Bitka za Vukovar I hi oo Davor Marijan - BITKA ZA VUKOVAR BIBLIOTEKA BIBLIOTHECA HRVATSKA POVIJESNICA CROATICA; SLAVONICA, POVIJESNA IZDANJA SIRMIENSIA

ET BARANYENSIA HRVATSKI INSTITUT ZAPOVIJEST PODRUŽNICA ZA POVIJEST <*Sk SLAVONIJE. SRIJEMA I BARANJE, • SLAVONSKI BROD BIBLIOTEKA HRVATSKA POVJESNICA - POSEBNA IZDANJA BIBLIOTHECA CROATICA; SLAVONICA, SIRMIENSIA ET BARANYENSIA Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat, knjiga 3 Davor Marijan - Bitka za Vukovar Nakladnik Hrvatski institut za povijest, Opatička 10, Zagreb Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Starčevićeva 8, Slavonski Brod Za nakladnika Dr. sc. Milan Kruhek Dr. sc. Mato Artuković Urednik Dr. sc. Milan Kruhek Lektura i korektura Prof. Ivan Martinčić Recenzenti Dr. sc. Zdenko Radelić Dr. sc. Ozren Zunec, red. prof. Grafički urednik Ana Manzin CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 355.45(497.5 Vukovar) "1991" MARIJAN, Davor Bitka za Vukovar/Davor Marijan. -Zagreb : Hrvatski institut za povijest; Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. -(Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja) (Bibliotheca Croatica; Slavonica, Sirmiensia et Baranvensia) Bibliografija. ISBN 953-6324-45-8 (Institut). -ISBN 953-6659-18-2 (Podružnica) I. Domovinski rat -Vukovar II. Vukovar — Domovinski rat 440726054 Oblikovanje, grafička priprema i tisak Digitalni Tisak Dalmatinska 12, Zagreb Davor Marijan BITKA ZA KO VAR ZAGREB - SLAVONSKI BROD, 2004. yjtBijilO'fiSQ Sadržaj Predgovor....................................................................... ................................................................................ .....................7 Uvod............................................................................ ................................................................................ ..........................9 Bojno polje, sudionici i odnos snaga........................................................................... .......................................14 Politička podloga 1990.-1991. godine.......................................................................... ........................................39 Vrijeme "tampon zona"........................................................................... ...................................................................50 Sva sela "hrvatska i srpska, mještani su ogradili barikadama"............................................................54 Osnivanje ZNG............................................................................. ................................................................................ 63 "Bilo je mirno dok nije došla Armija"......................................................................... Page 1

Bitka za Vukovar ......................................64 Put u rat............................................................................. ................................................................................ ...............66 "Držimo i jednu i drugu stranu svili mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske".....71 Prvi okršaji i širenje pobune.......................................................................... .........................................................77 Napad na Mirkovce 22. srpnja 1991............................................................................ .......................................88 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima"...........................92 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu"...................................................................... ....................99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa".......................................................................... ............................100 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara"....................................................................... .............................108 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara"....................................................................... ................................................................................ ...............120 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara"....................................................................... .................126 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija"...................................................................... ...........137 Vukovarska brigada......................................................................... .........................................................................143 "Zatišje" s kraja rujna........................................................................... ...................................................................146 "Blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke, posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju".................................................................... ................................................................................ ..............148 Zapovjedništvu obrane Vukovara - "nastaviti s upornom obranom grada"..................................152 "Neprijateljske OMJ ... probili su našu obranu u rejonu s. Marinci, te ušli u selo".................155 "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje".............................................................169 "Angažirati sve raspoložive snage ... razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta VinkovciVukovar"........................................................................ ................................................................................ .................176 "Stanje ... je krajnje kritično"....................................................................... .........................................................185 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta".................................................190 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti"..................................................................... ................................................................................ ................193 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž Page 2

Bitka za Vukovar komunikacije".......................................................196 Pad Tordinaca....................................................................... ................................................................................ ......203 5 Prijetnja Županji......................................................................... ...............................................................................2 05 Sređivanje vinkovačke bojišnice....................................................................... .................................................208 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad".....................................................................211 "Stalno govore da šalju, ali to nitko nije vidio".......................................................................... .................214 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru".......217 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora"....................................................................... ...........................223 "U večernjim satima 12.11.1991. godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara"......227 "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom"........................234 Plan s "Merčepom i tzv. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć"........................................................................ ....................................................238 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara"...........240 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske"....................................................................... ..............................................254 "Vukovar nije osvojen grad. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije"......256 Djelatna obrana svih mjesta i gradova, "posebno Vinkovaca i Županje"......................................260 Posljednji udar Armije u Slavoniji....................................................................... .............................................266 Okruženi grad............................................................................ ................................................................................ ..268 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja"......................................................................... .........................................272 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".........................................................279 Gubici i posljedice...................................................................... ...............................................................................2 84 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a".......................................................................... .............,.................................................................. 286 Završna analiza......................................................................... ................................................................................ Page 3

Bitka za Vukovar .293 Zaključak....................................................................... ................................................................................ .................315 Izvori.......................................................................... ................................................................................ .......................317 Literatura i memoaristika.................................................................... ..................................................................319 Kratice......................................................................... ................................................................................ .....................323 Kazalo.......................................................................... ................................................................................ .......................................325 0 autoru.......................................................................... ................................................................................ ..................................337 6 Predgovor Prošlo je više od deset godina od bitke za Vukovar, a ona je i dalje nejasan i nedefiniran događaj suvremene hrvatske povijesti. U vrijeme kad ga je okružila i opsjedala Jugoslavenska narodna armija, Vukovar je postao spontani simbol i znak svehrvatskog otpora u teškoj 1991. godini. Njegovu obranu pratili su stalni prijepori o volji hrvatskog vrhovništva da da doprinos njegovoj obrani. Neutemeljenu tvrdnju o izdanom gradu protok vremena betonirao je u neupitnu istinu. To je u najkraćim crtama bila bit događaja koji sam pokušao obraditi kada sam se, nakon kraćeg rada o toj temi za drugi broj časopisa slavnoskobrodske podružnice Hrvatskog instituta za povijest, a na poticaj tadašnjeg ravnatelja dr. Mirka Valentića, prihvatio izrade ove studije. Izrada studije formalno je omogućena Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. ožujka 2001. o pokretanju znanstvenog istraživanja Domovinskog rata. Od tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Joze Radoša dobio sam suglasnost za rad, na osnovi koje sam mogao u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske prikupiti građu koja mi je bila poznata nakon višegodišnjeg rada u tom arhivu. Kako se bližio kraj rada na rukopisu, rasli su problemi, karakteristični i za Vukovar i za dio Hrvatske 1990.-1991. 0 čemu se radi? Nije lako krčiti put k razumjevanju događaja 0 kojem je dostupan dio izvora, i to samo jedne strane, a koji je i danas zahvalna medijska tema. A mediji u Hrvatskoj priča su za sebe. Dio te priče samo sam ovlaš dotaknuo, jer drukčije i nije bilo ni moguće. Medijska slika bitke za Vukovar tema je za posebnu studiju koja bi opsegom vjerojatno bila veća i od ove. Mediji nažalost i dalje održavaju iz komunizma naslijeđeno parcijalno motranje povijesti kao specifičan način politiziranja i predstavljanja interesa pojedinih skupina. Događaj se "odsiječe" od cjeline i tada se može "dokazati" sve što se hoće. To je vidljivo i na primjeru Vukovara. Daljnji je problem nepostojanje bilo kakvih, nazovimo ih tako, apsorbiranih i utemeljenih analiza koje bi nam olakšale shvaćanje Vukovara. Stoga sam morao u početnom dijelu malo više obraditi istočnu Slavoniju da bih mogao objasniti u kakvu su položaju bili Vukovar i Vinkovci. Vinkovci s Vukovarom čine nerazdvojnu cjelinu, a od rujna 1991. postaju za analizu i važniji od Vukovara. Pogotovo od 1. listopada 1991. kad je Vukovar potpuno odsječen od teritorija Hrvatske koji je bio pod nadzorom hrvatskih snaga. No to je tek početni problem. Slijedi zatim kompleks vojnih i političkih pitanja koje sam pokušao objasniti da bi se mogao shvatiti završni dio bitke. Hrvatsko društvo nema tradiciju bavljenja suvremenim ratom, i to je velik problem. Zbog dva svjetska rata dvadeseto se stoljeće i naziva stoljećem rata. Hrvatska je uz to prošla još rat u 1990-im. Na kraju XX. stoljeća možemo reći da o ratnoj povijesti Hrvatske iz tog razdoblja znamo vrlo malo. Prvi svjetski rat potpuna je nepoznanica, Drugi je desetljećima bio zabran Komunističke partije i napose njezina militariziranoga dijela - JNA koji su ga neznatno osvijetlili i još više onečistili pristranim i nestručnim pristupom radi znanstvenog ozbiljenja partijskih legendi. Problema društva u ratu nisam se dotakao dovoljno za neka važnija promišljanja. Usprkos okolnosti da je JNA o problemu rata ostavila iza sebe ogromnu knjižnicu Page 4

Fond 3. 7 Svakako će jednom trebati objasniti što je bilo hrvatsko društvo nakon pobjede višestranačja. Sačuvano je tek nekoliko imenovanja sa zaglavljem 204. godine. prvenstveno u fondu Glavnog stožera HV i fondu Operativne grupe Vukovar. Mislim da se ne može primjeniti. Građa vukovarske 124. dalo dobru osnovu da pokušam odgovoriti na ta pitanja.Bitka za Vukovar prijevoda 1 osobnih viđenja. Ostale vojne skupine koje su bile u Vukovaru nisu ostavile dokumente o svom djelovanju. Vinkovci. Šimun Penava. Svima njima veliko hvala. ustupio mi je Vladimir Brnardić. Branko Mihaljević. 8 Uvod Za izradu ove studije bio mi je dostupan dio hrvatskih izvora. No i sada ga primjenjuju umirovljeni časnici HV. Branko Turić. Za istraživača problem nastaje pri pitanju: može li se taj pojmovnik primijeniti na Hrvatsku vojsku i Zbor narodne garde iz 1991. bivši oficiri i generali JNA koji imaju ambicije povijesnih tumača. problematiku rata više prepoznaje no što je može artikulirati. Ne tako davno na jednog od takvih tumača kritički sam se osvrnuo. koji su pohranjeni u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane Republike Hrvatske. To je danas ozbiljna prepreka u razumijevanju rata i stvaranju predodžbe koliko je rat različit od mira kao svoje općeprihvaćene suprotnosti. Dio tiska na temu Vukovara. Stanje s arhivskim fondovima 3. brigade ZNG-a iz 1991. Page 5 . sačuvana je poveća količina dokumenata 109. General Špegelj. ah je od Špegelja nešto kultiviraniji. što mi je. Polazišna osnova za ta razmatranja jest nekadašnji istočnoeuropski. Ni general Anton Tus nije mnogo vjerodostojniji. Tu je prvenstveno riječ o odgovora na dva pitanja. Vinkovci. Orsat Miljenić. uglavnom vojnih. Sendi Radić. S obzirom da sam prije prelaska u Hrvatski institut za povijest više godina radio u Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane. a to u smislu da se u nas intelektualizam izjednačava s visokim akademskim stupnjem. brigade HV tek je nešto bolje. brigade HV. godine. bolje rečeno sovjetski pristup vojništvu i ratovodstvu. Najcjelovitiji su fondovi Zapovjedništva Zbora narodne grade Republike Hrvatske odnosno Glavnog stožera Hrvatske vojske. brigade prvog sastava ne postoji. proizvod istog vremena i posredno svjedočanstvo zašto je Armija pretrpjela debakl na Vukovaru? Mislim da s takvim zapovjednim kadrom ništa drugo nije ni mogla postići. Zahvaljujući između ostalog i konceptu pomirbe. a sve zbog činjenice da je posljedice rata osobno osjetio. Županja. Kada se navedeni generali usporede s vojnim tumačima sa srpske strane. Na kraju bih se zahvalio svima onima koji su pomogli da ova knjiga nastane i počne svoj život. odnosno koji je prošao vojnu naobrazbu JNA pojmovnik JNA dobro je poznat. neki nažalost tek fragmentarno sačuvani. već je izratit primjer intelektualne izdaje. koji je imala JNA. operativne i taktičke. Ta pitanja važna su za vojno-civilni kompleks 1991. ona nije ni zagrebla u problem društva u ratu. novo društvo baštinilo je i kadrove bivšeg društva a koji su nedvojbeno unijeli i tragove staroga društva. Štoviše. ah i HV. rabili su ga i oni. prirodom svog posla imao sam temeljit uvid u arhivsko gradivo iz rata. jer radilo se o njegovim predrasudama. pukovnicima Sekulićem i Jovanovićem. kao vojska u nastajanju. Zdenko Radelić pedantno je pročitao rukopis i dao brojne primjedbe koje su dovele do konačnog izgleda ove knjige. Zapovjedništva Operativne zone Osijek i Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. brigade ZNG-a i 109. a što je normalno. držim. bez obzira na kasniji različit znak na kapama. U fondovima nadređenih zapovjedništava. 0 razlozima možemo raspravljati. jesu li oni. Domovinski rat traži vojni pojmovnik sličan operativno-taktičkom rječniku JNA Časničkom koru JNA i TO koji je prešao u Hrvatsku vojsku. Obični puk nazovimo ga tako. odnosno njegov ostatak koji je preživio brojne promjene zapovjednika i mjesta lociranja. Pristup izvornoj građi iz tog razdoblja i njezinu uporabu omogućila su mi gospoda: Jozo Radoš. pokazavši da povijest treba ostaviti povjesničarima. no takav pristup ne samo da nije prihvatljiv. vidi se preniska razina intelektualnog poštenja JNA Ne mogu se ne upitati. Ante Damjanović. i ovdje je dobio doličan prostor. Prvo je. a drugo je pitanje međusobnog odnosa zapovjednih razina: strategijske. To su arhivski fondovi različite potpunosti. Županja. i to ne samo 1991. što je vlast u njemu i koliko je ono povezano s organizacijom i svjetonazorom partijskog društva koje je smijenilo. Ah znatan dio akademske zajednice to ne želi ni pokušati. Tek na razini jedne regije vidi se koliko je njegova shka rata neodrživa. što je to Zbor narodne garde i Hrvatska vojska 1991. i za odgovor na pitanje o međusobnoj povezanosti i utjecaju politike na vojsku na lokalnoj i državnoj (republičkoj) razini. Vojni kompleks pitanja također ima nedoumica i na poneke od njih pokušao sam odgovoriti.. brigade HV.

I danas. zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek za proboj prometnice Vinkovci . Usprkos nedostatku primarnih izvora držim da sam napravio znatan pomaku rasvjetljavanju djelovanja JNA Iako je u monografiji Bitka za Vukovar. Vjerojatno najjvažniji dokument iz bitke. Manju količinu dokumenata.3 Posebno mjesto čine dvije knjige u kojima je Davor Runtić prikupio sjećanja odabranih sudionika na bitku i borbe u Vukovaru. Slika je donekle ublažena tvrdnjom 0 30 posto umanjenom stanju.Bitka za Vukovar dostatan je samo za svjedočenje da je brigada postojala. odnosno njihovih preslika. Nisu mi izišli u susret ostali dijelovi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojima sam se obraćao za pomoć pri izradi studije. Alenke Mirković-Nađ. kao ni jedan radni zemljovid iz razdoblja bitke. U arhivskom fondu Glavnog stožera Hrvatske vojske iz 1991. oklopna brigada imala ih je samo šest a ne 36. što više nije ni postojao (2. i danas osjetljivom problematikom. zamolbe za pomoć poslane iz Vukovara čine najmanje dvije trećine svih sličnih dopisa. To su dokumenti uz koje u navođenju ne stoji naznaka gdje su pohranjeni. a da ne govorimo da su sve oklopne i mehanizirane brigade imale višak tenkova i borbenih vozila pješaštva. o njezinom oklopništvu i u prikazu stanja u Slavoniji 1991. pontonirskog bataljuna. imala 54 topa. mješovita artiljerijska brigada). Nedostatak njihove građe onemogućio je uvid u njihovo djelovanje i strukturu. Za raščlambu bitke za Vukovar gotovo je nevažan. mehanizirana brigada ista je postrojba. Može se samo žaliti što neka od kritičnih mišljenja pojedinih intervjuiranih sudionika nisu našlo mjesto Page 6 .4 One će zasigurno dugo biti najbolji uvod za taj dio bitke koji je kod mene zbog nedostatka dokumenata dobio minimalan prostor. Tek tada je moguće postaviti racionalan odnos s ovom. jer je to ipak tema za zasebnu studiju. kako to u predgovoru tvrdi umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske Vinko Vrbanac. Znatno je važnije etičko pitanje o izdanom gradu i njegovim vapajima za pomoć. To su dokumenta policijskih uprava i postaja iz Vukovara i Vinkovaca. čitanje zahtjeva i zamolbi za pomoć iz okruženoga grada ne može nikoga ostaviti ravnodušnim.Vukovar od 11. Slika se mijenja tek na razini cjelokupne Hrvatske. Vukovar je dobro mjesto i za analizu odnosa između centra (Zagreb) i periferije (Osijek-Vukovar-Vinkovci) države u ratu. Do sada je jedini znanstveni rad o Vukovaru kraći članak koji sam napisao za časopis Scrinia Slavonica} Bitku sam spominjao i u radovima o djelovanju JNA u ratu protiv Hrvatske. Nešto dokumenata iz Ureda Vlade Repubhke Hrvatske za suradnju s međunarodnim sudom pravde dobio sam na uvid i uporabu 2000. čega sam se ovlaš dotaknuo. Djelovanje JNA pokušao sam rasvijetliti na doista skromnom materijalu do kojeg je bilo moguće doći. autora Mile Dedakovića. a dio je prikazan dva puta pod 9 različitim imenima (1. oni nažalost nisu "poslastica za stručna proučavanja bitke za Vukovar". a i u njihov pogled na djelovanje hrvatskih snaga. a ne 72.2 Iako nije praćen znanstvenim aparatom. godine. mehanizirana brigada imala je 12 minobacača a ne 36. pretežito memoarskih knjiga. prikupio sam iz privatnog posjeda. i rad Josipa Jurčevića za monografiju o Vukovaru odlikuje se dobrim poznavanjem činjenica i događaja i ima znanstvenu vrijednost. kao i 2. a nakon toga nedostaju dokumenti o djelovanju JNA što sam dijelom pokušao nadoknaditi njezinim službenim glasilom Narodna armija. Literatura o Vukovaru do danas je narasla na poveću biblioteku. Ovdje treba napomenuti da u Središnji vojni arhiv MORH-a nije predan ni jedan ratni dnevnik neke od postrojbi ih zapovjedništava Hrvatske vojske koja je sudjelovala u bici za Vukovar. dok minobacača uopće nije imala. više od desetljeća nakon bitke. na nekoliko dojmljivo urađenih zemljovida dan obostrani raspored snaga. kao ni Vlada Republike Hrvatske (koja je i pokrenula projekt kojemu je ova studija dio) i Ured predsjednika Republike Hrvatske. gardijska mehanizirana brigada i 2. Dio postrojbi prikazanih na njima ne samo da nije sudjelovao u bici (395. sačuvan je poneki dokument Komande Tuzlanskog korpusa. mehanizirana brigada). Mješovita artiljerijska brigada je npr. izgrađuju svoju vojnu strukturu. listopada 1991. gardijska mehanizirana brigada i 1. koji čine glavninu izvora iz Vukovara. Davora Runtića. puna dva mjeseca nakon što su ih hrvatske snage zarobile u Đakovu i Slavonskom Brodu. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i 670. motorizirana brigada). Do rujna 1991. nije sačuvan u fondu ni jedne od postrojbi koje su sudjelovale u pokušaju proboja. Isto tako procjene brojnog stanja i naoružanja postrojbi JNA u većini slučajeva ne odgovaraju njihovoj ustrojbenoj stvarnosti. Isto je i s izvorima pobunjenih Srba koji od svibnju 1991. godine prilikom rada na tužbi za genocid protiv Savezne Republike Jugoslavije. Osim vojnih izvora dobio sam uvid u pismohranu Odjela za terorizam i žrtve Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Svakako je najveća zamjerka spominjanje među snagama za napad na Vukovar u studenom 1991. godine 158.

ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu. prošao je trnoviti put na kojem je bio nacionalni heroj. pa je na taj način Dedaković izbjegao odgovor na gomilu pitanja. rujna 1991. vukovarske brigade odgovoran Page 7 . Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Vukovar su branih borci iz Vukovara. A to je u prvom redu urota Zagreba i Vinkovaca (kao institucionalne metafore) protiv Vukovara i njega osobno. u koju su mogli pristupiti pripadnici svih postrojbi Hrvatske vojske 5 Darije PETKOVIĆ. 4 Davor RUNTIĆ.Bitka za Vukovar u knjizi Bitka za Vukovar. Za ratnu Hrvatsku 1991. br. Mile Dedaković postao je i ostao miljenik medija u Hrvatskoj.175-177. "potrošio možda svoj najvažniji istup nakon Vukovara. dezerter. 1995. 367-402. kakav je bio dok nije 26. 'pokrivši se ušima"7 No je li doista tako? Nije h Dedaković "zanijekavši osobnu patnju" prešao i preko objašnjenja svojih postupaka i optužbi iz studenog 1991. kad je nastala njegova knjižica. 10 Dedakovića. tako i sada desetak godina nakon nje."8 Ah Dedaković najbolje zna što je bila svrha knjige.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Branko Borković. Knjigom je Dedaković. koji bi bio primjereniji za Dedakovićevu knjigu da se on kojim slučajem iskreno želio pozabaviti svojom ulogom u Vukovaru i oko Vukovara. U idealiziranom prikazu našla je mjesto i poneka krupna neistina. 204. Vukovar . kao što je prikaz borbi oko Nijemaca. U knjižici je Borković uz manja ali važnu selekciju. "Bitka za Vukovar 1991. Vukovar . siječnja 2000. Zagreb. 3 Josip JURČEVIĆ. kao i Glavnog stožera HV. progon i sud. temeljem neovlaštene zapovijedi zapovjednika regionalnog ZNG-a. Osim u knjizi kojoj je dao težinu svojim imenom na koricama. brigada stvarno je potaknuta tek 12. Naklada Zoro. Njegova knjižica izazovnog naslova Rušitelj ustavnog poretka malo govori o tom naslovu. Teško se oteti dojmu da nije sposoban dovesti u pitanje svoje viđenje bitke iz 1994. 18-19. vukovarskom Jastrebu. brigada HV nije postojala. Nakladna kuća "Dr.. pa Varaždina i drugih mjesta Hrvatske. godine. Feletar". Nakon 3. Vinkovci. a ako je korištena numeracija. veljače 1992. 2002. autori su dali sterilan prikaz bitke. Tako smo branili Vukovar. "Uhićen sam jer sam smetao Tuđmanu: tada smo i ja i Vukovar bih prejaki i postojala je 'opasnosf da ga zasjenimo. 1991. pa se može reći da je ostao dosljedan samom sebi. prvenstveno vojnika koji su dah svoje viđenje bitke.". godine". Budući da je moja tema vojni aspekt bitke za Vukovar. ponovno se pojavljuju tonovi koji asociraju na "starog" 1 Davor MARIJAN. Nastala 25. kako bi narod rekao. otpadnik. Dedaković je cijelo desetljeće tumačio svoje viđenje Vukovara.Vinkovci. ISTI. odlukom ministra obrane RH o okupljanju i popuni brigade "Vukovarskih veterana". kad je od predsjednika Republike Hrvatske pohvaljen za obranu Vukovara. godine 204. "Ponovno sam zapovjednik 204.5 Bitka za Vukovar knjiga je kojom je Dedaković svrstan uz bok heroja na način kako je to desetljećima radila JNA Stvarni autori knjige nesumnjivo su Davor Runtić (u većem dijelu) i Alenka Mirković-Nađ (u manjom dijelu). Drugi Jastreb. zadržao sam se na samo nekoliko svjedoka. 1999. Vinkovci. Od 18. 414-435. promaknut u čin pričuvnog stožernog brigadira i odlikovan s nekoliko visokih državnih odličja za doprinos obrani Hrvatske. Osnovni je ton knjige: ne zamjeriti se nikome. Time je dovedena u pitanje vjerodostojnost ogromne količine podataka prikupljenih razgovorima s pojedincima ai koji su najvrjedniji dio knjige.6 Iako su im na raspolaganju bih svi dokumenti koje je imao Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske s početka 1997. od nadnevka odlaska iz Vukovara do optužbe za pronevjeru novca namijenjena obrani grada. Najslabiji dio njegove knjižice dio je o 204. 2. kako je to napisala jedna novinarka. Smrt oklopne brigade. 2002. najvećim dijelom bez broja postrojbe. Vukovarska 204. Do pada s njezinim imenom u zaglavlju dano je nešto zapovijedi koje su ostale čvrsto na lokalnoj vukovarskoj razini. Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije. brigada HV. ostao je dosljedniji ratnom. bila je to isključivo 124. rujna 1991. a potom je na potpuno drugačiji način izražavao nezamjeranje.. vukovarskoj brigadi. zanijekavši osobnu patnju. 162-163. 1994. uhićenik i lopov. Ustrojbeni dijelovi dovedenih postrojbi izgubili su se u metežu grada i teritorijalnoj organizaciji obrane. 2 Davor MARIJAN. Slavonski Brod. što je promovirano u knjizi Bitka za Vukovar. rujna 1996. 56-60. Vinkovačke jeseni. Scrinia Slavonica. brigada HV počela je živjeti nakon pada Vukovara. Koprivnica. očišćen od svih kontroverzija koje su njezin sastavni dio. U nekoliko mjeseci 1991. ih. Vrlo kritično odnosio se prema političkom vrhu Hrvatske do jeseni 1996.... "Ratna agresija i herojska obrana u ljetu-jeseni 1991. Zagreb.? Nije li sam sebi skinuo status heroja za što danas neutemeljeno optužuje druge. Neobična naklada.

. i još više ih ostavio da Page 8 . Oslikava atmosferu u Borovu Naselju i sudbinu zarobljenih branitelja u srpskim kaznionicama. one koja je napadala Vukovar. brigade HV očito nije bila dovoljna. Globus. najbolji primer srpskog romantičnog ludila u kojem se krvnici predstavljaju ljigavim herc-poetskim likovima". I na kraju. Ocjeni Jednog srbijanskog novinara da je knjiga "možda. Neobična naklada. mogao je dati izvanredan osvrt na bitku za Vukovar. Nacional.10 Analiza sa skupa u Budimpešti. 12 Rada MILČANOVIĆ. Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991-1995. Davor RUNTIĆ. učlanio se u HDZ i dovršavam knjigu!". godine "oživjela" je povrijeđena taština Mladog Jastreba. Osim sjećanja i prikaza nastalih iz pera vojnika. Ur. 19. 79-86. br. 8 Vlado VURUŠIĆ. najbolji je način za ulazak u problematiku života i rada malog čovjeka na velikom bojnom polju. prije no što je pritisak javnosti postao toliko velik da je doveo do "ponovnog" osnivanja brigade koje nema u mobilizacijskom razvoju Hrvatske vojske iz 1991. Treba priznati da je za razliku od svog prethodnika pokušao nešto više saznati o JNA pa je pronašao točno operativno nazivlje skupina JNA koje su napadale grad.... "Kriminalizaciju Domovinskog rata počeo je Franjo l\iđman kad me. c Mile DEDAKOVIĆ-JASTREB. 2001. važno mjesto dobio je i Vukovar. na koji se poziva i koji je donio u faksimilu. svakako je vrijedna pažnje i knjiga 91. 2002. 2001. drug i starješina". Vukovar je samo dio hrvatskog ratišta za koji je Tus mogao dati. njezine pojedine stranice nezaobilazne su pri razmatranju bitke. Njezina je najveća vrijednost u opisu atmosfere u kojem je izbjegla ostrašćene nacionalne komentare koji su gotovo "prirodno" očekivani.. Naklada Jesenski i Turk. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG. Ovo je moja zemlja Glas javnosti: Vojnoizdavaćki zavod. za koji snosi ne mali dio odgovornosti.. Okupljanje i popuna brigade Vukovarskui veterana 10 Anton TUS. razmjerne njegovu mjestu u obrambenom lancu Vukovara. 10. 5120-13-92-39 od 16. 11 Srećko JURDANA "Svjedok Vukovara".9 A 204. 12 reći za JNA kao "čovjek. U raznim intervjuima i prikazu rata koji je napravio za okrugli stol u Budimpešti 1998. dostupna građa onemogućila je (iako nisam ni imao takvu namjeru) stvaranje potpune slike o borbama za jedan grad. Iako je vojnom povjesničaru od sekundarne koristi. Zbog svega toga teško se oteti dojmu da je Borković i nakon odlaska iz grada ostao na spoznanoj razini svog podzemnog zapovjedništva u Vukovaru. 1992. 1997. održanog u rujnu 1998. Zbog njegova ratnog položaja i kasnijeg ugleda u javnosti. dobio sam čin i odličja. godine. odnosno kako se to šaljivo znalo 9 SVA MORH-fond Operativne grupe Vukovar (dalje SVA MORH-OGV): Ministarstvo obrane RH. ne može se zaobići jer ga znatan dio javnosti i danas tretira. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Personalna uprava. Kada se već odlučio za svjedoka povijesti i njezinog tumača. vrhunskim profesionalcem. napose dio koji se odnosi na rad zapovjedništva obrane Vukovara i odlazak Mlađeg Jastreba s pratnjom iz grada. sazidao sam farmu za 1000 svinja.13 teško da se može što dodati. jest luksuz koji si načelnik Glavnog stožera iz 1991. Zagreb. Prvo izdanje objavljeno je 1997.6 MHz: glasom protiv topova. 1996. Dokument Političke uprave. Ambicije Freda Matica manje su od obojice Jastrebova. ne može dozvoliti. dao tjedniku Nacional}1 Na idućim stranicama dan je doličan prostor njegovim tumačenjima. samo je jedan u nizu o njoj.. 7. Možemo reći da je i nakon umirovljenja u JNA i dolaska u HV ostao dosljedan pohtičkom svjetonazoru partijske vojske u kojoj je proveo radni vijek Njegove paušalne prosudbe i suprotstavljeni iskazi osvjetljavaju ga kao osobu svjesnu svog vojnog i političkog mjesta. 6. 20 002. 11 koji su sudjelovali u obrani Vukovara. general Anton Tus. doduše neosnovano. postoji neka vrsta romansiranog opisa djelovanja majora Veselina Šljivančanina u bici za Vukovar. 15-17. 44. Beograd. 52-53. zbog položaja načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske na kojem je bio. brigadu iz 1991. Potpuno je utemeljena. kao i o njemu. vukovarske novinarke Alenke Mirković. 81. Vinkovci. Od čizama do petka. Zagreb. 1991. Uz knjigu Alenke Mirković-Nađ. Stajer Graf. odgovorio na neka pitanja. 1999. 7 Grozdana CVTIAN. Nacional. koja je možda i najbolja knjiga napisana o Vukovaru. Bitka za Vukovar.. kojem dužnost načelnika stožera 124. zapravo je prerada intervjua koji je u studenom 1997. 11. 4. dao uhititi".Bitka za Vukovar izravno ministru Šušku. 3. ali nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju.12 Major je predstavljen u samohvalisavoj crnogorskoj tradiciji "čojstva i junaštva".. KL 8/92-01/17. Držim da sam dao argumentiran prikaz vojnoga djelovanja. 48. S druge strane. Alenka MIRKOVIĆ-NAĐ..

kopnena granica općine. relativnu većinu s 36. 316.813 stanovnika.Bitka za Vukovar čekaju odgovor koji sada nije moguće dati.. ali i Hrvatske..065 Hrvata i 14. "Na vukovarskoj lesnoj zaravni". Osim drva. Osijeka i Đakova. Republički zavod za statistiku. rječice Jošave na zapadu i granice sa Srbijom na istoku. 18 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. Zagreb. Zajedno s Vinkovcima čini vukovarsko-vinkovačku regiju. srpski nacionalni pojas preko rijeke Vuke. Županjom i Osijekom.19 Općina Osijek. u kojoj se maksimalne visinske razlike 170 metara.253 stanovnika. Stoga je ovo samo uvod u bitku za Vukovar. odnosno područja između rijeka Dunava i Vuke na sjeveru. Vukovar zaprema dio prohodnog ravničarskog kompleksa koji je pogodan za uporabu oklopnih postrojbi. Privremeni materijal.445. Zagreb. s 80 metara nadmorske visine nalazi se uz Dunav. 206-209. s apsolutnom hrvatskom većinom od 42.bilo ih je 33. 196-197. Vinkovci.20 Gospodarski je istočna Hrvatska najMljednije poljoprivredno područje u Hrvatskoj i njezin je najveći agrarni proizvođač. Vukovarsko je područje ravnica. godine nije se dogodila neka drastična promjena stanovništva u korist Srba. u kojoj su Hrvati s 110.146. 19 Isto.14 S općinama koje ga okružuju. Zagreb. U Vukovarsko-iločkom pojasu selo Negoslavci bih su jedino većinsko naselje srpskog stanovništva. 1994. Zagreb. 6. "Promjene nacionalne strukture pod utjecajem dvaju svjetskih ratova". Poverljivo.. napose na području Vinkovaca.960 stanovnika.. U gradu je živjelo 21. imala je 98. 1992.16 U nacionalnom sastavu općine uočljive su dvije prostorne cjeline. Igor KARAMAN. a Srba je kao drugih bilo samo 1209. Najniži dio općine. Zagreb. u Vinkovcima je bilo nafte i zemnog plina. 326-327. Centar visokih vojnih škola KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske. a drugi po broju bili su Srbi s 13. s pravca Beograda prema unutrašnjosti Hrvatske. Drugi granični grad bio je Ilok tada također dio općine Vukovar. bili su Srbi . 214-215. 13 Bojno polje. a drugi po broju. Feletar" Koprivnica.415 stanovnika.17 Susjedna općina. " Nakon 1945.18 Županja je imala 49. prikaz XCVni. 2001. Save na jugu. 15 SFRJ.910 stanovnika imah su Hrvati. U Socijalističkoj Federativnoj Repubhci Jugoslaviji godinama je računato da je na tom području moguć upad sovjetskih snaga iz Mađarske na putu prema sjeverozapadnom Jadranu. Županji i Vrbanji.26. bila je najveća slavonska 14 Andrija BOGNAR. osobito u Vukovaru gdje se zbog promjene stanovništva ime naselja Švapsko brdo mijenja u Petrova gora. 1994.vjekovni hrvatski grad na Dunavu. 1987. Područje uz rijeku Savu povoljno je za prodor prema Srijemu i Beogradu. Regionalna vojna geografija. u srezovima Vukovar i Ilok bilo je nešto više Srba no Hrvata.026 stanovnika. a najviši je dio iločko područje na zapadnim padinama Fruške gore i ima 250 metara. 10. Ostale narodnosti bile su znatno manje zastupljene u odnosu na Hrvate i Srbi. Za razliku od Vukovara koji je od Vojvodine dijelio široki tok Dunava. 16 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. prikaz CH. odnosno njezina nekadašnja autonomna pokrajina Vojvodina.15 Od 84. s čije je druge strane Bačka Palanka. u Iloku postoji most. Nakon Drugog svjetskog rata komunistička vlast kolonizacijom je i agrarnom reformom naselila Srbe na imanjima protjeranih Nijemaca. Vukovar . Vinkovcima. kao i u ostalim spominjanim općinama. Godišnjak banske vlasti Banovine Hrvatske 1939 . koja se sastoji od zapadnog Srijema. 13 Petar LUKOVIĆ. kao što to tvrdi I. prikaz XC. Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina. Ilok je vinogradarsko-poljoprivredno područje s poznatim vinskim podrumima. jugoistočni vukovarsko-iločki pojas i sjeverozapadni. ah i obrnuto. "Zločinački Harry Potter". kolovoza . s apsolutnom hrvatskom većinom od 78. a Srba je bilo 31. Nakladna kuća "Dr. 63-64. Vojna tajna.189 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991.425 Srba. Iz Vukovara se vidi susjedna Republika Srbija. Na području vukovarske općine nalazi se kombinat za proizvodnju gume i obuće "Borovo".1940. 1992. a i jugoistočna. 306-307. 1940. sa 165. sudionici i odnos snaga Vukovar je grad koji je nastao i razvio se na ušću rijeke Vuke u Dunav. 36. Županjski kraj važan je zbog velikog kompleksa Spaćvanskih šuma koja su bile podloga za razvoj drvne industrije u Vinkovcima. u općini Vukovar. Dunav je najvećim dijelom istočna granica općine. Feral Tribune. s nalazištem u području sela Page 9 . u kojem je do rata radilo oko 20 tisuća ljudi. 14 općina. Vukovar-vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakon promjene vlasti u Hrvatskoj 1990. 59. godine Vukovar je bio jedan od dva grada koji su bili na samoj granici istočne Hrvatske. 318. Karaman.934 žitelja bili najbrojniji. Po popisu stanovništva iz 1931. usp.170 stanovnika.

Zagreb .Bitka za Vukovar Deletovci. mehanizirani korpus sa zapovjedništvom u Novom Sadu. koji su zamijenili dotadašnje divizije. uprava SP. što prenosi Davor RUNTIĆ.23 Preustrojem JNA iz 1988. 24 SVA MORH. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. Baranja i sjeveroistočna Bosna po vojno-teritorijalnoj podjeli spojene su u područje nadležnosti Tuzlanskog (17. a u Vukovaru je bio njezin inženjerijski bataljun s oko 150 ljudi. vojne oblasti iz Beograda. armija. vojnu oblast. Na najvažniju željezničku prometnicu.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici. motorizirane divizije smješten je 12. fond Komande 5. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu. 854-25 od 29.. 1999. vojne oblasti: SSNO. Od cestovnih prometnica najvažnija je Zagreb . GŠ OS SFRJ. fond Komande V armije JNA DT br. U Brčkom je bila 395. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu. I uprava D. 21 SVA MORH. "JEDINSTVO' . Dogradnja i razvoj rukovođenja i komandovanja u oružanim snagama.. Poiemos. 3. Page 10 . 338-339. 1989. Županja je riječna luka sa znatnim prometom šljunka i pijeska. Vukovar .1989. 23 Koncepcija. odnosno Centralnom vojištu po ratnom ustroju. Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici u kojima je zbog Mađarske i sovjetskog vojnog kontingenta uvijek bila velika koncentracija ljudstva i tehnike. napose prema varijanti "Sutjeska-2".T. Zaključci sa završnog sastanka na referisanju o b. bio u području nadležnosti 7. 1980. kada su od zapovjedništva armija zapovijedanje preuzela zapovjedništva vojišta. Prema ratnim planovima oružanih snaga SFRJ.. do tada intendantske službe. do kraja 1988. knjiga 1. GŠ JNA. 12. međuriječje Drave i Save bilo je područje ratnog angažmana Novosadskog korpusa JNA. spojena je 1. 12. Riječni promet Dunavom i Savom također je bio znatan. motorizirana divizija A klasifikacije od postojećih postrojbi u istočnoj Slavoniji i dijelu Bosanske Posavine. i 38. motorizirana brigada.) korpusa. Somboru. 532-1 od 14. a u 5. i 9. armija.. armije Jugoslavenske narodne armije sa sjedištem u Sarajevu. Protuoklopna brigada bila je pod izravnim zapovjedništvom Komande 1.. g. koji je osiguravao granicu prema Mađarskoj.. a 670.26 Slavonija. Vinkovci. što je od grada stvorilo najveće željezničko klizište u Hrvatskoj. mješoviti artiljerijski puk22 U Vojvodini je istovremeno ustrojen 12.24 20 Isto. Zagreb. 3.27 Snage JNA u istočnoj Hrvatskoj imale su različito mirnodopsko stanje. Interno. Obilježje preustroja bio je prelazak na korpuse brigadnog sastava. što znači dobro poznat teritorij. Više o tom preustroju JNA kod Davor MARIJAN. Južno od Save u Derventi bile su 327. partizanske divizije u Doboju i Bijeljini bio podređen i 51. motorizirana brigada. 1991. 15. godine u istočnoj Slavoniji pojačana je sigurnost prema Mađarskoj. proleterska mehanizirana brigada glavninu snaga imala je u Osijeku i Našicama.Vinkovci. Vojna tajna.: SSNO. u Vinkovcima se priključuje nekoliko poprečnih pravaca. VINC. kao dio nove 12. kao i ostale istočnohrvatske općine. a u korpusnom središtu Tuzli 92. 146-147. granični bataljun u Belom Manastiru. po planu "Jedinstvo" dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti.Beograd. Nakon sovjetske agresije na Afganistan 1979. Najbrojnija postrojba u korpusu. 1980. Prema vojno-teritorijalnoj podijeli Vukovar je. i 7. br. 22 Neprihvatljiva je tvrdnja bivšeg mlađeg oficira JNA Marjana Horvatiča o velikosrpskim razlozima prenamjene vinkovačke vojarne iz intendantske u topničku. doktrina i sistem opštenarodne odbrane.Beograd. 5-3 od 9..posljednji ustroj JNA'. br. Neobična naklada.26 Osim mehanizirane brigade na području Slavonije bila je 158. U 1. godine. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu.21 U vinkovačku vojarnu. 2. U istočnoj Slavoniji i sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini ustrojena je 12. Dugo je istočna Slavonija bila vrlo važan dio obrambenog sustava SFRJ. mješoviti artiljerijski puk i 17. odnosno Sjeverozapadno vojište ušle su 5. Strah od iznenadnog sovjetskog napada potakanuo je usmjeravanje najvećeg dijela oklopnog i mehaniziranog potencijala Zagrebačke. 2003. 11-12. U okruženju Slavonije najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12. kao i promjene statusa Teritorijalne obrane koja je podređena zapovjedništvima JNA iako je to bio protuustavan postupak. odnosno vojišta. motorizirana i 454. laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima. I. 15 Novi je ustroj zaživio u prosincu 1988. prikaz LXH. Korpusu je pored 11. koje se počelo iskorištavati 1984. Vukovar je bio jedna od najvećih riječnih luka za promet suhim teretom. edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. Preustroj je proveden radi izbacivanje republika i autonomnih pokrajina iz sustava zapovijedanja oružanim snagama. Sarajevske i Beogradske armije na operativno-strategijske pravce iz Mađarske prema Jugoslaviji. Beograd.

pješački. toliko i težak pri pokušaju bližeg određenja. komandovanje. VO: SSNO. Odjel kriminalističke policije. 2. a nisu im jasnija ni određenja u najraširenijim rječnicima u Hrvatskoj. Tek na razini desetine dobivamo i prvu konkretnu brojku. K-đa 5. DT Br. GŠ OS SFRJ. 4. 511-16-04/1-7-2068/5-95 od 25. u Subotici i 453. Krajem 1980-ih. Br. Pješački puk uglavnom je bio dio divizije kopnene vojske. jedinica za podršku. baterija. borbeno i inžinjerijsko obezbeđenje. U vojnom rječniku JNA brigada se objašnjava kao viša združena taktička postrojba. Službena zabilješka. i Teritorijalna obrana razvile su oblike vojne organizacije u kojoj je brigada bila gotovo konstanta s razhčitim stupnjem zastupljenosti. Za 45 godina mira vojna sila bivše Jugoslavije. br. pogotovo ovakvom kao što je Hrvatska.35 Baterija (danas bitnica) je topnička postrojba s 3-6 topova.29 Ovdje valja objasniti neke oblike vojne organizacije. U KMća možemo pročitati da je bataljun vojna postrojba "koja se sastoji od nekohko četa (obično 3-4)" i da mogu biti različiti: tenkovski. inženjerijski i slično. Ostale snage 25 SVA MORH. što znači da je bio dio jedne cjeline koja je učinkovito Page 11 .34 Divizijun je pak (na stranu Klaićevo nesnalaženje između pojmova strategijski i taktički) postrojba "od 2 do 3 baterije u artiljeriji". 11. u sastavu Novosadskog korpusa A klasifikaciju imale su mehanizirane brigade: 36. B klasifikaciju imala je 158. B od 15 do 60 i R do 15 posto popunjenosti po ratnom ustroju postrojbi. bataljona ili diviziona". sastavljena od "nekoliko jedinica koje opredeljuju rodovsku pripadnost. a vod se sastoji obično od tri desetine. Ured za suradnju s međunarodnim sudom pravde i međunarodnim kaznenim sudom (dalje VRH-USMSP): MUP RH. 1487-42 od 13. GŠ OS SFRJ. DT Br. mješoviti artiljerijski puk u Vinkovcima i 670. Komanda 5.. a ne samo s pješaštvom i topništvom. U građanstvu. s tri bataljuna) skupina koja se sastoji od oko 1000 vojnika koji kao potporu mogu imati divizijuna od 12 do 18 oruđa. odnosno divizijun. I uprava. No. VO: SSNO. 20 Vlada Republike Hrvatske. koji je koliko poznat i jasan. 1991. četa. granični bataljun.Bitka za Vukovar Mirnodopska armija imala je sustav klasifikacije koji se temeljio na brojnom stanju pripadnika postrojbe.31 U Anića brigada je "jedinica sastavljena od dva ili tri puka" ili "dva ih više bataljona". vezu. 27 SVA MORH. puk u JNA pretežno je bio postrojba za potporu. U odnosu na brigadu. piše Anić. GŠ OS SFRJ. Direktiva komandanta CV za dejstvo CV kao strategijske rezerve VK. u Sremskoj Mitrovici. SVA MORH. Svi bataljuni (dMzijuni) A klasifikacije u sastavu brigada (pukova) trebali su imati 100 postotnu popunu ljudstvom po mirnodopskom ustroju. proletersku mehaniziranu brigadu imao je i 51. armije. A klasifikaciju imale su postrojbe sa 60 do 100 posto. U KMćevom Rječniku stranih riječi brigada je "vojnički sastav koji sjedinjuje dijelove jednog ili više rodova vojske" i koji se sastoji od "nekoliko pukova.. I. DT br. U Vojvodini.. 2-2 od 23.30 Krugovima izvan vojske takvo određenje nije zapravo jasno. 17-3 od 15. 1989. Policijska uprava Virovitičko-podravska. Kroz 1980-te postrojbe su imale tri stupnja. 11. pukovi su redovno percipirani kao vojna skupina s naglašenom zastupljenošću jednog roda koji je određivao njegov naziv i namjenu.1989.28 U dijelu Tuzlanskog korpusa A klasifikaciju uz 12. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. kutija s nesređenom građom JNA i TO SRH iz Osijeka: Komanda Centralnog vojišta. Izvod za ZnŠTO Osijek 28 SVA MORH. 12.32 Objašnjenja su nedostatna i traže dodatno listanje rječnika i traženje natuknica bataljun i divizijun. 1988. Dopuna Naređenja SSNO. i pozadinsko obezbeđenje". 532-1 od 14. 1988. Dogradnja i razvoj rukovođenja 1 komandovanja u oružanim snagama. Koncem 1989. a brigade R klasifikacije trebale su imati samo minimum potrebnih vojnika za održavanje naoružanja i opreme s kojim je postrojba bila opremljena.33 Četa je "vojna jedinica koja se sastoji od tri voda". vod i desetina. usvojeno je stajalište da bez pozadinskih (logističkih) bataljuna brigade A klasifikacije imaju najmanje 4 bataljuna (divizijuna). 3. 10. prvenstveno brigadu i bataljun. JNA a od 1968. riječ je o pojmu. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. K-da 5. uprava. godine. nedugo nakon svršenog rata. koja je obuhvaćala združivanje raznih rodova u jednu kompaktnu bojnu cjelinu. Brigade B klasinkacije trebale su imati 2 ih 3 bataljuna (divizijuna). brigade s kojima će se čitatelj susretati na idućim stranicama bile su ipak veće i s većim brojem rodova. DT br.: SSNO. a od 1990. a rodovske brigade 3 divizijuna (bataljuna) A klasifikacije. deset vojnika. SP. 16 bile su R klasifikacije. a rodovske brigade 2 i iznimno jedan divizijun (bataljun) A klasifikacije.36 Tako dolazimo do određenja da je brigada (npr. 1989. 374-184/87 od 10. pontonirski bataljun u Slavonskom Brodu..

50. Stavovi po predlozima i zahtevima komandi vojnih oblasti i RV i PVO za dalje planiranje dogradnje JNA u miru i ratu u periodu od 1990 do 1995. Brojčano: oko 700 vojnika naoružanih s 550 automatskih pušaka. Ukupno je to bilo 220 ljudi. čete vojne policije. Može se uzeti kao osnova za prikaz i ostalih motoriziranih ili pješačkih Page 12 . 152. rujna 1987. 500 "Zolja". 123 snajperske puške. GŠ OS SFPJ. Brigada je pak pretendirala na samostalnost. protuoklopne čete. Nakladni zavod Matice hrvatske. DT Br. Početkom 1990-ih bilo ih je 50-tak Načelno se sastojala od komande. četiri motorizirana bataljuna (ih tri motorizirana bataljuna i jednog oklopnog bataljuna). VO: SSNO. I uprava. Novi Liber. lakog artiljerijskog divizijuna protuzračne obrane. 1989.. netrzajnim i protuavionskim topovima). a u završnici postojanja JNA postala je prevladavajuća forma više taktičke združene postrojbe. lakog artiljerijsko raketnog voda protuzračne obrane i logističkog voda.1 nekoliko puta dopunjavana. ali imala je 31 tenk T-55 ili T-34. KLAIĆ. 160 automatskih 37 VSA MORH: SSNO. iako ne i željena. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. osigurano i uskladišteno naoružanje i vojničku opremu. čete veze. jedne raketne protuoklopne baterije i pozadinskog voda. šest minobacača 120 mm.38 Bataljun kao osnovna združena taktička postrojba pješaštva. 35 ručnih bacača. 31 Bratoljub KLAIĆ. 96 ručnih bacača "Osa". DT br. desetine veze. 20 protuavionskih jednocijevnih topova 20 mm. 18 haubica 105 mm. čak i ako je bila u sastavu divizije. 30 lansera protuoklopnih raketa "Maljutka". SVA MORH . imala je nešto manje brojno stanje i za 25 posto manje pješačkog naoružanja (uključno s minobacačima.. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. 1967. 29 puškostrojnica. 30 ISTI. minobacačkog voda 82 mm. 34 V ANIĆ. Formacija broj 311. Ukupno je to bilo do 380 ljudi. što znači približna brojna stanja.260. oko 580 raznih pištolja.37 Motorizirana brigada s oklopnim bataljunom. 11-1 od 17. tri haubičke baterije 105 mm (negdje 122 mm) i pozadinskog voda. 24 trocijevna protuavionska topa 20 mm i 21 lansirni mehanizam za rakete "Strijela-2M". 18 haubica. 35 B. Riječ je o 140. voda ABKO i logističkog (pozadinskog) bataljuna. Pregled sastava KoV-a "A'. 4. Rječnik stranih reči. 153 strojnice. Komanda 5. Brigada s četiri motorizirana bataljuna u svom je arsenalu imala: oko 4000 automatskih i 30-ak poluautomatskih pušaka. Rječnik stranih reči. zapovjedno-izvidničke baterije. MARIJAN. 152. 1487-42 od 13. GŠ OS SFRJ. Rječnik stranih reči 313. a cilj je bio uravnotežen odnos između raznih rodova radi vođenja samostalnog boja.1990. 32 Vladimir ANIĆ. D. 18 strojnica i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". motoriziranoj brigadi kojoj je formacija propisana 17. 311 Vojni rećnik Državni sekretarijat za narodnu odbranu. Sastojao se od: komande bataljuna. izvidničke čete.K-da 5. 1985. Najbrojnija je bila pješačka ili motorizirana brigada. Motorizirana ili pješačka brigada imala je oko 5000 ljudi koji su bih naoružani uglavnom automatskim oružjem. KLAIĆ. Rječnik hrvatskog jezika 79. Prilog 2. tri puškostrojnice. Smrt oklopne brigade. komande stana. Haubički artiljerijski divizijun brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. tri motorizirane čete (oko 150 ljudi svaka). 24 minobacača 82 mm.. kao prevladavajuća formacija. 146-148. VO: SSNO. 161 puškostrojnicu. Rječnik hrvatskog jezika.101. 350 automatskih pušaka. 811. 33 B. 195..Bitka za Vukovar funkcionirala tek sa svim svojim dijelovima. GŠ OS SFRJ. Bataljun je obuhvaćao združivanje rodova koje ga je trebalo činiti sposobnim za protupješačku i za solidnu protuoklopnu i protuzračnu borbu.. 24 minobacača 120 mm. odnosno divizijun za potporu u pješačkim (motoriziranim) brigadama i divizijun u topničkim pukovima ili brigadama također traži kraći osvrt. haubičkog artiljerijskog divizijuna. 24 "Ose". 17 Krajem 1980-ih brigade JNA imale su sličan organizacijski okvir. Beograd. Mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun motorizirane brigade sastojao se od: zapovjedništva divizijuna. Zagreb. Motorizovana brigada "B". desetine "Strijela-2M". 33 strojnice. godine. šest minobacača 82 mm. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna. 38. šest protuoklopnih lansirnih kompleta vođenih raketa. oko 2000 ručnih bacača "Zolja". bila je rezultat dugog razvoja. inženjerijskog bataljuna. Motorizirani bataljun JNA u 1980-im godinama doveden je na razinu koja mu je omogućavala samostalan boj. 12 netrzajnih topova 82 mm. 1991. zapovjednog voda. Postignuta razina. minobacačke baterije 120 mm. 10. Ovdje je navedeno stanje s početka 1990. 29 Procjena na temelju: SVA MORH. 1987. četiri jednocijevna topa 20 mm i tri lansirne rampe za protuzračnu obranu "Strijela-2M". 48 netrzajnih topova 82 mm. dvije samohodne protuoklopne artiljerijske baterije 90 mm. Zagreb.

pojačanoj velikom vatrenom moći oklopništva. Mehanizirane postrojbe JNA je počela razvijati krajem 1960-ih godina. dvije puškostrojnice. a koja je bila sastavni dio 1. Motorizovana brigada "B". Od tada je istočni blok držan većom opasnošću od zapadnog za sigurnost Jugoslavije. Brigada je imala tri divizijuna tih topova i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". Razlike u brojnom stanju i naoružanju bile su vrlo male.. Vojna tajna Interno. koje po svojim dimenzijama ne mogu bitno zaostajati za pojedinim susjedima".. godinu Armija je ušla s 11 mehaniziranih brigada i planovima za njihovo daljnje povećanje. 1987. što je u ratu važno. Proces mehanizacije JNA u 1980-im obilježen 311VSA MORH: SSNO. 352-353. 12 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm. 10 Kopnena vojska JNA 3/n. kojoj je mirnodopsko sjedište također u Beogradu. 19 im rastom mehaniziranog postroja.. Pored dva do tri takva divizijuna u puku je bio i divizijun višecijevnih lansera raketa 128 mm "Plamen" (češće) i "Oganj" (rjeđe). Bila je A klasifikacije i čini se sastavljena isključivo od ročne vojske.ratna brigada. 11 ručnih bacača. a divizijuni višecijevnih lansera raketa imah su po 12 takvih oruđa. pokretno i vatrom dojmljivo pješaštvo. U mješovitim artiljerijskim brigadama kao vojišnim postrojbama osnovno topničko oruđe bio je top 130 mm. Svi topnički divizijuni imali su po 18 topničkih oruđa. a ne motorizirane brigade. obuhvaćala od 2000 do 5000 ljudi s područje jedne. VSA MORH: SSNO. možemo utemeljeno pretpostaviti da je bila najbrojnija mirnodopska brigada u JNA Važno je napomenuti da je to brigada koja je u hrvatskim medijima poistovjećena s 1. 1990. (od 1988. Motorizovana brigada "R". proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom. od sigurnosnih i protokolarnih. O njoj se u javnosti malo zna. znači pričuvna . Sedam brigada bilo je A tri B i samo jedna R klasifikacije. Dio brigada (veći najvjerojatnije) imao je taj divizijun s vučnim protuoklopnim topovima 76 mm umjesto samohodnih oruđa 90 mm.Bitka za Vukovar brigada sa četiri motorizirana (pješačka) bataljuna.42 Page 13 . 38 Kao primjer može se navesti 73.462.. šest protuoklopnih lansirnih kompleta i tri lansirna mehanizma "Strijela-2M". to odraz megalomanskog zahtjeva da SFRJ ima "respektivne oklopne i mehanizovane jedinice . Istu klasifikaciju u pješaštvu imalo je samo pet od 33 motorizirane brigade i dvije od 20 pješačkih brigada. VSA MORH: Pregled narastanja (pristizanja ljudstva) u mobilizaciji 221. Iz obitelji motoriziranih brigada u bitci za Vukovar važna je bila jedina brigada JNA koja nije imala redni broj. Novosadski korpus). što znači da su rodovski bile najbrojniji dio A postroja oružanih snaga SFRJ. motorizirana brigada iz Koprivnice koja je po ratnom ustroju imala 4605 ljudi. naoružanje i opremu za tu skupinu. One su trebale učinkovitije premostiti nedostatakugašenih i preglomaznih oklopnih divizija i slabu pokretljivost pješačkih divizija. Mehanizirana brigada zamišljena je kao spoj pješaštva i oklopništva. 351.260. kao prve operativne postrojbe tog ranga.40 Možemo zaključiti da je ratna brigada kopnene vojske JNA.. 18 pušaka. Rat će pokazati da je na dnu borbene vrijednosti bila brigada R klasifikacije. GŠ OS SFPJ. Formacija broj 311. GŠ OS SFRJ. Je li bilo još kakvih ustrojbenih razlika nije mi poznato.41 U 1990. Prve mehanizirane brigade JNA ustrojene su krajem 1968. Za života Josipa Broza Tita brigada je bila zadužena za njegovo osiguranje. knjiga 3/H. mtbr IRJ 4527). tri strojnice. u odnosu na ostale motorizirane brigade imala je različitu formaciju jer je imala bataljun a ne četu vojne pohcije. \TNC. koja je imala svoje ime. Za vojni vrh JNA mehanizirana brigada bila je 'ormula više združene vojne postrojbe: žilavo. Gardijska motorizirana brigada iz Beograda. No bitku za istočnu Hrvatsku na strani JNA obilježile su mehanizirane i oklopne brigade. proleterske gardijske mehanizirane divizije. koja je miru imala djelatnu jezgru od 10 do 700 ljudi. s naglaskom na pješačkoj komponenti. određenu tradiciju i. Beograd.39 Topovski ili haubički divizijuni u mješovitim artiljerijskim pukovima imali su uglavnom haubice 152 ili 155 mm i top-haubice 152 mm. Takav divizijun s oko 360 ljudi je imao nešto veće brojno stanje. 1987. ih više susjednih općina. Subotici i Pančevu nakon vojne intervencije zemalja Varšavskog ugovora na Čehoslovačku. kao i za osiguranje najužeg političkog i vojnog vrha Jugoslavije. Ta brigada je bila izravno podređena Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu. ovisno o rodu. S obzirom na njezin opseg zadaća. Vrhunac mehanizacije bilo je stvaranje Mehaniziranog korpusa u Vojvodini 1981.. Kopnena vojska JNA edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945-1985. a koncentracija oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA prema zemljama Varšavskog ugovora bila je strategijska postavka SFRJ do kraja osamdesetih godina. Formacija broj 311. Nakon Titove smrti zadržala je istu funkciju. godine u Osijeku.

bio je to kraj divizijske strukture. DT Br. 45 VSA MORH: SSNO. M. kojoj je uloga u agresiji na Hrvatsku i bici za Vukovar nezaobilazna.. odnosno oko 1400 do 1500 pripadnika po mirnodopskom ustroju. Za razliku od strukture. Armija je po iskustvima Prištinskog korpusa na Kosovu standardizirala ustroj svojih brigada. prevedena je iz B u A klasifikaciju. 1487-171/89 od 15. 9. što je ovisilo o dijelu brigade s A klasifikacijom. ovisilo je o broju oklopnih borbenih vozila i njihovom tipu.. mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. a mehanizirani bataljun dvije mehanizirane i tenkovsku četu. Isti je omjer. godine.43 Do 1990. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". U ljeto 1990. oklopni bataljun imao je dvije čete tenkova i mehaniziranu četu. 1990. Novi glasnik godina II. Kada je 1987. 20 Mješoviti haubički divizijun mehanizirane brigade imao je 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm i šest višecijevnih lansera raketa 128 mm. 12 SVA MORH-K-da 5. Smrt oklopne brigade. bio u mehaniziranom bataljunu.. pozadinski bataljun. većina ih je preustrojena u korpuse. odnosno borbenih oklopnih vozila. šest samohodnih borbenih vozila POLO M83 i 21 lansirni mehanizam "Strijela-2M". br.1990. proleterska gardijska mehanizirana divizija kao mobilan taktički postroj velike vatrene moći. Oklopni bataljun s dvije čete tenkova i mehaniziranom četom imao je 40 borbenih vozila. Protuoklopni divizijun imao je 12 samohodnih oruđa 90 mm i šest samohodnih lansera protuoklopnih raketa (BOV M-83). koja je obilježila cjelokupni mirnodopski razvoj JNA Pred preustroj Armija je imala 19 divizija kopnene vojske. Imala je i oko 680 motornih vozila raznih vrsta. Samohodni laki artiljerijski raketni divizijun PZO u prije ustrojenim mehaniziranim brigadama imao je 12 dvocijevnih samohodnih topova 57 mm. a sve su u divizijunu imale i šest smohodnih lansera protuzračnih raketa "S-l". a od pet preostalih. Osim njih. Koncipirane su po načelu: dva mehanizirana i dva oklopna bataljuna. inženjerijski bataljun.. Od pješačkog naoružanje imala je oko 2700 automatskih pušaka. I uprava. mehanizirana je brigada u naoružanju imala: tri izvidnička tenka. "B" i "R" klasifikacije na ratištu. oko 900 raznih pištolja. jedan mješoviti artiljerijski divizijun. ah u korist borbenih vozila pješaštva. Tri takve brigade bile su rodovski dio mehanizirane divizije. VO: SSNO. Formacija broj 314. 12 dvocijevnih samohodnih protuzračnih topova 57 mm gusjeničara ih 12 protuzračnih topova 20 mm na kotačima. kapetan I klase.45 Od sredine 1990. Dragan VUKDVIĆ. pa tako i ustroj mehanizirane brigade. MARIJAN. I uprava. četiri su ugašene 1990. 5-6.. Pregled sastava KoV-a "A". 11-1 od 17. Brigada s tenkovima M-84 ih T-72 imala je manje ljudi od brigade s tenkovima T-55 zbog različitog broja članova posade. 12 samohodnih ili vučnih haubica 122 mm. VO: SSNO. četiri tenka nosača mostova. o. 11-1 od 17. 5. od čega 11 pješačkih. 1990. septembar-decembar 1994.) biti u stanju da samom svojom pojavom na bojištu spriječe krvave događaje". VO: SSNO. 149-151. Prilog 2.44 Ustrojbeno su imale 81 tenk i 80 borbenih vozila pješaštva ih oklopnih transportera. 41. 142-143.213. 12 minobacača 120 mm. a. riječi su koje govore o percepciji oklopništva kod starješina i vojnika JNA pred rat i na početku rata. 70 poluautomatskih pušaka. Prilog 4„ Predlog OFD OMJ. tri izvidnička oklopna vozila.4. 682 ručna raketna bacača jednokratne uporabe "Zolja" i 70 protuoklopnih ručnih bombi. Brojno stanje mehanizirane brigade kretalo se od oko 3500 do 3800 vojnika po ratnom. većinom oklopne i mehanizirane. GŠ OS SFRJ. Ostala je samo 1. sve sa 13 tenkova. DT Br. Tijekom 1987. 41 D. devet snajperskih pušaka. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. budu odabrane da nose teret sukoba s Hrvatskom. četa vojne policije i vod ABKO. Mehanizovana brigada A SVA MORH. 44 SVAMORH-Komanda 5. 45 ručnih bacača. 1987. 4. "Za savremenije organizovanje OMJ". šest motoriziranih i dvije mehanizirane.Je U krugovima bivših časnika JNA takva brigada držala se malom divizijom. GŠ OS SFRJ. Br. Naređenje. Radni materijal za sednicu Vojnog savjeta. četa veze. 25 oklopnih transportera za potrebe inženjerije. 209 strojopuški. GŠ OS SFRJ od 17. 12 samohodnih topova 90 mm. šest lakih samohodnih protuzračnih sustava "S-1M". 21 strojnicu. S njom ne treba Page 14 . 43 "Smatralo se da će. I uprava. a podstožerne postrojbe uz komandu i komandu stana činile su: izvidnička četa. brojno stanje svih mehaniziranih brigada nije bilo isto. GŠ OS SFRJ.Bitka za Vukovar Bilo je logično da u svibnju 1990.K-da 5. laki samohodni raketni divizijun PZO. postrojbe A klasifikacije. u ratu na prostorima bivše Jugoslavije OMJ (oklopno-mehanizirane postrojbe. od čega 27 tenkova i 13 borbenih vozila pješaštva. počeo proces preustroja JNA po planu "Jedinstvo". D. odnosno 12 samohodnih trocijevnih topova 20 mm u kasnije ustrojenim brigadama. pet tenkova za izvlačenje.

a 399 neborbenih vozila. Brojni pregledi 398. proleterski gardijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. tri izvidnička oklopna vozila. proleterska gardijska mehanizirana divizija s 252. 1393 Page 15 . Pored divizije pridodana je i 252. 18 višecijevnih lansera raketa 128 mm. 552 pištolja. divizija je po nalogu Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ dodijeljena Komandi 5. 12 samohodnih protuoklopnih lansera raketa i šest trocijevnih samohodnih topova 20 mm. Artiljerijski puk divizije imao je 18 haubica 155 mm. 1. VSA MORH: SSNO. voda veze i voda vojne policije. tri zapovjedna vozila topničko-raketnih postrojbi.49 Brojčano. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk i 1. mehanizirana brigada A Zagrebačkog korpusa koja Je 1. 26. proleterske gardijske mehanizirane brigade i "koloni dužoj od 80 kilometara". voda ABKO. 36 haubica 122 mm. kao i u slučaju 3. njihovo postojanje i zadaća bilo je odraz gerilske tradicije iz Drugog svjetskog rata.. četiri tenka nosača mostova. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi koja je nakon pokretanja s čelom kolone ušla u Sremsku Mitrovicu. a koje su u JNA zamijenile brdske brigade. sedam oklopnih zapovjednih vozila.47 U veljači 1991. mješovitog protuoklopnog artiljerijskog puka. Protuoklopni puk imao je 24 protuoklopna topa 100 mm. šest zapovjednih topničkih vozila. Stvarna popunjenost bila je od 90-94 tenka. šest višecijevnih bacača raketa 128 mm "Plamen". Januar 1991. mehaniziranog bataljuna. šest minobacača 120 mm. 66 oklopnih transportera i borbenih vozila pješaštva. imala 1453 pripadnika po mirnodopskom. Puk PZO imao je 40 višecijevnih protuzračnih topova 46 Kao orijentir može poslužiti 140. U Valjevu je bila 2. oklopna brigada iz Kraljeva. tri oklopna bataljuna.397. a u Požarevcu 3. oklopnom brigadom imala je 748 oklopnih borbenih i oko 1200 neborbenih vozila. Brigada se sastojala od Komande. a "začelje je tek prelazilo Gazelu na Savi u Beogradu". 12 samohodnih dvocijevnih protuzračnih topova 57 mm. mješovitog artiljerijskog drazijuna. 36 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm..Severozapadno vojište. HI uprava.48 U JNA su oklopne brigade bile dio zajedničkog roda s mehaniziranima. 12 samohodnih haubica 122 mm. Sastojala se od tri mehanizirane brigade. odnosno Hrvatska vojska od kraja rujna 1991. izvidničke čete. odnosno borbeno vozilo pješaštva. voda RBKO i logističke (pozadinske) čete. odnosno partizanske divizije malog brojnog stanja i skromne vatrene moći. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica . također je imao brigadu kao najvišu združenu postrojbu. a sličan im je bio i ustroj.000 oficira. Brojčano je brigada ZNG-a (HV) imala 1930 ljudi. 1. 24. ureda zapovjedništva. proleterska gardijska mehanizirana brigada.50 O dojmu koji je neka od njezinih brigada ostavljala svjedoči ushićena izjava jednog pričuvnog kapetana o 1. šest lakih samohodnih sustava za protuzračnu borbu "Strijela-IM". tri izvidnička tenka PT-76. Formacijsko brojno stanje mirnodopskih jedinica . VSA MORH: SSNO. koji je godinu dana prije bio proglašen najboljom rodovskom postrojbom JNA U svoje tri mehanizirane brigade divizija je imala 252 tenka i 289 borbenih vozila pješaštva i oklopnih transportera. inženjerijskog bataljuna. mlađih oficira i vojnika. Komande stana. T-72 ili M-84). vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2" po scenariju obrane u slučaju napada NATO pakta. tri bataljuna. 1. odnosno 3838 po ratnom ustroju. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane.5. pet tenkova za izvlačenje. inženjerijskog bataljuna i nekoliko manjih postrojbi. Od ukupno 581 vozila 182 su bila borbena i zapovjedna vozila. Brigada ZNG sastojala se od zapovjedništva. Mehanizirana divizija bila je mirnodopska sljedbenica 1.51 Inače se po tisku može naći sličnih opisa postrojbi čija se teorijska i tehnička vatrena mogućnost ocjenjuje po broju kilometara hodne kolone. 20 automatskih pištolja. U Kragujevcu je bio 1. pozadinskog bataljuna. Po ratnom ustroju brojno stanje brigadnog i pukovskog dijela divizije bilo je oko 15. proleterske narodnooslobodilačke udarne divizije. Brojni pregledi . lakog samohodnog raketnog divizijun PZO. 18 samohodnih protuzračnih lansera raketa "Strijela-1". proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk. Možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je divizijska potpora bila na raznu korpusne. 21 20 i 30 mm. vojna oblast. mješovitog artiljerijskog puka. GŠ OSFRJ. 18 samohodnih lovaca tenkova s protuoklopnim raketama i 36 minobacača 120 mm. četiri jednocijevna protuzrakoplovna topa 20 mm i 58 protuoklopnih lansirnih oruđa POLO 9K11. Brigada je imala 94 osnovna borbena tenka (T-55.52 Protivnik s kojim je ratovala JNA u Republici Hrvatskoj. 18 top-haubica 152 mm "Nora" i 12 samohodnih višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". Ustrojbeno su imale 104 tenka i 61 oklopni transporter. JU uprava. inženjerijskog voda. proleterska gardijska mehanizirana brigada.Bitka za Vukovar miješati lake. izvidničkog voda. U Beogradu je bila glavnina divizije: Komanda s podstožernim postrojbama. januar 1991. protuzračnogvoda. Zbor narodne garde. voda veze. GS OSFRJ. siječnja 1991. 36 protuzračnih topova raznog tipa.

27 snajperskih pušaka. Smrt oklopne brigade. tri partizanske čete. U jeziku brojki brigada TO imala je oko 1420 ljudi. januar 1991. 49 Prikaz naoružanja i opreme dan je na temelju 4. Brojčano: oko 420 ljudi. 50 SVA MORH-K-da 5. 100 puškostrojnica. Partizanska brigada "R". 30 protuavionskih lansirnih oruđa "Stri]ela-2M". 36 protuoklopnih ručnih bombi. korpusa. Za razliku od njih.1991. a ne realno stanje. mješovite protuoklopne baterije. tri partizanska bataljuna minobacačke čete 120 mm. SSNO. 372 automatske puške. D. naoružanih sa 154 pištolja. 1991.Severozapadno vojište. 15 ručnih bacača "Osa". "Moćni i odlučni". 17. devet borbenih vozila i devet oklopnih transportera. 12 minobacača 60-82 mm. bilješka od 17. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M". Narodna armija. Brojni pregledi 398. Armija je partizansku (laku) brigadu u svojim pravilima uporabe predviđala na pomoćnim pravcima manevarskog (prohodnog) zemljišta kao dio borbenog poretka više taktičke (brigada ili divizija kopnene vojske) ili operativne postrojbe (korpus). 186-187. 1991. VSA MORH: Komanda 10. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. 1991. 2. protuoklopnog voda. 56 Brigada TO sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. 22 topa 20 mm. kao dio lake (partizanske) divizije mogla dobiti glavnu ulogu na nekom pravcu koji bi u općoj slici bojišta ih ratišta bio periferan. voda minobacača 82 mm i logističkog voda. šest minobacača 120 mm.. voda vojne policije. šest minobacača 82 mm i četiri netrzajna topa 82 mm. iako je u odnosu na njih u pojedinim segmentima naoružanja bila inferiorna. 51 D. 7. SVA MORH-K-da 5. 84 snajperske puške. 18 minobacača 82 mm. bilješka od 16. što se ne smije zaboraviti. 320 raznih Page 16 . 27 strojnica.Bitka za Vukovar automatske puške. 29 borbenih vozila i 27 oklopnih transportera. Partizanski bataljun JNA sastojao se od zapovjedništva desetine veze.. 81 snajpersku pušku. vojne oblasti JNA počinje naoružavanje postrojbi oružjem većeg kalibra. 254 automatske puške. Narodna armija. 48 SVA MORH-K-da 5.200. Formacijsko brojno stanje ratnih jedinica .534. Formacija broj 311. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica".53 U odnosu na ustrojbeni pregled veći broj brigada ZNG-a imao je četiri. mješovitog protuoklopnog voda lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. tri bataljuna TO. Za razliku od partizanskih brigada imala je iznimno naglašeno protuzračno obilježje.57 Brigade Zbora narodne garde i Hrvatske vojske do kraja rujna 1991. predstavljala je zamisao u dugotrajnom procesu stvaranja vojske. bila samo zamisao. 100. 50 poluautomatskih pušaka. 12 lakih raketa bacača 128 mm. 108 protuoklopnih ručnih bombi. koje je. pov. 8. baterije lakih raketnih bacača 128 mm. GLIŠIĆ. Bataljun ZNG-a zamišljen je kao postrojba od 540 ljudi. 2.. oklopne brigade Iz Jastrebarskog. Izvešće. To je u brojkama iznosilo: uglavnom 1670 ljudi. bile su lakopješačke postrojbe. 60 raznih pištolja. 55 Partizanska brigada JNA sastojala se od zapovjedništva zapovjedništva stana. GŠ OSFPU. šest minobacača 60 mm. 10. pet ručnih bacača 78 ručnih bacača "Zolja". 12/34-650 od 17. IH uprava. izvidničkog voda. 19. četiri minobacača 60 ih 82 mm. 917 automatskih pušaka. 579 poluautomatskih pušaka. bilješka od 17. LAZAREVIĆ. 28-30.. 49 ručna bacača "Osa". 240 raznih pištolja. 162 poluautomatske puške. Na zahtjevnom prostoru taj tip postrojbi nije uopće držan sposobnim za samostalno djelovanje. četiri protuoklopna lansera raketa "Maljutka". Dvije zarobljene protuoklopne brigade 33 SVA MORH: Osobna formacija brigade ZNG. 18 netrzajnih topova 82 mm. 1991. 515 automatskih pušaka. 137 ručnih bacača. GŠ OS SFRJ. šest protuavionskih lansirnih oruđa "Strijela-2M".. 45 ručnih bacača. izvidničkog voda. devet strojnica. 27 snajperskih pušaka. Zarobljavanjem Varaždinskog korpusa i nekoliko brigada i pukova iz 5. lakog artiljerijskog raketnog voda protuzračne obrane. 340 poluautomatskih pušaka. 18 minobacača 60 mm. Tek na gorsko-planinskom području takva je brigada. VO: Radna bilježnica "Načelnik OONF. i 1. 2. a ne tri bataljuna. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". 17. 11. MARIJAN. 96 puškostrojnica. voda veze. 1991. lake minobacačke artiljerijske baterije 120 mm. 52 D. 32 puškostrojnice. :" Isto. četiri automatska pištolja. 1991. zapravo samo simbolički popunjene naoružanjem većih kalibara. br. 54 poluautomatske puške. 84 snajperske puške. dva jednocijevna protuzračna 47 Procijenjeno na osnovi brojnog stanja istorodnih postrojbi Varaždinskog korpusa JNA VSA MORH: SSNO. slabo i nerazmjerno. 29 puškostrojnica devet strojnica 24 ručna bacača "Zolja". tri strojnice. "Nema mira u Mirkovcima". Str. pionirskog voda i logističke (pozadinske) čete. voda veze.51 Brigada ZNG nastala je po uzoru na partizansku brigadu JNA55 i TO56.

Tada je na širem području Vukovara JNA imala do tri mehanizirana bataljuna A klasifikacije s oko 1000 vojnika i oko 100 oklopnih borbenih vozila. motoriziranom brigadom. 13 ručnih bacača "Osa". 252. mješovitim artiljerijskim pukom iz Rume i 12. 453. te 20-ak višecijevnih lansera raketa. partizanskom divizijom bez jedne brigade. Pored njih treba računati i sa snagama potpore Novosadskog korpusa. ei Mladen MAPJANOVIĆ. Sredinom rujna 1991. 12. POPOVIĆ. Te su snage donijele potpuno novi odnos snaga. desetine veze. mladi ratnici (2)". proleterske mehanizirane brigade JNA S obzirom na A klasifikaciju brigade imao je oko 150 ljudi. Narodna armija 5. JOVANOVIĆ.1992. SRH. 1991.58 Od skupina Teritorijalne obrane Republike Srbije može se identificirati združeni odred Teritorijalne obrane iz Uzica. 57 Pravilo: Brigada. S pravca Sida prema Vinkovcima postupno je uveden preostali. Partizanska brigada Teritorijalne obrane. odnosno divizijune. "Premošćene sve reke". Bataljun TO sastojao se od zapovjedništva. 00 Petar BOŠKOVIĆ. iako nema dokaza da su bih združeni na taj način. Snage usmjerene na Vukovar podijeljene su na dvije operativne grupe. 20. 16. 15. 7. bataljune.. oko 70 haubica i topova kalibra iznad 122 mm. Poraz . mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. Odred je bio angažiran oko Srijemskih Laza. 3. Do masakra u Borovu Selu. Broj angažiranih vojnika JNA na širem području Vukovara i Vinkovaca do sredine srpnja iznosio je oko 10. PANTELIĆ. uglavnom u vodove i čete. 130. sastavom. 11.61 Iako je divizija imala stalan problem s pričuvnim 5S Aleksandar S. pontonirskog bataljuna iz Šapca. 1988. 22. 23 i jedan protuoklopnl puk JNA usitnjene su i podijeljene širom zemlje. te se pridodaju većim postrojbama (brigadama i operativnim zonama). oklopnom brigadom. mješovitim artiljerijskim pukom. Divizija je u različitim intervalima ojačavana 46. U tom vremenu započeo je ustroj snaga pobunjenih Srba po dotadašnjoj prostornoj strukturi Teritorijalne obrane RepubUke Hrvatske. R.. U Vinkovce je doveden mehanizirani bataljun 36.000 ljudi i oko 450 borbenih vozila. Ratna formacija broj T-411. 29. Narodna armija. "Jug" i Page 17 . 27 snajperskih pušaka 84 razna pištolja 27 puškostrojnica 26 ručnih bacača "Zolja". 21. 12. laki artiljerijski protuzračni. četiri protuavionska jednocijevna topa 20 mm i tri lansirna mehanizma za rakete "Strijela-2M".. Narodna armija. SSNO.59 U studenome su posadu Cerića činili pripadnici Teritorijalne obrane Republike Srbije iz Smedereva i Smederevske Palanke. 2001. šest minobacača 60 mm šest minobacača 82 mm i dva netrzajna topa 82 mm.371. GŠ JNA Uprava pešadije. odnosno baterije. oko Nijemaca i na osiguranju mješovitog artiljerijskog divizijuna 1. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka i mehanizirani bataljun 453. Nasuprot Erduta dovedena je 51. minobacačkog voda 82 mm i logističkog voda Brojčano je to bilo: 354 pripadnika. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 12. proleterske gardijske mehanizirane brigade. Ti divni ljudi. 82 ručna bacača "Zolja". (pešadijska. Vojna tajna Interno. tri ćete TO. Veternlk. mehaniziranom brigadom. 18 minobacača 82 mm šest minobacača 120 mm.60 U sastavu divizije može se identificirati i dio 402. planinska. Isto je bilo i s oklopništvom i topništvom. Vukovar je bio mirnodopska lokacija inženjerijskog bataljuna 12. čime je povećana opća sposobnost protuoklopne borbe. mehanizirane brigade iz Subotice. mehanizirana brigada iz Pančeva. Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Sida dovedene su 453. Ona je u borbama sudjelovala sa svoje tri mehanizirane brigade. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane iz Novog Sada. 1991. 18 minobacača 60 mm. Prvi je bio B klasifikacije a drugi R klasifikacije. 43 ručna bacača "Osa". Nekoj od tih brigada pridodavani su bataljuni drugih sastava. 248-249. lakim artiljerijskim pukom protuzračne obrane i manjim podstožernim postrojbama. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. mehanizirana brigada iz Sremske Mitrovice i 1. mješovitim protuoklopmm artiljerijskim pukom. mornaričke pešadije i laka). Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalentu jačoj partizanskoj brigadi TO (oko 2000 pripadnika). Početkom svibnja oko Vukovara je angažirana mehanizirana skupina 12.. 25. može se pretpostaviti je da njezino brojno stanje s ojačanjima nikad nije palo ispod 10-12 tisuća ljudi. zbile su se nove promjene. "Užičani osvetlall obraz". s nekoliko brigada i odreda TO Republike Srbije i dobrovoljačkih skupina. mješoviti artiljerijski i 17. brdska. LDIJ. 10 netrzajnih topova 82 mm četiri protuoklopna lansera raketa "maljutka". Kasnije se zbog izmjene pričuvnika u postrojbama ta brojka smanjila. Narodna armija. Republički štab Teritorijalne obrane. motorizovana. 125 automatskih pušaka.. koje se također usitnjava.Bitka za Vukovar pištolja 88 puškostrojnice. 59 M. "Ratnici iz senke". 1984.koreni poraza. 13.. 1991. veći dio 1. 148 poluautomatskih pušaka. U Vinkovcima su bila dva topnička puka.

1991. 9. Vojska. "Iskustva i pouke sa izvedene ZTV sa partizanskim jedinicama". 58. 14. 21.. 1992. Rume. prema svemu sudeći. 3. 261. Petar ŠTULOVIĆ. Narodna armija. Narodna armija. Narodna armija.. Iz reportaže nije jasno je 11 to postrojba TO ih JNA iako je vjerojatnije da je postrojba TO zbog odredske strukture..koreni poraza.72 Operativna grupa "Sjever" sastojala se od Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. 18. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 1991. 12.70 Po izjavi majora JNA Vesehna Šljivančanina na području Operativne grupe "Jug" "nije bilo nezavisnih dobrovoljačkih formacija. R. 16. 13. 26. 11.. POPOVIĆ. 20. 12.. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". OSTOJIĆ. 27. Iz sastava Kragujevačkoga korpusa bila je ojačana 51. "Udahnuti život gradu". "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru".1991. 23.64 U sastavu Operativne grupe "Jug" u prvim danima listopada bila je i 453. 10. 27. motoriziranom brigadom iz Kragujevca. A S. GLIŠIĆ. "Srušen mit o Mitnici". Skupina je imala dvije zadaće: napad na sjeverni dio obrane Vukovara. 'Vukovar u rukama oslobodilaca". proleterskoga gardijskoga mješovitog artiljerijskog puka. 250. što vjerojatno nije točno. mehanizirana brigada iz Subotice. 2. manji dijelovi 544. Operativna grupa "Jug" dobila je zadaću zauzimanja Vukovara. "Promašaja nije bilo". 22.. 7. PANTELIĆ. Sombora.66 Iz Beograda. Iz Niskog Page 18 .. 1991. dobrovoljačkim postrojbama i lokalnim pobunjenicima. Sremske Mitrovice i Kragujevca. partizanskom brigadom iz Leskovca62 i snagama Teritorijalne obrane.. "Predanost obuci". Srpska vojska.10. 64 M. Smedereva. Smederevske Palanke i Rogatice bile su dobrovoljačke postrojbe. 6. Milisav SEKULIĆ. 1993. 23. 1993.. 25 Sada. "Sačuvali srpsku zemlju". "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". Narodna armija. 68 Milorad GONČIN.68 Od lokalnih pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara.Bitka za Vukovar "Sjever". Pukovnici JNA Jovanović 1 Sekulić govore o 20.. bili su dobrovoljci iz Uzica i Prijepolja. partizanskoj diviziji. Narodna armija. Narodna armija. ali 54. PETROVIĆ. "Svanuće jutro slobode". 261. i djelatnu obranu prema Osijeku. 70 M. Leskovac je doista bilo mirnodopsko sjedište jedne. Bateriju je logistički osiguravao "sremskomitrovaćki pešadijski odred". 65 N. za sada neidentificirana "jedinica majora Stupara iz Prve vojne oblasti". 7. 6'J TO Negoslavci imao je oko 350 ljudi pod zapovjedništvom kapetana Miloša Bibića. JOVANOVIĆ. Bilten Generalštaba JNA br. 14.. 1991. partizanske divizije.. mehanizirana brigada. na pravcu prema Mitnici bila je angažirana minobacačka baterija 120 mm iz Indije.65 Iz sastava Teritorijalne obrane Srbije bile su skupine iz Indije. U okolici Vukovara. Bad Vilbel. 121. Njezina osnova bila je Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20.67 U 2. bataljun Vojne policije iz Novog 02 Milorad GONČLN. NIDDA Verlag GmbH.. 1991. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada iz Bačke Topole. 234-235.. Novog Sada. motorizirane brigade iz Šabca. 15. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". 71 S. 1. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 12. SEKULIĆ. u sastavu 1.. koju je zamijenila postrojba JNA pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala 234-235.63 Pored Gardijske motorizirane brigade posebno je istaknuta. 72 M. Narodna armija. koju je u listopadu smijenila TO iz Sremske Mitrovice. jul 1987. Iz sastava Novosadskog korpusa mogu se identificirati: 36. mehaniziranom brigadom iz Pančeva i 80. Borovo Naselje. 11. m D. 1991. 16. Narodna armija 7. jurišnog odreda. dobrovoljačkoj četi. 21. Narodna armija. laki artiljerijski puk protuzračne obrane iz Novog Sada. Narodna armija 9. RISTIĆ. 28..1992. 1997. PETROVIĆ. iako nije nemoguće da je i ona bila ustrojbeni dio Gardijske motorizirane brigade.1991. proleterska motorizirana brigada iz Novog Sada. 1991.71 Topničku potporu Operativnoj grupi pored formacijskog topništva angažiranih brigada pružao je i haubički divizijun 155 mm iz sastava 1. 11. 12. Poraz . 12. 23. R. 67 Milorad GONČIN. 11. 63 M. 17. već su svi uključeni u regularne jedinice JNA i delovali su pod komandom JNA'. Narodna armija 19. "Svanuće jutro slobode". 1. Milidar BAKARIĆ.69 Posebno je skupina TO Petrova Gora isticana kao primjer skupine velike borbene vrijednosti. 18. 11. 11. mješoviti artiljerijski puk iz Rume.

7. 1992. 22. Pov.84 Pored njega bio je angažiran i 204. Policijska stanica Grubišno Polje. dobrovoljačkog odreda bio je potporučnik Vladimir Mandič. 11. a njezinu su nazočnost u studenome utvrdila vojnoobavještajna tijela Operativne zone Osijek81 iako je na istočnoslavonskoj bojišnici bila od druge polovice rujna. 80 Momčilo PETROVIĆ. Jugoslaviju mko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.82 Krajem hstopada ih početkom studenog na bojište je doveden 310. oklopna brigada Page 19 .75 U priopćenju od 6. 1. 1994. inženjerijskog puka. 83 N. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. 12. Depeša br. 257-259. 20. Intervju. 1. s avionima "Supergaleb" i 242. 11. "Devalvirano primirje. "Lovci na jelene". Risto KOSTOV. lovački avijacijski puk iz Batajnice s nadzvučnim lovcima MIG-21 i MIG-29. vojne oblasti angažirana je 152. 6. SIS. Intervju. "Pobedili i nebo i blato". JOVANOVIĆ.79 Prema tvrdnjama beogradskog tjednika Intervju u borbama za Vukovar sudjelovala su dva bataljuna Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i 35 dobrovoljaca Srpske garde. 26. 525-130/7 od 9. inače./ M. ljudi koji. 1993. 1991. 78 VSA MORH: MORH. V.. "Tinja izvesna nada". 53. 11. u Borovo Selu. 9. 235. 1991. kojemu je sjedište bilo u Sremskoj Mitrovici. 11. studenoga Komanda Novosadskog korpusa posebno je istaknula djelovanje triju dobrovoljačkih skupina sastavljenih od "žitelja Novog Sada i okoline i kragujevačkog regiona". "Borovo Naselje pred konačnim padom". 9.76 U odredu su pored Srba. 24. čak i Itahjani i Grci. 2. mješovita artiljerijska brigada iz Ćuprije. S. SEKULIĆ. Narodna armija. 6-8. 26 Štab Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ Komanda 1. NEDELJKOVIĆ. 85 S. kojem je bila zadaća da prekine noćne letove hrvatskog zrakoplovstva. Slovaci. MARKOVIĆ. Narodna armija. žive na prostorima gde se sada ratuje". br. "Između dva miga". 1991. A od 20. 24. 511-15-03/1-3729-91 od 15. tvrđeno je. Intervju. Narodna armija. Narodna armija. A S. 77 Zapovjednik 1. 79 Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 81 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. 16. 9-10. MC-000000/XI-5-i4: Nedatirani plan veza Novosadskog korpusa. mehanizirana brigada 12. VRH-USMSP: MUP RH. Rusini. 15. Ispostava Slavonski Brod od 15.74 Pored nje u borbama za Vukovar sudjelovala je i četa 813.73 Iz sastava Komande obrane grada Beograda bila je 505. 3. Poraz. br. 9. s avionima "Orao". 84 MUP. GLIŠIĆ. Puk se sastojao od dvije lovačko-bombarderske eskadrile. srpskog dobrovoljačkog letećeg odreda "Dušan silni". 5. M. Služba za zaštitu ustavnog poretka.78 Djelovanje četničkog 1. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (kapetan I klase Vlado Jurić). 6-7. Momčilo PETROVIĆ. OSTOJIĆ. 1. Narodna armija 30. Narodna armija. pov. 1991. 11. 1991.Bitka za Vukovar korpusa bila je 211. 1992.83 Zrakoplovnu potporu pružao je 172. M. 1991. 1. 12. 1080-183/1-1994 od 10. 82 POA Republika Srpska Krajina. Glavni štab Srpske vojske. korem poraza 250. 25. bila na području Slavonije. VRH-USMSP: MUP RH. 9. bili i "Mađari. Obavještajno izvješće. Br./92. SEKULIĆ. 28. Simo ŽIVKOVIĆ. 1992. 1993. Odjel Sinj. 24. 1991. koja je od ljeta 1991.80 Od topništva 1. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". Vojska. Narodna armija 30. "Dobrovoljci ne ratuju za stranke". Službena bilješka o informativnom razgovoru. Z. lovačko-bombarderski avio-puk iz Titograda koji je u srpnju izmješten u Tuzlu. 511-02-41. motorizirana brigada dovedena u studenome na vukovarsku bojišnicu na dio Karadžičevo . 18. 9. 761. 2000. M. Str. Br. 1992. vojne oblasti I I— Operativna grupa "Sjever' —* 36. "Za život dostojan čoveka". 74 D. majora. 239.85 Izravnu 73 VRH-USMSP. PANTELIĆ. Službena zabilješka. "Osluškivanje pretnji otadžbini". revalvirana smrt".Gaboš Ostrovo . proleterska mehanizirana brigada 211. 1991. PU Slsačko-moslavaćka od 20. NEDELJKOVIĆ. 9. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 45/3-9 od 11. 75 R POSA "Inžinjerci na prvoj liniji". PU Bjelovar.1992. 263.77 Najpoznatija dobrovoljačka skupina koja je ratovala u sastavu Novosadskog korpusa bila je Arkanova Srpska dobrovoljačka garda. zabilježeno je još u svibnju 1991. pismohrana Odjela za terorizam i žrtve (dalje MUP RH-OTZ): PU Vinkovci. 2. Službena zabilješka.Markušica -Tordinci. 1992. oklopna brigada iz Niša. srednji samohodni raketni puk protuzračne obrane iz Kragujevca.

ostale su predviđene za ustroj s dvije ih više općina. proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk 1. kao što su minobacači i topovi. proleterski gardijski mješoviti artiljerijski puk 1.92 Bez oruđa za potporu. Ona je u lipnju imala 600 naoružanih ljudi. Prema tvrdnjama iz srpskih vojnih krugova u operaciji je angažirano oko 1600 oklopnih borbenih vozila. kojeg je u rujnu zamijenio general-potpukovnik Života Panič.1"' U ljeto je počelo ustrojavanje djelatne 3. NIKOLIĆ. od kojih 10 višekratne namjene. Do kraja lipnja glavne snage ZNG-a bile su ipak dovedene iz unutrašnjosti Hrvatske. partizanska divizija 130. motorizirana brigada 453. laki artiljerijski puk PZO 12. brigada ZNG-a. "Odjekuje neka druga pesma". mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine «Shema zapovjedanja oružanim snagama SFRJ u operaciji "Vukovar" topničku potporu. Ostale brigade ZNG-a u Slavoniji bile su još slabije naoružane. 8. Narodna armija. Bila je u potpunosti bez sredstava potpore. Dan nakon mobilizacije njezino ljudstvo imalo je 1886 raznih automatskih pušaka. 11. Kao i ostale brigade ZNG-a u Hrvatskoj u to vrijeme i 109. mehanizirana brigada Teritorijalna obrana Republike Srbije Riječna ratna flotila paravojne skupine Operativna grupa "Jug" Gardijska motorizirana brigada 20. bataljun vojne policije ->51. mješoviti artiljerijski puk 12.87 Brojci treba pridodati i 60-ak zrakoplova i nekoliko brodova Riječne ratne flotile. brigada bila je naoružana isključivo lakim naoružanjem. prol. a za 1300 ljudi nedostajalo je oružje. oklopne brigade. lipnja 1991. Vukovara i Županje. brigade ZNG-a određene za područje istočne Hrvatske. S oružjem za protuzračnu obranu nije raspolagala. otežava procjenu brojnog stanje angažiranih vojnika. brigade ZNG-a od 110 gardista razmještena je u lipnju u iločkom dijelu općine.89 Skupina 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada 2. a njezina je Komanda bila odgovorna za operaciju. kao i prijevoz ljudstva pružali su brodovi Riječne ratne flotile. partizanska brigada «divizijun haubica 1. 20 ručnih bacača.Bitka za Vukovar 18. proleterska gardijska mehanizirana brigada 252. na području kojega je bila 106. motorizirana brigada 16. lipnja 727 pripadnika naoružanih raznim pješačkim naoružanjem vojne i civilne namjene. oklopna brigada «1. koja se trebala ustrojiti od vojnih obveznika s područja Vinkovaca. Od svibnja je dio Flotile bio angažiran oko potpore kopnenoj vojsci i za osiguranje mosnih i drugih prijelaza. gardijskog mješovitog artiljerijskog puka 453. Na području Osijeka 106. mješovita artiljerijska brigada 310. 1991.88 Nakon masakra u Borovu Selu pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je četa ZNG-a od 150 ljudi. 7. Page 20 . proleterska gardijska mehanizirana brigada 3.. Osim Gardijske motorizirane brigade i 211. srednji samohodni raketni puk PZO 1. vojne oblasti JNA. i veći broj "privatnih karabina i lovačkih pušaka". Osim Osijeka. bila je potpuno lakopješačka postrojba. proleterska motorizirana brigada 505. Za temu ovog rada svakako je najzanimljivija 109. Prihvatljiva je brojka od 30. 20 poluautomatskih pušaka. koja se otpuštala nakon 45 dana. sve angažirane snage bile su iz sastava 1.000 vojnika stalnog sastava. Operativni razvoj u istočnoj Hrvatskoj proveden je u vrijeme zapovijedanja general-pukovnika Aleksandra Spirkovskog. brigada ZNG. mehanizirana brigada (tjedan dana) Teritorijalna obrana Republike Srbije paravojne skupine 152. brigada ZNG-a imala je 29. 980 oruđa zemaljskog topništva. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PZO 46. 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima. a za protuoklopnu 86 L.86 Pričuva JNA.91 Četiri pričuvne brigade ZNG-a mobilizirane su 28. proleterska gardijska mehanizirana divizija 1. Skupina od oko 30-tak pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski" bila je na području Vukovara u hpnju i srpnju.

93 Na području Đakova.. Vinkovačke jeseni. 1992. 11. brigada HV 124. br HV: Zapovjedništvo 109. 452. 01 SVA MORH-GSHV: Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. brigada HV 130. Ni on nije imao oružje za protuoklopnu borbu. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3.. lipnja 484 pripadnika. Davor RUNTIĆ. 178. Ur. Izvješće o stanju.. Str.. aktivnostima 1 popunjenosti 109. Vinkovci i 2 Aipanja 121.. kolovoza narastao do 7894 pripadnika. Bio je bez sredstava za protuoklopnu borbu. 1991. brigada HV «101. KL 814-05/91-01/01.96 U srpnju je počeo ustroj 4. od kojih je oko 70 bilo naoružano. Page 21 . 28. 89 S. 1995. lipnja 1991. koja je zapravo proširena prva knjiga Jovanović govori o 116 "artiljerijskih oruđa većeg kalibra. 6. 1-41/91 od 29. SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. Jedini dokument koji sam uspio naći. Usprkos stopostotnom odzivu bataljun iz Našica raspustio je ljudstvo jer nije raspolagao "nikakvim oružjem"..91 Na brodsko-posavskom području mobilizirana je 108. 87 A S. Velebit. brigade ZNG. 29. 29. a koji se može dovesti u vezu s postrojbom "Zrinski" izvješće je Sekretarijata za narodnu obranu Vukovar od 29.6. Zagreb. 5. 2185-04-01-91-21 od 29. Poraz . 1991. Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. brigada ZNG Shema zapovjedanja oružanim snagama RH Operativnoj zoni Osijek borbu imala je četiri ručna bacača.koreni poraza.. "Poraz Vukovara . Velebit 18. brigada HV 132. Nadnevak stvaranja dokumenta nije upisan. brigade ZNG. pa je cjelokupni ZNG-e u regiji do 20. KL 814-05/91-01/01. U drugoj knjizi. 6. pričuvne brigade Hrvatske vojske funkcionirala je prema načelu naoružanog naroda. A S. 28 ss Glavni stožer Hrvatske vojske Operativna zona Osijek 106. 1991. 18. Narodna armija. brigade ZNG-a. Tiskara Impress. Bataljun u Donjem Miholjcu imao je oko 240 ljudi. 92 SVA MORH-109. lipnja 1991. . Drugo izdanje. 04-8/1-91 od 29. brigada HV 105. organizirane na rnilicijskom 93 SVA MORH-GSHV: Zap. 11. Izvještaj. Našica. "Poraz Vukovara . 6. 175. u kojem se spominje njezin zapovjednik Ante Roso. od kojih je 1046 bilo bez naoružanja i opreme pa su stoga pušteni kućama95 Obrana grada Vukovara do ustroja 124.. Tvrdnja je neprihvatljiva jer je samo u Mehaniziranoj diviziji i dva mješovita artiljerijska puka bilo oko 120 topova. 1991. 88 "Kadrovske promené u vojnom vrhu". br ZNG. Bataljun u Đakovu imao je 29.. br. Izvještaj o popunjenosti 107. brigada HV Operativna grug a Vukovar. 76. br. 6. Tako smo branili Vukovar. "Zadaci se sustižu". brigade sa MTS. Izvješće. brigada HV 3. 6. brigada HV 122. pov. 1999. br NG. 14. 106. bataljuna 3. br„ Stanje u jedinici. brigada HV 131. lipnja 1991. bez minobacača 60 i 82 mm". 1999. Bataljun u Valpovu imao je oko 430 ljudi od kojih je samo 10 imalo vojno automatsko naoružanje. Brojka u Vukovaru postupno je rasla. 2185-04-01-91-22 od 29. brigada ZNG-a s 1991 vojnim obveznikom. 1991.pobjeda Hrvatske"..Bitka za Vukovar Nikola OSTOJIĆ. a na prijamnom pečatu primaoca (Zapovjedništva ZNG-a) upisan je 23. 107.. Str. od čega je 275 bilo naoružano pješačkim naoružanjem i bez oružja za protuoklopnu borbu. 94 SVA MORH-GSHV: Zap. Vinkovci.pobjeda Hrvatske". a ostali su raspolagali različitim tipovima dugog i kratkog civilnog naoružanja. Narodna armija. 5... brigade ZNG-a. brigada HV 123. Ur. 107. od čega 400 nenaoružanih. Stjepan SUČIĆ. pov. brigada HV 108. br. SVA MORH-GS HV: Zap. haubica i vlšecijevnih lansera raketa. 1991. JOVANOVIĆ. 2000. SUČIĆ.. brigada HV 109. brigada HV 107. 90 Marko MALOVIĆ. Valpova i Donjeg Miholjca mobilizirana je 107. 11. 6. br. Rat Srba i Hrvata 1991. kao i u ostahm dijelovima Slavonije. Ostajemo u Iloku. Izvješće. Krajem srpnja hrvatske snage u Vukovaru i Borovu Naselju sastojale su se od 800 ljudi. JOVANOVTĆ. brigade ZNG. brigada ZNG.

Slavonska regija na dan 20. operativne zone. naoružana ispod ustrojbene razine. Vinkovaca i Županje. A MIRKOVIĆ-NAD. brigade. w SVA MORH-GSHV: Popuna jedinca (osobni sastav). 293-300. Pribavljanjem novog oružja pojedinim brigadama ZNG-a i HV dodavani su novi organizacijski elementi.. Zapovijed.98 Postupnim dopremanjem oružja. Županja na oko 5000 ljudi. brigade HV u šire područje sela Nijemci. brigade ZNG kojeg je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 26. 01/91 od 29.000 domobrana.. 6.Jastreba. 98 ISTI 175. odnosno na podlozi strukture nekadašnje Teritorijalne obrane. uglavnom s područja jedne općine (iznimka su četiri A brigade ZNG-a). 512-06-02-91-34 od 26. Vinkovci. od kojih je 14 bilo u sastavu posade Bogdanovaca. Županja. iako nema naznaka da je doista postojao. DT 801-02/91-01/01. a krajem rujna postalo je Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili Zapovjedništvo 1. br.Bitka za Vukovar 10 SVA MORH-GSHV: Komanda brigade ZNG. spomenuti 4. "Na ovom prostoru Hrvatska će do polovine oktobra 1991. koji su dio njih pretvarali u mješavinu brigade TO i pješačke brigade JNA Krajem 1991. Nazvati ih brigadom i bataljunom nije problem i one izvrsno funkcioniraju na papiru. brigade HV u Županji te dovođenjem iz Bjelovara 105. Bitka za Vukovar. Na taktičkoj razini promjene su provedene na širem području Operativne grupe Vukovar. U Vukovaru je pored lokalnih policajaca stalno bio velik broj pripadnika Policijske uprave Varaždin. 8. 97 M. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. rujna dodjelilo za ustroj 124. bataljuna 109. Zbog pokušaja deblokade Vukovara iz Zagreba su sredinom hstopada stigle četiri čete dragovoljaca. i JNA je imala apsolutnu nadmoćnost i mogla je. Početkom mjeseca obrambene snage pojačane su s borbenom tehnikom i ljudstvom iz Varaždina. 30 brigade HV određen za ustroj druge brigade HV u Vinkovcima. brigade HV uopće ne postoji. Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara sredinom hstopada 1991. a posle toga obrazuje se Osijećka operativna zona sa 8 brigada Zbora narodne garde (ZNG) sa najviše 3000 vojnika i 5. 100 SVAMORH-GSHV: Ministarstvo obrane. HOS-ovaca. Jedinice hrvatske vojske u Istočnoj Slavoniji svojim naoružanjem i opremom bile su inferiorne. na određenim prostorima i pravcima ostvarivati svaku procenjenu i realno potrebnu nadmoćnost. godine imati 14. 258. bataljun 109. a ostala dva bataljuna trebala su se popuniti ljudstvom bivše vinkovačke brigade TO. potpukovnika Mile Dedakovića . ustrojem 131. 29 principu. a osobito na stožernim zemljovidima. koja je uz to branila teritorij dviju općina. U sastav operativne grupe ušle su pričuvne postrojbe Hrvatske vojske iz navedenih općina. brigadi HV. 1991. slabo ili nikako izobražena i načelno nesklona bojnom djelovanja izvan matične općine? Problem nastaje pri pokušaju odgovora na pitanje: mogu li te skupine funkcionirati po zahtjevima koji se traže od brigade. Dobila je broj 131. Stoga je 131.97 U sastavu obrane Vukovara od kraja rujna bila je i skupina od 58 pripadnika Hrvatskih obrambenih snaga. Pričuvne snage ZNG u Vukovaru u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske vođene su kao 4. 9. Može U se brigadom držati skupina ljudi. broj branitelja Vukovara narastao je na oko 1800 boraca. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju od sredine srpnja promijenilo je nekoliko imena. pod zapovjedništvom dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara. bataljun 109. korpus. samostalni zagrebački bataljun HV. DEDAKDVIĆ-JASTREB. brigade ZNG narasle su ustrojem Operativne grupe Vukovar. ovdje je predmet našeg interesa brigada ZNG-a i HV 1991. 1991.100 Dvadesetak dana kasnije ponovno je 4. brigade ZNG. Ur. Izvješće.. brigada "prebačena" na postrojavanje Page 22 . Od njih je kasnije ustrojen 83. Županja. za što nema potvrde u suvremenim izvorima iz istočne Hrvatske. u sastavu Operativne zone ustrojena je Operativna grupa Vukovar. godine A brigada ZNG-a bila je modificirana i brojno znatno manja postrojba nastala po uzoru na motoriziranu brigadu JNA No. U listopadu je počelo dovođenje snaga i naoružanja i opreme iz unutrašnjosti.99 Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake (partizanske) brigade JNA a zadaću deblokade dobila je pješačka brigada kopnene vojske. D. Snage na području Vinkovaca od oko 2500 ljudi s početka rujna iz sastava 109. i 3. po potrebi. Brojno stanje policije prema dostupnoj građi ne može se pratiti. 99 Nekoliko godina kasnije pukovnik JNA Sekulić priznat će da je brojno stanje HV znatno manje. Od zamisli se odustalo nakon što je iz Osijeka u Glavni stožer HV odaslana informacija da 4. Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini oživio je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. RUNTIĆ. SEKULIĆ. br. bataljun 109." M. bataljun 109. Vinkovci. Dobar je primjer 4. 1991. Vinkovci.

teško da ih je pet moglo ispuniti zahtjev za pokretom izvan matične općine a da se to porazno ne odrazi na njihov borbeni moral i mogućnosti. SVA MORH-GSHV: MORH. potvrda je prevladavajućeg stanja. pov. Str.. Slična mjerila (kao na brigade) možemo primijeniti i na operativne sastave (korpuse i operativne grupe). a potom 123. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog prlrnirja".1991. Kl.104 Stanje 105. brigada HV. nego skupinama od 800 do 2500 ljudi za brigada i 100 do 300 za bataljun. Ur. Mehanizirana divizija bila je sljedbenik 1. Mirnodopska JNA bojnu vrijednost određivala je na ideološko-političkoj procjeni i odnosu pripadnika Armije prema Partiji i njezinoj politici. 1991. Postrojba je dobivala zadaću na osnovi svojih borbenih mogućnosti. Vinkovci. 1991. Od 65 brigada i nekoliko samostalnih bataljuna HV i ZNG na kraju 1991. br. Ne treba zaboraviti da je 123. a to je bilo brojno stanje. br. Njihovo topničko djelovanje obilježilo je operaciju zauzimanja Vukovara. "Prva faza rata 1990-1992: pripreme JNA za agresiju i hrvatski obrambeni planovi". Izvješće. na idućim stranicama uvehke se opisiju upravo problemi tih postrojbi. Tb su uostalom i radile. Gardijska motorizirana brigada imala je poseban status u JNA bila je izravno pod zapovjedništvom Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. 10. Martin ŠPEGELJ. 512-06-02-91-192 od 19. kojemu je "" SVA MORH-GSHV: GSHV KL DT 801-01/91-102. oprema (uključuje kvalitetu tehnike i naoružanja) i izobrazba. a ne u sukobima s JNA Uostalom. 10. listopada Glavnom stožeru HV za ustroj samostalne postrojbe HV potvrđuje mihcijsku razinu vojne organizacije u Vinkovcima. 525-124/88 od 20. DT br. Zagreb-Sarajevo. brigada ZNG-a..Bitka za Vukovar u Županju.106 Relevantna procjena moguća je ipak samo u ratu. 1991. iako je potpuno neodrživo. br. mogle su otvoriti vatru po svojim pravilima uporabe i udžbenicima taktike.107 Prema mjerilima JNA dvije su postrojbe ipak odskakale od ostalih. Zapovijed. m A TUS. listopada 109. Ur. br. 104 SVA MORH-GS HV: Krizni štab općine Županja.101 Medijski najutjecajnije osobe iz Hrvatske vojske s kraja 1991. postigla u sukobu s naoružanim skupinama pobunjenih Srba i Teritorijalne obrane Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. pov. brigada HV najveće uspjehe u 1991. Njihovo se stajalište prihvaća..... Ur. Rat u Hrvatsko] i Bosni i Hercegovini 1991-1995. što je već dovoljno da je dovede u pitanje kao brigadu. Županja vezivala je za sebe snage JNA ekvivalenta ojačanog korpusa. a nakon dolaska pokazala se nesposobnom i za zadaće obrane. godine. Zapovijed. 1999. 525-123-32/91 od 9. 1991. 103 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. To je zajedničko svim postrojbama HV dovedenim iz unutrašnjosti Hrvatske u istočnu Hrvatsku do kraja bitke za Vukovar ah i kasnije. U usporedbi s JNA Operativna grupa Vukovar. 60-63. 1991. br. 5120-34-91-1 od 18. 77. 10. Status elite u JNA imale su postrojbe A klasifikacije. KL DTbr. 31 vatrena moć bila veća od cjelokupne Hrvatske vojske. godine ne dvoje da je u toj godini Republika Hrvatska imala ustrojenu vojsku. a da se njihova reakcija na dobivenu zapovijed nije sa sigurnošću mogla predvidjeti. Operativna grupa Vukovar.105 S druge strane postrojbe JNA uglavnom su ispunjavale ustrojbeni uvjet naoružanja. 11. SVA MORH-GSHV: ZOSISD3. naoružanje. kao prve veće postrojbe dovedene u istočnu Slavoniju iz unutrašnjosti Hrvatske. Županja bila je tek taktička skupina koja je dobila operativnu zadaću.103 Zahtjev Kriznog štaba općine Županja od 14. 801-02/91-01/01.102 Time se otvara veliki problem neutemeljenih stajališta oko Domovinskog rata. 105 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. koja su danas čak i zaoštrenija no što su bila do 2000. KL 210-02791-01/1. 525-123-178/91 od 18. Osim toga ni jedna postrojba HV/ZNG-a nije bila ustrojbeno naoružana. Zahtjev za formiranje novih jedinica. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 10. brigade HV iz Bjelovara. Korpus JNA nasuprot Operativnoj zoni HV operativna je skupina. koja i privremeno ima jasne elemente borbenog dijela i potpore. 801-02/91-01/01. br. brigadu HV iz Vinkovaca i Županje ustrojbeno je opisao kao "gotovo potpuno na nivou jedinica Narodne zaštite". Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 1991. pov. Županja i Vukovara 17. Bila je mirnodopski sljedbenik Pratećeg bataljuna Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. 2212-01-01-91-1 od 14. 11. SVA MORH-GSHV: MORH. Zapovjednik Operativne zone Osijek u svojoj procijeni od 9. 10. Naklada Jesenski i Turk: Dani. U istočnoj Hrvatskoj koncentrirao se najbrojniji dio tih sastava. Vinkovci. Bila je predviđena za prodor u Vukovar. Stoga pri spomenu brigade ih bataljuna ZNG-a (HV) to treba uvjetno prihvatiti i ne držati brigadu snagom od 3 do 4 tisuće ljudi ih bataljun snagom od 300 do 500 ljudi i minobacačkom baterijom od šest oruđa 120 mm. Ur.. 1991. Na području Operativne zone Osijek za status brigade u obzir dolazi 108. Str. proleterske Page 23 .. br.

Njihov vrhunac bilo je zauzimanje slavonskog sela i neprimjereno dug boj s lokalnim mjesnim zajednicama. tri gorska topa 76 mm (jedan je također bio neispravan). Zarobljavanjem dvije mehanizirane brigade Varaždinskoga korpusa. Sudbina partijske vojske. a i to što je postojalo nije se moglo pratiti. 1W Strategija oružane borbe. 1992. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Uglavnom je to bilo oruđe skinuto s jedne željezničke kompozicije JNA koja je krajem kolovoza na putu iz Slovenije zaplijenjena u Vinkovcima. 51. Čak i uz pretpostavku da je znatan dio tehnike bio izvan operacije (30-50 posto). odnosno ojačani oklopni bataljun. Za određenje elite u JNA sasvim dovoljno. Na području gdje su bile mirnodopske lokacije oklopništva JNA potaknut je ustroj oklopnih bataljuna u lokalnim brigadama Hrvatske vojske.14 borbenih vozila pješaštva M-80. 4. i 252. i 1988). tri protuoklopna topa 76 mm. proleterske. 9. to možemo pokušati učiniti za naoružanje. "Koje 'pucao' u tenkiste". proleterska gardijska mehanizirana divizija.Bitka za Vukovar narodnooslobodilačke udarne divizije. Njihovo dejstvo podržavano je vatrom artiljerije i minobacača iz s. četiri tenka za izvlačenje i jedan zapovjedni oklopni transporter. Centar za strategijska istraživanja GŠ JNA. PETROVIĆ. Krajem studenoga 1991. kao i oruđima kalibra 76 i 105 mm. oklopna brigada (možda bez jednog bataljuna). 108 M. i 109. četiri haubice 105 mm. 36. a količina oružja ostala je nepoznata regionalnom zapovjedništvu ZNG u Osijeku. Način njihove raspodjele i uporabe takav je da se može govoriti poglavito o psihološkom obilježju a ne snazi koja izaziva respekt protivnika. koji ne možemo matematički ih statički predočiti. Visok intenzitet vatre minobacača i artiljerije pokazao je da su hrvatske snage pravovremeno. Dio tehnike imao je nekompletnu opremu 1 manje nedostatke. brigadi HV bile su tenkovske čete. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan). kao npr. brigade ZNG. 2001. 1983. a u 108.. Hrvatsko topništvo u istočnoj Hrvatskoj tek je od sredine rujna počelo dobivati konture. Za razliku od morala. to je i dalje ogromna brojka. jedan laki tenk PT-76.109 Prema ustrojbenim mjerilima JNA bile bi to tri tenkovske i dvije mehanizirane čete. Tu nije uračunato ostalo oklopništvo angažirano u području Vukovara iz 12. Vojna tajna. njihovo naoružanje i oprema razdijeljena je širom Hrvatske. 27 minobacača. dovukle u grad velike količine municije. 26. četiri protuoklopna topa 100 mm. Savezni sekretarijat za narodnu odbranu. te su postrojbe malo što imale ubilježiti u svoj ratni put. 1992."108 No to je bila tek jedna od nesuvislih tvrdnji i opravdanja za predugu kampanju zauzimanja grada kojem u kolovozu ista Armija nije davala nikakve šanse za obranu. oko 30 posto po ustroju. Nakon zauzimanja Vukovara JNA je hrvatske snage u gradu procijenila na "četiri do pet hiljada ljudi" naoružanih "najsavremenijim streljačkim naoružanjem. očigledno pre izbijanja oružanih incidenata. oklopna brigada (1976. Milan MIHAJLOVIĆ. 107 Dio brigada koje su sudjelovale u napadu na Vukovar godinama su bile u vrhu kopnene vojske JNA na izborima za najbolju postrojbu. i 1987.110 Obrana Vukovara pred kraj rujna imala je: četiri haubice 155 mm.) i 211. Ustrojbeno su imale oko 820 tenkova i borbenih vozila pješaštva (oklopnih transportera). Snage ZNG u Vinkovcima na prijelazu iz rujna u listopad imale su u svom naoružanju: četiri haubice 122 mm. 211. Page 24 . jedan samohodni dvocijevni protuzračni top 30 mm "Praga". minobacačima 120 mm. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm. listopada imala je 27 tenkova T-55. šest netrzajnih topova 82 mm. Nasuprot njima Operativna zona Osijek 31. U sastavu Operativne zone Osijek zarobljena tehnika 12. O nesrazmjernom odnosu na tom području najviše govori osvrt na hrvatsko oklopništvo i topništvo tijekom bitke za Vukovar. M. 74. Vojska. Prva oklopna postrojba Hrvatske vojske ustrojena je u rujnu u Slavonskom Brodu od tenkova M-84 koji su sklapani u tvornici "Duro Daković". Miroslav HADŽIĆ.14 tenkova M-84. velikim brojem minobacača 60 i 82 mm. Narodna armija. Najviše oklopa bilo je u 3. malim raketnim lanserima 128 mm. mehanizirana (1977. 23. Beograd. Do tada ga je bilo malo. proleterske mehanizirane brigade u Našicama određena je za ustroj mehaniziranog bataljuna 3. i 51. šest protuzračnih raketa "Strijela-2M". 6. ĐUKIĆ. brigadi ZNG. Nuštra (Vinkovci). Na dijelu od Vukovara do Vinkovaca i Županje bila je početkom listopada 1. 36. Bogdanovaca i s. Interno. 1. 32 Na prijelazu iz rujna u listopad JNA je za operaciju Vukovar koncentrirala sedam mehaniziranih i dvije oklopne brigade JNA koje su manje ih više bile angažirane u provedbi operacije zauzimanja grada. a koji je uz brojne slabosti bio na hrvatskoj strani. 180. mehanizirane kao i Gardijske motorizirane brigade SSNO-a.13 oklopnih transportera M-60. Samizdat B92.

brigadi HV. Br. Ostalo je bio kalibar 76 mm.114 Taj potez treba držati prije umirujućom gestom prema hrvatskom vrhovništvu nego svrhovitom pomoći Vinkovcima i Vukovaru. brigadi. 9. što je bilo bhzu topničkoga dijela protuoklopnog puka. SVA MORH-109. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". 1991. brigadi HV u Osijeku. Br. SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. 11 topničkih oruđa korpusne razine i jedno armijske razine. koja se tada prikupljala oko Vinkovaca. i dva u 109. Ukupno je imala 29 oruđa iznad kalibra 105 mm. 10. br HV: Zap. zatim pet gorskih topova 76 mm. Operativna zona Osijek je 11. šest haubica 155 mm (od kojih dvije neispravne). brigadi ZNG-a. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm.112 Terminologijom JNA Operativna zona Osijek je na crti od granice s Mađarskom do rijeke Save imala 38 oruđa. minobacača i protuoklopnih lansirnih oruđa) bio je u sastavu 108. brigadi. br. brigadi.1991. ZNG RH br. 1991. tri protuoklopna topa 76 mm. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. brigadi. SVA MORH-122.. od čega 17 topničkih oruđa brigadne razine. Znatan dio oruđa (95 topova. 9.Bitka za Vukovar od čega devet kalibra 120 mm.116 Iz sastava Operativne Page 25 .. Glavni stožer HV 4. brigadi. Do kraja bitke broj oruđa znatnije je praćen protuoklopnim sredstvima. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Tenkova M-84 bilo je: 12 u 108. brigadi ZNG-a SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. ali s tri različita kalibra i stupanjem suvremenosti oruđa. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm. jedan u 136. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. br. koja je bila na novogradiškoj bojišnici. Divizijun JNA načelno se sastojao od tri baterije od po šest oruđa.10.. brigadi. na upit Zap. 525-123-117 od 31. onom dijelu koji je podržavao obranu Vukovara. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopnih transportera M-60 bilo je tri u 3. brigadi. dva u 123. Br. Zapovjedništvu ZNG RH. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. 04-241/1-91 od 3. jedan višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen". jedno u 136. a dostavljen je telefaksom 25. top 130 mm s dotrajalom cijevi. 33 listopad je vrijeme povećanja topničkih oruđa u Slavoniji. hstopada imala po četiri haubice 105 i 122 mm. rujna u 1 sat. studenog zapovjedio je Zapovjedništvu Operativne zone Bjelovar da iz mješovitog protuoklopnog artiljerijskog divizijuna Virovitica izdvoji jednu bateriju samohodnih protuoklopnih lansera raketa i da je s posadama uputi uy Đakovo. Minobacača 120 mm bilo je dostatno za 10 pješačkih bataljuna ih lakih brigada. 5120-02-91-1 od 23. dva u 123. 54 protuoklopna lansera vođenih raketa i devet samohodnih protuoklopnih lansera vođenih raketa. 10. 1991. br ZNG. dva laka lansera raketa 128 mm. U gorskih topova 76 mm (od kojih četiri neispravna). Izvješće. Vinkovačka je brigada 21. šest samohodnih topova 90 mm. a četiri tenka za Izvlačenja (od čega dva neispravna) i jedno zapovjedno oklopno borbeno vozilo BTR-50PKbili su u 3. jedan u 136. Izvješće. brigade HV. listopada u svom sastavu od topništva za potporu i protuoklopnu borbu imala: pet top-haubica 152 mm (od kojih su dvije bile neispravne). 11 ručnih bacača. borbenih vozila pješaštva M-80 bilo je: tri u 3. 2121-06-91-02 od 27. Str. šest netrzajnih topova 82 mm. jedan u 107. dva u 108. 1. 86 minobacača 120 mm (10 neispravnih). Protuoklopništvo je raspolagalo s 47 topničkih oruđa. Dan ranije Operativnoj zoni pridodana je bitnica s pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" sa samo jednom posadom.115 No vratimo se Vinkovcima i topništvu na području općine. što je ukupno 18 oruđa. osam u 109. br. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". pov. po četiri protuoklopna topa 76 i 100 mm. četiri haubice 105 mm. 22 protuoklopna topa 76 mm (od kojih 8 neispravnih). 15 kalibra 82 mm i tri od 60 mm. 38 netrzajnih topova 82 mm (8 neispravnih). studenoga iz sastava Operativne zone Zagreb izdvojena protuoklopna baterija 76 mm i određena za slanje u Vinkovce u sastav Operativne grupe Vukovar. jedan trocijevni top 20 mm. osam haubica 122 mm iz razdoblja Drugog svjetskog rata. brigadi i dva u Zaštitnoj četi Zapovjedništva Operativne zone Osijek Kod njih je bio i jedan laki tenk-amfibija PT-76. brigadi. Br. brigadi. Izvješće. 12 samohodnih protuoklopnih topova 90 mm (9 neispravnih). 22 protuoklopna topa 100 mm. 109.1 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br ZNG. Vinkovci. pet u 106.113 Uz to je po nalogu Glavnog stožera HV od 2. 36 minobacača 60 mm. 76 minobacača 82 mm. Izvješće o stanju OMJ u OZ Osijek "" SVA MORH-GSHV: Zap. brigade ZNG.. jedan protuzračni top 40 mm. 1991. 1991. Županja. ZNG Vinkovci od 24.. 9. 3. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". 2-5 od 29. Bateriju je nakon dolasku iz Zagreba u Osijek Zapovjedništvo Operativne zone dodijelilo 135.111 '"'J Tenkova T-55 bilo je: 13 u 3. Baterija je dodijeljena Zapovjedništvu Operativne zone Osijek radi ustroja protuoklopnog divizijuna 3. rujna 1991. četiri minobacača 120 mm i tri 82 mm. šest u 109. 04-264/1-91 od 7.. 19 lakih raketnih lansera 128 mm.

br. 122 SVA MORH-OSHV: Ministarstvo obrane. sredstava. 109. u 20. 24 takva topa ostala su u vojarni Borongaj nakon odlaska JNA iz nje. br HV: Zap. 9. Načelnik artiljerije od 23. Str. tri protuoklopna topa 76 mm. Raspored art.1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pet gorskih topova 76 mm. 10 minobacača 82 mm i jedna haubica 105 mm. Izvješće. br. 525-123-41 od U. 5120-25-91 od 2. 04-358-01/91 od 23. od kojih je svaka imala 54 takva topa. pov. Str. Kl. a pod izravnom nadležnošću komandi vojnih oblasti. U posjedu 124. jedna haubica 155 mm.35. 34 mm i šest protuoklopnih topova 100 mm. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 11. 2-5 od 29. pov. br. 10.. Zapovjed za pretpočinjavanje artiljerije..117 Pet samohodnih haubica 122 mm "Gvozdika" nije bilo uračunato iako su bile na području Vinkovaca.. 1991. brigade HV iz Đakova: četiri haubice 122 112 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.10. izvješće. Str. koja je relativno rano došla do njega. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm.. 1991. Bile su četiri a ne dvije. br. pov. 1991. 114 SVA MORH-GSHV: GS HV. a procjenjivano je da će se tijekom vremena 16 moći dovesti u ispravno stanje. br.121 Kakav je to bio problem govori procjena pomoćnika ministra obrane RH da nijedna od istočnoeuropskih zemalja nije sama imala dovoljnu količinu pričuvnih dijelova za dovođenje u ispravno stanje 24 topa 130 mm. a ona sama nisu imala pisani trag dovođenja. godine Hrvatska vojska u svom topništvu imala je 10 takvih ispravnih topova. Svaka od tri vojne oblasti imala je dvije mješovite topničke brigade. Stanje art. da je ono djelovalo u uvjetima "apsolutne prevlasti neprijatelja u zračnom prostoru i u dometu nep. Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat. 11...119 Iako nije navedena u popisu na području grada tada je bila i baterija od četiri haubice 105 mm. 1991.124 Na koncu 1991. br HV: Zap. Zapovijed. On je zasigurno najbolji pokazatelj odnosa snaga i stvarnih hrvatskih mogućnosti. 1991. Pri ocjeni djelovanja hrvatskog topništva ne smije se zaboraviti. pet protuoklopnih topova 100 mm. 118 SVA MORH-109. 1991. brigade ZNG. baterije samohodnih topova 90 mm. osam netrzajnih topova 82 mm i pet minobacača 120 mm. po četiri protuoklopna topa 76 mm (od kojih dva ispravna). Br. Telefaksirano u Zagreb 21. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". 10.1991. a iz 122. 1991. Ur. 525-123-41 od 11.122 Četiri ispravna topa 130 mm imala je 113. pov. baterije protuoklopnih topova 100 mm. Kl.. 512-08-91-2 Page 26 . 121 SVA MORH-GSHV: GSHV. 525-145-3 od 3.. jedinica u obrani Vukovara 12. 109. Stanje art. Po podacima koje je Glavni stožer HV prikupio u listopadu od podređenih postrojbi. 8/91-01/207. devet minobacača 120 mm. 525/145-9 od 5. U zahtjevu Zapovjedništva Operativne zone Osijek upućenom 28. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. Na području Vinkovaca bila su još četiri višecijevna lansera raketa 128 mm. 119 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. SVA MORH-109. Stanje art. pet samohodnih haubica 122 mm. pov.11.35. 1991. 110 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. Str.1991. sredstava izvješće. Po podacima od 26. U pregledu je netočno naveden broj haubica 155 mm u Vukovaru. Top 130 mm ima domet od 27 kilometara i bio je topničko oruđe s najvećim dometom u JNA Veći domet od njega imah su samo višecijevni lanser raketa "Orkan" i raketa zemlja-zemlja "Luna". 10. 1991. 10. br. 109-375-02/91 od 26. 15 minobacača 82 mm i tri minobacača 60 mm. jedan Ispravan gorski top 76 mm. baterije protuoklopnih topova 76 mm i dva višecijevna lansera raketa 128 mm "Plamen". 15 minobacača 120 mm.125 S obzirom na njihov domet u HV imah su operativnu važnost. 10. 1991. 8/91-01/201. studenoga topništvo na vinkovačkoj bojišnici sastojalo se od pet haubica 152 mm. artiljerije zbog čega smo prinuđeni sve radnje obavljati pretežno noću". Ur. br. br HV. br. 11. što znači Izvan korpusa. 213-01/91-01/78.Bitka za Vukovar zone bile su tri haubice 152 mm. Usp. 10. br.118 Je li tvrdnja bila točna i što se kasnije dogodilo s ovim oruđima nije mi poznato. oruđa i municije. pet minobacača 120 mm. listopada brigada je imala: četiri haubice 105 mm. Ur.120 Uloga topa M-46 kalibra 130 mm u obrani Vukovara zaslužuje zaseban osvrt. brigada HV iz Šibenika. šest gorskih topova 76 mm. Str. 5120-25-91 od 4.123 Jedan ispravni top s dotrajalom cijevi bio je kod 3. Ni jedan nije bio kompletan. U kopnenoj vojsci JNA 130 mm bio je vojišni top. Prema jednom pregledu od 3. Str. br HV. kao što je to jednom prigodom istaknuo načelnik topništva Operativne zone Osijeka. 115 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. kojoj je vlasnik bio "nepoznat". pov. 113 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. hstopada Glavnom stožeru HV traženo 117 SVA MORH-ZOZO: Pregled imajueeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. u 20.

A MIRKOVIĆ-NAD.127 Ali upućen je samo jedan top jer je jedan ipak bio neispravan. Pov. 525-123-99 od 28. listopada bilo u boljem položaju. 180 metaka (od kojih 40 s upaljačima) za privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm. preostale četiri samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. Page 27 . 1991. KL 803-05/91-03/186. Ur. Izvješće o stanju popune postrojbi HV oružjem i streljivom. 525-122-223/91 od 15. 1991. a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). jedinica OZ Split 124 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10.Vukovar za tadašnje hrvatske prilike bio vrlo velik ne treba zaboraviti da nije praćen dovoljnom količinom streljiva. Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet. Mogućnost dovođenja u ispravno stanje artiljerijskih oruđa 130 i 155 mm. 123 SVA MORH-GSHV: GSHV od 29. pov. odnosno dva topa 130 mm za topničko djelovanje po zahtjevu obrane Vukovara. 803-05/91-01/01.11.133 I na problem odnosa snaga osvrnut ćemo se u najkraćim crtama.Bitka za Vukovar od 10. da je za napad na pravodobno 126 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. uz 280 granata za sedam samohodnih oruđa 90 mm dopisano je 364. Načelniku artiljerije GS HV 127 SVA MORH-GSHV: GSHV.. Ur. Izvješće govori o dva topa 130 mm kao i M. br HV: Zap. Odnos se snaga drži kompleksnim i zahtjevnim problemom pri planiranju borbi. br. listopada određeno da se po dva upute u Novu Gradišku. Str. br. listopada. 280 metaka za sedam samohodnih oruđa 90 mm. a posebno u napadu. sredstava izvješće. br. 129 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 105 metaka za dva topa 130 mm.126 Šest topova dovedeno je do uporabne razine pa je 28. pov. br HV Str. Ur. 132 SVA MORH-109. br. Županja. Načelno je stajalište. pov. studenoga naredio slanje topa 130 mm iz Nove Gradiške s jednim borbenim kompletom streljiva.. 1991. listopada dani su podaci o angažmanu topništva na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici i količini raspoloživog streljiva. 5120-25/22-91-1 od 3. oruđa 130 mm M-46. 400 projektila za sedam minobacača 120 mm. DEDAKOVIĆ-JASTREB. U. 525-122-162/91 od 8. Raspored art. kao ni za četiri haubice 122 mm. br. od čega samo pet s jakim punjenjem. Pored 250 mina za pet minobacača 82 mm dopisano je 22 70. Referiranje o stanju art. pov. Str. Informacija 123 SVA MORH.110 Iako je broj i vrsta topničkih oruđa angažiranih na pravcu Vinkovci . a tohko su imala i minobacačka oruđa. 11. br. KL 803-05/91-03/147. studenoga eksplodirala samohodna haubica 122 mm prilikom otvaranja vatre. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci. 150 metaka 100 mm bez upaljača.1991. Dnevno izvješće. 5120-25/22-91-1 od 28.. 130 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/188. OGVVŽ. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 19. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" bio je angažiran samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka.. 04-358-01/91 od 23. D. 1991. 10. a za četiri haubice 122 mm dopisana je brojka 124. KL Str. Bitka za Vukovar. 35 je devet topova 130 mm i nova cijev za top koji su imali. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metaka po oruđu). 11. Vinkovci. 1991. za 150 protuoklopnih granata 100 mm dopisano je da su bez upaljača. Na izvješću je naknadno intervenirano upisivanjem novih brojki. 1991. 525-123-77 od 19. 133 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. brigade imala je 118 metaka. pov.. 10.. topništvo je 23. Stanje art..10.. 250 mina za pet minobacača 82 mm. 11.. pov. 1991. Sličan je odnos bio i s protuoklopnim topništvom. 128 SVA MORH-GSHV: GSHV. 109. Topništvo je tog dana imalo 64 metaka za pet haubica 152 mm. 1991. Prema ovom izvješću postojao je samo jedan top 130 mm. 10. 131 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. br.132 Kada je 8. 525-123-41 od 11. Str. 189. br. 12. a posade poslane na odmor". Četiri haubice 105 mm imale su oko 1000 projektila a tri ispravne haubice 122 mm imale su oko 100 projektila. 15 metaka za šest netrzajnih topova 76 mm.. OZ Split. Sisak i Vinkovce. u prvim danima studenoga imala je na raspolaganju jedan129. Zbog toga je Glavni stožer HV 3. 1991. Izvješće. Za devet haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije bilo ni metaka ni posluga. Str. br.128 Zajedno s postojećim topom u Osijeku Operativna grupa Vukovar. 10. 512-01-01-91-13 od 27. Baterija haubica 122 mm 109. ne samo u JNA nego i u inozemnim razmatranjima. 5120-02/22-91-1 od 3. br.131 U odnosu na stanje od 19. RUNTIĆ.fond Zapovjedništva Operativne zone Split: Zap. kao i 80 metaka 155 mm. 1991. 200 metaka za četiri haubice 105 mm. Ur. 120 metaka za šest protuoklopnih topova 76 mm. 11. 1991.

Do kraja kolovoza 1991. HV. Vojna tajna strogo poverljivo. dva netrzajna topa 62 mm. odnosno motorizirani bataljun JNA imao je numeričku vrijednost 1.. Općina je po radnoj obvezi mobilizirala 40-tak poduzeća koja su najvećim dijelom imala zadaću logističke potpore hrvatskim oružanim snagama. I uprava. "Odnos naga i tempo napada (Neka strana razmatranja)".1 imao je top 130 mm M-46. 71-80.5. se mijenjao. Hrvatskim snagama to je bio stalni problem. a na vrhu s 0. 1989.5 i oklopni bataljun tenkova T-55 s 1. do hrane i streljiva. a približavanjem kraju godine rasla 134 Čedomir GLLANOVIĆ.135 Primjenom priručnika na Operativnu grupu Vukovar. 0. osvrt na sustav logističke potpore (pozadinskog osiguranja). 1. što se provodilo putem logističkih baza. godine 109.130 Sredinom studenoga ona je imala nasuprot sebe 252. Pješački. br. od pričuvnih dijelova. Postrojbe su uspoređivane na osnovi numeričkih vrijednosti. ponajprije u opskrbljivanju streljivom. Znatan dio voznog parka tih poduzeća bio je mobiliziran za potrebe Hrvatske vojske. Pregled stanja Jedinice.. oklopni bataljun tenkova T-72 s 1. dva 82 mm.5 za minobacački divizijun 120 mm. februar 1988. do tada se ništa nije promijenilo u odnosu općine prema brigadi. jednu haubicu 105 mm. glavnina koje je od druge polovice rujna bila u širem području Vinkovaca. kolovoza brigada je iz Zagreba dobila naputak financijske službe za rad u tom dijelu.7 za divizijun haubica 122 mm D-30. 0. Interno. 131. Pov. tri protuavionska topa 20/3 mm. na hrvatskoj strani logistički sustav postojao je tek u konturama i tijekom 1991. a kasnije i Operativnoj grupi Vukovar. Županja dolazimo do zaključka da je imala približnu numeričku vrijednost tek nešto veću od jednog mehaniziranog bataljuna i mješovitog artiljerijskog divizijuna 3. a s borbenim vozilima pješaštva M-80 čak 3. br. oklopnu brigadu JNA koja joj bez većih borbi uzela dio općine. listopada 1991. Najveću numeričku vrijednost imalo je ipak oklopništvo: oklopni bataljun tenkova M-84 s 2. divizijun haubica 122 mm M-38. pet 82 mm. godine 2146 vojnika.138 Sudeći po izvješću Kriznog štaba općine Vinkovci od 27. od čega 12 kalibra 60 mm. Komande vojnih oblasti bile su nositelj logističkog osiguranja na području svoje nadležnosti. Teorija i ratna praksa. 19 minobacača. pet 120 mm. naoružanjem i drugom vojnom opremom. i dva lansirna mehanizma za protuavionske rakete "Strijela 2M" s osam raketa. i:i5 povremen priručnik za izračunavanje odnosa snaga. SSNO. Tek 26. 1991. Najveću numeričku vrijednost u topništvu za potporu.5 kao i partizanska brigada JNA Topnički drvizijuni imah su različit raspon vrijednosti: od 0. Mjesečni planovi potreba hrane. Vojna tajna Poverljivo. brigada ZNG-a (uzeta kao primjer) logističko osiguranje (uključujući i sanitetsko) rješavala je osloncem na Skupštinu općine Vinkovci. Te su baze načelno pokrivale područje korpusa kopnene vojske (iako nisu bile u njegovu sastavu) i opskrbljivale ga svim što je bilo potrebno za život i nesmetan rad postrojbi. 1990. 137 Pravilo: Pozadinsko obezbeđenje oružanih snaga SFRJ u miru. njezin logistički sustav učinkovito je funkcionirao u toku bitke za Vukovar. do 1 za haubice 152 mm D-30. studenoga 1991. GŠ OS SEFU. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Požarevca. S preustrojem iz kraja 1980-ih JNA je prešla na nov sustav logističkog osiguranja. sedam topova 76 mm. Županja. 9-16/91 od 23. odnosno 3 u slučaju divizijuna višecijevnih bacača raketa 128 mm "Oganj". Na kraju. Stotrideset prva brigada HV iz Županje imala je 23. Vinkovci. 13 lansirnih pultova za protuoklopne rakete. 17.4 za divizijune haubica 105 mm i haubica 155 mm Ml.5 bio je mješoviti divizijun s dvije baterije topova 100 mm MT-12 i baterijom samohodnih protuoklopnih lansera raketa POLO M-83. jedan 20/1 mm.Bitka za Vukovar 36 organiziranu obranu potreban omjer 3: l. Časopis Centra visokih vojnih škola KoV JNA. pa 0. br..137 Usprkos financijskih problema koji su ozbiljno mučili Armiju. što je uzrokovalo smanjenje njihove Page 28 . Njezino naoružanje dovoljno govorio o njezinim borbenim mogućnostima i može poslužiti za većinu naoružanih skupina koje su zvane brigadom HV u toku 1991.1. 11. godine. 136 SVAMORH-ZOGV: Zap. U topništvu za protuoklopnu borbu na dnu je bio divizijun protuoklopnih topova 76 mm M-42 s 0. 37 je važnost Sektora logistike Ministarstva obrane. 86. Za razliku od Armije.8 za divizijun samohodnih haubica 122 mm 2S1 "Gvozdika". Numerička vrijednost mehaniziranog bataljuna s oklopnim transporterima M-60 bila je 1. pogonskoga goriva i financijskih sredstava nisu rađeni. Vinkovci. također u obliku informacije.134 Na zapovjedno-stožernoj ratnoj vježbi "Romanija-88" JNA je koristila priručnik za izračunavanje odnosa snaga koji je napravljen usporedbom svojih mogućnosti i mogućnosti potencijalnog protivnika. Početak je bio oslonac na civilne logističke kapacitete. 93-95.

1991. koja su također posebno opskrbljivana. Najveći problem bio je trajni nedostatak streljiva pa je odobren dnevni utrošak od 0. 04-111/1-91 od 27. 1991. mjesne zajednice skladišta. br. Polazište logističke potpore bih su kapaciteti teritorija. pov. br HV: Zapovjedništvo 109. brigade ZNG. počele nicati prve nekomunističke stranke. pribora za jelo. <* Naznake nacionalne nesnošljivosti u Vukovaru i Vinkovcima pojavile su se početkom 1990.. Srbija i Slovenija. "Kako sam ratovao i platio". a moralo se voditi računa o potrebama lokalnog stanovništva.-1991.. tako i na Vinkovcima. Srbija je grubom uporabom sile na Kosovu nakon nemira Albanaca. od 27. Na drugoj razini bile su mjesne zajednice. bilo je i crtanih sa znacima kukastog križa i slova U.. umro predsjednik SFRJ. Prvi na listi prioriteta za popunu dan je postrojbama Operativne zone Osijek141 Iz istog razdoblja postoji jedno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek o logistici iz kojeg su razvidni znatni intendantski problemi. Str. Bobota. od nedostatka zimske opreme. 1991. 1991. 10. srpski režim je na kraju osamdesetih težište djelovanja prenio na područja Hrvatske gdje su većinski i u znatnijem postotku živjeli Srbi. vrhovni zapovjednik oružanih snaga i predsjednik SKJ. U Vukovaru su se pojavile parole: "Poklat ćemo svu hrvatsku djecu". brigade ZNG. pribora za izuzimanje hrane za osnovne postrojbe. posuda za vodu. 140 Ines SABALIĆ. Osim pisanih parola. gdje je privođena kraju dotadašnja bipolarna podjela svijeta. najprije kao grafiti na zidovima.142 138 SVAMORH-109. kako u Vukovaru. Treću razinu činila su četiri velika skladišta. svojim poznatim i nedovršenim Memorandumom.10.. u kojoj su 1989.146 Zahtjev za održanje mitinga ubrzo je poduprla i Mjesna zajednica Borovo Selo. 38 Politička podloga 1990. odbilo je zahtjev s obrazloženjem da "ne prihvaća masovna okupljanja građana kao sredstvo političkog djelovanja".. 525-123-59 od 15. Nedjeljna Dalmacija 26. Izvješće o stanju jedinica 109. 8/91-03/139. Intendantski dio logistike riješen je tako da je roba iz gradskih trgovina prikupljena u četiri skladišta iz kojih se kasnije distribuirala. Predsjedništvo Općinske konferencije Saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske za Vukovar. Proces se odvijao u sjeni raspada komunističkog poretka u središnjoj i istočnoj Europi. To je pak vezalo gotovo sve postrojbe u tom pitanju za naseljena mjesta. U Sloveniji je Jugoslaviju osporila skupina nezadovoljnih intelektualca. Dolaskom novog zapovjednika obrane u rujnu potpuno je prešao na ratni način življenja.25 bojnog kompleta. 13. Zapovijed za logističku podršku. od kojeg su stanovnici navedenih srpskih sela tražili da bude organizator. Odjel logističke podrške pri zapovjedništvima operativnih zona bio je dužan združiti bojne potpore svih postrojbi u zoni. 5120-37-91 od 17. 1991. U drugoj polovici 1980-ih bila su jasno uočljiva dva žarišta političke krize. Srpska akademija nauka i umjetnosti.145 Stanje su dodatno podgrijali stanovnici srpskih sela Trpinja.Bitka za Vukovar učinkovitosti "do krajnjih granica". "Dileme izgleda više nema: u 'crvenom' Page 29 . 12. Odraz tih događanja bila su i politička kretanja u Jugoslaviji.144 Zaokruživši Srbiju "od tri djela" i s pridodanom Crnom Gorom. a u Srbiji je intelektualno nezadovoljstvo iskazala najuglednija nacionalna institucija. 141 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. što je u konačnici onemogućavalo osamostaljenje postrojba u intendantskom smislu. br. 10. "Bog čuva Srbe".1991. 142 SVAMORH-ZOZO: ZOSISLB. godine Nakon što je u svibnju 1980. Na prvoj razini bili su borci kojima se kuhana hrana dovozila na crtu bojišta. unitarnu ili konfederalnu. pov. Pri upućivanju zahtjeva za pomoć i opskrbu upućenom Glavnom stožeru traženo je da budu "realni i usklađeni sa materijalnim mogućnostima Republike Hrvatske".. Br. Opskrbljivanje je organizirano na tri razine: za borce. Josip Broz Tito ubrzano je rastakanje Jugoslavije. koje su opskrbljivane preko njihovih povjerenika za logistiku. Str. Pozadinsko izvješće za 15. 10-141/1.139 Vukovar je u tom pogledu bio specifičan.143 Prijepor se sveo na budućnost Jugoslavije.. 139 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci. Ur. njihove su intelektualne elite prve javno iskazale nezadovoljstvo položajem svojih naroda u Jugoslaviji. br. Bršadin i Pačetin sa zahtjevom za održanje "mitinga istine" u Vukovaru radi potpore Srbima na Kosovu. "Srbija" i "više navijačkih 'sportskih' parola" s političkim i nacionalnim konotacijama. 1991. memorandumskom politikom intelektualne i crkvene elite i na kraju pohtikom masovnog okupljanja naroda srušila politička vodstva Vojvodine i Crne Gore. Izvješće. 8.140 Sredinom listopada Glavni stožer HV u vidu okružnice dao je zapovijed za logističku potporu. 10.

10. 150 Dušan PAVLOVIĆ. FLEGO. 62-65. "Mi na miting pozivamo sve narode i narodnosti Vukovara. o kojem su i autori koji nisu previše opterećeni srpstvom prihvatili apsurdnu tvrdnju da se Srbima 1980-ih događao genocid.. odnosno o neravnopravnosti Srbije u Jugoslaviji.. veljače. a dijelom i pravoslavnu homogenizaciju.151 Sve ostalo bilo je predvidljiv shjed međunacionalnog udaljavanja i ratnog približavanja. od većinskih Hrvata prepoznata kao izravna ugroza. Hrvatska modema povijest. 2.Bitka za Vukovar Vukovaru pred radničkim domom gdje je održan Drugi vukovarski kongres KPJ u nedjelju će ipak biti održan miting za Jugoslaviju".. počeh otvoreno tražiti pravo glasa i promjene. 144 Osnovne informacije o tom razdoblju kod Dušan BILANDŽIĆ. ih je pokušavalo biti kritično prema takvim tvrdnjama tretirano je neprijateljskim ili nekorektnim. MTLOSAVLJFA'IĆ..147 Pitanje organizacije i održanja mitinga obilježilo je drugu polovicu veljače u Vukovaru. 148 Protiv mitinga su uglavnom bili delegati iz mjesnih zajednica s većinskim hrvatskim stanovništvom. Nakladni zavod Globus. Svakako su sociolozi najpozvaniji da istraže propast zajedništva u miješanim sredinama i krvavi ratni kraj. "Jugoslavija kao zabluda"." Predstavnik Skupštine Mjesne zajednice sela Bobota otišao je dalje u iznošenju optužbi na račun republičkog vodstva Hrvatske zbog "otvorene podrške" separatističkoj politici na 143 Olivera ]VI1IX)SAVLJEV1Ć. 1996. a ne nikakve podele koje sada forsiraju republička rukovodstva. Dugogodišnja "hrvatska šutnja" kako je nazivano nepostojanje prepoznatljivog stajališta komunista u Hrvatskoj. 17. Srpska strana rata. a pre svega naše partijsko u Republici i deo državnog rukovodstva Hrvatske. Na glasovanju sa 23 glasa za. 60-88. "Za miting u svakom slučaju".. 13. Beograd. Golden marketing. "Stravične parole".149 Vukovar je dobar primjer socijahstičke multikulturalnosti koja se počela razarati kad je srpski dio zajednice prihvatio projekt nacionalne homogenizacije iz Socijalističke Republike Srbije. Večernji list. R SUBOTIĆ. 3. 149 Josip ŽUPANOV. kako to naznačuje sociolog Josip Županov. koja je u gradovima bila slična onome što se u selima naziva "komšiluk". 2001. Predstavnici srpskih mjesnih zajednica odbili su spekulacije o zakulisnim igrama oko mitinga kao jednonacionalnog okupljanja. njen napredak i još uspješniji razvoj.) negativan utjecaj na stanje sigurnosti imala eskalacija nacionalizma". "Savez socijalista Vukovara ne prihvata organizaciju mitinga". Preko kosovskog problema. Odbijanje je obrazloženo tvrdnjom da bi miting mogao "uznemiriti višenacionalnu sredinu u kojoj. objavio je dnevnik Borba u broju od 13. U Hrvatskoj je 1989. 39. 1995. na tezi o asimilaciji i ugroženosti".150 stvoreno je uporište za međusobnu srpsku. Stav organizacije SKH u Vukovaru bio je da miting "podstiču pojedinci iz Vojvodine". Usprkos činjenice da je Hrvatsku počeo ugrožavati srpski nacionalni pokret. Page 30 . postupno je stvoren supstrat zajednice. 1990. ocjena je Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH iz rujna 1989. (T). 1990. Uz sve manjkavosti koje je jugoslavensko društvo imalo nakon Drugog svjetskog rata. odnosno unutarnji neprijatelji po sigurnosnom poimanju vlasti.153 147 R STEVIĆ. Zagreb.. D.152 Za krute i višestranačju nesklone komunističke vlasti dolazilo je do tada nepojmljivo razdoblje u kojem su protivnici režima. 749-764 i 0. kojima je na srcu i u duši Jugoslavija. Hrvatski su nacionahsti "pokušavali formirati i zloupotrebom demokratskih procesa legalizirati razne oblike političkog organiziranja. 143 M. godine ocijenio je ovako: zbog krize u Jugoslaviji sve "neprijateljske grupacije" pojačale svoje djelovanje. kojemu su najprepoznatljiviji dio bih jednonacionalni "mitinzi istine". 17 protiv i 7 uzdržanih. 39 Kosovu. 1. 130. a srpski su nacionalisti u Hrvatskoj prozvani da u "sprezi i na poticaj glavnih inspiratora izvan Republike. pokušavaju u "javnosti stvoriti dojam o potpunom kršenju nacionalnih građanskih prava i sloboda Srba u Hrvatskoj". Borba. Republika.148 No. Stajahšte koje je odbijalo prihvatiti tvrdne o ugroženom srpstvu. Poslije potopa. 2. Beograd. nema ozbiljnijih poremećaja". Republički sekretarijat za unutarnje poslove SRH sigurnosno stanje u republici u prvoj polovici 1989. poremećaja je već bilo jer su upravo to bili znaci poremećaja. Akteri i modeli: Ogledi o politici u Srbiji pod Miioševićem. Zamjereno je na stajalištu o mjestu ćirilice u Hrvatskoj i nereagiranju na pojavu Hrvatske demokratske zajednice i sličnih stranki. 1990. i 1990. Socijalistički savez Vukovara odbio je preuzeti organizaciju mitinga. a da je "osobito (. a njih je 23. 10. 1990. bar za sada. Samlzdat B92.. "Jugoslavija kao zabluda". Zagreb. temeljeći ih na poznatoj platformi maspoka". Borba. "Odobrenja (zasada) nema".. 1999. USTIĆ. Večernji list. stvorila je pogodno tlo za srpsku politiku. takva masovna potpora hrvatskih Srba politici Slobodana Miloševića. 2.

Bitka za Vukovar 151 O. !VmX)SAVLJEVIĆ, "Jugoslavija kao zabluda", 79. 152 SRH, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, Br. Str. pov. 29/1-1989, od 7. 9. 1989, Informacija o stanju sigurnosti u SR Hrvatskoj u prvom polugodištu i ljetu 1989. godine. 153 Isto. 40 U nacionalnom gibanju kod hrvatskih Srba na prijelazu iz 1980-ih u 1990-te mogu se prepoznati dvije etape. Obilježje je prve etape zakašnjeh odjek općeg srpskoga gibanja u Jugoslaviji. Dio je djelovao kroz institucije SR Hrvatske, a njegov je smisao bio pokušaj pritiska na neodlučne pohtičke vrhove komunista u Hrvatskoj da podrže srbijansku politiku, odnosno da prihvate koncept unitarne federacije. Ta su nastojanja izgubila smisao uvažavanjem promjena u svijetu od hrvatske politike i njezinim otvaranjem prema višestranačju. Srpska politika u Hrvatskoj tada dobiva institucionalno obilježje kroz političke stranke, ponajprije kroz Srpsku demokratsku stranku, a nakon izbora kroz lokalne državne ustanove u područjima gdje su pobijedili u izborima. Od ljeta 1990. po nacionalnom ključu počeh su pokušaji širenja SDS-a na štetu Saveza komunista Hrvatske - Stranke demokratskih promjena.154 U siječnju 1990. na 14. kongresu SKJ u Beogradu partija se raspala na nacionalne organizacije, a nekoliko mjeseci kasnije u zapadnim dijelovima SFRJ komunizam je i politički poražen. U proljeće 1990. u Hrvatskoj su održani prvi demokratski izbori na kojima je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica s platformom nacionalnog pomirenja. Njezinu pobjedu mediji u Srbiji prikazali su kao pobjedu ustaštva.155 Za takvo stajalište u Srbiji kroz 1980-te stvorio je pretpostavke znatan dio srpske pohtičke, crkvene, intelektualne i znanstvene elite.156 Jedna od općina u kojoj je pobijedio reformirani Savez komunista Hrvatske Stranka demokratskih promjena bio je i Vukovar.157 Vrlo brzo, već u ljeto 1990. postao je vruća međunacionalna točka na zemljovidu Hrvatske. "Nad Vukovarom koplja ukrštaju i sve brojnije stranke sa nacionalnim predznacima koje se utrkuju u zaštiti pripadnika svoje nacionalnosti od 'terora' onih drugih", pisao je u srpnju 1990. novinar beogradskih Večernjih novosti. Rušenje partizanskog spomenika kod Bobote i nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Iloku, te "otkriće' liberala o partizanskim zločinima u Tovarniku", neki su od razloga koji su "privukli na vukovarsko područje sve veći broj novinara iz svih redakcija, pa nije ni čudo što se o ovom kraju sve više piše".158 Ubrzano podvajanje po nacionalnoj osnovi u Vukovaru nije bila lokalna specifičnost nego odraz općeg trenda u Republici Hrvatskoj. S jedne strane, pobjednička Hrvatska demokratska zajednica ubrzano je vodila prema samostalnoj državi, a s druge strane, srpsko političko vodstvo iz Hrvatske ubrzano je trasiralo put prema velikoj Srbiji. Dugogodišnji trend srpskog nacionalizma prelio se iz Srbije u Hrvatsku, nagovješćujući neizvjesnu budućnost.159 Politički predstavnici srpske zajednice zauzeli su nepomirljivo stajahšte prema promjenama koje je pokretao HDZ, pa tako i u Vukovaru. Na njegovu primjeru mogao se pratiti proces transformacije srpskog dijela SKH - SDP u Srpsku demokratsku stranku. Na 154 Ivan GRDEŠIĆ, Mirjana KASAPOVIĆ, Ivan ŠIBER, Nenad ZAKOŠEK, Hrvatska u izborima '90, Naprijed, Zagreb, 1991., 38-41. 155 D. BILANDŽIĆ, Hn'atska modema povijest, 770, 772, 777; Dejan JOVIĆ, Jugoslavija: država koja je odumrla, Promete], Zagreb, 2003., 479. ir* Radrnila RADIĆ, "Crkva i 'srpsko pitanje". Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 269-288; Olivera MILOSAVLJEVIĆ, "Zloupotreba autoriteta nauke", Srpska strana rata, Republika, Beograd, 1996, 305-322; D. PAVLOVIĆ, Akteri i modeli, 124-152. IK Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, 1991, 210; Josip ESTERAJHER, "Izbori u Vukovaru 1990. godine", Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladna kuća "Dr. Metar" Koprivnica, Zagreb, 1994, 406-408. 158 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 159 Srbijanski javni pogled na položaj Srba u Hrvatskoj, kao i političkih i crkvenih predstavnika Srba iz Hrvatske u ljeto 1990. ilustrira specijalno izdanje beogradske Duge iz srpnja 1990."Srbl u Hrvatskoj", (1), Duga Juli 1990. U dnevničkim zapisima Borisava Jovića tada predsjednika Predsjedništva SFRJ razvidno je da je i najviši srbijanski politički vrh imao sličan pogled. Borisav JOVIĆ, Poslednji dani SFRJ, Prizma, Beograd, 1996, 160-161,168. 41 sjednici Skupštine općine Vukovar odbijeni su amandmani na ustav SR Hrvatske kojima je brisana riječ "socijalistički" iz Ustava. "Upravo ta rasprava je i potvrdila da su amandmani još više ubrzali podele ne samo među odbornicima u skupštinskim klupama, već i među ljudima na vukovarskim prostorima", Page 31

Bitka za Vukovar zaključio je jedan od novinara - dopisnika iz Vukovara. Amandmane su odbili odbornici SKH-SDP-a i SDS-a, a predstavnici HDZ su "učinili sve kako bi amandmani prošli". Rezultat glasovanja bio je 40 protiv, a 28 za.160 Odlazak predsjednika skupštine općine Vukovar Slavka Dokmanovića na srpski sabor u Srb, održan 25. srpnja 1990., povećao je međunacionalne tenzije. Predstavnici HDZ-a, Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske demokršćanske stranke reagirali su mnogobrojnim zahtjevima za Dokmanovićevom ostavkom, kako zbog nazočnosti skupu, a još više zbog njegova izbora u Nacionalno vijeće Srba u Hrvatskoj i potpisa na deklaraciji o autonomiji Srba u Hrvatskoj. U izjavi za Radio Vukovar Dokmanović je objasnio svoj postupak tvrdeći da je u Srb otišao na "zahtjev srpskog naroda koji živi na području općine Vukovar", te da je njegovo članstvo u Vijeću isključivo u funkciji smirenja tenzija i unapređivanja međunacionalnih odnosa. U izjavi je posebno naglasio da je član višenacionalnog SKH-SDP-a, a ne SDS-a.161 Problem Dokmanovićeva članstva u Srpskom nacionalnom vijeću obilježit će cijeh kolovoz 1990. i skinut je s dnevnog reda tek 28. kolovoza povlačenjem Dokmanovića iz Vijeća, zbog čega je lokalni HDZ odustao od zahtjeva za njegovom smjenom.162 Nakon gradonačelnikova slučaja slijedio je novi politički sukob oko izbora gradskog predsjednika i članova Izvršnog vijeća. Promjena Poslovnika Skupštine Vukovar zbog njihova izbora bio je razlog da hrvatske stranke početkom hstopada napuste skupštinsko zasjedanje čime su izazvali prekid rada Skupštine općine.163 Njihov postupak nije bilo u funkciji smirivanja strasti, kao što to nije bio ni protestni skup Srba zapadnog Srijema i istočne Slavonije, koji je 2. hstopada 1990. održan u Vukovaru, a zbog akcije hrvatske pohcije protiv širenja srpske pobune na Banovini.164 Ipak je, u usporedbi s potezima koja su pobunjeni Srbi vukli u zapadnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji vladao razmjeran mir. Osim javnih, neskrivenih znakova međunacionalnih podjela u istočnoj Slavoniji zamijećeni su i teže uočljivi i uznemirujući znaci. U drugoj polovici kolovoza 1990. zamijećene su straže u dijelu srpskih sela oko Osijeka.166 Zamijećeno je i da srpsko stanovništvo naoružavaju oficiri JNA i Teritorijalne obrane.166 Prilikom ilegalnog referenduma o autonomiji Srba u Hrvatskoj na području Sekretarijata unutarnjih poslova Vinkovci uočene su seoske straže u gotovo svim mjesnim zajednicama gdje su Srbi bili većina.167 U rujnu su i Hrvati počeli postavljati 160 J. ČEHAJIĆ, "Amandmani ubrzali podele", Večernje novosti, 21. 7. 1990. 101 Miroslav FLEGO, "Sporan put u Srb", Vjesnik, 3. 8. 1990.; S. PETKOVIĆ, "Traže svog ćoveka", Expres politika, 4. 8. 1990. 162 R SUBOnĆ, "Gradonačelnik sačuvao glavu", Expres politika, 29. 8. 1990.; Krunoslava BANIĆ, "Dokmanović istupio iz Srpskog vijeća", Vjesnik 29. 8. 1990. 163 Krunoslava BANIĆ, "Predsjednička kriza", Vjesnik, 6. 10. 1990.; D. VESELČIĆ, "Vukovarsko klupko problema", Večernji list, 31. 10. 1990. 164 Časlav OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", Republika Srpska Krajina, SKD "Sava Mrkalj", Topusko, SKD "Zora", Knin, Knin-Beograd, 1996., 411. 165 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-02-505-5405/90 od 21. 8. 1990.. 166 VRH-USMSP: SUP Osijek Depeša broj 511-07-01-610/90 od 21. 8. 1990. 167 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma -Obavijest. 42 stražarske punktove po naseljima, a u listopadu je u Osijek stiglo oko 650 automatskih pušaka, od kojih je 100 odvojeno za Vukovar.168 Dio poslova oko srpskog referenduma vodio je Goran Hadžić, koji je dijelom i koordinirao zadaće za njegovu provedbu među srpskim stanovništvom.169 Na zahtjeve djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova RH članovi SDS-a na pojedinim su područjima skinuli izvješene plakate, što je izazvalo negodovanje i proteste dijela Srba koji su ftTdili "da oni nisu ravnopravni s ostalima".170 Na području općine Vukovar u selima Bobota, Negoslavci, Ludvinci, Trpinja, Pačetin, Vera, i u naselju Lužac, referendumi su održani od 19. do 23. kolovoza. U Borovu Selu referendum je planiran za 23. i 24. kolovoza, a na području Vinkovaca za 25. i 26. kolovoza,171 što je i obavljeno uz velike mjere tajnosti. U izvješću upućenom u Zagreb iz Sekretarijata za unutarnje poslove Vinkovci priznato je da je referendum proveden na visokoj razini uz jaku disciplinu i hijerarhijsku povezanost "unutar organa SDS-a koji se stavio u ulogu organizatora". Iako je SUP Vinkovci planirao bez uporabe sile onemogućiti referendum, na kraju se od toga odustalo zbog nepovoljne sigurnosne procjene o čemu je izvijestio Sektor za operativne poslove Ministarstva unutarnjih poslova: "Procijenili smo obzirom na organizaciju, način provođenja aktivnosti, kao i na samu zaštitu, da bi sprečavanje referenduma izazvalo u prvoj fazi uznemirenost građana srpske nacionalnosti, okupljanje u velikom broju, narušavanje javnog reda i mira u većem opsegu, a u slijedećoj fazi i ugrožavanje života ljudi, Page 32

Bitka za Vukovar odnosno imovine. Nakon ovakvih procijena odustali smo od privremenog oduzimanja materijala za provođenje referenduma motivirani maksimalnom zaštitom života i sigurnosti ljudi".172 Dobra sigurnosna procjena SUP-a Vinkovci potvrđena je u noći 1. na 2. listopada 1990. širenjem glasine o uhićenju Gorana Hadžića. Na zahtjev Stanice javne sigurnosti Vukovar, Hadžić je telefonom kontaktirao mjesne zajednice u kojima su Srbi bili većina i demantirao glasinu. Prema mišljenju načelnika Stanice javne sigurnosti Vukovar svrha glasine bila je uznemiriti srpsko pučanstvo i eventualno izazvati okupljanje ispred stanice javne sigurnosti. Iste su noći pohcijske ophodnje u selima Trpinja, Bobota i Pačetin uočile dežurstva u mjesnim zajednicama i "dežurstva na ulazno-izlaznim pravcima navedenih mjesta koja nisu bila naoružana niti su postupala prema bilo kom učesniku u prometu".173 U odnosu na mirnu 1990. nova 1991. godina počela je podmetanjem eksplozivne naprave koja je 5. siječnja 1991. oštetila vrata na pravoslavnoj crkvi u Mirkovcima.174 Idućeg je dana tajnik Mjesne zajednice Mirkovci predao policiji zahtjev za zaštitu "svojih svetinja, imovine i života". Ako zaštita bude izostala, najavljeno je samoorganiziranje "što bi moglo imati tragične posledice". Osim uznemirenja u Mirkovcima i najava mitinga, isto se ponovilo i u Berku, selu s nacionalno miješanim stanovništvom, a u kojem je "već ranije dolazilo do konflikata između stanovništva srpske i hrvatske nacionalnosti".175 "is Dano TOPIĆ, Davor ŠPIŠIĆ, Slavonska krv, Glas Slavonije, Osijek, 1992., 206-207, 230-241, 253-255. 169 VRH-USMSP: SJS Đakovo, Dep. br: 02-SP-48/90. SM. od 22. 8. 1990., Ministarstvu unutrašnjih poslova 170 VRH-USMSP: SUP Osijek, Depeša broj 511-07-09-5480/90 od 22. 8. 1990. 17! VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/2-1053/90 od 23. 8. 1990.. 172 VRH-USMSP: SUP Vinkovci, Depeša broj 511-15-02/1-1052/90 od 27. 8. 1990., Provođenje referenduma-Obavijest. 173 VRH-USMSP: SJS Vukovar, Depeša broj 511-15-10-2906 od 2. 10. 1991. 174 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 6.1.1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve, obavijest o vještačenju. 175 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci, Depeša broj 511-15-09/3-76/91 od 6. 1. 1991, Eksplozija ispred ulaznih vrata pravoslavne crkve-Obavijest. 43 U siječnju 1991. i u istočnoj Hrvatskoj, nakon sjeverne Dalmacije i Like, počeo je proces stvaranja države pobunjenih Srba. U Šidskim Banovcima 7. siječnja 1991. osnovano je Srpsko nacionalno vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.17" Vijeće je potporu dobilo od srpske inteligencije, privrednika i domaćina s područja općine Vukovar na zboru održanom 24. siječnja 1991. u Trpinji. Njihovo priopćenje objavljeno je u Vukovarskim novinama. U priopćenju je pozvan "sav srpski narod da se organizuje u zaštiti svojih političkih i ekonomskih interesa, očuvanju i unapređenju svoje kulturne baštine, jezika, pisma, identiteta i ukupnog bića srpskog naroda podržavajući programe koje donese Srpsko nacionalno veće i da dade svoj puni doprinos u njihovoj izradi i realizaciji".177 Na mitingu podrške održanom 2. veljače 1991. na Trgu Republike u Vukovaru ispred gradske banke okupilo se oko tisuću građana, uglavnom srpske nacionalnosti. Podržane su mjere iz naredbe Predsjedništva SFRJ od 9. siječnja 1991. za razoružanje paravojnih i drugih ilegalnih naoružanih sastava, zahtijevano je pokretanje krivičnog postupka prema onima koju su ugrozili mir i sigurnost građana u Hrvatskoj i Jugoslaviji zbog krivičnih djela protiv osnova državnog uređenja i sigurnosti Jugoslavije, od Vlade Republike Hrvatske traženo je vraćanje sjedišta SUP-a u Vukovar i vraćanje na posao svih radnika SUP-a srpske nacionalnosti, prestanak napada na srpske intelektualce i rukovodioce te povrat pokretne i nepokretne imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi.178 Miting je održan usprkos zabrani Policijske uprave Vinkovci i u dijelu srbijanskog tiska prikazan je uz netočne tvrdnje da je policija intervenirala prema prosvjednicima.179 U veljači 1991. političke stranke hrvatskog predznaka ponovno su zatražile smjenu gradonačelnika Dokmanovića. Razlog je bio njegovo sudjelovanje u jednoj od emisija Televizije Beograd u kojoj je predstavljeno Srpsko nacionalno vijeće za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.180 Vijeće je 26. veljače 1991. proglasilo Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, a kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom "suverenog srpskog naroda koji živi u Jugoslaviji". U točki 2. deklaracije piše da se "Ostvarivanje suverenih prava srpskog naroda u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu ispoljava ... u suverenoj autonomiji, koja podrazumjeva vrhovnu uredbodavnu, izvršnu i sudsku vlast u stvarima autonomije".181 Page 33

Bitka za Vukovar Pod obilježjima autonomije podrazumijevan je jezik, obrazovanje djece i omladine, prosvjeta, bogoslovlje (bogoštovanje), zdravstvena zaštita, zaštita prirode, čovjekove sredine i spomenika kulture, briga o narodnom blagostanju, zaštita javnog reda, mira i sigurnosti "kao i druge stvari u neposrednoj vezi s njima, a koje se utvrđuju Statutom autonomije ih 176 Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 417. 177 Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo Grada Vukovara, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1995., 10-11. 178 Isto, 11-12; Protestni skup održan je Istog dana i u Belom Manastiru. Č. OCIĆ, "Hronika Srpske krajine", 418. 179 K B., "Ni palice, ni 'marice", Vjesnik, 5. 2. 1991. 180 Krunoslava BANIĆ, "SDP brani Dokmanovića", Vjesnik 12. 2.1991.; M. FLEGO, "Janus u općinskoj fotelji", Večernji list 19. 2. 1991. 181 "Deklaraciju o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema", Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19.12. 1991, 1. 44 autonomnom uredbom". Tijela autonomije financirala bi se prorezima i drugim trošarinama (dažbine) koje bi sama propisivala. Završna, 10. točka Deklaracije govorila je da "srpska autonomija Slavonije Baranje i Zapadnog Srema postoji i djeluje u sastavu sadašnje Republike Hrvatske samo pod uslovom da Jugoslavija postoji kao savezna država. Ukoliko takva Jugoslavija prestane da postoji ili se preobrazi u skup samostalnih država, ova autonomija nastaviče da postoji kao dio matične države srpskog naroda".182 Postupna izgradnja srpske države u Hrvatskoj bila je dio djelovanja srpskog i vojnog vrha na rušenju demokratski izabranih vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji.183 Jedan od načina na koji se to htjelo postići bilo je uvođenje izvanrednog stanja, što se pokušalo provesti preko srpske pobune u Pakracu. Područje Vukovara dobilo je također svoj dio uloge u projektu rušenja hrvatske vlasti. Vukovar je bilo mjesto preko kojeg je dio srpskog stanovništva demonstrirao ugroženost i sklanjalo se u Srbiju. Zbog glasina o napadu na sela s većinskim srpskim stanovništvom oko Osijeka, Bijelo Brdo, Tenja i Palača, skupina je mještana 3. ožujka 1991. svoje obitelji preko Vukovara poslala u Vojvodinu.184 Ta, za srpske medije efektna predstava bila je jedan od učinkovitijih načina za potvrdu u Srbiji raširene teze o povratku povampirenog ustaštva i ugroženosti Srba u Hrvatskoj.185 U izvješću od 5. ožujka 1991. Policijska uprava Vinkovci opisala je stanje u selima s većinskim srpskim stanovništvom na području Vukovara i Vinkovaca: "U vremenu od 2. 3. 1991. godine od 20,00 sati pa do 4. 3. 1991. godine do 20,00 sati zapažene su pojave, koje otežavaju, već ionako vrlo složenu pohtičko-ekonomsku situaciju, na područjima ove P[okcijske]U[prav]-e. Na području općine Vukovar u mjesnim zajednicama, i to: Bobota, Borovo Selo, Negoslavci, Pačetin, Trpinja, Vera, Berak Bršadin, Čakovci, 'Jovica Brandajz' Borovo naselje i 'Bratstvo i jedinstvo' Borovo naselje, te u mjesnim zajednicama općine Vinkovci, i to: Mirkovci, Sremske Laze, Orolik Šidski Banovci, Podrinje, Karadžićevo, Markušica, Gaboš, Ostrovo i Mlaka, zapaženo je djelovanje usmjereno na stvaranje psihoze straha i uznemirenosti srpskog pučanstva, što je prouzrokovalo stvaranje panike i evakuaciju djece, žena i staraca, s područja ovih mjesnih zajednica, u SR Srbiju (Bačku Palanku, Šid i dr.). Zapažene su, za ovo vrijeme, tokom noći, u sehma naoružane straže, koje su u više slučajeva zaustavljale građane, i to: po jedan put u Negoslavcima, Boboti i Mirkovcima, ali u vezi s istim nije prouzrokovan nikakav eksces, a po dolasku pripadnika policije, straže bi se uklonile."186 Policija je zabilježila i da je i na njezinu pojavu u "navedenim mjestima, građanstvo isprva negodovalo i pokušavalo verbalnim putem i gestikulativnim radnjama isprovocirali intervenciju ... u čemu nije uspjelo". Uočen je i veći broj vozila s registarskim oznakama Šibenika, Novog Sada, Osijeka, Vukovara i Sremske Mitrovice. Prikupljene informacije govorile su 182 Isto. 183 B. JOVIĆ, Poslednji dani SFPJ. 276-277. I8J VRH-USMSP: Policijska uprava Osijek Depeša broj 511-07-02/11-1807/90 od 4. 3. 1990. 185 Kronologija rata 43. 186 VRH-USMSP: RH, MUP, PU Vinkovci, Odjel za operativne poslove JS od 5. 3. 1991., Izvješće. 45 "da je pučanstvo u navedenim selima naoružano, i to uglavnom oružjem domaće proizvodnje, za koje se pretpostavlja da potiče od JNA ... Zapaženi su i česti kontakti osoba zaposlenih u JNA sa stanovništvom sela Mirkovaca, Negoslavaca, Page 34

195 Kronologija rata. i u Vinkovcima je zabilježen incident na željezničkoj postaji između pripadnika JNA i građana Intervencijom vinkovačke policije obračun je spriječen. Hrvatski helsinški odbor . Vijeće se "ogradilo od nekih neodmerenih izjava samozvanih lidera i grupacija o tobožnjoj pomoći koju oni pružaju preko svojih naoružanih grupa. 1995. 'Veći sam nego ikada". MUP-u RH. Zagreb. Istočna 187 VRH-USMSP: RH. donijelo odluku o pripajanju Autonomne oblasti Slavonija. MUP.195 Prema zapažanjima djelatnika Policijske postaje Vukovar postavljanje barikada organizirali su bivši policajci koji su otkazali poslušnost MUP-u RH i koji su bih u sastavu straža koje su čuvale te barikade. ožujka 1991. Danas. 18.Građanska inicijativa za slobodu javne reći.. ožujka 1991. 46-47. a posebno u Vinkovcima učestale su vježbe.. Depeša broj 511-15-10/1-2232/91 od 5.191 0 tome je javnost beogradska Politika upoznala u broju od 4. godine. OCIĆ.190 U travnju 1991. STANIfflVIĆ. 1991. 37. da se u ovo vrijeme. ožujka 1991. za koje je kasnije Vojislav Šešelj tvrdio da potječu iz skladišta TMtorijalne obrane Republike Srbije. travnja 1991. što je bilo lako ostvarivo zbog njihova povoljnog zemljopisnog položaja. U Naselju Olujnica u Vukovaru prvi put se zaključavaju svi ulazi u višespratnice. 70. 193 M. 5. Velika Srbija. Izvješće. Skupština Republike Srbije njihovu je odluku odbacila 2. 190 Isto. PU Vinkovci. Dimenzija zločina počinjenih u Vukovaru 1991. vojska u garnizonima u Vukovaru i Vmkovcima stavlja u punu pripravnost. pa i u samom gradu. bez obzira na to da li u njima žive Srbi ih Hrvati. 4. i da je dopremljeno u organizaciji milicije Repubhke Srbije. maj 1994. Pored njih na barikadama su "uočeni i bivši radnici koji su dah otkaz. te da to "samo pogoršava ionako težak položaj Srba u ovom delu zemlje".192 Na jednom sastanku Srpskog nacionalnog vijeća za Slavoniju. u selima Bobota. Borovo Selo i drugima. odnosno jedinica".198 0 atmosferi u Vukovaru tih dana pisao je 11. 194 Jelena LOVRIĆ. Mirjana BOBIĆ-MOJSILOVIĆ. Uz oružje u selo su stizale i manje skupine četnika Srpske radikalne stranke. a u kuće se uvlači strepnja. Usprkos srpskim obećanjima. "Hronika Srpske krajine". Baranja i zapadni Srijem Republici Srbiji.193 U travnju je sigurnosno stanje u općini Vukovar dobilo obilježje drame. 188 Mitinzi su. travnja 1991. "kategorično je rečeno da Srbija nema udela u bilo kakvom pokušaju oružanog sukoba" u istočnoj Hrvatskoj. 12. priveden sudija Slavoljub Sremac".'97 Nekoliko održanih sastanaka između predstavnika pobunjenih sela i vukovarske općine nisu donijeli pomak Učinak nije imao ni dogovor na kojemu je sa službene hrvatske strane bio zamjenik republičkog ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija. prilikom intervencije hrvatske pohcije na Plitvicama. u svako kritično vrijeme. 196 VRH-USMSP: Policijska stanica Vukovar. Osim kod Vukovara. Za napomenuti je. 1991. te da nije bilo potrebe za naoružavanjem zbog pouzdanja u Armiju u koju "ovo veće ima puno poverenje". 1991. Odjel za operativne poslove JS od 5.196 Nakon puštanja Hadžića i Savića barikade nisu uklonjene. gdje se provode vježbe pucanjem iz oružja (poligon u gradu)". iako se one nalaze u gotovo strogom gradskom centru.188 Srpsko nacionalno vijeće nakon toga je u Borovu Selu 31. 189 Č.. 9. neizvjesnost i strah.194 Dan kasnije stanovništvo srpskih sela iz okolice Vukovara blokiralo je grad. osim navedenih. u Borovo Selo stigle su prve pošiljke oružja. barikade nisu uklonjene. "Uprkos imunitetu. travnja 1991. Velika Srbija. novinar sarajevskog Oslobođenja: "Noćne straže već su postale uobičajena praksa gotovo svih 2 7 sela vukovarske opštine. 192 Mark THOMPSON. U kućama na periferiji i u selima to se već poduže čini. Kovanje rata. održani u još tri sela u kojima po Šešeljevun tvrdnjama "Bukvalno. Poslije noćašnjeg Page 35 . maj 1994. Povod je bilo uhićenje članova istočnoslavonskog SDS-a Gorana Hadžića i Borivoja Savića 31. 46 Slavonija tih je dana bila na korak do oružanog sukoba. predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. Politika 25. Novine Srpske radikalne stranke. dižemo narod na ustanak" i pozivaju "narod na otpor Tuđmanovu režimu".187 Nacionalnu nesnošljivost i srpsku homogenizaciju pojačali su i održavah predstavnici četničke Srpske radikalne stranke. 191 "Veći sam nego ikada". Trpinja. "Ići ćemo i na Knin".. Baranju i zapadni Srijem održanom u svibnju 1991. 3. 4. a potom se zaposlili u Pokrajinskom SUP-u Vojvodine i SSUP u Beogradu".Bitka za Vukovar Berka i Bobote. 1991. 418.189 Bila je to očito koordinirana akcija s istovjetnom odlukom donesenom od Vlade SAO Krajine iz Knina. 37. a i prije. Stoga nije ni malo čudno što sa pojavom prvog mraka život zamire. Mirkovci.

tvrdeći da u općini Srbi maltretiraju Hrvate. Zagreb. Vukašin Šoškoćanin. Ako vojska ne postavi tampon-zonu. 20-22. travnja 1991. Načelnik policijske postaje u Vinkovcima Josip Džaja pozvao je sela s većinskim srpskim stanovništvom da se pridržavaju dogovorenih zaključaka. Milan Paroški. napuštam mjesto predsjednika općine i idem u moje rodno selo Trpinju da dižem barikade. "Dokmanović priziva JNA'. U gradu je održan sastanak koji je bio zatvoren za javnost. travnja protekla bez incidenata No tako nije bilo 14. U Borovu Selu održan je miting na kojem su govorili Vojislav Šešelj. 200 Isto. nakon čega je sjednica prekinuta. i Slavka Degoricije zamjenika ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Vukovar 15. predsjednik SDS u Borovu Selu pozvao je Hrvate da naprave "korak prema Srbima i da srpski narod nema ništa protiv hrvatskog. 47 i i "srpski narod ne može i neće prihvatiti Jednostranost politike Hrvatske. bio je u funkciji smirenja i pokazatelj dobre volje Republike Hrvatske. Zastupajući stajalište mjesnih zajednica s većinskim srpskim stanovništvom Vera Dukarić istaknula je da 197 Zoran DASKAUMĆ. a ne obrnuto. niti sam se kome zamjerio. kada svaka nepromišljenost može pokrenuti lavinu nepoželjenih događaja. 111. ministra."202 Podjela je produbljena 12. Stoga nije nimalo čudno što dobro obaviješteni u Vukovaru smatraju da se vlast otrgla podjednako iz ruku HDZ-a i SDS-a. jer nastalo stanje ne omogućava demokratski i parlamentarni rad. između predstavnika političkih stranaka. 12. Ovo nisu Phtvice. Ivan MATKOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". odnosno predstavnika Skupštine općine i Policijske uprave Vinkovci postignut je dogovor o normalizaciji putnog i željezničkog prometa. 199 Riječ je o noćnom pucanju na kuću u Ulici Svetozara Markovića u kojoj je stanovala jedna srpska obitelj. htjeli zapaliti vatru a da se potom sami povuku bez gubitaka". Danas. Vjesnik 11. što je krajnje opasno. 201 Ista. svaka ograda biti barikada". "On je pozvao na aktivan doprinos stranaka smirivanju situacije i izlasku iz nastale blokade pregovorima protiveći se ponašanju onih koji bi. 202 Krunoslava BANIĆ. Odžaci i Sombor. D.Bitka za Vukovar oružanog incidenta199 dramatična situacija na području vukovarske općine doseže opasnu tačku. kojom je hrvatsko pučanstvo nastojalo zaobići "blokade na prilazima srpskim naseljima". U ime skupine hrvatskih vijećnika Željko Fekete predložio je raspuštanje Općinske skupštine i uvođenje privremenih mjera do sazivanja novih izbora. travnja. 1998. Barikade u Borovu Selu sklonjene su pa je nakon dužeg vremena noć 13. "Dokmanović priziva JNA'. jer je očigledno da su se i u srpskim i u hrvatskim kućama nagomilale velike količine različitih vrsta pa i najmodernijeg naoružanja. "Nisam ni aktivista SDS-a. 1991. Bogdanovci. 1991. podnosim ostavku na mjesto predsjednika općine.203 Predstavnici lokalnog HDZ-a burno su reagirah. a neće prihvatiti ni da se srpski narod naziva teroristima. jer ne želim snositi odgovornost za krvoproliće koje može uslijediti svakog časa Predsjedništvo zemlje mora shvatiti svu dramatičnost situacije. Domaćin. "Rafali po Perinoj kući". 4. 1991. "Osim toga".207 Traženi prvi korak Hrvati su brzo napravili. Dolazak Josipa Boljkovca. kako je rekao. Vjesnik 11. travnja 1991.205 Iste je večeri s predstavnicima svih lokalnih stranaka razgovarao predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Luka Bebić. "Ukoliko Predsjedništvo to ne učini. čime se svaki pokušaj za dijalog praktično onemogućava. ali će na svaki pokušaj agresije svaka kuća. 4. naglasio je Merčep.204 Njegov zahtjev za osudu takva ponašanja nije urodio plodom jer su predstavnici lijevog bloka napustili dvoranu. Page 36 . 4.201 Smirenju nacionalnih tenzija nije pogodovao zahtjev vukovarskoga gradonačelnika Dokmanovića koji je 9. 19S Krunoslava BANICI. na 14. banditima i slično". Njihov predsjednik Tomislav Merčep odbio je neargumentirane napade iz redova srpskog naroda. od Predsjedništva SFRJ zatražio da se JNA postavi kao tampon-zona između mještana na barikadama u Borovu Selu i policije u Vukovaru. Oslobođenje. "Bećarac s pucanjem".. neće prihvatiti optužbe na račun srpskog naroda. 9.206 Na zajedničkom sastanku održanom 13. travnja 1991. ali jasno mi je ko puca". Gradski muzej Vukovar. Goran Hadžić i predsjednici vojvođanskih skupština općina Bačka Palanka. kao što je to radila policija. travnja prekidom sjednice Skupštine općine Vukovar na kojoj se trebao obilježiti dan oslobođenja Vukovara..4. izjavio je vlasnik kuće. VUUK. ovdje je narod spreman ginuti.1991."200 Dojmljiv pokazatelj pogoršanih međunacionalnih odnosa između dvije najbrojnije etničke zajednice u Vukovaru bila je ubrzana gradnja prometnice Marinci Bogdanovci. "pokazalo se tko u vukovarskoj općini posjeduje oružje". Neće se tolerirati fizičko maltretiranje Srba.

političkih stranaka i sela s većinskim srpskim stanovništvom. iako nedokazana. Raširena je.. Barikade su čuvah naoružani stražari zbog kojih se nije mogao obaviti policijski uviđaj. Politika. a ostala sela ne. B.. 211 VRH-USMSP: PU Osijek. 4.2 VRH-USMSP: PS Vukovar.2" a noću 20. VESELČIĆ]. BERTOK. VESELČIĆ. 1991. 2. u Bačkoj Palanci sastanak s Radmilom Bogdanovićem ministrom unutarnjih poslova Republike Srbije. 4. Pucanje na policijsku patrolu. 1991.. međusobne netrpeljivosti. svibnja napadnuta je pohcijska ophodnja Pohcijske stanice Vukovar. B. 204 Isto. svibnja 1991..Osijek i sela Vera . 4. a da "on osobno zahvaljuje Hadžiću na korisnim djelima koje učinio u posljednje vrijeme". DRAGIČEVIĆ. Večernji list 13. U izvješću Policijske stanice Vukovar upućenom u Zagreb zabilježeno je da je tijekom pucnjave "putem telefona nepoznati muški glas nazvao . 1. hitno ili ćemo ih poubijati". 1991. 1991.. "Postupno smirivanje". 1991. travnja 1991. 19. VKH-USMSP: PU Osijek.1991 2°'J D. Obavijest. "Smirivanje napetosti". "Pregovorima do smirivanja". ORGANIZATOR OBRANE VUKOVARA 203 Krunoslava BANIĆ.213 Umjesto da smanji. 4.215 Jedan mlađi oficir JNA koji se zatekao u Borovu Selu. Verbalni sukob dvojice šezdeseto-godišnjaka u Bršadinu.216 Tvrdnju nisam uspio provjeriti.. Depeša broj 511-07-02/9-3022/91 od 10.212 2118 D.. svibnja 1991. Večernji list. 1991. 1991. "pri čemu su lakše ozlijeđena dvojica policajaca. 4. travnja pucano je na policijsku ophodnju koja je nadzirala promet na raskrižju cesta Vukovar . 4. 17. 0 zahtjevu za vraćanje u Vukovar sjedišta policijske uprave i osnivanje policijskih postaja u pet sela s većinskim srpskim stanovništvom još se trebalo razgovarati. Noću 9. 4. Sudionici proteklih vukovarskih događanja politički su abolirani. 48 uprava Vinkovci i Osijek Skupštine općine Vukovar. Depeša broj 511-07-02/11-210-783-3052/91 od 10. 4. po nacionalnosti Srbina. 210 D.. Degorcija je odgovorio da je to u nadležnosti Javnog tužilaštva Republike Hrvatske koje se već oglasilo o tome. Postignuto je suglasje za šest od osam zahtjeva vukovarskog SDS-a. Borba. 206 [D. U Savulji. Tema razgovora bilo je smirivanje napetosti na graničnom području Hrvatske i Srbije. VESELČIĆ. zamijećena skupina četnika koji nisu dopuštah kretanje prema svom logoru.Bitka za Vukovar a na kojem su prisustvovali predstavnici policijskih I TOMISLAV MERČEP. Vukovarska je policija kontaktirala s Goranom Hadžićem "radi smirivanja napetosti i omogućavanja izvršenja uviđaja i da bi se sprechi mogući međunacionalni sukobi. Depeša broj 511-15-12/3-2433/91 od 21. i pucnjava je postala dio slavonske stvarnosti. 13. 15. naselju blizu Borova Sela gdje je krajem travnja 1991. 207 B. dok su drugu dvojicu zajedno sa vozilom zadržali okupljeni mještani". na 10. Srbina i Hrvata.1991. Zaključeno je da će se obje strane maksimalno angažirati na sprječavanju međunacionalnih problema Dogovoren je prekid tada već ustaljenog običaja po kojem su pojedinci mimo zakona i Ustava tražili egzil u drugim sredinama209 Odmah nakon tih sastanaka predstavnici lokalnih Srba ustvrdili su da im se stalno prijeti. operativno dežurstvo ove PS i rekao 'povucite patrolu sa raskršća. 4. Jedan od zahtjeva bio je i da nacionalni sastav policajaca odgovara nacionalnom sastavu stanovništva. Večernji list 16.208 Osim s vukovarskim čelnicima predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova Repubhke Hrvatske održali su 15. "Pucnji na Srbe ne prestaju". noć je pojačala napetost. V. raketnog puka protuzračne obrane iz Vrhnike izjavu da je napadu prethodio pokušaj policijskog skidanja jugoslavenske zastave u Borovu Selu 1. Večernji list. "Korak k miru". 4. da ima pojedinačnih ispada ekstremista HDZ-a "začinjenih bojevim pucnjavama po srpskim stražama i srpskim kućama".Bobota.. 16. što je prenio dopisnik beogradske Folitker10 Uz barikade. pošto je i u osnovi sukob izbio zbog . 1991. 49 Vrijeme "tampon zona" Ubrzo će verbalne prijetnje iz travnja postati stvarnost. U obraćanju novinarima nakon sastanka Stavko Degoricija držao se stajališta o upitnosti mijenjanja sjedišta pohcijske uprave prije izmjene lokalnih samouprava te da Borovo Selo može dobiti policijsku postaju. "Uskoro novi izbori". "Samo dva sporna pitanja". Na zahtjev Gorana Hadžića da se izjasni o njegovu uhićenju. Nedugo nakon ubojstva u Bršadinu su podignute barikade prema Vukovaru i Nuštru. 1991. dao je oficiru sigurnosti 350. zastupnicima u Skupštini Srbije i potpredsjednikom Narodne skupštine Srbije. 4. travnja napadnuta je Policijska stanica u Dalju. završen je ubojstvom jednoga od njih. i tvrdnja Page 37 . 4. Vjesnik 13. "Mogući i novi izbori?".214 u prvim satima 2. 206 D. 4. Borba. a ne zbog različite nacionalne pripadnosti".

korpusa RV i PVO. Obje skupine zaustavljene su jakom vatrom na prilazima Borovu Selu. D. 1991. 50 ARMIJA NA PRILAZU BOROVOM SELU prekinute dolaskom oklopne skupine 12. Depeša br. 2. Zagreb.Bitka za Vukovar o napadu ručnim raketnim bacačem na Borovo Selo od Gojka Šuška. 1991. Slobodnom procenom Mitrovića.. 1991. Oko podne na njih je "otvorena . 221 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. "Josip Boljkovac: Htio sam uhapsiti Šuška". 36-37. Postavili su se na glavnoj cesti između ambulante i okolnih kuća odakle je Page 38 . pripadnici MUP-a su upali u dobro režiranu i smišljenu klopku jer vatra koja je otvarana iz okolnih kuća bila je pravilno raspoređena. 5. Organ bezbednosti. korpusa Ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane iz Zagreba: "Mitrović je 02. ubojstvo. Depeša br. 5. g. MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. 5. 2001. SR Br. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. pod čijem je nazočnošću izvršeno izvlačenje pripadnika MUP-a. svibnja (kratka kronologija). po koje se 1 bilo došlo u Borovo Selo. protuoklopne helikopterske eskadrile Lučko u izjavi koju je dao zapovjedniku VP 7660/7. ŠPIŠIĆ. 104. i Vice Vukojevića. TOPIĆ. Br. Depeša br. 6-369 od 14. 214 VSA MORH: Komanda 5. Operativnom štabu MUP-a RH.223 Zajedno s nekoliko ranjenika iz Osijeka. 223 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 1991. na što je pohcija odgovorila uzvraćanjem vatre. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. korpusa RV i PVO. svibnja 1991.224 Masakr u Borovu Selu opisao je Srđan Mitrović. Ispostava Vinkovci od 1. Globus. 511-15-12/4-2560/91. 219 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2.00 časova čuli pucnjavu i rafale iz automatske puške.217 Zarobljene policajce mještani su pretukli pa prebacili preko Dunava i predah srbijanskoj miliciji u Novom Sadu. 1991. bataljuna veze 5. 511-15-10/1-2570/91 od 2. Đurđica KLANCnt. 3.. 5. 5. svibnja 1991. OTŽ: PS Vukovar. 5. 6-369 od 14. 2000.220 Napadnuti policajci zatražih su pomoć. Zagreb. 1991.. Slavonska krv. izradila hrvatska policija. 3. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. svibnja 1991. Boris DEŽULOVIĆ. D.. Spisak ranjenih radnika PU Vinkovci. svibanj 2000. 511-07-01-995/91 od 3. 511-15-10/1-2572/91 od 3. 5. 97. 221 MUP RH-OTŽ: PU Osijek Depeša br. 17-18. od 1. 220 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. 1991. 5.219 U sukobu koji je slijedio poginulo je dvanaest pripadnika hrvatske policije a ranjeno ih je petnaest..221 Borbe su 213 MUP RH-OTŽ: SZUP Centar Osijek. 18. Iz Pohcijske uprave Osijek stigla je skupina od 164 pohcajaca. Spisak poginulih radnika MUP-a PU Vinkovci. Zajedno sa sinom od kuma popeo se na tavan kuće sa kog je video da iz autobusa Vinkovačkog 'POLETA-a' izlaze pripadnici MUP-a i pucaju iz automatskog i drugog oružja u pravcu kuća iz kojih je uzvraćana vatra iz lovačkog i automatskog oružja. 3. Zagreb. JVIUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 2. ostavljajući mrtve i ranjene pripadnike MUP-a. bio u poseti kod kumova u Borovo selo kada su oko 12. na mostu kod Bogojeva predala hrvatskoj strani dva zarobljena policajca. 1991. Slavonska krv.. 5. svibnja (kratka kronologija). 51 u Borovo Selo je ušla JNA. jaka vatra iz utvrđenih rovova i bunkera te iz kuća u Borovu Selu". Pripadnici MUP-a su se utvrdili u kafiću 'San Marino' i u kući nasuprot kafića. Lnić Stevan.. 17-18. 511-07-01-995/91 od 3. Zapažanja o stanju na terenu SO Vukovar. 1991. 215 MUP RH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. namjeravajući na mjestu događaja obaviti uviđaj i vratiti otete policajce. zabilježeno je u kratkoj kronologiji događanja koju je 3... MUP RH. u Borovu Selu bio je ukupno ranjen 21 policajac.. D. Depeša br. 5. 5. Pucnjevi su se čuli iz pravca sela. Zagreb. 5. Nakon 4 časa iz pravca Vukovara 222 MUP RH.. 5. a potom su napadnute s leđa iz pravca sela Bobote i Trpinje. 1991. Playboy. nakon koje su se napadači razbježah. 5.218 Ne znajući za njihovu sudbinu.1991. Durieux. ŠPIŠIĆ. 5. 217 Usp. Maske za masakr.. "Deset godina poslije". Njegovu izjavu nadležnima je proslijedio oficir sigurnosti 289. 1991. zrakoplovni vodnik JNA iz 711. 5. 1991. jedinica vojne policije i tenkovske jedinice. 6. 216 VSA MORH: Komanda 5.1991..222 Nakon kontakata s hrvatskom pohcijom srbijanska milicija je na večer 2. koja je ubrzo stigla. svibnja (kratka kronologija).. Organ bezbednosti SP. otišla je u Borovo Selo. 511-07-01-995/91 od 3. Depeša br. Paolo RUMLZ. TOPIĆ.1991. D. a potom još jedna skupina od 150 pohcajaca. svibnja 1991. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka. skupina pohcajaca iz Vukovara prijepodne 2. tada ministra iseljeništva i zamjenika ministra obrane Republike Hrvatske. K I... 218 MUP RH-OTŽ: PU Osijek.

municiju i pancir odjela i odnosili svojim kućama". "Policija upala u izrežiranu klopku!". Oklopništvo 12. 9. 228 VSA MORH: Komanda 5. 230 1. STEVANOVIĆ. vojne oblasti. svibnja 1991.Lužac . sračunatu na izazivanje antiarmijskog raspoloženja i diskreditaciju JNA a Hina to ne čini prvi put". brada je bila lažna da bi se sakrio identitet". Izjava vodnika Srđana Mltrovlća iz VP 7660/7 Lučko od 18.226 Srpska strana priznata je smrt jednog državljanina Srbije iz Stare Pazove i ranjavanje četiri osobe. 6. 226 VSA MORH: Komanda 5. sva sela "hrvatska i srpska.229 Pokušaj Armije da sa 18 tenkova i oklopnih transportera preko Bogdanovaca uđe u Vukovar spriječili su 5. "Veći sam nego ikada". 5. Intervencija Armije donijela je kratkotrajno zatišje na području Vukovara. Slobodni tjednik. 31. 12-13. SR Br. mještani tog sela. 5. Ljubili su šlemove vojnika i nazivali ih braćom.231 « "Pripadnici JNA u Borovu Selu nisu ispalili ni metak". Uprava za moralno vaspitanje SSNO u informaciji dostavljenoj podređenima napisat će da je u Borovu Selu "prema nepotpunim podacima pao najveći broj ljudskih života koji je u čitavom posleratnom periodu u jednom danu zabeležen na teritoriji SFRJ u oružanom sukobu" te da bi žrtve "bile daleko veće da jedinice JNA nisu intervenisale i razdvojile sukobljene strane". prema svjedočenju vojnika Edima Jahlća "na 'bojnom polju' mnogi ranjeni i zarobljeni pripadnici MUP-a u vojsci su videli jedinu nadu za spas. korpusa RV i PVO. 10. 1991. ne ponovilo se". maj 1994.227 Masakr u Borovu Selu bio je dio dramatične polovice svibnja 1991. Izjava vodnika Srđana Mitrovića iz VP 7660/7 Lučko od 18. odbacila je ocijenivši je kao "potpunu izmišljotinu i tešku optužbu. kako je to Savezni sekretarijat za narodnu obranu imenovao. 5. Večernji list. Prema njegovim tvrdnjama. nakon čega su pripadnici MUP-a /preživjeli ranjeni i ubijani/ uz pratnju vojske prebačeni do izlaza iz sela gde su ih preuzeli snage MUP-a koje nisu ušle u Borovo selo već su vršili napad preko okolnih polja i to iz pravca Vukovara. VESELČIĆ. svibnja 1991. u cijeloj Hrvatskoj. 1991. 20-524 od 24. 1991. 229 "Gdje je vojska tu je 1 mir". 5. Organ bezbednosti. drži da je to bio pokušaj zaposjedanja raskrižja Bogdanovci .Bitka za Vukovar otvarana vatra na pripadnike MUP-a i između kafića i okolnih kuća. Narodna armija 9. 9. 37-38. 6. S obzirom da je poginuli nađen na obali Dunava kod Bača. br. "sukobljene" strane. hrvatsku policiju u Borovu Selu tog dana nisu očekivali. Pov. 227 D.225 Vodnik Mitrović vidio je i "grupice četnika naoružane automatskim oružjem i kod jednog od njih po ličnom mišljenju. 10. korpusa RV 1 PVO.232 Na području općine Vinkovci "situacija se naglo pogoršala 1 u općini Vinkovci. pošli su u Vinkovce da gađaju iz ličnog oružja U ambulanti je Jabić naišao na redarstvenika koji je u rukama imao ručni bacač i na nišanu držao decu". 9. Navodno. N. svibnja 1991. razdvojivši. Narodna armija. To je prijepis brzojavke (informacije) Uprave za moralno vaspitanje SSNO Pov. proleterske mehanizirane brigade iz Osijeka pojavilo se na mjestu sukoba.230 Tvrdnju Hrvatske informativne novinske 225 VSA MORH: Komanda 5. 52 agencije da su u "oružanom sukobu protiv snaga MUP-a Republike Hrvatske učestvovali i pripadnici JNA" Komanda 1. 1991. 53 Sva sela "hrvatska i srpska. hrvatski tisak spekulirao je o većim gubitcima pobunjenika zbog pretpostavke da su "mrtvi odmah prebacivani preko Dunava kako se ne bi znalo odakle su". Po uspostavljanju primirja veća grupa građana uzimala je oružje odbačeno u borbi i sa ubijenih pripadnika MUP-a. Početkom lipnja Narodna armija čitateljstvu je servirala "neke nepoznate pojedinosti" oko sukoba u Borovu Selu: "Posle prekida vatre". te je MUP RH izgubio kontrolu u 10 mjesta općine Vinkovci nastanjenim pretežno srpskim življem. IvlAncOVIĆ-LASTA "Bogdanovci u domovinskom ratu". 6. 5. Ubrzo zatim obustavljena je vatra osim što se čulo par pojedinačnih puškaranja. 1991.. što Page 39 .Vukovar. Velika Srbija. mještani su ogradili barikadama".. 1991. Preko razglasa čulo se 'Ovdje JNA naređujemo vam da obustavite vatru'. Već 2.228 Način na koji je JNA intervenirala već je bio viđen u zapadnim dijelovima Hrvatske. Dalja i Osijeka. 1991. 5. SR Br. objašnjavajući da su ili njihovi pretpostavljeni na prevaru dovukli tu. 1991. Viđenje Vojislava Šešelja posve je suprotno. 1991. 20-524 od 24. 6-16 od 3. vojne oblasti. 112. što je izazvalo adekvatnu reakciju naselja s većinskim hrvatskim stanovništvom. Narodna armija. Organ bezbednosti. "Barikade u selima". 5. mještani su ogradili barikadama" Nakon Borova Sela počela je masovna pobuna i odmetanje sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini. 5. br.. Dio Mitrovlćeva izvješća objavljen je pola godine kasnije u hrvatskom tisku. 1991. 25/295-36 od 4. "Bilo. Iz jednog oklopnog vozila JNA su izašli par oficira u pratnji vojnika da pregovaraju o primirju.

Večernji list. 5. i 3/4. Potvrda Iz dokumenta je razvidno postojanje jedinice TO Orolik od "njenog osnivanja pa do dana kada je informirana tj. Operativnom štabu MUP RH.233 U izvješću Policijske uprave Vinkovci od 4. 5. 1991. svibnja 1991. Obavijest. odnosno Vojvodinu. 08-478/1-91 od 2. KL 08-495/1-91 od 2. 6. opis je stanja od predsjednika općine. Kl. 233 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.1992. te da se u "većini sela nastanjenim srpskim stanovništvom građani.244 Postavljanjem barikada prema Beogradu i Nuštru Vukovar je potpuno prometno izoliran.245 Gradski je prijevoz u Vukovaru 5. VESELČIĆ. svibnja (kratka kronologija). no prethodno je i opljačkan. svibnja nije bilo mira. 239 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina Opširna Mirkovti. COb RH. 54 seoskih straža iz korijena se promijenilo. CO.234 Ozračje je pogodovalo širenju glasina na obje strane. od 4.11. potpunu nesigurnost. eksplozijama i uznemirujućim. a prigradski i međuopćinski prijevoz ostao je potpuno prekinut.1991. CO Osijek Poslano telefaksom u Zagreb 3. 23. Istražni sudac iz Osijeka nije došao jer mu Armija nije dala pratnju kroz srpska sela u zapadnom dijelu vukovarske općine. 1991.38. 1991. "Barikade u selima". U pojedinim srpskim selima.] dolazili u PU Vinkovce i zahtijevali oružje radi eventualne obrane". a po sadržaju da je nastao 5.233 U Berku i Srijemskim Lazama zamijećeno je okupljanje pripadnika SDS-a i građana srpske nacionalnosti. gdje je ubijen predsjednik lokalnog SDS-a. normaliziran. 5. Zagreb.. u 18. koja je 4. kao u Mirkovcima. a u nekim od tih sela postavljene su barikade na ulazima i izlazima iz sela (Mirkovci. 5. 1991. ah uglavnom neprovjerenim dojavama. Policijska ekipa iz Vukovara tek je predvečer uspjela prikupiti nekoliko mformacija o tom ubojstvu. Među lokalnim Srbima proširila se dojava o skorom dolasku ljudstva iz Đakova i Osijeka radi napada na Borovo Selo i ostala naselja s većinskim srpskim stanovništvom. a lakše je oštećeno nekoliko automobila s beogradskim registracijama. Izvješće o stanju općine Vinkovci. Štab TO Orolik Br. 1991. svibnja povrijeđen u prometnoj nesreći vozač hrvatske nacionalnosti koji je pokušao izbjeći naoružane straže i barikade. 125/6.. U središtu Mirkovaea 4. Br. RCo. okupljaju u selima. Na mjesto događaja stigli su pripadnici JNA koji su proveli uviđaj.246 Prometna Page 40 .. CO. a koje se nije zaustavilo na njihovo traženje. Depeša br. 238 MUP RH-OTŽ: Ratni štab Mirkovci od 17. 3. Na području Vinkovaca u noći 273. biti nazvana Republika Srpska Krajina. KL 08-501/1-91 od 2. 234 MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 233 SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. Područje je ulazilo u ratno življenje. Preslika dokumenta je bez zaglavlja Iz potpisa ovlaštene osobe razvidno je da je nastao u Policijskoj stanici Vukovar. 240 D.240 Ponašanje srpskih 232 MUP PvH-OTŽ: Događaji u Borovu Selu od 2. a njihova se vjerodostojnost uglavnom nije mogla ni utvrditi jer policijske ekipe nisu mogle izići na očevid. a prenijela se i glasina o Šešeljevu dolasku na područje Vinkovaca ih Vukovara. U seoskim naseljima najveći izgred zbio se u Bršadinu. Slijedilo je podizanje barikada na obje strane. Na nekoliko zgrada razbijena su prozorska stakla.. maja 1991. Prevezen je u Medicinski centar Vinkovci prvim vozilom koje je naišlo.. 01-2/2-1992 od 27. 237 MUP RH-OTŽ: [PS Vukovar].239 Razmještajem mirnodopskih i novouvedenih snaga JNA onemogućeno je uredovanje hrvatskih snaga protiv nove uprave i njezine oružane sile. svibnja 1991. kroz koji je zabranjeno prometovanje vlakovima na liniji Vinkovci-Dalj. svibnja 1991. godine do 18.237 U svibnju je u odnosu na travanj uznapredovala teritorijalna organizacija koja će na kraju 1991. zabilježeno je da su predstavnici "gotovo svih sela koja su nastanjena Hrvatima [. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. 5.236 Djelovanje hrvatske pohcije na Dunavu spriječila je Riječna ratna flotila JNA. svibnja 1991. naoružani su. 5. Poziv.1 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci.242 U Vukovaru je dan protekao u povremenom puškaranju. Vozač i suvozač teže su ranjeni. svibnja 1991. čuo se poneki pucanj.243 U Mirkovcima je 5. 511-15-08/2-3549-91 od 4. MUP RH-OTŽ: Općina VinkovcL CO.238 i postrojbe Teritorijalne obrane. iskapčanja struje 1 vode. 5. uzaptila brod Pohcijske uprave Osijek Postupak je pravdan tvrdnjom da je nepropisno označen pa je uz pratnju vraćen do ušća Drave u Dunav. svibnja 1991. 1991. pucali su na osobno vozilo koje se kretalo prema Vinkovcima.Bitka za Vukovar doslovno znači da policijska patrola nesmije ući u ta mjesta jer na nju se smjesta otvara vatra". 7. otežanu opskrbu najosnovijim prehrambenim artiklima. svibnja 1991. a dio Srba iselio se u Srbiju. Poziv je u privitku Dnevnog operativnog biltena PU Vinkovci od 17. Markušlca. maja 1992. Bršadin. 1991. Bespravno uzapćenje broda.241 Istog dana sličan incident dogodio se i u Sotinu. Bobota)". godine". osnovani su ratni štabovi.

svibnja 1991. 5. svibnja 1991. pa i u samom gradu". što je vodilo otvorenom sukobu. Vezu sa svijetom održavah su uz pomoć lokalne radio-stanice.257 Pogotovo to nije mogla u vrijeme povjerljive dojave da mobilizirani dijelovi JNA u Beogradu i Vojvodini Page 41 . 5.34. 246 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991. br. 5. 129/6 od 7. okruženo srpskim selima vukovarske i osječke općine. i kada se saznalo za ubistvo i ranjavanje mladih vojnika. 242 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Depeša broj 511-15-10/1-2597/91 od 6. 5. 1991. Jurišić Dragan. 511-15-12/2588/91 od 4. VRH-USMSP: PS Vukovar. 248 VRH-USMSP: PS Vukovar. laka tjelesna povreda. dece i nejači kao da se odjednom udvostručio.T. nakon čega su se isti dogovorili da zajednički porazgovaraju te pronađu zajednički jezik u cilju prevladavanja nastalog stanja". Oružam sukob. 251 M. gotovo izbio sukob. sramno napadnuti i do poniženja vređani najpogrdnijim recima kao da to nisu deca ove zemlje". Policijska postaja iz Vukovara u suradnji s posadom JNA iz gradske vojarne "uspjela je uspostaviti kontakt sa pučanstvom obiju nacionalnosti te iste uvjeriti u nepotrebnost poduzimanja navedenog. poput susreta u mjesnim gostionicama.. Odjele za operativne poslove JS.253 Ipak je najviše pažnje privukao masovan odlazak žena i djece srpske nacionalnosti s desne na lijevu obalu Dunava poslijepodne 6.248 Sukob u gradu tada je izbjegnut pa se stanje donekle normaliziralo. 55 tom napadu Policijska postaja u Vukovaru ništa nije znala.249 Miniranja objekata i povremene pucnjave i dalje je bilo. i što je bilo dovoljno za incident. 511-15-03/1-3554-91 od 4. RCO Zagreb. Nacionalnost ranjenika nije navedena. kada je putem mahh ekrana javno prikazana slika splitskog bezumlja i antiarmijske euforije. 244 VRH-USMSP: PU Vinkovci. 511-15-09/2-3555-91/91. 5. Dopuna obavijesti. u 12. 1991.251 0 241 VRH-USMSP: PU Vinkovci. dogodilo u Mohovu. naoružanih civila čije se prisustvo još zapaža na prilazima Vukovaru. Obavijest. Depeša broj 511-15-10/1-2593/91 od 5. selo s većinskim hrvatskim stanovništvom. 8.247 Zbog postavljanja barikada na Vinkovačkoj cesti i okupljanja veće skupine građana hrvatske i srpske nacionalnosti u Vukovaru je 5. STANKOVIĆ. svibnja 1991. 24il M. 5. Depeša br. Prijevoz je organiziran u Borovu Selu. Bobote i drugih srpskih sela ne žele da uklone barikade zbog.254 Već uhodano načelo da se na Vukovar reflektira pogoršano sigurnosno stanje iz drugih dijelova Hrvatske nije izostalo ni nakon demonstracija u Splitu ispred zgrade Komande Vojnopomorske oblasti JNA a o čemu je pisala beogradska Politika: "Jučerašnje popodne. Br.250 "Predstavnici Borova Sela. 511-15-10/2587/91 od 4. Obavijest. svibnja 1991. 1991. nego su inzistirali da to učini Armija. vreća s pijeskom i balvana. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 1991. 247 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 1991.28. 127/4. po ko zna koji put. 250 VRH-USMSP: PS Vukovar. Dopuna obavijesti. također nije mogla garantirati provedbu samoproklamiranih obveza. Bršadina. no po njiliovim imenima i imenima očeva može se zaključiti da su bili Srbin i Hrvat. "kao i zbog incidenta koji se danas pre podne dogodio u selu Bršadinu u čijem je pravcu oko 10 časova iz susednog sela Nuštra ili Bogdanovaca neko ispalio dve tromblonske mine". 1991. Obavijest o eksploziji.252 Stanovnici Bršadina nisu joj dopustili da provede istragu. Depeša br. 5.266 Armija s dovedenim rezervistima. niti je ko isti ometao". Depeša br. svibnja 1991. 5. Depeša broj 511-15-10/1-2596/91 od 6. 1991. 1991. STANKOVlC. 5. 243 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.1991. poslali obavijest da im je sasvim ponestalo hrane. RCO Zagreb. svibnja 1991. a obavljen je čamcima i motornom skelom. 511-15-10/2586/91 od 4. Nekoliko desetina uplašenih porodica pohitalo je prema kasarni vukovarskog garnizona JNA da glave nedužne dece stavi pod zaštitu vojnika koji su juče. kako kažu. Depeša br. "U srpskim selima i dalje barikade". Oružam sukob.. "Tokom prijevoza nije bilo paničnog ponašanja i nereda. Sotinu i s kraja Dunavske ulice u Vukovaru. u 8. Telefaksirano 4. Preko nje su 7. H. Pokušaj ubojstva Obavijest. Sigurnosna saznanja. 245 MUP RH-OTŽ: CO Vuk Telefaksirano 4. 1991. Politika. Ranjavanje vatrenim oružjem. 5. 5. 8. koji su građanstvo Vukovara pozdravljali s uzdignuta tri prsta. Odjel za operativne poslove JS. Postavljanje barikada. Politika..255 Međunacionalni odnosi već tada su bili toliko narušeni da su izbijali incidenti i zbog najbezazlenijih povoda. Antić Miodrag i Šekulin Zvonimir. izvijestio je novinar Politike. "U srpskim selima i dalje barikade". Obavjest. od 5. kao što se 6. Na barikadu je postavljen veći broj plinskih boca.Bitka za Vukovar izoliranosti najteže je pogodila Ćelije. egzodus žena.. zabilježeno je u izvješću Policijske stanice Vukovar. Depeša br. Obavijest.

Od Armije je traženo da sukladno s Ustavom SFRJ i saveznim zakonima provodi svoje osnovne funkcije. 16. 4. Vinkovaca i Baranje". Narodna armija 20. 129/6 od 7. uveden je na područje Vukovara 1. 5. Kao zanimljivost valja navesti da je Policijske uprava Osijek u prosincu 1990. 68-69. 1991. korpusa Str. mehanizirani bataljun 453. "Jedinica bez izdajica". 511-15-10/1-2614/91 od 8. 12. 23. "U srpskim selima i dalje barikade". Podržana je od Saveznog izvršnog vijeća. Aleksandar S. Pov. 5. 511-07-01-1457/90 od 11. Br.. 260 POA Komanda 32. JOVANOVIĆ. 1992.. 4. OTŽ: PU Osijek. Rat Srba i Hrvata 1991. povodom aktuelne političko-bezbedonosne situacije u zemlji.266 Od tri mosta na Dunavu dva su bila pod nadzorom Armije. svibnja je stavila pod nadzor most na Dunavu između Batine i Bezdana. 1991. Dojava u fondu MUP RH-OTŽ:. MUP RH.12 A TUS. i organiziranje povlačenja oružja od građana i njegovu pohranu u skladišta koja će nadzirati nadležna tijela. 19. 1991. br. 20. 1994. svibnja ih 9. Iz sastava Novosadskog korpusa 4. STANKOVIĆ.263 a 2. TOPIĆ. Beograd. 1991. a posebno u Republici Hrvatskoj. a u ovoj situaciji i da sprečava međunacionalne oružane sukobe". Narodna armija. 5.1991. Na cijelom području Republike Hrvatske zahtijevano je poštivanje pravnog poretka. 1991.260 Za Armiju je to bila još jedna prilika da s pozivom na savezne zakonske propise pokuša riješiti "problem" Hrvatske. 1991. 1990. "Opstajavaju vojnički mostovi".267 GENERAL ARMIJE VELJKO KADIJEVIĆ. 5. 2lii Mladen MARJANOVIĆ. 1991.. 5.. 258 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 204 B. 255 M. 9. ŠPIŠIĆ. Politika.201 Armija je tada pokrenula prethodno pripremljen postupak operativnog razvoja snaga uvođenjem u Hrvatsku manjih postrojbi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.30. svibnja 1991. 7. RCO Zagreb. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". 5. D.. Zatražena je demobilizacija pričuvnog sastava policije. Otpust vojnika partije maj 1990. 1991. RCO Zagreb. imala Infomaciju o skorom dovođenju oklopnog bataljuna iz Srbije u Vukovar. Vojska. 2002. 25» "p0(jjći borbenu gotovost JNA'. 5. Depeša br.. svibnja naredbom načelnika Generalštaba oružanih snaga SFRJ o njihovom zadržavanju na vojnoj vježbi nakon što odsluže redovni vojni rok. Page 42 . 129/5 od 7. Depeša br. D. Sigurnosna saznanja. 25-45 od 9. Politika. 511-15-10/2600/91 od 6. 1993. u 21.262 Događanja u Borovu Selu bila su dobra kulisa za uvođenje novih snaga JNA na područje Vukovara i Vinkovaca radi pojačanja postojećih mirnodopskih snaga Tuzlanskog korpusa. 511-15-10/1-2615/91 od 8. mehanizirane brigade iz Subotice na područje Vinkovaca. 8.264 Manja borbena skupina iz 36.. 22. svibnja zatražilo osiguranje pravne sigurnosti građana. Riječ je o dijelu mehaniziranog bataljuna koji je ostao u Vinkovcima nakon ranijeg odlaska dijela u Ilok Đakovo i Mirkovce. 37. svibnja 1991. 7. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. "zaštitu granica Jugoslavije. svibnja "izvršiti okupaciju odnosno preuzimanje vlasti na području Vukovara. 5. Narodna armija. svibnja 1991. koje je 8. svibnja podigne bojevu spremnost JNA259 Otpust naraštaja novaka iz svibnja 1990. 1991. MUP-u RH. 5. 257 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 5. poštivanje ljudskih prava i sloboda svih naroda. 5.Bitka za Vukovar imaju zadaću noću 8/9. mehanizirane brigade s osam oklopnih transportera i četiri tenka T-55. 2IB To se može zaključiti na osnovi dojave koja je u Štabu MUP-a RH zaprimljena 4. mehanizirane brigade iz Sremske Mitrovice. 274-276. mehanizirani bataljun 36. Mirko STANICOVIĆ. mehanizirane brigade 6. Depeša br. "Noć protekla bez pucanja". Nikola OSTOJIĆ. Obavijest. SAVEZNI SEKRETAR ZA NARODNU OBRANU SFRJ 261 Stavovi Saveznog izvršnog veća od 8. Depeša br.. 1991. Politika. Obavijest. Vojnoizdavaćki zavod. D. 256 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.Iz jednog novinskog natpisa iz Politike moglo bi se zaključiti da je bataljun doveden u prvim satima 6.. 254 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 56 milicije. Netočna je tvrdnja pukovnika Jovanovića da je posada Vinkovaca pojačana mehaniziranom četom 36. a ni "promjene unutrašnjih ili spoljnih granica zemlje". Evakuacija žena i djece. Br. godine. koja je tim potezima stvorila pretpostavke za neometano uvođenje novih snaga u Hrvatsku. 2.. te je naglašeno da se neće dopustiti "pokušaj prekrajanja Jugoslavije". 7. Politika. odnosno 252 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. prekinut je 7. 9.258 Demonstracije u Splitu poslužile su Saveznom sekretarijatu za narodnu obranu kao povod da 6. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Beograd. "Odjekuju eksplozije pale se objekti". 5. 1991. 253 Mirko STANKOVIĆ.265 Dan kasnije i most između Iloka i Bačke Palanke stavljen je pod nadzor Armije.

273 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama.269 Dovođenje postrojbi JNA iz drugih dijelova Jugoslavije u Republiku Hrvatsku ili u njezino neposredno susjedstvo počelo je u travnju 1991. Zagreb. institut za strategijska istraživanja. bila vrlo uspješna. generali Veljko Kadijević i Blagoje Adžić. 1993. 18. 154-156. N. 4. U naučene lekcije s Kosova pripadalo je i isključenje teritorijalne obrane iz zadaća eliminiranja uzročnika izvanrednih prilika. 15. Istovjetan postupak nije mogla napraviti zbog etničke nekompaktnosti teritorija i prevelike izmiješanosti stanovništva. 271 B. Zagreb 2002. Odgovarajući broj oklopnomehanizovanih jedinica brigadnog sastava i jačih. 1991.. Sjećanje vojnika Znanje. postaviti na odgovarajućim pmiktovima u Hrvatskoj i oko Hrvatske. Poslednji dani SFRJ. 2. Teritorijalnoj obrani oduzela je oružje u svibnju 1990. Imati dvije vrste formacija.. na sastanku kod predsjednika Predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. Dio preustrojenih motoriziranih brigada pojačan je i ugradnjom oklopno-mehaniziranih bataljuna. br. Politika. 270 Davor MARIJAN. ČSP. travnja 1991. "Oružane snage SFRJ u izvanrednim prilikama". kada je Generalštab oružanih snaga SFRJ zapovjedio preustroj nekoliko postrojbi kopnene vojske ranga brigade na teritoriju 1. br. 1990. tako da se mogu angažovati za veće intervencije. Za dom. povećavajući im klasifikaciju iz R u A ih B. što je dvije godine kasnije umirovljeni general JNA i tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu Veljko Kadijević ovako objasnio: "Radi izvršenja postavljenog zadatka ojačati jedinice JNA u Hrvatskoj i oko Hrvatske. a Dedaković ih je koristio za obraćim s Merčepom držeći ga odgovornim što nije porušio mostove. sastanku je prisustvovala vodeća dvojka Armije. 272 ISTI. vojne i Vojnopomorske oblasti kninska krajina zatvorena je za uredovanje legalnih snaga Republike Hrvatske. nakon akcije specijalne postrojbe MUP-a Republike Hrvatske na Plitvicama. odnosno tijelima legalne javne uprave. Ostajemo u Iloku. Razmještajem snaga 5. Sjeverna Dalmacije i dio Like tada su po planu oružanih snaga za izvanredne prilike "Radan" pretvorene u "tampon zonu". 287 U svojim sjećanjima te poteze JNA general Špegelj je prešutio i stavio ih potkraj kolovoza 1991. oklopne brigade. i 1989. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika". Tamo je njezina demonstracija sile početkom 1981..270 Nakon srpskih napada na hrvatsku policiju u Borovu Selu Armija je sličnu "tampon zonu" napravila i u istočnoj Slavoniji. 34. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. MARIJAN.271 Bilo je to logičan potez Armije. ĆURAK. tako da mogu brzo intervenisati."268 Tu vrstu angažmana u Hrvatskoj Armija je počela u svibnju 1990. Zagreb. predsjednika Srbije. Uz Slobodana Miloševića. Centar Visokih vojnih škola OS "Maršal Tito". 2 paravojna srpska skupina (pobunjeni Srbi i srpski dobrovoljci) Page 43 . Sarajevo. 317. lipanj-srpanj 1994. 58 te <4i Zemljovid br. 191. Na Plitvice je iz Banje Luke doveden oklopni bataljun 329. a prema legalnim tijelima vlasti odnos je sveden na zahtjev za ispunjavanje hrvatskih obveza 268 Veljko KADIJEVIĆ. JOVIĆ.273 Ta dva zahtjeva za svoje djelovanje u Hrvatskoj Armija je sama stvorila. Zajednička politička odluka između vojnog i srpskog vrha o "zaštiti srpskog stanovništva" u Repubhci Hrvatskoj donesena je 5. Martin ŠPEGELJ. 127. a i slaba suradnja s "društvenim subjektima i snagama". 269 D. vojne i Vojnopomorske oblasti. Moje viđenje raspada. 82-83. iako to nije bilo u Merčepovoj nadležnosti. Veći broj oklopnomehanizovanih sastava jačine čete do bataljona smjestiti što bliže mogućim mjestima sukoba.. 7. Mladen PAVKOVIĆ.. 27.272 Poligon za uporabu oružanih snaga po načelima eliminiranja izvanrednih prilika Armija je usavršila na Kosovu. 2001.Bitka za Vukovar Slavonska krv. Bosanski pogledi. 372. 23-24. njezin prvi vojnik krajem veljače 1991. 8/9. i 5. Smrt oklopne brigade. te im je tako povećao broj vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. 57 Uvođenje mehaniziranih bataljuna iz Vojvodine bio je dio doktrinarnih postupaka iz područja izvanreclnih prilika. 277. 2lili M. mehanizirane brigade iz Pančeva. "Tenkovi u Prijedorskom polju". a u Prijedor oklopni bataljun 51. Beograd. Beograd. MALOVIĆ. predsjedniku Joviću iznio je stajalište i planove za rušenje političkih snaga koje su "protiv Jugoslavije". List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata.

mehanizirane brigade A i* ix] četa ZNG PU1 sjedište policijske uprave (Pll) PP sjedište policijske postaje (PP) čuvari "tampon zona" prema Armiji kao saveznoj instituciji. 95-96. laki artiljerijski puk PZO R ]'2 12. Strogo poverljivo.277 Svoje djelovanje u javnosti predstavljala je kao razdvajanje sukobljenih strana tako što je stvarala "tampon zonu". mehaniziranog bataljuna 36. koji je protekao bez problema 1 vrlo velikim odzivom. mehanizirani bataljun 453. proleterske mehanizirane brigade u Osijeku. lakog artiljerijskog puka PZO i 2. to jest institucijama legalne javne uprave i sjedištima hrvatskih stranaka.274 "Sila se demonstrira pokretima jedinica. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama 13. 12. 1988.281 Provodeći u život naredbu Komande 1. Našicama i Vukovaru.282 Minobacačka baterija 120 mm 2. SSNO. vojnoj oblasti.. S naredbom su upoznate "samo posebno izabrane starešine".. mehanizirane brigade. mješovitog artiljerijskog puka sa snagama 17. S druge strane.može biti i do brigade (oklopne. uz postojeće snage 12. odnosno da se obavljaju redovne uplate za njezino financiranje i šalju novaci za služenje vojnog roka. U slučaju napada na njih trebalo je odgovoriti "po institucijama koje organizuju ova dejstva". kada je pojačala snage JNA koje su držale pod nadzorom most između Iloka i Bačke Palanke.283 Page 44 . svibnja 1991. mehanizirana brigada. mehanizirane brigade. Kompletan pričuvni sastav 1. GŠ OS SFRJ. štabova i jedinica oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama.. vojne oblasti od 13. Novouvedeni mehanizirani bataljuni. pobunjenim Srbima je dala odriješene ruke za izazivanje sukoba i teritorijalno širenje pobunjenih područja. izvođenjem vežbovnih aktivnosti i posedavanjem određenih rejona i objekata". Intervenciju prema skladištu Dergaj i vukovarskoj vojarni dobila je 12.278 U Sremskoj Mitrovici domobilizirana je 453. mješoviti artiljerijski puk B 1^36 2.j prfmčnjk za rad komandi. a što je razrađeno u njezinom strogo povjerljivom priručniku za te zadaće iz 1988. Taktikom razdvajanja 2. proleterske mehanizirane brigade A ]12 inženjerijski bataljun 12. dobili su kao osnovnu zadaću demonstraciju sile "radi ostavljanja utiska na spoljne i unutrašnje neprijatelje o snazi.Bitka za Vukovar L~i7 17. mehaniziranog bataljuna 36. mehanizirane brigade zadržana je u vinkovačkoj vojarni do 24.276 Na području Vukovara i Vinkovaca demonstraciji sile prvotno je bila svrha zaposjedanje odabranih područja. svibnja. proleterske mehanizirane brigade A HI]453 1. jedan je od najvažnijih zahtjeva u postupanju Armije u slučajevima izvanrednih prilika. motorizovane). a zavisno od konkretne situacije i masovnosti . Vojna tajna. Uz dovođenje oklopnih i mehaniziranih postrojbi u Hrvatsku dio Armije mobiliziran je prema ratnom ustroju. od 95 do 105 posto. a razmještaj njezinih snaga onemogućavao je hrvatskim snagama uklanjanje izazivača nemira. Preferirana je statična uloga zbog strategije Armije koja se temeljila na zahtjevu da oružane snage Repubhke Hrvatske prve napadnu. Među njima bila je i većina snaga koje su kasnije sudjelovale u napadu na Vukovar. Najmanja jedinica za demonstraciju sile jeste oklopno-mehanizovani ili motorizovani bataljun. Komanda Tuzlanskog korpusa dan je kasnije naredila podređenim i pridodanim postrojbama da poduzmu mjere za potpuno osiguranje svih vojnih objekata u svom pojasu nadležnosti. 59 "sukobljenih strana" Armija je imala stalan izvor nemira i nesigurnosti. proleterske gardijske mehanizirane divizije pozvan je u postrojbu. 275 Upotreba oružanih snaga SFRJ u vanrednim prilikama. mehanizirani bataljun 36. godine. U području Vinkovaca interventne snage bile su iz sastava 12. oklopna brigada. Snage predviđene za uporabu na području Slavonije i Baranje trebale su biti u "trenutnoj gotovosti". mehanizirane brigade A ii HHI12 borbena skupina 12.2™ a u Nišu 211. i 3. sposobnosti JNA i odlučnosti da brani ustavni poredak". mehanizovane.275 Pod demonstracijom sile podrazumijevan je "(. što je jasno svjedočilo o velikom raspoloženju pričuvnika JNA za sukob s Hrvatskom i Slovenijom. Najbolje je pokrete uskladiti sa upotrebom aviona i helikoptera u niskom letu".) organizovan pokret kolone u jednom ih više pravaca (jedinica može da kruži i da dolazi uvek iz drugog pravca). proleterska mehanizirana brigada i pridodani 1.280 Bio je to dio prvog vala mobilizacija JNA u 1. 27« poručnik za rad komandi. mehanizirani bataljun 453.

Br. ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i njegov zamjenik Slavko Degoricija. 5. koji su školsku godinu odlučili nastaviti u Srbiji u osnovnoj škoh u Šarbanovcima kod Bora. 1991. "Ti divni ljudi. Narodna armija. 15.18. [Tanjug]. i zbog uporabe srbijanskog teritorija u pripremama za oružane akcije protiv Republike Hrvatske. GO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. umjesto dotadašnjeg sekretara Živka Sekulića.43. 10. 5. u prosvjednoj je noti prozvala Republiku Srbiju zbog sudjelovanja njezinih državljana u narušavanju sigurnosnog stanja u Hrvatskoj. 5. 1992. Narodna armija. 1991. Tražio je povratak na put reformi i razoružanje nelegalno naoružanih. 6. što je trebalo značiti da vjeruje da se problem može riješiti razoružanjem hrvatske policije i pobunjenih Srba te provođenjem njegova ekonomskog programa.284 Gledišta sudionika na stanje bila su različita pa je postignut dogovor o osnivanju koordinacionih skupina "koje će 277 Primjer kod Nikolina ŠAJN. 283 B. "Iskustvo i praksa". Lokalni dopisnik beogradske Politike o njegovu imenovanju napisao je: "Inače Tomislav Merčep pripada onima koji su svojim činjenjem poremetili mir na ovim prostorima i uneli dodatnu zabrinutost među pripadnike srpske nacionalnosti. Br. osim kod Negoslavaca i Trpinje. 282 HIC: Komanda 17. U gradu je 9. 22. svibnja 1991. 278 B. 285 "Treba razoružati nelegalno naoružane". korpusa. 279 B. 2003. članovi Hrvatske demokratske zajednice preuzeli su Radio Vukovar i preimenovali ga u Hrvatski radio Vukovar. "Jedinica bez izdajica".. 1992. savezni sekretar za unutarnje poslove Petar Gračanin. 10. 264-266. što će se pokazati nekoliko dana kasnije. 131/6. svibnja 1991. 10. 10. CO OMPMO Osijek Telefaksirano u Zagreb 9. Uz lokalne predstavnike nazočan je bio i gradonačelnik Dokmanović. Prijepis kod D. "Ko je 'pucao' u tenkiste".12. 71. održan sastanak na kojem su sudjelovali: savezni premijer Ante Marković. MARIJAN. Prema neprovjerenoj vijesti novinara Oslobođenja navečer 9. Vlada Republike Hrvatske 14. MRKIĆ. svibnja nije dolazio na posao jer je zahtijevao da mu pohcija garantira sigurnost. POPOVIĆ. 1991.1991. "Spriječiti dalje krvoproliće". 10. u 16.285 Manolićevo stajalište. 280 Milan M1HAJLOVIĆ. 4. Vojska. 60 razmotriti tragična zbivanja u istočnim delovima Hrvatske". Zahtijevano je da se takve aktivnosti prekinu. 20. 19. 4. br.286 Nakon sastanka saveznih predstavnika s republičkim i lokalnim predstavnicima u Vukovaru i Borovu Selu nastalo je izvjesno zatišje. 5030113-91-1 od 14. Smrt oklopne brigade.1991. Narodna armija. Naređenje. "Prekaljeni tenkisti i artiljerci".1991. 16. Prosvjedna nota -"7 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. bila je najava osude ponašanja Republike Srbije u hrvatskoj krizi./3. 284 "Razgovori iza zatvorenih vrata". Predsjednik Vlade Republike Hrvatske izjavio je da nisu "doneli mir u torbama" jer njega "moraju učiniti ljudi ovog dela Hrvatske". 1991.288 U Vukovar je prestao dolaziti i dio učenika iz Bršadina.7. V. Oslobođenje. br. 281 Zdravko VIĆENTIĆ. ali i negodovanje srpskog pučanstva.22. [Tanjug]. mladi ratnici". u 12. svibnja 1991. Tijekom sukoba u Borovu Selu 2. svibnja između Borova i Borova Sela tri naoružana civila napala su policijsku ophodnju i tom prilikom ranjeni su po Page 45 . 4. 1991.Bitka za Vukovar Oko smirivanja stanja u Vukovaru angažirah su se i visoki predstavnici savezne i republičke razine. "Pregršt lepih iskustava". koji nakon 2. počele vraćati izbjeglice "koje su tokom poslednjih desetak dana u strahu napuštale grad i okolna sela i masovno preko Dunava bežale u Vojvodinu". 5.287 Barikade su uklonjene. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 11/1-93 od 14. Vlada Republike Hrvatske. 131/3. Politika. 4. Novi glasnik Beograd. Narodna armija. predsjednik Vlade Republike Hrvatske Josip Manolić. Ur. "Zbog spomena četnika časniku JNA zabranili pristup u operativni stožer".290 Dan kasnije na temelju zaključaka Predsjedništva Skupštine opštine Vukovar dužnost gradonačelnika od Stavka Dokmanovića preuzeo je potplsdsjednik Skupštine općine Marin Vidić zvani Bih. Premijer Marković zauzeo se za demokratski dijalog uz "onemogućavanje nasilnog prekrajanja unutrašnjih i spoljnih granica zemlje". svibnja 1991. 36. 5. POPOVIĆ.291 Njegovo imenovanje bilo je dio procesa preuzimanja općinskih tijela iz srpskih u hrvatske ruke.38.289 Iz Srbije su se pak 13. svibnja 1991. Ovaj građevinski inženjer u Jugoslovenskom kombinatu 'Borovo'. izazvalo je imenovanje Tomislava Merčepa sekretarom za narodnu obranu. svibnja 1991.292 No najveću pažnju. Politika. a njihovi su stanovnici za siguran odlazak u Vukovar tražili garancije i izostajanje s posla bez sankcija do 13... zamjenik saveznog sekretara za narodnu obranu admiral Stane Brovet. KL 021-03/91-06/08. DT. pomoćnik ministra obrane Josip Perković i ministar uprave i pravosuđa Branko Babac. Naglasio je da u istočnu Slavoniju nemir donosi 'ono što dolazi sa strane". Đ. svibnja 1991. 7. Jutarnji list. juli-avgust 1993.

"Smirivanje s podozrenjem". kao i s naoružavanjem ljudi. 1991. brigade ZNG. lipnja postao središte policijske uprave. 62 Osnivanje ZNG U svibnju 1991. 511-15-10/1-2 5 76/91 ođ 3. Skupina je zadržana do 13.29.). ili 2.Ministar unutarnjih poslova od 6. 1991. br. osnovan je Zbor narodne garde. 23. bataljuna 10. 4. Vinkovci. M. "Noć donosi neizvjesnost". Vukovar je 19. 5. Borba. Nova Gradiška i Slavonska Požega. (od 23. 4. svibnja 1991. Na području Policijske uprave Osijek planirane su dvije pričuvne brigade narodne garde. 6.297 U svibnju će se ipak odustati od ustroja 4.301 Pet dana kasnije. 11. U sklopu Ministarstva unutarnjih poslova RH sredinom travnja 1991.302 Tih dana i pohcija je promijenila svoj teritorijalni ustroj. lipnja stiglo je 110 pripadnika 1.-12. brigada ZNG-a za cijelo područje Slavonije. lipnja u Vukovar je stigla i skupina od 30 pripadnika specijalne postrojbe ZNG-a "Zrinski". 1991. 12. pričuvna brigada Narodne garde u općinama Slavonski Brod. Na području Policijske uprave Vinkovci planirana je 10. 1991. Politika. Za tu tvrdnju nisam našao nikakvu drugu potvrdu. Napadači su do jutra uhićeni. 1991. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Imala je oružje za 600 ljudi. Uz probleme s pješačkim naoružanjem brigada uopće nije imala sredstava potpore. 11. Vinkovcima. "Ponovo mrtvi i ranjeni". Politika. 15. 10.304 2!i:' Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima od 18. "Čistke uz blagoslov HDZ". Na području Policijske uprave Slavonski Brod planirana je 7. STANIfflVIĆ. Izvješće o formiranju komandi i jedinica Narodne garde. etnička "metla u Vukovaru pomela je već toliko ljudi da se stiče utisak da radi non-stop. MRKIĆ. Orahovice i Podravske Slatine. 6. 6. 290 M. Politika. 12. 5.300 U hpnju 1991. Županji. 292 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. svibnja čitan na Radio Vukovaru.294 293 M. "Čelnik HDZ sekretar odbrane". brigade HV Vinkovci. 61 prema svedočenju Srba u ovom kraju. kada je zamjenjena novom iste jačine i iste policijske uprave.295 Na temelju zajedničkog dogovora između ministara obrane i unutarnjih poslova od 6. lipnja i skupinom od oko 100 pohcajaca Policijske uprave Varaždin. Valpovo i Donji Miholjac. 1991. M. Ratni album 109.i Ustroj postrojbi počeo je nekohko dana prije toga. STANKOVIĆ.293 "Iako je na vukovarskom području srpski narod u većini". Izvješće nema nadnevak i čini se da je napisano 1. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo 3. 5. V. donesena je odluka o postavljanju smjernica za rad oko ustroja Zbora narodne garde kroz institucije MUP-a dok se ne donesu svi potrebni zakonski propisi nužni za rad ZNG-a. 6. 289 M.298 Zbog nedovoljnog broja pričuvnika planiran je ustroj jedne čete od 150 ljudi pri Policijskoj postaji Vukovar. 3'"' SVA MORH-GSHV: Organizacija 1 fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 5. CO Osijek Telefaksirano izvješće 3. BERTOK. 6. Stanje u jedinici. 15. STANKDVIĆ. na područje Vukovara stiglo je prvo pojačanje Zbora narodne garde. Zaposjedanje Radio stanice Vukovar. za područja općina Osijek Beli Manastir.299 «* Uz planirane pričuvne brigade postrojena je djelatna 3. odnosno usklađivanjem nadležnosti s pohcijskim upravama. svibnja 1991.1991. Nuštru. 1991. pisao je prije nekoliko dana bez imalo skrupula isti novinar. Njegova zadaća bila je provedba obrambeno redarstvenih poslova pod zapovjedništvom Ministarstva obrane.Bitka za Vukovar jedan policajac i napadač. m SVA MORH-GS HV: Ministar obrane . Oslobođenje. 6. "Čistke uz blagoslov HDZ".J7 SVA MORH-GSHV: Štabu Narodne garde. Večernji Ost 15. "Izbeglice se polako vraćaju". 5. STANKOVIĆ. Bogdanovcima i Otoku. 14. Đakova. 5. u 1. 291 D. 11. 29J M.303 Nova uprava pojačana je rukovodećim ljudstvom. U Principovac iznad Boka 10. 1991. 2* Ratni album 109. najveći je mutivoda u klupama opštinske Skupštine". 8. 1991. a za 1300 ljudi oružje je nedostajalo. hrvatska ministarstva obrane i unutarnjih poslova privela su kraju rad na stvaranju hrvatskih oružanih snaga. a s bataljunima u Osijeku. brigada s bataljunima u Vinkovcima. VESELČIĆ. postupanje. Politika. Odluka -. Narodne novine. 1991. brigade HV Vinkovci. 5. 1991.. brigade Narodne grade na području Vukovara. 2M SVA MORH-GSHV: Organizacija i fonniranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. Erdutu i Podvinju. 11. za području Našica. Depeša br. traži se. 1991. Page 46 . i 9. Brigada je u početnoj fazi ustroja imala problema s novačenjem. U privitku je proglas koji je 2.. 288 B. Uklanjanje 'nepodobnih' uzelo je maha kao u doba Informbiroa". koja je smještena na Opatovcu.06. 1992. 1991. 15. 5. svibnja 1991. 1991. Privlačica. Politika. "Učenici iz Bršadina već uče u Šarbanovcima". srpnja.. a 26. 5. 5.

Prema tvrdnjama brigadira Hrvatske vojske S. U Iloku živi miješano stanovništvo: Hrvati. svibnja postavila nekoliko zahtjeva.pobjeda Hrvatske". zapovjednika 12. za razliku od sela u koja policija nije mogla doći. a na iločkoj strani nisu okrenute prema mostu. 6. 307 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Bitka za Vukovar. 308 MUP RH-OTŽ: Komanda Garnizona Vinkovci. Armija je bila privilegirana jer se njihova vozila nisu provjeravala. 76.307 Zapovjedništvo Garnizona JNA 10. Sućića 3. 302 S. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 1991. sprječavanje djelovanja protiv Armije. 306 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Depeša br. Telefaksirano 24.308 U odgovoru na postavljene zahtjeve Armije. bataljun 1. Narodne novine. Od nadležnih je zatražila naputak o postupanju u takvim i sličnim situacijama.305 Službenim tijelima vlasti i snagama reda u Vukovaru i Vinkovcima. Srbi i ostati. Ostajemo u Iloku. "Poraz Vukovara . a hrvatska strana sumnjala je da to Page 47 . (CD-ROM izdanje 1999. prekidi prometa. Visok stupanj napetosti održavale su oklopno-mehanizirane ophodnje Armije. Kl. ur.11. 1999. 511-15-13-2642/91 od 10. Policijska uprava Vinkovci 14.. 11.Bitka za Vukovar M. svibnja od predsjednika općine Vinkovci tražilo je provedbu mjera za razoružanje svih civila. 21. 5. lipnja 1991. 29. Upit.4 M. Tako smo branili Vukovar.. Posebno ih je zanimalo "dali vojska ima ovlaštenja da premješta i uklanja zastavu hrvatskog naroda". 5030115-91-2 od 19. 1991. svibnja na barikadi u Tovarnlku oduzeli naoružani pripadnici lokalnog HDZ-a. Operativna informacija. Naglašeno je da 31. niti Bačkoj Palanci. napose zbog stavljanja pod nadzor obiju strana mosta na Dunavu. Obavijest. a i udaljavanje policije 300-400 metara od mjesta gdje se namjeravala stacionirati skupina od nekoliko oklopnih borbenih vozila JNA Policija je zahtjev odbila. koje su bile sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske.25. D. 1991. 5. Do sada smo imali dobre odnose. Depeša br. 3(6 MUP RH-OTŽ: Odbor HDZ-a ogranak Ilok. 1995.309 Idućih nekoliko tjedana prijetnje. Velebit 18. u 21. 511-15-10/1-2640/91 od 10. navodno za čuvanje mosta '25 Maj'. Bilo je mirno dok nije došla Armija.pobjeda Hrvatske". zabranu promatranja vojnih objekata. brigade ZNG stigao je u Ilok tek 25. 200-01/91-02/05. bilo od policije ili građana. iako su snage JNA bile u nekima od tih sela. 5. U Bačkoj Palanki cijevi od vojnog naoružanja stoje okrenute prema Doku. Svi skupa smo vodili računa da nam se ne ubaci nekakva banda sa strane te unese nemir. Vinkovci. Davor RUNTIĆ. br. U jednom upitu s kraja svibnja lokalni odbor HDZ-a osvrnuo se na stanje koje je nastalo nakon dolaska Armije na područje grada: "Mi građani Iloka molimo odgovor. Dalje je prijećeno da će se bez upozorenja uništiti sve prepreke koje se "postave pred vojna vozila ih kolone". lakog artiljerijskog puka PZO.. uklanjanje barikada. 'Poraz Vukovara . Iako to nije bilo izrijekom rečeno. Pov. 6. A MffiKOVIĆ-NAĐ. Vlnkovaćke jeseni. MALOVIĆ. kako treba da se ponašamo i što treba da činimo po pitanju obrane Hrvatske i našeg grada Iloka. nego opet prema Iloku i iločkoj policiji". koji je na punktu pohcijske ophodnje Ilok tražio skidanje hrvatske zastave postavljene na jednom putokazu. U područjima u koja je policija imala pristup barikade i naoružane straže su uklonjene. Velebit. 18. postavljanje eksplozivnih naprava po privatnoj i društvenoj imovini postat će vukovarska i vinkovačka svakidašnjica. 1991. Br.310 U odnosu na ostale aktere. svibnja 1991. prekid medijskih napada na Armiju i povrat oduzetog osobnog naoružanja pripadnicima JNA "kako Komanda Garnizona ne bi to morala raditi sama". konstatirala je da poduzima sve što je u njezinoj moći da razoruža građane koji bespravno posjeduju naoružanje. 6. 298-299. poduzela na granici Hrvatske i Srbije. bilo je nedvojbeno da su to srpska sela. 64 na području djelovanja Policijske uprave nije zabilježeno otvaranje vatre na vojne osobe ili objekte. lipnja Stjepan SUČIĆ. 301 Vlada Republike Hrvatske. Slovaci. između Iloka i Bačke Palanke. razbojstva. SUČIĆ. Zahtevi Komande Garnizona Vinkovci organima vlasti opštlne Vinkovci. 1991.) 63 "Bilo je mimo dok nije došla Armija" Ilok su najviše ugrozile mjere koje je Armija u svibnju 1991. Vojni ultimatum. Tražen je i povrat pištolja nekolicini oficira JNA koje su im 4. Centru za obavještavanje Zagreb. RUNTIĆ. Policijska postaja Vukovar upozorena je od zapovjednika JNA u gradskoj vojarni da će Armija bez upozorenja oboriti svaku letjehcu koja bez odobrenja uđe u zračni prostor općine Vukovar.1999. Armija je 10. dnevna i noćna puškaranja. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. 5. 27 od 10.306 Ništa manje težine nije bio ni zahtjev pukovnika Petra Grahovca. Pronašla je i vratila osam oduzetih pištolja.

prema svemu sudeći. Politika.. 511-15-02/2-3274/4-91 od 14. svibnja 1991.311 U ljeto 1991. studenog 1991. CO Vukovar. 1991.314 Dan kasnije naoružani mještani oteh su autobus "Čazmatransa" i pretukli vozača (Hrvat) i suvozača (Srbin). a mogli su se uglavnom međusobno razlikovati po imenima. lipnja 1991. Izvješće. Br. postali su obiteljsko prokletstvo. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar.. ako je željela ostati dio sredine u kojoj je živjela. 1991. Poduzimanje mjera u cilju smirivanja situacije na teritoriji. priveden sudija Slavoljub Sremac". morala izjasniti za jednog od roditelja. 5. i 31.317 I prvi dani hpnja 1991. 25.313 Srpska reakcija bila je brza. odnosno da je organizirala pobunu protiv Hrvatske. Predsjednik Skupštine općine.. 146/5. hpnja donijela je "Odluku o položaju srpskog naroda iz Slavonije. Miješani brakovi. m MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. lipnja donijelo je odluku o provođenju svog referenduma o izjašnjavanju srpskog naroda o njegovu položaju u budućoj jugoslavenskoj zajednici..319 U noći 3. To je nedatirana kronologija događanja oko Vukovara od 8. svibnja do 26. godine. U Čakovcima je 1. hpnja u Berku je pucano na pet kuća kojima su vlasnici bile osobe hrvatske nacionalnosti. u Page 48 . Informacija. M. 1991... br. "Uprkos imunitetu. 145-1991 od 24. KL 021-05/91-01/30. Pušteni su na slobodu nakon mjesec dana. Nakon objave da će u Hrvatskoj biti proveden referendum o suverenosti i samostalnosti. 511-15-10/1-2678/91 od 13.312 Dijelili su sudbinu zemlje koju je dokrajčio ponovno uskrsli duh velike Srbije. Zagreb. Mnoštvo osobnosti pretvaralo se u homogenu zajednicu. Načelniku GSHV. 65 Put u rat Vukovarski sudac Slavoljub Sremac bio je prva osoba koja je uhićena zbog sumnje da je sudjelovala u pobuni. Traži se objašnjenje. 3. Obavijest. lipnja pucano ispred ugostiteljske radnje. 1991. kao i tri slučaja pucanja u privatne kuće i objekte na području Vukovara kojima su vlasnici bili Srbi. Telefaksirano 25. Depeša br. 1991. 5. 511-15-12-2920/91 od 26. pri čemu su ranjene dvije osobe srpske nacionalnosti. Postajala je i nekakva nacionalna sredina. Ur. 2196-01-91-1 od 24. 5. Br... Ostalo je neprijateljstvo koje je čekalo iskru koja će ga pretvoriti u trajni rat. koji su išli u "Borovo Selo kod svojih zajedničkih prijatelja". 5. 1991.Bitka za Vukovar Armija zlorabi za pomoć lokalnim Srbima. 5. nekadašnja blagodat i osnova jugoslavenstva. Ur. Referendum o životu u zajedničkoj državi sa Srbijom i Crnom Gorom održan je 23. 5. Operativna informacija. 511-15-11/1-2876/91 od 24. Baranje i Zapadnog Srema 313 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. Obavijest.318 Reakcija na pucnjavu u Čakovcima bila je podizanje barikada u Negoslavcima i puškaranje u Berku u toku istog dana.316 Na području Iloka pripadnici vojvođanske policije uhitili su i priveli u Šid četvero mladih Iločana pri postavljanju srušene oznake Republike Hrvatske. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. Depeša br. 5. 314 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. ISTI. pod optužbom daje 2.. djelatnika Policijske stanice Vukovar. 1991. 5. SNO. 05. svibnja podignute su barikade. uzroci i povodi ostali su potpuno nevažni.2 Josip ŽUPANOV Poslije potopa. postali su međusobni neprijatelji. protekli su u sličnom tonu. Obavijest. 1995. Povratka natrag više nije bilo. 1991.315 Zadnje dane svibnja. i u jednom slučaju i na kući vlasnika srpske nacionalnosti.321 Nakon uspjeha referenduma Velika Narodna Skupština Srba iz Slavonije. pucanja širom općine povodom jedne nogometne utakmice. Dvije skupine ljudi. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. Br. Srpsko nacionalno vijeće 10. 310 SVA MORH-GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 08. MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci od 16. kojoj je ona druga zajednica postala smrtni neprijatelj. 27. 1991. 5. a promet je nadziran. Taj je proces. 311 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. MUP RH-OTŽ: Općina Vinkovci. od skidanja hrvatskih zastava u Berku i Čakovcima istaknutih povodom dana državnosti. U istom je selu navečer pucano na kuću Hrvata. CO. br. U Borovu Selu 25. 1991. 136/2 od 14. podijeljene prema naciji i vjeri.. Uhićen je 24. Sremac Slavoljub. i koja se. 30. Br. 5. koja je nastala miješanjem jednih i drugih.320 Stalnu nesigurnost na području Vukovara i Vinkovaca u stopu je pratilo djelovanje političkog vodstva pobunjenih Srba. 5. 08-644/1-91 od 12. RCO Zagreb. sudjelovao u napadu na pripadnike hrvatske policije. 1991. Depeša br. malobrojna. STANKOVIĆ. Eksplozija u kiosku "Drave". Slavonija je bila potpuno podijeljena po nacionalnoj crti. 1991. 1991. Politika. Lišenje slobode. Baranje i zapadnog Srijema na zasjedanju u Borovu Selu 25. obilježili su brojni incidenti. RCO Zagreb. završen napadom na policijsku ophodnju u Borovu Selu. "Sudiji Sremcu produžen pritvor". svibnja 1991. Nakladni zavod Globus. 12. Obavijest o privođenju Sremac Slavoljuba. 5. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.

327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Obavijest. 511-15-11/1-3044/91 od 31. 6. Page 49 . 1991.324 U Borovu Selu naoružani mještani 19. 6. 324 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. 6. Sprečavanje u obavljanju službene radnje od strane pripadnika JNA Obavjest. Pucanje u privatne kuće. 6. razbojništvo. 1991. 5. 1991. Obavijest.330 Do 25. obavjest. 316 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar.332 Dva dana kasnije. 6. Br. 1991. lipnja 1991. 7. Operativno dežurstvo od 24. 2. 66 PIivan petrinović. 5. 5030115-91-2 od 19.. Br. Pucanje u privatne kuće. 28. Kežić Ivica i Tomanić Zdravko. 1991. 12. Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija. 323 MUP RH-OTŽ: Općina Vukovar. lipnja 1991. Br. lipnja minirana je željeznička pruga kod Bršadina. Kl. 511-15-12-3341/91 od 18. M. Skupina gardista 26. OCIĆ.322 U sigurnosnom pogledu nije bilo promjena tijekom priprema i provođenja hrvatskog i srpskog referenduma Noću 17. 329 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 331 Policijska uprava Vukovar osnovana je 19.327 Idućeg dana četiri naoružane i maskirane osobe ranile su kod Sotina osobu koja je prevozila dnevni tisak iz Beograda u Slavoniju. 1991. 511-15-13-3393/91 od 21. PS Ilok Depeša br. 151/2 od 30. 1991. Silos je zbog toga bio pod stalnim nadzorom. Br. poduzete mjere. 3. 315 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 26. lipnja pokušala je provjeriti dojavu da se na ulazu u Bršadin nalazi strojničko gnijezdo pobunjenih Srba. Dnevni operativni bilten 330 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. 1991. U pokušaju izviđanja ranjena su dvojica pripadnika ZNG-a. Depeša br. 6. obavijest. Depeša br. 511-15-10/1-3087/91 od 1. 6. 2 7. Pucanje iz vatrenog oružja. 6. Operativno dežurstvo od 24.331 kada su osiguranje preuzeli pripadnici Zbora narodne garde. 5. Ur. 200-01/91-02/05. zapovjednik 3. Obavjest. 6.". 6. zapovjednik 109. 153/3 od 1. 1991.1991. RCO Zagreb. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.7 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 3. Baranja i Zapadni Srem. Obavijest. 1991. 6. Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave. Pucanje u dvije privatne kuće i ugostiteljski objekt. 511-15-12-3355/91 od 19. RCO Zagreb. Skidanje i otuđivanje zastava Republike Hrvatske u mjestima Berak i Čakovci. februar 1989-19. CO. Zaprimljene obavijesti. 1991. 1991. 0. Baranje i Zapadnog Srema u jugoslovensko] državnoj zajednici". skupina vojnih vozila JNA blokirala je silos i zahtjevala "da pripadnici Zbora narodne garde predaju naoružanje zbog navodne ekspertize" jer je prema tvrdnjama josip matić. Depeša br. hpnja 1991. protupravno lišenje slobode 1 druga krivična djela Obavijest. hpnja 1991. 21. silos su osiguravah pripadnici Policijske uprave Vukovar. brigade zng u jugoslovensko] državno] zajednici". u kojem su bile smještene dvije trećine pričuva žitarica Republike Hrvatske. 1991.325 Dva dana kasnije.326 Istog dana u Vukovaru je pucano na zgradu Doma tehnike u Borovu Naselju. Narodne novine. Ostajemo u Iloku. 1991. Stefanović Jovan. u blizini Bršadina napadnuta je policijska ophodnja iz Vukovara. "Hronika Srpske krajine. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 21. CO. odnosno razdruživanja Hrvatske od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije". 321 Č. Napadi vojnih zrakoplova. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 6. 1991. MALOVIĆ. hpnja oduzeh su automobil od osobe srpske nacionalnosti pod izlikom da "raspolažu informacijama da se navedenim automobilom prevozi oružje za ustaše". Operativnom štabu MUP RH. hpnja. 319 MUP RH-OTŽ: CO Vukovar. 6. 1991. Dnevni operativni bilten. Barošević Dubravko i dr. 511-15-12-3107/91 od 3.28. Br. RCO Zagreb. 1991. 1991. 171/2 od 19. Operativno dežurstvo od 22. a dvojicu su uhitili pripadnici Armije. nadopuna. Obavijest. 19. u Lužcu se zbio oružani sukob između više građana hrvatske i srpske nacionalnosti. 1991.Bitka za Vukovar 12. 5. RCO Zagreb. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. 5. postrojba JNA kod mosta u Iloku spriječila je policijsku ophodnju da utvrdi identitet dvije osobe koje su na nacionalnoj osnovi provocirale hrvatske građane i policiju. Depeša br. Dnevni operativni bilten.328 Noću 23724. 328 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 155/1 od 3. RCO Zagreb.323 Noć kasnije. Vlada Republike Hrvatske. Odluka je značila pripremu secesije tih područja od Republike Hrvatske i trebala je postati punopravna na dan "otcjepljenja. MUP RH-OTŽ: PS Vukovar od 30. Depeša br. decembar 1991. brigade zng 322 "Odluka o položaju srpskog naroda iz Slavonije. 318 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar.329 Blizu Bršadina bio je i silos VUPIK-a. 325 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 170/3 od 18. 1991. 419. 32(1 MUP RH-OTŽ: PS Vukovar. 126 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 27-28.br. koji su u međuvremenu stigli na mjesto okršaja.

2. Orolik. br. 6. 107.338 Na mobilizacijski poziv odazvalo se 1681 osoba s oružjem i 642 osobe bez oružja. br. Zbog nacionalno miješanog područja. Oružana pobuna u Bršadinu. rušenje. Za provedbu zadaće općine su 333 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. SVA MORH-GSHV: Zap. odnosu snaga i sudionclma. zapovijed zapovjednika ZNG-a za zaprečivanje341 u svim općinama "koje graniče sa Republikom Srbijom na Dunavu ili kopnu". SVA MORH-GSHV: Zap. mobilizirani dijelovi brigade nisu mogh stupiti u međusobni dodir.336 U pojasu nadležnosti 109. 6. Prepreke je trebalo postaviti na mjesta koja su se teško mogla obići i koja su se mogla braniti pješačkom i drugom vatrom.. i Hrvatska se našla na pragu rata. uključujući i njihovu djelomičnu mobilizaciju u kriznim područjima. ZNG od 28. 181/1 od 28.337 Brigada je mobilizirana u kombinaciji manevarske (pokretne) i prostorne (nepokretne i lokalne) strukture na štetu manevarske. Centar za obavješćivanje. pov. 341 Pod zaprečivanjem se podrazumijeva izrada umjetnih i pojačavanje postojećlli prirodnih prepreka. Nisam našao podatak što se dalje dogodilo s pripadnicima ZNG. Zapovijed. 333 SVA MORH-109. 1991... ZNG od 28. 332 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. bila je brojnija i bolje naoružana. 6. hpnja preporučilo je podizanje borbene spremnosti snaga unutarnjeg reda. 71. Zaprečivanje je trebalo kombinirati s protupješačkim. 338 Ivan Petrinović. 1991. u sklopu kojeg su mobilizirane i pričuvne brigade u Slavoniji. 6. miniranje. brigade ZNG.1991. Za provedbu te zapovijedi planirano je angažiranje cjelokupnog naroda i svih raspoloživih snaga ZNG-a. Samo je 1.. Veza između njih održavana je putem centara za obavještavanje. Str. kada su "oklopna vozila prekinula blokadu i uputila se u vukovarsku kasarnu". br HV: Zapovjedništvo 109. brigade HV Vinkovci. 1991. 6. 334 VRH-USMSP: PU Osijek. ZNG od 28. sjednice Vrhovnog državnog vijeća. br NG. lipnja burno protekao u Hrvatskoj. neke su od mjera pri zaprečivanju. u s naseljima Korođ./91.334 Bile su to reakcije na hrvatsko proglašenje neovisnosti. Pripadnici ZNG-a RH odbili su zahtjev Armije i spriječili njihov pristup silosu. Proveden je prvi val mobilizacija Zbora narodne garde. Str. Postavljanje minskih polja i mmsko-eljsplozivruh prepreka. proleterske mehanizirane brigade po gradskim ulicama ranjeno 17 nenaoružanih osoba te počinjena znatna materijalna šteta. 5. nije objasnio razloge zbog kojih je brigada razvijena prema prostornom načelu. Planirao se postaviti zahtjev Armiji da se povuče u vojarne.1991. br ZNG od 28. 511-15-12/7-3438/91 od 26. 68 Page 50 . Zapovijed. Kronologija rata. bataljun mobiliziran po mobilizacijskom planu. Brigada je odmah na samom početku postojanja dobila prostorno obilježje koje će je pratiti do u kasnu jesen 1991. Antin. Br. hpnja 1991.1991. Depeša br. Depeša br. Izvještaj. protuoklopnim i drugim minsko-efcplozivnim sredstvima.. fortifikacijskih prepreka. 1991. 1991. 336 SVA MORH-GSHV: Zap. ograničio se samo na konstataciju da se "dogodilo nešto čudno. ZNG od 28. SVA MORH-GSHV: Zap. Vrhovno državno vijeće Republike Hrvatske na sjednici održanoj noću 27. Pripremno naređenje br. ZNG od 28.339 U odnosu na ostale pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji: 106.333 Inače je 27. a u Osijeku je pri tenkovskoj "hodnji" 12. došli su u završnu fazu. RM od 13. 04-8/1-91 od 29.1991. 6. a ostah dijelovi brigade mobilizirani su po matičnim mjesnim zajednicama. 6.. Pokretanjem JNA prema granici Slovenije i Italije 28. kao prvi zapovjednik brigade. 1991. Slakovci i Tordinci. 6. Zapovijed.. Izvješće o stanju. 6... a« Pfggigj naoružanja dan je u poglavlju o bojnom polju. Incident je prevladan oko ponoći. 04-14/1-91 od 30.340 Nakon mobilizacije pričuve stigla je 29. Ratni album 109. ovisno o raspoloživim sredstvima i obilježjima zemljišta na kojem se zaprečivanje primjenjuje.. Zapovijed.. 1991. na 28. SVA MORH-GSHV: Zap. 337 SVA MORH-109. 109. 511-02-07/9. kojima je svrha usporavanje ili onemogućavanje napredovanja protivnika. aktivnostima i popunjenosti 109. i 108. 67 Armije "netko pucao sa 'silosa' na prolazeću vojnu kolonu". pov. br HV: K-da 109. Na Banovini je napadnuta policijska postaja. br HV: Zap. lipnja 1991. brigade ZNG-a iz Vinkovaca mobilizacija je provedena isključivo po mjesnim zajednicama. nešto što će se negativno odraziti na buduća djelovanja ove brigade". SVA MORH-109. br NG. 335 Priopćenje sa 11.Bitka za Vukovar 6. 6.335 Put u neovisnost Republike Slovenije i dugogodišnja netrpeljivost s Armijom krajem hpnja 1991. 1991. plavljenje i si. Zapovijed.

Izvještaj.1991. lipnja Sekretarijatu za narodnu obranu Vukovar vijest da se na graničnom području Srbije i Hrvatske prema Županji stacioniraju snage JNA345 Dok je trajala mobilizacija 109. lipnja 1991. Općina Vinkovci. Oružana pobuna. 6. Izvještaj.1991. br HV: Zap. br HV: Zap. br.349 Noćni sati i dalje su bih omiljeno vrijeme u kojem se iz pobunjenih sela otvarala vatra po hrvatskim selima. kao i druge shčne mjere uz "usku suradnju sa mjesnim stanovništvom". 6. 511-15-12-3541/91 od 2.. pov.. 7. Izvješće. 1991. Izvještaj. 347 SVA MORH-109. čija su dva pripadnika 342 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 29. u 15. "Granate iznad grada". srpnja na pripadnike ZNG i MUP-a. kamo su išli na pregovore. pov. od kojih jedan teže.. otvarali vatru po istočnim dijelovima Vinkovaca. a pomoć od Zapo^edništva ZNG-a trebala se tražiti samo u krajnjoj potrebi.Najvažniji događaj 2.1153 Selo Korod u vinkovačkoj općini. br HV: Zap. između ostalih. Uz pomoć postrojbe ZNG-a uhićene su tri naoružane osobe srpske nacionalnosti. Str. Noćne čarke i otvaranje vatre postajale su stalne. 351 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. s jedne strane i pobunjenika iz Borova Sela s druge strane. Izvještaj o aktivnostima na teritoriju. Str. zabilježeno je pojačanje provokacija na području sela naseljenih srpskim stanovništvom. srpnja 1991.1991.1991. Mještani Lipovca potvrdili su 29. SNO Vukovar. 6. i na pravce u širem području Vukovara i to Šid . 109.355 Željeznički vagon u Vinkovcima. 350 SVA MORH-109. SNO. gdje je skupina naoružanih civila napala ophodnju Policijske uprave Vukovar. njezini su naoružani stanovnici u noćnim satima 28. a obilježen je intenzivnim pokretom postrojbi JNA iz vinkovačke vojarne po širem području grada. srpnja. Politika. u kojem je 3. 344 SVA MORH-GSHV: Zap. SVA MORH-109. naseljeno uglavnom Mađarima. 6. pa je već 1. Izvještaj. 7. civil srpske nacionalnosti nakon verbalnog sukoba ubio jednoga.343 Zaprečivanje republičke granice počelo je brzo..Bitka za Vukovar trebale uporabiti sva raspoloživa sredstva koja su imala. 1991. srpnja u istočnoj Slavoniji bilo je ubojstvo načelnika Policijske uprave Osijek Josipa Reihl-Kira i njegova dva pratioca u blizini Tenje. Str. 348 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 6. Prednjačila je zajednica u Mirkovcima.348 U noći. lipnja na 1. U Centar za obavještavanje cijelog su dana stizale dojave o djelovanju i kretanju pobunjenih Srba. lipnja podmetnuta je eksplozivna naprava na naftnim postrojenjima INE. srpnja pronašla i zadržala za sebe hranu i sanitetski materijal za selo Mirkovce. 08-1268/1-91 od 1. Prvi srpnja bio je mirniji. Str. bili aktivni na širem području Vukovara". 3. br HV: Zap. a osobito su bile intenzivne u istočnom dijelu Vinkovaca prema Mirkovcima347 Najkrupniji incident 30.115.13. Depeša br. br NG. 511-15-12-3495/91 od 30. Puškaralo se do prvih sati 3. br. br NG. 1991. Isti je optužio pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske za noćno pucanje i podmetanje eksploziva po kućama stanovnika srpske nacionalnosti. 69 smrtno stradala. ih 29. kao noću 30. Depeša br. 109. postao je povod Page 51 . 109. 1991. 343 SVA MORH-109.Vukovar i Bač .312 Provodeći zapovijed iz Zagreba od 29. Težište zaprečivanja stavljeno je. 346 SVA MORH-109. lipnja na 1. a jedan je cMl ranjen. brigada ZNG 2. prikupljanje obavještajnih podataka. 7. lipnja 1991. jednog od srpskih sela koja su ga okruživala. 7. hpnja dogodio se u Sotinu. Obavijest. pojačano promatranje teritorija. br. 1991. 04-18/1-91 od 1.00. 109. lipnja Zapovjedništvo 109. 30. Zapovijed. S1ANKOVIĆ.. srpnja predaju oružje sastavima pobunjenih Srba ili Armiji. brigade istog je dana zapovjedilo poduzimanje mjera za zaprečivanje. Kl. a ranio drugog pripadnika ZNG-a. 345 SVA MORH-GSHV: [SNO] Vukovar od 29. brigade NG.1991. 04-11/1-91 od 29.. brigade ZNG od 29.346 Južno od sela Berak u prvim satima 30. Ubojstvo Katić Franje i ranjavanje Ivanović Damlra. CO. dijelom u tradiciji četničke ikonografije. brigade ZNG-a. 7. 349 M.Borovo Selo. srpnja iz Bršadina prema Nuštru. br HV: K-da 109. izmjenjivanja je puščana vatra između pripadnika policije i ZNG-a u Vukovaru..obavjest. zbog čega je prebačen u novosadsku bolnicu. 1991. 04-18/1-91 od 1.1154 Sličan ultimatum dobilo je i selo Ćelije u vukovarskoj općini iz sela Bobote.351 Dnevno izvješće Zapovjedništva ZNG govorilo je o nesigurnom danu u kojem su "četnici i drugi.350 U Vukovaru je 2. srpnja Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu obaviješteno o intenzivnom radu na izradi priručnih inženjerijskih sredstava u općinama Vinkovci i Županja344 Prve rezultate bilježila je i zapovijed o pojačanom promatranju teritorija.. pri čemu su ranjena dvojica srpskih pobunjenika. ZNG RH od 29. dobilo je ultimatum da do 9 sati 3. br. obojica pripadnici ZNG . pov. Naređenje. brigade ZNG. 04-14/1-91 od 30.. pov.

Str. 1991. "Razoran učinak suverenosti". a u vezi dobivenih Informacija od dana 2. Br. 808 od 2. 7. 7. Zapovjednik 109. 70 patrolni čamac riječne ratne flotile jna pored mosta kod batine 'TDržiino i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske" Zahtjev Zapovjedništva 109. I_^\ZTJKIĆ. Predsjednik općine zahtjev je odbio. 1991. 3. srpnja zaustavila i uhitila da se dio oklopno-mehanizirane skupine jačine bataljuna iz Rume od 30. 13. Sofija ZECEVIĆ. Novinar Usta Borbu tvrdi da je 2. 7. koja je govorila je o dolasku mobiliziranih pričuvnika iz Beograda u Borovo Selo. kojoj je glavnina razmještena u području Apatina. SNO. 7. ZNG od 4. pov. 7. sq)n|a pucano na Mirkovce s krova vinkovaćke bolnice. br od 3. pa su :i:.1991. Jedna od takvih dojava. T™ MUP RH-OTŽ: Službena zabilješka sastavljena dana 2. 3.313Most na Dunavu između Iloka i Bačke Palanke od svibnja je bio pod nadzorom dijela 12. 1991. 1991.. Sir. Izvješće. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. naoružani stanovnici Mirkovaca istog su dana zatvorili plinovod koji je opskrbljivao vinkovačku bobicu i tvornicu građevinskog materijala "Dilj". 04-20/1-91 od 2. 7. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. održani su pregovori u Mirkovcima. mehanizirane brigade iz Subotice. Borba. koji su zaplijenili vinkovaćki željezničari.. 1991. Br. Izvješće. 7. u kojima su pobunjenici uvjetovah protok plina "povratkom vagona sa sanitetskim i drugim vojnim materijalom. mehanizirana brigada iz Pančeva. CO. RVA MORH-GSHV: Zap. Obavijest. godine.s Izjava general-potpukovnika Marka Negovanovlća. Dio pričuve JNA 1. br. 7. br. "Vatru s krova bobiice"... 7. 1991. TOPIĆ. Izvješće. Borba. Izvješće. korpusu iz Kragujevca.1)58 Prije izlaska JNA na republičku granicu u Hrvatsku su stizale dojave o mobilizaciji pričuvnika. pov. vojne oblasti koji je mobiliziran krajem Lipnja pokrenut je prema Hrvatskoj. 1991. lakog artiljerijskog puka protuzračne obrane iz Novog Sada. 04-20/1-91 od 2. Str. Njihov dio kasno poslijepodne 2. SVA MORH-GS HV: Zap. m SVA MORH-109. Str.1991. bataljuna vojne policije Novosadskog korpusa i minobacačkom baterijom 120 mm iz sastava 36. D. 7. Most na Dunavu između Bezdana i Batine pojačan je novim snagama 36. mehanizirane brigade koja je pojačana dolaskom 1. 1991. ŠPIŠIĆ.1157 352 SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj ? djelovanju 2/3. prouzroćivši na taj način veliku štetu. koji je ojačan dijelom 12. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. člana Štaba Vrhovne komande ud 29. ™ SVA MORH-109. Odžaka i Crvenke bila u pripravnosti za intervenciju u istočnu Slavoniju. SVA MORH-GSHV: Zap. 7. br NG. 292-293. pov. 797 od 2. nalazi na ekonomiji u Adaševcima kod Šida. br NG. SNO. lipnja 1991. CO. B. srpnja i ranim jutarnjim satima 3. 357 SVA MORH-109. SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. 109. br HV: Zap. srpnja 1991. 1991. br HV: Zap. br.. Dnevno Izvješće. D. 6.. 04-20/1-91 od 2. u prostorijama PU Bjelovar. Izvješće.. br ZNG. br HV: Zap. 109. brigade ZNG-a za provođenje blokade Mirkovaca na kratko je ostao u sjeni razmjestanja mehaniziranih snaga JNA na republičkoj granici Hrvatske i Srbije u noći 2..350 Ne mireći se gubitkom pošiljke. zabilježena je 2. 7. a uz posredovanje zapovjednika JNA u Vinkovcima. koja ih je 10. a koji je bio namijenjen Teritorijalnoj obrani' u selu Mirkovci".Bitka za Vukovar za sukob većih razmjera.. Sla\vnska krv.303 Sjeveroistočno od Vukovara most na Dunavu između Erduta i Bogojeva držala je pod nadzorom 51. 10. vojne oblasti JNA na granici Hrvatske i Srbije. br. 40-47. 7. 35:t "Ubijen šef osijećke policije". 01-25/1-91 od 3. 106. Na inicijativu predsjednika Skupštine općine Vinkovci. pov. br. srpnja stavio je pod nadzor obje strane mosta između Erduta i Bogojeva kao posljednjeg nezaposjednutog mosta na Dunavu. srpnja provede totalna blokada Mirkovaca.. 355 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.. br. 3. 7. Dnevno izvješće.3111 Brigada je ustrojbeno pripadala 24. 1991.305 Page 52 . Borba.7. 1991. 109. brigade predložio je tada Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu da se 3. 3. 3. 71 Vukovar i Vinkovci dobili još jednog neugodnog susjeda Obje mehanizirane brigade razmještene su u širem području Sida361 Dvojica pričuvnika JNA potvrdila su policijskoj ophodnji iz Županje. mehanizirane brigade. koja je dio snaga uvela i razmjestila u Baranji.3"0 Sremska Mitrovica bila je mjesto mirnodopskog razmještaja 453. srpnja počeo je razmještaj glavnine mehaniziranih postrojbi 1. Uz to je zatražio i naputak o postupanju u konfliktnim slučajevima... 1991. 1991. ZNG. srpnja/559 U jutro 3. 7.

23. Doveden je kompletan. 22. 7.. 12-13. Mladen MARJANOVIĆ. Ti divni ljudi.. "koja je u toku 2/3. oružane su snage SFRJ. 308 Milorad PANTEUĆ. "Prvo ratno iskustvo". Narodna armija.. M. U. 1991. 1991. Narodna armija. kao prirodna prepreka koja je odvajala Hrvatsku od Srbije na većem dijelu republičke granice. Narodna armija. mehanizirana brigada iz Pančeva Ulaskom 36. lovačko-bombarderske eskadrile. dijelom snaga prošla desnu obalu Dunava u istočnoj Slavoniji".. 367 L. 11. Zauzimanjem mostova Armija je poslala signal da Dunav. dio Riječne ratne flotile je. pokret oMopno-meharnziranih snaga JNA mediji su zamjetno popratili. sa 22 aviona tipa "Orao". D. Narodna armija. 72 "U Osijeku okbr (oklopna brigada.. 1998. na aerodromu u Tuzli stacioniran je 7.3titi Uz mostove JNA je nadzirala i riječni tok Dunava. M. 1992. Narodna armija. Zapovjednik Novosadskog korpusa general-major Mladen Bratić početkom srpnja izjavio je za Narodnu armiju da su imah "dosta najava nekih ekstremista da će srušiti most i na taj način nas sprečiti u izvršavanju zadataka u sprečavanju međunacionalnih sukoba. 20. a Zapovjedništvo ZNG-a raspolagalo je netočnim podacima o tim snagama. "Zadaci se sustižu".3fitl Njezin postupak uočio je civilni i vojni vrh Osijeka. 13.. lovaćko-bombarderske eskadrile. "Trijumf sa malo gorčine". m Milan ĐTJTGĆ.. sa 17 aviona "Supergaleb" i 242. B. srpnja373 U oba slučaja prepoznavanje je bilo pogrešno. 7. 20.. 7.371 Najkasnije krajem kolovoza 1991. Naglašena dopuna prijetnje bilo je zauzimanje posljednjeg nezauzetog mosta na Dunavu. 16. 29. Narodna armija. osim tri aviona tipa "Orao". m M. 13. 7. 7. pa je predlagao da se u Baranju uputi 1. o. u pojasu mirnodopskog razmještaja 12. "Odjekuje neka druga pesma". 13. M„ "Odbijen treći napad". 8.371 Špegelj je predsjedniku Republike Hrvatske također predložio da se postrojbe ZNG-a oslobode statičkih Page 53 . više nije prepreka koja dijeli srpske tenkove od Hrvatske i daje pred njima samo nepregledna tenkoprohodna slavonska ravnica. 1991. prema ocjeni zapovjednika Zbora narodne garde RH Martina Špegelja "praktički okupirali naš teritorij". "Opstajavaju vojnički mostovi". Nisam mogao provjeriti je li taj oklopni bataljun bio već tada zamijenjen oklopnim bataljunom iz neke druge postrojbe JNA x:' Mladen MARJANOVIĆ'.367 Na širem području Osijeka Našica i Vukovara. koje je procijenilo na motoriziranu brigadu iz Valjeva. 1991. Petar BOŠKOVIC. Narutlna armija. lokacija lovačkog puka bila je poznata Zapovjedništvu ZNG-a koje je o tome obavijestilo Zapovjedništvo ZNG u istočnoj Slavoniji i Baranji*72 Za razliku od zrakoplova. Narodna armija. osiguravao "prelaze i mostove i mirnu plovidbu Dunavom od Bezdana do Iloka". 1992. 28. Vojna pošta 2875 Panćevo. Zato držimo i jednu i drugu stranu svih mostova koji se nalaze između Vojvodine i Hrvatske". "Jedinica bez izdajica". NIKOLIĆ. 18.370 Uz kopnenu vojsku i Teritorijalnu obranu Srbije u bliskom području Slavonije. 1991.. Nikola OSTOJIĆ. 363 R POPOVIĆ. Od svibnja 1991. godine 172. 15. R POPOVIĆ.. Flotila je uz to imala i zadaću da "podrži združene sastave koji u tom delu naše zemlje sprečavaju međunacionalne sukobe i obezbeđuju vitalne objekte". i koje je glavnina očekivana u toku 3. koji je o tome poslao obavijest Ministarstvu obrane u Zagreb. PETROVIĆ. na Banovini pridodan motoriziranoj brigadi u Petrinji. Puk se sastojao od 239. a koja je uz mirnodopski sastav bila popunjena pričuvnicima iz Vojvodine. 12-13. 12. Narodna armija. 20-21. kojom je hrvatskim oružanim snagama naglašen nerazmjer u količini i vrsti naoružanja.1991. Narodna armija. motorizirana brigada iz valjeva bila je zapravo mehanizirana a oklopna brigada iz Kikinde stvarno je bila 51. 19. "koja je zastala kod Beograda" i oklopnu brigadu iz Kikinde. 7. 1991. Vojska. koja je također netočno nazvana oklopnom brigadom. djelatna brigada ZNG iz Zagreba.. mehanizirane brigade u Baranju.. 1991.1991.Bitka za Vukovar Koncentracijom mehaniziranih brigada Armija je demonstrirala silu. Sa ostalim jedinicama jačine voda do čete posjeda i razmješta se na komunikacije koje izlaze iz grada".4. ** Petar BOSKOVIG Izdaja nara otvorila oči". "Čuvari vojničke etike".. 7. 31.30" Prema priznanju Narodne armije pored JNA "aktivirani su i sastavi teritorijalne odbrane koji su se izvanredno uklopili u rad jedinica JNA'. 31. srpnja 1991. 16. kako je pisala Narodna armija. 7. koji su ostali neispravni u Titogradu. 1991. "Mupovci svakodnevno provociraju vojnike". a) dijelovima se utvrđuje u rejonu kasarne sa minobacačima usmjerenima ka centru grada. 17. MUP RH-OTŽ. proleterska mehanizirana brigada uz utvrđivanje u vojarnama. mladi ratnici". Službena zabilješka od 10. intenzivirala je i kretanje u borbenim skupinama zaposjevši prometnice koje izvode iz grada tvrdeći "da je takva zamisao navodne vežbe". 7.. Spomenica pedesetprmj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. Panćevo. 7. lovaćko-bombarderski avio-puk iz Titograda. PETROV1Ć. 11. Jedan od dva formacijska oklopna bataljuna bio je od svibnja 1991.

. Narodna armija 13. Sve u svemu bilo je tu oko 900 raznih oklopnih borbenih vozila na gusjenicama i kotačima. 12. 20.Sremska Mitrovica i razmestila se u tom delu Srema. a što je upravo u istočnoj Slavoniji ubrzo postalo nedvojbeno. iako smo raspolagali moćnim oružjem". Našica i Vukovara početkom srpnja u istočnoj Slavoniji. 13.Bitka za Vukovar zadaća i stave u funkciju napadnih djelovanja Statične zadaće. ostale su u srpnju 1991. je opravdavala tvrdnjom da se želi spriječiti "bratoubilački rat" i zaštititi granice Jugoslavije. pojava nekoliko stotina tenkova i oklopnih borbenih vozila izazvala je konsternaciju u postrojbi. kolovoza bila je u Titogradu. Narodnu armija. 1992. srpnja 1991. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapelan I klase Vlado Jurić). listopada 1991. Armija je tada kraju privodila dvojbu. 20. već da pokuša urazumiti ostrašćene militantne grupe fašistoidnih nasilnika da odustanu od primene sile i nasilja. a Hrvatska. srpnja 1991. Page 54 . Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. 7. 1991.1991. Narodna armija. Predsjedniku Republike Hrvatske. sati 111 minuta istog dana a potpisali su ga predsjednik Skupštine općine Osijek Zlatko Kramarić 1 predstavnik 106. Obavještajna informacija broj 3.. 7. Sudeći prema izvješću Zapovjedništva 109. Zapovjedništvo 106. Deset godina kasnije Martin Špegelj Je neistinito ustvrdio da je Novosadski korpus ušao u Baranju tek potkraj kolovoza 1991. 22. 833-05/91-03/03. ŠPEGELJ. Tvrdim da smo sve učinili da doprinesemo mirnom rešenju sukoba političkim sredstvima. m Petar BOŠKOVIĆ. do 29.. Da jest. usprkos dogovoru sa Slovenijom. 7. Ispostava Slavonski Brod od 15. 8. brigade ZNG Franjo Cebić. :iTJ SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 7. srpnja 1991. no njihovo zaustavljanje na republičkim granicama doprinijelo je ubrzanom prevladavanju šoka "od nailaska tenkova" i porastu odlučnosti za borbu kod J~ Ti divni ljudi. u jurišu na vojarne imala bi u zaleđu gotovo polovicu mehaniziranog potencijala JNA37* Mehanizirane brigade u Srijemu i Baranji umjesto udarnog dijela Armije koji je trebao razriješiti sukob u Sloveniji. 5120-30-91-1 od 29.. hrvatski napad na dijelove JNA u Hrvatskoj. proleterskom mehaniziranom brigadom iz Osijeka. proleterske gardijske mehanizirane brigade pukovnik Milorad Vučić. :. br.375 Zaosjedanje mostova i granice mehaniziranim brigadama "na takozvanim administrativnim granicama Hrvatske i Srbije". Narodna armija. fi. mladi ratnici". Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu. Borbeni zadatak jasno je ukazivao na to da ona nije došla radi toga da prvenstveno oružjem rešava probleme međunacionalnih odnosa. 191. do 22. jula u 2 sata krenula iz kasarne pravcem Beograd . brigade ZNG-a od 3. Mehanizirane snage na granicu su izišle u trenutku kada je sukob u Sloveniji privođen kraju. 1991. br.. a time sasvim jasno i sudbinu Hrvatske. "Izdaja nam otvorila oči". ZNG. koji se sve češće rasplamsavao pod uticajem agresivne politike vrhovništva Hrvatske. a koju je osobno zabranio predsjednik Tuđman dobiva potpuno drugaćljl smisao.370 Sličnu priču o zadaći postrojbe kojom je m SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine. Sjećanje vojnika. rujna. a eskadrila "Supergalebova" kratko Je izbivala od 20. KL Str. Prešućivanjem nazoćnostl Armije ne bi bilo ni sukoba s njom. Izvješće je telefaksirano za Zagreb u 6. Na taj naćin njegova navodna zapovijed za rušenje dunavskih mostova od 18. za i protiv Jugoslavije. 1991. Sudionici rata nude različita mišljenja ih jednostavno šute. 376 Petar BOŠKOVIĆ. MUP. Srijemu i prigranićnom području Vojvodine bilo je oko 350 tenkova. i zapovjednik 1. Prevagu je odnio srpski koncept zadržavanja dijelova Hrvatske koje je svojatao srpski politički vrh. Zajedno s 12. godine. Eskadrlla "Orlova" od 11. Njen osnovni zadatak bio je da svojim prisustvom utiče na odustajanje od sulude ideje bratoubilačkog rata..*77 Što je doista bio razlog izlaska mehaniziranih brigada na granicu Srbije i Hrvatske i ulazak u Baranju? Odgovor na to pitanje u ovom stupnju spoznaje još je upitan. odnosno poslove osiguranja prema Špegeljovu mišljenju trebala je preuzet" policija. nakon što se Armija u sukobu u Sloveniji odrekla jugoslavenstva na hrvatskim granicama ostale su mehanizirane brigade ekvivalenta mehaniziranog korpusa. nešto više borbenih vozila pješaštva ili oklopnih transportera uz odgovarajuća sredstva brigadne potpore. Baranji. No. 3"' SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. brigade od 3. "Brigada je 3. pm'. ah i uključiti u "borbu protiv paravojnih formacija koje su na tom području sve prisutnije". 73 zapovijedao ponovio je u prosincu 1991. samo nerealizirana prijetnja Nije ispunjen osnovni preduvjet za njihov angažman. Ur. 7. 1991.1991. nije intervenirala. r! SVA MORH-GSHV: Kratki zbirni Izvještaj o djelovanju 2/3.. 20.:| Puk se u Tuzli zadržao do 10. "Izdaja nam otvorila oći". M. Služba za zaštitu ustavnog poretka.

Prema informacijama koje su o stanju u Srijemu prikupljene u Vinkovcima. proleterske gardijske mehanizirane brigade zaustavljene na cesti Beograd . 109. bataljuna 3. pov.1 SVA MORH-109. ZNG. 3. 7. m SVA MORH-109.. Iskazivala se izrazita agresivnost i nastojalo se teritorijalno širiti područje koje su kontrolirali pobunjeni Srbi i njihovi pomagači izvan Republike Hrvatske. 04-21/1-91 od 3. mogle su samo nemoćno pitati Zapovjedništvo ZNG-a RH što da rade "u koliko dode do pokreta jedinica JNA na našu teritoriju i kada po vašem naređenju postavimo prepreke. br. Podgorica. ™ SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. br HV: Zap.. pov. Glavnina. 7.. U slučaju napada na njih zapovijed je glasila "odlučno svim sredstvima odgovoriti snažnun udarom. od travnja 1991.. Zap. srpanj 1991. br. procijenjena na oko 100 oklopnih vozila. to jest danas Špegelj nema dvojbe. u 16 sati. Slučaj Jugoslavija. kao što je učinio zapovjednik 109. Iz jakog uporišta u neposrednom susjedstvu grada. 74 pripadnika brigade.. od Zapovjedništva ZNG RH tražio naputak o daljnjem postupanju. a potom se nastavilo demonstracijom sile i rušilačkim pokretima dijelova 12. vojne oblasti. brigade. 7. Samo je 3.380 U istočnoj Slavoniji na području Osijek . ŠPEGELJ. 08-1236/1-91 od 3.3™ U takvim okolnostima postrojbe ZNG-a. Ur. zaposjedala Armija. br HV: Zap. br ZNG. slabo popunjen oružjem i municijom". 1991. bila je šumi pored sela Adaševci. CO. Smrt oklojme brigade. bezobzirnim napadima na hrvatske policijske postaje u Banovini. brigade ZNG. Novo razdoblje angažmana JNA počelo je krajem lipnja 1991. 04-22/1-91 od 3. 35. oklopništvo JNA bilo je raspoređeno u skupinama jačine čete u selima Berkasevo. Page 55 .381 Kod Lipovca su hrvatski mještani postavili barikade na ulazu u selo s pravca autoceste. 1991. br. 383 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. a dio koji je bio u moći hrvatskog vrhovništva riješio je osobno predsjednik Republike odbijanjem da ude u sukob s Armijom.Šid. br NG. Izvješće. Zapovjedništvo brigade je Zapovjedništvu ZNG proslijedilo "jezivu sliku". Mamula je u Generalštabu oružanih snaga SFRJ krajem lipnja 1991. srpnja 1991. br. 1991. vjerojatno je bio prvi medu kritičnim nadnevcima Taj je dan. koji je 3. Str.383 Dolazak JNA oklopništva najviše je ugrozio dio 1.sft U drugom izvješću od 3. Str. 109. kako je izražen dojam jednog austrijskog turista koji je prošao kraj glavnine 1. Izvješće.385 Dolazak oklopništva JNA u Srijem i Baranju promijenio je dotadašnje djelovanje Armije protiv Hrvatske. 215. Komanda Tuzlanskog korpusa je zapovijedila 5. br HV: Zap. bojeći se sukoba. srpnja osvanuo na granici Hrvatske i Srbije.38. prema svemu sudečl. 1991. u Hrvatskoj obilovala drainatičnim i za političko vodstvo i narod teškim danima. br. Godinama iza rata. 7. koji je bio u Erdutu jer se našao "odsječen. Hrvatska se trebala uključiti u sukob i napasti JNA u Hrvatskoj. 08-1237/1-91 od 3. CO. 109. 7 1991. Cilj je bio postupno postizanje vojne i etničke crte razdvajanja koju je strategijom "tampon zona". Branko MAIVIULA. Ispravka. M. Ur. u kojem je bio garnizon JNA prijetnjama i izravnim oružanim akcijama postupno je čišćena okolica grada prije no što i sam grad dođe na red. iz Borova Sela 379 SVA MORH-109. Sjećanje ivjnika 227-239. pov.1991. predlagau da "JNA izbije na državne granice Slovenije i oćuva integritet SFRJ na njima". 217-223. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO. Ur. iako to nije bilo. tako da protivnik bude razbijen i uništen". Čišćenje područja dijelom se odvijalo i iseljavanjem.. 2000. 7..Vukovar . Dnevno izvješće.. proleterske mehanizirane brigade po Osijeku. rješavana sudbina Hrvatske. Pogled na rat Kadijevleeva prethodnika umirovljenog admirala flote Branka Mamule znatno je intrigantniji i za sada jedini koji daje kakvu-takvu informaciju o vremenu u koje treba staviti mehanizirani korpus u Srijemu.387 Udio Armije kretao se od psihološke potpore do sustavne demonstracije silu stalnim pokretima oklopnih i mehaniziranih skupina. lako je to bio prijedlog' zapovjednika ZNG generala Martina Špegelja. 04-25/1-91 od 3. CID. zbog čega je Centar za obavještavanje iz Vinkovaca. 08-1275/1-91 od 3. Kritički prikaz Špegeljevili sjećanja kod D.Bitka za Vukovar 3T* Iako je 1991.384 Na temelju dotadašnjeg angažmana postrojbi JNA 1. a pod motom razdvajanja sukobljenih strana. Branjevine i Gibarac.Vinkovci pobunjeni Srbi i njihovi pomagači svoje su teritorijalno proširenje provodili na isti način. MARIJAN. koje je u pojedinim trenutcima imalo značajku međusobne razmjene stanovništva. br ZNG. Na popisu obvezatnih zadaća bila je i provedba priprema "za savlađivanje prepreka svih vrsta". Kukujevci. Str. 210. srpnja 1991. dali iste braniti do sada raspoloživim sredstvima".. br. srpnja podizanje mjera borbene priprave radi učinkovitijeg izvršenja dobivenih zadaća. 207-243..

brigade ZNG 4. bataljuna Vojne policije i_ mb2 j~T~| 36 minobacačka baterijo 2. Prema odobrenju sekretara za narodnu obranu Vukovara u Doku je osnovan pričuvni bataljun ZNG. 7. bataljun 109. Veza: RMr "Borovo Selo" m 0 položaju Hrvatu u Srijemu tijekom 1991.391 Izvješće jasno govori da je "dvostruko" ponašanje Armije prihvaćala i hrvatska strana. Preduzimanje mera b/g za efikasnije izvršenje zadataka. samo nekoliko rečenica prije toga ocijenio je neizdrživost stanja "pogotovo zbog činjenica da 10 km od Osijeka. Ograničena rijekama Dravom i Dunavom Baranja se našla u bezizlaznoj situaciji. srpnja 1991. Ur.388 Iseljavanja Hrvata iz Vojvodine najvećim su dijelom bila izazvana pritiscima. brigada ZNG R 3[^]io9 3. 1994. snage MUP-a i dio naoružanog stanovništva.389 m SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.Bitka za Vukovar 391 SVA MORH-GSHV: Izvješće sa sastanka održanog s PK PO [pomoćnicima zapovjednika za pozadinu o. 1085-18 od 5. mehanizirano brigada A RRF Riječna ratna flotila L-J12 borbena skupino 12. brigode ZNG R ^X>* četa 106. a iseljavanjem Srba prvenstveno se o pripremao teren za skori sukob pa je uklanjana populacija za koju je ocijenjeno da bi više smetala no koristila. brigade ZNG R 2. korpusa. Udruga Sv. 1991. u Baranji. Nazočnost oklopništva JNA iskoristiti su pobunjeni Srbi iz Borova Sela da 4.31*0 U toku 3. srpnja 1991. Page 56 . D. brigade ZNG A PU sjedište policijske uprave (PU) PPJ sjedište policijske postaje (PP) Prvi okršaji i širenje pobune U prvim danima srpnja 1991.prostorna struktura. srpnja je od Zapovjedništva ZNG iz Zagreba tražio pojačanje jačine ustrojbenog bataljuna a predlagao je i da se do dolaska pojačanja zatraži pomoći od JNA da bi se osigurala sigurnost na prometnicama. 385 HIC: Komanda 17. jedna djelatna i tri pričuvne brigade ZNG-a. U istom izvješću. u terminologiji oružanih snaga SFPJ . M] 1. mehanizirano brigada A ^| četa ZNG i_ ^X]i četa 1. Zagreb. 7. mehaniziranog bataljuna 26. Zagreb. kod Milan BK'ANIC. Zapovjednik 106. 3S0 Kronologiju rata. stizanjem novih snaga JNA na granicu Hrvatske i Srbije sigurnosno stanje drastično se pogoršalo. po pitanjima materijalnog osiguranja Jedinica Zbora NG. 91. a. Jurja.. proleterska gardijska mehanizirana brigada A X HUr«3 453. 3*7 Održivo razmatranje o tom odnosu kod Davor DOMAZET-LOŠO. Mladost. hrvatski naoružani sastavi u istočnoj Slavoniji. br. 75 preko Dunava prešlo 378 osoba i 54 vozila. Iz Bršadina je u Vukovar stiglo 26 osoba hrvatske nacionalnosti koje su bježale iz sela u kojem su Srbi bih u izrazitoj većini. a iz Bačke je u Hrvatsku stiglo 257 osoba i 56 vozila. brigade ZNG A 109. 71. a ne samo pobunjeni Srbi. 54-56. 2. brigada i dio 3. bataljun 3. br. lakog artiljerijskog puka PVO VP 12 skupina 12. 3 X ^!51 51. 08-1279/1-91 od 3. Slabo naoružane hrvatske lako-pješačke snage s velikim su naprezanjem izlazile na kraj i s protivnikom kojeg su imale do 3. što je malo. 2002. 76 Zemljovid br. U širem području Osijeka iz sela Tenja i Bijelo Brdo diktiran je razvoj događanja na koji lokalna 106. Hrvatska 1 veliko ratište. CO. Srijemu i Baranji. djelatne brigade ZNG nisu uspijevale učinkovito odgovoriti. mehanizirane brigade A x ŽHfr 1. 3. bih su u nezavidnom položaju. brigade dana 3. U okolici Osijeka. postoje jake oklopne snage JNA sa srpskim dobrovoljcima". 7 1991. 4 1 108. Vukovara i Vinkovaca snage pobunjenih Srba radikalizirale su svoje pobunjeničko djelovanje. jer je bataljun bio bez naoružanja i vojne opreme.. Pov. Naređenje. ili zapravo uopće nije mijenjalo opći odnos snaga. Srijem krvavu krilo Hrvatske.

Rukovodi« [od 6. Ivan Kaplstran" postojao krajem lipnja 1991. srpnja. 29.Bitka za Vukovar srpnja -^lapadnu Borovo Naselje. Priopćenje. U sukobu je sudjelovalo 210 djelatnih gardista 460 pripadnika pričuvnog sastava. 1991. srpnja povučene su od Mirkovaca u Vinkovce propustivši u blokirano selo nekoliko tenkova JNA koji su stigli iz vinkovaćke vojarne. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. brigade ZNG-a napad koji je prekinut na zahtjev i nakon prijetnji zapovjednika JNA iz Vinkovaca da će tražiti uporabu zrakoplovstva protiv hrvatskih snaga. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. brigade određen je i dio 3. mjesne zajednice Vinkovci. Dovod struje nije prekinut jer su strujni vodovi napajah i neka sela naseljena hrvatskim pučanstvom kao i skladište JNA u Vrapčani. Iz sjećanja svećenika iz Iloka Malovića stječe se dojam da Je bataljun ZNG u Iloku "Rv.. Nakon višesatne borbe napad je uspješno odbijen. 7.3517 Blokada u kojoj su sudjelovah i pripadnici samostalne vinkovaćke čete. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci CO.. brigade ZNG-a. koju su nadzirali pobunjeni Srbi iz Mirkovaca:UiIi Blokade je počela u 19 sati istog dana. brigade. napadnuto je selo Ćelije iz okolnih srpskih sela "jakim snagama četnika" nakon što nije ispunilo ultimatum da preda oružja koji je dobilo iz sela Bobote. a što je prema hrvatskim tvrdnjama bila posljedica otvaranja vatre po Armiji od pobunjenih Srba i četnika. 3. bataljuna 3. Ostajemo u Iloku. u kojem je sudjelovala i 1. 1991.393 Dok su trajale borbe u Borovu Naselju i Borovu Selu. 1991. brigada bez teškog naoružanja nije bila u stanju razbiti395 Odluka o blokadi donesena je zbog zatvaranja plinovoda Vinkovcima s plinske stanice Vrapćana.. 08-1401/1-91 od 4. brigade ZNG-a kao i dio snaga 1.].1991. 7. ViTJ. brigade ZNG i Policijske uprave Vinkovci potpuno je provedena prekinut je cestovni i željeznički promet i iskopčane su telefonske veze. 7. U napadu na Mirkovce trebala je sudjelovati glavnina 109. bataljun.3514 Mira nije bilo ni na području Vinkovaca."" Neuspjeh napada na Mirkovce poslužio je zapovjedniku 3.1991. ZNG od 5. Dostavljeno telefaksom u Zagreb u 18. pored 109.br ZNG. M. mjesnih zajednica Stari i Novi Jankovci.7. domaćeg srpskog stanovništva koji su se povukli u Borovo Selo uz veće gubitke". Poginuo je jedan civil. na koje se nije smjela otvarati vatra. SVA MORH-OSHV: Zbor narodne garde od 4. 1991. a za ojačanje snaga u Vukovaru određen je također jedan djelatni bataljun 3. Dnevno izvješće.56. "Postigli smo potpuno iznenađenje i dobre pozicije za postizanje određenog uspjeha". 1991..Šid koji je prometovao kroz selo i uzela osam osoba za taoce. Uz gubitke od dva lakše ranjena i jednog teže ranjenog pripadnika. br. i X. 7. 7. 7.m Zapovjedništvo ZNG-a odlučilo je 4. u kojima je prema procjeni bila skupina od "oko :m SVA MORH-GS HV: Ilok. Napad je počeo pred ponoć 4/5. a podrazumijevala je potpun prekid veza prema selu i iz sela Za blokadu su angažirane snage ZNG-a iz I. m SVA MORH-GS HV: COB Osijek od 4. brigade ZNG. mjesna zajednica iz Vinkovaca bile su obvezatne osigurati "nesmetani prolaz jedinicama JNA iz garnizona Vinkovci".. i VHI.. 106. što je u zapovijedi posebno naglašeno. U. Depeša br. Izvješće.. MALOVIĆ. od kojih osam gardista. 77 100 četnika". a potom je slijedio protunapad lokalnih hrvatskih snaga na Borovo Selo. Ivanu Petrinoviću da zapovjedniku ZNG-a RH generalu Špegelju iznese probleme s kojima se kao Page 57 . municije i opreme. Podrum VUPIK. Bataljun iz Vinkovaca određen je za napad na Mirkovce. pov. Prva H. srpnja da se problem Mirkovaca pokuša riješiti bez obzira na "neugodnog" mehaniziranog susjeda JNA u blizini. Cerić i Privlaka. 7. brigade ZNG-a. Za provedbu akcije. četa 2. ** SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 4. brigade ZNG po naredbi Zapovjednika ZNG-a blokirah su Mirkovce.1991. postrojbe ZNG u zoru 5. M SVA MORH-GS HV: Zap. a koje 109.. Angažman JNA sveden je na ispaljivanje nekohko granata iz tenkova i vatru teške strojnice s jednog oklopnog vozila po lirvatskim snagama. Ur. a s druge strane je bio "nepoznat broj četnika. a koji je bio zarobljen pri napadu na Mirkovce. SVA MORH-GS HV: Zap.392 U dijelu Borova Naselja policija je provela pretres u kojem je pronađena veća količina vojne opreme. brigade ZNG-a iz Iloka. 1-11/91 od 4. Taoci su istog dana razmijenjeni za jednog "terorista koji je priveden u Policijsku stanicu". 511-15-12/3576/91 od 5. a dio je dobio zadaću da obuhvatriim napadom pokuša pomoći Ćelijama Za provedbu zadaće brigadi su upućena dva kamiona streljiva3951 Pripremajući se za napad na Mirkovce 3. Str. Dijelovi 109. brigada ZNG-a kasno poslijepodne je iz Slavonskog Broda dovela u Vinkovce svoj 3. a deset je osoba ranjeno. br. Pronalazak oružja.J0" Blokada sela je nastavljena a posada pobunjenog sela zaustavila je vlak na relaciji Vinkovci . opisao je u izvješću zapovjednik 3. br. 3. srpnja 1991. pa je za takav postupak traženo stajalište Zapovjedništva ZNG iz Zagreba. obavijest.

1991. br HV: Zap. brigade ZNG-a. Zapovjedio mu je da bolje organizira i rasporedi dužnosti u Zapovjedništvu brigade te da se na terenu osjeti da je njemu kao zapovjedniku nadređen samo zapovjednik ZNG iz Zagreba™ Uz neuspjeh kod Mirkovaca hrvatske snage zabilježile su neuspjeh i u Ćelijama Nakon srpskih prijetnji u selo je stigla četa 1. Str.. Str.. br ZNG na dan 04. većina Hrvata sa porodicama tajno napušta selo i odlazi u ustaška uporišta. napisana je stvarno dan ranije 4. pov. Zapovjedniku 3.... 1991. m SVA MORH-GSHV: Zap. 04-24/1-91. 1991. 100 SVA MORH-GS HV: Zap. 3a8 SVA MORH-109. MUP RH-OTZ: PU Vinkovci. 1991. srpnja u kojem se zapovjednik izravno poziva na njega i izvješća 3. br HV: Zapovjedništvo 109. Izvješće o stanju 1 aktivnostima 109. br. brigade ZNG. 1991. Izvješće o izvršenoj akciji. 07. br. od miješanja lokalnih čelnika vlasti u zapovjedni sustav brigade do loše organizacije u distribuciji streljiva402 Njegov zahtjev za razrješenje s dužnosti Špegelj je odbio. brigade ZNG-a Uz ZNG u Osijek je dovedeno i oko 300 policajaca iz susjednih slavonskih općina. ZNG. Str. 78 zapovjednik brigade susretao. 1-18/91 od 10. srpnja.1991."" Općinsko vodstvo Osijeka pokušalo je pregovorima smiriti stanje. br. Sastavni dio pothvata bila je blokada sela s pravca Bijelog Brda Demonstrativnim napadima iz Vukovara na Bobotu. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. br. Izvješće o stanju. 7. 1991. Zap. Izvješće. brigade ZNG. 106. bataljun 108. da Srbi pored svih straža i opreza nisu primetih Page 58 . br. 511-15-08/1-4804/91 od 6. no bez uspjeha jer su pobunjeni Srbi tražili "potpuno i trajno iseljenje hrvatskog življa" iz sela105 Zbog toga je odlučeno da policija i dijelovi 3. srpnja 1991. SVA MORH-GS HV: Zap. 7.408 S vodstvima pristiglih pojačanja planirana je akcija prema Ćelijama tako da se raščiste pobunjeničke snage u selima Silaš i Palača Paralelno s pothvatom w2 SVA MORH-GS HV: Zap. Depeša br. 1-14/91 od 7. 7. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane od C. br ZNG. 7. srpnja govori se o 12 zarobljenih "četnika". SVA MORH-109. a iz Slavonskog Broda u područje Đakova 1. br. 109. iz Đakova na selo Šodolovce i iz Vinkovaca prema selima Silašu i Ludvinchna planirano je vezivanje snaga pobunjenih Srba iz sela oko Tenje. br HV: Zap. gurnuo je Ćelije u drugi plan. Iako zapovijed nosi nadnevak 5. srpnja pokušaju izvući okruženi dio stanovništva. br. Str. Sukob u selu Tenje kod Osijeka iz kojeg su pobunjeni Srbi 5... brigade ZNG od 5. zbog čega je propalo izvlačenje ranjenika Njegova smrt bila je povod da JNA intervenira protiv hrvatskih snaga oklopno-mehaniziranom postrojbom iz Osijeka. Izvješće o stanju općine Vinkovci. Pripadnici pobunjenih Srba prema hrvatskim tvrdnjama ubili su oficira JNA. pov. 91. Postavljanjem "tampon zone" između pobunjenih Srba i hrvatskih snaga prekinuta je blokada Tenje. a oko 300 je osiguravalo napad. 3. br ZNG. brigade za 4. Usprkos teškom stanju i okruženju. ZNG od 5. srpnja protjerali preostale Hrvate pa se broj prognanih popeo na 4000 a njihove su kuće razorili miniranjem. 1991. br ZNG. 07. U izvješću zapovjedništva ZNG od 8. 7. ZNG od 5.. ZNG od 8.10" Samo su snage ZNG-a iz Đakova zabilježile uspjeh u akciji razoružanja srpskih uporišta na pravcu Šodolovci Osijek Ubili su tri i zarobili "sedam osoba-terorista" te zaplijenili nešto naoružanja407 Zbog sukoba oko Tenje i Ćelija Zapovjedništvo Zbora narodne garde RH iz Zagreba na područje Osijeka dovelo dio 1. br. 1/91. srpnja 1991. i 107. 7. Borbena zapovijest br. ZNG. 1991. 1991. 1991. Izvješće o Izvršenoj akciji. iz kojeg se vidi da je napad izveden noću 4/5. Neuspjeh pothvat hrvatske snage platile su s dva mrtva i 22 ranjena svoja pripadnika. srpnja. 04-24/1-91. četa je na nekoliko dana uspjela obraniti selo. Izvješće. Izvješće o stanju općine Vinkovci. JNA se pojavila na bojišnici na hrvatski poziv za izvlačenje ranjenika. koja je ponovno imala neometanu vezu s Borovim Selom. lb se vidi iz Izvješća 109. bataljuna 106. TVrdi da u "petak nanoć 28. br ZNG na dan 04. 106. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. 7. a da naselje očiste od naoružanih pobunjenika i četnika. 39fi SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 1991. 109.. 3. u najvećoj tajnosti. srpnja 1991. SVA MORH-GSHV: Zap. 7. u Tenji u sastavu lokalnih pobunjenih skupina. m SVA MORH-109. 7. 106.Bitka za Vukovar 31fe SVA MORH-GSHV: Zbor narodne garde od 4. U napadu na Tenju angažirano je 299 ljudi. 7. m SVA MORH-GS HV: Skupština općine Vinkovci od 5. 91. naglasivši da "nije vrijeme za ostavke i za bijeg pred težinom zadataka". 1991. 7. 1991.. 7.. 7. Umirovljeni pukovnik JNA Jovanović ratovao je 1991. Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4.. Interesantno. m SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 5. pov. Zapovjest. brigade ZNG-a ujutro 7. ZNG od 6. pov. 7.: SVA MORH-GS HV: Zap. juna.. br ZNG od 4.. 3.

Vanredno Izvješće.110 Zapovjednik ZNG-a u svojim sjećanjima o tome ništa ne govori. Izvješće.. 1-14/91 od 7. a s djelatnom i pričuvnom gardom zapovjednik ZNG-a. 1991. ali samo ako se pothvat bude uspješno odvijao. Zapovjedniku ZNG RH.409 Od cijelog pothvata na kraju nije bilo ništa. SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 11. Dokumenti o Ćelijama konfuzni su. br ZNG. 7. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. 1991.. ZNG od 8. Zap. SVA MORH-GS HV: Zap. 1991. Odustajanjem od deblokade sudbina Ćelija je zapečaćena. Hrvate niko nije ugrožavao.. U Ćelije je nakon upornog inzistiranja od predstavnika hrvatskih vlasti iz Vinkovaca stigla i postrojba JNA iz Vinkovaca. Njegovo stajalište bilo je da se uz pomoć manjih pričuva iz Vinkovaca. 411 SVA MORH-GSHV: Zap. m SVA MORH-GS HV: Zap. u 18. srpnja odluku o napuštanju brigadnog sustava i prijelazu na borbu na teritorijalnom načelu. 106. SVA MORH-GS HV: Zap. SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7 7.. 7.. prepade i pojedinačne akcije dobro planirane i zaštićene".411 Agonija Ćelija završena je 9. 1991. br. Str. 7. 106. 7..7 SVA MORH-GS HV: Sekretarijat za NO Đakovo od 8. Page 59 . SVA MORH-GS HV: Komanda 1. Str. pa tako i sam čin povlačenja.4115 Odluka je bila korak nazad prema teritorijalnoj i milicijskoj organizaciji i načinu vođenja borbi.. Ur. brigade ZNG [Komandant 1. br. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Izvješće broj 9. 1991. a posebno u istočnoj Slavoniji. SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. 1-14/91 od 7 7. Izvješće. br ZNG. br.. 7.1991. 3. U slučaju potrebe snage više općina bi se združivale i tada bi se imenovalo njihovo privremeno zapovjedništvo. 1991. br ZNG.. 1991. Slobodno su se bavili svojim delatnosttma. pov. 1-14/91 od 7. 894 od 9. Ur. Izvješće. Selo su potom pobunjeni Srbi opljačkali i zapalili.. 7. 1991.. 7. 106. 2185-04-01-91-82 od 7. Izvješće. Njihovo zajedničko djelovanje predviđano je u "duhu i po dogovoru Koordinacijske grupe u općini". Izvješće. srpnja povukli su se lz okruženja SVA MORH-GS HV: Zap. Str. SNO. branitelji sela tijekom noći 7. pov. Dnevno izvješće. 7. SVA MORH-GS HV: Zap. 08-1378/1-91 od 8. Str. 7. br. Snage iz Vukovara bile su dužne vezati za sebe pobunjene srpske snage u Boboti i Trpinji. pov.. 7. 5120-01-91 od 7. Stoga je zapovjednik ZNG-a protiv pobunjenika zapovjedio pothvate s manjim skupinama radi protjerivanja pobunjenika ili nanošenja većih gubitaka pobunjenicima. brig. m SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. ministri obrane i unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zapovjednikom ZNG-a donijeli su 8. 7. bataljona]. Selo je branilo 120 gardista 106. br ZNG.414 iako je iz njezina dotadašnjeg angažmana bilo jasno da će redovno «* intervenirati u korist pobunjenika i postavljanjem "tampon zona" onemogućiti djelovanje hrvatskih snaga.. izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. Kl 81/91-01. Dostavljeno telefaksom iz Đakova u Zagreb u zoni 8. a dio gardista samovoljno je napustio bojišnicu. 1991. 7.45. ZNG od 8. CO. bat/108. A S. br ZNG od 7. JOVANOVIĆ. br. 1-18/91 od 10. Izvješće. 1991.Bitka za Vukovar kada Je selo napušteno. 43. 1991. brigade ZNG koji su bih preslabi da ga obrane.417 Priznato je da ZNG nije spreman za provedbu akcija "većeg i šireg obima i značaja a pogotovo ne generalne akcije nego samo zasjede. CO. 7. SVA MORH-GS HV: Komanda 108. pov. 7. 7./8. 79 prema Ćelijama planirana je blokada Tenje. ZNG od 7. u 18. br. ZNG. 405 SVA MORH-GSHV: Zap. 7. Dugotrajne w SVA MORH-GS HV: Zap. m SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. Vukovara i Đakova pobunjenici dokrajče. 7. Izvješće o borbenim djelovanjima na području Republike Hrvatske u vremenu od 3-8. Po njihovoj ocijeni brigadna je organizacija zakazala Novi način borbe značio je da se sve snaga na području općine stavljaju pod zapovjedništvo općinskog zapovjednika ZNG-a. s kojom je došao liječnički tim iz Osijeka Pri njihovu povratku selo je napustio dio mještana koji su izbjegli za Osijek. Ur.1991. pogotovo nakon što je postrojba JNA zatražila od njih predaju oružja. br ZNG od 7.1991. Po skupnom izvješću Zapovjedništva ZNG. 1991. Poraz koreni poraza. 1991. 106.45. br. 7. SVAMORH-GS HV: Branko Salaj od 7..."3 Sukobi su pokazali slabosti ZNG-a u provedbi zahtjevnijih pothvata. srpnja u 04. w SVA MORH-GSHV: Zap. 1991. a dijelom i proturjećni.112 Neuspjesi kod Tenje i Ćelija prouzročili su osjetan pad morala u 106. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. Informacija o borbama oko Tenja i Ćelija 7. ZNG RH. kretali I žrvlli na uobičajen naćin". Br. brigadi ZNG. 1991. ** SVA MORH-GS HV: Branko Salaj od 7.1991. 1991..415 Pod svježim dojmom sukoba u Hrvatskoj. 106. 7. Pothvati prema Armiji bili su strogo zabranjeni. Izvješće. br ZNG. srpnja povlačenjem preostalog stanovništva i snaga obrane.. 107.. Policijskim snagama u općini zapovijedao je isključivo načelnik Policijske uprave.08. 1991. br ZNG od 7. KL 814-05/91-01/01. 7. 106.. 7. 106. br.

Str. srpnja iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljeno Zapovjedništvu ZNG u Zagrebu.I.Bitka za Vukovar 414 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. ZNG. Zapovijed."8 Dijelu pričuvnih brigada zapovjeđeno je da otpusti veći broj pripadnika. Njih je od Osijeka odvajalo selo Bijelo Brdo. u kojem se kaže da je provedena "zapovijest zapovjednika ZNG Republike Hrvatske kojom je naređeno otpuštanje 50% pripadnika jedinica". br NG. pov. 11. 41U SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 03-31-1-91 od 11. kao i lokalna policija bila odsječena od Osijeka i okružena pobunjenim Srbima i četnicima s hrvatske strane. Njega su ugrožavah dijelovi Novosadskog korpusa i snage 1. brigade ZNG od 11. 1991. Slobodna Dalmacija 8. Baranju i Zapadni Srijem. Osim sjećanja za to nema potvrde u suvremenim izvorima 81 Prema izvješću koji je sekretar za narodnu obranu Vukovara uputio Ministarstvu obrane incident je izazvao pripadnik 1. do 20. Isti se upućuju u rezervni sastav". brigade ZNG-a. 7. '-¦ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kao 1 dnevnog izvješća 3. srpnja otvorila vatru na policijsku ophodnju koja je rutinski nadzirala promet. U kakvu je stanju ZNG bio nakon prvih deset dana srpnja govori izvješće koje je Page 60 . 7. KL 8-01/91-01/01. u kojein se kaže da se po naredbi "vise ne primaju osobe u aktivni sastav ZNG. 8-01/91-01/01. Priopćenje za javnost.1991. 1991. Kl.. kojima je moral zbog nekoliko neuspjeha u prethodnim danima bio ozbiljno uzdrman. 1991. M MALOVIĆ. a do daljnjeg je zabranjeno primanje u profesionalnu službu djelatnih pripadnika"9 Uništenjem Ćelija pobunjeni Srbi sjeveroistočni su dio vukovarske općine spojili s područjem jugoistočno od Osijeka u kompaktan teritorij koji je postao teritorijalna osnova za buduću Srpsku autonomnu oblast Slavoniju. Zapovijed. koja je. Ur. brigade ZNG-a od istog dana. brigade ZNG. 3. 4. koji su sustavno provocirah hrvatske gardiste. R POPO\1Ć. 131 SVA MORH-GSHV: Centar za obuku "Erdut" od 10. Daljnje širenje sukoba. Na tom području ZNG je u srpnju imao samo Četu 1. spriječeno je osobnim kontaktom sa zapovjednikom vojarne JNA u Vukovaru. 7. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 7.. SVA MORH-GS HV: Zap. br. brigade ZNG u sukobu uništili Jedan do dva tenka T-55. Depeša br.7 Nije mi poznato do kada je zapovijed bila na snazi. srpnja ubijen gardist. Ranjena je i jedna žena koja se u tom trenutku zatekla u dvorištu svoje kuće. 7. br. pri čemu je ubila jednog a ranila tri policajca od kojih dva teže. 4. 91. a od Vukovara Borovo Selo.. Ur. 415 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane.4. 1991. Otvaranje vatre od strane vojske na pripadnike policije u Iloku 8. iW Nisam pronašao zapovijed zapovjednika ZNG kojom je određeno smanjenje. br. Puškaranje u blizini policijske ophodnje i mosta bilo je povod za otvaranje vatre. Zapovijed o izbjegavanju akcija protiv JNA i dalje je bila na snazi.br. mehanizirana brigada JNA Kod Erduta je iz zasjede 9. U zaleđu tog područja bio je Vukovar i sela s većinskim hrvatskim stanovništvom Aljmaš i Erdut. Postoje tvrdnje da su pripadnici 1. 1991. 511-15-12/7-3598/91.br. KL 81/91-01.V. br. Ur. ZNG od 11. "Mupovcl svakodnevno provociraju vojnike". "Kupola Je odletjela". SVA MORH-GSHV: Načelnik Policijske uprave. 1993. br HV: Zap. Postrojba JNA koja je nadzirala most između Iloka i Bačke Palanke navečer je 8..00. 7... ZNG na dan 11.. Ilok je bio u nešto povoljnijem položaju. 512-03-91-1 od 7. Narodna armija 13. Priopćenje je 9. 1991. 512-03-91-1 od 8.. Formiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista.421 SVA MORH-GSHV: Zap. Marko MARKOVIĆ. PETROVIĆ. g. 07. 7 1991. 1991. S vojvođanske strane bila je 51. Izvješće o stanju i aktivnostima 109. srpnja. 1991. što je možda znak da Je zapovijed tada stavljena izvan snage.. Sasvim drugačije viđenje incidenta kod M. 109. Njezino postojanje razvidno je lz izvješća 109. 80 BARIKADA JNA KOD ILOKA i frontalne okršaje trebalo je izbjegavati po svaku cijenu. SVA MORH-109. Ostajemo u Iloku. koje je prema svemu sudeći bio neizbježno. od 9. 7. (Telefaks dostavljen u Zapovjedništvo ZNG RH). 15. ujedno zapovjednik baze ZNG-a u Principovcu. Zapovijed je vjerojatno bila cirkularna. 7. Na području Vinkovaca ponovni prelazak na bataljunsku organizaciju brigade bio je tek u listopadu.Incident je pokazao potpunu bezobzirnost i odlučnost Armije da iskoristi bilo kakav povod za napad na hrvatske snage. Njihov dogovor nije spriječio da jedan zrakoplov JNA 9. Ur. koji je zbog toga i smijenjen s dužnosti. Dnevno izvješće. srpnja u tri navrata mitraljira bazu Principovac i teže rani dva pripadnika 1. 31. 5120-01-91 od 7. brigade ZNG-a u Erđutu. 7. 512-03-91-2 od 11. tijelo kojega je postrojba danima nakon toga bez uspjeha pokušavala prebaciti u Osijek'20 U odnosu na Aljmaš i Erdut. bataljuna 3.

brigade ZNG o sudbini čete 3. 1991. "Nakon istupa dr. kojih već ima naoružanih između 200-300. tako i među pripadnicima ZNG" bila zabrana "da se protiv četnika i njihovih pomagača ne smiju poduzimati protumjere". CO. ujedno i zahtjev za razgovor sa zapovjednikom ZNG-a generalom Špegeljom. koje su 11. Vukovaru i Vinkovcima trebao je značiti gestu ohrabrenja i smirivanja glasina. što bi u taktičkom smislu bilo vrlo nepovoljno za obranu cijele Slavonije i Baranje". srpnja Osijeku. Dolazak pojačanja iz Zagreba i njihov odlazak bez sudjelovanja "ni u jednoj akciji od značaja" ocijenjen je doslovno kobnim za moral pričuvnih postrojbi koje su ratovale u Tenji.4-3 Bilo je to pogodno tlo za glasine "daće dio Slavonije biti ustupljen Srbiji u zamjenu za Hercegovinu". 82 prema situaciji u Slavoniji" bio je dokaz da je nepovjerenje prema vojnom i političkom vrhu Republike Hrvatske zahvatilo i vrhove lokalne vojne strukture. br ZNG. Osobit je izvor nezadovoljstva "kako među stanovništvom. gdje se već dugo najavljuje napad na policijsku stanicu od strane mještana Srba. uz koordiniranje rada sa Zapovjedništvom ZNG-a u Zagrebu. brigade ZNG. kako su se poneki dezinformatori potrudili širiti.1-8 Tuđman je posjetio Slavoniju u vrijeme velikih promjena u republičkom obrambenom sustavu. 423 SVA MORH-GSHV: Zap. građanima i pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome. 191/1 od 9. Prema njegovu mišljenju stanje se moglo popraviti preustrojem pričuvnog" sastava prema teritorijalnom načelu. brigade ZNG prema mišljenju zapovjednika bio je moguć "jer su prvi znakovi već prisutni". jer je pod kontrolom JNA Ovim bi bio stvoren veliki mostobran od ušća Drave u Dunav do Vukovara. Nakon zatvorenog sastanka sa čelnicima Osijeka Tuđman je u izjavi za medije rekao: "Moj dolazak imao je i svrhu da vodstvu Osijeka. svjedoči da stanje nije bilo bolje ni u tim postrojbama. 7. 7. a zbog dotadašnjeg lošeg i neorganiziranog rada Područje Republike u vojno-teritorijalnom pogledu Page 61 . Napad na Dalj se očekuje i s lijeve strane Dunava od strane četnika iz smjera Borovo Selo. Dotadašnje mjere za zaprećivanje Osijeka bile su nedostatne pa je grad trebalo pripremiti za čvrstu obranu. brigade poslao Zapovjedništvu ZNG-a RH u Zagrebu. "Vladi Republike Hrvatske zamjereno je zbog pasivnosti "prema događajima u Slavoniji" i nedostatnu angažiranju snaga reda protiv pobunjenih Srba i četnika. a Dunavom se također ne može doći.Bitka za Vukovar zapovjednik 106. 1-18/91 od 10. Pomoć iz Osijeka ne može stići zbog baiikada u Bijelo Brdo. brigade ZNG-a u Erdutu bilo je. srpnja uputila tri časnika iz 3. Predviđano je da će "slijedeće krizno žarište biti Dalj. Izvješće. Br. među pripadnicima ZNG i stanovništvom i dalje će rasti nepovjerenje prema politici vrhovništva u odnosu na Slavoniju i Baranju".'125 Prethodnog dana zapovjednik brigade obavijestio je Zapovjedništvo ZNG-a i Ministarstvo obrane da stanje u "jedinicama nije dobro". Zahtjev za "pravovremeno informiranje s vaše strane o političkim stavovima 422 SVA MORH-GS HV: Općina Vukovar. Ni pedlja Hrvatske zemlje nećemo ustupiti. "da se nebi kao do sada posjedovale privatne vojske i vodile nekoordinirane akcije". 106. Dodana da je akcija u Tenji inicijativa politike Osijeka i vraćanje specijalnih snaga MUP-a u Zagreb. i 109. a da prethodno nisu izveli značajniju akciju". br.4"1 Predviđanje zapovjednika 106. da je Hrvatska spremna na nekakve razgovore o ustupanju istočne Slavonije. Str. 424 Isto. ni materijalno ni moralno. Posebno ogorčenje izazvao je povratak specijalnih jedinica MUP-a u Zagreb. U izvješću su dana i opće obilježja stanja u istočnoj Hrvatskoj i odnos prema službenoj politici. jer je južni dio Dalja prema Borovom Selu nastanjen Srbima. što će vrijeme brzo pokazati.. te da se spriječi "miješanje lokalnih političara" u poslove ZNG-a RH. Na taj način će biti opkoljen i NC [nastavni centar] u Erdutu i vjerojatno uništen. Sredinom srpnja Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potaknuli su mjere za prestrojavanje snaga i usklađivanje djelovanja u pojediruin regijama pod odgovarajućim stožerima. dovođenjem snaga iz unutrašnjosti Hrvatske. Vukovar i Vinkovce. Predložili su ustroj zajedničkog zapovjedništva za Osijek. dobrim dijelom utemeljeno.J-T Posjet predsjednika Republike Hrvatske Franje Tuđmana 21. Hrvatska će naći snage da potpomogne obranu istočnih granica Hrvatske". 1991. pov. Strah od mogućeg samoraspuštanja 106. Glasina je potkrijepljena tvrdnjom da se "ovdašnjim snagama MUP-a i ZNG ne pruža pomoć iz Zagreba.'-0 Pismo upozorenja.

Mirko SAJLER. 1-17/91 od 9.. .Nuštar. 1991. Izvješće. pogotovo miješanju ZNG-a u čisto policijske zadaće.7 1991. No čvrsta riješenost obrane svake stope zemlje bila je i odraz teritorijalnog pristupa strategiji obrane. Sastavni dio planova bio je i zahtjev za ostvarivanjem nadzora nad područjem Sarvaš . 0 kvaliteti poduzetih mjera za obranu zajednički su pisali vojni i politički predstavnici Osijeka. Na ruke zapovjedniku ZNG gosp. Za zapovijedanje svim snagama istočne Slavonije osnovan je štab sa sjedištem u Osijeku. bilo iz policije ili ZNG-a Pothvat je vodio predstavnik snaga koje su brojno bile najviše zastupljene. 106. Str. brigade ZN'G Imenovan je major Eduard Bakarac.Tenje. Page 62 . Trebalo je pripremiti mjere za zaprečavanje pravaca prema Osijeku i Vinkovcima od intervencije iz Vojvodine i s pravca Sida. SVA MORH-GS HV: Zapovjedništvo ZNG. 83 vrsti angažiranog ljudstva.132 On je do 30. srpnja zapovijed je izmijenjena. za što je 17. po novoj vojno-teritorijalnoj podjeli Hrvatske Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje preimenovano je u Zapovjedništvo 1. čime bi se odsjeklo Borovo Selo i skleski prijelaz u njemu.1991. Bijelo Brdo trebalo je staviti pod nadzor bez velikih pothvata a po mogućnosti i Dalj. Dalja Erduta do Batine Skele dijelom je bilo pod nazorom hrvatskih snaga a njihovo je vojno zapovjedništvo zahtijevalo potpun nadzor područja To je značilo ulazak u sukob s Armijom jer je ona držala mostove pod svojim nadzorom. Za zapovjednika je postavljen pukovnik Franjo Pejić. 7. Zapovjedništvo ZNG-a RH za istočnu Slavoniju i Baranju i Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. Martinu Spegelju.430 Uz nekoliko već izdanih zapovijedi i ta je zapovijed komplicirala i onako složen sustav zapovijedanja Bila je čak suprotna naslijeđenim doktrinarnim ratnim rješenjima SFRJ. srpnja 1991. SVA MORH-GS HV: Predsjedništvo općinske skupštine.. Krunoslava BANlO. Ur. 7. pov. za načelnika štaba potpukovnik Zvonimir Ambrinac. a major Ivan Petrinović za načelnika operativnih poslova. Područje od Borova Sela. U vrijeme pisanja zapovijedi hrvatske su snage pod nadzorom držale područje od Iloka do Borova Naselja ah ne i mosni prijelaz u Iloku. Prethodno imenovane koordinacijske skupine za osječko i slavonsko-brodsko područje nastavile su raditi. br. Zapovijed.:" SVA MORH-GSHV: Zap. rujna 1991. Borovo . a novoimenovano Zapovjedništvo za istočnu Slavoniju.4111 Štab za obranu Slavonije i Baranje počeo je raditi 21. 1991. koje je Zapovjedništvo ZNG planiralo onesposobiti. rujna 1991. Zapovijed je napisana 16. prema kojhna je milicija u ratnim okolnostima postojala dio oružanih snaga. Ministarstvo obrane. Klasa 8-01/91-01/03. 7. Hrvatska strana pokušavala je po svaku cijenu izbjeći rat što se odražavalo na zadaće ministarstva obrane i unutarnjih 130 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvu unutarnjih poslova. a Vladimir Seks zadužen je za političko djelovanje. Ur. Zapovijed je značila da se obilježje određenim pothvatima određuje po broju i Isto. operativne zone. Ur. Za zapovjednika 3. 112-01/91-01/02. odnosno Zapovjedništvo Operativne zone Osijek433 Regionalnom zapovjedništvu ZNG postavljena je zadaća za napad prema "četničkim i ekstremnim srbijanskim snagama" i preventivna "gotovost prema snagama JNA koje bi u zajednici s velikosrpskom politikom željele mijenjati nasilno granice Republike Hrvatske". Od 30. srpnja. 512-01-91-1 od 18. U postojećoj građi ZNG-a nema reakcija na ovaj zahtjev. 11. br. 512-01-91-1 od 18. Dijelom je imala opravdanje u dotadašnjem djelovanju pobunjenih Srba kojima je maksimalni domet bio napad na selo. '-' SVA MORH-GS HV: Zagreb. 7. br ZNG.4"y Za zapovjednika policijskih snaga postavljen je Stjepan Krpičak. a Stjepan Vukovac za načelnika štaba SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo unutarnjih poslova. Ministarstvo obrane. brigade od 3. 1991. br. što se i događalo najvećim dijelom u istočnoj Slavoniji. 4-y Prvotno je potpukovnik Ambrinac bio predviđen za zapovjednika Štaba. 512-01-91-1 od 18. Klasa: 8-01/91-01/03.43^ Koliki je bio utjecaj dnevne politike u pisanju zajedničke zapovijedi može se samo nagađati. kao i zapovjedništvo 3. 1. 1991. Vjesnik. brigade ZNG imali su pravo sudjelovanja u svim koordinacijskim skupinama. 22. 7 1991.. 7.. kako je tvrđeno u dokumentu Zapovjedništva ZNG RH. br. "Tuđman u obilasku ratišta". i 18.. Zapovjedništvo ZNG. Stavljanjem znaka jednakosti između poslova obrane i unutarnje sigurnosti otvoren je prostor međusobnom miješanju nadležnosti. a 18. Više reda pokušalo se uvesti krajem srpnja zajedničkom zapovijedi zapovjednika ZNG-a i zamjenika ministra unutarnjih poslova o uvođenju reda u postrojbe i njezinom obveznom provedbom. Planirane su postupne mjere za nadzor kompletne desne obale Dunava.. srpnja trebalo dostaviti ininsko-ekspolozivna sredstva. Kl. Zapovjedništvo 10G. promijenio nekoliko imena Zvao se i Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju.Bitka za Vukovar podijeljeno je na regionalna zapovjedništva i dogovorena je vojno-policijska subordinacija i konkretna odgovornost za svaki pothvat. Zapovjedništvo ZNG.

7. Dana 16. Komanda Tuzlanskog korpusa od podređenih je postrojbi 12.SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.Markušica . kako pričuvne. U Slavoniji je JNA tili dana uz uobičajenu demonstraciju sile utvrđivala raspored i brojno stanje hrvatskih oružanih snaga. Izvješće. a time i vojne strategije. br. od kojih je 180 bilo nenaoružano.. p.440 Slično je radio i Tuzlanski korpus.. pov. srpnja Ministarstvo obrane Republike Hrvatske obaviješteno od jednog ofcira JNA iz Beograda. 1991. u vojarni Opatovac u organizaciji specijalne postrojbe ZNG "Zrinski". srpnja intenzivirane su •pripreme za zaprečavanje mostova i cesta u Hrvatskoj. srpnja snimili postave ZNG-a i MUP-a u području Vukovara Vinkovaca i Borova Sela.. Belom Manastiru. 1991. Odluka o vojnopodrucnoj podjeli Republike Hrvatske. srpnja 3. 4 od 21. 7. a. Za protuoklopnu borbu brigada je imala samo 13 ručnih bacača. Mjesto i uloga Armije potpuno je margmalizirana. Osijek . pov. 85 tih snimaka napravljene "točno utvrđene karte već sada sa elementima za gađanje".Gaboš.Borovo .Trpinja . Težište promatranja i prikupljanja podataka bilo je na pravcima: Osijek -Bijelo Brdo . 1991. a koju je Tuđman. ŠPEGELJ. Dojava je govorila da su na osnovi m SVA MORH-GS HV: Zap. nadzor mostova na Dunavu. RUNTIĆ. Vukovaru. Tekst zapovijedi. brigada je bila popunjena sa 60 posto u odnosu na predviđeni ustroj. br HV: Zap. Izvješće o stanju i aktivnostima. 7. 512-01-91-3 od 25. 512-01-91-2 od 17. br. ZNG od 19. Osijek . 7. 10. br. Ini br. zbog čega je provedba postavljenih zadaća bila neizvjesna.438 Hrvatskim snagama u korist je išla okolnost da je glavni napor Armije tada bio usmjeren na Sloveniju i mjere za premještanje Mariborskog i Ljubljanskog korpusa u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. pov. Str. Izvješće o stanju popune ljudstvom i TMS. 1991. O njihovu radu 15. 7. srpnja zatražila sve "raspoložive podatke o sadašnjem rasporedu. Našicama i Slavonskom Brodu. 1991. KL 8-01/91-01/03. Sjećanja vojnika 243. m SVA MORH-109. a ostali su bih naoružani isključivo s pješačkim naoružanjem. Iz usmenih izvora stječe se dojam da je osnovan u lipnju 1991. 7.Dalj. Pregled izvršenih priprema na zaprećavanju u Republici Hrvatskoj. Polazila je od netočnog stanja u istočnoj Hrvatskoj. Ustroj bataljuna nije jasan. ZNG. 7. što je u odnosu na dotadašnje stanje znatno podiglo kvalitetu obrane. postojeće su snage samo uz krajnje naprezanje nadzirale i onaj teritorij na kojem su bile. Borovo . Ur. m SVA MORH-GS HV: GS HV. 18/101-148 od 12. Tiiko smo branili Vukovar. br ZNG. 165. m SVA MORH-GS HV: Zap. 11-1/91 od 16. 109.. Zapovjedništvo ZNG. navodno.Silaš.Borovo Selo . D. Pripreme za predstojeće zadatke na zaprećavanju. Snage ZNG-a. ZNG. br. Zrakoplovi su 12.. Vinkovci . br. 5120-33-91-2 od 2. br. osobno zabranio. Vinkovcima. Praćeno je i stanje u Osijeku. bataljuna na području Policijske uprave Vukovar.435 Sredinom srpnja u istočnu je Hrvatsku stiglo nešto protuoklopnih sredstava od kojih je dio raspoređen u sela Lipovac i Ilaću.1991. 7. br. a u istočnoj Hrvatskoj i najmanji pokušaji provedbe postavljenih zadaća vodili su u izravan sukob s njom jer je najvažniji obrambeni problem u regiji. Sredinom srpnja to je osobito bilo izraženo u Osijeku i Iloku. 191. bio u njezinim rukama. Tb Je vjerojatno zapovijed koju spominje Špegelj. SVA MORH-GSHV: Zap.Erdut. Page 63 . bile su preslabe za postavljenu zadaću. a poduzimala je mjere za ustroj 4.. Ministarstvo obrane. Trenutno stanje i raspored svili vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti.Mirkovci . doduše stavljen u upitan kontekst kod M.Bitka za Vukovar Zapovijed..J H1C: Komanda 17. 1991. poslova jer je rezultiralo nepostojanjem jasne političke. Str. ŠPEGELJ. Borovu.1991.Tenja . korpusa. S druge strane. Sjećanje vojnika.133 Pored izvidničkih i obavještajnih tijela kopnene vojske JNA djelatno je bilo i njezino izvidničko zrakoplovstvo. 3. 04-41-1-91 od 18. Str. Klasa: 8-01/91-01/03.Stari Jankovci. jačini. njegov je zapovjednik 23. Ur. Osijek . 4ST SVA MORH-GS HV: Zap. KL 1119-01/91-01/10. brigada. aktivnostima i eventualnim namerama svih vanarmijskih sastava u vašim zonama odgovornosti". Glavni napor pobunjenih Srba u Hrvatskoj sredinom srpnja učinjen je u Banovini.. sastavu.Vukovar.13" Temeljem zapovijedi Zapovjedništva ZNG od 19.. tako i djelatna 3. Zapovijed. 1991. M. Ur. Imala je samo 955 ljudi. Zadaća je bila općim naporima nadležnih tijela Republike Hrvatske poboljšati sigurnosno stanje i suzbiti pobunjeničko djelovanje.Laslovo .437 Za poslove zaprečavanja Vukovar je imao oko 1000 protupješačkih mina za izradu minskih polja i ojačavanje fortifikacijskih prepreka. j:u SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova.

u Danima kasnije u dnevnim izvješćima hrvatskih snaga bilježen je odvoz pšenice u Vojvodinu uz pratnju oklopništva JNA451 4" SVA MORH-GSHV: Skupština općine Vukovar od 13. Pomenuto miniranje gotovo je nemoguće izvršiti osobi koja nije u Bršadinu jer je pomenuto selo već danima u blokadi od strane samih žitelja i ekstremnijih pojedinaca tako da nitko nenajavljen ne može ući u selo.447 U vukovarskoj općini na području sela sa srpskim stanovništvom žetva polja koja je zasijao **> U dojavi je opisana reakcija pripadnika hrvatskih oružanih snaga na nalet zrakoplova i sugeriranje da se pri pojavi zrakoplova ljudstvo rasporedi na pričuvne položaje. 18. 04-33-1-91 od 13.. ako je uopće iste bilo. br ZNG.1991.". br.. s prijedlogom uporabe oružja kojim bi se otvarala vatra po protivniku. srpnja upoznao je Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s problemima oko žetve. brigade negirali t\Tdnjom da su "pucali četnici da bi izcenirali napad na silos". 3. otvorena od strane ekstremista u Bršadinu koji žele pod svaku cijenu inscenirati sukob gardista ili policije sa vojskom tim prije što je prethodne noći u samom centru Bršadina minirana trgovina 'Velepromet'.444 U istom razdoblju Vukovar je bio u relativnom miru.. 109.. 7. pov.) javlja Informacije je telefaksirana (nije jasno kome) 15. CO. nasilno zaustavljanje vlakova radi silaska nepoznatih grupa (u srpskim selima).Bitka za Vukovar srpnja od podređenih sastava zatražio podatke o točnom rasporedu i naoružanju "eventualnog protivnika".. 141 HIC: Komanda 17. kretanje armijskih vozila tokom cijelog dana po raznim pravcima i si. 982/2-91 od 18.. a ne bježi unutar objekata SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. koji je narušen 13. 7. brigade ZNG.05. Vrhovništvu Republike Hrvatske. mpoabr. srpnja predložilo političkom vrhu Republike Hrvatske petnaestodnevno primirje s "ciljem da se bez teškoća obavi ovogodišnja žetva pšenice. srpnja 1991. 1991. Zbog nje je Srpsko nacionalno vijeće 7. srpnja 1991. 447 MUP RH-OTŽ: Srpsko nacionalno vijeće od 7. kao i da se u istom vremenu razmijene zarobljenici i ranjenici". 1085-48 od 23. Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar 13.. Ona je 13. 1991. Kao povod za napad Armija je navela otvaranje vatre po njima. Prometovanje civilnih kamiona iz Vojvodine prema srpskim selima u pratnji Armije. 1991.. Sav promet kroz selo je inače obustavljen". Str. Br. br HV: Zap.14a Na zaštiti od požara. 1991. Od vrhovništva Republike tražena je intervencija prema institucijama Predsjedništva SFRJ da bi se spriječilo paljenje žitnih polja i pljačka žita.4r. hrvatske su snage tumačile kao opskrbu hranom i streljivom pobunjenih Srba. 7. KL 08-1464/1-91 od 12. pov. kao i prijetnjom pobunjenika da u "slučaju nemogućnosti žetve i otpreme pšenice namjeravaju paliti žitna polja VUPIK-a na tom području". 1991.442 U narušavanju sigurnosnog stanja prednjačili su pobunjeni Srbi i njihova pojačanja iz Srbije. 444 SVA MORH-109. korpusa Str."8 Isti problem postojao je i na području općine Osijek. 109. 7. 7.1991. ZNG od 11. SVA MORH-109. osim stanovništva angažiran je i dio postrojbi ZNG-a. br. Na tom su području pobunjeni Srbi uveli svoju upravu i najavili odvoz ljetine u Vojvodinu..4 m Žetva ljetine koja je tada počinjala bila je jedan od razloga pojačanog djelovanja srpskih pobunjenika. kao i na osiguranju žetve. br. Napadi vojnih zrakoplova obavijest. 7. 7. m SVA MORH-GS HV: Zap.. Oficir iz Beograda (. 443 SVA MOI^-GSIW:Općma Vinkovci. Page 64 . uy SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. m SVA MORH-GS HV: Štab I brigade od 13. Komandi 158. srpnja napadom zrakoplovstva JNA na silos "Dergaj" kod Bršadina i njego\oi posadu iz i. 86 lokalni poljoprivredni kombinat nije se mogla obaviti. noćna prebacivanja četnika između srpskih sela . SNO. Pored čisto vojnih ciljeva kao što su bila mjesta lociranja ZNG i policije na popis meta stavljena su i sjedišta Hrvatske demokratske zajednice kao političkog protivnika. koji tih dana nisu bili rijetki. 7. br HV: Zap. republičkom centru MO. Nakon takvih posjeta redovno se pojaćaovao intenzitet vatre po hrvatskim naseljima i postavima naoružanih sastava što je potvrđivalo njihove sumnje. 1991. 1991. Informacija o žetvi. pov. Str.413 Pobunjena srpska skupina iz Mirkovaca u ^ srpnju je bila najveći izazivač nereda. što su pripadnici 1. Silos Bršadin. CO. 44li MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 13. Zahtjev je imao prioritet i rok provedbe do 12 sati 24. 7.441 Do kraja srpnja u istočnoj Hrvatskoj nije bilo većih promjena u postojećim položajima Iz kuta gleđnja hrvatskih oružanih sastava to je značilo da je prosječan dan obilježila: "sporadična pucnjava. Dnevno izvješće. 7.44" Njihovo tvrdnju podržao je načelnik Policijske uprave Vukovar u izvješću Operativnom štabu MUP-a RH ocijenivši "da je paljba sa zemlje. br ZNG.. 04-39-1-91 od 16. srpnja napala istočni dio Vinkovaca što su hrvatske snage na vrijeme uočile i odbile.... br. Izvješće. 1991.

. 109. brigade ZNG za napad. "Jedinica bez izdajica". 109. SVAMORH-GS HV: Zap. br HV: Zap.. mehanizirane brigade JNA koja je oko sela postavila "tampon zonu". 109. zauzme zapadni dio sela. a da se obrana temelji na dva reda utvrđenih rovova i sustavu otpornih točki po kućama Napad na selo dobila je 3. brigada a 109. Komanda vinkovačkog garnizona pokušala je provesti zapovijed Komande Tuzlanskog korpusa od 26. 1991. 04-45/1-91 od 21. br. 27. Sir. brigade ZNG-a na njezinu pravcu napredovanja niz ulicu 'Vuka Karadžića". 1991. mjesne zajednice iz Vinkovaca Snage u Mirkovcima procijenjene su na bataljun. brigade ZNG o tri napada i šest ranjenih osoba.45. Novi Jankovci i L.. brigada osiguravala je pothvat i onemogućavala izvlačenje pobunjenika iz Mirkovaca Samostalna vinkovačka četa trebala je u toku borbe pojačati 1.. a u drugoj polovici mjeseca to su bih Vinkovci. br ZNG. Zapovjedniku ZNG RH. 8. "čime je stanovnicima ovog dijela grada omogućen povratak kućama". 7. 109. 3. Izvješće... 4. Otok. Str. Tijekom večeri odbijen je napad pobunjenika iz Mirkovaca. 330 iz 109. SVA MORH-GS HV: Zap. a iz 109.Na odgovor iz Mirkovaca nije trebalo dugo čekati. Ranjeno je sedam gardista. od 26. 07. br ZNG. a 109. KL 08-1805/1-91 od 5. a njezino je područje dogovoreno s lokahiim Zapovjedništvom ZNG-a. brigade ZNG-a. brigada ZNG u zajedničkom pothvatu s Pohcijskom upravom Vinkovci 17. SVA MORH-109.. 3.00. Osim njih. 04-40-1-91 od 17. 04-63/1-91 od 2. i5i SVA MORH-ZOZO: Slab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 1991. brHVZap. pov. srpnja očistile su dio ulice "Bana Jelaćiča" između Vinkovaca i Mirkovaca. Izvješće o aktivnostima 109. 1991. 1991. 7. Cerić.. SVA MORH-109. Dnevno izvješće. 988/2-91 od 18/19.ZNGod 19. Početak napada bio je u zoru 22. U širem području Osijeka u pripravnosti je bio 1. Str. 1991.Bitka za Vukovar Izvješće. br ZNG na dan 19. 91. 453 Izvješće 3. br. pov.453 Nakon tog napada u "konzultaciji i uz pismeno odobrenje kriznog štaba za istočnu Slavoniju" donesena je odluka da se izvede prepad na Mirkovce. U tri minobacačka napada po središtu Vinkovaca 19. 111 SVA MORH-109. brigade ZNG-a Ukupno je u napadu sudjelovalo 800 ljudi. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. 19.. 109. 60 policajaca MUP-a Vinkovci. 7. a u slučaju povoljnog razvoja napada zauzme i centar sela i oslobodi za promet željeznička pruga Sukob s Amijom strogo je zabranjen. CO. D. SVA MORH-109. i 109. Zapovjedniku ZNG RH. od kojih je prema hrvatskim podacima 12 ubijeno nakon zarobljavanja. 511-15-SLUZBENO-91. srpnja. br. Izvješće. Str. 7. Zapovjedniku ZNG RH 455 SVA MORH-GS HV: Zapovijed zapovjednika 3. a u slučaju njezine intervencije planirano je protuoklopno zaprečivanje puteva i u "krajnjoj nuždi" bliska protuoklopna borba. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 8. 7. četu 2. Nakon napada iz Mirkovaca na predgrađe Vinkovaca 3. brigade. što su bila sva raspoloživa sredstva. 7.1991. Nuštar. 04-50/1-91 od 26. 7. pov. Narodna armija. 1991. do 20. brigade. bataljun 3. SVA MORH-GS HV: Općma Vinkovci.7. od čega 350 gardista 3.. 3-91. brigade ZNG govori od dva napada i sedam ranjeni]] osoba. Hrvatske su snage u napadu pokazale niz slabosti pa je neuspjeh uz velike ljudske gubitke prouzrokovao i osjetan pad morala45li Bila je to posljednja prilika za uklanjanje opasnog pobunjeničkog gnijezda U Mirkovce je tada premještena četa 2. srpnja i proširiti područje osiguranja "tampon zone" u Mirkovcima i na silos PIK "Vinkovci" koji je bio Page 65 . ZNG od 22. 450 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22.454 U napadu je angažiran 2. Vanredno Izvješće. 87 Napad na Mirkovce 22. br ZNG. te jedna ojačana četa iz Slavonskog Broda Topnička potpora planirana je s dva minobacača 120 mm i jednog gorskog topa 76 mm. br HV: Zap. brHVZap... brigade: samostalna četa iz Vinkovaca i snage mjesnih zajednica Privlaka Stari Jankovci. Poginulo je 14 gardista 3. 16.. 1991. br. B. 1992. Str. E ^ i VLTi. Izvješće. br ZNG. 7. bataljuna 3. srpnja455 Nakon početnog uspjeha napad je završio potpunim neuspjehom. bataljuna 36. 7. 04-42/1-91. 88 dana kasnije. Br. srpnja 1991. br HV: Zap. u Vinkovcima je od minobacačke vatre iz Mirkovaca poginulo pet civila i jedan pripadnik MUP-a. Zapovjedniku ZNG RH. koji su "pokušah potisnuti snage u obrani istočnog dijela" Vinkovaca. U prvo] polovici srpnja Osijek je bio centar sigurnosnih zbivanja u Slavoniji. br. pov. Br. bataljun 3. 457 SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci Zapovjedništvo ZNG.1991. br. 1991. "(drugi je na opravci)". SNO. SNO. br. brZNG. Borbena zapuvjest br.457 Par 452 SVA MORH-109. srpnja ranjeno je nekoliko građana i dva gardista. CO. pov. brigade. 1991.

Svejedno. U "tampon zoni" Mirkovci ograničeno je noćno kretanje iz pravca okomili sela. gdje su se bili utvrdili pobunjenici u jačim jedne bojne. 511-15-10/3-3753/91 od 23. dobro prekini taj napad! . 1991.Bitka za Vukovar dominantna točku u tom području. Slobodni tjednik. Komandi Garnizona Vinkovci. Depeša br. Franjo Tuđman je 22. predsjednik je pristao i važnim glasom dodao: 'Samo nemojte napadati frontalno?' napad je počeo pred zoru i završio katastrofom: poginulo je 12 mladića iz Županje i Slavonskog Broda. 7. ministru obrane i Page 66 . 7. 1991. 10. s većinskim srpskim stanovništvom. Vukovaru..Dobro. u kojoj se kaže: "Izbjegavajte dugotrajne i frontalne okršaje". kao i samovoljno napuštanje postrojbi. 511-15-SLUŽBENO-9I. a u koje je provaljeno 22. osam ih je ranjeno. a odgovornost pripisao Franji Tuđmanu: "Ujutro 26. Pitanje odgovornosti za napad bilo je aktualno i u listopadu 1991. 1991. Najljubaznije što sam mogao priupitao sam ga na kakav napad misli.nervozno je odgovorio i spustio slušalicu. brigade ZNG-a poslalo je pismeni protest predsjedniku Republike Hrvatske. od 26. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci.466 Hrvatska izvješća iz Vinkovaca i Osijeka upućena Zapovjedništvu ZNG RH 23. On je napad datirao u 26.1991.. 16 poginulih i 15 ranjenih gardista. srpnja. selo na ulazu u grad. srpnja bila je porazna za hrvatske snage: neuspješan napad. ili svjesna konstrukcija? Valja napomenuti i da je Špegeljevo priznanje da hrvatske snage u "tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune" u potpunoj suprotnosti s njegovim nastojanjima da nespremnu Hrvatsku uvuče u rat s Armijom tijekom sukoba u Sloveniji.1(i0 U svojim sjećanjima objavljenim 2000. srpnja 1991.464 Tuđmanova navodna sugestija o izbjegavanju frontalnih napada previše podsjeća na točku broj 7. srpnja odnekud mi telefonira predsjednik Tuđman i traži neka vidim što se to događa u Mirkovcima i neka obustavim napad. srpnja Komanda Garnizona JNA iz Vinkovaca pokušala je iskoristiti za povrat dvije puške i manje količine streljiva koji su pripadnici hrvatskih snaga oduzeli od njezinih pripadnika. Br.465 Razdvajanje snaga od 22.. M. Počeo sam istraživati kakav je to bio napad i tko ga je tako diletantski naredio i vodio. Tada mu je Šušak objasnio da mogu vojno osloboditi Mirkovce. ostalo Je teško dokazivo. jer nemam pojma ni o kakvoj našoj ofenzivnoj akciji u tom području. 42-1 od 26.1991. br. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 21. 08-1599/1-91 od 22. 7. Ur. srpnja. Obavestenje. na više mjesta postavili mitraljeska gnijezda i protupješačka minska polja. CO. Neuspjeh kod Mirkovaca nije brzo zaboravljen.462 Prvenstveno. 7. godine tadašnji zapovjednik ZNG RH general Martin Špegelj dao je svoje viđenje napada na Mirkovce.458 Osim intervencije prema Mirkovcima Armija je s dva zrakoplova mitraljirala nekoliko objekata u Vinkovcima u kojima su bile snage ZNG-a Baza ZNG-a u Ćakovcima u kojoj je bilo oko 70 gardista. 1991.463 Je U riječ samo o Špegeljevom slabom sjećanju s kojim je nadnevak sukoba prolongiran četiri dana kasnije. od kojih četvorica teže. dan nakon poraza u Mirkovcima zabilježila su u redovima ZNG "opće stanje moralnog šoka.° SVAMORH-ZOZO: Komanda Garnizona Vinkovci. Obavijest. 18-19. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 7. "Ne mogu četnici protiv kompjutora!".. Pov. zapravo predgrađe. imah su minobacače i općenito bih dobro naoružani od strane JNA S druge strane. koji je prekinuo i napustio upravo zbog sukoba u Mirkovcima. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. a danju je bilo dopušteno samo uz odobrenje zapovjednika mjesta kapetana JNA Ivana Kljajića. 245-246. . 511-15-10/3-3738/91 od 22. nadnevak. Depeša br. ali i kasnije. Hrvatska strana to je odbila uvažavajući isključivo crtu razgraničenja od 22. bio u Ohridu na jednom od sastanaka šestorice predsjednika jugoslavenskih republika. iz Špegeljeve okružnice o taktičkim postupcima pri napadima od 11. Tada sam shvatio zašto je izbjegavao odgovor na pitanje o naredbodavcu napada i samo nervozno ponavljao neka zapovjedim prekid". srpanj 1991. srpnja. Duž ulica iskopah su rovove. Osijeku i Sidu. napadnuta je zrakoplovima i potpuno uništena Poginula su dvojica gardista. srpnja 1991. br. Uz to je od predsjednika Skupštine općine Vinkovci tražila popravak 13 oštećenih stanova djelatnih vojnih osoba "na teret SO Vinkovci".459 Konačna bilanca 22. srpnja. 89 Osim činjenice da su Tuđman i Šušak doista bili u Vinkovcima neposredno pred napad. dezorganiziranosti i bitnog pada borbene gotovosti". ŠPEGELJ.467 Desetak gardista iz 3. Sjećanje vojnika. Obavijest m JOŠKO DADIC. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. To su bili uvjeti Armije za normalizaciju odnosa kao i nesmetan prolaz prema Orašju.4"1 i.. Đakovu. °> SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci.. 31. naše snage u tom trenutku nisu bile dovoljno jake ni opremljene za slamanje pobune niti je takva akcija imala vojni rezon. pa sam doznao da je dva dana ranije Vinkovce posjetio predsjednik Tuđman u pratnji Gojka Šuška. Zapovjedništvo ZNG. U međuvremenu je ionako akcija prekinuta s užasnim ishodom.

466 SVA MORH-GSHV: Komanda Garnizona VinkovcL Pov. Zahtev. srpnja 1991.Bitka za Vukovar zapovjedniku ZNG-a u Zagreb. uz gubitke od pet lakše povrijeđenih pripadnika. srpnja navodno su se planirale sastati "vojvode četničkih bandi". 1991. 1. jer se u vrijeme 'Zvjezdanih ratova' bitke ne mogu voditi samo srcem i ljubavlju prema domovini". Prigovoreno je premještanju zapovjedništva brigade iz Osijeka u Vinkovce.. 1991. prosvjed je bio tužan i provokatorski. voluntarizma i diletantizma. 7. Postrojba je zauzela i popalila nekoliko kuća u Palači. SNO Vinkovci. Za generala Špegelja. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. 511-15-09/3-5036/1991. pa opet u Osijek. 7. ZNG. na što se četa 3. 1991. m Isto. vukovarskoj i vinkovačkoj općini.472 Beogradski tisak 28. "Tuđman u obilasku ratišta". 7. Globus. Sjećanje vojnika. i Jesu 11 uopće u vezi s posjetom Slavoniji predsjednika Republike Hrvatske tog dana. 7. ZNO RH od 23. Prosvjed protiv površnosti. 7. Sukob je prekinut dolaskom postrojbe JNA koja se razmjestila između sukobljenih strana. br. načelnika štaba Zapovjedništva ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: Orijentirani zadaci jedinicama ZNG od 21. 1991.. prebacivanja odgovornosti na druge. srpnja tučeno je Novo Tenje i prilaz Osijeku.. 1991. među njima i Mirkovcima trebalo je pripremiti i izvesti "radikalne akcije". U Šidskim Banovcima 22. 1991. jer svi mi osjećamo odgovornost za svakog pripadnika ZNG RH. MUP RH-OTŽ: PU VinkovcL Depeša br. srpnja obrana sela pojačana sa 60 gardista 3. 79. Iz sela Ade i Palače minobacačkom vatrom napadnuto je selo Laslovo. Krunoslava BANIĆ. br. Usprkos takva stajališta. Kako smo srušili Jugoslaviju.. 1991. Vjesnik. U njemu se traži pojačanje obavještajnih djelovanja prema selima sa srpskim stanovništvom u osječkoj. 512-03-91-2 od 11. 7. 407 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. brigade ZNG i isto toliko naoružanih mještana470 Sukobi iz sredine srpnja pokazali su da je vojni sustav pobunjenih Srba na učinkovitoj razini organiziranosti. Zagreb. KL 8-01/91-01/01. brigade ZNG povukla u Laslovo. Obavijest. s nejasnim potpisima. Zapovijed. 1992. 464 M. od 23. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju 1 Baranju od 25. Rešavanje pitanja od zajedničkog interesa i normalizacija međusobne saradnje. predložio je da se na prosvjed odgovori i da mu se dade "određena podrška". 90 Uz to vas molimo da nam omogućite popunu jedinica materijalno-tehmćkim sredstvima po formaciji. 22. Hrvatska strana uočila je njihovo koncentriranje u Mirkovcima i Srijemskim Lazama što je prema mišljenju vinkovačkog Sekretarijata za narodnu obranu predstavljalo opasnost za Stare i Nove Jankovce i najavu zatvaranja crte Mirkovci . ŠPEGELJ. Minobacačkom vatrom iz Tenja tijekom noći 22723. 402 Mirko SAJLER. Provale u stanove vojnih starješina. Prosvjed je završavao rečenicama: "Smatramo da je ishod akcije kao i žrtve rezultat površnosti. 7. 1991. Telefaksirano u Zagreb 23. Prema dijelu sela. zanemarivanja svog udjela u općem stanju i naravno kršenje pravila nadređenosti zbog istovremene žalbe na tri mjesta. 129-131. U fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek postoji nepotpisani dokument od 21.468 Reakcije na pismo u Zapovjedništvu ZNG-a RH bile su različite.. 463 Stipe MESIĆ. a i kadrovskom pojačanju iz Zagreba. Za pukovnika Tomislava Mesića. 91 "Tenkovi su krenuli u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim redovima" Sukob oko Mirkovaca odrazio se i na sigurnosno stanje oko Osijeka. voluntarizma i diletantizma u planiranju i vođenju akcije. srpnja je prenio vijest da su vojni i politički čelnik pobunjenih Srba u Slavoniji u Borovu Selu izvijestili čelnika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja o "zbivanjima i sukobima sa mupovcima Page 67 . zbog čega je iza ponoći 22723. smjeni zapovjednika brigade kad se "zapovjedništvo brigade uhodalo". Kronologija rata. Dnevno izvješće. pismo je bilo odraz lokalizma. Tim povodom vas molimo da nas u budućnosti u koju vjerujemo poštedite 'stručnosti' ljudi spomenutih u ovom prosvjedu. a poslijepodne i vratila u matičnu postrojbu u Osijek U selu je ostalo 30 pripadnika 106. 465 SVA MORH-GSHV: Zap.. iznad njih". zapovjednika ZNG-a.Tbvarnik .Šid.. 7.. 40-1 od 23. 227-239.br.469 K" SVA MORH-GS HV: Dio Zapovjedništva 3. Ostaje nepoznanica u kakvoj su vezi. s orijentiranim zadacima ZNG. koja se sukobila s pobunjenicima iz Palače. što je bio znak nepovjerenja "prema svim.. 1991. brigade ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 24. Ur.471 Nešto od namjera vodstva pobunjenih Srba zabilježile su i hrvatske prislušne skupine. 7.

Bitka za Vukovar i pripadnicima Zbora narodne garde.475 Narodna armija incident je nazvala zločinom i interpretirala ga kao napad hrvatskih gardista na mlađe oficire JNA koji su se vraćali u vojarnu nakon obilaska svojih stanova. a šest je gardista ranjeno. Zbog jake vatre četa ZNG-a povukla se u Erdut i Dalj uz gubitke od pet poginulih i 11 ranjenih gardista. U razgovorima je potvrđeno da se mora krenuti u odlučnu bitku kako bi ovaj deo Hrvatske bio oslobođen od mupovaca i njihove torture nad nedužnim srpskim življem. a slutnje bliskih okršaja u kojima. srpnja gurnuto u drugi plan napadom Armije na ZNG u Erdutu. srpnja otvarana je vatra po pripadnicima ZNG-a na koju nije uzvraćeno. 1991. 472 SVAMORH-GS HV: Općina Vinkovci. SNO Vinkovci. 25. 7. 7. 144. 1991..478 Na policijsku ophodnju u Tbvarniku JNA je 25. Od dolaska pripadnika 51. srpnja. 7. Ustrijeljena su dva pripadnika ZNG-a.. Hasel Ibmislav i dr.481 Dan kasnije jedan je oficir JNA na mostu Erdut . jer su vojne vlasti željele obaviti uviđaj ali im to nije dozvoljavalo okupljeno pučanstvo.Bogojevo zaprijetio da će "Erdut biti sravnjen sa zemljom za koji dan"." Šešelj je izjavio da je samo pitanje dana kada će Narodna skupština Srbije prihvatiti da istočna Slavonija. srpnja Ministarstvo obrane RH dobilo je dojavu da slijedi napad na postave ZNG u Dalju i Erdutu u toku 17. 7. srpnja zabilježeno je puškaranje. "Nakon toga je došlo do vrlo napetog stanja na području oko vojarne. Depeša br. B. 7.483 Napad na Erdut Armija je opravdala 474 B. 08-1599/1-91 od 22. 92 Policijske uprave Vukovar u utorak Je u popodnevium satima evidentirano pojačano kretanje vojnih vozila koja su u nepravilnim vremenskim razmacima odlazila u pravcu Borova Sela. srpnja počelo je ostvarivanje prijetnji. "Sukobi u Mirkovcima i žrtve na hrvatskoj strani. Borba. kao što se vidjelo na primjeru Vinkovaca. a prilikom udaljenja s mjesta zločina ubijen je jedan mlađi oficir JNA a jedan je ranjen. mehanizirane brigade JNA u blizinu Erduta četa 1. Bršadina i Sotina i vraćala se u Vukovar". br.. SVA MORH-GS Page 68 . U sukobu su poginule tri osobe.. probleme i različita gledišta u gradu. Telefaksirano u Zagreb 23. CO.480 Napad se nije dogodio. zabilježeno je u izvješću Vinkovaćkog centra za obavještavanje. Teže povrijeđeni gardisti gliserima su prebačeni u Osijek Za prijevoz lakše povrijeđenih i poginulih upućen je šlep s posebnim osiguranjem nakon što Komanda osječkog garnizona JNA nije odobrila prolazak sanitetskim vozilima kroz Armijine kontrolne točke. Baranja i zapadni Srijem budu pridruženi Srbiji.477 a dva dana kasnije obrana Vukovara odbila je napad manje naoružane skupine iz Bršadina na Lužac. pripadnici ZNG i RZNG. Kovanje rata. 28. COb-RH. Večernje novosti. "Noć pucnjave i eksplozija". 7. 471 SVA MORH-GS HV: SO Vinkovci. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23.. Oko silosa "Dergaj" blizu Vukovara 23. koje po broju premašuju one u Borovu Selu od 2. 1991.476 Do kraja srpnja incidenti su postali svakodnevni. bataljuna 3.. Postrojba JNA minobacačkom je vatrom napala četu ZNG razmještenu u Nastavnom centru u Erdutu i području odmarališta 'Vodovod" na pustari Prkos. Izvješće o stanju 1 aktivnostima. Obavjest. 473 S. 1991. naročito oni koji graniče sa srpskim selima. maja.474 0 razmjeru naraslih tenzija između JNA i ZNG-a i spremnosti za uporabu oružja u svakoj prilici i na svakom mjestu govori okršaj u jednom kafiću u Vinkovcima navečer 24. srpnja otvorila vatru i pri tom ranila dva policajca. Nakon toga je došlo do dogovora i vrši se uviđaj". 511-15-09/2-5094/91 od 25. Ur. jedan je ranjen.. a 18. ovih su dana pojačani. Pokretivojnmvozilainadletanjevojnmavionapratesesaneskrivenimnegodovanjem što se ne može reći i za srpski dio stanovništva Prema zadnjim informacijama iz 470 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 23. ne stradaju samo oni koji su se latili oružja. brigade ZNG bila je izložena psihološkim i vatrenim pritiscima. 1991. "Predstoji odlućna bitka". Već 14. SVA MORH-ZOZO: PU Vinkovci. 5. podigle su međunacionalnu napetost u susjednoj vukovarskoj općim za stupanj više. 7. 7. a među hrvatskim življem sve je prisutnije antiarmijsko raspoloženje i uvjerenje da vojska pomaže 'teroriste' iz okolnih srpskih sela. 1991.. 475 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Dopisnik Borbe iz Vukovara plastično je opisao stanje.479 Sve je to 25.. THOMPSON. srpnja. Ž. 1991. već i nevini civili plaši Vukovarce i još više malobrojne Borovčane čije se naselje zbog blizine Borova Sela i mogućih novih sukoba smatra opasnom zonom. a od sredine srpnja bila je tome izložena stalno.473 Od 22. M.. Izvješće o stanju i aktivnostima. Izvanredno izvješće. od kojih jedan gardist.482 U prvim satima 25. 1991. Otvaranjem novog ratnog žarišta u Mirkovcima kontrolni punktovi u Vukovaru.. srpnja sigurnosno stanje u istočnoj Hrvatskoj iznimno je pogoršano.

Izviješće. SVA MORH-GS HV: Općina Osijek.. srpnja postrojba JNA kod mosta "25. 487 S. 7. CO. 7. PU Vukovar. 1991. Informativna služba SSNO odgovarala je uobičajenim priopćenjem da Armija nije pucala prva.. "neće moći biti savladan bez sukoba s Armijom". 480 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane od 14. SNO. SNO.485 Dan prije napada na Erdut Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj je sjednici zaključila da je došlo vrijeme za zauzimanje stajališta prema ulozi Armije u sukobima u Republici Hrvatskoj. a bez dogovorene najave. Republičkom centru MO. KL 08-1643/1-91 od 26. 93 tvrdnjom da su gardisti prvi napali. 477 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 8..486 Pogibija i ranjavanje pripadnika 3. otvorila je vatru po Doku. Depeša br. Obavjest. POPOVIĆ. 485 SVA MORH-GS HV: Zapov. Kl. srpnja i zračne napade Armije na vojarne ZNG na Opatovcu. 7. Incidenti u Iloku i Lužcu bih su samo uvod za 27. kao i paljenju tenkovskih motora u vukovarskoj vojarni. 1991. Vanredno izvješće. br. 21. Općina Osijek. jer terorizam.. Napad nepoznatih terorista na naselje Lužac u Vukovaru. kako je to obrazložio ministar obrane Šime Dodan.491 484 Reporteri Narodne armije topnički napad JNA na nastavni centar u Erdutu stavljaju u noć 23.. "Armija nikada ne puca prva".. a vojarna je potpuno razrušena pa se postrojba ZNG-a istog dana preselila u Vukovar u zgradu gimnazije.490 Teško i napeto stanje tek je dolazilo. 7. JOVANOVIĆ. istog je dana "grupa naoružanih terorista i ekstrerrmih mještana (. 990/91 od 19.. Br. 135-136. 1991. Zbornik dokumenata iz Page 69 .. uz druge aktivnosti ekstremista i terorista lociranih oko Vukovara u selima pretežno naseljenim srpskim življem.. 1991. 7. Izvješće. 1991.. 800-01/91-04/02. srpnja 1991. ZNG od 25. Narodna armija 3. KOVAČEVIĆ. 1991. 1991../19. Vanredno Izvješće. CO. 3.. 26. Narodna armija. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Ur. 1991. Vlada Republike Hrvatske istog je dana uputila oštar prosvjed Predsjedništvu SFRJ.. Zahtijevana je brza istraga i utvrđivanje činjenica. Narodna armija 31. 982/2-91 od 18. Izvješće. 7. Vladi Republike Srbije. 7. Ilok je napadnut strojničkom vatrom s brodova Riječne ratne flotile i tenkova. 482 SVA MORH-GS HV: Općina Osijek. brišućim letovima zrakoplovstva nad Vukovarom i Bogdanovcima. 8. ZNG od 25. 50301-91-1 od 25. Sve navedene radnje pripadale su u područje demonstracije sile. srpnja 1991. 1991. 7. 7.487 Istovremeno je i Vladi Republike Srbije priopćeno da se je drži odgovornom za taj čin jer "nije učinila ništa da se napadaji s njezina područja spriječe i da se obuzdaju krvavi nasrtaji terorista na hrvatsko tlo".1991. D. br. GLIŠIĆ. Izvješće o stanju i aktivnostima. prigovorila je Armiji za napade i za nastavak mtenzivnih kretanja po općini. Erdutu i Bogojevcima nije imala "nikakvo drugo naoružanje nego kratko i polukratko što ne dobacuje ni do 300 m a kamo li 4-5 km". maj". Policijsko priopćenje završavalo je zaključkom da sve "ovo. 1991. 511-15-10/3-3780/91 od 25. Sotinu i Principovcu kod Iloka. 08-1609/1-91 od 23. 1991. da otvara vatru u samoobrani.. 1991. Kako smo srušili Jugoslaviju. 7. Naklada Zadro. G.484 Zapovjedništvo ZNG-a odbacilo je izgovor za napad jer četa ZNG-a u Aljmašu. Ur. 22. Operativni štab Ministarstva od 25. ZNG od 25.. 489 Saopštenje Službe za informisanje SSNO od 28.Bitka za Vukovar HV: Općina Vinkovci. 7. MESIĆ. i to isključivo po vojnim ciljevima. Br. m R. 7. 7. zatvorene sjednice Vlade Republike Hrvatske. CO. 1991. Izvješće. Ž. CO. Vanredno izvješće. 1991. stvara jedno teško i veoma napeto stanje na području Vukovara". 1991. Točan podatak kod Dušan MARINOVIĆ. a u potpisu je RCO. Policijska uprava Vukovar u priopćenju za javnost. br. održane 24. Ranjena su četvorica gardista u Opatovcu. 7.-1992. SVA MORH-GS HV: Zapov. Izviješće. i71 SVA MORH-GS HV: Ministarstvo unutarnjih poslova. SNO. MUP RH-OTŽ. usprkos postignutom primirju. Franjo GREGURIĆ. Cob-RH. zbog zlodjela "koja imaju obilježje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava".. 7. 175 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavoniju i Baranju od 25. Informacija je pisana rukom... "Kraj žetve početak rata". Osim incidenta u Iloku.. 1991. Br. 7. na 24. napose i zato što je napadnuta četa već do tada imala dva mrtva i tri ranjena pripadnika.489 Osim kod Erduta Armija je agresivno nastupala i kod Iloka. 1991.488 Oštar ton Vlade RH nije ostavio željeni dojam na Armiju. 480 Zapisnik sa 96. pri čemu je nekoliko objekata teško oštećeno. brigade ZNG u Erdutu i Aljmašu usijala je naelektriziranu atmosferu i potvrdila razmišljanje iz prethodnog dana. XLTL 488 Vlada Republike Hrvatske. SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 25. 988/2-91 od 18.) oružjem napala pripadnike MUP-a" u vukovarskom naselju Lužac. CO. 481 SVA MORH-GS HV. Zagreb 1998. "Žestoko uzvratila vatru". Navečer 26. 483 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3.

3. Obavijest.494 Prvog dana kolovoza Armija je u istočnoj Hrvatskoj demonstrirala egzodus hrvata iz dalja. Bijelo Brdo i Dalj posjetila je 9. Tek navečer 4. Danas.58. 7. m Slobodan LANG.Bitka za Vukovar oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. u 9:06. Borbena skupina 51. međutim. Armija je u javnost odaslala uobičajeni i dobro naučeni monolog.. 1991. 1991. 7. br.. K « SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. 1991. 29. Vanredno izvješće.. 1991.496 Danima nakon događaja ostajala je nepoznanica što se točno dogodilo i. 1991. 7. Općinski SNO (pečat) od 27. Optužio je pripadnike ZNG-a i MUP-a da su malo iza ponoći napali snage Armije stacionirane u dijelu Borova Sela zvanom Koreja. oklopnog transportera.500 Masakr i protjerivanje hrvatskog pučanstva i legitimnih tijela vlasti. SVA MORH-ZOZO: Zap. 94 Dva dana kasnije. Aljmaša i Dalja.15. "Marija Mandić M-l". 4a8 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991.7 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 95 Nakon stavljanja pod nadzor Erduta. 404 B. Policijska uprava Vukovar od 27. ZNG od 1. MUP RH-OTŽ: PS Dok Depeša br. a iz njega šlepovima uz rijeku Dravu u Osijek Policijsku postaju u Dalju okružile su snage JNA i pobunjenih Srba iz Bijelog Brda i Borova Sela.492 U toku noći napadnut je i Vukovar. 1991. 1991. Priopćenje za javnost. 3. 1992. SVA MORH-GS HV: Štab obrane Slavonije i Baranje. odgovoreno snažnom vatrom iz cjelokupnog naoružanja. 1991. ZNG od 10. Nakon što je odbila zahtjev za predaju postaja je razorena vatrom tenkovskih topova. kolike su bile žrtve. čije je mučne dojmove prenio zagrebački tjednik Danas. 12-13.. 1991. D. PU Vukovar od 30. Dio ZNG-a i stanovništva hrvatske nacionalnosti povukao se u Aljmaš. Sinkroniziranom akcijom s pobunjenim Srbima eliminirana je hrvatska vlast u krajnjem istočnom dijelu osječke općine. aumoša i erduta novu i agresivniju taktiku nego prije. 41. kolovoza u 10.. "Skrivaju se iza mržnje". Telefaksirano u Zagreb 1. 78.30. Izvješće. 4. RUNTTĆ. 511-15-13-3828/91 od 27. 8. 8. "Napad je izvršen iz Borova Sela i bio je podpomognut žestokom paljbom JA te minobacačkom potporom s lijeve strane Dunava i sela Trpinja. 3. br. mehanizirane brigade JNA prešla je preko mosta kod Bogojeva i napala četu 3. MUP RH-OTŽ: PS Ilok Depeša br. Danas. Izvješće. Otvaranje vatre od strane JNA-e na Ilok uništenje privatne radnje Zec Ivana 1 oštećenje privatnih kuća. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: Zap. 511-15-13-3829/91 od 27. srpnja na cesti Negoslavci .498 U joj su bili Slobodan Lang i Dražen Budiša. 7. 1991.00. 13. Izvješće. armijski tisak opravdao je tvrdnjom: "Široj javnosti je.. Dopuna depeše broj 3828/91 od 27. Ujutro je napad ponovljen. 8. "Žestoki noćni vatrometi".499 4'J2 SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1. SVA MORH-GS HV: MUP. Telefaksirano u Zagreb 1. U noći istoga dana brodovi Riječne ratne flotile JNA i minobacači s lijeve strane Dunava napali su Borovo Naselje pri čemu su oštetili nekoliko kuća.. brigade ZNG u Erdutu. 336-337. vojnog broda i naoružanih branilaca Borovog Sela". Saslušanje okrivljenog I.10 do 22. Baranju i Zapadni Srijem. Općinski sno (pečat) od 29. 7. 30. Ostajemo u Iloku. 8. godine. Telefaksirano u Zagreb 5. Informativna služba Novosadskog korpusa priopćila je da je njezin postupak adekvatan odgovor na podmukli napad MUP-a i garde.. Bombardiranje položaja pripadnika ZNG. Zoran DASKALOVIĆ. Tako smo branili Vi±ovar. 7. verovatno. 491 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar.. B. 33-34. 8.496 0 razmjerima stradalih nekoliko se dana nije uspijevala načiniti pravovaljana informacija jer Armija nije dopuštala pristup Dalju i Erdutu.. "Gdje su preživjeli". kolovoza i delegacija Predsjedništva SFRJ. Pričinjena je materijalna šteta a ranjenih i mrtvih nije bilo". M.Orolik ubijena su dva a ranjena četiri radnika 'VUPIK-a". Izvješće. 13. Izvješće. 490 SVA MORH-GS HV: MUP. 7. "Na napad je prema naređenju. u 18.05. 1991. 4!B SVA MORH-GSHV: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 30. Izvješće. da je u tom selu trebalo da se sprovede u delo jedan od najmonstruoznijih i najmorbidnijih planova koje je bolesni ustaški um ikada Page 70 . Izvješće. Priopćenje za javnost.. Svoje viđenje sukoba odaslao je iz Borova Sela u eter Srpski radio za Slavoniju. 7. Vatra je trajala od 20. KLR-36 '92 od 6. kolovoza počelo je dovoženje tijela poginulih u Osijek497 Sarvaš. 3. 7. što je najvažnije. VRH-USMSP: Vojni sud Osijek.. 8. 10-11. kolovoza 1991. ZNG od 3. kolovoza u 14. poznato da je Erdut doskora bio jedno od najsnažnijih uporišta hrvatskih bojovnika svih vrsta i odora i centar za njihovo specijaliziranje za sve zločine i podlosti protiv srpskog naroda i pripadnika JNA Nepoznato je. br. Izvješće. MALOVIĆ. 495 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje. kolovoza u 8. Borba. 1991. 1991. 1991. Izvješće. Telefaksirano u Zagreb 2..

općinskog sekretara za narodnu obranu. 8. kolovoza naredila je Komandi i postrojbama 12. 16-18. 96 je njegov postupak. Evakuacija pučanstva iz Vukovara Izvješće. 8.Bitka za Vukovar mogao da zamisli: svemu što živi. Priopćenje. 504 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 1. Narodna armija 3. "Narod nije genocidan". 10. 1991. 24. Erdut). "Rat-surova škola taktike". Danas. 8. a u cilju praćenja paravojnih formacija i zajedničkog dejstva po istima". 8. u bočice za čuvanje. 1991. Srđan ŠPANOVIG. Bijelo Brdo. Iako 500 "Laži o bombardovanju Osijeka". a onda ih poklati i utrti sve tragove o tome.502 Pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali su i Sarvaš radi onemogućavanja hrvatskim snagama da interveniraju prema Erdutu. Izvješće. bio u korist obrane grada. proleterske mehanizirane brigade da organiziraju "veze sadejstva sa jedinicama 12. kolovoza bez borbe je zauzela skupina 453. 503 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje od 1.509 Usprkos očiglednoj nesigurnosti u Vukovaru gradski Krizni štab odlučio je organizirati povratak "izbjegle djece sa područja općine koja su bila smještena na morskoj obali tako da je povratak trebao početi 19. 1991. potezom magične lakoše pod svoje okrilje preuzela doslovno sve sfere civilnog života". s.predstavlja obris hodajuće legende i otjelovljenje dežurne ratne vlasti koja je.. 502 Nikola OSTOJIĆ. Dalj.504 U napadu je sudjelovalo i zrakoplovstvo s dva aviona. Na leđima hrvatskih bojovnika stigli smo do Aljmaša". 1991. Danas. 810-03/91-01/01.505 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske istog je dana od Republičkog kriznog štaba zatraži očitovanje na svoj prijedlog da se pučanstvo izmjesti iz grada. "Od danas 10. 22. slijepo crijevo hrvatskog teritorijalnog organizma. trebalo je po grupama. mehanizirane brigade JNA iz Sremske Mitrovice. gdje je bez "ikakvog razloga i povoda u 04.503 Isti postupak primijenjen je i na Vukovar. 1991. mehanizirane brigade priznao je u Narodnoj armiji da je brigada "dobila prvi zadatak da preko bogojevskog mosta napadne hrvatske snage u Erdutu. "Razoružanje Hi rat". Da se i sam demon naježi od toliko 'demokracije'!". a veliku količinu hermetički zatvorenih boca za transport krvi u nekoliko kuća sa hrvatskim življem. Općina Vukovar. 1991. koji je praktično narušio povjerenikov legitimitet? Usp. Narodna armija 19. "Vukovarski Napoleon". medijski je napadnut. 8. CO Osijek m SVA MORH-GSHV: RH. 4. Igor ČUMANDRA. svjedoči o tome da se Vukovar promovira u svojevrsno izdajničko središte. u kojem niče i rovari peta kolona! Takvo određenje matičnome gradu priskrbio je nitko drugi do Vukovarski gardijski šerif Tomislav Merčep. Jelena LOVRIĆ.506 Evakuacija u predloženom broju nije provedena zbog suprotstavljanja Tomislava Merčepa. Izvješće. U sklopu zajedničkog djelovanja postrojbe su Page 71 . mehanizirana brigada prešla je u Hrvatsku. 0 takvom. Kl. kolovoza Vukovar je grad s najvećim brojem izdajnika u Hrvatskoj! Štoviše. s. 13. 19. 505 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 1. Ovo je mjesto za pitanje. 8.511 Nakon eliminiranja hrvatskih snaga u Erdutu i Aljmašu 51. Predlagao je evakuiranje 10. Tenkovi su krenuh u napad i izazvali pometnju u neprijateljskim radovima. što je vrijeme brzo pokazalo. kolovoza". 1991.501 Nekoliko mjeseci kasnije jedan od oficira 51. mehanizirani bataljun. 1991. 2196-01-91-01 od 1. 10.508 Djeca. a i znatno šire. masovnost onih što su službeno obilježeni za okretanje leđa voljenoj domovini koja grca pod okupatorskom čizmom.510 Povratak je odgođen za nekoliko dana pa su djeca stigla u Vukovar u noći 23724. PANTELIĆ. korpusa angažovanih u Slavoniji i Baranji (Beli Manastir. Bršadina i Pačetinske šume".) minobacačka paljba na Vukovar i Borovo naselje od strane JA (s druge obale Dunava) i četničkih terorista iz Borova Sela. koji su u jutarnjim satima mitraljirali poduzeće "Borovo" u Borovu Naselju. 1991. čovek kome se mora verovati podatke je prikupio na licu mesta: spiskove je otkrio u prostorijama Mesne zajednice Erdut. starije i nemoćne osobe u organizaciji Crvenog križa i Sekretarijata za narodnu obranu upućene su na more. čovjek koji -poput Branimira Glavaša u Osijeku . 8. 501 M. kolovoza.512 Napuštenu bazu ZNG-a na Principovcu kod Iloka 4. 3.513 Zbognovograsporeda Armije u Slavoniji Komanda Tuzlanskog korpusa 4. br.507 One koji se nisu odazvali njegovu pozivu za mobilizaciju proglasio je izdajnicima i dezerterima. 8. 507 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar od 2.. 8. punktovima i detaljnim spiskovima najpre iscediti i poslednje kapi krvi. 1992. glavninu je razmjestila u širem području Bijelog Brda prema Sarvašu a u Erdutu je ostao njezin 2.00 započela (. a što je srpsko.000-15. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske. Ur. s.000 ljudi svim raspoloživim prijevoznim sredstvima. Narodna armija. ljudskom rodu neprimerenom zverstvu i genocidu. jeli jedan od razloga za kasnije negativno stajalište povjerenika Vidića prema Merčepu 1 ovaj događaj.

u izravnoj vezi s "pokretima trupa u sjevernoj Bosni" te da se vode pod tajnim nazivom "Oborina". Službena bilješka o infonnativnom razgovoru. VSA MORH: Komanda 1. br. kolovoza bio je znak potpore i ohrabrenja. po podacima Policijske uprave Vukovar. Br. 511-15-10/3-3892/91 od 3. 9. 8. 1080-183/1-1994 od 10. 19.. 511 HIC: Komanda 17. Alenka MffiKOVIĆ. Izvješće. 511 D. Str. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. kolovoza. Na dojavu da taj postupak Armija demonstrira 6. kolovoza prema selima Lovaš i Svmjarevci. 3.5" Prisluškujući sustav veza JNA hrvatske snage prikupile su informaciju da su koordinirane "akcije koje su bile oko Dalja i Aljmaša jučer". kolovoza povukle dalekosežan potez kada su stavile pod nadzor prigradsko naselje Lužac. 8. Franje Gregurića istočnoj Hrvatskoj i Vukovaru 8. 1991. Slobodna Dalmacija. 1991. 1991.].. pov. Str. 11. što je vjerojatno vrijeme nastanka. 312 SVA MORH-ZOZO: Štab za obranu Slavonije i Baranje od 2. Priopćenje. 1991. gdje je pješaštvo zaposjedalo postave. "S agresorom nema dogovaranja!". Izvješće. 1991. kolovoza minobacačkom vatrom iz Borova Sela i Trpinje napadnuto je Borovo Naselje.526 516 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane Slavonije i Baranje [od 2.1991. korpusa. bataljuna 3.524 Iznenadni i nenajavljeno posjet novoizabranog predsjednika Vlade Republike Hrvatske. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Izvješće je bez nadnevka 1 na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. 8. 8.. br. Naređenje.Bitka za Vukovar trebale razmijeniti dokumente veze da bi mogle neometano i sigurno međusobno komunicirati. 60-287-1 od 4. 109-118. Općinski sekretarijat za narodnu obranu od 2. propusnice za izlazak s područja Vukovara ukinute su prijepodne 6. Izveštaj. ZNG od 3. Prvo na redu bilo je selo Sarvaš.. pri čemu su teže ozlijeđena dva pripadnika ZNG-a.523 Usprkos napadima. do 18. "Izbjeglice na stupu srama". 515 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 3.518 Na području Vukovara hrvatske su snage 3. 7. 8. br. 519 Stjepan SUČIĆ. 8. 3. Zapovjeđeno je postavljenje tenkovskih prepreka na ulaz u Lovaš. VSA MORH: Ministarstvo obrane. 18. Mijo DMŠIĆ. "Poraz Vukovara . 1991. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. na području Principovca zamjećena 3. Odjel Sinj. Izvješće. ZNG od 4. koje su pobunjeni Srbi iz Bijelog Brda napali 2. Zagreb.. 1991. a lakše je oštećeno nekoliko kuća. bat ZNG od 2. Vatra je prestala nakon što su snage obrane uzvratile vatrom.522 Idućih dana takvi su napadi postali uobičajeni. 8. 8.525 Početkom kolovoza. kolovoza. kolovoza 1991. 518 SVA MORH-ZOZO: Zap..... "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Pred lokalnim i političkim i vojnim čelnicima Gregurić je preporučio "stanovništvu Vukovara da ne napušta svoja ognjišta" i da se zajedno brinu da Vukovar i ostale općine ostanu u Hrvatskoj. Velebit. zaokruživši na taj način obranu grada u jedinstvenu cjelinu. Operativno dežurstvo od 3. 11/1566-2 od 4. Izvješće. 1991. zamijećen je još jedan način zastrašivanja nesrpskog stanovništva kolonama JNAkoje su stalno prometovale. 77. 8.516 Obrana Sarvaša i Tanja pojačana je dijelovima 3. 20. a tenkovi su okretah cijevi topova prema selu.. 1994. 3. 1997. u čemu im je pomogla "jedinica JA koja je prije 1 dan preko Bogojeva ubačena na ovo područje". 11. 91.. kolovoza: minobacačima po Borovu Naselju i po zgradi silosa između Vukovara i Bršadina. ali i naglašeno "da se ni u kome slučaju ne provocira Armija". Armija je... 1999.. Dnevni operativni bilten. pov. Štab Teritorijalne obrane Vukovara dao je pripravnost okolnim mjestima.. Izvješće. Algoritam. vojne oblasti. 1993. 1991.520 Noć kasnije iz Trpinje je minobacačkom vatrom napadnuta Hercegovačka ulica u Borovu Naselju. 513 Nikola OSTOJIĆ. Demonstracija sile dobila je na težini zaustavljanjem armijskih kolona u blizini hrvatskih sela. Sigurnosno-informativna služba. 1991.pobjeda Hrvatske". 5m SVA MORH-GSHV: Općina Vukovar. 97 Izblvšl novim snagama pred Osijek i Vukovar. 8. 8.517 Sarvaš je zadržan pod hrvatskim nadzorom usprkos kolebanju i dezertiranju dijela obrambenih snaga koje su se u jednom trenutku i potpuno povukle iz sela. 1991.. 4. 10. Nije bilo ozkjeđenih. Armija je nastavila podržavati pobunjene Srbe u njihovim napadima na hrvatska naselja koja su ih dijelila od tih gradova.. br. 517 SVA MORH-ZOZO: Zap. RUNTIĆ. Page 72 . kolovoza 1991. Izvješće. Rat Vinkovci-Vukovar. 10.519 Noću 3.515 MS Viktor IVANČIĆ. Depeša br. brigada ZNG iz Nove Gradiške i Slavonskog Broda.521 Novi val napada krenuo je navečer 5. 51" SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju. Glas Slavonije. Vojska 22. 8.6 MHz: glasom protiv topova. 6. Zabilježena su manja oštećenja na nekoliko privatnih objekata. 520 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.

Bijelo Brdo.. Za IPK Osijek njezine razmjere Ilustrira izvješće generalnog direktora kombinata. Adu i Šodolovce gdje je ostalo nepožnjeveno 2. 8. te ga upoznao sa teškoćama pri ubiranju ljetine. CO Osijek 523 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7.528 Prema tvrdnji Narodne armije oko 40 tisuća tona žita "požnjeveno je uz oružanu pratnju branilaca sela i pripadnika Jugoslovenske narodne armije". 1991. "Hleb sa ukusom baruta". Aljmaš i Erdut. četiri stočarske farme. Obavijest. Prema sadašnjim informacijama koje smo dobili sa područja Dalja dosadašnji rukovodioci su smijenjeni i 'nova vlast' postavila je 'novo rukovodstvo'. općina Našice u sastavu IPK Osijek obustavljena je žetva pšenice". Zbog veoma složene situacije. kolovoza Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju donio je obavezujući zaključak da sve "općine u zoni Kriznog štaba. Na osnovi postojećih planova ZNG-a i TO u svim mjestima postojeće planove za zaprečivanje i uređenje obrambenih postava u gradovima. Poljoprivredna zadruga Dalja sa svojom imovinom. kao dio svekolikih obrambenih priprema Republike Hrvatske. 522 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6. 1991. 1991. sela. ujedno i sjedištima općina trebalo je odrediti zapovjednika obrane općine.Valpovo -Donji Miholjac. U većim gradovima.. i to uz Borovo Selo. selima i zaseocima trebalo je uskladiti s postojećim stanjem. Poboljšanje vremena omogućava da se nastavak žetve pšenice na ugroženim područjima. Telefaksirano u Zagreb u 14:44. CO Osijek Nisam našao podataka kada su te propusnice uvedene. Obavijest. 31. Silaš.. 1991.Beograd trebao je ostati nezapriječen. "Posle oslobađanja Dalja". vinski podrum kapaciteta 600 vagona vina u kojem se sada nalazi 300 vagona vina dvije prodavaonice 'Oranice'. 8. Palača ćelije.. Telefaksirano u Osijek u 13:58.. Armija je most kod Bogojeva.528 Direktor LPK Osijek potom se 12.. Aktuelne informacije. 8. Vera. Prema najnovijoj informaciji zbog složene situacije u Budimcima. 1991. 8. U kriznom području uz sela Bijelo Brdo. koje je 6. hitno započnu sa organiziranjem obrane općine. Depeša br. 39. 98 "Otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu" Za razliku od prethodnih napada po Hrvatskoj. Borovo Selo.-1992. Na sjednici održanoj 7. 8.Našice Orahovica i Osijek .600 ha obradive zemlje. 1991. 99 "Odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa" Do 24. Br. 525 F. 8. Narodna armija 22. 511-15-10/3-3898/91 od 4. kolovoza Slavonija je osluškivala odjeke tragedije kod Erduta i Dalja. otvorila za transport ljetine iz Slavonije u Vojvodinu. 1991. zaseoka i važnijih komunikacija". 526 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. a u cilju zaštite imovine odlučili smo da se danas započne prevoz stoke farme tovne junadi Klisa na sigurnije područje.530 527 Dragana KUZMANOV'IĆ-JANIČIĆ. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Palaču. Skupštini opstane Osijek. Komisija za ostvarivanje Odluke Predsedništva SFRJ o neodložnom i aktuelnom prekidu vatre u Republici Hrvatskoj. 4/39 od 15. Tenju. 8. kao najkraći mogući put. Zapovjedništvu ZNG. poduzmu žurne mjere za poboljšanje obrane i njezino koordiniranje. 39. te više trgovina itd.600 ha pšenice na društvenom i 1500 ha na privatnom sektoru.Čepin . Minobacački napad na Vukovar iz pravca Trpinje. 528 SVA MORH-ZOZO: Industrijsko poljoprivredni kombinat Osijek Kancelarija generalnog direktora od 6. 8. m Dragana KUZMANOVIĆJANIČIĆ. 5211 SVA MORH-ZOZO: Predsednistvo SFRJ. Isti postupak planiran je za pravce Osijek . koje se počelo ubirati od "nove-novouspostavljene vlasti" i odvoziti za Vojvodinu. Silaš. 8. Korištenje aerodroma također je Page 73 . GREGURIĆ. kako smo vam naveli u jučerašnjem telefaksu. 1991. 1991. Narodna armija. Robna kuća Dalj. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. a u manjim naseljima zapovjedništvo za obranu.527 Na području Između Osijeka i Dunava počela je sustavna pljačka. Tenje. 8. napad na Erdut Imao je osim teritorijalnih i gospodarske razloge. 22. 521 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. kolovoza upućeno Kriznom štabu Osijek "IPK Osijek na području Dalja ima 3. ah pripremljen za brzo zaprečivanje. Prema istim informacijama otprema se naša pšenica i stoka u Vojvodinu. Veru. Planirano je zaprečivanje svim raspoloživim formacijskim i priručnim sredstvima uz maksimalno korištenje prirodnih i umjetnih objekata. 1991. Zapovjedništvu ZNG. IPK Osijek imao je 2150 hektara pšenice i 4100 hektara zemlje pod raznim poljodjelskim kulturama na području sela Dalj. SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 6. Ponašanje Armije dalo je dovoljno razloga da se i na području Slavonije. 8. "Hleb sa ukusom baruta".Bitka za Vukovar Minobacački napad na Borovo Naselje. 1991. kolovoza uzaludno obratio i predsjedniku Komisije Predsjedništva SFRJ za nadzor vatre... Autoput Zagreb . Ada i Šodolovci. 524 SVA MORH-ZOZO: CO Vukovar od 6.

1991. što je izazvalo u Vukovaru "opću psihozu straha među hrvatskim i srpskim pučanstvom što je rezultiralo masovnim bijegom Iz grada. uz činjenicu da je bila razoružana. tvrdeći da je pucano samo na one koji su i sami imah oružje.533 1 pruga Osijek . kao u Vukovaru. br.. neizvršavanja zapovijedi te i preprodaje oružja i streljiva. razgraničene su nadležnosti između politike. ZNG. kolovoza obustavljen je željeznički promet između Vinkovaca i Tovarnika. osobito ako su.Brčko.531 Do sredine kolovoza pobunjeni Srbi osjetno su smanjili željeznički promet u istočnoj Hrvatskoj.541 Nasuprot krajnje negativnom stajalištu o Merčepu od dijela predstavnika lokalnih vlasti. Nedugo nakon što je preuzeo dužnost zapovjednika ZNG-a u istočnoj Slavoniji pukovnik Pejić nadležnima je skrenuo pažnju na postojanje postrojbi "bez propisanog naslova 1 čvrste formacije" u Osijeku. 7. Autobusi su mogli prometovati "samo na linijama gdje postoji sigurnost da neće doći do zapljene autobusa i zarobljavanja putnika". Zadržano je pet putnika. Žljezničke pruge na kojima je postojala mogućnost ugrožavanja ljudi i roba trebalo je zapriječiti. najviša vojna i stranačka dužnost spojene u jednoj osobi.534 Mjere poduzimane radi sređivanja postojećeg stanja dijelom su zaprnjale na političko-vojnim razinama. Izvješće. 08-2008/1-91 od 15. Nakon učestalog zaustavljanja vlakova u Mirkovcima i maltretiranja putnika. 8. 532 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 533 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. prema tvrdnjama Vidića u sve umiješao Zagreb. a da je oružje nabavljano prosječno za 600-700 njemačkih maraka. Dravi i Dunavu trebalo je pripremiti "za brzo zaprečavanje u slučaju potreba". SI. ali kao takva i jedina moguća.542 novinari su u razgovorima s pripadnicima hrvatskih oružanih sastava u Vukovaru bilježili pozitivna stajališta o njemu.Bitka za Vukovar trebalo onemogućiti. totalnom blokadom rada pohcije. Stoga je predložio stvaranje jedinstvenog zapovijedanja i njihovo uključivanje u djelatni ih pričuvni sastav ZNG. 1991.. a za dio ubijenih identitet nije bio utvrđen. Nakon raspuštanja Skupštine općine Vukovar 23. Br. 1991. 15. 534 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 535 SVA MORH-ZOZO: Štab obrane za Slavoniju i Baranju od 22. 3. 8. pa je od predsjednika Republike Hrvatske traženo žurno slanje kompetentnih ljudi "koji će pomoći legalnim institucijama vlasti da se stanje što prije normalizira". brigade ZNG.Vinkovci postala je nesigurna.535 531 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju [7. Zaključak. bataljunu bilo pojava nediscipline. Izvješće. No. imenovao ljude iz Merčepova okružja koji su nastavili njegovu politiku. i u Vinkovcima su postojali znatni problemi u organizaciji obrane. odnosno na nesuglasju u dijelu obrane u kojem je bila izmiješana stranačka politika vladajućeg HDZ-a i prijeke vojne potrebe za budućnost. Nosilac kontrole MUF'. Znatan problem bila je i podjela Page 74 .836 On je u jednom izvješću iz sredine kolovoza teško optužio sekretara za narodnu obranu Tomislava Merčepa za samovolju koja je graničila s terorom. i 8. major Petrinović zabilježio je dosta loše stanje u dijelovima 3. Izlaz je viđen u dovođenju ljudi sa strane.537 u Vukovaru je imenovan Krizni štab. 100 Tb nije bio lak proces. tada se.543 Osim u Vukovaru. Br. Nakon povlačenja Merčepa u Zagreb. dijelom ostala vezana za JNA Zahtjev za usklađivanje obrambenih priprema i njihovo uzdizanje na državnu razinu tražio je eliminiranje stranačkog utjecaja i stvaranja oružane sile neopterećene partikularnim i lokalnim interesima. 8.538 Merčepova uloga u obrani Vukovara i njegovo povlačenje nije promaklo dijelu hrvatskih medija koji su ga optužili za šverc oružjem i ubojstva vukovarskih Srba. kolovoza 1991. One su bile posljedica stvaranja obrane koja je u najranijoj fazi bila stranačka briga. Neki od nestalih građana pronađeni su ubijeni iz vatrenog oružja u Dunavu. srpnja upravna vlast bila je u rukama povjerenika Vlade Republike Hrvatske Marina Vidića Bilog. koja je ponovno blokirala rad. ZNG. ZNG od 17. a za njihovo je puštanje traženo oslobađanje "uhićenih četnika". U Gabošu je zaustavljen vlak koji je prometovao na toj relaciji. 8. vojske i pohcije. 00. Osobito je u 2. organa uprave i stvorilo konfuziju".]. 04-87/1-91 od 18. 1991. u željezničkoj postaji Vrapčana u bližim Mirkovaca. Autobuse i osobna vozila s registarskim oznakama iz Srbije "obavezno zaustavljati 1 kontrolirati putnike 1 prtljagu. 109. Mostove na Savi. Pri obilasku djelatnog i pričuvnog sastava u Vinkovcima 7. 1991. kolovoza Policijska uprava Vukovar primila je "šesnaest prijava o nestanku građana srpske nacionalnosti pod za sada neutvrđenim okolnostima". jer je Teritorijalna obrana. Vinkovcima i Vukovaru koje su osobno angažirah općinski sekretari za narodnu obranu. br.540 U jednom od intervjua Merčep je odbio optužbe za ubojstva i trgovnu oružjem.532 Maltretiranje putnika i dalje je nastavljeno samo na relaciji Vinkovci .539 Do 12.

pa je krajem kolovoza zapovjednik regionalnog ZNG-a poduzeo mjere da se to ispravi. Ni stanje u 109. 2003. Srpska novinska agencija "SRNA". 5411 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 3. 10. 542 Jelena LOVRIĆ. 3.. Danas. 1991. 1991.546 Sastavi izvan ZNG-a dobili su zadaću obrane svojih mjesnih zajednica. "Čelnici podunavskih Srba traže Istragu 0 ubojstvima u Vukovaru do srpnja '91. 1. brigade ZNG iz Zagreba. bataljuna 3. Pa. 1991. U Iloku je bilo 39 gardista bataljuna Dubrava i 51 gardist iz bataljuna Kumrovec. Danas.". a isto se javlja prilikom slanja gardista na položaj". B. Pohtlčko-slgurnosna situacija u Općini Vukovar. 147-148. 511-15-10/3-3987/91 od 12. dogodio sredinom 1991. 5. 541 Igor ČUMANDRA.17. o čemu je Zapovjedništvo ZNG-a RH redovno izvještavano. Izvješće. 16.Bitka za Vukovar Zapovjedništva brigade na dio u Osijeku i dio u Vinkovcima. Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu predloženo je da se zapovjednik bataljuna ne mijenja jer nije bilo primjedbi zapovjednika brigade na njegov rad. bio je nedostatak oružja i opreme. 101 uspješan rad. U vinkovačkom selu Deletovci bio je 61 gardist iz bataljuna Dubrava. 2002. 1991. Danas. Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar od 23. a 3. Iz bataljuna Kumrovec bilo je 29 gardista i 42 gardista Iz bataljuna Rakitje. 1991. 7. Sekretarijata za NO i TO u Vukovaru". Većeslav KOCIJAN. pa i kasnije. 2196-01-95-5 od 18. "kako bi se riješile nesuglasice i loš rad". "Što je skrivio Merčep". brigade ZNG-a. br. Novi list. 7.549 U Vukovaru je u srpnju počeo ustroj 4. "Merčep ide u Haag. 12-13. pa se taj dio brigade teško mogao i držati nekakvom manevarskom postrojbom.644 Ustroj desetina vojne policije pri brigadama bio je pokušaj da se spriječi samovolja i u postrojbe uvede red. Dio izvješća je objavljen 1991. 8. 11. 24. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.548 Na području Vukovara u kolovozu su i dalje bile skupine gardista 1. 1991.550 Početkom kolovoza bataljun je tek dijelom ustrojen. Istraga je zatražena i za miniranje srpskih kuća prije masakra u Borovu Selu. 9. kako tvrde. brigada ZNG i dalje je imala zadaću intervencija na najugroženijim dijelovima istočne Hrvatske. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". postalo je jasno da to nije bio dobar potez. a oko pružanja pomoći zapovjedniku angažiralo se na nekoliko dana i Zapovjedništvo brigade. i da se provede u djelo "zapovijest u svezi objedinjavanja snaga HDZ. a to neka istraže nadležna istražna 1 pravosudna tijela pravne države". 543 Srđan ŠPANOVIĆ. Brigade ZNG trebale su djelovati u cjelokupnom pojasu nadležnosti. a odvedene tisuće Hrvata". Nestanak više osoba Iz Vukovara i Borova N.. JVovj list 22. Zahtjevu za njim pridodana je i stavka koja se odnosila na topliju odjeću "radi hladnijeg vremena koje nastupa". 1991. Mladen PLEŠE. W "Megilot". 10.547 Osnovni problem u regiji. u suvremenom tisku. "Neka svatko odgovara za ono što je učinio". 1991. te da se "događaji.1991. naoružanih prema ranijem konceptu Sekretara za NO. 8. Srđan ŠPANOVIĆ. "Vukovarski Napoleon". Ur. 24. "Narod nije genocidan".545 Mjesec dana nakon što je Zapovjedništvo ZNG-a RH prednost dalo teritorijalnoj organizaciji na štetu brigadne organizacije. ne mogu se koristiti kao izlika za sve što se kasnije u Vukovaru dogodilo: srušen je cijeli grad. 2002. 8. 8. 53a U siječnju 2002. Depeša br. Gradska uprava Vukovara na temelju te tvrdnje odgovorila je komentarom da svatko "treba odgovarati za ono što je učinio. Merčepa uhitio i odveo u Zagreb Ferdinand Jukić. 1991. brigadi ZNG nije bilo na željenoj razini. čelnici podunavskih Srba zatražili su istragu o ubojstvima vukovarskih Srba od kojih se dio. zapovjednikom je bataljuna umjesto Stapana 544 SVA MORH-ZOZO: Major Ivan Petrinovlć.551 Usprkos željama Zapovjedništva brigade i lokalnih općinskih i regionalnih struktura Ministarstvo obrane. stvarajući uvjete za brzi ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. Gregurić pred haškim istražiteljima". što je stvaralo "nezadovoljstvo među gardistima koji su na položaju. 16-17. Narodne novine. što je otežavalo 536 Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar od 23.18-19. 7.. 53S Općina Vukovar. Novi Sad. NIP "Polet-pres". 7. molimo da nas izvjestite". Danas. 8. 10. 23. 7. 1. Dijelom je to bila posljedica organizacije jednog njezinog dijela po mjesnim zajednicama. ubijene su stotine. Prijepis u Zločin je zločin prećutati. 1993. 537 Navodno je prema nalogu Josipa Manolića. Narodne novine. u vrijeme kada "pravi rat još nije bio počeo". NLP "Prva srpska riječ".. Boris PAVELIĆ. "Kako se brani Vukovar". KL 814-01/91-01/01. Obavijest. Izvješće o stanju u nekim Jedinicama Page 75 . a ako se i "dalje ostaje pri ovim snagama. Interne smjene obavljane su u intervalima od 21 do 28 dana. kao i prije. Nacional.

br. Tenji i Tenjskom Antunovcu što je hrvatska strana očito držala provokacijom i prijetnjom. brigade ZNG-a zapovjedio je 21.553 Teritorijalna organizacija obrane u Vukovaru privedena je kraju u drugoj polovici kolovoza. 11-1/91 od 16. 7. Ur. 109. ZNG. 1991. Od ostalih gardista policajci su se razlikovah po plavoj vrpci širine 13 cm..1991. a koja se nosila na desnoj ruci.556 Sredinom kolovoza..1991. Zahtjev za osiguranje opreme zaVP. br. Borova Naselja. 545 SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. proleterske mehanizirane brigade JNA na poligonu "C" s cijevima tenkova okrenutim prema gradu. 3. ponovno ih je pokušala vratiti u svoje ruke.. Kl. ZNG.559 Na području Osijeka hrvatska strana uočila je grupiranje glavnine 12. 2196-01-95-5 od 18. brigade ZNG. Naredba 555 Detaljnije o broju i vremenu angažmana policajaca Policijske uprave Varaždin Page 76 . Izvješće. te pričuvnih i 552 SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNH.557 Početkom i sredinom mjeseca kolovoza najintenzivnije narušavanje sigurnosnog stanja u Slavoniji bilo je oko Belog Manastira. četa 2 bataljuna ZNG od 13. br. a Blagu Zadru njegovim zamjenikom. SVA MORH-ZOZO: Regionalni Krizni štab za istočnu Slavoniju. 550 Točan nadnevak ustroja nisam pronašao. 8. 8. 1991. Politićko-sigurnosna situacija u Općini Vukovar. 547 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26.Sarvaš. pov. 8.. Tenje i na pravcu Bijelo Brdo . no nije uspijevala pruzeti dokumentaciju od Sekretarijata za narodnu obranu u Hrvatskoj pa se pri mobilizaciji pričuvnika morala osloniti na svoje snage.. MUP Hrvatske. Zapovjedništvo od 21. Zapovjedništvo I brigade od 12.Bitka za Vukovar 3. Kriznom štabu. SVA MORH-ZOZO: Zap. poslove novačenja predala republikama i autonomnim pokrajinama U lipnju 1991. 5120-33-91/1 od 16. 109. Zapovijed.. kolovoza ustroj kliznih štabova po mjesnim zajednicama osim ako to već nije učinjeno. U smjenama po oko 100 ljudi dolazili su od kraja lipnja. Ur. Str. 8. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.1991. SI. Imenovanje. Zapovijed. 8. 8. 334 SVAMORH-GSHV: ZNG-Vukovar. 553 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG od 14. 8. br. 8. 102 Radaša Imenovalo Ivicu Arbanasa. Br.. 8.. Vinkovaca i Đakova. Naoružani civili u mjesnim zajednicama bih su dužni poštivati odredbe kriznih štabova. Obveza kriznih štabova bila je i sanitetsko osiguranje svog područja. Najveći dio bio je iz Policijske uprave Varaždin. 119-01/91-01/05. 1991. 147-148. Po ustroju je predviđeno da desetina broji 10 ljudi (devet gardista policajaca i dočasnik .560 Prema hrvatskim procjenama Armija je provodila "tihu' mobilizaciju srpskog stanovništva" i dovodila pričuvnike iz Srbije. SVA MORH-GS HV: Zap. 8. Planirano je da svaka mjesna zajednica da svoj doprinos u obrambenom lancu tako da ustroji svoju obranu i osnuje civilnu zaštitu. 814-01/91-01/01. kolovoza u Vukovar je stigla i postrojba posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. Izvješće. Zločin je zločin prećutati. 1991. no da se radi na njegovu ustroju razvidno je iz jednog izvješća 3. SI. Zahtjev za izdavanje zapovijedi. koja je prisluškivala veze MUP-a. Zapovjednik 4.zapovjednik desetine). 8.. 8. Izvješće. 1991. 1991.555 Njihov dolazak nije bio nepoznanica za JNA. 1991. 1991. rujna na području općine bio 201 policajac iz Varaždina.. Općina Vukovar. U drugoj polovici kolovoza stigla je i jedna izvanredna skupina pa je od sredine kolovoza do 11. 1991.554 Pored ZNG-a na područje Vukovara redovno su dolazili pripadnici temeljne i specijalne policije. 549 SVA MORH-GSHV: ZNG. U zapadnoj Slavoniji intenzivirane su pripreme za srpsku pobunu koja će se dogoditi početkom rujna. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991.552 Vladin povjerenik u Vukovaru mislio je da su imenovani "ljudi bez ikakvih kvalifikacija i stručnih znanja u tom području". Izvještaj o jedinicama I brigade ZNG-RH. 04-78/1-91 od 12. 546 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. Br.. s natpisom "Policija ZNG RH" s grbom RH iznad dvije ukrižene puške. 8. Izvješće o stanju popune ljudstvom 1TMS 551 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju od 14. brigade ZNG-a iz sredine srpnja. Kl. točnije od 13. br. Počela je razvijati svoj sustav pozivanja preko pouzdanika iz svog sastava. 548 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. br. Iznenađenje je možda bila spoznaja da se za odlazak u Vukovar "javljaju i dobrovoljci". boraveći na području Vukovara po 15-tak i više dana. bataljuna 3.558 Pokreti Armije nisu se smanjivali. Tbvarnika. SVA MORH-GSHV: 3. 04-74/1-91 od 10. a osobito su Intenzivni bili na području Osijeka.561 Armija je 1988. Zapovijed. 1991.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske od 11. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 9. osim iz Stare Tenje. Borova Sela i s broda Riječne ratne flotile JNA s Dunava. Izvješće. 3C" SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 7. SVA MORH-GSHV: Općina Osijek. 1991. pri čemu su oba topa BI oštećena i trenutno 582 POAj Komanda 1. 204-1 od 23. Izvješće o vanrednim događajima na području općine Slav. na 7. Pov. 8.. Br. Dnevni izveštaj o praćenju veza MUP-a. što je prema izvješću Zapovjedništva 109. 356 POA: 32.. Depeša br. 51)7 SVA MORH-GS HV: CO Vukovar od 7. 1991. 8. br. 1991. ZNG.571 Pretres kuća i oduzimanje naoružanja osiguravala su dva oklopna vozila JNA Dio hrvatskog pučanstva nakon toga je iz straha napustio selo. 7. Stvarno je to objašnjenje s točke jugoslavenstva i ne priznavanje da se javljaju uglavnom Srbi. koje je tučeno iz minobacača. 537 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. 8. 1991. 8.573 Treća brigada ZNG-a odgovorila je na vatru streljačkim naoružanjem i topništvom koje je imala. Trpinje. Str. br. 8. Obavijest. 08-1932/1-91 od 12. CO Osijek. 563 POA. 1991.Bitka za Vukovar kod M. kolovoza Borovo Naselje i Vukovar napadnuti su minobacačkom vatrom iz Bršadina. zabilježeno je da se iz svih mjesta koja su bila pod nadzorom pobunjenih Srba. 3. br. RIv. CO. 1991. 501 SVAMORH-GSHV: Općina Vinkovci.569 Na putu od Tordinaca prema Ostrovu napadnuti su i opljačkani žeteoci koji su se vraćali u Nuštar.565 Incidenti su se nizali jedan za drugim. U dnevnom izvješću Zapovjedništva 3. Požega. SVA MORH-GS HV: Općina Podravska Slatina. otvorena vatra na susjedna hrvatska naselja. pov. 2-7/91 od 9. br. svoje redove mobilizacijom su popunjavali i pobunjeni Srbi. 3311U taktiku tih kolona pripada i namjerno oštećivanje vozila koja su susretah ih koja su bila parkirana uz ceste. CO. ZNG od 7. SNO. što je neutemeljeno objašnjenje. preusmeravanje. gotovosti Naređenje. tenkovskih topova i topova Riječne ratne flotile. SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza o preusmjeravanju novaka planiranih za garnizone u kriznim područjima Republike Hrvatske u postrojbe JNA u Bosni i Hercegovini i Srbiji. pov. 566 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. RUOTIĆ. 511-15-10/3-3946/91 od 7.570 U nacionalno miješanom selu Orolik većinski Srbi 11. kolovoza. 565 SVAMORH-ZOZO: Zap. 298-300. m uprava. a stradali su uglavnom stambeni objekti. brigade ZNG prijetilo mogućim incidentom. kolovoza u pretresu kuća hrvatskog stanovništva oduzeli su 10 komada lakog naoružanja. 8. Najjači napad bio je na Borovo Naselje. 1220/91 od 12. 8. pov. br. 1991. GŠ OS SFPJ. 12/73-85 od 15. Informacija o polltičko-sigurnosnom stanju u općini Slatina do 11. Str. 8. Povećanje dragovoljaca opravdavano je općom mobilizacijom u Hrvatskoj pa su navodni dragovoljci bježali od ZNG-a. 8. Izvješće. SVA MORH-GS HV: CO Page 77 . 1991. Izvješće. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 109. 1991. 1991. 338 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab Slavonska Požega Str. pov.562 Snage JNA u Slavoniji rasterećene su poslova prijema i izobrazbe novih novaka naredbom Generalštaba oružanih snaga SFRJ od 15. Mere mob. 9. Ranjena su petorica gardista i tri civila. D. 1991. SVA MORH-ZOZO: Skupština općine Orahovica. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD. Republičkom centru za obavještavanje.572 Naglo i veliko pogoršanje sigurnosnog stanja u istočnoj Hrvatskoj dogodilo se 13. br. 1991. "Sa minobacačima MB 120 i topovima B 1 uzvraćeno je na Jagodnjak sa 24 mine 120 mm i 7 granata 76 mm.567 Idućeg dana iz Borova Sela ispaljeno je nekoliko minobacačkih granata na Borovo Naselje i Vukovar. br. 103 umirovljenih oficira.568 Zabilježena je i pucnjava iz snajpersklh pušaka po Vukovaru iz Borova Sela i Trpinje. korpusa. br. 1991. Noću 6. Bitka za Vukovar. Minobacački napad na Borovo Naselje i Vukovar. 8.. SL 04-77/1-91 od 12. Izmena plana uputa u septembru. 8. 1991. 2353-260/90 od 15. brigade ZNG-a. 1991. 1991. Str. DEDAKOVIĆ-JASTKEB. Kriznom štabu za Slavoniju i Baranju. R. Vanredno izvješće. Br. SSNO. 8. 8. 1263-3 od 26. Krizni štab od 13. SNO.564 Osim Armije. 8.563 Koncem kolovoza povećan je broj dobrovoljaca iz pričuve pa je mogući "višak' trebalo proshjediti drugim postrojbama Armije. vojne oblasti.. 5GJ HIC: Komanda 17. 8. godine.566 Od mmobacačke vatre ranjene su četiri osobe.

04-98/1-91 od 23. 8. Komanda 17. političko vodstvo Vinkovaca nije dopustilo 109. Ur. 8. br. Operativno dežurstvo od 7. 8. ZNG. osim puškaranja s pobunjenim Srbima bilo zaprečavanje i "utvrđivanje značajnijih komunikacija raskrsnica. proleterske mehanizirane brigade. Iz rejona B. 91. ista nije otvarena po iskazu dežurnog jedinice i zapovjednika pomoćnika za pozadinu. 04-101/1-91 od 23. ZNG. 08-1913/1-91 od 11. 08-1846/1-91 od 8. br. 1991. 1991. br. 8. 04-80/1-91 od 14.577 Pod dojmom sličnih događanja i stalnih pokopa poginulih gardista i civila. Obavijest. SI. 1991. 511-15-10/3-3991/91 od 14. 570 HIC. 1991. br. ZNG-a i HDZ-a da su iz Borova otvorile jaku vatru na Borovo Selo. 1991. brigade ZNG-a. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce.574 Osim što dobro ilustrira odnose između ZNG-a i pojednih slavonskih općina. Izvješće na dan 13/14. CO. 578 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 23. 104 neupotrebljiva. 3. 1991. "odgovoreno im je vatrom iz svih oruđa". 8.. 1991. ZNG od 14.. br HV: Zap. Izvješće. Depeša br. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. 1085-1/9 od 2. 8. SI. 511-15-10/3-3890/91 od 13. Izvješće. 1991. CO Osijek Telefaksirano u Zagreb u 7:43. 08-1962/1-91 od 14.. br HV: Zap. 8. Na teritoriju općine Vinkovci iako je naređeno otvaranje artiljerijske vatre. brigade predane 3. 1991. korpusa. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar..Bitka za Vukovar Vukovar od 7. 1991. 1991. Br. 8. 56a SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju od 8. 3. Str. br. 568 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. Br. Minobacački napad na Vukovar i Bogdanovce. 8. putnih prelaza. 8. 8. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. SVA MORH-109.1991. br ZNG. Obzirom da ovo nije prvi puta tražimo odobrenje da zbog pasivnosti artiljerijskog oružja iz Vinkovaca prebacimo u Osijek". pov. Zrakoplovstvo JNA napalo je 22. Depeša br. Zap. Naselja uzvraćena artiljerijska vatra na B. a na ponovljeno i izričito naređenje za otvaranje vatre izjavili su da Hrvatska sela koja su tučena minobacačima terorista ne dozvoljavaju zaposjedanje vatrenih položaja i uzvraćanje vatrom. CO. kolovoza u Vinkovačkom Novom Selu policijsku postrojbu koja je bila na strelištu. Budući da je vatra zahvatila i dijelove 12. Dnevni operativni bilten. pri čemu Je poginuo jedan policajac a ranjeno je šest policajaca. Oružani minobacački topovski i mitraljeski napad na Vukovar i B. br. Izvješće od noći 07/08.575 Izmjenu vatre 13. 8. 8. utrošak mina i granata za sada neutvrđen. Neizvjesna je bila samo mogućnost uspješne obrane tih prepreka jer brigada nije raspolagala "dovoljnim 574 SVAMORH-ZOZO: Zap. SI. brigade ZNG-a daje uvid u njezinu gotovo simbohčnu vatrenu moć. Obavijest. Optužila je snage MUP-a. 04-76/1-91 od 11. br. ZNG. sa područja općine Vukovar.1991. Depeša br. 8. obavijest. br. Br. 109.579 Problemi su se javljali i u međusobnom komunciranju civilnih struktura. 571 SVA MORH-109. Izvješće. 0 tome je pukovnik Pejić iz Osijeka upoznao Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu.1991. Tek tada su protuzračne rakete iz 109. 573 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 8. 1991.. 37S SVA MORH-GSHV: Zap. SVA MORH-GS HV: Štab NO Vukovar od 8. što je hrvatska strana marljivo bilježila. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istoćnu Slavoniju od 14.. CO. Izvješće. 109.. 109. Br. Izvješće. kao u slučaju 109. 9. Page 78 . Vladin povjerenik u Vukovaru odbio je na traženje Kriznog štaba Slavonije i Baranje iz Osijeka isključiti električnu energiju Borovu Selu zbog prijetnji iz sela Bobota o mirniranju dalekovoda čime bi i Vukovar ostao ostao bez struje. Ur.578 Ono je moralo intervenirati prema Vinkovcima za predaju raketa. 1991. 511-15-10/3-3991/91 od 14. ZNG za istočnu Slavoniju od 23. Upozorenje i informacija o borbenim dejstvima u zoni korpusa. ZNG od 14. br HV: Zap.576 Lokalizmi i prevlast lokalnih nad širim interesima u redovima hrvatskih oružanih snaga postojali su i kasnije. 1991. Zabrana sukoba s njom i dalje je bila na snazi pa je osnovna obrambena djelatnost. 8. prvo nije dozvolio predsjednik Općine. Selo. SNO.. 1991. Izvješće. 575 SVA MORH-ZOZO: Zap. 08.1991. izvješće 3. ZNG. brigadi ZNG-a koja ih je rasporedila u Sarvašu. pov. 08.. 8. mostova". 1991.580 Uz povremeno otvaranje vatre po hrvatskim snagama Armija je i dalje neumorno pokretala oklopne i mehanizirane skupine po Slavoniji. kolovoza Armija je predstavila sasvim drugačije. 109.. br. Izvješće. 570 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. 572 SVA MORH-GS HV: Općina Vinkovci. Naselje.. 577 SVA MORH-109. Str. brigadi ZNG-a da preda regionalnom Zapovjedništvu ZNG-a tražene protuzračne rakete.

1991. 584 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 20. kolovoza od Komande 1. 1991. ZNG od 22/23.581 s U Vukovaru. kao i na pokrete pojačanja za Vukovar i Osijek590 Sukobi u drugoj polovici i krajem kolovoza bih su razlog da Armija na vrijeme poduzme mjere za održanje borbene priprave postrojbi jer se približavao rujan. Izvješće. 1991. što im je u iduća dva dana i uspjelo. 587 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. Izvješće. poduzimala je mjere zaprečavanja pravaca na kojima je očekivala prodor Armije i djelovanje pobunjenika589 Komanda Tuzlanskog korpusa 26. 8. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 24. mjesec u kojem se provodila redovna smjena vojnika na služenju vojnog roka. Jedan član obitelji ubijen je u napadu. u 01:08. što je vjerojatno vrijeme nastanka.582 Najugroženiji dio istočne Hrvatske u kolovozu ipak je bila Baranja. 8.Bitka za Vukovar '. kolovoza napadnuta je jedna od rijetkih hrvatskih obitelji koja je ostala u tom naselju. 8. odnosno intervenciju prema Baranji. Komanda Tuzlanskog korpusa zadužena je 21. Dio nesrpskog stanovništva iz Baranje povukao se prema Mađarskoj i Bellšću. 106 pripravnost za intervenciju prema mostovima na rijeci Dravi i Savi da bi spriječili hrvatski protuudar. 8.585 Poraz je donekle ublažen izvlačenjem većeg dijela mesa iz hladnjača u Kokmgradu. vojne oblasti da izradi procjenu i predloži način budućeg angažmana postrojbi na "kriznim žarištima vodeći računa daje potrebno ukrupniti jedinice i koncentrisati ih u pogodne rejone odakle se brzo mogu angažovati na ugrožene pravce i pravovremeno stići na mesto sukoba". 1991. 109. Izvješće. 582 MUP RH-OTŽ: SNO Vukovar. kolovoza većina gradova u regiji. stavljena pod kontrolu". Telefaksirano u Zagreb u 19:21. prema mišljenju zapovjednika ZNG u istočnoj Slavoniji. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju od 22. 1991. za 20 dana. 1991. 8. Telefaksirano 18.584 Radi sprječavanje pomoći Baranji napadnuta je 20. Vukovaru i Nuštru.591 Želeći pojačati obranu svojih dijelova u Đakovu. Sredinom kolovoza policija je ostala bez nadzora nad nekoliko naselja. Izvješće.587 Nakon okupacije Baranje Komanda Tuzlanskog korpusa očekivala je da će hrvatske snage pokušati protunapad u Baranju pa je 24. Vanredno izvješće. Izvješće o dosadašnjem radu i situaciji na području Kriznog štaba. 586 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. kolovoza zapovjedila podređenim sastavima 581 SVA MORH-ZOZO: Zap. kolovoza naredila izmještanje jedne Page 79 . 2196-01-91-3 od 15. Povodom tog događaja i pokušaja pomoći napadnutoj obitelji. Izvješće. Telefaksirano u Zagreb u 10:04. a drugi je teško ranjen.. a u Belom Manastiru Incidenti su postali svakodnevni. br. Izvješće. 1991. ZNG. što je smanjilo stupanj pljačke Baranje. jedan od uzroka povlačenja bio je i "nedostatak municije a o čemu vas učestalo obavještavamo u našim izvješćima". Izvješće..586 Pored nadmoći Armije i pobunjenika. privoditi kraju zauzimanje Baranje. 8. SI. Izvješće. Izvješće je bez nadnevka i na njemu je rukom dopisan nadnevak od 15. kolovoza 1991. Br. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 22. 04-88/1-91 od 19. 8..588 Hrvatska strana za takav pokušaj nije imala snaga. 1991. 1991. Isključivanje električne energije Borovu Selu. kolovoza 1991. 585 SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. 683 SVA MORH-ZOZO: Krizni štab za istočnu Slavoniju 1 Baranju. što je u dnevnim ¦f izvješćima redovno isticala. KL 810-03/91-01/01. 105 j? brojem protivoklopnlh sredstava za = uspješnu obranu". službujući u općinskom Sekretarijatu za narodnu obranu optužio je načelnika Policijske uprave Vukovar za nesuradnju i odbijanje pomoći. br. Izvješće. 1991.se gvA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Vukovar. Krajem kolovoza SSNO je produžio služenje vojnog roka naraštaju rujan 1990.. Nova crta obrane prema Baranji postavljena je između Tvrđavice i Podravlja. 1991. do 18. 8. 8. Intervencijom Sekretarijata za narodnu obranu i ZNG-a "situacija je . u naselju Petrova Gora navečer 17. Ur. Kriznom štabu Osijek Izvještaj dežurnog. Težište je stavljeno na hrvatske snage u Borovu Naselju. kolovoza naredila je podređenim postrojbama da intenziviraju prikupljanje podataka o hrvatskim snagama.. gdje im je organiziran prihvat. 8. kolovoza počeli su vokovarski ratnici u ljeto i99i. SVA MORH-GSHV: Načelnik smjene u OC Zap. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 16..583 Armija i pobunjeni Srbi 20. 8. Komanda korpusa 31.

proleterske gardijske mehanizirane brigade. mehanizirane brigade do Bijelog Brda i Dalja. Izvođenje zaprečavanja planiranih rejona i pravaca 590 HIC: Komanda 17.597 Istog dana istočni dio vukovarske općine intenzivno je nadlijetalo zrakoplovstvo JNA uznemiravajući pučanstvo brišućim letovima. 1085-104 od 24. brigadi ZNG. 1742 u 107. Naređenje.584 Na tom području već je bila glavnina 51. 8. 1479 u 108. m SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju i Baranju od 21. za razliku od prijepodneva 25.598 Armija je priznala obaranje jednog zrakoplova iznad Borova. brigadi i najviše. što je provedeno 27. korpusa. mješovite protuoklopne artiljerijske brigade i bez suglasnosti Komande Tuzlanskog korpusa nije se mogla uporabiti. Str. Upozorenje. korpusa. br. a četiri su ranjena Dalji razvoj događaja opisan je u brzojavki Policijske uprave Vukovar.593 5. 1991. Korpus je za predstojeća djelovanja ojačan bataljunom 1. 1991. br.592 Okupacijom Baranje završena je jedna faza sukoba u Slavoniji. 8. djelatne brigade i dva djelatna bataljuna od kojih je jedan bio samostalan. 107 Početak "borbe za oslobođenje Vukovara" Nakon okupacije Baranje Novosadski korpusa težište djelovanja usmjerio je na područje Vukovara i Vinkovaca. pov.8 HIC: Komanda 17. Pripadnici ZNG koji su osiguravah silos uzvratili su vatru na zrakoplove prilikom njihova drugog naleta. 1991. a pilot je spašen. protjerala s njega veći dio nesrpskog stanovništva i nanijela veliku gospodarsku štetu Republici Hrvatskoj. 8.595 Ujutro 24. imajući sveukupno 7894 pripadnika. od kojih je jedan pao kod Bršadina. kolovoza u Slavoniji sastojao od četiri pričuvne brigade. 1085-115 od 31. pov. 8. :m HIC: Komanda 17. te nagazio na protutenkovsku minu". 1991. Bombardirali su napuštenu postaju ZNG na Opatovcu. a drugi negdje iznad Vojvodine. Str. te najprije otvorili snažnu vatru iz svih raspoloživih sredstava na zadnju barikadu prema Borovu selu. br.™ U eksploziji koja je slijedila poginuo je jedan vojnik. korpusa. a potom mitraljirah silos "Dergaj" kod Bršadina. od kojih je veći broj otišao u Borovo naselje. br. ZNG se 20. mehaniziranog bataljuna 36. 1991. grad je gotovo okružen.. gdje su zauzeli ključne pozicije. brigada. kolovoza stigla u Bršadin. brigade imao je samo 131 gardistu. Zbor narodne garde Republike Hrvatske bio je u potpunoj defanzivi. 8. 1840 gardista u 109. mehanizirane brigade iz vojarne u Vinkovcima na poligon "Nabrđe" kod Đakova. što je bila osnovna zapreka brojnom i borbenom rastu. kolovoza Armija je u Vukovaru počela premještati postrojbe bez najave. Str. na drugom mjestu bio je 63. mehamzirane brigade pa je mehanizirani bataljun nakon dolaska vjerojatno stavljen pod njezino zapovjedništvo. Ni nakon dva mjeseca od ustroja pričuvnih brigada njihovo naoružanje i oprema nisu se znatnije promijenih. kolovoza. pov. 1711-2 od 28. a pravci dovođenja novih snaga iz Vojvodine preko mosta kod Bogojeva potpuno su osigurani. Prema njihovom prijavku oborena su dva zrakoplova. Iz djelatnog sastava bilo je 1688 gardista. Pričuva je brojala 6206 gardista. pov. kao i na sve civilne objekte i na sve što se miče. zahvatio travnata bankinu. brigadi. Znatno je poboljšala svoj ionako povoljan operativni položaj. Str. kolovoza dobila naredbu da pošalje svoj 2. brigadi. Njezin operativni razvoj oko Vukovara bio je još povoljniji. Zbog stalnih uznemiravanja i znatnih teritorijalnih i ljudskih gubitaka. od čega: 1145 u 106. Zadaci postavljeni od saveznog sekretara za narodnu odbranu. Slavonska regija na dan 20. Uvođenjem novih snaga ukliještila je Osijek stvarajući povoljne pretpostavke za njegovo odsijecanje od matice zemlje. Armija je pod geslom razdvajanja sukobljenih strana zauzela dio hrvatskog teritorija. Gotovost jedinica za izvođenje borbenih dejstava. Na zadnjoj barikadi između Borova i Borova Sela kamion JNA koji je prevozio hranu iz Vukovara u Borovo Selo. bataljun 1. kolovoza. mehanizirani bataljun u Borovo Selo. samostalni djelatni bataljun iz Slavonske Požege sa 249 gardista a 3.599 Noć je prošla mirno. koja je 23. Od zapovjednika sela dobili su zadaću za napad na silos "Dergaj" kod Bršadina. Noćni pokreti JNA zabranjeni su. 18/101-179 od 26. skrenuo je s "ceste na lijevu stranu. "Odmah nakon toga iz vukovarskog garnizona izišlo je više tenkova i transportera. Naređenje za obavještajno obezbeđenje. m SVA MORH-GSHV: Popuna jednlca (osobni sastav). Četa je podređena Zapovjedništvu 158. Sa 1308 pripadnika najbrojnija je bila 3. 591 VSA MORU: Komanda 17. Za napad je angažirana i skupina od oko 30 dobrovoljaca Srpske garde koja je 24.Bitka za Vukovar mehanizirane čete 2. što je prekinula nakon hrvatskog upozorenja596 Svi prilazi Vukovaru i Borovu Naselju blokiram su zbog dojave o pokretu veće kolone vojnih vozila iz pravca Dalja. 8. Izbijanjem 51. 1991. korpusa. Jedan dio tenkova i transportera zauzeo je put prema Page 80 .

Srpska reč. SVA MORH-GSHV: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 11. "Napadi u oblandi laži". Ur. kolovoza poginula su dva pripadnika ZNG-a.. Upravi SIS. 8. Narodna armija. 5991. "Ti divni ljudi. Narodna armija 28. MARKOVIĆ. m Page 81 . što se vidi iz nadnevka telefaksiranja. 8. koja je već ranije bila napadnuta i razorena. 20. 22..15 sati na podmukao način izvršen napad na vojno vozilo koje je obavljalo prevoz hrane iz Vukovara za pripadnike JNA u Borovu Selu. Depeša br. sve do 13. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 601 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 8. 595 Žtvan J. po hrvatskim tvrdnjama. obavijest. SIS. Izvješće.30 tri zrakoplova JNA napala su silos "Dergaj" koji je pogođen i teže oštećen. 11. 511-15-10/3-4179/91 od 25..604 Informativna služba Tuzlanskog korpusa povodom sukoba priopćila je da je "jutros u 9. kada je nastupilo primirje. 1991. Izvješće. Bombardiranje silosa i ekonomije Opatovac. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 605 L MARKOVIĆ. 12. kolovoza 1991. 19917. koje su zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih sela krenule "u napad na Borovo naselje i grad Vukovar". 1991. 22.. 8. Potporu im je pružilo topništvo i zrakoplovstvo koje je napalo Vukovar i Borovo Naselje. mladi ratnici". 1991. ostala bez dva zrakoplova i nekoliko oklopnih vozila. Posije tog napada slijedio je i zračni napad na napuštenu vojarnu Opatovac.. Bombardiranje i mitraljiranje Borova Naselja i Opatovca. 8. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. ranjeno je 30 civila. Izvješće o događajima u Vukovaru..601 594 Ti divni ljudi. m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. a JNA je. oklopni bataljun 1. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. mladi ratnici". br. 603 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 25. pa su i sa tih položaja otvorili vatru iz sveg raspoloživog naoružanja". kolovoza 1991. Izvješće. podmetanjem protivtenkovske mine pod vozilo. 1991. 6. Pripadnici HV. Depeša br. 1991. 1991. 604 VRH-USMSP: MORH. 8. 596 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. obavijest.. "Kako smo shvatili". Depeša br. jedini izlaz iz Vukovara u slučaju evakuacije. Narodna armija. Izvještaj. Tijek napada i obaranje zrakoplova u izvješću iz Vukovara netočno je datirano pod 25. 598 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Obavijest. 1991. GRUJIČIĆ.605 Bio je to početak kampanje koju je Beogradski radio dan-dva kasnije otvoreno nazvao početkom "borbe za oslobođenje Vukovara". Oko 17. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 511-15-10/3-4177/91 od 25. 511-15-10/3-4175/91 od 24. 1991. 8. 1991. 28.Bitka za Vukovar Bogdanovcima. sudjelovanje u agresiji na RH. U ovom zločinačkom aktu poginuo je jedan vojnik a teže su povrijeđeni jedan starješina i vojnik dok su dva vojnika lakše ozleđena". obavijest. Izvješće je u prilogu dnevnog Izvješća Zapovjedništva ZNG-a RH za istočnu Slavoniju od 25. Prolaz kroz Sotin bio je zaprečen branjenim barikadama koje je bataljun pokušao uništiti vatrom tenkovskih topova. 597 MUP RH-OTŽ: Štab narodne obrane Vukovar od 25. 24. 1991. po jedan policajac i jedan civil. II odjel. 1991. u 21:22. 6. Prema izvješću ZNG za istočnu Slavoniju oklopno vozilo nasilno je pokušalo proći kroz barikadu.30 sati.. 20. 8. 8. 511-15-10/3-4177/91 od 25.607 armija «pod NOGAMA« vukovarskih branitelja 602 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. Izvješće je netoćno datirano. u 10:15.606 U borbama 25. Narodna armija.. 1991. 1991. 8. Izvještaj.603 Istog dana iz Sida preko Tovarnika stigao je na Vučedol 1. 1991. 8.. 12. Izvještaj. 1991. 1. "Napadi u oblandi laži". 38. Pokušaj nije uspio pa je bataljun obišao selo i stacionirao se u vinogradima na Vučedolu. proleterske gardijske mehanizirane brigade. u 12:15. 8. kolovoza. 108 U sukob se odmah uključio i dio snaga JNA s postava u Borovu Selu. 8. 1991.602 Sukob je trajao čitavo prije podne.

kolovoza 1991.609 Napadi Armije i pobunjenih Srba iz Borova Sela na Vukovar i Borovo Naselje nastavljeni su 26. 61.00 sati. 609 SVA MORH-109. Borba 27. 8. 8. Ispostava Slavonski Brod od 15. MUP RH-OTŽ: MUP. br. Narodna armija. Dnevnik događaja. 1991. a branitelj bez tri sanitetska vozila. 8. Operativni štab od 26. MUP. 010 MUP RH-OTŽ: MUP. Služba za zaštitu ustavnog poretka. ispalivši nekoliko stotina mina. godine u vremenu od 07. kada su potpuno odbijeni. 8. ZNG.. SVA MORH-109. jedinice JNA su obustavile vatru i povukle se na početne položaje". SI.6U Dva dana kasnije isti dnevnik razaranje Vukovara pripisao je hrvatskim gardistima koji ne "štede grad koji više neće biti njihov". Br. Podržavale su ih samoorganizovane jedinice Borova Sela. 8. Operativni štab od 26. kolovoza bila je osobito burna u Vinkovcima koji su napadnuti minobacačkom vatrom i pješaštvom iz Mirkovaca.Bitka za Vukovar 'Vukovar u obruču".612 U istom broju Narodne armije jedan od zapovjednika postrojbe JNA u okolici Vukovara. JNA je ostala bez 10 oklopnih vozila. što Hrvatski radio "koristi da gardu i mupovce časti atributom nepobedivosti". 1991. 109. Tom prilikom pogođen je i zapaljen Dom tehnike. U prilogu je izvješće Štaba narodne obrane Vukovar od 25. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. Izvješće o sigurnosno značajnim događajima na dan 26. Izvješće. 1992.7 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. Neki srpski novinari "tampon zoni" Armije pripisivali su čak prohrvatski postupak jer sprječava "srpski napad na grad u kojem bi se mnogo krvi prolilo i mnogo izgrađenog porušilo". bez čijeg čišćenja "na tom delu teritorije" neće biti mira. godine u vremenu od 07. Pored zrakoplova 172. 8. 25.. izvor svega zla. br. oštetili veliki broj kuća i automobila. Izvješće. opisao je Borovo Naselje kao utvđeni ustaški bastion. 1991.011 Viđenje 26. Službena zabilješka o informativnom razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). "Očito nezadovoljni učincima svojih zločinačkih dejstava. Izvješće. kolovoza iz kuta Armije objavljeno je nekoliko dana kasnije u jednom od brojeva Narodne armije. 8. U napadu je poginulo pet osoba.610 Prema procjeni branitelja. Izvješće. a tragovi šrapnela vidljivi su na gotovo svim oklopnim transporterima i tenkovima JNA čiji su pripadnici uzvratili svim raspoloživim sredstvima. 1991. kolovoza 1991. "Širi se miris baruta". 1991. 8. 613 Isto.613 608 SVAMORH-ZOZO: ZZNGISB od 25. Bobote i Trpinje. kolovoza i na širem je području Osijeka protekao u sukobima hrvatskih snaga s Armijom 1 pobunjenim Srbima.. koji su se nešto kasnije uključili u dejstva zaštite oklopne jedinice JNA pogodili su i oštetili silos u Borovu Naselju i Dom civilne zaštite. br HV: Zap. 31. koji su s aerodroma Dubrave kod Tuzle napali Borovo Naselje. Izvješće. na 26. 6. kolovoza i trajali su do popodnevnih sati. 10. Izvješće. 04-108/1-91 od 26. SVA MORH-GSHV: MUP. 1991. a ranjeno je oko trideset osoba. 8. ZNG. 8.00 sati.615 Stajalište da je Page 82 . 4. brigade ZNG zaposjele su obrambene postave prema Mirkovcima i gradskoj vojarni "ne dozvoljavajući neprijateljskoj pješadiji da uđe u grad". 1991.00 do 17. U jednom članku u Politici tvrđeno je da samo blokada Vukovara od Armije sprječava "odlučujuću ofanzivu na Vukovar" u koju branitelji srpskih sela ne kreću iz "obzira prema JNA'. poznato ustaško gnezdo na samoj obali Dunava. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. 6. napadači su. Operativni štab Ministarstva od 26. Pojačano djelovanje oklopništva i zrakoplovstva JNA bilo je povod Zapovjedništvu ZNG-a za istočnu Slavoniju da od Zapovjedništva ZNG-a RH ponovno zatraži "sredstva za vođenje protivoklopne borbe i sredstva za vođenje protivzračne borbe". 1991. po njima su pucah "prikriveni simpatizeri neprijatelja snajperskim oružjem". lovačko-bombarderskog avijacijskog puka.. S obzirom na to da se dalja dejstva nisu mogla izvoditi bez žrtava među civilnim stanovništvom. 8. 110 Uključivanje u protunapad pobunjenih Srba iz okolnih sela negira novinarsku tvrdnju o spontanom odgovoru na napad. brodovlje Riječne ratne flotile s Dunava napalo je Ilok. Br.608 Noć 25. Operativni štab Ministarstva od 25. u 21:00. 1991. a koja je sudjelovala u napadu.2 Radovan POPOVIĆ.. br HV: Zap. Avioni Ratnog Vazduhoplovstva. 109 Osim u Vukovaru. 8. 109. Po unapred određenim elementima. Snage 109. Prema izvješću zapovjedništva brigade. u 9:00.00 do 17. 8. u 12:47. a zatim prešli u protivnapad. 1991. a Vinkovci su napadnuti minobacačkom vatrom. 1991. 1991. 1991. u ponedeljak su iz Borova Naselja otvorili snažnu minobacačku vatru po položaju jedinice JNA u Borovu Selu i civilnom stanovništvu u delu naselja Crepulje. Dnevnik događaja 6" SVA MORH-GSHV: MUP. 04-108/1-91 od 26. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.

posebno za singapursku puškostrojnicu Ultimax i top 76 mm. brigade ZNG iz mjesne zajednice Stari Jankovci i samostalne čete iz Vinkovaca. 8. Narodna armija.617 Uspjeh je zabilježen jugoistočno od Vukovara u selu Solin. i 109. Zapovjedništvo 3. kolovoza u borbama oko Vukovara izgubila 31 Page 83 . br. 9. br. kolovoza Armija je ponovno napala Borovo Naselje. SVAMORH-109.626 Dio naoružanja zaplijenjen je 29. 22. koji je okupljanim novinarima izjavio da se svakog "časa očekuje .622 Na ostalom dijelu Slavonije najvažniji događaj zabilježen je kod Osijeka. 621 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. U toku dana hrvatskim oružanim snagama predalo se 18 vojnika JNA iz vukovarske vojarne s punom ratnom opremom. kolovoza branitelji Vukovara dobili su protuoklopna sredstva koja su stigla iz Zagreba. 1997. od 27. "Ti divni ljudi.. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21.Bitka za Vukovar Vukovar pred padom dijelili su i politički predstavnici pobunjenih Srba. Politika 1. 8. 1991. ustvrđeno je da je Armija do 27. brigade ZNG za "svoje sastave angažirane na obrani Vinkovaca i Vukovara trebalo je osigurati" manju količnu oružja. S tim oružjem znatno je narasla vatrena moć hrvatskih snaga.623 Za daljnju borbu obrana je Vukovara 27.62 mm. 20. i 30.619 Noću 27. Koliko je mogao. U procjeni koju je Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju uputilo u Zagreb. minobacačku potporu dobivah su iz vukovarske vojarne.616 Napadi na Vukovar nastavljeni su i 27. 1991. Prema riječima zapovjednika 1. Ur. Selo je napao 1. Izvješće. kolovoza bio je i Goran Hadžić. 04-112/1-91 od 28. što je bilo znatno pojačanje u pješačkom naoružanju. lijeve strane Dunava i brodova Riječne ratne flotile. 8.620 Bio je to uvod za napad iz pravca Borova Sela ujutro 28..600 metaka 7. 1991. 4. 1991. 109. procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila i obje skele kod Borova Sela. koji su pretvoreni u jedno od najvažnijih polazišta za napad na Vukovar. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA u suradnji s dijelovima 453. kolovoza od nadređenih zatražila opskrbu streljivom.628 Takav način opskrbe prekinulo je Zapovjedništvo ZNG-a 30. mladi ratnici". Br. predaja ustaša u Vukovaru". 615 Dragorad DRAGIČEVIĆ. branitelj je odgovarao. 380 automatskih pušaka i 45. 1117 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 27. 1. 8. Izvanredno izvješće. mehanizirane brigade i stavio ga pod svoj nadzor. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i B. a oštećeno je više objekata i poljodjelskih strojeva. 1991. a tenkovsku s obilaznice prema Bogdanovcima. naselje. MUP RH-OTŽ: CO Vukovar od 27. "Gardisti blokirani u Vukovaru". kolovoza naredbom o zabrani presretanja takvih vlakova i udaljavanjem postrojbi od njih. Na području Vinkovaca topničkom i minobacačkom vatrom napadnuti su Stari Jankovci. Politika. SNO. 12. ZNG. 20. "JNA sprečava krvoproliće". proleterske gardijske mehanizirane brigade na taj su način "stvoreni uslovi za bezbedno djestvo ka Vukovaru i sa tog pravca". oklopni bataljun 1.618 Oklopni bataljun potom je doveden u Negoslavce. brigadi ZNG-a. 9.625 Preko 109. Na sjednici Izvršnog vijeća Vojvodine održanoj 31. 020 SVAMORH-GSHV: Općina Osijek. Iz Borova Sela kretali su napadi oklopništva i pješaštva.6291 Armija je prestala obavljati takve transporte. 8.. pa je zatražena pomoć i popuna. 022 MUP RH-OTŽ: Medicinski centar Vukovar. m "Očekujemo predaju ustaša". Narodna armija 22. osobito sposobnost za protuzračnu borbu i topničku potporu. Jedna je osoba ranjena. kolovoza na željezničkim kompozicijama JNA koje su se kretale iz Slovenije u Srbiju. 1991.627 Prema tvrdnjama zapovjednika 109.. 1991. SIS. CO. dopuna depeše. U dnevnom izvješću obrane Vukovara zabilježen je pad oko 700 topničkih zrna po širem području grada. 1991. m VRH-USMSP: MORH. 8. brigade ZNG-a ona je dobila tri protuoklopna topa 76 mm. 30. kolovoza. Nedelja 1. Prethodila je topnička priprema s postava JNA okolnih srpskih naselja. Pripadnici HV sudjelovanje u agresiji na RH. 618 "Ti divni ljudi. 1991. gdje je po procijeni branitelja ostala bez tenka i oklopnog transportera. 1991. kolovoza.1991. a dan kasnije stigla su i sredstva za protuzračnu obranu. gdje je JNA s poligona "C" nasilno raščistila barikadu kod Brijesta i potom tri tenka razmjestila kod Tenjskog 614 Dragorad DRAGIČEVIĆ. 111 Antunovca. što je podijeljeno 3. brigade ZNG-a u toku 29.624 Jedna pošiljka oružja stigla je istog dana i u tom je danu podjeljena postrojbama na području regije. koje su rabljene za prijevoz preko Dunava. mladi ratnici". Snage obrane pojačane su i dijelovima 109. 8. 12. br HV: Zap. Kirurgija. Potreba lijekova za Medicinski centar Vukovar. 1328/91 od 27. H* odjel.621 Veliki broj ozlijeđenih civila i vojnika počeo je prazniti raspoloživu količinu sanitetskog materijala u Medicinskom centru Vukovar.

Primljeno telefaksom 28.630 Velike gubitke oklopnih borbenih vozila koje je prijavljivala hrvatska strana. 9. Tim povodom. br. "Industrija opakih neistina". 1991. 04-140/1-91 od 4. Vojnom zapovjedniku Kriznog štaba za istočnu Slavoniju. ZNG. "U prošlom broju našeg lista. u 09:03. Narodna armija 13. mehaniziranog bataljuna 453. 12. 08-2382 od 28. ":u SVA MORH-GSHV: CO Vukovar. 112 vinkovci. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 04-112/1-91 od 28. 1991. 525-19/1-91 od 2. u 10:00. a 10 tenkova navodno je ostalo u okruženju. br. Izvješće.a. Narodna armija.. 8. proleterske gardijske mehanizirane brigade pravcem Sotin Vukovar. Cilj dogradnje besprimemih laži. što upućuje na vjerojatnu pretpostavku da je to bila dezinformacija ili su se probili iz okruženja Na pravcu oko Vučedola napadala je četa 1. "U vrtlogu ratnog plamena". SVA MORH-GSHV Saopštenje Komande garnizona Osijek [27. 109. šest zrakoplova i zajedno s pobunjenim Srbima oko 300 pripadnika. avgusta: 'Iole vojnički obrazovan čitalac i slušalac zna da je potrebno ispaliti 30 granata iz bestrzajnog topa da bi se dobila tri direktna pogotka u tenk. Izvješće. 1991. SNO. 8.. 8. 113 čega je Zapovjedništvo obrane grada izdalo "priopćenje da svi muškraci od 18 do Page 84 . kolovoza s 2. mehanizirane brigade kojoj je 28. br HV: Zap. proleterske gardijske mehanizirane brigade s pravca Sotina i oklopnog bataljuna 2. mehanizirane brigade s područja oko Negoslavaca 1. 1991. br. 8. 6. 8. 525-07-1/91 od 30. Narodna armijo. "" "Ti divni ljudi. 8. 801-01/91-01/09.. Armija je negirala na utemeljen način. 620 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 28. u 09.. 030 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. Hrvatska sredstva priopćavanja u međuvremenu šu povećala broj 'uništenih' tenkova sa 9 na 15. Branitelji su imali osam poginulih.. Br. hrvatskih oružanih snaga. 8. Ur.Borislav ĐURĐEVIĆ. u 23:40.30 sati. 024 SVA MORH-GSHV: CO Vukovar od 27. 12.632 Novosadski korpus. "Hrvatska blokira istinu". 525/03-1-91 od 30. 8. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju 1 Baranju. 028 SVA MORH-109. a prenosili mediji. pojačan je 27. 20. 12 oklopnih transportera. 109. N. Izvješće.636 Obrambene snage u toku dana pristupile su utvrđenju grada zbog '"' R. 8. sedam samohodnih protuzračnih topova.. Ur. 31. jasna poruka armiji U saopštenju se energično tvrdi da nijedan tenk JNA još nije uništen". 20. 9. pozivajući se na statističke pokazatelje. SVA MORH-109. 25. 15. Informativna služba Tuzlanskog korpusa saopštila je 27. Izvješće. ZNG. 5120-03-91-1 od 30. 1991. 1991. mladi ratnici". 1991. 1991.631 Bio je to napad dijelova 453. očigledno. proleterske gardijske mehanizirane brigade koji je preko Iloka. 1991.]. od čega pet u borbama. nakon čega se smatra da je uništen. vojne oblasti 28. br.. jeste podizanje morala tzv. 31. 1991.631 Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Komandi 5. "Ti divni ljudi. 1991. Narodna armija 22. Kriznom štabu Osijek 625 SVA MORH-ZOZO: Razrez naoružanja i municije od 27. koji prema tvrdnjama generala Rašete nije napadao. 8. A iskustva govore da je potrebno 1. Izvješće. u tekstu slične sadržine. 19. br HV: Zap. Izvješće. Narodna armija. 9.. Kriznom štabu Osijek (za RCo ZGB). Dodijeljen mu je pojas nadležnosti između Borova Sela i Borova Naselja. 623 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 27. 8. 629 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. br. PEŠIĆ. Narodna armija 22. 8. Izvješće.Mitnica i Sajmište. 1991. . 635 Mladen MARJANOVIĆ. naveh smo dezinformaciju HINE i Hrvatskog radija o navodno devet 'uništenih' tenkova JNA u Vukovaru. kolovoza slično stajalište ponovio je general-potpukovnik Andrija Rašeta. br. 1991. Br. u 8:45..000 protlvtenkovsklh mina da bi se uništio jedan tenk'. 1991. 1991. jedan samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm. 1991. 627 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. oklopnog bataljuna 1. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. KOSTOV. Bačke Palanke i Dalja stigao na Trpinjsku cestu. 1991. mehaniziranim bataljunom 1. Pov. 1991. Poručio je hrvatskim novmarima da će Armija "za tri dana (. 11.. kolovoza Armija je izvela do tada najjači napad na Vukovar. 8. Raspored sredstava za PZB.) ostati bez ijednog tenka ili aviona" ako nastave tako izvještavati. Ti se tenkovi kasnije ne spominju..Bitka za Vukovar tenk.. Pov. br.. 1991. Odbacio je tvrdnje da postrojbe JNA napadaju jer bi u tom slučaju Osijek i Vukovar "bih davno iza njihovih leđa". 8. Težište napada bilo je na pravcu Negoslavci . Ur.. CO.. "I dezerteri se vračaju".635 Napad je odbijen. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. gdje je ostao do kraja listopada. 1991. kolovoza onesposobljen tenk u kojem su poginula dva člana posade. 8.633 Ujutro 28. 1991. 8. mladi ratnici". Kl.

1991.. 1991. KL 801-01/91-01/07.. u 01:00 sati. mehanizirana brigada JNA kojoj je glavnina bila razmještena oko grada.. 8. 22. kolovoza Zapovjedništvo ZNG-a RH zapovjedilo je prekid vatre i počinjanje pregovora s predstavnicima JNA radi dogovora o poštivanju prekida vatre. br. 109. 5120-03-91-1 od 30. Grad je dobio struju. br HV: Zap. bez tri tenka i jednog borbenog vozila pješaštva. Ur. Nakon polumjesečnog razdoblja bez čvrstog i jasnog zapovijedanja u Vukovar je iz Zagreba stiglo kadrovsko pojačanje.637 Tog je dana iz Vukovara gradski Sekretarijat za narodnu obranu poslao Ministarstvu obrane molbu za pomoć u "streljivima svakojake vrste. br. br.640 Pobunjeni Srbi prekid vatre nisu držali svojom obvezom pa su minobacačkom vatrom napah rubne dijelove Nuštra i Marinaca. Veze sa Vukovarom su u prekidu. Izvješće. Nuštru. 1991. Prema tvrdnjama zapovjednika brigade bataljun je ostao bez jednog tenka. 20.647 Prema zapovjedi Zapovjedništva ZNG-a od 31. oklopni bataljun 1. a telefonske veze i dalje su bile u prekidu. 8. 04-119/1-91 od 29. Na strani JA i terorista ima 4 poginula dva teže ranjena i dva lakše ranjena. 525-13/1-91 od 1. ekonomiji Henrikovci i Vinkovcima. municiji. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. sredstvima za uništavanje zrakoplova" s prioritetom na minama za minobacač 120 mm i metke za top 76 mm. 8. 644 Nikola OSTOJIĆ. pri čemu je poginula jedna osoba.644 Za prodor u Vukovar prema 637 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. 640 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo ZNG. Izvješće. kolovoza bivši zrakoplovni potpukovnik JNA Page 85 . ZNG RH i terorista i JA U okršaju".. policajac i civil. Str. Izvješće..641 U noći 30. Izvješće o vanrednim aMvnostima. 9. 1991. kolovoza Vukovaru je donio zatišje.. 8. grad je bez struje jer je uništena trafostanica. kolovoza primirje je prekinuo sukob "između MUP-a. 1991. stigao oklopni bataljun JNA SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. oklopni bataljun izveo je napad koji je neuspješno svršio. C3'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. pov. Str.646 Koncentracija Armije oko Vukovara odvijala se u vrijeme važnih kadrovskih promjena u gradu. Na izvješću je bilješka o slanju pomoći. 525-17/1-91 od 1. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 29. Str. 8. a popravak nemoguć jer prilaze trafostanici drže vojnici i teroristi. 114 gradsko] vojarni određen je 1. 9. Armija je izgubila oklopni transporter. KL 08-2329/1-91 od 30. Nemetinu. protuoklopnim sredstvima. 1991. 642 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju./31. SNO. 8. Vojska. s većom koncentracijom u širem području Negoslavaca. Intenzivna demonstracija sile pokretima Armije i dalje je bilježena u dnevna izvješća. br. prema hrvatskoj procjeni. Na ostalom području istočne Slavonije dan je obilježio topnički napad Armije po Osijeku i okolici. CO. ZNG. pov.. 1991. 641 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA iz Negoslavaca. a predvečer po predgrađima Osijeka. br. Pov. Uz potporu topničke baterije. Napad na Vinkovce prekinut je nakon intervencije 109. 525-08/1-91 od 31. 643 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. ZNG. 1991. Izvješće. br.1991. Pothvat je s ojačanjima dobila 453. 638 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Br. poštivale su zapovijed o prekidu vatre i ograničile djelovanje na vizualni nadzor i utvrđivanje obrambenih postava. jednog vojnika a jedan oficir i tri vojnika ranjeni su. 8. Zap. odnosno prema tvrdnjama pričuvnog mlađeg vodnika iz Đakova. a pričinjena je i znatna materijalna šteta. U toku dana iz Sida je u Negoslavce. a 4 su oštećena". brigade ZNG-a prema Mirkovcima i kontakta s gradskom vojarnom JNA639 Za 30. također iz Negoslavaca. 525-11/1-91 od 31. 1991. pov.638 Nakon trodnevnih borbi 29.. Pomoć od dvije pošiljke streljiva poslana je u Vukovar u toku noći. je prema izvješću Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju "uništeno. Izvješće. nekoliko tehničkih sredstava na strani JA i terorista. 4. Na strani naših jedinica nema gubitaka. Izvješće. 1993. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". SVA MORH-109. 1991.645 Hrvatske snaga uočile su prestrojavanje Armije. Belišću.642 Tijekom dana sukob je nastavljen bez pomaka crte razdvajanja.Bitka za Vukovar 60 godina sa oružjem iziđu na utvrđivanje Vukovara". 8. Armija i pobunjeni Srbi otvarah su vatru po Sarvašu iz Bijelog Brda i po Lastovu iz Palače i Markušice. Izvješće. U toku borbi 1 tenk je potpuno uništen. 8. Iz pravca Sida prema Vukovaru i Sotinu zamijećen je pokret moto-mehanizirane skupine JNA643 Bila je to koncentracija snaga koje su se pripremale za deblokadu vojarne u Vukovaru. Sarvašu. U sukobu kod Brijesta smrtno su stradale su dvije osobe.

potpukovnika Dedakovića .Bitka za Vukovar Mile Dedaković upućen je u 'Vukovar sa zadatkom zapovijedanja svim oružanim snagama na teritoriji općine Vukovar i Ilok". rujna. br. Preslika ovlaštenja u: M. Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju pokušavalo je poboljšati sustav zapovijedanja postrojbama jer su. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Isto je s Izvješćima regionalnog Zapovjedništva ZNG iz Osijeka Po svemu sudeći razlog traženja kadrovskog pojačanja jest odnos između povjerenika Vlade Republike Hrvatske i čelnika sekretarijata za narodnu obranu. Zahvala za pomoć u najneophodnijem trenutku. za što je Zapovjedništo ZNG-a za istočnu Slavoniju dalo nalog tek 1. 1991. Narodna armiju. mladi ratnici". no to nije držano znatnijim problemom jer se predviđalo njegovo brzo uništenje ili izbacivanje iz funkcije. zapovjednik obrane vukovara brigada ZNG-a nije bila vezana za konkretno područje. Ur. Njihovim dolaskom uspostavljena je prijeko potrebna zapovijedna vertikala. Mogućnost da se poneko oklopno borbeno vozilo probije u grad nije isključena. 801-01/91-01/03. Ur.i4S SVA MORH-GSHV: Zap. Izvješće. 1991.. Autor najviše radova o Vukovaru i Vinkovcima D. 56. Pripadnici HV. Izvješće. SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. brigada ZNG-a.651 Treća 645 "TI divni ljudi. br.. Donijeli su pozitivan pomak iako su obojica prema vojnostručnom obrazovanju bili neobičan odabir za jedan gotovo okruženi grad koji je vapio ponajprije za pješačkim ili mženjerijskim časnikom ranga zapovjednika pukovnije ili brigade. Kl. Bitka za Vukovar. 651 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. ' počelo je raditi 31."52 Zapovjedništvo obrane Vukovara SW 'jSfafe i . djelovanja na cijelokupnom području svoje nadležnosti. Sve naoružane postrojbe stavljene su pod zapovjedništvo i "funkcioniraju bezprijekorno". To je bio pokušaj usklađivanja djelovanja svih naoružanih snaga tako da se naoružam sastavi izvan ZNG-a angažiraju na obrani teritorija svoje mjesne zajednice. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. Zapovjed.654 Idući dan brigada je izvršila zapovijed i u Vukovar poslala 50 ljudi iz mjesnih zajednica Stari Jankovci i Otok655 Takva praksa trajala je do prekida prometnice između Page 86 . Obećana četa ZNG-a još nije bila stigla u grad i njezin dolazak je očekivan. SIS. Zapovjedništvo ZNG-a u Zagrebu izvješćeno je da je obrana postavljena tako da "agresori ne mogu ući u Vukovar". Pov. Runtić kasnije je prihvatio stajalište o konfuziji u gradu i na velika vrata uveo spasitelja. kako su izvještavah Zapovjedništvo u Zagrebu. Za ojačanje obrane tražena su protuoklopna i protuzraćna oruđa. C4T Od 25. 525-17/1-91 od 1. 115 mile dedaković . 9. 1991. sudjelovanje u agresiji na RH. vezane za mjesne zajednice i na čiju upotrebu se otvoreno ispoljava uticaj svekolikih stranačkih lidera". Ustrojen je -^!infBprJHk.648 S Dedakovićem je došao i bivši zrakoplovno-tehmčki kapetan JNA Branko Borković. br. kolovoza. 8.1. H odJeL Ur. 8. br. D.649 I prije kadrovskog pojačanja zapovjedništva u Vukovaru.650 Pod tim je podrazumjevan ustroj četnih i bataljunskih sastava "koji neće biti vezani samo za teritoriju Mjesne zajednice. Nekoliko dana nakon njihovog dolaska povjerenik Vlade RH u Vukovaru pismeno se zahvalio načelniku Štaba ZNG-a RH u Zagrebu za "pomoć upućenu u najneophodnijem trenutku". 646 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 1991.1991. Brigadama ZNG-a učinkovitost se nastojala povećati do razine na kojoj bi mogle ispuniti svoju osnovnu zadaću. % lp i privremeni Krizni štab koji je očekivao da ga odlukom potvrdi Vlada Republike Hrvatske. (i4'J SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade RH za općinu Vukovar. postrojbe "bukvalno. 9. 650 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26.. Održani su kratki radni sastanci sa zapovjednicima ZNG-a MUP-a i Narodne zaštite. 525-18/1-91 od 2. nego će borbene zadatke izvršavati u cijeloj zoni odgovornosti brigade. 12.653 Očekivanu četu ZNG-a u Vukovar je trebala poslati 109. 22. zavisno od potrebe i odluke zapovjednika brigade". Zapovjed. 8.jastreb. 9. A MIRKOVIĆ-NAD. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26... 8. ZNG. 1991. Izvješće je završavalo s porukom punom optimizma da je moral "pučanstva i ljudstva izuzetan" i da 'Vukovar neće pasti". KL 810-03-91-01/01. što se u grad planiralo prevesti lokalnim prijevozom. trebala je djelovati na najugroženijim pravcima istočne Slavonije. 5120-03-91-1 od 31.. RUNTIĆ. 1991. 2196-01-91-1 od 5. 1991.. Ovlašćenje. Možda upravo u tome i treba tražiti osnovni razlog prihvaćanja jer su osobe sa strane i poslane iz Zagreba uvijek lakše prihvaćane od lokalnih i općepoznatih kadrova. VKH-USMSP: MORH.. br. 19917. ah i poslana poruka da ih Zagreb nije zaboravio i da dalje računa na njih. 20-21. na kojima se novo zapovjedništvo upoznalo sa stanjem i dalo konkretne zadaće. Izvješća govore o velikom moralu branitelja i nema nikakvih znakova panike.. Izvješće. Pov. kolovoza do kraja mjeseca u vrijeme jakih borbi i teških dana za Vukovar iz njega je tražena uglavnom materijalna pomoć. 2000.

da se jedinice JNA povuku u kasarne. br. Prvo na redu bilo je selo Berak657 Napadnuto je s nekoliko tenkova i oklopnih transportera JNA koji su. rujna ponovnim napadima na Vukovar višecijevnim lanserima raketa iz Dalja pri čemu su poginula dva civila. Vatra nije uzvraćena. 655 SVA MORH-109. Govorili su o oko 40 mrtvih i oko 50 zarobljenih. koja je uspjela dovesti desetak civila sa sobom. U drugom izvješću koje je 1. nesumnjivo dobro upućenog u pravo stanje stvari kod ljuto zakrvljenih protivnika.T Prema Izvješću Centra za obavještavanje Vinkovci napadu je prethodilo Inscenirani nailazak tenka na minu. 109. 8. rujna poslao u Zagreb.659 Oko zbrinjavanja pučanstva Berka angažiralo se i Zapovjedništvo obrane Vukovara Dio izbjeglog stanovništva smješten je u sigurnija sela Deletovce. rujna661 Iz srpske čete Teritorijalne obrane Berak pri čišćenju sela poginula su dva pripadnika. pješaštvom ekvivalenta pješačkog bataljuna. Str. 1991.664 or. U tenkovskom i pješačkom 052 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. a kratko zatišje iskorišteno je za daljnju organizaciju obrane i raspodjelu manje količine oružja i oruđa koja je privatnim kanalima stigla iz Slavonskog Broda. br. 1991. Str. koji su se zavađeni ganjah. što je Zapovjedništvo obrane držalo provokacijama kojima je svrha izazivanje hrvatskog odgovora da bi Armija dobila opravdanje za "bjesomučan napad na grad Vukovar". pov. Zapovijed. COb Osijek Page 87 . Pov. pov. 9.662 U selu je uveden policijski sat. za što je bilo nužno zauzeti hrvatska sela u blizini prometnice. br. Utvrđeno je da je pet Berkovčana zarobljeno i odvedeno u Negoslavce. a hrvatskom stanovništvu ograničena je sloboda kretanja. rujna 1991. Redovno dnevno Izvješće. 9. 1991. Glavni napor Armije u općini ipak je bio južno od Vukovara uz prometnicu Negoslavci . Str. br NG. 053 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar (dalje ZOO Vukovar). Zapovjed. 9. Izvješće.Orolik radi njezinog osiguranja. rujna ubijene četiri osobe. Vinkovaca i Zagreba. 109. ubijah i klali u selu i kukuruznim poljima cio ljetnji dan i ko zna šta bi na kraju bilo da nije pozvana jedna jedinica JNA da spriječi krvavi masakr". brigade ZNG-a. Od zapovjednika Kriznog štaba Berak dan kasnije dobivena je informacija da je 17 zarobljenika odvedeno u Orolik te da su susjedi Srbi sudjelovah u njihovu progonu. Izvješće. 1-1 od 31. 1991. 656 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. koje se spašavalo bijegom. Osijek i Vinkovce stizale su kontradiktorne informacije o razmjerima stradanja stanovnika Berka. 1991. 08-2384/1-91 od 3. 04-133/1-91 od 3. Grad je bio okružen snagama ojačane mehanizirane brigade. Prijavljeno je i djelovanje snajperista po hrvatskim snagama u gradu pa je idućeg dana planiran angažman specijalnih snaga za njihovo eliminiranje. i u konkretnom slučaju Vukovara sprječava da ga pobunjeni Srbi ne sravne sa zemljom: "Stoga iznenađuje nedavni nerazumni zahtjev predsjednika Predsjedništva SFRJ Stjepana Mesića. 8. 1991. a branitelji su imali dvoje mrtvih i osam ranjenih. 9. U pomoć Berku upućena je iz Deletovaca skupina od dvadesetak gardista 109. 1-2 od 1.660 U Berku su 2. Zapovijed. kolovoza narušeno je 2.Bitka za Vukovar Vinkovaca i Vukovara. koji su odvedeni u zarobljeništvo u sela Negoslavce i Orolik. prema izvješću Zapovjedništva obrane Vukovara "nemilosrdno pucah po hrvatskom pučanstvu. 1991. br. 04-129/1-91 od 28. 8. 8.663 Svoje viđenje napada na Berak dala je u Narodno] armiji i JNA Njezini novinari su i dalje ponavljah priču o "tampon zonama" i Armiji koja razdvaja sukobljene strane. topništvom za potporu.656 Primirje od 30. Nepoznate su razmjere izvršenog genocida izuzev da ima mnogo mrtvih i ranjenih po kukuruzištima oko sela". SVA MORH-109. SNO. Njegove nevolje i sustavan teror počet će mjesec dana kasnije. a devet ih je ranjeno.. Str. Ugroženi Vukovarci i mještani obližnjih sela strahuju da se tako nešto ne dogodi i predviđaju da bi tada bilo krvi do koljena. Četiri su osobe uhićene i odvedene u Novi Sad. br HV: Zap. br ZNG. 1991. 525-14/1-91 od 1.658 Tbkom cijelog dana u Zagreb. CO.. Rokovce i Andrijaševce. Za primjer navode skorašnji oružani obračun između komšija Hrvata i Srba u Berku. br HV: Zap. Redovno dnevno izvješće. 116 napadu koji je potom izveden. zapovjednik obrane Vukovara dao je i procjenu vojnog stanja. uz "četničke snage". Nakon ispitivanja puštene su kućama 7. pov. Armija je navodno ostala bez tri tenka. br. 654 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. Zapovijed nosi pogrešan nadnevak što se vidi po djelovodnom broju i pozivu na zapovijed Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju od 1. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 26. Dan je protekao uz slabiju pucnjavu iz pješačkog naoružanja. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. pov. što je bilo znatno manje nego što su govorile prve uspaničene vijesti. Kl.

068 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.istinom protiv zločina. 1-3 od 2.. Ona je i dalje izvještavala da prema Vukovaru "pristižu velike formacije okupatora sa sjevera sa ciljem da probiju front koji držimo".. 117 Sličnu priču o humanom djelovanju Armije u broju od 31. SVA MORH-109. biće i manje kažnjeni za nedela koja su činih ili još uvek čine". Za razliku od područja Osijeka. 1991. Izvješće. 666 R POPOVIĆ. K'J SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.667 Po Vukovaru je 3. Izjave komandanta 1 člana Kriznog štaba MZ Berak SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. SVA MORH-109. 9. koje su prema tom viđenju. 511-15-10/3-4226/91 od 13. pov. 7. Bilju. obavijest. kad je počela intenzivna izmjena vatre. 04-131/1-91 od 2. 9. br. Str. Mjesna zajednica Orolik Br. Na prijelazu iz kolovoza u rujan na širem području grada koncentrirane su snage ekvivalenta dvije ojačane mehanizirane brigade. br. 9. " VRH-USMSP: Iskaz Josipa Bošnjakovića dan 24. br HV: Zap.Bitka za Vukovar 658 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 1991.666 Povremeno granatiranje.668 Stalan je bio i zahtjev Zapovjedništvu ZNG-a RH od regionalnog Zapovjedništva za istočnu Slavoniju za protuoklopnim sredstvima i minama za minobacač 120 mm kojih "uopće nema". Te su snage procijenjene na "najmanje 2-3 oklopno-mehanizirana bataljuna". 9. 04-133/1-91 od 3. 9. kolovoza objavila je i Borba: "Ilija Kojić. Page 88 . kaže Kojić. 9. pov. Narodna armija. pod geslom deblokade gradske vojarne. 9. Berak . Borbe oko Vukovara i Vinkovaca predstavljene su kao nastojanja hrvatskih snaga da otvore prometnice između tih gradova radi svog izvlačenja. Pravac je odabran kao povoljniji nego pravac iz Sotina. "Muk pred gromoglasje". 8-1. SVA MORH-GSHV: Zap. uočeno je njezino koncentriranje prema Vukovaru s pravca Osijeka. Pov. Izvješće. 1993. u čemu ih je podržala i Armija. napale Bršadin i Negoslavce. Br. Redovno dnevno izvješće. Redovno dnevno izvješće. 109. ZNG. "Kasarne neće pasti". a svoje naoružanje treba da predaju jedinicama JNA i naravno ukoliko to učine. 9. br HV: Zap. 1991. Narodna armija. To su. 1-4 od 3. izvedeno je 3. Pov. br. 1992. 1991. u Ićićima. Jozo NIKOLIĆ.1991. Hrvatske snage su obranile Laslovo i prijavile uništavanje dva tenka i jednog oklopnog transportera. 14. 1991. Raspolagalo se informacijom da je JNA provela mobilizaciju u Sidu.. 5120-03-92-1 od 3. 04-133/1-91 od 3. 1999.1991. 9. 7.1991. 9. Izvješće.. ZNG. 525-25/1-91 od 3. Borba. 9.671 Uočeni pokreti Armije bile su dio priprema Novosadskog korpusa za napad na Vukovar. 1991. SVA MORH-109. komandant odbrane istočne Slavonije. 31. 9. Br. 1991. br. Ur.669 Pretpostavka Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju postala je stvarnost 4.670 U Vukovaru je bilo mirno do kasnog prijepodneva. 3. br. Baranje i zapadnog Srema. ZNG. 9.. usprkos svježe potpisanom primiriju između hrvatskih snaga i Armije. 1991. br. 9. Tordincima. Više o Berku u Marko LANDEKA. Nemetinu. Izvješće. 1991. oko Vinkovaca je dan protekao mirno. a dva su ranjena. Naređenje. 001 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. br. Str. Redovno dnevno izvješće.Vukovar. Str. 109. 662 VRH-USMSP: Republika Srpska Krajina. 1991. 109. Po Osijeku. zbog vojarne koja se nalazila u zahvatu pravca i Petrove 665 Branislav GULAN. Glavni napor korpusa bio je na južnom dijelu grada u zahvatu ceste Negoslavaci . Antinu i Marincima palo je po nekoliko mina. Matica hrvatska Vinkovci Vinkovci. uz već prikupljene u "okolnim selima uz intenzivnu artiljerijsku podršku iz Bačke". Napad na Berak.665 I novinari Narodne armije položaj Vukovara su držali gotovo bezizlaznim.. Planirana akcija neutraliziranja snajperista u gradu dijelom je provedena Obavještajni podaci o Armiji i njezinom djelovanju također su najavljivah teške dane. rujna napadom pobunjenih Srba iz Palače i Vrbika na Laslovo. br HV: Zap. 525-23/1-91 od 2. 1991. br. SVA MORH-109. Podaci za poginule i ranjene borce iz Orolika. Jedan je mještanin poginuo. rujna poslijepodne otvarana topnička vatra iz okohne i područja Bačke. navodno trebale omogućiti hrvatske snage u okohci grada. 04-2/1-1992 od 10. rujna. Opštlna Mirkovci. 1-4 od 3. ZNG. 7. 067 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. SVA MORH-GS HV: COb Vinkovci od 3. m Milorad GONČIN. br. Izvješće. a pritisak s juga postao je stalan. "Šeksovi jastrebovi nisko lete". pov. br. 1991. 9. br HV: Zap. ističe da se hrvatski bojovnici nalaze okruženi u Vukovaru i Borovu Naselju srpskim braniocima i jedinicama JNA Njima je upućen poziv da se predaju.. ZNG. ali bez pokreta snaga.. 23. 04-133/1-91 od 3. 109. Depeša br. Obrana grada pohvalila se da je uništila tri tenka.. Br.16. Izvješće. Br. KL 8/91-01/17.

Službena zabilješka 675 N. osim u Marincima na koje je ispaljeno oko 20 granata677 672 Strategja oružane borbe. br. služio vojni rok u sastavu mehanizirane brigade iz Valjeva. Str. Vojna tajna. proleterske mehanizirane. 4. 2196-01/91-6 od 5. 20-21. do njega vjerojatno glavnina 51. 673 "rpj (jj^j jjU^ jnjadj ratnici". 1991. uz masovnu upotrebu oklopno mehaniziranih snaga. 11. "U vrtlogu ratnog plamena". 1177 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. koji je 1990. 118 Gore. Pov. proleterske mehanizirane brigade bila u području Osijeka. KL 814-01/91-01/01. 8. br. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. U zapovijedi je ocjenjeno da: "Snage JA snažnim avio i artiljerijskim udarima. Izvješće. 674 Njegova nazočnost može se zaključiti iz jednog napisa iz Narodne armije. to jest da im onemogući intervenciju prema južnom dijelu Vukovara gdje su angažirane jače snage Novosadskoga korpusa. 9. 1991. na dijelu od Vučedola uz Dunav do Bogdanovaca. Osijek je u više navrata tučen minama raznog kalibra i iz raznog naoružanja. Armija je prema procjeni ostala bez još dva tenka U susjednim općinama bilo je manje uzbuđenja. kroz borbenu zapovijed za obranu prvu takve vrste. mehaniziranog bataljuna 453. 525-33/1-91 od 4. 19. br. 525-26/1-91 od 3.-1991. Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA. s ciljem nanijeti što veće gubitke našim snagama i civilnom stanovništvu. koji su trebale olakšati snage "opštenarodnog otpora iznutra". "Prva prepreka ustaškoj agresiji". a hrvatski izvori opisali su ga kao "najžešći napad od početka rata". Narodna armija. Redovno dnevno izvješće. 9. pov. blokirana su eventualna hrvatska pojačanja s pravca Vinkovaca. 1995. 96. Vojska. 9. Mješovitom četom 1.Bitka za Vukovar 669 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. To je razdoblje u kojem se odnos hrvatskih oružanih sastava prema Armiji potpuno promijenio. VRH-USMSP: MUP RH. Ur. SSNO. a ranjeno je 14 osoba. Izvješće. 676 SVAMORH-GSHV: Općina Vukovar. 269. 8. mehanizirani bataljun 1. rujna donio je Vukovaru nekoliko dana mira. razmještenom na području između Bogdanovaca. 071 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 20. 1. 1991. br.674 Brigada je napravila obuhvat južne strane Vukovara. 1993. rujna. Bio je to školski primjer napada na grad. 511-16-04/1-7 od 26.675 Sa sjeverne strane Vukovara bih su dijelovi tri mehanizirane brigade.. 1-5 od 4. kako je to zamišljala vojna strategija JNA672 U širem području Negoslavaca koncentrirana je 453. uništiti privredne i druge potencijale ove regije. S obzirom da je glavnina 12. proleterske gardijske mehanizirane na Borovskoj cesti. Izvješće.Novska i Page 89 . u sadejstvu sa četničko terorističkim snagama izvode napadna dejstva u zoni naše odgovornosti. 9. Izvješće (vanredno). Odjel kriminalističke policije. Napad je "žestoko" odbijen pa je od Vlade Republike Hrvatske zatražena dostava veće količine streljiva raznih kalibara za popunu utrošenog streljiva u borbama. GREGURIĆ. U vmkovačkoj općini bilo je mirno. Napad je počeo 5. PEŠIĆ. od kojih četiri gardista i jedan policajac. Pov. 119 "Upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara" Neuspjeh Armije od 5. Narodna armija. postići što veći stupanj razaranja naseljenih mjesta i gradova. osvajanje teritorija. br. "I dezerteri se vraćaju".676 Poginula su dva civila. 670 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. br. mehanizirane brigade. Mladen MARJANOVIĆ. 13. PU Virovitičko-podravska.-1992. Novo poglavlje djelovanja ZNG-a u istočnoj Slavoniji otvoreno je 6. kao i kamionima. 9. 1991. Interno.. Lušca i Vukovara. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Valjeva. oklopnim bataljunom 1. Š. 22. 1991. Nikakve tvrdnje o "tampon zonama" nisu više mogle skriti njezine prave namjere. Potvrđuje je izjava D. F. zapovjednik snaga vjerojatno je bio zapovjednik 51. oslabiti moral kod stanovništva i prisiliti naše snage na predaju i tako stvoriti uvjete za odsjecanje ove regije na liniji Virovitica . Pov. Dugotrajne borbe uništile su vozni park u gradu zbog čega je tražena pomoć i u osobnim i terenskim vozilima. proleterske gardijske mehariizirane brigade673 i oklopnim bataljunom 2. rujna. mehanizirana brigada ojačana s 1. Nikola OSTOJIĆ. Pov. Sjeverna skupina očito je imala zadaću sukladnog djelovanja i vezivanja hrvatskih snaga za sebe. naselja u Vukovaru s većinskim srpskim stanovništvom. 25. mehanizirane brigade. 22. Narodna armija. 1991. 1991. 9.. Sukobi s njom nisu se više mogli izbjegavati jer ih je Armija izazivala pa se ZNG u istočnoj Slavoniji morao sukobiti s njom. 525-35/1-91 od 5. 525-31/1-91 od 4. 1991. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Povjerenik Vlade RH. mehanizirane i dijelovi 12. 1983. 12. 1991. 9.

a pomoćne na Osijek Njezino mjesto u zapovjednom sustavu JNA nije bilo poznato. brigada organizirala je obranu na rijeci Savi prema Bosni i Hercegovini.Đakovo -Donji Miholjac. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada u Đakovu. glavne snage bile su joj usmjerene na Vukovar. sastava: 1. brigada sprječavala je prodor iz Baranje na pravcima Valpovo .Đakovo. mehanizirana brigada netočno je držan pravcem na kojem su angažirane pomoćne snage.. Poseban problem predstavljale su snage pobunjenih Srba "razmještene po selima srpske nacionalnosti sa zadatkom da u sadejstvu sa JA osvajaju sela sa hrvatskim stanovništvom i da ih čiste od Hrvata". brigade. proleterska mehanizirana brigada u Osijeku. jedno na području općina Vukovar . Težište obrane imati na pravcima: Borovo Selo .680 Zadaća Regionalnog Zapovjedništvo ZNG-a bila je zahtjevna i teška. Zapovijed svjedoči da su prave namjere Armije bile još nepoznanica pa je glavni udar Novosadskog korpusa očekivan na Osijeku. a dijelom snaga na pravcu Vinkovci . uz masovno zaprečavanje.Đakovo. Očekivano je da će Armija i dalje nastaviti dotadašnju praksu i "težište svojih djelovanja . usmjeriti preko sela sa srpskim pučanstvom". spriječavati agresoru uspostavu svoje vlasti. angažirajući sve snage Vukovara u sadejstvu sa 2/3. brigade. Procjena Novosadskog korpusa bila je najslabiji dio zapovijedi. respektivne snage". br. Gradiška .Vukovar. a pravac Šid . koja je zbog pogrešne identifikacije držana oklopnom. na kojem je bila 453. Za dijelove Banjalučkog korpusa predviđan je angažman "na pravcu Bos. i 109. a 109. S prepoznavanjem snaga Tuzlanskog korpusa nije bilo problema: 12.. osloncem na utvrđene zgrade i pogodne objekte na prilazima gradu. br.. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk PZO u Vinkovcima u aktivnom su djelovanju na području svojih mirnodopskih lokacija. Našicama i Vukovara. mehanizirana brigada.679 678 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 6. proleterske gardijske mehanizirane brigade u području Šid . djelatna 3. bataljun 3. točno su procijenjene. čime bi Slavonija bila presječena. kao regionalnom centru Slavonije. 1. stvarno 36. Okupacijom Baranje težište korpusa preneseno je na Vukovar i Vinkovce. U odnosu na procjenu relano stanje je bilo obrnuto. brigade. 158.centar grada i Tenja centar grada. U zapadnoj Slavoniji krizno žarište bilo je na širem području Nove Gradiške. naseljenim mjestima i gradovima "uz masovno i raznovrsno zaprečavanje u zahvatu osnovnih pravaca.Vinkovci i Šid . Page 90 . Zapovjedništvo obrane grada Osijeka.. s ciljem odsjecanja regije i dovođenje naših snaga u nepovoljan položaj". mehanizirane brigade iz Pančeva. brigada ZNG-a u Vinkovcima dobila je pomoćnu zadaću na pravcu Šid . 107. U istočnoj Hrvatskoj bila su tri krizna žarišta na kojima je vođen "otvoreni rat" hrvatskih "snaga sa JA i četničko terorističkim elementima". odnosno velikosrpske vlasti".Vinkovci .Vinkovci. Razmještaj i identifikacija 1. bataljun 106. policijskih snaga i snaga Narodne zaštite bila je obrana pojasa nadležnosti tako da se temelji na prirodnim objektima. Neimenovane snage korpusa. brigada ZNG-a glavni napor dobila je na dva pravca.Beli Manastir Osijek procijenjene su kao glavne. 1991. Zapovjest Op..678 Bila je to rijetko dobra procjena protivnika koji je za ostvaranje svog cilja "angažirao.Nova Gradiška.Vinkovci i drugo u širem području Osijeka.Sremska Mitrovica bio je točan Ona je trebala podržati djelovanje Novosadskog korpusa na pravcu Šid . 120 Zadaća Zbora narodne garde. s težištem obrane na prometnicama Šid . upornom obranom grada nanositi agresoru što veće gubitke i spriječiti mu zauzimanje Vukovara. 108. s težištem na sprječavanju prodora na pravcu Banja Luka . kao i širenje "četničko-terorističkih elemenata na pravcu Šodolovci .Vukovar i Negoslavci .Vukovar".Bitka za Vukovar stvaranja uvjeta za uspostavu agresorske. na pravcu Batina . U slučaju pada grada dio snaga ostaviti u gradu i produžiti sa općenarodnim otporom primjenom masovnih diverzantskih dejstava i dejstva snajperista. Elastičnom obranom i aktivnim djelovanjem na osnovnim pravcima i upornom obranom gradova Armiji i pobunjenim Srbima trebalo je nanijeti "što veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici" i onemogućiti brzo presijecanje i zauzimanje područja. glavnina 109.Podravska Slatina i Valpovo .Novska .Semeljci". 9. protudiverzantska četa i četa posebne namjene Policijske uprave. br. od kojih je jedan bio Šid-Vinkovci.Vinkovci i Županja Vinkovci. 12. a u istočnoj Hrvatskoj bila su dva međusobno povezana žarišta. branilo je Osijek na težišnim pravcima Nemetin . 1. Zapovjedništvo obrane Vukovara dobilo je zadaću da "organizira obranu grada.Osijek i Tenja -Osijek branio je 2.Virovitica. 679 Isto. Šire područje grada Osijeka s težištem u zahvatu prometnica Đakovo . Namjere 51. brigade branila je šire područje Vinkovaca i sprječavala prodor prema Đakovu. bataljun 106. naseljenih mjesta i gradova".

čija su sela oko Osijeka.-1992. MESIĆ. Narodna armija. gotovo pa uzaludnoj zadaći. br. br. 686 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. KL DT-801-03/91-01/01. One nisu imale dovoljno snage za borbu na dva fronta. u svojevrsnu pat-poziciju. Pet mehaniziranih brigada A klasifikacije u Slavoniji i oko Slavonije. 9. prvog protiv razvijenih snaga JNA i pobunjenih Srba na terenu. U odnos snaga nije se mogao uračunati samo moral i želja za borbom. Popuna naoružanjem bila je manja i kretala se od 55-60 posto. 106. mješovita protuoklopna brigada u Đakovu. što im je onemogućavalo da se potpuno bave svojim osnovnim poslom. 1991. i drugog. 15. od Teritorijalne obrane. imala je 109.. Najpovoljniji odnos između brojnog stanja i pješačkog naoružanja. Sve je bilo podređeno obrani 681 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. kako od JNA tako i onog oduzetog u svibnju 1990. u tome je najbolje stajala 108. 525-50-1/91 od 7. U Vukovaru je obrana pokazala da je moral izniman. poglavito Vukovar i Osijek.jer nije napadnut. GREGURIĆ. 084 S. 6.. Negirao je da postrojbe pobunjenih hrvatskih Srba pod imenom Teritorijalne obrane djeluju "pod komandom i okvirima JNA'. 9. 685 "Neovlašćeno i samovoljno Izdavanje naređenja". 8.686 Dugotrajno stanje ni rata ni mira iscrpilo je slabo naoružane hrvatske lakopješačke postrojbe. 14. nakon potpisanog Sporazuma o prekidu vatre "čak i pojačan". Uz gardijske postrojbe u obrani su angažirane i policijske snage. nasuprot protivnika koji je bio na razini dvije pješačke brigade bez potpore ili sa simboličnom potporom. rujna zaključeno je da rat protiv Hrvatske i dalje traje. Vinkovaca i Vukovara pretvorena u agresivne otporne točke koje su onemogućavale uvezivanje hrvatskih snaga. A Armija je tek trebala obraniti tvrdnju novinara Politike ili generala JNA Rašete da Vukovar. kao uostalom i Osijek. Vojarne su bile potencijalan izvor oružja i opreme. Narodna armija 31. 1991.683 Istog je dana predsjednik Predsjedništva SFRJ Stipe Mesić u obliku zapovijedi zatražio povlačenje Armije u vojarne u roku od 48 sati. stavljala u kako su to lucidno primjetni novinari Glasa Slavonije. mješoviti artiljerijski puk i laki artiljerijski puk u Vinkovcima. Odgovor saveznog sekretara za narodnu odbranu povodom "Naredbe" predsednika Predsedništva SFRJ od 12. 512-06-02-91-1 od 12.682 Nekoliko dan kasnije 1 politički vrh Republike Hrvatske napravio je zaokret koji je dugo očekivan u najugroženijim dijelovima republike. štoviše. nije pao iz samo jednog razloga . One nisu pokazivale volju da se odreknu "patronata nad sastavima ZNG. 404-408. 237-238. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. 683 F. Na sjednici koju je Vlada Republike Hrvatske održala 11. 9. "Hrvatska blokira Istinu". Zapovijed. protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. 100 posto. S tom zapovijedi završena je jedna faza u međusobnom odnosu Hrvatske i Armije. Izvješće.. Ukupno je to bilo oko 8000 ljudi pod oružjem. Osnovni problem svih postrojbi ZNG-a bila su sredstva za potporu. rujna. u Podravskoj Slatini). 9. Uz to je Armija imala saveznike u pobunjenim Srbima. Ne mah problem bile su i civilne vlasti. nastojeći da ih opremanjem i postavljanjem zapovjednika vežu za uske. Kombiniranim djelovanjem Armije i pobunjenih srpskih skupina Vukovar (više) i Osijek (manje) pretvoreni su u svojevrsnu grad-državu. koja je pojedina područja Hrvatske. Ur. 122 [^7 ~NJ ¦ Si.681 Čak i površna usporedba odnosa snaga u istočnoj Slavoniji sugerirala je da se ZNG nalazi na teškoj.684 Vojni je vrh Mesićevu zapovijed kao nezakonitu odbacio 12. koji su bih u fazi postrojavanja (Baranjski u Osijeku i 64. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske !991. održavanjem javnog reda. brigada s dva bataljuna u Vinkovcima i jednim u Županji. koje su prečesto svoje lokalne interese nastojale staviti iznad općih. brigada ZNG-a zahvaljujući presretanju vlaka s oružjem iz Slovenije.1991.W*ri^f -%--^y^^ Vidovi© Page 91 . 121 od kojeg je tek "vrlo mali broj učestvovao u borbama".685 Istog je dana predsjednik Republike Hrvatske potpisao zapovijed za blokadu vojnih objekata JNA u Hrvatskoj. Slaba točka brigade bilo je neiskusno ljudstva 080 Isto.Bitka za Vukovar Regionalno Zapovjedništvo imalo je na raspolaganju pet brigada ZNG-a i dva samostalna bataljuna. nešto što ih je podsjećalo na daleki polis antičke Grčke. 1991. Kako smo srušili Jugoslaviju. lokalne Interese".. a s područja Belog Manastira u roku od 72 sata. i tešku obranu činile još težom. 682 Borislav DURDEVIĆ. što je bila velika potreba. 1991. što je u odnosu na ustroj postrojbi predstavljalo postotak popune prosječno 70-80 posto. u svom zaleđu u gradskim vojarnama koje su vezale za sebe znatan dio snaga. Pov.

. 1401/91 od 8. Skupina je imala zadaću da "oslobodi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji" i da "bude glavna manevarska snaga Vrhovne komande za prodor ka Zagrebu i Varaždinu". 690 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. 109. Str. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. br. brigade ZNG A.690 Armija je i dalje nastavljala svoj demonstrativni hod. rujna povuče na odmor svoj ojačani vod i zamijeni ga sa 40 ljudi iz 1. br ZNG. Str. Naredba. SVA MORH-ZOZO: Zap. Narodna zaštita i slčno) E><] 2. Prijavljeno je uništenje jednog tenka. Bitka za Vukovar. 1991. To je značilo ispresijecati Hrvatsku na pravcima Gradiška . A MIRKOVIĆ-NAD. br. 1991. Zapovijed. 9. Str. brigade ZNG R hrvatska naoružana skupina (pričuvni ZNG. Armija je uz pomoć pobunjenih Srba u Hrvatskoj planirala "poraziti hrvatsku vojsku" i privesti kraju izvlačenje dijelova JNA koji su ostali u Sloveniji. bataljun 3. br. mješoviti artiljerijski puk B 2. 4. RCo Zagreb.692 Za Vukovar je primirje završeno 9. 04-152/1-91 od 10. m.SVA MORH-GSHV: Ministarstvo unutarnjih poslova RH Br. Nova zamjena ljudstva 109. 9. 73-74.. 1991. rujna. Glavna skupina kopnene vojske JNA "pretežno oklopno-mehanizovani sastavi".. Str. 1991. bataljuna i Mjesne zajednice Cerić. Marince i nešto sjevernije Tordince. Pov. rujna 109. a odbijen je i drugi napad izveden ubrzo nakon prvoga. 04-147/1-91 od 6. 9. 60 gardista bila je 10. 109. Izvješće. kao uostalom i ostali gradovi Slavonije. SVA MORH-ZOZO: Općina Osijek SNO. kad je napadnut oklopništvom JNA iz pravca Vučedola. Pravo na obranu. br. 1-12 od 9. Slavonska krv. D. pov.Bitka za Vukovar Zemljovid br. 1991.693 Za Zapovjedništvo obrane Vukovara ti su napadi bih samo najava novih i jačih napada.. brigade. pov. pov. kao i materijalna šteta nastala rušenjem nekoliko kuća na Mitnici. 693 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju.Virovitica. 511-01-54-41/1-91 od 9. Polazište operacije bio je zahtjev za potpunom blokadom Hrvatske iz zraka i mora.. rujna. 9. KADLJEVIĆ. 9.. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 1.691 Vukovar i Vinkovci.Karlovac Zagreb. M. brigade ZNG A. određena je za istočnu Slavoniju. Grubu skicu operacije iznio je 1993. pov. Izvješće. 1991.Zadar. oklopni bataljun 1. mehaniziranih i pješačkih brigada kopnene vojske. 525-42-1/91 od 7. m SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. proleterske gardijske mehanizirane brigade A skupina iz 106. Pov. br. br. Redovno dnevno izvješće. Knin . našli su se na popisu mjesta u kojima je ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske 9. general Veljko Kadljević. li8S V. 9. br HV: Zap. br HV: Zap. 1-10 od 7. 9. 525-52-1/91 od 9. CO.. 1991. Napad je odbijen. 9. Mostar . br NG. 4 ]i6 16.Split. a djelovanje pobunjenih Srba koncentrirano je na sela između Vukovara i Vinkovaca. 9. Provedba naredbe bila je obveza policijskih uprava i stanica. Pravci napada glavnih snaga JNA vezani su "za oslobođenje srpskih krajeva u Hrvatskoj i garnizona JNA u dubini hrvatske teritorije". br NG. 1991. U večernjim satima odbijen je i napad na Lužac.. što je dijelom ograničio novi zapovjednik grada. Zapovijed. TOPIC. odnosno količinu samoobrane diktirano je iz Zagreba. br. SVA MORH-109. Moje viđenje raspada 135-137. 089 SVA MORH-109. Dnevno izvješće.689 U Vukovaru je primirje korišteno za "učvršćivanje organizacije obrambenih snaga i saniranje nastalih šteta". To pravo Vukovar je "ishodio" koncem kolovoza. 109. 687 D. Bihać .688 Zatišje nakon 5.. pov. proleterske gardijske mehanizirane brigade A 02 i bataljun 2. RTJNTIĆ. D. Plan operacije predviđao je da se već uporabljenim snagama JNA pridoda još petnaest do osamnaest oklopnih. 1991. Str. 145-146. 123 SLIKA RATA Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu upućeno je oštra pitanje: "Ima li smisla više Page 92 .687 Blokada vojarni i drugih vojnih objekata JNA bila je dugo priželjkivana prilika da vojni vrh SFRJ pokrene već pripremljenu napadnu operaciju protiv Hrvatske. Stajalište je temeljeno na procjeni da je predah Armiji "trebao isključivo zbog popune i prestrojavanja svojih jedinica". ŠPIŠIĆ. iz kojeg (pre)dugo nije dolazilo zeleno svijetlo za obračun s Armijom i oružanim skupinama pobunjenih Srba. u kojoj je angažirano više-manje sve odraslo stanovništvo koje još nije bilo napustilo grad. Nuštar. brigada ZNG-a iskoristila je da 6. bataljun 3. Redovno dnevno izvješće. mehanizirani bataljun 1. rujna zabranio kretanje od 23 do 5 sati. uvevši za svoje podređene teško prihvatljivu zabranu otvaranja vatre bez njegove zapovijedi. Br. DEDAKOVTĆ JASTREB. 04-156/1-91 od 10.

Članovima Zapovjedništva 3. pov.694 Idućih nekoliko dana šire područje Vukovara i dalje je uz mirne intervale povremeno bilo izloženo napadima JNA no bez pomaka u obrambenoj crti.1991. br. Zap. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. SVA MORH-ZOZO: Zap. br. ZNG. 9. SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Dio Zapovjedništva 3. 9. prijetio je zapovjednik korpusa. Pov. 525-52-1/91 od 9. Treća je brigada u toku dana provela zamjenu između 1. 1991. ZNG. 1991.702 m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 5120-03-91-1 od 10. br HV: Zap. 1991. dopuna naše depeše. SVAMORH-109. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. a sada je razvučena između Vinkovaca i Osijeka". br. 3. ZNG. br. 1991. i 2.700 1 angažman 2. 2188-01-91-1 od 10. a njihova mjesta popuniti novim ljudima. br. Zapovijed Zapovjedništva ZNG-a RH Zapovjedništvu 3. a u podne je otvorena vatra i po Bogdanovcima. Pov. br HV: Zap. brigade koji nisu željeli preći iz Vinkovaca u Osijek morao se uručiti otkaz. a u Bogdanovcima m SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. 1991. SVA MORH-109.697 U toku 12.701 U teškoj slici sigurnosnog stanja u Hrvatskoj nije moglo biti razumijevanja za lokalne interese. pri čemu je "pričinjena velika materijalna šteta". 9. rujna napadnuti su iz lokalne vojarne. otvoriti vatru po svim vitalnim objektima u gradu. Dnevno Izvješće. Str. Izvješće.. Ujutro je s obilazanice prema Bogdanovcima tenkovskom vatrom napadnut Lužac. gdje je ranjena jedna osoba.Bitka za Vukovar pisati zahtjeve za materijalnim sredstvima kad se i dalje šalje preko posrednika i završava na 'nepoznatim' mjestima a ne dolazi na frontu u traženom obimu". 109. 9.1991. br. 695 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju. 702 SVA MORH-GSHV: Zap. Dnevno Izvješće. dopuna naše depeše. br. 9... od 12. 109. 1991. pov. brigade koja je osnovana u Vinkovcima. vojska će "po prvi put. 696 SVAMORH-109. br. Angažiranje snaga 109. br. rujna i 109. brigade ZNG-a i dalje je bio u Vinkovcima pa je općinski Krizni štab 10. KL 8/91-01/26. vraćanje zarobljenih vojnika i njihove opreme. U protivnom. 1-12 od 9. čete 2. br HV: Zap. 04-161/91 od U. 9. 1991. 04-163/1-91 od 12.. 109. general Janković. 525-55/1-91 od 10. br HV: Zap. Komanda Tuzlanskog korpusa reagirala je ultimatumom Kriznom štabu općine Osijek. br. 9. 3.. 109. brigada ZNG-a. 04-167/1-91 od 13. Ur. 511-15-10/3-4217/91 od 12.. Izvješće. Redovno dnevno izvješće..699 Čak i ta mala pomoć.. Izvješće.695 Susjedni Vinkovci 11. 1991.. Oko 15 sati iz Petrove Gore napadnute su obrambene snage u području Mjesne zajednice "1. Izvješće. 04-172/1-91 od 14. 1991. a predvečer je iz Borova Sela minobacačkim projektilom pogođena i zapaljena zgrada sportskog aerodroma u Borovu Naselju. kojom je ponovljena prijašnja zapovijed o združivanju Zapovjedništva brigade u Osijeku. zahtijevajući prekid napada i promidžbe protiv Armije. Izvješće. U tim napadima ranjena su dvojica gardista i dva civila. 04-164/91 od 12. prema mišljenju iz Vinkovaca slabila je obranu grada i općine pa je od Zapovjedništva ZNG-a u Osijeku traženo da se u obrani Vukovara angažiraju i postrojbe ZNG-a iz drugih općina. 9.. rujna. brigade ZNG-a. brigade ZNG-a u Vukovaru držan je vinkovačkom pomoći Vukovaru. ZNG. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9. Br. Str. Br. br. br ZNG u Vukovaru. 125 0 "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara" Zapovijed Ministarstva obrane za blokadu vojarni u istočnoj Slavoniji provedena je u djelo 13. U Vukovar je stigao 51 gardist. deblokadu putova oko vojarni. brigade ZNG-a.. svibanj".. Redovno dnevno Izvješće. bataljuna 3. bila je jasna odgovor vojnog vrha Republike Hrvatske na prijedlog iz Vinkovaca. br. Str. 1991. bataljuna. 9. 1-14 od 12. Ur. Br. 9.. brigade ZNG-a i dezertirah iz JNA696 Isti dan JNA i pobunjeni Srbi napali su Vukovar topničkom vatrom. br. bez Page 93 . ah bez pokretanja oklopništva i pješaštva. 097 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.. 9. 700 SVA MORH-109.9. br. 511-15-10/3-4220/91 od 12. Izvještaj. 109. koji su završavali na katastarskim granicama općine. rujna Armija i pobunjeni Srbi cijelog su dana povremeno napadali Vukovar. pov. KL 804-01/91-01/01. rujna predlagao Kriznom štabu Republike Hrvatske da se ponovno razmotri preseljenje "komande i prištabskih jedinica 3. ZNG. 099 SVA MORH-ZOZO: Zap. 701 SVA MORH-GSHV: Krizni štab općine Vinkovci. mehanizirane brigade koji su prihvatili nagovor pripadnika 109. Depeša br. ZNG. 124 dva pripadnika 3. ZNG. Prijavljeno je uništenje tenka i oklopnog borbenog vozila Armije. Depeša br. 1991. Mirkovaca i skladišta Vrapčana zbog pričuvnika 36. 9.698 Redovnu trodnevnu zamjenu snaga izvršila je 13. 1991.

Vanredno izvješće. Izvanredno izvješće. s jedne i jedinica teritorijalne odbrane i dobrovoljaca zapadnog Srema i Slavonije. br. 525-64-1/91 od 14. nastavljen i tijekom 14. Redovno dnevno izvješće. "Prva prepreka ustaškoj agresiji".. Nju je 13. 22. obrambene snage Vukovara i Borovo naselja konsolidirale su svoje redove i u protunapadu uspijeh vratiti sve izgubljene položaje". Sajmište. koliko je to moguće njihove rušilačke pohode". U izvješću je prijepis naredbe generala Save Jankovića. Trpinjska cesta. br. mogao . Slavonska. Poslano telefaksom 13. 14. Redovno dnevno izvješće. na koje je ZNG uzvraćao u granicama svojih mogućnosti. ZNG je odgovorio minobacačkom i topničkom vatrom po vojarni. Napad oklopnih snaga JNA iz Klise i Bijelog Brda ugrozio je obranu Sarvaša i Tenje. Borovska cesta i sa pješadijom ući u navedene ulice. SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 705 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar.705 Bila su to završna prestrojavanja ojačane 453. SVA. SVA MORH-ZOZO: 3.. 9. rujna Armija je krenula u napad na Vukovar. pov. zapovjednika Tuzlanskog korpusa 704 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13. mehanizirane brigade za novi napad na Vukovar. Vojska. proleterske mehanizirane brigade. 1991. od čega šest žena i jedno dijete. "vojničkom logikom cijenjeno. "Tučeni su svi značajniji privredni" kao i stambeni objekti. Vanredno izvješće. njihovih svakodnevnih minobacačkih i artiljerijskih bombardovanja gradskih naselja 1 obližnjih sela. U Osijeku je to bio uvod u iznimno žestok okršaj sa snagama 12. ZNG od 14. Izvanredno izvješće. Izvanredno izvješće.709 Jakom minobacačkom vatrom iz Mirkovaca i Gaboša napadnuti su Vinkovci s "ciljem da vežu snage kako ne bi bile angažirane prema Vukovaru". rujna 1991. naoružanih 'hadezeovaca'. s druge strane. sela jugozapadno od Vukovara i druge skupine iz gradske vojarne. Odbijen je i manji napad na Svmjarevce. 1991. pov.. Str.. Redovno dnevno izvješće. 1993. a kod Sarvaša i Klise zarobljen je jedan tenk i oklopno borbeno vozilo. poligonu "C" i Tenju. Poslano telefaksom 13. 4. Tokom trajanja bjesomučne i bezobzirne paljbe po obiteljskim kućama i civilnom stanovništvu. Procijenjeno je da je na grad palo oko 1000 projektila. Uočeno je da su snage JNA u Negoslavcima pojačane nepotpunom oklopnom četom. Vatra je otvarana i po Borovu Naselju i Lužcu. brzo osvojiti.. 1991. od kojih neke nije bilo moguće ugasiti. dobro osmišljenim i žešćim udarom. što je prouzročilo nekohko požara.713 Page 94 .Bilje... koji je. čak i Borovo i Borovo Naselje". 126 da se jedinice JNA ne postavljaju između zaraćenih snaga i sprečavaju. rujna obišla i delegacija Međunarodnog crvenog križa708 Dan kasnije. 9. br. Srušen je i most na Dravi na prometnici Osijek . rujna. nemaju takav zadatak i da striktno primjenjuju naređenje Vrhovne komande da prvi nikad ne otvaraju vatru i ne napadaju. Ranjeno je oko 30 osoba. 9.700 Zapovjednik brigade potpukovnik Ilija Jokić tvrdio je da bi se polurazrušeni grad.707 Pripreme za napad pratila su stalna ponavljanja armijskih glasnogovornika o teškom položaju posade u gradskoj vojarni.. Str. i od nje je u Borovu stradalo osam civila. 20. 706 Nikola OSTOJIĆ.710 Iz istih je razloga otvarana vatra iz Bršadina po Marinicima i cesti Nuštar -Marinci.. Posljedica je žestokih sukoba 'mupovaca'. 1-15 od 13. 1991.711 Bio je to jedan od rijetkih napada u kojem je JNA uspjela iznenaditi snage obrane Vukovara. Armija je uspjela zauzeti dio Sajmišta i izbiti do "Vutexa". s manjim prekidima. 1991. rujna 1991. Dosadašanje razaranje grada najmanje je prouzrokovano dejstvom jedinica JNA u samoodbrani. Bez pretjerivanja se može reći da bi Vukovar odvano bio sravnjen sa zemljom 703 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju od 13.Bitka za Vukovar prethodnog upozorenja". Prijavljeno je uništenje četiri tenka i dva oklopna transportera. Nakon probijanja obrambenih snaga Vukovara i Borova naselja tenkovi su dejstvovali po obiteljskim kućama. rujna tučena su hrvatska uporišta u zahvatu prometnice prema Vinkovcima. Iz srpskih uporišta zapadno od Vukovara 13. 'zengeovaca'..703 Prijetnja je ostvarena i dan će proći u intenzivnom granatiranju Osijeka 1 Vukovara. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju. 9.712 Tvrdnja nije bila točna.. njegova i ostale jedmice u rejonu Vukovara.. a pješadija je bezobzirno pucala po civilnom stanovništvu. 1991. Napad na južne dijelove grada odbijen je "prilikom čega su uništena 3 tenka". i da to neće učiniti jer " . 9. a potom je zajedno s policijom napao vojarnu. Napad na južni dio grada počeo je pokretom oklopno-mehanizirane skupine iz Petrovaca.704 Slično stanje bilo je i u Vukovaru. 9. 'Tenkovi su u tim napadima u jednom momentu uspijeh probiti obrambene snage Vukovara i Borova naselja na svim frontovima odnosno u ul. SVA MORH-ZOZO: Regionalni krizni štab za istočnu Slavoniju.

Srpkinje u Baču. 16. 1991. dožlveo je težak stres 1 još se nalazi u šoku. Narodna armija 7. 9.717 Istog dana u Kabinetu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. SIS. "Svanuće jutro slobode". Nekoliko dana kasnije objavljeno je službeno priopćenje Komande 1. Tako smo branili Vukovar. 1991. 18. 20.1991. Narodna armija 9. Prema izvješću 3. "Svanuće jutro slobode". mehanizirane brigade. na ulicama Vukovara. 4. RUNTTĆ. Ur.714 Vojarnu je deblokirao pridodani 1. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Milorad GONČTN. Redovno Izvješće. koji je greškom bombardovao vojvođanski gradić Bač. 12. 9. RUNTIG. Narodna armija 18. Napade kopnenih snaga podržalo je ratno zrakoplovstvo. 1991. "Pogrešno ubistvo". Milorad GONČTN. 1992. oklopni bataljun 1. 1991. 718 D.30 počele uspješan pothvat deblokade vojarne u Vukovaru. dopuna naše zadnje depeše. zamjenik zapovjednika 5.715 U napadu su poginula dvojica gardista i jedan civil. Izvješće. Izvješće izvanredno. 715 VRH-USMSP: MORH. Prema neprovjerenim informacijama Armija je zarobila 15 civila i odvela ih kao taoce u vojarnu. Oklopni bataljun u pothvatu je ostao bez jednog tenka a dva su mu oštećena. vojne oblasti da su njezine postrojbe 14. Troje mrtvih i devet ranjenih osoba rezultat su te greške. 11. tri baterije višecijevnlh lansera raketa i oko 1000 pješaka SVA Page 95 . 1991. 714 Nikola OSTOJIĆ.Bitka za Vukovar Prema tvrdnjama zapovjednika 453. 9. 26. Ispostava Slavonski Brod od 15. lovačko-bombarderskog avio-puka umjesto silosa "Dergaj" kod Vukovara greškom Je bombardirao Bač u Vojvodini. 9. 712 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. napadajući ciljeve u Vukovaru i Borovu Naselju. 11. MUP. rujna počeo je "snažan artiljerijski napad JAi četnika na grad Vukovar uz angažiranje oMopno-mehaiiiziranih sastava". 1997. 716 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade. dopuna naše zadnje depeše. 708 Ivan MARKOVIĆ.. 719 Ivan MARKOVIĆ. 1991. Depeša br. 511-15-10/3-4227/91 od 14. 14. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Robert ČOBAN. dio je izvanrednog izvješća regionalnog Zapovjedništva ZNG-a koje je telefaksirano Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu ubrzo nakon 9 sati Procijenjeno je da grad napadaju dva oklopna bataljuna ojačana pješaštvom pobunjenih Srba720 Napad je podržalo 717 S. H odjel.1991. Narodna armija 9. Službena zabilješka o informatlvnoni razgovoru (Kapetan I klase Vlado Jurić). bio ponosan (ili možda nagrađen zbog dobro obavljenog zadatka) da nije pogrešio. 1991. u. 6. ZNG.718 Generalova tvrdnja bila je primjer komumciranja dviju strana. 12. 18. 525-65-1/91 od 14. 711 SVA MORH-109. koji je mitraljeskim rafalom prekinuo srećno detinjstvo devojčice . kojeg je u napadu pratilo pješaštvo pobunjenih Srba iz Negoslavaca i bataljun 453. a liječničku pomoć zatražile su 33 osobe. 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". dopuna naše depeše. komentar je 1 pitanje koji je postavio beogradski tjednik Vreme nakon te greške.719 Ujutro 15. "Na ratištima u Hrvatskoj sve dramatičnije". Narodna armija. 709 D. br. 1991. 1991. 9. 20. da je to isto učinio "tamo gde je trebalo".716 707 Milorad GONČTN. 1991. 14. br. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 109. "Kobna greška pilota".. 32. 1. NEDELIKOVIĆ. Narodna armija. 512-18-07/02-96-1607-5 od 21. 511-15-10/3-4227/91 od 14.. Vojska 22. mehanizirane brigade JNA to je bio njezin najveći uspjeh u kampanji oko Vukovara. vojne oblasti general-potpukovnik Andrija Rašeta ustvrdio je da "JNA nema nijednog tenka u okolici Vukovara". na tlu Srbije. 9. Str. 718 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". od kojih jedna nije ništa čula ni vidjela osim onog što joj je naredila "pretpostavljena komanda". Mlhdar BAKARIĆ. 9. Borova Naselja ili Iloka?". rujna u 13. 1991. Deblokirala je vojarnu u Vukovaru i izbila do Proleterske i Radničke ceste. pilot JRV. "Kasarna neće pasti". 1993. 1991. 6. Vreme. 710 SVAMORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 Borovo naselje. brigade ZNG-a grad je napadnut s tri pravca s oko 100 tenkova. br. 22. 127 vukovarska bolnica Jedan od zrakoplova 172. Pripadnici HV. 23. br HV: Zap. 9. Depeša br. Kabinet predsjednika od 14. pov. "Kada je saznao šta je uradio. Br. sudjelovanje u agresiji na RH.. 1991. Narodna armija 14. 6. od čega 11 pripadnika ZNG-a četiri policajca i 18 civila. Depeša br. Služba za zaštitu ustavnog poretka. 9. 720 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za Istočnu Slavoniju od 15.. Tako smo branili Vukovar. Da 11 bi taj isti pilot. dvadesetak kilometara dalje. 04-172/1-91 od 14. 511-15-10/3-4228/91 od 15. Bilješka sa sastanka sa predstavnicima Komande pete vojne oblasti.

Vinkovci nakon tri dana intenzivnih borbi pretvoren je u najnesigurnije područje Hrvatske. Vjerojatno je to skupina koja je prošla kroz Haču oko 10 sati 16. vozila prve pomoći civilnog kamiona punog vojske i putničkog vozila. 9.-1992. ZNG od 16. 9. kolovoza u Trpinju doveden 2. 725 SVA MORH-ZOZO: Zap. šest policajaca i 15 civila.721 Prema izvješću 3. 721 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 525-65/1-91 od 15. 22. br. uskoro osvojiti Borovo Naselje i time dati velik doprinos konačnom oslobađanju Vukovara. Pov. rujna iz Sremske Mitrovice stigao u Negoslavce.Vukovar . zapisano je u dnevnom izvješću 3. 1991.Brezova Međa . dopuna naše depeše. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. rujna Armija se Page 96 . 9. ZNG od 16. 3. Izvješće. gdje je trebao pojačati 2. Izvanredno dnevno izvješće. Ranjeno je 37 osoba. Izvješće. 1991. mehanizirani bataljun. 1-17 od 16. 511-15-10/3-4228/91 od 15. 1991. 1991. kao granične karaule u Donjem Miholjcu. napadajući kasetnim bombama cijeli grad. od kojih je utvrđen identitet dvojici pripadnika ZNG-a i jednom civilu. Depeša br. pisalo je u izvješću iz Vukovara nakon odbijanja napada. Bataljun je dobio zadaću da preko sela Bogdanovaca izbije u Trpinju. brigade ZNG-a poginula su tri civila. 08-2602/1-91 od 16.Dalj. Vode se borbe protiv oklopnih jedinica. mehanizirani bataljun matične brigade u napadima prema Borovu Naselju. za koji se bije odsudna bitka". Gregurić donosi podatak o dva poginula pripadnika ZNG-a. od čega 16 gardista. ah tako nije bilo s vojarnama. Manja uporišta Armije.724 Intenzivne borbe nastavljene su i 16. 15. na čemu su angažirane sve raspoložive snage. vraćeni su. Br. GREGURIĆ. osim u ulici Sajmište u kojoj je bila vojarna JNA723 Napad s pravca Negoslavaca Armija je opravdala deblokadom vojarne. 3. 11. jednog cMla i ranjenih 37 pripadnika pohcij'e i garde. "Mještani Borova Sela smatraju da će.trigonometrijska točka 93 . oklopnog bataljuna 1. 128 zrakoplovstvo. to se moglo brzo i bez borbenog naprezanja postići na isti način na koji je 27. 12. što se željelo postići zauzimanjem Bogdanovaca. Br. 724 M. br. proleterske mehanizirane brigade žilavo se branio uz snažnu potporu snaga iz okohce grada. Za razliku od izvješća ZNG-a.726 0 planovima Armije oko Vukovara nešto se može zaključiti na osnovi odluke o dovođenju 2. koje uz podršku pješadije pokušavaju ući u Vukovar. Narodna armija. 1991. "pj djvjjj ijucjj mladi ratnici". a napad sa sjevera iz Borova Sela otvoreno je priznala. 1991. 129 Trokut Osijek . Svi postavi koje su hrvatske snage izgubile. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. i prognozira se da će se "borbe za Vukovar voditi još dugo i žestoko". D. a ranjeno je 40 osoba722 Prema podacima ]VIUP-a poginulo je nekoliko osoba. Tijekom 16. U garnizonu Osijek dio 12. Izvješće. Redovno dnevno izvješće. 19 oklopnih borbenih vozila.. U drugom dijelu navode se gubici JNA od 16 tenkova i oklopnih transportera 722 SVA MORH-ZOZO: Zap. uz pomoć aviona RV i PVO koji su i u nedjelju. Da je bataljunu primarna zadaća bila dolazak u Trpinju. koji je 16. 21. 720 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. MARJANOVIĆ. od kojih su tri vukla topove. 72.Nemetin ozbiljno ugrozile Osijek. a to je prometnicom Ilok -Bačka Palanka . a identitet ostalih tek je trebalo utvrditi. iz izvješća MUP-a bilo je razvidno da stanje ipak nije tako dobro.727 To je zapravo bila odluka o presijecanju prometnice Vukovar -Vinkovci.728 Nakon dugog pasivnog odnosa ZNG i MUP dobio je odobrenje da pokuša riješiti problem Armije. 20 terenskih vozila. ZNG od 16. Te su snage napadom na Sarvaš i prodorom pravcem Klisa . 3. 9. Izvješće je u opisu napada dosta konfuzno. brzo su položile oružje. Izvanredno dnevno izvješće. Prijavljeno je 12 uništenih tenkova i zatražena pomoć jačine pješačkog bataljuna. 115. 1991. "Bitka je trajala preko 9 sati nije bilo velikih gubitaka na našoj strani dok je neprijatelj prepolovljen u živoj sili a izbačeno je 17 tenkova i 1 avion iz stroja". 7B MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. ne navodeći alibi okružene vojarne.Ciglana kod Nemetina . 1 dalje pod kišom granata". br. 9. SNO.Tenja. F. 9. GLIŠIĆ. Detaljnije podatke o ranjenim i mrtvim . br.725 Nešto više o borbama u gradu govori dnevno izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara u kojem se konstatira da Armija i pobunjenici i "dalje žestoko nastupaju tenkovima M-84 i dovlače snage pješadije". septembra nekoliko puta nadletali i bombardovah položaje ustaške crne legije. rujna "Stanje u Vukovaru je izuzetno teško. rujna Skupina se sastojala od 15 tenkova. 1991. a snage 3. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 15 kamiona.gubicima nemamo". 9. proleterske gardijske mehanizirane brigade. CO. brigade ZNG-a uz velike su ih napore zaustavile na crti Borovo Brdo . Narodna armija 18.Bitka za Vukovar MORH-ZOZO: Zap. 9. brigade ZNG-a.

br.Osijek Donji grad. Str. Izvješće..Marinci . ZNG RH od 15/16. Podravska Slatina.Komletinci . Iz Osijeka se u Tenju uspjela Page 97 . 1991. a od 16. 9. 1991.735 Tijekom 17. kojoj je glavni napor u prvoj fazi trebao biti upravo na području Vinkovaca.Nuštar. SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska.731 Mobilizacija se trebala obavljati sukladno razvoju ratne situacije 728 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Zap.Vinkovci . a Osijek je trebao dobiti svoju drugu brigadu. kao i ime njegova prethodnika pukovnika Pejića. BUo je dovoljno razloga da se snage ZNG-a žurno prestroje i pripreme za napad JNA Zapovjedništvo regionalnog ZNG-a 17. "U slučaju zaposjedanja dijela teritorije Republike Hrvatske od strane agresora i četnika na toj teritoriji preći na gerilski način ratovanja".. Uz bojne mjere od Zapovjedništva ZNG-a u Zagrebu zatraženo je odobrenje za ustroj novih brigada. U takvim okolnostima Vukovar se i nije našao u dnevnom izvješću regionalnog zapovjedništva ZNG-a za 16. odnosno prema pristizanju prijeko potrebne vojne opreme i naoružanja. pov. brigade ZNG-a. rujna uočeno je prostizanje novih snaga JNA koje su procijenjene na mehaniziranu brigadu. Narodne zaštite i MUP-a.Orolik . ostale brigade dobile su općinska obilježja. napose u jasnom definiranju bojišnog prostora. i 109. Izvješće o primopredaji dužnosti zapovjednika HV za istočnu Slavoniju i Baranju.. MUP-om i ostalim obrambenim strukturama na svom pojasu nadležnosti. rujna nastale su znatne promjene na istočnohrvatskoj bojišnici. br.Ciglana . rujan 1991. Da bi se to spriječilo. pov. Odluka. brigade ZNG iz Županje na pravce Klisa . 525-68/1-91 od 16.. Ur.Otok i Jankovci Vinkovci .. 9. počelo je dovođenje dijela 2. "zavisno od tempa pristizanja naoružanja". što je uz postojeće uporište u Mirkovcima dovodilo u pitanje obranu zapadnog Srijema. Slavonska Požega. 512-03-91-1 od 11.Nemetin .Đakovo. Đakovo. 731 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. 9.73. Dvojnost zapovijedanja prestala je 20. bataljuna 3. jer postojeće snage nisu bile "adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija". do 19.Treća brigada ZNG-a planirala se prikupiti po bataljunima da bi se od nje dobila jača udarna i pokretna postrojba za "snažnija aktivna djelovanja na cijelom prostoru zone odgovornosti".Bitka za Vukovar uspjela ukliniti u dio obrane južno od Osijeka na pravcu Brijest . Glavne snage morale su biti angažirane u području Vinkovci . Prodor Armije prema Đakovu i Osijeku značio bi odsijecanje ne samo Vukovara. brigadu su pored Vukovara trebale dobiti i Nova Gradiška. ZOSISB od 25. rujna zapovijedilo je 109.Nemetin i Sarvaš . 1991..Mikanovci. Na širem području Sida 17. Predsjednik KL 112-01/91-01/91. 1991. Zabilježen je i podatak o koncentraciji Armije na pravcu Šid . Zapovjednišvo ZNG-a u Osijeku očekivalo je njihov prodor pravcem Orolik . trebalo je početi ustroj petih i šestih bataljuna kao i samostalnih rodovskih postrojbi.Bistrinci. 730 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. nego i Vinkovaca. Do tada osnovna prepreka narastanju ZNG-a. Sarvaš . 1991. a dijelom snaga i prema Osijeku i Vukovaru. Uz osnovnu dužnost koordinatori su trebali surađivati na usklađivanju obrambenih i ratnih djelatnosti s kriznim štabovima općina. 729 Zapovjednikom ZNG-a u istočnoj Slavoniji Gorinšek je imenovan 11. brigadi ZNG da spriječi odsijecanje Vukovara i organizira obranu na pravcu: Nijemci . 9.Pustara Tufek što je prema mišljenju novog regionalnog zapovjednika ZNG-a. Osim jedne brigade koja se planirala ustrojiti od izbjeglog stanovništva iz Baranje. rujna.733 Proglašeno je pružanje otpora srpskim snagama svim raspoloživim snagama ZNG-a. Snage uz rijeke Savu i Bosut stavljene su u pripravnost. pukovnika Karla Gorinšeka.734 Usklađivanje obrambenih mjera na pojedinim područjima planirano je imenovanjem koordinatora za te poslove. Boj je planiran zajedničkim djelovanjem vojnih postrojbi i skupina građana u općini i mjesnim zajednicama. počeo se razrješavati predajom postrojbi JNA čime je dobivena osnova za povećanje brojnog stanja Zbora narodne garde. br. što je na temelju procjene konkretnog stanja bilo u nadležnosti zapovjednika. 130 i stupnju ugroze. Str. Izvješće. Prema ustrojbenom planu.729 "uz jučerašnji razvoj jednog' oklopnog bataljuna "na liniji s. U postojećim brigadama ZNG-a. 108. Dovođenje bataljuna nije išlo bez otpora dijela njegovih pripadnika. nedostatak naoružanja.Tenja" činilo izglednim "odsjecanje dijela grada Osijeka sa južne strane". SVA MORH-GSHV. rujna njegovo ime se sreće na dijelu borbenih dokumenata. Mostove na njima trebalo je srušiti ako bi ih JNA pokušala prijeći. Očekivan je i pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave iz Baranje kod Belišća na području Novo Nevesinje . rujna 1991. 525-71-1/91 od 17.730 Uočeni pokreti Armije bih su najava napadne operacije. kao i zapovjednik obrane grada Osijeka. Predložen je ustroj novih sedam brigada prema postojećem ustroju brigade ZNG-a. Izvješće. rujna.Jankovci. Za koordinatore su imenovani zapovjednici 107. a primopredaja je izvršena 25. 9.

rujna predala Page 98 . 9. usprkos topničkih zrakoplovnih napada JNA. Narodna armija 9. 9. 118. 9. U Medicinski centar u toku dana dovezeno je šest mrtvih i 31 ranjena osoba. mrtvih četnika i pučista. br.739 Dojave vinkovačkog Centar za obavještavanje o novim snagama Armije koje su iz pravca Sida prošle kroz Ilaču u pravcu Vinkovaca. od kojih je stradala većina kuća u južnom dijelu grada.743 Tražena je žurna deblokada i predlagan način na koji bi se osigurala prometnica prema Vinkovcima. 525-91-1/91 od 21.. rujna ozbiljno ugrožena odsijecanjem grada od Bogdanovaca. 738 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. 741 I.742 Iz ovog izvješće bilo je razvidno da je Vukovar odsječen od Vinkovaca.. 739 SVA MORH-ZOZO: Zap. 3.Neophodna nam je pomoć u ljudstvu. Zapovijed. 740 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. Nikola OSTOJIĆ.. na vrlo nejasan način govori o tom događaju. pov. 73i SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. oklopnog i 2.. Pov. 525-73-1/91 od 17. napad odbijen. rujna predloženo je Zapovjedništvu ZNG proglašenje ratnog stanja. 13 je ranjeno. Dnevno izvješće.740 Snage u Vukovaru uglavnom su bile zauzete obranom koja je 17. Službena bilješka o informativnom razgovoru. 1991. U Đakovu se 18.Bitka za Vukovar probiti skupina 12. Pov.. Dnevni gubici ZNG-a na bojišnici bih su vrlo veliki.Hitno je potrebno formirati jaku jedinicu u s. 525-73-1/91 od 17. Odjel Sinj. 525-68/1-91 od 16. kao i Mirkovci sa skladištem Vrapčana. 525-88-1/91 od 20. 1. Bogdanovci s jakim snagama artiljerije za podršku radi koordiniranog proboja i učvršćenja linije Vukovar -Bogdanovci . MZ A Stepinac je razorena do temelja i više ne liči na naselje. U dnevnom izvješću od 21.738 Stanje u Vinkovcima bilo je slično. CO. 730 M. prema izjavi jednog sudionika popaljeno i opljačkano od "strane četnika i dobrovoljaca". br.. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. SNO. 1991. 3.. 1991. Mehanizirani bataljun zaposjeo je crtu ispred sela.. Bogdanovci. br. "Artiljerijski dvoboj". brigade ZNG-a povukla se iz Sarvaša. 1994. rujna. Borbe i dalje traju. prenapregnutost i iznurenost ljudstva. 5. a "dio puta prepušten" i "nadalje korišten uz velike rizike do 18. Borbena zapovjed br.736 Pred napadom 2. bez vode i struje i bez redovnog snabdijevanja hranom. iako je bilo izgleda da ih uskoro bude. 2. Dnevno izvješće. Pov. Osnova osiguranja bilo je selo Bogdanovci. 1991. 1991. ZNG od 17. Pov. Br. 525-94-1/91 od 21. Izvješće.Snage pučističke vojske napuštaju vojarnu i grupiraju se u dijelu grada Petrova Gora gdje je veliki broj četnika. 9." 131 "1. brigade nije se znala sudbina. br. 1991. Pov. Narodna armija. Borbena zapovjed br. br. 9. Mrtvi u njihovim redovima se više ne mogu izbrojati što dodatno pogoršava situaciju. 9. mehanizirane brigade JNA četa 3.. Napadi na vojarne bili su u punom zamahu. 1991. što dodatno komplicira sliku poduzetih mjera SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB.Vinkovci". slabu opskrbljenost naoružanjem i municijom. proleterske mehanizirane brigade. Izvješće o stanju. a za 19 gardista 3. 9. Sa sjevera i dalje dolaze tenkovi i oklopni transporteri a iza njih se dovozi živa sila. Snage pučista trpe ogromne gubitke u ljudstvu i tehnici ali i dalje uporno razaraju sve pred sobom bez izuzetka na cilj. MATKOVIĆ-LASTA.Branioci Borova i Vukovara ne posustaju bez obzira na razaranja. SIS. 9. br.. koje je trebalo pretvoriti u jako topničko uporište. mehaniziranog bataljuna 51. U zapovijedi je proglašeno i ratno stanje. Pučisti svoje snage dovoze autobusima i stiče se dojam da su drogirani. listopada 1991.Borbe su otpočele kao i obično i trajale cijeli dan. 4. 19. naoružanju i municiji. "Pomoć je došla s poligona C". 9. poginula su tri. 733 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS. br.. 737 VSA MORH: MORH. "Bogdanovci u domovinskom ratu". 9.737 Hrvatske snage uspjele su zauzeti vojarnu i pohgon "C" u Osijeku. ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. zahvaljujući pomoći njezinih dijelova izvan grada... 08-2618/1-91 od 17. Vojarna je držana u okruženju. Dnevno izvješće. 21. Pov. Piše da je put prema Vukovaru bio osiguran do 17. 9. 1. SINANOVIĆ. bile su znak da se stanje između Vinkovaca i Vukovara neće poboljšati.. što nije bilo u nadležnosti regionalnog ZNG. kada je napadnut. U vrijeme pisanja zahtjeva topničkih sredstava u istočnoj Hrvatskoj nije bilo. koje je. 1991. br. Str. Br.741 U redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništvo obrane grada opisalo je dan i zatražilo pomoć: 732 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. 9-10. 734 SVA MORH-ZOZO: ZZNGIS1B. Izvješće. prepuna uništenih tenkova. 10.. 1991. 525-88-1/91 od 20.. 1080-183/1-1994 od 10.

oklopni bataljun.. mehaniziranoj brigadi za napad na Vukovar. Izvješće.Bitka za Vukovar 158. osigurati uvođenje 2. Br. rujna pohvaljen od Predsjednika Repubhke Hrvatske sa svim obrambenim sastavima "za dugotrajnu. 9. Zapovjed. ZZNG RH. 9. brigade ZNG-a o tome piše: "14. 9. i 453. br. Pov. 512-06-91od 17. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada. Krajem kolovoza dva njezina bataljuna. br. rujna za prekid napada na vojarne JNA a na osnovi sporazuma zaključenog u Igalu. oklopnom brigadom iz Kraljeva.. 749 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. 9. 747 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. Br. brigada ZNG-a. ah u suprotnim pravcima: Armija sa šireg područja Vukovara na Vinkovce.. 9. Dnevno Izvješće. Dnevno Izvješće. jedan oklopni i jedan mehanizirani. 1991.pukovnik Vukovac tražio od Kriznog štaba 'zolje' koje nije dobio". angažirani su u napadu na Vukovar u sastavu 51. U svezi s tim zapovjednik p. zamisli o djelovanju u slučaju napada NATO pakta. 1991. što nije naišlo na njegovo oduševljenje.752 Divizija je u veljači 1991. Za tu zadaću bila je ojačana s 252. br HV: Zap. Stoga je provedena treća mobilizacija. uz paralelno otpuštanje naraštaja iz rujna 1990. KL 801-03/91-01/01. 132 početku poštivao. 748 Podaci o prebjezima redovno su unošeni u dnevna izvješća postrojbi.. 746 SVAMORH-GSHV: ZZNGISB od 18. 525-75-2/91 od 18. 109. koji je 16. br ZNG od 22. rujna deblokiraju Vukovar nije uspio zbog Page 99 . Dnevno izvješće. proleterske mehanizirane brigade predala se 21. iako je Armija odmah prekršila primirije/51 Komanda 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. SVA MORH-ZOZO: Zap. gradu koji je 18.757 Pokušaj hrvatskih snaga da 18. Divizija je dobila zadaću izlaska na crtu Đakovo . rujna doveden u Negoslavce sa zadaćom proboja do Trpinje preko Bogdanovaca. rujna zbog naredbe "da se iz septembarske partije vojnika otpuste svi oni koji nisu položili prijemne ispite za fakultete". Naredba o prekidu vatre. rujna kao posljednja u Slavoniji. 9.747 Od napadnutih vojarni i uporišta ostala su nezauzeta ona u Vinkovcima i okolnu. ZNG od 18.745 Njihovo naoružanje i oprema bilo je temelj za ustroj prvih protuoklopmh i topničkih sastava ZNG-a. 1991. Redovno dnevno izvješće. Pov. a jednu bateriju topova 100 mm dobila je 3. 1-18 od 17. 1991. vojne oblasti u tom je trenutku privodila kraju pripreme za uvođenje glavnine 1.748 Sve se to događalo u znaku zapovijedi ministra obrane RH od 17.. što je porazno djelovalo na njezinu borbenu spremnost. 109. Odlukom o uvođenju glavnine 1. I taj dio počela je otpuštati 12. Izvješće. mehanizirane brigade JNA Početkom kolovoza u Slavoniju je doveden i oklopni bataljun 2. 745 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. br. vojne oblasti (Sjeverozapadnom vojištu) pri razradi novog ratnog plana "Sutjeska 2".756 S tom pohvalom ime zapovjednika obrane potpukovnika Dedakovića postalo je javno dobro. proleterska gardijska mehanizirana brigada otpustila je pričuvni sastav pa je ostala samo s ročnom vojskom. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Od tog ljudstva brigada je ustrojila nepotpuni 2. koju su njezini pripadnici pojedinačno ih u manjim skupinama napuštah. proleterske gardijske mehanizirane brigade te pridodan 453.753 Dijelovi divizije i prije su bih angažirani na području istočne Hrvatske. prema nalogu Štaba vrhovne komande oružanih snaga SFRJ pridodana Komandi 5. 525-94-1/91 od 21. oklopni bataljun iz Negoslavaca dobio je novu zadaću. Npr. br.. 525-89-1/91 od 20.754 Sredinom kolovoza 1.. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade prema Vinkovcima. 1002/91 od 18. 744 SVAMORH: ZZNGISB. 1991. 9. a ZNG s područja Vinkovaca prema Vukovaru. uzimani su im podaci i po mogućnosti ispunjavanja želja za povratkom kući Hl odlaskom u Inozemstvo. Ur. Tijekom sukoba u Sloveniji u područje Sremska Mitrovica -Šid dovedena je njezina 1..744 Vojarna u Našicama s mehaniziranim bataljunom i protuoklopmm divizijunom 12. Pov. 1991.Našice.749 Idućeg dana predsjednik Republike Hrvatske dao je zapovijed za prekid vatre. br. proleterske gardijske mehanizirane divizije u istočnu Hrvatsku. 9. Predsjednik. Zauzimanje vojarni u stopu je pratilo u srpnju započeto osipanje Armije. junačku i uspješnu obranu grada Vukovara od najezde odmetničkih srpskih terorista i jedinica Jugoslavenske narodne armije". da bi u prvoj fazi napadne operacije deblokirala okružene vojarne i spojila se s Banjalučkim korpusom. 1991. 1991. 750 SVA MORH-ZOZO: Republike Hrvatska.746 Od skupina s područja Đakova ustrojene su prve protuoklopne postrojbe. 3. 9.750 U Osijeku je ZNG-a zapovijed u 742 SVAMORH-GSHV: ZOO Vukovar. SVA MORH-Zap. 743 U dnevnom izvješću 3. i to ljudstva koje je već prije pozivano.45 Bogdanovci odsječeni i Vukovar je ostao u okruženju.755 Tako se dogodilo da su i Armija i Zbor narodne garde RH pripremali napad na istom prostoru.

765 Istog je dana na šire područje Sida stigla i 252.1991.763 Informacija je bila točna. 1003 od 19.758 Za novi pokušaj deblokade angažirana je skupina gardista 3.. 11. 208. Pov. U toku dana Zapovjedništvo ZNG-a dobilo je neprovjerenu informaciju da je iz "rajona Šid Adaševci pokrenuta (. bivši tenkist JNA mislio je "da je ovo očajnički pokušaj. "I dezerteri se vraćaju". bataljun (bez čete) bude pripravan za uporabu na pravcu Đakovo . 22.764 Brigada je mobilizirana 16. Narodna armija 22. brigadi ZNG-a. dio specijalne postrojbe Policijske uprave Slavonski Brod i četiri tenka M-84 iz sastava 108. 12. 525-73-1/91 od 17.1991. Nakon provedene deblokade trebalo je osigurati opskrbu 1 popunu snaga u Vukovaru. brigade ZNG na pravcu Petrovci . rujna dan nalog da 2. 1991. 9. 1991.62 mm..Vukovar Orolik".Vukovar.Bitka za Vukovar "koncentracije jakih svježih snaga agresora na prostoru Mirkovci .759 Borbeni komplet za tenk M-84 iznosi inače 44 metka 125 mm. Danas. Zapovjednik 108. Nikola OSTOJIĆ. 20 755 Ti divni ljudi mladi ratnici". Skupina je iz Slavonskog Broda krenula navečer 18. Narodna armija 22. 4. Zapovjednik obrane Vukovara bio je dužan olakšati pokušaj tako da veže za sebe "što jače snage agresora". a na njezinu čelu je bila 2. bilješka od 16. 75J Mladen MARJANOVIĆ.1991. 757 Srđan ŠPANOVIĆ. VO: Radna bilježnica "Načelnik Oklopnih jedinica". Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOZO: Page 100 .760 Slavonskobrodska skupina pridodana je 109. obrani Vinkovaca i pokušaju zauzimanja vojarne i skladišta i. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 12. 1991. Vojska. 11. "Što je to primirje". 1993. i 18. 752 M. Prema Sidu se kretala glavnina 1. koja je tekla od 9 sati istog dana sadržala je i mogućnost blokade i čišćenja sela Ostrovo i Pačetin kao i zaposjedanje područja obrane na tom području.702 Pokušaj prodora u toku 19.1991. Bojna priprava. a od Beograda prema Sidu nekoliko kolona autobusa sa rezervistima JA'.Nuštar da bi prema potrebi spriječio odsijecanje dijelova 109. bataljuna 3. a njihovi tenkovi imah su samo po 15 potkalibarnih zrna za tri tenka i 12 zrna za četvrti tenk a svaki je tenk imao po 250 komada streljiva za strojnice 7. brigadu ZNG-a. Glavnina 109. koje su prema procjeni 751 SVA MORH-ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju. Većeslav KOCIJAN. 1991. 9.Bršadin. 1991. potom dovedena u područje Platičeva između Šabca i Sremske Mitrovice. 1991. 1991. rujna nije uspio.Ostrovo. brigade 1 dalje je bila na temeljnoj zadaći. SVA MORH-K-da 5. a njezinu je zapovjedniku u 3 sata 19. 10. 2. Narodna armija 13. br od 18. razlog dolaska tenkovsko-pješačke skupine iz Slavonskog Broda bio je njezin poziv da omogući izvlačenje tijela njihova tri poginula pripadnika. "TI divni ljudi. Nisam pronašao ni jedan dokument koji bi objasnio tko je i kako pokušao deblokadu. 751i SVA MORH-GSHV: Republika Hrvatska Ured Predsjednika Br. Pohvala predsjednika Republike Hrvatske jedinicama ZNG i MUP-a. jasno je da bi uspješna provedba zadaće značila i deblokadu vojarne u Vinkovcima 75:1 SVA MORH-K-da 5. 1991. oklopna brigada iz Kraljeva. brigade HV: Zapovjedništvo 108. 9. rujna. brigade ZNG. Izvješće o radu i upotrebi OMJ na dan 17. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. br.."Vrapčana". Dnevno izvješće. SEKULIĆ.. br HV: ZNG 108. 9.766 758 SVA MORH-GSHV: ZZNG za Istočnu Slavoniju i Baranju od 18.. Provedbu su onemogućile nove snage JNA koje su počele ulaziti u Hrvatsku. 100 topova. 760 SVA MORH-108. mladi ratnici". 9. Iako se Sekullć ograničava na konstataciju da je divizija dobila zadaću izbijanja na crtu Đakovo .Našice. 9. 21. 20-21.. odakle je 19. 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije.. 19.. a za protuzračne strojnice 12. 759 SVA MORH-fond 108.. bilješka od 17.. koja je za predstojeći pothvat trebala odvojiti jedan svoj bataljun i u toku 19. 1.Ivankovo .Marinci . brigade od 19. da upotreba tenkova nije pravilna i da su mali izgledi za uspjeh osim ako faktor iznenađenja bude potpun u što je teško vjerovati". VO: Radna bilježnica "Načelnik OONP". Pri pothvatu je trebalo voditi računa o mogućem napadu "agresora i četnika" s pravca Svmjarevci Petrovci i Bobota .Bogdanovci . rujna deblokirati prometnicu Nuštar . Izvješće. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Valjeva. rujna. brigade ZNG-a. 133 Zapovjedništva regionalnog ZNG-a bile ekvivalenta ojačane mehanizirane brigade. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala.2. rujna pokrenuta prema Sidu. brigade ZNG.761 Za provedbu pothvata Zapovjedništvo ZNG-a angažiralo je i 107. Prema izvješću Postrojbe za posebne namjene PU Slavonski Brod koja je tada bila u Vukovaru. Posade tenkova činili su dragovoljci.7 mm 360 metaka za cijeli vod.) grupacija sastava 70 tenkova. 1991. MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21..

a dijelu je uspio proboj i kroz Stare Jankovce. ~ SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 3. 525-89-1/91 od 20. Br.775 Nakon proboja tenkovi i ljudstvo iz Slavonskog Broda vraćeni su kući.15 sati. prema kojima su se kretale dvije mehanizirane brigade mehanizirane divizije: 2.769 Bataljun je hrvatska strana procijenila na ojačanu oklopno-mehaniziranu brigadu. 11.. ZNG od 20.. i 20.Vinkovci na dijelu od Šidskih Banovaca do Mirkovaca. Bad Vilbel/Beograd. br. POPOVIĆ. u 03:00. 9. Bataljun se nakon borbi 19. 525-89-1/91.Vukovar. Pov. DEDAKDVIĆ-JASTREB. 762 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 52 5-78-1/91. 2002. "vjerojatno iz straha vidjevši da tenkovi BJEŽE". 761 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. br. br. oklopni bataljun 1. Prilikom zračnog napada JNA na Bogdanovce 19. rujna 1991. Dnevno izvješće. Pov. Taj jedinstveni pothvat. 525-87-1/91 od 19. Zapovijed je poslana 19. Jozom Meterom od 18. 794 "Ti divni ljudi. 1991. 1991.Marinci .Bogdanovci . 20. "Između zatišja i opreza". kao i napad zrakoplovstva. ZNG od 20. 9. 12. 134 Uvođenje u borbu 2..774 Iscrpljeni branioci opskrbljeni su vojnom opremom i hranom. koji je vjerojatno bio i prvi borbeni zadatak na kojem je Zbor narodne garde uporabio tenkove. Op. 9. 1991. 01-2677/1-91 od 20. 9. ~. Točno je bilo opažanje "dovođenja svježih snaga sa prostora Sida i Erdevika" u područje Negoslavci . 1991. 763 SVA MORH-GSHV: ZZNGISB. br. Jozom Meterom od 18.1 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. a s njim Je ušla i kolona koja je prevozila pomoć za grad. 1992. 3. Snimak razgovora sa Stlpom Vukovlćem od 1. Narodna armija 16. 25. Br. Izvješće. 9. 109. rujna probio kroz Slakovce. br. mladi ratnici". Br. CO.. 1991. a iz 3. 774 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. mladi ratnici (2)". siječnja 1999. 31. šturo je u dnevnom izvješću Zapovjedništva obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje opisan pothvat slavonskobrodske i vinkovačke skupine. Narodna armija. R. brigade ZNG-a teže je ranjen zamjenik zapovjednika pothvata.771 Dvadesetog rujna i hrvatske su snage zabilježile važan uspjeh na pravcu Vinkovci -Vukovar.. 77. što. koji je bio u Negoslavcima. M Mladen MARJANOVIĆ.Slakovci .770 Bio je to znatjan uspjeh mehanizirane divizije koja je stavila pod nadzor dio prometnice Šid .Bitka za Vukovar Zap. 9. Njihov povratak loše je primljen od pripadnika ZNG iz Vinkovaca koji su se povukli s postava. proleterske gardijske mehanizirane brigade dobio je 2. Izvješće. Snimak razgovora s dr. PETROVIĆ. Bitka za \\ikovar. veljače 1999. D. Prijavljeno je onesposobljavanje tri tenka. 763 Milisav SEKULIĆ. Potpun nadzor onemogućavala su sela Ilača i Tovarnik. a koju je predvodio doktor Josip Husar. 1991. Bataljun je pravcem Negoslavci . Narodna aimija. Nidda Verlag. 12. Dnevno izvješće.. Borbena zapovijed. 9. M. Narodna armija 16. 1991. proleterska gardijska iz Valjeva i 3. 1991. među kojima i pripadnik 108.. Pov. usprkos intenzivnih napada iz okolnih srpskih uporišta. 24. 1991. rujna zauzeo Jankovce. 1..768 Dio bataljuna koji je ostao odsječen u Srijemskim Lazama napadnut je od hrvatskih snaga pri čemu je imao 14 ranjenih pripadnika. u 03. RUNTIĆ. dakako nije bilo točno. Narodna armija 22. a snagama obrane grada dostavljene su potrebne količine" naoružanja.776 U 767 TI divni ljudi. 1991. koje je dva puta napalo Nuštar. 20-21. 9. vojne opreme i hrane. 796 R POPOVIĆ. Treća je 18. 771 M.Srijemske Laze Jankovci trebao izbiti u Mirkovce i na taj način raščistiti put za uvođenje mehanizirane brigade iz Valjeva.. rujna iz okoline Požarevca krenula prema Sidu. 1991. Snimak razgovora s dr. ™ SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. A MIRKOVIĆ-NAD. brigada ZNG-a priznala je proboj 10 oklopnih vozila kroz selo i ostanak glavnine u Srijemskim Lazama. Izvješće o aktivnostima. što nije istina. Tragedije namenjene zaboravu. 17. U Mirkovcima je pojačao postojeće snage i osigurao skladište "Vrapčana". 1. Dnevno izvješće.. 525-80-1/91 od 19. "Najteži je bio prvi okršaj". a iz grada je izvučena skupina ranjenika. 9. bat. oklopni je bataljun 20. ~' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. kamo je stigla nakon prijeđenih 250 kilometara i 21 sata usiljene hodnje. 4. siječnja 1999. 203. proleterska gardijska mehanizirana iz Požarevca. nije prošao bez gubitaka. 1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade. rujna stradalo je oko 13 osoba. Zapovijed. 12. Snimak razgovora sa Page 101 . br ZNG od 21.Jankovci.. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. 12.773 Jedan tenk M-84 nakratko je uspio ući u Vukovar. Izvješće o stanju. Prema t\Tdnjama zapovjednika brigade pukovnika Vučića.767 U dnevnom izvješću 109. brigade. 21.SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci.772 "Grad Vukovar je u jutarnjim satima deblokiran na pravcu: Nuštar . Vjerojatno se za ovaj pothvat može vezati fotografija branitelja Bogdanovaca "sa svojim tenkom" iz rujna 1991.

Mehanizirana brigada iz Pančeva locirana je na području Erdut . prvenstveno MUP. brigade ZNG-a. pov. koja se probila s poligona "C" kod Osijeka. 781 SVA MORH-GSHV: Zap.778 Nakon deblokade grada prometnicu Vinkovci . koje su polagale pravo na oružje i opremu. upućujete nam jedinice koje nisu spremne za borbu". 1991. veljače 1999. pov. Str. Zapovjednik obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje presliku zapovijedi uputio je načelniku Policijske uprave Osijek "na znanje i postupak". Meditor. Dva voda 1.780 Nekoliko sati prije toga u Zagreb je poslan zahtjev za organizirano dovođenje za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara.Mladi Jastreb. D.783 777 M. za početak se mogla ustrojiti solidna protuoklopna i nešto slabija topnička i oklopno-mehanizirana osnova. 5120-01-91-1 od 26. 136 "Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija" U dnevnom Izvješću Zapovjedništva ZNG-a za istočnu Slavoniju od 20. 9. Kl. Redovno dnevno Izvješće. Izvještaj sa ratišta u Vukovaru. Zagreb. To se posebno odnosilo na potrebu proširenja ustroja brigada ZNG-a ugrađivanjem postrojbi za potporu. 9. Dobivena pomoć držana je nedostatnom. 782 SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. 1-22 od 20. proleterske mehanizirane brigade. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu dana je procjena snaga JNA u istočnoj Slavoniji. bila je u okolini grada na pravcima Stara Tenja Brijest . Zazivanje "dragog boga da usliši naše molitve" za pomoć u ljudstvu i naoružanju jasno je govorilo o količini povjerenja prema Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. Str. 9. obrane općine Vukovar. Očekivano je da se "istraži slanje naoružanja i municije u Vukovar i otkrije gdje to nestaje". 779 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vukovar i Trpinja. 525-94-1/91 od 21.Nemetin. prepričava se viđenje Ivana Matkovića Laste o odbijanju napada 17. bataljuna 3. koje je do tada nosilo teret sukoba. Zarobljavanje naoružanja i opreme od JNA zahtijevalo je žurne korekcije u ustrojbenom razvoju oružanih snaga. od kojih se očekivalo da podrže pješaštvo. br. 783 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Pov. 9. Snage na području Vukovara procijenjene su na jednu oklopno-mehaniziranu brigadu koja je napadala grad s pravaca: Negoslavci . rujna prenio zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Republike Hrvatske "da se sva oprema i imovina bivše JNA' stave "na raspolaganje hrvatskim oružanim snagama na cijeloj teritoriji Republike Hrvatske".. 205. do pristizanja novih sredstava zarobljenog Varaždinskog korpusa.Sarvaš . zbog čega je načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske 26. A MffiKOVrĆ-NAĐ. 1991. br ZNG. a ne samo u Vukovaru. RUNTIĆ. 1995. Zahtjev je primljen u Glavnom stožeru HV istog dana telefaksom u 13:54. Riječ je naglašena u originalu Izvješća 135 monografiji Bitka za Vukovar proboj i deblokada uopće se ne spominju. Dnevno izvješće. uz žaljenje što su tenkovi i slavonskobrodska policija nakon pothvata otišli.Vukovar na dijelu Bogdanovci Marinci osiguravala je četa 2. ™ Branko BORKOVIĆ . Ostavimo li po strani to da je nedostatak stručnih kadrova otežavao ustroj takvih postrojbi.Čepin.Vera. 9.777 Borković spominje pothvat. mehanizirane brigade na području između Osijeka i Page 102 . Bitka za Vukovar. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Zagreb. Rušitelj ustavnog poretka. samo produžava agoniju branioca Vukovara. obrane općine Vukovar. (nečitko) od 20. 114-04/91-01712.Bitka za Vukovar Stipom Vukovićem od 1. 1991.1991. štoviše da".779 I nakon deblokade grada Zapovjedništvo obrane Vukovara kritično je ocjenjivalo postupke nadređenih. Br. Municija i naoružanje koje nam se upućuje i dalje se netragom gubi u nečijim skladištima na putu do Vukovara.. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109. 9. kojoj je prateći vod bio u Ceriću i Nuštru. br ZNG. br. Zahtjev.. br.782 Od zarobljene tehnike i oruđa protuoklopne brigade iz Đakova. Problem ustroja ZNG-a tada je već postao opći problem.781 Stoga je dio izvješća poslan kasnije istoga dana u dijelu zahtjeva preoštar i neprimjeren u komuniciranju po hijerarhijskoj ljestvici. br. rujna 1991. 1991. Bila je to prihvatljiva procjena u kojoj su snage usmjerene na Vukovar podcijenjene na račun precijenjene nazočnosti 51.1991. Prema Vukovaru se nastupa neorganizirano i bez ikakve koordinacije. 780 SVA MORH-ZOZO: Zap.Vukovar. Zamjereno je i zbog nevraćanja za borbu sposobnih izbjeglica iz Vukovara kao i zbog neispunjavanja zahtjeva za osnivanje i ustroj vojne pohcije. bataljuna 109. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 7711 MUP RH-OTŽ: Posebna jedinica policije Slavonski Brod od 21. odnosno Borovo Selo . 04-197/1-91 od 20. 14.Nemetin i Sarvaš . Glavnina 12. brigade ZNG-a bila su na dijelu prometnice prema Vukovaru i u obrani Borova Naselja. 109. protuoklopnog divizijuna i mehaniziranog bataljuna u Našicama. Ur. kao i za dostavljanje organizacijsko-ustrojbene sheme za postrojavanje hrvatskih oružanih snaga. Klisa . Naoružavanje ZNG-a usporavale su i druge obrambene strukture.

odnosno sudbonosna. Glavnina 109.784 Za obranu Vukovara. Pored već uvedenih mehaniziranih snaga u područje Orohk . obrana 109. proleterske gardijske mehanizirane brigade. br. rujna sukobila s hrvatskim snagama koje su branile Tovarnik i koji je pri tome znatno razoren. rujna nastaviti napada na Vinkovce. pa se dignu i Muslimani i Šiptari". O razmjerima panike svjedoči priznanje da su pripadnici puka na napad odgovorili otvaranjem vatre iz višecijevnih lansera raketa 128 mm "Oganj". a oko 2000 pripadnika njezina pričuvnog sastava pobjeglo je s bojišnice i vratilo se u Valjevo.789 koja se potom raspala. Među njima bile su i dvije motorizirane brigade Kragujevačkoga korpusa. 1. 04-197/1-91 od 20. Zbog toga Srbija ne može da ima svoju vojsku u JNA Ono što je opasno. proleterska gardijska mehanizirana brigada. Za uspješnu provedbu postavljene zadaće zapovjednik 109. jer bi onda Srbija bila agresor.792 Sve je to medijski popraćeno u razmjerima koji su potpuno skinuli masku s problema mobihzacije u Srbiji.Vinkovci.790 Najspektakularniji dio rasula brigade bio je dolazak jednog pričuvnika s borbenim vozilom pješaštva iz Sida u Beograd pred Skupštmu SFRJ. Jer. 9. kako je glasilo službeno priopćenje.Cerić . Str.Nuštar. brigade bila je raspršena u skupinama jačine voda po mjesnim zajednicama vinkovaćke općine. Također je tražio pojačanja jačine dvije do tri čete. POPOVE. brigade ZNG-a i pridodanog bataljuna 3. Izvješće o b/d u zoni odgovornosti 109.786 Vjerojatno je taj panični postupak jedan od najvećih razloga pomutnje i rasula Mehanizirane divizije u toku dana. 1991. 23..Mirkovci -Ostrovo . br. brigade ZNG-a. 80. bataljun osiguravao je teritorij općine Županja i nadzirao mostove na rijeci Savi. rujna. ah je to srpski narod. 7"' SVA MORH-ZOZO: ZZNGISB. je da se drugi ohrabre.Ernestinovo . 109. U području Ilače hodnu kolonu puka napale su hrvatske snage.787 Tovarnik je branilo tristotinjak mještana. na što je ukazivala siječa šume na prilazu Dravi. napuštanje jedinica. kada je vojnik JNA u Hrvatskoj ne može se reći da je to Srbija. 525-89-1/91 od 20. Vukovar i Osijek "uz istovremeno uvođenje svježih snaga na pravcu: Jankovci . bombardiran je dio 2. nastavljene su 21. presijecanje prometnice Vinkovci -Vukovar. ne kaže Srbi nisu ono što su bili. od kojih je dio trebao imati protuoklopno oružje 785 Pretpostavka regionalnog Zapovjedništva ZNG-a u Slavoniji da će Armija 21. protivno pravilima uporabe i usprkos premalenom odstojanju od hrvatskih snaga koje su napale. predložio je imenovanje zapovjednika svih snaga obrane za područje Vinkovaca i Županje da bi se riješili postojeći nesporazumi u zapovijedanju. br ZNG. iz Page 103 .. počelo je uvođenje 1.Srijemske Laze . koje su joj izbacile iz stroja nekoliko pripadnika i unijele paniku u njegov sastav. uz istovremeni pokušaj nasilnog prijelaza rijeke Drave na širem području Valpova. brigade ZNG. rujna uvesti svježe snage prema Vinkovcima pokazala se točnom. Iza puka se prema Vinkovcima kretala 2. 137 Brigada se već 19. brigade ZNG-a koja je trebala otići u Rok. pored žilavog otpora hrvatskih naoružanih skupina. do 22. Predviđano je da će Armija 21.Markušica . odnosno između Tbvarnika i Ilače. U Valjevu se pripadnicima mehanizirane brigade obratio ministar za vjerska pitanja Srbije Dragan Dragojlović s riječima: "Mi stalno govorimo da Srbija nije u ratu sa Hrvatskom. zbog skretanja sa "marševskog pravca" i ulaska na "prostor zaposednut oružanim sastavima Hrvatske". proleterskoga gardijskog mješovitog artiljerijskog puka. br ZNG. Pov.Bitka za Vukovar Erduta. zaustavilo je Ratno zrakoplovstvo i topništvo JNA Na pravcu Šid . Dio prikupljenih obavještajnih podataka davao je osnove za pretpostavku da Armija priprema nasilan prijelaz rijeke Drave na području između Valpova i sela Petrijevci.Svinjarevci.Čepin".791 Za izvlačenje napuštene tehnike mehanizirane brigade Ministarstvo obrane Republike Srbije angažiralo je udruženje taksi prijevoznika Beograda. 1991. a 3. rujna.793 Osim valjevske postrojbe s područja Sida kompletne su pobjegle i neke druge postrojbe JNA prije no što su uopće imale borbeni kontakt s hrvatskim snagama. Njihova osnovna zadataća bila je spriječiti prodor Armije pravcem Mirkovci .788 Borbe za Tovarnik. 1992. Te snage procijenjene su na oko 70 oklopnih vozila i držane su sposobnim da ozbiljno ugroze Vinkovce i okolinu. major Josip Matić. bila je važna. pov. Daljnje napredovanje Armije prema Vinkovcima. Narodna armija.. 9. "Artiljerija miruje". Koncentracija Armije zamijećena je i u sjevernoj Bosni u zahvatu rijeke Save. R.N. Mi to ne možemo da kažemo zbog svetskog javnog mnenja. uporna obrana Vinkovaca i sprječavanje spajanja snaga u garnizonu Vinkovci sa snagama koncentriranim u Mirkovcima. stavlja u vrijeme od 20. Dnevno izvješće. "-' SVA MORH-ZOZO: Zap. 28. tridesetak policajaca iz Slavonskog Broda i Varaždina i skupina pripadnika 1. čije se zauzimanje prema podacima JNA. Mikanovci i dijelom snaga na pravcu: Ostrovo .

tadašnji načelnik štaba 1. 28. 25. "Da se general izvini".iz kabineta ministra vojnog.1991. strujom i medicinskim potrebama "svih vojarni pod kontrolom oružanih snaga JNA na teritoriju Republike Hrvatske".1991. iz Smederevske Palanke. obrane općine Vukovar. 9. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 6. 1991. Br. Koliko je rasulo mehanizirane brigade iz Valjeva produžilo obranu Vukovara. 1-22 od 20. 1991. 16.1991. POPOVIĆ. 10. Za bombardiranje brigade optužen je kasnije general Andrija Sillć. general-pukovnik Blagoje Adžić. vojne oblasti. Redovno dnevno Izvješće. pov. 10. prema izvješću Kriznog štaba. Srpska vojska . 132-134. Mediji su prenijeli njegovu spremnost uporabe 787 SVA MORH-ZOZO: Zap. Rekao sam: 'Ako nas biju ustaše zašto nas bije naša avijacija'. 9. 1991. oko naselja Petrova Gora.795 Oko saniranja stanja. 788 M. Prosljeđujući podređenima naredbu zapovjednik ZNG-a u Slavoniji naglasio je da se "mora izvršiti ukoliko JA ne bude otvarala vatru i vršila pokrete. 1991. Tražim da mi se general izvini pred celim srpskim auditorijem". pitanje je na koje se ne može odgovoriti. nije bilo moguće jer su "manipulativna mjesta izložena unakrsnoj vatri".Bitka za Vukovar Kragujevca i 130. 17. načelnik Uprave oklopnih i mehaniziranih postrojbi JNA inače bivši zapovjednik te divizije. No. zbog čega je Glavni stožer HV uputio oštar protest Operativnom centru Generalštaba oružanih snaga SFRJ. "Kada nas je posetio načelnik generalštaba Blagoje Adžić ja sam doneo izmasakriranog druga koga je bombardovala naša avijacija. Borba. Marica i Tomo Spasojević. A on hteo da potegne pištolj! Tako sam dobio partizansko ime Vo'. Prisutni poručnik je rekao: 'Generale nije laž'. 26. rujna. osobno se angažirao i načelnik Generalštaba oružanih snaga SFRJ. 1. 3 794 M. 11. A MIRKOVIĆ-NAD. 791 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Neugašen ratni fitilj". br. R. 9. 138 oružja protiv vojnika koji su imali primjedbe na način na koji je dizao poljuljani moral Zahvaljujući njima priča pričuvnika Rade Andrića obišla je raspadajuću zemlju. 790 R. Bitka za \vkovar. 1991. Službena zabilješka o prilikama u Srbiji. 9. 792 Dobrila GAJIĆ-GLIŠIĆ. 11.. SVA MORH. Čačak 1992. 243. 259. Ispostava Dubrovnik Br.801 Vojarna u Vinkovcima 23. Narodna armija. što je donekle iskorišteno za obranu. KOSTOV P. Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala. 795 D. CO. 2. 01-2677/1-91 od 20. Izvješće. Narodna armija. Nedostatak naoružanja koje je stizalo "na kapaljku" i dalje je držan glavnim problemom izmorene obrane. "Primer odanosti i hrabrosti".800 Od 15 sati naredba je striktno provođena.797 Odraz rasula dijelova 1. "Da se general izvini". rujna priključena je na telefonsku mrežu. rujna 252. SPASOJEVIĆ. oklopna brigada iz Kraljeva. Iz Vukovara je 21. 9. pošto je Page 104 . u protivnom odmah odgovoriti maksimalnom vatrom". Narodna armija. vojne oblasti osjetile su i hrvatske snage u Vinkovcima i Vukovaru.6-7.798 Zamjetnije je angažirana oko Nuštra. Centar Spht. Dragan TODOROVIĆ.794 Umjesto njih u borbe za Tovarnik uvedena je 22. rujna u Osijek je stigla naredba predsjednika Republike Hrvatske o prekidu vatre i dozvoli za opskrbu vodom. Borba. 26. 13-15. ono je očito narušilo plan uporabe brigade i njezinu zadaću morala je preuzeti mehanizirana brigada iz Požarevca. rujna zatražena "pomoć jačine jednog bataljuna punog sastava koji je prekaljen u borbi". a priključenje na elektroenergetsku i vodovodnu mrežu. To je laž!. 2. drugi je problem na koji je skrenuta pažnja. "Približava se hladno vrijeme i kiše a nema adekvatne odjeće i obuće". Centar za obavještavanje Vinkovci zabilježio je u 09:35 dojavu iz Nijemaca da su "avioni bombardirah Tovarnik". "Svi začini valjevske kaše". 1992. koji je dva puta napalo ratno zrakoplovstvo. pa su u dnevnim izvješćima zabilježeni manji sukobi u Borovu Naselju. 13. koji je narušavanje primirja negirao tvrdnjama poput: "jedinica JNA u rejonu Laza bila je prisiljena da uzvrati na vatru. hranom. Narodna armija.9. 793 Dragan TODOROVIĆ. 156/255 od 9. SZUP. na Trpinjskoj cesti i oko vojarne. D. BOŠKOVIĆ. 789 "Nad saopštenjima vojnih komandi: Strpljivi 1 spremni".802 Primirje je Armija odmah prekršila. Narodna armija. Pritisak Armije na Vukovar smanjen je u toku 21.799 U toku 22. SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. Vjerojatno je tada smijenjen zapovjednik mehanizirane divizije pukovnik Veljko Antunović i privremeno postavljen general-major Dragoljub Aranđelović. "Između zatišja i opreza". dobile su nekoliko dana.796 Bio je to šok koji je na tjedan-dva poremetio planove napadne operacije JNA u istočnoj Slavoniji. RUNTTĆ. Odgovorio mi je : 'Ćuti vole jedan. što je ocijenjeno posjedicom prestrojavanja Armije. 3. što Je vjerojatno vrijeme napada i na Valjevsku mehaniziranu brigadu.fond Južnog vojišta: MUP. Str. 1992. SEKULIĆ.

1992. ™ SVA MORH-ZOZO: ZOO Vukovar. Izvješće.Jankovci.. Žrtava je bilo i na koridoru Vukovar . 83-87. koje je 24.Vukovar. U analizi obrane priznao je da Page 105 . KL 800-01/91-01/19. 218.. 50302-91-2 od 22. no tvrdi da je to partizanska divizija A S. Dnevno izvješće. Poraz. "Najteži je bio prvi okršaj". Sustavnim granatiranjem grada posada je iznudila pregovore i sporazumno povlačenje. 1991. Načelniku GS HV. 1991. 9. Ovo primirje koriste samo da pregrupiraju svoje snage". GLIŠIĆ. Pored toga. 9. Pov. 109. 799 SVA MORH-ZOZO: Općina Vinkovci. m SVA MORH-GSHV: ZOOV. Poraz. JOVANOVIĆ. 32 povrijeđena i 12 traumatiziranih vojnika. proleterske gardijske mehanizirane brigade..804 I Zapovjedništvo obrane Vukovara 23. rujna težišno na pravcu Negoslavci Vukovar. 01-2677/1-91 od 20.803 Bio je to odgovor na hrvatske optužbe o otvaranju tenkovske vatre iz Srijemskih Laza po Ceriću i Starim Jankovcima 22. Novi glasnik. Iz područja Ilača Orolik -Čakovci prema Mirkovcima se probijala prethodnica 3. rujna podržavalo zrakoplovstvo i dio topničke skupine 12. 1991.. mješovitog artiljerijskog puka. 1991. 21. kada je 803 SVA MORH-GSHV: Operativni centar Generalštaba OS SFRJ od 23. koreni poraza.806 Namjere Armije prema Vinkovcima točno su procijenjene. 4-5. proleterske mehanizirane brigade s postava južno od Osijeka. Uz pomoć dijelova 2. Dnevno Izvješće. 1991. 525-97-1/91 od 22. "Za samo tri dana oslobodili smo sva sela između Sida i Mirkovaca". 9.805 Napad Armije na Vukovar nastavljen je i 24. proleterske gardijske mehanizirane brigade. CO. Borba. Vanredno Izvješće. 1991. Zapovjedništvo obrane Vukovara držalo je da je svrha napada prekid prometnice Vukovar .808 Kampanju oko Vinkovaca pratili su intenzivni napadi ratnog zrakoplovstva. 807 A S. Pogođen je i veći broj civilnih i službenih objekata.. gdje je od srpske vatre poginulo pet civila a tri su vozila zapaljena. 1-26 od 24. Redovno dnevno izvješće. koreni poraza. proleterske gardijske mehanizirane brigade i lokalnih srpskih pobunjenika to im je uspijelo nakon dvodnevnih pokušaja uz gubitke pet poginulih. 1991. 8. Br. Krizni štab od 23. 804 SVA MORH-109. a protivniku je prema procjeni izbačeno iz stroja sedam tenkova i veći broj pješaka.. 11. U Medicinski centar do večeri dovezeno je osam mrtvih i 19 ranjenih osoba. 800 SVA MORH-ZOZO: Republika Hrvatska Predsjednik od 22. Ona je u toku dana napadala i na pravcu Petrovci . Slično je iz Srijemskih Laza pokušao i ostatak oklopnog bataljuna 1.. Narodna armija. br.Vinkovci i zauzimanje Jankovaca "radi spajanja sa Mirkovcima". 809 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 19.. 9. br. rujna bombardiralo grad bez ikakve selekcije ciljeva. 16.. 139 napadnuta od strane snaga MUP i ZNG" ili "u navedeno vreme jedinice JNA su bile udaljene od reke Bosut toliko da nije postojala mogućnost da dejstvuju po brani na toj reci. 1991. uz vojarnu JNA u Vinkovcima.. "Nema mira u Mirkovcima". bez obzira na postignuto primirje. Pov. br HV: Zap. 1991. Četničko-terorističke i srpsko-okupatorske snage i dalje napadaju bez milosti. Br. 253. "Organizacija i izvođenje odbrane kasarne "Duro Salaj". 1991. 805 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. hvalisao se kasnije zapovjednik brigade potpukovnik Slobodan Antonić. 9. 1-24 od 23. br. 9. br ZNG.810 Pregovori su počeli 25. Redovno dnevno izvješće. 801 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 9. D. 810 Branlslav ĐORĐEVIĆ. rujna. 9. Redovno dnevno izvješće.Bitka za Vukovar 796 Dragan TODOROVIĆ.. 1-23 od 21. bio je najveći problem za obranu Vukovara 1 Vinkovaca. nije nam poznato ni o kojoj se brani radi". rujna je obavijestilo Glavni stožer HV da se na području općine vode "borbe . 9. 808 Mladen MARJANOVIĆ. 04-204/1-91 od 23. Br.. Naredba pukovnika Gorinšeka dopisana je na naredbi Predsjednika Republike. 1991. Napad je odbijen. Tek se dio brigade uspio probiti do Mirkovaca. bio je zapm^ednik vinkovačke vojarne. 17. 9. Odluka. Izvješće o izvršenju naredbe o uključenju garnizona JNA "Đuro Salaj" u Vinkovcima na objekte komunalne infrastrukture. Vojarnu je branilo preostalih 200-tinjak ljudi 12. Ur. SVA MORH-ZOZO: Vlada RH.807 Tvrdnja nije bila točna. Naredba. 1991. Narodna armija. septembar-decembar 1993. 10. Krizni štab. Br. rujna u 16:41 i četiri minute kasnije srušenoj ustavi "Trbušmci" na Bosutu. mehanizirane brigade. Njih je od 20. major. lakog artiljerijskog puka PZO 1 mehamzirane čete 36. 9. 26. 3.Vinkovci. 525-110-1/91 od 24. Major Đorđevtć u rujnu 1991. 9. "Da se general Izvini". 802 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci..809 Koridor Vinkovci . JOVANOVIĆ... 7117 Pukovnik Jovanović spominje smjenu jednog zapovjednika divizije. 1991.

Izvješće. 9. brigade ZNG-a Zapovjedništvo ZNG-a u istočnoj Slavoniji namjeravalo je 109. Zapovjednik bataljuna bio je dužan da "uspostavi neposredno sadejstvo sa zapovjednikom obrane grada Vukovara". brigade ZNG-a.Vukovar. brigadi ZNG-a Njezin 2. 1991. 818 Nisam pronašao razlog neizvršenja zapovijedi kao ni naznake da je uopće postavljano pitanje o razlozima nedolaska 319 SVA MORH-ZOZO: Zap. rujna posada je napustila vinkovačku vojarnu uz pratnju policije i predsjednika Skupštine općine Vinkovci. 109. br. Ostrovo i pravac Trpinja -Bobota.819 I Ministarstvo unutarnjih poslova RH pokušavalo je dati svoj prilog obrani Vukovara. 1991. 109. br. Izvješće. Zahtjevna zadaća povjerena je 24. bataljuna. brigade ZNG-a.. 815 SVA MORH-ZOZO: Zap...Tordinci. pored dijela 3. 1991. 1991. od kojih je pola bilo bez oružja. 04-208/1-91 od 26. Poraz.. pridodati i bataljun 122. pa je i taj pokušaj pojačanja ostao samo nerealizirani pokušaj. br ZNG. 817 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. rujna dalo nalog za slanje u Vukovar po 100 pohcajaca iz policijskih uprava Vinkovci i Osijek kao i postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod. Br. Br. "R" Str. br. 43/96-322 od 26. pa je zapovjednik obrane Vukovara od Glavnog stožera HV i Zapovjedništva Page 106 . 1991. koja ga je bila dužna ojačati raspoloživim oklopništvom i topništvom. Str. brigade držalo je da će se ta oprema "uz manje popravke moći osposobiti i uspješno koristiti". brigade i 2. bataljuna 3. Zapovjest za angažiranje snaga. brigade". 525-122-2 od 27. br ZNG.1991. po dubini Nuštar. rujna osloncem na Vukovar i Bogdanovce. 525-123-1 od 26. 30 kamiona-tegljača. rujna poslati u Nuštar radi obrane crte Kervež (isključno) Đombe . Zapovjedništvu bataljuna skrenuta je pažnja na srpska uporišta: Bršadin. 04-213/1-91 od 27.. 208-219. pov.818 pa je 109. Prije zaposjedanja crte zapovjedništvo bataljuna trebalo je detaljno upoznati dodijeljeno područje obrane i usuglasiti djelovanje sa zapovjednicima postrojbi iz 109.820 U Vukovar je 28. 109. Zapovjedništvo obrambenih snaga Istočne Slavonije i Baranje poduzelo je mjere za osiguranje prometnice Vinkovci . Ono je 28.813 Prije no što je riješen problem vinkovačke vojarne. U prilogu je Zaključak potpisan između Kriznog štaba Vinkovci i pukovnika JNA Baje Bojata SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Pov. rujna ipak stiglo 100 ljudi.812 U vojarni je ostalo neupotrebljivih 16 haubica 152 mm. Borbena zapovjed Op. 525-122-1 od 26. 9. 9. 816 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Trebala ga je ojačati topništvom. rujna pridodan 109. br. 3.. Zadaća se trebala izvršiti u "neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. br ZNG. Izvješće. 1991.815 Bataljun je 26. Dnevno izvješće. br.. 109. brigade HV iz Đakova. i 27. vjerojatno policajaca iz Vinkovaca i Osijeka. Policajci iz Vinkovaca i Osijeka došli su do Bogdanovaca i vratili se natrag u Vinkovce i Osijek. vojne oblasti. 04-207/1-91 od 25. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zap. br. 1991. s kojeg je postojala mogućnost napada oklopništva JNA Jedna od zadaća bataljuna bila je pripravnost za napad na sela Ostrovo i Gaboš. iz čega se ne može zaključiti je h razlog nedolaska samovolja ih povlačenje zadaće. brigada ZNG za obranu prometnice. 141 Slavonskobrodska postrojba trebala Je ostati u području Vukovara do "dolaska drugih snaga".817 Dobivenu zapovijed bataljun nije izvršio. bataljunom 107. koje je pojačala vodom tenkova T-55 i jednim trocijevnim samohodnim topom 20 mm. 813 SVA MORH-ZOZO: Zap.Bitka za Vukovar je vinkovaćka posada bila ta koja je diktirala tempo vatre u Vinkovcima Njegovo kazivanje o okruženju i kod A S. ZNG od 24. s" SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. 9. Pripremna borbena zapovijed. koreni poraza. Brigada je bila u fazi ustroja sa samo jednim bataljunom. 9. spriječi iznenadno presijecanje prometnice i bude pripravan za djelovanje prema selima Bršadin i Pačetin. Za zapovjedno mjesto bataljuna određeno je selo Bogdanovci.814 U toku dana brigada je počela koncentraciju bataljuna dovođenjem dijela iz Županje u Vinkovce. JOVANOVIĆ. Pov.. 1991. 9. 812 SVA MORH-GSHV: SO Vinkovci od 26. 9. veća količina streljiva raznog kalibra i nekoliko neborbenih vozila. pripremiti za protuoklopnu borbu i u toku noći 27/28. 814 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. bataljun određen je da od 14 sati 25. 1991. br.. 9. 202. brigadi ZNG-a. Zapovjedništvo 109. tri protuzrakoplovna topa 20 mm. SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci CO.811 U toku 26. Br. prirodne objekte i rijeku Vuku. br. Izvješće. ostala na dvije čete iz svog 1. 01-2797/1-91 od 27. br HV (2/107). 9. 140 dogovoreno da snage iz vojarne napuste grad i Republiku Hrvatsku u roku 48 sati. 3. Br.. 525-107-1 od 24. rujna 3. brigade ZNG-a. Pov.818 Pored bataljuna 3. pov. bivšim 2. 1991. Na tekstu naredbe Operativnog štaba MUP-a zabilježeno je da naredba nije realizirana i da specijalci iz Slavonskog Broda "ne dolaze". Pačetin. 9.

142 Zemljovid br. oklopni bataljun 1. Prema drugoj varijanti brigada bi se sastojala od zapovjedništva djelatnog bataljuna i samostalne čete u Vukovaru i Borovu Naselju. a pričuvni bataljun bio bi u Iloku. Slavonska Požega i Orahovica. Ur. PU Vinkovci. bataljuna 109. operativnu zonu. Valpovo. odnosno Hrvatsku vojsku. Zapovijed.Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste". Pričuvni sastav Zbora narodne garde 26. U njezin sastav ušle su općine: Osijek Beli Manastir. Zapovjedništvo ZNG-a prijedlog je odbilo obrazloženjem da postoji već dovoljno pričuvnih brigada. Mate Granić. 9.Vukovar.825 Naziv ZNG zadržale su samo djelatne postrojbe. u Borovu Naselju i Sotinu bio bi jedan pričuvni bataljun a u Iloku. Dnevno Izvješće.. Josip Husar koji je 29. 9. proleterska gardijska mehanizirana brigada A CD |1 2. KL 8/91-01/62. Prema prvoj varijanti. Đakovo.. 9. U Vukovaru je planiran smještaj zapovjedništva.821 Na osnovi tog zahtjeva Glavni stožer HV 29. Tovarniku. KL 080-09/91-01/21.826 Regionalna područja ZNG-a preimenovana su u operativne zone. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30.1991. Vinkovci. Izvješće. 823 Konvoj je doveo dr. 5 15^3 3. proleterske gardijske mehanizirane brigade A CD 1252 252. Prijedlog je obrazložen kao rezultat analize dotadašnji borbi i potrebe "postojanja jedinice taktičko operacijskog značaja. br. počeo je ustroj novih brigada HV. jedan pričuvni bataljun i protuoklopna četa. Treba napomenuti da je početkom prijelaza iz kolovoza u rujan Zapovjedništvo ZNG-a za istočnu Slavoniju razmatralo ustroj brigade ZNG-a sa sjedištem u Vukovaru. rujna stigao još jedan konvoj koji je dovezao pomoć. rujna preimenovan je u Hrvatsku vojsku. brigada bi se sastojala od 4. Zapovjedništvu ZNG-a iz Osijeka skrenuta je pažnja da se obrani Vukovara da "apsolutno prvenstvo" pri "osiguranju materijalnih sredstava". Konkretan prijedlog upućen je 2.823 To je bio četvrti konvoj koji je stigao u Vukovar od kada se u organiziranje pomoći uključio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. Br. brigade ZNG-a kao postojećih postrojbi. Podravska Slatina. Primljeno telefaksom u GS HV 25. 511-01-35-31151/1-91 od 28. 1991. Na jednom dopisu Glavnog stožera HV od 30. Vukovar. koja bi nadzirala republičku granicu prema Srbiji. 5120-01-91-1 od 29. pa je područje obrambenih snaga istočne Slavonije i Branje 30. Ovlašćenje. prolerterski gardijski mješoviti artiljerijski puk! i_ ^l109 četa 109. 824 SVA MORH-GSHV: Dr. I dalje je mzistirao da se "komunikacija Vukovar .827 Od dijela postrojbi i ljudstva bivše Teritorijalne obrane RH koje je prevedeno u pričuvni sastav ZNG. rujna dobio ovlaštenje od Glavnog stožera HV "da može za potrebe Vukovara sprovoditi dobavu MTS". Br. 1991. Josip Husar. a Zapovjedništvo ZNG-a u Glavni stožer Hrvatske vojske. rujna u 10:23. rujna preimenovano u Operativnu zonu Osijek odnosno 1. 1-29 od 28. Dr. Slavonski Brod. Šarengradu i Opatovcu drugi pričuvni bataljun. prema Srbiji".1991. rujna od Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražio je da se "prije početka loših meteo uvjeta" iz sastava obrane Vinkovaca odvoji još 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci . Ur. Pomoć u ljudstvu također je držana prijeko potrebnom "jer su branitelji ipak umorni i nema ih dovoljno da se jedan dio može odmarati". Županja. a da je za djelatni sastav u Slavoniji odobrena samo jedna brigada.822 U Vukovar je 25. Mari Granicu. 821 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar.. 1991. Stupanj i mjesto postrojavanja ovisio je o raspoloživom naoružanju. 9. rujna obaviješten da Vukovaru nedostaje "jedino artiljerijskog streljiva od 155 mm i odjeće". Predložene su dvije varijante brigade. oklopna brigada A • i .824 82(1 SVAMORH-GSHV: Operativni štab MUP-a. bataljuna 3. On je 25. rujna Operativnoj zoni Osijek piše da "Protivterorističku jedinicu za potrebe Vukovara formira MUP Vinkovci i MUP Osijek Gospodin Mile Dedakovlć neka stupi u konatakt i dogovori sve ostalo". brigade i 4. SVA MORH-GSHV: GSHV. rujna Zapovjedništvu ZNG-a u Zagrebu. koja je polazila od trenutnog stanja na terenu. 822 SVAMORH-GSHV: GS HV. Za istu zadaću predviđen je angažman oklopnog vlaka iz Slavonskog Broda. br. kao prema prvoj varijanti. 9. 5120-02-91-42 od 29. djelatnog bataljuna i protuoklopne čete. brigade HV R x_ ]X]124 124. na najugroženijem graničnom pojasu. Našice.Bitka za Vukovar Operativne zone Osijek tražio da se više ne šalju ljudi bez oružja. brigada HV R Vukovarska brigada U drugoj polovici rujna u novom ustroju oružanih snaga Republike Hrvatske nastale su znatne promjene. a ustrojilo bi se zapovjedništvo brigade.828 Page 107 . Donji Miholjac.

Odbijanje je napisano na primljenom prijedlogu.. 9.. Slavonska Požega i 124. "R" brigade HV u Vukovaru. službeno potpisana od ministra obrane. a za njezinu je osnovu određen 3. brigada HV. Klasa: Str. 202. Zahtjev za formiranje. pov. te 3. 801-01/91-01/07. samostalni djelatni bataljun ZNG-a određeni su za jezgru 203. Zapovijed. no rijedak slučaj. 835 SVAMORH-ZOZO: ZOSISIB. rujna uputio je primjedbu Glavnom stožeru HV na kršenje pravila subordinacije na njegovu štetu.1991. U Đakovu je trebalo ustrojiti 202.830 Prema odobrenju načelnika Glavnog stožera HV. Određeno je da se brigada ustroji od tri bataljuna. 4. Str. Narodne novine. U Slavoniji je osnivanje novih pričuvnih brigada razmatrano od sredine rujna.837 829 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 828 SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju. 4. za okruženje i službene instancije Hrvatske vojske. bataljun 109. Za nositelja ustroja brigade određen je potpukovnik Mile Dedaković u suradnji 825 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. Odluka o vojnopodručnoj podjeli Republike Hrvatske. br. Zapovijed. 10. što je tada u HV prije bilo pravilo. Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje narušilo je načelo subordinacije. Četvrti bataljun 108. od koji je jedan trebao biti 4. 835 Od njihove prvotne numeracije postoji samo nekoliko dokumenata 122. 1991. 9. br. brigade i MUP-a. 830 Zbog kadrovskih i ustrojbenih promjena u Slavonskom Brodu zapovjednik regionalnog ZNG-a 25. brigade. bataljuna 106. listopada 1991. brigade ZNG-a i 63. rujna 1991. brigadu Đakovo. 826 "Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani". i 5.829 Osim u buduća zapovjedništva. 1991. 9. Zapovijed. br. 827 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. DT 801-02/91-01/01. 1991. brigade na području općine Slavonska Požega. DT 801-02/91-01/01. To je jedini dokument koji je nastao izvan Vukovara s imenom 204. 9. 512-06-05-91-26 od 26. 512-06-02-91-34 od 26. brigade. 9. 1991. lokalne krizne štabove. zapovijed je poslana na odobrenje u Glavni stožer HV Slanjem zapovijedi u buduća zapovjedništva brigada. do 203. Organizacijsko-formacijska zapovijed. 832 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. bataljuna 107. 525-123-8 od 1. Skupštini općine Vukovar. brigadu Hrvatske vojske. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Page 108 . dostavljajući zapovijed za ustroj novih brigada podređenima prije no što su ga je odobrio Glavni stožer HV i potpisalo Ministarstvo obrane RH. 512-06-02-91-35 od 26. pod kojim je do tada vođen pričuvni sastav ZNG-a u Vukovaru. 831 SVA MORH-GSHV: GSHV KL 801-01/91-01/15. brigadu Vukovar.. br.834 Od tada počinje "dvostruki" život Vukovarske brigade. 1991. 10.833 Istovremeno je 109. brigade ZNG-a. bataljuna 108. U toku dana zahtjev je predan Ministarstvu obrane na potpis. 5120-33-91-2 od 2. navodi se da je u toku ustroj 124. br. br. Ur. Ostale postrojbe od broja 201. br. 9. Dnevno Izvješće. br. 1991. 9.. br HV (2/107). 525-122-2 od 27. s izuzetkom postrojbi 3. brigada ZNG dobila zapovijed za ustrojavanje novog 4. 143 sa Kriznim štabom općine Vukovar. Istog je dana i sam prekršio isto pravilo. brigade. popunu i mobilizaciju RJ Hrvatske vojske. Ur. 512-06-05-91-26 od 26. Pov.. Zapovijed je upućena i gradskom Sekretarijatu narodne obrane i Kriznom štabu. također su dobile brojeve od 121. pov. 801-01/91-01/07. 5120-34-91-2 od 25. 123. bataljuna. Na području Nove Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 201. pov. do 123. Prvi listopada bio je rok do kojeg je trebalo ustrojiti brigade i bataljune. 834 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane.. 10. Brigade su preimenovane prema redosljedu u 121. br. Ur. 113-1 od 25. Pored brigada zapovjeđeno je postrojavanje 3.1991.. 26. generala Antona Tusa. Na području Vukovara trebalo je ustrojiti 204. brigade ZNG-a. Županja brigadu u Vukovaru vodilo je isključivo pod brojem 124.832 Izvod iz zapovijedi upućen je istog dana u Vukovar. pov. 8. brigade HV U rasporedu postrojbi OZ Osijek od 1. u stožeru je načinjen zahtjev u kojem su numeracije postrojbi usklađene s mobtfizacljskim razvojem Hrvatske vojske. 9. brigadu. Zap. 525-119-l/9l' od 25. Str. koja je dan-dva vođena kao 202. 1119-01/91-01/10. brigade. 1991. Zapovijed. brigade. 204.831 Zapovijed je dan kasnije. Klasa: Str. pov. 1991.Bitka za Vukovar Dva tjedna kasnije stanje se potpuno promijenilo. Ur. Vinkovci. Formiranje brigade ZNG u Vukovaru.1991. Pripremna borbena zapovijed. 122. br. br. brigade iz Đakova. Ur. a dan kasnije trebalo je načiniti izvješće o njihovom ustroju. 833 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. br. a po "dobijenim ovlašćenjima od Glavnog stožera Hrvatske vojske" Zapovjedništvo obrambenih snaga 25. brigadu Nova Gradiška. br. bataljuna 107. 9. 836 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Ur. Str. bataljun 108. rujna zapovijedilo je ustroj četiri nove brigade i dodatnih bataljuna u postojećim brigadama. 513-03-1/91 od 2. Pov.836 1 kasnije ustrojeno Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. za grad i njezine branitelje i 124... s početnom jezgrom od 2. a prije odobrenja Glavnog stožera i Ministarstva obrane.. i 4.

841 838 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB..885 Do 27. Brojno stanje njezinog 4. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. bataljuna u Vukovaru nije bilo poznato ni Zapovjedništvu brigade. također sa šest oruđa. MJ. br. 41 dočasnika i 341 vojnika. Izvješće. Str. rujna tenkovska četa sa sedam ispravnih tenkova i dva tenka na remontu. bataljunu na području Vinkovaca i Županje imala je na popisu 408 ljudi. br. Str. o. 525-124/202 od 16. 9. 1991. DT 801-02/91-01/01. Zapovjed. što je ublažilo problem koji je s obzirom na vremensko razdoblje postajao sve znatniji. potaknut je ustroj i drugih rodovskih postrojbi. Kao i u prethodnom razdoblju. 9. 525-123/6 od 29. od čega devet kalibra 120 mm. Obrambene strukture iz Našica dobile su od Zapovjedništva obrambenih snaga u istočnoj Slavoniji 27. četiri haubice 105 mm. dva laka lansera raketa 128 mm. pov. Dopuna borbene zapovijedi. i 108. br. 1991.838 Tražene čete postrojene su 28. svaka sa šest oruđa.. četiri ručna bacača tipa RPG. 10. 1. i jedne raketne baterije s vozilima POLO M-83. U Đakovu je ostalo i šest gorskih topova 76 mm bez nišanskih sprava i udarnih mehanizama. 525-127/14 od 14. 145 30 mm "Praga". jer je šest poslano u Novu Gradišku a četiri u Vinkovce. Str..10. 20 jednokratnih raketnih bacača "Zolja" i 14 pultova za rakete "Maljutka". Dnevno izvješće. Op. 1991. D. jedan trocijevni top 20 mm. pov. rujna i raspoređena dijelu gardista. 512-06-02-91-60 od 29. 525-122-28/91 od 5. br. Op. Zapovijed.. 330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. dva jednocijevna protuzračna topa 20 mm. pov. br. Ur. SVA MORH-ZOGV: Zap. rujna dovoženjem četiri haubice 155 mm iz Varaždina. Str. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. od čega 26 časnika. 10. Ustrojene su i dvije samohodne baterije za protuzračnu borbu. SVAMORH-ZOZO: Zap. 1991. Br. Podjela naoružanja i municije. 512-06-02-91-59 od 29. u 20.. 144 Osim pješaštva. šest lakih protuzračnih lansera raketa "Strijela 2 M". 525-123-38 od 11. jedan protuzračm' top 40 mm.887 Taj raznovrsni.. rujna bataljun je pojačan s četiri haubice 122 mm iz Đakova. sedam ručnih bacača (vjerojatno M-57.35. a. 8J" SVAMORH. 23/6. br. 1991. 15 kalibra 82 mm i tri kalibra od 60 mm. 525-123-84 od 22. 8JI SVAMORH-fond 122. 1991. 1991. Borbena zapovjed. 23.891 Brojno stanje 109. 1991. brigade bilo je najpovoljnije u odnosu na ustroj. 1991. četiri minobacača 120 mm (jedan je bio neispravan) i tri gorska topa 76 mm. brigade ZNG-a u Vinkovcima imao Je 24. 11. 10. a u četi samohodnih oruđa tek je trebalo provjeriti ispravnost tehnike.840 Na području Đakova do 27. Ur.. 11. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. rujna četiri haubice 122 mm. 10. 525-125-1 od 27.. OZ Osijek Pov.890 Treća brigada ZNG u svom 2. ah bez nišanskih sprava koje su izgorjele prilikom zračnog bombardiranja. Za drugi divizijun postojalo je 12 topova 100 mm. br. 525-104/91 od 17.886 Obrana Vukovara od oružja većeg kalibra imala je: 27 minobacača..888 Protuoklopna sredstva svih tipova te sredstva za protuzračnu obranu bila su prva na listi prioriteta obrambenih snaga istočne Slavonije. Zapovijed. brigade HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. 9. pov. rujna Glavni stožer Hrvatske vojske na temelju činjenice da su obje već imale po nekoliko tenkova. pov. Zimska oprema dobivena je 26. brigade dao je 29. a ostatak se bataljuna trebao postupno ustrojiti. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće.1991.Bitka za Vukovar 837 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Jedna takva raketna baterija vozila POLO M-83 bila je u dijelovima predana ZNG-u Osijeka i Vinkovaca. rujna ustrojen je jedan mješoviti protuoklopni artiljerijski divizijun. br. SVA MORH-GSHV: MORH. pov. dva trocijevna samohodna protuzračna topa 20 mm i Jedan jednocijevni protuzračni top 20 mm.. pov. Izvješće. imala je stopostotnu popunu. U prvoj etapi postrojavanja prioritet je bio na četi tenkova T-55 i bateriji samohodnih oruđa. U đakovačkoj vojarni ostalo je osam haubica 122 mm. DT 801-02/91-01/01.SVAMORH-GSHV: MORH..839 Zapovijed za ustrojavanje oklopno-mehaniziranih bataljuna u Vinkovcima i Slavonskom Brodu u sklopu 109. SVA MORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek Telefaksirano u Zagreb 21. 525-124-227 od 23. 1991. rujna zapovijed za ustroj oklopno-mehaniziranog bataljuna i baterije samohodnih oruđa 90 mm. svaka sa šest oruđa. što je značilo negdje oko dvije tisuće ljudi.. 11. Zapovjed. dva lansera protuoklopnih raketa "Osa". br. sastavljen od dvije baterije protuoklopnih topova 100 mm. 1991. 9. 9. pet gorskih topova 76 mm. br.889 Potkraj rujna u Vukovaru je pod oružjem bilo oko 1500 ljudi. OZ. Str.™ Dragi bataljun 3. ah stvarno skromni arsenal povećan je 29.892 Krizni štab općine Vinkovci sa skepsom je ocijenjivalo vojnu situaciju na Page 109 . tri protuoklopna topa 76 mm. br. br. od kojih je jedan također bio neispravan. Pov. br. 2121-06-91-02 od 27.

9. br HV: Zap. SVA MORH-109. Zapovjedništvu obrane Vukovara. 1991. bataljuna odredila je za posjedanje postava lijevo i desno od željezničke pruge Vinkovci . 154 "Neprijateljske OMJ . rujna 1991.. 2121-06-91-02 od 27. M. posebno Bogdanovce. četu 1..Vukovar. 1991. 1991. Br. brigade ZNG-a Zlatko Marjanćić.898 Provodeći zapovijed Glavnog stožera.. na upit Zap. 888 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. br. 1991.. "Tučena su sela Đeletovci. 10. br. br. s protuoklopnlm sredstvima i topničkom potporom na prometnicu Vinkovci . RUNTIĆ. 3. Izvješće. Svoju 2.3. Br. 10. Odsijecanje grada moralo se spriječiti. 1991. 04-264/1-91 od 7. 10. 9. SVA MORH-109.Vukovar. ZNG od 30. Nakon dulje pripreme i prikupljanja u području sela Srijemske Laze. 9. 109. Izvješće. Marinci" zabilježeno je u dnevnom izvješću Zapovjedništva operativne zone. 109. 889 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Želeći naglasiti taj problem zatražio je iskusnu i autoritativnu osobu za vođenje borbe.Vukovar dobio je prioritet protuoklopnog zaprečavanja. U obraćanju najvišim političkim i vojnim tijelima Republike Hrvatske upozorio je na nedostatnu subordinaciju između oružanih sastava i njihovu neorganiziranost. 891 SVA MORH.Bitka za Vukovar području Vukovara i Vinkovaca. SVA MORH-GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju. 5120-02-91-1 od 23. rujna u 1 sat. 3. br. a dostavljen je telefaksom 25. 109.. ZNG: Zap. brigade HV izdržale su i odbile napad na Deletovce. probili su našu obranu u rejonu s. 9. rujna je poduzela mjere za ojačanje prometnice Vinkovci . 04-264/1-91 od 7.. 886 SVAMORH-122. 9. 04-208/1-91 od 26. 2-5 od 29. Krizni štab od 30. 890 B. Snage 109. 892 SVA MORH-ZOZO: Zap. 9. Haubice je s jednim od konvoja dr.893 884 SVA MORH-ZOZO: Zap. br. Bitka za Vukovar. 109. br.894 odnosno 2. listopada895 Najavljena je jakom topničkom pripremom po prometnici Vinkovci . Na listi poželjenih osoba bili su generali Špegelj. ali tako nije bilo na području obrane između Vinkovaca i Osijeka. a treća vatrena skupina s minobacačem 120 mm i haubicom 105 mm dobila je postav zapadno i sjeverno od sela Mirkovci radi njegove vatrene blokade. Žankovac . ZNG RH br. Otok Tordinci. 109. br. Uz topništvo i zrakoplovstvo je intenzivno napadalo ciljeve na zemlji. Ostale pravce prema Vukovaru trebalo je zapriječiti pojačanjem postojećih minskih polja. Nuštar i Marince. 1991. Za njihovu vatrenu potporu ustrojene su tri vatrene skupine. ZNG Vinkovci od 24. rujna nastavljen je i 1.. Nadnevak nastanka izvješća nije upisan. Zapovijed se trebala provesti do 6 sati 1. Zapovjedništvu Zone je zapovjeđeno žurno slanje pojačanja iz Đakova. 04-241/1-91 od 3.1991.Osijek a 2. ZNG.896 Naglo pogoršanje situacije u istočnoj Slavoniji izazvalo je žurnu reakciju Glavnog stožera HV.Marinci . Cerić. SVA MORH-GSHV: GSHV od 30. Izvješće. Oklopništvo Operativne grupe "Sjever" pokazalo je da je dobro iskoristilo "zatišje". listopada899 Nepovoljan razvoj događaja za hrvatske snage iz 30. br. 1991. D. te ušli u selo" "Operacija Vukovar" počela je 30. Cjelokupnom sustavu protuzračne obrane Operativne zone Osijek zapovjeđen je najviši stupanj pripravnosti uz odobrenje obaranja svili letjelica koje se pojave u zračnom prostoru. Izvješće 893 SVA MORH-GSHV: Općina Vinkovci. Dio snaga iz Slavonskog Broda i Podravske Slatine određen je za stalnu pripravu da bi ih se prema potrebi moglo poslati na ugrožena mjesta897 Nešto kasnije zadaća je dopunjena Pravac Orolik Negoslavci . br HV: Zap.9. Tus i Stipetić. brigada HV 30. koji je prema odobrenju Glavnog stožera HV zadržan u Vukovaru kao njihov rukovalac. 14. Br. Zapovijed se odnosila i na Osijek kojemu se prilaze također trebalo zapriječiti jer je prodor JNA u Korođ i Antin ugrozio grad ništa manje no što je bio ugrožen Vukovar. Pov.1991. brigade ZNG sa 150 pripadnika MUP-a dobio je zadaću zaposjedanja postava duž prometnice sela Nuštar . Br. 9. Josipa Husara dovezao pripadnik 1.. Obavijest o vojnoj i političkoj situaciji na području općine Vinkovci. bataljun 3. A MIRKOVIĆ-NAĐ.Marinci Bogdanovci . Zapovjedništvu ZNG RH. br ZNG.. Br. Rušitelj ustavnog poretka. br ZNG. Dnevno izvješće. Page 110 . Marinci.. 1991. br ZNG. Izvješće. Valpova i Našica. Br.Nuštar.Nuštar .Vukovar. a snage JNA odbaciti prema istoku. Zap. Iznenadnim napadom uspjelo je zauzeti sela Korođ i Antin i ugroziti Tordince i Laslovo. DEDAKOVIĆ-JASTREB.Cerić. listopada. HV: Zapovjedništvo oružanih snaga općine Đakovo. 887 SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar. BORKOVIĆ. 9. 525-50-1/91 od 7. 1991. ZNG. Dostava podataka o osobnoj popuni. 1991. 3. 525-123-1 od 26. Pov.. rujna. Izvješće. 166. 885 SVA MORH-GSHV: Zap. Prvoj skupini od dva protutenkovska topa 100 mm određen je postav južno od Nuštra Drugoj skupini istog sastava određen je postav kod raskrižja Vinkovci .Bogdanovci.

Tu činjenicu. Narodna armija 23. 13. da nisu sami u pothvatu i da su u njemu "angažovane snage i ostalih jedinica na ovom prostoru koje su borbeno sposobne i sa borbenim iskustvom". 1992. oklopni bataljun. a u drugom dijelu predviđeno je premještanje u područje Negar i triginometrijske točke 105.Petrovci i topovskom vatrom tenkova nadzirati put Vukovar . a potom kružnom obranom zatvoriti pravac Bogdanovci . mehanizirane brigade čiji je mehanizirani bataljun bio u području Dukinci na pravcu Bogdanovci . Potpora oklopnoj brigadi bila je zadaća i susjednih postrojbi. Bataljun je trebao razbiti hrvatske snage na pravcu Srijemske Laze južni dio sela Petrovci . PETROVIĆ. rukom pisana i nedatirana zapovijed nalazi se u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek koja se razlikuje od prethodne samo po formulaciji "ostale pravce ka Vukovaru dodatno zapriječiti. kao dio glavnih snaga kretao se i mehamzirani bataljun bez minobacačke baterije 120 mm. pojačan tenkom nosačem mosta i nepotpunom inženjerijskom četom. Izvješće. 5. 11. U zapovijedi se ne spominje 1. Zapovjednik brigade nije isključio ni mogućnost zrakoplovne potpore. "Ime koje se pamti po slobodi". 901VSA MORH: Komanda 252.Vukovar. pov. pod razvijenom ratnom zastavom". Str. pojačan s inženjerijskom četom radi zaposjedanja pojasa obrane Brođanka . 04-227/1-91 od 30. S tog postava divizijun je presijecao prometnicu Petrovci . Prije zaposjedanja pojasa obrane od Orlinjaka do Bogdanovačkog Savaka trebao je razbiti hrvatske snage na sjevernom dijelu Petrovaca.. SVA MORH-ZOZO: Zap. Odluku za napad zapovjednik brigade stavio je na papir 29. mješoviti artiljerijski divizijun i minobacačka baterija 120 mm iz mehaniziranog bataljuna. 899 SVA MORH-109. 5120-51-91-1 od 30. Ujevokrilni susjed 252. koji je za tu priliku ojačan s nepotpunom četom inženjerijskog bataljuna. Iza oklopnog bataljuna. br. a imao je zadaću organiziranja kružne obrane na raskrižju sjeveroistočno od Petrovaca. kao i da je glavnim snagama bio angažiran u sastavu Kninskog korpusa kao njegov 10..Vinkovci i nadzirati je topovskom vatrom na dijelu od potoka Bogdanovački Savak do Vidovca.1991. oklopna brigada. okbr od 29.. Mladen MARJANOVIĆ.Vukovar.902 ix» odred se u zapovijedi naziva samo "Šabac". Nakon prolaska oklopnih bataljuna čišćenje sela Petrovci od ostataka hrvatskih snaga bila je zadaća odreda "Šabac". 3. proleterska gardijska mehanizirana brigada olakšavala je zadaću pritiskom na Cerić. iz koje je oklopni bataljun bio angažiran na blokadi Cerića i desnokrilne 453. 155 Napad je određen za poslijepodne 1. 1991. br.901 Napad oklopne brigade iz Kraljeva bio je samo dio znatnog napora koji je Armija planirala izvesti 1.Marinci. U prvom dijelu pothvata potpora je pružana s osnovnih vatrenih postava u selu Berak. 1991. Operativnoj zoni Osijek. 895 M. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. 1991. lijevokrilne 3. Glavnu zadaću brigade dobio je 2. s osnovnom zadaćom vatrenog nadzora šuma Petrovačka Dubrava i Otolinac.5. 1.Vinkovci. br. 26. trebalo je u psihološkoj pripremi naglasiti pripadnicima brigade koja je tek čekala stvarno vatreno krštenje. pov.Vinkovci na dijelu od Bogdanovaca do Marinaca. 897 SVA MORH-GSHV: GSHV..4 Ljubiša STOJIMIROVIĆ.Bitka za Vukovar Slakovci. oklopne brigade. 9. Zapovijed. 04-223/1-91 od 30. a Bogdanovce je iz Bršadina zajedno s paravojnom Srpskom dobrovoljačkom gardom Željka Ražnjatovića Arkana napala 211.Negar. br. oklopni bataljun. Str.1991. 9. 4. listopada.Vukovar i vatrom protuzračnih topova sprječavo moguću intervenciju hrvatskih snaga iz pravca Vukovara.. Usp. 9. Moguće je da je bio pridodan jednoj od postrojbi angažiranoj u širem području Vukovara. Starom Selu i trigmometrijskoj točci 109. Topničku potporu napadu davalo je brigadno topništvo..sjeverni dio sela Petrovci . 1991. 109. br HV: Zapovjedništvo 109. Narodna armija 2. Orolik i Berak 252. 1991. "Kao nekad. rujna. a da je ostatak bio na području Stona u sastavu Užićkog korpusa Osobno Page 111 . Kl.Negoslavci . 525-123-7/91 od 30. proleterske gardijske mehanizirane brigade. 11. oklopni bataljun. Komandi inžb. Planiran je napad duž cijele bojišnice radi vezivanja hrvatskih snaga da bi se proširio uspjeh postignut zauzimanjem sela Korođ i Antin. 1991. oklopni bataljun. 9.Ermenta određen je 3. Narodna armija 28. Slična. 9. 8/91-01. Ur. kao i puta Vukovar . 9. Vjerojatno je riječ o postrojbi TO Republike Srbije koja je pridodana 1. 898 SVA MORH-ZOZO: Dežurni operativni GSHV od 30. 896 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Za pomoćni pravac Orolik . Zapovest za napad. "Između realnosti i mirnodopskih zabluda". br ZNG. shodno situaciji". oklopna brigada JNA bila je spremna za napad na prometnicu Vinkovci . Dnevno izvješće.. U Marincima je trebao prekinuti prometnicu Vukovar . oklopnog bataljuna kretao se laki samohodni artiljerijsko-raketni divizijun.900 Iza 3. br ZNG. listopada. Pov.

istina. 1991.. 6. ojačan četom 3. brigade ZNG-a: 2. Vojska. 157 mjera koje su trebale zaustaviti napredovanje Armije i ponovno uspostaviti nadzor nad prometnicom Vinkovci . Usp. Br.10. napred na selo Bogdanovce. oklopne brigade na Bogdanovce opisan je u glasilu Vojske Jugoslavije..Vukovar "angažirajući snage iz oba smjera duž asfaltnog puta.906 Jak napad 211. nije imala 'tri čiste' da to učini. "Neprijateljske OMJ (7 tenkova) iz pravca s.901 Loš dan za 109. prošao gotovo nezamijećen. Prijepis kod D. 25. oklopno-mehaniziranom četom.909 Zauzimanjem Marinaca JNA je odsjekla Vukovar od Vinkovaca i uspostavila crtu na pravcu Mirkovci . Pored stanovnika.5 km. 902 "Ti divni ljudi. 851-18 od 4. 10.. Istočno od te crte ostalo je i selo Bogdanovci. ~ Milán MLHAJLOVlá "Ko je 'pucao' u tenkiste". br. MARIJAN. br. Marinci. iz pravca sela Petrovci. Str. uz topničku i protuoklopnu potporu i protuoklopne borbu po svaku cijenu. ". zapovjednik Operativne zone Osijek 1..Bršadin. Zapovjedio je 109. Dnevno operativno izvješće.Marinci . PU Bjelovar. Izvješće. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda. 1991. brigadom HV razbiju JNA i pobunjeničke skupine u selima Page 112 . bataljunom. Prijavljeno je uništenje pet tenkova i oko 100 pješaka. pov. Tenkistima nije ostalo ništa drugo nego da ponovo probiju neprijateljev odbrambeni raspored (sada u suprotnom smeru). Petrovci probili su našu obranu u rejonu s.908 Prikaz napada 211. Angažovan je. U članku o ratnom putu 3. 37. " SVA MORH-GSHV: Komanda 1. VRH-USMSP: MUP RH. Narodna armija 22. 199-200. listopada. brigadi HV da ojačana s dijelovima 3.Vidaševac i Lipovača . bataljuna 3.. Tek podatak. 10. Policijska stanica Grubišno Polje. ah se njegova obrana uspijela održati. 525-123-11/91 od 1. samo deo jedinice. sudeći prema hrvatskim izvješćima. MARIJAN. Službena zabilješka. Narodna armija 9.905 Nekoliko idućih dana selo će ostati potpuno prazno. 511-02-41. Prema planu pretpostavljene komande iz suprotnog pravca u napadu je trebalo da sadejstvuje druga oklopna jedinica.Bogdanovci . Zadaća im je bila da u sukladnom djelovanju s 109. Neprijatelj je uništen iz pokreta". Organska moto-mehanizovana pešadija ponela se još gore: nije htela ni da izađe iz oklopnih transportera! Sve to zahvaljujući zabludi da su sigurniji unutar tako velikog cilja nego u streljačkom stroju. Pokušavajući stabilizirati stanje na bojišnici. o bezglavom povlačenju brigadnog oklopništva s bojišnice do Ivankova iza Vinkovaca govori o jačini napada Armije i posljedicama za branitelje. u selu su ostala i dva voda 2. Cerić i s.Pačetin. brigadu HV završen je povlačenjem njezinih snaga iz Deletovaca u susjedne Nijemce "pred znatno nadmoćnijim neprijateljem". prošh čitavu dubinu od 2. 1991.. bataljuna 3. oklopne brigade JNA bio je usmjeren na selo Bogdanovace. Nije se pojavila! Tenkovi su napravih energičan proboj kroz tvrdu odbranu branioca i njihove armiranobetonske bunkere. Naređenje. 'Vera u ljude i tehniku".. te ušli u selo. 10./ MA od 20. V. 9. 04-229/1-91 od 1. 10. t'edomir POPOVIĆ. 1992. najutvrđenije ustaško uporište na tom delu fronta. brigade ZNG-a. koja je trebala da eksploatiše uspeh tenkista. protaoklopnom baterijom samohodnih topova 90 mm. pad Petrovaca je. Tordinci. koje će dulje biti usamljena hrvatska utvrda u srpskom okruženju. zapis je iz dnevnog izvješća 109. postupno šireći stvoreni koridor prema rajonu Grabovac . 11.910 Za uklanjanje krize na lijevom krilu obrane Vinkovaca angažiran je 63. Marinci i s. Br.30 sati 02. 166-167. 1991. pgmd. " SVA MORH-ZOZO: Zap.Z. ali pridata pešadija. 109. br ZNG.. 1991. • SVA MORH-3. br ZNG. mladi ratnici". 1991. 4. 156 Napad 252. 1991. 109. To također dovodi u pitanje način povlačenja hrvatskih snaga iz sela.Vukovar./92. 275-277. Dosadašnja dejstva produžiti u toku noći a odlučni napad izvršiti u 05.Bitka za Vukovar držim drugu pretpostavku vjerojatnijom. brigade HV od 1. listopada potpuno je uspio. •" S\A MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopnog bataljuna 252. Str. samostalni bataljun ZNG-a bez jedne čete iz Slavonske Požege. 11. 04-229/1-91 od 1.1991. listopada poduzeo je nekoliko žurnih * SVA MORH-ZOZO: Zap.Marinci . 12. Izvješće. <mrt oklopne brigade. hstopada. Pov.Vukovar 1. deblokira pravac Nuštar .903 Zbog važnosti Marinaca za sustav obrane. 1992.907 Selo je ostalo u okruženju. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. 21. oklopne brigade napad na Petrovce neistinito je opisan: "Deo snaga bataljona napadnut je na maršu. D. pod uraganskom vatrom protivtenkovskih sredstava". gdje im se suprostavljaju naše snage". To je razvidno iz zapovijedi 1. oklopne brigade na prometnicu Vinkovci . godine". dok je neprijateljska pješadija na rubnim dijelovima s. Br. A br ZNG: Izvješće zapovjednika II bataljuna od 7. Smrt oklopne brigade.

8. Nakon jake topničke potpore i višesatne borbe oklopni je bataljun probio obranu sela. 5120-26-91-2 od 2. Borbena zapovijed. kojoj je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 1. br.918 U toku 3. 10.. Ur. br.. oklopna brigada JNA 2. pov. 1991. 1991. 5120-26-91-02 od 1. 6. 10.911 Za provedbu postavljenih zadaća Zapovjedništvo Operativne zone Osijek očekivalo je pojačanje u oklopništvu i topništvu. Prihvat oklopništva organizirala je 109. Dana je zapovijed za rušenje tri mosta na Bosutu u Srbiji. 1991.Vukovar opravdavao je otežanim dovođenjem pojačanja iz Slavonske Požege i sredstava potpore iz Varaždina. 04-233/1-91 od 2. 525-123-13 od 2. no prodor u selo nije joj uspio.. kojemu je manji dio bio na istočnoj strani Bosuta. Obećao je da će nakon prikupljanja i sređivanja predviđenih postrojbi i borbenih sredstava 917 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Str. hstopada na Nuštar. 10. br. 109. hstopada. Trebalo je pripremiti za rušenje sve objekte na putevima u dubim obrambenog pojasa koji su mogli usporiti ili onemogućiti napredovanje JNA U sklopu protuoklopne 1 protupješačke borbe planirano je masovno zaprečavanje.. Str. Str. 7. rujna od Glavnog stožera HV zatražilo dodjelu oklopno-mehamzlranog bataljuna i divizijuna haubica 152 mm. Kl.918 910 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.920 Jak napad izvela je i 252. br. Br.913 Od traženog divizijuna haubica u Osijek je stigla nepotpuna baterija od pet haubica 152 mm "Nora". Nekohko oruđa bilo je nekompletno pa je Glavni stožer zamoljen za slanje nedostajuće opreme da bi se izbjegle improvizacije pri njihovoj uporabi. brigade HV iz Deletovaca na udaru je bilo selo Nijemci. SVA MORH-ZOZO: GSHV. Borbena zapovijed br. Pov. 7. 911 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Op. Str.]. Borbena zapovijed br.. oklopnim bataljunom 1. 10. Str. hstopada Armija je Cerić potpuno stavila pod svoj nadzor. Borbena zapovijed. 525-6-122 od 1. Ur. 915 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-7/91 od 30. Ono je 30. Stoga je Glavni stožer HV njihovo slanje odgodio za večer 2. Pored obrane Nuštra važan uspjeh zabilježen je u Tordincima.. 913 SVA MORH-ZOZO: GSHV OZ Osijek Telefaks primljen u Osijeku 2. Upućivanje borbene tehnike. pov. Kl. hrvatsko oklopnistvo Zauzimanjem Marinaca Armija je 2. 525-122-4/91 od 1. 525-123-9 od 1. brigade HV i organizirala njegovu obranu. zapovjednik Operativne zone dijelio je i obrambene zadaće. Vinkovce i Cerić napala je 3. 525-124/19-91 [od 1. br. 919 SVAMORH-ZOZO: Zap. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA ojačana 2. te pripremila za rušenje most na riječici Vuki kod Nuštra i most u selu Podgrađe na Bosutu. hstopada dodijelilo ta sredstva za ustroj oklopnog bataljuna. brigada HV srušila je mostove na Bosutu u Nijemcima i Privlaki. pov. proleterske gardijske mehanizirane brigade. br.. 158 nuštar.10. SVA MORH-ZOZO: GS HV. brigada HV pokušavala uništiti tenkove koji su ušh u selo. 912 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zahtjev za popunu sredstvima. 9. Str. Str. 525-6-122 od 1. Nakon povlačenja dijelova 109. pov. pov. 1991. zapovjednik Operativne zone Osijek neuspjeh u odbacivanju oklopništva JNA s koridora Nuštar . Glavni stožer HV obećao je slanje sedam tenkova T-55 i 15 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama.Bitka za Vukovar Ostrovo i Gaboš. što se trebalo obaviti diverzantskim akcijama. 1991. listopada pojačala napad na Vukovar i okolicu. Obavijest. 10. pov. osobito na području oko naseljenih mjesta. br. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. šumama i područjima razmještaja Armije. br. 10. Selo je dan ranije ispražnjeno zbog panike nastale padom Korođa i Antina921 U dnevnom izvješću upućenom Glavnom stožeru HV.. 10.919 U reportaži o 3. 81/91-02/2. brigada HV. a potom ovladaju selima Tordinci. Upućivanje borbene tehnike. 1991. br. br.. Mlaka Antinska i Antin. Izvješće. Prijavile su uništenje dva tenka i jednog borbenog vozila JNA917 Borbe oko Cerića nastavljene su u toku noći jer 109. br. želeći rijeku kao prirodnu prepreku uključiti u obrambeni sustav. Hrvatske snage odstupile su prema Vinkovcima i Nuštru.912 Očekivano oklopništvo nije stiglo u dogovoreno vrijeme jer u Varaždinu nisu osigurani željeznički vagom za njihov prijevoz. Dnevno izvješće. 914 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 81/91-02/02. 1991. pokušavajući iskoristiti uspjeh iz prethodnog dana. 1991.. 525-122-7/91 od i. hstopada trebah stići na željezničku postaju Ivankovo. 10. 1991. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi JNA navodi se da je ona zauzela Cerić "tek posle tri dana čišćenja i borbe za svaku kuću". u 00:22. Prihvat borbene tehnike. Op. br. 10.1991. br ZNG. br. Dnevno Page 113 . Dao je nalog za rušenje svih mostova na Bosutu.914 Pored napadnih zadaća.10. pov. u koje je u toku dana bez borbe ušla skupina od 97 gardista iz 109.915 Izvršavajući zapovijed 109. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. koji su u jutro 2. na uskim prolazima.

s jednom tenkovskom i dvije mehanizirane čete. brigade HV. 04-233/1-91 od 2. 10.10. Page 114 . br. 10. u rajonu Osijek i Baranja. brigadi ZNG-a. Bilo ih je dovoljno za ojačanu mehamzirano-oklopnu četu. 142-143. ili vrstom postrojbe (djelatna 3. brigade povukle su se i novu crtu obrane postavile zapadno od Nuštra. 109. br. br HV: Zapovjedništvo 109. 1991. br.922 U sređivanju i kompletiranju hrvatskih postrojbi važno mjesto dobilo je žurno postrojavanje oklopno-mehamziranih (stvarno mehaniziranih) bataljuna u sastavu nekoliko brigada. 109. Glavni stožer HV najavio je dolazak 15 borbenih vozila pješaštva. odnosno 12 prema izvješću Zapovjedništva 109.10.. brigade ZNG-a. br. 1991. 827 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. br. 1991.Vukovar". GLIŠIĆ. Bataljun se planirao ustrojiti po uzoru na mehanizirani bataljun JNA. Ti drvni ljudi. br ZNG. br. iako s zakašnjenjem. hstopad obavijest iz Osijeka o dolasku transporta iz Varaždina. Zapovjedništvo 109. 1991. brigade ZNG-a bila je dio pojačanja koja su počela stizati.Bogdanovci . pov.10. Četa 3. br ZNG. 109. 923 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.. Izvješće. Borbe su vođene i za uzvisnu Zidine. 22. 1991. Str. odnosno koje su imale osnovu za ustroj. Str. Br. brigada. 21. 525-123-16 od 3. Dnevno Izvješće. Pored obrane. Glavni stožer HV obaviješten je da se poduzimaju mjere "da se četa osposobi za borbu". Izvješće. Str.925 Bih su to prvi tenkovi koji su stigli iz unutrašnjosti Hrvatske u Slavoniju i od kojih se očekivao važan doprinos u obrani Vukovara. 1991.Vukovar. 921 SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. pov.. Glavnina 63. br. veći su problemi bili s pojačanjem iz drugih područja.. 525-123-13 od 2. mladi ratnici". brigade HV. 8. Dnevno operativno izvješće. 525-123-13 od 2. DEDAKOVIĆ-JASTREB. Str. 926 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br ZNG. 12. Br. M. Zaduženo je za prihvat. Armija je u protanapadu izbacila četu 3. Dnevno operativno Izvješće. 109. koja se nalazi između Nuštra i Marinaca. 919 SVA MORH-ZOZO: Zap. A MIRKOVIĆ-NAD. 159 početi s "odlučnim aMivnim djelovanjem na pravcu Nuštar . 04-240/1-91 od 3. Izvješće.926 Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su i 3.. kao što je to bio slučaj sa 108. Narodna armija. 525-124-25/91 od 2. brigade HV očekivalo je povoljan ishod tih borbi. 1991. 1991. koje su bile na osobito važnim pravcima. Prihvat oklopnih sredstava i posada. Isto je. Bitka za Vukovar. 918 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. Izvješće. a prema izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek stiglo Je 11. koje je. 1991. 928 SVA MORH-ZOZO: Zap. kao što je to bila 109. hstopada. također netočno.. Armija je potpuno ovladala Cerićem. tvrđeno i za selo Korođ. žuran istovar i njihovu pripravu za brzo uvođenje u "borbu na pravcu Nuštar Marinci . uz gubitke od jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. Snage 109.. 1991. bataljuna 3. brigade ZNG usijela je zauzeti veći dio sela Karadžićeva. Predstojao je zahtjevan posao njihova uvjeravanja da prihvate bojnu zadaću. pov. stizalo.923 Zapovjedništvo brigade dobilo je 2. 10. 10.927 Do kraja dana ratna se sreća okrenula. kao osnova za njezin oklopno-mehanizirani bataljun. pov. 525-123-16 od 3. br. 10. SVAMORH-109. 1991.1991. 04-240/1-91 od 3. 1991. D. Pod dojmom trenutnog uspjeha Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvjestilo je Glavni stožer HV da je selo zauzeto. brigada ZNG). Za razliku od ljudstva iz Slavonije. RUNTIĆ. Izvješće. Za ta zahtjevnu zadaću brigadi je predstojala potraga za iskusnim časnikom oklopništva koji bi primio dužnost zapovjednika oklopno-mehanizirane čete. Izvješće.1991. Dnevno operativno izvješće.Bitka za Vukovar izvješće. br ZNG. 3. Str. br ZNG. 160 Četa 3. 04-233/1-91 od 2. 10.928 922 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. podstožernim i logističkim dijelovima. pov. 04-246/1-91 od 4. 920 D. 10. a posade su "odbile da idu na frontu ističući da su prevarene". 10. "Nema mira u Mirkovcima". listopada. 925 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-16/91 od 3. samostalnog bataljuna ZNG-a dovedena je u područje Mrzovića kao pomoć 109. SVAMORH-ZOZO: Zap. Br. Stoga je u Našicama postrojem oklopno-mehanizirani bataljun dobio zapovijed za ulazak u sastav 3. 525-124-27 od 2. brigadom HV zbog sklapanja tenkova u Slavonskom Brodu. brigade ZNG iz Karadžićeva. pov. Narodna armija 19. S četom je stigao samo jedan časnik. pov.924 Očekivani tenkovi i borbena vozila pješaštva iz Varaždina stigla su u Đakovo ujutro 3. hrvatske snage poduzimale su i napade na području Vinkovaca. Njihovim dolaskom neugodno je razriješena nedoumica koja je mučila zapovjednika Operativne zone. pov. 10. Zapovijed. kao i sa čišćenjem srpskih sela od četnika i JA'. bat ZNG od 6. Br. Str. iako je po svemu sudeći bio planiran kao podstožerna postrojba Zapovjedništva Operativne zone Osijek Oklopništvo očekivano iz Varaždina određeno je za ulazak u sastav 109. 924 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.

Odlučeno je 929 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 934 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće. listopada hrvatske skupine lovaca tenkova prijavile su pet uništenih oklopnih vozila na području Nuštra i Cerića. nije rekao supruzi da će ostati dugo na terenu itd". Izvješće je dostavljeno i Glavnom stožeru HV. koje bi taj problem napokon riješilo. a stvarno životnim problemima suočavala vojska u nastajanju. 4. rujna dovezene iz Varaždina u funkciju su stavljene tri. Str. 10. koja je Imala samo zadatak da preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin. 10. gdje je pri raketiranju motela "Spačva" poginulo šest osoba. bez raketa za BVP sa neobučenom posadom. Od pet nekompletnih haubica 152 mm koje su 29. bataljuna 3. do animiranja za borbu naoružanog stanovništva Nuštra. Ona je u jutro 4.929 Zapovjednik čete.. nego je i napadala. 1991. Str.931 Zapovjedništvo 109. 1991. 932 SVAMORH-109. Dugi nagovori da ipak primi postrojbu nisu dah rezultata. 525-123-16 od 3.936 U noći 3.937 Tijekom dana. od čega četvorica pohcajaca. Svi su bili bez topovskih zatvarača. pov. br. br. 1991. Prema izvješću načelnika Štaba Operativne zone Osijek potpukovnika Vinka Vrbanca.. Šest samohodnih topova 90 mm pristiglih 2. Major je odbio "da zapovjeda jedinicom u borbi". pov. Str. Bio je to samo jedan od problema koji su tih dana mučili Zapovjedništvo Operativne zone Osijek930 Pregovorima s posadama koje nisu bile ni uvježbane ni moralno-psihološki pripremljene za borbu dogovoren je njihov ostanak pod uvjetom da ih za dva do tri dana zamijeni lokalno ljudstvo. brigade ZNG-a u Nuštru. usprkos obećanja Glavnog stožera da je tehnika ispravna i popunjena streljivom iskrcana ".. 525-123-16 od 3. br HV: Zapovjedništvo 109. Dnevno operativno izvješće. a dio se uz sve napore nije uspijevao iskoristiti.. Dnevno operativno izvješće. 1991. Presjek situacije. 1991. pov. hstopada bili su još u gorem stanju.933 S kakvim se na izgled banalnim.. a u Jarmim su poginule tri osobe. Zbog velikih naprezanja u prethodnim borbama moral gardista osjetno je pao. jer 'nije primio pribor za osobnu higijenu. a postrojba ima haubice 122 mm M-38. br ZNG. pov. 10. a kad ga dobije ustanovi se da ne odgovara jer je za haubicu 122 mm D-30.. 04-246/1-91 od 4. Negoslavaca i Mirkovaca. brigade HV iz Jarmine izmjesti u područje "Mala Bosna" radi zaštite boka snaga koje su se povukle iz Cerića..bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze. Dio poslanih sredstava uz velike se napore uspijevao dovesti u ispravno stanje. brigade HV i 2. od zahtjeva da zapovjednik i njegov pomoćnik budu s bataljunom.934 Na izmaku 3. br. brigade ZNG-a zbog njegova podređivanja Zapovjedništvu brigade.935 Na popisu problema obrane Nuštra bio je i narušeni zapovijednl odnos između 109.. 931 SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. brigade HV sa sedam tenkova i deset borbenih vozila pristala je krenuti u napad prema Marincima.Bitka za Vukovar kao i s poslanim naoružanjem i opremom. Dnevno operativno izvješće. koji je ujedno bio i naizloženiji dio obrambene crte.Henrikovci. pov. Podatke o artiljeriji traži. listopada od Glavnog stožera HV i službeno tražilo dopuštenje da zadrži posade iz Varaždina do izvršenja zadaće. 930 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. No. razvidno je iz jednog dopisa Zapovjedništva Operativne zone o potrebi točnog poznavanja oruđa i oružja kojim raspolažu podređeni sastavi da im se ne bi događah slučajevi poput onog da postrojba traži streljivo za haubicu 122 mm. br. 10. Str. listopada počne raditi jedinstveno zapovjedništvo. br. 525-124-34 od 6. pričuvni major odbio je "naređenje da se borbeno angažira na području Vinkovaca. 04/338 od 3. listopada. preko sektora logistike GS HV" nije bila kvahtetnija od ljudske kvalitete. 161 da se četa 109. Str. 10. što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini -Đakova". Pov. Dalje napredovanje onemogućeno je snažnom zaprečnom vatrom topništva JNA iz područja Orolika. hstopada u širem području Vinkovaca najosjetljivije stanje bilo je kod 2. Oklopno-mehanizirana četa iz Varaždina je. brigade HV je 4. Poduzete su mjere da se postrojba sredi. Armija se nije ograničila samo na obranu. br. zapovjednik bataljuna s velikom je dozom pesimizma gledao na položaj postrojbe kojom je zapovijedao. 10./4. što je već prije odredio zapovjednik Operativne zone Osijek Postignut je dogovor da 5.938 Oklopno-mehanizirana četa 109. 1991. Page 115 . Vukovar i Županju. 933 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.932 Ni tehnička kvaliteta opreme i streljiva koja je stizala iz "zapadnog dijela teritorije. 525-123-16 od 3. listopada izbila u područje Vidovac . bataljuna 3. zrakoplovstvo JNA intenzivno je djelovalo na području Vinkovaca.

Nadzor drugoga dijela prometnice. Str. ah je u toku dana i izbačena iz njega. Str. Izvješće. Str. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA naredio je prestrojavanje snaga Treća proleterska gradijska mehanizirana brigada dobila je zadaću da snagama u borbenom dodiru kontrolira prometnicu Vinkovci Nuštar. proleterska gardijska mehanizirana brigada nastavila je popunjavanje i postrojavanje snaga. Baranju i Zapadni Srem.Bitka za Vukovar Nuštar su ponovno napali dijelovi 252. Laki puk protuzračne obrane i dalje je nastavljao osiguravati Ilaču. 10. oklopne brigade JNA Ona je uz to trebala nastaviti čišćenje područja Zidina i Marinaca.. Divizija je s jedne strane dobro provodila svoju težišnu ulogu. 04-252/1-91 od 4.Vukovar. Str. 10. 938 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br ZNG. 1991.939 Hrvatska su izvješća o tom napadu konfuzna Tek se iz dnevnog izvješća 109. Uz kolebljivost dobrog dijela snaga koje su provodile zadaću. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Obranu Mirkovaca. 1991. 1991. što je bio očiti znak da su očekivani napadi hrvatskog oklopništva. Druga proleterska gardijska mehanizirana brigada osiguravala je Tovarnik u kojem se i popunjavala. 525-123-17 od 4. Za provedbu zadaće brigada je ojačana odredom Teritorijalne obrane Republike Srbije "Šumadija". Budući da je brojno stanje naraslo za omogućavanje izvršenja manje zahtjevnih zadaća. 10. Njezina Velika Narodna Skupština 9. u kojem je imala oklopni bataljun.. brigade HV vidi da je JNA izbačena iz sela.Orolik. Br. 525-123-18 od 4. odnosno apsolutno podcjenjivanje. Za taj zahtjev ojačao ih je Page 116 . br.. listopada je donijela i službenu Odluku o pripajanju svoje teritorijalne obrane oružanim snagama SFRJ. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj brigadi za postavljanje minskih polja u području Mirkovaca. dobila je naredbu da s jednim oklopnim bataljunom. oklopne brigade JNA koja je uspjela prodrijeti u selo. Br. ukopa ih i odsudno brani objekt koji je bio i ključ ne samo vatrenog nego i fizičkog nadzora prometnice Nuštar-Vukovar. 162 Divizijsko topništvo. Površnim obavještajno-izvitoičkim djelovanjem snage protivnika u "zoni Vinkovci . uklanjanje ostataka hrvatskih tijela vlasti za Srpsku autonomnu oblast Istočnu Slavoniju. pov. Dnevno operativno izvješće. oklopnom brigadom trebala je postići potpuni taktički dodir. br.Šid i očistiti hrvatska naselja istočno od te crte. bilo je pripravno dovršiti uređenje vatrenih postava te biti pripravno za otvaranje vatre po naredbi načenika divizijskog topništva. bilo oko 11 posto. 04/338 od 3. Izvješće.. haubičkim divizijunom i lakim samohodnim artiljerijsko-raketnim divizijunom u "sadejstvu sa specijalnim snagama TO" zauzme sela Babsku i Šarengrad. 525-123-18 od 4. MORH-ZOZO: ZOSISB. i pomoćnu. 1991.. 109. 04-252/1-91 od 4. što je u odnosu na stvarnu nazočnost Armije. br. 252. br ZNG. 10. za potporu i protuoklopnu borbu. S desnim susjedom. pov. Dnevno operativno izvješće. pojača izviđanje i prikupljanje podataka o hrvatskim snagama zapadno od Vinkovaca sredi borbeni poredak i osigura lijevi bok brigade. Zaposjedanje već tri dana napuštenih Deletovaca da bi se osigurao lijevi bok divizije s pravca sela Nijemci. trebala je dodatno pojačati protuoklopnim divizijmiom. osigurati bok na pravcu Vinkovci . Procijenjene snage od dvije mehanizirane čete bile su samo na području Zidina. br. 10. 525-123-17 od 4. Vukovar i Županju. 940 SVA MORH-ZOZO: Zap. Zbog važnosti Zidina zapovjednik divizije naredio je da oklopna brigada izdvoji po jednu tenkovsku i mehaniziranu četu. pov.940 U toku dana zapovjednik 1. dobio je u zadaću odred "Lepenica". a 1. do pomaka nije dolazilo i zbog nepoznavanja jačine protivnika s kojim je bila u dodiru. Izvanredni izvještaj. Idućih desetak dana zapovjednik Operativne zone Osijek od skupine u Nuštru tražit će doslovno čudo. 10. osiguranje zaleđa Operativne grupe "Jug'. 109. pov. Izvanredni izvještaj.941 Divizijska zapovijed govorila je da njezin zapovjednik namjerava učvrstiti uspijeh na koridoru Vinkovci . Inženjerijski bataljun divizije dobio je naredbu da se premjesti u Slakovce radi nadzora sela i sanacije bojišta Dio bataljuna pridodan je 3. 935 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Presljek situacije. pov. proboj koridora. što jasno govori da je u njega prethodno morala i ući.942 Hrvatska je strana pak nastavila svoju težišnu zadaću. 1991. 939 SVA MORH-ZOZO: Zap. a koja nisu predstavljala znatnu prijetnju. 1991. od Nuštra prema Vukovaru bila je obveza 252.Vukovar" procijenjene su na dvije oslabljene oklopno-mehanizirane čete. oklopnu brigadu. Bataljun je bio obvezatan održavati put Mirkovci . U izvješću se detaljnije ne govori o kakvim problemima je rijeć i kakvo je novo Zapovjedništvo. 10. Str. 939 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. no nisu se uklapala u napore Armije.

Br.. brigade ZNG-a. koji je uporno tražilo Zapovjedništvo obrane Vukovara. 525-123-21 od 5. Bogdanovci". Str.. Obrana Nuštra sastavljena od dijelova 2. 943 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada. koja ih je u jednom trenutku. pov. Bataljuni nisu izvršili dobivenu zadaću ovladavanja sehma Karadžićevo. 10. Br.Vukovar . Str. brigade HV. brigade HV. br. s hranom pri kraju i bolnicom s oko 200 teških ranjenika. iako to nije izričito rečeno.Marinci s ciljem razbijanja snaga agresora.. Za daljnje borbe. 04-255/1-91 od 5. 942 Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske oblasti Slavonija. Dnevno izvješće. bez vode. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. 10. 525-122-11 od 5. 10. "Posebno je nesigurnost i strah pokazala oklopna jedinica". 2. Uzrok straha i nesigurnosti tumačen je nedovoljnom izobrazbom ljudstva i slabim zapovijedanjem postrojbom u borbi.. Page 117 . 28 dragovoljaca i oklopništva iz Varaždina i 109. . 1991. naglašeno je u izvješću. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. oklopne brigade JNA na Nuštar.. 04-253/1-91 od 5. 851-18 od 4. 10. Baranja i zapadni Srem onižanim snagama SFRJ od 9. Nuštar". brigade ZNG-a iz područja Karadžićeva i Jarmine. pgmd. 946 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.Vukovar. brigadi važan problem nastao je 5. 1 avion te ranile 2 i ubile 15 vojnika neprijatelja". br ZNG. 1991. 12. 109. jednog oklopnog oklopnog borbenog vozila i jednog zrakoplova. 10. Ni ostatak procjene nije bio ništa bolji. Usprkos zamjetne nesigurnosti i straha kod dijela branitelja Nuštra očekivan je uspjeh. 1991. pov. 04-260/1-91 od 6. 1991.s. 10. samostalnog bataljuna i 3. 10. s topničkom potporom u području Orolik Deletovci. ojačanog voda Nuštar. brigada HV tražila je vezivanje protivničkih snaga prepadima i diverzijama na prometnici Vinkovci . Prijavila je uništenje pet tenkova. 109.Bitka za Vukovar baterijom haubica 155 mm iz Osijeka. br. čime su "oslabili obranu snaga 109./5. izvješće. pov. 1991. 'Tako je to u ratu. Službeni glasnik Srpske Oblasti Slavonija Baranja i Zapadni Srem..949 "Naše snage poslije višesatne uspješne obrane s. br. osvajanja s. 19.. Pov. kao ni u toku dana. nesumnjivo je bio reakcija na ponašanje njezina 3.943 To su bili razlozi zbog čega hrvatske snage nisu učinile pomak u toku noći 4. uspjela je odbiti napad. 10. oklopne brigade JNA u napadima na Nuštar njezini pripadnici priznali su u reportaži Narodne armije. Dnevno izvješće. hstopada na crti sjeverno od Vinkovaca samovoljnim odlaskom dijelova 63.. Marinci i spajanja s našim snagama u s. kažu Kraljevčani i otvoreno priznaju da u borbi. br ZNG. 5. 1 OT. koja s dijelom snaga uspjela prodrijeti u selo. 109. br. Gaboš i Ostrovo. Na pojeaTnim mjestima se vodi već bitka u selu". listopada. OZ HV za borbu br. Izvješće. 1991.ŠidsM Banovci procijenjene su na "ostatak snaga gardijske brigade". 525-123-21 od 5. a ona je u proboju koridora trebala imati najvažniju ulogu.961 Pored miješanja županjskih struktura u organizaciju i način uporabe postrojbe. Str. Zapovjedništvu ZNG..945 941 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. Cerić s. Snage po dubini pravca Vinkovci . pored znanja i hrabrosti. struje. "prelaze u protunapad na pravcu Nuštar . Naređenje artiljeriji 1. 109. br ZNG.. pogotovo "ako zapovjedništvo nije upoznato sa ciljem i zadacima jedinica".1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. bataljuna 3. 109. u rejonu Vinkovci . Henrikovci . br. upozoravajući da su u blokadi. 163 Pomaka na pravcu Vinkovci . Naređenje. stajalo je u prigovoru koji je zapovjednik Operativne zone uputio zapovjedniku 63. listopada počeo napad "agresora na s. U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone zabilježeno je da su probijajući "komunikaciju Marinci Bogdanovci snage HV . ukupno 160 ljudi946 dobro naoružanih protuoklopnim oružjem. Uz to je osporeno da postrojba s postojećim naoružanjem i opremom "ne predstavlja klasični bataljon".. vodova Cerić i Marinci. Nuštra". U dnevnom izvješću 109. uništile 5 tenkova. 525-123-20 od 5.950 Zahtjev Zapovjedništva 109. bataljuna 3.s. ojačan tenkovskom četom i pješadijom.Šid. brigade HV. Br. 20-21.944 Sa svoje strane obrana Vukovara požurivala je napore na proboju. glavninom treće i tri puka potpore. Str. Nuštar. Navedeni "ostatak" bio je mehanizirana divizija s dvije oslabljene brigade. 947 SVA MORH-ZOZO: Zap. 944 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. Zapovjednici 945 SVA MORH-GS HV: ZOO Vukovar od 5.1991. koji su u rukama HV sa Vukovarske strane.948 Nije rečeno kolike su bile posljedice tog napuštanja sreće. pri napadu na Nuštar. napustila". br. Lokalni Krizni štab priječio je bataljunu angažman na vukovarsko-vmkovačkoj bojišnici.947 Neuspjeh 252. 1991. s vidnom euforijom je zabilježno u dnevnom izvješću 109. treba imati i ratne sreće.. Borba je u tijeku i nastavit će se tijekom noći". samostalnog bataljuna. a nije ga ni moglo biti zbog još jednog protunapada 252. bataljuna iz Županje. nije bilo. Str. brigade HV zabilježeno je da je oko 13 sati 5. te da upornom borbom nastoje ovladati Marincima. "kako bi se spojile sa Bogdanovcima. Izvješće.

959 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dobiveni borbeni zadaci se u pojedinim Zapovjedništvima tumače 95.959 Učinak hrvatskog topništva zbog toga je ostao neiskorišten "tako da je stanje na putu Vinkovci . Držao ga je nesposobnim da vodi bataljun u borbi. 955 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 951 SVA MORH-GSHV: SO Županja... br. 10. 525-123-21 od 5.961 Glavni je stožer s "napred navedenim" upoznao "nadležne u Mmistarstvu odbrane RH". 2. ZOSISB. 10. Polovica posada odbila je sudjelovati u borbi i napustila je bojišnicu. 525-123-22 od 6. pov. na putu". 10. br. 1992. br.. br. 1991.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG kao razlog povlačenja u Slavonski Brod naveo je nesporazume sa susjedima oko dogovora za napad. listopada pismeno obrazlože razloge svog "samovoljnog postupka". 1991. pov.Bitka za Vukovar 948 R. br. Izvješće. Bataljun je 3.. 1. 960 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. posebno u borbi.Vukovar status kvo". br. bataljuna 3. na jednom od njenih uništenih tenkova postavljen je vijenac i natpis "Godine 1991. U žalbi Glavnom stožeru zapovjednik Operativne zone istaknuo je da "Niz primjera samovolje i neposlušnosti zapovjedničkog kadra ukazuje na opću pojavu narušavanja vojne subordinacije u rukovođenju jedinicama. 525-123-23 od 6.956 Skupina je podređena 109.954 Zapovjednik Operativne zone Osijek imao je primjedbi i na zapovjednika 2. br ZNG. zapovjednik Operativne zone činio je sve što je mogao.. 958 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci/Osijek 1992. na svom krvavom putu po Hrvatskoj. bataljon. 10.. najčešće u smislu njihovog razvodnjavanja s ciljem da se dosljedno ne izvrše onako kako je naređeno". 525-122-11 od 5. 957 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. samostalnog bataljuna povlačenje dijelova bataljuna slijedilo je zbog nesuradnje sa zapovjednikom obrambenih snaga Vukovara. 10. Dnevno izvješće. brigade ZNG-a uz optužbu da nije sposobno "da planski i organizirano rukovodi borbenim dejstvima brigade" raspršene po istočnoj Slavoniji "prema nekakvim ranijim odlukama". 525-124-33 od 5. 1991. listopada uspio ući u Karadžićevo iz kojeg je Izbačen protudarom oklopništva JNA Imao je jednog poginulog i 12 ranjenih gardista. br. br. 10. Mladen KEVO. bataljuna 3. Str. pov. Izvješće je primljeno telefaksom 6. Rat za Hrvatsku: Istočnoslavonska ratna kronika. Zaključak Zaključak postoji u kasnijem i nepotpunom prijepisu djelomično čitljivog telefaksa. U Nuštru su ostavili "tenkove i oklopne transportere . brigada HV uspostavila je potpun nadzor nad Nuštrom. hstopada uz topničku potporu haubica 152 mm i s postrojbama Narodne zaštite 109. 17. POPOVIĆ. Naređenje artiljeriji 1. Navečer je iz Osijeka u Vinkovce poslao topničku bateriju 152 mm Operativne zone "za podršku snaga u proboju komunikacije Vinkovci .. Str. Vinkovaca i Županje i zbog nebrige za njegove ljude. 1991. pov. Str. 10. 525-123-23 od 6. 815-01-91-01/58. a vatreni postav određen je u vinkovačkoj vojarni. Str. 109. Izvješće. Kl. 63. 1991. Izvješće. s. brigadi. Narodna armija. 956 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 950 SVA MORH-ZOZO: Zap. 164 oba bataljuna dobili su naredbu da do 9 sati 6.. 10. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. Str.. pov. spomenik paloj brigadi podižu nuštarski branitelji". Time je ispunila preduvjet nužan za napredovanje prema Marincima.953 Prema tvrdnjama zapovjednika 63.. bat Slavonska Požega 953 SVA MORH-ZOZO: Zap. 16.952 Zapovjednik 3. bat ZNG od 6.960 Uz postojeće probleme s ostalim snagama u okolini Vinkovaca neposluh posada oklopno-mehanizirane čete bio je očito kap koja je prehla čašu strpljenja zapovjednika Operativne zone Osijek Na listu problema s kojom je upoznao Glavni stožer HV dodao je i Zapovjedništvo 3. 949 U središtu Nuštra. Ujedno je tražio i naputak o postupanju u takvim slučajevima. brigade ZNG-a koji danima nije uspijevao "okupiti bataljun radi izvršenja dobivenog zadatka za prodor ka Vukovaru". Krizni štab. 04-255/1-91 od 5. OZ HV za borbu br. Zapovjedniku 63. listopada u 11:15.957 U toku noći 576. Br. 165 na različite načine.Vukovar". a njihovo je stajalište Page 118 . 3. Str. 2212-01-01-91-1 od 4... Ur.. Pojave dezertiranja iz jedinica koje su u borbi. pov. 1991. 1991. 1991. Posebnim problemom bataljuna držana je njezina Županjska četa.. 954 SVA MORH-ZOZO: ZNG. Str. 184. ovdje je zaustavljena kraljevačka oklopna tenkovska brigada. 1991. 10.955 U okolnostima u kojima se njegove zapovijedi i stanje na terenu nisu mogle dovesti u skladan odnos.958 Ponovno kolebanje morala i neodlučnost ljudstva oklopno-mehamzirane čete dovelo je u pitanje planirani proboj. pov. 525-123-25 od 6. Stoga je Glavnom stožeru HV sugerirao poduzimanje mjera kojima bi se sankcionirao neposluh. Dario HEĆIMOVIĆ. ZOSISB. "Između zatišja i opreza". 1991.

1991. proleterski gardijski laki artiljerijski puk PVO XX j^fl i 1. vod HOS-a Hrvatske stranke prava i vod gardista iz Zagreba. 10. 962 SVA MORH-ZOZO: GSHV. Pogođena je i pekara. Skupine su poslijepodne popunjene oružjem za protuoklopnu i protupješačku borbu. oklopna brigada. 10. partizanska brigada R divizijun 1. Str. Izvješće. 10.965 Sedmi listopada nije donio ništa novo.966 Tijek neuspješne akcije opisan je u izvješću načelnika operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek Za napad na Marince odredio je diverzantsku skupinu. brigade ZNG-a i Pohcijske uprave.. Bricina Bunara i Kudeljare. SVA MORH-ZOZO: Zap. brigade ZNG-a. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Borbena zapovjed Op. Zrakoplovstvo je u toku dana nekoliko puta bombardiralo područje Vinkovaca i Jarmine. Izvješće. pošta i DIK Spačva. Zapovjednik obrane Vukovara zahtijevao da ih skupina diverzanata i lovaca tenkova žurno uništi. Ur. Str. HV od 7. 525-123-25 od 6. bilo osam tenkova M-84. pov. 1. 14. u kojoj je bilo Zapovjedništvo 3. 166 Retkavci ŽUPAN JA Matici iovte---Poije Zemljovid br. 525-123-26 od 7. a u pričuvi je bila četa koja je nakon uspjeha pothvata trebala zaposjesti selo. ranivši pri tome osam osoba. Armija je mtenzivnim napadima zrakoplovstva i topništva jasno pokazala da ne namjerava odstupiti s prometnice.964 a obrana Osijeka je uzdrmana napadom Armije iz Tenja i zauzimanjem Orlovnjaka. dvije jurišne skupine. Diverzantska skupina od 12 ljudi oko 18 sati izišla je u visinu Zidina. SVA MORH-GSHV: ZOO Vukovar od 7.. proleterska gardijska mehanizirana brigada A Page 119 . 10. slaba opremljenost jedinica za dejstva na ravničarskom 1 otvorenom zemljištu 1 izrazite slabosti u logističkoj podršci ne dozvoljavaju našim snagama mogućnost većih ofanzivnih dejstava na postojećim bojišnicama". Vanredno izvješće. proleterska gardijska mehanizirana divizija A p^fl 2 2. na koje se čvrsto ukopala 252. 1991. poteškoće u organizaciji i rukovođenju borbenim dejstvima.. Protekao je u znaku zračnih napada nad cijelom istočnom Slavonijom. Kl. 1991. 109. 5120-01/22-91-1 od 7. 969 SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Zrakoplovi su u Vinkovcima napali i raketama pogodili zgrade Skupštine općine. mi SVA MORH-ZOZO: Zap. 3. pov. 04-260/1-91 od 6. pov. Izvješće. Izvješće.Bitka za Vukovar bilo da se slučajevi neposluha rješavaju prijavama "nadležnim tužilaštvima i redovnim sudovima opće nadležnosti". 1991. pov. prema hrvatskoj procjeni. pov. br. 1991. 1991. U dnevno izvješće Zapovjedništva Operativne zone Osijek sa žaljenjem je zapisano da: "Opća tehnička inferiornost. proleterska motorizirana brigada R 2ii 211. listopada u 10:05. 525-123-27 od 7. 525-123-23 od 6. oklopna brigada A XXX og ^><^ s Operativna grupa "Sjever" XXX og j Operativna grupa "Jug" x G Gardijska motorizirana brigada A x_ 20 20. 525-124-14/91 od 7. 1991. 10.30 napustili postavu i da je put prema Marincima slobodan. proleterskog gardijskog mješovitog artiljerijskog puka I r^)12 12. Str. laki artiljerijski puk PVO _J. a zadaci ponovljeni još jednom da bi sve bilo jasno. br. 10.. 10. Grad je tučen i s područja Zidina između Marmaca i Nuštra. listopada.. 1991. Br. četa dobrovoljaca iz Varaždina od oko 120 ljudi.962 Bez obzira na neposluh koji je mučio Zapovjedništvo Operativne zone Osijek na području Henrikovaca i dalje je 6. Zapovijed za napad nije izvršena zbog odbijanja postrojbi da idu. Str. 10. br. Str. OZ Osijek 963 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Pojave dezertiranja Iz jedinica koje su u borbi. bataljuna 3. gdje ih je izvidnik izvijestio da su tenkovi oko 17.963 Sa svoje strane. Prijepis telefaksa primljenog 7. "Iako sam osobno bio sa njima i uvjeravao ih da treba 961 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 995 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. 6 18 18. br. br. pov. U napadu je trebalo sudjelovati 80 ljudi iz 2.. 10. 114-04/91-02/01. br. brZNG. br. 1991. odakle je mogla ugroziti Ernestinovo i Tenjski Antunovac. br.

Jedan od njih. 16. Str. 10. br. n SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.970 Noć 7/8. 525-122-16 od 8. Bršadin i šume Dergaj. brigade ZNG-a nije se pomakla s mrtve točke.. *" SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo obrambenih snaga za Vinkovce. Prema mišljenju Zapovjedništva Operativne zone. 10. br.. Str. listopada nastavljen "proboj ka Marincima i Bogdanovcima mješovitim oklopno-pješadijskim sastavima". kojeg se u jutro 9. proleterske gardijske mehanizirane divizije A to Odred Teritorijalne obrane Republike ><|i24 bataljun 124. Njih se trebalo i sudski goniti. Zapovjedništvu OZ Osijek. 1991. doduše netočno. br. br. br. 16.. Vukovar i Županju. Str. Zbog "nespremnosti boračkog sastava 109. izvršiti njegovo osiguranje sa pravca s. spremno da krene. 04/338 od 3. izvršeno dovođenje novih snaga" s kojima je u jutro 8. od koje se mnogo očekivalo. "": SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. HV. brigade. Stoga je zapovjednik Operativne zone Osijek na bojišnicu kao pojačanje poslao i svog načelnika štaba radi osobnog koordimranja pothvatom. Borbena zapovijed Op.Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom JNA iako povlačenje sa Zidina ako je informacija bila točna.971 Izvješće nije bilo točno i nije odgovaralo činjeničnom stanju. 525-122-16 od 8. a potom u jutro 8. U odnosu na zadatak i broj ljudi. 525-123-28/91 od 8. o čemu nije vođeno računa. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda krenulo je tek ujutro u 5. To je bila zadaća 4. Petrovci i spojiti se sa snagama obrane Vukovara". dobio je zadaću da preko Policijske uprave Vinkovci osigura "uhićenje i razoružanja svih onih osoba iz" oklopno-mehanizirane čete i "ostalih sastava koji su kukavički odbili da izvrše dobiveni zadatak". pov. bataljun 109.područje Stojkovca sjeverno od Bršadma . proleterske gardijske mehanizirane divizije A 11 Inženjerijski bataljun 1.Bogdanovci .973 Potvat se planirao olakšati vezivanjem JNA i snaga pobunjenih Srba iz sela Pačetin. brigade HV. Samo je pet HOS-ovaca i desetak gardista "bilo . bataljuna (bez čete) 107. Str. morao sam odustati od akcije". Očekivano pojačanje 3. Borbena zapovijed Op. 109.. opis je noći u kojoj nije bilo nikakva pomaka iz Nuštra prema Marincima.SVA MORH-ZOZO: Zap. hstopada.Bitka za Vukovar I/NI1 1 • proleterski gardijski mješoviti protuoklopni artiljerijski puk Sanitetska četa 1. Zapovjednik Operativne zone odlučio je stoga da 3. Postojeće snage u Nuštru "zbog višednevnih borbi nisu više u stanju da izvrše zadatak zbog umora i straha" pa ih se moralo pojačati jer sami nisu bili garancija za uspjeh. ali i to je držano malo vjerojatnim "zbog velikih gubitaka koje je pretrpio". zapovjednik 109. listopada u 00:57. Major Ivan Petrinović iz Zapovjedništva Operativne zone Osijek određen je za zapovjednika snaga koje su angažirane za proboj k Vukovaru. pov. Presjek situacije. to je trebalo značiti da put Marinci . bataljuna 3. HV od 8. i to jedna četa od 70 ljudi pod vodstvom zapovjednika 3. bataljun dobivao je novu obvezu. brigada ZNG-a u toku noći u Nuštar dovede iz Slavonskog Broda svoj 3. brigade HV i 2. listopada. listopada nije napravljen. brigade I da krenu.Marinci . "". Nakon izvršene zadaće 3. osiguranje probijenog puta. kao i zbog neodlučnosti i nesposobnosti časničkog kadra da se izvrši proboj pod svaku cijenu bez obzira na eventualne ljudske žrtve". br. bataljun.972 *: SVA MORH-ZOZO: Naćelnik ONP.se7 Navečer 7. Njegovo imenovanje očito je bilo i pokušaj izbjegavanja antagonizama između lokalnih zapovjednika. 10. Zapovijed je dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. 3. listopada planiralo uporabiti na pravcu Nuštar -željeznička postaja Bršadin . 167 Pomak koji je očekivan 8. koji je bio spreman da krene. protekla je kao potpuni fijasko. Izvješće. Borbena spremnost tenkista iz Varaždina. 1991.. brigade HV.969 Posložene pretpostavke sugerirale su daje prilika za eventualni proboj do grada povoljna i da se ne smije propustiti. 1991. br. HV i ljudstva iz Varaždina koji su bih u sastavu tenkovske čete. nisam mogao da ih uvjerim".Nuštar povučeni u pravcu sela Petrovci.968 U takvu procjenu dobro se uklapalo. bataljuna.Vukovar sa "zadatkom: očistiti put. i zapažanje s početka hstopada da Armija stalnim pokretom snaga veličine tenkovskog voda stvara privid veće nazočnosti i nadzora nad teritorijem no što je to relano bila. Izvješće. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je informaciju da su JNA tenkovi M-84 s crte Zidine . Stoga je u "toku noći .35 sati. brigade HV R ^X]iQ9 1. pov. 2/3.Bogdanovci . o čemu je u redovnom dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek upoznat Glavni stožer HV.zahvat Page 120 . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. Držano je da postoji mogućnost ponovnog napada Armije na Marince u toku 8. Izvješće je primljeno 8. 10. nije moralo značiti i povlačenje iz Marinaca. Brigada je bila dužna dovesti i svoje posade za tenkove T-55 koje su bile na izobrazbi u Našicama. 1991. 1991. pov. 10. listopada napasti pravcem Nuštar . br.

9811 MORH-pisinohrana Savjeta za sukcesiju imovine bivše JNA: Predsjednik i Vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske od 7. Njezino vodstvo pokušavalo je minimalizirati. 977 ISTI. kao i zbog njegova kršenja od JNA979 Usprkos početnim nesporazumima.Vukovar. ignorirati i ne izvršiti svoje obveze. 1991. Str. Beograd. Bataljun je do 5. 979 Prepiska predsednika Republike Hrvatske i saveznog sekretara za narodnu odbranu. Zadaću se nije činila osobito zahtjevnom zbog netočne procjene protivnika na mehanizirani bataljun južno od prometnice Vinkovci . a glavni kočničar bila je Armija. To je u praksi značilo izvući naoružanje i vojnu opremu s ljudstvom iz okruženih vojarni i objekata a na bojišnom dijelu teritorija Republike Hrvatske privesti kraju operaciju zauzimanja pojedinih područja prvenstveno u Slavoniji. Vojnoizdavaćki zavod. hstopada.. hstopada 1991. a za veće pothvate. dostavljena na znanje i Zapovjedništvu 124. Zbog toga je bataljun 107. Bilo je više razloga za to. br. pov. koja je demonstrirana kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 713 od 25. 978 Saopštenje o dogovoru u Haagu od 4. a inzistirala je da Hrvatska ispuni svoj dio preuzetih obveza. 974 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. strujom i plinom.978 Dogovor nije ispoštovan jer se Hrvatska i JNA nisu mogle usuglasiti oko vremena u kojem dogovor stupa na snagu. 970 B. brigade HV. 10. 1991. Borbena zapovijed Op. hstopada trebao biti u očekujućem postavu u Novom Selu kraj Vinkovaca. 394. na sastanku između predsjednika Hrvatske i Srbije. jednim borbenim vozilom pješaštva i i topničkim vodom 152 mm.Bitka za Vukovar pruge i puta prema Vukovaru. sati ujutro 9. 391-392. pregovori su nastavljeni između Republike Hrvatske i JNA980 Pregovarački timovi su u Zagrebu 8. o embargu na oružje SFRJ. Poslednji dani SFRJ..1991. br. brigade HV ojačan s dva tenka. 451-452. 1991. General Kadijević i krnje Predsjedništvo SFRJ taktiziralo je oko premještanja JNA te je pokušavalo zadržati stanje na dostignutim pozicijama. 10. bio je prvi u nizu sastanaka održanih u Zagrebu u toku listopada koji nisu urodili znatnijim napretkom. 2002. listopada dogovorili prekid vatre. nije bila dostatna za vojnu pobjedu Armije. Četvrtog hstopada u Haagu u organizaciji Europske zajednice.981 Sastanak od 8. Punomoć. civilnih osoba na službi u JNA i članova njihovih obitelji u vojnim objektima. Izmještanje je vezano s pružanjem humanitarne pomoći "civilnom pučanstvu na području Vukovara i Vinkovaca". Republika Hrvatska trebala je omogućiti okruženim objektima JNA opskrbu vodom.975 Početkom hstopada vojni je vrh priznao poraz i neuspjeh u agresiji na Republiku Hrvatsku. Izvješće. 432-434. 17.974 973 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dogovori su zapeh već na prvim koracima pri paritetnom pokušaju izmještanja jedinica i opreme iz vojarne Borongaj 975 Rezolucija bezbednosti UN od 25. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. nije postignuta suglasnost vojnog i srpskog političkog vrha. trebalo je biti potpuno slobodno. Zapovijed je "Svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje" Tehnička premoć oružanih snaga SFRJ i otvorena pomoć dijelova međunarodne zajednice. Iz tako deblokiranih vojarni i objekata JNA nije smjela voditi vojne operacije protiv hrvatskih snaga. 525-123-29/91 od 8. 9. Kretanje oficira.. 1991. Tuđmana i Miloševića. br. i izvan vojnih objekata. 10. "ukidanje uzajamnih blokada na moru i u unutrašnjosti" i odlazak JNA s pokretnom imovinom. 169 u Zagrebu i pružanja humanitarne pomoći okruženom Vukovaru. JOVIĆ. Izmještanje JNA trebalo je početi s posadom blokirane vojarne Borongaj u Zagrebu do 18 sati 12. Izvlačenje okruženih i blokiranih jedinica iz Hrvatske tada postaje jedna od najznačajnijih zadaća JNA977 Do 4. 1991. hstopada 1991. pov. između Republike Hrvatske i SSNO-a potpisano je nekohko prekida vatri koji nisu promijenili stanje na bojišnici. rujna 1991. 446-448. postignut je dogovor o deblokadi kasarni i premještanju i prestrojavanju postrojbi JNA u Hrvatskoj uz pomoć promatrača Europske zajednice. 168 10..976 Ocijenjeno je da je veći dio teritorija Repubhke Hrvatske s većinskim srpskim stanovništvom stavljen pod nadzor Armije.10.982 Page 121 . 525-122-17/91 od 8. Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine.. Str. kao i generala Kadijevića. Lici i području Dubrovnika. kao i stavljanje u funkciju PTT veza. 981 SVAMORH-GSHV: Memorandum sporazuma od 8. odnosno veliku mobilizaciju.

br. pov. 7. bez postavljanja pitanja je li uopće kriv za to. Str. bataljuna 107. 18. Ur. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani Narodne novine. kako su nazivane snage pobunjenih Srba.984 U potpori proboja bila je i zapovijed zapovjednika Operativne zone Osijek 109.. 468. u nadležnosti predsjednika Republike Hrvatske. 1991. brigade. kojemu je dio zadaće bio u skladu sa zapovijedi načelnika Glavnog stožera HV. 109. 525-122-18 od 9. brigada HV. Navečer je zapovjednik Operativne zone u dnevnom izvješću Glavnom stožeru HV opisao porazno stanje u postrojbama kod Vinkovaca. Str. brigade HV. Hrvatske snage zadržavale su punu borbenu pripravnost i imale obvezu energičnog odgovora na svako otvaranje vatre od Armije. 1991. Imenovan je i zapovjednik tenkovske čete 109.988 Pospremanje Zapovjedništva 109. Oko 50 pripadnika bataljuna samovoljno se udaljilo. Ur. 987 Prema zakonu o obrani Republike Hrvatske imenovanje zapc^'ednika brigade bilo je u nadležnosti ministra obrane a od 8. listopada 1991. dotadašnji načelnik 982 Zbornik dokumenata iz oblasti odbrane i bezbednosti Jugoslavije 1990-1991 godine. Uz napade na snage JNA trebalo je provesti organiziranje "općenarodnog otpora Hrvatskog pučanstva na cijelom okupiranom prostoru. brigadi HV da snagama jačine bataljuna pokrene gerilski rat u zaleđu 1. "U toku današnjeg dana očekujemo proboj koridora na pravcu Marinci-Bogdanovci-Vukovar". 5120-01/20-91-1 od 9. br. Za podršku 109. 985 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Čišćenje teritorija Republike Hrvatske od "četničko-terorističkih snaga" nastavljalo se sa zahtjevom da se pri tome izbjegne sukob s JNA što je realno bila nemoguća zadaća jer su. uključujući i prostor" oko Iloka. 20. 1991. 10.30 sati". Dan je prošao u burnim previranjima miutar hrvatskih snaga oko Vinkovaca. Vezanost ljudstva za lokalne interese je u toj mjeri izražena. 10. brigade ZNG-a očekivan je pomak na koridoru.željeznička postaja .. Narodne no\ine. "gotovo potpuno na nivou jedinica narodne zaštite". Zapovijed. sve te snage bile potpuno izmiješane i pod zapovjedništvom Armije. 9. SVA MORH-GS HV: Ministarstvo obrane. 1991.. brigade i snaga na području Vinkovaca nakratko je završeno imenovanjem pukovnika Tisaja za načelnika stožera u Zapovjedništvu 109. 1991.područje Stojkovca zahvat željezničke pruge i puta prema Vukovaru držan područjem na kojem djeluju "četničko-terorističke snage". 1991. brigade ZNG-a nije bilo bolje. Njezin 2.Vukovar. Dotadašnji zapovjednik 109. ocijenjena je "kadrovski u lošem stanju . 983 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/91. brigade HV iz Osijeka doveden je vod haubica 152 mm i razmješten na vatreni postav u području Borinaca.983 Usprkos primirju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek nastavilo je pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . jer je pravac Nuštar . potpuno vezana za sela i mjesne zajednice općina Vinkovci i Županja./9. Fbmiiranje koordinacijskih grupa po općinama za borbu protiv terorista. 1991. odnosno 67 gardista što ga. 10. bataljun na bojišnici je imao svega 22 posto od ustrojbenog sastava. "Zakon o obrani". listopada načelnik Glavnog stožera HV zapovjedio je prekid vatre. proleterske gardijske mehanizirane divizije.986 bila je upitna legalna smjena zapovjednika brigade. brigade ZNG-a.00 do 7. br. listopada. 8. to jest za razdoblje od 19. pov. Borbena zapovijed Op. Izvješće. Iz Donjeg Miholjca očekivan je dolazak nepotpunog 4. zadužena za proboj prometnice Vinkovci . Zapovijed je dostavljena i 124. Kl. Vukovar nije deblokiran ni 9. optimistično je procijenjeno u jutarnjem izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 9.Bitka za Vukovar Na osnovi Memoranduma od 8. popune i osposobljenosti". Sabor Republike Hrvatske. 800-01/91-04/22 od 8. Noć 8.985 Usprkos velikim očekivanjima. listopada. pa nije jasno što znači tvrdnja da je napad "počeo u 16.Vukovar.. 112 je bilo na bolovanju. 10. bataljuna 3. br. brigade. brigade postavljen je za načelnika Operativno-nastavnog odjela u brigadi.989 Ni stanje u dijelovima 3. brigadi HV 986 Pretvaranje 109. jer je taj otpor "slomljen primjenom grube oružane sile i terorom okupatorske vojske i četnika". br. 10. 984 Izvješće se odnosi za noć 879. listopada protekla je u pripremama za proboj i dovođenju pojačanja iz dubine Operativne zone Osijek. a navodno je bilo "veći broj onih koji bolovanje Page 122 .987 Majora Matica zamijenio je major Petrinović. prema ocjeni zapovjednika Operativne zone Osijek "umjesto udarne pesnice čini faktorom bezmalo perifernog značaja. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.Bršadin . 170 operativno-nastavnog odijela Zapovjedništva Operativne zone Osijek i bivši zapovjednik 3. Pokušaj dovođenja postrojbe na željenu razinu.. brigade ZNG iz manevarske u prostomu postrojbu napravljeno je početkom srpnja na temelju zajedničke zapovijedi ministara obrane i unutarnjih poslova uz supotpis zapovjednika ZNG RH.. 512-03-91-1 od 8. listopada. Uz pristiglu skupinu 3.00. da Ih je praktično nemoguće pokrenuti na bilo kakvu akciju Van' svog terena". osim u dijelu zapadne Slavonije. 525-123-31 od 9.

a. 1991. prema održivom mišljenju zapovjednika Operativne zone Osijek. 525-123-32/91 od 9. Uz ljudski zakazao je i tehnički faktor. 10. Od 30 vojnika i jednog časnika. U tome je prednjačila četa iz Županje. zapovjedništvo za provedbu proboja nije imalo osnovnu zamisao za provedbu pothvata. a dolazak se očekivao u noći 9.30 krenula kompozicija s jednom posadom od osam vojnika i pet samohodnih haubica. brig. Jedna od njegove dvije čete u Nuštru odbila je zadatak zbog malobrojnosti. 1991. SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. 3. Izvješće. 1991 990 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. "Branićemo samo Varaždin. isto kao i zapovjedni oklopni transporter. 1991. listopada i koje su u toku dana napustile Nuštar bez sudjelovanja u pokušaju proboja.Bitka za Vukovar koriste bespravno". M. mehanizirane brigade. jer se jedna pokvarila. 1991. o. Izvješće. br. br. 525-126/8 zapovjednika 1. pov. brigada ZNG. odbila je krenuti za Đakovo. 1991. Izvješće. Primjedbi je bilo i na dvije čete 3. vjerojatno s namjerom slanja u Vukovar. 21 vojnik. bataljuna o tom povlačenju bilo je nešto drukčije. Vrijedi napomenuti da njihov dolazak. 992 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. brigade HV 171 je otežan zbog karakteristika zemljišta i načina obrane 252. "bila potrebna visoko osposobljena OMJ. 993 Radilo se o četi dragovoljaca 104. br. uz sva ojačanja ne raspolažu". stanje se poboljšalo. Izvješće o stanju. 3. Dnevno izvješće.992 Ostalo ljudstvo.991 Zahvaljujući nekolicini novinara problemi 3. Str. 525-126/9 zapovjednika 1. Zapovjedništvo Operativne zone sumnjalo je u uspješnost Page 123 . no tada je nastao problem zbog tenkovskih posada koje su trebale pratiti nastupanje prema Marincima. jer je njihov sastav i raspored bio potpuno nepoznat. brigade ZNG-a bih su javni. "U takvoj situaciji nisam više bio u mogućnosti da pokrenem jedinice za zaposijedanje položaja". 10. u čemu je prednjačio Glas Slavonije iz Osijeka i Slobodni tjednik iz Zagreba. za sada snage u rajonu Vinkovci-Vukovar. nije zabilježen ni u jednom od dnevnih izvješća Zapovjedništva Operativne zone Osijek i 109. priznao je zapovjednik bataljuna Opravdanje da je bataljun povučen iz Nuštra u Slavonski Brod zbog sigurnosti i prevehke koncentracije ljudstva ipak nije bilo održivo. Najveći problem ipak je i dalje bila Armija i pobunjeni Srbi. 104. vod pripadnika Hrvatske stranke prava i 50 stanovnika Nuštra. Nakon dolaska druge čete. br. SVA MORH-ZOZO: ZNG. brigade HV koja je 6. ZNG od 9. 10. Stajalište su učvrstili odbijanjem čete iz Varaždina da krene na zadaću.). 989 SVA MORH-ZOZO: Zapovjed br. Iznošenje neistina i napadi na osobnost Načelnika Štaba Franje Čebića.. pa je za Đakovo u 21. Varaždin. gdje su Slavonci da brane svoje domove a ne da šetaju po Varaždinu. mehanizirane brigade Varaždin. 1994. obrazloženje je odbijanja. Glavni stožer HV ponudio je bateriju samohodnih haubica 122 mm s ljudstvom i jednim borbenim kompletom streljiva iz sastava 1. od 9. "R" brigade Hrvatske vojske. SVA MORH-ZOZO: Zap. iako su dojave i dalje govorile o smanjenju snaga u Marincima Prilaz selu bio 988 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopne brigade..990 Objašnjenje zapovjednika 3.995 Dobra volja Glavnog stožera HV za pomoć Vinkovcima i Vukovaru pretrpjela je poraz u susretu s ljudstvom i tehnikom 1. listopada stigla u Nuštar. Zidine i Henrikovci. HV od 9. br. listopada je zatražio od zapovjednika Operativne zone Osijek da u "granicama svojih mogućnosti" spriječi pisanje tiska i napade na postrojbu. 991 SVA MORH-ZOZO: Zap. bila su zaposjednuta tenkovima M-84 (navodno 12 tenkova) za čije je ovladavanje. 10. U Nuštru je bila do 16./10. od 9. dijelom je bilo bez stege i neprimjerenog ponašanja pa su intervencijom policije "istjerani iz sela".994 Jedina ohrabrujuća vijest tmurnog 9. 525-123-32/91 od 9. Zapovjedništvo 104. 10. mehanizirane brigade. postrojba se zajedno s tenkistima povukla s polaznog postava u unutrašnjost Nuštra. većina. Str. pov. D. Nakon duljeg čekanja i granatiranja od Armije. koja je imala samo 13 gardista sposobnih za borbu. bat. bataljuna koje su iz Slavonskog Broda stigle 8. 10. Dva uzvišenja pred selom. brigada Hrvatske vojske. s kojom. gdje su sinovi faiikcionera". 3. 23-24. OZ Osijek od 10. 1991. Zap. 3. Korak bliže realnoj procjeni bila je ocjena da se JNA u toku dana prestrojila. 3.990 U zaleđu bojišnice sanitetska služba Operativne zone Osijek pripremala se za prihvat konvoja pomoći iz Zagreba za Vukovar i organizaciju prijevoza ranjenika iz vukovarske bolnice. 1991. Prema njegovoj ocjeni. kao ni odlazak.. 120 dragovoljaca iz Varaždina993 35-40 pripadnika iz RaMtja (vjerojatno 1. Utjecaj tiska na naš moral i b/g. listopada kad je povučena u \ araždin. Za iskrenu postaju određeno je Đakovo. hstopada stigla je iz Zagreba. Zapovjednik brigade 9. OZ Osijek od 9. listopada u organizaciji 1.

Ljudstvo nije bilo dovoljno i bilo je slabog morala. listopada. Zapovjed.Vukovar.. SVA MORH-GSHV: 1.10. 10.1000 Konvoj je prijepodne 10.]. Obveza 109. U potvrdnom slučaju u zapovjedništvo brigade trebao je delegirati i jednog inspektora kao časnika za vezu. Pov. pov. br. Zapovijed. KL 804-01/91-03/23. Na inzistiranje Promatračke misije Europske zajednice zapovjednik konvoja odustao je od namjere da s jednim dijelom konvoja dođe do Iloka. Vođe skupina bile su dužne da u toku dana izvide pravce i objekte Page 124 . pomoćnik ministra rada. Iz Đakova i Osijeka konvoji su ujutro u 6 sati trebali krenuti prema Vinkovcima. 1000 SVA MORH-GSHV: GSHV. 1991. br. 10. 172 11. br. 1991. Na putu do Vinkovaca planirano je pojačanje s vozilima iz Osijeka i Đakova. bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i tehnici". Zapovjedništvo. mbr. Predvečer istog dana konvoj je stigao u Đakovo. brigade HV. listopada krenuo iz Zagreba za Vinkovce. 5120-01-91 [od 10. KL 804-01/91-03/30. što je značilo da zapovjednik zone ništa ne žeh prepustiti slučaju. Str. 1991. Promatračke misije i oficira JNA dogovoren plan kretanja konvoja u toku 994 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjednik konvoja bio je Ivan Škember.10. br.. br. SVA MORH-ZOZO: GS HV. br. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. gdje su se trebah spojiti i produžiti put Vinkovci . Ur.998 Podređeni sastavi bih su dužni osigurati pokret konvoja prema ugroženim gradovima. Iz njega je Operativnoj zoni 10. "prvenstveno Vukovaru". br.1003 Zapovjedništvo 109. Izvješće. Sav taj posao Zapovjedništvo brigade bilo je dužno obaviti u toku dana. Za kompletiranje čete trebalo je u toku dana pronaći novo ljudstvo. 1991. Plan kretanja konvoja humanitarne pomoći Vukovaru. OZ od 9. 10.Bogdanovci . 10.997 Optimizam Zapovjedništva Operativne zone Osijek nije se dojmio Glavnog stožera HV. Pov. na ostalom području slavonske bojišnice 10. mbr. 10. 1991. Ur. 1991. listopada. i Belišća.1002 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca Načelnika Policijske uprave Vinkovci ovlastila je da u poslovima javnog reda i mira može uredovati i nad pripadnicima vojske./11. god. Izvješće. 999 SVAMORH-GSHV: GSHV. a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih "koji se neće boriti". ™ SVAMORH-GSHV: Zapovjedništvo 1. Najveći problem s kojim se trebalo uhvatiti u koštac i dalje je bila oklopno-mehanizirana četa koja je predviđana za nositelja proboja prema Vukovaru. Ojačana je s tri haubice 152 mm i jedinom od tek pristiglih samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je imala posadu. brigade bila je neodložno postrojavanje skupina dragovoljaca "koje će uz podršku OMJ i artiljerije u toku noći 10. Usprkos kolebljivosti ljudstva kod Nuštra s prevelikim optimizmom ustvrđeno je da će se konvoj hrane dostaviti Vukovaru oružanom akcijom. Ur. Konvoj je pratio potpukovnik JNA Arsić i Promatračka misija Europske zajednice. 1. 1991. socijalne skrbi i obitelji. Izvješće.. brigada očekivala u toku dana. Preraspodjele borbene tehnike. Kl. Zabranjena je zlouporaba kretanja konvoja za pokušaj prevoženja oružja. 5120-01-91-1 od 10... Zapovjed. 5120-01-91-1 od 10. Nešto je manje problema brigada imala s topništvom. 10.1001 Osim na području Vukovara gdje je obrana odgovarala na jak napad JNA. Zapovjedništvo Operativne zone pronašlo je zapovjednika čete čiji je dolazak 109.Marinci . 5120-02-91-1 od 9.. br. koje je Hrvatska vojska poštivala. 937 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Ur. Str. 1991. 01-52/8-1991 od 9. listopada zapovjeđeno da poduzme mjere da se humanitarna pomoć pod nadzorom međunarodne misije realizira po planu.Bitka za Vukovar upućivanja konvoja u organizaciji Crvenog križa jer Armija ne "jamči prolaz do Vukovara kroz krajeve u kojima se nalaze četnici". 1991. 995 SVA MORH-ZOZO: Operativni centar GSHV od 9. Topničko izviđanje na pravcu djelovanja bila je obveza načelnika topništva Zapovjedništva Operativne zone. 525-123-32/91 od 9. 10. No nju je tek trebalo postrojiti. Izvješće. a ako to ne uspije putem "Crvenog križa". što je bila zadaća prvog reda. 10. municije i drugih borbenih materijala.1991. 993 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. 525-123-32/91 od 9. 1991.. Zapovjedništvu brigade sugerirano je da animira i vođe političkih stranki "radi motivacije ljudi za borbu". Zamolilo ga je da u granicama mogućnosti dio svog ljudstva uključi u borbeni raspored 109. brigade dobilo je isključivu zadaću pripreme i izvođenja "proboja ka Vukovaru.. Navečer je u Osijeku između vodstva konvoja. 8/91-01/94. pov. listopada vladao je mir zbog potpisanog primirja.999 Glavni stožer HV istog je dana obavijestio Europsku misiju o planu kretanja konvoja tijekom 11. koje je trebalo koncentrirati radi učinkovite potpore snagama u proboju. 01-52/9-1991 od 10. savladati otporne točke JA i četnika". gdje je spriječena Armija u pokušaju nasilnog prelaska rijeke Drave iz Baranje.

1991. listopada Zapovjednik 109.Zidine . 525-123-36 od 10. listopada. brigade ZNG-a. po dubini Marinci.10. br.. Br. Izvješće. a. m. Str. 525-123-34/91 od 10. Zapovjedništvo Operativne zone u jutarnjem izvješću upoznalo je Glavni stožer HV da zadaća nije izvršena. br. Glavni stožer HV o učinjenom je izvješten oko 23 sata 10. brigade HV njihovo odbijanje planirao je 1008 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" D pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. br. dragovoljačku postrojbu iz Vukovara od 50 ljudi./11. 10. 525-123-36 od 10.Marinci . U Ceriću je prema procijeni bila jedna tenkovska četa ojačana "četnicima". 1991. bataljuna pripremljenu za protuoklopnu borbu. brigade HV trebala je osigurati 3. 10. m SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. hstopada dovesti u Vinkovce iz Županje 1. Pačetin i Bršadin. bataljuna 3. 173 Napad 109. pov.1007 1001 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zadaća im je bila osigurati s obje strane puta koridor na pravcu Nuštar Marinci i spriječiti bočne napade na 109. brigade ZNG-a. Prema njoj Marince su branih lokalni četnici i pješaštvo JNA jačine čete. brigadu HV s pravaca Cerić -ekonomija Henrikovci i sela Petrovci. Str. a crtu Ekonomija Henrikovci .). 1991.. 525-124-50 od 10. četiri haubice 105 mm i tri haubice 152 mm. bataljun 3. što je ujedno bila i posljednja pričuva. no i dalje ispod prijeko potrebne razine za uspjeh. bataljuna 3. pov. 525-122-19/91 od 10.1013 U noći 10711. brigada ZNG-a. 10. brHV. 1991. 525-123-36 od 10. 109. 1991. 1991.Vukovar i na taj način omogućiti snabdjevanje sa svim potrebnim MTS". pov. brigade ZNG-a bez jedne čete u drugom borbenom postroju. Kao i prethodnih dana ponovno je poslana poruka "da će u toku današnje noći sve angažirane jedinice izvršiti proboj koridora Marinci . listopada u područje Nuštra dovede zapovjedništvo jednog bataljuna i dvije čete ojačane sredstvima za potporu. Str. 10.1006 Uz to je Armija dovođenjem novog pješaštva pomaknula crtu sa Zidina prema Nuštru zbog samovoljnog napuštanja bojišnice od strane 60-ka vojnika 2. Pov. o. hstopada hrvatske snage nisu zauzele Marince i deblokirale Vukovar. Izvješće. 10. brigade HV u zahtjevnoj zadaći proboja pokazuju da je dvojilo u svoja predviđanja o deblokadi Vukovara. brigade ZNG-a bio je u drugom borbenom postroju. brigade ZNG-a da krene u napad. brigadi HV. br ZNG. brigade HV planiralo je dopodne 11. bataljun 3. Str. Izvješće. četiri haubice 105 mm i četiri minobacača 120 mm. pov. 19. Zapovjedništvo 109.Vidovac jedna tenkovska četa. D../11. listopada čete su morale zaposjesti pripremno područje. neposluh se morao sankcionirati razoružanjem ljudstva i njegovim predavanjem najbližoj policijskoj upravi radi pokretanja krivičnog postupka.. pov.Bogdanovcl. Izvješće..Lug.1004 Procjena protivnika na koridoru bila je nešto kvalitetnija nego prethodnih dana. brigade HV za napad uspio je skupiti 60 ljudi iz 2. brigade HV u svom izvješću govorilo je o 120 ljudi prikupljenih za proboj (što je vjerojatno greška pri pisanju izvješća) i oslabljenoj tenkovskoj četi u prvom postroju. crtu Zidine-Henrikovci branilo je pješaštvo. 1991. m SVA MORH-ZOZO: Zap. Do 4 sata 11. četu svog 3. pov. brigadi./11.Bitka za Vukovar mogućeg djelovanja. U Marince su "smještene" snage motoriziranog bataljuna.1008 Za pokušaj proboja u noći 10.. Izvješće. Načelniku Policijske uprave Vinkovci.Nuštar . Zapovjednik 109. Oko ponoći 10. 525-123-36 od 10.1012 Osim nje... 10. 525-123-36 od 10. Izvješće. M. bataljuna 3. brigade HV.. Kao i u 109. antiterorističku postrojbu Pohcijske uprave Vinkovci. pov. 1009 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. brigade ZNG-a u drugom borbenom postroju. Str. Page 125 . brigade od 40 ljudi.1005 Nešto je drukčija bila procjena Zapovjedništva 109. 10. i četi 3. br. brigade HV prikupio je 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju te 3.SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1011 Mjere koje je Zapovjedništvo Operativne zone u toku noći poduzelo radi ojačanja 109. s prosječno jednim borbenim kompletom streljiva (od 21 do 40 metka odnosno mine po oruđu. br. Str.rijeka Vuka . 1991. Borbena zapovijed Op. 04-284/1-91 od 10. lmJ SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1010 Za potporu je koncentrirana mješovita skupina od 15 oruđa različitih kalibara: tri haubice 152 mm. Zapovjednik 109. samostalnu četu 109. Četa se ujutro 11. listopada odredilo je ojačanu četu 122. 1991. 1991. Zapovjedniku 109. bataljuna 3. br. a četa tenkova M-84 "isturena" je u područje Henrikovci . br. 10. 10. Njezino Zapovjedništvo bilo je dužno da u toku noći 10. hstopada trebala prikupiti u Nuštru i biti pripravna za uvođenje na pravcu Zidine . 1003 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. oklopno-mehaniziranu četu od po pet tenkova i borbenih vozila pješaštva. Str.15 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Nepotpuni 3.1009 Zapovjedništvo 109. brigade HV iz Đakova za pričuvu 109. br. četiri haubice 122 mm. Početak napada planiran je za 4 sata i do njega nije došlo zbog odbijanja skupine gardista 2. br.

1991.. Br.Novska . 1991. br ZNG od 11.1016 1014 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. 1991.Bitka za Vukovar 1010 SVAMORH-ZOZO: Zap. Zapovjedništvo hrvatskih snaga u Vinkovcima bilo je dužno organizirati njihov prihvat. 10. Borbena zapovijed Op. Zapovjed.. 10. 525-123-36 od 10. i 11. br ZNG.1019 Dobrovoljačke čete s ukupno 197 ljudi poslane su 11.. Psihički i fizički sam slomljen i u ovakvim uvjetima ne osjećam se sposobnim za obavljanje ovakvih dužnosti". brigade HV zbog neuspjeha je podnio zahtjev za svoju smjenu uz obrazloženje da nakon svega što je "doživio kao časnik Hrvatske vojske u nekoliko dana boravka na ovom području". br. pripremu za borbenu uporabu i slanje u Vukovar. koja je prema predviđenoj zadaći morala biti operativne razine.1018 Istog dana u Zagrebu su. Njihovo slanje u Vinkovce obećano je u toku 10. ustrojene. pa je njihov dolazak kasnio za tih nekoliko sati. ne mogu više podnijeti ovakva razočaranja. Glavni stožer HV istog je dana Operativnoj zoni Osijek proslijedio i obavještajnu informaciju o koncentraciji Armije koja je upućivala na "mogućnost odsjecanja Vinkovaca i Vukovara smjerom: širi rejon Bosanskog Samca . "što je narušilo borbeni poredak. brigade ZNG-a žurno je upućen u Slavonski Brod da utvrdi razlog nedolaska bataljuna. pov.Pakrac da bi rasteretila svoje snage na novom pravcu. od oko 200 ljudi podrijetlom iz Slavonije. Zapovjednik 109. 20. 1991. br ZNG od 11... Izvješće. 109. opremljene i naoružane dvije čete dragovoljaca za obranu Vukovara. Izvješće. 174 nadomjestiti dijelovima 3.Sisak ./11. razbiti snage neprijatelja i odbaciti ga od puta Vinkovci-Vukovar " Intenzivne poruke i zahtjevi za pomoć iz Vukovara bile su pokretač za zamašan pokušaj pomoći od vojnih i civilnih straktura Republike Hrvatske. listopada 1991. kojem je na putu za Vukovar osiguran put do Nuštra. Str. 10. Zaključeno je da Armija planira vezati hrvatske snaga za crtu Karlovac . br ZNG. Tada je izbilo na vidjelo da bataljun uopće nije došao u Nuštar. 10. 175 "Angažirati sve raspoložive snage . koji je na izlazu iz Nuštra zaustavljen minobacačkom vatrom. br. 10. Očekivana je i zrakoplovna potpora s aerodroma u Batajnici i Tuzli Iako Informacija nije točno govorila gdje je Armija koncentrirala novu skupinu. gdje mu je bilo pripremno područje. 1991. 1991. listopada.1015 Zapovjednik Operativne zone odbio je podnesenu ostavku. Str. 1011 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. a tamo su se trebah javiti zapovjedniku 109. ali svaki put neke jedinice odustanu i dovedu akciju u pitanje... 109. Marinci. Zapovijed je stvarno napisana pred ponoć 10.Đakovo . listopada s nekoliko sati zakašnjenja u odnosu na planiranu satnicu. brigada iz Slavonskog Broda dobila istu obavijest jer je dio toka rijeke Save kod Bosanskog Samca bio u njezinu pojasu nadležnosti. br. zato neopozivo podnosim ostavku. U Zidinama je Armija pokušala novim uvjetima i presporim tempom pregleda konvoja onemogućiti njegov prolazak prema dogovorenoj proceduri. To je značilo da je Glavni stožer preuzeo na sebe ispunjenje zahtjeva koji je zapovjednik Operativne zone Osijek danima uzaludno tražio od Zapovjedništva 109. brigade HV. 04-281/1-91 od 10. Izvješće. a dio te vatre Armija je prenijela i na pravac kretanja konvoja. Nakon odbijanja Page 126 .5 SVA MORH-ZOZO: Zapovjednik 109. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1021 U međuvremenu je u Ivankovo stigao i konvoj Crvenog križa.Osijek sa ciljem ostvarenja plana mini amputacije" Hrvatske. br. brigade HV radi dogovora oko ustroja punkta s kojeg je planirana provedba gerilskog djelovanja.1017 Glavni stožer HV 10. 525-123-38 od 11. listopada poduzeo je nekoliko mjera koje su trebale pomoći Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da pojača kvalitetu bojnog djelovanja u području Vukovara i Vinkovaca. pov.10. pov. Str.. 10. pov. bilo je dovoljno naznaka da je treba tražiti na području Bosanske Posavine na dijelu od Bosanskog Broda do Bosanskog Samca. 1012 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. Br. 525-123-38 od 11.. 1991. a težišno na području Vukovara. Str. Prva od njih bila je obavijest o slanju više skupina namijenjenih za gerilski rat u dubini područja koje je nadzirala Armija. Glavni stožer HV planirao ih je prijepodne 11. 1010 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. listopada poslati u Vinkovce. Zap. 10. Prilikom pregleda u jednom sanitetskom vozilu pripadnici JNA pronašli su jednu granatu i manju količinu vojne opreme što je iskorišteno za uhićenje vozača iako je svim vozačima u konvoju bila zajamčena osobna sigurnost. gdje je "pokušao tri puta organizirati napad prema s.1020 Pored obavijesti o slanju pojačanja. Zbog toga je i 108.1023 Nakon garancija generala JNA Rašete konvoj je stigao do Zidina. i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed". bataljuna iste brigade. 10. OZ Osijek. 525-122-20 od 10..Jasenovac . 1991.1014 Zapovjednik 3.1022 Vukovar je topnički granatiran. Izvješće. br HV: Zap. 1013 SVA MORH-109. br. 04-284/1-91 od 10..

brigade HV sa 74 gardista i tri netrzajna topa po zapovijedi od 10. 11. listopad 1991. Kl. br. 122. 5120-01-91-1 od 10. pov. 1991. 1991. odbili su sudjelovanje u novom pokušaju. za što je Glavni stožer HV imao dojave da se onemogućava. br HV: Zap. neupućeni ili nedobronamjerni.10. brigade ZNG-a. KL 8/91-01/101. Za idući dan planiran je prolaz s manjim konvojem. 10. 10. RCO. 1991. 1991. "Mnogi su. riječi su kojima počinje navedeno poglavlje i u kojem se inzistira na nadnevku od 11/12. listopada dočekao u Vinkovcima... 176 nuštarskiTANKISTA .. SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. 1991.1038 Page 127 . 2196-01-91-1 od 10. SVA MORH-GSHV: Ministarstvo obrane. brigade dobilo je naredbu da prihvati sve dragovoljace iz Osijeka i Baranjskog bataljuna koji pokažu želju za odlaskom u Vukovar. brigade HV: Zap. 1991. da ću doći [Dedaković] u Vinkovce. Zapovjednik čete bio je dužan da se do 19 sati javi zapovjedniku 109. br. listopada kao vremenu odlaska Dedakovića koji je noć 11. zapovjednik Operativne zone Osijek zapovjedio je Zapovjedništvu 106.. brigade HV da uputi jednu ojačanu četu u Ivankovo. 10. Izvještaj Evropske promatračke misije. 1991. poput duha pojavljuje u Vinkovcima". listopada Dedaković . Izvješće. br. koja je očekivana u toku dana nije došla zbog zabrane Kriznog štaba Skupštine općine Županja. kratko je zabilježeno u izvješću vmkovačkog Centra za obavještavanje. 5120-01-91-2 od 11.1024 Pregledom konvoja Armija je hrvatskim snagama prikupljenim u Nuštru i Vinkovcima dala neplanirano zatišje. listopada u 13. 525-123-38 od 11. kao i da se "razrađuju planovi za proboj puta od Vinkovaca do Vukovara".. Stigao je pješice preko Bogdanovaca "revoltiran time što se Vukovar brani i pomaže samo deklerativno". napisao da se "unatoč potpunoj blokadi. 2121-06-91-80 od 11.16 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek1032 "Izlaz iz Vukovara u Vinkovce" naslov je poglavlja u kojem Dedaković i ostali obrazlažu potrebu njegovog. Kretanje kolone za pomoć Vukovaru.14 Glavni stožer.Bitka za Vukovar 1017 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1022 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. a u 18. Ur.55. Borbeno djelovanje. 1020 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/101. Ur. no nisu znali ni kada ni kako". Također tvrde da su general Tus i ministar unutarnjih poslova Vekić "znali . 10.1027 Nakon još jednog neuspjeha u pokušaju proboja. Br. 525-123/40-91 od 11.. 10. 1027 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1031 Sporno je i vrijeme Dedakovićeva dolaska. 11. brigade HV. 1991.. Zapovjed. kao i nedolaska dijela predviđenih snaga HV i ZNG-a. 1019 SVAMORH-ZOZO: GSHV. 10. pov.1991. Europska promatračka misija sumnjala je u uspjeh pokušaja. a predstavnici Mađunarodnog Crvenog križa nezadovoljni organizacijom. Iza njega je ostao jedan šleper.1026 Poduzimane su mjere da se dovede četa iz 3. Dedakovićeva odlaska Iz Vukovara... koji se pri okretanju zaglavio u blato. br.1025 Četa 3. Borbena zapovijed Op. 525-122-21 od 11. 5120-52-91-1. Ur. br ZNG. tvrdi da se Dedaković probio "po vlastitoj odluci". Zapovjed.. Str. 177 U Vinkovcima se predvečer neočekivano pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković s manjom pratnjom. 10. 109.. 1025 SVA MORH-fond 122. 5120-30-91-27 od 10. 8/91-01/102. kao i približavanja noći konvoj se vratio u Đakovo.1028 1024 sva MORH-GSHV: Hrvatski ured pri Evropsko] misiji od 11. pov. 1020 SVA MORH-109. Djelotvorno provođenje zaključaka Sabora o pomoći Vukovaru . 102s SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. 1991. Ur. Zapovjedništvo predao Borkoviću.. 10.. br. 10. 10. 109.. listopada 1991. Izvješće. br. 1991. Ur.. 0 njegovu dolasku izvješten je u 18. KL 833-05/91-03. Njihov bojni raspored pojačan je dolaskom u Nuštar čete 122. br. listopada.¦mi^Minti umirili Armije da izda potvrdu o uhićenju. br. Str. Dedakovićevu odluku da ode u Vinkovce protumačili kao bježanje".1030 General Tus to ne potvrđuje u svom viđenju bitke. Zapovjedništvo 109. brigade HV u Vinkovcima radi prijema zadatka. 1021 SVA MORH-ZOZO: GSHV. bataljuna 109. 21. 10. br. 1991. 10. 1023 SVA MORH-GSHV: Zap.. 04-281/1-91 od 10. Ur. br. Izvješće o putu Konvoja "Lanac solidarnosti" .Hitno se traži 1018 SVAMORH-ZOZO: GSHV KL 8/91-01/100. Josipa Husara iz Vinkovaca 11.1033 Nadnevak njegova izlaska u izvješću Državne komisije koja je istraživala uzroke pada Vukovara točan je. izdajući mu upute i dajući posljednje savjete". 1991.. br. Br. br HV od U. 5120-01-91-1 od 10. Zabllješka o Javljanju dr. Obavještajna informacija. Str. 810-03-91-01/01. Proslijeđeno Republičkom Centru za obavještavanje u 14:07.10311 Slobodni tjednik u broju od 31.1029 U svom viđenju događaja autori Bitke za Vukovar tvrde da je u "19 sati Dedaković.

listopada. br. i 124. 8. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste". 188. D. brigade ZNG-a. i 11. D. 10. Slobodni tjednik 31. 5120-01-91-1 od 11. 10.Vukovar. listopada u Ivankom Za zapovjednika snaga angažiranih u proboju određen je zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. da su propali svi pokušaji da se braniteljima Vukovara i stanovništvu pruži odgovarajuća pomoć i da se spriječi JNA da u "naredna 2-3 dana ovlada Vukovarom". 08-2935/1-91. 10. CO. Zapovijed je dostavljena i 1. U13 sati konvoj je trebao biti u Vukovaru kod 'Vuteksa". do 18 sati. Br. i ništa manje dramatična. 1991. Bitka za Vukovar. jer je "uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom".1042 Na prijelazu 12. 12-13. Županja Zanemarivši kronološki slijed događanja zapovijed je neutemeljeno predstavljena kao dokaz da je Dedaković napustio Vukovar po zapovijedi generala Tusa Jasna BABIĆ. 1991. listopada i dolazak zapovjednika obrane Vukovara u Vinkovce bio je povod da Glavni stožer HV da svoj dio u nastojanjima za deblokadu prometnice Vukovar . 1997./12. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje Armija nije poštivala nego koristila za nova prestrojavanja. 1031 A TUS. Izvješće za dan 11. stvore uvjeti za pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvrši izvlačenje oko 200 ranjenika. Vjesnik 6. 52. smatraju što je i opravdano da je vrijeme ostavljeno za iskrcaj hrane i lijekova te ukrcaj oko 300 ranjenika suviše kratko. 08-2935/1-91.1991. 1032 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 10. te da dobro znaju "trgovce Vukovara".33 M. 81. zabilježeno je u dnevnom Izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek koje je pokušavalo dogovoriti njegov prolaz u toku 13.Vinkovci. 186. 1991. Izvješće za dan 11. specijalnu postrojbu ZNG-a i annterorističku postrojbu MUP-a iz Zagreba.1041 Na večer su članovi promatračke skupine od načelnika Sanitetske službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek zatražili da se na put krene najkasnije u 9 sati: "Naime. s kojim je upoznao Ministarstvo obrane. 11. Njihov dovođenje planirano je u noći 11/12. RUNTIĆ. listopada trebale biti upućene još dvije čete dragovoljaca od oko 180 ljudi 1029 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. prijetnja: "Sijena' više nema. gdje je Armija imala jedan sat vremena za pregled konvoja. Vinkovci. a oni izražavaju bojazan putovanja preko teritorija između Vukovara i Vinkovaca kada padne mrak /a to je sada već u 17. brigadi HV. "Mile Dedaković Jastreb nije samovoljno napustio Vukovar. Ur. Nacional 5. Zapovijed. "Žao mi je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem". godine". od 08. odnosno zapovijed za napad izrađena je u toku večeri i oko nje se osobno angažirao zapovjednik Operativne zone. to:« SVA MORH-ZOZO: GS HV Klasa: 8/91-01/105./13.Bitka za Vukovar Neuspjeh 11. koji ni 12. za razliku od prethodnih dana. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je od Ministarstva obrane plan i vrijeme kretanja konvoja Promatrači Europske zajednice trebah su u 10 sati doći u Vinkovce.1040 Noć 11. listopada nije prošao do Vukovara. 109. Godinama kasnije zagrebački tjednik Nacional objavio je faksimil zapovijedi o postavljanju Dedakovića za zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Glavni stožer zapovjedio je da se srpske snage odbace od puta Vinkovci .30 Page 128 .40 Iz grada. listopada stanje na širem području Vinkovaca i Vukovara iznimno pogoršalo. što je i bilo vrijeme pokretanja konvoja za Vukovar. Konstatirajući da se tijekom 10. a što je od njega tražio pomoćnik ministra obrane. 178 koje su bile namijenjene za obranu Vukovara. 12. A MIRKOVIĆ-NAD. Glavni stožer obećao je pojačanje od jednog bataljuna 1. CO. RUNTIĆ. 200 dragovoljaca iz Zagreba. A MlTđCOVTĆ-NAĐ. DEDAKOVIĆ-JASTREB. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1991.1039 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. a za operaciju u cjelini odgovoran je bio zapovjednik Operativne zone Osijek pukovnik Gorinšek1036 Uz te snage iz Zagreba su nakon trodnevne izobrazbe 13. 16. "Rat u Sloveniji 1 Hrvatskoj do Sarajevskog prhnirja". 1030 M. 1035 Dražen RAJKCMĆ. od 08. listopada protekla je u Vinkovcima mirno.1037 Plan proboja. niti je uzeo novac prikupljen za njegovu obranu 1991. 222.1038 S kakvim se nestrpljenjem u Vukovaru očekuje proboj govorila je dramatična poruka poslana u 19. U 11 sati konvoj je trebao stići u predjel Zidina. Do 16. Bitka za Vukovar. Br. U Đakovu je ponovno prikupljen i organiziran novi konvoj. 1034 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)".15 sati/". koje je izvijestio i o približnom broju vozila koja će biti u konvoju. kao i MUP-u RH. koliko i nerazumljiva. Načelnik Sanitetske službe Operativne zone Osijek podržao je njihov zahtjev. 185. 11. brigadi ZNG. do 18 sati. Za provedbu zapovijedi Zapovjedništvo Operativne zone Osijek bilo je dužno "angažirati sve raspoložive snage i podršku u zoni".

pov. br. U toku dana stigao je dio predviđenih snaga koje je obećao Glavni stožer HV1045 U dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek. a potom odbaci protivničke snage preko željezničke pruge Vinkovci . SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Zap. br. HV. Izvješće. Page 129 . Izvješće. 10. 804-01/91-03/39. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1060 Iako na prvi pogled respektivne snage.. 1991. 10 tenkova. bataljuna sa sredstvima potpore. 1991.Bitka za Vukovar trebalo ga je istovariti. 10. Zapovjedništvu OZ Osijek. brigadi i pridodanim postrojbama Iz Slavonskog Broda. Đakova i Zagreba. 10. 1991. hstopada. m« SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. 1. brigade HV u Vinkovcima. Pregled situacije. 10. Telefaks izvješća Glavni stožer HV je primio istog dana u 20. bataljuna 3. 122.1991. 525-123-101/91 od 13. 1991. 10. br.. one to nisu bile. Dodana je samo obavijest da je postignut dogovor da novinari ne idu s konvojem i da se ne prevozi naoružanje. Str. Glavni stožer HV izviješten je o njihovu dolasku. streljivo i vojna oprema1044 1037 SVA MORH-ZOZO: GS HV. br. SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. pov. bataljuna 3. brigade ZNG-a koji su stigh sa slavonskobrodskim bataljunom 3. br.Mirkovci u područje Kamenica. Str. br. br. Izvješće. br. listopada razvidno je da se specijalna postrojba ZNG-a iz Zagreba nije pojavila. Osijeka. po jedna četa 106. Ur. 111)1 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1051 Osim za 3.. listopada u 22. br.. 109. Snage Iz dva bataljuna 3. dvije čete dobrovoljaca iz Zagreba. 3. pov. Str. razgovor od 12. 1991. ukrcati ranjenike i krenuti natrag u Vinkovce u koje je planiran dolazak u 17. OZ.. ostale zapovijedi za napad nisu sačuvane. i 3. br. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. Od Zapovjedništva 3.1048 Za proboj je pored ljudstva prikupljen i dio lokalnog oklopništva 109. Dopisano ispod izvješća od 19. 10. i 124.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa". 1991. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. Str. pov. smještaj i davanje zadaća 109. 179 Kod Vinkovaca je 12. 1047 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne Grupe Vukovar (dalje ZOGV): Pov. 1042 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. brigade ZNG-a. 10. 10JJ SVA MORH-ZOZO: GSHV. Str. hstopada u Ivankovo dovede jednu četu iz 3. oklopno-mehanizirana četa 109. Ojačana četa 3.. postrojba PU Slavonski Brod 70. Nakon izvršenja zadaće trebala je biti pripravna za odbijanje protunapada iz Mirkovaca. 525-123-46 od 12.. brigade ZNG-a zajedno su imale oko 240 ljudi. brigade ZNG-a 1 postrojbe za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod.10. 1043 SVA MORH-ZOZO: Ministarstvo obrane. PO. Klasa 8/91-01/101. 1991. 525-123-42 od 12.41.30. 5120-03-91 od 12. pov. br. Primljeno kao telefaks 10. 10. brigade HV. u 19. Vinkovaca 1 Slavonskog Broda. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda zahtjevna zadaća proširena je novom 1045 Tvrdnja da su stigle sve predviđene postrojbe nije bila točna. Iz Izvješća nakon pokušaja proboja 13. listopada u 22. 525-123-42 od 12. 525-123-45 od 12. bataljun 3.1049 U napadu su sudjelovali: bataljun 1. pov. Br. 1048 SVA MORH-ZOZO: Zap. Izvješće. br. Str. brigade ZNG-a. Za sam napad angažirano je oko 800 ljudi. 10. listopada nastavljena koncentracija hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru.. 2.. 10. dva borbena vozila pješaštva i mješovit topnički divizijun od oruđa različitog kalibra. 10. Izvješće. Svim subjektima pohtićklh i oružanih snaga Republike Hrvatske. brigade ZNG-a s tri tenka M-84 dobila je zadaću da zauzme Cerić. 1038 Borbenu zapovijed broj 23 nisam uspio pronaći u arhivi Zapovjedništva Operativne zone Osijek kao ni u arliivskim fondovima postrojbi HV i ZNG koje su sudjelovale u pokušaju proboja Njen urudžbeni broj i nadnevak stvaranja razvidan je iz čestih poziva Zapovjedništva Operativne zone na nju. Str. 1991. kao i specijalna postrojba MUP RH iz Zagreba. 1039 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. Zapov. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjestu 109. pov. brigade ZNG-a i dalje je traženo da u toku noći 12/13. Broj i vrsta vozila u konvoju za Vukovar.59.1043 Nešto kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek sličnu obavijest dobilo je i od Glavnog stožera HV. 1991. 525-123-42 od 12.27. bataljun 3. 1991. Primljeno u Osijeku u 10.1046 Plan proboja dorađivan je i 12.1052 Dolaskom još jedne čete 3.1991. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov.21. 04-297/1-91 od 12. brigade ZNG-a i specijalnom postrojbom Policijske uprave Slavonski Brod.. 525-123-45 od 12. 525-13/91 od 12.1047 Dan je iskorišten za prestrojavanje i bolji raspored snaga i prihvat. 1046 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. postrojba ^ PU Vinkovci imala je 30 ljudi.00 sati. mješoviti topnički divizijun i postrojbe za posebne namjene MUP-a iz Zagreba.. Dnevno borbeno izvješće. 525-123-101/91 od 13. obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje. brigade HV. Dnevno borbeno izvješće. 5120-01-91-1 od 12. br HV. 1. 1991. brigade te tri tenka M-84 iz sastava 108. OZ. Ur. Str. 10.

br. 04-300/1-91 od 12. Str. Za to vrijeme prestala je artiljerijska paljba po šumi Vidovac i farmi Henrikovci. 1. 1. Dnevno borbeno izvješće. Dnevno borbeno izvješće. opis je napada od kojeg se očekivalo mnogo. 23/1. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13.051 SVA MORH-ZOGV: Zap.Zlatara -Grabovo. 525-1/91 od 13. 10. Dnevno borbeno izvješće. 525-123-218 od 29. 525-123-54 od 14. Uništeni i i onesposobljeni tenkovi (pet komada) nisu prikazani u izvješću. 109.. 525-123-101/91 od 13.. br. 1991. 525-123-101/91 od 13. 1. Izvješće. a glavne su snage napadale u zahvatu prometnice. da bi prošao konvoj pomoći za Vukovar" čiji se "prolazak. Naši tenkovi došli su do Nuštra. 10. Ostatak je došao 14.. pa je topovska cijev povremeno bila neispravna.. a jedan je Imao problema sa zatvaračem topa. br.30 sati 13. što je dovelo do otvaranja artiljerijske vatre od strane neprijatelja po našoj jedinici. 1991. 1991. 1991.. SVA MORH-ZOZO: Zap. 10.. pov. 58-10/91 od 12. 1. bez jedne čete. Dopuna borbene zapovjedi Op. Str. odužio. OZ. Poslije topničke pripreme počeo je napad "pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s. Str. Podaci o oklopnim m/v. Ocjena stanja na području Vinkovci. 23/1. Str. listopada.1050 Specijalna postrojba MUP-a detaljnije je opisala svoj udio u napadu: "ATJ je pješice išla prema selu Marinci. >m SVA MORH-ZOZO: Zap. U oslobođenom Ceriću trebao je ostati jedan pješački vod s jednim tenkom. pov.. 1991. OZ. 10.11. 1991. 1991. a dva su se tenka povukla dublje u selo. 10.. 525-16/91 od 13. Str. 10. SVA MORH-ZOZO: Zap. te su posade dva tenka pobjegle. brigade ZNG-a. Str. 10.. brigade tvrdi se da je napad Page 130 . pov. tako da je tek u kasnim večernjim satima u organizaciji JA sproveden preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu JA'. Tenkovi i pješadija se nisu pomakli iz Nuštra.1055 Iz dopuna zapovijedi može se steći samo uvid u bočno osiguranje. 10. odbaciti protivničke snage u područje Kamenice te biti pripravan za odbijanje protunapada s pravca Mirkovaca. 108.1058 1053 SVA MORH-ZOZO: Str. 1. 1. OZ. U idućoj etapi zadaće. Dopuna borbene zapovjedi Op...1054 Postrojba za posebne namjene Policijske uprave Slavonski Brod dobila je zadaću. pov. 525-107/91 od 15. Izvješće. br. br. br. br. koja je ovisila o uspjehu glavnih snaga bataljun je trebao s boka osigurati njihovo napredovanje od mogućeg napada s pravca Petrovaca. 525-14/91 od 12. Dnevno borbeno izvješće. pov. 525-123-102/91 od 14. .. pov. 1991. Antiteroristička jedinica od 13.Ermenta . Str. 10. u sukladnom djelovanju s postrojbom za posebne namjene MUP-a iz Vinkovaca i 5.Bitka za Vukovar 1049 Jedan tenk M-84 bio je neispravan zbog curenja ulja iz motora. 1991.1991. br HV: Zap. Napad je počeo u 5. zbog čega su se teže palila. 10. 1058 SVA MORH-ZOZO: Zap. 10. SVA MORH-fond 108. ah zbog nemogućnosti da ih se podrži jačim snagama morah su se povući. bataljunom 1.Balintovac . U Izvješću 109. 10. br. 1050 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. pov. 525-123-101/91 od 13. 1. OZ. Br. OZ. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. br.Ivanovački atar . br. ojačan s pet tenkova M-84 trebao je zauzeti Cerić. tako da se naša jedinica našla u unakrsnoj vatri.. 1991.. pov. Županja i Vukovar. Dopuna borbene zapovjedi Op.Zidine gdje su i zaustavljene u svom napredovanju". te je 50 metara do ulaska u selo pucala po tenkovima Osama. a potom skupinu tenkova i pješaka u području šume Grabik Nakon provedbe zadaće na južnom dijelu šume Grabik trebala je postaviti protuoklopnu obranu prema selu Petrovcima iz kojeg je očekivan napad JNA oklopništva. Str. hstopada. najprije uništiti tenkove JNA zapadno od Marinaca u području Vidovca. 180 zapovijedi. što znači da je slično bilo i sa sjeverne strane. Marince. 1991. Str. Snage specijalne namjene MTJP Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. U izvješću se navode četiri čete dobrovoljaca iz Zagreba No iz izvješća nakon prekida napada razvidno je da su došle dvije. godine. br HV Br. 1991. br. 1991.Rastovački atar .1053 Bataljun. OZ. br. 1052 SVA MORH-ZOGV: Zap. Pravac djelovanja bio je Cerić . ali su tu stali nakon čega su neprijatelj i četnici otvorili vatru po tenkovima i pješadiji. Podatak o brojnom stanju i broju oklopništva dan je u dnevnom izvješću Operativne zone od 13. Borbena vozila pješaštva imala su loše akumulatore. Marinci i Cerić. br. Pješadijske i motorizirane snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci .. 1. 1055 SVA MORH-ZOGV: Zap. pov.1057 Napad je oko 13 sati prekinut po "zapovijedi GSHV . pov. OZ. 10. pov. br. a četiri su tenka T-55 Imali loš sustav veza. 10. 1991. hstopada. OZ.. 23/2. 1057 SVA MORH-GSHV: MUP. SVA MORH-ZOZO: Zap. Nakon toga pripadnici ZNG nisu htjeli ići u napad iz Nuštra". br.. U potpisu pukovnik Gorinšek ln54 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-14/91 od 12.

Prvi postroj trebao se uklinuti u obranu Armije i pobunjenih Srba. 1992. 1991. a u kritici nije pošteđen ni zapovjednik Operativne zone. 1. 1991. 0 njihovom pokolebanom moralu i stalnim napuštanjima bojišnice.1991. Narodna armija. "Pukovnik koji rukovodi akcijom planirao je da ATJ ide u napad. u koje su uz sve navedeno posade odbijale ući. pov. postrojbe su napuštale postav. HV. 1991. 1. "strateško planiranje akcije kosi se sa upotrebom tenkova". 2. Izvješće o aktivnostima Antiterorističke jedinice Zagreb dana 13. 525-123-101/91 od 13. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1062 Mišljenje zapovjednika Antiterorističke postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova o borbenoj sposobnosti Hrvatske vojske i Zbora narodne garde bilo je oštrije. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete Iz regiona Zagreba).1991. Isti je slučaj i sa 5. iz Osijeka. godine. MUP je dao sve od sebe.1061 Od cijele razrade operacije proboja ostalo je sačuvano nedovoljno dokumenata na temelju kojih se može steći dojam o cjelokupnoj zamisli pokušaja. brigade HV. Dnevno borbeno izvješće.. Benkt Kullgard. res sva MORH-GSHV: MUP. 1061 D. SVAMORH-GSHV: Izvješće o posebnim opažanjima od 18. 10. 10. brigade HV {Žuti mravi). odnosno HV-a. Pojačanja. a za njima su u drugom postroju bile postrojbe za posebnu namjenu MUP RH iz Zagreba i Slavonskog Broda. poslao je ATJ Lučko. 182 klin. 1991. Antiteroristićka jedinica od 13. br.1060 U borbi za Marince 252. 122. 525-123-101/91 od 13. "Primer odanosti i hrabrosti". Postrojba je bila i velik gubitnik u napadu. 1991. U knjizi Bitka za Vukovar glavna uloga dana je skupinama 124. poginula su joj tri pripadnika. bataljunom 1. oklopna brigada JNA imala je četiri poginula i 15 ranjenih pripadnika. a zapovjednik smatra da jedinica ATJ može ići samo po svojim specijalnostima. br. 10 mrtvih i 44 ranjena pripadnika. 525-123/52-91 od 13. 11. kako i kada da djeluju. broj uništenih hrvatskih oklopnjaka koji je prijavila brigada porastao je za još dva oklopna transportera R POPOVIĆ. 106. Str. a na bokovima su bile snage ZNG i HV iz 3.10. brigade. i 109. nisu imale naputke gdje. Prema podacima Zapovjedništva Operativne zone iz Osijeka hrvatske snage imale su osam mrtvih i 31 ranjenog pripadnika. Izvješće. relativnom malom uspjehu operacije pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. od kojih neka 1 nisu stigla (Specijalna postrojba Glavnog stožera HV). Narodna armija. Loic Tacher i Wolf Von Dem Hagen. iako je redovno obavještavan o problemima s njima. 10. br..1063 Za razliku od ZNG-a. 17.. od čega su dva potpuno uništena. Izvješće. pov. OZ. 1060 SVA MORH-ZOZO: Zap. bez spomena ikakvih problema. a treći je trebao ući u Marince i Henrikovce nakon njihova zauzimanja. 1. br ZNG. 13. i 70 pripadnika Page 131 . Među ranjenima bili su zapovjednik postrojbe i njegov zamjenik. Do siječnja 1992. najbolje što je imao. dragovoljci iz Zagreba.. 1991. Str. br.1059 Gubici hrvatskih snaga u pokušaju proboja bili su veliki. devet je bilo teže a sedam lakše ranjeno.. Str. 10. 10. a da je pothvat pretrpio neuspjeh zbog ultimatuma voditelja humanitarnog konvoja promatrača Europske zajednice. I gubici tehnike bili su vrlo veliki. a prijavila je uništenje pet hrvatskih tenkova. SPASOJEVIĆ. 1062 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. 10. U trećem postroju su bih specijalci iz MUP-a i tenkisti 109.Bitka za Vukovar zaustavljen zbog prolaska konvoja SVA MORH-ZOZO: Zap. i s konačnom tvrdnjom da je Armija izbačena iz Marinaca. koje su se kretale u prvom postroju. lm Isto. koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca". pov. br. 04-302/1-91 od 13. Dnevno borbeno izvješće. Prema mišljenu zapovjednika Antiterorističke postrojbe organizacija napada bila je loša i nije funkcionirala. OZ. Br. a ne u zajednički napad". "Između zatišja i opreza".1065 Usprkos činjenici da je bio redovno izvještavan o nastojanjima Operativne zone Osijek za deblokadu Vukovara i general Tus je prvom pokušaju proboja prišao dobro uhodanim štapskim mentalitetom JNA Skupinu pješaka skupljenih sa svih strana jačine ojačane bojne predstavlja kao "kvalitetnu grupaciju". U potpisu Michel Legrain. br.1061 Prema mišljenu zapovjednika Operativne zone Osijek pored "uporne obrane agresora. iz stroja je izbačeno pet tenkova. 16. 181 Zatišje nastalo zbog kretanja konvoja Armija je iskoristila da pojača svoje snage tenkovima i pješaštvom u Ceriču i Henrikovcima. Opis proboja krajnje je herojski. drugi postroj trebao je proširiti los« promatrali Europske zajednice u svom izvješću naveli su da su vidjeli dolazak 1 raspored prema Nuštru tri tenka 1 stotinjak ljudi. Iz opisa proboja nije jasno je li Dedaković bio nazočan proboju ih je bio u Zagrebu. što je umanjilo izglede za uspješan nastavak i onako prezahtjevne zamisli napada.

Pukovnika Ivana Basraca promovira u operativnog zapovjednika proboja. 1007 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. U prosincu 1991. 1072 Nela VALERJEV. Kad napad napokon počne. iako je bio dogovoren njegov prolazak Potom slijedi konstrukcija o uvođenju 252. Srećko JURCANA "Svjedok Vukovara". Drugom izjavom Hebrang je opovrgao prvu. 11. 2003. 1071 U izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 13. Oko prekida prvog pokušaja uglavnom je ostao dosljedan. iako je to stvarno bila obveza potpukovnika Dedakovića. hstopada Glavni stožer HV izvješćen o dolasku dijela planiranih pojačanja za proboj. 22. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". "Ponos i stid zbog Vukovara". 1998. Miroslav KOPRJATCA "Anton Tus: Zašto je pao Vukovar?".. za prekid optužuje predsjednika Republike.1072 ali vraćao se i na isključivu odgovornost međunarodne zajednice. Iz Tusova intervjua moglo bi se zaključiti da je odbio Tuđmanovu zapovijed. kao i Ministarstvu obrane. m Hrvatski tisak u svibnju 2003. DEDAKOVIĆ-JASTREB. prisilno je prekinut na vanjsku intervenciju. D.1060 Tog stajališa držao se i u svibnju 1996. Naređenje. tvrdeći da je Genscher htio potaći organiziranu i dugoročnu pomoć. "Hebrang Od oslobođenja Vukovara odustalo se zbog Genscherova pritiska". "Nije točno da sam rekao da je Genscher kriv za pad Vukovara". listopada piše da Page 132 . Bitka za Vukovar.1074 Treba napomenuti da je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone Osijek od 12. pov. Tus tvrdi da je na njegovo uporno i višekratno inzistiranje kao i izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom 10. "Ministra obrane smatrao sam svojevrsnim izdankom NDH i zvao 'Poglavnikom". Str. br. oklopne brigade JNA u Marince. 28. Feral Tribune.1075 na što je načelnik Glavnog stožera HV na primjerku primljenog dnevnog izvješća upitno zapisao: "Kakve su to veze sa ministarstvom?'. 1070 Igor ALBORGHETTI. kao i da se zapovjednik Operativne zone nalazi na Zapovjednom mjesto 109. m Hido BIŠČEVIĆ. na što upućuje Izravan kontakt s brigadirom Gorinšekom.1066 Na telefaksiranom primjerku zapovijedi Komande 1. iako zna da je brigada od 1. mi Anton TUS. 11. Nije mi poznato je li bilo još kakvih veza. 1996. 1997. prozvao je Europu da je na njezinu intervenciju prekinut proboj. 10.1067 Kao što je već rečeno naprijed Tusova budimpeštanska analiza je u suštini prerada intervjua koji je u objavljen u tjedniku Nacional na jednu od godišnjica pada Vukovara. 30. Vjesnik 19. red partije". pgrnd. čiji zapovjednik optužuje pripadnike Hrvatske vojske za nedoraslost trenutku i odustajanje od napada. proleterske gardijske mehanizirane divizije primljene 14. Globus. 1997. Pukovnik Basarac bio je tada zapovjednik 1. 1991. "Red vojske. 31.1071 Kasnije je nekoliko puta ponovio takvo stajalište. JVovJ TJsf. Vukovar je gotovo redovno pitanje u njegovim javnim istupima.Bitka za Vukovar Antiterorističke postrojbe Lučko promovira u bojne. Vjesnik 17. 1996. brigade HV u Vinkovcima "odakle održava vezu sa GS HV i Ministarstvom obrane". A MLRKOVIĆ-NAĐ. 17. iz Centra za obavještavanje Vinkovci osobno je napisao naredbu pukovniku Feldiju da raspored divizije unese na radni zemljovid. 5. listopada 1991.15 M. Nedjeljni Vjesnik 1. RUNTIĆ. 3. što je predsjednik Tuđman nekritično prihvatio. gdje se vodi boj. 851-18 od 4. Tus se nije potrudio odgovoriti na pitanje zbog čega se i po kakvoj vojnoj logici konvoj za Vukovar šalje kroz operacijsko područje. i«* a_ rpus. 11. 5. 12. 5. Prema prvoj izjavi hrvatski državni vrh od proboja je odustao na zahtjev Hansa Dietricha Genschera tadašnjeg njemačkog ministra vanjskih poslova. izdavanje zapovijedi o prekidu napada zbog prolaska humanitarnog konvoja pripisuje se i Glavnom stožeru HV. Nacional 19. 1071 Toni GABRIĆ. 16. "Hrvatska će u miru imati samo 50 tisuća vojnika". 12.1076 Postojale su veze između pomoćnika ministra obrane Stjepana Adanića i Operativne zone Osijek u svezi s organizacijom konvoja i navedene su u dijelu oko konvoja. Jutarnji list. 27. Andrea LATINOVIĆ. 1991. 2003. 3. 10. U njima je dao nekoliko razhčitih interpretacija oko pokušaja deblokade Vukovara. hstopada u tom selu.1073 Osim predsjedniku Republike Hrvatske. 19. 183 o napad zaustavljen. iako je dobio na uvid izvješće Pohcijske postrojbe Lučko. prenio je dvije navodne kontradiktorne izjave Andrije Hebranga ratnog ministra zdravstva u Vladi Republike Hrvatske o hrvatskim namjerama za proboj deblokade. mehanizirane brigade HV u Varaždinu i za njegovu nazočnost pri pivom proboju nema nikakvih vjerodostojnih podataka Prema svemu sudeći Tus je pomiješao prvi pokušaj s drugim pokušajem proboja. 221-231. U uvodnom dijelu to i priznaje. [HINA].1068 Tuđmanovu odgovornost kasnije je različito potencirao.1070 Od kraja iste godine veći prostor dobiva predsjednik Republike Hrvatske. 80-81. 9.

Temeljem "provjerenih podataka".Vukovar Armija je bila znatno jača. a ipak je ustvrdio da je tek u vrijeme prolaska konvoja oklopna brigada. dio procjene oko Marinaca uz prometnicu prema Vukovaru nije točno interpretiran. pov. "koristeći se prijevarom" ušla na to područje.1077 Novi dan čekan je sa 778 ljudi. Izvješće. topništvo jačine mješovitog artiljerijskog puka. SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. bataljun 3. brigade ZNG A i_ d) oklopno-mehanizirana četa ZN M_ | ¦ | mješoviti artiljerijski divizijun i_ X| 106 četa 106. bila je aktualna. Iako nije "bilo značajnijeg angažiranja snaga HV na proboju blokade puta Nuštar .Vukovar. U izvješću od 29. zrakoplovne snage i specijalne izrvldničke skupine. nego i događanja 14. No. bataljun 1. Iako je naglasio da se pred njima nalazi kompletna mehanizirana divizija s ojačanjima.. br. br. listopada u širem području Nuštra. Pridružena je haubičkoj bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca. Grabik i Ermenta. SVA MORH-ZOZO: Zap.00 sati po zapovjedi Predsjednika RH obustavljena.10. brigade HV R i XI122 četa 122.Marinci. 7 i |/\] protuoklopna artiljerijska baterija S p Specijalne snage Ministarstva unutarnjih poslova I s IX!1 5. pisao je u dnevnom izvješću zapovjednik Operativne zone. br.1991. Iz zapovijedi je bilo razvidno da je glavnina 252. listopada stigla baterija samohodniJi haubica 122 mm s pet oruđa iz sastava 122. studenoga piše da su nakon "vrlo uspješnog početka borbenih djelovanja na pravcu Nuštar . 10. Str. brigade HV R "Stanje. pov. 525-113-45 od 12.1991. Na ostalim dijelovima bojišta planiran je prelazak u obranu. bez obzira na sporno tumačenje zaplijenjene zapovijedi. 17 topničkih oruđa raznih kahbara.11. brigade ZNGA u 31X13 3. je krajnje kritično" S nekoliko sati zakašnjenja iz Đakova je na nuštarsku bojišnicu 13.Bitka za Vukovar su temeljem "zapovijedi GSHV u 13. 525-123-45 od 12. u 12.00 . hstopada prepadi. Prilikom dešifriranja izvješća upisan je pogrešan urudžbeni broj 525-113 umjesto 525-123. Str. OZ. brigade ZNG-a u Slavonski Brod (180 ljudi). U zahvatu prometnice i pravcu Vinkovci . Izvješće.. 1991. Po dubini rasporeda mehanizirane divizije planirani su već u noći 14.. Marinci.. Samo dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone dobilo je sigurnu potvrdu da je imalo lošu prosudbu protivnika. br. uz helikoptere.1078 Nakon desetodnevnih sukoba napokon je napravljena procjena koja se bila pomak u odnosu na prethodne. "™ SVA MORH-GSHV: ZOSISB. hstopada 1991. Str. Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara 1075 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. oklopne brigade JNA u izravnom zahvatu dijela prometnice Nuštar . bataljuna 3. 1.Bogdanovci".. pov. pet tenkova i dva borbena vozila pješaštva. no i ona nije odgovarala stvarnosti.1079 Iako stara deset dana. 10. obustavljene sve borbene aktivnosti naših snaga". s kojima su otišle i četiri Page 133 . Od 15. a na temelju nje je zapovjednik Operativne zone istog dana izvijestio Glavni stožer HV o novom odnosu snaga i odluci za daljnja djelovanja.1081 Promjenu taktike nije diktirala samo spoznaja jačine protivnika. Četrnaestog listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek došlo je u posjed zapovijedi 1. smanjeno je brojno stanje angažiranog ljudstva samovoljnim odlaskom ljudstva 3. nasuprot znatno jačem protivniku. pov. 525-123-218 od 29. 500 "četnika". listopada planirano je postupno nastupanje na pravcu Zidine. 1991.1080 od Zapovjedništva Operativne zone Osijek ona je bila razlog za izmjenu planova./15. proleterske gardijske mehanizirane divizije od 4. 184 t7 n larkusica 7" I / \ Zemljovid br. protivnik je procijenjen na 47 tenkova 32 oklopna transportera. 525-123-101/91 od 13. kojima se željelo uništiti sve što se moglo i time rasteretiti pritisak na prvoj crti bojišta. borbena djelovanja". a dijelom orijentirana prema njoj. ali u manjim skupinama i prvenstveno napadima u bok i zaleđe protivnika uz maksimalno korištenje topničke potpore. Henrikovci. Bogdanovci. Dnevno borbeno izvješće. brigade HV.

1991. br. pov. Dnevno izvješće. gdje su očekivah Gorinšekov obilazak i dogovore za daljnja djelovanja. KL 8/91-01/130. brigada ZNG-a uputila Zapovjedništvu Operativne zone Osijek tvrđeno je da se 3. listopada 3. Nakon duljeg pregovaranja promatrači su donijeli odluku da se konvoj vrati u Vinkovce. 1991. Naređenje... OZ Osijek. OZ. listopada 1991. Promatrači Europske zajednice prmvatih su prijedlog da konvoj u grad uđe preko Bogdanovaca pa se konvoj vratio u Marince. 5120-01/22-91-1 od 16. br. Armijin uvjet za povratak bila je razmjena mrtvih. SVA MORH-122. Str.. brigade HV iz Vinkovaca vratio skupinu od 200 policajaca iz Varaždina natrag. Str. bataljun "nakon četverodnevnih okršaja u području Vinkovaca. pov. OZ. konvoj je preko Petrovaca doveden u vukovarsku vojarnu. pov. Zap. br. Dnevno izvješće.. brigade ZNG-a.1080 U izvješću koje je 17..) da bojište u najvećoj mjeri napuštaju jedinice aktivnog sastava ZNG ">.. 185 RH". 10.10. Brojno stanje snaga određenih za pothvat u odnosu na početni sastav smanjeno je za 150 ljudi i četiri tenka. Str. 1084 SVA MORH-ZOZO: GS HV. br.. Nakon kontakta zapovjednika konvoja Ivana Škembera i zapovjednika obrane Vukovara odbijen je prijedlog Armije da konvoj uđe u grad preko Sajmišta.. Str. 10...1084 Informaciju o vraćanju varaždinskih policajaca Glavni stožer HV dobio je iz Vukovara od kapetana Borkovića.. nad kojim navodno nemaju kontrolu".1088 Prema tvrdnjama Armije konvoj je nakon dolaska u Marince u 13 sati i jednosatnog pregleda stigao u Vukovar tek u 17. br HV nije u našem sastavu". Str.45 zbog ometanja od "strane pripadnika lokalne teritorijalne odbrane . HV: Zap. 1991. br. jer je bilo očigledno da "Armija žeh iskoristiti Konvoj kao 'trojanskog konja u slamanju obrane Vukovara". Str. 1078 SVAMORH-ZOZO: Zap. što je i obavljeno. 1991. "jer ovakav postupak predstavlja samovolju nižih zapovjednika". pov. Isto je učinila i polovica (50 ljudi) 5. 10.SVA MORH-ZOGV: Zap. u 02:43 iz Centra za obavještavanje Vinkovci dostavljena telefaksom Glavnom stožeru HV 1080 Slično je tumačenje zapovijedi i kod Zapovjedništva Operativne zone Osijek. Dnevno borbeno Izvješće. Gorinšekom" vratio u Slavonski Brod. opredeljujući se između 1082 SVAMORH-ZOZO: Zap. listopada zapovjednik 109. br. bataljuna 1. loss gvA MORH-GS HV: Općina Đakovo. 10. a "da od Bogdanovaca do Vukovara ne jamče sigurnost zbog odmetnutih četničkih skupina. OZ. 1. OZ. Naredba je 14.1083 Dva dana kasnije Glavni stožer HV saznao je da je 14. Povodom njihova vraćanja načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne zone Osijek tražio je provjeru informacije i poduzimanje stegovne mjere. u 09:20. 10. 525-123/53 od 14. 525-123-103/91 od 14. a u dogovoru sa puk. 1991. br. general-major Petar Stipetić obavijestio je Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb i zatražio "preduzimanje potrebnih mjera". 525-123-54 od 14. 10. Br. 1991. 525-123-102/91 od 14. 1991. Str. 1. Tijekom pokušaja dolaska u Vukovar konvoj je izgubio četiri vozila i veću količinu hrane i sanitetskog materijala. 1991. br. Ur. Uz to su dva potpukovnika JNA uvjeravala promatrače da je put do Boogdanovaca miniran.. br. pgmd. brigade ZNG-a pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV. 2121-06-91-92 od 13. pov. 1083 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Page 134 . Procjena 1 odluka za daljnja djelovanja. 525-123-101/91 od 13. Iz 5. brigade ZNG-a stigao je jedan časnik s 10 ljudi.1087 Neuspjeh je pretrpio 1 pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara. pa je zapovjednik Operativne zone Osijek zabrinuto konstatirao da je "simptomatično (.. koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca. No umjesto da nastavi prema Bogdanovcima. br.1086 Zbog samovoljnog odlaska pripadnika 1. 10. 1991. a stiglo je i 27 pripadnika ZNG-a iz Sesveta. pa je predstavnik Posmatračke misije. 1081 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1. 10. 1991. U Marincima su ih "sačekah četnici i otvoreno prijetili da će otvoriti vatru ukoliko konvoj krene prema Bogdanovcima".1082 Dolazak čete od oko 100 dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika ZNG-a. Izvješće. 10. kojemu je to bio još jedan dokaz da se oko Vukovara "igraju prljave igre". pov. 525-18/91 od 13. bataljuna 1. "I79 SVA MORH-GSHV: Komanda 1. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Centar za obavještavanje od 16. 1.Bitka za Vukovar tenkovske posade s tenkovima M-84. Zapovjedništvo ništa nije moglo poduzeti. 122. pov. S obzirom da je brigada bila podstožerna postrojba Glavnog stožera HV i nije bila u sastavu Operativne zone Zagreb. Na primljenoj obavijesti Glavnog stožera HV u Zapovjedništvu Operativne zone zbog toga je napisana kratka napomena da "1. Dnevno borbeno izvješće. 851-18 od 4. U prolazu kroz Marince skupina srpskih pobunjenika ili dobrovoljaca izmaltertirala je nekoliko vozača.

3-5 tenkova. ah i funkciomranje komunalnih službi. Izvješće. Ur. listopada 1991. 1991. samo u toku 9.Bitka za Vukovar 1080 SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GSHV.. brigadu HV Vukovar". 10. 1991. GS HV. Naprotiv. 10. 1991. te na kraju odustao zbog miniranog puta. gubitkom kontrole nad situacijom. Hrvatska strana optužena je da joj nije stalo da konvoj stigne u Vukovar i na taj način onemogući svoje obveze po Memorandumu od 8.000 metaka i 45 ručnih bacača granata RPG-7 s 450 mina1091 Dio pošiljke odvojen je i osiguran "do mogućnosti predaje za 124. prema tvrdnjama Armije. gospodarska aktivnost svedena je na minimum. Str. u kojima je poginulo više pripadnika JNA i civila". o čemu je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 15.1VBR-128 i četničke formacije od 30-250 ljudi dovedenih iz Srbije. 1991. KL 8/91-01/117 Str. listopada hrvatske snage u istočnoj Hrvatskoj razlog za zadovoljstvo imale su samo u stizanju znatne količine pješačkog i protuoklopnog naoružanja. 1991. br.. 525-127/14 od 14. doneo odluku da konvoj prenoći u kasarni u Vukovaru". listopada. a u tom okviru i vojnih obveznika (iz grada Vinkovci iseljeno je oko 60% pučanstva. 2 MB-120. Idućeg dana. 10. »87 SVAMORH-ZOZO: Zap. 10. 10. hstopada podnijelo opširan izvještaj predsjedniku Repubhke Hrvatske. hstopada i da hrvatska strana može dovesti konvoj u grad preko vojarne. Kabinet predsjednika. masovnim kaotičnim iseljavanjem hrvatskog pučanstva sa privremeno zauzetih teritorija i teritorija obuhvaćenih borbenim djelovanjima.1090 U toku 13..pomoć za područje Vinkovaca i Vukovara od 16. rad političkih stranaka na Page 135 . 1991. 1090 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. uključujući i konvoj". 5120-02-91 od 15. 187 kojima su stalno stacioniram 1-2 aktivna oficira. listopada. 91g". Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima. 525-123-59 od 15. pov. pokret konvoja prema Vukovaru korišćen je za napade na jedinice JNA i sela Nuštar i Marinci. 186 više mogućnosti. od 17.. SVA MORH-ZOZO: Zap. znatnim raspadom organizacije i efikasnosti funkcioniranja organa državne vlasti. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. i 14. br. 14. br. Pismo saveznog sekretara za narodnu odbranu Predsedavajućeni Ministarskog saveta Evropske zajednice. po Izdatnici 01/TPZ-91 od 13. permanentnim jačanjem obrane i organiziranosti srpskih sela u 1089 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske.. 10. a Vukovara 75% svih kategorija). los« izvješće o puni Konvoja "Lanac solidarnosti" . uz nečitak paraf. listopada ranjene su 62 osobe u gradu.. Obavijest. Vukovar i Županja je krajnje kritično. koja je ocijenila neosnovanom hrvatsku tvrdnju da je konvoj iskoristila da uvede nove snage u vukovarsku vojarnu jer jedinice JNA imaju slobodan pristup kasarni u Vukovaru. br. 1991.. a uvjetovano je u osnovi: prodorom jakih oklopno-mehaniziranih snaga agresora JA i četnika (srpske TO) na prostor istočno od linije Vukovar-Vinkovci-r. preko Marinaca ah da dalje ne snose odgovornost za konvoj. 10. Konvoj je tada pokušao ući u Vukovar preko Bogdanovaca.1089 U hrvatska izvješća zabilježeno je da je konvoj "namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca Negoslavaca Marinaca i Nuštra Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. pojavama apatije i klonulosti zbog strahovitog razaranja i relativno velikog gubitka ljudi. od čega 29 pripadnika HV. To je bilo viđenje Armije. pgmd sa više odreda TO i partizanske brigade TO i sredstvima artiljerijsko-raketne podrške. Kriznom štabu Republike Hrvatske i Glavnom stožeru HV. sistematskim izviđačko-obavještajnim i subverzivnim radom JA osloncem na srpska sela. 1091 SVA MORH-ZOZO: Potvrda o prijemu naoružanja od 14. Pozadinsko izvješće. 10. i 10. brigadi i Pozadinskoj bazi Osijek1092 Sredinom hstopada stanje u istočnoj Hrvatskoj bilo je na rubu kaosa. br. 1991. 26 civila i sedam pripadnika MUP-a.. Izvješće. Dokument je bez nadnevka a telefaksiran je 17. 525-123-54 od 14. Presjedavajućem Ministarskog savjeta Europske zajednice dano je obećanje da će Armija ispuniti svoje obveze od 8. Bosut (1. pov. Str. 3. hranom i odjećom". 10. 1092 Nejasna je sudbina dijela određenog za Pozadinsku bazu Osijek Uz naredbi je dopisano "podijela 16. Prema podacima vukovarske bolnice. "Opće stanje organizacije organa vlasti i društvenog života na području Općina: Vinkovci. pov. a veći dio podijeljen je 109. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300 ranjenika iz bolnice čija se sudbina ne zna. OZ Osijek Pov. Podjela naoružanja i municije. i na kraju brodom preko Dunava. Dobile su 1200 pušaka AK-47 sa 805. zapovjednik obrane Vukovara odbio je pustiti konvoj da najkraćim putem uđe u dio grada pod hrvatskim nadzorom uz prijetnju "da će pucati na sve što se bude kretalo tim putem.

povećava broj zapovjedničkih veza i nameće brojne probleme oko logističke podrške. mehanizirana brigada. br. a na "prostoru Vinkovci .nema ni formaciju) samo otežava posao. pov. 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 ili 155 mm. zbog nefunkcioniranja postojećeg. osobito u oklopništvu i sredstvima potpore te u vojno-stručnom kadru. 1.Bitka za Vukovar mobilizaciji pučanstva za obranu je znatno opao i izgubio na intenzitetu. te na kraju. mobilizacije specijahstičkih kadrova i dr". popunjene i sa borbenim iskustvom". (stvarna 51. a što je bilo posebno zabrinjavajuće. neredovne opskrbe streljivom jer "neće doprinjeti poboljšanju stanja na ratištu. mehanizirana). 525-107/91 od 15. Kritizirana je pojava upućivanja manjih dragovoljačkih sastava. Procjena je napravljena na osnovu deset dana stare zaplijenjene zapovijedi 1.rijeka Dunav. Odnos snaga bio je nepovoljan za hrvatsku stranu. Oko 20. bez operativne pričuve za manevar. 0 vrlo jakom pojačanju.1101 Sastav operativnih grupa "Jug' i "Sjever" oko Vukovara. odnosno Borovu Naselju. koncentrirana prema sjevernom dijelu Vukovara. 1991. u prvom redu 211. bataljun Vojne policije "za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV'.Vukovar.Vukovar . a ovom zapovjedništvu (koje nije do kraja formirano i osposobljeno za efikasan rad . mjesne zajednice ih kućnog praga. proleterske gardijske mehanizirane divizije. oklopnu i Gardijsku motoriziranu brigadu SSNO. s tim da se odstrane Iz sustava zapovijednja i uporabe postrojbi. prepoznata je samo mehanizirana divizija. Neuspjeh deblokade Vukovara bio je potvrda alarmantna stanja. proleterska gardijska mehanizirana brigada. 1-2 protuzračna divizijuna. provedbom detaljnog nadzora organizacije i rada tijela državne uprave i Izvršnih vijeća općina. obvezom Kriznih štabova na logističku.'0M Snage ZNG-a i HV iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo potpuno vezane za obranu. OZ. Nakon čišćenja iločkog džepa u njezin bojni raspored na crtu Cerić . 188 bilo je da su samo za deblokadu Vukovara potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV "potpuno organizirane. Sustav vojne subordinacije ocijenjen je narušenim na svim razinama vođenja i zapovijedanja. donošenjem propisa sa zakonskom snagom o pitanjima obveza i prava građana u obrani Republike.Vukovar i u istočnom dijelu ovih općina kritičnim". državnoj upravu i si.Jankovci .Srijemske Laze uvedena je 453.1093 Rad općinskih sekretarijata za narodnu obranu ocijenjen je nezadovoljavajućim. Stajalište zapovjednika Operativne zone Osijek »»a SVA MORH-ZOGV: Zap. uvođenjem reda u postojeći kaos postiglo bi se: raspuštanjem Skupštine općina i uvođenjem povjerenika Vlade RH sa širokim ovlastima. oklopnog bataljuna 1.1097 Od angažiranih operativnih snaga u operaciji 'Vukovar".1098 Izmijenjene su i snage na pravcu Vinkovci .. a "pojave samovolje su redovite i česte (naročito napuštanje borbenih položaja i neizvršavanja dobijenih borbenih zadataka)".1096 Razlika je bila u lociranju 2. mehanizirane brigade na pravac Bogdanovci . Prema mišljenju zapovjednika Operativne zone. hrvatske snage nisu uspijele identificirati. hstopada krenula iz Kuzmina prema Vinkovcima. veliki broj mtelektualaca je napustio područja zahvaćena ratom. javnim pozivom pučanstvu da se vrati u svoje domove. jačine mješovite topničke brigade. što se posebno vidjelo na spremnosti obrane svoje općine. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela Hrvatske i Zagreba1095 Potrebno pojačanje traženo je na osnovi procjene snaga JNA na području Vukovara i Vinkovaca. veća količina topničkog streljiva. pa i pojedini rukovodioci u gospodarstvu. kao i taktiziranja oko "cijene koju treba platiti za obranu slobode i nezavisnosti Hrvatske". prednjačile su postrojbe "aktivnog sastava (3. prvenstveno u mobilizacijskim pitanjima. 1-2 protuoklopna divizijuna. 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna. oklopnu brigadu smijenila je 2. Operativno-taktički položaj postojbi Operativne zone ocijenjen je nepovoljnim. 1094 Isto. Zapovjedništvo Page 136 . Ocjena stanja na području Vinkovci. 10. koja je navečer 17. borbene tehnike bez posada. proleterske gardijske mehanizirane brigade. što je trebalo pravno regulirati i predvidjeti sankcije za neizvršenje. br HV)". te nespremnosti uključivanja u "jedinstven sistem obrane na cijelokupnom prostoru gdje se izvode borbena djelovanja". hstopada 252.". osim na simboličnoj razini. Lokalizam je ocijenjenim vrlo izraženim. Njima je dodana prethodno pretpostavljena 4. i o tome "tko treba da podnese najveći teret toga". mehanizirana brigada iz Pančeva. stvaranjem jedinstvenog sustava financiranja vojske. mobilizacijsku i drugu potporu Hrvatskoj vojsci. Str. Ona je uh dana prestrojavala svoje snage i uvodila nova ojačanja koja je dobila.1100 Oklopna brigada iz Kraljeva povučena je na odmor u područje Sida i Sremske Mitrovice nakon gubitaka u napadima na Nuštar i zbog zamjene pripadnika koji su bih na ratištu 45 dana.1099 Zbog nedovoljnih snaga ojačana je tenkovskom četom 2. inžinjerijski bataljun. Županja i Vukovar.

Mate Granić. pov. 17.. br.1110 "U toku Vlada Republike Hrvatske. Šarengrada. potpredsjednik Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. a dan kasnije i susret iločke delegacije sa zapovjednikom Mehanizirane divizije. 11. pgmd. Str. bez ikakva izravnog doticaja s ostatkom Hrvatske. br.. "Postali su zatočenici bez hrane. "™ "Ti divni ljudi. konstatirano je da policija i Teritorijalna obrana s uspjehom i sukladno zakonskim obvezama osiguravaju javni red i mir. 1991. Page 137 . "Između zatišja i opreza". 2. br. U toku 10. 525-107/91 od 15. Ostajemo u Boku. Mladen MAPuIANOVIĆ.1108 Razaranjem sela oko Iloka u njega se slila ogromna masa prognanika tako da je gradić od 6500 stanovnika narastao na 15. Naređenje. KL 810-03/91-01/01. listopada. rujna. te da je nakon mirovne konferencije u Haagu "bespredmetno otvarati novo ratište i krizno područje". Provodeći divizijsku zapovijed od 4. glavnina 1. 22. 1. 1991. 10..Bitka za Vukovar Operativne zone je izvješteno iz "sigurnog izvora" iste večeri. 1993. 1991. 1991. br. Narodna armija. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 2196-01-91-1 od 28. Zemljopisni smještaj Iloka i okolnih sela i bez prodora JNA prema Vinkovcima bio je teško branjiv zbog teritorijalnog džepa koji se nalazio između Dunava i kima koji je činila Šidska općina. Bapska. "računajte da vaše selo ne postoji više na geografskoj karti". Str. Armija je krajem rujna zapečatila sudbinu naselja istočno od nje. a tri dana kasnije Mohovo 1 Opatovac koji je ZNG napustio u kolovozu. Usluge Evropske promatračke misije . listopada pobudio je nadu da će se najgore izbjeći. proleterske gardijske mehanizirane divizije završila je "pacifikaciju" naselja oko Iloka. KL 810-03/91-01/01..000.Vukovar uveden je 20. listopada zauzela je Lovaš. Ur. pov. 521-0313-91-1654 od 27. Bapske i Lovaša bili su razlog da Skupština Mjesne zajednice i skupina građana i intelektualaca grada Iloka objavi 6. GSHV 189 Divizija je očistila i "čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta" Štavljenjem pod nadzor prometnice Šid . 1991. 2196-01-91-1 od 13. 11119 Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar.1100 Prijetnja Armije i sudbina okolnih naselja. Zaključci. "I dezerteri se vraćaju". ur. Narodna armija 22. Županja i Vukovar. Str. prijetio je major JNA koji je potpisao ultimatum. 1090 SVA MORH-GSHV: Komanda 1.. napisao je 13. rujna i povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. Dr. 1099 Na pravac Petrovci . ljekova i ikakvog izgleda da im pomoć stigne od bilo kuda". Narodna armija. 10. "I dezerteri se vraćaju".1103 Krajem rujna jedno od iločkih sela.1107 Ultimatum od 7.1102 <m Isto.10 Mladen MARJANOVIĆ. 1104 Za JNA major (nečitak potpis) od 28. Iločko područje našlo se u prometnoj i informativnoj blokadi. listopada u obliku zaključaka svoj pogled na budućnost mjesta. u Sidu. m. 20. 1991. OZ. 9. dobila je od predstavnika JNA iz Sida ultimatum za predaju naoružanja do 16 sati 28.1105 Shčan zahtjev uputio je 28.1104 Dočkom području hrvatska strana pokušala je pomoći zahtjevom Promatračkoj misiji da zbog prijetnji Armije uputi jedan svoj tim u "Ilok.11. 1991.. 1. 21. mladi ratnici".. 1103 Republika Hrvatska. br. Poslije kraćih pregovora predao se i Šarengrad. 1107 Skupština Mjesne zajednice grada Iloka. br. 16. 1992.Vinkovci. Opatovca. tražeći od Promatračke misije Europske zajednice pomoć i intervenciju. proleterska gardijska mehanizirana brigada granatirala je Bapsku i Šarengrad. Narodna armija. pov.hitno se traži. \bjska. OZ. 52-56.SVA MORH-ZOGV: Zap. ugasio je tu nadu. listopada njezin oklopni bataljun.1991. 10. Ocjena stanja na području Vinkovci. "nl R POPOVIĆ. 10. hstopada. Ministarstvo inozemnih poslova KL 313. 10. MALOVIC. 1095 Nikola OSTOJIĆ. Masakr u Lovašu 10. ah prijeti opasnost da uskoro bude narušeno". 13. 1. da će se referendumom riješiti pitanje razoružanja Tsritorijalne obrane. 851-18 od 4. 1108 M.. Tbvarnika.1109 Dok je trajala drama oko humanitarnog konvoja za Vukovar. Traženo je mirno rješavanje spornih pitanja između Armije i Iloka. ™7 SVA MORH-ZOGV: Zap. U protivnom. 9. Ur. 525-122-29/1 od 17. u kojem je stradalo 25 civila. 13. 9. 4. Dolazak promatrača Europske zajednice od 8. Meštani sela Bapske. u« povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. gdje sada vlada primirje. Posredovanje promatračke misije za područje grada Iloka i okolice. listopada povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1. 12. 1991. građani i intelektualci grada Iloka od 6. 1991. 1991. 20. listopada za bezuvjetnu predaju naoružanja jasno je govorio što Armija misli o tim zaključcima. generalom Aranđelovićem.

Podsjećam vas da uloga Promatračke misije 1111 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 14. 191 Europske zajednice jest posredovanje u postizanju i nadgledanju postignutog primirja. 800-01/91-01/08. 1115 Mladen MARJANOVIĆ. mladi ratnici". 21. "I dezerteri se vraćaju". Narodna armija 2. "Ti divni ljudi. 10. Vojska.1119 Oko 10 tisuća prognanika na kratko je prihvaćeno u Slavonskom Brodu. 5030101-91-43 od 17.. R. listopada 1991. 13. Narodna armija. 1991. kao novo ojačanje 1. upoznala je svjetsku i domaću javnost o tom događaju i tražila intervenciju da se to onemogući. pet puškostrojnica. 21. pisah su Armijini novinari.1116 Oko predaje Iloka sačinjen je 14.1113 Nakon pregovora hrvatske snage u Iloku predale su oružje: četiri minobacača 120 mm. 1991. Narodna armija. proleterska gardijska mehanizirana brigada uz sudjelovanje manjih skupina 2.. 1991. Krizni štab. Za prihvat prognanih osoba Sabor i Vlada Page 138 . 22. 1991. 4. 1991. jedinice JNA ušle su u sela Babsku i Šarengrad. Osiguranje smještaja i opskrbe deportiranog hrvatskog pučanstva iz Iloka i okolnih mjesta 1114 N.ljudima dobre volje".. 11. POPOVIĆ. Narodna armija 22.. mehanizirana brigada. "da su hrvatski bojovnici predah veoma male količine municije. "" Vlada Republike Hrvatske. nisu željeh postaviti. uputio je oštar prosvjed Promatračkoj misiji Europske zajednice: "Na temelju dosadašnjeg iskustva mi se više ne čudimo niti jednom postupku okupatorske jugoslavenske vojske ah nas je duboko zaprepastila činjenica što su predstavnici vaše Promatračke misije posredovali u sklapanju ovog Sporazuma kojim se predviđa iseljavanje hrvatskog pučanstva iz područja koja su već ucrtana u karte Velike Srbije.1114 Jesu h možda hrvatske snage predale sve što su imale. 10 ručnih bacača. 1991. listopada.. u 15. Referendum na koji se Sporazum poziva bio je referendum naroda na koga su uperene cijevi neprijateljske vojske a izjašnjavanje u takvim uvjetima ne može se nikako uzeti kao izražavanje prave volje građana. 20. 4. 1117 SVA MORH-GS HV: Sporazum od 14.1118 Slično stajalište ušlo je i u Zaključke Vlade Republike Hrvatske od 19. Ur. 10. proleterske gardijske mehanizirane divizije. pod razvijenom ratnom zastavom". Narodna armija. javio je Tanjug 14.1993.Bitka za Vukovar 19. Narodna armija od 2. 12. Izvješće o egzodusu građana Iloka i okolnih mjesta. "Zanimljivo je napomenuti". 190 današnjeg prepodneva. što navodi na zaključak da su najekstremniji gardisti sakrili deo naoružanja i velike količine municije za mučki obračun sa pripadnicima JNA i svojim sugrađanima . Kl. Mladen MARJANOVIĆ. proleterske gardijske mehanizirane divizije u intervjuu glasilu Narodna armija pohvalio se da je njegova postrojba: "Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i Bosuta te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti".1112 Odmah nakon dobivanja obavijesti o iločkom "Sporazumu".. Narodna armija. OSTOJIĆ. odakle su postupno razmješteni po unutrašnjosti Hrvatske. 9. 10. 1991. "Egzodus 'proteranih". Vlada Republike Hrvatske.1115 Provedbu je osiguravala 453. Mate Granlć. Njene mogućnosti su bile verbalne. kako je Armija nazvala etničko čišćenje grada. 10. te da se u selima "viori jugoslovenska zastava". koja su na putu za Vukovar bila važna uporišta oružanih snaga Hrvatske". 4.1117 Povodom "sporazuma" član Vlade Republike Hrvatske i koordinator za konatake s Promatračkom misijom Dražen Budiša. Dr... Vlada Republike Hrvatske poduzela je sve što je mogla da se on onemogući. proleterske gardijske mehanizirane divizije. 198 automatskih i 50 lovačkih pušaka. a manje u Đakovu. 13. 19. u Sidu i "sporazum" između predstavnika grada i zapovjednika 1. 1116 Nikola OSTOJIĆ. proleterske gardijske mehanizirane brigade. između predstavnika grada Iloka i Jugoslavenske narodne armije. "Iločku operaciju". Jedinice JNA ušle u sela Bapska i Šarengrad.05. Njezin apel za pomoć ništa nije promijenio pa je donijela naredbu da jedanaest općinskih kriznih štabova u Hrvatskoj zbrine protjerane ljude. 11. O djelovanju Armije na ovom području govori i reportaža R. br. 22. "Ubijaju ljude dobre volje". POPOVIĆ. 10-11. pod razvijenom ratnom zastavom". dvije protuzračne strojnice. 1991. "Kao nekad. listopada 1991.. 12. 10. koja je nakon sedmodnevnog odmora ponovno dobila bojni raspored. "Kao nekad.. provela je 1. 1991. pitanje je koje novinari Narodne armije. potpredsjednik Vladi Republike Hrvatske..1991. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". 1112 Mladen MARJANOVIĆ.10.. Ti divni ljudi mladi ratnici". a ne raseljavanje lokalnog stanovništva. jedan minobacač 82 mm. Nije poznato da je ikada u povijesti održan takav referendum na kojem se stanovništvo odlučilo za iseljavanje sa svoje zemlje". 19.11" General-major Dragoljub Aranđelović zapovjednik 1.

gdje je od zapovjednika Iloka. na ostalom području Republike stanje na većini bojišnica pokazivalo je znakove stabiliziranja. "Egzodus 'proteranih". Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo je nalog da poduzme žurne mjere za ubrzanu mobihzaciju i borbeno osposobljavanje svojih snaga da bi s njima pojačao snage na prvoj crti i omogućio njihovu plansku izmjenu i pripremu za ponovni angažman. Tomislav Pavao Duka. Na rijeci Korani stabilizirana je bojna crta između napadnih skupina 5. U Iloku je Armija uvela ograničeno kretanje od 18 do 5 sati da se ne bi "ponovio slučaj iz Šarengrada i Tovarnika. 1121 N. 10. ostalo je samo nesankcionirano priznanje. koji je u zadnjih desetak dana bio lišen struje. Na Kordunu i Lici Armija je zaustavljena ispred Ogulina. 1991. Narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek Vukovar. 1991. Vladimir Jonke od 21.10. Otočca i Gospića. Vinkovci. trebalo je pripremiti "kao uporišta za obranu s najvišim stupnjem". posebno kroz diverzantska djelovanja u taktičkoj i operativnoj dubini".1124 Glavni stožer HV istog je dana na Zapovjedništvo Operativne zone Osijek naslovio zapovijed koja je bila osnova za pretvaranje Vukovara u prvorazredno obrambeno uporište. 1991. listopada posebnu radnu skupinu koja je posredstvom članova Europske misije 19. Operativnoj zoni je naglašeno da "težište borbenog djelovanja" ima "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti. Snage JNA dovedene u dolinu Neretve bile su preslabe za prodor prema Splitu.1121 Priznanje o počinjenim zločinima nad hrvatskim stanovništvom. Dražen Budiša. 192 "Težište borbenog djelovanja" imati "na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti" U odnosu na početak mjeseca. angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske. Lipikom i Novom Gradiškom. Na okupiranom području trebalo je intenzivirati gerilsko djelovanje da bi se smanjio pritisak na crti razdvajanja. stanje na ratištu Republike Hrvatske sredinom listopada poprimilo je znakove poboljšanja Iako su Vukovar i Dubrovnik bili čak i u težem položaju nego na početku mjeseca. Vinkovci i Županja" sa pojasom nadležnosti u općinama Vukovar. ali da se ne smiju zaboraviti "petokolonaše i ubačene smutljivce među koncentriranim narodom.1120 Zauzimanjem Iloka Armija je posjela cjelokupnu vukovarsku općinu. Potpukovnik Mile Page 139 .Bitka za Vukovar Republike Hrvatske imenovale su 17. SVA MORH-GSHV: Ante Kutle. Konačnu ocjenu djelovanju rukovodstva Iloka skupina nije željela dati zbog nedovoljno vjerodostojnih činjenica. OSTOJIĆ. što im je JNA sa žaljenjem omogućila. 1118 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Snage koje su bile u bojnom dodiru s Armijom morale su upornom i djelatnom obranom onemogućiti gubitak teritorija. R POPOVIĆ. 1991. pukovnika Petra Grahovca čula Armijino viđenje događanja.1123 Dan kasnije Glavni stožer HV u obliku okružnice ponovio je zapovijed o nužnosti intenziviranja gerilskog djelovanja u zaleđu protivnika što je bio zahtjev za provedbu mišljenja Glavnog stožera da trenutna operativno-strategijska situacija zahtjeva "sve odlučniji prelazak na napadna djelovanja na kopnu i moru. U direktivi od 15. Gradove na prvoj crti. Promatračkoj misiji Europske zajednice. vojne oblasti i Hrvatske vojske. iako su ozbiljno ugrozile jug Hrvatske. 10. Zaključci Vlade Republike Hrvatske o progonu i deportaciji građana Iloka i susjednih mjesta. 13.1122 U tom razdoblju pokušano je jasnije uobhčavanje obrambenih napora Republike Hrvatske. Ostao je samo Vukovar. MUP-a. gde su naoružam ekstremisti iz redova srpskih opozicionih partija okrvavili ruke na nedužnom hrvatskom stanovništvu i pljačkah". listopada Glavni stožer HV konstatirao je da "velikosrpski interesi za dijelove teritorija Republike nisu prekinuti i da je dugoročna orjentacija na njihovo prisvajanje sve izraženija". 10. tvrdnju da su Iločani samo organizirali svoj odlazak. "'" Vlada Republike Hrvatske od 19. Pakracem. vode itd". listopada stigla u Ilok. a Šibenik je obranjen. Konačna ocjena radne skupine oko razloga iseljenja bila je da je "konačno prevladao strah kojega su poticale armijske prijetnje i ucjene". Županja i Đakovo". U Dalmaciji je Zadar i dalje bio u teškom položaju. Napredovanje Banjalučkog korpusa u zapadnoj Slavoniji zaustavljeno je pred Novskom. 19. te o posjetu okupiranom Iloku. među kojima i Vukovar. Stoga je dao nalog zapovjedništvima operativnih zona i operativnih sastava da intenziviraju pripreme za dovođenje podređenih sastava u stanje koje je jamčilo učinkovito napadno djelovanje. Narodna armija. Za izravnu obranu Vukovara i susjednih općina ustrojena je Operativna grupa 'Vukovar. član Vlade 1 koordinator za kontakte sa Promatračkom misijom EZ-a od 15. Izvještaj o prihvatu osoba prognanih iz Iloka. 1120 Isto-. Vinkovci i Županja. Potpisana primirja nisu rezultirala pozitivnim pomacima nego se "podlo" koriste za prestrojavanje snaga i dovođenje novih pojačanja.

u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek primljena je poslijepodne 15. 20-23. 61-62. Zapovijed. 10. Br. Zapovjednik baterije trebao se javiti potpukovniku Dedakoviću u Vinkovcima. kao i direktiva prethodnog dana. listopada 1991. Br. 1. 5120-33-91-2 od 16. Ur. 10.. koji je dobio priliku da osobno provede s riječi u djelo ono što je zamjerao snagama u Vinkovcima. pov. 10. GSHV. 1123 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL Str. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Ur. listopada imenovao članove svog Zapovjedništva. 1991. Zapovijed nema nadnevka. Predaja artiljerijskih oruđa 152 mm "Nora" Komandi odbrane grada Vukovara 1129 Zapovjedništvo Hrvatske vojske za Sisak i Baniju 16. 5120-25-91-2 od 16. 5120-01-91. 1991. gdje je Glavni stožer obećao slanje streljiva za te topove. Oruđa su imala vrlo malo streljiva. hstopada Zapovjedništvu Operativne zone da razmotri mogućnost izdvajanja iz 108. U dnevnom izvješću od 17. na tim su pravcima planirane i pripravne protuoklopne snage.1126 1122 D. koja je ostala bez njega pa je bila izvan uporabe. 10. Ur. OZ Osijek od 17. br. Operativna zona Zagreb imala je pet haubica 152 mm. Raspoloživa količina streljiva za haubice 122 mm M-38 također je prijetila skorim izbacivanjem iz uporabe. 10..1131 Ustrojem operativne skupine za Vukovar. obratilo se Glavnom stožeru HV skrećući pažnju na poznati "problem granata za haubice 152 mm" i tražeći odobrenje za njihovo izuzimanje jer je imalo dojavu da se veće količine nalaze u Varaždinu. Načelniku topništva Glavnog stožera stavljeno je do znanja da se ne miješa u poslove Zapovjedništva Operativne zone. Smrt oklopne brigade. hstopada ponovno je naglašeno da je stanje streljiva za haubicu 152 mm kritično i da je nužna žurna popuna Na primjerku izvješća primljenom u Glavnom stožeru uz taj dio je rukom napisano "Nema". Zapovijed.1129 Načelnik topništva Glavnog stožera HV sugerirao je 17. jedinica 1131 SVA MORH-ZOGV: Zap. KL 8/91-01/128. GS HV (načelniku artiljerije). 1991. SVA MORH-fond Zapovjedništva Operativne grupe za Sisak i Baniju: Zapovjedništvo za Sisak i Baniju. Zapovijed. Faksimil kod B.1127 Zapovjedništvu Operativne zone Osijek zapovijed je. 10. Vinkovce i Županju zapovjednik Operativne zone Osijek dobio je priliku da vrući vukovarski krumpir prebaci bivšem zapovjedniku Vukovara. 8/91-01/129. 10. 5120-01 22-91-1 od 16. MARIJAN. br. BORKOVIĆ.1130 Zapovjednik Operativne zone Osijek prijedlog je odbacio istoga dana. KL 8/91-01/128. 1991. 1991. 10. br. 1991. 1991. Zašto haubice nisu poslane može se pretpostavljati. 193 Glavni stožer HV zapovijedio je zaprečavanje i višepojasno miniranje na pravcima Vukovar .. Ur. 10-313/91 od 17. koje su bile u sastavu njezine Operativne grupe za Baniju i Sisak. koje u svakom slučaju vodi računa o svim mogućnostima i načinima uporabe.Našice .. 1130 SVA MORH-ZOZO: GSHV od 17. 1124 SVA MORH-ZOZO: GS HV. Upotreba art.Slavonski Brod. 39.1132 Rad se odvijao u krajnje zaoštrenim odnosima s civilnim vlastima Vinkovaca. Izvješće za dan 16/17. br. 8/91-01/118. br. 10-289/91 od 16.Bitka za Vukovar Dedaković imenovan je njezinim zapovjednikom. a njihovi su predstavnici 1127 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 1991. Zapovijed. pa je težište topničke potpore padalo na bateriju samohodnih haubica 122 mm. br. Zapovijed. Vjerojatno su ti napadi bih razlog da se zapovijed nije realizirala. Upotreba artiljerijskih jedinica Page 140 . streljivo je svejedno trebalo slati u Vinkovce. Za topničku potporu novoustrojene skupine dan je nalog Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da preda bateriju od šest haubica 152 mm "Nora". Ur. 1126 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 112-01/91-01/114. Rušitel] ustavnog poretka. Ustroj Zapovjedništva Operativne grupe sporo je napredovao pa je potpukovnik Dedaković tek 27. U grad je trebalo poslati i streljivo za bateriju haubica 152 mm "Nora".1125 Za novog zapovjednika obrane Vukovara istog dana imenovan je kapetan Branko Borković. hstopada 1991. 5120-01/22-91-1 od 16. brigade HV iz Slavonskog Broda jedne baterije topova 76 mm za obranu Vukovara.Zagreb. 1991. 1128 SVA MORH-GSHV: GS HV KL 803-05/91-03/95. 1991. 5120-01/22-91-1 od 16. No. 10.1128 Zapovijed nije provedena u djelo. Sastavni dio zapovijedi bila je suglasnost za nastavak intenzivne mobilizacije postrojbi po dubini cijele zone i njihovo ubrzano osposobljavanje za borbu. Osim inženjerijskih mjera. značila jasnu poruku da ne računaju na traženu pomoć iz unutrašnjosti Hrvatske i da pojas nadležnosti brane sa snagama koje imaju i koje mogu mobilizirati u dogledno vrijeme. 1125 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 10.Podravska Slatina i Vinkovci . Kl. godine. Ur. a razdoblje kad ih se željelo poslati za Vukovar bilo je kritično za Operativnu grupu. koje bi po svaku cijenu spriječile "prodor oklopno mehaniziranih snaga neprijatelja". koja je u idućih nekoliko dana uspjela zaustaviti snage JNA koje su napadale na pravcu Petrinja .

Bitka za Vukovar 1132 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-49/91 od 27. 10. 1991, Zapovjed. 194 zamjerali Zapovjedništvu Operativne grupe na nekorektnom i često arogantnom odnosu, a sve zbog stajališta da su Vinkovci glavni krivac za tragediju Vukovara."33 Na najboljem putu da plati tu nesnošljivost bilo je Zapovjedništvo 109. brigade HV. većinu je zapovjednik Operativne grupe planirao smijeniti, o čemu je izvijestio Glavni stožer HV'134 Jedna od prvih promjena bila je smjena zapovjednika mješovitog topničkog di\izijuna 109. brigade HV 28. listopada i stavljanje divizijuna pod izravno Zapovjedništvo Operativne grupe "s ciljem povećanja učinkovitosti djelovanja topništva".1135 Zahtjev Zapovjedništva Operativne grupe za ustrojem čete vojne policije pri Zapovjedništvu Operativne grupe Glavni stožer HV odbio je 1. studenoga s obrazloženjem da se problem riješi u dogovoru sa Zapovjedništvom Operativne zone koja ima dovoljno vojnopolicijskih snaga."36 Paralelno s borbama tekao je ustroj novih pričuvnih brigada HV, 130. u Osijeku, 131. u Županji,1137 132. u Našicama i 136. u Podravskoj Slatini."38 Do 23. hstopada 1991. na području Operativne zone Osijek postrojeno je 12 brigada od čega 11 pričuvnih. Šest je bilo popunjeno, jedna je bila djelomično popunjena, a četiri su bile u fazi ustroja i mobilizacije, za što im je nedostajalo oko 50 posto naoružanja i odjeće. Pored dijelova 1. brigade ZNG-a u Operativnoj zoni bilo je i nekoliko rodovskih postrojbi razine baterije i divizijuna.1139 Pored ustroja novih postrojbi, neke su i ugašene. Zapovjednik Operativne zone 17. listopada dao je zapovijed za gašenje 3. čete 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a iz Županje zbog "odbijanja poslušnosti, dezerterstva, pljačke, odbijanja naređenja i dr." Ljudstvo je trebalo uhititi, razoružati i pokrenuti stegovni postupak protiv njega"40 1133 SVA MORH-GSHV: Krizni štab Općine Vinkovci, Br. 10-141/1.1991. od 27. 10.1991., Izvješće. 1,34 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991. 1135 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 28. 10. 1991., Zapovijed. 1130 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-54/91 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 801-01/91-01, Ur. br. 5120-33-91-2 od 1. 11. 1991. 1137 Na zahtjev Glavnog stožera HV od 18. listopada Ministarstvo obrane zapovjedilo je ustrojavanje 131. brigade HV u Vinkovcima od 4. bataljuna 109. brigade, a ostala su dva bataljuna trebala biti popunjena ljudstvom bivše lokalne "Bosutske" brigade TO. Zamisao je regulirana 19. listopada posebnom zapovijedi. Dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone Osijek izvijestilo je Ministarstvo obrane da zapovijed nije moguće izvršiti jer ne postoji 4. bataljun 109. brigade. Stoga je predloženo da se brigada ustroji u Županji na osnovi 3. bataljuna 109. brigade HV i popuni ljudstvom s područja Vinkovaca, Županje i izbjeglicama iz Vukovara. Prijedlog je prihvaćen 27. hstopada kad je napisana zapovijed za ustroj 131. brigade HV u Županji. SVA MORH-GSHV: GSHV, KL DT 801-01/91-102, Ur. br. 5120-34-91-1 od 18. 10. 1991., Zahtjev za formiranje novih jedinica SVA MORH-GSHV: MORH, KL DT br. 801-02/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-192 od 19. 10. 1991., Zapovijed; SVA MORH-GSHV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124/88 od 20. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: MORH KL DT br. 801-02/91-01/01. Ur. br. 512-06-02-91-213 od 27. 10. 1991., Zapovijed. 1138 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23.10. 1991., Izvješće. "3'J SVA MORH-GSHV: GS HV, Klasa: Str. pov. 801-01/91-01/30, Ur. br. 5120-34-91-6 od 23. 10. 1991., MobilizacijsM razvoj i angažiranje jedinica Hrvatske vojske. 1140 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-123/105/91. od 17. 10. 1991., Zapovijed. 195 Stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije" Nekoliko dana nakon 13. listopada hrvatske su snage djelovanje na koridoru Nuštar -Bogdanovci ograničile na topničku vatru i djelovanje manjih skupina, kojima je svrha bila stvaranje preduvjeta za "energičniji prodor duž komunikacije".1141 Najveća zapreka i dalje je bilo oklopništvo 252. i 211. oklopne brigade JNA u Hemikovcima, Marincima 1 Bršadinu, pa su za njihovo uništenje angažirane najbolje posluge protuoklopnih lansirnih oruđa iz 107. brigade HV sa 7 lansera. Izravno su od 16. listopada podređeni Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.1142 Od 122. brigade HV zatraženo je, da pored već uporabljene čete, angažira nove snage do jačine bataljuna da bi se stvorila pričuva drugog borbenog postroja. Bataljun je trebao biti u Ivankovu do 10 sati 17. listopada.1143 Šesnaestog listopada Operativna grupa "Sjever" napala je Borovo Naselje i Lužac, a dijelom snaga i osječka sela Laslovo i Novo Tenje radi vezivanja hrvatskih snaga, koje su taj napad uspjele odbiti."44 Jak napad Armije na Vukovar 16. Page 141

Bitka za Vukovar listopada i zauzimanje pojedinih dijelova grada, "pospješuje potrebu za hitnom intervencijom naših snaga", zaključio je u jednoj zapovijedi zapovjednik Operativne zone Osijek. Pokrenut je slijed zapovijedi za nastavak proboja prema Vukovaru koji je prekinut 13. listopada. Odlučio je da snagama f • drugog borbenog postroja iz napada od 13. listopada, u toku noći 16/17. i dana 17. hstopada nastavi napad za deblokadu Vukovara. Glavni napor usmjeren je na zauzimanje Marinca i uporišta u njegovoj okolici. Četa 122. brigade HV dobila je zadaću zauzimanja Zidina i Vidovca, što je bio preduvjet za uvođenje glavnine snaga za napad na Marince. Zauzimanje Marinaca planirano je napadom na selo sa zapadne, južne i istočne strane. Četa 106. brigade HV napadala je zapadni dio sela, 1. dobrovoljačka četa nakon ubacivanja iz Nuštra istočni dio Marinaca, a 2. dobrovoljačka četa istim pravcem napadala je južni dio sela. Zagrebački vod s pet stranaca nakon ubacivanja u šumu Grabik štitio je desni bok napadnih snaga Četvrta dobrovoljačka četa trebala se ubaciti na područje sjeverno od Petrovaca, uništiti protivničko topništvo i ostale snage na tom području. Nakon izvršenja zadaće prebacila bi se u Vukovar. Vod Policijske uprave Vinkovci osiguravao je glavnu zadaću napadom na ekonomiju Henrikovce i blokadom postrojbe JNA s pravca Cerića. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm. Cilj minobacačke baterije 120 mm bio je Cerić kao i potpora postrojbi prema njihovu zahtjevu. Četa 2. bataljuna 3. brigade ZNG-a s postrojbom Mjesne zajednice i policije branila je Nuštar, a 1. bataljun 124. brigade HV držan je u drugom borbenom postroju. Njegova uporaba planirana je "prema razvoju situacije na pravcu napada glavnih snaga". Vodiče je osiguravala 124. brigada. Iz teksta je zapovijedi razvidno da je napisana 16. hstopada iako je nosila nadnevak idućeg dana. Vezana je za osnovnu zapovijed br. 23 od 11. hstopada, koja nije sačuvana, kao i za dopune 3,4. i 5., koje također nisu sačuvane. Zbog toga se o dijelu zadaća sudionika može samo nagađati. Za 1. i 2. dobrovoljačku čem u zapovijedi 1141 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-58/91 od 15. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-60/91 od 16. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-318/1-91 od 16. 10. 1991., Izvješće. 1142 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ od 15.10.1991., Naređenje za borbu broj 101. 1143 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991., Borbena zapovijed, Op. br. 24. 1144 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek, KLR-36/92 od 6. 3. 1992., Saslušanje okrivljenog I. K; VSA MORH: MORH, SIS, Odjel Sinj, Br. 1080-183/1-1994 od 10. 9. 1994., Službena bilješka o informativnom razgovoru; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-66 od 17. 10. 1991., Izvješće. 196 stoji da se nakon zauzimanju Marinaca angažiraju prema provotnoj zadaći, vjerovatno na ulasku u Vukovar.1146 U toku 17. listopada na područje Ivankova prikupljeni su pridodani dijelovi 122. brigade HV, 2. bataljun s potporom, baterija samohodnih haubica 122 mm i baterija protuoklopnih topova 100 mm. S njima su stigla i četiri samohodna borbena vozila trocijevnih protuzračnih topova 20 mm. S prethodno dovedenom četom, 122. brigada pod zapovjedništvom 109. brigade HV na području Vinkovaca imala je 342 pješaka.1146 Zapovijed za odlazak odbilo je 26 vojnika pa je Zapovjedništvo brigade tražilo od Sekretarijata za narodnu obranu iz Đakova pokretanje kaznenog postupka protiv njih.1147 Drugi bataljun 3. brigade ZNG-a dobio je zadaću da s preostalih 20 ljudi 1. i 3. voda do 9 sati 19. listopada zaposjedne tt 101 (područje Zidina) i uspostavi nadzor na tom području. Postav s kojeg su povučeni dobila je za nadzor 2. dobrovoljačka četa.1148 Od 18. hstopada na raspolaganje Zapovjedništvu OG 'Vukovar, Vinkovci i Županja" stavljena je četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Osijek Tog je dana i Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovara, Vinkovaca i Županje počelo raditi.1149 Od ljudstva koje je s područja Iloka izbjeglo u Županju zapovjednik Operativne grupe planirao je ustrojavanje diverzantskih skupina od 15 do 30 ljudi za akcije u dubini protivnika, konkretno na potezu Tovarnik - Ilok Zapovjedništvo 131. brigade HV nije bilo u stanju odmah izvršiti zapovijed, jer nije imalo točnu evidenciju za oko 10.500 prognanika u Županji.1150 Sa 109. brigadom HV u napadu se nije previše računalo. Poduzimane su mjere za pretvaranje njezinih dijelova u Vinkovcima u manevarsku postrojbu. Sa zapovjednicima vinkovačkih gradskih vodova dogovoreno je njihovo spajanje u četiri čete koje su polukružno raspoređene za obranu grada.1151 Brigada je nakon toga bila u rasporedu s 1. bataljunom na crti: Lipovac - Nijemci - desna obala Bosuta - Privlaka - Kunjevci, po dubini do Spačve; 2. bataljun je držao crtu na pravcu Mikanovci - šuma Durgutovica - Lapovac - Jarmina. Grad su branile četiri čete razmještene kružno po vanjskim rubovima grada s dubinom do jednog Page 142

Bitka za Vukovar kilometra.1152 Osim izravnim zadaćama obrane, Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tih se dana bavilo i planovima oko ustroja topništva, što je bio jedan od važnijih problema Operativne zone. Iako su topnička oruđa stizala, zbog neriješena ustroja usitnjavana su i korištena pojedinačno ih u najboljem slučaju kao baterije od četiri oruđa. Ustroj haubičkog divizijima 152 mm naredio je Glavni stožer HV, što se nije uspijevalo provesti u djelo zbog stanja u kojem su bile postojeće haubice. Od devet oruđa samo su tri imale nišanske sprave, a ostale su bile bez ikakva pribora za vatru, bez sredstava veze i motornih vozna za tegljenje. Haubice 152 mm 1145 SVAMORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991., Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6. 11)6 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-121 od 17.10. 1991., Naređenje br. 1; SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br., Br. 2121-06-91-132 od 17.10.1991., Zapovijed za marš; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br„ Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991, Dnevno izvješće. 1147 SVAMORH-122. br. HV: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-140 od 18. 10. 1991, Sekretarijatu za narodnu obranu. "4S SVA MORH-ZOGV: Zapovjedništvo operativnih snaga Vukovara Županje i Vinkovaca od 18. 10. 1991, Borbeno naređenje. "4'J SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991, O aiktrvnostima jedinice spec. namjene PU. 1150 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-33/91 od 23. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: Zap. 131. br. HV, Str. pov. br. 9-1/91 od 23. 10. 1991, ZOGVVŽ. 1151 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. brHV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991, Izvješće. 1,52 SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-337/1-91 od 20. 10. 1991, Izvješće. 197 koje su ostale u vlnkovačkoj vojarni nakon odlaska JNA bile su bez zatvarača. Za 12 oruđa zatvarači su izrađeni i na njih se moglo računati tek nakon izvršenih proba. Operativna je zona Glavnom stožeru HV predlagala ustroj topničke brigade ili puka i protuoklopne brigade na razini zone zbog važnosti Slavonije u obrani Hrvatske. Na razini brigada predlagano je stvaranje divizijuna za potporu i protuoklopnu borbu. U pješačke bataljune trebalo je ugraditi minobacačku bateriju od šest oruđa i protuoklopnu bateriju. Čete su predlagane s mmobacačkim vodovima 60 ili 82 mm i vodovima za protuoklopnu borbu.1153 Primjer za prijedloge bio je postojeći ustroj topništva za potporu i protuoklopnu borbu u JNA na razini korpusa, pješačkih, odnosno motoriziranih brigada i bataljuna. Pored neriješenog ustroja topništva, Operativna zona imala je značatnih problema i oko logističke potpore postojećeg topništva zbog raznolikosti kalibara. U dnevnom izvješću od 19. listopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dalo je podatke o angažmanu topništva na vmkovačko-vukovarskoj bojišnici, što je i bio glavni napor zonskoga topništva. Na području Vinkovaca, iz nekoliko postrojbi, bilo je 20 haubica, od čega: tri 152 mm M-84 "Nora", osam haubica 122 mm M-38, pet samohodnih haubica 122 mm, četiri haubice 105 mm M2A 26 protuoklopmh topova od kojih: 10 kalibra 100 mm MT-12, četiri topa 76 mm M-42 "Zis", šest samohodnih topova 90 mm M-36 i šest netrzajnih topova 82 mm. Minobacača je bilo čak i najmanje, samo sedam od čega četiri 120 mm i tri 82 mm. Od raketnog oruđa bilo je sedam lansera protuoklopmh raketa POLO-9-K-11. No ta za hrvatske prilike impresivna količina oruđa tek je dijelom bila u uporabi. Od haubičke baterije 152 mm "Nora" angažiran je samo vod (dva oruđa) jer se raspolagalo samo s 43 metka. Baterija od četiri haubice 122 mm iz 122. brigade HV imala je jedan borbeni komplet streljiva (48 metka po oruđu). Baterija haubica 122 mm 109. brigade imala je 118 metka, a baterija 105 mm imala je dva borbena kompleta (60 metaka po oruđu). Baterija topova 76 mm imala je po jedan borbeni komplet, kao i minobacačka oruđa. Protuoklopno topništvo raspolagalo je sa streljivom od pola do jednog borbenog kompleta, a baterija samohodnih oruđa 90 mm bila je na poporavku i pripremama za uvođenje u borbu. U posjedu 124. brigade HV u Vukovaru bile su četiri haubice 155 mm, pet gorskih topova 76 mm, tri protuoklopna topa 76 mm, devet minobacača 120 mm, 15 minobacača 82 mm i tri 60 mm.1154 Zapovijed Glavnog stožera od 18. listopada za prekid vatre od 17 sati 18. listopada do ponoći 20. hstopada, zbog prolaska humanitarnog konvoja za Vukovar, ukočila je napadne planove Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, jer je bila dužna pridržavati se zapovijedi za prekid vatre. Grupa je dobila i zadaću da osigura prolazak konvoja u svom pojasu nadležnosti.1155 Smanjenjem sukoba oko Vinkovaca Armija je mtenzivirala napade na područje Osijeka. Višednevni pritisci usmjereni su na TenjsM Antunovac, što je napokon i Zapovjedništvu Operativne zone postalo sasvim jasno, uz ocjenu da Armija usprkos gubicima ne odustaje od napada.1156 1153 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10. 1991., Page 143

Bitka za Vukovar Orgarnzacijsko-formacijska rješenja za art. jedinice. 1154 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19.10.1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 122. br, Br. 2121-06-91-136 od 17.10.1991., Dnevno izvješće; SVAMORH-ZOZO: Pregled imajućeg stanja po artiljeriji u OZ Osijek. Telefaksirano u Zagreb 21. 10. 1991. u 20.35. Nisam pronašao stvarni nadnevak nastanka pregleda. 1155 SVA MORH-ZOZO: GS HV, KL 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće. 1156 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-72/91 od 18. 10. 1991., Izvješće; SVAMORH-ZOZO: Zap. 109. br HV Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. 198 Po zapovijedi potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske od 15. listopada novi konvoj organiziralo je Ministarstvo zdravstva. U dogovoru sa zapovjednikom obrane Vukovara i ravnateljicom Medicinskog centra Vukovar dogovorena je ruta pravcem Nuštar - Marinci -Bogdanovci - Vukovar. Područje između Bogdanovaca i Vukovara bilo je nesigurno jer je bila pod nadzorom pobunjenih lokalnih Srba.1157 Nakon što je hrvatska strana dala dokaze da JNA nadzire te snage, dobila je pismenu garanciju za "sigurnost konvoja i prolaza na dijelu trase (puta) gdje se nalaze neregularne oružane formacije".1158 Dane garancije nisu predstavljale zapreku Armiji za noćno granatiranje Vukovara iz Negoslavaca i dnevno Nuštra iz Pačetina. Nuštar je osim topništvom napadnut i zrakoplovima1159 Konvoj sanitetskih vozila 18. hstopada krenuo je iz Zagreba prema Đakovu i Starim Mikanovcima, gdje su organizirane privremene ratne bolnice. Konvoj je ujutro 19. listopada 1991. bez problema stigao do Vukovara, iz njegove su bolnice ukrcana na vozila 103 ranjenika. Pri povratku u Vinkovce konvoj je pred Bogdanovcima skrenut s dogovorene maršrute, prilikom čega je jedno vozilo naišlo na minu. U eksploziji je ranjen vozač i dvije medicinske sestre iz Švicarske. Nakon toga dogovorena je promjena postojećeg pravca u novi pravac: Petrovci Jankovci - Orolik - Šid - Llpovci."60 Krećući se po tom pravcu konvoj je u Lipovce stigao u 22,35 sati. "Nakon prolaza kroz Županju stigao je u Mikanovce. Jedan dio ostao je u Mikanovcima, a drugi je produžio put Đakova i tamo stigao u 00,05 sati". Nakon višesatnog predaha dio ranjenika prebačen je u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje.1161 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara, Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile.1162 Zbog granatiranja Vukovara 21. hstopada, odgovoreno je iz Vinkovaca s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm.1163 Pokušaj Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja da kontaktira s predstavnicima Armije za područje Vukovara nije uspio. "Sve dok JA polazi sa pozicije da mi nismo legitimni sugovornici i da našu predaju vide kao početak pregovora, s njima se nema što govoriti", bilješka je u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe.1164 Iz dopisa koji je Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFUI uputio Glavnom stožeru HV, krivcem za prekid primirja prozvane su hrvatske snage, na čiju se vatru samo dao "odgovarajući odgovor".1165 Na području Vinkovaca Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja bavilo se sređivanjem stanja u svom pojasu nadležnosti. U toku 21. hstopada obiđen je Nuštar, u kojem su u "skladu s pronađenim stanjem poduzete mjere" za postavljanje novih minsko eksplozivnih prepreka. U područje Nijemaca dovezene su tri različita topovska oruđa (152, 1157 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10.1991., Predsjedniku Vlade, Izvješće o evakuaciji ranjenika Iz Vukovara 1158 Ista, SVA MORH-GSHV: Zamjenik komandanta 5. VO, Šefu Promatračke misije EZ u Jugoslaviji. 1159 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 525-123-74 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 19. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: Zap. 109. br HV, Br. 04-321/1-91 od 19. 10. 1991., Izvješće. ",i0 RH, Ministarstvo zdravstva od 22. 10. 1991., Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1161 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće; SVA MORH-GSHV7: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., Izvješće o konvoju. llli2 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str. pov. br. 5 25-123-78 od 20. 10. 1991., Izvješće. 1,03 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991.. Izvješće. 1164 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Dnevno izvješće, <m SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ od 21. 10. 1991. u 14,15 časova, Page 144

ako je suditi prema izvješću 109. 1991. DEDAKOVIĆ-JASTREB.1169 Broj minobacača 60 mm na uporabi pri MTJP-u nije bi poznat. Najvažniji dio izvje> svakako je bila procjena topničkih oruđa. 1168 SVA MORH-ZOZO: Zap. Slavonska Požega"7'. 525-123-84 od 22. Od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je uvođenje reda u organizaciju topništva zbog njegove raštrkanosti zbog koje se "njihova upotreba ne može kontrolirati"."71 Nekoliko dana kasnije. Bitka za Vukovar. ali za to vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Glavni stožer HV mogao je odvojiti samo 100 projektila. 10. iako je zbog razlk«! kalibara otežavalo logističku potporu.1172 Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta 1166 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.. Mah Lošinj. Nije zaboravio napomenuti da takvo i slično izvješće šalje već nekoliko puta. HV. Buzetu. Str. 1170 SVA MORH-109. 200 neobičan. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. kojima je vlasnik bio "nepoznat". Tražena haubica 155 mm također nije mogla biti dana jer je svih devet. od 10 koliko je pretpostavljao da ih ima na području Vinkovaca. a ona sama ni> _ imala pišam trag dovođenja. Kutina1175. 1991. brigadi HV. 109. Stanje artiljerijskog oružja u zoni Vinkovci.. Ur. Pov. Daruvar. koja se ubrzano ustrojavala. br. br HV. 82 mm i jedna haubica 105 mm. 10. D. odnosno mine.155 i 203 mm. 803-05/91-01/135. Dnevno Izvješće. 1991. 10. 189. što je bilo znatno ojačanje 2. 525-122-22/91 od 21. listopada. 5120-25-91-1 od 25. od 300. listopada. 10. listopada. brigu. br. 1172 SVA MORH-ZOZO: GS HV. haubice kalibra 122. 1167 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10.Nuštar . Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. HV Str. 10. 1991. "Bogdanovce. br.Mrzović . 1991. Ur. KL 8/91-01/167. "ra O tome se nešto govori i u knjizi. Kl. 10. brigade HV. Vukovar i Borovo naselje brani 124. Oklopništvo je pojačano s dvije posade za tenkow? VI 84.1166 Stanje na istočnohrvatskoj bojišnici Zapovjedništvo Operativne zone Osijek opisalo je _ listopada u izvješću Glavnom stožeru HV Crta obrane na vukovarsko-vinkovačkom Dodrucji bila je na pravcu: Koritna . brigade HV tražio je i dodjelu šest top haubica 152 mm. odakle Ih se nije moglo izvući. koliko ih je ukupno imao. 525-122-34/91 od 23. a koje su prema podacima iz Vinkovaca bile u Bjelovaru. Samohodne haubice koje su tražene. Štitara. RUNTIĆ. Traženo je i oružje od puške do topa. br HV: Zap. brigade bilo je razvidno da se za haubice 105 ir. Samobor i Velika Gorica zatražio streljivo za sve tipove topničkog."68 U odnosu r.. br. Izvješće. Bataljun je po dijelovima bio razmješten [• četama za obranu Cerne.1170 Pored postojećeg topništva.1176 Dan kasnije molba je ponovljena i dostavljena većini kriznih štabova u Republici Hrvatskoj: Delnicama. 9-1/91 od 23. bila su to četiri višecijevna lansera raketa 128 mm jedna haubica 155 mm. 27. 10. pov. br.Otok . Vinkovci i Županja. top-haubicu 152 mm. SVA MORH-ZOGV: GS HV. šest gorskih topova 76 mm. Županja tražilo je novih šest ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih. protuoklopnog i protuzračnog topništva koje je bilo u naoružanju postrojbi Operativne grupe. Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm. Vrbanje i Drenovaca. Konkretno. bilo u boljem položaju.Bitka za Vukovar GSHV 199 106 i 76 mm). Str. 131. On je od kriznih štabova Slavonski Brod. 1991. Glavni stožer HV obavijestio je sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično. topništvo je 23. Načelnik topništva 109. stanje od 19. Ivanić Grad. koje je za tadašnje hrvatske prilike bilo doista respektabilno. Vinkovci. Našice. Str. Iz izvješća je bilo jasno da Zapovjedništvo Operativne zone Osijei ima nešto drukčije podatke. Valpovo"74. A MIRKOVIĆ-NAD. Donji Miholjac. Str. 525-122-36/91 od 24. 5120-25-91 od 27. Bošnjaka.Jarmlna . brigade iz Županje predat je 131. 15 minobacača 120 mm. M. Str.Nijemci Lipovac. a njihovo "pronalaženje" i uvođenje u uporabu pripisuje se potpukovniku Dedakoviću. pov. br. Naređenje po artiljeriji.. bilo neispravno i bez streljiva.1167 Treći bataljun 109. brigade HV i dijelova 2.. koje su stigle sa izobrazbe iz Slavonskog Broda. br. Dnevno izvješće. br. Iz izvješća 109. Branjena je od 109. jedinica MUP-a i crnu* stanovništvo koje se nalazi u okruženju". br. 1171 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljunu 109. te rakete 128 mm. 10 minobacač. 04-358-01/91 od 23. Gradišta.:-stanje popravilo jer je prijavljeno postojanje 1000 projektila za njih.Ivankovo . Bujama Page 145 . br. 1991.. i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate. 1991. koliko ih je bilo na Borongaju. br.Komletinci . Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati.Vinkovci . pov. Bjelovar. pov. Virovitica. Podravska Slatina. bile su u borbama u području Novske.Privlaka . bataljuna brigade ZNG-a.

""' Krizni štab onćlne Slavonska Požega stavio je na raspolaganje kamion (200-300) granata 100 mm za tenk T-55. Zap. 1991. Glavnom stožeru HV dana je i nova procjena JNA Snage na pravcu Šid -Tovarnik .Bitka za Vukovar Koprivnici. br HV. 20 raketa za VBR 128 mm.. 10. mehaniziranu brigadu i 4. proleterske gardijske mehanizirane divizije i 252. br ZNG. 1991. br. 109. n"'J Zapovjedništvo 126. konačnoj pobjedi nad okupatorom. """ Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55. KL 8/91-1/06. br. Splitu. br. Str. KL S. Trnju. 1991. 1991. 107. Maksimiru. 1181 "Iako cijenimo hrabrost. 1175 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bila je to pogrešna procjena za oko 50 posto. Poreču. 104/91 od 27. Zap. 321-2/91 od 27. u ovom trenutku ne možemo udovoljiti Vašoj molbi jer ne raspolažemo traženim oružjem i borbenim sredstvima". Sesvetama Krapini. 8/91-01/07.. 60 mina za minobacač 82 mm i 100 granata za tenk T-55. napore i uspjehe branioca Vukovara i istočne Slavonije i suosjećamo s njihovim teškoćama. Krizni štab. bolesnike. 201 ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih transportera sa sredstvima potpore. 1991. pov. Zadarskog sektora. 1991. Pored snaga u neposrednom borbenom dodiru obavještajni podaci upozoravali su na mogućnost nasilnog prijelaza rijeke Save i pokušaja prodora pravcem Lipovac Županja. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. Osijeku. 120 granata 76 mm.. Potvrda o prijemu robe. SVA MORH-ZOGV: Skupština Općine Đurđevac od 29.. Br. samost. Šibeniku. Kriznim štabovima.1178 Solidna količina streljiva stigla je iz Sinja"79 i Zadra. Spremni smo prihvatiti i zbrinuti u našim hotelskim i drugim objektima ranjenike.Marinci . poput Buzeta i Hvara nije mogao pomoći osim moralnom potporom (Buzet)1181 hi zbrinjavanjem civila (Hvar).. 24/91-2 od 30.. jedan netrzajni top i 12 granata za njega. 525-122-45/91 od 27. brigadi HV u Vinkovcima i postojećim dijelovima 131. 10. 10. Zapovjedništvu OO Vukovar. Vrbovskom. 190 mina za minobacač 82 mm.. Senju. br. Vinkovci i Županja. brigade HV u Županji. Krizni štab. Pazinu. Zaprešiću. osim poruke s dobrim željama SVA MORH-ZOGV: SO Buzet. 1991. Pešćenici. pov. Str.1183 U odnosu na stvarno stanje. listopada 1991. Črnomercu. Susedgradu. Il7:' Zapovjedništvo 56. 10. Ponuda-MTS. 10. Ur. oklopne brigade. Općini Centar u Zagrebu. 96 mina za minobacač 60 mm 1 60 granata za top 76 mm. 10.Orolik .1180 Dio općina. djecu i starce sa vašeg područja i pružiti im potrebitu pomoć i njegu". SVA MORH-ZOGV: Krizni štab Općine Slavonska Požega od 27. Dojave su ozbiljno shvaćene pa je podignuta bojna pripravnost 108. 1991. Đurđevcu"77 i Orahovici. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigadi HV u Slavonskom Brodu. Medvešćaku.Petrovci . Pov. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm 1100 granata 76 mm. SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina za minobacač 60 mm. Naknadno je upisana i zaokružena brojka 200 kom. pov od 29. Zap. MTS je stigao 5. 512-04-91-1 od 29.1 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Trešnjevci. Vinkovcima. Novom Zagrebu. 51 granatu za netrzajnl top 82 mm. sve iz sastava 1. OGVVŽ. 525-122-50/91 od 28. 50 granata za haubicu 122 mm. 11. 1182 "U potpunosti podržavamo hrabre branitelje Vukovara.. 117.1182 U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek uputilo 22. 50 mina 60 mm. Str. Dubravi. Page 146 . 60 mina 82 mm. Rovinju. br. ZOGVVŽ. Vinkovci i Županja 1171 Zapovjedništvo 107. Zagrebu. 525-122-112/91 od 5. Zapovjedništvu OG Vukovar. 1991. bataljuna ZNG Kutina Br. SVA MORH-ZOGV: SO Hvar. br. OGVVŽ. 10. Kriznim štabovima Pored službene dužnosti Dedaković je u potpisu naveo i da je zapovjednik obrane Vukovara što nije bio. KL 815-01/09-01/54. Klanjcu.Bršadin procijenjene su na oko 200 tenkova. Križevcima. Na području od Vukovara do Osijeka JNA je procijenjena na 12. 1991. rez. ZOGVVŽ. Isto je učimo i idućeg dana pri obraćanju kriznim štabovima 1177 Općina Đurđevac odgovorila je da ima mina 60 i 82 mm. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa. Puli. Ur. 2128-02-91-2 str. 1991. 60 mina 120 mm. Labinu. Ur. pov. 140 oklopnih transportera i veći broj sredstava za potporu. mina za netrzajni top 82 mm. 56. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Đakovu.. Lošinju. 10. O. Vinkovaca i Županje i želimo da njihova oružana borba doprinese što skorijem konačnom oslobođenju Republike Hrvatske od agresije jugoarmije i četničkih hordi. te je zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. 126. OGVVŽ. Napad je očekivan u noći 22723. Izvršno vijeće. 2106-02-03-91-2 od 29. Zapovjedniku obrane Vukovara. 10. studenog u sličnom broju. rj.. kao i jedan protuoklopni top 76 mm. samostalnog bataljuna HV iz Kutine stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm. jedan je od odgovora općine koja nije mogla jiomoći. SVA MORH-ZOGV: Zap. protutenkovskih 1 tromblonskih mina i kumulativnih bombi.

525-123-84 od 22. povukao se i zapovjednik obrane Tordinaca s preostalim ljudstvom. pov. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. Dnevno izvješće. br. Dnevno Page 147 .. Izvješće. Županja nije "nije došla na udaljenost za efikasno otvaranje vatre".. 1187 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. listopada prevedene su u stanje smanjene bojne pripravnosti. Ostale jedinice su oko 21. Obrana je prijavila uništenje šest tenkova nakon čega je ostala bez protuoklopnog oružja."89 "U 18. čete 1.ne kreću se po sektorima i zonama obrane 109. 10. "Ovo je po mom mišljenju osnovna slabost tog štaba . čete i 40 iz 2. a ranjeno 11 vojnika. 525-123-84 od 22. pov. brigade HV.Bitka za Vukovar listopada. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bataljuna. 525-122-34/91 od 23. a napad je nastavljen i tijekom 24. 1. Nuštru i Vinkovcima. ali i one su se povukle oko 04. 10. 525-122-37/91 od 24. Županja11'7 Armije je topništvom napadala Vukovar.00 sati došle do zadane linije. i 131.1185 Nakon borbi slabijeg intenziteta i usprkos potpisanom primirju. Skupina iz samostalne čete 109. listopada. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Zbog loše koordinacije među jedinicama (sustav veza). 23.. pov. Zapovjedniku brigade posebno je prigovoreno zbog odbijanja prijedloga da se u Tordince premjesti jedan protuoklopni top 100 mm. Iz Nijemaca je uočen prolazak pojačanja JNA jačine oklopnog bataljuna i divizijuna topništva iz Sida prema Mirkovcima. 1991.. 10.30 sati". pov. brigade HV presporo se prikupila i "čekala pred ulaskom u Tordince". u kojem je bio pod neprekidnom vatrom JNA topništva1'" "Djelovanjem naše artiljerije uspjeli smo utišati ta vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". 1991. 10. 1991. snage 109. 202 Pad Tordinaca Iznenadni napad Armije na Tordince u jutro 25. nakon što nije dobio ni jedno protuoklopno sredstvo za pomoć". brigade HV bilo je odgovorno jer nije opskrbilo Tordince s dovoljnom količinom protuoklopnih sredstava. 525-124-96 od 22. 525-122-38/91 od 25. Zapovjedništvo 109.1194 U ime zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Pačetina i Ostrova bio je nakon nekoliko dana relativnog mirovanja piri znatniji agresivni čin prema obrambenoj crti Operativne grupe Vukovar. 1991. ocijenio je načelnik Štaba Operativne SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10. Izvješće. 1184 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 10. br. Dnevno Izvješće. listopada za branitelj*-Vukovara bio je težak dan. Str. br. Str. 525-122-28/91 od 23. pov. brigade HV zamjereno je i zbog toga što nitko iz njega nije bio u Tordincima tijekom napada na selo. brigade HV. Str. Armija nije napadala oklopništvom i pješaštvom. brigade HV. Jedan poginuli i sedam ranjenih vojnika dnevni je gubitak hrvatskih snaga1188 1183 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Iz Županje su stigle obavijesti o znatnijim pokretima Armije u sjevernoj Bosni prema Hrvatskoj na pravcu Bistro . 10. Napadu je prethodila jednosatna topnička priprema. br. izbila pred mitraljesko gnijezdo i odustala od dalje aktivnosti". a skupina je specijalaca Policijske uprave Osijek "loše vođena od vodiča. br.10. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.10. Str. Vinkovci i Županja bilo je odgovorno zbog tvrdnji da je obrana Tordinaca u redu. br."92 U napadu je poginulo sedam. Str."98 Neuspješni napad na Ostrovo opisao je u svom izvješću zapovjednik 109. nakon čega je počeo napad Armije s 11 tenkova uz pratnju pješaštva. Angažirano je 100 ljudi iz 1. Nuštar i Vinkovce i noću 23724. 525-123-87 od 24.. Vinkovci. brigade HV ujutro 23. 1991... Vinkovci i Županja izvješće o padu Tordinaca potpisao je načelnik štaba Zapovjedništva Operativne Zone Osijek Prema njegovu mišljenju pad sela uzrokovan je nizom slabosti hrvatskih snaga. listopada iz okolnih sela Velike Make.00 sati. Županja. Zapovjedništvu 109.86 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Vinkovci. 525-123-86 od 23. Str. br. 525-122-25/91 od 22. brigade HV oko 17 sati poduzelo je napad na Ostrovo. pov. Str. 1188 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.Liješće . Izvješće. U pričuvi je bio vod V. Izvješće. no ni s tim ojačanjima napadna skupina nije izvršila zadaću. 10."91 Pored njih su angažirane i dvije čete 122.Rajići. 1991.. te time privukao na sebe neprijat.. Str. listopada. Str.1991.. br HV'. pov. Zapovjed. br. Upućene skupine za protuoklopnu borbu "nisu dale očekivane rezultate". Osim topništvom. loših vodiča i nepridržavanja mjera sigurnosti i krive marš-rute 1 ZG vod se samovoljno povukao s dostignute (zadane) linije. Skupina koju je vodio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. mjesne zajednice. artiljeriju i tom prilikom pretrpio gubitke: 2 teže i 2 lakše ranjena borca. 1991. Vinkovci. 1185 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Tordince je branila skupina od oko 140 ljudi iz 109. Zapovjedništvo 109. vod VI. Na te je napade hrvatsko topništvo "žestoko" uzvraćalo. br. Str."90 Napad na Tordince pratili su topnički napadi po Jarnurii.1991.1184 Budući da napad nije izveden. br. pov. želeći privući na sebe dio snaga Armije koje su angažirane prema Tordincima. pov. mjesne zajednice sa 40 ljudi i vod od 30 ljudi iz Zagreba.

brigade HV. Šabana".1991. Istog dana privedeno je kraju postrojavanje 131. 109.Županja radi spajanja sa snagama na pravcu Šid . br. Županja od načelnika Policijske uprave Osijek zahtijevalo je sankcioniranje vođe policijske skupine koja je odbila sudjelovanje u napadu na Tordince. smanjena je opasnost od iznenadnog napada s područja Bosne i Hercegovine. Vinkovci. 1991. Str.1196 Pokušaj vraćanja Tbrdinaca u noći 25726. listopada nije uspio zbog simboličnog odziva planiranih pripadnika specijalne policije iz Osijeka. 10. Vanredno izvješće. "Od planiranih 50-60 policajaca iz Osijeka akciji se odazvalo jedino 12 ljudi pod zapovjedništvom gosp. Vanredno Izvješće.. pov. brigade ZNG-a. Zapovjednik policijske skupine je "iznašao zapovjed svog zapovjednika iz Osijeka po kojoj'.1189 Kao i za prijašnjih kriza i neuspjeha mtenzivirani su radovi na dogradnji obrane koja nije bila na željenoj razini.. br. 525-122-39/91 od 26 10. Konačan zaključak kritičkog osvrta na borbe za Tordince bio je da došlo vrijeme za promjene zapovjednika 109. brigade HV i zapovjednika 3. Brigada je bila bez protuoklopnog Page 148 . 1201 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1197 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. "Zašto nisu stigli protuoklopni specijalci?". odnosno Vojvodine. 525-122-43/91 od 26. 22-23. listopada izravno i načelniku Policijske uprave Osijek1198 Nakon analize pothvata i djelovanja specijalne policije Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 10. s 90-postotnim odzivom ljudstva koje je uglavnom bilo bez naoružanja i osnovne opreme.. 1991. br HV. br HV. Posredstvom stanovnika sela Jamena u Strošince je iz Sida upućena poruka pukovnika JNA Petkovića (vjerojatno u ime 1. Str.Bitka za Vukovar Izvješće. 1991.. 1991. br. 1991. pov.Vinkovci.. tek kada u njih uđu Vinkovčani". pov. 109. 525-122-39/91 od 26. 1991. HL bataljun od 24. Izvješće.1200 Padom Tordinaca Zapovjedništvo Operativne grupe pojačalo je radove na učvršćenju snaga obrane Nuštra..1197 Primjedbe na djelovanje specijalne policije upućene su 26. 1991. 1991. pov. O aktivnostima jedinice spec. 7. Pokratanje krivične odgovornosti. To se moglo provesti traženjem pojačanja iz Varaždina u kojem je bio "solidan neangažiran časnički kadar".. 04-337/91-05 od 25. 04-337/91-06 od 26. brigade HV u Županji. br. Str. Str. proleterske gardijske mehanizirane divizije) sa zahtjevom da stanovnici sela pošalju delegaciju u Jamenu preko koje bi "izvršili predaju sela bez oružane borbe". posebno na području Nuštra. Vinkovaca i Jarmine u jednu otpornu točku sa solidnom dubinom. 1193 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. gdje su pozivani samo građani srpske nacionalnosti. 1196 Joško DADIĆ. 1198 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Br. Br... 1192 SVA MORH-ZOGV: Zap. sa selom Jamena koje je bilo čak i nešto zapadnije od njega Zauzimanjem sela postojala je mogućnost da Armija pokuša prodor u općinu i uklinjavanje s pravca Jamena -Vrbanja . br. Rušenjem željezničkog mosta kod Gunje i ostavljanjem za promet samo pješačkog mosta. 1991. br HV. 204 Prijetnja Županji Istog dana kada su pali Tordinci. 10. Vanredno Izvješće. 109. 525-122-39/91 od 26 10.. pov.1195 Pad Tordmaca dobio je i mjesto u tisku s oštrim komentarom visokonakladnog Slobodnog tjednika na račun Zapovjedništva 109. slična prijetnja pojavila se nad županjskim selom Strošinci. 525-122-53/91 od 28. 04-337/91-06 od 26. Izvješće. 10. Izvješće. Str. pov. kao i području općine Brčko. 11. Ultimatum je dobio na težini dojavama o mobilizacijskim pozivima u Jameni. namjene PU. 525-122-39/91 od 26 10. 1991. 10. Br. 1191 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. br.. 1991. 10. brigada. 10.20° SVA MORH-106. m' SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 10.. bataljuna 3. 109. 1199 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. Izvješće. Br. 1991. Str. 203 zone Osijek Dio odgovornosti pripisana je i zapovjedniku obrane sela jer se za "pomoć i snabdjevanje više obraćao svojoj mjesnoj zajednici (iz koje je potekao) nego Zapovjedništvu brigade". Dnevno izvješće. 10. Izvješće o boravku dobrovoljačke čete LTL bataljuna u Nuštru. Slobodni tjednik.1201 1195 SVAMORH-ZOGV: ZOGFVVŽ. Str. br HV. . Trećoj brigadi ZNG-a zamjereno je da nije izvršila zahtjev da otvori vatru po srpskim naseljima oko Vukovara i Vinkovaca radi rasterećenja Tordmaca.. U protivnom prijetilo se uporabom sile. pov. Vanredno izvješće. Selo se nalazilo na republičkoj granici koju je okruživao teritorij Srbije. 04-337/91-06 od 26. SVA MORH-ZOGV: Zap. se njima zabranjuje da djeluju po noći i da mogu ući u Tordince. 525-122-41/91 od 26. br HV: 106..

br. Soljani i Račinovci također su odbili sudjelovanje u "izvođenju .. akcije iz razloga da se ne zamjere svojim susjedima". 1991. 10. HV. 10. pov. listopada izvršiti preventivni napad i zauzeti selo Jamenu. Vinkovci i Županja planiralo je dijelovima 131. bataljuna 109.Vrbanja . 10.1210 "Diverzantskom akcijom srušena su dva mosta na komunikaciji Morović . brigadi HV da u toku noći sruši most između Gunje 1 Brčkog tako da se onemogući plovidba Savom.1202 Na postojećem stupnju organizacije i s postojećom opremom 131. policijskim snagama iz Županje i Vinkovaca i Inženjerijskom četom iz Slavonskog Broda 29. HV. Pod prividom dobrosusjedskih odnosa i pozivom na naredbu Predsjedništva SFRJ o razoružanju paravojnih formacija iz siječnja 1991. 10. U jutro 27.Otok. Grad je u skladu sa zapovijedi Glavnog stožera HV uređivan za protuoklopnu i protuzračnu obranu a posebno na crti Podgajci . 1991. 131. odnosno Operativne grupe Vukovar. Dnevno Izvješće. Vinkovci i Županja. . Ur. hstopada u selu Jamena. 1991. Zapovjedništva Operativne zone Osijek bilo je na stajalištu da su takvi pregovori pokušaj veleizdaje "interesa hrvatskog naroda" koji se moraju najenergičnije 12(12 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 8/91-01/165. čete 2. Str. 15/1-91 od 25. Krizni štab od 26. br. br. Vinkovci i Županja.1213 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA prema Županji Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Kl.1211 Pored čisto obrambenih mjera. Na daljnje pregovon stavio je zabranu. br. a potom zaposjesti pravce koje su iz područja Strošinci i Gunja vodili prema Županji. pov. Za intervenciju prema Županji trebalo je planirati i pripremiti snage s područja Slavonskog Broda i Đakova. S hrvatske strane u njima je pored predsjednika općinskog Izvršnog vijeća sudjelovao predstavnik sela Strošinci i jedan radnik šumarije u Strošincima.1212 Armija je imala manje obzira prema dobrosusjedskim odnosima. Str. brigade iz sela Strošinci.Vrbanja . protuoklopnom i haubičkom baterijom 122. Protutenkovske mine u području sela postavljene su prethodnog dana. označio je otvaranje novog kriznog žarišta na području Operativne zone. dan kasnije postala je stvarnost. Županja je dobila status objekta prvog stupnja. 131. Izvješće. listopada iz vojvođanskog sela Ilinci Armija je napala hrvatske "snage VBR-om u s. listopada zapovijedilo je 131. s vanjskom crtom obrane Podgajci . inače iz Jamene. iako kratkotrajan. brigade HV Brigada je počela zaposjedati obrambene postave. da bi poboljšalo operativni položaj Županje.. 1991. 1204 SVA MORH-GSHV: Općina Županja. pa je Glavni stožer HV 26. br. 10. Napad na Lipovac. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja.1203 Pregovori oko ultimatuma koje je Armija postavila Županji održani su 26. ZOGVVŽ. Uz postrojbe HV zapovjeđeno je angažiranje snage Narodne zaštite i MUP-a radi postavljanja i organiziranja obrane. S druge strane bio je pukovnik Petković sa suradnicima. pov. listopada. kašnjenja dijela angažiranih snaga i odbijanja djelovanja izvan granica Republike Hrvatske. Vinkovci. brigade HV iz Nijemaca. te ubrzanog i temeljitog stvaranja zapriječenog pojasa. Str. Županja 30. 525-122-38/91 od 25. SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovijed. Lipovac". 1991. br.. Str. na što je skrenuta pažnja u izvješću Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 10.1207 Brigadi je Zapovjedništvo operativne zone Osijek dodijelilo pošiljku naoružanja i streljiva iz Slavonskog Broda. brigade.. SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 5120-01-91-72 od 26.1208 Prijetnja pukovnika JNA Petkoviča od 26.Bitka za Vukovar oružja pa je opremanje njime bilo prioritet.1204 Nakon što je izviješteno o tim pregovorima.. težišno na pravcima koji su iz područja Strošmaca i Gunje vodili prema Županji. Pregovori oko ultimatuma koje je federalna armija usmeno dostavila pučanstvu općine Županja. Dogovoren je nastavak pregovora idućeg dana na istom mjestu. pov.Otok Županjska brigada morala je brzo dovršiti mobilizaciju.1209 U selo su upućene interventne snage specijalne namjene Iz Policijske uprave Vinkovci i jedan vod 1. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. listopada zapovjedio poduzimanje mjera za nadzor svih prilaza na državnoj granici. Napad nije izveden zbog slabe organizacije.1214 Ta je zapovijed Page 149 . Dijelovi 131.Jamena i zaposjednut Lovački dvorac u neposrednoj blizini".203 SVA MORH-ZOZO: GSHV... br. Vladi Republike Hrvatske. U protivnom je prijetio tenkovima. 1991. brigada HV nije bila dovoljan jamac za sigurnost toga dijela Hrvatske.1206 Prijetnja JNA iz Srbije i Bosne ubrzala je uporabu neučvrščene 131.. 205 sankcionirati. brigade HV.1205 Kontakti s Armijom bili su dopušteni samo oko "razmjene zarobljenika i eventualne četničke predaje".. predstavnik JNA tražio je razoružanje Županje. 525-123-89/91 od 25. 16-3/91 od 26. Zamijećen je ulazak njezinih snaga jačine nepotpunog oklopnog bataljuna iz Morovića u lovište Naprečava na granici Vojvodine i Hrvatske.

Izvješće. 206 izazvala dopisivanje između Osijeka i Zagreba. Dunava. Str. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. DodjelaNVO 131.. 10. Predložio je da operativnu odluku donosi zapovjednik zone. 46-2/91 od 30. U izvješću jednog od časnika Zapovjedništva Operativne grupe od 1.. bilješka je koju je zapovjednik Operativne zone Osijek napisao uz tekst zapovijedi. HV. OGVVŽ. 32-2/91 od 29. što je prouzročilo pravljenje terena južno od sela. U spačvanskim šumama trebalo je početi žurnu izradu gerilskih baza i skloništa. 1991. poplaviti selo i natjerati ga na iseljavanje. 1211 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. brigadi. a oružje preda 131. 10. HV. ZOGVVŽ] od 29. Str. 1991..1215 Budući da je u Osijeku brzo ocijenjeno da je zapovjednik Operativne grupe u Vinkovcima uzeo previše ovlasti. Str. Rušenje mosta na Savi. Br. Str.10. Na popisu zadaća koje je trebalo imati u vidu u slučaju veće opasnosti bilo je i izvlačenje dijela stanovništva u šumske zbjegove Spačve... 1991. SVAMORH-122. pov. 1209 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. bataljuna 109. 10.1991. Str. 12. njima se želio spriječiti prijelaz Tuzlanskog korpusa preko rijeke Save. 10.4 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.10. listopada 1991. 1208 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. 1210 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. br„ Zap. br. 1991. 525-123-115 od 31. brigade HV zatražio mišljenje od zapovjednika Operativne zone Osijek koji je zapovijed potvrdio. br. Zapovijed je zapravo bila objašnjenje jedne od zapovijedi Glavnog stožera HV od 17. Str. To je rukom pisano izvješće načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne grupe i primjedbe načelnika Štaba Zapovjedništva Operativne zone Osijek. Izvješće. br. pov.Apševci i 2. 10. Dnevno izvješće. 122. br. pov. Str. Dnevno izvješće. br. bataljuna 131.0 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br. 12.Bitka za Vukovar 1205 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. posebno u graničnim područjima. navedeni akt mi nije poznat". brigade HV zapovjeđeno je da pojača mjere sigurnosti i promatranja u pojasu nadležnosti. pov. Je li most srušen nisam uspio utvrditi. 35-1/91 od 29.1220 Južno od Vinkovaca trebalo je uvezati i uskladiti obrambene zadaće između 1. 525-124-112 od 27. 1991. br. 131. 525-123-109 od 28. što je stalno očekivano. 131. brigade HV na području Lipovac . pov. 1991. 525-122-47/91 od 27. Izvješće o organizaciji obrane u području obrane. 131.1991. Str. s težištem upravo kod sela Jamena. br. 525-123/102 od 28. Isključenjem električne energije selu Jamena prestale su raditi pumpe za ispumpavanje vode. 10.. Korane. 1991. 1206 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.41. 10. brigade HV planiralo dignuti razinu vode..1217 Nakon tjedan dana Zapovjednik Operativne zone Osijek isplanirao je da sa skupinom pričuvnih policajaca razoruža Srbe u selu Jamena. Str. br.1218 Zapovjedniku 131. Pov.1991. SVA MORH-ZOGV: Zap. naglasivši da "zapovijed za rušenje mostova preko r. Zapovijed. te da s druge strane Save pokušaju prepadima "nanijeti što više gubitaka agresorskoj JA i četnicima". Izvješće.10. Kronologija. Izvještaj 1 odobrenje. Kupe. 1991. 10. br. Suglasnost zapovjednika Operativne zone upisana je na izvješću. br. pov.1221 Razoružanje Jamene zapelo je zbog nedolaska pohcijskih snaga iz Osijeka pa je Zapovjedništvo 131. brigade HV na području Nijemaca. 525-122-103/91 od 1. br. Izvješće.1223 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1207 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. HV: Zap. u 8. 10. HV Str. a generalnu odluku u obliku instrukcije Glavni stožer HV. pov. Ne realiziranje planiranog napada-Izvješće. 1212 SVA MORH-ZOZO: Zap.. 10. 1991. studenog piše da jedna četa 2. 109. 1991. brigade "kontrolira željeznički most koji je potpuno spreman za rušenje i daje jedan vod za rezervu". Page 150 . Str.. pov. 10. Br. Izvješće.Š. 1991. 1213 SVA MORH-ZOZO: Zap. "Gospodo.. 525-122-47/91 od 27. Telefaksirano 27. pov. 525-123-93 od 26.. uništi skelu i čamce na Savi kod istog sela i likvidira "četnike u rejonu Debrnja i Smogvica". neprijateljskim snagama i problemima s kojima se obrana susreće. Str.1222 Na taj način stvarano je područje neprohodno za tenkove i otežan prijelaz preko Save. 04-337/91-07 od 27.. SVA MORH-ZOGV: [N. Str. pov.1216 Glavni je stožer 1. 525-122-61/91 od 30. 11. bataljuna 131. brigadi HV. 32-1/91 od 28. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. pov. pov. 1991. br. Prvo je zapovjednik 131. Save. odnosno predsjedniku Republike". 10. 1991. HV Str. Dnevno izvješće. SVAMORH-ZOZO: Zap.. br. pov. br. 131. br. br. Izvješće. koje je bilo prirodni mostobran na tom području. br. studenog prijedlog odbio. listopada. 10. 131. zapovjednik Operativne zone od Glavnog stožera HV tražio je tumačenje dileme oko ovlasti za donošenje odluke o rušenju mostova i ostalih važnih objekata u Operativnoj zoni.1219 Mjere su bile preventivne. br. Mrežnice i na Jadranskoj magistrali i otocima pripada Glavnom stožeru Hrvatske vojske. 10. 262/91 od 29. 525-123-94 od 27. 1991.. 525-124/116 od 27. br. br HV. SVA MORH-ZOZO: Zap.

79-2/91 od 7. 1991. koja se zapahla. 525-122-147/91 od 7. 1220 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Primopredaja municije 122 mm za H-122 D-30 i "Gvozdiku". Županja težišno su bili na području Vukovara. OZ Osijek. Izdavanje municije. listopada zapovjedio da se Operativnoj grupi Vukovar. pov. Str. br. Str... 1991. 1991. Na ostalom dijelu bojišnice. pov. Na području Vukovara i Vinkovaca Armija je prema procijeni ispalila desetak granata oko zgrada sekretarijata za narodnu obranu i policijskih uprava. 10.. hstopada protekla je relativno mirno. Str. Str. pov. Obavještajna Informacija '-' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 128. Izvješće. 11. pretežno na prometnicu Vinkovci . 5120-03-91-1 od 1.1227 Sudbina tih granata ostala je nejasna. Županja preda 200 metaka za top 130 mm. br. Zapovjedništvo Operativne grupe zbog toga je od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražilo veću količinu projektila za topnička oruđa kalibra 122. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. U. pov... Vinkovci. HV Br. Zbog straha od protuzračne obrane. 1991. Od Zapovjedništva 108. pov. jer u Vukovaru "nema više artiljerijskih projektila kojim bi se grad mogao braniti. 207 Sređivanje vinkovačke bojišnice U toku 27. 1991. SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-47/91 od 27. 1220 SVAMORH-GSHV: Zap. Dnevno izvješće.. pov. koje je brigada navodno imala. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. Str. pov. pov. držalo se većih visina pa hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. 1991. a Operativna zona Osijek 100 metaka 130 mm.1991.1229 Usprkos mračnim predviđanjima. Henrikovci". br. listopada napadi JNA na području Operativne grupe Vukovar. 10. brigade HV isporuku granata. listopada nisam pronašao u fondu Zapovjedništva Operativne zone Osijek a ni u fondu stvaratelja SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 5120-25-91 od 30. Cerića i Pačetina napadnute su hrvatske snage u Nuštru i Vinkovcima. br. 525-122-137/91 od 7.1228 U međuvremenu je Glavni stožer HV 30. Vinkovci. 525-122-78/91 od 1. zahtjev za pomoć proslijedilo je Glavnom stožeru HV u Zagreb. br. brigade iz Slavonskog Broda zatraženo je da Operativnoj grupi Vukovar. i23o SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Str. KL 8/91-01/193. noć 28729. Županja 1. 10. 525-122-32 od 7. 1223 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-127/46 od 29. 122» SVAMORH-ZOGV: GS HV Kl.Nuštar. Str. Dnevno Izvješće. 1222 SVA MORH-ZOZO: Zap. Ur. Str. 525-130/5 od 7. br. br. bez pokreta snaga.1225 Zamijećeno prikupljanje Armije na području Borova Sela i Ovčare navela je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 525-123-110 od 29. br. pov. Županja na procjenu da u "toku sutrašnjeg dana /29. 11. Urgentni zahtjev za projektile. br. Bršadin i 1 tenk u s. U Vinkovcima je pogođena vojarna.. iz Mirkovaca. osiguranje. što znači da ih brigada do tada nije predala. pov. Ratno zrakoplovstvo napadalo je više no prethodnih dana. 1228 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Pov. 11. Str. Operativne grupe Posavina i Banija dobile su također po 200. Jarmim. 11. 1991. pov. 803-05/91-03/168. 525-127/46 od 28.1224 Idućeg dana JNA je uglavnom djelovala topništvom po Nuštru. Izvješće. Vinkovci i Županja preda postojeće količine streljiva za haubicu 122 mm D-30 odnosno "Gvozdiku". 1991. U. 1991. Ur. Str. 10. 1991. 525-122-33 od 7. Zapovijed Glavnog stožera HV od 17. br. pored Lipovca u županjskoj općini. pov. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. br. Izvješće. 11. br. Izvješće.10. 11. 1991. Načelnik tehničke službe Zapovjedništva Operativne zone Osijek dan kasnije obratio se Zapovjedništvu 108. SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 152 i 155 mm. Traži hitnu provjeru i obavijest o municiji. br. Budući da Zapovjedništvo Operativne zone nije moglo ispuniti traženje iz Vinkovaca. 1991. 525-123-164 od 8. Vinkovci. Str. a ista je situacija s topništvom u Vinkovcima".Bitka za Vukovar i:. Urgentni zahtjev za projektile. Negoslavci. pov. Str. br. Privlaki i Vinkovcima. Vinkovci. Page 151 .T SVA MORH-ZOZO: GSHV. 131. Uništeno je skladište municije u blizini s. 1227 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. Str. te bi to "mogao biti jedan od posljednjih dana obrane".. studenog tražio je od 108. 1991... Vinkovaca 1224 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 525-127-127/49 od 2. Zapovijed za inž. 10. Borbena zapovjed br 26. Hrvatske su snage na napade JNA "žestoko" odgovorile i prisilile "neprijatelja da svoje zapovjedništvo premjesti iz s.1226 Zapovjedništvo Operativne zone napravilo je ono što je bilo u njegovoj moći./ predstoji žestoki napad na grad Vukovar". 10. 10. 11. br. 1991. 525-122-51/91 od 28. ali da ih ne želi dati.1230 Dan je protekao u mtenzivnim napadima armijskog topništva i zrakoplovstva po području Vukovara. 121'J SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-123-109 od 28. 1991. brigade HV na način koji se mogao protumačiti kao otvorena sumnja da brigada ima tražene granate. a nije imala oruđa za njih. br.

s napomenom da ga u "svojoj nadležnosti riješi". pov. 1236 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Diverzantskim akcijama i topničkom vatrom na neprijateljske kolone. 1991. jer je njegova obrana držana oslabljenom zbog zauzimanja Tordinaca. pov..Nijemci. pov. između Negoslavaca i Vukovara uništena su dva autobusa. Izvješće. Dnevno Izvješće. Izvješće. 525-123-113/91 od 30. Osim od Glavnog stožera HV. Str. Izvješće. 10. 11. 04-337/91-09 od 30.Lipovac.1235 Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina. 1235 SVA MORH-ZOZO: Zap. i 122.1238 Dobiveni zahtjev za pomoć Glavni stožer HV istog je dana proslijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.Vinkovci. 10.1237 i nije izveden. br.Apševci i Morović . 10.. Dnevno Izvješće. listopada napravila je plan napada na selo Ostrovo. zaključeno je u zapovijedi. Zapovjedništvo Operativne grupe pomoć je zatražilo i od Ministarstva unutarnjih poslova. br. 1991. 10. 209 Zbog dojava o koncentraciji jačih snaga JNA na pravcima JJača . a u obranu pravca uključene su i samohodne haubice 122 mm. Napad je pratila jaka topnička vatra po Nuštru i ostalim dijelovima vinkovačke opčine. Str. traženo je poštivanje reda. 525-123-111 od 29. br HV Br. 1233 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1231 U borbenom rasporedu 109. brigade HV iz Osijeka. iako ne izričito.. ™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Bitka za Vukovar 208 i Đakova. kao i snaga Tuzlanskog korpusa južno od rijeke Save a nasuprot Županje. 1991. br HV. opis je 30. iako to nije naznačeno na primjerku za Glavni stožer HV. Rezultat bi bilo odsijecanje Vinkovaca sa zapadne strane. ah dano je do znanja i da se ne može pomoći. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1. 10. brigade HV u području "Mala Bosna" prestrojavane su za bolji raspored. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.. brigade HV bilo je promjena uvođenjem jedne dobrovoljačke čete iz Zagreba u Privlaku radi držanja postava duž šume Zvirinjac. 34/2-1991 od 8. Cerić su uništena 2 tenka sa posadama. Zauzimanjem Ostrova "osujetićemo planove neprijatelja i stvoriti uslove za oslobađanje privremeno zauzetog sela Tordinci". Obrana Bogdanovaca odbila je jak tenkovsko-pješački napad iz pravca Marinaca. Prijavljen je i prekid prometnice Šid . listopada na vinkovačko-vukovarskoj bojišnici od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1233 Na zapadnom području Operativne grupe ubrzano je rađeno na konsohdaciji obrambenih snaga u području Nuštar .. Br.1236 Nastojeći popraviti taktički postav Zapovjedništvo Operativne grupe 30. br. Str. jedan kamion i dvije kampanjole-sva vozila su bila puna četnika. br HV. Topničkim djelovanjem iz s. 525-122-62/91 od 30. 1991. Zapovjed. br. pov. Za napad. pov. a i tada samo uz potvrdu. čišćenje i ovladavanje Ostrovom određene su postrojbe specijalne namjene policijskih uprava Osijek i Vinkovci i manje skupine 109. 1991. Napad je planiran zbog procjene da Armija priprema napad kojem je cilj zaobići Jarminu i s osloncem na Karadžićevo izbiti na prometnicu Mikanovci . 525-122-55/91 od 29. JJinci . Pov.Jarmina. br. br. Str. Snage 109. Borbena zapovjed Op. Str.1230 Poruka Glavnog stožera bila je jasna.Vinkovci . Zahtjev je dostavljen na znanje i Zapovjedništvu Operativne zone Osijek. Pretpostavlja se da je bilo više desetina mrtvih i ranjenih". Dnevno izvješće. 130. listopada od Glavnog stožera HV zatražilo je pomoć u jednom borbeno iskusnom bataljunu. studenog 1991. a da se Operativna grupa u Vinkovcima obavijesti da je njihov zahtjev dostavljen njihovom prvonadređenom... u s. br. 109. 10. 1991. Hrvatske snage prijavile su uništenje oklopnog borbenog vozila u Ceriću i tenka na Henrikovcima. 525-122-65/91 od 30. koje su u toku dana ukopane na vatreni postav. 109. 1234 SVA MORH-ZOGV: Zap. Bogdanovci gdje su naši borci s uspjehom odbijah sve napade agresora. Petrovaca i Vukovara. 1237 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. koji su uključeni za pojačanje prve borbene crte prema Ceriću. brigade HV Napad je trebao početi u jutro 1.1232 "Na Vinkovačko-Vukovarskom bojištu borbe su se vodile oko s. osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest).Vukovar u blizini Tovarnika kao rezultat rada ubačenih diverzantskih skupina u zaleđu Armije na području Vinkovci -Vukovar Županja. Izvješće. Županja 30. Nijemci razbijena je i zaustavljena kolona koja je sa transporterima išla prema Mirkovcima.1234 Obrana Nuštra pojačana je četom od 103 dragovoljca iz 3. pov. 10. 1232 SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. 525-122-64/91 od 30. 04-337/91-08 od 29. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. U rajonu kote 107. bataljuna 130.. Vinkovci. 1991. Traženo je slanje opremljene i Page 152 .. zabranjeno je napuštanje područja Vinkovaca. 1991. br. Str. s težištem kod željezničkog mosta na Bosutu. 10. odnosno odobrenje općinskog Sekretarijata za narodnu obranu.

Vrbanja Brčko. Uvjet za dolazak bilo je odobrenje ministra unutarnjih poslova. 1991.. Kl. SVA MORH-GSHV GS HV.. Brigada je neugodno iznenađena upadom srpske diverzantske skupine u njezin borbeni raspored sjeverno od Otoka.Nuštar". koje je trajao do 15. iako nije napadalo ciljeve na zemlji. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek procjenjivalo je da Armija privodi kraju pripreme da "dejstvima duž auto-puta Batrovci . Glavni napor brigade bio je na utvrđivanju postava oko Vinkovaca.1242 Kraj hstopada na vukovarsko-vinkovačkoj bojišnici bio je poput prethodnih dana.Babina Greda. 3. brigade ZNG-a. 1991. br. Prijavile su uništenje pet tenkova. jednog oklopnog transportera i jednog zrakoplova U napadu su sve postrojbe. Obrazloženje prijedloga zapovijedi. Predviđano je da oklopno-mehanizirane snage JNA južno od Osijeka namjeravaju postupno poboljšati operativno-taktički postav u području Tenjski Antunovac Ernestmovo . Procijenjeno je i da na području Baranje Armija ima na vrlo jaku oklopno-mehaniziranu skupinu koja namjerava topničkim napadima oslabiti hrvatsku obranu. "Nep.Županja i Bos. iznevjerile očekivanja prvenstveno kašnjenjem na polazni postav.. Drenovci. br. Ur.1245 Zapovjedništvo Operativne grupe u Vinkovcima u toku dana u velikoj je tajnosti razradilo plan za napad na Cerić. 1991.. 04-337/91-10 od 31. 10. te da je "obmanjivao . čete 2. bataljuna uključena je i 2.. 1241 Točan nadnevak dolaska nisam pronašao.1243 1238 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade ZNG-a na postavi Sveta Ana dobio je zadaću da spriječi intervenciju Armije Iz pravca Henrikovaca.1246 Ujutro 2. radi proboja "obrane na pravcu Ernestinovo -Vladislavci Čokadinci . četa za specijalno djelovanje iz sastava obrane Vukovara i 2. 5120-01-91-1 od 31. Vod 1. mehanizirane brigade HV. baterija minobacača 82 i 120 mm i jedan do dva voda tenkova i oklopnih transportera.. 525-122-69/91 od 31. pov. brigade ZNG-a. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Laslovo. Str. Za potporu je određena baterija haubica 105 mm iz 109. Jarmina. Ur. 1991.Morovič . Pos. 11. zagrebačka dobrovoljačka četa. no svakako je stigla prije 6.. U sustav obrane pored novopostrojenog 3. Ur. Vukovar i Page 153 . 1243 SVA MORH-ZOGV: Zap. 525-122-112/91 od 4. a potom nasilno prijeći Dravu u području Belišća ih Valpova. 10. br. br. 1242 SVA MORH-GSHV. HV. 112-01/91-01/144. dotadašnji zapovjednik 1. 1240 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. studenog 1991.Babina Greda. Bošnjaci. Zrakoplovstvo je učestalo nadlijetalo bojišnicu. Podgajci. Jamena. 5120-33-91-2 od 26. Pripremno naređenje Op. te komunikaciju Vinkovci . Zap. br.1247 Na napad na Cerić Armija je odgovorila zrakoplovnim napadom i bombardiranjem područja između Cerića i Vinkovaca Napad na Cerić ipak nije imao znatnijog odraza na djelovanje Armije na vukovarskom dijelu bojišnice. 1991.1240 koji je to odobrio. a da je zapovjednik 2. te imenovanje. br. 5120-01-91-1 od 26. 10. Pohcijska uprava bila je voljna pomoći. brigade HV u dnevnom izvješću.1244 S područja Županje i dalje su stizale dojave o koncentraciji Armije na prostoru Jamena .1241 Osim policijske čete u Varaždinu je pronađen i novi zapovjednik 3.. Nuštar. brigade HV i Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Vinkovci. OZ Osijek. 10.Lipovac . pov. GS HV. bataljuna 3. čete za specijalno djelovanje. pov. potpukovnik Ivan Basarac. o čemu se prije kontaktiralo. 525-122-68/91 od 31. četa za specijalno djelovanje iz Zagreba. U pričuvi je bio po jedan vod samostalne čete 109. bataljuna 3. studenoga počeo je hrvatski napad na Cerić. brigade HV 1 minobacački vod 2. "ah nije vršio dobru korekturu vatre". cjelokupnim prostorom južno od r. KL 119-01/91-02/03. artiljerija i danas tuče naše položaje u s. s.Bitka za Vukovar osposobljene čete iz sastava Policijske uprave Varaždin. 10. ovlada . Bosut i da blokira Vinkovce s juga". GSHV 1239 SVA MORH-ZOZO: GSHV. U Ceriću je prema procjeni bila jedna pješačka četa. MTJP-u RH. i Vinkovcima. Orašje . Izvješće.30 popodne kada su se napadne skupine povukle bez znatnijeg uspjeha.. 109. Prijedlog za imenovanje. Za napad je angažirana 1.Batrovci -Ilinci i južno od rijeke Save od Bosanskog Samca do Bijeljine. 210 "HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad" Prvog studenog Armija je intenzivno granatLrala šire područje Vinkovaca. Br. 10. Vinkovci i Županja. Str. Zapovjedništvo OG o stvarnom mjestu svog nalaženja".. kada je dobila prvu borbenu zapovijed od zapovjednika Operativne grupe Vukovar. br. 8/91-01/185. Zarobljena su joj tri vojnika a jedan je nakon zarobljavanja ubijen. Str. pov.. U raščlambi pothvata izišlo je na vidjelo da izvidnici nisu "obavili svoj zadatak u onoj mjeri kako su izvjestlh" zapovjednika Operativne grupe. br. KL Str.. čete za specijalno djelovanje tijekom napada više puta tražio i dobivao topničku potporu.Našice". bilješka je zapovjednika 109. 1991. Samac . osim 1.

Na koncu Je Annija dovođenjem 310. kaže Dedaković i nastavlja.Bitka za Vukovar Bogdanovci jako su napadnuti oklopništvom i pješaštvom. odakle je trebao "izv/šiti dva do tri leta za Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara". pov.. Izvješće. 109. 211 Zauzimanjem Lušca Annija je zadala težak udar hrvatskim obramebnim naporima. Alenka MIRKOVIĆ.1250 Pokušaj da let prema Vukovaru obavi neki od hehkoptera Ministarstva unutarnjih poslova nije uspio jer je MUP imao male helikoptere koji nisu mogli zamijeniti vojni transportni helikopter tipa MI-8. pov. Str.. MUP-u RH. srednjeg samohodnog Page 154 . 'Te. pov. br. Str. mah su. Kl. studenog u 4. Kl.. 525-122-90/91 od 2. ali to u ovakovoj konstelaciji snaga (HV na ovom području nema udarnu pesnicu za napad. 5120-51-91-1 od 5.. Dnevno izvješće. 1991. Str. 525-123-123 od 1.1248 . 04-337/91-11 od 1.. 5120-01-91-1 od 7. '-'J7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vjesnik 6. 11. kada nemamo dovoljno projektila i kad smo sa ljudstvom u nedovoljnom broju. 11. Dnevno izvješće. Ur.11. 833-05/91-03/11. 11. Vinkovci.. Izvješće o udesu helikoptera HT-40. Vinkovci. "Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". potpunosti shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ. br. Pogođen je od pripadnika Hrvatske vojske i usprkos teškom oštećenju i s dva ranjena člana posade uspio se prizemljiti kod sela Gračana na južnim obroncima Medvednice. br.1254 Pad Lušca uznemirio je hrvatske obrambene strukture. Zapovjednik skupine transportne avijacije let je držao nemogućim. Generalu Tušu. Županja u dnevnom izvješću za 2.1991. br.m SVA MORH-ZOGV: Zap. 1991. studenog zatražio od Glavnog stožera HV deset ručnih protuoklopnih bacača raketa i 300 raketa za svakog njih. br. te nose samo 300 do 400 kilograma. br. 13. Pokušavajući pomoći obrani Vukovara.. Pretpostavka o neizvedivosti leta potvrđena je samo četiri minute nakon što je helikopter 4. 12.. studenom 1991.1249 Jedini vojni transportni helikopter MI-8 koji je imala Hrvatska vojska određen je i pripremljen za let s aerodroma Lučko prema Đakovu. Ur.1252 Zahtjevu nije udovoljeno. 1991. Str. 1253 "Ja sam tražio helikoptere od Vekića . SVA MORH-ZOGV: ZOGVVVŽ. Usprkos nadnevku od 3. koji je također zatražen. OGVVŽ. br. studenoga. 1991. te piloti su uplašen: te ovo. Str. brjj|120-51/22-91-l od 7. pov. te ono. studenog poletio. Za prelet bojišta bila mu je nužna lovačka zaštita koju Hrvatska vojska nije imala. Y 1251 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 803-05/91-03/221. Vinkovci.1991.. 11. pa se Armija uklinila u obrana grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. HV. Treba napomenuti da Dedaković u tvrdnju nije uračunao protuzračnu obran-JNA u području od Nuštra do Vukovara i mogućnost preživljavanja takva helikoptera. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Ja sam ga pitai: 'Pa znate h vi što znači tri stotine kilogram. 1991. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. kad nam PZO nije dorasla letnim karakteristika[ma] neprijateljskih zrakoplova). SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1251 Na zahtjev zapovjedništva Operativne grupe Vukvar. 1250 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 833-05/91-04/02. studenoga naglasio je da u ".:' Slobodni tjednik 30. Br. 1991. 2. Proslijeđeno u Glavni stožer HV iz Zapovjedništva Operativn-zone Osijek 3. Borbena zapovjed Op. Mate RAŠIĆ. hjekova za Vukovar? što znači 300 kilograma protuoklopnih sredstava za Vukovar?' Taj helikopter mogao je svat dana deset puta letjeti do Vukovara . Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara.. MI-8 je bio tip helikoptera koji je bio namijenjen za prijevoz ljudstva i tereta u svom zaleđu. 11. 11. ZOGVVŽ 1252 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 525-122-94/91 od 3. '-jr> SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. zahtjev MUP-u za hehkopter ponovljen je 7. to jednostavno nije izvedivo. Dedakovićev zahtjev za hehkopterom Državna komisija koja Je istraživala organizaciju obrane Vukovara iskoristila je da ga optuži da traži nemoguće jer " zna da Hrvatska vojska nema spomenuti hehkopter". br. 1991. Županja u prvim je satima 3. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo 1249 SVA MORH-ZOZO: Zap. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Izvješće. pov.1253 Nešto sanitetskog materijala dostavljeno je u Vukovar 2. pov. 8. 11. 525-122-98/91 od 3. što je s obzirom na s\v vojnostručnu specijalnost morao znati.40. 1991. 12. "Prijetili su da će mi zaklati kćerk. br.nije dozvolio". 1991.. Str.. To je u toku prijepodneva trebalo prevesti u grad hehkopterom. Ste pov. Obrana Bogdanovaca napad je odbila za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. Županja... Zaključci analize o provedenoj akciji. 11. Ur. 525-122-90/91 od 2. studenoga zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Na gradski stadion desantirano je pet sanduka hjekova težine 600 kilograma i dvije boce s kisikom od 160 kilograma. studenog nedvojbeno je riječ o 1.

. S njima je planirano slanje i dva borbena kompleta streljiva za dva topa 130 mm. Zapovijed za njezino slanje s kompletnom posadom Glavni stožer HV dao je 2. 1257 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. te da se zapovjednik nakon dolaska javi zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. OZ Osijek od 8. Županja. Koncentracija snaga u smjeru Šid . Južno od Brčkog stacionirana je vehka skupina četnika. pov. Zapovjednik Operativne grupe u izvješću nije izričito priznao da je Lužac pao. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb bilo je dužno pripremiti bateriju i posade i u toku noći 273. Navečer 3. br.1261 Nakon dolaska iz Zagreba u Osijek protuoklopnu bateriju Zapovjedništvo Operativne zone Osijek preusmjerilo je i pridodalo 135. Narodna armija 9. Dnevno Izvješće. Str. studenog... koje je u jutro 3. "Pobedili i net:» blato". 1991. Vinkovci. 1250 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Vinkovci. 1991. Na pravcu Lipovac . studenoga prebaci u Ivankovo. Izvješće. Poslano je i šest inženjerijskih strojeva. Poslana su četiri tenka T-55. 525-122-90/91 od 2. 525-122-90/91 od 2. 525-123-128 od 3. Str. br. pov. Na području operativne grupe Hrvatske vojske Vukovar.Adaševci te i iz tuzlanskog korpusa u smjeru Tuzla . koje su bile na blokadi vojarne JNA u Jastrebarskom. ali je većina završila u rukama JNA Najvažnija stavka ipak je bilo topništvo. Izvješće. zrakoplovnog voda 212 s izraženim defetističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države". o ulasku oklopnog bataljuna JNA u Vukovar preko Lušca.Brčko iznimno je velika posljednjih dana. ali to nitko nije vidio" Ugroza Vukovara ponovno je aktualizirala potrebu žurne deblokade. Da se to ne Page 155 . studenog poslano u Glavni stožer HV. 213 "Stalno govore da šalju. Vinkovci. Rečeno je da je to dezinformacija koju je lansirao osobno zapovjednik obrane Vukovara.1269 0 mjerama koje se poduzimaju za pomoć Vukovaru Glavni stožer HV 3.Bitka za Vukovar raketnog puJu protuzračne obrane Iz Kragujevca s raketama zemlja-zrak prekinula hrvatske letove. studenoga. Vinkovci. Pregled borbenih dejstava samostalr.1262 vjerojatno zbog procjene da nema važnosti za pomoć Vukovaru. 16-17. brigadi HV u Osijeku. po tri ručna raketna lansera i trocijevna topa za protuzračnu obranu. Str. 525-123-129 od 3. 1254 SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1.Županja očekujemo novu frontu. Županja. studenog počele su pripreme za novi pothvat. OSTOJIĆ.) da sa osam tenkova i oko 100 pješaka presiječe Vukovar na dva dijela. četiri borbena vozila pješaštva i jedno oklopno vozilo s dva kompleta streljiva i pričuvnim dijelovima za vozila. te šest radio-uređaja. studenog izvijestio je predsjednika Republike Hrvatske na njegov osobni zahtjev. 11. 11.1255 U tih nekoliko rečenica sažeti su svi problemi i razlozi zbog kojih nije bilo.1991.1258 1255 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1257 U večernjem izvješću Zapovjedništvo Operativne zone opovrglo je informaciju. a jedna baterija protuoklopnih topova 76 mm pripremana je za slanje u toku dana. 1991.. Prikupljanje snaga počelo je nalogom Zapovjedništva Operativne zone Osijek 3. Vinkovci. 1991.1263 Njome je Dedaković iskoračio iz područja vojske i ušao u sferu visoke politike. studenog poslati ih u sastav Operativne grupe Vukovar. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda da se bez dvije čete do 19 sati 3. Županja od 2. studenog. a napose u području Dergaj -Trpinjska cesta i Erovac. pov. Str. Zapisano je da je namjera "neprijatelja u Vukovaru bila (. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Županja. . a namjere tuzlanskog korpusa su forsiranje mosta na Savi kod Brčkog. koja se munjevito proširila. U izvješću je navedeno što je u prva dva dana studenog poslano u pomoć Operativnoj zoni Osijek i Operativnoj grupi Vukovar.11.. 11. što mu možda u tom trenutku i nije bilo poznato. do u riječ je ponovilo dio izvješća Operativne grupe Vukovar.1260 Protuoklopna baterija koja se planirala poslati u Vinkovce bila je u sastavu snaga Operativne zone Zagreb. Dvadesetak dana od neuspješnog proboja za Vukovar ponovno je pokretan mehanizam za organizaciju novog proboja. Vinkovci. Županja u Vinkovcima je održao tiskovnu konferenciju koju je medijima najavio poslijepodnevnim slanjem telefaks poruke. 11. Poslan je jedan top 130 mm s 300 metaka. što mi nismo mogli u potpunosti spriječiti jer smo ograničeni brojem i vrstom granata" za topničko oružje. Županja situacija je izuzetno teška. a ni moglo biti pomaka u deblokadi Vukovara. br. Prijepodne 3. Na konferenciji je rekao: "Sazvao sam ovu konferenciju da kažem nekoliko riječi. br. Šest padobrana sa sanitetskim materijalom i streljivom u organizaciji Operativne zone Osijek izbačeno je iz aviona.1256 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću za noć 2/3. 11. 1991. Dnevno izvješće. 1255 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. bataljunu 3. Umirujuće je zvučala tvrdnja da je hrvatsko topništvo vrlo precizno uništavalo protivničke snage. N..

a mi ih pitamo gdje je to.. 5. Vlnkovaćke jeseni. 1991. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". 1991.. u 15:30 iz Đakova u Osijek. 1267 Mladen KEVO. br. Str. Izraze i objašnjenja poput 'NEMAMO' više ne možemo tolerirati. 1265 Isto. Zapovijed. br. 1991. Vinkovci. neka opreme korpuse oružjem i municijom. ah zahtijevam da me vode general Š p e g e 1 j. 525-122-29 od 3. da sam ministar policije. 1991. 11. ah da toga nema. Prvi se prijavljujem u dobrovoljce. 12011 Davor RUNTIĆ.) Ima ljudi spremnih da svoje živote polože za Hrvatsku. sve što su dosad napravih branitelji Vukovara i Vinkovaca past će u vodu ako hrvatska i svjetska javnost ne učine sve da deblokiraju Vukovar. 1268 Roman MAJETIĆ. uvjeravah su me danas u podne u Ministarstvu obrane. 1261 SVAMORH-GSHV: GS HV KL 8/91-01/201. arhivirana na sigurnom mjestu u inozemstvu. Glavaš i J a s t r e b! Neka to Ministarstvo obrane odobri. 11. istina o Vukovaru ' tako se neće prikriti i toga moraju biti svjesni svi koji o tome razmišljaju". 5120-02/22-91-1 od 3. 8. 1262 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1260 SVAMORH-GSHV: GSHV.1267 Tiskovnom konferencijom i izjavom Dedaković nije pomogao obrani Vukovara. Stalno govore da šalju. ishod rata u hrvatsku korist ne dolazi u pitanje". 1263 mup rh-OTŽ: Konferencija za tisak Telefaks poruke poslan 3. 24.000 djece u Vukovaru. Mi pokušavamo još jednom 1259 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1266 Ti su krugovi optuženi da u unutrašnjosti Hrvatske drže neiskorištenih stotinjak tenkova "dok Vukovar vapi za tenkovima.. 4. Str.1268 Vukovar je do tada izrastao u simbol hrvatske obrane s posebnim senzibilitetom javnosti. pa i ne dobiva pomoć premda stalno izjavljuju da su poslati tisuće vojnika. Rat Vinkovci-Vukovar.. a zatim u boj za konačnu slobodu. 11. Prvenstvena mi je želja da učinimo sve u kratkom vremenu da ovaj svijetli cilj ostvarimo. Globus. 214 animirati hrvatsku javnost da spasimo 11. Prihvat baterije 76 mm M-42 "ZIS". 1991. Zašto se ne naredi istraga zašto se uz svaki sanduk municije ne pošalje po jedan pošteni pratilac. 1991. Stajalište je potvrdio intervjuom koji je početkom studenog dao jednom zagrebačkom tjedniku. poslali dvije specijalne skupine kojima je zadaća bila likvidirati Zapovjedništvo Operativne grupe. br. pov. Poslije deblokade. da bi Srbija Hercegovinu dala Hrvatskoj.. a Vukovar je Hrvatska. protuoklopnim i protuavionskim sredstvima". preko njega spasit ćemo i Hrvatsku. pov...11. Glas Slaivnije. trebaju nove snage i nova sredstva. 6.000 civila. br. 525/145-9 od 5. 5. "U Zagrebu postoje određeni jaki i utjecajni krugovi u kojima su pretežito Hercegovci. Županja novmarima je tvrđeno da "preciznu dokumentaciju o svim zbivanjima i igrama oko Vukovara oni posjeduju i da je ona već . 16-17. "Kome je to više u interesu da se krije istina da u Vukovar ne stiže oružje? A šalje se iz Zagreba. Političkom i vojnom vrhu Hrvatske otežao je položaj s beskompromisnim zahtjevom koji je tražio poseban položaj za Vukovar ne vodeći računa da ga na taj način stavlja iznad cijelokupne države. KL Str. U Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. 184.. Vinkovci. "Tko trguje istočnom Slavonijom?".1264 Na konferenciji je bilo riječi o odnosu prema političkom vrhu kojem je zamjerio na tvrdnjama o slanju oružja i svježih snaga. Borbena zapovijed Op. što možda nabolje ilustrira zahtjev visokonakladnog Slobodnog tjednika. 11. 11. koji se pojavio u prvom broju nakon Dedakovićeva javnog istupa.Bitka za Vukovar bi dogodilo. "Bez Vukovara nema Hrvatske". Ako Vukovar padne. Grad Vukovar nalazi se u izrazito teškoj situaciji. 1995. a posebno Vukovarom. Sve dosadašnje borbe. 215 naredio bih istragu o tome. 1991.m Mladen KEVO. 803-05/91-03/188. jer očito je da netko krade municiju za Vukovar. 1991. Ur. Ur. granata i topova. br. ah to nitko nije vidio". da spasimo 2. . Bila je to očito javna poruka onima. Hrvatska mora sve potencijale angažirati da se žene i djeca izvuku iz Vukovara. da se netko bogati na vukovarskoj krvi? Jebao bih im ja mater. Druge nema". koji su prema tvrdnjama iz istog Zapovjedništva. 11. i 'slobodnim strijelcima' na ovom području". 11..1265 Dva dana kasnije Zapovjedništvo Operativne grupe istupilo je s izjavom u kojoj je ustvrđeno da se i dalje trguje s istočnom Hrvatskom. i koji su dah "mig za isto . Glas Slavonije. pov. radilo bi mi stotinu Inspektora sve dok ne uhvate prvog ratnog profitera i onda bih ga objesio nasred Trga bana Jelačića! (. Istina je da je tim krugovima stalo da Vukovar padne. koji trguju i daju istočnu Slavoniju. Ako spasimo Vukovar.1269 Reakcija Glavnog stožera HV na Dedakovićevu tiskovnu konferenciju bila je neprimjerena najvišoj vojnoj Page 156 .. 5120-25-91 od 2.

br. dobila je važno mjesto u dijelu procjene o namjerama JNA u priopćenju Glavnog stožera HV nakon Dedakovićeve tiskovne konferencije. Globus. 11.. 1991. "S dva korpusa krenimo na Vukovar". U priopćenju kojim se Glavni stožer HV 5. Ur. studenoga biti na novom području prikupljanja. kao i 122. 1991. 525-122-31 od 7. Retkovci. 6. 1274 SVA MORH-ZOZO. 5. i 130. Večernji iist. 8/91-01/212. 7. Svrha je bila spriječiti mogući proboj JNA prema Đakovu. studenoga dovođenje jednog bataljuna 104. Služba sigurnosti Zap. Iz njezinog sastava zadržana je u Ernestmovu 1 Tenjskom Antunovcu samo tenkovska četa. 1289 Marinko BOŽIĆ.1272 Uz to je i Služba za zaštitu ustavnog poretka Ministarstva unutarnjih poslova RH prikupila informacije o skorom dolasku dijelova Niskoga korpusa JNA na vukovarsko ratište. Brigade su preuzele i dio zadaća 3. 1991. studenog od Glavnog stožera HV tražilo intervenciju za njezin ubrzani dolazak1277 Zbog pogoršanja stanja kod Pakraca i Lipika brigada je zadržana i preusmjerena na to područje. studenog poduzelo mjere oko pojačavanja obrane na crti Laslovo Ernestmovo .1275 Obranu dijela Operativne zone Osijek.1271 Koncentracija tih snaga. studenog 3. kojoj bi odgovaralo da dođe do podjela u našoj javnosti i unutar naših obrambenih snaga". Slobodni tjednik.Bitka za Vukovar instanciji Hrvatske vojske. 1991. pov. Službena zabilješka. padobranske brigade JNA iz Niša na aerodrom u Batajnici prije desantiranja u području Vukovara. 1991. za koje se logično pretpostavljalo da su dio Tuzlanskoga korpusa. Depeša br... Novinari pod šljemom. zbog čega je Glavni stožer HV izbjegao reći zbog čega se oglasio priopćenjem i na čiju ga je adresu uputio. Prihvat 104. Obavještajna Informacija 1272 "Vukovar nije zaboravljen". 5120-01-91 od 5. 11. brigadi HV iz Valpova. Nije se komentirala ni Dedakovićeva tiskovna konferencija s koje je i došao napad na politički i vojni vrh Hrvatske. Navedeno prema Darko IiUDELIST. 525-122-30/91 od 4. i2» "Vukovar nije zaboravljen". Informacije izmiješane s glasinama govorile su i o dolasku general-majora Ratka Mladića iz Knina radi preuzimanja vođenja operacija na vukovarskom ratištu. Ono je 4. 11.Tenjski Antunovac . Istaknuto je da se za pomoć čini sve što se može. Za obranu su zadužene osječke brigade. Str. Našica i Donjeg Mlholjca Glavni stožer HV namjeravao je pojačati i snagama iz unutrašnjosti Hrvatske. 25. 11. brigade HV Zapovjedništvo Operativne zone Osijek povjerilo je 107. 11. brigada ZNG-a trebala je završiti primopredaju postava. U širem području Brčkog uočeno je dovođenje snaga. 11. Str. Do 19 sati 6. Podjela oružja srpskom stanovništvu sela Jamena činila je mogućom pretpostavku o pretvaranju sela u mostobran za uvođenje snaga prema Vrbanji. 11. 5. oko Valpova. pov.. Zapovijed.. brigade HV iz Varaždina s dijelom Zapovjedništva brigade. a potom dovođenje i ostalog dijela brigade. a u noći 677. 1277 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. a suprotne tvrdnje "snosi smišljena propaganda neprijateljske strane. kao i o stacioniranju 63. Borbena zapovjed. brigade ZNG-a koja se počela izvlačiti i prikupljati u zaleđu Vinkovaca na području sela: lVIikanovcl. 1992. Str. br. Aureola grada simbola protegla se i na njegova bivšeg zapovjednika. Uz postojeće snage koncentrirane od Baranje do Sida. pov. motorizirane brigade JNA iz Zemuna na vukovarsku bojišnicu postojala je informacija kojoj je izvor bio mlađi oficir JNA koji je tih dana dezertirao iz nje. br. br. 1.1270 U priopćenju nije pojašnjeno tko u ime "suprotne strane" vodi promidžbeni rat oko Vukovara.1276 Brigada iz Varaždina u očekivano se vrijeme nije pojavila. Op. 11. zbog čega se nije pojavila u istočnoj Slavoniji. 11. OZ od 4.1278 1271 SVAMORH-GSHV: ZOSISB. Večernji list 6. brigada HV iz Đakova. 357/1-91 od 4. brigadi HV.Josipin Dvor. 1991. studenoga obratio javnosti odbačene su tvrdnje da je Vukovar zaboravljen hi žrtvovan grad. 1991.. Prkovci i Šiškovci. 216 "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru" Prikupljene podatke o snagama i namjerama Armije početkom studenoga ozbiljno su razmatrale najviše hrvatske vojne razine. Valpovu i Našicama. Zagreb. 55.. br. koje su procijenjene na oklopni bataljun i oslabljeni divizijim višecijevnih lansera raketa "Plamen". 525-123-130 od 4. 1276 SVAMORH-ZOZO: GSHV Kl.. 1991. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek 7.1271 0 mogućem i vrlo vjerojatnom dolasku 504. pov. ponovno je uočena koncentracija snaga južno od rijeke Save. koja je pridodana 130. Naglašeni dijelovi su naglašeni u izvornom tekstu. Planirao je u noći 576. 1275 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1274 Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ozbiljno je računalo s tim dojavama. 106. Page 157 . Str. 1991. 1273 SVAMORH-ZOZO: SZUP-Centar Osijek Ispostava Slavonski Brod.

SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigadi za područje Podgrađe . Županja intervenirati sa 108. Kl 8/91-01/215. brigadu bez duže pripreme i postupnog uvođenja u borbu. područje nadležnosti Operativne grupe Vukovar. I druge dvije zadaće bile su u sličnoj funkciji.. pov.Bitka za Vukovar 1278 SVAMORH-GSHV: GSHV H. a time i dijela snaga JNA s vukovarske bojišnice. Topnička potpora bila je obveza Operativne grupe. Str.1280 Namjera nije realizirana jer neiskusna i slabo opremljena 99. brigada HV nije bila u stanju zamijeniti 108.Durgutovica . studenog. 1283 sva MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog JNA je nastavila topničke i zrakoplovne napade na "seoska naselja i gradske centre teritorija općine Vukovar. br. brigade HV i njezino dovođenje u područje Lužani . 8/91-01/336. 11. Brigada je bila dijelom snaga angažirana na novogradiškoj bojišnici pa je Glavni stožer HV zatražio 6. 525-122-108/91 od 4. Njezinim dolaskom glavnina 108. Od Zapovjedništva Operativne grupe bataljun je istoga dana dobio zapovijed za pripremu i zauzimanje Ekonomije Henrikovci. br. Str. Str. 12. 1282 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Andrijaševci . br. 525-122-109/91 od 4.državna granica prema Srbiji i Bosni i Hercegovini gdje je trebala spriječiti prodor JNA i zauzimanje obramben*-zone.. 5120-01/22-91-1 od 1. Str. 1991. 218 H.. 1991.isključno Podgrađe. Komletinci. brigada i Antiteroristička postrojba Policijske uprave Varaždin.kanal Jošava . br. 11.Mikanovci: zadaća 124.Staro Petrovo Selo u sastav Operativne grupe Posavina..Komletinci . Od zapovjedništva Operativne grupe traženo je da pripremi i "u što kraćem vremenu" provede deblokadu Vukovara Ustrojbenim dijelovima Operativne grupe ponovljena je obrambena zadaća: 131...1282 U Vinkovce je stigao nepotpuni 3. studenog od Zapovjedništva Operativne zone Zagreb žurno postrojavanje 99. Zadaća 109. 1991.isključno Otok . brigada branila je crtu: isključno Gaboš . 217 Za Južni dio Operativne zone Osijek. Pripremno naređenje Op. 1280 SVAMORH-ZOZO: GSHV. Zapovijed.1279 U slučaju nepovoljnog razvoja situacije Glavni stožer HV planirao je na područje Operativne grupe Vukovar.. brigade HV bila je zauzimanje Mirkovaca. 109. pov.1281 U toku 4.Vinkovci.. Lipovac. ur. s. pov. bataljuna 3. Borbena zapovjed. Str.1285 1279 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. pov. Str. Nuštar. Ur.Županja borbena zapovijed dana je 5. 11. Za izvršenje zadaće ojačan je s Antiterorističkom postrojbom Policijske uprave Vinkovci. Rok za izviđanje i procjenu bio je 6. Pripremno naređenje Op. 1991. Str. Vinkovci i Županja (Jarmina. 11. brigade HV1283 Pored 3. Op. pov. bataljun 3. Vinkovci. br. studeni do 18 sati. studenog. brigade ZNG-a iz Slavonskog Broda s 215 ljudi.. Zadaća: spriječiti prodor Armije na pravcu Nijemci . 1. a u 21 sat slijedila je zapovijed za napad. Vinkovci. 3. a minobacačka potpora obveza 109. 11. brigade ZNG. br.. 5120-21/22-91-1 od 6. 525-122-109/91 od 4.Retkovci i Nuštar Jarmina . br. Vinkovci. 1284 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1285 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno Izvješće. br. Vinkovci .isključno Šiškovci . Županja govorile su o namjerama osiguranja šireg područja Vinkovaca i pokušaj odvlačenja pažnje. 23. Nijemci.kanal Jošava tt 83 . 1991.Privlaka .Šiškovci . nakon čega je trebao očekivati borbenu zapovijed za napad. 1991. 525-122-28/91 od 5.Županja". br. 11. br. Pripremno naređenje Op. Planirani napad i zauzimanje sela Karadžićeva i Gaboša bio je u funkciji osiguranja zapadnoga dijela Vinkovaca zbog stalne opasnosti napada Armije iz tih sela na prometnicu Đakovo ..1284 Zadaća Antiterorističke postrojbe Policijske uprave Varaždin bila je zauzimanje sela Karadžićevo i Gaboš. br. Spačva. pov. Page 158 .uključno Otok . Obrana Vukovara pomagana je topom 130 mm s područja Vinkovaca. načelnik generalštaba os sfrj general blagoje adžić 0 obilasko vukovarskog bojišta Tri pripremne zapovijedi Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. U. 1991. 525-122-112/91 od 4. pov. Izviđanje i procjenu snaga protivnika bataljun je trebao obaviti do 18 sati 6. 525-122-112/91 od 4. brigadom HV iz Slavonskog Broda. brigade ZNG-a pripremne zapovijedi dobile su i 109. 1991. brigade HV (obrana grada Vukovara) bila je uporna obrana grada i sprječavanja protivniku dublji prodor u grad i "njegovo sasjecanje po dijelovima". 1281 Podatak dobiven od brigadnog generala HV Vinka Štefaneka tijekom razgovora korištenog za povjesnicu 108. Rok za pripreme i vrijeme prijema borbene zapovijedi bio je kao i za ostale postrojbe. Dnevno izvješće. 2. br. Županja)". brigade HV trebala je biti pripravna za "aktivno djelovanje na području Vinkovci .

Vinkovci. Prijavljeno je i oštećenje 125 gospodarskih. studenog od predsjednika Vlade Republike Hrvatske zatražio poduzimanje rigoroznih mjera protiv vinkovačkoga Kriznog štaba. jer će se tom zabranom "spriječiti odavanje vojnih tajni i spasiti mnogo života i materijalnih dobara". ah zapisano je i da su "naše snage (. pov. osim u borbama za Vukovar. Navodni izvor za tu vijest bio je Krizni štab Vinkovci. Županja kriznim štabovima zabrani "da daju bilo kakve informacije koje se odnose na oružanu borbu. upozoreno je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek u izvješću Zapovjedništva Operativne grupe. studenoga negirao tvrdnju dopisnika TV Ljubljane. 1991. Dnevno izvješće. 1991. studenoga od Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 11. revaMrana smrt". i topničkog napada na Dubrovnik. 1991. prouzročio je pogibiju četiri i ranjavanje 13 pripadnika JNA i civila. Page 159 .. kao i njegovo negiranje od Ministarstva obrane Hrvatske.1292 Granatiranje Sida bilo je povod za još jedan sukob civilnih vlasti i vojnog zapovjednika u Vinkovcima. sa žaljenjem je zapisano u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne zone. br. ne koristi Hrvatskoj". 1290 1. Str. odnosno jednom topu 130 mm. samovoljno je uvelo informativnu blokadu vukovarsko-vinkovačke bojišnice. koji je dan ranije uveo informativnu blokadu zbog "životno važnih interesa Vukovara. studeni obilježen jakim topničkim i pješačkim napadima Armije i na osječkoj bojišnici na što su hrvatske snage odgovorile svim raspoloživim sredstvima. Županja poletjelo je i prema Sidu. 152. Osijeka i Našica koji su dragovoljno željeh pomoći Vukovaru1288 Inače je 5. MARKOVIĆ. Vinkovci. 525-122-119/91 od 5.. studenog. jer to. br. jer će ih u protivnom on sam učiniti. br. usprkos još jednom potpisanom primirju. 11.1297 Noću 5/6. grada-heroja". pov. Izvješće. pov.1290 Topnički napad na Šid. Obrana grada tada je znatno ovisila o dalekometnom topništvu iz Vinkovaca.Bitka za Vukovar ah u znatno bližoj vezi s deblokadom Vukovara. Hrvatsku vojsku i neprijatelja". Zapovjednik Operativne grupe odlučio se na vrlo tešku zadaću uzimanja otpornih točki u operativnoj mreži Armije i pobunjenih Srba.. U Dnevniku TV Ljubljane objavljena je vijest da su snage Hrvatske vojske bombardirale Šid i Apatin. prema tvrdnjama komisije osnovane za utvrđivanje posljedica napada. a da "njihova izvješća moraju biti objavljena bez cenzure i političkog forsiranja."1295 Zamjerajući medijima na neprofesionahzmu i diletantizmu Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Narodna armija. 155 mm. Str. Vinkovci. "Nedostatak municije ne dozvoljava režim vatre koji bi bio adekvatan odgovor agresoru". nisu prestajah napadi Armije na Vukovar.. 130. pov.1289 Nekoliko 12. 525-123-137/91 od 5. 525-122-118/91 od 6. Također je tražio da se u pojasu nadležnosti Operativne grupe Vukovar. "DevaMrano primirje. pa je 7. Poštujući zapovijed Glavnog stožera o prekidu vatre.6 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1288 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. a njegov je predsjednik 6. Vinkovci. Ustvrdio je da to "ne odgovara istini". Županja da zbog nedostatka granata za topove i haubice 122.. obrana Vukovara broji 1289 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.1287 Brojno stanje Operativne grupe povećano je dolaskom 97 policajaca iz Donjeg Miholjca. hrvatske snage nisu odgovarale. stambenih i drugih objekata. 525-122-119/91 od 5. Županja "izvršila genocidni napad na Šid". i predlagao imenovanje povjerenika 'Vlade Republike Hrvatske čime će se steći mnogo bolji uvjeti za vođenje oružane borbe. Streljivo za njega bilo je na izmaku. Zauzimanjem Henrikovaca i Mirkovaca postigli bi se povoljni uvjeti za napad i ovladavanje Cerićem.1286 Ono se nakon telefonskog razgovora s nekim od članova Kriznog štaba Šibenika nadalo novom topu 130 mm s većom količinom granata. iskustvo nas je naučilo.1291 Granatiranje Sida.1296 Slijedio je postupak zapovjednika obrane Vukovara. 219 topničkih granata s područja Operativne grupe Vukovar. "tako da neznamo kako ćemo sutra pomagati našim braniocima Vukovara". Od Ministarstva informiranja upućen je zahtjev da "na ovako strateški značajno i osjetljivo bojište šalje samo provjerene i iskusne reportere". '-'S7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. gdje je bilo središte predsjednika Republike Hrvatske. Topnička potpora Vukovaru nastavljena je i u toku 5.1298 Glavni stožer HV obaviješten je prijepodne 6. Dnevno Izvješće. Str.) zadržale položaje nepromijenjene u odnosu na prethodni izvještaj". studenog topom 130 mm po "neprijateljskim položajima i mjestima gdje su napadali i pokušavali praviti proboj u grad". 1991.1294 Dan kasnije tražio je odgovor na svoj upit. 11.1293 Dedaković je optužio Krizni štab općine Vinkovaca da se obratio javnosti priopćenjem da je Hrvatska vojska po zapovijedi zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. Županja. Str. Armija je pokušavala iskoristiti za nesuvislo negiranje zračnog napada na Banske Dvore.

Str. 1301 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. 1291 "Stradalo 125 objekata". Dnevno izvješće. Ljubodrag STOJADINOVIĆ. studenoga 109. 1296 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 8. 1294 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Gospodinu Predsjedniku. brigade ZNG-a i četa za specijalna djelovanja Policijske uprave Vinkovci dobili su zadaću da u toku 7. BORKOVIĆ. Dio sastava reagirao je izrazito nepovoljno na Izmještanje. Narodna armija.. 525-123-142 od 6. 1991. 11.1307 Isti je postupak po nalogu zapovjednika 109. brigadi HV da do 9. ali time su ipak granatirane snage JNA na Trpinjskoj cesti i području Lužca. br. 525-122-130/91 od 6. Redovno dnevno Izvješće. brigade ZNG-a iz Osijeka u šire područje Vinkovaca. 1991. 21.1306 Pojačanje obrambene crte planirano je uvođenjem reda u sustav vođenja 1 zapovijedanja u pojedinim selima i područjima. br. Kako saznajemo.1301 Dio pošiljke. 1293 D. 1991. 11. 9. 1991. Županja..1991. 1991. te da se pri tom ne štede sredstva. brigade HV proveden i sa snagama u Jarmini. ponovno pojačavanje postrojbi JNA na području Bosanskog Samca i dalje je držalo izglednim nasilni prijelaz rijeke Save. 11. 11. bio je kratkog dometa. 1292 1. 11. 11. 1304 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. kojeg je imenovao zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Velika slova u izvornom dokumentu. zaposjedne i utvrdi za obranu. Ur. pov.1308 U toku 6. U. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 525-122-147/91 od 7. 11. dijelu VIII.11. 525-122-132/91 od 6.Bitka za Vukovar 9. 400/249-16/91 od 6. 9. u kojima je bila velika količina streljiva. pov. kao i sredstva za protuoklopnu i protuzračnu borbu. od čega je bilo prisutno 1413 a bolovanju je bilo 179 vojnika. Vukovar . Vinkovci. 1991. br. pov. br. Izvješće. 1300 SVA MORH-GSHV: OZ Rijeka.1300 Načelnik Glavnog stožera HV osobno je Zapovjedništvu Operativne zone najavio dolazak streljiva. bombardovale Šid iz sela koje ima tipično švapsko ime. Dio u Osijeku prema popisu brojao je 1592 vojnika. što je i očekivano u iduća tri dana na području Brezova Polja i Rajeva Sela1304 Strahujući od odsijecanja Vinkovaca sa sjevera i juga. br. RUNTIĆ. 1991. 9-10. iz« SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. 9. 1991. Načelnik Glavnog stožera HV od zapovjednika Operativne grupe tražio je da "ODMAH i posebno noćas podržite svojom vatrom sve one točke koje od vas traži" zapovjednik obrane Vukovara.Vinkovci. Narodna armija. mjesne zajednice sve snage združene su pod jednim zapovjednikom. studenoga pojača obrambene crte neposredno oko grada. Dnevno izvješće. Obavijest svim sredstvima priopćavanja! Tekst priopćenja kod B.. Vinkovci. a područje Vrapčane kod Mirkovaca očisti. 11. Str. Novi zapovjednik. Str. pov. MARKOVIĆ. 1991. br. 1991. bataljuna u Vukovaru bih su l29'J SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. osim jedne stavke uz napomenu da stiže još sredstava. 525-123-138 od 6. revalvirana smrt". pov. "DevaMrano primirje. koji je stigao.. U području "Mala Bosna". potpukovnik Ivan Basarac tek je primio brigadu i pokušavao se upoznati sa stanjem u njoj i s njezinim bojnim mogućnostima. br. studenoga privedeno je kraju premještanje glavnine 3. 1991. Borba. oko 200 metaka 130 mm. 525-123-141 od 6. RuSitelj ustavnog poretka. Str. ocjena je zapovjednika Operativne zone Osijek o djelovanju i važnosti topništva zbog čega se napadač "na ovom području nakon izvjesnog vremena povukao na početne položaje". Str. 220 posljednje sate ukoliko se žurno ne pošalje traženo streljivo. 1302 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1305 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-130/91 od 6..1305 Treći bataljun 3. Kolumnist Narodne armije povodom toga će u natuknici "Nijemci" zapisati: "Ustaše su kako Je utvrđeno. Informacija iz GS HV o MES-u. 1991. 11. 11. 1991. 187. 11. 6. što se pokazalo kao jedino efikasno u obrani od naleta neprijateljske pješadije". 11. i članovi Vrhovništva su u Nijemcima Odnosno vire im iz zadnjeg dijela". 11. Izvješće. pov. br. studenog zauzmu Henrikovce. Page 160 . Županja zapovjedio je 6. 1991. Brojno stanje postrojbe nije mu bilo poznato. 1303 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 525-122-161/91 od 8. Str. Ministarstvu informiranja 1297 obrana grada Vukovara od 7.'299 Traženo streljivo Glavni stožer HV poslao je u toku 6. Str. 525-122-126/91 od 6. studenog.1303 Pored stalnih problema oko Vukovara. Pomoć je bila moguća jer su hrvatske snage 5. Telefonska veza između Vinkovaca i Zagreba bila je u prekidu pa je oko 16 sati Zapovjedništvo Operativne zone Osijek prenijelo poruku iz Zagreba za Vinkovce. 1295 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. studenoga osvojile vojarnu i skladišta JNA u Delnicama.6. br. 5. "Nećemo vas poslušati". 1991.1302 "Najžešću vatru otvorili smo u rajonu Vukovara prilikom čega se nije štedjela municija. pov. br. pov. Brojno stanje i imena ljudi 4..

525-122-147/91 od 7. 3. Prijavljeno je vjerojatno pogađanje dva zrakoplova. Zapovjed.1317 1309 SVA MORIM. pov.Đakovo.HV. Oklopnom bataljunu i topničkim postrojbama nedostajao je dio posada. te dva tenka u području Marinaca. Županja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra od 122 mm naviše. Str. Dnevno izvješće. Izvješće. brigade HV." Pješaštvo je mirovalo za razliku od topništva. što je dobila u obvezu od Zapovjedništva Operativne zone Osijek1312 Dan kasnije iz Nuštra se u Osijek nakon sedmodnevnog boravka povukla četa dragovoljaca 130. Pridodana je 109. 11. 11. Prilikom topničke potpore Vukovaru eksplodirala je jedna samohodna haubica 122 mm. brigade.11. br. 11. 11. 1991. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigade HV u Đakovo. m SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Borbena zapovjed Op. br. 1991. Lipovac. br. 11. 1308 SVA MORH-109.. 11.. br. 324/91 od 5. a ostala je jedna. Izvješće. Izvješće. brigadi HV i određena za nositelja inženjerijskog osiguranja predstojećeg napada hrvatskih snaga prema Vukovaru./91 od 6. br. Hrvatske su snage uz pomoć inženjerijske čete iz Slavonskog Broda "radile na inžinjerijskom uređenju i utvrđivanju obrambenih položaja kako u rejonu naseljenih mjesta (Vinkovci. Dnevno izvješće. Str. bombardiralo i mitraljiralo hrvatske snage i druge ciljeve iznad cijelog područja Operativne grupe Vukovar.1313 Sedmog studenoga zrakoplovstvo JNA raketiralo je. br.Bitka za Vukovar Borbena zapovjed Op. 1311 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Osnovni problem Operativne grupe Vukovar. brigade govore o dvije čete 122. HV. 1314 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. ZOSISB. Str. 525-124-160 od 7. pov. 3.. prostor između s. Mikanovaca. bataljuna 122. br. HV: Zap. Ivankova.. Br. br. SVAMORH-ZOGV: Zap. Pov.. br. Str.1991. br HV Pov. 1991. Zapovjednika obrane s. 1306 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov. 1991. pov. Jarmina. Cerić i Vinkovaca). brigade vidi se da su dvije čete povučene.1311 Razlog povlačenja bila je molba zapovjedništva matične brigade da s još neučvršćenim i nepotpuno ustrojenim pješačkim dijelom brigade nije u stanju provesti zadaću napada i ovladavanja selima Šodolovci i Koprivna. Brigada nije imala znatan dio osobne opreme i uopće nije imala streljiva za minobacače 82 i 120 mm. određuje. 1315 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 335/91 od 6. 1991. pov.1314 Nedostatak sredstava veze onemogućavao je hrvatskim snagama poboljšanje protuzračne obrane pa su sredstva veze tražena od načelnika veze Glavnog stožera HV. određuje. 1991.1991. 11. Cerne i Spačve. 11. br . Str. Str.11. Postojeći primjerak zapovijedi nije dovršen. br. Prema procijeni novih je 20 tenkova pojačalo postojeće snage JNA u Ceriću. br. HV Br.1310 Iz sastava Operativne grupe veći angažman imao je samo 3. 525-122-151/91 od 8. Operativna grupa Vukovar. 525-122-147/91 od 7. Izvješće. 1991. U dnevnim izvješćima 122. Podaci o povlačenju bataljuna kontradiktorni su. 13. 13. s postava u Jarmini i Ivankovu počelo je izvlačenje 2. 1991. br. a želeći vezati dio snaga JNA s Vukovara na Vinkovce. a posade poslane na odmor". 109. HV. Dva su člana posade poginula. br. od 6. Vinkovci. 109. Br. Br. Nedostajao je oklopno-mehanizirani bataljun. a ostale su (četiri) samohodne haubice "upućene u radionicu na pregled. 525-122-125/91 od 6. Županja a osobito u području Nuštra. te za topove 76 mm. 11.. HV. 525-122-130/91 od 6. pov. br. a 11 je gardista ranjeno. Banov dol. Vinkovci.1310 Iz područja Vinkovaca. Dnevno izvješće. 1991. 01-93/91 od 6. pov. SVA MORH-ZOGV: Zap.1315 Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. HV. br. 109-472-1/91 od 9. 525-122. Komletince. 1991. 1991. 1307 SVA MORH-ZOGV:' ZOGVVŽ. 130..1991. bataljuna 3.3 SVA MORH-ZOZO: Zap. Dnevno izvješće.1991. Dnevno izvješće. koji se planirao prevesti vučnim vlakovima. inženjerijsko-pontonirskog bataljuna. SVA MORH-ZOZO: Zap. Zapovjed. Istovremeno borbeni dokumenti 109.. brigade ZNG-a. Vinkovaca. 1312 SVAMORH-122. 525-122-162/91 od 8. ZNG: Zap. 222 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora" Očekujući jači napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci . Apševci) tako i u predpoljima (šuma Debrnja. 1991. Str. 109. Zapovjednika rejona "Mala Bosna". brigada ZNG-a završila je premještaj u šire područje Vinkovaca. 34/2-1991 od 8. Jarmina. SVA MORH-ZOZO. 04-337/91-15 od 6. 11. pov. iz kojega je skupina gardista napala Henrikovce. br. 4. br HV: Zap. Nijemce i Jarminu. br. Str. 11.11.0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVZ. ah kopnene snage pojačale su napade na Vukovar. 122. U toku dana 3. studenoga. Pojačanja su zamijećena i kod protivnika. 122. 11.. 221 potpuna nepozanica. Page 161 . 04-337/91-17 od 8. br. Br. 11.1309 U toku dana u Vinkovce je iz Slavonskog Broda stigla i jedna inženjerijska četa 37. Pri povratku u Nuštar od minobacačke granate poginuo je jedan gardist. br.

1991. 1991. Borbena zapovjed Op. RUNTIĆ. I. 525-122-165/91 od 8. a 106. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1. SVA MORH-ZOGV: Zapovjednik 3. Str. Pov. br.. bataljuna 3. 1991.Bitka za Vukovar Vinkovci. studenoga ojačavanjem policijske postrojbe inženjerijskom skupinom za miniranje i razminiranje iz 122. Županja od 10. brigade HV iz Ivankova. bataljona. pov. 1991. pov. 13IS SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Narodna armija 16. 223 Bitka za Vukovar kao pričuva se spominje četa 5. pov. studenog pogoršalo. 1319 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 6.1323 U izvješću Operativne grupe od 10. 525-122-162/91 od 8. 11. Četa određena za pričuvu povukla se s područja Vinkovaca a tražena zamjena iz sastava Policijske uprave Vinkovci nije se uspjela prikupiti. Str. 11. Županja 8. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.. 1321 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Županja od 9. Str. U. U. bataljuna 106. Plan je napravljen na osnovi izviđanja Karadžićeva i Gaboša što je Specijalna postrojba Policijske uprave Varaždin provela 6. a 17 pripadnika imalo je jake znakove stresa.1318 Zbog toga je izabrano Karadžićevo. Borbena zapovjed Op. pov. Prema Deđakovićevim tvrdnjama cilj napada izabrao je zapovjednik Operativne zone brigadir Gorinšek U postojećoj građi nema dokaza za tvrdnju. MARKOVIĆ. 1320 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Nije mi poznato je li zapovijed izmjenjena odmah poslije pisanja U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. 1991. studenog isplanirala je napad na Karadžićevo. 1323 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1322 Dnevno izvješće proturječno je borbenoj zapovijedi za napad. Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci-Županja od 11. 1991. 1991. Dnevno Izvješće. i 10. pov. studenoga govori se o povlačenju policijskih i đakovačkih snaga. njegovo zauzimanje i utvTđivanje za obranu. Dnevno izvješće... studenoga predsjedniku Republike Hrvatske za povlačenje je ponovno optužena 106. objavljen je podatak o sudjelovanju specijalne postrojbe policije iz Varaždina u napadu na Karadžićevo. br. br. Dnevno izvješće. Napad je povjeren četi policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. studenoga. 1991. D. 525-122-173 od 9. br. 5. Četa 106. Izvješće o rezultatima akcije dana 07. Armija je odsjekla Borovo Naselje od Vukovara. bataljuna 109. br. Bitka za Vukovar. Str. Vinkovci. Prema mišljenju zapovjednika policijske postrojbe Karadžićevo se moglo zauzeti uz pažljivo pripremljen napad..1991. br. 525-122 /91 od 10. bataljuna 3.1319 Napad je počeo 9. 1991. pov.1326 Dan kasnije zauzela je i Milovo Brdo i odvojila Mitnicu od središta Vukovara. razaranja i povremenih gubitaka . 5. br.32J SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Prema mišljenju zapovjednika policijske čete protivnik je znao za napad i spremno ga je dočekao. brigade HV zbog samovoljnog napuštanja bojišnice. br.1320 Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin napad nije uspio. Osim nje. Str. 525-122-1046/91 od 10. osim u dnevnom izvješću. 238. Izvješće po pripremnom naređenju Op.. Izvješće.. Dnevno izvješće. Za brojno stanje postrojbe napad na Gaboš držan je prezahtjevnim. 525-122-1046/91 od 10. Izvješće. zbog napuštanja i bijega navedene su i policijske postrojbe iz Osijeka i Vinkovaca1324 U knjizi 13. 1991. brigade HV.22 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. pov. brigade HV nema ni spomena. 11. Vinkovci. i 7. 11. 1991. Str. brigada HV ne spominje se. Str. A MIRKOVIĆ-NAD.1326 Nije jasno zašto je optužena u izvješćima Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Županja od 9. 525-122-173 od 9.7 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. Postrojba je imala šest mrtvih. br. usprkos svih poteškoća. 1991. br. Vinkovci. brigade ZNG-a. Već na početku napada počeli su problemi sa snagama koje su trebale zaposjesti selo nakon što ga policija zauzme. 525-122-165/91 od 8. brigade ZNG-a. 11. 20 ranjenih. brigada i okrivljena je za "20 života i 40 ranjenika". brigade HV nigdje se ne spominje. a četi 106. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. 3. 11. 11. 525-122-173 od 9. Nekoliko prikupljenih brzo se povuklo u Jaraunu. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek neutemeljeno je procijenilo da je obrana Vukovara relativno stabilna. za to su bile potrebne jače snaga. koja je trebala ukloniti mine s pravca napada. 11.1328 U jutro 10. pov. 11. br. 11. Str. pov. brigade ZNG-a. 13:7 Po pravcima napada i područjima prikupljanja JNA i pobunjenih Srba tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. Dnevno izvješće. Dnevno izvješće. 11. Snage za intervenciju i osiguranje u zapovijedi su iz 3. studenog 1991. SVA MORH-ZOG V: Specijalna jedinica PU Varaždin. M. i 08. U pričuvi je bila četa 5.. "Je li 13 srećan broj".1321 Pitanje krivca za napad otvoreno je odmah nakon njegovog neuspješna svršetka.povrataka "pozicija pojedinih kuća odnosno Page 162 . br. studenoga za neuspjeh je optužena četa 1. U dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar. studenoga.. U Narodno] armiji od 16. . U Vukovaru se stanje 9. Dnevno Izvješće. 525-122-173 od 9. SVAMORH-ZOGV: Specijalna jedinica PU Varaždin od 7. br.

1330 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. hrabro i pošteno raditi. Dnevno izvješće. ali i zbog nedostatka topničkog streljiva velikih kahbara. 11. Vatrena podrška iz Vinkovaca pružena je u visini art. također je izvijestilo da je oko 14 sati prekinuta vezu sa zapovjedništvom obrane sela. priznao je zapovjednik Operativne zone Osijek u dnevnom izvješću od 10. Depeša br. 1328 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. Neprovjerene informacije govorile su da su svi branitelji pobijeni. 1327 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. Od toga je napustila ih pobjegla anttteroristička jedinica PU Osijek i Vinkovci. Županja. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. studenog zapovjednik Operativne grupe Vukovar. Vi u kontaktima s Vukovarom uporno tvrdite da ste dali sve čime direktao prebacujete krivicu na mene. navodno je i dalje bila pod nadzorom branitelja. 511-15-10/3-4329/91 od 10. a to su konkretno krizni štabovi. Navečer 10. dopuna naše depeše. Osnovni moj cilj i cilj mojih boraca je osloboditi Vukovar.1331 "Selo Bogdanovci su pali u ruke agresora". Str. br. pov. Izvješće. 525-122-1046/91 od 10. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 11. br. Od Vlade RH tražio sam i nisam dobio odgovor da se ukloni sve ono što smeta vođenju borbe. DEDAKOVIĆ-JASTREB. br. 11. 240. vjerujem i Istrajatl. pov. Zapovjedništvo Operativne zone ocijenilo je da Armija uspjeh postigla zbog "izrazite ukupne nadmoćnosti". 511-15-10/3-4327/91 od 9. te jedna četa iz 106. mogućnosti što je očito bilo nedovoljnu jer su četnici do 12 h prodrli na svim pravcima nastupanja cea u 1/4 sela". 525-123-153 od 10. U javnosti službeno hi ne službeno dajete ne 1325 M. pov. RUNTIĆ. 11. Konačno je vrijeme da netko od vrhovništva i gl. 1991. Prometnica između Vukovara i Borova Naselja. br. Vinkovci.. načelniku Glavnog stožera HV i zapovjedniku Operativne zone Osijek "Zahtjevate od mene i boraca s pravom da izvršim deblokadu Vukovara i komunikacije Vukovar .Bitka za Vukovar blokova grada u sistemu obrane". a Vama je jasno kao visokim vojnim stratezima što i koliko se time može učiniti. Krajnje je vrijeme da se pučanstvu kaže istina. 11. studenoga.otŽ: PU Vukovar. Nasuprot tome ja imam argumente za sve. možda bi time spasili 1000 ljudskih života. 11. Vi možete mene optuživati i misliti što god hoćete. 11. s njim i RH. To je za mene apsolutno marginalno. D.. 1332 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "Civilni stanovnici koji nisu stigli da se izvuku ispred agresora pobijeni su u potomima". Vinkovci. ali je jako bitno što tako stvarate mogućnost nepovjerenja između boraca koje sam ja stvorio i mene. a Vi mi ne omogućavate da im pomognem. ministrima obrane i unutarnjih poslova. 132» SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevno izvješće. bez obzira na ljudske žrtve. br. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 1331 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Str. 525-123-154/91 od 10. kojim je obrana podržavana s pravca Vinkovaca. 224 točne podatke da se ovom Zapovjedništvu šalju ljudi i MTS koja su dovoljna da se ta zapovjed izvrši što ne dogovara istini.. 1991. Str. Županja napisao je izvješće predsjednicima: Repubhke. Izvješće. Izvješće. 1991. 1991. Do sada je stiglo 490 boraca.. Str. Vas molimo da nam na dosadašnji način ne pomažete. Tražim od vas da ono što dajete u javnost pod HTTNO osigurate. pov. Vlade i Sabora Republike Hrvatske. HV koji su usput rečeno direktno krivi za 20 života 1 40 ranjenika.Vinkovci. 525-123-154/91 od 10. pov. 1991. dopuna naše depeše. Vukovara i Bršadina kombiniranim snagama praktično na sva tri ulaza u sek). Činjenice govore slijedeće: u zadnjih 11 dana od kada ste Vi odlučili da se ova zapovjed realizira dobili smo u prosjeku 122 granata na dan za cijelu OG. br.. stožera dođu ovdje što dosad nije učinjeno. Budite makar toliko Page 163 . izvijestilo je Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Depeša br. Na tome ćemo uporno. 1991. 1326 jvrrjp rjj. Glavni stožer HV izvješten je da su u tijeku intenzivne pripreme i prestrojavanje snaga za deblokadu Vukovara ah da nedostaje topničko streljivo za potporu i "2-3 svježe brigade da bi se održao koridor i ojačale snage obrane Vukovara". Bitka za Vukovar. 525-122-1046/91 od 10.1332 Padom Bogdanovaca nestalo je usamljeno hrvatsko uporište između Nuštra i Vukovara koje je davalo kakvu-takvu nadu za etapni prodor prema okruženom gradu.1329 0 uspjehu Armije u Vukovaru hrvatske snage raspolagale su kontradiktornim dojavama Informacije su govorile da je Vukovar rasječen na tri dijela duž rijeke Vuke prema Dunavu i od Lušca prema mhnu u Borovu...1330 Paralelno s napadom na Vukovar "kretao je napad na selo Bogdanovce iz 3 smjera i ta Petrovaca.

kao i nadnevak kada je pisano. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". Samo 7. SVA MORH-ZOZO: Pregled upućenih količina streljiva prema OZ Osijek u razdoblju 07-09. 1.1 8. mženjerijsko-pontonirskog bataljuna iz Slavonskog Broda. Sabor. vod haubica 155 mm. "Jastreb pretučen do krvi". 12.Bogdanovci . Tri točke u originalu su izvješća. 1991. što se vidi iz zaglavlja. Neprijateljske snage su ušle u više dijelova grada i vode se ogorčene borbe. 1991.. bataljun 132. U toku jučerašnjeg dana je poginulo 70 boraca. i 1.45..1335 Mnogo je veću težinu imala Optužnica koja je odaslana u javnost iz Centra za obavještavanje Vinkovci.1991.1336 Državna komisija u izvješću o pripremi i vođenju obrane Vukovara autorom optužnice imenovala je Ljiljanu Toth. 50 metaka 105 mm i 50 metaka 90 mm. što ja osobno znam jer sam vlastitim očima gledao kako su izgledali mnogi moji mrtvi borci. "Na osnovi prikupljenih podataka proizilazi da je 'Optužnica' pisana uz odobrenje Mile Dedakovića". 225 mina za minobacače 60-120 mm. 1991. studenoga u 13. 1991. kojima se pokušavala prebaciti loptica odgovornosti na najlakši način: optužbom da ne pomažu dovoljno i da jedno rade. što je sada očigledno osuđeni na najtežu smrt. Njihov dolazak na vmkovačku bojišnicu očekivan je navečer 10. A tada.Vukovar . godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara" Pored teškog stanja u Vukovaru nove razloge za brigu Zapovjedništvu Operativne zone Osijek donio je jedan oficir prebjeg iz JNA koji je prihvaćen kod 108.11. 1991.1991. koja je optužnicu "prema autorstvu službe KOS-a" navodno diktirala iz bilježnice. "Ljiljana Toth. prema njezinim pouzdanim izvorima.Vukovar. 226 "U večernjim satima 12.da u Vinkovce dolazi Tomislav Merčep. brigade HV. 10.1337 Faksimil "Optužnice" objavio je početkom prosinca Slobodni tjednik No. s napomenom: "Prestanak informativne blokade u OG Vinkovci .1340 pionirsku četu i inženjerijski vod 37. Saboru RH. možda na taj način ćemo oni i ja naći izlaz da spasimo barem dio ljudskih života koji su.1338 1334 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Imam još 155 granata s kojima mogu davati vatrenu podršku dijelu Vukovara. 1991. nego da. Vinkovci. studenoga u Zapovjedništvu Operativne zone Osijek Operativna grupa Vukovar. studenoga. bataljun 122. izvrši pojačanje snaga obrane Vukovara i omogući redovno snabdijevanje i evakuaciju povrijeđenih i oboljelih".1991. Page 164 . u 18. Za provedbu zadaće Operativna grupa dobila je 3. samohodni višecijevni lanser raketa 128 mm "Oganj". a drugo govore. koje su navodno dobile zadaću za nasilan prijelaz preko Bosuta. 11. brigadu HV. U njoj je Sabor Republike Hrvatske optužen za "sudjelovanje Hrvata u najvećem zločinu u povijesti nad Hrvatskim narodom". 12. Takva zlodjela se mogu samo vidjeti. Znatna kolićina stigla je i 9. Prema njegovim tvrdnjama iz Požarevaca i Valjeva prema Sidu i Tovarniku pokrenute su tri pješačke brigade. 105. ukoliko u toku dana ne dobijemo odgovarajuće granate. 11. zapovjedniku je servirala 'informaciju'.m SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ od 10. Izvješće. Skica plana za novi pokušaj proboja napravljena je 11. Vjesnik. ona je. studenog.". dolazi sa svojim ljudima likvidirati Dedakovića". 6. 133? "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Telefaks s nadnevkom 10. Slobodni tjednik 4.Županja uvjetovan je objavljivanjem ove optužnice". 1335 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". Županja dobila je zadaću da deblokira Vukovar i Borovo Naselje na pravcu Nuštar .48. 11.1333 U izvješću zapovjednika Operativne grupe miješala se osobna nemoć s ljutnjom na političko vrhovništvo i vojni vrh. Tvrdnja o 122 dnevne granate nije odgovarala istim jer je Operativna grupa u nekoliko prethodnih dana dobila veliku količinu streljiva.05. kaže se u izvješću. Optužnica. 12. Vjesnik 6. studenoga primila je 610 metaka 152 mm. godine. 11.Bitka za Vukovar pošteni pa mi recite istinu. Vlada i Predsjednik optuženi su da između njih i četnika "nema nikakve razlike".. Vukovar će ostati bez ove male podrške koju mu dajemo. a ne zamisliti. Prijepis telefaksa primljenog 10. tajnica u štabu Dedakovića.1334 U izvješću Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara Dedakovićevo izvješće dobilo je doličnu pažnju. studenoga. poslana 9. 81 ručni bacač raketa "Zolja". "da osigura stvoreni koridor.Marinci .1339 Pad Bogdanovaca ponovno je u prvi plan stavio potrebu proboja i deblokadu Vukovara. 8. brigade HV. 133S Jamin KRPAN. od 9. u 19. 11. 2946 . 8. 1336 SVA MORH-GSHV: Vukovar. ali ne s ciljem da pomogne u borbi za Vukovar kako je najavljeno. 30. brigadu ZNG-a. Najviša politička tijela Republike.

11. SVA MORH-GSHV: GSHV. 525-130/8 od 9.1345 Divizija je tih dana pripremala napad na južni dio vinkovačke općine. U drugom postroju bio je 5. brigade ZNG-a. a dio podataka što su prikupile nisu unijele u zapovijed za proboj prema Vukovaru. a glavni nosilac borbenih dejstava OMJ ispred prednjeg kraja i oko četničkih uporišta vrše zaprečavanje polaganjem minskih polja.obavještajnu aktivnost i prihvat njegovih snaga u napadu. osim 105. diverzantska grupa Narodne zaštite iz Otoka. snage za operaciju podijeljene su na snage specijalne namjene. studenoga prebjegao jedan potporučnik koji je Zapovjedništvu 122. 1991. studenoga. a na bokovima do jedne mehanizirane brigade.1342 Na osnovi zapovijedi Zapovjedništva Operativne zone urađena je i borbena zapovijed Operativne grupe.. 227 Intenzivirao je izviđačko . Na pravcu s. a na nekim mjestima i u međuprostorima. Za prvi postroj određen je dio 3. bataljuna 3. brigade HV iz Nuštra.Bitka za Vukovar Pridodate postrojbe stavljene su pod Zapovjedništvo Operativne grupe u podne 11. SVA MORH-GSHV: ZOSISB. te u šumama. brigade ZNG-a. 11. U sastavu divizije bilo je i nekoliko postrojbi Teritorijalne obrane Republike Srbije.11. Nuštar .Gaboš . Iako je Zapovjedništvo Operativne zone prikupilo nekoliko podataka koji su uglavnom dobiveni od prebjega iz JNA oni nisu iskorišteni u procjeni. Vinkovci.. studenoga. Snage za napad podijeljene su u dva postroja i pričuvu. 2. 1991. njezin 1. snage za ojačanje obrane Vukovara i snage za napad.1347 Raspored i namjere JNA hrvatske snage nisu znale.1344 Zauzimanjem Bogdanovaca potpuno su spojene snage operativnih grupa "Sjever" i "Jug' s Gardijskom divizijom. samostalna četa diverzantska četa i diverzantska grupa 109. a njezin dolazak u područje Đakova očekivao se u toku 12. a u posljednjih sedam dana i u sjevernoj Bosni uz Savu. ur. četa za specijalnu namjenu Glavnog stožera HV. 1342 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. studenoga identificirana tri divizijuna topova 130 mm 152. 1339 SVA MORH-ZOZO: Zap. Vinkovci i Varaždin. kao i u Mirkovce uveden je i divizijski laki artiljerijski puk protuzračne obrane. Na prostoru Vukovar Vinkovci agresor nastoji da zadrži blokadu Vukovara uz istovremenu pripremu za izvođenje napadnih dejstava na Županji. 4.Cerić .1341 Pored snaga Hrvatske vojske i Zbora narodne garde Operativnoj grupi pridodane su i čete policijskih uprava Osijek. 525-122-36 od 11.. brigade HV i zrakoplovni vod i vod 109. KL Str. brigade HV iz Bjelovara. U Ceriću su posadu držale skupine iz Smedereva i Smederevske Palanke.Vukovar nalaze se snage od dva oklopno mehanizirana bataljuna.Ostrovo . četa 3. br. Ur. 5120-25-91-6 od 9. Čete za specijalno djelovanje policijskih uprava Osijek i Vinkovci. br od 9. pov. 1991. Str. i nova je procjena bila manjkava. Operativne grupe Vukovar. bataljuna te tenkovska četa 109. studenoga Glavni stožer HV pridodao Operativnoj zoni Osijeka za potporu proboja prema Vukovaru. Ured Predsjednika Zapovijed o pridodavanju nisam pronašao. sastavljena od 13 tenkova od čega dva M-84 i 11 T-55. Str. U bojni raspored na tom pravcu. oklopna brigada JNA koja je privodila kraju svoj dvadesetodnevni odmor. 5120-01/22-91-1 od 1. SVA MORH-ZOZO: GSHV. Op. U.Pačetin . 8/91-01/336.. velike Srbije. u što je moguće kraćem vremenu. 28.Vukovar. pov. što je bila zadaća 3. brigade HV. Izvješće za 9. br. Br. i 3. Borbena zapovjed. 12. Predpočlnjavanje dijela jedinica. Postoji mogućnost uporabe kemijskih borbenih sredstava za onesposobljavanje žive sile". Prednji kraj ima na r.1348 U predstojećim djelovanjima njezina je zadaća bila podržati napad na Nijemce.1349 S obzirom na predviđenu zadaću. četa 3. 108. Gardijska mehanizirana divizija JNA stalno je imala do dvije brigade uz prometnicu Vinkovci . pov. Županja. brigade ZNG-a. 11. Page 165 .1343 Kao i prethodne procjene. KL 803-05/91-03/244.Markušica i dalje raspolaže vrlo jakom artiljerijsko raketnom i zrakoplovnom podrškom. Mikanovci.Bogdanovci . mješovite artiljerijske brigade JNA iz Ćuprije i razmještena na području Šidskih i Vinkovačkih Banovaca. U tom cilju znatno uvećavaju svoje snage u istočnoj Slavoniji i Baranji. br. jedna brigada TO Srbije i oko 1500 četnika.Marinci . Đakovo. 1341 Brigada je Operativnoj zoni Osijek pridodana 10. studenog 1991. br. bataljun.1346 Pravac prema Županji dobila je 252.1991. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA Iz brigade je upravo 10. bataljun 122. U uvodnom dijelu zapovijedi dana je procjena snaga: "Agresorske snage JA i četnici nastoje da pod svaku cijenu realiziraju svoj scenario o stvaranju tzv. brigade HV. bataljun i mehanizirana četa 3.Marinci . Bosut Mirkovci . 1991. 1. 1340 Bio je to višecijevni lanser raketa 128 mm koje je 9. tako ni 9. brigade HV dao podatke o pripremi brigade za nasilni prelazak Bosuta. 1991.

ovladavaju selom Bogdanovci i rejonom Dukinci i posjedaju obranu Vukovar Borovo". 1991. Petrovci. HV. koja je također bila obećana. studenog. Napadu snaga I ešalona. Bogdanovci". 1340 SVA MORH-GSHV: Zap. Vinkovci. brigade HV "prati napredovanje snaga I i II ešalona. 1992. br. Petrovci. studenoga.1350 Prvi postroj sastavljen od 1. Inženjerijska četa 37. s. područje Vidovca Marinaca i Lipica. POPOVIĆ.. "Ešaloni se kreću prikrivenim pravcima na međusobnom udaljenju do 2 km. Na čelu snaga I ešalona nalaze se protuoklopne grupe i grupe posebne namjene za djelovanje po objektima ekonomije Henrikovci. Pačetin i Bršadin.Marinci. Zapovjednik Operativne grupe planirao je izvršiti napad na općem pravcu Nuštar -Marinci . 1991. i 3. šuma Lug. grupirajući glavne snage na dva osnovna pravca: Nuštar . Zbog loše procjene snaga JNA zapovijed je kompromitirana. 11. brigade HV. HV od 10. ekonomijom Henrikovci. nije bila na bojišnici. Bila je. bataljun 132. Str. 525-122-188 od 11. Marinci. a u toku noći 12. Ostaje nepoznanica je li Zapovjedništvu Operativne grupe Vukovar. Obavještajno Izvješće. br.Vukovar. Županja bilo poznato da se 105..1351 Zamisao napada bila je vrlo komplicirana i za Iskustvo snaga s kojima se raspolagalo vrlo zahtjevna. službovao kao poručnik u toj brigadi. Brigadir HV Boris Trnskt koji je do bijega Iz JNA u srpnju 1991. ah je Glavni stožer HV nije uspio dovesti u Slavoniju. brigade ZNG-a s tenkovskom četom 109. 17. br. 6. a prema potrebi 1 djelovati na pravcu Marinci . 1. Vidoševac.Bitka za Vukovar a za pričuvu određen je 1. 28-29. pov. no iskustvo sa 104. a blažom vatrom po naseljenim mjestima Cerić. a presijecanjem prometnica trebalo je onemogućiti intervenciju oklopno-mehaniziranih sastava JNA u područje Marinaca i Bogdanovaca iz pravca Mirkovaca. Marinci i s. Pričuva. GSHV. pov. Cerić. Cerić. što Zapovjedništvo Operativne grupe nije znalo. Pov. Bršadin. 122. Vidoševcem i Bogdanovcima Provedba zadaće zamišljena je nakon mtenzivne topničke pripreme po područjima "kojima ovladavaju snage za osiguranje bokova: Jankovačka Dubrava. Postrojba koja je dobila u zapovijedi važno mjesto i zahtjevnu zadaću. POA Republika Srpska Krajina Glavni štab Srpske vojske.Bogdanovci . Po ovlađivanju pojedinim objektima. obećana. studenog trebale ovladati područjem Zidina. Snage na glavnom pravcu do 5 sati 13. brigadom HV. Mirkovci. 1347 R. bataljuna i mehanizirane čete 3. 12. šumom Lug.Henrikovci . inženjerijsko-pontonirskog bataljuna bila je posebna skupina.9.Bogdanovci . Negoslavci. brigade HV (11 tenkova T-55 i dva M-84) dobio je zadaću da zauzme ekonomiju Henrikovci. br.Vukovar i Nuštar . bio načelnik štaba 152. Mirkovci. 11. Snage za ojačanje obrane Vukovara sastava 105. "a na kritičnim mjestima osmatrati i isturati borbena osiguranja". 1345 Petar BOŠKOVIĆ. Borbena zapovjed Op. u s.1993. "Četiri meseca bez gubitaka". prethodi jaka topnička priprema po naseljima čijim rejonlma moramo ovladati: ekonomija Henrikovci. 16. brigada HV krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici i da njezino ponašanje može biti nepredvidivo.30 sati 13. "Između zatišja i opreza". Narodna armija. u gotovosti za odbijanje protunapada agresora". koji je 1991. bataljuna 3. doduše. studenogtrebale su biti spremne za napad. 1991.Marinci . Narodna armija.. brigade HV. Snage na bokovima trebale su biti pripravne prije. Marinci i Bogdanovci. majora 228 bila je osigurati bok glavnih snaga. 11. 1991. odnosno ojačanje Vukovara određena je 105. na glavnom pravcu. 22. Narodna armija. Petrovaca.. na 13. 1348 SVA MORH-GSHV: ZHVOZ Osijek. brigada HV Inženjerijska četa 37. Pri napadu osobito je trebalo voditi računa o sprječavanju napada na bokove.1352 Page 166 . Cerića. Henrikovci. br. brigade ZNG-a trebao je pružiti pomoć prvom postroju. 1341 Mladen MARJANOVIĆ. 1992. br. iste odmah zaposjedaju jedinice iz slijedećih ešalona odmah ih inžinjerijski uređuju i vrše protuoklopna i protupješadijska zaprečavanja. Drugi postroj sastavljen od 5. u skokovima se prebacuje sa osnovnim zadatkom djelovanja po ukazanoj potrebi i po zahtjevu snaga I i U ešalona. 27. Njima je priprava tekla od 19 sati 12. 1. Str. Za obranu. bataljun 132.. Petrovačka dubrava.Bogdanovci. 525-130/7 od 9. Bršadina i Pačetina. Zadaća pomoćnih snaga 1343 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 45/3-9 od 11. "Ratnici Iz senke". 29. potvrdio ml je autentičnost tih Imena 1349 To se vidi iz prijedloga za promicanje u viši čin majora Srpske Vojske Krajine iz rujna 1993. brigade. tim više što su sva obećanja i slanja pomoći od Glavnog stožera HV kasnila dan-dva. Predlog za vanredno unapređenje Gruborović Nikole. U izvješću su navedena Imena zapovjednika brigade i većine zapovjednika topovskih divizijuna i baterija. Orijentiram početak napada bio je 5. inženjerijskog pontonirskog bataljuna kao prethodnica bila je dužna razminirati i praviti prolaze kroz minska polja a na začelju postavljati mmsko-eksplozivne prepreke. 2. tražilo je suzdržanost do dolaska 105. Pačetin.

10. 1991.Petrovci . 1991. niti se domaći prvih kuća s.1991. brigada ZNG-a. 525-122-199 od 12. 2 MUP i 1 civil) i četiri poginula pripadnika HV. proleterske gardijske mehanizirane divizije bile su dobro utvrđene na crti Cerić . studenog. bataljun "napustio je teritorij općine Vinkovci (navodno zbog deprimiranja boraca poshje akcije u Karadžićevu)". br. Str.1991.Marinci . 11. iako je bio "predviđen kao drugi ešalon snaga u proboju". Nastavit ćemo djelovanje manjim grupama". Koncentriranje hrvatskih snaga za proboj prema Vukovaru teklo je pod intenzivnim napadima zrakoplovstva JNA. 1351 Isto.. 30. Samostalna četa 109.Bogdanovci teklo 1353 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. prvo topništvom. Dio postrojbi određenih za specijalna djelovanja nije ni pokušao izvršiti zadaće dobivene po zapovjedi za proboj.1354 Iz sačuvane dokumenatacije ništa se ne može iščitati o Stipetićevu dolasku. pov. Njezin 5. u zahvatu puta Nuštar-Marinci praktično stojimo između Zidina i Marinaca (rajon Vidovac). 25 od 31.11. 1350 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1355 0 tome se u knjizi Bitka za Vukovar ništa ne govori. Zaključujući opis napada Zapovjedništvo Operativne grupe ocijenilo je da "Ovakvim razvojem situacije snage za proboj nisu imale planiranu udarnu moć. pov. Borbena zapovjed Op. Izvršeno je pomicanje snaga iz Nuštra prema s. "Prijetili su da će mi zaklati kćerku"."53 Jedanaesti studeni važan je i zbog prvog posjeta istočnoslavonskoj bojišnici jednog od najviših dužnosnika Glavnog stožera HV U Osijek je stigao pomoćnik načelnika Glavnog stožera HV general bojnik Petar Stipetić. 906-1 od 6.00 sati promjenili mišljenje" i pojavih se u Nuštru. brigade HV nije krenula u područje šume Otolinci..Henrikovci . 11. 11. Jarmini i Borincima. koji je odbijen. Slobodni tjednik. što znači da nije osigurala lijevi bok snaga u proboju. koje je bombardiralo i raketiralo Nijemce. Op. 11. U prilogu je Izvješće zapovjednika 105. brigade HV Op. Specijalna postrojba Glavnog stožera Hrvatske vojske nije se uopće javila zapovjedniku Operativne grupe. Vinkovce i Vođince.1357 U dnevnom izvješću Zapovjedništvo Operativne grupe priznalo je da naoružanje i vojna oprema koja je slana stiže u Page 167 . Na dostignutoj liniji vršimo ukopavanje i pripreme za djelovanje u toku noći.1356 "U večernjim satima 12.Marinci Henrikovci . br. 11. br..Bitka za Vukovar 1350 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenoga.. pa je i njihovo napredovanje na putu Nuštar . 11. a jedinica Policijske uprave Osijek nije zaposjela desnu obalu rijeke Vuke u području Marinaca. Mehanizirana četa kasnila je u Nuštar jer se je kretala zajedno s tenkovskom četom. 525-123-157/91 od 11. Vuku sa sjeverozapadne strane i između šume Grabiki Marinaca sa jugoistočne strane oko 4 km od Nuštra. Iz intervjua koji je Dedaković u prosincu 1991. 6. pov. SVA MORH-GSHV: Zapovjedništvo OZ Bjelovar. r. 1991. Proces priprema i prikupljanja 1. Napadnuto je 11. Vuka . godine započele su borbe za proboj blokade Vukovara i nastavljene danas". Snage 1. Hrvatsko topništvo iz Vinkovaca "s manje uspjeha" pomagalo je obranu Vukovara zbog nedostatka odgovarajućih projektila "kako po snazi i punjenju". Str. Županja. proleterske gardijske mehanizirane divizije priveden je kraju.1991. Dnevno izvješće. br. Marinci. 1991.Mirkovci "tako da nije bilo organizirane intervencije" armijskog oklopništva. dok na osnovnom pravcu. 230 znatno sporije.. pov. 1354 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. br.12.Marinci.. ali su oko 06. Marinci pod vrlo teškim uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka. Sličan podbačaj napravila i 3. 525-122-199 od 12. a potom i pješačkim napadom. Mate BAŠIĆ. Topništvo je tuklo po Vinkovcima Nuštru. Izvješće. Ubačene snage Hrvatske vojske uspjele su samo djelomično blokirati pravac Pačetin . br. Odlučili su se "ponašati kao tenkisti. Dnevno izvješće. Već na početku pothvata bilo je dovoljno naznaka da neće uspjeti jer se odvijao mimo plana i zamisli zapovjednika Operativne grupe. Do sada smo imali 18 ranjenih (15 HV. 1352 gvA MORH-GSHV: Zapovjedništvo Operativne grupe Posavine od 31. Str. Nismo uspjeli ovladati ekonomijom Henrikovci. dao Slobodnom tjedniku može se zaključiti da je Stipetić došao po njega da ga odvede u Zagreb i da ga je ostavio zbog proboja 13. Dojave o njezinim skorim napadima počele su se ostvarivati. a njezino je ponašanje djelovalo i na njih.r. Vinkovci. 525-122-188 od 11. Tenkovska četa nije se javila zapovjedniku Operativne grupe "jer su posade tenkova (sa teritorije zagorskih općina) odbile da dovezu tenkove u Nuštar". Str. Uspjeh smo se na bokovima glavnog pravca ukhniti u njegov raspored uz. 229 Otežavajuća okolnost bilo je i pojačanje djelovanja Armije prema Vinkovcima i Županji. Lipovac je bilo prvo hrvatsko naselje u kojem je obrana dobila jasne naznake da se sigurnosno stanje pogoršalo. 1991. br. 1355 Alenka MIRKOVIĆ. 1991. početne su riječi u dnevnom izvješću Operativne grupe Vukovar.10.

Zbog gubitaka u ljudstvu i uništenju tenkova raspao nam se dio prvog ešalona koji je vodio zapovjednik Treće brigade ZNG-a. Str. br. "a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada". 525-122-201/91 od 13. studenog naredio je zapovjedniku postrojbe HOS-a u Čepinu radi proboja blokade Vukovara pod zapovjedništvo potpukovnika Dedakovića stavi tri satnije od 300 boraca. zapovjednik Operativne grupe Vukovar. studenog upoznao predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu.koja je trebala otvoriti prostor kod Bogdanovaca da bi 105. Uz to prešućuje da je brigada došla bez većeg dijela ljudstva. Konačan zaključak jest da je izmiješao prvi i drugi pokušaj proboja.1360 Prethodnoga dana potpukovnik Dedaković posredstvom Kriznog štaba kluba Vukovaraca i vizualnih medija u Zagrebu zapovijedio je vojnim obveznicima od 19 do 45 godina s područja operativne grupe kojom je zapovijedao da se do 20 sati prikupe na Zagrebačkom Velesajmu kod glavnog ulaza. Nakon neuspješnog proboja zapovjednika Operativne zone Osijek od Kriznog štaba D akova i lokalne 122. Dnevno Izvješće. General Tus prešućuje da 105. Jedna njegova bojna . Tu je naredbu pribavilo Zapovjedništvo Operativne zone Osijek i proslijedilo Glavnom stožeru HV s popratnom bilješkom da "predstavlja dokaz da se HSP i dalje ne misli odreći vojnih ambicija u HV. Prešućivanje problema u Hrvatskoj vojsci i ZNG-a načelnik Glavnog stožera iz 1991. OG i brigada Hrvatske Page 168 . tražeći obećana pojačanja do 18 sati idućeg dana. Županja od predsjednika Hrvatske stranke prava zatražio je slanje novih pojačanja "kao bih ojačah snage za obranu Vukovara .1364 Vodstvo HSP-a istog se dana obratilo medijima s javnim pozivom za mobilizaciju svojih članova "radi odlaska na prve borbene linije za obranu domovine". odnosno kao paralelna vojska". a ljudski gubici su. a da nije uspjela zbog jakih snaga JNA koje su vatrom razbile "naš prvi udarni val.1363 0 nedolasku hosovaca Dedaković je navečer 13.1358 U osvrt na drugi pokušaj proboja general Tus krenuo je tvrdnjom da su nakon zaustavljanja hstopadske ofenzive JNA stabilizirana pojedina područja zbog čega se moglo izdvojiti 105. da je bila na samoj granici uporabe. najkasnije do 21 sata. ipak ni on nije održiv. Izvukla se zbog gubitaka. ne može sebe dopustiti ako želi biti vjerodostojan. najvažniji problem ipak je bio nedostatak ljudstva. Vukovar je samo dio ratiša na koji je Tus mogao dati. brigada HV se nije pojavila. Franje Tuđmana.Bitka za Vukovar "dovoljnim količinama. postrojbu doveo na najzahtjevnije ratište u Hrvatskoj.1361 Pomoć Vukovaru posebnom naredbom dala je 1 Hrvatska stranka prava.11. čije su posade kao što je već rečeno odbile učešće u borbi i otišle (dezertirale) iz Vinkovaca" pa je za njihovu uporabu tražila pomoć od Zapovjedništva Operativne zone.135" Iako je u odnosu na prvi pokušaj. brigadu HV "kao postrojbu koja će ući u Vukovar kao drugi ešalon". 135!l A TUS. kao i zapovjednika OZ. Operativna grupa i dalje je stajala "pred neriješenim pitanjem upotrebe osam tenkova T-55. Dragovoljci su očekivani navečer istog dana. ah nije dao doprinos koji bi pomogao rasvjetljavanju. dr. 152 mm i minobacački 120 mm. 1358 isto. a prešućuje i da se brigada krajem listopada raspala na zapadnoslavonskoj bojišnici. 15. 231 Napad prvenstveno nije uspio zbog nespremnosti ljudstva da krene. jer postojeće nije bilo dovoljno za proboj. studenoga. Kratki opis pokušaja počinje tvrdnjom da je operacija bila temeljito pripremljena. bjelovarska kao drugi ešalon mogla ući u grad i ondje nastaviti borbu. "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja". Vinkovci. kao što su bih topnički projektili kalibra 130 mm.. 1991. Ostao je dužan objasniti i zašto je takvu. studenoga da su dužna izvršavati zapovijedi s "potpisom predsjednika Republike. nije uopće bilo gubitaka u oklopnlštvu. pov. Njezin predsjednik Dobroslav Paraga 13.1366 Reakcija Glavnog stožera HV na naredbu predsjednika HSP-a bila je vrlo brza. pokolebanu. general pukovnika Antona Tusa i general majora Petra Stipetića ispred GSHV. brigade tražio je "što veći broj dobrovoljaca . No to nije kraj njegovih domišljanja. brigada HV nije dovedena na vrijeme za operaciju.1362 Naredba vrhovnog zapovjednika HOS-a nije provedena u djelo jer se zapovjednik HOS-a u Čepinu smatrao časnikom Hrvatske vojske. ah asortiman uopće nezadovoljava naše osnovne zahtjeve". No. gdje su neophodno potrebni". vrhovnog zapovjednika. Sva zapovjedništva Hrvatske vojske od bataljuna naviše upozorena su 14.1365 Dva dana kasnije. misho je zapovjednik Operativne grupe.Vinkovaca i Županje". 1357 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.boraca koji bi se tijekom noći ubacili na područje grada Vukovara. a velika snaga neprijateljske vatre nije nam dopustila da popunimo tu prazninu". što znači da ne bi mogla izvesti svoju zadaću i da je prvi postroj uspio. u odnosu na prvi pokušaj bili relativno mali. opis drugog pokušaja proboja korektniji. Usprkos obećanja Glavnog stožera HV 105. 84-85.

studenoga. Ur. 1362 SVA MORH-ZOZO: Vrhovni zapovjednik svih Jedinica HOS-a od 13. Str. brigadi HV koja je uz to u toku dana pojačana s tri nova tenka M-84. ah nisu imah dovoljno tenkovskih granata. br. 11.1991. 11.. Javni poziv na mobilizaciju. 8.. Zauzeta su područja Zidina i Svete Ane. Gubici hrvatskih snaga 1360 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Glavnom zapovjedniku jedinica ZNG-e i HOS-a. Dnevno izvješće.1370 Zamijećena je velika koncentracija snaga u Ceriću i duž prometnice Vinkovci . 1364 Isto. Page 169 . pov. bataljun 132. Djelovanje zrakoplovstva također je bilo vehko. 1991. 11. motorizirana brigada R XXX 0G \tXt wž Operativna grupa Vukovar. Vijest o njezinu dolasku zapovjednika Operativne zone Osijek zatekla je na zapovjednom mjestu Operativne grupe Vukovar. s jednom minobacačkom baterijom 120 mm i baterijom gorskih topova.Bogdanovci . 525-122-208/91 od 14. Br. Brigada je dobila zapovijed za razmještaj u području đakovačkih sela Strizivojna. bio je dužan javiti se u Zapovjedništvo Operativne grupe odmah nakon dolasku radi prijema bojne zadaće. Čajkovci. pa je njihov broj narastao na šest. odnosno prometnica prema Pačetinu. Str. operativne zone brigadir Gorinšek 1361 SVA MORH-GSHV: Klub Vukovaraca.1372 Zapovjednik Operativne zone Osijek tada još nije znao da je postrojba stigla s "dva bataljuna bez trećih četa bez trećeg bataljuna".Vukovar znatnijih promjena nije bilo ni 14. Zapovjednik brigade. 8/91-01/256.. odmah poshje pristizanja". U potpisu Je zapovjednik 1. Granatiralo je Vinkovce i Županju. Krizni štab od 12. 5120-01-91-1 od 14.1371 Dugo očekivana 105. Zahtjev za dodjelu 2 topa 130 mm M-46. brigade u toku dana bila su dva poginula i jedan ranjeni pripadnik postrojbe za specijalno djelovanje Policijske uprave Vinkovci. studenoga ugrožena je ispadanjem iz uporabe jednog topa 130 mm. 525-122-222/91 od 15. Županja. s kojih su prema procjeni u toku dana Armiji uništena dva tenka u području Henrikovaca. Operativna grupa i dalje je imala problema s napuštenim tenkovima 3. Ljesk-'ov Zemljovid br. 11. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati u večernjim satima 14.Vukovar. Naredba.1368 Potpora Vukovaru dalekometnim topništvom Operativne grupe iz Vinkovaca 14. 0 njihovu postojanju trebalo je izvijestiti nadređene zapovjednike i Glavni stožer HV. 1366 SVA MORH-GSHV: Vodstvo HSP-a i Vrhovni stožer HOS-a od 13. br. 1991.Marinci . 12. što je na kraju riješila tako da ih je pridodala 109.1374 Stigla i bez baterije haubica 105 mm. Vrpolje. Zahtjev je poslan navečer u 22. 11. 1991.Bitka za Vukovar vojske". 1363 "izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara (2)". s koje je vatrom nadzirana šuma Lug. br. br.Županja. 525-122-195/91 od 14. a drugi je zbog vehkog broja ispaljenih granata u kratkom vremenu bio pred raspadom. 11. 1991. Pod nadzorom je držana i željeznička postaja Bršadin. koja je zadržana od Operativne zone Bjelovar u selu Prekopakara kod Pakraca. što je najavljivalo nove napade Armije. 13e7 SVA MORH-ZOZO: GSHV Kl. studenoga. Str. Naredba. 525-122-200/91 od 13. Zapovijedi koje se odnose na angažiranje postrojbi a potpisale su ih druge osobe. Stoga je od Glavnog stožera HV tražena žurna dodjela još dva takva topa.15. Budrovci i Piškorevci. HSP Zagreb. 232 ti i--Markušicš. 1366 MUP RH-OTŽ: ZOGVVŽ.1369 Armijsko topništvo nije imalo problema s oruđima i granatama. 6. 1991. i_ X1130 četa 130. brigadu HV.1375 1308 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1369 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991.Šid.1991. o čemu govori uočenih 16 formacija zrakoplova nad područjem Operativne zone Osijek od kojih je većina letjela u trokutu Vinkovci Vukovar . Vjesnik.1367 Na pravcu Vinkovci . pov. 11. Nakon pristizanja u područje Đakova trebala je biti pripravna "za sukcesivno uvođenje u borbu po dijelovima na općem pravcu Nuštar . brigade ZNG. morale su se odbiti. brigada ZNG A '32 1. osim navedenih. Vinkovci i x_ ]X]9 3. Stari Perkovci. počinivši veliku materijalnu štetu.11. 8 505 505. pov. U logističkom pogledu oslonjena je na lokalnu 122. 1991. ili njegov zamjenik. Vinkovci.1373 Brigada je uz to stigla i bez zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade.

Page 170 . pov.Vrbik -Petrova Slatina . pov.11. Str. br. br. 1992. 1371 SVA MORH-ZOGV: Zap. 4375 SVAMORH-GSHV: ZHVOZ Osijek.1380 Tek je poslijepodne 16.. 525-201/91 od 14. studenoga 252. 24. 525-122-244/91 od 16. 1377 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1991. upad u županjsku općinu dobila je 252. 11. 1991. 12. 525-123-178/91 od 18. koje je brzo razminirala njezina inženjerija. Tvrđeno je da je Armija ostala bez šest tenkova Odmah nakon što je dobilo obavijest o napadu na Županju. POPOVIĆ. pri čemu je Armija bez napora zauzela sela Lipovce.1991. Postoji jednodnevna kolizija jer su tri tenka M-84 Iz 108. 11..Ćelije . 5 2 5-123-170 od 16. studenoga operativno-taktička "situacija u vezi proboja blokade Vukovara nije se bitno promijenila glede promjene teritorije". 1372 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11.. pov. Dnevno izvješće. 525-124-192/91 od 15. Izvješće. br. Str. 1991. br. 11. Str. 22.1991. 4. brigade. Str. Str. U. 525-123-167 od 15. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 1381 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće. 525-123-166 od 15. Str. 1991. 1991. brigadi HV protuoklopnu skupinu iz sastava 122. R. pov. bilješka je u dnevnom izvješću Operativne zone. br ZNG trebala u toku 15. 525-122-208/91 od 14. R. i na ostalom području Operativne grupe. pov. 17.1379 Prve dojave 131. da je Armija u prijepodnevnim satima uspjela ući u Borovo Naselje i zauzeti ga To je moglo značiti da je stegnut obruč oko hrvatskih snaga u Vukovaru koje su pod nadzorom zadržale samo uži dio grada. br. br. 1379 R POPOVIĆ. 525-123-165 od 14. 233 "Naknadne Intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom " U noći 14/15. oklopna brigada. 1373 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. Nije se usuđivalo ulaziti u procjenu koliko još obrana grada može izdržati. ogorčena je ocjena zapovjednika Operativne zone. 525-123-200 od 25. "Ti divni ljudi. pov. oklopna brigada JNA iznenada je napala sela Apševce i Lipovac. bataljuna 131. SVA MORH-ZOGV: ZOZ Osijek. "Naknadne intervencije da se ljudstvo vrati na položaje nisu urodile plodom obzirom da su vojnici i časnici odbili da se vrate na položaje iskazavši time krajnji oblik kukavičluka i nediscipline". Razmještaj brigade.. hstopada Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dobilo pouzdanu informaciju da je stanje na županjskoj bojišnici nepovoljno i potpuno drukčije od stanja što je opisano u izvješću Glavnom stožeru HV prethodnog dana Snage lokalne 131 brigade HV. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek poslalo je u pomoć 131.. brigade HV o napadu 252.. 1374 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1991. Narodna armija. 12. Izvješće. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. mladi ratnici". Str. Zapovjed. 130. u toku 15. 16. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov.1991.1378 Ujutro 15. ih 16. a napad na šire područje Županje i Vinkovaca bio je neupitan. 11. 11. Izvješće. Narodna armija. 16. 1991. br. Južno od njih. 1991. 525-123-167 od 15. I Zapovjedništvo Operativne zone Osijek stanje u Vukovaru držalo je vrlo teškim. 1991. Prva proleterska gradijska mehanizirana divizija povjerila je svojoj 3. 11. br. br. 1991. Narodna armija. 109. 1. br. a 1. "Beskrajna vera u komandanta Antonića". 1991. bile su potpuno iznenađene i natjerane na povlačenje u neredu.Bitka za Vukovar 1370 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigadi napad na Nijemce. Izvješće. 1991.Klisa .. Vinkovci.Šodolovci". i 122.Osijek i pravcu Bobota . 11. 11. oklopne brigade bile su optimistične i govorile su o vjerojatnom odbacivanju napadača. POPOVTC. Informacije koje je prikupilo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11. Narodna armija. biti predana 109. 1380 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. U Apševce je uspjela ući.1381 Rasulo 1. Izvješće. 11. 17. Dnevno izvješće. doduše netočno. 11.. prema procjeni oko 30 posto naselja. pov. brigadi HV "kako bi spriječile eventualni prodor prema gradu Osijeku na pravcu Trpinja . 1992.11.. br. Županja i Vukovara 17. HV Br. 1. Druga loša vijest bila je procjena da je zauzimanjem Borova Naselja JNA oslobodila jednu tenkovsku brigadu od oko 70 tenkova i usmjerila je prema Osijeku. HV.1376 Za razliku od noći. brigade HV bilo je toliko da su njegovi pripadnici bježali 1376 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-165 od 14. pov.. Zbog toga je dana bojna priprava 106. pov. br. 21. Apševce i Podgrađe. br. "Između zatišja i opreza". Županja govorile su. Izvješće. b78 M PETROVIĆ. a ispred Lipovca stala je pred minskim poljima. brigadi demonstrativni napad na Privlaku Iz pravca Jankovaca radi olakšanja pothvata.. "Između zatišja i opreza". pov. 04-337/91-23 od 14. 1991.. studenoga mnoga se toga promijenilo na području Vukovara. br.1377 Napad Armije na područje između Osijeka i Vinkovaca bio je moguć. pov.

Izvješće. HV. 04-337/91-25 od 16. Prekid napada 131. br. 109.Apševci . 525-124-198 od 16. bataljuna 109.Slakovci. brigada HV je iskoristila da zapriječi pravce u dubinu županjske općine i pokuša konsolidirati dijelove snaga koje su se povukle iz izgubljenih sela. brigade HV. Zapovjednik 109. Br."82 Zapovjednik Operativne zone Osijek žurno je intervenirao prema zapovjedniku Operativne grupe Vukovar. Izvješće. Apševca. Str.. izbaciti ih iz zauzetih sela i organizirati obranu u području Lipovac . a učinili su to "poučeni dosadašnjim iskustvom napuštanja borbenih položaja od strane naših boraca kao i negativnim iskustvom sa mostovima na Dunavu i Savi". 1991. pov. 525-123-171 od 16. br. 04-337/91-24 od 15.1385 Po naredbi zapovjednika Operativne zone pripadnici 131. 1991. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. 525-123-178/91 od 18. Izvješće.1388 Znajući kolika je važnost Nijemaca i što znači prelazak Armije preko Bosuta. SVA MORH-ZOGV: Zap. br. br. Izvješće.1384 Dio 105. 1384 SVA MORH-ZOZO: Zap. da odbaci JNA preko Bosuta prema Podgrađu i sruši most na Bosutu. bataljuna 105. 11. Izvješće.Podgrađe". 100-3/91 od 16. 11.Jaz. Županja 1 Vukovara 17. 11. Bataljun je ojačan oklopno-mehaniziranom četom od sedam tenkova T-55 i dva borbena vozila pješaštva iste brigade. 1991. pov. 1991.. 1386 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-123-173/91 od 16. 11. 11. Obrana sela pojačana je jednim vodom 2. pov. studenoga uputi jedan bataljun 105. br. Neizvršavanje prottvnapada na snage JA i četnike. 1387 SVA MORH-ZOGV: Zap. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA stavili su pod nadzor dio Nijemaca na lijevoj strani Bosuta. 1991. 525-123-170 od 16. bataljuna 109. brigade HV prijeđu u obranu od prednjeg kraja na Bosutu a po dubini Novo Selo Gusta. br. 1991. 235 Zauzimanjem dijela Nijemaca na lijevoj obali Bosuta Armija je nakratko stala. •¦ JHiuTv <rvc u ¦„ a mM1 NAČELNIKGLAVNOG STOŽERA HV ANTON TUS da izvrše zapovijed.Panjik (kota 80).1389 Ugrožavanjem Nijemaca. oklopna brigada JNA zaustavila se. br. 1991. brigade HV. HV. br. 109. 11. zahtijevajući da u toku noći 15. brigade HV i vodom HOS-a pa su snage obrane narasle na oko 200 ljudi. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje. . Županja planirao je to spriječiti angažiranjem 2. br. 47/18-91 od 16. br. 131. Na taj bi način riječni tok Bosuta bio potpuno uključen u Page 171 . HV. pov.Jasinje . zapovjednik Operativne zone Osijek zapovijedio je da se jedan bataljun 105. Prijelaz preko rijeke onemogućavao je porušeni most. Planirano je da nakon provedbe zadaće dijelovi 105. Županja. Bosut prilikom potapljanja pretovarenog čamca".. br. 11. Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. S dezerterima je trebalo oštro postupiti.. Bataljun 105. brigade HV u Nijemcima. 11..1390 Bataljun. a "dio ljudi se utopio u r. 131.. Vinkovci.. HV Str. brigade HV..Plandište. brigade HV tek se poslijepodne 16. brigade HV planirao je obranu sela pojačati još jednom četom svog 2. U toku toga dana 252. 1991. Armija je mogla ugroziti i područje sela Komletinci i spojiti se sa snagama koje bi nasilno prešle rijeku Bosut iz područja Stari Jankovci . 1991. postojala je mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne. brigade HV u svoj sastav obrane trebalo je uključiti i postojeće snage 131. a u krajnjem slučaju i uporabni oružja protiv njih. a njezin je zapovjednik 2. Armija je Bosut kao prirodnu prepreku ostavila iza sebe. Topnička potpora napada bila je obveza 109./16. Očito je čekala ishod napada 3. Šesnaestog studenoga naredio im je da se premjeste u područje šume Kunjevica između Vinkovaca i Privlake. a osobito Podgrađa i mosta u njemu.1386 Prodorom u općinu Županja i zauzimanjem Lipovca. Nakon napada 252. dobio je zapovijed da izvede protuudar u "zahvatu puta Nijemci . Selo je 16.1387 1382 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. 11. SVA MORH-ZOGV: Zap. 1388 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. ojačan tenkovskom četom. oklopne brigade dijelovi 3. po dubini motel Spačva . Br.Bitka za Vukovar 234 ostavljajući za sobom i onako skromna protuoklopna sredstva. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. kao mjesto s kojeg će krenuti na bojnu zadaću. Na taj je način ugrozila obranu dijelova 2.1383 Pokušaj vraćanja izgubljenih sela nije uspio zbog odbijanja dijela vojnika i časnika . Komletinaca i Privlake. pov. 1383 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. pov. proleterske gardijske mehanizirane brigade JNA na susjedne Nijemce i njihovu okolicu. . 11. bataljuna određen za zapovjednika pothvata. brigade HV ojačan orađima za potporu i sredstvima za protuoklopnu borbu. bataljuna. Vinkovci. Bataljun je trebao izvesti protunapad na snage JNA i pridodane paravojne skupine. brigade HV odvoji za obranu Nijemaca i sela u zaleđu. studenoga granatirano topništvom i napadano zrakoplovstvom. studenoga pokrenuo prema području na koje je upućen.

. Zbog izražene samovolje i nespremnosti za borbu znatnog dijela njezinog ljudstva i časnika načelniku Glavnog stožera HV predloženo je da se postrojba dokine ili prevede u pričuvnu brigadu. 1991. Županja. 1388 SVA MORH-ZOGV: Zap. br. mr SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. stavljen je u pričuvu Operativne grupe Vukovar. do 24 sata 17. 1991. Stodeveta brigada HV dobila je zapovijed za obranu pojasa između rijeke Bosuta na sjeveru i oboda spačvanskih šuma na jugu. br. br HV: Zapovjedništvo 108. 1390 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. a zapovjednik Operativne zone za sličnu zadaću na području Županje. bataljuna i s nepotpunim 1. i 2. br. kao i bez zapovjednika brigade i njegova zamjenika. Ne znajući još da je 105. Str. Zapovjed. Pripremno naređenje Op. a jedna se vratiti u matičnu brigadu. br.Bitka za Vukovar sustav obrane. br. 1991. i 16.. Predviđajući dugotrajne borbe. Vinkovci. HV. Županja i Vukovara 17. Vukovar. Vinkovci. 525-124-192/91 od 15. pov.. pa i borbe u okruženju. 1991. 11. 525-122-231/91 od 16. Kaotično iseljavanje civilnog pučanstva iz ugroženih područja nije se smjelo dopustiti. brigade ZNG-a poduzeo je mjere za njezino sređivanje. Naseljena mjesta: Nijemce. 525-123-169 od 15. 11. Popuna mlnskoeksplozivnlm sredstvima jedinica OZ Osijek 236 brigada HV stigla bez 3.1392 Stoosmoj brigadi zapovjeđeno je i slanje tri tenka M-84 s posadama u sastav Operativne grupe Vinkovci. bataljuna. brigade HV. brigade i predloži mjere za rješavanje". 11. 1393 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. i 105. Br. 525-122-243/91 od 16. studenoga. brigade procijenio je da bi u slučaju izvlačenja brigade iz Nove Gradiške "došlo do panike i među vojnicima iz N. 1991. pov. bataljunom. br.. planirao je 108.. 525-124-191 od 15. pov. br. 1395 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. zbog čega je Zapovjedništvo Operativne zone Osijek tražilo da se stvore uvjeti za "njihovu zaštitu od ratnih djelovanja". a prema planu je trebao biti u širem području Đakova.1398 im SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. brigadu HV polagana je nada za rješenje problema u Nijemcima. Str. 11. 5 25-123-178/91 od 18. Dnevno izvješće. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada ZNG-a kao jedina eksteritorijalna postrojba u zoni od 11. Vinkovce i Nuštar trebalo je pretvoriti u otporne točke obrambenog pojasa Operativne grupe Vukovar. Gradiške i među civilnim stanovništvom (to otvoreno govore svi u N. 525-122-233/91 od 16. 6. 525-124-198 od 16. brigade koji nije uopće stigao.1400 Nakon toga zapovjednik Operativne zone s časnicima 3.. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć" Stanje u Operativnoj zoni Osijek 15. Gradiški). Županja. bataljun pod zapovjedništvom zapovjednika 5. pov. 11. 237 Plan s "Merčepom i tzv. 525-124-198 od 16. prema Vinkovcima ih Županji. Str. Pripremno naređenje Op. 3.1'9" zapovjednik Operativne zone dijelio je zadaće koje postrojba nije mogla izvršiti. 1991. 1394 SVA MORH-108. 109. br. Dogovorio je spajanje 2. pov. pov. studenoga praktično se raspala i više nije postojala kao borbena postrojba. Borbena zapovijed Op. pov. 525-122-244 od 16. 11. Vinkovcima i Županji predviđana je mračna sudbina pa se žurilo pripremiti ih za obranu u okruženju. 11. 1991. pov. S pripadnicima Page 172 . do 13. 11."1394 Zbog toga nije izvršena zapovijed. Str. 1991.1391 U 105. Zapovjedio je njezino žurno izvlačenje s novogradiške bojišnice. studenoga bilo Je vrlo teško. m SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 04-337/91-25 od 16. i 5. 11.1397 Bataljun 105.. Prema ocjeni zapovjednika Operativne zone 3.Apševci.1395 Poduzimane mjere bile su namijenjene prvenstveno ojačanju obrane Vinkovaca i Županje. 1991. 11. br. na pravcu Lipovac . Namjeravalo se da on intervenira prema potrebi. Izvješće.1393 Zapovjednik 108. 138» SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pov. 1991. gardista iz 3.1399 Iz Glavnog stožera HV stigao je odgovor o osnivanju radne skupine koja je dobila zadaću da "ispita uzroke napuštanja položaja. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek od Glavnog stožera HV tražilo je žurnu popunu mmsko-eksplozivnim sredstvima i inženjerijskim strojevima za njihovo postavljanje i utvrđivanje crte. 1991. brigade od 23. a većina njezina ljudstva nije ni htjela izvršiti. brigadu HV iz Slavonskog Broda. Str.. br. 11... Stožer je poslao dva svoja časnika koji su s predsjedajućim časnikom iz Zapovjedništva Operativne zone bili istražna skupina. 11. Komletince. Dio topništva i protuoklopništva Operativne grupe određen je za potporu 131. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. 2. Str. pov. 1991. bataljuna u novi 2. br. 1392 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Izvješće. 1391 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. Dvije posade trebale su ostati u sastavu grupe. 11. Otok Privlaku. 1991. Str. Županja. br.

Zapisnik o Izvršeno] primopredaji dužnosti između zapovjednika Operativne grupe Vukovar. 525-122-223/91 od 15. pov. 1400 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 112-01/91-01/14.1991.1404 Istoga dana po zapovijedi Glavnog stožera HV od 15. g. studenog. 11.. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1401 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. Bataljun je predviđen za djelovanje u zaleđu protivnika na teritoriju općine Vukovar. pov. Oruđe je zbog intenzivne uporabe bilo u stanju raspadanja i bilo je pitanje "vremena kada će se raspasti". 1991.. 1991. 525-126/36 od 15. Za njega je Operativna grupa 15. bitke oko centra grada. Dostavljajući presliku zapovijedi o primirju podređenima. odnosno predavaoca 1399 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Bila je u sličnom stanju kao i top 130 mm.. 122. Ur. studenoga. Vinkovci. 1991. studenoga "vođene . 11. i 132. odnosno oko 100 metaka.00. Osam top-haubica 152 mm bilo je bez streljiva a četiri samohodne haubice 122 mm bile su na remontu u Đakovu.1401 Pridodane snage iz 107. starim Jastrebom (Dedaković) nije ni pokušan pod motivacijom da je proboj ka Vukovaru nemoguć".. studenoga imala tri borbena kompleta streljiva.1405 Potpukovnik Dedaković raspoređen je u Glavni stožer HV u Zagreb. 'Trenutno stanje artiljerijske podrške Vukovaru 15. br. Zapovjed. 1407 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. br. br. general zbora Marim Špegelj poslijepodne je izvijestio predsjednika Republike Hrvatske da plan s "Merčepom i tzv. Županja bilo je dužno vratiti u matične brigade. 1404 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Za okruženi grad više nije bilo nade. 525-124/187 od 15. pov. studeni. Primopredaja je Izvršena temeljem zapovijedi Glavnog stožera HV. Županja potpukovnika Mile Dedakovića i novoimenovanog zapovjednika potpukovnika Vinka Vrbanca. Dedakovića i g. istočnog dijela i iz smjera Bršadina". Str. 1402 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.1109 Potpuno zanemarujući odakle i iz kakvih uvjeta dolaze Vukovarci. studenoga bilo je jasno da od pokušaja prodora prema Vukovaru neće biti ništa. Merčepa dublje i od njihove suradnje za buduću eventualnu akciju radi oružane deblokade Vukovara ne može se ništa očekivati".. 525-123-177 od 17. U uporabi je bila i jedna haubica 155 mm s tri i pol borbena kompleta streljiva. Rok za ustroj bio je 20. 1403 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. te da su "nesuglasice između zap. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. Str.1410 Primirje između Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ stupilo je na snagu 16. pov. 1405 SVA MORH-ZOGV: Pov. ŠPEGELJ. studenog. Operativno dežurstvo od 15.. 11. što se očito odnosilo na 109. MUP RH-OTŽ: PU Page 173 .'406 Prema raspoloživim informacijama u Vukovaru su 16. 384-386. pov. 1991. pov. Str. koju nisam pronašao. 1991. br. 11. sjećanje vojnika. M.. a ubacivanje postrojbe u područje općine trebalo je izvršiti tijekom primirja.Bitka za Vukovar bataljuna dogovoren je povratak u Nuštar do 20 sati 16. 5120-33-91-2 od 15. Moglo mu se kratkotrajno pomoći samo zapriječnom vatrom dalekometnog topa 130 mm. 525-143-172 od 16. br. 11. br. Dnevni operativni bilten za dan 15. brigadu HV. 525-124-201 od 16. 1991. 238 dužnosti". pov. 525-122-244 od 16.. Županja. Glavni inspektor Hrvatske vojske. studenoga u 18 sati i nije utjecalo na djelovanje JNA Za Hrvatsku vojsku bilo je iznimno važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera HV naglašeno da se prekid vatre mora "strogo poštovati na cjelom području Republike Hrvatske. u koji je krenuo s pratnjom popodne 17. 11.1408 Za prihvat boraca koji su pristizali iz grada obvezano je Zapovjedništvo Operativne grupe uz potporu kriznih štabova u Vinkovcima i Đakovu. Izvješće je Špegelj objavio u svojoj knjizi 1 ono se od izvornika razlikuje u nekoliko rečenica koje mu znatno mjenjaju smisao. 1991. a osobito kod Vukovara i Dubrovnika". 525-122-238 od 16. Dnevno izvješće. Županja promijenio je nerelane planove za pomoć Vukovaru.. 5120-34/22-91-1 od 16. Vinkovci. zapovjednik Operativne Osijek naredio je da od njih u Vinkovcima počne postrojavanje "Vukovarskog bataljuna iz sastava 124. a njihova su zapovjedništva trebala ispitati uzroke nediscipline 1 neposluha. br. 1991. br. 11. 1408 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. 11..00 do 12.1403 U toku 16. Ur. HV". Vinkovci. i 105. 1991.11.1411 Zahtjev je ostao nerealiziran. 11. brigade HV Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar.1402 Napad Armije na južno krilo Operativne grupe Vukovar. "Primopredaja je izvršena bez međusobnih primjedbi primaoca. 1991. Vinkovci. 11. 1991. od 06. studenog. br. pov. 1991. U. zapovjednik Operativne zone Osijek zatražio je da se do 18 sati pokušaju vratiti postavi izgubljeni 15.1407 Obrana Vukovara bila je sve slabija i zbog odlaska skupina i pojedinaca prema Vinkovcima. br. izvršena je primopredaja dužnosti između dotadašnjeg zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Str. 11. br. te "poduzeti potrebne mjere". 11.1991. 525-124-200 od 16.

525-124/202 od 16. 10. 1991. Naredba zapovjecinika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog stožera HV. listopada počelo je osvajanje grada1417 S pridodanim snagama TO Srbije i pobunjenih lokalnih Srba brigada je podjeljena u tri jurišna odreda. dopuna naše depeše.. pokušavajući proširiti uspjeh postignut 1. 1417 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. pov.Bršadin. 1991. Kl. pričuve minimalne a što se "negativno . Nakon topničke pripreme u napad su kretali tenkovi s područja Negoslavaca i Borova Sela. PANTELIĆ.00 sati Vukovar.. listopada JNA je uspostavila bojnu crtu na pravcu Mirkovci . 10. frekinula je "kukuruzni put" i okružila Bogdanovce.. Pored presjednika vinkovačke općine optuženo je zapovjedništvo Vinkovaca i Osijeka. 1409 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. uz priloženo mišljenje da je "krajnje vrijeme da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara". 27.1420 U odnosu na prethodni dan napadi zrakoplovstva po gradu branko borković .. "Vukovar je ostao u meni".1412 Iz Policijske uprave upućena je poruka ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske da je "od 15. Dnevni operativni bilten za dan 15. 1991. 1991. koje je trebalo organizirati deblokadu grada Tražena je njihova smjena uz obrazloženje da su nesposobni. Vojno-pohtićko pitanje u općini Vukovar.1415 uz konstataciju da "Ministarstvo obrane raspolaže pogrešnim i netočnim mformacijama i da informacije o stanju na vukovarskom bojištu prima od osoba koje imaju svoju istinu različitu od tragične istine koja odgovara stanju stvari u Vukovaru".1418 Od ranog jutra trajali su "do sada najžešći napadi na položaje branilaca grada Vukovara". 1991. 1991.Bitka za Vukovar Vinkovci. od 12. Liječničku pomoć u gradskoj bolnici zbog ranjavanja zatražile su 23 osobe.00 do 18. 10.1414 I vladin povjerenik u Vukovaru u pismu predsjedniku Republike Hrvatske skrenuo je pažnju na okruženje.. 1413 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1. a namjeravala je da obuhvatima i "vatrenim udarom kroz sredinu grada" u pravcu sjevera izbije u centar grada i na obalu Dunava. odražava na naše borce". U protunapadu je zarobljen i jedan tenk iz sastava 14. 1991. 1991. 22. 511-15-10/3-4262/91 od 1. br. Str.1413 U drugoj poruci upućenoj istog dana ministru unutarnjih poslova RH načelnik Policijske uprave Vukovar tražio je "antiterorističku jedinicu za ratne uvjete". 525-124-198 od 16. br.Marinci .. 1410 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 5120-01-91-1 od 16. svibanj" Armija je tenkovskim napadom uspjela odbaciti na pričuvni postav snage obrane koje su u toku dana u protuudaru vratile izgubljene postave. 11.00.. koji je optužen za "onemogućavanje organizirane pomoći Vukovaru".. 11. Zapovjed.. Depeša br. Jedan od intervala mira u napadima JNA na Page 174 . Obavjest. 11. Uvođenjem u borbu Gardijske motorizirane brigade Saveznog sekretarijata za narodnu obranu 2. 1991. Na području Mjesne zajednice "1. kukavice i veleizdajnici. KL 810-03/91-01/01. 12. 8/91-01/265. demantirajući tvrdnju ministra obrane Šuška da su hrvatske snage zauzele selo Bršadin i otvorile put za Vukovar. 'Vukovar oslobađaju hrabri". pov. a "agresor vraćen na početne položaje". Narodna armija. listopada. br. 1991.1419 Armija je i 3. Za teško stanje u Vukovaru. Napad na grad bilježen je na svim prilazima. Prema hrvatskim procjenama samo je na područje Mitnice ispaljeno oko 1000 granata raznog kahbra. u apsolutnom okruženju od strane neprijateljske soldateske".2 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. br. Narodna armija 19. "Svanuće jutro slobode". 1418 Milorad GONČIN. 14. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. koje su hrvatske snage uspjele pojačati skupinom boraca iz Vukovara.mladi jastreb bih su slabijeg intenziteta. Narodna armija 9. 239 "Krajnje vrijeme" je "da se shvati da je lijepa naša ugrožena baš na području Vukovara" Zauzimanjem Marinaca 1. 240 Gardijske motorizirane brigade.. 11. 1415 Navedenu tvrdnju ministra Šuška nisam pronašao.1416 Zauzimanjem Marinaca Armija je nastavila napade na Vukovar i okolicu. Ur. Napad oklopništva i pješaštva duž Trpinjske ceste odbijen je. 1416 SVA MORH-GS HV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 11. 11. prema njegovu mišljenju bio je kriv predsjednik općine Vinkovci. Ur. 1411 SVA MORH-ZOZO: GS HV. 7.. Gubici Armije procijenjeni su na 10 tenkova i veći broj pješaka. 10.. ah bez pomaka na bojnoj crti. da je hrana i streljivo na izmaku. 10. Str. M. 1991. listopada nastavila napade sličnog intenziteta. na koji je JNA prema procijeni branitelja ispahla oko dvije tisuće projektila razhčitih kalibara 0 silini granatiranja govori podatak o devet poginulih i 58 ranjenih osoba. g. Pomoć. 1414 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 1.. Operativno dežurstvo od 15. 2/96-01-91-1 od 2.

i devet ranjenika iz istog sela i istog okršaja1426 Popodne i navečer "nastavljene su žestoke borbe između okupatorske JA njenih pomagača i branioca grada Vukovara". "U potpuno razrušenom gradu.1991.) po poihiimima i skloništima" mučan je opis okruženoga grada. Poginulo je osam osoba i isto tohko ih je ranjeno. Jedna od bačenih bombi probila je krov i tri betonske ploče i završila neeksplodirana u podrumu gradske bolnice. pri čemu je potpuno uništena centrala pošte. Str. 1991. 511-15-10/3-4267/91 od 3. 241 koje se nalazi u podrumima svojih razrušenih kuća ih u skloništima zbog neprekidnih artiljerijskih napada te avionskih bombardiranja i mitraljiranja grada". struje. pov. 10. Broj mrtvih na strani branitelja povećan je za nove dvije osobe. da smo s hranom pri kraja da imamo u bolnici preko 200 teških ranjenika. 525-123-16 od 3. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. što su branitelji s uspjehom odbili. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Napad oklopmštva i pješaštva iz Borova Sela odbijen je a "agresor je prilikom povlačenja na prvobitne položaje pretrpio velike gubitke u ljudstvu". 10.1423 Noć 374. Njegovo Zapovjedništvo poručilo je da niko nema pravo da ih u takvu stanju ostavi same. Dnevna bilanca mrtvih iznosila je šest osoba. 511-15-10/3-4267/91 od 3.1422 Priljev ranjenika popunio je sve raspoložive ležajeve u Medicinskom centru pa je dio smješten u hodnicima i bolničkom podrumu. Depeša br. 10.J22 MUP RH-OTŽ: ZOO Vukovar. 2-6 od 3. Zabilježena su i četiri zračna napada na grad u kojima su pogođene zgrade općine i bolnice. Str. listopada prošla je u djelatnoj obrani branitelja Vukovara.1425 Od jutra do poslijepodneva na grad je ispaljeno oko 3000 projektila raznih kalibara. 1991. 525-123-18 od 4. 10. 1991. Osim Glavnom stožeru HV izvješće je dostavljeno i predsjednicima najviših civilnih tijela Republike Hrvatske. Ono je priznalo da zna da "postoje u tom kontekstu zapovijedi". 1420 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. dopuna naše depeše. 1423 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Kao i prethodnih dana... Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.10. pučanstvo je u šoku. dopuna naše depeše.1421 Ogroman broj ranjenika u prvim danima listopada bio je razlog da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od Ministarstva zdravstva animiranje svih humanitarnih organizacije "ove planete" radi žurnog izvlačenja stotinjak ranjenika "koji će umrijeti ukoliko se ne evakuiraju iz Vukovara u naredna dva dana". Vukovar je postao sablasni grad. a zrakoplovstvo je osam puta bombardiralo i mitraljiralo središte i istočni dio grada. 10.. br. hstopada poginuli u Bogdanovcima. nastavljeni su i pokušaji proboja u grad oklopništvom i pješaštvom iz Borova Sela i Trpinje.. koji su 1. 1991. MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 10.1427 Intenzivni pritisak Armije i teške borbe bile su povod da Zapovjedništvo obrane Vukovara zatraži od nadređenih instancija deblokadu Vukovara. Napad Armije nije gubio na jačini. 511-15-10/3-4269/91 od 4. Depeša br. br. dopuna naše depeše. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. uz jednog prethodno ranjenog pripadnika Page 175 . Dnevno operativno izvješće. br. da nam telefonske linije ne rade. 1424 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. pov. "2I SVAMORH-ZOZO: ZOSISB.. Str. pov. da nemamo vode. bez vode. koji je bio u potpunom okruženju. 525-123-17 od 4. nemamo prijevoznih sredstava. prijete zarazne bolesti. dopuna naše depeše. Br. Izvješće. Prema procjeni branitelja oko 3000 projektila palo je na grad.10.1991. Navečer je zrakoplov JNA bombardirao područje Mitnice. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Dnevna bilanca gubitaka iznosila je sedam mrtvih i 34 ranjene osobe. Depeša br. ali je držalo da se "te zapovijedi sporo realizuju" pa je zahtijevano da se "po bilo koju cijenu" deblokira put Vukovar Vinkovci: "Upozoravamo da smo u blokadi. 1991. osnovnih prehrambenih artikala i komunikacija u potpunosti je onemogućeno bilo kakvo normalno snabdjevanje branioca grada i preostalog stanovništva <m MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. struje. S područja Bačke po hrvatskoj procjeni ispaljeno je oko 2000 projektila iz višecijevnih lansera raketa.1428 Peti hstopada u Vukovaru protekao je u znaku jakoga granatiranja od JNA Znatan dio granata ispaljen je s područja Vojvodine. 511-15-10/3-4265/91 od 2. .1424 Četvrti listopada okruženom Vukovaru nije donio predah. koji su na dijelu grada prema Negoslavacima prijavili uništenje sedam tenkova i dva oklopna transportera. Dnevno operativno izvješće.Bitka za Vukovar Vukovar hrvatske snage su iskoristile za napad na naselje Petrova Gora.1991. život se odvija (. U Medicinski centar dovezena su tijela tri policajca iz Županje. Poginule osobe sahranjivane su u improviziranim mrtvačkim sanducima u zajedničku grobnicu iskopanu neposredno ispred blonice. a ranjeno je najmanje 16 osoba.

1436 U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV u izvješće za 6/7. od čega šest pripadnika HV. 10. 4430 SVA MORH-ZOZO: Zap. 1991. 1437 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. 142S SVA morh-gshv: zoo Vukovar od 5. 1435 Nikola OSTOJIĆ. Nekoliko teže ranjenih policajaca smješteno je u podrum Policijske uprave.m MUP rh-otž: PU Vukovar. ZNG. Borovo naselje. Dnevni operativni bilten. 511-15-10/3-4269/91 od 4. 511-15-10/3-4271/91 od 5. što će reći pohvala. Predsjedniku Republike Hrvatske. 511-15-10/3-4269/91 od 4.10. 4.1437 Tog je dana iz borbi za grad. poprativši ga za taj trenutak neumjesnom. listopada počeo mirno. 1991. 10.00 sati. 10. 1991. Dovezena su tijela šest osoba. Uočeno prestrojavanje snaga JNA oko Vukovara govorilo je o razlozima zatišja izvlačenju 453.. na područje gradske vojarne postrojbe pod zapovjedništvom potpukovnika Lukasa. 22. Br.1434 Jaki napadi oklopništva i pješaštva JNA nastavljeni su iz Borova Sela. usporedbom s porukom 4. Vojska. na kojem Je popis imena 16 ranjenih osoba MUP rh-otž: PU Vukovar. 4435 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar.10. proleterske crnogorske brigade s Ljubina Groba iz boja na Sutjesci. dopuna naše depeše. a u toku dana broj mrtvih povećan je za dvije osobe. listopada. i u mene. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. ali za vukovarske prilike kratkotrajnim minobacačkim napadom iz Bršadina i Petrove Gore po naselju Lužac. uži. 10. Zap. 511-15-10/3-4272/91 od 6. 10. naše depeše. Trpinje. 10. 242 tehnika koju ste nam obećah?". 10. 4-5. Liječničku pomoć zbog ranjavanja zatražile su 24 osobe. Negoslavaca i s pravca Bogdanovaca prema Vukovaru.. listopada Zrakoplovstvo je pet puta bombardiralo "središte grada Vukovara kao i položaje branitelja Vukovara". Iz grada je odaslana poruka da bolnica više ne može primati "niti jednog bolesnika na bolničko lječenje". MUp rh-otž: PU Vukovar. nedoraslosti situaciji i opsjednutošću vlastitom sudbinom nisu ispunili svoja obećanja dana Marinu Vidiću".1432 Napadi Armije nisu prestali ni noću 5/6. 1991. 1432 Dražen RAJKOVIĆ. nesposobnosti. Zabilježena je pogibija jedne osobe i ranjavanje 34 osobe. Izvješće. 20. 511-15-10/3-4270/91 od 4. Page 176 .1991. mehanizirana brigade i uvođenju u sastav Operatine grupe "Jug'.. što je obrana uspjela odbiti. 1991.1429 Napad na bolnicu pogoršao je i onako teško stanje pa je zapovjednik obrane grada uz sanitetski materijal ponovno tražio žurnu evakuaciju ranjenika iz grada. na kraći odmor u Sremsku Mitrovicu povučena 453. Ovo više nije ni Berlin. 1991. Prijepis telefaksa primljenog 5. Operativno dežurstvo od 6. tražeći pomoć i postavljajući pitanje: "gdje su ljudi i 1425 MUP rh-otž: PU Vukovar.1991. br. Operativno dežurstvo od 6. Ako je Hrvatska poput vaših obećanja. dopuna naše depeše. mehanizirana brigada JNA1438 U Vukovaru je 8. Ovo su poluživi heroji koji ginu vjerujući u Vas. neznanja. dopuna naše depeše. 1991.1430 Vladin povjerenik za Vukovar također se oglasio vrlo oštrim pismom svim važnijim mstitucijama u Republici.00 do 06. Predsjedniku Predsjedništva SFRJ. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dopuni-. 1991. Napad vojnih Jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 10. kao i prijetnjom svima onima "koji iz nestručnosti. s crte Vučedol Petrova Gora . Konstatirajući da je Vukovaru dosta tapšanja po ramenu. od 18. I da će Vukovar izginuti. 10.1439 Nestvarni mir narušen je poslijepodne jakim. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Bršadina i Borova Sela. ZNG.1991. hstopada nije bilo nikakvih bilješki u dnevnim izvješćima osim kod 109. hstopada u 9:13. Zatišje je omogućilo izvlačenje i dovoženje u bolnicu osoba poginulih u prijašnjim borbama. Izvješće.1991.Beogradska kosa. Ni Bejrut. brigade HV o neposrednim pripremama za proboj na pravcu Vinkovci Vukovar. Osam osoba zatražilo je liječničku pomoć. hstopada upisao je da hrvatske "snage imaju mrtvih i ranjenih te šalju potresno pismo iz Vukovara". uz povremenu minobacačku vatru iz pravca Petrove Gore. u broju od 10. 1433 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. koje su u bolnici podlegle od starijih rana. 1991. Depeša br. 1427 Postoji samo prva stranica izvješća PU Vukovara. 109. Slobodni tjednik 10. listopada pismo je objavio Slobodni tjednik. 10. naglašeno je da: "Ovo više nije puškaranje. 1993.1435 0 stanju u Vukovaru 7. Depeša br. »se Mjjp rh-OTŽ: ZOP Vukovar od 5. Napad vojnih jedinica na Vukovar 1 . Depeša br. Depeša br. 1434 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 04-267/1-91 od 7. jer vi ste lice i obraz Hrvatske.1431 Pet dana kasnije.1433 a ni 6. 10. "Zbog lažnih obećanja. jasno mi je da smo rat izgubili. "Prva prepreka ustaškoj agresiji". Dnevni operativni bilten za 05/06. Ali ni tada neće pasti". Vukovar će izginuti!".1440 1431 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade RH u općini Vukovar od 5. 10. .Bitka za Vukovar ZNG-a koji je umro od posljedica ranjavanja. dopuna naše depeše.

dopuna naše depeše. br. . HV. Od granatiranja i napada nije bilo poginulih. Br. hstopada "kao nikad dosad". 1446 SVAMORH-ZOZO: Općina Vinkovci. 1991. U 19 sati 11. Stalni minobacački napadi sa MB 120 mm. 10. Približavaju se tenkovi. Osijeku i Vinkovcima u odnosu na Dedakovićev bio je radikalniji.1445 Najznačajnija vijest o Vukovaru 11. 10. 10. uspiješno brani svim snagama. R. pov.. s ciljem da se Vukovar obrani.1444 U dnevnom izvješću Operativne zone Osijek. 10. a potom i neuspješni pokušaji proboja na istočnom i južnom dijelu grada. KOSTOV "Pobeda je sasvim izvesna". 511-15-10/3-4275/91 od 9.. hstopada poslana je u Zagreb iz vinkovačkog Centra za obavještavanje. kojima će pružiti potrebnu pomoć braniteljima Vukovara u obrani grada i tog dijela Republike Hrvatske. Str. Nakon 11 sati počela je sustavna topnička vatra po gradu. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Oni su krajnjim naporom sprječavah proboj crte obrane za koju su držali da neće dulje izdržati ako ne dobiju pomoć u ljudstvu i naoružanju. 525-123-38 od 11. Vukovi Vukovara kreću da izvrše zavjet po spisku sa 'crne liste".1441 Relativno zatišje od 8. 511-15-10/3-4274/91 od 8. tako da smo bili primorani u prvu liniju obrane poslati i lakše ranjene policajce kao i sve ostale koji su bih sposobni da nose oružje". Grupirane snage duž Trpinjske ceste skoro do kote 88 stalno nastupaju. Izvješće za dan 11. pokušala "na svim pravcima djelovanja proboj obrambenih linija Vukovara i Borova naselja. Armija je oko podne sa zaobilaznice prema Bogdanovcima i područja Šljunčare napala Mitnicu tenkovima a Sajmište pješaštvom.40 iz Vukovara je poslana dramatična poruka i ništa manje dramatična prijetnja: "Sijena' više nema. jer herojski Vukovar kao primjer uspješne obrane Repubhke Hrvatske ne smije pasti". Izvješće. dnevni je opis stanja u kojem se nalazio grad i njegovi branitelji.Vukovar ta komunikacija je prazna osim tenkova na mostu. dosta nam je Page 177 . 1991. 1991.. Degaj još djeluje a Bršadin je izgleda prazan. Južno su stalni napadi četnika i armije sa tenkovima i transporterima po ulicama grada 1441 Sabor Republike Hrvatske.12. Lista mrtvih povećana je za novih šest osoba. 10. Zvao Galeb ali zbog jakog ometanja nismo mogli kontaktirati ali je informacija govorila mnogo. U Vinkovcima se predvečer s manjom pratnjom pojavio zapovjednik obrane Vukovara potpukovnik Dedaković. 1445 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. dopuna naše depeše. br. Str.Bitka za Vukovar 1439 N. dopuna naše depeše. 1991. Ranjeno je novih 26 osoba1443 Ujutro 11. još uvijek. 1443 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. transporteri s juga prema Dergaju (ima Ih dosta)". Bogdanovcl .1448 U razgovoru koji je potom vođen između dva Jastreba. 243 Osmi listopada dan je kada je Vukovar imao posebno mjesto u Saboru Republike Hrvatske. do 18 sati.1442 Armija je oko Vukovara 10. 1991. "Naši životi su u božjim rukama a ne u Tuđmanovim.1446 Njegovo mjesto preuzeo je kapetan Borković. 1991.. 1444 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. Depeša br. 1991. što je odmah demonstrirao. Nema više sijena (municije). pov. 19. od 08. 525-123/40-91 od 11.. 08-2935/1-91. br. 10. 1991. 10. te da dobro znaju "trgovce Vukovara". 10. Kl.1447 U 19. Zaključci iVarođne novine. Depeša br. 8. hstopada iz Vukovara je poslano izvješće s opisom stanja: "Orlovača . 511-15-10/3-42 76/91 od 10.. Izvješće. mlađi je oštro komentirao politički vrh Hrvatske kao i primirja i pregovore koje je Armija koristila za nova prestrojavanja.. hstopada u Vukovaru je uz povremnu minobacačku i tenkovsku vatru trajalo do 11 sati 9. Depeša br. iako je i sada pod stalnim udarima artiljerijsko raketne vatre". 1442 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. CO.10. 021-03/91-05/07 od 8. hstopada.. hstopada obrana Vukovara prijavila je topnički napad na grad iz Bačke. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. OSTOJIĆ.Borovo Selo: Velika grupacija neprijateljskih snaga koje se još dovlače i raspoređuju na cijeloj liniji i u dubinu. od kojih su četiri preminule u bolnici od zadobivenih ozljeda u prethodnim napadima. Narodna armija. 244 Iz Bačke i Negoslavaca tuče artiljerija i VBR. koji je potrajao cijeli dan. a 19 osoba zatražilo je liječničku pomoć. zabilježeno je da se "124.44° MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Njegov nastup prema Zagrebu. te poduzmu odmah odgovarajuće mjere. koji je na sjednici sviju vijeća obvezao "organe državne i vojne vlasti da osiguraju potrebna sredstva i snage.

BORKOVTĆ. 1991.1460 Pojačam pritisak Armije prema Vukovaru i dalje je opravdavan nesuvislim razlozima.1162 U Medicinskom centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika. 1991. Svim subjektima političkih i oružanih snaga Republike Hrvatske.40 sati./14. 10.21.1461 Ujutro 19. hstopada bih su: šest mrtvih i 18 ranjenih njezinih pripadnika. Ur. ocijenjeno je u izvješću Policijske uprave Vukovar. U toku 16.59.1450 0 njegovoj sudbini zapovjednik obrane Vukovara izvijestio je Glavni stožer HV preko Zapovjedništva 122. Prema tvrdnjama jednog zarobljenog tenkista svrha je bila presijecanje komunikacije između Vukovara i Borova Naselja. 10.1451 Slijedom tog zahtjeva Glavni stožer Hrvatske vojske pred ponoć 13. zapovjednik lirvatskih oružanih sastava u Borovu Naselju.17 SVA MORH-ZOZO: Branioci Vukovara od 11. KL 804-01/91-03/48.1456 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. 2121-06-91-90 od 13. 10.1457 Među poginulima bio je i Blago Zadro. Telefaks izvješća Glavni stožer HV primio je Istog dana u 20. '» SVA MORH-122. br. Vukovar je odgovorio potvrdno. zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog meda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno 1 žurno "povlačenje JA iz područja Page 178 . zapovjednik og jug i gardijske motorizirane brigade 1. Nakon istovara iz bolnice su u vozila ukrcana 103 ranjenika.1449 Dugo očekivani konvoj pomoći nije donio olakšanje okruženom gradu. i 17. Rušitel] ustavnog poretka 19-29. Vojarna je bila deblokirana pa je Izlika za napad bio "odgovor na poslednju provokaciju ustaša. u 19. među kojima je mile mrkšić. kada su sa nekoliko granata pogodili civilno stanovništvo u Negoslavcima". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. :4J" SVA MORH-GSHV: RPC Đakovo. u 23. 1991. 5120-03-91 od 13. mehanizirana brigada JNA u tom je napadu zabilježila najveće gubitke tijekom vukovarske kampanje.Bitka za Vukovar takvog oca domovine". listopada preuzela u Marincima JNA ga je usmjerila na Petrovce i preko Negoslavaca uvela u Vukovar u gradsku vojarnu. listopada te su snage napale Borovo Naselje i Lužac. 10. Dopisano ispod izvješća od 19. Sajmištu i Trplnjskoj cesti. brigade HV iz Đakova. 51. br.. Poginulo je šest osoba a ranjeno je 19 osoba. 1991. '•^ MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. trudnica i novorođenčadi. 2121-06-91-90 od 13. br.1454 Armija je za napad postavila i pontonsM most preko Dunava. Depeša br. mehaniziranog bataljuna 51. mehanizirane brigade. nM Glavni stožer HV. 1991. Odbijen je prijedlog vođe Europske misije zapovjedniku obrane Vukovara da se organizira iseljenje pučanstva iz grada po uzoru na Ilok. Proslijeđeno u Zagreb istog dana u 21. Pregled situacije.1452 Nakon odlaska konvoja iz Vukovara Armija je ponovno pokrenula napadne postupke demonstrirane prethodnih dana Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija pojačala je stupanj utvrđenosti u Marincima. "Probijanjem ovih obrambenih položaja". HV: Zapovjedništvo 122. 245 bila i glavnina 2. 511-15-10/3-4284/91 od 15. brigade. južnom dijelu naselja Lužac. u Vukovar je bez problema stigao novi konvoj humanitarne pomoći.1458 Njegova smrt bila je veliki kadrovski i psihološki udarac za obranu grada. dopuna naše depeše. listopada koncentrirane su snage za napad jačine tri bataljuna oklopništva.1455 Bih su to do tada najžešći napadi. Nakon što ga je 13. 1991.. namjeravajući s tenkovima ući u grad. koje mu to trenutno onemogućuju". Kod snaga obrane poginulo je sedam osoba. hstopada grad je sustavno granatiran sa svih strana. a ranjeno je 20 njezinih pripadnika. razgovor od 12. Evropskoj misiji. jedna je od oštrijih rečenica Na pitanje iz Đakova može li se razgovor proslijediti u Zagreb. 10. Tražena je intervencija da "vojska odmah i bez uvjeta propusti konvoj (oslobodi) i da isti prođe do bolnice".1459 Nositelj napada. kojima je JNA uspjela probiti crtu hrvatske obrane na području Mitnice. branitelj je zaustavio prodor. Dan kasnije poginula su dva. !U" Isto. Dnevni gubici 16. čime su Operativne grupe "Sjever" i "Jug' imale odriješene ruke za nastavak intenzivnih napada na Vukovar i Borovo Naselje. Prijavljeno je uništenje ih oštećenje četiri tenka i većeg broja pješaka. U širem području Borova Sela i Bršadina 15. hstopada 1991. mehanizirana brigada tenkovskom četom i većim brojem pješaka. brigade. napadaču je "preostalo samo još nekohko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i Borovo naselje te se stoga vode žestoke uhčne borbe. 10. B.1453 Bila je to topnička priprema za dulje pripreman napad. br. Nakon što je uspješno premostio tešku krizu. HV: Zapovjedništvo 122. 1451 SVA MORH-122.00 sati. kao i da se može dati i u "novine". U toku 15. br. hstopada tražio je od Europske misije povratak konvoja u Marince i ulazak u Vukovar preko Bogdanovaca. a ranjene su 43 osobe.00 sa zahtjevom "poručite na što više adresa".

Napadi su odbijeni. 10. 42-47. 7. 23. a tri pripadnika hrvatskih oružanih snaga Armija je zarobila prilikom pokušaja izviđanja u blizini "Vučedola". br.1464 Zbog djelovanja srpskog topništva po Vukovaru 21. krvni derivati i sanitetski materijal je pri kraju. MATIĆ ERED. od čega je zapaljena i prijetila je "opasnost da ranjenici izgore". SIS. dopuna naše depeše. hstopada. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. listopada rijetka izvješća iz Vukovara svjedoče o jakim napadima Armije i njihovu slomu na upornoj obrani hrvatskih snaga. Izvješće. nakon čega su ih branitelji uspijeli izbaciti napolje. br. svibanj". 9.1466 "Djelovanjem naše artiljerije uspjeh smo utišati tu vatru po Vukovaru i ostalim mjestima naše zone". Oba su napada odbijena u njima su smrtno stradale dvije osobe. zauzeli 10 kuća. KIR-36/92 od 6. Br. 1991. 1461 Risto KOSTOV Nikola OSTOJIĆ. Obavijest.15 zabilježena je Informacija o razgovoru s načelnikom PU Vukovar Stipom Polom. hstopada je za branitelje Vukovara. K.1991. 3. Narodna armija. 27. 20-22. odgovoreno je s oko 200 projektila iz samohodne haubičke baterije 122 mm iz Vinkovaca. od 17. "Vukovar oslobađaju hrabri". Imenovanje. brigade. a sedam ih je ranjeno. Zabilješka o stanju u Vukovaru u 10.. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 1992. listopada Armija je pojačala pritisak na područje Mitnice. Operativni centar Generalštaba oružanih snaga SFPJ odgovorio je da postrojbe JNA u području Vukovara i Dubrovnika "striktno postupaju u skladu sa postignutim sporazumom i otvaraju vatru isključivo u samoodbrani". Službena bilješka o informativnom razgovoru. 1456 SVA MORH-GS HV: Policijska uprava Vukovar. svibanj". bio je ponavljanje prethodnoga dana Snažna topnička priprema po Mitnici i Mjesnoj zajednici "1. uz gubitke od minimalno sedam poginulih osoba. 19. VSA MORH: MORU. Page 179 .. Dokument je u prilogu nedatirane zamolbe Kapetana Ivana Kovačića upućene ministru obrane Republike Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV 1459 P. a nakon nje pješački napadi na Mitnicu i Sajmište. 10. Ocijenjeno je da je upravo ono 24. 511-15-10/3-4288/91.45. Prilikom izvlačenja oklopnjaka ranjena su dvojica bivših pripadnika JNA koji su sudjelovah u njegovu dovoženju. u kojem je grad bio pod neprekidnom topničkom vatrom. 10. SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Str.1472 Sutradan je Armija ponovila napade na istočni dio Vukovara Napadi su odbijeni. Uspjeh su ući u selo. 1991.1471 Idući dan. listopada izvlačenjem napuštenog oklopnog transportera JNA na Trpinjskoj cesti. bio težak dan. žena i djece koja gladuju ah ne žele napuštati svoje domove".1468 Do 30. Saslušanje okrivljenog I. D. Depeša br. Str. usprkos potpisanom primirju. 1991. Nije pošteđena ni bolnica koja je pogođena s oko 40 raketa. hstopada. a za 11. 1457 SVAMORH-ZOZO: Policijska uprava Vukovar.1474 1464 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 511-15-10/3-4286/91. Ima još samo nekohko boca kisika i dušičnog oksidula. D. 78-79. godine): Zap. Ništa lažno.Bitka za Vukovar općine Vukovar te povlačenje naoružanja s hjeve strane Dunava usmjerenog prema općim Vukovar . Osim njih istoga dana ranjeno je još devet osoba. 3-8 od 16. Primljena kao telefaks u MUP-u RH u 11.08. 1460 M. u63 gyy^ MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. ĐUKIĆ. 10. 1991. 1458 SVA MORH-GSHV (građa iz 1993. Izvješće. Lijekovi.1463 Nakon izvlačenja konvoja iz Vukovara. 1991.1470 Od 26. Grad Vukovar je pun ljudi. od 16. 1991. pov. 246 Armija je po gradu ponovno otvorila vatru iz Bačke i Negoslavaca.147:1 Osim Vukovara i Bogdanovci su bih na meti JNA 29. pov. U toku prijepodneva pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca Mitnice.1467 Na prosvjed Glavnog stožera HV. mmzione otopine. 10.1991. U borbama je poginulo pet osoba 24 osobe su ranjene. Odjel Sinj. U rano jutro srpsko pješatvo napalo je Mitnicu i Mjesnu zajednicu "1. Depeša br. Ministarstvo zdravstva od 22.1465 Nakon razdoblja slabijih borbi.10. Izvješće o evakuaciji ranjenika iz Vukovara. 1994. Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj misiji (prijepis). I. hstopada Mehanizirane snage JNA napale su ih iz pravca Marinaca Petrovaca i Vukovara. 1455 MUP RH-OTŽ: Ministarstvo obrane RH. 1080-183/1-1994 od 10. Znatan prilog obrani Vukovara davalo je hrvatsko topništvo Iz područja Vinkovaca. Br. 1462 RH. 10.. i istjeralo protivnika iz silosa u Bršadinu vatrom tenkovskih topova iz Nuštra. 525-123-68 od 17.1469 Obrana Vukovara pojačana je 25. 204. 525-123-78 od 20. I. na što su hrvatske snage odgovorile.. zabilježeno je u dnevnom izvješću Operativne grupeVinkovaca. 1454 VRH-USMSP: Vojni sud Osijek. hstopada granatiranjem raspršilo protivničke skupine između Bogdanovaca i Trešnje. a crta se obrane nije pomaknula.10.

10. pov. a ranjeno je 12 osoba. (Preslika telefaksa dostavljenog jsreko Vlade SR BIH 23. br. 511-15-10/3-4303/91 od 25. 511-15-10/3-4308/91 od 28. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1409 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ..Bitka za Vukovar 1465 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 1991. mehanizirane brigade JNA1480 "Na žalost neprijatelj je ušao u grad sa oklopnim sredstvima i pješadijom". br. Znatna pomoć. 10. 1479 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 525-123-82 od 21. 511-15-10/3-4304/91 od 26. 1472 Nedostaje druga stranica izvješća MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Napaćeni grad na VuM sve je bliži konačnoj slobodi". Depeša br. Narodna armija. 1476 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB.1479 Napad na Lužac izvela je Arkanova dobrovoljačka skupina uz potporu tenkovske čete 2. pov. Nakon posjeta vojarni u Vukovaru Adžič je obišao i bolnicu u Negoslavcima koju je držala sanitetska četa 1. 1991.1476 Napad je počeo snažnom topničkom pripremom u noći 29739. 1991. Pov. 7. pa se Armija ukhnila u obranu grada na dijelu između Borova Naselja i Vukovara. na kojem su također zamijećeni pokreti JNA1478 Nakon dva dana. Str. za razliku od obrane Vukovara koja nije uspjela obraniti Lužac. 525-123-86 od 23. Str. Depeša br. 525-122-37/91 od 24. pov. Izvješće. S. Str. j>ov. pov. br. 10. br. kao i prethodnih dana. studenoga. Str.1481 Spajanje dijelova operativnih grupa "Sjever" i "Jug' novinar Narodne armije popratio je riječima: "Nakon uspešnog presecanja komunikacije koja povezuje ustaška legla u Vukovaru i Borovu naselju i izbijanja na obale Dunava. 1991. mehaniziranog bataljuna 51. 10. 1991. br. Nakon podneva u napad se uključilo i zrakoplovstvo. Granatirano je i područje Vučedola. Glavnom stožeru Hrvatske vojske. Izvješće. 511-15-10/3-4311/91 od 30. 6. "Usljed žestine napada. 1468 SVA MORH-GSHV: Operativni centar GŠ OS SFRJ. 1991. 10. Dnevno Page 180 . 511-15-10/3-4306/91 od 27. nakon čega je iz uporišta oko grada krenuo jak napad oklopništva i pješaštva na grad. 1470 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1991. SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar. 247 Na prijelazu iz listopada u studeni angažirane sastave JNA i TO u području Vukovara obišao je načelnik Generalštaba JNA general-pukovnik Blagoje Adžič. Dnevno izvješće. Str. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991. 1471 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. u 18. 5. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1406 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 10. 1467 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-34/91 od 23. DOKIĆ. Na poziv iz Vukovara granatirano je područje grada iz kojeg je Armija napadala: naselje Petrova Gora. 24. Depeša br. Dnevno izvješće. listopada. Str. 10.1483 Prema priznanju Narodne armije tog je dana od hrvatske topničke vatre poginuo i general1475 "Priznanja hrabrima". 1474 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Dnevno izvješće. križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta. težišno na područje Mitnice. Vinkovci. br. 1991. 2. dopuna naše depeše.1482 Obrani Vukovara toga dana nije pomogao ni neuspješni napad hrvatskih snaga na Cerić. dopuna naše depeše. u Borovu Selu i rajonu Ovčare što navodi na zaključak da se sprema napad na Vukovar". Izvješće. 10..46).10.1477 Topništvo Operativne grupe Vukovar. Obrana Bogdanovaca napad je odbila. 525-122-90/91 od 2. pov. Sumnjao je da će obrana bez žurne pomoći dulje izdržati. pružena je 3. studenoga dalekometnim topništvom s područja Vinkovaca po snagama JNA u području Dergaj . 10. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 1473 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 525-122-1071/91 od 31. U. Dnevno izvješće. br. koje su uočile "velike snage . Armija je ponovila jak napad oklopništvom i pješaštvom na Vukovar i Bogdanovce. Depeša br. 1991. zapisao je u izvješću ministru unutarnjih poslova načelnik Pohcijske uprave Vukovar. br. pov. 1477 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Narodna armija. 1991. 1991. "Hladnokrvnost pre svega". branioci grada u istočnom dijelu grada uz nanesene gubitke u ljudstvu bih su primoram povući se na rezervne položaje". 10. 10. 1991.Trpinjska cesta i Erovac. 1991. Vinkovci i Županja. jedinice Novosadskog korpusa spojile su se sa delovima oslobodilaca koji uspešno stežu obruč oko Vukovara. Dnevno izvješće. 10. 525-123-109 od 28. 11. 12. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. Depeša br. Str. 1991. Županja odgovaralo je na napade po mjestima iz kojih je vatra otvarana. kao i Sajmišta.1475 Njegov posjet poklopio se s velikim pripremama Armije za novi napad. Njihovo prestrojavanje nije promaklo hrvatskim snagama. 1478 SVAMORH-ZOOV: [Pomoćnik načelnika štaba]. gdje je prema procjeni pokret Armije zaustavljen. 525-122-55/91 od 29. 1991. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. dopuna naše depeše. Str. dopuna naše dejseše. proleterske gardijske mehanizirane divizije. Poginule su dvije osobe. dojmna naše depeše. pov.

. studenoga Glavnom stožeru HV potvrđivala je optimizam Komande Novosadskog korpusa. studenoga Topnička potpora Vukovaru pružana je s područja Vinkovaca topom 130 mm. ako u vjetru neki zvuk Vas budi.1489 Komanda Novosadskog korpusa. Tekst izvješća kod B. toga dana ona je bila povremena. 11. što je bila bilanca zadnja dva dana. Posljednja rečenica stih je iz poznate suvremene pjesme bivšeg člana pop skupine "Novi Fosili". te protuoklopna sredstva i sredstva PZO ne možemo više ništa učiniti ukoliko navedena sredstva ne stignu u roku od pet sati u Vukovaru će u Page 181 . U bolnici je završio i jedan ranjeni pripadnik JNA1487 Preko Televizije Slovenije Zapovjedništvo obrane grada Vukovara uputilo je poruku Hrvatskoj: "Vukovar saznao imena i učesnike lova. br. Narodna armija 9. "Kako je poginuo general Bratić". 11. Težište djelovanja Armije bilo je na Borovu Naselju. Mladen Bratić". 511-15-10/3-4325/91 od 6. Mjesna zajednica "1. "85 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda.1991. pov. Pod udarom njezinog topništva bila je Mitnica. studenoga bio pošteđen stalne topničke vatre kao prethodnih dana. "Korak do slobode". 525-123-129 od 3. Vladimira Kočiša Zeca. Nakon topništva i zrakoplovstva po dobro uhodanom obrascu u napad je krenulo pješaštvo koje je obrana odbila. SVA MORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1.Bitka za Vukovar izvješće. 1991. 8. 248 major Mladen Bratić. 1991. 1991.m SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. nakon čega je pješaštvo pokušalo prekinuti sve veze s Vukovarom. 2. Jedanaest poginulih i 27 ranjenih bila je bilanca 4. OZ Osijek od 8. studenog u Medicinski centar dovezene su "dvadeset četiri smrtno stradale osobe i devedeset i tri povređene osobe". te čvrsto. to kuca srce hrabrih ljudi. u pjesmi. i 3. 11. Na hrvatskoj strani poginulo je pet. 1991. a Samostalni zrakoplovni vod Operativne zone Osijek jednim dvokrilnim zrakoplovom bombardirao je snage napadača u području Lušca sa šest bombi od po 150 kilograma. Obavijest. Izvješće. u 16 sati. Vrše se koncentrični napadi jakih oklopno mehaniziranih jedinica i pješadije. Županja upućena prijepodne 6. 1991. 1482 S. i 5.. Narodna armija. ISU 20. Dnevni operativni bilten. 11. us« VSA MORH: MORH. 1991. 1994. Vinkovci. 7. Rušitel] ustavnog poretka. Narodna armija. 11. 1991. 1991. Najjači pritisak je bio na dijelu između naselja Lušca i Budžaka kao i na Trpinjskoj cesti. Str. MARKOVIĆ.. 1189 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 1487 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 9. Do 18 sati 3. sve lovce stigne zaslužena kazna". 511-15-10/3-4323/91 od 5.1484 Dok je okruženje poduzimalo Stoje moglo za pomoć Vukovaru. 1488 Iz Vukovara za TV Slovenija Alenka Mirković od 5. Depeša br. studenoga. dopuna naše depeše. I reći ću vam samo još jednu stvar zapamtite Vukovar". a ranjeno je 25 osoba. S obzirom 1484 "In memorlam. Br. MUP-u.. U. "U ovom trenutku Vukovar se nalazi u izrazito teško položaju. pov.1991.11. Dnevno izvješće. Odjel Sinj. "Gospodine generale poruka je iz Vukovara koja Ima jedno drugo značenje od onoga koje joj se danas. I4!W I. poljuljana obrana okruženoga grada nastavila je bitku kojoj se kraj počeo nazirati. 152 mm "NORA". Trpinjska cesta i naselje Budžak Zrakoplovstva je uglavnom je djelovalo po Mitnici. SIS. studenog na strani branitelja grada. 1991. pridaje". tvrdi Borković. 11.1991.11.. BORJSMĆ. 155 mm. nadgledajući iz šume Dergaj napad 51. Operativno dežurstvo od 3. 1080-183/1-1994 od 10.. zapovjednik Operativne grupe "Sjever" odnosno Novosadskog korpusa. studenog. JOVANOVIĆ. odlučio da u slučaju istrebljenja ugrožene vrste. svibanj".11.. 8. revalvirana smrt". nisu prestajali napadi Armije na Vukovar. 9. 1483 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. Narodna armija 9. Depeša br. 525-122-109/91 od 4. "DevaMrano primirje.1490 Dramatična poruka iz Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. 6. 11. 22.1485 Nesmiljeni napadi nastavljeni su i 4. br. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.1486 Vukovar je u 5. . Dvosmislenu poruku pratio je dodatak istog obilježja: "Generale. dopuna naše depeše. 122 "GVOZDIK". Službena bilješka o informativnom razgovoru. mehanizirane brigade JNA na Lužac. 249 da do sada nismo dobili odgovarajuće granate kalibar 130 mm. General iz pjesme očito je tadašnji jjredsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman. Str. 11. usprkos još jednom potpisanom primirju. 1481 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar od 2.. na koje se sručila kiša topničkih projektila.1488 Noću 5/6. odnosno Operativne grupe "Sjever" oglasila se priopćenjem da se borbe za Borovo Naselje približavaju kraju i da će ono brzo biti "potpuno oslobođeno". Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. 5.

1492 O stanju u Vukovaru 8. OZ Osijek od 8. OŠ MUP RH. 1991. 1496 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. 250 ratištu napadala je pješadija i tenkovi. preostalo da razbiju ustaške snage na prostoru Mitova brda i oko dela Vuke. 525-122-162/91 od 8. br. studenoga govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe iz Vinkovaca tuklo protivnika u "samom gradu Vukovaru". 11. Kovačića".1498 U toku dana JNA je izvela napad s pravca Lušca na "(. A rf*..000 života pasti u ruke neprijatelju.1501 Milovo Brdo zauzeo je 1. Ona se savršeno uhodala u topničkom i zrakoplovnom razaranju već razorenog grada. 11.' '¦ *"'* •'¦*•. 11.1503 U Vukovaru su snage obrane i dalje sabijane prema centru. . JOVANOVIĆ. dvoje umrlih od prethodnih ranjavanja i 48 novih ranjenika.1502 Istoga dana Armija je postigla još jedan važan uspjeh.. Svibnja i Keršovanijeve prema školi II Kongres te naselju B. je i "konačno slamanje otpora" u Borovu Naselju. Armija je uspjela zauzeti područje Milova Brda i odvojiti Mitnicu od užeg centra grada. 511-15-10/3-4327/91 od 9. Narodna armija.1497 U Vukovaru je na prijelazu iz 9. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje.. po naseljima "Boško ¦~ tef-ni. svibanj". dopuna naše depeše. 11. Depeša br.Bitka za Vukovar toku noći početi borbe prsa u prsa.1491 Armija je procjenjivala da je "oslobodiocima . 511-15-10/3-4326/91 od 8.. Pješački napadi koji su slijedili nakon topničkih kanonada bih su usmjereni na Mjesnu zajednicu "1. Pregled borbenih dejstava samostalnog zrakoplovnog voda. studenoga objavio vijest da Armija u Vukovaru i dalje snažnim pritiskom sabija hrvatske snage u centar grada i da je zauzeto Milovo Brdo "čime su se sve strateške tačke u gradu našle pod kontrolom JNA srpskih teritorijalaca i dobrovoljaca". dnevna je bilanca hrvatskih gubitaka.1496 "Na Vukovarskom PRIPADNICI TO REPUBLIKE SRBIJE O BORBAMA ZA VUKOVAR 1491 SVA MORH-ZOGV: ZOGWZ. 1991.) priljevsku cestu s ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema centru Vukovara.. 1494 SVAMORH-ZOZO: Samostalni zrakoplovni vod 1. dopuna naše depeše.-¦. jedan je umro u bolnici od zadobivenih rana. ' .1494 U Vukovaru i Borovu naselju nije bilo promjena u djelovanju Armije. Obrana Vukovara presječena je na dva mjesta. 8.. te će 13-15. zauzela je Bogdanovce. izvješće je Operativne grupe koja dijelom otkriva razlog uspjeha JNA u Vukovaru. 1991. paralelno na istočnu stranu nastojeći se spojiti s jedinicama koje vrše djelovanje na Trpinjskoj cesti. jurišni odred Gardijske motorizirane brigade.14 . 1991. "Cvjetnom Naselju" i Lušcu. Po pravcima napada i područjima prikupljanja tuklo je topništvo Operativne grupe s područja Vinkovaca. 9. pov. studenoga nakon snažne topničke pripreme ponovila tenkovske i pješačke napade na istim pravcima kao u prethodnim danima. Trpinjsku cestu i naselje Budžak Gubici hrvatskih snaga tog su dana iznosili 12 mrtvih. 1493 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. 1495 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. U isto vrijeme vršene su aktivnosti pešadije pomognute tenkovima s ciljem zauzimanja centra grada a smijerom ulicama 1.1991. Dnevno izvješće.. ¦ ''P'BJJJ'VH*. naša pomoć dalekometnim topovima bila je danas manje učinkovita nego ovih dana. Pet poginulih dvoje umrlih i 17 ranjenih osoba. • u grad je ponovno desantiran sanitetski materijal zrakoplovom AN-2 samostalnog zrakoplovnog voda Osijek Teret je bio šest sanduka od po 120 kuograma. Tim uspjehom Armija je prekinula sve veze između Borova Naselja i Vukovara. Buhe. Mitnicu. uglavnom zbog toga što nema odgovarajućih projektila za top 130 mm".11. Poginuo je jedan branitelj. 525-122-126/91 od 6. čime su branitelji sabijeni u tri odvojena džepa koja se nisu mogla dugo održati. svibanj'. S oko 100 projektila gađana je gradska bolnica.. ali ne znači da neće. naime. Potcrtane riječi u izvorniku mj dokumenta. br.1495 U Vukovaru je JNA 9. prečnika blizu 300 metara". 1492 S. 1991. studenoga Armija pojačala pritisak duž Trpinjske ceste. u 10. Str. pov. mi vjerujemo da ćete i Vi imati svoje Iskustvo". Obrana grada odbila je napad na Mitnicu "dok su na području MZ '1. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje... "Korak do slobode"." j Buha". G. Nama je poznato iz iskustva što neprijatelj radi u takvoj situaciji dok vama nažalost nije. a 28 je osoba ranjeno. Str. Depeša br. Nastojale su Page 182 . Drvena pijaca i ulicom I. j Zauzimanjem Vukovara očekivano <!. naselju Budžak i Lužac obrambene snage Vukovara i Borova naselja bile primorane da se povuku na rezervne položaje".1500 TANJUG je 10.1499 Prema izvješće Policijske uprave Vukovar.

Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. Narodna armija 16. 11. br. a napose vatrom iz zraka. mehaniziranim bataljunom 36. novembra. 1991.1507 Pokušaj deblokade prometnice Vinkovci . 11. 14. 11. U završnim napadima na Borovo Naselje Operativna grupa "Sjever" glavnu ulogu dodijelila je 211. 1504 MUP RH-OTŽ: PU Vukovar. tako da sada kontroliraju oko dvije trećine kruga tvornice. s oduševljenjem je napisano u Narodnoj armiji.. Poshje dvodnevnih borbi dijelovi 51. Slavonskog Broda. 525-123-154/91 od 10.1508 Dugotrajni neuspjesi oko grada tražili su svaku prigodu za objavu na velika zvona bilo kakva pomaka.) naše borce prema središtu kombinata 'Borovo' 1 to od strane Vukovara i od strane Borova Sela. Generalu zbora Antunu Tusu. 1991..Bitka za Vukovar spriječiti ulazak Armije u samo središte grada. Najveća tragedija je u tome što je u tvorničkim skladištima sklonjeno skoro sve stanovništvo Borova Naselja koje se ne bori i koje će neminovno doći pod udar Page 183 . 1495 SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. 11. Tamo se sada vijori jugoslovenska zastava". Dnevno izvješće. 1991.. Izvješće. 251 Idućega dana u obliku zahtjeva političkom i vojnom vrhu Hrvatske poslana je još jedna poruka. Zabilježena je smrt osam i ranjavanje 25 osoba.. br. Iako to nije jasno rečeno. 511-15-10/3-4329/91 od 10. pov.1510 Presjekla je put između Borova Naselja i Vukovara i nastavila zauzimati grad. R. 11. i'« SVA MORH-ZOZO: ZOSISB. "Obruć sveden na prsten". pov. 11. 525-122-1046/91 od 10. br. oklopnoj brigadi JNA Brigada je pojačana lokalnim snagama pobunjenih Srba i manjim postrojbama JNA1509 među kojima i 2. koja je cijelu stranicu posvetila tom uspjehu koji teško da zaslužuje više od manje bilješke.. 1991. Oštre riječi i primjedbe na rad pohtičkog i vojnog vrhovništva i još jedan zahtjev za pomoć u kojem je tražen prekid svih djelatnosti u Hrvatskoj "dok se ne poduzmu efektivne i ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara". 1501 SVA MORH-GSHV: TANJUG od 10.. Stoga je Glavni stožer HV pozvan da ih zamijeni i stekne "pomalo iskustva braneći njihove gradove". 1991. 1991. isoo jvjup RH-OTŽ: PU Vukovar.. u idućih 10 sati. povjerenik je tražio da se u toku noći donese odluka "što sa 15000 poluživih ljudi". pov. studenoga završio je debaklom. Izvješće. 11.. 525-123-153 od 10. Str. 11.1504 Očaj umirućega grada pretočen je u dva izvješća koje je Vladin povjerenik poslao načelniku Glavnog stožera Hrvatske vojske. Vojni i vojno-pohtički prijedlog obrazloženi su mišljenjem da Hrvatska usprkos dvomjesečnih upozoravanja nije učinila za obranu Vukovara što je mogla i što je morala učiniti. Osobno je dao tri prijedloga. br. Obrana grada postajala je simbolična pa su dugoočekivani uspjesi Armije počeli dolaziti. Politički: da se u dogovoru s JNA i posredovanjem Europske misije i drugih međunarodnih čimbenika ljudi izvuku iz grada. Uz cijenu da je grad mrtav i da se "već sada nalazi u čeljustima Jugo-armije". 1499 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. POPOVIĆ.) vukovarskom području neprijateljske snage potisnule (. Vojno-pohtički: da se napravi politički ustupak dijelu oružanih snaga kojima se do tada onemogućavalo da djeluju. i«« MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. 1502 M.. "Oni su spremni doći i boriti se za proboj okruženja Vukovara". tukući ga vatrom svih vrsta. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. napisano je u izvješću. 1991. 1991. Depeša br. Depeša br.1511 U završni napad na grad krenulo je 1 oko 350 pripadnika pobunjenih Srba iz Teritorijalne obrane sela Negoslavcl.. Dnevno izvješće. Povjerenik Vlade RH za Vukovar od 11. 1991. Str. no bio je problem tko će Ih zamijeniti jer ni njihovi matični gradovi nisu bili "sigurni da neće biti napadnuti". Str. 11. dopuna naše depeše.1505 U drugom pismu Glavni stožer HV upoznat je s molbom za pomoć koja je iz Vukovara upućena iskusnim borcima iz Osijeka. Vinkovaca Đakova. mehanizirane brigade.1506 1497 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. mehanizirane brigade JNA ojačane dobrovoljačkim i lokalnim pobunjeničkim skupinama "uništile su ustaško gnezdo na silosu u Borovu naselju. Generalu zbora Antunu Tusu. nedvojbeno je to bila Hrvatska stranka prava i njezino paravojno oružano krilo HOS. Politički prijedlog obrazložen je moralnim pravom Vukovaraca da ih se spasi. Str. koji je 13. 511-15-10/3-4330/91 od 11. Treći prijedlog bio je vojni: slanje specijalnih antiterorističkih pješačkih snaga koje će izvršiti proboj. PANTELIĆ. 525-122-173 od 9.Vukovar 13.. Našica i Valpova.. 1505 MUP RH-OTŽ: Marin Vidić-Bili. studenoga Policijska uprava Vinkovci obavijestila je Operativni štab IVlMstarstva unutarnjih poslova RH da su na "(. pov. dopuna naše depeše..1512 Kasno navečer 14. Hrvatske snage u Vukovaru istog su dana zabilježile neuspjeh u Borovu Naselju. Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje. studenog s pravca Trpinje uveden prema Borovu Naselju.

VJada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Ur. 25. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.. u kojem je obrana bila na kraju snaga. ali JNA nije smanjila "žestinu svojih napada" na području Operativne zone. težišno na Vukovaru. 11.Bitka za Vukovar četničkih hordi koje će se na njima iživljavati.. "Doprinos TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru". 1992. 19. br. GREGURIĆ. studenog Vukovar su napustih "branioci Vukovara na čelu s Mladim Jastrebom". u ime 15. Narodna armija. studenoga prestala s vatrom. 6. 11. 12. Page 184 . "I na silosu jugoslovenska zastava". političkim predstavnikom pobunjenih istočnoslavonskih Srba. br. 1991. J. 1991. studenoga Vukovar je sa skupinom branitelja napustio i zapovjednik grada. 1512 Milidar BAKARIĆ. Usprkos potpisu Armija nije prekinula napade na Vukovar. koji osigurava da se izbjegne klanje nevinih i bespomoćnih. Operativni štab ministarstva od 14. po gosp. hitno se traži. 37. Ako nas napadnu više ne možemo izdržati. S prvim minutama 17. Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara.1513 1507 SVA MORH-GSHV: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. 1991. Ona se prijepodne sastala na sjednici. Dosta boraca je prebjeglo i nalazi se u Vinkovcima. Dnevno izvješće. 2196-01-091-1 od 12. D.) snaga na tom dijelu. On je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra. pov. a ako ostanemo svi ćemo izginuti i rezultat je isti . 272. 0 njihovu odlasku Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. jer rade na jedini mogući način. Narodna armija. KL 814-01/91-01/01. 253 "Vlada Republike Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Republike Hrvatske" Hrvatska je strana nakon 18 sati 16. Županja ujutro je izvijestio povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar. 252 Uočena su prestrojavanja Armije u pravcu Sajmišta 1 Mitnice. 525-122-208/91 od 14.. 1991. 11.pokolj. Molim hitno odgovorite na ovu poruku. Teks dopisa kod F. "Jedinica bez izdajica". Juzbašiću zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika. Dnevnik događaja.. Vladin je povjerenik u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s Goranom Hadžićem. u 00. studenoga slijedi "završna operacija odsijecanja starog Vukovara od Mitnice i savladavanje ostataka (. Granata za MB i topove nemamo već dugo. 11. 1991. da on i njegovi suradnici potpuno vjeruju u ono što rade i da to rade smireno. tromblona i protivoklopnih sredstava..1514 U međuvremenu je potpisano primirje između Hrvatske i JNA koje je stupilo na snagu u 18 sati 16. gdje se nalazi bolnica. 1509 Milan MfflAJLOVIĆ. Jedini izlaz je vojna akcija i to odmah.11. Način izlaska ljudi iz Vukovara.. 11. 1991. Vinkovci. Tekst brzojavke u F. 1511 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.-1992. 1513 SVA MORH-GSHV: MUP. Ml. 525-122-245 od 17. Dalekometna artiljerija i danas je dala svoj udio u obrani grada Vukovara i Borova Naselja. studenoga. a to je" da "vlada RH..1515 Ubrzo nakon poslane poruke.000 života pogne glavu i pristane da na za danas. Operativno dežurstvo od 15. Također je pomaknuta i linija bojišta oko starog Vukovara. na kojoj je prva točka bilo stanje u Vukovaru. Moram priznati da dio političkog prijedloga nisam razumio.-1992. u kojemu je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih snaga. Narodna armija. Bez odlaganja i svim snagama. te napad na Mitnicu gdje se nalaze jače snage".1516 1514 MUP RH-OTŽ: PU Vinkovci. pov. ali zbog nedostatka oruđa /samo dva ispravna/ sve manje ciljeva se može pokrivati". Dnevni operativni bilten. 11. 1991. studenoga iz Vukovara je u Vinkovce poslana dramatična poruka kapetana Borkovića: "Ostao sam bez ljudi i municije.1519 On je upoznao nazočne da se vojnom opcijom. . J (Mladi Jastreb). 1515 SVA MORH-ZOGV: Ml. "Ko je 'pucao' u tenkiste". br.30. 1992. 1991. 16. 4. Preostali borci kod sebe imaju samo manje od 16/k metaka. Gospodinu Vrbancu. Ako se probijemo nastat će pokolj civila. na osnovi čega je zaključeno da 16. bez panike. Str. Policijska uprava i centar zapovjedanja obranom grada Vukovara. 16. Ukoliko odmah ne poduzmete nešto konkretno sutra nas čeka pokolj. 26. 4. 1510 B. Vojska. Sjednici je bio nazočan i načelnik Glavnog stožera HV.".1518 Poruka je ujutro stigla u Vladu Republike Hrvatske. Vukovar od 17.1517 U zoru 17. Bez bombi. Str. 259-260. GREGUPJĆ.. u prvim satima 17. o čemu je izvješten Glavni stožer HV "Gospodin Vidić izvješćuje.m Risto KOSTEV. 1516 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. 7. kao i predstavnike Evropske misije".

Oko podne sjednica je privremeno prekinuta. kao i u drugim mjestima. odgovor je opunomoćenika Armije. 282. general-potpukovnika Andrije Rašete.-1992. jer je bio u tajnu posjetu postrojbama HV u Lici.1520 Javnosti se obratila s priopćenjem o temi razgovora i mjerama koje se poduzimaju.Bitka za Vukovar odnosno prodorom hrvatskih snaga ne može riješiti problem Vukovara. Upozoreni su da ne mogu odgovornost prebacivati na četničke horde "jer je poznato cijelom svijetu da djeluju kao dio" Armije. 11. GREGURIĆ. i posebno onih kojima je pomoć najpotrebnija. ako ne zaustave napade na civilno pučanstvo Vukovara i ne poduzmu ništa za spas njihovih života. Konačna odluka o Vukovaru držana je nadležnošću predsjednika Republike Hrvatske. 280. To je grad oslobođen najcrnjeg neofašizma i ustaške ideologije" Dok su trajali politički napori Vlade Republike Hrvatske. Pregovaračka skupina u kojoj su bili potpredsjednik Vlade Mate Granić.-1992.. 1518 SVA MORH-GSHV: ZOGVVŽ. Poruka je bila dovoljno jasna. GREGURIĆ. pov. 525-123-177 od 17. preduzeti sve mere za zaštitu ugroženih hca. o mogućnosti da ustupi "dio hrvatskog teritorija" i mogućnosti da obveze Vladu na nešto što ona ne želi. pod uslovom da oružani sastavi Repubhke Hrvatske nedejstvuju. Od njih je traženo stvaranje tampon zone da bi se zaštitilo civilno stanovništvo i omogućilo poduzimanje humanitarnih i drugih akcija kao i omogućavanje dolaska europskih promatrača u grad. (zatvorene) sjednice Vlade Republike Hrvatske. KL 800-01/91-04/27. 1991.-1992. 255 'Vukovar nije osvojen grad. Tekst brzojavke u F.. br. Tekst pisma kod F. kojeg se nije moglo naći. Vukovar Šid. On je odmah nakon Page 185 . Strah od pokolja vukovarskih civila i branitelja mogla je otvoriti vrata kaosa. 11. a Vlada je o tome donijela zaključke o daljnjem radu. brigada HV. iako nije izravno priznata: Vukovar je vojno izgubljen.Vinkovci. Tekst pisma kod F.. Vlada demokratskog Jedinstva Hrvatske 1991. 105. Za evakuaciju je ponudio pravce: Vukovar . Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara.1991. Ministar vanjskih poslova Zvonimir Šeparović bio je dužan izvijestiti međunarodnu zajednicu.1523 1521 ISTI. Vlada demokratskog jedinstva Hn-atske 1991. br. oboleli i ostali dio stanovništva. Na taj pravac poslano je i pristiglo pojačanje iz unutrašnjosti. 272-280.11. studenog 1991.. Ur.. Str. a predsjednik 1517 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 11. Izvješće. 11. GREGURIĆ. SVAMORH-GSHV Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17.1521 U pismu upućenom istoga dana Vrhovnoj komandi oružanih snaga SFRJ predsjednik Vlade Repubhke Hrvatske upozorio je generala Veljka Kadijevića i admirala Stanu Broveta da. Od Armije je zatraženo razdvajanje snaga Teritorijalne obrane Republike Srbije i četnika od vukovarskih civila "kako bi se spriječio genocid". Raspravu je izazvalo pitanje zamjenika ministra obrane Ivana Milasa o ovlastima Vladina povjerenika Vidića za pregovore. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. održane 17. 1520 F. 1991. uz prisustvo predstavnika Promatračke Misije Evropske zajednice i Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta evakulšu. 1519 Zapisnik sa 53. Glavni stožer HV još ponešto pokušavao provesti oko Vukovara usprkos neizravnom priznanju njegova čelnika na sjednici Vlade da je grad vojnički izgubljen.-1992. i ako se navedena hca opredele gde žele da se izvuku ih pak izraze želju da ostanu u Vukovaru". što je istaknuo ministar unutarnjih poslova RH. Vukovar .. 1522 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. što se pokušavalo zaustaviti. 1523 SVAMORH-GSHV: Opunomoćenik JNA od 17. Istaknuo je da se Vukovar ne može razmatrati izvan obrambenog sustava.1522 "Jugoslovenska narodna armija će u Vukovaru. 1991. 254 Vlade vojni vrh oružanih snaga SFRJ o mogućim posljedicama uz upozorenje da "će biti osobno odgovorni ako dođe do genocida". 'Vlada Repubhke Hrvatske neće više pristajati na bilo kakve pregovore niti može dalje preuzimati odgovornost za garantiranje sigurnosti časnicima i vojnicima i njihovim obiteljima na teritoriju Repubhke Hrvatske". 50302-91-2 od 17. U toku je bio prodor Armije južno od Vinkovaca. član Vlade Dražen Budiša i pukovnik Imra Agotić obvezana je da obavijesti Europsku misiju o stanju u Vukovaru i zatražiti žurno slanje promatrača u grad "radi sprječavanja stradanja civilnog pučanstva". Povjerenik Vidić ovlašten je za pregovore s predstavnicima JNA "kao i sa svima onima koji u ovom trenutku mogu spriječiti daljnja stradanja". Str. U tom cilju predlažemo da se povređeni. 525-122-245 od 17. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. Vladi Republike Hrvatske. Vukovar . br. nego kao dio njega.Osijek. pov. GREGURIĆ. Kaosa u kojem ni jedan Srbin u Hrvatskoj ne bi mogao biti siguran za osobnu sigurnost.. 1991. 272. 280-281.Petrovci -Mirkovci i plovnu inačicu Dunavom.

br. 100 od 300 traženih metaka za haubicu 122 mm i 76 od 100 traženih kumulativnih metaka za protuoklopni top 100 mm. Ur.1533 1524 SVAMORH-ZOZO: GS HV. cMnim vlatima krajine istočne Slavonije". studenog 1991. koje je stiglo 19. Dva topa koja je na molbu Operativne grupe Vukovar. Ur. koje je nedostajalo za potporu snaga južno od Vinkovaca 1 u Županji. 525-122-246/91 od 17. 11. zbog čega je Glavni stožer HV uputio prosvjed Europskoj misiji. 256 Traženi top 130 mm Glavni stožer HV odlučio je uzeti s bojišnice na Banovini pa je istoga dana naređeno Zapovjedništvu Operativne zone Zagreb da u toku 18. a za što nisam pronašao potvrdu. brigade HV iz Zagreba u toku dana. Dnevno Izvješće. Navečer je informacija bila nešto konkretnija. u 14. Ona je 17. pov. studenoga poslao Glavni stožer HV bila su neispravna i s njima se ništa nije moglo učiniti. 11. studenoga. KL 8/91-01/272. Vinkovci.. Obrana Vinkovaca i Županje trebala se pojačati uz pomoć kriznih štabova i lokalnih struktura Mmistarstva unutarnjih poslova. br. 1533 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. 11. 1991. Ur. br. Vinkovci. iako se nije znalo tko ih vodi.1527 Ozbiljna prepreka pokušajima Glavnog stožera HV da vrati skupine boraca u Vukovar bilo je i pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. 525-122-247/91 od 17. studenog bilo je dužno dovesti je u područje Našica kao mjesta ulaska u sastav Operativne zone Osijek'525 Predvečer 17. Stoga je tražena dodjela još jednog topa s nekog drugog dijela ratišta.. Radi jačanja obrane Vukovara obećan je dolazak 101. 11. studenoga desantira nedostajuće streljivo u Vukovar. 1527 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.1537 Armija je bila na domak od dugo očekivanog uspjeha i nije ga namjeravala odgađati. 5120-01/22-91-1 od 17.1526 Informacije da se u Vukovaru još vode borbe. No poslana punjenja za streljivo 155 mm. Kl. 525-123-177 od 17. br. 5120-26-91-1. Kl.46. 1526 SVAMORH-ZOGV: GS HV. 5120-01/22-91-1 od 17. Županja od 14. Str. U zapovijedi nije rečeno na koji način to treba učiniti. 1528 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1532 koji Operativna grupa nije bila u stanju obaviti. Zapovjedništvo Operativne zone Zagreb 101. 1525 SVAMORH-ZOZO: GS HV. 1991. KL 8/91-01/91-268. 1529 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ.Bitka za Vukovar prijema izvješća Operativne grupe Vukovar. 1991. KL 803-05/91-03/290. OZ Osijek Brzojavka primljena u Zapovjedništvu OZ Osijek 16. a ne haubice koje je imala Operativna grupa.6' Operativnoj grupi i dalje je osnovni problem bilo streljivo kalibra 130 mm i oruđa za njih. 1991. spriječiti priljev svježih snaga JNA i nastaviti ubacivanje "naših snaga ka Vukovaru". a do 16 sati 19.1529 Od 12 traženih stavki Glavni stožer mogao je odvojiti za top 48 od 400 traženih metaka za gorski top 76 mm. Ur. studenoga. Ur. pov. 1991.. Izvješće o stanju municije. 11. Zapovjedništvima Hrvatske vojske iz Vinkovaca i Osijeka nije bilo poznato tko ih je vodio. studenoga zamolila Glavni stožer HV da organizira prijevoz topa u Ivankovo. nije koristilo jer je bilo za top. 5120-25-91-1 od 15. pov. Zadaću je dobila Operativna grupa Vukovar. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. studenog u Cerićima i Mlrkovcima15-' Operativna grupa i dalje je bila bez streljiva.. ah i dalje nepotpuna i neprovjerena. 803-05/91-03/283.. Str. radi remonta". br. 11. br.1524 Kao ni prethodna obećana slanja postrojbi. Vinkovci. s minimalno 150 projektila. 5120-25/22-91-1 od 17. Zapovijed. Govorila je da u centru Vukovara još traju okršaji. 11. Na osnovi nje moglo bi se zaključiti da je iz Vinkovaca poslana tvrdnja da ih mogu osposobiti. studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je da se u noći 17/18. donekle su opravdavale takve pokušaje. br.1531 Oni su u odsutnosti načelmka topništva Glavnog stožera HV poslani iz "Zagreba prema Vinkovcima. 11. pov.1538 Skupine pripadnika hrvatskih oružanih snaga iz Vukovara nastavile su dolaziti u noći Page 186 . 1991. 1530 SVAMORH-GSHV: GSHV. nije poštivala.1534 Operativna je grupa 17. a još manje "tzv. 5120-21-91-1 od 18. Str. kojem je odmah trebao odrediti novog zapovjednika obrane.. 11. Županja trebalo je pojačati obranu Vukovara. Predaja nije dolazila u obzir. 1991. Županja i prijedloga povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Vukovaru dao svoje stajalište.1535 Do Vukovara su mogle dobaciti i haubice 155 mm. ni to obećanje nije na vrijeme ispunjeno. 1532 SVA MORH-ZOZO: GSHV. 1531 SVAMORH-GSHV: GSHV. Županja i Samostalni zrakoplovni vod iz Osijeka. 1991. br. 1991. Vinkovci. Pov. ni JNA. studenoga ponovno zatražila novu pošiljku topničkog streljiva i protuoklopnih raketa. Ur. brigadu HV tek je domoblliziralo 18. 8/91-01/269. studenog top pripremi za slanje u Vinkovce. br.1536 Potpisano primirje Armija na područja Vukovara kao i Vinkovaca. Nakon odlaska zapovjednika obrane u Vukovaru su i dalje vođene povremene borbe. KL 803-05/91-03/303 Str. 525-122-254/91 od 18. gdje ga je namjeravala prihvatiti. br.

1991.1539 Dio izbjeglica koji je dolazio iz Vukovara prihvaćan je od Zapovjedništva Operativne grupe i smještan u Đakovu i okolici prema mogućnostima.. studenoga u Vinkovce je stigao i zapovjednik obrane Vukovara. koje bi izvršile udar s leđa 1 razbile protivnika čije realne snage u ovo vrijeme (dok traje ofanziva na Srijemskom frontu) nisu brojne". Izvješće. kao i tijekom dana. koji su se posebno istakli u teškim borbama na ulicama i u katakombama godinama utvrđenog grada" primio je 21. gdje je pokušavao riješiti svoj status i podnijeti pismeno izvješće načelniku Glavnog stožera HV 0 svom radu u Vukovaru. br. mehanizirane brigade JNA i pridodanih snaga na području Borova i Borova Naselja 19. Operativnu grupe "Sjever" sa zapovjednikom general-majorom Andrijom Biorčevićem. zapovjednika 1. Str. iako je većina pokazala" želju da produže put do Zagreba". Ocjena stanja na sektora OG Vinkovci. 1537 SVA MORH-GSHV: GSHV. Str. 11. 1991. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 11.1540 U toku noći 17/18. koji im je osobno "čestitao (. 1540 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 11. 1991. 1539 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.. 5120-25/22-91-1 od 17. Županja i Vukovara 17. Županja izvijestilo je Glavni stožer HV da Borković potpuno prihvaća veselin šljivančanin.. No i 19.1546 Pohvaljenu četvorku s nekoliko "starešina.) na izvojevanoj pobedi". od kojih je oko 400 bilo naoružanih. br. no držano je da treba u "neposrednoj blizini linije dodira skupiti veće snage (boraca) oko 600-800 ljudi. 525-123-177 od 17. a 20. 257 "ideju-zadatak formiranja 124. 1991. br. On je za "iskazanu moralnu čvrstinu. osvajali su kuću po kuću. 525-123-178/91 od 18. Predaja 2000 ljudi. korpusa RV i PVO sa zapovjednikom pukovnikom Branislavom Petrovićem. pov.. 1991. ispoljavajući hrabrost"1549.. 1991. Vinkovci. pov. U dijelu Borova Naselja. 1991.Bitka za Vukovar 17. HV i njeno ubacivanje na teritorij Vukovara". Kl. Pov. odbio je odmor i tražio uključenje u borbu. 11. Za razliku od mnogih suboraca u prvi tren nije pokazao želju za odlaskom u Zagreb. pov. Ujutro je zapovjednik Operativne zone Osijek izvijestio Glavni stožer HV da svi namjeravaju ići u Zagreb i da se "pored svih uvjeravanja" nitko od njih ne želi vratiti u Vukovar. Za ubacivanje malih skupina za pomoć bilo je prekasno.. potvrđujući humanost.1543 Predstavnici HV iz Borova Naselja 18.4 SVAMORH-GSHV: GSHV KL 803-05/91-03/301. studenoga poginuo je jedan pripadnik a ranjeno šest pripadnika. te da 'Vukovar nije osvojen grad. Vinkovci. studenoga u Beogradu general Kadijević. riječi su iz pohvale načelnika Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ. vojnika i dobrovoljaca. br. 5120-25/22-91-1 od 17. Pov.1544 Tog je dana prestao organizirani otpor snaga obrane Vukovara.1542 Izbjeglice iz Vukovara donijele su sa sobom i svoje viđenje posljednjih dana u gradu. čuvajući živote sopstvenih ljudi i građana. jedinice JNA i TO i dobrovoljački sastavi. 1991. 11. general-potpukovnik Panić izvanredno je promaknut u čin general-pukovnika. i 20. 11. 1535 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. To je grad oslobođen najcrnjeg Page 187 . 11. studenoga.. iskazujući snalažljivost u borbama u naseljenim mestima. o čemu je Glavni stožer HV izvijestio zapovjednik Operativne grupe Vukovar. br. 525-122-249/91 od 17. Operativnu grupu "Jug' sa zapovjednikom pukovnikom Milom Mrkšićem i 204. 5120-03-91-121 od 17. 1991. upornost. 803-05/91-03/302.1545 "U dugim i teškim borbama potučene su i zarobljene elitne ustaške formacije i brojne ubice iz zemlje i inostranstva". 11. pov. studenog. 525-122-257/91 od 19. Ur. KL 804-01/91-03/151. kapetan Borković. pomoćnik za sigurnost zapovjednika ogjug 15. studenoga Armija je bilježila mrtve u svojim redovima.. 1991. br. Županja podržao. br. studenoga kontaktirah su s Armijom oko predaje. pohvalio general-potpukovnika Životu Panića. dogovorena je u Dalju 19. SVAMORH-GSHV: GSHV. studenoga poginula su dva pripadnika.1547 Tjedan dana kasnije. Pokušaj povratka u Vukovar nije bio moguć zbog premalih snaga za proboj blokade grada što je bio jedini način za povratak1511 Samo dan kasnije kapetan Borković javio se iz Zagreba. 1538 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-123-177 od 17. a ranjena četiri pripadnika. 0 njihovim namjerama slane su za Zagreb informacije koje su se međusobno isključivale. Izvješće. a pukovnik Mrkšić u čin general-majora1548 Zauzimanje Vukovara novinari JNA popratili su rečenicama: "Oslobodioci. Ur./18. 525-123-184 od 19. Iz 51. vojne oblasti. br. 11. centru grada i Mitnici bilo je još oko 200 pripadnika obrane. Vinkovci. Ur. br. Županja. hrabrost i odlučnost u borbenim dejstvima u Vukovaru". lovački avijacijski puk 1. Urgencija 1536 SVAMORH-GSHV: ZOGVVŽ. Oba izvješća Imaju isti urudžbeni broj. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. u čemu ga je zapovjednik Operativne grupe Vukovar. br. 11.

12.1991. 11. studenoga. 804-01/91-03/159. u službi starih germanskih agresivnih snova o prodoru ka istoku i nešto južnije". Narodna armija 23.1551 Prestankom borbi u Vukovaru počelo je iseljavanje preostalih hrvatskih civila iz njega.1554 Raščišćavanje razrušenoga grada najvećim je dijelom obavio inženjerijski puk Komande obrane grada Beograda.. 1991. 12. 8. 1991. 1991. 1991. Posredstvom Europske misije za nadzor primirja s predstavnicima Armije postignut je sporazum o izvlačenju ranjenika i prolazak konvoja stanovnika iz Vukovara. "Priznanja jedinicama prve borbene linije". 525-122-295/91 od 23. 23. 1552 S. br. 1023-1 načelnika Štaba Vrhovne komande OS SFRJ od 19. U. 28. Od 8 sati 20.1558 Napokon je 22.Marinci . a od 350 članova medicinskog osoblja samo njih 17". MARJANOVIĆ. 1991.-1992. 1543 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. zarobila i oko 600 ustaša koji su bili pod oružjem. 259 Page 188 . kada je Vukovar oslobođen.1991. Narodna armija.. 1555 R. M. studenoga nakon "mučnog putovanja i šikaniranja. 11. br. 1991. 12.1991. 4.. 525-122-186/91 od 20. Naredba br.Vukovar. 1991. motorizirana brigada iz Kragujevca. 1553 D.. GREGURIĆ. O stanju u Vukovaru. 1991. RISTIĆ. 1991. 1550 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-256/91 od 19.. 23-24. 1551 Ivan MATOVIĆ. Str. 1549 VSA MORH: SSNO. br.11. 11. 1991. Gardijska motorizirana brigada Saveznog sekretarijata za narodnu obranu. ni danas. Pov. Županja. "Ženevsko primirje pod okriljem UN". 1548 "Vanredna unapređenja i odlikovanja".1991. 6. 20. "Udahnuti život gradu". 22. 11. Str. 1553 Milorad GONČLN. Predstavnik Operativne grupe "Jug' major Veselin Šljivančanin izjavio je da je "Armija . 5. Narodna armija.. 20. 11. 525-122-259/91 od 19. 11.. Koliko je neofašizam bio uporan i tvrdokoran. Narodna armija. Dnevno izvješće. 1515 M. pov... stiglo oko 2700 prognanika iz Vukovara. "Vukovar je ostao u meni". pov.Bitka za Vukovar 1541 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. O situaciji u Borovom naselju.. 11. 1991.1553 Nadzor nad Vukovarom preuzela je 80. a uhvaćeno je i oko 500 ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u borbama. pov. 7. 6.. 20. Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991. 55-56. proglašen za 'hrvatski Staljingrad'. Dnevno izvješće. 5120-03-91-1 od 18. Narodna armija. 11. BW F. PANTELIĆ. 1547 M. 11. Kabinet Saveznog sekretara Br. Narodna armija. 3. Vinkovci. studenog do dolaska konvoja u Vinkovce dogovoren je prekid borbi na pravcu Nuštar .1550 Najmaštovitiji je ipak bio glavni urednik Narodne armije. Zbog toga nema mesta pitanju da li su se mogla izbeći razaranja. Narodna armija. Str. Pov. br. 1991. Izbora nije bilo". 11. POSA "Inžlnjerci na prvoj liniji". Jedan konvoj doveden je do Strošinaca. decenijama pripreman da bude ne samo neosvojiv bedem ustaštva i kleronacionahzma na strateški važnom mestu nego i polazište za dalja osvajanja niz Dunav. 21. 2. 258 neofašizma i ustaške ideologije. Izvješće. koja je imala ozbiljnih primjedbi na hrvatski udio oko organizacije konvoja za izlazak Iz grada. 11. odakle je vraćen u Vukovar pod izlikom da Hrvatska vojska ne dopušta prolazak1556 Prihvat stanovnika Vukovara također je bio problem Operativne grupe.. br. 11. Ur.1559 1550 "žrtvovani zarad separatizma". br. Dnevno Izvješće. Oko njihova prihvata angažirana je i Operativna grupa Vukovar. a koji se sada ispituju". Narodna armija. 15. 1991. Prvi konvoj očekivan je u području Zidina u 8 sati 20. 27. 1991. 68-69. Spomenica pedesetprvoj mehanizovanoj brigadi 1991-1992. 5. 11. 'nije jasno' čemu više od 80 dana i toliko noći krvavljenja u obračunu sa zločinačkom odbranom. Narodna armija. a igre oko njega Armija je koristila za nove napade na hrvatske snage. 292. prenebregavajući činjenicu da je taj grad. SPASOJEVTC. 24-25. br. pov.1552 Zauzimanjem Vukovara. studenog u Beograd uz "nesumnjivo oduševljenje Beograđana".. toliko je za njegovo uništenje bilo potrebno upotrebiti raspoloživih snaga i sredstava. Kl. 525-122-259/91 od 19. 1544 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. nakon 55 dana provedenih na vukovarskoj bojišnici vratila se 24. Narodna armija. a očekuje ih se još oko 5000. 30. 28.1557 Očekivani konvoj nije prošao. 1549 "Oslobođen Vukovar". 1991. "Nekima. studenoga u organizaciji Armije počelo napuštati razrušeni grad.1555 Hrvatsko je stanovništvo 19. 525-122-254/91 od 18. "Pokloni za prijetelje". po pravilu veoma bučnim i u svojim nacionalističkim ih stranačkim zabranima uticajnim. 1542 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 1537 SVAMORH-ZOZO: OSHV. 1553 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 1023-2 od 21. DUiaĆ. "Ko to ne zna ratne ciljeve". Od 440 ranjenika došlo ih je 68.

studenoga Glavnom stožeru HV bilo je jasno da Armija ne poštuje primirje i da se može računati da će nastaviti napade. u području Vrbanje. br. pov. brigade HV1561 Zapovjedništva obiju brigada bila su dužna do 7 sati ujutro 18. Promidžbeni opis napada kod Mllorad GONČIN. kao mogućih ciljeva predstojećih napada". I s tim manje zahtjevnim zadaćama bilo je velikih problema jer većina ljudstva nije htjela izvršiti zadaću.1991. a ispred Otoka obranu je organizirao 1.1567 Od pokušaja se odustalo. navodno na Merčepovo inzistiranje. Str. Zapovjedništvo Operativne zone obvezano je da provjeri stupanj utvrđenosti i zapriječenosti crte obrane po dubini cijele zone. 11. U drugoj etapi planirano je uništenje odsječenih snaga JNA na području sela Lipovac. 1991. brigada za odbijanje napada s pravca Jankovaca i ujedno za protunapad prema Komletincima i Nijemcima. 1991. 04-337/91-26 od 17. brigada prema Jameni i Strošincima. 109. br.. "posebno Vinkovaca i Županje" Navečer 16. bataljun 105. 24. zapovjednik Operativne zone Osijek definitivno je odustao od zadaća koje je prethodno dao postrojbi. 525-123-175 od 17. pov. 1561 SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek. KL 8/91-01/267. 109. br. 'Beskrajna vera u komandanta Antonića". Ur. Pojas obrane 2. brigade HV postavljanjem obrane ispred Komletinaca na dijelu od Bosuta do spačvanskih šuma trebale su spriječiti prodor JNA prema Otoku i Privlači. 11. Str. Glavni stožer HV očito je želio izbjeći ponavljanje neugodnih događaja u području Lipovca i Nijemaca Operativna zona trebala je odvojiti "dovoljno snažne manevarske sastave" za napadna djelovanja u međuprostorima što je bila teška ako ne i neizvediva obveza. 260 S novopostavljenim zadaćama i novim rasporedom 105. bataljuna 109. Izvješće. bataljuna 109.1569 Prijedlog je potpuno podržao Glavni inspektor Hrvatske vojske. povukle su se u Donje Novo Selo pokušavajući organizirati novu crtu obrane u širem području Komletinaca. a napose na pravcu Podravske magistrale..1561 U toku 17. Izvješće. R. Županja nastojalo je spriječiti uvođenjem 105. br. 1991.. 1991. bataljuna 105. PETROVIĆ. pov. proleterska gardijska mehanizirana brigada JNA uz potporu zrakoplovstva uspjela je potpuno ovladati Nijemcima Snage 2. 5120-01-91-1 od 17. 16. Narodna armija 4. s polaznog područja Spačva -Topolovac Narača. POPOVIĆ. Vinkovci Županja pojačana je 17. Vinkovci. 1991. 1563 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. studenoga upozorila Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da računa na nastavak "planirane ofanzive" JNA za početak koje je bilo dovoljno naznaka Ponovljena je zapovijed o pojačavanju prethodno zapovjeđene djelatne obrane svih mjesta i gradova "posebno Vinkovaca i Županje.1570 Page 189 . Narodna armija.Bitka za Vukovar Djelatna obrana svili mjesta i gradova.12. Po dubini iza njih. 525-122-37/91 od 17. 109. studenog postaviti svoja istaknuta zapovjedna mjesta bliže crti bojišnice. studenoga pa je zapovjednik Operativne zone Osijek u obraćanju predsjedniku Repubhke Hrvatske i načelniku Glavnog stožera HV zatražio njegovo povlačenje s područja Operativne zone. 1991. brigade HV u svoj borbeni poredak1563 Snage 105. br HV: Zap. uz gubitke od jednog mrtvog i jednog ranjenog pripadnika.. 1991. brigade HV. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. pov. 11. i 109. Zbog toga je ujutro 17.. br. 11.1568 Merčep je isto stajalište zadržao i 18. Prvoj. 1562 SVA MORH-ZOGV: Zap. brigade HV. a 131. prepadnim djelovanjima u zaleđu JNA cilj je bilo rušenje mostova na rijeci Bosut i Spačva i odsijecanje dijelova JNA od glavnine.1562 Daljnji prodor dijelova Mehanizirane divizije u dubinu vinkovačke i županjske općine Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. 1991. 11.. 1564 SVA MORH-109. Postrojba je do 24. 525-123-175 od 17. 109. br HV.. br. upitno legitimne. Zapovjed. 556-1 od 17. velike ovlasti za personalne promjene "na svim nivoima zapovijedanja od čete do zapovjedništva operativne zone". Br. Izvješće. M. 23. Apševci. studenog trebala izvršiti zadaću kroz dvije etape. HV. studenog 3. inženjerijskoga pontonirskoga bataljuna iz Slavonskog Broda koji je trebao u toku dana stići u selo Cerna u općini Županja. a 2. U. Podgrađe i Nijemci. jer je nedostatak ljudstva u tom trenutku bio najveći problem Operativne zone. u području Otoka. Brigade su na tom području trebale imati i jače pričuve. "Na izazove je uzvraćeno". brigade HV od kote 90 do Zapadne gradine na rubu spačvanske šume. brigade HV bio je na dijelu od Bosuta do kote 90 ispred Komletinaca. studenog po zapovijedi zapovjednika Operativne zone Osijek pionirskim vodom 37. 11. Za dovođenje u red sustava date su. 525-122-250/91 od 18. Zapovjed. 11. a 131. Pov. Uz to je trebalo postupiti i prema zapažanjima i prijedlozima Glavnog inspektora HV1560 Za inženjerijsko uređenje u svom pojasu nadležnosti Operativna grupa Vukovar. Na nju je pristalo tek oko 10 posto pripadnika. 1565 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br.1565 1560 SVAMORH-ZOZO: GS HV.1566 Za napad i protjerivanje JNA s tog područja zapovjednik Operativne zone Osijek planirao je angažirati postrojbu za posebne namjene MUP-a RH pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa.

. a potom spajanje sa snagama 12. br. Protunapad nije uspio zbog za pothvat nedostane motivacije gardista Zapovjedništvo 109. 1 to za pravac Vinkovci . 525-122-254/91 od 18. 11.1574 Optimizam Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar. Vinkovci. Dnevni operativni bilten. ŠPEGELJ.1572 Zauzimanjem Nijemaca i Podgrađa Armija je prešla Bosut.Županja. br. Ur. 1991. iako je slabost hrvatskih snaga u prethodnim danima tražila potpun oprez. studeni 1991. Obavještajni odjel Glavnog stožera HV mislio je da Armija radi koncentraciju snaga. 11. Podgrađa. 1991.1991. pov. neizbrisiv dojam ostavlja ozbiljnost tih mladih ljudi. s nadom da će to umjesto njih učiniti netko drugi sa strane". pov. proleterske mehanizirane brigade južno od Osijeka. Županja.. Vrijedi napomenuti da je Špegeljev opis brigade stavljen u 11. br. i56s svA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Županja i Vukovara 17. Borbena zapovjeđ Op. ŠPEGELJ. brigade iz moga rodnoga kraja zapravo samo njeni izviđači i prethodnice. brigade HV. pov. br. Dopuna izvješća broj 3. Brigada je bila na rubu sposobnosti za boj što se dobro vidi iz njezinog ponašanja u tom razdoblju. Držano je da im je zajednički cilj izbijanje u šire područje Đakova. Primjerak zapovijedi dostavljen je i Glavnom stožeru HV i na njemu je načelnik s čuđenjem postavio pitanje "Zašto nije na pravcu Vukovara?. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Županja za zatvaranje pravca prema Vinkovcima koncentriralo je 2.: ZOZ Osijek Str. Pomoćnim snagama predviđen je nasilan prijelaz Bosuta na pravcu Novi Jankovci . 1991. br. a ne Vinkovci . Od obećanog bataljuna 105. 261 tenka 105.1991. studenoga. bataljun 109. Otoku i širem području Strošinaca držana je topničkom pripremom budućeg napada.. jer cijela još nije stigla . isto gy^ MORH-GSHV: Glavni inspektor HV Predsjedniku Republike. skupine za specijalno djelovanje i postrojba MUP-a iz Zagreba. koje je držalo mogućim obranu južnoga dijela vinkovačke općine. Pridodana je Operativnoj zoni Osijek 10. 1567 SVA MORH-ZOZO: ZOZ Osijek Str. 525-122-38/91 od 18. Opis je još jedna u nizu slabih točki Spegeljevih sjećanja. U svojim sjećanjima Špegelj daje potpuno drukčiju sliku 105.Bitka za Vukovar Armija je zauzimanjem Nijemaca.1573 Pojačanje snaga JNA koje je zamijećeno tijekom 18. 1991. ali sa slabom motivacijom. br. brigadu HV od oko 600 ljudi i mješoviti protuoklopni divizijun 3. Sjećanje vojnika 387. oslabljenu 105. Tekst izvješća kod M. zapovjednici su s njima u istim uvjetima i samo mah broj može se povremeno odmarati u naselju". Planirani su i protunapadi koje su trebale izvesti protuoklopne skupine. od kojih je jedan upućen u šumu južno od Donjeg Novog Sela i kojemu pravac kretanja nije utvrđen. 525-123-180/91 od 18. Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. Apševaca i Lipovca poboljšala operativni postav s kojeg je mogla napasti sela Komletince i Otok. Zapovjedništvo Page 190 . br.1571 Jedan protunapad na Armiju u Donjem Novom Selu pokušala je izvesti skupina 109. 11. Oslonac obrane bio je na kanalu koji povezuje trigonometrijske točke 87 i 89 istočno od sela Komletinci. U. 1571 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. njihova odlučnost. 29. 1991. brigade HV nije dijelilo optimističnu procjenu Zapovjedništva Operativne grupe. pov. 11. Stoga je od Glavnog stožera HV tražio dovođenje novih snaga da bi se ojačalo područje Županje. brigade HV. i56!> SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Str. Povremena minobacačka vatra po Vinkovcima. Borbena zapovjeđ Op. 1991. Vinkovci. brigade HV: 'Taj prostor u užasnim vremenskim i terenskim prilikama brane mladi dobro naoružani vojnici 105. Donjeg Novog Sela. 11. Odjel za operativne poslove od 18. pov. Sjećanje vojnika. koje je hrvatska strana procijenila na dva oklopna bataljuna. 319." SVA MORH-GS HV. Str.Privlaka. Na to je upućivao premještaj njezinih snaga. Izvješće Glavnog inspektora HV. br. 11. 1991. 1991. Prema njihovu mišljenju Komletinci bi bili izgubljeni u slučaju napada. Time je njezin operativni postav znatno poboljšan i s njega je mogla napraviti prodor u vinkovačku općinu.Ivankovo između Vinkovaca i Borinaca. 525-123-178/91 od 18. brigade ZNG-a. M. brigade HV od 33 boraca iz Komletinaca s četiri SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 525-122-38/91 od 18. 525-123-178/91 od 18. 91-3440 od 19. trpljenje 1 strpljenje. zauzimanje Privlake i blokada Vinkovaca s južne strane. kojoj je cilj presijecanje vinkovačke depresije na potezu Cerić .11. SVA MORH-GSHV: PU Vinkovci. Zapovjedništvo Operativne grupe obranu pravca držalo je mogućom. 11. Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci Županja i Viikovara 17. studenoga u Cerićima i Mirkovcima uklapalo se u takvu procjenu. br. Dnevno Izvješće.Vukovar. 11. pov. nije dijelio zapovjednik Operativne zone Osijek Opće stanje na području Operativne grupe držao je "kritičnim. 29. posebno zbog izuzetno slabog morala kod većine jedinica i časnika i nespremnosti da se agresoru pruži značajniji otpor. spremnost za žrtvovanje. brigade HV u područje sela stigla su 54 pješaka bez sredstava za protuoklopnu borbu. što znači da je brigadu vidio četiri dana prije no što se uopće pojavila na tom području.

Takvi postupci borcima dovedenim s drugih područja bili su "neoboriv argument" na pitanje "gdje su ljudi iz ovog sela u koje smo mi iz nekog daljeg kraja došli da se borimo?". Veći dio vojaka . studenog zapriječen je pravac koji je iz šuma vodio prema Otoku i Komletincima. 11. br. br.. br. Str. navodno. studenog i pretvorio se u potpuni debakl: "Zbog slabe koordinacije od početka akcije nije došlo do izražaja snaga prisutnih jedinica u napadu: snage specijalne jedinice MUP-a RH. 525-123-178/91 od 18. Obavještajni izvještaj. Str.. Dio tenkovske čete 105. 1991. uz oslonac na naseljena mjesta. što je kod njih izazvalo opći revolt i želju da se izravno osvete na tenkovima. brigade HV i bataljuna MUP-a RH pri napadu na Donje Novo Selo. bataljun 109. Vinkovci Županja. br. namjera 1 mogućnost agresora na pravcu Jankovci . 525-123-183 od 19. brigade HV određenije za pojačanje snaga 109. studenoga do 3 sata. brigade HV planirao je uporabiti za obranu pravca Komletinci . 1577 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Njega je napokon pokušao riješiti Glavni stožer HV zabranom djelovanja Merčepove skupine MUP-a na području operativnih zona Osijek i Bjelovar. kojim zapovijeda gospodin Čikago našli u izvjesnom smislu Polirani. 1574 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. Procjena se nalazi uz izvješće Orjerativne grupe Vukovar. a koje se namjeravalo ukloniti iz Zapovjedništva. 11. U. 11.1580 To je bio gorući problem i idućih dana i na području Vinkovaca 1 Osijeka te je na trenutke poprimao razmjere Page 191 . Ocjena stanja na sektoru OG Vinkovci. Ista mjera provedena je i na pravcu Vrbanja Strošinci. Nijemce i Podgrađe. 11.. Pov. 1991. 6. Tomici. Na osnovu ramjlh loših iskustava u zajedmčkLm akcijama s ljudima gospodina Merčepa izrazili su žestoko neslaganje s njihovim prisustvom u akciji i njih 70-tak je definitivno napustilo položaj obrane u rejonu Komletinci. br HV./19. šume i usjeke.1579 Važan je bio i problem evakuacije stanovništva iz ugroženih mjesta što su provodile lokalne organizacije Civilne zaštite. a da su prethodno obih robnu kuću u Otoku s ciljem pribavljanja novih količina alkohola. 1991. Izvješće. Rok provedbe zapovijedi bio je 20. Prije njihovog dolaska u rejon borbenog djelovanja tu se već nalazili raspoređeni dijelovi 105. 11. a on se osobno 'izvukao' u duboku pozadinu (Osijek 111 Zagreb)". brigade i 2. Br.Bitka za Vukovar Operativne grupe bilo je u fazi sređivanja i prelaska na novi način rada. 525-122-258/91 od 19... HV iz Bjelovara. 109. tako da su se pripadnici HV. pov. 1575 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1991. br HV: Zap.1575 Zamiranjem borbi u Vukovaru rasla je napetost na obrambenim crtama Operativne zone Osijek Na vinkovačko-županskom dijelu bojišnice obaranjem stabala u spačvanskoj šumi noću 18. br. br. Županja 1 Vukovara 17. br.1578 Bio je to samo jedan. pov. Str. 1673 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. SVA MORH-GSHV: Procjena. br. 1991.Otok Privlaka. 1991. zvanom Čikago (pripadniku HV Iz sastava jedinica HOS). 525-122-254/91 od 18. br. koji je Imao 80 boraca. Na kraju smo ipak fornrirali borbeni poredak u obrani na prethodno određenoj Uniji kod sela Komletinci. U općoj konfuziji morah smo povući snage i razdvojiti ih dovodeći se u opasnost od nekontroliranog rafalnog pucanja iz automatskog oružja od strane pripadnika HV kojima zapovijeda gospodin Čikago. Na zapovjednom mjestu bilo je još ljudi iz kruga bivšeg zapovjednika. pov. kanale. pov. Vojska ih je optuživala da ostavljaju ispražnjena sela i od "onog dijela stanovništva koje ne bi smjelo biti evakuirano". 525-122-250/91 od 18. oko 300 ljudi 1572 SVA MORH-109. 525-122-250/91 od 18. Dopuna Borbene zapovijedi Op..1577 Planirani protuudar na pravcu Donje Novo Selo i Nijemci počeo je ujutro 20.1576 Zapovjednik Operativne grupe dijelove 105. Za njih se držalo da su ostali s "osnovnom namjerom čuvanja znatnih količina materijalnih sredstava prikupljenih. Pov. 1991. Smatram da je izuzetno štetno to što je gospodin Merčep svoju jedinicu priklonio (podredio) znamo manjem sastavu. ali tada bez sumnje najvažniji problem s kojim se s krajnjim naporom nosilo Zapovjedništvo Operativne grupe. 262 (od gospodina Merčepa) priključene su gospodinu P. Pripremu za napad trebalo je dovršiti do 24 sata 19. 1991. Dnevno izvješće. a naknadno i stvorili uvjete za napadna djelovanja tijekom ove noći. 11. 1576 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Pijane i nedisciplinirane pripadnike HV smjestili smo u dva autobusa i uputih u Zagreb. studenog.milicajaca i pod zapovjedništvom gospodina Merčepa morah smo također izdvojiti jer su bih pod vidnim utjecajem alkohola. U toku izvođenja akcije nije došlo do naređene podrške tenkova pješadijskom djelovanju jer su tenkovi iz sastava 105. 109-568-004-1/91 od 18.Mirkovci. za potrebe branilaca Vukovara".

To je planiralo izvesti u formi prepada sa sedam diverzantsko-izvidničkih prepadnih skupina i potporom tenkovske čete 105. br. 109. br.Bitka za Vukovar pravog bježanja mladih i nemobihziranih građana u pravcu Zagreba. 1991. a zadaća joj je 1581 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-122-270/91 od 20. Str. brigade HV u šumi Dobrnja. Pojas Brčko . Str.. 1991. Napad je odbijen bez gubitaka. Izvješće.. br. br.1589 Namjera je bila dio zamašnih obrambenih priprema Operativne grupe a Zapovjedništvo koje je. 1.Otok . Str. ojačana s 3.000 stanovnika. pov./21. Dnevno izvješće. Jarmini. Narušena je samo pješačkim napadom na obrambeni postav 131. To se željelo postići povratkom Lipovca. sjeveroistočno od sela Strošinci. brigadi HV dana je zapovijed da osigura jednu pješačku četu koja bi se kao pričuva mogla odmah uporabiti na ugroženim pravcima. 11. 11. pov. br. 11. 1583 Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po naseljima. Šire područje Vinkovaca u pojasu: most sjeverno od Privlake (kota 84). 11. br HV. 525-122-260/91 od 20. Snage JNA na njemu procjenjene su na jednu mehaniziranu brigadu na crti Tordinci -Karadžićevo . 109. temeljem prikupljenih obavještajnih podataka očekivalo skoru ofenzivu Armije na pravcu Šid .Nuštar . Dnevno Izvješća 1579 SVA MORH-ZOZO: GSHV. bataljuna i mehanizirane čete. 11. SVA MORH-109. 1580 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Osijek kao glavnom i pravcu Morović -Cerna . 1991. 1991. br. Vinkovci. bataljunom i mehaniziranom četom 3. 1585 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 11. pov. 11. pov. pov. 525-122-270/91 od 20. brigada ZNG-a bez 3.. brigade HV. brigada HV.1581 Prema procjeni zapovjednika Operativne grupe Vukovar. Borbeno naređenje Op. bez sela Gradište i Apševci. 1991. Br. 11. Nuštru. 11. Otoku. branila je 131. br.1582 Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske od 31. Str. ožujka 1991. 1991. bataljuna.Vinkovci i jednu motoriziranu brigadu na pravcu Adaševci . Str. brigada HV ojačana 2.. brigade HV. Izvješće.1583 >™ SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. br. 1991. Ur. 1991. Kl. Obavještajni Izvještaj.1584 Brigadi su dodijeljeni tenkovi koje su na području Vinkovaca napustili pripadnici 3. 1991.. 525-122-276/91 od 21. 1586 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZO. br. brigade ZNG-a. 11. 525-122-265/91 od 20.Strošinci. Od Glavnog stožera HV zatraženo je da osigura dio posada za njih.Andrijaševci "sa veoma jakim snagama topničko-raketne i zrakoplovne pocjrške". 109-568-029-1/91 od 22. 1587 SVA MORH-109. Pomoćni pravac bio je u području Operativne grupe. br. studenog u Vinkovcima je ostalo samo oko 10. Po naredbi zapovjednika Operativne zone Osijek most se morao braniti ali ne i rušiti.Stari Jankovci. uključujući i pripadnike Hrvatske vojske. Str. PrivlaM i Komletincima. 11. 525-122-264/91 od 20. br HV: Zap. br. Jarmina i Rokovci branila je 109. Zidine (kota 101). 525-122-295/91 od 23.Đakovo kao pomoćnom pravcu. SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. što govori koliko je velike razmjere poprimilo izbjeglištvo. pov. 1581 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. pa je Zapovjedništvu 109. brigade HV preostalo da izvijesti zapovjednika Operativne zone da njegovu zapovijed nije moguće izvršiti. pov. 1588 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 525-124-218/91 od 20. Str. Dnevno izvješće. bataljunom 109. pov. pov. 1991. Vinkovci. 11. br. studenog na vlnkovačko-županjskoj bojišnici protekla je uglavnom mirno. Str. brigade ZNG-a. 11. 5120-01/22-91-1 od 22.. 109-568-013-1/91 od 20. Područje od šume Narač isključno šuma Bradarica branila je 105. 1991. HV Br. O situaciji u Borovom naselju. 196-197. br. 1991. br.1586 Tijekom priprema za izvršenje zapovijedi jedna od postrojbi Hrvatske vojske koja se nalazila u blizini mosta minirala ga je i srušila.347 osoba svih nacionalnosti. Nijemaca i Jamene i upornom obranom područja Vinkovci . 525-122-273/91 od 21.1585 Brigada je za zaštitu svog desnog boka dobila od 131. 1589 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.1587 Noć 20. brigade HV tri stara željeznička vagona s kojima je trebala zapriječiti stari most na Bosutu između Privlake i Jankovaca kod kote 84. Pov. 263 Najpouzdanijoj postrojbi Operativne grupe. Županja iz 23. Page 192 ..1590 Operativna grupa Vukovar. Županja trebala je spriječiti dublje prodore Armije prema Otoku i Ivankovu i odsijecanje dijelova Operativne grupe u području Nuštra od glavnine snaga. brigada HV bez 2. Dvadesetprvi studeni obilježen je topničkom vatrom Armije po Vinkovcima. 1582 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. u Vinkovcima je živjelo 35. jednu mehaniziranu brigadu na pravcu Jankovci . Ivankovu. 109.1588 U toku dana Zapovjedništvo Operativne grupe i dalje se bavilo planovima za izbacivanje Armije iz Nijemaca i rušenjem mosta na Bosutu kod Podgrađa. 1991. Str.Jamena. 525-123-191/91 od 22. U drugom postroju bila je 3. HV: Zap. 8/91-01/291..

• sVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. pov./22. 1991. pov. brigade HV. Tenjskom Antunovcu i Ivanovcu. pov. br.1597 Istovremeno je brigadir Feldi iz Vinkovaca od Glavnog stožera HV zatražio ubrzanje popune 2. 1991. pa je tražio da se ubuduće "izbjegnu ovakve situacije".159' Po zapovijedi Glavnog stožera HV od 20. Str. br. Jarrmne i Borinaca. br HV. 1991.1596 Postrojba HOS-a.Županja stavljene su u stanje pune borbene spremnosti. 1991. Str. 11. br.. 525-122-286/91 od 22. 109.. Merčep je zapovjedio povlačenje specijalne postrojbe MUP-a RH što je dovelo u pitanje provedbu zadaće koju je planiralo Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar. br. Pov. bataljuna 109.Lastovo. 265 Posljednji udar Armije u Slavoniji Procjene da će Armija pokušati iskoristiti odjek uspjeha na Vukovaru za napad južno ¦ •: Osijeka postale su stvarnost 20. brigade i protuoklopnom skupinom 101. 1991. 525-122-289/91 od 22. 525-122-287/91 od 22. brigada HV.1991. 525-122-43 od 21. br. 1991. dana u kojem je s dvodnevnim zakašnjenjem ir Zagreba u Našice počela stizati 101. br. bataljuna 105. br. 11. ' SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. studenog sve snage na području Vinkovci . br. 11. " SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ. . brigade HV i ovladala Stan« i Novim Selešom a potom i Ernestinovom i TenjsMm Antunovcem. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op. a za Ernestinovo je počeo oštar sukob koji se nasta\>. br.-snage Hrvatske vojske stavljene su u pripravnost za odbijanje tenkovskog i pješačkog napali koji je očekivan na crti Tenjski Antunovac . Pov. 139. Vinkovci. br. brigade HV u Komletmcuna pojačane su jednom četom 4. Intervencijom hrvatski snaga iz 130. 5 25-122-767/91 od 21.1595 Snage 105. Ujutro 21.. Za zapovjednika je imenovan pukovnik Vinko Vrbanac. 525-123-189 od 22./21. U sastav Sektora određene su 131.11.1594 Po nalogu Glavnog stožera HV od 21. Izvješće.1602 Ernestinos': je Armija u noći 20. pov. Zapovjed.1593 U noći 21. brigada HV1600 Napadu je prethodila intenzivna topnu-Lt priprema po Osijeku.. SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ.Stari Jankovci i po potrebi Gradište Županja. Zapovjed. studenog kao Page 193 . • SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ.11.11. 1991. Hrvatske snage imale su četiri poginula i deset ranjenih vojnika. Županja. 525-122-282/91 od 22. brigade HV koja je trebala zamijeniti izvučenu postrojbu specijalne policije. pov. brigade HV. i 3. kroz noć. 250 ljudi. Djelovanje je ograničila na granatiranje rubnih dijelova Vinkovaca.1601 Nakon topničke pripreme Armija y doista napala na očekivanom pravcu. Zamah iskorišten osvajanjem Vukovara priveden je kraju. Str. studenoga Zapovjedništvo Operativne zone Osijek dan kasnije zapovjedilo je osnivanje sektora Županja kojemu je bila zadaća djelovanje u Posavini. Pov. br. U zapovijedi je naglašena zabrana njihova ponovnog okupljanja u jednu postrojbu pod jedinstvenim zapovjedništvom. Str. i 108. Laslovu. Privlaka . studenoga potpuno stavila pod svoj nadzor i učvrstila se u njenm Pokušaj protuudara u prvim satima iza ponoći propao je zbog neizlaska dijela snaga tu polazni postav "tako da je akcija morala biti otkazana". Zap. r 525-124-227 od 23.1592 Nova organizacija južnog krila Operativne zone Osijek dopunjena je 23.Retkovci te da bude spremna za intervenciju na pravcima: Ivankovo . Jedan vod određen je za pojačanje obrane u području Komletinaca. Zapovijed za obranu i aktivno djelovanje Op.. pov. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 7. studenoga ustrojavanjem Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar od dotadašnjeg Zapovjedništva Operativne grupe Vukovar.1991. i 124. Str. Razbila je glavninu 130. U sastav skupine ušle su: 109. S-. 11. OG "Spačva".Bitka za Vukovar 151. 122. brigade HV i njihovo cjelovito slanje u područje Privlake. 11. a za zapovjednika je postavljen brigadir Franjo Pejić. br. 525-124-227 od 23.Ostrovo. Armija je izbačena u Tenjskog Antunovca i Novog Seleša. a privremeno 3. Ernestinovu. 1991. Borbena zapovjed Op.1598 Mračne slutnje o napadu Armije u toku 22. studenoga. Kraće vrijeme razmatrana je mogućnost da se skupina nazove Operativna grupa Spačva. 525-122-283/91 od 22. i 131. 11.. brigadir Franjo Feldi upozorio je Glavni stožer HV i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek da je to već treća akcija kojoj se provedba morala izmijeniti. 7. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. 525-122-767/91 od 21. brigadi HV. i 106. 11. studenog nisu se ispmiile. U ime njezina Zapovjedništva. 1991. pov. 525-122-288/91 od 22. SVAMORH-ZOGV: Zap. br. podijeljena je u pet vodova i pridodam su 105. 11.SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Int. pov. • SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. Čepinu. brigada HV.1599 »* SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. brigada ZNG-a i dijelovi 105. studenoga. 264 bila obrane pojasa Andrijaševci .0 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ. 105. 1991. 109. Granatiranje je prestalo nakon što su hrvatske snage uzvratile na isti način. 11. br.

osim dijelova vezanih za prav* Nemetin . 1991. Izvješće. 11.4) te su snage imale zadaću napasti Orlovnjak. Str. brigade HV Bilanca mtenzivnih borbi u prethodna tri dana iznosila je 18 poginulih.1606 Pothvat je uz žestok otpor Armije stvarno počeo tek poslijepodne. SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. koje je nesmiljeoc granatirano topništvom. br. studenog pokrenut pothvat oslobađanja Ernestinova i spajanja sa snaga:: u Laslovu. 1607 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade ZNG-a. 525-123-189 od 22. 525-124-224 od 21.. 34. bataljun i mješoviti artiljerijski divizijun 3. brigadu HV 23. a za daljnje napredovanje bilo je nužno temeljito sređivanje stanja u 1. razbiti protivnika na tom području i ovladati crtoa Tenja . Str. Izvješće. ni Armija se nije ograničila samo na obranu zauzetih sela. Podrinje i Šodolovci i vezivanje snaga u njima bila je zadaća 122. pov. studenog značila je kraj napora Operativne zone Osijek da vrati Ernestinovo. 11. Page 194 . Borbena zapovijed Op. 525-122-44 od 21.1603 Hrvatske snage 21.. Izvješće. Blokiranje Ada.Vladislavci.. brigade HV Brigada je trebala pojačati obranu Laslova i blokirati prometni Petrova Slatina i presjeći prometnicu od Petrove Slatine prema Šodolovcima.Bricin Bunar .. 1991.1609 No.. br. proleterskoj gardijskoj mehaniziranoj diviziji. Izvješće. Armija je poboljšala operativni postav. brigade da pojača obranu Laslova. pov. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. 525-123-188/81 od 21. 11. 1991. Str. samostalni bataljun 106. 1606 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. brigade HV iz Orahovice. br. Izvješće.Bobotski kanal (tt 86.Hrastin planirano je do 20 sati istog dana uvođenje l< . 11. pov.Grabik . 525-123-185 od 20. Predviđeni plan ispunila je samo 101. a jutro 23. br. brigade ZNG-a prema Ernestinovu.. koja je odbila zadaću pojačanja Laslova i u toku noći se samovoljno udaljila s bojišnice. i«04 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. zapečaćena je sudbina sela važnog za obranu šireg područja Osijeka i jedne od brana prema Đakovu. 525-123-187 od 21. Hrvatske snage natjerane su na obranu. što je pratila jakom vatrom iz tenkovskih topova po Laslovu. Ivanovcu i Hrastinu. 1991.Bitka za Vukovar ishod napad* JNA pored zauzetog Ernestinova i Divoša. brigade HV. 525-123-192 od 23. br. 33.Jurjevac Punitovački.1605 Glavni stožer HV netočno je izviješten da je na osječkom dijelu bojišnice nakon no>: pripreme ujutro 22. 19c: Borbena zapovijed Op. 11. djelatna četa 132. 11.-122-41 od 21. Borbeni moral 130. pov. brigdiir HV. Snage Hrvatske vojske povukle su se iz sela ostavivši iza sebe četiri tenka T-55. Maksimalno sudjelovanje u napadu bfla je obveza 130. 11.1611 Tjedan dana krize hrvatskih snaga uzrokovanih padom Vukovara svršio je. Vrijeme pridodavanja bilo je 18 sati istoga dana. 1991. 1603 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. br. pov. 525-123-186/91 od 20. Ernestinovo. pov.Rudine . Stari Orlovnjak Stari Seleš. Izvješće.. pov. Bih su to 2. 1605 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Br. br. a najveći uspjeh postigle su ponovnim dovođenjem djelatne čete 132. Izvješće. bataljun 130. brigade HV i snage Policijske uprave Osijek Zaposjedanjem pravca Rosinjska Bara . Borbena zapovijed Op.Široko Polje Tenjsta Antunovac . . U toku dana odbijena je u pokušaju prodora pravcem Tenja . Ponovljenim odbijanjem djelatne čete 132. 1991... studenog provele su u pripremama za protuudar u kojem se planirale-protjerati Armiju iz zauzetih sela i potisnuti je u dubinu pravcem Orlovnjak . težišno s bataljunom 3. br.Korođ Grad . brigade HV bio je ispod razine potrebne za napad.1610 Noć 23/24. 525-122-45/91 od 21.Mali Rit (Kudeljara) Vrbik. 32. 11.. studen. 1991. brigade HV radi obrane dubine područja kao snaga drugog borbenog postroja. Na pravac Briješće .Novi Seleš . 1600 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek.Ernestinovo .1612 Nakon dva mjeseca intenzivnih borbi istočnohrvatska bojišnica ušla je u razdoblje smirivanja. pov. 11. 1991.Nova Tenja. 5. br. wo8 sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 42 teže i 52 lakše ranjene osobe. bilo je okruženo Laslovo. pov. br. 1601 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. brigada HV koja je u spuštanju noći zaposjela crtu Hrastin . 525-123-187 od 21.1608 Za zadaću zauzimanja šireg područja Ernestinova zapovjednik Operativne zone 130.Briješće . 1991. brigade HV. jedan samohodni dvocijevni top 30 mm i jedan višecijevni lanser raketa "Plamen". 1991. br.. 266 dočekano je bez djelatne čete 132. 11. i: 1991. 1602 SVAMORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str.Tenja1"" Za glavni udar određene su snage obrane grada Osijeka.1607 Pomak nije učinjen. studenoga ojačao je s dva bataljuna i jednom protuoklopnom skupinom 101. 525-123-191/91 od 22. brigade HV iz Đaku-. Izvješće. 11.

Vukovar je dijelio sudbinu Hrvatske. 278. 91. 23-24.6 MHz: glasom protiv topova. Ništa lažno. br. Obveza 122. 2001.1615 Reakcije na novo stanje bile su različite. 1017 SVA MORH-ZOZO: GSHV KL 804-04/91-02/05. br. kako ja pamtim". 1616 A MIRKOVIĆ. 268 dana nisu Imali kruha. kad prestanu kanonade. s ljudima sam koji u sklomštlma po četiri 1613 A MIRKOVIĆ. u tišini.1991. 267 Okruženi grad Za sliku grada. U studenom iste godine ni malo nije shčio na ono što je bio u lipnju iste godine. Paradoksalnost situacije najbolje su oshkavali dani koji su slijedili. pov. Izvješće.6 MHz: glasom protiv topova.. Vukovar je Page 195 . 1991. pucnji odjednom začujete cvrčka.1616 U koloni preživjelih koja je nakon pada Vukovara kretala u progonstvo djeca su bila najveća žrtva.1620 Srpsku agresiju i pobunu nacionalne manjine nije preživjelo ni jugoslavenstvo. u mraku. Vukovar počinje živjeti kao okruženi grad. 525-122-46 od 23. Str. Zagreb. ah i zbog Drugog kongresa jugoslavenskih komunista 1920. 1991."1618 Na. na kojem su promijenili ime u Komunističku partiju Jugoslavije. 7-8.1617 U lipnju je grad prošao kroz zadnji interval mira. U.6 MHz: glasom protiv topova. doslovno u sekundi kada je "netko nepoznat odlučio namjestiti nišansku spravu baš u tom smjeru". ali nisu razgovarali kako bi izbjegli mogućnost sukoba. 1619 ISTA 142. od jednih radiovijesti do drugih. 1991. ali osim mještana niko drugi nije mogao ući.6 MHz: glasom protiv topova. Naređenje. Pokušaj "Bedema ljubavi" da ih preko Đakova izvuče iz grada početkom studenoga s njihovim majkama i trudnicama nije uspio.. Ne može da ne ubija". Iz sela se odlazilo na posao i vraćalo kući. 1991. 1991. Masakr je bio razdjelnica nakon koje više ništa nije bilo isto. br. 91. Napetost je postupno rasla s agresivnim postupcima političkih predstavnika nacionalne manjine koja je svoje mjesto pokušavala riješiti isključivo kao dio pokreta koji se prepoznavao po geslu "ovo je Srbija". "nikada Vukovarci nisu uživali više u svome gradu i više živjeli na njegovim ulicama kao u proljeće 1991. u kojemu su stanovnici nekoliko mjeseci "živjeli od danas do sutra. 525-123-193/91 od 23. br. grobnoj tišini čujete samo cvrčka . Vlastita naklada. lb je danima funkcioniralo". 5120-49-91-1 od 3. sada u neprirodnoj. VO. "Od toga se dana stanje u vukovarskoj općini u potpunosti promijenilo". Ah kad sve utihne i kad ostanete sami. Borbena zapovijed Op. stranu što će to javno i osobno dobro koje je desetljećima mukotrpno nastajalo ubrzo u trenutku nestati. od konzerve do spavanja. Str. a ovaj put to su učinili i Bogdanovčani kao jedino hrvatsko selo u okruženju Vukovara. 1611 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. br. pomoćnik vladina povjerenika za vukovarsku općinu opisao je život u gradu početkom listopada: 'Vukovar je danas pakao. Ur. Vukovar je od neposrednog okružja držan primjerom jugoslavenstva i "crvenim" gradom. Svi su preduvjeti za izvanredno stanje bili ispunjeni. Sva su sela djelovala kao poluvodiči . male su bebe toliko bile bez mlijeka. piše iz svog kuta gledanja Fred Matić: "Građani Vukovara od tada su bih definitivno podijeljeni na 'naše' i 'njihove'. 46.. nedostaju pisani izvori. Nekoliko kasnijih kratkih razdoblja mira bilo je zatišje pred buru koja je počela nakon masakra u Borovu Selu. hranili su se samo kuhanim kukuruzima što su ih djeca u pauzama vatre krišom donosila iz polja.možeš ući. Sa sedam tisuća miješanih brakova ono nije bilo zanemarljivo. 1615 Predrag MATIĆ Fred. Str. pov. 91.1614 Nakon uhićenja dvojice srpskih političkih vođa iz Vukovara na Plitvicama. Ni danas još ne mogu da vjerujem u ono što tamo doživljavam: s praga brojim granate. pisala je Alenka Mirković.11. 91. u stalnom iščekivanju". Sva srpska sela postavila su barikade. bez struje. Bilo je tragikomično. 1021-1 od 18. 11. Hrvati i Srbi i nadalje su zajedno radili. To je gorčina koju će čovjek cijeloga života nositi u sebi. brigade upisana je na dokumentu Glavnog stožera. Istodobno.1619 Petar Bošnjaković. "Doista. 11.1622 U jesen 1991. pov. Izvješće. Br. i prvim mjesecima 1991. Vukovar i Borovo Naselje bili su oaze u koje su svi mogh ulaziti bez ikakva ograničenja.. 35. 11. 525-123-195 od 24. Ništa osim njega.1621 Zbog toga. 1018 A MIRKOVIĆ.Bitka za Vukovar Ko« sva MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek. 1614 Dojmljiv opis povorke u predlzbornom skupu Srpske demokratske stranke u Vukovaru Iz pera A MIRKOVIĆ. pov. 1612 VSA MORH: Komanda 5. Zamislite: u industrijskom gradu. 11..1613 U drugoj polovici 1990. 67. 09/75-1111 od 18.to naprosto ubija. Kabinet SSNO. 1G10 SVA MORH-ZOZO: ZHVOZ Osijek Str. br. SSNO. Od razumljive brige odraslih do djece kojima je to bila atraktivna nepoznanica manje strašna od školskih ispita. ali ne i izaći ih <* pak obratno.

Neizravnu potvrdu učinkovitog Merčepova rada dao je u svom prvom izvješću i sam Dedaković tvrdnjom da je obrana postavljena i da sustav funkcionira besprijekorno. "Nikad nisam ocjenjivao kako Merčep gradi svinjce i kokošinjce. a osporit će mu i zapovjedanje Vukovarom. 14-15. RUNTIĆ. Redovno dnevno izvješće. tako nije bilo s Borkovićem. Za dom. 16.. Danas. 1991. te da se to pokazalo dobrim. Odgovorili su mu da to bez naređenja svog pretpostavljenog ne mogu učiniti. "Glasnogovornik medijske gerile". po mjesnim zajednicama. Problem je i u zajedničkom korištenju naoružanja.1625 No to je već taština koje ne može izdržati sučeljavanje sa činjenicama. ili 19. 19.Bitka za Vukovar potpuno promijenio svoju nacionalnu boju. Za razliku od Dedakovića. Glas Slavonije. 1627 Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. prilično neorganizovan čovjek. U jednom promišljanju obrane Vukovara s kraja listopada 1991. ne znam u nekim drugim uvjetima kakav je. 4.1629 Nisu to bih jedim nesporazumi u gradu. koju su zabilježili novinari Danasa. studenog 1991. U jednom intervjuu iz studenog 1991. 7. 1991. br. o tome je govorio glavni urednik Hrvatskog radija Vukovar. 1991... 1025 Mladen PAVKOVIĆ. Str. "I2" Igor ČUMANDRA Srđan ŠPANOVIĆ. D. Zap. U telefonskom razgovoru između Brammira Glavaša i operatora na telefonskoj centrali u Vukovaru vođenog 18. Danas.1626 Iseljena naselja nisu uporno branjena i lakše su padala.162-U idućem posjetu Vukovaru isti novinari obavijestili su javnost da su dolaskom novog zapovjednika nesporazumi između garde i pohcije iščezli. Ona je optužena da se zatvorila "Mtahirajući da će lakše izdržati do Page 196 . ne može se olako prijeći preko Merčepova udjela u njoj. 1991. 18. dvojica pohcajaca šetala su se s bacačima na ramenu središtem grada. 8. jer neka oružja koja ima policija nama nedostaju. koji je prema kasnijim izjavama više-manje svima ostao u dobrom sjećanju. Sam Merčep također je tvrdio da je obranu organizirao na načelima teritorijalne obrane. "Policajci nam se na straži i položajima priključuju u svoje slobodno vrijeme. ah ovdje su ljudi stekli dojam. daleko od bojišta. "Vukovarskl Napoleon". Bitka za Vukovar. Prenijeli su i tvrdnju da ni "drugi u Štabu nisu imali hjepu riječ za suradnju s policijom". 8. ZNG RH. llpanj-srpanj 1994. Uz taj. aktivni kapetan JNA jedan ovako. a ne možemo ih dobiti ni na revers. 10. "Nekoliko centimetara od smrti". Gardist je s položaja došao k njima i pozvao ih da dođu iiništiti tenk. DEDAICVIĆ^ASTREB. 10. 39. Merčpova je velika zasluga sprječavanje iseljavanja iz Vukovara. 10. 1991.1631 Napose zato što je bio sklon da svuda vidio zavjeru i sumnjiči bliže okružje. 8. Jasno je da se tako nešto nije moglo postići za deset sati rada koliko je proteklo od početka rada i slanja izvješća u Zagreb. Zagreb. najuži suradnici nisu Imali puni kontakt sa njim". niti su tada prestali. U odnosima unutar grada prvenstveno među onima u čijim su rukama bile odluke i život okruženog grada. 29. Zapovjednici pohcije ne 1620 Jelena LOVPJĆ. Borković je opisan kao "kapetan. a zatim onako umorni odlaze na redovna dežurstva. 162J SVA MORH-GSHV: ZOOV. pritužba je gardista iz Kutine na lokalnu pohciju. sumnjičav preko svake mjere. dijelom i zbog običaja da obiđe crtu obrane1630. Crveni Vukovar je ovim ratom izumro". "Narod nije genocidan". Josip Estereicher: "Crveni Vukovar je definitivno smješten u jednu fazu povijesti.. Dok smo mi na položaju trebali ručni bacač. 1-1 od 31. Za vrijeme njegova zapovjedanja zaokružena je obrambena cjelina stavljanjem pod nadzor Borova Naselja i Lušca..1632 U zadnjim danima obrane poremećen je i odnos između zapovjednika obrane grada i skupine koja je branila Mitnicu. 1(122 M. najjednostavniji način organiziranja obrane. a odbih su ih posuditi". pov. naoružani narod koji brani svoj dom. Danas. Prema njegovu mišljenju trebalo je očistiti naselje Petrovu Goru i utvrditi selo Berak za obranu i tada "općina Vukovar ne bi bila ugrožena".1624 Kasnije će Dedaković negirati učinkovitost Merčepova rada. 11. pa neka on ne ocjenjuje mene kao profesionalnog vojnika".. 25. 8/9.1623 Iako se obrana Vukovara veže za potpukovnika Dedakovića.1627 Najveći nedostatak organizacije obrane u vrijeme njegova zapovijedanja bio je nedostatak jasne i sveprihvaćene zapovjedne crte. List Udruge hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata br. Merčep će sa žaljenjem primijetiti da nije nastavljeno ono što je on počeo.. Nesuglasje u obrani između policije i garde nije bilo tajna. 1621 Isto. bilo je nesporazuma. 269 dopuštaju svojim jedinicama da zajedno s nama sudjeluju u borbama. A MIRKOVIĆ-NAĐ. 1623 Davor ŠPIŠIĆ.

s napomenom da je s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Svatko ima pravo na strah i nisu svi ljudi ratnici". u kojoj je od ministra obrane tražena pomoć u "mogućnosti vaših nastojanja". posebno je isticao tjednik Danas. rujna: "Traženu pomoć u ljudstvu i pješadijskom naoružanju ni dalje ne dobijamo i ne znamo dokle nas se misli držati bez odgovora i u neizvjesnosti. Danas.1636 Početkom listopada obrana Vukovara formalizirana je osnivanjem 204. A MIRKOVIĆ-NAD. 1993. U bataljun je uključen i 4. zamjeralo da nedovoljno čine za obranu Vukovara. 204. a kasnije i Zagrebu.1635 Optužbu protiv branitelja Mitnice Borković je ponovio i poslije izlaska iz Vukovara. "Što je to primirje". br. opis je.Bitka za Vukovar dolaska pomoći". 1. 1. 271 "Ne želimo biti grad mrtvih heroja" Od trenutka kad je Vukovar postao cilj napada JNA. "Lužac". No. Danas. DEDAKOVIĆ-JASTREB. 1639 Isto. 16. MATIĆ FRED. U Glavnom stožeru HV obrana Vukovara suhoparno je objašnjena kao primjer zasnovan na temelju "integriranih modula". Bila je to potpuna suprotnost molbi za pomoć poslanoj iz Vukovara 28. 1991. ah uglavnom dođoši. Vjesnik 15.. 1. Zato mu je svaka Blagina riječ puno značila. 1935 Faksimil Šoljićeva odgovora objavljen je kod Vladimir KRASIĆ. Jelena LOVRIĆ. "Narod nije genocidan". kolovoza. zabilježene su riječi zapovjednika Mitnice Ive Šoljića. koje su svjedočile o shvaćanju da je 1 u ostatku Hrvatske rat. 45.. zapovjedništvo obrane grada potpuno je promijenilo odnos prema okruženju. 1991. 1638 Srđan ŠPANOVIĆ. uključivanjem u nju svih snaga ZNG-a 1628 Srđan ŠPANOVIĆ. 4. 1992. D. odnosno Glavni stožer HV Dobar je primjer izvješće Zapovjedništva obrane Vukovara od 23. Tako smo branili Vukovar. Borkovićeva zapovijedanja iz pera očito nesklonog Freda Matica P. nije obilazio teren. 1991. Veliki dio starosjedilaca je otišao.1638 'Vukovar brane Vukovarčani.1633 Zbog toga je smijenio zapovjednika Mitnice Ivana Šoljića-Džoa. MATIĆ FRED. Slavonska krv.. 1629 Srđan ŠPANOVIĆ. nisu slane u Zapovjedništvo ZNG-a. ali neflesklbilnog neprijatelja". 91. 11. 1031 "Za razliku od Blage [Zadre]. Drugi bataljun bio je na području Mitnice. 1991. RUNTIĆ. Br. 10. 1991. brigade ZNG-a. gdje se "uz maksimalno poštivanje samoinicijativnosti nižih jedinica a uz ostvarivanje principa subordinacije postižu optimalni rezultati u borbi. Brigada je organizirana prema zatečenom stanju. 1939 Filip KARAULA "Zašto napada Mah Jastreb". Vjesnik. 10.24. Većeslav KOCLIAN. 6. RUNTIĆ. Imenovanje. što je posljednji zapovjednik obrane Mitnice Filip Karaula odbacio kao neistinu. Novosti.1637 Brigada je bila tipičan primjer teritorijalne organizacije koja je proglašena manevarskom iako to nije bila. 1993. Od rujna se Vinkovcima. Danas.1034 Šoljić je zapovijed prihvatio i prije no što je prephvao Dunav odgovorio je Borkoviću da nije odbijao zapovijedi koje je mogao provesti. Zagrebu se predbacuje za napuštanje. Prvi bataljun brigade bio je odgovoran za područje mjesnih zajednica "1. ne zamjeram im. 71. 113.. Sačuvan u prijepisu. U gradu se Page 197 . Ništa lažno. Većeslav KOCIJAN. Ništa lažno. ŠPIŠIĆ. 85. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12. "Što je to primirje". 1930 A MIRKOVIĆ. u 21. 1991. 10. 3. 4.. TOPIĆ.. 150-151. D.iJ0 Isto. 12.6 MHz: glasom protiv topova. naročito protiv tehnički nadmoćnijeg. 262-265. Većeslav KOCIJAN. "i3J D. bataljun 3.1639 A da se u obrambenim redovima Vukovara nalaze i Srbi. Danas.1640 'C37 Zap. "Ubijanje 'sa zadovoljstvom". već je zapovijedao uz zemljopisne karte. uvaljen u sigurnost debelih zidina baroknih podruma vukovarske općine. Od sredine rujna izvješća pisana iz Vukvara su s pozicije žrtve. Treći bataljun bio je na području mjesnih zajednica "Alojzije Stepinac". 1. 1633 gvA MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. a Vinkovci su polako postali središte rada protiv Vukovara. 3-1 od 4. P. 1632 D. U sastavu brigade postojao je i mješoviti topnički dlvizijun i protutenkovska četa. jer bi bez njegovih podataka i naputaka bio slijep kao krtica"."11 Od rujna takve poruke. Bitka za Vukovar. svibanj". 12.10. 15. 13. te predbacio Borkoviću da je "pobjegao s grupicom ne obavijestivši ostale". a i Mile Dedakovića. Milena RADOVIĆ. "Kako se brani Vukovar". 8. brigade HV. 10. te da nije izgubilo ni milimetra područja kojim je zapovijedao. Faksimil imenovanja kod M.. te da odbija dati ljude za pomoć drugim dijelovima grada. "Vukovar Stari" i "Sajmište". 7. Četvrti bataljun imao je područje obrane u mjesnim zajednicama 'Vukovar Novi". "Stjepan Radić" i Bogdanovci. 11-12. 9. 270 i HV-a. Filip KARAULA "Zašto napada Mali Jastreb". "Nikola Šubić Zrinski" i "Kralj Tomislav".

1991. "Položaj Vukovara i apsolutna blokada u kojoj se nalazi već 63 dana... u 01. Za razumijevanje slike i stvaranje predodžbe koju je imalo zapovjedništvo obrane Vukovara važno je otvoreno pismo zapovjednika obrane. predsjedniku Republike Hrvatske od 24. rujna imenovanjem zajedničkog zapovjednika svih snaga Hrvatske vojske na području Vinkovaca..1646 Desetog listopada i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar zatražio je žurnu pomoć od političkih. listopada 1991. 10.1653 Kako je u Vukovaru stanje bilo gore. Izvješća novinara Hrvatskog radija i HTV-a u kojima se problematiziraju odnosi Vukovara sa drugim razinama vojno-političke vlasti (snage Hrvatske vojske u Vinkovcima. optuživanja da su glavni krivci za stanje u Vukovaru. pa da to "nisu Vinkovci. 9. "Žao ml je što nisam uništio vojarnu zajedno s konvojem".07. u stanju ste bar odgovoriti na iste. ukazuje na to da svi politički. a sve po "Odluci i zaključcima Sabora Republike Hrvatske" od 8. mnogobrojni dobrovoljci za Vukovar.Bitka za Vukovar razara već razoreno tako da je besmisleno i pisati o razaranjima jer se više nema što razarati. Srpska vojska napada sela Tovamik.. 1991. Tovarniku smo poslali pomoć preko Vinkovaca ali ista nije stigla a nadležni u Vinkovcima ili nezna ili ne želi znati o stanju u toj zoni. da se razumjemo". Ilaču i Svmjarevce. Ilok je odsječen a općina Vukovar razdjeljena na dva dijela sa sve manjim izgledima. sva ona sredstva i opreme poslana Vukovaru. odnosno da "ako bi ovog trenutka Hrvatska uključila sve svoje potencijale da bi rat završio za tri dana". 1944 Dražen RAJKOVIĆ. Pokušaj povezivanja napravljen je 29.20 šifrirana poruka. aroganciju. listopada 1991. ako niste u stanju udovoljiti istima. Neprovjerene glasine ušle su u izvješće kao vjerodostojne činjenice.1652 Drugi put je na adresu Ministarstva finacija Republike Hrvatske stigla 10. 1991. 1949 SVA MORH-GSHV: Cob Đakovo. do traženja poslanog ljudstva i tehnike izravno zapovjedništvu u Vukovaru. Postavljeno je pitanje "kamo je nestala brigada osječkih tenkova. Telefakslrano iz Đakova u Zagreb 10. listopada u 19. Pov.1654 Vojni i politički krugovi optuženi su za svakodnevnu samovolju. tvrdnji da je Vukovar prodan. pasivnost republičkih vlasti) hi drugi podaci o teškim gubicima i teškoj situaciji na fronti reduciraju se ih potpuno odbacuju". crkvenih i vojnih mstitucija. poruke su postajale oštrije. 1991. Vinkovci su postali dežurni krivac za sve nedaće okruženog Vukovara.šaljite sve što imate". Tražili smo pomoć u ljudstvu za Tovarnik i Ilaču koji trpe glavni udar ali su Vinkovci ostali nijemi. Već smo se uvjerili nizom činjenica da se Vukovar već desetak dana nalazi u informativnoj blokadi. 1991. 31. 9. hstopada 1991. njegov je Centar za obavještavanje tretiran kao jedini pouzdani izlaz u svijet. 10. 8.. 1991. a da bi se nama poslale dvije granate Page 198 .19. vinkovački tenkovski bataljun.1643 U listopadu je nesnošljivost na relaciji Vukovar . Naši zahtjevi bezrezervno stoje. silno topništvo. Čak i kad je Dedaković izišao iz Vukovara. 10. 525-126-1 od 29. 17 1945 SVA MORH-GSHV: Poruka što su vukovarci poslali nama u Đakovo od 9. toliko je pomoć tražena i neslužbenim putevima i na raznim adresama. Josip Husar) od 10.1644 "Spas" od Vinkovaca nađen je u Đakovu.Vinkovci iznimno porasla. Osijeku. topnička pomoć negirana je tvrdnjom daje pruža "dio naših snaga koje smo oformili u Nuštru i Vinkovcima". br. 272 Vukovar mogao biti oslobođen "za tri dana ako Hrvatska bude jedinstvena". Jednom je to bio Blago Zadro. a opravdano sumnjamo da postoje i vojna i politička blokada od strane ljudi iz hrvatskih redova. Na čiju savjest padaju ove žrtve i razaranja? Daća ima dosta mrtvih i ranjenih bez mogućnosti da ih izvučemo bez vaše pomoći jer je i samo Borovo 1 Vukovar u očajnom stanju. 1943 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. papir je jeftin". u 1. koji je 11. Slobodni tjednik. Primljeno telefaksom 10. silne jedinice koje se grupiraju već 20 dana.1651 Koliko službenim putovima. 'Vukovar . Redovno dnevno Izvješće. ah i šire. RCOb Zagreb.1642 Uz dominantne lokalizme razlog je bila i nepovezana obrana između Vukovara i Vinkovaca jer se Vukovar nije mogao braniti bez oslonca na Vinkovce. 1-24 od 23.1645 Centar u Đakovu zabilježio je i proslijedio za Zagreb i vrlo teške riječi i optužbe na račun Vinkovaca. listopada u rasponu je od prijetnji. a osobito vojni čimbenici nemaju niti želje niti sposobnosti da prekinu ovakovo stanje. 1642 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br.. Vukovara i Županje. nesuradnju nesposobnost i kriminal. Glavnog stožera Hrvatske vojske. kapetana Borkovića. streljivo za topove i minobacače. no ni to nije urodilo vidnim pomakom. a pred kraj opsade potpuno neumjesne. Povjerenik je tražio 1641 SVA MORH-GSHV: Sekretarijat za narodnu obranu Vukovar od 28. Zabilježeno dopisivanje između Vukovara (Mladi Jastrebl i Vinkovaca (dr. Imenovanje. rujna telefonom nazvao ministra u Vladi Dražena Budišu i zatražio pomoć.

Oni su na vrijeme upoznati sa mogućnošću da neprijateljske snage blokiraju Vukovar sa vmkovačke strane. Smatramo to u najmanju ruku neodgovornim. Gospodin Šušak je bio upoznat sa zahtjevom američkog vojnog atašea upućenog nama da se uputi zvaničan zahtjev za dolazak misije vojnih atašea u Vukovar. lm Isto. S takvim ministrom obrane ne može se dobiti rat. a još bolji dio u Vinkovcima". temeljem zahtjeva Glavnog stožera HV od 31. Dobavljač oružja Ferdinand Jukić optužen je da je dobio od Dedakovića i Vidića . jer dio "oružja nestaje već kod magacionera u Zagrebu.. sa 100 % oštećenim cijevima. Odbio je tvrdnju o svom oklijevanju oko angažmana prema Vukovaru te ustvrdio da se maksimalno angažirao oko toga "mada je sada odgovornost za to u znatnoj mjeri prenesena na Zapovjedništvo operativne grupe za općine Vukovar. dapače odbijao je daljnju suradnju. Tko je ispred Vrhovništva ih Vlade RH bio nazočan tome sramnom činu. Dražen Budiša. Da li je to formula za cijelu Istočnu Slavoniju i sve one krajeve na koje postoje aspiracije Srbije? Vjerujem da znate da od predgrađa Vinkovaca i Vukovara pa sve do Sida postoje samo spaljena hrvatska sela u kojima više ne živi niti jedan Hrvat. 1652 SVA MORH-GSHV: Vlada Republike Hrvatske. Vinkovački dio tih akcija je izostao u više navrata. 1991. te su bile neupotrebljive". zapovjednikzone Slavonije i Baranje pokazuje nevjerojatno oklijevanje u poduzimanju bilo kakvih akcija na vukovarskoj fronti. U Borkovićevu pismu. a da je isporučio "100 pušaka tipa M-48. odnosno "brigada osječkih tenkova" probila iz Osijeka i iz okoline napada grad koji je godinama bio njezina mirnodopska lokacija. Uspostavljen je neprijateljski pravac Šid predgrađe Vinkovaca. saborski zastupnik gospodin Fres. i«3 SVA MORH-GSHV: Ministarstvo financija od 10. hstopada. na čelu sa dop. mi nismo skloni takovim osobinama". 8-9. dio na putu. prokomentirao je pukovnik Gorinšek "nema osobe ih institucije koja nije kriva za blokadu Vukovara i za sadašnji neuspjeh u njegovoj deblokadi". Osječki lobby nećemo posebno spominjati jer znamo da vam je dobro poznato što i kako se tamo zbivalo i zbiva. gospodine Predsjedniče! Dok je prodan. "Vukovar se pobijediti ne da". bile su dogovorene i zajedničke vojne akcije i kanali snabdjevanja između Vinkovaca i Vukovara. a važno oružje i oprema namjenjeni Vukovaru ostali su u Vinkovcima ili su postavljeni na punktovima na kojima su dulje vrijeme bih beskorisni (VBR u Rokovcima).1656 Na pismo zapovjednika obrane Vukovara predsjedniku Republike Hrvatske očitovao se 1. dobar dio u Osijeku.Bitka za Vukovar podrške i to nakon sati moljakanja i intervencija?". studenoga pukovnik Gorinšek zapovjednik Operativne zone Osijek. a da bi zlo bilo još veće 80 pušaka je imalo isječenu udarnu iglu. Zapovjednik obrane Vukovara očito nije imao informaciju da se mehanizirana brigada JNA iz Osijeka. VUKADLNOVIĆ. a nama je poslao faxom da dolaze naoružani i opremljeni. 274 se smatrati odgovornim za nesmetano dopremanje svježih okupatorskih snaga iz Srbije."1665 Zahtjevana je provjera kanala dopreme oružja iz Zagreba za Vukovar. Predsjednik Republike Hrvatske zamoljen je da primjedbe shvati "vrlo ozbiljno" jer one "nisu proizvod straha ili paranoje. Gospodin pukovnik Karlo Gorinšek. 10. gospodine Predsjedniče. a znamo da je bio? Zar je i Vukovar trebao shjediti Ilok i prihvatiti ponudu međunarodne misije da posreduje kod iseljenja? Zar je to zvanična ponuda Repubhke Hrvatske. 10. a rijetki preživjeli im služe kao robovi. 1991. a nije poduzeo ništa u tom pravcu. mogu 1651 N. a dobro je znao da nemamo ni oružja ni opreme". Ostale postrojbe iz njegova pitanja pokazuju da nije imao točnu informaciju o snazi i broju. 1991. 1654 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24. 1991. 9. kao što nije znao kakvo je stanje na drugim bojišnicama u Hrvatskoj. gospodin Tisaj i gospodin potpukovnik Matić. s tim da im se dostavi zvanični zahtljev Sabora ili Vlade RH. Vinkovački lobby u sastavu: Tihomir Zovak gradonačelnik Vinkovaca. što je bilo posebno karakteristično za prijašnje vrijeme. 23. Dedaković Mile. 1655 Isto. Prihvatio je da postoje nepravilnosti i slabosti u opskrbi oružjem i opremom. jer mislim da smo to dovoljno puta pokazali. a sumnjamo i u lojalnost generala Ivana Štimca prema hrvatskim vlastima. pali su Martnci. Page 199 . ministar u Vladi od 12. Svi su iseljeni ili poklani.Bilog novac za naoružanje i vojnu opremu. Glas Slavonije. a ni o kvaliteti pomoći koja je dolazila u Vinkovce. kao i da je na prijevaru "iz Zagreba uputio grupu od 87 dobrovoljaca. Vinkovci i Županja. predan bez borbe. a izvještaje zapovjedništva obrane Vukovara prima sa nepovjerenjem koje graniči sa uvredom s obzirom na postignute rezultate. "Gospodin Jukić po našim saznanjima vrši nabavke naoružanja i opreme za potrebe cijele RH pa je čudo što uopće još postojimo. s obzirom na značaj vukovarske fronte. Gospodin general Stipetić prečesto sprečava naše kontakte sa generalom Tusom. bez oružja i opreme. 10.

1662 Probleme nastale zbog ulaska humanitarnih konvoja u Vukovar stavio je na "dušu onih koji su nam ugurah konvoje". zaklanih i poniženih". 26. 1992. ali važnu selekciju. "Preživjeli pakao". SINANOVIĆ. 10. 1991. Br. brigade Đakovo". br. studenog s porukom i željom da u slučaju pada grada "Tuđmanovu glavu nataknete na kolac u ime svili gladnih.1666 Sva ta pisma 1 apeli za pomoć iz Vukovara. D. Siavonska krv. studenoga povjerenik Vidić uputio upredsjedniku Tuđmanu nakon za Vukovar preteškog gubitka nastalog padom Bogdanovaca. Sačuvan u prijepisu s napomenom da ]e s njegovim sadržajem istog dana upoznat predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Ni Dedaković se nije ustručavao optužiti. mehanizirane brigade JNA nakon odmora bila angažirana na vukovarskoj bojišnici. ocjena iz izvješća koje je 11. 1991. žednih. listopada.1663 Činjenicu da je konvoj za evakuaciju ranjenika 3. koji je svuda vidio zavjeru i sumnjičio bliže okružje. Borković je imao zamjetno oštriji ton u komunciranju sa Zagrebom. već preko 122. Ovdje se radi i o mnogobrojnim gernskhn napadima u pozadinu agresora usmjerenim na slabljenje siline udara na Vukovar uz nanošenje znatnih gubitaka agresoru u tehnici. ponovio ono što je pisao u izvješćima vrhovništvu.. ali nikad kao Borković. 11. na rajone gdje su napadi agresora bili najveći. uz zahtjev i ocjenu da nitko u "Hrvatskoj ne bi smio mirno ništa Page 200 . 1658 0 tome u stenogramu telefonskog razgovora Između Branimira Glavaša i operatora na telefonsko] centrali u Vukovaru vođenog 18. HV: Zap.1664 Na Borkovićevu popisu sumnjivih i nepouzdanih brzo se našao i sam Dedaković. Sve brigade su vezane za prostor u dodiru sa agresorskim snagama pa čak i dio novoformiranih.Bitka za Vukovar 275 kojeg spomenuti g. studenog 1991. 15. br. Borković i ne spominje u pismu". Rušitelj ustavnog poretka. Nedostatak artiljerijske municije najozbiljnije ugrožava uspješno izvođenje obrane.1991. susjede i nadređene.1659 U svojoj knjižici Borković je uz manju. TOPIĆ. BORKOVIĆ. i da su pustili posadu JNA iz grada "naravno na Vukovar". Pismo je optužba za dizanje ruku od Vukovara i pitanje što je grad skrivo za takav postupak Od hrvatskog političkog i vojnog vrhovništva zahtijevano je da ugovori povlačenje JNA iz grada Ili da se odmah izvrši proboj od Vinkovaca prema Vukovaru i zadrži pod nadzorom prometnica "koja ovom gradu daje život". "Jedinica bez izdajica". 229/91 od 26. Narodna armija. 1662 B.1992. a pogotovo iz Vinkovaca. ili 19. Tekst pisan rukom primljen putem telefaksa u Glavnom stožeru HV 12.1657 Za razliku od Dedakovića. Posvuda urota protiv Vukovara i njega osobno. ŠPIŠIĆ. 19. ali njihov ton nije bio na razini stanja u državi. Dopis. listopada tražilo upravo Zapovjedništvo obrane Vukovara s porukom da se žurno animiraju "sve humanitarne organizacije ove planete" prekrio je zaborav. Zapovjedništvo 122. listopada. 2-6 od 3. 4. pozivajući se na zemljopisni položaj grada. prljavih. 1991. bila su opravdana. listopada bilo je i pismo Vladina povjerenika od 22. 19. U sadašnjem trenutku OZ Osijek ne raspolaže slobodnim snagama sa izvrši deblokadu Vukovara fronatalnim djelovanjem o čemu je upoznato Vrhovništvo RH i GS HV. Rušitelj ustavnog poretka. Dva dana nakon pisma predsjedniku Republike. 10.1660 Tvrdnja je tek manjim dijelom točna. D. »su gyv^ MORH-GSHV: Vukovar-Vinkovci. D. 276 Slično Borkovičevom pismu od 24. odnosno razdoblja njegova zapovijedanja Vukovarom. Pobijajući tvrdnju o nedovoljnoj potpori Gorinšek je istaknuo da se u "našoj artiljerijskoj podršci obrane Vukovara ne radi o 2 granate. D. 26. 1666 SVAMORH-122. pov. a naročito inferiornost u PZO i POB".1668 To stajalište je u studenom pretvoreno u zahtjev da se Vukovaru pruži pomoć na račun drugih dijelova Hrvatske. u 21. IVrjLOVANOVIĆ.1665 1857 SVAMORH-ZOZO: ZOSISB. 3. ljudstvu i ostalom ratnom materijalu. Odgovor nisam pronašao.24. BORKOVIĆ. 262-265. 1660 B. Narodna armija. postavili neodrživu tezu da je Vukovar ključ obrane Hrvatske. "Hrvatska je nemoćna jer je takvom čine njeni čelnici".1658 Vrhunac je svakako tekst upućen iz Vukovara 12. 16. 1663 B. Posada iz vojarne izvučena je najprije u Rumu. te je tražena njegova odluka oko tog zahtjeva. Str. br. 11. 122. io64 jvrjjp RH-OTŽ: Zapovjedništvo obrane Vukovara Br. a potom u Tuzlu u sastav matičnog korpusa. 1661 M. Cijela Hrvatska u 1991. brigade HV iz Đakova upoznalo je zapovjednika Operativne zone Osijek da "Mladi Jastreb zahtjeva da materijalne potrebe za njega ne idu preko Jastreba i Vinkovaca. Vinkovčani su optuženi da nisu ništa radili. prečesto neosnovano. već o preko 3000 projektila koji su izbačeni na agresora u posljednjih tjedan dana i to sve na rubne dijelove grada. 525-123-121 od 1. 26.1661 Doista je samo četa 36.1667 Oni su si vrlo rano. nije poslala u Zagreb toliko zahtjeva za pomoć koliko su to učinili politički i vojni predstavnici Vukovara.

Komisija povjerenja. 11-13. 1. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar od 11. što je redovno činila Armija. a 40 posto. Hrvatska je stala na stranu Vukovara. 1. u usporedbi s Vukovarom. a što je dio poruka iz Vukovara i bio. 8. Slobodni tjednik. 4. 810-03-91-01/01.108 Isto. 1992. iako bi se to moglo gotovo sigurno pretpostaviti. 11.Zagreb. što nam on toliko znači". prešli u HV nisu sa sobom donijeli dobar običaj upoznavanja podređenih sa stanjem u državi putem povjerljivih okružnica. i to pogotovu rubne općine na granici sa Srbijom. koju je u suradnji s niMstrima obrane i unutarnjih poslova i Glavnim stožerom Hrvatske vojske osnovao odlukom 8.Bitka za Vukovar drugo raditi dok se ne poduzmu efektivne ofenzivne mjere za proboj okruženja Vukovara".1 MUP RH-OTŽ: Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar. bila je već uvelike raširena. 1991. Tom dijelu nije bilo jasno "zašto tako uporno branimo Vukovar.1669 "Ako se zna da je u ovom trenutku prioritet istočna Slavomja. 1991. "Ljudi ima". S druge strane u medijskim istupima Dedaković je dao čvrste naznake o čestim kontaktima i razgovorima s predsjednikom Republike Hrvatske. 1991. 54 posto ispitanika iz ratom zahvaćenih područja i 60 posto iz ratom nezahvaćenih područja odgovorilo je afirmativno. hstopada u Glavnom stožeru HV. rujna otišh u Vukovar pojavila se 25. Globus. Ostaje nepoznanica je li o tome Dedaković izviješten u Zagrebu nakon odlaska iz Vukovara. na pitanje je h hrvatska vlast učinila dovoljno za ugrožene gradove Vukovar. Skupina građana čiji su srodnici kao pripadnici MUP-a 11. Visoki oficiri JNA koji su u kolovozu i rujnu 1991. To bi trebalo značiti da nije bilo ni pokušaja da se Vukovar upozna sa stvarnim stanjem borbenih mogućnosti vojske i cijelovitim stanjem u državi. Toliko se u posljednje vrijeme diglo prašine oko Dubrovnika. 1. ocjenu stanja i mogućnosti Republike Hrvatske za obranu grada Vukovara uključujući i proboj blokade" te o Page 201 . Slobodni tjednik. br. Tražili su da im se odgovori na pitanje: do kada će se Varaždinci ostati u okruženom Vukovaru. 11171 'Tenkovi su ušli u Vukovar gospodine predsjedniče!". a na nj. 11189 SVA MORH-GSHV: Marin Vidić-Bili. tvrdio je bez argumenata Slobodni tjednik "oružja ima u Zagrebu. no to su bile korektne molbe i zahtjevi za pomoć. Ur. kojim se često razmetao. 10.11. a ne samo Vukovar.1670 U sačuvanoj izvornoj građi nema dokaza da je iz Zagreba u Vukovar (kasnije Vinkovce) odaslana jedna ili više informacija o stanju i mogućnostima Hrvatske i njezine oružane sile.1671 Nije nevažno napomenuti da ni predsjednik Republike Hrvatske i načehiik Glavnog stožera HV nisu ostavili dojam osoba koje bi podređenima objašnjavale slabosti u državi i 1119. 277 vojsci. Umjesto odgovora da je cijela država u ratu. "Ja sam stvorio obranu Vukovara". 2196-01-91-1 od 22. Rašireno mišljenje iz tog vremena Uustrira tvrdnja iz jednog visoklonakladnog zagrebačkog tjednika. Kl. što se poduzima za deblokadu i pomoć Vukovaru. nije palo ni dva promila granata" riječi su iz intervjua koji je Dedaković početkom studenog dao Globusu i koje ozbiljno dovode u pitanje njegovo vojničko obrazovanje. osobito u listopadu i studenome. Dio je postavio i pitanje koje se možda u tom trenutku u Hrvatskoj niko javno ne bi usudio postaviti: "zašto se Vukovar brani i zašto se ne napusti".1673 Zanimljivija je percepcija Vukovara kod članova obitelji branitelja Vukovara rodom iz Varaždina. Bar na način okružnice. 11179 Roman MAJETIĆ. koji je u srcu Hrvatske. odnosno 25 posto negativno. studenoga Sabor Republike Hrvatske. zašto se "mnogi Vukovarčani šetaju po Zagrebu i drugim mjestima i ne brane svoj grad". onda je nelogično da većina pomoći ode u Pakrac. Glavni stožer HV opravdao se da su tražena oruđa i oružja ih zauzeta ih da ih nemaju. Stenograme dijela Dedakovićevih razgovora s političkim i vojnim vrhom Hrvatske objavio je u siječnju 1992. U drugoj polovci listopada navika da se iz Vinkovaca za Vukovar traži sve za što se znalo da Hrvatska vojska ima. Dedaković i ostali o tome nejasno govore u svojoj knjizi. Iz sličnih razloga zbog kojih je iz Vukovara optuživan Zagreb. kao što nema ni dokaza da je to od Zagreba iz Vinkovaca i Vukovara traženo. Može se reći da prešućuju taj odlazak i razgovor. Dubrovnik i Slunj. za koje postoji realna opasnost da Ih neprijatelj zauzme. ravnateljica Medicinskog centra Vukovar. trebala je utvrditi "pripremljenost. 8. Ne treba zaboraviti da su obojica formirana u neslobodnom sustavu koji nije tolerirao držanje lekcije od strane podređenih.1117 U fondu Glavnog stožera HV sačuvan je i poveći broj pisama koje je iz Vukovara poslala Vesna Bosanac. dakle u pitanju je politička odluka da se pomogne tome frontu".167J Takva razmišljanja bila su iznimka u vrijeme agonije grada. tko je krivac za postojeće stanje.1672 U relaciji Vukovar . U istraživanju javnog mijenja u studenom 1991.

1676 1672 Mirko KUVAČIĆ.Bitka za Vukovar tome izvijestiti Sabor Republike Hrvatske. 119-01/91-01/13. 7. Danas. Očekivano je da će se predajom pojedinih skladišta JNA stanje poboljšati. bit će građanskog rata!". Osnovni razlog jest način nastanka HV kao i način pribavljanja oružja i streljiva.. VUKOVAR '91: značenje. odnosno 2000 (za top T-12).dnevna potreba 180. 22. koji se brani nevjerojatnim. Vinkovci. 11. Ur. Koliko su to bile male količine. Slobodni tjednik. 1991. vidi se iz dnevnih potreba Hrvatske vojske od 6560 metaka za tenk.. Informacija o razgovoru sa građanima. 5120-02-91-1 od 25. i rakete za višecijevni lanser raketa 128 mm. Članak je bio sohdan osvrt na razne priče koje su pratile Vukovar od početka pa do kraja njegove obrane.. listopada Glavni stožer HV obavijestio zapovjedništva operativnih zona da je stanje topničkog streljiva kritično. Njegov pad . 17. a ostvarivalo je oko 1800 komada. listopada dan je prikaz stanja streljiva Hrvatske vojske. 11. hstopada Glavni stožer HV izvijestio je da prvi "prioritet u snabdjevanju ima Vukovar ali je ratni phjen u potpunosti iskorišćen.dnevna potreba 4580. KL 021-03/91-05/07. Shčno je bilo s protuoklopnim topništvom. br.1678 U jednom izvješću Predsjedmku Republike od 29. 278 "I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi" Došli smo i do pitanja što je Hrvatska učinila za Vukovar? Tijekom bitke. bila je ključna dilema. haubicu 122 mm D-30. dnevne potrebe iznosile su 90 metaka. a u Vukovaru i Vinkovcima ne. 2000. 11. a oružje i oprema zarobljavana je i distribuirano po Hrvatskoj najvećim dijelom stihijski. 1991. 1991.1677 Shčno stanje bilo je i idućih dana. 3000 metaka 90 mm za samohodni top . Zagreb. 13. Od pošiljke koja je noćas stigla najveći dio je upućen za Vukovar ah je to samo dio njihovih potreba".koji je u trenutku dok ovo pišemo.dnevna potreba 180. 1C7li Većeslav KOCIJAN. Je h za grad doista učinjeno koliko je on tražio i koliko se moglo.dnevna potreba 600. 'Vukovar kao simbol". Za haubicu 122 mm M-38. što je u iznosilo samo 14 posto. Metaka 7. Na pitanje koliko je oružaja i streljiva dano za Vukovar ne može se dati cjelovit odgovor. listopada. članovima porodica branioca Vukovara rodom Iz Varaždina. 260 raketa za višecijevni lanser raketa 128 mm "Plamen" . "Ako padne Vukovar. identitet. čini se. Iznimka su bih meci za topove 100 mm i 130 mm. Tek od sredine kolovoza zamjetno je postupno uvođenje reda u dokumentaciju Sektora logistike HV. samo pitanje sati .62 mm za pješačko naoružanje u skladištima bilo je samo za 4 sata rata./19. 10. 1673 Vlado ŠAKIĆ. 11173 SVA MORH-GSHV: Sabor Republike Hrvatske. gotovo nerazumljivim.dnevna potreba 405. 19. haubice kahbra 122. odnosno mine.značio bi. Vojska je nastajala iz ničega. "Što je načelo Vukovar". Županja stanje je bilo ovakvo: 1000 mina 82 mm . top-haubicu 152 mm. nagonom za slobodom ili za preživljavanjem identificirala ne samo ova republika". U istom izvješću predsjednik Republike upoznat je s potrebama i mogućnostima Hrvatske vojske Topništvo za potporu Hrvatske vojske trebalo je dnevno 13. br. 1674 SVA MOPuH-GSHV: GS HV Kl. Metaka 100 mm bilo je 2900 (za tenkT-55). prečesto bez ikakvih pisanih tragova. a u skladištima ih je bilo 400. 200 metaka za protuoklopni top 76 mm . da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jednog metka. 1500 metaka 105 mm . Ur. 6701-91-20 od 9. a posebno nakon pada grada počelo je traženje krivca za njegov pad. odnosno 700 za top 100 mm. U Zagrebu je tvrđeno da. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. a što je bilo suprotno od službene i održive ocjene razloga pada. haubice 152 mm i haubicu 155 mm u skladištima nije bilo ni jednog metka. čak i bez obzira na vojno-strateške konezekvence. Za streljivo koje se moglo koristiti za topništvo Operativne grupe Vukovar.1675 'Vukovar je postao simbol Hrvatske i njene obrane. napisat će novinar Danasa u broju koji je izišao kada je obrana grada uglavnom prestala. vrednote. Shčno je bilo i s mecima 130 mm. Zbog toga je 27. 4500 mina 120 mm . Streljivo uvezeno prethodnog dana iz Slovenije bilo je dovoljno za 12 sati rata i razdijeljeno je u toku noći 18.155 i 203 mm. Traženo je orijentiranje na uvoz jer su pričuve iz osvojenih objekata JNA pale na nisku razinu. a neophodne nabavke iz vana nam ne stižu.dnevna potreba 6500. konkretno za minobacač 120 mm. U molbi načelnika Sektora logistike Glavnog stožera Hrvatske vojske ministru obrane Republike Hrvatske od 19. Vlastita proizvodnja nije držana mogućom u skoro vrijeme zbog nedostatka kapaciteta i nepostojanja tradicije u izradi streljiva.000 komada streljiva. da je u psihološkom smislu Hrvatska na koljenima.. Dnevno je trebalo 3000 metaka za topove i 190 komada protuoklopnlh raketa. Stajalište da je gradu presudio nedostatak oružja i opreme mediji su postupno doveli na razinu istine. a ostvarivalo Page 202 . S tim se herojskim gradom. 1991.

2350 metaka 9 mm.223. U.380 metaka 7. Vinkovci. 5120-25/22-91-7 od 9. Na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Glavni stožer HV 31. br. 24.775 metaka 7. Najbolje se stajalo sa streljivom za pješačko naoružanje i raketama za lake protuoklopne raketne sustave. 300 metaka 30-06. šest minobacača 60 mm.660 metaka 5. Ur. 1991. Vinkovci. pet lansera za raketu "Osa". Ur. a postizalo se 2100. 803-05/91-03/108.2 tone eksploziva. listopada dostavio je izvješće o količini materijalnih sredstava koje je dobila 109. i 7. 1991. 9900 komada sačme. Pregled odobrenih i preuzeti:. 1(178 SVAMORH-ZOZO: GS HV.1679 Zauzimanjem skladišta JNA u Delnicama stanje se poboljšalo..5 mm. 132. br.243. 1991. Ur. Osim tih granata poslana je veća količina streljiva. 30 poluautomatskih pušaka. 212. 2039 metaka 105 mm. 1020 tromblonskih trenutnih mina.62 mm. Izvješće je imalo dva priloga koji u arhivi Glavnog stožera nisu sačuvani. 8/91-01/167. Osiguranje municije za nastavak b/d. Od većih kahbara poslana su 142 metka 122 mm. 2530 metaka 10i ¦ mm. br. 91 raketa "Zolja". Upućivanje topa 130 mir.1683 Dan kasnije dana je zapovijed za slanje 200 metaka 130 mm iz skladišta Prečec. 500 metaka kalibra 0.890 metaka 7. 1248 metaka 90 mm. U.11. 17. 3296 mina 60 mm. Sektor logistike Glavnog stožera HV pokušao je sačiniti izvješće o količini streljiva i drugih materijalnih sredstava koje je dobila Operativna grupa Vukovar. minobacač 120 mm. 1685 SVAMORH-ZOGV: ZOGVVŽ od 9. 24 rakete "Strijela 2M". 280 mm. 10..65 mm. 392 metka 122 mm..62 mm. 204 protugradne rakete. •oso svA MORH-GSHV: GSHV od 7. 1991. 8/91-01/228. jedan Page 203 . Izvješće o utvrđenim količinama municije i MES u skladištu "Delnice" 1681 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. do 9. br. 4610 mina 82 mm.9 mm. Prema podacima načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV od 7.1684 Tih dana intenzivno je vođena evidencija što je slano Operativnoj grupi Vukovar. 10 puškostrojmca 7. KL 803-05/91-03/245. Županja.120 metaka 7.Bitka za Vukovar se 20 posto. u«2 SVA MORH-GSHV: GSHV Kl. 25. što je bilo 36 posto. 81 ručni bacač raketa "Zolja". 3060 protupješačkih mina. 5120-37-91-1 od 31. tri strojnice 12.62 mm za pištolj. raketa i ručnih bombi. 11. 576 tromblonskih kumulativnih mina. brigada HV iz Vinkovaca od 18.. 3188 mina 12» "™ SVAMORH-GSHV: GS HV Kl. Kl. studenoga. 1991. 50 metaka 105 mm. br. 11. 71: metaka 152 mm. količina municije. 3. 600 metaka kalibra 0.1081 Iz jednog pregleda Glavnog stožera HV od 6. 650 metaka 6. 5120-25-91 od 27. 1991. Ur.502 metka 20 mm. 102 metka 100 mm.9 mm. 803-05/91-03/211.1082 Osmog studenoga Glavni stožer HV zapovjedio je slanje novog topa 130 mm i tri borbena kompleta streljiva s Banovine. Kl.. Municija za top 130 mm.120. 5120-03-91-1 od 6. 579 raketa "Osa". 1991. hstopada 1991. 5120-25/22-91-1 od 8.43 mm. 73. Dnevne potrebe za tenkovsko naoružanje iznosile su 5800 zrna. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. 308 raketa 128 mm. Ur. 360 metaka 11. Izvješće o izdavanju materijalnih sredstava 109 br ZNG. 150 metaka 26 mm. Zapovjedništvu OZ Osijek 1684 SVAMORH-GSHV: GSHV. 820 metaka 130 mm.10.1991. studenoga dobila dio streljiva bila je Operativna grupa Vukovar.. studenog Operativna grupa primila je 502 metka 152 mm. 6664 metaka 12. Ur. 972 metka 23 mm. Vinkovci. 5120-37-91 od 19. 2400 metaka kahbra 45. 245 raketa za ručni bacač 90 mm "Osa". Županja1680 Krajem listopada počelo je utvrđivanje količine streljiva koja je odvojena za Vukovar. 7200 metaka 4. 427.6 mm. dnevni utrošak je bio 50 posto u odnosu na stvarne potrebe. 1620 automatskih pušaka. 782 mine 82 mm.1685 Nekoliko dana kasnije. 50 metaka 90 mm.56 mm. 7713 ručnih bombi. ali s tendencijom opadanja. tri protuoklopna topa 100 mm. br. Naređenje po artiljeriji. 17. 300 metaka 8x57.45 mm. odnosno 1(177 SVA MORH-GSHV: gshv.000 metaka kalibra 5. 279 *0 600 metaka i 40 protuoklopnih raketa." metaka 38 spec. io83 svA MORH-GSHV: GSHV. Vinkovci. 803-05/91-03/163. 1816 mina 120 mm. 1991. br.7 mm. 2672 protutenkovske mine. 100 metaka 105 mm i 200 mina 120 mm. 11. 5120-01-91-1 od 29. 570 metaka 155 mm.62 mm s teškim zrnom. srpnja do 28. šest minobacača 82 mm. 1420 metaka 76 mm. Prema tom izvješću skupina je dobila: 4. 97 strojopuški 9. Županja. 10. 10. Županja dobila tog i prethodnog dana 300 metaka 130 mm. Prva postrojba koja je u toku 6. Ur.7 mm. signalni pištolj. Zbog nedostatka streljiva 31 oruđe ili 18 posto topništva za potporu bilo je izvan uporabe. Kl.. 348 mina 60 mm. sedam netrzajnih topova. kao i 240 metaka 155 mm. koji nisu traženi Zapovjednik Operativne zone Osijek na pregledu je napisao poruku pukovniku Dedakoviću "Na ovaj način se više ne može snabdijevati! I pored silne municije za" Vukovar "rezultati su nam mršavi".900 metaka 7. 803-05/91-04/155. 45 ručna bacača. studenoga vidi se da je Operativna grupa Vukovar.

tri strojnice 12. u nekim stavkama znatno korigirali podatke iz izvješća od 11. 8681 ručne bombe. 600 metaka kalibra 0. 24 rakete "Strijela 2M". u«? gy^ MORH-GSHV: Izvješće o stanju opremljenosti jedinica Vukovara i OG Vinkovci . 1484 metka 122 mm.1687 Prema mišljenju načelnika Sektora logistike Glavnog stožera HV navedene kohčine samo su dio od oko 30-40 posto izdanih i evidentiranih sredstava jer nije napravljena evidencija izdanih sredstava obrani grada Vukovara do ustroja logističkih baza.Vukovar .5 mm.Bitka za Vukovar gorski top 76 mm. koja je dobila ukupno 17 tisuća kompleta. Prema novom izvješću podaci su ovi: 4. 650 metaka 6. Nije bila poznata ni količina koja je bila izvučena iz osvojenih vojarni i skladišta JNA iz kojih je. za Vukovar odvezeno "po nekoliko stotina cjevi streljačkog naoružanja i 10-15 šlepera municije".9 mm. Neke akcije artiljerije koje bi bile naručene da se izvedu u 6 sati ujutro. Od oružja i opreme poslano je: 66 pištolja. muncije koja je utrošena u borbama za Vukovar mogao bi se pokazati kobnim. Nepoznanica je bila i količina opreme koju je Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo u Vukovar.45 mm. 214. Na moje pritužbe zbog gore navedenog uvijek su mi odgovarah da ne mogu uskladiti koordinate". Županja prikupljeni do 17. 132.1689 O važnosti i djelovanju topništva u potpori snaga obrane Vukovara ima i negativnih ocjena U jednoj izjavi danoj nedugo nakon izlaska iz Vukovara kapetan Borković ustvrdio je da se događalo da su na traženje topničke potpore granate "padale na položaje hrvatskih boraca pučanstvo.1086 U idućih nekoliko dana izvješće je dopunjeno pa su podaci o izdanom naoružanju i opremi za Vukovar i Operativnu grupu Vukovar.7 mm. 360 metaka 11. 320 metaka 125 mm.br.62 mm s teškim zrnom. 823 metaka 155 mm. 34.288 metaka 12.580 metaka 7.704.11. prije svega streljiva "55-60 % angažirano za potrebe obrane Vukovara i OG Vukovar . 10 puškostrojmca 7. Izvješće o stanju opremljenosti jedinica OG Vinkovci . 5120-37/22-1 od 11. podrške cjelokupnih snaga OZ Osijek na svim frontovima.775 metaka 7. kada je u toku završna ofanziva agresorske vojske za ovladavanje cjelokupnim prostorom OZ Osijek nedostatak art. 204 (prekriženo i napisano 322) protugradne rakete. a nije postojala ni evidencija osvojenog ratnog plijena. studenoga.900 metaka 7. 300 metaka 8x57. 97 strojopuški 9. 150 metaka 26 mm. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće. 9122 protutenkovskih mina. 25. 10 kurvimetara. 7160 protupješačkih mina. 11 top-haubica 152 mm s tri bojna kompleta. Vinkovci.800 metaka 14. pukovnik Vrbanac u svom osvrtu na bitku Page 204 . 24.920 metaka 7. 73. osam motornih vozila. kada se naoružanje i oprema dijehla preko kriznih štabova. obzirom da su došle u situaciju da sada više ne posjeduju art. 10. 1129 mina za ručni bacač. 5050 mina 82 mm. 1190 tromblonskih trenutnih mina. a što je već uočljivo na pojedinim sektorima fronte. 1700 automatskih pušaka. 500 zaštitnih maski. posebno južno od Osijeka i oko Vinkovaca". 13.62 mm za pištolj.43 mm. 10 busola. 3220 mina 120 mm.890 metaka 7.6 mm. 438. 480 metaka 40 (mm.000 metaka kalibra 5. osam motornih vozila. 1179 raketa "Osa". Nije postojala ni evidencija materijalnih sredstava koja je obrana Vukovara dobila na dar ili nabavila svojim i«8«SVAM0ra-GSHVGSHVKl. 500 metaka kalibra 0. Ur. pet lansera za raketu "Osa". 826 tromblonskih kumulativnih mina. 9900 komada sačme.5 mm. 405 metaka 57 mm. 10 busola.62 mm. 308 (dopisano +320=608) raketa 128 mm. 3303 metka 76 mm (za topove B-l i M-42). 12. 20 dalekozora i 4551 komplet odjeće.1690 Zapovjednik Operativne grupe Vukovar. 500 zaštitnih maski. šest minobacača 82 mm. 3328 metka 100 mm (za top T-12 i tenk T-55).502 metka 20 mm.. 972 metka 23 mm. sedam netrzajnih topova. 281 novcem. pet haubica 155 mm. 1560 metaka 130 mm.243. 43 ručna bacača. 30 poluautomatskih pušaka. U sadašnjoj situaciji. Konačan zaključak Sektora logistike bio je da je od "cjelokupne količine sredstava osigurane za opremanje HV". 7200 metaka 4. šest minobacača 60 mm. minobacač 120 mm.1688 Slično je mislilo i Zapovjedništvo Operativne zone Osijek U analizi borbi za Vukovar naglašeno je da je za "obranu Vukovara i u pokušajima za njegovu deblokadu utrošena izuzetno velika količina art.660 metaka 5. 2400 metaka kalibra 45.Županja.1991.350 metaka 9 mm. 1074 metka 152 mm. pet haubica 155 mm. 901 raketa "Zolja".7 mm. 803-05/91-03/236. projektila svih kalibara). Pretpostavljano je da je Operativna grupa dobila dio odjeće i od Operativne zone. 1408 metaka 90 mm.62 mm. 10 "Maljtka". pa i na policijsku upravu. 3. 3796 mina 60 mm. bile bi izvedene u 15 sati. jedan gorski top 76 mm.65 mm. i drugog streljiva (oko 10. signalni pištolj.2 tone eksploziva. 5320 metaka 30 mm. 10 kurvimetara.000 art.223. čime je znatno umanjena sposobnost art. 300 metaka 30-06. 175 metaka 38 spec. municije ni za pola dana rata. prema procijeni.Vukovar .Županja. tri protuoklopna topa 100 mm.Vinkovci -Županja".9 mm. 3243 metka 105 mm. studenoga.56 mm.

Bitka za Vukovar zaključio da je Vukovar "pored toga što je vezivao za sebe velike snage agresora, vezivao i naše snage. Po meni, on bi se držao i da mu nismo ništa pomagah, a mi smo mogh to na drugoj strani bolje iskoristiti i popraviti svoj položaj".1691 Visokonakladni tisak, osobito Slobodni tjednik, otvoreno su prozivah hrvatsko vrhovništvo da imaju oružje, ah da ga ne žele dati za obranu Vukovara.1692 Nakon pada Vukovara Slobodni tjedniku pomirljivijem je tonu priznao da su branitelji Vukovara potvrdili daje oružje dolazilo u Vukovar "uz redovitu napomenu da se o tome ne piše dok rat ne završi". Za oružje koje je kupovano u inozemstvu tvrđeno je da je najčešće nestajalo na području Vinkovaca te da je posredstvom KOS-a i ratnih profitera preprodavano po nekoliko puta.1693 Na stranu neozbiljnost takvih tvrdnji, bilo je slučajeva da pomoć upućena za Vukovar ne dođe u Vinkovce. Kamioni upućeni s robom nisu dolazili "što postaje pomalo neizdrživo. Sad je već očito da" su "Osijek i šira okolica postali opasnost za kamione s robom", napisano je 12. studenoga u dnevnom izvješću Zapovjedništva Operativne grupe koja je predlagala Zapovjeclništvu Operativne zone "da se tu nešto učini".1694 Treba napomenuti da je bar u jednom slučaju 1888 SVAMORH-GSHV: GSHV, Kl. 803-05/91-03/236, Ur.br. 5120-37/22-1 od U. 11.1991., IzvjeSće o stanju opremljenosu jedinica OG Vinkovci - Vukovar Županja. i«8o SVAMORH-ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29.11.1991., Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara. i«1« Ministarstvo obrane od 24. 11.1991, Izjava (Branko Borković). 1091 SVA MORH-ZOGV: ZOG Vukovar, Str. pov. br. 525-122-310/91 od 27. 11. 1991, Prilog za izvješće. 1692 Dražen RAJKOVIĆ, "Zbog lažnih obećanja Vukovar će izginuti!", Slobodni tjednik, 10. 10. 1991, 4-5; Mirko KUVAČIĆ, "Ako padne Vukovar, bit će građanskog rata!", Slobodni tjednik 7. 11. 1991, 12-13. 1693 Srđan ŠPANOVIĆ, "Branitelje Hrvatske u smrt šalju ratni profiteri!", Slobodni tjednik 11. 12. 1991,11-12. 1694 SVA MORH-ZOGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-199 od 12. 11. 1991, Dnevno izvješće; Po informacijama koje nisam uspio provjeriti bar je u jednom slučaju pet kamiona poslanih za Vukovar završilo u Osijeku. O razlozima se može spekulirati, od mišljenja da je Vukovar izgubljen i da je oružje potrebnije Osijeku pa nadalje. 282 streljivo namijenjeno Osijeku završilo u Vinkovcima.1695 Koliki je bio razmjer presretanja vozila s naoružanjem, i tko je to radio za sada nije moguće utvrditi. Sudeći prema jednom dokumentu Operativne zone Osijek upućenom 16. listopada Glavnom stožeru HV, takva presretanja znala su biti krajnje bezobzirna. Zapovjedniku specijalne postrojbe 1. operativne zone Osijek u noći 15./16. listopada otet je "kamion municije, upaljača i ostalog streljiva, pri čemu je ubijen jedan njegov vojnik". Radi toga je načelnik Glavnog stožera HV zamoljen da intervenira da se iz policijske postaje Trešnjevka oslobodi kamion s oružjem i ljudstvo, koje ga je očito pratilo.1696 Dio oružja za Vukovar prikupio je i Ferdinand Jukić. Iako Dedaković za njegove pošiljke oružja tvrdi: "Nijedan komad oružja nisam od njega dobio", to nije istina.1697 Jukić je doista 1. rujna 1991. dopremio vojnu pošiljku, a njezin je prijem Dedaković osobno potpisao.1698 Potvrda o prijemu oružja (navodno većim dijelom neupotrebljivog) postoji i u jednom pismu Branka Borkovića od 24. listopada 1991.1699 Pored Vinkovaca, kao krivac za nedolazak oružja navođena je i zapadna Hercegovina.1700 Takva mišljenja znače zastupanje stajališta da je Vukovaru presudio nedostatak oružja, a ne ljudstva. A s ljudstvom je Vukovar imao manje sreće. Osim policajaca iz Varaždina koji su od ljeta 1991. redovno obavljali svoj posao u Vukovaru, obrana grada bila je problem istočne Slavonije. Tek je sredinom listopada stigla skupina dragovoljaca iz Zagreba, od kojih će nakon pada Vukovara biti ustrojen 83. samostalni bataljun HV Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara od 13. listopada, dan kasnije Zapovjedništvo Operativne zone tražilo je od hrvatskog pohtičkog i vojnog vrha jednu do dvije iskusne i dobro opremljene brigade uz nekoliko bataljuna 1 divizijuna potpore.1701 Točno mjesec dana kasnije Glavni stožer HV, nakon što su mu propah pokušaji da problem riješi sa snagama iz Slavonije, doveo je 105. brigadu HV, koja je bila gotovo neupotrebljiva. Taj postupak najbolji je dokaz o niskoj razini manevarske sposobnosti Hrvatske vojske u jesen 1991. Vukovaru se pokušavalo pomoći i putem zahtjeva i molbi upućenih Europskoj zajednici. Glavni stožer i Vlada Republike Hrvatske svakih nekoliko dana tražili su pomoć i mohh za intervenciju zbog napada i teškog stanja u Vukovaru.1702 / 1695 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 213-01/91-91/26 str. pov. Ur. br. 5120-25/22-91-1 Page 205

Bitka za Vukovar od 29. 10. 1991., Odgovor na pov. br. 525-127/48. 1099 SVA MORH-ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-102/91 od 16.10. 1991. 1997 Ines SABALIĆ, "Kako sam ratovao i platio", Nedjeljna Dalmacija, 26. 12. 1991, 14. 1998 SVA MORH-GSHV: ZOOV Br. 1-2 od 1. 9. 1991, Redovno dnevno izvješće. Primopredajni zapisnik u prilogu Je Izvješća 1999 SVA MORH-GSHV: Zapovjednik obrane Vukovara od 24.10. 1991. lm Antun MASLE, "Kako se Hrvatska naoružala", Globus, 16. 6. 2000, 42; Alenka MlRKOVIĆ, Mate BAŠIĆ, "Prijetili su da će mi zaklati kćerku", Slobodni tjednik, 30. 12. 1991, 13. ™ SVA MORH-ZOGV: Zap. 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar. 1792 SVA MORH-GSHV: GS HV Kl. 804-01/91-03/61, Ur. br. 5120-03-91-42 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/65, Ur. br. 5120-01-91-47 od 16. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/104, Ur. br. 5120-52/22-91-80 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV KL 804-01/91-03/105, Ur. br. 5120-03/22-91-81 od 29. 10. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/108, Ur. br. 5120-51-91-83 od 2. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, KL 804-01/91-03/112, Ur. br. 5120-03-91-86 od 3. 11. 1991.; Vlada Republike Hrvatske, KL 800-01/91-01/18, Ur. br. 50302-91-4 od 9. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/136, Ur. br. 5120-03-91-109 od 10. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV. KL 804-01/91-03/143, Ur. br. 5120-01/22-91-114 od 13. 11. 1991.; SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 804-01/91-03/147, Ur. br. 5120-52-91-118 od 16. 11. 1991; Vlada Republike Hrvatske, Potpredsjednik dr. Mate Granlć od 20. 11. 1991. 283 Gubici i posljedice Brojke o pogtaulima u Vukovaru različite su. Vjerojatno najranija od 27. studenoga govorila je o oko 600 pogtaulih boraca i oko 2200 civila1703 Prema podacima Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Vukovaru je poginulo oko 1100 civila i oko 600 branitelja Među pogtaulima bilo je i 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba, od čega su 570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece. Prognano je 22.000 Vukovaraca, a oko 1500 ih je odvedeno u srpske logore. Iz masovnih grobnica do 2001. godine etehumirane 1264 osobe, od čega oko 200 na Ovčari, kamo su dovezeni iz gradske bolnice i ubijeni.1704 Najveći gubici pretrpljeni su krajem opsade, što se vidi iz podatka da je od 25. kolovoza do 21. listopada poginulo 267 osoba, od čega 165 civila (četvero djece), 87 vojnika i 11 pripadnika MUP-a1705 Od 58 HOS-ovaca koji su krajem rujna stigli u Vukovar i Bogdanovce, 25 je poginulo ih nestalo.1706 Prema tvrdnjama zapovjea-nika inženjerijskog puka JNA koji je nakon zauzimanja Vukovara razmlniravao grad i okolicu, sahranjeno je 1300 nirtvih koji su izvučeni iz ruševina grada. Zajedno sa ekipom ABKO uklonjeno je i pokopano izvan grada oko 20.000 grla uginule stoke.1707 Prema iskazima svjedoka ah i pripadnika Armije, zločini nad pobijeđenima stavljaju se uglavnom na dušu pripadnicima lokalnih skupina pobunjenih Srba. Nakon zauzimanja grada "oklopnim transporterima smo morah da prevozimo zenge iz Borova, u Dalj, da ih ne bi rastrgao ogorčeni narod", izjavili su za Narodnu armiju pripadnici 36. mehanizirane brigade JNA iz Subotice.1708 Ranjenici iz bolnice nisu imah tu sreću. Pobijem su usprkos upozorenju i zahtjevu Vlade Republike Hrvatske od 17. studenog Armiji da se spriječi stradanje ranjenika i civilnog stanovništva.1709 Hrvatska upozorenja Armiji nisu imala odjeka, kao ni naučene lekcije o međunarodnom ratnom pravu, koje su bile poznate profesionalnom dijelu JNA Zarobljeni pripadnici hrvatskih oružanih snaga koji nisu pobijeni završili su u višemjesečnom zatočenju po srbijanskim logorima Dijelu njih suđeno je na vojnim sudovima pod optužbom za "ratne zločine nad civilnim stanovmštvom i oružanu pobunu protiv SPRJ'.1710 Nepoznanica su i ljudski gubici Armije u operaciji. Pukovnik JNA Sekulić barata brojkom od 1180 pogtaulih pripadnika JNA i TO.1711 Prema tvrdnjama pukovnika JNA Jovanovića od kolovoza 1991. do veljače 1992. na istočnoslavenskoj bojišnici poginula su 142 pripadnika 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije (odnosno Mehaniziranog korpusa), 101 pripadnik Novosadskog korpusa, 491 pripadnik pobunjenih Srba i dragovoljaca. Među postrojbama JNA najveći gubitnik bila je Gardijska motorizirana brigada sa 162 poginula pripadnika.1712 Jedan ođ rijetkih vjerodostojnih podataka postoji za 51. mehaniziranu brigadu JNA uključivo i gubicima pridodanih postrojbi. U borbama za Vukovar poginula su 24 vojnika, 4 su nestala, a ranjena su 104 vojnika i dobrovoljca. Iz pridodanih postrojbi JNA (vojne pošte 7790 Kragujevac, 92b Page 206

Bitka za Vukovar 1703 Glavni sanitetski stožer Republike Hrvatske ođ 27.11.1991., Pregled statističkili podataka o osobama stradam:, u ratnim sukobima na strani Republike Hrvatske, pristiglih do 27. 11. 91. u 05:08:39. 1704 Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada Vukovara Nakladni zavod Globu-Zagreb, 1995., 7; Ante NAZOR, Zoran LADIĆ, Povijest Hrvata: ilustrirana kronologija Multigraf, Zagreb, 2003, 424 1705 SVA MORH-GSHV: Medicinski centar Vukovar od 22. 10. 1991, Izvješće Iz Vukovara. 1706 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MIRKOVIĆ-NAD, Bitka za Vukovar, 175. 1707 Petar BOŠKOVIĆ, "Lnžlnjerci vesnici novog života", Narodna armija, 6. 1.1992., 20. 1708 B. D, "Jedinica bez izdajica", Narodna armija, 16. 4. 1992, 19. 1709 F. GREGURIĆ, Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske 1991.-1992., 280-281. 1710 S. ĐOKIĆ, "Kao jastreb nad miševima", Narodna armija, 4. 6. 1992, 14, 1711 M. SEKULIĆ, Jugoslaviju niko nije branio a Vrhovna komanda je izdala, 258. 1712 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 284 Bačka Topola, 4705 Beograd, 2141 Smederevska Palanka, 4522 Beograd i 5003 Novi Sad) poginulo je 16 a ranjeno 50 vojnika i starješina.1713 Iz sastava 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade poginula su 24 vojnika i dvojica starješina1714 Hrvatska strana koristi nekoliko puta veću brojku. Autori Bitke za Vukovar govore o 14.500 poginulih i 20.000 izbačenih iz stroja.1715 Gubitke JNA u bici za Vukovar i oko Vukovara Glavni stožer Hrvatske vojske procijenio je na: 8000 poginulih vojnika uništenih 100 tenkova i 60 oklopnih transportera, kao i 27 oborenih zrakoplova.1716 U svom prikazu bitke iz 1998. tadašnji načelnik Glavnog stožera HV general Tus brojku uništenog oklopništva je značajno povećao "izbacivši" Armiji iz stroja nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.1717 Pukovnik JNA Jovanović ne govori o konkretnoj brojci. Ograničio se na konstataciju da je gubitaka i oštećenja borbene tehnike bilo previše s "obzirom da neprijatelj nije imao avijaciju i tenkove, a artiljeriju samo raščišćivanje uništenog grada u ograničenim količinama".1718 U osvrtu na ulogu oklopništva tijekom rata, načelnik oMopno-mehaniziranih postrojbi u Generalštabu Vojske Jugoslavije navodi podatak o gubicima u tehnici od 4-5 posto.1719 Ostaje nejasno jesu h tu uračunate dvije zarobljene mehaiuzirane brigade i jedan oklopni bataljun Varaždinskog korpusa. Ostaje upitno i koliko je tehnike nepovratno uništeno, a koliko je nakon remonta vraćeno u postrojbe na daljnju uporabu.1720 Nekohko dana nakon okončanja bitke novinar sarajevskog Oslobođenja opisao je što je vidio od uništene tehnike na Trpinjskoj cesti. "Prošli smo zatim čuvenom Trpinjskom cestom, gdje je hrvatska štampa pisala o stotinama uništenih tenkova JNA Našli smo u blatu, izgorjele, raskomadane, sve u svemu, šest komada i jedan transporter. Na jednom knjiga: 'Bajke u slici'. A slika je kao iz bajke: široka slavonska cesta, dokle pogled dopire kuće sravnjene sa zemljom, s obje strane, na sredini polomljene čelične grdosije, a sve obavljeno kišom i tamom novembarskog predvečerja".1721 Uz velike ljudske gubitke, Vukovar je razrušen, zaustavljen je njegov urbani i privredni razvoj. Područje Vinkovaca i Županje pretrpjelo je veliku materijalnu štetu, a zauzimanjem naftnih polja i dijela spačvanskih šuma godinama je pljačkana Hrvatska. 1713 M. ĐUKIĆ, Milan, Spomenica pedesetprvo] mehanizovanoj brigadi 1991-1992., 19-69. I7IJ "TI divni ljudi, mladi ratnici (2)", Narodna armija, 25. 12. 1991., 12. 1719 M. DEDAKOVIĆ-JASTREB, D. RUNTIĆ, A MLRI<DVIĆ-NAD. Bitka za Vukovar, 221. 1716 SVA MORH-GSHV: GS HV, Kl. 81/91-02/43, Ur. br. 5120-01-91-1 od 2. 12. 1991., Ured predsjednika RH, Podaci. 1717 A TUS, "Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja", 85. 1718 A S. JOVANOVIĆ, Poraz - koreni poraza, 258. 1719 Nikola OSTOJIĆ, "Vreme za obogaćivanje prakse", Vojska, 16. 7. 1992., 14. 1720 Nikola OSTOJIĆ, "Vratili život tehnici", Vojska, 21. 1. 1993., 24. 1721 Vlado MRKIĆ, "Tužna je nedjelja", Oslobođenje, 28.-30. 11. 1991. 285 "Slučaj Vukovara i istočnoslavonskog ratišta, služi kao očit dokaz o sprezi i istovjetnom radu KOS-a i HOS-a" Obrana Vukovara brojala je posljednje sate kada je na prijedlog Vrhovnog državnog vijeća, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Repubhke Hrvatske dr. Franjo Tuđman ustanovio 18. studenoga 1991. godine Komisiju za utvrđivanje činjenica o okolnostima u kojima je pripremana i vođena obra