P. 1
teorija prevodjenja - sibinovic

teorija prevodjenja - sibinovic

|Views: 3,767|Likes:
Published by Saša Gutić

More info:

Published by: Saša Gutić on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

1. TEORIJA PREVODJENJA I DRUGE NAUCNE DISCIPLINE 2. TRI OSNOVNE DEFINICIJE PREVODJENJA (LINGVISTICKA,FILOLOSKA,KOMUNIKATIVNA) 3.

TEORIJA PREVODJENJA I LINGVISTIKA 4. TEORIJA PREVODJENJA I SEMANTIKA 5. TEORIJA PREVODJENJA I STILISTIKA 6. TEORIJA PREVODJENJA I TEORIJA INFORMACIJA 7. KOMUNIKACIJSKI MODEL PREVODJENJA 8. VRS...TE PREVODJENJA 9. POMAGALA PRI PREVODJENJU 10. OBRAZOVANJE PREVODIOCA 11. KONSEKUTIVNO PREVODJENJE 12. SIMULTANO PREVODJENJE 13. PREVODJENJE STRUCNIH TEKSTOVA 14. KNJIZEVNO PREVODJENJE 15. STROJNO PREVODJENJE 16. JEDINICA PREVODJENJA 17. KONTRASTIVNA ANALIZA 18. POJAM PRIJEVODNE EKVIVALENCIJE,DINAMICKA/FUNKCIONALNA EKVIVALENTSNOST I FORMALNA KORENSPONDENCIJA 19. PRIJEVODNE TRANSFORMACIJE 20. FONOLOSKI NIVO PRIJEVODNE ANALIZE 21. GRAFOLOSKI NIVO PRIJEVODNE ANALIZE 22. PREVODJENJE ELEMENATA KULTURE

23. PREVODJENJE FRAZEMA I POSLOVICA 24. PRIJEVOD U NASTAVI STRANIH JEZIKA 25. VRSTE LAZNIH PAROVA 26. KNJIZEVNI PRIJEVOD I VRIJEME 27. TEORIJSKI MODELI PREVODJENJA PITANJE BROJ 2

OSNOVNE TEORIJSKE KONCEPCIJE U SUVREMENOJ TEORIJI PREVOĐENJA (OSNOVNE DEFINICIJE TEORIJE PREVOĐENJA) (SIBINOVIĆ, p.107).

LINGVISTIČKA KONCEPCIJA (DEFINICIJA) (Catford) – Prevođenje je zamjenjivanje tekstualnog materijala u jednom jeziku (izvornom) jednakovrijednim tekstualnim materijalom u nekom drugom jeziku (jeziku-cilju). Zna...čenjska jednakovrijednost (ekvivalencija) uspostavlja se između lingvističkih izražajnih sredstava dva jezika, pa se ovakav pristup prevođenju može okarakterizirati kao LINGVISTIČKI PRISTUP (Ivir, p. 34). Uspostavljanje odnosa jednakovrijednosti među izražajnim sredstvima dvaju jezika leži u temelju svih lingvističkih pristupa prevođenju, bez obzira na detalje njihovih međusobnih razlika. Svi oni za polazište uzimaju tekst i svu pažnju obraćaju na izražajna sredstva koja se mogu smatrati ekvivalentima u IZVORNOM JEZIKU - CILJU.

Prema lingvističkoj koncepciji, prevođenje je proces u kojem se jezične jedinice jezika originala zamjenjuju odgovarajućim jezičkim jedinicama jezika prevoda. Analiza prijevoda se vrši na svim jezičkim nivoima – fonološkom, grafološko-ortografskom, leksičkom, morfološkom i sintaksičkom. Nadovezuje se na materijal koji pruža kontrastivno proučavanje jezika. S obzirom da među prirodnim jezicima nikada ne može biti potpune podudarnosti na svim jezičkim nivoima, lingvistička orijentirana suvremena teorija prevođenja je, na osnovu prevodilačke prakse, ustanovila sistem zakonitih PREINAČAVANJA kojim se, prilikom prevođenja u okviru principa funkcionalne ekvivalentnosti a na osnovu hijerarhiziranja elemenata originalnog teksta, vrše različita preinačavanja gramatičke (morfološke, leksičke i sintaksičke) strukture. Takva preinačavanja su poznata pod imenom PREVODILAČKE TRANSFORMACIJE.

Postoje sljedeći oblici prevodilačkih transformacija: preraspodjela, zamjena, dodavanje, i izostavljanje. 1.) PRERASPODJELA

Pod preraspodjeom se podrazumijeva promjena reda riječi; redoslijeda dijelova rečenice, kao i redoslijeda samih rečenica u okviru složene rečenice (fox hunting – lov na lisicu, There is a cat on the roof – Na krovu se nalazi/je mačka; pencil sharpener – oštrač olovaka itd.).Preraspodjela kao oblik prevodilačkih transformacija je inače naročito česta na prevodilačkoj relaciji između jezika u kojem je redoslijed dijelova rečenice zasnovan na GRAMATIČKIM odnosima, pa je stalan (engleski), i jezika u kojem se taj redoslijed formira relativno slobodno, s težištem na cilju komunikacije (dakle, s težištem na upoznavanju s nepoznatim), pri čemu se u emocionalno neutralnom iskazu to nepoznato saopćava tako što se polazi od poznatoga (shema: poznato + nepoznato), pa je njegov redoslijed dijelova rečenice relativno slobodan (hrvatski, srpski, bos.).

2.)

ZAMJENA

Zamjena kao oblik prevodilačkih transformacija obuhvaća zamjenu riječi, zamjenu vrsta riječi, zamjenu morfoloških, kao i zamjenu sintaksičkih oblika (Mijesiti kolače – glagol "mijesiti" će se na eng. jeziku zamijeniti glagolom "bake", pa će onda "mijesiti kolače" postati "to bake a cake"; englesko "You don't say" se prevodi sa "Ma šta kažeš" ili "Ma nemoj mi reći"; Ovdje je došlo i do preraspodjele reda riječi, te morfoloških zamjena (zamjena vrsta riječi, padeža, broja i sl.). U zamjenu morfoloških oblika spada i prevođenje hrvatskog aorista i imperfekta perfektom u jezicima koji nemaju prva dva vremena (ruski). Zamjena kao morfološki oblik naročito je česta na sintaksičkom planu (pasivne konstrukcije – hrvatski jezik za razliku od engleskog ne trpi čestu upotrebu pasivnih konstrukcija – He was hit by a car yesterday – Jučer ga je udarilo auto.

3.)

DODAVANJE

Dodavanje kao prevodilačka transformacija motivirano je uvijek potrebom da se neki element sadržaja originala izrazi nekim jezičkim sredstvom koje u jeziku originala, gledano sa stanovišta efekta (funkcije) ne postoji u tom obliku, ili da se jedan element sadržine, iz nekih drugih razloga, izrazi na mjestu gdje u originalu nije dat (to je tzv. POSTUPAK KOMPENZACIJE). Dodavanje tako može biti rezultat razlike u prirodi dva jezika. Recimo, dodavanje člana uz imenicu kada se s našeg jezika prevodi na engleski ili njemački, ili dodavanje pomoćnog glagola kada se s našeg jezika prevodi na engleski, ili s engleskog na naš; dodavanje zamjenica (osobne ili posvojne) kada se s našeg prevodi na engleski ili neki drugi jezik (Oprala je kosu = She has washed her hair; Napisao je domaću zadaću = He has written his homework); Do ovoga oblika prevodilačkih transformacija može doći i u slučajevima kad se jezici ne razlikuju u načinu iskazivanja, ali prevodilac želi povećati stupanj razumljivosti prijevoda (svrha – osiguranje

koja obiluje prevodilačkim transformacijama. bez književno-povijesnog i književno-teorijskog aspekta ne može osigurati neophodne orijentire za objektivno hijerarhiziranje sveukupnih elemenata konkretnog književnog djela. uz razlikovanje u formi (druga vrsta riječi. Međutim. Primjeri koje smo naveli nza DODAVANJE VRIJEDE I ZA IZOSTAVLANJE – AKO SE PREVODI U OBRNUTOM SMJERU. ističe kao značajnu kategoriju – FORMALNU KORESPONDENCIJU. a zbog razlike u prirodi jezika ili iz nekih drugih razloga (vanjezičnih) nije ih moguće uključiti u tekst prijevoda. Polazeći od prevodilačke realnosti. odnosno njegovog djela. BEZEKVIVALENTNE LEKSIKE (riječi za koje u leksičkom fondu jezika prijevoda nema odgovarajućih). Ovako shvaćena. Mane – isključivo lingvistički pristup prevođenju. Ona ima dva vida: a) Podudaranje lingvističkih jedinica originala i prijevoda istovremeno i u formi i u sadržini. elementa čiji spoj nosi bitne karakteristike određene opće estetičke koncepcije.) IZOSTAVLJANJE Izostavljanje kao oblik prevodilačkih transformacija svodi se na ispuštanje riječi ili izraza koji nisu neophodni za pravilno razumijevanje poruke iz originala. kao što uobličava i posebnost (individualitet) pisca. pa bi to nepoznavanje moglo biti smetnja razumijevanju. b) podudaranje lingvističkih jedinica u sadržini.komunikacije). FORMALNA KORESPONDENCIJA se smatra važnim regulatorom u prevođenju koji pomaže sa se traženje PRIJEVODNE EKVIVALENCIJE ne ostvaruje proizvoljno i neodgovorno. Ova teorija (lingvistička) je u prošlosti bila često osporavana. primjena ovog drugog vida predviđa se tek kada nema mogućnosti za ostvarenje prvog vida formalne korespodencije. . 4. (They reached Hartford – Stigli su u grad Hartford). To se čini onda kada se zna da primaocima (čitaocima ili slušaocima) prevoda nisu dovoljno poznate neke činjenice iz vanjezične stvarnosti. Izostavljanje se ponekad primjenjuje i prilikom prevođenja tekstova koji sadrže neke kategorije tzv. stvaranje nove riječi ili adaptacija strane riječi da bi se unijela u jezik prijevoda kao REALIJA – kao oznaka osobene životne stvarnosti sredine iz koje potiče original. Poznato je da u pjesničkom djelu kao cjelini "pjesničku imaginaciju" osim jezičkog. uobličava isto tako tematsko-motivski i kompozicijski plan djela. u potrazi za mjerilima kojima će se utvrđivati stupanj vjernosti prijevoda originalu. Razumije se da se izostavljanje može primijeniti samo u onim slučajevima kada te riječi nisu od bitnog značaja sa stanovišta izvorne poruke. Za ostale situacije primjenjuju se druga rješenja – opisno prevođenje. lingvistički koncipirana teorija prevođenja. drugi oblik ili drugi tip rečenice u prijevodu).

polazeći od sopstvenih zakonitosti i pravila. Glavno zanimanje onih koji prevođenje proučavaju s toga stajališta usmjereno je na utvrđivanje ekvivalencije među pojedinim vrstama stilskih karakteristika i retoričkih sredstava. .Lingvistički dosljedno prevođenje često na jamči odgovarajući umjetnički efekat djela. nego na KNJIŽEVNO DEFINIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE ODREĐENOG UMJETNIČKOG DOŽIVLJAJA. stil. Tako. iako se ritmičko ujednačavanje u poeziji ostvaruje upravo jezičkim sredstvima. a četo i semantički. ne mogu se dovoljno uspješno rješavati ni neki problemi koji pripadaju i upravo jezičkom planu književnog djela. Ako se rukovodi samo jezičkim zakonitostima i pravilima. asonancije. rime. Jer. FILOLOŠKA KONCEPCIJA (DEFINICIJA) PREVOĐENJA I filološki pristup jeziku polazi od jednakovrijednosti dvaju tekstova u dva razna jezika. pri čemu je u toj "igri" težište upravo na konotativnim signalima koji se ponekad uobličavaju čak i u određene sisteme. lingvistička teorija nema dovoljno instrumenata da. estetički. osim prirode jezika. Na primjer. ali pri tome ne usmjeravaju pažnju na lingvistički definirana izražajna sredstva. on ga prevodi dio po dio nastojeći da u drugom jeziku zadrži sve ono što se čini umjetničkim tekstom: ritam. estetički obziri (povezani sa žanrovskom osobenošću djela. Budući da prevodilac ne može odjednom zadržati u glavi cijeli tekst.) nalažu pojedine oblike prevodilačkih transformacija. igre riječima. vrši hijerarhiziranje elemenata tematsko-motivskog plana književnog djela. problemi koji se javljaju u traženju i utvrđivanju ekvivalentnosti za vrlo česte slučajeve kada zbog razlike u književnoj tradiciji ili čak i u prirodi jezika. pa prevođenje definira kao postupak zamjenjivanja jednog književnog teksta drugim uz očuvanje umjetničke vrijednosti koju je imao prvobitni tekst. što znači da i lingvistički koncipirana teorija ne može obuhvatiti sve bitne komponente književnog prijevoda. efekat pojedinihvrsta stihova. A tim problemima se bave primarno različite discipline nauke o književnosti (pobornici ling. metafore i sl. s poetikom u okviru koje njegov autor stvara. smatraju da se i kod prevođenja tekstova koji ne pripadaju lijepoj književnosti mora paziti na poruku. mada razlikuje denotativna od konotativnih značenja. ovisi i od tradicije i prakse u različitim literaturama. Može se čak reći da isključivo lingvistički orijentirana teorija ne može uspješno razmatrati ni prevodilačke probleme versifikacije. asocijacije. konotativnim značenjima). Ovaj pristup se bavi pitanjima koja se javljaju u prevođenju lijepe književnosti. aliteracije. s piščevim osobinim umjetničkim osobinama i sl. osporavaju postojanje književne koncepcije teorije prevođenja.konc. radi prenošenja složenog umjetničkog teksta u kojem se suštinski saznajni i estetski sadržaji vrlo često nalaze u prostoru između denotativnih i konotativnih značenja. Tipični primjeri filoloških preokupacija u proučavanju prijevoda su pitanja kao što su ova: a) može li se poezija uopće prevoditi? b) smije li se pjesma prevesti u prozi.

Jeger. Komunikacijski pristup prevođenju je omogućio da se ta vrsta čovjekove djelatnosti ne promatra samo kao lingvistička operacija. OSNOVNI TEORIJSKI MODELI PREVOĐENJA (Sibinović. a to znači ne apsolutno nego RELATIVNO JEDNAKOVRIJEDNA PORUKA. p. već kao društveni čin u kome izvorni odašiljalac stupa u interakcijski odnos sa svojim primaocima (s tim da je prevodilac jedan od primalaca njegove poruke). 113) . mora obuhvatiti sve ono što spada u složeni proces komunikacije pri kojoj se koriste dva jezika. Pored Nide. Nojbert. (Sibinović. semantičku i pragmatičku dimenziju prevođenja.112) Teorijska koncepcija koja na prevođenje gleda kao na jedan komunikacijski model.Nida (Najda) definira prevođenje kao nalaženje NAJBLIŽEG PRIRODNOG EKVIVALENTA U JEZIKU-CILJU za obavijest izraženu u izvornom jeziku. prema ovoj koncepciji. jer se u njoj paralelno i sistematski pažnja usmjerava u tri pravca: na sintaktičku. d) kako očuvati zvukovne vrijednosti izvornoga jezika itd? KOMUNIKACIJSKA KONCEPCIJA (DEFINICIJA) PREVOĐENJA ako je jedna od glavnih svrha čovjekove upotrebe jezika komunikacija. Rozencvejg. Semantička dimenzija prijevoda obuhvaća kompleks pitanja koja zadiru u problem odnosa između znakova i predmeta koje ti znakovi obilježavaju. p. izraz te obavijesti u izvornom jeziku je prirodan.A. jer polazi od obavijesti izražene u izvornom jeziku. prevođenjem se dobiva najbliži ekvivalent. Drugo. Dakle. čini se najkompleksnijom. E. teorija prevođenja. komunikacijski pristup zastupali su Revzin. Sintaksička obuhvata kompleks pitanja koja se odnose na jezičku strukturu originala i prijevoda. a prevodilac pak kao odašiljalac također stupa u interakcijski odnos sa svojim primaocima. onda se i prevodilac mora najprije upitati što je to odašiljalac izvorne poruke želio svojim primaocima saopćiti i zatim tu obavijest pokušati ponovo izraziti jezikom svojih primalaca. Kade. Ova definicija je komunikacijska. koji izvornu poruku nisu mogli razumijeti. Za potpunije razumijevanje onoga što se događa u prijevodnom procesu neophodno je i poznavanje toga interakcijskog odnosa u kojem se sa svojim primaocima nalaze odašiljalac izvorne poruke i prevodilac kao odašiljalac prevedene poruke. pa takav mora biti i u jeziku cilju. Sociolingvističke informacije takve vrste predstavljat će nužnu komponentu jedfne sveobuhvatnije teorije prevođenja. Komunikacijski pristup prevođenju pojavio se kao posljedica saznanja da lingvistički pristup sam ner može dati objašnjenja za sve složene pojave do kojih dolazi u procesu prevođenja. na jezičku strukturu kao sistem znakova u jednom i drugom jeziku. Pragmatična obuhvaća kompleks pitanja koja spadaju u oblast odnosa između znakova (jezika) i osobe koja se tim znakovima (jezikom) služi. treće.c)kako prevoditi jampski metar u jeziku s pretežno trohejskim naglasnim sustavom.

DENOTATIVNI ILI SITUACIJSKI MODEL Ovaj model je zasnovan na činjenici da su život i prirodni uvjeti na zemlji za nositelje različitih prirodnih jezika koji se sporazumijevaju putem prevođenja – u svim svojim bitnim vidovima podudarni.1. bez obzira na to kojim jezičkim znakom (sredstvom) je ona opisana u originalu. S engleskog riječ "polo".čnoj sredini već stvoreni određeni jezični znaci (KODOVI) za njihovo označavanje.. zastupnici ovog modela polaze od pretpostavke da visoki stupanj globalne podudarnosti života i prirodne sredine stanovnika Zemlje daje dovoljno široku osnovu za jezičko objašnjenje i razumijevanje onoga što je u pojedinim jezičnim sredinama osobeno. To su sljedeći slučajevi: 1. političkih i drugih specifičnih uvjeta života. objasniti u naknadnoj napomeni. ka životnoj stvarnosti). Kada se tek vraćanjem životnoj stvarnosti može utvrditi da prevođenje uobičajenim odgovarajućim jezičkim znakom u konkretnom slučaju nije umjesno.ne postoje odgovarajući jezički znaci. One se. koju će. odnosno opisali onim jezičnim znacima koji se za to upotrebljavaju u jeziku prijevoda. . moramo tako prevesti. ako bude potrebno. povijesnih. socijalnih. odnosno situacije. kada jezik prijevoda nema jezičkog znaka za opisivanje određenog predmeta. U prvom slučaju prevoditelj može pribjeći adaptaciji te riječi. ili će će poslužiti stvaranjem novog izraza u okviru postojeće leksike jezika-prijevoda bukvalnim prevođenjem strane riječi (Kalkiranje). Zbog toga se u neposrednom odnosu dvaju konkretnih jezika često nailazi na jezičke znake jednoga jezika za koje u drugom. O------original --------------P ----prijevod ---------------JO----jezik originala ------JP ----jezik prijevoda ------ŽS ---životna sredina Pored zajedničkih karakteristika životnih sredina dva govornika različitih jezika. ekonomskih. odnosno opisuju (dakle. . 2.. U teoriji prevođenja su izdvojena tri posebna slučaja kada se prevodilačka rješenja ne mogu uspješno tražiti bez vraćanja životnoj stvarnosti. Zbog toga su u svakoj razvijenoj jezi. ispoljavaju u jeziku. da bi se potom ti predmeti i situacije (ta životna stvarnost) označili. postoje i značajne osobenosti koje su nastajale kao rezultat različitih klimatskih. Ovaj model ne zanemartuje ovu važnu pojavu. već je za prijevod neophodno tražiti drugu varijantu. Međutim. razumljivo. 3. Put u prevođenju ide od jezičnih znakova jezika originala ka predmetima (stvarima i bićima) ili situacijama koje se njima označavaju. nastalom u neposrednom odnosu s drukčijom životnom sredinom. golf ili "cricket – kriket". kada situacija diktira izbor varijante prijevoda.

tako da mu iz vidokruga izmiču mnoga važna prevodilačka pitanja koja ne spadaju samo ili ne spadaju uopće u oblast sintaksičkih odnosa. teorijski osmišljava i predviđa mogućnost na primjer prevođenja njemačkih. 1. "jedinice prevođenja" će negdje biti morfema. Time je problem prijevoda otrgnut s ravni sintaksičkog ustrojstva jezičkog iskaza (mada se ono i ne isključuje). kako bi se došlo do teksta prijevoda. ili čak i ne postoje. Otvara mogućnost da se izbjegne bukvalno prevođenje. negdje riječ (leksema). dubinske odnose pojmova. pri čemu se jedinice prevođenja shvaćaju kao svojevrsni najmanji zajednički sadržatelji na semantičkoj razini dvaju tekstova. a negdje će se podudariti čak se većim dijelovima teksta od rečenice. tokom prevođenja svodi na elemente tzv. Ovaj model osigurava teorijski osnov da se prevode i oni jezičko-sintaksički elementi koji se u dva jezika ne podudaraju. predviđa da se tekst originala prvo raščlani na najmanje značenjske jedinice koje će postati "jedinice prevođenja". ruskih i francuskih pasivnih konstrukcija koje se u našem jeziku rjeđe upotrebljavaju. . Ovaj model prevođenja obrazlaže.). negdje – rečenica. ali da se ipak prevodi u okviru određenih zakonitosti koje neće dozvoliti suštinsko udaljavanje od originala. Treći slučaj – You don't say – Ma šta kažeš. 1. u trećem – sintagma. pa se moraju iskazati drukčije (This letter was written by your best friend – Ovo pismo je napisao tvoj najbolji prijatelj). Moj zaključak – ovo su prevodilačke transformacije ( a crying child – dijete koje plače. Zasnovan je na pravcu u lingvistici poznatom kao transformacijsko-generativna gramatika. Ovdje je pažnja prenesena sa elementarnih (dubinskih) odnosa na elementarno (dubinsko) značenje. walking stick – štap za hodanje. engleskih. Ma nemoj mi reći. gdje nismo mogli bukvalno prevesti njihove riječi. Naime. TRANSFORMACIJSKI TEORIJSKI MODEL Ovaj model predviđa da se izvorni tekst (tekst originala). itd. Semantički model. Na nivou tih jedinica prevođenja uspostavlja se odnos između originala i prijevoda (između teksta originala i teksta prijevoda).Za drugi slučaj kad se u prevođenju ne može bez vraćanja životnoj stvarnosti dat je primjer navijača na ruskoj utakmici. SEMANTIČKI TEORIJSKI MODEL Nastao kao pokušaj da se prevaziđer ograničenost transformacijskog modela. transformacijski model je pretežno okrenut ka problemima prenošenja sintaksičkog ustrojstva (sintaksičke strukture) u procesu prevođenja. U ovisnosti o prirodi jezika i prirodi teksta i cilju prevođenja. nego smo to prilagodili skandiranju naših navijača – otprilike. inače.

neophodno je da su prethodno ispunjeni sljedeći uvjeti: a) da i jedan i drugi jezik budu tako proučeni i opisani da su već utvrđeni zakoni svih mogućih semantičkih varijeteta i odnosa u svakom od njih posebno. po upotrebljenim vrstama riječi. prema situaciji u kojoj se upotrebljavaju i prema "elementarnom značenju" (elemen. ako se uzme sam po sebi. diplomatski kor). a kod nas Mi o vuku. brojevi. tako da postoje unaprijed utvrđeni semantički ekvivalenti na relaciji jednog i drugog jezika. sva tri navedena iskaza odgovaraju jedan drugome i kao prevodilačka rješenja su sasvim prihvatljivi. Međutim.takav prijevod po cjelokupnom efektu toga iskaza ne bi bio zadovoljavajući. Sadržaj originala se u procesu prevođenja prenosi formuliranjem elementarnih značenja sredstvima jezika prijevoda. Zbog toga se razlikuju dva sljedeća slučaja prevodilačke adekvatnosti: potpuna i nepotpuna adekvatnost. aliteracijom. u okviru zakonitosti i zakona koji važe u tom jeziku. Ovi izrazi se na površini iskaza razlikuju kako u gramatičkom. tako i u predmetno-logičkom sastavu (po tipu rečenice. Ovaj model može biti shvaćen i nešto šire.) . vuk na vrata". vrlo poznata u prevođenju poezije. Ili "to take a walk". "to take a shower" – ne prevodimo "uzeti tuš". Međutim. Svođenje na elementarno značenje – Lupus in fabula – na ruskom Lak je na spominjanje svog imena. kao i izvjesnih osnovnih pojmova iz ekonomskog i političkog života pojedinih naroda (država. može na drugi jezik prenijeti bez ikakvih promjena.značenje je ovdje konstatacija da se netko pojavljuje kada se spomene). prijevod nekih jezičkih odrednica za prostorne odnose. ali u konkretnoj situaciji. da bi se ovaj princip prevođenja mogao s potrebnom preciznošću primjenjivati u većim razmjerima. U takvoj njegovoj primjeni on može na teorijskom planu omogućiti i objasniti mnoga prevodilačka rješenja koja su. Najpouzdaniji bprimjeri za potpunu adekvatnost mogu biti neki stručni termini – riječi. pa se onda to značenje iskaže na jeziku prijevoda uz poštivanje pravila o spojivosti riječi i običaja (uzusa) u njegovom okviru. A ti uvjeti su zasad teško ostvarivi čak i za jezike kojima se lingvistička nauka sistematski bavi i mnogo dulje nego našim. kao i pojmovima na kojima je iskaz zasnovan). rimom i sl. . inače.Jedinice prevođenja se u tekstu koji se prevodi prema semantičkom modelu prevođenja. Svaki od navedenih prijevoda može se izvesti skoro s matematičkom točnošću kada se original svede na elementarno značenje. Teoretičari osjećaju da i u okviru "jedinica prevođenja" nije uvijek ostvaren isti stupanj vjernosti originalu. zbog toga što je iz estetskih ili nekih drugih razloga značenjski (predmetno-logički) sadržaj potrebno prenijeti u njegovom jedinstvu s izvornim ritmom ili zvučanjem (asonancom. razlažu na "elementarna značenja". b) da jezik originala i jezik prijevoda budu proučeni u njihovoj neposrednoj vezi. Mislimo prije svega na slučajeve kada se jedan jezički iskaz. ministar. nego "istuširati se".

Razumije se da nije svejedno koja će se od tih varijanti uzeti za opis situacije. uvijek postoji više različitih situacija čijim opisom se on može ostvariti. "Na cipelama odozdo imam rupe". Situacija s pocijepanim đonovima – "Nosim cipele s probušenim đonovima". Ali situacija se može opisati isticanjem (navođenjem) samo pojedinih njezinih elemenata ili svojstava (npr. Zbog svega toga. izazove sažaljenje. NIVO CILJA KOMUNIKACIJE – misli se na cilj koji autor (pošiljalac) želi ostvariti svojim tekstom (svojom porukom). može biti neutralno davanje podataka o vlastitom siromaštvu. Zbog toga teorijski model nivoa ekvivalentnosti plana sadržaja kao posebnu značajnu komponentu sadržaja poruke izdvaja 2. čine se pokušaji da se ustanovi neki cjelovitiji i obuhvatniji teorijski pristup prevođenju.Za primjere nepotpune adekvatnosti se uzimaju slučajevi kada se elementarno značenje prenese uz izmjenu sintaksičkog ustrojstva iskaza (No smoking – Zabranjeno pušenje. Nijedan od ovih modela ipak ne obuhvaća istovremeno (kompleksno) sve bitne faktore sadržine teksta originala i prijevoda. U slučaju kada se određena situacija ili određeno elementarno značenje i u jednom i u drugom jeziku može izraziti na više različitih načina koji se po svojoj STILSKOJ vrijednosti međusobno razlikuju. Fragile – Pazi. Taj cilj se ostvaruje opisom određene konkretne situacije. staklo). "Cipele su mi odozdo kao rašeto"itd. i nekih drugih nedostataka. ili revolt kod onoga kome je upućen. ali davanje podataka o tome može biti povezano sa željom da se. Iako je cilj uvijek povezan s prirodom opisane situacije. Prema ovom modelu tekst originala i prijevoda se dijeli na pet različitih aspekata plana sadržaja koji se nazivaju nivoima. 1. Cilj. 3. Pošiljalac poruke se iz ovih ili onih razloga opredjeljuje samo za neku od njih. Zbog toga i govorimo o aspektu NIVOA SAOPĆENJA. NIVO OPISA SITUACIJE. 1. primjerice. . tako da ona postaje sastavni dio poruke. Upravo iz tih pokušaja nastao je i model nivoa ekvivalentnosti sadržaja. Svi su oni defektni i u tome što nisu u stanju da utvrde kriterije stilske ekvivalentnosti koji su za rješavanje konkretnih prevodilačkih problema izuzetno važni (npr. recimo. NIVO EKVIVALENTNOSTI PLANA SADRŽAJA Formulirao ga je ruski teoretičar Vilen Komisarov u knjizi Riječ o prevođenju.

jedno isto saopćenje dobili smo u više različitih sintaksičkih varijanata koje mogu bitno da utječu na konačni efekt poruke. te umjesto "cipele" kaže "cipelice". "navlačim". Potpuna ekvivalentnost se ne može uvijek ostvariti na svih pet nivoa. Na primjer. Minimalan uvjet za valjanost prijevoda je ekvivalentnost na nivou cilja komunikacije. Dakle. "vučem". poruke izdvojen je kao NIVO ISKAZA. Taj element. Značaj ostalih nivoa sadržaja mora se utvrđivati u svakom slučaju posebno.4. Primjećujemo sljedeće: a) za njegovu primjenu neophodno je da prethodno budu načelno i konkretno obrađena i riješena sva pitanja sva pitanja ekvivalentnosti između dva jezika na svakome od izdvojenih nivoa (što je za sada teško ostvariti). Zbog toga nema sumnje da je ovaj posljednji od teorijskih modela NAJKOMPLETNIJI – pa se može smatrati jednom hipotezom koja pretendira na rang teorije. "teglim". I najzad. 125) . Međutim. na osnovu njihove funkcije u sklopu (strukturi) konkretnog teksta (poruke) na jeziku originala. Denotativan (situacijski). c) iako je lako upotrebljiv za kraće tekstove. odnosno na neki drugi način naglašeni (markirani). ili aspekt. on ipak ne osigurava obuhvatan teorijski osnov i potrebnu preciznost za pristup prevodilačkim problemima u izrazito složenoj strukturi slojevitog književnog djela koje predstavlja kompaktnu arhitektoničku cjelinu. Taj aspekt je u ovom modelu izdvojen kao NIVO JEZIČNIH ZNAKOVA (RIJEČI). ako se umjesto "nosim" kaže "obuvam". Ali ni ovaj model još uvije nije u nauci dovoljno razrađen i nije u praksi potpuno provjeren da bi se mogao prihvatiti kao teorija. NIVOI I OBLICI KREACIJE U KNJIŽEVNOM PREVOĐENJU (NEMA OVOGA PITANJA) (Sibinović. "cipelčine". "Hoću li nositi cipele s cijelim đonovima". "Ne nosim cipele s cijelim đonovima". b) neki od izdvojenih nivoa se toliko često prožimaju ili preklapaju da se postavlja pitanje ispravnosti podjele teksta na upravo ove nivoew (recimo. sva tri ova teorijska modela se lako i prirodno uključuju u proces pronalaženja ekvivalenata na pojedinim nivoimakoje predviđa model nivoa ekvivalentnosti. Ono što je dato na nivou saopćenja može se dalje iskazati na više različitih načina. Stepen vjernosti prevoda originalu raste s povećanjem broja nivoa na kojima je ostvarena ekvivalentnost. nivo cilja komunikacije i nivo opisa situacije ili nivo saopćenja i nivo iskaza). u iskazu "Nosim cipele s probušenim đonovima" konačni efekat poruke može znatno varirati ako se pojedine riječi u njoj zamjene njihovim sinonimima koji mogu biti stilski u većoj ili manjoj mjeri neutralni ili emocionalno obojeni. transformacijski i semantički model to nisu bili u stanju. odnosno odsječke teksta (poruke) jednostavnijeg izražajno-kompozicijskog ustrojstva (strukture). "cipeletine". "Nosim cipele s probušenim đonovima" može se dalje iskazati kao "Nosim cipele probušenih đonova". 5. Teorijski model nivoa ekvivalentnosti otvara mogućnost za rješavanje problema prevođenja na stilskom planu.

protivnici lingvističke koncepcije dosad su već mnogo puta u kritičkim osvrtima dokazivali jednostranost i nepotpunost shvaćanja teoretičara-lingvista. filozofska interpretacija sadržine književnog djela 4. Općeumjetničke vidove prevođenja možemo podijeliti na one koji se ostvaruju na relaciji dviju različitih umjetnosti (međumedijske) i one koji se ostvaruju u okviru iste umjetnosti (unutarmedisjke).). izvođenje dramskog književnog djela na radiju. ekranizacija jednog. ulje i dr. INTRALINGVISTIČKO PREVOĐENJE – kao interpretaciju lingvističkih znakova pomoću znakova istog jezika. književnoistorijska interpretacija sadržine književnog djela. semiotičko-emocionalna. Prema saznanjima do kojih suvremena nauka dolazi iz strukturalno-semiotičkih analiza. 5. ili na drugi nejezički sistem. zbog čega bi i teorija prevođenja književnih djela na višim stupnjevima apstrakcije bila "lingvistički zasnovana disciplina". Ovu klasifikaciju treba proširiti. onda se prevođenje književnog teksta neće smatrati samo jezičkom operacijom. odnosno estetskih znakova. psihološka interpretacija sadržine književnog djela. Polazište za složeniji pristup književnog prevođenja daje poznata Jacobson-ova klasifikacija na 1. te 3. Prevođenje nije samo govorni čin. različite vrste grupnog instrumentalnog izvođenja glazbene kompozicije. U međumedijske se mogu svrstati: izvođenje dramskog književnog djela u kazalištu. ilustriranje književnih djela u slikarstvu i plastičnim umjetnostima. U umjetničko-neumjetničko prevođenje spada: 1) književnoteorijska interpretacija sadržine književnog djela. psiholingvistički i jezičko-stilistički aspekti. U unutarmedijske oblike opće umjetničkih vidova prevođenja mogu se svrstati: vokalno-solističko izvođenje glazbene kompozicije. nego je i sučeljavanje dviju kultura. dva ili više lirskih ili epskih književnih djela u jednu dramaturšku cjelinu – na filmu i televiziji. općejezične (zajedničke za sve vrste jezičkog prevođenja) i specifično književne. integralna književnokritička interpretacija sadržine književnog djela (koja obuhvaća sve ili samo neke elemente prethodna 4 pristupa). 3. recitiranje ili umjetničko čitanje lirskog ili epskog književnog teksta. Može li se književni prijevod vidjeti kao umjetničko djelo? Vidovi prevodilačke kreacije mogu se podijeliti na umjetničko-neumjetničke. na TV i filmu. pa dakle i estetska sadržina književnog djela nije zasnovana isključivo na jezičkim znacima (ponekad čak nije ni pretežno sadržana u osobenosti jezičkih znakova) – težište analize prijevoda književnih djela valja sa interpretacije jezičkih prenijeti na interpretaciju semantičko-emocionalnih.Na često postavljeno pitanje je li prevođenje književnog djela lingvistička operacija ili je neka vrsta stvaralačke aktivnosti. 2. Stoga se u intersemiotičko prevođenje treba uključiti prenošenje umjetničke poruke s jednog nejezičkog na jezički. . Ako se pod lingvističkim pristupom podrazumijeva sociolingvistički. općeumjetničke. INTERSEMIOTIČKO – (odnosno transmutaciju) kao interpretaciju jezičnih znakova pomoću znakova nejezičnog sistema. 2. INTERLINGVISTIČKO – kao interpretaciju jezičkih znakova pomoću znakova drugog prirodnog jezika. vokalno grupno izvođenje istog. etnolingvistički. realizacija iste slike u više slikarskih tehnika (olovka. akvarel. baletsko izvođenje glazbene kompozicije i sl. ugljen.

odnosno tehnologije. kulturološkim. prijevod s opisnog prijevoda i 3) prijevod s originala. Prepjev je prelazni vid između prerade i prijevoda u užem smislu. ili tematsko-motivskoj i kompozicijskoj sadržini djela više stranih pisaca čije se ime ne navodi. b) pisanje djela ao originalnog. Sve vrste međujezičkog prevođenja sadrže lingvističke i kulturološke probleme koji se mogu svesti na sljedeće oblike prevodilačke kreacije: 1. put u . prema tematsko-motivskoj. Postoje sljedeći oblici prevodilačke prerade: a) pisanje djela kao originalnog. U osnovne specifične vidove književnog prevođenja mogu se svrstati: književna prerada.). Prijevod u užem smislu riječi poznaje sljedeće osnovne oblike: 1) prijevod s književnog prijevoda. prepjev i prijevod u užem smislu. ciii)parodija i sl. Razgovori o prevođenju književnih djela kao o kreativnoj umjetničkoj djelatnosti često će se nasukati na apriorno odbijanje. Ako se primjerice jednoj solističkoj vokalnoj interpretaciji muzičkog djela priznaje svojstvo umjetničkog stvaranja (ova interpretacija je visoko individualna – boja glasa. prilagođavanje za scensko izvođenje jednog ili više lirskih djela. na morfološkom. pjevačev individualni doživljaj partiture – koji je usvjetovan mentalnim. društveno-političkim i o razlikama u stupnju razvijenosti znanosti. tehnike. onda ne bi trebalo biti nikakvih ozbiljnih argumenata za osporavanje takve kvalifikacije prevođenju književnog djela. oblikovanje teksta kada jezik prijevoda nema ekvivalentnih jedinica zbog razlika u konkretizaciji jezičkog sistema (a ne zbog razlika u samom sistemu izbornog i ciljnog jezika) – riječ je o jezičko-uzusnim. možda. raspon glasovnih mogućnosti. moglo i diskutirati. cii) dramatizacija epskog djela. s navođenjem imena djela i stranog pisca. na sintaksičkom i leksičkom nivou. 2. emocionalnim. c) ci) to isto. bilo bi besmisleno negirati i dio lingvističkih sadržaja procesa prevođenja. kulturnopovijesnim. ili tematsko-motivskoj i kompozicijskoj sadržini djela jednog stranog pisca čije se ime ne navodi. oblikovanje teksta u elementima koji se razlikuju u jezičkom sistemu izvornog i ciljnog jezika na fonetskom.Naravno. 2. i situativnim predispozicijama. zbog činjenice da se prevođenjem zapravo ponavlja već uobličeno i tekstom fiksirano književno djelo. prema tematsko-motivskoj. o čijem uključivanju u ovu sistematizaciju bi se. osobenost pjevačevog glasovnog organa – tembr. Jer.

književnom tradicijom u književnostima dvaju jezika (funkcionalna ekvivalentnost). metafora. b)zamjena primarnih pojmova radi stvaranja konotativnih značenja koja su u originalu kao cjelini smisaono primarna – sa zadržavanjem estetičke igre preplitanja denotativnog i konotativnog (igra riječi. ali su potrebni radi ispunjavanja na tekstualno. PITANJE BROJ KNJIŽEVNI PRIJEVOD I VRIJEME Književni prijevod je. epitet i sl. naknadno ili prethodnonadoknađivanje izostavljenog. banalnih epiteta i sl.). radi uklapanja u ekvivalentnu originalu ritmičko-metričku matricu.): c) zamjena radi očuvanja ekvivalentne originalu svježine iskaza (izbjegavanje banalnih rima. Nadahnuće je od izuzetno velike važnosti i kod vokalne interpretacije i književnog prevođenja. Evo skice osnovnih oblika kreacije u književnom prijevodu u užem smislu: a) pronalaženje funkcionalno ekvivalentnih stilsko-jezičkih ključeva u skladu s dijahronijskim i sinhronijskim karakteristikama jezika i književnosti primaoca. kao i ostali oblici umjetničkog izražavanja.procesu promjene materijalne prirode znaka u prevođenju se svodi na izražavanje znacima sa znatno više slojeva (svim onim koje sadrže međusobno različiti prirodni jezici pridodaju se i slojevi koji rezultiraju iz različitih kulturoloških. d) preoblikovanje ritmičko-metričke osnove djela u skladu sa 1. odnosno ekvivalentnosti u rimovanju. ili radi ostvarivanja eufonijske ekvivalentnosti. jezičkom specifičnošću dvaju jezika i 2. odnosno književnoteorijskih tradicija). višestuko povezan s vremenom u kojem nastaje. Kod književnog prevođenja riječ je o puno složenijem stvaralačkom procesu nego kod vokalne interpretacije čak i najsloženijih muzičkih kompozicija. f) dodavanje dijelova iskaza kojih u originalu nema. g) kompenzacija – u okviru iste poetsko-izražajne kategorije u okviru različitih tematskoizražajnih kategorija. na istom mjestu gdje se izostavljeno nadoknađuje. e) selektivno izostavljanje dijelova iskaza iz originala. zbog jezičkih razlika. praznijim mjestima – odgovarajuće ritmičko-metričke matrice. .

Zbog toga djela prevodne književnosti. Međutim. pojava generativne gramatike. teorije književnosti. To se najlakše vidi na primjeru uočljive veze teorije i prakse prevođenja sa estetikom i poetikom vladajućeg književnog pravca u sredini u kojoj prijevod nastaje. Humboltova jezička teorija. kao i dominantni estetički pogledi u sredini za koju se prevodi. ukoliko nisu slučajna i anahrona pojava. tijekom procesa prevođenja vrše određene izmjene. općeg kulturnog nivoa. ili razvoj teorije informacije predstavljali su zbog toga poticaje koji su u teoriju i praksu prevođenja unosili kvalitativne promjene. stupanj razvijenosti i specifičnosti književnog procesa na jeziku originala i na jeziku prijevoda. Objektivne faktore koji utječu na konačan oblik prijevoda možemo podijeliti na grupu izvanknjiževnih (izvanumjetničkih) i književnih (umjetničkih) faktora.Obim prevodilačke aktivnosti neposredno ovisi o sljedećim faktorima: baze sredine za koju se prevodi. odnosno širine čitalačke publike za koju se prevodi. Utjecaj vremena. Povijest književnog prevođenja bilježi niz slučajeva kad se u djelu koje je već prošlo kroz prethodnu selekciju. Na izbor djela koja se prevodi naročito utječe – stupanj otvorenosti društva za koje se prevodi. a književni su odnos jezičkih sistema jezika originala i jezika prijevoda. iako je tromiji i amorfniji od procesa razvoja autohtone književnosti. dugoročna i trenutna idejna i politička orijentacija toga društva. tradicije prevođenja na jezik prijevoda. Teorija i praksa prevođenja ne prate mehaničku smjenu književnih pravaca autohtone književnosti. Izvanknjiževni su idejni. dosta je uvjetovan dominantnim estetičkim pogledima u njoj. na njenom jeziku. naročito teorije stiha. ali su u suštini dio umjetničkog života i književnog procesa među nosiocima jezika sredine u kojoj nastaju. vjerskim. onda kada ne postoje povoljni društveni uvjeti za njihovo direktno prenošenje. Zato više i osjetno brže od autohtone književnosti reagira (i mora reagirati) na otkrića koja se čine u oblasti teorije jezika. u skladu s etičkim. potencijalni fond pjesničkih izražajnih sredstava na jeziku prijevoda i sl. jer se ono što je u originalnom pjesnikovom iskazu dato direktno prenosi posredno. ako se težišne točke sadržine originala. proces razvoja teorije i prakse književnog prevođenja čvršće je i neposrednije povezan s napredovanjem teorijske misli o jeziku i književnosti. Međutim. . odnosno sredine u kojoj se prevod pojavljuje ogleda se u izboru djela za prevođenje. političkim ili drugim nazorima vremena i sredine u kojoj se prijevod pojavljuje. u takvoj situaciji može doći do ozbiljnijih pomjeranja na umjetničkom planu. religiozni i politički. Odnos prema originalu kao umjetničkom djelu koje treba predstaviti drugoj jezičnoj sredini. nikada ne izlaze izvan općih estetičkih okvira svoje sredine. rezultati do kojih su u analizi strukture književnog djela dolazili formalisti i strukturalisti. dovedu do čitaočeve svjesti makar i posredno. prijevod se ne bi mogao smatrati iznevjerivanjem originala. stupnja političke i kulturne otvorenosti te sredine. pa se u njemu ne odslikavaju tako brzo promjene estetičkih principa nastale smjenom književnih pravaca. stupanj razvijenosti književnog jezika na kojem je nastao original u odnosu na stupanj razvijenosti književnog jezika na koji se prevodi. Nema sumnje da sve takve izmjene krnje smisaono-estetičku cjelinu originala. Razumije se.

odnosno prevodiočeva konkretizacija izvornika. zbog kvalitativnih promjena u stilu vremena. Ta specifičnost je ponekad uzrok tome da su i u književnostima koje su u cjelini na istom stupnju razvoja nejednako razvijeni pojedini žanrovi. da se antički kvantitativni stih prevodi silabičko-tonskim. da se mijenja vrsta stiha. To postaje naročito upadljivo u prijevodima djela pisanih arhaičnim jezikom koji nije izraz ni individualnog stila pisca. Njegov rezultat je više nego originalna književnost uvjetovan sredinom i vremenom u kojem se pojavljuje. Književni prijevod je dio općeg književnog procesa. cenzura itd. niti stilska specifičnost samog djela. odnosno i izražajna sredstva koja su sastavni dio umjetničke strukture tih žanrova. ako je književni proces na jeziku originala na višem stadiju razvoja od tog procesa na jeziku prijevoda. Fond pjesničkih izražajnih sredstava kao estetički aktualna aktiva stila vremena. mada je u principu uokviren dominantnim stilom vremena. To naročito dolazi do izražaja u a) u vrijeme konstituiranja i prve faze razvoja književnog narodnog jezike. c) u vrijeme konstituiranja i borbe za afirmaciju novih književnih pravaca i pokreta. Ukoliko je tekst originala složeniji i kompleksniji. književnosti i kulturne sredine u kojoj nastaje. dakle. otvara mogućnost. Vrijeme u kojem nastaje prijevod ostavlja.Fond pjesničkih sredstava na jeziku književnosti u kojoj nastaje prijevod faktor je koji može ograničavati umjetnički domet prijevoda. nisu uvijek rezultat vanjskih pritisaka pod kojima se nalazi prevodilac. Ovaj stil vremena se može tek nagovjestiti izvjesnim blagim nanosima arhaične leksike i frazeologije. onda arhaičnim jezičko-stilskim izrazom ne samo što se unosi jedna komponenta koje nije bilo ni u piščevoj intervenciji ni u njenoj realizaciji. nego je jedino rezultat datosti normativnog stila epohe u kojoj je nastalo. Intervencije u tekstu originala. da se ranije prevedena klasična književna djela. u dijalektičkom jedinstvu _______ u određenom trenutku on dobiva funkciju faktora koji potiče idejni i umjetnički proces područja jezika prijevoda na daljni razvoj. Specifičnost razvoja dviju različitih književnosti može uvjetovati razlike u funkciji jednog istog izražajnog sredstva u njima. (ali se koriste suvremena pjesnička izražajna sredstva). Dakle. Takbvo djelo se prevodi onda u stilskim okvirima vremena za koje se priprema. utoliko više prijevod postaje umjetnička interpretacija. odnosno evolucije stila vremena. U običaju da se poezija prevodi prozom. prije svega. Specifičnost razvoja književnosti na jeziku prijevoda ponekad se ispoljava i u prevodilačkoj tradiciji (npr. prevode ponovo. Međutim. Ako se ne postupi tako. uočljiv pečat na jezičko-stilskom planu djela. ukoliko više obvezuje prevodioca da prenese na drugi jezik isovremeno različite slojeve pjesničkog sadržaja. književni prijevod može postati faktor promjena.). a ponekad i zahtjeva. nego se čak podiže nepotrebna barijera za spontano estetičko doživljavanje kod suvremenih čitalaca. . b) u vrijeme konstituiranja i prve fazew razvoja mladih pisanih književnosti. vršene u ime nekih izvanknjiževnih obzira.

pa (za preneseno značenje) "rulja". peći. dok je komponenta "životinjsko" . pirjati). naranče). voće – agrumi. Ako uzmemo englesku riječ "herd" dobit ćemo na temelju prijevodne ekvivalencije sljedeću sliku korespondentnih odnosa. drugu "gomila" i "rulja". Značenje svake pojedine riječi u kompleksnom sklopu ovisi ne samo o izvanjezičnom sadržaju koji ona nosi. koje se po svojim semantičkim svojstvima grupiraju u tri skupine: prvu čine "krdo". dok je komponenta "ljudsko" sekundarna i izvedena . Čak i vrlo opsežni i iscrpni dvojezični rječnici teško mogu tu složenost vjerno odraziti i dati pouzdane korespodente za sva značenja riječi jednoga jezika u drugom jeziku. ANTONIMIJE (suprotnosti u značenju – milostiv-okrutan). "gomila".PITANJE BROJ 25 VRSTE LAŽNIH PAROVA Uvodna napomena – Leksička nalaiza je usmjerena na proučavanje vokabulara određenog jezika. kuhati. izraditi. a zatim se povratnim prijevodom vraća u prvi jezik. Kontrastivna naliza polazi od leksičkih jedinica (riječi) jednoga jezika i njihovih formalnih korespondenata u drugom jeziku.. njihova izvanjezičnog sadržaja. a riječi druge skupine sadrže komponentu "ljudsko" ("gomila" i komponentu neživo). pržiti. Za englesku imenicu herd dobili smo šest korespondentnih jedinica u našem jeziku. "stado" i "čopor". tj. Vokabular se može proučavati sa stajališta odnosa između riječi i "onoga što one predstavljaju".. lako je zamisliti da će situacija biti još složenija kad su u pitanju dva jezika. Riječi ulaze u međusobne odnose SINONIMIJE (sličnosti po značenju – načiniti. ZAJEDNIČKIH LEKSIČKIH POLJA (npr. Tako za riječ stado možemo reći da ona izražava izvanjezični sadržaj koji se sastoji. razlikuju se po tome što riječi iz prve skupine sadrže semantičku komponentu "životinjsko" kao primarnu odrednicu. napraviti. sastaviti). u prenesenom smislu. UKLJUČIVANJA (npr. pa "jato". od neutvrđenog broja životinja određene vrste u skupini ili. nego se analiziraju i riječi "krdo" i "čopor". jer obje znače neutvrđeni broj individua u jednoj skupini bez čvrste organizacijske strukture. od neutvrđenog broja ljudi koji imaju karakteristiku poslušnosti i slijede vođu. Učavanja vokabulara je onaj koji ne promatra izdvojene riječi u odnosu prema izvanjezičnim sadržajima. nego i o ostalim riječima s kojima ulazi u značenjske odnose. treću "pastir". Tako se riječ "stado" ne može izolirano promatrati. Kontrastivna analiza leksike omogućava da se odnosi među riječima dvaju jezika bolje shvate i nakon toga prikažu u dvojezičnom rječniku. nego uzajamno povezane skupine riječi u njihovim složenim međusobnim odnosima. S obzirom na složenost leksičkih odnosa unutar jednog jezika. Prve dvije skupine spadaju zajedno.

heap.drove. slična životinjskoj strukturi). i čopor. Ni rječnik koji bi za "herd" dao krdo.Herdsmen.herd. Buffalos live in herds (Bivole žive u krdima). ali i između čopor vi stado. Povratni prijevod potvrđuje da su navedene hrvatske imenice formalni korespodenti engleske riječi "herd" (jer svaka od njih daje i herd uz ostale korespodente u povratnom prijevodu).rabble. ne bi mogao osigurati prijevodnu ekvivalenciju. jer stado upućuje na pripitomljenost životinja. HERD Krdo-herd.troop Gomila-crowd.herd Pastir-shepherd. izdvaja se od prve dvije po tome što ne upućuje ni na kakvu skupinu nego na pojedinca. nego obratno – nema intuicije u zadnjem slučaju). (lakše je birati kada se prevodi na maternji jezik.herder.mob.pack. između imenica krdo i gomila. LAŽNI PAROVI . da bi povratnim prijevodom ustanovio koji nod korespondenata osiguraba prijevodnu ekvivalenciju u kojem slučaju. stado. Prevodilac mora kao primalac izvorne poruke ispitati semantički sadržaj leksičkih jedinica koje tu poruku nose.uključena samo posredno preko značenja "skupina ljudskih bića bez jasne organizacijske strukture" (dakle.pile Rulja-mob. npr.flock. pripitomljen). (Imali smo dva stada goveda).pack Stado-flock. i prevodilac koji bi u glavi uspostavio samo takvu vezu. a onda kao odašiljalac prevedene poruke ispitati korespodente tih leksičkih jedinica u jeziku-cilju. Treća skupina. Te se razlike jasno vide. njihovo pokoravanje kontroli čovjeka.herd Prijevodno sparivanje leksičkih jedinica Rječnik koji bi za "herd" dao samo prijevod "stado". ne bi osigurao njihovu ispravnu upotrebu u prijevodnim situacijama. a istovremeno odražava razlike među njima.herd Čopor-herd. Divljim bivolima ne odgovara riječ "flock" (miran. koja sadrži samo riječ "pastir". kada analiziramo engleske riječi koje su njihovi povratnoprijevodni ekvivalenti. ali zato: We had two herds of cattle.

prevodilac ih smatra pravim. međusobno zamjenjivim parovima. mogu se očekivati pogreške u prijevodu na strani jezik. .koju prevodilac doživljava kao potpunu jednakost. aspektima semantičkog sadržaja (npr. tako da jezičnu jedinicu jezikacilja upotrebljava u svim onim kontekstima situacija u kojima se upotrebljava i jezična jedinica izvornoga jezika. da isti metajezični naziv može pokvariti pojmove koji nisu isti (hrvatski prezent zahvaća šire područje značenja nego engleski prezent i pokriva i dio značenjskog područja present perfect tense-a). jer flock pokriva i značenjsko područje za koje naš jezik koristi riječ jato. te značenjsko područje stada je uže nego flock. stado vs. na temelju onoga što im je zajedničko. leksičkoj i gramatičkoj. Prvi slučaj: sličnost oblika: eventually vs eventualno. Najizrazitija je ta pojava na leksičkoj razini. drugi: u zajedničkom metajezičkom nazivu koji obuhvaća obje jedinice: prezent u hrvatskom i prezent u engleskom jeziku. ali ne svim. te da slaganje nekih aspekata značenja nije garancija potpune identičnosti značenja (stado & flock se djelomično slažu u značenju. Manje grešaka se pravi kod prijevoda na maternji jezik – razlog intuitivno znanje (kada trebamo prevesti riječ flock – sigurno nećemo reći stado ptica niti jato ovaca). prevodilac će zadržavajući isti oblik pogriješiti u prevođenju s maternjeg na strani i obratno. Prevodilačke pogreške uzrokovane lažnim sparivanjem jezičnih jedinica lako se mogu predvidjeti. Kada se značenja oblikom sličnih jedinica sasvim razlikuju. ali nisu u svemu jednake. te napokon u nekim. pak. Kada pak jedinica maternjeg jezika pokriva uže značenjsko područje nego jedinica stranog jezika. deceptive cognates. Obično se pri tome radi o internacionalnim riječima koje je i jedan i drugi od ta dva jezika preuzeo iz nekog trećeg (latinskog ili grčkog) jezika. mogu se očekivati pogreške u prijevodu na maternji jezik. što je u jeziku rijedak slučaj. grafološko-ortografskoj. LAŽNI PAROVI-INTERNACIONALIZMI Dakle. ali su u njemu poprimile drukčija značenja nego što su ih imale u prvom jeziku. flock). prevodilac mora znati da sličnost oblika nije nužno i sličnost semantičkog sadržaja /eventually & eventualno znače sasvim različite stvari). To drugim riječima znači da on djelomičnu sličnost tih dviju jedinica shvaća kao potpunu identičnost. To se može dogoditi na svim razinama – fonološkoj. radi o riječima jednoga jezika koje je preuzeo drugi jezik. Međutim. ali i razlikuju – stado pokriva šire značenjsko područje za koje engleski pored "flock" koristi i "herd". i to među leksičkim jedinicama dvaju jezika koje su po obliku sasvim različite. Kada jezična jedinica maternjeg jezika pokriva šire značenjsko područje nego jedinica stranoga jezika. Ponekad se. a koje su u svaki od tih jezika ušle s različitim značenjima ili su u njima razvile različita značenja. Da bi izbjegao lažno sparivanje. false friends. To je tip lažnih parova iz kojega je potekao sam naziv i na koje se najčešće misli kada se govori o false pairs. lažni parovi se među jezicima mogu pojaviti u prevođenju uvijek onda kada među jezičnim jedinicama postoji djelomična sličnost.Lažni parovi su parovi jezičnih (ne samo leksičkih) jedinica u dva razna jezika koje imaju nešto zajedničkog.

Tijekom školovanja za prevodioce. a jedinica drugog jezika uže. Ako pogledamo koji su sve semantički odnosi logički mogući među parovima riječi koje kao TC (tertium comparationis) povezuje ZAJEDNIČKI OBLIK. fiziologija – physiology. teorija – theory. c) dvije oblikom slične leksičke jedinice imaju dio značenja zajednički. Parova riječi koje bi jedna i drugoj odgovarale u cjelokupnosti svojih značenja i mogle se poistovjetiti u svim aspektima svoje upotrebe u jednom i drugom jeziku nema tako mnogo. . budući da i pisci rječnika potpadaju pod utjecaj velike sličnosti takvih parova i previđaju njihove razlike. diploma – diploma. studentima se skreće pažnja da se u izboru značenja ne daju zavesti vanjskim oblikom riječi. kineziterapija -kinesitherapy. a dio različit. Najzanimljiviji su oni lažni parovi koji su slični ne samo po obliku. Celzijus – Celsius itd. b) značenja leksičkih jedinica prvoga i drugoga jezika su sasvim različita. ako je po njegovom prethodnom iskustvu ona i značila isto što i riječ koja se prevodi. a ako pogleda. U rječnik neće ni pogledati. Prikaz formulama: L1=L2 L1 ≠ L2 L1> L2 Pravi parovi s jednakim značenjem (L1=L2) Ovdje se nalaze parovi riječ koje i u jednom i u drugom jeziku imaju isto značenje. vidjet ćemo da tih odnosa ima tri vrste: a) značenja leksičke jedinice prvog jezika i leksičke jedinice drugoga jezika se poklapaju. a zatim im se pružaju ispravna rješenja za izražavanje odgovarajućih značenja. onda on neće oklijevati da te dvije riječi spari. jer detaljna analiza često otkriva razlike koje ni sparivanja u dvojezičnim rječnicima ni semantički opisi u jednojezičnim rječnicima ne iznose na vidjelo. lako je moguće da će tamo naći potvrdu da se zaista radi o leksičkom paru. (ovo je vrsta odnosa zbog kojeg je uveden i naziv lažni parovi). ili pak obratno. nego i velikim dijelom značenja. i to tako da leksička jedinica prvoga jezika ima šire značenje. Učenik ili prevodilac zna da za riječ koju želi prevesti na drugom jeziku postoji odgovarajuća riječ vrlo sličnog oblika. tako da nema poklapanja. Značenjski identični parovi (znanstveno-tehnički nazivi): molekula – molecule.

angina – angina (usko medicinski naziv) – sore throat. quinsy su u upotrebi. on će u prijevodu iznevjeriti obavijest i u komunikacijskom smislu prenijeti nešto drugo od onoga što je izvorni odašiljalac želio prenijeti.Jedna od upotrebnih razlika među značenjski jednakim riječima odnosi se na njihov različit KOLOKACIJSKI potencijal (tj. tonsillitis. ali ipak to ne znači da se kemijski može u svakoj upotrebi prevesti kao chemical i obratno. Afirmirati se (establish oneself. za našu riječ milijarda – milliard. a pravi prijevod je "airport". Ako prevodilac ne vodi računa o takvim razlikama. Stilsko pokućstvo . hrvatski pridjev "kemijski" i engleski "chemical" po svom se semantičkom sadržaju teško mogu razlikovati. make a name for oneself) – affirm (potvrditi posvjedočiti). a različitih po upotrebnoj vrijednosti. present. Rječnicima postoji "analphabet". a s tim u vezi i stilske razine. Lažni parovi sa savim različitim značenjima Dok se prethodna skupina sastojala od parova sličnih po obliku i jednakih po semantičkom sadržaju. urgent) – actual (zbiljski. ali je normalni engleski prijevod toga pojma "illiterate". a normalni je prijevod billion ili one thousand million. kemijska olovka – ball-point pen. a normalni prijevod je "slide". gain a reputation.(*stylistic furniture) – period furniture Elastični plan (*elastic plan) – flexible plan Elastični mozak (*elastic mind) – flexible mind Rezervni dio (*reserve part) – spare part Likvidirati nepismenost (*liquidate illiteracy) eradicate ili eliminate illiteracy i sl. Stenografija – stenography – ali je upotrebljiva riječ short-hand i short-hand writing. dijapozitiv – diapositive. ali se ta riječ jedva još upotrebljava. itd. Druga upotrebna razlika među riječima sličnog oblika i jednakog značenja proizlazi iz njihove različite frekvencije ili geografske i socijalne distribucije. a po značenju tako različiti da se nigdje ne preklapaju. Slično je s našom riječi "analfabet": u engl. topical. Kemijsko čišćenje – dry cleaning. Hrvatska riječ aerodrom ima svoj fonološko-grafološko-semantički par u engleskoj riječi aerodrome. Npr. Aktualan (current. Mogućnost kombiniranja s drugim riječima i stvaranja manje ili više čvrstih leksičkih sklopova). To su parovi koji su po obliku slični. dotle ova skupina obuhvaća lažne parove u pravom smislu te riječi. kemijski odjel – chemistry department itd. stvaran). ambulanta .

korektor (proof-reader). down-to-earth). rezimirati (summarize. prospect (izled. likeable). extravagant (neumjeren. sredstvo). direkcija (top management. booklet. gimnazija (general secondary school. pun razumijevanja). o porastu cijene petroleja. konzekventan (consistent). reprezentacija (national team). sympathetic (sućutan. karta). pleasant. snabdijevanje). sindikat (trade unions. expertise (stručnost. pretendirati (claim. promocija (graduation ceremony). aktualan). abstract. znanje). solid (čvrst. provision (opskrba. melioracija). Primjerice riječ "brigadir" – team(group) leader. parole (zadana riječ. realan (realistic.isušenje. moda (fashion. genial (blag. genijalan (ingenious. uvjetni otpust iz zatvora). slaganje). poslovno udruženje. eventual (konačan. brokerage). Pod utjecajem pogrešnog prevođenja ovakvih leksičkih parova. protection – zaštita. brilliant). spiker (new reader. honorary (počasan). evidencija (records. . ticket (ulaznica. potencijalni kupac). a ipak su potencijalno daleko opasniji kao izvor prijevodnih pogrešaka nego pravi lažni parovi. compositor (slagač). prijatan. ponekad dolazi do infiltracije značenja jednog jezika u drugi. sadašnji. miting (mass rally) – meeting (sastanak). shack. suosjećajan. ekspertiza (expert analysis (opinion). pravac). reklamacija (complaint. competition). reasonable). reclamation (krčenje. masivan). predočenje). pa se danas govori o petrodolarima. protekcija (favoritism. medical referral slip). iskaz). banner). mode (način). grammar school). highly gifted. dress (haljina. agreeable. current (tekući. mannequin (krojačka lutka. representation (predstavljanje. barracks – kasarna. pretend (pretvarati se). dres (football shirt. patronage). newcaster. nego na naftu. dok englesko "petroleum" znači "nafta". provizija (commission. jersey. consequent (posljedičan. koji slijedi). direction (smjer. syndicate (novinski trust. outfit. lutka iz izloga). real (stvaran). krajnji). Lažni parovi s djelomičnim preklapanjem u značenju Ovi parovi se rijetko spominju kao lažni parovi. corrector (ispravljač). resume (nastasviti nakon prekida). speaker (govornik. . aspire). kurentan (fast-selling). concourse (gomila. recapitulate). unions). tiket (coupon. skup. krut. odjeća). Psihološki razlozi za pogrešno poistovjećivanje leksičkih jedinica iz dvaju jezika znatno su jači nego u slučaju lažnih parova sa sasvim različitim značenjem. deviza (foreign currency(exchange). leaflet. gymnasium (gimn. parola (slogan. zvučnik). assistant foreman. o petrolejskoj krizi. Riječ "petrolej" glasi na engleskom "kerosene oil". namještena soba). zastupanje. ugodan). maneken(ka) – (model). sveučilišni senat). claim).a pri tome se ne misli na krizu goriva za petrolejske svjetiljke. concurrence (stjecanje. Ovdje su moguća dva slučaja: L1 > L2 (kada riječ prvoga jezika obuhvaća šire značenjsko područje nego riječ drugoga jezika) i L1< L2 (kada riječ prvoga jezika obuhvaća uže značenjsko područje nego riječ drugoga jezika). rasipan). contest). device (naprava. gangstersko udruženje. folder). promotion – (unaprjeđenje). konkurencija (competition. budući da ovdje djeluje i pritisak sličnog oblika i zajedničkog dijela značenja. prospekt (brochure. kompozitor (composer). dok "brigadier – znači brigadni general. apartment (stan. vogue). radio commentator).(out-patient clinic) – ambulance (kola hitne pomoći). honorarni (part-time). bord of directors. ekstravagantan (eccentic). sjedinjenje). perspektiva. eventualan (possible). solidan (reliable. baraka (shed. good. kit). hut). files). apartman (suite). sala). simpatičan (nice. evidence (dokaz. pa se u vijestima novinskih agencija danas može pročitati da je taj i taj brigadir izvršio državni udar. konkurs (contest.

kontrastivne analize toga leksičkog para mogu se očekivati pogreške koje će se izraziti u pretjeranoj upotrebi riječi administration u engleskom jeziku. Naša administracija u poduzeću nije dosta efikasna. solemn observance.Pretpostavimo da prevodilac čiji je maternji jezik hrv-srp-bos prevodi na engleski jezik i da mora prevesti riječ administracija u raznim kontekstima: 1. Uz ovoliku administraciju kojom se moram baviti. U nedostatku iscrpne. akademija likovnih umjetnosti/Academy of fine arts). dok se ove dvije zadnje upotrebe u engleskom jeziku iskazuju kao "document" i "nude". office staff – uredsko osoblje. vojna akademija/military academy. ceremony). 2. paper work. Akt – nešto učinjeno" i "čin". što znači da ovdje imamo odnos L1<L2 (značenje hrvatske riječi užew od značenja engleske riječi). ne stignem ništa uraditi (all this paper work) 6. Čuju se prigovori danam je savezna administracija prevelika (our federal administration). 5. Engleska riječ "act" – "zakon". prevodilac se neće susresti s riječi administration tako često. Kod prijevoda s engleskog na maternji. Mjere koje je poduzela savezna administracija nisu bile dovoljne (the federal government) 3. office – ured. jer je na engleskom government – vlada. commemoration. Hrvatska riječ "akt" ima u hsb jeziku značenja koja riječ "act" nema u engleskom. intuitivne ili eksplicitno provedene. . (the clerical service) 4. ceremony (svečana akademija/commemoration. čin u kazališnom komadu. Ovo su primjeri lažnih parova kod ove vrste: akademija – academy (akademija znanosti/academy of science and arts. ali i "spis" i "umjetnički prikaz golog ljudskog tijela". college (pedagoška akademija/teacher-training college). Administracija se buni protiv sadašnje raspodjele dohotka u poduzeću (our office/clerical staff).Reganova administracija postigla je prvu pobjedu na Kongresu (The Reagan administration). Naći ćete ga gore u administraciji (in the office). 1. a na račun svih drugih riječi koje precizno izražavaju željena značenja. clerical service – uredska služba.papirologija.

installation (vojni objekt/military installation). staff. manpower (stručni). advertising (ekon. fleet (automobilski vozni park). facility (proizvodni objekt/production facility). teacher (srednjoškolski). project (industrijski objekt(industrial project). Park – park (zelena površina). prospect (izgled-misli se na nešto. consigment. hotel. economics (studij privrede). članska). drive (radna akcija/voluntary work drive). partija – party (stranka). kakvi su nam izgledi na nešto). Ovo je bila analiza slučajeva lažnih parova s djelomičnim preklapanjem značenja u kojima je L1 pokrivao šire značenjsko područje nego L2. Auditorij – auditorium (dvorana). gramatički objekt). industries (Organskokemijska industrija OKI/Organic Chemical Industries). rolling stock (željeznički vozni park).professor (sveučilišni). fotografija – photography (snimanje). perspektiva – perspective (geometrijska). lot (pošiljka). restaurant). photograph (smimka) himna – hymn (svečana pjesma). collection of funds). plant (Mesna industrija/Meat packing and processing Plant). batch. Karta – card (igraća. map (zemljopisna) chart (navigacijska) Objekt – object (predmet. campaign (akcija opismenjavanja/literacy campaign). factory (Riječka industrija odjeće RIO/Rijeka Clothing Factory). match (sportski susret. Kadrovi – cadres (politički). ticket (ulaznica). raising. reklama). operation (akcija spašavanja/rescue operation). establishment (ugostiteljski objekt/catering establishment. collection (akcija prikupljanja pomoći/raising of funds. work (akcija za pružanje pomoći/relief work. audience (publika.propaganda. scheme (akcija za sigurnost u prometu/traffic safety plan). plan. partija za udaju). Profesor. vessel (plovni objekt/vessel). ekonomija – economy (privreda). anthem (državna himna) industrija – industry (grana industrije/a branch of industry). personnel. works (Industrija šinskih vozila/Traction Equipment Works). oglašavanje. farm (poljoprivredno dobro). slušateljstvo). propaganda – propaganda (širenje informacija).akcija – action (vojna akcija/military action). .

Funkcioner. širokogrudan. Problem se javlja kod riječi koje mogu imati višestruko značenje. oba ova iskaza su ovjerena (valjana kao prijevod). samo što se prvim neće prenijeti ona komunikacijska vrijednost koja se prenosi drugim od ova dva prijevoda. on će doći u istu situaciju pri prevođenju. liberalan". a ne "katolički pristup". Međutim. Međutim. Tako. kada prevoditelj prevodi s našeg jezika na engleski i mora prevesti riječ akt i dobije act. riječ šampion ima značenje u našem jeziku "osoba koja je osvojila prvo mjesto na nekom natjecanju". umjesto The Higher Education Act. *Imam jedan sjajan akt (umjesto točku). "catholic approach" je "širokogrudan.jezika i u naš jezik. ima šire značenje od riječi "akt" upotrijebiti i tamo gdje ne može –*Akt o visokoškolskom obrazovanju. He married a minister's daughter. Tako će Zakon o visokoškolskom obrazovanju biti The Law on Higher Education. Napr. liberalan pristuo". te preuzeti riječ "law". koja u engl. kada s našeg mora prevesti riječ "zakon" ili "varijetetska točka". Jednako tako: Imam jednu sjajnu točku. pored zajedničkog vojnog značenja. brani ili se bori za nekoga ili nešto". (prevoditelj mora znati kako ova riječ može značiti ministar i svećenik). tako da se u novinskim člancima povremeno mogu naći primjeri kao "šampion mira". on će u rječniku tražiti riječ za prijevod. Izmišljeni parovi . pa će recimo riječ "act" . engleska riječ ima šire značenje i može se prevesti i kao "širok. Primjerice. i referent. To drugo značenje je počelo prodirati pod utjecajem eng. Medjutim. šampion obespravljenih masa itd. a može značiti "svećenik". The catholic tastes znači "širok ukus". član vlade". u engleskom jeziku briječ "minister" može značiti "ministar. a ne "katolički ukus". Projeciranje značenja engleske riječi na našu riječ može izazvati nesporazum/ riječ katolički se prevodi kao catholic.jezika. Ako zamislimo prevodioca kao izvornog govornika engl. nema pogreške. šampion pravedne borbe porobljenih naroda. Preko prijevoda jedan jezik djeluje na drugi. I riječ oficir ima UŽE ZNAČENJE u našem jeziku nego u engleskom. Naravno. on će prevesti I have a great number umjesto I have a great act (jer je ovo varijanta koja je prirodnija eng. Na primjer.jeziku). "champion" znači pored toga "netko tko zagovara.Lažni parovi koji stoje u odnosu L1 < L2 mogu izazvati nekoliko vrsta pogrešaka u prevođenju. javlja se još "policajac". a teško je odrediti koje značenje je u danom kontekstu upotrebljeno.

grant-in-aid. party . sampling) *degustation deklinacija – declension) . files. records . agrotehnika – modern farming methods.*agrotechnics apsolvent – (senior undergraduate) – *absolvent bruto – gross (*bruto) daktilografkinja – typist (*dactylographer) degustacija – (tasting.*cartotheque klimatizacija – air conditioning .*licitation mehanografija – business machines. group. u punom uvjerenju da ta riječ doista postoji u tom stranom jeziku.*dotation ekipa – team. long-distance call .*interpunction interurban – trunk call.*equipe eksponat – exibit . a u drugima samo pogrešno spajanje dijelova riječi – obično sufiksa i prefiksa s osnovom. card register. stvoriti leksički par u stranom jeziku po uzoru na riječ svojega maternjeg jezika. modern methods in agriculture.*declination deprimiran – depressed .*exponate grafoskop – overhead projector .*climatisation licitacija – bidding .*deprimed dijafilm – film-strip .Svi dosadašnji parovi su bili riječi sličnoga oblika koje postoje u dva različita jezika i u njima se različito ponašaju.*dirigent dotacija – grant. pogotovo kada prevode na strani jezik kojim ne vladaju dosta dobro.*dia-film dirigent – conductor .U nekim slučajevima to znači STVARANJE CIJELE RIJEČI. subvention . data-processing machines (*mechanography) .*graphoscope interpunkcija – panctuation . No prevodioci su spremni.*interurban kartoteka – card index.

*referate renomiran – reputable .*autogram rekonvalescent – convalescent (*reconvalescent) grafikon – graph . .*paraph referat – paper. report .*autoportrait dezinformacija – misinformation .*renomated rentabilan – profitable.parafirati – initial .*rentable Primjeri pogrešno sastavljenih riječi zbog krivog spajanja osnove s prefiksima i sufiksima: anorganski – inorganic (*anorganic). Ovdje se radi o istoj pojavi kao što je bila ona koju smo prikazali na primjeru lažnih parova sličnih po obliku s djelomičnim preklapanjem u značenju.*debalance hiperprodukcija – overproduction . speech.*graphicon turistički – tourist . bit će dovoljno nekoliko primjera da se vidi kako se ta pojava odražava među lažnim parovima bez sličnosti po obliku. paying .*hyperproduction autogram – autograph . autoportret – self-portrait .*touristic Lažni parovi bez sličnosti po obliku Činjenica da neke riječi nisu slične po obliku ne priječi učenika i prevodioce da u svojoj glavi uspostavljaju jednostruke veze među riječima stvarajući tako lažne parove koji izazivaju pogreške u upotrebi jezika i u prevođenju.*disinformation debalans – imbalance .

otkriti zavjeru – uncover a plot (s tim da ovo znači da je onaj ko je razotkrio zavjeru svjesno radio na tome da je razotkrije) ALI i discover a plot (ne govori ništa o tome je li razotkrivač išta znao ranije). Blagajna (u hrv. i one u kojima je značenje leksičke jedinice maternjeg jezika uže (L1<L2). zatim mora znati koje sve riječi u stranom jeziku izražavaju isto značenje. treba razlikovati i odnos sinonimije i polisemije među riječima koje stoje u korespodentnim odnosima. pa dolazi do većeg ili manjeg iznevjeravanja obavijesti. Da bi prevodilac mogao ispravno prevesti upravo ono značenje riječi "otkriti" koje je ostvareno u konkretnoj komunikacijskoj situaciji. su prevodiocu lakše shvatljivi. s obzirom na posljedice koje ta činjenica ima za prevođenje. Nadalje.I ovdje moramo razlikovati slučajeve kad leksička jedinica maternjeg jezika ima šire značenje od leksičke jedinice stranog jezika (L1>L2). polisemni odnosi. Ako prvi od ova tri ouvjeta nije zadovoljen. disclose. on neće znati koje mu sve leksičke mogućnosti stoje na raspolaganju u engleskom jeziku za izražavanje željenih značenja. u trgovinama je pult ili boks gdje kupci plaćaju kupljenu robu (cash desk. Konačno. mjesto gdje se prodaju vozne karte (booking office) ili ulaznice (box office) . prevodilac neće moći odabrati onaj sinonim koji najtočnije izražava željeno značenje. otkriti svoj identitet – disclose one's identity. reveal. Razlikovanje sinonimnih riječi u stranom jeziku s vrlo finim značenjskim razlikama koje su u maternjem jeziku sve pokrivene (i prikrivene) istom leksičkom jedinicom težak je zadatak za prevodioca. otkriti spomenik – unveil a monument. cash register) ili pak čvrsta kutija za čuvanje gotovine (cash box). otkriti tajnu – reveal a secret (ovo bi značilo da je tajna sada postala javna činjenica). (till. unvail. Ako nije ispunjen drugi uvjet. . odnosi višeznačnosti. on će višestruki korespodentni odnos zamijeniti jednostrukim i za prevođenje riječi "otkriti" koristiti samo englesko "discover" (jer ga je možda prvoga usvojio kao korespodent za "otkriti" ili jer je to po njegovom iskustvu korespodent koji je uvijek odgovarao u komunikacijskim situacijama u kojima je trebao prevesti "otkriti". disclose a secret (ovo upućuje na samo razotkrivanje tajne). tj. on mora prvo biti svjestan da ta riječ ima u njegovom maternjem jeziku značenja koja se mogu međusobno razlikovati. kao prostorija u kojoj se obavljaju uplate i isplate (cashier's office). uncover. ako nije zadovoljen treći uvjet (a on pretpostavlja dobro poznavanje leksičke strukture engleskog jezika). i napokon mora biti u stanju te strane riječi kao sinonime međusobno razlikovati.jeziku) – kao administrativna ili organizacijska jedinica (treasury). naprava za registriranje iznosa koji se plaća. Otkriti kontinent – discover. Riječ "otkriti" – discover. cashier's) . Za razliku od ovakvih sinonimnih odnosa.

gdje engleski nema posebne leksičke jedinice za "puricu" i "pure". "žensko" i "mlado".. pa kad bismo trebali ovu rečenicu prevesi na hrv. nego su to NEPOPUNJENE PRAZNINE u sustavu riječi za živad (te se praznine mogu popuniti opisno – hen-turkey-purica. Ako imamo rečenicu "Udala sam se za njega prije dvije godine" – I married him 2 years ago. a za to postoje posebne engleske leksičke jedinice – a woman (female – sinonim – ova riječ je stilski obilježena kao lagano ironična ili negativna ili hladno službena (kao pravni termin)..Ponekad jedna te ista riječ hrv.srp. To se događa i s riječima: uncle – ujak.. "oženiti se" i "vjenčati se". baby-turkey – pure). Semantička karakteristika muško žensko .lica jed.). budući da je leksička jedinica njegova maternjeg jezika uža i sadrži samo dio značenja svoga para u stranom jeziku.bos. Jedina je iznimka za "turkey". stric. a wife. jer u stvari znači "ženka").. uzmimo leksičko polje "živadi/peradi" na engleskom jeziku. pa se prevodilac pri prevođenju naše gradske skupštine. Leksične i pojmovne praznine O leksičkim prazninama može se govoriti u okviru jednog jezika i kontrastivno među jezicima. Stvoriti poteškoće u upotrebi stranog jezika. ali "tide" je istovremeno i "oseka". što znači da jezik tu značenjsku karakteristiku inače izražava: npr. Po glagolu u engleskom jeziku ne možemo znati koji je ROD u pitanju (osim 3.. Ne bismo znali hoćemo li reći Oženio sam se .. Engleski jezik u takvim slučajevima obično specificira razliku. Situacija L1<L2 – neće prevodiocu kojem je maternji jezik hrv.. mora odlučiti između "municipal assembly" i "town hall". a očito bi trebalo biti popunjeno s obzirom na to da su njemu odgovarajuća mjesta u istom leksičkom polju popunjena. Jednako tako glagol "marry" – se kod nas prevodi sa "udati se". ili Udala sam se... Jedan slučaj polisemije koji zaslužuje da se posebno spomene odnosi se na riječi koje u hrvatskom označavaju istovremeno INSTITUCIJU i ZGRADU u kojoj je ona smještena.jezika istovremeno ilustrira SINONIMNE i POLISEMNE odnose: "žena" je polisemna (višeznačna riječ) – "žensko biće" i "supruga". ili pak "education" kojom se zamjenjuju naše dvije riječi "odgoj i obrazovanje". onda zapažamo da engleski jezik sustavno razlikuje "muško". Naša "plima" na engleskom je "tide". Unutar jednoga jezika leksička praznina je mjesto u leksičkom sustavu koje nije popunjeno.

Te se pojmovne praznine otkrivaju samo kontrastivno. "Izdaci za odgoj i obrzovanje porasli su za preko deset posto u odnosu na prošlu godinu. Prevodilac se s pojmovnim prazninama suočava daleko češće nego obični izvorni govornik. koja u engleskom pokriva i odgoj i obrazovanje. ali se u toj kulturi nije pojavila potreba da se te razlike leksički izraze." "Educational expenditures is more than ten per cent up on last year". jer su one zapravo pokazatelji POJMOVNIH PRAZNINA u pojedinom jeziku. .gosling. nego drukčije pojmovne i jezične organizacije toga svijeta.duck. Nema sumnje da se i u kulturi govornika engleskog jezika razlikuju odgojni i obrazovni aspekti rada s mladim ljudima. "Zadatak je škole da mladim ljudima dadne ne samo obrazovanje nego i odgoj" "The task of the school is not only to educate young people.gander.goose. s prijevodnog su stajališta zanimljivije leksičke praznine koje se otkrivaju kontrastivno između dva jezika.turkey Međutim. onda kad se govornici jednoga jezika susretnu s pojmovima za koje drugi jezik raspolaže odgovarajućim leksičkim jedinicama i kad te pojmove pokušaju izraziti na svome jeziku. obično preko jezičnog izraza te kulture. Njegove leksičke jedinice tako su semantički strukturirane da ne ostavljaju nikakvih praznina za izvorne govornike tako dugo dok oni ostaju u okviru svoje vlastite kulture.drake.chicken.hen. stvaranjem novih riječi. ali ne specificira razliku među njima. a prevodilac nastupa prije toga – on prvi uočava da postoji pojmovna praznina i za nju mora naći odgovarajući izraz na jeziku-cilju. semantičkom adaptacijom postojećih riječi u jeziku ili doslovnim prevođenjem riječi." Ali. Svaki jezik funkcionira kao cjelovit sustav i zadovoljava komunikacijske potrebe svojih izvornih govornika. Prva vrsta leksičkih praznina nije posljedica odsustva nekih predmeta i pojmova u svijetu koji okružuje govornike određenog jezika. No kad se suoče s pojmovima neke druge kulture. izvorni govornici jednoga jezika postaju i te kako svjesni leksičkih praznina u svom jeziku koje onda popunjavaju jezičnim posuđivanjem (preuzimanjem riječi stranoga jezika). but also to develop their personalities. jer jezik stvara izraze za nove pojmove tek kad mu oni postanu potrebni za unutarjezičnu komunikaciju. Ovdje je najbolji prijevod za "odgoj" njegovo utapanje u riječi "education". Pretpostavimo da se pojam "odgoja" na engleskom može izraziti kao "personality development" (riječ upbringing se odnosi u prvom redu na obiteljski odgoj). Pri tome on mora nastojati da prenoseći sadržaj izvornoga pojma ne učini izraz toliko neobičnim da komunikacija postane otežana ili gotovo nemoguća.duckling.mlado Vrsta peradi: cock/rooster.

jezika vide da su ruke i noge sastavljene od raspoznatljivih dijelova (nadlaktica. Ovdje se dijelom radi o postojanju leksičke praznine u našem jeziku. šaka. Dalje. okolnosti) što omogućava i olakšava obavljanje određene aktivnosti. radionice – production facilities. a dijelom o razlikama u frekvenciji i stilskoj vrijednosti engleskih riječi i njihovih korespondenata u hrv. bedro. To znači da riječ "facilities" nema korespodenta u hrvt. natkoljenica. pogodnosti za kuhanje.jeziku koji bi mu pojmovno odgovarao. He has large feet – On ima velika stopala (OK) You've stepped on my feet . stopalo). Dakle. proizvodni objekti ili kapaciteti.situacijama nije ista kao vrijednost engleske riječi (foot – pokriva više nego naše stopalo-stopalo je samo jedan dio površine od gležnja prema dole).*Stali ste mi na stopalo (nemoguće).riječ "facilities" obuhvaća ono (stvari. vozila (autobuse.*Stavio je šaku u džep – ovo je neobično. tvornice. zgrade. pogodnosti i sredstva zajedno izražava samo jedna engleska riječ "facilities". instalacije (štednjake – cooking facilities. projektore i platna – projection facilities) itd. "Show me your hand" – Pokažite mi svoju šaku (moguće) "He put his hand in his pocket" . Hrvatski jezik nema riječi za takav pojam i u prijevodu s engleskog jezika on najčešće nameće veću mjeru specifičnosti u prevedenoj poruci nego što je postojala u izvornoj poruci: sportski objekti ili sportski tereni. učionice kao facilities for study. noga ---------------. pogone. laboratorije. bazene. atletske staze – sports facilities. list.Jednako tako. Za engleske riječi "hand" i "foot" postoji u našem jeziku riječi "šaka" i "stopalo" ali im stilska vrijednost u nekim komunik. sanitarije – washing facilities). gimnastičke dvorane. .jeziku. objekti. potkoljenica. mogućnosti. Leksička praznina postoji u našem jeziku za izražavanje pojmova za dio ruke od ramena do zapešća (arm) i za dio noge od kuka do gležnja (leg). prometna sredstva. ali njihov jezik ne diferencira automatsku razliku između gornjeg dijela ruke ili noge kao što to čini engleski: Tako: Boli me ruka. dijelove pokućstva i opreme (krevete kao sleeping facilities. sasvim je jasno da govornici hrv. vlakove) – facilities for travel. engl.My hand (arm)/foot (leg) hurts. podlaktica. te tako predstavlja pojam višeg reda koji uključuje zgrade (knjižnice. mogućnosti za spavanje i sl.

generalni pokus – dress rehearsal (*general rehearsal). To ukazuje na potrebu proučavanja KOLOKACIJA u okviru leksičke kontrastivne analize. opasnost od lažnog sparivanja ostaje prisutna tako dugo dok se ne ispitaju svi kolokacijski odnosi u koje ulaze jedna i druga leksička jedinica. donijeti odluku . hotel ili restaurant. Kolocirati= zajedno smjestiti – znači stavljati riječi zajedno u uzajamne semantičke odnose. a vojni objekt – military installation.kolokacije "table salt" (primjeri: zemni plin – natural gas (*earth gas). a industrial facility ili industrial plant ili factory (sagrađen). kemijska olovka) ne prevodi svojim engleskim korespodentom chemical.make a decision (*bring a decision). dark saying (mutna izreka). slatkovodna ribe – freshwater fish (*sweetwater fish). Primjer kod lažnog para – chemical vidjelo se da kemijski u određenim kolokacijskim sklopovima (kao kemijsko čišćenje. dark eyes (tamne/crne/smeđe oči). a building ili structure lkad je već sagrađen. umjetnički/igrani film – feature film (*artistic/played film). Pravila koja određuju načine kolokacijskog vezivanja leksičkih jedinica nisu eksplicitno navedena ni za jedan jezik. tako da jedna leksička jedinica u izvjesnom smislu određuje značenje druge leksičke jedinicu s kojom kolocira. Dark Ages (mračni srednji vijek). visoka/niska divljač – big/small game (*high/low game). Kolokacije i stalni leksički sklopovi (NIJE PITANJE S ISPITA) U više slučajeva je prikazano da izbor prijevoda za pojedinu leksičku jedinicu ovisi o leksičkoj kombinaciji u kojoj se ona javlja. ali svaki izvorni govornik intiutivno zna za koje su kolokacije za njegov jezik prihvatljive. jer čak i onda kada ona ukazuje na potpunu identičnost semantičkog sadržaja dviju leksičkih jedinica u dva razna jezika. Prevodilac koji u prijevodu na engleski jezik polazi od kolokacije "kuhinjska sol" doći će doslovnim prevođenjem do lažnoga kolokacijskog para – *kitchen salt – umjesto ispravne engl. dark plans (tajni planovi). robna kuća – department store (*goods house). koju prevodilac popunjava korištenjem raznih riječi s višim ili nižim stupnjem pojmovne specifičnosti: građevinski objekt – construction project (dok je još u gradnji). radni naslov – tentative title (*working title). dati . plovni objekt – sailing vessel ili ship. onda visimo da se u njima javljaju praznine u pojmovnom i leksičkom smislu. dark vowel (mukli samoglasnik). Pridjev "dark" mijenja svoje značenje u raznim kolokacijama: dark night (mračna/tamna noć). mogućnost pojave kolokacijski uvjetovanih lažnih parova u prevođenju ne može se nikad unaprijed isključiti. Industrijski objekt je – industrial project (u gradnji).Kada riječ "objekt" pokušavamo prevesti na engleski. dark thoughts (mračne misli). Sama analiza semantičkog sadržaja nije dovoljna. Naravno. Lingvisti nemaju još jasnu definiciju što je kolokacija. nego onako kako to zahtijevaju pravila leksičkog slaganja u engleskom jeziku. a koje nisu. dark powers (mračne sile). Budući da se sve mogućnosti kombiniranja leksičkih jedinica teško mogu ispitati i da iscrpnih kolokacijskih popisa ili rječnika nema. prevodilac koji prevodi s maternjeg na strani jezik i pri tome prati kolokacijska pravila u svom jeziku će neminovno pogriješiti u svim slučajevima u kojima se ta kolokacijska pravila ne poklapaju. ugostiteljski objekt – catering facility ili catering establishment.

srknuti gutljaj – take a sip (drink a sip). make. U prijevodu s engleskog na naš: compulsory education – obavezno školovanje. bračno putovanje – honeymoon. common sense – zdrav razum. koje izvorni govornici engl. ili ih pretvara u slobodnu rečenicu koja se interpretira ne kao poslovica nego kao izjavna rečenica: npr. FRAZE I IZRIČAJI Poslovice i stalni izričaji također pripadaju leksičkom dijelu jezika i za potrebe prevodilačke prakse zavređuju pažnju kontrastivnog analitičara.. common denominator – zajednički nazivnik. Imati putra na glavi – Imati maslaca na glavi. Sad je lako zamisliti što se događa s poslovicom kad se doslovno prevede s jednog jezika na drugi: ako ona na drugom jeziku već postoji u obliku koji ne proizlazi iz doslovnog prijevoda s prvog jezika ( a on gotovo nikada ne proizlazi. ali manje idiomatične – kolokacijske sklopove. wage war). bračna ljubav – conjugal love. a . Drumovi će poželjet Turaka. zaraditi novac – make money (earn money).jezika vrlo često koriste u raznim kolokacijama. voditi rat – make a war (lead. al' Turaka više biti neće – Ceste će poželjet . pohađati tečaj – take a course (attend a course). jasno je da njihovo prevođenje riječ po riječ ne dolazi u obzir. sklopiti/zaključiti mir – make a peace (conclude peace). čini ih smiješnima i besmislenima.. U zagradama su pravilne.. jer su poslovice sintaktički. compulsory measures – prisilne mjere. To se može dokazati i unutar jednoga jezika. iskoristiti priliku – take a chance (use/exploit the opportunity). odvesti se taksijem – take a taxi (drive in a taxi). turn i sl. redovni student – a full-time student (*regular student)... Bračni život – married life. ali manje idiomatične kolokacije.. popeti se liftom – take an elevator (go up in an elevator) itd. gdje svako mijenjanje stalnog izraza ili zamjenjivanje jedne riječi njenim sinonimom razara poslovicu ili izričaj.. a strani prevodioci na engleski jezik upotrebljavaju ih razmjerno rijetko zato što kolokacije iz njihovih jezika upućuju na neke druge – ispravne.pogotovo ne slobodno sastavljati. ali koje tako doslovno prevedene nemaju onaj stupanj prirodnosti i idiomatičnosti što ga imaju njihove varijante koje ne slijede kolokacijski obrazac prevodiočevog maternjeg jezika i zato mu većinom ostaju nedostupne: glagoli take.prijedlog – make a suggestion (*give a suggestion). Razlike među jezicima u kolokacijskom potencvijalu mogu se vrlo jasno ilustrirati primjerima u kojima jedan jezik u raznim kolokacijama zadržava istu leksičku jedinicu. common manners – prostački maniri.. poprimiti oblik – take the form (assume the form). leksički i ritmički . get. common law – običajno pravo. common land – općinska zemlja. izvanredni student – part-time/extra-mural student (*extraordinary student). POSLOVICE. bračno stanje – marital status.jedinicu. a drugi svaki put zahtijeva drukčiju lek. bračna zajednica – matrimony.. Budući da se radi o stalnim izričajima koji se upotrebljavaju u onom obliku u kome u jeziku postoje i u većini slučajeva se ne mogu nimalo modificirati. U tom grmu leži zec – U tom grmu leži kunić. bračni drug – spouse. common consent – zajednički pristanak. Prevoditelje čeka još jedna zamka koju je teže izbjeći – to su kolokacije koje se mogu prevesti doslovno.

One se zamjenjuju u cjelini. živi kao bubreg u loju – As snug as the bug in the rug. tako da prevodilac koji tu poslovicu ne zna ili je ne može naći u dvojezičnom rječniku. ili pak da će pojedini jezici svojim specifičnim jezičnim sredstvima izražavati specifična značenja koja se u drugim jezicima ne izražavaju. U tome mu mogu pomoći dvojezični rječnici poslovica i stalnih izričaja ili jednojezični rječnici i zbirke poslovica (npr. niti "hare" (zec). Bolje ikad nego nikad – Better late than never. ali je jezički izraz poslovice sasvim drukčiji. Budući da su poslovice najneposredniji izraz tradicije i kulture jednoga naroda. i to tako da će se za izražavanje istih značenjskih sadržaja u pojedinim jezicima koristiti različiti lingvistički (leksički. Što mu je na srcu to i na jeziku – He wears his heart upon his sleeve. Prevodilački postupci bit će u ta dva druga slučaja drukčiji nego u prvom slučaju. pa će prevodilac morati samo paziti da u prijevodu postigne točno onaj izraz koji jezik-cilj traži.. Mi nemamo takvih poslovica. U drugom slučaju u oba jezika se izražava jednako značenje. U tom grmu leži zec – There's the rub (U tome je neprilika). njegova djevojka – First come first served. Nije šija nego vrat – It's six of one and half – a dozen of the other. Engleski jezik ima poslovice kao: A rolling stone gathers no moss (kamen koji se kotrlja neće obrasti mahovina – čovjek koji je stalno u pokretu neće se ulijeniti ili tko stalno mijenja gospodare neće se obogatiti.prilagođene svakom jeziku da bi se lakše prepoznale kao poslovice). jer engl.jezik izražava značenje te poslovice kao brojanje pilića prije nego se izlegu: Don't count your chikens before they are hatched. U prvom slučaju se u oba jezika izražava jednako značenje i da je jezični izraz sličan. pod "iron" naći će izraz za poslovicu Kuj željezo dok je vruće ili pak. Kulj željezo dok je vruće – Strike while the iron is hot. onda će svakla promjena uzrokovana oblikom poslovice u prvom jeziku razoriti njenu poslovičnost u drugom jeziku. Ako traži prijevod naše poslovice – Ne spremaj ražanj dok je zec u šumi – on neće naći njen eng. Little pitchers have long ears (mali vrčevi imaju duge uši) – djeca rado naćule uši kada odrasli razgovaraju. Napraviti slona iz buhe/Od muhe napraviti slona – Make a mountain out of a molehill (krtičnjak). Bobu bob. U trećoj su skupini poslovice koje se ne mogu sparivati ni po značenju ni po izrazu. Moja kućica moja slobodica – My house my castle. i ne može za njom tragati u jednojezičnom jer ne zna pod kojom će je riječi tražiti. pod "gold" naći će all that glitters is not gold. U jednom se jeziku izražavaju značenja koja u drugom jeziku nisu poslovično izražena (ili je prevodiocu taj poslovični izraz nepoznat). gramatički. fonetski) materijal. za poslovicu – Mnogo babica kilavo dijete – engleski govori o previše kuhara koji kvare čorbu – Too many cooks spoil the broth.ekvivalent pod natuknicom "spit" (ražanj).. a popu pop – Call a spade a spade (lopata se naziva lopatom). Nije nipošto pravilo da poslovici jednoga jezika odgovara poslovica istog značenja i sasvim sličnog izraza u drugom jeziku. . Ne može biti vuk sit i koza cijela ili Ne možeš imati ovce i novce – You cannot have your cake and eat it too. Tko prvi do djevojke. razumno je očekivati da će one biti i JEZIČNO SPECIFIČNE. Zida kule u oblacima – Castles in Spain.

Postupak prevođenja takvih poslovica i izreka isti je kao i u prevođenju specifičnih elemenata kulture i civilizacije.Isto tako neke naše poslovice nemaju ekvivalente u engl. a i značenje koje je preneseno slično je onome što ga je izrazio izvorni govornik. najčešće s jednakim jezičnim materijalom: Vuk u ovčjoj koži – A wolf in sheep's clothing. Kasno Marko na Kosovo stiže. Kako posiješ tako ćeš i žeti – As a man sows so he shall reap. tako da mu je ukupna obavijest prilično dobro očuvana. Što god prevodilac u takvom slučaju učinio. Te poslovice i ti citati doslovnim su prevođenjem ušli u fond poslovica i izreka u raznim jezicima. Hvatati se za slamku – Catch at a straw. kaže: On je bio tako oprezan da je čak i na sladoled puhao – kako sada ovo prevesti? Poslovica se ne može djelomično prevoditi. Jabuka razdora – An apple of discord. Druga mogućnost se sastoji u tome da se umjesto prijevoda poslovice dadne njena neutralna. jer se radi i o jednom elementu duhovne kulture.jeziku – Trla baba lan da joj prođe dan. od riječi do riječi. Na taj način su neke poslovice ušle u drugi jezik – to se dogodilo s brojnim poslovicama raznih naroda. nego će primaocima samo više ili manje približiti obavijest koju poslovica nudi. jer nema pojma da je izvorni odašiljalac upotrijebio poslovicu i time dao svome sudu jednu opću dimenziju primjenjenu na konkretni slučaj. . Najteži zadatak za prevoditelja je kada govornik aludira na neku poslovicu za koju postoji prijevodni ekvivalent. pogravajući se s njenim doslovnim značenjem ili je koristi kao podlogu za vlastitu igru riječima. Prevodilac mora smisliti neki drugi primjer slične igre riječima u jeziku cilju i da tako primaocima prenese dojam o odašiljaočevoj sposobnosti upotrebe jezika. Sljedeća je mogućnost za prevođenje "neprevedivih" poslovica i izreka njihovo zamijenjivanje poslovicama i izrekama koje izriču približno značenje. neposlovična parafraza – tako prenosimo onaj dio obavijesti koji se tiče njenog objektivnog sadržaja – Trla baba lan da joj prođe dan – Engage in useless work just to spend the time – tada primalac prijevoda zna što je izvorni odašiljalac htio reći. ona ide u paketu. Šta je babi milo to joj se i snilo – The wish is father to the thought (želja je otac misli) – značenjski dovoljno blizu da može poslužiti kao ekvivalent. iz djela grčkih i rimskih klasičnih pisaca.. tako da za njih postoje gotovi prijevodni ekvivalenti. Spavati snom pravednika – Sleep the sleep of the just. Recimo ako govornik aludirajući na poslovicu: Tko se jednom opeče taj na hladno puše – Once bitten twice shy. Primalac tada zna da se radi o poslovici. U neobranom grožđu itd. iz djela pisaca iz pojedinih književnosti. Jedna je mogućnost da poslovicu ili izreku doslovno prevedu u jezik-cilj. citatima iz Biblije. on neće postići punu prirodnu ekvivalenciju. iz basna i bajki. Naše gore list. ali ne zna kakva je ukupna komunikacijska vrijednost onoga što je rečeno. Obrati bostan.

S povećanjem dijalekatskih razlika. javlja se POTREBA ZA PREVOĐENJEM – dakle za POSREDNOM KOMUNIKACIJOM. smanjuje se i mogućnost primjerenog prenošenja obavijesti. signalni kodovi koji se prenose zastavicama. i to onim njihovim dijelom kojim on vlada. da se oni nalaze u (usmenom ili pismenom) dodiru preko određenog komunikacijskog kanala. nego čak i različitim jezicima. niti bi mu osigurao tako siguran prijem poruke. a mijenja se samo njen izraz. U ljudskom društvu. Lingvistička komponenta u komunikaciji – odnos između obavijesti i jezičnog koda Kada odašiljalac ima obavijest koju želi saopćiti. i kada zna da je može saopćiti samo tako da je prethodno KODIRA JEZIKOM koji dijeli s primaocem. emocija. tj. znaci kojima se sporazumijevaju gluhonijeme osobe). Kada razina ostvarene neposredne komunikacije postane preniska da bi se postigao cilj koji se prenošenjem obavijesti želi postići. kada ima primaoca kome je želi prenijeti. a to prenošenje postaje sasvim neprimjereno kad odašiljalac i primalac govore ne samo različitim dijalektima.PITANJE BROJ 7-KOMUNIKACIJSKI MODEL PREVOĐENJA Mjesto prevođenja u ljudskoj komunikaciji Uspješna komunikacija među ljudima pretpostavlja da je zadovoljeno nekoliko uvjeta: da postoji odašiljalac i primalac obavijesti. kodni sustav ne bi mu osigurao tako široke mogućnosti za izražavanje obavijesti. "govor očiju" "govor tijela". . naredba itd. jezično kodiranje je neizbježan način ako se želi osigurati komunikacija. (komplicirani kodovi ceremonijalnog ponašanja. Ta izvanjezična činjenica je ono što u prijevodu ostaje stalno. on prelazi na kodiranje obavijesti. na sadašnjem stupnju njegova razvoja. Svi ostali poznati kodovi znatno su uži po svojoj primjeni i po vrstama i količini obavijesti koju mogu prenijeti. Potpuna podudarnost kodova odašiljaoca i primaoca ideal je koji se u praksi ne ostvaruje zbog IDIOLEKATSKIH i DIJALEKATSKIH razlika. To je PRVI TRENUTAK u kojem OBAVIJEST doživljava izvjesne MODIFIKACIJE zbog same činjenice da se podvrgava postupku kodiranja u okviru odabranog jezičnog sustava. Da postoji obavijest koja se komunicira. Prenošenje obavijesti Obavijest koju odašiljalac želi saopćiti primaocu se odnosi na neki vid životne stvarnosti u kojoj se oni nalaze – misao. a primaocu omogućuje da poruku prihvati i dekodira.Životna realnost postoji neovisno o jeziku i zato jednu te istu realnost vanjskoga svijeta mogu izraziti razni jezici. Pri tome se služi sredstvima što mi ih njegov jezik stavlja na raspolaganje. nejezični. Upravo to jedinstvo različitosti (Roman Jakobson) jest ono što prevođenje čini mogućim: jedna činjenica izvanjezične stvarnosti može se izraziti na više raznih načina – u okviru jednog jezika ili u više raznih jezika. Nijedan drugi. Prešutna je pretpostavka da odašiljalac ima primaocu šta saopćiti. te da obojica vladaju zajedničkim kodom (jezikom) koji odašiljaocu omogućuje da svoju obavijest kodira i kao poruku prenese primaocu.

U procesu komunikacije govornik se za kodiranje svoje obavijesti služi odabranim jezikom onako kako ga on zna. Svaki govornik ima svoj jezik. Sociolingvistička komponenta u komunikaciji – odnos između odašiljaoca i primaoca obavijesti Do treće MODIFIKACIJE obavijesti dolazi zbog činjenice da se poruka (kodirana obavijest) upućuje određenom primaocu (primaocima). Psiholingvistička komponenta u komunikaciji – odnos između obavijesti i odašiljaočeva jezika Nijedan govornik nekoga jezika ne vlada cjelinom jezičnoga koda nego samo njegovim jednim dijelom – većim ili manjim. No i oni su spremni žrtvovati dio svoje obavijesti da bi je uopće mogli izraziti – u protivnom ne bi bilo komunikacije. Ovo je drugi momenat u kome dolazi do modifikacije obavijesti. Dok je ono prvo bila u užem smislu lingvistička komponenta u kodiranju obavijesti. grimasom lica. Jasno je da bez obzira na sve eventualno postojeće objektivne potencijale jezika govornik može za kodiranje svoje obavijesti koristiti samo one kojima vlada. ovo drugo je PSIHOLINGVISTIČKA KOMPONENTA u kodiranju obavijesti. kad bi to išlo protiv uobičajenog izražavanja koje diktira njegov jezik. Tek veliki pisci mogu sebi dozvoliti da razbiju okove svoga jezika i svoju obavijest pokušavaju izraziti sredstvima koja toj obavijesti odgovaraju. Ta je modifikacija još jedna cijena koju odašiljalac plaća da bi mogao komunicirati. koji je istovremeno jednak jezicima svih ostalih govornika tog jezika i različit od njih. Odašiljalac uvijek ima pred očima određenog primaoca kome upućuje poruku. predavači na javnim predavanjima podešavaju svoja izlaganja prema prosjeku .U kodiranju svoje obavijesti odašiljalac često koristi gotove obrasce (za određene izvanjezične sadržaje). on je ipak i te kako duhovno prisutan. On je svjestan da bi insistiranjem na potpunom kodiranju obavijesti. on će istovremenom povratnom informacijom obavještavati odašiljaoca o tome da li se komunikacija uspješno odvija – pogledom razumijevanja ili nerazumijevanja. koje zna. Obični ljudi toga nisu svjesni. Prvu modifikaciju ona je doživjela pod utjecajem odašiljačeve upotrebe jezika. i odašiljalac računa s njim. Kada primalac nije fizički prisutan činu kodiranja obavijesti. otežalo komunikaciju s primaocem i u krajnjoj liniji iznevjerio samu obavijest. bez obzira na to je li primalac fizički prisutan u određenoj komunikaciji ili je odsutan. pa makar pri tome osjećao da oni donekle mijenjaju samu obavijest. klimanjem glavom. ili direktnim protupitanjem ili zahtjevom za jasnijim izrazom obavijesti. oblikujući svoju obavijest onako kako misli da će je primalac moći primiti (tako rade i pisci u novinama. Jedino su veliki pisci svjesni žrtve što je čine transformiranjem svojih misli i osjećaja u jezične znakove. te da će – u interesu komunikacije – biti spreman svoju obavijest prilagoditi vlastitim mogućnostima izražavanja u okviru odabranog jezika. jer se bavi onim ŠTO SE DOGAĐA U TRENUTKU KAD ČOVJEK UPOTREBLJAVA JEZIK. Oni se često tuže da im jezik ne dopušta da izraze sve što osjećaju. bez obzira na to jesu li to već uobičajena sredstva njihova jezika ili ne. Ako je primalac prisutan dok pošiljalac kodira svoju obavijest.

Zajednička iskustvena podloga znači postoji referentni okvir unutar kojega se odvija komunikacija. Za komunikaciju je potrebna zajednička iskustvena podloga odašiljaoca i i primaoca. ljudi znaju što je ambrozija. Izvanjezični sadržaj poruke može biti bilo koji aspekt životne stvarnosti u svijetu koji nas okružuje (svemir. vlastita psihička nutrina. Ona čini dio komunikacijske situacije u kojoj se nalaze i odašiljalac i primalac. Velik dio iskustvene podloge svakoga čovjeka predstavljaju posredni doživljaji: time se znatno ubrzava učenje (jer čovjek ne mora čekati da neposredno doživi neku pojavu da bi je spoznao). Kretanje poruke komunikacijskim kanalom Kada je obavijest KODIRANA – uz modifikacije kakve su prikazane u prethodnim odjeljcima – ona se kao PORUKA upućuje KOMUNIKACIJSKIM KANALOM od odašiljaoca prema primaocu. da budu prihvaćeni u vrlo uskom krugu koji takve poruke može primiti.). i kako smo vidjeli to utječe i na njen sadržaj. nego i ono što je spoznao posredno preko jezika. Nadalje. svaki sa svojim jezikom.Oni su spremni da ostanu "NESHVAĆENI". gotovo se ne obazirući na to hoće li ih netko moći primiti ili ne. Sve one sudjeluju u kodiranju obavijesti. Kasnije ćemo vidjeti da je ova mogućnost posrednog spoznavanja posebno vazna u PREVOĐENJU ELEMENATA ODAŠILJAOČEVE KULTURE kojih nema u primaočevoj kulturi. PSIHOLINGVISTIČKA i SOCIOLINGVISTIČKA KOMPONENTA. Tek neki pisci KODIRAJU svoje obavijesti onako kako im njihov individualni jezik dozvoljava. Modifikacija obavijesti se može lako zamijetiti u . taj sadržaj o kome se nešto saopćava mora na nekakav način biti zajednički odašiljaocu i primaocu obavijesti. Ovo povratno djelovanje primaoca obavijesti. u ljudskoj komunikaciji kad se odvija uz pomoć jezika zastupljena je LINGVISTIČKa (u užem smislu). pa čak i utjecaj primaoca na sadržaj obavijesti koja će se odaslati. a što je još važnije omogućava se spoznavanje pojava koje ljdskim čulima nisu ppristupačne. prirodna sredina. Oblikovanju poruke. plodovi nečijeg uma ili mašte itd.. tu iskustvenu podlogu ne sačinjava samo ono što je čovjek iskusio vlastitim čulima. društveno ustrojstvo. tj. što bi bilo ne samo nemoguće nego bi i veći dio komunikacije učinio bespredmetnim.slušatelja. Za sada je važno uočiti da razina ZAJEDNIČKE ISUSTVE PODLOGE ODAŠILJAOCA I PRIMAOCA UTJEČE kako na IZRAZ PORUKE tako i na NJEN SADRŽAJ. Zbog BUKE U KANALU protok obavijesti kroz komunikacijski kanal nije nesmetan i obavijest pri tome dožiljava neke promjene. pisci stručnih i znanstvenih tekstova pišu za prosječne pripadnike svoje struke. Tako npr. književnici pišu za publiku svoga vremena. ili da čekaju na iduće generacije koje će njihove poruke eventualno znati dekodirati. premda je nitko nikada nije okusio – iz klasične mitologije su saznali da je ona hrana bogova koja im je davala besmrtnost. To naravno ne mora značiti da oni moraju jednako znati o čemu se govori. predstavlja SOCIOLINGVISTIČKU KOMPONENTU u KOMUNIKACIJI. Međutim. Izvanjezični sadržaj poruke Dakle.

VREMENSKOM KOMUNIKACIJSKOM KANALU – zbog promjena koje se tijekom vremena zbivaju u jeziku u kome je obavijest kodirana i u izvanjezičnoj stvarnosti na koju se obavijest odnosi. Odašiljalac ZNA što želi saopćiti primaocu. U usmenokj komunikaciji on može. poruka stiže do primaoca. riječ "brod" u vrijeme prvih parobroda. Ako u pisanom tekstu opazi da je svoju obavijest mogao i bolje . a ne zadržavati za sebe u svojoj nutrini. Mnoge riječi ostaju iste. ili samo misli. mi danas ne možemo primati narodne priče o vješticama i vukodlacima na isti način kako su ih ranije vremena primali ljudi koji su još vjerovali u postojanje takvih bića. nego da se mijenja i protokom kroz komunikacijski kanal. Napr. koji je prima i zatim DEKODIRA da bi prihvatio upućenu mu obavijest. Što je njegov način vladanja tim jezikom bliži odašiljaočevom načinu. primalac sada dekodira primljenu poruku onako kako mu to dozvoljava njegovo vladanje jezikom na kome je primio poruku. njegova će obavijest biti tek APROKSIMACIJA kakvu mu omogućuje i dozvoljava njegov jezik. jednako kao što se mijenja i sam čin kodiranja (modifikacije). Isto tako kao što je odašiljalac izvornu obavijest kodirao onako kako mu je to omogućilo njegovo vladanje jezikom koji je odabrao za komunikaciju. ali im se sadržaj s vremenom mijenja. način i stupanj njegova vladanja tim jezikom. ili. zahtijevati neke promjene u onome što on saopćava. Zbog toga je on spreman svoj izraz obavijesti (tj. Primanje i dekodiranje poruke Pošavši od odašiljaoca i prošavši komunikacijskim nkanalom. obavijesti što ih nose opisi prirode u književnosti ranijih razdoblja za nas su se izmijenile zbog promjena u odnosu između čovjeka i prirode do kojih je u međuvremenu došlo. a osnovna karakteristika toga djelovanja je elastičnost. Drugim riječima. ili riječ "romantičan" u vrijeme romantizma i danas). obavijest ne smijemo shvatiti kao nešto unaprijed kruto zadano što bi u potpunosti odredilo ponašanje sudionika u procesu komunikacije. te konačno njegova interpretacija odnosa s primaocem u toj komunikacijskoj situaciji. na primaočevo razumijevanje poruke utječe način na koji on vlada zajedničkim jezikom što ga dijeli ns odašiljaocem. Bitno je primijetiti da obavijest nije činom kodiranja jednom zauvijek zadana. obavijest doživljava još jednu modifikaciju u procesu dekodiranja. Poruku) promijeniti ako vidi. drukčije kazati ono što ima za reći. saopćavanje obnavijesti jedan je od načina čovjekova djelovanja i ponašanja. ali je on istovremeno svjestan da će sama činjenica da on to želi nekome saopćiti. Nakon modifikacija što ih je doživjela u procesu kodiranja i transmisije komunikacijskim kanalom. I ovdje psiholingvistička komponenta djeluje na primanje obavijesti i utječe na izvanjezični sadržaj što će ga primalac kao obavijest konačno dobiti. pa se time i mijenja i obavijest koje one u određenoj poruci nose (primjerice. da prvobitni izraz nije komunikacijski optimalan. Umjesto toga. vidjevši da njegova poruka nije kako treba shvaćena. Relativnost komunikacije Dakle. kad je on konačno formulira kao poruku. a ta dva načina ne mogu nikada biti jednaka za dva govornika istoga jezika – to će modifikacija obavijesti u procesu dekodiranja biti manja i obavijest koju on dobije bliža onoj koju je odašiljalac odaslao. i obratno.

koje po svojoj naravi nisu kvalitativne. u svojoj prometnoj (komunikacijskoj) vrijednosti jednaka i neizmjenjena. No ta obavijest ostaje za njega. komunikacijski vez puca i među sugovornicima dolazi do nesporazuma. poruku koju primi. Prvo. one su toliko različite koliko ta ista ljudska komunikacija dopušta. konačno primljena obavijest NIJE ISTOVJETNA s onom koju je odašiljalac uspio odaslati. Kada se prevodilac nađe u ulozi primaoca. bitno je uočiti ako nželimo shvatiti što je to što prevođenje čini mogućim. ovo JEDINSTVO U RAZLIČITOSTI. on onda obavijest prima onako kako mu to dozvoljava njegovo znanje izvornoga jezika – ponašajući se jednako kao što bi se ponašao i svaki drugi primalac koji vlada odašiljaočevim jezikom. Činjenica da takvih komunikacijskih neuspjeha ima razmjerno malo u totalitetu ljudskih komunikacijskih nastojanja samo je dokaz velike elastičnosti ljudskog ponašanja u svim životnim. čuvaju komunikacijsku vrijednost obavijesti u skladu s načelom elastičnosti ljudskog ponašanja i djelovanja. kao i onom kojim je obavijest stigla od izvornog odašiljaoca do prevodioca. odnosno obavijest. isto onako kao što njegov potpis – mada svaki put drukčiji – ostaje jednak i pravno priznat kao njegov. Komunikacija uz pomoć prevođenja Sve ono što je rečeno za odašiljaoca i za komunikacijski kanal u slučaju prevođenja se ponavlja dva puta zbog uključivanja prevodioca kao primaoca i kao odašiljaoca obavijesti. on se vraća na svoj tekst. kao i narav interakcijskog komunikacijskog odnosa između prevodioca i krajnjeg primaoca. nerazumijevanja. TO JE LJUČNA PRETPOSTAVKA ZA RAZUMIJEVANJE PROCESA PREVOĐENJA. a mijenjajući nju mijenja i njen IZVANJEZIČNI SADRŽAJ. Kao odašiljalac. Ovu RELATIVNOST KOMUNIKACIJE. I opet. Kada ELASTIČNI NAPON dosegne granicu tolerancije. drugu. .izraziti. zbog buke u kanalu primalac ne može primiti sve ono što je odašiljalac odaslao. prevodilac odašilje poruku komunikacijskim kanalom prema primaocu. Druge pak promjene. ispravlja ga. Na kraju poruka stiže do krajnjeg primaoca. smislu te su dvije obavijesti do one mjere identične do koje se to u jednoj ljudskoj pojavi kao što je komunikacija može očekivati. no u drugom i važnijem. a on je dekodira i prihvaća obavijest uz onakvu modifikaciju kakvu mu nameće njegovo poznavanje jezika-cilja. Pri tome on MIJENJA PORUKU. on interpretira u skladu sa svojim vlastitim znanjem jezika te poruke i prema toj interpretaciji konačno usvaja obavijest. pa tako i komunikacijskim situacijama. I u tom komunikacijskom kanalu. djeluje "BUKA" koja uzrokuje modifikaciju obavijesti. Radi se naime o tome da komunikacijsku vrijednost obavijesti ne mijenjaju sve promjene njenog izraza. nego samo određene kvalitativne promjene. pravi njegovu prvu. komunikacijskom. ili čak do gubitka volje za daljnjim nastojanjem za komuniciranjem. u izvjesnom smislu. S druge strane. Drugo. To je dakle drugi razlog relativnosti komunikacije. Ni sa stajališta primaoca komunikacija ne može biti apsolutna. dotjeruje. treću verziju. A TO ZNAČI UZ MODIFIKACIJU OBAVIJESTI KAKVU NAMEĆE SAM JEZIK-CILJ I NAČIN NA KOJI PREVODILAC NJIME VLADA. Zatim dolazi PONOVNO KODIRANJE tako primljene OBAVIJESTI U JEZIKU-CILJU UZ ONAKVA ISTA OGRANIČENJA S KAKVIM SE BORIO IZVORNI GOVORNIK.

zatim između one koja je odaslana i one koju je prevodilac uspio prihvatiti. Ona je ista u onom VAŽNIJEM. te konačno između one koja je stigla do krajnjeg primaoca i one koju je taj primalac uspio prihvatiti. pa tako i ona koja se prenosi procesom prevođenja. Stupanj približavanja izvorno odaslanoj obavijesti (koji se može shvatiti kao stupanj uspješnosti prijevoda) ovisit će o raznim faktorima subjektivne i objektivne prirode. Nadalje. onda postaje očito da je APSOLUTNA JEDNAKOVRIJEDNOST OBAVIJESTI fikcija koja više šteti nego koristi u naporima da se shvati BIT PREVOĐENJA. a obavijest koju krajnji primalac primi nije ista kao ona koju je prevodilac odaslao. te njegova sposobnost uspostavljanja komunikacijskog odnosa s primaocima. U apsolutnom smislu. Svaka se obavijest prenosi približno. te primaoci kojima je prevedena obavijest namijenjena. zapravo je pogrešno pitanje. priroda izvanjezičnog sadržaja koji je predmet obavijesti. obavijest koju je prevodilac primio nije sasvim ista kao ona koju je odašiljalac uspio odaslati. a to znači ako je komunikacija uspjela – cijelo vrijeme radi o jednoj te istoj obavijesti. kao što NEMA APSOLUTNIH SINONIMA. JEDNAKOVRIJEDNOST se sada uspostavlja između obavijesti koju je odašiljalac namjeravao odaslati i one koju je stvarno uspio odaslati. OBJEKTIVNI FAKTORI za prevodioca su izvorni jezik i jezik-cilj. ako je realnost vanjskog svijeta o kojoj obavijest govori nepoznata govornicima jezika-cilja. između one koju je prevodilac prihvatio i one koju je uspio ponovo odaslati. to će se poruka lakše i potpunije prevoditi. to će elemente obavijesti koje poruka nosi niti lakše prevoditi. što je realnost vanjskog svijeta koja je predmet obavijesti bliža govornicima jednoga i drugoga jezika. Savršene komunikacije nema ni kada se poruka prenosi unutar jednoga jezika. Što su izvorni jezik i jezik-cilj genetski srodniji ili tipološki bliži. KOMUNIKACIJSKOM SMISLU u kome – kao i u neprijevodnoj komunikaciji – govornik zna da je elastičnost jedina mogućnost komunikacije i jedina alternativa šutnji. APSOLUTNIH EKVIVALENATA NEMA. Mogućnost i nemogućnost prevođenja Pitanje je li prevoditii uopće moguće. zatim njegovo poznavanje izvanjezične materije koja je predmet obavijesti. u komunikacijskom kanalu kojim stiže do prevodioca. prevodilac će im tu realnost pokušati približiti raznim postupcima. Kad se faze prenošenja obavijesti ovako razdvoje. ona koju je prevodilac uspio odaslati nije istovjetna onoj koju je prethodno primio. obavijest koju je odašiljalac uspio odaslati nije sasvim ista kao ona koju je namjeravao odaslati.Pojam relativnosti komunikacije ovdje je još očiglednije prisutan nego pri komunikaciji u okviru jednog jezika. Bolje je pitati što je moguće prevoditi i kako je moguće prevoditi. ali neće nikako moći ostvariti onoliki stupanj komunikacije koliki je izvorni odašiljalac ostvario sa svojim . te u procesu prihvaćanja od strane krajnjeg primaoca. zatim doživljava daljnje promjene u procesu kodiranja od strane prevodioca. te u procesu prihvaćanja od strane prevodioca. pa ipak nećemo zbog toga tvrditi da se ne sporazumijevamo s ostalim pripadnicima svoje jezične zajednice. A ipak se – ako je prijevod dobar. I obratno. Prvobitna obavijest doživljava promjene u procesu kodiranja od strane odašiljaoca. Među SUBJEKTIVNIM FAKTORIMA bit će svakako prevodiočeva sposobnost razumijevanja izvornoga jezika i aktivno korištenje jezika-cilja. u komunikacijskom kanalu kojim od prevodioca putuje do krajnjeg primaoca.

Kada autor teksta neke karikature ili aforizma na hrv. To je slučaj onda kad je sam jezik dio obavijesti koja se prenosi.jeziku dovodi te dvije riječi u zvukovnu vezu – a to je podtak o tome jeziku. Kriteriji uspješnosti u tom slučaju nisu više jednaki kriterijima uspješnosti prijevoda onih dijelova obavijesti koji se ne odnose na sam jezik: prenošenje obavijesti u navedenom smislu ovdje ne dolazi u obzir. nego se može javiti i usred običnog razgovora ili bilo kakvog "neliterarnog" teksta. U normalnim komunikacijskim situacijama ovaj postupak se ne primjenjuje. Element umijeća zastupljen je u prevođenju svake one obavijesti za izvornu formulaciju koje je on također bio potreban. ritam. želja.jeziku povezuje u jednu pojmovnu cjelinu životni standard i stan (stan-dard). ali jedna njegova varijanta se susreće u tzv. a ne o ta dva pojma. aliteracija). osjećaja. Priroda prevođenja Prevođenje je jedan od oblika ljudske djelatnosti. i od čitaoca se očekuje da s prijevoda pređe na original. a još više u verbalnom humoru (igra riječima). nego u hrv. PARALELNIM IZDANJIMA POEZIJE: na jednoj stranici donosi se izvornik neke pjesme. nego IZVORNOG UMJETNIČKOG DOŽIVLJAJA. obično doslovan. a zatim nekim drugim. Prijevod ovdje nema samostalne f-je. da bi otkrio njene poetske vrijednosti. naredbi) prethodno izražene jednim jezikom ui jednakovrijednu poruku izraženu nekim drugim jezikom. Važno je napomenuti da se takva situacija ne javlja samo u književnosti najvećeg dometa. 3) u oba jezična izraza ona mora ostati ista. Jeziku riječ stan uključena u riječ standard. . To je slučaj u poeziji (rima. Prevođenje kao zanat ili umijeće Zanatski element se ogleda u činjenici da prevodilac mora dobro poznavati izražajne mogućnosti izvornoga jezika i jezika-cilja i kulturu i civilizaciju iz koje prevodi i u koju prevodi (odnosno one segmente tih kultura i civilizacija što ih obuhvaća obavijest koju prevodi). Prepjev izlazi izvan granica prevođenja i znači ponovno stvaranje – ne izvorne obavijesti. Ekstremni slučaj te vrste je onaj u kojem je sam izvorni jezik predmet obavijesti. ovo su zaključci: 1) ono što se prevodi jest poruka.primaocima. nego samo prevodiočev "domišljaj"koji će – zavisno od njegova umijeća – biti manje ili više isto toliko efikasan koliko je bio i domišljaj autora u sklopu izraza izvorne obavijesti. 2) da bi se neka poruka prevela ona mora najprije biti izražena jednim jezikom. azatim objašnjenje o tomre kako je u hrv. što znači da primaoci prevedene poruke moraju primiti onaj isti sadržaj koji su primili i primaoci izvorne poruke. na jeziku koji razumije slabo ili nikako. već primaocu samo služi kao pomagalo u učenju toga dijela izvornog jezika. Što se tiče naravi prevođenja. U takvoj situaciji dotičemo granicu prevedivosti. Sam čin prevođenja sastoji se od pretvaranja poruke (misli. Druga vrijednost u prevođenju poezije je PREPJEV. onda njegova obavijest ne govori samo da je stan važan element standarda. Odašiljalac uzima svoj jezik kao dio izvanjezične stvarnosti i o njemu nešto saopćava primaocu. a na drugoj strani njen poetski ili prozni prijevod. U našem primjeru sa stanom i standardom to bi u prijevodu na strani jezik značilo dati naprije prijevodne ekvivalente za ta dva pojma.

Prevođenje kao oblik komunikacije Ljudi međusobno saobraćaju na razne načine i raznim sredstvima – pogledom. prevodi se da bi se prenosile obavijesti sadržane u PORUKAMA. plesom. dogovorenim signalnim znakovima i sl. Kanal može biti PROSTORAN (za prijenos govora). te da se potreba za prevođenjem javlja onda kad. Kada taj uvijek nije zadovoljen. komunikacija se ne ostvaruje i obavijest se ne prenosi. tj. dodirom. No jedno od najvažnijih sredstava komunikacije unutar ljudske zajednice je JEZIK. želje. Tako kodirana poruka stiže određenim komunikacijskim kanalom do primaoca i on je – ako vlada odašiljaočevim jezičnim kodom – DEKODIRA da bi primio izvanjezični sadržaj koji mu je upućen. pa njegovu poruku može primiti. Komunikacija uz pomoć bilo kojeg od gore spomenutih sredstava moguća je samo onda ako sudionici u procesu komunikacije razumiju i na isti način interpretiraju izraz kojim se prednosi određena obavijest: stisak ruke bit će primljen kao znak prijateljstva onda ako onak kome je namijenjen zna da on "ZNAČI" prijateljstvo. odnosno jezičnog koda. prevođenje je oblik komunikacije. cvijećem. odašiljalac ne može svoju poruku uputiti direktno primaocu. crveno svijetlo na semaforu znači STOJ samo onome tko poznaje značenje toga signala. Komunikacijski kanal Kodirana poruka prenosi se od odašiljaoca do primaoca komunikacijskim kanalom koji posjeduje određena fizička svojstva. ane možda pokušaj sputavanja ili nedopustive intimnosti. jednako kao znakovni sustav primaoca. Kodiranje i dekodiranje poruke. njeno izražavanje i razumijevanje. načinom odijevanja.) koji se činom komunikacije prenosi od odašiljaoca do primaoca. Ako je sustav znakova kojim se obavijest izriče i prenosi jezik. jezične su operacije i to je glavni razlog da se prevođenje smatra jezičnim postupkom i proučava u okvirima jezične znanosti – LINGVISTIKE. obavijest mora dobiti svoj jezični izraz u poruci da bi se mogla prenijeti primaocu. JEZIČNI IZRAZ OBAVIJESTI postiže se njenim KODIRANJEM (ili šifriranjem) u okviru određenoga jezičnog sustava znakova. zbog nepostojanja zajedničkog znakovnog sustava. naredbe itd. crnina – žalost (ali ne i u Kini). Prekinuta komunikacijska veza ponovo se USPOSTAVLJA POJAVOM PREVODIOCA koji poznaje znakovni (jezični) sustav odašiljaoca. Obavijest i poruka Obavijest je sav onaj izvanjezički sadržaj (misli. glazbom. osjećaji. Dakle. . tako da mu poruku primljenu od odašiljaoca može prenijeti. VREMENSKI (za prijenos zapisa) i KOMBINIRAN (magnetofonska ili filmska reprodukcija). To sve znači da RAZMJENA PORUKA uz pomoć određenog znakovnog susrtava pretpostavlja poznavanje tog sustava od strane oba sudionika u procesu komunikacije. onda to znači da oba sudionika moraju taj jezik POZNAVATI da bi mogli odašiljati i primati poruke. Budući da se takav raznoliki izvanjezični sadržaj u ljudskoj zajednici kao što je naša ne može saopćavati bez posredstva jezika ili nekog drugog sustava znakova.

Ono počiva na pretpostavci da se kompjuter može programirati za dekodiranje poruka u jednom jeziku i njihovo ponovno kodiranje u nekom drugom jeziku. To može biti stvarna buka koja onemogućava da sugovornici dobro čuju. zbog koje poruka nije nikada isključivi proizvod odašiljaoca. prevodilac se javlja u dvostrukoj ulozi: on je istovremeno primalac i odašiljalac poruke. Odnos između odašiljaoca i primaoca nije jednosmjeran i da se komunikacija ne može shvatiti kao aktivno davanje i pasivno primanje. on prima poruku od izvornog odašiljatelja. nečitak rukopis. ali nimalo manje djelotvorno. Kao primalac.. arhaičnost izraza i sl.slušalici. Pri tome je za razumijevanje procesa prevođenja potrebno primijetiti da je prevodilac zapravo primalac s kojim izravni odašiljalac u većini slučajeva nije računao. gdje odašiljalac u svakom trenu može svoju poruku podesiti prema reakcijama primaoca. i u pismenim oblicima komuniciranja u kojima poruka nije upućena jednoj konkretnoj osobi. kao odašiljalac. Odašiljalac i primalac poruke Sudionici u procesu komunikacije su ODAŠILJALAC i PRIMALAC poruke. Zbog djelovanja svih onih pojava koje ometaju slobodan protok obavijesti. PITANJE BROJ 15 STROJNO PREVOĐENJE Ljudsko prevođenje uobičajeni je oblik prevođenja kroz cijelu povijest. odašiljalac oblikuje svoju poruku onako kako zamišlja da će je njegovi zamišljeni primaoci moći primiti.-tih godina prošlog stoljeća kao jedan od čovjekovih odgovora na ekspanziju informacija u raznim jezicima do koje je došlo ne. da bi dobro primio (shvatio) izvornu poruku. u ostalim vrstama komunikacije djelovanje povratne sprege manje je očito. a zatim je. To je djelovanje sasvim očito kod komunikacije licem u lice. dijalekatske specifičnosti izraza. No u praksi se takav 100 % -tni prijenos ne postiže zbog tzv. do djelovanja povratne sprege (feedback). šalje krajnjem primaocu. U komunikacijskom procesu koji zahtijeva prevođenje. dok se strojno prevođenje pojaviulo tek s generacijom usavršenih elektronskih strojeva potkraj 50-tih i početkom 60. mora stupiti u interakcijski odnos s primaocima prevedene poruke. nego istovremeno i rezultat djelovanja primaoca na odašiljaoca. BUKE U KANALU . a primalac prima. Odašiljalac kodira obavijest i odašilje poruku. mora staviti u položaj onih primalaca kojima je ona bila izvorno upućena. ideoklatske specifičnosti pojedinog govornika. U komunikacijskom procesu dolazi do stanovite interakcije između odašiljaoca i primaoca.kako u to vrijeme. Istraživački napor bio je najjače usmjeren na . a da bi je dobro preveo i odaslao. krčanje u tel.. tj. jednako kao što nije računao ni s primaocima iz drugoga jezičnog koda.U svakom slučaju jezični izraz poruke ostvaruje se kao fizička pojava (zvučni valovi ili optički prepoznatljivi znaci na papiru) i prenosi sae KOMUNIKACIJSKIM KANALOM u prostoru i vremenu dok ne dođe do primaoca. Zato se prevodilac. U idealnom slučaju prijenos je potpun i primalac dobiva poruku upravo onako kako ju je odašiljalac odaslao. dekodira i prihvaća obavijest.

Zbog tako velikoga opsega prevođenja resursi za strojno prevođenje u EU su centralizirani. Na tom razmjerno uskom području strojno se prevođenje potvrdilo kao praktična mogućnost. web stranice. u najnovije vrijeme se pažnja usmjerava na kombinirano ljudsko-strojno prevođenje (computer-aided translation). a o književnom prevođenju putem kompjutora nije se nikada ni razmišljalo). Umjesto na strojno prevođenje. Teoretski problemi su većinom ostali neriješeni. uz konsultiranje izvornog teksta. revizija prijevoda koju obavljaju prevoditelji. ali se danas prevodi s velikog broja jezika. Najveće poteškoće u strojnom prevođenju proizašle su iz višestrukih značenja riječi (POLISEMIJA) i iz razlika u redu riječi među pojedinim jezicima. operativni/administrativni 26%. dok se sve ostale ambicije i nadanja njegovih pobornika ostale za buduća istraživanja. a Internet višestruko ubrzava i proširuje njegovo korištenje: tekstovi SL i TL postaju e-tekstovi koji omogućavaju lak transport te zajedno sa širokim pristupom on-line terminološkim bazama i sustavima (e-mail. Pokazalo se da živi prevodilac uspješno obavlja mnoge operacije za koje je kompjuter teško programirati. . Str. te zahtijeva pažljivo redigiranje – uz daljnji utrošak vremena i nove troškove. PANGLOSS) da bi se na prijelazu stoljeća već formirale i ustalile prevoditeljske radne stanice (Translator’s Work Station=TWS). Zbog tako kratkoga roka i goleme množine materijala došlo je do promjene u procesu prevođenja: već je za jednu četvrtinu svih prevedenih materijala najprije bio zatražen strojni prijevod. a prosječna dužina teksta za prijevod je 20 stranica. Što se tiče same brzine prevođenja. od kojih pravni tekstovi tvore 46%. u EU je 48 sati. Radi ilustracije. u devet glavnih institucija Europske unije postoje prevoditeljske službe koje zapošljavaju 3. pri čemu stroj služi kao rječnička memorija i sredstvo za elektronsku obradu (word processing). s terminološkom bazom EURODICAUTOM i središnjom prijevodnom memorijom EURAMIS kao najeksponiranijim elementima. Ali da bi se neki tekst priredio za strojno prevođenje.prevošenje ruskog i engleskog jezika. Devedestih godina u Japanu i Njemačkoj započinje i istraživanje speech-to-speech strojnoga prevođenja (ATR.prijevod je i dalje još uvijek polusirov. a samim time je i vrlo ekonomičan. Gotovi komp. što istovremeno znači i pad ekonomičnosti. kompjuter je zaista nenadmašiv i ne mora se bojati konkurencije čovjeka. Apsolutni rok za izradu svakog prijevoda. može načiniti prihvatljivu redakciju prevedenog teksta. VERBMOBIL. ili na temelju kojih stručni redaktor.. Za strojno prevođenje u EU koristi se stari sustav SYSTRAN (EC-SYSTRAN) koji je adaptiran za tu svrhu te je 51% u vlasništvu privatne tvrtke. nakon čega je slijedilo postprocesiranje tj. Obje su teškoće teoretske naravi i trebalo ih je riješavati kao teoretski problem. JANUS. potrebno je mnogo radne snage.500 prevoditelja. te politički 28%. a 49% u vlasništvu EU). bez obzira na opseg.prevođenje obuhvaća samo pisane (i to neknjiževne) tekstove.) pretvaraju strojno prevođenje u masovni proizvod (poput programa za obradu teksta na računalu). Strojno prevođenje najviše se koristi u lokalizaciji računalnih programa. Godišnje se prevede milijun i dvjesto tisuća stranica teksta (300 milijuna riječi). Zanos je zadnjih godina splasnuo. sažeci članaka) da bi se dobili grubi prijevodi koji mogu poslužiti kao putokaz u odlučivanju da li se neki članak isplati dati na prijevođenje. Praktični rezultat cijeloga napora je taj da danas postoji nekoliko centara u kojima se kompjuterski prevode tekstovi s pojedinih znanstvenih i tehničkih područja (npr..

a to znači za ono što se događa u mozgu prevodioca dok prevodi. te sociolingvistička komponenta. zatim psiholingvistička komponenta.praksu.Stoga ne čudi sve intenzivnija uporaba prevoditeljskih radnih stanica (TWS). kao izvanjezičnog sadržaja koji se komunicira. Od buduće teorije se očekuje da dade objašnjenje za ljudsku prevod. koja će objasniti odnos između odašiljaoca i primaoca u komunikacijskom procesu kojim se prenosi određena obavijest. Te tri komponente predstavljat će dijelove svake TEORIJE KOMUNIKACIIJE. Danas u Europi postoje četiri vodeća ponuđača prevoditeljskih radnih stanica: TRADOS (Trados 5/Freelance) iz Švicarske s ispostavama u Njemačkoj i SAD-u. To će biti lingvistička komponenta u užem smislu (nauka koja se bavi organizacijom i funkcioniranjem jezičnog sustava). nego samo teoretsko bavljenje prevođenjem i neke rezultate toga bavljenja . Nemamo teoriju. koja će objasniti odnos između obavijesti i jezičnog koda kojim se ona izražava u izvornoj i izvedenoj poruci. koja će objasniti odnos između obavijesti i odašiljaočeve sposobnosti upotrebe svoga jezika za izražavanje obavijesti. ipak valja primjetiti da je izvanlingvistički element obavijesti. Lingvistika u užem smislu je ovdje shvaćena kao znanost o jeziku – ali ne o jeziku u onom apstraktno-formalnom smislu u . Teorija prevođenja Još nema teorije koja bi odgovarala definiciji teorije (čvrsto definirani sustav znanja ili shvaćanja zasnovan na proučavanju određene bitne zakonomjernosti). a primjenjene na prevođenje – tako da obuhvate kretanje obavijesti od izvornog odašiljatelja do prevodioca kao primaoca i od prevodioca kao odašiljaoca do krajnjeg primaoca – dat će cjelovitu sliku toga procesa i njegovih lingvističkih i izvanlingvističkih elemenata. IBM (TranslationManager). te odnos između primljene poruke i primaočeve sposobnosti upotrebe svoga jezika za dekodiranje poruke i prihvaćanje odaslane obavijesti. i LANT (Eurolang Optimizer) iz Belgije. Razlog je taj što o prevođenju znamo premalo da bismo mogli postaviti čvrstu teoriju koja bi bila podložna eksperimentalnoj verifikaciji. One kombiniraju razne prevoditeljske alate na jednome mjestu: • • • • • • • višejezični program za obradu teksta (WP) program za prepoznavanje znakova (OCR) terminološke baze (alati za pristup i čak izradu vlastitih baza) funkcije analize SL i TL teksta prijevodne memorije (TM) modul za strojno prevođenje modul za kontrolu radnoga toka (za koordinaciju posla u prevoditeljskim tvrtkama). njemački STAR AG (Transig). Premda svaka od ove tri komponente sadrži riječ "lingvistička".Catfordov pokušaj jedne lingvističke teorije prevođenja pokazuje jedino da se takvim osiromašenjem fenomen prevođenja ne može u potpunosti objasniti. Ako kao realan model prevođenja prihvatimo KOMUNIKACIJSKI MODEL onda postaje jasno koje će komponente morati imati teorija prevođenja. Drugi je razlog taj što je ovako složenu pojavu kao što je prevođenje teško obuhvatiti jednom teorijom. zastupljen u svim komponentama.

glagolski oblik hrvatske rečenice dopušta zaključak da se radnja dogodila u određenom vremenu u prošlosti. jer oni svoje pravo značenje dobivaju u sklopu s drugim morfemima i riječima. nego JEZIKU KAO JEDNOM OD OBLIKA LJUDSKOG DJELOVANJA U JEDNOM REALNOM SVIJETU I S ODREĐENOM SVRHOM. Već i sasvim obični iskazi u jednom jeziku sadrže mnoge lingvističke elemente koje drugi jezik nije u stanju izraziti:Stigle su na vrijeme = They arrived on time Hrvatska rečenica pokazuje da se radi o ženama ili stvarima ženskog roda. nego na morfološke i sintaktičke elemente s pripadajućim značenjima. Sve ove jedinice od morfema do teksta su lingvističke jedinice: prihvaćanje tih jedinica kao prijevodnih nameće shvaćanje prevođenja kao procesa zamnjenjivanja jednog jezičkog materijala drugim. Budući da je tekst prevelik kao radna jedinica za prevodioca.kome se gubi svaka veza sa životnom realnošću. i sam čovjek – dio su jezika u PROCESU KOMUNIKACIJE – isto toliko važan dio koliko i apstraktna jezična organizacija. Nadalje. ili da se zbila tek malo prije i da pripada situaciji u kojoj je tvrdnja izrečena. time se dobiva statička slika prevođenja iz koje je isključen dinamički moment KOMUNIKACIJSKE INTERAKCIJE. a prevođenje zamjenjivanje tekstova. Kada je sintaksička struktura već uključena u rečenicu. onda je razumljivo da se može tvrditi da je rečenica prava prijevodna jedinica i da prevoditi znači zamjenjivati rečenice jednog jezika rečenicama drugog jezika. Međutim. No kako rečenice dobivaju svoje puno značenje tek na temelju svoje funkcije u širem tekstu. naglašavaju da najmanja prijevodna jedinica ne može biti morfem ili riječ. govori se radije o tekstualnom materijalu i njegovoj jednakovrijednosti u dva razna jezika. Drugi pak. s više prevodilačkog iskustva. te je stoga prirodna prijevodna jedinica skupina riječi koja istovremeno predstavlja i određenu sintaktičku strukturu u rečenici. Ovo dopušta sljedeće zaključke: 1) svi se jezični elementi izvornoga teksta ne mogu uklopiti u prevedeni tekst. da pripada jednom prošlom događaju. a za drugu bi glagolski oblik trebao biti have arrived. to je jasno da je prije ili kasnije tekst morao biti proglašen za prijevodnu jedinicu. hrvatska prijedložna fraza "na vrijeme" dopušta dva zaključka – da su stigle dovoljno rano (za vremena) ili da su stigle točno na vrijeme – engleski prijevod dopušta samo drugu interpretaciju (na vrijeme)dok bi za prvu zahtijevao izraz "in time". dik engleski prijevod to ne može izraziti. koji nisu nosioci značenja u jeziku (to znači da zanemarujemo da stići zvuči i izgleda drukčije nego arrive). Pri tome ne mislimo na fonološke elemente. a osim toga može se već na vrlo jednostavnim primjerima pokazati da je tako shvaćeno prevođenje nemoguće. a to su MORFEMI. Taj svijet i ta svrha. PITANJE BROJ 16 PRIJEVODNE JEDINICE Oni koji prevođenje promatraju s malo više lingvističke profinjenosti upozoravaju da riječi nisu najmanji nosioci značenja i da prevodilac polazi od najmanjih značenjskih jedinica. dok engleski prijevod dopušta samo prvu interpretaciju. .

on će tu činjenicu uključiti u svoju poruku (The women arrived on time. ako se pak radi o osobama čiji je ženski spol komunikacijski važan. . onda moramo uvažiti i činjenicu da primalac prihvaća prijevod kao izvornik: u većini slučajeva on ne želi znati kako je izvorna obavijest bila oblikovana. isto će mu tako biti jasno da li odašiljalac namjerno komunicira činjenicu da se radi o ženskom rodu ili je to slučajna posljedica djelovanja zakona izvornog jezika. Prijevod zato mora biti PROZIRAN. jer se sva ne mogu prevesti (izbor vremena radnje u našem primjeru ili u izboru prijedložne konstrukcije "in time" "on time" – bez obzira bio njegov izbor opravdan ili ne. onda slijedi neizbježan zaključak da je prevođenje nemoguće. u četvrtom slučaju on mora. U našem primjeru7 prevodilac. and they were women itd. Ako za prijevodne jedinice uzmemo KOMUNIKACIJSKE JEDINICE – tj. a jezični elementi se ne mogu zamijenjivati. pa time žrtvovati značenjsku distinkciju koja među njima postoji). a srednjega u engleskom. on se ne smije zamjećivati. Prvi zahtjev koji se postavlja pred prijevod na engleski jezik jest da on bude ENGLESKI . u trećem slučaju mora određeno precizno značenje "utopiti" u manje preciznom (kad bi morao engleske prijedložne konstrukcije "in time" i "on time" morao prevesti na hrvatski kao "na vrijeme". ako se radi o stvarima koje su slučajno ženskoga roda u hrvatskom. on je u prijevodu nužno dao preciznost koje u izvorniku nije bilo). arrived on time. Theye arrived on time. Da prijevodna doslovnost znači vjernost može se tvrditi samo onda aki prihvatimo stajalište da je jezik ono što se prevodi. 3) Ako je prevođenje zamnjenjivanje jezičnih elemenata. arrived on time. and they were women. Struktura poruke u izvornom jeziku ne može biti ista strukturi poruke na jeziku-cilju. zna da je netko stigao na vrijeme.).a ne da bude hrvatski s engleskim riječima. They. zbog zahtjeva jezika na koji prevodi. dodati jezične elemente koje izvorni jezik nije imao ("they" – lingvističkim prestrukturiranjem morfema -le u riječi "stigle"). oblikovan sukladno izražajnim mogućnostima i zahtjevima svog jezika. a ono što se u nj uklapa elegantno je i lijepo.2) Neadekvatnost prijevoda pojedinih jezičnih elemenata može poprimiti različite oblike: jednom se cijeli element gubi u prijevodu (kao obilježje ženskog roda). kad bismo to stajalište . Opravdanje za NEPROZIRNI PRIJEVOD obično se svodi na to da se time osigurava vjernost sadržaju. prevodilac će tu činjenicu jednostavno zanemariti bez ikakvog gubitka ONAVIJESNOG SADRŽAJA. primivši izvornu poruku.OBAVIJEST I DIJELOVE OBAVIJESTI što ih jezični izraz nosi – opažamo da je prevođenje moguće. They. Međutim. Prozirni i neprozirni prijevod Ako prevođenje prihvatimo kao oblik komunikacije. pa su ljudi čak izumili duhovitu krilaticu po kojoj su prijevodi kao i žene – vjerni ako su ružni. a nevjerni ako su lijepi. drugi put se prevodilac mora odlučiti za određeno značenje od više mogućih u izvorniku. the women. Neprozirni (doslovni) prijevod odstupa od prirodnog izraza jezika-cilja zaista ružno. nego ŽELI DOBITI EKVIVALENT TE OBAVIJESTI. U komunikacijskoj situaciji bit će nedvosmisleno jasno jesu li te osobe ili stvari ženskoga roda.

Međutim. većina autora ga uzima kao poseban predmet proučavanja u okviru analize prev. pa prema tome i prijevodnoj. sporazumijevanje je moguće i prevođenje . tako da se u izrazu osjeća da je riječ o prijevodu – sa željom da primalac osjeti. sebi svojstvenim. karakteristični leksik i sl. može se prijevod zadržati neprozirnim. jednake psihofizičke karakteristike svih ljudi. PITANJE BROJ 22 PREVOĐENJE ELEMENATA KULTURE I CIVILIZACIJE Prevođenje iz kulture u kulturu Komunikacijski pristup prevođenju polazi od shvaćanja da je ono što se prevodi IZVANJEZIČNI SADRŽAJ iz realnoga svijeta i kome živimo i da je prevođenje uopće moguće zato što je taj svijet u osnovi isti za sve ljude koji u njemu žive. svijet u kome ljudi žive nije samo svijest sirove prirode.prihvatili sa svim njegovim konzekvencijama i dosljedno ga provodili. pa prema tome o njemu komuniciraju na raznim. jezicima. ako je potrebno. Na kraju. zajednički aspekti ljudskoga življenja. dovija se bez teškoća.procesa i zadržava naziv "kultura i civilizacija" za aspekte MATERIJALNE I DUHOVNE KULTURE I CIVILIZACIJE koji kao izvanjezični sadržaj igraju vrlo važnu ulogu prilikom prenošenja obavijesti putem prevođenja. Stigle su na vrijeme = Arrived (or have arrived) – they-fem on (or in) time. komunikaciji.zajednici je njen KARAKTERISTIČNI JEZIK – i on je dio kulture i civilizacije koja se prevođenjem prenosi pripadnicima druge kulture i civilizacije. te u osnovi univerzalan karakter jezika i komunikacijskog procesa. na primjer. dobili bismo ne samo ružne nego i komunikacijski potpuno neupotrebljive prijevode. Ovdje je kultura i civilizacija shvaćena tako da uključuje i jezik. Uvažavanje kulturoloških . nego i svijet kojeg je čovjek preobrazio. ritmičke vrijednosti izvornika. To je svijet ljudskim radom stvorene kulture i civilizacije i svijet međuljudskih i društvenih odnosa što ih je čovjek razvio da bi mogao živjeti s drugim ljudima. svojim radom. U sljedećem ćemo poglavlju vidjeti da se izvjesna neprozirnost prijevoda ne može izbjeći kada je riječ o prenošenju ELEMENATA odašiljaočeve KULTURE i CIVILIZACIJE koji ne postoji u primaočevoj kulturi i civilizaciji. posebno stilske obrte. No valja zapamtiti da tu prestaje prevođenje u NORMALNOM KOMUNIKACIJSKOM SMISLU i počinje prevodiočev pokušaj da primaoca nauči nešto i izvornom jeziku. No budući da jezik zauzima središnje mjesto u svakoj. jedan od proizvoda ljudskoga uma i rada u svakoj dr. Samo u iznimnim slučajevima. čak stvorio. Neki autori zastupaju mišljenje da su kulture i civilizacije ono što se prevodi. Tako dugo dok je ono o čemu ljudi komuniciraju zajedničko obojici sudionika u procesu komunikacije. Taj se dio svijeta razlikuje od jedne ljudske zajednice do druge i s tom činjenicom moramo u prevođenju računati. a činjenica da je prevoditi uopće moguće dokazuje samo to da postoje univerzalne osnovice ljudske kulture. za posebne svrhe. Jezik je kulturna i civilizacijska tvorevina i jedan vid kulture svakog naroda.

elemenata u prevođenju zahtijevalo je razradu različitih prevodilačkih postupaka koje ćemo pokazati u ovom poglavlju.

Komunikacijski značaj prevođenja elemenata kulture Teškoće nastaju kada prijevodom treba prenijeti elemente kulture koji nisu zajednički pripadnicima dvije kulture i civilizacije između kojih se prevodi. To obično znači da se iz jedne kulture prenose elementi karakteristični za tu (izvornu) kulturu koje druga kultura (kultura-cilj) ne poznaje – a budući da ih ne poznaje nema ni razvijenih jezičnih sredstava za njihovo izražavanje. Težak zadatak za prevodioca. U izvršenju toga zadatka on ne može potpuno uspjeti. Međutim, ni među govornicima istoga jezika i pripadnicima šire shvaćene iste kulture ne prenose se svi kulturni elementi jednako uspješno. Što zna 50-godišnjak koji nikada nije bio u diskoteci, kakvo je to mjesto, ili zna li svatko što je Yorkshire pudding., što je "pub" za onoga tko tamo nije nikada bio. Dalje, ma kako neadekvatno bilo prijevodno prenošenje obavijesti s nepoznatim elementima kulture, ono ipak obavlja izvanredno važnu kulturnu f-ju: češćim ponavljanjem u više raznih prijevoda, nepoznati će kulturni element ili pojava postati sve poznatijim i na kraju se uklopiti u kulturu-cilj kao njen sastavni dio. To je jedan od važnih putova širenja kulturnih utjecaja. Prevodilački postupci za prenošenje elemenata kulture koji se ne poklapaju Ovakvih elemenata ima dosta u obavijestima koje se odnose na život, prehranu, odjeću, sport, povijest, vjeru, privredu, društvene i političke odnose, materijalnu kulturu, biljni i životinjski svijet itd. Postupci kojima prevodilac u takvim slučajevima pribjegava ovise o vrsti pojave koja se prevodi i o komunikacijskoj f-ji te pojave u konkretnoj obavijesti. Mogući postupci: 1) najprirodniji je prijevod-definicija – kad se prevoditelj nađe pred elementom izvorne kulture kakvog u kulturi-cilju nema, on primaocima prijevoda ponudi najprikladniju definiciju te pojave. Apsolvent: "a senior undergraduate who has copleted his course of study but has not taken his final examination". Ovakva je definicija vrlo informativna jer jasno i dosta iscrpno daje primaocu sadržaj pojma. No ona je za lingvističko manipuliranje vrlo nespretna. Teško bi bilo svaki put na ovaj način prevoditi riječ apsolvent: apsolventski staž, apsolventski rok, apsolventska prava, apsolventska večer i sl. 2) U tom slučaju se ovaj postupak kombinira s jednim drugim, a to je uvođenje strane riječi kao posuđenice za strani pojam. Tako se riječ "apsolvent" može uvesti u engleski tekst, tiskana kurzivom da se vidi da to nije riječ eng.jezika, s time da se samo pri njenoj prvoj pojavi dade definicija u tekstu, u zagradama, ili u bilješci pri dnu stranice. Pri svakoj sljedećoj pojavi te riječi

primalac već zna za koji pojam ona stoji, a ako ga je zaboravio može se vratiti na mjesto gdje se riječ prvi put pojavila i ponovno pročitati definiciju. Ponovljenom upotrebom u više raznih prijevoda, riječ ulazi, kao posuđenica, u fond jezika-cilja i postaje kulturnom svojinom govornika toga jezika, tako da objašnjavanje toga pojma više nije potrebno. 3) Postupak stvaranja – postupak stvaranja prevedenica, tj. Doslovno prevođenje naziva za strane kulturne elemente. To je prevodiocima posebno privlačan postupak onda kad se određeni kulturni element u izvornom jeziku izražava tako da je sam naziv semantički proziran, da on nešto znači. S našim apsolventom to nije bio slučaj, te zato prevodilac nije mogao doći u napast da ga doslovno prevede. Međutim, kada se nađe pred nazivom "kućna radinost" (u turizmu), on će se često zadovoljiti time da na eng.jeziku kaže eventualno "domestic activities", ne misleći na to da primaocu prijevoda nikako ne prenosi sadržaj pojma (accomodation in private homes, private accomodation i sl.). Insistiranje na doslovnom prijevodu može izazvati razne prijevodne promašaje, počevši od ružnih kalkova (prevedenica koje zvuče strano i rogobatno), preko kulturoloških pogrešaka, do potpunog iznevjeravanja sadržaja. Sporazumijevanju možda neće naškoditi kad se engleski mail order business prevede kao poslovanje poštanskim narudžbama, ali će komunikacija biti svakako manje uspješna nego kad se to prevede prodaja robe putem kataloga (kataloška prodaja). Drukčiji je slučaj kada prevodilac doslovno prevede jezični izraz za određeni aspekt izvorne kulture koji nema pandana u drugoj kulturi. U našoj je kulturi uobičajeno da se nekome tko se sprema na jelo zaželiti "dobar tek". Međutim, u engleskoj kulturi taj običaj ne postoji, i prevodilac koji ovaj izraz doslovno prevede dobit će izraz "good appetite", koji je načinjen u skladu sa zakonima engl.jezika, ali koji primaocu nikako ne može prenijeti izvornu obavijest (ako se ne može ispustiti, bolje je parafrazirati – They wished one another an enjoyable meal). Konačno, doslovno prevođenje elemenata kulture može potpuno iskriviti sadržaj pojma koji se prevodi. To se događa prevodiocima koji američku "high school" prevedu kao "visoka škola", premda se radi o "srednjoj školi", a naša visoka škola se treba prevesti kao "higher school" ili "college", dok je "viša škola" zapravo "two-year post-secondary school ili community college". 4) Zamjenjivanje približno odgovarajućim elementima kulture u koju se prevodi – Taj je postupak za primaoca svakako najkomotniji, jer mu ne stvara nikakav napor interpretacije i usvajanja nepoznatoga. No prevodilački je to vrlo osjetljiv postupak, jer poistovjećuje pojmove koji nisu identični. Prevodiocu koji se muči kako da prevede am.jelo hamburger (kosani odrezak gov.mesa koji se poslužuje u obliku sendviča između dvije polovice okruglog peciva) moglo bi se učiniti kao najbolji prijevod "kosani odrezak" ili "pljeskavica". Ili pak, topli sendvič s kosanim mesom, samo treba znati ocijeniti komunikacijsku vrijednost tog elementa u određenoj obavijesti. Ako se radi o opisu situacije da je netko išao na brzinu nešto pojesti i naručio "hamburger", onda je dovoljno reći da je naručio topli sendvič, a drugi put će to biti pljeskavica. Uostalom, danas se taj naziv odomaćio u našem rječniku, pa sasvim jasno možemo zadržati izvorni naziv – HAMBURGER. Isti je slučaj kada trebamo prevesti rečenicu they lived on the same block. nećemo reći ooni su živjeli u istom stambenom bloku (u Americi stambeni blok predstavlja sve ono što se nalazi između dvije paralelne ulice), jer se u stvari želi reći "u istoj ulici". Dakle, izbor prijevodnog postupka za elemente kulture koji ne postoje u jeziku-cilju diktiraju ne samo izvanjezični sadržaj i njihov izraz u izvornom jeziku, nego i priroda komunikacijske

situacije u kojoj se ti sadržaji prenose. Kad je nepoznati kulturni element sam predmet obavijesti, prijevod mora biti eksplicitan i zamjenjivanje s nekim srodnim, ali ne identičnim elementom druge kulture ne dolazi u obzir; kad je taj element slučajni dio neke obavijesti, on se u interesu lakše komunikacije – a bez štete po cjelinu poruke – može zamijeniti onim elementom druge kulture koji mu odgovara u datoj komunikacijskoj situaciji. Dapače, insistiranje na eksplicitnom prijevodu u takvoj situaciji uništilo bi jednakovrijednost obavijesti time što bi neprozirnim prijevodom otežalo komunikaciju. 5.) Stvaranje novih vlastitih naziva u jeziku-cilju za nove preuzete pojmove – Ovaj je postupak dosta čest za pojmove koji izvana uđu u neku kulturu i u njoj neko vrijeme žive pod raznim nazivima dok se u jeziku spontano ne razvije i ustali jedan naziv koji ne mora imati ništa zajedničkog s nazivom u kulturi iz koje je taj naziv preuzet. Ovaj postupak je više društvenojezički nego individualno-prevodilački, jer se jedan sam prevodilac teško odlučuje na uvođenje potpuno originalnog naziva, budući da nema nikakve garancije da će se njegova jezična jedinica razumijeti i prihvatiti. Kemijska olovka – ball-point pen, ili pak "petlja" za "interchange" ili "cloverleaf". Prevođenje implicitnih elemenata kulture Elementi kulture i civilizacije mogu u određenoj obavijesti biti zastupljeni eksplicitno i implicitno. Ponekad su elementi kulture i civilizacije u obavijesti prisutni, a da nisu eksplicitno navedeni nego samo implicitno sadržani. Izvorni odašiljalac imao je pred očima kao primaoce ljude s određenim znanjem i iskustvom o izvanjezičnoj stvarnosti na koju se obavijest odnosi. Zbog toga je mogao pretpostaviti da neke dijelove obavijesti primaoci već posjeduju i da bi bilo ne samo nepotrebno i neekonomično nego i za primaoce uvredljivo da im on te dijelove obavijesti izričito pruži u svojoj poruci. Prevodilac, pak, prevodeći njegovu obavijest, ima pred očima primaoce koji to znanje i iskustvo ne moraju – ili čak ne mogu – posjedovati i zbog toga im ono što je bilo prešutno sadržano u izvornoj poruci mora eksplicitno navesti da bi im tako omogućio ispravno primanje obavijesti. Spomenik autora "Lijepe naše" nalazi se u jednoj veoma slikovitoj kotlini Hrvatskog Zagorja – The monument in the honour of the author of the text of the Croatian anthem "Our beautiful Fatherland", stands in a picturesque valley in the region og Hrvatsko Zagorje in the north west Craotia. PITANJE BROJ 19-POMAGALA U PREVOĐENJU Prevodiocu su nephodne dvije vrste znanja: znanje jezika i znanje izvanjezičnog sadržaja. Za svaku od te dvije vrste znanja na raspolaganju mu stoje određena pomagala. Ta pomagala on mora imati i njima se služiti, ne samo onda kad u prijevodu zapne jer nešto ne zna, nego i onda kada ono što misli da zna mora provjeriti da bi bio siguran da nije iznevjerio izvornu obavijest. Jezična pomagala-Najkorisniji su prevodiocu dvojezični rječnici, kako oni sa stranoga na maternji, tako i oni s maternjeg na strani jezik. Oni prevodiocu omogućuju da uspostavi direktnu vezu između jezika s kojega prevodi i onoga na koji prevodi. Takviih rječnika ima u širokom

koji na prvi pogled izgledaju kao rječnici sinonima. Zato bismo tezaurus mogli definirati kao pojmovni rječnik u kome se za određeni pojam daju sve riječi koje su s njim u bilo kakvoj vezi. ali prevoditelj bi morao imati svakako jedan od većih dvojezičnih rječnika – ne samo zato što veći rječnik ima više riječi. Od ostalih jezičnih pomagala valja spomenuti RJEČNIKE SINONIMA. ali će istovremeno i precizno odrediti u kojim značenjima i komunikacijskim situacijama toj riječi odgovara koji ekvivalent. Prevodiocu će u nekim slučajevima korisno poslužiti i jednojezični ili dvojezični rječnici u slikama Zadnji od pomagala su jezični savjetnici ili rječnici jezične upotrebe. To su jednojezični rječnici sastavljeni tako da za pojedinu riječ daju više značenjskih srodnih riječi istoga jezika i time korisniku takvog rječnika omoguće da leksičkim variranjem obogati svoj izraz ili da nađe prikladniji i precizniji izraz za ono što želi reći.rasponu. To će mu pomoći da izbjegne oblike ili konstrukcije koje su u tom jeziku nestandardni ili neprihvatljivi. Odnos među leksičkim jedinicama dvaju jezika rijetko je jednostruk (riječ za riječ). Oni sadrže informacije o pravilnoj upotrebi leksičkih i gramatičkih sredstava određenog jezika. s tom razlikom što oni pokrivaju još uža specijalistička područja. prevodilac mora imati i gramatike i stilistike jezika s kojima radi. tako da prevodilac zna kakav je status određene riječi. sintaksičke strukture i stilske karakteristike riječi koje želi u prijevodu upotrijebiti. Konačno. bez obzira bile one sinonimi u uobičajenom smislu te riječi ili ne. Za svaki imalo ozbiljniji prevodilački rad prevodilac se mora služiti i jednojezičnim rječnicima: rječnikom jezika s kojeg prevodi. i rječnikom jezika na koji prevodi. gramatičkog oblika ili konstrukcije koju želi upotrijebiti. a ne višestruk. Kvaliteta rječnika nije ujednačena niti je nužno ovisna o opsegu. Prevodilac se mora služiti takvim rječnikom sinonima koji će za svaki sinonim pokazati kakvo mu je pravo značenje. da bi provjerio nijanse značenja. za razliku od općih. pored jezičnih pomagala. Za stručna nazivlja na raspolaganju prevodiocu stoje SPECIJALISTIČKI RJEČNICI RAZNIH STRUKA. najčešće za jednu riječ jednoga jezika daju samo jedan prijevodni ekvivalent na nekom drugom jeziku. Ovdje je odnos među leksičkim jedinicama jednostruk. da bi dobro shvatio puni smisao onoga što prevodi. kako se razlikuje od ostalih sinonima i kako se upotrebljava. Stručni rječnici. Njih će koristiti u prvom redu za stjecanje jezičnih znanja koja su mu potrebna u . jer svaka leksička jedinica stoji kao naziv za strogo određeni stručni pojam za koji u svakom jeziku postoji jednoznačan naziv. Posebna vrsta jezičnih priručnika su TEZAURI. nego što će on za svaku riječ jednoga jezika dati više mogućih ekvivalenata u drugom jeziku i pokazati kako se oni po značenju razlikuju i kako se upotrebljavaju u različitim kontekstima. Slični stručnim rječnicima su glosari. Dobar rječnik dat će što je moguće više ekvivalenata za svaku riječ. ali se od njih razlikuju time što riječi ne grupiraju po srodnosti značenja nego po pojmovima.

odnosno – što je važnije – karakteristični STIL IZRAŽAVANJA pojedine struke koji je dio obavijesti.). Stručni priručnici Sva ova jezična pomagala neće uvijek zadovoljiti sve potrebe prevodioca. nego i šire izražajne sklopove. ali isto tako i za nalaženje rješenja za konkretna pitanja s kojima se susreće u prevođenju. To će mu omogućiti da usvoji ne samo one riječi koje se u takvoj vrsti tekstova upotrebljavaju.tehničara da obavlja posao liječnika. ali je vjerojatno fakultetska sprema jezičnog smjera (u pomanjkanju visokoškolskih ustanova ua prevodilački studij) najpovoljnija pretpostavka za budući prevodilački rad. a još je važnije da će neki (posebno stručni) nazivi u rječnicima biti pogrešni. PITANJE BROJ OBRAZOVANJE PREVODIOCA Zanimanje prevodioca Kakve su opće kvalifikacije prevodiocu potrebne? Mora li on imati srednjoškolsku ili fakultetsku spremu? Mora li biti stručnjak za jezik ili za neki drugi predmet? Mišljenja su podvojena. nalazit će se u stvarnom kontekstu a ne rječnički izolirani. obuhvatit će sve pojmove koji su na određenom području ljudske djelatnosti u upotrebi.a već smo ranije vidjeli da bez dobrog razumijevanja materije nema ni dobrog prevođenja. Za prevođenje bilo koje vrste teksta prevodilac će se najbolje pripremiti tako da pročita nekoliko drugih tekstova iste vrste na jeziku-cilju ili da već prevedene tekstove te vrste usporedi s njihovim izvornicima. a može im omogućiti i uspješan rad na raznim poslovima koji uključuju i prevođenje (npr. te izvorni i prevedeni tekstovi. Visoka (fakultetska) sprema potrebna je za prevodioca zato jer taj posao zahtijeva stupanj znanja i vještine koji se u srednjoj školi ne može postići. a koji prevodiocu inače ostaje nedostupan. . Zato je prevodilac prisiljen da informacije koje mu trebaju za prevođenje traži i provjerava i u drugim vrstama priručnika. Uz poznavanje materije. a što ne mogu. on će upoznati i nazive za predmete i pojave bolje nego iz bilo kakvog rječnika: nazivi koje tako usvoji bit će pouzdani. udžbenici. Pri tome je važno jedino da oni koji odrađuju radne zadatke točno znaju što mogu. To su u prvom redu leksikoni i enciklopedije. tako da će prevodilac upoznati i način njihove upotrebe u vezi s drugim riječima. U svima njima prevodilac će naći informacije koje će mu omogućiti bolje razumijevanje onoga što prevodi . vodičkim i sl. bibliotekarskim. Lako je moguće da jezični izraz za neke pojmove prevodilac neće naći ni u općem ni u stručnom rječniku. tražiti od završenog učenika prevodilački usmjerene srednje škole – isto onako kao što znadu da od tehničara sa SSS ne mogu tražiti da obavlja posao inženjera ili od med.svakodnevnom radu. on zahtijeva širinu (interdisciplinarnu povezanost s mnogim predmetima) i dubinu (stupanj stručnosti) kakvu može dati samo visokoškolski studij. korespodentskim. nadalje. zatim stručni priručnici. dokumentalističkim. Prevodilački usmjerena srednjoškolska nastava može učenicima dati dobru podlogu za takav studij.

Najbolje je da prevodilac bude stručnjak za jezik. učenjem i praksom. objektivnoj stvarnosti.. dvije osnovne vrste: konsekutivno prevođenje i simultano prevođenje.ujemo sljedeće podvrste pismenog prevođenja: prevođenje tekstova stvaranih u djelima lijepe književnosti (književno prevođenje) prevođenje tekstova čiji je cilj pružanje stručne ili znanstvene informacije o životu i svijetu uopće. upoznavanjem raznih struka i usvajanjem raznih vrsta jezičnoga izraza u raznim životnim situacijama. jer lakše je njega naučiti onoliko koliko je dovoljno o pojedinoj struci. Većina prevodilaca su diplomirani studenti filozofskih i filoloških. Školovanje i stručno usavršavanje prevodilaca Dobar prevodilac se postaje dugotrajnim i mukotrpnim radom. rjeđe nekih drugih. a dok se prijevod izgovara pravi se pauza u iznošenju teksta na jeziku originala. prema načinu prevođenja. fakulteta. Kod usmenog prevođenja prevoditelj sluša izvorni tekst na stranom jeziku i svoj prijevod odmah izgovara. nego stručnjaka za neki predmet naučiti onoliko o jeziku koliko mu je potrebno da bi postao prevodilac. no isto tako i širenjem vlastitog općeg obrazovanja. razlik. Kod konsekutivnog prevođenja prevodi se odmah pošto prevoditelj odsluša određene kraće ili dulje odsječke izgovorenog teksta. Naravno. prirodnim zakonima i zakonitostima. Kod pismenog prevođenja se pisani tekst originala uobličava u pisani tekst prijevoda. U ovisnosti od namjene prevođenih tekstova. PITANJE BROJ 8-VRSTE PREVOĐENJA Razlikujemo dvije osnovne vrste prevođenja: usmeno i pismeno prevođenje. Obogaćivanje vlastitog izraza i razvijanje stilskog senzibiliteta za jezik s kojega i jezik na koji prevodi ostaje prevodiočev stalni zadatak. on najviše uči samim prevođenjem. o proizvodnji i slično (stručni prijevod ili stručno i tehničko prevođenje= neknjiževno prevođenje). U okviru usmenog prevođenja razlikuju se. (Trenutno postoji poslijediplomski studija za usavršavanje budućih prevodilaca u Zagrebu). čovjeku.. Ni stručno usavršavanje prevodilaca nije formalno organizirano u BiH. o različitim ljudskim konvencijama. ali svaki prevodilac sam osjeća da u toj profesiji može opstati samo onda ako stalno i uporno radi na vlastitom usavršavanju. .

izgovarajući tekst prijevoda naglas) i usmeno prevođenje ranije obrađenog pisanog teksta (kada prevoditelj usmeno. pismeno-pismeno prevođenje društveno-političke literature i publicistike. stvaratelj. Zadatak prevoditelja je da u potpunosti shvati piščevo viđenje predmeta o kojem je riječ i da to viđenje u prijevodu izrazi tekstom koji će odgovarati tekstu originala. Međutim. među kojima gotovo nikada nema potpune podudarnosti ni strogo utvrđenih.Pri simultanom prevođenju prevoditelj istovremeno sluša izgovoreni tekst i izgovara prijevod. Prilikom pismenog prevođenja prevoditelj ima dovoljno vremena za tumačenje originala i za traženje odgovarajućih prevoditeljskih rješenja. priručnicima i enciklopedijama. Međutim. saopćava prijevod ranije obrađenog pisanog teksta. po dijelovima ili u cjelini. Osnovne prevoditeljeve poteškoće su. prevođenje po diktatu (kao jedna od vježbi prilikom učenja stranog jezika). prije svega. neki se teoretičari opredjeljuju za sljedeću sistematizaciju prevođenja: pismeno-pismeno prevođenje (pismeno-pismeno prevođenje stručne i znanstvenotehničke literature. kao stručnjak za jezik. u suštini. usmeno-usmeno prevođenje (konsekutivno i simultano prevođenje stručne i tehničkoznanstvene literature odnosno društveno-političke literature i publicistike). PITANJE BROJ 13 zajedničke napomene: Pismeno prevođenje obuhvaća prevođenje svih vrsta pisanih tekstova. mora biti upućen i u konkretnu oblast uže životne stvarnosti kojoj pripada predmet prevođenog teksta i što prevodi s prirodnog na prirodni jezik. različitim prislušnim stanicama i dr. usmeno-pismeno prevođenje (prevođenje radio-vijesti i drugih snimljenih tekstova (u novinskim agencijama. Dalje. ovo ne znači da je pismeno prevođenje lak i jednostavan posao. u tome što. a njegovo se stvaralaštvo odvija u okvirima jezika. te se može služiti rječnicima. pri čemu se iznošenje teksta na jeziku originala tijekom izlaganja ne prekida zbog prevođenja. formaliziranih značenjskih veza između konkretnih izražajnih sredstava. i prevođenje književnih tekstova (proze. pismeno-usmeno prevođenje (prevođenje s lista (kada prevoditelj tekst na jeziku originala čita u sebi i istovremeno ga prevodi. odnosno sa stručnjacima za jezik i drugim prevoditeljima. Prevoditelj je. prateći govornika koji po dijelovima ili u cjelini na jeziku originala čita svoj ranije pripremljeni i napisani tekst). poezije i drame)). te ga popravljati i dotjerivati. može se konsultirati sa stručnjacima za određeni predmet. . Prevoditelj se može više puta vraćati tekstu prijevoda. .

kod književnog teksta je jezik (u kojem se ostvaruje efekat i kombiniranje različitih funkcionalnih stilova) jedan od značajnih nositelja estetske sadržine teksta.Razlika u prevođenju stručnih i književnih tekstova Tekstovi koje prevode stručni (i znanstveni) prevoditelji stvarani su na jeziku originala tako da. jasno. mogu vršiti potrebne promjene leksičkog. emocionalna dimenzija. kada to zahtijevaju razlike među jezicima. Prevoditeljev zadatak se svodi na to da jezikom prijevoda isto tako jasno. morfološkog ili sintaksičkog ustrojstva (strukture) originala bez ikakve štete po suštinu stvari. naročitom glasovnom ili ritmičkom usklađenošću teksta. do uobličavanja prijevoda u smisaono i stilski adekvatan originalu pisani tekst koji će biti sačinjen prema duhu i običajima (UZUSU) jezika prijevoda. u principu. preko traženja odgovarajućih stručnih izraza i termina u jeziku prijevoda. upotrebom idioma i sl. potpuno podređen. kod književnih (umjetničkih) tvorevina se suština stvari. estetski dojam. Od književnog prevoditelja se traži da. PISMENO PREVOĐENJE STRUČNIH TEKSTOVA (PITANJE BR. precizno i logično opišu pojavu koja je predmet originalnog teksta. . i slikovitost predstavljaju bitne čimbenike pjesničkog iskaza. ili osvježavanjem često upotrebljavanih riječi aktualizacijom nekog manje uobičajenog njihovog značenja. Međutim. Pri tome se. slikovnu i emocionalnu sadržinu originala. Slikovitost i emocionalni ton u književnom djelu se najčešće ostvaruju POSEBNOM ORGANIZACIJOM JEZIKA – upotrebom riječi u njihovim osnovnim i prenesenim značenjima. kao najbitnija. upotrebom neuobičajenih riječi. dok se kod prevođenja književnog teksta predmetnologičkoj dimenziji pridružuje. U njima se. prije svega. ima dovoljno PJESNIČKOG TALENTA. predmetno-logičnoj preciznosti je jezik. ili u suradnji s odgovarajućim stručnjacima. Međutim. precizno i logično opišu ono o čemu se govori. po pravilu. Kod stručnog odnosno znanstvenog teksta. prenese u nerazdvojivom sklopu misaonu (predmetno-logičku). prevodeći na drugi jezik. kod prevođenja stručnog odnosno znanstvenog teksta prevoditelj je dužan prenijeti predmetno-logičku dimenziju originala. uobličen u jedan od funkcionalnih stručnih stilova. Težina ovog posla je i u tome što se često pismeno prevode tekstovi s informacijama o novim znanstvenim i stručnim saznanjima za koje obično na jeziku prijevoda nije dovoljno razrađena TERMINOLOGIJA. nalazi upravo u samom JEZIČNOM IZRAZU. Dakle. Zadatak književnog prevoditelja zbog toga uspješno može ostvariti samo onak tko. posebno rješavaju terminološke probleme. osim znanja i vještine. posebnim redom riječi. 13) Poznavanje predmeta o kojem se u originalu govori prevoditelju je neophodno potrebno u svim fazama prevođenja – od razumijevanja (dešifriranja) teksta originala. izbjegavaju dvosmislenosti i teži se ka JEDNOZNAČNOJ UPOTREBI RIJEČI. Tada su prevoditelji dužni da sami. U književnim tekstovima ovakav ili onakav emocionalni ton. glasovnog. a najčešće.

7.Specifičnost pismenog stručnog prevođenja je i u tome što osim moralne nosi i veliku materijalnu odgovornost za kvalitet rada. U okviru prevođenja književnih tekstova dosta se razlikuje prevođenje proze od prevođenja stihova. prevođenje poslovne korespondencije. Izvor osnovnih teškoća ove vrste pismenog prevođenja je u zahtjevu da se misaona (predmetnologička) sadržina originala prenese u neodvojivom sklopu s jezičnim izrazom slikovnog i emocionalnog sadržaja originala. metalurgije. 8. pismeno prevođenje novinsko-informativnih tekstova. 6. 5. a u takvom slučaju prevođenje PRESTAJE i ostaje jedino mogućnost prevoditeljeva vlastitog umjetničnog stvaranja na zadanu temu. ili čak nije ni moguće. PITANJE BROJ 14 PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVA Namjena književnih tekstova je djelovanje na čovjekov umjetnički senzibilitet i postizanje određenih estetskih efekata. To predstavlja početak podjele stručnih prevoditelja po UŽIM SPECIJALNOSTIMA: U posebne vrste tekstova se mogu izdvojiti znanstveni. u nadi da će njegovo izvornom porukom nadahnuto djelo kod krajnjih primatelja stvoriti isti umjetnički doživljaj kao što ga je stvorilo djelo izvornog stvaratelja kod njegovih primatelja. pismeno prevođenje esejističkih i publicističkih tekstova. naći osobu koja će se s podjednakim uspjehom baviti prevođenjem svih stručnih i znanstvenih tekstova. ako već ne mogu biti prenijeti na jezik prijevoda. publicistički. a koji su. tehnički. pismeno prevođenje tekstova koji se odnose na pravnu regulativu. medicine. prava i sl. ali se može napraviti neka koliko-toliko važeća podjela na: . 3. pismeno prevođenje tekstova društveno-političke sadržine. U središtu prevodilačke analize mora biti POETSKOSTILSKA OSOBENOST ORIGINALA. I možda. i potpuno zanemarljivi. graditeljstva. prevođenje tekstova za znanstveno-popularne filmove i televizijske emisije. u književnosti jezik je znatno češće predmet poruke nego u neknjiževnim tekstovima. slikovitog i emocionalnog najbitniji. Stoga se prevoditelji usmjeravaju na prevođenje tekstova samo iz pojedinih stručnih i znanstvenih oblasti (recimo iz medicine. Danas postoji sljedeća klasifikacija stručnih i znanstvenih tekstova: 1.). koji su manje važni. 4. Možemo ih zvati žanrovima ili podvrstama književnog prijevoda. Teško je. pravni i poslovni. pismeno prevođenje znanstvenih i tehničkih tekstova. Ovaj postupak je u teoriji poznat kao HIJERARHIZIRANJE ELEMENATA ORIGINALA. 2. Nema još uvijek jasne klasifikacije književnog prevođenja. Budući da je književnost umjetnost riječi. Stoga je važno da prevoditelj prije nego pristupi prevođenju analizom utvrdi koji su elementi spleta/sklopa predmetno-logičkog.

Prevođenje lirske pjesme (ovdje se javlja novi niz već postojećim problemima – lirski književni izraz se odlikuje misaono-emocionalnim bogatstvom koje se ostvaruje u kratkom pjesničkom iskazu. tonskog metričkog sistema. jezičkih i kompozicijskih činitelja koji saznajnoestetsku vrijednost dobivaju upravo u spoju ostvarenom u konkretnom. Prevoditelj drame mora posvetiti posebnu pažnju sljedećem: a. da pri razgovoru junaka sačuva dijalošku povezanost njihovih replika. u principu. Prevođenje drame u prozi – Drama predstavlja svojevrsnu sintezu lirskog i epskog principa umjetničkog izražavanja. morfološkog.(UPAMTI: jezička organizacija pjesničkog djela predstavlja jedan od bitnih činitelja njegove umjetničke sadržine). predstavljaju NEPOSREDNO. leksičkog ili glasovnog paralelizma. pošto je drama djelo namijenjeno scenskom izvođenju. nego se. da u govoru junaka sačuva neusiljenost usmenog iskaza – paziti i da se rečenice ne produžuju zbog razlika u morfološkoj i sintaksičkoj organizaciji. za razliku od epskih djela. silabičko-tonskog. I ovdje se primjenjuje postupak HIJERARHIZIRANJA elemenata originala. 4. METONIMIJA I SL. 1.1. Tako. opća atmosfera i raspoloženje junaka se ne opisuju. u principu. da u govoru junaka sačuva sve činitelje kojima ih pisac kao ljude karakterizira i individualizira. asocijativnoj. 2. ONOMATOPEJA). Prevođenje epske proze (važe svi principi navedeni kod prevođenja književnog teksta) 3. danom djelu. Posebnim organiziranjem jezika po zvučnosti stvaraju se tzv. zvukovnoj i ritmičkoj strani lirske pjesme koju prevodi. b. Za uspješno prevođenje lirske pjesme posebno treba imati na umu da je književno djelo uvijek sazdano od doređenih tematsko-motivskih. Međutim. nego se daje u njegovom neposrednom toku – kao radnja. Slobodnog stiha koji se temelji na različitim varijantama sintaksičkog. Ako prevoditelj očekuje da svojim prijevodom ostvari estetski utisak makar i približan utisku kojeg stvara original. Intonacijske ili zvukovne stilske figure (ASONANCA. i elemenat lirskog i elemenat epskog principa u njoj dobivaju jedan novi. figurativnoj. Naglašena slikovitost i emocionalnost se u okvirima lirske sažetosti ostvaruje. specifičan oblik. specifičnom kompozicijom (određenim nizanjem motiva) i posebnom organizacijom jezika. opet. te da izbjegava gomilanje suglasničkih grupa koje su teške za izgovor. Prevođenje epskog djela u stihu ( ovdje postoji i jedan dodatni zahtjev – vezani govor u pjesničkom iskazu – STIH). c. ALITERACIJA. višeznačan i afektivan (emocionalno angažiran). Mjesto događaja. Posebnim organiziranjem jezika po značenju dobivaju se stilske figure kao što su EPITET. u drami. on mora voditi računa istovremeno o predmetno-logičkoj. METAFORA. različite vrste rima i različiti oblici ritmičkog organiziranja pjesničkog iskaza (u okviru silabičkog. u prvom redu. Takav iskaz je. ili u okviru tzv. . POREĐENJE. ne može biti u okviru direktnog opisa događaja. epski događajni tok.

da prevodi precizno i tačno didaskalije. prevode poruke (tekstovi) koji se primaju usmeno. To ne mora značiti da je primjenom usmenog iskaza komunikacija a priori siromašnija i po ukupnom efektu slabija. 4. osim književnih tekstova. diplomatski i državni odnosno međudržavni sastanci i ceremenije). po pravilu. 3. Tekstovi koji se prevode usmeno su uobličeni u usmenom govoru (pošto ih uvijek izlaže jedan čovjek u svoje ime. USMENO PREVOĐENJE Usmeno prevođenje. kao i pismeno. Kod ovog drugog načina komunikacije kompletna poruka se izražava osim zapisanim jezičkim sredstvima i nekim drugim dopunskim jezičkim ili vanjezičkim sredstvima. prevođenje takve izvorne poruke opet dobiva karakter usmenog prevođenja i naziva se – USMENO PREVOĐENJE S LISTA. o vjetovatnosti. konferencije. Intonacija pruža informaciju o logičkom planu i . određenosti ili neodređeosti i sl. Vrlo je raširena praksa da se neke vrste govora prethodno uobličavaju kao pisani tekst (protokolom npr. javna i zatvorena savjetovanja. a govornik se drži napisanog teksta. Sljedeća osobenost je usmjerenost na MASOVNU KOMUNIKACIJU (kongresi. problematičnosti ili kategoričnosti. predviđeno u diplomaciji ). da osjećajna strana u govoru junaka ne ide na račun sadržine e. Poruka u pisanom tekstu je uvijek razvijenija. b) Ukoliko napisani tekst služi govorniku kao osnova za izlaganje. Usmeno se. Razlike između usmenog i pismenog izražavanja poruke nastaju samo zbog VRSTE KONTAKTA. Ona prevoditelju govori završenosti i nezavršenosti iskaza. 1. Jedna od osobina izvorne poruke u usmenom prevođenju je i to da je uobličena na NIVOU INDIVIDUALNOG GOVORNOG IZRAZA (jer ovu poruku uvije uobličava čovjek kao individua.). uvijek potpunija i jasnije izražena nego u usmenom obliku. a) Ako prevoditelj prevodi takav govor čiji tekst i sam dobije već napisan na jeziku originala. Kod usmenog izražavanja je taj kontakt vremenski ograničen (jednokratan) i neposredan. intelektualne i sl. predavanja. oni su po formi iskaza MONOLOŠKI). 2. Taj kontakt je kod pismenog izražavanja vremenski neograničen. u ime veće grupe ljudi ili neke institucije. ali je posredan jer se ostvaruje preko teksta koji je ispisan na papiru.. takvo prevođenje će prestati da bude čisto usmeno (usmenousmeno prevođenje) i pripadat će jednoj od prijelaznih vrsta pismeno-usmenog prevođenja – PREVOĐENJE S LISTA.d. obuhvaća prevođenje svih vrsta. pri čemu na izgled te poruke bitno utječu prevoditeljeve individualne osobine – fizioločke. Od dopunskih jezičkih sredstava za usmenog prevoditelja najvažnija je INTONACIJA. psihološke.

ako želimo mir.. a priča je namjenjena sugovorniku koji dosta dobro poznaje opću situaciju i dijeli govornikove pobude. ....logičnoj modalnosti izražene misli... Obuhvaćaju smisaono ponavljanje istih riječi... digresije i sl..... kad smo boravili u vašem gradu.. Primjerice. bez prethodne dulje obuke gotovo da je nemoguće uspješno se baviti usmenim prevođenjem.. Na osnovu dosadašnjih iskustava. ako smo za brži razvoj..... ali iskaču iz osnovne rečenične sheme u koju su umetnute.. naročito u simultanom prevođenju....c) Ako hoćemo bolji. Tekstovi koji se obično prevode usmeno imaju i nekih sintaksičkih osobenosti. Uvjereni smo. To su različiti umeci. Praktična korist – jer utvrđivanjem najučestalijih elemenata strukture ove vrste saopćavanja omogućuje izrađivanje racionalnog i efikasnog sistema za pravljenje pomoćnih bilježaka pri konsekutivnom prevođenju. kao što često prevoditelju. bogat povijesnim spomenicima. naša suradnja. izdvojivši najbitnije dijelove i vodeći računa o jasnosti prijelaza s jewdnog na drugi dio izlaganja. Strukturna i smisaona ponavljanja su najčešća osobina monološkog usmenog izlaganja... predavanje) onda se "govornikov zadatak svodi na to da materijal izloži što usaglašenije i u što skladnijem logičkom obliku.. možemo reći... kao i ponavljanje istih gramatičkih struktura – a) Iskreno se divimo... ako se priča o "viđenom i doživljenom".... .. Može se govoriti o tri bitne specifične sintaksičko-strukturne crste ove vrste iskaza: 1. 2... Stilistika još newma preciznu potpunu sliku stila usmenog monološkog govora. Međutim ako je riječ o o konsekventnom izlaganju odgovarajućeg materijala (referat. Vaš kraj. Međutim. smisaono ponavljanje upotrebom sinonima. pomaže da pravilno uobliči sintaksičku formu prijevoda prije nego govornik završi svoju rečenicu. Stalna odlika ove vrste prevođenja je STALNA OGRANIČENOST I NEDOSTATAK VREMENA. 3..... Ovakva struktura iskaza (koji predstavlja izvornu poruku za usmeni prijevod) pruža dvojake koristi – teorijsku i praktičnu. Prije pet godina.... svaki učenik. dragi prijatelji. Teorijska – jer pruža materijal za potpuniji opis i preciznije selekcioniranje u utvrđivanju bitnih pojava u ovoj vrsti prevođenja..... te su tako izvan osnovnog sintaksičkog ustojstva. Uvodne konstrukcije – slične su izrazima i rečenicama kojima se posebno ukazuje na smisao poruke po tome što sadržina (Što se tiče robne razmjene. svaki poljoprivrednik. naši razgovori će se i one ne moraju nalaziti na osnovnoj sintaksičkoj niti saopćenja – njima se uvodi nova.. iskreno smo obradovani.). usmeni monološki govor se može odvijati sa izvjesnom dozom gramatičke nepotpunosti.. I dopune osnovnoj niti sadržaja (vaš grad je... Izrazi i rečenice kojima se posebno ukazuje na smisao iskaza – sve sintagme i rečenice koje se uklapaju u osnovni smisaoni tok.... b) Svaki radnik..). U svakom slučaju u njemu dolazi do miješanja kolokvijalnog i književnog iskaza.

Konsekutivno prevođenje se smatra jednim od najtežih oblika usmenog prevođenja.PITANJE BROJ 11-KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE Konsekutivno prevođenje je takav oblik usmenog prevođenja pri kojem se izvorni tekst (poruka) . Razlikujemo tri osnovne etape u konsekutivnom prevođenju: 1.prev. Audiranje u konsekutivnom prevođenju je primanje poruke na sluh i njeno prevodilačko razumijevanje – u ovoj etapi javlja se niz psiholoških teškoća koje otežavaju rad prevoditelju (povećana odgovornost za svakui izgovorenu riječ. radi dobrog i brzog razumijevanja te poruke. Mikrokontekst se može svesti na obim kompletnog misaonog iskaza koji se na sintaksičkom planu smatra rečenicom. raka). nakon pojedinih odsječaka toga izgovorenoga teksta. Međutim. Premda je fonema najmanja jedinica koja nosi značenje (ruka. naglašenije od ostalih. U konsekutivnom prevođenju je za uspješno audiranje naročito važan jedan drugi vid makrokonteksta – POZNAVANJE SITUACIJE (misli se one oko njega). Da se uočava šta je u svakom odsječku izvorne poruke najbitnije. slog. tako da u nekim slučajevima ti odsječci teksta (intervala) mogu biti dulji od 10 minuta. Koja se naziva ping-pong ili dvosmjerni prijevod (prevođenje naizmjenično u oba smjera). od nje se odustalo. Da se donese zaključak o njenom smislu. zbunjenost. riječ. Njegova osobenost je izuzetno opterećenje prevoditeljeve memorije. Svaki jezik ima vlastite zakone intonacije. dobro poznavanje makrokonteksta ne znači i lakše prevođenje. po svome značaju. Došlo se do zaključka da to nije ni rečenica (složena je informacija). opasnost od stupora. U vezi s tim problemom. nervna napetost. Postoje dva vida konteksta: uži (mikrokontekst) i širi (makrokontekst). Dalje. u pojedinim slučajevima. sintagma ili rečenica. Cilj audiranja je razumijevanje primljene izvorne poruke. Dakle. a i od sloga. psiholozi i lingvisti su tražili osnovnu najmanju jezičku govornu jedinicu koja omogućuje da se dio izvorne poruke razumije. prevodi SUKCESIVNO. SEMANTIČKA SEGMENTACIJA. to ipak nije sasvim precizno regulirano. s pravljenjem bilješki. . poput ostalih oblika usmenog prevođemnja. reka. tu su teškoće izazvane različitim šumovima – graja ili uzvici iz mase – itd. Svako odstupanje od standardne intonacije smanjuje stupanj razumijevanja. ili koji se uobličava u rečenički period. morfema. Prev. Poznavanje konteksta je značajan faktor i za ovu fazu prevodilačkog radnog procesa. sve to može imati jako veliki utjecaj na kvalitetu ovoga procesa. tj. tj. je li to fonema. Međutim. jer loše poznavanje jezika ne može biti kompenzirano poznavanjem bilo kojeg od postojeće dvije vrste konteksta. primljen auditivno. Postoji podvrsta kons. Ono se. Razlikujemo konsekutivno prevođenje bez i konsek. strah. Dakle. ili. Danas je uobičajeno da govornici zbog prevođenja prave prekide u izlaganju nakon 110 minuta. karakterizira deficitarnošću vremena u procesu rada. intonacija pomaže da se u ovoj fazi vrši tzv. odnosno otežava prevodilačko audiranje. Najmanja jezičko-govorna jedinica koja nosi značenje nalazi se u granicama riječi ili grupa riječi koje su. i nakon govornikovog kompletnog saopćenja na jeziku originala.

od individualnih osobina samog prevoditelja. Mogu se smatrati KLJUČNI DIJELOVI ISKAZA koji su glavne jedinice toga misaonog iskaza. Pronalaženje najpogodnije varijante za svođenje poruke na njene ključne dijelove ovisi. b) sažimanje izraza od dvije ili više riječi c) izdvajanje stilski markiranih riječi. tjedni. u suštini. Faza prevodilačkog memoriranja – Ovaj postupak predviđa svođenje izvornog teksta na glavne. Ključni dijelovi poruke primljene na jeziku originala u principu bi trebali biti oni elementi. a ovako formulirani ključni dijelovi izvorne poruke predstavljaju samo pomoćno sredstvo za pamćenje u cilju produciranja poruke odmah. zemljopisni nazivi i sl. POSTUPAK IZBORA RIJEČI ILI SINTAGMI S NAJVEĆOM KONCENTRACIJOM ZNAČENJA U ODNOSU NA CILJ KOMUNIKACIJE: "172 000 ozlojeđenih radnika i službenika austrijskih fabrika automobila uzelo je učešća u štrajku organiziranom u znak bunta protiv odluke vlasnika bečke fabrike automobila FAL da otpuste 370 radnika" Svodimo na: "automobilski radnici (172. Efekat razumijevanja. ali valja znati da u osnovi postoje tri postupka koja su. faza prevodilačkog memoriranja može sadržavati i bilježenje. 1. zapisivanje ključnih dijelova izvorne . "zbog otpuštanja". dani.Zaključak: osnovnim smisaonim jedinicama (jedinicama razumijevanja) u konsek. Do problema u ovoj vrsti prevođenja još dolazi kada se javi promjena tempagovora pri saopćavanju poruke.BEČ (370)". Precizne riječi (brojevi. komplementarna: a) izbor riječi ili sintagmi s najvećom koncentracijom značenja u odnosu na cilj komunikacije. Ovo su stilski markirane riječi u poruci.) i riječi koje označavaju specifične nacionalne životne pojmove (realije). osobna imena. sintagme. elementarne jedinice značenja. prije svega. Kao priprema za PRODUCIRANJE IZVORNE PORUKE na jeziku prijevoda. Asocijativni način mišljenja se kod ljudi jako razlikuje. odnosno rečenice. struke ili nauke na koju se odnosi sadržina poruke.000). ukoliko je izvorna poruka sintaksički složenija ili glomazna. Ne može se dati univerzalni model za svođenje poruke na njezine ključne dijelove. ili pak cijele rečenice) koji prevoditelju omogućuju da dulje i složene primljene poruke prenese bez izostavljanja bilo čega što je od značaja za informiranje slušatelja (primatelja poruke) na jeziku prijevoda. "FAL". one jedinice značenja (riječi. "štrajkovali". ali i od stupnja njegovog iskustva u ovom prevodilačkom pomoćnom postupku. pa samim time i pamćenja. ukoliko je sadržaj više apstraktan. Način i stupanj pamćenja se kod ljudi znatno razlikuju. sukcesivno nakon njenog primanja. ukoliko prevoditelj prilikom audiranja nepravilno raspoređuje pažnju zbog teškoća koje mu pričinjavaju nepoznate ili tzv.prev. ovisi od prevoditeljeve prethodne informiranosti o oblasti života. mjeseci.

stavlja se iznad riječi na koju se odnosi. "znak jednakosti" – zamjena za pomoćni glagol TO BE. precrtani mačevi – prestanak rata i sl. Iskazivanje cilja se bilježi jednom dugačkom strelicom. Prevodilački simboli: Oni se dijele prema načinu obilježavanja na slovne. PREDIKATIVNI: označavaju radnju. prenositi. rat. Pri tom načinu bilježenja strogo se čuva hijerarhija glavnih dijelova rečenice. Izvedeni simboli nastaju spajanjem različitih simbola i znakova u novim značenjskim kombinacijama – ako se znak munje precrta. poklanjati. čekić – radnička klasa. rad. a ako je veza negativna. S-stranka i sl. a oni stalno razgrađuju). s čije gornje strane se bilježi uzrok. znak munje – zategnutost. princip skraćenog zapisivanja slovima i princip zapisivanja simbolima. sadržinu f-je predikata.Uzročno-posljedični odnosi se obilježavaju jednom kosom crtom . Slovni simboli – mogu se koristiti zvanične sktaćenice naziva zemalja. od situacije. precrtanim znakom jednakosti. Na prvo mjesto se izvlači SUBJEKT (ili grupa riječi sa subjektnom funkcijom) ---riječ ili grupa riječi s f-jom PREDIKATA (redak niže i malo udesno) --. kojima se ukazuje na smisao iskaza. naši razgovori.). manevar. onda se oni stavljaju jedan ispod drugog. kratka vodoravna crta usmjerena prema gore – davati. Uvodne konstrukcije se zapisuju na početku i sa ostalim dijelom iskaza se spajaju dvjema točkama (Uvjereni smo. Odnosi koji se iskazuju odričnom konstrukcijom-precrta se onaj dio rečenice ispred kojeg stoji rječca "ne". Uglavnom se javlja kombiniranje jezika originala s jezikom prijevoda.prev. nabraja više objekata. naoružanje. Kada se. saobraćajne oznake za države i gradove. Predikat se označava znakom jednakosti. Princip vertikalizma:predviđa vertikalno zapisivanje bitnih sintaksičkih odnosa izvorne poruke. Nezavisno-složene rečenice se mogu zapisivati kao dvije ili više prostih rečenica – jedna ispod druge s tim što se među njima označava suprotan ili isključni odnos (mi radimo.ostali dijelovi rečenice (zdesna neposredno uz riječ na koju se odnose).. Asocijativni simboli su zasnovani na sposobnosti jednog znaka da izazove asocijaciju na određene pojmove ili pojave. Upitne konstrukcije – obrnuti znak pitanja. bilježi na jeziku originala ili na jeziku priojevoda. Odnosne (relativne veze) među rečenicama se obilježavaju jednom vodoravnom crtom. radnika i sl. recimo. To opet ovisi od prevoditeljevih individualnih osobina. a ispod nje posljedica. van osnovnog gramatičkog ustrojstva. od sadržine poruke i sl. crta preko znaka jednakosti – odrični oblik. Pogodbena sintaksička veza – dvjema paralelnim linijama. proleterijat. ako su to obične informacije. asocijativne i izvedene simbole. izvoziti. Izrazi i rečenice. Uvjetni odnosi (ili pogodbene konstrukcije) se bilježe znakom Si ili If. Vijugava vodoravna crta – pokret. sukob. Postavlja se pitanje da li se u konsek. Simboli u sistemu prevodilačkog zapisivanja prema namjeni mogu biti: 1. Iznimka je ATRIBUT (uz subjekat). Ako je riječ o informaciji koja je dominantna. razvoj.Svaki prevoditelj pronalazi sistem bilježenja za sebe. kao is slovne oznake koje prevoditelj pravi za sebe – VVlada. međustranačkih ili nekih drugih međuljudskih odnosa. slati. ukršteni mačevi – oružje. napetost međudržavnih..poruke. Jedan poznati sistem konsekutivno-prevodilačkog bilježenja obuhvaća: princip vertikalizma. najčešće se bilježe u zagradi neposredno ispod riječi na koju se odnose. kosa strelica usmjerena . to znači – popuštanje zategnutosti.

superlativno pojačavanje (podvlačenjem odgovarajućeg znaka dvjema punim linijama).I – izvjestan ograničeni vremenski period. a > kraj radnje. SIMBOLI ZA OZNAČAVANJE KVALITETA – obično pojačavanje (podvlačenjem jednom punom linijom znaka za ono što se pojačava). 2. 3. povećanje. superlativno umanjivanje vrijednosti ili značaja (podvlačenjem odgovarajućeg znaka dvjema isprekidanim linijama). kosa strelica usmjerena udesno prema dole – pad. znak navoda – "kaže". okomita crta i vodoravna strelica nadesno pod pravim kutom – buduće vrijeme.VREMENSKI simboli su u ovom sistemu širi od gramatičkog vremena. I ---. ~ . bipoželjnost. . izjavljuje i sl.neodređenost (oko). obično umanjivanje vrijednosti ili značaja (podvlačenjem odgovarajućeg znaka jednom isprekidanom linijom). zjevalica < početak radnje. smanjenje i sl. MODALNI SIMBOLI – služe za obilježavanje govornikovog odnosa prema onome o čemu govori i govornikove ocjene u odnosu onoga o čemu govori i objektivne stvarnosti – is – odobravanje. porast. "navodi". okomita crta i vodoravna lijevo okrenuta strelica. a sve pod pravim kutom – prošlo vrijeme. 4. Mala strelica okrenuta prema dole – sadašnje vrijeme.desno prema gore – uspon. ob-obavezu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->