P. 1
PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA

|Views: 600|Likes:
Published by Darko Kunesevic

More info:

Published by: Darko Kunesevic on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA

DEFINICIJA PROMJENLJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA (SIGNALIZACIJE)

Promjenljivi prometni znakovi (PPZ) su znakovi kojima se sadr aj prema potrebama prometnoga toka mo e mijenjati ili se mogu isklju iti.

Uporabom odgovaraju ih, za pojedinu prometnu odnosno vremensku situaciju, primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana, te obavijesti preusmjeravanjem prometa, treba se posvetiti gra evinski uvjetovanim opasnim to kama.

STANJA SADR ÝAJA PROMJENLJIVOG ZNAKA

â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù

NULTO STANJE â¼³ TEMELJNO (PO ETNO) STANJE â¼³ prethodno definirano, prometno-pravno STATI NO OZNA AVANJE â¼³ PROMIJENJENO STANJE â¼³ sadr aj znaka pokazuje jedno od definiranih promjena.

PPZ bez jednozna no obavijesno

stanje nepromjenljivi

ikakve PPZ-a (uklju uje

i

nulto

obavijesti stanje). znak

Prometni znakovi (signalizacija) koji se prikazuju kao PPZ ne smiju se bitno razlikovati od standardnih prometnih znakova (signalizacije), prema odredbama Pravilnika, ni po sadr aju ni po dimenzijama.

Izme u stati ne signalizacije i PPZ-a ne smije se pojaviti konkurentska situacija s obzirom na sadr aj i prepoznatljivost.

Na jednom obavijesnom presjeku u pravilu se ograni enja brzine odnose na sve prometne trakove. Na podru ju vori ßta dopu ßtena je razlika u ograni enju brzine od 20 km/h izme u pojedinih prometnih trakova na jednom obavijesnom presjeku.

Pri ograni enju brzine zbog vremenskih uvjeta potrebno je istaknuti obavijest za opasnost i nakon predupozorenja. Na podru ju zastoja prometa potrebno je samo obavje ßtavanje znakom 125 (Zastoj).

Kad je vidljivost manja od 50 m, mogu a je promjena ograni enja brzine na 40 km/h.

PODJELA PROMJENLJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA

Promjenljivi prometni znakovi svojom vrstom, zna enjem, oblikom, bojom, veli inom i na inom postavljenja definirani su i postavljaju se prema Pravilniku, hrvatskim normama i europskim normama (HRN EN 12966 poglavljePRAVILNICI).

vidi

Za upravljanje prometom upotrebljavaju se ure aji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene,

ute i zelene boje.

PROMETNA SVJETLA jesu :

1. Svjetlosni 2. Svjetlosni znakovi 3. Svjetlosni znakovi 4. Svjetlosni znakovi 5. Svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka.

za za

znakovi

upravljanje za obilje avanje

upravljanje prijelaza

za prometom ceste

javnim

upravljanje namijenjeni preko

samo gradskim eljezni ke

prometom pje ßacima prometom pruge

Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak mo e biti postojano(neprekidno) ili trep u e (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na plo e bijele boje s rubom crne boje (kontrastna plo a).

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE PROMETOM

Svjetlosni znakovi trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na vi ße prometnih traka istodobno ili za svaki prometni trak posebno. (vidi Dodatak 2 SEMAFORI)

Ako se ure ajem upravlja prometom na svakom traku zasebno, svjetlosni znakovi se postavljaju iznad prometnih traka na koje se odnose.

Ako se svjetlosni znakovi upotrebljavaju za upravljanjem prometom na vi ße prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni se znakovi tada postavljaju s desne strane kolnika.

Na cestama s vi ße od jednog prometnog traka za svaki smjer kretanja potrebno je ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima.

Na

crvenim

svjetlosnim

poljima

znaka,

strelica

smjera

je

crna,

a

na

zelenim

svjetlosnim

poljima

znaka

strelice

se

uvijek

prikazuju

kao

zelene

svjetlosne

strelice

na

crnoj

podlozi.

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07 G08 .

najavljuje i kao trep u e zeleno svjetlo. . Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.daju se izmjeni no svjetlosni znakovi crvenim i zelenim svjetlom. a u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( vidi poglavlje PRAVILNICI).SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE PROMETOM NAMJENJENI SAMO PJE ACIMA Za upravljanje prometom pje ßaka posebnim ure ajima. Zeleno svjetlo mo e biti namje ßteno tako da se u odre enom vremenskom razmaku. strelica smjera je crna. prije nego ßto se ugasi. a na zelenim svjetlosnim poljima znaka strelice se uvijek prikazuju kao zelene svjetlosne strelice na crnoj podlozi. Na crvenim svjetlosnim poljima znaka.

Svjetla se izvode u tehnologiji svjetle ih dioda (LED).SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE JAVNIM GRADSKIM PROMETOM Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi. Na prilazima raskri ju izvan naseljenog mjesta.5 m iznad kolnika.5 m iznad povr ßine kolnika. Svjetla se moraju nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osina plo i koja ima oblik istostrani nog trokuta s vrhom okrenutim prema gore. odnosno spu ßtanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge s branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavje ß uju o tome kako je branik ili polubranik u zatvorenom polo aju.5 m ni na vi ßoj od 5. osim motocikla bez prikolice (B32) i ograni enje brzine (B31) ako je dopu ßtena brzina vo nje iznad 60 km/h. prijelaz se mora osigurati i zvu nom signalizacijom. Zabrana prolaz prolaz tramvaja tramvaja prolaza u u smjeru smjeru tramvaja ravno desno Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na raskri jima koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika. ije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti duljine stranice istostrani na trokuta 120 cm (znak G23). u obliku svjetle e crte bijele ili ute boje. ti se svjetlosni znakovi daju izmjeni no paljenjem dvaju crvenih svjetala kru nog oblika promjera Ø 300 mm. G23 . moraju biti postavljeni na visini 2 do 3. Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje pribli avanje vlaka. SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA OZNA AVANJE PRIJELAZA CESTE PREKO ÝELJEZNI KE PRUGE Svjetlosni znakovi za ozna avanje prijelaza ceste preko branicima ili polubranicima. Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak. Crtama se ozna uje : â¼Ù â¼Ù Slobodan â¼Ù Slobodan â¼Ù Slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo. Polo ena crta zna i zabranu prolaza tramvaju Uspravna i kosa crta zna e slobodan prolaz tramvaju u odgovaraju em smjeru i postavlja se dolje. zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon. moraju se postaviti prometni znakovi koji ozna uju nailazak na prometna svjetla (A23 ili A24) s dopunskom plo om E01. Svjetle a crta mo e biti polo ena. na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znakovi za upravljanje prometom. odnosno zatvaranje prijelaza Osim ozna avanje prijelaza ceste preko eljezni ke pruge svjetlosnim znakom. eljezni ke pruge u razinimogu biti znakovi za ozna avanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje prilbli avanje vlaka. uspravna ili kosa. mo e se postaviti svjetlosni prometni znak na manjoj visini i s manjim svjetlima. Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika. i postavlja se po okomitoj osi gore. raskri je (D01 ili D02). boje retrorefleksije klase III. donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4.

. ZAPREKA I O TE ENJA KOLNIKA Svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka mogu biti plo a za ozna avanje zapreka sa trepta em (K22 i K23). K28 I K29). pokretna plo a s trepta ima i znakovima (K24.SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA OBILJE ÝAVANJE RADOVA NA CESTI . koja upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i na in preusmjeravanja prometa. K25 i K26) kao i privremeni ure aji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeni nog propu ßtanja vozila iz suprotnih smjerova. Takodjer postoji i signalna plo a s promjenjivim sadr ajem (K27.

ovisno o situaciji na terenu iznosi od 5 â¼³ 10 m. SVJETLOSNI NIZ â¼³ je niz putovanjem svjetla " (K32). Crveno svjetlo upotrebljava se na plo ama za ozna avanje zatvorenog dijela ceste (K30).Promjer svjetala ne smije biti manji od 210 mm. utih. a razmak izme u svjetala. me usobno povezanih svjetala (bljeskalica). Trep u e uto svjetlo se upotrebljava za nagla ßavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (K31). Svjetlosni niz upozorava da je jedan ili vi ße prometnih rakova zatvoren i da je promet preusmjeren " . koja se izmjeni no pale/gase u smjeru vo nje.

Glavno podru je primjene MOBILNE SIGNALIZACIJE je : â¼Ù za ßtita podru ja â¼Ù ozna avanje â¼Ù regulacija prometa u slu aju prometne nezgode. periodu akomulatora. dr avne.U stru nim krugovima dosta je popularan naziv DINAMI KA SIGNALIZACIJA. se od 16 i izvr ßava vi ße sati u bez dodatnog kratkom punjenja vremenskom izvora energije. u slu aju zagu ßenja prometa na odre enoj dionici. Ovako stvorena vremenska pri uva omogu ava eliminiranje i smanjivanje zastoja pa vozila koja nailaze mogu nastaviti putovanje prihvatljivom brzinom ili se sigurno zaustaviti u koloni. budu i da u realnome vremenu upozorava i ograni ava sudionike u prometu u odre enim radnjama koje bi oni ina e poduzeli u normalnim okolnostima. a sve u cilju jasnijeg i boljeg informiranja o stvarnome stanju odre enoga dijela prometne mre e. Primjena DINAMI KE SIGNALIZACIJE. DINAMI KA PROMETNA SIGNALIZACIJA po svojoj funkciji interpolira elemente sigurnosti u prometu. od lokalnih cesta i puteva do najmodernijih brzih cesta i autoputeva. Tako. na prethodnim se dionicama ograni ava brzina kretanja u cilju sprje avanja dodatnog zagu ßenja ili incidentnih situacija zbog naleta na kolonu velikom brzinama. autoputevi). Dana ßnja tehnolo ßka i informati ka rje ßenja omogu avaju upu ivanje ve eg broja informacija i sadr aja korisnicima sustava. postavljanje i otklanjanje â¼Ù mala potro ßnja elektri ne energije uz osiguranje neovisnoga rada â¼Ù Pogodna za sve vrste. kategorije prometnica (lokalne ceste. pod im prvenstveno podrazumijevamo ograni enja i upozorenja kojima se djeluje na prometni tok prije problemati ne dionice. MOBILNA SIGNALIZACIJA MOBILNA SIGNALIZACIJA je veoma korisna na svakom tipu prometnice. . upanijske. sigurnosti u prometu. PRIMJERI PRIMJENE DINAMI KE SIGNALIZACIJE â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù PROMJENJIVI LED POSEBNI PROMETNI DINAMI KI CESTARINSKI OZNAKE LED ZNAKOVI ZA U INFORMACIJSKI PROLAZI PROMETNI PARIRALI TA LED MOBILNA SIGNALIZACIJA TEHNOLOGIJI ZNAKOVI DISPLEJI (GARA ÝE) (CJENICI). izvo enja prepreka radova na na cestovnoj prometnici prometnici Prednosti MOBILNE SIGNALIZACIJE jesu : â¼Ù velika fleksibilnost. tako er je u funkciji pove anja kvalitete Popularan je naziv "harmonizacija prometnog toka".

snijeg. posti e se iznimno dobra vidljivost u svim vremenskim uvjetima (ki ßa. Primjenom visokoga intenziteta svjetle ih LED dioda i njihovog pravilnog odr avanja. sunce). magla. .PROMJENJIVI PROMETNI ZNAKOVI U LED TEHNOLOGIJI Vrlo visoki intenzitet LED promjenjivih prometnih znakova osigurava visoku definiciju i jasan prikaz i u slu ajevima direktnog pogleda u sunce.

ovisno o stupnju vanjske osvijetljenosti (16°). dionicama prometnica. Tako er. mogu e je i daljinsko upravljanje znakovima. ... Putem Be i no (wireless) putem ica GSM (wire) tehnologije Mogu a je i automatizirana aktivacija znaka u koliziji s radar-detektorom brzine ili ure aja za kontrolu temperature u slu aju niske temperature. POSEBNI LED PROMJENJIVI ZNAKOVI POSEBNI LED PROMJENJIVI ZNAKOVI koriste se na cestarinskim prolazima.. kontrolnim stanicama i parkirali ßtima u svrhu izbjegavanja prometnih gu vi.. kretanja trenutne toka (ograni enja (kolone. poledica.. Od konvencijonalnih promjenjivih znakova razlikuju se po obliku i sadr aju. Naj e ß e su to upozoravaju e informacije o : â¼Ù Preporu enoj brzini â¼Ù Prikaz â¼Ù Stanje prometnoga â¼Ù Stanje na kolniku i vremenske prilike na prometnici (vjetar. Kontrola i odabir sadr aja prometnog znaka mogu a je na vi ße na ina : â¼Ù â¼Ù â¼Ù Opti ki. magla.LED promjenjivi prometni znakovi mogu putem svojih displeja davati razli ite upozoravaju e informacije i utjecati na re im odvijanja prometa u opasnim mjestima. brzine brzine gu ve. vo nje) vo nje nezgode.).) Rasvjetljenost LED prometnih znakova mogu e je regulirati manualno (ru no) ili automatsko..

Izra uju se o ovisnosti o eljama naru itelja. razne tekstualne poruke kao i grafi ke oznake.DINAMI KI INFORMACIJSKI DISPLEJI DINAMI KI INFORMACIJSKI PANELI mogu prikazivati veliki broj razli itih promjenjivih prometnih znakova. Odlikuje ih njihova mogu nost odvajanja sadr aja na sekcije-module. ilustracije u skladu s europskim normama i standardima. broju slobodnih mjesta. tako da na jednom displeju mo emo prikazivati vi ße razli itih tekstualnih i/ili grafi kih poruka u razli itim bojama. . eta ama gara e. LED OZNAKE ZA PARKIRALI TA (GARA ÝE) LED OZNAKE ZA PARKIRALI TA (GARA ÝE) se naj e ß e upotrebljavaju u svrhu informiranja voza a o stanju u parkirali ßnoj gara i.

. (vi ße u OPREMA PARKIRALI TA).Nalaze veliku primjenu u ekspandiraju em rastu broja novoizgra enih prakirali ßnih gara a u velikim urbanim gradskim centrima.

te dinami ki. Upotreba promjenjivih znakova â¼³ cjenika za prikaz cestarina je daleko prakti niji i dugoro no gledano . .CESTARINSKI PROLAZI (CJENICI) Postoje dvije verzije znakova koji prikazuju cjenike cestarine. mostarine ili tunelarine : konvencijonalni prometni znak s prikazanim cijenama .financijski isplatljiviji od konvencijonalnih znakova jer omogu uje brzu i trenuta nu promjenu cijena usluga cestarina.promjenjivi znak.

a radi pove anja sigurnosti pje ßaka i ostalih sudionika u prometu posti e se ve a u inkovitost kombinirajem uobi ajenih prometnih znakova sa promjenjivom prometnom signalizacijom koja se priklju uje na elektroenergetsku mre u. B31 (LED) .DODATAK 1: OBILJE ÝAVANJE PJE A KOG PRIJELAZA KOMBINACIJOM KONVENCIJONALNIH PROMETNIH ZNAKOVA I PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Imaju i na umu osnovni cilj signalizacije. U na ßem konkretnom slu aju radi se o sljede oj prometnoj signalizaciji (znakovima) : â¼Ù C02 â¼Ù â¼Ù A34 (promjenjivi). kako u izradi tako i u postavljanju istih. Svi konvencijonalni prometni znakovi moraju u potpunosti odgovarati normama i uvjetima iz pravilnika (vidi poglavlja PRAVILNICI i KVALITETA I NORME(vertikalna signalizacija)).

Donji rub od razine kolnika.a duljina kraka stupa je 5 m. postavljanja iznosi minimum 5 metara od donjeg ruba znaka do razine Konzolni stup mora u donjem dijelu imati vrata ßca sa bravicom (radi onemogu avanja pristupa osoba van struke) koja omogu avaju pristup elektri nim instalacijama. izvesti tako da kruga ima minimalno tri reda crvenih LED-a. kut isijavanja 23°. â¼Ù mora imati mogu nost dojave kvara znaka i kontrolu izvr ßenja upravlja_kog naloga u operativni centar. prometni znak A 34. dobava. itljiv â¼Ù Obostrani svjetlosni promjenjivi 100 cm. ja ine od 20 mA promjer optike ø 5mm.25 metra od ruba kolnika. pri osvjetljenosti znaka okolnom svjetlo ß u od 40000 luxa. treba biti veli_ine T 90 cm. na cesti" izvesti od bijelih LED-a u jednom redu. udaljenosti izveden granica i naredbe od tako od stupanj ili da - 40 mehani ke zabrane min. â¼Ù simbol " etrdeset" izvesti od bijelih LED-a u jednom redu. npr. Kut svjetlosne to ke od 30° i intenzitet svjetlosti. veli ina ku i ßta 100 x 34. svijetle eg prometnog znaka mora se nalaziti na visini od minimalno 5. Konzolni stup treba sloja temeljne boje i slojem autolaka srebrne boje. 50/50 u dvije sekunde) signalnog pojma A 34. pri + za ßtite mora 150 pribli avanju do biti 70 IP ostane °C 54. pri osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlo ß u od 40 000 lux-a. pri osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlo ß_u od 40 000 lux-a. isporuka i monta a na konzolni stup iznad kolnika. â¼Ù crvene LED-e intenzitet svjetlosti od minimalno 3100 cd/m2. izvesti tako da ima minimalno tri reda crvenih LED-a.KARAKTERISTIKE PROMJENJIVOG PROMETNOG ZNAKA â¼Ù â¼Ù prepoznatljiv s â¼Ù znak mora biti postavljen pod velikim kutom promatranja. tako da udovoljavaju sljede im uvjetima: â¼Ù ute LED-e od minimalno 7440 cd/m2. biti za ßti en protiv korozije postupkom vru eg cin anja ili sa dva . â¼Ù simbol isijavanja simbol â¼Ù Svjetlosni simbol Svjetlosni Kut Svjetlosni simbol Svjetlosni isijavanja svjetlosna simbol znaka trokuta "djeca A POSTAVLJANJE I MONTA ÝA Promjenjivi prometni znak postavlja se na konzolni stup. za ßtita plastificiranje â¼Ù Mogu nost treptanja (omjer svjetlo/mrak. â¼Ù znaka B 31. â¼Ù jakost opti kog sustava mora se mo i prilagoditi okolnoj svjetlo i (npr. Konzolni stup se ugra uje na udaljenosti od 1. jasno m.0 m Visina kolnika. svjetlosne to ke od 30° i intenzitet svjetlosti. do udaljenosti od min. smanjenje no u). â¼Ù Ku i ßte i prednju masku znaka izvesti od AIMg3. treba biti veli_ine Ø 90 cm. znak uz karakter mora relativnu znaka pouzdano vla nost kao raditi od unutar znaka 95 i temperaturnih % opasnosti. 35 m. â¼Ù bijele i ute LED od minimalno 10540 cd/m2. â¼Ù Svjetlosni promjenjivi prometni znakovi i prometna svjetla trebaju biti izvedeni u tehnici LED â¼³ a visokog sjaja.

40 m i dubine 0. Skica primjenjenog konzolnoga stupa . se smje ßtenog na u vlastiti neposrednoj izvor blizini elektri nog prometnog napajanja znaka 230V unutar 50 zelene Kabel elektronapajanja pola e se u iskopani kanal dimenzija ßirine 0. pribor moraju biti izra eni od antikorozivnog materijala ili moraju imati Alternativa nemogu nosti spajanja na elektroenrgetsku mre u je upotreba fotonaponskoh-solarnog napajanja smje ßtenog na konzolnom stupu. kanal slijedi Vezni elementi i vij ani antikorozivnu prevlaku kao na in za ßtite (HRN. sa Omjer svake strane treptanja znaka tama/svjetlo i oni iznosi pomo u 50/50 ure aja u za dvije Svjetle i prometni znak priklju uje Hz. preko elektri nog brojila povr ßine. trepta i nalaze naizmjeni no se trep u.Halogeni treptanje sekunde. ßtitnik.80 m. U iskopani kanal se pola e i plasti ni zatrpavanje kanala i sabijanje zemlje. uzemljiva i crvena traka upozorenja. Nakon polaganja kabela i trake.EN 12899-1). Predvi ena je maksimalna potro ßnja od 300 W.

Skica temelja konzolnoga stupa izra enog betonom marke MB20 i propisane armatuure npr. MA400/500 Q131 .

Uzemljenje DODATAK 2: SEMAFORI DEFINICIJA Svjetlosni se znakovi postavljaju u svrhu pove anja sigurnosti i/ili pobolj ßanja kakvo e odvijanja prometa na cestama. 61/2001. Rad obuhva a nabavu. POSTAVLJANJE Svjetlosni se znakovi postavljaju sigurnosti prometa na cestama" znakovima. 59/2000. prema (NN cestama" prometnome br.) u skladu "Pravilnikom i Odlukom sa"Zakonom o o o prometnim dono ßenju . projektom organizacije gra enja (POG). zahtjevima nadzornog in enjera i OTU. programom kontrole i osiguranja kakvo e (PKOK). Rad mora biti obavljen u skladu s projektom. (NN br. opremi i signalizaciji na Smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN br. dopremu i ugradnju svjetlosnih znakova i pripadaju ih ure aja uklju uju i i svu opremu te elektri nu instalaciju.). propisima.). projektu 59/1996.

Signalni ure aji semafora se postavljaju na stupove. u odre enim slu ajevima.Monta a i postavljanje semafora na stup iznad raskr ß a Kontrolno-upravlja ki semaforski ure aj Na cestama s dopu ßtenom brzinom ve om od 60 km/h promjer svjetlosnoga polja treba biti 300 mm. na portale. Promjena s vremena propu ßtanja vozila (zeleno svjetlo) na vrijeme zatvaranja prolaska (crveno svjetlo) prikazuje se prijelaznim utim svjetlom. Jednom odabranu konstrukciju trebalo bi zadr ati unutar poteza ceste. ceste s dopu ßtenom brzinom 60 km/h i ve om. 3 4 s s za za brzinu brzinu 50 60 km/h. .75 m za ceste s dopu ßtenom brzinom manjom od 60 km/h. Minimalni razmak izme u osi stupa i ruba kolnika je: â¼Ù 1. Trajanje utoga svjetla se odre uje prema dopu ßtenoj maksimalnoj brzini za privoz na kojega se odnosi i to: â¼Ù â¼Ù â¼Ù 5 s za brzinu 70 km/h. km/h.00 m za â¼Ù 0. konzole i.

20 m iznad iznad biciklisti koga pje ßa koga puta hodnika. 2. Za potrebe instalacije laterni na raskri jima mogu se koristiti razli ite vrste semaforskih stupova.50 m iznad kolnika.Donji rub signala treba biti na visini od najmanje: â¼Ù â¼Ù â¼Ù 4. koji treba biti otporan na ultraljubi asto zra enje. .10 2. kakvo e za ßtite IP 54. kretanja. Upravlja ki semaforski ure aj smje ßta se u PVC ormari .

» Vrh stranice .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->