Psihologija

STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

Bivarijantna korelacija i regresija. Primjer pismenog izvještaja. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Direktnost izvora informacija. Obrada korelacionih nacrta. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.Obrada korelacionih nacrta. Korelacioni nacrti. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Varijable. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Kontrola istraživanja. Tema istraživanja. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. Izvještaj o istraživanju. II Kolokvijum. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Mjerenje.Osnovni činioci istraživanja. Varijansni nacrti.pismeni ispit. Osnovni pojmovi. Spoljne varijable. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Vrste izvještaja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. 180 ECTS kredita). Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. faze istraživanja. Priprema istraživanja. Multipla korelacija i regresija. Obrada podataka. Vrste istraživanja. urade seminarski rad i dva testa. Seminarski rad 15 poena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi.. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. Obrada frekvencijskih nacrta..dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). 5 . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Obrada varijansnih nacrta. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Podaci. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Frekvencijski nacrti. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. Objekti istraživanja. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. Informacije o istraživanjima. Filozofski fakultet. Vrste izvora informacija.

kvartilna devijacija. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. Vrste varijabli. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa. Koef. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. nivoi mjerenja. procenti i proporcije. Č. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. Osnovni statistički pojmovi.prof. Podjela statistike. Populacija i uzorak. (2002). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata.korelacije: Pirsonov. B. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Odstupanja od normalne raspodjele. upis. mod. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Multipla i parcijalna korelacija. Milica Martinović 6 . Mjerenje. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Površine pod normalnom krivom. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada.Konsultacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. L. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. varijansa. Tenjović. standardna devijacija. grupisanje. Osnovne statističke metode za nematematičare. Statistika u psihologiji – priručnik. Mjere centralne tendencije. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Ime i prezime nastavnika: vanr. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. raspon. Jastrebarsko: Naklada Slap. (2002): Statistika za psihologe. Učenje za testove i završni ispit. II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. Sređivanje podataka. Normalna distribucija i njene karakteristike. 180 ECTS kredita). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. distribucije frekvencija. Korelacija i regresija. vrste uzoraka. Tabelarno prikazivanje podataka. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. medijana. Mjere varijabilnosti. (2002). aritmetička sredina. Petz. mjere odstupanja. Spirmanov. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. Percentili i percentilni rangovi.

Pregled gradje nervnog sistema. mehanizmi djelovanja. Funkcionalna anatomija CNS. Funkcija mozga u ponašanju. Membranski potencijal živca u mirovanju. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. konsultacije. Medicinska fiziologija. budnost. Hemijske i električne sinapse. seminarski rad. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. Fiziologija čovjeka. kolokvijumi. Akcioni potencijal. obrada informacija. Gradja moždane kore. Sinaptička transmisija. Spavanje. 180 ECTS kredita). Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. Spinalni refleksi. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika: Doc. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. konsultacije. Opšti plan NS: senzorni dio. 7 . Neurotransmiteri. kritičke i argumentovane procedure. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Aktivacija mozga. dodira. Fiziologija vida. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. pažnja.odabrana poglavlja Gayton. upis. Autonomni nervni sistem. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. slojevi i njihova funkcija. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Retikularni sistem. Senzibilitet bola. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma.nastanak i propagacija. Tipovi ćelija u NS. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. motorni dio. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Fiziološka osnova pamćenja. test. prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. kolokvijum i završni ispit. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. Somatosenzorna kora.

Uvod u logiku i naučni metod (30-51). Nikšić. referencija. karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja.. metod sumnje i fenomenoloski metod. razum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V. egzistencijalizam. itd. seminarski rad i učešće u razgovorima .. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.10 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 2000. moć i vlast. Filozofija prava i politike: individuum. Teorija saznanja (78-108). strukturalizam. Prisustvo. Beograd. Priprema i upis semestra Upoznavanje. Oksfordski riječnik filozofije. kriterijumska. značenje. Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. Filozofija duha/psihologije. Osvrt na teorije D. Filozofija i moral: osnovni pojmovi. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. Prosveta.. objašnjenje i razumijevanje. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Beograd 1965. sudovi i teorije estetike. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Kolokvijum . Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. Erl. 1992. Svetovi. gnoseologija i epistemologija. Fodora. Novi Sad. Negel. istinitost i objektivnost. 8 .. pravo i pravednost. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa. običajnost. vrijednosti. pitanje bivstvovanja. Metode filozofije: pojmovna. iskustvo. um. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije.. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). začuđenost. politika i filozofija kao javna upotreba uma. izvori filozofskog mišljenja. kognitivna i naivna psiholog. Koen i E. Uvod u filozofiju (9-52). Filozofija u odnosu prema nauci. Dereta. filozofska pitanja i discipline.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. normativna etika i meta-etika. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. legitimnost i legalnost. Dj. T... Davidsona i J. znanje i vjerovanje.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). test. Zaječaranović. seminarski rad. učestvuju u debatama. tradicionalna metafizika i njena kritika. ontologija i metafizika: učenje o načelima. 180 ECTS kredita). umjetnosti i religiji. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test .50 poena. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. odnos sa relevantnim naukama. 2001. predstavljanje programa i literature. i propozicija rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. sloboda i jednakost. Jasen. sudovi i teorije etike. teorije istine.. 2006. Pojam filozofije. Po završenom kursu. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi. upis. logički principi. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. D. smisao. Niš.25 poena..(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. Hemlin. društvo i politička zajednica. svjesna i nesvjesna stanja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Završni ispit . G.

II Kolokvijum. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. emocijama. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. spavanja i integrativnih procesa. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. konsultacije. Radna memorija. emocija. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. snu i integrativnim procesima. Teorije percepcije govora. Pažnja. Beograd. 180 ECTS kredita). Karakteristike operativne memorije. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Prepoznavanje složaja (oblika). Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Modeli obrade informacija i čulna memorija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović. Percepcija pojedinačnih fonema. Neuralne osnove opažanja oblika. spavanju. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. snu i integrativnim procesima. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. Problemi kognicije u istoriji filozofije. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Status epizodičke memorije. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Epizodička memorija. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. 2005.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Percepcija i razumevanje govora. pažnje i operativne memorije. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. spavanju. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. upis. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. Građa govornih organa. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. 9 . Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. Predmet kognitivne psihologije. Propozicije i šeme. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. vježbe. emocijama. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. Uticaj konteksta na donošenje odluka. sna. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Završni ispit 50 poena. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija.

Ekspresije emocija. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. rade dva testa i seminarski rad. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. Osnovni biološki motivi.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Ontogeneza emocija. 180 ECTS kredita). San: klasični pristupi. Fiziološke osnove motivacije. II Kolokvijum. dr Vasilije Gvozdenović. Teorije spavanja. vježbe. Kavalero. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Fiziološke studije i teorije spavanja. Klasične teorije motivacije. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Plučikova teorija emocija. Fiziološki motivi.Teorije motivacije i teorije ličnosti. Instinkti. Psihološki motivi. 10 . ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Etološke studije instinktivnog ponašanja. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Homeostaza. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Klasični psihodinamski pristupi snu. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. Istorija problema. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Emotivni integratori: temperament. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Kognitivističke teorije sna: Hal. Kognitivistički pristup emocijama. Faze u razvoju emocionalnog života. Klasična Šahterova teorija. Refleksi. Vrijednosti. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. konsultacije. doživljavanja i ekspresije emocija. upis.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. Montanžero. Analize značenja sadržaja sna. Hijerarhija motiva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Savremene studije i modeli. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Savremene teorije motivacije. Filozofski uvod. REM faza. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. Seksualni motiv i njega potomstva. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Završni ispit 50 poena. Hemisferna lateralizacija i emocije. Seminarski rad 10 poena. Fenomenološki pristup emocijama. Emocije: pojmovi i klasične teorije. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.

korelacije. sredine. mali uzorci. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Men-Vitnijev test. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. (2002): Statistika za psihologe. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. tabele kontingencije.dr Panta Kovačević. Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Medijan-test. Fridmanov test. Ime i prezime nastavnika: vanr. Test predznaka. Osnovne statističke metode za nematematičare. Č.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Konsultacije. koeficijent kontingencije. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. nezavisni i zavisni. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama.prof. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Hi-kvadrat test. Vilkoksonov test. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Kraskal-Volisov test. Jastrebarsko: Naklada Slap. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. (2002). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Tenjović. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. upis. Učenje za testove i završni ispit. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. Testiranje razlike među procentima. Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. Završni ispit sa 50 poena. ponašanje i više psihičke procese. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . nezavisni i zavisni uzorci. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. rade dva testa i 5 domaćih. B.veliki uzorci. L. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Statistika u psihologiji – priručnik. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Interval pouzdanosti aritmet. konsultacije. Petz. Odabrani neparametrijski testovi. (2002). Pouzdanost koef. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. nezavisni i zavisni.

odabrana poglavlja Mitrović. mišljenja. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Kontrola emocionalnog ponašanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. upis. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. . Osnovi fiziologije čoveka. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. odabrana poglavlja Marić J. Svijest.prof. Termoregulacija. medikamentoznog i psihološkog. Beograd. poremećaji svijesti. Fiziologija spavanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uticaj hormona na psihološke procese. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Poremećaji inteligencije.biološki supstrat voljnih pokreta. nagona. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. Psihofiziološki poremećaji. dr Sonja Mijušković 12 . Uvod u endokrinologiju. Homeostaza. fiziologija i strukturne promjene. Osnovi psihijatrije. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. Biološki osnovi bolesti zavisnosti. pamćenja. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. Motorni nervni sistem. pamćenja.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. Hipotalamus. Poremećaji učenja. Ime i prezime nastavnika: Doc. Biologija alkoholizma. Poremećaji seksualnosti. . Medicinska psihologija i psihopatologija. neurobiologija. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. Biološki pristup u psihijatriji. Apstinencijalni sindrom. Psihoterapija-osnovni pojmovi. centar limbičkog sistema.. neurohemija.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. Tipovi zavisnosti. Faze alkoholizma. Medicinska fiziologija. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Bolesti zavisnosti. Biološki supstrat seksualnosti. Metode grupne psihoterapije.. Biološki osnov i poremećaji emocija. Normalna seksualnost. regulacija homeostaze. Beograd.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. mišljenja. 2002. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ovjera) 2 x (5 sati. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. Biološko uporište terapijskog pristupa. 2002. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Emocije. Narkomanija i tabletomanija. Paratireoidna žlijezde. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. žedj). Inteligencija. Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. 180 ECTS kredita). Biološki supstrat učenja. Hormoni hipofize.

uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. klasa. mikro grupe. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. porodica. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. rade dva testa i esej. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. konsultacije. tehnobirokratija. Naučno saznanje. kauzalno i teleološko. vježbe. iracionalizam. struktura društva. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. država. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). nacija. upis. Futurološka sociologija. racionalizam. Društvene norme. Teorija istorije. u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. religija. Sociologija roda. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. Društvene grupe. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vlast. Učenje za testove i završni ispit. klasifikacija nauka. 13 . Odnos socilogije i psihologije. društvo i društvena pojava. Svojina i vlasništvo. Društvena moć.prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. primjenom principa učenja. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. činiocima procesa učenja. Dejan Lalović. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. 180 ECTS kredita). Društvo – sociologija.

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. socijalizacije. Završni ispit 50 poena. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Senzitizacija. antenatalni razvoj. Uslovljavanje emocija. socio-afektivni razvoj. Savez društava psihologa Srbije. indikatori jačine naučenog. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. Kratak pregled istorije psihologije učenja. Savez društava psihologa Srbije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. 2004. pravilnosti. 1985. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). Principi i metodi bihejvioralne terapije. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. Klasično uslovljavanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. kritičko čitanje 14 . Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Činioci koji utiču na učenje. rani razvoj. Implicitno učenje. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". sazrijevanja. 180 ECTS kredita). Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. 1992. Klasifikacije oblika učenja.prof. Beograd. osnovne krive učenja.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. Učenje lavirinta. Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. učenje razlika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. Habituacija. moralni razvoj. II Kolokvijum. upis. 2004. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. osnovni oblici Utiskivanje.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. Beograd. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Mjere učenja. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. Beograd.

L. Smiljanić. Kurs neće biti usmjeren na stare. teorija. rade dva testa i seminarski rad. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. "velike" teorije ličnosti. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. Pijaže.S. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. argumentisanja i obrazlaganja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. Karlovci. Beograd Pijaže. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića.. (1990): Psihologija deteta. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. (1977): Mišljenje i govor. konsultacije. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Beograd. Seminarski rad 10 poena. tzv. umijeće naučnog mišljenja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit 50 poena. Srem.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Ž. 180 ECTS kredita). (1989): Razvojna psihologija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Savez društva psihologa Srbije. postavka. vježbe.naučnih tekstova. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. Nolit. pristup). interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. razlikovanje podatka od interpretacije. Beograd. B. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. To će ih osposobiti za 15 . & Inhelder. Ž. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Slobodna nedjelja. argument. V. (1978): Intelektualni razvoj deteta. B. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. upis. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti. poštovanje prema različitim shvatanjima. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. & Inhelder. seminarski rad.dr Aleksa Brković.

saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. sažmu ih i interpretiraju. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. Istorija savremene psihologije ličnosti. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. M. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. konsultacije.A. Pervin.(2004). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Ličnost i zdravlje. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. vježbe.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. dr Milorad Simunović. J. Pearson Education.P. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . Tipologija ličnosti. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Završni ispit 50 poena. and Scheier. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. L. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Kultura i ličnost. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost. The Guilford Press. prikupe valjane i pouzdane informacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ličnost i emocionalni procesi. Perspectives on Personality. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu. and John.F.(1999). Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. Samoaktualizacija i samodeterminacija. Ličnost i kognitivni procesi. Handbook of Personality: Theory and Research. Nesvjesni procesi u ličnosti. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. C. upis. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.S. Dinamika procesa u ličnosti.

vježbe. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Osnove IRT . Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ovjera) 2 x (5 sati. vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća. Primjena jedne baterije testova.slučaj više grupa) II Kolokvijum. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . Osnove psihometrijskog pristupa .dr Panta Kovačević. A. da iz datog skupa osoba. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. 17 . (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Beograd Tenjović. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). tj. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije. konsultacije. Centar za primenjenu psihologiju. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (1982): Načela izrade psiholoških testova.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Završni ispit 50 poena. Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. L. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. da napravi naknadnu. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada.

Osnovni pojmovi humane genetike. Geni u ćeliji. Evolutivna perspektiva. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Geni u akciji. konsultacije. Dejan Lalović. 18 . II Kolokvijum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. Beograd. Struktura. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Slobodna nedelja. Nasleđivanje. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. (2002) O genima i ljudima. Genetika i psihologija.prof. Genetika i psihički razvoj. Genetika i bazični psihički procesi. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. genotip. Populaciona genetika. 180 ECTS kredita). Centar za primenjenu psihologiju.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Genetika i psihopatologija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Geni u populaciji. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. fenotip. N. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. vježbe. Završni ispit 50 poena. G. Geni u porodici. upis. i Matić.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. u Clinical Psychology Review. Dejvid Hembrik.dr Aleksa Brković. Slobodna nedjelja. Deduktivno rezonovanje. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. 2005. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. upis. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. socio-afektivni razvoj. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Sternberg i E. Harcourt Brace Jovanovich. American Psychological Association Press. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Beograd. 180 ECTS kredita). socijalizacije.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. saradnik mr Julijana Cicović 19 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Metode za ispitivanje mišljenja. u A. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. Rješavanje problema. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Sternberg i DŽ. Beograd (planirano za štampu u 2007. sazrijevanja. Pamćenje. Cambridge University Press. Završni ispit 50 poena. No. 1998. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Smit: „Psihologija ljudske misli“. 8.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. antenatalni razvoj. Proces i činioci zaboravljanja. moralni razvoj. 2004.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. 2005. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. emocije i kognicija. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. 1992. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. Cambridge University Press. 1988. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. Prec: „Kognicija i inteligencija“. II Kolokvijum. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. u R. Induktivno zaključivanje. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. Njujork. Teksas. rani razvoj. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja.

dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Čovek kao animal symbolicum. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. J. definicije. I. Izdavačko preduzeće Rad.nasleđe i sredina.Razumijevanje formalne. A. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Sticanje osnovnih 20 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja . J. Afektivna vezanost.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita). Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . rade dva testa i seminarski rad. 218-231. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. i Havelka. upis. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. Ivić. konsultacije. Beograd. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. seminarski rad. Etološki pristup. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Beograd Ivić. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . Nolit. (1977): Dečije mišljenje. Seminarski rad 10 poena.) Proces socijalizacije kod dece. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. vježbe. (1987). Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. I. Socijalizacija: osnovni pojmovi. 279-310. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Kognitivno-informacioni pristup. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. (Urd.N. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini). (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup.nasleđe i sredina. Beograd Mirić. Savez društva psihologa Srbije. obrada i tumačenje rezultata. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Završni ispit 50 poena. str: 85-92. Slobodna nedjelja.I. Beograd Ivić. Ekološki pristup. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 150-250. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Institut za psihologiju.

G. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. sa pravilima za zadavanje testova. Dejan Lalović. nagoni. Nolit. Beograd. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija.dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Po završenom kursu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.). Adler (162-172). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. K. stavovi Inteligencija. prof. interesovanja. Motivi. Maslov (259-267). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. G. Skiner (598-628). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Teorije ličnosti. vježbe. Praktična izrada jednog psihološkog testa. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.dr Milorad Simunović. Poglavlja: Frojd (55-85). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Olport (411-439). ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. (2005). naročito. Beograd: Filozofski fakultet. saradnik Bojana Miletić 21 . Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. potrebe. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. Uvod u psihologiju individualnih razlika. genetika ponašanja i sl. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. konsultacije. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). & Lindzi. rade dva testa. Završni ispit 50 poena. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Katel (489-517).kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. upis.(1978). saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita). multivarijacione statističke metode. Skripta (1-120) Hol. od prve ideje do pravljenja elaborata o testu. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević.

psihaonaliza. seminarski rad. 180 ECTS kredita). uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. A.prof.dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. bihejviorizam. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). funkcionalizam. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. upis. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit 50 poena. 22 . priprema za kolokvijum i pismeni ispit. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). (1982): Načela izrade psiholoških testova. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Seminarski rad 10 poena. Kognitivni testovi . Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ovjera) 2 x (5 sati. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. vježbe.

U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom.. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti). Završni ispit 50 poena. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 180 ECTS kredita). Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.: Teorije ličnosti Pečjak V. Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima.. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. Lindzi G. 23 .dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja. Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua. upis. kao i za analizu sadržaja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

M. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ZUNS Beograd. J. 24 . vježbe. upis. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji. Davison i J. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G. Jastrebarsko. konsultacije. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. vježbe. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.C.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja. Nakladni slap 1999. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.dr Jelena Vlajković. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 2000. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja.dr Jelena Vlajković. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. 180 ECTS kredita). Završni ispit 50 poena. konsultacije.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

Vlajković J. Završni ispit 50 poena. Srna. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Beograd: Fakultet političkih nauka..Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Milosavljević. K. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. IP «Žarko Albulj». Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. str. saradnik Jelena Mašnić 25 . Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera. brak. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (2005): Životne krize . J. Stres.dr Vasilije Gvozdenović. M. J. Mehanizmi prevladavanja. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. 180 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Popović (2000. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (1998): Nasilje nad decom. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum.prevazilaženje i prevencija. upis. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). Beograd: IP «Žarko Albulj». ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. 1146. Kondić & M.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Beograd.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.

psihologije međuljudskih odnosa. (2002). Statistika u psihologiji – priručnik. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Tenjović. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. L. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. pedagoške psihologije. kao npr. Završni ispit 50 poena. vježbe. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. (1994): Multivarijaciona analiza. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 26 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ekonomski fakultet. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Univerzitet u Beogradu. upis. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 180 ECTS kredita).dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. rade dva testa.

Havelka. upis. Učenje po modelu. Rot. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Komunikacija: pojam i vrste. Determinante vođstva. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. psihologije u marketingu. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Socijalizacija: uvod. Strukturisane grupe. Socijalno učenje. N. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Konformiranje.: Znakovi i značenja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Opažanje osoba. Havelka. N.. Komunikaciona struktura. konsultacije. N. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje.dr Ratko Dunđerović. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Grupna struktura.: Psihologija grupa. Rot. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. Organizacija. efekti potkrepljivanja. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije. Završni ispit 50 poena.: Socijalna percepcija. N. takmičenje i konflikti. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Kuzmanović i D. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Socijalna interakcija. B. Saradnja. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. vježbe. Teorije atribucije. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. itd. Merenje. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. Razvoj svijesti o sebi. Nestrukturisane grupe.psihologije političkog ponašanja. Razvoj grupe. 27 . dr Saša Milić. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. tipovi merenja. Internalizacija.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Slobodna nedjelja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Učenje uviđanjem. Opažanje grupa i grupne pripadnosti. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. Vrste grupa. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. II Kolokvijum.

Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. High Scope.. J. S..: Pedagogija . Milić. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena..2002. & Gestwicki. 2002. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. Waldorf. 1997.: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa . 2001.. i Trnavac. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. Učestvovanje u planiranju.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada.Albany: Delmar. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. (ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja .Podgorica: PCCG.Beograd: Naučna knjiga. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Herbart. Lok. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. & Hallwachs.Podgorica: PCCG.: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . S. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 . upis..: Montessori ili Waldorf . M. Završni ispit sa 50 poena. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati.Beograd: Naučna knjiga. dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.: Esej sa 10 poena. 1992. K. Zlebnik. učestvuju u debatama i rade dva testa. sredstva. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori. Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj. Seitz. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia. Učenje za testove i završni ispit. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. E. Bazični principi učenja kroz igru. L. ovjera) 2 x (5 sati. Smisleno istraživanje problema školstva. Kreativni kurikulum/. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. Ruso. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Osnovni pogledi pedag.. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. . klasika /Komenski. Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema. Step by Step/. U. Fraser.Beograd: Zavod za udžbenike i nast.. C. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević. Pestaloci. Hansen. N. 1972.Zagreb: Educa. 1992. do savremenog doba/.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. Teorija igre i klasifikacija igara. . procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi. 180 ECTS kredita). Konsultacije. Kamenov.

(2003): Psihologija obrazovanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. podsticaji za učenje. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. konsultacije. Grgin T. razvijanje kritičkog 29 . Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. interaktivno. gotovost za učenje. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika. Allyn and Bacon. Boston. socijalna zaštita. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. metakognicija.. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. Rijavec M. (2005): Educational psychology. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum. upis. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. i Miljković D. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. Zagreb Woolfolk A. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. seminarski rad. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. rade dva testa i seminarski rad. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. vježbe. Jastrebarsko. Završni ispit 50 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. Seminarski rad 10 poena. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. aktivno. IEP. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Vlahović-Štetić V. Naklada Slap. obrazovanje i sudstvo). sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima).dr Vojko Radomirović. transfer učenja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. 180 ECTS kredita). školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.

pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških.dr Jelena Vlajković.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (1990): Klinička psihologija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Završni ispit 50 poena. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. Beograd Biro M. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof.. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Hrnjica S. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. vježbe. upis. Buttolo (2003): Klinička psihologija. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. Naučna knjiga.. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije. 30 . sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. konsultacije. istraživačkom i praktičnom nivou). podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. teorije i metode i tehnike psihologije rada. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. Biro M.

Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. upis. itd. konsultacije. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi. Beograd. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. psihologije u marketingu. Kovačević. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. 37-39. I. 80-91. 1980. psihologije političkog ponašanja.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. Školska knjiga. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. 180 ECTS kredita). kao npr. (2000) Analiza posla. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Beograd. Petrović. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Ekonomika preduzeća.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Naučna knjiga. Ekonomika preduzeća. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. strane 11-25.dr Ratko Dunđerović. Boris Petz: Psihologija rada. Petrović. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. 178-185. Grafomark. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. 1993. saradnik Jelena Mašnić 31 . Zagreb. pedagoške psihologije. 2003. P. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). novembar-decembar. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. novembar-decembar. 265-277. Laktaši. vježbe. 1987. Završni ispit 50 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. 2001. I. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. XLVIII. strane 17-27. psihologije međuljudskih odnosa. 278-285. Beograd. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. 250-263 Desimir Pajević. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. XLVIII. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. Vojna akademija.dr Ratko Dunđerović. P. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. CVVŠ. Kovačević. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.

: Znakovi i značenja. Slobodna nedjelja. vježbe. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. N. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Socijalni faktori i inteligencija. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ličnost i antidemokratska orijentacija. B. Formiranje i mijenjanje stavova. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. II Kolokvijum. Kultura i socijalizacija. Poslušnost i pokoravanje. Predrasude i etnički stavovi. ovjera) 2 x (6 sati. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kuzmanović i D.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Altruističko ponašanje. 32 . Socijalizacija i motivacija. propaganda. upis. Havelka. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. N.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. konsultacije. 180 ECTS kredita). Rot. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. I Kolokvijum Motiv za postignućem. Završni ispit 50 poena. Stavovi i vrijednosti. N. u grupi i s publikom. Društvena struktura i socijalizacija.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Havelka. Afilijativni motiv Agresivnost. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije.. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. N. Rot. Nacionalne karakteristike. konsultacije.: Psihologija grupa.: Socijalna percepcija. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti.

T. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. Beograd: CLIO (131 strana). ovjera) 2 x (5 sati. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. metodologija rada. 185-203). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. vođenje projekata. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada. 143-160. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. Miskomunikacija. 115-126. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. profesionalni standardi u radu. Završni ispit 50 poena. korišćenje rezultata 33 . 180 ECTS kredita). Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. upis.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).b. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Zagreb. Hanry Harry: Šta potrošač želi. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. Privredni pregled. konsultacije.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. 2. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. 3. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 1988. evaluacija projekata. planiranje strategije komunikacije. vođenje kreativnog rada. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Nolit. 1. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . Informator. 1979. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. 1995. 5. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 1980. prezentovanje projekata. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. predm. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. 6. 1966. 7. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. upis. Beograd: Čigoja štampa. DEPH. Beograd. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ovjera) 2 x (5 sati. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. Zagreb.istraživanja. Tak Meri: Kako biramo. Završni ispit 50 poena. odabrani članci. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. Beograd. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). 4.

Socijalna psihologija.2.prof. Ivona Milačić. 3. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti.vanr.dr Panta Kovačević. 7. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom. Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija. Ime i prezime nastavnika:prof. 4. Psihologija ličnosti.Osnovi pedagoške psih. 60 ECTS kredita). 6. 5.saradnik mr Julijana Cicović 35 . vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije. Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.

) (2004). Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ime i prezime nastavnika: prof. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti.Beograd 2004 Maksić. Završni ispit sa 50 poena. Razvoj djece sa posebnim potrebama . Definitions and conceptions of giftedness.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. upis.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece. emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p.p I darovitim djetetom.p. Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti. Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p.koncepcijski pristupi i modeli. i rade 2 testa . (1998). Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi.p. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.Individualni obrazovni plan za dijete sa p. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. J. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. S. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih. saradnik mr Zorana Jolić 36 .Rad sa porodicom djeteta sa p.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Thousand Oaks.Identifikacija darovitosti. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. B. 1979 Hrnjica S.p. međunarodna perspektiva. Psihologija ometenih u razvoju.: Osnovi defektologije. (ur. Sternberg. konsultacije. 60 ECTS kredita). Nolit.prof.p. sa braćom i sestrama. Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama . R. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:.Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vježbe. Institut za psihologiju. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R. dr Danijela Petrović. Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama. 1997 Rajović V. ovjera) 2 x (5 sati. Beograd. I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. učestvuju u debatama.p. Specifični problem u školovanju darovitih. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children. 1987. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr.Specifičnosti porodice sa p. Učiteljski fakultet. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece.vršnjacima i učiteljem. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Beograd. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu.

kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. (2000). Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta .. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. • Priručnik za REVISK Čen.Kulturalna ekvivalentnost testova. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. J. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ovjera) 2 x (6 sati. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. 37 . vježbe. vježbanje primjene instrumenta. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta. tom II. konsultacije. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Psihologija u svetu. Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Završni ispit sa 50 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. • Ivić i saradnici (1976). učestvuju u debatama. Razvoj i merenje inteligencije. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. Psihologija u svetu 5(1). Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976). J. Genshaft & P. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. V. str. Pored toga. izrada izvještaja sa testiranja. str.zadavanje i ocjenjivanje testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Rano kognitivno procjenjivanje. S. 4. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge. Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. Contemporary Intellectual Assessment (str. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). L. pisanje izvještaja sa testiranja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. metrijske karakteristike i primjena instrumenta. Flanagan. ocjenjivanje i interpretacija rezultata. & Prat.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje. 32-47).interpretacija i upotreba rezultata. upis. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). Č. 60 ECTS kredita).L. H. Alfonso.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.33-46.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. metrijske karakteristike i zadavanje testa.zadavanje i ocjenjivanje testa. & Gardner. Harrison (ur. New York: The Guilford Press. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta.). tom I.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. 191-206.D. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. (1998). Razvoj i merenje inteligencije. Đ.

određivanje identiteta kliničara. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. izazovima. Educa. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti.. 60 ECTS kredita). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović.. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. zadacima. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. razvojne i kulturne razlike Motivacija. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Zagreb. prof. V. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vježbe.Ime i prezime nastavnika: vanr. ovjera) 2 x (6 sati. M. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. Miljković. Psihometrija. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne. Upoznavanje sa dometima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. grupne. D. V. (2003) Psihologija obrazovanja.Learning to teach. učestvuju u debatama. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. R. Rijavec. razvoju. Praćenje napretka učenika. Seminarski rad 10 poena. New York. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. razvoja i rada. ali i preispitivanje postojanja takve međe. Vlahović-Štetić. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. Ana Pešikan. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. ( 1991) . Arends. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije.Evaluacija nastave i nastavnika.I. planiranje i priprema nastave. konsultacije. upis.. prof. nedostacima i 38 . ciljevima kliničke procjene. Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola.. Zagreb. Završni ispit sa 50 poena. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. C. Proučavanje odraslih. McGrow Hill. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad.

(1997) Handbook of Clinical Assessment. Beograd Groth-Marnat. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. Određivanje karaktera psiholoških podataka. vježbe. zdravstvene. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. J. i saradnici (1990) Klinička psihologija. upis. Nolit. i rade dva testa. Istorijat i budućnost kliničke procjene. John Wiley & Sons. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. Beograd. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Naučna knjiga. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Proces i mane kliničke / psihološke procjene.T. Završni ispit sa 50 poena. organizacije i sl. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 . sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. grupe i zajednice. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . obrazovne. New York. 60 ECTS kredita). Slap.ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. Zagreb. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. (odabrana poglavlja) Nietzel.dr Jasna Veljković. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata.) Ime i prezime nastavnika: doc. Paradigme u kliničkoj procjeni. povreda i trauma. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici procjene. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. J. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju.procjenjivača i procjena kliničara. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. Opšta psihopatologija. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene. učestvuju u debatama. Prikupljanje i interpretacija podataka. vaspitne ustanove. bolesti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. M. porodice. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. (1979) Psihodijagnostika. Uloga kliničara. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. konsultacije. ovjera) 2 x (6 sati. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kao i o rezultatima istraživanja. G. (odabrana poglavlja Berger.

Srna). 1-2. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Časopis za KPISP. 60 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama. Društvo za psihološku pomoć Asen . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A. Završni ispit sa 50 poena. J. Oxford University Press Kleinke C.dr Ratko Dundjerović. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Second edition. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva. konsultacije. A. vježbe. Assessment. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Pacific Grove .dr Jelena Vlajković.Vlajković.Hawton K. Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema.Ime i prezime nastavnika: prof. 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis.E i Tomson. kod pojedinca ( Roberts).R Roberts Ed. Unicef. K. Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. Beograd .dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. učestvuju u debatama. Kondić i M. (2000) Crisis Intervention Handbook. Zagreb. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa. IP Žarko Albulj Srna. John Wiley and Sons. J.L (1991) Coping with Life Challenges. 208-219. Ime i prezime nastavnika: prof.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Vol 3. Beograd . i rade dva testa. J. Treatment and Research . porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C.Srna. saradnik Jelena Mašnić 40 . ovjera) 2 x (6 sati. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. K. Brooks/ Cole.Chichester.

učestvuju u debatama.. Zagreb Bojanović R.. konceptima normalnih procesa u porodici. Bolčić S. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Teorije zadovoljstva. Institut za psihologiju. ( 1995) Psihologija i menadžment. (2003): Svet rada u tranziciji.životnim ciklusom porodice. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad.) Ime i prezime nastavnika: doc. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).. Beograd. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. Bahtijerević-Šiber F. izbjeglištvo. Silvester J. saradnik Helena Rosandić 41 .dr Jasna Veljković.Beograd.. Seminarski rad 10 poena. Golden marketing. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Plato. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice. Posvećenost radnoj organizaciji. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.pristupi u proučavanju motivacije... Petrović I. London. Motivacija za rad . teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. ed. Burnes B. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Naučna knjiga. Robertson I. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. Beograd Čizmić. 60 ECTS kredita). Filozofski fakultet. vježbe. Prentice Hall. ovjera) 2 x (5 sati. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene. Motivacija u procesu rada. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. hranjeništvo. usvajanje. Završni ispit sa 50 poena. seminarski rad. ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa.. Cooper C.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva. upis. S. konsultacije. (2005): Work psychology.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Patterson F. klasične teorije motivacije.

dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. «Ž. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). vježbe. Beograd. Niš. V. 60 ECTS kredita). Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. porodice sa usvojenim djetetom. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Psihometrija. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. J.. roditeljstvo. Određenja subjekta procjene. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. Vlajković. Mitić. Završni ispit sa 50 poena. koroditeljski odnosi. Willey and Sons. (1992). (1992). učestvuju u debatama.interaktivna nastava. Chichester. povezanost sa okolinom.. Beograd. N. J. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. J.Istraživanja porodice. Motivacija za roditeljstvo.( 1985 ). Beograd. II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. izbjeglištvo.dr Jasna Veljković. Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. Mitovi o idealnom djetetu. ( 1997 ). Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". hraniteljske porodice i sl.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Porodica i stres. upis. ovjera) 2 x (5 sati. New York. Beograd. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka.seminarske diskusije. Orford. Suštinske odrednice porodice: struktura . Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. odnosi među braćom i sestrama. Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Filozofski fakultet. Community Psychology Theory and Practice. Psihologija izbeglištva. i rade dva testa . Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. (2007). Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. Vlajković. Životne krize i njihovo prevazilaženje. preispitivanje i kritička procjene. Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske.između poraza i nade. njihovo poređenje. Nolit (odabrana poglavlja). Albulj» (odabrana poglavlja). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. transgeneracijski prenos. (1997). Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. konsultacije. razvoj. različiti vaspitni stilovi. Nolit. Psihologija roditeljstva. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. Odnosi u porodici: bračni. Struktura i subsistemi porodice. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. 151-156. M. U Primenjena psihologija. Kapor-Stanulović. saradnik Helena Rosandić 42 .

Ime i prezime nastavnika: prof.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). učestvuju u debatama. Psihologija ličnosti. vježbe. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger.Razvojna psihologija. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ovjera) 2 x (6 sati. Test tematske apercepcije ( TAT ). Teorije projektivne psihologije. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. ( 2004 )Psihodijagnostika. Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. konsultacije. vježbe. konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja .dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. Nolit. Beograd Berger J. Biro M. Studenti će se upoznati sa procjenom. 60 ECTS kredita). Intervjuisanje. Beograd. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. 43 . 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Biološka psihologija. Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Berger J.dr Veronika Išpanović. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. (1979) Psihodijagnostika. upis. Društvo psihologa Srbije. i rade dva testa. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Bihejvioralna procjena. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. Fiziologija nervnog sistema.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit sa 50 poena. II kolokvijum Projektivni crteži. J. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. test nedovršenih rečenica ( TNR ).

Klinička slika. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. granična organizacija ličnosti Psihoze. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. vježbe. Narcistički poremećaji. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. 44 . Prisustvo nastavi 10 poena. i rade dva testa. mokrenje i poremećaji mokrenja. Psihodinamika.dr Ratko Dunđerović. izrada seminarskog rada. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. Završni ispit sa 50 poena. Razlika između pojmova strepnje i straha. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. C. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. spavanje i poremećaji spavanja.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona. Jstrebarsko Car. Klinička slika. defekacija i poremećaji defekacije. učestvuju u debatama. konsultacije. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. Naklada Slap. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. A. Razlika između pojmova nagon i instinkt. Ime i prezime nastavnika: prof. Routledge. Poremećaji agresivnosti Neuroze. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. Psihodinamika. značaj igre. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. pojam fantazma. Karakteristike i stadujumi. Pojam strepnje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 60 ECTS kredita). upis. osnovne teme. ovjera) 2 x (5 sati. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Realizacija istraživanja. f. c. Privredni pregled. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. b. regrutovanje. preraspodela odgovornosti. Želnid. Izbor problema u dogovoru sa mentorom. Beograd Vujić. 60 ECTS kredita). Kognitivne psihologije. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Institut za psihologiju Beograd. Vođenje promena. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija.H. Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. Herr. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Činioci i tokovi karijere. d.. Psihologija ličnosti. Završni ispit sa 50 poena.Beograd. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Organizacijske prepreke promjenama. edukacija. usmjeravanje. Psihologije učenja. Beograd. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama. 1989. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a.. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. Prezentacija. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.. Karakteristike i osobine menadžera. Dž.. Seminarski rad 10 poena . organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom. učestvuju u debatama. E. Menadžment i menadžeri. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. HarperColling. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Psihologije individualnih razlika. Menadžment organizacija. Koter. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. S. Centar za primenjenu psihologiju. e. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. 2003. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ed. ovjera) 2 x (5 sati . L. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. promjene u komunikacijama. D. Faktori profesionalnog opredjeljenja. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. Wren i Woich (1994) Menadžment. New York. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta.ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Prepreke u ljudima. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju. S. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Osnovi psihoterapije. obučavanje i obrazovanje. Cramer. Osnova kliničke psihologije. upis. Planiranje. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. selekcija. ( 1995) Psihologija i menadžment. Nacrt istraživačkog projekta. Nacrt istraživačkog projekta. Menadžerske funkcije i uloge.

sumiranje. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. 391-408.Humanističko – egzistencijalistički pristupi.Sistemski pristupi psihoterapiji. Vukosavljević-Gvozden. Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. T.Kognitivna terapija. 3-4. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Domaći rad 20 poena. M. E. Ivey. b. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. Bihejvior terapija. upis. Klijentom usmjeravana terapija. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad. samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika: prof. učestvuju u debatama. J. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. R. parafraziranje. h.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . (2001). John Wiley&Sons. postavljanje pitanja.i. B.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. c. izrada domaćeg rada.. sakupljanje informacija i definisanje problema. b. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema. vježbe. ohrabrivanje. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. uspostavljanje kontakta. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a.. (1997). ovjera) 2 x (5 sati. g. konsultacije. Brooks/Cole Publishing Company Bedell. j. Bazične vještine a. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). str. Intentional Interviewing and Counseling. Nastava i vaspitanje. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. AdlerPsihoanalitička terapija. Određenje pojma empatije. c.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. (1999). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. A.Psihoanalitička terapija. S. Završni ispit sa 50 poena.dr Jelena Vlajković. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a. b. Jung. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom. Lennox. uspostavljanje saveza. S. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful