SADRZA1

UVOD

Sadrzai i struktura VIN identiIikacione oznake vozila..........................................................3
Miesto i postavlianie VIN oznaka na vozilu..........................................................................9
Primier primiene.....................................................................................................................11
Primier: Volkswagen VIN Interpretaciia............................................................................13

ZAKLJUCAK


IdentiIikaciona oznaka vozila (VIN) ie oznaka koiom se svako proizvedeno vozilo
obiliezava tokom proizvodnie s ciliem izbiegavania mogucnosti da se poiave dva ili vise
vozila s istom proizvodnom oznakom. Proizvodaci su poceli primieniivat VIN pocetkom
sedamdestetih godina, a nacin obiliezavania ie varirao od zemlie do zemlie, odnosno od
proizvodaca do proizvodaca. Sam VIN-broi se sastoii od 17 znakova, koii mogu biti broievi
ili slova. Zbog iznimno velikog broia proizvedenih vozila, niihove proizvodnie na razlicitim
miestima u sviietu, kao i zelie da se za svako proizvedeno vozilo obezbiiedi iedinstvena
oznaka u vecini zemalia sviieta ie prihvacen identiIikaciona oznaka vozila (VIN - Vehicle
IdentiIication Number) deIinisan standardom ISO 3779, koii ie doniiet na svietskoi razini u
Iebruaru 1977. godine. Sest godina kasniie, tocniie 1983. godine, napravliena ie prva velika
reviziia koia ie uredila zadnie detalie, i u tom obliku tai standard vriiedi i danas. ISO VIN
standard ie oblikovan da identiIicira okvire cestovnih vozila svih vrsta, znaci automobila,
kamiona, autobusa, motocikala.

Unutar tog VIN-broia nalazi se ciieli niz podataka o vozilu na koiem se nalaze, a
onome tko ih zna ocitati govore puno o samom vozilu, od podataka o tome u koioi tvornici,
zemlii i u koie vriieme ie vozilo proizvedeno, preko podataka o speciIicnostima samog vozila
koie mu ie dao proizvodac, do obicnog seriiskog broia koii smiesta vozilo u odredeni niz
istovrsnih ili slicnih iedinki.SADRZA1 I STRUKTURA VIN IDENTIFIKACIONE OZNAKE VOZILA


Standardom ISO 3779 ie deIinisan sadrzai i struktura VIN oznake u zemliama koie su
prihvatile medunarodnu standardizaciiu. U Bosni i Hercegovini ie tai standard prihvacen i
uraden ie priievod. Obiliezen ie sa BAS ISO 3779:2002. Prema standardu ISO 3779
"IdentiIikaciona oznaka vozila VIN oznaka ie strukturirana kombinaciia znakova koiu
proizvodac stavlia na vozilo u ciliu niegove identiIikaciie."

JIN oznaka mora biti sastavlien iz tri diiela:

O Prvi dio oznacava proizvodaca vozila (WMI)
O Drugi dio opisuie opce karakteristike vozila (VDS)
O %reci dio dio za oznacavanie poiedinog vozila (VIS)


I - World ManuIacturer IdentiIier (Svietski identiIikator proizvodaca motornih
vozila) cine oznake na prvom, drugom i trecem miestu u strukturi VIN-broia. Ukoliko neki
proizvodac proizvodi manie od 500 vozila u godini dana, tada na trece miesto dolazi broika
.9'. Ciieli WMI ie detalino opisan u standardu ISO 3780.
VDS - Vehicle Description Section (dio koii opisuie samo vozilo) se sastoii od 6
znakova, rasporedenih na poziciie od cetvrtog do devetog miesta u VIN-broiu, i sastoii se od
opisa speciIicnosti samog vozila zadanih od strane proizvodaca.
VIS - Vehicle IdentiIier Section (dio koii identiIicira samo vozilo u nizu istih ili
slicnih na proizvodnoi liniii) se sastoii od zadniih osam znakova u VIN-broiu, a isti nam
govore o godini proizvodnie, tvornici ili pogonu gdie ie vozilo proizvedeno, te seriiskom
broiu vozila.

nakovi koii se koriste za oznacavanie godine proizvodni.
odina SiIra odina SiIra odina SiIra odina SiIra
1971 1 1981 B 1991 M 2001 1
1972 2 1982 C 1992 N 2002 2
1973 3 1983 D 1993 P 2003 3
1974 4 1984 E 1994 R 2004 4
1975 5 1985 F 1995 S 2005 5
1976 6 1986 1996 % 2006 6
1977 7 1987 H 1997 V 2007 7
1978 8 1988 J 1998 W 2008 8
1979 9 1989 K 1999 X 2009 9
1980 A 1990 L 2000 Y 2010 A

Za VIN oznaku se mogu koristiti samo sliiedeci arapski broievi:

2 3 4 5 6 7 8 9 0
ili velika slova latinice:

A B C D E F G H 1 K L N P R S T U V Y Z

Slova I, O i Q se ne smiiu koristiti za VIN oznaku vozila. Primier VIN oznake na vozilu:

V Z Z Z 7 Z B 0 0 0 3

VIN-broi se sastoii od 17 znakova:
O Na prvom, drugom i trecem miestu u VIN-broiu su oznake nazvane .World,
ManuIacturer, IdentiIier', a oznacavaiu zemliu, proizvodaca i niegovu kodnu oznaku.
O Na miestima cetiri, pet, sest, sedam i osam se VDS oznake, koie Iormira samostalno
svaki proizvodac da bi interno opisao svoistva vozila.
O Na miestu devet, zadniem u VDS sekciii, nalazi se kontrolni broi proizvodaca.
O Na desetom miestu se nalazi kod godine proizvodnie.
O Na iedanaestom miestu se nalazi kod tvornice ili pogona gdie ie vozilo proizvedeno.
O Znakovi od dvanaestog do sedamnaestog miesta predstavliaiu VIS sekciiu, i odreduiu
redno miesto vozila u odredenoi seriii istih ili slicnih vozila.
O Zadnie cetiri oznake trebale bi biti broicane, a ostale dviie priie se, za potrebe velikih
seriia, mogu odredivati i kao slova.

Sada, kada smo vidieli osnovne postavke, da vidimo i kako ie to podiielieno u praksi:
!rva oznaka kod zemlie (Countrv code)
SAD (1 or 4), Kanada (2), Meksiko (3), Japan (J), Koreia (K), Engleska (S), Niemacka
(W), Italiia (Z)
Druga oznaka proizvodac (Manufacturer)
Audi (A), BMW (B), Buick (4), Cadillac (6), Chevrolet (1), Chrysler (C), Dodge (B),
Ford (F), M Canada (7), eneral Motors (), Honda (H), Jaguar (A), Lincoln (L),
Mercedes Benz (D), Mercury (M), Nissan (N), Oldsmobile (3), Pontiac (2 or 5),
Plymouth (P), Saturn (8), %oyota (%), Volvo (V), Suzuki (S), Kawasaki (K).
Treca oznaka vrsta vozila (Identifier)
Motocikli (1 ili A) Kawasaki i Suzuki se toga ponekad i ne pridrzavaiu
Cetvrta oznaka kategoriia vozila (Jehicle categorv)
Moze se razlikovati po proizvodacima, a ovdie ie dio prikaza kako to radi npr.
iapanski Suzuki: Scooteri (C), Business modeli ili commuteri (B), iednocilindarski
sport/street modeli (N), visecilindarski sport/street modeli (), obiteliski modeli (F),
oII road (S), V-%ype motor, street, V2/V4/V6/8,... (V), redni cetverocilindrasi (H).
!eta oznaka zapremina pogonskog agregata (Engine Displacement)
O Ovdie dani podaci dani su kao primier za Suzukiiev proizvodni program, no svaki
proizvodac ima svoie sisteme:
A ÷ 49 ccm ili manie
B ÷ 50 - 69 ccm
C ÷ 70 - 79 ccm
D ÷ 80 - 89 ccm
E ÷ 90 - 99 ccm
F ÷ 100 124 ccm
÷ 125 149 ccm
H ÷ 150 199 ccm
J ÷ 200 249 ccm
K ÷ 250 399 ccm
M ÷ 400 499 ccm
N ÷ 500 599 ccm
P ÷ 600 699 ccm
R ÷ 700 749 ccm
S ÷ 750 849 ccm
% ÷ 850 999 ccm
U ÷ 1000 1099 ccm
V ÷ 1100 1199 ccm
W ÷ 1200 1299 ccm
Y ÷ 1400 1499 ccm
Z ÷ 1500 ccm i vise

esta oznaka vrsta pogonskog agregata (Engine Tvpe)
I ovdie dani primieri su iz baze Suzukiia i sluze kao primier za odredivanie
1 ÷ 2-taktni iednocilindraski
2 ÷ 2-taktni dvocilindarski
3 ÷ 2-taktni tro- ili vise cilindarski
4 ÷ 4-taktni iednocilindarski
5 ÷ 4-taktni dvocilindarski. itd itd.

$edma oznaka
Prva generaciia odredenog modela dobiva oznaku 1, druga generaciia 2 itd. od
desete generaciie koriste se slova A, B. moze se raditi o okviru, pogonskom
agregatu. Uglavnom, tako radi Suzuki, ali i mnogi drugi, a prikaz bi zahtiievao ciielu
kniizicu, a ne samo clanak.
sma oznaka
Bas kao i sedma oznaka: prva generaciia odredenog modela dobiva oznaku 1, druga
generaciia 2 itd. od desete generaciie koriste se slova A, B. moze se raditi o okviru,
pogonskom agregatu. Uglavnom, tako radi Suzuki, ali i mnogi drugi, a prikaz bi
zahtiievao ciielu kniizicu, a ne samo clanak.
Deveta oznaka kontrolni broi (Check digit)
Deveta oznaka u VIN-broiu sluzi za provieru svih prethodnih broieva unutar iedne
VIN-oznake, a isti se generira na sliiedeci nacin:
-Korak 1:
Dodiielite svakom broiu unutar VIN-oznake niegovu broicanu vriiednost, i dodiielite
iednu matematicku vriiednost svakom slovu unutar VIN-broia prema sliiedecoi tablici:
DODIJELJENE VRIJEDNOS%I ZA SLOVNE OZNAKE:
A÷1 ÷7 P÷7 X÷7
B÷2 H÷8 R÷9 Y÷8
C÷3 J÷1 S÷2 Z÷9
D÷4 K÷2 %÷3
E÷5 M÷3 U÷4
F÷6 N÷4 V÷5
-Korak 2:
Umnozite dodiieliene vriiednosti za svaku oznaku unutar VIN-broia po Iaktoru miesta
na koiemu se oznaka nalazi sliiedeci ovu tablicu:
VIN-POZICIJE I FAK%ORI MJES%A NA KOJEMU SE OZNAKA NALAZI:
1. ÷ 8 10. ÷ 9
2. ÷ 7 11. ÷ 8
3. ÷ 6 12. ÷ 7
4. ÷ 5 13. ÷ 6
5. ÷ 4 14. ÷ 5
6. ÷ 3 15. ÷ 4
7. ÷ 2 16. ÷ 3
8. ÷ 10 17. ÷ 2
9. ÷ kontrolna oznaka

-Korak 3:
Dodaite rezultate koraka 1 i 2 i sve podiielite sa 11.
-Korak 4:
Broicani podsietnik ie kontrolni broi koii se poiavliuie na devetom miestu VIN-broia.
Ako ispadne da ie kontrolni broi 10, tada se koristi slovo X kao kontrolni broi.
Deseta oznaka kod godine proizvodnie (Year Code)
1900 ¹ 80 (A); 81 (B), 82 (C), 83 (D), 84 (E), 85 (F), 86 (), 87 (H), 88 (J), 89 (K), 90
(L), 91 (M), 92 (N), 93 (P), 94 (R), 95 (S), 96 (%), 97 (V), 98 (W), 99 (X), 2000 ¹ 00
(Y), 01 (1), 02 (2), 03 (3), 04 (4), 05 (5), 06 (6), 07 (7), 08 (8 ), 09 (9). i ne znam
kako ce odluciti o daliniem oznacavaniu za vozila koia ce se proizvesti 2010.-e
godine.
Jedanaesta oznaka tvornicki kod (Factorv Code)
%u oznaku daie proizvodac da bi oznacio tvornicu u koioi ie vozilo proizvedeno, ili da
bi oznacio pogon u slucaiu da proizvodac ima vise pogona u koiima proizvodi vozila
Dvanaesta do sedamnaesta oznaka seriiski broi ($erial Number)
Na dvanaestom i trinaestom miestu mogu biti i slovne oznake za vozila koia se
proizvode u velikim seriiama, u kolicinama preko miliiun komada kao sto ie npr. VW olI (a
sto niie slucai sa nama poznatim i priznatim prozvodacima motocikala, osim za tvrtke na
Dalekom istoku gdie ie motocikl ono sto ie kod nas automobil, i koii rade i prodaiu odredene
modele, uglavnom mopede i skutere, u ogromnim seriiama), dok su od cetrnaestog do
sedamnaestog miesta gotovo iskliucivo broicane oznake poziciie u seriii.
Svaki proizvodac bira izgled razdvaiaca koiim se obiliezava pocetak i krai svakog reda
VIN oznake. Na dokumentima se ti razdvaiaci ne smiiu upotrebliavati. VIN oznaka se sastoii
od 17 znakova (Iiktivno podiielienih u tri diiela). Samo tako napisan on se zove VIN oznaka.
Svi drugi nacini zapisivania na ramovima vozila su iednostavno samo broievi sasiie i ne
potpadaiu pod ovai standard. Proizvodac ie osoba, Iirma ili korporaciia pod ciiom se
odgovornoscu vozilo sklapa u cielinu spremnu za upotrebu. Standard ISO 3779 dozvolio ie
manie odstupanie i prilagodbu po pitaniu godine u koioi ie vozilo proizvedeno, i to u diielu
VIN-broia koii se odnosi na speciIikaciie proizvodaca. Od proizvodaca koii koristi kod za
oznaku godine proizvodnie, ISO standard zahtiieva da ta oznaka bude na desetom miestu u
VIN-broiu. Isto se odnosi i na koristenie koda same tvornice. Kada proizvodac koristi kod za
oznacavanie tvornice ili samog pogona gdie ie vozilo prizvedeno, ISO-standard tada nalaze
smiestanie oznake na iedanaesto miesto VIN-broia. U VIN-broiu se smiiu koristiti samo
VELIKA slova od A do Z, te broievi od nule do devet. Ne smiiu se koristiti slova I, O i Q iz
vrlo ocitih razloga zamiene sa broievima, tako da ie O uviiek i samo nula, a I ie uviiek i samo
broi iedan. Englesko slovo .kiu' Q ie sa tim .repicem' vrlo necitliivo, pogotovo na
miestima gdie se VIN-broi obicno nalazi, a to zna biti i vrlo slabo dostupno miesto, citanie
koiega zelimo sto priie dovrsiti, i to bez ikakvih nedoumica. Unutar samog VIN-broia NISU
dozvolieni razmaci ili prazni prostori.

Primier VIN-dekodirania iednog BMW automobila

Europska Uniia ie doniiela direktive koie obvezuiu da VIN-broi moraiu imati sva cestovna
vozila proizvedena u drzavama clanicama EU. Direktiva ie uskladena sa ISO-standardom, uz
iznimku da kod godine proizvodnie (na desetom miestu u VIN-broiu) i kod tvornice ili
pogona proizvodnie (na iedanaestom miestu u VIN-broiu) NISU obavezan podatak. %e dviie
oznake su ostavliene na izbor proizvodacu, koii te dviie oznake deseto i iedanaesto miesto
VIN-broia moze koristiti za detaliniie oznacavanie speciIikaciia samog vozila, mada moze
iste koristiti kao i svi ostali za godinu proizvodnie i kod tvornice. %a direktiva EU se odnosi
na sva vozila na 4 kotaca, koia mogu postici brzinu vecu od 25 km/h, te na sve vrste prikolica.


2 1ESTO I POSTAVL1AN1E VIN OZNAKA NA VOZILU
Miesto gdie ce se postaviti VIN oznaka na vozilu ie obavezno na desnoi strani vozila i
sto ie moguce vise na prednioi polovini vozila. Miesto postavliania VIN oznake mora biti na
lako uocliivom miestu i na nacin da se ne moze lako izbrisati ili zamiieniti. Odabrano miesto
mora biti opisano u 'Prirucniku za vlasnika vozila' ili drugom uputstvu koie za vozilo izdaie
proizvodac vozila.

Miesto i nacin postavliania VIN oznake ie propisan standardom ISO 4030, koii ie u
Bosni i Hercegovini prihvacen kao priievod i obiliezen sa BAS ISO 4030:2002. Nacin
postavliania VIN oznake na vozilu bira proizvodac izmedu iedne od sliiedece dviie
mogucnosti:

O VIN oznaka se postavlia direktno na neodvoiivi dio vozila; npr. na sasiiu vozila ili dio
samonosece konstrukciie (skolike) koii se ne moze lako skinuti (npr. prednii unutrasnii
blatobran, vezni lim neposredno ispred vietrobranskog stakla i tome sl.),

O VIN oznaka se postavlia na posebnu plocicu koia se na traian nacin pricvrscuie na
vozilo. Po zelii, proizvodac moze na vozilu postaviti VIN oznaku na oba nacina.
Primieri uobicaienih miesta postavliania VIN oznake za neke marke i tipove vozila su
prikazana na sliiedecoi slici 1. Sami znakovi u VIN oznaci moraiu u svim slucaievima
biti lako citliivi, neizbrisivi i tako uradeni da se ne mogu lako miieniati.Slika 1: uobicaienih miesta postavliania VIN oznake za neke marke i tipove vozila.

LEENDA: Polozai VIN oznake na vozilu

3 PRI1ER PRI1ENE

Kad se desiIruie VIN oznaka, dobiia se inIormaciia o zemlii u koioi ie vozilo
proizvedeno, godina proizvodnie vozila, proizvodac, model i seriiski broi, tvornica montaze
vozila i cak neke speciIikaciie opreme na vozilu. Svaka oznaka ili broi u VIN oznaci ima
svoie posebno znacenie. Nize navedeni primieri na slici 2. dodatno ilustriraiu prikaz VIN
oznake i poiasniavaiu znacenia poiedinih niegovih oznaka.


Na primieru vozila marke Jolkswagen (VW) ce se prikazati konkretna znacenia
poiedinih oznaka VIN oznake. Za oznaku VIN:


V Z Z Z 7 Z B 0 0 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


!#IMJE#. Jolkswagen JIN Interpretaciia

Znamenke:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
V D B 4 5 0 5 L K 2 3 4 5 6 7

WMI.....................VDS......................VIS................

- EMLJA !#IJDNJE

W Niemacka (Evropa)
1 USA 3 Meksiko 9 Brazil
2 !#IJlAC

A Audi B VW iz Brazila V Volkswagen

3 - TI! JILA

1 Pik up/kamion
2 MPV (Multi Purpose Vehicle) U Putnicki auto (Audi) W Putnicki auto (VW)

4 LIK KA#$E#IJE

1980 84
Pik up (Caddy) Bazni model Sportski kamionet L LX

1987 93 FOX
A 2 Vrata Bazni
B 2 Vrata Ekonomicni
C 2 Vrata Custom (izraden po zelii kupca)
D 2 Vrata Wagon (teretni)
4 Vrata Custom

1985 95 OLF
B 2 Vrata Custom
D 2 Vrata Sport
D 2 Vrata ti
F 4 Vrata Custom
H 2 Vrata %i 16v
K 4 Vrata olI III

1985 95 Jetta
A 2 Vrata Ekonomicni
K 2 Vrata Bazni
M 2 Vrata Custom
P 4 Vrata Bazni
R 4 Vrata Custom L/Carat/Ekonomicni
S 4 Vrata LS/Custom

% 4 Vrata LI/LX
1983 95 Rabbit/Cabriolet
A 2 Vrata Bazni
B 2 Vrata Custom (1992 1993)
C 2 Vrata Custom (1983 1991)
D 2 Vrata Carat
E 2 Vrata Etiene Aigner
1983 88 Quantum
A 2 Vrata Bazni
B 2 Vrata Custom
C 2 Vrata De Luxe
D 2 Vrata Sport
E 4 Vrata Bazni
F 4 Vrata Custom
4 Vrata De Luxe

1983 89 Scirocco (USA)
A 2 Vrata Bazni
B 2 Vrata Custom
C 2 Vrata Deluxe
D 2 Vrata Sport

1990 - 94 Corrado (USA)
D 1990 92 - 2 Vrata Sport
E 1992 94 2 Vrata SLC
1995 Corrado (Kanada)
E 1995 2 Vrata SLC

Vanagon/%ransporter
U 2 Vrata Pik up
V 3 Vrata dupla kabina Pik up
W 3 Vrata Dostavni Van
X 1983 88 Kombi
Y 1983 92 3 Vrata Bus (Vanagon)
Z 1983 92 3 Vrata Kamper
1992 1995 Euro Van
H Euro Van CL
K Euro Van L

1990 95 Passat
C 4 Vrata LS
D 4 Vrata Wagon LS
E 4 Vrata LX
F 4 Vrata Wagon LX
F 4 Vrata Custom LX
4 Vrata Wagon L
H 4 Vrata Bazni
J 4 Vrata Deluxe LX/LS
N 4 Vrata Wagon Custom LX

MT#

A Benzinski motor s naimaniim izduvom
B Drugi benzinski motor s naimaniim izduvom
C - .........
D - ........., tipicni VR6
E - ..........
F Drugi dizel motor s naimaniim izduvom (1.6/1.9 L %D/%DI)
Dizel motor s naimaniim izduvom (1.5/1.6 L)
Poredano prema rastucem izduvu raspolozivom za svaki model
6 ATENI $I$TEM

0 Aktivni; ti. Rucni sigurnosni poiasevi
2 Pasivni / Rucni ovoini poias
4 ELRA (motorizirani)
5 Aktivni Poiasi W / Vozacki Air Bag
6 Prednii i bocni Air bag-ovi
8 Aktivni poiasevi w/ Dvostruki zracni iastuci
9 Pasivni

7 8 MDEL

15 1983 93 Convertible (automobil sa sklopivim krovom)
16 1983 88 Jetta
17 1980 92 Rabbit, Pik up, olI, %i
1C New Beetle
1E 1995 Cabrio
1 1989 92 olI / Jetta
1H 1993 95 olI / Jetta
24 VW %ransporter (Pik up i Multivan)
25 1983 92 Vanagon, %ransporter Van
30 1987 93 Fox
31 1990 95 Passat
32 1983 88 Quantum 2 Vrata i 4 Vrata
33 1985 88 Quantum Station Wagon i Quattro
3A 1995 Passat
43 Audi 5000/100/200/V8
44 Audi 5000/100/200/V8
4A Audi S4/100CS/V8
50 1990 95 Corrado
53 1983 88 Scirocco
60 1994 95 Corrado
70 Euro Van
78 Passat
81 Audi 4000
83 Audi 4000
85 Audi Coupe %
89 Audi 90

8A Audi 90 8B Audi Coupe

JIN KNT#LNA NAMENKA

Proizvodacki unutrasnii kod

MDEL$KA GDINA JILA
A 1980
B 1981
C 1982
D 1983
E 1984
F 1985
1986
H 1987
J 1988
K 1989
L 1990
M 1991
N 1992
P 1993
R 1994
S 1995
% 1996
V 1997
W 1998
X 1999
Y 2000
1 2001
2 2002

FA#IKA GDJE $E AUT $A$TAJLJA
A Ingolstadt
B Brussels
E Emden
raz
H Hannover
K Osnabruck
M Mexico
N Necharsulm
P Brazil
S Stuttgart
V Westmoreland, PA (USA)
W WolIsburg
Y Spaniia (SEA%)
12 17 SERIJSKI BROJ
Seriiski broi vozila

Slika VIN oznaka kod
vozila marke
VOLKSAGEN (VW) tip
19E (olI 2)

VIN oznaka kod vozila marke OPEL, model KADE%%

a Na podu (poziciia 20, slika 1) b Na plocici (poziciia 16, slika 1)

VIN oznaka kod vozila marke SKODA, model FABIA

a Na ramu (poziciia 4, slika 1) b Na plocici (poziciia 28, slika 1)

VIN oznaka kod teretnog vozila marke ERCEDES BENZ tip 239/LSB8B

Slika 6 VIN oznaka kod vozila marke TOYOTA Slika 7 VIN oznaka kod teretnog vozila
marke model COROLLA (poziciie 6 i 7, slika 1) ERCEDES BENZ tip 239/LSB8B)Slika 8 VIN oznaka teretnog vozila marke
SCANIA na ramu u dva reda
Slika 9 VIN oznaka teretnog vozila marke
IVECO na ramu
ZAKL1UCAK
VIN-broi odreduie poziciiu vozila na proizvodnoi liniii i unutar neke seriie vozila, i
omogucuie proizvodacu da ima detalian uvid i eventualnu odgovornost u slucaiu pogresaka u
proizvodnii.
VIN-broi ie i sluzbena oznaka vozila, i kao takvu ie priznaiu - kao obveznu
identiIikaciisku oznaku - sve drzave sviieta, kao i niihova zakonodavstva. Iz toga se da iscitati
i da ie VIN-broi svoievrsna DNK-oznaka nekog vozila, i da ie svaka promiena - pa i samo
pokusai promiene te oznake - izvan sluzbenih procedura, te znania i nadzora drzave, kazniiva
zakonom kao kazneno dielo krivotvorenia sluzbene isprave, ier iedan VIN-broi upravo to i ie
sluzbena isprava vozila!
Poiedinci i skupine liudi, u zelii stiecania protupravne materiialne koristi, pocesto
pokusavaiu zloupotriiebiti odredbe VIN-broia iz razno-raznih pobuda i na razlicite nacine, no
i sami proizvodaci su razvili mnogobroine tehnologiie utiskivania VIN-broia kako bi
onemogucile promienu istoga, i te tehnologiie, miesta oznacavania, kolicina oznaka i ostali
modusi povezani sa niime su naicesce poslovna taina. Viestacenia (restituciie) tih broieva se
sve cesce i mogu u potpunosti provesti samo uz asistenciiu same tvornice gdie ie vozilo
proizvedeno, a vidliive VIN-oznake su naicesce samo dio postoiecih oznaka, ier ie odredeni
broi niih uniiet na nacin da iste nisu vidliive golim okom, ali iesu speciialnim rendgenima za
metale, laserskim zrakama i nekim drugim citacima latentnih oznaka ili razlicitih gustoca
materiiala. Jos kada si posviestite da nemate niti ideiu gdie ie u limu, ili i samo iednom
niegovom sloiu prigodom liievania i presania, upisan VIN-broi vozila, lako ie zakliuciti da bi
ta usteda mogla ispast daleko skuplia nego sto bismo nesto ikada i htieli platiti.