P. 1
genetika

genetika

|Views: 5,419|Likes:
Published by dositejm

More info:

Published by: dositejm on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2015

pdf

text

original

GENETIKA

UVOD U GENETIKU - GENETIKA - znanost o naslijeđivanju; proučava uzorke i zakonitosti naslijeđivanja, tj. prijenos životne tvari iz genercije u generaciju  cilj proučavanja je organizam = produkt naslijeđa i okoline - mlada znanost - ime 1. put upotrijebio William BATESON 1907. godine - povezana s citologijom, molekularnom biologijom i evolucijom - zadaci genetike: 1. utvrditi kako se prenose osobine s roditelja na potomstvo 2. koji čimbenici određuju te osobine 3. na koji se način osobine mijenjaju i stječu nove 4. primjena spoznaja u praksi (medicina, agronomija, farmacija, veterina, botanika...) - podjela genetike: 1. MOLEKULARNA (MOLEKULSKA) - istražuje molekularnu strukturu gena i njihovu funkciju u zavisnosti od strukture 2. CITOGENETIKA (CITOLOŠKA) - proučava mehanizam promijenjivosti i nasljedne osobine kroz mikroskopsku građu pojedinih organela 3. FIZIOLOŠKA - proučava na koji se način kod jedinki iste vrste ostvaruje razvitak pojedinih osobina 4. HUMANA - nasljeđivanje kod ljudi 5. POPULACIJSKA - proučava kretanje gena unutar populacije i uspostavlja vezu s evolucijom 6. PRIMJENJENA - sva dostignuća primjenjuju se za poboljšanje života OSNOVNA OBILJEŽJA NASLJEDNE TVARI: o Pohranjivanje informacija-živi org. složene strukture i funkcije pa jezgra mora imati potrebnu info za njihov rast i razvoj o Sposobnost udvostručenja-repliciranje-nastaju istovjetne kopije koje se prenose na nove generacije o Stabilnost strukture genetičke informacije-zadržavanje postojanosti tijekom evolucije o Mogućnost promjene-mutacijama nastaju novi oblici gena koji nadziru nova svojstva , šro omogućuje vrstama da se bolje prilagođavaju promijenjenim okolišnim uvjetima Povijesni razvoj: - predhistorija - kultivirane biljke i domaće životinje  dobiveno selekcijom - Aristotel - shvaća da roditelji daju osobine svojim potomcima - 19.st Lamarck, Darwin - ne poznaju zakonitosti naslijeđivanja, ali znaju da ga ima - GREGOR MENDEL - otac genetike (19.st); otkrio principe naslijeđivanja - 1900.g. 3 istraživača CORENS (njem), HUGO de VRIESS (danski), TSCHERMAK (austrijski znanstvenik) - nezavisno od Mendela došli do istih rezultata

N.-1930. dušična baza i fosfat .GEN . H.NUKLEINSKE KISELINE .spolno .otkrio spolno vezano naslijeđivanje(kromosomi X i Y) . vegetativno razmn. mejotičke diobe 3. JAMES WATSON i FRANCIS CRICK .broj mogućih vrsta gameta (n je broj haploidnih kromosoma)  čovjek 223 = 8 338 608 različitih gameta 2.miješaju se osobine roditelja  velika varijabilnost potomaka  evolucija .nukleinske kiseline .1900. O. utjecaj okoliša MOLEKULARNA OSNOVA NASLIJEĐIVANJA . F.otkrili strukturu DNA . godine  MIESCHER . građene od 30 000 do 40 000 nukleotida šećer dušična baza RNA riboza C5H10O5 ADENIN GUANIN CITOZIN URACIL -PO4 DNA deoksiriboza C5H10O4 ADENIN GUANIN komplementarne CITOZIN baze TIMIN -PO4 fosfat .over .1907.st . THOMAS MORGAN . (+ Rosalin Franklin.građa: C.naslijeđivanje se vrši RAZMNOŽAVANJEM: . crossing .u jezgrama leukocita (nazvao nuklein) .1910.nositelj nasljednih osobina.razlozi VARIJABILNOSTI: 1.1953.otkrivene 1868. ♀) . Watson..uvodi pojam gena . od DNA .pojam genetike .utemeljitelji MOLEKULARNE GENETIKE . biljaka  nastaje KLON .gamete (♂.1953.nespolno . P  nukleotid (monomer): šećer (pentoza). mutacije 4. JOHANSON . rastavljanje homolognih kromosoma u mejozi 2n .struktura: J. Wilkins)  DNA je molekula sastavljena od 2 komplementarna polinukleotida koji se antiparalelni . WILLIAM BATESON .genetički jednake jedinke .21.ukriženje kromatida  još više povećava broj kombinacija gameta  u profazi 1. Crick .genetičko injžinjerstvo SPOLNO I NESPOLNO RAZMNOŽAVANJE .polinukleotidi.dioba.

DNA + proteini (histoni) + RNA .glavni dio kromosoma građen od dvostruke niti DNA koja je obložena proteinima . čovjek 46.KROMATIN .haploidan broj u spolnim stanicama (nakon spajanja . timin 3.struktura koja nastaje zgušnjavanjem tankih niti kromatina za vrijeme stanične diobe .haploidni organizmi . adenin .štapićasta struktura koja se nalazi u jezgri i ima linearno poredane gene .nosi gen.odgovorni za strukturu) .KROMOMERE .purinske baze 1.podjedinica kromosoma .najjače spiralizirani dio kromosoma koje najjače prima boju .0.KROMOSOMI .kromosom građen od DNA (+ proteini .svi kromosomi jedne stanice.imaju NUKLEOID umjesto jezgre . vinska mušica 8) .svaka od uzdužnih podjedinica dupliciranog kromosoma koje postaju vidljive s početkom mitoze i mejoze .KROMATIDA .događa se tijekom S-faze interfaze uz pomoć enzima DNA polimeraza . guanin 2.despiralizirani kromosom .izgrađen od DNA i proteina (odvajaju se u anafazi mitoze) .pirimidinske baze 1. uracil Udvostručavanje ili replikacija DNA: . kromosomska slika .diploidan broj kromosoma i nalazi se u tjelesnim stanicama n .odvajanje polinukleotidnih lanaca (pucaju vodikove veze) .karakteristika vrste (čimpanza 48. informaciju  NUKLEOSOM .kopča koja drži sve na okupu Broj kromsoma .najdeblji u metafazi jer se udvostručuje .SEMIKONZERVANTNA REPLIKACIJA (od originalnog i novosintetiziranog lanca) Građa kromosoma .odvajaju se u anafazi mitoze i anafazi 2 mejoze (profaza) .EUKARIOTI .7 do 2 μm .građen od 160-240 parova baza DNA i 8 histona .KARIOTIP .PROKARIOTI .KROMONEMA .nastaju kopije gena koje se prenose s roditelja na potomka .imaju jezgru.kružna gola (nema proteine) molekula DNA . više parova kromosoma  diploidni org .KROMOSOM .kalupi za sintezu novih lanaca  dvije istovijetne molekule kćeri = kopije originalne dvostruke zavojnice . grašak 14.histon 1 . citozin 2.dolaze u paru: 2n ..debljina .1 kromosom .2n) .

le code = zbirka znakova.GENOM .u ribosomima OD GENA DO BJELANČEVINA Sinteza proteina u eukariota: .u citoplazmi na ribosomima -slijed nukleotida s mRNA na slijed aminokiselina u bjelančevinama .introni .dijelovi koji ne nose nikakvu informaciju 3 tipa RNA: 1.dijelovi koji nose informaciju za neki produkt .gene + gene sa spolnim karakteristikama .eksoni. šifra.komplementarne baze u DNA: A . svaku 'pripovijetku' čine 'odlomci' .INTRON . kratica) .u jezgri.čovjek .svi kromosomi stanice poredani po obliku i veličini . baza u tRNA.geni.EKSON .geni . isprekidani 'oglasima' ..prostorno i vremenski odvojeni procesi 1. komplementarni tripletima dušičnih baza u DNA .transkripcija RNA virusa  udvostručenje RNA istovjetno replikaciji DNA. djelovanjem RNA polimeraze .replika redoslijeda nukleotida genske DNA 2.strukturni i regulacijski .GENOM: u njoj su 23 'poglavlja'. ♀ xx) .2n = 46 (od toga 44 tjelesni i 2 spolna . tRNA .♂ xy.triplet baza u DNA koji nosi informaciju za 1 aminokiselinu .najmanja moguća količina genetičkog materijala jedne stanice .triplet dušičnih baza u mRNA.iz RNA povratnom transkripcijom nastaje DNA Genetička šifra (kod) (franc.tjelesni (autosomi) . C .homologni kromosomi .kromosomi istog oblika i veličine te nose iste nasljedne osobine . uputa genske DNA na mRNA 2.nose gene za funkciju ogranizma .T.procesi se odvijaju u istom prostoru stanice (povezani procesi) .triplet duš. mRNA .spolni .ANTIKODON . komplementarnih kodonima mRNA Biosinteza bjelančevina u prokariota: . prevođenje (translacija) . prepisivanje (transkripcija) .KARIOGRAM .G . a svako 'poglavlje' sadrži 1000 'pripovijedaka' .KODON .prepoznaje aminokiseline u citoplazmi 3.obrnuta transkripcija retrovirusa . rRNA .

2 vrste varijabilnosti:  KVALITATIVNA (alternativna) o ubrajamo svojstva gdje su uvijek posrijedi jasne razlike u kojima se ističu suprotnosti (crna i bijela boja dlake zeca.REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA .) se veže na represor te nastaje inaktivni represor koji ne koči više aktivnost strukturnih gena VARIJABILNOST = nejednakost među pripadnicima iste vrste . ona djeluje na gen operator koji kontrolira aktivnost strukturnih gena. a neki ne? .over u profazi I. od kojih svaki zasebno ima samo slabo djelovanje  svojstva su MULTIFAKTORIJALNA . tj. tjelesna visina.REPRESORSKI GEN (?) . crvena i bijela boja cvijeta. zbog pogrešaka na kromosomima ili zbog kem.) i svojstva su izražena mnoštvom prijelaza od jedne krajnosti do druge. induktor (protein u st. zbog miješanja gena križanjem (hibridizacijom) 3. težina. ovise o okolini Uzroci varijabilnosti: 1.. koči njihovu aktivnost (kod odraslih nema laktoze).stanice višestaničnih org.Monod (pokus na escherichi coli) ... REPRESIJA (zakočenost) 2.OPERON .) o način njihova naslijeđivanja lake se prati jer se zbiva po zakonima križanja o utjecaj okoline je neznatan.zašto su neki geni aktivni. razlike su većinom određene genima  KVANTITATIVNA (fluktuirajuća) o svojstva variraju količinski (npr. Jacob .model operona (za regulaciju sinteze proteina 1. dijele se mitozom što znači da je u svakoj stanici prisutan cjelokupan genom .gen regulator kodira represorsku bjelančevinu. ovise o zajedničkom učinku čitave skupine gena..kontrolira aktivnost strukturnih gena . zbog kromosomskih razlika pri nastanku spolnih stanica (tijekom mejoze)  crossing .1963. veličina listova.stanice se međusobno razlikuju po strukturi i funkciji što znači da svi geni nisu čitavo vrijeme funkcionalni .gen regulator .kontrolira rad operona (preko represora) . crijevne proizvode enzim za razgradnju laktoze samo u mladunčadi sisavaca) .njihove aktivnosti kontrolirane su na različite načine (npr.gen operator . promjena na samim genima (mutacijom) 4. duljina sjemenki.gen operator + strukturni geni . / različite kombinacija gameta nastale raspoređivanjem kromosoma kod mejoze 2. zbog neposrednog utjecaja okoliša na organizam . INDUKCIJA (otkočenost) .

b.ukupan izražaj organizma.. tj.oni organizmi koji za jedno svojstvo imaju dva različita gena (križanci Aa) . d.geni koji se nalaze na istom mjestu (locus) na homolognom kromosomu (određuju isto svojstvo.aleli bez izražene dominacije (pojavljuje se kroz intermedijarna .MULTIPLIALELI(ZAM) .. oblik stasa..) .POLIGENIJA .org. B. D. izražajnost recesivnog svojstva dolazi do izražaja samo u homozigotnom statusu 3.) . KONDOMINANTNI .oni aleli čije je svojstvo maskirano prisutnošću dominantnog alela istog gena. koji za jedno svojstvo imaju 2 ista gena.HETEROZIGOTNI ORGANIZMI . krvne grupe) 4. skup svih morfoloških. FENOTIP . RECESIVNI (a.OSNOVNI POJMOVI O KRIŽANJU .kromosomi identični po izgledu i sastavu gena (jedan potječe od majke. sorta) . vidljiva svojstva organizma.) .HOMOLOGNI GENI (aleli) .npr. GENOTIP .pojava da jedan gen odgovara za više fenotipskih osobina (npr.. a drugi od oca) .njihova svojstva prevladavaju 2.HOMOZIGOTNI ORGANIZMI (čista rasa.srednja svojstva) . postoje dominantni homozigoti (AA) i recesivni homozigoti (aa) . visina.pojava da određeni gen ima više od 2 alelne varijante u populaciji .. kontrolira ih kondominantni gen (npr. INTERMEDIJARNI . a mogu se razlikovati ili biti isti) Aleli prema izražajnosti u fenotipu: 1. c. C.skup svih gena organizma ili svih nasljednih faktora  genotip + fenotip + okolina = ukupan izražaj organizma . bijela i crvena zijevalica .organizam određen sa 2 skupine osobina: 1.pojava da jednu osobinu određuje više gena (npr. DOMINANTNI (A.. anatomskih i fizioloških svojstava 2.HOMOLOGNI KROMOSOMI . bijele mačke plavih očiju su uvijek gluhe) .križanjem se dobiva ružičasti cvijet .aleli iste izražajnosti.izražava se kroz fenotip .POLIFENIJA .

.filijalna (sinovska) generacija P AA x aa gamete G1 A  a A  a F1 gamete G2 F2 Aa A a x Aa A a  zakon segregacije (3 u kojima prevladava dominantan gen : 1 u kojem prevladava recesivan gen) AA Aa aA aa Zaključak (1865. pa svaka od njih zbog redukcijske diobe dobiva samo 1 faktor. ovu će ziher svi zapamtiti.MENDEL I ZAKONI NASLIJEĐIVANJA . dobar za ručno djelovanje (ajme. grašak ima dobro uočljiva morfološka svojstva (boja. ta 2 faktora za isto svojstvo potječu od 2 roditelja. ali se nikada trajno ne spajaju nego se mogu opet razići. visina) 2... grašak daje mnogo potomaka 4. No oni se razdvajaju (segregiraju) pri stvaranju rasplodnih stanica.eksperimentalna biljka.svaki fenotip otkriva i svoj genotip .monohibridno intermedijarno križanje .): U svakoj biljci moraju biti 2 nasljedna faktora koji prenose neku osobinu.čine ju dvije jedinke nasljedno čiste za promatrano svojstvo (homozigoti) . grašak je samooplodna biljka 3. rečenice.grašak . Nakon oplodnje spajanjem gameta ti se faktori opet udružuju u stanice novog organizma. Danas: faktor = gen Pokus sa zijevalicom .F1 . povoljna za eksperimentiranje zato jer: 1. Nasljedni su faktori nekakve jedinice naslijeđa koje se mogu poput kamenčića u mozaiku kombinirati na razne načine. ima dostupan genitalni aparat..P (parentalna generacija) .=) .

dva ili više svojstava)zaključak: iz ovih križanja proizlaze novi genotipovi i fenotipovi bez mutacije -TEST KRIŽANJE-(povratno križanje)• križanje kojim se služimo da odredimo genotip dominantne jedinke • ispitivani genotip križamo s recesivnim homozigotom (znamo genotip) . svi su potomci F1 generacije međusobno jednaki 2. tj. ZAKON: cijepanja (segregacije) svojstava u F2 generaciji po stalnim brojačnim odnosima. ZAKON: jednoličnost F1 generacije: križaju li se homozigotni („čiste rase“) roditelji. Kod monohibridnog intermediarnog križanja u omjeru 1 : 2 : 1 b.MENDELOVI ZAKONI: 1.grašak. par alela za jedno svojstvo razdvaja se prilikom stvaranja gameta ( tijekom 1. ZAKON: zakon nezavisnosti nasljednih faktora-kada se križaju jedinke s više svojstava pojedina svojstva nasljeđuju se međusobno. Kod monohibridnog križanja s dominacijom u omjeru 3 : 1 u korist dominantnog oblika 3. aleli se u zigoti ne spajaju nego mozaično kombiniraju a to je zbog orijentacije i razilaženja kromosoma u mejozi -Mendel pokus.pratimo dvije osobine boja i oblik (DIHIBRIDNO. ili 2. mejotičke diobe) križanjem jedinki F1 generaciej međusobom nastaju potomci s različitim svojstvima i to: a.

50 % ♀ d) spolni kromosomi. a ti se geni uglavnom nalaze na x kromosomu.)-Thomas Morganrazllikuju se po strukturi i genetskoj organizaciji.NASLJEĐIVANJE SPOLA I SPOLNO VEZANO NASLJEĐIVANJE -spol može biti određen: a) parom alela (komarac ♂ Mm.50 % ♂. ♀ xx SPOLNI KROMOSOMI: upravljaju/ određuju funkciju spolnih organa Genprotein(hormon)organizam: sekundarne spolne karakteristike i primarne spolne karakteristike 46 kromosoma (30 000-40 000 gena) 44+xy 44+xx Hemofilija ♂ 1 : 10 000 ♀ 1 : 1 000 000 Daltonizam ♂ 5% Distofija 1: 3 500 -spolni kromosomi: na sebi nose osobine tj gene koji nemaju veze sa spolom. žena će oboliti ako ima oba recesivna gena) • hemofilija • kratkovidnost • daltonizam • mišićna distrofija -spolni kromosomi su prvi puta otkriveni kod vinske mušice (1910. macaklin-JAJA-oko 25 C. ose c) okolišni čimbenici (temperatura) a.ženka iznad 32 C. sisavci i neki kukci ♂ xy.ako ima jedan recesivni gen jer nema zdravog para. Geni za boju očiju smješteni su samo na x kromosomu. mravi. ♀ mm) b) stupanj poliploidije (haploidni (n) i diploidni (2n) organizmi)-pčele. mužjaci su hemizigoti-genski lokus ili čitav kromosom prisutan samo u jednoj kopiji u genotipu -ZAKLJUČAK: boja očiju kod vinske mušice vezana je za spol. često su to geni za bolesti: (recesivne osobine (češće kod M). a y kromosom nema odgovarajućeg lokusa -ovakvo nasljeđivanje gdje se dotična osobina na x kromosomu i koja se pritom nasljeđuje s tim kromosomom zovemo .

vezanost gena nije apsolutna. MUTACIJE NA TJELESNIM STANICAMA (SOMATSKE) • Nisu nasljedne.ZAKLJUČAK. nasljedne • Podjela: a.Budući da se u mejozi ne razilaze homologni geni (aleli) nego homologni kromosomi. kažemo da su geni međusobno udaljeni jednu kromosomsku jedinicu tj 1 morgan MUTACIJE GENA. Mutacije gena (točkaste mutacije)recesivne mutacije.to se može protumačiti jedino pojavom crossing-over . mogu biti: 1.U 83 % slučajeva nastaju gamete bez crossing-overa (kod vinske mušice on se događa samo u oogenezi) . 1%. u malom postotku križanja pojavljuju se nove kombinacije nasljeđa. peradarstvo -genske karte se izrađuju na temelju postotka crossing overa. mjerilo karte je postotak crossing overa a jedinica je jedan Morgan [1 M] -ako u 100 slučajeva dolazi između dva inače vezana gena samo jedna rekombinacija tj. Vezani geni mogu se razdvojiti crossing overom i tada pokazuju djelomičnu povezanost. mutacija unutar jednog gena što rezultira nastankom novih alela. De Vries -zbivanje i to iznenadno. primjer: promjene na koži (melanom kože) 2.-u 17 % slučajeva nastaje crossing over .SPOLNO VEZANO NASLJEĐIVANJE VEZANI GENI . također je uočeno da crossing overom se češće razilaze geni koji su na kromosomu udaljeniji GENSKE KARTE -značajne zbog određivanja položaja gena na kromosomima organizama koji su značajni za čovjeka: poljoprivredne kulture. postoji toliko skupina vezanih gena koliki je broj haploidnih kromosoma . KROMOSOMA I GENOMA (ukupna kromosomska garnitura organizma(stanice) -lat mutare=mijenjati. MUTACIJE RASPLODNIH STANICA. Srpasta anemija) .Thomas Morgan objasnio: geni smješteni u istom kromosomu skloni su zajedničkom nasljeđivanju u genetičkim križanjima jer su oni dio istog kromosoma koji se prenosi kao cjelina ti se geni zovu VEZANI GENI . pojam uveo H.Morgan-pokus: vinska mušica (veliki broj potomaka+lako se uzgaja) . neki slučajevi križanja ne mogu se protumačiti samo vezanim genima. vidljive-rezultiraju se na fenotipu 2. biokemijske-promjena neke specifične biokemijske funkcije (npr. Crossing over je i rekombinantni proces. koje uzrokuje nasljednu promjenu genotipa -razlikujemo: 1.No.

osobe muškarci ali imaju pojavu grudi nemaju normalnu seksulanu aktivnost. ne mogu se sparivati čitavom svojom dužinom zbog obrnutog rasporeda gena d.3. plodovima. sindrom mačjeg plača (nisu razvijene glasnice) b. DELECIJA je gubitak jednog ili više nukleotidnih parova u genu. INVERZIJA-promjena redoslijeda gena (segmenta) koja nastaje nakon dvaju lomova u kromosomu. Nastaje napravilnim razdvajenjem kromosoma tijekom mejoze ili nerazdvajanjem kromosoma tijekom mitoze ili mejoze zbog pogreške u funkciji diobenog vretena-abnormalni fenotip. letalne (smrtne) npr. obično su viši od prosjeka b) Promjena strukture kromosoma-kromosomske aberacije (nasljedna anemija-med. razvijaju se iz neoplođene jajne stanice (mužjaci pčela) 2. Monosomija (2n-1) fali kromosom (Turnerov sindrom-oboljevaju ženske osobe s 45kromosoma i x0. EUPLOIDIJA-obuhvaća sve kromosome u kromosomskom setu--2n3n(triploidija). cvjetovima) b. spolno su nezrele i sterilneuzrok nepravilno rastavljanje kromosoma tijekom mejoze ili zbog nefunkcionalnosti diobenog vretena KLINEFELTEROV SINDROM 47 kromosoma (44+xxy)-kromosm viška. Ove mutacije uzrokuju promjenu strukture i funkcije bjelančevine b. pr. i. Monoploidija-jedan set kromosoma (n). Ljuskavost kože u novorođenčadi • MOLEKULARNA OSNOVA: o SUPSTITUCIJA: zamjena jednog nukleotida i njegova para u komplementarnom lancu drugim nukleotidnim parom. manjak kromosoma štetniji od viška a.neki segment prisutan dva ili više puta (kromosom dulji no inače). krajevi) a. ANEUPLOIDIJA-zahvaća pojedine kromosome u setu. što uzrokuje promjenu njegove funkcije o ADICIJA dodatak. TRANSLOKACIJA-premještanje segmenta iz jednog kromosoma na drugi homologni kromosom . DUPLIKACIJA. kod ljudi i životinja smrtna. ako ne dođe do odvajanja u mejozi kromosoma a. DELECIJA (talesenija)-gubitak kromosomskog segmenta kao posljedica loma kromosoma. Poliploidija-dolazi do poudvostručenja broja kromosoma.kromosoma)-promjena kod autosoma b. Mutacije kromosoma a) Promjene broja kromosoma 1. smrtonosne za gamete životinja i čovjeka. kod biljaka česta i rezultira povećanim listovima. 4n(tetraploidija). Trisomija (3 kopije jednog kromosoma) pr Downov sindrom (trisomija 21. manje štetno za organizam jer nema gubitka nasljedne tvari c. može uzrokovati promjenu aminokiselinskog slijeda u bjelančevini. To znači da organizam može imati povećan broj jednog ili nekoliko kromosoma ili smanjeni broj kromosoma.

ali okolina utječe na razvoj ostalih osobina o biostatička metoda-učestalost određene osobine. katran).i. peroksid. nastaju kao rezultat pogrešaka tijekom replikacije DNA 2. tlo. prehrana. pri 25 C bijeli-raspoznavanje prema temperaturi -reakcijska norma je genotipsko određeno ograničenje u sklopu kojeg se mogu pojaviti različite modifikacije -dugotrajne modifikacije koje se zadržavaju u nekoliko generacija prenose se citoplazmom.mijeloidna leukemija PODJELA MUTACIJA PREMA UZROKU: 1.sobni jaglac pri 10 C crveni. rendgen. Klima. c) toplinski udari MODIFIKACIJE:NENASLJEDNE PROMJENE -tip varijabilnosti koji se pojavljuje na tjelesnim stanicama. Radijacija). Pr. istraživanje stanica i kromosoma kod trudnica (uzimanje uzorka plodne vode) i budućih roditelja (kariogram) o rodoslovlje -shematski iznesen prikaz obiteljskog stabla kroz nekoliko generacija (za proučavanje nasljednih bolesti) PROBAND-početna osoba koja se istražuje -rimskim brojevima se označava 1. INDUCIRANE-umjetno izazvane mutacije a čimbenici su mutageni faktori (tvari iz okoliša koje uzrokuju mutacije).tvari -pr. oni mogu biti: a) kemijski (benzol. a ne genskom tvari HUMANA GENETIKA -problemi: o nemogućnost križanja zbog etičkih normi o spora izmjena generacija (20-30godina) o mali broj potomaka -rezultate u istraživanju dale: o citogenetika (istraživanje kromosoma u stanicama). ali pod uvjetom da se radi s velikim brojem ljudi i obitelji . azbest. sasatv kem. arapskim brojevima se označava redoslijed rođenja djece o jednojajčani blizanci-genetski materijal isti. SPONTANE-uzrok nepoznat premda se pretpostavlja da su to neki fizikalni i kemijski čimbenici (npr. solariji). generacija koja se istražuje. b) fizikalni (UV zračenje. nenasljedne -uzroci. fenol.

kem sredstva. spolne bolesti Talidomid-lijek. kratkovidnost 3. porastao broj defektne djece (najčešće bez ekstremiteta) -20 000-30 000 djece rođeno tako .K. god života. kromosomske anomalije-vidljive.roditelji „mirni“ nosioci jer se kod njih ne vidi ali se očituje na njihovoj djeci  dominantni gen-nasljeđuje se od jednog roditelja o hondroplazija(patuljasti rast)-prestanak rasta kostiju nakon 3. povećan ili smanjen broj kromosoma 2.NASLJEDNE ILI HEREDITARNE BOLESTI: 1. višefaktorijske bolesti  poligenija-više gena određuje bolest+okolina • primjeri: srčane greške. mentalnost dobra o polidaktilija (veći broj prstiju) o huntingtonova bolest (propadanje živčanog sustava) o brahidaktilija (kratki prsti)  spolno vezane genske bolesti • geni smješteni na x kromosom • prenositelj je žena (majka) • geni su recesivni • poznato oko 150 takvih bolesti • najpoznatije: hemofilija. dijabetes. daltonizam. fenilalanina koji bi se inače trebao pretvoriti u tirozinako se ne uoči na vrijeme(do 2. nasljedne bolesti pod kontrolom jednog gena recesivni gen (najčešći tip) • očituje se u homozigotnom obliku (aa) • povećava se broj oboljelih ako se križaju bliski srodnici o pr. multiplaskleroza. strašne posljedice -nema problema u prvoj fazi trudnoće (mučnine itd) -no. godine života) masa mozga postaje manjadefektnost (1 : 20 000) o albinizam-ne stvara se pigment-roditelji su nosioci o neurofibromatoze (rak kože). mišićna distrofija(najteža). shizofrenija.srpasta anemija (Hbs Hbs) o fenilketonurija-nedostaje enzim za razgradnju A. zečja usna -bolesti uzrokovane štetnim utjecajima tijekom trudnoće ili poroda:zračenje.

to su bakterije. nemaju vlastitu izmjenu tvari i ne mogu se sami razmnožavati o genom virusa (jedna linearna ili kružna molekula nukleinske kiseline) se sastoji ili od dvolančane DNA. ili jednolančane RNA o životni ciklus se sastoji od unutarstanične faze (razmnožavanje). a jezgra se dijeli mitozom i mejozom -u stanisi prokariota nalazi se samo jedan „kromosom“ u obliku gole prstenaste molekule DNA. transformacijom ili transdukcijom . U jezgri se nalazi nekoliko parova kromosoma koji su građeni od DNA i bjelančevina. a svaki plazmid ima relativno mali broj gena o razmnožavaju se binarnom diobom nekon replikacije molekule DNA. ili dvolančane RNA. a u citoplazmi stanice nalaze se organeli obavijeni vlastitom membranom. staničnih strukturabiosinteza bjelančevina o za kratko vrijeme daju mnogo potomaka (npr. kapsida o razmnožavaju se u stanici domaćina kojeg napadaju. Escherichia Coli dijeli se svakih 20 min) o nedostatak enzima je rezultat mutacije bakterijskih gena o haploidni organizmi (svi geni izraženi su u fenotipu). krućna mol DNA) o plazmidi se repliciraju neovisno o bakterijskom kromosomu. pri čemu nastaju genetički istovjetni produkti (klonovi) o mutacije bakterijskih gena važne su jer uzrokuju genetičku raznolikost o rekombinacija-ujedinjavanje (kombiniranje) genetičkog materijala dviju jedinki u genom jedne jedinke o do genetičke rekombinacije dolazi konjugacijom. kromosom je kružna dvolančana mol DNA o kromosom bakterije naziva se i nukleoid o plazmidi-jedna ili više malih kružnih molekula DNA koje se mogu nalaziti uz bakterijski kromosom (neovisna samoreplicirajuća genetička čestica u bakterijskoj stanici. ne dijele se o obligatni paraziti. cijanobakterije i mikroplazme -VIRUSI o nemaju staničnu organizaciju o sadrže jednu mol nukleinske kiseline (DNA ili RNA) koja se nalazi unutar bjelančevinastog omotača.GENETIKA BAKTERIJA I VIRUSA -žive organizme na temelju stanične organizacije dijelimo na prokariote i eukariote -stanice eukariota imaju pravu jezgru obavijenu jezgrinom ovojnicom. dijele se jednostavnom diobom nakon udvostručenja nasljedne stvari. izvanstanične faze (inertna faza)(pokazuju veliku raznolikost oblika i strukture) -BAKTERIJE o nositeljica genetičke upute je mol DNA koja je najčešće prstenastog oblika (nukleoid) o mnoštvo ribosoma.

submetacentrični (p(kratki krak)<q(dugo krak)) 3.   TRANSFORMACIJA-mehanizam genetičke rekombinacije u bakterija. metacentrični (krakovi jednaki) 2.sateliti)) . prijenos molekule DNA iz jedne bakterijske stanice u drugu te njezina ugradnja u bakterijski genom. lakog uzgoja i kratkog životnog ciklusa prokarioti i virusi idealni su za studiranje biokemijskih i molekularnih aspekata genetike 3 VRSTE KROMOSOMA U ČOVJEKA: 1. spolni način razmnožavanja kod bakterija • Indirektni prijenos gena iz stanice davateljice (donor) u stanicu primateljicu (recipijent) koji uključuje stanični kontakt TRANSDUKCIJA-prijenos gena iz jedne bakterije u drugu s pomoću bakterijskih virusa ili bakteriofaga. izmjena gena između DNA iz okoliša i DNA stanice primateljice. akocentrični (ima male dodatke (tzv. koristi se u genetskom inžinjeringu -zbog relativne jednostavnosti. • Stanica s ugrađenim stranim genima rekombinantna je stanica • Griffithov pokus transformacije bakterija:nasljedna uputa zapisana u mol DNA KONJUGACIJA-prijenos genetičke informacije iz jedne bakterijske stanice u drugu preko konjugacijskog mostića.

podjedinica kromosoma . isprekidani 'oglasima' .gene + gene sa spolnim karakteristikama .izgrađen od DNA i proteina (odvajaju se u anafazi mitoze) .GEN .HOMOZIGOTNI ORGANIZMI (čista rasa.debljina .glavni dio kromosoma građen od dvostruke niti DNA koja je obložena proteinima . sorta) . a svako 'poglavlje' sadrži 1000 'pripovijedaka' .svaka od uzdužnih podjedinica dupliciranog kromosoma koje postaju vidljive s početkom mitoze i mejoze .despiralizirani kromosom .nose gene za funkciju ogranizma . kromosomska slika .štapićasta struktura koja se nalazi u jezgri i ima linearno poredane gene . komplementarni tripletima dušičnih baza u DNA .7 do 2 μm .HOMOLOGNI KROMOSOMI .svi kromosomi stanice poredani po obliku i veličini .KARIOGRAM .polinukleotidi.izražava se kroz fenotip .org.nositelj nasljednih osobina. a mogu se razlikovati ili biti isti) .INTRON .skup svih gena organizma ili svih nasljednih faktora .oni organizmi koji za jedno svojstvo imaju dva različita gena (križanci Aa) .POJMOVI OD PRIJE: .odvajaju se u anafazi mitoze i anafazi 2 mejoze (profaza) .DNA + proteini (histoni) + RNA . baza u tRNA.HETEROZIGOTNI ORGANIZMI . GENOTIP .EKSON .KARIOTIP . komplementarnih kodonima mRNA .eksoni. vidljiva svojstva organizma.KROMOSOM .introni 3.najjače spiralizirani dio kromosoma koje najjače prima boju  NUKLEOSOM .dijelovi koji ne nose nikakvu informaciju . anatomskih i fizioloških svojstava 4. skup svih morfoloških.HOMOLOGNI GENI (aleli) . građene od 30 000 do 40 000 nukleotida . koji za jedno svojstvo imaju 2 ista gena.svi kromosomi jedne stanice.triplet dušičnih baza u mRNA. svaku 'pripovijetku' čine 'odlomci' .nukleinske kiseline . a drugi od oca) .najmanja moguća količina genetičkog materijala jedne stanice .kopča koja drži sve na okupu . tj.građen od 160-240 parova baza DNA i 8 histona .histon 1 .GENOM .dijelovi koji nose informaciju za neki produkt .KROMONEMA .struktura koja nastaje zgušnjavanjem tankih niti kromatina za vrijeme stanične diobe .ukupan izražaj organizma.GENOM: u njoj su 23 'poglavlja'. FENOTIP . od DNA .najdeblji u metafazi jer se udvostručuje .KROMATIDA .KROMATIN . postoje dominantni homozigoti (AA) i recesivni homozigoti (aa) .triplet duš.tjelesni (autosomi) .kromosomi identični po izgledu i sastavu gena (jedan potječe od majke.KROMOMERE .geni koji se nalaze na istom mjestu (locus) na homolognom kromosomu (određuju isto svojstvo.ANTIKODON .spolni .geni.KODON .0.

pojava da jedan gen odgovara za više fenotipskih osobina (npr. bijele mačke plavih očiju su uvijek gluhe) .POLIFENIJA .) ...pojava da određeni gen ima više od 2 alelne varijante u populaciji . oblik stasa.MULTIPLIALELI(ZAM) .POLIGENIJA . visina.pojava da jednu osobinu određuje više gena (npr..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->