P. 1
Lopandic-stereometrija

Lopandic-stereometrija

|Views: 318|Likes:
Published by Parmezan Sendvicki

More info:

Published by: Parmezan Sendvicki on Feb 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

Dr Lopandi´ c

SKRIPTA iz EUKLIDSKE GEOMETRIJE -zadaci sa reˇenjimas

ˇ Stampali studenti II godine matematike PMF-a BEOGRAD, 1967

Zadaci iz Stereometrije Zadatak 1: Ako je u prostoru dato mnoˇtvo od n ravni u kom se svake dve ravni s seku, nikoje tri ne seku po jednoj pravoj, niti su uporedne nekoj pravoj i nikoje ˇetiri c ne seku u jednoj taˇki, dokazati da ravni tog mnoˇtva razlaˇu prostor na c s z αn = konveksnih delova, od kojih βn = (n2 − n + 2) dopire u beskonaˇnost, a ostalih c 1 γn = (n3 − 6n2 + 11n − 6) 6 delova su ograniˇeni. c Dokaz: Iz uvedenih pretpostavki sledi da navedenom mnoˇtvu ν ravni seˇe s c (ν + 1) − by ravan po ν pravih, od kojih nikoje dve nisu uporedne, i nikoje tri ne seku u jednoj taˇki. c Prema zadatku 17. tih ν pravih razlaˇe z (ν + 1) − by ravan na 1 2 (ν + ν + 2) 2 oblasti, od kojih 2ν oblasti dopire u beskonaˇnost, a ostalih c 1 2 (ν − 3ν + 2) 2 oblasti su ograniˇene. Svaka od tih oblasti razlaˇe izvestan deo prostora koji je dobijen c z razlaganjem sa ν pomenutih ravni na dva dela pa se dodavanjem (ν + 1) − bc ravni broj delova prostora pove´ava za c 1 2 (n + n + 2). 2 Kako je za ν = 1 broj delova prostora α1 = 2, 1 3 (n + 5n + 6) 6

3 bi´e za ν = n c 1 1 1 αn = 2 + (12 + 1 + 2) + (22 + 2 + 2)... + [(n − 1)2 + (n − 1) + 2] 2 2 2 Kako je 12 + 22 + ... + (n − 1)2 = i 1 + 2 + ... + (n − 1) = nalazimo da je αn = n(n − 1)(2n − 1) 6 n(n − 1) 2

1 3 (n + 5n + 6). 6 Da bi se odredio broj ograniˇenih i broj neograniˇenih delova prostora, odredimo najpre c c za koliko se pove´ava broj neograniˇenih delova prostora dodavanjem (ν + 1) − bc ravni. c c Svaka od neograniˇenih oblasti iz (ν + 1) − bc ravni razlaˇe jedan deo prostora dobijen c z razaganjem prethodnim ravnima na dva neograniˇena dela dok svaka od ograniˇenih c c oblasti iz (ν + 1) − bc ravni razlaˇe neki ranije dobijeni deo prostora na dva dela od kojih z je jedan istog tipa, a drugi obavezno ograniˇen. Stoga se dodavanjem (ν + 1) − bc ravni, c broj neograniˇenih delova prostora pove´ava za 2ν. Kako je za ν = 1 broj neograniˇenih c c c delova prostora β1 = 2, bi´e za ν = n c βn = 2 + 2(2 − 1) + 2(3 − 1) + ... + 2(n − 1) = 2 + 2[1 + 2 + ... + (n − 1)] n(n − 1) =2+2 2 = n2 − n + 2.

Kako je αn = βn + γn bi´e c γn = αn − βn , 1 γn = (n3 − 6n2 + 11n − 6). 6 Da bi se dokazalo da su dobijeni delovi prostora konveksni, primetimo da je svaki od tih delova presek n poluprostora, dakle n konveksnih likova, pa je prema poznatom stavu i taj deo prostora konveksan. tj.

a zatim metodom matematiˇke indukcije. te prema Helijevoj teoremi.ωn imaju bar jednu zajedniˇku c c taˇku. z c Napomena: Ovaj stav predstavlja Jungovu teoremu za n taˇaka koje se nalaze u c prostoru. dokazuje se da je teorema taˇna i za n > 5... Analogno. ωk .. z c Dokaz: Analogno zadatku 3. ωj . z z c c z Zadatak 4: Ako su A1 . sadrˇi svih n taˇaka A1 . s Zadatak 3: Ako su A1 .An . pri ˇemu svake ˇetiri od tih c c c n taˇaka pripadaju nekoj kugli polupreˇnika r. Ae bi´e srediˇte te kugle zajedniˇka taˇka kugli ωi .. kugla ω kojoj je srediˇte O. 2(k + 1) Zadatak 5: Ako je ugao ω ′ upravna projekcija ugla ω na izvesnu ravan π... kao pri reˇavanju c c s zadatka 13. . a polupreˇnici jednaki duˇi r.ωn (n ≥ 5) konveksni prostorni likovi. od kojih svaka ˇetiri c imaju najmanje jednu zajedniˇku taˇku dokazati da svih n pomenutih likova takode c c imaju bar jednu zajedniˇku taˇku. Aj ... koja je uporedna sa simetralom ugla ω.. c c Dokaz: Analognim postupkom kao kod zadatka 12....An . c Napomena: Ovaj stav pedstavlja uopˇtenje Helijeve teoreme na prostorne likove... konveksnih likova ω1 . c c s c c Stoga..An taˇke u prostopu takve da je duˇ odredena bilo kojim dvema od tih n taˇaka manja ili jednaka duˇi d.... dokazati da je simetrala s ugla ω uporedna sa simetralom s′ ugla ω ′ .An .ωn kugle kojima su srediˇta A1 .... Ai . S obzirom da postoji kugla polupreˇnika r koja sadrˇi bilo koje ˇetiri od z c z c n taˇaka....... svih n kugli ω1 ..An proizvoljne taˇke u prostoru. a polupreˇnik jednak c z s c duˇi r. ovaj stav se uopˇtava za n taˇaka kodimenzionalnog prostora. dokazati da postoji kugla polupreˇnika c c c r.. gde s c je n ≥ (k + 1). ωe . z c Dokaz: Obeleˇimo sa ω1 . pa ´e prema prethodnom zadatku z c c c postojati kugla koja sadrˇi svih n taˇaka..ωn kojima su srediˇta c c s A1 . najpre treba dokazati da je teorema taˇna kada je n = 5.. koja sadrˇi svih n taˇaka. npr...4 Zadatak 2: Ako su ω1 . dokazati da postoji kugla polupreˇnika c z c √ 6 r= d 4 koja sadrˇi svih n taˇaka. tj..An a polupreˇnici jez s c dnaki duˇi r. U tom sluˇaju bi´e c c r= k ... najpre treba dokazati da postoji kugla polupreˇnika c √ 6 r= d 4 koja sadrˇi bilo koje ˇetiri od n datih taˇaka A1 ...ωn imaju bar jednu zajedniˇku c c taˇku. recimo O. svake ˇetiri od n kugli... Ak .. S obzirom da taˇka O pripada svim kuglama ω1 ...

tj. pa je pri navedenom projektovanju taˇka S ′ srediˇte duˇi P ′ Q′ . a duˇ c s z z ′ S ′ upravna na duˇi P ′ Q′ . pa je uporedna i sa svojom projekcijom O′ S ′ na ravan π. a p′ i q ′ odgvaraju´i kraci ugla ω ′ . Kod trougla OP Q taˇka S je srediˇte stranice P Q. sledi da je O z △O′ S ′ P ′ ∼ △O′ S ′ Q′ . Kako ugao moˇe da ima z samo jednu simetralu. zatim da je upravna projekcija pravog z ugla na ravan koja seˇe jedan njegov krak i produˇen drugi krak. c Zadatak 6: Dokazati da je upravna projekcija pravog ugla na ravan koja seˇe oba c njegova kraka ili oba njegova produˇenja tup ugao. Duˇ P Q seˇe pravu s u c c z c ′ . a duˇ OS upravna na stranici P Q i c s z paralelna sa O′ S ′ . bi´e prava O′ S ′ istovetna sa pravom s′ . oˇtar ugao. Stoga. ugla ω ′ . = pa je ∠P ′ O′ S ′ = ∠Q′ O′ S ′ i prema tome je prava O′ S ′ simetrala ugla P ′ O′ Q′ . a sa P ′ i Q′ njima odgovaraju´e taˇke na polupravama p′ i q ′ . a sa P i Q taˇke polupravih p i q takve da je c OP = OQ. c z s . Po pretpostavci je prava s nekoj taˇki S. Obeleˇimo sa c z O i O′ temena uglova ω i ω ′ . njenu odgovaraju´u taˇku obeleˇimo sa S c c c z uporedna sa ravni π. Dokaˇimo z da je prava O′ S ′ istovetna sa pravom s′ .5 Q O P S Q′ O π ′ S P ′ ′ Slika uz zadatak 5 Dokaz: Neka su p i q kraci ugla ω.

s Zadatak 7: Dokazati da je nagib kose prave prema nekoj ravni manji od svih uglova koje ta prava zahvata s pravama te ravni koje sadrˇe i njen prodor. krak OP i produˇen drugi krak OS je ∠P z dakle oˇtar ugao. kod pravouglih trouglova P OO ′ . pa je P Q2 > O ′ P 2 + O ′ Q2 . z P p O q r R Q π Slika uz zadatak 7 . Q. dakle tup c ugao. Stoga sledi da je upravna projekcija P O′ Q ugla ∠P OQ na ravan π tup ugao. P OQ bi´e c O′ P < OP O′ Q < OQ i P Q2 = OP 2 + OQ2 .6 S O R S′ O′ R′ Q π P Slika uz zadatak 6 c c Dokaz: Pretpostavimo da ravan π seˇe krake pravog ugla ∠P OQ u taˇkama P i ′ obeleˇimo upravnu projekciju taˇke O. Ako sa O z c QOO′ . Najzad uporedna projekcija pravog ugla ∠P OS kome projekcijska ravan π seˇe c ′ O ′ S ′ naporedan sa tupim uglom ∠P O ′ Q. Upravna projekcija pravog ugla ∠ROS koji je unakrsan sa uglom ∠P OQ i kome projekcijska ravan π ne seˇe nijedan krak je ugao ∠R′ O′ S ′ unakrsan sa uglom ∠P ′ O′ Q′ .

Q. pa bi sve tri prave c c a.γ su razliˇite. CA i C ′ A′ . one bi pripadale izvesnoj ravni π. z Zadatak 9: Ako dva trougla ABC i A′ B ′ C ′ imaju takav poloˇaj u prostoru da se prave odredene stranicama BC i B ′ C ′ .7 Dokaz: Obeleˇimo sa p bilo koju kosu pravu spram ravni ω. prave CA i C ′ A′ se seku te odreduju izvesnu ravan β. a stranica P Q c je manja od stranice P R. Njena z c c c upravna projekcija Q na ravan π je na pravoj q. AB i A′ B ′ seku u taˇkama npr. zatim c da taˇke P. ravni α. sa O njenu prodornu z taˇku. Ako prave p1 i p2 ne bi bile c c c mimoilazne. B1 . Q. C2 . c pripadale ravni π. prave AB i A′ B ′ se seku te odreduju izvesnu ravan γ. Neka je P proizvoljna taˇka prave p koja je razliˇita od O. Dokaz: Neka dve prave p1 i p2 seku tri mimolilazne prave a. c. c imala bi s ravni π po dve zajedniˇke taˇke A1 i A2 . pa je hipotenuza P R ve´a od katete P Q. R pripadaju jednoj pravoj. Taˇke A i A′ pripadaju ravni β i γ. P. R c dokazati da se prave AA′ . pa je prava AA′ presek ravni β i c c . Neka je zatim R taˇka prave r sa bilo c koje strane od O takva da je OQ = OR. S obzirom da trouglovi ABC i A′ B ′ C ′ ne pripadaju jednoj ravni. B1 i B2 . prave BC i B ′ C ′ se seku te odreduju izvesnu ravan α. Svaka od pravih a. Pri tome je trougao P QR pravougli. sa q upravnu projekciju prave p na ravan π i sa r bilo koju drugu pravu ravni π c koja sadrˇi taˇku O. Zadatak 8: Dokazati da su svake dve prave koje seku tri mimoilazne prave takode mimoilazne. pa je ∠P OQ < ∠P OR. b. a druga u taˇkama A2 . BB ′ . b. b. C1 . jer su one mimoilazne. CC ′ seku u jednoj taˇki ili su medusobno uporedne. Prva prava neka seˇe u taˇkama A1 . Trouglovi c OP Q i OP R imaju zajedniˇku stranicu OP . jednake stranice OQ i OR. C1 i C2 . B2 . c R A A′ B′ O B C P C′ Q Slika uz zadatak 9 Dokaz: Po pretpostavci. ˇto je nemogu´e. saglasno definiciji. Stoga su prave p1 i p2 s c takode mimoilazne.β.

prave BB ′ i CC ′ se seku ili c su medusobno uporedne. Ako se prave BB ′ i CC ′ seku u nekoj taˇki O. BC. Istim postupkom dokazuje se da je prava BD uporedna sa ravni π. c Dokaz: S obzirom da su prave P Q i RS po kojim ravan π seˇe ravan ABC i ADC c c medusobom uporedne. BB ′ . A′ . Ako su prave BB ′ i CC ′ uporedne. Q. R. Kako su B. R zajedniˇke tim dvema ravnima. Q. nalaze se na pravoj AA Stoga se prave AA′ . CD. B ′ u c c jednoj ravni. S taˇke u kojima stranice AB. B ′ . ona bi sekla recimo pravu BB ′ u nekoj taˇki O. C. jer su taˇke A. preseˇna prava AC ravni ABC i ADC uporedna s ravni π. Stoga je prava AA′ uporedna sa pravama BB ′ i CC ′ . ˇto je nemogu´e. jer z c s c ′ i CC ′ uporedne. B. S u kojima stranice AB. . Dokazati da je ravan c π uporedna sa dijagonalama AC i BD tog ˇetvorougla. R. R. Q. prave P Q i RS po kojima ravan π seˇe ravni ABC i ADC medusobno su uporedne. dokazati da su taˇke P. Prema dokazanom i prava CC ′ sadrˇala bi taˇku O. S temena paralelograma.8 γ. Na c isti naˇin dokazuje se da su i prave QR i P S medusobno uporedne. R su na preseˇnoj pravoj tih dveju c c c ravnih ABC i A′ B ′ C ′ . c c Dokaz: Kako je ravan π uporedna s pravom AC po kojoj se seku ravni ABC i ADC. Q. a prava CC ′ presek ravni α i β. CC ′ seku u jednoj taˇki. ako prava AA′ ne bi bila uporedna s pravama BB ′ i CC ′ . i ravni β i ravni γ. BC. DA prostornog c ˇetvorougla ABCD prodiru proizvoljnu ravan π uporednu sa dijagonalama AC i BD c tog ˇetvorougla. Zadatak 11: Ako su P. Zaista. a taˇke z c c P. c Zadatak 10: Ako su taˇke P. taˇke P. taˇka O pripada c c ′ po kojoj se seku ravni β i γ. i c prava AA′ je uporedna sa njima. prema tome. Otuda sledi da su c taˇke P. C ′ taˇke ravni α koje ne pripadaju jednoj pravoj. su prave BB Dokaˇimo sada drugi deo stava. S obzirom da su ravni ABC i A′ B ′ C ′ razliˇite. c Zadatak 12: Ako su duˇi koje spajaju srediˇta naspramnih stranica prostornog ˇetvoz s c rougla ABCD uporedne jedna na drugoj. CD. dokazati da su dijagonale tog ˇetvorougla c medusobno jednake. Isto tako je prava BB ′ presek ravni α i γ. R. S temena paralelograma. DA prostranog ˇetvorougla ABCD prodiru izvesnu ravan π temena paralelograma. Q. Q.

DA prostornog ˇetvoz s c rougla ABCD. Po pretpostavci su duˇi P R i QS upravne medusobno. S srediˇta stranica AB. Zadatak 13: Ako su naspramne stranice AB i CD. Q. Isto tako duˇi QR i P S su uporedne medusobno i jednake polovini z z duˇi BD. CD. S obzirom da su duˇi P Q i RS srednje linije trouglovova ABC i ADC koje z odgovaraju zajedniˇkoj stranici AC. . Otuda sledi da je P QRS paralelogram sa upravnim dijagonalama. pa su mu z sve stranice jednake. dakle ne pripadaju z istoj pravoj. zatim BC i AD prostornog ˇetvorougla ABCD medusobno jednake. dokazati da je prava koja sadrˇi srediˇta P c z s i Q dijagonala AC i BD zajedniˇka normala pravih AC i BD. BC. R. duˇi P R i QS su uporedne medusobno i jednake c z polovini duˇi AC. Kako je ∠CBD = ∠CBQ i ∠ADB = ∠ADQ. c C D P Q A Slika uz zadatak 13 B Dokaz: Iz podudarnosti trouglova BCD i DAB sledi da je ∠CBD = ∠ADB. Stoga su i dijagonale AC i BD ˇetvorougla ABCD medusobno c jednake.9 C R D Q S A P Slika uz zadatak 12 B Dokaz: Obeleˇimo sa P.

Iz podudarnosti trouglova BCQ i ADQ sledi da je CQ = AQ. C ′ . c c Zadatak 14: Ako su P i R taˇke stranica AB i CD prostornog ˇetvorougla ABCD c c takve da je AP : P B = DR : RC. dokazati da je BQ : QC = AS : SD. pa je prava P Q zajedniˇka normala pravih AC i BD. B ′ . B.10 bi´e c ∠CBQ = ∠ADQ. C. D na raz c van π imamo da je △P AA′ ∼ △P BB ′ pa je AA′ : BB ′ = AP : P B Stoga je AA′ : BB ′ = DD′ : CC ′ i prema tome je AA′ : DD′ = BB ′ : CC ′ . Na isti naˇin dokazuje se da je prava P Q upravna i na dijagonali BD tog c ˇetvorougla. i △RDD ′ ∼ △RCC ′ . a Q i S taˇke u kojima stranice BC i AD prodiru proizvoljnu ravan π koja sadrˇi taˇke c z c P i R. D′ D R C C′ Q S B′ A A′ Slika uz zadatak 14 P B Dokaz: Ako obeleˇimo sa A′ . pa je prava P Q upravna na dijagonali AC ˇetvorougla c ABCD. stoga je trougao ACQ jednakokrak. D′ uporedne projekcije taˇaka A. i DD′ : CC ′ = DR : RC. .

S obzirom da su taˇke D i ′ iste. bi´e taˇke A i D ′ s raznih strana ravni π. Zadatak 15: Dokazati da svaka ravan uporedna dvema naspramnim stranicama prostornog ˇetvorougla seˇe druge dve stranice na proporcionalne odnose. Stoga je AB P Q′ CD′ i prema tome BP : CP = AQ′ : D′ Q′ . Iz uporednosti ravni π i CDD′ . bi´e i CD′ π. c c D′ C D Q′ Q A Slika uz zadatak 15 B P Dokaz: Neka proizvoljna ravan π uporedna naspramnim stranicama AB i CD prostornog ˇetvorougla ABCD seˇe druge dve stranice BC i AD u taˇkama P i Q. i BQ : QC = BB ′ : CC ′ . c c a AB π. Isto tako je DD′ QQ′ . . sleduje z c da su prave P Q′ i CD′ po kojima one seku ravan ABC medu sobom uporedne. Iz dobijenih dveju proporcija nalazimo da je BP : CP = AQ : DQ. pa c c je ravan CDD′ odredena tim pravama uporedna s ravni π. D c c c pa duˇ AD′ prodire ravan π u nekoj taˇki Q′ . a taˇke A i D s raznih strana ravni π. Obeleˇimo c c c z sa D′ taˇku ravni ABC takvu da je ˇetvorougao ABCD′ paralelogram. te je AQ : DQ = AQ′ : D′ Q′ .11 Kako je △SAA′ ∼ △SDD ′ bi´e c AS : SD = AA′ : DD′ pa je AS : SD = BQ : QC. Sad su dve prave CD i CD′ koje se seku uporedne s ravni π. i △QBB ′ ∼ △QCC ′ . Kako je CD′ AB.

jer bi tada sve stranice ˇetvorougla ABCD bile uporedne sa svakom od tih ravni. pa bi c ˇetvorougao ABCD bio ravan. c a Q i S taˇke u kojima stranice BC i AD tog ˇetvorougla prodiru proizvoljnu ravan π ′ c c uporednu s drugim dvema stranicama. Dokaˇimo da su taˇke O i O′′ istovetne. bi´e c c O′ O : R′ R = P O′ : P R′ = AS ′ : AD′ i R′ R : DD′ = CR′ : CD′ . S obzirom da je taˇka D izvan ravni paralelograma ABCD′ . i prema tome. na pravoj t s iste strane od z taˇke O′ . zatim QS ′ AB D′ C i SS ′ DD′ . Sad su taˇke P z c c c i Q u ravni ABCD′ . Kako je △P OO′ ∼ △P RR′ i △CRR′ ∼ △CDD′ . bi´e ravan ADD c duˇi CD′ i AD′ prodiru ravni π i π ′ u taˇkama R′ i S ′ takvim da je P R′ BC AD′ i z c RR′ DD′ . a taˇke R c c i S na duˇima CD i AD. pa su unutraˇnje taˇke O i c s c O′′ duˇi P R i QS s iste strane ravni ABCD′ . a seˇe duˇi P R i z z c z QS u izvesnim taˇkama O i O′′ .12 Zadatak 16: Ako su P i R taˇke u kojima naspramne stranice AB i CD prostornog c ˇetvorougla ABCD prodiru proizvoljnu ravan π uporednu s drugim dvema stranicama. dokazati da taˇke P . z c c ′ uporedna s ravni π. a taˇke R i S s iste strane od te ravni. biˇe taˇke R i S s iste strane ravni ABCD′ . pa je O′ O = i prema tome AS ′ CR′ · · D′ D. a ravan CDD ′ uporedna s ravni π ′ . sto je suprotno pretpostavci. Pri tome. R. D′ R′ R D S ′ C O′ S O O′′ Q A P Slika uz zadatak 16 B Dokaz: Ako sa D′ obeleˇimo taˇku takvu da je ˇetvorougao ABCD′ paralelogram. S pripadaju jednoj c ravni. bi´e c O′ O = O′ O′′ : S ′ S = QO′ : QS ′ = CR′ : CD′ (1) AS ′ · R′ R AD′ i R′ R = CR′ · D′ D CD′ . da se duˇi c z c z P R i QS seku. Otud sledi da se ravni π i c π ′ seku po nekoj pravoj t. Q. Ta prava sadrˇi presek O′ duˇi P R′ i QS ′ . tj. AD′ CD′ Kako je △QO′′ O′ ∼ △QSS ′ i △ASS ′ ∼ △ADD′ . Ravni π i π ′ ne mogu biti istovetne.

dokazati da taˇke P . c ODA. R. Q. OAB. taˇke P. S u kojima prave AB. S pripadaju c c dvema raznim ravnima QDA i SBC. Q. Stoga. DA prostornog ˇetvorougla ABCD c pripadaju jednoj ravni je da bude AP BQ CR DS · · · = 1. Isto tako. Q. taˇke O. CD. BC. c c c S u jednoj ravni. R pripadaju dvema raznim ravnima P CD i RAB. c c R. Zadatak 18: Dokazati da je potreban i dovoljan uslov pod kojim ˇetiri taˇke P . R. taˇke O i O′′ su istovetne. pa se duˇi P R i QS seku. c one se ne seku na preseˇnoj pravoj tih dveju ravni. pa su taˇke P . Q. pa je O′ O′′ = i prema tome O′ O′′ = Iz jednakosti (1) i (2) sledi da je O′ O = O′ O′′ . a taˇke O i O′′ na pravoj t s iste strane od z c taˇke O′ . Otud sledi da je O zajedniˇka taˇka pravih P R i QS. BC. pa se one takode nalaze na preseˇnoj pravoj tih c dveju ravni. c c Zadatak 17: Ako je ABCD prostorni ˇetvorougao i O proizvoljna taˇka prostora. DA prodiru ravni OCD. R.13 i S ′ S : D′ D = AS ′ : AD′ . CD. c . S obzirom da su duˇi O′ O i O′ O′′ jednake. AS ′ CR′ · · D′ D AD′ CD′ (2) CR′ · S ′S CD′ i S′S = AS ′ · D′ D. P B QC RD SA (Menelajeva teorema za prostorne ˇetvorouglove). S pravih odredenih stranicama AB. OBC pripadaju jednoj ravni. S c c z c pripadaju jednoj ravni. Q. P . AD′ C R D O S A P Slika uz zadatak 17 B Q Dokaz: S obzirom da taˇke O.

DA. bi´e taˇke P. Prava odredena dijagonalom AC prodire ravan π ili je sa njom uporedna. U tom sluˇaju sva temena z c c c . R. Ako je prodire u nekoj taˇki T . Zato pretpostavimo da taˇke z c P. P B QC RD SA Ako je prava AC uporedna s ravni π. R. R ne pripadaju jednoj z c c pravoj. Zaista. pa bi ravan ABC sadrˇala dve taˇke C i R stranice CD. Taˇke P. S. pa je prema Menelajevoj teoremi AP BQ CT · · = −1 P B QC T A CR DS AT · · = −1. ako bi one bile na jednoj pravoj. Q. S pripadaju jednoj ravni. one bi bile u ravni ABC. AC trougla CDA c c z prodiru ravan π na jednoj pravoj. recimo π. dakle i taˇku D. T u kojima produˇene stranice CD. P B QC RD SA dokaˇimo da taˇke P. P B QC RD SA C R Q i B D S A P T Slika uz zadatak 18 Sad dokaˇimo da je navedeni uslov dovoljan. z isto tako bi´e taˇke R. BC. RD SA T C Mnoˇenjem odgovaraju´ih strana nalazimo da je z c AP BQ CR DS · · · = 1. CA trougla ABC prodiru ravan π na jednoj pravoj. Naime pretpostavljaju´i da je z c AP BQ CR DS · · · = 1. Q. Q. T u c c c kojima produˇene stranice AB.14 Dokaz: Dokaˇimo najpre da je navedeni uslov potreban. Q. S pripadaju jednoj ravni. pa je AP BQ · =1 RD SA i prema tome AP BQ CR DS · · · = 1. ona je uporedna i s pravama P Q i RS.

Otuda je 2P · A2 A2 · A3 Q3 = −1... .. S obzirom c s c da taˇke P . Q. one odreduju neku ravan π. sve ˇetiri taˇke P. .. ˇto je nemogu´e. P2 . . Pn taˇke u kojima proizvoljna ravan π seˇe prave odredene c c stranicama A1 A2 . Qn−1 . taˇke z c Qn−1 . . An Q4 A1 P2 A4 A3 P1 Q3 P4 P5 A6 P3 A2 A5 Slika uz zadatak 19 Dokaz: Ravan π seˇe prave odredene dijagonalama A1 A3 . A1 A4 .. An−1 Pn−1 An Pn A1 Qn−1 = −1 Pn−1 An · Pn A1 · Qn−1 Pn−1 A1 P 1 P 1 A2 A3 P 3 P 3 A4 (1) . S pripadaju c c c c jednoj ravni.. An . A1 An−1 u izvec snim taˇkama Q3 .. R. Zadatak 19: Ako su P1 . An A1 prostornog n-tougla A1 .. Q4 . Ako pretpoc stavimo da ravan π seˇe sve pomenute prave. ... .. Q. Q3 u kojima produˇene c c c z stranice trougla A1 A2 A3 prodiru ravan π na jednoj pravoj. .. .. imali bismo da je c AP BQ CR DS ′ · · · = 1.. · · · .. . ili je uporedna s nekim od tih pravih. R ne pripadaju jednoj pravoj... . taˇke P3 . P 3 Q 3 A1 A4 Q 4 A1 Q 3 · Q4 A1 · Q3 A3 = −1...15 prostornog ˇetvorougla ABCD pripadala bi jednoj ravni. . . Pn−1 . . bi´e taˇke P1 . . Q4 u koc jima produˇene stranice trougla A1 A3 A4 prodiru ravan π na jednoj pravoj . . Dakle. Ako bi S ′ c bila taˇka u kojoj prava AD prodire ravan π. .... .. P B QC RD S ′ A pa je DS DS ′ = ′ SA SA i prema tome taˇka S ′ istovetna s taˇkom S. Pn u kojima produˇene stranice trougla A1 An−1 An prodiru ravan π na jez dnoj pravoj. Q3 . dokazati da je A1 P1 A2 P2 An Pn · · ··· · = (−1)n P1 A2 P2 A3 Pn A1 (Menelajeva teorema za prostorne mnogouglove). ..

S u odnosu na srediˇta odgovaraju´ih stranica pripadaju jednoj ravni. P ′ B Q′ C R ′ D S ′ A Otuda sledi da taˇke P ′ . BC. BQ = Q′ C. QDA. R. c c Zadatak 20: Ako su P. . Q. P3 A4 Q4 A1 jer bi u tom sluˇaju duˇi P1 P2 i P3 Q4 bile uporedne s dijagonalom A1 A3 . dijagonala A1 A3 . RAB. Stoga je u c z tom sluˇaju jednakost (2) taˇna. RD = CR′ . P1 A2 P2 A3 Pn A1 (2) Ako bi neka dijagonala A1 A3 . pa je AP ′ BQ′ CR′ DS ′ · · · = 1. A1 A4 . A1 An−1 npr. R. c CD. SA = DS ′ . S u odnosu na srediˇta c c c s odgovaraju´ih stranica. S taˇke pravih koje su odredene stranicama AB.16 Mnoˇenjem odgovaraju´ih strana ovih jednakosti. . R. Q. DS = S ′ A. Q. Q′ . bi´e c c AP = P ′ B. R′ . DA prostornog ˇetvorougla ABCD. BC. S taˇke u kojima stranice AB. SBC seku u jednoj taˇki izraˇen s jednakosti c z AP BQ CR DS · · · = 1. Q. P B QC RD SA S obzirom da su taˇke P ′ . P B = AP. dokazati da taˇke P ′ . R′ . Q′ . R. QC = BQ′ . bila uporedna s ravni π. CR = R′ D. S ′ simetriˇne sa c c c taˇkama P. S ′ simetriˇne taˇkama P. DA prostornog c ˇetvorougla ABCD prodiru neku ravan π. c Zadatak 21: Neka su P. c . nalazimo da je z c A1 P1 A2 P2 An Pn · · ··· · = (−1)n . c s c c Dokaz: Prema Menelajevoj teoremi za prostorne ˇetvorouglove imamo da je AP BQ CR DS · · · = 1. CD. Dokazati da je potreban i dovoljan uslov pod c kojim se ravni P CD. S ′ pripadaju istoj ravni. . . prvim dvema iz gornjih jednakosti odgovaralo bi jednakosti A1 P1 A2 P2 · =1 P1 A2 P2 A3 i A3 P3 A4 Q4 · = 1. P B QC RD SA ˇ (Cevijeva teorema za prostorne ˇetvorouglove). R′ . Q′ .

C. γ. C. γ. SBC se seku u taˇki O. Otuda c c sledi da taˇke P. R. P. a ravni QAD i SBC seku po pravoj QS. Dokaz: Prave p i p′ pripadaju jednoj ravni ili se mimoilaze. Isto tako taˇke O. Iz jednakosti z AP BQ CR DS · · · =1 P B QC RD SA sledi da taˇke P. R su na preseˇnoj pravoj tih c c dveju ravni. . prave AA′ . B ′ . S pripadaju preseˇnoj pravoj QDA i SBC. D′ taˇke u kojima dve prave p i p′ prodiru c ˇetiri ravni α. R c c pripadaju dvema raznim ravnima P CD i RAB. CC ′ . P B QC RD SA Sad dokaˇimo da je taj uslov i dovoljan. QDA. B ′ . B. c Zadatak 22: Ako su A. B. QDA. (ABCD) = (A′ B ′ C ′ D′ ). da je (ABCD) = (A′ B ′ C ′ D′ ). Q. C ′ . BB ′ . D i A′ . C ′ . β. δ koje se seku po nekoj pravoj s. S obzirom da taˇke O. D′ medu sobom jednake. .17 C R D O S Q A P Slika uz zadatak 21 B Dokaz: Dokaˇimo najpre da je navedeni uslov potreban. DD′ po kojima ta ravan seˇe ravni α. tj. Q. taˇke O. P. β. Q. Zato pretpostavimo da z se ravni P CD. S pripadaju jednoj ravni. S obzirom da se ravni P CD i RAB seku po c c pravoj P R. . SBC seku u nekoj taˇki O. S pripadaju jednoj ravni. RAB. D i A′ . pa je prema Menelajevoj teoremi za c prostorne ˇetvorouglove c AP BQ CR DS · · · = 1. R. Stoga je prema zadatku c . δ uporedne su c sa pravom s ili se seku u nekoj taˇki koja se nalazi na pravoj s. RAB. dokazati da su dvorazmere taˇaka c c A. ravni P CD. pa se prave P R i QS seku u nekoj c konaˇnoj ili beskrajno dalekoj taˇki O. Ako pripadaju nekoj ravni π.

β. B ′′ . dokazati da je zbir duˇi koje spajaju taˇku P s temenima tog poligona ve´i od z c c poluobima tog poligona. taˇke A i D′ odreduju pravu p′′ koja prodire te ˇetiri ravni u c taˇkama A. Isto tako. Dve prodorne taˇke pravih p i p′ koje nisu c c u istoj ravni α. dakle pripadaju nekoj ravni. γ. . D′ . 2 Zadatak 24: Ako je S zbir unutraˇnjih uglova prostornog n-tougla. a R prav ugao.18 s A B C D p B ′′ C ′′ S′ A B′ ′ C D′ α β S γ δ Slika uz zadatak 22 p′ ′ Pretpostavimo da su prave p i p′ mimoilazne. . s dokazati da je S < (n − 2) · 2R. dakle pripadaju jednoj ravni. prema tome. . An . An ravan ili prostorni poligon i P proizvoljna taˇka prostora. . . Iz dobijenih dveju jednakosti sledi da je (ABCD) = (A′ B ′ C ′ D′ ). Prave p i p′ se seku. bi´e z c P A1 + · · · + P An 1 (A1 A2 + · · · + An A1 ). prave p′ i p′′ se seku. Dokaz: Prema poznatom stavu imamo da je P A1 + P A2 A1 A2 . . S obzirom da taˇka P ne moˇe pripadati svim stranicama poligona A1 . P An + P A1 An A1 . . no moˇe c z z u svim dobijenim relacijama vaˇiti znak jednakosti. Stoga je (A′ B ′ C ′ D′ ) = (AB ′′ C ′′ D′ ). te je prema c dokazanom delu ovog zadatka (ABCD) = (AB ′′ C ′′ D′ ). c Zadatak 23: Ako je A1 . . C ′′ . . δ npr.

. < (∠A3 A1 A2 + ∠A1 A2 A3 + ∠A2 A3 A1 ) + · · · + Podudarnost triedara 1. c. SB. A1 . BSC. S ′ C ′ medu sobom jednake. CA jednake duˇima z z . S ′ A′ . Jednakokraki trouglovi ASB. c′ takve da su duˇi SA. Kako je poligon A1 . ∠A3 A4 A5 ∠A3 A4 A1 + ∠A1 A4 A5 ... Zadatak 25: Dokazati da su dva triedra podudarna ako su im jednaki odgovaraju´i c iviˇni uglovi (III stav podudarnosti triedara). Neka su A. C ′ taˇke polupravih a. prema tome bi´e c ∠An A1 A2 + ∠A1 A2 A3 + · · · + ∠An−1 An A1 < + (∠An−1 A1 A1 + ∠A1 An−1 An + ∠An−1 An A1 ) tj. c Dokaz: Da bi triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ sa jednakim odgovaraju´im iviˇnim uglovima c c bili podudarni.. .. pros stornog n-tougla A1 . B ′ S ′ C ′ . S < (n − 2) · 2R. b′ . .19 A4 An A3 A1 A2 Slika uz zadatak 24 Dokaz: Ake se konstruiˇu sve dijagonale koje polaze iz istog temena. SC. c C. npr. treba dokazati da su im jednaki i odgovaraju´i diedri. b. a′ .. B. . BC. B ′ . C ′ S ′ A′ pa su duˇi AB.. . CSA podudarni S su redom trouglovima A′ S ′ B ′ . ∠An−2 An−1 An ∠An−2 An−1 A1 + ∠A1 An−1 An . An prostorni. . An bi´e c ∠An A1 A2 i ∠A2 A1 A3 + ∠A1 A3 A4 + · · · + ∠An−1 A1 An ∠A2 A3 A4 ∠A2 A3 A1 + ∠A1 A3 A4 . c z ′ B ′ .. ne moˇe u svim navedenim relacijama da vaˇi znak z z jednakosti. A′ .

C ′ takve da c duˇi SA. B ′ . P R jednake duˇima P ′ Q′ . SAC podudarni su trouglovima S ′ A′ B ′ . ARP podudarni su trouglovima c A′ P ′ Q′ . AC i A′ B ′ . imaju jednake odgovaraju´e iviˇne uglove. c) triedra Sabc jednaki iviˇnim uglovima c c ′ .. Ravni π i π A′ C ′ u taˇkama Q. A′ Q′ R′ . uglovi BAC i B ′ A′ C ′ medu sobom jednaki. c′ ) datih triedara. Dokaz: Neka su iviˇni uglovi (a. a iz podudarnih trouglova SBC i S ′ B ′ C ′ jednakost uglova z BSC i B ′ S ′ C ′ . c′ ) triedra S ′ a′ b′ c′ i diedri zahva´eni tim uglovima takode jednaki. iz podudarnih trouglova ABC i A′ B ′ C ′ sledi jednakost duˇi BC i B ′ C ′ . R′ P ′ i z z ′ P ′ Q′ jednaki. ravni π i π ′ se´i ´e poluprave AB. dokazati da su c c c pomenuti triedri podudarni (I stav podudarnosti triedara). b′ ). uglovi RP Q i R′ P ′ Q′ kao uglovi z z diedara koji odgovaraju ivicama a i a′ pomenutih triedara. A′ . SB. b. jednaki. B. A′ R′ P ′ pa su duˇi P Q. Otud sleduje da su kod triedara Sabc i S ′ a′ b′ c′ jednaki c odgovaraju´i iviˇni uglovi. A′ C ′ u taˇkama s c c c ′ . Zadatak 26: Dokazati da su dva triedra podudarna ako su im jednaki odgovaraju´i c diedri (VI stav podudarnosti triedara). c c Zadatak 27: Ako su dva iviˇna ugla i njima zahva´eni diedar jednog triedra jednaki c c odgovaraju´im iviˇnim uglovima i odgovaraju´em diedru drugog triedra. (a. bi´e i ti diedri jednaki. Kako su uglovi SAB. P ′ R′ . a π i π ′ pavni koje c z c ′ upravne na polupravama AS i A′ S ′ . . po predpostavci jednaki su. R′ . SAC su u taˇkama P i P c i S ′ A′ B ′ . Neka su P i P ′ taˇke duˇi SA i S ′ A′ takve da su odseˇci AP i A′ P ′ c z c ′ upravne na pravama SA i S ′ A′ seku poluprave AB. Otuda su. AQR. tj. R i Q duˇi P Q. uglovi SAB i SAC na osnovicama pravih dvaju trouglova su oˇtri i jednaki uglovima s S ′ A′ B ′ i S ′ A′ C ′ . Jednakokraki trouglovi z SAB. uglovi BAC i B ′ A′ C ′ jednaki. tj. Triedri polarni c c ovim triedrima. C. Kao i (a c u primeru 1. Q′ R′ . S ′ A′ . SC. QR. 25. c) i (b′ . Kako su RP Q i R′ P ′ Q′ uglovi diedara koji prema tome. pomenuti triedri su c podudarni. treba dokazati da su im jednaki i odgovaraju´i iviˇni uglovi.20 A′ B ′ . AC i A′ B ′ . a′ . pa su trouglovi P QR i P ′ Q′ R′ takode podudarni. AP R podudarni su trouglovima A′ P ′ Q′ . C ′ A′ i prema tome. b). R i Q′ . Analognim postupkom dokazuje se da c su ostali parovi odgovaraju´ih diedara takode jednaki. prema zadatku c ′ a′ b′ c′ podudarni. S ′ C ′ budu medu sobom jednake. duˇi QR i Q′ R′ jednake. b′ . prema tome. c. S ′ A′ C ′ pa su oˇtri uglovi SAB i SAC s jednaki uglovima S ′ A′ B ′ i S ′ A′ C ′ . prema tome. oni su podudarni. Najzad. S ′ B ′ . c′ odredimo taˇke A. Trouglovi AP Q.. triedri Sabc i S (a′ . uglovi RP Q i R odgovaraju ivicama a i a′ . Neka z z su P i P ′ taˇke duˇi SA i S ′ A′ takve da su odseˇci AP i A′ P ′ jednaki. S ′ A′ C ′ oˇtri. i prema tome. prema stavu III. Dokaz: Da bi triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ sa jednakim odgovaraju´im diedrima bili poc dudarni. B ′ C ′ . a duˇi AB i AC jednake duˇima A′ B ′ i A′ C ′ . A′ P ′ R′ pa su Q. RP jednake duˇima P ′ Q′ . Pored toga. na ivicama a. pa su im c c i odgovaraju´i diedri jednaki. Trouglovi AP Q. z Sad iz podudarnih trouglova AQR i A′ Q′ R′ nalazimo da su uglovi QAR i Q′ A′ R′ . Pored toga. R′ . iviˇnih uglova (b.

a oba c c c iviˇna ugla naspram drugog para pomenutih diedara oˇtra. pravi ili tupi. pa su prema prethodnom stavu podudarni. Zadatak 29b: Ako su dva diedra i iviˇni ugao naspram jednog od njih nekog triedra c jednaki odgovaraju´im diedrima i odgovaraju´em iviˇnom uglu drugog triedra. c (a′ . prema tome. diedri koji odgovaraju ivicama b i b′ jednaki. c′ ). c′ ) i prema tome ivicama c1 i c 1 ∠(a. c′ ). zad. Triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ su podudarni (v. b′ ) jednaki. c1 ) = ∠(b′ . S ′ a′ b′ c′ diedri koji odgovaraju ivicama b i c jednaki diedrima koji odgovaraju ivicama b′ i c′ . Dokaz: Neka su kod triedara Sabc. odakle sledi da su i iviˇni uglovi (a. c′ ) nisu jednaki. iviˇni uglovi (b.21 Zadatak 28: Ako su jedan iviˇni ugao i na njemu nalegli diedri jednog triedra jednaki c odgovaraju´em iviˇnom uglu i odgovaraju´im diedrima drugog triedra. ve´ da je c c ∠(b. Zadatak 29a: Ako su dva iviˇna ugla i diedar naspram jednog od njih nekog triedra c jednaki odgovaraju´im iviˇnim uglovima i odgovaraju´em diedru drugog triedra. pa su i diedri naspram njih c jednaki. Pored toga je ∠(a. a diedri koji uglovima (a odgovaraju ivicama c i c′ oˇtri. c Dokaz: Neka su kod triedara Sabc. dokazati da su ti c c c triedri podudarni (II stav podudarnosti triedara). c′ . Kod triedra Sac1 c jednaki su iviˇni uglovi (a. c) i (b c Pretpostavimo da iviˇni uglovi (b. (b′ . 27). c′ ). pravi ili tupi. c′ ) jednaki. c jednaki diedrima koji odgovaraju ivicama b′ . a c . c) postoji poluprava c1 sa krajem S takva da je ∠(b. pomenuti triedri podudarni. iviˇni uglovi (a. c). c′ ). Ako su diedri koji odgovaraju ivicama c s i c′ pravi. S ′ a′ b′ c′ jednaki iviˇni uglovi (b. c′ ) jednaki. stav je jednostavan. dokazati da su ti c s triedri podudarni (V stav podudarnosti triedara). c) > ∠(b′ . c) i (b′ . c1 ) i (a. Dokaz: Neka su kod triedara Sabc. Otuda sledi da su oba naspramna diedra. c1 ) = ∠(a. c). pa ´e pomenuti triedri biti podudarni. dakle. oˇtra ili tupa. c) jednaki iviˇnim c c ′ . a diedri koji odgovaraju ivicama b. ˇija zajedniˇka ivica sadrˇi polupravu c c z ′ . c) i (a′ . triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ podudarni. 25). b′ ) i (a′ . (v. a diedri c c c naspram drugog para pomenutih iviˇnih uglova oˇtri. c′ ). c ) = ∠(a′ . ˇto je nemogu´e. prava ili tupa. U uglu (b. b). c) i (b s s c c tome. uglovi (b. b) i (a. S ′ a′ b′ c′ iviˇni uglovi (a. c′ ) su jednaki i. pa su unutraˇnji diedri koji odgovaraju s ′ medu sobom jednaki. dokazati da c s su ti triedri podudarni (IV stav podudarnosti triedara). prema c1 . zad. U ostala dva sluˇaja dovoljno je dokazati da su iviˇni c c ′ . Triedri polarni ovim triedrima imaju jednaka po dva odgovaraju´a iviˇna ugla i diedre zahva´ene c c c njima.

c1 ) = ∠(a. c c c c Dokaz: Neka je kod triedra Sabc i S ′ a′ b′ c′ ∠(a. b) i (a s 1 1 1 1 1 1 1 1 prema predhodnom zadatku. c) postoji poluprava c1 sa krajem S takva da je triedar Sabc1 podudaran triedru S ′ a′ b′ c′ . dokazati da je c naspram ve´eg od tih diedara ve´i iviˇni ugao. c′ ) jednaki. dokazati da c s su ti triedri podudarni (IV stav podudarnosti triedara). d) + ∠(d. izvan njega ili je istovetna sa polupravom c1 . b′ ). pravi ili tupi. S1 a′ b′ c′ su c 1 1 1 ′ a′ b′ c′ takodje podudarni prema prethodnom zadatku. c′ ). Poluravan koja sadrˇi c1 i ima ivicu odredenu polupravom z a nalazi se u diedru zahva´enom pljosnima (a. c) = ∠(b. iviˇni uglovi (a. c) ve´i od diedra naspram ugla (b′ . c′ ). b′ ) oˇtri. c1 ) i ∠(b. Dokaz: Neka su kod triedra Sabc i S ′ a′ b′ c′ diedri koji odgovaraju ivicama b i c jednaki diedrima koji odgovaraju ivicama b′ i c′ . c′ ). a oba c c c iviˇna ugla naspram drugog para pomenutih diedara oˇtra. Njima polarni triedri S1 a1 b1 c1 . Treba dokazati da c je ∠(b. a diedri zahva´eni tim uglovima nejednaki. b) = ∠(a′ . b′ )stri. uglovi (a. Zadatak 30: Ako su dva iviˇna ugla jednog triedra jednaka odgovaraju´im iviˇnim c c c uglovima drugog triedra. pravi ili tupi. S Zadatak 29: Ako su dva diedra i iviˇni ugao naspram jednog od njih nekog triedra c jednaki odgovaraju´im diedrima i odgovaraju´em iviˇnom uglu drugog triedra. a naspram manjeg manji iviˇni ugao. a diedar naspram ugla (b. pa su i triedri Sabc. Njima polarni triedri S a b c i S ′ a′ b′ c′ su. c). b) i (a. a iviˇni c c ′ . b) i (a′ . d) + ∠(d. ona seˇe pljosan c c (b. ∠(a. c) = ∠(a′ . Iz uvedene pretpostavke sleduje da u diedru koji je zahva´en c pljosnima (a. prava ili tupa. c1 ). b) i (a. c) > ∠(b′ .22 ′ iviˇni uglovi (a. . S A B D b C1 c1 d c C a Slika 1 uz zadatak 30 U prvom sluˇaju bi´e c c ∠(a. c). podudarni. c) po nekoj polupravoj d. podudarni pa su i triedri Sabc i S ′ a′ b′ c′ takode podudarni. Ta poluprava je u uglu (a. prema tome. c) i (a′ .

c1 ). c1 ). Uglovi (a. d) + ∠(d.23 Prema predhodnoj teoremi. c1 ). pa je ∠(a. c′ ). d) + ∠(d. d) + ∠(d. ˇto je trebalo dokazati. c1 ) + ∠(b. c1 ) > ∠(b. c) i (a. c1 ) + ∠(b. d) − ∠(c1 . ∠(a. c) i ∠(b. c) > ∠(a. d) ∠(b. d) + ∠(d. c1 ) su medu sobom jednaki. odnosno ∠(b. s S A B D b d c1 C1 C c a Slika 2 uz zadatak 30 U drugom sluˇaju bi´e c c i Kod triedara Sacd i Sbc1 d je ∠(a. c) + ∠(b. d) + ∠(d. c) > ∠(a. d) + ∠(d. c) = ∠(b. odnosno ∠(a. c) > ∠(b′ . c′ ). c1 ) > ∠(b. c) > ∠(b′ . c) > ∠(b. c) > ∠(a. c1 ) = ∠(a. pa je ∠(b. kod triedra Sacd i Sbc1 d je ∠(a. c1 ). c) + ∠(b. ∠(b. c1 ). c) i pa je kao u prvom sluˇaju c odnosno ∠(b. d) − ∠(d. c1 ). c) > ∠(b. c). . c) > ∠(a. ∠(b.

dokazati da je naspram c z ve´eg od tih uglova ve´i diedar. c) pa je ∠(b. c) > ∠(b′ . one c z se seku po nekoj pravoj koja sadrzi taˇku A i prodire ravan pljosni (b. c Obeleˇimo sa A proizvoljnu taˇku ivice a. c) u nekoj taˇki S. S c obzirom da su ravni β i γ kroz taˇku A upravne na kracima neopruˇenog ugla (b. b) i (a. a sa B i C taˇke u kojima te ravni seku prave odredene ivicama b i c. c c . sa β i γ ravni kroz taˇku A upravne na z c c ivicama b i c.24 S A B D C1 b d c1 C c a Slika 3 uz zadatak 30 U tre´em sluˇaju bi´e poluprava c1 u uglu (b. Zadatak 31: Ako su dva diedra jednog triedra jednaka odgovaraju´im diedrima druc gog triedra. a iviˇni uglovi na kojima naleˇu ti diedri nejednaki. s O C A S a B b Slika uz zadatak 32 c Dokaz: Neka su kod triedra Oabc iviˇni uglovi (a. odnosno c c c ∠(b. c c Dokaz: Koristiti svojstva njima polarnih rogljeva (v. zad. 30) Zadatak 32: Dokazati da se naspram jednakih iviˇnih uglova triedra nalaze jednaki i c unutraˇnji diedri. c′ ). c). c1 ). c) medu sobom jednaki. c) > ∠(b. a naspram manjeg manji diedar.

te su i diedri koji odgovaraju ivicama b i c medu sobom jednaki. = pa je AB = AC. one c z se seku po nekoj pravoj koja sadrˇi taˇku A i prodire ravan pljosni (b. c). c △AOB ∼ △AOC. c). Sad je pa je ∠ABS = ∠ACS. i prema tome ∠(a. = . sa β i γ ravni kroz taˇku A upravne na z c c ivicama b i c. Sad je pa je ∠AOB = ∠AOC. No uglovi ABS i ACS su uglovi diedra koji odgovaraju ivicama b i c. Zadatak 33: Dokazati da se naspram jednakih unutraˇnjih diedara triedra nalaze jes dnaki iviˇni uglovi. = △SAB ∼ △SAC. S c obzirom da su ravni β i γ kroz taˇku A upravne na kracima neopruˇenog ugla (b.25 Pri tome je pa je AB = AC. z c c Pri tome je △SAB ∼ △SAC. c) u nekoj taˇki S. = O C A S a B b Slika uz zadatak 33 c Dokaz: Neka su kod triedra Oabc jednaki unutraˇnji diedri koji odgovaraju ivicama s b i c. Obeleˇimo sa A proizvoljnu taˇku ivice a. b) = ∠(a. a sa B i C taˇke u kojima te ravni seku prave odredene ivicama b i c. △OAB ∼ △OAC.

a podnoˇja normala na pravoj c z c z koja sadrˇi ivicu d je ista taˇka D. s manji je od zbira dva prava diedra. c ′ pa je Sn > (2n − 4)R. S obzirom da je polarni rogalj datog konveksnog roglja takode konveksan.26 Zadatak 34: Ako su svi iviˇni uglovi ˇetvorostranog roglja medu sobom jednaki. c c dokazati da su naspramni diedri tog roglja medu sobom jednaki. imamo da je ′ ′ Sn = 2n R − Sn · S. Svaki unutraˇnji diedar konveksnog roglja takode je konveksan. dakle. Stoga je zbir svih unutraˇnjih diedara n-tostranog s konveksnog roglja manji od zbira 2n pravih diedara. Ako su A i C taˇke ivica a i c takve da je OA = OC. No uglovi ABC i ADC c su uglovi diedra koji odgovaraju ivicama b i d. Stoga. Otuda je i zbir svih unutraˇnjih diedara n-tostranog konveksnog roglja ve´i od zbira 2n−4 s c pravih diedara. podnoˇja normala iz c z tih taˇaka na pravoj koja sadrˇi ivicu b je ista taˇka B. a manji od 2n pravih diedara. pa su i diedri koji odgovaraju naspramnim ivicama d i b datog roglja medu sobom jednaki. Pri tome su jednakokraki trouglovi ABC i ADC sa z c zajedniˇkom osnovom AC podudarni. c Dokaz: Prema zadatku 32. ako obeleˇimo c c z ′ zbir iviˇnih sa Sn zbir uglova svih unutraˇnjih diedara datog konveksnog roglja. sa Sn s c uglova njemu polarnog roglja i sa R prav ugao. ugao svakog unutraˇnjeg diedra konveksnog roglja je sus plementan s odgovaraju´im iviˇnim uglom njemu polarnog roglja. . bi´e Sn < 4R. Zadatak 35: Dokazati da je zbir svih unutraˇnjih diedara n-tostranog konveksnog s roglja ve´i od zbira 2n−4 . pa je ∠ABC = ∠ADC. Analogno se dokazuje da su i diedri koji odgovaraju naspramnim ivicama a i c takode medu sobom jednaki. O B A D a d b C c Slika uz zadatak 34 c c Dokaz: Neka je Oabcd ˇetvorostrani rogalj kome su svi iviˇni uglovi medu sobom jednaki.

∠(p. b) + ∠(p. c) > [∠(b. c) + ∠(p. a) + ∠(a. c) + ∠(c. c z 2 Dokaz: Ako je p poluprava kojoj je kraj vrh S konveksnog n-tostranog roglja Sa1 a2 . b). a) + ∠(p. a2 ) + · · · + ∠(p. c) < ∠(b. a) + ∠(c. Kada c c se pomenuta poluprava nalazi u triedru. c). . 2 Ako je poluprava p u tom triedru. an ). an ) + ∠(p. prema tome. . an . b). c) < ∠(a. ∠(p. a3 ) + · · · + ∠(an . an ) > [∠(a1 . Ako se pomenuta poluprava nalazi u tom roglju. 2 Ako je poluprava p u tom roglju. ∠(p. . Otuda je ∠(p.27 Zadatak 36: Dokazati da je zbir uglova koje proizvoljna poluprava iz vrha konveksnog triedra obrazuje s njegovim ivicama ve´i od poluzbira iviˇnih uglova tog triedra. c) ∠(p. c) + ∠(c. c) + ∠(p. a) + ∠(p. a) + ∠(p. ∠(a. . b) < ∠(c. Kako poluprava p ne moˇe istovremeno pripadati svim trima pljosnima triedra. bi´e c ∠(p. b). bi´e c . a). a) + ∠(p. c Dokaz: Ako je p poluprava kojoj je kraj vrh S konveksnog triedra Sabc bi´e c ∠(p. b) ∠(b. ne mogu z istovremeno vaˇiti jednakosti u svim navedenim relacijama. dokazati da je zbir uglova koje ona zahvata s ivicama manji od zbira iviˇnih uglova tog triedra. a1 )]. Zadatak 37: Dokazati da je zbir uglova koje proizvoljna poluprava iz vrha konveksnog n-tostranog roglja zahvata s njegovim ivicama ve´i od poluzbira iviˇnih uglova c c tog roglja. ∠(c. Poluprava p ne moˇe pripadati svim pljosnima roglja. Otuda je z 1 ∠(p. b) + ∠(p. a2 ) ∠(a1 . a1 ) + ∠(p. prema tome bi´e z c 1 ∠(p. a1 ) + ∠(p. a2 ) + ∠(a2 . b)]. a1 ) ∠(an . a1 ). a) + ∠(a. a) < ∠(b. a). c) + ∠(b. . c). b) + ∠(p. ne mogu istovremeno z vaˇiti jednakosti u svim navedenim relacijama. b) + ∠(a. b) + ∠(p. . a) ∠(p. bi´e c ∠(p. dokazati da je zbir uglova koje ona zahvata s ivicama manji od zbira iviˇnih uglova tog roglja pomnoˇenog sa n−1 .

γ seku ravni (b. te poluprave a′ . c takve da je c SA = SB = SC. a1 ) < ∠(a1 . b′ . Taˇka S je izvan ravni ABC. z s ′ . (c. CA. a). c ivice triedra kome je vrh S. AB. c′ sadrˇe srediˇta A′ . γ ravni odredene polupravama a i a′ . . b′ .28 ∠(p. β. an ) Otuda je ∠(p. c triedra Sabc i a1 . a). upravne su na ravnima (b. a3 ) + · · · + ∠(an . 2 Zadatak 38: Dokazati da se ravni. a1 ) + ∠(p. trouglovi SBC. Ako su A. Dokaz: Neka su α. (c′ . a1 ) + ∠(p. γ simetralne ravni spoljaˇnjih diedara koji odgovaraju ivicama s a. b i b′ . neka su a′′ . c (c. c c i c′ . a taˇka T u ravni ABC. a2 ) < ∠(a2 . an ) + ∠(p. SCA. β. b) a nalaze se s onih strana od tih ravni s kojih nisu poluprave a. c′′ raspolovnice njegovih iviˇnih uglova c (b′ . a′ ). a). b. a3 ) + · · · + ∠(an . su ivice jednog konveksnog triedra Sa′ b′ c′ . a2 ) + · · · + ∠(an−1 . C ′ duˇi BC. a1 ) -----------------------------∠(p. a2 ) + · · · + ∠(p. teˇiˇtu T tog trougla. b′ . SAB su jednakokraki. γ pa se te tri ravni seku po pravoj ST . b). C taˇke ivica a. (a. b1 . c Zadatak 39: Dokazati da simetralne ravni spoljaˇnjih diedara triedra seku ravni s naspramnih pljosni po pravama koje pripadaju jednoj ravni. c1 prave po kojima ravni α. a1 )]. seku po jednoj pravoj. c′ koje imaju zajedniˇki kraj S. c′ ). ∠(a. Poluprave a′ . b. a′ . ∠(c. c). b) i α. b. c Dokaz: Neka su a. c). b′ ). Obe pripadaju ravnima α. B. b. c′ raspolovnice njegovih iviˇnih uglova ∠(b. (a. BB ′ . B z S A a C′ B′ T B b Slika uz zadatak 38 A′ C c Otud sleduje da su duˇi AA′ . c. pa se seku u jednoj z zs taˇki. b′′ . β. (a′ . CC ′ teˇiˇne linije trougla ABC. a2 ) + ∠(a2 . β. an ) < n−1 [∠(a1 . c). pa su S c zs c c i T dve razne taˇke. od kojih svaka sadrˇi jednu ivicu triedra i raspoz lovnicu naspramnog iviˇnog ugla.

a′′ ). a upravna na z preseku te ravni s ravni α. b′′ ). (b′ . (a. a). (c. a A. c′ ) upravna na ivici a. c) i (a. P SB. Sem toga. c′′ ). b. . Stoga. Kako su β i γ simetralne ravni diedra koje odgovaraju ivicama b i c. ravan odredena polupravama b′ i b′′ upravna je na pravoj b1 . ravni (a′ . γ seku po pravoj s. zatim da se simetralne ravni dva spoljaˇnja diedra i simetralna ravan unutraˇnjeg nesusednog diedra seku po jednoj s s pravoj koja takode s ravnima pljosni triedra zahvata jednake uglove. one su upravne i na ivici a. c). c1 upravne u taˇki S na ravnima (a′ . imaju zajedniˇku taˇku c c S. a′′ ). Otud sleduje da prave a1 . β. γ simetralne ravni unutraˇnjih diedara koji odgovaraju z s ivicama a.29 a′′ b′ c′′ a′ c′ b′′ c a b Slika uz zadatak 39 Kako su poluprave b′ i c′ upravne na pljosnima (a. Dokaˇimo da prava s z z pripada i ravni α. npr. Otud sledi da su taˇke preseka s ravni β i γ jednako c udaljene od ravni (a. pa se sve tri ravni α. Analogan postupak primenjuje se i pri izvodenju dokaza drugog dela zadatka. Ako je P proizvoljna taˇka prave s razliˇita od S. (b′ . Zadatak 40: Dokazati da se simetralne ravni unutraˇnjih diedara triedra seku po jes dnoj pravoj koja s pljosnima triedra zahvata jednake uglove. a delom u diedru koji je njemu unakrsan. c1 pripadaju jednoj ravni. dakle seku se po izvesnoj pravoj s koja sadrˇi vrh S triedra. (c′ . b1 . C upravne projekcije te taˇke c c c na ravnima (b. Prema prethodnom zadatku. P SC prave s prema tim ravnima jednaki. Kako su prave a1 . Isto tako. c). Kako su poluprave a′ i a′′ upravne u taˇki S na c c ′ i a′′ upravna na preseˇnoj pravoj c ravnima (b. c′′ ) se seku po jednoj pravoj. Ravni β i γ ne mogu biti istovetne. c triedra Sabc. s. Dokaz: Obeleˇimo sa α. prava s se nalazi delom u unutraˇnjem diedru s koji odgovara ivici a. bi´e a′′ ⊥α. = = pa su nagibni uglovi P SA. bi´e ravan odredena polupravama a c a1 ravni α i (b. sve taˇke ravni β jednako su udaljene od ravni (a. c) i α. a ravan odredena polupravama c′ i c′′ upravna je na pravoj c1 . b1 . b) i (a. pa je i raspolovnica a′′ ugla (b′ . (c′ . c). c) i (b. b) i (b. prava s pripada ravni α. c). β. b). B. b) bi´e c △SP A ∼ △SP B ∼ △SP C. b′′ ). S obzirom da je poluprava a′′ sadrˇana u simetralnoj ravni diedra koji odgovara ivici a triedra Sabc. a sve taˇke ravni γ jednako c c udaljene od ravni (a. one su upravne u taˇki c c S i na pravoj s po kojoj se seku te tri ravni. c).

z Prema prethodnom zadatku. b1 . zatim da simetrale dvaju iviˇnih uglova i simetrala ugla koji je naporedan tre´em iviˇnom uglu pric c c padaju jednoj ravni koja takodje s ivicama triedra zahvata jednake uglove. b. c). ravan ω sadrˇi simetralu z iviˇnog ugla (a. a). Ako bi ravan ω sadrˇala c z simetralu iviˇnog ugla (a. prema tome i na ravnima (b. Kako je prava z s upravna u taˇki S na ravni σ. c triedra Sabc. c Dokaˇimo da ta ravan σ zahvata s pljosnima triedra Sabc jednake uglove. b1 . Pored toga. Istim postupkom dokazuje se da ravan σ zahvata s ravnima (c. prave odredene ivicama b i c zahvataju s ravni ω jednake uglove. jer ravan ω seˇe naporedne uglove ostala dva iviˇna c s c c c ugla. ravan ω sadrˇi simetralu ugla koji je naporedan s iviˇnim uglom (c. stoga prave odredene z c ivicama c i a zahvataju s ravni ω jednake uglove. c. β. dakle i na preseˇnoj pravoj p ravni (b. c). γ1 simetralne ravni spoljaˇnjih diedara koji odgovaraju ivicama a. b). b) uglove komplementne s uglovima koje prava s zahvata s ravnima (c. Dokaz: Neka su a1 . β1 . Iz ovog zadatka neposredno sleduje da postoje ˇetiri ravni koje sadrˇe vrh triedra od c z kojih svaka zahvata s ivicama triedra jednake uglove. γ seku se po izvesnoj pravoj s. Otud sledi da prave odredene ivicama a i b zahvataju s ravni ω jednake uglove. c1 prave kroz vrh S triedra. c1 pripadaju istoj ravni ω koja s ivicama a. (c. b).30 Zadatak 41: Dokazati da prave kroz vrh triedra. sadrˇane u simetralnim ravnima z spoljaˇnjih diedara i upravne na odgovaraju´im ivicama pripadaju jednoj ravni koja s s c pljosnima pomenutog triedra zahvata jednake uglove. b1 . sadrˇane u ravni α1 . prema tome. a) i (a. b. c1 simetrale uglova koji su naporedni iviˇnim uglovima (b. prava s zahvata s pljosnima (b. Prave a1 i b1 se seku u taˇki S. c1 upravne su na pravoj s u istoj taˇki S. s b1 . b) jednake uglove. Isto tako c je b1 ⊥ s i c1 ⊥ s. b) triedra Sabc. c one pripadaju izvesnoj ravni σ koja je u taˇki S upravna na pravoj s. s Dokaz: Neka su α. prema tome. Prema prethodnom zadatku. γ1 a upravne na ivicama a. pa prema zadatku 40. Analogan postupak primenjuje se i pri izvodenju dokaza drugog dela ovog zadatka. Stoga se prava s nalazi u ravni c koja je u taˇki S upravna na pravoj p. (a. pa je a1 ⊥ s . Isto tako. Zadatak 42: Dokazati da simetrale uglova koji su naporedni iviˇnim uglovima triedra c pripadaju jednoj ravni koja s ivicama tog triedra zahvata jednake uglove. Kako ta ravan sadrˇi simetralu ugla koji je naporedan s iviˇnim uglom z c (b. (a. β1 . c (c. β. a) i (a. bi´e a1 ⊥ α. ravni α. ona bi sekla taj iviˇni ugao. c). c) i σ. a α1 . Otud sleduje c da ravan σ zahvata s ravni (b. a). Otud sleduje da ravan ω sadrˇi i simetralu c1 ugla koji je naporedan s iviˇnim z c uglom (a. c). prema tome i na svakoj pravoj ravni α. c triedra zahvata jednake uglove. c) s ravni σ. ˇto je nemogu´e. neka su a1 . b. . pa su i uglovi koje ravan σ zahvata s ravnima pljosni triedra medju sobom jednaki. prave a1 . a). b) ili pak simetralu c1 njemu naporednog ugla. ona je upravna na svim pravama te ravni koje sadrˇe c z S. Prave a1 . pa bi morala da seˇe joˇ jedan c c c s iviˇni ugao triedra. one odredjuju c izvesnu ravan ω. c) ugao komplementan s uglom koji prava s zahvata s ravni (b. b). γ simetralne ravni unutraˇnjih. Kako je a1 ⊂ α1 i α1 ⊥ α. Prema tome.

sadrˇana u ravni γ. sa α. Kako je α′ ⊥ π i α′ ⊥ α. ∠(c. (a. b) triedra Sabc upravne na ravnima α. c). Isto tako. c). (c. Ivice b i c prodiru ravan π ili s njom nemaju zajedniˇkih taˇaka. Otud sledi da su sve prave c ravni α′ upravne na pravoj BC. duˇ AA′ je visina trougla z . β. svaka prava ravni α kroz taˇku S zahvata z c c s polupravama b i c jednake uglove. γ upravna na ravni ω. ∠(a. Dakle. a). Ravni α i β imaju zajedniˇku taˇku S i upravne c c su na ravnima (b. Ravan α′ sadrˇi ivicu a koja je c z upravna na ravan π. c). c) i (c. γ se seku po pravoj q. b) i sa α′ .31 Zadatak 43: Dokazati da se ravni koje sadrˇe simetrale iviˇnih uglova triedra i upraz c vne su na njima seku po jednoj pravoj koja je upravna na ravni odredenim simetralama uglova naporednih s uglovima tog triedra. γ bi´e i ravan ω c upravna na ravnima α. β. β. Otud sledi da prava q zahvata s polupravama a i b jednake te je. β. c i upravne su z na ravnima α.pa i prava q zahvata s tim polupravama jednake uglove. c ivice triedra kome je vrh S. pa je i AA′ ⊥ BC. (a. a). a). (c. b) z c triedra Sabc i upravne su na njima. Kako su simetrale uglova koji su naporedni iviˇnim c uglovima (b. svaka prava ravni β kroz taˇku S zahvata s polupravama c i a jednake c uglove. γ ravni koje sadrˇe simetrale iviˇnih uglova (b. Otud sledi da je prava q po kojoj se seku ravni α. pa i prava q zahvata s tim polupravama jednake uglove. b. prema zadatku 41. pa se i te dve ravni seku po izvesnoj pravoj q koja sadrˇi taˇku S. razliˇita od S. Zadatak 44: Dokazati da se ravni od kojih svaka sadrˇi jednu ivicu triedra i upravna z je na naspramnoj pljosni seku po jednoj pravoj. Dokaz: Neka su α. γ ravni njenih pljosni z ∠(b. S C c B′ A a C′ H B Slika uz zadatak 44 A′ b Dokaz: Obeleˇimo sa a. ravan α′ upravna je u izvesnoj taˇki A′ na pravoj BC po kojoj se seku ravni α i π. Pretpostavimo c c najpre da ivice b i c prodiru ravan π u taˇkama B i C. ravni α. a π ravan upravna na ivici a u taˇki c c c A. a) koje se seku. Prema prethodnom zadatku. β. Prema zadatku 41. β. simetrale uglova koji su naporedni s iviˇnim uglovima c triedra pripadaju izvesnoj ravni ω. Neka je A proizvoljna taˇka ivice a. γ ′ ravni koje sadrˇe redom ivice a. β ′ . γ. β. Prema z tome. γ. b. te je i α′ ⊥ π.

pa je upravna na svim pravama te ravni. b) upravne na naspramnim ivicama a. Otud sleduje da su sve prave ravni β upravne na pravoj BB ′ . γ ravni odredene polupravama a i a′ . c1 prave kroz S sadrˇane u ravnima pljosni ∠(b. c1 seku pravu s u taˇki S i upravne su na njoj. z b. c Zadatak 46: Ako su a′ . c na ravnima naspramnih pljosni triedra Sabc. pa se prema prethodnom zadatku seku po jednoj pravoj s koja sadrˇi taˇku S. c b1 . γ ′ te se one seku po pravoj SH. ∠(a. Ivice b i c prodiru ravan π ili ne . Kako prave c z ′ . b i b′ . Istim postupkom dokazuje se da su i prave b1 . c i c′ . pa je β ⊥ π. CC ′ sadrˇe visine trougla ABC. z Na potpuno isti naˇin dokazuje se da je i prava CC ′ po kojoj se seku ravni γ ′ i π upravna c na pravoj AB u nekoj taˇki C ′ . Dakle. Ravan β sadrˇi ivicu a koja je upravna na ravan π. Na taj naˇin. c′ upravne projekcije ivica a. c). AA z Taˇka S je izvan ravni π. prema tome one pripadaju jednoj ravni. sadrˇane u ravnima njegovih pljosni. U c c . dakle i na pravoj s. duˇ BB ′ je visina trougla ABC. sve tri prave a1 . U tom cilju. b. Kako je β ⊥ π z i β ⊥ β ′ . ravan β je upravna u izvesnoj taˇki B ′ na pravoj BB ′ po kojoj se seku ravni c β ′ i π. ∠(c. taˇke pripadaju ravnima α c Neka ˇitalac analizira sluˇaj kad ivice b i c ne prodiru ravan π. Prava a1 je upravna na na dvema polupravama a i a′ z c ravni α. b. c1 pripadaju jednoj ravni. b1 . b′ . c c Zadatak 45: Dokazati da prave kroz vrh triedra. a π ravan upravna na ivici c c a u taˇki A. neka ih prodiru u taˇkama B i C. c na ravnima naspramnih pljosni. Dokaz: Neka su a. c1 upravne na pravoj s. c. Dokaza´emo da prave a1 . pa su S i H dve razne taˇke. te je takode duˇ CC ′ visina trougla ABC. BB ′ . b′ . te je i AC ⊥ BB ′ . b. Obe te c c c ′ . β. b i b′ . one se seku u ortocentru H tog trougla. a sa α. c′ upravne projekcije ivica a. obeleˇimo c z sa a′ . Te tri ravni sadrˇe ivice triedra i z upravne su na naspramnim pljosnima. β ′ . c i c′ simetrale diedra triedra Sa′ b′ c′ . a taˇka H u ravni π. dokazati da su ravni odredene polupravama a i a′ . a zatim a1 . z a upravne na naspramnim ivicama pripadaju jednoj ravni. S P M c a c′ A N C′ B Slika uz zadatak 46 b B ′ a ′ ′ C b A′ Dokaz: Neka je A proizvoljna taˇka ivice a razliˇita od S.b1 . a).32 ABC. c ivice triedra kome je vrh S.

33 zadatku 45. a imaju zajedniˇku taˇku S. pa su medu z sobom jednake. c i c′ simetrale diedra b′ i c′ triedra Sa′ b′ c′ . a sa P i Q podnoˇja upravnih kroz upravnih kroz taˇku A na pravama A c z taˇku A na ravnima SA′ B ′ i SA′ C ′ . dokazano je da ravni odredene polupravama a i a′ . CC ′ simetrale uglova trougla A′ B ′ C ′ . Otuda sledi da su taˇke P i Q na pravama SM i SN . Ravni ab i cd z c nisu istovetne. dakle upravne i na ravnima SA′ B ′ i SA′ C ′ . BB ′ . d) kvadrat. Otud sledi da taˇka A pripada simetriˇnoj ravni diedra koji odgovara c c ivici a′ triedra Sa′ b′ c′ i prema tome da je ravan odredena polupravama a i a′ simetralna ravan diedra a′ triedra Sa′ b′ c′ . c) romb. b i b′ . z prave AA′ . Istim postupkom dokazuje se da su i ravni odredene polupravama b i b′ . b) pravougaonik. Primenom stava o trima normalama nalazimo da je c SM ⊥ A′ B ′ i SN ⊥ A′ C ′ . CC ′ trougla ABC pa su prema zadatku 43. po kojima ravni SAM i SAN seku ravni c ′ B ′ i SA′ C ′ . S C p D D P ′ B A q B′ Q C′ A′ Slika uz zadatak 47 Dokaz: Obeleˇimo sa Sabcd bilo koji konveksni ˇetvorostrani rogalj. Ravni trouglova △SAM i △SAN sadrˇe po dve prave z = upravne na pravama A′ B ′ i A′ C ′ . pa je SM = SN . Obeleˇimo sa M i N podnoˇja z z ′ B ′ i A′ C ′ . SA Stoga su duˇi AP i AQ visine podudarnih trouglova △SAM i △SAN . dakle. Zadatak 47: Odrediti potrebne i dovoljne uslove pod kojima ´e presek jedne ravni sa c konveksnim ˇetvorostranim rogljem biti: c a) paralelogram. podudarni c su. c i c′ seku ravan π po pravama koje sadrˇe visine AA′ . dakle seku se po nekoj pravoj p koja sadrˇi c c z . BB ′ . Pored toga trouglovi SM A′ i SN A′ imaju zajedniˇku stranicu SA′ . a iz podudarnih trouglova M AA′ i N AA′ da je M A′ = N A′ . Najzad je △SAM ∼ △SAN .

b) romb. dakle seku c c c se po nekoj pravoj q koja takode sadrˇi taˇku S. Sem toga. ravan π je uporedna sa pravom p po kojoj se seku ravni ab i cd. Prema tome. koja seˇe rogalj Sabcd po c ˇetvorouglu ABCD. Otud sledi da je ˇetvorougao c ABCD paralelogram. c) pravougaonik.34 taˇku S. Neka je π ravan uporedna sa pravama p i q. Prema tome. Dokaˇimo da su ti z uslovi i dovoljni. sa ravni π. Isto tako. . Zadatak 48: Odrediti potrebne i dovoljne uslove da presek ravni s tetraedrom bude: a) paralelogram. da bi presek ravni π sa rogljem Sabcd bio paralelogram potrebno je i dovoljno da ta ravan π bude uporedna s pravama p i q po kojima se seku ravni naspramnih pljosni tog roglja. Dokaz: a) Ako izvesna ravan π seˇe ivice AC. preseˇne prave. BC. njihova preseˇna z c prava AB uporedna je sa pravama P Q i RS. ravni bc i ad seku se po pravoj q koja je uporedna sa ravni π. Prema tome. b) S obzirom da je pravougaonik paralelogram. AB i CD tih ravni sa ravni π medusobno su uporedne. zato pretpostavimo da neka ravan π seˇe rogalj c Sabcd po paralelogramu ABCD. BD. moraju biti zadovoljeni uslovi navedeni u prvom delu ovog zadatka. S obzirom da se ravni ab i cd seku po pravoj p koja je uporedna c sa ravni π. potrebno je da ravan π bude uporedna sa pravama p i q po kojima se seku ravni naspramnih pljosni tog roglja. c) S obzirom da je romb takode paralelogram. Obrnuto. c c S obzirom da ravni ABC i ABD sadrˇe dve uporedne prave P Q i RS. S takvim da je ˇetvorougao P QRS paralelogram. moraju biti zadovoljeni uslovi navedeni u prethodnom delu ovog zadatka. S obzirom da ravan π seˇe ravan ab i cd po uporednim c pravama AB i CD. R. presek ABCD roglja Sabcd sa ravni π koja je uporedna sa pravama p i q je pravougli paralelogram. ako su prave p i q upravne medu sobom. ravan π seˇe ravni bc i ad po uporednim pravama BC i AD. da bi presek ravni π sa rogljem Sabcd bio paralelogram. z c a) Odredimo najpre potrebne uslove. bi´e P Q RS i RS QR. d) kvadrat. Q. ravni bc i ad nisu istovetne a imaju zajedniˇku taˇku S. da bi presek ravni π sa rogljem Sabcd bio pravougli paralelogram potrebno je i dovoljno da ravan π bude uporedna sa pravama p i q i da prave p i q budu medu sobom jednake. pa su preseˇne prave c BC i AD tih ravni sa ravni π medu sobom uporedne. i prema tome. Isto tako. Isto tako je prava CD uporedna sa ravni π. pa je ravan c π uporedna i sa pravom q po kojoj se seku ravni bc i ad. Isto c tako. AD tetraedra ABCD u taˇkama c c P . ako bi presek ABCD neke ravni π sa rogljem Sabcd bio pravougaonik prave p i q uporedne sa susednim stranicama AB i AD pravougaonika ABCD moraju biti uporedne medu sobom.

BC. ravni ABC i ABD sadrˇe pravu AB koja je uporedna sa z ravni π. Q. iz dobijenih proporcija nalazimo da je AB : CD = BQ : CQ. BC. AD u taˇkama P . BD. potrebno je i dovoljno da ta ravan bude uporedna s naspramnim ivicama AB i CD. Isto tako su prave P S i QR uporedne medu sobom. Sem toga je c AB P Q i CD QR. Prema tome.35 D S R A P Q B Slika uz zadatak 48 C Dakle. Obratno. c c Q. iz (a) neposredno sledi da je ˇetvorougao P QRS paralelogram. c dakle i medu sobom. prema (a) bi´e AB π i CD π. pa je P Q : AB = QC : BC i QR : CD = BQ : BC. c c Zaista. S bi´e ˇetvorougao c c c c P QRS paralelogram. (1) bi´e ˇetvorougao P QRS romb. . Obrnuto ako proizvoljna ravan π uporedna naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD seˇe ostale ivice AC. ravan π mora da bude uporedna sa naspramnim ivicama AB i CD tog tetraedra. Otuda sledi da je ˇetvorougao P QRS paralelogram. S obzirom da je kod romba P Q = QR. AD tetraedra ABCD u taˇkama P . S pri ˇemu je c c c AB : CD = BQ : CQ. b) Ako izvesna ravan π seˇe ivice AC. AB · CQ = CD · BQ. R. S takvim da je ˇetvorougao P QRS romb. BD. R. R. Zaista. da bi presek ravni π s tetraedrom c ABCD bio paralelogram. BD. Sem c c toga je AB P Q i CD QR. ako proizvoljna ravan π uporedna naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD seˇe ostale ivice AC. pa su i preseˇne prave P Q i SR tih ravni sa ravni π uporedne sa pravom AB. AD u taˇkama P . Q. BC. tj. pa je AB : P Q = BC : CQ i CD : QR = BC : BQ.

AD tetraedra ABCD u taˇkama P . c Prema tome. π CD. d) Ako izvesna ravan π seˇe ivice AC. Zaista. da bi presek ravni π s tetraedrom ABCD bio romb. Sem toga je AB P Q i CD QR. kao u prvom delu ovog zadatka zakljuˇujemo c c da je ˇetvorougao P QRS paralelogram. mogu se´i c s ravnima tako da preseci budu pravougaonici. S bi´e c c c ˇetvorougao P QRS pravougaonik. R. kao u delu (b) ovog zadatka bi´e c c AB : CD = BQ : CQ. a AB ⊥ CD. BD. potrebno je i dovoljno da bude π AB. Iz navedenog sledi da uvek postoje tri ravni koje seku tetraedar po rombovima. BC. R. Uglovi svih paralelograma jedne c porodice jednaki su uglovima koje zahvataju odgovaraju´e naspramne ivice tog tetrac edra. c c P Q QR. BC. AB · BQ = P Q · BC i CD · BQ = QR · BC. BC. S takvim da je ˇetvorougso P QRD kvadrat. dokazati da je zbir iviˇnih uglova kod temena D ′ teme D c ve´i od zbira uglova kod temena D. kao u prvom delu ovog zadatka c bi´e AB π i CD π. potrebno je i dovoljno da bude π AB. Obrnuto. Iz jednakosti (1). da bi presek ravni π s c tetraedrom ABCD bio pravougaonik. BD. Q. kao u prethodnom delu ovog c zadatka bi´e AB π. Prema tome. tetraedri s uspravnim naspramnim ivicama. pa je AB ⊥ CD. c) Ako izvesna ravan π seˇe ivice AC. a kod ˇetvorougla P QRS. Q. pa je P Q = QR.Prema tome. a c ′ se nalazi u tetraedru ABCD. AD u taˇkama P . S obzirom da tetraedar ima tri para naspramnih ivica. R. a da postoje najviˇe tri ravni koje seku s takav jedan tetraedar po kvadratima. π CD i AB ⊥ CD. (3) nalazimo da je P Q · BC = QR · BC. da bi presek ravni π s paralelogramom ABCD bio kvadrat. π CD i AB : CD = BQ : CQ. AB : CD = BQ : CQ. c bi´e P Q ⊥ QR pa je paralelogram P QRS pravougli.36 tj. AD tetraedra ABCD u taˇkama c c P . c (3) (2) . CD π i AB ⊥ CD. S takvim da je ˇetvorougao P QRS pravougaonik. potrebno je i dovoljno da bude π AB. c c Q. (2). da se samo specijalni tetraedri. Sem toga. BD. Kako je P Q AB i QR CD. pa je taj paralelogram romb. Otuda sledi da su i susedne stranice paralelograma P QRS jednake. Obrnuto tvrdenje dokazuje se kao u prethodnim sluˇajevima. Zadatak 49: Ako dva tetraedra ABCD i ABCD′ imaju zajedniˇku pljosan ABC. ako neka ravan π uporedna naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD kod koga je AB ⊥ CD seˇe ostale ivice AC. postoje tri porodice paralelograma po kojima ravni mogu se´i jedan tetraedar.

37 D D′′′ D′′ C D′ A B Slika uz zadatak 49 Dokaz: Kako je taˇka D′ u tetraedru ABCD. Ako sa R obeleˇimo prav ugao. ona je izmedu temena A i neke unuc c s traˇnje taˇke D′′ pljosni BCD. BD′ . BD′′ je ∠D′ BD′′ + ∠CBD′′ > ∠CBD′ . a kod konveksnog triedra s vrhom C i ivicama CB. CD′′ je ∠D′ CD′′ + ∠BCD′′ > ∠BCD′ . Dokaˇimo najpre da je zbir iviˇnih uglova kod temena D ′ tetraedra taˇke D c z z c ABCD′ ve´i od zbira iviˇnih uglova kod temena D′′ tetraedra ABCD′′ . zatim je taˇka D′′ izmedu taˇke B i neke unutraˇnje s c c ′′′ duˇi CD. pa je ∠BD′ C + ∠D′ BD′′ + ∠D′ CD′′ > ∠BD′′ C. . Kod konveksnog c c triedra s vrhom B i ivicama BC. CD′ . kod trouglova BCD′ i BCD′′ bi´e z c ∠CBD′ + ∠BCD′ = 2R − ∠BD′ C i ∠CBD′′ + ∠BCD′′ = 2R − ∠BD′′ C. Uglovi AD′ B i AD′ C su spoljaˇnji uglovi trouglova BD′ D′′ i CD′ D′′ . i prema tome ∠BD′ C + ∠AD′ B + ∠AD′ C > ∠BD′′ C + ∠AD′′ B + ∠AD′′ C. Sabiranjem odgovaraju´ih strana dobijenih nejednakosti nalazimo da je c ∠CBD′′ + ∠BCD′′ + ∠D′ BD′′ + ∠D′ CD′′ > ∠CBD′ + ∠BCD′ . pa je s ∠D′ BD′′ = ∠AD′ B − ∠AD′′ B i ∠D′ CD′′ = ∠AD′ C − ∠AD′′ C.

dokazati c da se podnoˇje E iz temena D poklapa s ortocentrom trougla ABC. dokazati da s su iviˇni uglovi kod temena E tetraedra ABCE pravi. c D E A D ′ B C Slika uz zadatak 51 . pa je ravan ADE upravna na ravnima ABC i DBC. Na isti naˇin c dokazuje se da je BE ⊥ AC. c c Zadatak 50: Ako su svi iviˇni uglovi kod temena D tetraedra ABCD pravi. z D A C′ B′ E A′ B Slika uz zadatak 50 C Dokaz: Ravan ADE sadrˇi pravu DE upravnu na ravni ABC i pravu AD upravnu z na ravni BCD. dakle i na pravoj BC po kojoj se seku ravni ABC i DBC. zatim da je c c zbir iviˇnih uglova kod temena D′′′ tetraedra ABCD′′′ ve´i od zbira iviˇnih uglova kod c c c temena D tetraedra ABCD. c Zadatak 51: Ako je E srediˇte visine DD′ pravilnog tetraedra ABCD. Otuda sledi da je AE ⊥ BC. Otuda sledi da je zbir iviˇnih uglova kod temena D′ tetrac edra ABCD′ ve´i od zbira iviˇnih uglova kod temena D tetraedra ABCD.38 Analognim postupkom dokazuje se da je zbir iviˇnih uglova kod temena D′′ tetraedra c ABCD′′ ve´i od zbira iviˇnih uglova kod temena D′′′ tetraedra ABCD′′′ . pa je taˇka E ortocentar trougla ABC.

6 Kod trougla AED ′ ugao D′ je prav. Duˇi AD′ i DD′ su katete pravoc z z uglog trougla ADD′ . pa je c s c √ a 3 ′ AD = . A2 seku u jednoj taˇki. c zs Zadatak 52: Dokazati da se teˇiˇne linije Aν Tν bilo kojeg poliedra koji ima i temena A1 . pa su i iviˇni uglovi kod temena E tetraedra ABCE takode pravi. Isto tako su uglovi E trouglova BCE i CAE pravi. S obzirom da je √ a 3 AD = 3 ′ a i ED′ = √ 6 bi´e c a2 . pa je √ a 2 ′ DD = √ 3 i prema tome a ED ′ = √ . pa je AE 2 = AE 2 + BE 2 = AB 2 . pri ˇemu je Aν T = (n − 1)T Tν . Iz toga sledi da je ugao E trougla ABE prav. pa je AE 2 = AD′2 + ED ′2 . 3 pri ˇemu je duˇ a jednaka ivicama tetraedra ABCD.39 Dokaz: Taˇka D′ je srediˇte jednakostraniˇnog trougla ABC. 2 Iz podudarnih trouglova AED ′ i BED′ nalazimo da je AE = BE. teˇiˇtu T tog poliedra. c zs c A1 T A2 T1 T2 A4 S A3 Slika uz zadatak 52 .

. Zato. pa se i sve te preseˇne taˇke poklapaju. prema tome. a dokaˇimo c z da on vaˇi i u sluˇaju kad poliedar ima n temena. pa je A1 A2 : T1 T2 = A1 T : T T1 Kako je A1 A2 = 3T1 A2 = 3T1 T2 . taˇke T1 i T2 duˇi A2 S i A1 S su takve da je SA2 = nST1 c c z i SA1 = nST2 . . 4 tetraedra A1 A2 A3 A4 seku u jednoj taˇki T takvoj da je c Aν T = 3T Tν .. najpre dokaˇimo da se dve teˇiˇne z zs linije Aν Tν za ν = 1.. zs i A1 A2 : T1 T2 = A2 T : T T2 . zs c c c U prvom delu dokazali smo da je tvrdenje taˇno kada poliedar ima ˇetiri temena. An Tn seku duˇi A1 T1 u temezs z nima koja imaju istu osobinu. . 6. i prema tome sve teˇiˇne linije c c zs tetraedra imaju zajedniˇku taˇku T takvu da je Aν T = 3T Tν . .40 Dokaz: Izvedimo dokaz metodom indukcije. sve c c teˇiˇne linije poliedra se seku u jednoj taˇki T takvoj da je Aν T = (n − 1)T Tν . pa se duˇi A1 T1 i A2 T2 c c c z z seku u nekoj taˇki T. taˇke T1 i T2 duˇi A2 S i A1 S su takve da je SA2 = 3ST1 i SA1 = 3ST2 . bi´e c A1 T = 3T T1 i A2 T = 3T T2 . tvrdenje je taˇno i u sluˇaju kad poliedar ima 5. i prema tome A1 A2 = 3T1 T2 . A4 T4 seku A1 T1 u taˇkama koje zs c imaju istu osobinu. . z c Sem toga. . Istim postupkom dokazuje se i da teˇiˇne linije A3 T3 . i prema tome. pa se sve te preseˇne taˇke poklapaju. Sem toga. z s a upravna je na naspramnoj ivici. A4 . An bi´e taˇke T1 i T2 na duˇima A2 S i A1 S. Ako sa S obeleˇimo teˇiˇta mnoˇtva z c z zs s taˇaka A3 . c c Zadatk 53: Dokazati da se ravni od kojih svaka sadrˇi srediˇte jedne ivice tetraedra. Istim postupkom dokazuje se da i teˇiˇne linije A3 T3 .. . pa je A1 A2 T1 T2 . . bi´e c A1 T = nT T1 i A2 T = nT T2 . pa se duˇi A1 T1 i A2 T2 seku u nekoj taˇki T. i prema tome A1 A2 = nT1 T2 . . . Ako sa S obeleˇimo srediˇte ivice A3 A4 bi´e taˇke T1 i T2 na duˇinama z s c c z A2 S i A1 S. n temena. pa je A1 A2 : T1 T2 = A1 T : T T1 S obzirom da je A1 A2 = nT1 T2 . . . Sad je △T A1 A2 ∼ △T T1 T2 . 7. Sad je △T A1 A2 ∼ △T T1 T2 . i A1 A2 : T1 T2 = A2 T : T T2 . . seku u jednoj taˇki koja je simetriˇna sa srediˇtem c c s opisane sfere u odnosu na teˇiˇte tog tetraedra. . c c Pretpostavimo sad da je stav dokazan za sluˇaj kad poliedar ima n−1 temena. pa c z je A1 A2 T1 T2 .

pa je ravan ν upravna i na pravoj C ′ D′ po kojoj . Izvedimo dokaz za norc ′ i D ′ . c dokazati da se i prave kroz temena A′ . c c Zadatak 54: Ako se prave kroz temena A. A. srediˇtu O sfere opisane oko tog tetraedra. B ′ . D′ A′ B ′ . B sadrˇi prave OA i OB male kroz temena C c z upravne na ravnima B ′ C ′ D′ i C ′ D′ A′ . njima c s simetriˇne ravni u odnosu na taˇku T takode se seku u nekoj taˇki M koja je simetriˇna c c c c sa taˇkom O u odnosu na taˇku T. D tetraedra ABCD upravne na pljosnima B ′ C ′ D′ .41 D P′ Q′ T A R B Q R′ C P Slika uz zadatak 53 Dokaz: Prema zadatku 52. S obzirom da se simetriˇne zs c ravni ivica tetraedra seku u jednoj taˇki. B. c D D′ C′ O′ O A C A′ B Slika uz zadatak 54 B′ Dokaz: Najpre dokaˇimo da se prave kroz bilo koja dva temena tetraedra A′ B ′ C ′ D′ z upravne na odgovaraju´im pljosnima tetraedra ABCD seku. Ravan ν odredena taˇkama O. ABC takode seku u jednoj taˇki O′ . C ′ D′ A′ . simetriˇna sa simetralnom c ravni te naspramne ivice u odnosu na teˇiˇte T tog tetraedra. DAB. D′ upravne na pljosnima BCD. a upravna je na naspramnoj ivici tog tetraedra. pa je ravan koja sadrˇi srediˇte s z s jedne ivice. A′ B ′ C ′ tetraedra A′ B ′ C ′ D′ seku u jednoj taˇki O. teˇiˇte T tetraedra ABCD poklapa se sa srediˇtem duˇi zs s z koja spaja srediˇta bilo kojih dveju naspramnih ivica. C ′ . C.

42 se seku ravni B ′ C ′ D′ i C ′ D′ A′ . S obzirom da ivica AB pripada ravni ν koja je upravna na ivici C ′ D′ bi´e AB⊥C ′ D′ . Iz toga sledi da postoji ravan ν ′ koja sadrˇi ivicu C ′ D′ , a c z upravna je na ivici AB. Ta ravan sadrˇi upravne kroz C ′ i D′ na pljosnima DAB i CAB, z prema tome, te upravne se seku u nekoj taˇki O′ . Analognim postupkom dokazuje se da c se upravne kroz bilo koja dva temena tetraedra A′ B ′ C ′ D′ na odgovaraju´im pljosnima c tetraedra ABCD takode seku. Sad dokaˇimo da se sve te preseˇne taˇke poklapaju, z c c tj. da i prave kroz temena A′ i B ′ upravne na pljosnima BCD i ACD sadrˇe taˇku z c O′ . S obzirom da te upravne seku prave O′ C ′ i O′ D′ , a ne pripadaju ravni O′ C ′ D′ , te upravne sadrˇe presek O′ upravnih kroz C ′ i D′ . Pri tome, sve prave kroz temena tetraez dra A′ B ′ C ′ D′ upravne na odgovaraju´im pljosnima tetraedra ABCD takode se seku u c jednoj taˇki O′ . c Zadatak 55: Neka su A′ , B ′ , C ′ , D′ srediˇta krugova ispisanih u pljosni BCD, CDA, s DAB, ABC tetraedra ABCD. a) Ako se duˇi AA′ i BB ′ seku, dokazati da je AC : AD = BC : BD. z b) Ako je AC : AD = BC : BD, dokazati da se duˇi AA′ i BB ′ seku. z c) Ako se duˇi AA′ , BB ′ seku, dokazati da se i duˇi CC ′ i DD′ seku. z z d) Ako se duˇi AA′ , BB ′ , CC ′ seku u jednoj taˇki O, dokazati da i duˇ DD′ sadrˇi z c z z taˇku O. c Dokaz: a) S obzirom da se duˇi AA′ i BB ′ seku, one odreduju izvesnu ravan π. Taˇke C i D z c su s raznih strana te ravni, pa duˇ CD prodire istu u nekoj taˇki M . Ta taˇka je presek z c c simetrale AB ′ ugla CAD sa stranicom CD trougla ACD, pa je CM : DM = AC : AD. CM : DM = BC : BD Iz proporcija (1) i (2) sledi da je AC : AD = BC : BD.
A

(1) (2)

Isto tako, M je taˇka u kojoj simetrala ugla CBD seˇe stranicu CD ugla BCD, pa je c c

B

O A′

B′

D

M

C Slika uz zadatak 55

43 b) Ako je M taˇka u kojoj simetrala AB ′ ugla CAD seˇe stranicu CD trougla ACD c c i M ′ taˇka u kojoj simetrala ugla CBD seˇe stranicu CD trougla BCD, bi´e c c c AC : AD = CM : M D Po pretpostavci je AC : AD = BC : BD, pa je CM : M D = CM ′ : M ′ D. Iz ove dve proporcije sledi da su taˇke M i M ′ istovetne. S obzirom da su taˇke A′ i B ′ c c unutraˇnje taˇke stranica BM i AM trougla M AB, duˇi AA′ i BB ′ se seku. s c z c) S obzirom da se duˇi AA′ i BB ′ seku, prema prvom delu zadatka, bi´e z c AC : AD = BC : BD, pa je AC : BC = AD : BD. Iz ove proporcije, primenom prethodnog dela ovog zadatka, zakljuˇujemo da se i duˇi c z CC ′ i DD′ seku. d) S obzirom da se duˇi BB ′ i CC ′ seku, one odreduju izvesnu ravan π. Iz pretpoz ′ i BB ′ seku, prema prethodnom delu zadatka, sledi da se i duˇi stavke da se duˇi AA z z CC ′ i DD′ seku, a iz pretpostavke da se duˇi AA′ i CC ′ seku, sledi da se duˇi BB ′ i DD′ z z seku. Dakle, prava DD′ seˇe dve prave BB ′ i CC ′ ravni π, te ona ili pripada ravni π, ili c prodire tu ravan u taˇki O. Prava DD′ ne moˇe biti u ravni π, jer bi u tom sluˇaju ravan c z c π sadrˇala taˇke B, C, D pa bi ona bila istovetna sa ravni BCD, ˇto je nemogu´e, jer z c s c ′ i C ′ koje su izvan ravni BCD. Prema tome, duˇ sadrˇi preseˇnu ravan π sadrˇi taˇke B z c z z c taˇku O duˇi AA′ , BB ′ , CC ′ . c z Zadatak 56: Ako su proizvodi naspramnih ivica tetraedra medu sobom jednaki, dokazati da se duˇi koje spajaju temena tog tetraedra sa srediˇtima krugova upisanim u z s naspramnim pljosnima seku u jednoj taˇki. c
D M B

i BC : BD = CM ′ : M ′ D.

S A

A′

C

B Slika uz zadatak 56

44 Dokaz: Neka su A′ , B ′ , C ′ , D′ srediˇta krugova upisanih i pljosni BCD, CDA, DAB, s ABC tetraedra ABCD kod koga su proizvodi naspramnih ivica medu sobom jednaki. Iz jednakosti AD : BC = BD : AC sledi da je AC : AD = BC : BD. Ako obeleˇimo sa M i N taˇke u kojima simetrale AB ′ i BA′ uglova CAD i CBD seku z c duˇi CD, imamo da je z AC : AD = CM : M D Otuda je CM : M D = CN : N D, pa su taˇke M i N istovetne. S obzirom da je M taˇka prave CD koja je mimoilazna sa c c pravom AB, taˇka M nije na pravoj AB, pa su taˇke A, B, M temena izvesnog trougla c c ABM . Taˇke A′ i B ′ su unutraˇnje taˇke strania BM i AM tog trougla, prema tome, c s c duˇi AA′ i BB ′ se seku u nekoj taˇki S. Na isti naˇin dokazujemo da se duˇi AA′ i CC ′ z c c z seku u nekoj taˇki S ′ , a duˇi BB ′ i CC ′ seku u nekoj taˇki S ′′ . Prava CC ′ seˇe dve c z c c prave AA′ i BB ′ ravni ABM , prema tome, one pripadaju toj ravni, ili pak prodire tu ravan u taˇki S. Prava CC ′ ne moˇe biti u ravni ABM , jer bi u tom sluˇaju dve taˇke c z c c C i M ivice CD bile u ravni ABM pa bi i taˇka bila u toja ravni, ˇto je nemogu´e. c s c ′ prodire ravan ABM u taˇki S i s obzirom da su taˇke C i S obzirom da prava CC c c C ′ sa raznih strana od te ravni, duˇ CC ′ sadrˇi taˇku S. Na isti naˇin dokazujemo da z z c c i duˇ DD′ sadrˇi taˇku S, prema tome, duˇi AA′ , BB ′ , CC ′ , DD′ se seku u jednoj taˇki. z z c z c c Zadatak 57: U tetraedru ABCD odrediti taˇku T takvu da zapremine tetraedra ABCT , BCDT , CDAT , DABT budu medu sobom jendnake.
D

i BC : BD = CN : N D.

T C A F E

B Slika uz zadatak 57

Dokaz: Neka je T taˇka u tetraedru ABCD takva da su zapremine tetraedra ABCT , c BCDT , CDAT , DABT medu sobom jednake. Ako obeleˇimo sa F taˇku u kojoj ravan z c

4 pa je V (ABCT ) = V (BCDT ) = V (CDAT ) = V (DABT ). Stoga je taˇka F srediˇte ivice AB. Otud sledi da je taˇka T teˇiˇte tetraedra ABCD. pa su c im jednake i visine. 4 Isto tako je 1 V (BCDT ) = V (ABCD). 4 1 V (CDAT ) = V (ABCD).45 CDT seˇe ivicu AB. V (BCDF ) S(CDF ) Zadatak 58: Ako se prave odredene dvema visinama tetraedra seku. i V (BCDT ) S(CDT ) = . imamo da je V (ACDF ) = V (BCDF ). 4 1 V (DABT ) = V (ABCD). dokaˇimo da je z V (ABCT ) = V (BCDT ) = V (CDAT ) = V (DABT ). . dakle i duˇi AF i BF . Tetraedri ACDF i BCDF imaju zajedniˇku osnovicu CDF i jednake zapremine. bi´e taˇka T izmedu taˇaka D i E takva da z zs c c c je DE = 4T E. z s c zs Dokaˇimo sad obrnuto poredenje. V (ACDF ) V (BCDF ) S obzirom da je V (ACDT ) = V (BCDT ). S obzirom da tetraedri ABCT i ABCD imaju zajedniˇku pljosan ABC c 1 c i s obzirom da je T E = 4 DE. pretpostavljaju´i da je T teˇiˇte tetraedra z c zs ABCD. naime. z c s Analognim postupkom dokazuje se da ravan odredena taˇkom T i bilo kojom drugom c ivicom sadrˇi srediˇte naspramne ivice. bi´e 1 V (ABCT ) = V (ABCD). dokazati da se prave odredene drugim dvema visinama takode seku. imamo da je c V (ACDT ) S(CDT ) = V (ACDF ) S(CDF ) otud je V (ACDT ) V (BCDT ) = . Ako obeleˇimo sa E teˇiˇte trougla ABC.

Kako se prave AA z A. dokazati da je i tre´i par naspramnih ivica upravan. a kako su upravne na ravnima koje se seku i te dve prave se seku u nekoj taˇki H ′ . c D sadrˇi prave CD i M N upravne na AB. dokaˇimo da je AB ⊥ CD. C. Ako je M taˇka u kojoj α seˇe CD. bi´e ABM trougao kome je c c c c H ortocentar. Kako je α ⊥ CD. B i prema tome ivicu AB. pa je i sama upravna na tim ravnima.46 A B′ H B A′ M D C Slika uz zadatak 58 Dokaz: Pretpostavimo da se prave odredene visinama AA′ i BB ′ tetraedra ABCD seku u izvesnoj taˇki H. dakle i na pravoj CD po kojoj se seku ravni ACD i BCD. pa je i sama upravna na toj pravoj. Ta ravan sadrˇi upravne AA′ i BB ′ na ravnima BCD z i ACD. pa je i AB ⊥ CD. Kako z je ravan β upravna na pravoj AB koja pretstavlja presek ravni ABC i ABD. one odreduju izvesnu ravan α koja sadrˇi temena seku. pa je P H ⊥ AB u izvesnoj taˇki N . da je tetraedar ortogonalan. a dokaˇimo da se prave odredene visinama CC ′ i DD′ takode c z ′ i BB ′ seku. c z Dokaz: Neka je kod tetraedra ABCD BC ⊥ AD i BD ⊥ AC. Otud sledi da su prave CC ′ i DD′ sadrˇane u z ravni β. Ravan β odredena taˇkama N . A D B A′ C Slika uz zadatak 59 . tj. ravan β upravna je na ravnima ABC i ABD. c Zadatak 59: Ako su dva para naspramnih ivica tetraedra upravna. sve prave ravni α upravne su na pravoj CD.

pa je podnoˇje E visine iz temena D ortocentar trougla ABC. pa je upravna i na toj ravni. dakle i na pravoj c CD. bi´e prava AB upravna na ravni BCD pa je upravna i na pravoj c c CD koja se nalazi u toj ravni. C ili se poklapa c c sa nekom od njih. Stoga je prava A′ B trougla BCD. Otud sleduje da prave A′ C i A′ D sadrˇe visine iz temena C i D z ′ tih pravih ortocentar trougla BCD. dakle i na pravoj AB. Sad je prava CD upravna na dvema pravama AB i BC ravni ABC. Ako pretpostavimo da je taˇka A′ razliˇita od tih taˇaka. Dokaz: Neka je E podnoˇje visine iz temena D ortogonalnog tetraedra ABCD. Zadatak 60: Dokazati da su podnoˇja visina ortogonalnog tetraedra ortocentri pljosni z tog tetraedra. c c C. Ako se taˇka A′ c poklapa s taˇkom B. pri ˇemu taˇke H i H ′ c c c pripadaju zajedniˇkoj normali mimoilaznih pravih AB i CD. Isto tako je prava BE upravna na pravoj AC. Stoga je prava AE upravna na pravoj BC. a c prave odredene visinama CC ′ i DD′ seku u izvesnoj taˇki H ′ . dokazati da se prave odredene visinama AA′ i BB ′ seku u izvesnoj taˇki H. Sad je prava CD upravna na dvema pravama AA′ i BA′ ravni AA′ B. pa su upravna na svim pravima te ravni. Isto tako je preseˇna prava A′ D ravni AA′ D sa ravni BCD c upravna na pravoj BC. c . bi´e duˇi c c c c z A′ C i A′ D upravne projekcije ivice AC i AD na ravan BCD.47 Upravna projekcija A′ temena A na ravan BCD razliˇita je od taˇaka B. npr. bi´e prava BC upravna na dvema pravama AC i AD ravni ACD. z c Zadatak 61: Ako su kod tetraedra ABCD naspramne ivice AB i CD medu sobom upravne. pa je presek A upravna na pravoj CD. Analogno se z dokazuje da su i podnoˇja ostalih visina ortocentri odgovaraju´ih pljosni. z D C B′ A C′ E A′ B Slika uz zadatak 60 Prava BC upravna je na dvema pravama AD i DE ravni ADE. pa je i preseˇna prava A′ C te ravni sa ravni BCD c upravna na pravoj BD. Dve prave AA′ i AC ravni AA′ C upravne su na pravoj BD. Ako se taˇka A′ poklapa s jednom od taˇaka B i C. pa je upravna i na pravoj AB.

pa se seku u izvesnoj taˇki H. bile bi ravni ACD i BCD upravne na istoj pravoj.48 A N H B′ C′ H′ A′ D ′ D B M C Slika uz zadatak 61 Dokaz: Prave i ne mogu biti istovetne. Sad je ravan α upravna na c pravoj CD po kojoj se seku ravni ACD i BCD. npr. c A AA′ BB ′ C′ H D′ B A′ B′ D C Slika uz zadatak 62 . pa je i sama upravna na toj ravni u izvesnoj taˇki M . Stoga prave AA z A i B trougla AM B. Istim postupc c kom se dokazuje da se seku i prave CC ′ i DD′ u nekoj taˇki H ′ koja pripada pravoj M N . Otud sleduje da je bar jedna c od pravih AA′ i BB ′ . dakle uporedne medu sobom. c Zadatak 62: Dokazati da se prave odredjene visinama ortogonalnog tetraedra seku u jednoj taˇki. ako bi one bile takve. c z pa su visine AA′ i BB ′ sadr”zane u ravni α i upravne na preseˇnim pravama BM i c ′ i BB ′ sadrˇe visine iz temena AM te ravni s ravnima BCD i ACD. ortocentru tog trougla. Otuda c sleduje da je prava M H upravna na pravoj AB u izvesnoj taˇki N i prema tome da c taˇka H pripada zajedniˇkoj normali M N mimoilaznih pravih AB i CD. AA′ . ˇto je s nemogu´e jer se ravni ACD i BCD seku po pravoj CD. ortocentru tog tetraedra. te je upravna i na ravnima ACD i BCD. razliˇita od prave AB i prema tome da prave AB i AA′ c odreduju izvesnu ravan α. Zaista. Taˇke A i B su sadrˇane u ravni α koja je upravna na ravnima BCD i ACD. Prava CD upravna je na dvema pravama AB i AA′ ravni α.

z . dakle i medu sobom. BB ′ . U i V srediˇta ivica AB. R. a sa π ravan odredenu tim dvema pravama. pa bi i prava CC ′ pripadala ravni π. pa se prema prethodnom zadatku prave odredene bilo kojim dvema visinama tog tetraedra seku. pa je upravna i na preseˇnoj pravoj CD tih dveju ravni. dakle z i medu sobom. npr. CD. a sama ne pripada toj ravni. upravne su medu sobom i njima uporedne duˇi P Q i RS. pa je paralelogram P QRS pravougli. zs Dokaz: Neka su P . c Kako su naspramne ivice AC i BD tetraedra ABCD medu sobom upravne. pa je upravna z i na preseˇnoj pravoj BD tih dveju ravni. Otud sleduje da je ˇetvorougao P QRS paralelogram. Q. BB ′ . c isto tako. z c z c ona bi sekla prave AA′ i BB ′ u dvema raznim taˇkama H1 i H2 koje pripadaju ravni c π. D R S V T A P B Slika uz zadatak 63 ′ T Q C U Duˇi P Q i RS kao srednje linije trouglova ABC i ADC uporedne su ivici AC. CC ′ ne bi sadrˇala taˇku H. dve stranice BD i CD trougla BCD c upravne su na ravni π i prema tome medu sobom uporedne. CC ′ . pa sve prave odredene visinama AA′ . AC i BD s ortogonalnog tetraedra ABCD. U tom sluˇaju. DA. i DD′ ortogonalnog tetraedra c ABCD seku u istoj taˇki H. c Zadatak 63: Dokazati da kod ortogonalonog tetraedra srediˇta ivica i podnoˇja zas z jedniˇkih normala naspramnih ivica pripadaju jednoj sferi kojoj se srediˇte poklapa sa c s teˇiˇtem tog tetraedra. CC ′ i DD′ visine tetraedra ABCD. Otud sles c ′ ne pripada ravni π. Obeleˇimo sa AA′ .49 Dokaz: Kod ortogonalnog tetraedra sve nasprame ivice upravne su medu sobom. ravan π sadrˇi upravne AA′ i CC ′ na ravnima BCD i ABD. DD′ takode sadrˇe taˇku H. Dakle. Kako prava CC ′ seˇe obe prave AA′ i BB ′ koje duje da prava CC c se nalaze u ravni π. S. ˇto je nemogu´e. ona prodire ravan π u preseˇnoj taˇki c c ′ i BB ′ . BC. Istim postupkom dokazuje se da i prava DD ′ prodire ravan π u H pravih AA taˇki H. Kada prava. ortocentru tog tetraedra. Dokaˇimo da i z se seku prave AA prave CC ′ . a duˇi P S i QR kao srednje linije trouglova ABD i CBD uporedne su z ivici BD. ravan π sadrˇi upravne AA′ i c z BB ′ na ravnima BCD i ACD. sa H taˇku u kojoj z c ′ i BB ′ .

No podnoˇja visina z pojedinih pljosni su na Ojlerovim krugovima tih pljosni. pri ˇemu je linije AA c c AT ∗ = 3T ∗ A′ zatim AD′ = 2D′ Q i DA′ = 2A′ Q. pripadaju jednoj sferi λ c kojoj je srediˇte O′ izmedu ortocentra H i srediˇta O opisane sfere tetraedra pri ˇemu s s c ′ = 2O ′ H. S obzirom da su duˇi P R. Obe taˇke. 3. 2. Dokaˇimo joˇ da se srediˇte T sfere ω poklapa sa teˇiˇtem T ∗ tog tetraedra. Istim postupkom dokazuje se da je ˇetvorougao U SV Q pravougli paralelogram c kome su dijagonale QS i U V jednake. pa je T = T ′ . Ti . Teˇiˇne z s s zs zs ′ i DD ′ tetraedra ABCD seku se u taˇki T ∗ . Otud sleduje da se srediˇte T duˇi SQ poklapa sa taˇkom T ∗ . R. a polupreˇnik jednak tre´ini polupreˇnika opisane sfere tetraedra. 4) ortocentre. Ta sfera sadrˇi srediˇta stranica svih s z s pljosni tetraedra ABCD. O ortocentar. taˇka T je srediˇte duˇi OH. Q. teˇiˇta i srediˇta opisanih zs s krugova pljosni naspram temena A1 . ortocentri zs pljosni i taˇke koje dele duˇi ˇto spajaju ortocentar s temenima tako da odseˇci pri c z s c ortocentru budu dva puta manji od odseˇaka pri temenima. E1 O′ H T2 T T1 H1 A4 A2 H′ O A3 Slika uz zadatak 64 Dokaz: Obeleˇimo sa H. teˇiˇte i srediˇte opisane sfere ortogonalnog z zs s tetraedra A1 A2 A3 A4 . a sa Hi . T i T c s z z QS. a ta podnoˇja istovetna sa z podnoˇjima zajedniˇkih normala naspramnih ivica ortogonalnog tetraedra ABCD taˇke z c c sfere ω. taˇka Ti je na duˇi Oi Hi takva da je Hi Ti = 2Ti Oi . S. S obzirom c z . one se seku u izvesnoj taˇki T koja ih c polovi. V c s c pripadaju izvesnoj sferi ω kojoj je srediˇte T . c ′ . pa se i srediˇte sfere ω s z c s poklapa sa srediˇtem tetraedra ABCD. prema tome i Ojlerove krugove tih pljosni. Oi (i = 1. a c s z prema Ojlerovoj teoremi.50 Stoga su njegove dijagonale P Q i RS jednake. Prema zadatku 63. su srediˇta iste duˇi QS. U V sa zajedniˇkim srediˇtem T medu sobom jednake. one se seku u izvesnoj taˇki T ′ koja ih polovi. T . U . taˇke P . je OO c c c A1 i DT ∗ = 3T ∗ D′ . s Zadatak 64 : Dokazati da kod ortogonalnog tetraedra teˇiˇta pljosni.

S obzirom da je tetraedar ABCD ortogonalan. c c c Kako je taˇka O′ srediˇte duˇi HH ′ . a taˇka H ′ srediˇte duˇi O′ O. naime . H − T − H ′ c i Ai T = 3T Ti . tj. a upravna je na ivici BC i ravan β koja z sadrˇi ivicu BD. Kako je ravan α upravna na ivici BC. Iz Ai − T − Ti . OT = 3T O′ . duˇi Ai Ti seku se u taˇki T c z c tako da je Ai T = 3T Ti . Otud sledi da je tetraedar T1 T2 T3 T4 takode c ortogonalan da mu se ortocentar H ′ i srediˇte O′ opisane sfere nalaze na pravoj OH pri s ˇemu je H − T − H ′ . pa je c c AB 2 − AC 2 = BD2 − CD2 . imamo da je AD ⊥ BC i BD ⊥ AC. a upravna je na ivici AC. HT = 3T H ′ sledi da je HAi H ′ Ti . Ako su Ei taˇke duˇi HAi takve da je Ai Ei = 2Ei H. a uglovi Hi i Ti trapeza HH ′ Ti Hi pravi bi´e O′ Ti = O′ Hi . O − T − O′ i HT = 3T H ′ . HHi H ′ Ti . Stoga postoji ravan α koja sadrˇi ivicu AD. bi´e c c z c te taˇke simetriˇne taˇkama Ti u odnosu na O′ . razlika z kvadrata odstojanja svake njene taˇke od taˇaka B i C je stalna. Taˇke O′ i Ei su na stranicama OH i Ai H c z c takve da je OO′ = 2O′ H i Ai Ei = 2Ei H. pretpostavljaju´i z c da je tetraedar ABCD ortogonalan. . D A C B Slika uz zadatak 65 Dokaz: Dokaˇimo najpre da su navedeni uslovi potrebni.51 da se podnoˇja visina ortogonalnog tetraedra poklapaju sa ortocentrima odgovaraju´ih z c pljosni. Prema zadatku 52. dokaˇimo da je z AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 . pa je OAi = 3O′ Ei i prema tome polupreˇnik c sfere λ jednak tre´ini polupreˇnika sfere opisane oko tetraedra A1 A2 A3 A4 . prave Ai Hi se seku u taˇki H. bi´e srediˇte O′ sfere c s z c s z c s λ taˇka duˇi OH takva da je OO′ = 2O′ H. pa je T1 T2 T3 T4 tetraedar sliˇan i u sliˇnom poloˇaju s tetraec c z drom A1 A2 A3 A4 u odnosu na taˇku T . c s z c ′ je srediˇte sfere λ opisane oko tetraedra T T T T pa iz O ′ T = O ′ H sledi da Taˇka O c s 1 2 3 4 i i i taˇke Hi pripadaju sferi λ. S obzirom da je taˇka O′ srediˇte duˇi HH ′ . c c Zadatak 65: Dokazati da su potrebni i dovoljni uslovi pod kojima je tetraedar ABCD ortogonalan izraˇeni jednakostima z AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 . te i one pripadaju sferi λ.

52 i prema tome BD2 + AC 2 = CD2 + AB 2 . CD tetraedra ABCD c pripadaju izvesnoj sferi λ′ koja sadrˇi temena A. B ′ . Sad dokaˇimo da su navedeni uslovi dovoljni. B. pa su taˇke A i D u nekoj ravni α upravnoj na ivici BC. C ′ uporedna sa ravni π koja u temenu D dodiruje sferu opisanu oko c tetraedra ABCD. B ′ . S obzirom da je BD2 + AC 2 = CD2 + AB 2 bi´e c AB 2 − AC 2 = BD2 − CD2 . c iz jednakosti AD2 + BC 2 = AB 2 + CD2 sledi da je AB 2 − BC 2 = AD2 − CD2 . Zadatak 66: Ako su A′ . dokazati da je ravan π ′ odredena z taˇkama A′ . BD. Isto tako. C. C ′ taˇke u kojima ivice AD. Otuda je AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 . . pa c c je AB 2 − BC 2 = AD2 − CD2 . i prema tome AB 2 + CD2 = BC 2 + AD2 . pa su B i D u nekoj ravni β upravnoj na ivici AC. Stoga je AD ⊥ BC. Stoga je BD ⊥ AC. Otuda sledi da je tetraedar ABCD ortogonalan. dokaˇimo da iz jednakosti z z AD2 + BC 2 = BD2 + CA2 = CD2 + AB 2 sledi da je tetraedar ABCD ortogonalan. Isto tako. naime. razlika kvadrata odstojanja svake taˇke ravni β od taˇaka A i C je stalna.

a ravni A′ B ′ C ′ i A′′ B ′′ C ′′ uporedne. B ′ C ′ q. dokazati da su tetraedra ABCD prodiru dve sfere λ z trouglovi A′ B ′ C ′ i A′′ B ′′ C ′′ sliˇni. C ′′ taˇke u kojima ivice AD. B. B ′′ . . Kao u prethodnom primeru. te je A′ B ′ A′′ B ′′ . pa je ∠SDA ≡ ∠SDA′ . Kako su taˇke A. B. B ′ C ′ B ′′ C ′′ . dokazuje se da je A′ B ′ p. a k′ ⊂ A. B ′ . tj. prema tome. B ′′ C ′′ q. BD. S B. Iz uporednosti odgovaraju´ih stranica tih trouglova takode sleduje da su ravni A′ B ′ C ′ i A′′ B ′′ C ′′ medu c sobom uporedne. B. iπ Zadatak 67: Ako su A′ . C ′ A′ C ” A” .53 S D π A′ B A λ B ′ T π′ C′ C λ′ Slika uz zadatak 66 Dokaz: Ravan ABD ima sa sferom λ zajedniˇke taˇke A. CD c ′ i λ′′ koje sadrˇe temena A. B ′ na krugu k′ . B. B ′ . Otud sleduje da su odgovaraju´e stranice trouglova A′ B ′ C ′ c i A′′ B ′′ C ′′ medu sobom uporedne. C ′ . pa je ∠ABB ′ ≡ ∠ABD. a t′ ⊂ B ′ . ravan ABD ima sa ravni π zajedniˇku c c taˇku D. Otuda je ∠B ′ A′ D = ∠SDA′ . C ′′ A′′ r. C ′ A′ r i A′′ B ′′ p. pa je njegov spoljaˇnji ugao kod temena A′ jednak unutraˇnjem uglu kod temena s s ′ A′ D = ∠ABB ′ . q. r prave po kojima ravni ABD. A′ . CAD seku ravan koja u temenu D dodiruje sferu λ opisanu oko tetraedra ABCD. a sa sferom λ′ zac c jedniˇke taˇke A. a dve c c neparalelne prave s i t ravni π uporedne sa dvema pravama s′ i t′ ravni π ′ . a sa ravni π ′ zajedniˇke taˇke A′ i B ′ .A′ . D. A′ . c c Taˇka A je na polupravoj DA′ . Kako su ravni π i π ′ razliˇite. a c c taˇke A′ i B ′ unutraˇnje taˇke duˇi AD i BD. c Kako su uglovi ∠B ′ A′ D i ∠SDA′ naizmeniˇni i jednaki. bi´e ˇetvorougao ABB ′ A′ tetivan i konvec s c z c c ksan. D. BCD. Sem toga. ona seˇe ravni π i π ′ po c c c c pravama s i s′ . Taˇka D je na polupravoj BB ′ . Ako c c je S proizvoljna taˇka prave s one strane prave AD s koje nije B. a s′ ⊂ A′ . B ′ . B. Na isti naˇin dokazuje se da i ravan BCD seˇe ravni π i π ′ po upravnim pa je i s s c c pravama t i t′ pri ˇemu t ⊂ D. bi´e ∠ABD ≡ ∠SDA′ . B ′ . c c ′ . pa je ∠A′ B ′ C ′ ∼ ∠A′′ B ′′ C ′′ . C ′ i A′′ . B. c Dokaz: Neka su p. ∠B c obzirom da ravan π dodiruje sferu λ u taˇki D i prava s dodiruje krug k u taˇki D. ona seˇe sfere λ i λ′ po krugovima k i k′ pri c c c ˇemu k ⊂ A. bi´e ravni π c ′ medu sobom uporedne. C. pri ˇemu s ⊂ D. bi´e kraci DS i A′ B ′ upravni. prema tome.

D. R taˇke u kojima ivice AD. c D R P P ′ C Q R′ A Q′ B Slika uz zadatak 68 Dokaz: Dokaˇimo najpre da su uglovi kod temena P i P ′ trouglova P QR i P ′ Q′ R′ z jednaki. C a P ′ . P R i P ′ A. dokazati da su AD. R′ taˇke u kojima ivice z c ′ koja sadrˇi temena B. c c odakle sleduje da su i tre´i iviˇni uglovi jednaki. B. Kako je c c ∠DP Q ∼ ∠DBA i ∠DP R ∼ ∠DCA. bi´e c P Q : P D :: AB : BD i P R : P D :: AC : CD. P ′ Q′ . Stoga je ∠DP Q = ∠AP ′ Q′ . Q. P Q. C. AB. pa su isti podudarni. AC prodiru proizvoljnu sferu λ z trouglovi P QR i P ′ Q′ R′ sliˇni. tj. S obzirom na date pretpostavke neposredno zakljuˇujemo da su ˇetvorouglovi c c ′ Q′ konveksni i tetivni. a ivicama P D. te su im spoljaˇnji uglovi DP Q i AP ′ Q′ jednaABQP i BDP s ki istom naspramnom unutraˇnjem uglu.54 q p π r A′′ A′ A B D C ′′ B ′′ C′ B′ C Slika uz zadatak 67 Zadatak 68: Ako su P . da je ∠RP Q = ∠R′ P ′ Q′ . Q′ . . Triedri s temenima P i P ‘ . BD. P ′ R′ imaju jednaka po dva iviˇna ugla i diedri zahva´eni njima. CD tetraedra ABCD c prodiru proizvoljnu sferu λ koja sadrˇi temena A. Isto tako je s ∠DP R = ∠AP ′ R′ .

dokazati da je z s c presek svake sfere koja sadrˇi rub osnove te kupe s njenim omotaˇem krug ˇija je ravan z c c uporedna s ravni koja u taˇki S dodiruje sferu opisanu oko te kupe. i P Q : P R :: P ′ Q′ : P ′ R′ . P Q : P R :: (AB : CD) : (AC : BD). Isto tako je P ′ Q′ : P ′ R′ :: (AB : CD) : (AC : BD). Zadatak 69: Ako je kruˇna povrˇ (k) osnova i taˇka S vrh jedne kupe. Iz poslednjih dveju proporcija nalazimo da je P Q : P R :: P ′ Q′ : P ′ R′ . S obzirom da je kod trouglova ∠QP R = ∠Q′ P ′ R′ bi´e c ∠P QR ∼ ∠P ′ Q′ R′ .55 i prema tome. kupe s omotaˇem te kupe krug k c c . c S π k k′ Slika uz zadatke 69 i 70 Zadatak 70: Ako je kruˇna povrˇ (k) osnova i taˇka S vrh neke kupe. pri ˇemu krugovi k i k ′ pripadaju jednoj sferi. dokazati da je z s c presek svake ravni π ′ uporedne s ravni π koja u taˇki S dodiruje sferu opisanu oko te c ′ .

sedam ili osam z s z s sfera koje dodiruju ravni odredene pljosnima jednog tetraedra. DA c prostornog ˇetvorougla ABCD dodiruju izvesnu sferu λ pripadaju jednoj ravni. BC. s4 S2 S1 s2 s1 s3 Slika uz zadatak 71 s Dokaz: Skup srediˇta svih sfera koje dodiruju ravni odredene pljosnima ABC. dokaˇimo da i taˇka S pripada toj ravni. Zaista. s2 . ACD. Svaka od tih taˇaka jednako je udaljena od ravni svih pljosni c c c tetraedra. ukoliko postoje. ADB tetraedra ABCD su ˇetiri prave. Otuda sleduje da moˇe postojati pet. Jedna od pomenutih sfera nalazi se u gamom tetraedru. u osam taˇaka. to je upisana sfera tetraedra. u opˇtem sluˇaju postoji osam sfera. ˇest. u opˇtem c s sluˇaju. no takvih z pravih moˇe biti najviˇe tri. Napomena: Ravni odredene pljosnima tetraedra razlaˇu prostor na petnaest delova z i to na: 1 tetraedar. R odreduju izvesnu ravan π. Q. ˇto je nemogu´e. Obeleˇimo ih sa s1 . ako bi one c bile na jednoj pravoj imala bi ta prava sa sferom λ tri zajedniˇke taˇke. Zadatak 72: Dokazati da taˇke P . CD. s4 . to su spolja upisane sfere prvog reda. Q. S u kojima stranice AB. nalaze se po jedna u krovovima. R. c z c . s3 .56 Zadatak 71: Dokazati da u opˇtem sluˇaju postoji osam sfera koje dodiruju ravni s c odredene pljosnima jednog tetraedra. svaka od njih je srediˇte sfere koja dodiruje ravni svih pljosni s tog tetraedra. c c s c Stoga taˇke P . koje dodiruju ravni odredene s c pljosnima tetraedra ABCD. Q. s3 . Te ˇetiri prave c z c sustiˇu simetralne ravni τ1 i τ2 diedara odredenih ravnima pljosni ABC i BCD. 4 roglja. s4 moˇe da bude uporedna s jednom od ravni τ1 i τ2 . R sfere λ ne pripadaju jednoj pravoj. po jedna sfera nalazi se u svakom od zarubljenih rogljeva. Stoga. 4 zarubljena roglja i 6 krovova. prema tome. s2 . to su spolja upisane sfere drugoga reda nekog tetraedra. c Dokaz: Tri razne taˇke P . Neka od pravih s1 . i najzad ostale tri sfere.

dve taˇke D i A stranice AD pripadale ravni π. pa je AS z duˇi AS ′ prema ravni π. Ta’cke A. pa bi sve taˇke te c c stranice bile u ravni π. Zatim su taˇke B. R. pa z su nagibi tih duˇi prema ravni π jednaki. pa je A − S ′ − S ravan π u izvesnoj taˇki S c c c ili S − S ′ − D ili S ′ S. z c R. taˇka B s one strane ravni π s c c koje nije A. teme A bilo u ravni π. no krajevi Q i R jednakih duˇi CQ i z z CR pripadaju ravni π. a zatim da se prodorna z taˇka poklapa s taˇkom S. Zadatak 73: Odrediti potrebne i dovoljne uslove pod kojima postoji sfera koja dodiruje svih ˇest ivica tetraedra. Nijedno teme ˇetvorougla ABCD ne pripada ravni π. Zatim su taˇke C. bio bi ˇetvorougao ABCD ravan. pa je nagib duˇi DR prema ravni π ve´i od nagiba duˇi DS ′ prema ravni π. Tada c c c bi dve taˇke B i Q stranice BC pripadale ravni π. s . pa su nagibi duˇi CR i DR prema ravni π jednaki. ˇto je nemogu´e. pa c bi sve taˇke te stranice bile u ravni π. Iz A − S ′ − S z i A − S − D nalazimo da je DS<DS ′ . Q. Otud sleduje da taˇke P . B su na istoj pravoj. jer taˇke c z s c c A. pa bi sve taˇke te stranice bile u c c ravni π. i prema tome nagib duˇi AP prema ravni π manji od nagiba AS=AP . pa bi sve taˇke te stranice bile u ravni π. npr. Dakle. Stoga nije A − S ′ − S. Otud sleduje da duˇ AD prodire c z ′ . Najzad. taˇka C s one strane ravni π s koje nije B. C na jednoj pravoj. pa z c su nagibi duˇi BQ i CQ prema ravni π jednaki. c c c ako bi neko teme tog ˇetvorougla. pa su nagibi duˇi AP i BP z z prema ravni π jednaki. D pripadaju istoj pravoj. D na jednoj pravoj.57 D R C S S′ Q P A Slika uz zadatak 72 B U tom cilju dokaˇimo najpre da stranica AD prodire ravan π. te s obzirom na DR=DS imamo DR<DS ′ . ˇto je c c s suprotno pretpostavci. prema tome bi´e S ′ S. Obe taˇke S i S ′ su medu taˇkama A i D. Zatim bi dve taˇke C i R stranice CD pripadale ravni π. U tom sluˇaju je AS ′ <AS i c ′ <AP . S ′ . pa su nagibi tih duˇi prema ravni π jednaki. Zaista. S pripadaju c c jednoj ravni. imala bi stranica AB c dve taˇke A i P zajedniˇke s pravom π. no krajevi P i Q jednakih duˇi BP i BQ pripadaju ravni π. P . Istim postupkom dokazuje se da nije ni S − S ′ − D. Pretpostavimo da je A − S ′ − S. nagib duˇi z c z z AS ‘ prema ravni π je ve´i od nagiba duˇi DS ′ prema ravni π. Stoga je taˇka A izvan ravni π. taˇka D s one strane ravni π s c c koje nije C. pa su taˇke A i D s raznih strana ravni π. Dakle. Q.

da bi postojala sfera koja dodiruje svih ˇest ivica tetraedra. AQ′ . BC. 2 2 . Ako sa R i R′ obeleˇimo taˇke u kojima krugovi upisani u trouglove ABC i ABD dodiruju z c stranicu AB. D P′ Q A Q′ R R′ C P B Slika uz zadatatk 73 Stoga. CD. imamo da je AR = 1 1 (AB + AC − BC) i AR′ = (AB + AD − BD). Otuda je AB + CD = AR + RB + CR′ + R′ D = AP ′ + P ′ D + BP + P C = AD + BC. Q′ . R′ dodirne taˇke te sfere s ivicama AB. Isto tako je AB + CD = AC + BD. BD. imamo da je AP ′ = AQ = AR. pa je AB + CD = BC + AD = AC + BD. z c AD. P ′ .58 Dokaz: Pretpostavimo da postoji sfera σ koja dodiruje svih ˇest ivica tetraedra s ABCD. dokaˇimo da postoji sfera koja dodiruje sve njegove ivice. DP ′ = DQ′ = DR′ . R. CA. AR odseˇci na tangentama kroz taˇku z c c A na sferu σ. potrebno je da zbirovi s naspramnih ivica tog tetraedra budu medu sobom jednaki. Iz z jednakosti AD + BC = BD + CA sledi da je AB + AC − BC = AB + AD − BD. Isto tako je BP = BQ′ = BR. CP = CQ = CR′ . S obzirom da su duˇi AP ′ . pretpostavljaju´i da su zbirovi naspramnih ivica tetraedra ABCD c medu sobom jednaki. obeleˇimo sa P . Q. naime. Dokaˇimo da je taj uslov z i dovoljan.

AD. dakle z i sferu σ u taˇki R′ . S obzirom da krugovi P QR i P ′ Q′ R upisani u trouglove ABC i c ABD dodiruju pravu AB u istoj taˇki. AD.Q′ . BD.R′ . CD c c taˇke P . c Zadatak 74: Odrediti potrebne i dovoljne uslove pod kojima postoji sfera koja dodiruje tri ivice tetraedra i produˇenja ostalih triju ivica. krugovi upisani u troc uglove ABC i ABD dodiruju stranicu AB u istoj taˇki R. Otuda sledi da se taj krug taˇkama P i Q c poklapa s upisanim krugom trougla BCD. BC. Na isti naˇin dokazuje se da i c c krugovi upisani u bilo koje druge dve pljosni tetraedra dodiruju zajedniˇku stranicu tih c pljosni u istoj taˇki. DP ′ = DB ′ = DC ′ . pa je stav dokazan. potrebno je da razlike naspramnih ivica tog tetraedra budu medu sobom jednake. R. CD tetraedra ABCD.CA. imamo da je AP ′ = AQ = AR.Q′ . oni odreduju neku sferu σ.R.59 pa je AR = AR′ .P ′ . AD. CA. Otuda je AD − BC = DP ′ − AP ′ − BP − CP = DQ′ − BQ′ − AQ − CQ = BD − AC.BD tetraedra ABCD u taˇkama P . BP = BQ′ = BR. Q. Stoga. AB i produˇenja ivica ′ . . Ta sfera dodiruje pet c ivica BC. P c D Q A R P′ B Q′ P C R′ Slika uz zadatak 74 Kao u prethodnom zadatku. Stoga su taˇke R i R′ istovetne. z z Dokaz: Pretpostavimo da neka sfera σ dodiruje ivice BC. duˇ CD dodiruje taj krug.P ′ .Q. Isto tako je AD − BC = CD − AB. da bi postojala sfera koja dodiruje tri ivice i produˇenja ostalih triju ivica tetraz edra. Stoga sfera σ dodiruje dve ivice tetraedra.Q. BD.AB. Q′ . R ′ . Sfera σ dodiruje c ivice BC i BD u taˇkama P i Q′ . CA. ona seˇe pljosan BCD po krugu koji u c c ′ dodiruje stranice BC i BD trougla BCD. CP = CQ = CR′ . respektivno u taˇkama P .R. prema tome. Na taj naˇin dobijamo na ivicama AB. prema tome. prema tome.

prave P P ′ . Pri tome je ˇetvorougao P QP ′ Q′ konveksan. AD. AD. Na isti naˇin dokazujemo da i prava RR′ seˇe prave P P ′ i QQ′ . R. CD tetraedra ABCD. dokazati da je zbir diedara koji odgovaraju pravim dvema naspramnim ivicama jednak zbiru diedara koji odgovaraju drugim dvema naspramnim ivicama tog tetraedra. R′ taˇke u kojima poluupisana sfera ω dodiruje c ivice BC. odnosno produˇenja ivica s z tetraedra. RR′ seku se u jednoj taˇki. c Dokaz: Neka su P . CA. Iz jednakosti AD + BC = BD + CA sledi da je AB + AC − BC = AB + AD − BD. imamo da je c AR = 1 1 (AB + AC − BC) i AR′ = (AB + AD − BD). QQ′ . Prema zadatku 72. Q. Q′ u kojima stranice BC. c Zadatak 76: Ako je zbir dveju naspramnih ivica jednak zbiru drugih dveju naspramnih ivica tetraedra. AB. CA. Q′ . BD.60 Na analogan naˇin kao u prethodnom zadatku dokazuje se da je ovaj uslov i dovoljan. Zadatak 75: Dokazati da se prave koje spajaju dodirne taˇke sfere s naspramnim c ivicama tetraedra seku u jednoj taˇki. taˇke P. Q. Dokaz: Neka je kod tetraedra ABCD zbir naspramnih ivica BC i AD jednak zbiru naspramnih ivica CA i BD. 2 2 . Te sfere nazivamo poluupisanim sferama tetraedra. c Napomena: Postoji najviˇe pet sfera koje dodiruju ivice. c c S obzirom da prava RR′ ne pripada ravni π. c P ′ . D P′ B′ C′ A R B Slika uz zadatak 76 Q′ Q O D′ P A′ C Ako su R i R′ taˇke u kojima krugovi ABC i ABD dodiruju stranicu AB. P ′ . DB prostornog ˇetvorougla BCAD dodiruju c sferu ω pripadaju izvesnoj ravni π. te se c prave P P ′ i QQ′ seku.

Otuda sledi da su desne strane jednakosti (1) i (2) medu sobom jednake. prema tome. ∠C ′ Q′ O = ∠C ′ P ′ O. ABC. sa S i S1 srediˇta tih krugova. te pripadaju c jednoj sferi ω koja dodiruje ivice BC. D′ njene upravne projekcije na pljosnima z s BCD. = = (1) (2) △OQ′ C ′ ∼ △OP ′ C ′ . C ′ . imamo da je ∠B ′ P ′ C ′ + ∠A′ P D′ = ∠B ′ P ′ O + ∠OP ′ C + ∠A′ P O + ∠OP D′ ∠C ′ Q′ A′ + ∠B ′ OD′ = ∠C ′ Q′ O + ∠OQ′ A′ + ∠B ′ QO + ∠OQD′ S obzirom da je △OQD ∼ △OP D′ .61 pa je AR = AR′ . a sa n i n1 prave kroz S i S1 upravne na s . △OP ′ B ∼ △OQB ′ . krugovi c upisani u trouglove ABC i ABD dodiruju stranicu AB u istoj taˇki R. DAB. CA. c Obeleˇimo sa k i k1 krugove opisane oko pljosni ABCD i z ABB1 A1 . Ako c obeleˇimo sa O srediˇte sfere ω i sa A′ . Q. ∠A′ P O = ∠A′ Q′ O. A1 D1 B1 C1 O S2 S D S1 A B C Slika uz zadatak 77 Dokaz: Neka je ABCDA1 B1 C1 D1 heksaedar kome su sve pljosni tetivni ˇetvorouglovi. △OP A ∼ △OQ′ A′ . Q′ . dokazati da njegova c temena pripadaju jednoj sferi. P ′ . Zadatak 77: Ako su sve pljosni heksaedra tetivni ˇetvorouglovi. = = bi´e c ∠OQD′ = ∠OP D′ . ∠B ′ P ′ O = ∠OQB ′ . Otuda sledi da su taˇke R i R′ istovetne. pa je ∠B ′ P ′ C ′ + ∠A′ P D′ = ∠C ′ Q′ A′ + ∠B ′ OD′ . Stoga je i zbir diedara koji odgovaraju naspramnim ivicama AD i BC jednak zbiru diedara koji odgovaraju naspramnim ivicama BD i AC. B ′ . BD u izvesnim taˇkama P. AD. CDA.

Taˇke prave n jednako su udaljene od c temena A. B1 . C. te postoji krug k2 koji sadrˇi c z njegova temena. B. A1 . Istim postupkom dokazuje se da taˇka D1 pripada sferi ω. z s c z c Saglasno pretpostavci. BC. B′ C B A1 O A B1 A′ D Slika uz zadatak 78 Dokaz: Obeleˇimo sa A′ i B ′ taˇke u kojima prave OA i OB prodiru ravni α i β. (Salmonova teorema). Sad se istim postupkom dokazuje da prava n2 seˇe obe prave n i n1 . B. D. Neka je S2 srediˇte toga kruga. prava n2 seˇe n i n1 u taˇki O. Kako c prava n2 seˇe prave n i n1 . B1 . te s obzirom da su upravne na ravnima krugova k i k1 koje z se seku po pravoj AB. D. Ta taˇka jednako je c c udaljena od taˇaka A. Dokaˇimo da i taˇke C1 . bi´e c OA : OB = OB ′ : OA′ . DA. C. Iz sliˇnosti trouglova OAA1 i OBB1 sledi da je c OA : OB = OA1 : OB1 (2) (1) . B1 . prema tome.D1 pripadaju sferi ω. A1 . A1 pa je prava n1 c presek simetralnih ravni duˇi AB. D pa je prava n presek simetralnih ravni duˇi AB. r). BB1 . z Isto tako. B1 A1 . Tim je stav dokazan. B. B. S obzirom da je OC = OC1 . a n2 prava kroz S2 upravna na ravni s kruga k2 . A1 A. a ne pripada simetralnoj ravni duˇi AB u kojoj se nalaze n c z i n1 . Dakle. obe prave n i n1 pripadaju z simetralnoj ravni duˇi AB. bice i C1 taˇka sfere c c c ω. C. c Zadatak 78: Ako su α i β polarne ravni dveju taˇaka A i B u odnosu na sferu σ(O. one se seku i medu sobom u nekoj taˇki O. Najpre dokaˇimo da se prave n i n1 seku u taˇki koja je jednaz c ko udaljena od temena A. dokazati da je z c OA : AC = OB : BD. a koja sadrˇi pomenutih ˇest taˇaka. ˇetvorougao BCC1 B1 je tetivan. c a C i D podnoˇja upravnih iz taˇaka A i B na ravnima β i α. a z c sa A1 i B1 upravne projekcije taˇaka A i B na pravama OB i OA.62 ravnima krugova k i k1 . S obzirom da je c OA · OA′ = OB · OB ′ . CD. postoji sfera ω kojoj je srediˇte c s O. taˇke prave n1 jednako su udaljene od temena A.

. bi´e c c c 2 2 O1 P 2 − r1 = O2 P 2 − r2 . a sa r1 i r2 polupreˇnike dveju sfera σ1 i σ2 . tj.63 Iz dobijenih jednakosti (1) i (2) nalazimo da je OA : OB = (OA1 − OB ′ ) : (OB1 − OA′ ) = A1 B ′ : B1 A′ = AC : BD. Zadatak 79: Dokazati da je skup svih taˇaka kojima su potencije u odnosu na dve c date sfere medu sobom jednake. Stoga. Zadatak 80: Dokazati da je razlika potencija neke taˇke P u odnosu na dve date sfere c ω1 i ω2 jednaka dvostrukom proizvodu duˇi koja spaja srediˇta tih sfera i odstojanja taˇke z s c P od radikalne ravni tih dveju sfera. skup c svih taˇaka ˇije su potencije u odnosu na sfere σ1 i σ2 jednake je izvesna ravan upravna c c na pravoj O1 O2 . P D1 D2 O1 σ1 π O2 σ2 Slika uz zadatak 79 z s c Dokaz: Ako obeleˇimo sa O1 i O2 srediˇta. Obrnuto. 2 2 O1 P ′2 − r1 = O2 P ′2 − r2 . ravan upravna na pravoj koja je odredena srediˇtima s tih dveju sfera. ako je P ′ bilo koja taˇka ravni π. 2 2 O1 P 2 − O2 P 2 = r1 − r2 . bice c 2 2 O1 P ′2 − O2 P ′2 = r1 − r2 . pa su sve taˇke s z c jednakim potencijama u odnosu na sfere σ1 i σ2 u izvesnoj ravni π koja je upravna na pravoj O1 O2 . tj. Iz ove jednakosti sledi da je razlika kvadrata duˇi O1 P i O2 P stalna. pa su potencije taˇke P ′ u odnosu na sfere σ1 i σ2 medu sobom jednake. i sa P taˇku ˇije su potencije u odnosu na sfere σ1 i σ2 medju sobom jednake.

dokazati da su radikalne ravni tih sfera medu sobom uporedne ili istovetne. a Q i R podnoˇja upravnih iz taˇke P na ravni π i pravoj O1 O2 i O taˇka u kojoj prava z c c O1 O2 prodire ravan π. Ako su srediˇta triju sfera kolis nearne taˇke. c Otuda sledi da ta taˇka pripada i ravni π3 . bilo koja taˇka prave s ima jednake potencije kako u odnosu na sfere ω2 i ω3 . O2 . O3 nisu kolinearne. ω2 . c Dokaz: Neka su O1 . Dokaz: S obzirom da razlika potencija neke taˇke u odnosu na dve sfere ω1 i ω2 zac visi samo od odstojanja te taˇke od radikalne ravni tih sfera. ω3 . r1 i r2 polupreˇnici i π radikalna ravan sfera ω1 i ω2 . Zadatak 82: Dokazati da se radikalne ravni triju sfera s nekolinearnim srediˇtima s seku po jednoj pravoj. ravan uporedna s radikalnom ravni tih dveju sfera. a π1 . π3 radikalne ravni s sfera ω2 i ω3 . π2 . prave O2 O3 i O3 O1 c se seku. π2 . pa se radikalne ravni π1 . u c odnosu na dve sfere ω1 i ω2 stalna. ω3 i ω1 . Ako taˇke O1 . pa su potencije te taˇke jednake i u odnosu na sfere ω1 i ω2 . Zadatak 81: Dokazati da je skup svih taˇaka prostora kojima je razlika potencija. pa se i ravni π1 i π2 upravne na njima seku po nekoj pravoj s. radikalnoj osi tih triju sfera. ω1 i ω2 . imamo da je 2 2 2 2 (O1 P 2 − r1 ) − (O2 P 2 − r2 ) = (O1 P 2 − O2 P 2 ) − (r1 − r2 ) = (O1 R + RO2 )(O1 R − RO2 ) − (O1 O + OO2 )(O1 O − OO2 ) = O1 O2 [(O1 R − O1 O) + (OO2 − RO2 )] = O1 O2 (OR + OR) = 2O1 O2 · OR = 2O1 O2 · P Q. skup svih taˇaka prostora c c kojima je razlika potencija u odnosu na dve sfere ω1 i ω2 stalna je ravan uporedna sa radikalnom ravni tih dveju sfera.64 Q P O1 O R O2 ω2 ω1 π Slika uz zadatak 80 s c Dokaz: Ako su O1 i O2 srediˇta. O3 srediˇta triju sfera ω1 . Prema tome. tako i u c odnosu na sfere ω3 i ω1 . O2 . π3 pomenutih c = (O1 R2 − O2 R2 ) − (O1 O2 − O2 O2 ) .

radikalnom srediˇtu tih sfera. ω2 . ω4 . s4 radikalne ose z sfera ω2 . ω4 ˇetiri sfere sa nekomplanarnim srediˇtima O1 . O2 . Ako su srediˇta O1 . s π2 . one su medu sobom uporedne. ω3 na jednoj pravoj.O4 seku u jednoj taˇki . c s2 . c s Dokaz: Ako su ω1 . ω4 . ω1 . ω4 .O2 . pa se sve radikalne ose kao i sve radikalne ravni sfera ω1 . ω2 . radikalnoj osi tih triju s sfera. π3 tih sfera upravne su na toj pravoj. s2 pripadaju radikalnoj pravoj sfera ω3 . ω1 . ω4 seku u jednoj taˇki. O2 . ω3 s nekolinearnim srediˇtima seku po jednoj pravoj. s3 . ω2 . Obeleˇimo sa s1 . B ′ dva para inverznih taˇaka u odnosu na sferu σ(O. ω3 . ω2 . c prema prethodnom zadatku. prema tome. radikalnom srediˇtu tih sfera. taˇka S ima jednake potencije c c u odnosu na sfere ω1 . O3 sfera ω1 . ω4 . ω2 . ω2 . c s O4 i nikoje tri nisu od taˇaka O1 . ω3 . OA · OB A′ A O B B′ σ Slika uz zadatak 84 Dokaz: Iz jednakosti uglova AOB i B ′ O′ A′ i iz jednakosti OA · OA′ = OB · OB ′ . ili se dve odnosno sve tri poklapaju. Stoga se. radikalne ravni bilo kojih triju od sfera ω1 . s2 . tj. ω3 . O3 . OA : OB = OB ′ : OA′ . A′ i B. O4 ne pripadaju jednoj pravoj. r). O3 . Otuda sledi da taˇka S pripada svim pravama s1 . Pri tome. pa se i prave s1 . ω4 seku po jednoj pravoj radikalnoj osi tih triju sfera. ω4 . ω2 . ω3 . ω3 . ω3 . s2 seku u nekoj taˇki S. a upravne su na ravnima O2 O3 O4 i O3 O4 O1 koje se seku.65 sfera ω1 . ω2 .O3 . c s Zadatak 84: Ako su A. O2 . s3 . ω1 . c dokazati da je: r2 A′ B ′ = AB · . c s Zadatak 83: Dokazati da se radikalne ravni ˇetiri sfera sa nekim planarnim srediˇtima O1 . radikalne ravni π1 . s4 i svim radikalnim ravnima sfera ω1 . ω2 . ω3 . ω4 . Radikalne ose s1 . ω3 .

imamo da je ravni α. r) takode ravan lik ili sfera. i obrnuto. z z s A′ B ′ = AB · OB ′ OA P α′ ρ O Q ′ P′ α A ′ A Q Slika uz zadatak 85 Dokaz: Ako ravan α sadrˇi srediˇte O sfere σ. pa je AB : A′ B ′ = OA : OB ′ Otuda je A′ B ′ = AB · i prema tome r2 . a sa A c c OA · OA′ = OP · OP ′ . a Q taˇka u α z c c c kojoj prava OQ′ seˇe ravan α . pa je inverzan lik ravni α u odnosu na sferu σ c ta ista ravan. pa je OA : OB = OP ′ : OA′ . saglasno definiciji . S obzirom da je ∠OAP prav. prema tome da li ravan α sadrˇi ili ne sadrˇi srediˇte sfere σ. svaka taˇka Q′ ravni c c α je inverzna nekoj taˇki Q te iste ravni. imamo da je c ∠OAQ = ∠OQ′ A′ i ∠AOQ = ∠Q′ OA′ .66 sledi da je △AOB ∼ △B ′ O′ A′ . . svakoj taˇki P z s c ravni α odgovara taˇka P ′ koja takode pripada ravni α. sa P proizvoljnu taˇku z z c c ′ i P ′ taˇke inverzne taˇkama A i P u odnosu na sferu σ. Stoga je taˇka P ′ na sferi c ′ kojoj je duˇ OA′ preˇnik. z s Ako obeleˇimo sa A podnoˇje upravne iz taˇke O na ravni α. i njemu jednak ∠OP ′ A′ je prav. OA · OB Zadatak 85: Dokazati da je inverzan lik ravan α u odnosu na sferu σ(O. Sada pretpostavimo da ravan α ne sadrˇi srediˇte O sfere σ. Sem toga je ∠AOP = ∠P ′ O′ A′ . Obrnuto. pa je △OAP ∼ △OP ′ A′ i prema tome ∠OAP = ∠OP ′ A′ . ako je Q′ bilo koja taˇka sfere α′ .

i njemu jednak ugao P ′ A′ O je prav. pa je △AOP ∼ △P ′ OA′ . tj. a sa A z c c c taˇkama A i P u odnisu na sferu σ. pa je taˇka Q′ inverzna sa taˇkom Q u odnosu na sferu σ. prema tome da li sfera ω sadrˇi ili ne sadrˇi srediˇte sfere σ. inverzan lik c c ravni α koja ne sadrˇi srediˇte O inverzije je sfera α kojoj je duˇ OA′ preˇnik. OA · OA′ = OQ · OQ′ . z s z c Zadatak 86: Dokazati da je inverzan lik sfere ω u odnosu na neku sferu σ(O. S obzirom da je ugao AOP prav .67 pa je △OAQ ∼ △OQ′ A′ . z z s P′ σ ω P O Q Q ′′ P ′′ S′ ω′ Q′ Slika uz zadatak 86 Dokaz: Analizirajmo najpre sluˇaj kada sfera ω sadrˇi srediˇte O sfere σ. ako je Q′ sfere ω pripadaju ravni ω c proizvoljna taˇka ravni ω ′ i Q taˇka u kojoj prava OQ′ seˇe sferu ω. Prema tome. imamo da je c OA · OA′ = OP · OP ′ i ∠AOP = ∠P ′ OA′ . . Otuda sledi da inverzne taˇke svih taˇaka c c ′ koja je u taˇki A′ upravna na pravoj OA. i prema tome ∠AP O = ∠P ′ A′ O. i ∠AQO = ∠Q′ A′ O. OA · OA′ = OQ · OQ′ . imamo da je c c c ∠AOQ = ∠Q′ OA′ pa je △AOQ ∼ △Q′ OA′ . Obrnuto. r) ravan ili sfera . Ako c z s ′ i P ′ taˇke inverzne s obeleˇimo sa OA preˇnik i sa P proizvoljnu taˇku sfere ω. tj. Otuda je OA : OQ′ = OQ : OA′ . Otuda je OA : OQ = OQ′ : OA′ .

z s Zadatak 87: Dokazati da je ugao pod kojim se seku krugovi opisani oko dveju pljosni tetraedra jednak sa uglom pod kojim se seku krugovi opisani oko druge dve pljosni tog tetraedra. S s c c obzirom da krugovi ABD. Prema tome. C ′ taˇke inverzne taˇkama A. njima inverzni z s . D ω A′ B ′ C′ A B C Slika uz zadatak 87 Dokaz: Obeleˇimo sa ABCD proizvoljan tetraedar. imamo da je OQ′ : OQ′′ = r 2 : t2 pa je OQ · OQ′ = r 2 . inverzan lik c c sfere koja ne sadrˇi srediˇte inverzije je takodje sfera. imamo da je c c OP · OP ′ = r 2 i OP · OP ′′ = t2 gde je t2 potencija taˇke O u odnosu na sferu ω. sa ω bilo koju sferu kojoj je z srediˇte D. BCD. Prema tome. Sad pretpostavimo da sfera ω ne sadrˇi srediˇte O sfere σ. pa se inverzne taˇke svih taˇaka sfere ω u odnosu na sferu σ nalaze na izvesnoj sferi ω ′ c c koja je homotetiˇna sa sferom u odnosu na taˇku O. Obrnuto. inverzan lik sfere c c ω koja sadrˇi taˇku O u odnosu na sferu σ je ravan ω ′ koja je u taˇki A′ upravna na z c c pravoj OA. C u odnosu na sferu ω. Q′′ njoj hipotetiˇna taˇka na sferi ω i Q druga zajedniˇka taˇka prave OQ′′ sa c c c c sferom ω . i OQ · OQ′′ = t2 . CAD sadrˇe srediˇta D te inverzije. z s Ako je P proizvoljna taˇka sfere ω. ako je Q′ bilo koja taˇka c c c sfere ω ′ . B ′ . a P ′ njena inverzna taˇka u odnosu na sferu σ i P ′′ c c druga zajedniˇka taˇka prave OP sa sferom. Stoga je taˇka Q′ inverzna s taˇkom Q u odnosu na sferu σ. a sa A′ .68 pa je taˇka Q′ inverzna s taˇkom Q u odnosu na sferu σ. B. Stoga je c OP ′ : OP ′′ = r 2 : t2 .

Ako je k mali krug sfere c σ. Neka je π ravan koja je uporedna na dijametru ST sfere σ u nekoj taˇki. Dirka kruga k u taˇki S uporedna je sa pravom k′ . C ′ A′ . S σ k O Q P Q′ T P′ π k′ Slika 1 uz zadatak 88 Dokaz: Analizirajmo najpre sluˇaj kada krug k sadrˇi srediˇte S stereografskog proc z s jektovanja. Obrnuto. a α ravan kruga k. No ugao pod kojim se seku krug A′ B ′ C ′ i prava A′ B ′ jednak je uglu pod kojim se seku prave B ′ C ′ i C ′ A′ . Otud sleduje da c c stereografske projekcije svih taˇaka kruga k pripadaju pravoj k′ . na primer T .69 likovi su prave A′ B ′ . Dve razne ravni π i α imaju zajedniˇku taˇku P ′ . dakle seku se po nekoj pravoj k′ c c koja sadrˇi taˇku P ′ . prava SQ′ je razliˇita od dirke kruga k u taˇki S. ugao pod kojim se seku krugovi ABC i ABD jednak je uglu pod kojim se seku krug A′ B ′ C ′ i prava A′ B ′ . a ugao pod kojim se seku krugovi BCD i CAD je jednak uglu pod kojim se seku prave B ′ C ′ i C ′ A′ . prema tome da li krug k sadrˇi ili ne sadrˇi srediˇte tog stereografskog z z s projektovanja. prema tome. z c c ona projektuje taˇku S kruga k u beskrajno daleku taˇku prave k′ . Naprotiv. s c s tj. prema c c c tome ona seˇe krug k u joˇ nekoj taˇki Q. prema tome. pa je i ugao pod kojim se seku krugovi ABC i ABD jednak uglu pod koji se seku krugovi BCD i CAD. ako je Q′ c proizvoljna taˇka kruga k′ . B ′ C ′ . krug ABC ne sadrˇi taˇku D′ pa je njegov z c lik takode krug A′ B ′ C ′ . Zadatak 88: Dokazati da je stereografska projekcija kruga k koji se nalazi na sferi σ prava ili krug. Otuda sleduje da je stereografska projekcija kruga koji sadrˇi c z srediˇte S projektovanja prava linija. Stoga je taˇka Q′ stereografska projekcija c s c c izvesne taˇke Q kruga k. s Sad pretpostavimo da krug k ne sadrˇi srediˇte S projektovanja. dirka sfere σ u taˇki S. S obzirom da taˇka S nije na krugu k. Neka je π ravan koja z s je upravna na dijametru ST sfere σ u nekoj taˇki. Kako je inverzno preslikavanje konformno. dakle prodire tu c ravan u nekoj taˇki V ′ . prava c c SP zahvata sa pravom ST oˇtar ugao. Neka je V vrh te konusne s povrˇi. ona prodire ravan π u nekoj taˇki s c P ′ . c . prava SV nije izvodnica te konusne povrˇi. Stoga prava SV nije uporedna s ravni π. Ako je P proizvoljna taˇka kruga k razliˇita od S. c recimo T . postoji konusna povrˇ koja dodiruje sferu σ po tom krugu.

. Dokaˇimo da je prava P1 taˇka c z c ′ kruga k. Obeleˇimo sa Q1 taˇku u kojoj prava kroz taˇku V uporedna sa pravom V ′ P1 z c c ′. seˇe pravu SP1 c ′ S obzirom da je △SV ′ P1 ∼ △SV P1 imamo da je ′ V ′ P1 : V P1 = SV ′ : SV. pa je V ′ P ′ = V Q SV ′ SV ′ =VP . a polupreˇnik s c r′ = V P SV ′ . prema tome. pa je z c V Q = V P. prema z c tome stereografsko projektovanje svih taˇaka kruga k iz taˇke S na ravan π pripadaju c c izvesnom krugu k′ kome je srediˇte V ′ . iz istih razloga prava SP prodire ravan π u nekoj c ′ . Obeleˇimo sa Q taˇku u kojoj prava kroz taˇku V uporedna s pravom V ′ P ′ taˇki P c z c c seˇe pravu SP ′ . Pri tome je △RSP ∼ △V QP . imamo da je V ′ P : V Q = SV ′ : SV. ako je P1 bilo koja taˇka kruga k′ . ona prodire tu sferu u nekoj taˇki P1 . SV SV Iz ove jednakosti sleduje da duˇ V ′ P ′ ne zavisi od izbora taˇke P na krugu k. SV ′ ′ Obrnuto. Kako je △SV ′ P ′ ∼ △SV Q. Duˇi RS i RP su jednake kao odseˇci na tangentama sfere σ. a sa R taˇku u kojoj prava kroz S uporedna s pravom V Q seˇe pravu c c c V P . a prava SP1 ne dodiruje sferu σ u taˇki c c S. pa je RS : RP = V Q : V P.70 S σ Q O k V P T P′ V′ π Slika 2 uz zadatak 88 k′ R Ako je P proizvoljna taˇka kruga k.

Iz ove jednakosti sledi da duˇ V ′ P ′ ne zavisi od poloˇaja taˇke P z z c na krugu k. prava SP ′ ne dodiruje sferu σ u taˇki SV c c 1 1 S. i prema tome P1 taˇka kruga k. Otuda je prava R1 P1 dirka sfere σ. prema tome. Obrnuto. Ako je P proizvoljna taˇka kruga k. pa je P1 taˇka kruga k. pa je z c c QP ′ = P Q. pa je P R : RS = P Q : QP ′ . c Ako je k veliki krug sfere σ. postoji cilindriˇna provrˇ koja dodiruje sferu σ po krugu c s k. Dokaˇimo da je P1 taˇka kruga k. iz istih razloga prava SP prodire c c ′ . SV SV ′ SV Otuda i iz jednakosti ′ V ′ P1 = V P sledi da je V P1 = V P. stereografske projekcije svih taˇaka kruga k iz taˇke S na c c ravan π pripadaju izvesnom krugu k′ kome je srediˇte V ′ . i prema tome ′ ′ R1 S : R1 P1 = V ′ P1 : V ′ P1 = V ′ S. pa je ′ △P1 R1 S ∼ △SV ′ P1 . pa je i RS = RP . ona prodire ravan c s c π u nekoj taˇki V ′ . c z c Obeleˇimo sa Q1 i R1 taˇke u kojima prava kroz taˇku P1 uporedna s pravom SV ′ seˇe z c c c ′ P ′ i pravu kroz taˇku S uporednu s pravom V ′ P ′ . Stoga je svaka taˇka kruga k′ c c stereografska projekcija neke taˇke kruga k. ona prodire istu u nekoj taˇki P1 . Obeleˇimo sa Q i R taˇke u kojima izvodnice cilindriˇne povrˇi ravan π u nekoj taˇki P c z c c s kroz taˇku P seˇe pravu V ′ P ′ i pravu kroz taˇku S uporednu s pravom V ′ P ′ . imamo da je V ′ P ′ : SV = QP ′ : P Q. Kako je △SP ′ V ∼ △P QP ′ . Pri tome je pravu V 1 c 1 ′ △P1 R1 S ∼ △P1 Q1 P1 ′ ′ i △P1 Q1 P1 ∼ △SV ′ P1 . ako je P ′ bilo koja taˇka kruga k ′ . Stoga je c svaka taˇka kruga k′ stereografska projekcija neke taˇke kruga k. pa je V ′ P ′ = SV . pa je V P1 dirka sfere σ. Pri tome c c c je △RSP ∼ △QP ′ P . prema tome. Duˇi P R i RS su jednake kao odseˇci na tangentama sfere σ kroz taˇku R. da je ′ V ′ P1 = V P1 SV ′ . S obzirom da taˇka S nije na krugu k prava kroz taˇku S uporedna sa izvodnicama c c pomenute cilindriˇne povrˇi nije dirka sfere σ u taˇki S.71 tj. c c . prema tome. a polupreˇnik jednak duˇi s c z ′ .

c Zadatak 89: Ako krug k i prava p pripadaju izvesnoj ravni α. Obeleˇimo sa S taˇku kojoj ravan π1 dodiruje z c sferu σ.72 S σ R O P P1 k1 R1 T V′ Q π P ′ k′ Q1 ′ P1 Slika 3 uz zadatak 88 Prema tome. prava p nema ni sa c c sferom σ zajedniˇkih taˇaka. a sa krugom k nema zajedniˇkih taˇaka. a nemaju zajedniˇkih taˇaka. . centralna projekcija kruga k iz taˇke S na z c c . a centralna projekcija prave p iz taˇke c c S na ravan π bude beskrajno daleka prava ravni π. S obzirom da se prava p z nalazi u ravni kruga k. Krug k sfere σ ne sadrˇi taˇku S pa je prema zadatku . α p π1 k σ S k′ π Slika uz zadatak 89 Dokaz: Neka je σ proizvoljna sfera koja sadrˇi krug k. stereografska projekcija kruga k sfere σ koji ne sadrˇi srediˇte projektoz s vanja je takode krug. dokazati da postoje u prostoru takva ravan π i taˇka S da centralna projekcija c c kruga k iz taˇke S na ravan π bude takode krug. Stoga postoje dve ravni koje sadrˇe pravu p i dodiruju c c z sferu σ. a sa π ravan koja dodiruje sferu σ a uporedna je sa ravni π1 . . . Neka je π1 bilo koja od njih.

a c c centralna projekcija p′ prave p iz taˇke S na ravan π bude beskrajno daleka prava ravni c π. F p E S D A P C′ D′ C k B π P′ A ′ B′ k ′ Slika uz zadatak 90 Dokaz: Neka su AC i BD bilo koje dve tetive kruga k koje sadrˇe taˇku P . T . c c Zadatak 90: Ako je P proizvoljna taˇka u krugu k. a centralna projekcija P c c s kruga k′ . dokazati da u prostoru postoje takva ravan π i taˇka S da centralna projekcija k′ kruga k iz taˇke S na ravan π bude c c ′ taˇke P iz iste taˇke S na ravan π bude srediˇte takode krug. c Dokaz: Obeleˇimo sa π projekcijsku ravan koja je upravna na dijametru ST sfere σ z ′ u njenoj taˇki. beskrajno daleka prava ravni π. z c c kod tetivnog ˇetvorougla A′ B ′ C ′ D′ bi´e naspramne stranice medu sobom uporedne. srediˇtu kruga k′ .73 ravan π takode krug. D′ projekcije taˇaka A. S obzirom da je preseˇna taˇka P dijagonala AC i BD tog c c c ˇetvorougla u krugu k. sa l1 i l2 dve linije sfere σ koje se seku u nekoj taˇki P .). D iz taˇke S na ravan π. prema prethodnom zadatku (zad. S obzirom da se linije l i l seku u izvesnoj l2 c 1 2 taˇki. Prava p je u ravni π1 koja sadrˇi taˇku S a uporedna je s ravni z c π. pa c c je ˇetvorougao A′ B ′ C ′ D′ pravougli paralelogram. C. a sa l1 i c c ′ projekcije tih linija iz taˇke S na ravan π. BC i AD c tetivnog ˇetvorougla ABCD. kome se dijagonale A′ C ′ i B ′ D′ seku c u taˇki P ′ . pa je njena centralna projekcija iz taˇke S na ravan π. Ako obeleˇimo sa A′ . npr. projekciji taˇke P na ravan π. da je stereografsko projektovanje komformno preslikavanje. B. c s Zadatak 91: Dokazati da pri stereografskom projektovanju uglovi ne menjaju svoju veliˇinu.89. B ′ . tj. a E i z c F taˇke u kojima se seku prave odredene naspramnim stranicama AB i CD. postoje u prostoru takva ravan π c i taˇka S da centralna projekcija k′ kruga k iz taˇke S na ravan π bude takode krug. Stoga. C ′ . c c c c c . prava p odredena taˇkama E i F nema sa krugom k zajedniˇkih c c c taˇaka. i projekcije tih linija ´e se se´i u taˇki P ′ .

imamo da je c ′ ∠D1 P P ′ = R + ∠SP M = R + ∠P SM = ∠P P ′ D1 gde je R prav ugao. c 1 2 d1 D1 M P S k d′ 1 ′ D1 P′ N Slika 2 uz zadatak 91 Prave d1 i d′ pripadaju izvesnoj ravni koja seˇe sferu σ po nekom krugu k1 . Triedri P (P ′ D1 D2 ). da dirke d i d linija l i l u taˇki P zahvataju ugao se seku linije l1 2 c c 1 2 1 2 ′ ′ jednak s uglom kojeg zahvataju dirke d′ i d′ linija l1 i l2 u taˇki P ′ . a d najve´a od duˇi koja spaja njegova c z dva temena.74 S l1 d1 ′ l2 O P T σ l2 d2 d′ ′2 l1 d′ 1 π P′ Slika 1 uz zadatak 91 Dokaˇimo da je ugao pod kojim se seku linije l1 i l2 u taˇki P jednak s uglom pod kojim z c ′ i l′ u taˇki P ′ . tj. P ′ (P D1 D2 ) su podudarni jer imaju 2 jednake po dve odgovaraju´e pljosni i zajedniˇki dijedar odreden tim pljosnima. ∠D1 P D2 = ∠D1 2 Zadatak 92: Ako je s zbir svih ivica poliedra. . a njegov polupreˇnik M S upravan na z c c c ′ pravoj d′ u nekoj taˇki N . taj krug c 1 sadrˇi taˇku S i dodiruje pravu d1 u taˇki P . dokazati da je s > 3d. Ako su D1 i D1 proizvoljne taˇke pravih d1 i d′ s one strane c c 1 1 od prave P P ′ s koje nije taˇka M . Isto tako prave d2 i d′ . pa je i c c ′ P ′ D′ . Stoga prave d1 i d′ zahvataju s pravom P P ′ jednake suprotne 1 ′ ′ uglove.

. a zbir tih odseˇaka ve´i je od 3AC1 . U tom temenu sustiˇu se najmanje tri ivice povrˇi ω koje su razliˇite od stranica c s c pljosni λ. niti postoji zatvorena poliedarska povrˇ koja ima sedam ivica. c z Zadatak 93: Dokazati da je kod svake zatvorene poliedarske povrˇi broj pljosni s s neparnim brojem stranica paran. ve´ npr. Zaista. ˇetvorostrana. itd. Otud sledi da je zbir svih z c pomenutih odseˇaka na ivicama ve´i od zbira svih duˇi AC1 . pa je i njihov zbir ve´i ili jednak 3C1 C2 . Izmedu ravni γ1 i γ2 nalaze se najmanje z c c tri odseˇka koji pripadaju ivicama poliedra. s Dokaz: Neka je λ proizvoljna pljosan zatvorene poliedarske povrˇi ω. Stoga pretpostavimo da postoji zatvorena poliz edarska povrˇ koja ima sedam ivica. te da bi l bio paran broj mora i n biti paran broj. Zadatak 94: Dokazati da je kod svake zatvorene poliedarske povrˇi broj rogljeva s s neparnim brojem pljosni paran. itd. zatim dokazati s s da postoji zatvorena poliedarska povrˇ koja ima n ivica. svaki od njih ve´i je od duˇi C1 C2 ili je c c z jednak toj duˇi. povrˇ ω ima bar ˇest ivica. Medutim. c z s c Dakle. Izvan ravni koje sadrˇi pljosan λ postoji bar jedno teme povrˇi z s ω. sva ostala temena poliedra su izmedu ravni α i β. Obeleˇimo sa γ1 onu od tih ravni koja je z susedna ravni α. prema tome. itd. itd. Zadatak 95: Dokazati da ne postoji zatvorena poliedarska povrˇ koja ima manje od s ˇest ivica. Sva ostala temena tog poliedra nalaze se c izmedu ravni α i β. Medutim. Sve pljosni te povrˇi moraju biti trostrane. u ravni β ili s one strane ravni β s koje nije taˇka A. Minimalan broj s stranica te pljosni je tri. a γ2 onu od tih ravni koja je susedna ravni γ1 . dakle l je paran broj.. s s Drugi deo stava dokaˇimo indirektno. zbir ivica svih m rogljeva s s parnim brojem pljosni je paran broj. te da bi l bio paran broj mora i n biti paran broj. C1 C2 . pa je i zbir svih c c z ivica poliedra ve´i od trostruke duˇi AB. ˇto je pretpostavkom iskljuˇeno. s s ako bi neka pljosan bila npr. Zaista. Dokaz: Neka je ω zatvorena poliedarska povrˇ koja ima m pljosni s parnim i n pljosni s s neparnim brojem stranica.75 Dokaz: Obeleˇimo sa A i B dva najudaljenija temena poliedra a sa α i β ravni koje z su u taˇkama A i B upravne na pravoj AB. svako teme te pljosni je zajedniˇki kraj c c . gde je n ≥ 8. ako se neko teme P poliedra ne bi nalazilo izmedu ravni α i β. Dokaz: Neka je ω zatvorena poliedarska povrˇ koja ima m rogljeva s parnim i n s rogljeva s neparnim brojem pljosni. Izmedu ravni α i γ1 nalaze se najmanje tri c z odseˇka koji pripadaju ivicama poliedra. Zbir l ivica svih rogljeva povrˇi ω jednak je dvos strukom broju ivica te povrˇi. a sa C1 i C2 . pa su i ravni kroz ta temena upravne na ravni AB izmedu ravni α i β. svaki od njih ve´i je od duˇi AC1 ili je jednak c c z toj duˇi. taˇke u kojima te ravni seku duˇ AB. Zbir l stranica svih pljosni povrˇi ω jednak je dvostrukom s broju ivica te povrˇi. dakle l je paran broj. zbir stranica svih m pljosni s s parnim brojem stranica je paran broj. i prema tome s > 3d. bila bi duˇ koja spaja c c z temena A i P ve´a od duˇi koja spaja temena A i B.

Ako je n paran broj postoja´e piramida koja ima 2 boˇnih c c pljosni i prema tome n ivica. i broj ivica i p broj pljosni poliedarske povrˇi ω s nultog roda. obeleˇimo broj temena u kojima se sustiˇu tri. ˇto je nemogu´e. . . dakle 14. ˇetvorostranih. . obeleˇimo broj trostranih. Ako sa t3 . tj. Otud c s z c sleduje da ne postoji zatvorena poliedarska povrˇ koja ima sedam ivica. ˇetiri. Dakle. . . Broj z ivica tog poliedra za tri je ve´i od broja ivica pomenute piramide.76 najmanje triju ivica povrˇi ω. dokazati da je 6p − 12 ≥ 2i ≥ 3p ≥ i + 6 i 6t − 12 ≥ 2i ≥ 3t ≥ i + 6. . 2i ≥ 3p. Izvesna ravan seˇe ivice te piramide c c 2 koje polaze iz istog temena osnove i razlaˇe istu na jedan tetraedar i jedan poliedar. od kojih su dve stranice te pljosni. jer koliˇnik 14:3 nije ceo broj. . sve pljosni povrˇi ω su trostrane. . pljosni bi´e p = p3 + p4 + · · · pa je 2i ≥ 3(p3 + p4 + · · · ). pa je 3t ≥ i + 6 i 6t − 12 ≥ 2i. . ivica bi´e z c c c t = t3 + t4 + · · · pa je 2i ≥ 3(t3 + t4 + · · · ). analizirajmo sluˇaj kada je n paran broj i sluˇaj c c c n kada je n neparan broj. s Da bi smo dokazali tre´i deo zadatka. Ako je n neparan broj ve´i od osam. U tom s sluˇaju broj pljosni povrˇi ω ne moˇemo odrediti. i 2i = 3t3 + 4t4 + · · · . z c c Dokaz: Ako sa p3 . . Zamenjuju´i t iz Ojlerove teoreme u nejednekost 2i ≥ 3t nalazimo da je c 2i ≥ 3(i − p + 2). Zadatak 96: Ako je t broj temena. Zamenjuju´i p iz Ojlerove teoreme u nejednakost 2i ≥ 3p nalazimo da je c 2i ≥ 3(i − t + 2). stoga taj poliedar ima c n ivica. i 2i = 3p3 + 4p4 + · · · . t4 . . tj 2i ≥ 3t. postoja´e piramida c c koja ima n−3 boˇnih pljosni i prema tome n−3 ivica. stoga bi broj ivica s povrˇi ω bio najmanje 8. . . p4 . Zbir s s c s stranica svih tih pljosni jednak je dvostrukom broju ivica povrˇi ω.

obeleˇimo broj temena u kojima se sustiˇe ˇest. obeleˇimo broj ˇestrostranih. petostranih. . 2i ≥ 6p. Dobijena nejednakost protivreˇna je sa nejednakosti 2i ≤ 6t − 12 iz c prethodnog zadatka. tj. . t5 . t7 . t obeleˇimo broj pljosni. Ako sa p. p5 . . 2i ≥ 6t. . pljosni i sa t4 . . rogljeva. . . . . temena z (rogljeva) povrˇi ω. sedam. . i 2i = 6t6 + 7t7 + · · · . i 2i = 4p4 + 5p5 + · · · . petostranih. Dokaz: Naprotiv. s z s sedmostranih. . . . Ako sa p6 . Dobijena nejednakost protivreˇna je sa nejednakosti 2i ≤ 6t − 12. ivica. . Drugi deo stava dokaˇimo analognim postupkom. Zato pretpostavimo da postoji poliz edarska povrˇ ω nultog roda kod kojeg se u svakom temenu sustiˇe viˇe od pet ivica. . broj ˇetvorostranih. s c s Ako sa t6 . tj. s c broj ˇetvorostranih. . niti trostranih rogljeva. pretpostavimo da poliedarska povrˇ ω nultog roda nema trostranih s pljosni. . pljosni bi´e c p = p6 + p7 + · · · Otuda je 2i ≥ 6(p6 + p7 + · · · ). c s Dokaz: Naprotiv. ivica bi´e z c s c t = t6 + t7 + · · · Otuda je 2i ≥ 6(t6 + t7 + · · · ). sa p4 . pretpostavimo da postoji poliedarska povrˇ ω nultog roda kod koje s svaka pljosan ima viˇe od pet stranica. zatim da ne postoji poliedarska povrˇ nultog roda kod koje se s s u svakom temenu sustiˇe viˇe od pet ivica. . bi´e c c p = p4 + p5 + · · · t = t4 + t5 + · · · Otuda je 2i ≥ 4(p4 + p5 + · · · ) i 2i ≥ 4(t4 + t5 + · · · ). . s c s Zadatak 98: Dokazati da kod poliedarske povrˇi nultog roda bar jedna pljosan mora s biti trostrana ili bar jedan njen rogalj mora biti triedar. .77 pa je 3p ≥ i + 6 i 6t − 12 ≥ 2i. i. i 2i = 4t4 + 5t5 + · · · . stoga ne postoji poliedarska povrˇ kod koje svaka pljosan ima viˇe s s od pet stranica. . . i 2i = 6p6 + 7p7 + · · · . . . stoga ne c postoji poliedarska povrˇ kod koje se u svakom temenu sustiˇe viˇe od pet ivica. p7 . . Zadatak 97: Dokazati da ne postoji poliedarska povrˇ nultog roda kojoj svaka pljosan s ima viˇe od pet stranica.

(2). broj trostranih. Sabiranjem odgovaraju´ih strana dobijenih dveju nejednakosti c nalazimo da je t + p ≤ i. Zadatak 100: Dokazati da zbir ˇetvorostrukog broja trostranih pljosni. temena (rogljeva) poliedarske povrˇi z s ω nultog roda. pljosni i sa t3 . (1) (2) (3) (4) Mnoˇenjem Ojlerovog obrasca t+p = i+2 sa 2 i zamenom obrazaca (1). 2i = 3p3 + 4p4 + 5p5 + · · · . mnoˇenjem Ojlerovog obrasca t + p = i + 2 sa 2 i zamenom obrazca (1). (2). . ivica. t obeleˇimo broj pljosni. ˇetvorostranih. ˇetvorostranih. . Ova nejednakost protivreˇna je Ojlerovoj teoremi koja se c odnosi na poliedarske povrˇi nultog roda. . odakle neposredno sledi da je t3 + p3 ≥ 8. t = t3 + t4 + t5 + · · · . z (4) nalazimo da je 2(t3 + t4 + · · · ) + 2(p3 + p4 + · · · ) = 3t3 + 4t4 + · · · + 4. t4 . 2i = 3t3 + 4t4 + 5t5 + · · · . . broj c trostranih. . z (6) . i. (6) Isto tako. p4 . Zadatak 99: Dokazati da zbir broja trostranih pljosni i broja triedara poliedarske povrˇi nultog roda ne moˇe biti manji od osam. (5) tj. . . . da je 2(t3 + t4 + · · · ) = 4 + p3 + 2p4 + 3p5 + · · · .78 tj 2i ≥ 4p i 2i ≥ 4t. bi´e c c p = p3 + p4 + p5 + · · · . (3) nalazimo z da je 2(t3 + t4 + · · · ) + 2(p3 + p4 + · · · ) = 3p3 + 4p4 + · · · + 4. sa p3 . s z Dokaz: Ako sa p. da je 2(p3 + p4 + · · · ) = 4 + t3 + 2t4 + 3t5 + · · · Sabiranjem odgovaraju´ih strana jednakosti (5) i (6) dobijamo da je c t3 + p3 = 8 + (t5 + p5 ) + 2(t6 + p6 ) + · · · . . . . prema tome ne postoji poliedarska povrˇ nuls s tog roda koja nema trostranih pljosni i trostranih rogljeva. rogljeva. tj. . dvostrukog c broja ˇetvorostranih pljosni i broja trostranih rogljeva poliedarske povrˇi ω nultog roda c s ne moˇe biti manji od dvadeset.

79 Dokaz: Ako obeleˇimo sa p3 , p4 , . . . broj trostranih, ˇetvorostranih, . . . pljosni i sa z c t3 , t4 , . . . broj trostranih, ˇetvorostranih, . . . rogljeva povrˇi ω, prema obrascima (5) i c s (6) iz prethodnog zadatka, bi´e c 2(t3 + t4 + · · · ) = 4 + p3 + 2p4 + 3p5 + · · · . 2(p3 + p4 + · · · ) = 4 + t3 + 2t4 + 3t5 + · · · . (1) (2)

Mnoˇenjem obeju strana obrasca (1) sa dva, a obrasca (2) sa tri, zatim sabiranjem z dobijenih jednakosti nalazimo da je 4p3 + 2p4 + t3 = 20 + 2t4 + 5p5 + · · · + 2p6 + 4p7 + · · · , otuda je 4p3 + 2p4 + t3 ≥ 20. s Zadatak 101: Dokazati da poliedarska povrˇ ω nultog roda koja nema trostranih i ˇetvorostranih pljosni ima najmanje 20 trostranih rogljeva. c Dokaz: Ako sa p3 i p4 obeleˇimo broj trostranih i ˇetvorostranih pljosni, a sa t3 broj z c trostranih rogljeva povrˇi ω, prema prethodnom zadatku, bi´e 4p3 + 2p4 + t3 ≥ 20. Kako s c je p3 = 0 i p4 = 0, bi´e t3 ≥ 20. c Zadatak 102: Dokazati da zbir ˇetvorostrukog broja trostranih rogljeva, dvostrukog c broja ˇetvorostranih rogljeva i broja trostranih pljosni poliedarske povrˇi ω nultog roda c s ne moˇe biti manji od dvadeset. z z c Dokaz: Ako obeleˇimo sa p3 ,p4 ,. . . broj trostranih, ˇetvorostranih,. . . pljosni, a sa t3 ,t4 ,. . . broj trostranih, ˇetvorostranih,. . . rogljeva, prema obrascima (5) i (6) iz zadatka c 99, bi´e c 2(t3 + t4 + ...) = 4 + p3 + 2p4 + 3p5 + . . . , 2(p3 + p4 + ...) = 4 + t3 + 2t4 + 3t5 + . . . .

Mnoˇenjem obeju strana prve od ovih jednakosti sa tri, a druge sa dva, zatim sabiranjem z dobijenih jednakosti nalazimo da je 4t3 + 2t4 + p3 = 20 + 2p4 + 5p5 + · · · + 2t6 + 4t7 + . . . Otuda je 4t3 + 2t4 + p3 20. .

Zadatak 103: Dokazati da poliedarska povrˇ ω nultog roda koja nema trostranih i s ˇetvorostranih rogljeva ima najmanje 20 trostranih pljosni. c Dokaz: Ako obeleˇimo sa t3 i t4 broj trostranih i ˇetvorostranih rogljeva, a sa p3 broj z c trostranih pljosni povrˇi ω, prema prethodnom zadatku, bi´e 4t3 + 2t4 + p3 20. Kako s c

80 je t3 = 0 i t4 = 0, bi´e p3 c 20.

Zadatak 104: Dokazati da zbir trostrukog broja trostranih pljosni, dvostrukog broja ˇetvorostranih pljosni i broja petostranih pljosni jednostruko povezane poliedarske povrˇi c s ω ne moˇe biti manji od dvanaest. z z s Dokaz. Ako sa t, i, p obeleˇimo broj temena, ivica i pljosni povrˇi ω, a sa p3 , p4 ,. . . broj trostranih, ˇetvorostranih,. . . pljosni povrˇi ω, bi´e c s c p = p3 + p4 + . . . , 2i = 3p3 + 4p4 + . . . . (1) (2)

Zamenom vrednosti za i i p iz ovih jednakosti u Ojlerov obrazac t = i − p + 2 nalazimo da je 1 t = (3p3 + 4p4 + . . . ) − (p3 + p4 + . . . ) + 2 . . . . (3) 2 Prema zadatku 96. je 2i (3) dobija da je 3t, pa se zamenom i i t odgovaraju´im vrednostima iz (2) i c 3 (3p3 + 4p4 + . . . ) − 3(p3 + p4 + . . . ) + 6, 2 12.

3p3 + 4p4 + · · · tj.

3p3 + 2p4 + p5 − p7 − 2p8 − 3p3 − · · · Otuda je 3p3 + 2p4 + p3 12.

Zadatak 105: Dokazati da jednostruko povezana poliedarska povrˇ ω: s a) koja nema ˇetvorostranih i petostranih pljosni ima bar ˇetiri trostrane pljosni; c c b) koja nema trostranih i petostranih pljosni ima bar ˇest ˇetvorostranih pljosni; s c c) koja nema trostranih i ˇetvorostranih pljosni ima bar dvanaest petostranih pljosni. c z c Dokaz: Ako sa p3 , p4 , p5 obeleˇimo broj trostranih, ˇetvorostranih i petostranih pljosni povrˇi ω, prema prethodnom zadatku, bi´e s c 3p3 + 2p4 + p5 a) Ako je p4 = 0 i p5 = 0, bi´e 3p3 c b) Ako je p3 = 0 i p5 = 0, bi´e 2p4 c c) Ako je p3 = 0 i p4 = 0, bi´e p5 c 12. 4. 6.

12, pa je p3 12, pa je p4 12.

81 Zadatak 106: Dokazati da zbir trostrukog broja trostranih rogljeva, dvostrukog broja ˇetvorostranih rogljeva i broja petostranih rogljeva jednostruko povezane poliedarske c povrˇi ω ne moˇe biti manji od dvanaest. s z Dokaz: Ako sa t, i, p obeleˇimo broj temena, ivica i pljosni povrˇi ω, sa t3 ,t4 ,. . . broj z s trostranih, ˇetvorostranih,. . . rogljeva povrˇi ω, bi´e c s c t = t3 + t4 + t5 + . . . i 2i = 3t3 + 4t4 + 5t5 + . . . . (2) (1)

Zamenom vrednosti za i i t iz ovih jednakosti u Ojlerov obrazac p = i − t + 2 nalazimo da je 1 (3) p = (3t3 + 4t4 + . . . ) − (t3 + t4 + . . . ) + 2 . 2 Prema zadatku 96. je 2i (3) dobija da je 3p, pa se zamenom i i p odgovaraju´im vrednostima iz (2) i c 3 (3t3 + 4t4 + . . . ) − 3(t3 + t4 + . . . ) + 6, 2 12.

(3t3 + 4t4 + . . . ) tj.

3t3 + 2t4 + t5 − t7 − 2t8 − 3t9 − · · · Otuda je 3t3 + 2t4 + t5 12.

s Zadatak 107: Dokazati da jednostruko povezana poliedarska povrˇ ω: a) koja nema ˇetvorostranih i petostranih rogljeva ima bar ˇetiri trostrana roglja; c c b) koja nema trostranih i petostranih rogljeva ima bar ˇest ˇetvorostranih rogljeva; s c c) koja nema trostranih i ˇetvorostranih rogljeva ima bar dvanaest petostranih rogljeva. c Dokaz: Ako sa t3 , t4 , t5 obeleˇimo broj trostranih, ˇetvorostranih i petostranih z c rogljeva povrˇi ω, prema prethodnom zadatku, bi´e s c 3t3 + 2t4 + t5 a) Ako je t4 = 0 i t5 = 0, bi´e 3t3 c b) Ako je t3 = 0 i t5 = 0, bi´e 2t4 c c) Ako je t3 = 0 i t4 = 0, bi´e t6 c 12, pa je t3 12, pa je t4 12. 12. 4. 6.

82 Zadatak 108: Dokazati da je zbir S unutraˇnjih uglova svih pljosni poliedarske povrˇi s s ω nultog roda koja ima t temena, jednak dvostrukom zbiru unutraˇnjih uglova prostog s ravnog poligona koji takode ima t temena, tj. da je S = 4R(t − 2), gde je R prav ugao. Dokaz: Ako sa i i p obeleˇimo broj ivica i pljosni povrˇi ω, sa p3 ,p4 ,. . . broj trostranih, z s ˇetvorostranih,. . . pljosni, bi´e c c S = 2R(3 − 2)p3 + 2R(4 − 2)p4 + 2R(5 − 2)p5 + . . . , tj. S = 2R(3p3 + 4p4 + 5p5 + . . . ) − 4R(p3 + p4 + p5 + . . . ). Zbir u prvoj zagradi jednak je dvostrukom broju ivica povrˇi ω, a zbir u drugoj zagradi s jednak je zbiru pljosni povrˇi ω, pa je S = 4iR−4pR, tj. S = 4R(i−p). Prema Ojlerovoj s teoremi za poliedarske povrˇi nultog roda je i − p = t − 2, stoga je S = 4(t − 2). s Definicija: Defektom konveksnog n-tostranog roglja nazivamo razliku izmedu zbira ˇetiri prava ugla i zbira iviˇnih uglova tog roglja. Ako obeleˇimo sa def 0 defekt i sa c c z S zbir iviˇnih uglova konveksnog n-tostranog roglja 0a1 . . . an , a sa R prav ugao, bi´e c c def 0 = 4R − S. Zadatak 109: Na konveksnoj poliedarskoj povrˇi ω sa temenima A1 , ..., An konstruis san je prost m-tougao B1 , ..., Bm . Taj m-tougao razlaˇe povrˇ ω na dve povrˇi, neka je z s s λ jedna od njih. Dokazati da je zbir S svih unutraˇnjih uglova na rubu povrˇi λ jednak s s zbiru unutraˇnjih uglova prostog ravnog poligona koji ima m temena uve´anim za zbir s c defekata onih k rogljeva A1 , ..., Ak povrˇi ω koji se nalaze na povrˇi λ, tj. da je s s
k

S = (m − 2)2R + (Gaus-Boneova teorema za poliedarske povrˇi). s

def Aν
ν=1

A9 A10 A11 A3 A12 A2 A1 A5 A4 B5 A8 B4 B3 B2 A7 B1 A6

Slika 1 uz zadatak 109

83 Dokaz: Primenimo metod matematiˇke indukcije s obzirom na broj rogljeva povrˇi c s ω koji se nalaze na povrˇi λ. Najpre pretpostavimo da se ni jedno ni drugo teme povrˇi s s ω ne nalazi na povrˇi λ. U tom slucaju poligon B1 , ...Bm pipada jednoj, dvema, ili viˇe s s pljosni povrˇi ω. Ako pripada jednoj pljosni povrˇi ω, dokaz sledi neposredno. Ako s s pripada dvema ili viˇe pljosni (vidi sliku), dijagonale tog m-tougla p koje se nalaze na s ivicama povrˇi ω razlaˇu povrˇ λ na l + 1 poligonskih povrˇi λ1 , ..., λl+1 , gde je l broj s z s s dijagonala povrˇi λ koje se nalaze na ivicama povrˇi ω. Ako sa m1 , ..., ml+1 obeleˇimo s s z broj stranica respektivno poligonskih povrˇi λ1 , ..., λl+1 , bi´e m1 + ... + ml+1 = m + 2l. s c Zbir S svih unutraˇnjih uglova na rubu povrˇi λ jednak je zbiru unutraˇnjih uglova svih s s s l+1 poligonskih povrˇi λ1 , ..., λl+1 , pa je s S = (m1 − 2)2R + (m2 − 2)2R + ... + (ml+1 − 2)2R = (m + 2l)2R − (l + 1)4R = (m − 2)2R Pretpostavimo sad da je teorema istinita za sluˇaj kada povrˇ λ sadrˇi k − l temena c s z povrˇi ω. Dokaˇimo da je ona taˇka i u sluˇaju kad povrˇ λ sadrˇi k temena A1 , ..., Ak s z c c s z povrˇi ω. Neka rogalj Ak povrˇi ω ima l ivica, dakle i l pljosni. Obeleˇimo sa q poligon s s z na povrˇi λ ˇija su temena C1 , ..., Ci na ivicama roglja Ak . Taj poligon razlaˇe povrˇ λ s c z s ′ ; neka je λ ona od tih povrˇi koja sadrˇi teme A . na dve povrˇi λl i λl s s z l k
A9 A10 A11 A3 A12 A2 A1 A6 A5 A4 A7 A8

= (m1 + ... + ml+1 )2R − (l + 1)4R

Slika 2 uz zadatak 109

Spojimo jedno teme poligona p s jednim temenom poligona q dvema prostim poligonskim linijama koje se nalaze na povrˇi λ′ , koje medu sobom nemaju zajedniˇkih taˇaka sem s j c c ˇto imaju zajedniˇke krugove, koje nemaju s rubom povrˇi λ′ zajedniˇkih taˇaka sem s c s l c c ˇto su im krajevi na njenom rubu, i koje ne sadrˇe ni jedno teme a seku iste ivice povrˇi s z s ω. Iz tih pretostavki sledi da te dve poligonske linije odreduju jedan poligon v koji ima, recimo, j stranica, i koji razlaˇe povrˇ λ′ na dve povrˇi λ2 i λ3 ; naka je λ2 ona od tih z s 1 s povrˇi kojoj je rub r. Na taj naˇin povrˇ λ razloˇena je poligonima q i r na tri povrˇi s c s z s λ1 , λ2 i λ3 . Prva od njih ima i stranica, druga j stranica, a tre´a m + i + j stranica. c Povrˇ λ3 sadrˇi k − l temena povrˇi ω. Da bi smo odredili zbir S unutraˇnjih uglova s z s s na rubu povrˇi λ, potrebno je od zbira unutraˇnjih uglova na rubovima svih povrˇi λ1 , s s s

.. C temena proizvoljnog trougla koji se nalazi na jednoj pljosni povrˇi ω. An temena konveksne poliedarske povrˇi ω.. λ3 oduzeti i + j − 2 punih uglova. trougaona z s s povrˇ (ABC).. S2 .84 λ2 . + def Ak−1 S = S1 + S2 + S3 − (i + j − 2)4R + . S3 zbirove unutraˇnjih z s uglova na rubovima povrˇi λ1 . An .. od kojih je jedna.. + def An ... dok povrˇ ω2 s s z s s sadrˇi sva njegova temena A1 . a sa S2 zbir unutraˇnjih uglova na rubu povrˇi ω2 . + def Ak .. npr. Ako obeleˇimo sa S1 zbir unutraˇnjih uglova povrˇi z z s s ω1 .. Dokaz: Prvi naˇin. + def Ak = (i − 2)2R + (j − 2)2R + (m + i + j − 2)2R − (i + j − 2)4R + def A1 + i prema tome S = (m − 2)2R + def A1 + . s s imamo da je S1 = 2R i S2 = 2R + def A1 + . Zadatak 110: Dokazati da je zbir defekata svih rogljeva konveksne poliedarske povrˇi s s bilo kojim brojem temena jednak zbiru osam pravih uglova. Ta trougaona prvrˇ ω1 ne sadrˇi ni jedno teme povrˇi ω.. Ako obeleˇimo sa S1 . prema prethodnom zadatku. . λ3 bi´e s c S1 = (i − 2)2R + def Ak S2 = (j − 2)2R Otuda je S3 = (m + i + j − 2)2R + def A1 + . Neka su A1 .. λ2 . ω1 ... a A. c s B.. s A9 A10 A11 A3 A12 A5 A4 A7 A B A2 C A1 A6 A8 Slika uz zadatak 110 Trougao ABC razlaˇe povrˇ ω na dve povrˇi ω1 i ω2 ..

. + def An = 8R. Zadatak 111: Dokazati da postoji samo pet vrsta topoloˇki pravilnih poliedara. i b) svaki njegov rogalj ima isti broj ivica. zatim ˇetvorougaone. Drugi naˇin. ako: z s a) svaka njegova pljosan ima isti broj stranica. tj. svaki njen rogalj A je konveksan. U tom cilju obeleˇimo sa t. .. Otuda je def A1 + . An . Definicija: Za poliedar kaˇemo da je topoloˇki pravilan. zbir svih iviˇnih uglova konveksne poliedarske povrˇi koja ima c s n temena iznosi n ν=1 Sν = 4R(n − 2)... tj. + def An = 12R.. bi´e c S1 + S2 = 12R. ivica i pjlosni takvog poliedra. analizirajmo postupno poliedre kod kojih su sve pljosni trougaone povrˇi.. pa je Sν + def Aν = 4R. Otuda je n ν=1 def Aν = 4nR − 4R(n − 2) = 8R. bi´e s s c 2i = 3p (1) .. Stoga je n n Sν + ν=1 ν=1 def Aν = 4nR. s s Dokaz.. s c itd. ν=1 Prema poznatom stavu. Ako su z sve pljosni topoloˇki pravilnog poliedra trougaone povrˇi. da je 2R + 2R + def A1 + ... p broj temena. n zbirove iviˇnih uglova kod roglja Aν c z c konveksne poliedarske povrˇi ω koja ima n temena A1 . gde je R s prav ugao.85 gde je R prav ugao. S obzirom da je zbir unutraˇnjih uglova na rubovima obeju povrˇi s s ω1 i ω2 jednak 3 · 4R. Obeleˇimo sa Sν za ν = 1. n ν=1 n def Aν = 4nR − Sν . . i. S obzirom da je poliedarska s povrˇ ω konveksna. Da bismo ispisali koje vrste topoloˇki pravilnih poliedara postoje.

(2) i (5) nalazimo da je t = 12. bi´e s c s c 2i = 4p a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. Zaista. Ne postoji topoloˇki pravilan poliedar kome su sve pljosni trougaone povrˇi. bi´e s s c 2i = 5p (9) . bi´e c c c 4t = 3p (4) Iz (1). Ako se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇu po ˇetri ivice. Ako su sve s c pljosni topoloˇki pravilnog poliedra petougaone povrˇi. p = 20. tj. ako bi takav poliedar c s postojao. Ne postoji topoloˇki pravilan poliedar kome su sve pljosni ˇetvorougaone povrˇi. (2) i (4) nalazimo da je t = 6. i = 30. ˇto je protivreˇno obrascu (7). p ≥ 2t. pa je p = 2t − 4 1. pa je p=t−2 Pretpostavimo li da se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇu po tri ivice. p = 8. p ≥ t. pri ˇemu s s c se u svakom njegovom temenu sustiˇe viˇe od pet ivica. Zaista. i = 12. Takav topoloˇki pravilan poliedar s nazivamo heksaedar. p = 6. bi´e c c 3t = 4p (8) (7) (6) Iz (6). ako bi takav c c s poliedar postojao. Takav topoloˇki pravilan s poliedar nazivamo oktaedar. Takav topoloˇki pravilan s poliedar nazivamo ikosaedar. ˇto je protivreˇno obrascu (2). bi´e c c p=t (3) (2) Iz (1). Takav topoloˇki pravilan s poliedar nazivamo tetraedar. bi´e c c 5t = 3p (5) Iz (1). tj. Ako se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇu po tri ivice. Ako se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇu po pet ivica. i = 12. p = 4. Ako su sve pljosni s c topoloˇki pravilnog poliedra ˇetvorougaone povrˇi. bilo bi 4t ≤ 4p. i = 6. 2. (7) i (8) nalazimo da je t = 8. (2) i (3) nalazimo da je t = 4. pri s c s ˇemu se u svakom njegovom temenu sustiˇe viˇe od tri ivice. bilo bi 6t ≤ 3p. 3.86 a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2.

n < 6. dokaˇimo da ne postoji topoloˇki pravilan poliedar kome su sve pljosni nz s tougaone povrˇi. ˇto je protivreˇno obrascu (10). p ≥ 4 t. Ne postoji topoloˇki pravilan poliedar kome su sve pljosni petougaone povrˇi. 6 tj. b) Svi roglji pravilni. (10) i (11) nalazimo da je t = 20. 3 2 tj. ˇto je protivreˇno pretpostavaci . p = 12. bilo bi 2i = np. bi´e c c 3t = 5p (11) (10) Iz (9). Ako bi takav poliedar postojao. bilo bi 4t ≤ 5p. Ako se ti rogljevi ignoriˇu za c c s . Zaista. od kojih pet konveksnih i ˇetiri konkavna. pri ˇemu s s c se u svakom njegovom temenu sustice viˇe od tri ivice. Zadatak 112: Dokazati da postoji devet vrsta pravilnih poliedara. bi´e 3t ≤ np. c 3 s Najzad. pa je t− n p+p=2 2 (12) Kako se ni u jednom temenu poliedra ne moˇe susticati manje od tri ivice. c 1◦ Produˇene susedne pljosni nekoj pljosni konveksnog pravilnog dodekaedra seku se z u jednoj taˇki odreduju´i pritom pravilan tetarni rogalj. tj. ako bi takav poliedar s postojao. gde je n ≥ 6. pa je 3p = 2t − 4 Pretpostavimo li da se u svakom temenu takvog poliedra sustiˇu po tri ivice. Time je stav dokazan. 6 Otuda je n 1 − > 0. Takav topoloˇki pravilan s poliedar nazivamo dodekaedar. a s prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. Navodimo skra´eni dokaz postoc z c janja ˇetiri tipa konkavnih pravilnih poliedara.87 a prema Ojlerovoj teoremi t − i + p = 2. z c pa je prema (12) n n p − p + p ≥ 2. n (1 − )p ≥ 2. c Dokaz: Postojanje pet vrsta konveksnih pravilnih poliedara ne navodimo jer se isti nalaze u postoje´em udˇbeniku euklidske geometrije. s c s c Napomena: Za razliku od topoloˇki pravilnih poliedara postoje metriˇki pravilni poliedri kod kojih su a) Sve pljosni pravilne. i = 30.

a sa n 1 i n 2 prave kroz O 1 i O 2 upravne na pljosnima ω1 i ω2 . Temena tog poliedra pravilni zvezdasti petougli. Otuda sleduje da obe s . s 30 ivica i 12 pljosni. 3◦ Produˇene ne susedne i ne paralelne pljosni jednoj pljosni konveksnog pravilnog z dodekaedra seku ravan te pljosni po pravama koje odreduju zvezdasti pravilan petougao. Njegove pljosni su pravilni trouglovi. Ako se za sve pljosni konstruiˇu takvi trouglovi nastaje poliedar koji ima 12 s temena. Temena od vrhova konveksnih pravilnih triedara. 2◦ Produˇene ne susedne i ne podudarne pljosni jednoj pljosni konveksnog pravilnog z dodekaedra seku ravan te pljosni po pravama koje odreduju konveksan pravilan petougao. pa je prava n 2 presek simetralnih ravni stranica povrˇi ω2 . a temena vrhovi zvezdastih pravilnih desetostranih rogljeva.88 sve pljosni na taj poliedar koji ima 12 temena. Zadatak 113: Dokazati da kod svakog pravilnog poliedra a) sadrˇi sva njegova temena. 4◦ Produˇene susedne pljosni jednoj pljosni i konveksnog pravilnog ikosaedra seku z ravan pljosni koja je naspram pljosni i po pravama koje odreduju jednaki graniˇni trouc glovi. 30 ivica i 12 pljosni. pa je prava n 1 presek simetralnih s ravni stranica povrˇi ω1 . Ako se za sve pljosni konstruiˇu ti petougli dobija se poliedar koji takode ima 12 temena. c) dodiruje sve njegove pljosni. a pljosni su zvezdasti pravilni petougli. Isto tako. 30 ivica i 20 pljosni. Njegove pljosni su konveksni pravilni tetraedri. taˇke prave n 2 jednako su udaljene od temena povrˇi s c s ω2 . z b) dodiruje sve njegove ivice. Taˇke c prave n 1 jednako su udaljene od temena povrˇi ω1 . postoji sfera koja O n3 M A n2 O2 ω2 T O3 ω3 N n1 O1 S ω1 B Slika uz zadatak 113 Dokaz: Obeleˇimo sa O 1 i O 2 srediˇta dveju susednih pljosni ω1 i ω2 bilo kojeg z s pravilnog poliedra Π. a njegova temena vrhovi zvezdastih pravilnih rogljeva. 30 s ivica i 12 pljosni. Ako se za sve pljosni konstruiˇu takvi petougli nastaje poliedar koji ima 20 temena.

Otud sledi da je prava n 3 odredena taˇkama O i O 3 upravna u taˇki O 3 na c c dvema duˇima O 3 T i O 3 M pljosni ω3 . 2 2 bi´e c ∠OTO2 = ∠OTO3 . Iz OT = OT. Isto tako. z c Istim postupkom dokazuje se da je prava odredena taˇkom O i srediˇte najmanje jedne c s pljosni upravna na toj pljosni. = i ∠OO2 T = ∠OO3 T. prema tome. △OTO2 ∼ △OTO3 . pa je prava n 3 u taˇki O 3 upravna na pljosni ω3 . Kako su uglovi OO 2 T i OO 2 M pravi. c c △OMO2 ∼ △OMO3 . Po pretpostavci pljosni ω1 i ω2 su susedne. itd. Sfera λ je opisana oko poliedra Π. TO2 = TO3 i ∠OTO2 = ∠OTO3 sledi da je pa je OO2 = OO3 a iz OM = MO. Obeleˇimo sa O 3 srediˇte pljosni s z s ω3 koja je susedna bar sa jednom od pljosni ω1 i ω2 . = . i prave n 1 i n 2 se seku u nekoj taˇki O. a upravne na ravnima pljosni ω1 i ω2 koje se seku. bi´e uglovi O 1 SO 2 i O 2 TO 3 jednakih diedara koji odgovaraju ivicama AB i MN c poliedra Π medu sobom jednaki. Otud zakljuˇujemo da se prave kroz srediˇte pljosni c s pravilnog poliedra Π upravne na tim pljosnima seku u jednoj taˇki O. s z b) S obzirom da je taˇka O na pravoj n 1 koja je u taˇki O 1 upravna na pljosni ω1 . taˇka O je na pravoj c n 2 koja je u taˇki O 2 upravna na pljosni ω2 pa je taˇka O jednako udaljena od svih c c temena pljosni ω2 . c c ona je jednako udaljena od svih temena pljosni ω1 . MO2 = MO3 i OO2 = OO3 sledi da je pa je ∠OO2 M = ∠OO3 M. npr. Sad dokaˇimo da su prave odredene taˇkom c z c O i srediˇtima ostalih pljosni upravne na tim pljosnima. i njima jednaki uglovi OO 3 T i OO 3 M takode su pravi. itd. postoji sfera λ kojoj je srediˇte O. S c obzirom da su prave n 1 i n 2 u istoj ravni. pa je taˇka O jednako c udaljena od svih temena obeju pljosni ω1 i ω2 . Istim postupkom dokazuje se da je taˇka c jednako udaljena od svih temena susednih pljosni ω2 i ω3 . c a) S obzirom da je taˇka O na pravoj n 1 koja je u taˇki O 1 upravna na pljosni ω1 .89 prave n 1 i n 2 pripadaju simetralnoj ravni zajedniˇke stranice AB pljosni ω1 i ω2 . a T srediˇte zajedniˇke stranice MN pljosni ω2 c s c i ω3 . pljosni ω2 . S obzirom da je ugao OTO 2 deo ugla O 2 TO 3 i 1 1 ∠OTO2 = ∠OSO2 = ∠O1 SO2 = ∠O2 SO3 . Ako je S srediˇte s zajedniˇke stranice AB pljosni ω1 i ω2 . a koja sadrˇi sva temena poliedra Π. Otud sleduje da je taˇka c O jednako udaljena od temena svih pljosni poliedra Π.

C C 1 . Isto tako. R. dakle medu sobom jednaki. CBC 1 . BC. Otud dokazujemo da je taˇka O c jednako udaljena od svih ivica poliedra Π. one su medu sobom jednake. c) Taˇka O jednako je udaljena i od svih pljosni poliedra Π. Ravan Π odgovara naspramnim temenima D i B 1 . C 1 CD 1 . Ta sfera je upisana u s poliedar Π. taˇka O je na pravoj c c n 2 koja je u taˇki O 2 upravna na pljosni ω2 pa je ona jednako udaljena od svih stranica c pljosni ω2 . ST. Zadatak 114: Dokazati da se kocka moˇe prese´i sa ravni tako da presek bude praviz c lan ˇestougao. D1 T A1 B1 R V D Q A P B Slika uz zadatak 114 C S C1 Unutraˇnji uglovi ˇestougla PQRSTV suplementni su unutraˇnjim uglovima jednakos s s straniˇnog trougla BA1 C 1 .90 taˇka O je jednako udaljena od svih stranica pljosni ω1 . S. ona sadrˇi z srediˇte dijagonale DB 1 i uporedna je na njoj. V. prema tome. Prema tome. S obzirom da su duˇi PQ. Po pretpostavci su pljosni ω1 i ω2 susedne. itd. TV. prema tome. D 1 C 1 A1 . RS. pa su srediˇta P. s D 1 A1 . S obzirom da za svaki par nasprams nih temena kocke postoji jedna takva ravan. ivica AB. ˇestougao PQRSTV je presek ravni Π sa tom kockom. VP preseci c z ravni Π s pljosnima kocke. pa je taˇka O jednako udaljena c od svih stranica obeju pljosni ω1 i ω2 . Istim postupkom dokazuje se da je taˇka jednako c udaljena od svih stranica susednih pljosni ω2 i ω3 . Q. postoji c sfera λ2 kojoj je srediˇte O a koja dodiruje sve pljosni poliedra Π. T. postoji sfera λ1 kojoj je srediˇte s O i koja dodiruje sve ivice poliedra Π. A1 A taˇke izvesne ravni Π. AA1 B.sliku) uporedne su medu sobom. Sfera λ1 zove se poluopisana sfera pravilnog poliedra Π. A1 D 1 A. C 1 D 1 . s . postoje ˇetiri koje seku kocku po pravilnim c ˇestouglovima. Stranis ce tog ˇestougla su srednje linije koje odgovaraju osnovicama podudarnih jednakokrakih s trouglova BAC. s Dokaz: Ravni ACD1 i BA1 C1 odredene temenima kocke ABCDA1 B1 C1 D1 (v. QR. Otuda sleduje da je ˇestougao c s PQRSTV pravilan.

s Dokaz: Naspramne pljosni BCE i ADF pravilnog oktaedra ABCDEF medu sobom su uporedne. s Zadatak 116: Dokazati da se pravilan dodekaedar moˇe prese´i s ravni tako da presek z c bude pravilan ˇestougao. Q. S obzirom da c s za svaki par naspramnih pljosni oktaedra postoji jedna takva ravan. EA taˇke s c izvesne ravni π. S obzirom da su duˇi P Q. Tri petougaone pljosni tog dodekaedra koje se sustiˇu u temenu P1 ˇine izvesnu c c otvorenu poliedarsku povrˇ ω1 . V ivica AB. Kraci spoljaˇnjeg ugla ∠V P P ′ tog ˇestougla su istosmerni sa s s kracima ugla ∠DEA pa je ugao ∠V P P ′ = ∠DF A = 2 · L. T V . R. ABE. Na isti naˇin dokazuje se da su i ostac li uglovi tog ˇestougla P QRST V jednaki uglu 4 ·L. CD. Otuda sledi da je ˇestougao P QRST V pravilan. Stoga je ∠V P Q = 3 ·L. BF . QR. postoje ˇetiri ravni c koje seku pravilan oktaedar po pravilnim ˇestouglovima. F C. E T V P′ A P D S C B Q F R Slika uz zadatak 115 Stranice tog ˇestougla su srednje linije podudarnih jednakostraniˇnih trouglova. RS. DAE.). T . 3 4 gde je L prav ugao. ravan π seˇe pravilan oktaedar ABCDEF po pravilnom ˇestouglu. S. ostalih ˇest pljosni dodekaedra ˇine izvesnu otvorenu s s c poliedarsku povrˇ ω3 . SDE.91 Zadatak 115: Dokazati da se pravilan oktaedar moˇe prese´i s ravni tako da presek z c bude pravilan ˇestougao. V P preseci ravni π s z pljosnima ABF . Ivice povrˇi ω3 koje ne pripadaju rubu obeleˇavamo redom sa: s s z . pa su srediˇta P . ˇestougao P QRST V je presek ravni s π s oktaedrom ABCDEF . one tri pljosni koje se sustiˇu u temenu P2 ˇine izvesnu s c c otvorenu poliedarsku povrˇ ω2 . CDF . BCF . Prema s s tome. pa su i svi unutraˇnji uglovi tog s s 3 ˇestougla medu sobom jednaki. ST . DE. pa su s c medu sobom jednake. s Dokaz: Neka su P1 i P2 dva naspramna temena pravilnog dodekaedra (videti sliku 116.

a taˇke A2 . E1 . s Zadatak 117: Odrediti polupreˇnik ro opisane sfere. pa su i njima c jednaki uglovi F AB i ABC takode medu sobom jednaki. a duˇi c z D1 E1 i A1 F1 uporedne s duˇima A1 B1 i S1 D1 . C1 D1 . E. postoji deset z ravni koje seku pravilan dodekaedar po pravilnim ˇestouglovima. s c s F1 F F2 A1 A A2 B1 B B2 S E1 E E2 D1 D C1 C C2 D2 Slika uz zadatak 116 Dokaˇimo da su srediˇta A. Prema tome. pri ˇemu su taˇke A1 . a N taˇka visine BM pljosni BCD pri ˇemu je c c AO : ON = 3 : 1 i BN : N M = 2 : 1. E1 F1 . D. ravan π seˇe dodekaedar po pravilnom ˇestouglu. DE. D1 .92 A1 A2 . E2 . s c one su medu sobom jednake. B1 . Duˇi AB. prema tome. EF . po z s s kome njegova ravan seˇe dodekaedar. F1 F2 . B1 . polupreˇnik rp poluupisane sfere c c i polupreˇnik ru upisane sfere svakog pravilnog poliedra kao funkcije njegove ivice d. D2 . S obzirom da c s se za svaki par naspramnih temena moˇe konstruisati jedna takva ravan. c Dokaz: a) Pravilan tetraedar. Srediˇte O pravilnog tetraedra ABCD je taˇka visine AN tog s c tetraedra. D1 . E1 . F1 pripadaju z c izvesnoj ravni π1 . C1 . D1 E1 . . F2 na rubu povrˇi ω2 . B1 C1 . C1 C2 . C1 . F tih ivica temena pravilnog ˇestougla. BC. B1 B2 . Na isti naˇin dokazuje se da c su svi uglovi ˇestougla ABCDEF medu sobom jednaki. D1 D2 . F1 na c c rubu povrˇi ω1 . CD. s Stranice ˇestougla ABCDEF su dijagonale pljosni pravilnog dodekaedra. E1 E2 . B. F1 A1 ˇestougla A1 B1 C1 D1 E1 F1 koji pripada ravni π1 . taˇke A1 . B2 . jednaki su uglovi F1 A1 B1 i A1 B1 C1 . DE. Stoga je ˇestougao ABCDEF s s pravilan. S obzirom da se prave A1 F1 i B1 C1 seku u nekoj taˇki S pri ˇemu je trougao SA1 B1 jednakokrak. C2 . S obzirom da se prave A1 B1 i C1 D1 seku. F A su uporedne sa stranicama z A1 B1 . C.

bi´e taˇka M srediˇte ivice AD a taˇka N srediˇte pljosni ADF . c c s c s E D M A N O B C F Slika 2 uz zadatak 117 . 4 4 √ 1 a 6 ru = ON = · AN = . Ako obeleˇimo sa M i N podnoˇja upravnih iz taˇke O na z z c ivice AD i pljosni ADF . 4 4 3 4 √ a2 a 2 2 − CM 2 = 2− ro rp = OM = CC = . Srediˇte O pravilnog oktaedra ABCDEF poklapa se s pres sekom dijagonala tog oktaedra.93 A O B M D N C Slika 1 uz zadatak 117 Stoga je √ √ 3 3 a 6 a 6 ro = OA = · AN = · = . 4 12 b) Pravilan oktaedar.

tj. 2 AB 2 + BC 2 = 2 ro √ 4 a 6 2 = . gde je duˇ a jednaka z ivici ikosaedra. B. − · FM 9 6 c) Pravilan ikosaedar.94 Stoga je 1 1 ro = OA = · AC = · 2 2 1 a rp = OM = · AB = . 4 Ako obeleˇimo sa M i N podnoˇja upravnih iz taˇke O na ivici AB i pljosni ABF . E ivica c koje se sustiˇu u temenu F su temena pravilnog petougla ABCDE (vidi sliku). 10 √ 5− 5 10 √ a · 10 + 2 5. Najzad iz pravouglog trougla ASF nalazimo da je FS = pa je a = 2ro · a · i prema tome rO = 2 AF 2 − AS 2 =a· √ 5− 5 . Duˇ koja spaja bilo koja dva naspramna temena E i G z pravilnog ikosaedra je preˇnik sfere oko tog ikosaedra. √ 7+3 5 . C. ˇija je c c ravan upravna na dijagonali F G u srediˇtu S tog petougla. S obzirom da je duˇ SA polupreˇnik kruga opisanog oko pravilnog z c petougla ABCDE. D. 2 2 ru = ON = OF 2 − FN2 √ a 2 = . a2 = 2ro ·F S. Prema Euklidovom stavu. 6 4 3a2 a − · = · 9 4 2 . iz z z c pravouglih trouglova OAM i OAN nalazimo da je : rp = OM = ru = ON = OA2 − AM 2 = OA2 − AN 2 = 2 ro − 2 ro a2 a = · 4 4 √ 6 + 2 5. imamo da je AS = a · 5+ 10 √ 5 . Krajevi A. s kod pravouglog trougla AF G je AF 2 = F G·F S.

1 n Dokaz: Prema uopˇtenoj Lajbnicovoj teoremi. T teˇiˇte tog ′ ′ ′ skupa taˇaka. ρ polupreˇnik upisane (poluupisane) sfere i P proizvoljna taˇka te upisane c c (poluupisane) sfere. . 1 n 1 n Zadatak 120: Ako je Π pravilan poliedar sa temenima A1 .. . . . . . 1 n n Dokaz: Dokaz analogan dokazu stava. dokazati da je P A2 + · · · + P A2 = n(r 2 + ρ2 ). . kome se teˇiˇte poklapa sa srediˇtem O te sfere i ako je P proizvoljna taˇka sfere ω. . imamo da je s P A2 + · · · + P A2 = OA2 + · · · + OA2 + nOP 2 = nr 2 + nr 2 = 2nr 2 . . .T na ravan π. . c Zadatak 119: Ako su A1 . .. zs s c dokazati da je P A2 + · · · + P A2 = 2nr 2 .95 F E A M N S B O D C G Slika 3 uz zadatak 117 c zs Zadatak 118: Ako je A1 . dokazati da je TT′ = 1 (A1 A′ + · · · + An A′ ). . An . An bilo koji skup taˇaka u prostoru. . An temena poliedra Π upisanog u sferu ω polupreˇnika r. . π proizvoljna ravan i ako su A1 . . An . . r polupreˇnik c opisane sfere. T uporedne projekcije taˇaka c c A1 . An . . . 1 n . .

. . . Bn temena dvaju poliedara koji su upisani u istu sferu ω i kojima se teˇiˇta poklapaju sa srediˇtem sfere ω i ako je P proizvoljna zs s taˇka prostora. nalazimo da je c A1 T An T 1 n(r 2 − d2 ) + ··· + = 2 (A1 T 2 + · · · + An T 2 ) = = n. . . . . . An i B1 . . 1 n 1 n Zadatak 122: Ako je T teˇiˇte poliedra Π ˇija se temena A1 . imamo da je s T A2 + · · · + T A2 = OA2 + · · · + OA2 − nOT 2 = n(r 2 − d2 ). An nalaze na nekoj sferi ω i ako je O srediˇte i r polupreˇnik sfere ω. . . . 1 n 1 n zs c Zadatak 121: Ako je T teˇiˇte poliedra Π ˇija se temena A1 . . 1 n Dokaz: Prema uopˇtenoj Lajbnicovoj teoremi. dokazati da c je A1 T An T + ··· + = n. s c z c dokazati da je T A2 + · · · + T A2 = n(r 2 − d2 ). Bn taˇke u kojima prave A1 T. . . . . . . . imamo da je c z c Ai T · T Bi = P T · T Q = (r + d)(r − d) = r 2 − d2 ⇒ Otuda. An T seku sferu ω. . sa P i Q taˇke u kojima z s c c prava OT seˇe k i d duˇ odredena taˇkama O i T . imamo da s s je P A2 + · · · + P A2 = OA2 + · · · + OA2 + nOP 2 = n(r 2 + ρ2 ). koriste´i prethodni zadatak. dokazati da je c 2 2 P A2 + · · · + P A2 = P B1 + · · · + P Bn .96 Dokaz: S obzirom da se teˇiˇte pravilnog poliedra poklapa sa srediˇtem O opisane i zs s srediˇtem upisane (poluupisane) sfere. a d duˇ odredena taˇkama O i T . . prema uopˇtenoj Lajbnicovoj teoremi. T Bi r − d2 . 1 n Ai T Ai T 2 = 2 . An nalaze na nekoj zs c sferi ω i ako su B1 . . . T B1 T Bn r − d2 r 2 − d2 Zadatak 123: Ako su A1 . T B1 T Bn Dokaz: Ako obeleˇimo sa O i r srediˇte i polupreˇnik sfere ω.

m ℓ2 −d2 n gde je Ako je Q podnoˇje normale iz P na pravoj AB. 1 n Zadatak 124: Dokazati da je skup svih taˇaka prostora kojima je zbir kvadrata rasc tojanja od n datih taˇaka A1 . Primenom Stjuartove c teoreme na kolinearne taˇke A. d n 1 Dokaz: Vidi zadatak 121. bi´e AC : CB : AB = n : m : (m + n). nalazimo da je c c CP 2 = m n 2mn AP 2 + BP 2 − AB 2 ⇒ m+n m+n m+n . pa su sve taˇke P koje imaju navedenu osobinu u ravni π koja je u taˇki Q upravna na c c ′ pravoj AB. prema tome. . An jednak kvadratu date duˇi ℓ sfera kojoj se srediˇte c z s poklapa sa teˇiˇtem T datog skupa taˇaka i kojoj je polupreˇnik r = zs c c 2 = T A2 + · · · + T A2 . skup svih taˇaka P prostora c z c takvih da je ℓ2 AP 2 − BP 2 = m je ravan π koja je u taˇki Q upravna na pravoj AB. Ako obeleˇimo sa C taˇku prave AB takvu c z c da je AB : CB = m : n. imamo da je 2 2 P A2 + · · · + P A2 = n(r 2 + OP 2 ). ako je P proizvoljna taˇka u ravni π. imamo da je c AP ′ ′2 − BP ′2 = AQ2 − BQ2 . Obrnuto. . P B1 + · · · + P Bn = n(r 2 + OP 2 ) ⇒ 1 n 2 2 ⇒ P A2 + · · · + P A2 = P B1 + · · · + P Bn . Zadatak 125: Odrediti u prostoru skup svih taˇaka P takvih da je c mAP 2 + nBP 2 = ℓ2 gde su A i B date taˇke. . . Dakle. imamo da je z AP 2 − BP 2 = AQ2 − BQ2 . taˇka P pripada traˇenom skupu.B.97 Dokaz: Obeleˇimo sa O srediˇte i sa r polupreˇnik sfere ω. c z c Dokaz: Analizirajmo najpre sluˇaj kada je m + n = 0. ako je AP 2 − BP 2 = ℓ2 . c Sad analizirajmo sluˇaj kada je m + n = 0. tj. Prema Lajbnicovoj z s c teoremi.C i na taˇku P . m i n dati koeficijenti i ℓ data duˇ.

D′ C′ A′ B′ O D C A B Slika uz zadatak 126 Dokaz: Ako je ABCDA B C D paralelopiped. Sabiranjem odovaraju´ih strana ovih dveju jednakosti nalazimo da je c 2(2AB 2 + BC 2 + B C 2 ) = AC 2 + A C 2 + BD 2 + B D2 . pa je c 2(AB 2 + BC 2 ) = AC 2 + BD 2 i 2(A B 2 + B C 2 ) = A C 2 + B D2 . ako je P bilo koja taˇka koja zadovoljava dobijenu jednakost. predstavlja sferu kojoj je srediˇte C. ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ . a polupreˇnik c s c r2 = ℓ2 mn − AB 2 . m + n (m + n)2 Skup svih taˇaka P prostora. m + n (m + n)2 Obrnuto. Zadatak 126: Dokazati da je kod paralelopipeda zbir kvadrata ivica jednak zbiru kvadrata njegovih prostornih dijagonala. ˇetvorouglovi ABC D i A B CD c bi´e paralelogrami. nalazimo da je mAP Otuda sledi da pri m + n = 0 i ℓ2 mn − AB 2 > 0. primenom c Stjuartove teoreme.98 ⇒ SP 2 = ′ ℓ2 mn − AB 2 . m + n (m + n)2 ′2 + nBP ′2 = ℓ2 .

dokazati da je c 1 1 1 1 + + = . dakle i na njihovoj preseˇnoj pravoj BC u nekoj taˇki F . Stoga je 1 1 1 1 1 1 + = i + = . bi´e i z c BC 2 + B C 2 = 2(BC 2 + BB 2 ) pa je 4(AB 2 + BC 2 + BB 2 ) = AC 2 + A C 2 + BD 2 + B D2 . Stoga je AF ⊥ BC i DF ⊥ BC. Zadatak 127: Ako je taˇka E podnoˇje visine iz temena D tetraedra ABCD kod koga c z su svi iviˇni uglovi kod temena D pravi. s s tj. da je S 2 (ABC) = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). 2 2 2 AD BD CD DE 2 Zadatak 128: Ako su svi iviˇni uglovi kod temena D tetraedra ABCD pravi. 2 2 2 2 2 AD FD DE BD CD F D2 odakle sledi 1 1 1 1 + + = . 2 2 2 AD BD CD DE 2 D ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ C A E F B Slika uz zadatak 127 Dokaz: Ravan ADE sadrˇi pravu DE upravnu na ravani ABC i pravu AD upravnu z na ravni DBC. . pa je ravan ADE upravna na obema ravnima ABC i DBC. pa c c su DE i DF visine koje odgovaraju hipotenuzama pravouglih trouglova ADF i BDC.99 Kako su duˇi BC i B C dijagonale paralelograma BCC B . dokazati c da je kvadrat povrˇine pljosni ABC jednak zbiru kvadrata povrˇina ostalih triju pljosni.

100 D C A E F B Slika uz zadatak 128 Dokaz: Prvi naˇin: Ravan ADE sadrˇi pravu DE upravnu na ravni ABC i pravu AD na c z ravan DBC. Otuda je i c S(ABC) : S(DBC) = S(DBC) : S(EBC) i prema tome S(ABC) · S(EBC) = S 2 (DBC). AF ⊥ BC i DF ⊥ BC. Stoga je AE. dakle i na njihovoj preseˇnoj pravoj BC u nekoj taˇki F . trouglovi DBC i EBC imaju zajedniˇku osnovicu BC i nejednake visine DF c i EF . Sabiranjem odgovaraju´ih strana dobijenih triju jednakosti nalazimo da je c S(ABC) · [S(EBC) + S(EAC) + S(EAB)] = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). pa c je S(ABC) : S(DBC) = AF : DF. Iz sliˇnih trouglova ADF i DEF nalazimo da je AF : DF = DF : EF . Isto tako je i S(ABC) · S(EAC) = S 2 (DAC) i S(ABC) · S(EAB) = S 2 (DAB). Isto tako. . pa je S(DEC) : S(EBC) = DF : EF. S obzirom da je taˇka E u trouglu ABC bi´e c c S(EBC) + S(EAC) + S(EAB) = S(ABC). c c Trouglovi ABC i DBC imaju zajedniˇku osnovicu BC i nejednake visine AF i DF . pa je ravan ADE upravna na obema ravnima ABC i DBC. tj.

A. B drugoga tetraedra pa je V (P ABC) S(ABC) S(P AC) S(P BC) PC = = = = . Zadatak 129: Ako je P taˇka u kojoj simetralna ravan π diedra odredenog pljosnima c ABC i ABD seˇe ivicu CD. Drugi naˇin: S obzirom da je AF visina trougla ABC. V (P ABD) S(ABD) S(P AD) S(P BD) PD . imamo da je S 2 (ABC) = 1 · BC 2 · AF 2 4 1 = · BC 2 · (AD2 + DF 2 ) 4 1 1 = · BC 2 · DF 2 + · AD2 · (BD2 + CD2 ) 4 4 1 1 1 = · BC 2 · DF 2 + · AD2 · BD2 + · AD2 · CD2 4 4 4 = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). S(ABD) S(P AD) S(P BD) PD D P C A B Slika uz zadatak 129 Dokaz: Ravan π razlaˇe tetraedar ABCD na dva tetraedra P ABC i P ABD kod z kojih su visine iz temena P . A. a uglovi kod temena D trougla c ADF . ADB i ADC pravi. B prvoga jednake visinama iz temena P .101 pa je i S 2 (ABC) = S 2 (ABD) + S 2 (BCD) + S 2 (CAD). dokazati da je c S(P AC) S(P BC) PC S(ABC) = = = .

Ako je V zapremina pomenuntog tetraedra i V1 zapremina nastalog paralelopipeda. 6 bi´e c V (ABCD) = i prema tome V = 1 3 2 · V (AD′ BC ′ B ′ CA′ D). Dokazati da je V (ABCD) = 1 · V (A′ B ′ C ′ D′ ). 27 . C i C ′ . 6 · V1 . Pri tome je V (ABCD) = V (AD′ BC ′ B ′ CA′ D) − V (A′ BCD)− − V (AB ′ CD) − V (ABC ′ D) − V (ABCD′ ). B i B ′ . odreduju paralelopiped AD′ BC ′ B ′ CA′ D kome su A i A′ . 3 Dokaz: Ravni od kojih svaka sadrˇi jednu ivicu tetraedra ABCD a uporedna je s z naspramnom ivicom. D i D′ naspamna temena. dokazati da je V = 1 · V1 . A′ D B′ C C′ B A D′ Slika uz zadatak 130 S obzirom da je V (A′ BCD) = V (AB ′ CD) = V (ABC ′ D) = V (ABCD′ ) = 1 = · V (AD′ BC ′ B ′ CA′ D).102 Zadatak 130: Ravni od kojih svaka sadrˇi jednu ivicu tetraedra a uporedna je s z naspramnom ivicom odreduju paralelopiped. Zadatak 131: Ravni od kojih svaka sadrˇi jedno teme a uporedna je s naspramnom z pljosni tetraedra ABCD odreduju neki tetredar A′ B ′ C ′ D′ .

C1 A1 . a uporedne su sa stranicama BC. 9 Ako su DN i DN ′ visine tetraedara ABCD i A′ B ′ C ′ D′ bi´e c S(ABC) = D′ N ′ : DN = D′ C ′ : C1 C ′ = 3 : 1. pa i 1 · D′ N ′ . i prema tome taˇka A je na teˇiˇnoj uporedne. Otuda je zs D′ P : DA = D′ C : D′ C1 = 3 : 2. C.103 B′ P C′ D A′ B1 A C1 B C A1 D′ Slika uz zadatak 131 Dokaz: Ravan ABC seˇe povrˇ tetraedra A′ B ′ C ′ D′ po trouglu A1 B1 C1 ˇije stranice c s c B1 C1 . No duˇi B1 C1 i B ′ C ′ su c s z z ′ C ′ na pravoj D ′ A. 1 · S(A′ B ′ C ′ ). CA. A1 B1 sadrˇe temena A. Kako je S(A1 B1 C1 ) = 4 · S(ABC). pa je srediˇte P duˇi B s z c zs liniji D′ P trougla B ′ C ′ D′ . AB z trougla ABC. 3 Mnoˇenjem odgovaraju´ih strana jednakosti (1) i (2) nalazimo da je z c DN = V (ABCD) = 1 · V (A′ B ′ C ′ D′ ). Otuda sledi da je taˇka A srediˇte duˇi B1 C1 . i prema tome 2 S(A′ B ′ C ′ ) : S(A1 B1 C1 ) = D′ C ′2 : D′ C1 = 9 : 4. Analogno se dokazuje da je taˇka A na joˇ jednoj teˇiˇnoj c s zs liniji tog trougla pa je A teˇiˇte trougla B ′ C ′ D′ . 27 bi´e c (1) (2) . B.

2 Zadatak 133: Ako je V zapremina tetraedra ABCD. 6 1 · S · d. Prema zadatku 130. a povrˇina paras lelogramske povrˇi AD′ BC ′ jednaka polovini povrˇine paralelogramske povrˇi kojoj su s s s stranice uporedne i jednake ivicama AB i CD. bi´e i c V1 = Otuda je i V = 1 · S · d. dokazati da je 1 V = ·S·d 6 Dokaz: Obeleˇimo sa V1 zapreminu paralelopipeda AD′ BC ′ B ′ CA′ D koji je odreden z s ravnima od kojih svaka sadrˇi po jednu ivicu a uporedna je s naspramnom ivicom z 1 tetraedra ABCD (vidi sliku). S povrˇina paralelogramske s povrˇi kojoj su stranice uporedne i jednake s naspramnim ivicama AB i CD.. imamo da je V = 3 ·V1 . F povrˇina trougaone povrˇi s s kojoj su stranice jednake proizvodima naspramnih ivica tog tetraedra i r polupreˇnik c opisane sfere oko tog tetraedra. S obzirom da je odstojanje izmedu uporednih ravni koje su odredene naspramnim pljosnima AD′ BC ′ i B ′ CA′ D dobijenog paralelopipeda jednake normalnom odstojanju d izmedu pravih koje su odredene naspramnim ivicama AB i CD tetraedra ABCD. 6r D σ C A N E A′ N′ E′ B′ Slika uz zadatak 133 B C′ . a d nors malno odstojanje pravih koje su odredene s tim dvema ivicama AB i CD.104 Zadatak 132: Ako je V zapremina tetraedra ABCD. dokazati da je V = 1 F.

DB ′ = ′ . DB · DC abc abc abc Zadatak 134: Ako su p. c. c′ obeleˇimo ivice BC. b. a sa c s c A′ . (4) sledi da je V = 1 6r F .105 Dokaz: Oznaˇimo sa σ proizvoljnu sferu sa srediˇtem D i polupreˇnikom k. pa je z V (A′ B ′ C ′ D′ ) = DE ′ S(A′ B ′ C ′ ). DC ′ = ′ a′ b c (2) Ako sa a. Stoga je a k4 (4) S(A′ B ′ C ′ ) = ′2 ′2 ′2 F a b c Iz jednakosti (1). imamo da je z DA′ = i B′C ′ = (3) Iz poslednjih triju jednakosti sledi da je △A′ B ′ C ′ sliˇan sa trouglom kome su stranice c jednake proizvodima naspramnih ivica tetraedra ABCD. Sfera λ opisana oko c c tetraedra ABCD sadrˇi srediˇte D te inverzije. CD. k2 · BC k2 k2 k2 = ′ ′ ′ aa′ . AB. (2). Ako je DE preˇnik sfere λ i E ′ taˇka inverzna sa taˇkom E u odnosu taˇkama A c c c c na sferu σ ′ . B i B ′ taˇke prave q. pri ˇemu je koeficijent sliˇnosti c c k2 ′ b′ c′ . a′ . C u odnosu na sferu σ ′ . r tri medusobno uporedne prave koje ne pripadaju jednoj ravni. B. q. C ′ . pa je DE ′ = k2 . imamo da je DE · DE ′ = k2 . AD. b′ . (3). 3 S druge strane. B ′ . C ′ A′ = ′ ′ ′ bb′ . ako sa CN i C ′ N ′ obeleˇimo visine iz temena C i C ′ tetraedra ABCD i z A′ B ′ C ′ D imamo da je S(A′ B ′ D) · C ′ N ′ DA′ · DB ′ · C ′ D V (A′ B ′ C ′ D) = = . a C i D taˇke prave r dokazati da je c c c V (ABCD) = V (A′ B ′ CD). V (ABCD) S(ABD) · CN DA · DB · DC Otuda je S(A′ B ′ C ′ ) · DE ′ DA′ · DB ′ · C ′ D = 3V DA · DB · DC k2 k2 k2 . . A i A′ taˇke prave p. CA. BD. B ′ . A′ B ′ = ′ ′ ′ cc′ . pa je njen inverzan lik ravan odredena z s ′ . C ′ taˇke inverzije sa taˇkama A. 2r (1) Pri tome je duˇ DE ′ visina tetraedra A′ B ′ C ′ D.

ˇ (Stajnerova teorema). Zadatak 135: Ako su p i q dve mimoilazne prave A.106 A A′ p B B′ q C D Slika uz zadatak 134 r Dokaz: Osnove (BCD) i (B ′ CD) tetraedra ABCD i A′ B ′ CD imaju zajedniˇku strac ′ . C ′ . D′ c ′ B ′ i CD = C ′ D ′ . B. A′ . Taˇke A i A′ su na pravoj p koja je uporedna na ravni u kojoj se nalaze pljosni (BCD) i c (B ′ CD). pa je nicu CD i jednake visine iz temena B i B S(BCD) = S(B ′ CD). D. B ′ taˇke prave p i C. Otuda je V (ABCD) = V (A′ B ′ CD). C′ D′ C D q p A B A′ B′ Slika uz zadatak 135 . pa su visine iz temena A i A′ tetraedra ABCD i A′ B ′ CD medusobno jednake. dokazati da je taˇke prave q takve da je AB = A c V (ABCD) = V (A′ B ′ C ′ D′ ).

Neka prava EF prodire ravan paralelograma ABCD u nekoj taˇki E ′ i neka je F ′ jedna od c taˇaka prave EF takva da je EF = E ′ F ′ . . pa je V (ACE ′ F ′ ) = |V (ABE ′ F ′ ) ± V (ADE ′ F ′ )|. Isto tako je V (A′ B ′ CD) = V (A′ B ′ C ′ D′ ). S obzirom da je taˇka E ′ u ravni paralelograma c c ABCD. Pri tome tetraedri ABCD i A′ B ′ CD imaju jednake pljosni ABC i A′ B ′ C i zajedniˇku c visinu iz temena D. V (ABE ′ F ′ ) = V (ABEF ).107 Dokaz: Trouglovi ABC i A′ B ′ C imaju jednake stranice AB i A′ B ′ i njima odgovaraju´e visine. Prema predhodnom zadatku je V (ACE ′ F ′ ) = V (ACEF ). imamo da je S(ACE ′ ) = |S(ABE ′ ) ± S(ADE ′ )|. pa je c S(ABC) = S(A′ B ′ C). pa je V (ABCD) = V (A′ B ′ CD). F E F ′ D C E′ A Slika uz zadatak 136 B Dokaz: Prava EF prodire ravan paralelograma ABCD ili je uporedna sa tom ravni. V (ADE ′ F ′ ) = V (ADEF ). c Zadatak 136: Ako su E i F dve razne taˇke izvan ravni paralelograma ABCD dokazati da je V (ACEF ) = |V (ABEF ) ± V (ADEF )|. pa je V (ABCD) = V (A′ B ′ C ′ D′ ).

D ′ pripadaju ravni paralelograma ABCD. dokazati da je V (ABCD) S(ABC) · S(ABD) = . Ako je prava EF uporedna sa ravni paralelograma ABCD. ′ B ′ C ′ D′ ) V (A S(A′ B ′ C ′ ) · S(A′ B ′ D′ ) D D1 C1 E E1 F1 F B C A Slika uz zadatak 137 . CC ′ . Zadatak 137: Ako su ABCD i A′ B ′ C ′ D′ dva tetraedra kod kojih su ivice AB i A′ B ′ medusobno jednake i diedri koji odgovaraju tim ivicama takode jednaki.108 pa je V (ACEF ) = |V (ABEF ) ± V (ADEF )|. Sada imamo da je V (ACEF ) = d d S(ACC ′ A′ ). ADD′ A′ imaju zajedniˇku osnovicu AA′ . AB i EF . ABB ′ A′ . B ′ . C ′ . a odstojanje izmedu tome taˇke A c mimoilaznih pravih AC i EF . Pri c z z ′ . pa je s S(ACC ′ A′ ) = |S(ABB ′ A′ ) ± S(ADD′ A′ ). 6 Paralelogramske povrˇi ACC ′ A′ . a s c visina koja odgovara toj osnovici prve povrˇi jednaka je zbiru ili razlici visina koje odgos varaju toj istoj osnovici drugih dveju povrˇi. obeleˇimo sa A′ . D′ z taˇke takve da su duˇi AA′ . BB ′ . DD′ jednake i istosmerne sa duˇi EF . 6 6 V (ADEF ) = d S(ADD′ A′ ). Otuda je V (ACEF ) = |V (ABEF ) ± V (ADEF )|. B ′ . C ′ . AD i EF jednaka odstojanju d prave EF od ravni paralelograma ABCD. V (ABEF ) = S(ABB ′ A′ ).

AC. dokazati da je AB · AC · AD V (ABCD) = ′ ′ . postoje u pljosnima (AB. takve da su tetraedri AB1 C1 D1 c i A′ B ′ C ′ D′ podudarni.109 Dokaz: S obzirom da su kod tetraedra ABCD i A′ B ′ C ′ D′ ivice AB i A′ B ′ jednake i diedri koji odgovaraju tim ivicama takode medusobno jednaki. D) taˇke C1 i D1 takve da su tetraedri A′ B ′ C ′ D′ i c ABC1 D1 podudarni. = S(A′ B ′ C ′ ) · S(A′ B ′ D′ ) Zadatak 138: Ako su ABCD i A′ B ′ C ′ D′ dva tetraedra s podudarnim triedrima A i A′ . AB. Ako obeleˇimo sa DE i D1 E1 visine iz temena D i D1 tetraedra z ABCD i ABC1 D1 . AD postoje taˇke B1 . D) diedra (C. V (A′ B ′ C ′ D′ ) A B · A′ C ′ · A′ D′ Dokaz: S obzirom da su triedri A i A′ tetraedara ABCD i A′ B ′ C ′ D′ podudarni. na ivicama AB. a sa DF i D1 F1 visine pljosni ABD i ABD1 . imamo da je V (ABCD) V (ABCD) S(ABC) DE = = · ′ B ′C ′ D′ ) V (A V (ABC1 D1 ) S(ABC1 ) D1 E1 S(ABC) DE S(ABC) S(ABD) · = · = S(ABC1 ) D1 F1 S(ABC1 ) S(ABD1 ) S(ABC) · S(ABD) . D1 . C1 . D D1 C1 A E1 E B1 B Slika uz zadatak 138 C Tada je V (ABCD) V (ABCD) S(ABC) DE = = · = V (A′ B ′ C ′ D′ ) V (AB1 C1 D1 ) S(AB1 C1 ) D1 E1 = AB · AC · AD AB · AC · AD = ′ ′ . Obeleˇimo sa DE i D1 E1 visine iz temena D i D1 tetraedara z ABCD i AB1 C1 D1 . C) i (AB. AB1 · AC1 · AD1 A B · A′ C ′ · A′ D′ .

AD. c Dokaz: Neka je BP : BC = p. Obeleˇimo sa V zapreminu tetraedra ABCD i sa V1 zapreminu poliedra. R′ u datim odnosima. BC BA BD V (BP RQ′ ) = . Q′ . koji je odreden z deonim taˇkama P . DQ′ : DB = q ′ . CA. Q. BD. P ′ . Primenom zadatka 138. AR : AB = r. ′ r1 = 1 − r ′ = CR′ : CD. DR′ : DC = r ′ . R′ . 1 AC AB AD BP BR BQ′ ′ · · · V = p · r1 · q1 · V. c D Q′ P′ R′ A R Q P C B Slika uz zadatak 139 Tada je V1 = V − V (AQRP ′ ) − V (BP RQ′ ) − V (CP QR′ ) − V (DP ′ Q′ R′ ). p′ = 1 − p′ = AP ′ : AD. R. Q′ . Odrediti odnose zapremina konveksnog c poliedra. Q.110 Zadatak 139: Ivice BC. Stavimo da je p1 = 1 − p = CP : CB. 1 q1 = 1 − q = AQ : AC. R. CQ : CA = q. koji je odreden datim taˇkama i tetraedra ABCD. DP ′ : DA = p′ . CD tetraedra ABCD podeljene su taˇkama P . AB. r1 = 1 − r = BR : BA. nalazimo da je V (AQRP ′ ) = AQ AR AP ′ · · · V = q1 · r · p′ · V. ′ q1 = 1 − q ′ = BQ′ : BD.P ′ .

a drugi iz piramide P QRSC i tetraedra P QBC. u ravni π. Ako je jedna od ivica AB i CD. pa su im i zapremine jednake. 1 Zadatak 140: Dokazati da svaka ravan kroz srediˇta bilo kojih dveju naspramnih ivica s tetraedra razlaˇe taj tetraedar na dva jednaka poliedra. S obzirom da tetraedri AP SD i ABCD imaju zajedniˇki triedar A. Prvi z od tih poliedara se sastoji iz piramide P QRSD i tetraedra AP SD. prema c c zadatku 138. Piramide P QRSC i P QRSD imaju zajedniˇku osnovu i c jednake visine. npr. imamo da je V (AP SD) AP · AS · AD AS = = V (ABCD) AB · AC · AD 2 · AC . CD.111 V (CP QR′ ) = V (DP ′ Q′ R′ ) = pa je CP CQ CR′ ′ · · · V = p1 · q · r1 · V. CB CA CD DP ′ DQ′ DR′ · · · V = p′ · q ′ · r ′ · V. Pri tom su taˇke C i D s raznih strana od ravni π. z Dokaz: Obeleˇimo sa π proizvoljnu ravan koja sadrˇi srediˇta P i R naspramnih ivica z z s AB i CD tetraedra ABCD. ivice BD i AC prodiru ravan π u taˇkama Q c c i S. a B i c c C s druge strane ravni π. neka su npr. D R S A C P Q B Slika uz zadatak 140 Ako nijedna od ivica AB i CD ne pripada ravni π. a tetraedri BCP Q i BCDA zajedniˇki triedar B. tada je tetraedar ABCD s ravni π razloˇen na dva tetraedra AP CD i P BCD koji imaju z jednaku osnovu i jednake visine. U tom sluˇaju. taˇke A i D s jedne. pa su im i zapremine medusobno jednake. DA DB DC ′ ′ V1 = V · (1 − r · q1 · p′ − p · r1 · q1 − p1 · q · r1 − p′ · q ′ · r ′ ). svaka od njih prodire tu ravan. pa je tetraedar ABCD s ravni π razloˇen na poliedre P QRSAD i P QRSBC.

pa je z V (P CDA) : V (P CDB) = m : n. Q i S. ravan π razlaˇe z z z tetraedar ABCD na dva tetraedra P CDA i P CDB koji imaju zajedniˇku osnovu P CD. QD SA i prema tome BQ AS = . a taˇke B i C s druge strane od ravni π. Prvi od tih poliedara sastoji se iz piramide P QRSD i tetraedra AP SD. Q. BD. c c taˇke A i D s jedne strane. . tj. neka su npr. npr. DC. Piramide P QRSD i P QRSC imaju zajedniˇku osnovu i visine srazmerne duˇima DR i RC. CA c c prostornog ˇetvorougla ABCD. S taˇke u kojima ravan π seˇe ivice AB. prema Menelajevoj teoremi. ili ne c z sadrˇi nijednu od tih dveju ivica. pa je c z V (P QRSD) : V (P QRSC) = m : n. BQ AS = . P B QD RC SA pa je BQ CS · = 1. QD SC c Zadatak 141: Ako su P i R taˇke naspramnih ivica AB i CD tetraedra ABCD takve da je AP : P B = m : n. imamo da je c AP BQ DR CS · · · = 1. npr. V (ABCD) BC · BA · BD 2 · BD AS · BD V (AP SD) = . V (BCP Q) AC · BQ S obzirom da su P . Dokaz: Proizvoljna ravan π kroz taˇke P i R sadrˇi jednu od ivica AB i CD. i prema tome V (P QRSAD) = V (P QRSBC). a drugi iz piramide P QRSC i tetraedra P QBC. c a visine srazmerne duˇima AP i BP . svaka od njih prodire tu ravan. R.112 Otuda je V (BCP Q) BC · BP · BQ BQ = = . pa je tetraedar ABCD razloˇen s c z ravni π na poliedre P QRSAD i P QRSBC. CD. Pri tome su taˇke A i B. U tom sluˇaju ivice c c c BD i AC prodiru ravan π u taˇkama. a isto tako i taˇke C i D s raznih strana od ravni π. Ako nijedna od ivica AB i CD ne pripada ravni π. dokazati da svaka ravan kroz taˇke P i R razlaˇe taj tetraedar c z na dva poliedra kojima je odnos zapremina takode jednak m : n. Ako ravan π sadrˇi ivicu. BD AC Stoga je V (AP SD) = V (BCP Q).

dokazati da je c 1 · S · ρ. imamo da je √ √ a2 · 3 S = 4 · S(ABC) = 4 · = a2 · 3. . Ako obeleˇimo sa S povrˇinu. V (P BCQ) : V (P BCD) = BQ : BD. Povrˇ pravilnog tetraedra ABCD sastoji se iz ˇetiri podudarne s c pravilne trougaone povrˇi. . sa V zapreminu. Povrˇ pravilnog oktaedra sastoji se iz osam podudarnih pras vilnih trougaonih povrˇi. Ako obeleˇimo sa S povrˇinu. sa a ivicu i s z s sa DE visinu tog tetraedra. Zadatak 142: Ako je S povrˇina i V zapremina poliedra kome sve pljosni dodiruju s neku sferu polupreˇnika ρ. . S toga ako sa S1 . imamo da je V = ρ 1 · (S1 + · · · + Sn ) = · S · ρ. imamo da je V (AP DS) : V (BP CQ) = m : n.. V (P QRSAD) : V (P QRSBC) = m : n. V (AP DC) : V (P BCD) = m : n i prema zadatku 140. 3 Dokaz: Trougaone povrˇi odredene ivicama takvog poliedra i srediˇta sfere upisane s s u taj poliedar razlaˇu isti na piramide kojima su osnovice pljosni poliedra i kome je z zajedniˇki vrh srediˇte pomenute sfere. sa V zapreminu.Sn obeleˇimo povrˇine c s z s pljosni datog poliedra. sa a ivicu i sa s z s EF dijagonalu pravilnog oktaedra ABCDEF . imamo da je . 3 3 Zadatak 143: Odrediti povrˇine i zapremine pravilnih poliedara kao funkcije njihovih s ivica. 4 √ √ √ 1 a2 · 3 a · 6 a3 · 2 1 · = . AS : AC = BQ : BD.113 Kako je V (AP DS) : V (AP DC) = AS : AC. V = Dokaz: a) Pravilan tetraedar. V = · S(ABC) · DE = · 3 3 4 3 12 b) Pravilan oktaedar. Stoga je.

sa a ivicu i s z s sa ρ polupreˇnik upisane sfere. e) Pravilan dodekaedar. Ako obeleˇimo sa S povrˇinu. CDA. imamo da je c S = 12 · a2 · 4 25 + 10 · √ √ 5 = 3 · a2 · √ 25 + 10 · √ 5. S = 20 · 4 1 5 · a2 · V = ·S·ρ= 3 3 √ 3 a · · 2 7+3· 6 √ 5 5 · a3 = · 6 7+3· 2 √ 5 . SB . V = a3 . SC . s z s imamo da je S = 6 · a2 . sa V zapreminu. ABC s i V zapremina tetraedra ABCD. sa V zapreminu. Ako obeleˇimo sa S povrˇinu. d) Pravilan heksaedar. . Povrˇ pravilnog heksaedra (kocke) se sastoji iz ˇest podus s darnih kvadratnih povrˇi. Zadatak 144: Ako su SA . b) V = ρA 3 (−SA + SB + SC + SD ). Ako obeleˇimo sa S povrˇinu i sa V zapreminu kocke ivice a. imamo da je c √ √ a2 · 3 = 5 · a2 · 3. SD povrˇine pljosni BCD. DAB. 3 3 3 c) Pravilan ikosoedar. sa s z s a ivicu i sa ρ polupreˇnik upisane sfere pravilnog dodekaedra. a ρ polupreˇnik upisane sfere. Povrˇ pravilnog dodekaedra se sastoji iz dvanaest podus darnih pravilnih petougaonih povrˇi. 1 V = · S · ρ = a2 · 3 25 + 10 · a 5· · 2 25 + 11 · 10 5 = a3 · 4 10 · (47 + 21 · √ 5). 4 √ √ 1 a2 a3 · 2 V = · S(ABCD) · EF = ·a· 2= .114 √ √ a2 · 3 S = 8 · S(ABE) = 8 · = 2 · a2 · 3. dokazati da je: ρ a) V = 3 (SA + SB + SC + SD ). Povrˇ pravilnog ikosoedra se sastoji iz dvadeset podudarnih s pravilnih trougaonih povrˇi. ρA polupreˇnik spolja c c upisane sfere kojoj odgovara teme A i ρAB polupreˇnik spolja upisane sfere koja odgovara c ivici AB.

CC ′ boˇne ivice zarubljene prizme ABCA′ B ′ C ′ . A′ B ′ C ′ C. dokazati da je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = V (ABCA′ ) + V (ABCB ′ ) + V (ABCC ′ ). BB ′ . s imamo da je a) V = V (BCDO) + V (CDAO) + V (DABO) + V (ABCO) ρ = (SA + SB + SC + SD ). 3 b) V = V (ABCOA ) + V (ABDOA ) + V (ACDOA ) − V (BCDOA ) ρA = (−SA + SB + SC + SD ). 3 c) V = V (BCDOAB ) + V (ACDOAB ) − V (ABCOAB ) − V (ABDOAB ) ρAB (SA + SB − SC − SD ). Dokaz: Ako je O srediˇte sfere upisane u tetraedar ABCD. A′ B′ C′ A C B Slika uz zadatak 145 A′ BC Dokaz: Neka su AA′ . BCA′ B ′ . Ravni c i A′ B ′ C razlaˇu tu zarubljenu prizmu na tri tetraedra ABCA′ .115 c) V = ρAB 3 (SA + SB − SC − SD ). z . = 3 Zadatak 145: Ako su ABC i A′ B ′ C ′ osnove zarubljene trostrane prizme. OA srediˇte spolja upisane s s sfere koja odgovara temenu A i OAB srediˇte spolja upisane sfere koja odgovara ivici AB.

3 B′ A′ C′ A0 C0 B0 A C B Slika uz zadatak 146 Dokaz: Prema prethodnom zadatku imamo da je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = V (ABCA′ ) + V (ABCB ′ ) + V (ABCC ′ ). S obzirom da je zapremina tetraedra ABCA′ jednaka tre´ini zapremine prizme kojoj je c ′ . bi´e c V (ABCA′ ) = Isto tako je V (ABCB ′ ) = S S BB ′ .116 Tetraedri BCA′ B ′ i ABCB ′ imaju zajedniˇku pljosan BCB ′ i jednake visine iz temena c A′ i A. Isto tako tetraedri A′ B ′ C ′ C i AB ′ C ′ C imaju zajedniˇku pljosan B ′ C ′ C i jednake visine iz temena A′ i A. a zapremina ove prizme jadnaka proizvodu povrˇi osnovica (ABC). ostale pljosni te zarubljene prizme su boˇne. CC ′ dokazati da je c V (ABCA′ B ′ C ′ ) = S (AA′ + BB ′ + CC ′ ). 3 . pa su im zapremine medu sobom jednake. a boˇna ivica AA c s S njenog normalnog preseka i ivice AA′ . Definicija: Poliedar ograniˇen nekom prizmatiˇnom povrˇi i dvema neparalelnim c c s ravnima naziva se zarubljena prizma. i tetraedri AB ′ C ′ C i ABCC ′ imaju zajedniˇku pljosan AC ′ C i jednake visine c iz temena B ′ i B. Pljosni zarubljene prizme koje su sadrˇane u z pomenutim neparalelnim ravnima su osnove. BB ′ . c Zadatak 146: Ako je S povrˇina normalnog preseka zarubljene trostrane prizme s ABCA′ B ′ C ′ kojoj su boˇne ivice AA′ . Stoga je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = V (ABCA′ ) + V (ABCB ′ ) + V (ABCC ′ ). te su im zapremine takode jednake. V (ABCC ′ ) = CC ′ . pa su im i zapremine c jednake. 3 3 S AA′ .

a h visina i V njegova zapremina. . . AD tetraedra ABCD. C0 upravne projekcije taˇaka A.117 pa je V (ABCA′ B ′ C ′ ) = S (AA′ + BB ′ + CC ′ ). a S povrˇina z s upravne projekcije tog tetraedra na nekoj ravni π koja je upravna na ivicu AD. dokazati da je h (S1 + S2 + 4S3 ). . Bn ) osnove. . tj. . Ako su A0 . Am ) i (B1 . B0 . Odredimo 6 6 V = . . . 3 Zadatak 147: Ako je l duˇina bilo koje ivice. . bi´e zapremine V1 i V2 s s c piramida OA1 . Cl ) srednji presek bilo z kojeg prizmatoida i sa O proizvoljnu taˇku iz unutraˇnjosti poligona C1 . . Bn ). Am ) i (B1 . . . . Bn odredene obrascima V1 = h S1 i V2 = h S2 . zapremina tetraedra ABCD bi´e jednaka razlici zapremina c c zarubljenih prizmi A0 B0 C0 DBC i A0 B0 C0 ABC. sa (C1 . . S obzirom c s da su S1 i S2 povrˇine poligonskih povrˇi (A1 . . . . dokazati da je 1 V (ABCD) = Sl. bi´e c V (ABCD) = V (A0 B0 C0 DBC) − V (A0 B0 C0 ABC) = = S S S S (A0 D + B0 B + C0 C) − (A0 A + B0 B + C0 C) = AD = l 3 3 3 3 s s Zadatak 148: Ako su S1 i S2 povrˇine osnova i S3 povrˇina srednjeg preseka bilo kojeg prizmatoida. B. C na ravan π i pri tome taˇka c c A izmedu taˇaka A0 i D. Cl . Am i OB1 . npr. 6 Dokaz: Obeleˇimo sa (A1 . 3 C D A B B0 A0 π C0 Slika uz zadatak 147 c c Dokaz: Pretpostavimo da ravan π nema sa tetraedrom ABCD zajedniˇkih taˇaka.

dokazati da je a) S1 : S = 4 : 9. h = 3ρ. Normalno odstojanje izmedu c ravni koje su odredene osnovama ω1 i ω2 je visina prizmatoida. Dokaz: Ako obeleˇimo sa r polupreˇnik osnove. a S1 povrˇina i s s V1 zapremina kugle upisane u toj kupi. a ostale pljosni su trougaone i ˇetvorougaone povrˇi kojima se c s temena poklapaju sa temenima povrˇi ω1 i ω2 naziva se prizmatoid. . a sa ρ polupreˇnik kugle upisane u toj kupi. Definicija: Poliedar kome su dve pljosni ω1 i ω2 poligonske povrˇi sadrˇane u dvema s z uporednim ravnima. . npr.118 sad zapremine piramida kojima su osnove boˇne pljosni prizmatoida. sa h visinu i sa l izvodnicu jednakoz c strane kupe. a taˇka O zajedniˇki c c c vrh. Osnove prizmatoida mogu. trougaonu povrˇ c s s (A1 A2 B1 ) po srednjoj liniji C1 C2 . Prizma je specijalan prizmatoid. Pljosni ω1 i ω2 su s osnove. 6 Bn B1 Cl O A3 B3 C3 Am C1 A2 A1 Slika uz zadatak 148 Otuda sledi da je zbir V3 zapremina svih tih piramida odreden obrascem V3 = Stoga je h V = V1 + V2 + V3 = (S1 + S2 + 4S3 ). Zadatak 149: Ako je S povrˇina i V zapremina jednakostrane kupe. svaku od tih c c s ˇetvorougaonih povrˇi razloˇimo dijagonalom na dve trougaone povrˇi. Boˇne pljosni prizmatoida su trougaone ili ˇetvorougaone povrˇi. a ostale pljosni su boˇne pljosni tog prizmatoida. Pri tome je 4 V (A1 A2 B1 O) = 4V (C1 C2 B1 O) = h(OC1 C2 ). . b) V1 : V = 4 : 9. Ravan poligona c s z s C1 . l = 2r = 2ρ 3. ali i ne moraju imati jednak broj stranica. 6 4 6 hS3 . imamo da je c √ √ r = ρ 3. Cl seˇe svaku od tih trougaonih povrˇi po srednjoj liniji.

. Zadatak 150: Ako su Va . Dokaz: Ako sa N1 . imamo da je V = i prema tome d1 + . bi´e s s c 1 V = (S1 d1 + ... 3 3 i S = rπ(r + l) = 9ρ2 π.Sn z c povrˇine pljosni ω1 .. dokazati da je zbir odstojanja te taˇke od ravni svih njegovih pljosni c konstantan..Nn obeleˇimo podnoˇja upravnih kroz taˇku O na ravnima z z c svih pljosni ω1 .... a sa S i V povrˇinu i zapreminu poliedra ... 3 3 3 i bc = ah. dokazati da je 1 1 1 = 2 + 2. + Sn dn ). 4 b) V1 = ρ3 π 3 i prema tome V1 : V = 4 : 9.dn duˇine odseˇaka ON1 .... 3 3V ...ωn . sa d1 .. + dn = S (d1 + d2 + .119 Otuda je a) S1 = 4ρ2 π i prema tome S1 : S = 4 : 9... Vc2 = cb2 . Va2 Vc Vb Zadatak 151: Ako je O proizvoljna unutraˇnja taˇka konveksnog poliedra s c s jednakim pljosnima.....ONn i sa S1 . Vb ..... 2 Va Vc Vb Dokaz: Tela koja nastaju obrtanjem pravouglog trougla oko njegovih stranica su kupe..=Sn . + dn ). Vb2 = bc2 .. S ..ωn poliedra . Vc zapremine tela koja nastaju obrtanjem pravouglog trougla oko hipotenuze a i kateta b i c. 1 1 1 + 2 = 2 2 b c h nalazimo da je 1 1 1 = 2 + 2. Ako sa h obeleˇimo visinu koja odgovara hipotenuzi imamo da je z Va2 = Koriste´i jednakosti c π π π 2 ah .. i V = r2π 9 = ρ3 π... 3 S obzirom da je S1 =S2 =.

B. Taˇka M je presek c c simetrale ugla S sa hipotenuzom AC pravouglog trougla ASC. dobili smo da je 1 1 1 + = SA SC h pa je 1 1 1 1 2 + + + = .120 Zadatak 152: Ako su A. SD. dokazati da je 1 1 1 1 + = + . B. SB SD h pa je 1 1 1 1 + = + . SA SB SC SD h Dokaz: Pri dokazivanju prethodnog stava. M taˇka u kojoj dijagonala iz temena S tog oktaedra prodire ravan c π i h odstojanje taˇke M od polupravih SA. SB SD h . SA SB SC SD h i 1 1 1 + = . C. C. SC. SD. SA SC h Isto tako je 1 1 1 + = . D taˇke u kojima neka ravan π seˇe ivice roglja S c c pravilnog oktaedra. SA SC SB SD Zadatak 153: Ako su A. dokazati da je c 1 1 1 1 2 + + + = . Otuda je 1 1 1 + = . SB. 2 SA SC SB SD Dokaz: Obeleˇimo sa M taˇku u kojoj dijagonala iz temena S oktaedra prodire z c ravan π. c c pravilnog oktaedra. SC. pa je SA · h + SC · h = SA · SC. SB. a sa h odstojanje taˇke M od polupravih SA. D taˇke u kojima neka ravan π seˇe ivice roglja S.

′′ A A AP DO DB ′ = ′ . B. c. dokazati da je c DO DA′ DB ′ DC ′ = ′ + ′ + ′ . OD′ AA BB CC Dokaz: Obeleˇimo sa A′′ . = ha 3V hb 3V hc 3V hd 3V pa je 1 1 1 1 a+b+c+d 1 + + + = = . hd duˇine visina tetraedra ABCD i ρ duˇina polupreˇnika z z c lopte upisane u taj tetraedar. zatim ostalih triju jednakosti i c deljenjem ostalih nalazimo da je 1 1 1 DO( A′′ A + B ′′ B + C ′′ C ) = 1 1 1 OD′ ( A′′ A + B ′′ B + C ′′ C ) DA′ A′ A D′ P AP + + DB ′ B′ B D′ Q BQ + + DC ′ C′C D′ R DR Dobija se da je DA′ DB ′ DC ′ DO = ′ + ′ + ′ . C. dokazati da je 1 1 1 1 1 + + + = . CD ′ seku prave BC. CA. C ′ . = . SDA. OD′ AA BB CC Zadatak 155: Ako su ha . ABC i sa V z s zapreminu tetraedra ABCD. BD. = . OCA. C ′′ taˇke u kojima prave kroz temena A. Pri tome je AD DO DA′ = ′ . OCA. Q. DAB. prodiru ravni OBC. bi´e c 1 a 1 b 1 c 1 d = . a sa P. R taˇke u kojima prave c ′ . BD. ρ .121 Zadatak 154: (Teorema Van Obela). OAB seku respektivno prave AD. A′′ A AA i OD′ D′ P = . hc . ha hb hc hd ρ Dokaz: Ako sa a. B ′′ . uporedne z c sa pravom DD′ . B ′ . B ′′ B BB OD′ D′ Q = . ′′ B B BQ DO DC ′ = ′ C ′′ C CC OD′ D′ R = . Ako je ABCD proizvoljan tetraedar i O taˇka c prostora takva da ravni OBC. CD u taˇkac ma A′ . a prava DO prodire ravan ABC u nekoj taˇki D′ . d obeleˇimo povrˇine pljosni BCD. b. ha hb hc hd 3V ρ i a+b+c+d = 3V . ′′ C C CR Sabiranjem odgovaraju´ih strana prvih triju jednakosti. AB. OAB. hb .

= . d povrˇine njegovih z s pljosni BCD. ρa ρb ρc ρd 3V ρ c Zadatak 157: Ako su ha . nalazimo da je c 1 1 1 1 2 2 + + + + (a + b + c + d) = . 2 ρa ρb ρc ρa ρb ρc ρd ρd Dokaz: Ako obeleˇimo sa V i S zapreminu i povrˇinu tetraedra ABCD. 1 1 = (b + c + d − a). ABC. c. ABC. ρb 3V ρc 3V ρd 3V Sabiranjem odgovaraju´ih strana dobijenih jednakosti.122 Zadatak 156: Ako je ρ polupreˇnik sfere upisane u tetraedar ABCD i ako su ρa . dokazati da je 1 1 1 1 2 + + + = . a sa a. hb . c. ρc . DAB. DAB. bi´e s c 1 1 S − 2a 1 S − 2b 1 S − 2c 1 S − 2d = (b + c + d − a) = . DAB. b. ρa 3V 3V ρb 3V ρc 3V ρd 3V pa je . CDA. ρa ρb ρc ρd ρ Dokaz: Obeleˇimo sa V zapreminu tetraedra ABCD. ρa 3V 1 (b + c + d − a)ρa . 3 Isto tako je 1 1 1 1 1 1 = (c + d + a − b). a sa a. hd visine tetraedra ABCD. ρb . hc . = . ρb . ABC dokazati da je 1 1 1 1 1 1 1 1 + 2 + 2 + 2 = 4( 2 + 2 + 2 + 2 ). DAB. = . ρd polupreˇnici spolja upisanih sfera tog tetraedra koje respektivno dodiruju pljosni c BCD. = (d + a + b − c). ρd polupreˇnici spolja upisanih sfera tog tetraedra koje respektivno dodiruju pljosni BCD. ABC i sa Sa srediˇte spolja upisane sfere tog tetraedra koja s dodiruje pljosan BCD. CDA. c ρc . a ρa . CDA. = (a + b + c − d). Pri tome je V = V (ACDSa ) + V (ABDSa ) + V (ABCSa) − V (BCDSa ) = tj. d z s povrˇine njegovih pljosni BCD. b. CDA.

Otuda i iz jednakosti a= nalazimo da je ka kb kc kd + + + = 1. dokazati da je ka kb kc kd + + + = 1.123 1 1 1 1 1 + 2+ 2+ 2 = [(S − 2a)2 + (S − 2b)2 + (S − 2c)2 + (S − 2d)2 ] = 2 ρa ρb ρc 9V 2 ρd 4 = (a2 + b2 + c2 + d2 ) (1) 9V 2 S druge strane imamo da je 1 a 1 b 1 c 1 d = . hc . ha hb hc hd 3V . hc d= 3V hd Zadatak 159: Ako je O proizvoljna taˇka koja se nalazi u tetraedru ABCD i ako c ′ . = . DO prodiru respektivno pljosni su A c BCD.CDA. kd z odstojanja proizvoljne taˇke O koja se nalazi u tom tetraedru od ravni BCD. ha hb hc hd Dokaz: Obeleˇimo sa a. hd duˇine visina tetraedra ABCD i ka . CO. C ′ . d povrˇine pljosni BCD. kc . hb . ha b= 3V . CDA. DAB. Kako je taˇka O u tetraedru ABCD. c. = . dokazati da je .ABC. kb . = . B ′ . D ′ taˇke u kojima prave AO. ha 3V hb 3V hc 3V hd 3V pa je 1 1 1 1 1 + 2+ 2+ 2 = (a2 + b2 + c2 + d2 ) h2 hc 9V 2 hb hd a (2) Iz jednakosti (1) i (2) nalazimo da je 1 1 1 1 1 1 1 1 + 2 + 2 + 2 = 4( 2 + 2 + 2 + 2 ). b. 2 ρa ρb ρc ha hb hc ρd hd Zadatak 158: Ako su ha . CDA. bi´e c c aka + bkb + ckc + dkd = 3V. DAB. ABC. ABC i sa V zaz s preminu tetraedra ABCD. c DAB. hb c= 3V . BO.

c C ′ taˇke u kojima prave kroz O uporedne s ivicama AD. AA′ BB ′ CC ′ DD′ Zadatak 161: Ako je O proizvoljna taˇka pljosni ABC tetraedra ABCD i ako su A′ . B ′′ . DAB. AD BD CD . ha hb hc hd pa je OD′ OA′ OB ′ OC ′ + + + = 1. bi´e c c ka OA′ = . D′′ taˇke u kojima prave odredene visinama AA′ . kd odstojanja z taˇke O od ravni BCD. imamo da je ka kb kc kd + + + = 1. ha AA′ kb OB ′ = . kc . hc . Dokaz: a) Ako obeleˇimo sa ha . dokazati da je AA′′ BB ′′ CC ′′ DD′′ + + + = 6. CD prodiru pljosni c BCD. CO = CC ′ −OC ′ . ABD.124 a) b) OA′ AA′ AO AA′ + + OB ′ BB ′ BO BB ′ + + OC ′ CC ′ CO CC ′ + + OD ′ DD ′ DO DD ′ = 1. CC ′ . hb . c BB ′ . hb BB ′ kc OC ′ = . DD′ tetraedra ABCD prodiru sferu opisanu oko tog tetraedra. AA′ BB ′ CC ′ DD′ Zadatak 160: Ako su A′′ . ABC. AA′ BB ′ CC ′ DD′ b) Kako je AO = AA′ −OA′ . C ′′ . BO = BB ′ −OB ′ . CAD. = 3. bi´e c AO BO CO DO + + + = ′ ′ ′ AA BB CC DD′ AA′ − OA′ BB ′ − OB ′ CC ′ − OC ′ DD′ − OD′ = + + + = AA′ BB ′ CC ′ DD′ OA′ OB ′ OC ′ OD′ =4−( + + + ) = 4 − 1 = 3. hc CC ′ kd OD′ = . dokazati da je B′. hd visine tetraedra ABCD i sa ka . DO = DD′ −OD′ . BD. CDA. hd DD′ Prema zadatku 158. kb . OA′ OB ′ OC ′ + + = 1.

OBD. T A′ T B ′ T C ′ T D′ a) . OCD tetraedar ABCD je razloˇen na s z tetraedre OBCD. Isto tako je V (OACD) : V (ABCD) = OB ′ : BD. Ravan odredena uporednim pravama AD i OA′ po pravoj AO koja pripada ravni ABC i seˇe duˇ BC u nekoj taˇki P . CDA. OABD. pa je c z c OO1 : AA1 = OP : AP Iz ovih dveju proporcija sledi sledi da je OO1 : AA1 = OA′ : AD. OACD. ABC dokazati da je 1 1 1 1 = + + . i OA′ : AD = OP : AP. Zadatak162: Ako su A′ . B ′ .125 D B′ C′ A O A′ C B Slika uz zadatak 161 Dokaz: Trougaonim povrˇinama OAD. Otuda je OA′ OB ′ OC ′ 1 + + = [V (OBCD) + V (OACD) + V (OABD)] = 1 AD BD CD V (ABCD) V (OABD) : V (ABCD) = OC ′ : CD. C ′ . Pri tome je △P OO1 ∼△P AA1 i △P OA′ ∼△P AD. Tetraedri OBCD i ABCD imaju zajedniˇku pljosan c BCD kojoj odgovaraju visine OO1 i AA1 tih tetraedara. pa je V (OBCD) : V (ABCD) = OA′ : AD. D′ taˇke u kojima proizvoljna prava p kroz teˇiste T c z tetraedra ABCD prodire ravni BCD. DAB. pa je V (OBCD) : V (ABCD) = OO1 : AA1 .

D′′ upravne projekcije taˇaka A. Sem toga je c c S(B ′′ C ′′ D′′ ) = S(A′′ B ′′ C ′′ ) + S(A′′ C ′′ D′′ ) + S(A′′ D′′ B ′′ ). C ′ . B. 3 1 V (T DAB) = S(D′′ A′′ B ′′ )T C ′ . Dakle. 1 1 1 1 + = + . U tom sluˇaju bi´e na pravoj p taˇke B ′ . Otuda je S(B ′′ C ′′ D′′ ) 1 T A′ 1 S(A′′ B ′′ C ′′ )T D ′ . T ABC jednaki i da je V (T BCD) = 1 S(B ′′ C ′′ D′′ )T A′ . Dokaz: Neka je Π proizvoljna ravan upravna na pravoj p i neka su A′′ . nikoje dve od taˇaka c A′′ . D na tu ravan. D′ s druge strane od T . jedna od tih taˇaka nalazi se u trouglu koji je odreden ostalim trima taˇkama. T DAB. 3 = = S(C ′′ D′′ A′′ ) 1 T B′ S(C ′′ D′′ A′′ ) 1 T C′ + S(D′′ A′′ B ′′ ) + 1 T B′ = S(D′′ A′′ B ′′ ) = S(A′′ B ′′ C ′′ ) 1 T D′ S(A′′ B ′′ C ′′ ) + 1 T C′ + 1 T D′ i prema tome . c c c c a taˇka A′ s druge strane od taˇke T . a C ′ i D′ s druge strane od T . C.126 ako je A′ s jedne. 3 V (T ABC) = bi´e c S(B ′′ C ′′ D′′ )T A′ = S(C ′′ D′′ A′′ )T B ′ = S(D′′ A′′ B ′′ )T C ′ = S(A′′ B ′′ C ′′ )T D ′ . Neka je npr. S obzirom da prava p prodire ravni c svih pljosni tetraedra ABCD i da je ravan Π upravna na pravoj p. C ′ . c c taˇka A′′ u trouglu B ′′ C ′′ D′′ . C ′′ . B ′′ . D′ s jedne. a B ′ . C ′′ . S obzirom da su tetraedri T BCD. D′′ se ne poklapaju i nikoje tri ne pripadaju jednoj pravoj. ′ ′ ′ TA TB TC T D′ b) ako su A′ i B ′ s jedne. B ′′ . ili se pak nijedna c c od tih taˇaka ne nalazi u trouglu koji je odreden ostalim trima taˇkama. T CDA. 3 1 V (T CDA) = S(C ′′ D′′ A′′ )T B ′ .

T A′ T B ′ T C ′ T D′ Ako je taˇka A′′ izvan trougla B ′′ C ′′ D′′ . c c S(A′′ B ′′ C ′′ ) = S(A′′ C ′′ D′′ ) = S(A′′ B ′′ D′′ ) + S(B ′′ C ′′ D′′ ). bi´e npr. pa je S(B ′′ C ′′ D′′ ) + S(C ′′ D′′ A′′ ) S(D′′ A′′ B ′′ ) + S(A′′ B ′′ C ′′ ) = . pa je SB VB = . ρ2 r 2 ρ Dokaz: Ako obeleˇimo sa O srediˇte osnove i sa V vrh prave kruˇne kupe. ′ ′ ′ TA TB TC T D′ c z c Zadatak 163: Ako je r polupreˇnik osnove i h visina prave kruˇne kupe. U tom sluˇaju su taˇke A′ i B ′ s jedne. a ρ polupreˇnik sfere upisane u toj kupi. sa S z s z srediˇte sfere upisane u toj kupi i sa B taˇku u kojoj proizvoljna izvodnica AV te kupe s c dodiruje upisanu sferu. OA VO tj. Pri c c c c tome je takode S(B ′′ C ′′ D′′ ) 1 T A′ = S(C ′′ D′′ A′′ ) 1 T B′ = S(D′′ A′′ B ′′ ) 1 T C′ = S(A′′ B ′′ C ′′ ) 1 T D′ . dokazati da je 1 1 2 − = h. h . a taˇke C ′ i D′′ s druge strane od taˇke T . ρ = r (h − ρ)2 − ρ2 = h h2 − 2ρh .127 1 1 1 1 = + + . 1 1 1 1 T A′ + T B ′ T C ′ + T D′ Otuda je 1 1 1 1 + = + .imamo da je △V SB∼△V AO.

2 1 OA + OC + OD > (AC + CD + DA). r2 h i prema tome 1 1 2 − = h. pa je AD + BD + CD > BD + CD > BC. 2 . 2 Zadatak 164: Dokazati da je kod svakog tetraedra ABCD AD + BD + CD > Dokaz: Kod trouglova ABD. 2 1 OA + OD + OB > (AD + DB + BA).CAD je AD + BD > AB. 3 Dokaz: Saglasno prethodnom zadatku. ρ2 r 2 ρ 1 (AB + BC + CA). OACD. OBCD imamo da je 1 OA + OB + OC > (AB + BC + CA). kod tetraedra OABC. BCD. dokazati da je c 1 OA + OB + OC + OD > (AD + BD + CD + AB + BC + CA). OADB.128 V B ρ S A O Slika uz zadatak 163 Otuda je ρ2 2ρ =1− . CD + AD > CA. 1 (AB + BC + CA). 2 Zadatak 165: Ako je O proizvoljna taˇka u tetraedru ABCD.

pa je d < a + b + c. 3 √ 3 (a + b + c). b. ABC. dokazati da je √ 3 (a + b + c) ≤ d < a + b + c. dokazati da je A′ . AO BO CO DO 3 AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + ≥ 16. c ivice i d dijagonala pravouglog paralelepipeda. CO. 3 Da bismo dokazali drugi deo ovog zadatka. Pri tome je d < d1 + c i d1 < a + b. 3 1 d2 ≥ (a + b + c)2 . 2 Sabiranjem odgovaraju´ih strana ovih nejednakosti nalazimo da je c 1 OA + OB + OC + OD > (AD + BD + CD + AB + BC + CA). AA′ BB ′ CC ′ DD′ 16 + + + ≥ . Zadatak 167: Ako je O proizvoljna taˇka iz unutraˇnjosti tetraedra ABCD i ako su c s ′ . 3 Zadatak 166: Ako su a. obelezimo sa d1 dijagonalu pljosni kojoj su ivice a i b. D ′ taˇke u kojima prave AO. 3 Dokaz: S obzirom da je d2 = a2 + b2 + c2 bi´e c i prema tome d≥ 1 i a2 + b2 + c2 ≥ (a + b + c)2 . BO. B c CDA. C ′ . OA′ OB ′ OC ′ OD′ a) b) .129 1 OA + OB + OC > (BC + CD + DB). DAB. DO prodiru respektivno pljosni BCD.

imamo da je OA′ OB ′ OC ′ OD′ + + + = 1. ′ BB ′ CC ′ DD ′ AA 256 Dokaz: a) Prema zadatku 159(a). AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + AO BO CO DO ≥ 16. da je AO BO CO DO + + + = 3.130 Dokaz: a) Prema zadatku 159. CO. c s Zadatak 168: Ako je proizvoljna taˇka iz unutraˇnjosti tetraedra ABCD i ako su A′ . OA′ OB ′ OC ′ OD′ AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + OA′ OB ′ OC ′ OD′ ≥ 16. imamo da je AO BO CO DO + + + ′ ′ ′ AA BB CC DD′ a prema zadatku 159(a). ′ BB ′ CC ′ DD ′ AA 256 a) b) AO BO CO DO 81 · · · ≤ . AO BO CO DO 3 b) Prema zadatku 159. C ′ taˇke u kojima prave AO. DO prodiru respektivno pljosni BCD. CDA. imamo da je OD′ OA′ OB ′ OC ′ + + + AA′ BB ′ CC ′ DD′ a prema zadatku 159(b). AA′ BB ′ CC ′ DD′ . AA′ BB ′ CC ′ DD′ pa je AA′ BB ′ CC ′ DD′ + + + ≥ 16. ′ ′ ′ AA BB CC DD′ pa je AA′ BB ′ CC ′ DD′ 16 + + + ≥ . ABC dokazati da je OA′ OB ′ OC ′ OD′ 1 · · · ≤ . ′ . da je OD′ OA′ OB ′ OC ′ + + + = 1. B c DAB. BO.

tj. njihov proizvod bi´e maksimalan ako su c te razmere medu sobom jednake. ′ ′ ′ ′ AA BB CC DD 4 Stoga je AO BO CO DO 3 81 · · · ≤ ( )4 = . s D A D′ B Slika uz zadatak 169 C Dokaz: Upravna projekcija D′ temena D na ravni ABC je u trouglu ABC. . njihov proizvod bi´e maksimalan ako su c te razmere medu sobom jednake. tj. imamo da je c S(ABC) = S(ABD′ ) + S(BCD′ ) + S(CAD′ ) < S(ABD) + S(BCD) + S(CAD). na njemu. ′ ′ ′ AA BB CC DD′ 4 Stoga je 1 1 OA′ OB ′ OC ′ OD′ · · · ≤ ( )4 = . ′ ′ ′ AA BB CC DD′ S obzirom da je zbir svih ovih razmera stalan. ako je OA′ OB ′ OC ′ OD′ 1 = = = = .131 S obzirom da je zbir svih ovih razmera stalan. AA′ BB ′ CC ′ DD′ 4 256 Zadatak 169: Dokazati da je povrˇina bilo koje pljosni tetraedra manja od zbira s povrˇina ostalih triju njegovih pljosni. ako je BO CO DO 3 AO = = = = . ′ BB ′ CC ′ DD ′ AA 4 256 b) Prema zadatku 159(b). Ako je taˇka D′ u trouglu ABC. imamo da je AO BO CO DO + + + = 3. ili izvan njega.

a sa obe strane od prave BC sa c koje nije teme A. npr. Dokaz: S obzirom da je S = 2(ab + bc + ca) i V = abc. Ako je taˇka D′ izvan trougla ABC. dokazati s da je S 3 ≥ 216V 2 . Zadatak 170: Ako su a.132 Ako je taˇka D′ na trouglu ABC. na stranici BC. 3 Dokaz: S obzirom da je S = 2(ab + bc + ca) = (a + b + c)2 − (a2 + b2 + c2 ) i pa je 1 a2 + b2 + c2 ≥ (a + b + c)2 . u uglu BAC. 3 1 S ≤ (a + b + c)2 − (a + b + c)2 . 3 i prema tome Zadatak 171: Ako je S povrˇina i V zapremina pravouglog paralelopipeda. prema nejednakosti za aritmetiˇku i geometrijsku sredinu. c ivice i S povrˇina pravouglog paralelopipeda. pa je S 3 ≥ 216V 2 . dokazati da s je 2 S ≤ (a + b + c)2 . imamo da je c S(ABC) = S(ABD′ ) + S(ACD′ ) < S(ABD) + S(ACD) + S(BCD). imamo da je S(ABC) = S(ABD′ ) + S(ACD′ ) − S(BCD) < S(ABD′ ) + S(ACD) < < S(ABD) + S(ACD) < S(ABD) + S(ACD) + S(BCD). imamo da je c (ab + bc + ca)3 ≥ 27a2 b2 c2 . 3 2 S ≤ (a + b + c)2 . b. . npr.

133 Zadatak 172: Ako su r i h polupreˇnik osnove i visina pravog kruˇnog valjka. imamo da c z je V = Iz 2 2 r1 + r1 r2 + r2 = (r1 + r2 )2 − r1 r2 . dokazati da je z 4 r 2 hπ ≤ V ≤ r 2 hπ. imamo da je 1 rh ≤ (r + h)2 . a prema nejednakosti za geometrijsku i aritmetiˇku c sredinu duˇi 2 . Dokaz: a) S obzirom da je M = 2rhπ. 3 1 r1 + r2 = 2r 1 i r1 r2 ≤ (r1 + r2 )2 4 . 2 b) S obzirom da je V = r 2 πh. πh 2 2 (r + r1 r2 + r2 ). 3 Dokaz: Ako su r1 i r2 polupreˇnici osnova zarubljene prave kruˇne kupe. h visina i r polupreˇnik srednjeg kruga zarubljene c prave kruˇne kupe. 2 b) V ≤ 4π 27 (r + h)3 . 2 h imamo da je z r r r2h ≤ pa je V ≤ 4π (r + h)3 . a M c z povrˇina omotaˇa i V zapremina. a prema nejednakosti za geometrijsku i aritmetiˇku c sredinu. 4 pa je π M ≤ (r + h)2 . 27 Zadatak 173: Ako je V zapremina. 27 4 (r + h)3 . dokazati da je s c a) M ≤ π (r + h)2 .

bi´e V = S obzirom da je (r1 + r2 )2 2 2 ≤ r1 + r2 ≤ (r1 + r2 )2 2 i r1 + r2 = 2r. 6 6 c c Dokaz: Ako su r1 i r2 polupreˇnici krugova koji odreduju loptin sloj. pa je 4 r 2 hπ ≤ V ≤ r 2 hπ. 6 2 1 . S povrˇina i V zapremina bilo c s kojeg kruˇnog valjka. h visina i r polupreˇnik srednjeg kruga loptiˇnog c c sloja. bi´e c V V V ) = 2π(r 2 + + ). 3 Zadatak 174: Ako je r polupreˇnik osnove. dokazati da je z S 3 ≥ 54πV 2 . h visina. Dokaz: S obzirom da je S = 2π(r 2 + rh) i V = πr 2 h. imamo da je c S = 2π(r 2 + (r 2 + pa je S 3 ≥ 54πV 2 . dokazati da je h3 π h3 π + r 2 hπ ≤ V ≤ + 2r 2 hπ. V V 3 V2 + ) ≥ 27 2 . h3 π hπ 2 2 + (r + r2 ). 2rπ 2rπ 4π Zadatak 175: Ako je V zapremina. πr 2rπ 2rπ Prema nejednakosti za geometrijsku i aritmetiˇku sredinu.134 sledi da je 2 2 r1 + r1 r2 + r2 ≥ 3r 2 .

ha hb hc hd ρ S obzirom da je zbir ovih sabiraka stalan. njihov proizvod bi´e najve´i ako je c c 1 1 1 1 1 = = = = . .135 bi´e c 2 2 2r 2 ≤ r1 + r2 ≤ 4r 2 . ha hb hc hd 4ρ Stoga je 1 1 1 1 1 · · · ≤ . hc . dokazati da je ha + hb + hc + hd ≥ 16ρ. Zadatak 177: Ako su ha . ha hb hc hd 256ρ4 i prema tome ha hb hc hd ≥ 256ρ4 . Dokaz: Prema nejednakosti za aritmetiˇku i geometrijsku sredinu. imamo da je c ha + hb + hc + hd ≥ 4 4 ha hb hc hd . Dokaz: Prema zadatku 155. dokazati da je ha hb hc hd ≥ 256ρ4 . imamo da je 1 1 1 1 1 + + + = . hb . a prema prethodnom zadatku ha hb hc hd ≥ 256ρ4 . hd visine tetraedra ABCD i ρ polupreˇnik lopte c upisane u taj tetraedar. hc . pa je ha + hb + hc + hd ≥ 16ρ. hb . 6 6 Zadatak 176: Ako su ha . hd visine tetraedra ABCD i ρ polupreˇnik lopte c upisane u taj tetraedar. pa je h3 π h3 π + r 2 hπ ≤ V ≤ + 2r 2 hπ.

b. hb . bi´e c c aka + bkb + ckc + dkd = 3V. kd odstojanja proizvoljne taˇke O koja se nalazi u tetraedru ABCD od ravni BCD. bi´e s c aka + akb + akc + akd ≤ 3V. hc . hd ) ≤ ka + kb + kc + kd ≤ max(ha . hc .hd ). CDA. a 3V . c ABC. a Zadatak 179: Ako su ha . hc . hb . c. ka . hb . hd ). Ako pretpostavimo da je povrˇina a najve´a. hb . tj. hb . ka + kb + kc + kd ≥ i prema tome ka + kb + kc + kd ≥ ha . dokazati da je min(ha . z s Dokaz: Obeleˇimo sa a. hc . Ako pretpostavimo da je povrˇina a najmanja. kb . ka + kb + kc + kd ≤ i prema tome ka + kb + kc + kd ≤ ha . bi´e s c c aka + akb + akc + akd ≥ 3V. hd ). hb . (CDA). hd ) ≤ ka + kb + kc + kd ≤ max(ha . (DAB). S obzirom da je taˇka O u tetraedru. . hb . Otuda je min(ha . hc .hd ). tj. hb . hc . hd visine tetraedra ABCD i ρ polupreˇnik sfere c upisane u taj tetraedar. kc . hd ) ≤ 4ρ ≤ max(ha . Stoga je ka + kb + kc + kd ≥ min(ha . d povrˇine pljosni (BCD). (ABC) i sa V zapreminu tetraedra ABCD. hd visine tetraedra ABCD. hc . DAB. 3V . dokazati da je min(ha . hb . hc .136 Zadatak 178: Ako su ha . hc .

DAB. R. kc . dokazati da postoji c √ pravilan tetraedar ivice a ≤ 6d koji sadrˇi lik ω. OQ + OQ′ ≤ d. OS + OS ′ ≤ d. Stoga je jedna od visina h i h′ tetraedara ABCD i √ ′ B ′ C ′ D′ A manja ili jednaka 2d. da je h + h′ ≤ 4d. nalazimo da je c OP + OQ + OR + OS + OP ′ + OQ′ + OR′ + OS ′ ≤ 4d. i da svaka od njih sadrˇi pljosnima tetraedra ABCD i A z najmanje po jednu taˇku datog skupa taˇaka kome je i dijametar d. Q′ . B ′ . OR. C ′ . a zbir duˇi OP ′ . z Dokaz: Obeleˇimo sa ABCD bilo koji pravilan tetraedar koji je opisan oko lika z ′ B ′ C ′ D ′ njemu homotetiˇan tetraedar koji je takode opisan oko lika ω i sa O ω . hb . hc . S upravne c projekcije taˇke O na pljosnima koje se nalaze naspram temena A. pa je prema c z prethodnom zadatku min(ha . OR + OR′ ≤ d. Sabiranjem odgovaraju´ih strana ovih jednakosti. D tetraedra c ABCD a P ′ . hb . ABC jednaka duˇi ρ. R′ . bi´e odstojanja z s c ka .137 Dokaz: Ako obeleˇimo sa S srediˇte sfere upisane u tetraedar ABCD. imamo da je c c OP + OP ′ ≤ d. tj. hc . c . S ′ upravne projekcije taˇke O na pljosnima koje se nalaze naspram c temena A′ . OS ′ z z jednak visini h′ tetraedra A′ B ′ C ′ D′ . OR′ . OS jednak visini h tetraedra ABCD. Neka su P. kb . OQ.hd ) Zadatak 180: Ako je d dijametar ograniˇenog prostornog lika ω. B. D′ tetraedra A′ B ′ C ′ D′ . Prema poznatom stavu. S obzirom da su ravni odredene odgovaraju´im c ′ B ′ C ′ D ′ uporedne medu sobom. imamo da je zbir duˇi OP. CDA. pa je i ivica odgovaraju´eg tetraedra manja ili jednaka 6d. hd ) ≤ 4ρ ≤ max(ha . Q. kd taˇke S od pljosni BCD. OQ′ . C. sa A c proizvoljnu taˇku koja se nalazi u svakom od ta dva tetraedra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->