VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje.Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica. - . Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada.

a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. ispisan na pisaču. Tekst treba biti jasan. gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen). Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica.5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified).Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda). koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja). .

naznaku („SEMINARSKI RAD“). ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. naslov rada . naznaku „SEMINARSKI RAD“. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. Rijeka. naziv smjera. ime i prezime autora. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. - 1 Zelenika. iz njega mora biti vidljiva problematika rada.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Uvod 5. Popis literature 8. Sadržaj 4. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. 260. Zaključak 7. mjesto i godinu predaje rada. Potkorica ili unutarnje stranice 3. Ekonomski fakultet u Rijeci. ime i prezime autora.mora biti kratak i jasan. str. Izlaganje tematike 6. Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. Četvrto izdanje. titulu. 2000. naslov rada. predmet iz kojeg se piše seminarski rad. naziv smjera.. . R.

2008. . mjesec i godinu predaje rada. Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto.

travanj 2008. Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. . sc.Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr.

Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. ali može ostati i neoznačena.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. . Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. Svaka se glava označava arapskim brojem.

1...……....54 5.....1..36 4.3..... Obuhvaćanje troškova..Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1........23 Temeljni financijski izvještaji..125 POPIS PRILOGA…………………………………………………………………………... Izvještaj o novčanom toku.………………………………...……………………………………………... 6. Bilanca.40 4....………………………………………………………………115 4.....………………………………….………………………………………………………...……………………………………………………………....2.2..4...20 6. 3........69 Pokazatelji poslovanja.. Evidentiranje poslovnih promjena………………………………………….......60 Analiza troškova..... 4. Račun dobiti i gubitka...10 Analitičke evidencije..... 5.....…………………………...44 5. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………….………………………………....………………………………….80 7.......2...………………………………………………....2.. UVOD ……………………………………………………………………………...118 LITERATURA…………………………………………………………………………….... Izvještaj o promjenama glavnice..…………………………………………………..... UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO...... 4.127 . 6.3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE.…………………………………. TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA.1 2....38 4......... 3..15 MSFI....…3 3.3...2. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA. 6..……………………………………….…………………………………………………102 Budžetiranje.5.....……. Bilješke uz financijske izvještaje...……………………………………………………....…………………………………………27 4.1.. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO…………………………………………….1....…………………………………………………………….1.85 Računovodstvena analiza...28 4..………………………………………………………......2.2.123 POPIS TABLICA…………………………………………………………………………..2.2..........2 3...5 Temeljne knjige....2............

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. U Uvodu se predočava problematika. Svakome dijelu rada (glava. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. ne može biti samo jedna podnumeracija. Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. Naslov (glave. odjeljci na točke. Primjer 4 1. a točke na ulomke. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. Zaključak . poglavlja na odjeljke. poglavlje…) određuje se naslov. font 14). raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). Također. predmet i objekt istraživanja. u Uvodu se izlaže i struktura rada. Primjer 5 1. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. Naslov glave se piše velikim slovima. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen.1. Dakle. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji.

Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u. Mjesto izdanja.: Menadžersko računovodstvo. str. cit. knjige. enciklopedije. Internet stranice i sl. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. Naslov (podebljano). U zaključku. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. kao i u uvodu. Il je skraćenica za Illinois). Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. popisa slika. poželjno ih je razvrstati po skupinama. popisa priloga ako postoje).. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. ne navode citati drugih autora. RRiF. novine. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. 2 Zelenika. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. R. časopisi. KNJIGA Prezime. inicijal(i) imena autora. U zaključku se ne iznose nove spoznaje. Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). prema prvoj riječi naslova). ne pišu se bilješke (fusnote). Naslov „LITERATURA“ se ne numerira.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. npr. knjiga. 466 . Označavaju se arapskim brojevima. V. 1995. Izdavač/Nakladnik. novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja. Primjer 6 Belak. a ako ne postoji autor ili urednik. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. statističke i ostale publikacije. Zagreb. U slučaju velikog broja izvora.: op. Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. znanstvenih radova. se u pravilu. osim mjesta izdanja. U zaključku. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). stavova i teorija iznesenih u radu. informacija. nove informacije. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu.

P. Ako je nepoznat autor ili ustanova. M. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora. Mjesto izdanja.: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. Leksikon menadžmenta. Naslov knjige. Poduzetnički menadžment: Izazov. Godina izdanja. Izdavač/Nakladnik. Zagreb. Izdavač/Nakladnik. 2001. „Naslov poglavlja“. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. 2002. Godina izdanja. rizik.. J. A. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove.M. Zagreb. M. 267 . Irwin & McGraw-Hill. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa.E. 2002. Deželjin. zadovoljstvo. J. 2.. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora.: „Projektni menadžment“. Sikavica. Ime i prezime autora knjige. P. str. F. Il. Zagreb. R. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Masmedia. B. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. Hollenbeck. Primjer 9 Dujanić. Ime enciklopedije ili leksikona. Stranica (vidjeti Primjer 10). Homewood. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8). R. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber. P. 2002. str.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Gerhart. Consult..: Natuknica proračun. ČLANAK U ČASOPISU . Wright. 2000.290. Naziv natuknice. Mjesto izdanja. et al. Izraz „natuknica“. 470..Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe. ILI Hrvatska enciklopedija. Zagreb.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža..

JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta.) 17. (Volume).2005. str..). Godina izdanja. ustanove i sl.1994.K. (Br. Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11). naslov članka: podnaslov..Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. Prahalad.02. (Number).) 72.: “Competing for the Future”. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) . Primjer 12 Burka Lauren P. Vol. godište se označava Vol. 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu.: “A hypertext history of multi-user dimensions”.org/pub/u/lpb/muddex/essay/..hr/ (01.. već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr. http://www. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka. (05.apocalypse.12. a broj časopisa se označava No. C.) Popis ilustracija . odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. poduzeća.) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice. a broj se označava br. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta. Oznaka sveska/godišta. a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja. „Naslov članka: podnaslov članka“. http://www. (God. Primjer 11 Hamel. 1994. godište časopisa se označava god. broj. To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13).podebljano.. G.veleri. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice. Harvard Business Review. No.

d.. do 2005. crteža . Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika.. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom.: op. za razdoblje od 2003. do 2005. Pregled troškova poduzeća Brodosplit d. Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14). za razdoblje od 2003.d.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice. načiniti odvojeno. fotografije i sheme. 2. crteže.. grafikone. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). preporučljivo je popis grafikona. R. .. 499. zemljovide. Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu. Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d. cit. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1. str.

Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica. za razdoblje od 2003.d.d. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge. do 2005. NAVOĐENJE LITERATURE . kao što su na primjer: anketni upitnici. isprave i sl. treba tekst djela povezati s prilogom.. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d. za razdoblje od 2003. 2. do 2005. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. Popis shema Naslov 1.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1.

17. bilješke se koriste za svaki. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat.. ali znamo tko je autor. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr.. Primjer 17 Dujanić. pri čemu se mora navesti izvor. str. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom.. Dakle.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. G.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje).: “Competing for the Future”. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice. tj. Pri pisanju rada na računalu..: Menadžersko računovodstvo. No. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). 15. Popis literature . Harvard Business Review.“ (opus citatum = navedeno djelo. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16). M.6. C. kada se navod pojavi prvi put. O tome opširnije u točki 3. 4 5 Zelenika. 1995.:op. R. V. cit. Prahalad. 72.K.: op. kao i za interpretaciju nečijeg rada. Primjer 16 Belak. 1994. str. To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. 36 Hamel. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). RRiF.cit. 481. str. Vol. Zagreb. str. no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta.cit... Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op.

38. ILUSTRACIJE . dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi. str. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. navodi se i godina..Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. Primjer 18 Ibid. u istom djelu.“ (Ibidem = na istom mjestu. na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid. na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18).

sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu. shema. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi. gdje i kada“. grafikon. cit. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice. Obradio autor)...). 2) Redni broj.). Piše se ispod tablice. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). Bilanca poduzeća „XY“ d. Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“.o. Shema 1.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. 4) Napomena... Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. 6 Zelenika. 2004. zemljovid.o. R. ali iznad izvora podataka. Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio. str.: op. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr. Piše se iznad tabelarnog prikaza. 3) Izvor podataka. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). i 2005. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što. 499. .

u teoriji i praksi.Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. . 2007. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica. Veleučilište u Rijeci.. odabire se prikladan oblik grafikona (npr. linije i strukturni krug. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21). A. Rijeka. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci.: Abeceda računovodstva. E. Veleučilište u Karlovcu. Krivačić. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. S obzirom na podatke koji se žele prikazati. str. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20). Ribarić Aidone.) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici.

Izvor: Uljanik d.10. Rijeka Izvor: 3.) Primjer 21 Shema 1. maj d.uljanik.d.) .. htttp://www.2006.hr (02. maj.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1.d.2006.hr (02. Broj zaposlenih u poduzeću 3.d. htttp://www.10. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d.3maj.

crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. . Rijeka. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. Četvrto izdanje.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. zatvorena zagrada. zarez. Ekonomski fakultet u Rijeci.Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. upitnik. uskličnik. tehnoekonomski). točka zarez. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. znak za postotak). navodnici na kraju citata. R. stavlja se razmak. pravopisni znakovi (točka. 2000. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). dvotočje. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika.