P. 1
Psihologija

Psihologija

|Views: 2,588|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Zivic Gligorijevic on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

180 ECTS kredita). Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka. Korelacioni nacrti. faze istraživanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Objekti istraživanja. II Kolokvijum. Frekvencijski nacrti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod.. urade seminarski rad i dva testa. Vrste izvora informacija. Obrada varijansnih nacrta. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Vrste izvještaja. Podaci.dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. Mjerenje.Osnovni činioci istraživanja.pismeni ispit. Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Spoljne varijable. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min. Izvještaj o istraživanju.. Bivarijantna korelacija i regresija. Varijansni nacrti. 5 . Priprema istraživanja. Vrste istraživanja. Varijable. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. Tema istraživanja. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Obrada frekvencijskih nacrta. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kontrola istraživanja. Filozofski fakultet. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Obrada podataka. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. Seminarski rad 15 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Osnovni pojmovi. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). upis. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. Obrada korelacionih nacrta. Multipla korelacija i regresija.Obrada korelacionih nacrta. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. Primjer pismenog izvještaja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena. Direktnost izvora informacija. Informacije o istraživanjima. Završni ispit 50 poena. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min.

L. mjere odstupanja. Mjerenje. Spirmanov. standardna devijacija. raspon. Površine pod normalnom krivom. Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Petz. Ime i prezime nastavnika: vanr. 180 ECTS kredita). varijansa. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.korelacije: Pirsonov.prof. (2002): Statistika za psihologe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. mod. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.Konsultacije. Mjere varijabilnosti. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. Korelacija i regresija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. Multipla i parcijalna korelacija. Odstupanja od normalne raspodjele. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. Normalna distribucija i njene karakteristike. (2002). kvartilna devijacija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. distribucije frekvencija. grupisanje. B. Tenjović. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. Č. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Učenje za testove i završni ispit. Sređivanje podataka. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Jastrebarsko: Naklada Slap. Osnovne statističke metode za nematematičare. aritmetička sredina. Milica Martinović 6 . Mjere centralne tendencije. Percentili i percentilni rangovi. urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa. Populacija i uzorak. (2002). Koef. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Statistika u psihologiji – priručnik. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Vrste varijabli. vrste uzoraka. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. medijana. Osnovni statistički pojmovi. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Podjela statistike. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Tabelarno prikazivanje podataka. nivoi mjerenja. procenti i proporcije.

Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. Retikularni sistem. Spavanje. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga. obrada informacija. 180 ECTS kredita). mehanizmi djelovanja. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. Aktivacija mozga. Fiziološka osnova pamćenja. Gradja moždane kore.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Membranski potencijal živca u mirovanju. test. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma. kolokvijumi. konsultacije. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. dodira. seminarski rad. Akcioni potencijal. Neurotransmiteri. Sinaptička transmisija.odabrana poglavlja Gayton. upis. slojevi i njihova funkcija. budnost. motorni dio. konsultacije.nastanak i propagacija. Ime i prezime nastavnika: Doc. Hemijske i električne sinapse. kritičke i argumentovane procedure.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. Funkcionalna anatomija CNS. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. Medicinska fiziologija. pažnja. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. Senzibilitet bola. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Spinalni refleksi. kolokvijum i završni ispit. prof. Tipovi ćelija u NS. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. 7 . Fiziologija vida. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. Opšti plan NS: senzorni dio. Pregled gradje nervnog sistema. Autonomni nervni sistem. Funkcija mozga u ponašanju. Fiziologija čovjeka. Somatosenzorna kora.

logički principi. Po završenom kursu.. smisao. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. Niš.. D. Beograd. filozofska pitanja i discipline. pitanje bivstvovanja. legitimnost i legalnost. Fodora. Uvod u filozofiju (9-52). Teorija saznanja (78-108). Dj.25 poena. Erl. normativna etika i meta-etika. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. upis. sudovi i teorije estetike. moć i vlast. Zaječaranović.10 poena. seminarski rad i učešće u razgovorima .50 poena. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija. Filozofija u odnosu prema nauci. Metode filozofije: pojmovna. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. metod sumnje i fenomenoloski metod. Uvod u logiku i naučni metod (30-51). karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. Filozofija duha/psihologije. kognitivna i naivna psiholog. G. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. Negel. običajnost. odnos sa relevantnim naukama.. začuđenost. itd. društvo i politička zajednica. test. svjesna i nesvjesna stanja. izvori filozofskog mišljenja. 1992. gnoseologija i epistemologija. Dereta. Oksfordski riječnik filozofije. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi.. T. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Pojam filozofije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V. Davidsona i J. umjetnosti i religiji. vrijednosti. znanje i vjerovanje. sloboda i jednakost. egzistencijalizam. seminarski rad. Nikšić. istinitost i objektivnost. teorije istine. razum. ontologija i metafizika: učenje o načelima. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa.. iskustvo. Dopunska nastava i popravni ispitni rok.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. Novi Sad. Završni ispit . Hemlin. Koen i E. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena). Jasen. kriterijumska. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja.. sudovi i teorije etike. politika i filozofija kao javna upotreba uma. um. Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. Filozofija prava i politike: individuum. Prisustvo. Priprema i upis semestra Upoznavanje.. 2006. tradicionalna metafizika i njena kritika. objašnjenje i razumijevanje. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . predstavljanje programa i literature.. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. referencija. pravo i pravednost. učestvuju u debatama. i propozicija rada. 2001. 180 ECTS kredita). Filozofija i moral: osnovni pojmovi. Osvrt na teorije D.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). 2000. Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. značenje. Kolokvijum . Prosveta. Svetovi.. 8 . strukturalizam. Beograd 1965. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.

Pažnja. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. Teorije percepcije govora. Karakteristike operativne memorije. Propozicije i šeme. Status epizodičke memorije. upis. Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. Modeli obrade informacija i čulna memorija. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. spavanju. sna. snu i integrativnim procesima. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. Neuralne osnove opažanja oblika. 9 . Radna memorija. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. vježbe. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. pažnje i operativne memorije. spavanju. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Uticaj konteksta na donošenje odluka. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. dr Vasilije Gvozdenović. Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. 2005. Prepoznavanje složaja (oblika). Percepcija pojedinačnih fonema. Završni ispit 50 poena. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. Percepcija i razumevanje govora. Epizodička memorija. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. emocijama. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Građa govornih organa. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Problemi kognicije u istoriji filozofije. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. Predmet kognitivne psihologije. emocija. snu i integrativnim procesima. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. Beograd. II Kolokvijum. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. emocijama. konsultacije. spavanja i integrativnih procesa. 180 ECTS kredita).

Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Kavalero. dr Vasilije Gvozdenović.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. Klasične teorije motivacije. Hijerarhija motiva. rade dva testa i seminarski rad. 10 . Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. Ontogeneza emocija. Klasični psihodinamski pristupi snu. upis. Kognitivistički pristup emocijama. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Filozofski uvod. 180 ECTS kredita). San: klasični pristupi. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Ekspresije emocija. Analize značenja sadržaja sna. Savremene teorije motivacije. Klasična Šahterova teorija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Kognitivističke teorije sna: Hal. Faze u razvoju emocionalnog života. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. II Kolokvijum. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Savremene studije i modeli. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Seksualni motiv i njega potomstva. Fenomenološki pristup emocijama. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Istorija problema. Plučikova teorija emocija. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Homeostaza. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit 50 poena. Instinkti. konsultacije.Teorije motivacije i teorije ličnosti. Fiziološke osnove motivacije. Fiziološke studije i teorije spavanja. REM faza. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Osnovni biološki motivi. Psihološki motivi. Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Emocije: pojmovi i klasične teorije. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Seminarski rad 10 poena. Refleksi. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Montanžero. vježbe. Vrijednosti. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. Integracija i interakcija kognitivnih procesa. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Etološke studije instinktivnog ponašanja. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Teorije spavanja. Hemisferna lateralizacija i emocije. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Emotivni integratori: temperament. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. doživljavanja i ekspresije emocija. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Fiziološki motivi.

nezavisni i zavisni. sredine. L. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. mali uzorci. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . 180 ECTS kredita). Testiranje razlike među procentima. (2002): Statistika za psihologe. Učenje za testove i završni ispit. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. nezavisni i zavisni.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.prof. (2002).dr Panta Kovačević. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Vilkoksonov test. koeficijent kontingencije. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Kraskal-Volisov test. korelacije. Test predznaka. tabele kontingencije. Č. rade dva testa i 5 domaćih. Hi-kvadrat test.veliki uzorci. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Pouzdanost koef. Završni ispit sa 50 poena. Men-Vitnijev test. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Statistika u psihologiji – priručnik. nezavisni i zavisni uzorci. Interval pouzdanosti aritmet. Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Fridmanov test. Petz. Tenjović. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. B. Konsultacije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Jastrebarsko: Naklada Slap. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Medijan-test. Osnovne statističke metode za nematematičare. Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. Odabrani neparametrijski testovi. (2002). konsultacije. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. Ime i prezime nastavnika: vanr. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. ponašanje i više psihičke procese.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Homeostaza. Biološki pristup u psihijatriji. Biologija alkoholizma. Poremećaji inteligencije. medikamentoznog i psihološkog. Apstinencijalni sindrom. pamćenja. Biološki supstrat učenja. Emocije. mišljenja. centar limbičkog sistema.prof. Psihoterapija-osnovni pojmovi. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore.. 2002. nagona. Osnovi psihijatrije. Medicinska psihologija i psihopatologija. Osnovi fiziologije čoveka. mišljenja.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. Hipotalamus. Poremećaji seksualnosti. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. Uticaj hormona na psihološke procese. Inteligencija. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. Bolesti zavisnosti. Hormoni hipofize. Beograd. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. 2002. odabrana poglavlja Marić J.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. neurobiologija. Kontrola emocionalnog ponašanja. poremećaji svijesti. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije. Psihofiziološki poremećaji. neurohemija. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. 180 ECTS kredita). Fiziologija spavanja. Uvod u endokrinologiju. ovjera) 2 x (5 sati. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. dr Sonja Mijušković 12 . Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Motorni nervni sistem. Faze alkoholizma.. Biološki supstrat seksualnosti. Ime i prezime nastavnika: Doc. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. fiziologija i strukturne promjene. Biološki osnovi bolesti zavisnosti. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. .biološki supstrat voljnih pokreta. odabrana poglavlja Mitrović. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Termoregulacija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. Svijest. . Biološki osnov i poremećaji emocija. žedj). Paratireoidna žlijezde. Biološko uporište terapijskog pristupa. Tipovi zavisnosti. pamćenja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). Normalna seksualnost. Metode grupne psihoterapije. regulacija homeostaze.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. Medicinska fiziologija. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. Narkomanija i tabletomanija. Beograd. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Poremećaji učenja.

vlast. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Učenje za testove i završni ispit. klasa. Sociologija roda. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naučno saznanje. činiocima procesa učenja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. primjenom principa učenja.prof. porodica. klasifikacija nauka. 13 . Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. racionalizam. iracionalizam. tehnobirokratija. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. Društvo – sociologija. konsultacije. Društvene norme. kauzalno i teleološko. religija. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. Teorija istorije. mikro grupe. Dopunska nastava i popravni ispitni rok.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. društvo i društvena pojava. vježbe. Odnos socilogije i psihologije. 180 ECTS kredita). Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. struktura društva. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. rade dva testa i esej. nacija. Svojina i vlasništvo. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. Društvene grupe. Društvena moć. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Dejan Lalović. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. upis. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. Futurološka sociologija. država. u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.

Završni ispit 50 poena. Učenje lavirinta. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). pravilnosti. socio-afektivni razvoj.prof. upis. Kratak pregled istorije psihologije učenja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje".Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. antenatalni razvoj. Habituacija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Senzitizacija. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Činioci koji utiču na učenje. Mjere učenja. 2004. Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. indikatori jačine naučenog. osnovne krive učenja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. 180 ECTS kredita). II Kolokvijum. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Klasifikacije oblika učenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). kritičko čitanje 14 . socijalizacije.Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Beograd. Beograd. Beograd. Savez društava psihologa Srbije. moralni razvoj. 1992. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. Klasično uslovljavanje. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. 2004. 1985. Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. sazrijevanja. Savez društava psihologa Srbije. Principi i metodi bihejvioralne terapije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. rani razvoj. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. Implicitno učenje. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. učenje razlika. osnovni oblici Utiskivanje. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. Uslovljavanje emocija.

uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. argument. Smiljanić. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. Beograd. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. & Inhelder. argumentisanja i obrazlaganja. Seminarski rad 10 poena. upis. & Inhelder. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. postavka. rade dva testa i seminarski rad. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. Završni ispit 50 poena.. L. Nolit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. umijeće naučnog mišljenja. 180 ECTS kredita). Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. vježbe. Ž. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Pijaže. Kurs neće biti usmjeren na stare. B. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. (1977): Mišljenje i govor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. poštovanje prema različitim shvatanjima. To će ih osposobiti za 15 . ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Beograd Pijaže. tzv. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. (1990): Psihologija deteta. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. (1989): Razvojna psihologija. "velike" teorije ličnosti. Ž. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.S. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. pristup).dr Aleksa Brković. seminarski rad. razlikovanje podatka od interpretacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). priprema za kolokvijum i pismeni ispit. V. Karlovci. B. Beograd. Savez društva psihologa Srbije.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. Slobodna nedjelja. Srem. teorija. (1978): Intelektualni razvoj deteta.naučnih tekstova. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti.

dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Ličnost i kognitivni procesi. konsultacije. te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije.A. sažmu ih i interpretiraju. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Samoaktualizacija i samodeterminacija. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. Istorija savremene psihologije ličnosti. M. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. Pervin. Nesvjesni procesi u ličnosti. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. C. vježbe. Ličnost i emocionalni procesi. Tipologija ličnosti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost.F. Završni ispit 50 poena.P. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. upis. Pearson Education. prikupe valjane i pouzdane informacije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.(1999). dr Milorad Simunović. 180 ECTS kredita). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.(2004). Perspectives on Personality. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. L. Handbook of Personality: Theory and Research. and John. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. Ličnost i zdravlje. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. and Scheier. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . The Guilford Press. Kultura i ličnost. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.S. I Kolokvijum Slobodna nedjelja. J. Dinamika procesa u ličnosti. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. Osnove psihometrijskog pristupa . (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. L. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. upis. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. (1982): Načela izrade psiholoških testova. da iz datog skupa osoba.Osnove IRT . da napravi naknadnu. Centar za primenjenu psihologiju. Primjena jedne baterije testova.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. konsultacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. ovjera) 2 x (5 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. konsultacije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. vježbe.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. Završni ispit 50 poena.dr Panta Kovačević. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . A. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije. 17 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Beograd Tenjović. 180 ECTS kredita). 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić.slučaj više grupa) II Kolokvijum. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. tj. vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća. post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

(2002) O genima i ljudima. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. vježbe. Geni u populaciji.prof. Evolutivna perspektiva. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. fenotip. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. genotip. Završni ispit 50 poena. Centar za primenjenu psihologiju. Dejan Lalović. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. II Kolokvijum. i Matić. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd. Geni u akciji. Osnovni pojmovi humane genetike. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Geni u porodici. 180 ECTS kredita). G. Slobodna nedelja. konsultacije.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. Nasleđivanje. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Genetika i psihički razvoj. upis. I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Genetika i psihologija. N. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Genetika i psihopatologija. Geni u ćeliji. Genetika i bazični psihički procesi. 18 . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. Struktura. Populaciona genetika.

2005. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. Cambridge University Press. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. saradnik mr Julijana Cicović 19 . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). sazrijevanja. socio-afektivni razvoj. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. 1998. Metode za ispitivanje mišljenja.dr Aleksa Brković.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. socijalizacije. 2005. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. 1988. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. Harcourt Brace Jovanovich. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. moralni razvoj. No. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Njujork. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Slobodna nedjelja. 180 ECTS kredita). Dejvid Hembrik. Beograd (planirano za štampu u 2007. Završni ispit 50 poena. 8. II Kolokvijum. 2004. Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. u Clinical Psychology Review. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. Sternberg i DŽ. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Rješavanje problema. Beograd. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Teksas. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. Deduktivno rezonovanje. Proces i činioci zaboravljanja. 1992. Smit: „Psihologija ljudske misli“. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Sternberg i E. American Psychological Association Press. Induktivno zaključivanje. Prec: „Kognicija i inteligencija“. Pamćenje. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". u A. emocije i kognicija. antenatalni razvoj. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. rani razvoj. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. u R. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. Cambridge University Press.

uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ivić.nasleđe i sredina. seminarski rad.I. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke .Razumijevanje formalne. Slobodna nedjelja. 218-231. i Havelka. primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini).nasleđe i sredina. Beograd. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Seminarski rad 10 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . (1977): Dečije mišljenje.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala. Socijalizacija: osnovni pojmovi. A. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. J.N. vježbe. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). rade dva testa i seminarski rad. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja . I. Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . Beograd Mirić. I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. Savez društva psihologa Srbije. Čovek kao animal symbolicum. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Afektivna vezanost. Ekološki pristup. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj. konsultacije. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. obrada i tumačenje rezultata.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kognitivno-informacioni pristup. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. upis. Sticanje osnovnih 20 . Nolit. Završni ispit 50 poena. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. str: 85-92. Institut za psihologiju. Beograd Ivić. Etološki pristup.) Proces socijalizacije kod dece. 279-310. 180 ECTS kredita). Beograd Ivić. I. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. (Urd. Izdavačko preduzeće Rad. J. 150-250. definicije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (1987). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.

Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. Katel (489-517). saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. multivarijacione statističke metode. prof. Teorije ličnosti. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. interesovanja. Skiner (598-628). stavovi Inteligencija. Uvod u psihologiju individualnih razlika. Motivi. Završni ispit 50 poena. rade dva testa. Dejan Lalović. Skripta (1-120) Hol. nagoni. naročito. Olport (411-439).dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. G. upis. student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija. ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.(1978). konsultacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija.dr Milorad Simunović. Po završenom kursu. 180 ECTS kredita). saradnik Bojana Miletić 21 . Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. Adler (162-172). vježbe. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. G. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević. Maslov (259-267). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. genetika ponašanja i sl. Poglavlja: Frojd (55-85). Praktična izrada jednog psihološkog testa. Beograd. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.). K. (2005). Beograd: Filozofski fakultet. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit.kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. Nolit. & Lindzi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. sa pravilima za zadavanje testova. potrebe. od prve ideje do pravljenja elaborata o testu.

Seminarski rad 10 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). 180 ECTS kredita). A. upis. vježbe. ovjera) 2 x (5 sati. konsultacije.dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. konsultacije. Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. 22 . (1982): Načela izrade psiholoških testova.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. funkcionalizam. Završni ispit 50 poena. seminarski rad. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti.prof. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. bihejviorizam. Kognitivni testovi .Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. psihaonaliza.

Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua. Lindzi G. Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. kao i za analizu sadržaja. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Završni ispit 50 poena. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja.: Teorije ličnosti Pečjak V. neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 23 . U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti).dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 180 ECTS kredita). upis.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K..

2000. Davison i J. J.M. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji. vježbe. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Jelena Vlajković. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. ZUNS Beograd. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja. upis. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. Jastrebarsko. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G.C. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 24 . Nakladni slap 1999. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit 50 poena.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. vježbe.dr Jelena Vlajković. Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. konsultacije. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 180 ECTS kredita).

Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. saradnik Jelena Mašnić 25 . (2005): Životne krize . Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Kondić & M.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka.dr Vasilije Gvozdenović. Srna. Stres. J. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Beograd. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. K. 180 ECTS kredita). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.. (1998): Nasilje nad decom. str. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). Mehanizmi prevladavanja. M. Beograd: Fakultet političkih nauka. J. 1146. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum.prevazilaženje i prevencija. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Beograd: IP «Žarko Albulj». Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Vlajković J.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Završni ispit 50 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Popović (2000. Milosavljević. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. brak. IP «Žarko Albulj». upis.

priprema za kolokvijum i pismeni ispit. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. (2002). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. kao npr. Tenjović. vježbe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. upis. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita).dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. pedagoške psihologije. Univerzitet u Beogradu. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. 26 . Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. L. konsultacije. rade dva testa. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. psihologije međuljudskih odnosa.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. Ekonomski fakultet. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. Beograd. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Statistika u psihologiji – priručnik. (1994): Multivarijaciona analiza.

N. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Komunikaciona struktura. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). upis. Rot. Konformiranje. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Učenje uviđanjem. Komunikacija: pojam i vrste. efekti potkrepljivanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. vježbe. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. takmičenje i konflikti. N. Havelka. Teorije atribucije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. B. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. N. Kuzmanović i D. Završni ispit 50 poena. Internalizacija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. itd. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Nestrukturisane grupe. Razvoj grupe. Opažanje grupa i grupne pripadnosti. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Slobodna nedjelja. Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Socijalno učenje. Rot: Osnovi socijalne psihologije.dr Ratko Dunđerović. tipovi merenja. Vrste grupa. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. N. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije.psihologije političkog ponašanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.: Socijalna percepcija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. dr Saša Milić. Razvoj svijesti o sebi. Strukturisane grupe. Opažanje osoba.. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Socijalizacija: uvod.: Psihologija grupa. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Determinante vođstva. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Učenje po modelu. Saradnja. Havelka. Merenje. Organizacija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. II Kolokvijum.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 27 . Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. konsultacije. psihologije u marketingu.: Znakovi i značenja. Rot. Socijalna interakcija. Grupna struktura.

Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj. Teorija igre i klasifikacija igara. Kamenov. Zlebnik. High Scope. 1997.Beograd: Zavod za udžbenike i nast. klasika /Komenski. L. Hansen.: Montessori ili Waldorf . Učestvovanje u planiranju. Fraser. E.Beograd: Naučna knjiga. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.: Pedagogija . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. N. 180 ECTS kredita). Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. 1972. .. Waldorf.Albany: Delmar. Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. M. S. 2001. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. učestvuju u debatama i rade dva testa. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke. 2002.. sredstva. Seitz. J.: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kreativni kurikulum/. Završni ispit sa 50 poena. & Gestwicki. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 . Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. U. Smisleno istraživanje problema školstva. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Bazični principi učenja kroz igru. Konsultacije. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja.. do savremenog doba/. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. S. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada. (ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 1992. Pestaloci. ovjera) 2 x (5 sati. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. Milić. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Učenje za testove i završni ispit. i Trnavac. Step by Step/.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.2002. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević.Podgorica: PCCG.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu.Podgorica: PCCG. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada.Osnovni pogledi pedag. Ruso.Beograd: Naučna knjiga..: Esej sa 10 poena. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 1992.. .: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa .. Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema.. K. upis. & Hallwachs.Zagreb: Educa. Herbart. Lok. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori. C.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).dr Vojko Radomirović. 180 ECTS kredita).. Seminarski rad 10 poena. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja. transfer učenja. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. rade dva testa i seminarski rad.. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (2005): Educational psychology. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. vježbe. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. razvijanje kritičkog 29 . Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. (2003): Psihologija obrazovanja. Allyn and Bacon. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. socijalna zaštita. participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika. podsticaji za učenje. aktivno. gotovost za učenje. obrazovanje i sudstvo). Naklada Slap. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. Rijavec M. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. IEP.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. i Miljković D. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. Boston. konsultacije. metakognicija. seminarski rad. interaktivno. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum. upis. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Jastrebarsko. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Zagreb Woolfolk A.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Grgin T. Vlahović-Štetić V. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. Završni ispit 50 poena.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja.. sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. 180 ECTS kredita).. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi. Biro M. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline.. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije. konsultacije. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Biro M. kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). istraživačkom i praktičnom nivou). teorije i metode i tehnike psihologije rada. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. vježbe. 30 . (1990): Klinička psihologija. Završni ispit 50 poena. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis.dr Jelena Vlajković. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Buttolo (2003): Klinička psihologija. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Hrnjica S. Naučna knjiga. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.

saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. Naučna knjiga. Školska knjiga. Ekonomika preduzeća. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Ekonomika preduzeća. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. 37-39.dr Ratko Dunđerović. 278-285. Vojna akademija. Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Boris Petz: Psihologija rada. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Petrović. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. 80-91. upis. novembar-decembar. konsultacije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. vježbe. 178-185. 1980. 2001. strane 17-27. kao npr. 2003. XLVIII. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. P. 1993. XLVIII. itd. strane 11-25. 1987. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 265-277.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. psihologije u marketingu. Zagreb. 250-263 Desimir Pajević. CVVŠ. I. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. (2000) Analiza posla. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. psihologije političkog ponašanja. Kovačević. pedagoške psihologije. Grafomark. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. novembar-decembar. Petrović. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. psihologije međuljudskih odnosa. saradnik Jelena Mašnić 31 . Beograd. Kovačević. Laktaši. P. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). I. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi.dr Ratko Dunđerović.

Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. N. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Društvena struktura i socijalizacija. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Altruističko ponašanje. Ličnost i antidemokratska orijentacija. u grupi i s publikom. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. upis. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Poslušnost i pokoravanje. Socijalizacija i motivacija. vježbe. Formiranje i mijenjanje stavova. Predrasude i etnički stavovi.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese. Kultura i socijalizacija. Stavovi i vrijednosti. II Kolokvijum.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 32 . N.: Psihologija grupa..: Znakovi i značenja. I Kolokvijum Motiv za postignućem.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Završni ispit 50 poena. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju. Havelka. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kuzmanović i D. Socijalni faktori i inteligencija. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.: Socijalna percepcija. propaganda. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. konsultacije. Nacionalne karakteristike. Rot. Afilijativni motiv Agresivnost. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. ovjera) 2 x (6 sati. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. N. B. 180 ECTS kredita). Slobodna nedjelja. konsultacije. Havelka. N. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Rot.

115-126. 143-160. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. T. profesionalni standardi u radu.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. metodologija rada. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 180 ECTS kredita). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. vođenje projekata. korišćenje rezultata 33 . Završni ispit 50 poena. Beograd: CLIO (131 strana). Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. ovjera) 2 x (5 sati. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. upis. 185-203). Miskomunikacija. prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada.

Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R. 1980. 7. Beograd. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Zagreb. 1966. 1. planiranje strategije komunikacije. konsultacije. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. prezentovanje projekata.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Hanry Harry: Šta potrošač želi. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Nolit. 1995. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 5. evaluacija projekata. Informator. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Beograd: Čigoja štampa. upis. DEPH. 1979. 3. vođenje kreativnog rada. odabrani članci.b. Beograd. 6. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. Zagreb. 4. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. 1988. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. ovjera) 2 x (5 sati. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Privredni pregled. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). predm. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. 2. Završni ispit 50 poena. Tak Meri: Kako biramo. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.istraživanja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

3. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom. vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti.2. Psihologija ličnosti. Ivona Milačić.saradnik mr Julijana Cicović 35 .dr Panta Kovačević.Osnovi pedagoške psih.vanr. 5. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije.prof. 6. 60 ECTS kredita). Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. 7.Socijalna psihologija. Ime i prezime nastavnika:prof. 4.

dr Danijela Petrović. Završni ispit sa 50 poena. 1979 Hrnjica S. Institut za psihologiju. saradnik mr Zorana Jolić 36 . Darovito dete u školi (odabrana poglavlja).Identifikacija darovitosti.Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children. R. vježbe. učestvuju u debatama. Ime i prezime nastavnika: prof. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.p I darovitim djetetom.: Osnovi defektologije. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. (ur. Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Sternberg. S. B. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p. upis. kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja.prof. J. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Psihologija ometenih u razvoju. 60 ECTS kredita). konsultacije. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece.Rad sa porodicom djeteta sa p. Razvoj djece sa posebnim potrebama . Beograd.Beograd. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama . emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p. Definitions and conceptions of giftedness. Učiteljski fakultet. Specifični problem u školovanju darovitih.Specifičnosti porodice sa p.vršnjacima i učiteljem.p. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih.koncepcijski pristupi i modeli. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole. Beograd. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti.p. Thousand Oaks. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena .p. (1998). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. sa braćom i sestrama.p. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. ovjera) 2 x (5 sati.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Nolit. i rade 2 testa . Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija.) (2004). Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R.p.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. 1987. Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg. 1997 Rajović V. I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost. međunarodna perspektiva.Beograd 2004 Maksić. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa.Individualni obrazovni plan za dijete sa p. Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.

32-47). kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena). ocjenjivanje i interpretacija rezultata. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. Alfonso. Završni ispit sa 50 poena. Č. 4. tom II. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. S. • Ivić i saradnici (1976). Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. pisanje izvještaja sa testiranja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave. H. Razvoj i merenje inteligencije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. metrijske karakteristike i zadavanje testa. metrijske karakteristike i primjena instrumenta. Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. vježbe. str. • Priručnik za REVISK Čen. ovjera) 2 x (6 sati. izrada izvještaja sa testiranja. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. 191-206. & Prat. tom I. str. Đ. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). (1998). J. New York: The Guilford Press. 37 . Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. & Gardner.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.. učestvuju u debatama. Psihologija u svetu 5(1). konsultacije.L. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta . Razvoj i merenje inteligencije. Flanagan. J.). vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta.interpretacija i upotreba rezultata. Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976).zadavanje i ocjenjivanje testa.zadavanje i ocjenjivanje testa. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti. V. (2000). i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja.Kulturalna ekvivalentnost testova. Psihologija u svetu. Contemporary Intellectual Assessment (str.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE.33-46. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim. vježbanje primjene instrumenta. Pored toga. Harrison (ur. 60 ECTS kredita). Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. upis. L. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata. Genshaft & P.Rano kognitivno procjenjivanje. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.D.

Zagreb. učestvuju u debatama. zadacima. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. Upoznavanje sa dometima. M. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. ciljevima kliničke procjene. razvoju. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. planiranje i priprema nastave. Proučavanje odraslih. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. New York. Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. Seminarski rad 10 poena. ovjera) 2 x (6 sati. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. određivanje identiteta kliničara.I. ( 1991) . Zagreb. Ana Pešikan. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. D. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. 60 ECTS kredita). Arends. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. Psihometrija. razvojne i kulturne razlike Motivacija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. razvoja i rada. upis. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. V. ali i preispitivanje postojanja takve međe. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. Vlahović-Štetić.. prof. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. prof. Praćenje napretka učenika. C.Evaluacija nastave i nastavnika. (2003) Psihologija obrazovanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. grupne. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr.Learning to teach.. Educa. V. Rijavec.. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. McGrow Hill. vježbe. R.Ime i prezime nastavnika: vanr.. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. izazovima. nedostacima i 38 . konsultacije. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Završni ispit sa 50 poena. Miljković.

Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene. vaspitne ustanove. ovjera) 2 x (6 sati. porodice.ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. J. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . I saradnici Uvod u kliničku psihologiju.dr Jasna Veljković. Naučna knjiga. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc.T. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. G. (1997) Handbook of Clinical Assessment.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Završni ispit sa 50 poena. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Beograd. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. Određivanje karaktera psiholoških podataka. Zagreb. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. Nolit. i saradnici (1990) Klinička psihologija. Opšta psihopatologija. Prikupljanje i interpretacija podataka. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Ciljeni kliničke / psihološke procjene.) Ime i prezime nastavnika: doc. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. grupe i zajednice. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. i rade dva testa. Istorijat i budućnost kliničke procjene. Beograd Groth-Marnat. (odabrana poglavlja) Nietzel. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Uloga kliničara. M. Slap. John Wiley & Sons. upis. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Oblici procjene. zdravstvene. kao i o rezultatima istraživanja. J. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana. (odabrana poglavlja Berger. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene. organizacije i sl. konsultacije. povreda i trauma. saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 . Paradigme u kliničkoj procjeni. obrazovne. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. 60 ECTS kredita). vježbe.procjenjivača i procjena kliničara. učestvuju u debatama. (1979) Psihodijagnostika. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. New York. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. bolesti.

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. saradnik Jelena Mašnić 40 . 60 ECTS kredita). kod pojedinca ( Roberts).Srna. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. ovjera) 2 x (6 sati. Assessment. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . Završni ispit sa 50 poena. 208-219. John Wiley and Sons.Hawton K. K.dr Jelena Vlajković. A. Beograd .E i Tomson. Srna).L (1991) Coping with Life Challenges.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.Vlajković.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. i rade dva testa. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. učestvuju u debatama. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa. upis. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati. J. Unicef.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide. 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. Treatment and Research . Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Oxford University Press Kleinke C. vježbe. Pacific Grove .Chichester. Društvo za psihološku pomoć Asen . IP Žarko Albulj Srna. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Brooks/ Cole. 1-2. Zagreb. K. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama. Časopis za KPISP. metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A.R Roberts Ed. J. (2000) Crisis Intervention Handbook. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. konsultacije. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ratko Dundjerović. Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. J.Second edition. Kondić i M. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C. Ime i prezime nastavnika: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . Vol 3. Beograd . Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema. Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva.Ime i prezime nastavnika: prof.

..Beograd. klasične teorije motivacije. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice. Teorije zadovoljstva.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.pristupi u proučavanju motivacije. ( 1995) Psihologija i menadžment. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. izbjeglištvo. ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa. Robertson I. Motivacija u procesu rada. Bolčić S. ovjera) 2 x (5 sati. (2005): Work psychology.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. Bahtijerević-Šiber F. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Silvester J. Plato. Beograd Čizmić. Filozofski fakultet. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. hranjeništvo. Naučna knjiga. seminarski rad.. vježbe. učestvuju u debatama. Patterson F. Motivacija za rad .. usvajanje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Seminarski rad 10 poena. London. konsultacije. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Cooper C. Završni ispit sa 50 poena. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Prentice Hall. (2003): Svet rada u tranziciji. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. ed. Zagreb Bojanović R. S. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.životnim ciklusom porodice.. Petrović I. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene. Posvećenost radnoj organizaciji.dr Jasna Veljković. saradnik Helena Rosandić 41 .) Ime i prezime nastavnika: doc. Institut za psihologiju. 60 ECTS kredita). Beograd... upis. Golden marketing. konceptima normalnih procesa u porodici. Burnes B.

transgeneracijski prenos. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. Beograd. Vlajković. učestvuju u debatama. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. Nolit (odabrana poglavlja). preispitivanje i kritička procjene. Mitić. Vlajković. Niš. Psihometrija. konsultacije.( 1985 ). N. Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. upis. Kapor-Stanulović. izbjeglištvo. 60 ECTS kredita). Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. hraniteljske porodice i sl. Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske. povezanost sa okolinom. saradnik Helena Rosandić 42 . Životne krize i njihovo prevazilaženje. Beograd. Suštinske odrednice porodice: struktura . M. «Ž. (1992). II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. Struktura i subsistemi porodice. Community Psychology Theory and Practice. njihovo poređenje. Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. Nolit. (1992). Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc. (1997).. roditeljstvo. 151-156. (2007). U Primenjena psihologija. Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. J. Mitovi o idealnom djetetu.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.interaktivna nastava. ovjera) 2 x (5 sati. Willey and Sons. Orford. ( 1997 ). Beograd. J.Istraživanja porodice.dr Jasna Veljković. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). različiti vaspitni stilovi. Određenja subjekta procjene. Albulj» (odabrana poglavlja). Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Beograd. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. razvoj. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. i rade dva testa . porodice sa usvojenim djetetom. Odnosi u porodici: bračni. Porodica i stres. Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ". New York. Psihologija roditeljstva. J. Chichester. Motivacija za roditeljstvo.seminarske diskusije. Filozofski fakultet. odnosi među braćom i sestrama. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.između poraza i nade. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka. V.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. Završni ispit sa 50 poena. koroditeljski odnosi. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Psihologija izbeglištva. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc.. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. vježbe.

Berger J.dr Veronika Išpanović. učestvuju u debatama. (1979) Psihodijagnostika. Ime i prezime nastavnika: prof. Beograd. i rade dva testa. Biro M. Bihejvioralna procjena. Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. ( 2004 )Psihodijagnostika. J. konsultacije. Nolit. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Studenti će se upoznati sa procjenom. Društvo psihologa Srbije.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. upis. Intervjuisanje. Beograd Berger J. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. II kolokvijum Projektivni crteži. Psihologija ličnosti.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. test nedovršenih rečenica ( TNR ). 43 . ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Završni ispit sa 50 poena. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. ovjera) 2 x (6 sati. konsultacije. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Fiziologija nervnog sistema. Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. 60 ECTS kredita). Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). Biološka psihologija. Test tematske apercepcije ( TAT ). vježbe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. vježbe. Beograd. Teorije projektivne psihologije.Razvojna psihologija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).

Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja. Ime i prezime nastavnika: prof. značaj igre. C. Naklada Slap. Pojam strepnje. Klinička slika. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. Routledge. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. Razlika između pojmova strepnje i straha. Prisustvo nastavi 10 poena. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). granična organizacija ličnosti Psihoze. spavanje i poremećaji spavanja. upis.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. učestvuju u debatama. poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. A. Karakteristike i stadujumi. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Jstrebarsko Car. Psihodinamika. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. ovjera) 2 x (5 sati. Poremećaji agresivnosti Neuroze. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona. Narcistički poremećaji. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. Psihodinamika. Razlika između pojmova nagon i instinkt. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. pojam fantazma.dr Ratko Dunđerović. vježbe. mokrenje i poremećaji mokrenja. Klinička slika. Završni ispit sa 50 poena. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. i rade dva testa. osnovne teme. 60 ECTS kredita). defekacija i poremećaji defekacije. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. izrada seminarskog rada. konsultacije. 44 .

upis. S. L.. Seminarski rad 10 poena . Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji. S. f. učestvuju u debatama. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. Osnovi psihoterapije. Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Herr. Psihologije individualnih razlika. Činioci i tokovi karijere. e. Wren i Woich (1994) Menadžment. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta. Nacrt istraživačkog projekta. Realizacija istraživanja. edukacija. Nacrt istraživačkog projekta. usmjeravanje..ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama. Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. Izbor problema u dogovoru sa mentorom. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Kognitivne psihologije. Beograd. preraspodela odgovornosti. Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Vođenje promena.. Faktori profesionalnog opredjeljenja. E. Koter. Psihologija ličnosti. regrutovanje. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. Dž. 2003. Karakteristike i osobine menadžera. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima. Osnova kliničke psihologije. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. Prezentacija. Želnid.H. d. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. D. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. Psihologije učenja. 1989. Cramer. Menadžment i menadžeri. c. Planiranje. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Menadžment organizacija.Beograd. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. Beograd Vujić. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju. b. promjene u komunikacijama.. HarperColling. selekcija. Prepreke u ljudima. ed. 60 ECTS kredita). identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . ovjera) 2 x (5 sati . Institut za psihologiju Beograd. Menadžerske funkcije i uloge.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Centar za primenjenu psihologiju. New York. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. Završni ispit sa 50 poena. Organizacijske prepreke promjenama.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Privredni pregled. ( 1995) Psihologija i menadžment. obučavanje i obrazovanje.

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. c. ohrabrivanje. E. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Humanističko – egzistencijalistički pristupi. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Bazične vještine a. (2001). ovjera) 2 x (5 sati. Intentional Interviewing and Counseling. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . j. T. učestvuju u debatama. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.Sistemski pristupi psihoterapiji. Ivey. A. Lennox. (1997). II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. h. Vukosavljević-Gvozden. b. str.dr Jelena Vlajković. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. J. izrada domaćeg rada. samostalnog rada. B. Domaći rad 20 poena. Ime i prezime nastavnika: prof. konsultacije. Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. AdlerPsihoanalitička terapija. S. sakupljanje informacija i definisanje problema. R.. John Wiley&Sons. c. vježbe.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Nastava i vaspitanje.Kognitivna terapija. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Jung. postavljanje pitanja.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . (1999).Psihoanalitička terapija. b. Klijentom usmjeravana terapija. S. upis. parafraziranje.. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min.i.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. g. M. Brooks/Cole Publishing Company Bedell. Bihejvior terapija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. 391-408. sumiranje. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a. uspostavljanje kontakta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. 3-4. Određenje pojma empatije. b. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema. uspostavljanje saveza. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit sa 50 poena.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->