STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

(Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. Podaci. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Obrada korelacionih nacrta. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obrada varijansnih nacrta. Direktnost izvora informacija. II Kolokvijum. Vrste istraživanja. Vrste izvora informacija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. upis. Korelacioni nacrti. Primjer pismenog izvještaja. 5 . Obrada frekvencijskih nacrta. Vrste izvještaja. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min. Kontrola istraživanja. Izvještaj o istraživanju. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Objekti istraživanja. Varijable.pismeni ispit.. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Multipla korelacija i regresija. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. Obrada podataka. Frekvencijski nacrti. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Priprema istraživanja.. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Spoljne varijable. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena).dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Mjerenje.Osnovni činioci istraživanja. Tema istraživanja. Završni ispit 50 poena. Varijansni nacrti. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. Bivarijantna korelacija i regresija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. faze istraživanja. Obrada korelacionih nacrta. Osnovni pojmovi. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. Filozofski fakultet. Informacije o istraživanjima. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Seminarski rad 15 poena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. urade seminarski rad i dva testa. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.

Učenje za testove i završni ispit. vrste uzoraka. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Korelacija i regresija. distribucije frekvencija. 180 ECTS kredita). Percentili i percentilni rangovi. Petz. mjere odstupanja. Površine pod normalnom krivom. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. B. Odstupanja od normalne raspodjele. medijana. grupisanje. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sređivanje podataka. Mjere centralne tendencije. Tabelarno prikazivanje podataka. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. upis. Koef. Ime i prezime nastavnika: vanr. Podjela statistike. nivoi mjerenja. Osnovni statistički pojmovi. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Multipla i parcijalna korelacija. (2002). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. procenti i proporcije. (2002). Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. Osnovne statističke metode za nematematičare. Vrste varijabli. Mjere varijabilnosti. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. raspon. Populacija i uzorak. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Jastrebarsko: Naklada Slap. standardna devijacija. Statistika u psihologiji – priručnik. Č. (2002): Statistika za psihologe. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa. aritmetička sredina. kvartilna devijacija. Normalna distribucija i njene karakteristike. Mjerenje. L. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.prof. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. mod. varijansa. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. Tenjović. Spirmanov. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević.korelacije: Pirsonov.Konsultacije. Milica Martinović 6 . II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera.

upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Pregled gradje nervnog sistema. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. Medicinska fiziologija. test. Autonomni nervni sistem. Opšti plan NS: senzorni dio. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. konsultacije. 180 ECTS kredita). mehanizmi djelovanja. prof. Aktivacija mozga. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Retikularni sistem. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. Fiziologija čovjeka. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. dodira. Membranski potencijal živca u mirovanju. 7 . Hemijske i električne sinapse. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. Akcioni potencijal. Fiziologija vida. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. Neurotransmiteri. Sinaptička transmisija. Gradja moždane kore. Spinalni refleksi.nastanak i propagacija.odabrana poglavlja Gayton. Somatosenzorna kora. Tipovi ćelija u NS. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. Spavanje. budnost.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. Funkcija mozga u ponašanju. pažnja. Fiziološka osnova pamćenja. obrada informacija. kritičke i argumentovane procedure. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. motorni dio. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. slojevi i njihova funkcija. Senzibilitet bola. kolokvijumi. upis. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. Funkcionalna anatomija CNS. konsultacije. Ime i prezime nastavnika: Doc. kolokvijum i završni ispit. seminarski rad. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS.

Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. gnoseologija i epistemologija. društvo i politička zajednica. strukturalizam. Uvod u filozofiju (9-52). Nikšić. Filozofija u odnosu prema nauci. metod sumnje i fenomenoloski metod. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije.. odnos sa relevantnim naukama. Negel. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. učestvuju u debatama. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija.. Erl. 1992.. Uvod u logiku i naučni metod (30-51). običajnost.25 poena. vrijednosti. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Niš. Teorija saznanja (78-108). seminarski rad. istinitost i objektivnost. filozofska pitanja i discipline. objašnjenje i razumijevanje. Dj. Koen i E. um. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V. pravo i pravednost.. Davidsona i J. T. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. iskustvo. Filozofija i moral: osnovni pojmovi. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . 2001. znanje i vjerovanje. legitimnost i legalnost. 8 . student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. Fodora. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi. 2006. Svetovi. Kolokvijum . referencija. G. sudovi i teorije estetike. moć i vlast. Metode filozofije: pojmovna. ontologija i metafizika: učenje o načelima. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. D. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). politika i filozofija kao javna upotreba uma. Jasen. Filozofija duha/psihologije.10 poena.. Osvrt na teorije D. itd. karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. 2000.. kognitivna i naivna psiholog. Filozofija prava i politike: individuum. Završni ispit . kriterijumska.50 poena. predstavljanje programa i literature. tradicionalna metafizika i njena kritika. Novi Sad. test. Oksfordski riječnik filozofije. pitanje bivstvovanja. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. značenje. umjetnosti i religiji.. Pojam filozofije. teorije istine. Prisustvo.. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. Po završenom kursu. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. logički principi. upis. smisao. svjesna i nesvjesna stanja. seminarski rad i učešće u razgovorima . Prosveta. izvori filozofskog mišljenja. začuđenost. 180 ECTS kredita). i propozicija rada.. Beograd 1965. Hemlin. sudovi i teorije etike. egzistencijalizam. Zaječaranović. normativna etika i meta-etika. Beograd. Priprema i upis semestra Upoznavanje. sloboda i jednakost. razum. Dereta.

Radna memorija. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Građa govornih organa. vježbe. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. snu i integrativnim procesima. emocijama. pažnje i operativne memorije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. spavanja i integrativnih procesa. snu i integrativnim procesima. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. Beograd. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. emocija. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. II Kolokvijum. 2005. Uticaj konteksta na donošenje odluka. emocijama. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Percepcija i razumevanje govora. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. Epizodička memorija. Prepoznavanje složaja (oblika). Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. spavanju. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. 9 . Uticaj konteksta na razumevanje govora. Status epizodičke memorije. Neuralne osnove opažanja oblika. Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Problemi kognicije u istoriji filozofije. konsultacije. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. Završni ispit 50 poena. Pažnja. dr Vasilije Gvozdenović. Teorije percepcije govora. Modeli obrade informacija i čulna memorija. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. Predmet kognitivne psihologije. upis. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. Percepcija pojedinačnih fonema. sna. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. spavanju. Karakteristike operativne memorije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. Propozicije i šeme. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. 180 ECTS kredita). (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ekspresije emocija. doživljavanja i ekspresije emocija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. dr Vasilije Gvozdenović. rade dva testa i seminarski rad.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. II Kolokvijum. Seksualni motiv i njega potomstva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Fiziološke osnove motivacije. Fenomenološki pristup emocijama. Homeostaza. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Fiziološki motivi. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. REM faza.Teorije motivacije i teorije ličnosti. Hijerarhija motiva. Klasični psihodinamski pristupi snu. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Hemisferna lateralizacija i emocije. Kavalero. Fiziološke studije i teorije spavanja. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. upis. vježbe. Psihološki motivi. Analize značenja sadržaja sna. Savremene teorije motivacije. Istorija problema. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. konsultacije. Ontogeneza emocija. Savremene studije i modeli. Instinkti. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Faze u razvoju emocionalnog života. Teorije spavanja. Etološke studije instinktivnog ponašanja. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Plučikova teorija emocija. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Klasična Šahterova teorija. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. Kognitivistički pristup emocijama. 180 ECTS kredita). Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Kognitivističke teorije sna: Hal. Završni ispit 50 poena. Emocije: pojmovi i klasične teorije. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Klasične teorije motivacije. San: klasični pristupi. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Montanžero. Refleksi. Filozofski uvod. Seminarski rad 10 poena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 10 .Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Emotivni integratori: temperament. Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Vrijednosti. Osnovni biološki motivi.

Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. Osnovne statističke metode za nematematičare. Medijan-test. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka.dr Panta Kovačević.prof. Fridmanov test. konsultacije. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. sredine. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . B. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. Hi-kvadrat test. Vilkoksonov test. (2002): Statistika za psihologe. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Interval pouzdanosti aritmet. Pouzdanost koef. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Završni ispit sa 50 poena. Statistika u psihologiji – priručnik. mali uzorci. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. Konsultacije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. nezavisni i zavisni. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Jastrebarsko: Naklada Slap. Test predznaka. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. nezavisni i zavisni. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.veliki uzorci. koeficijent kontingencije. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. L. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. Men-Vitnijev test. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). korelacije. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. 180 ECTS kredita). Učenje za testove i završni ispit. (2002). Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ponašanje i više psihičke procese. Testiranje razlike među procentima. nezavisni i zavisni uzorci. tabele kontingencije. Ime i prezime nastavnika: vanr. Č. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. Tenjović. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. rade dva testa i 5 domaćih. Petz. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Odabrani neparametrijski testovi. (2002). Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Kraskal-Volisov test.

Ime i prezime nastavnika: Doc. . Motorni nervni sistem. Osnovi psihijatrije. Metode grupne psihoterapije. Biološki supstrat učenja. Apstinencijalni sindrom. Fiziologija spavanja. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Biološki pristup u psihijatriji. Hormoni hipofize. Uvod u endokrinologiju. Uticaj hormona na psihološke procese. Termoregulacija. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. Biološki supstrat seksualnosti. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika.biološki supstrat voljnih pokreta.prof. žedj). Beograd. Poremećaji inteligencije. medikamentoznog i psihološkog.. Svijest. Normalna seksualnost. Homeostaza. Medicinska fiziologija. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Biološki osnov i poremećaji emocija. Biološko uporište terapijskog pristupa. neurobiologija. Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. poremećaji svijesti. Hipotalamus. Kontrola emocionalnog ponašanja. Tipovi zavisnosti. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. upis. Psihoterapija-osnovni pojmovi. Narkomanija i tabletomanija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. Psihofiziološki poremećaji.. Inteligencija. Medicinska psihologija i psihopatologija. Biološki osnovi bolesti zavisnosti. Emocije. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. Osnovi fiziologije čoveka. ovjera) 2 x (5 sati. . uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Poremećaji seksualnosti. pamćenja. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. Poremećaji učenja. 180 ECTS kredita). Beograd. mišljenja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. nagona. odabrana poglavlja Mitrović. 2002. Paratireoidna žlijezde. centar limbičkog sistema. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Bolesti zavisnosti. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). regulacija homeostaze. dr Sonja Mijušković 12 . fiziologija i strukturne promjene. mišljenja. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. 2002. Biologija alkoholizma. neurohemija. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. odabrana poglavlja Marić J. Faze alkoholizma. pamćenja.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton.

Futurološka sociologija. Naučno saznanje. klasifikacija nauka. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vježbe. mikro grupe. rade dva testa i esej.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. država. Dejan Lalović. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. vlast. činiocima procesa učenja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Društvo – sociologija. kauzalno i teleološko. nacija. Odnos socilogije i psihologije. 180 ECTS kredita). u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. 13 . Svojina i vlasništvo. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. porodica. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). upis. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. društvo i društvena pojava. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. Društvene norme. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. konsultacije. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. Društvene grupe. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. struktura društva. iracionalizam. Društvena moć. tehnobirokratija.prof. Učenje za testove i završni ispit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. klasa. Sociologija roda. religija. primjenom principa učenja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. Teorija istorije. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. racionalizam. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. 1992. Principi i metodi bihejvioralne terapije. Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. socio-afektivni razvoj. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). II Kolokvijum. Učenje lavirinta. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. 180 ECTS kredita). Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. 2004. Kratak pregled istorije psihologije učenja. antenatalni razvoj. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Habituacija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Savez društava psihologa Srbije.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. učenje razlika. moralni razvoj. 1985.Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. osnovni oblici Utiskivanje. sazrijevanja. 2004. pravilnosti. Beograd. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. indikatori jačine naučenog. rani razvoj. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Završni ispit 50 poena. socijalizacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljavanje emocija. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. Beograd. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. Činioci koji utiču na učenje. Beograd. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. kritičko čitanje 14 . Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. Klasifikacije oblika učenja. Implicitno učenje. osnovne krive učenja. Savez društava psihologa Srbije. Klasično uslovljavanje. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. upis. Senzitizacija. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Mjere učenja.

naučnih tekstova. Slobodna nedjelja. (1990): Psihologija deteta. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). & Inhelder. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Seminarski rad 10 poena. Pijaže. tzv. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti. teorija. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. B. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. poštovanje prema različitim shvatanjima. (1978): Intelektualni razvoj deteta. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. Beograd. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. upis. pristup). argument. B. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kurs neće biti usmjeren na stare. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.. rade dva testa i seminarski rad. To će ih osposobiti za 15 . "velike" teorije ličnosti. vježbe. Ž. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. & Inhelder. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Srem. (1977): Mišljenje i govor. argumentisanja i obrazlaganja. V. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. Završni ispit 50 poena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Beograd. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. L.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. Ž. Beograd Pijaže. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. umijeće naučnog mišljenja. Savez društva psihologa Srbije. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Nolit. 180 ECTS kredita). Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. Karlovci. razlikovanje podatka od interpretacije.S. seminarski rad. konsultacije. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.dr Aleksa Brković. (1989): Razvojna psihologija. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. Smiljanić. postavka.

F. prikupe valjane i pouzdane informacije. te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.(2004). upis.S.A. J. dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. Dinamika procesa u ličnosti. Pearson Education. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. and Scheier. Kultura i ličnost. Ličnost i zdravlje. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. Samoaktualizacija i samodeterminacija. Istorija savremene psihologije ličnosti. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. konsultacije. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Nesvjesni procesi u ličnosti. Ličnost i emocionalni procesi. Pervin. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt).P. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.(1999). L. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. M. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. dr Milorad Simunović. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. and John. 180 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Tipologija ličnosti. Završni ispit 50 poena. Handbook of Personality: Theory and Research. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Perspectives on Personality. C.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. Ličnost i kognitivni procesi. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost. The Guilford Press. vježbe. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. sažmu ih i interpretiraju. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.

Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. da napravi naknadnu. da iz datog skupa osoba. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ovjera) 2 x (5 sati. vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji.slučaj više grupa) II Kolokvijum. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije. A. Primjena jedne baterije testova. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. konsultacije. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. Beograd Tenjović. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. tj.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. L. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić.Osnove IRT . Osnove psihometrijskog pristupa . Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita). Centar za primenjenu psihologiju. upis. vježbe.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 17 . post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. (1982): Načela izrade psiholoških testova.dr Panta Kovačević. Završni ispit 50 poena.

genotip. vježbe. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. fenotip. konsultacije. Genetika i bazični psihički procesi. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. 18 . i Matić. Geni u ćeliji.prof. Dejan Lalović. Struktura. Geni u akciji. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Geni u porodici. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. (2002) O genima i ljudima. Genetika i psihopatologija. II Kolokvijum. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Geni u populaciji. Nasleđivanje. Završni ispit 50 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. Genetika i psihologija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Centar za primenjenu psihologiju. Osnovni pojmovi humane genetike.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Genetika i psihički razvoj. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. 180 ECTS kredita). Evolutivna perspektiva. Populaciona genetika. Slobodna nedelja. N.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. G.

razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). u R. Harcourt Brace Jovanovich. u Clinical Psychology Review. u A. Sternberg i E. Deduktivno rezonovanje. Završni ispit 50 poena. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. Cambridge University Press. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Cambridge University Press. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Beograd. socijalizacije. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 1992. Slobodna nedjelja. upis. Njujork. Teksas. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. 1998. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. American Psychological Association Press. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. II Kolokvijum. Rješavanje problema. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. 2005. rani razvoj. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd (planirano za štampu u 2007. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. No. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. emocije i kognicija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Metode za ispitivanje mišljenja. 2004. antenatalni razvoj. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj.dr Aleksa Brković. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. saradnik mr Julijana Cicović 19 . (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Smit: „Psihologija ljudske misli“. Pamćenje. Proces i činioci zaboravljanja. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. 2005. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. moralni razvoj. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Prec: „Kognicija i inteligencija“. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. socio-afektivni razvoj. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. sazrijevanja. 8. Induktivno zaključivanje. Sternberg i DŽ. 1988. Dejvid Hembrik. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Izdavačko preduzeće Rad. Institut za psihologiju. Etološki pristup. Beograd Mirić. rade dva testa i seminarski rad. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. I. Beograd Ivić. seminarski rad.I. Beograd. I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. (1977): Dečije mišljenje. Sticanje osnovnih 20 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Kognitivno-informacioni pristup. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 150-250. vježbe. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. 218-231. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . Socijalizacija: osnovni pojmovi. Beograd Ivić. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). obrada i tumačenje rezultata.nasleđe i sredina. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja . I. Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . Čovek kao animal symbolicum. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. Završni ispit 50 poena. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 279-310. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. A. definicije.nasleđe i sredina. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. str: 85-92. 180 ECTS kredita). (Urd. Nolit.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ivić. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini).N. Ekološki pristup. konsultacije. Seminarski rad 10 poena. (1987). (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. Savez društva psihologa Srbije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup.Razumijevanje formalne. J. Slobodna nedjelja.) Proces socijalizacije kod dece. i Havelka. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Afektivna vezanost. J.

G. rade dva testa. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Adler (162-172). Maslov (259-267). ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. konsultacije. Skiner (598-628). (2005). sa pravilima za zadavanje testova. nagoni. vježbe.(1978). Nolit.kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Motivi. prof. Uvod u psihologiju individualnih razlika. Skripta (1-120) Hol. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. Praktična izrada jednog psihološkog testa. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. G. saradnik Bojana Miletić 21 . uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. interesovanja. Poglavlja: Frojd (55-85). Završni ispit 50 poena. stavovi Inteligencija. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. & Lindzi. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Dejan Lalović. Olport (411-439).dr Milorad Simunović. Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. K. potrebe. genetika ponašanja i sl. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd: Filozofski fakultet.). Beograd. 180 ECTS kredita). naročito. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Teorije ličnosti. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. multivarijacione statističke metode. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima.dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Po završenom kursu. Katel (489-517). od prve ideje do pravljenja elaborata o testu.

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam. upis. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. A. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. (1982): Načela izrade psiholoških testova. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. ovjera) 2 x (5 sati. Kognitivni testovi . Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. 180 ECTS kredita). seminarski rad. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Završni ispit 50 poena. konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. funkcionalizam. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). konsultacije. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. psihaonaliza.dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 22 . vježbe.prof.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Seminarski rad 10 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. bihejviorizam.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja.

Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. Lindzi G. kao i za analizu sadržaja. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.: Teorije ličnosti Pečjak V. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja.. 180 ECTS kredita). Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima. 23 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti). sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja.

Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. ZUNS Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. konsultacije. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Jelena Vlajković. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. vježbe. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.C. 24 . saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. konsultacije. 2000. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja.M. vježbe. Nakladni slap 1999. Jastrebarsko. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. Završni ispit 50 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. J. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G. upis. Davison i J.dr Jelena Vlajković.

. Beograd: IP «Žarko Albulj». Srna. (2005): Životne krize . Završni ispit 50 poena. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. J. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). J. Beograd: Fakultet političkih nauka. Mehanizmi prevladavanja. Stres. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. 180 ECTS kredita). razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera. M. str. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . IP «Žarko Albulj». brak. Beograd. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. (1998): Nasilje nad decom. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. saradnik Jelena Mašnić 25 . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Kondić & M. Popović (2000. Milosavljević. upis. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.prevazilaženje i prevencija.dr Vasilije Gvozdenović. 1146. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. K. Vlajković J.

konsultacije. psihologije međuljudskih odnosa. Statistika u psihologiji – priručnik. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ekonomski fakultet. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. 180 ECTS kredita). vježbe. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 26 . Završni ispit 50 poena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. pedagoške psihologije. (2002). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. kao npr. Univerzitet u Beogradu. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. upis. L. Beograd. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. rade dva testa. Tenjović. (1994): Multivarijaciona analiza. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

psihologije u marketingu. Merenje. Razvoj svijesti o sebi. Kuzmanović i D. Učenje uviđanjem. Havelka. Opažanje osoba. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije. Završni ispit 50 poena.: Socijalna percepcija. Strukturisane grupe. Opažanje grupa i grupne pripadnosti.: Psihologija grupa. takmičenje i konflikti. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 27 . Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. N. Grupna struktura. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. vježbe. Rot. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.: Znakovi i značenja. Razvoj grupe.. Rot: Osnovi socijalne psihologije.psihologije političkog ponašanja. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. tipovi merenja. Havelka. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. Socijalna interakcija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. N. B. Nestrukturisane grupe. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Organizacija. Saradnja. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Pojam izvora i agenasa socijalizacije. upis. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji.dr Ratko Dunđerović. konsultacije. Determinante vođstva. itd. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Teorije atribucije. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Vrste grupa. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. Komunikacija: pojam i vrste. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Socijalno učenje. 180 ECTS kredita). efekti potkrepljivanja. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. Socijalizacija: uvod. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. II Kolokvijum. Rot. Komunikaciona struktura. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. Slobodna nedjelja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. N. Konformiranje. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Učenje po modelu. Internalizacija. dr Saša Milić. N.

(ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . Smisleno istraživanje problema školstva. J. Učenje za testove i završni ispit. Herbart.. 1972. 2001. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Kreativni kurikulum/. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. Kamenov.2002. & Gestwicki. Step by Step/. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja. C.. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja.Beograd: Naučna knjiga.. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. klasika /Komenski. S. Fraser. U. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Podgorica: PCCG. Bazični principi učenja kroz igru.: Montessori ili Waldorf .Beograd: Naučna knjiga.Beograd: Zavod za udžbenike i nast. M. procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu. Teorija igre i klasifikacija igara. Hansen. 1992. Lok. 1997. ovjera) 2 x (5 sati. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 . i Trnavac. Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta. Zlebnik.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . do savremenog doba/. . & Hallwachs. 2002. High Scope. Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema.. dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Završni ispit sa 50 poena.Podgorica: PCCG. Pestaloci. Ruso.: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje .: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa . N. Waldorf. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke. upis.Osnovni pogledi pedag. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. L.. S. Milić. 1992. Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj..Albany: Delmar. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi. E. Učestvovanje u planiranju.. 180 ECTS kredita). Konsultacije. učestvuju u debatama i rade dva testa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). .Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. Seitz.: Pedagogija .Zagreb: Educa. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.: Esej sa 10 poena. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori. sredstva. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević. Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. K. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

upis. razvijanje kritičkog 29 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. i Miljković D. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.dr Vojko Radomirović. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. konsultacije. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. (2005): Educational psychology.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Jastrebarsko. Seminarski rad 10 poena. metakognicija. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija.. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja. seminarski rad. socijalna zaštita. Vlahović-Štetić V. IEP. interaktivno. obrazovanje i sudstvo). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Zagreb Woolfolk A. Allyn and Bacon. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa.. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. Naklada Slap. Grgin T. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). transfer učenja. vježbe. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. rade dva testa i seminarski rad. Boston. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. aktivno. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Rijavec M. podsticaji za učenje. gotovost za učenje. (2003): Psihologija obrazovanja. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima). Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.

Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. Buttolo (2003): Klinička psihologija. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Biro M. konsultacije.pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. Naučna knjiga. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. 180 ECTS kredita).. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Beograd Biro M. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških.. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. Hrnjica S. vježbe. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.dr Jelena Vlajković. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. 30 .dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). teorije i metode i tehnike psihologije rada. (1990): Klinička psihologija. Završni ispit 50 poena. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. istraživačkom i praktičnom nivou).. sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.

Vojna akademija. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. (2000) Analiza posla. vježbe. Ekonomika preduzeća. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 1993. Naučna knjiga. kao npr. novembar-decembar. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. upis. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Grafomark. psihologije međuljudskih odnosa. Ekonomika preduzeća. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. konsultacije. strane 17-27. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. 1987. strane 11-25. CVVŠ. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. 1980.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Petrović. 178-185. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi. XLVIII. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Beograd. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. P. Beograd. Beograd. I. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 278-285. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 180 ECTS kredita). 2001. Petrović. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. saradnik Jelena Mašnić 31 .dr Ratko Dunđerović. psihologije političkog ponašanja. Kovačević. Boris Petz: Psihologija rada. 37-39. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. 80-91.dr Ratko Dunđerović. pedagoške psihologije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. itd. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. novembar-decembar. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. XLVIII. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. P. Završni ispit 50 poena. psihologije u marketingu. 2003. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Zagreb. I. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. Školska knjiga. Kovačević. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Laktaši. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. 250-263 Desimir Pajević. 265-277.

B. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita). propaganda. Altruističko ponašanje. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Rot.. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.: Psihologija grupa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. konsultacije. Rot. II Kolokvijum. N. I Kolokvijum Motiv za postignućem. Predrasude i etnički stavovi. ovjera) 2 x (6 sati. Socijalizacija i motivacija. 32 . Nacionalne karakteristike. N. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Formiranje i mijenjanje stavova. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. N. Slobodna nedjelja. N. Havelka. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).: Socijalna percepcija. Kultura i socijalizacija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Havelka. Društvena struktura i socijalizacija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Socijalni faktori i inteligencija. Ličnost i antidemokratska orijentacija. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Afilijativni motiv Agresivnost.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. upis. Završni ispit 50 poena. u grupi i s publikom. Kuzmanović i D. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Poslušnost i pokoravanje. konsultacije. Stavovi i vrijednosti.: Znakovi i značenja.

Miskomunikacija.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd: CLIO (131 strana). Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. korišćenje rezultata 33 . prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. ovjera) 2 x (5 sati.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. metodologija rada. profesionalni standardi u radu. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. 143-160. T. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada. planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. 185-203). 115-126. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. Završni ispit 50 poena. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. upis. vođenje projekata. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana).

predm. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada.istraživanja. odabrani članci. 6. DEPH. Tak Meri: Kako biramo. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. 4. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.b. evaluacija projekata. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit 50 poena. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. 1995. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. Beograd. Zagreb. Privredni pregled. 1.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . 7. 1979. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R. 1966. upis. Nolit. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. ovjera) 2 x (5 sati. Hanry Harry: Šta potrošač želi. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. Informator. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 2. konsultacije. Zagreb. planiranje strategije komunikacije. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 5. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). vođenje kreativnog rada. 1988. prezentovanje projekata. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. 1980. Beograd: Čigoja štampa. Beograd. 3.

5. Ime i prezime nastavnika:prof.dr Panta Kovačević.Osnovi pedagoške psih. Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 6. 3.2. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija.prof. Psihologija ličnosti. Ivona Milačić. vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. 7. 60 ECTS kredita). Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške.saradnik mr Julijana Cicović 35 . metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom.Socijalna psihologija. 4.vanr.

20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih.p. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . međunarodna perspektiva. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole.p. Učiteljski fakultet. dr Danijela Petrović.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. Thousand Oaks. Institut za psihologiju. B.Beograd 2004 Maksić. i rade 2 testa . I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost.p. sa braćom i sestrama. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Sternberg. S. Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.koncepcijski pristupi i modeli.) (2004).Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija. Razvoj djece sa posebnim potrebama . emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama .p. konsultacije. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Nolit. Definitions and conceptions of giftedness. R. Specifični problem u školovanju darovitih. ovjera) 2 x (5 sati. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:. vježbe.Individualni obrazovni plan za dijete sa p. 1997 Rajović V.Beograd. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R. Beograd.Rad sa porodicom djeteta sa p.prof. J.vršnjacima i učiteljem. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Psihologija ometenih u razvoju. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p. učestvuju u debatama. 60 ECTS kredita).: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p.Identifikacija darovitosti. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa. Završni ispit sa 50 poena. (ur.p. Beograd. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti.: Osnovi defektologije. (1998). Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). 1979 Hrnjica S. 1987.p I darovitim djetetom. Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi.Specifičnosti porodice sa p. Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ime i prezime nastavnika: prof. saradnik mr Zorana Jolić 36 . kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama. upis.

Razvoj i merenje inteligencije. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). metrijske karakteristike i zadavanje testa. izrada izvještaja sa testiranja. & Prat. 32-47). Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. metrijske karakteristike i primjena instrumenta. & Gardner. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. Flanagan. L.zadavanje i ocjenjivanje testa. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti. Pored toga. (1998). i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). upis. Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. str.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Č. (2000). tom II.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim. 4. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama.L. str. V. Razvoj i merenje inteligencije.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje.Rano kognitivno procjenjivanje. 37 .dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Psihologija u svetu. S. vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. 191-206. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. ocjenjivanje i interpretacija rezultata. kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje. 60 ECTS kredita).. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata.). vježbe. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. vježbanje primjene instrumenta. tom I. Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976). • Priručnik za REVISK Čen. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta . Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. konsultacije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Kulturalna ekvivalentnost testova. Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. Contemporary Intellectual Assessment (str. Alfonso. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. pisanje izvještaja sa testiranja. • Ivić i saradnici (1976).33-46. H. Genshaft & P. Psihologija u svetu 5(1). ovjera) 2 x (6 sati. Završni ispit sa 50 poena. Đ. New York: The Guilford Press. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta.zadavanje i ocjenjivanje testa.D. J.interpretacija i upotreba rezultata. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge. J. Harrison (ur. učestvuju u debatama.

( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. V. Miljković. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. konsultacije. vježbe. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne.Learning to teach. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. C. Upoznavanje sa dometima. Arends.I... razvoja i rada. McGrow Hill. Praćenje napretka učenika. Ana Pešikan.Ime i prezime nastavnika: vanr. Vlahović-Štetić. Zagreb. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. grupne. izazovima. 60 ECTS kredita). Educa. Zagreb. ovjera) 2 x (6 sati. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. nedostacima i 38 . Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. Psihometrija. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. određivanje identiteta kliničara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. razvojne i kulturne razlike Motivacija. prof. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Rijavec. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola.. Proučavanje odraslih. (2003) Psihologija obrazovanja. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. V. učestvuju u debatama. prof. ciljevima kliničke procjene. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. D. ( 1991) . Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti.Evaluacija nastave i nastavnika. New York. ali i preispitivanje postojanja takve međe. R. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. M. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. razvoju. zadacima. Završni ispit sa 50 poena. upis. planiranje i priprema nastave. Seminarski rad 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

Završni ispit sa 50 poena. (1979) Psihodijagnostika. organizacije i sl.) Ime i prezime nastavnika: doc. Paradigme u kliničkoj procjeni. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. G. Određivanje karaktera psiholoških podataka. grupe i zajednice. porodice. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. New York. vježbe. zdravstvene. ovjera) 2 x (6 sati. Naučna knjiga. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. vaspitne ustanove. Zagreb. i saradnici (1990) Klinička psihologija. Beograd Groth-Marnat. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 . Ciljevi kliničke / psihološke procjene. Istorijat i budućnost kliničke procjene. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). (1997) Handbook of Clinical Assessment. upis.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. 60 ECTS kredita). konsultacije. Slap. (odabrana poglavlja Berger. i rade dva testa. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Uloga kliničara. obrazovne. kao i o rezultatima istraživanja. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Nolit.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Opšta psihopatologija. J. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. učestvuju u debatama. Oblici procjene. povreda i trauma. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. M. J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja. Beograd. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene.ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. John Wiley & Sons. bolesti. Prikupljanje i interpretacija podataka. (odabrana poglavlja) Nietzel.dr Jasna Veljković. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene.T. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama.procjenjivača i procjena kliničara. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca.

učestvuju u debatama. 208-219. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Vlajković. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati.Hawton K. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Srna. metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A. J. K. Treatment and Research . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). vježbe. Assessment. kod pojedinca ( Roberts). Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.dr Jelena Vlajković. (2000) Crisis Intervention Handbook. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . IP Žarko Albulj Srna. Zagreb. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Pacific Grove . Srna).Ime i prezime nastavnika: prof. Završni ispit sa 50 poena. 60 ECTS kredita). Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema.Chichester.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. J. 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kondić i M. Ime i prezime nastavnika: prof. Brooks/ Cole. Oxford University Press Kleinke C. i rade dva testa. 1-2. upis. Unicef.Second edition. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa.dr Ratko Dundjerović. John Wiley and Sons. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd . Vol 3. konsultacije. saradnik Jelena Mašnić 40 . A.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Beograd . K.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama.L (1991) Coping with Life Challenges.E i Tomson. ovjera) 2 x (6 sati. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . Društvo za psihološku pomoć Asen .R Roberts Ed. Časopis za KPISP. J.

Zagreb Bojanović R.. Patterson F. ovjera) 2 x (5 sati. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Posvećenost radnoj organizaciji. Motivacija za rad .Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.. Završni ispit sa 50 poena.životnim ciklusom porodice. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. ed. Petrović I. Burnes B. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu. učestvuju u debatama. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. konsultacije. Institut za psihologiju.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene.. Golden marketing. usvajanje. Bolčić S. hranjeništvo. Filozofski fakultet. Silvester J. Beograd Čizmić. London.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Cooper C. Plato. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. izbjeglištvo. klasične teorije motivacije. Robertson I.. saradnik Helena Rosandić 41 . Bahtijerević-Šiber F. Seminarski rad 10 poena. Beograd. Teorije zadovoljstva. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Naučna knjiga.. 60 ECTS kredita). Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva. seminarski rad. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. ( 1995) Psihologija i menadžment. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). (2003): Svet rada u tranziciji. upis. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice.pristupi u proučavanju motivacije.) Ime i prezime nastavnika: doc. Motivacija u procesu rada. Prentice Hall. (2005): Work psychology. ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa. S..dr Jasna Veljković.Beograd. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. konceptima normalnih procesa u porodici.

Filozofski fakultet. Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. Beograd. ( 1997 ). koroditeljski odnosi. Beograd. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Jasna Veljković. i rade dva testa . (2007). Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. N. (1992). Beograd. U Primenjena psihologija.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Chichester. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. 60 ECTS kredita). saradnik Helena Rosandić 42 . Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. Vlajković. Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. Nolit (odabrana poglavlja). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. hraniteljske porodice i sl. New York. Albulj» (odabrana poglavlja). izbjeglištvo. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Willey and Sons. Kapor-Stanulović.. J. Psihologija roditeljstva. «Ž. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka. različiti vaspitni stilovi. Završni ispit sa 50 poena. Porodica i stres. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Niš. J. upis. Struktura i subsistemi porodice.seminarske diskusije. odnosi među braćom i sestrama. razvoj. porodice sa usvojenim djetetom.između poraza i nade. Životne krize i njihovo prevazilaženje. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. konsultacije. Nolit. Motivacija za roditeljstvo. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x (5 sati. Određenja subjekta procjene. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. roditeljstvo. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. M.interaktivna nastava. Community Psychology Theory and Practice. Odnosi u porodici: bračni. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. transgeneracijski prenos. Mitić.( 1985 ). 151-156. Vlajković. Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. vježbe. II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. Psihologija izbeglištva. povezanost sa okolinom.Istraživanja porodice. Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". njihovo poređenje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. J. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. (1992). Suštinske odrednice porodice: struktura . (1997). Psihometrija. Beograd. preispitivanje i kritička procjene. V. Orford. Mitovi o idealnom djetetu.. učestvuju u debatama.

40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. Biološka psihologija. II kolokvijum Projektivni crteži. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. ovjera) 2 x (6 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Biro M. Psihologija ličnosti.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Studenti će se upoznati sa procjenom. Intervjuisanje. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. učestvuju u debatama. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. Nolit. 60 ECTS kredita).dr Veronika Išpanović. i rade dva testa. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . Beograd Berger J. Društvo psihologa Srbije. konsultacije.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Test tematske apercepcije ( TAT ). konsultacije. (1979) Psihodijagnostika. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. 43 . upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201.Razvojna psihologija. Fiziologija nervnog sistema. Završni ispit sa 50 poena. Bihejvioralna procjena. Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika: prof. vježbe. Teorije projektivne psihologije. J. vježbe. Beograd.Berger J. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ( 2004 )Psihodijagnostika. test nedovršenih rečenica ( TNR ).

uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. Razlika između pojmova strepnje i straha. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona. pojam fantazma. upis. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika.dr Ratko Dunđerović. defekacija i poremećaji defekacije. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Klinička slika. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (5 sati. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. 60 ECTS kredita). 44 . C. osnovne teme. A. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. izrada seminarskog rada. konsultacije. Jstrebarsko Car. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. i rade dva testa. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. Poremećaji agresivnosti Neuroze.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Prisustvo nastavi 10 poena. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. značaj igre. Psihodinamika. Pojam strepnje. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Razlika između pojmova nagon i instinkt. vježbe. spavanje i poremećaji spavanja. granična organizacija ličnosti Psihoze. Karakteristike i stadujumi. Klinička slika.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. mokrenje i poremećaji mokrenja. učestvuju u debatama. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. Naklada Slap. Ime i prezime nastavnika: prof. Psihodinamika. Narcistički poremećaji. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Routledge. Završni ispit sa 50 poena.

D. promjene u komunikacijama. f. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. učestvuju u debatama. Osnova kliničke psihologije. Koter. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. Seminarski rad 10 poena . ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Menadžment organizacija. ed. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. New York. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Menadžment i menadžeri. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Herr. S. Dž. Želnid. obučavanje i obrazovanje. upis. Kognitivne psihologije. HarperColling. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta. ovjera) 2 x (5 sati . Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. Vođenje promena. Realizacija istraživanja. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. Osnovi psihoterapije. Faktori profesionalnog opredjeljenja.Beograd. Centar za primenjenu psihologiju. d. Cramer.. Izbor problema u dogovoru sa mentorom. Psihologije individualnih razlika. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom. Nacrt istraživačkog projekta. 60 ECTS kredita). Prepreke u ljudima. Beograd.H.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prezentacija.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Privredni pregled. Wren i Woich (1994) Menadžment. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. selekcija.. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. Nacrt istraživačkog projekta. Psihologija ličnosti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. c. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. S. Institut za psihologiju Beograd. L. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. usmjeravanje. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. ( 1995) Psihologija i menadžment. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . Karakteristike i osobine menadžera. preraspodela odgovornosti..Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. regrutovanje. Završni ispit sa 50 poena. Menadžerske funkcije i uloge. E. 2003. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. 1989. Beograd Vujić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. e. edukacija. Organizacijske prepreke promjenama.. Činioci i tokovi karijere. Psihologije učenja. Planiranje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. b.ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama.

identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. Brooks/Cole Publishing Company Bedell. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. b. Klijentom usmjeravana terapija. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. j. Vukosavljević-Gvozden. upis. h.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija.Psihoanalitička terapija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Jung. J.i. Domaći rad 20 poena. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . c. uspostavljanje saveza. T. b. S. Nastava i vaspitanje. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Humanističko – egzistencijalistički pristupi. Određenje pojma empatije. 391-408. konsultacije. str. Bazične vještine a. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom. Ime i prezime nastavnika: prof. M. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. E. Lennox. B. R. 3-4. definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. John Wiley&Sons. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Bihejvior terapija. ovjera) 2 x (5 sati. Završni ispit sa 50 poena.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. A. vježbe. postavljanje pitanja. (2001). izrada domaćeg rada. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema.dr Jelena Vlajković. učestvuju u debatama. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min. samostalnog rada.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a. AdlerPsihoanalitička terapija. ohrabrivanje. uspostavljanje kontakta. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. S.Sistemski pristupi psihoterapiji. b. (1999). Ivey. Intentional Interviewing and Counseling. c.Kognitivna terapija.. (1997). sumiranje. parafraziranje. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. sakupljanje informacija i definisanje problema.. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. g. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.