METODE KALKULACIJE

U GRAÐEVINARSTVU
• Metode kalkulacije opcenito, pa tako i u
gradevinarstvu su priznati postupci kojima se
utvrduju jedinicne cijene proizvoda i usluga.
• Postoje dvije osnovne metode kalkulacija, a to
su:
• diviziona i
• dodatna kalkulacija.
• U osnovi diviziona kalkulacija znaci podjelu
ukupnih troskova na ukupnu kolicinu proizvoda,
da se dobiju troškovi po jedinici proizvoda, pa se
više primjenjuje u industriji gdje se proizvodi
serija istih proizvoda, a ne kod gradenja
objekata.
• Kod gradenja objekata se primjenjuje dodatna
kalkulacija gdje su krajnji proizvodi (objekti)
razliciti i nezavisni pa se diviziona kalkulacija
nikako ne bi mogla primjenjivati. Dodatna
kalkulacija – zove se tako jer se indirektni
troskovi na neki nacin dodaju direktnim
troškovima
• Sustina je dodatne kalkulacije da se pojedinacni
(direktni) troskovi izracunavaju po jedinici
proizvoda ili usluge, dok se opci (indirektni)
troskovi po odredenom kljucu preraspodjeljuju
na jedinicu proizvoda ili usluge.
METODE RASPODJELE OPCÌH
TROŠKOVA PO JEDINICI
PROIZVODA ILI USLUGE
• U osnovi postoje dvije metode
preraspodjele opcih troskova na jedinicu
proizvoda ili usluge:
• Metoda obracunskog faktora
• Metoda prodajne satnice
• Kod nas se vise koristi metoda obracunskog faktora
prema kojoj se opci troskovi preraspodjuju tako da
se troškovi direktne radne snage množe s
obracunskim faktorom (faktorom poslovanja) f.
SHEMA PODJELE KALKULACIJA
KALKULACIJE
DIVIZIONE
DODATNE
Podjela ukupnih trošk.
s kolicinom proizvoda
Direkt. troš.po jed. proiz
Raspodjela opcih trosk.
na jed. proizv. Ili uslug
Metod. obrac.faktora
Metod. prodaj.satnice
• Kako se izracuna faktor cijene kostanja?
• f
ck
= (troskovi faktora / place iz
neposrednog rada) + 1
• Troškovi faktora su indirektni troškovi.
• Ìndirektni troskovi u gradevinarstvu:
A/ Troskovi pripreme gradenja, pripremni
radovi na gradilištu i raspremanja
gradilišta
B/ Troškovi režije gradilišta (inžinjeri,
tehnicari, poslovode, pomocni djelatnici)
C/ Troskovi rezije uprave poduzeca
D/ Ostali indirektni troškovi – npr. revizije i
vjestacenja
• Kod nas se više koristi metoda obracunskog faktora
prema kojoj se opci troskovi preraspodjeljuju tako da
se troškovi direktne radne snage množe s
obracunskim faktorom (faktorom poslovanja) f.
• U formuli to opcenito izgleda ovako:
• A = direktni troškovi materijala, rada
strojeva i kooperantskih usluga
• B = troškovi neposrednog rada
• f = faktor poslovanja ili obracunski faktor
C
k
= A + B x f
ck
• Prodajna cijena razlikuje se od cijene koštanja.
Ona ukljucuje i planiranu dobit.
• Kako se racuna prodajni faktor?
• f
p
= f
ck
* k
PD
k
PD
= koeficijent planirane dobiti
• U praksi se vrijednost faktora krece najcesce
od 2,0 do 5,0.
• Za svako pojedino gradilište trebalo bi
utvrditi obracunski faktor!
• U praksi se cesto obracunski faktor odredi
za godinu dana!
• Medutim, da bi se dobio prodajni faktor,
troškovima faktora treba pridodati
planiranu dobit, izracunati prodajni faktor,
te s njim izracunati prodajnu cijenu.
• Prodajna cijena racuna se po formuli:
C
P
= A + B x f
p
• Napomena:
• Kod izrade jedinicnih kalkulacija mi
necemo racunati faktor, vec cemo ga
zadavati.
• Tako zadan faktor smatrat cemo
prodajnim faktorom.
• Faktor u firmi izracunavaju ekonomisti.
Obrazac za analize cijena po metodi obracunskog
faktora
__________________ _______________
Naziv poduzeca Naziv gradilišta
AnaIiza jedinicne cijene
Vrsta radova: Broj stavke u troškovniku:
A. Materijal, sredstva i usluge
Ukupno A
B. Troškovi rada
Ukupno B
Obracunski faktor f =
Cijena = A + B x f
Datum: Obracunao:
Opis stavke:
Br. Normat iv Vrsta materijala Normirana kolicina Cijena Ukupno
Br. Normat iv Struka i kvalifikacija Normirana utrošak Satnica Ukupno
• IZVORI NORMATIVA
1. PUS – iz projekta tehnoIogije za vaznije standardne cikIicke strojeve
N = 1 / U
P
2. GRAÐEVINSKE NORME (STARE i NOVE)
• STARE :
• Knjige od I-VII
• Za program mogu poslužiti knjige I i II (visokogradnja), te VI i VII
(niskogradnja).
• NOVE:
• Za program – knjige I (visokogradnja), VI i VII (niskogradnja).
3. STANDARDNA KALKULACIJA – jedna knjiga kojom su obuhvaceni
svi radovi
4. NORMATIVI prof. Bucara – knjiga normativa kojom su obuhvaceni
najcesci gradevinski i obrtnicki radovi
5. www. mamm.hr/resources/kran/BAZA.PDF
6. INTERNE NORMEgradevinskog poduzeca
IZVORI PODATAKA ZA KALKULACIJE
JEDINICNIH CIJENA
• Usporedna tablica kvalifikacija radnika
PKR I II
KVR III IV V
VKR VI VII VIII
IZVORI JEDINICNIH CIJENA RADA I
MATERIJALA
• BILTENI standardne kalkulacije koji
izlaze kvartalno
• INTERNI CJENIK gradevinskog
poduzeca
• Pojedine cijene gradevinskog
materijaIa mogu se naci i u knjizi prof.
Bucara – Normativi
POSTUPAK KALKULACIJE
• Stavku projektantskog troškovnika dopuniti tehnološkim
eIementima koji utjecu na visinu jedinicne cijene. (npr. vrsta
stroja, vrsta materijala, vrsta oplate i dr.)
• Prema dijeIu A. obrasca za anaIizu jedinicne cijene
izracunati troskove materijaIa, strojeva i kooperantskih
usluga.
• Pravila za dio A:
• Za sve strojeve za koje je u projektu tehnoIogije izracunat
prakticni ucinak, taj prakticni ucinak treba koristiti za
izracunavanje normativa stroja u anaIizi jedinicnih cijena.
• Za strojeve za koje nije izracunat prakticni ucinak, koriste se
drugi izvori normativa.
• Troskovi strojnog rada racunaju se preko obracunske
satnice, a ne preko troškova materijala i energije (stari
nacin) kako je to navedeno u starim GN, jer su u cijeni
satnice sadržani svi troškovi rada stroja.
• Rad strojara nije sadrzan u cijeni satnice i obracunava se
posebno u dijelu B.
• Jedinicne cijene strojeva i materijaIa vade se iz BiItena
standardne kalkulacije ili iz internih cjenika gradevinskog
poduzeca.
• e) Svi troškovi pod A. se zbroje.
• Prema dijeIu B. obrasca izracunavaju se svi troskovi rucnog rada.
• Kao izvori normativa koriste se svi standardni izvori.
• Jedinicne brutto satnice vade se iz BiItena standardne kaIkuIacije
ili internih cjenika gradevinskog poduzeca.
• Svi troškovi pod B. se zbroje.
• Jedinicna cijena gradevinskog rada (stavke) dobije se po formuIi:
• PC = A + B x fp
• F je obracunski prodajni faktor gradevinskog poduzeca.
Primjer koristenja starih gradevinskih normi za strojni
rad
Primjer koristenja novih gradevinskih normi za
strojni rad
Bilteni Standardne kalkulacije cijene materijala dio A i
B
Cijene radne snage – dio C
Cijene mehanizacije – dio D

• Kod gra enja objekata se primjenjuje dodatna kalkulacija gdje su krajnji proizvodi (objekti) nikako ne bi mogla primjenjivati. Dodatna kalkulacija – zove se tako jer se indirektni dodaju direktnim troškovima •

na jedinicu proizvoda ili usluge.

TROŠKOVA PO JEDINICI PROIZVODA ILI USLUGE • U osnovi postoje dvije metode proizvoda ili usluge: • • Metoda prodajne satnice • se troškovi direktne radne snage množe s .

po jed.SHEMA PODJELE KALKULACIJA KALKULACIJE DIVIZIONE Podjela ukupnih trošk. proiz na jed.satnice . proizv. troš. prodaj. DODATNE Direkt. Ili uslug Metod.

• • fck neposrednog rada) + 1 • Troškovi faktora su indirektni troškovi. .

• A/ radovi na gradilištu i raspremanja gradilišta B/ Troškovi režije gradilišta (inžinjeri. revizije i . C/ D/ Ostali indirektni troškovi – npr.

• Kod nas se više koristi se troškovi direktne radne snage množe s • Ck = A + B x fck • A = direktni troškovi materijala. rada strojeva i kooperantskih usluga • B = troškovi neposrednog rada • .

• Prodajna cijena razlikuje se od cijene koštanja.0 do 5.0. . • • fp = fck * kPD kPD = koeficijent planirane dobiti • od 2.

• Za svako pojedino gradilište trebalo bi • za godinu dana! .

• Me utim. da bi se dobio prodajni faktor. troškovima faktora treba pridodati • CP = A + B x f p .

• Napomena: • zadavati. • . • prodajnim faktorom.

N o rm at iv V rsta m aterija la C ije na U kupno Ukupno A B . M a te rija l. T ro š k o vi ra d a B r.faktora __________________ _______________ N a ziv gra dilišta V rsta ra d o va : O p is sta vke : B ro j sta vke u tro ško vniku : A. N o rm at iv S truka i kva lifikac ija N orm ira na utro šak S atnic a U kupno Ukupno B C ije n a = A + B x f D a tu m : unao: . s re d s tva i u s lu g e B r.

VI i VII (niskogradnja). 5. 4.IZVORI PODATAKA ZA KALKULACIJE • 1. • • • • • 3. STANDARDNA KALKULACIJA – svi radovi – www. 6. mamm. 2. te VI i VII (niskogradnja).PDF INTERNE NORME gra .hr/resources/kran/BAZA. NOVE: Za program – knjige I (visokogradnja). IZVORI NORMATIVA PUS – N = 1 / UP GRA EVINSKE NORME (STARE i NOVE) STARE : Knjige od I-VII Za program mogu poslužiti knjige I i II (visokogradnja).

• Usporedna tablica kvalifikacija radnika PKR KVR VKR I II III IV V VI VII VIII .

MATERIJALA • • • BILTENI standardne kalkulacije koji izlaze kvartalno INTERNI CJENIK gra evinskog Pojedine cijene gra evinskog – Normativi .

POSTUPAK KALKULACIJE • Stavku projektantskog troškovnika dopuniti tehnološkim stroja. vrsta materijala.) . vrsta oplate i dr.

.

• satnice.• usluga. • posebno u dijelu B. • Pravila za dio A: • • drugi izvori normativa. a ne preko troškova materijala i energije (stari satnice sadržani svi troškovi rada stroja. . • standardne kalkulacije ili iz internih cjenika gra evinskog • e) Svi troškovi pod A. se zbroje.

• • • • • • • . se zbroje. Kao izvori normativa koriste se svi standardni izvori. je ili internih cjenika gra Svi troškovi pod B. : PC = A + B x fp .

rad .

strojni rad .

.

Bilteni Standardne kalkulacije cijene materijala dio A i B .

Cijene radne snage – dio C .

Cijene mehanizacije – dio D .