VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

- . Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada.Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica.

a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. Tekst treba biti jasan. Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. . b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen). gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda). koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja). ispisan na pisaču.Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica.5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified).

Potkorica ili unutarnje stranice 3.mora biti kratak i jasan. naslov rada. Četvrto izdanje. Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. Zaključak 7. Popis literature 8. naziv smjera. ime i prezime autora.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. iz njega mora biti vidljiva problematika rada. Sadržaj 4. Rijeka. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. R. str. naznaku „SEMINARSKI RAD“. ime i prezime autora.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. naslov rada . naznaku („SEMINARSKI RAD“). predmet iz kojeg se piše seminarski rad.. - 1 Zelenika. mjesto i godinu predaje rada. ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. Ekonomski fakultet u Rijeci. Uvod 5. 260. titulu. 2000. Izlaganje tematike 6. naziv smjera. .

mjesec i godinu predaje rada.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto. . Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin. 2008.

Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. travanj 2008. Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. sc. .

. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru. Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. Svaka se glava označava arapskim brojem. ali može ostati i neoznačena.

1.... 6.....20 6..........2.54 5.15 MSFI.85 Računovodstvena analiza.2.…………………………………..2.. UVOD ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………115 4......…………………………………………27 4..3... 3.. Evidentiranje poslovnih promjena………………………………………….23 Temeljni financijski izvještaji.………………………………………...5.125 POPIS PRILOGA………………………………………………………………………….... UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO.......60 Analiza troškova.... Izvještaj o novčanom toku.......……. Račun dobiti i gubitka....... 3.………………………………………………………... RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA... 6.. TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA.……………………………….2..36 4..……. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE.1..123 POPIS TABLICA…………………………………………………………………………... FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO…………………………………………….......1... Bilanca.10 Analitičke evidencije........127 .……………………………………………………….....………………………………………………...1......4..…3 3..... Izvještaj o promjenama glavnice.2... 4.....…………………………………………………………….........3..2...2.....118 LITERATURA……………………………………………………………………………...1.…………………………......... 4... Obuhvaćanje troškova.. 5...…………………………………………………………….38 4....…………………………………. Bilješke uz financijske izvještaje....2...80 7...Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1.5 Temeljne knjige..69 Pokazatelji poslovanja..………………………………………………….……………………………………………………...2.44 5.40 4..…………………………………..……………………………………………...3.28 4.. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………......2 3....…………………………………………………102 Budžetiranje...1 2....2..………………………………...... 6.

Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. Zaključak . postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. Naslov (glave. a točke na ulomke. Naslov glave se piše velikim slovima. a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. Svakome dijelu rada (glava. predmet i objekt istraživanja. Također. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. Dakle. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). poglavlje…) određuje se naslov. Primjer 5 1. odjeljci na točke. u Uvodu se izlaže i struktura rada.1. poglavlja na odjeljke. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. ne može biti samo jedna podnumeracija. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. U Uvodu se predočava problematika. raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine. font 14). Primjer 4 1.

novine. Naslov (podebljano). Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. časopisi. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. Internet stranice i sl. Zagreb. se u pravilu. a ako ne postoji autor ili urednik.. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. KNJIGA Prezime. stavova i teorija iznesenih u radu. ne pišu se bilješke (fusnote). Mjesto izdanja. enciklopedije. RRiF. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. Il je skraćenica za Illinois). novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). poželjno ih je razvrstati po skupinama. 1995. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. ne navode citati drugih autora. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu. prema prvoj riječi naslova). znanstvenih radova. statističke i ostale publikacije. 466 . Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). kao i u uvodu. U zaključku se ne iznose nove spoznaje.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. npr. Naslov „LITERATURA“ se ne numerira. Označavaju se arapskim brojevima.: Menadžersko računovodstvo. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. knjiga. Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. Izdavač/Nakladnik. U slučaju velikog broja izvora. nove informacije. V. popisa priloga ako postoje). inicijal(i) imena autora. osim mjesta izdanja. U zaključku. Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. U zaključku. knjige. informacija. str. popisa slika. R.: op. cit. 2 Zelenika. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. Primjer 6 Belak.

: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. Izdavač/Nakladnik.. Poduzetnički menadžment: Izazov. zadovoljstvo. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8). str.. Wright. Godina izdanja. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora.: „Projektni menadžment“. 2001. Homewood.. 2002. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Ime i prezime autora knjige.. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). Zagreb.Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber. „Naslov poglavlja“. J. Primjer 9 Dujanić. Deželjin. B. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. R. 267 . ILI Hrvatska enciklopedija. 2002. Izraz „natuknica“. R.290. M. P. Zagreb. A.E. Hollenbeck. Ako je nepoznat autor ili ustanova. et al. 2000. Masmedia. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora. Godina izdanja. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. M. Consult. Naslov knjige. 470. Mjesto izdanja. Irwin & McGraw-Hill. Sikavica. J. rizik. Mjesto izdanja. Zagreb. Stranica (vidjeti Primjer 10). Ime enciklopedije ili leksikona. F.. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. P. str. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa. Il.M.P. Zagreb.. Izdavač/Nakladnik. Naziv natuknice. ČLANAK U ČASOPISU . Gerhart. Leksikon menadžmenta. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove.: Natuknica proračun. 2002. 2..

1994.. (God. broj.12. Primjer 12 Burka Lauren P. G..org/pub/u/lpb/muddex/essay/.: “A hypertext history of multi-user dimensions”. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice. a broj se označava br.). a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja.) 17. naslov članka: podnaslov.K. C. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci.. http://www. 1994. Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta.hr/ (01. Primjer 11 Hamel.podebljano. (Br. (Volume). str.) 72. (Number). To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13). poduzeća.02. Harvard Business Review.) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice. godište časopisa se označava god. http://www. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. (05.. Vol. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta. Godina izdanja.) Popis ilustracija . a broj časopisa se označava No. Prahalad. Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11).2005.: “Competing for the Future”. ustanove i sl. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) . No. „Naslov članka: podnaslov članka“.veleri. Oznaka sveska/godišta. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka. 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu.apocalypse.. godište se označava Vol.

. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1. načiniti odvojeno. 2. zemljovide. 499. Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice. Pregled troškova poduzeća Brodosplit d.. crteža .d. preporučljivo je popis grafikona. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14).: op. Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika. R.d. do 2005.. za razdoblje od 2003. str. Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d. . do 2005. cit. crteže. grafikone.. za razdoblje od 2003. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom. fotografije i sheme.

za razdoblje od 2003. treba tekst djela povezati s prilogom. do 2005.d. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica.d. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge. Popis shema Naslov 1. kao što su na primjer: anketni upitnici. do 2005.. NAVOĐENJE LITERATURE . 2. isprave i sl. za razdoblje od 2003.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1.

.“ (opus citatum = navedeno djelo. str. kada se navod pojavi prvi put. str. Zagreb. no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi. Harvard Business Review.cit. ali znamo tko je autor. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom.K. pri čemu se mora navesti izvor. bilješke se koriste za svaki. R. 72. 17. cit.: Menadžersko računovodstvo. 15.. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). Vol. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. Prahalad. G. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice.6. Dakle. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat.: “Competing for the Future”.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje).cit. tj. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op.. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16).. O tome opširnije u točki 3. Popis literature .. 4 5 Zelenika. 481. 36 Hamel. No. kao i za interpretaciju nečijeg rada. Primjer 16 Belak.:op. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura. str. Primjer 17 Dujanić. C. M. str.: op.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. V.. 1995. RRiF. 1994. Pri pisanju rada na računalu.

navodi se i godina. 38..“ (Ibidem = na istom mjestu. Primjer 18 Ibid.Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. u istom djelu. str. ILUSTRACIJE . na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18). dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi.

3) Izvor podataka. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr. Piše se ispod tablice. Piše se iznad tabelarnog prikaza. 4) Napomena. grafikon. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu. shema. 2004. i 2005.: op. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što. cit.o. R.). str.. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica.).. Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr.o. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. Shema 1. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama. 499. Obradio autor). zemljovid. 6 Zelenika. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). ali iznad izvora podataka. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice.. Bilanca poduzeća „XY“ d. . Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi.. 2) Redni broj. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“. gdje i kada“.

odabire se prikladan oblik grafikona (npr. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. str. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica.Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20).. Krivačić. 2007. E. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21).) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici.: Abeceda računovodstva. S obzirom na podatke koji se žele prikazati. Veleučilište u Karlovcu. . 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci. linije i strukturni krug. Ribarić Aidone. A. u teoriji i praksi. Rijeka. Veleučilište u Rijeci.

uljanik. htttp://www. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d.2006.) Primjer 21 Shema 1..3maj.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1. maj. Izvor: Uljanik d.2006.d.) . htttp://www.10.d. maj d. Broj zaposlenih u poduzeću 3. Rijeka Izvor: 3.hr (02.hr (02.10.d.

Četvrto izdanje. stavlja se razmak. upitnik. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. Ekonomski fakultet u Rijeci. . R. Rijeka. točka zarez. crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. 2000. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. uskličnik.Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). znak za postotak).: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. zatvorena zagrada. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. pravopisni znakovi (točka. navodnici na kraju citata. trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi. tehnoekonomski). - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika. zarez. dvotočje. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful