STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Spoljne varijable. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Bivarijantna korelacija i regresija. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Multipla korelacija i regresija. Informacije o istraživanjima. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Vrste izvora informacija..pismeni ispit. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. Direktnost izvora informacija. Primjer pismenog izvještaja. Priprema istraživanja. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. Obrada frekvencijskih nacrta. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Obrada korelacionih nacrta. 180 ECTS kredita). Seminarski rad 15 poena. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka.Osnovni činioci istraživanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.. Završni ispit 50 poena. faze istraživanja. Objekti istraživanja.Obrada korelacionih nacrta. Vrste izvještaja. 5 . Obrada varijansnih nacrta. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. Frekvencijski nacrti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Korelacioni nacrti. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. II Kolokvijum. upis. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Varijansni nacrti. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Kontrola istraživanja. Tema istraživanja. Podaci. Varijable. Osnovni pojmovi. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Filozofski fakultet. urade seminarski rad i dva testa. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. Mjerenje. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. Obrada podataka. Izvještaj o istraživanju. Vrste istraživanja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min.

Tenjović. Mjere centralne tendencije. (2002): Statistika za psihologe. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. nivoi mjerenja. Ime i prezime nastavnika: vanr. Mjere varijabilnosti. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada.Konsultacije.korelacije: Pirsonov. L. Površine pod normalnom krivom. (2002). biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. Č. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. Učenje za testove i završni ispit. Milica Martinović 6 . Spirmanov. varijansa. Osnovne statističke metode za nematematičare. Percentili i percentilni rangovi. raspon. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Statistika u psihologiji – priručnik. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. upis. Tabelarno prikazivanje podataka. Podjela statistike. 180 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. Jastrebarsko: Naklada Slap. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa.prof. Populacija i uzorak. Vrste varijabli. Koef. procenti i proporcije. mjere odstupanja. II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. grupisanje. mod. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Normalna distribucija i njene karakteristike. standardna devijacija. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Mjerenje. vrste uzoraka. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. aritmetička sredina. Korelacija i regresija. Osnovni statistički pojmovi. Petz. (2002). priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. medijana. Multipla i parcijalna korelacija. Odstupanja od normalne raspodjele. Sređivanje podataka. B. distribucije frekvencija. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. kvartilna devijacija.

Sinaptička transmisija. Hemijske i električne sinapse. Retikularni sistem. Ime i prezime nastavnika: Doc. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Somatosenzorna kora. kritičke i argumentovane procedure. dodira. upis. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma. slojevi i njihova funkcija.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. Spavanje. Spinalni refleksi. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. kolokvijum i završni ispit. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Neurotransmiteri. prof. Gradja moždane kore. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. Tipovi ćelija u NS. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. Fiziološka osnova pamćenja. 7 . Autonomni nervni sistem. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. budnost. seminarski rad. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Medicinska fiziologija. Pregled gradje nervnog sistema. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. Funkcionalna anatomija CNS. mehanizmi djelovanja. Fiziologija vida. Akcioni potencijal.nastanak i propagacija. Membranski potencijal živca u mirovanju. Fiziologija čovjeka. Senzibilitet bola. Funkcija mozga u ponašanju. Aktivacija mozga. konsultacije. Opšti plan NS: senzorni dio. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. obrada informacija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. kolokvijumi. konsultacije. 180 ECTS kredita). Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. test. pažnja. motorni dio.odabrana poglavlja Gayton.

politika i filozofija kao javna upotreba uma. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). gnoseologija i epistemologija. Novi Sad.. Filozofija prava i politike: individuum.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. Filozofija u odnosu prema nauci. Koen i E. teorije istine. karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata.. odnos sa relevantnim naukama. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . vrijednosti. Metode filozofije: pojmovna.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). um. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. Beograd 1965. umjetnosti i religiji.50 poena. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija. Nikšić. Filozofija duha/psihologije. legitimnost i legalnost. T. sudovi i teorije etike. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. D. smisao. 2006. Dj. Beograd.. 180 ECTS kredita). svjesna i nesvjesna stanja. 2001. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 8 . znanje i vjerovanje. značenje. Negel. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. začuđenost. izvori filozofskog mišljenja. Pojam filozofije.10 poena. referencija. Davidsona i J.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa. tradicionalna metafizika i njena kritika. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi. sudovi i teorije estetike. itd. kognitivna i naivna psiholog. Priprema i upis semestra Upoznavanje. ontologija i metafizika: učenje o načelima. običajnost. Završni ispit . seminarski rad i učešće u razgovorima . Oksfordski riječnik filozofije. Kolokvijum . Filozofija i moral: osnovni pojmovi.. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. metod sumnje i fenomenoloski metod. pitanje bivstvovanja. društvo i politička zajednica. učestvuju u debatama. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. seminarski rad. i propozicija rada. Dereta. normativna etika i meta-etika. razum. Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. Prisustvo..25 poena. Hemlin. upis. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. logički principi. Prosveta. Fodora. Svetovi. 1992. Osvrt na teorije D. kriterijumska. pravo i pravednost. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. Niš. iskustvo. strukturalizam. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija.. istinitost i objektivnost. objašnjenje i razumijevanje. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja. sloboda i jednakost. test. moć i vlast. Erl. G. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. 2000. predstavljanje programa i literature. Uvod u logiku i naučni metod (30-51). Zaječaranović. Jasen. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Po završenom kursu. filozofska pitanja i discipline. Teorija saznanja (78-108).. Uvod u filozofiju (9-52).. egzistencijalizam. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V..

Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Status epizodičke memorije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. spavanju. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Završni ispit 50 poena. Propozicije i šeme. Uticaj konteksta na donošenje odluka. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. II Kolokvijum.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Epizodička memorija. snu i integrativnim procesima. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. Teorije percepcije govora. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. Problemi kognicije u istoriji filozofije. Beograd. emocijama. Pažnja. 2005. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. pažnje i operativne memorije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. konsultacije. snu i integrativnim procesima. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. dr Vasilije Gvozdenović. spavanju. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. 9 . emocijama. vježbe. Građa govornih organa. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. Radna memorija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. Percepcija pojedinačnih fonema. Karakteristike operativne memorije. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. 180 ECTS kredita). Modeli obrade informacija i čulna memorija. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). spavanja i integrativnih procesa. Percepcija i razumevanje govora. emocija. Prepoznavanje složaja (oblika). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Neuralne osnove opažanja oblika. Predmet kognitivne psihologije. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. sna.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Klasična Šahterova teorija. Plučikova teorija emocija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Savremene teorije motivacije. Filozofski uvod. Kognitivističke teorije sna: Hal. 180 ECTS kredita). Etološke studije instinktivnog ponašanja. Homeostaza. Analize značenja sadržaja sna. doživljavanja i ekspresije emocija. Seksualni motiv i njega potomstva. Fenomenološki pristup emocijama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Klasični psihodinamski pristupi snu. Kavalero. Fiziološki motivi. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Teorije spavanja. Faze u razvoju emocionalnog života. Kognitivistički pristup emocijama. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Istorija problema. rade dva testa i seminarski rad. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Hemisferna lateralizacija i emocije. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. 10 . San: klasični pristupi. REM faza. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Psihološki motivi. upis. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Ekspresije emocija.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ontogeneza emocija. konsultacije. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. vježbe. Vrijednosti. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. dr Vasilije Gvozdenović. Završni ispit 50 poena. Klasične teorije motivacije. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Seminarski rad 10 poena. Instinkti. Montanžero.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. II Kolokvijum. Refleksi. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Hijerarhija motiva. Fiziološke osnove motivacije. Osnovni biološki motivi. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. Savremene studije i modeli. Fiziološke studije i teorije spavanja. Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Emotivni integratori: temperament. Emocije: pojmovi i klasične teorije.Teorije motivacije i teorije ličnosti.

Tenjović. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). korelacije. Medijan-test. nezavisni i zavisni. B. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. nezavisni i zavisni. Završni ispit sa 50 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Učenje za testove i završni ispit. Jastrebarsko: Naklada Slap. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. (2002). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Konsultacije. Odabrani neparametrijski testovi.veliki uzorci. Statistika u psihologiji – priručnik. Vilkoksonov test. Petz. Fridmanov test. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Kraskal-Volisov test. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Men-Vitnijev test. Testiranje razlike među procentima. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. Interval pouzdanosti aritmet. Test predznaka. tabele kontingencije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ponašanje i više psihičke procese. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. koeficijent kontingencije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). L. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. 180 ECTS kredita). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. mali uzorci. upis. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. Hi-kvadrat test. konsultacije.prof. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. sredine. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 .dr Panta Kovačević. nezavisni i zavisni uzorci. (2002). (2002): Statistika za psihologe.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . Č. Ime i prezime nastavnika: vanr. Pouzdanost koef. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Osnovne statističke metode za nematematičare. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. rade dva testa i 5 domaćih.

Apstinencijalni sindrom. Poremećaji inteligencije. Biologija alkoholizma. fiziologija i strukturne promjene.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. . Metode grupne psihoterapije.. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Normalna seksualnost. Tipovi zavisnosti.prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. Uvod u endokrinologiju. Emocije.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. Biološki supstrat učenja. Psihofiziološki poremećaji. Biološko uporište terapijskog pristupa. Paratireoidna žlijezde. upis. žedj). neurobiologija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. mišljenja. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. centar limbičkog sistema. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Biološki osnov i poremećaji emocija. Motorni nervni sistem. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. Narkomanija i tabletomanija. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Hipotalamus. Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. neurohemija. Inteligencija. . 2002. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Osnovi fiziologije čoveka. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. ovjera) 2 x (5 sati. Faze alkoholizma. Beograd. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Beograd. Biološki osnovi bolesti zavisnosti. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. Poremećaji seksualnosti. Biološki pristup u psihijatriji. pamćenja. Poremećaji učenja. medikamentoznog i psihološkog.biološki supstrat voljnih pokreta. regulacija homeostaze.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. 180 ECTS kredita). Kontrola emocionalnog ponašanja. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. poremećaji svijesti. Termoregulacija. Osnovi psihijatrije. Hormoni hipofize. pamćenja. odabrana poglavlja Marić J. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. Homeostaza. Medicinska psihologija i psihopatologija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. odabrana poglavlja Mitrović. dr Sonja Mijušković 12 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. nagona.. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Svijest. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Uticaj hormona na psihološke procese. Medicinska fiziologija. mišljenja. Bolesti zavisnosti. Biološki supstrat seksualnosti. Ime i prezime nastavnika: Doc. 2002. Psihoterapija-osnovni pojmovi. Fiziologija spavanja.

Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena.prof. Naučno saznanje. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). 180 ECTS kredita). nacija. Društvo – sociologija. kauzalno i teleološko. država. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. klasa. Svojina i vlasništvo. struktura društva. porodica. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. činiocima procesa učenja. religija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. primjenom principa učenja. Futurološka sociologija. Dejan Lalović. Sociologija roda. 13 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. mikro grupe. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. upis. Teorija istorije. Društvena moć. rade dva testa i esej. vježbe. tehnobirokratija. konsultacije. Učenje za testove i završni ispit. Društvene norme. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. racionalizam. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Odnos socilogije i psihologije. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vlast. društvo i društvena pojava. iracionalizam. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. klasifikacija nauka. Društvene grupe.

2004. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje".Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. Beograd. pravilnosti. II Kolokvijum. 2004. socijalizacije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Uloga organizovanja materijala prilikom učenja.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. kritičko čitanje 14 . Klasično uslovljavanje. rani razvoj. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). 180 ECTS kredita).Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. sazrijevanja. Beograd. osnovne krive učenja. antenatalni razvoj. upis. Klasifikacije oblika učenja. Senzitizacija. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. moralni razvoj. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Implicitno učenje. Učenje lavirinta. Završni ispit 50 poena. 1992. socio-afektivni razvoj. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Kratak pregled istorije psihologije učenja. Uslovljavanje emocija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Savez društava psihologa Srbije. Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. 1985.prof. Habituacija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Mjere učenja. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Savez društava psihologa Srbije. osnovni oblici Utiskivanje. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Činioci koji utiču na učenje. Beograd. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Principi i metodi bihejvioralne terapije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. učenje razlika. indikatori jačine naučenog.

Pijaže. vježbe. Karlovci. Ž. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti. Slobodna nedjelja. Savez društva psihologa Srbije. (1977): Mišljenje i govor. 180 ECTS kredita). Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. (1978): Intelektualni razvoj deteta. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije.. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Smiljanić. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. Ž. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. seminarski rad. razlikovanje podatka od interpretacije. Beograd. L. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. umijeće naučnog mišljenja. V. Završni ispit 50 poena. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. argument. pristup). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. (1990): Psihologija deteta. argumentisanja i obrazlaganja. Nolit. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. B.dr Aleksa Brković. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. upis. & Inhelder. teorija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Beograd Pijaže. B. rade dva testa i seminarski rad. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. Srem. poštovanje prema različitim shvatanjima. To će ih osposobiti za 15 . (1989): Razvojna psihologija. Kurs neće biti usmjeren na stare. & Inhelder. Beograd. postavka. "velike" teorije ličnosti. tzv.naučnih tekstova.S. Seminarski rad 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. konsultacije.

dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. and John. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.A.S. Perspectives on Personality. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Tipologija ličnosti.(1999). The Guilford Press. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. vježbe. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. Istorija savremene psihologije ličnosti. Handbook of Personality: Theory and Research. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.F. L. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Milorad Simunović. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). and Scheier. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja.P. upis. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.(2004). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. M. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. prikupe valjane i pouzdane informacije. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. Dinamika procesa u ličnosti. C. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. Ličnost i emocionalni procesi.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. 180 ECTS kredita). sažmu ih i interpretiraju. Nesvjesni procesi u ličnosti. J. Kultura i ličnost. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ličnost i zdravlje. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. Pearson Education. Ličnost i kognitivni procesi. Završni ispit 50 poena. Samoaktualizacija i samodeterminacija. konsultacije. Pervin.

dr Panta Kovačević. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. A.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Završni ispit 50 poena.slučaj više grupa) II Kolokvijum. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije. post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća.Osnove IRT . broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. Beograd Tenjović. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Centar za primenjenu psihologiju. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. L. da napravi naknadnu. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. tj. da iz datog skupa osoba. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. upis. (1982): Načela izrade psiholoških testova. 180 ECTS kredita). Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. vježbe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. Osnove psihometrijskog pristupa . 17 . Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ovjera) 2 x (5 sati. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. Primjena jedne baterije testova.

Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Struktura. Populaciona genetika.prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. i Matić. Beograd.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. N. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Slobodna nedelja. Završni ispit 50 poena. fenotip. Genetika i psihologija. G. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. genotip. Genetika i bazični psihički procesi. 180 ECTS kredita). Geni u ćeliji. konsultacije. Genetika i psihički razvoj. Geni u populaciji. Geni u akciji. (2002) O genima i ljudima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 18 . Centar za primenjenu psihologiju.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. vježbe. II Kolokvijum. Evolutivna perspektiva. Dejan Lalović. Genetika i psihopatologija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Geni u porodici. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Nasleđivanje. Osnovni pojmovi humane genetike.

Cambridge University Press. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. Dejvid Hembrik. 2005. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. moralni razvoj. Harcourt Brace Jovanovich. Cambridge University Press. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. socijalizacije. rani razvoj. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. No. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 8. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 1998. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Deduktivno rezonovanje. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. American Psychological Association Press. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Prec: „Kognicija i inteligencija“. saradnik mr Julijana Cicović 19 . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. u R. 1992. 180 ECTS kredita). Njujork. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. Beograd. 2004. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Slobodna nedjelja. emocije i kognicija. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. sazrijevanja. II Kolokvijum. Induktivno zaključivanje. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Pamćenje. u A. antenatalni razvoj. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje".Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). 1988.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. socio-afektivni razvoj. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. Završni ispit 50 poena. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Sternberg i DŽ. 2005. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. Smit: „Psihologija ljudske misli“. Metode za ispitivanje mišljenja.dr Aleksa Brković. Teksas. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. u Clinical Psychology Review. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. Rješavanje problema. Beograd (planirano za štampu u 2007. Proces i činioci zaboravljanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. Sternberg i E. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije.

vježbe. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj.I. A. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. J. definicije. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . konsultacije. Seminarski rad 10 poena.nasleđe i sredina. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. I. upis. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Beograd Mirić. (Urd.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Ivić. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. (1987).Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). Etološki pristup.Razumijevanje formalne. Beograd Ivić. Kognitivno-informacioni pristup.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. I. str: 85-92. Socijalizacija: osnovni pojmovi. Savez društva psihologa Srbije.nasleđe i sredina. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Završni ispit 50 poena. Izdavačko preduzeće Rad. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Ivić. Nolit. 218-231. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . Beograd. i Havelka. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja .) Proces socijalizacije kod dece.N. Afektivna vezanost. J. (1977): Dečije mišljenje. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. 180 ECTS kredita). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. 279-310. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. obrada i tumačenje rezultata. Slobodna nedjelja. Čovek kao animal symbolicum. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. rade dva testa i seminarski rad. Ekološki pristup. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini). Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. Institut za psihologiju. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Sticanje osnovnih 20 . priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 150-250. seminarski rad.

Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. sa pravilima za zadavanje testova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. nagoni. genetika ponašanja i sl. stavovi Inteligencija. prof.kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. rade dva testa. interesovanja. Teorije ličnosti. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. vježbe.dr Milorad Simunović. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Praktična izrada jednog psihološkog testa. Poglavlja: Frojd (55-85). Dejan Lalović. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. Po završenom kursu. Beograd: Filozofski fakultet.dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. Olport (411-439). Adler (162-172). Uvod u psihologiju individualnih razlika. upis. saradnik Bojana Miletić 21 . Skiner (598-628). 180 ECTS kredita). Maslov (259-267). & Lindzi. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. G. Katel (489-517).(1978). naročito. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević. (2005). Motivi. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija. potrebe. Beograd. Skripta (1-120) Hol. od prve ideje do pravljenja elaborata o testu. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. multivarijacione statističke metode. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. G.). K. Nolit. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit 50 poena. konsultacije.

Kognitivni testovi .dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. psihaonaliza. Seminarski rad 10 poena. 22 . priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. vježbe.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam. ovjera) 2 x (5 sati. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. A. konsultacije. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). (1982): Načela izrade psiholoških testova. Završni ispit 50 poena. upis. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. funkcionalizam. bihejviorizam. seminarski rad.prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima. upis. 23 . neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija.. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.: Teorije ličnosti Pečjak V. U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom..dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua. Lindzi G. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kao i za analizu sadržaja.

ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 24 . upis. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Nakladni slap 1999. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G. Davison i J. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.C. 2000. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ZUNS Beograd. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. Završni ispit 50 poena. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.dr Jelena Vlajković. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. J. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.M. vježbe. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Jastrebarsko. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. 180 ECTS kredita). konsultacije. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja. vježbe. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.dr Jelena Vlajković. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Popović (2000. Stres. (1998): Nasilje nad decom. Srna. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kondić & M. Završni ispit 50 poena. J. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).prevazilaženje i prevencija. Mehanizmi prevladavanja. Beograd: Fakultet političkih nauka. J. M. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum. brak. saradnik Jelena Mašnić 25 . (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. 1146. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. K. Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera.. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). str. 180 ECTS kredita). Milosavljević. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. IP «Žarko Albulj». Beograd.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (2005): Životne krize .dr Vasilije Gvozdenović. Vlajković J. Beograd: IP «Žarko Albulj». upis. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Ekonomski fakultet. Tenjović. kao npr. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita).dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. konsultacije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. pedagoške psihologije. psihologije međuljudskih odnosa. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. vježbe. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Univerzitet u Beogradu. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. L. upis.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. (1994): Multivarijaciona analiza. (2002). rade dva testa. Statistika u psihologiji – priručnik. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Završni ispit 50 poena. 26 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Beograd.

Opažanje grupa i grupne pripadnosti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. takmičenje i konflikti. Socijalizacija: uvod. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Socijalno učenje. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Determinante vođstva. Završni ispit 50 poena. tipovi merenja. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. 180 ECTS kredita). Kuzmanović i D.: Znakovi i značenja.. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. konsultacije.: Socijalna percepcija. Strukturisane grupe. B. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. N. Rot. N. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Razvoj grupe. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Teorije atribucije. Havelka. Vrste grupa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. N. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. II Kolokvijum. Komunikaciona struktura. 27 . Komunikacija: pojam i vrste. Saradnja. Socijalna interakcija. Učenje po modelu. Grupna struktura. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. vježbe. dr Saša Milić. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. itd. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije. Internalizacija. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Organizacija. Nestrukturisane grupe. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. upis. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Pojam izvora i agenasa socijalizacije.psihologije političkog ponašanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. efekti potkrepljivanja.: Psihologija grupa. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Učenje uviđanjem. Merenje. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Rot.dr Ratko Dunđerović. Slobodna nedjelja. Havelka. N. Razvoj svijesti o sebi. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Konformiranje. psihologije u marketingu. Opažanje osoba.

Fraser. Step by Step/.: Montessori ili Waldorf . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. J. sredstva.Podgorica: PCCG. 1972.. Kreativni kurikulum/. upis. učestvuju u debatama i rade dva testa.. Zlebnik. 1992.: Esej sa 10 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Ruso. procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 .: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . Bazični principi učenja kroz igru. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Teorija igre i klasifikacija igara. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. (ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . do savremenog doba/.Beograd: Naučna knjiga. Lok. Milić.Albany: Delmar..: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.Osnovni pogledi pedag. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Završni ispit sa 50 poena. Pestaloci.2002. Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. K. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. 2001. U. . N. Učestvovanje u planiranju. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja. E. 1997.Beograd: Naučna knjiga. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Beograd: Zavod za udžbenike i nast. & Hallwachs. Konsultacije. 2002. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević. Hansen. i Trnavac. S.. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. 180 ECTS kredita). at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. Waldorf. C. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori. S. klasika /Komenski. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi. dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. L. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta. Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia. ovjera) 2 x (5 sati. High Scope.Podgorica: PCCG..: Pedagogija . M. Smisleno istraživanje problema školstva.Zagreb: Educa.. Učenje za testove i završni ispit.: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa . Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema. Kamenov. Herbart. Seitz. & Gestwicki. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. . Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke.. 1992.

Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vježbe. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija.. Allyn and Bacon. metakognicija. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. Rijavec M. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. (2003): Psihologija obrazovanja. Jastrebarsko. socijalna zaštita.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika. Naklada Slap. obrazovanje i sudstvo). rade dva testa i seminarski rad. upis. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Vojko Radomirović. IEP. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Zagreb Woolfolk A. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima). saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. gotovost za učenje. transfer učenja. (2005): Educational psychology. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. razvijanje kritičkog 29 . odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. aktivno. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum. Završni ispit 50 poena. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Vlahović-Štetić V.. interaktivno. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. i Miljković D. Seminarski rad 10 poena. seminarski rad. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. Boston. podsticaji za učenje. Grgin T. 180 ECTS kredita). (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. konsultacije.

Beograd Biro M. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.dr Jelena Vlajković. vježbe. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa... Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. Naučna knjiga. teorije i metode i tehnike psihologije rada. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. istraživačkom i praktičnom nivou). konsultacije. Buttolo (2003): Klinička psihologija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. Hrnjica S. upis. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. Završni ispit 50 poena. Biro M. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada.pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. (1990): Klinička psihologija. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 30 . 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada.. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.

dr Ratko Dunđerović. Beograd. P. 80-91. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Vojna akademija. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. XLVIII. novembar-decembar. 1993. 178-185. XLVIII. Zagreb. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). P. novembar-decembar. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. vježbe. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. strane 11-25. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. CVVŠ. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Kovačević. psihologije u marketingu. Petrović. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. 265-277. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. saradnik Jelena Mašnić 31 . Naučna knjiga. 2001. 1980. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. itd. 1987. 278-285. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. 250-263 Desimir Pajević. kao npr. konsultacije. pedagoške psihologije.dr Ratko Dunđerović. Boris Petz: Psihologija rada. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Beograd. Kovačević. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Petrović. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Beograd. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. Laktaši. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. (2000) Analiza posla. 2003. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Školska knjiga. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 37-39. upis. I. psihologije međuljudskih odnosa. I.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. strane 17-27. Grafomark. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. Ekonomika preduzeća. Ekonomika preduzeća. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. psihologije političkog ponašanja.

konsultacije. 32 . vježbe. Kultura i socijalizacija. Kuzmanović i D. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 180 ECTS kredita). propaganda. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. Rot. upis. Društvena struktura i socijalizacija. Ličnost i antidemokratska orijentacija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. u grupi i s publikom. N. Stavovi i vrijednosti. Završni ispit 50 poena. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. Socijalni faktori i inteligencija. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Formiranje i mijenjanje stavova. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.: Psihologija grupa. Nacionalne karakteristike.. Afilijativni motiv Agresivnost. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N.: Socijalna percepcija. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju. Slobodna nedjelja. konsultacije. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Havelka.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Poslušnost i pokoravanje. Havelka. Predrasude i etnički stavovi. I Kolokvijum Motiv za postignućem. N.: Znakovi i značenja. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. II Kolokvijum. ovjera) 2 x (6 sati. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Socijalizacija i motivacija. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Rot. Altruističko ponašanje. N. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. B. N. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. upis. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. metodologija rada. vođenje projekata. T. Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. Miskomunikacija. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. ovjera) 2 x (5 sati. korišćenje rezultata 33 . profesionalni standardi u radu. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. 185-203). planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. 115-126. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. Beograd: CLIO (131 strana). Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. 143-160. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita).dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. 2. 1979. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Nolit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit 50 poena. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R.istraživanja. Beograd. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. 1966. DEPH. 1980. 1995. 5. 1. Beograd. evaluacija projekata. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 3. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 6. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. odabrani članci. upis. Zagreb. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada.b. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. planiranje strategije komunikacije. ovjera) 2 x (5 sati. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 1988. 4. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Hanry Harry: Šta potrošač želi. vođenje kreativnog rada. Zagreb. Privredni pregled. Informator. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. predm. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). 7. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Tak Meri: Kako biramo. Beograd: Čigoja štampa. prezentovanje projekata.

4.vanr. 6. 5.saradnik mr Julijana Cicović 35 .Osnovi pedagoške psih. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom. Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije. Psihologija ličnosti. vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba.Socijalna psihologija. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti.2. 60 ECTS kredita). Ivona Milačić. Ime i prezime nastavnika:prof.prof. 3.dr Panta Kovačević. 7. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija.

vježbe. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. sa braćom i sestrama. I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost.prof. ovjera) 2 x (5 sati. Psihologija ometenih u razvoju. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.Beograd 2004 Maksić. Specifični problem u školovanju darovitih.p.: Osnovi defektologije. saradnik mr Zorana Jolić 36 . 1979 Hrnjica S. konsultacije. Sternberg. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . 1987. Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu. B. Institut za psihologiju.) (2004). 60 ECTS kredita). Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:.p. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).p. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. J. Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). Definitions and conceptions of giftedness.Specifičnosti porodice sa p. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit sa 50 poena. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece. međunarodna perspektiva. R. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R. i rade 2 testa .Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece. kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p. (ur. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti.p. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama .koncepcijski pristupi i modeli. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti. Beograd. dr Danijela Petrović. učestvuju u debatama. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole. S. upis.Identifikacija darovitosti. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa.p I darovitim djetetom. 1997 Rajović V. Thousand Oaks. Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija. emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi. Nolit.Beograd. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih. Učiteljski fakultet. (1998). Beograd. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa. Razvoj djece sa posebnim potrebama .vršnjacima i učiteljem.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. Ime i prezime nastavnika: prof.Individualni obrazovni plan za dijete sa p.Rad sa porodicom djeteta sa p.p.

Đ. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim. 60 ECTS kredita). Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. Contemporary Intellectual Assessment (str. Psihologija u svetu.zadavanje i ocjenjivanje testa.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. 191-206.).L. • Ivić i saradnici (1976). metrijske karakteristike i primjena instrumenta. i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. 4.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge. & Gardner. Č. Psihologija u svetu 5(1). vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta. Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976). 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. L. vježbe. & Prat. Razvoj i merenje inteligencije. str. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Harrison (ur. Završni ispit sa 50 poena. J. H. Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Razvoj i merenje inteligencije. V. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. tom II. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.33-46. • Priručnik za REVISK Čen.zadavanje i ocjenjivanje testa. konsultacije.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. tom I. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). REVISK: Vježbanje primjene instrumenta .D. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. metrijske karakteristike i zadavanje testa. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata. učestvuju u debatama. 32-47). (1998). upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. str. ovjera) 2 x (6 sati.Rano kognitivno procjenjivanje. Pored toga. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti.interpretacija i upotreba rezultata.. J. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. Flanagan.Kulturalna ekvivalentnost testova. New York: The Guilford Press. (2000). S. Genshaft & P. izrada izvještaja sa testiranja. pisanje izvještaja sa testiranja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. vježbanje primjene instrumenta.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje. Alfonso. ocjenjivanje i interpretacija rezultata.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. 37 .

Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. razvoja i rada. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. Seminarski rad 10 poena. V. Miljković. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Zagreb. grupne. ovjera) 2 x (6 sati. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. M. Proučavanje odraslih. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. R. Vlahović-Štetić. učestvuju u debatama. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. V.. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja.I.. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. Završni ispit sa 50 poena. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne. Arends.Learning to teach. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. razvoju.. Ana Pešikan. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Psihometrija. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. McGrow Hill. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. vježbe. planiranje i priprema nastave. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Praćenje napretka učenika. zadacima. Educa. C. 60 ECTS kredita). nedostacima i 38 . 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije. ali i preispitivanje postojanja takve međe. prof.. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti.Ime i prezime nastavnika: vanr. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Zagreb. New York. određivanje identiteta kliničara. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. (2003) Psihologija obrazovanja. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Rijavec. D. izazovima. razvojne i kulturne razlike Motivacija. ciljevima kliničke procjene. Upoznavanje sa dometima.Evaluacija nastave i nastavnika. ( 1991) . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. upis. prof.

I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. Slap. ovjera) 2 x (6 sati. John Wiley & Sons.ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. vježbe. Naučna knjiga. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. organizacije i sl. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. grupe i zajednice. zdravstvene. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. (1997) Handbook of Clinical Assessment. M. J. (odabrana poglavlja) Nietzel. i saradnici (1990) Klinička psihologija. Prikupljanje i interpretacija podataka. Završni ispit sa 50 poena. Nolit. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 . Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. kao i o rezultatima istraživanja. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. New York.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. obrazovne.) Ime i prezime nastavnika: doc. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . Beograd Groth-Marnat. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. Zagreb. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene.dr Jasna Veljković. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene.T. upis. Opšta psihopatologija. (1979) Psihodijagnostika. bolesti. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. 60 ECTS kredita).procjenjivača i procjena kliničara. Beograd. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. porodice. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. Istorijat i budućnost kliničke procjene. Paradigme u kliničkoj procjeni. J. Oblici procjene. (odabrana poglavlja Berger. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. Uloga kliničara. učestvuju u debatama. G.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. povreda i trauma. vaspitne ustanove. i rade dva testa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Određivanje karaktera psiholoških podataka. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja.

Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema.L (1991) Coping with Life Challenges. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata. Assessment. Srna).Srna.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod.Second edition. konsultacije.Chichester.Ime i prezime nastavnika: prof. K.dr Ratko Dundjerović. Završni ispit sa 50 poena.Hawton K. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. A. vježbe. 60 ECTS kredita). Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . Zagreb.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 1-2. i rade dva testa. J. Unicef. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Društvo za psihološku pomoć Asen . Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa. upis. metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . Vol 3. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva.E i Tomson. J. kod pojedinca ( Roberts). Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena.dr Jelena Vlajković. IP Žarko Albulj Srna. Pacific Grove . Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. John Wiley and Sons.Vlajković. učestvuju u debatama. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. Beograd . 208-219. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama. 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. (2000) Crisis Intervention Handbook. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.R Roberts Ed. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C. Kondić i M. Časopis za KPISP. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Oxford University Press Kleinke C. J. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati. Beograd . saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. saradnik Jelena Mašnić 40 . Treatment and Research . ovjera) 2 x (6 sati. Ime i prezime nastavnika: prof. K. Brooks/ Cole.

( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa.dr Jasna Veljković. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva.životnim ciklusom porodice.. Beograd. Motivacija za rad . ed. Prentice Hall. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu. Petrović I. konceptima normalnih procesa u porodici. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. Bahtijerević-Šiber F.. Silvester J.) Ime i prezime nastavnika: doc. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. konsultacije. Patterson F. učestvuju u debatama. Beograd Čizmić. Teorije zadovoljstva. Motivacija u procesu rada. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. ovjera) 2 x (5 sati. (2003): Svet rada u tranziciji. Naučna knjiga. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. S. Golden marketing. seminarski rad. Filozofski fakultet. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene. Robertson I... Cooper C. upis.pristupi u proučavanju motivacije. (2005): Work psychology. klasične teorije motivacije. Plato. vježbe.Beograd. Bolčić S. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. Seminarski rad 10 poena. Završni ispit sa 50 poena. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. ( 1995) Psihologija i menadžment. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. izbjeglištvo. London. hranjeništvo. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Posvećenost radnoj organizaciji. 60 ECTS kredita).. Zagreb Bojanović R..dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Burnes B. usvajanje. Institut za psihologiju.. saradnik Helena Rosandić 41 .

povezanost sa okolinom.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.dr Jasna Veljković. 151-156. Porodica i stres. Beograd. M. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. Mitovi o idealnom djetetu. Životne krize i njihovo prevazilaženje. roditeljstvo. 60 ECTS kredita). Psihologija izbeglištva. Suštinske odrednice porodice: struktura . N. Willey and Sons. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. različiti vaspitni stilovi. odnosi među braćom i sestrama. J.Istraživanja porodice. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kapor-Stanulović.seminarske diskusije. upis. Određenja subjekta procjene. Orford. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata.. Odnosi u porodici: bračni. i rade dva testa . Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Albulj» (odabrana poglavlja). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). njihovo poređenje. vježbe. Psihologija roditeljstva. Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. (1992). Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske. porodice sa usvojenim djetetom. saradnik Helena Rosandić 42 . Beograd. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. (2007). Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka. Chichester. Beograd. Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". Mitić. izbjeglištvo. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. Beograd.interaktivna nastava. Vlajković. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. (1992). Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena .( 1985 ). J. Nolit. Motivacija za roditeljstvo. New York. Struktura i subsistemi porodice. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. V. U Primenjena psihologija. ( 1997 ). Nolit (odabrana poglavlja). ovjera) 2 x (5 sati. Vlajković. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. konsultacije. Filozofski fakultet. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju.. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. preispitivanje i kritička procjene. (1997). razvoj. učestvuju u debatama. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. hraniteljske porodice i sl. koroditeljski odnosi. Završni ispit sa 50 poena.između poraza i nade. «Ž. Psihometrija. J. transgeneracijski prenos. Community Psychology Theory and Practice. Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. Niš. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.

Nolit. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Test tematske apercepcije ( TAT ). 60 ECTS kredita).Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Berger J. Psihologija ličnosti. Beograd. Teorije projektivne psihologije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Bihejvioralna procjena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . J. konsultacije. vježbe. Biološka psihologija. Intervjuisanje. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.dr Veronika Išpanović. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. Fiziologija nervnog sistema. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Berger J. Završni ispit sa 50 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Društvo psihologa Srbije.Razvojna psihologija. vježbe. Biro M. 43 . dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). ovjera) 2 x (6 sati. Ime i prezime nastavnika: prof. i rade dva testa. Studenti će se upoznati sa procjenom. test nedovršenih rečenica ( TNR ). Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. (1979) Psihodijagnostika. Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). II kolokvijum Projektivni crteži. Beograd. učestvuju u debatama. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. ( 2004 )Psihodijagnostika. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201.

20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. ovjera) 2 x (5 sati. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. upis. spavanje i poremećaji spavanja. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. Završni ispit sa 50 poena. Klinička slika. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. Klinička slika.dr Ratko Dunđerović. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. 44 . saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Razlika između pojmova nagon i instinkt. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Poremećaji agresivnosti Neuroze. Ime i prezime nastavnika: prof. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. značaj igre. Razlika između pojmova strepnje i straha. granična organizacija ličnosti Psihoze. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. Prisustvo nastavi 10 poena. Narcistički poremećaji. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja. Karakteristike i stadujumi. A. konsultacije. defekacija i poremećaji defekacije. C. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Jstrebarsko Car. i rade dva testa. izrada seminarskog rada. Psihodinamika. pojam fantazma. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naklada Slap. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. osnovne teme. učestvuju u debatama. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. 60 ECTS kredita). Psihodinamika. Pojam strepnje. mokrenje i poremećaji mokrenja. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. Routledge.

identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. f. ( 1995) Psihologija i menadžment. d. Faktori profesionalnog opredjeljenja. E. Koter. Psihologije učenja. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. L. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. Menadžment organizacija. b. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . 60 ECTS kredita). usmjeravanje. c. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju. Beograd Vujić. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. selekcija. Nacrt istraživačkog projekta. ovjera) 2 x (5 sati . Kognitivne psihologije. obučavanje i obrazovanje. S. učestvuju u debatama. Planiranje. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. Cramer.. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. New York.. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija... Menadžerske funkcije i uloge. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Wren i Woich (1994) Menadžment. preraspodela odgovornosti. ed. Menadžment i menadžeri. Osnovi psihoterapije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Centar za primenjenu psihologiju. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Psihologija ličnosti. Vođenje promena. edukacija. Završni ispit sa 50 poena. Prezentacija. Nacrt istraživačkog projekta.ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama. Institut za psihologiju Beograd. Želnid. Seminarski rad 10 poena . D. Činioci i tokovi karijere. Realizacija istraživanja. Psihologije individualnih razlika. Beograd. regrutovanje. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. e. 2003. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. S. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Beograd. Prepreke u ljudima.H. Privredni pregled. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. promjene u komunikacijama. Karakteristike i osobine menadžera. 1989. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Osnova kliničke psihologije. Herr. Izbor problema u dogovoru sa mentorom.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. HarperColling. upis. Dž. Organizacijske prepreke promjenama. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa.

i. samostalnog rada. John Wiley&Sons.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . T. postavljanje pitanja. c.dr Jelena Vlajković. ohrabrivanje. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. sumiranje. g. učestvuju u debatama. Domaći rad 20 poena. Jung. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a. b. 391-408. str. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. uspostavljanje kontakta. c. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. Određenje pojma empatije. S. b. j.Kognitivna terapija.Sistemski pristupi psihoterapiji. h. J.. Bihejvior terapija. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema.Psihoanalitička terapija. izrada domaćeg rada. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. S. vježbe. AdlerPsihoanalitička terapija. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad. Brooks/Cole Publishing Company Bedell.. 3-4. Vukosavljević-Gvozden. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min. Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. E.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. parafraziranje. (2001). konsultacije. (1997). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. Ime i prezime nastavnika: prof. Bazične vještine a.Humanističko – egzistencijalistički pristupi. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. B. definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. Završni ispit sa 50 poena. ovjera) 2 x (5 sati. uspostavljanje saveza. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Intentional Interviewing and Counseling. b. M. R. upis. Lennox. Klijentom usmjeravana terapija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). sakupljanje informacija i definisanje problema. Ivey. Nastava i vaspitanje. A. (1999).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful