VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA za potrebe seminarske nastave iz kolegija: MIKROEKONOMIJA

Varaždin, 2008.

SADRŽAJ

Stranica

1.UVOD.........................................................................................................................1 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE ....................................................................................2 METODOLOGIJA IZRADE RADA.................................................................................3 Korica ili omotne ili vanjske stranice..........................................................................3 Potkorica ili unutarnje stranice...................................................................................3 Sadržaj.......................................................................................................................6 Uvod i izlaganje tematike...........................................................................................8 Zaključak....................................................................................................................8 Popis literature...........................................................................................................9 Popis ilustracija........................................................................................................11 Popis priloga............................................................................................................13 NAVOĐENJE LITERATURE.......................................................................................13 ILUSTRACIJE .............................................................................................................15 Tablica......................................................................................................................16 Grafikon...................................................................................................................17 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA.....................................................................19

Izabrana tema predstavlja okvir za oblikovanje sadržaja rada. - . Ciljevi izrade seminarskog rada: proširenje i produbljivanje znanja iz sadržaja nastavnog programa.Upute za pisanje seminarskog rada 1 1. Kvalitetan seminarski rad NE MOŽE biti napisan na temelju jedne ili dviju bibliografskih jedinica. Izradom seminarskog rada student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja aktualnom domaćom i stranom literaturom u pismenoj obradi. Tema seminarskog rada izabire se s popisa objavljenih tema ili se dogovara s nastavnikom. stjecanje iskustva u pisanju stručnih radova. Student prikuplja naslove knjiga i članaka koji obrađuju područje rada. razvijanje sposobnosti i vještina pronalaženja informacija u knjižnicama i na internetskim stranicama te njihovo vrednovanje. UVOD Seminarski rad predstavlja samostalnu stručnu obradu izabrane teme.

Upute za pisanje seminarskog rada 2 OSNOVE I TEHNIČKE UPUTE Seminarski rad treba biti pripremljen na osobnom računalu. b) jedan redak razmaka između odlomaka (početak odlomka nije uvučen). koncizan (bez nepotrebnih ponavljanja). Tekst treba biti jasan. ispisan na pisaču.5 (font Times New Roman) te poravnavanje uz oba ruba stranice (justified). Seminarski rad se piše u odlomcima na jedan od sljedeća dva načina: a) uvučeni početak odlomka (između odlomaka nema praznog reda). Student je dužan savjesno kontrolirati i ispraviti tekst jer za točnost odgovara isključivo autor. a preporuča se veličina slova 12 i prored 1. gramatički i pravopisno ispravan i pisan u trećem licu. Opseg seminarskog rada je 15-20 stranica. .

2000. Popis literature 8. R. naznaku „SEMINARSKI RAD“. naslov rada. Sadržaj 4. - - Potkorica ili unutarnje stranice Potkorica ili unutarnje stranice sadrži (vidjeti Primjer 2): naziv institucije. mjesto i godinu predaje rada. titulu.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. ime i prezime predmetnog nastavnika/mentora i asistenta. Ekonomski fakultet u Rijeci.. ime i prezime autora. naziv smjera. treba izbjegavati kratice i strane riječi ako postoje hrvatske istoznačnice. 260.Upute za pisanje seminarskog rada 3 METODOLOGIJA IZRADE RADA Seminarski rad sastoji se od sljedećih elemenata:1 1. predmet iz kojeg se piše seminarski rad. Četvrto izdanje. ime i prezime autora.mora biti kratak i jasan. naslov rada . - 1 Zelenika. Korica ili omotne ili vanjske stranice 2. Zaključak 7. Rijeka. . Popis tablica/Popis shema/Popis priloga (ako postoje) Korica ili omotne ili vanjske stranice Korica ili omotne ili vanjske stranice sadrži (vidjeti Primjer 1): naziv institucije. naziv smjera. iz njega mora biti vidljiva problematika rada. str. Potkorica ili unutarnje stranice 3. naznaku („SEMINARSKI RAD“). Izlaganje tematike 6. Uvod 5.

mjesec i godinu predaje rada. . 2008.Upute za pisanje seminarskog rada 4 - mjesto. Primjer 1 Korice (vanjska stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA PETRA PETROVIĆ RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Varaždin.

Upute za pisanje seminarskog rada 5 Primjer 2 Potkorice (unutarnja stranica) seminarskog rada VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU TEHNIČKA I GOSPODARSKA LOGISTIKA RAČUNOVODSTVO SEMINARSKI RAD Predmet: Mentor: MIkroekonomija dr. sc. Dragutin Funda Studentica: Petra Petrović Varaždin. travanj 2008. .

Isti postupak slijedi za označavanje odjeljaka i točaka. Naslov „SADRŽAJ“ piše se velikim slovima centrirano na vrhu stranice. . Najpregledniji način označavanja dijelova rada predstavlja decimalni sustav brojeva. ali može ostati i neoznačena. Način pisanja i obilježavanja sadržaja i njegovih dijelova prikazan je u sljedećem primjeru.Upute za pisanje seminarskog rada 6 Sadržaj Sadržaj je kazalo pojedinih naslova s navođenjem stranica odnosno predstavlja tematski sažetak rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi i podnaslovi poglavlja. Prva znamenka svakog poglavlja podudara se s brojem glave kojoj poglavlje pripada. Stranica sadržaja može se označiti rimskim brojem I. a druga znamenka označava redni broj navedenog poglavlja. Svaka se glava označava arapskim brojem.

…3 3....3.…….............…………………………………. TEMELJNE ODREDNICE RAČUNOVODSTVA.. 6.2....………………………………………………………………115 4...………………………………...20 6.44 5.3.Upute za pisanje seminarskog rada 7 Primjer 3 Stranica na kojoj je napisan sadržaj SADRŽAJ Stranica 1.2... 3...2......…………………………………...………………………………………………………....23 Temeljni financijski izvještaji........28 4.........2..1 2.40 4.127 .... Obuhvaćanje troškova.. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO…………………………………………….118 LITERATURA……………………………………………………………………………. ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………..……………………………………………...... FINANCIJSKO IZVJEŠĆIVANJE.......2..1....4..69 Pokazatelji poslovanja....1......123 POPIS TABLICA…………………………………………………………………………..... 3.....…………………………………………………. Izvještaj o promjenama glavnice.…….. Izvještaj o novčanom toku.....…………………………………………………102 Budžetiranje.... UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO......85 Računovodstvena analiza. 4.5 Temeljne knjige.2..5.…………………………………………………………….………………………….............. UVOD ……………………………………………………………………………..10 Analitičke evidencije......1. 5... 6. RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA...1.....2......36 4..125 POPIS PRILOGA………………………………………………………………………….80 7.……………………………………….……………………………………………….... Bilanca..……………………………………………………….……………………………………………………………..15 MSFI.60 Analiza troškova.………………………………. 6....………………………………….2.2 3...... 4.. Bilješke uz financijske izvještaje.…………………………………………27 4.1..……………………………………………………...2..54 5....2....38 4.......3.. Račun dobiti i gubitka.. Evidentiranje poslovnih promjena………………………………………….

Naslov glave se piše velikim slovima. FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO Poglavlje se označava podnaslovom i mora biti istaknuto (podebljano. Cjelokupan sadržaj teksta koji student izlaže u radu treba biti smisleno raspodijeljen. Riječ „UVOD“ piše se velikim slovima i označava arapskim brojem 1. raščlanjivanje unutar jedne glave ne bi trebalo prelaziti četiri razine.1. poglavlje…) određuje se naslov.Upute za pisanje seminarskog rada 8 Uvod i izlaganje tematike Tekst seminarskog rada započinje uvodom. najopsežniji i najvažniji dio seminarskog rada. poglavlja…) se raščlanjuje na nižu razinu ukoliko postoje najmanje dva podnaslova. postavlja se hipoteza te definiraju ciljevi istraživanja. Također. font 14). U Uvodu se predočava problematika. Poglavlje ne mora započeti na zasebnoj stranici (vidjeti Primjer 5). a radi preglednosti može se podebljati te s pisanjem se započinje na sljedećoj stranici kako se navodi u Primjeru 4. Izlaganje tematike odnosno tekstualna razrada tretirane tematike je središnji. no opće preporuka glasi: radi lakšeg praćenja i preglednosti teksta. u Uvodu se izlaže i struktura rada. Naslov (glave. ne može biti samo jedna podnumeracija. predmet i objekt istraživanja. odjeljci na točke. Svakome dijelu rada (glava. Uvodom treba čitatelj biti uveden u određeno njemu nepoznato područje. Zaključak . Glave se po potrebi raščlanjuju na poglavlja. Primjer 4 1. Dakle. Stranice od uvoda numeriraju se arapskim brojevima (počevši od 1). a točke na ulomke. podvučeno ili kosim slovima) i pisano većim fontom u odnosu na tekst (npr. Evidentiranje poslovnih promjena Složenost strukture rada ovisi o vrsti i odrednicama sadržaja koji se obrađuje. poglavlja na odjeljke. Primjer 5 1.

poželjno ih je razvrstati po skupinama. osim mjesta izdanja. ne pišu se bilješke (fusnote). Zagreb. Preporuča se da se dijelove zaključka ne označava brojevima već se isti oblikuje prema strukturi rada. popisa slika. Zaključak je na sustavan i koncizan način izložena sinteza svih relevantnih spoznaja. enciklopedije. U slučaju velikog broja izvora. informacija. RRiF. Il je skraćenica za Illinois). 1995. odnosno fusnota mora biti bar toliko koliko se na popisu literature nalazi bibliografskih jedinica. Mjesto izdanja. novine. Zaključak mora započeti na zasebnoj stranici. se u pravilu. stavova i teorija iznesenih u radu. cit. ne navode citati drugih autora. poželjno je navesti i skraćeni naziv države u kojoj se nalazi izdavač (vidjeti Primjer 7. Godina izdanja (vidjeti Primjer 6).. Ako je riječ o knjizi izdanoj u SAD-u.: Menadžersko računovodstvo. znanstvenih radova. Unutar svake skupine izvori se nižu abecednim redom (prema prezimenu autora. prema prvoj riječi naslova). Naslov „LITERATURA“ se ne numerira.: op. Internet stranice i sl. zbornika ili drugih izvora koji se spominju u radu. Primjer 6 Belak. Označavaju se arapskim brojevima. Naslov (podebljano). Izdanje (ako se ne radi o prvom izdanju).Upute za pisanje seminarskog rada 9 Zaključak2 sadrži sve odgovore na pitanja odnosno probleme postavljene u uvodu. U zaključku. nove informacije. Naslov „ZAKLJUČAK“ označava se arapskim brojem i piše velikim slovima. Izdavač/Nakladnik. knjiga. 2 Zelenika. R. Svaki citat u tekstu mora biti zastupljen u popisu literature i obratno. U zaključku se ne iznose nove spoznaje. inicijal(i) imena autora. a ako ne postoji autor ili urednik. 466 . Popis korištene literature dolazi na stranicu rada iza zaključka (a prije popisa tablica. časopisi. knjige. popisa priloga ako postoje). novi podaci nego se on formulira na temelju već prethodno iznesenih spoznaja. U zaključku. V. KNJIGA Prezime. kao i u uvodu. statističke i ostale publikacije. Interpunkcija u popisu literature mora biti ujednačena. Popis literature Literatura (bibliografija) sadrži popis svih izvornika tj. str. npr.

M.. ČLANAK U ČASOPISU . Irwin & McGraw-Hill. Masmedia. Hollenbeck. 2000. pišu se tri točke (…) ili se ne piše ništa. R. P. 267 . Mjesto izdanja. Ime i prezime autora knjige. Godina izdanja. ILI Hrvatska enciklopedija.E. str. Zagreb. P. Stranica (vidjeti Primjer 10). 470. Zagreb. zadovoljstvo.M.P. Leksikon menadžmenta. et al. 2002. 2002.. str.: Natuknica proračun. Izdavač/Nakladnik.Upute za pisanje seminarskog rada 10 Primjer 7 Noe.. 2002. Poduzetnički menadžment: Izazov. Ime enciklopedije ili leksikona. F. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Primjer 9 Dujanić. Kada autor djela nije jedna osoba nego članovi ustanove.. Tada navod djela počinje naslovom knjige (vidjeti Primjer 8). Godina izdanja. Primjer 8 …: Hrvatska enciklopedija. Consult. naziv ustanove dolazi umjesto imena autora. Il. Zagreb. Homewood. NATUKNICA U ENCIKLOPEDIJI I LEKSIKONU Prezime i inicijal(i) imena autora/urednika. „Naslov poglavlja“.290. Sikavica. A. R. M. Deželjin. Izdavač/Nakladnik.. Izraz „natuknica“. Zagreb..: Human Resource Management – Gaining a Competitive Advantage. 2001. dopunjeno i izmijenjeno izdanje.: „Projektni menadžment“. Mjesto izdanja. Wright. Početna i završna stranica (vidjeti Primjer 9). Gerhart. 2. B. rizik. Naziv natuknice. POGLAVLJE U KNJIZI Prezime i inicijal(i) imena autora. Ako je nepoznat autor ili ustanova. J. J. Naslov knjige. Primjer 10 Bahtijarević-Šiber.. Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

org/pub/u/lpb/muddex/essay/. Internet adresu na kojoj se članak nalazi te datum kada je članak čitan s Interneta.Upute za pisanje seminarskog rada 11 Prezime i inicijal(i) imena autora. a broj se označava br. Primjer 11 Hamel. No.) URL izvori: Ako je riječ samo o podatku s web stanice. G.. a broj časopisa se označava No. Primjer 12 Burka Lauren P. (05.: “A hypertext history of multi-user dimensions”. godište se označava Vol..apocalypse. Oznaka sveska/godišta.K.: “Competing for the Future”. broj.) 72.podebljano. Vol.02.) Popis ilustracija .).1994. godište časopisa se označava god. JEDNICE S INTERNETA Koriste li se članci ili neki drugi podaci s Interneta. http://www. već se nalazi na nekoj Internet stranici (npr.) 17.veleri. a ako je riječ o časopisu s engleskog govornog područja. poduzeća. naslov članka: podnaslov. (God. potrebno je navesti naziv i adresu Internet stranice. Naslov časopisa (podnaslov časopisa) . ustanove i sl. „Naslov članka: podnaslov članka“. (Volume). 122-128 Ako se radi o hrvatskom časopisu. To se navodi na kraju literature kao poseban izvor (vidjeti Primjer 13). Početnazavršna stranica članka (vidjeti Primjer 11). (Br.hr/ (01. 1994. C. Prahalad.2005. Harvard Business Review.. Godina izdanja. Primjer 13 Veleučilište u Rijeci. (Number).12. datum/godina nastanka dokumenta (ako postoji). potrebno je navesti sljedeće (vidjeti Primjer 12): autora članka.. odnosno citat nije dio članka objavljenog na Internetu.. http://www. str.

fotografije i sheme. načiniti odvojeno.. 2. Primjer 15 Stranica koja sadrži popis ilustracija 3 Zelenika. Primjer 14 Stranica koja sadrži popis tablica POPIS TABLICA Naslov Stranica 1 5 1. crteža . Pojavljuje li se u radu više od jedne vrste ilustracija. Popis sadrži redni broj i naziv svih tablica navedenih prema redoslijedu (broj stranice) pojavljivanja u radu... . R. preporučljivo je popis grafikona. Pregled prihoda poduzeća Brodosplit d.: op. crteže. za razdoblje od 2003. do 2005.. cit.Upute za pisanje seminarskog rada 12 Ilustracije uglavnom obuhvaćaju sljedeće:3 tablice.d. do 2005. str.d. Pregled troškova poduzeća Brodosplit d. Izrada stranice s popisom ilustracija istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica (vidjeti Primjer 15). 499. za razdoblje od 2003. Naslov „POPIS TABLICA“ piše se velikim slovima i ne numerira se (vidjeti Primjer 14). Popis tablica slijedi nakon stranice s literaturom. zemljovide. grafikone.

Upute za pisanje seminarskog rada 13 POPIS ILUSTRACIJA Popis grafikona Naslov Stranica 8 13 1.d. Popis shema Naslov 1. NAVOĐENJE LITERATURE . Kretanje prihoda poduzeća Brodosplit d. treba tekst djela povezati s prilogom. do 2005.d. 2. za razdoblje od 2003.. isprave i sl. za razdoblje od 2003. Izrada stranice s popisom priloga istovjetna je tehnici izrade stranice s popisom tablica. Kretanje dobiti poduzeća Brodosplit d. kao što su na primjer: anketni upitnici. do 2005. Shematski prikaz prevaljivanja PDV-a na krajnjeg potrošača Stranica 19 Popis priloga Kada je potrebno iza teksta dodati i određene priloge.

6.4 Bilješke ili fusnote koriste se kao dokumentacija: a) za svako cjelovito navođenje tuđih riječi u tekstu (citiranje). Harvard Business Review.. To se postiže citiranjem što podrazumijeva „od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“. 481. O tome opširnije u točki 3. 1995. M. Bilješke5 se navode na jednak način kao i literatura..“ (opus citatum = navedeno djelo.cit. Pri pisanju rada na računalu. u upravnom ili neupravnom govoru iznesen tuđi dio teksta. str. kada se navod pojavi prvi put. djelo koje je u citiranju ranije bilo spomenuto) popraćenu brojem stranice s koje je navod preuzet ili oznakom za stranice (oddo) ako je preuzet veći dio teksta citiranog autora (vidjeti Primjer 17). uz korištenje navodnika („…“) b) u slučaju kada se duži tekst sažima i oblikuje vlastitim riječima... G.Upute za pisanje seminarskog rada 14 U seminarskom radu mora se jasno odvojiti autorov tekst od tuđeg teksta i ilustracija. Prahalad. bilješke se koriste za svaki.K. kao i za interpretaciju nečijeg rada. Necitirani dijelovi tuđih radova smatraju se plagijatom. 72. pri čemu se mora navesti izvor. 1994. 15.. str. tj. str. Zagreb. pri čemu se mora navesti izvor iz kojeg potječe c) za navođenje svake činjenice ili podatka koji općenito nije poznat. 36 Hamel. R. Vol. ali znamo tko je autor.: op.: “Competing for the Future”.:op. cit. Dakle..: Menadžersko računovodstvo. 4 5 Zelenika. C. V.cit. 122-128 U bilješkama treba navesti pune bibliografske podatke te broj stranice. u programu postoje posebne naredbe za automatsko uređenje bilježaka (npr. Ukoliko je riječ o sažimanju teksta koji se u izvorniku nalazi na nekoliko stranica. Primjer 17 Dujanić. Za svako sljedeće navođenje uz prezime i ime autora kojega se citira treba staviti oznaku „op. Popis literature . Umetanje/Insert→Referenca/Reference→Fusnota/Footnote). 17. navod se stranice od-do (vidjeti Primjer 16). str. RRiF. no potrebno je još na kraju navoda (citata) dodati broj stranice na kojoj se citat ili navedena činjenica nalazi. Primjer 16 Belak. No.

na istoj stranici neke knjige) i stranicu s koje je citat preuzet (vidjeti Primjer 18).. ILUSTRACIJE . Ako se koristi navod iz djela koje je citirano u prethodnoj bilješci. na istoj stranici teksta dovoljno je napisati „Ibid. u istom djelu. 38.“ (Ibidem = na istom mjestu. str. dakle neposredno prije bilješke koja se sada navodi. navodi se i godina.Upute za pisanje seminarskog rada 15 Ako postoje dva djela istog autora. Primjer 18 Ibid.

Navodi se ispod same tablice sa svim bitnim elementima kao u bilješkama.. Obradio autor).. gdje i kada“. Uz svaku ilustraciju mora se neizostavno označiti izvor podataka (u podnožju ilustracije). Ona nije obvezna i koristi se u slučajevima kad su potrebna dodatna objašnjenja. U tekstu je potrebno označiti na koju ilustraciju se tekst odnosi. Shema 1. Naslov ilustracija mora ukratko sadržavati odgovor na pitanje „što.: op.o. ali iznad izvora podataka. Ukoliko autor nije preuzeo ilustraciju već ju je sam izradio.. R. Ukoliko je izvor vlastito istraživanje i to valja navesti (npr. 2) Redni broj. 4) Napomena.. Bilanca poduzeća „XY“ d. i 2005. Tablica Pri oblikovanju tablica treba imati na umu da svaka tablica sadrži sljedeće elemente (vidjeti Primjer 19):6 1) Naslov.Upute za pisanje seminarskog rada 16 Temeljni zadatak ilustracija je omogućiti jasno. Po potrebi navodi se vremensko razdoblja i prostor na koji se sadržaj odnosi (npr.o.). Piše se ispred naslova i pomoću njega se podaci prikazani u tablici povezuju s tekstom. Piše se iznad tabelarnog prikaza. str. . 2004. treba postaviti što bliže dijelu teksta u kojem se spominje). zemljovid.). 6 Zelenika. Piše se ispod tablice. potrebno je kod izvora navesti sljedeći podatak: „Obrada autora“ ili „Izradio autor“. 3) Izvor podataka. sažeto i jednostavno predstavljanje materijala u radu. Naslov tablice mora sadržavati sažet opis sadržaja tablice. 499. Ilustracije treba nasloviti odgovarajućim nazivom (tablica. shema. grafikon. cit. Svaku ilustraciju valja označiti odgovarajućim rednim brojem odnosno treba imati takvu numeraciju i takav raspored u tekstu da ih je moguće pratiti zajedno s tekstom (npr.

Bilanca AKTIVA Imovina PASIVA Vlasnički kapital Obveze (dugovi) Izvor: Vinković Kravaica.. 2007. Krivačić.: Abeceda računovodstva. odabire se prikladan oblik grafikona (npr. 28 Grafikon Najčešći oblici grafikona su stupci. Ista pravila vrijede i za shemu (vidjeti Primjer 21). Rijeka. Ribarić Aidone. za prikaz strukture zaposlenih na određeni dan najprimjereniji je strukturni krug. S obzirom na podatke koji se žele prikazati. linije i strukturni krug.) Elementi koje treba sadržavati istovjetni su onima za prikaz podataka u tablici. A. Veleučilište u Rijeci. Veleučilište u Karlovcu.Upute za pisanje seminarskog rada 17 Primjer 19 Tablica 1. . E. str. u teoriji i praksi. a primjer se navodi u nastavku (vidjeti Primjer 20).

uljanik.hr (02. Broj zaposlenih u poduzeću 3. htttp://www.2006.) .2006.3maj.d. Izvor: Uljanik d.d.) Primjer 21 Shema 1.d. maj d.10. htttp://www.10.Upute za pisanje seminarskog rada 18 Primjer 20 Grafikon 1. Rijeka Izvor: 3.hr (02. Organizacijska struktura poduzeća Uljanik d.. maj.

- - Dodatni izvori uputa za pisanje rada Pri pisanju ovih uputa korištena je knjiga Zelenika. a odvojeno od riječi ispred koje se nalazi. točka zarez. 2000. pišu se zajedno s riječju iza koje slijede (između tih znakova i riječi ne stavlja se razmak). navodnici na kraju citata. a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu. R. zatvorena zagrada. Ekonomski fakultet u Rijeci. Rijeka. tehnoekonomski). znak za postotak). uskličnik. pravopisni znakovi (točka. znak i (&) piše se odvojeno od riječi između kojih stoji. stavlja se razmak. Četvrto izdanje. crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr.Upute za pisanje seminarskog rada 19 DODATNE UPUTE ZA PISANJE RADA Pri pisanju seminarskog rada treba obratiti pozornost na sljedeće: iza svake riječi nalazi se jedan razmak. dvotočje. upitnik. zarez. .: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. trotočje (…) se piše zajedno s riječju iza koje slijedi. između te riječi i otvorene zgrade ili navodnika na početku citata. ako iza neke riječi slijedi tekst u zagradi ili pod navodnicima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful