P. 1
UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKOG_RADA

UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKOG_RADA

|Views: 25|Likes:
Published by vles09

More info:

Published by: vles09 on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2011

pdf

text

original

VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada. Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. - . stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova.

Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. ispisan na pisaču. koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja). a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. . Tekst treba biti jasan. Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda).Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu.5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified). b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen).

R. Potkorica ili unutarnje stranice 3. naznaku „SEMINARSKI RAD“. iz njega mora biti vidljiva problematika rada. Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. Zaključak 7. ime i prezime autora. ime i prezime autora. ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. 2000.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela.mora biti kratak i jasan. naslov rada . mjesto i godinu predaje rada. Popis literature 8. Ekonomski fakultet u Rijeci. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. Četvrto izdanje. titulu. Uvod 5. naziv smjera. 260. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. - 1 Zelenika. . Sadržaj 4. Rijeka.. predmet iz kojeg se piše seminarski rad. str. Izlaganje tematike 6. naslov rada. naziv smjera. naznaku („SEMINARSKI RAD“).

mjesec i godinu predaje rada. Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin. . 2008.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto.

travanj 2008.Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. sc. Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. .

Svaka se glava označava arapskim brojem. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru. ali može ostati i neoznačena. Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. . Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja.

.…………………………. Račun dobiti i gubitka......5. Evidentiranje poslovnih promjena………………………………………….……………………………………………………….………………………………….. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO...69 Pokazatelji poslovanja.125 POPIS PRILOGA…………………………………………………………………………....…………………………………………………. Izvještaj o promjenama glavnice.2......………………………………………. Izvještaj o novčanom toku. 4.2.........2 3...1. 3.....23 Temeljni financijski izvještaji.....………………………………………………………..5 Temeljne knjige.38 4..2.........36 4....…3 3............ UVOD ……………………………………………………………………………........2...2..……………………………….......1.1..... 6...3.118 LITERATURA…………………………………………………………………………….54 5. Bilješke uz financijske izvještaje.…………………………………. 5.……………………………………………………………...1 2... RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA.. Obuhvaćanje troškova... 6..………………………………………………………………115 4......………………………………….44 5....…………………………………………….....2... FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE. Bilanca.2....... 6..…………………………………………27 4..20 6......40 4.……………………………………………………………... 4....…………………………………………………102 Budžetiranje.....……………………………………………….......28 4....2.3.1...2.15 MSFI..…….127 ....1. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………......85 Računovodstvena analiza.60 Analiza troškova.10 Analitičke evidencije.....……………………………….……....80 7.3. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO…………………………………………….…………………………………………………….. TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA...123 POPIS TABLICA………………………………………………………………………….....Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1....4........ 3.2.

ne može biti samo jedna podnumeracija. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. Svakome dijelu rada (glava. Dakle. a točke na ulomke. Zaključak . a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. odjeljci na točke. u Uvodu se izlaže i struktura rada. U Uvodu se predočava problematika. predmet i objekt istraživanja. Također. Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. Naslov (glave. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. Primjer 5 1. Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. Naslov glave se piše velikim slovima. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. font 14). najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5).1. poglavlje…) određuje se naslov. poglavlja na odjeljke. Primjer 4 1.

informacija. Primjer 6 Belak. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. enciklopedije. Zagreb. ne navode citati drugih autora. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu. novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja. KNJIGA Prezime. Označavaju se arapskim brojevima. ne pišu se bilješke (fusnote). se u pravilu. Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. U zaključku se ne iznose nove spoznaje. knjige. V. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. a ako ne postoji autor ili urednik. Naslov „LITERATURA“ se ne numerira. Internet stranice i sl. poželjno ih je razvrstati po skupinama. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. osim mjesta izdanja. časopisi. npr. U zaključku. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). cit. RRiF. str. kao i u uvodu. Naslov (podebljano). knjiga. 466 .: op. R.. znanstvenih radova. 2 Zelenika. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. Il je skraćenica za Illinois). nove informacije. inicijal(i) imena autora.: Menadžersko računovodstvo. 1995. novine. popisa priloga ako postoje). Izdavač/Nakladnik. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. Mjesto izdanja. U slučaju velikog broja izvora. statističke i ostale publikacije. prema prvoj riječi naslova). Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). popisa slika. U zaključku. stavova i teorija iznesenih u radu. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u.

Gerhart. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove. Mjesto izdanja. Ako je nepoznat autor ili ustanova. 2001. 470. ČLANAK U ČASOPISU . R. et al. Zagreb. A. str. 2.: Natuknica proračun. 2000.M. M.Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe. Leksikon menadžmenta.. Godina izdanja. 2002.. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora. J. Homewood. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8). Stranica (vidjeti Primjer 10). Primjer 9 Dujanić. Zagreb. ILI Hrvatska enciklopedija. Il. „Naslov poglavlja“. P. Deželjin..: „Projektni menadžment“. 2002.290. Zagreb. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber. 267 . M. Ime i prezime autora knjige. Masmedia. Godina izdanja.: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Poduzetnički menadžment: Izazov. zadovoljstvo. Naslov knjige.P. Irwin & McGraw-Hill.E. J. Hollenbeck. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa. Mjesto izdanja. Zagreb. F. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. str. Sikavica. 2002. B. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora. Izraz „natuknica“. Naziv natuknice. Consult. rizik.. R. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Izdavač/Nakladnik.. Izdavač/Nakladnik. Wright. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). P.. Ime enciklopedije ili leksikona. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.

„Naslov članka: podnaslov članka“.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. Vol. Godina izdanja. 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu.. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice.apocalypse..) Popis ilustracija .2005. (Number).org/pub/u/lpb/muddex/essay/. (05. a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). G. No.) 72.) 17. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci. odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. godište se označava Vol.podebljano.: “A hypertext history of multi-user dimensions”. Prahalad. (Br. 1994. (Volume).hr/ (01. C. naslov članka: podnaslov. (God. Harvard Business Review. str.: “Competing for the Future”. To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13).) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka. ustanove i sl.veleri. a broj se označava br.02. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta.. Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta.. Primjer 12 Burka Lauren P.1994. Primjer 11 Hamel. http://www.K. Oznaka sveska/godišta. a broj časopisa se označava No.12. godište časopisa se označava god. već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) .). Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11). poduzeća. http://www.. broj.

str.. do 2005. 499. fotografije i sheme. . Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14).Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). Pregled troškova poduzeća Brodosplit d.d. Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu. preporučljivo je popis grafikona. cit. crteže. 2.: op. za razdoblje od 2003. za razdoblje od 2003. zemljovide..d. R. Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika. načiniti odvojeno. do 2005.. Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d. grafikone. Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija. crteža .. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1.

d. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge. isprave i sl. Popis shema Naslov 1. kao što su na primjer: anketni upitnici. za razdoblje od 2003.d. 2. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica. NAVOĐENJE LITERATURE . za razdoblje od 2003. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. treba tekst djela povezati s prilogom.. do 2005. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d. do 2005.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1.

u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. 15. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op.“ (opus citatum = navedeno djelo. 72. Primjer 17 Dujanić. pri čemu se mora navesti izvor.cit. Primjer 16 Belak. Popis literature . 17.. kao i za interpretaciju nečijeg rada. V.: “Competing for the Future”. M. str..: Menadžersko računovodstvo.: op. 36 Hamel. G.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje). str. Zagreb. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. bilješke se koriste za svaki. O tome opširnije u točki 3..cit. str. Pri pisanju rada na računalu. 4 5 Zelenika.K. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). str. no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi. C. Prahalad. ali znamo tko je autor. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16). kada se navod pojavi prvi put. 481. Harvard Business Review. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom. cit.. Dakle. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). tj. To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“.. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. RRiF. 1995.6. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura. 1994. No.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. R. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat.:op.. Vol.

str. 38. na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18).“ (Ibidem = na istom mjestu.Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. Primjer 18 Ibid. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid. navodi se i godina. ILUSTRACIJE .. u istom djelu. dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi.

3) Izvor podataka. ali iznad izvora podataka. Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio. Piše se iznad tabelarnog prikaza. cit... . Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr.. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi. Piše se ispod tablice. 499.o.. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu.). Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. 6 Zelenika. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“. R. Bilanca poduzeća „XY“ d. Obradio autor). Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. zemljovid. Shema 1. grafikon. str. 2) Redni broj. gdje i kada“. i 2005.: op.o. 2004. 4) Napomena.). Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). shema.

: Abeceda računovodstva. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci. A.Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica. str.. .) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici. 2007. Ribarić Aidone. S obzirom na podatke koji se žele prikazati. E. linije i strukturni krug. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20). odabire se prikladan oblik grafikona (npr. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21). Rijeka. Veleučilište u Rijeci. Veleučilište u Karlovcu. u teoriji i praksi. Krivačić.

htttp://www.d.. Broj zaposlenih u poduzeću 3.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1.) Primjer 21 Shema 1.hr (02. Izvor: Uljanik d.3maj.) . Rijeka Izvor: 3.d. maj d.10.10.hr (02.2006.2006. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d. htttp://www. maj.d.uljanik.

točka zarez. Ekonomski fakultet u Rijeci. navodnici na kraju citata. Rijeka. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika. zatvorena zagrada. R. 2000. tehnoekonomski). stavlja se razmak. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. uskličnik. znak za postotak). zarez. dvotočje. crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. Četvrto izdanje. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak).Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. upitnik. . a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. pravopisni znakovi (točka. trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->