VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. - .Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje. Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada. Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa.

a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica. . ispisan na pisaču. koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja).5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified). Tekst treba biti jasan. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda). gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu.Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen).

titulu. Ekonomski fakultet u Rijeci. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. naznaku („SEMINARSKI RAD“). Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. ime i prezime autora. ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. Popis literature 8. Izlaganje tematike 6. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. . 2000. - 1 Zelenika. str. predmet iz kojeg se piše seminarski rad. naslov rada . naznaku „SEMINARSKI RAD“. Potkorica ili unutarnje stranice 3. ime i prezime autora. Uvod 5.. naziv smjera.mora biti kratak i jasan. Zaključak 7. Četvrto izdanje.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. naziv smjera. Sadržaj 4. 260.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. mjesto i godinu predaje rada. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. R. naslov rada. Rijeka. iz njega mora biti vidljiva problematika rada.

2008. mjesec i godinu predaje rada. .Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto. Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin.

sc.Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. travanj 2008. .

. Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Svaka se glava označava arapskim brojem. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru. Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. ali može ostati i neoznačena.

4.5 Temeljne knjige.....…………………………………………………………….……………………………………………. Obuhvaćanje troškova..... 6.…3 3..………………………………………………………………115 4.4..…………………………………..………………………………...38 4.........………………………………………..20 6.44 5.…………………………………………………102 Budžetiranje.2...3...…………………………......85 Računovodstvena analiza.23 Temeljni financijski izvještaji...………………………………………………….........3.……………………………………………………………. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA.80 7.....10 Analitičke evidencije....125 POPIS PRILOGA…………………………………………………………………………..2.15 MSFI... Bilješke uz financijske izvještaje. Izvještaj o novčanom toku. 5....3..28 4....2.……………………………………………………….. Izvještaj o promjenama glavnice.……………………………….. Račun dobiti i gubitka....……..2.1.....123 POPIS TABLICA………………………………………………………………………….…………………………………………27 4.. Bilanca.....1..2... 3.…………………………………………………….. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO…………………………………………….....127 .. 6.1...……………………………………………….1..1....... FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE.........…………………………………...2......5...118 LITERATURA……………………………………………………………………………....54 5..2 3......…………………………………...69 Pokazatelji poslovanja.60 Analiza troškova.2.. Evidentiranje poslovnih promjena…………………………………………..... ZAKLJUČAK………………………………………………………………………….. 6.........2.……....……………………………………………………….. 4................1 2..... 3..Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1...2.40 4....... TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA.... UVOD ……………………………………………………………………………. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO.2.36 4..

Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. Također. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. Svakome dijelu rada (glava. predmet i objekt istraživanja. u Uvodu se izlaže i struktura rada. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. Dakle. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. odjeljci na točke. Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. Primjer 5 1. Naslov (glave. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). poglavlja na odjeljke. font 14). Naslov glave se piše velikim slovima. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. Primjer 4 1. a točke na ulomke. raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. poglavlje…) određuje se naslov. ne može biti samo jedna podnumeracija. Zaključak . a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. U Uvodu se predočava problematika.1.

odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. Internet stranice i sl. znanstvenih radova. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu. cit. 2 Zelenika. 466 . V. U zaključku se ne iznose nove spoznaje. str. Primjer 6 Belak. U zaključku. prema prvoj riječi naslova). popisa priloga ako postoje). Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. statističke i ostale publikacije. novine.. enciklopedije. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj.: op. inicijal(i) imena autora. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. 1995. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. kao i u uvodu. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. Izdavač/Nakladnik. popisa slika.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. KNJIGA Prezime. stavova i teorija iznesenih u radu. informacija. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). Naslov „LITERATURA“ se ne numerira. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. poželjno ih je razvrstati po skupinama. se u pravilu. ne pišu se bilješke (fusnote).: Menadžersko računovodstvo. Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). Označavaju se arapskim brojevima. R. Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. osim mjesta izdanja. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. U zaključku. Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u. knjiga. Zagreb. Naslov (podebljano). nove informacije. Mjesto izdanja. knjige. RRiF. Il je skraćenica za Illinois). npr. U slučaju velikog broja izvora. a ako ne postoji autor ili urednik. ne navode citati drugih autora. časopisi. novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja.

M. Ako je nepoznat autor ili ustanova. Ime enciklopedije ili leksikona. ČLANAK U ČASOPISU . R.. zadovoljstvo..Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe.E. Consult. Homewood. Naziv natuknice. Masmedia. Zagreb. 2. Irwin & McGraw-Hill.. Wright. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). 470.. 267 . Gerhart. Izraz „natuknica“.290. Leksikon menadžmenta. Izdavač/Nakladnik. Sikavica. 2000. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora. M. Zagreb. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Primjer 9 Dujanić. Poduzetnički menadžment: Izazov. Il. Godina izdanja.: Natuknica proračun. F.. 2001. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa..M. Deželjin. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Zagreb. P. Izdavač/Nakladnik. A. J. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. R. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora. 2002.P. 2002. Zagreb. 2002. Ime i prezime autora knjige. „Naslov poglavlja“. P. str. Godina izdanja. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8).. rizik. Stranica (vidjeti Primjer 10). Naslov knjige. et al. str.: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. Mjesto izdanja. Mjesto izdanja. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika.: „Projektni menadžment“. J. Hollenbeck. ILI Hrvatska enciklopedija. B.

potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice.12. No. Godina izdanja. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) . poduzeća. G.02... ustanove i sl. (God. godište časopisa se označava god.: “A hypertext history of multi-user dimensions”. naslov članka: podnaslov. Prahalad.) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice. Vol. http://www.veleri.) 17. Primjer 11 Hamel.) 72.: “Competing for the Future”. godište se označava Vol. a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja. (Number). str.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. C. Harvard Business Review..) Popis ilustracija .podebljano.org/pub/u/lpb/muddex/essay/.apocalypse. već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr. „Naslov članka: podnaslov članka“.hr/ (01.1994. To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13).2005. Oznaka sveska/godišta. http://www. odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. broj. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka. (Volume). 1994.). datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji).K.. a broj se označava br. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta.. 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu. Primjer 12 Burka Lauren P. (05. Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11). Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta. a broj časopisa se označava No. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci. (Br.

2. za razdoblje od 2003. cit... 499. crteže. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1.d. . Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu. grafikone. do 2005. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14). Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). crteža .: op. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom.d.. preporučljivo je popis grafikona. Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d. načiniti odvojeno.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice. Pregled troškova poduzeća Brodosplit d. str. R. Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika. zemljovide.. do 2005. fotografije i sheme. za razdoblje od 2003.

Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge. za razdoblje od 2003.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1. do 2005..d. do 2005. isprave i sl. Popis shema Naslov 1. 2. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica.d. za razdoblje od 2003. NAVOĐENJE LITERATURE . kao što su na primjer: anketni upitnici. treba tekst djela povezati s prilogom.

RRiF. str.“ (opus citatum = navedeno djelo.: “Competing for the Future”. tj.. 4 5 Zelenika.cit.. 17. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat. 15. Harvard Business Review. cit.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. M. Primjer 16 Belak. V.cit. 1994. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom.:op. kada se navod pojavi prvi put.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje). No. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). Dakle.. str. 1995. R. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura. Prahalad. Vol. pri čemu se mora navesti izvor. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. kao i za interpretaciju nečijeg rada. Pri pisanju rada na računalu.: op. Popis literature . no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi.6. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op. ali znamo tko je autor.. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). str. C..: Menadžersko računovodstvo. str. G. bilješke se koriste za svaki. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. 481. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16). 36 Hamel. Zagreb. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice. Primjer 17 Dujanić.K. O tome opširnije u točki 3. 72..

na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid.. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi. na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18). str. ILUSTRACIJE . Primjer 18 Ibid. 38.Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. u istom djelu.“ (Ibidem = na istom mjestu. navodi se i godina.

grafikon. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama.o. 3) Izvor podataka. i 2005.). zemljovid. str. R. 499. cit.). Obradio autor). shema. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“.. Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja.: op. Piše se iznad tabelarnog prikaza. . 6 Zelenika. sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu.. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr. gdje i kada“. Shema 1. ali iznad izvora podataka. 4) Napomena. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio. Piše se ispod tablice. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što. Bilanca poduzeća „XY“ d. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr. 2004. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica...o. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. 2) Redni broj.

Veleučilište u Rijeci.Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. u teoriji i praksi. str. . Ribarić Aidone. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica. odabire se prikladan oblik grafikona (npr. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci. 2007. A. E. Rijeka.. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21). Krivačić. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. S obzirom na podatke koji se žele prikazati.) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici. linije i strukturni krug.: Abeceda računovodstva. Veleučilište u Karlovcu. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20).

htttp://www.) . Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d. maj d. maj.d.uljanik.2006. Broj zaposlenih u poduzeću 3.10. Izvor: Uljanik d.. htttp://www.10.) Primjer 21 Shema 1.d.hr (02.3maj.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1.d.2006. Rijeka Izvor: 3.hr (02.

dvotočje. navodnici na kraju citata.Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. zarez. Rijeka. . trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). upitnik. stavlja se razmak. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. zatvorena zagrada. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima. Četvrto izdanje. točka zarez. tehnoekonomski). znak za postotak). R. pravopisni znakovi (točka. - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ekonomski fakultet u Rijeci. uskličnik. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. 2000. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful