kantu za sme}e na koju se trenutak kasnije popeo i krenuo da skine kameru.

Privedeni u stanicu
Iz MUP-a Tuzlanskog kantona kazali su nam da se osam ~lanova porodice Suljkanovi} fizi~ki suprotstavilo izvr{enju naredbe, te da su slu`benici policije uhapsili sve osobe i priveli ih u Policijsku stanicu u Kalesiji. Me|utim, Suljkanovi}i su nam ispri~ali i svoju verzije pri~e koja se razlikuje od onoga {to tvrde u MUP-u. - Mi nismo nelegalno postavili ogradu. Ograda je na na{em zemlji{tu i to vam mo`e potvrditi cijelo selo, a drugo je {to je Sud donio sramnu odluku. Mi nikoga nismo napadali, samo smo stajali branili svoje. Bilo je pedesetak policajaca, a do{li su i specijalci iz Tuzle. Oni su nas na-

Suljo Suljkanovi} s djecom i suprugom ispred ku}e

(Foto: F. Sinanovi})

jvi{e tukli. Po ~etvorica bi se zatr~ala prema nekom od nas i obarali nas, udarali, lomili nam ruke. Na mog brata Nijaza repetirali su pi{tolj kada je poku{ao kamerom snimiti kako nas tuku - ispri~ao nam je Suljin sin Enes Suljkanovi} (26), koji je za-

Nikoga nisu dirali
Pri~u ~lanova porodice Suljkanovi}a potvrdila nam je i kom{inica Fatima Suljkanovi}. - Nikada ovako ne{to nisam vidjela. Tukli su ih tuzlanski specijalci, a kalesijski su stajali sa strane i gledali. Suljina djeca su dobio povrede na rukama i grudnom ko{u. bila mirna i nikoga nisu dirala. Cijelo selo zna da ni{ta tu|e nisu uzeli i da su samo htjeli za{tititi svoje. Ako bude trebalo, svi }emo i}i da svjedo~imo u korist Sulje i njegove djece - kazala nam je Fatima. Iz Doma zdravlja su upu}eni na preglede u Univerzitetsko-klini~ki centar Tuzla. Me|u privedenim je bila i Enesova sestra Hanifa. O cijelom doga|aju je obavije{tena i de`urna kantonalna tu`iteljica Dijana Mili}. Kako saznajemo, Suljkanovi}e bi mogli teretiti za napad na slu`bene osobe, no i Suljkanovi}i najavljuju tu`bu protiv poF. SINANOVI] licije.

Policija privela osumnji~enog

(Foto: „Avaz“)

Kradljivac je predat policiji, a istra`itelji MUP-a Kantona Sarajevo obavili su uvi|aj na mjestu doga|aja. Mu{karac kod sebe nije imao dokumente, a policiji je kazao da se zove Zoran Peri}, da je ro|en 1971. godine u Bonu, Njema~ka, a nastanjen u Grbavi~koj ulici.

U koordinaciji s Nihadom Ali~kovi}em na recepciji, obavije{ten je za{titar Rizo Mehidin koji je na vidikovcu uhvatio lopova s kamerom u rukama. Kod mu{karca je prilikom pretresa prona|en i skalpel. Kradljivac se nije opirao B. C. hap{enju.

Najavili tu`bu
Osim Enesa, povrije|eni su jo{ i njegova bra}a Damir, Muharem i Sejfo, snaha Esma i brati} Ejub. Sve njih su policajci prvo priveli u Policijsku stanicu Kalesija, a nakon toga su ih odvezli do kalesijskog Doma zdravlja gdje im je ukazana ljekarska pomo}.

Poslije maturskog slavlja u Bijeljini
Enesu povrije|ena ruka

Nastavnik Ne{o Simi} izvr{io je samoubistvo vje{anjem u porodi~noj ku}i u Dvorovima kod Bijeljine, saznaje Srna. U Centru javne bezbjednosti Bijeljina potvr|eno je da je ju~er u selu Dvorovi kod Bijeljine u porodi~noj ku}i prona|eno Simi}evo be`ivotno tijelo. - Odmah po dojavi stigli

Nastavnik prona|en Ubistvo kod Vlasenice obje{en u ku}i Mi}o Samard`i} usmr}en
smo na lice mjesta i zajedno s ljekarem obavili uvi|aj. Ljekar je ustanovio da je rije~ o nenasilnoj smrti - rekao je de`urni operativni u CJB Bijeljina i dodao da je tijelo prona|eno obje{eno na stepeni{tu Simi}eve ku}e. Srna saznaje da je Simi} preksino} s u~enicima slavio maturantsku ve~er. Tridesetdevetogodi{nji S. T. iz [ekovi}a ju~er ujutro je u zaseoku Pe{evina, mjesto Cikote u op}ini Vlasenica, iz automatske pu{ke ubio Mi}u Samard`i}a (65) i te{ko ranio njegovu snahu Mirku Samard`i} (59), nakon ~ega je pobjegao u nepoznatom pravcu. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Peri} potvrdio je Srni da se ubistvo dogodilo oko 9 sati. Mi}o Samard`i} je usmr}en s vi{e hitaca, dok je njegova snaha zadobila vi{e prostrelnih i ustrelnih rana, te je smje{tena u Op{tu bolnicu Zvornik. - Tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo, kancelarija Vlasenica, i pripadnici CJB-a izvr{ili su uvi|aj i u toku je istraga o ovom doga|aju, kao i preduzimanje svih mjera i radnji radi pronala`enja izvr{ioca

Pucnjava u Sarajevu

hicima iz automatske pu{ke Prona|ene samo
~ahure
U ulici Dr. Mustafe Pintola u Sarajevu u petak oko 1.18 sati do{lo je do pucnjave u kojoj je u~estvovalo vi{e osoba. Policija je na mjestu doga|aja prona{la nekoliko ~ahura. Nije bilo povrije|enih niti je pri~injena materijalna {teta. Policija radi na rasvjetljavanju ovog doga|aja.

Hap{enje u Sarajevu

Obio terenac Francuske ambasade
Sarajevski policajci uhapsili su preksino} K. N. (27) iz Sarajeva zbog sumnje da je izvr{io te{ku kra|u u terenac „nisan“ (SA 10-M-036), vlasni{tvo Francuske ambasade. Terenac se nalazio na parkingu u ulici Sepetarevac, a uhap{eni je nakon ispitivanja pu{ten iz policijskih prostorija.

Tijelo prevezeno u mrtva~nicu

ovog krivi~nog djela - rekao je Peri}. Tijelo nastradalog prevezeno je u mrtva~nicu.

biznis

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

15

TREBINJE Biv{i tekstilni gigant tone sve dublje

Rukovodstvo i Uprava Novoteksa dali ostavke
Bili smo spremni da do kraja mjeseca isplatimo jednu pla}u, ali su predstavnici Sindikata do{li s novim zahtjevima, koje nismo mogli ispuniti, ka`e Mastilovi}
Kompletan menad`ment i ~lanovi Upravnog odbora trebinjskog Novoteksa ju~er su podnijeli ostavke zbog problema s obustavom rada, ali prije svega zato {to je, kako su naveli u obrazlo`enju, rukovodstvo Sindikata nastavilo obmanjivati radnike i time ovaj nekada{nji tekstilni gigant dovelo pred zatvaranje. vnici Sindikata do{li s novim zahtjevima, tra`e}i da u roku od sedam dana svakom pojedincu u firmi obra~unamo koliko im se duguje, za {to treba vremena - ka`e Mastilovi} i dodaje da su predstavnici firme to bili spremni uraditi, ali da njema~ki kupac nije mogao ~ekati.

Bosnalijek: Skok od 7,64 posto

Sedmi~ni promet 1.929.187 KM

Prepolovljena vrijednost Merkurovih dionica
Dobitnik sedmice tuzlanski Sodaso holding s rastom od 50 posto
Na Sarajevskoj berzi ove sedmice, u sklopu 365 transakcija, ostvaren je promet od 1.929.187 maraka. Minimalno jedna trgovina obavljena je sa 49 emitenata, od kojih je 12 imalo rast, a 14 pad vrijednosti dionica. Promet me|u fondovima iznosio je 50.185, na kotaciji kompanija 143.042, na primarnom slobodnom tr`i{tu 965.462, a na sekundarnom 93.499 KM, dok je federalnim obveznicama trgovano u iznosu od 665.921 marku. Ve}e promete imali su Bosnalijek (143.042 KM, uz rast od 7,64 posto, sa 16,36 na 17,61 KM po dionici) i RMU Banovi}i (400.157 KM, po nepromijenjenoj cijeni).

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 1,88% 1,76% 1,65% 1.613,90 964,68 999,67

Glavni krivac
Na ovakvu odluku rukovodstva firme utjecalo je i to {to se ju~er iz posla povukao i Toni dres, njema~ka firma koja je jedina

Povukli robu
Bogdan Ivanovski, savjetnik direktora i predstavnik Toni dresa za jugoisto~nu Evropu, isti~e da firma ne `eli vi{e sara|ivati s Novoteksom jer nije ispo{tovao rokove i dodaje da je ranije imao pozitivna iskustva s ovim preduze}em, ali da je to sve sada prekinuto. - Ve} deset godina sara|ujemo s Novoteksom. Trudio sam se da tako i ostane, ali, na`alost, novonastala situacija nas je natjerala da povu~emo robu. [ta }e dalje biti, za sada, ne znam - ka`e P MUCOVI] . Ivanovski.

Novoteks: Ni{ta od posla s njema~kim firmama

Odustali i Italijani
U Novoteks je prije nekoliko dana na razgovor dolazio i kupac iz Italije, ali je, kada je vidio kakva je situacija, i on odustao od saradnje.

bila spremna za saradnju s Novoteksom nakon povla~enja dva velika kupca tako|er iz Njema~ke, Ceresa i Braksa. Naime, Toni dres je dovezao kamion s materijalom, ali su radnice koje su trebale sa{iti oko 5.000 pantalona odbile sjesti za ma{ine. Ljiljana Mastilovi}, direktorica Novoteksa u osta-

vci, potvrdila je da je Toni dres prekinuo saradnju i da se trebinjsko preduze}e nalazi u velikom problemu, a kao glavnog krivca u ovoj firmi ozna~ila je Sindikat i istakla da se radnice i pored svih nastojanja i razgovora nisu `eljele vratiti na posao. - Bili smo spremni da do kraja mjeseca isplatimo jednu pla}u, ali su predsta-

Najve}i skok vrijednosti dionica imao je tuzlanski Sodaso holding od 50 posto, sa 19 na 28,5 maraka, dok je gubitnik sedmice sarajevski Merkur porodice Selimovi} s padom od 50 posto, sa 20 na 10 maraka. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 1,88 posto, na 1.613,90 poena, index SASX-10 porastao je za 1,76 posto, na 964,68 poena, a indeks primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 za 1,65 posto i sada iznosi 999,67 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

S berlinskog sajma aviona

Airbus prodao avione za 15,3 milijarde dolara
Evropski proizvo|a~ Airbus potpisao je na berlinskom sajmu aviona ugovore o prodaji 67 letjelica u ukupnoj vrijednosti od 15,3 milijarde dolara, prenosi Bankamagazin. Airbus je saop}io da je dobio narud`be za 32 velika aviona A380, 20 modela A320 i po pet A350-900, A321 i A319. Najve}a narud`ba potpisana je s Emirates Airlinesom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je kupio 32 najve}a putni~ka aviona na svijetu, u vrijednosti 11,5 milijardi dolara.

Oporavak tek 2013. godine

Sedmica na Banjalu~koj berzi

Osjetniji pad indeksa BIRS
Na Banjalu~koj berzi tokom sedmice ostvaren je promet od 955.348 KM, a najve}i je obavljen akcijama banjalu~kog Bonela u iznosu od 250.140 maraka, uz pad vrijednosti od 11,11 posto u odnosu na prethodno trgovanje. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pala je za

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 2,56% 1,11% 854,29 1.472,20

2,56 posto, na 854,29 poena, dok je indeks fondova FIRS oslabio za 1,11 posto i sada iznosi 1.472,20 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Berzanski barometar za 12. 6. 2010. godine
Merkel: Rezanje tro{kova

Ekonomija Njema~ke }e se, ako bude sre}e, u periodu izme|u 2012. i 2013. vratiti na nivo iz 2008. godine, ocijenila je kancelarka Angela Merkel, prenosi B92. Njema~ka namjerava skresati bud`etske tro{kove i pove}ati porez, kako bi do 2013. svela deficit u okvire limita EU.

Euro/dolar 1,2112 0,14%

Nafta 73,78 po barelu Zlato 1.223,20 $ po unci 2,25% 0,65%

Iz poziva za Glavnu skup{tinu

Airbus: Za Emirate 32 modela A380

(Foto: AFP)

Radna zona Zenica

Napokon prodana Bitoljska pivara
Poslije nekoliko neuspje{nih poku{aja, Bitoljska pivara prodana je za oko 100 miliona denara (1,6 miliona eura), a kupac je preduze}e Mardi iz Radovi{ta, prenosi Bankamagazin. Novi vlasnik planira o`ivljavanje proizvodnje u toj pivari koja je bila u ste~aju dvije i po godine, ali za sada nema detalja o budu}nosti firme.

Mesi} ulazi u Nadzorni odbor kompanije Ingra
Biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} postat }e novi ~lan Nadzornog odbora velike gra|evinske kompanije Ingra, navodi rije~ki „Novi list“. Mesi} }e ~lan Odbora postati 22. juna, navodi se u pozivu za Glavnu skup{tinu te kompanije. List podsje}a da su ~elnici Ingre godinama i{li s Mesi}em na ve}inu njegovih slu`benih putovanja na kojima je on nastojao {iriti tr`i{te za hrvatska preduze}a.
Mesi}: Odluka 22. juna

Na prodaju dva biv{a pogona
Op}insko vije}e Zenica dalo je saglasnost za raspisivanje tendera za prodaju objekata u Radnoj zoni Zenica 1, na prostoru biv{e @eljezare. Putem tendera Op}ina Zenica }e ponuditi industrijsku halu Laka pruga, povr{ine 7.939 kvadrata, po po~etnoj cijeni od 1,44 miliona maraka, te zgradu biv{eg Laboratorija, povr{ine oko 352 kvadrata, s po~etnom cijenom od milion i 56 hiljada KM. Hala Laka pruga namijenjena je za obavljanje proizvodne djelatnosti, dok je planirana namjena manjeg objekta ugostiteljska djelatnost. Ove objekte je do po~etka devedesetih godina koristila @eljezara Zenica, a prije desetak godina objekti sa zemlji{tem su vra}eni Op}ini Zenica, koja je na tom mjestu podigla industrijsku zonu.
A. D@.

16

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

biznis

PROGNOZE Podijeljena mi{ljenja ameri~kih ekonomista

Gr~ka bi do avgusta mogla bankrotirati
Ju`na balkanska dr`ava }e uskoro morati po~eti tra`iti na~in kako restrukturirati svoj dug
Indijska industrija: Neo~ekivano veliki rast

Statisti~ki podaci za april

Skok proizvodnje u Indiji od 17,6 posto
Indija je u aprilu zabilje`ila neo~ekivano veliki rast industrijske proizvodnje od 17,6 posto na godi{njem nivou, pokazali su zvani~ni statisti~ki podaci te zemlje. Prera|iva~ka proizvodnja porasla je u aprilu za 19,4, proizvodnja kapitalnih dobara za 72,8, a potro{a~ke robe za 37 posto, prenosi AP . April je sedmi mjesec zaredom da Indija bilje`i dvocifreni rast industrijske proizvodnje i jo{ jedan pokazatelj da se tre}a po veli~ini privreda u Aziji vratila na predkrizni nivo aktivnosti. Radi pore|enja, u aprilu 2009. zabilje`en je rast proizvodnje od samo 1,1 posto.

Gr~ka bi vrlo lako mogla bankrotirati jer se njen javni dug svakim danom sve vi{e pove}ava, smatraju neki ameri~ki ekonomisti, navodi Poslovni dnevnik. - Gr~ka bi ve} u avgustu mogla do}i u bezizlaznu situaciju - kazao je za ameri~ku televizijsku stanicu CNBC Karl Vejnberg (Carl Weinberg), glavni ekonomista u kompaniji High Frequency Economics.

po~eti tra`iti na~in kako restrukturirati svoj golemi dug. - To bi se moglo dogoditi ve} za dva mjeseca kada bi Gr~ka trebala primiti novu tran{u kredita od Evropske unije i MMF-a vrijednu devet milijardi dolara - poru~io je Vejnberg.

Nada u EU
Drugi analiti~ari su uvjereni da }e EU u~initi sve da sprije~i bankrot posrnule ~lanice. - Gr~ki bankrot nije opcija koju }e Evropa prihvatiti, jer bi to pogodilo same temelje njenih finansija
Gr~ka: Protesti protiv vladinih mjera {tednje

Golemi dug
Njegovo mi{ljenje je da }e balkanska dr`ava, i pored dono{enja vladinih mjera {tednje, uskoro morati

[panske {tedionice se integrirale
Caja Madrid i Bancaja, druga i tre}a po veli~ini {tedionica u [paniji, objavile su integraciju kojom }e biti formirana najve}a finansijska organizacija u zemlji, javljaju agencije. Tr`i{na vrijednost nove finansijske institucije dosti`e 340 milijardi eura, dok je aktiva do sada najve}e {panske {tedionice La Caixa na nivou od 272 milijarde eura.

Pogre{an pristup Evropske unije
Vejnberg je ocijenio da je pristup EU prema gr~koj krizi pogre{an. - Ne mo`ete spa{avati prezadu`enu dr`avu posu|uju}i joj jo{ novca i time je jo{ vi{e optere}ivati. U kra}em periodu to }e Gr~ku zadr`ati iznad vode, no krajnja posljedica }e biti katastrofalna - kazao je Vejnberg i dodao bi potencijalni gr~ki bankrot o{tro pogodio jedinstvenu evropsku valutu.

i privrede. Ostale ~lanice eurozone i MMF {titit }e Gr~ku dok god ne bude jasno da je prevladan najgori dio krize, pa i u slu~aju da ta dr`ava ne}e ispunjavati kriterije za dobivanje pomo}i ka`e Hans Redeker, anali-

ti~ar BNP Paribasa. Istra`ivanje Bloomberga provedeno po~etkom ovog mjeseca pokazalo je kako brojni analiti~ari smatraju da Gr~ka ne}e uspjeti izbje}i bankrot, a euro }e nastaviti slabiti.

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

17

Ukratko

BRITANSKA [TAMPA Planovi za zra~ni napad na Iran

Saudijci dali zeleno svjetlo izraelskim bombarderima?
Londonski „The Times“ navodi da }e Rijad, uz saglasnost Va{ingtona, za`miriti na prelete aviona
Saudijska Arabija testirala je svoj raketni odbrambeni sistem s ciljem da dopusti izraelskim ratnim avionima da prelete preko njenog teritorija kako bi napali nuklearna postrojenja u Iranu, pi{e londonski „The Times“ pozivaju}i se na izvore u Perzijskom zaljevu, prenose izraelski mediji. Prelet iznad Saudijske Arabije bi skratio put do Irana, a test je izveden kako bi se osiguralo da izraelski avioni ne budu oboreni dok prelije}u preko teritorije Kraljevine, prenijeli su izraelski mediji.
Predsjednici Rusije i SAD }e razgovarati 24. juna u Bijeloj ku}i

Novi susret Obame i Medvedeva
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) sastat }e se s ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevom 24. juna u Va{ingtonu, uo~i samita najve}ih svjetskih ekonomija u Kanadi, saop}ila je Bijela ku}a. Medvedev }e posjetiti Bijelu ku}u prije odlaska u Toronto na samit grupe industrijski najrazvijenijih zemalja G-8, te skupine G-20. Glasnogovornik Bijele ku}e Robert Gibs (Gibbs) u saop}enju je istaknuo da su SAD i Rusija zna~ajno unaprijedile odnose u proteklih godinu i po, od dolaska Obamine administracije. - Tokom posljednjih 18 mjeseci Sjedinjene Dr`ave i Rusija postigle su zna~ajan napredak u izgradnji svojih odnosa na na~in koji unapre|uje zajedni~ke interese kazao je Gibs.

Zra~ni prostor
Pro{le godine je isti list objavio da je {ef Mosada Meir Dagan razgovarao sa Saudijskom Arabijom o tome i da je obavijestio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o ishodu razgovora. U izvje{taju diplomatski izvor navodi kako su „Saudijci nagovijestili da bi pristali dopustiti izraelskim avionima prolazak kroz njihov

Sjeverna Koreja opet prijeti
Nuklearna postrojenja u Iranu: ^etiri glavne mete

zra~ni prostor kako bi izveli misiju u zajedni~kom izraelskom i saudijskom interesu“. Spominje se i ameri~ki odbrambeni izvor u regiji koji ka`e da su „Saudijci dali

Odgovor Irana na sankcije
Iran }e idu}ih mjeseci otkriti napredak ostvaren u svom nuklearnom programu, izjavio je u subotu predsjednik iranske Organizacije za atomsku energiju Ali Akbar Salehi. - U nekoliko idu}ih mjeseci Iran }e objaviti nova dostignu}a postignuta u vezi s proizvodnjom goriva za istra`iva~ki reaktor u Teheranu - rekao je Salehi u izjavi za dnevnik „Resalat Daily“, prenio je Reuters. Ovo je, smatra britanska agencija, u neku ruku odgovor Teherana na odluku Vije}a sigurnosti UN-a od 9. juna da uvede ~etvrti „paket“ sankcija Iranu.

svoju dozvolu Izraelcima za prelete aviona i da se na to ne}e obazirati“. - Oni su ve} napravili testove kako bi osigurali da njihovi vlastiti avioni ne budu ugro`eni i da nijedan ne bude oboren. To je ura|eno u dogovoru sa Stejt departmentom - naveo je isti izvor.

Obamino odbijanje
Da su se visoki du`nosnici u Kraljevini dogovorili dopustiti prelet aviona, potvrdili su britanskom listu i izvori u Saudijskoj Arabiji. Usprkos ~injenici da dvije zemlje nemaju diplomatske odnose, one dijele zabrinutost da }e Teheran razviti nuklearno oru`je. - Svi mi to znamo. Pustit

}emo ih da pro|u i ni{ta ne}emo vidjeti - rekao je jedan izvor „Timesu“. U izvje{taju se precizira koje su ~etiri glavne mete izraelskog napada - postrojenja za oboga}ivanje urana u Natancu i Komu, rezervoar plina u Isfahanu i reaktor te{ke vode u Araku. Sekundarne mete mogle bi uklju~iti reaktor u Bu{ehru. Napad bi, vjerojatno, bio izveden u seriji od nekoliko naleta aviona koji bi, mo`da, prelijetali Jordan, sjevernu Saudijsku Arabiju i Irak. Prelijetanje preko Iraka bi zahtijevalo saglasnost SAD da se izvr{i udar, {to administracija predsjednika Baraka Obame odbija dati, prenio je Tanjug.

SEUL - Sjeverna Koreja je ponovno zaprijetila Seulu, izra`avaju}i tako neslaganje sa zahtjevom Ju`ne Koreje UN-u da kazni Pjongjang zbog napada na ju`nokorejski ratni brod u kojem je poginulo 46 mornara. Sjevernokorejske oru`ane snage posebno su najavile akciju ~iji je cilj uni{tavanje

instaliranih zvu~nika du` granice izme|u dvije Koreje, preko kojih se pozivaju njihovi vojnici da prebjegnu u Ju`nu Koreju. Me|unarodna komisija predvo|ena predstavnicima Seula utvrdila je odgovornost Sjeverne Koreje za napad na ju`nokorejski ratni brod u kojem su 26. marta poginuli mornari, prenio je Tanjug.

[vicarac na ~elu Skup{tine UN-a
NJUJORK - Za novog predsjednika Generalne skup{tine Ujedinjenih naroda slu`beno je izabran nekada{nji predsjednik [vicarske Konfederacije Jozef Dajs (Joseph Deiss). On }e tu du`nost obavljati godinu dana, po~ev{i od sredine septembra, uo~i po~etka redovinog godi{njeg zasjedanja Generalne skup{tine, javio je Reuters. Funkcija predsjednika Generalne skup{tine UN-a je rotiraju}a, izme|u geografskih podru~ja. Ove godine do{ao je red na zapadnu Evropu da osigura predsjednika toga tijela UN-a.

Turski predsjednik Abdulah Gul za „Le Monde“

Izrael se mora izviniti za napad i platiti {tetu
Gul tra`i nezavisnu istragu o napadu na humanitarnu flotilu
@eli li da mu bude opro{teno za napad na flotilu koja je nosila humanitarnu pomo} za Gazu, Izrael mora popraviti stvari, izme|u ostalog time {to }e se izviniti za napad i osigurati neku vrstu nadoknade, izjavio je turski predsjednik Abdulah Gul u intervjuu za francuski dnevnik „Le Monde“. On je rekao da je napad 31. maja u kome je ubijeno devet propalestinskih aktivista turske nacionalnosti zlo~in, te da vi{e li~i na djelo ElKaide nego jedne suverene dr`ave, prenio je Reuters. - ^ini mi se da je nemogu}e oprostiti ili zaboraviti, osim ako nema nekih inicijativa koje bi mogle promijeniti stanje - dodao je Gul u intervjuu. Turski predsjednik je rekao da `eli da se pokrene nezavisna istraga, kao i da zapo~nu razgovori o ukidanju izraelske blokade Gaze koja je po~ela 2007. godine. Ukoliko Izrael ni{ta ne preduzme u tom smjeru, Turska bi ~ak mogla odlu~iti da prekine diplomatske odnose s tom zemljom, istakao je Gul. Britanska agencija podsje}a da je Izrael odbacio zahtjev UN-a za me|unarodnu istragu o napadu na flotilu za Gazu, a da je prihvatio prijedlog SAD da istragu vodi Tel Aviv, uz sudjelovanje posmatra~a iz drugih zemalja. Turska je nakon incidenta povukla svog ambasadora iz Izraela, otkazala zajedni~ke vojne vje`be i najavila da }e trgovinski i vojni ugovori vrijedni vi{e milijardi dolara biti svedeni na minimum.
Stravi~an prizor: Tijela ubijenih na ulici Sijudad Huareza
(Foto: AP)

Masakr narko-mafije u Meksiku
SIJUDAD HUAREZ - Jo{ 18 mu{karaca i dvije `ene `rtve su najnovijeg vala nasilja narko-mafije na sjeveru Meksika, gdje je u prethodnom masakru u drugom gradu pobijeno 19 mu{karaca. Tijela poginulih, izre{etana mecima, prona|ena su na popri{tima obra~una izme|u ~lanova dva narko-kartela, javio je AP Jo{ u ~etvrtak . je u prepadu na centar za rehabilitaciju narkomana najmanje 30 napada~a otvorilo vatru i ubilo 19 mu{karaca, a ranilo jo{ ~etiri osobe. Napada~i su ostavili poruku da su svi ubijeni bili kriminalci. Rehabilitacijski centri u Meksiku postali su ve} neko vrijeme meta napada suparni~kih narko-kartela, jer, navodno, pru`aju za{titu nekima od njih.

Gul: Zlo~in koji vi{e li~i na djelo El-Kaide

18

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

hmutovi} Arzija Ma

-TURKOVI} [EJLA JUGO

1.00 2
. 13. 6

Arzija Mahmutovi} poja{njava tvrdnje da je izlo`ena mobbingu od strane kantonalnog premijera, govori o tome za{to je Djed Mraz „protjeran“ iz vrti}a, o uvo|enju vjeronauka, komentira odluku kojom je razrije{ena du`nosti, da li je imala i da li je izostala podr{ka SDA... Da li je ona krivac, pa roditelji sve vi{e upisuju djecu u privatne vrti}e?

EMISIJU EMITIRAJU: TV ALFA SARAJEVO, RTV TK TUZLA, RTV USK BIHA], RTV MOSTAR, NTV IC KAKANJ I RTV MAGLAJ

globus

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

19

Zbog sukoba izme|u Vlade i sindikata

KIRGISTAN Talas nasilja na jugu zemlje izazvao haos

Otunbajeva pozvala Rusiju da po{alje vojsku
Privremena vlada ne mo`e kontrolirati situaciju
Privremena predsjednica Kirgistana Roza Otunbajeva zatra`ila je od Rusije da po{alje vojsku kako bi se zaustavili etni~ki sukobi u kojima je poginulo vi{e od 50 osoba. Otunbajeva je kazala da privremene vlasti bez strane pomo}i ne mogu okon~ati nasilje u gradu O{a na jugu zemlje. Ona je rekla da je poslala pismu ruskom predsjedniku Dmitriju Medvedevu, tra`e}i od njega da po{alje vojsku, ali da odgovor Rusije jo{ nije stigao.

Josipovi} razmatra referendum
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} izjavio je ju~er da }e potpisati zahtjev za raspisivanje referenduma protiv izmjena Zakona o radu, ukoliko pregovori izme|u sindikata i Vlade ne budu uspje{ni. - Referendum }u potpisati zavisno od rezultata pregovora, posebno ako pregovori ne budu uspje{ni - rekao je Josipovi}. On je istakao da pregovori nemaju alternativu i da je socijalno partnerstvo sindikata i Vlade klju~no za stabilnost dr`ave i za provo|enje reforme. Sindikalni ~elnici prekinuli su pregovore s Vladom o izmjenama Zakona o radu, jer ih je isprovocirala izjava premijerke Jadranke Kosor da se pregovori uspje{no privode kraju.

Ve}inski Kirgizi protjeruju Uzbeke

Josipovi}: ^eka rezultate pregovora

Bilans `rtava
U napadima ve}inskih Kirgiza na manjinske Uzbeke u drugom po veli~ini gradu u Kirgiziji, koji su po~eli u ~etvrtak uve~e, ranjeno je vi{e od 700 osoba, a poginulo 62 u jo{ uvijek nepotpunom bilansu `rtava. Ku}e u dijelovima grada naseljenim

Hrvatska Vlada uputila je nedavno u saborsku proceduru izmjene Zakona o radu, kojima, kako je obrazlo`eno, nastoji da stane ukraj produ`enoj primjeni isteklih kolektivnih ugovora.

Vladine snage su nedovoljne

(Foto: AFP)

Najmanje 155 poginulih

Otunbajeva: Bez rje{enja

Kirgistanska revolucija
U Kirgistanu su od po~etka aprila u~estali sukobi, poznatiji pod nazivom kirgistanska revolucija. Tada je ostavku dao i predsjednik te biv{e sovjetske republike Kurmanbek Bakijev. U masovnim protestima u aprilu poginulo je 87 ljudi. Sukobi su se do petka uve~er smirili, osim na jugu zemlje. Privremena predsjednica Otunbajeva je u prijestolnici Kirgistana Bi{keku izjavila novinarima da sukob podsti~u razli~ite frakcije kako bi destabilizirale zemlju.

Uzbecima i dalje gore. Agencija AFP javlja da hiljade Uzbeka sti`u na granicu sa Uzbekistanom, poku{avaju}i pobje}i od nasilja u susjednu dr`avu koja je zatvorila granice. Policija i gra|ani O{a ka`u da grupe mladih Kirgiza, naoru`anih metalnih {ipkama, a neki i automatskim oru`jem, sti`u u grad iz drugih dijelova zemlje.

Vanredno stanje
U oblasti O{a ju~e je uvedeno vanredno stanje i policijski sat, koji }e trajati do 20. juna. Otunbajeva je

pozvala na smirivanje situacije na jugu zemlje, tra`e}i reakciju Moskve. Me|utim, neizvjesno je da li }e Rusija pozitivno odgovoriti na njihov poziv. Medvedev je jo{ u petak izjavio da „situacija u Kirgistanu ne zahtijeva primjenu sile Organizacije ugovora o kolektivnoj sigurnosti (CSTO)“. Prema njegovim rije~ima, kriterij za primjenu sile CSTO-a je ugro`avanje granica dr`ave ~lanice ove organizacije od strane druge dr`ave ili nedr`avne formacije.

Poplave haraju Kinom

Evakuirano vi{e od milion ljudi

(Foto: AP)

Tragedija u kampovima u Arkanzasu

Bujice odnijele najmanje 16 `ivota
Zbog jakih ki{a poplavni val nosio sve pred sobom
Najmanje 16 ljudi je poginulo, a deseci se vode kao nestali u poplavi koja je zahvatila dva autokampa u zapadnom, planinskom podru~ju ameri~ke savezne dr`ave Arkanzas, objavile su tamo{nje vlasti, a prenose ameri~ke TV mre`e. Spasila~ke ekipe u podru~ju planina Ou~ita, 120 kilometara zapadno od Litl Roka, i dalje tragaju za pre`ivjelima. U tom podru~ju su se nakon jakih ki{a izlile rijeke Kado i Litl Misuri, nose}i pred sobom {atore, kamp prikolice, automobile i drvene vikendice. Guverner Arkanzasa Majk Bib (Mike Beebe) rekao je kako Crveni kri` procjenjuje da je ~ak 300 ljudi slu`bi su izvijestili o 20 poginulih, ali je broj potom smanjen na 16. Oni su kazali da je spa{eno 30 osoba, te da ima 36 nestalih. Dio problema je u tome {to je registar koji bi sadr`avao imena nekih od kampera odnijela poplavna voda, izjavio je guverner Bib za „MSNBC News“. Vlasti su otvorile prihvatni centar za prikupljanje informacija o mogu}im nestalim osobama u poplavi, koji je prvi dan primio upite od 73 osobe. Obi~no mirne rijeke Kado i Litl Misuri narasle su tokom no}i za {est metara, nose}i planinare i kampere koji su provodili no} u „Albert Pajku“.

Neobi~no velike sezonske poplave u Kini usmrtile su najmanje 155 osoba, vi{e od milion ih je evakuirano, a voda je u nekim dijelovima zemlje dostigla najvi{i nivo u posljednjoj deceniji, saop}ila je kineska vlada. Ukupno je sru{eno 140.000 ku}a, a vi{e od 1,3 miliona ljudi je smje{teno u privremena skloni{ta, saop}io je Ured za odbranu od poplava. Obilne ki{e ne-

prestano padaju od aprila i do sada je zabilje`eno 13 olujnih ki{a, podsjetio je AP . Nivo vode je visok na svim rijekama i jezerima. Rijeka Jangce se izlijeva svake godine, iako su vlasti tvrdile da }e izgradnja d`inovske brane pomo}i kontrolu nivoa vode i sprije~iti ve}u {tetu. Ukupna {teta koju su poplave nanijele privredi zemlje procijenjena je na 6,5 milijardi dolara.

Zapatero sa Abasom u Madridu

[panija za deblokadu Gaze
Premijer [panije, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom, izjasnio se za „jaku zajedni~ku poziciju Evropske unije“ u vezi sa situacijom u pojasu Gaze i blokadom koju je nametnuo Izrael. Na zajedni~koj konferenciji za novinare s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom u Madridu Hoze Rodrigez Zapatero (Jose) je izjavio da „[panija `eli uspostaviti jaku zajedni~ku poziciju EU prema doga|anjima i humanitarnoj situaciji u Gazi“, prenio je AFP . Osim toga, {panski zvani~nik je potvrdio da }e {panski ministar vanjskih poslova Miguel Angel Mor-

Vodeni val nanio veliku {tetu

(Foto: AP)

bilo u odmarali{tu „Albert Pajk“, ali nema na~ina da

se utvrdi njihov ta~an broj. Du`nosnici hitnih

Ministri Centralnoevropske inicijative u Budvi

Iza zatvorenih vrata o regionalnoj saradnji
Sastanak ministara vanjskih poslova zemalja ~lanica Centralnoevropske inicijative (CEI) bit }e odr`an 15. juna u Budvi, saop}ilo je u subotu Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore. Glavna tema sastanka, koji je zatvoren za javnost, bit }e regionalna suradnja u kontekstu evropskih integracija. Doma}in sastanka bit }e {ef crnogorske diplomatije Milan Ro}en. Ministarskom sastanku prisustvovat }e {efovi diplomatija Italije, Srbije, Albanije, Slova~ke, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i visoki predstavnici ministarstva vanjskih poslova zemalja ~lanica, glavni tajnik CEI-a i predstavnici Evropske komisije i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Zapatero: Ja~a pozicija EU

atinos u ponedjeljak predlo`iti Vije}u ministara EU da se Unija jasno izjasni u korist prekida blokade pojasa Gaze i da upotrijebi svu „politi~ku i diplomatsku sposobnost“ za njegovo ostvarenje.

20

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

kiosk

ISPOVIJEST Luis Polard otkrila da je surogat majka

Britanka nosi unuka Osame bin Ladena
Nosi dijete Omaru bin Ladenu i njegovoj supruzi D`ejn Braun, a par je upoznala putem interneta
Britanka Luis Polard (Louise Pollard) }e kao surogat majka roditi unuka Osami bin Ladenu. Polard (29) je od vlastite porodice poku{ala sakriti ~ije dijete nosi, ali ~im je test na trudno}u bio pozitivan, po~ela se svima hvaliti kako nosi dijete 29-godi{njem Omaru bin Ladenu i njegovoj supruzi D`ejn Braun (Jane Browne). Luiz je zanijela pomo}u Omarove sperme i D`ejninih jaja{aca, a ve} je dva puta bila surogat majka. Omar je ~etvrti sin najtra`enijeg ~ovjeka na planeti, a serijsku surogat majku Polard unajmio je putem interneta. Njen neimenovani ro|ak tvrdi kako je ~lanovi porodice su prenera`eni, ali ve}ina joj ipak pru`a podr{ku - rekao je neimenovani ro|ak. Luiz je priznala da nosi Omarovo dijete i ITV-ju. - Omar mi je rekao da bez obzira na kritike koje mi upu}uju, ne zaboravim da on nije kao njegov otac. Dok mi je Omar pri~ao o ocu, iskreno, sa`alila sam se nad njim. Njegov otac je bio okrutan prema njemu - rekla je Polard i dodala kako joj je priznao da dijete koje ona nosi za njega i njegovu suprugu zna~i najvi{e na svijetu. Omar i D`ejn upoznali su se u Egiptu 2007. i vjen~ali mjesec kasnije, nakon {to je ona pre{la na islam. Omar ve} ima {estogodi{njeg sina, a D`ejn je ovo {esti brak te ima troje djece.

Polard: Hvali se ~ije dijete nosi

za to dobila i 30.000 funti, ali i da je ~itava porodica

{okirana time {to radi. - To je ogroman {ok i neki

Par iz Velike Britanije nije `elio odustati od djeteta

Nakon 13. poku{aja umjetne oplodnje dobili blizanke
Potro{ili vi{e od 20 hiljada eura na propalih 12 tretmana u Velikoj Britaniji i inozemstvu
En Vajdnes (Anna Vidnes, 38) i njen partner Bred Halam (Brad Hallam, 40) iz Velike Britanije sedam godina su poku{avali dobiti bebu. Godinu je Vajdnes poku{avala zatrudnjeti prirodnim putem, ali kako nije uspijevala, odlu~ila se na umjetnu oplodnju. Potro{ili su vi{e od 20 hiljada eura na 12 tretmana u Velikoj Britaniji i inozemstvu, ali sre}a nije bila na njihovoj strani. Dva puta je En imala spontani poba~aj, a ljekari nisu mogli utvrditi za{to ne mo`e zatrudnjeti. Tek pro{le godine u klinici u Man~esteru dr. Mark Sedler otkrio je da En ima nasljedni poreme}aj Faktor V-Leiden zbog kojeg se krv vrlo lako zgru{a. Po~ela je piti lijekove za prorje|ivanje krvi i jo{ jednom, na izmaku snaga, poku{ala s umjetnom oplodnjom. - Dok sam radila test na trudno}u nakon zadnje umjetne oplodnje, oboje smo bili stra{no nervozni. Gotovo da smo se prestali nadati da }emo ikada imati djecu - ka`e En, koja je iz 13. poku{aja uspjela zatrudnjeti te je u aprilu rodila zdrave djevoj~ice Sijenu (Sienna) i Aniku (Annika). Vajdnes isti~e da je odlu~ila podijeliti svoju pri~u kako bi i drugi parovi koji imaju sli~an problem imali nadu da dobiju djecu.

En u`iva u svojim djevoj~icama

Tu`ba protiv proizvo|a~a implantata za grudi PIP

@ene tra`e zamjenu silikona koji curi
Grupa od 500 Francuskinja podnijela je sudu u Marseju tu`bu protiv kompanije za proizvodnju silikonskih implantata za uve}anje grudi „Poly Implant Prothese“ (PIP), zahtijevaju}i besplatnu zamjenu i nadoknadu za pretrpljenu zdravstvenu i moralnu {tetu. Primjenu silikonskih implantata kompanije PIP ovog prolje}a zabranila je francuska Agencija za kontrolu kvaliteta robe za medicinsku namjenu, zbog neuobi~ajeno velikog broja slu~ajeva curenja silikona. Nastradale `ene, ~iji ta~an broj nije naveden, obra}ale su se ljekarima zbog deformacija i upala mlije~nih `lijezdi i bile su prinu|ene na operacije zamjene nekvalitetnih implantata. Utvr|eno je da je kompanija koristila jeftin silikonski gel niskog kvaliteta koji nije certificiran za primjenu u proizvodnji materijala medicinske namjene. Kompanija PIP je do tog skandala zauzimala tre}e mjesto na svjetskoj rang-listi proizvo|a~a silikonskih implantata za grudi. Implantate PIP-a navodno ima 60.000 `ena u svijetu.

Rije~ je o jeftinim umecima

kiosk

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

21

ZARADE Od ~ega `ive biv{i svjetski lideri

Stotine miliona dolara od govora i knjiga Amputirao ruku koja
Dr. Elner: Sprije~ena infekcija

Amerikanac spasio sebi `ivot

Londonski „Times“ objavio da je biv{i britanski premijer Toni Bler u dvije godine zaradio 12 miliona funti govorima
niza sudskih procesa. Ali, takve ga brige vi{e ne more jer sada sat govora napla}uje vi{e desetina hiljada dolara pa godi{nje zaradi i do 10 miliona dolara. Londonski „Times“ objavio je da je biv{i britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) u dvije godine zaradio 12 miliona funti govorima. Osim toga, savjetnik je vi{e velikih kompanija, a tro{kove mu pokriva funkcija izaslanika za Bliski istok. Kada je D`ord` Bu{ stariji (George Bush) izgubio izbore 1992. godine, Dik ^ejni (Dick Cheney) mjesto ministra odbrane zamijenio je foteljom {efa mo}ne kompanije „Haliburton“ i postao milioner. Kada je na vlast do{ao Bu{ mla|i, ^ejni je postao potpredsjednik, a „Halliburton“ dobivao vrlo unosne

[efovi dr`ava i vlada zemalja razvijene demokratije u pravilu se tokom mandata ~uvaju bilo kakvih dodatnih zarada: s jedne se strane ~uvaju mogu}ih skandala koji bi ih mogli stajati prijevremenog odlaska s polo`aja, a s druge su svjesni da zapravo pravi novac sti`e nakon {to si|u s politi~ke pozornice.

mirom Putinom. Biv{i KGB-ovac o~ito je smatrao da se mora na neki na~in odu`iti svom njema~kom prijatelju, pa mu je nakon izbornog poraza osigurao lijep posao - [reder je postao {ef plinovoda „Sjeverni tok“, a „Gazprom“ sponzor [rederovog kluba [alke 04.

se zaglavila u pe}i
Amerikanac D`onatan Mec (Jonathan Metz, 31) iz Vest Hartforda dva dana je bio zato~en u svom podrumu. Lijeva ruka mu se zaglavila u pokvarenoj pe}i. Nakon {to je osjetio miris spaljenog mesa, po~eo je sje}i ruku kod ramena. Skoro je i uspio, ali se nije mogao osloboditi. Spasili su ga vatrogasci tri dana kasnije nakon {to je zabrinuti prijatelj Luka di Gregorio (Luca DiGregorio) pozvao policiju. - Autoamputacija mu je vjerovatno spasila `ivot spre~avaju}i daljnju infekciju u ruci koju je ve} zahvatila gangrena - rekao je dr. Skot Elner (Scott Ellner) iz bolnice „Saint Francis“. Vatrogasci su jedva rastavili pe}. Ruka je tada jednostavno pala. Policajci ne znaju ~ime je prepilio ruku.

Univerzitetska karijera
Jo{ka Fi{er (Joschka Fischer), harizmati~ni politi~ar koji je Zelene prvi put uveo u njema~ku vladu, nakon izbornog poraza prihvatio se univerzitetske karijere u SAD. Fi{era je prije godinu kao savjetnika anga`irao bavarski industrijski div BMW. Pla}a je poslovna tajna, a jasno je da je rije~ o desetinama hiljada eura. On tako|er od svakog govora inkasira nekoliko hiljada eura.

Savjetnik kompanija
Predsjednici dr`ava nakon toga mogu ra~unati i na penziju, mnogi od njih osnivaju i zaklade, ali mogu}nosti za dobru zaradu su zapravo gotovo neiscrpne. Dok je bio predsjednik SAD, Bil Klinton (Bill Clinton) `alio se da nema ni nov~i}a u d`epu jer je morao pla}ati advokate zbog

Beba koju je napala lisica vratila se ku}i
Lola Kuparis (Koupparis) pu{tena je iz bolnice sedam dana nakon {to je nju i sestru blizanku napala lisica dok su spavale u kreveti}u u svom domu u Londonu. Devetomjese~na djevoj~ica ima vidljive rane po licu koje joj je lisica nanijela zubima i kand`ama, a povrije|ena joj je i desna ruka. Lisica je u ku}u u{la kroz balkonska vrata dok su Lolini i Izabelini (Isabella) roditelji gledali televiziju. Popela se na prvi sprat ku}e i napala bebe, najvjerovatnije zbog mirisa njihovih prljavih pelena ili mlijeka.

Klinton: Godi{nja zarada 10 miliona dolara

poslove, recimo za vojsku u Iraku. Njema~ki socijaldemokratski kancelar Gerhard [reder (Schroeder) hvalio se dobrim odnosima s ruskim predsjednikom Vladi-

Kula Grad iznad Zvornika

Uru~ena nagrada „Hasan Kaimija“
Nagrada „Hasan Kaimija“ koju su ove godine ravnopravno podijelili Enes Kari} za „Pjesme divljih ptica“, najbolje djelo u oblasti knji`evnosti, i ]azim Had`imejli} za „Umjetnost islamske kaligrafije“, za najbolje djelo u oblasti nauke, uru~ena je preksino} na Kula Gradu iznad Zvornika. Specijalna nagrada, Povelja za `ivotno djelo dodijeljena je Ismetu Smajlovi}u. Ovom prilikom uru~ene su i nagrade u~enicima osnovnih i srednjih {kola koji su pobijedili na konkursu za najbolje literarne radove.
M. M.

22

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

kultura

Busulad`i}: Kona~ni kolaps

Maglajli}: Nije dovoljno

Hused`inovi}: Samo nas pate

Za rad Zemaljskog muzeja potrebno 1.300.000 KM, za Muzej knji`evnosti 300.000, a za Umjetni~ku galeriju BiH 400.000

Kari} preuzima priznanje

(Foto: A. Bajri} Blicko)

SREDSTVA Nakon odluke Vije}a ministara BiH o sufinansiranju

KNJIGE Novo iz IK „Buybook“

„Kratki drugi `ivot Bree Tanner“
U izdanju Izdava~ke ku}e „Buybook“ iza{ao je novi naslov. Rije~ je o romanu „Kratki drugi `ivot Bree Tanner“ autorice Stefani Majer (Stephenie Meyer). Majer je ro|ena u Njujorku 1973. godine. Srednju {kolu zavr{ila je u Scottsdaleu u Arizoni. Dobitnica je nagrade „National Merit ScholaA. Ke. rship“.

Nezadovoljni direktori kulturnih institucija
Za normalno funkcioniranje potrebno znatno vi{e novca Ne znam ni za{to konkuri{emo kada se sve unaprijed zna, ka`e Hused`inovi}
Vije}e ministara BiH donijelo je odluku o finansijskoj pomo}i za rad 73 kulturne institucije u na{oj zemlji, za koje je izdvojilo tri miliona maraka. Me|u onima koji su, kao i prethodne godine, dobili najvi{e sredstava su Zemaljski muzej BiH (850.000 KM), Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH (120.000) te Umjetni~ka galerija BiH (150.000 KM). Me|utim, dodijeljena sredstva nisu odu{evila direktore navedenih ustanova za ~ije je normalno funkcioniranje i rad tokom cijele godine potrebno znatno vi{e novca. Tako direktor Zemaljskog muzeja BiH Adnan Busulad`i} ka`e da }e im taj novac biti od velike pomo}i, jer bez njega ve} godinama ne bi mogli pre`ivjeti, ali da, na`alost, on nije ni pribli`no dovoljan. }e biti nemogu}e funkcionirati, jer je ovo {to mi dobijemo dovoljno za devet od 12 mjeseci u godini. Bojim se da }e ve} u sljede}oj godini do}i do kona~nog kolapsa muzeja - rekao nam je Busulad`i}. Za normalno poslovanje Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH 120.000 KM tako|er nije dovoljno, smatra njegova direktorica Medhija Maglajli}. Ona isti~e da je dobiveni iznos vi{e nego skroman, jer je za rad ovog muzeja potrebno minimalno 300.000 KM. Prema kojim kriterijima se odre|uje koliko }e koja kulturna ustanova dobiti novca, pita se direktorica Umjetni~ke galerije BiH Meliha Hused`inovi}, koja ve} tre}u godinu dobiva isti iznos.

Naslovnica romana

Dani hrvatske kulture u BiH

Film se vi{e cijeni
- Kinoteka BiH koja ima {est uposlenih naspram na{ih 19 dobiva isti iznos kao i mi, {to jasno govori kako se kod nas filmska umjetnost vi{e cijeni. Ne znam ni za{to konkuri{emo kada se sve ve} unaprijed zna. Ovako nas samo pate istakla je Hused`inovi}, dodaju}i da je UGBiH godi{nje neophodno minimalno 400.000 KM.
A. GRABOVAC

Otvorena izlo`ba „Novi izgled Hrvatske“
U okviru manifestacije Dani hrvatske kulture u BiH, preksino} je u sarajevskom BKC-u otvorena izlo`ba dizajnerskih radova pod nazivom „Novi izgled Hrvatske“ Borisa Ljubi~i}a. Izlo`bu su otvorili zamjenica ambasadora Hrvatske u BiH Maja Foreti}Pe}nik i direktor galerije „Collegium artisticum“ Strajo Krsmanovi}. - Postavka se sastoji od raznih reklama i loga. Meni najdra`i rad je plakat kojim se najavljuje koncert Ive Pogoreli}a - kazao nam je Ljubi~i}. Izlo`ba }e biti otvoreA. Ke. na do petka.

Skroman iznos
- Ne mo`e biti dostatan s obzirom na to da imamo 70 uposlenih kojima treba dati pla}e, uplatiti doprinose, a tu su i re`ijski tro{kovi. Nama na godi{njoj razini treba 1.300.000 KM. Osim Vije}a ministara, godi{nje dobijemo i oko 168.000 od Kantona. Polako, ali sigurno idemo prema momentu kada

Po~inje ljetni Kamp animacije Igman

Predavanja i radionice za 50 srednjo{kolaca
Autor izlo`be na otvaranju u BKC-u
(Foto: S. Jordamovi})

Zavr{ene 29. igre u Jajcu

„Grobnica za Borisa Davidovi~a“ najbolja predstava u cjelini
Sve~anom ceremonijom dodjele priznanja preksino} je spu{tena zavjesa na 29. pozori{ne/kazali{ne igre BiH u Jajcu. Nakon {to je u zvani~noj selekciji odigrano {est predstava, `iri je najboljom predstavom u cjelini proglasio Ki{ovu „Grobnicu za Borisa Davidovi~a“, a Gradimira Gojera najboljim rediteljem. Nagrade za najbolja gluma~ka ostvarenja dobili su Ljiljana ^eki}, Ka}a Dori}, Elvira Aljuki}, Midhat Ku{ljugi} i Ivana Perkuni}. Nagrada za najbolji dramski tekst savremenog autora dodijeljena je Sarajevskom ratnom teataru SARTR za dramu „U plameu“ [arlot D`ons (Charlote Jones), a priznanja za najbolju scenografiju, kostimografiju i muziku uru~ena su Vanji Popovi} i Radi Nui}. Priznanje za najbolju dramaturgiju dobio je Dragan Komadina za dramatur{ki rad na predstavi „(NjeA. Se. gove) tri sestre“.

U organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, a u saradnji s Fondacijom za kinematografiju, danas s radom po~inje Ljetni kamp animacije „Igman 2010“, koji }e okupiti 50 u~enika srednjih {kola iz 12 gradova FBiH. Kao i prethodnih godina, polaznici }e poha|ati predavanja i radionice iz svih aspekata kreiranja animir-

anog filma i animacije uop}e, te nekih srodnih zanimanja. Novost u radu Kampa je uvo|enje 2D brze produkcije koju }e voditi stalni predava~ Stiv Cinik, poznati autor animiranog filma iz Zagreba. Osim Cinika, kao predava~i ove godine }e sudjelovati Mirjana ^istopoljski, Jasna Dikli}, Izudin Bajrovi}, Brano Jakubovi}, Pjer

@alica, Sr|an Vuleti}, Ivan Ramadan, Enis ^i{i}, Veronika Stehr, Emir Durmi{evi}, Boris Stapi}, Edin Durmi{evi}, Zdravko Cvjetkovi}, Sabina Pezo, Darijan Kalauzovi}, Tarik [abanovi} i Hasan Bajramovi}. Sve~ano otvaranje Kampa bit }e uprili~eno u ponedjeljak u 19 sati u Omladinskom hostelu „Feri“ na A. Gr. Igmanu.

Plakat manifestacije

Dnevni avaz nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

\enita Dumpor, manekenka
Hari Vare{anovi}

Uskoro postajem dedo!

Muhamed Toromanovi}

Za{to ne smije napustiti Dansku

Edo Maajka

Muzika mi do|e kao terapija

Ne prihvatam svaku ponudu
[ejla Kameri}: U i{~ekivanju prvog djeteta Adnan Haskovi}: Pazim na svoj izgled

24
ZVIJEZDE

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Hari Vare{anovi} u slatkom i{~ekivanju

Veliko je to, meni bar, govori Hari K}erka muzi~ke zvijezde u avgustu }e se vjen~ati sa svojim izabranikom
akon {to se Hari Vare{anovi} 13. februara u Osijeku vjen~ao sa svojom dugogodi{njom partnericom Jasminkom I{tuk, u ku}i Vare{anovi}a ponovo se priprema slavlje. Kako doznajemo, Harijeva k}erka Na|a udaje se u avgustu, a pjeva~ je otkrio prijateljima da }e za nekoliko mjeseci postati dedo.

Postat }u dedo!
N
Hari i Jasminka sre|uju stan
[to se ti~e muzi~ke karijere, Hari ka`e da sve ide svojim tokom. Koncerti na turneji „Sre}a“ veoma su uspje{ni i poziva za gostovanje ne manjka. Kako doznajemo, u pauzi izme|u dva nastupa Hari sa suprugom Jasminkom oprema stan u sarajevskom naselju [ip. krije sre}u i zadovoljstvo. - Na|a je zavr{ila studij medicine, a sa budu}im suprugom je u vezi ve} pet
Na|a sa Harijevom sestrom Hajrom

godina. Njih dvoje zajedno studiraju i zajedno `ive tako da njihovo skoro vjen~anje nije ni{ta neo~ekivano ni za mene ni za ostale. Ali, to je nekako

Lijep osje}aj
- Postat }u dedo! To je meni veliko - rekao je presretni Hari. Harijeva k}erka i njen izabranik, koji je, ina~e, iz Biha}a, vjen~at }e se 7. avgusta u Sarajevu, a na{a muzi~ka zvijezda ne

Jasminka i Hari: Lijepe vijesti

Realno govore}i, presko~io sam odrastanje svoje djece, jer se bavim takvim poslom
lijep osje}aj - govori Hari. U slatkom i{~ekivanju unu~eta, koje bi, kako doznajemo, na svijet trebalo do}i koncem godine, 49godi{nji pjeva~ ka`e da se osje}a i veoma mladim.

MOJ STAV O... Po~elo Svjetsko prvenstvo u nogometu...

Kreativnost maturanata na djelu

Haad odlu~ivao o pobjedniku
Takmi~enje maturanata pod nazivnom „Moj make up + moj parfem = moj stil“, koje je nedavno odr`ano u „BBI Centru“ u Sarajevu, privuklo je veliki broj mladih. Nakon selekcije, deset najboljih pro{lo je u finale. Za vi{esatni performans glavni krivac bila je kompanija „Orbico“, a finalistima su za {minkanje osigurani proizvodi „Max Factora“ iz najnovije linije „Color Effect“ i „Vibrant Curle Effect Gloss“. Bore}i se za najbolji stil, odnosno kopiju slavnih li~nost, u~esnici su koristili odje}u marke „Oviesse“. Tro~lani `iri, u kojem su se na{li viza`istkinja Veliko interesiranje maturanata Renata Ponjevi}, frizer Ensar Dervi{begovi} i modni dizajner Adnan Hajrulahovi} Haad, najboljom {minkericom proglasio je Samru Jukovi}, dok je pobjedu za najbolji stil odnijela Adela Ramusovi}, koja je svojom kreativno{}u imitirala stil Kristine Agiljere (Christina Aguilera).

Smirujem se
- Realno govore}i, presko~io sam odrastanje svoje djece, jer se bavim takvim poslom. Dolazim u situaciju kada osje}am da tek sada postajem ~ovjek. Unu~e, veliko je to, meni bar. Do sada sam nekako lebdio, a sada osje}am da je do{lo vrijeme i da se malo smirim otvoreno ka`e Hari. Na|a je starije dijete iz Harijevog prvog braka sa Aidom, sa kojom ima i sina Damira. Na{a zvijezda ima i sina Maka, koji nije ro|en u bra~noj zajednici.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

Nazif Gljiva, kompozitor

- SP pratim jo{ od svoje 13. godine, od davne 1962., kada je odr`ano u ^ileu. Nekada sam imena fudbalera zapisivao po sveskama i bilje{kama. Pro{li SP, u Njema~koj, bio je odli~an, zato se nadam da ni ovaj ne}e biti ispod tog nivoa. Nastojat }u da upratim makar utakmice svojih favorita, a to su [panija, Argentina i Brazil.

MOJ CD PLAYER DAVOR GOBAC
1. „No Fun“ - Iggy Pop 2. EMI - „Sex Pistols“ 3. „I Don’t Want To Grow Up“ - „Ramones“ 4. „Street Fighting Man“ - „Rolling Stones“ 5. „Three Little Birds“ Marley

U FOKUSU

Joksimovi} i Sarajevo, ljubav koja traje
Da @eljko Joksimovi} u`iva veliku popularnost me|u gra|anima Sarajeva, najbolje je ilustrirala euforija koja je vladala ove sedmice u glavnom gradu BiH uo~i njegovog koncerta na stadionu Ko{evo. Joksimovi}: Rado vi|en Tome je zasigur- u glavnom gradu BiH no doprinio i sam muzi~ar, koji je nekoliko dana prije nastupa stigao u bh. prijestonicu kako bi na licu mjesta pratio finalne pripreme. Tako|er, Joksimovi} je u razgovoru za „Dnevni avaz“ istakao kako je prije koncerta na na{em najve}em stadionu osje}ao ve}e uzbu|enje nego uo~i u~e{}a na Pjesmi Evrovizije prije nekoliko godina.

Adnan Red`ovi}, sportista

- Da se na{a reprezentacija plasirala, Svjetsko prvenstvo bi mi ne{to zna~ilo. No, ovako, ispratit }u utakmice na{ih kom{ija iz Srbije, ~uo sam da imaju dobru ekipu. Dakle, naredni mjesec, htjeli ili ne, sa svih strana bit }emo bombardovani informacijama koje nas mo`da i ne zanimaju. Ali, pro{lo je sve, pro}i }e i to.

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

25
Djevoja~ke `elje
Zbog svog izgleda ili posla kojim se bavi, Haskovi} je ~esto na meti pripadnica ljep{eg spola. - Ponekada osjetim da mi djevojke nakon predstave ~estitaju sa nekim ve}im `eljama, ali o tome je nezgodno i nezahvalno pri~ati. I kada imam djevojku, nastojim da je sakrijem od o~iju javnosti - govori Adnan. - ka`e glumac te dodaje da slobodno vrijeme provodi u krugu prijatelja koji nemaju veze ni sa scenom.

FILM

Adnan Haskovi} ~eka premijeru „Sevdaha za Karima“

Moje vrijeme tek dolazi
Prija mi kada me ljudi prepoznaju izvan pozori{ta i kina izgledu, posebno o liniji, jer sam sklon debljanju Vodim ra~una o

J

edan od najboljih mladih glumaca u Bosni i Hercegovini Adnan Haskovi} sa nestrpljenjem i{~ekuje premijeru filma „Sevdah za Karima“ scenariste i reditelja Jasmina Durakovi}a. Na snimanju pri~e o ljubavnom trouglu dvadeset{estogodi{nji Haskovi} lani se na{ao sa

postprodukcije. Iako mu ovo nije prva filmska uloga, `ivi za trenutak u kojem }e ~uti i osjetiti reakciju publike.

Ugodno popunjen
- Rije~ je o niskobud`etnom filmu ~ije je snimanje trajalo svega mjesec i zavr{eno je krajem pro{le godine. Mislim da je cijela ekipa dala maksimum i da smo uradili pravi posao. Reditelj ~eka pravi moment za njegovo predstavljanje. Ne znam ho}e li to biti u okviru Sarajevo Film Festivala ili neka posebna premijera, ali jedva ~ekam da ga odgledam u nekom ve}em prostoru - govori Haskovi}, koji tuma~i ulogu Juke,

Tr~anje i fitnes
Da treba voditi ra~una o izgledu, za njega nije samo fraza. Tr~anjem u jutarnjim satima uz obalu Miljacke, aktivnostima u fitnes-sali i plivanjem na bazenu, Haskovi} se bori protiv gojaznosti. - Vodim ra~una o izgledu, posebno o liniji, jer sam sklon debljanju. To je ne{to {to, uz talent, znanje i iskustvo, ostavlja dobar dojam na publiku. Treba izvu}i maksimum od onoga {to nam je Bog podario. Mnogi su postigli uspjeh zbog svog izgleda, a ne zbog talenta - ka`e biv{i karatista i sportista. Dobar izgled ve} mu je otvorio neka vrata. - Ipak, ~ovjek nikad ne zna. Kada sam bio malo puniji, ba{ sam takav trebao Durakovi}u u „Sevdahu za Karima“. Naravno, nedugo nakon toga sam vratio liniju koja se meni svi|a - dodaje gluA. ISLAMAGI] mac.

Treba izvu}i maksimum od onoga {to nam je Bog podario
Amarom Selimovi}em i Mirjanom Karan, a film je danas u posljednjoj fazi

Zbog uloge bih u~inio sve
Adnan Haskovi} jedan je od onih koji su spremni u~initi sve za ulogu pred kojom se na|u. - Na`alost, kod nas jo{ nisam vidio zahtjeve za tako drasti~ne promjene. A ja sam se upravo zbog tih ekstremnih okolnosti i dinami~nosti odlu~io za glumu. Privla~i me to {to se od nas zahtijeva maksimalno odricanje i `rtvovanje. Ne bi bilo sretnijeg ~ovjeka od mene kada bi me zapala uloga zbog koje bih se morao totalno promijeniti. Umjetnost se nikada ne bavi ne~im povr{no, ona uvijek ide do kraja - ka`e glumac.
Haskovi}: Radim sve bolje

ugodno popunjenog momka, kojeg Sarajlije nerijetko nazivaju djetetom iz haustora. Ho}e li se Haskovi} na filmu proslaviti kao {to mu je to po{lo za rukom kada je rije~ o pozori{tu, ostaje da se vidi. Na pozori{noj

karijeri mnogi bi Adnanu mogli pozavidjeti - skoro {ezdeset repriza predstave „Legenda o Ali-pa{i“, u kojoj ovaj Sarajlija tuma~i glavni lik, zatim „Tvr|ava“, „Mortal Kombajn“, „U plamenu“, „Prvi put sa ocem na izbore“...

- Prija mi kada me ljudi prepoznaju izvan pozori{ta i kina. No, popularnost mi nije u prvom planu. Moji su ciljevi okrenuti prema ulogama, kojim pristupam vrlo ozbiljno. Moje vrijeme tek dolazi, jer sve bolje radim. Publika to primje}uje

MODA

Manekenka u kreacijama Belme Tvico-Stambol
Dumpor na setu u Igranima: Pozirala za katalog

Dumpor: Ne prihvatam poslove po svaku cijenu
Na setu su bili ljudi sa kojima sara|ujem godinama, ka`e lijepa Mostarka
Manekenka \enita Dumpor snimala je pro{le sedmice na Hrvatskom primorju katalog fotografija za novu kolekciju dizajnerice Belme Tvico-Stambol. Na prelijepim pla`ama Igrana manekenka je pozirala pred objektivom mladog Eneja Radana, ina~e sina vlasnice „Studija Fashion“ Amele Radan. - Bilo je radno, ali i vrlo opu{teno. Na setu su bili ljudi sa kojima sara|ujem go-

Zaljubljena sam kao nikada do sada i sve ostalo mi je manje va`no, ka`e Dumpor
dinama tako da se svi na okupu osje}amo kao jedna velika porodica. Kreacije u kojima sam pozirala, veoma su mi se svidjele, a s obzirom na to da smo radili tri dana, imali smo vremena i za predah - govori Dumpor. Sa Makarske rivijere Dumpor se vratila svakodnevnim obavezama u rodni Mostar, a za ovo ljeto, bar za sada, nema velike planove. Slobodno vrijeme `eli posvetiti momku, ~ije ime jo{ dr`i u tajnosti. - Sada ne `elim raditi sve revije na koje me pozovu. Tra`im ono {to je za mene najbolje, a moj prvi i najva`niji savjetnik je moja mentorica Amela Radan. Dakle, do{lo je vrijeme da i ja ka`em kako vi{e ne radim po svaku cijenu. Uostalom, zaljubljena sam kao nikada do sada i sve ostalo mi je manje va`no isti~e atraktivna manekenka, koja je donedavno vodila i dje~iju {kolu manekenstva u gradu na NerA. ISLAMAGI] etvi.

Kreacije od svile
Sa kolekcijom prolje}e/ljeto 2010. Belma Tvico-Stambol prvi put se predstavila publici na „Slim Sarajevo Fashion Weeku“ u aprilu, zatim na Sajmu EXPO u [angaju polovinom maja, a njeno naredno izlaganje bit }e uprili~eno na Kor~uli 26. i 27. jula. - Prezadovoljna sam, jer od posla u svom modnom studiju „Belmodino“ u Sarajevu ne mogu di}i glave. Upravo je to razlog zbog kojeg sam se tek sada posvetila promociji nove kolekcije. Vjerujem da }e katalog uskoro biti gotov i da }e zadovoljiti kriterije ljubitelja mode - ka`e kreatorka te dodaje da su kreacije ra|ene od svile.

@IVOT

Muhamed Toromanovi}, rukometa{ Koldinga

26
INTERVJU

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

39

ULCINJ

Savr{eno mjesto za odmor

Zbog ~udnog zakona, ne mogu Najbitnije je i najte`e napustiti Dansku zadovoljiti
Bio sam zate~en kada su mi u klubu saop}ili da ne smijem napu{tati zemlju dok se potpuno ne oporavim od povrede, govori popularni Tore
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Toromanovi} je ve} drugu godinu u Danskoj, gdje brani boje Koldinga. Ipak, posljednjih nekoliko mjeseci nije nastupao zbog povrede kri`nih ligamenata koljena. Ovaj odli~ni pivot zbog toga nije igrao ni za bh. ru-

Edo Maajka uo~i izlaska albuma „Spomen Plo~a“

Ne mo`ete zanemariti pla`u od 13 kilometara!
Za sezonu 2010. priredili smo bogat zabavni program sa raznim sadr`ajima na svim lokacijama, ka`e PR „Ulcinjske rivijere“
Da razjasnimo, nigdje nije kao u prospektima. U osnovi svakog prospekta zacementirana je la`. Mo`da je to prete{ka osuda, ali ako ste ikad vidjeli neki prospekt pa nakon toga prodefilovali izreklamiranim mjestom, naj~e{}a re~enica koju ste mogli izgovoriti je otprilike: „Pa zar je ovo ono {to sam na slikama gledao?“ Ulcinj je nekada bio jedan od popularnijih gradova na jadranskom, kako se to sada ka`e - priobalju. Raspadom Jugoslavije i posvema{njom raspu{teno{}u, neodgovorno{}u, manjkom sredstava i smisla za organizaciju, postajao je marginaliziran.

Sada u Sarajevu pr`i sunce, a ja ovdje hodam u dukserici i jakni
{to sam na nekoj listi op}ine koja me pla}a dok sam na bolovanju. Ako bih napustio Kolding na nekoliko dana, mogao bih imati problema sa klubom. Takvi su propisi i na{eg proslavljenog golmana i trenera Abasa. Ona igra za rukometa{ice Koldinga. Ja jo{ u~im danski jezik. Dobro ga razumijem, ali jo{ te{ko govorim tako da ve}inom koristim engleski - nastavlja popularni Tore.

svoje kriterije
Naravno da me zanimaju de{avanja u BiH, pa ja sam Bosanac, ka`e Br~ak sa zagreba~kom adresom, kome po{ta sve ~e{}e sti`e u Tel Aviv Te{ka je na{a publika kada je rije~ o repu, imamo mnogo ve}u rok tradiciju

Dankinje su o.k., ali volim doma}e
Rukometa{ Koldinga ka`e da je jo{ solo. - Dankinje su o.k., ali volim i vjerujem u doma}e. Ipak `elim na}i Bosanku - kategori~an je Muhamed.

Lu~ki grad
Kolding je lu~ki grad, u kojem je rukomet sport br-

Prelijepa pje{~ana pla`a „Bellueve“

Privla~enje turista
Iako, kad malo pogledate, tamo je mo`da i najmanja razlika izme|u slike i stvarnosti. Na slikama se, uglavnom, potencira stari dio grada, koji je ve} stolje}ima takav kakav je, dakle, pri~a za sebe te trinaest (brojem: 13) kilometara duga pje{~ana pla`a na suprotnom kraju grada. Priznat }ete, du`ina koja nije za potcijeniti... Tako

Edo Maajka: Bh. promocija albuma na SFF-u

da vam ne mogu mnogo slagati. Jedno od rijetkih, nekada{njih preduze}a koja se organizirano bave turizmom je HTP „Ulcinjska rivijera“, koja je od ove godine malo ozbiljnije krenula u projekt animacije potencijalnih turista. Prema rije~ima PR-a ove firme Ane @ivanovi}, nekada je Ulcinj bio pun Nijemaca, ali kako nema jeftinih leto-

Podsjetnik na nekada
Upravo su kapaciteti Ulcinjske rivijere mo`da ono {to bi ljudima koji su malo prije rata bili u srednjim godinama, a poslije ostali i bez pro{losti i bez budu}nosti i bez dr`ave u kojoj su ro|eni... bio podsjetnik na njima sretna vremena. Usluga je besprijekorna, stari i prevejani konobari „za na ranu priviti“, hrana korektna, tanjiri puni kao oko, borova {uma, le`aljka koja vas ~eka i isklju~ivo je va{a, pijesak i pogled prema horizontu - vi{e ne treba. va za Podgoricu, nema ni Nijemaca. Ali, nije da nema nikoga, u periodu od 1. jula do 15. avgusta bolje vam je da ne idete. Tamo je i kunto i panto, i to hiljade takvih, tako da ne da se ne}ete imati priliku odmoriti nego se ne}ete mo}i okrenuti. Ako, pak, volite ljetovanje u gu`vi, onda je ovo idealno odredi{te u tom periodu. - Fokusirali smo se na to kako da privu~emo turiste tokom juna, druge polovine avgusta i septembra. Nekada je ovdje sezona trajala od 1. aprila do 1. oktobra, to vi{e nije slu~aj i najvi{e radimo da to promijenimo. Za sezonu 2010. priredili smo bogat zabavni program sa raznim sadr`ajima na svim lokacijama. „Ulcinjska rivijera“, ina~e, raspola`e s hotelima „Bellevue“ i „Olympic“ te apartmanima u nudisti~kom naselju na Adi Bojani - ka`e Ana @ivanovi}.

N
Toromanovi}: Jo{ u~im danski jezik

ajavljuju}i novi album najboljeg balkanskog repera Ede Maajke „Spomen Plo~a“, koji je, ustvari, „best of“ materijal proteklih deset godina, kolege iz Hrvatske napisale su da „zub vremena nije nagrizao muzi~ka remek-djela Ede Maajke“. I, zaista, {ta jo{ re}i za

„Aquariusu“, i{~ekuje sa velikim zanimanjem.

Super ispucavanje
Ro|eni Br~ak sa zagreba~kom adresom (mada mu po{ta sve ~e{}e sti`e u Tel Aviv, gdje `ivi njegova ljubav, Izraelka Lilah) isti~e da je prezadovoljan albumom te da misli da }e veoma dobro pro}i.

materijal koji sam uradio, kada sam zadovoljio svoje kriterije, tada kritika nije bitna. Bar je tako kod mene. To je totalno stvar ukusa i svako ima pravo na svoje mi{ljenje. Najbitnije je zadovoljiti svoje kriterije, a to je ujedno i najte`e.
Kada je u planu promocija u BiH?

Grupa G
Ho}ete li gledati utakmice Svjetskog prvenstva i imate li posebnu raju za to?

Ne nude neki pretjerani luksuz, ali ljudima nekada{nje srednje klase, onima koji, zapravo, i jesu fokus grupa, luksuz nije najbitniji

Borova {uma
Svi hotelski kapaciteti su nedavno renovirani, hoteli su na samom po~etku Velike pla`e i opasani su borovom {umom, {to je, mo`da, njihov najzna~ajniji kvalitet. Ne nude neki pretjerani luksuz, ali ljudima nekada{nje srednje klase, onima koji, zapravo, i jesu fokus grupa, luksuz nije najbitniji. Cijene su u skladu sa vremenom, 30 eura ko{ta najskuplji polupansion, i to u {pici sezone. Za prosje~nog gra|anina BiH, onoga kojem su Turska i Gr~ka poskupe, a Hrvatska ve} izlizana... te{ko da ima igdje i{ta pristuA. ^ULI] pa~nije.

- Ve} dugo ne pratim fudbal. Tu i tamo pokoju utakmicu, ali Svjetsko prvenstvo je uvijek zanimljivo pogledati. Grupa G mi je najzanimljivija - Obala Slonova~e, Brazil, Koreja, Portugal. Bit }e to odli~ne utakmice.
vijesti od kojih Vam se prevr}e u `elucu, kako je nakon toga iza}i na binu?

Botani~ki vrt i kraljevski dvorac
Kolding je poznat u cijeloj Skandinaviji po botani~kom vrtu, koji slovi za jedan od najljep{ih u ovom dijelu svijeta, ali i po kraljevskom dvorcu Koldinghus, koji je izgra|en u 13. stolje}u. - ^esto obi|em ove znamentosti u slobodno vrijeme, posebno dvorac, koji je nedaleko od mog stana ka`e Tore. kometnu selekciju u prijateljskim utakmicama protiv Gr~ke, a kako stvari trenutno stoje, te{ko da }e u narednim mjesecima do}i u domovinu da obi|e rodbinu i prijatelje. moram ih po{tovati - ka`e Toromanovi}. On ve} dvije godine igra u Danskoj te ka`e kako se vrlo brzo navikao na `ivot u ovoj skandinavskoj zemlji. - Na po~etku mi je dosta zna~ila podr{ka Bilija (Bilal [uman, op. a.), koji je u Koldingu prava legenda kluba. Nakon aktivnog igranja, preuzeo je `ensku ekipu i sa njima pravi odli~ne rezultate. Tu je i Maida Arslanagi}, k}erka

Podr{ka Bilija
- U Danskoj je veoma ~udan zakon. Bio sam zate~en kada su mi u klubu saop}ili da ne smijem napu{tati Dansku dok se potpuno ne oporavim. To je sve zbog osiguranja i zato

oj jedan i na svakoj utakmici dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta. - Uvijek nas bodri 3.500 gledalaca. Dvorana bi uskoro trebala biti pro{irena tako da }e primati mnogo vi{e posjetilaca. Navija~i i saigra~i me zovu Tore, kao {to je bio slu~aj u Bosni - nastavlja pivot na{e rukometne reprezentacije. U Danskoj ga nerviraju jedino klimatski uvjeti i dosadna ki{a, koja, kako ka`e, pada skoro cijelu godinu. - Vrijeme je katastrofa. Sada u Sarajevu pr`i sunce, a ja ovdje hodam u dukserici i jakni. Ki{a je sastavni dio `ivota svakog stanovnika Koldinga. Sa njom po~inje i zavr{ava se dan - govori ToD. ZEBA romanovi}.

Pro{irenje porodice
Lilah i Vi ste tri godine zajedno, a rekli ste da `ivite kao u braku. Pa da nije na pomolu pro{irenje porodice?

- Nije jo{, ali bit }e, bit }e...

Neki pretuku pola svoje porodice, neki pretuku pola tu|e porodice, a meni je muzika terapija, oduvijek
Maajku koji je jo{ prije pet{est godina pobrao sve relevantne muzi~ke nagrade na ovim prostorima, punio dvorane poput zagreba~ke Hale sportova, a osim toga, nerijetko zbog svojih tekstova bio cenzuriran. Stoga nije ni ~udo {to se „Spomen Plo~a“, koja }e biti objavljena u srijedu, a dva dana poslije promovirana u zagreba~kom - Ba{ ga danas (srijeda, op. a.) {aljemo u {tampu. Poslu{ao sam master i nemam zamjerki. S novim bendom sam ve} imao nekoliko svirki i publika je odli~no reagirala. Sada ~ekamo promociju albuma u Zagrebu - ka`e ovaj 31godi{njak.
Publika Vas voli, ali koliko dr`ite do kritike muzi~kih stru~njaka?

- Ba{ sam u pregovorima za koncert na Sarajevo Film Festivalu, gdje sam mislio uraditi promociju „Spomen Plo~e“. Mo`da do avgusta zasviramo i na jednom festivalu u Te{nju. Nemam neku koncepciju i plan promocije, kada nas neki klub ili festival pozove, dolazimo. Malo smo zakasnili sa CD-om pa, {to ne stignemo do avgusta, nastavit }emo u septembru.
Je li se u ovom vremenu te{ko baviti muzikom? Kada u pola osam ~ujete

- Pa, do|e mi kao neko super ispucavanje, nasekira{ se i, onda, sve to izbaci{ iz sebe. Hvala Bogu {to imam ovo, do|e mi kao terapija. To nije ni{ta novo, emotivac sam pa mi je oduvijek tako. Neki odu na stadion, neki pretuku pola svoje porodice, neki pretuku pola tu|e porodice, a meni je muzika terapija, oduvijek...
Koliko pratite de{avaja u BiH i zanima li Vas to?

per prihvata i Frenkieja i „Dubiozu“, valjda bi i mene... Znam samo da bi mi mnogo vi{e vremena i strpljenja trebalo da isplivam. Zna~i, za ono {to sam uradio u prve dvije godine, trebalo bi mi dosta vi{e. Te{ka je na{a publika kada je rije~ o repu, imamo mnogo ve}u rok tradiciju.
Stari grad

Biografija i bend
Kako nikada ne mirujete, vjerovatno ve} imate i nove projekte u planu?

Prvi nastup Novosa|ana

Mojih top pet
Ko su, prema Va{em mi{ljenju, najbolji izvo|a~i na ovim prostorima?

- Nemam neki redoslijed, ali to su za mene Damir Avdi}, Josipa Lisac, Dino [aran, Sky Wikluh, Coco Muratovi}.

- Naravno da me zanima, ja sam iz Bosne. Kada stignem, pro~itam pone{to sa portala, a ako ni to ne uradim, jarani mi se po`ale na situaciju. Jako te{ka vremena za BiH.
Da ste ostali u BiH, {ta mislite da li bi se danas o Vama govorilo kao o najboljem reperu na ovim prostorima?

- Sada mi je bitna samo muzi~ka karijera, upravo sam zavr{io ovaj album, ho}u da ga sada sviram i ispromoviram, a onda „zakopat“ novi materijal... Bend me je stvarno nainspirirao i sada ho}u da se tome maksimalno posvetim.
^ujem da pripremate biografiju?

„Pero Defformero“ u Sarajevu
Popularni novosadski bend „Pero Defformero“ u petak, 18. juna, nastupit }e prvi put u Sarajevu, ta~nije u klubu „Cinemas Sloga“. Grupa je osnovana jo{ 1993. godine, a ~ine je Goran Bi{evac, Sa{a Fri{, Nenad Kova~evi} i Slobodan Stanojevi}. @anr muzike koju bend preferira je neobi~na kombinacija roH. P. kenrola i folka.
„Pero Defformero“: U klubu „Cinemas Sloga“

- Sada sam samo u muzici, bend, nastupi i produkcija...
L. SARAJLI]-RAMOVI]

- Pa, kada sam siguran u

- Ko zna, publika u BiH su-

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

GRA\ENJE Novi na~in odmora u vlastitom domu

Bazen u sun~anom dijelu vrta
Jesu li nam u BiH potrebne dozvole za gradnju bazena, treba se dobro unaprijed raspitati, jer sve zavisi od veli~ine i polo`aja bazena te odvodnih instalacija
ao dio savremenog na~ina `ivljenja potro{a~kog dru{tva, danas ~esto razmi{ljamo o novim na~inima odmora i relaksacije u vlastitom domu. Gradnja bazena mo`e biti jedan od prioriteta koji se ti~e ovakvog na~ina `ivota, jer relaksacijske i opu{taju}e sadr`aje ~esto povezujemo sa odmorom, vodom i, naravno, plivanjem. Ako ste ~vrsto odlu~ili da i vi izgradite bazen, evo nekoliko stru~nih savjeta:

K

Volksbanka: Kamata od 6,99 posto

Kako do svog krova

Povoljniji krediti u Volksbanci
Linije sa euriborom i nepromjenljivim kamatama za cijeli period otplate
Kamatne stope na stambene i ostale kredite padaju u svim bankama. Istovremeno, javljaju se novi kreditni proizvodi sa jednostavnijom procedurom za dobivanje zajma. Tako je i Volksbanka BH Sarajevo, prate}i tr`i{ne trendove i potrebe svojih klijenata, pro{irila paletu svojih kreditnih proizvoda uvo|enjem dvije nove krema su bez jemaca. Visina kamatne stope odre|ena u momentu potpisivanja ugovora ostaje nepromjenljiva tokom cijelog period otplate kredita.

Prilazna staza
Jesu li nam u BiH potrebne dozvole nadle`nih vlasti za gradnju bazena, treba se dobro unaprijed raspitati, jer sve zavisi od veli~ine i polo`aja bazena, opskrbe bazena vodom, kao i od odvodnih instalacija. [ta vrt ~ini lijepim? Prije svega, pomislit }ete na poko{en i lijepo ure|en travnjak i posa|ene ukrasne biljke i cvije}e. No, i lijep put i prilazna staza mogu dati dodatan karakter cijeloj oku}nici. Pustite ma{ti na volju kada je rije~ o ure|ivanju prilazne staze, naro~ito zbog raspolo`ivosti razli~itih materijala i oblikovnih mogu}nosti koje su vam na raspolaganju. Ona bi trebala voditi do ljep{ih mjesta u vrtu, ali i povezati

Idealno je da bazen grani~i sa osun~anom terasom

Posebna linija
Volksbanka nudi i posebnu liniju kredita na bazi referentne kamatne stope euribor, koji su namijenjeni svim fizi~kim licima za osi-

mjesta gdje se du`e zadr`avamo i sjedimo.

Eliminiranje zamke spoticanja
Vodite ra~una o tome da bazen ne stvara zamke spoticanja. Ako se nalazi blizu ulaza u ku}u ili vrt, postat }e vam s vremenom naporno ako ga stalno morate zaobilaziti. Uzmite u obzir svoje uobi~ajene rute kretanja pa Privatne sfere. Ako ne `elite da vas posmatraju za vrijeme plivanja i sun~anja, odaberite polo`aj za{ti}en od pogleda. Kod ve}ih vrtnih povr{ina preporu~uje se polo`aj uvu~en vi{e u unutra{njost. Relaksaciju i opu{tanje ometaju i buka sa ulice i galama prolaznika. Zato polo`aj bazena odaberite tako da mo`ete u nu`di realizirati mjere zvu~ne izolacije, ali i za{tite od pogleda. ga, po mogu}nosti, postavite izvan te linije. Osim toga, bazen ne treba dominirati arhitekturom vrta. Vodite ra~una da, uprkos bazenu, imate jo{ dovoljno slobodnih povr{ina za organiziranje vrtnih zabava te za dje~iju igru. Pristupa~nost. Idealno je da bazen grani~i direktno sa osun~anom terasom te da je blizu ulaza u ku}u. Ako morate pro}i cijeli vrt, primjera radi kada vam zvoni telefon ili trebate ne{to obaviti u ku}i, u tom slu~aju }e splasnuti prvobitno odu{evljenje te }e vam sve izgledati kao optere}enje. Bez sumnje ve} imate svoje omiljeno mjesto u vrtu. Ako je bazen u njegovoj blizini, mo`ete ga zadr`ati.

Za{ti}eni od pogleda
Sun~ana strana. Kupate li se radije u hladnoj vodi? Ne? Tada pozicionirajte svoj bazen na mjestu koje je ve} od ranog jutra osun~ano. Voda }e se zagrijati ve} tokom prijepodneva, a u podnevnim satima }e se ve} rashladiti prema `elji. ^ak i ako dodatno zagrijavate bazen, njegovo pozicioniranje na suncu doprinijet }e smanjivanju tro{kova struje.

Izra~un hipotekarnog zajma od 100.000 KM
Efektivna kamatna stopa Period povrata kredita Iznos kredita Iznos kamata Ukupna pla}anja Iznos mjese~ne rate Za 20 godina ukupno je 240 rata. ditne linije: nenamjenski krediti sa fiksnom kamatnom stopom i hipotekarni krediti na bazi euribora, kamatne stope za me|ubankarsko posu|ivanje novca u zemljama Evropske unije. 7,74 posto 20 godina 100.000,00 97.027,42 197.027,42 820,55

Mjese~ne rate
Sa fiksnim kamatama je kreditna linija nenamjenskih kredita do 25.000 KM, koji se mogu koristiti i za relativno ve}e rekonstrukcije i dogradnju stambenih jedinica. Rok povrata je maksimalno ~etiri godine. Kamatna stopa za povrat kredita do jedne godine je 6,99 posto godi{nje (EKS 11,52 procenta), do dvije godine povrata 7,99 posto (EKS 10,61), a do ~etiri godine 8,75 posto (EKS 10,38 procenata). Efektivna kamatna stopa (EKS) zavisi od roka otplate kredita. Nenamjenski krediti sa fiksnom kamatom i nepromjenljivim mjese~nim rata-

guranje sredstava za zatvaranje postoje}ih kreditnih obaveza, kupovinu i renoviranje stambenih, poljoprivrednih i poslovnih nekretnina, kao i za ostale namjene. Kamatna stopa kod ove vrste kredita sastoji se od varijabilnog dijela (euribora) i fiksnog dijela za cijeli period otplate kredita. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa u zemljama EU, koja se dnevno utvr|uje na evropskom me|ubankarskom tr`i{tu i trenutno iznosi jedan procent. Hipotekarni krediti nude se do iznosa koji odgovara kreditnoj sposobnosti tra`ioca zajma, na maksimalan rok otplate do 20 godina. Kamatna stopa je jednogodi{nji euribor plus 5,99 posto fiksnog dijela kreditne kamate, {ta sa naknadama za obradu i otplatu kredita daje efektivnu kamatnu stopu od 7,74 poE. P . sto.

Koristiti postoje}u infrastrukturu
Bazen zahtijeva priklju~ak vode, cjevovod, pumpu i elektri~nu energiju. [to du`e morate kopati opskrbne vodove kroz vrt, to }e nastati ve}i tro{kovi i vi{e rada. Zato vodite ra~una o mogu}nostima {to kra}ih udaljenosti. Kra}i cjevovodi su i jednostavniji za odr`avanje.

Iz svijeta dizajna

Umjetno drvo kao }ilim i slika
Umjetno krzno odavno je zavladalo modnom industrijom, a sa zastra{uju}im podacima o nestanku {uma na scenu stupa umjetno drvo. Drvo na zidu kao ukras, na podu kao }ilim? Sve je mogu}e. Kompanija „Floor to Heaven“ izra|uje podnice sa naglaskom na razli~itost materijala, uzoraka, boja i teksture radi imitacije drveta, ta~nije panja. Dodu{e, mnogo je mekanije na dodir. Vizuelno je uvjerljivo i potpuno inovativno. Materijali koje koriste su vuna, pamuk i PVC. Sli~nu stvar radi i dizajnerica Ivet Laduk (Yvette), koja vra}a u `ivot obi~ni }ilim. Ona stvara replike presjeka stoljetnog stabla, doslovno koru drveta i unutra{njost stabla.

Vizuelno uvjerljivo i potpuno inovativno

28

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 23. KOLO TV BINGA ODR@ANO DANA 11.06.2010.godine
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLA^ENJA:
1. 16. 31. 34. 37.

LUTRIJA
BOSNE i HERCEGOVINE
13. 28.

69 76 70 16 44

2. 17. 32. 35. 38.

84 42 86 10 52

3. 18. 33. 36. 39.

19 31 06 81 89

4. 19.

35 64

5. 20.

13 80

6. 21.

26 48

7. 22.

53 11

8. 23.

03 37

9. 24.

30 18

10. 25.

14 73

11. 26.

87 38

12. 27.

45 40

77 39

14. 29.

07 54

15. 30.

29 90

40.

43

41.

60

42.

65

43.

36

BINGO 33 (JACK-POT) BINGO 36 BINGO 37+

NIJE IZVU^EN NIJE IZVU^EN IMA

O^EKIVANI JACK POT ZA 24. KOLO TV BINGA 2.050.000,00 KM
BINGO IZVU^EN NA 43. BROJU
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO 37+ IMA DOBITAKA: 1 SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 31 SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 11.010 43.932,10 KM 850,30 KM 4,60 KM

DOBITAK BINGO 37+
TUZLA ZASTUPNIK : 00210 2430023 032-2348356-16 1xB37+

DOBICI SA 10 POGODAKA (2 REDA)
ZASTUPNIK : 00044 2450078 031-3963554-28 ZASTUPNIK : 00051 2360656 031-1106764-45 ZASTUPNIK : 00132 2410264 032-3309249-23 ZASTUPNIK : 00139 2420008 032-0774607-24 ZASTUPNIK : 00142 2370132 032-0944369-07 2430071 032-0944624-47 ZASTUPNIK : 00145 2451380 032-2248500-74 ZASTUPNIK : 00147 2441228 032-3221249-09 ZASTUPNIK : 00152 2440132 032-2487078-27 ZASTUPNIK : 00154 2440003 032-2975278-99 ZASTUPNIK : 00202 2450081 032-2175564-41 ZASTUPNIK : 00203 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 1x2RED 2410069 031-3055302-19 1x2RED ZASTUPNIK : 00219 2440228 032-2841839-51 1x2RED ZASTUPNIK : 00242 2430146 032-2151543-58 1x2RED ZASTUPNIK : 00266 2450032 032-2499853-43 1x2RED ZASTUPNIK : 00271 2430081 032-0722736-71 1x2RED ZASTUPNIK : 00294 2450008 032-3041149-51 1x2RED ZASTUPNIK : 00312 2410092 032-2712501-59 1x2RED ZASTUPNIK : 00362 2420038 032-0144466-86 1x2RED ZASTUPNIK : 00416 2450095 032-0631272-30 1x2RED ZASTUPNIK : 00545 2440034 032-3114546-38 1x2RED ZASTUPNIK : 00575 2360043 032-0808443-70 1x2RED ZASTUPNIK : 00588 2450382 032-2143137-21 1x2RED ZASTUPNIK : 00601 2450101 032-2229508-55 1x2RED ZASTUPNIK : 00624 2450175 031-0581345-28 1x2RED ZASTUPNIK : 00646 2430215 032-1318313-46 1x2RED ZASTUPNIK : 00692 2450151 032-1254820-22 1x2RED ZASTUPNIK : 00706 2450442 032-0796259-40 1x2RED ZASTUPNIK : 00716 2430064 032-3703864-51 1x2RED ZASTUPNIK : 00766 2410119 031-2867657-32 1x2RED ZASTUPNIK : 00775 2450212 032-0312837-20 1x2RED

JACK POT ZA 23. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.983.226,00 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339.547,50 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203.728,50 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.932,10 KM PRENESENI IZNOS U JACK-POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.932,10 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.359,30 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.605,00 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.900,00 KM

DOBITNICI ULTRA PLUS PAKETA BH TELECOMA U 22. KOLU
1. ZASTUPNIK : 00683 ILID@A 2440029 032-3391503-44 2. ZASTUPNIK : 00072 SARAJEVO 2420122 032-0319312-80 3. ZASTUPNIK : 00307 VISOKO 2430136 032-0100757-67 4. ZASTUPNIK : 00116 KAKANJ 2440122 032-2204764-12

DOBITNICI U IGRI IGRA^- GOST (SMS) IZ 22. KOLA
ZASTUPNIK : 00668 TUZLA 2350583 032-3999915-08 1.000,00 KM ZASTUPNIK : 00362 BIHA] 2320047 032-0148109-09 6.760,00 KM ZASTUPNIK : 00266 JABLANICA 2350357 032-2162998-94 4.500,00 KM ZASTUPNIK : 00151 TUZLA 2270065 031-1904475-00 9.010,00 KM ZASTUPNIK : 00315 GRA^ANICA 2330376 032-2592388-01 22.520,00 KM

NAGRADE U IGRI IGRA^-GOST ZA NAREDNU EMISIJU TV BINGO
1. 16.200,00 KM 5. 3.240,00 KM 2. 9.720,00 KM 6. 1.000,00 KM 3. 6.480,00 KM 7. 1.000,00 KM 4. 4.860,00 KM 8. 1.000,00 KM

DOBITNICI U IGRI IGRA^ - GOST (SMS) U 23. KOLU
ZASTUPNIK : 00673 MOSTAR 2440101 032-0402257-57 ZASTUPNIK : 00244 ZENICA 2420218 032-2047880-84 ZASTUPNIK : 00016 SARAJEVO
LUTRIJA BiH SARAJEVO 12.06.2010.godine

2370071 032-0693865-65 ZASTUPNIK : 00738 ILID@A 2410319 032-1321336-09 ZASTUPNIK : 00201 KALESIJA 2450199 032-2816329-70

GARANTOVANI JACK POT ZA 24. KOLO IGRE BING0 PLUS 50.000,00 KM
IZVU^ENI BROJEVI BINGA PLUS

3

7

3

5

1

8

KONA^AN IZVJE[TAJ 22. KOLA TV TOMBOLE BINGO OD 04.06.2010.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 22. KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO 33 (JACK POT),BINGO 36 i BINGO 37+ NIJE BILO

PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 23. KOLO IGRE BINGO PLUS OD 11.06.2010.godine
U 23. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75.153,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.091,80 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (11.122,44 + JP 21.460,12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.582,50 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.676,84 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA BINGO 37+ DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.090,90 KM SA 10 POGODAKA (2 REDA) DOBITAKA IMA 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.226,20 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) DOBITAKA IMA 11.425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,30 KM JACK POT ZA 22. KOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.946.452,70 KM UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387.273,00 KM NAGRADNI FOND 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232.363,80 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.000,00 KM FOND ZA BINGO 37+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.090,90 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.090,90 KM FOND ZA 10 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.654,60 KM FOND ZA 5 POGODAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.727,30 KM FOND ZA GLEDAOCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.800,00 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
BINGO PLUS 6 - JACK POT DOBITAKA NEMA FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 i 5 SE PRENOSE U JACK POT BINGO PLUS 5 DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 10 . . . . . . . . . . . . .1.112,20 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 166 . . . . . . . . . . . . . . .89,30 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.352 . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 13.330 . . . . . . . . . . . . .0,50 KM

DOBICI BINGO PLUS 4
ZASTUPNIK : 00082 2440151 032-0103518-71 ZASTUPNIK : 00163 2440103 032-1213518-95 ZASTUPNIK : 00193 2450070 032-1433518-76 ZASTUPNIK : 00260 2440009 032-2163518-32 ZASTUPNIK : 00322 2440132 032-3703518-07 ZASTUPNIK : 00330 2420061 032-1153518-56 ZASTUPNIK : 00383 2450061 032-0913518-43 ZASTUPNIK : 00666 2450013 031-3263518-87 ZASTUPNIK : 00668 2450307 032-2343518-14 ZASTUPNIK : 00729 2450032 031-3713518-31 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4 1x4

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO TV BINGA JE 12.07.2010.GODINE
LUTRIJA BiH SARAJEVO 12.06.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 22. KOLA IGRE BINGO PLUS OD 04.06.2010.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 22. KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO

U 22. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86.048,00 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.628,80 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (8.443,16 + JP 13.016,96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21.460,12 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.185,64 KM

BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA :
BINGO PLUS 6 - JACK POT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM DOBITAKA NEMA BINGO PLUS 5 DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.221,60 KM BINGO PLUS 4 DOBITAKA IMA 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .904,60 KM BINGO PLUS 3 DOBITAKA IMA 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,60 KM BINGO PLUS 2 DOBITAKA IMA 1.556 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM BINGO PLUS 1 DOBITAKA IMA 15.714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 22. KOLO IGRE BINGO PLUS JE 12.07.2010.GODINE

SMS PORUKE ZA IGRU IGRA^-GOST SLATI NA BROJ TELEFONA 091 - 412 - 600 ( BH Telecom, cijena poruke 0,50 KM + PDV ) 063 - 88 - 870 (HT Mobilne telekomunikacije,cijena poruke 0,49 KM + PDV )

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 12. 06. 2010.godine

ROK ZA PRIGOVORE : ZA DOBITAK 1. i 2. VRSTE 4 DANA OD PRVOG IDU]EG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA, ZA DOBITAK 3. VRSTE 10 DANA PO OBJAVLJENOM PRIVREMENOM IZVJE[TAJU

SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22 * AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba

moja ku]a TR@I[TE NEKRETNINA Stanje u Maglaju

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

29

Uradi sam

Gradi se 59 stanova, kvadrat ko{ta od 1.000 do 1.500 KM
U sjevernom dijelu grada ni~e, prema mi{ljenju mnogih, najljep{i stambeno-poslovni objekt, vrijedan tri miliona maraka
Maglaju je u posljednjih nekoliko godina izgra|eno ili je u gradnji desetak stambeno-poslovnih objekata privatnih investitora. Neki objekti se grade na zemlji{tu koje je bilo u privatnom, a neki na parcelama koje su bile u vlasni{tvu Op}ine, a dodijeljene su javnim konkursom u svrhu gradnje i u skladu sa Regulacionim planom grada.

U

Poslovni prostori
U sjevernom dijelu grada ni~e, prema mi{ljenju mnogih, najljep{i stambeno-poslovni objekt, koji gradi maglajski privrednik

Musli Totaj. Saznali smo da vrijednost investicije prema{uje tri miliona KM. Objekt raspola`e sa 23 stana povr{ine od 60 do 110 kvadratnih metara te sa ~etiri poslovna prostora. Polovina stanova je ve} prodata po cijeni od 1.500 KM po kvadratu, a svaki vlasnik stana dobio je i gara`no mjesto. Kupci stanova su, uglavnom, Maglajlije koje `ive i rade u inozemstvu. Kako smo saznali u razgovoru sa investitorima Muslijem i Fadilom Totajem, interes za stanove isti je kao i pro{le godine. U samom centru grada privodi se kraju i gradnja

Va`no je dobro zalemiti povr{ine s obje strane

Svaki vlasnik stana dobio je i gara`no mjesto

objekta firme „]ato“ d.o.o., ~iji je vlasnik Husein ]ati}. Povr{ina objekta je oko 400 kvadratnih metara. U prizemlju su poslovni prostori, a na ~etiri sprata nalazi se 36 stanova od 34 do 70 kvadratnih metara.

Ku}e se te{ko prodaju
Ku}e se u Maglaju te{ko prodaju. Vlasnici, uglavnom, cijene kvadrat od 600 do 800 KM. po~etka ove godine pa je do sada prodata skoro polovina stanova. Prosje~na cijena po kvadratu iznosi 1.000 KM. - Kupci su prete`no ljudi koji rade u inozemstvu, ali ima i penzionera koji prodaju svoje velike stanove, a kupuju manje - kazali su nam u firmi „]ato“.
N. BRADARI]

Klju~ u ruke
Ve}ina stanova je gra|ena po sistemu „klju~ u ruke“, dok je nekoliko jedinica izgra|eno po „roh bau“ sistemu, jer su budu}i vlasnici izrazili `elju da ih sami ure|uju. Zbog ekonomske krize pro{le godine, prodaja stanova bila je ne{to slabija, ali potra`nja raste od

Ranije su `ljebovi i oluci na ku}ama pravljeni isklju~ivo od pocin~anog lima. Lim je godinama odolijevao svim neprilikama koje prate vremenski uvjeti. Velike vru}ine i nagla zahla|enja djeluju nepovoljno na lim, jer se naglo raste`e i skuplja pa se dijelovi koji su zalemljeni ~esto razdvajaju ili pucaju. Ako je to slu~aj i kod vas, prvo procijenite isplativost tog posla. Ako je potrebno, izra~unajte koliko bi ko{tala kupovina novih oluka ili, ako je potrebna sitna popravka i lemljenje, promjena nosa~a ili samo dijelova dotrajalih komada. Danas se proizvode `ljebovi i oluci od PVC materijala, koji je otporan na vremenske uvjete i traju skoro vje~no. Krajeve novog komada

Kako popraviti o{te}eni oluk
Savjet vi{e
Na ovakav na~in mo`ete zakrpiti rupe u `ljebovima, napukle povr{ine i razlemljena mjesta. oluka koje spajate, dobro o~istite od hr|e i nama`ite kiselinom. To je obi~no osamdesetprocentna HCL (solna kiselina), koja nagriza oksidirani sloj i omogu}ava dobar spoj. Pri tome pazite, jer je kiselina otrovna i opasna za ko`u i o~i. Kada se dijelovi koje spajate osu{e, slijedi lemljenje uz pomo} lemilice sa plamenom i kalajem. Spojite dio na dio, stisnite grid klije{tima pa zalemite jedan na drugi. Va`no je dobro zalemiti povr{ine sa obje strane.

Firma „]ato“ privodi kraju gradnju zgrade sa 36 stanova

Ku}ne ~arolije

Pustite ma{ti na volju

Predsoblje je ogledalo stana
Prvi dojam na gosta koji ulazi u va{ dom ostavit }e sam ulaz i predsoblje. Pri ure|ivanju, ve}ina ljudi ovom djelu stana poklanja najmanje pa`nje. Uz malo ma{te i nekoliko detalja, dobit }ete funkcionaan i ugodan ulaz u svoja ~etiri zida. Evo nekoliko preporuka: Osvje`ite predsoblje svijetlim i osvje`uju}im nijansama. Iluziju prostora mo`ete do~arati i tapetama sa motivom okomitih pruga. Tako|er, ako na pod stavite prugasti sag, dobit }ete dojam du`eg prostora. Veliko ogledalo nasuprot ulaznim vratima u~init }e predsoblje ve}im i svjetlijim. I bijelo na podu kao temeljna boja daje prostornu iluziju. S obzirom na to da se u predsoblje ulazi u prljavoj obu}i, za oblaganje podova birajte otporne

Peglanje bez muke
Sve vi{e doma}ica opredjeljuje se za tkanine koje se ne trebaju peglati, ali se ovaj te{ki i dosadni posao ponekada mora obaviti. Evo nekoliko savjeta koji }e vam olak{ati peglanje: Peglanje mo`e biti lako i opu{taju}e ako ve{ pravilno operete i osu{ite. Pazite da se ne presu{i, naro~ito ako nemate peglu na paru, i bri`ljivo ga spakujte nakon skidanja sa `ice. Nekoliko sati prije peglanja poprskajte ve{ mlakom vodom, urolajte, stavite u plasti~nu kesu i ostavite da stoji nekoliko sati. Stvari sla`ite redom prvo ono {to se pegla na najni`oj temperaturi, a na kraju ve{ za koji vam treba vrela pegla. Bijelu pamu~nu i lanenu odje}u, kao i onu svijetlih boja, peglajte sa lica, a tamnu sa nali~ja kako ne bi izblijedila. Sa nali~ja se peglaju i svilene stvari, odje}a ukra{ena vezom i ~ipkom, garderoba od somota i pli{a. [tofanu odje}u peglajte preko vla`ne krpe da se ne bi usijala. Ko{ulje i bluze peglajte od kragne, a potom

Pravilno opran i osu{en ve{ olak{at }e peglanje

Ne zaboravite na vje{alicu i stolicu za obuvanje cipela

materijale koji se lako odr`avaju, PVC obloge, linoleum i kerami~ke plo~ice. Zgodno bi bilo u predsoblju imati vje{alicu za

kapute i mali garderobni ormar, a neizostavna je stolica za obuvanje cipela. Ako imate malo ili usko predsoblje, vje{alice mo`ete ugraditi u zid, a

ormari} za cipele neka bude ladi~ar. Jednostavna stolna lampa na ormari}u u~init }e i predsoblje udobnim mjestom.

pre|ite na rukave, i to prvo na man`etne. Nakon toga, peglajte prednji dio ko{ulje, a zatim le|a. Dio s dugmi}ima peglajte s nali~ja. Kada pantalone peglate „na ivicu“, krenite od gornjeg dijela pa preklopite nogavice po du`ini i izravnajte ih. Podignite gornju, ispeglajte donju, a zatim preko nje spustite gornju nogavicu pa ispeglajte i nju. Pantalone okrenite na drugu stranu pa ponovite postupak.

moja ku]a RAZGLEDNICE IZ BIJELJINE Zelena oaza porodice Mitrovi}

30

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

35

Dvori{te puno cvjetnih rondela i kolonada
Nada Mitrovi}, direktorica jedne od najboljih {kola u op}ini Bijeljina i nekada{nja uspje{na atleti~arka, slobodno vrijeme posve}uje radu na porodi~nom imanju, prepunom trave, raznobojnog cvije}a i vo}ki
vije}e je moja ljubav i ne mogu zamisliti nijedan dio dana bez brige o njemu. Tu ljubav prenosim i drugima u {koli u kojoj radim, u svom selu, svojoj porodici - rije~i su Nade Mitrovi}, direktorice Osnovne {kole „]irilo i Metodije“ iz Glavi~ica pored Janje.
Stvari koje koristite ~e{}e, smjestite na srednji dio police

C

Organizacija stvari na policama

Vi{e reda - vi{e prostora
Najjednostavniji i najekonomi~niji na~in pove}avanja u~inkovitosti polica je uz pomo} kutija
Postavljanje polica odli~an je na~in rje{avanja problema smje{taja stvari. No, to je samo kratkoro~no rje{enje ako prostor na policama ne organizirate kako treba.
Stari bunar nedavno je dobio novo ruho Ulaz u ku}u uljep{an je saksijama cvije}a

Brodski pod isti~e ljepotu moderno i klasi~no opremljenog prostora

Etno-stil
Direktorica jedne od najboljih {kola u op}ini Bijeljina, nekada{nja uspje{na atleti~arka, svoje slobodno vrijeme posve}uje radu na porodi~nom imanju i ure|ivanju dvori{ta prepunog trave, cvjetnih rondela, kolonada i stabala vo}a. U tome joj poma`u suprug Milo{, trenutno nezaposleni in`injer organizacije rada, te k}erke studentice Jadranka i Ivana. Njihovo imanje u Starom

Unesite promjene u dom

Zdravo je bez tepiha
Lijepe drvene podove ne treba kriti prostirkama i tepisima
rvo pru`a nezamjenljiv osje}aj topline, sklada i udobnosti zbog ~ega je parket ve} decenijama neprikosnoveni vladar podova. Na`alost, ~esto ga zastiremo tepisima kako bismo ga sa~uvali ili, pak, sakrili o{te}enja na njemu. Dizajneri ka`u da drvene podove treba ista}i. Ako uskoro trebate odabrati podnu oblogu, najbolje je da se odlu~ite za parket zato {to je dugovje~an. Da{~ice se prave od punog drveta debljine 12-22 milimetra, a raznovrsnost {ara posti`e se razli~itim slaganjem (ri-

Kutije od cipela
ive, jabuke, kru{ke... koje s prolje}a beharom uljep{aju dvori{te, Nadi Mitrovi} daju sirovinu za zdrave doma}e sokove i bogatu zimnicu, koju svake godine priprema. je}a u ~etiri dunuma velikom dvori{tu i vo}njaku porodice Mitrovi}. Stare kace, drvena korita, kolenike, ograde od pru}a, sve su to etno-motivi i na~ini da se cvije}e posije i ogradi prirodnim materijalima, bez plastike, koja, kako nam re~e na{a doma}ica, u `ivotu biljaka nema {ta da tra`i. No, Nada Mitrovi} ima jo{ planova o ure|enju dvori{ta. Pored starog bunara, koji je dobio novo ruho, nove vrste cvije}a, vo}ki, lozica... svake godine dobiju svoje mjesto na ovom imanju, koje odi{e toplinom i ljepotom ljudske brige o prirodi i ljep{em i udobnijem E. MUSLI `ivotu. Garderoberi. Najjednostavniji i najekonomi~niji na~in pove}avanja u~inkovitosti polica je uz pomo} kutija. Sa~uvajte kutije od cipela, poklona, ~ak i slatki{a, koje }ete prekriti papirom/bojom koja }e se slagati ili biti u kontrastu sa bojama enterijera. Sla`ite kutije na police

D

selu u Glavi~icama nadaleko je poznato po etno-stilu u kojem je ure|eno dvori{te, a sli~ne motive u opremanju eksterijera Nada je prenijela i na svoje radno mje-

sto, u {kolu koja je vi{e puta nagra|ivana za najljep{e dvori{te. - Ustajem veoma rano, a na spavanje odlazim veoma kasno. Rukovoditi {k-

olom zna~i posvetiti se svakog trena u~enicima, nastavnicima, svemu onome {to je potrebno za funkcioniranje velikog kolektiva, ali ne `elim se odre}i ni svog ho-

U vo}njaku breskve, kajsije, tre{nje...
Ure|ivanje travnjaka posebna je briga, kao i svkodnevni poslovi u vo}njaku, u kojem su po dva ili tri stabla skoro svih vo}ki na{eg podneblja. Breskve, kajsije, tre{nje, vi{nje, {ljbija - govori Nada dok nas provodi kroz svoju zelenu oazu.

Za~ine za pripremanje karija dr`ite u kutiji sa etiketom „za~ini za kari“

Prirodni materijali
Dalije, perunike, salvije, kadife, ljiljani, samo su neke od osamdesetak vrsta cvi-

Parket u kupatilu tri puta prema`ite najkvalitetnijim lakom

Mo`e i u toaletu
Ako imate odvojen toalet s lavaboom u kojem nema tu{-kabine ili ve{-ma{ine, postavite drvenu podnu oblogu. Nabavite kvalitetan parket ili brodski pod i recite majstoru da ga tri puta prema`e najkvalitetnijim lakom. Kombiniranjem plo~ica na zidu i drveta na podu dobit }ete nevjerovatan efekt. Naravno, trebate biti pa`ljivi, jer voda mo`e o{tetiti i najkvalitetniji parket. Bri{ite ga vla`nom krpom i ne koristite agresivna sredstva za ~i{}enje. blja kost, kocka i intarzija). Kod nas se najvi{e tra`e bukov, hrastov i parket od jasena, ne{to rje|e parket od oraha, tre{nje i bagrema, a odnedavno i parket od bambusa. Veoma je lijep i otporan, ali je i znatno skuplji. Brodski pod se pravi od drvenih daski koje se

Rustika je opet u modi
Moglo bi se raspravljati o tome je li parket prikladan za kuhinju. Mnogi se protive toj ideji uprkos ~injenici da je dobro lakiran drveni pod podjednako otporan kao i plo~ice. Dobro obra|en parket lako se odr`ava, trajan je i, svakako, topliji od plo~ica. Ako ne `elite da strepite od mogu}ih o{te}enja, ispred {tednjaka i sudopere ipak postavite neku za{titnu stazicu, koja se lako pere. Njome }ete i za{tititi pod i uljep{ati prostor, naro~ito ako pa`ljivo uklopite boje.

Sla`ite kutije na police u skladu sa svojim potrebama

u skladu sa svojim potrebama. Kutije sa stvarima koje rijetko koristite, mo`ete smjestiti na gornje ili donje police, pa ~ak i iza vrata. Stvari koje koristite ~e{}e, smjestite na srednji dio police i etiketirajte ih za lak{e raspoznavanje. Prepoznavanje kutija. Digitalni fotoaparat i {tampa~ mogu vam pomo}i u organizaciji polica. Naprimjer, ako `elite organizirati garderober tako da mo`ete odabrati odje}u ili obu}u na prvi pogled, napravite fotografije garderobe, cipela i ostalih stvari

Ku}ni ured
U ku}nom uredu pove}ajte funkcionalnost polica koriste}i registratore. Na ovaj na~in ne samo da }ete u{tedjeti na prostoru nego }ete i sistematski rasporediti dokumente unutar odre|enih oblasti. Bonus faktor je lako preno{enje velikog broja dokumenata na drugo mjesto za vrlo kratko vrijeme. prije nego {to ih pohranite u kutije. Od{tampajte fotografije i pri~vrstite ih na prednji dio kutije u koju pohranjujete artikal sa fotografije. Na ovaj na~in ne}ete morati izvla~iti sve iz garderobera samo da biste prona{li `eljenu stvar.

Pogled na ku}u i rascvjetalo dvori{te Mitrovi}a

Nada je ljubav prema ure|enju eksterijera prenijela i u svoj radni kolektiv

Drvene kace iskori{tene su za sadnju biljaka

Ukras svake ku}e

Grani~nik na rubovima
Kuhinja. Vrlo je lako imati organizirane police u kuhinji uz pomo} odgovaraju}ih kutija i etiketa. Za~ine za pripremanje karija dr`ite u kutiji sa etiketom „za~ini za kari“. Sve aditive za kola~e i dekorativne elemente za torte smjestite u kutiju „dekoracija kola~a“. Na ovaj na~in }ete vrlo lako prona}i `eljeni sastojak. Kupatila. Police u kupatilu se, prema pravilu, najprije popune, pogotovo ako na njima dr`ite lijekove koje redovno konzumirate. Police u ovoj prostoriji trebale bi, prema pravilu, imati neku vrstu grani~nika na rubovima kako bi sprije~ile padanje sapuna, {ampona i ostalih kliskih stvari. To bi trebalo stajati na policama blizu tu{a ili kade zbog lak{e dostupnosti kada se tu{irate.

premazuju bojama za drvo ili specijalnim lakovima. Takav pod isti~e ljepotu moderno i klasi~no opremljenog prostora, ~ini ga atraktivnijim i toplim. Lako se odr`ava i traje decenijama. Laminat je proizvod novijeg datuma, ali je brzo na{ao svoje mjesto u na{im domovima. Jeftin je, a i sami ga

Brodski pod za {irinu
U zavisnosti od namjene prostorija, koriste se razli~ite vrste drveta za oblaganje podova. Tvr|e obloge su idealne za dnevne i dje~ije sobe, ali ih mo`ete postaviti i u kuhinji. Tako postavljen i obra|en brodski pod daje prostoru {irinu i ako potpuno objedinjuje kuhinju i trpezariju. Brodski podovi se prave od razli~itih vrsta drveta, {to presudno utje~e na cijenu, koja je, pak, ~esto odlu~uju}i faktor pri izboru. mo`ete lako i brzo postaviti.

Fasadni profili od stiropora
Profili su dobra podloga za zavr{ne boje i premaze, a ugra|uju se po suhom
Stalno poskupljivanje energije prisiljava vlasnike na toplinsko izoliranje domova. To podrazumijeva i izradu fasade. Rije~ je o relativno skupom zahvatu da bi se u kona~nici dobio termoizolirani objekt bez naro~ite estetske upe~atljivosti. No, ako se cijena izrade termofasade uve}a za 5-10 posto, svakoj gra|evini mo`e se osigurati originalan i lijep izgled. Iz {iroke ponude fasadnih dekoracija mogu se odabrati one koje najbolje pristaju odre|enom objektu. U posljednje vrijeme velika je potra`nja za vanjskim fasadnim profilima, jer vlasnici objekata, kada ve} daju mnogo novca za izradu fasade, `ele da svom domu osiguraju i lijep izgled. Profili za vanjsku dekoraciju izra|uju se od visokokvalitetnog EPS-a, tla~ne ~vrsto}e 200 kPa, du`ine profila do dva metra. U ponudi je nekoliko tipova staAlat koji rijetko koristite, stavite na zadnji dio police

Upute kojih se trebate pridr`avati
Pri ugradnji profila za vanjsku dekoraciju pridr`avajte se sljede}ih uputa: Pri rezanju profila na potrebnu du`inu koristite pilu za drvo sa manjim zubima. Obrada rezanog ruba profila vr{i se brusnim papirom. Ljepilo nanosite na pole|inu i spojeve profila pa ga poravnajte lopaticom. Profile pritisnite na podlogu dok se na rubovima ne pojavi ljepilo. Vi{ak ljepila uklonite lopaticom te spojeve zagladite. Nakon postavljanja, profile ne smijete pomicati 24 sata. Kada se ljepilo osu{i, spojeve je, po potrebi, mogu}e obraditi brusnim papirom. Obojite profile `eljenom bojom. Povr{ine koje bojite moraju biti suhe, ~iste i bez pra{ine. Koristite boje na bazi akrilata. Boje nanosite u dva do tri tanka sloja. Na profile mo`ete nanijeti zavr{ni dekorativni malter finije teksture do jednog milimetra. Za ljepljenje koristite cementpolimerna ljepila, a za bojenje boje na akrilatnoj bazi. Spojeve po potrebi popunjavajte akrilnim kitom.

Kreativna radionica
Profili se lijepe na ~iste, suhe i odma{}ene povr{ine

Laminat je osjetljiviji na vlagu
Ako vam je postavljanje parketa preskupo, odlu~ite se za laminat. Te se podne obloge prave od mje{avine drveta i sinteti~kih materijala, lako se postavljaju, ~iste i odr`avaju. Prave se u najrazli~itijim bojama i dezenima i na prvi pogled podsje}aju na brodski pod. Laminat je jeftiniji od parketa, ali se ne hobluje pa ima ograni~en vijek trajanja. Ne preporu~uje se za kupatila, jer }e se plo~e, pod utjecajem vode i vlage, po~eti kriviti, bubriti i ispadati iz le`i{ta.

ndardnih profila, a prema narud`bi se izra|uju i nestandardni. Profili su presvu~eni prevlakom debljine od dva do tri milimetra, ~ija je uloga za{tita EPS-a od atmosferskih utjecaja te udaraca. Dobra su podloga za zavr{ne boje i premaze, ugr-

a|uju se po suhom vremenu na temperaturama od plus pet do plus 30 Celzijusevih stepeni. Profili se lijepe na ~iste, suhe i odma{}ene povr{ine. Kod starih fasada potrebno je provjeriti ~vrsto}u podloge i po potrebi je impregnirati.

Police u radionicama mogu biti funkcionalne uz pomo} velikog broja kutija i teglica za smje{taj sitnih stvari, poput eksera, {arafa i {ajbi. Jedan od najkreativnijih na~ina pove}avanja prostora na policama je da poklopce tegli za{arafite na donju stranu police. Kako biste uzeli {arafe, eksere i ostale sitne predmete,

dovoljno je da odvrnete teglu sa poklopca i, nakon upotrebe, navrnete je ponovo na poklopac, koji je pri~vr{}en za policu. Alat koji rijetko koristite, stavite na zadnji dio police. Va`no je naglasiti da dobrom organizacijom prostora u radionici i va{ alat ostaje u dobrom stanju, {to je bitan sigurnosni faktor.

13. 06. 2010.

MIKS PULT VRSTA BILJKE @UTIH CVJETOVA ZANIMANJE ZA [TO ONAJ KOJI KROTI @IVOTINJE, DRESER ORGANSKI DERIVATI SILICIJA

SLAVNI FRANCUSKI MALI STO SLIKAR

LJEPOTICA NA SLICI

LUKA U ^ILEU

GUDA^KI MUZI^KI INSTRUMENT

VR[ILAC ASANACIJE

KALIJ

RORA

EMILIJA ODMILJA ”Information Technology Equipment” ALBUM GR. ”Ten dream” MU[KO IME ASTAT DOKTOR, LIJE^NIK (gr~.) NA[ KOMPOZITOR BIV[I NAZIV ZA STANOVNIKA OSIJEKA SEKUNDA METAL NA KAUBOJSKOJ ^IZMI RASEMA ODMILJA BIV. FUDB. GOLMAN MAJER [ANTI]EVA PJESMA ARAPSKA ZEMLJA

BOKSER JOSIPOVI] MARKA TE[KIH KAMIONA

DODIRNUTI, DOTAKNUTI

UBIRANJE NOVCA, NAPLA]IVANJE NEUTRON PRUGASTA @IVOTINJA

NA[A PJEVA^ICA DONA SLAVNI PISAC ALIGIJERI GORKI LIJEKOVI HEMIJSKI ELEMENT RUS. GRAD KOD KRASNOJARSKA SAMOGLASNIK

B.L. KORALJNI GREBENI

PRVAK, [AMPION

”Root Knot Nematode”

PROSTODU[NO AUSTRALSKI MEDVJEDI] VRH U NEPALU UZVIK VESELJA EGIP. DR@. ANVAR EL ROBNA KU]A VAL GLUMAC SAVALAS [AHIST KARPOV TV VODITELJ DENIS ENGLESKI PLEMI] GLUMICA MUR GERMANIJ ILEGALNI ^LAN

AUSTRIJA DOBRI DUH KOD ZARATUSTRE BUBULJICA, PRI[TI]

ALT

SOS, UMOKAC

DLAKA, VLAS

MESO ]URKE

313

O[AMUTITI

PJEVA^ NA SLICI

@ITELJ AMERIKE

NAPLAVINA

PREZIME PJEVA^A NA SLICI

UPRKOS SVEMU

IME PJEVA^A NA SLICI

BOLESNI U@IVALAC ETERA

VJERAN

MLIJE^NE @LIJEZDE U KRAVE

MAJKA, MATI

PITANJE

DR@AVA U SAUDIJSKOJ ARABIJI STARIJA GLUMICA @ANA NESRETNO DIJETE IZ GR^KOG MITA KOJE SE NALAZI SA ZAPADNE STRANE TE^ENJE VODE RAZUM TICALO HEMIJSKI ELEMENTI RAZLI^ITI OD NEMETALA INOSAVA ODMILJA SPISATELJICA JONG

USKE ULI^ICE U DALMACIJI

LIK IZ PRI^E O AHIKARU ].O. [KOLA SITNI KRVNI SUDOVI METAR JELO OD JAJA I.K. AFGANISTANSKI GERILAC LATICE CVIJE]A (pjesn.) BILO KO VANADIJ ZNAK PITANJA SALA

PRELOM

FUDBALER PJANI]

VRSTA OBJEKTIVA

HOLIVUDSKA GLUMICA P.V. KO@NA SEOSKA OBU]A GLAVNI GRAD JAPANA POVE]ANJE CRNA GORA KOJE SE PO[TENO ODNOSI U SPORTU I SL. ”Attribute” PRA@ITELJI BALKANA UDARAC U FUDBALU I SL. TRA^NICA P.E. RUSKI MISTIK, GREGORIJ JEFIMOVI^ SUMPOR VJE[TA^KI MATERIJAL ZA TKANINE I SL. VRSTA ^AMCA (mn.)

@ENSKO IME

NARU[AVANJE USTALJENOG REDA

STRANO MU[KO IME

NEPROFESIONALAC MU[KO IME DIKENSOV JUNAK TVIST NJEMA^KI GRAD ^AS

AMPER LI^NA KARTA GRA\EVINA U MEKKI

NJEMA^KA

STRANO MU[KO IME

@ENA KOJA JE IZVR[ILA OTMICU

STARI ROKERI U SKANDINAVKAMA
STEPENIK GLUMAC GULD STARIJA GLUMICA GABOR BELGIJA ”Replacement HEMIJSKI Air Group” ELEMENT PJEVA^ NA SLICI GRADI] U IRANU SNA@NI, MASOVNI NAPAD (npr. insekata)

ZUBARSTVO

GLAVNI GRAD AFGANISTANA

PJEVA^ NA SLICI

”King of Town”

URAN

NA[ FUDBALSKI GOLMAN ALMIR

A.D@.

MEDITERANSKA BILJKA

MAKAR KOLIKO

KOJI NEMA BRIGA GLAVNI GRAD GR^KE PISAC HROMAD@I] PRIHVAT RUKAMA OD DRAGOSTI HALJINA IMAMA RIBLJA JAJA (mn.) TOG ^ASA KO[ARKA[ TULJKOVI] MAKARSKA PJEVA^ RI^I ATLETSKI GRA\EN ^OVJEK PROSTORIJA U KOJOJ SE ^UVAJU KARTONI (npr. zdravstveni ”Alaska Bird Observatory” POEN U IGRI ONAJ KO @IVI U POTKROVLJU FILM KOSTE GAVRASA VRSTA BILJKE

POSKAKIVATI DIMNJAK NA TAJ NA^IN BI]E U PRATNJI AFRODITE MOSTAR PORODICA, FAMILIJA U^ESTALA PU[^ANA PALJBA MJE[ANAC GRAD U NOVOM MEKSIKU TROSTRUKI POGODAK U FUDBALU BREME, TOVAR KAUBOJSKO U@E ZEMLJI[NE MJERE TALIJ GLUMICA FOSIT

TURSKI PLEMI]

SEKUNDA

BOG U ISLAMU

ENGLESKI GLUMAC ROD@ER

TONA

AMERI^KI GLUMAC RAJAN

FINA TKANINA

BUDISTI^KI SVE]ENICI

SINEAST ORSON

OBARA^ NA PU[CI

STARA MJERA ZA TE^NOST ^.I. NEUTRON OVDJE

”Gateway Anti-Virus”

OBOR

GRADI] U TIROLU

VRSTA MAJMUNA

SNA@NO

OTVOR

LIK IZ PRI^E O AHIKARU

POMIJE[ANE MOZAI^NE KRI@ALJKE
Ove dvije kri`aljke }ete rije{iti ako ta~no upi{ete rije~i iz popisa. Rije~i su poredane abecednim redom. Da bismo rje{avanje olak{ali ozna~ili smo polja u koja }ete upisati imena i prezimena li~nosti sa slika.

- INO - IRISI - IRNA - IRONI - ISA - ITAS - ITERATIV - IZ - JOVA - LAZ - LENDAVA - LIM - MAMICA - MAOR - MIDO - NI - NIGERIJA - NJORAC - NO]I - NT - OR - OTI - OV - PB - RODA - SATOVI - SEKTOR - SESTO - SLIVATI - TEMATI - TEMATIKA - TI]NOGA - TOTO - UNUKE - URA - VICAN

Vodoravno: - ADN - AELITA - AGENCIJA - AL GOR - AMERI - AMERIKANIST - AMI - ANASI - ANEL - ANI - ANODE - ARTIST - CARSKO - ]AZIM - DIN - ELEATI - GRIVA - IDIOT - IKAVAC - IL - IT - ITAL - ITAL - ITAT - IVONA - IZA - JEMENIJA - K] - KANONI - KARI

- KOTORSKO - KRASTAVAC - LARA - LJEKAR - MA - MAN - MOTIV - MUMA - NAIMA - NARA - NEMAR - NITI - NIZINE - OBI]I - ODRATI - ODRI - OFISI - OKUKE - OT - RAVA - ROLA - SKA - SOJ - SS - STO - TAR - TARIK - TIKETI - TO - TRASIRATI - UTEN

- VALJEVO - VILA Uspravno: - ADMIRAL - AGAR - AJA - ALAVI - ALTIN - AM - ANALE - ANATI - ANI - ANTIKLERIKALAC - ARES - ARKET - ASOVI - ASTMA - ATEST - AVATAR - BORAC - DA - DOKAZ - DOMEN - EFEKT - ELIO - EMALJ - EROTIKON - GAR - I]I - ILOVA - INARI

RJE[ENJA: str. 1. MASLA^AK, INTERES, KROTILAC, SILIKONI, EMICA, AJ, TA]I, ITE, AT, JAKOV, IJATAR, ESEKER, N, S, MAMUZA, ARES, SEP, DANTE, BL, AS, AMARA, RKN, ITAT,, NAIVNO, A, KOALA,UMAK, IHA, TALAS, RK, AK, LATIN, LAS, DEMI, ILEGALAC, ]URETINA str. 2. ODAN, MAMA, ADEN, MORO, ITIS, TOK, ZUM, PIPAK, ALIMA, INA, POREME]AJ, AMATER, CG, D, LATIF, A, NOEL, KELN, OTMI^ARKA; VIME, UPIT, KALE, AKIR, [, ]O, IK, M, NATALI VUD, OPANAK, PV, VIL, TOKIO, ILIRI, ATR, ]ABA, [INA, RASPU]IN, SINTETIKA; BEZBRI@AN, AGA, ATENA, S, ZAGRLJAJ, ALAH, IKRE, MA, MUJO, Z, ATLET, BOD, KARTOTEKA, ABO, VELS, AKOV, N, ^I, ATEL, RUPA; SKAKUTATI, TAKO, OD@AK, OBITELJ, MO, MUR, RAFAL, ALAMO, ARI, T, HET TRIK, ONIL, LASO, LAME, OROZ, GAV, IMST, JAKO, AKIR, str. 3. NELA \ENISIJEVI], ALISA MILANO, IZA, SIMONA GOTOVAC, M, TO, VALJEVO, ANASI, A, DIN, RAVA, ANEL, STO, ANI, ITAL, SS, JEMENIJA, ELEATI, AMERIKANIST, SOJ, KANONI, ARTIST, A, IT, TIKETI, NEMAR, NITI, OFISI, KARI, S, OKUKE, ITAT, K], KOTORSKO, ANODE, IVONA, TRASIRATI, ]UKI PLANJANIN, MA, ENES BEGOVI], MAN, MUMA, NARA, IDIOT, SKA, ODRATI, ODRI, AELITA, CARSKO, K, S, GRIVA, ROLA, IL, UTEN, ADN, NIZINE, LJEKAR, MOTIV, TAR, AMI, OBI]I, AMERI, KA]A DORI], TARIK, OT, LARA, NAIMA, A, VILA, AL GOR, ITAL, IKAVAC, AGENCIJA, ]AZIM, KRASTAVAC, str. 4. BO DEREK, ULI, ADO, DURAL, E, IRFAN, MIGA, ZA, OVEN VILSON, JAN @ELEZNI, ANTENAT, OK, KO, RAN, ARO, OBRI, TUNEL, TAT, NIHADA, ILIJA, ONEK, HI, ADI, ABO, I]AN, RASAP, KAMARILE, KLINIKA, ZR, RAROG, KRAN, IKAVAC, EKI, SS, OTATA, K, TAKTIKA, ATON, AR, KINAM, K, EVO, IZA, RIP TORN.

Rekao sam ti da }e oti}i ako...

3

7 5

4

6

8

BOG SUNCA U STAROM EGIPTU

FUDBALSKI STRU^NJAK HENES

MU[KO IME

UPITNA ZAMJENICA

ATLETI^AR NA SL. 5

ELEKTRON

MEDICINSKA USTANOVA

MORSKI RAK, HLAP

BIZANTSKI POVJESNI^AR

ONAJ KO GOVORI IKAVICOM

GLE, ETO

IVAN ODMILJA, I]O

@ENSKO IME ODMILJA, MIGICA

GLUMAC STALONE

GLUMICA NA SL. 3

LOPOV, KRADLJIVAC

GLUMAC NA SL. 1 GLUMAC NA SL. 4 STRATEGIJA LEGURA ALUMINIJA PREDAK (lat.) AVARI H.I. NASTAVAK TEKSTA KARIKATURE KLIKE DVORJANA GLUMAC SREDSTVO NA SLICI 8 ZA PRO^I[]ENJE (mn.) GLUMAC MENSUR RUKOMETA[ NA SLICI 6 ”Open Learning Unit” PJEVA^ SINANOVI] RE@ISER KUROSAVA U@E, KONOPAC ONAJ KO DIRIGUJE ORKESTROM MORSKI GREBENI PRIJEVREMEN DJED (mad`.) FOLK PJEVA^ GEGAJ AUTORI ARAN@MANA TENISERKA NA SLICI 7 ELEKTRON STRAGA, POZADI @ENSKO IME TEMPO PODZEMNI PROLAZ KROZ BRDO IZNAD, POVRH ZEMLJI[NA MJERA AUTOMOBILIST [UMAHER OMILJEN, DRAG RASULO DAVATI ZNAK OKOM KRVNI SUD Z.A. GRA\EVINSKA DIZALICA KRATKA ANEGDOTA MJESTO U SLOVENIJI DR@AVA NA BLISKOM ISTOKU OSOBE KOJE SU DOBILE AZIL IME GLUMCA HARISA KALIJ Z.R. BIV. VALUTA EVR. MONE_ TAR. UNIJE PJEVA^ NA SLICI 2 ”American Board of Orthodontics” MJERA ZA PAPIR UPITNA ZAMJENICA VAZDU[NA BANJA NA PIRINEJIMA ORG. ^ULA SLUHA NAPAD, NAVALA

SLIKAR KOKO[KA VRSTA JU@NOG VO]A (mn.)

MAJKA ROMULA I REMA

2 1
Z.R. S.Z. STARIJI SLAVNI FRANCUSKI NAU^NIK I PISAC ASTRONOM KALIJ

moja ku]a RAZGLEDNICE IZ BIJELJINE Zelena oaza porodice Mitrovi}

30

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

35

Dvori{te puno cvjetnih rondela i kolonada
Nada Mitrovi}, direktorica jedne od najboljih {kola u op}ini Bijeljina i nekada{nja uspje{na atleti~arka, slobodno vrijeme posve}uje radu na porodi~nom imanju, prepunom trave, raznobojnog cvije}a i vo}ki
vije}e je moja ljubav i ne mogu zamisliti nijedan dio dana bez brige o njemu. Tu ljubav prenosim i drugima u {koli u kojoj radim, u svom selu, svojoj porodici - rije~i su Nade Mitrovi}, direktorice Osnovne {kole „]irilo i Metodije“ iz Glavi~ica pored Janje.
Stvari koje koristite ~e{}e, smjestite na srednji dio police

C

Organizacija stvari na policama

Vi{e reda - vi{e prostora
Najjednostavniji i najekonomi~niji na~in pove}avanja u~inkovitosti polica je uz pomo} kutija
Postavljanje polica odli~an je na~in rje{avanja problema smje{taja stvari. No, to je samo kratkoro~no rje{enje ako prostor na policama ne organizirate kako treba.
Stari bunar nedavno je dobio novo ruho Ulaz u ku}u uljep{an je saksijama cvije}a

Brodski pod isti~e ljepotu moderno i klasi~no opremljenog prostora

Etno-stil
Direktorica jedne od najboljih {kola u op}ini Bijeljina, nekada{nja uspje{na atleti~arka, svoje slobodno vrijeme posve}uje radu na porodi~nom imanju i ure|ivanju dvori{ta prepunog trave, cvjetnih rondela, kolonada i stabala vo}a. U tome joj poma`u suprug Milo{, trenutno nezaposleni in`injer organizacije rada, te k}erke studentice Jadranka i Ivana. Njihovo imanje u Starom

Unesite promjene u dom

Zdravo je bez tepiha
Lijepe drvene podove ne treba kriti prostirkama i tepisima
rvo pru`a nezamjenljiv osje}aj topline, sklada i udobnosti zbog ~ega je parket ve} decenijama neprikosnoveni vladar podova. Na`alost, ~esto ga zastiremo tepisima kako bismo ga sa~uvali ili, pak, sakrili o{te}enja na njemu. Dizajneri ka`u da drvene podove treba ista}i. Ako uskoro trebate odabrati podnu oblogu, najbolje je da se odlu~ite za parket zato {to je dugovje~an. Da{~ice se prave od punog drveta debljine 12-22 milimetra, a raznovrsnost {ara posti`e se razli~itim slaganjem (ri-

Kutije od cipela
ive, jabuke, kru{ke... koje s prolje}a beharom uljep{aju dvori{te, Nadi Mitrovi} daju sirovinu za zdrave doma}e sokove i bogatu zimnicu, koju svake godine priprema. je}a u ~etiri dunuma velikom dvori{tu i vo}njaku porodice Mitrovi}. Stare kace, drvena korita, kolenike, ograde od pru}a, sve su to etno-motivi i na~ini da se cvije}e posije i ogradi prirodnim materijalima, bez plastike, koja, kako nam re~e na{a doma}ica, u `ivotu biljaka nema {ta da tra`i. No, Nada Mitrovi} ima jo{ planova o ure|enju dvori{ta. Pored starog bunara, koji je dobio novo ruho, nove vrste cvije}a, vo}ki, lozica... svake godine dobiju svoje mjesto na ovom imanju, koje odi{e toplinom i ljepotom ljudske brige o prirodi i ljep{em i udobnijem E. MUSLI `ivotu. Garderoberi. Najjednostavniji i najekonomi~niji na~in pove}avanja u~inkovitosti polica je uz pomo} kutija. Sa~uvajte kutije od cipela, poklona, ~ak i slatki{a, koje }ete prekriti papirom/bojom koja }e se slagati ili biti u kontrastu sa bojama enterijera. Sla`ite kutije na police

D

selu u Glavi~icama nadaleko je poznato po etno-stilu u kojem je ure|eno dvori{te, a sli~ne motive u opremanju eksterijera Nada je prenijela i na svoje radno mje-

sto, u {kolu koja je vi{e puta nagra|ivana za najljep{e dvori{te. - Ustajem veoma rano, a na spavanje odlazim veoma kasno. Rukovoditi {k-

olom zna~i posvetiti se svakog trena u~enicima, nastavnicima, svemu onome {to je potrebno za funkcioniranje velikog kolektiva, ali ne `elim se odre}i ni svog ho-

U vo}njaku breskve, kajsije, tre{nje...
Ure|ivanje travnjaka posebna je briga, kao i svkodnevni poslovi u vo}njaku, u kojem su po dva ili tri stabla skoro svih vo}ki na{eg podneblja. Breskve, kajsije, tre{nje, vi{nje, {ljbija - govori Nada dok nas provodi kroz svoju zelenu oazu.

Za~ine za pripremanje karija dr`ite u kutiji sa etiketom „za~ini za kari“

Prirodni materijali
Dalije, perunike, salvije, kadife, ljiljani, samo su neke od osamdesetak vrsta cvi-

Parket u kupatilu tri puta prema`ite najkvalitetnijim lakom

Mo`e i u toaletu
Ako imate odvojen toalet s lavaboom u kojem nema tu{-kabine ili ve{-ma{ine, postavite drvenu podnu oblogu. Nabavite kvalitetan parket ili brodski pod i recite majstoru da ga tri puta prema`e najkvalitetnijim lakom. Kombiniranjem plo~ica na zidu i drveta na podu dobit }ete nevjerovatan efekt. Naravno, trebate biti pa`ljivi, jer voda mo`e o{tetiti i najkvalitetniji parket. Bri{ite ga vla`nom krpom i ne koristite agresivna sredstva za ~i{}enje. blja kost, kocka i intarzija). Kod nas se najvi{e tra`e bukov, hrastov i parket od jasena, ne{to rje|e parket od oraha, tre{nje i bagrema, a odnedavno i parket od bambusa. Veoma je lijep i otporan, ali je i znatno skuplji. Brodski pod se pravi od drvenih daski koje se

Rustika je opet u modi
Moglo bi se raspravljati o tome je li parket prikladan za kuhinju. Mnogi se protive toj ideji uprkos ~injenici da je dobro lakiran drveni pod podjednako otporan kao i plo~ice. Dobro obra|en parket lako se odr`ava, trajan je i, svakako, topliji od plo~ica. Ako ne `elite da strepite od mogu}ih o{te}enja, ispred {tednjaka i sudopere ipak postavite neku za{titnu stazicu, koja se lako pere. Njome }ete i za{tititi pod i uljep{ati prostor, naro~ito ako pa`ljivo uklopite boje.

Sla`ite kutije na police u skladu sa svojim potrebama

u skladu sa svojim potrebama. Kutije sa stvarima koje rijetko koristite, mo`ete smjestiti na gornje ili donje police, pa ~ak i iza vrata. Stvari koje koristite ~e{}e, smjestite na srednji dio police i etiketirajte ih za lak{e raspoznavanje. Prepoznavanje kutija. Digitalni fotoaparat i {tampa~ mogu vam pomo}i u organizaciji polica. Naprimjer, ako `elite organizirati garderober tako da mo`ete odabrati odje}u ili obu}u na prvi pogled, napravite fotografije garderobe, cipela i ostalih stvari

Ku}ni ured
U ku}nom uredu pove}ajte funkcionalnost polica koriste}i registratore. Na ovaj na~in ne samo da }ete u{tedjeti na prostoru nego }ete i sistematski rasporediti dokumente unutar odre|enih oblasti. Bonus faktor je lako preno{enje velikog broja dokumenata na drugo mjesto za vrlo kratko vrijeme. prije nego {to ih pohranite u kutije. Od{tampajte fotografije i pri~vrstite ih na prednji dio kutije u koju pohranjujete artikal sa fotografije. Na ovaj na~in ne}ete morati izvla~iti sve iz garderobera samo da biste prona{li `eljenu stvar.

Pogled na ku}u i rascvjetalo dvori{te Mitrovi}a

Nada je ljubav prema ure|enju eksterijera prenijela i u svoj radni kolektiv

Drvene kace iskori{tene su za sadnju biljaka

Ukras svake ku}e

Grani~nik na rubovima
Kuhinja. Vrlo je lako imati organizirane police u kuhinji uz pomo} odgovaraju}ih kutija i etiketa. Za~ine za pripremanje karija dr`ite u kutiji sa etiketom „za~ini za kari“. Sve aditive za kola~e i dekorativne elemente za torte smjestite u kutiju „dekoracija kola~a“. Na ovaj na~in }ete vrlo lako prona}i `eljeni sastojak. Kupatila. Police u kupatilu se, prema pravilu, najprije popune, pogotovo ako na njima dr`ite lijekove koje redovno konzumirate. Police u ovoj prostoriji trebale bi, prema pravilu, imati neku vrstu grani~nika na rubovima kako bi sprije~ile padanje sapuna, {ampona i ostalih kliskih stvari. To bi trebalo stajati na policama blizu tu{a ili kade zbog lak{e dostupnosti kada se tu{irate.

premazuju bojama za drvo ili specijalnim lakovima. Takav pod isti~e ljepotu moderno i klasi~no opremljenog prostora, ~ini ga atraktivnijim i toplim. Lako se odr`ava i traje decenijama. Laminat je proizvod novijeg datuma, ali je brzo na{ao svoje mjesto u na{im domovima. Jeftin je, a i sami ga

Brodski pod za {irinu
U zavisnosti od namjene prostorija, koriste se razli~ite vrste drveta za oblaganje podova. Tvr|e obloge su idealne za dnevne i dje~ije sobe, ali ih mo`ete postaviti i u kuhinji. Tako postavljen i obra|en brodski pod daje prostoru {irinu i ako potpuno objedinjuje kuhinju i trpezariju. Brodski podovi se prave od razli~itih vrsta drveta, {to presudno utje~e na cijenu, koja je, pak, ~esto odlu~uju}i faktor pri izboru. mo`ete lako i brzo postaviti.

Fasadni profili od stiropora
Profili su dobra podloga za zavr{ne boje i premaze, a ugra|uju se po suhom
Stalno poskupljivanje energije prisiljava vlasnike na toplinsko izoliranje domova. To podrazumijeva i izradu fasade. Rije~ je o relativno skupom zahvatu da bi se u kona~nici dobio termoizolirani objekt bez naro~ite estetske upe~atljivosti. No, ako se cijena izrade termofasade uve}a za 5-10 posto, svakoj gra|evini mo`e se osigurati originalan i lijep izgled. Iz {iroke ponude fasadnih dekoracija mogu se odabrati one koje najbolje pristaju odre|enom objektu. U posljednje vrijeme velika je potra`nja za vanjskim fasadnim profilima, jer vlasnici objekata, kada ve} daju mnogo novca za izradu fasade, `ele da svom domu osiguraju i lijep izgled. Profili za vanjsku dekoraciju izra|uju se od visokokvalitetnog EPS-a, tla~ne ~vrsto}e 200 kPa, du`ine profila do dva metra. U ponudi je nekoliko tipova staAlat koji rijetko koristite, stavite na zadnji dio police

Upute kojih se trebate pridr`avati
Pri ugradnji profila za vanjsku dekoraciju pridr`avajte se sljede}ih uputa: Pri rezanju profila na potrebnu du`inu koristite pilu za drvo sa manjim zubima. Obrada rezanog ruba profila vr{i se brusnim papirom. Ljepilo nanosite na pole|inu i spojeve profila pa ga poravnajte lopaticom. Profile pritisnite na podlogu dok se na rubovima ne pojavi ljepilo. Vi{ak ljepila uklonite lopaticom te spojeve zagladite. Nakon postavljanja, profile ne smijete pomicati 24 sata. Kada se ljepilo osu{i, spojeve je, po potrebi, mogu}e obraditi brusnim papirom. Obojite profile `eljenom bojom. Povr{ine koje bojite moraju biti suhe, ~iste i bez pra{ine. Koristite boje na bazi akrilata. Boje nanosite u dva do tri tanka sloja. Na profile mo`ete nanijeti zavr{ni dekorativni malter finije teksture do jednog milimetra. Za ljepljenje koristite cementpolimerna ljepila, a za bojenje boje na akrilatnoj bazi. Spojeve po potrebi popunjavajte akrilnim kitom.

Kreativna radionica
Profili se lijepe na ~iste, suhe i odma{}ene povr{ine

Laminat je osjetljiviji na vlagu
Ako vam je postavljanje parketa preskupo, odlu~ite se za laminat. Te se podne obloge prave od mje{avine drveta i sinteti~kih materijala, lako se postavljaju, ~iste i odr`avaju. Prave se u najrazli~itijim bojama i dezenima i na prvi pogled podsje}aju na brodski pod. Laminat je jeftiniji od parketa, ali se ne hobluje pa ima ograni~en vijek trajanja. Ne preporu~uje se za kupatila, jer }e se plo~e, pod utjecajem vode i vlage, po~eti kriviti, bubriti i ispadati iz le`i{ta.

ndardnih profila, a prema narud`bi se izra|uju i nestandardni. Profili su presvu~eni prevlakom debljine od dva do tri milimetra, ~ija je uloga za{tita EPS-a od atmosferskih utjecaja te udaraca. Dobra su podloga za zavr{ne boje i premaze, ugr-

a|uju se po suhom vremenu na temperaturama od plus pet do plus 30 Celzijusevih stepeni. Profili se lijepe na ~iste, suhe i odma{}ene povr{ine. Kod starih fasada potrebno je provjeriti ~vrsto}u podloge i po potrebi je impregnirati.

Police u radionicama mogu biti funkcionalne uz pomo} velikog broja kutija i teglica za smje{taj sitnih stvari, poput eksera, {arafa i {ajbi. Jedan od najkreativnijih na~ina pove}avanja prostora na policama je da poklopce tegli za{arafite na donju stranu police. Kako biste uzeli {arafe, eksere i ostale sitne predmete,

dovoljno je da odvrnete teglu sa poklopca i, nakon upotrebe, navrnete je ponovo na poklopac, koji je pri~vr{}en za policu. Alat koji rijetko koristite, stavite na zadnji dio police. Va`no je naglasiti da dobrom organizacijom prostora u radionici i va{ alat ostaje u dobrom stanju, {to je bitan sigurnosni faktor.

VREMEPLOV

13. juni 2010.

DOGODILO SE
1381. - Pod vo|stvom Vata Tajlera (Wat Tyler) u nekoliko engleskih pokrajina po~eo selja~ki ustanak protiv feudalaca, izazvan visokim porezima. 1878. - U Berlinu su se sastali predstavnici velikih sila da bi revidirali Sanstefanski mirovni ugovor. Berlinski kongres zasjedao je od 13. juna do 13. jula. 1982. - Fahd postao kralj Saudijske Arabije nakon smrti kralja Halida. 1983. - Ameri~ki svemirski brod „Pionir 10“ pro{ao kroz orbitu Neptuna. To je bila prva letjelica sa Zemlje koja je iza{la izvan Sun~evog sistema. 1990. - Zbog neuspjelog po~etka razgovora vlasti i opozicije u Srbiji (8. juna), u Beogradu, na Trgu Republike, odr`an prvi protestni miting opozicije od dolaska komunista na vlast poslije Drugog svjetskog rata.

36
NOVO Lijek za mu{ki problem

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

sveznadar

Pilula produ`ava seksualni odnos
Sadr`aj pilule djeluje tako {to u mozgu mijenja nivo supstance serotonin i tako poma`e mu{karcu da se uspje{nije kontrolira
U Velikoj Britaniji ovih dana je lansirana prva pilula koja treba da spre~i preranu ejakulaciju mu{karca. Lijek, ako se uzme jedan do tri sata prije seksualnog odnosa, pokazao je da mu{karac tri puta du`e mo`e zadr`ati ejakulaciju i tako produ`iti svoje ali i u`ivanje partnerice. Sadr`aj pilule djeluje tako {to u mozgu mijenja nivo supstance serotonin i tako poma`e mu{karcu da se uspje{nije kontrolira. Prerana ejakulacija, pokazuju istra`ivanja, poga|a vi{e od 30 posto Britanaca. Pilule „prilid`i“, koje su namijenjene mu{karcima od 18 do 64 godine, ve} su u prodaji u nekim evropskim zemljama. Pilulu ne treba uzimati nakon konzumiranja alkohola jer se tako spre~avaju ne`eljeni efekti.

Pilula namijenjena mu{karcima od 18 do 64 godine

1848. - Samjuel Morze (Samuel F. B. Morse) kona~no patentirao, kasnije po njemu nazvanu, Morzeovu abecedu. 1992. - Srpski ekstremisti ubili 48 Bo{njaka civila iz sela Ahatovi}i kod Sarajeva. 2002. - Pripadnici Sfora uhapsili bosanskog Srbina Darka Mr|u (1967), optu`enog za ratne zlo~ine. Ha{ki tribunal (ICTY) optu`io je na zape~a}enoj optu`nici Mr|u za zlo~ine po~injene protiv ~ovje~nosti zbog u~e{}a u masakru vi{e od 200 mu{karaca na podru~ju planine Vla{i} u avgustu 1992. godine. Damir ]erani}, kojeg je Sfor s Mr|om uhapsio u Prijedoru, vra}en je ku}i. 2002. - Vije}e ministara BiH potvrdilo Prijedlog ugovora o dvojnom dr`avljanstvu izme|u BiH i SR Jugoslavije. 2003. - U Beogradu uhap{en pukovnik biv{e JNA Veselin [ljivan~anin i izru~en Ha{kom tribunalu (ICTY), pred kojim je krajem 1995. optu`en za zlo~ine na poljoprivrednom dobru „Ov~ara“ kod Vukovara (Hrvatska) 1991. godine

ORDINACIJA
Koje su naj~e{}a stanja koja zahtijevaju specijalnu za{titu u trudno}i, pita H. M. iz Mostara.

Specijalna za{tita u trudno}i
Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog

Na primjenu specijalne za{tite trudno}e utje~e vi{e faktora koji ovise od zdravstvenog stanja trudnice, ali i eventualnih oboljenja u porodici. Uglavnom, trudnice koje imaju saznanje o postojanju oboljenja u porodici ({e}erna bolest, povi{en krvni pritisak, zaostalost u psihomotornom razvoju), ako one same imaju neko oboljenje (kardiolo{ka, hematolo{ka, respiratorna, neurolo{ka, endokrinolo{ka, sistemska i druga obo-

ljenja) ili su imale problema sa za~e}em ili tokom i ishodom trudno}e (reproduktivnu anamnezu, lije~en sterilitet, spontani poba~aji, odumrle trudno}e i druga oboljenja) su trudnice koje zahtijevaju specijalan nadzor. On podrazumijeva ve}i broj klini~kih pregleda, dodatne laboratorijske analize i specijalisti~ke i subspecijalisti~ke konsultacije, pa i eventualnu hospitalizaciju.

Sezona no{enja sandala i papu~a napokon je po~ela. Da se ne biste postidjeli sopstvenih stopala i no`nih prstiju, krajnje je vrijeme da im posvetite malo pa`nje. Ukoliko nemate novca za pedikira i „ku}na radinost“ rije{ava problem. Za po~etak, veoma temeljno uklonite sve ostatke starog laka za nokte. Potopite stopala u toplu vodu, u koju ste dodali kupku ili aromati~no ulje. Dovoljno je samo pet minuta da ko`a omek{a, ali ukoliko ste imali naporan dan, prepustite se du`em u`ivanju. Kada osu{ite stopala, skratite nokte pa ih izravnajte turpijom. Omek{ale zanoktice pogurajte drvenim {tapi}em ili pe{kirom, ali nemojte ih sje}i. Turpijom za stopala sastru`ite zadebljalu ko`u, ali ne trljajte suvi{e agresivno, da se ne biste povrijedili. Po{to isperete i osu{ite stopala, nama`ite ih kremom. Kada se krema dobro upije, preostaje vam samo jo{ da nalakirate nokte.

RO\ENI
1873. - U Tovarniku ro|en hrvatski pjesnik, pripovjeda~, kriti~ar i esejista Antun Gustav Mato{. 1881. - Ro|ena Luis Veber (Lois Weber), prva `ena re`iser u Americi. 1897. - Ro|en finski trka~ na duge staze Pavo Nurmi (Paavo Nurmi), koji je osvojio devet zlatnih medalja na Olimpijskim igrama (OI) 1920, 1924. i 1928. godine. Oborio je 29 svjetskih rekorda.

UMRLI
323. godine prije nove ere - U Babilonu, u 33. godini, umro Aleksandar Veliki, sin gr~kog kralja Filipa II i Olimpije (k}erke epirskog kralja), Aristotelov u~enik. Svojim pohodima, na kojima je njegova vojska u osam i po godina pre{la gotovo 18.000 kilometara, stvorio je dr`avu kakva po prostranstvu ni prije ni poslije njega nije postojala. 1930. - U gradu Siatista u Gr~koj poginulo je 30 osoba od krupnog grada. 1986. - Umro ameri~ki klarinetist Beni Gudmen (Benny Goodmann), najpopularniji d`ez muzi~ar tridesetih godina 20. vijeka.

Kako da postupim kod prijave koju `elim podnijeti radi apliciranja na javni natje~aj u federalnom organu, a uposlena sam u op}inskom organu u @upaniji Zapadno-hercegova~koj. U natje~aju je navedeno da kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije. Nije mi poznato da li se nalazim u pomenutom Registru i kako da postupim, pita D. H. iz Tuzle. Ukoliko ste u dr`avnu slu`bu zaposleni posredovanjem Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, odnosno ukoliko je u or-

Apliciranje na javni natje~aj
Kod op}inskog organa uprave pokrenula sam jedan upravni postupak i u toku postupka ostavljen mi je rok za dostavljanje dokazne dokumentacije. Nisam u roku mogla sve pribaviti, pa me zanima kako rokove tretira zakon i mogu li se produ`avati, pita H. J. iz Sarajeva.

Upravni postupak
koje je predvi|ena mogu}nost produ`enja, mo`e se produ`iti na molbu zainteresovane osobe koja se podnese prije isteka roka ili tri dana po isteku roka, ako postoje opravdani razlozi za produ`enje, o ~emu se sa~injava slu`bena zabilje{ka u spisu.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

Tuzla: Dr`avna slu`ba

ganu dr`avne slu`be u kojem ste zaposleni Agencija izvr{ila reviziju zakonitosti zapo{ljavanja i u to vrijeme zatekla i vas kao dr`avnog slu`benika koji je zaposlen u skladu sa Zakonom, onda se bez dileme nalazite u pomenutom Registru. Me|utim, kako biste otklonili sve eventualne dileme u pogledu toga, kontaktirajte Agenciju gdje }ete sigurno dobiti potpunu informaciju.

Prema Zakonu o upravnom postupku, za poduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu biti odre|eni rokovi. Ako rokovi nisu odre|eni zakonom ili drugim propisom odre|uje ih, s obzirom na okolnosti slu~aja, slu`bena osoba koja vodi postupak. Rok koji je odredila slu`bena osoba koja vodi postupak, kao i rok odre|en propisima za

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

37

Ta~no Neta~no
Meksikanci 1.SvojDeglavni grad México ili El naj~e{}e nazivaju D.F.(„El Effe“)?

UPOZORENJA Jedino je pregled relevantan

Ne izjedna~avajte ljepotu sa zdravljem
Mnogi misle da su lijepa kosa i blistav ten pokazatelji dobroga zdravlja - pritom zanemaruju da se visok pritisak i holesterol ne mogu vidjeti
Sjajna kosa, savr{en ten, tijelo poput skulpture nisu pokazatelji dobrog zdravlja. Oni mogu zavarati, a to potvr|uju i stru~njaci kompanije „Nuffield Health“ koji tvrde da vanjska pojava nu`no ne reflektira zdravstveno stanje. Kad prosu|ujete ne~ije zdravlje na temelju onoga kako ta osoba izgleda, ~esto budu ignorirani skriveni faktori poput krvnog pritiska, pu{a~kih navika, nivoa holesterola. Zaklju~ak je donesen na temelju rezultata ankete u kojoj je u~estvovalo 2.500 mu{karaca i `ena. Dr. Endi D`ons (Andy Jones) ka`e da ljudi danas izjedna~avaju ljepotu sa zdravljem zaboravljaju}i pritom da je industrija ljepote proizvela hiljade preparata koji im omogu}avaju da se doslovno „po{pricaju lijepim izgledom“. - U biti, mnogi od najva`nijih pokazatelja zdravstvenog stanja uop}e nemaju vanjske znakove - ka`e D`ons i dodaje da su redovni kontrolni pregledi relevantan pokazatelj dobrog zdravlja.

2.Kasno ro|enje Karla II donijelo probleme i njemu i njegovom ocu? 3.Rimljani nisu proveli ni jednu jedinu kodifikaciju prava?
1. TA^NO

Kozmeti~ki preparati doprinose dobrom izgledu

Svoj glavni grad Meksikanci naj~e{}e nazivaju México ili El D.F.(„El De Effe“). Kad se ka`e Meksiko, uobi~ajeno je da se to odnosi na grad, kad pi{e Mexico D.F. - Distrito Federal rije~ je o federalnom distriktu Federalne dr`ave Meksiko. Puno rje|e, i gotovo isklju~ivo u slu`benim dokumentima ili prilikama spominje se La Ciudad de México. Zemlja, odnosno dr`ava Meksiko je dobila ime po glavnom gradu ali je njeni stanovnici rijetko nazivaju México, uglavnom ka`u La República ili jednostavno La Patria (Domovina). U svijetu se ~esto (pogre{no) koristi engleski naziv Mexico City.
2. TA^NO

Kako Meksikanci nazivaju svoj glavni grad

Predla`emo za dana{nji ru~ak

Pastirska pita

Potrebno je: 1 kg bijelog krompira, 500 g mije{anog mljevenog mesa, 2 mrkve, velika glavica luka, smrznuto povr}e za rusku salatu, 2 ~esna bijelog luka, 30 g maslaca, 50 ml mlijeka, 300 ml vode, so, biber, suhi biljni za~in. Na~in pripreme: 1. Oguliti krumpir, skuhati ga u slanoj vodi, ocijediti, dodati mlijeko i maslac i napraviti pire. 2. U velikoj tavi propr`iti sitno sjeckani luk, pa dodati rendanu mrkvu, bijeli luk i mljeveno meso. Kada se nakon 10 minuta meso propr`i, dodati smrznuto povr}e i za~ine, dinstati jo{ nekoliko minuta, pa smjesu presuti u vatrostalnu posudu. 3. Preko mesa ravnomjerno rasporediti pripremljeni pire krompir, staviti u rernu i pe}i oko 25 minuta na 200 stepeni dok ne porumeni.

Upotreba za{titnih krema za sun~anje nije ni pribli`no dovoljna, upozoravaju ljekari. Nau~nici podsje}aju na to da su lagana odje}a i {e{iri najbolji na~in za{tite od preuranjenog starenja i raka ko`e. Dr. Stefan Lojten{lager (Stephan Lautenschlager), dermatolog u bolnici „Triemli“ u Cirihu iznio je novu strategiju prevencije od sunca. - No{enje lagane odje}e kao i minimalno izlaganje suncu trebaju imati prednost pred nano{enjem za{titnih krema. Ali, ~esto se takva rje{enja smatraju neprihvatljivima i kreme postaju naj~e{}i na~in za{tite od sunca izjavio je dr. Lojten{lager. Kreme tradicionalno {tite od opekotina i manje ozbiljnih oblika raka ko`e, ali ne postoji ko-

Za{titne kreme nisu dovoljne protiv sunca

Ljekari tvrde

Kreme {tite od opekotina

na~ni dokaz o tome da spre~avaju potencijalno smrtonosan rak ko`e. U poku{aju da se mu{ki spol uvjeri u korisnost za{titnih krema - istra`ivanje je pokazalo da ~ak 28 posto mu{karaca ne koristi za{titne kreme jer to smatraju „`enskastim“.

UNAPRIJED (lat.) BROJ PROTONA U ATOMSKOJ JEZGRI

TEMPO

SLAVNI GLUMAC LORENS

SVOJSTVO MATERIJE

SKOPJE

PODZEMNI DIO BILJKE

”Inertial Measurement Unit”

AMERI^KI GLUMAC KEVIN

REOMIR

PTICA GRABLJIVICA

ZAJE^ATI

Karlo II rodio se kad su njegova bra}a ve} bila odrasla i ve} su im bila dodijeljena potkraljevstva. Njegov otac Luj I Pobo`ni se na{ao u problemima, kako da oduzme ve} dodijeljenu zemlju njegovoj bra}i i dade Karlu II ]elavom. Najprije je poku{ao da mu dodijeli Alemaniju, pa onda Italiju 832. poslije Lotarove pobune, pa onda Akvitaniju. Brojne pobune i mirenja Luja I Pobo`nog sa Lotarom i Ludvigom I Njema~kim ~as su doprinosili da Karlo ]elavi ima svoje posjede, a ~as da nema. Ipak, Luj I Pobo`ni se nije predavao i uspio je da Karlu ]elavom op{tim dogovorom bude dodijeljena cijela Francuska. Kada je Luj I Pobo`ni obavezao plemstvo 837. godine da prihvate Karla ]elavog kao njegovog nasljednika u Zapadnoj Frana~koj, sinovi su mu se ponovo pobunili. Nastao je gra|anski rat izme|u njih koji je zavr{en Verdunskim sporazumom godine 843. kojim je dr`ava podijeljena tako da je najmla|i Karlo II dobio dana{nju Francusku, Lotar kao najstariji Italiju i carsku krunu, a Ludvig ono {to }e postati Njema~ka. Ro|en je 13. juna 823., a umro 5. ili 6. oktobra 877. godine.
3. NETA^NO

Kasno ro|enje Karla II donijelo probleme

POHLEPNE PORTUGAL STARIJA PJEVA^ICA KSENIJA RANAC, TELE]AK SA[A ODMILJA PJESNIK @UPAN^I^ STARI SLAVEN STARJE[INE MJESTA GLUMAC DELON SPRAT ” ITALIJA

RENIJ STARIJA ROK GRUPA

ZAPOVJEDNIK BRODA SJEVERNI JELENI, SOBOVI ORGANSKA KEMIJSKA INDUSTRIJA

URAN ASTAT

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA SOFI, AKSIOM, ASONANSA, MA, NT, ANDERTON, RAS, KANTATE, ETAPE, ORTAK, MARATON, A^E, OKIDA^, KRIN 2192
NBA KO[ARKA[ NA SLICI

PRISTA[E IREDENTE

Rimljani su proveli jednu jedinu kodifikaciju prava. To je Dvanaest plo~ica (leges duodecim tabularum), rimski zakonik koji su izradili decemviri (posebno tijelo) 451. i 450. godine prije nove ere, prva i jedina kodifikacija prava koju su oni proveli. Zakonik je ispisan na 12 bron~anih plo~ica izlo`enih na Forumu, koje su uni{tene 390. godine prije nove ere u najezdi Gala. Dvanaest plo~ica sadr`e norme o civilnom postupku, porodi~no pravo, nasljedno pravo i tutorstvo, vlasni{tvo i pravne poslove, susjedske i me|a{ke odnose, privredne delikte, javne delikte i kazneni postupak, sakralno pravo i dopune.

Rimski zakonik na Dvanaest plo~ica

38

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

moja ku]a

VIKEND
KU]NI LJUBIMCI

Sobno cvije}e je opasno za ma~ke
Radu{a: Krasi je izrazito bujna vegetacija Sa vrha puca pogled na Ramsko jezero

Radu{a - zelena dvojnica Vranice
Najvi{i vrhovi Idovac, Kik i Grebovi prirodna su granica izme|u BiH, crnomorskog i jadranskog sliva
Radu{a spada me|u najljep{e bh. planine. Konfiguracijom, jezerima, izvorima rijeka i brojnim manjim izvorima te izrazitim zelenilom bujne vegetacije i {arenilom planinskih livada podsje}a na susjednu Vranicu, od koje je dvjestotinjak metara ni`a, a prostorno za nijansu {ira. Najvi{i vrhovi Idovac (1.956 metara), Kik (1.794) i Grebovi (1.763) prirodna su granica izme|u Bosne i Hercegovine, crnomorskog i jadranskog sliva te Kupre{kog i Vukovskog polja i Uskoplja. Do pod sami vrh mo`e se iz pravca Ramskog jezera motociklima i biciklima, a automobilom do napu{tenog sela Dra{evo, a onda markiranom stazom do vrha, preko Prodojnice, za {ta je potrebno skoro dva sata pje{a~enja kroz visoku {umu, a potom oko pola sata planinskim travnjacima pri vrhu, koji je i sam, uglavnom, travnat. Uz put }ete nai}i na nekoliko manjih ledeni~kih jezera, od kojih je najve}e Radu{ko na 1.800 metara nadmorske visine. Ne{to ni`e je Volji~ko jezerce. ^itava planina je ispresijecana nekada{njim karavanskim i duhanskim stazama, kojima su preprodava~i prebacivali duhan iz Hercegovine i Dalmacije dalje u Bosnu. Iznad 1.800 metara su klekovina i travnate zaravni, mjestimi~no pri vrhovima pro{arani kamenom. A onda, sa prekrasnog vrha puca pogled na Kupre{ko, Duvanjsko i Livanjsko polje, uskopljansku dolinu Vrbasa, obli`nje Ramsko i ne{to dalje Bu{ko jezero, vrhove Prenja, ^vrsnice, Vrana, Vranice, Cincara, Malovana, Vitoroga, Tu{nice, Dinare, Crvnja, Vla{i}a, Viso~ice i Bjela{nice. A. KAMBER

Poznato je da ma~ke rado jedu travu mada ne znamo za{to. Prema mi{ljenju nekih, ona im poma`e da se rije{e dlaka koje Postoji duga~ak spisak otrovnih biljaka su im se nakupile u posebnu pa`nju obratite `elucu, a prema drugima, na ljiljane, jer su sve vrste samo ih privla~i sladunjavi ovog cvije}a izuzetno tookus mlade trave. U nedo- ksi~ne i mogu prouzrokostatku trave, ~esto se povati akutno o{te}enje buslu`e sobnim biljkama ili brega, koje, na`alost, u cvije}em, {to mo`e biti ve- ve}ini slu~ajeva za ma~ke liki problem, jer nisu u stazavr{ava fatalno. nju razlu~iti koje su biljke Uno{enje ljiljana u ku}u u jestive, a koje {kodljive, kojoj je ma~ka trebalo bi odnosno otrovne. potpuno izbjegavati, jer su i Postoji duga~ak spisak otrmanje koli~ine bilo kojeg diovnih biljaka. Izme|u ostajela biljke dovoljne da dovelih, na ovom op{irnom spidu do te{kog trovanja. sku su popularne sobne biAko imate ma~ku koja je ljke, poput filadendrona, rauporni biljojed, ponudite znih puzavica, difenbahija, joj travu u saksiji ili svje`e poinsetija, paprati, pa ~ak i posijanu p{enicu. Nakon asparagus, koji je ~esto satoga, sobno bilje i cvije}e stavni dio buketa. ne}e joj biti interesantno. Ako imate ma~ku u ku}i,

RIBOLOV
Na udici som od {est i po kilograma
Na lokalitetu Bilje`evo iz rijeke Bosne poznati varali~ar Miralem Keki} iz Kaknja izvukao je ovih dana na plovak soma te{kog {est i po kilograma. Keki} je u posljednje vrijeme, osim soma kapitalca, ulovio i desetak {kobalja, ~etiri pastrmke i dva {arana od po tri kilograma. Miralem je, ina~e, poznat u svom kraju kao pravi majstor za kapitalce. I. B.
Keki}: Majstor za kapitalce Detalj sa poribljavanja @eljeznice

Prvenstvo invalida u pecanju udicom na plovak
U organizaciji Udru`enja za sport i rekreaciju invalida Op}ine Novi Grad Sarajevo, na Ilija{koj bari kod Ilija{a odr`ano je ekipno i pojedina~no Prvenstvo invalida Kantona Sarajevo u lovu ribe udicom na plovak. U~estvovalo je pet ekipa sa 25 takmi~ara. Poslije trosatnog takmi~enja i vaganja ulovljene ribe, progla{eni su najbolje ekipe i pojedinci. Prvo mjesto osvojila je ekipa Udru`enja SRI „Novi Grad“ Sarajevo, drugi su bili SD „Mladost“, a tre}i Udru`ernje SRI

Ferid Fisovi} sa zlatnim peharom

U Bosnu i @eljeznicu ubacili 200 kilograma pastrmke

Po {kobalja na Bosnu
Strastveni sportski ribolovci Fadil Kubat i Enver ]i{ija, ~lanovi Sportskog ribolovnog dru{tva „Bistro“ iz Kaknja, izvukli su prije nekoliko dana iz Bosne u Kaknju 10 {kobalja, a za mamac su koristili angel. Ovi pravi zaljubljenici u Kubat i ]i{ija: ribolov i prirodu koriste Dnevna dozvola 10 KM sve slobodno vrijeme za dru`enje na otvorenom. - Pozivam sve ribare da do|u pecati na rijeci Bosni. Bogata je ribom pa su male {anse da se ku}i vrate praznog ruksaka. Dnevna dozvola ko{ta 10 KM - ka`e Fadil Kubat, sekretar Sportskog ribolovnog dru{tva I. B. „Bistro“.

^lanovi Udru`enja sportskih ribolovaca „Ilid`a“ posebnu pa`nju posve}uju radu sa mladim ribarima i poribljavanju voda kojima gazduju. Najbolja potvrda toga je poribljavanje rijeka @eljeznica i Bosna sa 200 kilograma lovne poto~ne pastrmke. ^lanovi ovog uzornog sportskog kolektiva pokrenuli su aktivnosti i u vezi sa ~i{}enjem i ure|ivanjem obala @eljeznice i Bosne. Prije nekoliko dana organizirali su i udru`insko takmi~enje, u kojem je u~estvovao veliki broj ribara. I. B.

„Vogo{}a“. U pojedina~noj konkurenciji najuspje{niji su [efko Nuhanovi}, Ferid Fisovi}, D`evad ^amd`i} i Enver

Halilovi}, svi ~lanovi Udru`enja „Novi Grad“. Prvenstvo invalida BiH u ribolovu odr`at }e se 20. juna na jezeru Modrac. I. B.

Poziv na Krivaju
Zaljubljenici u ribolov potvrdit }e da je Krivaja pravi raj za one koji se bave ovim hobijem. Jedan od onih koji se tokom cijele sezone pecanja ne odvaja od obala ove rijeke je i Alija Lopo iz Kri`evi}a kod Olova. Zatekli smo ga kako razgovara sa ekipom TV Hema, koja je pripremala emisiju o aktivnostima Sportskog ribolovnog dru{tva „Orlja“ iz Olova. - U`ivam u ribolovu i prirodi koja okru`uje Krivaju. Danas sam za kratko vrijeme upecao pet {kobalja. Pozivam sve ljubitelje prirode i ribolova da do|u na Krivaju. Ulov je zagarantiran poru~uje Lopo. I. B.

Lopo sa novinarkom TV Hema

@IVOT

Muhamed Toromanovi}, rukometa{ Koldinga

26
INTERVJU

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

39

ULCINJ

Savr{eno mjesto za odmor

Zbog ~udnog zakona, ne mogu Najbitnije je i najte`e napustiti Dansku zadovoljiti
Bio sam zate~en kada su mi u klubu saop}ili da ne smijem napu{tati zemlju dok se potpuno ne oporavim od povrede, govori popularni Tore
Rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Muhamed Toromanovi} je ve} drugu godinu u Danskoj, gdje brani boje Koldinga. Ipak, posljednjih nekoliko mjeseci nije nastupao zbog povrede kri`nih ligamenata koljena. Ovaj odli~ni pivot zbog toga nije igrao ni za bh. ru-

Edo Maajka uo~i izlaska albuma „Spomen Plo~a“

Ne mo`ete zanemariti pla`u od 13 kilometara!
Za sezonu 2010. priredili smo bogat zabavni program sa raznim sadr`ajima na svim lokacijama, ka`e PR „Ulcinjske rivijere“
Da razjasnimo, nigdje nije kao u prospektima. U osnovi svakog prospekta zacementirana je la`. Mo`da je to prete{ka osuda, ali ako ste ikad vidjeli neki prospekt pa nakon toga prodefilovali izreklamiranim mjestom, naj~e{}a re~enica koju ste mogli izgovoriti je otprilike: „Pa zar je ovo ono {to sam na slikama gledao?“ Ulcinj je nekada bio jedan od popularnijih gradova na jadranskom, kako se to sada ka`e - priobalju. Raspadom Jugoslavije i posvema{njom raspu{teno{}u, neodgovorno{}u, manjkom sredstava i smisla za organizaciju, postajao je marginaliziran.

Sada u Sarajevu pr`i sunce, a ja ovdje hodam u dukserici i jakni
{to sam na nekoj listi op}ine koja me pla}a dok sam na bolovanju. Ako bih napustio Kolding na nekoliko dana, mogao bih imati problema sa klubom. Takvi su propisi i na{eg proslavljenog golmana i trenera Abasa. Ona igra za rukometa{ice Koldinga. Ja jo{ u~im danski jezik. Dobro ga razumijem, ali jo{ te{ko govorim tako da ve}inom koristim engleski - nastavlja popularni Tore.

svoje kriterije
Naravno da me zanimaju de{avanja u BiH, pa ja sam Bosanac, ka`e Br~ak sa zagreba~kom adresom, kome po{ta sve ~e{}e sti`e u Tel Aviv Te{ka je na{a publika kada je rije~ o repu, imamo mnogo ve}u rok tradiciju

Dankinje su o.k., ali volim doma}e
Rukometa{ Koldinga ka`e da je jo{ solo. - Dankinje su o.k., ali volim i vjerujem u doma}e. Ipak `elim na}i Bosanku - kategori~an je Muhamed.

Lu~ki grad
Kolding je lu~ki grad, u kojem je rukomet sport br-

Prelijepa pje{~ana pla`a „Bellueve“

Privla~enje turista
Iako, kad malo pogledate, tamo je mo`da i najmanja razlika izme|u slike i stvarnosti. Na slikama se, uglavnom, potencira stari dio grada, koji je ve} stolje}ima takav kakav je, dakle, pri~a za sebe te trinaest (brojem: 13) kilometara duga pje{~ana pla`a na suprotnom kraju grada. Priznat }ete, du`ina koja nije za potcijeniti... Tako

Edo Maajka: Bh. promocija albuma na SFF-u

da vam ne mogu mnogo slagati. Jedno od rijetkih, nekada{njih preduze}a koja se organizirano bave turizmom je HTP „Ulcinjska rivijera“, koja je od ove godine malo ozbiljnije krenula u projekt animacije potencijalnih turista. Prema rije~ima PR-a ove firme Ane @ivanovi}, nekada je Ulcinj bio pun Nijemaca, ali kako nema jeftinih leto-

Podsjetnik na nekada
Upravo su kapaciteti Ulcinjske rivijere mo`da ono {to bi ljudima koji su malo prije rata bili u srednjim godinama, a poslije ostali i bez pro{losti i bez budu}nosti i bez dr`ave u kojoj su ro|eni... bio podsjetnik na njima sretna vremena. Usluga je besprijekorna, stari i prevejani konobari „za na ranu priviti“, hrana korektna, tanjiri puni kao oko, borova {uma, le`aljka koja vas ~eka i isklju~ivo je va{a, pijesak i pogled prema horizontu - vi{e ne treba. va za Podgoricu, nema ni Nijemaca. Ali, nije da nema nikoga, u periodu od 1. jula do 15. avgusta bolje vam je da ne idete. Tamo je i kunto i panto, i to hiljade takvih, tako da ne da se ne}ete imati priliku odmoriti nego se ne}ete mo}i okrenuti. Ako, pak, volite ljetovanje u gu`vi, onda je ovo idealno odredi{te u tom periodu. - Fokusirali smo se na to kako da privu~emo turiste tokom juna, druge polovine avgusta i septembra. Nekada je ovdje sezona trajala od 1. aprila do 1. oktobra, to vi{e nije slu~aj i najvi{e radimo da to promijenimo. Za sezonu 2010. priredili smo bogat zabavni program sa raznim sadr`ajima na svim lokacijama. „Ulcinjska rivijera“, ina~e, raspola`e s hotelima „Bellevue“ i „Olympic“ te apartmanima u nudisti~kom naselju na Adi Bojani - ka`e Ana @ivanovi}.

N
Toromanovi}: Jo{ u~im danski jezik

ajavljuju}i novi album najboljeg balkanskog repera Ede Maajke „Spomen Plo~a“, koji je, ustvari, „best of“ materijal proteklih deset godina, kolege iz Hrvatske napisale su da „zub vremena nije nagrizao muzi~ka remek-djela Ede Maajke“. I, zaista, {ta jo{ re}i za

„Aquariusu“, i{~ekuje sa velikim zanimanjem.

Super ispucavanje
Ro|eni Br~ak sa zagreba~kom adresom (mada mu po{ta sve ~e{}e sti`e u Tel Aviv, gdje `ivi njegova ljubav, Izraelka Lilah) isti~e da je prezadovoljan albumom te da misli da }e veoma dobro pro}i.

materijal koji sam uradio, kada sam zadovoljio svoje kriterije, tada kritika nije bitna. Bar je tako kod mene. To je totalno stvar ukusa i svako ima pravo na svoje mi{ljenje. Najbitnije je zadovoljiti svoje kriterije, a to je ujedno i najte`e.
Kada je u planu promocija u BiH?

Grupa G
Ho}ete li gledati utakmice Svjetskog prvenstva i imate li posebnu raju za to?

Ne nude neki pretjerani luksuz, ali ljudima nekada{nje srednje klase, onima koji, zapravo, i jesu fokus grupa, luksuz nije najbitniji

Borova {uma
Svi hotelski kapaciteti su nedavno renovirani, hoteli su na samom po~etku Velike pla`e i opasani su borovom {umom, {to je, mo`da, njihov najzna~ajniji kvalitet. Ne nude neki pretjerani luksuz, ali ljudima nekada{nje srednje klase, onima koji, zapravo, i jesu fokus grupa, luksuz nije najbitniji. Cijene su u skladu sa vremenom, 30 eura ko{ta najskuplji polupansion, i to u {pici sezone. Za prosje~nog gra|anina BiH, onoga kojem su Turska i Gr~ka poskupe, a Hrvatska ve} izlizana... te{ko da ima igdje i{ta pristuA. ^ULI] pa~nije.

- Ve} dugo ne pratim fudbal. Tu i tamo pokoju utakmicu, ali Svjetsko prvenstvo je uvijek zanimljivo pogledati. Grupa G mi je najzanimljivija - Obala Slonova~e, Brazil, Koreja, Portugal. Bit }e to odli~ne utakmice.
vijesti od kojih Vam se prevr}e u `elucu, kako je nakon toga iza}i na binu?

Botani~ki vrt i kraljevski dvorac
Kolding je poznat u cijeloj Skandinaviji po botani~kom vrtu, koji slovi za jedan od najljep{ih u ovom dijelu svijeta, ali i po kraljevskom dvorcu Koldinghus, koji je izgra|en u 13. stolje}u. - ^esto obi|em ove znamentosti u slobodno vrijeme, posebno dvorac, koji je nedaleko od mog stana ka`e Tore. kometnu selekciju u prijateljskim utakmicama protiv Gr~ke, a kako stvari trenutno stoje, te{ko da }e u narednim mjesecima do}i u domovinu da obi|e rodbinu i prijatelje. moram ih po{tovati - ka`e Toromanovi}. On ve} dvije godine igra u Danskoj te ka`e kako se vrlo brzo navikao na `ivot u ovoj skandinavskoj zemlji. - Na po~etku mi je dosta zna~ila podr{ka Bilija (Bilal [uman, op. a.), koji je u Koldingu prava legenda kluba. Nakon aktivnog igranja, preuzeo je `ensku ekipu i sa njima pravi odli~ne rezultate. Tu je i Maida Arslanagi}, k}erka

Podr{ka Bilija
- U Danskoj je veoma ~udan zakon. Bio sam zate~en kada su mi u klubu saop}ili da ne smijem napu{tati Dansku dok se potpuno ne oporavim. To je sve zbog osiguranja i zato

oj jedan i na svakoj utakmici dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta. - Uvijek nas bodri 3.500 gledalaca. Dvorana bi uskoro trebala biti pro{irena tako da }e primati mnogo vi{e posjetilaca. Navija~i i saigra~i me zovu Tore, kao {to je bio slu~aj u Bosni - nastavlja pivot na{e rukometne reprezentacije. U Danskoj ga nerviraju jedino klimatski uvjeti i dosadna ki{a, koja, kako ka`e, pada skoro cijelu godinu. - Vrijeme je katastrofa. Sada u Sarajevu pr`i sunce, a ja ovdje hodam u dukserici i jakni. Ki{a je sastavni dio `ivota svakog stanovnika Koldinga. Sa njom po~inje i zavr{ava se dan - govori ToD. ZEBA romanovi}.

Pro{irenje porodice
Lilah i Vi ste tri godine zajedno, a rekli ste da `ivite kao u braku. Pa da nije na pomolu pro{irenje porodice?

- Nije jo{, ali bit }e, bit }e...

Neki pretuku pola svoje porodice, neki pretuku pola tu|e porodice, a meni je muzika terapija, oduvijek
Maajku koji je jo{ prije pet{est godina pobrao sve relevantne muzi~ke nagrade na ovim prostorima, punio dvorane poput zagreba~ke Hale sportova, a osim toga, nerijetko zbog svojih tekstova bio cenzuriran. Stoga nije ni ~udo {to se „Spomen Plo~a“, koja }e biti objavljena u srijedu, a dva dana poslije promovirana u zagreba~kom - Ba{ ga danas (srijeda, op. a.) {aljemo u {tampu. Poslu{ao sam master i nemam zamjerki. S novim bendom sam ve} imao nekoliko svirki i publika je odli~no reagirala. Sada ~ekamo promociju albuma u Zagrebu - ka`e ovaj 31godi{njak.
Publika Vas voli, ali koliko dr`ite do kritike muzi~kih stru~njaka?

- Ba{ sam u pregovorima za koncert na Sarajevo Film Festivalu, gdje sam mislio uraditi promociju „Spomen Plo~e“. Mo`da do avgusta zasviramo i na jednom festivalu u Te{nju. Nemam neku koncepciju i plan promocije, kada nas neki klub ili festival pozove, dolazimo. Malo smo zakasnili sa CD-om pa, {to ne stignemo do avgusta, nastavit }emo u septembru.
Je li se u ovom vremenu te{ko baviti muzikom? Kada u pola osam ~ujete

- Pa, do|e mi kao neko super ispucavanje, nasekira{ se i, onda, sve to izbaci{ iz sebe. Hvala Bogu {to imam ovo, do|e mi kao terapija. To nije ni{ta novo, emotivac sam pa mi je oduvijek tako. Neki odu na stadion, neki pretuku pola svoje porodice, neki pretuku pola tu|e porodice, a meni je muzika terapija, oduvijek...
Koliko pratite de{avaja u BiH i zanima li Vas to?

per prihvata i Frenkieja i „Dubiozu“, valjda bi i mene... Znam samo da bi mi mnogo vi{e vremena i strpljenja trebalo da isplivam. Zna~i, za ono {to sam uradio u prve dvije godine, trebalo bi mi dosta vi{e. Te{ka je na{a publika kada je rije~ o repu, imamo mnogo ve}u rok tradiciju.
Stari grad

Biografija i bend
Kako nikada ne mirujete, vjerovatno ve} imate i nove projekte u planu?

Prvi nastup Novosa|ana

Mojih top pet
Ko su, prema Va{em mi{ljenju, najbolji izvo|a~i na ovim prostorima?

- Nemam neki redoslijed, ali to su za mene Damir Avdi}, Josipa Lisac, Dino [aran, Sky Wikluh, Coco Muratovi}.

- Naravno da me zanima, ja sam iz Bosne. Kada stignem, pro~itam pone{to sa portala, a ako ni to ne uradim, jarani mi se po`ale na situaciju. Jako te{ka vremena za BiH.
Da ste ostali u BiH, {ta mislite da li bi se danas o Vama govorilo kao o najboljem reperu na ovim prostorima?

- Sada mi je bitna samo muzi~ka karijera, upravo sam zavr{io ovaj album, ho}u da ga sada sviram i ispromoviram, a onda „zakopat“ novi materijal... Bend me je stvarno nainspirirao i sada ho}u da se tome maksimalno posvetim.
^ujem da pripremate biografiju?

„Pero Defformero“ u Sarajevu
Popularni novosadski bend „Pero Defformero“ u petak, 18. juna, nastupit }e prvi put u Sarajevu, ta~nije u klubu „Cinemas Sloga“. Grupa je osnovana jo{ 1993. godine, a ~ine je Goran Bi{evac, Sa{a Fri{, Nenad Kova~evi} i Slobodan Stanojevi}. @anr muzike koju bend preferira je neobi~na kombinacija roH. P. kenrola i folka.
„Pero Defformero“: U klubu „Cinemas Sloga“

- Sada sam samo u muzici, bend, nastupi i produkcija...
L. SARAJLI]-RAMOVI]

- Pa, kada sam siguran u

- Ko zna, publika u BiH su-

40
MLADE SNAGE

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

[ejla Kameri}, uspje{na bh. umjetnica

U`ivam u pripremama za maj~instvo
Dobra logistika
Rat me je, na`alost, obilje`io na neki na~in U Sarajevu snimam svoj prvi dugometra`ni film
ejla Kameri}, bez ikakve sumnje, pripada redu najuspje{nijih mladih bh. umjetnika. Ova je konstatacija potvr|ena i kada je proteklih dana u ~uvenom pariskom centru „Pompidou“ prikazana retrospektiva videoradova i filmova 34-godi{nje umjetnice iz Sarajeva. Tako|er, u Centru za savremenu umjetnost u njema~kom gradu Erlangenu [ejla izla`e rame uz rame sa svjetskim umjetnicima, poput britansko-palestinske vajarke Mone Hatun i njema~kog videoumjetnika Kristijana Jankovskog (Christian Jankowski). - Naravno, veoma sam sretna {to mi se pru`ila prilika da radim sa „Pompidouom“. Punu sam se godinu pripremala za taj doga|aj, otkad sam i dobila poziv iz francuske prijestonice. @elja svakog umjetnika je da njegova djela pogleda {to ve}i broj ljudi, a spomenuti pariski centar idealna je scena za realizaciju takve ambicije - govori Kameri}.

Utisci sa regionalne turneje

[

[ejla Kameri} smatra kako bh. umjetnost ima dobre predstavnike u mladim snagama, pogotovo kada je rije~ o filmu, ali tako|er skre}e pa`nju na malu podr{ku dr`ave kulturi. - Za dobru reprezentaciju potrebna je dobra infrastruktura. Mi imamo problem s tim u svim oblastima, ne samo u sportu i kulturi. Podr{ka dr`ave nije na nivou na kojem bi trebala biti. Sre}om, filmski radnici su se svojim uspjesima izborili za dobru logistiku tako da danas imaju dobar filmski festival i jaku fondaciju - govori umjetnica. poku{avam skrenuti pa`nju na probleme koji su zadesili moju zemlju. Ro|ena sam u Sarajevu, dio sam bosanskohercegova~ke pri~e. Rat me je, na`alost, obilje`io na neki na~in, stoga je sasvim prirodno da se bavim i tim temama - ka`e [ejla.

„Skroz“: Publika u svim gradovima

od kojih se mnogo mo`e nau~iti. Milena Dravi} je fenomenalna osoba i nadam se da }u ponovo imati priliku da sara|ujem sa njom, jer je to, zaista, divno iskustvo. Nadam se da }u do kraja godine uspjeti zavr{iti i svoj prvi dugometra`ni film „1395 dana bez crvene“, koji snimam u Sarajevu - isti~e mlada umjetnica. Svojim djelima [ejla Kameri} ~esto poku{ava skrenuti pa`nju ostatka svijeta na tragi~ne doga|aje koji su devedesetih potresali na{u zemlju. - Bavim se konceptualnom umjetno{}u, koja u svojoj sr`i nema samo potrebu da zadovolji estetsku normu nego i da komunicira sa publikom. Pitanje je samo {ta `eli{ kazati odre|enim djelom. Logi~no je da ja

[aran: Turbofolk je ubio narod u pojam
Sarajevska grupa „Skroz“, ~ija je turneja startala po~etkom maja, nastavlja sa koncertima u regionu. Sutra }e nastupiti u Nik{i}u, dan poslije u Mostaru, a nije daleko ni njihovo prvo pojavljivanje na novosadskom Festivalu EXIT. Iako imaju veliki broj fanova, lider benda Adnan [aran ogor~en je polo`ajem rokenrola. - Raja nas voli i mi, stvarno, svugdje imamo svoje fanove. No, u dana{nje vrijeme rokenrol je na ovim prostorima sizifovski posao. Turbofolk je ubio narod u pojam. U Sarajevu sam upoznao u~enicu Srednje umjetni~ke {kole koja redovno posje}uje kafane i slu{a tu muziku. To je {okantno isti~e [aran, koji sa „Skrozom“, uprkos ovome, najavljuje album u`ivo sa nekoliko novih A. I. pjesama.

Berlin - Sarajevo
Pored profesionalnih uspjeha, umjetnicu o~ekuje i velika `ivotna radost. Ona i njen suprug Jovan Marjanovi} uskoro }e postati roditelji. - U osmom sam mjesecu trudno}e, osje}aj je fantasti~an. Ljekari ka`u da nosim sina. Veoma sam sretna, u`ivam u posljednjim pripremama za maj~instvo, kao {to, vjerovatno, u`iva ve}ina `ena koja se nalazi u ovoj fazi `ivota - nagla{ava Kameri}. Posljednjih godina `ivi na relaciji Sarajevo - Berlin. U njema~koj prijestonici osje}a se podjednako ugodno kao i u glavnom gradu BiH. - Posljednje tri godine vi{e sam vremena provodila u Berlinu nego u Sarajevu. Sada je situacija obrnuta zbog privatnih stvari, ali ta dva grada svakako smatram svojim domom - zaklju~uje Kameri}.
H. PROLI]

Saradnja sa velikanima
Naljeto }e biti uprili~ena i premijera [ejlinog 20-minutnog filma „Sre}a“, u kojem uloge tuma~e Milena Dravi}, njema~ka glumica Olga Kun te britanski glumac Ri~ard Rudi (Richard Rudy). - Veoma je inspirativno raditi sa takvim ljudima, koji su vrhunski profesionalci i

Logi~no je da poku{avam skrenuti pa`nju na probleme koji su zadesili moju zemlju. Dio sam bh. pri~e

Kameri}: Djela u pariskom centru „Pompidou“

Pop lista

Rok i alter lista

Folk lista

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

@eljko Joksimovi} „@ena za sva vremena“ Zdravko ^oli} „Javi se“ Gibonni „Toleranca“ Armin Muzaferija „Gdje si ti“ To{e Proeski „Jo{ uvijek sanjam da smo zajedno“ Al’Dino „Srce se predalo“ Milan Stankovi} „Ovo je Balkan“ „Feminnem“ „Lako je sve“ SMS „Dodiri“ Amir Kazi} Leo „Bolji nego ja“
Rok i alter prijedlog „Letu {tuke“ „Sami“ Pop prijedlog „Parni valjak“ „Nakon svih ovih godina“

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elvir Lakovi} Laka „Brko“ Edo Maajka „Ove godine“ „Dubioza kolektiv“ „Vidi, vidi, vidi“ Vuka{in Braji} „Thunder and Lightning“ Frenkie & Damir Imamovi} „Tebi“ „Bombaj {tampa“ „Vriska“ „Van Gogh“ „Lavirint“ „Emir & Frozen Camels“ „Tebe volim“ „Skroz“ „Nevidljivi“ „Vuneny“ „Get Me A Horse“
Folk prijedlog [emsa Suljakovi} „Bolje mi je da sam sama“
KUPON

Rok i alter . . . . . . . . . . . . . . Pop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijedlog . . . . . . . . . . . . . . . Ime i prezime . . . . . . . . . . . Adresa . . . . . . . . . . . . . . . .
Za svoje omiljene pjesme i interpretatore, osim kuponom, mo`ete glasati i na broj mobitela 091-410-100. Cijena po SMS-u je 0,50 KM. U poruci ispred imena pjeva~a ili grupe za koju glasate ili koje predla`ete treba navesti i top-listu kojoj pripadaju: pop, folk ili rok i alter.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Haris D`inovi} „Mu{tuluk“ Semir Ceri} Koke „Za njen ro|endan“ Halid Be{li} „^ardak“ Adnan Jakupovi} „Mostar“ [erif Konjevi} „Zlopamtilo“ Enes Begovi} „Nije mi ko tebi“ Emir \ulovi} „Igraj, Hano“ Ibrahim Jukan „Carica“ Selma Bajrami „Farmerice“ „Sarr e Roma“ „Imao sam deset `ena“

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

41

SPORTISTI

Fe|a Dudi}, najbolji strijelac Premijer lige BiH

[ARENI IZLOG

Travnik }e mi ostati draga uspomena
Supruga Aida ~esto na tribinama
ao vo|a napada Travnika, nogometa{ Fe|a Dudi} postigao je 16 golova i ponio epitet najboljeg strijelca Premijer lige BiH. Iako je ovaj ro|eni Sarajlija nastupao za timove sa Ko{eva i Grbavice, satisfakciju je ipak na{ao u vezirskom gradu, gdje je posljednjih nekoliko sezona bio najbolji igra~ ekipe sa Pirote.

Na pragu anga`mana u inozemstvu

K

Muminovi} i Kari}: Snimili kompoziciju „Srebrenica i babo“

Duo „AS Dreamers“

Najbolji na~in - Moj se trud isplatio na najbolji na~in. Nakon {to nisam uspio u Sarajevu i @elji, u Travniku sam najbolje pokazao koliko mogu. Klubu sa Pirote veoma sam zahvalan za svoju karijeru pa sam nastojao da im se odu`im na najbolji na~in. Sada sam na pragu pronalaska anga`mana u inozemstvu. Ako odem, Travnik }e mi uvijek ostati draga uspomena

Svi imamo dug prema Srebrenici
Dudi} u dresu Travnika: Trud se isplatio Nogometa{ sa suprugom Aidom: Velika podr{ka

O ~emu drugome pjevati pored takvih strahota i civilizacijskih sramota, pitaju se Kari} i Muminovi}
kako zbog trenera, uprave i saigra~a, tako i zbog navija~a, koji su me istinski prihvatili kao svog govori Dudi}. Navija~e Travnika Dudi} je osvojio skromno{}u, po{tenjem, zalaganjem i korektnim odnosom pa im je `ao {to odlazi, ali mu svi `ele sre}u. Najboljeg strijelca Premijer lige BiH prozvali su pravim Travni~aninom za kratko vrijeme, {to se u vezirskom gradu ne de{ava tek tako. Predivni Vla{i} - Travnik sam zavolio kao Sarajevo, a to je bilo lako, jer je mala razlika izme|u ova moja dva grada. Brzo sam se adaptirao, jer i Travnik ima staru jezgru sli~nu Sarajevu, brojne d`amije, katoli~ke i pravoslavne crkve, „Plavu vodu“ poput Vrela Bosne, Ski-centar Babanovac na predivnom Vla{i}u, gdje sam i{ao kad god bih uhvatio malo slobodnog vremena - govori Dudi}. Za svoj uspjeh Dudi} zahvalnost iskazuje svojim roditeljima i supruzi Aidi, koji su mu va`na podr{ka kako u `ivotu tako i na tribinama, jer su gledali skoro sve njegove utakmice. - Porodica mi je posebno va`na. Dok smo supruga Aida i ja boravili u Travniku roditelji su mi ~esto dolazili. Supruga i roditelji zavoljeli su Travnik i ne kriju da bi ~ak voljeli i `ivjeti u vezirskom gradu. Ko zna, mo`da se jednog dana i doselimo u Travnik - rekao je Dudi}.
S . PINJO

Brzo sam se adaptirao, jer i Travnik ima staru jezgru sli~nu Sarajevu

Nakon anga`mana u predstavi „Klasni neprijatelj“ Harisa Pa{ovi}a, hiphop dvojac „AS Dreamers“, koji ~ine Samir Kari} i Amir Muminovi}, ponovo se posvetio muzici. Tako su prije nekoliko dana mladi}i iz Kalesije

njihovu pjesmu, razmislilo o pri~i koju su ispri~ali i zamislili strahote koje su te krvave 1995. godine pro{li njihovi vr{njaci. Ovom, ali i pro{logodi{njom pjesmom „Jel’ Gaza gdje je nekad Sarajevo bilo“, za koju su

Dokumentarni film
^injenica da dolaze iz male sredine kakva je Kalesija, {to vrlo ~esto zna biti veliki hendikep, ne optere}uje previ{e Kari}a i Muminovi}a. - Nemamo tu vrstu kompleksa i svjesni smo da ono {to ima kvalitet kad-tad, bez obzira na to ko i gdje to stvara, mora isplivati na povr{inu. Mo`da bi nam bilo lak{e da smo ro|eni u Sarajevu, ali ni ovako se ne `alimo - isti~u muzi~ari. O njima je mladi sarajevski reditelj Nermin Hamzagi} snimio i dokumentarni film „Dreamers“, koji je premijerno prikazan na pro{logodi{njem Sarajevo Film Festivalu. promovirali pjesmu i spot „Srebrenica i babo“. Muziku i tekst kompozicije te monta`u i re`iju videoklipa uradili su sami. - Svi mi koji `ivimo u ovom vremenu, moramo podsje}ati na genocid u Srebrenici, a naro~ito ljudi koji se bave javnim poslom, muzikom, filmom ili nekom drugom vrstom umjetnosti. Ovom pjesmom poku{ali smo vratiti bar mali dio tog ljudskog duga prema Srebrenici govore Muminovi} i Kari}. Bili bi, ka`u, zadovoljni ako bi makar jedno dijete koje ima 14-15 godina i voli hip-hop, slu{aju}i spot uradile mlade sarajevske rediteljke Sabrina Begovi} i Nejra Hulusi}, tandem iz „AS Dreamersa“ pokazao je da se ne boji te{kih tema. - O ~emu drugome pjevati pored takvih strahota i civilizacijskih sramota? Na`alost, kao {to vidimo, ta pjesma je ponovo aktuelna ovih dana. I ko zna koliko }e jo{ biti ka`u Amir i Samir. Posebno potcrtavaju nemjerljivo iskustvo koje su stekli kao ~lanovi ansambla „Klasnog neprijatelja“ te saradnju sa rahmetli Sanelom Red`epagi}, divom bh. opere, sa kojom su snimili naslovnu pjesmu za ovu predstavu. E. H.

^lan {ampionske generacije Zagreba
Dvadesetsedmogodi{nji Sarajlija u nogometnoj karijeri igrao je za Zagreb, Sarajevo, Brotnjo, @eljezni~ar, Travnik. Najve}i uspjeh postigao je sa Zagrebom, u ~ijem je dresu kao 18-godi{njak osvojio titulu {ampiona Hrvatske. U toj generaciji igrao je i sada{nji nogometa{ njema~kog Bajerna Ivica Oli}, a ekipu iz Kranj~evi}eve sa klupe je predvodio sada{nji selektor Crne Gore Zlatko Cico Kranj~ar.

CAFE
PANORAMA

D`eko se odmarao kod Spahi}a u Dubrovniku
lgeter Volfsbruga, koji je na meti brojnih klubova, imao je samo rije~i hvale za svog doma}ina i vjerovatno }e ga uskoro opet posjetiti. Nakon {to se vratio iz Ju`ne Koreje, gdje je potpisao ugovor sa In~eon junajtedom, Samir Bekri} bio je kratko u Sarajevu, a potom se sa svojom djevojkom zaputio
Samir Bekri}, nogometa{

Edin D`eko, nogometa{

Edin D`eko, prva zvijezda na{e nogometne reprezentacije, odmarao se nekoliko dana kod kapitena Emira Spahi}a u Dubrovniku. Go-

na vi{ednevni odmor u Hrvatsku. Kako nam je otkrio, do ponedjeljka }e biti u Opatiji, a potom }e se vratiti u glavni grad BiH.

Nedugo nakon {to su javno priznali da je njihovom braku do{ao kraj, Indira Vladi} i Narcis Mujki} vi|eni su zajedno kako izlaze iz jednog zagreba~kog restorana ne skidaju}i osmijeh sa lica. Time su pokrenuli glasine o mogu}em pomirenju i spa{avanju braka. Dok je Narcis tipkao po mobitelu,

Indira i Narcis Mujki}

Indira je znati`eljno navirivala ne bi li vidjela s kim se dopisuje njezin uskoro biv{i suprug. D. Z.

42

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi

NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARJAEVU Broj: 65 0 Ps 112920 09 Ps Sarajevo, 17. 05. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Biki} Maida u pravnoj stvari tu`telja DALEKOVOD - TVORNICA KONSTURKCIJA I STUBOVA a.d. Doboj, ul. Rudanka br. 28 Doboj, protiv tu`enog „LAMA“ DOO SARAJEVO, Ul. D`emala Bijedi}a bb, Sarajevo, radi duga, v.s.p. 9.999,99 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i:

OBJAVLJUJE
Dalibor KARA^I], student postdiplomskog studija Odsjeka za hemiju Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brani}e svoj magistarski rad pod naslovom: „Odre|ivanje sadr`aja cisteina, redukovanog glutationa (GSH), aliina i alil disulfida u listovima i lukovici bijelog luka, Allium sativum L. (Alliaceae) i srijemo{a, Allium ursinum L. (Alliaceae) HPLC UV-VIS i HPLC-ED metodama“ dana 12. 7. 2010. godine (ponedjeljak) na Odsjeku za hemiju Prirodno-matemati~kog fakulteta Univrziteta u Sarajevu, sala 229/II, ulica Zmaja od Bosne 35, sa po~etkom i 9.00 sati. Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u Sekretarijatu Fakulteta. SEKRETARIJAT FAKULTETA

OGLAS
Dana 28. 09. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „LAMA“ DOO Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a bb, radi duga v.sp. 9.999,99 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju na ime glavnog duga iznos od 9.999,99 KM sa zateznom kamatom po~ev od 31. 10. 2007. godine pa do isplate, kao i tro{kove postupka, koliko budu iznosili, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obvje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1.

ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razoge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA Biki} Maida

Dnevni avaz

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

43

MALI

OGLASI
Prodaja
Lancia Musa, 2006., full oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. merc. avangarde, novi model, reg, extra stanje. Tel. 066 364 848. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., klima, ko`a, navig., grijanje ciceva, ABS, ESP servisna knjiga, alu, , registr. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes E 200 D, 1991. god., reg. do 28. 2., crni, elektronika, odli~no stanje. Tel. 061 935 671, Kakanj. Mitsubishi Pajero kratki, 2.5 TDI, 1997. god., terenac 4x4, org. kuka, cijena 9.200 KM. Tel. 01 273 817, Konjic. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registracije 8.150 KM. Tel. 061 835 565. Pasat karavan V, 2000. god., gara`iran, redovni servisi sa dodatnom opremom. Tel. 062 335 996. Pasat TDI, 2003. karavan, crni, be` ko`a, ful. Tel. 061 257 470. Pasat TDI, 2004., o~uvan, ful oprema, str. tablice, 15.000 KM. Tel. 061 985 166. Pasat TDI, extra karavan, 2004., povoljno, ispravan, registr. Tel. 061 897 959. Pe`o 207 1.6 HDI, 12. 2006., klimatronik, al. bord itd., 3 vrata. Tel. 061 140 067. Pe`o Kedy 1.9 dizel, 2003. god. Tel. 061 147 480. Pe`o XS 206 HDI, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz EU, cijena do registr. 8.450 KM. Tel. 061 835 565. Polovne i nove dijelove za Opel Korsa, Astra Vektra, Omega, Frontera. Tel. 061 200 203. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 2 u dijelovima, 91. god., 4 vrata, crvena boja, servo volan, registrovan. Tel. 061 504 190. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam za jeftinije, Seat Ibizu, 2006., 1.4 benzin. Tel. 061 186 064. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim za{titu, farbanje, varenje i poliranje automobila - Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Laguna I, 2000. god., 1.9 DCI, full oprema, idealno za porodicu. Tel. 061 109 147. Renault Megan 2.0, 2002., tek registrovan, cijena 9.700 KM. Tel. 061 185 447. Reno 2.5, V6, full oprema, klima, 1991., ispravan, povoljno. Tel. 613414. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., plavi, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registracije, 7.550 KM. Tel. 061 158 202. Reno Kedy kangu, 2005. teretni. Tel. 062 916 907. Reno Megan Coupe, 2001., full oprema, extra odli~an, reg. do jula 2010. Tel. 061 338 433. Rexton 2005., cijena po dogovoru, mo`e i zamjena. Tel. 062 344 777. Rover 214 benzin, crni, dvoja vrata, 1999. god., ispravan, 2.700 KM. Tel. 613-414. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registracije 8.950 KM. Tel. 061 158 202. [koda Felicija, povoljno. Tel. 033 458-956, 061 512 874. [koda Kedy bijela boja, 97. god., benzin. Tel. 063 184 414. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Corola 2006. god., crna limuzina, 1.8 t, benzin, pre{la 68.000 km, povoljno. Tel. 601 715 746. Volvo S 80, 2001., ful oprema, benzin, cijena po dogovoru. Tel. 061 142 883. VW Caddy 1999. god., 1.9 SDI, teretni, `uti, extra stanje, Bugojno, cijena dogovor. Tel. 061 790 648. VW Jetta VR 6, 2001. god., automatik, benzin, full oprema, extra stanje, 9.900 KM. Tel. 061 715 746. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Pasat karavan, 2001., 1.9 TDI, odli~no stanje. Tel. 061 103 022. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. VW Touareg R5, TDI, 2007.. god. super stanje. Tel. 061 098 847. Yugo 55, povoljno. Tel. 061 214 274. Yugo 60, 90. god., povoljno. Tel. 063 892 544. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Za Yugu: lavlja kand`a, zad. ko~ion. pakne, krajnica, sajl. za ko}nice i ostalo. Tel. 062 911 538.

Alfa 166 2.4 JTD, 8. 2000. god., ful oprema+registracija, povoljno. Tel. 063 405 987, Sarajevo. Astra GTC sport-kupe 1.6, 115 KS, kraj 2008., crvena ferari, max oprema, reg. do 4. 2011., tvorni~ko stanje, gara`irana. Tel. 061 173 947. Audi A4 prodajem. Tel. 061 350 176. Auto gume polovne, uvoz iz [vic., od 15-19 h. Tel. 065 515 387. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW R 110 S, 2004. god., extra motor, sivi met., povoljno. Tel. 061 715 746. Chrysler Sebring, 2001. god., automatik, benzinac, full oprema, reg. do 2011., 9.700 KM. Tel. 061 275 436. Corsa C, 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, crvena, 2 vrata, 4x airbag, alu felge, servisna knjiga, uvoz Njema~ka. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dacia Logan 1.4 MPI, 2005. god., cijena 6.500 KM. Tel. 061 170 264. Dacija Logan 1.4 benzin, karavan, 2008., 1+6 sjedi{ta, cijena 11.000 KM. Tel. 613-414. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. D`ip ML 270 CDI, ful oprema, tek registrovan, 2000. god., povoljno. Tel. 061 901 859. Favorit [koda, 1991. god., redovno servisirana, gara`irana, o~uvana kao nova. Tel. 061 660 460, Tuzla. Fiat Punto 1.1 benzin, 1988. god., registr., plavi, 3 vrata, odli~no stanje, cijena 4.150 KM. Tel. 061 158 202. Fiat Punto 1.3 dizel, 2005. god., reg. god. dana, ili zamjena za Punto I. Tel. 061 305 928. Fiat Punto 1.3 m-jet, 2006., 3 vrata, ABS, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, do registr. 7.400 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Punto 1998/99., tek registrovan, redovno servisiran, dobro stanje, cijena 4.200 KM. Tel. 061 133 895. Fijat Dukato 91. god., 2.5 D, ispravan, mo`e zamjena, cijena dogovor. Tel. 066 687 703. Ford Escort 1.4, 89. god., benzinplin, reg.k do 12/10., povoljno. Tel. 061 172 514. Ford Eskort karavan, reg. 10. 10., gara`iran, extra 5.000. Tel. 062 496 692. Ford ka, 2001., 78.000 KM, klima, servo, al. felge. Tel. 061 800 452. Golf 3, 1.8, 90 KS, GT specijal, crni metalik, full oprema, extra stanje, registrovan. 7.000 KM. Tel. 061 157 224. Golf 4 1.4 benzin, tamno plavi. Tel. 061 147 480. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II, 1992., TDI, reg. 3. 10. 2011. fix. 5.000. Tel. 061 184 775. Havarisan Renalt Twingo, 2000. god., Mostar. Tel. 063 737 776. Hitno prodajem Fiat Brava 1.9 JTD, 2001/2002., reg. 12. 2010., odli~no stanje. Tel. 061 747 583. Hitno prodajem Fiat Punto 1.9 JTD, 2000. god., reg. 4. 2011., gara`iran. Tel. 061 747 583. Kamion korpa 12 m Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033 553-865, 061 895 017. Kombi Ducato furgon, 2.8 JTD, maxi, 2003. god., registr. do 12. 2010., pre{ao 80.000 km, cijena 15.500 KM. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Kombi VW god. 1986., jeftino. Tel. 061 251 423. Lada 112, 1.5 GLI, 16 V, god. 2004., pre{la 26.000 km, registr. do 4. 6. 2011., met. nebo plava. Tel. 033 410505 i 061 927 080.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujemo sve vrste vozila: havarisana, strane table, neregistrovana. Tel. 061 820 000. Kupujem Zastave 101, 128 i Lade, mo`e i neispravno. Tel. 066 778 529. Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mla|a godi{ta, isklju~ivo ispod tr`i{nih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798. Vr{imo otkup rabljenih - dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Tu~epi biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ obavije{tava cijenjene goste da po~inje sa radom 1. 6. Tradicionalno vrhunska gastronomija bez upotrebe svinjskog mesa, blizina pla`e, sat-TV, klima, parking. Ekstra popust do 20. 6. Tel. 00385 21 679-673, www.bilidvor.hr. 797-1Mo Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Vrlo povoljno hotelski smje{taj do pla`e (Bar - Veliki pijesak CG). www.appartmement-montenegro.com Tel. +382 30 364-364. Mob. +382 69 211 680. 8864-tt Podaca, komforni apartmani, parking, TV, pogled na more. U junu za 6 dana sedmi gratis. Tel. +385 91 784 4319. 7528-1Nd` Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neumzubac.de 812-1Mo Izdajem nove apartmane u Drveniku (2+2, 2+1). 50 m od mora. A/C, SAT TV. +385 91 655 5827; http://www.drvenik.apartments-makarska.com 9020-1tt Alipa{ino kod Merkatora, renoviran prazan sa kuhinjom, jednosoban stan 42 m2. Tel. 061 145 853. Alipa{ino, prazan jednos. stan, 3 sp., centralno. Tel. 061 145 853. Apartman 2+1 izdajem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 98 930 5825. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman Su}uraj-Hvar, 4-6 osoba, TV, klima, parking. Tel. 00387 63 191 201. Apartmani na pla`i Veliki pijesak Bar, Crna Gora, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani u Kleku, 10 m od mora, cijena povoljna. Tel. 00385 91 59 46 600. Apartmani u Orebi}u, dvosoban as klimom, TV, terasom, ro{tiljem od 20. juna do 1. septembra, blizu pla`e. Tel. 033 233-197, 061 566 516. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija - nudim no}enje u ve}em luksuznom apartmanu. Tel. 061 131 818.

Broce-Pelje{ac, apartmani V-IX mjesec. Tel. 061 483 444, 00385 20 754-207. Centar - Papagajka, nudim no}enje , , 99u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar iza Gorenje nebodera, povoljno namje{ten stan. Tel. 062 177 704. Centar, Drvenija, pos. prostor 50 m2 za ured, cijena 20 KM/m2. Tel. 061 498 267, 057 318 188. Centar, dvos. stan sa gara`om. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Centar, Katedrala, tros. lijepo namje{ten stan, stamb. zgrada, 700 KM. Tel. 061 565 787. Ciglane Gornje, kod Robota, dvos. namje{ten stan, centr. grijanje, blind, 500 KM. Tel. 062 465 466. Ciglane kod „Robota“ dvos. opremljen stan, centr. grijanje. Tel. 062 465 466. ^etiri le`aja radnicima na terenu, priv. ku}a, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Duboka, blizu Neuma, izdajem garsonjeru. Tel. 061 18 57 18. Dva jednos. stana jedan polunamje{ten, S. Kolonija. Tel. 061 323 455. Dvoipos. namje{ten stan, Al. Polje, A faza. Tel. 061 191 061. Dvokrev. soba na Bjelavama, studentima. Tel. 062 224 836. Dvos. namje{ten stan, Dobrinja I, izdajem. Tel. 066 894 511. Dvos. namje{ten stan, studentima na Grbavici, Sarajevo. Tel. 061 188 903. Dvos. namje{ten [oping, kirija godinu dana unaprijed. Tel. 066 894 511. Dvos. stan kod novog Avaza, mo`e i na kra}i period, cijena dogovor. Tel. 061 242 261. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`a kod Doma policije. Tel. 061 897 959. Garsonjera na Grbavici, studentici. Tel. 033 481-734. Garsonjera u strogom centru, mo`e i gara`a, solidno opremljeno. Tel. 062 465 466. Garsonjera `enskoj osobi Ilid`aPejton, na du`i period u priv. ku}i. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Garsonjera, Dobrinja, Sarajevo. Tel. 063 111 826. Gradac, Hrvatska, sobe, extra povoljno, Vesna. Tel. 00385 21 697 020. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, sobe i apartmani. Tel. 00385 91 544 2109. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavi~ka, dvoipos. fino opremljen stan u zgradi, centralno. Tel. 061 145 853. H. Novi, Zelenika, prva no} gratis, ako ostanete najmanje 7 dana. Tel. 03082 69 679 617. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, hitno izdajem trosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, namje{ten stan 78 m2, ba{ta, parking. Tel. 062 177 704. Hrasno, Trg heroja, jednoipos. fino opremljen stan, blind, klima, 400 KM. Tel. 062 465 466. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398, Igalo-Herceg Novi, izdajem sobe i apartmane. Tel. 061 319 131. Ilid`a-Pejton, pos. prostor 40 m2, povoljno za sve namjene, ima parking, mo`e i skladi{te. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Izdaje se novoizgra|eni poslovni prostor, centar Ilid`e, 50 m2. Tel. 062 423 503. Izdajem ili prodajem dvos. stan sa gara`om kod ambasade Austrije-Sarajevo. Tel. 061 160 906, 061 512 874. Izdajem ili prodajem radnju 12 m2 na pijaci Sirano. Tel. 061 509 302. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednoiposoban stan kod Vije}nice studentici ili zaposlenoj `eni. Tel. 061 378 484. Izdajem jednosoban, namje{ten stan, pos. ulaz, centralno grijanje, Vele{i}i. Tel. 061 803 662.

Izdajem ku}u na 3 eta`e, 6 soba, salon, ba{ta, gara`a, parking, Vracatranzit. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Izdajem na du`i period trosoban komforan prazan stan u Paromlinskoj ul., cen. grijanje, protup. vrata. Tel. 033 521-660. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten tros. stan na I spratu, centr. grij., kablovska u stamb. zgradi. Tel. 061 473 847. Izdajem poslovni prostor 50 m2. Tel. 061 566 412. Izdajem poslovni prostor 70 m2, za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel. 033 616-268, Hrasno. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u N. Sarajevu, kod {kole Malta. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem prostor 98 m2 do Doma milicije, T. Ujevi}a 3. Tel. 061 033 953. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ari{ja, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban namje{ten stan + radna soba kod Hitne pomo}i, c.g., kablovska, interfon. Tel. 066 466 227. Izdajem trosoban namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz poseban. Tel. 062 376 354. Izdajem vikendicu na Jahorini, extra lokacija. Tel. 066 136 470. Iznajmljujem dvosoban stan Hrasno, 450 KM, od 1. 7. Tel. 061 784 574. Iznajmljujem namje{ten ve}i jednosoban stan 46 m2, studenticama i zaposlenim djevojkama, Alipa{ino Bfaza. Tel. 061 228 263. Iznajmljujem novu slasti~arnuburegd`inicu u Maglaju. Tel. 032 604 440. Iznajmljujem povoljno konf. apartmane, klima, TV, parking u Orebi}u. Tel. 385 955974721, 385 921 299262. Jednoipos. stan fino opremljen Hrasno, blind vrata, centralno, 400 KM. Tel. 062 465 466. Jednoipos. stan namje{ten, centr. grijanje u Saraj Polju. Tel. 061 349 071. Jednos. namje{ten stan u centru, zapos. samcu ili samici. Tel. 033 444843. Jednos., dvos. stan namje{ten na Ilid`i, naselje Butmir-Sarajevo. Tel. 033 649-976, 065 817 351. Ko{. brdo, H. Kajtaza 64, izdajem gara`u, betonirana, velika, povoljno. Tel. 061 145 795. Ko{evo, R. Prgude, dvos. stan. Tel. 208-177, 615-600. Namje{ten kon. dvos. stan 70 m2, centr. grijanje, kablovska TV, telefon. Tel. 033 657-697, 061 507 240. Namje{ten stan 70 m2, centr. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 033 657-697, 061 507 240. Namje{tenu dvoeta`. ku}u sa gara`om, grijanjem, iznad Skenderije, 500 KM. Tel. 061 818 254. Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat., klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Nov, lijepo namje{ten stan Dobrinja kod Merkatora, kablovska, sat. TV. Tel. 061 188 065. Odmor u Drveniku, za juni polupansion 18 eura, apartman 9 eura po osobi, juli i avgust polupansion 25 eura, apartman 15 eura po osobi. Tel. 00385912517145 Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Pansion na planini iznajmljujem. Tel. 066 894 511. Podaca, apartman ~etverokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Podaca, blizu mora sobe, apartmane, povoljno. Tel. 00385 21 699 450, 00385 91 932 7482. Polunamje{ten ili prazan jednos. stan sa pos. ulazom, priv. ku}a na du`e. Tel. 629-054, Ilid`a-Otes. Polunamje{tene sobe 3 KM na jablani~kom jezeru, ^elebi}i. Tel. 036 721 776. Pos. prostor 100 m2 kod O[ „Hrasno“, pogodan za ordinacije, vrti}e, kancelarije i sl. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 20 m2 u PC „Unipromet“. Tel. 062 152 100. Pos. prostor 25 m2, Grbavi~ka. Tel. 033 615-163.

Pos. prostor 35 m2, N. [opa, Stup. Tel. 458-506, 062 007 338. Pos. prostor 56 m2, dvije prostorije, mokri ~vor, Odoba{ina. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor kod hotela Grand, novoopremljen, 70 m2. Tel. 061 249 155. Pos. prostor na Mojmilu 80 m2, lokacija odgovara za sve namjene. Tel. 062 358 962. Pos. prostor za kanc., dvije 50 m2, Ko{. Brdo. Tel. 033 213-522, 061 218 361. Pos. prostor za zubotehni~ki laboratorij, Trg heroja, N. Sarajevo. Tel. 061 338 599, Sarajevo. Poslovni prostor na [ipu (nov) 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Povoljno, sobe za ljetovanje, Mala Duba. Tel. 00385 21 627 016. Prazan tros. stan vis. prizemlje, Trg ZAVNOBiH-a. Tel. 061 156 836. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. Prizemni sprat ku}e u S. Koloniji 80 m2, opremljen po dogovoru, zvati iza 16 h. Tel. 033 513-008. Skenderija, centar, tros. stan, lux. namje{ten, stamb. zgrada, 1.000 KM. Tel. 061 565 787. Sobe i apartmani u Neumu kod Alije. Tel. 036 880 547. Sobe u centru Trogira. Tel. 00385 59 188 01454. Stan Hrasno, jednos., I sprat kod pijace. Tel. 061 208 385. Stan sa gara`om, Tuzlanska. Tel. 033 464-846. [ip, novogradnja, namje{ten 4-soban stan. Tel. 061 493 323. Tri sobe studenticama, centr. grijanje, pos. ulaz. Tel. 061 439 886, Breka. U strogom centru Makarske, nezaboravno ljetovanje za mlade. Tel. 00385 98 942 5106. Vele{i}i, sobe 1 i 2-krevetne, zapos. samcima, studentima, kuhinja, TV, centr. grijanje, povoljno. Tel. 061 244 181. Vi{njik, jednos. renoviran stan, I kat, eta`no, blind, prazan, kuhinj. elementi. Tel. 062 465 466. Vi{njik, namje{ten stan 68 m2. Tel. 062 177 704. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.400 m2 na lokaciji Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 033 639-052, 061 136 309. 7483-1Nd` Prodajem u Vogo{}i uz rijeku Bosnu 5.000 m2 na po~etku starog Reljevskog puta. Idealno za ugostiteljstvo - ribnjak i dr. obrt. Tel. 061 205 286. 8985-1tt Na prodaju kompletno imanje na lijepoj lokaciji, Hotonj i Vogo{}a. Trospratna ku}a, odmah useljiva i pomo}ni objekti. Povr{ina zemlji{ta 4-5 duluma, pod odraslim vo}njakom i kompletnim priklju~cima bez mogu}nosti parcelisanja. Vlasnik - Zoran tel. 00381 63 433-846. Za razgledanje imanja - Galib Fazli} tel. 061 201 633. 8969-1tt Prodajem stan na Otoci 71 m2, blizu pijace Otoka, vl. 1/1, I sprat, adaptiran i odmah useljiv. Zvati na tel.: 061 221 483, 033/646-562. 7591-1Nd` Hitno i povoljno stan na Alipa{inom polju, ul. Semira Fra{te (kod d`amije Fahd) trosoban (64 m2 + 5 m2 zatvoreni balkon), na vis. priz., kompletno adaptiran, bez ulaganja 1.250 KM/m2. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 7631-1Nd` Alipa{ino 47 m2, vlasni{tvo, useljiv. Tel. 061 102 234. Alipa{ino polje A-faza, prodajem 2 stana po 70 m2, I i X sprat. Tel. 066 445 203. Alipa{ino polje C-faza, stan 42 m2 + 4 m2. Tel. 546-226. Aneks, prodajem ku}u 11x9, prizemlje + sprat, odmah useljiva, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, kod Islamskog fakulteta, trosoban 76 m2, 200.000 KM. Tel. 061 131 349.

44

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010..

Dnevni avaz
Ku}a sa dva placa u Pofali}ima, ul. Z. Panjete. Tel. 065 903 934. Ku}a u Busova~i, 10x9 m na 3 sprata sa 220 m2 oku}nice, nedovr{ena, cijena 45.000 KM. Tel. 061 771 697. Ku}a u dupleksu sa gara`om iznad Skenderije sa dozvolom. Tel. 061 379 537, 061 906 195. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Pofali}ima kod Plavog granapa, povoljno. Tel. 065 903 934. Ku}a ve}a novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}u prodajem sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Lijepa ku}a 130 m2, sa velikom ba{tom i gara`om 20 m2, 250.000 KM, Mihrivode. Tel. 061 262 336. Mostar, prodajem stan ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 066 263 077. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten za kori{tenje, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Opremljenu vikend. na izleti{tu Ponjeri (Kakanj) i dun. zemlje. Tel. 061 162 213. Osijek-Ilid`a, prodajem ku}u, papiri uredni. Tel. 062 454 720. Otoka, 11. sprat, nije zadnji, jednoiposoban stan sa 2 terase, prodajem veoma povoljno. Tel. 062 435 207. Pazari}, ku}a i 5 dun. zemlje. Tel. 065 621 110. Plac na Ilid`i kod Instituta, povoljno radi selidbe. Tel. 065 903 934. Podlugovi, prodajem 6,7 dun. (3 placa9, ku}u, lokacija odli~na. Tel. 056 736 038. Pofali}i blizu Fabrike duhana i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, oku}nica 441 m2, dvije gara`e, sve komunalije. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Pokrivena, ozidana zgrada kod dvorane u Cazinu 2.500 m2+ostave i gara`e, park plac. Tel. 062 916 157, sve opcije. Poljine, atraktivna lokacija sa dev. ku}om i svim komunalijama. Tel. 061 201 039. Povoljno, zemlja u Hladivodama i B. Potoku. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Prodajem 3-soban stan 74,5 m2 + gara`a 14 m2, Dobrinja. Tel. 065 836 513. Prodajem dev. ku}u i 15 dun. zemlje u Ilija{u. Tel. 063 235 376. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem hostel sa 75 le`aja, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem ili izdajem stan u centru Sarajeva. Tel. 061 520 537. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ili mijenjam parcelu 650 m2, ispod Jahorine. Tel. 061 143 596. Prodajem ili mijenjam trosoban stan na Vojni~kom za manji. Tel. 061 202 497. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, novoizgradnja, u Ilija{u. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem novu i staru ku}u zajedno, povoljno, ul. Cicin Han, naselje [iroka~a. Tel. 062 375 548. Prodajem od 300 m2 do 1.000 m2 zemlje u Brije{}e brdu kod d`amije. Tel. 672-421. Prodajem parcele od 537 m2, 370 m2 i 396 m2 sa urbanisti~kim saglasnostima, na Kobiljoj glavi. Tel. 061 378 484. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem radnju 10 m2 u Ferhadiji i stan 81 m2 strogi centar. Tel. 061 498 388 ili 033 203-494. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan u Hrasnici 38 m2, jednoiposoban, vl. 1/1, potpuno namje{ten. Tel. 061 303 634. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e 3/III. Cijena 155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan do 50 m2 uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem vikend ku}u u Neumu sa pogledom na more. Tel. 061 133 176. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Ran~ na Poljinama sa dev. ku}om. Tel. 061 608 962. Saraj Polje, stan 75 m2, V sp. Tel. 057 225 182. Sprat ku}e sa gara`om, garsonjera, iznad Skenderije. Tel. 061 906 195, 061 379 537. Stadion Grbavica, jednosoban renoviran, namje{ten stan 38 + 6 m2. Tel. 061 348 022. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 61 m2, lift, IV kat, parno grijanje. Tel. 061 318 380. Stan 75 m2, V sprat, Saraj Polje. Tel. 057 225 182. Stan 77 m2, 19 sp., Otoka, pogled na grad. Tel. 062 979 475. Stan kod Doma armije, pogodan za pos. prostor. Tel. 065 455 148. Stan u N. Travniku 76 m2. Tel. 062 336 480, 066 702 363. Tros. stan centar Zenice, 60 m2, vl. 1/1, 5 sp. Tel. 062 230 613. Tros. stan u centru 87 m2, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu, ul. T. Ujevi}a. Tel. 033 229-243. Tros. stan, 1 sp., balkon, gara`a, Mejta{-^ekalu{a. Tel. 033 442-998, 062 139 085. Trosoban 77 m2, 3 sp., Ciglane. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. U Vogo{}i prodajem stan 54 m2, stan ima balkon od 33 m2. Tel. 061 916 160. Useljiva duplex ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vikend ku}a u Ljubini i 1.500 m2 zemlje. Tel. 061 249 155. Vikend. na Vla{i}u, Babanovac, useljiva, povoljno. Tel. 061 064 324. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 102 234. Visoko, ku}a novije gradnje od 240 m2, p+s+s, useljiva sa oku}nicom 500 m2. Tel. 061 153 130, 061 196 744. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni rhau-bau faza, 96 m2, 1.000 KM/m2, zvati iza 17 h. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, centar, pos. prostor 72 m2 (+25), 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3, cijena 132.000 KM. Tel. 061 275 535. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2, vl. 1/1. Tel. 061 149 183. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa ba{tom. Tel. 536239. Zemlja 30 dun., Betanija, mo`e i na parcele. Tel. 061 249 155. Zemlja 53 dun., op{tina Rogatica ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. Zemlja na Ni{i}koj visoravni. Tel. 061 483 262. Zemlja u Doglodima 2.500 m2, vlas. 1/1. Tel. 033 628-603. Zemlja uz put Semizovac-Srednje, 4.700 m2, livada i {uma povoljno. Tel. 061 249 155. 437 732, 033 203-127. Registr. agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje, poznat klijent. Tel. 061 145 853. Kupujem stan u Sarajevu u zamjenu za d`ip ML 270 CDI i imanje u Brezi, mo`e i novac. Tel. 061 901 859. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649. Hitno kupujem jednos. stan do 60.000 KM na A. Polju, Mojmilu ili Saraj Polju, isplata odmah. Tel. 061 269 835. Mladi bra~ni par tra`i prazan stan na du`i period (iznajmljivanje). Tel. 061 715 238. Vre}e za spavanje, 2 komada po 20 KM. Tel. 062 104 102. Razne zna~ke 50 kom. Tel. 450940. TV stalak 60 KM, boja sme|a. Tel. 450-940. Trosjed, fotelja, sve u kompletu hrvatska proizvod., 130 KM. Tel. 450-940. Spiralne stepenice preko tri metra visine, aparat za ga{enje 9 kg, prah A 13 C, ro{tilj na plin. Tel. 036 550 486, Mostar. Rashl. vitrina 1,70 cm, stolovi, stolice, fri`ider ve}i za ugostiteljstvo, povoljno. Tel. 036 550 486, Mostar. Prirodne rojeve i osnovna dru{tva. Tel. 032 879 285, 061 246 864. Brezov sok za lije~enje asme, bronhitisa, disajni organi, bubrezi, ciste, kamenac u bubrezima, mokra~ni kanali. Tel. 061 771 697. Lijek protiv masno}e u krvi, reguli{e tlak, pobolj{ava cirkulaciju, spre~ava infarkt, mo`dani, itd. Tel. 061 771 697. Jabu~ni ocat-sir~e na malo i veliko, prve kvalitete. Tel. 061 771 697. Ma{inu za proizvodnju toaletnog papira, idealno za mali biznis. Tel. 061 158 132. Prod. 200 kom. betonskih plo~ica 25x25, debljine 3 cm. Tel. 062 321 088. Pekarske ma{ine: veknarica, kiflarica, mikser, djelilica, el. sito, mlin za prezlu. Tel. 061 608 922, S. Most. Ve{ ma{ine 120-150 KM, {porete struja-plin 120-180, rzane fri`id. 80150 KM. Dostava besplatna. Tel. 533631. Dvije velike plin. boce, pogodne za gra|evinarstvo. Tel. 061 130 087. Desna ul. vrata 198x92 sa duplom bravom, 60 KM. Tel. 061 746 173, Breka. Klavir Petrof, cijena po dogovoru. Tel. 062 854 051, Grbavi~ka, Sarajevo. Fri`ider za sladoled i rashladnu vitrinu, povoljno. Tel. 061 162 213. @ensku garderobu na veliko i malo od 5 do 10 KM. Tel. 061 542 166. Povoljno novu i o~uvanu garderobu 1, 5, 10 i 20 KM. Tel. 061 233 913. Kostim, sako i suknja drap, vel. 42, konfekcija, 70 KM. Tel. 210-736. Jedanaest ko{nica sa p~elama, povoljno. Tel. 062 938 040, 035 263 546, Tuzla. Skoro novu malo kori{tenu mje{alicu za beton, 250 KM. Tel. 062 814 389. Akvarijum sa 50 ribica sva oprema, 60 litara, cijena 200 KM. Tel. 062 814 389. Rasnog-ljutog {arplaninca, mladog za ~uvanje objekta ili sl.,400 KM. Tel. 062 814 389. Vulkan. ma{ine Hofman kompresor 350 l, sa atestom, pegla dizalice manje i alat. Tel. 061 753 355. [iv ma{ine industrijske nove i polovne, endlakice, berdek. Tel. 062 105 039. Obodin fri`ider, dobro o~uvan za 50 KM. Tel. 033 459-967. Prodajem su{aru za vo}e, povr}e i ljeko bilje. Tel. 061 180 058. Doma}u rakiju povoljno, mo`e i na veliko. Tel. 062 725 684, 061 167 913. Komplet liniju za el. farbanje, kapacitirana za farbanje komada po 2900x540x1200. Tel. 061 131 149. Prozor PVC 70x70. Tel. 062 007 338. Komplet opremu za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za to~eni sladoled. Tel. 061 311 784. Trakice za mjerenje {e}era u krvi, Contour TS. Tel. 601 800 057. Sve vrste rezane gra|e. Tel. 065 689 523. Ru~ni rad, orah, furnir, valovit, o~uvana garnitura sobna, 1963., unikat, prodajem. Tel. 061 102 250. Prodajem i opravljam kazane za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Video rekorder i ve}i broj video kaseta. Tel. 061 245 070. Registar kasu sa ra~unarom i programom. Tel. 061 545 375. Pet novih „Termal“ registratora 60x130 cm. Tel. 062 381 294. Plinski kotao za eta`. grijanje od 28 KW. Tel. 062 381 294. Kafe aparat sa mlinom i ostalom opremom, povoljno, 2 grupe. Tel. 062 570 109. Sobna vrata sa {tokom ostakljena 0,90x2,05, 2 kom. i puno vrata. Tel. 601 819 488. Lampu 1898, mesing, drvo 100 cm, 3.000 KM. Tel. 066 894 511. Slike, skulpture, nakit, satovi i dr. umjetnine prodajem. Tel. 066 894 511.

Ba{~ar{ija, motel sa restoranom u srcu Starog Grada, najprometnija ulica Bravad`iluk, 355 m2, 1.230 EURa/m2. Tel. 061 275 535. Beograd, prod. 2-soban stan 53 m2 sa terasom u Beog. naselju Kote`, I sprat, renoviran, {. zid, b. parket, novo kuaptilo, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301-6897. Bjelave, ul. Z. [arca, stan 35 m2, II sp. Tel. 061 380 449. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, podrum, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom u stambenoj zgradi, ekstra lokacija, 2.600 KM/m2. Tel. 061 183 433. Breka, trosoban 80 m2, potpuno adaptiran, sve novo, sa dosta opreme. Tel. 061 106 424. Centar-Ciglane kod Zetre, ~etver. stan 93,5 m2, I kat, u dobrom stanju, odmah useljiv, povoljna cijena. Tel. 033 668 802, 061 928 526. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dijelom. dev. ku}a S. Kolonija, 345 m2, zemje, povoljno. Tel. 061 249 155. Dobrinja 4 (Federacija), dvoipos. 65 m2, 3 sp., 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobrinja I, 2,5,5-soban stan 77 m2, malo dev., povoljno. Tel. 061 249 155. Dobrinja IV, Gandijeva, (Federacija), dvoipos. stan 65 m2, 3 sprat, 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}icuvikendicu, nedovr{ena sa 2,5 dul. zemlje. Tel. 061 20 33 67. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvadeset dun. zemlje 2 KM/m2, selo Gora-Kamenica. Tel. 036 880 631. Dvije ku}e u Kromolju kod porodili{ta, 1.500 m2 zemlje, mo`e pojedina~no. Tel. 061 249 155. Dvos. stan na Grbavici, po dogovoru. Tel. 065 903 934. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Garsonjera 35 m2, u Stocu, 4 kat, Novi otvori, povoljno. Tel. 066 281 259. Grada~ac-Ormanica, zemlju i vikendicu - vlasni{tvo. Tel. 062 677 806. Grbavica, 3-soban 74 m2, 14. sprat, 2.000 KM/m2 ili zamjena za jednosoban uz doplatu. Tel. 061 080 257. Grbavica, extra adaptiran stan, visoko prizemlje, 50 m2, Zagreba~ka ulica. Tel. 061 867 621. Hitno prodajem stan 80 m2, Olimpijska. Tel. 033/546-556. Hitno prodajem stan 93 m2 1 sprat, vlasnik 1/1. Cijena 110.000 KM. Kontakt tel. 061 137 911. Hitno prodajem stan jednoiposoban 45 m2, 13. sprat, Trg heroja, Hrasno. Tel. 061 811 144. Hrasnica, duplex ku}a sa dva tros. stana i gara`om, Ru`evik. Tel. 033 627-678. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Humska ul. Pofali}i, povoljno plac radi selidbe. Tel. 065 903 934. Ilid`a, gara`a vl. 1/1, prizemlje zgrade, J. Slavenskog. Tel. 628-435. Ilid`a-centar, dvos. stan, povoljno. Tel. 033 622-850, zvati uve~e. Ilid`a-Osjek, gra|. parcele, povoljno. Tel. 033 699-195. Ilid`a-Pejton, prodajem ku}u 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i poslov. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Jednos. san 33 m2, [vrakino, povoljno. Tel. 061 249 155. Kod Energoinvesta plac povoljno, radi selidbe. Tel. 00381 21 65 29 974. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u Donjim Vele{i}ima sa 382 m2 ba{te pod vo}em, vlas. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a i 3 dun. oku}nice u Zoviku kod Pazari}a. Tel. 065 455 148. Ku}a na Aneksu sa placem kod Suda BiH. Tel. 065 903 934.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 7028-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 8212-1TT Kolekcija slika dom. i strani autori iz priv. kolekcije, prodaja, zamjena. Tel. 066 894 611. Dva kafe aparata Cimbali 3, rastavljen 300 kKolibri I. Tel. 066 894 511. Ugost. inventar kafe aparat, mlin, gril za pili}e, stol, stolice. Tel. 066 894 511. Dva rada ulje+grafit V. Vojinovi}. Tel. 066 894 511. R. Mi{ovi}, dva ulja portret, mrtv. priroda. Tel. 066 894 511. Dvije slike LJ. Laha ulja, prodajem. Tel. 066 894 511. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Jogi za bra~ni krevet 180x190 cm, dobro o~uvano, povoljno. Tel. 062 760 012. Polovna 4 prozora 1,80x1,40, termo staklo i jedna vrata 0,80x2,20, povoljno. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Hitno prodajem ma{inu za pravljenje `i~. ograde Univerzal. Tel. 061 145 843. Trokrilne, duplokrilne, ustakljene prozore (200x130) cm, 160x115 cm, cijena prema dogovoru. Tel. 033 636999. Klas. gitaru sa futrolom. Tel. 033 472-252, 061 080 943. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu, i{ijas i sva ostala ko{tana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Le`aj na razvla~enje, dobro sa~uvan, (kao nov), pogodan za vikendicu, cijena povoljna. Tel. 033 452478. Povoljno registar kasu i rash. vitrinu. Tel. 061 508 488.

Zamjena
RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Isto~. Saraj. Dobrinja 4, dvosoban stan, IV spr., mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam stan 78 m2 za manji uz dogovor. Tel. 033/451-776. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Centar - Ciglane kod Kineske amb., ~etver. st., I kat, 93,5 m2, u odli~nom st., odmah useljiv, mijenjam za Zagreb. Tel. 033 668-802. Mob. 061 928 526. Mijenjam stan na Dobrinji, 89 m2, I spr., za manji u Sarajevu (ku}u, stan), u Novom Travniku ili prodajem. Tel. 061 381 918. Centar Sarajeva kod D.Z. Vrazova, mijenjam stan 42 m2, II kat, lift, plin, za Zagreb ili Beograd. Tel. 061 544 182. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam jednoiposoban za dvoiposoban stan, lokacija Ante Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 433 940. Mijenjam stan 57 m2 Dobrinja IV, za sli~an u centru uz na{u doplatu. Tel. 033 215-578. Pos. prostor u Doboju 43 m2 Tuzla-Sarajevo, a mo`e i za stan. Tel. 061 721 582. Stan u Konjicu za stan u Jablanici uz eventualnu nadoplatu. Tel. 061 909 791, Jablanica. Ku}u mijenjam za stan. Tel. 061 350 176. Zamjena za stan dvije ku}e i 7000 m2 vo}njaka, sve komunalije uz asfalt. Tel. 061 901 859.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 7585-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Kandi, Zanusi, EI Ni{, Kon~ar, Iberna, Obodin, Bira), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 8251-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 6741-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 7360-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. KV vodoinstalater - de`urni. Tel. 061 207 840. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061

„AKCIJA OGREVA“. Bukova drva (cijepana, }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah) 140 KM. Drveni ugalj Kreka 100 KM. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodajem novu `ensku garderobu iz Njema~ke, cijena od 5-10 KM. Tel. 062 524 166 ili 033/536-925. Prodaja i monta`a vikend ku}abrvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, ~i{}enje krvnih sudova, imunitet, esh. coli. Tel. 033 646-912. Prodajem o~uvane veliku stilsku komodu, regal i starinski ormar. Tel. 033 210-916. Kasa, vaga, rashladna vitrina, pultovi, korpe, radni sto, garderober, sve 1.300 KM. Tel. 061 926 196, 033 617067. Prodajem kafe aparate sa dvije i tri grupe. Tel. 061 259 874, 061 976 338. Mediven ~arape za vene, mu{ke i `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Strug Ada Potisje, tip PA 30, glodalica Prvomajska MP G3010-4. Tel. 066 643 516. Prodajem peruansku grljivu, lije~i: ~ir na `elucu, osteoporozu, visok tlak. Tel. 061 617 001, Tuzla. Kafe aparat sa mlinom i ostalom opremom, povoljno, 2 grupe. Tel. 062 570 109. Hitno prodajem komplet za buregd`inicu. Tel. 061 219 967. Lektire za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 244 290.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan u Sarajevu, ni`e spratnosti, do 75.000 KM. Tel. 061 406 933. Ku}u na sprat sa oku}nicom od Kova~a do Bjelava kupujem. Tel. 062 810 683. Agenciji potrebno vi{e stanova za izdavanje i prodaju. Tel. 061 493 323. Potreban pos. prostor pod kiriju za trgovinu u Starom Gradu, hitno. Tel. 061 144 462, 061 890 086. Potrebno vi{e ku}a (pos. prostora) za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061

Dnevni avaz
019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 070 202 843, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem preevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. \ake, po~etnike obu~avam kompjutere i konverzacijski engl., viruse i ostale probleme na PC-u. Tel. 062 293 688, Ilid`a. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate uz popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Prof. daje sate gitare. Mob. 063 930 078. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa besplatnim prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Izvo|enje i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061 803 042. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. PVC i ALU stolarija, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 788-471. Instrukcije iz matematike i mehanike daje dipl. ing. ma{instva, Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 062 214 599. Bosanski strancima koji poznaju njema~ki, iskusni nastavnik i publicista. Tel. 659-750 (Smail) i 066 897 870. VK elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim elekrtoinstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i. Vr{im svakodnevni prijevoz Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposlenike u 0Sarajevu. Tel. 061 825 561, 062 726 308. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Agencijsko vo|enje ra~unovodstva pravnih subjekata. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Povoljno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima, uz garanciju kvaliteta. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Stolar vr{i opravke starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Elektro-servis, popravljamo-viklujemo sve rotore, statore, el. motore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine alatljike. Tel. 066 889 246. Vr{im usluge prijevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Prevoz putni~kim klimatiziranim automobilom sve destinacije, more, planine, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 250. Rigips majstor, potkrovlja, spu{teni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Popravljam sve vrste ra~unara, besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 537 576. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Instrukcije - engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Molersko farbarske usluge, izvodim profesionalno. Tel. 065 926 654. Moleri rade kvalitetno i ~isto. Tel. 061 504 425, 061 272 573. Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 062 184 414. Molerski radovi uz potpunu za{titu lepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Adaptacija - molersko-farbarski, elektroinstalaterski, rigips radovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237. Servis ra~unara „Majo“, antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, internet konekcija, ~i{}enje virusa, itd. Tel. 061 243 611. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Moler. Tel. 061 867 007. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}. el. aparata i el. instalacija, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388.

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

45

Ponuda-potra`nja
Potrebna pomo}na radnica u piceriji. Tel. 061 537 918. Potrebna majstorica za pravljenje pite, 6 pomo}nih radnica za rad u kuhinji i 2 konobara. Tel. 061 247 166. ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. Fast-fudu potrebna radnica, dnevnica 35 KM. Tel. 061 244 166. Potreban frizer sa radnim iskustvom Tel. 061 199 994. Ugostiteljski objekat na Dobrinji, potrebna radnica za uslu`ivanje. Tel. 061 156 436. Hitno potrebna kozmeti~arka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. Tel. 062 813 333. Potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Potreban momak sa radnim iskustvom za rad u kafi}u, centar grada. Tel. 061 278 917. Potrebna radnica na poslu`ivanju u fast foodu na Otoci. Tel. 061 548 806. Potrebna frizerka mu{ko-`enska, sa radnim iskustvom. Tel. 061 160 141. Potrebni radnici za rad u autopraonici na Alipa{inom polju. Tel. 061 172 518. Radila bi u pekari i trafici, ozbiljna `ena. Tel. 062 422 290, 063 688 499. ^istim i popravljam {u{e, gara`e, podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. Izvodim sve vrte elektroradova. Tel. 061 156 340. Tra`im partnera da hostel pretvorimo u stara~ki, studentski dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. VKV vodoinst. svi vodoinst. radovi, povoljno. Tel. 061 374 441. Potrebna radnica za ispomo} u manjoj trgovini na D. Malti. Tel. 061 150 203. Restoranu potreban restoranski konobar. Tel. 062 387 663. Novootvorenom salonu potrebno vi{e frizera sa radnim iskustvom. Tel. 061 223 478. Frizerskom salonu potrebna radnica sa iskustvom. Tel. 667-513. ^uvala bih dijete u svojoj ku}i Bistrik. Tel. 061 088 520. Potreban web dizajner, PHP , CMS, dream weawer, flash, Sarajevo. Tel. 061 270 124.

Stolar vr{i opravku i izradu namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova. Tel. 061 312 956. Kombi prevoz, selidbe, ~isto, bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. KV moler kre}i stanove, ku}e 70 KM, gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242. Dodatna zarada u svojoj ku}i, {irok izbor poslova za inostr. firme. Tel. 061 702 893, od 17-21 h. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete. Tel. 646-636. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Zidarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama: obilazak, odlazak, apoteku, dom zdravlja uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Mol. farb. radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije, radijatora. Tel. 061 262 895. Motel na planini tra`im partnera ili partnerku. Tel. 066 894 511. Tra`im menad`era za prodaju kapaciteta motel na planini. Tel. 066 894 511. Potrebni iskusni komercijalisti za prodaju knjiga u ~itavoj BiH, mogu} radni odnos. Tel. 062 334 365. Friz. salonu na Grbavici potrebna radnica. Tel. 062 760 139. Buregd`inici potrebna majstorica za pitu i radnica za pultom. Tel. 062 284 539. Nudim knjigovodstv. usluge zanatskim i ugostiteljskim radnjama. Tel. 061 811 816. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Radim sve vrste mol. farb. poslova, ~isto, kvalitetno, vrlo povoljno. Tel. 062 672 258. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Iskusan prof. engleskog prevodi tehni~ku i stru~nu dokumentaciju, brzo i povoljno. Tel. 062 757 808.

Kupujem valoviti salonit sa 8 rebara. Tel. 061 249 249. Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinske satove, sablje, ordenje i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, akcije. Isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem dionice, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem gramofonske plo~e strani i ex yu rock. Tel. 061 244 290. Kupujem knjige, stripove, zna~ke, nov~i}e, naliv pera, markice, starine i pezove. Tel. 061 244 290.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Telefon/adresa........................................................... .

46

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
Dana 14. 6. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, svekra i dede

D@EVAD (AHMED) MECAN
ZAHVALNICA

HUSEINA MULAIBI[EVI]A
Bol, prazninu i tuga koje osje}amo za tobom vrijeme ne mo`e ubla`iti. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah dragi podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Senka, Senad, Mira, Senmir i Selma Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 14. 6. 2010. godine iza ikindije namaza u Ensar 302-1ze d`amiji u Zenici.

Ovim putem se zahvaljujemo medicinskoj sestri Fatimi [. iz Porodi~ne medicine, Trg heroja, svim ljekarima i medicinskim sestrama III interne klinike - Odjeljenju F1, rodbini, porodici Sud`uka, Kazaferovi}, prijateljima i svima onima koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. Porodica
9082-1tt

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 18 godina kako u odbrani Sarajeva izgubismo na{eg voljenog

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se godina od kada nije sa nama na{a draga mama

Dana 13. 6. 2010. navr{ava se godina od kada je na ahiret preselila na{a draga majka

HAKIJA (HASAN) AGI]
Uspomenu na tvoja djela i tvoju dobrotu uvijek }emo sa ponosom ~uvati. Neka ti je vje~ni rahmet. Majka Murija, supruga Alma, sin Enes, sestre \ehva i Emina sa porodicama, bra}a Suljo, Alija i Ahmed sa porodicama
8934-1tt

DANICA (VLADO) KAHRI]
Uvijek si tu me|u nama u na{im sje}anjima. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si nam darivala. Hvala ti, mama. Porodice: Miljanovi}, Bo{kovi} i Su~i}

SAJA [AMERI], ro|. KADRI]
Uvijek }e biti dio na{ih najljep{ih sje}anja i uspomena. Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da joj podari lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti i pokloniti u petak, 18. 6. 2010. godine poslije d`uma namaza u d`amiji Gornja Dre`nica. Tvoja djeca: Ibro, Esad, Fatima, Vezirka i Fadila sa porodicama
9006-1tt 832-1mo

Na{em komandantu i zlatnom ljiljanu Danas se navr{ava 18 godina od kada je u bici za Kotorac poginuo

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj

NED@AD (MUJO) DELI]
Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji Deli} Omer i Zakira
2604-sh

SELIM MUMINOVI]
13. 6. 1995.

[EVALA MUMINOVI]
13. 9. 2003.

UMICA SAD@AK
13. 6. 2007 - 13. 6. 2010.
Dok `ivimo mi `ivjet }e i uspomena na tebe, majko. Tvoj sin Aid, Amela, Dino, Sanjin
836-1mo

Danas se navr{avaju 2 godine od kako preseli na ahiret na{ voljeni

[EFKO (VELIJE) SMAJLOVI]
Vje~no }emo te se sje}ati i u na{im srcima ~uvati uspomenu na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra [efika sa porodicom
9967-1tt

Mnogo je godina od kada ste oti{li ali sa nama u na{im srcima ste. Dok `ivimo mi i vi }ete se nama. Neka vam je vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: sinovi Senad, Nihad, D`enan, snaha \emka, unu~ad Aldin i Adel 9046-1tt SJE]ANJE

JAMAK - PEJI] PETRI
Jamak Rasim, Jamak Nevenka, Mi{o Vu~enovi}, Snje`a i Rade Marinkovi}
7625-1nd`

HASAN (ASIM) KOKANOVI]
13. 6. 1993 - 13. 6. 2010.
Nedostaje nam tvoja dobrota i plemenitost.

Dana 13. 6. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage

Dana 13. juna 2010. navr{ava se pet godina od kako vi{e nije sa nama na{a draga

Porodica
8684-1tt

HAD@IRE (SALKO) HUSAGI], ro|. SALIHOVI]
iz Lipnice kod Tuzle Voljena na{a D`irkan, Pro{la je godina dana od kako nisi sa nama, ali iz na{ih srca nikada ne}e{ iza}i. Sinovi sa porodicama
584-1tz

[EMSA SALAHOVI] @ERI]
Draga tetka, ne postoji zaborav, samo praznina i vje~no sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ala. Seka i Hamica, Aida i Sa{a sa porodicama
PTT

Danas se navr{avaju 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

Dana 13. 6. 2010. navr{ava se 40 dana od kada nije sa nama na{a draga nana, mama

Trinaestog juna 2010. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{a draga majka i nana Dana 13. juna 2010. navr{ava se pet godina od kako vi{e nije sa nama na{a draga

[EFKO (VELIJA) SMAJLOVI]
Najte`e je poku{ati ne{to re}i... Koje to rije~i imaju toliku vrijednost da barem pribli`no poka`u koliko mi nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Volimo te i uvijek }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima.

RAD@IJA HUKARA
Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoji: unuka Aida, zet Mirso, praunu~ad Nejla i Amsal, i k}erka Sena Tevhid }e se prou~iti u 17.30 h, d`amija Istiklal Otoka.
9083-1tt

[EMSA SALAHOVI] @ERI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe trajno `ivi u na{im srcima. Tvoji najmiliji: suprug Ned`ib i sinovi Dra`en i Damir sa porodicama
PTT

FADILA SUD@UKOVI]

Zauvijek `ivi{ u na{im srcima. Vole te tvoj sin Adi i unuk Dino
9084-1tt

Brat [efik sa porodicom
9067-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

47

na na{e drage

SAMIJA HAND@I], ro|. MUSAKADI]
13. 6. 2006 - 13. 6. 2010.
Porodica
POSLJEDNJI POZDRAV

SAFET HAND@I]
31. 12. 1994 - 13. 6. 2010.
8917-1tt

na{oj dragoj kolegici

prim. dr. NERMANI BOLOBAN
S ljubavlju i tugom, Uposlenici JU „Zavod za zdravstvenu za{titu `ena i materinstva“ Kantona Sarajevo Lokalitet Ilija{ / Vogo{}a i Pedijatrijski odjel Doma zdravlja Ilija{
9089-1tt

Dana 13. 6. 2010. navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselio na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Dana 13. 6. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti moje drage mame

Danas se navr{avaju 3 godine od smrti na{e drage sestre i tetke

MUHAMED - ALIJA (MEHE) BERBEROVI]
Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti Tebe. Te{ko je `ivjeti bez Tvojih savjeta, {ala i osmijeha. Smrt nije pitala koliko Te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Munezeha, sin Rijad i k}eri Azela i Amela i unu~ad
819-1mo

SAD@AK UMICA - KEKA

UMICA SAD@AK - KEKA

Uvijek si s nama, u na{im mislima i duboko u na{im srcima. Nedostaje{. Tvoja k}erka Maja sa porodicom
825-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Sabina, Asja, Semir i Amra
829-1mo

SJE]ANJE

Dana 13. juna 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas napusti na{a draga majka, punica, nana

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

MUNIB BE]IROVI]
1938 - 1992.
Osamnaest godina je malo vremena da izbri{e sje}anje na tvoj lik, po{tenje i sve {to si u~inio za svoju porodicu. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Porodica Be}irovi}
8932-1tt

h. ZEKIJA-hanuma JABU^AR, ro|. LIMO
Draga maj~ice, Jo{ ne mo`emo da se pomirimo da si nas napustila i ostavila tu`ne i uplakane. Bez tebe je sve prazno. Bez tvog vedrog i nasmijanog lica na{a srca su kao uvehle ru`e, ali tako je Allah d`.{. htio. Ponosni smo {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet i njegova prostranstva. Oni koji su izgubili najve}eg dosta i prijatelja: k}erka Rabija, zet Avdo i unuka Amina 7509-1nd`

IZETA (MURATA) NOKTO
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Plemeniti ljudi kao ti kratko `ive, ali se dugo pamte. S ponosom ~uvamo najljep{e uspomene na tebe i tvoju dobrotu. Tvoji najmiliji: supruga Hasnija, k}eri Bejda, Elvira, Aida, zetovi Edhem i Sefer, unu~ad Amra, Amer, Jasmin i Adelisa i svastika Vasvija Tevhid }e se prou~iti u ulici 31. drinske brigade - Trafostanica, u 444-1go nedjelju, 13. 6. 2010. godine u 13.00 sati.

SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{u majku, nanu i svekrvu na na{eg voljenog

ZIJADA TRKI]A
10. 6. 1990 - 10. 6. 2010.
HAMZI] (GORU[ANOVI]) SABAHETA
13. 6. 1995 - 13. 6. 2010. S ponosom i ljubavlju vas se sje}amo. Va{i: Salih, D`an i [ejla Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se godina od smrti na{e voljene

MU[U (RA[IDA) SVRAKA
Bila si dobar ~ovjek, drug, prijatelj, sve ljudske osobine imala si u sebi. Veliko ti hvala za sve tvoje tople rije~i, koje si nam upu}ivala tokom svog `ivota. Neka ti Allah da lijepi d`enet jer ti si to zaslu`ila. Tvoj sin Hajrudin, unuci Alen, Anel i snaha Nusreta
7574-1nd` 7382-1nd`

HAMZI] ASIM
29. 5. 2002 - 13. 6. 2010.

Ako je istina da ljudi `ive koliko i sje}anje na njih, onda }e na{ Zijo zauvijek `ivjeti. Sretni smo i ponosni {to smo te poznavali. Ante (Braco) Martinovi} sa svojom obitelji

7582-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

velikom ~ovjeku, na{em dobrom i dragom prijatelju

Dana 13. juna 2010. godine navr{ava se 12 godina od preseljenja na ahiret

SJE]ANJE

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih godina od smrti na{eg babe, punca, dede

NATA[E [KARI], ro|. BULATOVI]
Tog dana }e se rodbina i prijatelji u 10.00 ujutru sastati na groblju Bare i polo`iti cvije}e. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodice: [kari}, No`ica, Bulatovi}, Trbovi} i Sarajli}
7459-1nd`

ADEM HAJRO
13. 6. 1996 - 13. 6. 2010.

JUSUF (ZLATE i HASANA) HALULI]
iz Livna U na{im mislima nikad zaboravljen, a u na{im srcima uvijek voljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: mama Zlata, babo Hasan i brat Jasmin
7025-1nd`

JUSUF (ZLATE i HASANA) HALULI]
iz Livna Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: dajd`a Nibe i tetka Remza sa porodicama
7025-1nd`

[A]IRA (ASLANA) [A]IRI
Molimo Allaha d`ele{anuhu da te nagradi svojom milo{}u i lijepim d`enetom za svu plemenitost i dobrotu koju si nam pru`io. Tvoji najmiliji: k}erke Nura, Mihrija, Vezira, [a}ira, zetovi Mirsad, Vedmir, Mehmed, Esed, unu~ad Elvir, Vildan, Edo, Benjamin, Belmin, Nejra, Elma, Belma, Ilma 7592-1nd`

MARJANU ^ALUKU

S ljubavlju i po{tovanjem, Uvijek si u na{im mislima i srcima. Tvoja djeca
7589-1nd`

Jaca i Ljubo Lon~arevi}
7620-1nd`

48

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

SJE]ANJE

NA NA[EG VOLJENOG Danas se navr{ava 6 mjeseci od odlaska na{eg voljenog

HALILA (MAHE) PRA[OVI]A
1. 4. 1935 - 13. 12. 2009.

Dragi na{, Jako nam nedostaje{. Bol ne prestaje. Sve je ja~a. Nedostaje tvoja dobrota, pa`nja, ljubav, lijepa rije~ koju si uvijek imao za sve nas. Tvoj osmijeh nedostaje u svim danima. Mislimo na tebe. Nikada ne}e{ prestati biti dio nas. Volimo te. Najvi{e na svijetu. Tvoji najmiliji, Supruga Hajra, k}erke Enisa, Sanela, zetovi Milan, Nehrudin, i unuci Lana, Sven i Hana

N

Dana 13. juna 2010. godine navr{ilo se {est najtu`nijih mjeseci od rastanka sa ovog svijeta od na{e drage i plemenite majke

SJE]ANJE

na voljenog sina i brata

had`i ZEKIJA - hanume JABU^AR, ro|. LIMO
Draga na{a majko! Svu tugu i `alost {to bi smo htjeli re}i ne bi moglo stati u najve}u knjigu, ali saznanje da je to sve od dragog Allaha d`.{. i u nadi da }emo se, ako Bog da, sastati na drugom svijetu, daje nam veliko olak{anje i sabur. Draga na{a majko, bila si i ostala zajedno sa na{im babukom najljep{i buket koji smo od Velikog, Svevi{njeg Allaha d`.{. mogli dobiti na dar, ali se nadamo da vas je dragi Allah d`.{. uvrstio i smjestio me|u najljep{e d`ennetsko cvije}e. Neka je veliki rahmet va{im plemenitim du{ama, a nama veliki sabur. AMIN! Porodica koja je izgubila najve}eg dosta i prijatelja: Sin h. Nasir, k}erke Hatid`a i Rabija sa porodicama
9013-1tt

\ANI KADRAGI]
13. 6. 1988 - 13. 6. 2010.
iz Ljubu{kog Dvanaest godina pro|e... Postoji tuga koju vrijeme ne lije~i, ljubav koju smrt ne bri{e. Tvoj lik, plemenitost i dobrota zauvijek }e biti u na{im srcima. Hvala svima koji te se sje}aju. Tvoji: tata Sulo, mama Zlata, sestre Ines i Ena Hatma }e se prou~iti u Begovoj d`amiji u Sarajevu u nedjelju, 13. 6. 2010. u 13.20 sati.
7554-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

dragom bratu i daid`i

dragom bratu, zetu i daid`i

na voljenog brati}a

\ANI KADRAGI] EDIPU RAMOVI]U EDIPU RAMOVI]U
13. 6. 1998 - 13. 6. 2010.
iz Ljubu{kog Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Zenifa, Amina i Adnan
7621-1nd`

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Muradija, zet Osman, Edina i Majda
7621-1nd`

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoji: Meho i Esma Kadragi} sa obitelji
7554-1nd`

SJE]ANJE

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 16 godina od pogibije na{eg dragog

Navr{ilo se ~etrdeset najtu`nijih i najbolnijih dana od kako je preselio na ahiret na{

AVDO (had`i HUSEINA) METILJEVI] MIRSAD (ABID) CRNKI]
komandant 511. sbb

14. 9. 1956 - 13. 6. 1994.
Zaborav ne postoji, samo beskrajna ljubav onih koji }e te voljeti i pamtiti cijelog `ivota. Tvoja porodica: k}erke Adriana, Almira, sin Mirsad i supruga Senka
248-1bi

Ne postoje rije~i kako iskazati svu bol, prazninu i tugu koju osje}amo. I ponos {to smo te imali. Svakim danom u~imo dove Uzvi{enom Allahu d`.{. da na tebe prospe slapove Njegovog Rahmeta i uvede te u perivoje D`ennet-i A’dna. Tevhid-i [erif prou~it }e se u ku}i rahmetlije u nedjelju, 13. 6. 2010. godine u 15 h. O`alo{}eni: majka h. Sejda-hanuma Metiljevi}, sestra h. bula Ramiza, zet h. hfz. Vehbija, 7608-1nd` sestri}i Mersudin - Dino i Amina [e}erovi}

Dana 13. 6. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e nane, majke

POSLJEDNJI SELAM

majci na{ih kolega Fikreta i Feriza Kutin~i}

MUNIRA TALI], ro|. HARAMBA[I] HATA KUTIN^I], ro|. ^OPRA
Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i sve d`enetske darove. Tvoji: suprug Huse, sin [ekib i Emir
254-1bi

Uposlenici firme EL-TE3 d.o.o. Sarajevo
N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 7 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

49

Danas se navr{ava 18 tu`nih godina od kako je poginuo kao {ehid brane}i svoje Sarajevo i Republiku BiH na{ dragi suprug i otac

na{oj dragoj

JELKI PARA\INA

K}er Suzana, zet Sa{a, unuk Strahinja i unuka Matea
7628-1nd`

[A]IR (ASLAN) [A]IRI
Godine, mjeseci i dani prolaze a tuga i uspomena vje~no ostaju.

HAKIJA (HASANA) AGI] „POLICIJSKA MEDALJA ZA HRABROST“
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju dobrotu i ljubav koju si nam podario. Vrijeme prolazi, a bol i tuga vje~no ostaju. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.

POSLJEDNJI POZDRAV

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet a od nas vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ibri{a, sin Zajko, snaha Bija, unuk Amel i unuka Ajla 7626-1nd`

na{oj dragoj

Tvoji: Alma i Enes

9091-1tt

JELKI PARA\INA
Duboko suosje}amo u boli sa na{om Majom.
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em velikom i iskrenom prijatelju K}er Snje`ana i unuk Bojan
7629-1nd`

MARIJAN ^ALUK ~ika MARIJAN
je bio na{ drugar i uvijek }e nam nedostajati. Znali smo da `ivot na ovome svijetu nije vje~an, ali ni slutili nismo da }e tvoj odlazak ovako boljeti! Po~ivaj u miru... Porodica Paunovi} - Zoran, Marina, Danijela i Ivana
7640-1nd` 7638-1nd`

Pro{lo je 40 tu`nih dana od iznenadne smrti na{eg voljenog

Dana 13. juna 2010. godine navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede, punca i svekra

Majine drugarice i drugari

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{e drage majke, bake i prabake

Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

REUFA (ALIJE) KOLUDERA
Dragi dajo, S nama si vje~no u srcima. Tvoji: sestra Selma, zet [ukrija i sestri}i Jasmin i Alma Ferovi}
9086-1tt

OSMAN (HASANA) HINDI]
iz Jablanice
U na{im srcima }e{ ostati voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin, k}erke, zetovi, nevjesta i unu~ad PTT

STANE [EHOVI]
1923 - 1992.
S ljubavlju i po{tovanjem, K}erka Ljiljana, zetovi \or|e i Damir, unuci Sanja i Igor, praunuci Mario, Leon, Ivan i Alen
7636-1nd`

ADEM PALO

Sa ljubavlju, Porodica Palo
7630-1nd`

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

Trinaestog juna je sedamnaest godina tuge i bola za na{im voljenim

dragoj kolegici

JASMIN POLJAC
Mjesec dana, dajo, mjesec... Zauvijek tvoj Edo!
9065-1tt

DARJAN - DADO JOVANOVI] MUNEVERI RAMOVI]
13. 6. 1993 - 13. 6. 2010.
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Uvijek misle na tebe tvoja tetka Dijana i Dejo
9071-1tt

DARJAN - DADO JOVANOVI]
13. 6. 1993 - 13. 6. 2010.
Ne postoje rije~i na ovome svijetu koji bi mogle da nam utje{e bol. Koliko god vremena da pro|e, utjehe nema. Baka Marija i djed Hamo 9071-1tt Dizdarevi}

DARJAN - DADO JOVANOVI]
1989 - 1993.
Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: baka Kata i tetka Branka sa porodicom
9071-1tt

DARJAN JOVANOVI] - DADO
1989 - 1993.
Tvoja zvijezda nikada ugasti ne}e. Kao {to ne}e umrijeti uspomene, ljubav prema tebi i bol za tobom, jer Ti si, bebane, uvijek u na{im srcima.

S ljubavlju i po{tovanjem, Hava i Stana
9081-1tt

S ljubavlju, tvoji roditelji 9071-1tt i seke

Dana 13. 6. 2010. navr{ava se 40 dana otkako je na ahiret preselila na{a najbolja majka

TU@NO SJE]ANJE Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 18 najtu`nijih i najbolnijih godina u na{im srcima, otkako nas prerano napusti od zlo~ina~ke okupatorske ruke

NED@AD (MUJE) DELI]
dobitnik „Zlatnog ljiljana“

MUNEVERA (AHMETA) BILANOVI]

1972 - 1992.
Dragi na{ Ne~ko, vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe i ~injenica kako si bio veliki ~ovjek ne mo`e izbrisati sje}anja na tebe i tvoju nesebi~nu ljubav i dobrotu koju si nam svakodnevno poklanjao. Ostaje uspomena na tvoj plemeniti lik i tvoje hrabro veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoji: babo Mujo, majka D`ehva, brat Senad, snaha Nermina, brati} Ned`ad i brati~na Ned`ada Istog dana u d`amiji u Butmiru poslije podne namaza prou~it }e se tevhid i hatma dova. 2603-sh

O`alo{}eni: sin Mirsad, sestra Mirsada i Mersa i ostala rodbina i prijatelji
7627-1nd`

50

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
Tu`nog srca i neizmjernim bolom javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga majka i baka

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac, svekar, dedo i zet

ENVER (ISMET) HAJRO

preselio na ahiret u subotu, 12. 6. 2010. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. 6. 2010. godine u 14,00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Abida, sin Sanid, snaha Sanela, unuci Kerim i Amar, svastike Nad`ida i Suada, rodica Fahra, kom{inica Jasna, prijatelj Ragib, te porodice: Hajro, Kukavica, Pa{ali}, Merd`anovi}, Krajnovi}, Kre~o, Ad`ija, [kalji}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14,00 sati u ku}i `alosti u ulici Porodice Ribar 7641-1nd` 65/IV.

PEJI] - JAMAK (NIKO) PETRA
preminula nakon kratke i te{ke bolesti dana 12. 6. 2010. u 66. godini. Sahrana }e se obaviti u Biha}u dana 13. 6. 2010. na pravoslavnom groblju Jezero - Privilica. O@ALO[]ENI: sin Damir, snaha Sanja, unuci Marijo, Leon, Ivan, Alen, porodice: Jamak, Peji}, Dra{kovi}, Marinkovi}, Vu~enovi}, te ostala mnogobrojna rodbina 7635-1nd` i prijatelji

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JELKA PARA\INA, ro|. JELISAVAC
nakon kra}e bolesti preminula dana 12. 6. 2010. godine u 72. godini.

NEVZETA ([U]RIJE) KAPETANOVI], ro|. ARSLANAGI]
preselila na ahiret u subotu, 12. juna 2010. godine u 80. godini.

Sahrana mile nam pokojnice }e se obaviti 13. 6. 2010. godine na gradskom groblju Miljevi}i. Povorka polazi ispred kapele Miljevi}i u 13,00 ~asova. O@ALO[]ENI: k}erke Snje`ana i Suzana, sestra Draga, svak @ivko, zet Sa{a, unu~ad Bojan, Strahinja i Matea, djeverovi Milorad i Svetozar, jetrve Vesna i Mirjana, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, prijatelji Rade i Slobodarka te porodice Para|ina, [kobo, Jelisavac, Ljuboje, Radulovi} kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i kom{ije
7628-1nd`

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13.45 sati ispred Careve d`amije sa stajanjem na Kova~ima do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erka Lejla, sestra Hizreta, brat Edin, unuke Adnana i Halida, praunu~ad Hana, Alem, Din Arslan, snaha Jasmina, zet Peter, brati}i i sestri~ne sa porodicama, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Kapetanovi}, Arslanagi}, Kabil, Filipovi}, ]ati}, Dub~ak, Hand`i}, Bali} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u d`amiji Potok - ul. Prijepolji}eva.
9093-1tt

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MARIJAN (ILIJA) ^ALUK
preminuo u petak, 11. 6. 2010. godine u 44. godini. Sahrana }e se obaviti 14. 6. 2010. godine u 13.00 sati na groblju „Sv. Mihovil“ Ciglane. O@ALO[]ENI: supruga Biljana, k}erka Maja, majka Mara, bra}a Ljuban i Dragan sa porodicama, sestre Ljubica, Slavica i Marijana sa porodicama, te ostala rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Bajrama Zenunija br. 2/1.
111

ZIJAD (MUHAREMA) TERZI]
1964 - 2010.

IZA SULJAGI], ro|. @IVOJEVI]
preselila na ahiret u petak, 11. juna 2010. godine, u 81. godini.

preselio na ahiret u 47. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Smail, snaha [evala, unuka Lejla, unuci Kemal i Haris, praunuk Nedim, zet Eldin, sestre Nefisa, Belkisa i Seka sa porodicama, snahe Abida i Hajra sa porodicama, te porodice Suljagi}, @ivojevi}, Gabela, Hubijer, Kukavica, ^olo, Had`ihasanovi}, ^oli}, Bajraktarevi}, ]utuk, Sijeri}, ^au{evi}, Omerbegovi}, Brankovi}, Hajdarevi}, Ajanovi}, Lakovi}, Sara~evi}, Bogdani}, Teskered`i}, Zorlak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u porodi~noj ku}i u ulici Kova~evac br. 114. - Mostarsko raskr{}e - Ilid`a. 9080-1tt

D`enaza }e se obaviti dana 13. 6. 2010. u Zabrnjici - Priboj n/L u 16.45 kod d`amije. Dana 13. 6. 2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog O@ALO[]ENA: porodica Terzi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
7633-1nd`

MILORADA (MI]E) SRE]KOVI]A
Istog dana u 12 h sastat }emo se u Vlakovu gdje }emo polo`iti cvije}e na njegovu vje~nu ku}u. Zauvijek }emo te ~uvati u srcu jer voljeni nikad ne umiru. Tvoja djeca
7576-1nd`

SJE]ANJE SJE]ANJE

na majku i nanu

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

AHMET (MUSTAFA) HELA^

SRETKO (GLI[E) KAPETINA
preminuo 12. 6. 2010. u 90. godini.

TUTUN (MEMI]) RAMIZA
13. 6. 2005 - 13. 6. 2010.

Dana 13. 6. 2010 navr{ava se 10 godina od smrti nikad pre`aljenog supruga i oca. Supruga Almasa i k}i Adila
9069-1tt

Sahrana }e se obaviti 13. 6. 2010. godine u 16.00 sati na groblju Vrelo Bosne. O@ALO[]ENI: sinovi Dragi{a i Du{an, nevjeste Dragica i Milena, unu~ad Sa{a, Sini{a, Milica i Marko, brati}i, brati~ne, sestri}i i nevjesta Du{anka Porodice: Kapetina, Tripi}, Macan, Ljuboje, Rosulja{, Sko}o, Lubura, ^ovi}, Bujak, Toski} i kumovi [arabe te 7639-1nd` ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

NERMANA BOLOBAN
Adela i Zlaja
9074-1tt

Tvoji: sin Mirsad, unuk Senad i unuka Melisa
7643-1nd`

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003468 02 Mal Zenica, 25. 05. 2010. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo za osiguranje „Sarajevo-osiguranje“ d.d. Sarajevo, Filijala Zenica protiv tu`enog Trebo Senahid iz Zenice, ulica Lisa~ka broj 113, radi isplate duga v.s. 700,00 KM objavljuje slijede}i:

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

51

kona~ne isplate, kao i naknadom tro{kova postupka u iznosu koji odredi sud, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 003468 02, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Amela Bali}, s.r.

ADIS (HARISA) SPAHI]
1988 - 2010.
dana 10. 6. 2010. godine, nesretnim slu~ajem, u 22. godini preselio na ahiret.

D`enaza polazi u ponedjeljak, 14. 6. 2010. godine, u 18.15 sati ispred Careve d`amije u Blagaju, a klanjat }e se u 18.30 sati u haremu Blagaj, gdje }e se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbije|en u 17.30 sati sa Autobuske stanice sa stajali{tima: Musala, Gimnazija, [emovac, Lu~ki most, [ari}a harem, Tekija, Gnojnice, Blagaj. Ku}a `alosti: Kosor - Potpetak. O@ALO[]ENI: otac Haris, majka Dalila, sestre Selma i Alma, nena Amira, djevojka Mina, tetka Adisa, tetak Esad - Fola, daid`a Enej, dainica Adisa, ro|aci Tarik, Lejla, ]azim i Nejla, te porodice: Spahi}, Dreca, Eminovi}, Temim, ^evro, Kalajd`i}, Stupac, Puzi}, Dizdarev}, [anti}, Behlilovi}, Behmen, Tali}, Sadagi}, Sulejmanovi}, Torlo, ]atovi}, Bali}, Dervi{evi}, Kapi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i 840-1mo kom{ije

OGLAS
Tu`enom TREBO SENAHIDU, iz Zenice, ulica Lisa~ka broj 113, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 12. 09. 2002. godine kojom tu`ilac na ime regresnog duga potra`uje iznos od 700,00 KM sa zateznom kamatom po~ev od 12. 09. 1999. g. do

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

...za ovaj trenutak - pripremajte se... (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

ZARFA (OSMAN) MUHI], ro|. DEDI]
preselila na ahiret u petak, 11. juna 2010. godine, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 14. juna 2010. godine u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom 13.45 sati ispred „Pika“ - Hrastovi. O@ALO[]ENI: sin Amir, k}erke Amira i Miza, snaha Fata, zetovi Muhamed i Enes, unu~ad Armela, Arijana, Amer, Muamer, Amina i Amel, praunu~ad, snahe, zetovi, na{a Mina Toki}, zaova Fata, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, te porodice Muhi}, Dedi}, Bravi}, Kosovac, [abanovi}, Bajraktarevi}, Kari}, Zec, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Gornja Breka br. 8.
111

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE OMILJENE NO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

www.bakije.com

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251;

52

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KALESIJI Broj: 29 0 mal 002854 09 Mal Kalesija, 11. 5. 2010. godine

oglasi
Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene 1-3 da solidarno tu`itelju isplate iznos od 7.107,77 KM i to na ime dospjelih potra`ivanja (glavnica i kamata) iznos od 6.039,03 KM, zateznih kamata iznos od 1.013,74 KM, i opomene iznos od 55,00 KM, uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev od 30. 5. 2008. godine pa do kona~ne isplate, kao i nadoknadi tro{kove postupka, a sve u roku 30 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u „Dnevnom avazu“ smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor tu`enom. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev presuda zbog propu{tanja ~l. 182. ZPP-a FBiH. SUDIJA Indira Pa{i} Bali}

OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
BROJ: 51 0 P 011008 08 P Tu`itelj: HYPO ALPE ADRIA BANK, Filijala Vitez Tu`eni: VLATKO PRANJKOVI], iz Viteza, Jordol bb, DARIO KRI[TO, iz Viteza, H. Branitelja bb [TEFICA TARABA, iz Viteza, Jardol br. 148. Radi: isplate duga, v.s. 7.107,77 KM

Op}inski sud u Kalesiji, kao parni~ni, postupaju}i po stru~noj saradnici Fazli} Nevresi, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo - Direkcija Tuzla, protiv tu`enog No}i} Esada iz Zaseoka, op}ina Sapna, radi isplate duga u iznosu od 523,75 KM, dana 11. 5. 2010. godine, bez odr`avanja ro~i{ta, donio je,

OGLAS
Dostava tu`be tu`eniku: DARKO KRI[TO, iz Viteza, H. Branitelja bb Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`eniku, koji je du`an najkasnije da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka, u kom ste du`ni ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te ~injenice i dokaze koji potvr|uju navode istog (~l. 70. i 71. ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja
OBAVEZUJE SE tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 523,75 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 0,70 KM po~ev od 25. 3. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 113,50 KM po~ev od 25. 5. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 41,80 KM po~ev od 25. 6. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 41,80 KM po~ev od 25. 7. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 42,55 KM po~ev od 25. 8. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 42,55 KM po~ev od 25. 9. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 42,55 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate, - na iznos od 198,30 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 90,00 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 015700 09 I @ivinice, 04. 05. 2010. godine Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari tra`itelja izvr{enja MKD „Mikrofin“ d.o.o. Banja Luka, ul. Save Kova~evi}a 23, protiv izvr{enika Makaretovi} Mirele iz @ivinica, ul. Oslobo|enja bb, radi izvr{enja, radi naplate duga, v.s. 855,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

konskom zateznom kamatom po~ev od 29. 09. 2009. godine kao dana kada je mjenica dospjela za pla}anje, pa do kona~ne isplate, i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 50,00 KM. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. SUDIJA Vehid Selimba{i} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostava rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se objavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je u tu`bi od 7. 1. 2009. godine tra`io da sud obave`e tu`enog da mu na ime duga za izvr{ene telefonske usluge isplati iznos od 523,75 KM sa zakonskom kamatom bli`e navedenoj u izreci presude kao i da mu nadoknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 30 dana. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko tu`eni ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. Sud je tu`enom dostavio tu`bu sa upozorenjem na odredbe Zakona o parni~nom postupku, koje se odnose na postupanje tu`enog nakon prijema tu`be na odgovor. Tu`eni nije dao odgovor na tu`bu, {to za sud zna~i da nije osporio tu`beni zahtjev. U ~lanu 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, propisano je da }e sud, ukoliko je tu`itelj predlo`io, donijeti presudu zbog propu{tanja ako tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Po ocjeni suda ispunjeni su svi uvjeti iz ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je u skladu sa odredbama ovog ~lana odlu~io kao u izreci. Odluku o tro{kovima sud je donio u skladu sa ~lanom 386. stav 1, a u vezi sa ~lanom 396. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 60,00 KM i takse na odluku u iznosu od 30,00KM. Stru~na saradnica Fazli} Nevresa Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ove presude u dnevnim novinama, dostava se smatra obavljenom.

Rje{enje o izvr{enju
Dozvoljeno dana 04. 12. 2009. godine na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice (bez protesta) broj: MF100741 izdate u @ivinicama dana 17. 12. 2008. godine te na osnovu ugovora o kreditu broj: 00001301-37, sa za-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Ps 020795 09 Ps Zenica, 10. 05. 2010. godine
Op}inski sud Zenica, sudija Had`iomerovi} Enida, u pravnoj stvari tu`itelja „LIBRA“ DOO VISOKO, protiv tu`enog: AUTOPREVOZNIK HAD@O OSMAN, Hod`i}i bb Vare{, radi: isplate potra`ivanja v.s. 4.758,43 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

smeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom je tu`eni AUTOPREVOZNIK HAD@O OSMAN, Hod`i}i bb Vare{, du`an isplatiti tu`itelju iznos od 4.758,43 KM na ime duga, sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od dana dospije}a do isplate, kao i tro{kova postupka sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama, smatra}e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. SUDIJA: Enida Had`iomerovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Mals 007970 09 Mals [iroki Brijeg, 20. 04. 2010 .godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Direkcija za pokretnu mre`u, protiv tu`enika Transprot Gavran d.o.o. Ljubu{ki, radi isplate v.p.s. 1.283,56 KM, temeljem odredbi ~lanka 348. stavak 3. i stavka 5. Zakona o parni~nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje slijede}i

protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Tu`enik se pou~ava da je du`an najkasnije u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dostave tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. (~l. 70. st. 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojiih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni temelji svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. st. 2. ZPP FBiH). U slu~aju da u zakonskom roku tu`eni ne dostavi sudu odgovor na tu`bu u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojti tu`beni zahtjev tu`itelja, osim ako je isti o~igledno neosnovan. (~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH). SUDAC Jadranka Prskalo

OGLAS
Tu`ba tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar sa prilozima zaprimljena u ovom sudu dana 19. 06. 2009. godine dostavlja se na odgovor tu`eniku Transport Gavran d.o.o. Ljubu{i. Tu`beni zahtjev glasi: „Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini 1.283,56 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 637,51 KM po~ev{i od 16. 07. 2008. godine, - na iznos od 640,01 KM po~ev{i od 16. 08. 2008 .godine, - na iznos od 6,04 KM po~ev{i od 16. 09. 2008. godine pa do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana.“ Dostava tu`be na obavezni odgovor smatra se obavljenom

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: AUTOPREVOZNIK HAD@O OSMAN, Hod`i}i bb Vare{. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja „LIBRA“ DOO VISOKO, protiv tu`enog: AUTOPREVOZNIK HAD@O OSMAN, Hod`i}i bb Vare{, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pi-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 P 040477 09 P Mostar, 26. 04. 2010. godine

solidarno platiti tu`itelju dospjelo nov~ano potra`ivanje u iznosu od 10.784,41 KM sa zakonskim zateznim kamatama po istoj odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate koje teku od dana 11. 03. 2008. godine do dana kona~ne isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. Du`ni su tu`eni solidarno nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka i to: tro{kove sudske pristoje na prijedlog i dozvolu ovrhe u iznosu od 323,50 KM, sudsku pristojbu na tu`bu i sudsku pristoju na presudu po odre|enju suda sukladno Zakonu o sudskim pristojbama s tarifom sudskih pristojbi HNK/@ sa zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Ukoliko tu`eni sukladno ~lanku 182. Zakona o parni~nom postupku, ne dostave pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, tu`itelj predla`e da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 Zakona o parni~nom postupku FBiH). SUDAC Na|a Hamovi} Kova~evi}

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA GLAVNA FILIJALA MOSTAR, Kneza Domagoja bb. Tu`enici: „IVAKO“ d.o.o. Mostar, Ante Star~evi}a 38, Mostar koju zastupa direktor Vlasta Grgi} 2. VLASTA GRGI] iz Mostara, Ante Star~evi}a 38. JMBG 12059681765514 3. @ELJKO GRGI] sin Tomislava iz Mostara, Ante Star~evi}a broj 38., JMBG 211196471509 Radi naplate duga, Vrijednost predmetnog spora: 10.784,41 KM uve}ano za sporedna potra`ivanja

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015110 07 Mal (stari br: 043-0-Mal-07-002957) Zenica, 30. 06. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija [emsudin Fu{ko, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dru{tvo za osiguranje „Sarajevo osiguranje“ d.d. Podru`nica Zenica ul. Trg BiH br. 5 protiv tu`enog Ze~evi} Amir sin Adila iz Zenice ul. Crkvice br. 19/A radi regresnog duga, v.s. 400,00 KM, na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a:

OBJAVLJUJE
Tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 16. 08. 2007. godine kojom tu`ilac na ime regresnog duga potra`uje nov~ani iznos od 400,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 22. 12. 2005. godine pa do isplate i tro{kove parni~nog postupka. Osnovanost potra`ivanja tu`ilac u tu`bi temelji na slijede}im dokazima: Zabilje{ka o s/n od 23. 11. 2005. godine. Tu`eni je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa ~l. 70. ZPP-a. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da je tu`ba tu`enom dostavljena na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. ZPP-a. Sudija [emsudin Fu{ko

TU@BENI ZAHTJEV
Du`ni su tu`eni na ime Ugovora o kreditu broj 06401/2006/SJ (nova partija broj 2520011956-1 stara partija 252001037-8) od 10. 07. 2006. godine

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

53

54

Nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Od sutra novi broj

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: PS-1767/04 Tuzla, 07. 10. 2008. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Amira Ferizbegovi} u pravnoj stvari tu`itelj „Hempro“ DOO Grada~ac, protiv tu`enog „Kastor Komerc“ DOO za trgovinu i usluge Tuzla, radi duga u iznosu od 12.080,88 KM, donio je dana 07. 10. 2008. godine, van ro~i{ta, sljede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U FO^I Broj: 94 0 P 001653 07 P Fo~a, 28. 5. 2010. godine

OGLAS
Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`itelja Maljanovi} D`emala iz Sarajeva-Ilid`a, Lu`ansko polje 116, Maljan Ramiza iz Sarajeva, Dobrinjske bolnice br. 3 i Islamba{i} Fatime iz Sarajeva, Dobrinjske bolnice br. 3., protiv tu`enih Maljanovi} Safeta, iz Sarajeva, Olimpijska br. 1, Maljanovi} Asima, 14625-NE 34 GE 8 Bellevue KA-98007 USA, Suljevi} Aide iz Sarajeva, Bra}e Begi} br. 6/1 i Suljevi} Enisa iz Sarajeva, Kartal donji br. 3, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva vsp.1.000,00 KM. Tu`itelj je ovom sudu predlo`io da ovaj sud donese sljede}u

PRESUDU
(zbog propu{tanja)
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime glavnog duga isplati iznos od 12.080,88 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 08. 08. 2004. godine, pa do kona~ne isplate. Tu`ena je du`na tu`itelju naknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 100,00 KM, sve u roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

PRESUDU
Utvr|uje se da tu`itelji Maljanovi} D`emal iz Sarajeva, Maljan Ramiz iz Sarajeva i Islamba{i} Fatima iz Sarajeva stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na nekretninama Pl. 235 KO Jele~ i to 1/2 na ku}i i zgradi povr{ine 75 m2 i pravo vlasni{tva na dvori{te povr{ine 199 m2, pa su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelji uknji`e kao vlasnici na navedenim nekretninama, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko tu`eni u zakonskom predvi|enom roku ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu, tu`ioci predla`u da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~lan 182. ZPP-a RS). Tu`ioci predla`u da ukoliko sud ne bude mogao izvr{iti dostavu tu`be tu`enom na adresu njegovog posljednjeg prebivali{ta, koji se dostavlja u prilog ove tu`be, dostavu izvr{i na na~in predvi|en ~lanom 348. stav. 3 Zakona o parni~nom postupku RS. Na osnovu ~lana 69. ZPP-a dostavlja se tu`ba tu`itelja sa prilozima, tu`enom Maljanovi} Asimu protiv vas kao tu`enih koja je zaprimljena kod ovog suda dana 04. 06. 2007. godine. Na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a tu`eni su du`ni najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema nazna~ene tu`be dostaviti pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 77. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kada tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija ^edo [kipina NAPOMENA: Dostava prednje tu`be zajedno sa dopisom kojim se tu`ba dostavlja na odgovor se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli suda i u dnevnim novinama u RS.

Obrazlo`enje
Tu`itelj je Op}inskom sudu Tuzla dana 02. 09. 2004. godine podnio tu`bu protiv tu`ene, a radi duga u iznosu od 12.080,88 KM. U pomenutoj tu`bi tu`itelj je predlo`io da se donese presuda zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Dakle, kako je sud putem objavljivanja u sredstvima javnog informisanja „Dnevnom avazu“ tu`enoj dostavio tu`bu dana 10. 04. 2008. godine u kojem je naveo da je du`na najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, kao i upozorenje na posljedice nepostupanja po nalogu suda. Me|utim, tu`ena je uredno zaprimila tu`bu dana 14. 04. 2008. godine, pa kako nije postupila po uputama suda i dala odgovor na tu`bu sud je a nakon uvida u spis na{ao da su se stekli uslovi iz ~lana 182. stav 1. i 2. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH 53/03), pa je donio odluku kao u izreci ove presude, dakle u cijelosti usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja. Odluku o tro{kovima sud je donio na temelju ~lana 383, ~lana 386 stav 1 i ~lana 387 Zakona o parni~nom postupku, u skladu sa taksenom tarifom. Tro{kovi se sastoje od naknade za uplatu u „Dnevnom avazu“ za objavljivanje tu`be i presude u iznosu od 100,00 KM. Ukupno tro{kovi iznose 100,00 KM. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, a tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA Amira Ferizbegovi}

oglasi

Dnevni avaz

nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

55

Grupa A
1. kolo Ju`na Afrika - Meksiko Urugvaj - Francuska 2. kolo Ju`na Afrika - Urugvaj (Pretorija, 16. juni, 20.30 sati) Francuska - Meksiko (Polokvane, 17. juni, 20.30 sati) 3. kolo Meksiko - Urugvaj (Rustenburg, 22. juni, 16 sati) Francuska - Ju`na Afrika (Blumfontejn, 22. juni, 16 sati) 1. Ju`na Afrika 2. Meksiko 3. Francuska 4. Urugvaj 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1:1 0:0

Grupa E
1. kolo Holandija - Danska (Johanesburg, 14. juni, 13.30 sati) Japan - Kamerun (Blumfontejn, 14. juni, 16 sati) 2. kolo Holandija - Japan (Durban, 19. juni, 13.30 sati) Kamerun - Danska (Pretorija, 19. juni, 20.30 sati) 3. kolo Danska - Japan (Rustenburg, 24. juni, 20.30 sati) Kamerun - Holandija (Kejptaun, 24. juni, 20.30 sati) 1. Danska 2. Holandija 3. Japan 4. Kamerun -:-:-:-:-

56

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

sp 2010

1:1 1:1 0:0 0:0

1 1 1 1

Grupa B
1. kolo Ju`na Koreja - Gr~ka 2:0 Argentina - Nigerija 1:0 2. kolo Argentina - Ju`na Koreja (Johanesburg, 17. juni, 13.30 sati) Gr~ka - Nigerija (Blumfontejn, 17. juni, 16 sati) 3. kolo Argentina - Gr~ka (Polokvane, 22. juni, 20.30 sati) Nigerija - Ju`na Koreja (Durban, 22. juni, 20.30 sati) 1. J. Koreja 1 1 0 0 2:0 2. Argentina 1 1 0 0 1:0 3. Nigerija 1 0 0 1 0:1 4. Gr~ka 1 0 0 1 0:2

Grupa F
1. kolo Italija - Paragvaj (Kejptaun, 14. juni, 20.30 sati) Novi Zeland - Slova~ka (Rustenburg, 15. juni, 13.30 sati) 2. kolo Slova~ka - Paragvaj (Blumfontejn, 20. juni, 13.30 sati) Italija - Novi Zeland (Nelspruit, 20. juni, 16 sati) 3. kolo Slova~ka - Italija (Johanesburg, 24. juni, 16 sati) Paragvaj - Novi Zeland (Polokvane, 24. juni, 16 sati) 1. Italija 2. N. Zeland 3. Paragvaj 4. Slova~ka -:-:-:-:-

3 1 0 0

Kim Nam u duelu sa Ciolisom

(Foto: AFP)

GRUPA B Azijska selekcija slavila u prvom me~u

Grupa C
1. kolo Engleska - SAD (sino}) Al`ir - Slovenija (Polokvane, 13. juni, 13.30 sati) 2. kolo Slovenija - SAD (Johanesburg, 18. juni, 16 sati) Engleska - Al`ir (Kejptaun, 18. juni, 20.30 sati) 3. kolo Slovenija - Engleska (Port Elizabet, 23. juni, 16 sati) SAD - Al`ir (Pretorija, 23. juni, 16 sati) 1. Al`ir 2. Engleska 3. SAD 4. Slovenija -:-:-:-:-

Grupa G
1. kolo Obala Slonova~e - Portugal (Port Elizabet, 15. juni, 16 sati) Brazil - Sjeverna Koreja (Johanesburg, 15. juni, 20.30 sati) 2. kolo Brazil - Obala Slonova~e (Johanesburg, 20. juni, 20.30 sati) Portugal - Sjeverna Koreja (Kejptaun, 21. juni, 13.30 sati) 3. kolo Portugal - Brazil (Durban, 25. juni, 16 sati) Sjeverna Koreja - Obala Slonova~e (Nelspruit, 25. juni, 16 sati) 1. Brazil 2. O. Slonova~e 3. Portugal 4. S. Koreja -:-:-:-:-

Ju`na Koreja protr~ala pored slabe Gr~ke
Spora i te{ka odbrana gr~ke selekcije nije mogla zaustaviti brze Korejce
Ju`na Koreja je u prvom me~u na SP pretr~ala sporu Gr~ku i sa 2:0 ostvarila pobjedu koja joj je donijela tri va`na boda. Ekipa Ota Rehagela (Otto Rehagel) je troma, te{ka i stara.

Ju`na Koreja
\ung Sung ^a Du Li Jung ^o Jung Li Jungso Kim Jung Ki Sung (74. Kim Nam) Park Li ^ung (90. Kim Jae) Park ^u (87. Li Sung) Jeom Selektor: Huh Jung-mo

2 (1:0) 0

Gr~ka

Grupa D
1. kolo Njema~ka - Australija (Durban, 13. juni, 20.30 sati) Srbija - Gana (Pretorija, 13. juni, 16 sati) 2. kolo Njema~ka - Srbija (Port Elizabet, 18. juni, 13.30 sati) Gana - Australija (Rustenburg, 19. juni, 16 sati) 3. kolo Gana - Njema~ka (Johanesburg, 23. juni, 20.30 sati) Australija - Srbija (Nelspruit, 23. juni, 20.30 sati) 1. Australija 2. Gana 3. Njema~ka 4. Srbija -:-:-:-:-

Grupa H
1. kolo Honduras - ^ile (Nelspruit, 16. juni, 13.30 sati) [panija - [vicarska (Durban, 16. juni, 16 sati) 2. kolo ^ile - [vicarska (Port Elizabet, 21. juni, 16 sati) [panija - Honduras (Johanesburg, 21. juni, 20.30 sati) 3. kolo ^ile - [panija (Pretorija, 25. juni, 20.30 sati) [vicarska - Honduras (Blumfontejn, 25. juni, 20.30 sati) 1. ^ile 2. Honduras 3. [panija 4. [vicarska -:-:-:-:-

Iskoristili slabosti
Korejci su sve te slabosti maksimalno iskoristili i kaznili Grke. Brzi Korejci su lako prolazili kroz gr~ku odbranu i samo je ~udo spasilo nekada{nje evropske prvake od mnogo te`eg poraza. Ve} nakon sedam minuta Ju`na Koreja je povela. Ki Sung je izveo korner, a Li Jung sa dva metra poslao loptu u mre`u za 1:0. U 15. minuti Korejci su tra`ili penal, ali su-

Corvas Vintra Seitaridis Torosidis Ciolis Papadopulos Karagunis (46. Pasacoglu) Kasuranis Samaras Stadion Nelson Mendela bej u Port Elizabetu (59. Salpingidis) Gledalaca: 31.000 Haristeas Sudija: Majkl Hester (Novi Zeland) (61. Kapetanos) Strijelci: 1:0 - Li (7), 2:0 - Park (52) Gekas @uti kartoni: Torosidis (Gr~ka) Selektor: Igra~ utakmice: \i Sun Park (J. Koreja) Oto Rehagel

Statistika
J. Koreja 11 Udarci 7 U okvir 14 Prekr{aji 0 @uti kartoni 0 Crveni kartoni 1 Ofsajdi 6 Korneri 50 Posjed lopte Gr~ka 6 2 12 1 0 4 11 50

Osmina finala
(49) A1 - B2 (Port Elizabet, 26. juni, 16) (50) C1 - D2 (Rustenburg, 26. juni, 20.30) (51) D1 - C2 (Blumfontejn, 27. juni, 16) (52) B1 - A2 (Johanesburg, 27. juni, 20.30) (53) E1 - F2 (Durban, 28. juni, 16) (54) G1 - H2 (Johanesburg, 28. juni, 20.30) (55) F1 - E2 (Pretorija, 29. juni, 16) (56) H1 - G2 (Kejptaun, 29. juni, 20.30)

(59) 52 - 51 (Kejptaun, 3. juli, 16) (60) 55 - 56 (Johanesburg, 3. juli, 20.30)

Polufinale
(61) 58 - 57 (Kejptaun, 6. juli, 20.30) (62) 59 - 60 (Durban, 7. juli, 20.30)

Za 3. mjesto
(Port Elizabet, 10. juli, 20.30 sati)

^etvrtfinale
(57) 53 - 54 (Port Elizabet, 2. juli, 16) (58) 49 - 50 (Johanesburg, 2. juli, 20.30)

dija Majkl Hester (Michael Hester) je mahnuo da se igra dalje. U 28. minuti je Park dao dobru loptu za Park ^ua koji je i{ao sam ka Corvasu, ali je golman Grka odbranio. Prva {ansa za Grke se desila u 44. minuti. Samaras je za nekoliko centimetara bio kratak na Torosidisov pas koji je zavr{io u rukama korejskog golmana. I opet je sedam minuta trebalo da Korejci postignu gol. U

Izjave selektora
Huh Jung-mo:
- Prva utakmica je uvijek te{ka. Tim je igrao dobro. Posebno smo se pripremali za ovaj me~. Glavna strategija nam je bila neutralisati gr~ke prekide. Da smo bili malo smireniji, mogli smo posti}i jo{ koji gol.

Oto Rehagel:
- Znao sam da }e Korejci biti veoma brzi i pokretljivi i da }e tr~ati jako mnogo da uzmu loptu. Ovo je bila potpuno zaslu`ena pobjeda Ju`ne Koreje.

Finale
(Johanesburg, 11. juli, 20.30 sati)

52. minuti je Park iskoristio gre{ku Vintre i uzeo loptu na desetak metara od gola i bez problema savladao Corvasa za 2:0.

„Makazice“ Gekasa
Gekas je „makazicama“ u 67. minuti poku{ao, ali lopta je oti{la preko gola. Grci su u fini{u krenuli svim silama, ali bez uspjeha. Gekas je imao nekoliko prilika za postizanje gola, ali se nije iskazao. (A. N.)

Park u prodoru kroz odbranu Gr~ke

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

57

O Mundijalu, sasvim li~no

GRUPA B „Gau~osi“ ostvarili prvu pobjedu

Gabrijel Hajnce pogodio za tri boda
Nigeriju te`eg poraza spasio golman Enijema, koji je u nekoliko navrata sjajno intervenirao

Sve je to lijepo, ali bez Zizua te{ko
Pele i Maradona jesu mo`da najbolji, ali Zidan je bez premca najelegantniji
Dva su raje bilo, bio je pozloga zbog ~ega s vrije|en, kasnije pesimizmom glenije bilo ni Fradam na ovogoncuza u drugom di{nje Svjetsko krugu, niti se prvenstvo u Ju`osje}ao `al kada noj Africi. Prvi, je simpati~ni Sevrlo efemeran, je negalac Papa to {to }e biti te{ko Buba Diop izdr`ati gledati (Bouba) {okirao utakmice uz pra„Galske pijetlote}e prigodne kove“ na otvarancerte amaternju. skih truba~kih M o ` d a orkestara, koji zvu~i pretjerano, su, eto, napokon ali nekako se nePi{e: do~ekali svoj mjodgovornim ~ini Amer ^ULI] esec, pa }e se konstantno poispuhat kao nikada do sada. re|enje Maradone i Pelea u Na`alost, ili nasre}u, ni- kontekstu „najboljeg svih vrsam jedini koji izra`ava ne- emena“. Eto, oni su kao nagodovanje spram sveprisutnih jbolji, samo se ne zna ba{ ko „trubadura“, tamo poznatijih je bolji od njih dvojice. Zinekao „svira~a u vuvuzele“. I dina Zidana, najboljeg u `ivme|u drugovima, bliskim su- otu ovog autora, nema u tim radnicima, poznanicima... ta- kalkulacijama. ko|er vlada konsenzus. Trpit Maradonin gol Englezi}emo bjesomu~no trubljenje ma je mo`da progla{en nanegdje do ~etvrtfinala, pita- jboljim svih vremena, ali je, ju}i se „odakle im vi{e sna- Boga mi, bolji Zizuov u finaga“, a onda }emo svi kolekti- lu pro{log Mundijala, kada je vno poludjeti. le`erno potkopao loptu BufoDrugi razlog, po svemu nu (Buffon). I to ne zbog mnogo bitniji, je odsustvo je- vje{tine, ve} nadnaravne hrdnog od najve}ih, Zinedina Zidana Zizua Trpit }emo bjesomu~no (Zinedinea Zidanea trubljenje negdje do Zizou). Da li se neko sje}a ~etvrtfinala, pitaju}i Svjetskog prvenstva u se „odakle im vi{e Japanu i Koreji 2002.? „Obi~niji“ smrtnici, ko- snaga“, a onda }emo ji su za ovu priliku svi kolektivno poludjeti obi~niji od obi~nih po tome {to svjetska prvenstva prate ovla{, sporadi~no, abrosti i autenti~nog manguna anketno pitanje „{ta vam pluka, zbog ~ega Zizu i jeste je najvi{e ostalo u sje}anju iz bio poseban... 2002.“ mo`da bi odgovorili Robinjo (Robinho), Ka„sje}am se demode frizure kod ka, Kristijano Ronaldo (CrisRonalda“, ili „ma, valjalo je tiano)... zvijezde su ovogoustajat u osam ujutro“. di{nje smotre u Ju`noj Africi, Malo ko se mo`e sjetiti no nije li upravo Zizu prije neke ekstremno kvalitetne ~etiri godine smije{nim u~inio utakmice, nekog igra~a koji je pomenute. Samo se sjetite: fascinirao. Eventualno bi se u dok bi lopta dolazila do njesvijest mogao prizvati pone- ga, gra{ka znoja oticala mu je ki Ronaldinjov bljesak sa vrha nosa, a ve} se mogao (Ronaldinho), ali ni to nije o~ekivati jedan dribling, pa Bog zna kakva plja~ka. [to drugi, zatim petom preko glali, Bo`e, pamtimo prvenstva ve, lopta kroz petoricu... 1998. ili 2006., a ne 2002.? Pele i Maradona jesu Odgovor bi mogao biti - mo`da najbolji, ali Zizu je zbog Zidana. Te 2002. ga ni- bez premca najelegantniji.

Gol odluke: Dvostruki svjetski prvak stigao do trijumfa

(Foto: AFP)

Argentina je u svojoj prvoj utakamici na SP u Ju`noj Africi stigla do pobjede, iako je i Nigerija imala prilike za postizanje gola.

Gol odluke
Ve} sami po~etak pokazao je kako to ne}e biti susret koji }e, po uzoru na borila~ke sportove, imati po~etno ispitivanje. Odmah su zaprijetili Nigerijci, a potom u par navrata i „Gau~osi“. Takav start utakmice

Izjave aktera
Dijego Armando Maradona
- Bilo je va`no iskoristiti prilike. Nismo ih uspjeli iskoristiti sve i Nigerija je u zavr{nici imala {ansu. Nigerijski golman bio je nevjerovatan.

donio je i brzi gol. Nakon kornera u 6. minuti, najvi{i u kaznenom prostoru Nigerije bio je Gabrijel Hajnce (Gabriel Heinze) i sa 11 metara glavom donio radost dvostrukom svjetskom prvaku. Novu priliku sastav Dijega Armanda Maradone (Diego) imao je u 21. minuti. Gonzalo Iguain (Higuain) je iza{ao sam pred golmana Vinsenta Enijemu (Vincent Enyema), ali je nigerijski ~uvar mre`e iza{ao kao pobjednik. Sedam minuta kasnije, Nigerija je poku{ala uzvr-

Argentina
Romero Demikelis Samuel Hajnce Gutierez Maskerano Veron (74. M. Rodrigez) Di Marija (85. Burdiso) Mesi Tevez Iguain (79. Milito) Selektor: Dijego Armando Maradona

1(1:0)0

Nigerija
Enijema Odiah [itu Jobo Taivo (85. U~e) Obasi (60. Odemvinge) Etuhu Lukman Kaita Ajegbeni Obina (52. Martins) Selektor: Lars Lagenberk

Stadion Elis park u Johanesburgu Gledalaca: 61.000 Sudija: Volfgang [tark (Njema~ka) Strijelci: 1:0 - Hajnce (6) @uti kartoni: Gutierez (Argentina), Haruna (Nigerija) Igra~ utakmice: Gabrijel Hajnce (Argentina)

Statistika
Argentina Nigerija 20 Udarci 9 7 U okvir 1 7 Prekr{aji 8 1 @uti kartoni 1 0 Crveni kartoni 0 0 Ofsajdi 0 10 Korneri 4 58 Posjed 42

Vinsent Enijema
- Ne}emo se zbog ovoga ubiti, pred nama su jo{ dvije utakmice. Zahvaljujemo Bogu {to je ovaj rezultat ohrabruju}i.

Enijema: Odli~no izdanje

(Foto: AFP)

atiti. ^inedu Obasi (Chinedu) je u{ao u kazneni prostor, ali je {utirao pored gola.

Prilike Nigerije
Opet je golman Nigerije morao pokazati kvalitete u 37. minuti. Ovog puta zaustavio je odli~an udarac Lionela Mesija (Messi). U drugo poluvrijeme

Argentina je opet u{la agresivno, ali Mesi i Iguain opet nisu imali klju~ za bravu gola Enijemua. Ipak, do gola su mogli i Nigerijci iz dvije veoma dobre prilike. Prvo je Taje Taivo (Taye Taiwo) u 71. minuti u{ao u kazneni prostor i iz izgledne prilike {utirao pored gola, a 11 minuta kasnije Kalu U~e (Uche) je bio u jo{ boljoj prilici, ali je loptu poslao visoko preko gola, pa je ostalo 1:0 za Argentinu. (N. D.)

Nigerijci imali dodatni motiv

Da su pobijedili, dobili bi milion dolara
Nigerijski fudbalski reprezentativci imali su poseban motiv pred ju~era{nji me~ s Argentincima. Naime, biznismen Mihael Adenuga (Michael) obe}ao im je milion dolara ako pobijede dvostrukog svjetskog prvaka. Na njihovu `alost, bodove su osvojili „Gau~osi“. Ina~e, nigerijske vlasti su ranije obe}ale reprezentativcima nagradu od 100.000 dolara za svaku pobjedu na prvenstvu u Ju`noj Africi.

58

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

sp 2010

GRUPA A Utakmica ispod nivoa Mundijala

Urugvaj i Francuska odigrali bez golova
Mansuri (lijevo) ostao bez kapitenske trake

Stvoreno malo prilika

Urugvajci posljednje minute igrali s igra~em manje

Slovenci optimisti pred duel s Al`irom

Kek: Nervoza je dobar znak
Ako pobijedimo, na{ cilj mora biti osmina finala, ka`e Dedi}
Selektor Slovenije Matja` Kek ne krije da su tenzije i nervoza u njegovom timu dostigle vrhunac uo~i dana{njeg me~a prvog kola grupe C Svjetskog prvenstva. Slovenski fudbaleri tra`e prvu pobjedu na velikom takmi~enju, koju nisu uspjeli posti}i na Euru 2000. i SP-u 2002. Kek vjeruje da atmosfera u ekipi mo`e dopriniAl`ira i da vjeruje u osvajanje tri boda. - Fokusirani smo na prvi me~, ali }emo gledati i {iru sliku u na{oj grupi. Ako pobijedimo Al`ir na{ cilj mora biti prolazak u osminu finala - naglasio je napada~ Zlatko Dedi}. Vijest dana iz al`irskog tabora je odluka selektora Rabaha Sadana da oduzme Jazidu Mansuriju kapitensku traku koju }e preuzeti bek Antar Jahija. Mansuri je zbog slabe forme izgubio i mjesto u postavi, pa }e u veznom redu zaigrati Hasan D`ebda. - Uvijek je te{ko objasniti igra~u da ga je konkurencija istisnula iz ekipe. Iako bolno, mi smo to morali uraditi - objasnio je Sadan, jedini afri~ki stru~njak na SP-u. Al`irci su pred svoj prvi nastup na Mundijalu nakon 24 godine bilje`ili izuzetno slabe pripremne rezultate, uklju~uju}i poraze od po 0:3

Isklju~enje Lodeira: U igri proveo 18 minuta

(Foto: AP)

U utakmici koja nije bila na nivou takmi~enja na kojem je odigrana, Urugvaj i Francuska igrali su bez golova. Francuska je imala prili-

ku u 7. minuti. Po lijevoj strani dobro je pro{ao Frank Riberi (Franck Ribery), ali je Sidni Govu (Sidney Govou) proma{io iz odli~ne situacije.

Urugvaj
Muslera Lugano Godin Viktorino M.Pereira Perez (87. Eguren) Arevalo Gonzalez (63. Lodeiro) A.Pereira Suarez (74. Abreu) Forlan Selektor: Oskar Tabarez

0:0 Francuska

Statistika
Urugvaj Francuska 6 Udarci 12 3 U okvir 3 13 Prekr{aji 20 3 @uti kartoni 3 1 Crveni kartoni 0 5 Ofsajdi 4 0 Korneri 4 47 Posjed 53

Rovovska bitka
S druge strane odgovorio je Dijego Forlan (Diego) u 16. minuti, kada je njegov odli~an udarac odbranio golman Hugo Loris (Lloris). O~ekivalo se da }e uvodne prilike donijeti jo{ vi{e vatre, ali se sve pretvorilo u rovovsku bitku. Sve je ostalo na nekoliko poku{aja, pa se na odmor oti{lo prazne

Kek: Tra`i prvu pobjedu na velikom takmi~enju

Slovenija
(4-4-2) S. Handanovi} Brecko [uler Cesar Joki~ Birsa Koren Radosavljevi~ Kirm Dedi} Novakovi} Selektor: Matja` Kek

Al`ir
(4-4-2) ^au~i Bugera Hali~e Jahija Belhad` Matmur D`ebda Lasen Zijani Gezal D`ebur Selektor: Rabah Sadan

Loris Sanja Abidal Galas Evra Gurkuf (75. Maluda) Tulalan Diabi Govu Stadion „Green Point“ u Kejptaunu (85. @injak) Gledalaca: 64.000 Anelka Sudija: Jui~i Ni{imura (Japan) (72. Anri) @uti kartoni: Viktorino, Lodeiro, Lugano Riberi (Urugvaj), Evra, Riberi, Tulalan (Francuska) Selektor: Crveni karton: Lodeiro (Urugvaj) Rejmond Igra~ utakmice: Dijego Forlan (Urugvaj) Domenek

rubrike postignutih golova. I drugo poluvrijeme donijelo je vi{e ~uvanja svog gola nego `elje da se on postigne. Dugo se ~ekalo na pravu priliku, a ona je stigla dosta neo~ekivano.

Izjave selektora
Oskar Tabarez
- Igrali smo na{u igru i do{li do povoljnog rezulata. Mislim da mo`emo biti zadovoljni ostvarenim u prvoj utakmici na SP .

Kartoni Lodeira
Izveden je aut za Urugvaj u 73. minuti. Forlan je do{ao do lopte i {utirao bez oklijevanja, ali je ona zavr{ila pored gola. Isti scenarij u 80. minuti na drugoj strani. Floran Maluda (Florent Malouda) poku{ao je udarcem iz daljine, ali nije bio najprecizniji. Ipak, jedan igra~ se od nevidljivog brzo pretvorio u osobu koju je sudija Jui~i Ni{imura morao zapaziti. Nikolas Lodeiro (Nicolas) je u igru u{ao u 63. minuti, a u

Stadion Peter Mokaba u Polokvaneu Kapacitet: 45.000 Sudija: Karlos Alberto Batre (Gvatemala) Pomo}nici: Leonel Leal (Kostarika), Karlos Pastrana (Honduras) Po~etak: 13.30 sati

Rejmond Domenek
- Frustriraju}a je ~injenica da nismo pobijedili. Urugvaj se branio veoma dobro, a mi nismo bili mirni u samoj zavr{nici. 81. je zbog drugog `utog kartona morao u svla~ionicu. Francuzi su sa igra~em vi{e poku{ali pritisnuti Urugvaj, ali to nije donijelo promjenu (N. D.) rezultata.

jeti da taj cilj ispune protiv Al`ira u Polokvaneu (13.30 sati). - Mislim da je to dobar znak, jer pokazuje koliko su igra~i motivirani i djeluju kao tim, za razliku od 2002. - rekao je Kek, koji je naglasio da je slovenski stru~ni {tab otkrio slabe ta~ke

protiv Srbije i Irske. Ina~e, dana{nji duel vodit }e sudac koji nije ni trebao biti u~esnik SP-a. Nakon povrede ^ileanca Pabla Poca Kvinterosa (Pozo Quinteros) naknadno je pozvan Karlos Alberto Batre (Carlos Batres) iz (E. J.) Gvatemale.

Kejptaun: O~ekivalo se mnogo vi{e

(Foto: AP)

Anketa me|u 12.000 navija~a

Gatuzo napu{ta „Azure“ nakon SP-a
Italijanski fudbaler \enaro Gatuzo (Gennaro Gattuso) izjavio je da }e nakon Svjetskog prvenstva okon~ati reprezentativnu karijeru. Tridesetdvogodi{nji veteran Milana dodao je da u budu}nosti `eli postati italijanski selektor. Gatuzo je za „Azure“ odigrao 72 me~a i postigao jedan gol.

Prvak }e biti Brazil, doma}i optimisti~ni
Navija~i iz 23 zemlje mi{ljenja su da }e titulu najboljeg u Ju`noj Africi ponijeti Brazil, pokazala je anketa Reutersa i Ipsosa. Na pitanje ko }e biti svjetski prvak odgovorilo je 12.000 navija~a, a njih 31 odsto tvrdi da }e to biti „karioke“. Isto istra`ivanje pokazalo je da doma}i navija~i gaje veliki optimizam kada je rije~ o nastupu njihove selekcije. Vi{e od 2.500 Ju`noafrikanaca, naime, smatra da }e Brazil u finalu pobijediti selekciju doma}ina. - Mislim da }e Brazil osvojiti trofej jer imaju tajne koje mi ovdje ne poznajemo. Mi }emo igrati u finalu - ka`e Primrouz Pendu (M. T.) (Primrose).

sp 2010

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

59

GRUPA D Bitan me~ igraju Srbija i Gana

Pritisak na oba rivala
Na{ rival je najbolja afri~ka selekcija na turniru, ka`e Panteli}
U izjedna~enoj grupi D, u kojoj su jo{ Njema~ka i Australija, dana{nji rivali Srbija i Gana igraju pod ogromnim pritiskom, svjesni da bi im poraz mogao zatvoriti vrata osmine finala Svjetskog prvenstva. Situacija u oba tabora nije ba{ idealna. Ganijci su u Ju`nu Afriku doputovali bez najboljeg fudbalera veznjaka ^elzija Mikaela Esijena (Michael Essien).
Ozil i Mertesaker na treningu: Nijemci puni samopouzdanja
(Foto: AFP)

Njema~ka u Durbanu igra sa Australijom

Mladi „Elf“ pokazuje snagu
Lev ostao vjeran Kloseu u vrhu napada
Selektor Njema~ke Joakim Lev (Joachim Loew) danas }e svijetu pokazati snagu mladog „Elfa“. Na drugoj strani }e stajati zid australijskih mi{i}a i snage koji }e se poku{ati oduprijeti „pancerima“. Njema~ki pedigre, tri ti(Lucas Podolski), kojeg Lev favorizuje ispred mnogo boljeg igra~a bh. porijekla Marka Marina. Centralna uloga kreatora igre povjerena je igra~u turskih korijena Mesutu Ozilu koji je pokazao da Lev u njega mo`e imati po-

Muntari upitan
Druga najve}a zvijezda Suli Muntari (Sulley Muntari), od kojeg se o~ekuje da preuzme Esijenovu ulogu, tako|er ima problema sa povredama, ali bi ipak mogao istr~ati na teren. Prednost Gane mogla bi biti to {to njihov selektor Milovan Rajevac odli~no poznaje suparni~ku ekipu. Srbijanski trener ka`e da kod njega ne}e biti podijeljenih emocija. - Ja sam 100 posto Ganijac. Kao profesionalac, cilj mi je pobijediti Srbiju i pro}i dalje - rekao je Rajevac. Pripreme Srbije, pak, poremetila je promjena terena za trening. Sa Miler stadiona u zapadnom Johanesburgu, ~iji se travnjak pokazao previ{e tvrdim,

Njema~ka

Australija
(4-5-1) [varcer Nil Mur ^iperfild Vilk{ajr Bre{ano ^ulina Grelja Emerton Kejhil Kenedi Selektor: Pim Verbek

Muntari dijeli autograme navija~ima u Pretoriji

ekipa selektora Radomira Anti}a iz straha od eventualnih povreda se preselila na igrali{te lokalnog ragbi tima.

Srbija
(4-4-2) Stojkovi} Ivanovi} Vidi} Lukovi} Obradovi} Krasi} Stankovi} Milija{ Jovanovi} @igi} Panteli} Selektor: Radomir Anti}

Gana

Anti}eve dileme
Anti}, navodno, najve}e dvojbe ima oko pozicije lijevog beka za koju konku-

(4-4-2) Kingson Pejntsil Mensah Vorsah Adi Muntari Asamoa Apija K. Stadion Loftus versfeld u Pretoriji Boateng Kapacitet: 49.000 Gijan Sudija: Hektor Baldasi (Argentina) Tagoe Pomo}nici: Rikardo Kasas, HerSelektor: nan Maidana (Argentina) Milovan Po~etak: 16 sati Rajevac

(4-3-3) Nojer Fridrih Mertesaker Lam Bad{tuber Kedira [vajn{tajger Stadion Mozes Mabida u Durbanu Ozil Kapacitet: 69.000 Miler Sudija: Marko Rodrigez (Meksiko) Podolski Pomo}nici: Hoze Luis Kamargo i Klose Alberto Morin (obojica iz Meksika) Selektor: Po~etak: 20.30 sati Joakim Lev

Srbijanski napada~ @igi} vrijeme krati bilijarom

ri{u Ivan Obradovi} i Aleksandar Kolarov. Nakon {to je zbog prehlade propustio dva pripremna me~a, u odbranu se vra}a Nemanja Vidi}. - Gana je najbolja afri~ka selekcija na turniru. Bolji su od Kameruna. Br`i su i sna`niji u veznom redu - rekao je napada~ Marko Panteli}, koji je u posljednjem pripremnom me~u postigao gol protiv

Kamerunaca (4:3). Srbiji }e ovo biti prvi samostalni nastup na SP-u, nakon {to je 2006. selekcija Srbije i Crne Gore pretrpjela sva tri poraza. Agencije prenose da Srbija nikada nije dobila zvani~ni me~ u kojem je prva gubila, dok Gana nema niti jednog remija na SP-u (2006. je zabilje`ila dvije pobjede i dva poraza).
(E. J.)

Sjevernokorejci se sje}aju 1966. godine

@ele osvetu protiv Portugala
Nastup na Svjetskom prvenstvu 1966. godine i dalje je najve}a nogometna bajka koju je Sjeverna Koreja napisala. Plasman u ~etvrtfinale i poraz od Portugala jo{ boli sve Sjevernokorejce. Iako su tada vodili sa 3:0, Euzebio (Eusebio) je postigao ~etiri gola i bio tvorac preokreta i pobjede Portugalaca od 5:3. Sada, 44 godine poslije, Korejci tra`e osvetu. - Osveta! @elimo osvetu za 1966. godinu - rekao je vezni igra~ An Jong-hak (An Yong-hak) novinarima na Makolung stadionu. Sjeverna Koreja se, sa Brazilom, Portugalom i Obalom Slonova~e, nalazi u „grupi smrti“, ali gaji ogroman optimizam da mo`e izboriti plasman u osminu finala.
(A. N.) S treninga Sjeverne Koreje: Veliki motiv
(Foto: AFP)

tule, ~etiri poraza u finalima i tri tre}a mjesta na svjetskim prvenstvima, od Leva zahtijeva samo uspjeh. Prolazak u drugi krug je obaveza. Iako su povrede poremetile njegove planove, to Levu niko ne}e uzeti kao alibi. ^ak ni neigranje kapitena Mihaela Balaka (Michael Ballack). Lev je svjestan da bi njegov mladi tim mogao imati problema sa Australijom, koja u svom sastavu ima igra~e sa evropskim iskustvom i kvalitetom da svakome naprave problem. - Oni imaju nevjerovatnu strast, organizaciju i skoro perfektnu strukturu odbrane. Ovo }e biti veoma te`ak prvi me~ - rekao je Lev. Lev je ostao vjeran Miroslavu Kloseu kao jedinom pravom napada~u, iako je u pripremnom periodu i sezoni koja je nedavno zavr{ena mnogo bolju formu pokazao Kakau (Cacau). Sli~no je i u slu~aju Luka{a Podolskog

vjerenje. Nedavno je i u prijateljskom susretu sa BiH pokazao svoje kvalitete. Nijemci }e poku{ati Australce slomiti prodorima preko krila. Uz Podolskog na lijevoj strani, va`nu ulogu }e imati mladi Bajernov napada~ Tomas Miler na desnoj. Australci su do sada svoja dva nastupa na SP imali samo u Njema~koj 1974. i 2006. godine. Ovo }e im biti tre}i nastup na najve}em nogometnom takmi~enju i selektor Pim Verbek (Verbeek) je svoju strategiju bazirao na ~vrstoj odbrani i strpljenju. - Me~ sa Njema~kom je va`an, ali nije odlu~uju}i. Moramo biti mudri, jer }e se prolazak u drugi krug odlu~iti u posljednja dva susreta - ka`e Verbek. Mjesto u napadu je za sada rezervisano za D`o{a Kenedija (Josh Kennedy), jer Heri Kjuel (Harry Kewell) nakon oporavka od povrede nije jo{ nijednom (A. N.) zaigrao.

2010 Izjava dana SP
- Navija~i s vuvuzelama nisu samo na{ 12. nego i 13. igra~. To je jedno od na{ih oru`ja.
(Foto: AP)

Aron Mokoena, kapiten Ju`ne Afrike

60

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

sp 2010

GRUPA A Dva remija u prvom kolu

Francuzi razo~arali na premijeri
Stativa u 90. minuti spasila Meksikance od poraza
Francuska je opet razo~arala. Dosadna, bezidejna predstava i mr{avih 0:0 protiv opasnog Urugvaja podigle su novu lavinu kritika kontra selektora Rejmona Domeneka (Raymond Domenech).

Mnoge slabosti
„Trikolori“ su, nakon 1:1 izme|u Ju`ne Afrike i Meksika, imali {ansu da se pobjedom nad Urugvajem izdignu iznad rivala i naprave veliki korak ka drugom krugu. Iako to nije bio horor poput onog iz 2002. godine kada je Senegal sa 1:0 nokautirao Francusku, i me~ sa Urugvajem je pokazao mnoge slabosti u igri aktulenog viceprvaka svijeta. - Nismo uspjeli {anse pretvoriti u golove. Mislim da smo kao tim igrali dobro. Zaustavili smo i sprije~ili Urugvaj da igra, {to je bilo jako bitno, jer se oni jako brzo transformiraju. Nakon svega, ostaje da se spremimo za naredni me~ i poku{amo pobjedom napraviti korak ka plasmanu u narednu fazu - rekao je Domenek, koji je po svom obi~aju tvrdoglavo branio svoj koncept igre. Sa druge strane, Domenekov kolega Oskar Tabarez (Oscar) bio je zadovoljan bodom kojim je Urugvaj

Kanavaro: Odbrana je najva`nija

Italijani zabrinuti za formu reprezentacije

Kanavaro priziva povratak katana~u
Italijanski kpaiten Fabio Kanavaro (Cannavaro) rekao je da se aktuelni svjetski prvak mora vratiti tradicionalnoj snazi odbrane ako se na Svjetskom prvenstvu `eli boriti za sami vrh. U Italiji vlada zabrinutost zbog mogu}nosti reprezentacije na Mundijalu, ponajvi{e u odbrani, a mnogi smatraju da je u takvoj situaciji rje{enje u katana~u. Kanavaro se sla`e s tim. - Odbrana je najva`nija, ali to ne zna~i da mislim da ne trebamo prelaziti polovinu igrali{ta. Trebamo biti kompaktni. Mi nikada nismo igrali tako dobro u napadu kao Brazil, Portugal ili [panija, ali nijedna od tih selekcija ne mo`e se braniti dobro kao mi ka`e Kanavaro. Prije su to bili Robero Ba|o (Baggio), Fran~esko Toti (Francesco Totti) i Alesandro del Pjero (Alessandro Piero), ali Italija sada nema istinskih zvijezda. - Prije ~etiri godine do{li smo na Svjetsko prvenstvo sa ekipom koja je dvije godine igrala zajedno. Sada su tu neki novi igra~i i normalno je da igramo slabije. No, iskustva nas u~e da se kompaktno{}u dosta toga mo`e posti}i, kao {to smo i ranije radili - zaklju~io je Kanavaro. (M. T.)

Anelka: „Trikolori“ praznih pu{aka

(Foto: AFP)

otvorio Svjetsko prvenstvo. - Bilo je te{ko, ba{ kako smo o~ekivali. Zadovoljni smo rezultatom, ali ne i igrom, jer je na{a ideja bila potpuno druga~ija od one koju ste vidjeli na terenu.

Desai je optimista
Legenda francuskog nogometa Marsej Desai (Marcel Desailly) smatra da nakon 0:0 protiv Urugvaja u francuskim redovima nema razloga za pesimizam. - Imamo talentiran tim i samo im treba malo sre}e da iza|u na pravi put. Igra~i su u dobrom stanju i nema razloga za pesimizam. Stvari }e se odvijati dobro. Mislim da je ova generacija talentiranija od na{e koja je osvojila Svjetsko prvenstvo. Samo to jo{ nisu pokazali - rekao je Desai. zela, umalo je iznenadila Meksiko na otvaranju Mundijala. Me|utim, stativa je u posljednjim trenucima me~a spasila Meksikance koji su se sretno provukli. - Remi je fer rezultat. Meksiko je dominirao u prvom dijelu, mi u drugom, i mislim da smo zaslu`ili po bod iz ovog susreta. Svjesni smo slabe igre u prvom poluvremenu i znam da nas to mo`e ko{tati plasmana u osminu finala - rekao je selektor Ju`ne Afrike Karlos Alberto Pareira (Carlos Alberto Parreira). Meksikanac Havijer Agire (Javier Aguirre) `alio je za propu{tenim prilikama u prvom poluvremenu susreta. - Odigrali smo dobro prvih 45 minuta, ali to nismo kapitalizirali. Sada se moramo zbiti i pobijediti Francu(A. N.) sku - ka`e Agire.

Fer rezultat
Sada su sve selekcije sa po jednim bodom i naredni me~ protiv Ju`ne Afrike bit }e ekstremno va`an za nas - rekao je Tabarez. Ju`na Afrika, pra}ena nesno{ljivom bukom vuvu-

Roben se priklju~io Holan|anima
Arjen Roben (Robben), holandski nogometni reprezentativac, doputovao je u Johanesburg. Dvadeset{estogodi{nji igra~ Bajerna povrijedio se pro{le sedmice tokom prijateljske utakmice s Ma|arskom. Prema rije~ima selektora Berta van Marvijka (Marwijk), Roben ne}e igrati u ponedjeljak protiv Danske.
Trenutak kada je Mfela pogodio stativu

Kongres FIFA-e u Ju`noj Africi

Foto dana
Selektor [vicarske Otmar Hicfeld na treningu
(Foto: Reuters)

Otpao plan o {est fudbalera
Me|unarodna fudbalska asocijacija objavila je da odustaje od implementacije plana prema kojem bi svaki klub u svojoj prvoj postavi morao imati najmanje {est fudbalera iz svoje {kole. Pravilo je trebalo biti uvedeno 2012. godine, ali je, nakon Kongresa u Ju`noj Africi, objavljeno da od njega ne}e biti ni{ta. Vjeruje se da je za propast plana „kriv“ stav Evropske komisije, koja smatra da bi on bio u suprotnosti sa evropskim zakonima o radnoj snazi. Na istom Kongresu predsjednik FIFA-e Sep Blater (Sepp Blatter) objavio je kako planira kandidaturu za novi mandat iako ima 74 (M. T.) godine.
Blater: Nije jo{ zavr{io misiju

sport

Dnevni avaz, nedjelja, 13. juni/lipanj 2010.

61

FUDBAL D`evad [e}erbegovi} uveo Priluk u drugoliga{ki rang

Htio sam se malo zabaviti, a ispalo je ozbiljno
Mo`da me nakon ovog uspjeha anga`ira Sloboda ili neki drugi klub, ka`e kroz osmijeh legenda Slobode
Iskusno fudbalsko ime D`evad [e}erbegovi} nedavno je sa ekipom Priluka izborio plasman u Drugu nogometnu ligu - grupa Sjever, {to je najve}i uspjeh kluba u historiji. - Dobio sam prije dva i po mjeseca poziv od prijatelja iz Prilika da preuzmem ekipu. U prvi mah ponudio sam se ljudima da pomognem, ali nije tu bilo previ{e ozbiljnosti. Malo sam po`elio trenerski poziv i htio sam, jednostavno, da se malo zabavim, ali ne u doslovnom smislu. Na kraju, sve je to ispalo ozbiljno i nimalo se ne kajem. Mo`da me nakon ovog uspjeha anga`ira Sloboda ili neki drugi klub - ka`e kroz osmijeh [e}erbegovi}, koji se dokazao i u trenerskom poslu. Zanimljiv je bio nedavni finale za prvaka Prve lige Tuzlanskog kantona. Naime, drugi finalist, ekipa Gornjeg Rahi}a je iz [e}erbegovi}evog rodnog mjesta, odakle se ovaj virtuoz u kopa~kama svojevremeno vinuo u fuE. M. dbalske visine.

[etki}: Pripreme za julski duel u Talinu

Bh. tim uo~i me~a Dejvis kupa

[etki} predvodi na{e tenisere protiv Estonije
Dejvis kup reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nakon pobjede u 1. kolu Druge grupe Euro-afri~ke zone nad Makedonijom, o~ekuje me~ 2. kola protiv Estonije, koji }e se od 9. do 11. jula igrati u Talinu. Vr{ilac du`nosti selektora bh. tima Daver Vrani} objavio je {iri spisak kandidata za nastup u Estoniji. Na spisku su: Aldin [etki} (381. na ATP listi), Ismar Gor~i} (566), Mirza Ba{i} (777), Tomislav Brki} (949), Damir D`umhur (1075) i Franjo Raspudi} (1140). Vrani} je odlu~io da na pripreme reprezentacije, koje }e od 29. juna do 3. jula biti obavljene u Fojnici i Kiseljaku, pozove i Svena Lali}a, Aleksandra Mari}a, Jasmina Ademovi}a, Darija Ra~i}a, Elmara Ejupovi}a te Vedrana Begovi}a.

[e}erbegovi}: Pomogao prijateljima

KK ^elik poja~ava upravu

Promjene u banjalu~kom Borcu

Zrinjski danas po~inje pripreme
Nakon [irokog Brijega, danas s pripremama kre}e i Zrinjski, na{ drugi od tri predstavnika u Evropskoj ligi. Trener Dragan Jovi} prvo okupljanje zakazao je za 18 sati, a na stadionu Pod Bijelim brijegom o~ekuje se dosta „{aren“ jela Stojanovi}a, dok }e pripreme s Mostarcima po~eti dva nogometa{a koji su potpise na ugovore stavili u petak, 23-godi{nji Vladimir Todorovi} (do{ao iz Leotara) i tri godine stariji Nemanja Stjepanovi} (Lakta{i).

Petorici odrije{ene ruke Prvo okupljanje u 18 sati

Sjednica Skup{tine zakazana za 24. juni
Sjednica Skup{tine Ko{arka{kog kluba ^elik, koji je uz dosta muke osigurao opstanak u Prvenstvu BiH, zakazana je za 24. juni. Kako nam je rekao predsjednik zeni~kog kluba D`afer Dautbegovi}, uz sumiranje izvje{taja iz prethodne sezone, na sjednici }e biti izneseni planovi za narednu. - Nadam se da }emo se uspjeti poja~ati sa nekim novim ljudima. Znali smo da }e pro{la sezona biti te{ka {to se ti~e finansija, ali ne i da }e biti toliko te{ka - ka`e Dautbegovi}. Prioritet }e biti izmirivanje dugova, tek nakon toga na red }e do}i sklapanje tima. Trener Marko Trbi}, uz igra~e pod ugovorom, `elio bi zadr`ati kapitena Harisa Jahi}a, krilo Elnisa Pra{ovi}a i centra Murisa V. B. Andeliju.

Zrinjski prihvatio poziv

Mostarci u Balkanskoj ligi
Zrinjski iz Mostara predstavljat }e BiH u tre}oj sezoni Balkanske ko{arka{ke lige. U ovom takmi~enju u~estvovat }e jo{ ekipe iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske i Rumunije.
Milinovi}: Raskinut ugovor

Pro{le sezone na{u dr`avu trebala je predstavljati Sloboda, ali su Tuzlaci naknadno odustali od nastupa. Tro{kove putovanja, smje{taja i organizacije doma}ih utakmica snosi (E. J.) sama liga.

WTA turnir u Birmingemu
Uz njih, u potrazi za novom sredinom slobodna su jo{ dvojica igra~a sredine terena Sreten Stani}, kojem je istekao ugovor, kao i Denijel Savi}, kojem je istekao amaterski ugoS. K. vor.

^elnici Fudbalskog kluba Borac donijeli su odluku da sporazumno raskinu ugovore sa napada~em Mladenom Boji}em, veznjakom Dragomirom Vukobratovi}em i golmanom Milo{em Milinovi}em.

Na i [arapova u finalu
Todorovi}: Stigao iz Leotara

Trener Rudara Boris Gavran

Pu{ta Dobrijevi}a i Stjepi}a
Trener Rudara iz Prijedora Boris Gavran u narednoj sezoni ne}e ra~unati na Sa{u Stjepi}a i Slobodana Dobrijevi}a. Stjepi} je bio najbolji strijelac Rudara u Prvoj ligi Federacije BiH, ali se u minuloj sezoni nije izborio za mjesto prvotimca i ~esto je bio na klupi. Dobrijevi}a je, pak, onemogu}ila povreda lijevog stopala da se nametne. - Glavni nam je cilj da zadr`imo standardne igra~e, u ~emu }emo, nadam se, uspjeti. Uz Stjepi}a i Dobrijevi}a, iz sada{njeg igra~kog kadra mo`da neke mla|e igra~e po{aljemo nedje na kaljenje. Namjeravamo dovesti dvojicu kvalitetnih nogometa{a V. V. ka`e Gavran.

igra~ki kadar. U odnosu na pro{lu sezonu sigurno ne}e biti Igora Muse, Igora @ur`inova, Gorana Markovi}a, Princa Bobija, Stanlija Afedzija, Kre{imira Kordi}a i Dani-

Nakon uvodnih treninga Jovi} }e 17. juna s igra~ima preseliti na Kupres, dok }e prvu provjeru Mostarci imati sedam dana kasnije protiv hrvatskog prvoliga{a Zagreba. Ma.P.

Benitez donirao 96.000 funti za porodice `rtava iz Hilsbora
Biv{i menad`er Liverpula Rafael Benitez, koji je u ~etvrtak imenovan za trenera Intera, donirao je 96.000 funti dobrotvornoj organizaciji koja poma`e porodice `rtava tragedije u Hilsboru. [panski stru~njak donirao je po 1.000 funti za svaku `rtvu nesre}e koja se desila za vrijeme polufinala FA ku(M. T.) pa u [efildu.

U finalu teniskog WTA turnira u Birmingemu, vrijednog 220.000 dolara, igrat }e prva i druga nositeljica, Kineskinja Li Na i Ruskinja Marija [arapova. [arapova je u polufinalu savladala kvalifikantkinju iz SAD Elison Riske (Alison) sa 6:2, 4:6, 6:1, dok je Li Na pobijedila ~etvrtu nositeljicu, Francuskinju Aravane Re[arapova: Ruskinja protiv Kineskinje zai sa 6:1, 3:6, za naslov (Foto: AP) 6:3.

NEDJELJA 13. 6. 2010.
SP Ju`na Afrika 2010
NOGOMET, BHT 1
23.15 GLOBAL 22.50 PARALELE 14.00 TELERING 16.00 KAKO OSTATI MLAD 19.05 SVE ZA LJUBAV

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

13.20: Al`ir Slovenija 20.20: Njema~ka - Australija
NOGOMET, FEDERALNA TV

15.50: Srbija Gana
TV Alfa
07.00 09.35 11.00 12.00 13.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.35 22.00 00.00 00.15 Dje~iji program Arena, r. Marker r. Vijesti SMS ^AT Vijesti Za svaku bolest trava raste, r. Profili, r. Poznati, r. Na{e pravo Na tragu prirode Kontragard Za svaku bolest trava raste Vijesti Vijesti SMS ^AT

07.00 Zemlja: Snaga planete, strana dokumentarna serija, 5/5, r. 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 Zombi hotel, animirana serija, 9/19 08.30 BHT slagalica 08.55 Kineski moreplovac, animirana serija, 34/52 09.20 Najbolja emisija za mlade 09.50 BHT vijesti 10.10 TV Liberty 10.40 Josip Pejakovi}: U ime naroda, r. 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.10 Kranford, igrana serija, 2/5 13.20 Nogomet: SP Ju`na Afrika 2010: Al`ir - Slovenija, prijenos 15.30 BHT vijesti 15.40 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.10 Cirque de Soleil - Corteo: Iza zavjese, dokumentarni program 17.00 @il u ofsajdu, belgijski igrani film 18.30 Retrovizor, muzi~ki program 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.30 Superstars, magazin 20.00 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010, specijalna emisija 20.20 Nogomet: SP Ju`na Afrika 2010: Njema~ka - Australija, prijenos 22.30 SP u nogometu Ju`na Afrika 2010, specijalna emisija 22.45 BHT vijesti 23.00 BHT sport 23.15 Global, magazin o zbivanjima u svijetu 23.45 Formula 1: Canadian Grand Prix, snimak 01.30 Nogomet: SP Ju`na Afrika 2010: Srbija - Gana, snimak 03.20 Kranford, igrana serija, 2/5, r. 04.15 Pregled programa za ponedjeljak
reality show 14.00 Tv shop 14.10 Caffe Istanbul zabavno-muzi~ki program 15.00 Bestseller TV 15.15 Autoshop magazin 15.45 TV shop 16.00 Vijesti 16.15 Brzi kuhar kulinarski show 16.45 Moderni ZOO vrtovi strani dokumentarni program 17.30 Bijela hronika 17.45 Za svaku bolest trava raste, obrazovno-dokumentarni program 18.00 Mundijal 2010., otvoreni sportski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 19.45 Crtani film 20.05 Ljetopis zabavno-dokumentarni program 21.00 Biografije igrana serija 21.45 Autoshop magazin 22.15 Vijesti

07.00 Break hit, kada pokret prkosi prostoru, strani dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Lutkokaz, igrani program za djecu 08.30 Magna Aura, serija za djecu, 4. epizoda 09.00 To je prava Raven, serija za djecu, 47. epizoda 09.30 Mali lete}i medvjedi}i, serija za djecu, 25. epizoda 10.00 SP u nogometu „Ju`na Afrika 2010“: Argentina - Nigerija, snimak 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar 12.45 Sedmica, magazin iz kulture 13.15 Na{a zemlja, italijanska mini serija, 5. dio /RP/ 15.20 Vijesti 15.30 SP u nogometu „Ju`na Afrika 2010“, specijalna emisija 15.50 SP u nogometu „Ju`na Afrika 2010“: Srbija - Gana, prijenos 17.55 SP u nogometu „Ju`na Afrika 2010“, specijalna emisija 18.09 Dnevnik, najava 18.10 Zvjezdani studio. Halid Be{li} 19.00 Tomica i prijatelji, crtani film 19.05 Hranoljupci: Cvekla 19.24 BSO - sigurne minute 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 24. epizoda 21.00 Fanfan la Tulipe, francuski igrani film /RP/ 22.49 Vijesti, najava 22.50 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 23.25 Dnevnik 3 23.40 Na{a zemlja, italijanska mini serija, 5. dio /RP/ 01.30 Pregled programa za ponedjeljak

08.10 Oggy i @ohari, crtani film 19/26 08.35 Ironman, crtani film 10/26 08.35 Ironman, 10/26 crtani film, r. 09.00 Magija Zangbeta, dokumentarni program 10.05 Skrivena kamera-PopCorn, zabavna emisija 35/150 10.30 Will & Grace, 12/24 (37/48) humoristi~na serija 11.05 Dejana Talk Show 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.55 Red Carpet, showbiz emisija 14.00 Telering, talk show 15.00 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj, zabavna emisija 16.40 Pam. Girl on the loose 01/08, zabavna emisija 17.20 Skrivena kamera-PopCorn, 34/150 zabavna emisija 17.50 Skrivena kamera-PopCorn, 35/150, zabavna emisija 18.35 An|eli i prijatelji, crtani film 11/12 18.55 OBN Info 20.00 Tri boje. Crvena (12), film 22.00 Will & Grace, 13/24 (38/48) humoristi~na serija 22.40 Doktor 90210 13/13 (18), dokumentarna serija 23.55 Gospodin i Gospo|a Smith (16), film 03.45 Europska liga Snimka utakmice

07.30 Moj dom 08.00 Miffy, crtani film 08.30 Kenny morski pas, crtani film 09.00 Maskenbal u Wogolandu, dje~iji program 10.00 Ben 10, crtani film 11.28 Biometeorolo{ka prognoza 11.30 Sesami Street, dje~iji program 12.00 Jura bje`i od ku}e, crtani film 13.15 Stipe u gostima, igrana serija 13.45 Divlji, divlji zapad, igrani film 15.58 Vremenska prognoza 16.00 Kako ostati mlad, zabavni program 17.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Hayat sport, sedmi~ni sportski pregled 20.00 Bez izlaza , igrani film 22.00 Zora o~ajnika, igrani film 00.00 Spotr centar 00.10 Borila~ke vje{tine 2 , igrani film
21.00 Igrani film

08.30 Grand poga~a 09.00 BH netjutarnji program 10.00 Pjevam danju pjevam no}u, film (1979) 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.20 Made in Banja Luka 14.30 Grand hitovi 15.00 Ni{ta za sakriti 15.55 Gusto, tv kulinarstvo 16.00 Sex i s elo 16.30 Farma 17.50 BH airlines 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Robna ku}a, dok. serijal 19.00 Gusto, tv kulinarstvo 19.05 Sve za ljubav 20.00 Farmavtr 21.00 Grand, narod pita 22.30 Farmau`ivo 01.30 Uhvatite [ortija, film (Get Shorty) 1995
00.05 Talk show 01.00 Film

TV Gora`de
18.00 Turizam plus 19.00 Sedmica, muzi~ki program 20.00 Aktuelno - informativni magazin 20.30 City Light 21.00 Igrani film

TV Kiss
13.15 14.15 15.45 16.15 16.45 18.15 18.20 19.30 20.05 21.00 21.30 21.35 Vinoteka 97 emisija Sport nedjeljom AUTO SHOP Lifestyle TV, r. Kad narastem bit }u zvijezda FIS SHOP TJEDNIK, info magazin, r. Dnevnik HRT Vukas: Gospodar lopte (reporta`a) Euromax, magazin o stilu `ivota FIS SHOP Vinoteka 97. emisija

TV USK
14.05 Dok. program 15.05 Hronika kraji{kih gradova informativni program, r. 15.45 Top shop 15.50 Stari zanati - Zlatari dok. program 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 TV USK 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time Out, 21.05 Studenti, dok. serija 6/16 22.05 Vijesti

TV Cazin
Program TV OBN

BN
14.45 Bez maske 15.30 Nedjeljno popodne, zabavno-muzi~ki program 19.20 Marketing - 8 19.30 BN monitor 20.05 Luda ku}a 21.00 Pazi! Mogu}e je! 21.30 Humoristi~ka serija: Nijesmo mi od ju~e 22.00 Doma}i film: 13. juli

TV Bugojno
16.05 „Ovo mi je {kola“ - dje~iji program 16.30 Crno-bijeli svijet, omladinski program 17.00 Sedmi~ni informator r. 17.30 Autoshop, r. 18.05 Na{a realnost, r. 20.00 Bez izlaza, igrani film 22.00 Zora o~ajnika, igrani film

TV Mostar
13.50 15.30 18.00 19.00 20.00 22.00 Divlji, divlji zapad, igrani film SMS RTM-a Fokus, r. RTM vijesti Bez izlaza, igrani film Zora o~ajnika, igrani film

TV Zenica
15.00 16.00 17.00 17.55 18.00 18.30 19.00 Folk spotovi, r. Turizam plus, r. O tome se govori, r. Mali oglasi, TV izlog Autoshop Mali oglasi, obavje{tenja Dokumentarni program Osvaja~i 19.50 Obavje{tenja 20.00 Selu u pohode

TV Hema
17.00 Zijevanje i pjevanje, igrani film, r. 19.00 TV ZEHRA - emisija za `enu i porodicu 20.00 Moda inn - repriza 20.46 Marketing 21.00 Religija u slu`bi `ivota - repriza 22.00 Pregled sedmice - informativni program

TV TK
12.15 Bh. veza informativni program 12.45 Svjedok prirode strani dokumentarni program 13.15 Modna pista

TV Visoko
18.45 19.30 20.05 20.35 21.00 21.50 Turizam plus, r. Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Zdrav `ivot i ekologija Igrani film

TV Kakanj
17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 20.05 20.30 21.00 Historijski park Filmovi i zvijezde Denis napast Dnevnik FTV Pregled programa Info IC Kroz gradove Optu`ujem, film

HIT
15.00 Hit nedjeljom - (nedjeljno popodne) 18.20 Film 20.10 Dobro ti ve~e 21.00 Pri~am ti pri~u 22.30 Mega Sound 23.30 Slike u oku

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.15
FILM, RTL

15.50 IGRAJ FUDBAL, BUDI SRE]AN

20.15

TENIS

18.30

RAGBI

17.15

NHL

14.00

RO\ENI U DIVLJINI

17.00

STORYTELLERS

16.45 U@IVO: FORMULA 1

20.15

^ARLIJEVI AN\ELI

15.50 Igraj fudbal, budi sre}an 16.20 Program TV Vojvodina 17.25 Tvoje pjesme moji snovi, muzi~ki program 18.27 Sasvim prirodno 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.10 Filmski program 21.50 Bez vize

17.15 Biciklizam 18.05 Soccer City Flash 18.15 World Cup Giants 19.15 Flash News 19.20 Soccer City Flash 19.30 Motorsport 20.00 Flash News 20.05 Soccer City Flash 20.15 Tenis: ATP turnir u Kvinsu 21.00 Boks

14.00 Tenis: WTA turnir u Birmingemu 16.00 Ragbi 17.30 Ragbi 18.30 Ragbi 20.15 Tenis: WTA turnir u Birmingemu 20.45 Vikend vijesti 21.00 Ragbi 22.45 Tenis: ATP turnir u Kvinsu

13.00 U@IVO: ATP Halle FINALE 15.30 ACB Liga FINALE 17.15 NHL Stanley Cup Game 7: ^ikago - Filadelfija 19.15 Rugby Super League: Warrington - Hull KR 21.00 Premier League Magazin 22.00 ATP Halle FINALE

14.00 Ro|eni u divljini 15.00 Neobi~ni planeti 16.00 Svemirska ~udovi{ta 17.00 Marsovski roboti 18.00 Teraformiranje Marsa 19.00 [apta~ psima 20.00 Logor Leatherneck 21.00 Afganistan: Hitna slu`ba

14.30 MTV Movie Awards 2010: Directors Cut 16.30 Brand New 17.00 Storytellers: Christina Aguilera 18.00 Doma}ica 19.00 Smells Like The 90’s 19.30 MTV Movie Awards Special 20.00 MTV Take Over

14.40 Ameri~ki san, film 16.45 U@IVO: Formula 1, VN Kanade 20.15 Razvedi me, zavedi me, film 22.10 Spiegel TV 22.55 Velika reporta`a 23.25 Fascinacija `ivot

14.00 Sna`ni momci, film 17.05 Legend of the Seeker, serija 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 ^arlijevi an|eli, film 22.15 Shaft, film

Razvedi me, zavedi me
Majls Mesi je uspje{ni advokat, specijaliziran za razvode, koji ima ba{ sve. Sve se to mijenja kada nai|e na dostojnog protivnika u prekrasnoj Merilin Reksrot. Uloge: D`ord` Kluni, Ketrin Zita-D`ons, D`ofri Ra{ Reditelj: D`oel Koen

NEDJELJA 13. 6. 2010.
RTRS HRT1 HRT2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ne poku{avajte pobje}i od iskrenog, otvorenog razgovora sa partnerom. Pa, i o najdelikatnijim stvarima. 21. III - 20. IV Posao: U svakom slu~aju, mo`ete biti zadovoljni. Pogotovo, {to ne}e izostati priznanje i materijalna dobit. Zdravlje: Mogu}a je nesanica.
OVAN

21.40

KONCERT - VAN GOG

20.15

STIPE U GOSTIMA

23.50

BEZ ODU[EVLJENJA

22.30

RED CARPET

08.15 Jutarnji program 09.00 Duel struna, muzi~ka emisija **.** Mala tv 09.50 Kliford, veliki crveni pas, crtana serija (35. i 36./40) 10.45 Leonardo, program za djecu (1./26) 11.00 Kvizolog 12.00 Vijesti 12.15 Snop 13.00 Ognji{ta, dokumentarni serijal 13.20 Filmovi Puri{e \or|evi}a Leto je krivo za sve 14.40 Filmovi Puri{e \or|evi}a Jovan Mijatovi} 15.00 Kardial, reporta`a 15.30 SP u fudbalu, sportski program 15.50 SP u fudbalu Srbija - Gana, direktan prijenos 18.10 Manastir Zagra|e, reporta`a 18.25 Put vina 18.50 Pri~e o pjesmama zlatni papagaj, zabavni program 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 @ikina dinastija, film 21.40 Koncert Van Gog 22.30 Sportski pregled Vremenska prognoza 23.00 SP u fudbalu Njema~ka Australija, snimak

07.25 Vijesti 07.35 Igor Le{nik, Bruno Vlahek i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Nik{e Bareze ‘) 09.00 Opera box* 09.30 TV kalendar 09.42 HP - gdje ste vi, tu je i va{a po{ta, emisija pod pokroviteljstvom 09.45 Vijesti 09.54 Vrijeme danas 09.55 Vijesti iz kulture 10.05 Divlji u srcu 3, serija* 10.50 Divlji u srcu 3, serija* 11.35 Manjinski MOZAIK: ^e{ki po ABC modelu 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Syngenta Agro, mali savjeti za poljoprivrednike 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.40 Vijesti 15.50 Vrijeme sutra 15.55 ^udovi{ta iz ormara, ameri~ki film* 17.25 Lijepom na{om: Be~ (2/2) 18.35 La`e{, Melita! - serija za djecu* 19.05 Tajni dnevnik patke Matilde: Opera 19.15 Vrijeme 19.16 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.15 Stipe u gostima, TV serija* 20.55 Split: Za istinu, humanitarna akcija 23.00 Paralele 23.35 Vijesti 23.50 Vijesti iz kulture 00.00 Filmski vikend s Romanom Polanskim: Rosemaryno dijete, ameri~ki film (18)* 02.15 Nogometno SP, snimka* 04.00 Put do Ju`ne Afrike: Srbija i Kamerun, sportsko-dokumentarna serija* 04.25 Plodovi zemlje 05.15 Rijeka: More

06.45 07.00 07.05 07.30 07.55 09.10 10.00 11.15 11.25 11.40 12.35 13.00 13.20 14.25 15.20 15.50 16.55 17.50 17.55 19.40 20.20

21.25 22.20 23.35 23.50 00.20 00.50

TEST Najava programa Trolovi, crtana serija* Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu* Batman: Tajna Batwoman, ameri~ki film za djecu* Nora Fora, TV igra za djecu* Zagreb: Me|imursko pro{}enje, prijenos (nije kod. na sat.) Biblija Skica za portret Prirodni svijet 3: Sakuplja~i meda u Nepalu, dokumentarna serija* Put do Ju`ne Afrike: Srbija i Kamerun, sportsko-dokumentarna serija Nogometno SP - emisija Nogomet, SP: Al`ir - Slovenija, 1. poluvrijeme* Nogomet, SP: Al`ir - Slovenija, 2. poluvrijeme* Nogometno SP - emisija Nogomet, SP: Srbija - Gana, 1. poluvrijeme* Nogomet, SP: Srbija - Gana, 2. poluvrijeme* Nogometno SP emisija Montreal: F1 za Veliku nagradu Kanade, prijenos Afrovizija emisija Nogomet, SP: Njema~ka Australija, 1. poluvrijeme* Nogomet, SP: Njema~ka - Australija, 2. poluvrijeme* Afrovizija emisija Sportske vijesti Bez odu{evljenja, molim 6 - humoristi~na serija* Bez odu{evljenja, molim 6 humoristi~na serija* Kraj programa

06.55 Dodir s neba, serija 07.55 Dora istra`uje, crtana serija 08.20 Timmy Time, crtana serija 08.35 Jagodica Bobica, crtana serija 09.00 Ben 10: Alien Force, crtana serija 09.25 U slu~aju frke, serija 09.55 @ene ameri~kih vojnika, serija 10.55 Automotiv, auto-moto magazin 11.25 Novac, business magazin 11.55 Robinson Crusoe, serija 12.55 Kloniraj me, igrani film 14.40 Tata i sin, igrani film 16.30 Genijalni Bobby Jones, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Genijalni Bobi Jones, igrani film - nastavak 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Farma, reality show 21.05 UFC 115: Crp cop sv. Pat Barry, snimka (12)* 22.30 Red Carpet, showbiz magazin (15)* 23.50 Tko je Samantha?, serija 00.20 Ispovjedi jedne go-go djevojke, igrani film (15)* 01.50 Domino efekt 2, igrani film (15)* 03.20 Red Carpet , showbiz magazin (15)* 04.40 Automotiv, auto-moto magazin 05.10 Novac, business magazin 05.40 Kraj programa

Ljubav: Potrudite se, potra`ite ono {to vam treba. A, trebaju vam ljubav, nje`nost, zagrljaji, podr{ka i razumijevanje. 21.IV - 22.V Posao: Da bi ovo bio uspje{an dan, vjerujte u svoje sposobnosti. Maksimalno se posvetite i koncentrirajte na rad. Zdravlje: Izbjegavajte buran no}ni `ivot. Ljubav: Dolaze zna~ajne promjene. Polako se BLIZANCI hlade rasplamsale strasti, sasvim dobro vladate svojim emocijama. 23.V - 22.VI Posao: U nagovje{taju je promjena radnog mjesta, novi posao ili, {to je vjerovatnije, promjena va{eg pristupa poslu. Zdravlje: Danas se odmorite!
BIK

Ljubav: Popu{ta napetost izme|u vas i osobe koju volite. Neke stvari, na veliko zadovoljstvo, po23.VI - 22.VII voljno rje{avate. Posao: Skloni ste ma{tanju o budu}nosti, a ni{ta ne raditi. To }e kratko trajati, jer ste motivirani na novo. Zdravlje: Zdravi, puni poleta. Ljubav: Ni ne poku{avajte unaprijed planirati, jer vam plan ne}e uspjeti. Prilike su izvan kontrole, a vi puni strasti. 23.VII - 22.VIII Posao: Vrijeme je da se poka`ete pred kolegama. Ako to u~inite sa puno takta, sve ostalo je super. Zdravlje: Napetost djelomi~no popu{ta.
LAV

RAK

Ljubav: Bilo da ste sami, bilo da ste u stabilnoj vezi ili ste u{li u novu, niste nezadovoljni. Iza|ite 23.VIII - 22.IX uve~er. Posao: Rastro{niji ste nego ikada. Posebno ako ste zaljubljeni, ne `alite novac da ugodite partneru. Zdravlje: Ne{to osjetljiviji `eludac.
VAGA
23.IX - 22.X

DJEVICA

Ljubav: Prepustite se ljubavi, ali nemojte dozvoliti da postanete apsolutno ovisni o voljenoj osobi. Posao: Vjerujte u sebe, ne dozvolite da vam neko manje sposoban od vas preuzme inicijativu

ili zasluge. Zdravlje: Opustite se uz muziku.
[KORPIJA Ljubav: Ljubav vam pokazuje svoje najljep{e lice.

01.30
FILM, PINK BH

Uhvatite [ortija
Mafija{ putuje u Holivud kako bi pokupio kockarske dugove kada ga uhvate svjetla reflektora. Ubrzo se pokazuje da je kao stvoren za {ou biznis, producenti se interesuju za njega i on otkriva da je to sve vrlo sli~no njegovom poslu. Uloge: D`on Travolta, D`in Hekman, Rene Ruso Reditelj: Beri Sonenfeld

22.00
FILM, HAYAT TV

Zora o~ajnika
Mek je diler drogom koji se `eli prestati baviti nezakonitim stvarima. Njegov stari i najbolji prijatelj, Nik, sada je policajac koji ima zadatak da istra`i slu~aj Meka i privede ga pravdi. Mek je zaljubljen u D`o En, vlasnicu jednog restorana. Nik joj se pribli`i kako bi doznao vi{e o Mekovim poslovnim planovima i vezama sa meksi~kim dilerom Karlosom. Uloge: Mel Gibson, Mi{el Fajfer, Kurt Rasel Reditelj: Robert Tovn

Vjerujete u potpuno davanje, `elite samo partnera. Posao: Razmi{ljate o novom poslu. Ne odbijajte sjajnu mogu}nost, ~ak ako vam se ~ini da je prezahtjevno. Zdravlje: Zra~ite zadovoljstvom.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Nerazumijevanje za va{u ljubav pokazuje
23.XI-22.XII

bliska osoba. Nemojte odgovarati sa visine. Posao: Sve {to se doga|a, gledajte u {irem kontekstu `ivota. Shvatite da ni{ta nije vrijedno

nerviranja. Zdravlje: Dan bez napetosti. Ljubav: Mogu} je po~etak harmoni~ne veze. Sve po~inje u laganom tonu, {to vam i odgovara. 23.XII-21.I Posao: Posvetite se poslu i ne}e vam biti `ao. Radite predano, s u`ivanjem. Budite svjesni `elja i ambicija. Zdravlje: Dolazi psihi~ka ravnote`a.
VODOLIJA Ljubav: ^ini vam se da shvatate partnera i njegova
22.I-19.II

JARAC

Will & Grace

22.00
OBN
D`ek se dopao Vilovom novom ekscentri~nom klijentu, ali D`ek ne `eli ni da ~uje za njega, pa je Vil prinu|en poslu`iti se oprobanom metodom - podmititi D`eka. Karen i Grejs su odlu~ile oti}i u Leovu vikendicu u Vermontu kako bi popravile vodovodne cijevi i u du{eku nai{le na veliku svotu novca.

Nedjeljno popodne 15.00 OBN s Adrijanom Kurti{aj

SERIJA

EMISIJA

Svake nedjelje gledatelji OBN televizije imaju priliku popodne provesti uz bogat sadr`aj u kojem se prezentira mnogo zanimljivih priloga iz svakodnevnog `ivota kao i pregled IN doga|aja diljem regije. Adrijana }e, kao i uvijek, ugostiti mno{tvo razli~itih, interesantnih gostiju. Urednik i voditelj: Adrijana Kurti{aj

o~ekivanja. Tako najlak{e sve prilago|avate sebi. Posao: Impulsivni ste. Ne dozvoliti da brzopleto{}u zabrljate ne{to u ina~e skladnoj, lijepoj

atmosferi. Zdravlje:Manje ste nervozni nego ina~e. Ljubav: Skloni ste povla~enju u osamu. Pogotovo, ako ste se skrasili u harmoni~noj, lijepoj vezi. 20.II-2O.III Posao: Mo`ete o~ekivati mnogo bolju finansijsku situaciju, mada jo{ uvijek nije sve ba{ blistavo i jasno. Zdravlje: Nema razloga za brigu.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Rashla|enje u fontani

Spas od vru}ine
KIJEV - Ju~er su u najve}em dijelu Evrope izmjerene vrlo visoke temperature, iznad 30 stepeni Celzijevih. U glavnom ukrajinskom gradu bila su ~ak 34 stepena, pa su gra|ani spas od vru}ine tra`ili ~ak i u gradskim fontanama.

Te`ak pet grama Karda{ijan: Demantirala napise medija

Robot za operacije
TOKIO - Stru~njaci s japanskog univerziteta „Ritsumeikan“ predstavili su prototip robota koji bi uskoro mogao samostalno obavljati operacije unutar ljudskog tijela. U toku su istra`ivanja upotrebe robota za operacije tumora u ljudskom tijelu. Te`ak je samo pet grama, duga~ak dva centimetra i {irok centimetar. Stru~njaci najavljuju da bi ovakvi roboti u budu}nosti mogli sami operirati ljude.

Atraktivna glumica doputovala u Majami

KARDA[IJAN U@IVALA NA PLA@I
Do{la na djevoja~ku ve~er svoje bliske prijateljice, ali je prona{la vremena i za odmor
MAJAMI - Atraktivna Kim Karda{ijan (Kardashian) na svom profilu na Twitteru napisala je da nema ni~eg ljep{eg od vremena u Majamiju. Karda{ijan je u Majami do{la na djevoja~ku ve~er svoje bliske prijateljice, a usput je iskoristila priliku da sa lokalnim novinarima porazgovara o informaciji koja posljednjih dana kru`i medijima - da }e zamijeniti An|elinu \oli (Angelina Jolie) u „Tomb Raideru“. Glumica je demantirala da }e tuma~iti ulogu popularne Lare Kroft (Croft). Naravno, Karda{ijan nije propustila priliku da u`iva u prekrasnim pla`ama. Izazvala je veliku pa`nju nakon {to se skinula u kupa}i kostim i pokazala svoj rasko{ni dekolte. Ipak, glumica pazi i na zdravlje, pa se duga~kim ogrta~em za{titila od sunca.

Iskosa

Festival skulptura od pijeska
BERLIN - Na obali rijeke Spre po~eo je festival skulptura od pijeska „Sandsation“ koji }e trajati do kraja avgusta. Pored umjetnika iz Njema~ke, na „Sandsation“ su stigli performeri iz cijelog svijeta koji }e naredna dva i po mjeseca izra|ivati umjetni~ka djela velikih razmjera. Izrada skulptura zahtijeva mnogo vremena, ali i spretnosti majstora. Tako|er, veliki je problem sa~uvati figure, jer ih svakodnevno treba popravljati zbog vjetra i vlage.

Zavela ga krava
D@AKARTA - Nguraha Alitu (18) iz Indonezije susjed je vidio kako seksualno op}i s kravom, te je sve prijavio vlastima. Mladi}, pak, tvrdi da ga je krava zavela. - Zvala me je, davala mi komplimente, pa sam imao seksualni odnos s njom - rekao je Alita. Sudija je, me|utim, zaklju~io da krava nije pristala na seks, pa je Alitu zbog silovanja kaznio nov~anom kaznom, a uz to je morao o`eniti kravu.

Atraktivan performans

(AFP)

Plesa~ice u vodi zabavljaju Kineze
PEKING - Djevojke odjevene kao sirene privla~e hiljade posjetilaca u pekin{kom akvarijumu. Ve}ina njih su turisti, ali u publici ima i mnogo stanovnika glavnog kineskog grada. Kinezi uvijek uspiju osmisliti ponudu koja }e privu}i turiste, a atraktivni plesni nastupi postali su uobi~ajeni. Plesa~ice u vodi imaju vrlo impresivnu koreografiju, a posjetioci ih gledaju kroz veliko staklo. Dnevno njihov performans pogleda nekoliko hiljada ljudi.
Umjetnici stigli iz cijelog svijeta
(AFP)