STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kontrola istraživanja.pismeni ispit. Obrada varijansnih nacrta. Primjer pismenog izvještaja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Varijable. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. Izvještaj o istraživanju. Frekvencijski nacrti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Mjerenje.Osnovni činioci istraživanja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. faze istraživanja. Filozofski fakultet. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Podaci. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. 180 ECTS kredita).dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Objekti istraživanja. Osnovni pojmovi. Završni ispit 50 poena. Obrada podataka. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. Vrste izvještaja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. 5 .. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Vrste istraživanja. Obrada korelacionih nacrta. Tema istraživanja. Priprema istraživanja. Varijansni nacrti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. Direktnost izvora informacija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Spoljne varijable. Obrada frekvencijskih nacrta. Vrste izvora informacija. Seminarski rad 15 poena. Multipla korelacija i regresija. II Kolokvijum. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja..Obrada korelacionih nacrta. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Korelacioni nacrti. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. urade seminarski rad i dva testa. Informacije o istraživanjima. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. Bivarijantna korelacija i regresija. upis. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja.

Mjerenje. raspon. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. distribucije frekvencija. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa.Konsultacije. Vrste varijabli. Osnovni statistički pojmovi. Jastrebarsko: Naklada Slap. Č. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. mjere odstupanja. standardna devijacija. Percentili i percentilni rangovi. B. Sređivanje podataka. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. Mjere varijabilnosti. Ime i prezime nastavnika: vanr. varijansa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. 180 ECTS kredita). nivoi mjerenja.prof. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. L. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Multipla i parcijalna korelacija. Površine pod normalnom krivom. Petz. aritmetička sredina. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Milica Martinović 6 . Tabelarno prikazivanje podataka. kvartilna devijacija. mod. Populacija i uzorak. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. Statistika u psihologiji – priručnik. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Normalna distribucija i njene karakteristike. Spirmanov. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. procenti i proporcije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. upis. (2002). II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera.korelacije: Pirsonov. Osnovne statističke metode za nematematičare. Odstupanja od normalne raspodjele. Korelacija i regresija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. grupisanje. (2002). Podjela statistike. vrste uzoraka. Tenjović. Koef. Mjere centralne tendencije. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. (2002): Statistika za psihologe. medijana. Učenje za testove i završni ispit. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi.

kolokvijum i završni ispit. Funkcionalna anatomija CNS. 7 . razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. Pregled gradje nervnog sistema. dodira. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. motorni dio. Akcioni potencijal. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. Spavanje. Neurotransmiteri. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. Fiziologija vida. obrada informacija. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. Opšti plan NS: senzorni dio. seminarski rad. Hemijske i električne sinapse. Tipovi ćelija u NS. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. Fiziologija čovjeka. kolokvijumi. prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sinaptička transmisija. Autonomni nervni sistem. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. pažnja. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS.nastanak i propagacija.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. slojevi i njihova funkcija. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 180 ECTS kredita). test. kritičke i argumentovane procedure. upis. konsultacije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. mehanizmi djelovanja. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. Senzibilitet bola. Somatosenzorna kora. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. Membranski potencijal živca u mirovanju. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Funkcija mozga u ponašanju. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Fiziološka osnova pamćenja. Gradja moždane kore. Spinalni refleksi.odabrana poglavlja Gayton. Retikularni sistem.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. Aktivacija mozga. budnost. Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. Medicinska fiziologija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma.

1992. 180 ECTS kredita).25 poena. D. učestvuju u debatama. znanje i vjerovanje. smisao. Filozofija prava i politike: individuum. odnos sa relevantnim naukama. umjetnosti i religiji. Uvod u filozofiju (9-52). Nikšić. Dj. gnoseologija i epistemologija. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). logički principi.. Koen i E. Oksfordski riječnik filozofije. iskustvo. Niš. Negel.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Priprema i upis semestra Upoznavanje. društvo i politička zajednica. pitanje bivstvovanja. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa. Filozofija duha/psihologije. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi. 8 . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . Hemlin. seminarski rad. Metode filozofije: pojmovna. kriterijumska. razum. politika i filozofija kao javna upotreba uma. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija.50 poena. teorije istine. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. začuđenost. Kolokvijum . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. Dereta. sloboda i jednakost. strukturalizam.. Uvod u logiku i naučni metod (30-51).. T. Zaječaranović. normativna etika i meta-etika. Završni ispit . Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. referencija. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. G. Fodora. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. egzistencijalizam. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. Erl.. značenje. Pojam filozofije. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. sudovi i teorije estetike. legitimnost i legalnost. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. metod sumnje i fenomenoloski metod. Svetovi. seminarski rad i učešće u razgovorima . 2006. Beograd 1965. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ontologija i metafizika: učenje o načelima. istinitost i objektivnost. Prosveta.. Filozofija i moral: osnovni pojmovi. Beograd. test.. predstavljanje programa i literature. 2000. Filozofija u odnosu prema nauci. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja. upis. pravo i pravednost.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. 2001. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. Novi Sad.10 poena. moć i vlast. objašnjenje i razumijevanje.. svjesna i nesvjesna stanja. Davidsona i J. sudovi i teorije etike. vrijednosti. tradicionalna metafizika i njena kritika. običajnost. Osvrt na teorije D. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Prisustvo. Teorija saznanja (78-108). um. kognitivna i naivna psiholog. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V.. izvori filozofskog mišljenja.. i propozicija rada. Po završenom kursu. itd. filozofska pitanja i discipline. Jasen.

Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. Prepoznavanje složaja (oblika). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Propozicije i šeme. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. Modeli obrade informacija i čulna memorija. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. dr Vasilije Gvozdenović. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Završni ispit 50 poena. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Karakteristike operativne memorije. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. konsultacije. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. pažnje i operativne memorije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. Beograd. Percepcija i razumevanje govora. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. emocija. Pažnja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vježbe. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. snu i integrativnim procesima.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Status epizodičke memorije. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. Percepcija pojedinačnih fonema. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. 180 ECTS kredita). snu i integrativnim procesima. sna. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. Problemi kognicije u istoriji filozofije. 9 . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Predmet kognitivne psihologije. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Radna memorija. spavanju. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. Teorije percepcije govora. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. spavanju. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. spavanja i integrativnih procesa. Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. emocijama. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. 2005. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Neuralne osnove opažanja oblika. emocijama. Epizodička memorija. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Uticaj konteksta na donošenje odluka. upis. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. Građa govornih organa. II Kolokvijum.

Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Fenomenološki pristup emocijama. 180 ECTS kredita). Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Filozofski uvod. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. Emotivni integratori: temperament. Završni ispit 50 poena. Hemisferna lateralizacija i emocije. Psihološki motivi. Etološke studije instinktivnog ponašanja. Klasična Šahterova teorija. Klasične teorije motivacije. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Kognitivističke teorije sna: Hal. Seksualni motiv i njega potomstva. Montanžero. Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Instinkti. Fiziološke osnove motivacije. Plučikova teorija emocija. REM faza. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Klasični psihodinamski pristupi snu. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Ekspresije emocija. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Emocije: pojmovi i klasične teorije. dr Vasilije Gvozdenović. Fiziološke studije i teorije spavanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. doživljavanja i ekspresije emocija. rade dva testa i seminarski rad. Hijerarhija motiva. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Seminarski rad 10 poena. II Kolokvijum. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. Fiziološki motivi. Osnovni biološki motivi. Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. Analize značenja sadržaja sna. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Homeostaza. Vrijednosti. Savremene teorije motivacije. Faze u razvoju emocionalnog života. Istorija problema.Teorije motivacije i teorije ličnosti. vježbe. Kavalero. Refleksi. San: klasični pristupi. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Savremene studije i modeli. Kognitivistički pristup emocijama. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Teorije spavanja. 10 . saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. konsultacije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Ontogeneza emocija. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija.

(2002). B. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.veliki uzorci. Testiranje razlike među procentima. Test predznaka. Jastrebarsko: Naklada Slap. nezavisni i zavisni. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.prof. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Odabrani neparametrijski testovi. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.dr Panta Kovačević. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (2002). 180 ECTS kredita). (2002): Statistika za psihologe. rade dva testa i 5 domaćih. Fridmanov test. mali uzorci. Men-Vitnijev test. Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Petz. Završni ispit sa 50 poena. Tenjović. Č. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Kraskal-Volisov test. ponašanje i više psihičke procese. nezavisni i zavisni. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. koeficijent kontingencije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. Ime i prezime nastavnika: vanr. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Hi-kvadrat test. Učenje za testove i završni ispit. Vilkoksonov test. upis. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. tabele kontingencije. Statistika u psihologiji – priručnik. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. korelacije. Medijan-test. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. Interval pouzdanosti aritmet. nezavisni i zavisni uzorci. sredine. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Osnovne statističke metode za nematematičare. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Konsultacije. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . Pouzdanost koef.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. L.

poremećaji svijesti. Beograd. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. medikamentoznog i psihološkog. Apstinencijalni sindrom. Kontrola emocionalnog ponašanja.biološki supstrat voljnih pokreta. Beograd. regulacija homeostaze. Termoregulacija. nagona. Biološko uporište terapijskog pristupa. odabrana poglavlja Mitrović. Hipotalamus. mišljenja. neurobiologija. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Metode grupne psihoterapije. . Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. odabrana poglavlja Marić J. pamćenja. Biološki supstrat seksualnosti. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. Bolesti zavisnosti. Hormoni hipofize. Medicinska fiziologija. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. . Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Fiziologija spavanja. Motorni nervni sistem. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. 2002. Narkomanija i tabletomanija.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. Paratireoidna žlijezde. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. dr Sonja Mijušković 12 . Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Biologija alkoholizma. ovjera) 2 x (5 sati. Biološki osnovi bolesti zavisnosti. Poremećaji inteligencije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Ime i prezime nastavnika: Doc. Inteligencija. Psihoterapija-osnovni pojmovi. 2002. Poremećaji seksualnosti. Tipovi zavisnosti..prof. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Medicinska psihologija i psihopatologija. Poremećaji učenja. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. Biološki osnov i poremećaji emocija. mišljenja. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Uticaj hormona na psihološke procese.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. centar limbičkog sistema. Svijest..Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. fiziologija i strukturne promjene. Homeostaza. neurohemija. Faze alkoholizma. Osnovi fiziologije čoveka. Emocije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Osnovi psihijatrije. Normalna seksualnost. pamćenja. Uvod u endokrinologiju. žedj). Psihofiziološki poremećaji. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Biološki supstrat učenja. Biološki pristup u psihijatriji.

Futurološka sociologija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. upis. tehnobirokratija. Naučno saznanje. iracionalizam. 13 . društvo i društvena pojava. Društvo – sociologija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. činiocima procesa učenja. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. klasa. klasifikacija nauka. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. država. konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. Teorija istorije. struktura društva. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). mikro grupe. vježbe. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Društvena moć. Društvene norme. rade dva testa i esej. Društvene grupe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. Sociologija roda. primjenom principa učenja. porodica. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. vlast.prof. Učenje za testove i završni ispit. kauzalno i teleološko. Odnos socilogije i psihologije. religija. nacija. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. Dejan Lalović. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 180 ECTS kredita). u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Svojina i vlasništvo. racionalizam.

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. socio-afektivni razvoj. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. osnovni oblici Utiskivanje. pravilnosti. socijalizacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. Kratak pregled istorije psihologije učenja. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. osnovne krive učenja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Habituacija. 180 ECTS kredita). Mjere učenja. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. 1992. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. indikatori jačine naučenog. moralni razvoj. 1985. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. Implicitno učenje. Beograd. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. kritičko čitanje 14 .prof.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. Klasifikacije oblika učenja. Senzitizacija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Učenje lavirinta. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. Savez društava psihologa Srbije. antenatalni razvoj. II Kolokvijum. sazrijevanja. upis. Uslovljavanje emocija. Beograd. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. učenje razlika. 2004. Principi i metodi bihejvioralne terapije. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. 2004. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Savez društava psihologa Srbije. rani razvoj. Beograd. Klasično uslovljavanje.Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Činioci koji utiču na učenje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Završni ispit 50 poena.

uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. Seminarski rad 10 poena. Završni ispit 50 poena. Srem. konsultacije. pristup). saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. teorija. Slobodna nedjelja. (1978): Intelektualni razvoj deteta. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. razlikovanje podatka od interpretacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ž. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Smiljanić. (1989): Razvojna psihologija.. rade dva testa i seminarski rad. Pijaže. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. umijeće naučnog mišljenja.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. argument. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. B. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti. Beograd. upis. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. V. Ž. Kurs neće biti usmjeren na stare. Beograd. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. & Inhelder. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.dr Aleksa Brković. postavka. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. & Inhelder. vježbe. "velike" teorije ličnosti.S. B. L. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. To će ih osposobiti za 15 . tzv. Beograd Pijaže. Karlovci. Savez društva psihologa Srbije. (1977): Mišljenje i govor. argumentisanja i obrazlaganja. seminarski rad. poštovanje prema različitim shvatanjima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. (1990): Psihologija deteta. Nolit.naučnih tekstova. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita).

umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu.A. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. Nesvjesni procesi u ličnosti.(1999). M. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. vježbe. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. C. prikupe valjane i pouzdane informacije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. upis. Ličnost i kognitivni procesi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc.F. Dinamika procesa u ličnosti. Perspectives on Personality. Pervin. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Tipologija ličnosti. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. konsultacije. The Guilford Press. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ličnost i zdravlje. sažmu ih i interpretiraju. L. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Handbook of Personality: Theory and Research. and Scheier. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. Ličnost i emocionalni procesi. Završni ispit 50 poena. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. J.S. dr Milorad Simunović. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost.(2004). Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. Istorija savremene psihologije ličnosti. Pearson Education.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. Samoaktualizacija i samodeterminacija.P. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 180 ECTS kredita). and John. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Kultura i ličnost. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

Osnove IRT .dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. tj.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 17 .slučaj više grupa) II Kolokvijum. konsultacije. 180 ECTS kredita). Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. ovjera) 2 x (5 sati. A. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Centar za primenjenu psihologiju. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Osnove psihometrijskog pristupa . Beograd Tenjović.dr Panta Kovačević. Završni ispit 50 poena. da napravi naknadnu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji. (1982): Načela izrade psiholoških testova. L. vježbe. da iz datog skupa osoba.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Primjena jedne baterije testova.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. upis. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije.

Evolutivna perspektiva. Geni u porodici. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). fenotip. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. II Kolokvijum. Genetika i psihički razvoj. Dejan Lalović. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. genotip. i Matić. Geni u populaciji. Genetika i bazični psihički procesi. Struktura. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Geni u ćeliji. Beograd. 18 . konsultacije. Populaciona genetika.prof. G.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Nasleđivanje.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Osnovni pojmovi humane genetike. Centar za primenjenu psihologiju. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Geni u akciji. (2002) O genima i ljudima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. N. vježbe. Genetika i psihologija. upis. Slobodna nedelja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Genetika i psihopatologija.

Slobodna nedjelja. 8. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. Dejvid Hembrik. Sternberg i DŽ. Metode za ispitivanje mišljenja. saradnik mr Julijana Cicović 19 . faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Beograd. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. Harcourt Brace Jovanovich. u A. 1998. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. American Psychological Association Press. Sternberg i E. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Teksas. Njujork.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. Induktivno zaključivanje. u Clinical Psychology Review. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. sazrijevanja. Cambridge University Press.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Beograd (planirano za štampu u 2007. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 180 ECTS kredita). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Pamćenje. Deduktivno rezonovanje. 1992. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Rješavanje problema. Smit: „Psihologija ljudske misli“. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. No.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Cambridge University Press. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. upis. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. II Kolokvijum. 2004. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Proces i činioci zaboravljanja. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. 2005. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Prec: „Kognicija i inteligencija“. moralni razvoj. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. emocije i kognicija. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. Završni ispit 50 poena. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. antenatalni razvoj. socio-afektivni razvoj. u R. socijalizacije.dr Aleksa Brković. rani razvoj. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. 2005. 1988.

Socijalizacija: osnovni pojmovi. vježbe. obrada i tumačenje rezultata.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. Afektivna vezanost. definicije. 180 ECTS kredita). Institut za psihologiju.N. (1987). J. konsultacije. 218-231. Seminarski rad 10 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.) Proces socijalizacije kod dece. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. I. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. Završni ispit 50 poena. Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ivić. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini). Izdavačko preduzeće Rad. 279-310. i Havelka. str: 85-92. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. rade dva testa i seminarski rad. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Čovek kao animal symbolicum. A. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . Ekološki pristup.I. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. upis.nasleđe i sredina. Etološki pristup. I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. Beograd. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. seminarski rad. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. Beograd Ivić. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Slobodna nedjelja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Beograd Mirić. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. (Urd. J. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.nasleđe i sredina. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja . Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Sticanje osnovnih 20 . (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). Beograd Ivić. Savez društva psihologa Srbije. Nolit. (1977): Dečije mišljenje. I. Kognitivno-informacioni pristup. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Razumijevanje formalne. 150-250.

stavovi Inteligencija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. Skiner (598-628). G. interesovanja. prof. Adler (162-172).dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. Uvod u psihologiju individualnih razlika. Nolit. genetika ponašanja i sl. saradnik Bojana Miletić 21 . Poglavlja: Frojd (55-85). 180 ECTS kredita). nagoni. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada.kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). potrebe. od prve ideje do pravljenja elaborata o testu. Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević.(1978). Završni ispit 50 poena. Motivi. Skripta (1-120) Hol. (2005). naročito.). K. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Po završenom kursu. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Olport (411-439). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Dejan Lalović. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. G. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. vježbe. & Lindzi. Beograd. Maslov (259-267).dr Milorad Simunović. multivarijacione statističke metode. konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. upis. Teorije ličnosti. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. sa pravilima za zadavanje testova. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija. Praktična izrada jednog psihološkog testa. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Katel (489-517). Beograd: Filozofski fakultet. rade dva testa.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. upis. psihaonaliza. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 22 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Kognitivni testovi . ovjera) 2 x (5 sati. Završni ispit 50 poena. vježbe. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. A. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. funkcionalizam. Seminarski rad 10 poena. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.prof. seminarski rad. bihejviorizam. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (1982): Načela izrade psiholoških testova.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam. konsultacije. 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti). upis. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 23 . Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua..: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita). U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom.. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Završni ispit 50 poena. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. Lindzi G.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima.dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.: Teorije ličnosti Pečjak V. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja. neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. kao i za analizu sadržaja.

Nakladni slap 1999. 2000. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. konsultacije. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa.M. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).C. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Davison i J. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ZUNS Beograd. Završni ispit 50 poena. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. konsultacije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 180 ECTS kredita). Jastrebarsko. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. vježbe.dr Jelena Vlajković. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. vježbe. 24 . saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji.dr Jelena Vlajković. J.

Milosavljević. upis. Stres. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.dr Vasilije Gvozdenović. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum. IP «Žarko Albulj». str. (1998): Nasilje nad decom.. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. saradnik Jelena Mašnić 25 . Srna. Vlajković J. J. (2005): Životne krize . Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 1146. Mehanizmi prevladavanja. Beograd. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. J. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).prevazilaženje i prevencija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. M. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). Popović (2000. K. Beograd: Fakultet političkih nauka. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. brak. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Kondić & M. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd: IP «Žarko Albulj».dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera.

psihologije međuljudskih odnosa. vježbe.dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. (1994): Multivarijaciona analiza. (2002). 180 ECTS kredita). L. Završni ispit 50 poena. Tenjović. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Univerzitet u Beogradu. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ekonomski fakultet. konsultacije. kao npr. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. rade dva testa. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Statistika u psihologiji – priručnik. pedagoške psihologije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. 26 . ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja.

itd. dr Saša Milić. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Havelka. Organizacija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije. II Kolokvijum. N. Saradnja. Slobodna nedjelja. tipovi merenja. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. Teorije atribucije. Učenje uviđanjem. Rot: Osnovi socijalne psihologije.. Internalizacija. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse.: Znakovi i značenja. 180 ECTS kredita).dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. Havelka. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. upis. konsultacije. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Grupna struktura. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. vježbe.: Psihologija grupa.psihologije političkog ponašanja. Vrste grupa. Komunikaciona struktura. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. takmičenje i konflikti. 27 . Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Merenje. Razvoj grupe. Socijalno učenje. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. Rot. B. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. psihologije u marketingu. Socijalna interakcija. N. Komunikacija: pojam i vrste.dr Ratko Dunđerović. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Strukturisane grupe. efekti potkrepljivanja. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Opažanje osoba. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Pojam izvora i agenasa socijalizacije.: Socijalna percepcija. N. Učenje po modelu. Opažanje grupa i grupne pripadnosti. Socijalizacija: uvod. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Rot. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Završni ispit 50 poena. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Nestrukturisane grupe. Konformiranje. Razvoj svijesti o sebi. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Determinante vođstva. Kuzmanović i D. N.

Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori.. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa..Beograd: Naučna knjiga. Fraser. 1992.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. S. Učenje za testove i završni ispit. & Hallwachs. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja. K.: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa . procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu.Albany: Delmar. 1992. Milić. . dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 . S. Završni ispit sa 50 poena.: Montessori ili Waldorf . učestvuju u debatama i rade dva testa. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta.. N. 2002. Hansen. Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Herbart. C. 1997. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević.. (ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . do savremenog doba/. upis. 1972. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. ovjera) 2 x (5 sati. 180 ECTS kredita). Smisleno istraživanje problema školstva. E. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.: Esej sa 10 poena. Pestaloci. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov.: Pedagogija . klasika /Komenski. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. Bazični principi učenja kroz igru. Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj.2002. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . sredstva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Učestvovanje u planiranju. Lok. High Scope.Beograd: Naučna knjiga. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. Seitz. L. & Gestwicki. Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia.Zagreb: Educa. Step by Step/. M.Podgorica: PCCG. Konsultacije. Ruso. Teorija igre i klasifikacija igara. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. J. Waldorf. 2001. i Trnavac.Osnovni pogledi pedag.Podgorica: PCCG.Beograd: Zavod za udžbenike i nast.. Zlebnik.. Kreativni kurikulum/. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu..: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. . Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. U. Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Kamenov.

oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum.dr Vojko Radomirović. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. rade dva testa i seminarski rad. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. interaktivno.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. IEP. i Miljković D.. (2003): Psihologija obrazovanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika. Boston. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. 180 ECTS kredita). gotovost za učenje. Seminarski rad 10 poena. Naklada Slap. Grgin T. školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja. Zagreb Woolfolk A. vježbe. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. socijalna zaštita. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. razvijanje kritičkog 29 . Završni ispit 50 poena. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. podsticaji za učenje.. upis. (2005): Educational psychology. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija. konsultacije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. seminarski rad. participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Vlahović-Štetić V. obrazovanje i sudstvo). Rijavec M. Jastrebarsko. aktivno. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Allyn and Bacon. transfer učenja. metakognicija. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima).

I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. Hrnjica S. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. konsultacije.. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd Biro M. sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Buttolo (2003): Klinička psihologija. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. vježbe. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.. teorije i metode i tehnike psihologije rada. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada.. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. 30 . upis. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. istraživačkom i praktičnom nivou). Biro M. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije.dr Jelena Vlajković.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških. Naučna knjiga. (1990): Klinička psihologija. Završni ispit 50 poena. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi.

uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. P.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. 1993. Beograd. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. CVVŠ. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 250-263 Desimir Pajević. Zagreb. Ekonomika preduzeća. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 178-185. Petrović. psihologije političkog ponašanja. psihologije međuljudskih odnosa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Naučna knjiga. Grafomark. 265-277. kao npr. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Beograd. novembar-decembar. Kovačević. Laktaši. I. Kovačević. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. pedagoške psihologije. strane 17-27. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Ekonomika preduzeća. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. 2003.dr Ratko Dunđerović. Vojna akademija. 180 ECTS kredita). psihologije u marketingu. (2000) Analiza posla. 1987. 80-91. Školska knjiga. Završni ispit 50 poena. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. konsultacije. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Boris Petz: Psihologija rada. XLVIII. vježbe. I. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. 1980. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. 2001. 37-39. P.dr Ratko Dunđerović. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. XLVIII. novembar-decembar. strane 11-25. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. 278-285. Petrović. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). saradnik Jelena Mašnić 31 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. itd. Beograd.

Altruističko ponašanje.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Poslušnost i pokoravanje. Socijalizacija i motivacija. konsultacije. Nacionalne karakteristike. Kuzmanović i D. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima. N. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. N. ovjera) 2 x (6 sati. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Stavovi i vrijednosti. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Formiranje i mijenjanje stavova. II Kolokvijum. Predrasude i etnički stavovi.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. I Kolokvijum Motiv za postignućem.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.: Socijalna percepcija. 180 ECTS kredita). Havelka. Socijalni faktori i inteligencija. Završni ispit 50 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Društvena struktura i socijalizacija. Rot. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Slobodna nedjelja. Rot. upis. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 32 . Afilijativni motiv Agresivnost.: Psihologija grupa.: Znakovi i značenja. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. N. B. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju.. Rot: Osnovi socijalne psihologije. N. u grupi i s publikom. Kultura i socijalizacija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Ličnost i antidemokratska orijentacija. Havelka. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. propaganda. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. konsultacije. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati.

T. Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. 115-126. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. Beograd: CLIO (131 strana). profesionalni standardi u radu. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. 143-160. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. metodologija rada. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. upis. 185-203). ovjera) 2 x (5 sati. Završni ispit 50 poena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. Miskomunikacija. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. korišćenje rezultata 33 . Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. vođenje projekata. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 180 ECTS kredita). osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada.

Informator. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Tak Meri: Kako biramo. 6. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. prezentovanje projekata. 7. Nolit. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. odabrani članci. konsultacije. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 5. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. ovjera) 2 x (5 sati. 1979. vođenje kreativnog rada. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada.istraživanja. evaluacija projekata. 1988. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. Završni ispit 50 poena. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. 1966. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Zagreb. 3. predm. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . Beograd. DEPH. upis. 1995. Hanry Harry: Šta potrošač želi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.b. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. 4. 1980. Privredni pregled. Zagreb. Beograd: Čigoja štampa. planiranje strategije komunikacije. 2. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 1. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća.

60 ECTS kredita).Socijalna psihologija. Ime i prezime nastavnika:prof. 7. Psihologija ličnosti. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija. 3.prof. Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 6.dr Panta Kovačević.saradnik mr Julijana Cicović 35 . vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. 5. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom.2. Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti.Osnovi pedagoške psih. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije. 4.vanr. Ivona Milačić.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama .Specifičnosti porodice sa p. S. Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p.koncepcijski pristupi i modeli.p. Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.p I darovitim djetetom. Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu.p.Beograd 2004 Maksić.p. 1979 Hrnjica S. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. i rade 2 testa . Nolit. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ime i prezime nastavnika: prof. emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p.Identifikacija darovitosti. Beograd. B. kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. saradnik mr Zorana Jolić 36 . ovjera) 2 x (5 sati. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg. 60 ECTS kredita).prof. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih.Individualni obrazovni plan za dijete sa p.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost. R. (1998). Psihologija ometenih u razvoju.Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R. učestvuju u debatama.p.: Osnovi defektologije. Thousand Oaks. konsultacije. Razvoj djece sa posebnim potrebama . Sternberg. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). vježbe. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. (ur. J.Rad sa porodicom djeteta sa p. Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. 1987. međunarodna perspektiva. Učiteljski fakultet. Beograd. sa braćom i sestrama. 1997 Rajović V. Završni ispit sa 50 poena.p. Institut za psihologiju. dr Danijela Petrović.vršnjacima i učiteljem. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.Beograd. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Specifični problem u školovanju darovitih. upis. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.

New York: The Guilford Press. Alfonso. 4.Kulturalna ekvivalentnost testova.33-46. vježbanje primjene instrumenta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. ocjenjivanje i interpretacija rezultata. Razvoj i merenje inteligencije. S.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Č. & Gardner.. i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. Pored toga. tom II. pisanje izvještaja sa testiranja. Psihologija u svetu 5(1). konsultacije. Genshaft & P.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. H. (2000).). Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x (6 sati. str. upis. vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. učestvuju u debatama. izrada izvještaja sa testiranja. Đ. 60 ECTS kredita).Rano kognitivno procjenjivanje. 32-47). te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. • Ivić i saradnici (1976). Završni ispit sa 50 poena. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. L. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge. vježbe.zadavanje i ocjenjivanje testa.interpretacija i upotreba rezultata.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. Razvoj i merenje inteligencije. Contemporary Intellectual Assessment (str. J. metrijske karakteristike i primjena instrumenta.L. Harrison (ur. (1998).Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta . 191-206. V. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove.D. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 37 . tom I. metrijske karakteristike i zadavanje testa. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje. Psihologija u svetu. • Priručnik za REVISK Čen. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. J. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). Flanagan. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. & Prat. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta.zadavanje i ocjenjivanje testa. Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976). str.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje.

M. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. Arends. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne.I. prof.Learning to teach.Ime i prezime nastavnika: vanr.. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. R. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. Vlahović-Štetić. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.. ali i preispitivanje postojanja takve međe. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. nedostacima i 38 . Educa. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. zadacima. Seminarski rad 10 poena. ciljevima kliničke procjene. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Rijavec. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti. razvoju. Zagreb. izazovima. grupne. V. Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola. vježbe. razvoja i rada. Upoznavanje sa dometima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ana Pešikan. (2003) Psihologija obrazovanja. New York. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. ( 1991) . Zagreb. Praćenje napretka učenika. planiranje i priprema nastave. Završni ispit sa 50 poena. konsultacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. učestvuju u debatama. upis. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). prof..Evaluacija nastave i nastavnika. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad.. određivanje identiteta kliničara. razvojne i kulturne razlike Motivacija. Psihometrija. Miljković. C. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. ovjera) 2 x (6 sati. D. Proučavanje odraslih. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. McGrow Hill. 60 ECTS kredita). V.

ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. povreda i trauma.T.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. M. Prikupljanje i interpretacija podataka. (1979) Psihodijagnostika. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. John Wiley & Sons. bolesti. Zagreb. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. 60 ECTS kredita). New York. Beograd. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 . II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. Uloga kliničara. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). J.) Ime i prezime nastavnika: doc. Opšta psihopatologija. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. porodice. kao i o rezultatima istraživanja. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. Oblici procjene.dr Jasna Veljković. upis. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. G. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Određivanje karaktera psiholoških podataka. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. (odabrana poglavlja Berger. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene. (odabrana poglavlja) Nietzel. i saradnici (1990) Klinička psihologija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Naučna knjiga. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. Nolit. Slap. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vježbe. J. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. organizacije i sl. učestvuju u debatama. Paradigme u kliničkoj procjeni. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. ovjera) 2 x (6 sati. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. grupe i zajednice. konsultacije. zdravstvene. obrazovne. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Istorijat i budućnost kliničke procjene. i rade dva testa.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. vaspitne ustanove.procjenjivača i procjena kliničara. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . (1997) Handbook of Clinical Assessment. Beograd Groth-Marnat. Završni ispit sa 50 poena.

J.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Assessment.L (1991) Coping with Life Challenges. ovjera) 2 x (6 sati. Završni ispit sa 50 poena. saradnik Jelena Mašnić 40 . J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. kod pojedinca ( Roberts). 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Vol 3. (2000) Crisis Intervention Handbook. Časopis za KPISP.Hawton K. A. J. upis. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. Srna).Ime i prezime nastavnika: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Društvo za psihološku pomoć Asen . Brooks/ Cole. Oxford University Press Kleinke C.R Roberts Ed. konsultacije. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.Srna. učestvuju u debatama. K. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . Ime i prezime nastavnika: prof.dr Ratko Dundjerović. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . J. 208-219. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva. Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A. Beograd . Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati. Treatment and Research . i rade dva testa. Unicef. Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. John Wiley and Sons. Zagreb.dr Jelena Vlajković.Chichester. 1-2.Vlajković. Kondić i M.E i Tomson. K. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa. 60 ECTS kredita). Pacific Grove .P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama.Second edition. IP Žarko Albulj Srna. Beograd .

. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. upis. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. Motivacija za rad . Cooper C. 60 ECTS kredita). Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.. Bahtijerević-Šiber F.. Filozofski fakultet. ( 1995) Psihologija i menadžment. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene..Beograd. Prentice Hall. vježbe. Motivacija u procesu rada. učestvuju u debatama. S. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice.dr Jasna Veljković. Burnes B. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. konsultacije. Plato. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. ed. Petrović I. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu.životnim ciklusom porodice. saradnik Helena Rosandić 41 . Robertson I. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. Golden marketing.pristupi u proučavanju motivacije. usvajanje. Posvećenost radnoj organizaciji. Bolčić S.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (2003): Svet rada u tranziciji. Teorije zadovoljstva.) Ime i prezime nastavnika: doc. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. konceptima normalnih procesa u porodici. Patterson F. Naučna knjiga. (2005): Work psychology. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).. klasične teorije motivacije. seminarski rad. Zagreb Bojanović R.. Silvester J.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Čizmić. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Seminarski rad 10 poena. Završni ispit sa 50 poena. London. ovjera) 2 x (5 sati. Beograd. izbjeglištvo. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. hranjeništvo. Institut za psihologiju. ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa.

II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. J. Filozofski fakultet. Mitovi o idealnom djetetu. Vlajković. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Vlajković. N. Nolit (odabrana poglavlja). roditeljstvo. Suštinske odrednice porodice: struktura . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. J. razvoj. Nolit. vježbe. hraniteljske porodice i sl. transgeneracijski prenos. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. Albulj» (odabrana poglavlja). porodice sa usvojenim djetetom.. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. (1992). Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". ovjera) 2 x (5 sati. Chichester. različiti vaspitni stilovi. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. saradnik Helena Rosandić 42 . njihovo poređenje. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske.( 1985 ). Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Odnosi u porodici: bračni. V.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Beograd. (1997). učestvuju u debatama. Psihologija izbeglištva. Motivacija za roditeljstvo. preispitivanje i kritička procjene. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. odnosi među braćom i sestrama. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. Niš. koroditeljski odnosi. J. i rade dva testa . ( 1997 ). M. Mitić. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka.između poraza i nade. Struktura i subsistemi porodice. U Primenjena psihologija. Orford. Životne krize i njihovo prevazilaženje. (2007).. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Beograd. «Ž. izbjeglištvo.interaktivna nastava. Community Psychology Theory and Practice. Beograd.dr Jasna Veljković. (1992). Završni ispit sa 50 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Određenja subjekta procjene. 60 ECTS kredita). Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. Kapor-Stanulović. povezanost sa okolinom.Istraživanja porodice. Beograd. konsultacije. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.seminarske diskusije. Porodica i stres. upis. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. Psihometrija. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. 151-156. Willey and Sons. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Psihologija roditeljstva. New York.

Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. Beograd. (1979) Psihodijagnostika. Psihologija ličnosti. Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ).Razvojna psihologija. i rade dva testa. Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. ( 2004 )Psihodijagnostika.Berger J. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 43 . 60 ECTS kredita). konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. konsultacije. Beograd Berger J. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Nolit. Društvo psihologa Srbije. Završni ispit sa 50 poena. Teorije projektivne psihologije.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Fiziologija nervnog sistema. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. J. Biološka psihologija. vježbe. ovjera) 2 x (6 sati. Studenti će se upoznati sa procjenom. upis.dr Veronika Išpanović. učestvuju u debatama. Ime i prezime nastavnika: prof. vježbe. ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201. Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. Biro M. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. II kolokvijum Projektivni crteži. Intervjuisanje.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. test nedovršenih rečenica ( TNR ). Test tematske apercepcije ( TAT ). Bihejvioralna procjena.

vježbe. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. učestvuju u debatama. Psihodinamika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. izrada seminarskog rada. Razlika između pojmova strepnje i straha. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. Psihodinamika.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. A. upis. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. Routledge. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. ovjera) 2 x (5 sati. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. Jstrebarsko Car. 44 . Razlika između pojmova nagon i instinkt. i rade dva testa. Klinička slika. konsultacije.dr Ratko Dunđerović. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Klinička slika. pojam fantazma. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. osnovne teme. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. Završni ispit sa 50 poena. Naklada Slap. Karakteristike i stadujumi. Ime i prezime nastavnika: prof. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. mokrenje i poremećaji mokrenja. Narcistički poremećaji. spavanje i poremećaji spavanja. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Pojam strepnje. Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja. značaj igre. Poremećaji agresivnosti Neuroze. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. C. defekacija i poremećaji defekacije. granična organizacija ličnosti Psihoze. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 60 ECTS kredita). Prisustvo nastavi 10 poena. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona.

Herr. promjene u komunikacijama. Činioci i tokovi karijere.Beograd. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. Psihologije učenja. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Osnova kliničke psihologije. Privredni pregled. preraspodela odgovornosti. Institut za psihologiju Beograd. učestvuju u debatama. ovjera) 2 x (5 sati . 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju..ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama. Dž. selekcija. b. regrutovanje. New York. Karakteristike i osobine menadžera. Izbor problema u dogovoru sa mentorom. Wren i Woich (1994) Menadžment. obučavanje i obrazovanje. c.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Planiranje. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Prezentacija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. Menadžment organizacija. Cramer. D. Nacrt istraživačkog projekta. upis. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama. E. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . Završni ispit sa 50 poena. Seminarski rad 10 poena . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Organizacijske prepreke promjenama. Psihologija ličnosti. Centar za primenjenu psihologiju. Želnid. 60 ECTS kredita). Menadžment i menadžeri. ( 1995) Psihologija i menadžment. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. 1989. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta. Osnovi psihoterapije.. S. 2003. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. Realizacija istraživanja. L. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Prepreke u ljudima. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. edukacija. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. e. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. Nacrt istraživačkog projekta. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja.H. f. Beograd. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Psihologije individualnih razlika. d. Menadžerske funkcije i uloge.. Vođenje promena. Faktori profesionalnog opredjeljenja.. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom. HarperColling. Kognitivne psihologije. usmjeravanje. ed. Beograd Vujić. Koter. S. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji.

Brooks/Cole Publishing Company Bedell. 3-4.Sistemski pristupi psihoterapiji. Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. sakupljanje informacija i definisanje problema.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. A.dr Jelena Vlajković. str. samostalnog rada. Bihejvior terapija.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (2001).Psihoanalitička terapija. (1999). S. konsultacije. upis. E. B. Domaći rad 20 poena. Vukosavljević-Gvozden. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. b. postavljanje pitanja. učestvuju u debatama. Nastava i vaspitanje. izrada domaćeg rada. c. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. uspostavljanje kontakta. ohrabrivanje. b. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Završni ispit sa 50 poena.. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema. ovjera) 2 x (5 sati. c. uspostavljanje saveza. h. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. g. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. R. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. Intentional Interviewing and Counseling. Ivey. Lennox. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad. sumiranje. Jung. Ime i prezime nastavnika: prof.Kognitivna terapija. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. vježbe. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. John Wiley&Sons.i. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom. Klijentom usmjeravana terapija. S. M.Humanističko – egzistencijalistički pristupi.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . T. Određenje pojma empatije. AdlerPsihoanalitička terapija. b. J. Bazične vještine a. j. 391-408. (1997). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. parafraziranje. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful