VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. - . UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica.Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje.

koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja).5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified). Tekst treba biti jasan. a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica. .Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda). gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. ispisan na pisaču. b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen).

.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. naziv smjera. mjesto i godinu predaje rada. Popis literature 8. - 1 Zelenika.. ime i prezime autora. titulu. R. Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. Četvrto izdanje. naznaku „SEMINARSKI RAD“. naslov rada. naznaku („SEMINARSKI RAD“). predmet iz kojeg se piše seminarski rad. Zaključak 7. Sadržaj 4. Potkorica ili unutarnje stranice 3. Izlaganje tematike 6. str.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. Ekonomski fakultet u Rijeci. 260. iz njega mora biti vidljiva problematika rada.mora biti kratak i jasan. naslov rada . ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. Uvod 5. 2000. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. ime i prezime autora. naziv smjera. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. Rijeka.

Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin. . mjesec i godinu predaje rada. 2008.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto.

Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. . Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. travanj 2008. sc.

Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. Svaka se glava označava arapskim brojem. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I. . ali može ostati i neoznačena.

3... 6..60 Analiza troškova....40 4.…………………………………………………………….118 LITERATURA…………………………………………………………………………….......1 2.………………………………………………….………………………….……………………………………………..………………………………………………. UVOD ……………………………………………………………………………. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO……………………………………………....5...10 Analitičke evidencije.....2. 3...5 Temeljne knjige..1...36 4. 6....………………………………………………………………115 4..……………………………………………………………..........………………………………............ FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE.23 Temeljni financijski izvještaji.. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………….…………………………………………27 4..1...……………………………………………………….......127 .…3 3. 4..3....... Izvještaj o novčanom toku....44 5....... Bilanca. TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA....2.2.…………………………………………………102 Budžetiranje... Evidentiranje poslovnih promjena…………………………………………...... Bilješke uz financijske izvještaje..54 5..125 POPIS PRILOGA…………………………………………………………………………...……………………………………………………......……………………………………….1..4...85 Računovodstvena analiza......... RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA. 6.....……………………………….……. Obuhvaćanje troškova... 5.20 6.2... 3..123 POPIS TABLICA………………………………………………………………………….2....2.....2..3...1.... UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO..………………………………………………………...2...………………………………….....1.... Račun dobiti i gubitka......……..15 MSFI.2.69 Pokazatelji poslovanja.2 3....38 4...80 7. Izvještaj o promjenama glavnice........2.......………………………………….Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1.. 4..28 4...………………………………….

raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine.1. poglavlja na odjeljke. Primjer 5 1. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. Primjer 4 1. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. Dakle. Naslov glave se piše velikim slovima. poglavlje…) određuje se naslov. u Uvodu se izlaže i struktura rada. Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. predmet i objekt istraživanja. ne može biti samo jedna podnumeracija. Svakome dijelu rada (glava.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. U Uvodu se predočava problematika. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. font 14). Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. a točke na ulomke. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. Također. Naslov (glave. odjeljci na točke. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. Zaključak . Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1).

novine. Označavaju se arapskim brojevima. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. knjige. časopisi.. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. ne pišu se bilješke (fusnote). 466 . U zaključku. Primjer 6 Belak.: op. Mjesto izdanja. popisa priloga ako postoje). knjiga. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu.: Menadžersko računovodstvo. kao i u uvodu. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. V. str. KNJIGA Prezime. Zagreb. popisa slika. Izdavač/Nakladnik. novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja. se u pravilu. stavova i teorija iznesenih u radu. cit. informacija. npr. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. Naslov „LITERATURA“ se ne numerira. ne navode citati drugih autora. osim mjesta izdanja. poželjno ih je razvrstati po skupinama. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. znanstvenih radova. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. a ako ne postoji autor ili urednik. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). Naslov (podebljano). 1995. 2 Zelenika.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. Il je skraćenica za Illinois). Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. inicijal(i) imena autora. statističke i ostale publikacije. nove informacije. enciklopedije. Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). Internet stranice i sl. prema prvoj riječi naslova). U slučaju velikog broja izvora. U zaključku. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. RRiF. Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u. R. U zaključku se ne iznose nove spoznaje.

str.M. Godina izdanja. Naslov knjige. Sikavica.P. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. Mjesto izdanja.E. R. Godina izdanja... et al. 2001. 2. 470. Wright. Gerhart. Ime enciklopedije ili leksikona. J. 2002.. rizik. Zagreb. Masmedia. Homewood. str. Il. Deželjin. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora. F. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Izdavač/Nakladnik.. B.. Zagreb.Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe. P. M. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa. P. ČLANAK U ČASOPISU . Primjer 9 Dujanić. 2002. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8).: Natuknica proračun. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora.: „Projektni menadžment“. A. Consult. „Naslov poglavlja“. Irwin & McGraw-Hill. Ime i prezime autora knjige. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Izraz „natuknica“. R. 2002. Zagreb. J.. M. zadovoljstvo.. 2000. Stranica (vidjeti Primjer 10). Zagreb. Leksikon menadžmenta. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). Hollenbeck. 267 . Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove.: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. ILI Hrvatska enciklopedija. Ako je nepoznat autor ili ustanova.290. Naziv natuknice. Mjesto izdanja. Poduzetnički menadžment: Izazov. Izdavač/Nakladnik. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber.

) 17.. Primjer 11 Hamel. „Naslov članka: podnaslov članka“. Godina izdanja. 1994. (Volume). (Number). Vol. C.. Primjer 12 Burka Lauren P.1994. To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13).org/pub/u/lpb/muddex/essay/. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka. (05.) 72. http://www. Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11). poduzeća. godište časopisa se označava god. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci. a broj časopisa se označava No. G. http://www. godište se označava Vol.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora.).) Popis ilustracija ..: “A hypertext history of multi-user dimensions”.apocalypse.2005. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta. 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu. a broj se označava br. Harvard Business Review. broj.hr/ (01. odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. Oznaka sveska/godišta. No. naslov članka: podnaslov. ustanove i sl. str.02. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji).) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice.veleri.: “Competing for the Future”.podebljano. Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta. Prahalad. (Br.12. (God. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) ... već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr.K. a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja.

: op. Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija. 2... Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu.. za razdoblje od 2003. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom. 499. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15).d.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice.d. str. cit. zemljovide. preporučljivo je popis grafikona. fotografije i sheme. za razdoblje od 2003. načiniti odvojeno. do 2005. do 2005.. grafikone. R. . Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d. Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14). crteža . Pregled troškova poduzeća Brodosplit d. crteže.

do 2005. za razdoblje od 2003. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica. NAVOĐENJE LITERATURE . treba tekst djela povezati s prilogom. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d.d.. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. do 2005. isprave i sl. kao što su na primjer: anketni upitnici. 2. Popis shema Naslov 1. za razdoblje od 2003.d.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1.

36 Hamel. ali znamo tko je autor. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice.. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat. C. str.: op. Pri pisanju rada na računalu. bilješke se koriste za svaki. 481. str.6.: Menadžersko računovodstvo. str.: “Competing for the Future”.“ (opus citatum = navedeno djelo. Prahalad.. 15. M. Popis literature . 4 5 Zelenika. Vol..:op. G. cit. Zagreb. kao i za interpretaciju nečijeg rada.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje). u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr.. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura. 1995. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom. str. 72.cit. Primjer 17 Dujanić. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. RRiF. pri čemu se mora navesti izvor. tj. no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16).K.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija.. Dakle. 1994.cit. R. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. O tome opširnije u točki 3.. To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. kada se navod pojavi prvi put. Primjer 16 Belak. 17. No. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op. Harvard Business Review. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). V. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote).

na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid. u istom djelu. navodi se i godina. dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi.. Primjer 18 Ibid. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci.Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. 38.“ (Ibidem = na istom mjestu. str. ILUSTRACIJE . na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18).

Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr. Shema 1. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice. 4) Napomena. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica. 2) Redni broj.o. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr.. ali iznad izvora podataka. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi. Piše se iznad tabelarnog prikaza.). . 3) Izvor podataka. Piše se ispod tablice..o. Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. gdje i kada“. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. str. i 2005.. sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu.: op. 499. 2004.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. Bilanca poduzeća „XY“ d. Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što. grafikon. Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“. Obradio autor). zemljovid.. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). cit.). R. 6 Zelenika. shema.

A. odabire se prikladan oblik grafikona (npr. Ribarić Aidone..Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. str. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica. 2007. .: Abeceda računovodstva. Veleučilište u Karlovcu. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21).) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici. linije i strukturni krug. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci. E. Veleučilište u Rijeci. S obzirom na podatke koji se žele prikazati. u teoriji i praksi. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. Krivačić. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20). Rijeka.

10.hr (02. Broj zaposlenih u poduzeću 3. Izvor: Uljanik d. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d.hr (02.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1.3maj.d.uljanik.) .2006. htttp://www. maj d.d. htttp://www.d.10.2006.) Primjer 21 Shema 1. maj. Rijeka Izvor: 3..

točka zarez. dvotočje. .Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. Rijeka. 2000. znak za postotak). - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika. stavlja se razmak. zarez. Ekonomski fakultet u Rijeci. crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. Četvrto izdanje. navodnici na kraju citata. uskličnik.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. upitnik. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima. R. zatvorena zagrada. pravopisni znakovi (točka. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. tehnoekonomski). između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful