GENETIKA

UVOD U GENETIKU - GENETIKA - znanost o naslijeđivanju; proučava uzorke i zakonitosti naslijeđivanja, tj. prijenos životne tvari iz genercije u generaciju  cilj proučavanja je organizam = produkt naslijeđa i okoline - mlada znanost - ime 1. put upotrijebio William BATESON 1907. godine - povezana s citologijom, molekularnom biologijom i evolucijom - zadaci genetike: 1. utvrditi kako se prenose osobine s roditelja na potomstvo 2. koji čimbenici određuju te osobine 3. na koji se način osobine mijenjaju i stječu nove 4. primjena spoznaja u praksi (medicina, agronomija, farmacija, veterina, botanika...) - podjela genetike: 1. MOLEKULARNA (MOLEKULSKA) - istražuje molekularnu strukturu gena i njihovu funkciju u zavisnosti od strukture 2. CITOGENETIKA (CITOLOŠKA) - proučava mehanizam promijenjivosti i nasljedne osobine kroz mikroskopsku građu pojedinih organela 3. FIZIOLOŠKA - proučava na koji se način kod jedinki iste vrste ostvaruje razvitak pojedinih osobina 4. HUMANA - nasljeđivanje kod ljudi 5. POPULACIJSKA - proučava kretanje gena unutar populacije i uspostavlja vezu s evolucijom 6. PRIMJENJENA - sva dostignuća primjenjuju se za poboljšanje života OSNOVNA OBILJEŽJA NASLJEDNE TVARI: o Pohranjivanje informacija-živi org. složene strukture i funkcije pa jezgra mora imati potrebnu info za njihov rast i razvoj o Sposobnost udvostručenja-repliciranje-nastaju istovjetne kopije koje se prenose na nove generacije o Stabilnost strukture genetičke informacije-zadržavanje postojanosti tijekom evolucije o Mogućnost promjene-mutacijama nastaju novi oblici gena koji nadziru nova svojstva , šro omogućuje vrstama da se bolje prilagođavaju promijenjenim okolišnim uvjetima Povijesni razvoj: - predhistorija - kultivirane biljke i domaće životinje  dobiveno selekcijom - Aristotel - shvaća da roditelji daju osobine svojim potomcima - 19.st Lamarck, Darwin - ne poznaju zakonitosti naslijeđivanja, ali znaju da ga ima - GREGOR MENDEL - otac genetike (19.st); otkrio principe naslijeđivanja - 1900.g. 3 istraživača CORENS (njem), HUGO de VRIESS (danski), TSCHERMAK (austrijski znanstvenik) - nezavisno od Mendela došli do istih rezultata

biljaka  nastaje KLON . JOHANSON . N.genetičko injžinjerstvo SPOLNO I NESPOLNO RAZMNOŽAVANJE . Watson. građene od 30 000 do 40 000 nukleotida šećer dušična baza RNA riboza C5H10O5 ADENIN GUANIN CITOZIN URACIL -PO4 DNA deoksiriboza C5H10O4 ADENIN GUANIN komplementarne CITOZIN baze TIMIN -PO4 fosfat .1907.1900..genetički jednake jedinke .utemeljitelji MOLEKULARNE GENETIKE . WILLIAM BATESON .st .nespolno .21.naslijeđivanje se vrši RAZMNOŽAVANJEM: .miješaju se osobine roditelja  velika varijabilnost potomaka  evolucija .otkrivene 1868.otkrili strukturu DNA .broj mogućih vrsta gameta (n je broj haploidnih kromosoma)  čovjek 223 = 8 338 608 različitih gameta 2.polinukleotidi.u jezgrama leukocita (nazvao nuklein) . THOMAS MORGAN . Crick .gamete (♂.uvodi pojam gena .spolno . rastavljanje homolognih kromosoma u mejozi 2n . JAMES WATSON i FRANCIS CRICK . (+ Rosalin Franklin. O.over .1953.-1930. P  nukleotid (monomer): šećer (pentoza). od DNA . mejotičke diobe 3.struktura: J.nositelj nasljednih osobina. ♀) .dioba. dušična baza i fosfat .1953.pojam genetike .građa: C.razlozi VARIJABILNOSTI: 1. F. godine  MIESCHER .otkrio spolno vezano naslijeđivanje(kromosomi X i Y) . Wilkins)  DNA je molekula sastavljena od 2 komplementarna polinukleotida koji se antiparalelni . mutacije 4. vegetativno razmn.GEN .1910.nukleinske kiseline . H.ukriženje kromatida  još više povećava broj kombinacija gameta  u profazi 1. crossing .NUKLEINSKE KISELINE . utjecaj okoliša MOLEKULARNA OSNOVA NASLIJEĐIVANJA .

adenin .EUKARIOTI .debljina .kopča koja drži sve na okupu Broj kromsoma . kromosomska slika . timin 3.kalupi za sintezu novih lanaca  dvije istovijetne molekule kćeri = kopije originalne dvostruke zavojnice .nastaju kopije gena koje se prenose s roditelja na potomka .histon 1 .struktura koja nastaje zgušnjavanjem tankih niti kromatina za vrijeme stanične diobe .građen od 160-240 parova baza DNA i 8 histona .SEMIKONZERVANTNA REPLIKACIJA (od originalnog i novosintetiziranog lanca) Građa kromosoma . uracil Udvostručavanje ili replikacija DNA: . više parova kromosoma  diploidni org .dolaze u paru: 2n .kromosom građen od DNA (+ proteini .najdeblji u metafazi jer se udvostručuje .1 kromosom .glavni dio kromosoma građen od dvostruke niti DNA koja je obložena proteinima .haploidan broj u spolnim stanicama (nakon spajanja .DNA + proteini (histoni) + RNA .haploidni organizmi .odvajanje polinukleotidnih lanaca (pucaju vodikove veze) .KROMOMERE .nosi gen. čovjek 46.despiralizirani kromosom .0.KARIOTIP . citozin 2.purinske baze 1.štapićasta struktura koja se nalazi u jezgri i ima linearno poredane gene .karakteristika vrste (čimpanza 48.2n) .KROMOSOM .7 do 2 μm . informaciju  NUKLEOSOM .odgovorni za strukturu) .izgrađen od DNA i proteina (odvajaju se u anafazi mitoze) .KROMATIN .KROMATIDA .događa se tijekom S-faze interfaze uz pomoć enzima DNA polimeraza .KROMONEMA .podjedinica kromosoma .diploidan broj kromosoma i nalazi se u tjelesnim stanicama n .najjače spiralizirani dio kromosoma koje najjače prima boju .pirimidinske baze 1..KROMOSOMI .imaju jezgru.svaka od uzdužnih podjedinica dupliciranog kromosoma koje postaju vidljive s početkom mitoze i mejoze . vinska mušica 8) .PROKARIOTI .imaju NUKLEOID umjesto jezgre .svi kromosomi jedne stanice.kružna gola (nema proteine) molekula DNA . grašak 14.odvajaju se u anafazi mitoze i anafazi 2 mejoze (profaza) . guanin 2.

introni .u citoplazmi na ribosomima -slijed nukleotida s mRNA na slijed aminokiselina u bjelančevinama . tRNA . komplementarnih kodonima mRNA Biosinteza bjelančevina u prokariota: .♂ xy.u jezgri.iz RNA povratnom transkripcijom nastaje DNA Genetička šifra (kod) (franc.G .tjelesni (autosomi) .gene + gene sa spolnim karakteristikama .EKSON .najmanja moguća količina genetičkog materijala jedne stanice .transkripcija RNA virusa  udvostručenje RNA istovjetno replikaciji DNA. prevođenje (translacija) .prepoznaje aminokiseline u citoplazmi 3.triplet dušičnih baza u mRNA.u ribosomima OD GENA DO BJELANČEVINA Sinteza proteina u eukariota: . komplementarni tripletima dušičnih baza u DNA .komplementarne baze u DNA: A . C .svi kromosomi stanice poredani po obliku i veličini .nose gene za funkciju ogranizma .geni.prostorno i vremenski odvojeni procesi 1.kromosomi istog oblika i veličine te nose iste nasljedne osobine .triplet duš. prepisivanje (transkripcija) . uputa genske DNA na mRNA 2.procesi se odvijaju u istom prostoru stanice (povezani procesi) . isprekidani 'oglasima' . ♀ xx) .T.GENOM .replika redoslijeda nukleotida genske DNA 2.homologni kromosomi . baza u tRNA.GENOM: u njoj su 23 'poglavlja'.dijelovi koji nose informaciju za neki produkt . rRNA .ANTIKODON . djelovanjem RNA polimeraze . kratica) .KODON .čovjek .strukturni i regulacijski .2n = 46 (od toga 44 tjelesni i 2 spolna .spolni .eksoni.geni .triplet baza u DNA koji nosi informaciju za 1 aminokiselinu .KARIOGRAM .obrnuta transkripcija retrovirusa . šifra. a svako 'poglavlje' sadrži 1000 'pripovijedaka' .. svaku 'pripovijetku' čine 'odlomci' . mRNA .INTRON .dijelovi koji ne nose nikakvu informaciju 3 tipa RNA: 1. le code = zbirka znakova.

stanice višestaničnih org.2 vrste varijabilnosti:  KVALITATIVNA (alternativna) o ubrajamo svojstva gdje su uvijek posrijedi jasne razlike u kojima se ističu suprotnosti (crna i bijela boja dlake zeca. INDUKCIJA (otkočenost) .) i svojstva su izražena mnoštvom prijelaza od jedne krajnosti do druge.model operona (za regulaciju sinteze proteina 1. zbog pogrešaka na kromosomima ili zbog kem.) se veže na represor te nastaje inaktivni represor koji ne koči više aktivnost strukturnih gena VARIJABILNOST = nejednakost među pripadnicima iste vrste . tj. težina. REPRESIJA (zakočenost) 2.gen operator + strukturni geni . tjelesna visina. induktor (protein u st. ovise o zajedničkom učinku čitave skupine gena. dijele se mitozom što znači da je u svakoj stanici prisutan cjelokupan genom ..gen regulator .kontrolira aktivnost strukturnih gena . ona djeluje na gen operator koji kontrolira aktivnost strukturnih gena.) o način njihova naslijeđivanja lake se prati jer se zbiva po zakonima križanja o utjecaj okoline je neznatan. od kojih svaki zasebno ima samo slabo djelovanje  svojstva su MULTIFAKTORIJALNA .stanice se međusobno razlikuju po strukturi i funkciji što znači da svi geni nisu čitavo vrijeme funkcionalni . ovise o okolini Uzroci varijabilnosti: 1.. / različite kombinacija gameta nastale raspoređivanjem kromosoma kod mejoze 2.zašto su neki geni aktivni. Jacob .Monod (pokus na escherichi coli) . zbog miješanja gena križanjem (hibridizacijom) 3. razlike su većinom određene genima  KVANTITATIVNA (fluktuirajuća) o svojstva variraju količinski (npr. koči njihovu aktivnost (kod odraslih nema laktoze).gen operator ..1963. a neki ne? .gen regulator kodira represorsku bjelančevinu. promjena na samim genima (mutacijom) 4.kontrolira rad operona (preko represora) .REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA ..njihove aktivnosti kontrolirane su na različite načine (npr. duljina sjemenki. crvena i bijela boja cvijeta. veličina listova. crijevne proizvode enzim za razgradnju laktoze samo u mladunčadi sisavaca) . zbog kromosomskih razlika pri nastanku spolnih stanica (tijekom mejoze)  crossing . zbog neposrednog utjecaja okoliša na organizam .OPERON .over u profazi I.REPRESORSKI GEN (?) .

) .izražava se kroz fenotip . d.geni koji se nalaze na istom mjestu (locus) na homolognom kromosomu (određuju isto svojstvo. postoje dominantni homozigoti (AA) i recesivni homozigoti (aa) . vidljiva svojstva organizma.pojava da određeni gen ima više od 2 alelne varijante u populaciji . kontrolira ih kondominantni gen (npr. C. INTERMEDIJARNI .MULTIPLIALELI(ZAM) . c.org.HOMOZIGOTNI ORGANIZMI (čista rasa.) . bijela i crvena zijevalica .oni organizmi koji za jedno svojstvo imaju dva različita gena (križanci Aa) .kromosomi identični po izgledu i sastavu gena (jedan potječe od majke.) . koji za jedno svojstvo imaju 2 ista gena.. B..POLIGENIJA . sorta) . a drugi od oca) .npr.oni aleli čije je svojstvo maskirano prisutnošću dominantnog alela istog gena.POLIFENIJA .organizam određen sa 2 skupine osobina: 1. GENOTIP . oblik stasa.OSNOVNI POJMOVI O KRIŽANJU .. DOMINANTNI (A. RECESIVNI (a.skup svih gena organizma ili svih nasljednih faktora  genotip + fenotip + okolina = ukupan izražaj organizma .aleli iste izražajnosti.srednja svojstva) .HETEROZIGOTNI ORGANIZMI .križanjem se dobiva ružičasti cvijet . bijele mačke plavih očiju su uvijek gluhe) . izražajnost recesivnog svojstva dolazi do izražaja samo u homozigotnom statusu 3. skup svih morfoloških. tj..HOMOLOGNI GENI (aleli) . anatomskih i fizioloških svojstava 2. FENOTIP . D. krvne grupe) 4..HOMOLOGNI KROMOSOMI . visina. b..ukupan izražaj organizma. KONDOMINANTNI .pojava da jednu osobinu određuje više gena (npr. a mogu se razlikovati ili biti isti) Aleli prema izražajnosti u fenotipu: 1.njihova svojstva prevladavaju 2.aleli bez izražene dominacije (pojavljuje se kroz intermedijarna .pojava da jedan gen odgovara za više fenotipskih osobina (npr.

filijalna (sinovska) generacija P AA x aa gamete G1 A  a A  a F1 gamete G2 F2 Aa A a x Aa A a  zakon segregacije (3 u kojima prevladava dominantan gen : 1 u kojem prevladava recesivan gen) AA Aa aA aa Zaključak (1865. ali se nikada trajno ne spajaju nego se mogu opet razići. Nakon oplodnje spajanjem gameta ti se faktori opet udružuju u stanice novog organizma. Nasljedni su faktori nekakve jedinice naslijeđa koje se mogu poput kamenčića u mozaiku kombinirati na razne načine.grašak . ovu će ziher svi zapamtiti.. grašak daje mnogo potomaka 4. dobar za ručno djelovanje (ajme.F1 .eksperimentalna biljka.): U svakoj biljci moraju biti 2 nasljedna faktora koji prenose neku osobinu.MENDEL I ZAKONI NASLIJEĐIVANJA . visina) 2. ta 2 faktora za isto svojstvo potječu od 2 roditelja..P (parentalna generacija) .svaki fenotip otkriva i svoj genotip .. Danas: faktor = gen Pokus sa zijevalicom . ima dostupan genitalni aparat.čine ju dvije jedinke nasljedno čiste za promatrano svojstvo (homozigoti) . grašak ima dobro uočljiva morfološka svojstva (boja. pa svaka od njih zbog redukcijske diobe dobiva samo 1 faktor..=) . povoljna za eksperimentiranje zato jer: 1. rečenice. grašak je samooplodna biljka 3. No oni se razdvajaju (segregiraju) pri stvaranju rasplodnih stanica.monohibridno intermedijarno križanje .

ZAKON: zakon nezavisnosti nasljednih faktora-kada se križaju jedinke s više svojstava pojedina svojstva nasljeđuju se međusobno. Kod monohibridnog križanja s dominacijom u omjeru 3 : 1 u korist dominantnog oblika 3.grašak. par alela za jedno svojstvo razdvaja se prilikom stvaranja gameta ( tijekom 1.pratimo dvije osobine boja i oblik (DIHIBRIDNO. tj. svi su potomci F1 generacije međusobno jednaki 2. Kod monohibridnog intermediarnog križanja u omjeru 1 : 2 : 1 b. ZAKON: jednoličnost F1 generacije: križaju li se homozigotni („čiste rase“) roditelji. mejotičke diobe) križanjem jedinki F1 generaciej međusobom nastaju potomci s različitim svojstvima i to: a. ili 2. ZAKON: cijepanja (segregacije) svojstava u F2 generaciji po stalnim brojačnim odnosima.dva ili više svojstava)zaključak: iz ovih križanja proizlaze novi genotipovi i fenotipovi bez mutacije -TEST KRIŽANJE-(povratno križanje)• križanje kojim se služimo da odredimo genotip dominantne jedinke • ispitivani genotip križamo s recesivnim homozigotom (znamo genotip) . aleli se u zigoti ne spajaju nego mozaično kombiniraju a to je zbog orijentacije i razilaženja kromosoma u mejozi -Mendel pokus.MENDELOVI ZAKONI: 1.

a y kromosom nema odgovarajućeg lokusa -ovakvo nasljeđivanje gdje se dotična osobina na x kromosomu i koja se pritom nasljeđuje s tim kromosomom zovemo .NASLJEĐIVANJE SPOLA I SPOLNO VEZANO NASLJEĐIVANJE -spol može biti određen: a) parom alela (komarac ♂ Mm.ženka iznad 32 C. macaklin-JAJA-oko 25 C. a ti se geni uglavnom nalaze na x kromosomu. žena će oboliti ako ima oba recesivna gena) • hemofilija • kratkovidnost • daltonizam • mišićna distrofija -spolni kromosomi su prvi puta otkriveni kod vinske mušice (1910.)-Thomas Morganrazllikuju se po strukturi i genetskoj organizaciji.ako ima jedan recesivni gen jer nema zdravog para. sisavci i neki kukci ♂ xy. ♀ mm) b) stupanj poliploidije (haploidni (n) i diploidni (2n) organizmi)-pčele.50 % ♂. često su to geni za bolesti: (recesivne osobine (češće kod M). mužjaci su hemizigoti-genski lokus ili čitav kromosom prisutan samo u jednoj kopiji u genotipu -ZAKLJUČAK: boja očiju kod vinske mušice vezana je za spol. ose c) okolišni čimbenici (temperatura) a. mravi. 50 % ♀ d) spolni kromosomi. ♀ xx SPOLNI KROMOSOMI: upravljaju/ određuju funkciju spolnih organa Genprotein(hormon)organizam: sekundarne spolne karakteristike i primarne spolne karakteristike 46 kromosoma (30 000-40 000 gena) 44+xy 44+xx Hemofilija ♂ 1 : 10 000 ♀ 1 : 1 000 000 Daltonizam ♂ 5% Distofija 1: 3 500 -spolni kromosomi: na sebi nose osobine tj gene koji nemaju veze sa spolom. Geni za boju očiju smješteni su samo na x kromosomu.

nasljedne • Podjela: a.U 83 % slučajeva nastaju gamete bez crossing-overa (kod vinske mušice on se događa samo u oogenezi) . također je uočeno da crossing overom se češće razilaze geni koji su na kromosomu udaljeniji GENSKE KARTE -značajne zbog određivanja položaja gena na kromosomima organizama koji su značajni za čovjeka: poljoprivredne kulture. MUTACIJE RASPLODNIH STANICA. postoji toliko skupina vezanih gena koliki je broj haploidnih kromosoma . De Vries -zbivanje i to iznenadno.Budući da se u mejozi ne razilaze homologni geni (aleli) nego homologni kromosomi. MUTACIJE NA TJELESNIM STANICAMA (SOMATSKE) • Nisu nasljedne.Morgan-pokus: vinska mušica (veliki broj potomaka+lako se uzgaja) . mutacija unutar jednog gena što rezultira nastankom novih alela. Mutacije gena (točkaste mutacije)recesivne mutacije.Thomas Morgan objasnio: geni smješteni u istom kromosomu skloni su zajedničkom nasljeđivanju u genetičkim križanjima jer su oni dio istog kromosoma koji se prenosi kao cjelina ti se geni zovu VEZANI GENI .SPOLNO VEZANO NASLJEĐIVANJE VEZANI GENI . mogu biti: 1. Vezani geni mogu se razdvojiti crossing overom i tada pokazuju djelomičnu povezanost.to se može protumačiti jedino pojavom crossing-over . primjer: promjene na koži (melanom kože) 2. peradarstvo -genske karte se izrađuju na temelju postotka crossing overa.-u 17 % slučajeva nastaje crossing over . neki slučajevi križanja ne mogu se protumačiti samo vezanim genima. vidljive-rezultiraju se na fenotipu 2. 1%. koje uzrokuje nasljednu promjenu genotipa -razlikujemo: 1.vezanost gena nije apsolutna. Crossing over je i rekombinantni proces. Srpasta anemija) . pojam uveo H. KROMOSOMA I GENOMA (ukupna kromosomska garnitura organizma(stanice) -lat mutare=mijenjati.No. biokemijske-promjena neke specifične biokemijske funkcije (npr. kažemo da su geni međusobno udaljeni jednu kromosomsku jedinicu tj 1 morgan MUTACIJE GENA. mjerilo karte je postotak crossing overa a jedinica je jedan Morgan [1 M] -ako u 100 slučajeva dolazi između dva inače vezana gena samo jedna rekombinacija tj.ZAKLJUČAK. u malom postotku križanja pojavljuju se nove kombinacije nasljeđa.

To znači da organizam može imati povećan broj jednog ili nekoliko kromosoma ili smanjeni broj kromosoma. osobe muškarci ali imaju pojavu grudi nemaju normalnu seksulanu aktivnost. manjak kromosoma štetniji od viška a. DUPLIKACIJA. INVERZIJA-promjena redoslijeda gena (segmenta) koja nastaje nakon dvaju lomova u kromosomu. spolno su nezrele i sterilneuzrok nepravilno rastavljanje kromosoma tijekom mejoze ili zbog nefunkcionalnosti diobenog vretena KLINEFELTEROV SINDROM 47 kromosoma (44+xxy)-kromosm viška. Monoploidija-jedan set kromosoma (n). Nastaje napravilnim razdvajenjem kromosoma tijekom mejoze ili nerazdvajanjem kromosoma tijekom mitoze ili mejoze zbog pogreške u funkciji diobenog vretena-abnormalni fenotip. Ove mutacije uzrokuju promjenu strukture i funkcije bjelančevine b. obično su viši od prosjeka b) Promjena strukture kromosoma-kromosomske aberacije (nasljedna anemija-med. krajevi) a. smrtonosne za gamete životinja i čovjeka. plodovima. DELECIJA je gubitak jednog ili više nukleotidnih parova u genu.3. TRANSLOKACIJA-premještanje segmenta iz jednog kromosoma na drugi homologni kromosom . Ljuskavost kože u novorođenčadi • MOLEKULARNA OSNOVA: o SUPSTITUCIJA: zamjena jednog nukleotida i njegova para u komplementarnom lancu drugim nukleotidnim parom. i. letalne (smrtne) npr. ako ne dođe do odvajanja u mejozi kromosoma a.neki segment prisutan dva ili više puta (kromosom dulji no inače). EUPLOIDIJA-obuhvaća sve kromosome u kromosomskom setu--2n3n(triploidija). može uzrokovati promjenu aminokiselinskog slijeda u bjelančevini. Mutacije kromosoma a) Promjene broja kromosoma 1. sindrom mačjeg plača (nisu razvijene glasnice) b. pr.kromosoma)-promjena kod autosoma b. 4n(tetraploidija). kod ljudi i životinja smrtna. što uzrokuje promjenu njegove funkcije o ADICIJA dodatak. cvjetovima) b. Monosomija (2n-1) fali kromosom (Turnerov sindrom-oboljevaju ženske osobe s 45kromosoma i x0. razvijaju se iz neoplođene jajne stanice (mužjaci pčela) 2. Trisomija (3 kopije jednog kromosoma) pr Downov sindrom (trisomija 21. ANEUPLOIDIJA-zahvaća pojedine kromosome u setu. DELECIJA (talesenija)-gubitak kromosomskog segmenta kao posljedica loma kromosoma. ne mogu se sparivati čitavom svojom dužinom zbog obrnutog rasporeda gena d. kod biljaka česta i rezultira povećanim listovima. manje štetno za organizam jer nema gubitka nasljedne tvari c. Poliploidija-dolazi do poudvostručenja broja kromosoma.

istraživanje stanica i kromosoma kod trudnica (uzimanje uzorka plodne vode) i budućih roditelja (kariogram) o rodoslovlje -shematski iznesen prikaz obiteljskog stabla kroz nekoliko generacija (za proučavanje nasljednih bolesti) PROBAND-početna osoba koja se istražuje -rimskim brojevima se označava 1. arapskim brojevima se označava redoslijed rođenja djece o jednojajčani blizanci-genetski materijal isti.i. nenasljedne -uzroci. azbest. sasatv kem.mijeloidna leukemija PODJELA MUTACIJA PREMA UZROKU: 1. nastaju kao rezultat pogrešaka tijekom replikacije DNA 2. katran). ali pod uvjetom da se radi s velikim brojem ljudi i obitelji . b) fizikalni (UV zračenje. peroksid. a ne genskom tvari HUMANA GENETIKA -problemi: o nemogućnost križanja zbog etičkih normi o spora izmjena generacija (20-30godina) o mali broj potomaka -rezultate u istraživanju dale: o citogenetika (istraživanje kromosoma u stanicama). solariji). prehrana. tlo. Pr.sobni jaglac pri 10 C crveni. c) toplinski udari MODIFIKACIJE:NENASLJEDNE PROMJENE -tip varijabilnosti koji se pojavljuje na tjelesnim stanicama. Klima. fenol. Radijacija). INDUCIRANE-umjetno izazvane mutacije a čimbenici su mutageni faktori (tvari iz okoliša koje uzrokuju mutacije). generacija koja se istražuje. SPONTANE-uzrok nepoznat premda se pretpostavlja da su to neki fizikalni i kemijski čimbenici (npr.tvari -pr. rendgen. ali okolina utječe na razvoj ostalih osobina o biostatička metoda-učestalost određene osobine. oni mogu biti: a) kemijski (benzol. pri 25 C bijeli-raspoznavanje prema temperaturi -reakcijska norma je genotipsko određeno ograničenje u sklopu kojeg se mogu pojaviti različite modifikacije -dugotrajne modifikacije koje se zadržavaju u nekoliko generacija prenose se citoplazmom.

višefaktorijske bolesti  poligenija-više gena određuje bolest+okolina • primjeri: srčane greške. multiplaskleroza.roditelji „mirni“ nosioci jer se kod njih ne vidi ali se očituje na njihovoj djeci  dominantni gen-nasljeđuje se od jednog roditelja o hondroplazija(patuljasti rast)-prestanak rasta kostiju nakon 3. nasljedne bolesti pod kontrolom jednog gena recesivni gen (najčešći tip) • očituje se u homozigotnom obliku (aa) • povećava se broj oboljelih ako se križaju bliski srodnici o pr.K. mišićna distrofija(najteža). porastao broj defektne djece (najčešće bez ekstremiteta) -20 000-30 000 djece rođeno tako . povećan ili smanjen broj kromosoma 2. daltonizam. zečja usna -bolesti uzrokovane štetnim utjecajima tijekom trudnoće ili poroda:zračenje. spolne bolesti Talidomid-lijek.srpasta anemija (Hbs Hbs) o fenilketonurija-nedostaje enzim za razgradnju A.NASLJEDNE ILI HEREDITARNE BOLESTI: 1. strašne posljedice -nema problema u prvoj fazi trudnoće (mučnine itd) -no. godine života) masa mozga postaje manjadefektnost (1 : 20 000) o albinizam-ne stvara se pigment-roditelji su nosioci o neurofibromatoze (rak kože). kem sredstva. mentalnost dobra o polidaktilija (veći broj prstiju) o huntingtonova bolest (propadanje živčanog sustava) o brahidaktilija (kratki prsti)  spolno vezane genske bolesti • geni smješteni na x kromosom • prenositelj je žena (majka) • geni su recesivni • poznato oko 150 takvih bolesti • najpoznatije: hemofilija. kromosomske anomalije-vidljive. kratkovidnost 3. fenilalanina koji bi se inače trebao pretvoriti u tirozinako se ne uoči na vrijeme(do 2. dijabetes. god života. shizofrenija.

ili jednolančane RNA o životni ciklus se sastoji od unutarstanične faze (razmnožavanje). ili dvolančane RNA. ne dijele se o obligatni paraziti. transformacijom ili transdukcijom . dijele se jednostavnom diobom nakon udvostručenja nasljedne stvari.GENETIKA BAKTERIJA I VIRUSA -žive organizme na temelju stanične organizacije dijelimo na prokariote i eukariote -stanice eukariota imaju pravu jezgru obavijenu jezgrinom ovojnicom. pri čemu nastaju genetički istovjetni produkti (klonovi) o mutacije bakterijskih gena važne su jer uzrokuju genetičku raznolikost o rekombinacija-ujedinjavanje (kombiniranje) genetičkog materijala dviju jedinki u genom jedne jedinke o do genetičke rekombinacije dolazi konjugacijom. Escherichia Coli dijeli se svakih 20 min) o nedostatak enzima je rezultat mutacije bakterijskih gena o haploidni organizmi (svi geni izraženi su u fenotipu). cijanobakterije i mikroplazme -VIRUSI o nemaju staničnu organizaciju o sadrže jednu mol nukleinske kiseline (DNA ili RNA) koja se nalazi unutar bjelančevinastog omotača. a u citoplazmi stanice nalaze se organeli obavijeni vlastitom membranom. krućna mol DNA) o plazmidi se repliciraju neovisno o bakterijskom kromosomu. staničnih strukturabiosinteza bjelančevina o za kratko vrijeme daju mnogo potomaka (npr. to su bakterije. nemaju vlastitu izmjenu tvari i ne mogu se sami razmnožavati o genom virusa (jedna linearna ili kružna molekula nukleinske kiseline) se sastoji ili od dvolančane DNA. U jezgri se nalazi nekoliko parova kromosoma koji su građeni od DNA i bjelančevina. a jezgra se dijeli mitozom i mejozom -u stanisi prokariota nalazi se samo jedan „kromosom“ u obliku gole prstenaste molekule DNA. kapsida o razmnožavaju se u stanici domaćina kojeg napadaju. kromosom je kružna dvolančana mol DNA o kromosom bakterije naziva se i nukleoid o plazmidi-jedna ili više malih kružnih molekula DNA koje se mogu nalaziti uz bakterijski kromosom (neovisna samoreplicirajuća genetička čestica u bakterijskoj stanici. izvanstanične faze (inertna faza)(pokazuju veliku raznolikost oblika i strukture) -BAKTERIJE o nositeljica genetičke upute je mol DNA koja je najčešće prstenastog oblika (nukleoid) o mnoštvo ribosoma. a svaki plazmid ima relativno mali broj gena o razmnožavaju se binarnom diobom nekon replikacije molekule DNA.

izmjena gena između DNA iz okoliša i DNA stanice primateljice. submetacentrični (p(kratki krak)<q(dugo krak)) 3. metacentrični (krakovi jednaki) 2. akocentrični (ima male dodatke (tzv.   TRANSFORMACIJA-mehanizam genetičke rekombinacije u bakterija. koristi se u genetskom inžinjeringu -zbog relativne jednostavnosti. prijenos molekule DNA iz jedne bakterijske stanice u drugu te njezina ugradnja u bakterijski genom. • Stanica s ugrađenim stranim genima rekombinantna je stanica • Griffithov pokus transformacije bakterija:nasljedna uputa zapisana u mol DNA KONJUGACIJA-prijenos genetičke informacije iz jedne bakterijske stanice u drugu preko konjugacijskog mostića.sateliti)) . lakog uzgoja i kratkog životnog ciklusa prokarioti i virusi idealni su za studiranje biokemijskih i molekularnih aspekata genetike 3 VRSTE KROMOSOMA U ČOVJEKA: 1. spolni način razmnožavanja kod bakterija • Indirektni prijenos gena iz stanice davateljice (donor) u stanicu primateljicu (recipijent) koji uključuje stanični kontakt TRANSDUKCIJA-prijenos gena iz jedne bakterije u drugu s pomoću bakterijskih virusa ili bakteriofaga.

HOMOZIGOTNI ORGANIZMI (čista rasa.građen od 160-240 parova baza DNA i 8 histona .KROMOMERE . komplementarni tripletima dušičnih baza u DNA .KROMATIDA .POJMOVI OD PRIJE: .kopča koja drži sve na okupu .svi kromosomi stanice poredani po obliku i veličini .eksoni. svaku 'pripovijetku' čine 'odlomci' .KROMATIN . komplementarnih kodonima mRNA .KROMOSOM .ukupan izražaj organizma.KODON .EKSON .nukleinske kiseline . građene od 30 000 do 40 000 nukleotida .izražava se kroz fenotip .najdeblji u metafazi jer se udvostručuje .nose gene za funkciju ogranizma .svaka od uzdužnih podjedinica dupliciranog kromosoma koje postaju vidljive s početkom mitoze i mejoze . kromosomska slika .najjače spiralizirani dio kromosoma koje najjače prima boju  NUKLEOSOM .HOMOLOGNI GENI (aleli) . od DNA .glavni dio kromosoma građen od dvostruke niti DNA koja je obložena proteinima .izgrađen od DNA i proteina (odvajaju se u anafazi mitoze) . vidljiva svojstva organizma.podjedinica kromosoma . a svako 'poglavlje' sadrži 1000 'pripovijedaka' .HETEROZIGOTNI ORGANIZMI .triplet dušičnih baza u mRNA. a mogu se razlikovati ili biti isti) . a drugi od oca) .7 do 2 μm . GENOTIP .HOMOLOGNI KROMOSOMI .introni 3. koji za jedno svojstvo imaju 2 ista gena. isprekidani 'oglasima' .kromosomi identični po izgledu i sastavu gena (jedan potječe od majke.gene + gene sa spolnim karakteristikama .dijelovi koji nose informaciju za neki produkt .geni.ANTIKODON .KARIOTIP . skup svih morfoloških.tjelesni (autosomi) . baza u tRNA.nositelj nasljednih osobina.GEN . postoje dominantni homozigoti (AA) i recesivni homozigoti (aa) .0.triplet duš.KROMONEMA .svi kromosomi jedne stanice.najmanja moguća količina genetičkog materijala jedne stanice .DNA + proteini (histoni) + RNA .oni organizmi koji za jedno svojstvo imaju dva različita gena (križanci Aa) .štapićasta struktura koja se nalazi u jezgri i ima linearno poredane gene .polinukleotidi.odvajaju se u anafazi mitoze i anafazi 2 mejoze (profaza) .histon 1 .despiralizirani kromosom .org. tj.spolni .struktura koja nastaje zgušnjavanjem tankih niti kromatina za vrijeme stanične diobe .GENOM: u njoj su 23 'poglavlja'. FENOTIP .skup svih gena organizma ili svih nasljednih faktora .dijelovi koji ne nose nikakvu informaciju .KARIOGRAM .GENOM . anatomskih i fizioloških svojstava 4.geni koji se nalaze na istom mjestu (locus) na homolognom kromosomu (određuju isto svojstvo. sorta) .debljina .INTRON .

pojava da jedan gen odgovara za više fenotipskih osobina (npr. visina.MULTIPLIALELI(ZAM) .pojava da jednu osobinu određuje više gena (npr..POLIGENIJA .. bijele mačke plavih očiju su uvijek gluhe) .POLIFENIJA ..) .pojava da određeni gen ima više od 2 alelne varijante u populaciji . oblik stasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful