VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada. stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica. - . Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme.Upute za pisanje seminarskog rada 1 1.

a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda). Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen).Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. ispisan na pisaču. Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica.5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified). koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja). Tekst treba biti jasan. .

- - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. 260. Uvod 5. Sadržaj 4. - 1 Zelenika. naznaku „SEMINARSKI RAD“. Rijeka. ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. Potkorica ili unutarnje stranice 3. naziv smjera. Zaključak 7. Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. naznaku („SEMINARSKI RAD“).mora biti kratak i jasan. iz njega mora biti vidljiva problematika rada. ime i prezime autora. mjesto i godinu predaje rada. Četvrto izdanje. predmet iz kojeg se piše seminarski rad. naziv smjera.. ime i prezime autora. naslov rada. Ekonomski fakultet u Rijeci. 2000. naslov rada . R. titulu. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. .: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. str. Izlaganje tematike 6.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. Popis literature 8.

Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin. 2008. . mjesec i godinu predaje rada.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto.

Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. travanj 2008. .Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. sc.

Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. ali može ostati i neoznačena. . Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. Svaka se glava označava arapskim brojem. Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I.

...2. Obuhvaćanje troškova. UVOD ……………………………………………………………………………...………………………………………………………. 6..... Izvještaj o novčanom toku.118 LITERATURA……………………………………………………………………………...…………………………………... 4......2......... Bilješke uz financijske izvještaje...3...…………………………………………………....2.....………………………………....10 Analitičke evidencije... 6. UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO.1 2.………………………………………………………………115 4. 5...1..15 MSFI......1.3.44 5.………………………………….... TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA..………………………………………..………………………………………………………...……………………………………………………………....36 4...40 4..2..60 Analiza troškova.123 POPIS TABLICA…………………………………………………………………………....... ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………...……………………………….……. Bilanca..69 Pokazatelji poslovanja.80 7......3. Izvještaj o promjenama glavnice.1..2...........…….....…………………………..5.……………………………………………………………..…………………………………………………102 Budžetiranje...2 3.…………………………………………….. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO……………………………………………......5 Temeljne knjige.. 4...2...20 6...38 4... 6. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA.1....2.. Evidentiranje poslovnih promjena…………………………………………....……………………………………………………..2....1... 3..... FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE.......... 3...85 Računovodstvena analiza...Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1.2....23 Temeljni financijski izvještaji.4.......54 5..28 4.127 ...……………………………………………….…………………………………………27 4...2...…………………………………. Račun dobiti i gubitka..........125 POPIS PRILOGA………………………………………………………………………….…3 3...

a točke na ulomke. Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). Svakome dijelu rada (glava. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. Naslov (glave. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. ne može biti samo jedna podnumeracija. Naslov glave se piše velikim slovima. Primjer 5 1. predmet i objekt istraživanja. Primjer 4 1. Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. Također. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. odjeljci na točke. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. Zaključak . poglavlje…) određuje se naslov. font 14). Dakle.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom.1. u Uvodu se izlaže i struktura rada. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. U Uvodu se predočava problematika. raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine. Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. poglavlja na odjeljke.

kao i u uvodu. knjiga. knjige. Naslov „LITERATURA“ se ne numerira. U zaključku. popisa slika. V. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. Označavaju se arapskim brojevima. Primjer 6 Belak.: op. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. stavova i teorija iznesenih u radu. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. poželjno ih je razvrstati po skupinama. prema prvoj riječi naslova). KNJIGA Prezime. str. statističke i ostale publikacije. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. R. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. časopisi. RRiF. npr. 2 Zelenika. 466 . enciklopedije. Internet stranice i sl. osim mjesta izdanja. a ako ne postoji autor ili urednik. 1995. Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u. popisa priloga ako postoje). novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici.. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). informacija. Zagreb. Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). Naslov (podebljano). U zaključku. Il je skraćenica za Illinois). ne navode citati drugih autora. se u pravilu. Mjesto izdanja. cit. U slučaju velikog broja izvora. novine.: Menadžersko računovodstvo. inicijal(i) imena autora. U zaključku se ne iznose nove spoznaje. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. ne pišu se bilješke (fusnote). znanstvenih radova. Izdavač/Nakladnik. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu. Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. nove informacije.

J. Zagreb. Consult. Mjesto izdanja. Izraz „natuknica“.: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. Irwin & McGraw-Hill. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa. Naziv natuknice.. 2. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber.. Godina izdanja. Naslov knjige. 2002. Ime enciklopedije ili leksikona.E. A. et al. Sikavica. Il. Izdavač/Nakladnik. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. 2000.. P. B.290. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. R. ČLANAK U ČASOPISU . Stranica (vidjeti Primjer 10). Godina izdanja.. Izdavač/Nakladnik. M. Wright. Leksikon menadžmenta. Homewood. str. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9).: Natuknica proračun. J. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8). 2002.. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora..: „Projektni menadžment“. ILI Hrvatska enciklopedija. zadovoljstvo. Ime i prezime autora knjige. str. Gerhart. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora. rizik. Masmedia. 470. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. P. 2001. 267 .Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe. Mjesto izdanja.M. 2002. R. Poduzetnički menadžment: Izazov. M. Zagreb. Ako je nepoznat autor ili ustanova. Hollenbeck.. Zagreb. Zagreb.P. F. Primjer 9 Dujanić. „Naslov poglavlja“. Deželjin. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove.

Harvard Business Review. http://www. ustanove i sl. (Br. G. (05.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. Oznaka sveska/godišta. broj. (Number). (Volume).hr/ (01. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka.) 17.2005. odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice.02. godište se označava Vol.) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice. poduzeća. naslov članka: podnaslov. Godina izdanja. Primjer 11 Hamel. http://www.. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja. 1994.). No.K.12.podebljano.org/pub/u/lpb/muddex/essay/. Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11).veleri. Primjer 12 Burka Lauren P.: “A hypertext history of multi-user dimensions”. C. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) .) Popis ilustracija . 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu.. „Naslov članka: podnaslov članka“. Prahalad.: “Competing for the Future”.1994. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci. To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13).. Vol.apocalypse. već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta.) 72. a broj se označava br. godište časopisa se označava god. (God. a broj časopisa se označava No. Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta.. str..

. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14).. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). R. preporučljivo je popis grafikona. str.d.: op. 2.. Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija. Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu. crteže. za razdoblje od 2003.. grafikone. 499.d. crteža . Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika.. za razdoblje od 2003.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice. do 2005. načiniti odvojeno. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1. Pregled troškova poduzeća Brodosplit d. do 2005. fotografije i sheme. zemljovide. Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d. cit.

Popis shema Naslov 1. za razdoblje od 2003. za razdoblje od 2003. isprave i sl. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d. kao što su na primjer: anketni upitnici. do 2005. NAVOĐENJE LITERATURE .d. treba tekst djela povezati s prilogom. do 2005. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica..d. 2.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge.

36 Hamel. To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. Primjer 17 Dujanić. str. RRiF.6. Vol.: “Competing for the Future”.cit.. G. str. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). str.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje). 15. No. 481. cit. M. 17. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op. Primjer 16 Belak.. R. Zagreb. 72. ali znamo tko je autor. O tome opširnije u točki 3. Popis literature ..cit. 1994.“ (opus citatum = navedeno djelo. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. bilješke se koriste za svaki. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi.. pri čemu se mora navesti izvor. tj. Harvard Business Review.K. kao i za interpretaciju nečijeg rada.: op.:op.: Menadžersko računovodstvo. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice. 1995. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. str. Dakle. C. Pri pisanju rada na računalu. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura.. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16). 4 5 Zelenika. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr. Prahalad. kada se navod pojavi prvi put.. V. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat.

Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi.“ (Ibidem = na istom mjestu. u istom djelu. ILUSTRACIJE . navodi se i godina. str. na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid.. Primjer 18 Ibid. na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18). 38.

R. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). Bilanca poduzeća „XY“ d.o. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. grafikon.. str.. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice. 2) Redni broj.. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi. Shema 1. shema.). potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr. 4) Napomena. Obradio autor).: op. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica. 3) Izvor podataka. Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu.. . Piše se iznad tabelarnog prikaza.o. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr. 499. gdje i kada“. i 2005. Piše se ispod tablice. zemljovid. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što. ali iznad izvora podataka. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr.). 2004. Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. 6 Zelenika. cit.

2007. Rijeka. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica. Veleučilište u Rijeci. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20). za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. . Krivačić. Veleučilište u Karlovcu. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci. linije i strukturni krug. u teoriji i praksi. A. odabire se prikladan oblik grafikona (npr.: Abeceda računovodstva.) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21). E. Ribarić Aidone..Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. str. S obzirom na podatke koji se žele prikazati.

10. maj d. Broj zaposlenih u poduzeću 3.2006.hr (02.uljanik..10.) Primjer 21 Shema 1.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1. htttp://www. Rijeka Izvor: 3. maj. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d.d.d. htttp://www. Izvor: Uljanik d.3maj.) .2006.hr (02.d.

navodnici na kraju citata. dvotočje.Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. zatvorena zagrada. upitnik. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. Ekonomski fakultet u Rijeci. tehnoekonomski). stavlja se razmak. pravopisni znakovi (točka. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima. zarez. R. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. točka zarez. crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. Rijeka. . pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). 2000. Četvrto izdanje. uskličnik. znak za postotak). trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful