P. 1
Pomorsko radno pravo SKRIPTA38str

Pomorsko radno pravo SKRIPTA38str

5.0

|Views: 690|Likes:
Published by Ćule Onelezo

More info:

Published by: Ćule Onelezo on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2012

pdf

text

original

I. RADNOPRAVNI STATUS POMORACA 1.

pomorstvo i pomorac Članovi posada pomorskih brodova zahtijevaju i imaju posebnu radnopravnu i socijalnopravnu regulativu i zaštitu. RH koristi i ima velike izvore koji se odnose na pomorstvo i pomorce: geološki položaj, pomorsku tradiciju, domaću brodogradnju i putničku i trgovačku flotu. Hrvatski pomorci plove na našim brodovima upisanim u hrvatske upisnike brodova i na brodovima pod zastavama drugih država na svim morima svijeta. Tu sudbinu dijele i naši brodovi koji kao osnovnu djelatnost obavljaju plovidbu morem radi prijevoza stvari i osoba. Uvjeti rada su jednaki kao i u drugim zemljama (higijensko – tehnička zaštita, stanje zdravlja pomoraca, organiziranje radnog mjesta i radne okoline, uvjeti rada socijalne naravi (odmori, dopusti), pravne naravi (trajanje rada) itd.). Puno je uvjeta rada koji su zajednički svim članovima posade (vrućina i hladnoća, vremenske nepogode, zaraze i trovanja, zatvoreni prostori, buka, prašina...). Pomorcu je za razliku od radnika na kopnu brod i mjesto rada i mjesto življenja. Specifičnost radnog odnosa pomoraca prate i brojni propisnici, prvenstveno oni heteronomne naravi međunarodnog podrijetla (konvencije, preporuke, multilateralni i bilateralnu ugovori). Prve konvencije; Bruxelles 1905. i 1910., London 1913. odnosile su se na tehnička i druga pitanja u vezi sa sigurnošću plovidbe i zaštite ljudskog života na moru. Od 1920. god. do danas Međunarodna organizacija rada je u tim odnosima stvorila gotovo potpuni međunarodni zbornik o radnim odnosima pomoraca. Pomorske konvencije odnose se i primjenjuju na sve pomorske brodove. Propisuju se uvjeti koje osoba mora zadovoljiti da bi bila ukrcana na brod, zdravstvena sposobnost za rad na brodu, sadržaj i način izdavanja pomorske knjižice i dozvole za ukrcaj. 2. radno vrijeme Pravilnikom o radu može se urediti radno vrijeme kako bi se postigla svrha Zakona o radu da se redovno radno vrijeme, radni dan i radni tjedan, ne unose direktno u ugovor o radu, te svrha o poslovima na kojima se uvodi skraćeno radno vrijeme. Zaposlenik mora znati i imati mogućnost ugovoriti trajanje redovitog radnog dana ili tjedna, a umjesto u ugovoru o radu to se može urediti pravilnikom o radu i na to uputiti zaposlenika, te navesti u ugovoru o radu. Na poslovima na kojima, uz primjenu mjera zaštite na radu, nije moguće zaštititi zaposlenika od štetnih utjecaja, radno vrijeme se skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenika. Poslovi i trajanje radnog vremena na takvim poslovima utvrđuje se i pravilnikom o radu. Radno vrijeme članova posade broda uređuje se i kolektivnim ugovorom u skladu sa propisima.

1

Brodska straža – gvardija «Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice RH» donio je ovlašteni ministar pozivanjem na odredbe Pomorskog zakonika i njime uredio u cilju osiguravanja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša ova pitanja: - načela i postupke u vezi s obavljanjem poslova članova posade; - održavanje straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice RH; posebne obveze brodara, zapovjednika, časnika i drugih članova posade s posebnim ovlastima na brodu u cilju obavljanja poslova i održavanja straže. Straža = jedna ili više osoba koje obavljaju poslove osiguranja sigurnosti plovidbe u propisanom vremenskom razdoblju. Svaki postupak u vezi s obavljanjem poslova i održavanjem straže precizno se evidentira u knjizi postupaka. Knjiga postupaka je pisani dokument u kojem su sadržane upute brodara i zapovjednika broda u svezi s postupanjem u slučajevima opasnosti za boravka broda u luci, na sidru i u plovidbi. Knjiga postupaka mora biti na brodu. Upravitelj stroja je član posade s posebnim ovlastima koji upravlja brodskim postrojenjem, te je kao član posade s posebnim ovlastima odgovoran za ispravan i siguran rad sustava strojeva i drugih uređaja na brodu. Raspored straže na brodu mora biti dostupan svim članovima posade broda u okviru propisanog radnog vremena. Radno vrijeme časnika odgovornog za stražu ili drugog člana posade u straži ne smije biti duže od 12 sati dnevno, uz mogućnost drugačijeg uvođenja radnog vremena na brodovima obalne plovidbe i osiguranje posebnog ustroja mjera sigurnosti. 3. brodar i pomorac = subjekti ugovora o radu Poslodavac je osoba koja zapošljava pomorca ili ribara. Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju zaposlenik u radnom odnosu obavlja određene poslove. Poslodavac je brodar ( vlasnik broda, naručitelj prijevoza u brodarskom ugovoru i poslovođa pomorskog broda ) kod kojeg je pomorac sklopio ugovor o radu i ukrcan je na brod kao član posade. Zaposlenik je pomorac ili ribar. Pomorac je zaposlenik koji je dobrovoljno zasnovao radni odnos na brodu kao član posade. Kroz određeno vrijeme obavlja u vidu zanimanja i uz plaću službu koju mu odredi poslodavac, ako za to ispunjava uvjete. 4. uvjeti rada pomoraca Nacionalni kolektivni ugovor za hrv. pomorce na putničkim brodovima i trajektima regulira: Radno vrijeme, prekovremeni rad, držanje straže i naknadu za rad subotom i nedjeljom, odmore i dopuste i druga pitanja uvjeta rada na brodu. Radno vrijeme se dijeli na radno vrijeme u plovidbi i u luci.

2

Puno radno vrijeme u plovidbi – 40 h tjedno, a u luci je različito raspoređeno za časnike i potreban broj posade u smjeni. Rad u vremenu od 22, 00 h navečer do 6, 00 h ujutro smatra se noćnim radom. Subota ima karakter neradnog dana, a rad subotom se posebno plaća i preraspoređuje (preraspodjela radnog vremena se ne smatra prekovremenim radom). U uvjete rada spadaju i odredbe o minimalnom broju članova posade. Dnevni odmor se koristi najmanje 8 h, a ako to nije moguće na trajektima plaća se prekovremeni rad. Godišnji odmor uređen je u skladu sa zakonom uz dodatni broj dana: prema uvjetima rada, prema radnom stažu i prema posebnim uvjetima. Plaćeni dopust – do 7 radnih dana, za važne osobne poslove. Kao prekovremeni rad neće se plaćati daljnji sati za vrijeme opasnosti koja izravno utječe na sigurnost broda, njegove putnike i posadu, o čemu prosuđuje isključivo zapovjednik. Pravo na plaćanje isključeno je i za obavljanje vježbe spuštanja čamca za spašavanje te rad da bi se pružila pomoć drugim brodovima. Radno vrijeme u lukama i sidrištima posebno se regulira kao držanje straže. 5. brodska posada Posadu broda čine osobe ukrcane za obavljanje poslova na brodu i upisane u popis posade. Primjenjuje se propis države u kojoj je brod upisan i čiju zastavu vije, zahtijeva se izravna veza između te države i broda. Ukrcavanje = akt kojim se pomorcu daje pravo boravka na brodu, a pomorac je dužan obavljati poslove zbog kojih je ukrcan na brod. Unošenje u popis posade je formalni akt ukrcaja. Ukrcani pomorac iskrcajem prestaje biti član posade broda. -----Pomorac je širi pojam od pojma člana posade broda, jer je on član posade samo dok je na brodu za vrijeme plovidbenog zadatka broda. Pomorac može biti i nezaposlena osoba sa tim zvanjem. Ugovorom o radu zasniva se radni odnos. Zaposlenik = fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca. Brodar je dužan pomorcu osigurati ukrcavanje te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. Prije sklapanja ugovora o radu zasniva se pravni odnos između pomorca i brodara, kao npr. za obavljanje liječničkog pregleda, pripreme, prethodne provjere. Troškove povratnog putovanja članova posade broda snosi brodar. 6. zvanja pomoraca i poslovi na brodu Poslovi na brodu – «Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarice RH» Straža – obavlja poslove osiguranja sigurnosti plovidbe u propisanom vremenskom razdoblju. Upravitelj stroja – član posade s posebnim ovlastima koji upravlja brodskim postrojenjem, te je odgovoran za ispravan i siguran rad sustava strojeva i drugih uređaja na brodu.

3

 davanje uputa zapovjedniku broda glede zlouporabe droga i alkoholnih pića. strojarsku ili radio stražu. prvi do upravitelja stroja. siguran boravak broda na sidru i luci. te je odgovoran za ispravan i siguran rad sustava strojeva i drugih uređaja na brodu. Zapovjednik broda – osoba koja zapovijeda brodom. ispitne programe. putnika.  ustrojiti i organizirati rad posade. Ostali članovi posade koji neposredno rukovode obavljanjem poslova i održavanjem straže:  upravitelj stroja.  časnici odgovorni za stražu.  osobno rukovoditi poslovima u slučaju pogibelji na brodu. posade i tereta.  upoznati svakog člana posade s opremom i postupcima u svezi s obavljanjem njihovih dužnosti. mornarice RH. Obveze zapovjednika broda:  poduzimanje potrebnih mjera za sigurnost broda. koje će biti posrednik između posade na brodu i brodara i koja će za svaki brod nadzirati provođenje propisanih uvjeta sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša.  brinuti o administraciji na brodu.  ustrojiti sustav sigurnog upravljanja brodom davanjem posebnih uputa sadržanih u knjizi postupaka. Upravitelj stroja – član posade s posebnim ovlastima koji upravlja brodskim postrojenjem.  odrediti obveze svakog člana posade koji obavlja ili nadzire poslove u svezi sa sigurnošću plovidbe i zaštite okoliša. GMDSS – svjetski pomorski sustav pogibelji-sigurnosti IMO – Međunarodna pomorska organizacija Plovidbena služba – služba na brodu koja je uvjet za izdavanje svjedodžbe o osposobljenosti.  ustrojiti stražu kojom će osigurati sigurnu plovidbu broda. uz osiguranje potrebnih sredstava i ovlasti. koji preuzima dužnost upravitelja u slučaju ako tu dužnost upravitelj stroja ne može obaviti.Obveze brodara:  ukrcati na brod stručno i zdravstveno sposobnu posadu. uvjete i način stjecanja svjedodžbi o osposobljenosti pomoraca na brodovima trg. te osigurati primjenu obrazaca za provjeru. Časnik – član posade broda odgovoran za plovidbenu. prvi do zapovjednika.  radiooperater odgovoran za radijsku stražu.  za svaki brod odrediti osobe ili osobu na kopnu.  provoditi uvježbavanje i održavati sredstva i opremu za spašavanje. Prvi časnik palube – časnik palube. 4 . preuzima dužnost zapovjednika brodom. stručnu spremu.  dati upute u svezi s postupanjem na zapovjedničkom mostu. «Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice RH» -propisuje zvanja.  ustrojiti sustav komuniciranja i obavještavanja na brodu. Drugi časnik stroja – časnik stroja.

To se odnosi na brodove koji viju zastave pogodnosti – FOC. a propisi jednako obvezuju i brodovlasnike i pomorce na koje se odnose. Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice RH.  Kolektivni ugovori o statusu pomoraca.  Podzakonski akti – Pravilnik o pomorskim knjižicama.  Ugovor o radi između brodara i pomorca. Pravilnik o minimalnoj opremi i sadržaju brodske ljekarne. koji se bavi prijevozom tereta ili putnika u trgovačke svrhe. ----definicija prema dokumentaciji ITF-a Brod pod zastavom pogodnosti je onaj kome je nacionalnost vlasnika različita od zemlje registracije. a svaka koja to učini prema njoj uređuje sigurnosne standarde. Međunarodna organizacija transportnih radnika (ITF) – Sekcija pomoraca Konvencija MOR-a br. ITF ima TCC standarde: 5 . Međunarodni izvori radnopravnog i socijalnopravnog statusa pomoraca:  Međunarodni pakt o ekonomskim. Državna pripadnost broda – najvažnije mjerilo identifikacije broda – pravna veza između broda i države čiju zastavu brod vije. 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima. drž. Država koja ratificira Konvenciju MOR-a o tom pitanju obvezuje se vršiti stvarnu jurisdikciju ili kontrolu nad brodovima koji su registrirani na njenom području. Obveze države članice odnosi se i na djelotvornu kontrolu drugih uvjeta radnog odnosa na brodu i života na brodovima koji nisu pod njenom stvarnom jurisdikcijom. vrela prava pomoraca Hrvatski izvori:  Ustav RH – osnovni okvir reguliranja i realiziranja odnosa. bilo u javnom ili privatnom vlasništvu.  Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Nacionalni kolektivni ugovori za pomorce. odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje. smatra se da brod plovi pod zastavom pogodnosti. najvažniji Pomorski zakon. pripadnosti.7. Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca na brodovima trgovačke mornarice RH.  Režim konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada. mornarice RH. 8. odnosi se i na tegljače koji plove morem.  Zakoni kao izvori prava pomoraca. pripadnost brod stječe upisom u upisnik brodova ili izdavanjem privremenog plovidbenog lista. socijalnim i kulturnim pravima. Pravilnik o obavljanju poslova i održavanje straže članova posade na pomorskim brodovima trg. Kada beneficijsko vlasništvo i kontrola broda nije iz zemlje čiju zastavu brod vijori. RH ima pravo upravnog. Hrv. Primjena Konvencije: za svaki pomorski brod. gospodarskog i tehničkog nadzora nad brodovima njene drž. Ova Konvencija stvara obveze državama članica MOR-a koje je ratificiraju.  Pravilnik o radu pomoraca. a krajnji je cilj da se takvi brodovi vrate pod nacionalne zastave. 1976.

postaju direktni članovi ITF-a i uživaju njegovu zaštitu. iako se mogu primijeniti konvencije MOR-a o zapošljavanju pomoraca. koristi se zbog toga što te zemlje ne traže zadovoljenje minimuma socijalnog standarda ni ostalih prava od strane brodara).sigurna popunjenost posade. Ti minimalni. New Delhiju. javne i privatne agencije. Zahtjevi su: zapošljavanje pomoraca bez pristojbi.  predstavlja sindikate članove u mnogim međunarodnim i regionalnim tijelima koja donose pravila ili uspostavljaju politiku vezanu uz prijevoz i socijalna pitanja. Ouagadougou. 000 radnika u transportu iz 142 zemlje. ITF je globalni savez sindikata radnika u transportu. zapošljavanje pomoraca To pitanje je uređeno u Općoj deklaraciji o pravima čovjeka (svaka osoba ima pravo na rad. uspostavljanje redovitog radnog odnosa za kvalificirane pomorce. Sjedište ITF-a je u Londonu. Sindikat pomoraca Hrvatske je legalni i legitimni subjekt za sklapanje kolektivnog ugovora. može pristupiti ITF-u. Rio de Janeiru. na slobodan izbor rada. ITF je jedan od nekoliko globalnih saveza sindikata (Global Union Federations) povezanih s Međunarodnim savezom slobodnih sindikata (International Confederation of Free Trade Unions . jer u pomorstvu postoji globalno tržište radne snage. Svaki neovisni sindikat. odnosno TCC standardi postoje. Moskvi i Bruxellesu. 6 . koje se odvija u nereguliranom okruženju. čiji su članovi zaposleni u djelatnosti transporta. naknade i sl.ICFTU). na neki način lažna nacionalnost broda.  osigurava informacije i edukacijske usluge za transportne sindikate diljem svijeta. Članovi ITF-a su 624 sindikata koji predstavljaju oko 4. na pravedne i zadovoljavajuće uvjete rada. te stabilna i konkurentna radna snaga za brodare. U tom smislu. a urede također ima i u Nairobiju. odnosno postati njegov član. 400.vrlo važna organizacija za pomorce diljem svijeta pa tako i pomorce iz Hrvatske. ITF ispunjava tri osnovne zadaće:  promiče solidarnost između transportnih sindikata i radnika različitih zemalja.. zastava sa kojom brod nema direktne veze. Georgetownu. plaće. a imajuću u vidu da je Sindikat učlanjen u ITF-Međunarodnu organizaciju transportnih radnika-Sekciju pomoraca. i na zaštitu od nezaposlenosti). uvjeti života na brodu. 9. te zbog toga ne mogu biti članovi nacionalnih sindikata. Tokyju. Osobito važna uloga ITF-a i njegova velika specifičnost je to što ukoliko pomorci plove na brodovima koji viju zastave pogodnosti (Flag of convenience. Sindikat pomoraca Hrvatske sklapa kolektivni ugovor s brodarima i tako uređuje prava i obveze ukrcanih pomoraca na brodovima međunarodne plovidbe domaćih i stranih brodovlasnika čiji brodovi plove radi trgovine i obavljanja prijevoznih usluga po morima diljem svijeta u skladu s općeprihvaćenim pravilima i običajima plovidbe na moru. ITF . imaju se poštivati ne samo prava utvrđena normama ratificiranih konvencija i prihvaćenih preporuka MOR-a nego i programa ITF-a.

 ustrojiti sustav komuniciranja i obavještavanja na brodu. Ta karakteristika je vezana za sigurnost plovidbe. pravo repatrijacije. obvezuju brodara da pruži pomorcu dok je u službi na brodu: dovoljno hrane dobre kakvoće. javnopravne karakteristike statusa pomoraca       uvjeti rada pomoraca. u svoju zemlju.  brinuti o administraciji na brodu. dokaz o stručnoj osposobljenosti za pojedinu službu na brodu. a može se sklopiti na neodređeno vrijeme. zapovjednik broda Osoba koja zapovijeda brodom. a pomorac je dužan prema uputama brodara osobno obavljati preuzeti posao. posteljini. jer sigurnosti plovidbe nema bez sigurnih uvjeta života. 12. Zapovjednik donosi sve naredbe za putnike i članove posade. mora biti hrvatski državljanin. komforu i dr. potreban pribor za jelo. 11. ili u luku polaska broda. u luku ukrcaja. precizno se utvrđuje i ugovor o najmu službe i njegov sadržaj. Ugovorom o radu brodar je dužan pomorcu osigurati ukrcanje.  ustrojiti stražu kojom će osigurati sigurnu plovidbu broda. posade i tereta. 138.  osobno rukovoditi poslovima u slučaju pogibelji na brodu. smještaj odgovarajuće veličine i standarda. potpisuju ga ugovorne strane nakon što je pomorcu data mogućnost da se s njim upozna. Obveze zapovjednika broda:  poduzimanje potrebnih mjera za sigurnost broda. te mu za rad isplatiti plaću. 13. obavezan liječnički pregled djece i mladeži zaposlenih na brodu i uvjerenje kojim se potvrđuje njegova sposobnost za rad na brodu.. 7 . smještaju. praonicu i prostorije za rekreaciju prema Preporuci MOR-a br. repatrijacija Javnopravna karakteristika kod radnog odnosa pomoraca je i u pravu pomorca da bude vraćen nakon iskrcaja s broda -PRAVO REPATRIJACIJE. 10. osiguranje smještaja i hrane Odredbe Kolektivnog ugovora o prehrani.  provoditi uvježbavanje i održavati sredstva i opremu za spašavanje.  ustrojiti i organizirati rad posade. na određeno vrijeme i za određeno putovanje. siguran boravak broda na sidru i luci. utvrđen je i otkaz i drugi način prestanka ugovora o najmu službe. rada i osiguranja pomorca i obratno.Ugovorom o radu koji mora biti u pisanom obliku pomorac zasniva radni odnos kod brodara. putnika.

8 .

Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcanje javne su isprave: jer se izdaju pismeno. ili povratak u RH nakon iskrcaja s broda. jer se uzimaju kao dokazno sredstvo kojima se dokazuju činjenice o kojima je riječ. jer njihovo posjedovanje proizvodi određeno pravno djelovanje. jer služe radi dokazivanja činjenica o kojima je riječ u tim ispravama. Nacionalni kolektivni ugovor za hrv. 16. U postupku ocjenjivanja radne sposobnosti uspoređuju se biološke. pomorska knjižica i odobrenje za ukrcanje «Pravilnik o pomorskim knjižicama. jer ih izdaje lučka kapetanija. Pomorska knjižica ima snagu javne isprave i zakonsku presumpciju istinitosti. jer se koriste u raznim odnosima i situacijama u koje pomorac ulazi. što također uključuje i ako smrt nastupi i za vrijeme putovanja do i od broda. Pomorska knjižica = putna isprava hrvatskog državljanina pomorca. To je evidencija osobnog stanja pomorca. plovidbi za 1998. Pomorska knjižica zahtjeva posebno izdavanje i posebnu evidenciju. jer se izdaju u upravnom 9 . jer su sastavljene u cilju konstatiranja određenih činjenica. (odgovoreno u pitanju br.14. brodar je dužan isplatiti posebne iznose utvrđene Kolektivnim ugovorom udovici i djetetu kojeg je pomorac uzdržavao do 18. časnika i drugih članova posade s posebnim ovlastima na brodu. specifične radne operacije pomoraca Posebne obveze brodara. Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcanje su javne isprave koje pomorac mora imati uz radnu knjižicu. Ako pomorac umre dok je zaposlen kod brodara. U interesu je brodara da obavlja redovite kontrolno-periodične i ciljane preglede. godine života. služi ukrcanom članu posade kao isprava za putovanje u inozemstvo ili za putovanje u inozemstvo radi ukrcaja na brod. u cilju obavljanja poslova i održavanja straže. zapovjednika. Poslovi evidencije su poslovi državne uprave. jer se izdaju u točno određenom obliku s određenim sadržajem i svrhom. zdravstvena sposobnost pomoraca Tijekom rada na brodu pomorac je izložen udaru raznih štetnih utjecaja s radnog mjesta. jer se može dokazivati i nešto suprotno njihovu sadržaju ili dokazivati da su ove lažne. Pomorska knjižica i brodska knjižica. psihofizičke i metaboličke sposobnosti sa zahtjevima radnog mjesta.6) 15. zbog čega pate pojedini organi tijela i njihove funkcije. Zato se i govori o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti pomoraca. pomorce na brodovima na međ. odobrenjima za ukrcanje i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje» To je jedan u nizu propisnika kojima se uređuju složena multidisciplinarna pitanja plovidbe morem kao plovnim putem. god. utvrđuje da će se posebnim dodatkom pomorcu ugovoriti nadoknada troškova u određenom postotku za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i mirovinsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje članova obitelji. To je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. a dokazuje se liječničkom svjedodžbom. ako je u nju unijeta viza.

bez državljanstva ijedne postojeće države. Nadležno tijelo dužno je registrirati ugovor ili promjenu ugovora u roku od osam dana od dana podnošenja ugovora ili njegove promjene na registraciju. jer imaju druge oznake koje teorija i zakonodavstvo veže za javne isprave. Ako to poslodavac ne obavi čini prekršaj i može biti kažnjen od 5-20 tisuća kuna. za trajanja službe na brodu upisanom u upisnik brodova RH. U abecedni imenik upisuju se: ime i prezime. obavlja se ukrcaj na brod. svojstvo u kojem je osoba ukrcana u službi palube. Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcaj = osobne isprave osobe kojoj su izdane.  Zbirku isprava. zdravstvena sposobnost. upisuje se u sastav posade. Osoba bez državljanstva je stranac. Poslodavac sklapa s pomorcem ili ribarom ugovor o radu. No i oni mogu dobiti odobrenje za ukrcaj ako prethodno ispune druge uvjete. Pomorska knjižica se među pomorcima uobičajeno zove matrikula. 10 . državljanstvo ili status stranca. a mora imati kad je ukrcan kao član posade broda upisanog u upisnik brodova RH. prebivalište pomorca ili ribara te redni broj pod kojim je ugovor upisan. stručna sposobnost. Po propisima RH pomorsku knjižicu mora imati državljanin RH ukrcan za člana posade koji je upisan u upisniku brodova RH. neprenosiv osobni dokument. Odobrenje za ukrcanje = je isprava pomorca stranog državljanina ili osobe bez državljanstva koja je ukrcana kao član posade broda upisanog u upisniku brodova RH. Pomorsku knjižicu i odobrenje za ukrcaj može imati i nezaposleni pomorac.postupku i u granicama ovlasti koje ima lučka kapetanija. 17. Pomorska knjižica i odobrenje za ukrcaj imaju sadržaj kojim se dokazuje identitet.  Abecedni imenik. a onda poslodavac podnosi ugovor o radu na registraciju. propisi o zapošljavanju stranaca i drugi. apatrid. odnosno odobrenja za ukrcanje utvrđuje se identitet osobe. od momenta rođenja ili nakon rođenja. Hrvatsko državljanstvo se dokazuje važećom osobnom iskaznicom. Prije izdavanja pomorske knjižice. stroja. vojnom iskaznicom ili putovnicom. u općoj službi. Nadležno tijelo za registraciju vodi 3 knjige:  Registar ugovora. Nakon izvršene registracije nadležno tijelo dostavlja svakoj od stranaka po jedan primjerak ugovora. registracija ugovora o radu pomoraca Ugovor na registraciju nadležnom tijelu podnosi poslodavac u tri primjerka u roku osam dana kada je pomorac ili ribar započeo raditi. To je isprava pomorca za plovidbu. Pri izdavanju odobrenja za ukrcanje moraju se poštivati propisi o kretanju i boravku stranaca u RH. U zbirki isprava polaže po jedan primjerak registriranog ugovora.

18. profesionalnih bolesti. glavni strojar. za slučaj trajne invalidnosti i za slučaj gubitka života. vrijeme obrazovanja i osposobljavanja za rad. do pet. kolektivnim ugovorom. Ti uvjeti su sljedeći: minimum starosti. 19. odnosno uvećanja plaće za rad na tankerima i sličnim brodovima sa posebnim uvjetima rada. te minus slobodni dani. Svaka država svojim zakonom utvrđuje precizno te uvjete i postupak njihovog utvrđivanja. Naknada plaće odnosi se na: vrijeme korištenja godišnjeg odmora. aktima brodara i ugovorom o radu. Utvrđena je obveza zapovjednika i časnika palube i stroja da posjeduje svjedodžbu koju je izdala javna vlast o sposobnosti za obavljanje tih funkcija. opća i posebna zaštita pomoraca i zaštita okoliša. zaštita na radu pomoraca Svrha propisa zaštite na radu je sigurnost plovidbe. voditelj straže. vrijeme privremene nesposobnosti za rad. Kolektivni ugovori utvrđuju posebne naknade. Pomorski zakonik kaže da je brod sposoban za plovidbu ako udovoljava tehničkim pravilima glede zaštite ljudskog života na moru. Brodar kojeg obvezuje kolektivni ugovor za pomorce ne smije pomorcu obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenog kolektivnim ugovorom. uspješno položen ispit o osposobljenosti za obavljanje odgovarajućih funkcija. 11 . Različito se obračunavaju radni sati (8h dnevno) od pon. minimum trajanja radnog iskustva. drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša. vrijeme korištenja slobodnih dana. obrazovanje Konvencija MOR-a br. 1936. Određivanje plaće pomoraca vrši se zakonom. pomorce na putničkim brodovima i trajektima uređuje plaće. Svrha svih pravnih pravila kojima se uređuje zaštita na radu jest sprečavanje ozljeda na radu. Sastavni dio kolektivnog ugovora su tablice u kojima su navedene najniže plaće na brodu. i iznad 8h. zaštita od onečišćenje okoliša s broda. zaštite pri radu i smještaja posade i drugih osoba zaposlenih na brodu. plaća pomoraca Nacionalni kolektivni ugovor za hrv. 53 o minimumu stručne osposobljenosti zapovjednika i časnika trgovačke mornarice. Plaća pomorca zasniva se na poslovima i zadacima određenog radnog mjesta i obračunava se u valuti iz posebnog dodatka. Ispitima se provjerava i dokazuje dovoljno profesionalno iskustvo za odgovarajuću funciju i da ne postoji ozbiljna primjedba na račun ovih osoba. Na brodove i pomorce u RH odnose se propisi o Zaštiti na radu. 20. časnik palube. vođa straže. zaštite od tereta na brodu. vrijeme korištenja plaćenog dopusta. Konvencija precizira ove pojmove: zapovjednik ili poslodavac.

Specifični su oblici kontrole uvjeta zapošljavanja mornara.POMORSKI ZAKONIK - Brodar odgovara za gubitak. ima pravo na liječenje bolesti. poslodavac je obvezan platiti iznos njegovoj supruzi ili najbližem rođaku. Brodar je zbog navedenog razloga u obvezi prema mornaru da plati naknadu da bi on mogao odoljeti nezaposlenosti koja je nastala zbog gubitka uslijed brodoloma. Ima pravo na osnovnu plaću i nadoknadu za bolovanje. Konvencija MOR-a br.21. Naknada u slučaju trajne invalidnosti Pomorac koji bez svoje krivnje pretrpi nezgodu tijekom svog zaposlenja kod poslodavca uključujući i nezgode koje bi mogao pretrpjeti tijekom svog putovanja od mjesta stalnog prebivališta do broda ili sa broda do mjesta stalnog prebivališta. namještenja. te nezgode koje su posljedica pomorske ili neke druge nezgode i ako je zbog tih razloga njegova radna sposobnost umanjena. nezaposlenosti i osiguranja protiv nezaposlenosti. uključujući i kolne udese za vrijeme putovanja iz mjesta stalnog prebivališta do luke ukrcaja i sa broda do mjesta stalnog prebivališta pomorca. Za smrt ili tjelesnu ozljedu člana posade brodar odgovara na temelju pretpostavljene krivnje. na temelju pretpostavljene krivnje. manjak ili oštećenje stvari na brodu. repatrijaciju i stručnu pratnju. transportne štete. Poslodavac će zaključiti odgovarajuće osiguranje kako bi se u potpunosti pokrili troškovi u slučaju navedenih događaja. 32 o zaštiti od nesreće na poslu radnika zaposlenih na ukrcaju i iskrcaju brodova. Ova naknada bit će isplaćena za sve dane stvarne nezaposlenosti mornara u visini plaće iz zaključenog ugovora tako da cjelokupni iznos naknade koja se ima isplatiti svakom mornaru u smislu ove konvencije moći će biti ograničena na dvomjesečnu plaću. Poslodavac je dužan snositi troškove prijenosa posmrtnih ostataka stradalog pomorca do mjesta stalnog prebivališta. 8 o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma. jedino u slučajevima nepostojanja sigurnih uvjeta za rad ili opasne stvari ili djelatnosti odgovornost brodara je objektivna.PREMA MOR-u - Konvencija MOR-a br. . imat će pravo da uz osnovnu plaću s naslova bolovanja od poslodavca primi i godišnji dodatak koji se izračunava na osnovi radne nesposobnosti. ozljede i naknada u slučaju bolesti Pomorac koji je iskrcan zbog bolesti ili ozljede. smještaj. uz uvjet da to nije nastalo njegovom krivnjom. materijalna i imovinska odgovornost brodara pomorcu . (OSNOVNA PLAĆA + GODIŠNJI DODATAK KOJI SE IZRAČUNAVA NA TEMELJU RADNE NESPOSOBNOSTI) Zdravstvena njega.UGOVOR O RADU IZMEĐU BRODARA I POMORCA - Naknada u slučaju gubitka života Kada kao posljedica nesretnog slučaja ili pogibelji na moru nastupi gubitak života pomorca. Poslodavac je dužan poduzeti mjere zaštite imovine koju je smrtno stradali pomorac ostavio i pobrinuti se da je dostavi njegovoj obitelji ili najbližoj rodbini. (OSNOVNA PLAĆA + NADOKNADA ZA BOLOVANJE) 12 . . to se odnosi na slučajeve gubitka uslijed brodoloma.

Pomorac mora dokazati istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenom imovinom. plovidbi za 1998.22. 25. zdravstveno osiguranja pomoraca Nacionalni kolektivni ugovor za hrv. te zdravstvenu zaštitu u RH. Pojam brodara određuje Pomorski zakonik. utvrđuje da će se posebnim dodatkom pomorcu ugovoriti naknada troškova u određenom postotku za zdravstveno osiguranje i mirovinsko – invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje članova obitelji. onesposobljenosti i smrti. industrijske akcije štrajk → organizirani prekid rada radi pritiska na poslodavca. kolektivni ugovor za pomorce Pomorci koji su zaposleni kod brodara plove na različitim brodovima. god. Kolektivni ugovor obvezuje brodara da ugovori odgovarajuće osiguranje kako bi se u potpunosti pokrio protiv mogućih slučajnosti i neizvjesnosti što proizlaze iz obveze prema pomorcima po osnovi ozljede. naknada za izgubljene stvari Ako pomorac pretrpi totalnu ili djelomičnu štetu na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga. radnih i socijalnih) 26. pomorce na brodovima u međ. -----Brodar je kao posjednik vlastitog ili tuđeg broda nositelj plovidbenog poduhvata i presumira se da je on kao vlasnik broda upisan u upisnik brodova dok se ne dokaže suprotno. mirne načine rješavanja kolektivnih radnih sporova (alternative/amicable/appropriate dispute resolution) → sporazum stranaka. (NAKNADA ZA IZGUBLJENE STVARI = DO MAXIMALNOG IZNOSA U TABLICI) 24. Ako pomorac umre dok je zaposlen kod brodara. 23. Na naknadu za bolovanje u trajanju od najviše 112 dana pomorac ima pravo od trenutka iskrcaja na kopno zbog bolesti i povratka kući. godine života. arbitraža 2. 13 . mirenje. a s ciljem ostvarenja zaštite i unaprjeđenja kolektivnih prava i interesa radnika (gospodarskih. brodar je dužan isplatiti posebne iznose utvrđene u kolektivnim ugovorom udovici i djetetu kojeg je pomorac uzdržavao do 18. štrajk pomoraca Načini rješavanja kolektivnih radnih sporova Razlikujemo: 1. bilo dok služi na brodu ili pri putovanju do ili od broda ima pravo na naknadu štete od brodara do maximalnog iznosa utvrđenog u tablici. materijalna odgovornost pomorca brodaru Pomorac je dužan plaćati zakonom utvrđen doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje.

zaključenje u pisanoj formi. nadređen je u reguliranju ovih pitanja u organizaciji brodara kao poslodavca. plovidbi. Kolektivnim ugovorom se potvrđuje načelo koalicije. na zahtjev pomorca i prema odluci poslodavca.) 30. ug. Nacionalnim kol.Zbog specifičnosti u reguliranju plovidbe. ili ima pravo na plaću za prekovremeni rad. 29. i to 6 dana za svaki puni mjesec dana. ugovora. odmori i dopusti Odmori i dopusti nose oznake specifičnosti uvjeta rada na brodovima. 28. Pitanja kolektivnih ugovora za pomorce i određivanje njihovih bitnih i karakterističnih svojstava predmet je Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na putničkim brodovima i trajektima i Nacionalnog kolektivnog ugovora za hrv. klauzule tog ugovora moraju biti u skladu sa Zakonom. obveze i odgovornosti pomoraca i brodara. mirovinsko osiguranje (odgovor u pitanju 24. u skladu sa Zakonom. ugovorne strane. ove odnose reguliraju brojne konvencije i preporuke MOR-a i propisi država pod čijim zastavama plovi brod. Osnovna obilježja kolektivnog ugovora za pomorce jesu. normativni karakter. radni sporovi pomoraca Brojni sporovi (individualni i kolektivni) iz radnih odnosa i socijalnopravnih odnosa rješavaju se na sudovima koji nemaju izraženu posebnost u odnosu na rješavanje drugih građanskopravnih i ustavnopravnih sporova. Godišnji odmor regulira se onoliko koliko je u najmanjoj mjeri nužno: pored osnovnog trajanja priznaju se posebni uvjeti po iskrcaju. odnosno sindikalnog organiziranja i radničkog legalnog djelovanja. za hrv. te u međunarodnoj plovidbi. registrira se na način kako je određeno Zakonom o radu. Svaki pomorac ima pravo na slobodno vrijeme u neprekinutom trajanju od najmanje 8 h u okviru 24 h. prestanak ugovora o radu Zaposlenje pomorca na brodu može prestati: istekom ugovora o radu. pomorce na brodovima u međ. konvencijama i preporukama MOR-a i ITF-a. Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima je pismeno zaključen sporazum između radničke sindikalne organizacije (Sindikat pomoraca Hrvatske) i poslodavca – brodara na čijim su brodovima ukrcani pomorci. 14 . 27. pomorce na putničkim brodovima i trajektima uređuju se radni odnosi pomoraca na brodovima brodara kojim obavlja redoviti linijski pomorski prijevoz putnika i tereta u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH. uz normativni dio sadrži akcidentalni dio-kojim se uređuju međusobne obveze ugovornih strana ovog kol. Nacionalnim kolektivnim ugovorima utvrđuju se minimalna prava. računajući od prvog sata rada nakon odmora.

raspored manje iskusnih sa iskusnijim radnicima -organiziran prihvat novih radnika. Za postojanje radnog odnosa lučkih radnika bitni su elementi: dobrovoljnost. Osobna i zajednička zaštita i rad: -primjena mjera zaštite na radu. efikasno korištenje radnog vremena. 3. obveza da se osobno obavlja rad. odnosno ugovaraju s lukom. Subjekti ovog radnog odnosa su : radnik – lučki transportni radnik s jedne strane i poslodavac s druge strane. profesionalnost i subordinacija. Koordiniranje i organizacija rada -izdavanje naloga za rad.osobno prvo na rad . pojam radnog odnosa lučkog radnika Pojam radnog odnosa lučkih radnika moguće je dati samo uz opći pojam radnog odnosa. Radni odnos lučkih radnika je osobnopravni odnos u kojem je sadržano: . oneroznost. ali i zajednički interesi . upoznavanje novih radnika s radom u luci. odmori i dopusti. točno i na vrijeme izvršenje rada. uključivanje u rad organizacije luka. 15 .II. elementi i kategorije: 1. s mjerama i sredstvima zaštite na radu.položaj u društvu . d) radi se o osobnom. ravnopravno.. c) postojanje određenog pravnog odnosa među lučkim radnicima. lučki transportni radnik(LTR) Kategoriju lučko – transportnog radnika određuju ovi pojmovi. To je pravni odnos. npr. I na strani jednih i drugih postoje prava i obveze koje proizlaze iz njihovih položaja kao pravnih subjekata. radne. b) rad lučkih radnika na tim sredstvima na kojima stječu pravo rada. a najviše 35 prilikom prijema). živom radu lučkog radnika. Bitni elementi općeg pojma radnog odnosa su i bitni elementi radnog odnosa lučkih radnika. LUČKI RADNICI 1. ali istovremeno i društveni odnos. danas poslodavcu. Specifičnost struke i uvjeti za rad: -pripadnost transportnoj struci -profesionalni lučko – transportni rad sa snagom....osobni društveno – ekonomski položaj Radni odnos lučkih radnika razlikuje se od drugih radnih odnosa po sadržaju (u pogledu prava. a polaze od ovih principa: a) postojanje sredstava rada u luci. staž. dob (najmanje 20. rad bez zastoja i čekanja.osobni individualni interesi iz rada i po osnovi rada. e) lučki radnici udružuju svoj «živi rad». solidarno i u odnosima međusobne odgovornosti lučkih radnika i njihove odgovornosti prema sredstvima rada i društva u cjelini. obveza i odgovornosti) i po obliku (načinu) angažiranja odnosno izvršenja lučkih operacija. pravima i dužnostima 2. 2. znanjem i kvalifikacijama -posebni uvjeti koje moraju zadovoljiti da bi se zaposlili. Ostvaruje se u određenoj lučkoj organizaciji: slobodno. nekažnjavanost -prethodno stručno osposobljavanje prije zapošljavanja i neprekidno stručno usavršavanje i prilagođavanje -raspored na definirane radne zadatke. stručne i druge sposobnosti u određenoj lučkoj organizaciji.

poslovođa i disponent garaže. šlepere. proizvodnju. Na tim radnim mjestima rade se teški fizički poslovi. manisti. uz dizalice i sl. varioci. rukovodilac mehanizacije. manipuliranje s robom u brodskim skladištima.jest vodeni i s vodom neposredno povezan kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama. 2. obali priveza ili drugom sličnom mjestu gdje se ovaj rad vrši. 4. lučke operacije – Konvencija br. NK i LTR. manipuliranje s robom u lučkim skladištima. 3. manista – vinčman. glodači. rukovodilac LTR. radnici koji sudjeluju u izvršavanju lučko-transportnih poslova Tintić definira lučkog radnika kao osobu koja je u luci zaposlena ili određena da bude zaposlena na ukrcavanju. lukobranima. 3. koordinator održavanja. skeleri. organizator rada na brodu. 3 Glavne operacije u luci što ih obavljaju LTR su: 1. rukovodilac grupe za pripremu rada. te ih oni izvršavaju pod nadzorom i uputama predradnika radne grupe. 5. manipuliranje robom u samoj luci. te ih oni izvršavaju pod nadzorom i uputama predradnika radne grupe. LTR rade i uz specijalna manevarska vučna vozila. 28. slagači robe. 3. isključujući ratne brodove. slagači robe. brojači robe. s paletama u skladištima. disponent vagona i kamiona. Podjela LTR: 1. Radnik po toj Konvenciji obuhvaća svaku osobu zaposlenu na tim operacijama.LTR nemaju stalno mjesto rada ali su im poslovi određeni. brojači robe. LTR rade i uz specijalna manevarska vučna vozila. silosima. uskladištavanje i ostala manipuliranja robom. mjesto rada Luka. LTR nemaju stalno mjesto rada ali su im poslovi određeni. odnosno. uređajima. pristanu. ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe. manipuliranje s robom u lučkim skladištima. kamiona. manipuliranje s robom u brodskim skladištima. PK. Podjela LTR: 1. iskrcavanju. rukovodilac pojedinih organizacijskih jedinica. disponent viljuškara. a te poslove obavljaju VK. vozač traktor. 2. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje. uz dizalice i sl. KV. Drugi radnici koji sudjeluju u izvršavanju lučko-transportnih usluga: rukovodilac pogona. prekrcavanju. zidari i dr. 3 Glavne operacije u luci što ih obavljaju LTR su: 1. manisti. 3. manipuliranje robom u samoj luci. s paletama u skladištima. radnici od trećeg do petog stupnja obrazovanja. vozači viljuškara. prenošenju ili uskladištavanju robe ili drugih stvari s obale u brodove. koordinator pripreme i primopredaje. u svakoj pomorskoj luci ili pristaništu unutrašnje plovidbe. lučka operacija obuhvaća sav rad ili dio rada koji je izvršen na kopnu ili na brodu radi ukrcaja ili iskrcaja svakog broda namijenjenog pomorskoj ili unutrašnjoj plovidbi. neposredno ili preko teglenica i obratno ili iz njih u skladišta i obratno ili kombinirano. silosima. te stolari. mjerači koji mjere robu i 4. na svakom doku. sidrenje i zaštitu brodova. 3. mjerači koji mjere robu i 4. autodizaličar. pa i bez toga obrazovanja. 2. 2. oplemenjivanje i doradu 16 . obalni dizaličari. bolje rečeno. 28 MOR-a u Ženevi Prema Konvenciji br.

vodovodne. s paletama u skladištima. 7. lučka pozadinska skladišta. Produktivnost rada – nastoji se skraćivati potrebno radno vrijeme za obavljanje lučkih operacija. veća specijalizacija. tjedan. racionalizacijom živog rada. racionalno korištenje sredstava u luci. odnosno nastoji se postići da se za isto društveno-priznato vrijeme i isti utrošak radne snage izvrši veći broj lučkih operacija. Specifične su i lučke operacije što se obavljaju na lučkoj infrastrukturi. godišnjih odmora i sl. To se postiže novim tehnologijama. u lučkoj suprastrukturi i na njoj. npr. Ustav i Zakon utvrđuju radno vrijeme ne duže od 42 sata tjedno. transportne trake. elektro i plinovodne instalacije. saobraćajnice koje povezuju lučke bazene i dr. bolja organizacija rada. prometnoj ili tehnološkoj vezi. izgrađene obale. manipuliranje robom u samoj luci. pokretne dizalice. neplaćeni sati i dr. 2. manipuliranje s robom u lučkim skladištima. lučki akvatorij. ako u pojedinim djelatnostima i na pojedinim poslovima zbog manjeg opsega rada odnosno radnih zadataka nema potrebe ustanoviti puno radno vrijeme. glavne lučko-transportne operacije 3 Glavne operacije u luci što ih obavljaju LTR su: 1. na njihov prekovremeni rad. lučka skladišta. povećanje kvalifikacija radnika i sl. Aktivnost lučkih radnika odvija se u lučkom radnom prostoru. kamioni. Rok za izvršenje lučko-transportnog posla određuje se ugovorom što utječe na raspored rada LTR. rad nedjeljom i praznikom. viljuškari. Puno je i «neproizvodnosti» radnog vremena zbog plaćenih dopusta. traktori i druga prijevozna sredstva. manipuliranje s robom u brodskim skladištima. mjesec. a sadrži popis tereta koji je planiran da ga se ukrca ili iskrca iz broda u toku smjene. Radi se najčešće o jednoj ili dvije redovne smjene. lukobrani. dan. LTR rade i uz specijalna manevarska vučna vozila. radno vrijeme u luci i njegovo korištenje Radno vrijeme označava ono vrijeme koje je radnik dužan provesti na radu tijekom određenog vremenskog perioda. U operacionalizaciji lučkog rada uvedena je «Dnevni zadatak grupe LTR». Skraćeno radno vrijeme – izjednačuje se sa punim. 17 . praznika. silosima. 6. telefonske. Nepuno radno vrijeme – iznimno. prikrivene nezaposlenosti jer određeni broj radnika nije u punoj mjeri proizvodno iskorišteno. odmora. bolovanje. U lukama ima dosta tzv.. specijalna lučka postrojenja i plovne dizalice. lučki tereni s prometnicama. kod poslova i zadaća pod posebnim uvjetima. to je puno radno vrijeme. Radno vrijeme u luci određuje nositelj prava korištenja luke ili je utvrđeno lučkim uzancama. sidrište.robe te ostale privredne djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj. autodizalice sl. Sve te kategorije poznate su i u lukama. godina. a u porastu je i «izgubljeno radno vrijeme». uz dizalice i portalne i poluportalne dizalice. a to je u pravilu širi prostor od luke. bolja radna disciplina. 3. zgrade i fiksna pretovarna mehanizacija i ploveći objekti.

Svaka luka ima svoje osobitosti. po tranzitnom prometu. 18 . tehnologije i dr. stimulaciji radnika. obrazovanja iz oblasti zaštite na radu. Kod lučkih radnika radi se o radnim odnosima lučkih radnika u organizaciji rada. 10. lukobranima. opremljenosti i dostignutom stupnju tehnike. praćenje psiholoških sposobnosti radnika. dubini mora u luci i na prilazima. zatim dodatak za rad štetan za zdravlje i opasan za život. te ostalim vrstama tereta. alkoholičar i dr. drvom i drvnim proizvodima. po značenju za zemlju i inozemstvo. snabdjevenost radnika zaštitnom odjećom. rasutim teretom (suhim i tekućim). proizvodnju. obiteljski razlozi. režimu rada. metar kubični tereta. rješavanje socijalnih problema bolesnik LTR i invalida. komad ili jedan sat rada. Jedinica mjere za vrednovanje rada LTR je 1 tona. opće zdravstveno stanje. ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe. a za to nije kriv. Nužno je da rad lučkih radnika prate i poslovi na uređenju i održavanju radnog prostora u luci. luka poslodavac Luka. Rad lučkih radnika koji je vrlo fizički zahtjevan izaziva i povećano iscrpljivanje radnika što ima za posljedicu više povreda na radu te profesionalna oboljenja.8. Usprkos tome česta su bolovanja kao posljedica brojnih faktora. nadzor nad načinom rada i pravodobno prijavljivanje radnih postupaka koji ugrožavaju njihovu sigurnost. a iz tog proizlazi i način organiziranja njihovog rada. u luci kao pomorskom dobru. ovisno o manipulaciji i vrsti tereta. a lučke operacije zahtijevaju dosta živog rada. uređajima. sistematskih pregleda.. nadzor nad obavljenim lučkim operacijama. prometnoj ili tehnološkoj vezi. Korisnik luke – organizacija udruženog rada ili druga pravna osoba. uređenju pristupa do radnog mjesta. pa se moraju upotrebljavati sredstva osobne zaštite na radu i osobna zaštitna oprema o čemu je dužan brinuti neposredni rukovodilac LTR. plaće lučkotransportnih radnika (kolektivni ugovori luke) Rad LTR vrednovan je utvrđenim normativima za poslove s generalnim teretom. Za veću sigurnost prijeko je potreban stalan nadzor radnika i poslodavaca nad opremom. primjena mjera zaštite na radu i dr. kao i sve vrste naknada za vrijeme u kojem radnik ne radi. pripremama radnika za rad i dr. osobna. te u toku radnog odnosa obavlja se niz preventivnih zdravstvenih radnji. organ općinske uprave ili državni organ koji koristi luku. postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje. 9. geografskom položaju. Prije rasporeda na radno mjesto. te je ključan element svake luke živi rad i radnik. Posebno se predviđa plaćanje sati čekanja. sidrenje i zaštitu brodova. tradiciji. uskladištavanje i ostala manipuliranja robom. osiguranje prve pomoći i spašavanje. međuljudski odnosi. oplemenjivanje i doradu robe te ostale privredne djelatnosti koje su s tim djelatnostima u međusobnoj ekonomskoj.jest vodeni i s vodom neposredno povezan kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama. uvjeti rada. zajednička zaštita na radu lučkotransportnog radnika Na svim poslovima i radnim zadacima koje obavljaju LTR postoji opasnost za život i štetnost za zdravlje. Luke moraju savladati velike količine robnih tokova. utvrđivanje odgovarajućih postupaka u opasnim situacijama i sl.

ugovor ne izdvaja kao kategoriju lučke radnike već se odnosi na sve radnike koje luka zapošljava. ukrcaj. iskrcivači. u pravilu. slagači. vozači traktora i dr. mehaničari. odnosno udruga poslodavaca ili udruga poslodavaca više razine. jer su to osobe zaposlena na lučkim operacijama. kolektivni ugovor za lučke radnike (subjekti. sadržaj) Stranke kolektivnog ugovora jesu: na strani poslodavca – jedan poslodavac (luka). Sadržaj Kolektivnog ugovora: Uređuje prava. Prije stupanja na rad poslodavac je dužan upozoriti radnika na odredbe propisa u svezi s radnim odnosom. svoj živi rad. U radnom odnosu lučkih radnika profesija je sastavni dio i obilježje tog odnosa. brojači. Kol. stimulativnog dijela plaće i dodatka. Kol. prijenos. a ukoliko zakonske odredbe prestanu važiti. zaštitu na radu. može se o sklapanju kolektivnog ugovora pregovarati samo sa pregovaračkim odborom sastavljenim od zastupnika tih sindikata. obveze i odgovornosti radnika iz rada i na osnovi rada te obveze poslodavca. ugovora poslodavac je dužan radniku isplatiti plaću koja se sastoji od osnovne plaće. ugovoru plaće su javne. radnog učinka. Plaća lučkog radnika treba biti unaprijed utvrđena. Prema odredbama Kol. ako je na području za koje se želi sklopiti kolektivni ugovor zastupljeno više sindikata. Ugovor se primjenjuje na sve zaposlene u luci.5%. noćnom radu. radu u dane praznika. plaće i naknade. uvjetima rada. prema objektivnim kriterijima i mjerilima prema: složenosti rada. Najniža moguća plaća vezuje se uz zakonom dozvoljenu granicu. vinčmani. organizacijom i zaštitom na radu. Lučke operacije određuju pojam lučkog radnika. te se tada brod treba što kraće zadržati u luci jer je živi rad skup. osim ovlaštenim radnicima i sindikalnim povjerenicima. mjeritelji. pojedinačna isplata plaće je tajna. prekovremenom radu. iskrcaj. međutim postavlja se pitanje koga Kol.. stručnosti. određuje se da rast plaće treba zavisiti od minimalnih troškova života radnika i njegove obitelji. Po Kol. skladištenje i općenito premještanje tereta. dizaličari. ugovor o radu lučkotransportnog radnika Radni odnos može zasnovati svaka osoba koja pored uvjeta utvrđenih propisima ispunjava i uvjete utvrđene općim aktom poslodavca. odmore i dopuste. Ugovorom o radu zasniva se radni odnos. ugovor obvezuje.Najintenzivnija lučka operacija je rukovanje generalnim teretom kada rastu troškovi radne snage. odgovornosti u radu. korištenja radnog vremena.. samoinicijativi. jer postoji pravilo da obvezuje osobe koje su ugovor sklopile i one koje su u vrijeme sklapanja ili naknadno postale članovi udruge koja je ugovor sklopila. 12. ugovor sadrži odredbe koje reguliraju pitanja koja se odnose na: radno vrijeme. Osnovna plaća radnika uvećava se za svaku godinu radnog staža za 0. inovacija i dr. Prema Zakonu o radu. a na strani posloprimca sindikati Lučkih radnika u tom poduzeću. To su brojni kvalificirani i specijalizirani radnici. na neodređeno vrijeme u pisanom obliku. ušteda u radu. 11. fizičke i umne sposobnosti stavlja u službu poslodavca i obavlja lučke operacije koje predstavljaju sadržaj njegova radnog mjesta. 19 . Lučki radnik ulazi u radni odnos na temelju ugovora zaključenog sa poslodavcem.

Sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga: . a biraju se na način kao i komisija za mirenje.ali ne prije okončanja mirenja i najave sa oznakom razloga za štrajk.uz obvezu da objavi pravila o radnim mjestima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme štrajka 20 . Odluka suda časti je konačna. provodi ga komisija za mirenje od 3 člana. rješavanje kolektivnih radnih sporova u luci Za rješavanje sporova među strankama kolektivnog ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem. Mirenje mora biti obostrano prihvaćeno. trajanje se može produžiti ako je radnik za vrijeme koje mu traje radni odnos bio bolestan. dana i početka štrajk . Pokusni rad – 3 mj. U vrijeme polusnog rada ima pravo na plaću u visini plaće radnog mjesta za koje je zasnovao radni odnos. a prije mirenja mora uslijediti međusobno pregovaranje poslodavca i sindikata. preraspodjele poslova na druge radnike ili doškolovanje već zaposlenih.ako štrajk najave sedam dana prije početka. Ako ne uspije pregovaranje ni mirenje stranke mogu predmet spora povjeriti sudu časti od tri člana. mjesta. može se pokrenuti postupak mirenja. Za status volontera bez zasnivanja radnog odnosa zaključuje se poseban ugovor. a predsjednika imenuje sporazumno iz redova uglednih i stručnih radnika. Uvođenje radnika u posao je jedna od karakteristika radnih odnosa lučkih radnika s obzirom na specifičnosti rada te prema Kol. . .sa svrhom sklapanja kolektivnog ugovora na razini poduzeća. 13.Po Kolektivnom ugovoru postoji obveza poslodavca da prilikom popunjavanja radnog mjesta istraži mogućnost popune tog radnog mjesta raspoloživim radnikom između već zaposlenih. po jednog od svakog subjekta. a za radna mjesta s posebnim ovlastima traje 6 mj.u slučaju neizvršenje odredbi kolektivnog ugovora kao i u slučaju odbijanja zaključivanja kolektivnog ugovora. Mirenje završava pismenom nagodbom koje ima snagu izvansudske nagodbe. a pokreće se na pismenu inicijativu jedne od ugovornih stranaka. ugovoru postoji i mogućnost da se radnici bez iskustva prime kao pripravnici. .

te niti radno angažiranje ribara nije konstantno. sukobljeni su mali ribari i profesionalci. Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava se na ispitu. U periodima povoljnih i trajnih ulova ribe stvaraju se viškovi koji pokreću proizvodnju. Ribarski posao nosi osobite rizike. a kada se ribolov obavlja ronjenjem. Determinanta radnog statusa ribara ili specifičnost je i u mjestu rada i sredstvima rada.. ostima parangalima. kao gospodarska djelatnost kontrolirane reprodukcije i uzgajanje riba i drugih morskih organizama.. ribolov (kao sezonski rad s manjim brojem radnika i osobitim rizicima) Na ribolov se dugo gledalo kao na podlogu.III. sredstvo rada su ribolovni alat i oprema koja je upisana u povlastici za ribolov. kada ima ribe potreban je veliki broj radnika. a zarada bi trebala pokriti mjesece kada ulov ribe opada. pelagijskim koćama. vršama. Mjesto rada je plovilo. osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene. Količina ulovljene ribe i sezona ribolova nije stalna.. bolnica i drugog. RADNO – PRAVNI STATUS RIBARA 1. obalnim mrežama potegačama. razvoj gradova uz more. vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u velikom gospodarskom ribolovu propisuje ministar. Gospodarski ribolov dijeli se na mali (ribolov mrežama stajaćicama. koja se za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova mora nalaziti na plovilu. kulture. sakupljanje. kao djelatnost sakupljanja morskih organizama bez uporabe ribolovnih alata i uzgoj. života naroda uz more. koje se bavi gospodarskim ribolovom i djelatnošću kontrolirane reprodukcije i uzgajanjem riba i drugih morskih organizama. radne operacije jesu: lov. 21 . kao djelatnost lovljenja riba i drugih morskih organizama uz uporabu ribolovnih alata i opreme.) i veliki (ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama. kružnim mrežama plivaricama.) gospodarski ribolov. Ribolov je sezonski rad i koristi se samo trećina raspoloživa radnog vremena u godini. škola. Poslodavac u ovom radno-pravnom odnosu je pravna ili fizička osoba. 2. negdje i najvažniju. migraciju ljudi. to se osobito odnosi na radno-pravni status ribara. trgovačko društvo ili obrtnik. Namjenu. Još je jedna specifičnost/determinanta gospodarskog ribolova stručna osposobljenost ribara za gospodarski ribolov jer gospodarskim ribolovom mora upravljati stručno osposobljena osoba. Djelatnost poslodavca je derminanta radnog odnosa između poslodavca i zaposlenika. Gospodarski ribolov je djelatnost lova i sakupljanja zbog stjecanja dobiti. Ribolov je usmjeravao općeniti razvoj gospodarstva uz more i ostao sastavni dio radnog angažiranja stanovnika uz more.. osnovne karakteristike radnopravnog odnosa ribara Ribar u morskom ribolovu je zaposlenik (djelatnik) stručno osposobljen za gospodarski ribolov ili je sam stručno osposobljen za gospodarski ribolov u radno-pravnom statusu. Tu je riječ o gospodarskom ribolovu. a isto vrijedi i za mali gospodarski ribolov. a rekreacijskošportski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije i športa.

Ribari rade u ekipama na ribarskom brodu i uz njega. sanitarije i dr. to su poljoprivrednici. dolazi do modernijih tipova mreža. jedan dan u tjednu ili čak jedan sat dnevno u pravilu nisu u radnom odnosu. raspored rada na brodu (obavlja zapovjednik plovnog objekta) Zapovjednik ili ovlašteni ribar – odgovorna osoba na ribarskom brodu. Na tim sredstvima rada rade izučeni ribari. Organizacija rada i tehnološki proces unaprijed su određeni. upravitelja stroja. Bez obzira što se grade novi ribarski brodovi s novom ribarskom opremom i sredstvima rada. kontrola se obavlja nakon upisa broda u registar plovnih objekata. Ribarska flota se modernizira. morski ribolov zahtjeva puno živoga rada. vođu ribolova. a i manje ako to odrede nacionalne vlasti. Na svakom ribarskom brodu mora biti osigurano mjesto za smještaj posade preko 75 tona nosivosti. čiju upotrebu omogućava oprema kao ribolovno sredstvo. ribolovni alati oprema koja je upisana u povlastici za ribolov 3. te druge članove posade ribarskog broda. dopunski.Tri uvjeta da bi se pravna ili fizička osoba bavila gospodarskim ribolovom (Zakon o morskom ribarstvu): 1. Stalni ribari su profesionalci. 22 . primjenu novih ribolovnih alata i metoda ribolova i pratećih djelatnosti. mjesto rada (ribarsko plovilo) Mjesto rada ribara su u pravilu ribarska plovila. to je naglašeno i u Konvenciji MOR-a br. 3. Ribarski posao je vještina. smještaj za spavanje. Režim rada i radne navike uvelike obilježavaju sadržaj radnog odnosa ribara. ili preko 25 metara ako su na motorni pogon. ali dio poslova se obavlja i uz njih na kopnu. ručanje. Ribari koji rade povremeno. umirovljenici i po toj osnovi imaju riješen radni i socijalni status. sredstva rada Uvjeti za sklapanje radnog odnosa ribara su opći: oni koje mora zadovoljiti svaka osoba da bi zasnovala radni odnos i posebni: uvjeti potrebni da bi se zasnovao točno određeni radni odnos. pri radu na brodu dužan je upozoriti i podučiti ribare da koriste zaštitna sredstva na radu. a ribarski brod također treba zapovjednika. 4. 126. novih uređaja i raznih tehničkih naprava za ulov i preradu ribe. međutim. ako imaju zaposlene djelatnike stručno osposobljene za gospodarski ribolov ili su sami stručno osposobljeni za gospodarski ribolov 2. Mora postojati i prostor za smještaj i pripremanje hrane posadi broda. Ribarski brod mora imati i osiguranu sigurnost posade. To se ne odnosi na ribarske brodove koji su manje od 36 sati izvan svoje matične luke. mjesto rada – plovilo. Ribarsko plovilo je brod ili brodica namijenjen za ribolov i to ribolovnim alatom kao sredstvom kojim se obavlja ribolov. izolaciju za toplinu i hladnoću. nakon preuređenja i prilikom inspekcije broda. turistički radnici. o stručnom obrazovanju ribara. ali se moraju stjecati znanja i u školama. Ribari moraju poznavati tehnike ulova. oni rade sezonski ili su polugodišnje vezani za ribolov.

o minimalnoj starosti za prijem na ribarske brodove  Konvencija MOR-a br. članova posade vojne mornarice i drugih osoba u državnoj službi. a izravno i neizravno se također primjenjuje na radno-pravni status ribara  Pravilnik o privrednom i sportskom ribolovu. vrela (izvori) prava i radnopravnog statusa ribara MOR odvojeno regulira status pomoraca od statusa ribara. Za rješavanje sporova ugovara se arbitraža. 7. o dokazima o obrazovanju ribara  Konvencija MOR-a br.  Preporuka br. pritom garantirajući da ribar razumije sadržaj ugovora o radu. kojom se ograničava radno vrijeme ribara (prvi akt MOR-a o ribarima)  Konvencija MOR-a br. o ugovoru o zapošljavanju ribara  Konvencija MOR-a br.5. 1921. Kao poslodavac ugovor potpisuje vlasnik ribarskog broda ili njegov punomoćnik. prilikom iskrcaja i ukrcaja s ribarskog broda. a određene pravne praznine nadomještaju autonomni akti poslodavaca. o zdravstvenom pregledu ribara  Konvencija MOR-a br. Također Konvencija propisuje i minimalnu životnu dob potrebnu za pojedine funkcije na ribarskom brodu. Ugovor o radu prestaje: obostranom suglasnošću stranaka. 6. 114 iz 1959. 125 iz 1966. ugovor ne smije sadržavati odredbe suprotne nacionalnom zakonodavstvu. a kao posloprimac ga potpisuje ribar. konvencija br. propašću broda ili potpune nesposobnosti broda za plovidbu i u slučajevima koje uređuje nacionalni propis. učenika na školskim brodovima.. Ovu Rezoluciju slijede Konvencije i Preporuke MOR-a. 126 iz 1966. o stručnom usavršavanju ribara  Zakon o radu je osnovni propis o radno-pravnom statusu ribara  Zakon o morskom ribarstvu. god. privrednog i športskog ribolova i sl. 113 iz 1959. donijeta je posebna Rezolucija na Konferenciji MOR-a da se status ribara i režim rada na ribarskim brodovima izdvoji iz režima kojim se regulira život i rad pomoraca. Nadzor nad ugovorom ima javna vlast sukladno nacionalnom zakonu. tako da se to ubilježi u radnu knjižicu ribara. Ugovor se potpisuje u pisanom obliku. smrću ribara. konvencija br. 7 iz 1920. 112 iz 1959. 114 o ugovoru o zapošljavanju ribara Konvencija navodi da je ribar svaka osoba koja je zaposlena ili primljena na posao u bilo kom svojstvu na ribarski brod namijenjen za morski ribolov i koja je upisana u sastav posade. Ribarskim brodom ovlaštena je upravljati osoba koja za to ima odgovarajuće kvalifikacije. U slučaju zapošljavanja osoba u svojstvu posade na ribarskom 23 . Obvezna je evidencija ugovora s ribarom. god. 125 o dokazima o obrazovanju ribara Određuje standarde kvalifikacija koji moraju zadovoljavati ribari i posada na ribarskim brodovima. osim pilota. uzgoju riba  Pravilnik o iskaznici ribarskog inspektora za morsko ribarstvo  Naredba o ribolovnim sredstvima kojima se može obavljati privredni i sportski ribolov  Program za provjeravanje stručne sposobnosti ribara U propisima se prvenstveno uređuju pitanja i odnosi obavljanja djelatnosti morskog ribarstva. učenika vezanih ugovorom o školovanju. uređuje određena pitanja djelatnosti i morskog ribarstva.

oni rade sezonski ili su polugodišnje vezani za ribolov. Dubrovniku.. 126.. to je naglašeno i u Konvenciji MOR-a br. ali se moraju stjecati znanja i u školama. međutim. brodostrojar. priučeni radnik. te druge članove posade ribarskog broda. Prema konvenciji 114 MOR-a ribar je svaka osoba koja je zaposlena ili primljena na rad u bilo kojem svojstvu na ribarskom brodu i koja je upisana u registar posade. kružnim mrežama plivaricama. a ispituje se praktično znanje. U svijetu se osnivaju posebne institucije. obalnim mrežama potegačama. specijalizirani stručni radnik – ribar. Ribarski posao je vještina. o stručnom obrazovanju ribara. ali to nikako ne može zamijeniti školsku i fakultetsku nastavu i stečeno obrazovanje. a rekreacijskošportski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije i športa. Ribarska flota se modernizira. specijalizirani stručni radnik – brodovođa ribarskog broda (mala obalna plovidba). Lošinju. certifikati o vremenu provedenom u nekoj službi. Zadru. Na tim sredstvima rada rade izučeni ribari. rad na brodovima. 126. konvencija br. upravitelja stroja. Gospodarski ribolov je ona vrsta ribolova koja je sadržaj radno – pravnog odnosa. čamcima. 8. to je naglašeno i u Konvenciji MOR-a br. Splitu. instruktaže i tečajevi do tri mjeseca.. o stručnom obrazovanju ribara. U Hrvatskoj u prethodnom periodu obrazovanje se odvijalo u Centrima usmjerenog obrazovanja u Rijeci. a ribarski brod također treba zapovjednika. ribari profesionalci. 126 o stručnom obrazovanju ribara Ribarski posao je vještina. s programom za 4 profila obrazovanja. Mjesto rada je plovilo. vođu ribolova. primjenu novih ribolovnih alata i metoda ribolova i pratećih djelatnosti. ribarski centri i ribarske obrazovne institucije drugog tipa. strojovođa ribarskog broda. poznavanje mjera sigurnosti na radu itd. Determinanta radnog statusa ribara ili specifičnost je i u mjestu rada i sredstvima rada. u kojima se obavlja nastava za ribarske kadrove raznih profila i nivoa obrazovanja. posebni zdravstveni uvjeti i uvjeti godina života da bi ribar sklopio ugovor o radu.brodu bitne su i godine radnog staža nakon čega se izdaju potvrde. ribarske škole. vršama. ali se moraju stjecati znanja i u školama. specijalizirani radnik – ribar. Ribari moraju poznavati tehnike ulova. stručni radnik brodovođa ribarskog broda (velika obalna plovidba). Ispite ribara i pomoraca na ribarskom brodu provode autorizirane ustanove za tu svrhu. ribonautičar. koćama Stalni ribari su profesionalci.) gospodarski ribolov. Važno značenje i korist imaju i kratkotrajni seminari. primjenu novih ribolovnih alata i metoda ribolova i pratećih djelatnosti.) i veliki (ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama. ribar. teorijsko znanje. Ribari moraju poznavati tehnike ulova.. Gospodarski ribolov dijeli se na mali (ribolov mrežama stajaćicama. znanjem i kvalifikacijom. dolazi do modernijih tipova mreža. Ribara određuje profesionalni rad ribara sa snagom. 9. pelagijskim koćama. motorist. tj. Gospodarski ribolov je djelatnost lova i sakupljanja zbog stjecanja dobiti. ostima parangalima. obrazovanje i 24 . sredstvo rada su ribolovni alat i oprema koja je upisana u povlastici za ribolov. novih uređaja i raznih tehničkih naprava za ulov i preradu ribe.

d. naziv broda kao mjesta rada.dan otpočinjanja rada. mjesto i dan sklapanja ugovora. Ugovor o radu prestaje: obostranom suglasnošću stranaka. on je osnov radnog odnosa. vršama. sakupljanjem morskih organizama. i svi drugi podaci koje zahtjeva nacionalno zakonodavstvo.. uglavak o strankama te njihovom prebivalištu. Ugovor o radu je pisan i dvostrani pravni akt.) gospodarski ribolov. Gospodarski ribolov dijeli se na mali (ribolov mrežama stajaćicama.) i veliki (ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama. 4. odnosno na poslu zbog kojeg je sklopio ugovor o radu. ugovor ne smije sadržavati odredbe suprotne zakonu. 7. sezonski karakter rada. Za rješavanje sporova ugovara se arbitraža. 11. pripadnost grupi. na strani poslodavca može biti i fizička i pravna osoba (brodar. a kao posloprimac potpisuje ga ribar. uglavci koji s ribarom ili posloprimcem mogu biti posebno ugovoreni kao osnovna plaća. propašću broda ili potpune nesposobnosti broda za plovidbu i u slučajevima koje uređuje nacionalni propis. Registracija je unošenje u registar ugovora podataka. smrću ribara. ( prema Pravilniku o sadržaju i načinu registracije ugovora o radu pomoraca i ribara ) 25 . Ribar je u morskom ribolovu stručno osposobljena osoba za gospodarski ribolov i može imati status obrtnika ili osnivača t. ima snagu kao i drugi javni registri. kružnim mrežama plivaricama. naziv vrste poslova na kojima će ribar/pomorac raditi. Uglavci koje ugovor mora sadržavati: 1. obalnim mrežama potegačama. Stranke ugovora su poslodavac i zaposlenik. 8. kada počinje prestacija rada ribara na radnom mjestu... brodu. sjedištu. Ugovor o radu s ribarom sklapa se prije ukrcaj na brod. Obvezna je evidencija ugovora s ribarom tako da se ubilježi u radnu knjižicu ribara. ribar). uglavak koji navodi da je poslodavac upoznao ribara sa pravima i obvezama. ostima parangalima. ako je ugovor na određeno vrijeme.. uglavak o očekivanom trajanju ugovora. 9. kao poslodavac ugovor potpisuje vlasnik ribarskog broda ili njegov punomoćnik. pelagijskim koćama. a na strani poslodavca fizička (ribar). Gospodarski ribolov je ona vrsta ribolova koja je sadržaj radno – pravnog odnosa. gospodarski ribolov i poslodavci Gospodarski ribolov je djelatnost lova i sakupljanja zbog stjecanja dobiti. 5. 10. a rekreacijskošportski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije i športa. to je popis ugovora o radu pomoraca i ribara i smatra se javnom ispravom. i dr. uzgojem riba. garantirajući pritom da ribar razumije sadržaj ugovora. 2. sklapanje ugovora i registracija ugovora o radu ribara Ugovor o radu ribara se potpisuje u pisanom obliku.-a Poslodavac može biti pravna ili fizička osoba koja se bave gospodarskim ribolovom. 3. 6. pravnog odnosa intuitu personae (osobnopravni radni odnos). trajanje plaćenog godišnjeg odmora i dr.stjecanje ribarskih vještina za vrijeme rada. tj.. Nadzor nad ugovorom ima javna vlast sukladno nacionalnom zakonu.

3. zahtjeva posebne mjere i posebna sredstva zaštite osobe – ribara. To znači nadzor države nad zakonitošću ugovora. zdravstvo i socijalnu skrb) u tri primjerka u roku osam dana od kada je pomorac ili ribar započeo sa radom. Ima dosta noćnog rada. Zaštita na radu sadrži brojne propise o zaštiti na radu na brodu i zaštiti od požara. Fluktuacija ribara jedan je od elemenata koji karakterizira radni odnos ribara. To povećava troškove u morskom ribarstvu. u smjenama i po posebnim gvardijama. Radno vrijeme je ono vrijeme koje je ribar dužan provesti na radu tijekom određenog vremenskog perioda. Fluktuacija ribara posljedica je i slabe kvalifikacijske struke zaposlenih. pa registracija istovremeno znači potvrdu. Ugovor na registraciju podnosi poslodavac nadležnom tijelu (Ured za rad. a povremeno se rad kompenzira preraspodjelom radnog vremena. Radni proces na ribarskom brodu ne smije se prekidati za vrijeme realizacije radne operacije. Registracija je identifikacija ribara. Zapovjednik ili ovlašteni ribar – odgovorna osoba na ribarskom brodu. Česti su jednostrani raskidi ugovora o radu (samovoljno napuštanje posla). pripremi za rad. fluktuacija. zaštita na radu. složena specifičnost radnopravnog i socijalnipravnog položaja ribara kao zaposlenika. u onom svojstvu u kojem će raditi na ribarskom plovnom objektu. opći režim (radno vrijeme. Gospodarskim ribolovom mora upravljati stručno osposobljena osoba koja pored ostaloga mora posjedovati znanja o zaštiti na radu. prestanak rada) Ribari rade u ekipama na ribarskom brodu i uz njega. pri radu na brodu dužan je upozoriti i podučiti ribare da koriste zaštitna sredstva na radu. Organizacija rada i tehnološki proces unaprijed su određeni. tjedan. što sve utječe na kvantitet i kvalitet rada ribara.Registracija ugovora o radu ribara zahtjeva se zbog 3 razloga: 1. Bez obzira što se grade novi ribarski brodovi s novom ribarskom opremom i sredstvima rada. adaptaciji na ribarskom brodu. Ribar može biti u radnom odnosu i s pola ili manje od pola radnog vremena. a sezonski rad zbog teških uvjeta rada. u traženju novih ribara. 12. morski ribolov zahtjeva puno živoga rada. dan. česti zahtjevi za sporazumni prestanak ugovora o radu. Rad na moru i uz more povezan je s posebnim rizicima. Ribari su osnovni subjekti sigurnosti na radu na ribarskom brodu morskog ribarstva. Režim rada i radne navike uvelike obilježavaju sadržaj radnog odnosa ribara. promjena statusa. specifičnost statusa ribarskog plovnog objekta. 2. 26 . mjesec i duže. Svaku promjenu ugovora poslodavac je također dužan prijaviti u roku osam dana koja će se registrirati kao i ugovor. Ribar može raditi u preraspodjeli radnog vremena. nadzor i traži ispravak ugovora o radu koji ne sadrži sve bitne uglavke. specifičnost ribara kao poslodavca. Registracija također znači i pravo državnog tijela uprave da obavlja uvid. socijalnom okruženju i drugo.

svjetionik je svako pomorsko svjetlo koje služi pomorcima za orijentaciju. plovput sa sjedištem u Splitu Radnici koji zasnivaju radni odnos u svojstvu svjetioničara to sada čine u poduzeću «Plovput» Split. Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju biti zadovoljeni i posebni u pogledu dobi. Na svjetionicima može biti 1-5 svjetioničara koji obavljaju službu u smjenama. izviđanja u vezi sa sigurnošću plovidbe i nadzor nad ribolovom. grebenu ili plićini za orijentaciju pomorcima danju i noću. osiguravanje njihova pravilnog funkcioniranja. odgovarajuća istraživanja i projektiranja i dr. Svjetioničari su subjekti sigurnosti plovidbe uopće. postavljanje na njima objekata za sigurnost plovidbe. održavanje i uređivanje tih puteva. obavljanje radio-službe na pomorskim plovnim putovima. života. zdravstvenog stanja. 2. U pomorsko – pravnom značenju. psihofizičkih sposobnosti i dr. postavljanje na njima objekata za sigurnost plovidbe. Sigurnost plovidbe. Rad svjetionika odvija se u preciznoj organizaciji rada koju čine: svjetionici. Djelatnost «Plovputa» 27 . održavanje i uređivanje tih puteva. Svjetioničari u pravilu rade samostalno. Svjetionik je pomorsko svjetlo na obali. Radni odnosi svjetioničara pripadaju skupini radnih odnosa u organizacijama privrednih djelatnosti morske tehnologije s posebnim režimom jer su vezani za specifične uvjete rada. U užem smislu svjetionik je pomorsko svjetlo koje neprekidno nadziru svjetioničari. njegova posada je sastavljena od upravitelja čuvanog svjetionika i svjetioničara. Pored ostaloga obavljaju se i stručno – tehnički poslovi: briga o održavanju plovnih putova u obalnom moru na kojima vrijedi međunarodni režim plovidbe. stručnih sposobnosti. svjetioničarske stanice i signalne stanice.IV. otoku. Osim održavanja svjetionika svjetioničari obavljaju i meteorološka opažanja. a do osnivanja poduzeća u Ustanovi za održavanje pomorskih plovnih putova sa sjedištem u Splitu. osiguravanje njihova pravilnog funkcioniranja. zaštitna i službena odjeća i dr. specifičnosti radnopravnog i socijalnopravnog statusa svjetioničara Radi se o vrlo malom broju radnika koji obavljaju službu sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života na moru. Uz opća pravila o reguliranju radnih odnosa radnopravni odnosi svjetioničara podvrgnuti su i posebnim pravilima. SVJETIONIČARI 1. briga o održavanju plovnih putova u obalnom moru na kojima vrijedi međunarodni režim plovidbe. obavljanje radio-službe na pomorskim plovnim putovima. odgovarajuća istraživanja i projektiranja i dr. Oprema i materijali s kojima svjetioničari rade su građevinski i plovni objekti. radiousluge i drugi poslovi spadaju dijelom i u djelatnost uprave. Svjetioničari putem organizacija u kojoj su u radnom odnosu ostvaruju i državne funkcije. Osnovna organizacijska jedinica plovnog područja je čuvani svjetionik.  RH je Uredbom Vlade osnovala «Plovput» za obavljanje stručno – tehničkih poslova kojim se ostvaruju uvjeti sigurne plovidbe obalnim morem RH. ali usluge iz područja pomorske signalizacija prvenstveno su privrednog karaktera. bez ekipe i na izdvojenim mjestima rada. spola. na svjetionicima žive svjetioničari i njihove obitelji.

Stavljanje u pogon svjetionika vrši svjetioničar prve smjene. svjetioničar ili svjetioničar signalista. 3. kada se nalazi na svjetioničarskoj stanici na kopnu. Spavanje ili udaljavanje s mjesta rada za vrijeme smjene teža je povreda radne dužnosti. električne struje. 7. postavljanje i osiguranje funkcioniranja objekata sigurnosti plovidbe. obvezama i odgovornostima radnika. svjetioničarski je vježbenik radnik u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji još nema zvanje kvalificiranog svjetioničara. Po značenju za plovidbu brodova i po uvjetima života i rada svjetioničara izvršena je interna kategorizacija svjetioničara u 4 kategorije. Dužnosti upravitelja svjetionika: . čiju posadu čine dva ili više svjetioničara. svjetioničarskoj stanici ili plovnom objektu. 6. 2. 28 .briga o ispravnosti i urednom funkcioniranju svjetionika i svih ostalih povjerenih svjetala i uređaja. 3. Upravni odbor donosi akt o unutarnjoj organizaciji i načinu rada poduzeća te akt o raspodjeli plaća djelatnika poduzeća. upravitelj svjetioničarske stanice.naređuje isključivanje i prekid rada uređaja za maglu i ostale uređaje i agregate. rezervni je svjetioničar radnik u radnom odnosu na neodređeno vrijeme koji službu vrši kao zamjena na svjetioniku. odnosno svjetioničarasignalista.rukovodi radiofonskom stanicom i određuje ovlaštene svjetioničare za rukovanje stanicom. odgovorni svjetioničar. odgovorni svjetioničari na svjetioniku čiju posadu čine jedan svjetioničar ili mu je još pridodat rezervni svjetioničar. . kategorizacija svjetioničara i svjetionika (naziv radnog mjesta) Svjetioničar je radnik koji rukuje i održava objekte za sigurnost plovidbe. složene i specifične radne operacije svjetioničara Svjetioničar na svjetioniku rukuje i održava uređaje sigurnosti plovidbe prema općim i posebnim propisima te usmenim uputama svjetionika. održavanje i uređenje plovnih putova u obalnom moru. . 1. određuje raspored radnika u slučaju požara. . 4. gdje obavlja službu sam.brine se o stanju lijekova i njihovom izdavanju.regulira upotrebu vode.regulira upotrebu obradive zemlje za potrebe svjetioničara. gašenje vrši svjetioničar zadnje smjene. signalnoj stanici. Upravni odbor i direktor «Plovputa» odlučuju o pravima. 5. kada se nalazi na svjetioničarskoj stanici gdje službuju dva ili više radnika. . .od interesa je za RH. sadržaj poslova i mjesto rada svjetioničar može biti. 4. . S obzirom na organizaciju rada. upravitelj svjetionika ili upravitelj signalne stanice kada upravlja svjetionikom ili signalnom stanicom.odobrava upotrebu čamca.brine za ispravnost protupožarnih sredstava i da svjetioničari njima znaju rukovati. .

Zbog takvih težih uvjeta rada velika je i fluktuacija radnika. državni i vjerski blagdani. uzrok su zdravstvenih i drugih smetnji svjetioničara. Svjetioničari obavljaju poslove pomorske rasvjete. odnosno za vrijeme dok je svjetionik ili uređaj za maglu u funkciji. rad nedjeljom. specifični radni uvjeti svjetioničara Različitost života i rada na svjetioniku o odnosu na kopno. kao skup pomorskih svjetala kojima je svrha orijentacija ili označavanje opasnosti. dva svjetioničara koji se izmjenjuju 15 dana na radu. noćni rad. Na svjetionicima I. Ti čamci služe svjetioničarima i njihovim obiteljima i za nabavu živežnih namirnica kojih nema na svjetioniku. Stavljanje u pogon svjetionika vrši svjetioničar prve smjene. a razgovori se obavezno obavljaju u osam sati ujutro i u 12 sati. 6. ušteđivači plina. ali i usklađenost i koordinacija. Zarade radnika su niske. 5. 29 . brodicama i sl. Plovnim područjem rukovodi rukovoditelj plovnog područja. ograničeni prostor kretanja. tj. Ovlašteni radnici organizacije jednom mjesečno posjećuju svjetionik i snabdijevaju ga sredstvima za rad. neiskorišteni slobodni dani. svjetioničarske stanice i signalne stanice. u plaću se uračunavaju. Informiranje svjetioničara uglavnom se vrši na dva uobičajena načina: biltenima organizacije i dostavom internih obavijesti. leće. Svjetionik Svjetioničar na svjetioniku rukuje i održava uređaje sigurnosti plovidbe prema općim i posebnim propisima te usmenim uputama svjetionika. svjetionici. fenjeri. okretni strojevi. rad u smjenama. gašenje vrši svjetioničar zadnje smjene. sa stalnom službom uvodi se novi način rada. ograničeni izbor prehrane. organizacija svakodnevno održava vezu sa svjetionikom telefonski. a 15 dana slobodni. Prosječna životna dob svjetioničara je 42 godine. Osnovna organizacijska jedinica plovnog područja je čuvani svjetionik. Vrste službe svjetioničara: a) noćna straža na svjetioniku. posada čuvanog svjetionika sastavljena je od upravitelja i svjetioničara. koja se obavlja od zalaska do izlaska sunca.- rukovodi radnjama kod pomoći brodovima. redoviti rad. npr. odvojenost od porodice. a radni staž 18 godina. odnosno korištenjem posebnih čamaca koje imaju svjetionici. dodatak na meteorologiju i posebne usluge. visinski rad. c) dežurstvo je vrsta službe na svjetioniku koju vrši pojedinac i traje za vrijeme kad se ne vrši noćna služba. a tisak kupuju putem plovnih područja. češće promjene klimatskih uvjeta. svjetioničarske i signalne stanice Rad svjetioničara odvija se u preciznoj organizaciji rada u jedinicama koje čine. tko kome odgovara. b) permanentna služba je vrsta službe na signalnim stanicama koja se obavlja u jednom vremenskom intervalu i to neprekidno. sigurnosne i svjetleće plutače sa usidrenim elementima i dr. Svjetionici posjeduju vlastite televizore i radioaparate. rasvjetni aparati. Izrazita je hijerarhije poslova. kategorije. rade na sredstvima pomorske signalizacije. specifična organizacija rada – svjetionik.

Svjetioničari rade na svim sredstvima pomorske signalizacije. gromobrana i dr.održavanje svih objekata i uređaja na svjetioniku u okvirima mogućnosti posade ili uz pomoć drugih izvršitelja: postavljanje. sa uređajima. dobrovoljno zasnovanom s organizacijom čija je djelatnost sigurnost plovidbe i zaštite ljudskoga života na moru. elektroinstalacija. popuna. najčešće na tzv. održavanje i remont agregata. u kontinuiranom procesu rada. Poslovi se obavljaju prema posebnom Pravilniku o službi. svjetlećih i dnevnih oznaka i plutača. kroz vrlo specifično utvrđeno radno vrijeme u smjenama. na čuvanom svjetioniku. Plovnim područjem rukovodi rukovoditelj plovnog područja. kao skup pomorskih svjetala kojima je svrha orijentacija ili označavanje opasnosti. kojim se reguliraju: . . 7. stambenim i ostalim prostorijama. obali ili plovnom objektu. Parafrazirajući odredbe zakona o radnim odnosima pozitivnopravna definicija radnog odnosa svjetioničara je: Radni odnos svjetioničara je dobrovoljni odnos između svjetioničara i poduzeća «Plovput» Split radi obavljanja poslova na čuvanom ili drugom svjetioničarskom mjestu rada.vršenje službe bdijenja. 30 . Radno mjesto svjetioničara organizacijski uvijek pripada jednom plovnom području kao organizacijskoj jedinici koja djeluje na određenim dijelovima obale i obalnog mora. pristanom.pružanje pomoći plovilima i brodolomcima. Razlika je u mjestu rada. kolektivnim ugovorom i općim aktima organizacije. čuvanom svjetioniku. a to znači da ima i više radnika. . jer svjetioničarska stanica može imati sjedište na svjetioniku. . . Spavanje ili udaljavanje s mjesta rada za vrijeme smjene teža je povreda radne dužnosti.rukovanje uređajima na svjetioniku.Kod rada svjetionika bitne su i karakteristične i radne operacije upravitelja svjetionika.održavanje i nadziranje područnih. obalnih i lučkih svjetala. koji su uređeni zakonom. Najveći dio poslova realizira se u svjetioničarskoj zgradi. kao svoje glavno i redovito zanimanje na sredstvima rada organizacije. definicija radnog odnosa svjetioničara Radni odnos svjetioničara pravni je odnos između radnika koji obavlja specifične radne operacije. jednim ili više plovnih objekata s uređajima za izvlačenje i smještaj. kancelarijom. stalno je i stručno usavršavanje svjetioničara. od kojih je jedan obavezno svjetioničar. Od mjesta izvršenja ovisi i oprema. a uz naknadu (plaću) i druga prava utvrđena zakonom. sredstvima za vezu i osmatranje. osmatranje i javljanje. Svjetioničari obavljaju poslove pomorske rasvjete. ali uvijek poslova svjetioničara i radi ekonomski svrsishodnoga odgovornoga korištenja sredstava i ostvarivanja prava i obaveza što se stječu na radu i po osnovi rada. izražena je hijerarhija poslova uz maximum suradnje. Svjetioničarske stanice: Zadatak svjetioničarskih stanica je rukovanje s više obalnih i lučkih svjetala. akomulatora. kolektivnim ugovorom i općim aktima poduzeća «Plovput» Split.

a prilikom zasnivanja radnog odnosa svjetioničar se upozorava na vrijednost sredstava s kojima radi. on je član kolektiva te organizacije. radi se o rizicima i opasnostima kod kojih lako može doći do grešaka. čelične boce u specijalnim prostorijama. radno je vrijeme unaprijed utvrđeno i radne su operacije propisane. Strukturu radne snage na svjetionicima čine radnici sa završenim zanatom ili pak srednjom školom. otoku. te prolaze obuku različitog sadržaja.8. teže životne i radne uvjete. Svjetioničar uvijek radi na sredstvima organizacije u kojoj je u radnom odnosu. donošenju odluke o potrebnom broju izvršitelja. za njega vrijedi sve što je autonomnim i heteronomnim normama propisano. Prethodno treba proći i obuku pružanja prve pomoći sebi i drugima. važnost svjetioničarskog posla. prethodnom provjeravanju radnih sposobnosti za rad na svjetioniku. boce s disuplinom. Pored ovih razvijaju se i specifični elementi. Priučavanje se obavlja na poslu i izvan radnog mjesta. Zasnivanjem radnog odnosa on se uključuje u radni proces u sastavu organizacije. uključivanje. Zbog toga se u postupku zasnivanja radnog odnosa posebna pažnja posvećuje prethodnoj izobrazbi iz područja zaštite na radu. osobna ravnopravna funkcionalna veza. a nakon jedne do dvije godine prakse pripravnici pohađaju posebni interni seminar uz polaganje stručnog ispita za stjecanje zvanja kvalificiranog svjetioničara. u okviru tzv.POSEBNA ZAŠTITA NA RADU - Na svjetionicima je nužna oprema koja je okupljena na veoma malom prostoru. Međutim prema organizaciji rada. pokusni rad. 9. koji na svjetioniku stječu potrebnu praksu za to zvanje. obveze i odgovornosti. Pri radu na svjetionicima rukuje se opasnim uređajima. agregati. plaća i subordinacija. a posebno mjesto i način izvršenja rada obavlja se na poseban način. posebni uvjeti za zasnivanje i trajanje radnog odnosa Za ove radne odnose vrijedi opći pojam radnopravnog odnosa i njegovi bitni elementi – dobrovoljnost. uvođenje u posao i dr. upotreba butan boca. posebna zaštita na radu – poslovi na izdvojenim radnim mjestima . vitla i dr. Zasnivanje radnog odnosa svjetioničara temelji se na specifičnom planu zapošljavanja. odnosno radiofonista. korištenje plina iz boca. U radni se odnos prima i određeni broj pripravnika. definicija svjetionika Svjetionik je pomorsko svjetlo na obali. transport disuplinskih boca. 31 . i sva prava. Svjetioničar je u radnom odnosu u organizaciji koja je registrirana za obavljanje službe sigurnosti na moru. grebenu ili plićini za orijentaciju pomorcima danju i noću.POSLOVI NA IZDVOJENIM RADNIM MJESTIMA - Izraziti primjer rada na izdvojenim radnim mjestima je obavljanje poslova svjetioničara. plovnih područja njegovo se radno mjesto nalazi izvan radnih mjesta i prostorija organizacije. . Radnici koji prvi puta zasnivaju radni odnos u svojstvu svjetioničara pohađaju određene tečajeve i seminare. 10.

točnost. Nakon što je stupio na snagu Opći kolektivni ugovor. Osnovna organizacijska jedinica plovnog područja je čuvani svjetionik. Rad svjetionika odvija se u preciznoj organizaciji rada koju čine: svjetionici.U užem smislu svjetionik je pomorsko svjetlo koje neprekidno nadziru svjetioničari. koja se obavlja od zalaska do izlaska sunca. Osim održavanja svjetionika svjetioničari obavljaju i meteorološka opažanja. O vrsti službe zavisi i radno vrijeme. . reguliranje prava.načelo savjesnosti i poštenja u prometu. izviđanja u vezi sa sigurnošću plovidbe i nadzor nad ribolovom. obveza i odgovornosti svjetioničara Obveze. . dosljednost i operativnost u izvršavanju poslova i zadataka svjetioničara.poslovanje u skladu s posebnim zakonom. 11. . 12. drugim propisima i poslovnim običajima u poslovima sigurnosti plovidbe na moru.poznavanje pravnih propisa u oblasti pravnog prometa i plovidbenog prva u dijelu nužnom za obavljanje radnih operacija na čuvanom svjetioniku. . c) dežurstvo je vrsta službe na svjetioniku koju vrši pojedinac i traje za vrijeme kad se ne vrši noćna služba. . pa tako i kod svjetioničara. b) permanentna služba je vrsta službe na signalnim stanicama koja se obavlja u jednom vremenskom intervalu i to neprekidno. svjetioničarske stanice i signalne stanice.ažurnost. odnosno za vrijeme dok je svjetionik ili uređaj za maglu u funkciji. svjetionik je svako pomorsko svjetlo koje služi pomorcima za orijentaciju. obveze i odgovornosti svjetioničara odnose se i norme kolektivnih ugovora i općih akata. njegova posada je sastavljena od upravitelja čuvanog svjetionika i svjetioničara.neprestani kontakt s korisnicima usluga i organizacijom u kojoj su u radnom odnosu. kolektivnih ugovora u pojedinim djelatnostima. prava i odgovornosti svjetioničara reguliraju se heteronomnim i autonomnim normama. obveza i prava. . tj. Njih karakteriziraju ovi elementi: . 32 . Osim heteronomnih normi na prava.mjere i sankcije zbog povrede propisa.evidentiranje radnih operacija uz cijene koje su unaprijed utvrđene. . radno vrijeme svjetioničara Vrste službe svjetioničara: a) noćna straža na svjetioniku. slijedilo je sklapanje i granskih ugovora. U pomorsko – pravnom značenju. Na svjetionicima može biti 1-5 svjetioničara koji obavljaju službu u smjenama. kao i usluga pruženih potencijalnim i stvarnim korisnicima usluga.nadzor nad primjenom propisa provode organi određeni posebnim propisima.

33 . a to se u skladu sa zakonom autonomno uređuje. Unutar radnog vremena ostvaruje se i preraspodjela. a četvrti koristi slobodne dane. Uputno je na svjetionicima I. Svaki radni dan ostvaren iznad 42 sata uzima se u sistem preraspodjele radnog vremena i pretvara u slobodne dane koje radnici koriste tijekom godine po potrebi ili želji. kao i vrijeme koje radnik provede na dežurstvu. napuštanje svjetionika može biti samo danju i to do 12 sati i može trajati do zalaska sunca. i to samo na svjetioniku ili izvan svjetionika. Radno je vrijeme više in favorem službi nego zaštiti radnika od prekovremenog rada. Radno vrijeme utvrđuje organizacija u skladu sa zakonom i u interesu organiziranja službe sigurnosti plovidbe. kategorije. Slobodni dani se mogu koristiti i na taj način da se radniku isplate uz mjesečnu zaradu. Između dežurstva. Svi su dani u tjednu radni. Dežurstvo traje od izlaza do zalaska sunca. tj. odnosno na nekim svjetionicima od 8 – 24 sata. koji se računaju kao jedan sat efektivnog rada. a isto toliko proveli van procesa rada. Rad na svjetionicima uglavnom se obavlja po smjenama i to po 8 sati. koristili bi slobodne dane. U ovoj djelatnosti ima puno tekućeg rada koji umara pa je bitno korištenje i godišnjih odmora. efektivnog rada te obvezne prisutnosti na radu koristi se tzv. a praksa je da svjetioničari svoje godišnje odmore koriste u krugu obitelji ili na samom svjetioniku ili na kopnu izvan svjetionika. sa permanentnom službom uvesti način službe po kojem bi svjetioničari radili neprekidno 15 ili 30 dana. 42 sata na tjedan. službu vrše tri svjetioničara. tj. tj.Radno vrijeme je ono vrijeme koje je radnik proveo u efektivnom radu prema svojim zadaćama (na poslovima i zadacima) ili vrijeme dok je radnik bio u službi (osim dežurstva). Na svjetionicima s četiri svjetioničara radno vrijeme iznosi 7 sati i 3 sata obvezne prisutnosti u svim danima u tjednu. slobodno vrijeme. Obvezna prisutnost je vrijeme koje radnik mora provesti u svojoj organizacijskoj jedinici izvan radnog vremena u efektivnom radu.

jedrenju. opskrba brodova. koji nastaju kretanjem ljudi plovnim objektom po moru u turističke svrhe. Djelatnosti u nautičkom turizmu su vrlo raznovrsne. skijanju na vodi i dr. suradnja u izgradnji i razvoju poslovanja charter flote. brodarstvo. Nautički turisti pokretljivi su i izbirljivi i tu njihovu izbirljivost moraju pratiti i kadrovi nautičkog turizma. u kojem radnici rade ove poslove: organiziranje poslovanja sa brodovima charter flote. čuvanje. Za održavanje kapaciteta nautičkog turizma (marine luke). briga o stalnoj tehničkoj sigurnosti flote. izvlačenje. dužnosti i odgovornosti radnika. osposobljavanje turista u navigaciji. remonta plovila i sl. različitih servisa. prodaja goriva i sl. 2. briga o ostvarivanju prava. NAUTIČKI TURIZAM 1. od najjednostavnijeg čamca do luksuzne jahte i broda – plovećeg hotela. skladišno poslovanje. Servisiranje i održavanje brodova: rad servisa. čišćenje. organiziranja jedriličarske regate po domicilnim jedriličarskim klubovima. servisiranje plovila. potrebni su radnici sa punim radnim vremenom kroz cijelu godinu. kao oblik ostvarivanja turističkog ugođaja plovnim objektom. iznajmljivanje. Razne druge usluge. čuvanje. osposobljavanju nautičara i drugi pripadajući poslovi. ribarstvo. od trgovine. luke. Opskrba brodova i snabdijevanje nautičkih tržišta. koordiniranju poslova bookinga.       34 . servisiranje i dr. osposobljavanje servisiranja. Pružanje usluga zimovanja plovila: izvlačenje.V. Organiziranje športskog jedriličarstva i podvodnih aktivnosti: organiziranje športske aktivnosti u nautičkim centrima. Iznajmljivanje tranzitnih i stalnih vezova plovilima. razvoj tehnologije servisnih djelatnosti. Upravo je zbog toga teško utvrditi i sistematizaciju radnih mjesta u nautičkom turizmu. poslovi u nautičkom turizmu  Organiziranje krstarenja (chartera) i najma brodova. planiranje razvoja športskih sadržaja. te je i rad u toj grani turizma raznovrstan i poznaje mnoge djelatnosti. nabavka rezervnih dijelova i alata za potrebe nautičkih centara. Nautički turizam je povezan i sa drugim privrednim djelatnostima morske tehnologije. ronjenju. Radi se o velikom broju poslova: pristajanje. u sezoni i izvan sezone. te oni radnici koji će raditi tijekom sezone na neodređeno radno vrijeme. nabavka športskih rekvizita. radnopravni status zaposlenika u nautičkom turizmu Nautički turizam je iznimno važna vrsta turizma. ugostiteljstva. Nautički turizam je dio turističke industrije i tržišta i predstavlja sveukupnost usluga i odnosa. zaštita akvtorija. opskrba.

3. pristaništima kao npr. nomenklature djelatnosti. sidrenja. održavanje i servisiranje plovila. električnom energijom.  Agencijsko – prometne usluge. živežnim namirnicama. čuvanja. pojam marine Pojam marine određuje Zakon. o taloženju otpadaka u luci. odmor i rekreaciju. 35 . Tu je nužno da se urede pitanja: jedinstvenih uvjeta za obavljanje djelatnosti nautičkog turizma.  Druge usluge koje se pružaju plovilima i turistima u nautičkom turizmu. održavanja i servisiranja i drugo odvija se na pomorskom i vodnom dobru.  Usluga skipera.. akvatorij i akvapolisi. 4. marine. Određeni broj radnih operacija u nautičkom turizmu određen je i Zakonom o pomorskom i vodnom dobru. obrazovanje kadrova i dr. u kojoj se pružaju usluge priveza. bungalovi.  Davanje meteoroloških izvještaja i informacija za plovidbu.  Škola športova. sidrenje. udruženja turističke privrede i dr. Cjelokupni proces iznajmljivanja plovila. a organizacije nautičkog turizma su korisnici pomorskog dobra na kojem obavljaju privrednu i športsku djelatnost. Nautički turizam spada i u privrednu djelatnost morske tehnologije: izgradnja raznih objekata za prihvat turista.  Posredovanje kod prodaje plovila i opreme plovila.. djelatnost u nautičkom turizmu Kod nautičkog turizma radi se o novijoj djelatnosti. održavanje luka. Marina je posebna luka kao pomorsko dobro koje služi za posebne potrebe i namjene organizacija. o ispuštanju ulja u more i dr. gorivom.  Čuvanje. a prema trenutnom stanju nautički turizam je razvrstan u djelatnost turizma. održavanja i druge usluge plovilima i nautičkim turistima u zabavnoj plovidbi.  Iznajmljivanje plovnih objekata. Iz djelatnosti nautičkog turizma proizlazi i fond poslova koje obavljaju radnici u organizacijama koje tu djelatnost registrirano obavljaju:  Iznajmljivanja vezova plovilima.  Obuka za voditelja čamca i skipera. općih uvjeta poslovanja luka nautičkog turizma.  Istraživanje tržišta. priveza.  Usluge u natjecateljskom sportu za organiziranje priredbi.  Usluge u obavljanju sportsko – rekreativnih aktivnosti.  Agencijsko – turističke usluge..  Organiziranje kulturnih manifestacija.  Opskrba plovila pitkom vodom.  Prodaja na malo u slobodnim carinskim prodavaonicama. za danonoćni rad i zabavu. Jedan broj pitanja unutar te djelatnosti treba urediti i posebnim propisima što predlažu stručna tijela komora.  Ugostiteljske usluge smještaja i prehrane.

rukovodilac chartera. u kojem radnici rade ove poslove: organiziranje poslovanja sa brodovima charter flote.uvjeti za to radno mjesto jesu da je osoba hrvatski državljanin sa prebivalištem u RH i da ima stručno zvanje propisano za vođenje plovila. a koriste se i oglasi i natječaji za obavještavanje što većeg broja kandidata koji zadovoljavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa. to su kapetan marine. uvjeti koje trebaju ispuniti radnici u djelatnostima nautičkog turizma (osposobljenost voditelja skipera – upravitelja plovnog objekta). Tehnički rukovodilac marine – najmanje višu stručnu spremu brodostrojarskog ili brodograđevnog usmjerenja. 6.) 5. . organiziranja 36 . organizacija poslova i mjesto izvršenja   Organiziranje krstarenja (chartera) i najma brodova.Organizacija koja koristi marinu određuje uvjete za njeno korištenje i način održavanja prema njenoj namjeni i zahtjevima sigurnosti plovidbe u njoj. tehnički rukovodilac marine. sa znanjem. Skiper također pokazuje i stručno objašnjava turistima prirodne. dužnosti i odgovornosti radnika. stručnošću i iskustvom u turističkoj privredi. Uloga ljudskog faktora u ovoj djelatnosti naročito je izražena. Taj propis o uvjetima i načinu održavanja i korištenja sadrži u sebi i dio pitanja iz radnih odnosa radnika što rade u marinama (režim poslova. većim motornim brodicama. ----u ovim radnim odnosima propisivanje kvalifikacija je javnopravni element Skiper – ima posebnu ulogu. Organiziranje športskog jedriličarstva i podvodnih aktivnosti: organiziranje športske aktivnosti u nautičkim centrima. jedrilicama). briga o ostvarivanju prava. planiranje razvoja športskih sadržaja. a to se odnosi i na rukovodioca chartera. on je osoba koja stručno vodi plovilo. a kadrovi se osposobljavaju u školama i fakultetima. zaštite i dr. odmora. suradnja u izgradnji i razvoju poslovanja charter flote. Pored zanimanja koja se pojavljuju u srodnim djelatnostima. radnog vremena. briga o stalnoj tehničkoj sigurnosti flote. Kapetan marine – osoba koja ima zvanje kapetana duge plovidbe. neka nova zanimanja Nautički turizam zahtjeva specifične profile kadrova. u nautičkom turizmu se pojavljuju i neke nove djelatnosti. odgovoran je za sigurnost plovila i red na plovilu. historijske i kulturne znamenitosti mjesta i područja. voditelj flotile i skiper. Za voditelja flotile – hrvatski državljanin sa prebivalištem u RH i potrebno stručno zvanje. Organizacija ove kadrove najčešće angažira putem neposrednog kontakta za zasnivanje radnog odnosa. Organizirani charter – najam plovila onim turistima koji nemaju svoja plovila i na kojima se angažiraju radnici zaposleni u nautičkom turizmu (na jedrenjacima. osposobljavanju nautičara i drugi pripadajući poslovi. koordiniranju poslova bookinga. u tom slučaju na njihov rad se primjenjuju propisi koji vrijede i za radne odnose pomoraca. Pri tome se provode i heteronomni i autonomni propisi. vrši javna ovlaštenja i zastupa korisnika plovila i dr.

skladišno poslovanje. radna disciplina i drugo. skijanju na vodi i dr. ronjenju. čuvanja. održavanja.  Način i uvjeti korištenja vlastitih sredstava rada radnika koji rade na izdvojenim radnim mjestima.  Neprimjena ograničenja u pogledu trajanja radnog odnosa na određeno vrijeme. Servisiranje i održavanje brodova: rad servisa. život radnika ili njegove porodice te opasni po okolinu. razvoj tehnologije servisnih djelatnosti. za jednog radnika i vrednovanje tog rada. poslovi na izdvojenim radnim mjestima Rad na izdvojenim mjestima rada u nautičkom turizmu ostvarit će se u skladu sa Zakonom i autonomnim općim aktima organizacije koje tu djelatnost obavljaju. Razne druge usluge. osposobljavanje turista u navigaciji. čišćenje. Za rad na izdvojenim radnim mjestima treba posebno regulirati ova pitanja:  Način sudjelovanja u informiranju i odlučivanju. čišćenje. način i izvršenje rada. pokusni rad. servisiranja plovila. Mjesto izvršenja poslova i zadataka je neposredno na moru. 7. Iznajmljivanje tranzitnih i stalnih vezova plovilima. Pružanje usluga zimovanja plovila: izvlačenje. turističke luke. Kod poslova vezanih za jahte mjesto rada su i takva plovila koja omogućuju duži boravak posade na moru. osposobljavanje servisiranja. Manji broj radnika radi u sidrištima (dio vodenog prostora opremljen uređajima za sidrenje plovila u uvali zaštićenoj od nevremena) i privezištima (dio obale uređen za pristajanje i kraći boravak plovila).     jedriličarske regate po domicilnim jedriličarskim klubovima. na otocima i uz otoke i na unutrašnjim vodama. nabavka športskih rekvizita. te usluge opskrbe i prehrane nautičkim turistima. nabavka rezervnih dijelova i alata za potrebe nautičkih centara. jedrenju.  Radni odnos se ne može zasnovati za poslove koji su opasni po zdravlje. servisiranje i dr. a uz njih i pomoćnog osoblja u kuhinji.  Način uvođenja u posao. Radi se o radu u sidrištima i privezištima daleko od marina i nautičko – turističkih centara. Najveći broj zaposlenih bit će u lukama nautičkog turizma različitih kategorija: sidrišta – privezišta. 37 .  Osnovi i mjerila za sudjelovanje radnika u raspodjeli sredstava za plaće i ostvarivanje drugih prava po osnovi rada. uz obalu. Opskrba brodova i snabdijevanje nautičkih tržišta.  Mjesto izvršenja. Kod ove vrste rada posebno su naglašene ovlasti inspekcije rada u slučaju da se takav radnik ne pridržava mjera zaštite na radu. marine i nautičko – turistički centri. čuvanje.  Količina i opseg rada koji se mora ostvariti na izdvojenim radnim mjestima. općim aktom i ugovorom o radu određuju se prava i obveze radnika. pospremanje i sl. Značajan broj radnika radi u marinama gdje se pružaju usluge veza.

doškolovanje i stjecanje novih znanja. Radi se u turnusima i po 14 sati dnevno. vlazi i sl.  Zahtjev za posebnom zdravstvenom sposobnošću za određeni broj izvršitelja. Kontinuitet radnog procesa osigurava se rasporedom tjednog. reguliranje radnih odnosa i zanimanja Za reguliranje ovih radnih odnosa u općim aktima nužna je neposredna i posredna primjena brojnih heteronomnih propisa o radu i radnim odnosima.  Upoznavanje radnika s rizicima i opasnostima. mjesečnog. Zbog neujednačenog intenziteta poslova vrši se preraspodjela radnog vremena bez obzira na smjensku organizaciju rada. Radni odnos se u ovoj djelatnosti zasniva na neodređeno i određeno radno vrijeme. Za sada je djelatnost nautičkog turizma uglavnom sezonska. polugodišnjeg i godišnjeg fonda radnog vremena. Posebno je pitanje i zaštita radnika na radu. dobrovoljnost u zasnivanju. rad u vodi.  Prethodno provjeravanje radnih sposobnosti radnika uz objektivniji izbor što je bolje od zasnivanja pokusnog rada. Zbog otežanih uvjeta rada za neke radnike. Te općenite karakteristike nadopunjuje i niz specifičnosti karakterističnih upravo za radne odnose naut. trajanju i prestanku. pod kojim uvjetima). Pri zasnivanju radnog odnosa radnika u nautičkom turizmu javljaju se ove specifičnosti:  Radi se o mladoj djelatnosti te se fleksibilnije pristupa planu o potrebnom broju radnika. školovanje. turizma. bez tjednog odmora.8. sezonski radni odnos može trajati najduže 8-9 mjeseci pa je nužno intenzivno razdoblje pune sezone produžavati radi stabilnosti i poboljšanja uvjeta života kadrova. Javnopravna obilježja radnog odnosa u nautičkom turizmu manifestiraju se u:  Javnopravnom značenju stručnih kvalifikacija (tko može raditi koje poslove. ali se može obavljati u toku cijele godine. s različitim trajanjem radnog vremena. 38 .  Pohađanje seminara i tečajeva za obuku radnika koji prvi puta zasnivaju radni odnos u ovoj djelatnosti. osobna radnopravna funkcionalna veza.  Izvansezonske pripreme radnika za sezonu i sl. uključivanje u stalan sustav kadrova tih organizacija. Autonomnim općim aktom organizacija nautičkog turizma će urediti pitanje rasporeda na poslove i radne zadatke vodeći računa o pravu radnika na uvjete koji osiguravaju njegov fizički i moralni integritet i sigurnost. a također i zaštita naše obale. turizmu vrijedi opći pojam radnopravnog odnosa i njegovi bitni elementi.  Režim usmjeravanja. trebalo bi inicirati postupak za utvrđivanje skraćenog radnog vremena koje bi se izjednačilo sa punim radnim vremenom.  Posebne evidencije za radnike pojedinih zanimanja u tim organizacijama. rad na izdvojenim mjestima rada i rad na ugovor. Tu je uputno koristiti praksu iz ugostiteljstva po sezoni gdje radnici moraju koristiti bar jednom u mjesecu dan tjednog odmora. 9. plaća i učešće u odlučivanju. Radno vrijeme ovih radnika treba utvrditi autonomnim općim aktima u skladu sa Ustavom i Zakonom. osnovne odrednice prava i dužnosti radnika u nautičkom turizmu Za radne odnose radnika u naut. a koristi se i dopunski radni odnos.

39 .  Brojnost dozvola za rad. heteronomnom normom kogentne naravi. Određenost zvanja. uvjeta za stjecanje zvanja i ovlasti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->