P. 1
Merne jedinice

Merne jedinice

|Views: 1,852|Likes:
Published by Zoran Radosavljevic

More info:

Published by: Zoran Radosavljevic on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

SEMINARSKI RAD IZ METODIKE NASTAVE MATEMATIKE 2 TEMA: JEDINICE MERE ˇ ´ Profesor ZORAN LUCIC ´ ˇ autor: TANASKOVIC BOZIDAR

datum: 28. maj 2008. godine

1

1

Metarski sistem

Metarski sistem je sistem jedinica mera u kojem su metar, jedinica duˇine, z i kilogram, jedinica mase, osnovne jedinice,umnoˇci i delovi jedinica su medju s sobom u razmerama jednakim 10 ili nekom stepenu od 10. Metarski sistem je po zakonu obavezan u Francuskoj i u ve´ini zemalja. Nije obavezan samo c u Velikoj Britaniji’ u Sjedinjenim Drˇavama, u Kanadi, u Australiji i u nekim z drugim zemljama. Pre usvanja metarskog sistema, stare mere u Francuskoj (a i u drugim zemljama) nisu bile taˇno utvrdjene; one su se menjale od jedne c provincije do druge, a jedinice, koje nisu bile strogo definisane, menjale su se tokom vremena; one nisu bile u jednostavnim niti jednoobraznim odnosima, a raˇuni koje je trebalo obaviti s odgovaraju´im brojevima bili su sloˇeni. c c z Metarski sistem je, naprotiv, postojan i jednoobrazan; jedinice iste vrste se izvode jedna iz druge prema istom zakonu. Osim toga, on je jednostavan, jer je decimalan. Istorijski pregled. 8. maja 1790. Ustavotvorna skupˇtina Francuske je s odobrila projekt ujednaˇavanja mera i izdala je nalog Akademiji nauka da nade c neki jednostavan sistem. Komisija, koju je naimenovala Akademija i koju su saˇinjavali Borda(Borda), Kondorse (Condorcet), Lagranˇ (Lagrange), Lavoazc z ije (Lavoisier) i Tije (Tillet), odluˇila je da uzme jedinicu duˇine kao osnovu c z novog sistema, pri ˇemu je ta jedinica trebalo da bude jednostavan deo duˇine c z Zemljinog podnevka. 30. marta 1791. Narodna skupˇtina je te zakljuˇke usvojila i od Akademije s c je traˇila da izvrˇi merenje luka podnevka izmedu Dankerka i Barcelone. Poˇto z s s je izgledalo da se radovi koji su se odnosili na odredivanje duˇine Zemljinog podz nevka moraju produˇiti, Akademija je 29. maja 1793. podnela Konventu detalz jan izveˇtaj u kome je, pre svega, predloˇila da se utvrdi privremeni metar ˇija s z c je duˇina bila zasnovana na meri podnevka koju je 1740. izmerio Lakaj(Lacaille). z Taj predlog je Konvent usvojio, pri ˇemu je odgovaraju´i zakon posatao obavezan c c tek godinu dana kasnije. U stvarnosti, metodiˇna nomenklatura, takva kakva c danas postoji, kao i definicije glavnih jedinica bili su usvojeni tek 18. ˇerminala z godine III (7. aprila 1795.), na predlog Priora Divernoa ( Prieur Duvernois). Duˇinu luka pariskog podnevka izmedju Denkerka i Barcelone su odredili Dez lambr (Delambre) i Meˇen (M´chain), prvi od Denkerka (Dunkerque) do Rodesa s e (Rodeza), drugi od Rodesa do Barcelone. Osnova je, kao ˇto je poznato, morala s biti izabrana i izmerena s najve´om briˇljivoˇ´u. U stvarnosti, podnevak je c z sc elipsa; merio se luk te krive izmedju Denkerka i Barcelone, a, s druge strane, odredene su geografske ˇirine ta dva grada. Kako je geografska ˇirina jednog s s mesta ugao koji ˇini vertikala mesta sa Zemljinim ekvatorom, razlika geografc skih ˇirina daje ugao koji ˇine medu sobom vertikale Denkerka i Barcelone, pa s c se iz toga moˇe izvesti ukupna duˇina pariskog podnevka. Nadeno je da je ona z z 20522960 hvata. Najzad, 18. ˇerminala godine III, Konvent je opozvao privremeno utvrdivanje z metra i proglasio usvajanje ˇetrdesetomilionitog dela duˇine pariskog podnevka c z za jedinicu duˇine, pa su , 4. misidora godine VII (22. juna 1799.),dva etalona z 2

1. u Parizu c se sastala Diplomatska konferencija metra. 1873. koji je jedan oblik metarskog sistema koji obuhvata elektriˇna c 3 . kojem bi bilo dato u zadatak da proizvodi i ˇuva medunarodne prototipove mera. Francusko zakonodavstvo. februara. izmenjen dekretom od 5. z 2. Smeˇtaj s je zavrˇen krajem 1878. c c neutroni) a i fiziˇkih konstanata koje se koriste u nauci o merama. 12. s c c c dekretom od 26.. na temperaturu. aprila 1919. ponovo je insistirao na ”korisnom osnivanju u Parizu specijalne i stalne ustanove za strogo prouˇavanje metarskih etalona i geodezijskih c propisa”. doneo je veliko proˇirenje jedinica metarskog s sistema definiˇu´i jedinice vremena. svetlosne jaˇine i elektriˇnog otpora. Zadatak ˇuvanja.. druga. i usvojena je ponuda francuske vlade.). Tu se na definitivan naˇin utvrdila konvencija koja je trebala da z c z potvrdi rad Medunarodnog biroa teˇina i mera. januara 1840. 1867. na fotometriju. itd.. 11. zaprems ine. utvrdene su sekundarne jedinice povrˇine. 1880. c 3. na jonizuju´a zraˇenja (x zraci. vremena. Od 1862. Predstavnici vlada drˇava vezanih kovencijom metra periodiˇno se sastaju u z c Parizu na Generalnoj konferenciji teˇina i mera. zamenio je francuske etalone metra i kilograma iz 1799. 1870. 4. i propisuje upotrebu medunarodnog sistema jedinica. marta 1875. Zakon od 11. Finansijskoj dotaciji Medunarodno birou i doprinos svake od drˇava. Medunarodna komisija metra koja se sastala u Parizu i kojoj su bili prisutni predstavnici dvadeset ˇetiri drˇava. c kojeg zajedniˇki izdrˇavaju ˇetrdeset drˇava (1965. To ozakonjenje je izmenjeno 1948. zatim. jula 1919. koji se nalazi blizu Sevra u parku Sen-Klu(Saint-Cloud). energije.. propisuje jedinice mera shodno odlukama X(1954. na mase . godine). Definicjama jedinica fizike za koje se traˇi medunarodna saglasnost medu z vladama. preporuˇila c z c z je osnivanje Medunarodnog biroa teˇina i mera.bila data na ˇuvanje Arhivi Republike.jedna je bila poluga od platine ˇija je c c duˇina na 0o C bila zakonski metar. novim prototipovima utvdenim pod rukovodstvom Medunarodnog biroa teˇine i mera. dekret od 3. koja je jednom Medunarodnom komitetu stavila na raspolaganje letnjikovac Bretej. Naizad. Koriˇ´enje metarskog sistema je veoma sporo ulazilo u naviku. radionukleidi. Biro geografskih duˇina je predloˇio c z z da se osnuje ustanova specijalno posve´ena svemu ˇto se odnosi na geodezijske c s operacije. koje z je usvojila XI Generalna konferencija. sile. 1875. c z c z U Srbiji su metarske mere uvedene zakonom od 28. ugla. gustine. XI(1960. z Nov zakon od 2. jula sc 1837. zatim 1872. Zadacima postavljenim Medunarodnom birou koji se sada tiˇu etalona c fiziˇkih mera koje se odnose na duˇine. 1. s tim da se mogu primenjivati od 1. jedan nov zakon je proglasio metarski sistem obaveznim za celu Francusku poˇev od 1. januara i dekretom od 28. jula 1903. zakonom od 14. januara 1966.). Generalne konferencije teˇine i mera. mase.. a. taj dekret uvodi nove definicije metra i sekunde. cilindar od platine ˇija je masa bila z c zakonska jedinica mase (kilogram). snage.. maja 1961. na njoj je bilo zastupljeno dvadeset drˇava.) i XII(1964. da bi zajadno odluˇili o: z c 1. na c z elektricitet. uporadivanja i proveravanja etalona s c fiziˇkih mera koje su u osnovi svih mera u svetu dat je Medunarodnom birou. a da se obavezno svuda mogu primenjivati od 1.

svaki od tih prefiksa ima jednu oznaku. jedinica vremena. z • kilogram. 000000000000000001 prefiks deci centi mili mikro nano piko femto ato(atto) oznaka d c m µ n p f a Imena unoˇaka i desetnih delova neke jedinice se obrazuju dodavanjem prez fiksa. zakonit u Francuskoj. 0. 000000000000001 10−18 tj. 000000001 10−12 tj. 1000000 103 tj. 0. 1 10−2 tj. 0. jedinica mase. 10 prefiks tera giga mega kilo hekto deka oznaka T G M k h da Delovi: ˇinilac kojim se mnoˇi jedinica c z 10−1 tj. 1000000000 106 tj. 100 101 tj. velikim slovima i bez taˇaka. c c • kelvin. z Osnovne jedinice su: • metar. jedinica jaˇine elektriˇne struje. s 2 Medunarodni sistem jedinica SI Medunarodni sistem jedinica (oznaka SI. • amper. u c svim jezicima). jedan megavat (1 MW) je milion vati. • sekunda. na XI Generalnoj konferenciji teˇine i mera. 0. c Umnoˇci: s ˇinilac kojim se mnoˇi jedinica c z 1012 tj. 0. 000000000001 10−15 tj. jedinica svetlosne jaˇine. 0. Upotrebu delova femto (10−15 ) i ato (10−18 ) preporuˇio je Medunarodni komitet teˇina i mera posle c z dekreta od 3.jedinice i viˇe drugih. Primer. 1000000000000 109 tj. 001 10−6 tj. 1000 102 tj. jedinica termodinamiˇke temperature. je metarski sistem od 6 osnovnih jedinica usvojenih 1960. koja se stavlja ispred oznake jedinice. c • kandela. 000001 10−9 tj. Napuˇtena je upotreba slede´ih prefiksa: s c 4 . 0. 0. 01 10−3 tj. jedinica duˇine. maja 1961.

10−4 decimili. 5 .105 hektokilo. 104 miria. 10−5 centimili.

ona je ista i u mnoˇini. Nemaˇkoj. 6 . on se ne odnosi samo na deo oznake koja oznaˇava jedinicu. 1dm3 = 0. z Oznake. Oznaka jedinice obrazovana od imena nekog nauˇnika poˇinje c c uvek velikim slovom. Danskoj. Iza te oznake c c nikada nema taˇke. Na primer. Tako da postoje ekvivalenti: 106 milion. dam2 znaˇi (dam)2 . povrˇinu kvadrata ˇija je c s c stranica jedan dekametar. z c nego na celinu oznake.). 1024 kvatrilion. Ime jedinice. 1dam2 = 100m2 . dam2 ne oznaˇava da(m)2 . poˇinje malim slovom. koje se zove pravilo (N). 1030 kvintilion.primenjuje se pravilo. itd. 1036 sekstilion.Imena jedinica. 100 kvadratnih metara. c ˇemu bi odgovaralo 10 kvadratnih metara. poˇavˇi od s s 1012 . ˇak i kada se obrazuje od imena nekog c nauˇnika. izraˇeno obrascem z 106N = (N ) ilion koji je jedino zakonsko pravilo u Francuskoj (dekret od 3. 1018 trilion.. Kad oznaka umnoˇka ili dela jec z s dinice ima izloˇilac. maja 1961. kao i u ve´ini zemalja Juˇne c c z Amerike. tj. 001m3 . u suprotnom sluˇaju. njeno prvo slovo je malo slovo i c c c ima mnoˇinu. gramatiˇki je zajedniˇka imenica. a koje se isto tako koristi u Engleskoj. 1012 bilion. c Pisanje vrlo velikih brojeva Da bi se iskazali stepeni od 10.

koji je jednak 10−24 cm2 . 1 nanometar. U nuklearno fizici za meru efikasnog preseka sudara izmedu ˇestica koc risti se barn. Ona je jednaka 9461 terametra. s Druge jedinice povrˇine.) je put koji svetlost prede u vakuumu za jednu godinu. Parsek je rastojanje zvezde ˇija bi godiˇnja paralaksa bila jedna luˇna c s c sekunda. 4696˚. Postoje mnogobrojne druge jedinice duˇine. z z 1. koji jednak 0. koja je u saglasnosti sa odlukom XI Generalne konferencije teˇina i mera. tj. tj. odgovara srednjem udaljenju dveju taˇeka Zemljine povrˇi s c s koje imaju istu geografsku duˇinu a ˇije se geografske ˇirine razlikuju za z c s jedan luˇni minut. c z Druge jedinice duˇine . 3. ˇija je upotreba odobrena samo u navigaciji. 7 . Astronoska jedinica duˇine ja polupreˇnik kruˇne putanje koju bi opisiz c z vala oko Sunca zamiˇljena taˇkasta planeta koja ne bi trpela nikakvu pers c tubaciju a koja bi imala isti period obilaˇenja kao Zemlja. 10−6 m. Jedinica duˇine ja metar (oznaka: m). 10−10 m. tj. Kvadratni s s metar je povrˇina kvadrata koji ima stranicu od jednog metra. : a)= 1dam2 = 100m2 . Parsek je jednak 30800 terametra. Ta vrednost je dogovorno utvrdena na 1852m. tj. Postoje druge jedinice povrˇine. s s 1. Kao etalon ongstrema dugo je sluˇila talasna duˇina talasnog zraˇenja prirodnog kadmijuma u normalno z z c A vasduhu: ona je bila dogovorom utvrdena na 6438. 73 talasnih duˇina.. Milja (morska). 2. pomorskoj c ili vazduˇnoj. ca)= 1m2 .3 Geometrijske jedinice ˇ DUZINA. ar (ozn. 08 · 1013 km. u vakuumu.. 1. je bliska srednjem rastojanju Zemlje od Sunca. 6gm. Za izraˇunavanje povrˇine zemljiˇta upotrebljvaju se i slede´e jedinice: c s s c hektar (ozn. z jednaka 149.l. 461 · 1012 kilometara. koja je zamenila raniju definiciju zasnovanu na medunarodnom prototipu od platine i iridijuma koji se ˇuva u Medunarodnom birou teˇine i mera od 1889). c 4. zraˇenja koja odgovara prelazu izmedu z c nivoa 2p10 i 5d5 atoma kriptona 86 ( definicija dekreta od 3. Njena vrednost. 9. maja 1961. Povrˇina. 496 · 108 kilometara. : ha)= 1hm2 = 10000m2 . Metar je duˇina jednaka z z 1650763. tj. Mikron (oznaka: µm ili jednostavno mi) jednak je milionitom delu metra. mikrometru. centiar (ozn. od oktobra z 1960. o A je jedinica koja se ˇesto upotrebljava za merenje optiˇkih talasnih duˇina. oznaka: ˚. godiˇnja paralaksa je ugao pod kojim se vidi astronomska jes dinica sa rastojanja te zvezde. tj. 10−28 m2 ili 100 kvadratnih femtometara. 5. 3. 6. c c z trebalo bi njemu pretpostaviti nanometar. 2. Ongstrem (angstr¨m. Jedinica povrˇine je kvadratni metar (oznaka: m2 ). svetlosna godina ( oznaka: a.

jedinica mere ogrevnog drveta. c c c 2. Litar (oznaka: l). z z c Druge jedinice ravnog ugla. ˇasovni ugao ( u astronomiji i navigaciji). Ster (oznaka: st). RAVAN UGAO. koja je jednaka radijana. odbacila tu definiciju iz 1901. Radijan je ugao koji. Upotrebljavaju se i slede´e jedinice ravnog c ugla: 1. minuta (oznaka: ’). Steradijan je prostorni ugao koji. pod normalnim atmosferskim pritiskom. grad (oznaka: gr). radijana. koji je jenak π 200 radijana. Druge jedinice zapremine. koja je jednaka π 648000 6. litar je bio zvaniˇno definisan. na liniji tog kruga. obrt (oznaka: o). 000028dm3 . povrˇinu jednaku povˇini kvadrata ˇija je stranica jednaka polupreˇniku s s c c sfere.ZAPREMINA. koji je jednak c 15 stepeni. Postoje druge jedinice zapremine. izjavljuju´i c da se reˇ litar moˇe koristiti kao posebno ime dato kubnom decimetru i c z preporuˇuju´i da se ime litar ne koristi za izraˇavanje rezultata merenja c c z zapremine velike taˇnosti. odseca. imaju´i teme u srediˇtu nekog kruga. 2. c postojala je relacija 1l = 1. XII Generalna konferencija teˇina z i mera je od oktobra 1964. imaju´i teme u srediˇtu sfere. radijana. luk c s duˇine jednake duˇini polupreˇnika kruga.. Upotreba litra kao sinonoma kubnog decimetra c je od tada ograniˇena na praktiˇnu i trgovaˇku nauku o merama. Jedinica zapremine je kubni metar (oznaka: m3 ). u preciznoj c nauci o merama. na povrˇi c s s te sfere. Kubni metar je zapremina kocke koja ima ivicu od 1 metra. 1. ime koje je u poˇecima metarskog sistema dato kubnom c decimetru. Jedinica ravnog ugla je radijan (oznaka: rd). radijana. 2π 24 5. do 1964. tj. PROSTORNI UGAO. je koliˇina drva koja se c moˇe naslagati u obliku cepanica duˇina 1m u ram oblika kocke ivice od z z 1m. koji je jednak 2 · π radijana. sekunda (oznaka: ”). Jedinica prostornog ugla je steradijan (oznaka: sr). koji je jednak π 180 4. π 10800 3. kao zapremina koja zauzima 1 kilogram ˇiste vode pri c svojoj najve´oj gustini (4o C). stepen (onaka: o ). Od 1901. zahvata. 8 .

Upotrebljavaju se i slede´e jedinice mase: c 1. Obiˇno je za ˇvrsta c c c tela i teˇnosti referentno telo voda. Tona (oznaka: t). koji je jednak 0. izraˇena decimalnim bros z jem. c Zabranjeno je izraˇavati gustinu tela drugˇije osim decimalnim brojem definz c isnim gore. 000028m3 GUSTINA(RELATIVNA GUSTINA). je kilogram po metru kubnom (oznaka: m3 ) to je koncentracija homogene s smeˇe koja sadrˇi 1 kilogram razmatranog tela u ukupnoj zapremini od 1 kubnog s z metra. ona se ˇuva u Nac cionalnom konzervatorijumu umetnosti i zanata. c Primedba. koja je jednaka 1000 kilograma. Kilogram po kubnom metru je zapreminska masa tela ˇija je masa 1 koligram a zapremina 1 kubni metar. izraˇena decimalz nim brojem. Ne treba meˇati masu i teˇinu. c c c moˇe se transformisati u energiju i obrnuto: otuda dolazi energija koju proizvode z nuklearni centri. Jedinica koncetracije odredenog tela. u obiˇnim okolnostima ona je ne promenljiva. Na temperaturi od 4o C i na kg normalnom atmosferskom pritisku. Taj prototip ima oblik cilindra ˇija je visina (39 mm) jednaka preˇniku. 2g c ZAPREMINSKA MASA. 3. a ne mikrokilogram). Teˇina nekog tela je sila teˇe kojoj je ono podvrgnuto. mere jedne odredene veliˇine koja se odnosi na to telo i mere te iste veliˇine c c koja se odnosi na celinu smeˇe. Jedinica zapreminske mase je kilogram po kubnom kg c metru (oznaka: m3 ). 35 tog protipa je zakonski etalon za Francusku. ona z z se menja od jedne do druge taˇke povrˇi Zemljine lopte.4 JEDINICE MASE MASA. KOCETRACIJA I TITAR. u nekoj kg smeˇi. c c Kopija br. Kilogram je masa prototipa od platine i iridijuma koji je bila odobrila Generalna konferencija teˇina i z mera odrˇana u Parizu 1889. Ne postoji jedinica gustine. Masa nekog tela je vezana za s z koliˇinu materije koja ˇini to telo. zapreminska masa vode je 99. i koja je data na ˇuvanje u letnjikovac u Bretej u z c Sevru. a za gasove vazduh. Iako je kilogram osnovna jedinica. Metriˇki karat. koji je jednak 100 kilograma. zapreminske mase tog tela i zapreminske mase referentnog tela. jednaka je nuli na c s veˇtaˇkom satelitu kada motori ne rade. Titar.. 972 m3 . 2. u datom telu homogene smeˇe je razmera. Jedinica mase je kilogram (oznaka: kg). 1000 kg vode zauzima zapreminu od 1. s c Druge jedinice mase. u uslovima koji moraju biti posebno oznaˇeni za oba tela. imena i oznake njegovih umoˇaka i delova z se brzo obrazuju od reˇi gram ( primer: miligram [ mg ]. Kvintal (oznaka: q). s obzirom da je dato da je gustina homogenog tela razmera. s 9 .

koja je viˇe od 11 dana kra´a od solarne godine. Merenje godine se zasniva na jednoj revoluciji Zemlje oko Sunca i zove se sezonska. sc c VREME. sekunda je bila 86400 deo trajanja c s s srednjeg Sunˇevog dana. Sekunda je trajanje od 9192631770 perioda zraˇenja koje odgovara prelazu izmedu dva hiperfina nivoa c osnovnog stanja atoma celzijuma 133. Dan je proseˇno vreme koje odgovara jednoj c rotaciji Zemlje oko njene ose. 5 JEDINICE VREMENA Sa poˇetkom bavljenja zemljoradnjom ˇovek je morao da vodi raˇuna o c c c godiˇnjim dobima. Solarna godina ima 365 dana 5 ˇasova 48 minuta i 45. Uvideo je da se ona javljaju u pravilnim vremenskoim razs macima. z Od dekreta 5. Vavilonci su joˇ c s pre 4000 godina utvrdili duˇinu godine na 365 dana. nije viˇe odobrena upotreba alkoholometarskog s titra i njegove jedinice centezimalnog alkoholometrijskog stepena ( oznaka: o GL). minuta (oznaka: mn). s c Nedelja nije proizvod prirodnog fenomena nego je izvedena iz jevrejske i hriˇ´anske tradicije koja zahteva da se ˇovek svaki sedmi dan odmara.Uz reˇ titar mora biti nekakav kvalifikativ. ˇas (oznaka: h). tropska ili solarna godina. Upotrebljavaju se i slede´e jedinice vremena: c 1. Ta definicija je definicija rezolucije 1 sa XIII Generalne konferencije teˇine i z mera od oktobra 1967. Stari narodi su raˇunali mesec c c kao vreme izmedu dva puna meseca ili broja dana potrebnog da Mesec obide oko Zemlje ( 29. U telekomunikacijama. koja je jednaka 60s. dan (oznaka: j(kod nas d)) koji je jednak 24h. Herc je frekvencija periodiˇne pojave ˇiji je period 1 sekunda. Trajanje dana zavisi od ugaone brzine obrtanja Zemlje c 10 . Kalendarske podele su zasnovane na kretanju Zemlje oko Sunca i redovnoj pojavi Sunca i Meseca. Jedinica vremena i jedinica frekvencije su uvek bile vezane za nebeske pojave. tj. 1 koliko god se vra´ali u proˇlost. c 3. Joˇ nedavno. Druge jedinice vremena. mesece i godine. FREKVENCIJA. koji je jednak 60mn. tj. z Kalendar je sistem merenja vremena koji dele vreme na dane. 86400s. januara 1966. 5 dana) Ovo vreme. rezultira u lunarnu godinu od 354 dana. u odsustvu kvalifikativa pod reˇju titar treba podrazumevati c teˇinski titar . zvano lunarni mesec. kao ˇto je teˇina ili c s z zapreminski . Jedinica frekvencije je herc (oznaka: Hz). nedelje. 2. Jedinica vremena je sekunda (oznaka: s). Znali su da prate godiˇnja doba teko ˇto su raspozs s s nali koje se zvezde posle Sunˇevog zalaska pojavljuju na nebu. Prvim civilizacijama je bilo poznato da se no´u sazveˇda menjaju c z prema godiˇnjim dobima. herc se c c ponekad zove cikl u sekundi . 5 sekundi. 3600s.

Danas najtaˇniji nisu opservatoric c jski ˇasovnici s klatnom. ili joˇ bolje. Umnoˇavanjem c z frekvencija proizvode se elektriˇni impulsi frekvencije od 1000 Hz koji sluˇe c z za pokretanje kazaljki ˇasovnika ili za sve druge svrhe za koje je potrebno c merenje vremena. s Tek oko 1926. Atomski etalon frekvencije ne moˇe zameniti ˇasovnike. nepravilnih varijacija nepoznatog uzroka. iste frekvencije. nego na trajanju tropske godine. a zatim XI Generalna kons ferencija teˇina i mera (1960. nego kvarcni ˇasovnici. kalendar i astronomski ˇasovnici su bili doterivani po tom c kretanju. Taj etalon je sada u osnovi definicije sc sekunde. Od sada jedinica vremena i jedinica frekvencije su vezane za atomske pojave. mogu se pojaˇati i registrovati elektronskim posc c tupcima. pri ˇemu je ravnodnevnica trenutak u kome Sunce preseca nebeski ekvator. 3. c Tropska godina je vremenski interval izmedu dve prole´ne ravnodnevnice. za pola sekunde na vek. Sopstvene vibracije podesno c c iseˇenog kristala kvarca u vezi su sa periodiˇnom pojavom. Ti kvarcni ˇasovnici mogu godinama raditi bez greˇke. Izvesne c s atomske ili molekularne rezonacije. ali c s njihova frekvencija trpi ponekad male varijacije koje se otkrivaju uzajamnom kontrolom ˇasovnika jedne grupe. c c elektriˇnih punjenja na njegovim stranama. usvojile novu definiciju zasnovanu ne viˇe na z s trajanju dana. Te nejednakosti su rezultanta triju varijacija: 1. progresivnog usporavanja. te veoma malo priguˇene vibracije c s koriste se za stabilizaciju frekvencije oscilacije elektriˇnog kola. za koje se pretpostavljalo da je savrˇeno jednoliko.oko njene polarne ose. Medunarodni komitet teˇina i mera je preporuˇio koriˇ´enje atomskog z c sc etalona frekvencije i vremenskog intervala zasnovanog na jednom prelazu atoma celzijusa 133 s vrednoˇ´u 9192631770 herca.). Njihova se frekvencija moˇe reprodukovati s taˇnoˇ´u bolju od 10−11 . povremenim poredenjem s atomc s skim etalonom frevencije. U meduvremenu su fiziˇari pronaˇli atomske etalone frekvencije. 11 . u raˇunima c nebeske mehanike. z c sc 1964. To je razlog ˇto su medunarodna astronomska unija. 00164 sekundi z na vek. i koje se pripisuje disipaciji (rasipanju) kinetiˇke energije Zemljine c lopte zbog plima i oseka. je postalo neminovno popustiti pred dokazom nejednakosti perioda obrtanja Zemlje. ali on dopuˇta da z c s se obezbedi da njihov hod ostane taˇan. sezonskih varijacija. Efemericko vreme je skala vremena koju astronomi jednoobrazno upotrebljavaju od 1952. Trac janje tropske godine sporo opada. 2. koje produˇuje trajanje dana za 0. skala u kome je definicija vremena upravo sekunda koja se podrazumeva sa gornjom definicijom. koje odgovaraju centimetarskim ili milimetarskim radioelektriˇnim talasima. koja ponekad dostiˇe 10−7 relativne vrednosti u nekim z godinama.

Ako je g ubrzanje koje potiˇe od teˇe na mestu eksperimenta. Metar u sekundi na sekundu je ubrzanje pokretne taˇke. jaˇine elektiˇne struje. Koristi se. pritiska. Jedinica brzine je metar u sekundi (oznaka: m ). c z a m masa. c Koristi se i gal. z kod nas se ta jedinica sile zove kilopond (oznaka: kp). ˇvor. zbog potrebe nauke o merama. Pod normalnim ubrzanjem koje potiˇe od teˇe. Njutn je sila koja telu koje ima masu od 1 kilograma saopˇtava ubrzanje od 1 metra u sekundu na sekundu. Da bi se neka sila taˇno izmerila. 80655 njutna. snage. vrednost ubrzanja g podstamskog c sistema treba ispraviti za −14 · 10−6 . meri razlika izmedu vrednosti ubrzanja g od jednog mesta do drugog. prede rastojanje od 1 metra c c c u 1 sekundi. u funkciji metra i sekunde) meru koju su naˇli Kinen ( K¨nnen ) i Furtvengler ( Furtw¨ngler ) u Potsdamu s u a kod Berlina. i temperature fikc c siranih taˇaka kljuˇanja. u 1 sekundi. 80665 s2 se zove normalo ubrzanje koje potiˇe od teˇe. Zato je Medunarodni komitet teˇine i mera 1968. c z masa od 1 kilograma trpi silu teˇe od 9. m UBRZANJE. 81 s2 . s Druge jedinice sile. Cvor je brzina koja odgovara brzini jednoj milji na ˇas. ili ubrzanje koje potiˇe od c teˇe. c z SILA. Lako se.6 ˇ MEHANICKE JEDINICE BRZINA. u 1 sekundi. Metar u skundi s je brzina pokretne taˇke koja. Njegova vrednost je oko 9. Od 1906. Jedinica sile je njutn (oznaka: N). koji je jednak 1000 njutna. samo u pomorskoj i vazduhoplovnoj naviˇ gaciji. 12 . c c z odluˇio da. c c 1ˇvor = c 1852 m 3600 s . Poznavanje taˇne vrednosti ubrzanja g na jenom izabranom mestu je dovoljno da bi g bilo c poznato svuda. energije. odnosimo se na apsolutnu ( tj. sila je proizvod mg. Kao jedinice sile koriste se i: 1. pomo´u gravimetra. ona se uravnoteˇi sa silom teˇe koja dejstvuje c z z na poznatu masu. za 1 centimetar c u sekundi. Jedinica ubrzana je metar u sekundi na sekundu (oznaka: s2 . sten (oznaka: sn). koja se kre´e jednako c c promenljivo. Gal je ubrzanje pokretne taˇke. za 1 metar u sekundi. isto tako. din (oznaka: dyn). 2. ˇija se brzina menja. Ubrzanje tela pri slobodnom padu u vakuumu. Novija i taˇnija merenja ukazuju da je taj sistem c pogreˇan za viˇak 14 milionitih. ˇija se brzina menja. kre´u´i se jednoliko. koja se menja od jedne do druge taˇke povrˇi Zemljine kugle. koja se kre´e jednako c c promenljivim kretanjem. oznaˇava se z c s c m c oznakom g. koji je jednak 10−5 njutna. Skup vrednosti ubrzanja g koji se odnosi na tu meru zove se podstamski sistem . Svaka greˇka u vrednosti g se ogleda taˇnost s s s c merenja sile. m Dogovorena vrednost 9. koja se zove kilogramsila.

elektronvolt (oznaka: eV).ENERGIJA ILI RAD. c z 3. Jedinica koliˇine toplote je dˇul. Dˇul z z je rad koji izvrˇi sila od 1 njutna ˇija se napadna taˇka pomeri za 1 metar u s c c pravcu sile. 1 paskala. 2. koja proizlazi iz najnovijih z odredivanja).T. ako je tangentan zove se smicanje. koji nema oznake i koji je jednak 10−7 dˇula. koja se u Francuskoj zove paskal (oznaka: Pa). dejstvuju´i na ravnu povrˇ od 1 kvadratnog metra dejstvuje na tu c s povrˇinu ukupnom silom od 1 njutna. 1855·106 dˇula. To je vektor usmeren kao i sila. c c Druge jedinice napona i pritiska koriste se i: 1. Kalorija (oznaka: cal). koji je jednak 3600 dˇula. koja je energija koju stiˇe elektron ubrzan pod potencijalnom c razlikom od 1 volta. Pojam napona naroˇito se pojavljuje u izraˇunavanju otpornosti materijala. On je jednak 105 paskala. Koriste se i: c 1. termija (oznaka: th). 2. Vat je snaga od 1 dˇula u sekundi.S ( metar-tona-sekunda ). bari (oznaka: dyn cm2 ). 1855 dˇula ( ta vrednost z od 4. jedinica enc z ergije definisana gore. Jedinica snage ja vat (oznaka: W). z SNAGA(EFEKT). frigor (oznaka: fg). vatˇas ( oznaka: Wh). bar. jedinica energije koja se obiˇno koristi u nukc learnoj fizici. Paskal je napon koji. z ˇ KOLICINA TOPLOTE. Ona je jednaka 4. z 3. On je jednak 1. Taj vektor moˇe s z biti kos. 602 · 10−19 dˇula. Druge jedinice energije ili rada. 1855 dˇula je eksperimentalna vrednost. Koriste se i: 1. 1855 · 103 dˇula. z 2. koji je jednak 0. Jedinica napona i pritiska je njutn po kvadratnom N metru (oznaka: m2 ). koji se koristi u industijskoj praksi rashladivanja za izraˇunavanje odvedenih koliˇina toplote. desetnom umnoˇku jes dinice sistema M. koja je koliˇina toplote potrebna da se temperc atura jednog grama nekog tela ˇija je specifiˇna toplota jednaka specifiˇnoj c c c toploti vode i na 15o C povisi za 1o C pod normalnim atmosferskim pritiskom ( 1001325 paskala). erg. 13 . s Napon koji dejstvuje na neki element povrˇi je koliˇnik sile koja na njega des c jstvuje i povrˇine tog elementa. Druge jedinice koliˇine toplote. z NAPON I PRITISAK. koji nema oznake koji je jednak hektopiezu. ako je normalan zove se pritisak . Jedinica energija ili rada je dˇul (oznaka: J). koja je jednaka megakaloriji ima vrednost 4. Frigor je jednak negativnoj kiloc c kaloriji ima vrednost −4.

sluˇe da se. na c krutu povrˇ i na metar normalnog udaljenja od te povrˇi. krute. od provodljive c ˇice izmerenog geometrijskog oblika. izaziva s c otpornu silu od 1 njutna na kvadratni metar dodirne povrˇi s fluidom koji se s nalazi u stacionarnom relativnom teˇenju. drugi kalem z s je utvden odozdo. koja nije dobila. Jedinica elektromotorne sile i potencijalne razlike ili napona je volt (oznaka: V). ta sila je proizvod te mase i ubrzanja koje potiˇe od teˇe. c ELEKTROMOTORNA SILA I POTENCIJALNA RAZLIKA (ILI NAPON). odrˇi vrednost volta. Jedinica jaˇine elekriˇne struje je c c amper (oznaka: A). ˇ ELEKTRICNI OTPOR. c 14 . a zapreminska c c c masa 1 kilogram po kubnom metru.ˇ DINAMICKA VISKOZNOST. 1 poazeja. Upotrebljava se i poaz ( oznaka: c Po). Jedinica dinamiˇke viskoznosti je poazej c (oznaka: Pl). c 1 Volt je praktiˇno jednak 1. Taˇno odredivanje volta se obavlja polaze´i od ampera i oma. ima oznaku m2 −4 gore definisane jedinice. medu tim provodnicima. vrednosti koje im se pripisuju. proverene stabilnosti. Ta jedinica. Poazej je dinamiˇka viskoznost fluida u kojem pravolinijsko i c jednoliko kretanje u sopstvenoj ravni. Koristi se i stoks (oznaka: St). u labaratorijumima za z etalonizaciju. predloˇio Medunarodni biro teˇina i mera. koja postoji izmedu tih dveju taˇaka. kada je snaga z rasuta izmedu tih dveju taˇaka jednaka 1 vatu. ˇ KINEMATICKA VISKOZNOST Jedinica kinematiˇke viskoznosti je c kinematiˇka viskoznost fluida ˇija je dinamiˇka viskoznost 1 poazej. posle revizije z koju je 1968. Amper je jaˇina konstantne elektriˇne struje koja odrˇava na c c z dva paralelna provodnika koji su pravolinijski. s s Dinamiˇka viskoznost se zove i viskoznost. c c z Om je elektriˇni otpor koji postoji izmedu dveju taˇaka provodljive ˇice kad konc stantna potencijalna razlika od 1 volta. ravne povrˇi.086 elektromotorne sile Vestonovog normalnog elc ementa (neukljuˇenog i zasi´enog) sa kadmijumovim sulfatom na temperaturi c c od 20o C. Iz te se sile c z izvodi vrednost jaˇine struje u amperima. taˇne su i uskladene u z z c svetu do na 1 milioniti. neograniˇene. Volt je poencijalna razlika koja postoji izmedu dveju taˇaka c provodljive ˇice kroz koju prolazi konstantna struja od 1 ampera. proizvodi. Kalem. silu od 2 · 10−7 njutna po metru duˇine. koji je jednak 0. Jedinica elektiˇnog otpora je om (oznaka: Ω). koji je jednak 10 7 ˇ ELEKTRICNE JEDINICE ˇ ˇ JACINA ELEKTRICNE STRUJE. obeˇen je na jedan tas te vage. 1 metar u sekundi. Selektivni c c Vestonovi elementi. zanemarljivih c z kruˇnih preseka i postavljani u vakuumu na rastojanju od 1 metra. beskonaˇne duˇine. kada je gradijent brzine fluida. jadan od druz z gog. Amper se odreduje pomo´u strujne vage (kotonove vage). kada se ista struja pusti u ta dva kalema oni jedan na drugog dejstvuju vertikalnom silom koja se meri masom koja je uravnoteˇuje na druz gom tasu. s .

Koristi se i amperˇas (oznaka: Ah). c ˇ ELEKTRICNI KAPACITET. Jedinica elektriˇnog kapaciteta je farad c c c (oznaka: F).daje kroz tu povrˇinu ukupan magnetni fluks s s od jednog vebera. Om se taˇno odreduje poredenjem impendancije. koja se dobija oduzimanjem 273. c 15 . Jedinica elektriˇne induktacije je henri (oznaka: H). ˇ ELEKTRICNA INDUKTIVNOST (INDUKTACIJA). ˇ KOLICINA TOPLOTE. c s induktancijom izraˇunatom prema njenim geometrijskim dimenzijama. Kulon je koliˇina elektriciteta koju prenese u 1 sekundi struja od c jednog ampera. pri ˇemu u tom provodc niku nema nikakve elektromotorne sile. Za odrˇavanje oma u labaratorijama za etalonizaciju z sluˇe kalemi od otpuˇtenog manganina (legura bakra. 15 od temperatura izraˇenim u kelvinima. Jedinica koliˇine elektriciteta je kulon c (oznaka: C). MAGNETNA INDUKCIJA. Jedinica temperature je kelvin (oznaka: K). Vidi Mehaniˇke jedinice. kada prolazi kroz kolo od jednog jedinog zavojka.16 TOPLOTNE JEDINICE TEMPERATURA. 8 1 273. Tesla je homogena magnetna indukcija koja rasporedena normalno na povrˇinu od 1 kvadratnog metra. mangana i nikla) selekz s cionisani i provereni stabilnosti. proizvede u kolu elektromotornu silu od 1 volta. Veber je magnetni fluks koji. c c U svakodnevnoj upotrebi koristi se Celzijusova skala. ˇ KOLICINA ELEKTICITETA. pri poznatoj frekvenciji. a koji je takav da njegovim jednolikim smanjivajem i dovodenjem na nulu tokom 1 sekunde. MAGNETNI FLUKS.ili s c elektriˇnim kapacitetom nekog kondenzatora koji se moˇe raˇunati Lamparc z c Tompsonovom metodom. Jedinica magnetnog fluksa je veber (oznaka: Wb). Kelvin je termodinamiˇke temperature trojne taˇke vode.proizvodi u tom provodniku struju od jednog ampera. Jedinica magnetne indukcije je tesla (oznaka: T). Farad je kapacitet elektriˇnog kondenzatora izmedu ˇijih ploˇa c se pojavljuje potencijalna razlika od 1 volta kada je napunjen koliˇinom elekc triciteta jednakoj 1 kulonu. a jedinica je Celzijusov z stepen (oznaka: o C). koji je jednak kelvinu. Henri je elektriˇna induktivnost zatvorenog c c kola u kojem se proizvode elektomotorna sila od jednog volta kada se elektriˇna c struja koja prolazi kolom jednako menja za 1 amper u sekundi. koji je jednak 3600 kulona.

Dioptrija je jaˇina optiˇkog sistema c c c ˇija je ˇiˇna daljina 1 metar u sredini ˇiji je indeks prelamanja 1. negativna jaˇina optiˇkog sistema se zove divergencija. Jedinica jaˇine c optiˇkog sistema je dioptrija (oznaka: δ). Lumen je svetlosni fluks koji u jednom steradijumu izraˇi homogeni taˇkasti c c izvor postavljen u teme tog prostornog ugla. otvora upravnog na taj c 1 pravac. lampi ili zraˇenja koja imaju c c c razliˇite boje ili spektralni sastav. u celom svetu se te vrednosti uzimaju u obzir pri poredenju svetlosnih jaˇina. c c 16 . Luminacija se ranije zvala sjajnost. ˇija je povrˇina 60 kvadratnog centimetra. a koji zraˇi kao i integralni c s c radijator (crno telo) na temperaturi oˇvrˇ´avanja platine. u odredenom pravcu. c SVETLOSNI FLUKS. c c sc Medunarodni komitet teˇine i mera je usvojio tablicu vrednosti relativnih z svetlosnih efikasnosti monohromatskih zraˇenja za srednje oko prilagodeno na c svetlost. OSVETLJENOST. ˇ ˇ JACINA (VERGENCIJA) OPTICKIH SISTEMA. LUMINACIJA. c zz c Jaˇina optiˇkog sistema se ranije zvala mo´. ili ma kojih drugih fotometrijskih veliˇina.9 ˇ OPTICKE JEDINICE ˇ SVETLOSNA JACINA. Luks je osvetljenost povrˇi koja dobija homogeno rasporeden svetlosni fluks od 1 lumena s na kvadratni metar. u tom istom pravcu. u odredenom pravcu. jedna kandela. Pozitivna jaˇina optiˇkih sistema se zz c c zove konvergencija . Jedinica osvetljenosti je luks (oznaka: lx). c c c Jaˇina optiˇkih sistema se izraˇava u dioptrijama reciproˇnom vrednoˇ´u c c z c sc njihovih ˇiˇnih daljina datih u metrima. Kandela na kvadratni metar je luminacija. Jedinica svetlosnog fluksa je lumen (oznaka: lm). a koji ima svetlosnu jaˇinu od c jedne kandele. Jedinica svetlosne jaˇine je kandela (oznaka: c cd). Koristi se i fot (oznaka: ph). ˇija se svetlosna jaˇina meri poredenjem s crnim telom na z sc c c temperaturi taˇke oˇvrˇ´avanja platine. koji je jednak 104 luksa. na kvadratni metar povrˇi c c s ortogonalno projektovane na ravan upravnu na taj pravac. Jedinica luminacije je kandela na kvadratni metar (ozcd naka: m2 ). Kandela je svetlosna jaˇina. c sc Kandela se ˇuva u laboratorijama za etalonizaciju pomo´u lampi sa selekc c tivnom zaˇarenoˇ´u. izvora ˇija je svetlosna jaˇina.

Rendgen je koliˇina x ili y zraˇenja takva da ˇestiˇna emisija c c c c koja joj je zdruˇena proizvodi u 0.58 · 10 kg . jednaku 3·109 kulona. a njegova jedinica u medunarodnom sistemu je kulon c c C na kilogram (oznaka: kg ). Jedinica aktivnosti u medunarodnom sistemu je skunda na minus jedan (s−1 ).10 JEDINICE RADIOAKTIVNOSTI RADIONUKLEARNA AKTIVNOST. Tu veliˇinu specijalisti oznaˇavaju ispravnijim imenom c c ekspozicija . Aktivnost neke koliˇine radioakc tivnog nukleida je broj nuklearnih transformacija koji se zbiva u toj koliˇini za c jednu sekundu. 001293 grama vazduha jone koji nose koliˇinu z c 1 elektriciteta. jednog ili drugog zraka. 7 · c 1010 s−1 . Jedinica koliˇine X ili y zraˇenja je rendc c gen (oznaka: R). ˇ ˇ KOLICINA x ILI y ZRACENJA. umesto koliˇina zraˇenja. 17 . Masa radijuma ˇija je radionuklearna aktivnost 1 kiri je veoma bliska 1 c gramu. Kiri (oznaka: Ci) je specijalna jedinica aktivnosti ˇija je vrednost 3. Odnos izmedu kulona i rendgena na kilogram je −4 C 1R = 2.

Upotreba dodatnih pokazivanja nije dozvoljena na merilima za koje je u propisanim metroloˇkim zahtevima predvidena upotreba samo zakonske merne s jedinice. u smislu ove uredbe. 2. komponente i delove proizvoda i opreme koji su neophodni za dopunu ili zamenu komponenata ili delova proizvoda i opreme iz taˇke 1. izraˇene zakonskom mernom jedinicom koja je data u Prilogu 1∗ . javnu bezbednost ili atministrativne svrhe. list SCG. koje se moraju upotrebljavati za izraˇavanje veliˇina. a koje su razliˇite s c z c c c od onih ˇija je primena obavezna na osnovu uredbe. moraju se izraziti karakterima koji nisu ve´i od onih za odgovaraj´e c c pokazivanje u jedinicama datim u Prilogu 1. zdravlje. reˇnog i ˇelezniˇkog saobra´aja. c ˇ Clan 2 Zakonske merne jedinice. c 18 . pomorskog. Pokazivanja izraˇena mernim jedinicama koje nisu navedene z u prilogu 1. Pokazivanje izraˇeno u mernim jedinicam dozvoljenim ovom uredbom mora z biti dominantno.4 ovog stava. ove uredbe obavezno se koriste pri upotrebi c merila. ako je upotreba takvih c jedinica predvidena medunarodnim konvencijama i ugovorima koji obavezuju Srbiju i Crnu Goru. odnosno u upotrebi do c zs dana stupanja na snagu ove uredbe. Odredbe ove uredbe ne odnose se na merne jedinice koje se upotrebljavaju u oblasti vazduˇnog. c z Upotreba dodatnih pokazivanja dozvoljena je najdocnije do 31. br. ove uredbe. ˇ Clan 5 Upotreba mernih jedinica koje nisu zakonske merne jedinice dozvoljena je za: 1. proizvode i opremu koji se ve´ nalazi na trˇiˇtu.11 UREDBA O ZAKONSKIM MERNIM JEDINICAMA (Sl. ˇ Clan 4 Dodatno pokazivanje u smislu ove uredbe ima znaˇenje joˇ jednog ili viˇe pokazic s s vanja veliˇine. decembra 2009. obavljanju merenja i pokazivanju veliˇina izraˇenih u mernim jedinic z cama. 10/2006) ˇ Clan 1 Ovom uredbom propisuju se zakonske merne jadinice koje se koriste u Srbiji i Crnoj Gori i naˇin njihove upotrebe. za privredu. su one merne jedinice koje su navedene u Prilogu 1∗ koji je z c odˇtampan uz ovu uredbu i ˇini njen sastavni deo. s c ˇ Clan 3 Zakonske merne jedinice iz ˇlana 2. godine.

aut. Merne jedinice opisane u Prilogu 1 Uredbe o zakonskim mermom jedinicama su ve´ opisane prethodno) c 19 . c ˇ Clan 6 Naˇin pisanja mernih jedinica mora biti u skladu sa standardima JUS ISO 31.Merne jedinice iz stava 1. (∗ prim. c JUS ISO 1000 ˇ Clan 7 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u sluˇbenom glasniku z SCG. ovog ˇlana ne primenjuje se na pokazivaˇe na merilc c ima. odnosno pokazivanje merila mora biti iskljuˇivo u zakonskim jedinicama.

Naravno.rastojanje od lakta do vrha srednjeg prsta. z ova jedinica je varirala od ˇoveka do ˇoveka. Mnoge stare mere za duˇinu proistekle su sasvim prirodno od razliˇitih dez c lova ljudskog tela. c c s c ruka. milja se znatno razlikovala od zemlje do zemlje. Da bi se dobila jednoznaˇna mera. 4cm). Ovo je c z ˇ definicija koja se koristi najviˇe . ˇto je pogreˇno. usvojene od strane Sjedinjenih z c Ameriˇkih Drˇava 1954. c c s c Rimljani su koristili dvodecimalni sistem ( sa osnovom 12 ) pa su shodno tome delili stopu na dvanaest jednakih delova koje su zvali unciae (dvanaestina). 1324. ˇaka. u drevnom Egiptu i Sumeru kao manja jedinica za duˇinu koristio se kubit. jard je u Engleskoj standardizovan kao c rastojanje od vrha nosa do kraja ispruˇene ruke kralja Henrija I. s c s s 20 . Cvor se ponekad s meˇa sa nautiˇkom miljom. ali se koristi paralelno sa njima.jedinica za merenje brzine vetra ili kretanje brodova. z c na engleskom yard.meriti. 514 m (1.zemlja i µ τ ριν c c c (metrein). bile su praktiˇne c potrebe merenja zemlje i astronomije. Na primer c c geometrija znaˇi merenje zemlje na grˇkom od reˇi Γη (ge). ˇ Cvor ˇ Cvor predstavlja jedinicu za merenje brzine. a rimska c milja je bila pet hiljada stopa. okrugla i suva poloˇena c z c z uzduˇ. Ovo se zasniva na c 3600s s h medunarodmo priznatoj duˇini nautiˇke milje. okolnostima. koja se takode vrlo razlikuje u razliˇitim c c delovima sveta. godine (koja je prethodno koristila UK ili admiralsku nautiˇku milju od 1853. Sama reˇ jard. Velike Britanije 1970. godine (koje su pre toga koristile US nautiˇku milju c z c od 1852. Smatra se da jedan korak u rimskoj vojsci bio trideset inˇa. prst (ˇirina prsa). ˇto je znaˇilo hiljadu duplih c c s c koraka. potiˇe od anglo-saksonske reˇi yerde koja znaˇi ˇtap. 85 km ).12 NEKE JEDINICE NE-SI SISTEMA Glavna pokretaˇka snaga razvoja matematike u najranijem periodu. koja predstavlja morsku milju na ˇas: 1852m = 0. godine kralj Edc vard II standardizovao je inˇ ka duˇinu tri jeˇmena zrna.ali i c vekovima kasnije (od Vavilona pa sve do Ojlera i Laplasa). a danas c c c s se ˇesto koristi u znaˇenju ˇtap dugaˇak jedan jard (91. ako ne i u svim. jard (rastojanje od vrha nosa do kraja ispruˇene s s z ruke). kao ˇto je sluˇaj i sa merama stopa. 184metra) i drugih drˇava. Koristi se ˇirom sveta za oznaˇavanje s c brzine plovila i letelica. Mnogi s termini koje danas koristimo potiˇu od tih praktiˇnih potreba. z Reˇ milja potiˇe od latinskog mille passuum. Medutim. c c Odatle je dobijena reˇ uncaa takode i engleska reˇ inˇ. ˇto je bilo izuzetno vaˇno u agrarnim s z druˇtvima ( potrebe irigacije i poljoprivrede) a takode i u moreplovstvu. ˇ Definicija. Ne spada medu priznate SI jedinice mere. Cvor . Na primer. Sliˇno je sa jedinicom liga. 249 metara).

. Iznosi 68 centimetara. se podrazumeva s c c s razliˇito vrednovanje iste stvari. 4245 kvadratnih metara MANJE JEDINICE: • hvat =6 stopa = 18 ˇaka= 72 palca s • stopa=3 ˇake = 12 palaca = 0. 7396 kvadratnih metara • lanac=10 motika=7193. 34245 kvadratnih metara • dunum =1000 kvadratnih metara • ralica=2500 kvadratnih metara • plug ili dan oranja=4000 kvadratnih metara • jutro ili katastarsko jutro=84 motika=5754. Kvadratni hvat je prema tome 3. 10536 metara s • palac=0. ´ VECE JEDINICE: • kvadratna stopa = 0.HVAT Hvat je starinska mera za duˇinu i iznosi 1. I danas u reˇenici imati razliˇite arˇine. Kada je su vlasti nametnule metriˇke mere c doˇlo je do protesta.. 896484 metar. zaokruˇuje se na z z 1. 026364 metara • crta=2159 mm ˇ ARSIN Arˇin je mera za duˇinu. 596712 kvadratnih metara. 8965 metara. 31608 metara s • ˇaka=4 palca = 0. 999 kvadratnih metara • kvadratni hvat = 3. c 21 . 59 kvadratnih metara • motika = 200 kvadratnih hvati=719. Arˇin se koristio u Srbiji do oss z s amdesetih godina devetnaestog veka.

br 10/2006.wikipedia.Uredba o zakonskim mernim jez dinicama -http://sr.dr Ljiljana Petkovi´ c c -Sluˇbeni list SCG.Boris Cekrlija -Matematiˇki simboli i termini.org 22 .LITERATURA: -Opˇta enciklopedija Larousse-Matematika s ˇ -Vremeplov kroz matematiku.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->