STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

Izvještaj o istraživanju. Varijable. Objekti istraživanja. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Osnovni pojmovi. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. II Kolokvijum.. Obrada korelacionih nacrta. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Filozofski fakultet. urade seminarski rad i dva testa. Kontrola istraživanja. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. 180 ECTS kredita). Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Vrste izvještaja.pismeni ispit. Obrada podataka. Vrste izvora informacija. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Multipla korelacija i regresija.Osnovni činioci istraživanja. Mjerenje. Seminarski rad 15 poena. Spoljne varijable. Završni ispit 50 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Primjer pismenog izvještaja. faze istraživanja. Korelacioni nacrti. Obrada frekvencijskih nacrta. Frekvencijski nacrti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Direktnost izvora informacija. Varijansni nacrti. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. Bivarijantna korelacija i regresija. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.. Priprema istraživanja. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. 5 . Informacije o istraživanjima. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min.Obrada korelacionih nacrta. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Obrada varijansnih nacrta. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Podaci. upis. Vrste istraživanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Tema istraživanja.

Multipla i parcijalna korelacija. Mjerenje. Milica Martinović 6 . Č. Mjere varijabilnosti. standardna devijacija.Konsultacije. medijana.korelacije: Pirsonov. (2002). Podjela statistike. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Sređivanje podataka. Korelacija i regresija. kvartilna devijacija. Spirmanov. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika: vanr. Osnovne statističke metode za nematematičare. Koef. Mjere centralne tendencije. mod. vrste uzoraka. aritmetička sredina. Percentili i percentilni rangovi. upis. Tabelarno prikazivanje podataka. Učenje za testove i završni ispit. Odstupanja od normalne raspodjele. Normalna distribucija i njene karakteristike. Osnovni statistički pojmovi. Površine pod normalnom krivom. procenti i proporcije. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. varijansa. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. (2002): Statistika za psihologe. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. raspon. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. nivoi mjerenja. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. distribucije frekvencija. mjere odstupanja. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa.prof. Vrste varijabli. Statistika u psihologiji – priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Petz. (2002). grupisanje. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. B. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Populacija i uzorak. Tenjović. L. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. Membranski potencijal živca u mirovanju. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. Neurotransmiteri. Retikularni sistem. Funkcija mozga u ponašanju. motorni dio. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. budnost.nastanak i propagacija. Aktivacija mozga.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. Senzibilitet bola. pažnja. Somatosenzorna kora. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. Fiziologija vida. kritičke i argumentovane procedure. 180 ECTS kredita). prof. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. dodira. Akcioni potencijal. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. test. konsultacije. Fiziologija čovjeka. Hemijske i električne sinapse. kolokvijumi. mehanizmi djelovanja. Tipovi ćelija u NS. Ime i prezime nastavnika: Doc. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma. Opšti plan NS: senzorni dio. Medicinska fiziologija. Spinalni refleksi. Autonomni nervni sistem. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. slojevi i njihova funkcija. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Gradja moždane kore. Fiziološka osnova pamćenja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. seminarski rad.odabrana poglavlja Gayton. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS. Sinaptička transmisija. konsultacije. kolokvijum i završni ispit. Pregled gradje nervnog sistema. Funkcionalna anatomija CNS. Spavanje. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. obrada informacija. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. 7 . upis.

Koen i E. Uvod u filozofiju (9-52). Pojam filozofije. filozofska pitanja i discipline. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.. Filozofija prava i politike: individuum. predstavljanje programa i literature. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V. referencija. pitanje bivstvovanja... ontologija i metafizika: učenje o načelima. objašnjenje i razumijevanje. smisao. 180 ECTS kredita). legitimnost i legalnost.. moć i vlast. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kriterijumska. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. 2001. Niš.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. svjesna i nesvjesna stanja. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. Osvrt na teorije D. Metode filozofije: pojmovna. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd 1965. sudovi i teorije etike. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. iskustvo. Dereta. gnoseologija i epistemologija. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. seminarski rad i učešće u razgovorima . Dj. tradicionalna metafizika i njena kritika. Završni ispit . Prisustvo.. Kolokvijum . Negel. Filozofija i moral: osnovni pojmovi.10 poena.25 poena. Priprema i upis semestra Upoznavanje. znanje i vjerovanje. umjetnosti i religiji. razum... Beograd. Hemlin. 2000. Filozofija duha/psihologije. Filozofija u odnosu prema nauci. karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. Novi Sad. test. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. pravo i pravednost. D. egzistencijalizam.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. G. Uvod u logiku i naučni metod (30-51). Nikšić. itd. 2006. teorije istine. Po završenom kursu. seminarski rad. T. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija. upis. Erl. odnos sa relevantnim naukama. 8 . sloboda i jednakost. značenje.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit.50 poena. i propozicija rada. kognitivna i naivna psiholog. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa.. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . Oksfordski riječnik filozofije. učestvuju u debatama. Davidsona i J. Jasen. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. istinitost i objektivnost. normativna etika i meta-etika. um. 1992. sudovi i teorije estetike. izvori filozofskog mišljenja. metod sumnje i fenomenoloski metod. Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. logički principi. običajnost. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. Prosveta. Teorija saznanja (78-108). Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja. Fodora. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. strukturalizam. društvo i politička zajednica. politika i filozofija kao javna upotreba uma. Zaječaranović. vrijednosti. začuđenost. Svetovi.

Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. sna. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. upis. Radna memorija. Beograd. Predmet kognitivne psihologije. Percepcija pojedinačnih fonema. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Pažnja. spavanja i integrativnih procesa. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Teorije percepcije govora. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. snu i integrativnim procesima. 180 ECTS kredita). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. Prepoznavanje složaja (oblika). Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. spavanju. Završni ispit 50 poena. Percepcija i razumevanje govora. II Kolokvijum. Epizodička memorija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. emocija. 9 . Karakteristike operativne memorije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. Neuralne osnove opažanja oblika. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 2005. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. emocijama. pažnje i operativne memorije. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. snu i integrativnim procesima. Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Propozicije i šeme. Problemi kognicije u istoriji filozofije. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. dr Vasilije Gvozdenović. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. vježbe. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. Modeli obrade informacija i čulna memorija. Građa govornih organa. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uticaj konteksta na donošenje odluka. Status epizodičke memorije. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. spavanju. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. konsultacije. emocijama.

Fiziološke osnove motivacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Faze u razvoju emocionalnog života. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). dr Vasilije Gvozdenović. Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Istorija problema.Teorije motivacije i teorije ličnosti. Savremene teorije motivacije. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Seksualni motiv i njega potomstva. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Emocije: pojmovi i klasične teorije. rade dva testa i seminarski rad. Završni ispit 50 poena. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. Kognitivistički pristup emocijama. Plučikova teorija emocija. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Psihološki motivi. Fiziološki motivi. Fiziološke studije i teorije spavanja. Instinkti. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. vježbe. Kavalero. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. 10 . Ekspresije emocija. Klasični psihodinamski pristupi snu. Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. doživljavanja i ekspresije emocija. Ontogeneza emocija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. II Kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Analize značenja sadržaja sna. Filozofski uvod. Klasična Šahterova teorija. Osnovni biološki motivi. Etološke studije instinktivnog ponašanja. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kognitivističke teorije sna: Hal. upis. konsultacije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Refleksi. Klasične teorije motivacije. Seminarski rad 10 poena. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. San: klasični pristupi. REM faza. Emotivni integratori: temperament. Hijerarhija motiva. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. Vrijednosti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Montanžero. Homeostaza. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Teorije spavanja. 180 ECTS kredita). Fenomenološki pristup emocijama. Hemisferna lateralizacija i emocije. Savremene studije i modeli.

Završni ispit sa 50 poena. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević.dr Panta Kovačević. Pouzdanost koef. ponašanje i više psihičke procese. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. Test predznaka.prof. (2002). Testiranje razlike među procentima. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). nezavisni i zavisni. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. Osnovne statističke metode za nematematičare. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Statistika u psihologiji – priručnik. (2002). Č. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Ime i prezime nastavnika: vanr. mali uzorci. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. konsultacije. Jastrebarsko: Naklada Slap. nezavisni i zavisni uzorci. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. rade dva testa i 5 domaćih. nezavisni i zavisni. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . Tenjović. Fridmanov test. Hi-kvadrat test. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. Vilkoksonov test. Medijan-test. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. sredine. L. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Petz. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. korelacije. tabele kontingencije. Interval pouzdanosti aritmet. Men-Vitnijev test. upis. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. Konsultacije. (2002): Statistika za psihologe. Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. koeficijent kontingencije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Učenje za testove i završni ispit. B. Kraskal-Volisov test. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Odabrani neparametrijski testovi.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.veliki uzorci.

Tipovi zavisnosti. Hormoni hipofize. Biološki pristup u psihijatriji. Beograd.prof. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Homeostaza. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. fiziologija i strukturne promjene.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. Poremećaji seksualnosti. dr Sonja Mijušković 12 . 2002. žedj). Uticaj hormona na psihološke procese.biološki supstrat voljnih pokreta. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. . Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. Psihoterapija-osnovni pojmovi. poremećaji svijesti. Inteligencija. Biološki supstrat seksualnosti. . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. Fiziologija spavanja. centar limbičkog sistema. nagona. Biologija alkoholizma. pamćenja. Poremećaji inteligencije. 2002. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Metode grupne psihoterapije. Osnovi psihijatrije. mišljenja. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. Emocije.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Beograd. Biološko uporište terapijskog pristupa. Osnovi fiziologije čoveka. Medicinska fiziologija. Ime i prezime nastavnika: Doc. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kontrola emocionalnog ponašanja. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. Svijest. Medicinska psihologija i psihopatologija. Poremećaji učenja. pamćenja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. Normalna seksualnost. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. mišljenja. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. ovjera) 2 x (5 sati. neurobiologija. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Narkomanija i tabletomanija. upis. Bolesti zavisnosti. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. Uvod u endokrinologiju. odabrana poglavlja Mitrović. neurohemija.. Psihofiziološki poremećaji. Hipotalamus. Motorni nervni sistem. medikamentoznog i psihološkog. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Paratireoidna žlijezde. Faze alkoholizma. Biološki supstrat učenja. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Apstinencijalni sindrom. 180 ECTS kredita). Biološki osnovi bolesti zavisnosti. odabrana poglavlja Marić J. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. regulacija homeostaze. Biološki osnov i poremećaji emocija.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. Termoregulacija.

Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. kauzalno i teleološko. primjenom principa učenja. država. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. rade dva testa i esej. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. upis. Svojina i vlasništvo. Učenje za testove i završni ispit. Naučno saznanje. Odnos socilogije i psihologije. vlast. porodica. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Sociologija roda. konsultacije. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. klasa. Društvene norme. racionalizam. tehnobirokratija. 180 ECTS kredita). Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. klasifikacija nauka. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. 13 . društvo i društvena pojava. nacija. Društvo – sociologija. Dejan Lalović. mikro grupe.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Teorija istorije. vježbe. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta.prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. iracionalizam. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. činiocima procesa učenja. Društvena moć. Društvene grupe. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Futurološka sociologija. struktura društva. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. religija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja.

Završni ispit 50 poena. indikatori jačine naučenog. 2004. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. osnovni oblici Utiskivanje. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Senzitizacija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.prof. Uslovljavanje emocija. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. socio-afektivni razvoj. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. moralni razvoj.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Klasično uslovljavanje. kritičko čitanje 14 . Klasifikacije oblika učenja. Principi i metodi bihejvioralne terapije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. Beograd. Kratak pregled istorije psihologije učenja. antenatalni razvoj. 180 ECTS kredita). razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). II Kolokvijum. Implicitno učenje. pravilnosti. Učenje lavirinta. učenje razlika. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. 1992. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu.Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd. Beograd. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Činioci koji utiču na učenje. sazrijevanja. osnovne krive učenja. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. Habituacija. socijalizacije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2004. Savez društava psihologa Srbije. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. 1985. rani razvoj. Savez društava psihologa Srbije. upis. Mjere učenja.

Nolit. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Srem. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. tzv. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. Završni ispit 50 poena. (1990): Psihologija deteta. V. Beograd Pijaže. Slobodna nedjelja. B. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti.S. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. argument. razlikovanje podatka od interpretacije. Ž. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. (1977): Mišljenje i govor. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. vježbe. To će ih osposobiti za 15 . Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. & Inhelder. Ž. pristup). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. upis. Savez društva psihologa Srbije. Kurs neće biti usmjeren na stare. seminarski rad. & Inhelder. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.dr Aleksa Brković. Karlovci. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. L. B. "velike" teorije ličnosti. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. poštovanje prema različitim shvatanjima. teorija. (1978): Intelektualni razvoj deteta.naučnih tekstova. Beograd. (1989): Razvojna psihologija. postavka. Smiljanić. Seminarski rad 10 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. umijeće naučnog mišljenja. konsultacije. argumentisanja i obrazlaganja. 180 ECTS kredita). rade dva testa i seminarski rad. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. Pijaže.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.A. M. vježbe. sažmu ih i interpretiraju. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. Pervin. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. Ličnost i kognitivni procesi. upis. Ličnost i emocionalni procesi. Nesvjesni procesi u ličnosti. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost. J.S. and Scheier. Samoaktualizacija i samodeterminacija. konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. L. Pearson Education. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. prikupe valjane i pouzdane informacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Kultura i ličnost. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. Završni ispit 50 poena.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. Dinamika procesa u ličnosti.F. The Guilford Press. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. Perspectives on Personality. Istorija savremene psihologije ličnosti.P. Tipologija ličnosti. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. C. and John. Handbook of Personality: Theory and Research.(1999). I Kolokvijum Slobodna nedjelja. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu. 180 ECTS kredita). Ličnost i zdravlje. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.(2004). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Milorad Simunović.

Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. upis. (1982): Načela izrade psiholoških testova. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. Centar za primenjenu psihologiju.slučaj više grupa) II Kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Osnove psihometrijskog pristupa . L. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Beograd Tenjović. ovjera) 2 x (5 sati. 180 ECTS kredita).dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. da napravi naknadnu. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu. (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. 17 . priprema za kolokvijum i pismeni ispit.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.dr Panta Kovačević. konsultacije. Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit 50 poena. tj. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. vježbe. konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. da iz datog skupa osoba. Primjena jedne baterije testova.Osnove IRT . A. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.

18 .dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. II Kolokvijum. Geni u ćeliji. i Matić. Geni u populaciji. (2002) O genima i ljudima. Struktura. vježbe. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. upis. Genetika i bazični psihički procesi. N. G. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Nasleđivanje. Evolutivna perspektiva. Dejan Lalović. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Genetika i psihologija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Osnovni pojmovi humane genetike. Genetika i psihički razvoj. Centar za primenjenu psihologiju. 180 ECTS kredita). konsultacije. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Genetika i psihopatologija. Populaciona genetika. genotip. Slobodna nedelja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Geni u porodici. fenotip. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Geni u akciji. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Završni ispit 50 poena.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku.prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.

Njujork. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. Sternberg i E. American Psychological Association Press. 2005. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. socijalizacije. saradnik mr Julijana Cicović 19 . Slobodna nedjelja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.dr Aleksa Brković. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. II Kolokvijum. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. Beograd (planirano za štampu u 2007. 8. socio-afektivni razvoj. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Deduktivno rezonovanje. Pamćenje. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Beograd. emocije i kognicija. Cambridge University Press. u A. upis.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. Završni ispit 50 poena. Dejvid Hembrik. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. 1988. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. Rješavanje problema. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. u Clinical Psychology Review. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. Induktivno zaključivanje. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Teksas. 2005. Smit: „Psihologija ljudske misli“. rani razvoj. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. Proces i činioci zaboravljanja. Prec: „Kognicija i inteligencija“. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. No. u R. sazrijevanja. 1992. Cambridge University Press. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Metode za ispitivanje mišljenja. Sternberg i DŽ. 180 ECTS kredita). prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. antenatalni razvoj. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 1998. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. 2004. Harcourt Brace Jovanovich. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. moralni razvoj. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima.

(1987). J. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . Beograd Ivić. Institut za psihologiju. vježbe. Slobodna nedjelja. upis. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . Sticanje osnovnih 20 . I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3).Razumijevanje formalne. (1977): Dečije mišljenje. Socijalizacija: osnovni pojmovi.nasleđe i sredina. Kognitivno-informacioni pristup. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja . (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. Beograd.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Mirić.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. konsultacije. rade dva testa i seminarski rad. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. str: 85-92. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima.N. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ivić. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.) Proces socijalizacije kod dece. Etološki pristup. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Završni ispit 50 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. I. i Havelka. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . J. A. 180 ECTS kredita). Afektivna vezanost. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Seminarski rad 10 poena. Izdavačko preduzeće Rad. 150-250. Čovek kao animal symbolicum. Beograd Ivić. 218-231. definicije. Nolit.nasleđe i sredina. obrada i tumačenje rezultata. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. seminarski rad. Savez društva psihologa Srbije.I. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini). Ekološki pristup. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. (Urd. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. I. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup. 279-310.

Motivi. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Skiner (598-628). Po završenom kursu. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević. multivarijacione statističke metode. 180 ECTS kredita). interesovanja. nagoni. rade dva testa. Olport (411-439). Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). stavovi Inteligencija. prof.). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. K. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. G. (2005). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. potrebe.(1978). upis. sa pravilima za zadavanje testova. & Lindzi. saradnik Bojana Miletić 21 . uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Nolit. Beograd: Filozofski fakultet. Skripta (1-120) Hol.dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. naročito. Uvod u psihologiju individualnih razlika. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Beograd. G. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. Adler (162-172). ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija. vježbe.dr Milorad Simunović. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Katel (489-517). od prve ideje do pravljenja elaborata o testu. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Završni ispit 50 poena.kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. Praktična izrada jednog psihološkog testa. Dejan Lalović. Teorije ličnosti. Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. Maslov (259-267). Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Poglavlja: Frojd (55-85). genetika ponašanja i sl. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr.

konsultacije. funkcionalizam. vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. psihaonaliza. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ovjera) 2 x (5 sati. upis. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam.dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić.prof. A. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. Završni ispit 50 poena.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 180 ECTS kredita). konsultacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Seminarski rad 10 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. (1982): Načela izrade psiholoških testova. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kognitivni testovi . seminarski rad. bihejviorizam. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 22 .

kao i za analizu sadržaja. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti). uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.: Teorije ličnosti Pečjak V.dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof...Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua. U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit 50 poena. Lindzi G. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 180 ECTS kredita). 23 .

24 . saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. upis.dr Jelena Vlajković.dr Jelena Vlajković. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. J. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. vježbe. Završni ispit 50 poena. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. 2000. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. konsultacije.C. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. konsultacije. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 180 ECTS kredita). ZUNS Beograd. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. vježbe. Nakladni slap 1999. Davison i J. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. Jastrebarsko. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.M.

Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum. K. saradnik Jelena Mašnić 25 . Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Vlajković J. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Beograd: IP «Žarko Albulj». Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Stres.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Beograd. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. M. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Mehanizmi prevladavanja. brak. (2005): Životne krize . J.prevazilaženje i prevencija. str. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Popović (2000. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. J. 1146. IP «Žarko Albulj».dr Vasilije Gvozdenović. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). Milosavljević. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (1998): Nasilje nad decom. Završni ispit 50 poena. upis. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd: Fakultet političkih nauka. Srna.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kondić & M.

Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. rade dva testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. L. vježbe. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. (1994): Multivarijaciona analiza. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj.dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). (2002). Statistika u psihologiji – priručnik. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. 180 ECTS kredita). Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Završni ispit 50 poena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. kao npr. 26 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. Ekonomski fakultet. konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. Tenjović. Beograd. Univerzitet u Beogradu. pedagoške psihologije. psihologije međuljudskih odnosa. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.

Merenje. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije.: Znakovi i značenja. N. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Nestrukturisane grupe. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. konsultacije. 27 . Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.. Vrste grupa. Opažanje grupa i grupne pripadnosti. Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Havelka. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. Strukturisane grupe. Teorije atribucije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. psihologije u marketingu. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. Socijalna interakcija. Rot. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. takmičenje i konflikti. Rot. N. II Kolokvijum. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Socijalno učenje. Opažanje osoba. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Organizacija.: Socijalna percepcija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. itd. N. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. 180 ECTS kredita). Havelka. Konformiranje. Završni ispit 50 poena. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Socijalizacija: uvod. Razvoj grupe. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Internalizacija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Razvoj svijesti o sebi. dr Saša Milić. N. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. B.psihologije političkog ponašanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.: Psihologija grupa. Kuzmanović i D. Učenje po modelu. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. efekti potkrepljivanja. Komunikaciona struktura. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Determinante vođstva. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). vježbe. tipovi merenja. Grupna struktura. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. upis. Saradnja. Komunikacija: pojam i vrste. Slobodna nedjelja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Učenje uviđanjem.dr Ratko Dunđerović.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

(ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . Učestvovanje u planiranju. ovjera) 2 x (5 sati. . 1992. High Scope. C. klasika /Komenski.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. 2001.Beograd: Naučna knjiga. Kreativni kurikulum/. Pestaloci. U. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke.Beograd: Naučna knjiga. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. .Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. 2002. do savremenog doba/... Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta.: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . Fraser. N. S. Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema. Hansen. Kamenov. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov.Podgorica: PCCG. dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia.Podgorica: PCCG.. E. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. Herbart.. procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu.Zagreb: Educa. & Hallwachs. 1992. Waldorf. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1997. K. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević. L. M. J. Ruso. Bazični principi učenja kroz igru.Albany: Delmar.: Esej sa 10 poena. 180 ECTS kredita).. S. i Trnavac. Teorija igre i klasifikacija igara.: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa . upis. Step by Step/. 1972. & Gestwicki. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Zlebnik. Završni ispit sa 50 poena.: Montessori ili Waldorf . Smisleno istraživanje problema školstva. učestvuju u debatama i rade dva testa.Osnovni pogledi pedag.: Pedagogija . dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Lok. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. Učenje za testove i završni ispit. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori. Milić. Konsultacije. Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. sredstva. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 .2002. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja.Beograd: Zavod za udžbenike i nast.. Seitz.

Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. razvijanje kritičkog 29 .Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. rade dva testa i seminarski rad. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima). Grgin T. Zagreb Woolfolk A. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum.. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. (2005): Educational psychology. aktivno. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. Seminarski rad 10 poena. podsticaji za učenje. (2003): Psihologija obrazovanja. obrazovanje i sudstvo). školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Rijavec M. 180 ECTS kredita). interaktivno. i Miljković D. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. IEP. Naklada Slap. Boston. participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. Jastrebarsko. Završni ispit 50 poena. Vlahović-Štetić V.dr Vojko Radomirović. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. Allyn and Bacon. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. konsultacije. transfer učenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. seminarski rad. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. gotovost za učenje. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja.. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. metakognicija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. socijalna zaštita. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja.

(Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. vježbe. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. 180 ECTS kredita). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. konsultacije. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd Biro M.dr Jelena Vlajković. istraživačkom i praktičnom nivou). Naučna knjiga. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. teorije i metode i tehnike psihologije rada. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena).pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline. Buttolo (2003): Klinička psihologija. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. upis..dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Hrnjica S. (1990): Klinička psihologija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi. 30 . Biro M.

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ekonomika preduzeća. 2001. 180 ECTS kredita). psihologije međuljudskih odnosa. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi. saradnik Jelena Mašnić 31 . Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. 250-263 Desimir Pajević. Boris Petz: Psihologija rada. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 2003. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 37-39. Ekonomika preduzeća. Laktaši. novembar-decembar. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Zagreb. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. strane 11-25. upis. 265-277. psihologije političkog ponašanja. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. itd. 278-285. Beograd. psihologije u marketingu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Kovačević. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Grafomark. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. vježbe.dr Ratko Dunđerović. (2000) Analiza posla. 178-185. I. kao npr. CVVŠ. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. pedagoške psihologije. 80-91. I. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Petrović. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. strane 17-27. 1993.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. XLVIII. konsultacije. Završni ispit 50 poena. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. Vojna akademija. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. 1980. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. novembar-decembar. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. P. Petrović. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. P.dr Ratko Dunđerović. Školska knjiga. Kovačević. Naučna knjiga. XLVIII. 1987. Beograd.

priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Rot. Altruističko ponašanje. Predrasude i etnički stavovi.: Znakovi i značenja. Društvena struktura i socijalizacija. B. I Kolokvijum Motiv za postignućem. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Slobodna nedjelja. Havelka. Afilijativni motiv Agresivnost. konsultacije. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Havelka. vježbe. 180 ECTS kredita). N. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Završni ispit 50 poena. N.. Socijalni faktori i inteligencija. konsultacije. N. Kultura i socijalizacija. upis. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. Ličnost i antidemokratska orijentacija. Nacionalne karakteristike. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. ovjera) 2 x (6 sati. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. Stavovi i vrijednosti. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.: Psihologija grupa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Poslušnost i pokoravanje.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.: Socijalna percepcija. 32 . Kuzmanović i D. propaganda. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. N. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. II Kolokvijum. u grupi i s publikom. Formiranje i mijenjanje stavova. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Rot. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Socijalizacija i motivacija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Miskomunikacija. 185-203). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. Završni ispit 50 poena. 115-126.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. ovjera) 2 x (5 sati. profesionalni standardi u radu. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada. Beograd: CLIO (131 strana). Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. vođenje projekata. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. 143-160. korišćenje rezultata 33 . Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. upis. metodologija rada. Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). Tomić (2000): Komunikologija (1-90). T. 180 ECTS kredita).

b.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit 50 poena. 1995. 6. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. predm. Beograd: Čigoja štampa. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. evaluacija projekata. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. konsultacije. Informator. 4. 2. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). Nolit. 7. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. Zagreb. 5. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. 1. odabrani članci. vođenje kreativnog rada. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R.istraživanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. 1979. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. Privredni pregled. Zagreb. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. planiranje strategije komunikacije. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 1988. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. Beograd. ovjera) 2 x (5 sati. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 1980. DEPH. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. prezentovanje projekata. Hanry Harry: Šta potrošač želi. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. Tak Meri: Kako biramo. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Beograd. 3. 1966.

Osnovi pedagoške psih. vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije.vanr. 4. 5. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom.Socijalna psihologija.saradnik mr Julijana Cicović 35 . 3. 60 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika:prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške.dr Panta Kovačević.2. 7. Psihologija ličnosti. 6. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija. Ivona Milačić.prof.

Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. J.Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama . Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece.p. 1997 Rajović V. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.vršnjacima i učiteljem. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. Psihologija ometenih u razvoju. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:. B. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.) (2004). (ur. dr Danijela Petrović. Definitions and conceptions of giftedness. Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija. 1987.Beograd 2004 Maksić. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.prof. Učiteljski fakultet.p. Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). (1998). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).p I darovitim djetetom. saradnik mr Zorana Jolić 36 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. sa braćom i sestrama. 60 ECTS kredita). Završni ispit sa 50 poena. emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p. konsultacije. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti. Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Specifičnosti porodice sa p. Specifični problem u školovanju darovitih. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih. 1979 Hrnjica S. Thousand Oaks. Beograd. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R. Nolit. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . ovjera) 2 x (5 sati.p.Individualni obrazovni plan za dijete sa p. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika: prof. i rade 2 testa . učestvuju u debatama. Razvoj djece sa posebnim potrebama . vježbe.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece. kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama.Beograd. R. S. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.: Osnovi defektologije. Sternberg.Rad sa porodicom djeteta sa p. Institut za psihologiju. Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. međunarodna perspektiva.koncepcijski pristupi i modeli.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa.p.p.Identifikacija darovitosti. Beograd. upis. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole. I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost.

(1998).Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Genshaft & P.. 60 ECTS kredita). Đ. 37 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Razvoj i merenje inteligencije. J.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje. Č. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena).33-46. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti. New York: The Guilford Press. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta . izrada izvještaja sa testiranja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge.Kulturalna ekvivalentnost testova. 191-206. ocjenjivanje i interpretacija rezultata. & Prat. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije.zadavanje i ocjenjivanje testa. Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. H.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. vježbanje primjene instrumenta. tom II. Alfonso. • Ivić i saradnici (1976). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.zadavanje i ocjenjivanje testa. Contemporary Intellectual Assessment (str.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure.D.L. metrijske karakteristike i primjena instrumenta. ovjera) 2 x (6 sati. Psihologija u svetu 5(1). Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. Razvoj i merenje inteligencije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje. str. 4. (2000). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. str. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976). • Priručnik za REVISK Čen. V. metrijske karakteristike i zadavanje testa.interpretacija i upotreba rezultata. vježbe. učestvuju u debatama.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Psihologija u svetu. Harrison (ur. i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. pisanje izvještaja sa testiranja.). J. & Gardner. L.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. Pored toga. 32-47). upis. Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. S. tom I. Flanagan.Rano kognitivno procjenjivanje. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta. Završni ispit sa 50 poena. konsultacije. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim.

Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. M. prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. Seminarski rad 10 poena. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. Zagreb. razvoju..I. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. nedostacima i 38 . ( 1991) . McGrow Hill. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne. ovjera) 2 x (6 sati. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. New York. 60 ECTS kredita).. vježbe. Upoznavanje sa dometima. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. planiranje i priprema nastave. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. Proučavanje odraslih. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (2003) Psihologija obrazovanja. razvoja i rada. C. ali i preispitivanje postojanja takve međe. prof. razvojne i kulturne razlike Motivacija. konsultacije. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. Rijavec. R.. grupne. ciljevima kliničke procjene. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ana Pešikan. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Završni ispit sa 50 poena. V. Educa. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. Vlahović-Štetić. V. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti. učestvuju u debatama. Psihometrija. Miljković. Praćenje napretka učenika. D. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola. Arends. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. upis. određivanje identiteta kliničara. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.Evaluacija nastave i nastavnika.Learning to teach. izazovima.. zadacima. Zagreb.Ime i prezime nastavnika: vanr.

60 ECTS kredita). ovjera) 2 x (6 sati. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. (1997) Handbook of Clinical Assessment. vježbe. učestvuju u debatama. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja. Oblici procjene. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Nolit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. Beograd Groth-Marnat. (odabrana poglavlja) Nietzel. Opšta psihopatologija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Beograd. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene. konsultacije. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. Naučna knjiga. povreda i trauma. grupe i zajednice. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Slap. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. zdravstvene.T. New York. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. Paradigme u kliničkoj procjeni. (1979) Psihodijagnostika. Određivanje karaktera psiholoških podataka. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. G. M. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene. organizacije i sl. (odabrana poglavlja Berger. J. John Wiley & Sons. J. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. i rade dva testa. bolesti. kao i o rezultatima istraživanja. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. Istorijat i budućnost kliničke procjene. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 .ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.) Ime i prezime nastavnika: doc. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Prikupljanje i interpretacija podataka. Završni ispit sa 50 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). upis. vaspitne ustanove.procjenjivača i procjena kliničara. obrazovne. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. i saradnici (1990) Klinička psihologija. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena.dr Jasna Veljković. Zagreb. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . Uloga kliničara. porodice.

Assessment. Vol 3. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. Beograd .Hawton K. J. Završni ispit sa 50 poena.L (1991) Coping with Life Challenges. (2000) Crisis Intervention Handbook. učestvuju u debatama. J. 60 ECTS kredita). A. IP Žarko Albulj Srna. Oxford University Press Kleinke C. Beograd . i rade dva testa. 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . upis. Zagreb. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.E i Tomson. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata.dr Ratko Dundjerović. John Wiley and Sons. 1-2. konsultacije. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa.Second edition. Unicef. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati.dr Jelena Vlajković. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. vježbe. ovjera) 2 x (6 sati. Pacific Grove . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Brooks/ Cole.Srna. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. Društvo za psihološku pomoć Asen .Ime i prezime nastavnika: prof.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Treatment and Research . 208-219. J. Časopis za KPISP. saradnik Jelena Mašnić 40 . Kondić i M. Srna).van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Vlajković. kod pojedinca ( Roberts). K. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. K.R Roberts Ed. metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A.Chichester. Ime i prezime nastavnika: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L .

) Ime i prezime nastavnika: doc.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Prentice Hall.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. London.. učestvuju u debatama. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. Robertson I. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. ovjera) 2 x (5 sati. S. Silvester J. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva..Beograd. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. Beograd. Petrović I. Burnes B. Seminarski rad 10 poena. Teorije zadovoljstva. Patterson F.. izbjeglištvo.. konceptima normalnih procesa u porodici. usvajanje. ( 1995) Psihologija i menadžment. klasične teorije motivacije.dr Jasna Veljković. (2003): Svet rada u tranziciji. ed. Cooper C. Bolčić S. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. konsultacije.pristupi u proučavanju motivacije. Golden marketing.. (2005): Work psychology. vježbe. Filozofski fakultet. 60 ECTS kredita).životnim ciklusom porodice. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene. hranjeništvo. Beograd Čizmić.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Zagreb Bojanović R. Završni ispit sa 50 poena. Bahtijerević-Šiber F. Motivacija za rad . saradnik Helena Rosandić 41 . ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. Institut za psihologiju. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Motivacija u procesu rada. Naučna knjiga. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Plato. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). upis.. Posvećenost radnoj organizaciji. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. seminarski rad. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu.

New York. saradnik Helena Rosandić 42 . Beograd.interaktivna nastava. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. Albulj» (odabrana poglavlja). Community Psychology Theory and Practice. odnosi među braćom i sestrama. Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske. J. ovjera) 2 x (5 sati. različiti vaspitni stilovi. Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. M. transgeneracijski prenos. izbjeglištvo. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. U Primenjena psihologija. i rade dva testa .između poraza i nade. porodice sa usvojenim djetetom. Kapor-Stanulović. (1992). konsultacije. Psihologija roditeljstva. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Suštinske odrednice porodice: struktura . (1997). Orford. Filozofski fakultet. upis. njihovo poređenje. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. roditeljstvo. Beograd. preispitivanje i kritička procjene. Vlajković. povezanost sa okolinom.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka. vježbe. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Završni ispit sa 50 poena. Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. Motivacija za roditeljstvo. Struktura i subsistemi porodice. Porodica i stres. Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". Odnosi u porodici: bračni. Niš. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. Vlajković. Psihometrija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. J. Mitić. koroditeljski odnosi. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (1992).. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Životne krize i njihovo prevazilaženje.( 1985 ).Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. učestvuju u debatama. V. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Chichester. II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. razvoj. hraniteljske porodice i sl. Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. Beograd. 151-156..Istraživanja porodice. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Nolit (odabrana poglavlja). (2007). J.dr Jasna Veljković. Mitovi o idealnom djetetu. Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. Psihologija izbeglištva. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. 60 ECTS kredita). «Ž. ( 1997 ). N. Određenja subjekta procjene.seminarske diskusije. Willey and Sons. Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. Nolit. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

Nolit.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Studenti će se upoznati sa procjenom. Fiziologija nervnog sistema. II kolokvijum Projektivni crteži. Intervjuisanje.Berger J. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Bihejvioralna procjena. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. konsultacije. Ime i prezime nastavnika: prof. ovjera) 2 x (6 sati. Beograd Berger J.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201. vježbe. Teorije projektivne psihologije. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. i rade dva testa.dr Veronika Išpanović. Beograd. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. Beograd. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. 60 ECTS kredita).Razvojna psihologija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Društvo psihologa Srbije. Biološka psihologija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . vježbe. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. J. (1979) Psihodijagnostika.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. Završni ispit sa 50 poena. Biro M. test nedovršenih rečenica ( TNR ). upis. Test tematske apercepcije ( TAT ). Psihologija ličnosti. Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. ( 2004 )Psihodijagnostika. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). učestvuju u debatama. konsultacije. 43 .

Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Naklada Slap. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. spavanje i poremećaji spavanja. Prisustvo nastavi 10 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. vježbe. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. konsultacije. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. Psihodinamika. Klinička slika. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Ime i prezime nastavnika: prof. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. učestvuju u debatama. Razlika između pojmova nagon i instinkt. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. Razlika između pojmova strepnje i straha. Karakteristike i stadujumi. 60 ECTS kredita). A. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. defekacija i poremećaji defekacije.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. C. značaj igre. upis. Jstrebarsko Car. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. Klinička slika. Pojam strepnje. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. osnovne teme.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja. pojam fantazma. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. ovjera) 2 x (5 sati.dr Ratko Dunđerović. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Narcistički poremećaji. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Poremećaji agresivnosti Neuroze. Psihodinamika. i rade dva testa. izrada seminarskog rada. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. Routledge. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona. mokrenje i poremećaji mokrenja. 44 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Završni ispit sa 50 poena. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. granična organizacija ličnosti Psihoze. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada.

Dž. Psihologija ličnosti. Koter. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada.ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama. S. edukacija. Planiranje. L. Nacrt istraživačkog projekta. Beograd. Herr. Organizacijske prepreke promjenama. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prezentacija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Faktori profesionalnog opredjeljenja. Završni ispit sa 50 poena. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. Kognitivne psihologije. Menadžment organizacija.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Beograd. New York. Prepreke u ljudima. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. Institut za psihologiju Beograd. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. promjene u komunikacijama. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). preraspodela odgovornosti. HarperColling. b. Izbor problema u dogovoru sa mentorom.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. 2003. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Beograd Vujić. E. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. c. D. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. Centar za primenjenu psihologiju. S. Činioci i tokovi karijere. Wren i Woich (1994) Menadžment. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . Nacrt istraživačkog projekta. ( 1995) Psihologija i menadžment. selekcija. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Menadžerske funkcije i uloge. regrutovanje. obučavanje i obrazovanje. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Želnid.. učestvuju u debatama. Seminarski rad 10 poena . Realizacija istraživanja. Psihologije učenja. upis. Privredni pregled. e. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. d. Cramer. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. 60 ECTS kredita). Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju. Osnova kliničke psihologije. usmjeravanje.. Osnovi psihoterapije. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ed. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. Psihologije individualnih razlika.. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. Karakteristike i osobine menadžera. f. Menadžment i menadžeri. 1989.H. ovjera) 2 x (5 sati . Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. Vođenje promena. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom.

j.i. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min.Humanističko – egzistencijalistički pristupi. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. R. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. sumiranje. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. sakupljanje informacija i definisanje problema.. 391-408. A. Brooks/Cole Publishing Company Bedell. S. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. Jung. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Kognitivna terapija. J. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. konsultacije. Ime i prezime nastavnika: prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). (2001). M. Intentional Interviewing and Counseling. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. c. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.Sistemski pristupi psihoterapiji. B. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija.. Nastava i vaspitanje. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. Lennox. 3-4. Ivey.Psihoanalitička terapija. Bihejvior terapija. E. upis.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Vukosavljević-Gvozden. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. izrada domaćeg rada. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. (1999). b. b. g. S. Završni ispit sa 50 poena. John Wiley&Sons. vježbe. Određenje pojma empatije. postavljanje pitanja. učestvuju u debatama. Klijentom usmjeravana terapija. str.dr Jelena Vlajković. (1997). T. uspostavljanje saveza. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad. Domaći rad 20 poena. ovjera) 2 x (5 sati. samostalnog rada. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom. c. h.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . uspostavljanje kontakta. AdlerPsihoanalitička terapija. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a. ohrabrivanje. b.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. parafraziranje. Bazične vještine a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful