P. 1
Psihologija

Psihologija

|Views: 2,711|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Zivic Gligorijevic on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

Frekvencijski nacrti.dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Spoljne varijable. Korelacioni nacrti. 180 ECTS kredita). Primjer pismenog izvještaja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Mjerenje. Kontrola istraživanja. Obrada varijansnih nacrta. II Kolokvijum. Obrada korelacionih nacrta. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. Obrada podataka. Osnovni pojmovi. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. upis. Multipla korelacija i regresija. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. Završni ispit 50 poena.Osnovni činioci istraživanja.Obrada korelacionih nacrta. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 5 . Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min. Bivarijantna korelacija i regresija.. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Varijable. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Tema istraživanja. Vrste izvora informacija. Seminarski rad 15 poena. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Direktnost izvora informacija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Informacije o istraživanjima. Vrste istraživanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Filozofski fakultet. Priprema istraživanja. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. Vrste izvještaja. Objekti istraživanja. Podaci. Obrada frekvencijskih nacrta. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). urade seminarski rad i dva testa. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.. Varijansni nacrti. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. faze istraživanja.pismeni ispit. Izvještaj o istraživanju.

korelacije: Pirsonov. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. procenti i proporcije. Petz. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. varijansa. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Osnovni statistički pojmovi. Podjela statistike. (2002): Statistika za psihologe. mod. Spirmanov. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Tenjović. grupisanje. medijana. Korelacija i regresija. Sređivanje podataka. Odstupanja od normalne raspodjele. Mjere varijabilnosti. distribucije frekvencija. Milica Martinović 6 . Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap. Percentili i percentilni rangovi. Tabelarno prikazivanje podataka. 180 ECTS kredita). Č. Mjere centralne tendencije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. upis. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. Ime i prezime nastavnika: vanr. Normalna distribucija i njene karakteristike. mjere odstupanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. kvartilna devijacija. Populacija i uzorak. Vrste varijabli. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa. Statistika u psihologiji – priručnik. (2002). nivoi mjerenja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. standardna devijacija. vrste uzoraka. L. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Mjerenje. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. raspon. Multipla i parcijalna korelacija. Površine pod normalnom krivom.prof. Koef. B. Učenje za testove i završni ispit.Konsultacije. aritmetička sredina. (2002). Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji.

Gradja moždane kore. Ime i prezime nastavnika: Doc. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. 7 . test. Spavanje. Funkcionalna anatomija CNS. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. mehanizmi djelovanja. obrada informacija. konsultacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Senzibilitet bola. kolokvijum i završni ispit.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. Retikularni sistem. Tipovi ćelija u NS. Pregled gradje nervnog sistema. Membranski potencijal živca u mirovanju. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. Autonomni nervni sistem. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. 180 ECTS kredita). II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. Neurotransmiteri. pažnja. kritičke i argumentovane procedure. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Medicinska fiziologija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. slojevi i njihova funkcija. upis. Aktivacija mozga. Hemijske i električne sinapse. Fiziološka osnova pamćenja. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. prof. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma. dodira.nastanak i propagacija. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Somatosenzorna kora. Fiziologija čovjeka. Akcioni potencijal. Fiziologija vida. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. konsultacije. budnost. seminarski rad. kolokvijumi. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. motorni dio. Opšti plan NS: senzorni dio. Funkcija mozga u ponašanju. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija.odabrana poglavlja Gayton. Sinaptička transmisija. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Spinalni refleksi.

Jasen. Po završenom kursu. Dereta. Uvod u logiku i naučni metod (30-51).. filozofska pitanja i discipline. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). umjetnosti i religiji. Pojam filozofije. Uvod u filozofiju (9-52). 1992. Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. Erl.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. seminarski rad i učešće u razgovorima .. Završni ispit .. test. Filozofija u odnosu prema nauci. tradicionalna metafizika i njena kritika. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . 2001. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. Zaječaranović. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. ontologija i metafizika: učenje o načelima. izvori filozofskog mišljenja.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. Osvrt na teorije D. 2006. 2000. Niš. Filozofija prava i politike: individuum. Novi Sad. um. Priprema i upis semestra Upoznavanje. Metode filozofije: pojmovna. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. razum.. itd. seminarski rad. Beograd. začuđenost. normativna etika i meta-etika. Nikšić. Fodora. logički principi. odnos sa relevantnim naukama. politika i filozofija kao javna upotreba uma. Dj. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Prosveta. sudovi i teorije estetike. učestvuju u debatama. Kolokvijum .. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. običajnost. pravo i pravednost. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. Svetovi. društvo i politička zajednica. legitimnost i legalnost.50 poena. 180 ECTS kredita). svjesna i nesvjesna stanja. T. 8 . objašnjenje i razumijevanje.. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V. G. Beograd 1965. gnoseologija i epistemologija. egzistencijalizam. Prisustvo. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa. upis. iskustvo. Davidsona i J. znanje i vjerovanje. Filozofija duha/psihologije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Teorija saznanja (78-108). Hemlin. predstavljanje programa i literature. sudovi i teorije etike. teorije istine. moć i vlast. značenje. kognitivna i naivna psiholog. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Negel. vrijednosti. Koen i E. istinitost i objektivnost. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija... kriterijumska. referencija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. smisao. sloboda i jednakost. i propozicija rada. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. D.25 poena. Oksfordski riječnik filozofije. metod sumnje i fenomenoloski metod. pitanje bivstvovanja. strukturalizam. Filozofija i moral: osnovni pojmovi. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi.10 poena..

spavanju. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. spavanja i integrativnih procesa. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. emocijama. II Kolokvijum. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. Teorije percepcije govora. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. spavanju. snu i integrativnim procesima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. emocija. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. konsultacije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. 2005. Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Beograd. 9 . Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Percepcija pojedinačnih fonema. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. Propozicije i šeme. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. Pažnja. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. Status epizodičke memorije. Građa govornih organa. upis. Predmet kognitivne psihologije. Prepoznavanje složaja (oblika). Završni ispit 50 poena. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. dr Vasilije Gvozdenović. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. Radna memorija. Modeli obrade informacija i čulna memorija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. snu i integrativnim procesima. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. pažnje i operativne memorije. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. vježbe. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. Uticaj konteksta na donošenje odluka. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Epizodička memorija. Percepcija i razumevanje govora. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. sna. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. Neuralne osnove opažanja oblika. emocijama. Problemi kognicije u istoriji filozofije. Karakteristike operativne memorije.

Savremene studije i modeli.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. Etološke studije instinktivnog ponašanja. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Kavalero. Plučikova teorija emocija. Instinkti. Vrijednosti. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Faze u razvoju emocionalnog života.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. Završni ispit 50 poena. Kognitivistički pristup emocijama. Montanžero. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Emocije: pojmovi i klasične teorije. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Analize značenja sadržaja sna. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. Savremene teorije motivacije. Klasične teorije motivacije. doživljavanja i ekspresije emocija. Klasična Šahterova teorija. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Seminarski rad 10 poena. 180 ECTS kredita). Ekspresije emocija. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Osnovni biološki motivi. Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Fiziološke osnove motivacije. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Homeostaza. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Teorije spavanja. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Emotivni integratori: temperament. 10 . Klasični psihodinamski pristupi snu. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). dr Vasilije Gvozdenović. konsultacije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. Kognitivističke teorije sna: Hal. Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. II Kolokvijum. Fiziološke studije i teorije spavanja. Ontogeneza emocija. Seksualni motiv i njega potomstva. Hijerarhija motiva. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Filozofski uvod. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Refleksi. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.Teorije motivacije i teorije ličnosti. Fiziološki motivi. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. rade dva testa i seminarski rad. Hemisferna lateralizacija i emocije. Istorija problema. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. REM faza. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Fenomenološki pristup emocijama. San: klasični pristupi. Psihološki motivi. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Test predznaka. L. Odabrani neparametrijski testovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Tenjović. Petz. Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Hi-kvadrat test. Statistika u psihologiji – priručnik. Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. koeficijent kontingencije. Testiranje razlike među procentima. Ime i prezime nastavnika: vanr. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. B. nezavisni i zavisni. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (2002). konsultacije. korelacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. Interval pouzdanosti aritmet. Konsultacije. Jastrebarsko: Naklada Slap. Fridmanov test. (2002). tabele kontingencije. ponašanje i više psihičke procese. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Vilkoksonov test. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. nezavisni i zavisni. mali uzorci. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Pouzdanost koef. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit sa 50 poena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Č. Učenje za testove i završni ispit. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada.veliki uzorci. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.prof. upis.dr Panta Kovačević. 180 ECTS kredita). Medijan-test. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Men-Vitnijev test. rade dva testa i 5 domaćih. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Osnovne statističke metode za nematematičare. nezavisni i zavisni uzorci. (2002): Statistika za psihologe. sredine. Kraskal-Volisov test. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera.

Biološki osnov i poremećaji emocija. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Normalna seksualnost. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Uticaj hormona na psihološke procese. Osnovi fiziologije čoveka. nagona. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. . Uvod u endokrinologiju. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Poremećaji seksualnosti. žedj).Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. fiziologija i strukturne promjene. Osnovi psihijatrije.. Bolesti zavisnosti. mišljenja. Poremećaji inteligencije. odabrana poglavlja Marić J. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Hormoni hipofize. Emocije. 180 ECTS kredita). dr Sonja Mijušković 12 .. Hipotalamus. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. Paratireoidna žlijezde. Biološki pristup u psihijatriji.prof. Svijest. pamćenja. 2002. Poremećaji učenja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. upis. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. odabrana poglavlja Mitrović. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. neurobiologija. medikamentoznog i psihološkog. Medicinska fiziologija.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. Tipovi zavisnosti. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. Medicinska psihologija i psihopatologija. Psihoterapija-osnovni pojmovi. Narkomanija i tabletomanija. . Biološko uporište terapijskog pristupa. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. pamćenja. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. poremećaji svijesti. Apstinencijalni sindrom. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. Psihofiziološki poremećaji. Termoregulacija. Fiziologija spavanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Biološki supstrat seksualnosti. ovjera) 2 x (5 sati. Biološki osnovi bolesti zavisnosti. Beograd. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. neurohemija. mišljenja. centar limbičkog sistema. Ime i prezime nastavnika: Doc. Faze alkoholizma. regulacija homeostaze. Biologija alkoholizma. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 2002.biološki supstrat voljnih pokreta. Beograd. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. Metode grupne psihoterapije. Biološki supstrat učenja. Motorni nervni sistem. Kontrola emocionalnog ponašanja. Inteligencija.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. Homeostaza. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena.

Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. struktura društva. primjenom principa učenja. upis. vlast. Društvene grupe. Učenje za testove i završni ispit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. 13 . Odnos socilogije i psihologije. iracionalizam. Naučno saznanje. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. 180 ECTS kredita).prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Dejan Lalović. porodica. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. Svojina i vlasništvo. Društvena moć. klasifikacija nauka. klasa. religija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. Društvene norme. Teorija istorije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Društvo – sociologija. Sociologija roda. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. tehnobirokratija. Futurološka sociologija. nacija. činiocima procesa učenja. vježbe. društvo i društvena pojava. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. racionalizam. mikro grupe. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. država. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. kauzalno i teleološko. konsultacije. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. rade dva testa i esej.

Beograd. moralni razvoj. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. antenatalni razvoj. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). Savez društava psihologa Srbije. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“.Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. II Kolokvijum.prof. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. Uslovljavanje emocija. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Činioci koji utiču na učenje. pravilnosti. 2004. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. 1985. Mjere učenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Kratak pregled istorije psihologije učenja. Beograd. rani razvoj. Habituacija. 180 ECTS kredita). upis. osnovni oblici Utiskivanje. Klasično uslovljavanje. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. 1992. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. indikatori jačine naučenog. socio-afektivni razvoj. Implicitno učenje. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Principi i metodi bihejvioralne terapije. Senzitizacija. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. Klasifikacije oblika učenja.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. 2004. socijalizacije. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". sazrijevanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Savez društava psihologa Srbije. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit 50 poena. učenje razlika.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. Beograd. Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. Učenje lavirinta. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. osnovne krive učenja. kritičko čitanje 14 .

konsultacije. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. rade dva testa i seminarski rad. upis. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. Srem. (1977): Mišljenje i govor. poštovanje prema različitim shvatanjima. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. seminarski rad. teorija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. To će ih osposobiti za 15 . Slobodna nedjelja. argumentisanja i obrazlaganja. V. Karlovci. (1989): Razvojna psihologija. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. B. vježbe. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. B. & Inhelder. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Seminarski rad 10 poena. Beograd. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. 180 ECTS kredita). Beograd Pijaže. Nolit.. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. umijeće naučnog mišljenja.S. (1978): Intelektualni razvoj deteta. Savez društva psihologa Srbije. Pijaže. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. & Inhelder. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. Smiljanić. argument. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. (1990): Psihologija deteta. razlikovanje podatka od interpretacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit 50 poena.dr Aleksa Brković. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kurs neće biti usmjeren na stare. tzv.naučnih tekstova. L. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. pristup). postavka. Ž. Ž. "velike" teorije ličnosti. Beograd. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. Handbook of Personality: Theory and Research. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Tipologija ličnosti. dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. J. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). priprema za kolokvijum i pismeni ispit.P.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. C. and Scheier. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Dinamika procesa u ličnosti. Nesvjesni procesi u ličnosti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Perspectives on Personality. Pervin. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. Istorija savremene psihologije ličnosti. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.A. vježbe. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost. L. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 .(2004). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. The Guilford Press.F. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. upis.S. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu. prikupe valjane i pouzdane informacije. te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. sažmu ih i interpretiraju. Ličnost i kognitivni procesi.(1999). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. and John. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Ličnost i emocionalni procesi. Pearson Education. 180 ECTS kredita). M. Završni ispit 50 poena. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Samoaktualizacija i samodeterminacija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ličnost i zdravlje. Kultura i ličnost. dr Milorad Simunović.

Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. da iz datog skupa osoba. Primjena jedne baterije testova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. da napravi naknadnu. (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. L. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 17 . da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji. 180 ECTS kredita). post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. vježbe. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Osnove psihometrijskog pristupa .dr Panta Kovačević. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. upis. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (5 sati. (1982): Načela izrade psiholoških testova.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Beograd Tenjović. konsultacije. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.slučaj više grupa) II Kolokvijum. A. Centar za primenjenu psihologiju. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Završni ispit 50 poena. vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća.Osnove IRT .populaciju s obzirom na mjerenu osobinu. tj. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi .

Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). Genetika i bazični psihički procesi. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. upis. Završni ispit 50 poena. Genetika i psihologija.prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. fenotip. N. Genetika i psihički razvoj. Dejan Lalović. Osnovni pojmovi humane genetike. Nasleđivanje. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. Geni u populaciji. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. G. Genetika i psihopatologija. i Matić. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. vježbe. Centar za primenjenu psihologiju. konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Evolutivna perspektiva. Beograd. Geni u porodici. genotip. Populaciona genetika. II Kolokvijum. Slobodna nedelja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (2002) O genima i ljudima. Geni u ćeliji. Geni u akciji. 18 . Struktura. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić.

2005. antenatalni razvoj. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. u A. u R. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Metode za ispitivanje mišljenja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prec: „Kognicija i inteligencija“. 8. u Clinical Psychology Review. No. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. sazrijevanja. Deduktivno rezonovanje. Završni ispit 50 poena. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. Cambridge University Press. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Sternberg i E. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. rani razvoj. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. 2004. Teksas. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. emocije i kognicija. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. II Kolokvijum. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Induktivno zaključivanje. Sternberg i DŽ. socijalizacije. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Dejvid Hembrik. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Cambridge University Press. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 180 ECTS kredita). Harcourt Brace Jovanovich. Pamćenje. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. 2005. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1992. American Psychological Association Press. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Proces i činioci zaboravljanja. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. moralni razvoj. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Beograd (planirano za štampu u 2007. Rješavanje problema. 1998. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. Njujork. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. upis. saradnik mr Julijana Cicović 19 . Slobodna nedjelja. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Smit: „Psihologija ljudske misli“. 1988. socio-afektivni razvoj.dr Aleksa Brković.

seminarski rad. vježbe. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ekološki pristup. Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . I. 180 ECTS kredita). J. upis. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Završni ispit 50 poena. Beograd Ivić. Beograd. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Sticanje osnovnih 20 . Nolit. definicije. Izdavačko preduzeće Rad.Razumijevanje formalne. i Havelka.I. J. Etološki pristup. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti .Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.N.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (1977): Dečije mišljenje. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kognitivno-informacioni pristup. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja .nasleđe i sredina. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. 279-310. Beograd Ivić. Afektivna vezanost. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Čovek kao animal symbolicum. I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Seminarski rad 10 poena. Ivić. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 150-250. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. (1987). Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . str: 85-92. I. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup.) Proces socijalizacije kod dece.nasleđe i sredina. Savez društva psihologa Srbije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. obrada i tumačenje rezultata. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. A. Institut za psihologiju. Socijalizacija: osnovni pojmovi. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. 218-231. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. konsultacije. (Urd. Slobodna nedjelja. rade dva testa i seminarski rad. Beograd Mirić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.

Motivi. vježbe. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr.dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.dr Milorad Simunović. K. Maslov (259-267). Praktična izrada jednog psihološkog testa. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. Dejan Lalović. Uvod u psihologiju individualnih razlika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. nagoni. Nolit. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević. Poglavlja: Frojd (55-85). Po završenom kursu. Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. G. upis. Skripta (1-120) Hol. G. 180 ECTS kredita). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Olport (411-439). uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. stavovi Inteligencija. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija. naročito.). Katel (489-517). sa pravilima za zadavanje testova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. interesovanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Teorije ličnosti.(1978). Beograd: Filozofski fakultet. prof. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). potrebe. Završni ispit 50 poena. od prve ideje do pravljenja elaborata o testu. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. genetika ponašanja i sl. (2005). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini.kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. Adler (162-172). saradnik Bojana Miletić 21 . rade dva testa. & Lindzi. konsultacije. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. multivarijacione statističke metode. Skiner (598-628).

Završni ispit 50 poena. konsultacije. 180 ECTS kredita).prof. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Seminarski rad 10 poena. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. psihaonaliza. vježbe. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. bihejviorizam. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. konsultacije.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. ovjera) 2 x (5 sati. Kognitivni testovi . (1982): Načela izrade psiholoških testova. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam. 22 . Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. funkcionalizam. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. seminarski rad. A.dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. upis. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija).

kao i za analizu sadržaja.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Završni ispit 50 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti).. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K. Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom.. upis. Lindzi G. Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua. 23 . ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20.dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.: Teorije ličnosti Pečjak V.

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.C. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. J. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Jelena Vlajković. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja.dr Jelena Vlajković. Nakladni slap 1999. Davison i J. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. 2000. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G. konsultacije. Jastrebarsko. vježbe. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.M. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ZUNS Beograd. vježbe. upis. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Završni ispit 50 poena. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 24 . saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji.

180 ECTS kredita). drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). Mehanizmi prevladavanja. str. Milosavljević. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Stres. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Popović (2000. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). J. K. Završni ispit 50 poena. Beograd. upis. 1146. saradnik Jelena Mašnić 25 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.dr Vasilije Gvozdenović. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Srna. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum. (1998): Nasilje nad decom. Vlajković J. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. Beograd: Fakultet političkih nauka.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.prevazilaženje i prevencija. Kondić & M. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. IP «Žarko Albulj». M.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Beograd: IP «Žarko Albulj». nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. (2005): Životne krize . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. brak. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. J. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.

180 ECTS kredita). kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. rade dva testa. kao npr. Ekonomski fakultet. pedagoške psihologije. Završni ispit 50 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. 26 . uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Tenjović. (1994): Multivarijaciona analiza. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. L. Univerzitet u Beogradu. (2002). Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. Beograd. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Statistika u psihologiji – priručnik.dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. psihologije međuljudskih odnosa. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. vježbe.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

Nestrukturisane grupe. Determinante vođstva. efekti potkrepljivanja. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Kuzmanović i D. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Rot. Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Havelka.: Psihologija grupa. Vrste grupa.dr Ratko Dunđerović. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. Komunikaciona struktura. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.psihologije političkog ponašanja. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Merenje. N. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Socijalno učenje. N. Učenje uviđanjem. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. upis. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. B. Socijalna interakcija. konsultacije. Rot: Osnovi socijalne psihologije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Učenje po modelu. N. itd. psihologije u marketingu. Slobodna nedjelja. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. tipovi merenja. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. Opažanje osoba. II Kolokvijum. Havelka. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. N. Saradnja. 27 . Organizacija. Rot. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Grupna struktura.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Opažanje grupa i grupne pripadnosti. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. dr Saša Milić. Završni ispit 50 poena. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. 180 ECTS kredita).: Znakovi i značenja. Strukturisane grupe.: Socijalna percepcija. takmičenje i konflikti. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Teorije atribucije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. Internalizacija. Komunikacija: pojam i vrste. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Razvoj svijesti o sebi. Socijalizacija: uvod. Razvoj grupe. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Konformiranje. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema.

Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 2002.Beograd: Naučna knjiga. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori.Podgorica: PCCG. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke. (ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . ovjera) 2 x (5 sati. L.. 1992. Pestaloci. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Herbart. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. & Gestwicki.. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. Smisleno istraživanje problema školstva.Beograd: Zavod za udžbenike i nast.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kreativni kurikulum/. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema.. upis. 180 ECTS kredita).Podgorica: PCCG. U. Hansen. Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj. Lok.Albany: Delmar.Zagreb: Educa. procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu.: Montessori ili Waldorf . Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. E. 2001. Seitz. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 . Milić. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević.. Učestvovanje u planiranju. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. Učenje za testove i završni ispit. klasika /Komenski. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta. Završni ispit sa 50 poena. Kamenov. High Scope.. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. učestvuju u debatama i rade dva testa. do savremenog doba/.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . Zlebnik. M. & Hallwachs. . 1997. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi. Konsultacije.. K. 1992. 1972. sredstva. dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. S. Bazični principi učenja kroz igru.: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa .: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia.. Waldorf.2002. Teorija igre i klasifikacija igara. C. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja.Osnovni pogledi pedag. N. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. J. Fraser. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati.: Pedagogija . S. Step by Step/. i Trnavac. Ruso.Beograd: Naučna knjiga.: Esej sa 10 poena.

Vlahović-Štetić V. Boston. 180 ECTS kredita). (2003): Psihologija obrazovanja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. seminarski rad. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Završni ispit 50 poena.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. aktivno. Rijavec M. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. Zagreb Woolfolk A. metakognicija. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Seminarski rad 10 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja. Allyn and Bacon. socijalna zaštita. Grgin T. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika. Jastrebarsko. IEP. Naklada Slap. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum. školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. rade dva testa i seminarski rad. konsultacije. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima). vježbe. transfer učenja. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. (2005): Educational psychology. gotovost za učenje. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu.dr Vojko Radomirović. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. razvijanje kritičkog 29 .. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. interaktivno. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija.. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. obrazovanje i sudstvo). i Miljković D. podsticaji za učenje. upis.

Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. teorije i metode i tehnike psihologije rada. (1990): Klinička psihologija.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. konsultacije. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških.. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. upis. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije. Beograd Biro M. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.dr Jelena Vlajković. 30 . Buttolo (2003): Klinička psihologija. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit 50 poena. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Naučna knjiga. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Biro M. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi. Hrnjica S. istraživačkom i praktičnom nivou). sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. vježbe. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira.pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline.

(2000) Privlačenje i selekcija ljudi. Boris Petz: Psihologija rada. itd. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. 2003. 2001. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 278-285. P. psihologije međuljudskih odnosa. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. psihologije političkog ponašanja. Laktaši. Beograd.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. pedagoške psihologije. Zagreb. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. 1987. P. 265-277. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. kao npr. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Ekonomika preduzeća. XLVIII. 1980. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Kovačević. Petrović. Beograd. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Grafomark. Vojna akademija. 178-185. novembar-decembar. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. I. Završni ispit 50 poena. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. Beograd. (2000) Analiza posla. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija.dr Ratko Dunđerović. Kovačević. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. 1993. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 250-263 Desimir Pajević. novembar-decembar. psihologije u marketingu. CVVŠ. Školska knjiga. XLVIII. 37-39. konsultacije. I. vježbe.dr Ratko Dunđerović. Ekonomika preduzeća. Petrović. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. 180 ECTS kredita). strane 17-27. 80-91. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Naučna knjiga. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. strane 11-25. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. saradnik Jelena Mašnić 31 .

40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kuzmanović i D. Završni ispit 50 poena. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Slobodna nedjelja. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju. Havelka. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. N. Socijalni faktori i inteligencija.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.: Znakovi i značenja. Rot. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. Formiranje i mijenjanje stavova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.: Socijalna percepcija. B. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima.: Psihologija grupa. N. Nacionalne karakteristike. propaganda. Poslušnost i pokoravanje. Ličnost i antidemokratska orijentacija. vježbe. u grupi i s publikom. Stavovi i vrijednosti. N. konsultacije. Rot. II Kolokvijum..dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Altruističko ponašanje. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Havelka. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. ovjera) 2 x (6 sati. Socijalizacija i motivacija. 32 . Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Afilijativni motiv Agresivnost. Predrasude i etnički stavovi. Kultura i socijalizacija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. konsultacije. N. I Kolokvijum Motiv za postignućem. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Društvena struktura i socijalizacija.

T. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. korišćenje rezultata 33 . prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. metodologija rada. Završni ispit 50 poena. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. 180 ECTS kredita). planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. Miskomunikacija. profesionalni standardi u radu. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. vođenje projekata. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. 185-203). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. 143-160. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ovjera) 2 x (5 sati. Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). 115-126. Beograd: CLIO (131 strana).

6. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (5 sati. Beograd. Privredni pregled. konsultacije. prezentovanje projekata. 3. 1995. predm. 1979. 1988. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . 2. DEPH. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. Nolit. 1966. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. evaluacija projekata. 5. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). 4. Informator. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja.b. Beograd. vođenje kreativnog rada. upis. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. Završni ispit 50 poena. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1980.istraživanja. Zagreb. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 1. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Beograd: Čigoja štampa. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Tak Meri: Kako biramo. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. 7. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Hanry Harry: Šta potrošač želi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Zagreb.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. odabrani članci. planiranje strategije komunikacije. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum.

upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije. Ime i prezime nastavnika:prof. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom. 60 ECTS kredita). 4. 7.2. 6. Psihologija ličnosti. Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 5.Osnovi pedagoške psih. Ivona Milačić.prof. vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške.dr Panta Kovačević.Socijalna psihologija. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti. 3.saradnik mr Julijana Cicović 35 .vanr. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija.

Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Završni ispit sa 50 poena. Učiteljski fakultet. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama .: Osnovi defektologije. upis. učestvuju u debatama. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p. i rade 2 testa . Nolit. Darovito dete u školi (odabrana poglavlja).p. Specifični problem u školovanju darovitih.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. saradnik mr Zorana Jolić 36 .prof.Identifikacija darovitosti. 60 ECTS kredita). I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost. Psihologija ometenih u razvoju. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole.Rad sa porodicom djeteta sa p.koncepcijski pristupi i modeli. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. dr Danijela Petrović. kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija. Institut za psihologiju. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Razvoj djece sa posebnim potrebama . California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.Beograd 2004 Maksić. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Specifičnosti porodice sa p. Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi.p. ovjera) 2 x (5 sati. J. konsultacije.vršnjacima i učiteljem. 1987. emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih. (1998). Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. Beograd. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece. Sternberg.p. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:.p I darovitim djetetom.p. 1979 Hrnjica S.Beograd. Beograd. B.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa. međunarodna perspektiva. Thousand Oaks. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti. Ime i prezime nastavnika: prof. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. S. sa braćom i sestrama.Individualni obrazovni plan za dijete sa p. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. vježbe. R. 1997 Rajović V. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. (ur. Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.p.Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni.

Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje. Psihologija u svetu.D.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.33-46. Završni ispit sa 50 poena. New York: The Guilford Press. ocjenjivanje i interpretacija rezultata. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta .zadavanje i ocjenjivanje testa. J. (1998). • Priručnik za REVISK Čen. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. & Prat. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta. Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. Harrison (ur. str. Č. vježbanje primjene instrumenta.interpretacija i upotreba rezultata. metrijske karakteristike i primjena instrumenta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Pored toga. 32-47). (2000). 60 ECTS kredita). Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. pisanje izvještaja sa testiranja. Alfonso. V. H. Psihologija u svetu 5(1).Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. ovjera) 2 x (6 sati. & Gardner. kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje.Kulturalna ekvivalentnost testova. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vježbe.zadavanje i ocjenjivanje testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. upis. konsultacije. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika.Rano kognitivno procjenjivanje. metrijske karakteristike i zadavanje testa. 191-206. L. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata. i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. Đ. 37 .). Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. str. izrada izvještaja sa testiranja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.. tom I. tom II. Flanagan. Razvoj i merenje inteligencije.L. J. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. • Ivić i saradnici (1976). 4. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Contemporary Intellectual Assessment (str. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. S. Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976). Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). učestvuju u debatama. Razvoj i merenje inteligencije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). Genshaft & P.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. 60 ECTS kredita).. Upoznavanje sa dometima. konsultacije. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. prof. Rijavec. V. Miljković. razvoju. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. ovjera) 2 x (6 sati. određivanje identiteta kliničara. ali i preispitivanje postojanja takve međe. V. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave.. Psihometrija.Learning to teach. izazovima. Educa.. vježbe. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Ime i prezime nastavnika: vanr. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati.Evaluacija nastave i nastavnika. Vlahović-Štetić. zadacima. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. ciljevima kliničke procjene. Praćenje napretka učenika. upis. razvojne i kulturne razlike Motivacija. Ana Pešikan. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne. Zagreb. R. Arends. planiranje i priprema nastave. Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća.I. McGrow Hill. Završni ispit sa 50 poena. grupne. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. (2003) Psihologija obrazovanja. učestvuju u debatama. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Seminarski rad 10 poena. M. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. Zagreb. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. C. prof. razvoja i rada. nedostacima i 38 . Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Proučavanje odraslih. D. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. New York. ( 1991) ..

i saradnici (1990) Klinička psihologija. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene. Prikupljanje i interpretacija podataka. J. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. konsultacije. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. zdravstvene. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. Oblici procjene. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja.dr Jasna Veljković. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet.) Ime i prezime nastavnika: doc. Paradigme u kliničkoj procjeni. (1997) Handbook of Clinical Assessment. Završni ispit sa 50 poena. Opšta psihopatologija. ovjera) 2 x (6 sati. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. Određivanje karaktera psiholoških podataka. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Zagreb. bolesti. Beograd Groth-Marnat. M. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene. J. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. Naučna knjiga. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. Slap. (1979) Psihodijagnostika. Nolit.ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). John Wiley & Sons.procjenjivača i procjena kliničara. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. kao i o rezultatima istraživanja. upis. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. grupe i zajednice. (odabrana poglavlja) Nietzel. i rade dva testa. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 .dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE.T. New York. vaspitne ustanove. Istorijat i budućnost kliničke procjene. organizacije i sl. 60 ECTS kredita). porodice. (odabrana poglavlja Berger. povreda i trauma. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. Uloga kliničara. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. učestvuju u debatama. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . G. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. obrazovne.

dr Jelena Vlajković. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.L (1991) Coping with Life Challenges. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati. Društvo za psihološku pomoć Asen . Srna). Zagreb. (2000) Crisis Intervention Handbook. konsultacije. Beograd . K. Vol 3. IP Žarko Albulj Srna. J. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C. Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa. kod pojedinca ( Roberts). saradnik Jelena Mašnić 40 .Hawton K. 1-2. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Treatment and Research . Ime i prezime nastavnika: prof. ovjera) 2 x (6 sati. K. A.Vlajković. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).E i Tomson. 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata. Beograd . 208-219.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Srna. Pacific Grove .Second edition.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. Brooks/ Cole. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A.Chichester. upis. Časopis za KPISP. Unicef. J. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. učestvuju u debatama.Ime i prezime nastavnika: prof.dr Ratko Dundjerović. Oxford University Press Kleinke C. J. 60 ECTS kredita). Završni ispit sa 50 poena. Kondić i M.R Roberts Ed. vježbe. Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema. i rade dva testa.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. John Wiley and Sons. Assessment. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume .

60 ECTS kredita).. Plato.. konsultacije. Beograd. Bolčić S. izbjeglištvo. Filozofski fakultet. Motivacija u procesu rada. Teorije zadovoljstva. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala.. upis. Petrović I. Robertson I.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena)..pristupi u proučavanju motivacije. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene. Seminarski rad 10 poena. ( 1995) Psihologija i menadžment. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Naučna knjiga. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. saradnik Helena Rosandić 41 . učestvuju u debatama. Bahtijerević-Šiber F.. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd Čizmić. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.životnim ciklusom porodice. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva. Prentice Hall. ovjera) 2 x (5 sati. usvajanje. Zagreb Bojanović R. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J.Beograd. hranjeništvo.. Institut za psihologiju. London.dr Jasna Veljković. (2003): Svet rada u tranziciji. ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa. Cooper C. ed. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Posvećenost radnoj organizaciji.) Ime i prezime nastavnika: doc. vježbe.. Motivacija za rad . (2005): Work psychology. Silvester J. seminarski rad. konceptima normalnih procesa u porodici. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice. klasične teorije motivacije. S. Burnes B. Patterson F. Golden marketing. Završni ispit sa 50 poena.

Životne krize i njihovo prevazilaženje. koroditeljski odnosi.( 1985 ). konsultacije. Suštinske odrednice porodice: struktura . (2007). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. J.između poraza i nade. Willey and Sons. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. N. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Beograd. izbjeglištvo. Odnosi u porodici: bračni. preispitivanje i kritička procjene. Nolit (odabrana poglavlja). upis.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd. ( 1997 ). Porodica i stres. II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. Mitovi o idealnom djetetu. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka. (1992).Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Psihometrija. odnosi među braćom i sestrama. Beograd. transgeneracijski prenos.. Kapor-Stanulović. saradnik Helena Rosandić 42 . Psihologija roditeljstva. Određenja subjekta procjene. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti.seminarske diskusije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. roditeljstvo. M. J. U Primenjena psihologija. Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Psihologija izbeglištva. Struktura i subsistemi porodice. Beograd. Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Završni ispit sa 50 poena.interaktivna nastava. Chichester. njihovo poređenje. i rade dva testa .Istraživanja porodice. Community Psychology Theory and Practice. učestvuju u debatama. Motivacija za roditeljstvo. različiti vaspitni stilovi. 151-156. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Vlajković. Albulj» (odabrana poglavlja). Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". razvoj. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. ovjera) 2 x (5 sati. povezanost sa okolinom. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. J. vježbe. Vlajković. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (1992). New York. (1997). Nolit. Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. hraniteljske porodice i sl.dr Jasna Veljković. «Ž. porodice sa usvojenim djetetom. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. Mitić. 60 ECTS kredita). Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske. Filozofski fakultet. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. Orford. V. Niš.

Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Društvo psihologa Srbije.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. ( 2004 )Psihodijagnostika. vježbe. učestvuju u debatama. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. Teorije projektivne psihologije. konsultacije. Beograd. konsultacije. Studenti će se upoznati sa procjenom. (1979) Psihodijagnostika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. Fiziologija nervnog sistema. test nedovršenih rečenica ( TNR ). 43 . Biro M. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. Završni ispit sa 50 poena. Bihejvioralna procjena. ovjera) 2 x (6 sati. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog.Razvojna psihologija. II kolokvijum Projektivni crteži. i rade dva testa. Nolit. Intervjuisanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd Berger J.Berger J. Test tematske apercepcije ( TAT ). Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. upis. Biološka psihologija. 60 ECTS kredita). Psihologija ličnosti.dr Veronika Išpanović. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika: prof. vježbe.

pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. Naklada Slap. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. 60 ECTS kredita). Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. Karakteristike i stadujumi. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. i rade dva testa. izrada seminarskog rada.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Razlika između pojmova strepnje i straha. učestvuju u debatama. Završni ispit sa 50 poena.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. Psihodinamika. Narcistički poremećaji. spavanje i poremećaji spavanja. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. 44 . Ime i prezime nastavnika: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. značaj igre. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Prisustvo nastavi 10 poena. Klinička slika. osnovne teme. A. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. Poremećaji agresivnosti Neuroze. Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Ratko Dunđerović. pojam fantazma. vježbe. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. defekacija i poremećaji defekacije. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. Psihodinamika. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. C. Klinička slika. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ovjera) 2 x (5 sati. upis. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. Routledge. Pojam strepnje. Jstrebarsko Car. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. mokrenje i poremećaji mokrenja. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Razlika između pojmova nagon i instinkt. granična organizacija ličnosti Psihoze. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona.

Izbor problema u dogovoru sa mentorom. Menadžment organizacija. c. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta. 2003. Nacrt istraživačkog projekta. promjene u komunikacijama. Privredni pregled.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama. Psihologija ličnosti. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Seminarski rad 10 poena . 60 ECTS kredita). 1989. Centar za primenjenu psihologiju. D. Činioci i tokovi karijere. Beograd Vujić. Planiranje. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. Dž. Osnovi psihoterapije. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. Osnova kliničke psihologije. e.. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. regrutovanje. preraspodela odgovornosti. Nacrt istraživačkog projekta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Karakteristike i osobine menadžera. upis. d.. Menadžerske funkcije i uloge... S.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. Završni ispit sa 50 poena.Beograd. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. Menadžment i menadžeri. Beograd. usmjeravanje. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Koter. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 .H. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. f. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji. edukacija. Želnid. Faktori profesionalnog opredjeljenja. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. E. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. selekcija. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. obučavanje i obrazovanje. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. Wren i Woich (1994) Menadžment. Prepreke u ljudima. Psihologije individualnih razlika. Realizacija istraživanja. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Organizacijske prepreke promjenama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Kognitivne psihologije. Vođenje promena. New York. Cramer. ( 1995) Psihologija i menadžment. ovjera) 2 x (5 sati . sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju. S. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama. Psihologije učenja.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. L. ed. Prezentacija. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. učestvuju u debatama. Herr. HarperColling. b. Institut za psihologiju Beograd.

učestvuju u debatama. Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. upis. Bazične vještine a. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. AdlerPsihoanalitička terapija. John Wiley&Sons. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. B. uspostavljanje kontakta. Domaći rad 20 poena. 3-4.Kognitivna terapija. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom..odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. Ivey. h. uspostavljanje saveza. ohrabrivanje. Bihejvior terapija. Intentional Interviewing and Counseling. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a. Klijentom usmjeravana terapija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . Određenje pojma empatije.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. g. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. Brooks/Cole Publishing Company Bedell. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. str. S. 391-408.dr Jelena Vlajković. S. J. T. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. ovjera) 2 x (5 sati. A. izrada domaćeg rada.Psihoanalitička terapija.Humanističko – egzistencijalistički pristupi. R. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. c. samostalnog rada. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min.i. b. parafraziranje. Nastava i vaspitanje. b. (2001). c. E.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . (1999). sumiranje. b. sakupljanje informacija i definisanje problema.Sistemski pristupi psihoterapiji. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Lennox. Ime i prezime nastavnika: prof. Jung. Vukosavljević-Gvozden. (1997). konsultacije.. j. Završni ispit sa 50 poena. postavljanje pitanja. vježbe. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->