P. 1
Upravljacki informacioni sistemi

Upravljacki informacioni sistemi

5.0

|Views: 2,764|Likes:
Published by Kristijan Omicevic

More info:

Published by: Kristijan Omicevic on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi

UVOD
Svijet u kojem danas živimo karakteriše brz naučno-tehnički i tehnološki razvoj, koji permanentno mijenja tempo privrednog i društvenog života. To vrijeme označavamo kao vrijeme tzv. "informacijskog društva". Informaciona tehnologija, informacioni sistemi i njihova primjena u okviru poslovnih sistema poslednjih decenija doživljavaju snažan razvoj. Elektronski računari pretvaraju se od uređaja za masovnu obradu podataka u uređaje za informacije. To je ključni momenat koji mijenja samu suštinu informacionog sistema, a posebno mjesto i ulogu informacionih sistema u poslovnim sistemima. Naročito u ekonomskoj sferi postaje sve značajnije raspolaganje informacijama, posjedovanje i korištenje informacione tehnologije. Dinamika razvoja informacionih sistema i "informacione industrije" postaje pokretačka snaga privrednog i društvenog napretka. Svakako je teško reći da li je informaciona tehnologija presudno uticala na društvene odnose ili je bilo obrnuto. U svakom slučaju može se reći da postoje veoma intenzivni interaktivni odnosi. Složene relacije između ekonomske i informatičke sfere mogu se sagledati sa dva aspekta. Prvi aspekt je značaj i oblik uticaja informacione tehnologije na obavljanje ekonomske djelatnosti. Svakako da je ekonomija upućena na korištenje informacione tehnologije jer bilo da se radi o pojedinom preduzeću ili o cjelokupnoj nacionalnoj ekonomiji svakodnevna aktivnost je korištenje velikog broja podataka, i na osnovu njihove analize donošenje poslovnih odluka. Dinamičan razvoj privredne aktivnosti neprekidno prozvodi nove informacije koje treba da budu sakupljene, obrađene i sačuvane. S druge strane ekonomski sistem da bi funkcionisao mora da koristi određene podatke i informacije u cilju donošenja racionalnih odluka. Sve ove zahtjeve, njihovo usklađivanje i optimizaciju kroz povezivanje ulaznih i izlaznih tokova podataka, na najbolji način može da ostvari samo dobro planiran i realizovan informacioni sistem. Pored kvantitativnih prednosti koje pruža informaciona tehnoogija kroz efikasnu i brzu obradu podataka, ona iz osnova mijenja i kvalitet poslovanja mijenjanjem starih i stvaranjem novih metoda poslovnog upravljanja i odlučivanja. Na primjer, ako proces upravljanja podijelimo na aktivnosti planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole svakako da nema te aktivnosti u kojoj se informatika ne primjenjuje. Informacioni sistem utiče na menadžment organizacije realizacijom jedne od osnovnih funkcija informacionog sistema, a to je da osoblju i menadžerima, snadbijevajući ih potrebnim informacijama, omogući efikasno istraživanje procesa i uvid u ponašanje organizacije, tako da mogu 1

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi

efikasnije i efektivnije da se koriste svojim umijećem izvršenja zadataka, planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja, kako bi postigli poželjan razvoj, rast i prosperitet organizacije. Od informacionog sistema se očekuje da pomogne efektivno i efikasno funkcionisanje organizacije obezbijeđujući da prava informacija u pravi čas, u pravom obliku i u pravoj količini prispije pravoj osobi – korisniku, odnosno menadžeru u organizaciji. Informacioni sistem, budući da pomaže u snabdijevanju i distribuciji informacija, pretpostavlja usvajanje posve različitog menadžerskog stila u procesu poslovnog odlučivanja, koji bi više bio zasnovan na analitici, a manje na provizornim procjenama i nagađanjima. Iz tog razloga, menadžeri sve više traže rješavanje problema na temelju novih analitičkih i integrišućih znanja i vještina, te informacionog sistema, a sve manje na osnovu intuicije. Uspješno upravljanje preduzećem i uspješno vođenje biznisa je nemoguće organizovati bez pouzdanih podataka odnosno informacija. Upotreba informacione tehnologije je bila različita od perioda do perioda. U početku, krajem pedesetih, i početkom šezdesetih godina ovog vijeka, primjena informatike svodila se isključivo na korištenje sistema za obradu transakcija (Transaction Procesing System). Taj koncept najčešće se naziva "automatska obrada podataka" (Data Processing). Tokom šezdesetih godina dolazi do značajnih tehničkih inovacija u oblasti telekomunikacija. Prenos podataka i informacija na velike udaljenosti postaje ostvariv u tzv. "realnom vremenu". Time se stvaraju preduslovi da se informaciona tehnologija ne koristi samo za obradu podataka već i za prenos i plasiranje informacija (Information Reporting System). U situaciji kada je dostupno obilje često kontradiktornih informacija tradicionalne metode intuitivnog odlučivanja pokazale su se nemogućim. Zbog toga dolazi do promjene ne samo objekata odlučivanja već i do promjena u načinu i tehnologiji donošenja najvažnijih poslovnih odluka. Informativnu osnovu obezbjeđuju tzv. sistemi za podršku odlučivanju (Decision Support System). U periodu od poslednjih trideset godina razvoj računarske tehnike bio je veoma dinamičan. U oblasti računarske opreme značajan napredak ostvaren je u pogledu brzine obavljanja operacija, memorijskih kapaciteta, snage mikroprocesora i raznovrsnosti i kvaliteta periferne opreme. Primjena informacione tehnologije u poslovnim sistemima zahtjeva veoma sveobuhvatan i kompleksan pristup. Prije svega treba definisati pojmove informacioni sistem i informaciona tehnologija. Neophodno je sagledati svaki poslovni sistem ponaosob a za to su potrebna i odgovarajuća znanja iz teorije sistema. 2

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi

Informacioni sistemi se primjenjuju u različitim djelatnostima koje imaju svoje specifičnosti. Te specifičnosti imaju uticaja na karakteristike informacionog sistema koje poslovni sistem mora da posjeduje. Za postizanje ciljeva uspostavljanja informacionog sistema neophodno je da on bude efikasan. Organizacija podataka treba da bude zasnovana na jedinstvenoj bazi podataka podržanoj odgovarajućim programskim rješenjem, odnosno sistemskim i aplikativnim softverom. Posebnu pažnju treba posvetiti projektovanju informacionog sistema za poslovni sistem. Pod projektovanjem se podrazumjeva utvrđivanje faza izgradnje, specifikacija metoda, tehnika i sredstava projektovanja, kao i uvođenje, praćenje i ocjena projektovanog informacionog sistema. Iz teorije organizacije poznati su brojni interni i eksterni faktori, koji determinišu organizaciju, pa prema tome i projektovanje informacionog sistema. Bez razumijevanja prirode, strukture i dinamike organizacije, njenih unutrašnjih procesa, ponašanja, kao i njene interakcije sa okruženjem, nezamislivo je izgrađivanje informacionog sistema date organizacije. Posebnu ulogu informaciona tehnologija ima u upravljanju poslovnim sistemom. Informacioni sistem neće ispuniti cilj zbog kojeg je stvoren ako se svede samo na obradu podataka. Zbog toga su stvoreni tzv. upravljački informacioni sistemi" (MIS – Management Information Systems) čiji su produkt unaprijed definisane informacije za potrebe rukovođenja. Za rukovodioce na nižim i srednjim nivoima te su informacije detaljne, dok su za više rukovodioce to uglavnom uopštene informacije. Viši nivo podrazumjeva sistem za podršku u odlučivanju koji treba da omogući rješavanje problema koji nisu struktuirani već su veoma specifični. Na najvišem nivou su "ekspertni sistemi" (Expert Systems) koji se zasnivaju na bazama znanja projektovanim od strane eksperata i koji imaju mogućnost samoučenja.

3

Zbog toga i cilj informacionog sistema mora da bude usklađen sa opštim poslovnim ciljevima. Informacioni sistem bilo kog ekonomskog subjekta jedan je od njegovih podsistema. Zbog toga svrha informacionog sistema jeste da upravljačkoj strukturi osigura tačne i pravovremene informacije potrebne za donošenje odluka. informacioni sistem svojim funkcionisanjem mora da poboljša funkcionisanje cijelog poslovnog sistema kako bi se postigli što bolji rezultati poslovanja. Svaki poslovni sistem. tj. Informacioni sistem aktivni je društveni sistem koji se može. obrađuje i isporučuje informacije. čuva. uključujući poslovodstvo . ali ne mora. prerade. odnosno organizacija mora da ima svoj informacioni (pod)sistem koji prikuplja._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi I. Internacionalna federacija za obradu informacija (Internacional Federation for Information Prosessing IFIP) definiše informacioni sistem na sljedeći način: "Informacioni sistem je sistem je sistem koji prikuplja. Pored toga postoji i ekonomski zahtjev da se ovi zadaci obave uz što niže troškove. pohranjuje. Jedna od najopštijih je da se pod informacionim sistemom podrazumjeva skup metoda. Osnovni cilj svakog informacionog sistema je da omogući prikupljanje podataka i prikazivanje dobijenih informacija na najbolji način. Cilj informacionog sistema je pribavljanje potrebnih informacija za vođenje poslovnog procesa i upravljanje organizacijom. tako da budu dostupne i upotrebljive za svakog ko se želi njima koristiti. čuva. Informacioni sistem se može definisati kao set međusobno povezanih komponenti koje funkcionišu zajedno u procesu izbora. obrađuje isporučuje informacije važne za organizaciju i društvo. 4 . a u cilju pomoći donošenju odluka. pohranjuje. postupaka i resursa oblikovanih tako da bi se potpomoglo postizanje nekog cilja. koordiniranju i kontroli u organizaciji. koristiti informacionom tehnologijom". Razvojem računara došlo je do mnogo intenzivnjije upotrebe informacija i do povećanog povjerenja u donošenje upravljačkih odluka na bazi informacija. POJAM INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INFORMACIONIH SISTEMA U literauri se sreće mnogo različitih definicija informacionih sistema. klijente. skladištenja i slanja informacija. INFORMACIONI SISTEMI 1. zaposlene i ostale.

što znači da se ne može poistovijetiti sa jednom. kreiranje novih proizvoda i usluga. kontrolu operacija. IS pomoću tri aktivnosti proizvode informacije koje su potrebne organizaciji za donošenje odluka. organizaciji su potrebni moćni informacioni i komunikacijski sistemi. Prema tome. Iz toga proizlazi da informacioni sistem može biti manuelan ili podržan informacionom tehnologijom. Informacioni sistem je kompleksan organizacioni sistem. koja podrazumijeva da "izlaz" odlazi do određenih članova organizacije koji će ih vrijednovati ili napraviti ispravke u fazi ulaza. Na osnovu navedenog bitno je uočiti sljedeće: 1. odnosno kompjuterizovan. 5 . Na osnovu svega navedenog. izlaza. U nekim organizacijama te postupke obavljaju ljudi. uslov opstanka bilo koje organizacije je da raspolaže adekvatnim informacionim sistemom. IS zahtjevaju i povratnu informaciju. memorisanja i kontrole. omogućava joj da komunicira unutar sebe i sa svojim okruženjem. a koje treba da transformišu resurse podataka u informacione podatke". 2. Takođe. To znači da informacioni sistem obuhvata i kompjuterizovani i nekompjuterizovani dio informacionih djelatnosti. Ove aktivnosti su: ulaz (podrazumijeva sakupljanje neobrađenih podataka iz organizacije i okruženja). Pojam informacionog sistema znatno je širi u odnosu na računar i računarsku obradu podataka. IS služe kao pomoć menadžerima i zaposlenima u analiziranju problema. IS sadrže informacije o značajnim ljudima. mjestima i elementima u oprganizaciji. korisnije oblike) i izlaz (odnosi se na transfer podataka ljudima ili aktivnostima kojima su potrebni). ali i njenom okruženju. razvijanju (kreiranju) novih proizvoda. Informacioni sistem djelujući u okviru neke organizacije. Informacioni sistem obuhvata sve informacione djelatnosti . 3. pojedinačnom od tih djelatnosti. u kojem su razrađeni postupci informacionih aktivnosti. a kompleksnost se odnosi i na strukturu elemenata i na strukturu veza kako u okviru sistema tako i sa okruženjem. što upućuje na zaključak da informacioni sistem postoji i onda kada nema računarske podrške. obrade._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Odnosno "Informacioni sistem je sistem koji koristi hardverske resurse (mašine i medije). a u drugim se koriste moderna informaciona tehnologija. procesiranje (prerada prikupljenih podataka iz organizacije i okruženja u razumljivije. softver(programi i procedure) i ljudske resurse (korisničke i specijaliste) radi sprovođenja aktivnosti ulaza. analizu problema. može se zaključiti – da bi postala konkurentan učesnik na internacionalnom tržištu.

menadžmenta._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Na slici 1. prikazano je funkcionisanje IS. P O d n ic a Z a je K S O e R G A L N n A p a v O V P o tro {a~ iR T N O m A e L O A n t O K R nc M P S O P I a T c i o r a v r { n d N n ` ije a n c ij u re nk Ko ge e_ a V lad in R n V f E o r m U I z i s l j a ~ i i n k f i s o i t e r m i n m i : f o r m a c i o n a i c i o s i E k I e N P UP TR O C EO S U I u` udr en ja RT Do bav lja ~ o n o L j u d N o v P r o s O p r E n e I n f o k r ig a r ne si zu aR r cs o i i R r o c e s i : a c F i z i ~ k a d U t o r M a r k e t i nD e m a F i n a n s i j eI r g i j a K a d r o v i O r m a cD i j r a u g i p r m i Os p u i i b e i s s t lr u i b g u e p r i n g o n f o r m s t a l i o c e s i o : ob en s c a e o l u g e : i j a s i c i j e f e k t i Ciljevi informacionog sistema proističu iz ciljeva organizacije. 6 s F in a n ijs k e_ i n st AP i UN T J E Slika 1. Što je u konkretnom slučaju optimalno zavisi od čitavog niza okolnosti. konkurenti. kao što su kupci. Svakako treba imati na umu činjenicu da se organizacije međusobno razlikuje po nizu obilježja kao što su ciljevi. dobavljači. Međutim. koja slijedi. društvena uloga. akcionari i regulatorne agencije. Opšti cilj je da stvori neophodne preduslove za bolje funkcionisanje organizacije i ostvarivanje boljih rezultata poslovanja. Funkcionisanje Informacionog sistema u okruženju itu c ij A kc io n a ri _ i~k a R adn . interaguju sa organizacijom i njenim IS. ljudi. procesiranje i izlaz. čiji je on podsistem i sa njima moraju biti usklađeni. To drugim riječima znači da je svaka organizacija relativno jedinstvena kombinacija strukture. ciljeva i okruženja. ne postoji jedan uopšten model informacionog sistema koji je adekvatan i optimalan za svaku organizaciju. djelatnosti i menadžmenta. IS sistem sadrži informacije o organizaciji i njenom okruženju. Postoje tri osnovne aktivnosti IS – ulaz.. Faktori okruženja.

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi

Upravo zato informacioni sistem projektovan za jednu organizaciju ne može direktno biti preslikan u druge organizacije. Postojanje i razvoj bilo kojeg poslovnog sistema nemoguće je zamisliti bez aktivnosti prikupljanja, obrade ili razmjene informacija. Sve ove aktivnosti obavlja informacioni sistem koji neminovno predstavlja objektivno postojeći konstitutivni dio svake savremene organizacije, odnosno njen podsistem. Isto se odnosi i na proces upravljanja i odlučivanja (menadžmenta), koji su po svojoj suštini prevashodno informacioni procesi. Upravo iz tog razloga je potrebno da savremeni menadžeri posjeduju neophodna informatička znanja u korištenju informacione tehnologije, budući da su oni ti koji donošenje odluka treba da zasnivaju na informaciji i znanju, a ne na intuiciji i psihološkim faktorima. Informacioni sistemi se mogu objasniti i na sledeći način – predstavljaju rješenje za organizaciju i mendažment, bazirano na informacionoj tehnologiji, na izazove koje postavlja okruženje. Da bi u potpunosti razumjeo IS, menadžer mora poznavati organizacione, menadžment i tehnološke dimenzije sistema, kao i njihovu moć da obezbijede rješenja za izazove i probleme iz poslovnog okruženja. IS je više nego kompjuter. Efektivno korištenje IS zahtjeva razumijevanje organizacije, menadžmenta i informacione tehnologije koje utiču na sistem i čine sistem. Svi informacioni sistemi mogu biti opisani kao organizaciona i menadžment rješenja na izazove koje nameće okruženje.

Slika 2. Odnos IS sa organizacijom, tehnologijom i menadžmentom

7

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi

Kako je glavni cilj informacionog sistema da omogući prikupljanje podataka i prikazivanje dobijenih informacija na najbolji način, postavlja se kao prvi zadatak izbor mašinske i programske opreme i donošenje odluke o tipu organizacije podataka. U poslovnim informacionim sistemima koriste se dva tipa organizacije podataka u obliku: datoteka baza podataka.

Datoteka je kolekcija povezanih slogova iste strukture koji su smješteni na sekundarnim memorijskim medijumima. Informacioni sistem koji ima ovakvu organizaciju podataka je osposobljen da prihvata i čuva podatke i da prikazuje rezultate speifične primjene na bazi odgovarajućih ulaza. Organizacija podataka u baze podataka predstavlja savremeni trend u oblasti poslovnih informacionih sistema. Baza podataka je skup podataka koji su povezani preko određenih relacija. Ove relacije formira ili održava jedan ili više programa koji se nazivaju upravljački sistem baze podataka (Data Base Managament System – DBMS).

8

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi

2. FUNKCIJE INFORMACIONOG SISTEMA
Funkcije informacionog sistema su brojne i raznovrsne ali se ipak mogu svesti na dvije: funkcija dokumentacije funkcija upravljanja.

Funkcija dokumentacije omogućava subjektima poslovnog sistema ostvarivanje kontrole i ocjenu preduzetih akcija. Funkcija upravljanja kao osnovna funkcija informacionog sistema omogućava da svi subjekti jednog poslovnog sistema imaju na raspolaganju relevantne informacije kako bi bili u mogućnosti da donose odgovarajuće poslovne odluke. Savremena poslovna organizacija teško se može predočiti na uobičajen način, putem organizacionih šema, tj. "hijerarhije" kvadratića povezanih linijama. Danas je korisnije organizaciju posmatrati kao kompleks sistema za rješavanje različitih poslovnih problema koji izviru iz različitih promjena sa kojima se organizacija susreće, a čije se strukture mogu opisati informacionim tokovima. Informacioni sistem predstavlja "krvotok" tako shvaćene savremene organizacije, jer pruža "hranu" donosiocima odluka u rješavanju problemskih situacija. Informacioni sistem djeluje unutar nekog poslovnog sistema omogućavajući mu da komunicira unutar sebe i sa svojim okruženjem. Samim tim i funkcije informacionog sistema poslovnog sistema nastaju, traju tokom postojanja i prestaju kada nestaje poslovni sistem. Budući da u poslovni sistem ulaze i izlaze materijali, energetski i informacioni tokovi, zadatak informacionog sistema je da preuzima informacije, obrađuje ih i prerađene prezentuje poslovnom sistemu i okruženju. Poslovni sistem dobija informacije iz raznih izvora, spoljnih i unutrašnjih, a informacioni sistem ih obrađuje u nove, korisne informacije. Cilj informacionog sitema je da poslovni sistem snabdije potrebnim informacijama, kako pri izvođenju poslovnog procesa, tako i pri upravljanju poslovnim sistemom. Kada se govori o poslovnom procesu, misli se na osnovnu djelatnost posmatranog poslovnog sistema. Iako svaka organizacija ima svoj specifičan poslovni proces, informaciona tehnologija je pronašla svoju primjenu gotovo svugdje i doprinijela podizanju efikasnosti odvijanjanja poslovnog procesa. U mnogim poslovnim procesima nemoguće je konkurentno obavljati posao bez primjene informacione

9

vođenja i kontrolisanja. odnosno informacije se dostavljaju relavantnim korisnicima i oni služe kao podloga za donošenje odluka.  memorisanje i arhiviranje podataka i informacija – kada se podaci obrade. snabdjevajući ih potrebnim informacijama. da bi omogućio njeno uspješno funkcionisanje. Jedna od osnovnih funkcija informacionog sistema jeste da osoblju menadžerima. upravlja tokovima podataka i informacija od njihovog izvora do korisnika koji ih koristi u procesu odlučivanja. Samim tim je i automatizacija poslovnog procesa jedan od važnih zadataka informacionog sistema zasnovanog na informacionoj tehnologiji. u pravom obliku i u pravoj količini prispiju pravoj osobi. Uopšteno govoreći. Od informacionog sistema se očekuje da pomogne efikasno i efektivno funkcionisanje organizacije obezbjeđujući da prave informacije u pravi čas. informacioni sistem poslovnog sistema._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi tehnologije. radnom osoblju. a takođe o ekonomskim. omogući efikasno istraživanje procesa i uvid u ponašanje organizacije tako da mogu efektivnije i efikasnije da se koriste svojim umijećem izvršenja zadataka planiranja. političkim. socijalnim. Informacioni sistem neke organizacije prikuplja. 10 . obrađeni podaci. razvoj i prosperitet organizacije. tehnološkim. pa i o samome sebi. kodira. Iz naprijed navedenog evidentno je da se djelatnost informacionog sistema može dekomponovati na sljedeće aktivnosti:  prikupljanje i evidentiranje podataka – aktivnosti obuhvatanja podataka na mjestima njihovog nastanka. oni se radi daljeg korištenja memorišu i arhiviraju i  distribucija podataka i informacija korisnicima – na kraju. odnosno korisniku u organizaciji. pravnim i drugim važnim aspektima okruženja organizacije. kako bi postigli poželjan rast.organizovanja. sintetizuje i prezentira informacije o marketingu. skladišti. proizvodnji.  prenos i obrada podataka – obrada podataka je proces pretvaranje podataka u informacije.

Da obezbijedi kompletnu dokumentacionu osnovu za praćenje poslovnih događaja između 1. koji bi omogućavao prikupljanje. Pri tome se ne smije zaboraviti da se savremeni informacioni sistemi ne mogu projektovati bez adekvatne računarske podrške. poslovnih funkcija i odlučivanja. od informacionog sistema se očekuje da adekvatnim. Aktivnosti poslovnog informacionog sistema Odlučivanje u organizaciji predstavlja proces transformacije informacija u odluku. Potreba za izgradnjom efikasnog informacionog sistema. a to je da doprinese uspješnom poslovanju organizacije. čuvanje i pristup informacijama kada je to potrebno. nameće se kao imperativ. kao i podršku pri donošenju poslovnih odluka. Ovu funkciju karakterišu i određeni specifični ciljevi koji se postavljaju pred informacioni sistem: 1. Int . kao i sa okruženjem uopšte. Polazeći od osnovne funkcije informacionog sistema. Da pravovremeno i u potpunosti odgovori na sve informacione zahtjeve korisnika poslovnih funkcija._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Slika 3. ključne funkcije informacionog sistema u organizaciji. 11 2. Može se reći da su računarsko pokrivanje poslovnih transakcija i osiguranje potrebnih informacija menadžerima u odgovarajućem vremenu i upotrebljivom formatu. pravovremenim i pouzdanim podacima i informacijama obezbijedi ekonomičnu realizaciju poslovnih procesa. obradu.

koordinisanje aktivnosti i kontrolisanje. Organizacija koja nema razvijen informacioni sistem nema potrebne preduslove za uspješno funkcionisanje i takmičenje sa konkurencijom. za razliku od organizacije sa razvijenim informacionim sistemom koja koristi sve raspoložive mogućnosti savremene informacione tehnologije. To će postići ukoliko sadrži samo one činjenice. Povezivanje organizacije sa okruženjem putem računarskih mreža. Savremene informacione tehnologije. zahtijeva i novu ulogu informacionog sistema. pristup eksternim bazama podataka. poput intraneta. elektronskog poslovanja. skupove podataka koji su relavantni za saglasnost stanja organizacije. tako i za predstavljanje organizacije okruženju i to na globalnom nivou. brzog i jednostavnog pristupa svim korisnicima Obezbjeđivanje brzog i jeftinog pristupa ogromnim količinama informacija širom svijeta Mogućnost komunikacije i saradnje bilo gdje i u bilo koje vrijeme Porast efikasnosti i efektivnosti ljudi koji rade u grpama na jednom mjestu ili na nekoliko lokacija 12 . tj.Od informacionog sistema organizacije se ne očekuje samo da prikuplja i obrađuje informacije o promjenama iz okruženja. razvoj telekomunikacija. već i da predstavlja organizaciju okruženju. usmjeravanje. lokalizaciju slabosti i prednosti organizacije. on mora da posjeduje određeni kvalitet. poboljšava komunikacije u organizaciji. kako za povezivanje organizacije sa užim i širim okruženjem. kako bi kao posebna cijelina unaprijedio uspješnost rada cijele organizacije. Glavne koristi od informacionog sistema: • • • • • • Izvršavanje radnji velikom brzinom. obrada velike količine podatka i računskih operacija Obezbjeđivanje brze. elktronske razmjene podataka i sl. ekstraneta i interneta mogu predstavljati ishodište._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Da bi informacioni sistem mogao da realizuje osnovne funkcije. Samo uspješan informacioni sistem olakšava bolje razumijevanje same organizacije i njenih funkcija. precizne i jeftine komunikacije unutar i između organizacija Memorisanje na što je moguće manjem prostoru ogromne količine informacija i obezbjeđenje. ukoliko obezbijedi prikupljanje onih podataka na osnovu kojih će se kreirati kvalitetna informaciona podloga neophodna za uspješno odlučivanje. podržava planiranje. kao i mjerenje rezultata organizacije. poput Internet servisa. koncepcija Data Warehouse i sl. otkriva probleme i pomaže u njihovom rješavanju.

koji diktiraju način način obrade podataka. uređaji i sredstva namjenjeni procesiranju (obradi) i prenosu podataka. odnosno informacija. opremu i uređaje. Lifeware ._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 3.kadrovska podrška ili ljudska komponenta – ovu komponentu čine svi ljudi koji u bilo kojoj funkciji učestvuju u radu sa informacionom tehnologijom. Software . bilo kao korisnici rezultata obrade podataka.tehnička oprema ili materijalno tehnička komponenta – ovu komponentu čine mašine. odnosno informacija.programska podrška ili nematerijalna komponenta – predstavlja skup ljudskog znanja ugrađenog u mašine.organizaciona podrška – obuhvata organizacione postupke. metode i načine kojima se usklađuje tj. Struktura informacionog sistema Hardware . kako bi one činile skladnu i funkcionalnu cijelinu. Orgware . bilo kao profesionalni informatičari. KOMPONENTE INFORMACIONOG SISTEMA Sa aspekta sistemskog pristupa strukturu informacionog sistema čine sljedeće komponente: Slika 4. 13 . koordinira rad svih komponenata informacionog sistema.

te ukoliko su one međusobno usklađene. Sve komponente su međusobno usko povezane a najveća efikasnost informacionog sistema se može postići samo ukoliko se podjednako razvijaju sve komponente.podaci i informacije – ovu komponentu čine podaci (koji predstavljaju predmet obrade). uređaja i tehnologije organizovanih u svrhu pružanja blagovremene i pouzdane informacije potebne za rukovođenje preduzećem radi ostvarivanja dobiti. To su izvođački (izvršni). postupka. kao funkcionalna cjelina. INFORMACIONI SISTEMI I POSLOVNI SISTEMI Svaki poslovni sistem pod kojim se podrazimijeva bilo koji ekonomski subjekt može se posmatrati kao sastva tri dijela ili podsistema. odnosno poslovni informacioni sistem (BIS – Business Information System). obezbjeđivanje analitičkih informacija. informacije i znanje. shvaćeni kao informacioni resursi koji postaju izuzetno vrijedna imovina svake organizacije. odnosno telekomunikaciona sredstva i veze u sistemu._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Data base . Izvođački podsistem usmjeren je ka ostvarivanju konkretnog cilja poslovnog sistema. Poslovni informacioni sistem povezuje upravljačke i izvršne funkcije tako što formirane informacije na osnovu poslovnih podataka stavlja na raspolaganje upravljačkom podsistemu. Netware . Poslovni informacioni sistem ima četiri osnovne funkcije: 1. 2. 14 . obezbjeđivanje kontrolnih informacija i 4. upravljački i informacioni podsistem. obezbjeđivanje informacija o budućim poslovnim zbivanjima.prenosna (mrežna) komponenta – predstavlja projektovanje i povezivanje računara radi razmjene podataka i međusobne komunikacije fizički udaljenih računara. Cilj upravljačkog podsistema je realizacija upravljačkih funkcija. Poslovni informacioni sistem je svako uspješno uređivanje ljudi. 4. obezbjeđivanje informacija o prošlim poslovnim zbivanjima. Stvaranje i prezentacija poslovnih informacija ima svoj smisao samo kada su ljudi u upravljačkom podsistemu sposobni i spremni da odaberu i koriste poslovne informacije. Kvalitetu poslovnog odlučivanja doprinosi informacioni podsistem. 3.

da je pouzdan. finansijskim informacijama. da je jednostavan u prezentiranju datih informacija. Postojanje opšteg informacionog sistema ima za cilj da rukovodstvu poslovnog sistema pruži potrebne podatke na svim nivoima. odnosno da pruži podršku za donošenje poslovnih odluka i preduzimanje konkretnih akcija u tekućem poslovanju. teži da stvori informacije koje su namijenjene i razumljive svakom rukovodiocu u okviru poslovnog sistema. To je sistem koji analizira podatke o proteklim i sadašnjim poslovnim događajima ali koji omogućava projektovanje poslova u budućnosti._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Sadržaj poslovnih podataka i informacija u poslovnom informacionom sistemu može da bude različit pa su zbog toga različite i metode njihovog prikupljanja i sređivanja. Na primjer. 15 . da omogućava iskazivanje obrađenih informacija u vrlo kratkim vremenskim intervalima. Pored toga poslovni informacioni sistem mora da bude postavljen tako da govori jezikom menadžera. tj. bavi se prvenstveno računovodstveni podsistem u okviru jednog poslovnog sistema.

u okviru poslovnog sistema. tehnološkim zakonitostima obrađuju da bi se dobila slika o stanju poslovnog procesa i potrebi preduzimanja ili nepreduzimanja određenih aktivnosti.1. Slika 5. pri korištenju računara ovaj postupak podrazumijeva i sam unos podataka u računar. pripremu podataka za obradu – najčešće se ovaj dio izvršava u procesu prikupljanja podataka jer su podaci po strukturi već spremni za obradu. Upravljački model poslovnog informacionog sistema Podaci i informacije se u skladu sa određenim tehničkim. 16 . PRIKUPLJANJE. OBRADA I KORIŠTENJE INFORMACIJA U POSLOVNOM INFORMACIONOM SISTEMU Obrada podataka je proces pretvaranja podataka u informacije. je proces pretvaranja informacija u odluke._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 4. Obrada podataka u najširem smislu obuhvata:   prikupljanje podataka. Odlučivanje.

 17 ._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi  obradu podataka u užem smislu – prikupljeni podaci namijenjeni su analizama čija je struktura i složenost veoma različita od jednostavnih pretraživanja pohjedinih baza podataka do vrlo složenih proračuna i prezentaciju rezultata obrade – ovaj dio obrade podataka podrazumijeva iskazivanje rezultata korišćenjem različitih tehničkih sredstava.

Parcijalni pristup pri oblikovanju informacionog sistema se danas smatra prevaziđenim i gotovo je potpuno odbačen pri projektovanju novih informacionih sistema. izvještajima koje podnose pojedina funkcionalna područja. nivo organizovanosti poslovnog sistema. Kod parcijalnog pristupa radi se o oblikovanju. OBLIKOVANJE POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA Koji će se pristup pri oblikovanju poslovnih informacionih sistema prihvatiti zavisi od kompleksnih faktora kao što su: • • • • društveni i ekonomski uslovi u kojima se poslovni informacioni sistem oblikuje i izgrađuje. izgradnji i projektovanju autonomnih sistema informacija koji su usmjereni prema različitim nivoima upravljanja u okviru pojedinih dijelova procesa rada. odnosno pojedinih funkcionalnih područja. subjektivni faktori koji ove podsisteme definišu i postavljaju itd. 2._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 4. ostvarivanje rezultata i uspješno rješavanje rješavanje problema u poslovnom procesu. raspoloživa računarska tehnologija. a informacioni sistem se oblikuje. Veoma bitne karakteristike ovog pristupa su razvijenost komunikacija između korisnika informacija i mogućnost vertikalnog i horizontalnog komuniciranja. Osnovno obilježje ovog pristupa jeste da se poslovni subjekat posmatra kao povezan i zavisan skup više podsistema. Cilj ovakvog pristupa je da informacioni sistem formira široku informacionu osnovu koju treba da koriste svi nivoi upravljanja i svi procesi rada u kojem se donose odluke koje utiču na definisanje ciljeva. Osnovno obilježje parcijalnog pristupa je da se razmjena informacija obavlja samo na višim nivoima upravljanja. 18 . jer ne omogućava ni kvalitetnu bradu podataka koji su poslovnom sistemu potrebni a naročito ne ostvaruje neophodnu povezanost pojedinih funkcija unutar poslovnog sistema i povezanost poslovnog sistema sa okruženjem. izgrađuje i projektuje kao jedinstvena cjelina. Danas se uglavnom u oblikovanju informacionog sistema primjenjuje integramlni pristup.

s obzirom na sistem poslovanja i definisane poslovne politike. Prvu grupu čine informacioni sistemi za obradu podataka (Data Processing). 19 . koji funkcionišu prema određenoj strukturi konkretnog poslovnog sistema._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 4. Prema povezanosti dijelova iz kojih se sastoji informacioni sistem može da bude integrisan ili neintegrisan. Prema poslovnim funkcijama koje se realizuju ili prema dijelovima procesa rada koje obuhvataju u okviru poslovnog informacionog sistema obično može da se izdvoji više podsistema.  nivoima odlučivanja. Integrisani informacioni sistem čine više međusobno povezanih podsistema. svaki poslovni sistem utvrđuje svoju organizacionu strukturu i prema njoj projektuje i izgrađuje svoj informacioni sistem.3. i ja ću u ovom radu prikazati tri različita pristupa.  sistemu procesa obrade podataka koji se primjenjuje.  tehničkoj osnovi na kojoj su razvijeni. Klasifikacija informacionih sistema može se izvršiti prema:  usmjerenosti. Prema nivou odlučivanja kojem služe informacioni sistemi mogu se podijeliti na: informacione sisteme za operativne odluke. informacione sisteme za strategijske odluke.  dijelovima procesa rada koji obuhvataju. dok osobine druge grupe imaju upravljački informacioni sistemi. dijeleći ga na specifične podsisteme. VRSTE POSLOVNIH INFORMACIONIH SISTEMA Postoji mnogo pristupa klasifikovanju informacionih sistema. informacione sisteme za taktičke odluke.  međusobnoj povezanosti dijelova iz kojih se sastoje. Prema usmjerenosti postoje informacioni sistemi usmjereni pretežno na prošle događaje i informacioni sistemi usmjereni kako prema prošlim tako i prema sadašnjim i budućim događajima. Neintegrisani informacioni sistem čini skup više nepovezanih pojedinačnih informacionih sistema. Dakle.

informacione sisteme zasnovane na automatizovanoj obradi podataka. Rade Stankić 20 . Brojni su faktori koji su uticali na taj proces – od čisto tehničkih do eknoomskih. serijskoj obradi (Batch Processing) "off-line" obradi. dr. .informacioni sistemi za obradu podataka (Data Processing)._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Prema tehničkoj osnovi na kojoj su zasnovani informacioni sistemi se dijele na: inforamcione sisteme zasnovane na pretežno neautomatizovanoj obradi podataka. postoje različiti kriterijumi klasifikacije etapa u razvoju informacionih sistema. Slika 6. .ekspertni sistemi (Expert Systems). .upravljački informacioni sistemi (MIS – Management Information Systems). na osnovu vrste informacionih sistema uvedenim u tom periodu. Takođe. 1 Prema sistemu procesa obrade koji se primjenjuje razlikuju se informacioni sistemi zasnovani na: Prema prvom pristupu istorijski razvoj informacionih sistema može da bude podijeljen na četiri perioda. "on-line" obradi. 1 prof.informacioni sistemi za podršku odlučivanju (DSS – Decision Support Systems). Danas je uglavnom prihvaćena sledeća podjela na periode koje karakterišu: .

ali i da ovi informacioni sistemi sadrže kroz svoje funkcije sve kvalitete ne samo upravljačkih informacionih sistema. Sa aspekta problema upravljanja ova klasifikacija ističe i različite osnovne namjene informacionih sistema a to su: analiza poslovanja._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Ovu klasifikaciju ne treba miješati sa generacijama računara koji se nalaze u upotrebi jer je ona vezana za organizaciona i softverska rješenja koja se primjenjuju. period informacionih sistema za podršku odlučivanju nastupa iza perioda upravljačkih informacionih sistema. na primjer. ove četiri vrste informacionih sistema treba shvatiti kao istorijski sukcesivne faze u razvoju informacionih sistema ali i kao konstitutivne elemente informacionih sistema koji već funkcionišu. Ristić. 21 . Prema drugom pristupu2 savremeni informacioni sistemi organizacije bazirani na i podržavani informatičkim tehnologijama mogu se podijeliti na: operativne informacione sisteme i sisteme za podršku menadžmenta (menadžerski informacioni sistemi). Ž. To znači da.. operativne odluke. N. nego i informacione sisteme koji su služili isključivo za obradu podataka. donošenje taktičkih odluka i strateško upravljanje. Istovremeno. OPERATIVNI INFORMACIONI SISTEMI 2 Balaban.

pretpostaviti i praktično je neostvariva zamisao razvoja upravljačkih informacionih sistema. distribuciji i korištenju znanja. operativni menadžeri. podrška komunikaciji i saradnji u organizaciji. takođe. a da organizacija nije prethodno razvila i implementirala OLTP. Tipični poslovni procesi su. kontrola tehnoloških procesa. obrada transakcija u bankarskom poslovanju i slično. Oni su. fakturisanje. poslova. Dakle. OLTP omogućavaju automatizaciju odvijanja poslovnih procesa. stručnjaci različitih profilacija. obrada zaliha. pre svega. kontrola zaliha. prodaja robe u trgovinskim objektima. Data Warehouse-a. koji su najčešće zasnovani na informacionim arhitekturama kao što su Data Warehouse (DW) i sistemi zasnovani na znanju KBS (Knowledge Based Systems) 22 . izvršni informacioni sistemi ESS (Executive Support Systems). OLTP sistemi (On Line Transaction Procesing System) su sistemi koji trenutno obrađuju podatke nastale u poslovnim transakcijama. na primer._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Operativni informacioni sistemi su informacioni sistemi namijenjeni za obradu podataka nastalih u poslovnim i tehnološkim procesima i koji obezbeđuju podatke i informacije za poslovne operacije. radnih zadataka i operacija. aktivnosti. Teško je. ovi: obrada porudžbenica. automatizacija poslova u kancelarijama. Uloga ovih sistema je podrška unapređenju i efikasnom izvršavanju poslovnih transakcija. sistema poslovne inteligencije i drugih. administrativno i tehničko osoblje organizacije. Ovi sistemi su bazirani na relacionoj tehnologiji i koriste najsavremenije tehnike računarstva. formiranje i održavanje integralne baze podataka organizacije. U toku dana se obrade milioni različitih poslovnih transakcija i automatski izvrši ažuriranje velikih baza podataka. Krajnji korisnici ovih sistema su. SISTEMI ZA PODRŠKU MENADŽMENTA Sistemi za podršku menadžmentu mogu biti: upravljački informacioni sistemi MIS (Management Information Systems). zapravo. podrška u kreiranju. osnova i sredstvo za razvoj sistema koji podržavaju odlučivanje u menadžmentu. sistemi podrške odlučivanju DSS (Decision Support Systems).

Izvršni informacioni sistemi  HS (Hybrid Systems) – Hibridni sistemi  DSS (Decision Support Systems) – Sistemi za podršku odlučivanju  DB (Data Base) – Baza podataka  KBS (Knowledge Based Systems) .Ekspertni sistemi  DW (Data Warehouse) – Skladište podataka  ESS (Executive Support Systems) . Dragan D.Upravljački informacioni sistemi uključuje sledeće vrste informacionih sistema:  NIS – Neautomatizovani informacioni sistemi  ES (Expert Systems) . dr.Sistemi zasnovani na znanju 3 Prof. Milanović 23 ._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Prema trećem pristupu3 akronim MIS (Management Information Systems) .

. na različitim tržišnim segmentima.3. prije svega. Proizvode veoma mnogo različitih izvještaja koje su menadžeri na osnovu istraživanja njihovih informacionih potreba unaprijed definisali. terminalskom mrežom.) Javljaju se kao odraz potrebe da se menadžmentu na adekvatan način obezbijede neophodne informacije za odlučivanje i upravljanje. Ovaj period u razvoju informacionih sistema zadržava sve pozitivne osobine informacionih sistema za obradu podataka ali i uvodi savremeniji pristup u : . Ovi sistemi pretražuju informacije o internim operacijama iz baza podataka i kontinuirano ih ažuriraju OLTP sistemima. različitim kupcima. postignuća njegovog odjeljenja u domenu prodaje različitih proizvoda. Na primjer. mjesečnim. obezbjeđuju mnogo korisnih podataka i informacija o relavantnom okruženju organizacije. Oni obezbjeđuju za menadžere i druge korisnike informacije. koji dolaze iz eksternih izvora. na svojoj radnoj stanici. za donošenje operativnih i taktičkih odluka. Postoje različiti tipovi upravljačkih informacionih sistema koji se koriste za veoma raznovrsne oblike poslovnog odlučivanja. tamo gdje nastaju. kao posljedica razvoja softvera (savršeniji operativni sistemi. nivoima upravljanja. a takođe sadrži neophodne mehanizme za uvođenje promjena koje rukovodstvo vrši prilikom donošenja odluka. uglavnom nižim. UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI (MIS) Upravljački informacioni sistem je mreža zasnovana na računarima a koja pruža odgovarjuće podatke rukovodstvu u svrhu donošenja odluka.način obuhvata podataka. Ovi sistemi javljaju se kao druga faza razvoja informacionih sistema i to kao posljedica. menadžer prodaje može: a) koristiti web brauser da bi primio neposredno i u realnom vremenu vizuelne prikaze. Svi upravljački informacioni sistemi uglavnom omogućavaju: 24 . koje su im neophodne u svakodnevnom donošenju menadžerskih odluka. odnosno. Oni.procese izvještavanja (osim pisanog izvještaja uvodi se i ekranski tip izvještaja putem terminala koji se nalazi kod korisnika).1. . programski jezici i sl.proces donošenja rutinskih odluka na nekim. b) pristupiti nedjeljnim. kvartalnim ili drugim analitičkim izvještajima koji omogućavaju ocjenjivanje rezultata prodaje._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 4. takođe. potrebe poslovnih sistema da prikupljene i obrađene informacije iskoriste u svrhu upravljanja i s druge strane. informacije o prodaji pojedinih proizvoda različitim kupcima. baze podataka. s jedne strane.

Mehanografskim sredstvima se automatizuje izvršavanje srodnih računskih operacija afministrativnog i rutinskog rada. određivanje alternative. fakturisanje. Na primjer. izdavanje naloga i sl. NEAUTOMATIZOVANI INFORMACIONI SISTEMI U neautomatizovanim informacionim sistemima primjenjuje se ili ručna ili mehanografska obrada podataka. Za razliku od informacionih sistema za obradu podataka koji su zasnovani na podacima. računovodstva. upravljački informacioni sistemi su orjentisani ka informacijama. popunjavajući razne obrasce i izvještaje u okviru svojih redovnih operativnih poslova. upoređivanje alternativa. postoje kategorije radnika kojima je to jedina djelatnost i radna mjesta gdje se jedino vrši obrada podataka. Čitav upravljački informacioni sistem. kao što su knjiženje._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi .rješavanje problema ekonomičnosti. Istina. Obrada podataka vezana je za izvršavanje osnovnih funkcija organizacije.1. Sistemska analiza u okviru ovih sistema nije samo opisna već se zasniva na toku podataka a poslovi su uglavnom polustrukturisani. Osim ručnih i stonih kalkulatora koriste se mehanografska sredstva za izvršavanje specifičnih poslova. Informacione aktivnosti vezane za izvršenje funkcija mogu se predstaviti kao na slici: 25 . Softvesrka rješenja urađena su korištenjem viših programskih jezika. Sve ove aktivnosti obično se grupišu u tri cjeline: 1. 2. Pošto obrada nije objedinjena. .analizu tržišta. Međutim. pri vođenju knjigovodstva. 3. veliki broj radnika se bavi prikupljanjem i djelimičnom obradom podataka. personalne evidencije i sl. u mnogim poslovnim sistemima danas postoje mnogo kompleksniji oblici informacione podrške upravljanja koji se klasifikuju kao potpuno nova faza u razvoju informacionih sistema. .1.3. 4.analizu cijena pri upoređivanju različitih alternativa. kao i poslovni sistem kojem daje podršku. a izlazi su hijerarhijski diferencirani i dati u mreži. oblikovan je kao originalna struktura podsistema koji su međusobno povezani i čine cjelinu u ekonomskom i informaionom smislu. priprema modela i obrada altenativa.

U neautomatizovanim informacionim sistemima obično dolazi do dupliranja rada na obradi podataka (vodi se više sličnih kartoteka i sl.). Za neautomatizovanu obradu podataka svojstveno je: • • • da pravila za obradu podataka nisu strogo definisana već su dobrim dijelom iskustvena. a zadaci koji se rješavaju često nisu do kraja definisani._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Nosioci podataka su dokumenti. što dovodi do kašnjenja informacija. da se prave greške koje mogu nastati zbog: nepridržavanja ili nepostojanja strogih upustava za obradu. Obrada nije jedinstvena i ponekad se ne obavlja uvijek na isti način. dakle. Informacije se. Na osnovu ulaznih podataka u toku izvršavanja radnog procesa dopunjava se. U neautomatizovanim informacionim sistemima značajni su i usmeni informacioni tokovi. pogrešno prispjelih podataka. naročito pri izradi pojedinačnih (kvartalnih i godišnjih) izvještaja. kada je potrebno obrađivati velike količine podataka. Informaciona baza je skladište dokumenata koji se u njoj čuvaju. biblioteke. Subjektivni činioci mogu znatno da utiču na tok obrade podataka i dobijanja rezultata. 26 . pogrešno upisanih rezultata i pogrešnog računanja. To mogu biti kartoteke. mogu razmjenjivati formalno (pomoću izvještaja) i neformalno (usmeno i opservacijom). Na njima su podaci upisani tako da se mogu čuvati i prenositi. odnosno ažurira informaciona baza koja može poslužiti pri donošenju operativnih odluka. skupovi zapisnika. Oni su promjenjivi i nepostojani. podaci nisu formatizovani i strogo strukturirani. službenih listova itd. da je obrada spora.

Poslovanje privrednih subjekata je djelatnost u koju su uključene brojne veličine koje su često nepredvidive. odrediti kriterijume. znatno je olakšan rad na onim mjestima odlučivanja gdje se donose veoma složene ili veoma značajne odluke. Vještačka inteligencija je termin koji je istorijski dodijeljen nizu oblasti istraživanja koja se bave rastućom sposobnošću računara da izvršavaju zadatke kako to čovjek radi. koji traže nove tehnologije rada.1. funkcionalno zavisne i promjenjive. Oni su u osnovi dijagnostički sistemi. moguća rješenja i moguće ishode. očekuje se da ovakvi sistemi dostignu nivo performansi koji je uporediv sa nivoom eksperata za datu oblast problema. prije svega korištenje vještačke inteligencije. Da bi se izgradio ekspertni sistem u poslovnom okruženju potrebno je definisati prihvatljivo problemsko područje. gdje je korisnik bio u situaciji da dobije pomoć od sistema. na bazi Izgled konferencijske 4 Liebowitz Jay. U izradi ekspertnog sistema učestvuje veći broj eksperata za oblast rješavanja problema i za softver.3. rj. Pojavom ekspertnih sistema. Za ekspertne sisteme se kaže da predstavljaju informatički izazov._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 4. Kao rezultat.4 Ekspertni sistemi (Expert Systems) su najnovija rješenja u razvoju informacione tehnologije koja se još ne nalaze u široj komercijalnoj upotrebi.2. Za razliku od informacionih sistema za podršku odlučivanju. 1992 27 . kao ljudski ekspert u dobro definisanom specifičnom zadatku. svuda gdje se ne smije dozvoliti donošenje pogrešne odluke iz razloga nemogućnosti saniranja posljedica. ali sve češće preuzimaju funkcije upravljačkih sistema. Oni su povezani sa nastankom vještačke inteligencije i razvijaju se kao jedan njen dio. ali samo ako je imao ideju vodilju za tip izvještaja ili korišćenje nekog modela. odgovor kako bi drugi eksperti riješili sličan problem. ekspertni sistem nudi alternativu. EKSPERTNI SISTEMI "Ekspertni sistem je računarski program koji djeluje znanja".

uvjerenja i heuristika. Ekspertni sistemi uključuju osnovne ideje inteligentnog rješavanja problema kao što su: • • • • znanje je skup činjenica. Kako je vrijeme primjene vještačke inteligencije još uvijek pred nama. povećanje brzine računara. brzo elominisanje redundatnih operacija. dinamične promjene podataka. uspjeh je nalaženje dovoljno dobrog odgovora korištenjem raspoloživih sredstava. Zbog toga za ekspertne sisteme za potrebe poslovnih sistema treba posebno detaljno razraditi sve faze projektovanja._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Ekspertni sistemi su samoučeći tako da pamte dobra rješenja korisnika koja mogu da budu od interesa za obogaćivanje baze znanja sistema. Što se softversko dijela ekspertnog sistema tiče. Baza znanja odvojena je od baze odlučivanja. a ne kao nepromjenjiv kod programa. koje danas već možemo da nazovemo konvencionalnim sistemima. sadrže bazu znanja organizovanu za korištenje kao kolekciju pravila. Takođe. ekspertni sistemi koriste prirodan jezik – uglavnom engleski – i na taj način je još manje formalizovano njihovo korištenje. Za razliku od svih prethodnih perioda u razvoju informacionih sistema. Od uključivanja ovih elemenata do konstruisanja ekspertnog sistem za potrebe određene vrste poslovanja. moguća su dva pristupa pri izgradnji ekspertnih sistema: 28 . na povećanje kompleksnosti problema značajno utiču greške u podacima i znanju. Mogu da se skokovito razvijaju i pružaju savjete umjesto tabela i grafikona. Rezultat razmišljanja prikazuju na jasan i razumljiv način. • na efikasnost rješavanja utiče i primjenjivost i tačnost znanja. Zadnja faza je testiranje sistema i ustanovljavanje validnosti pravila koja predstavljaju znanje. Zatim se dizajnira struktura za organizaciju znanja. ekspertni sistemi se ne zasnivaju na bazi podataka već na bazi znanja. Prvo treba izvršiti identifikaciju problema i odrediti koncept za prikazivanje znanja. višestruki izvori znanja i rezonovanje na različitim nivoima apstrakcije. vrši implementacija i formulišu pravila za prikazivanje znanja. efikasnost pretraživanja baza podataka i baza znanja direktno utiče na uspjehe. broj mogućnosti koje treba uzeti u obzir i kompleksne procedure za eliminisanje mogućnosti. ekspertne sisteme mogli bismo da definišemo kao "sisteme bazirane na znanju". veoma je dug put. Ekspertni sistemi pokrivaju specifičan domen ekspertize.

gdje nove ideje treba da stvara sam računar. Izgradnja ekspertnog sistema na osnovu prototipova podrazumijeva postojanje: prototipa za prezentaciju. analizu konkurentnosti. Informacije u bazi znanja su definisane kao različita mišljenja. Sljedeća faza predstavlja dalju evoluciju ekspertnih sistema u formu koja se naziva "kreativna inteligencija" (CREATIVE INTELIGENCE). Cilj ekspertnog sistema:  Formalni načini predstavljanja znanja  Metodi logičkog zaključivanja  Davanje ekspertnog saveta 29 . izvršnog prototipa. Sadržaj prototipa ekspertnog sistema za donošenje strateških odluka u poslovanju jednog poslovnog sistema mogao bi da obuhvati: analizu stanja. tržišne uslove. uči na osnovu grešaka ili dodaje pravila u svoju bazu znanja. razvijanje programa na bazi specijalizovanih programskih jezika za manipulaciju simbolima (LISP. faktore uspjeha itd. Ekspertni sistemi su prirodna faza u evoluciji računara. 2. performanse poslovnog sistema. zasnivaju se na teoriji vjerovatnoće. Trenutno na tržištu nema ni jednog ekspertnog sistema koji je u stanju da formuliše sva pravila. teoriji modeliranja i simulacije sistema ili nekom drugom odgovarajućem konceptu._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 1. PROLOG i drugi). komercijalnog prototipa. što čini osnovu samoučenja sistema čime se on približava vještačkoj inteligenciji. istraživačkog prototipa. Ta mišljenja. radnog prototipa. izgradnja prototipova Kod izgradnje prototipova sistem bira pravila koje je ustanovio ekspert ili korisnik i sa dobijenim rezultatima ih vraća u bazu znanja. ili u slučaju determinističkih mišljenja – zaključci.

rasuđivanje. Ponašanje čoveka eksperta podrazumeva:  Dijagnosticiranje problema  Mehanizme i logiku zaključivanja  Transfer znanja  Manipulisanje znanjem  Vrednovanje alternativa 30 ._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi  Iznošenje mišljenja za koje je korisnik zainteresovan  Treba da obezbedi odgovore na pitanja  Rezonovanje. prepoznavanje i poređenje formi Teži se ka stvaranju takve softverske podrške koja će omogućiti simuliranje ponašanja čoveka eksperta u datoj problemskoj situaciji.

rezonovanja i zaključivanja. povećava svoje znanje 31 . učenje na bazi ranijih iskustava._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi U izgradnji ekspertnih sistema javljaju se dodatne poteškoće zbog činjenica da preuzimanje znanja od eksperata uvek sa sobom nosi i neka pretežno lična pravila. Svrhe aplikacije:  Korisnik traži odgovor na zadati problem  Korisnik ekspert dodaje znanje u ES  Korisnik uči od ES. mogućnosti adekvatne primene analogije.

Najviše glasova ima predlog preseljenja u novu poslovnu zgradu a zatim predlog smanjiti operativne troškove u budžetu za 25% kako bi se povećao profit preduzeća u narednoj fiskalnoj godini._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Rezultati ES prikazani u grafičkom obliku: Grafički prikazani rezultati glasanja. Osnovne razlike izm ATRIBUTI Namena 32 Orjentacija DS Pomo ć č odlu Odlu č .

Predviđanje Oblikovanje Projektovanje Zaključivanje o verovatnim posledicama Konfigurisanje objekata i rešenja uz data ograničenja Kontrolisanje Kontrola ponašanja sistema. formulisanje kolektivnih planova Strukturu ES čine: • • • • Podsistemi uzimanja i predstavljanja znanja eksperta u bazi znanja Baze znanja Mehanizmi zaključivanja i obrazlaganja zaključaka Korisnički interfejsi Naziv tipičnih ES DENDRAL PUFF VM MZCIN DART BDS TALIB SPEX MOLGEN PTRANS I&m XCON MOLGEN PALADIO ZES MIN vm Funkcionalne._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Zadaci ES se odlikuju time što: • • • • Kompleksne i složene zadatke rešavaju na nivou eksperta Primenjuju strategije rešavanja iz specifičnih oblasti Samosaznanjem rezonuju u procesu zaključivanja i pružanju obrazloženja zaključaka Rešavaju probleme koji pripadaju širokoj skali funkcionalnih kategorija u sledećoj tabeli Suština zadataka Zaključivanje o datoj situaciji. zadaci i nazivi tipičnih ES. kategorije. Kategorija zadataka Interpretacija Proces izgradnje baze znanja može se razložiti u nekoliko koraka:  Identifikacija problema  Predlog koncepcije baze znanja 33 . modeliranje. uključivanje opisa problema Dijagnostika odlučivanja i stanja sistema Postavljanje dijagnoze i zaključivanje o greškama na Planiranje osnovu podataka i pokazatelja Oblikovanje akcija.

kako bi se iz njih iscrpjele informacije potrebne za odlučivanje u upravljanju procesima u nekoj organizaciji i upravljanju tom organizacijom. veliko. DATA WAREHOUSE (DW) Data Warehouse (DW) je prema shvatanju Inmona.vrednost Mehanizmi zaključivanja i obrazlaganja zaključka čine podsistemi ekspertnog sistema koji je najčešće veoma bitan za korisnika jer omogućava uvid u način rešavanja problema i razloge zbog kojih ekspertni sistem predlaže određene zaključke u vezi njegovog rešavanja. za svrhu podržavanja procesa odlučivanja u upravljanju organizacijom i njenim procesima. konzistentnih podataka. postojane. prilagodljivo. Skladište podataka (Data Warehouse-DW) je: subjektivno orjentisana integrisana nevolatilna vremenski promjenjiva kolekcija podataka za podršku menadžerskom procesu odlučivanja. integrisane. jedinstveno.3. 34 . integrisano.1. lako dostupnih i podložnih analiziranju i manipulisanju. multivarijantne skupove relevantnih. elastično i bezbijedno spremište podataka koje obezbjeđuje infrastrukturalnu osnovu informacionih softverskih aplikacija u organizaciji. i koje sadrže ka korisniku usmjerene. 4._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi  Izbor načina prikazivanja znanja  Implementacija baze znanja  Podešavanje baze znanja Najpoznatiji metodi predstavljanja znanja su:  Produkciona pravila  Semantičke mreže  Frejmovi (ramovi) znanja  Trojke objekat . Organizacije pribjegavaju gradnji Data Warehouse zbog toga što raspoloživi podaci u obliku u kojem su uskladišteni ne mogu efektivno i efikasno da budu analizirani.3.atribut .

Izgleda da se opravdano može postaviti pitanje da li takva unija martova obezbjeđuje cjelovitost i uključuje relacije i interakcije između organizaciponih jedinica ili između poslovnih procesa. Data Warehouse sačinjava unija svih pripadajućih martova podataka. odnosno vrhovnom menadžmentu organizacije. nastaju dodatne promjene u organizaciji : s jedne strane. Mart podataka je logički podskup Data Warehouse. Osobine su: Baza znanja Komunikaciona okruženja 35 . brzo i lako razumljive informacije o ključnim faktorima koji su kritični za postizanje strategijskih ciljeva organizacije. a martovi podataka sadrže sumarne podatke saobražene posebnim potrebama korisnika. 4. Uzimaju podatke iz mnogih izvora. IZVRŠNI INFORMACIONI SISTEMI (ESS) ESS su kategorija informacionih sistema. uvode se neki sasvim novi procesi i procedure neophodni za građenje Data Warehouse. organizujući ih na način koji obezbjeđuje laku i brzu dostupnost podataka. ESS (Executive Support System) su informacioni sistemi za podršku odlučivanju. IBM za Data Warehouse (DW) ponekad koristi termin "informaciono skladište".1. neki procesi u organizaciji mijenjaju usljed novih mogućnosti koje Data Warehouse priređuje. mahom da bi zadovoljavali strategijske informacione potrebe. komparairaju. Na sledećoj slici dat je grub prikaz skladišta podataka. pa i takvih koje će omogućiti nove uvide u procese kojima se upravlja. namijenjena za podršku odlučivanju izvršnim menadžerima. "Mart podataka" se odnosi na bazu podataka za podršku odlučivanju izgrađenu da se njome koristi neka organizaciona jedinica ili grupa ljudi u oragnizaciji ili neki poslovni proces. analiziraju raznovrsnim analitičkim postupcima i vrše njihovu vizuelizaciju prema zahtjevima menadžera. agregiraju ih. dok se s druge strane. Tokom građenja Data Warehouse. Uobičajeno je da je skladište podataka smješteno na mainframe serverima u preduzeću. Data Warehouse sadrži veliki skup detaljnih podataka. kao i njihovu podložnost odovarajućem manipulisanju i analiziranju s ciljem sticanja potrebnih relevantnih novih informacija. Mnogi ih smatraju podskupom DSS.3. kao i interakcije sa okruženjem organizacije. Obezbjeđuju selektivno._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Gradnjom Data Warehouse organizacija sakuplja svoje podatke i smješta ih u jedno skladište.4. neizbježno.

odnosno kreiranja informacija na bazi podataka iz informacionog sistema koji se ostvarju neposredno od strane korisnika. a zbog niza svojih prednosti ali i nedovoljne razvijenosti ekspertnih sistema veoma se mnogo koristi. ESS je prvenstveno usmeren na SADAŠNJOST a potom na budućnost za razliku od DSS-a. Poznatiji ESS paketi su: Command Center EIS Commander EIS EIS Toolkit Executive Edge Incite RediMaster Resolve Jedan od oblika u kojem se DSS često u praksi realizuju su i izvršni informacioni sistemi (EIS – Executive Information System). korištenjem kvalitetne 36 . jednostavnim izborom tipa izvještaja. EIS predstavlja razvojnu fazu DSS-a. Oni sadrže nove mogućnosti pripreme izvještaja._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi - Minimalno računarsko predznanje Minimum vremena za obuku Brzo prikazuju podatke Za rad se koristi miš ili touchpad Dobro dizajniran ESS predstavlja moćan alat za :  strateško odlučivanje  istraživanje konkurencije  finansijske analize  analize trendova  interno izveštavanje  i druge zadatke izvršnih rukovodioca ESS reorganizuje podatke u sirove podatke i liferuje informacije u prihvatljivom obliku. Koristi i “Goal-seeking” i “What-if “ analize i informacije iz eksternih baza podataka.

4. Sistem uvijek nudi više altenativa a korisnik sam donosi odluku. Korištenje informacija je veoma fleksibilno. modele ponašanja i pripremanja odluka. u vidu: raznovrsnijeg izvještavanja. umjesto unošenja tekstualnih poruka.1. Ove se informacije. SISTEMI PODRŠKE ODLUČIVANJU (DSS) Informacioni sistemi za podršku odlučivanja (DSS – Decision Support Systems) počinju da se razvijaju nastankom programskih jezika četvrte generacije i tzv. smanjivanje obima štampanih dokumenata. već se miodel realizuje korištenjem "banke modela". Kod EIS-a nema potrebe za aktivnim učešćem korisnika u programiranju i za detaljnim poznavanjem modela. vremenski sinhronizovan i interdiscipliniran. Svakako da kreatori ovog sistema moraju da budu sami njegovi korisnici koji koriste određene podatke koji su već sadržani u postojećim bazama podataka u firmi ili izvan nje. Osnovna predenost je da se za pripremu ovih alternativa ne daje nikakav poseban zahtjev za programiranje.3. Ovaj softver uglavnom je veoma kvalitetan i sadrži mnoge matematičke i statiswtičke funkcije. Informacioni sistem za podršku odlučivanju okrenut je problemima najvišeg rukovodstva u firmi. korištenja grafičkih i drugih izlaznih mogućnosti. eliminacije većeg dijela papirne dokumentacije na ulazu. koriste mogućnosti izbora slikom ili razne opcije u vidu windows programa. već je dovoljno da korisnik izabere tip izvještaja. prema potrebi preuređuju u zavisnosti od specifičnih potreba i zahtjeva a zatim analiziraju korištenjem statističkih tehnika za 37 . To su sistemi koji pomažu rukovodstvu da rješava probleme koji nisu strukturirani odnosno koji nisu rutinske prirode već su jako specifični. Osnovna karakteristika ovih informacionih sistema je da korisnik donosi poslovne odluke u interakciji sa izlaznim informacijama iz informacionog sistema i da pružaju mnoge važne prednosti u odnosu na prethodne vrste informacionih sistema. generatora aplikacija. Ovi sistemi._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi softverske podrške i izborom aplikacije sa ekrana.5. a softver automatski koristi cijelu proceduru. pa kao takav mora da bude interaktivan. uvođenja elektronske pošte itd.

a s druge strane.uzastopne odluke i . Pod sistemima podrške odlučivanju (DSS) se podrazumijevaju interaktivni. Danas postoji veliki broj softverskih paketa za korištenje podataka za potrebe upravljanja na bazi programskih jezika četvrte generacije.izvještaja za menadžere. .odluke namjenjene grupama i pojedincima. kojima bi trebalo da pomognu u procesu donošenja efektivnih upravljačkih odluka. . treba da podrži i različite stilove odlučivanja. Njihov osnovni cilj je efikasnost a način rada je mnogo fleksibilniji. modelima odlučivanja i specijalizovanim bazama podataka sa svrhom podržavanja procesa menadžerskog odlučivanja. 38 . Odluke koje DSS podržava su: . na računarima zasnovani. evolutivan način korištenja. programa za izradu i analizu tabela i raznih paketa za dizajniranje koji su kreirani za potrebe raznih korisnika.odluke koje se donose na svim menadžerskim nivoima. Informacioni sistemi za podršku odlučivanju baziraju se na skupovima procedura koji pak koriste modele za obradu podataka i odluka._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi optimizaciju. kontrola čovjeka nad mašinom. od MIS. Ovi sistemi mogu da budu pouzdan oslonac za strateško odlučivanje. informacioni sistemi koji se koriste sofisticiranim modelima analize podataka. s jedne strane. simulacije mogućih alternativa. fleksibilnost. Vremenski okvir koji pokrivaju odnosi se na sadašnje i buduće događaje. Centralno mjesto u njima ne zauzimaju ni podaci ni informacije već odluke.međusektorske odluke. razlikuju od sistema transakcione obrade podataka. Cijeli sistem dizajnira se u obliku prototipova. U odnosu na klasičnu obradu DSS se koristi na aktivan način jer korisnici imaju mogućnost direktnog pristupa podacima. Izlazi iz sistema su relacioni pregledi a softverska osnova su generatori programa. DSS se. dok DSS omogućavaju menadžerima analitičko modelovanje. koji su usredsređeni na obradu podataka generisanih poslovnim transakcijama i operacijama. . Sistem analiza vrši se u obliku prototipova a opis poslova je polustrukturiran.strukturirane ili djelimično strukturirane. koji su usredsređeni na obezbjeđivanje unaprijed specifikovanih informacija. Karakteristike kvalitetnog informacionog sistema za podršku u odlučivanju bile bi: jednostavnost korištenja. DSS takođe. a u nekim slučajevima i tehnika simulacije.

a bavi se reprodukovanjem načina i rezultata aktivnosti mozga i ljudskog rezonovanja. "vještačka inteligencija je proučavanje mentalnih moći kroz upotrebu modela kompjuterizacije. automatsko zaključivanje. prema definiciji podrazumijeva multidisciplinirana oblast koja uključuje filozofiju. Ovi sistemi su tako oblikovani da se donosioci odluka njima mogu neposredno koristiti. Marvin Minski (M. nauku o računarstvu. automatsko programiranje. Pri tome je fundamentalna radna pretpostavka da "Ono što mozak čini može biti zamišljeno na nekom nivou kao vrsta kompjuterizacije".3. Simon). fiziologiju centralno nervnog sistema. U osnove vještačke inteligencije utkana je i pretpostavka da se čovjeklovo mišljenje može dobro razumjeti posredstvom reprezentacionih struktura i kompjuterizovanih procedura kojima se operiše na ovim strukturama. Minsky). a softver je izrazito "user-friendli" . Sistemi podrške odlučivanju se koriste u interaktivnom načinu i na ad hoc osnovi. neuronske mreže. uključivati nove podatke. a na jezgro toga značenja ukazuju neke iz mnoštva definicija: "Vještačka inteligencija je nauka koja čini da mašine obavljaju stvari koje bi zahtijevale inteligenciju kada bi ih obavljao čovjek". Među veoma praktične aplikacije vještačke inteligencije u klasi sistema zasnovanih na znaju (KBS). računarsko viđenje. Alen Njuel (A. jer se koriste mnoštvom sofisticiranih modela analize i mogu sažimati ogromne količine podataka u formu koju donosioci odluka mogu lako mogu lako tumačiti i razumjeti. postavljati nova pitanja. Među prve istraživače i osnivače oblasti vještačke inteligencije spadaju Džon Makarti (J. lingvistiku. Pod vještačkom inteligencijom se. SISTEM ZASNOVAN NA ZNANJU (KBS) Na pomjeranju granica informacionih sistema znatan uticaj su imala dostignuća u oblasti vještačke inteligencije (AI). Ekspertni sistemi su karakteristični po: 39 . Newell) i Herbert Sajmon (H. Mccarthy). 4._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Sistemi podrške odlučivanju imaju veću analitičku moć od drugih sistema. mašinsko učenje. Prd ekspertnim sistemom se podrazumijeva računarski program koji se koristi znanjima radi oponašanja čovjeka – eksperta. Značenje izraza vještačka inteligencija je teško odredivo. spadaju ekspertni sistemi (ES). psihologiju.6.korisnik može mijenjati pretpostavke. robotika. sistemi zasnovani na znanju – ekspertni sistemi (ES).1. Osnovne oblasti vještačke inteligencije su: razumijevanje i obrada prirodnog jezika.

korisnici su isključivo zaposleni u posebnom organizacionom dijelu za elektronsku obradu podataka (ERC – elektronski računarski centar). Podaci i informacije zbog svoje brojnosti moraju da se klasifikuju i grupišu kako bi dalje mogli da budu obrađeni tako da služe određenoj svrsi. 40 . DATA BASE (DB) Korištenje računara u poslovnim sistemima započelo je prije više od trideset godina i to prije svega u funkciji prikupljanja podataka. Pojava informacionih sistema za obradu podataka predstavlja prvi korak ka današnjim razgranatim funkcijama koje razni sistemi za obradu podataka vrše. U središtu pažnje kod DP sistema su podaci._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi - raspolaganju znanjem eksperata o nekom uskom domenu.zasnovanost na analizi prošlih događaja. . Ovakav način obrade je. 4.3. .konzistentnost u načinu rada.7.pasivan način korištenja. Osnovn eosobine informacionih sistema za obradu podataka su: . rješavanju zadataka simboličke prirode. obrazlaganju svog ponašanja i svojih zaključaka. Osnovni izlazi iz sistema su štampani izvještaji. mehanografske obarde. Da bi određeni podataka postao bilo kakav predmet odlučivanja mora prethodno da bude na odgovarajući način obuhvaćen i sačuvan. proširavanju opsega svojih mogučnosti i moć da se usavršavaju. rješavanju teških problema u uslovima neizvjesnosti. .mehanička efikasnost u obavljanju posla.1. Softverska rješenja baziraju se na klasičnim programskim jezicima (COBOL i drugi). Osnovna uloga ovakvih informacionih sistema bila je prihvatanje i obarda poslovnih transakcija tako da se njihova najčešća primjena sastojala u zamjeni ručne obrade mašinskom u smislu tzv. Sistemska analiza vrši se isključivo opisno a svi poslovi su detaljno struktuirani. . Čitav sistem oblikovan je na bazi opisa poslovnih tokova i obrade podataka. povećao brzinu i tačnost obrade a takođe i kvalitet i obim obrađenih informacija čime je ispunjen osnovni cilj da se omogući prihvat velikog broja podataka. u odnosu na klasičnu ručnu obardu.

 Ekspertni sistem kao posebna komponenta SPO – gdje je takođe moguće definisati podvarijante: 1. 3. sastoji se od radnih postupaka koji su praćeni velikom količinom papira i koji se obavljaju od strane pojedinaca ili grupa zaposlenih. ulaz u ekspertni sistem je izlaz iz SPO. ekspertni sistem kao inteligentna komponenta uz bazu modela u njeno upravljanje u SPO. ekspertni sistem kao komponenta u SPO koja pruža korisniku razne konsultativne usluge. 5. Do danas razvijeno je više klasa hibridnih sistema. ekspertnih sistema i neuronskih mreža. ali među osnovne ubrajaju se: integracija sistema za podršku odlučivanju i ekspertnih sistema. ekspertni sistem kao komponenta za pomoć u izgradnji SPO. često se naziva i sistem za obradu transakcija (Transaction Processing System). 41 .8. Integracija ekspertnih sistema i sistema za podršku odlučivanju može se izvesti na dva osnovna načina i to:  ekspertni sistem integrisan kao SPO komponenta gdje je moguće identifikovati pet različitih slučajeva: 1. a tiču se rutinskih poslova. 4. ekspertni sistem kao inteligentna komponenta uz bazu podataka u SPO. Oblici integracije dva ili više kompjuterska informaciona sistema međusobno se razlikuju po arhitekturnim rješenjima spajanja sistema. ekspertni sistem kao komponenta u SPO sa namjenom da se poboljšaju karakteristike korisničkog interfejsa.3. Osnovni cilj DP u poslovnom sistemu je efikasno funkcionisanje organizacije uz što niže troškove automatizovanjem poslova koji se obavljaju svakodnevno. 2. 4._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi DP sistem. HIBRIDNI SISTEMI Hibridni sistemi nastaju integracijom dva ili više kompjuterskih informacionih sistema.1. kao i aspekti globalne integracije više informacionih sistema.

4._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 2. paralelno i ne dijele svoje unutrašnje promjenjive niti strukturu podataka.  Paralelni – gdje ekspertni sistem i neuronska mreža rade zajedno. Povratni rad – izlaz iz ekspertnog sistema predstavlja ulaz u SPO. INFORMACIONI SISTEMI I STRUKTURA INFORMACIJA SA ASPEKTA NIVOA ODLUČIVANJA 5 Stoiljković. u zavisnosti od želje korisnika. tj. ili kao ekspertni sistem ili kao neuronska mreža. Milosavljević (1995) 42 . Vrlo je čest slučaj da se neuronska mreža ugrađuje u ekspertni sistem i pri tom koristi njegovu bazu znanja. Moguće su sledeće varijante hibridnih ekspertnih sistema5:  Kompletno preklopljeni – gdje sistem ima dualnu prirodu.1. Sistemi komuniciraju preko ulaznih i izlaznih uređaja i preko datoteka. a dobijeni rezultat analize se vraća u ES kako bi korišćenjem baze znanja izdvojilo konačno rješenje). U ovom slučaju korisnik vidi samo jedan sistem (domaćina).  Parcijalno preklopljeni – gdje sistem posjeduje karakteristike i ekspertnog sistema i neuronske mreže ali ova dva sistema u ovom slučaju komuniciraju preko kompjuterske memorije ili neke spoljašnje baze podataka. 4. gost i domaćin). Pomoću uređaja za konverziju sistem može da se prikaže. zasnovan je i na znanju i na neuronskoj mreži.  Sekvencijalni – gdje je izlaz iz jednog od komponentnih sistema (ekspertnog sistema ili neuronske mreže)  Povezani ili ugrađeni – gdje je ekspertni sistem ugrađen u neuronsku mrežu ili neuronska mreža u ekspertni sistem (tzv. a potom izlaz iz SPO se vraća kao ulaz u ES (SPO koristi izlaz iz ES za analizu. ulaz u SPO je izlaz iz ES.

4. Za tekuće odluke posebno su značajne informacije o rezultatima funkcionisanja poslovnog sistema. na internim podacima. UPRAVLJANJE INFORMACIONIM SISTEMIMA Razvoj informacione tehnologije i informacionih sistema tokom posljednje tri decenije nametnuo je potrebu za razradom i implementacijom principa i metoda upravljanja informacionim sistemom. ali i informacije o devijacijama u funkcionisanju poslovnog sistema. Strukturu upravljanja informacionim sistemom sačinjava skup podsticaja unutar sistema ali i komunikacija sa drugim dijelovima poslovnog sistema. informacije o očekivanom ponašanju poslovnog sistema. a posebno sa centralnim upravljanjem.1. organizacije i kontrole resursa i rezultata svih komponenti informaciong sistema. informacije o devijacijama u funkcionisanju poslovnog sistema. Savremeni poslovni informacioni sistemi upravo se i razlikuju od klasičnih informacionih sistema po strukturi informacija koja nije orjentisana na prikupljanje i obradu podataka već na donošenje poslovnih odluka. 43 .5. Zboga toga je stuktura informacija poslovnog informacionog sistema veoma razvijena i heterogena i sastoji se od više vrsta informacija kao što su: informacije o uslovima i ograničenjima u funkcionisanju poslovnog sistema u budućnosti._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Bez obzira na razlike između informaconih sistema svaki od njih posjeduje određenu strukturu informacija. informacije o rezultatima funkcionisanja poslovnog sistema. Za donošenje odluka koje imaju strategijski karakter najveću vrijednost imaju informacije o uslovima i ograničenjima funkcionisanja poslovnog sistema u budućnosti kao i očekivanog ponašanja poslovnog sistema. Pojedini od ovih grupa informacija imaju različit značaj i različitu ulogu u procesu odlučivanja. a različiti su i podaci na osnovu informacije nastaju. Ove informacije formiraju se uglavnom na osnovu podataka koji potiču iz okruženja. Ove vrste informacija zasnivaju se. Složenost informacionih sistema i složenost koordinacije i kontrole među elementima sistema dovodi do toga da se aktivnosti bilo koje vrste prenose kroz sistem na dinamičan način što utiče na obim operacija i usložnjava proces planiranja. po pravilu.

Na primjer. instaliranje i održavanje opreme i procjena gubitka zbog zastarijevanja opreme. mogao bi se uzeti stepen realizacije težnji poslovnog sistema da ostvari što efikasnije. Što se tiče troškova tu nema posebnih problema jer se troškovi lako identifikuju i iskazuju. Ove usluge mogu da budu posebnog karaktera kao što su posebni izvještaji. tačnije i kvalitetnije obavljanje svojih funkcija korištenjem odabrane informacione tehnologije._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Glavni cilj upravljanja informacionim sistemom jeste identifikacija. Metodološka osnova za procjenu performansi upravljanja informacionim sistemom čini profitna funkcija informacionog sistema. Kod prihoda stvar je daleko složenija. održavanje softvera i slično. maksimum resursa i rezultata i gdje centralni upavljač donosi sve odluke. Kod primjene bilo kog modela neophodno je održavati ravnotežu između primljenih informacija i dobijenih rezultata na osnovu tih ionformacija. Ovaj kriterijum. Kod softvera u troškove spadaju izrada ili kupovina. a mogu da budu i opšteg tipa kao što su opšte informacije. 44 . Profitna funkcija podrazumijeva utvršivanje veličine svakog informaciong resursa i svakog proizvedenog izlaza kao i njihovu međusobnu koordinaciju i kontrolu. korisnici informacione tehnologije često subjektivno procjenjuju vrijednost informacija koje dobijaju i koriste pri donošenju upravljačkih odluka. Kod drugog modela struktura modela je decentralizovana i vrši se dekomponovanjem upravljanja po pojedinim dijelovima informaciong sistema uz postojanje obaveznih veza prema centralnom upravljanju. Izlazi iz informacionog sistema su informacione usluge koje se pružaju upravljačkim strukturama ali i operativnom osoblju. iako iskazuje uspješnost funkcionisanja informacionih sistema veoma je teško primjeniti u praksi jer. a to znači i dodatne troškove. Kod hardvera kao troškovi javljaju se kupovina. gdje se centralizovano određuje obim operacija. Kao rezultat rada informacionog sistema. U praksi se primjenjuj dva modela upravljanja informacionim sistemima. Prvi je centralizovan mode. Ako se ravnoteža poremeti sistem će oscilirati i tražiti dodatne informacije. mjerenje i korekcija troškova i prihoda informacionih resursa. razvoj softvera ili održavanje hardvera znači trošak informacionog sistema i problem se svodi na njegovo minimiziranje.

Serijska obrada (Batch Processing)._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 4. već dodjeljuje svoje resurse u određenom vremenskom intervalu. zatim u sledećem vremenskom intervalu drugom programu itd.centarlizovana obrada podataka. Korisnici pristupaju računaru preko terminala povezanih direktno za centralni računarski sistem ili preko računarske mreže. Na osnovu rada računarskog sistema postoje sledeći načini obrade: serijska obrada (Batch Processing). razlikujemo serijsko i paralelno izvršavanje programa. .1. tek kada se jedan program izvrši do kraja. kažemo da je riječ o paralelnom izvršavanju programa. NAČINI OBRADE PODATAKA U koncepcijskom smislu.distribuirana obrada podataka. rad u raspoređenom vremenu (Time Sharing). postoje dva osnovna načina organizacije obrade podataka: . Kada se u memoriji računara istovremeno nalazi i izvšava više programa. uopšte.6. Distribuirana obrada podataka obavlja se pomoću dvije ili više sistemskih komponenata unutar jednog sistema. jednom programu. najednostavniji je način obrade. Ovaj koncept organizacije obrade podataka karakterističan je za treću generaciju računarskih sistema. U ovom slučaju računar ne izvršava cijeli program odjednom. Programi koji treba da se izvrše unaprijed se pripremaju i učitavaju u računar onim redom kojim želimo 45 . u zavisnosti od potreba korisnika. sa stanovišta računarstva. odnosno. ali koji je povezan direktno (on-line) komunikacijskim mrežama sa ostalim dijelovima sistema. može da počne sa izvršavanjem sledeći program. Centralizovana obrada podataka obavlja se na jednom mjestu – centralnom računarskom sistemu. rad u realnom vremenu (Real Time). Kod obrade programa. Korisnici mogu da obavljaju svoje poslove na računarskom sistemu namjenjenom za njihovu upotrebu. multiprogramiranje (Multiprogramming). Serijsko izvršavanje programa je ono kod kojega se programi u glavnoj memoriji računara izvršavaju jedan za drugim.

a na izlazu mogu da se izdaju rezultati iz trećeg programa. u aktuelnom vremenskom trenutku. Na taj način je omogućen prividan istovremeni rad više međusobno nezavisnih korisnika. dok u toku interaktivne konverzacije sa računarom neki od korisnika priprema sledeći korak (pitanja. ulazna jedinica može da čita podatke ili neki drugi program. Dobra strana rada u podijeljenom vremenu jeste što korisnik nečeka na početak obrade. dok se u centralnom procesoru izvršava neki program. Na primjer. putem komunikacionih linija. Računarsko vrijeme se racionalno koristi. spadaju u programe sa najvišim prioritetom i mogu da prekinu izvršavanje drugih programa.). i poslije učitavanja u računar. Nedostatak ovakvog načina rada je duže vrijeme obrade programa nego kada se programi obrađuju serijski. uglavnom dolazi kada treba obaviti neke spore ulazne ili izlazne operacije. Rad u podijeljenom vremenu (Time Sharing) je tehnika obrade kod koje više korisnika imaju mogućnost da istovremeno raspodjeljuju računarske resurse. Na primjer. računar za to vrijeme obrađuje programe drugih korisnika. Kako su ovi vremenski intervali veoma kratki. Računar je svakom korisniku praktično odmah na raspolaganju. odgovore. Takav način obrade naziva se daljinska serijska obrada podataka (Remote Access Batch Processing). Računar jedan kratak interval izvršava program jednog korisnika. Dok kod rada u podijeljenom vremenu do prekida dolazi kada istekne unaprijed određeno vrijeme. Rad u realnom vremenu (Real Time) predstavlja način rada računarskog sistema koji omogućava korisniku neposredan pristup potrebnim računarskim resursima. upustva itd. odnosno davaja prioriteta nekom programu. Međutim. Time je omogućen interaktivan način komuniciranja na relaciji korisnik – računar. postoji mogućnost promjene redoslijeda izvršavanja. kod multiprogramiranja do prekida. zatim u drugom vremenskom intervalu program drugog korisnika itd. Razlika je u odnosu na rad u podijeljenom vremenu jeste u načinu prekidanja izvršenja programa. Ovakav način rada računara podrazumijeva veoma složen sistem prekidanja kao sastvani dio operativnog sistema. a brzina iztvršavanja operacija na računaru veoma velika. jer se svakom korisniku dodjeljuje određeni vremenski interval rada na računaru. 46 ._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi da budu izvršeni. svaki od korisnika ima utisak da se izvršava samo njegov program. Programi koji rade u realnom vremenu moraju biti svo vrijeme u glavnoj memoriji. Na ovaj način su mnogo racionalnije iskorišteni računarski resursi. Multiprogramiranje (Multiprogramming) je način rada računara kod kojeg je moguća istovremena obrada više programa koristeći mogućnost preklapanja operacija. Ovakav način obrade obezbjeđuje efikasnije korištenje računarskog sistema. Priprema podataka i programa može da se organizuje i preko nekih udaljenih terminala.

1. KARAKTERISTIKE INFORMACIONIH SISTEMA Osnovni zadatak informacionog sistema je da doprinese uspješnom poslovanju poslovnog sistema. stohastički sistem – kao posljedica složenosti informacioni sistem ne može da ima striktno određeno i determinisano ponašanje.7. odnosno elementa. Zato informacioni sistem mora da bude: realan sistem – nastaje kao rezultat čovjekove aktivnosti. već je pod uticajem neplaniranih promjena i poremećaja koji u određenim situacijama narušavaju njegovo funkcionisanje. naziva se simultana obrada (Multiprocessing). kod računarskih sistema koji imaju više aritmetičko-logičkih jedinica. otvoren sistem – omogućava razmjenu podataka i informacija sa sistemima u okruženju i na taj način obezbjeđuje povezivanje svih učesnika u razvoju poslovnog sistema. Od informacionog sistem se očekuje da odgovarajućim pravovremenim i pouzdanim podacima i informacijama obezbijedi ekonomičnu realizaciju poslovnih procesa. da obezbijedi potpunu dokumentacionu osnovu za pračenje poslovnih događaja između određenih poslovnih funkcija. Obrada kod koje se zaista paralelno izvršava više programa. dinamički sistem – informacioni sistem mora da omogući da se svi tokovi i aktivnosti unutar njega mijenjaju u funkciji vremena. poslovnih funkcija i poslovnog odlučivanja. kao i sa određenim sistemima u okruženju i sa okruženjem uopšte. 47 . kompleksan sistem – mora da sadrži sve različite elemente i veze sa svom njihovom složenošću. 4. Da bi ove zadatke i ciljeve ispunio informacioni sistem mora svojim osobinama da održava osobine poslovnog sistema čije funkcionisanje podržava. hijerarhijski sistem – sastoji se od niza nadređenih i podređenih informacionih podsistema. Ovaj zadatak ima sledeće specifične ciljeve: da u potpunosti i pravovremeno odgovori na sve informacione zahtjeve poslovnog sistema. snažnije upravljačke jedinice i snažnije upravljačke linije._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Obrade kod kojih se koriste telekomunikacione linije nazivaju se daljinske obrade (Teleprocessing).

jedinstvenost i pristupačnost za sve korisnike informacionog sistema. informacioni sistem treba da bude izgrađen i realizovan kao integralna baza podataka podržana odgovarajućim programskim rješenjima. radi njihovog brzog i efikasnog informisanja odnosno ovladavanja sistemom informacija proizvedenim funkcionisanjem informacionog sistema. postojanje jedinstvene koncepcije oblikovanja i izgradnje informacionog sistema sa aspekta zahtjeva. odnosno sposobnost za samostalnu reorganizaciju radi prilagođavanja nastalim promjenama kako u poslovnom sistemu tako i njegovom okruženju. obezbjeđivanje razvoja i nadgradnje informacionog sistema u okviru poslovnog sistema sa stanovišta svih osnovnih elemenata koji su osnovni u razvoju informacionog sistema (hardver. To su sledeće karakteristike: usklađenost ciljeva postojanja i razvoja informacionog sistema i poslovnog sistema. odnosno skupove podataka koji su relevantni za sagledavanje stanja poslovnog sistema i da obezbijedi prikupljanje podataka na osnovu kojih će se kreirati informacije neophodne za funkciju upravljanja. Informacioni sistem treba da ima sve pobrojane karakteristike i treba da sadrži samo one činjenice. odnosno sistemskim i aplikativnim softverom. angažovanja novčanih resursa i vremena realizacije poslova i obezbjeđivanja pravovremenih relevantnih i pouzdanih informacija za potrebe planiranja. a to znači da bude jedinstven i kompletno računarski podržan. karakteristika. on mora da sarži određene kvalitete da bi kao posebna cjelina unaprijedio uspješnost rada cijelog poslovnog sistema. Kako bi informacioni sistem mogao da odgovori postavljenim zahtjevima i ciljevima. ekonomičnost sa stanovišta ulaganja tj. rentabilnost. softver. ekonomičnost. organizacija i kadrovi)._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Pored toga što informacioni sistem mora da bude prilagođen poslovnom sistemu čiji je dio. Sa gledišta organizacije podataka. ciljeva i principa funkcionisanja informacionog sistema kao cjeline. mora da bude efikasan. kontrole i odlučivanja. intergralnost tj. samoorganizovanost. 48 . sigurnost u podršci funkcije odlučivanja kao osnovnom pokazatelju efikasnosti informacionog sistema. poštujući osnovne ekonomske principe – produktivnot.

ULOGA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U POSLOVNOM ODLUČIVANJU 49 . INTERAKCIJA MENADŽMENTA I INFORMACIONOG SISTEMA 1._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi I.

pravnim i drugim značajnim aspektima. Da bi informacija mogla da posluži kao podloga u procesu poslovnog odlučivanja. tj. političkim. od nivoa menadžmenta na kojem se odluka donosi. Uopšteno govoreći. Njezina je vrijednost tada najveća i ona nelinearno opada. tehnološkim. Kvalitet informacija ne može se direktno mjeriti. Drugo karakteristično područje je područje realnog vremena u kojem se informacija dobija. Informacioni sistem obezbjeđuje neophodne unutrašnje i spoljne podatke i informacije za svrhe odlučivanja i upravljanja. kvantitet i vrijednost u vremenu. Funkcija vrijednosti informacija u vremenu ima tri karakteristična područja. Kvalitet informacije je njena sposobnost zadovoljavanja informacionih potreba menadžera. Upravljanje bilo kojom organizacijom uključuje poslovno odlučivanje i rješavanje problema. Osnovno pravilo je da informacijama treba podržavati donošenje korisnih odluka. koje nastupa kada se 50 . a za tu svrhu neophodni su adekvatni podaci i informacije. Srednji nivo menadžmenta zahtjeva nešto veću količinu djelimično agregiranih informacija. Nije korektno tvrditi kako su informacije za potrebe odlučivanja na najvišem nivou menadžmenta kvalitetnije od ostalih. odnosno nastaje upravo onda kada treba donijeti odluku. na bilo kojem mjestu. a time i odlučivanje po svim organizacionim nivoima u bilo koje vrijeme._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Najveći doprinos informacione tehnologije na području menadžmenta reflektuje se u stvaranju podloga za brzo poslovno odlučivanje na svim nivoima menadžmenta. Najviši nivo menadžmenta pri odlučivanju treba srazmjerno malo informacija. Prvo je područje prognoziranja. Zahtijevani kvalitet informacija zavisi najprije od tipa odluke. već se može posredno ocijeniti preko predviđenih ili ostvarenih posljedica donesenih odluka. odnosno njenog vremenskog horizonta. kodira. već se poređenje kvaliteta informacija može vršiti samo u okvirima istog nivoa odlučivanja. a operativni nivo menadžmenta mnogo analitičkih informacija koje se odnose na pojedinosti vođenja poslovnog procesa. Obično se pri tome koriste određene statističke metode ocjene ili procjene. o samoj organizaciji. Informacioni sistem prikuplja. ali i o njenom okruženju u ekonomskim. odnosno stvaranje uslova u kojima menadžer može donijeti adekvatnu odluku koja će mu donijeti određene koristi. ona mora da posjeduje određene karakteristike koje se odnose na kvalitet. kada se odgovarajuća informacija dobija i prije nego što je potrebno donijeti odluku. Vrijednost informacije je konstantna sve do područja zastarijevanja. količina informacija neophodna za donošenje odluke raste od najvišeg prema nižim nivoima menadžmenta. sintetizuje i prezentuje informacije o svim funkcionalnim oblastima organizacije. koje će omogućiti dobijanje dobrog opšteg uvida u problem. socijalnim. Informacioni sistemi omogućavaju trenutno dobijanje informacija.

taktičke i operativne. U tome području vrijednost informacije eksponencijalno pada. kako na individualni i grupni učinak tako i 51 Planiranje je aktivnost kojom organizacija određuje budući tok svojih akcija. planske odluke mogu da budu strateške. čini skup upravljačkih. odnosno različita pravila i postupci koji omogućavaju racionalno iskorištavanje informacija za rješavanje odgovarajućih zadataka. jer nauka još uvijek ne poznaje sigurne metode prognoziranja. 2. Iz toga proizilazi da kao i sve druge odluke._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi informacija dobija prekasno i kada odluka nije više potrebna. Savremeni menadžment zahtjeva raspoloživost informacija u području prognoziranja. Da bi se raspoložive informacije mogle kvalietetno i u potpunosti iskoristiti. a) definisanje dugoročnih ciljeva i razvoj strateških planova od strane top menadžmenta. Zato se u praktičnim uslovima obično postavlja zahtjev za posjedovanje informacija iz područja realnog vremena. budući da nije relevantna za dalji tok događaja. kada njezina vrijednost nadmašuje ili je uravnotežena sa težinom odluke koju treba donijeti. međusobno povezanih funkcija u koje se ubrajaju: planiranje organizovanje usmjeravanje i kontrola. Planiranje obuhvata: . odnosno u području realnog vremena. što je u nadležnosti srednjeg nivoa menadžmenta i c) definisanje kratkoročnih ciljeva i planova sa vremenskim horizontom od jedne sedmice do 6 mjeseci što je u domenu operativnog menadžmenta. INFORMACIONI SISTEM I FUNKCIJE MENADŽMENTA Menadžment. Budući da planiranje ostvaruje povoljan uticaj. Pri donošenju odluke na bazi informacija iz područja prognoziranja potrebna je određena doza opreza. potrebno je znanje. koje će omogućiti menadžerima blagovremeno donošenje adekvatnih odluka. b) definisanje ciljeva i razvoj planova sa vremenskim horizontom od 6 mjeseci do 2 godine. kao proces usmjeravanja i koordinacije oraganizacionih resursa radi postizaja definisanih ciljeva.

već i da svaku pojedinu grupu veže za određene nivoe odlučivanja. 52 . znanja i odluke za njihovo obavljanje. koristi podatke u prošlosti. Organizovanjem se definiše ko šta treba da čini i ko je kome odgovoran. ko priprema odluke i koje informacije prethode donošenju odluka. kao i probleme koordinacije. taktičke i strateške informacije. koje mora da odgovara strukturi potreba učesnika u procesu odlučivanja. te njihovo struktuiranje u poslove i radne jedinice u organizaciji. Nakon toga se za utvrđene poslove vrši izbor i raspoređivanje ljudi koji posjeduju potrebne sposobnosti. U savremenim uslovima. Osim toga. menadžment definiše radne divizije. informaciona tehnologija kao što je internet se koristi da bi obuhvatio i uključio što veći broj ljudi u proces planiranja. Planiranje. Planiranje ne nameće informacionom sistemu nikakve posebne zahtjeve u pogledu prikupljanja podataka. Zadatak informacionog sistema nije samo da pruži operativne. Prije izgradnje integralnog informacionog sistema. ovom funkcijom menadžemnta se postiže sinergetski efekat napora u organizaciji. ko donosi odluke. U tradicionalnom menadžmentu. kao segment upravljanja. koji je planske odluke donosio centralizovano. funkcija planiranja se odvija decentralizovano uz uključivanje svih organizacionih jedinica i zaposlenih uz adekvatnu podršku menadžmenta. Korištenje mreža olakšava formiranje i rad timova. Svemu tome prethodi modeliranje sistema. ova funkcija menadžmenta uključuje i donošenje odluka o tome koliko se odgovornosti i autoriteta dodjeljuje pojedincima u odlučivanju i upravljanju. neophodno je što preciznije definisati pojedinačna funkcionalna područja odlučivanja. jer se podaci unose u toku obavljanja svakodnevnih poslovnih aktivnosti i u neizmjenjenom obliku se koriste u procesu planiranja._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi na učinak organizacije kao cjeline. što podrazumijeva preciziranje. sadašnjosti i budućnosti. U takvim novonastalim uslovima. ko ih inicira. Funkcija planiranja u tradiicionalnom menadžentu je bila u nadležnosti top menadžmenta. postojanja tačnih i blagovremenih informacija. dok je u savremenim uslovima omogućeno samoorganizovanje projektnih timova. Informacioni sistem može da doprinese da se funkcija planiranja obavlja kvalitetnije putem prikupljanja i sređivanja podataka neophodnih za planiranje. nakon čega informacioni sistem efikasno rješava probleme centralizacije i decentralizacije odlučivanja. Organizovanje obuhvata identifikaciju aktivnosti koje će se u organizaciji odvijati. kao i korištenjem savremenih metoda statističke analize koje koriste modele sa velikim brojem promjenjivih i serije podataka iz dužih vremenskih perioda.

organizovanje._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Usmjeravanje zahtjeva uspješne komunikacije i vješto vođenje. procjenu i mjerenje individualnih. Jedna od osnovnih funkcija informacionih sistema je da menadžerima omogući efektivno i efikasno planiranje. Mrežna infrastruktura omogućava zaposlenim da održavaju kontakt sa podređenim i nadređenim u njihovom poslu. ne mogu se postići postavljeni ciljevi organizacije. uz podršku savremenih operativnih sistema. mjerenje realizcije u skladu sa njima. Da bi menadžment bio uspješan potrebno je da sve funkcije menadžmenta budu skladno objedinjene. uz adekvatnu podršku informacionog sistema. 53 . komparaciju učinaka i postignuća sa definisanim standardima i planovima te preduzimanje korektivnih akcija kako bi se postigli postavljeni ciljevi. kao i korekcije odstupanja od definisanih planova i programa. Ukoliko se ustanovi odstupanje između planiranih i ostvarenih rezultata. dok se u savremenim uslovima. grupnih i učinaka cijele organizacije. jer bez koordiniranog korištenja organizacionih resursa i mogućnosti koje pruža savremena informaciona tehnologija. neophodno je promijeniti nešto u funkcijama organizovanja i vođenja ili u funkciji planiranja. odnosno odvijanje svih funkcija menadžmenta. Naime. Budući da kontrola predviđa utvrđivanje standarda. koje vrše ravnopravnu kontrolu. U savremenim uslovima stvorene su pretpostvake da zaposleni sami obavljaju svoje poslove kako najbolje znaju i umiju i u takvim uslovima svi zaposleni upravljaju. omogući homogenizaciju informacija za sve nivoe menadžmenta. Informaciona tehnologija se koristi za razvoje kontrole i organizacije u realnom vremenu (Real Time). sa kompjuterski baziranim informacionim sistemima. U tradicionalnom menadžmentu menadžeri upravljaju izvršavanjem radnih zadataka radnika. fokusirajući se na globalni postignuti rezultat. prilikom procesa kontrole. čemu uveliko može doprinijeti informacioni sistem. top menadžment zahtjeva agregirane pokazatelje. Kontrola obuhvata postavljanje standarda za postignuća. distribuciju i kombionovanje informacija. omogućava sistem podrške odlučivanju (DSS) zasnovana na Data Warehouse (DW). Ovakvo podvajanje. vođenje i kontrolisanje. kao i nadgledanje njihovog rada. U tradicionalnom menadžmentu bio je razvijen precizan mikromenadžent kontrolni sistem. Ova menadžment funkcija uključuje motivisanje i podsticanje pojedinaca i grupa na realizaciju zajedničkih ciljeva organizacije. u tome značajnu podršku može da rpuži informacioni sistem. kontrola prepušta projektnim timovima. jer ostvaruju globalne mehanizme kontrole dok niži nivoi menadžmenta zahtjevaju detaljne informacije.

Empirija je. međutim. čija upotrebljivost zavisi od njihove tačnosti. Takav odnos iziskuje prilagođavanje konceptualne strukture informacionog sistema konceptualnoj strukturi menadžmenta. KLASE MIS ESS Ako se posmatraju informacioni sistemi naspram hijerarhijskog nivoa organizacije. U ranijim fazama informatike vladala su shvatanja. takva shvatanja demantovala iz jednostavnog razloga što informaciona tehnologija nije i ne smije biti sama sebi svrha. usmjeravanja i kontrolisanja prevashodno zavisi od menadžment nivoa na kojem se odvija proces menadžmenta. prema kome se koncept menadžmenta morao prilagođavati stepenu razvoja informacione tehnologije i mogućnostima što ih nudi. 3. što znači da informatika mora biti servis menadžmenta. konceptualna struktura informacionog sistema mora preslikavati konceptualnu strukturu menadžmenta. u DSS 54 . Koja vrsta informacionog sistema će se koristiti u cilju planiranja. blagovremenosti i relevantnosti. odnosno upravljanja organizacijom radi realizacije određenih poslovnih rezultata. moguće je generalizovati tri nivoa informacionih sistema koji korespondiraju nivoima menadžmenta. Za sve navedene funkcije menadžmenta zajedničke su informacije . organizovanja. INFORMACIONI SISTEM I NIVOI MENADŽMENTA Informacioni sistem organizacije mora biti u funkciji menadžmenta. a kao posljedica ovakvog stava._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi snadbijevajući ih potrebnim informacijama.

planova. Top Management (Strateški menadžment) je odgovoran za strategiju i cjelokupnu politiku organizacije. To znači da se zadaci ovog nivoa menadžmenta ne mogu programirati. Odluke koje donosi Top menadžment je teško formulisati. izbora i implementacije strategije i obezbjeđivanja resursa za postizanje postavljenih ciljeva. dalekosežni i okrenuti budućnosti. Osim što određuje opšte usmjerenje organizacije. Za razliku od menadžera na ostalim nivoima. Za DW. programa i politike. ali i kvalitetnu informacionu podlogu. Data Warehouse. ali se bave i unutrašnjim informacijama koje uzimaju iz MIS i DSS._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi organizaciji. Naročito su značajni u brzo mijenjajućoj okolini. EIS. Problemi o kojima odlučuje Top menadžment u načelu su nepredvidivi. Top management donosi strateške odluke koje imaju dugoročne posljedice. Expert Systems. top menadžeri moraju imati pristup specifičnim informacijama zbog permanentnog donošenja odluka koje će pomoći prilagođavanju organizacije na stalne promjene u okruženju. pa samim tim i kompjuterizovati. Ove informacione sisteme treba projektovati i izgraditi tako da obezbjeđuju sve vrste informacija potrebne vrhovnom menadžmentu i njihovim štabovima radi izvršenja zadataka u domenu strateškog upravljanja i planiranja. strategije. 55 . kao preduslov razvoja fleksibilnih DSS za podršku top menadžmentu se vjeruje da će uspješno podržavati buduće generacije OLTP. Strateškom nivou korespondira onaj nivo konceptualne strukture informacionog sistema na kojem postoji najveća koncentracija konceptualnih znanja o načinu vođenja poslova. informacioni sistem za podršku taktičkom menadžmentu i informacioni sistemi za podršku aktivnosti operativnog nivoa menadžmenta. Taj nivo obezbjeđuje sledeće informacione tehnologije: DSS za strateško upravljanje. KBS. Sistemi ovog nivoa imaju za cilja dati odgovore na pitanje tipa :"šta učiniti?". bilo zbog pomoći menadžerima u identifikaciji prijetnji i šansi iz okruženja. bilo mijenjajući stručne ljude. dobre sposobnosti procjene i dalekovidnosti. savremene informacione tehnologije i metode osiguravaju dovoljno alata pomoću kojih će se podražati aktivnosti top menadžmenta. a to su: informacioni sistem za podršku strateškom menadžmentu. odgovoran je i za interakciju između organizacije i njenog okruženja. a tiču se procesa postavljanja i mijenjanja ciljeva organizacije. Zbog toga ovi informacioni sistemi pružaju podršku vrhovnim menadžerima u specifičnim zahtjevima za dobijanje informacija koje su više orjentisane na spoljne informacije. odnosno savjetnike. Radi se o informacionim sistemima koji potpomažu donošenje strateških odluka. Zato za taj nivo menadžmenta treba imati dovoljno iskustva. DSS.

obično do jedne godine. specifičnih strateških planova i programa za organizacione i strateške poslovne jedinice. 56 . uz generisanje periodičnih izvještaja o stanju i procesima u organizaciji. organizuje. odnosno poslovnih odluka koje se ponavljaju. manje rutinski. Većina informacija značajna ovom nivou menadžmenta uglavnom je dostupna i najvoišoj upravi. kontrole i donošenja odluka. Cilj informacionih sistema ovog nivoa je dati odgovor na pitanje tipa "Kako nešto učiniti?" Srednjem nivou menadžmenta organizacije korespondira Management Information Systems (MIS) i DSS za upravljačku kontrolu. Iz tog razloga. MIS snadbijeva srednji nivo menadžmenta djelimično agregiranim i kategiriziranim informacijama. a takav karakter ima većina odluka koje se donose na srednjem nivou menadžmenta. ukoliko organizacija raspolaže sveobuhvatnim i adekvatnim informacionim sistemom. Srednji menadžment koristi kontrolne i upravljačke informacije koje se protežu na relativno kratak vremenski period. smanjuje se vrijeme potrebno srednjem nivou menadžmenta za pretragu potrebnih informacija. pa je njihov posao veoma složen. Kompjuterizacijom i informacionim obuhvatanjem poslovnih zadataka. te različita funkcionalna područja. Njihova je funkcija podrška strateškog koncepta upravljanja. pa za njih informacioni sistem mora osigurati periodične izvještaje. U tim je sistemima koncentrisano metodološko znanje o načinu vođenja poslova. manje struktuiran i više promjenjiv. izvještaje prema potrebi ili izvještaje na zahtjev. Gotovo su uvijek orjentisani na interne događaje i prvenstveno služe funkcijama planiranja._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Middle management sačinjavaju menadžeri odjeljenja ili pogona koji su obično odgovorni za administraciju i kontrolu. Srednjem nivou menadžmenta su potrebne informacije u obliku sažetih pregleda. tada on omogućava sledeće: a) identifikovanje i rješavanje problema. usmjerava i kontroliše srednji nivo menadžmenta. dobijenim iz transakcionog dijela informacionog sistema i nešto manje iz pretraživanja okruženja organizacije. Kada se implementira DSS za upravljačku kontrolu u procese koje planira. Osnovno svojstvo MIS-a je podrška procesu donošenja poznatih. većina autora smatra da će se zbog uvođenja kompjutera smanjiti potreba za menadžerima srednjeg nivoa. Upravljačku kontrolu sačinjavaju procesi kojima srednji nivo menadžmenta obezbjeđuje da se organizacioni resursi angažuju i efikasno i efektivno koriste kako bi se realizovali postavljeni ciljevi organizacije. Srednji menadžment je veza između najnižeg i najvišeg nivoa menadžmenta. Ovi sistemi obezbjeđuju menadžerima izvještaje i omogućavaju in online pristup bazama podataka o tekućem poslovanju organizacije i podacima iz prošlih perioda.

mogu se kompjuterizovati bez većih poteškoća. odnosno podizanje efikasnosti njihovog rada na najviši nivo. sadrži poslovne procedure. Zbog brojnosti transakcija i srazmjerne jednostavnosti postupka upravljanja na ovom nivou. radi se o sistemima u kojima se preduzimajući odgovarajuće transakcije (aritmetičko-logičke operacije) nad podacima. Ključna pitanja što se na ovom nivou informacionih sistema postavljaju su pitanja tipa "Pomoću čega nešto ostvariti?". DSS za operativno planiranje i kontrolu obezbjeđuje informacije potrebne operativnom menadžmentu u cilju pomaganja operativnog planiranja i kontrole. Operativni menadžment nadgleda radnike koji izvršavaju osnovne aktivnosti organizacije. kreativno korištenje DSS u otkrivanju i rješavanju novih problema. Zato je upotreba kompjutera na ovom nivou rasprostranjena. Riječ je o aktivnostima koje su obično operativne i koje se mogu lako programirati. osnovna je karakteristika OLTP koncentracija činjeničnih znanja o poslovanju. generiše dokumente potrebne u poslovanju – dakle automatizuje više poslova i omogućava vremensko. Riječ je o kompjuterskoj podršci donošenja odluka koje su učestale i rutinske. pomaganje u donošenju upravljačkih odluka. poslovnim procesima i poslovnim operacijama._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi b) otkrivanje novih problema i njihovo uspješno rješavanje poslovnim i matematičko statističkim modelima. terminiranje porudžbina i slično. Iako OLTP nisu informacioni sistemi čija je osnovna namjena podrška poslovnog odlučivanja. Operational Management (Operativni menadžment) donosi odluke koje su konkretne i odnose se na redovno poslovanje. motivaciju zaposlenih i kontrolu tokova organizovanja aktivnosti sa implementiranim računarskim aplikacijama. već prevashodno o odgovarajućim mogućnostima kombinovanje različitih klasa da bi se zadovoljile razlličite potrebe 57 . kao na primjer kontrola zaliha. nastoji uspostaviti kontrola nad pojedinačnim poslovnim procesima i aktivnostima. Najnižem nivou menadžmenta odgovaraće OLTP i DSS za operativnoplaniranje i kontrolu. Budući da je njihov posao donošenje odluka koje se temelje na jasnim temeljima i postupcima. te njima upravljati. Konceptualno strukturu informacionih sistema u odnosu na konceptualnu strukturu menadžmenta ne treba shvatiti striktno. Operativni menadžment treba od informacionog sistema najkonkretnije detalje i izvještaje. OLTP uključuje bilježenje svih poslovnih transakcija. materijalno i finansijsko praćenje pojedinih elemenata. Sa aspekta menadžmenta i osnovnih upravljačkih nivoa može se reći da iako su navedeni informacioni sistemi dominantno vezani za određeni upravlčjački nivo. ne može se govoriti o isključivoj vezi jedne vrste informacionog sisstemasa jednim upravljačkim nivoom. c) komuniciranje sa radnim timovima.

organizacija u kojoj se adekvatno upravlja informacionim sistemom. Budući da se informaciona tehnologija. Izostanak efikasnog menadzmenta informacionog sistema. dok menadžment informacioni sistemi mogu da se koriste kako na srednjem. 5. već prema potrebi. Sa druge strane. pristup eksternim bazama podataka. koncepciji Data Warehouse i i slične mogućnosti novih informacionih tehnologija. same organizacije i njenog okruženja. UTICAJ MENADZMENTA ORGANIZACIJE NA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA Uobičajeno je informacionu tehnologiju posmatrati kroz brži tempo razvoja i drastično poboljšanje performansi.čine informacioni sistem nerazvijenim i neuspješnimu vršenju svojih funkcija. značajne je ali i zahtjevno. Ukoliko se još tome dadju nagovještene tehnološke mogućnosti sofisticiranih sistema telekomunikacija. Kao što savremeni menadzment ne može biti uspješan bez adekvatne podrške 58 . tako i na operativnom nivou menadžmenta. 4. kao i način njene primjene veoma brzo razvijaju. pruža velike konkurentne prednosti._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi menadžmenta datog nivoa. koje su rezultat ne samo promjena u informacionoj tehnologiji. efikasno upravljati informacionim sistemom organizacije. mnogo rjeđe se analizira promjena sa aspekta uticaja na razvoj informacionih sistema. što posebno važi u slučaju kada organizacija koristi elektronsku poštu. svi informacioni sistemi najvišeg nivoa mogu pronaći svoju primjenu i na taktičnom nivou. Tako npr. već i teoriji i praksi menadzmenta i organizacije. te samim tim ne stvara potrebne preduslove za uspješno funkcionisanje i nadmetanje organizacije sa konkurencijom. Međuti. razvoju i saznanjima teorije informacionih sistema. efikasno upravljati informacionim sistemom. tada neophodnost adekvatnog menadzmenta informacionog sistema postaje još izraženija. značajno je. Potreba za korištenjem jedne vrste informacionog sistema ne isključuje potrebu korištenja i drugih vrsta. ali i zahtjevno. MENADŽMENT INFORMACIONOG SISTEMA S obzirom da infornacioni sistem olakšava bolje razumjevanje funkcija organizacije. pojmovno i stvarno. odnosno primjenom informacione tehnologije. koje najavljuju velike šane u kontekstu globalizacije polovanja.

značaj informacionih sistema se povećao usled: brzog razvoja informacione tehnologije u djelu hardvera. softvera. iz čega proističe da je to posao iz kojeg se top menadžment ne smije i ne može isključiti. tako ni informacioni sistem ne može pružiti podršku menadzmentu ukoliko se adekvatno ne upravlja njegovim razvojem. drugi je način utvrđivanja uloge informacionog sistema u organizaciji. Strateški plan informacionog sistema može se izraditi na više načina: da se plan informacionog sistema izvodi iz strateškog plana čitave organizacije. smatrajući da je to isključivi problem informatičara. Na strateškom nivou. Upravljanje razvojem informacionih sistema se ne može prepustiti samo informatičkim ekspertima. kao i diverzifikacija njegovih planova po nivoima menadžmenta._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi informacionog sistema. savremeni pristup planiranju informacionog sistema postaje dio strateškog planiranja organizacije. resursi i planovi informacionog sistema. 59 . ograničenja. već postaje i bitan problem za top menadžmenta organizacije. stiče se utisak da menadžeri nerado bave planiranjem razvoja informacionog sistema. već je neminovno angažovati top menadžment organizacije u rješavnju strateškog razvoja i kontrole informacionih sistema. Razvoj informacionih sistema i primjena informacione tehnologije prestaje biti samo posao informatičara. sa aspekta Top Managementa. Čini se kao da se još uvijek ne shvata da je informacioni sistem sredstvo za upravljanje organizacijom i svim njenim aktivnostima. U nekim organizacijama informacioni sistem samo podržava obavljanje poslovnog procesa. gdje se na najvišem nivou definišu misije. To podrazumjeva da se uporedo sa strateškim planom organizacije. Uticaj menadžmenta na razvoj informacionih sistema se odvija na svim nivoima menadžmenta. telekomunikacija.friendly" koncepta njihovog korištenja . a najveći upliv se ostvaruje na strateškom i tehničkom nivou. koji će od menadžmenta dobiti "punu podršku" u njihovom radu. Dok je u ranijim periodima planiranje informacionog sistema bilo zaduženje jedne organizacione jedinice. Informaciono planiranje stiče strateški značaj. Usprkos tome. struktura. definišu i dugoročni ciljevi. dok je u drugim organizacijama strateški važan za njeno funkcionisanje. razvoj PC tehnologije i "user. dugoročni ciljevi i strategija organizacije. što ih je učinilo privlačnim za vrhovne menadžere i razvoja novih klasa informacionih sistema u funkciji odlučivanja i podršku vrhovnom menadžmentu.

softver i kadrovi. U tehničkom dijelu. gdje se kao korisnik informacionog sistema javlja organizacija kao cjelina. Usvajanje planova razvoja informacionog sistema – postoji nosporna interakcija između strateškog plana razvoja organizacije i strateškog plana razvoja informacionog sistema. upravni odbor informacionog sistema treba pristupiti ovom zadatku. što u suštini znači da se na bazi definisanih ciljeva organizacije uspostavlja optimalno upravljanje i kontrola nad izvorima i tokovima podataka. podataka i znanja kao informacionih resursa. Uspostavljanje efikasne administracije podataka – odnosi se na konceptualne. generalni odnos prema informacionim resursima. a to su hardver. zatim se zadatak prenosi i na korisnike informacionog sistema po funkcionalnim oblastima organizacije. a nakon toga se može izgraditi stabilan informacioni sistem na bazi utvrđene strukture poslova. a informacioni sistem treba svojim funkcijama treba podržati te aktivnosti i planiranje poslovnog sistema primjer strateškog planiranja kojim se želi prepoznati stabilna struktura poslova koji se rade u organizaciji. 2. uloga top menadžmenta organizacije ne bi trebala da prevazilazi nivo definisanja koncepcije baze podataka. njihovom korištenju i upravljanju. 4. Podrška definisanju informacionih zahtjeva korisnika – pitanje izbora strategije identifikacije informacionih zahtjeva je nadležnost upravnog odbora informacionog sistema. različiti autori različito nazivaju. Definisanje strateške mreže. a njega predstavljaju top menadžeri iz iz različitih funkcionalnih oblasti organizacije koji nisu zaduženi za operativni razvoj informacionog sistema. Upravni odbor informacionog sistema je neophodan upravljački odbor za pitanja strateškog razvoja informacionog sistema. Kod nas bi najbolje odgovaro termin "Upravni odbor informacionog sistema". organizacione i upravljačke aspekte funkcije. Djelokrug nadležnosti upravnog odbora informacionog sistema sastoji se u sledećem: 1. Top 60 . odnosno konceptualnih opredeljenja. Definisanje strategije i politike upravljanja informacionim resursima – prestavlja definisanje informacione politike organizacije. 3._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi - analiza kritički faktora uspjeha koja se temelji na analizi aktivnosti koje su kritične za uspjeh organizacije. što je neosporni zadatak top menadžmenta organizacije. Organizacioni oblik angažovanja top menadžmenta u strateškom razvoju informacionog sistema.U užem smislu pod informacionom politikom se podrazumjeva shvatanje i tretiranje informacija. dok u širm smislu obuhvata i značenje resursa koji proizvode informacije. matrice aplikacija – nakon usvajanja strateškog plana razvoja. 5.

grane i djelatnosti same organizacije. DW i drugih klasa informacionih sistema koji su u direktnoj funkciji boljeg odlučivanja menadžere svih nivoa._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi menadžment definisanjem vlastitih informacionih potreba može da utiče na druge menadžere u stvaranu pozitivne klime za realizaciju ovog zadatka. što podrazumjeva visok stepen kooperativnosti na relaciji menadžmenta specijalista. ciljevima i zadacima. 6. Ujedno. Informatičko obrazovanje i razvoj informacione kulture – ovo je posebno aktuelno u dijelu menadžmenta kadra na svim nivoima koji moraju imati barem minimum informatičke pismenosti za adekvatno korištenje PS tehnologije. neophodno je procjeniti rizik koji nose. pa čak neke klase zahtjevaju i nadgradnju postojećih znanja sa znanjima top menadžera konkretne organizacije. kumulativne rizike koji se mogu pojaviti u odnosu na jedan projekt sa više aspekata i na više projekata kojima se istovremeno pristupa i 10. pošto se toj organizacionoj jedinici povjerava operativno upravljanje informacionim resursima. 7. Prije nego se pristupi izradi ovih projekata. Izgradnja ovakvih sistema zahtjeva angažovanje znatnih informacionih. 9. pa zahtjevaju znatno angažovanje informacionih resursa u širem smislu. Što se tiče pitanja godišnjeg budžete informacionog sistema. Vrhovni menadžeri moraju uzeti u obzir i tzv. Procjena rizika projekta informacionih sistema – top menadžment mora uzeti učešće u odlučivanju o riziku koji se javlja u datim okolnostima. on zavisi od veličine. kao i niza drugih faktora. Željeno stanje informacionog sistema korisnik povezuje sa vlastitim informacionim potrebama. Naime. ES.top menadžment organizacije odlučuje o uspostavljanju organizacije funkcije informaciong sistema. projekti informacionih sistema su složeni i kompleksni. a potom i implementaciji. Podrška razvoju viših klasa informacionih sistema – uloga top menadžmenta je nezaobilazna u podršci razvoja DSS. Definisnje prioriteta faktora razvoja – top menadžment je nezaobilazan u ocjeni faktora razvoja informacionog sistema i pri tome treba uzeti u obzir i ocjenu korisnika koji podrazumjeva njihovo viđenje razlike sadašnjeg i željenog stanja informacionog sistema. 61 i informatičkih . Organizacija i budžet informacionog sistema . top menadžment je zadužen za definisanje potrebe i stimulacije informatičkog obrazovanja korisnika. 8. kadrovskih i finansijskih resursa .

Informacioni menadžeri moraju voditi računa o upravljanju informacionom tehnologijom od strane zaposlenih u toku radnog vremena.. Posebnu pažnju informacioni menadžeri moraju posvetiti sledećim činjenicama: 1. pa je on na zapadu visoko rangiran i dobro plaćen. Rast strateškog značaja informacionih sistema – informacioni sistemi igraju stratešku ulogu u opstanku i razvoju organizacije. On može biti veoma uticajan na svim područjima primjene informacione tehnologije. odnosno direktor koji je odgovoran za informacione aktivnosti u organizaciji. Ovdje se u prvom redu misli na odjeljenje za informacioni sistem ( koji se još zove informacioni centar. Oni se odnose ne samo na sisteme koji podržavaju više nivoe menadžmenta. kako krajnji korisnici mogu sami da dođu do adekvatnih rješenja i sl. Njegovi zadaci su da : aktivno učestvuje u planiranju i oživotvorenju strategije informacionog sistema kao dijela strategije organizacije. da li postoji usko grlo. savremeni informacioni sistemi koji direktno utiču na način menadžment odlučivanja kao i na izbor proizvodnog programa i sl. ne mogu se prepustiti samo tehničkom osoblju 62 . Međutim. kako se mogu izmjeriti koristi od investicija u informacionu tehnologiju. jer bez nje nema ni efektivnog menadžmenta. jednom rječju povećavaju konkurentsku prednost organizacije. Na taktičkom nivou. U ranim fazama razvoja informacioni sistema. upravljanje razvojem informacionog sistema podrazumjeva niz aktivnosti kojim se optimizira korištenje informacionih resursa i obezbjeđuje realizacija strategije definisane od strane upravnog odbora informacionog sistema._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Samo objedinjeno poznavanje informacionih sistema i razumjevanje organizacije može oblikovati adekvatnu informacionu arhitekturu organizacije. već i na sisteme koji kreiraju nove proizvode i usluge. da li može biti produktivnije. brigu o njima mogli su prepustiti tehničkom osoblju. kad su menadžeri bili usmjereni na mnoga operativno–tehnička pitanja. Posao glavnog informacionog menadžera je veoma zahtjevan i odgovoran. gdje se može dobiti profesionalna pomoć. otvaraju nova tržišta itd. brine o aspektima zaštite informacionog sistema i prati razvoj informacione tehnologije itd. računarski centar) i njihov menadžment. Na čelu odjeljenja info-rmacionog sistema je glavni informacioni menadžer. Moraju provjeravati da li je korištenje kompijutera produktivno. a naročito u organizacijama u kojima se informaciona tehnologija smatra strateškim oružjem. centar za obradu podataka.

nego u prošlosti. regija. Potreba planiranja informacione arhitekture – za savremene menadžere nije dovoljno da budu samo informaciono pismeni.sve organizacije se nalaze pred izazovom – kako se uklopiti u nove tokove? 63 ._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 2. kada znanje i informacije postaju ključniji resurs za uspjeh poslovanja. Izmjenjen karakter aplikacija – izgradnja savremenih informacionih sistema ukljucuje znatno veći dio organizacije. država i kontinenata. pa iz toga proizilazi porast složenosti sistemskih projekata i aplikacija. Dinamičnost i promjenljivost zamjenjuju stabilnost i statičnost. U takvim novim izmijenjenim uslovima poslovanja. uz podršku top menadžmenta i 3. te na taj način dovode do globalizacije poslovanja. rizik i nesigurnost zamjenjuju sigurnost u poslovanjau. zatvorenost organizacija ustupa mjesto otvorenosti i organizacijama bez granica. Menadžeri mogu da budu ključni u oblikovanju infornacione arhitekture ukoliko su dovoljno interdisciplinarno obrazovani. Informaciona tehnologija i razvoj telekomunikacija uklanjaju granice između konkurentskih organizacija. Oni moraju dobro da poznaju sisteme za obradu podataka. Z A K LJ U Č A K U vremenu smo brzih promjena i visoke tehnologije. telekomunikacije i kancelarijske tehnologije. Tako gdje su se nekada gradili masivni sistemi za pružanje generičkih informacija sada je poželjno graditi posebne specijalizovane aplikacije koje pružaju blisku interakciju između tehnološkog osoblja i menadžera kao korisnika sistema.

Da bi organizacija postala visok stepen integracije i snhronizacije u svim procesima. uče i razvijaju se unapređujući svoje sposobnosti. značajnu stratešku prednost u analizi modela poslovanja. DW mijenja informatički trend i pruža organizacijama. te na taj način stiče neophodne uslove za realizaciju savremenih koncepata u strateškom upravljanju organizacijom. Suštinska filozofija DW i DSS za strateški menadžment se zasniva na konceptu sticanja prednodti. koji mogu imati stratešku ulogu u povećanju konkurentskih prednosti organizacije. ovi sistemi formiraju bogat fond podataka od kojih se grade integralna spremišta podataka. Temelj njihove uspješnosti u prilagođavanju novim uslovima je primena savremene informacione tehnologije. alternativa. trendova preoblikovanja poslovnih procesa . Menadžeri su sada u situaciji da elektronskim putem komuniciraju i da budu u stalnom kontaktu sa znatno većim brojem saradnika. Mnoge organizacije se elektronski povezuju sa svojim kupcima i dobavljačima posredstvom Interneta i ekstraneta u realnom vremenu i kroz online transakciono procesiranje._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi Danas se organizacija kreće u pravcu decentralizovane. inovativne i fleksibilne organizacije. koji vrše skladištenje i procesiranje transakcija. Data Warehous. koje ga koriste. Veoma su adaptibilne u odnosu na okruženje. ali istovremeno. uspješno implementaciju informacione tehnologije omogućavaju samo fleksibilne organizacije. kao i sposobnost da se na njih odgovori kvalitetnim proizvodima i servisima u najkraćem mogućem roku. Konkurentnost na globalnom nivou zahtjeva približavanje zahtjevima potrošsča. neophodno je da raspolaže efikasnim sistemom planiranja. a sve ostalo putem eksternalizacije aktivnosti (outsourcing) nabavljaju od drugih članica mreže. sa manjim brojem nivoa menadžmenta. Uslov za to je integracija svih procesa u organizaciji kao i optimizacija svih raspoloživih resursa. upravljanja i kontrole. omogućavaju organizacijama da svojim kupcima i ostalim partnerima pruže bolje i kvalitetnije usluge. Ovakvi trendovi utiču da organizacione strukture postaju pliće i niže. kao i sa sve prisutnijom decentralizacijom u odlučivanju. Data Warehous (DW) je novi koncept i nova filozofija u razvoju DSS. koje proističe iz integracije podataka. Transakcioni procesni sistemi. Istovremeno. Ideja outsourcing-a je da svaka članica mreže proizvodi ono u čemu je bolja od konkurencije. koji je skoncentrisan na podršku strateškog menadžmenta. organizacije se orjentišu na svoj sržni (core ) program. DW kao integrisani skup podataka neke organizacije služi kao 64 . Danas se razvijaju sistemi transakcione obrade podataka (OnLine Transaction Procsing .OLTP). S obzirom na intenzivan proces umrežavanja organizacija u novim poslovnim uslovima.

Data Mining. u uslovima kompjuterizacije i globalizacije granica organizacije. Zato je neophodno periodično vršiti procjenjivanje kvaliteta i uspješnosti informacionog sistema organizacije. razvijanje integrativnih sposobnosti. na bazi kojih menadžeri iz ogromne količine podataka sintetizuju vrijedne informacije. proces i skladištenje podataka. koji omogućavaju istraživanja posredstvom Interneta. što je naročito aktuelizirano evolucijom sistema poslovne inteligencije ka Web aplikacijama. ekspertni sistemi. Internet itd. kako bi se moglo što uspješnije podržati poslovanje organizacije i savremeni menadžment. ono je okruženje koje odvaja svijet operativne obrade od svijeta aplikacija za podršku odlučivanju. ali menadžeri u organizacijama posmartaju kakvi su rezultati u odnosu na uložena sredstva. odnosno analitičku obradu podataka kao i "rudarenje" podataka (Data Mining). Data Warehouse. metode. Informacione tehnologije u svim organizacijama iamaju izuzetno značajnu ulogu na svim nivoima menadžmenta. KBS)omogućavaju analizu podataka. menadžmenta i informacionih sistema će omogućiti osposobljavanje za rad u uslovima globalne ekonomije. One pomažu u efikasnom izvršavanju procesa. DSS. kao i rad sa udaljenih lokacijama. postavljanje upita. 65 poslovanja u . multidisciplinarno poznavanje i razumijevanje organizacije. tj. EIS. a naročito u strateškom menadžmentu. samo objedinjeno. nije u stanju da zamjeni inteligentno poslovanje. Danas se ove tehnologije smatraju osnovnim "vodičem" strategije organizacije i poslovnog reinžinjeringa. zavisi od menadžmenta organizacije. poslova i zadataka. Na osnovu dobijenih informacija moguće je donsiti adekvatne poslovne odluke Sistemi poslovne inteligencije imaju za cilj da identifikuju i anticipiraju prednosti i nedostatke iz okruženja organizacije. Sistemi transakcione obrade podataka. izvještavanje. Sa aspekta daljeg razvoja menadžmenta. Savremeno poslovanje sve više zavisi o informacionoj tehnologiji. Svrha ocjenjivanja informacionog sistema jeste njegovo usavršavanje i podizanje kvaliteta. Sistemi poslovne inteligencije (MIS. Neophodno je naglasiti da sistem poslovne inteligencije iako pomaže i olakšava organizaciji. tehnike i sredstva poslovne inteligencije. u cilju dobijanja odgovora na značajna pitanja i otkrivanja skrivenih trendova u velikim zbirkama podataka. sistemi za podršku odlučivanju. Da li će organizacije biti spremne da inoviraju svoje informacione sisteme u skladu sa napretkom informacione tehnologije._____________________________________________Upravljački informacioni sistemi infrastrukturna osnova na kojoj se grade softverske aplikacije organizacije. danas čine dominantne informacione tehnologije koje su našle svoju primjenu u poslovanju i strateškom upravljanju organizacijama. na taj način što omogućavaju generisanje. sakupljanje.

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi interdisciplinarno razmišljanje. sticanje sposobnosti motivisanja i sticanje sposobnosti prihvatanja i sprovođenja novih pristupa i strategija. 66 .

_____________________________________________Upravljački informacioni sistemi 67 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->