P. 1
UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKOG_RADA

UPUTE_ZA_PISANJE_SEMINARSKOG_RADA

|Views: 26|Likes:
Published by vles09

More info:

Published by: vles09 on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2011

pdf

text

original

VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada. Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom.Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica. stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. - . razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada.

Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica. . ispisan na pisaču.Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja). Tekst treba biti jasan. Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda).5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified). a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen).

naslov rada. naznaku „SEMINARSKI RAD“. Četvrto izdanje. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. predmet iz kojeg se piše seminarski rad. Potkorica ili unutarnje stranice 3. Rijeka. Izlaganje tematike 6. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. naziv smjera. Sadržaj 4. Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. 260.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. 2000. naziv smjera. naznaku („SEMINARSKI RAD“). iz njega mora biti vidljiva problematika rada.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. str. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. ime i prezime autora. titulu.. ime i prezime autora. - 1 Zelenika. mjesto i godinu predaje rada. R. naslov rada .mora biti kratak i jasan. . Ekonomski fakultet u Rijeci. Popis literature 8. Zaključak 7. Uvod 5.

Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin. 2008.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto. mjesec i godinu predaje rada. .

Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. . Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. sc. travanj 2008.

Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. Svaka se glava označava arapskim brojem. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. ali može ostati i neoznačena. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. . Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva.

. Obuhvaćanje troškova.. UVOD ……………………………………………………………………………......15 MSFI.. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA.……………………………….3...………………………………. FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE...……..1.........2.....127 .2. Bilanca.....…3 3.60 Analiza troškova.2 3...………………………………………………………..40 4.………………………………….1............36 4..44 5.54 5...125 POPIS PRILOGA………………………………………………………………………….85 Računovodstvena analiza.……………………………………….. Račun dobiti i gubitka...28 4.2...80 7.2... 4.. 4..2.... Bilješke uz financijske izvještaje...23 Temeljni financijski izvještaji..... 3...……………………………………………………………. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………….…………………………………..2......5.3.2. Izvještaj o promjenama glavnice... FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO…………………………………………….1..…………………………………………………….....……………………………………………………….........2...Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1. 3.2.. 5.......... UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO...……..3....……………………………………………………………..1..20 6.. 6.…………………………....118 LITERATURA……………………………………………………………………………..1 2......69 Pokazatelji poslovanja. Izvještaj o novčanom toku...…………………………………………….....2..123 POPIS TABLICA…………………………………………………………………………... 6.... Evidentiranje poslovnih promjena…………………………………………...…………………………………………………102 Budžetiranje. 6..…………………………………………27 4....………………………………………………......………………………………………………….38 4..1.....10 Analitičke evidencije.. TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA..........…………………………………..........………………………………………………………………115 4..4.5 Temeljne knjige.....

Naslov glave se piše velikim slovima. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. poglavlje…) određuje se naslov. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. u Uvodu se izlaže i struktura rada. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. font 14). Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). Primjer 4 1. Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. U Uvodu se predočava problematika. Također.1. raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine. Primjer 5 1.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. poglavlja na odjeljke. Naslov (glave. ne može biti samo jedna podnumeracija. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. predmet i objekt istraživanja. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. Dakle. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. Zaključak . a točke na ulomke. Svakome dijelu rada (glava. odjeljci na točke. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja.

novine. Zagreb. str. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. informacija. ne navode citati drugih autora. se u pravilu. inicijal(i) imena autora. poželjno ih je razvrstati po skupinama. Internet stranice i sl. časopisi. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu. U slučaju velikog broja izvora. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6). prema prvoj riječi naslova). Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u. 2 Zelenika. enciklopedije. 466 . kao i u uvodu. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. stavova i teorija iznesenih u radu. knjiga. npr. Označavaju se arapskim brojevima.: Menadžersko računovodstvo. a ako ne postoji autor ili urednik. 1995. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. U zaključku se ne iznose nove spoznaje. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. Izdavač/Nakladnik. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. U zaključku. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora.: op. KNJIGA Prezime. RRiF. novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja. osim mjesta izdanja. Mjesto izdanja. V. popisa slika. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. Il je skraćenica za Illinois). Primjer 6 Belak. statističke i ostale publikacije. popisa priloga ako postoje). R.. nove informacije. ne pišu se bilješke (fusnote). Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica.Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. znanstvenih radova. Naslov (podebljano). Naslov „LITERATURA“ se ne numerira. cit. knjige. Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju). U zaključku.

NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. 2002. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber. Zagreb. Izdavač/Nakladnik.290. Naziv natuknice. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. R. 2. P. Zagreb. Consult. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora. Poduzetnički menadžment: Izazov. str. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Hollenbeck. Stranica (vidjeti Primjer 10).M. 267 . str. Zagreb. Godina izdanja.. A. J.. Homewood. 2000. 2002. Mjesto izdanja. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Izraz „natuknica“. Zagreb. Masmedia. Gerhart. M.: Natuknica proračun.. Deželjin. ILI Hrvatska enciklopedija. Il. Irwin & McGraw-Hill. Godina izdanja.Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe. 2001.E. „Naslov poglavlja“. Leksikon menadžmenta. M. B. J. F. P. rizik. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. Ako je nepoznat autor ili ustanova.. Ime enciklopedije ili leksikona. Wright. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora. R. 2002. zadovoljstvo.: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. Ime i prezime autora knjige. Mjesto izdanja.: „Projektni menadžment“. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove.. Naslov knjige. et al. Izdavač/Nakladnik. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8). 470. Sikavica.. Primjer 9 Dujanić..P. ČLANAK U ČASOPISU .

odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu. Prahalad. (God. Vol.. 1994.. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice. 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) . To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13). http://www.. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta. a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja.) Popis ilustracija . http://www. Godina izdanja. godište se označava Vol. Harvard Business Review. Primjer 12 Burka Lauren P. (Volume).) 72. „Naslov članka: podnaslov članka“.12. ustanove i sl. a broj se označava br. godište časopisa se označava god.1994.hr/ (01. broj. str.) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice.: “A hypertext history of multi-user dimensions”. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci.veleri. (05. No.podebljano.) 17.02. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta. G. Oznaka sveska/godišta.apocalypse.K.org/pub/u/lpb/muddex/essay/. Primjer 11 Hamel. a broj časopisa se označava No. naslov članka: podnaslov. poduzeća. potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka. (Number).: “Competing for the Future”. već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr..2005. C. (Br.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11)..).

499. do 2005. cit.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice. grafikone. Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom. za razdoblje od 2003. do 2005.d. fotografije i sheme.: op. crteže. Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14). Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu.d. 2. crteža . načiniti odvojeno. za razdoblje od 2003. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1. str. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d... .. preporučljivo je popis grafikona.. R. Pregled troškova poduzeća Brodosplit d. zemljovide. Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija.

. Popis shema Naslov 1. isprave i sl. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d.d.d. kao što su na primjer: anketni upitnici. do 2005. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica. do 2005. za razdoblje od 2003. treba tekst djela povezati s prilogom. Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d.Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1. 2. NAVOĐENJE LITERATURE . Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge. za razdoblje od 2003.

. RRiF. 36 Hamel. no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi.cit.:op. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom.K. Dakle.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje).6. kao i za interpretaciju nečijeg rada. 4 5 Zelenika.. tj. Harvard Business Review. 72. bilješke se koriste za svaki. No. Prahalad. Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). Zagreb. Pri pisanju rada na računalu. ali znamo tko je autor. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica.: Menadžersko računovodstvo. Primjer 16 Belak. str..: op.“ (opus citatum = navedeno djelo. kada se navod pojavi prvi put. O tome opširnije u točki 3. V. 481. str. Popis literature . C. G. Vol. M.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16).cit. 1994. R. str. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. pri čemu se mora navesti izvor. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr.. 17. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice. uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima. Primjer 17 Dujanić. 15..: “Competing for the Future”. 1995. str. cit..

str. dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi.“ (Ibidem = na istom mjestu.. Primjer 18 Ibid. u istom djelu.Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid. 38. Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. ILUSTRACIJE . navodi se i godina. na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18).

Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica. gdje i kada“.. Bilanca poduzeća „XY“ d. Shema 1. ali iznad izvora podataka. i 2005. Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom.. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov. 2) Redni broj. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što.. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice.: op. 2004.. shema. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr. cit. str.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). Piše se ispod tablice.). 3) Izvor podataka. 499. 6 Zelenika. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). Piše se iznad tabelarnog prikaza. Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“.). Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr. . Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio.o.o. grafikon. 4) Napomena. Obradio autor). zemljovid. R.

u teoriji i praksi. E. A.) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20). . str. odabire se prikladan oblik grafikona (npr. linije i strukturni krug. Krivačić. Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica. Veleučilište u Rijeci. Ribarić Aidone. 2007. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21). S obzirom na podatke koji se žele prikazati. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci.Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug.: Abeceda računovodstva. Veleučilište u Karlovcu. Rijeka..

2006.d. Rijeka Izvor: 3.10. maj. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d. maj d. htttp://www. Izvor: Uljanik d.2006.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1..hr (02. Broj zaposlenih u poduzeću 3.hr (02.) Primjer 21 Shema 1.3maj.uljanik.) . htttp://www.d.d.10.

crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. Četvrto izdanje. točka zarez. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima. . navodnici na kraju citata. tehnoekonomski). Ekonomski fakultet u Rijeci. - - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika. trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi. dvotočje. upitnik. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. pravopisni znakovi (točka. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. zarez.Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). R. uskličnik. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. Rijeka. zatvorena zagrada. stavlja se razmak. 2000. znak za postotak).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->