P. 1
STUDIJA SLUCAJA ZA FRIKOM ad

STUDIJA SLUCAJA ZA FRIKOM ad

5.0

|Views: 4,430|Likes:
Published by nevena87

More info:

Published by: nevena87 on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

Istorijat preduze a Frikom a.d.

:
Frikom AD. je akcionarsko dru tvo koje se bavi proizvodnjom, prodajom i prometom sladoleda i smrznute hrane (povr e, vo e,testo i riba). Preduze e je inicijalno osnovano 1976. godine kao zajedni ko ulaganje (joint venture) Poljoprivrednog Kombinata Beograd (ÄPKB³), i Unilever, Rotterdam , International Finance Corpoeration, Washington, D.C. (ÄIFC³). Unilever je imao 46% u e a u kapitalu Preduze a na osnovu transfera tehnologije i investicija u know-how. Po tuju i sankcije Ujedninjenih Nacija protiv Savezne Republike Jugoslavije, Unilever i IFC su se povukli iz zajedni kog ulaganja sa PKB-om 1992. godine. Preduze e je bilo tr i ni lider na prostorima SFRJ , pokrivalo je oko 62% jugoslovenskog tr i ta sladoleda , dok se tr i no u e e smrznutog povr a i testa kretalo na nivou 55% ukupnog tr i nog u e a. Preduze e je tre inu proizvodnje smrznutog povr a izvozilo u zapadnu i ju nu Evropu. Prvi problemi u funkcionisanju preduze a, pad tra nje za njegovim proizvodima, uo avaju se 1996, od kada se ono nalazi na silaznoj putanji. U tom periodu , Frikom postaje pasivni igra na tr i tu pod naletom agresivne i narastaju e konkurencije, bremenit internim slabostima. Frikom nije prepoznao dramati na de avanja u okru enju i nastavio je da se pona a kao monopol, to je dovelo do drasti nog pada tr i nog u e a sladoleda na 24%. Agresija NATO alijanse 1999. i pad ivotnog standarda dodatno su uticali na pad tra nje za proizvodima, a interne slabosti preduze a dovele su do predste ajnog postupka, formiran je klub poverilaca i definisan i prihva en Sanacioni program koji je trebalo da u periodu 1999-2003. revitalizuje preduze e i pripremi ga za privatizaciju. Polovinom 2002. zapo et je proces privatizacije Frikom-a. Prijavom na tender, odnosno otkupom tenderske dokumentacije zainteresovanost za najve eg proizvo a a smrznute hrane u regionu, pokazalo je nekoliko svetskih kompanija. Nakon uspe no sprovedenog postupka privatizacije 2003. Frikom je postao sastavni deo hrvatskog koncerna Agrokora. Od tada je po elo novo poglavlje u istoriji preduze a, koje ima slede u strukturu robnih grupa u ostvarenju prihoda, posmatrano za 2007.

1

Nastavak pro irenja asortimana proizvoda i razvoja novih tr i ta uz odr avanje i pobolj anje prethodno implementiranih strategijskih promena. inoviran asortiman.Klju ni dogadjaji i datumi: Neke op te karakteristike primenjivanih strategija. definisani segmenti tr i ta. transfer brendova ± op ti svetski trend mixomanija zastupljena i u asortimanu (sladoled+ okoladni ili konditorski premijum proizvod: Griotte. najve im u ju noj Evropi. op ti prioritet : Kvalitet bez kompromisa! Prvi put nakon 9 godina ostvareno ve e tr i no u e e Frikoma 2005. paleta jedinstvenih proizvoda ne samo na regionalnom ve i svetskom tr i tu sladoleda (proizvodi bez glutena. presti na nagradna igra. vrhunac u pu tanju u pogon nove fabrike sladoleda. presedan u dotada njoh proizvodnji ± uvoz onih kategorija proizvoda za koje se ne mo e u mati noj proizvodnji obezbediti vrhunski kvalitet. naglasak na HR resursima Zapo eta investiciona ulaganja od 2003. privatizacija sprovedena u sredini prodajne sezone. Plazma) . mala svest o poznavanju specifi nih potreba potro a a. integrisane strategije vo stva u tro kovima i diferewncijacije.lit/god. zastareo asortiman bez definisane segmentacije. instalisani kapacitet 60 mil. stvaranje partnerskih odnosa sa dobavlja ima. Intenzivno irenje tr i ta. svake godine permanentno. zna ajna investiciona ulaganja. Fabrika dobila HACCP i ISO sertifikat 2 . sa duplo ve im kapacitetima. izgradnja novog imid a kompanije. Prva godina nakon privatizacije. ve ina tr i ta izgubljena. posmatrano po godinama. prvi probiotski sladoled u ju noj Evropi. kompletan asortiman na svim prodajnim mestima. naglasak na primeni moderne IT. najmodernija oprema renomiranih svetskih proizvo a a. bri ljivo negovani odnosi sa kupcima. prvi put u Evropi implementirana nova generacija ameri kih ure aja za industrijsku proizvodnju sladoleda. bile su: 2003. intenzivno restruktuiranje i konsolidacija preduze a u svim segmentima 2004. nagla ene marketin ke aktivnosti. Sna no pro irenje asortimana. prvi sladoled sa dodatkom minerala i vitamina sa specifi nom aplikacijom jedinstvenom u svetu). iskorak u potpuno nove koncepte proizvoda (prvi funkcionalni light proizvodi). pa na dalje. Uvedeni novi brendovi. maja 2007. stvaranje novog distributivnog sistema u funkciji nove filozofije prodaje. vrhunsko pakovanje 2006. nagla ene R&D aktivnosti. niska lojalnost kupaca. Frikom sponzor ko arka ke reprezentacije. Jaffa keks. ja anje diversifikacije. strategije tr i nih lidera.modernizacija laboratorija i sertifikacija za obavljanje analiza 2007.

d.Organizaciona struktura Frikoma a. 3 .

distribucije. Za sprovo enje obuka zadu eni su stru njaci iz same kompanije. kao i posete drugim kompanijama-poslovnim partnerima. karakteristika koje bi se mogle unaprediti. zatim za pojedine sektore i slu be ili za pojedine grupacije zaposlenih kod koji postoji potreba za savladavanjem odre enih tema. komunikacija u timu i ja anje timskog duha jesu neke od esto organizovanih aktivnosti za zaposlene koji me usobno sara uju i to sa ciljem utvr ivanja jakih strana jednog tima. a sprovode se za razli ite nivoe management-a. bilo na osnovu li nog zahteva. bilo na osnovu preporuke rukovodilaca. Sve individualne obuke se organizuju sa ciljem razvoja zaposlenih i njihovog uspe nijeg rada. Nesumnjivo je osnovni izvor konkurentske prednosti aktivnost firme. tako i sa procesima skaladi tenja. predstavljaju i interne obuke. VIZIJA I MISIJA Vizija Frikoma je: ‡ Postati moderna i dinami na kompanija sa vode om tr i nom pozicijom u irem regionu. a sve to radi efikasnijeg funkcionisanja samog tima. Interne obuke Sve zna ajniji vid obuke zaposlenih u Frikomu. Pojedincima se. One su esto inicirane visokim standardima poslovanja koje je Frikom usvojio kroz HACCP i ISO sisteme standarda. u cilju sticanja novih znanja i iskustava. izgra enim stabilnim odnosima sa partnerima i vode om ulogom u socijalnoj i ekonomskoj stabilnosti dru tvne zajednice ‡ Da kvalitetom i inovativno u proizvoda i usluga nametne nove standarde na tr i tu jugoisto ne Evrope i postane faktor socijalne i ekonomske stabilnosti na doma em tr i tu ‡ Odra avanje pozicije regionalnog lidera uz veliki iskorak na inostrana tr i ta uz moderan i dinami an razvoj u poslovnom okru enju na zadovoljstvo partnera. zaposlenih i cele zajednice 4 . 2. Oni su na a stalna prednost u tr i noj utakmici i pokreta i novih dostignu a. Jedan od najzna ajnijih vidova edukacija i usavr avanja zaposlenih u Frikomu. a pokrivaju teme kako u vezi sa samim proizvodnim procesom. U temelju svake aktivnosti firme je zaposleni i to je ono to osvetljava definisanje ovog uslova opstanka organizacije. to onda doprinosi i boljem poslovanju itave kompanije.Kadrovska struktura ÄNa e zaposlene smatramo najvrednijim delom kompanije.³ Ivica Todori . a tok obuke prati i koordinator za standarde i kvalitet. Timski rad. odr avanja higijene itd. Individualne obuke Ulaganje u zaposlene obavlja se i putem brojnih individualnih obuka. Predsednik Agrokor Koncerna. odobravaju posete razli itim seminarima i kursevima u zemlji i inostranstvu. jesu treninzi koji se organizuju na bazi godi njeg plana edukacija u saradnji sa specijalizovanim agencijama i renomiranim trenerima.

y Permanentna te nja liderstvu 4. Snaga grane Faktori koji opredeljuju finansijsku snagu Tabela broj 1.) y Negovanje tradicije koju Frikom poseduje kroz aktivnu komunikaciju sa tr i tem.Finansijska snaga 1. Metode analize preduze a a) SPACE metoda Strategijska pozicija preduze a ± procenjivanje performansi sopstvenog preduze a i konkurentskih preduze a.. usluga i obimu njihovih potreba da zadovolji potreba tr i ta za proizvodom vrhunskog kvaliteta i primerene cene. po kvalitetu proizvoda. stvaranje ose aja pripadnosti jednoj porodici Misija Frikoma: da proizvodnjom sladoleda i smrznute hrane zadovolji potrebe kupaca i stvori sna an i kvalitetan brend da proizvodi i plasira sladoled i smrznutu hranu s ciljem stvaranja dodatne vrednosti na tr i tu da zadovolji zahteve tr i ta za sladoledom i smrznutom hranom. Faktori i dimenzije Rentabilnost Skala vrednosti niska-0«1«2«3«4«5«6-visoka 5 . y Agresivan pristup uz po tovanje tradicije i konstantan razvoj svih elemenata poslovanja y Postavljanje vrhunskih standarda u organizaciji svih elemenata u Frikomu (marketiong. Konkurentska snaga 2. nauka. Realizacija te potrebe kroz vrhunsku distribuciju ‡ ‡ ‡ ‡ Filozofija Frikoma: y Da pru anjem kvalitetnog proizvoda i usluge.. sport. obrazovanje. prodaja) y Biti prisutan kroz sve to ima pozitivan predznak u dru tvu (kultura. tj.‡ Rehabilitacija Frikoma. proizvodnja. Interne dimenzije Externe dimenzije 1. Stabilnost okru enja 2. stvaranje lojalnosti zaposlenih prema Frikomu. kombinacijom tradicije i liderstva u inovacijama ostvari dodatnu vrednost kupcima.

Faktori Tr i no u e e Kvalitet proizvoda i usluga ivotni ciklus proizvoda i usluga Ciklus zamene proizvoda preduze a Lojalnost potro a a Konkurentski kapacitet Tehnolo ki know-how Stepen vertikalne integracije Ukupno Skala vrednost malo-0«1«2«3«4«5«6-veliko Inferioran-0«1«2«3«4«5«6-superioran kasna faza-0«1«2«3«4«5«6-rana faza varijabilni-0«1«2«3«4«5«6-fiksni niska-0«1«2«3«4«5«6-visoka nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok 35 6 .143 Faktori koji opredeljuju konkurentsku snagu Tabela broj 2.Finansijski leverid Likvidnost Odnos potrebnog i raspolo ivog kapitala Cash flow Lako a napu tanja tr i ta Rizik u poslu Ukupno Prose na vrednost nebalansiran-0«1«2«3«4«5«6-balansiran niska-0«1«2«3«4«5«6-visoka visok-0«1«2«3«4«5«6-nizak nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok te ko-0«1«2«3«4«5«6-lako visok-0«1«2«3«4«5«6-nizak 29 4.

Faktori Potencijal za rast i razvoj grane Profitni potencijal grane Finansijska stabilnost grane Tehnolo ki know-how Upotreba resursa Intenzitet kapitala Iskori enost kapaciteta Fleksibilnost Skala vrednosti nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok niska-0«1«2«3«4«5«6-visoka jednostavan-0«1«2«3«4«5«6-kompleksan neefikasna-0«1«2«3«4«5«6-efikasna nizak-0«1«2«3«4«5«6-visok niska-0«1«2«3«4«5«6-visoka niska-0«1«2«3«4«5«6-visoka 7 . Faktori Tehnolo ke promene Stopa inflacije Promenljivost tra nje Opseg cena konkurentskih proizvoda Barijere za ulaz na tr i te Konkurentski pritisak Cenovna elasti nost tra nje ukupno Prose na vrednost 4.286 Snaga grane Tabela broj 4.375 Skala vrednosti mnogo-0«1«2«3«4«5«6-malo visoka-0«1«2«3«4«5«6-niska velika-0«1«2«3«4«5«6-mala irok-0«1«2«3«4«5«6-u i malo-0«1«2«3«4«5«6-puno jak-0«1«2«3«4«5«6-slab elasti an-0«1«2«3«4«5«6-neelasti an 23 3.Prose na vrednost Faktori koji opredeljuju stabilnost okru enja Tabela broj 3.

143+(-2.5. Stabilnost okru enja 4. KOORDINATA X 6.714)=1. Snaga grane 5.625)=2.Strategija pobolj anja nov anog toka . Finansijska snaga 2.Ulazak na atraktivnija tr i ta - AGRESIVNA Jaka finansijska snaga Strategija novog proizvoda i procesa Nisko turbulentno okru enje Atraktivna grana Ulazak novih konkurenata u granu Konkurentnost(slaba) - (2.143 4.Razvoj novih proizvoda . Konkurentski polo aj 3.375-6= -1. KOORDINATA Y OCENA 4.125 4.429) - Nestabilno okru enje Neatraktivna grana Slaba konkurentska i finansijska snaga Strategija redukcije tro kova i kapaciteta Minimiziranje ulaganja u postoje e proizvode .714 4.Strategija eliminisanja proizvoda .429 Utvr ivanje strategijskog polo aja preduze a Finansijska snaga (jaka) KONZERVATIVNA .286-6=-2.Konkurentnost proizvoda je kriti an momenat .Strategija smanjenja tro kova .Strategija dezinvestiranja - Nestabilno okru enje Slaba finansijska snaga Strategija redukcije tro kova Strategija pove anja efikasnosti upotrebe resursa .625 3. 1.125 DIMENZIJA 1.125+(-1.Merd erisanje sa finansijski jakim preduze ima .5 4.Ukupno Prose na vrednost 33 4.Atraktivna grana Snaga grane (visoka) 8 .

DEFANZIVNA KONKURENTSKA Stabilnost okru enja (nestabilno) b) SWOT analiza preduze a Frikom a. SNAGE(Strenghts) y y y y y y y y y Prepoznatljivost Frikom brenda Kvalitet proizvoda Razvijena distribucija Marka koja je najvi e napredovala na tr i tu smrznute hrane Poznavanje doma eg tr i ta Inovativni i kompetentni R&D Korporativna kultura Investiciona ulaganja Dobra proizvo a ka praksa MOGU NOSTI(opportunities) Osvajanje novih tr i ta Prostor za pove anje tr i nog u e a Pove anje potro nje sladoleda Rast potro nje smrznute hrane Rast ivotnog standarda Imid sigurnog proizvoda Modernizacija y y y y y y y y SLABOSTI(weakness) Cikli nost proizvodnje Sezonski karakter poslovanja Nerazvijena prodaja u ugostiteljstvu Osetljiva distribucija Zablude potro a a o sladoledu Osetljivost na cenu proizvoda Komercijalni aran mani sa trgova kim lancima Opremljenost laboratorija PRETNJE(threats) y y y y Nestabilne ekonomske i politi ke prilike u zemlji Uvo enje me unarodnih standarda kvaliteta Konkurencija Lateralna konkurencija y y y y y y y 9 .d.

uo avaju se 1996. dobro poznaje potrebe potro a a.y y Funkcionalni program proizvoda Neometan transfer tehnologija unutar koncerna y y Ograni enje resursa Fluktuacija ljudskih resursa Preduze e koristi najzahtevniju strategiju ÄBiti prvi ali istovremeno i najbolji³. Postizanje konkurentske prednosti na doma em tr i tu Frikom nije jednostavno ostvario. formiran je klub poverilaca i definisan i prihva en Sanacioni program koji je trebalo da u periodu 1999-2003. cilj: stvaranje velikih preduze a. Tu se preduze e nalazi na poziciji MINI-MINI strategije. U tom periodu . kupci rani prihvataoci ± dobro reaguju. Kori ene su razli ite strategije koje su na kraju rezultovale superiornom pozicijom na doma em tr i tu sladoleda. Frikom postaje pasivni igra na tr i tu pod naletom agresivne i narastaju e konkurencije. Ima diferenciranu ponuduh jedinstveni proizvoda za koje konkurencija nema pandan. i pad ivotnog standarda dodatno su uticali na pad tra nje za proizvodima. Konkurenti nemaju fizi ke resurse za odgovor. pad tra nje za njegovim proizvodima. kada postaje sastavni deo hrvatskog koncerna Agrokora. bremenit internim slabostima. Prvi problemi u funkcionisanju preduze a. Razlika izme u TOWS i SWOT SPOSOBNOSTI ANSE OPASNOSTI MAKSI-MAKSI MAKSI-MINI SLABOSTI MINI-MAKSI MINI-MINI Preduze e je tokom svog postojanja menjalo strategije u zavisnosti od uslova u okru enju kao i uslova u samom preduze u. cena nije u prvom planu. tj. velikog posla. a interne slabosti preduze a dovele su do predste ajnog postupka. Frikom poseduje superiornu ponudu i irina asortimana kao i distributivna mre a i proces distribucije. Agresija NATO alijanse 1999. generacija funkcionalnih proizvoda Stvara jedinstvenu vrednost koja se te ko imitira. to je dovelo do drasti nog pada tr i nog u e a sladoleda na 24%. od kada se ono nalazi na silaznoj putanji. revitalizuje preduze e i pripremi ga za privatizaciju. WT strategije. Od tada je po elo novo poglavlje u istoriji 10 . (ostvarivanje vode e pozicije) visok stepen neizvesnosti i rizika. sklapa strate ke alijanse sa dobavla ima. posmatrano kroz zauzimanje tr i ta. odnosno njegovih sposobnosti slabosti. dominacija na novom tr i tu ili novoj grani. Frikom nije prepoznao dramati na de avanja u okru enju i nastavio je da se pona a kao monopol. novog tr i ta. Tu preduze e prelazi u MINI-MAKSI strategiju gde elimini e svoje unutra nje slabossti nakon uspe no sprovedenog postupka privatizacije 2003.

.d. prelazak na agresivnu strategiju MAKSIMAKSI odnosno SO strategiju dovodi preduze e do pozicije velikog tr i nog lidera. Postizanje konkurentske prednosti na doma em tr i tu Frikom nije jednostavno ostvario. progresivan rast i restruktuiranje preduze a. KRITIKE I PREDLOZI Postizanje odr ive konkurentske prednosti postaje prioritetna strategijska aktivnost. Kori ene su razli ite strategije koje su na kraju rezultovale superiornom pozicijom na doma em tr i tu sladoleda. 11 . Za kompaniju to je vizija i cilj. svaka sli nost kompanija koje su tr i no orijentisane. Zato postoje stalni napori da se sa jedne strane strategija unapredi a sa druge modifikuje. pokazuje da su impresivni poslovni rezultati i stvorena konkurentska prednost uslovljeni inicijativom i motivacijom zaposlenih uz uva avanje i poznavanje poslovnog okru enja. U tom jedinstvu suprotnosti te ko je na i univerzalan odgovor na jednostavno pitanje: ta je to to e omogu iti jednoj firmi uspeh u pore enju sa drugom sli nom firmom u istom poslovnom okru enju? Imperativ je zajedni ki: biti i ostati prvi! Puteva do tog mesta ima koliko i u esnika u trci. Do nje se dolazi uz pomo jedne ili vi e sprovedenih aktivnosti firme. I tu se ini i po inje i zavr ava. U ovoj oblasti Ärok upotrebe³ konkurenstke strategije nije zagarantovan. za privredni segment krvotok privrednog ivota. Izabrani primer preduze a Frikom a. mnogo faktora i njihovih me usobnih uticaja onemogu avaju uspe nu primenu na du i period. za konkurenta je to sudbonosna raskrsnica ome ena razli itim tr i nim pravcima. koje mogu proiste i iz bilo kog dela strukture organizacije. za kupca odre eni oblik vrednosti.preduze a. posmatrano kroz zauzimanje tr i ta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->