STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Semestar R.b. predm. 1. 2. 3. I semestar 4. 5. 6. 7. 1. 2. II semestar 3. 4. 5. 6. 1. 2. III semestar 3. 4. 5. 6. IV semestar 1. 2. 3. 4. 5. Naziv predmeta Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Metodologija psiholoških istraživanja Statistika u psihologiji 1 Fiziologija nervnog sistema Uvod u filozofiju Engleski jezik 1 Ukupno: Kognitivna psihologija Motivacija i emocije Statistika u psihologiji 2 Biološka psihologija Osnovi sociologije Engleski jezik 2 Ukupno: Psihologija učenja Razvojna psihologija1 Psihologija ličnosti Psihometrija 1 Osnovi humane genetike Engleski jezik 3 Ukupno: Psihologija pamćenja i mišljenja Razvojna psihologija 2 Psihologija individualnih razlika Psihometrija 2 Škole i pravci u psihologiji Predavanja Teor. Prakt. 2 3 2 2 2 2 2 15 4 3 2 3 2 2 16 4 3 3 2 2 2 16 4 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vježbe 0 3 1 2 0 0 2 8 2 1 2 0 0 2 7 2 2 2 2 0 2 10 2 2 2 2 0 ECTS 5 6 5 6 3 2 3 30 7 7 7 4 2 3 30 7 6 7 4 3 3 30 7 7 6 4 3

1

6. 1. 2. V semestar 3. 4. 5. 1. 2. VI semestar 3. 4. 5.

Engleski jezik 4 Ukupno: Opšta psihopatologija Psihologija mentalnog zdravlja Kvantitativne metode u psihologiji Socijalna psihologija 1 Osnovi pedagogije Ukupno: Osnovi pedagoške psihologije Osnovi kliničke psihologije Osnovi psihologije rada Socijalna psihologija 2 Izborni predmet Ukupno:

2 16 3 3 2 4 2 14 3 3 3 3 2 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 1 2 2 2 1 8 3 3 2 2 0 10

3 30 6 7 6 7 4 30 7 7 7 5 4 30

Izborni predmeti u VI semestru su: - Psihologija komunikacije - Psihologija u marketingu

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Uvod u psihologiju
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova

Obavezni

I

5

2P+0V

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim psihološkim znanjima, sljedecim

elementima, komponentama strukture psihološke nauke koja su nužan uslov za studije psihologije:definisanje predmeta, metoda i odnosa psihologije sa drugim naukama;upoznavanje sa cjelokupnim saznajnim putem izgradnje psihološke nauke preko psiholoških činjenica, pojmova, zakona, hipoteza, teorija, sistema, do objašnjenja i predvidjanja u psihologiji.

Ime i prezime nastavnika: Prof. dr Vojko Radomirović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate.

Učenje za testove i završni ispit. Konsultacije.

2

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Psihologija kao nauka o pojavama i procesima svijesti Psihologija kao nauka o ponašanju i sintetička shvatanja predmeta psihologije Osnovne činjenice i metode psihologije-introspektivne, fenomenološke, objektivne Operacionalizam u psihologiji Intervenišuće varijable i hipotetički konstrukti Bihejviorizam i naučna objektivnost Slobodna nedelja I test znanja / kolokvijum Kriterijumi naučne objektivnosti; naučni zakoni u psihologiji Teorija i i hipoteza u psihologiji Modeli u psihologiji Sistemi u psihologiji Pojam objašnjenja i deskripcije u psihologiji II test znanja / kolokvijum Sistematizacija strukture naučnog znanja u psihologiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu, učestvuju u debatama, i rade dva

Obaveze studenta u
testa.

Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 4 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: (6 sati, 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x (6 sati, 40 min) = 13 sati i 20 min

Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati

Struktura opterećenja:
106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad)

Literatura:
Radomirović V. Psihologija, Univerzitet u N. Pazaru Radonjić S.:Uvod u psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd- (više izdanja) Kreč i Kračfild, Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd Rot, N. I S,. Radonjić: Opšta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (više izdanja)

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. dr Vojko Radomirović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta Status predmeta

Psihologija percepcije
Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 3P + 3V

Obavezni

I

6

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o bazičnim perceptivnim procesima,

upoznavanje sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima problemu opažanja, razumijevanje filozofske dimenzije problema opažanja, razumijevanje biološke dimenzije perceptivnih procesa.

Ime i prezime nastavnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenović, saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, konsultacije, priprema za kolokvijum i pismeni ispit.

3

Sadržaj predmeta:
Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje, priprema i upis semestra Uvod u psihologiju. Predmet psihologije. Psihološke škole i pravci (Strukturalizam, Bihejviorizam, Psihoanaliza). Metode i tehnike psiholoških istraživanja. Opservacija. Eksperiment. Korelaciono istraživanje Filozofski uvod. Istorija gnoseoloških pitanja. Osnovni domeni: fizički, neurofiziološki i fenomenološki. Kvalitet senzacije.Milerov zakon specifične energije nerava. Indikatori osjetljivosti. Klasična psihofizika. Veberov i Fehnerov zakon. Psihofizičke metode granica, reprodukcije i učestanosti. Stivensova neopsihofizika. Teorija informacije. Teorija detekcije signala. Čula. Opšte karakteristike kožne osjetljivosti. Bol. Termorecepcija. Dodir. Kinestezija: zglobovi i mišići. Osjetljivost za statiku. Osjetljivost za dinamiku. Čulo ukusa. Čulo mirisa. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Zvuk. Građa čula sluha. Nervni putevi i centri. Teorije slušne osjetljivosti. Svjetlost. Građa organa čula vida. Nervni putevi. Vizuelni korteks. Opažanje oblika. Teorija geštalta. Teorija izomorfizma. Unutrašnji činioci opažanja. Transakciona teorija. Hebova neorofiziološka teorija. Pokreti oka. Koncept ranog viđenja. Teorija integracije karakteristika. Opažanje prostora. Opažanje dubine. II Kolokvijum. Teorija gradijenta gustine. Opažanje vremena. Gibsonova ekološka teorija. Pregled teorija percepcije. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Dopunska nastava i popravni ispitni rok

Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu:
Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 2 sata samostalnog rada, uključujući konsultacije U toku semestra
Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija, upis, ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati

Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati
Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata

Struktura opterećenja:
128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad)

Literatura:
Predrag Ognjenović, Osećaj i mera, Glas, Beograd Predrag Ognjenović, Psihologija opažanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Vasilije Gvozdenović, Rano viđenje i vizuelna pažnja, Psihologija, 36, (3), 241-254 Prateće prezentacije sa predavanja

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:
Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena), Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena, Završni ispit sa 50 poena. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Vasilije Gvozdenović

Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Naziv predmeta:
Šifra predmeta

Metodologija psiholoških istraživanja
Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 2P + 1V

Obavezni

I

5

Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA
Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara, 180 ECTS kredita).

Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških

istraživanja. Tok i faze istraživačkog procesa, različiti nacrti istraživanja, upoznavanje sa planom obrade podataka i strukturom izvještaja o istraživanju.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. dr Vasilije Gvozdenovć, saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja, vježbe, seminarski rad, konsultacije, priprema za kolokvijum i

4

Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod. Razumijevanje osnovnih pojmova potrebnih za statističku analizu podataka. (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Dejan Todorović. Vrste izvora informacija. Osnovni pojmovi. Izvještaj o istraživanju.. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: 6 sati i 40 min x 16 = 106 sati i 40 min. ovjera) 2 x 6 sati i 40 min = 13 sati i 20 min. Direktnost izvora informacija. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. Obrada korelacionih nacrta. Univerzitet u Beogradu Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji I Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 6 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Frekvencijski nacrti.dr Panta Kovačević Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Bivarijantna korelacija i regresija. Varijable. Spoljne varijable. Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada. Mjerenje.Osnovni činioci istraživanja. Korelacioni nacrti. Vrste izvještaja. Seminarski rad 15 poena. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Primjer pismenog izvještaja. faze istraživanja. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. II Kolokvijum. Obrada varijansnih nacrta. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Nacrti istraživanja. urade seminarski rad i dva testa. Multipla korelacija i regresija. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Filozofski fakultet. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena.Obrada korelacionih nacrta. Završni ispit 50 poena.pismeni ispit. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min. Podaci. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Tehnike kontrole spoljnih varijabli. Varijansni nacrti. Informacije o istraživanjima. 5 . Tema istraživanja. Obrada frekvencijskih nacrta. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da obavezno prisustvuju nastavi. Kontrola istraživanja. zdravorazumsko znanje i naučna istraživanja. Priprema istraživanja. 180 ECTS kredita). Obrada podataka. Objekti istraživanja. Vrste istraživanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih teorijskih znanja i vještina neophodnih za statističku analizu podataka u psihologiji. Vladanje vještinama pripreme podataka za analizu pomoću statističkih programa. Sposobnost samostalnog tumačenja jednostavnih statističkih postupaka..

urade 5 domaćih zadataka i dva Obaveze studenta u testa. Jastrebarsko: Naklada Slap. procenti i proporcije. Osnovne statističke metode za nematematičare. varijansa. medijana. Milica Martinović 6 . standardna devijacija. mjere odstupanja. Mjerenje. Podjela statistike. Statistika u psihologiji – priručnik. dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Koef. mod. kvartilna devijacija. Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim terminima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 satI Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. Tabelarno prikazivanje podataka. aritmetička sredina. (2002).korelacije: Pirsonov. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena) Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena) Završni ispit sa 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Prof. Korelacija i regresija. Sređivanje podataka. Normalna distribucija i njene karakteristike. Mjere centralne tendencije. Tenjović. Vrste varijabli. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (2002): Statistika za psihologe. Površine pod normalnom krivom. priprema i upis semestra Značaj statistike u psihologiji. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.prof. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Multipla i parcijalna korelacija. Mjere varijabilnosti. upis. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. raspon. Č. nivoi mjerenja. Odstupanja od normalne raspodjele. Populacija i uzorak. Grafičko predstavljanje distribucija frekvencija. Petz. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Relativni brojevi. B. distribucije frekvencija. vrste uzoraka. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Upoznavanje. Percentili i percentilni rangovi. (2002). Naziv predmeta: Šifra predmeta Fiziologija nervnog sistema Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Konsultacije. L. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa elementima gradje i funkcijom struktura perifernog i centralnog nervnog sistema kao i davanje bazičnih podataka za adekvatno razumijevanje psiholoških procesa na osnovu poznavanja njihovog funkcionalnog i morfološkog supstrata. grupisanje. Ime i prezime nastavnika: vanr. Osnovni statistički pojmovi. II test znanja / kolokvijum Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. 180 ECTS kredita). Učenje za testove i završni ispit. biserijalni i point biserijalni Koeficijent korelacije: tetrahorični i fi-koeficijent. Spirmanov.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u fiziologiju. test. pažnja. Senzibilitet bola. Akcioni potencijal. Gradja moždane kore. Hemijske i električne sinapse.Neuronske mreže Nivo kičmene moždine. obrada informacija. kolokvijum i završni ispit. Kortikalna i cerebalarna kontrola motornih funkcija. Spavanje. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. motorni dio. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Mitrović i sar. upis.odabrana poglavlja Gayton. prof. Osnovi fiziologije čoveka Beograd 2002. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Uvod u filozofiju Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. slojevi i njihova funkcija. Sinaptička transmisija.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Membranski potencijal živca u mirovanju. budnost. Slobodna nedjelja Osjetni receptori. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnog smisla i značaja filozofije. Motorna funkcija moždanog stabla i bazalnih ganglija. 180 ECTS kredita). Fiziološka osnova pamćenja. upućivanje u njene osnovne probleme i pojmove. Ime i prezime nastavnika: Doc. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju teorijsku nastavu i polože dva kolokvijuma. dr Svetlana Zečević Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i razgovor. Somatosenzorna kora. dodira. Neurotransmiteri. »Stres reakcija« simpatičkog nervnog sistema. Tipovi ćelija u NS. kolokvijumi. Fiziologija vida. mehanizmi djelovanja. II Kolokvijum Moždana kora i intelektualne funkcije mozga.nastanak i propagacija. Opšti plan NS: senzorni dio. konsultacije. Funkcionalna anatomija CNS. Osnovni nivoi u funkcionisanju CNS. Autonomni nervni sistem. razumijevanje mjesta filozofije u savremenim istorijskim tokovima. Medicinska fiziologija. Fiziologija čovjeka. konsultacije. 7 . Spinalni refleksi. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada u pripremi kolokvijuma. Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Funkcija mozga u ponašanju. Retikularni sistem. pritiska Kolokvijum I Čulne ćelije i receptorska transdukcija. seminarski rad. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. kritičke i argumentovane procedure. Pregled gradje nervnog sistema. Aktivacija mozga. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Prisustvo teorijskoj nastavi – 10 poena Kolokvijum I – 20 poena Kolokvijum II – 20 poena Završni ispit – 50 poena Prelazna ocjena se dobija ako se sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr.

Teorijska i praktična filozofija: antičko i moderno razlikovanje teorije i prakse. filozofska pitanja i discipline. Filozofija u odnosu prema nauci. G. tradicionalna metafizika i njena kritika. kognitivna i naivna psiholog.. vrijednosti. T. Fodora. 180 ECTS kredita). Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Kognitivna psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova 4P + 2V Obavezni II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. učestvuju u debatama. Nikšić. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Test . sloboda i jednakost. svjesna i nesvjesna stanja. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. 1992. Po završenom kursu. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Na kursu se stiču temeljna znanja o osnovnim komponentama sistema obrade informacija i različitim aspektima viših kognitivnih funkcija.. značenje. kriterijumska. logički principi.. začuđenost. legitimnost i legalnost. Teorija saznanja (78-108). smisao.. ontologija i metafizika: učenje o načelima.. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa različitim aspektima kognitivnog funkcionisanja i mehanizmima koji stoje u osnovi kognitivnih procesa i funkcija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: V. (kolokvijum) Osnovne struje savremene filozofije:fenomenologija. Jasen.(test) Slobodna nedjelja Prva filozofija. Filozofija duha/psihologije. Filozofija i umjetnost: osnovni pojmovi. itd. običajnost.. Pojam filozofije. normativna etika i meta-etika.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja kolokvijum i završni ispit. sudovi i teorije estetike. 2006. Beograd.50 poena. upis.. Dereta. karakterisitke umjetnickih djela i prirodnih objekata. društvo i politička zajednica. razum. Filozofija i teorija saznanja: izvori i granice saznanja. Koen i E. Svetovi. seminarski rad. student će imati pregled osnovnih problema kognitivne psihologije. sudovi i teorije etike. Uvod u filozofiju (poglavlje "Filozofija duha"). Filozofija prava i politike: individuum. Priprema i upis semestra Upoznavanje. 2001. 2000. Hemlin. strukturalizam. izvori filozofskog mišljenja. test. kao i standardnih pristupa u izučavanju kognitivnih procesa. gnoseologija i epistemologija. Prosveta. Prelazna ocjena se dobija kada se sakupi 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. pravo i pravednost. Erl. Novi Sad. Filozofija i jezik: jezik kao medij i predmet filozofije. Beograd 1965. umjetnosti i religiji. teorije istine. moć i vlast.25 poena. i propozicija rada. znanje i vjerovanje. um.. Niš. Filozofija i moral: osnovni pojmovi. Kolokvijum . egzistencijalizam. odnos sa relevantnim naukama. objašnjenje i razumijevanje. Davidsona i J. politici i svakodnevnom životu Filozofija i logika: pojmovi. predstavljanje programa i literature. Negel. Dj. Oksfordski riječnik filozofije. seminarski rad i učešće u razgovorima . metod sumnje i fenomenoloski metod. 8 .. D. Metode filozofije: pojmovna.15 poena (svaka kategorija nosi po 5 poena).10 poena. Osvrt na teorije D. Uvod u logiku i naučni metod (30-51). Uvod u filozofiju (9-52). iskustvo. politika i filozofija kao javna upotreba uma. referencija. pitanje bivstvovanja. dr Svetlana Zečević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. istinitost i objektivnost. Prisustvo. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Zaječaranović. Završni ispit .

Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Procesi koje ispituje kognitivna psihologija. Naziv predmeta: Obavezni Motivacija i emocije Broj ECTS kredita Fond časova 3P+ 1V Šifra predmeta Status predmeta Semestar II 7 Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Pragmatika i jezička komunikacija Donošenje odluka: normativna i deksriprivna teorija odlučivanja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Lokalizacionistički i holistički pristup organizaciji moždanih funkcija. sna. Upoznavanja sa standardnim metodološkim i teorijskim pristupima motivaciji. Funkcionalna specijalizacija i neuralna arhitektura. Neuralne osnove dugotrajne memorije i jezika. Mentalni leksikon kognitivni i kognitivna obrada morfološki složenih riječi. Percepcija i razumevanje govora. spavanju. pažnje i operativne memorije. Problemi kognicije u istoriji filozofije. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Građa govornih organa. Percepcija pojedinačnih fonema. Beograd. II Kolokvijum. Razumijevanje filozofske dimenzije problema motivacije. Predmet kognitivne psihologije. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. emocijama.Ime i prezime nastavnika i saradnika:Doc. spavanju. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Prepoznavanje složaja (oblika). Sintaksa i kognitivna obrada rečenice. Uticaj konteksta na donošenje odluka. Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. emocija. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. spavanja i integrativnih procesa. konsultacije. 2005. Epizodička memorija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o motivaciji. Pažnja. snu i integrativnim procesima. Završni ispit 50 poena. Istorijski pregled neuropsiholoških istraživanja. Uticaj konteksta na razumevanje govora. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Karakteristike operativne memorije. Teorije percepcije govora. Razumijevanje biološke dimenzije motivacionih i emocionalnih fenomena. emocijama. Status epizodičke memorije. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju i rade dva testa. Radna memorija. Organizacija pojmova u semantičkoj memoriji. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Slobodna nedjelja I Kolokvijum Mentalna vizualizacija. Nivoi opisa jezika i odnos između lingvistike i psiholingvistike. Maksimalna korisnost ili razlozi za odluku. dr Vasilije Gvozdenović. Skladištenje i pobuđivanje vizuelnih predstava. 180 ECTS kredita). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Metode i istorijski razvoj kognitivne psihologije. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Modeli obrade informacija i čulna memorija. integracije ličnosti i slojevitosti svijesti. vježbe. snu i integrativnim procesima. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Aleksandar Kostić: Kognitivna psihologija. Propozicije i šeme. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 9 . Klasifikacija sadržaja dugotrajne memorije. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Neuralne osnove opažanja oblika.

konsultacije. 180 ECTS kredita). vježbe. Psihološki motivi. 10 . Kognitivni integratori: kognitivna kontrola i kognitivni stil. San: klasični pristupi. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Kavalero. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju. Zemun: Gutembergova galaksija (2005). Ontogeneza emocija. Determinizam-indeterminizam: instinkti-volja. Vrijednosti. Teorija sistema i modeli moždane organizacije. Ekspresije emocija. upis. Savremene studije i modeli. dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.Socijalno ponašanje: agresivnost i afilijativnost. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Kortikalna specijalizacija i hemisferna lateralizacija regulacije. Sticanje znanja i vještina neophodnih za odabir odgovarajućeg statističkog postupka za testiranje hipoteza. Analize značenja sadržaja sna. Klasične teorije motivacije. Seminarski rad 10 poena. Homeostaza.Teorije motivacije i teorije ličnosti. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Statistika u psihologiji II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 7 2P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Etološke studije instinktivnog ponašanja. Hemisferna lateralizacija i emocije. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Montanžero. emocija i motivacije Integrisanost i slojevitost ličnosti. Fiziološke osnove motivacije. Završni ispit 50 poena. Sticanje znanja neophodnih za kompetentno praćenje psihološke literature i kritički pristup rezultatima psiholoških istraživanja. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Spavanje: neurofiziologija Neurofiziologija spavanja: moždani talasi. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Osnovni problemi psihologije motivacije i emocija. Refleksi. rade dva testa i seminarski rad. Filozofski uvod. Klasična Šahterova teorija. Fiziološke studije i teorije spavanja. Slojevitost svijesti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Plučikova teorija emocija. Fenomenološki pristup emocijama. Motivacija: istorijski uvod i osnovni pojmovi. II Kolokvijum. Faze u razvoju emocionalnog života. Teorije spavanja. Emocije: pojmovi i klasične teorije. Klasični psihodinamski pristupi snu. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Savremene teorije motivacije. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Predrag Ognjenović i Bojana Škorc: Naše namere i osećanja: Uvod u psihologiju motivacije i emocija. REM faza. Kognitivističke teorije sna: Hal. Istorija problema. doživljavanja i ekspresije emocija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima statističke analize podataka i savladavnje najčešće korištenih postupaka statističke analize podataka u psihologiji. Seksualni motiv i njega potomstva. Konativni integratori: hijerarhija motiva i vrijednosti. Fiziološki motivi. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. Kognitivistički pristup emocijama. Slobodna nedjelja I Kolokvijum Fiziološke osnove emocija: retikularna formacija i limbički sistem. Integracija i interakcija kognitivnih procesa.Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Emotivni integratori: temperament. Hijerarhija motiva. Prateće kompjuterske prezentacije sa predavanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). dr Vasilije Gvozdenović. Instinkti. Osnovni biološki motivi.

sredine. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Hi-kvadrat test. Milica Martinović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja . Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Biološka psihologija Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 3P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. mali uzorci. Medijan-test. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Vilkoksonov test. ponašanje i više psihičke procese. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Zaključivanje o pouzdanosti statističkih mjera. Obaveze studenata u Konsultacije: Nakon predavanja u navedenim danima Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 5 sati i 20 min samostalnog rada. Završni ispit sa 50 poena. Domaći rad 1 poen (ukupno 5 poena). Ime i prezime nastavnika: vanr. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Analiza varijanse. Tenjović. Redovno prisustvo na nastavi sa 5 poena. Konsultacije.veliki uzorci. nezavisni i zavisni. korelacije. Učenje za testove i završni ispit. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. Fridmanov test. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Kraskal-Volisov test. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Pouzdanost medijane i standardne devijacije i procenata. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Dragićević. (2002). tabele kontingencije. Test predznaka. 180 ECTS kredita). koeficijent kontingencije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. rade dva testa i 5 domaćih. Pouzdanost koef. Statistika u psihologiji – priručnik. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: dr Zlatko Pavlović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. L. kolokvijumi i priprema za završni ispit 11 . nezavisni i zavisni.prof. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). konsultacije. Osnovne statističke metode za nematematičare. Interval pouzdanosti aritmet.dr Panta Kovačević. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i vježbanja u primjeni postupaka statističke analize podataka. Petz. nezavisni i zavisni uzorci. Testiranje razlika među aritmetičkim sredinama. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Odabrani neparametrijski testovi. Testiranje razlike među procentima. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. II test znanja / kolokvijum Rezime o izboru statističkih testova. Jastrebarsko: Naklada Slap. (2002): Statistika za psihologe. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja o uticaju nervnog i endokrinog sistema na osnovne životne funkcije. (2002). B. Testiranje razlike među koeficijentima korelacije. Men-Vitnijev test. Č.

Tipovi zavisnosti.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja Priprema i upis semestra Predmet i pristup biološkoj psihologiji. . Milica Martinović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Emocije. Medicinska fiziologija. Gradja i mehanizam kontrakcije skeletnih mišića. Nervni sistem kao integrativni mehanizam. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Psihofiziološki poremećaji rada pojedinih organa i organskih sistema. medikamentoznog i psihološkog. Fiziologija spavanja. Biološko uporište terapijskog pristupa. Kontrola emocionalnog ponašanja. Osnovi psihijatrije. nagona. Medicinska psihologija i psihopatologija. 180 ECTS kredita). 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Psihofiziološki poremećaji. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sociloška saznanja u funkciji studija psihologije. pamćenja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Gayton. Biološki pristup u psihijatriji. Kolokvijum I Slobodna nedjelja Polne žlijezde. Uticaj tireoidnih hormona na psihološke procese. Paratireoidna žlijezde. Svijest. poremećaji svijesti. volje i voljnih radnji Budnost moždane kore. žedj). Poremećaji učenja. fiziologija i strukturne promjene. Osnovni principi neurohumoralne regulacije životnih procesa. Redovno prisustvo nastavi 10 poena Završni ispit sa 50 poena. Beograd. Poremećaji inteligencije. pamćenja. Apstinencijalni sindrom. Osnovi fiziologije čoveka. Bolesti zavisnosti. odabrana poglavlja Mitrović. upis. Hipotalamus. centar limbičkog sistema. neurohemija. II Kolokvijum Definicija mentalno zdrave ličnosti. Narkomanija i tabletomanija.. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. Homeostaza. Psihoterapija-osnovni pojmovi. Dopunska nastava i popravni ispitni rok XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade dva testa. Uticaj hormona na psihološke procese. mišljenja. odabrana poglavlja Marić J. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 2 sata i 20 min samostalnog rada. Metode grupne psihoterapije. ovjera) 2 x (5 sati.Kontrola vegetativnih i endokrinih funkcija (glad. Faze alkoholizma. . Termoregulacija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi sociologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 2 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Biološki supstrat učenja. Motorni nervni sistem. Normalna seksualnost. Uvod u endokrinologiju. Biološki supstrat seksualnosti.prof. dr Sonja Mijušković 12 . Hormoni hipofize. neurobiologija. 2002. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Ime i prezime nastavnika: Doc. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Osovina hipotalamus-hipofiza –ciljna žlijezda. 2002. Biologija alkoholizma. odabrana poglavlja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa po 20 poena (Ukupno 40 poena). regulacija homeostaze. Biološki osnov i poremećaji emocija. Biološki osnovi bolesti zavisnosti.biološki supstrat voljnih pokreta. mišljenja.Teorijska i praktična obilježja biološke psihijatrije: genetika. Poremećaji seksualnosti.. Inteligencija. Beograd. Nadbubrežne žlijezde i «stres» sindrom adaptacije.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Mit o »čistoj« nauci. Društvo – sociologija. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija učenja Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 4P + 2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ovjera) 2 x (2 sata i 40 min) = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 2x30 = 60 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. iracionalizam. racionalizam. država. vježbe. 13 . Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 2 kredita x 40/30 = 2 sata i 40 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (2 sata i 40 min) x 16 = 42 sata i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. društvo i društvena pojava.prof. Futurološka sociologija. Slobodna nedjelja I kolokvijum Predmet sociologije. Sociologija roda. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. konsultacije. upis. nacija. II kolokvijum Teorije društvenog razvitka. klasifikacija nauka. Dopunska nastava i popravni ispitni rok. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 5 poena Esej 15 poena Završni ispit sa 50 poena. Sociologija Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). religija. struktura društva. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 12 sati Struktura opterećenja: 42 sata i 40 min (Nastava) + 5 sati i 20 min (Priprema) + 12 sati (Dopunski rad) Literatura: Slobodan Vukićević: Mit o nauci i obrazovanju. mikro grupe. Učenje za testove i završni ispit. Teorija istorije. primjenom principa učenja. rade dva testa i esej. činiocima procesa učenja. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. dr Sonja Mijušković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dejan Lalović. vlast. kauzalno i teleološko. Društvene grupe. Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim oblicima učenja. Naučno saznanje. Osnovni pojmovi Weberove sociologije. klasa. Društvena moć. Svojina i vlasništvo. Odnos socilogije i psihologije. Društvene norme. u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu. porodica. 180 ECTS kredita). Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz jedne od oblasti sadržaja predmeta. tehnobirokratija.

Instrumentalno učenje I Kolokvijum Slobodna nedjelja. 180 ECTS kredita). Principi klasičnog uslovljavanja primjenjeni u objašnjenju fenomena adikcija. socijalizacije. kritičko čitanje 14 . Beograd. Razviti različite profesionalne vješine i sposobnosti kao što su izrada nacrta istraživanja. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Razvojna psihologija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Činioci koji utiču na učenje. Čvorna pitanja savremene psihologije učenja. osnovni oblici Utiskivanje. antenatalni razvoj. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Slavoljub Radonjić: „Psihologija učenja (knjiga prva)“. Slavoljub Radonjić i Veljko Đurić: „Zbornik radova iz Opšte psihologije II“. Kratak pregled istorije psihologije učenja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. upis. Implicitno učenje. Principi i metodi bihejvioralne terapije. Fenomen naučene bespomoćnosti – veza eksperimentalne psihologije učenja i kliničke psihologije. Učenje lavirinta. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena). Senzitizacija. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. II Kolokvijum. pravilnosti. Slavoljub Radonjić: „Opšta psihologija II“. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Primjene principa asocijativnog učenja u marketingu. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. 2004. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Učenje po modelu Uslovljavanje autonomnih reakcija. učenje razlika. 2004. 1992. rani razvoj. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Uloga organizovanja materijala prilikom učenja. Beograd. Odnos pojmova učenja i pamćenja Rano učenje – svojstva.prof.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija pojma učenja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. moralni razvoj. Završni ispit 50 poena. Savez društava psihologa Srbije. Habituacija. Mjere učenja. Uslovljavanje emocija. osnovne krive učenja. socio-afektivni razvoj. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Beograd. Osnovne teorijske orijentacije u psihologiji učenja. 1985. sazrijevanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Savez društava psihologa Srbije. Klasifikacije oblika učenja. Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". indikatori jačine naučenog. Klasično uslovljavanje.

razlikovanje podatka od interpretacije.. V. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (1978): Intelektualni razvoj deteta. Ž. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. umijeće naučnog mišljenja. postavka. argument.S. Podržavanje razvoja određenih vrijednosti i stavova kod studenata (samopoštovanje. poštovanje prema različitim shvatanjima. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. kritičnosti i samostalnosti u ovladavanju saznanjima i problemima razvojne psihologije. pristup). "velike" teorije ličnosti. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Pijaže. (1977): Mišljenje i govor. Razvoj govora na ranom uzrastu Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Kolokvijum I Pijažeova teorija 1 Pijažeova teorija 2 Teorija Vigotskog 1 Teorija Vigotskog 2 Faktori razvoja Moralni razvoj II Kolokvijum. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam psihičkog razvoja 1 Pojam psihičkog razvoja 2 Pojam psihičkog razvoja 3 Norme razvoja. To će ih osposobiti za 15 .naučnih tekstova. upis. praktične primjene metoda ispitivanja djece i analize podataka. B. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Vigotski. Srem. teorija. Završni ispit 50 poena. Seminarski rad 10 poena. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Kurs neće biti usmjeren na stare. interesovanje za profesionalno usavršavanje i povezivanje naučnih znanja sa svakodnevnim životom i profesionalnom praksom) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. već na savremene modele i teme koje su trenutno dominantne u oblasti. rade dva testa i seminarski rad. seminarski rad. vježbe. Slobodna nedjelja. konsultacije. saradnik mr Julijana Cicović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Savez društva psihologa Srbije. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj kurs je da se omogući studentima sticanje znanja iz psihologije ličnosti. L. Smiljanić. razlikovanje nivoa naučnih znanja (nalaz. & Inhelder. B. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija ličnosti Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. tzv. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 180 ECTS kredita). argumentisanja i obrazlaganja. Beograd. Po završenom kursu studenti će biti upoznati s osnovnim metodološkim pristupima u psihologiji ličnosti kao i sa različitim savremenim temama u ovoj oblasti. (1990): Psihologija deteta. Beograd. (1989): Razvojna psihologija. Periodizacija razvoja Teorijski pristupi istraživanju razvojnih fenomena Metode i tehnike razvojne psihologije. Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića. & Inhelder. Karlovci. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd Pijaže. Nolit.dr Aleksa Brković. Ž.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima.

Perspectives on Personality. da izračuna grešku mjerenja i pravi skor. umiju da izaberu relevantnu i vjerodostojnu literaturu. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. konsultacije.praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osposobi studente da: operacionalizuju neki problem (konstrukt). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.A. Tipologija ličnosti. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).(1999). upis. te će im koristiti i u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima aplikativne psihologije. Pervin. II Kolokvijum Ličnost i psihološka stabilnost. da utvrdi relativnu poziciju pojedinca u odnosu na 16 . Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. Dinamika procesa u ličnosti. Ličnost i kognitivni procesi. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihometrija I Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. C.P. Handbook of Personality: Theory and Research. and Scheier. Samoaktualizacija i samodeterminacija.F. and John. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u psihologiju ličnosti. Ličnost i zdravlje. dr Milorad Simunović. Na nivou vješina student treba da umije da koristi statistički paket SPSS. L. Pearson Education. J. Nesvjesni procesi u ličnosti. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc. dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Kultura i ličnost. 180 ECTS kredita). vježbe.S. sažmu ih i interpretiraju. Ličnost i emocionalni procesi. Fiziološke osnove bazičnih dimenzija ličnosti. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Carver.Te da razumiju novija empirijska istraživanja. Istorija savremene psihologije ličnosti. M. te klijentu predlože odluku tako da greška u odluci koju ovaj donese na osnovu tih informacija bude minimalna. I Kolokvijum Slobodna nedjelja.(2004). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Završni ispit 50 poena. The Guilford Press. prikupe valjane i pouzdane informacije.

priprema za kolokvijum i pismeni ispit. broja faktora i rotacije faktora Prognostička valjanost Uvod u kanonički korelacionu analizu Dijagnostička valjanost. Beograd Tenjović.pouzdanost i diskriminativnost iz pozicije IRT Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi humane genetike Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni III 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.populaciju s obzirom na mjerenu osobinu. A. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Dogovor oko obaveza i načina ocjenjivanja.dr Panta Kovačević Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. da iz datog skupa osoba. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. upis. L.Osnove IRT . Završni ispit 50 poena. Kolokvijum I Valjanost konstrukta – Faktorska valjanost Faktorska analiza – problemi metoda ekstrakcije. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. ovjera) 2 x (5 sati. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. konsultacije. vježbe. (1982): Načela izrade psiholoških testova. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. post hok klasifikaciju fenomena (entiteta) koristeći različite mjere povezanosti odnosno udaljenosti među njima. Dijagnostička valjanost (predviđanje pripadnosti grupi . uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. vodeći simultano računa o većem broju elemenata izabere one čija je vjerovatnoća uspjeha u nekoj aktivnosti najveća. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Taksonomska valjanost – problemi post hok klasifikacije. 17 . konsultacije. (2002): Statistika u psihologiji – priručnik. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Primjena jedne baterije testova. da napravi naknadnu. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima humane genetike i naslednim faktorima u humanom psihičkom životu. Osnove psihometrijskog pristupa .dr Panta Kovačević. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Centar za primenjenu psihologiju.metrijske karakteristike i relacije među njima Diskriminativnost Objektivnost sa uvodom u pouzdanost Različite metode za ocjenu pouzdanosti – analiza stavki Valjanost – uvod Slobodna nedjelja. tj. da imajući u vidu više elemenata odredi približnu vjerovatnoću da ispitanik pripada nekoj nozološkoj kategoriji.dr Vojislav Novosel Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. 180 ECTS kredita).slučaj više grupa) II Kolokvijum.

Populaciona genetika. 180 ECTS kredita). 18 . I Kolokvijum Bihejvioralna genetika. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Genetika i bazični psihički procesi. (2002) O genima i ljudima. Evolutivna perspektiva. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Geni u populaciji. Genetika i psihopatologija.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u humanu genetiku. Genetika i psihički razvoj. Genetika i psihologija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Slobodna nedelja.dr Vojislav Novosel Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. i Matić. Završni ispit 50 poena. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Tucić. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija pamćenja i mišljenja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. II Kolokvijum. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Nasleđivanje. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima pamćenja i mišljenja i sa njihovim aplikativnim aspektom Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. genotip. Centar za primenjenu psihologiju. Geni u porodici. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Struktura. Beograd. Dejan Lalović.prof. fenotip. konsultacije. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. vježbe. Osnovni pojmovi humane genetike. N. G. Geni u akciji. Geni u ćeliji.

1992. Elizabet Loftus i Danijel Bernstin: „Bogata lažna sećanja: kraljevski put do uspeha“. Viši saznajni procesi i individualne razlike u radnoj memoriji. socio-afektivni razvoj. Ovladati osnovnim pojmovno-metodološkim aparatom razvojne psihologije (pojmovi razvoja. Radna memorija i njene uloge u procesima mišljenja: Fonološka petlja i njene uloge u saznajnim procesima. No. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Steći osnovna razvojno-psihološka saznanja (kognitivni razvoj. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.) Ajra Hajman i Elizabet Loftus: „Greške u autobiografskom pamćenju“. Beograd (planirano za štampu u 2007. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. faktora razvoja i glavnim pojmovno-metodološkim pristupima istraživanju i objašnjenu razvojnih fenomena) Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis. Svijest kao psihičko stanje i svjesnost kao psihička funkcija. 2004. antenatalni razvoj. Beograd.dr Aleksa Brković. 2005.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Tradicionalne i nove teme u psihologiji pamćenja i mišljenja. Osnovna načela procene i tretmana poremećaja pamćenja. moralni razvoj. Naziv predmeta: Šifra predmeta Razvojna psihologija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Induktivno zaključivanje. 180 ECTS kredita). 8. I Kolokvijum Centralni izvršilac i njegove uloge u pažnji i saznajnim procesima. Prec: „Kognicija i inteligencija“. emocije i kognicija. 1988. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Rješavanje problema. Završni ispit 50 poena. Slobodna nedjelja. socijalizacije. Dejan Lalović: „Jezik i individualne razlike“. Sternberg i E. Sternberg i DŽ. u Clinical Psychology Review. Smit: „Psihologija ljudske misli“. American Psychological Association Press. prikupljanje opservacija i obrada podataka“ u R. Metode za ispitivanje mišljenja. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen: A 100-91 B 90-81 C 80-71 D 70-61 E 60-51 Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. II Kolokvijum. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). saradnik mr Julijana Cicović 19 . 2005. Deduktivno rezonovanje. razvoj u djetinjstvu i adolescenciji). Individualne razlike u efikasnosti radne memorije. Harcourt Brace Jovanovich. u A. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min.prof Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Majkl Kejn i Rendal Engl: „Uloga radne memorije u kogniciji višeg reda“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Njujork. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 1998. rani razvoj. Cambridge University Press. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Alan Bedli: "Ljudsko pamćenje". Vizuospacijalna matrica i njene uloge u saznajnim procesima. Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – prvi dio Procesi izvlačenja (sadržaja memorije) – drugi dio. Proces i činioci zaboravljanja. Cambridge University Press. Primjena psihologije pamćenja i mišljenja u marketingu. Hili: „Eksperimentalna kognitivna psihologija i njene primene“. Osnovni principi konekcionističkog modeliranja memorije i pamćenja. Karl Anders Erikson i Vilijem Oliver: „Metodologija laboratorijskog istraživanja mišljenja: izbor zadataka. Manifestacije psihopatologije rezonovanja i zaključivanja. sazrijevanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. Daglas Medin i Brajan Ros: „Rezonovanje“ u „Kognitivna psihologija“. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. u R. Pamćenje. Autobiografskoo pamćenje i sjećanje Implicitno pamćenje i sjećanje. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Problem pouzdanosti (autobiografskih) sjećanja oživljenih u procesu psihoterapije. Teksas. Dejvid Hembrik.

Afektivna vezanost. Ekološki pristup. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). konsultacije. Faktori razvoja 3: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Institut za psihologiju. 218-231. (1977): Dečije mišljenje. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Izdavačko preduzeće Rad. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Afektivno vezivanje i partnerski odnosi. Etološki pristup.) Proces socijalizacije kod dece.Razumijevanje formalne. J. II Kolokvijum Integracija znanja: Razgovor o razvojno-psihološkim istraživanjima. Beograd (7-42) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). (Urd. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. seminarski rad.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje bazičnog fonda informacija koje reprezentuju pozitivno znanje u ovoj oblasti . primjena matematičko-statističkih algoritama i programa u rješavanju konkretnih problema u ovoj disciplini). Savez društva psihologa Srbije. I Kolokvijum Nasljeđe kao faktor razvoja. (2003) Etološka psihologija – štampani materijal Mirić. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Semantički razvoj Faktori razvoja 1: Determinante razvoja . Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija individualnih razlika Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.I. (2003) Pojam psihičkog razvoja – štampani materijal Baucal. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Grupa autora (1983): Kognitivni razvoj deteta (Zbornik 3). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. J. str: 85-92. Beograd Ivić. Faktori razvoja 2: Determinante razvoja . definicije. Ivić. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. 150-250. Čovek kao animal symbolicum.nasleđe i sredina. rade dva testa i seminarski rad. apstraktne i logičke strukture problema i metodskih sredstava u ovoj disciplini i to u kontekstu osnovnih pojmova logičke strukture nauke . ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Kognitivno-informacioni pristup. Seminarski rad 10 poena. I. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Nolit. Faktori razvoja 4: učenje i razvoj / kultura i razvoj. Beograd. Socijalizacija: osnovni pojmovi. (1998): Kognitivni razvoj: Kognitivno informacioni pristup.dr Aleksa Brković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. Slobodna nedjelja. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi.Usvajanje elementarnih metodskih vješina u ovoj oblasti (konstrukcija i upotreba testova i skala.nasleđe i sredina. vježbe. A. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sticanje osnovnih 20 .N. Beograd Ivić. 279-310. I. Beograd Mirić. i Havelka. (1987). obrada i tumačenje rezultata.

). ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata samostalnog rada. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Doc. multivarijacione statističke metode. ličnost i interakcija 2 Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 1 I Kolokvijum Slobodna nedjelja. stavovi Inteligencija. Beograd: Filozofski fakultet. G. potrebe. nagoni. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Knežević.dr Milorad Simunović. Sticanje vješine usmenog i pismenog argumentovanja za i protiv određenog gledišta u ovoj disciplini. Dejan Lalović. Poglavlja: Frojd (55-85). Olport (411-439). sa pravilima za zadavanje testova. (Katel i Frojd se mogu pripremiti i iz knjige "Bukvar teorije licnosti") Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. interesovanja. Završni ispit 50 poena. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Upoznavanje sa raznim načinima validacije testova i načinom donošenja odluka u selekciji. Nolit. Maslov (259-267). vježbe. Adler (162-172). Po završenom kursu. Teorije ličnosti.(1978). student treba da bude svjestan prednosti i nedostataka primjene psiholoških testova Ime i prezime nastavnika i saradnika: vanr. saradnik Bojana Miletić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. genetika ponašanja i sl. kao i sa nekim teškoćama u psihološkim mjerenjima. upis. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. naročito. K. od prve ideje do pravljenja elaborata o testu. G. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihometrija II Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. ličnost i interakcija 1 Ključne determinante ponašanja: situacija. 180 ECTS kredita). konsultacije. rade dva testa. Katel (489-517). Skripta (1-120) Hol. Skiner (598-628). uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. prof. Praktična izrada jednog psihološkog testa. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa različitim vrstama psiholoških testova i. (2005). Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Neki problemi filozofije nauke od značaja za psihologiju individualnih razlika Crta Ključne determinante ponašanja: situacija.dr Milorad Simunović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. & Lindzi. Uvod u psihologiju individualnih razlika. saradnik Bojana Miletić 21 .kompetenci u sintezi znanja i metodskih sredstava iz onih naučnih disciplina bez kojih se ne može zamisliti uspješan razvoj psihologije individualnih razlika (neuronauke. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Beograd. ličnost i konstrukti „na ničijoj zemlji“ Poremećaji ličnosti Genetska/sredinska determinisanost i razvoj crta Bazične crte ličnosti i njihova unutrašnji mehanizmi 2 Atribucije u psihologiji ličnosti II Kolokvijum Rekapitulacija gradiva i priprema za ispit. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Motivi.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. funkcionalizam. 180 ECTS kredita). bihejviorizam. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. konsultacije. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Bukvić. (1982): Načela izrade psiholoških testova. Naziv predmeta: Šifra predmeta Škole i pravci u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 3 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Vrste psiholoških testova (po formalnim svojstvima) Standardizacija zadavanja i ocjenjivanja testova Norme testa Razvijanje i odabiranje stavki testa Kognitivni testovi – testovi inteligencije i opšte informisanosti. ovjera) 2 x (5 sati. geštaltizam) s posebnim osvrtom na trendove u savremenoj psihologiji (kognitivna psihologija). Dejan Lalović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Odbrana elaborata o testu opšte informisanosti ili intelektualnih sposobnosti Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. rade dva testa i seminarski rad Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. A. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ljubomir Žiropađa Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Beograd Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. upis.prof. Seminarski rad 10 poena. vježbe. Upitnici i inventari ličnosti Sadržajna i hipotetička valjanost (praktični aspekti) Kriterijumska valjanost (praktični aspekti) Selekcija na osnovu psiholoških testova Posebni problemi mjerenja – stilovi odgovaranja Psihološki profili-komunikacija s klijentima Posebni problemi mjerenja – etički problemi testiranja II Kolokvijum. Kognitivni testovi . priprema za kolokvijum i pismeni ispit.testovi znanja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled istorijskog razvoja savremene psihologije kao nauke i upoznavanje sa najvažnijim karakteristikama razvoja i nastajanja psiholoških sistema (strukturalizam. seminarski rad. 20 min) = 10 sati i 40 min 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 20 min samostalnog rada. Završni ispit 50 poena. 22 . psihaonaliza. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua.. neuropsihologija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 23 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.. kao i za analizu sadržaja. Lindzi G. Kolokvijum I Fenomenološla psihologija Geštalt Humanistička psihologija Psihoanaliza II Kolokvijum Oblasti savremene psihologije Kognitivna psihologija. sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja.: Stvaranje psihologije Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Nastanak pravaca u psihologiji tokom 20. Završni ispit 50 poena. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 3 kredita x 40/30 = 4 sata U toku semestra Nastava i završni ispit: 4 x 16 = 64 sata Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. uključujući konsultacije Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 18 sati Struktura opterećenja: 64 sata (Nastava) + 8 sati (Priprema) + 18 (Dopunski rad) Literatura: Marfi Gardner: Istorijski uvod u psihologiju Radonjić Slobodan:Uvod u psihologiju Hol K. ovjera) 2 x 4 = 8 sati Ukupno opterećenje za predmet 3x30 = 90 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata samostalnog rada. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može spriječiti i ublažiti).dr Ljubomir Žiropađa Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. vijeka Strukturalizam Funkcionalizam Bihejviorizam Ruska objektivna škola Neobihejviorizam Slobodna nedelja. U toku nastave i vježbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboljeloj osobi i komunikaciji sa njom.: Teorije ličnosti Pečjak V. Naziv predmeta: Šifra predmeta Opšta psihopatologija Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 6 3P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.

Postupci kliničke procjene Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 1 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 2 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 3 Psihičke funkcije i poremećaji psihičkih funkcija 4 II Kolokvijum. konsultacije. Davison i J. (pojedina poglavlja) Gabard: „Psihopatologija kliničkih sindroma“ (DSM-IV klasifikacija) Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. mentalno zdrava adaptacija na životne teškoće. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa mentalno zdravim načinima funkcionisanja. Postojeće paradigme u psihopatologiji i terapiji. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. vježbe.dr Jelena Vlajković. Jastrebarsko. ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 3 sata predavanja 1 sat vježbi 4 sata samostalnog rada. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.M. mentalno zdrav razvoj tokom životnog ciklusa. Istraživačke metode u proučavanju psihopatologije. J. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: G. Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija mentalnog zdravlja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Nakladni slap 1999. 24 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. 180 ECTS kredita). Neale: „Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja“. Završni ispit 50 poena. 2000.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. konsultacije. Bukelić: „Socijalna psihijatrija“. Normalnost i psihopatologije Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (DSM-IV) Klasifikacija i dijagnoza psihičkih poremećaja (ICD-10) Epidemiologija i simptomatologija psihičkih poremećaja Kolokvijum I Slobodna nedjelja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. ZUNS Beograd.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijski razvoj i teorijski pristupi opštoj psihopatologiji. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa.C. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. vježbe. upis. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Etičke dileme u istraživanju i terapiji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.dr Jelena Vlajković.

J. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. (2005): Životne krize . Beograd: IP «Žarko Albulj». Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Vlajković J. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. K. Naziv predmeta: Šifra predmeta Kvantitativne metode u psihologiji Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni IV 6 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Beograd. IP «Žarko Albulj». Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd: Fakultet političkih nauka. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje I Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno djelovanje II Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice Preventivni programi namijenjeni mladima Izbor partnera. Srna. razvod braka Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu III Izvori akcidentnih kriza u starosti II Kolokvijum.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Razvojne i akcidentne krize tokom životnog ciklusa . Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Završni ispit 50 poena. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Milosavljević. 180 ECTS kredita). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof.osnovni pojmovi Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2 Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa Edukativni film. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj izučavanja predmeta je osposobljavanje studenata da sami druge izvore koji su im potrebni za pisanje i vrjednovanje neučnih članaka. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Kondić & M. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vlajković. nauče da koriste literaturu i razne Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 1146..prevazilaženje i prevencija.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. upis. saradnik Jelena Mašnić 25 . brak. J. I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi). Mehanizmi prevladavanja. diskusija Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja I Kolokvijum Slobodna nedjelja. str.dr Vasilije Gvozdenović. M. drugo izdanje): Psihologija izbeglištva. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. (1998): Nasilje nad decom. Stres. Popović (2000.

Beograd. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 36 sata Struktura opterećenja: 128 sati (Nastava) + 16 sati (Priprema) + 36 sata (Dopunski rad) Literatura: Kovačić Z. L. vježbe. Tenjović. Vrjednovanje Kolokvijum I Klaster analiza Diskriminativna analiza Faktorska analiza Kanonička korelaciona analiza II Kolokvijum Analiza sadržaja Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. Statistika u psihologiji – priručnik. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Univerzitet u Beogradu. Ekonomski fakultet. Naziv predmeta: Šifra predmeta Socijalna psihologija I Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 7 4P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. pedagoške psihologije. kao npr. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primijenjenih psiholoških disciplina. Završni ispit 50 poena. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Računarski oslonjeno mjerenje Računarski oslonjena interpretacija Kako odabrati dobar test Usmeno naučno saopštenje Jezik psihologije i pravila pisanja naučnog rada Navodjenje literature Slobodna nedjelja. 26 . Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. (1994): Multivarijaciona analiza.dr Vasilije Gvozdenović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. (2002). ovjera) 2 x 8 sati = 16 sati Struktura: 2 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata samostalnog rada. rade dva testa. Pero Šipka-odabrani članci Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena).Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 6x30 = 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. psihologije međuljudskih odnosa. konsultacije. 180 ECTS kredita). Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 6 kredita x 40/30 = 8 sati U toku semestra Nastava i završni ispit: 8 sati x 16 = 128 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj.

uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min.: Psihologija grupa. psihologije u marketingu. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Havelka. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). B. N. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagogije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni V 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Opažanje grupa i grupne pripadnosti. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Merenje. vježbe.: Znakovi i značenja. Donošenje odluka u grupi i grupno odlučivanje. Internalizacija. te razvoju vaspitno-obrazovnih sistema. upis. Organizacija. saradnik Sanja Čalović i savremenim trendovima u razvoju pedagoške teorije i prakse. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. I Kolokvijum Faktori tačnosti opažanja i ocjenjivanja osoba. Komunikaciona struktura. Učenje po modelu. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.dr Ratko Dunđerović. Razvoj socijalne psihologije i razdoblja u njenom razvoju Opšti teorijski pristupi u socijalnoj psihologiji. Strukturisane grupe. konsultacije.. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Kuzmanović i D. Razvoj svijesti o sebi. Determinante vođstva. N. Komunikacija: pojam i vrste. N. Razvoj grupe.psihologije političkog ponašanja. Socijalno učenje. Socijalizacija: uvod. tipovi merenja.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Opažanje osoba. Učenje uviđanjem. Rot: Osnovi socijalne psihologije. Struktura: 4 sata predavanja 2 sata vježbi 3 sata i 20 min samostalnog rada. itd. Grupna struktura. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovama pedagoških nauka Ime i prezime nastavnika: prof. Slobodna nedjelja. Havelka. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. N. takmičenje i konflikti. Kultura i socijalizacija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Rot. Socijalna interakcija. 180 ECTS kredita). ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min.: Socijalna percepcija. Tačnost opažanja i ocjenjivanja osoba. Socijalna percepcija Teorije kognitivne konzistencije. 27 . efekti potkrepljivanja. Završni ispit 50 poena. Nestrukturisane grupe. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvodno predavanje: definisanje i oblast primjene socijalne psihologije. dr Saša Milić. Saradnja. Rot. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Vrste grupa. II Kolokvijum. Teorije atribucije. U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. Osposobljavanje za njihovu razumijevanje i komparativnu analizu savremenih pedagoških pravaca i savremenih obrazovnih sistema. Konformiranje.

. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati. do savremenog doba/.. & Hallwachs. Bazični principi učenja kroz igru.: Individualizacija vaspitno-obrazovnog procesa .Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja i debate. Slobodna nedjelja I test znanja / kolokvijum Savremeni pedagoški pravci Savremeni pedagoški pravci Savremeni obrazovni sistemi /Montesori.. Smisleno istraživanje problema školstva. U.. Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno U toku semestra 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 1 sat vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Osnovi pedagoške psihologije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.: Authentic Childhood – Exploring Reggio Emilia in the Classroom . Interkulturalno obrazovanje Inkluzivno obrazovanje II test znanja / kolokvijum Integracijski procesi EU i harmonizacija obrazovnih sistema. Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena.Podgorica: PCCG. Dopunska nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu.Podgorica: PCCG. Savremeni obrazovni sistemi /Reggio Emilia. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. upis. K. Step by Step/. klasika /Komenski... procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu.Beograd: Naučna knjiga. Učestvovanje u planiranju i analizi razvoja obrazovanja i njegovoj podršci Razumijevanje škole kao institucije izvora podrške ili barijere individualnog ili socijalnog razvoja.. Kreativni kurikulum/. dr Saša Milić Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Priprema po jednog eseja na zadatu temu iz sadržaja predmeta. E. Djuj/ Individualizacija vaspitno-obrazovnog rada. 1972. 1992.Beograd: Naučna knjiga. onoliko kolko je bitno za druge potencijalne profesije psihologa 28 .2002. 2001. jedne od oblasti Sadržaj predmeta: Upoznavanje. C. sredstva. M.. Zlebnik. 1992. Kamenov. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Ruso. S. . Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena). Konsultacije. L. Teorija igre i klasifikacija igara. Herbart. Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada.: Esej sa 10 poena.: Montessori ili Waldorf . Studenti pripremaju po jedan esej i učestvuju u debati nakon prezentacije eseja. 2002. at al: Kreiranje vaspitno-obrazov. Učenje za testove i završni ispit. Lok. High Scope. Milić. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Da osigura (ili da značajno doprinese tome) da završeni studenti psihologije budu elementarno osposobljeni za: Praktičan rad u školama u svojstvu školskog psihologa. S. ovjera) 2 x (5 sati. i Trnavac.Beograd: Zavod za udžbenike i nast. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Doc.: Pedagogija . Fraser. Hansen. Seitz. & Gestwicki.: Eksperimentalni programi za rano obrazovanje . Razvoj fenomena vaspitanja kroz istoriju /od prvobitne zaj. N. učestvuju u debatama i rade dva testa.Albany: Delmar. 1997. Pestaloci. Završni ispit sa 50 poena. Učestvovanje u planiranju. priprema i upis semestra Predmet i zadaci pedagogije kao nauke.Zagreb: Educa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Đorđević. (ima više izdanja) Opšta istorija školstva i pedagoških ideja . J. Waldorf. dizajniranju i implementiranju inovativnih programa u školi.Osnovni pogledi pedag. 180 ECTS kredita).

Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. ali i upoznavanje sa mogućnostima i zahtjevima interdisciplinarnog pristupa. I Kolokvijum Metode nastave i učenja u funkciji konstrukcije znanja: kooperativno. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Vlahović-Štetić V. participativno učenje Inovacije u nastavi Funkcija i oblici provjere znanja. aktivno. Allyn and Bacon. Implikacije psiholoških teorija i pristupa relevantne za školski kontekst i nastavu Strategije učenja. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta. upis. ocjenjivanja i evaluacije obrazovnog postignuća na individualnom. gotovost za učenje.dr Vojko Radomirović. razvijanje kritičkog 29 . Boston. interaktivno. upoznavanje dometa i ograničenja za primjenu načela i metodologije KP u različitim sistemima (medicina/psihijatrija. sagledavanje primjenjivosti teorijskih koncepata i metoda KP u različitim novim oblastima (poljima). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. oblici i modeli izgradnje nastavničkih kompetencija Psihološki problemi obrazovanja djece sa posebnim potrebama Psihološki aspekti i problemi promjene obrazovnog sistema II Kolokvijum.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. refleksivni praktičar Slobodna nedjelja. (2005): Educational psychology. IEP. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 180 ECTS kredita). vježbe. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi. socijalna zaštita. obrazovanje i sudstvo). saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada. Zagreb Woolfolk A. Jastrebarsko. odredjivanje granice prema srodnim disciplinama.. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. razvoju i zadacima kliničke psihologije kao naučne discipline i kao struke. seminarski rad. Profesionalna uloga školskog psihologa u realnom školskom kontekstu i u kontekstu tranzicije Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. priroda konstrukcije domeno-specifičnih znanja Akciono istraživanje. konsultacije. školski uspjeh i školski neuspjeh Motivacija za učenje Psihološki problemi učenja različitih školskih predmeta. Grgin T. (2001): Školsko ocjenjivanje znanja. rade dva testa i seminarski rad.. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović V. i Miljković D. podsticaji za učenje.dr Vojko Radomirović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Rijavec M. Naklada Slap. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. metakognicija. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Priroda i karakteristike učenja u školskom kontekstu. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Seminarski rad 10 poena. transfer učenja. Naziv predmeta: Obavezni Osnovi kliničke psihologije Broj ECTS kredita Fond časova Šifra predmeta Status predmeta Semestar VI 7 3P+3V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Završni ispit 50 poena. (2003): Psihologija obrazovanja. školskom i sistemskom nivou Psihologija nastavnika.

dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije u rješavanju problema vezanih za ponašanje ljudi na radu (na teorijskom. sticanje vještine primjene stečenih znanja iz psihologije na pitanja konkretnog pojedinca sa odredjenim problemom kojim se bavi klinički psiholog. saradnik Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Osnovi psihologije rada Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 7 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. (1990): Klinička psihologija. Naučna knjiga. uvod-priprema za ostale kliničke predmete na studiju kliničke psihologije kroz pružanje valjanog opšteg okvira. Beograd Biro M. I Kolokvijum Neuropsihologija Zdravstvena psihologija i psihosomatika Forenzička psihologija Socijalna klinička psihologija Klinička psihologija i ometenost Istraživanja u kliničkoj psihologiji II Kolokvijum. Katedra za kliničku psihologiju Univerziteta u Minhenu i Futura publikacije.. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. 30 . kao i otvorenosti za nova preispitivanja i primjenu različitih paradigmi-teorijskih I metodoloških. upoznavanje sa osnovnim profesionalnim i etičkim pitanjima struke. Sagledavanje i analiza osnovnih pojmova u kontekstu efikasnosti na radu. teorije i metode i tehnike psihologije rada. upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min Struktura: 3 sata predavanja 3 sata vježbi 3 i 20 min samostalnog rada..dr Jelena Vlajković. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Buttolo (2003): Klinička psihologija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Završni ispit 50 poena. istraživačkom i praktičnom nivou). Biro M. Hrnjica S. Novi Sad Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa po 20 poena (Ukupno 40 poena). (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger J. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. konsultacije. podsticanje studenata da istražuju specifična pitanja u novim oblastima primjene KP preko upoznavanja sa rezultatima i dometima istraživanja kod nas I podsticanje na nova istraživanja. psihofizičkog zdravlja i blagostanja zapošljenih. 180 ECTS kredita). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena.pristupa u odnosu na postojeću zasnovanost discipline. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet kliničke psihologije Razvoj kliničke psihologije Zadaci kliničke psihologije Teorijski modeli i pristupi u kliničkoj psihologiji Korisnici usluga kliničkog psihologa 1 Korisnici usluga kliničkog psihologa 2 Slobodna nedjelja. Klinička psihologija kao profesija Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. vježbe. kao i specifičnih okolnosti određene radne organizacije i šireg društveno-ekonomskog konteksta. Cilj je da studenti nauče kako da svoja kompletna psihološka znanja koriste u rješavanju praktičnih problema u domenu psihologije rada. Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih znanja iz oblasti psihologije rada i njihova primjena – pojmovi.

Beograd. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Problemi psihologije rada Psihološki korelati uspjeha na radu Profesionalna orijentacija Analiza posla Intervju u psihologiji rada Radna adaptacija i maladaptivno ponašanje Slobodna nedjelja. novembar-decembar. kao i koncept socijalizacije i njegov značaj. Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 80-91. Kurs treba da potpomogne uspješno savlađivanje primjenjenih psiholoških disciplina. 278-285.dr Ratko Dunđerović. konsultacije. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Socijalna psihologija II Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni VI 5 3P+2V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. 180 ECTS kredita). Beograd. 250-263 Desimir Pajević. P. Boris Petz: Psihologija rada. psihologije međuljudskih odnosa. (2000) Privlačenje i selekcija ljudi.dr Ratko Dunđerović. Beograd. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 1993. strane 11-25. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 42 sata Struktura opterećenja: 149 sati i 20 min. 2003. Laktaši. 265-277. psihologije u marketingu. 56-58 Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 7 x 30 = 210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. (Nastava) + 18 sati i 40 min (Priprema) + 42 sati (Dopunski rad) Literatura: Milica Guzina: Kadrovska psihologija. itd. Petrović.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. 1980. strane 17-27. Zagreb. Posebne oblasti psihologije rada Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. psihologije političkog ponašanja. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. Kovačević. Ekonomika preduzeća. Kovačević. 37-39. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student bolje prepozna i bolje razumije brojne fenomene koji se javljaju u međuljudskoj interakciji i u unutargrupnim i međugrupnim odnosima. 1987. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. ovjera) 2 x (9 sati i 20 min) = 18 sati i 40 min. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 7 kredita x 40/30 = 9 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (9 sati i 20 min) x 16 = 149 sati i 20 min. Vojna akademija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. saradnik Jelena Mašnić 31 . U okviru vježbi glavni cilj je da se studenti obuče u izradi i primjeni različitih tehnika. novembar-decembar. (2000) Analiza posla. 2001. upis. kao npr. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Ekonomika preduzeća. vježbe.Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. CVVŠ. Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 4 sata i 20 min samostalnog rada. Petrović. Desimir Pajević: Psihologija sporta i rekreacije. pedagoške psihologije. prije svega upitnika i različitih skala za ispitivanje stavova i osposobe za samostalnog istraživački rad u oblasti. Grafomark. Školska knjiga. I. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. I Kolokvijum Nezgode na radu Trening i razvoj zaposlenih Motivacija za rad Stavovi prema poslu Mjerenje i procjena uspjeha na radu II Kolokvijum. XLVIII. strane 15-20 Desimir Pajević: Osnove psihologije rada. P. I. Naučna knjiga. 178-185. Završni ispit 50 poena. Ljubomir Kasagić: Vojna psihologija. XLVIII.

Havelka.: Psihologija grupa. Ličnost i antidemokratska orijentacija. N. Stavovi i vrijednosti. konsultacije. Havelka. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Socijalni faktori i inteligencija. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: N. Rot: Osnovi socijalne psihologije. N. Afilijativni motiv Agresivnost. propaganda.: Socijalna percepcija.: Znakovi i značenja. Održavanje stavova i otpor prema mijenjanju. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija komunikacije Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Slobodna nedjelja. Poslušnost i pokoravanje. Rot. N. Završni ispit 50 poena. Predrasude i etnički stavovi. 32 . konsultacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: prof. Teorije stavova Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Altruističko ponašanje. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osvještavanje i razumijevanje osnova uspješne komunikacije i usvajanje tenika i vještina potrebnih za uspješnu komunikaciju s pojedincima.dr Jelena Vlajković Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Društvena struktura i socijalizacija. Kuzmanović i D. Socijalizacija i motivacija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. I Kolokvijum Motiv za postignućem. upis. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. II Kolokvijum. B.. ovjera) 2 x (6 sati. Popadić: metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min U toku semestra Struktura: 3 sata predavanja 2 sata vježbi 1 sat i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (6 sati. Kultura i socijalizacija. N. u grupi i s publikom. Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pojam izvora i agenasa socijalizacije. Formiranje i mijenjanje stavova. 180 ECTS kredita). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. priprema za kolokvijum i pismeni ispit.dr Ratko Dunđerović Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Uticaj klasne i slojne pripadnosti na stavove i ponašanje. Struktura i funkcionalni karakter stavova i vrijednosti. Nacionalne karakteristike. Rot. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. vježbe. Uticaj socijalnih faktora na kognitivne procese.

Završni ispit 50 poena. Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Psihologija u marketingu Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Izborni VI 4 2P+0V Studijski programi za koje se organizuje: PSIHOLOGIJA Akademski osnovni studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 6 semestara. Uviđanje neophodnosti i načina primjene znanja iz različitih oblasti psihologije (na teorijskom. T. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Z. Beograd: CLIO (131 strana). Ovladavanje komunikacijom Paradoksi u komunikaciji Demaskiranje paradoksa Dekonstrukcija značenja II Kolokvijum. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. 180 ECTS kredita). osnovna stručna terminologija i skraćenice na engleskom jeziku) koja će im omogućiti uspješan početak rada i samostalno usvajanje znanja i vještina koje će im biti neophodne u radu. Sticanje osnovnih vještina – planiranje projekata. I Kolokvijum Komunikacija kao preduslov psihološkog rada Odavanje i otkrivanje u komunikaciji. metodologija rada. profesionalni standardi u radu. Neverbalna komunikacija kao pratilac verbalne Moć tišine. Mandić (2003): Komunikologija (7-94. ovjera) 2 x (5 sati. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljavanje za početak samostalnog praktičnog rada. Vrste i tipovi komunikacije Verbalna komunikacija. 185-203). Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. korišćenje rezultata 33 . planiranje i izvođenje istraživanja tržišta. upis.dr Jelena Vlajković Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. Komunikacija po unaprijed utvrđenom rasporedu Slobodna nedjelja. Jezičke igre i govorni činovi Efekti verbalne komunikacije. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. vođenje projekata. Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana). 143-160. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. ali i za početak samostalnog naučno-istraživačkog rada u oblasti psihologije potrošača i psihologije marketinške komunikacije. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Sticanje osnovnih znanja (pojmovi i teorije. Rasvjetljavanje učinaka moći u komunikaciji Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. Miskomunikacija. istraživačkom i praktičnom nivou) u cilju rješavanja konkretnih problema i rada sa ljudima različitih struka.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Definicija i teorije komunikacije Uslovi za ostvarenje komunikacije. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). 115-126. prije svega u oblasti istraživanja tržišta i marketinške komunikacije. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

1988. konsultacije. Upravljanje marketinškim projektima Završni ispit Ovjera semestra i upis ocjena. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. I Kolokvijum Činioci ponašanja potrošača Interni činioci ponašanja potrošača Proces odlučivanja potrošača Psihologija marketinške komunikacije Marketinška komunikacija II Kolokvijum. Završni ispit 50 poena. Petrović Ivana: Ponašanje potrošača i marketing. Naziv predmeta Predavanja Vježbe ECTS 1. priprema za kolokvijum i pismeni ispit. planiranje strategije pojedinačnih komunikacionih sredstava. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: Napomena: Studentima se na početku semestra dostavlja plan realizacije nastavnog programa po tematskim cjelinama i terminima. odabrani članci. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u marketing Razumijevanje uloge marketinga u društvu Planiranje marketing-strategije Posebne oblasti marketinga Projekti u oblasti marketinga Ponašanje potrošača Slobodna nedjelja. Hanry Harry: Šta potrošač želi. Beograd. 5. Dopunska nastava i popravni ispitni rok u toku nastave: Studenti su dužni da: obavezno prisustvuju nastavi i rade dva testa. 1980. Građenje profesionalnog identiteta Ime i prezime nastavnika i saradnika: doc. Tak Meri: Kako biramo. Obaveze studenta Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 2 sata predavanja 3 sata i 20 min samostalnog rada. DEPH. Nolit. Zagreb. ovjera) 2 x (5 sati. Beograd. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Informator. planiranje strategije komunikacije.dr Ranko Šljivić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. 2. prezentovanje projekata. 3. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 1. Privredni pregled. Beograd: Čigoja štampa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Kotler Filip: Upravljanje marketingom (odabrana poglavlja). Isticanje u toku predavanja i učešće u debatama 10 poena. Zagreb. 6. 1995. Petz Boris: Psihologija u ekonomskoj propagandi. Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1 Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psihologija rada i organizacije Praksa 1 Ukupno: Psihologija porodice 2 2 2 2 2 2 12 2 1 2 1 2 1 2 5 14 2 4 5 5 4 5 4 4 30 4 II I semestar 34 . 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. predm. 4. 1979. upis. Petković Goran: Pozicioniranje trgovinskih preduzeća. 7.b. vođenje kreativnog rada. 1966. evaluacija projekata.istraživanja. STUDIJSKI PROGRAM: PSIHOLOGIJA AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Semestar R.

saradnik mr Julijana Cicović 35 . Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom kursu studenti su izloženi prilikama za upoznavanje raznovrsnih potreba djece za različitim oblicima podrške. upozna moguće načine za rješavanje praktičnih problema u vezi sa identifikacijom. Psihologija ličnosti. 3.2.Socijalna psihologija.Osnovi pedagoške psih. 60 ECTS kredita). Klinička procjena 2 Psihopatologija djece i mladih Psihologija i menadžment Vještine savjetovanja Praksa 2 Diplomski rad Ukupno: semestar 2 2 2 2 10 2 2 2 2 6 16 5 4 4 4 4 5 30 Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija djece sa posebnim potrebama Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Status predmeta Obavezni I 4 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. vaspitanjem i obrazovanjem darovitih osoba. 5.vanr. 7.prof.dr Panta Kovačević. 6. Ivona Milačić. Uslovljenost drugim predmetima:Razvojna psihologija. Ime i prezime nastavnika:prof. metodologije razvijanja planova podrške u najboljem interesu djeteta kao i kritičko promišljanje aktuelne prakseStudent treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti. 4. upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razumije njihove praktične implikacije.

p. učestvuju u debatama. I ličnost darovitih osoba Tipovi darovitih osoba Darovitost. Definitions and conceptions of giftedness. upis. repertoarom i svojstvima neverbalnih instrumenata za procjenu kognitivnih sposobnosti.p.Rad sa porodicom djeteta sa p. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Šekspir R.Identifikacija darovitosti. Thousand Oaks. kreativnost i ekspertiza Slobodna nedjelja I kolokvijum Porodica i razvoj djeteta sa posebnim potrebama. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Djeca sa posebnim potrebama . Sternberg. Dete sa razvojnim smetnjama u redovnoj školi.Specifičnosti porodice sa p. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Specifični problem u školovanju darovitih.Beograd 2004 Maksić. Ime i prezime nastavnika: prof. R.p. Psihologija ometenih u razvoju.p. II kolokvijum Inkluzija kao tip culture škole. B. Razvoj djece sa posebnim potrebama . Vaspitanje darovitog djeteta Odnos djeteta sa p. međunarodna perspektiva.Individualni obrazovni plan za dijete sa p. Ivona Milačić Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Mentalno testiranje Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara.: Osnovi defektologije.p. S. dr Danijela Petrović. Završni ispit sa 50 poena. Razvojna psihologija Ciljevi izučavanja predmeta:. 60 ECTS kredita). Beograd.prof. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Institut za psihologiju. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Analiza I evaluacija pojedinih rješenja za školovanje darovite djece. uputstvima za zadavanje i ocjenjivanje) v) vještinama potrebnim za identifikovanje nivoa sposobnosti i tumačenje rezultata na osnovu primjene testa. saradnik mr Zorana Jolić 36 . sa braćom i sestrama. Modeli uspiješnog podučavanja I školovanja darovitih.Beograd. ovlada praktičnom primjenom neverbalnih testova sposobnosti: a) teorijskim okvirom i metrijskim karakteristikama testa b) operacionalama testa (sadržajem testa. Student treba da se upozna sa osnovnim principima kognitivnog procjenjivanja. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. i rade 2 testa . Učiteljski fakultet. Gardner Istraživanja darovitosti Najčešće istraživani problemi u psihologiji darovitosti Ka socijalno-inkluzivnom modelu -preporuke međunarodne zajednice za rad sa djecom sa p. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. emocionalni I socijalni razvoj djeteta sa p. (1998).koncepcijski pristupi i modeli. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja Vigotski L. (ur. vježbe. 1997 Rajović V. Goltonovo i Termanovo shvatanje i istraživanje darovitosti Teorije inteligencije kao teorije darovitosti: Sternberg.) (2004). Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena . Saradnja sa nastavnicima u inkluzivnom procesu. Nolit. -Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.p I darovitim djetetom.: Psihosocijalne determinante učenja i razvoja mentalno retardirane djece.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. J. 1987. osnovni pojmovi Prve naučne konceptualizacije i operacionalizacije darovitosti. California: Corwin Press & National Association for Gifted Children. Uslovljenost drugim predmetima: Psihometrija.predavanja Igra i razvoj djece sa posebnim potrebama. Darovito dete u školi (odabrana poglavlja). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). ovjera) 2 x (5 sati. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. konsultacije.vršnjacima i učiteljem. Beograd.Razvoj individualnih funkcija – Intelektualni. 1979 Hrnjica S.

• Ivić i saradnici (1976). Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izvještaja sa testiranja Ivić i saradnici (1976).Rano kognitivno procjenjivanje. & Prat. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Psihologija u svetu. Flanagan. i rade dva testa i 3 Obaveze studenta u izvještaja sa testiranja. & Gardner.zadavanje i ocjenjivanje testa. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.Kulturalna ekvivalentnost testova.33-46. Alfonso. ovjera) 2 x (6 sati. • Priručnik za REVISK Čen. Alternativni vidovi kognitivnog procjenjivanja. H. 4.zadavanje i ocjenjivanje testa.L. učestvuju u debatama. L. metrijske karakteristike i zadavanje testa. Harrison (ur. Genshaft & P. Razvoj i merenje inteligencije.dr Danijela Petrović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija učenja i nastave Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. tom I. Verbalni i kompozitni testovi inteligencije Bine-Simonova skala: teorijske osnove i metrijske karakteristike Bine-Simonova skala: zadavanje instrumenta. te da profesionalnu ulogu psihologa u obrazovanju koncipiraju u skladu s tim.Studenti će biti osposobljeni za planiranje i pripremanje nastave.). 37 . kurs ima za cilj da studentima omogući sticanje osnovnih vještina potrebnih za stvaranje bogatog okruženja za učenje. Slobodna nedjelja I kolokvijum Bender-geštalt test (varijanta GTPO II): teorijske osnove. str. REVISK: Vježbanje primjene instrumenta . J. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorija razvoja testova inteligencije i interpretacije rezultata. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 32-47).PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. J. metrijske karakteristike i primjena instrumenta. Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. 191-206. TIP-1: Vježbanje primjene instrumenta. Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. Č. Kos-Goldštajnov test sastavljanja kocki: teorijske osnove. tom II. vježbe. 60 ECTS kredita). pisanje izvještaja sa testiranja. Završni ispit sa 50 poena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. izrada izvještaja sa testiranja. str. vježbanje primjene instrumenta.Osnovne postavke i načela kognitivnog procjenjivanja Neverbalni testovi sposobnostiRavenove progresivne matriceHaris-Gudinaf test crtanja ljudske figure. uključujući analizu sopstvene prakse i prakse drugih nastavnika. Contemporary Intellectual Assessment (str. Mogućnosti i problemi u procjenjivanju kreativnosti. Đ. upis. Pored toga.e II kolokvijum Dinamičko procjenjivanje. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. vježbanje primjene instrumentainterpretacija i upotreba rezultata. vježbanje zadavanja i ocjenjivanja instrumenta. Domaći rad 10 poena (Ukupno 30 poena).interpretacija i upotreba rezultata. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Razvoj i merenje inteligencije. Psihologija u svetu 5(1). Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 10 poena (Ukupno 20 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: P. V. ocjenjivanje i interpretacija rezultata. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati.D. S.. (1998). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (2000). konsultacije. New York: The Guilford Press. Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Psihologija učenja i nastave je kurs koji osposobljava studente psihologije da razumiju prirodu i složenost procesa učenja u školi i složenost nastavničke uloge. vježbanje primjene instrumenta– zadavanje testa i kvalitativna analiza rezultata.

i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. Arends.Ime i prezime nastavnika: vanr. grupne. Ana Pešikan Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 1 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. razvoju. prof. ( 1997 ) Temeljna nastavna umijeća. učestvuju u debatama. Psihometrija. New York. nedostacima i 38 . Vlahović-Štetić. Seminarski rad 10 poena. Rijavec.Learning to teach.. Praćenje napretka učenika. (2003) Psihologija obrazovanja.I. vježbe. planiranje i priprema nastave. određivanje identiteta kliničara. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o predmetu. izazovima.. Upoznavanje studenata sa mogućim određenjima identiteta predmeta: psihodijagnostika ili klinička/psihološka procjena. razvoja i rada. Zagreb. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: vanr. IEP-VERN’ (odabrana poglavlja) Kyriacou. ciljevima kliničke procjene. Educa. V. R. priručnici za inovativne programe Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 4 sata i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. McGrow Hill. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. razvojne i kulturne razlike Motivacija. saradnik Marija Petranić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Završni ispit sa 50 poena.. upis. Proučavanje odraslih. Bihejviorizam i škola Humanistička psihologija i škola Razvoj kulture kritičkog mišljenja. 60 ECTS kredita). M. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kognitivna psihologija i škola Slobodna nedjelja I kolokvijum Socijalni konstruktivizam i škola. ovjera) 2 x (6 sati. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. zadacima. C. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. Izrada prijedloga inovativne komponente nastave Stvaranje i održavanje podsticajne sredine za učenje II kolokvijum Škola kao kontekst učenja. prof. Upoznavanje sa dometima. Ana Pešikan. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Svrha i ciljevi nastave psiholgije. ( 1991) .Evaluacija nastave i nastavnika. Učenje u vanškolskom i školskom kontekstu Transfer učenja i pismenost Analiza toka učenja jednog djeteta Psihološke teorije i školsko učenje. D. Povlačenje granice između kliničke procjene i procjene ličnosti. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.. konsultacije. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Vidović. Metakognicija i samoregulisano učenje Raznovrsnost: individualne. vrednovanje ishoda proučavanja i ocjenjivanje. Miljković. Uloge nastavnika i oblici organizovanja nastave. ali i preispitivanje postojanja takve međe. Zagreb. V.

Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Predmet. Zagreb. grupe i zajednice. sudstvo i vaspitno-popravne ustanove. upis. New York. metodu i tehnikama kriznog intervenisanja. Prikupljanje i interpretacija podataka. Ciljevi kliničke / psihološke procjene. Kliničko suđenje Osnovne postavke i našela kognitivnog procjenjivanja . Istorijat i budućnost kliničke procjene. kao i o rezultatima istraživanja. edukaciji i superviziji u ovoj oblasti. Proces i mane kliničke / psihološke procjene. Klinička / psihološka procjena i planiranje tretmana.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 5 2P+1V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Slap. bolesti.dr Jasna Veljković. Slobodna nedjelja I kolokvijum Kontekst kliničke procjene i etička pitanja procjene. Određivanje karaktera psiholoških podataka. Ovladavanje vještinama prepoznavanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. Završni ispit sa 50 poena. Beograd Groth-Marnat. (1979) Psihodijagnostika. ovjera) 2 x (6 sati. vježbe. konsultacije.ograničenjima primjene kliničke procjene u različitim uslovima i poljima djelovanja (psihijatrijske. Beograd. Opšta psihopatologija. Ovladavanje strategijama kriznog intervenisanja u posebnim kriznim situacijama: gubitka. organizacije i sl. M. obrazovne.T. Oblici procjene. Ciljeni kliničke / psihološke procjene. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. i rade dva testa. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje savremenih psiholoških znanja o teorijama. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. i saradnici (1990) Klinička psihologija. II kolokvijum Saopštavanje rezultata procjene i pisanje Psiholoških nalaza i mišljenja. vještinama kriznog intervenisanja na nivou pojedinca. Uloga kliničara. Ovladavanje opštim i specifičnim vještinama prevazilaženja. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. John Wiley & Sons. Paradigme u kliničkoj procjeni. saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. J. povreda i trauma. 60 ECTS kredita). porodice.) Ime i prezime nastavnika: doc. osobenosti i zadaci kliničke / psihološke procjene. zdravstvene. učestvuju u debatama. Klinički metod i načela kliničke / psiholooške procjene. G.procjenjivača i procjena kliničara. (odabrana poglavlja) Nietzel. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). saniranja i preveniranja sindroma izgaranja 39 . vaspitne ustanove. Naučna knjiga. (1997) Handbook of Clinical Assessment. Istorije razvoja testova inteligencije i interpretacija rezultata. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija mentalnog zdravlja. I saradnici Uvod u kliničku psihologiju. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5sati. Kritičko preispitivanje Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. (odabrana poglavlja Berger. Nolit. J.

Zagreb. Beograd .E i Tomson.dr Jelena Vlajković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija rada i organizacije Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni I 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. IP Žarko Albulj Srna. (2000) Crisis Intervention Handbook. Treatment and Research . učestvuju u debatama. 1-2.Vlajković. Brooks/ Cole. J. Kondić i M. konsultacije. J. Assessment.van Heeringen (2000) The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide.Chichester. A. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada Ciljevi izučavanja predmeta: Pregled bazičnih problema i teorija u psihologiji rada i organizacije i povezivanje sa njihovom primjenom u radnim organizacijama. vježbe.P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. Časopis za KPISP. Razvijanje analitičkog i kritičkog pristupa u čitanju stručne literature. Ajduković M (2000) Sažeta psihološka integracija traume . metod i tehnike kriznog intervenisanja Nastanak i razvoj kriznih intervencija Teorijske osnove kriznog intervenisanja Metod kriznog intervenisanja Modeli kriznog intervenisanja A. u grupi Slobodna nedjelja Modeli kriznog intervenisanja u zajednici I kolokvijum Istraživanja kriznog intervenisanja Specifičnost edukacije i supervizije intervencija u krizi Krizne intervencije kod suicida i pokušaja suicida – antisuicidalni ugovor Krizne intervencije kod nasilja u porodici Krizne intervencije kod bolesti i smrtnog gubitka II kolokvijum Profesionalna i lične krize pomagača – samoevaluacija i samopomoć Profesionalna i lične krize pomagača – intervencija i psihoterapija Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu.L (1991) Coping with Life Challenges. porodice u krizi (Asen i Tomson) Modeli kriznog intervenisanja C.Hawton K.Ime i prezime nastavnika: prof. Vol 3. Unicef. K. Sagledavanje mogućih pristupa u rješavanju praktičnih problema. i rade dva testa.R Roberts Ed. Beograd . Društvo za psihološku pomoć Asen .dr Ratko Dundjerović. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. John Wiley and Sons. Ime i prezime nastavnika: prof.dr Jelena Vlajković. Završni ispit sa 50 poena. Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. ovjera) 2 x (6 sati. Oxford University Press Kleinke C. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. kod pojedinca ( Roberts). 60 ECTS kredita). Popović (Ur) (2000) Psihologija izbeglištva. upis. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). J. saradnik Jelena Mašnić 40 . 1998 Modeli kriznog intervenisanja B. 208-219.Srna. K. J ( 1996) Antisuicidalni ugovor u psihoterapiji suicidalnih adolescenata. Proširivanje usvojenih znanja iz oblasti psihologije rada i psihologije međuljudskih odnosa u pravcu novih i složenijih koncepata i pristupa. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 (Dopunski rad) Literatura: Arambašić L . Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorija. Srna). Pacific Grove . Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 45 min vježbi 3 sati i 25 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6sati.Second edition.

S. Beograd Čizmić. Bolčić S. ( 1988) Psihologija međuljudskih odnosa.životnim ciklusom porodice.Beograd.. konsultacije. Patterson F. (1999) Menadžment ljudskihpotencijala. Motivacija za rad . Golden marketing.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. (2005): Work psychology.. vježbe. Posvećenost radnoj organizaciji... London. Naučna knjiga. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. saradnik Helena Rosandić 41 . klasične teorije motivacije. rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. teorijskim razumijevanjima strukture porodice i porodičnih odnosa i pristupima porodic i u navrednim okolnostima ( traume. (1999) Večito pitanje: kako motivisati zaposlene. ( 1995) Psihologija i menadžment.. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Zagreb Bojanović R. Robertson I. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). usvajanje. Završni ispit sa 50 poena. konceptima normalnih procesa u porodici. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. izbjeglištvo. Motivacija u procesu rada.) Ime i prezime nastavnika: doc. savremene teorije motivacije Motivacija za rad i kulturne vrijednosti. 60 ECTS kredita). seminarski rad. Petrović I. Seminarski rad 10 poena.. ed. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Socijalnopsihološki pristup radu Ličnost i organizacija Predmet i zadaci psihologije rada i organizacije Učenje u procesu rada Zadovoljstvo i stavovi prema radu. ovjera) 2 x (5 sati. Institut za psihologiju.dr Jasna Veljković. (2003): Svet rada u tranziciji. učestvuju u debatama. Filozofski fakultet. Radne grupe i radna dinamika Rukovođenje u organizaciji II kolokvijum Komuniciranje u procesu rada Konflikti u organizaciji Ometajuči faktori radne sredine Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Bahtijerević-Šiber F. Plato.pristupi u proučavanju motivacije. Prentice Hall. Uslovljenost drugim predmetima: nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa: teorijskim konceptima porodice. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sati (Dopunski rad) Literatura: Arnold J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Silvester J. upis.dr Ratko Dundjerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Status predmeta Semestar Psihologija porodice Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Slobodna nedjelja I kolokvijum Korelati i mjerenje zadovoljstva. Teorije zadovoljstva.. Burnes B. hranjeništvo. Beograd. Cooper C.

Nolit (odabrana poglavlja). ovjera) 2 x (5 sati. U Primenjena psihologija. Willey and Sons. Proces nastajanja i formiranja roditeljstva. Vlajković. konsultacije. M.interaktivna nastava. Završni ispit sa 50 poena. Psihologija izbeglištva. Suštinske odrednice porodice: struktura . Upućivanje studenata u različite paradigme u procjeni. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Anđelković. Od individualnog i simptomatskog ka socijalnom i kulturološkom pristupu mentalnom zdravlju. izbjeglištvo. J. (2007). Beograd. Odnosi u porodici: bračni. Orford.( 1985 ). 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. Nolit.. vježbe. Beograd. 151-156. Motivacija za roditeljstvo. saradnik Helena Rosandić 42 . J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc. Prisustvo i aktivnost u nastavi 10 poena . Psihometrija. Upoznavanje studenata sa osnovama kliničkog suđenja i integracijom prikupljenih podataka. hraniteljske porodice i sl. Institut za psihologiju i " Žarko Albulj ".dr Jasna Veljković. New York. Filozofski fakultet. Psihologija roditeljstva. Struktura i subsistemi porodice. II kolokvijum Porodica u vandrednim životnim okolnostima: traume. Niš. Upoznavanje sa Rorshahovom metodom i neurološkom procjenom Ime i prezime nastavnika: doc.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. Albulj» (odabrana poglavlja). Chichester. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Teorijski pristupi definisanju porodice. Community Psychology Theory and Practice. (1992). Mitovi o idealnom djetetu. Slobodna nedjelja I kolokvijum Sistemska paradigma kao dominantna u konceptualizaciji porodice. preispitivanje i kritička procjene.seminarske diskusije. Mitić. transgeneracijski prenos. različiti vaspitni stilovi. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Neobične porodične konstelacije-jednoroditeljske. učestvuju u debatama. Kapor-Stanulović. 60 ECTS kredita). Vlajković. roditeljstvo. odnosi među braćom i sestrama. Adekvatno i neadekvatno roditeljstvo. koroditeljski odnosi. V. Porodica i stres. Popularne psihološke tehnike za procjenu porodičnih aspekata. njihovo poređenje. porodice sa usvojenim djetetom.. povezanost sa okolinom.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Klinička procjena 2 Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 5 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Uslovljenost drugim predmetima: Psihologija ličnosti. N. Beograd. ( 1997 ). Određenja subjekta procjene. i rade dva testa . razvoj. Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Tehnike konstruisane za procjenu porodice: tehnike samoizvještavanja i opservacija. «Ž.Istraživanja porodice. Životne krize i njihovo prevazilaženje. Određivanje porodice kao posebne društvene grupe. J. (1997). (1992). Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati.između poraza i nade. upis. Opšta psihopatologija i Psihologija mentalnog zdravlja Ciljevi izučavanja predmeta:. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Beograd.

Prisustvo i aktivnost na nastavi 10 poena. Beograd.Berger J. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: doc.Razvojna psihologija. Beograd. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija. konsultacije. Biro M. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Studija slučaja . (1979) Psihodijagnostika. II kolokvijum Projektivni crteži. konsultacije. 40 min) = 13 sati i 20 min Ukupno opterećenje za predmet 5x30 = 150 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. učestvuju u debatama. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Slobodna nedjelja I kolokvijum Minesota multifazni inventar ličnosti ( MMPI ). 60 ECTS kredita). Projektivne tehnike i projektivna hipoteza. vježbe. Nolit. Društvo psihologa Srbije. Biološka psihologija. vježbe. ( 2004 )Psihodijagnostika. ovjera) 2 x (6 sati. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 30 sati Struktura opterećenja: 106 sati i 40 min (Nastava) + 13 sati i 20 min (Priprema) + 30 sati (Dopunski rad) Literatura: Berger. upis. dijagnostičkim kriterijima i mogućnostima tretmana specifičnih poremećaja u djetinjstvu i mladosti. Saradnik Helena Rosandić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. test nedovršenih rečenica ( TNR ).dr Veronika Išpanović. Intervjuisanje. Završni ispit sa 50 poena.dr Jasna Veljković Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihopatologija djece i mladih Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. Studenti će se upoznati sa procjenom. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ( 1988 ) Priručnik za MMPI 201. 40 min) x 16 = 106 sati i 40 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 5 kredita x 40/30 = 6 sati i 40 min Struktura: 1sat i 30 min predavanja 1sat i 30 min vježbi 3 sata i 40 min samostalnog rada uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (6 sati. i rade dva testa. Psihologija ličnosti. Teorije projektivne psihologije. Ime i prezime nastavnika: prof. Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih modaliteta patologije psihičkog. 43 . Roršahova metoda Neuropsihološka procjena Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok Obaveze studenta u toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Opservacija ponašanja Vekslerove skale inteligencije. Test tematske apercepcije ( TAT ). Fiziologija nervnog sistema. Beograd Berger J. Bihejvioralna procjena.Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. J.

granična organizacija ličnosti Psihoze. pojam mehanizma odbrane Značaj razvoja senzomotorike za emocionalni razvoj djeteta. Razlika između pojmova strepnje i straha. Diferencijalna dijagnostika Primitivne mentalne organizacije. Ime i prezime nastavnika: prof. Završni ispit sa 50 poena. upis. (2003): Razvojna psihopatologija i psihijatrija. učestvuju u debatama. Uslovljenost drugim predmetima: Osnovi psihologije rada. Poremećaji agresivnosti Neuroze. 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. 60 ECTS kredita). poremećaji pokreta Poremećaji psihoseksualnog razvoja. Pojam separacije Pojam identiteta i poistovjećenja.dr Veronika Išpanović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Psihologija i menadžment Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje : AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE-PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. Jstrebarsko Car. izrada seminarskog rada. Psihologija međuljudskih odnosa Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i zadacima psihologije menadžmenta i značajnim naučnim i praktičnim problemima ove discipline. razvojni kontekst Završni ispit Ovjera semestra Dodatna nastava i popravni ispitni rok toku nastave Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. patologija vršnjačke grupe Bolesti zavisnosti. Psihodinamika II kolokvijum Asocijalno ponašanje i delikvencija Psihopatije. konsultacije. Prisustvo nastavi 10 poena. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. Razlika između pojmova nagon i instinkt. saradnik Jelena Mašnić Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja. uključujući konsultacije Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku. spavanje i poremećaji spavanja. A. mokrenje i poremećaji mokrenja.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Istorijat. ovjera) 2 x (5 sati. Klinička slika. (1999): The handbook of child and adolescent clinical psycology. Narcistički poremećaji. značaj igre. pojam fantazma. Karakteristike i stadujumi. Klinička slika. Pojam strepnje. osnovne teme. Poseban akcenat je na razvijanju svijesti o najvažnijim problemima oblasti i mjestu i ulozi psihologije menadžmenta u radu psihologa rada i organizacije. i rade dva testa. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi 24 sati Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 (Dopunski rad) Literatura: Wenar. Psihodinamika. Routledge. Psihodinamika.dr Ratko Dunđerović. defekacija i poremećaji defekacije. Naklada Slap. New York Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). 44 . Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Alkoholizam i narkomanija (razvojni aspekt) Psihosomatika. C. Širi istorijski kontekst razumijevanja normalnosti i patologije individualnog razvoja Savremena shvatanja ranog razvoja Pojam nagona. 20 min) = 10 sati i 40 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. formiranje simbola Slobodna nedjelja I kolokvijum Hranjenje i poremećaji hranjenja. vježbe. Obaveze studenta u Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati.

Ciljevi izučavanja predmeta: Kurs ima sledeće ciljeve: a. 60 ECTS kredita). S. E. S. Činioci i tokovi karijere. Menadžment – dinamičan proces Upravljanje ljudskim resursima. razvijanje sposobnosti da se definiše klijentov problem i postavi cilj. Realizacija istraživanja. Planiranje. Nacrt istraživačkog projekta. Želnid. ed. 20 min) x 16 = 85 sati Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. Kompleksno sagledavanja izbora profesije. promjene u komunikacijama. Institut za psihologiju Beograd. Prezentacija. 2003. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. Dž. ovjera) 2 x (5 sati . Elementi radne sredine i ljudski resursi: vođenje. Izbor problema u dogovoru sa mentorom.H. učestvuju u debatama. Herr. organizovanje i motivisanje zapošljenih i komunikacije u organizaciji Slobodna nedjelja I kolokvijum Upravljanje karijerom. Psihološki aspekti promjene posla Upravljanje promjenama Promjene su uslov za opstanak na tržištu. edukacija. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sata i 20 min samostalnog rada. Osnovi psihoterapije.. Psihologija ličnosti. Privredni pregled. f. Osnova kliničke psihologije. D. Menadžerske funkcije i uloge. Završni ispit sa 50 poena. Koter. II kolokvijum Nacrt istraživačkog projekta. i rade dva testa i Obaveze studenta u seminarski rad. ovladavanje naprednim savjetodavnim vještinama. 1989. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru klijentom usmjeravanog savjetovanja. Menadžment i menadžeri. Wren i Woich (1994) Menadžment. Organizacijske prepreke promjenama.. procjena performansi zaposlenih i razvoj ljudskih resursa. Karakteristike i osobine menadžera.. Beograd.Beograd. preraspodela odgovornosti. uključujući konsultacije U toku semestra Nastava i završni ispit: (5 sati. Faktori profesionalnog opredjeljenja. Prepreke u ljudima. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. usmjeravanje. selekcija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. Menadžment ljudskih resursa kao poslovna funkcija i naučna disciplina Mjesto menadžmenta ljudskih resursa u domaćim preduzećima.Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Uvod u Psihologiju menadžmenta. New York. Psihologije učenja. Centar za primenjenu psihologiju. Nacrt istraživačkog projekta. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati i 40 min (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Čizmić. Cramer. Beograd Vujić. e. L. Vođenje promena. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 20 poena (Ukupno 40 poena). Menadžment ljudskih resursa i kvalitet. Pristupi uvođenju mendžmenta ljudskih resursa u preduzeće u tranziciji. identifikovanje i sprovođenje postupak koji su 45 . HarperColling. Kognitivne psihologije. (1992) Career Guidance and Counseling Through Lifespan. Uslovljenost drugim predmetima: Opšta psihopatologija.20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.dr Ratko Dunđerović Napomena: Naziv predmeta: Šifra predmeta Vještine savjetovanja Status predmeta Semestar Broj ECTS kredita Fond časova Obavezni II 4 2P+2V Studijski programi za koje se organizuje: AKADEMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE. obučavanje i obrazovanje. Psihologije individualnih razlika. sticanje osnovnih znanja i razumijevanja bazičnih koncepata vezanih za pristup mikro-vještina u savjetovanju. upis.ovladavanje bazičnim savjetodavnim vještinama. regrutovanje. c. d. Metode sagledavanja otpora promjenama – vizija. Menadžment organizacija. Seminarski rad 10 poena . ( 1995) Psihologija i menadžment.PSIHOLOGIJA Akademski studijski programi FILOZOFSKOG FAKULTETA (studije traju 2 semestara. b..

h. Završni ispit Ovjera semestra Dopunska nastava i popravni ispitni rok toku nastave: Studenti su dužni da redovno pohađaju nastavu. John Wiley&Sons. (2001). Lennox. Bazične vještine a. upoznavanje I razumijevanje osnovnih postavki teorije I metoda različitih psihoterapija. Brooks/Cole Publishing Company Bedell. g. konsultacije.odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru savjetovanja usmjerenog na rješavanje problema. II Kolkvijum Integracija mikro-vještina: asertivni trening Postmoderni pristupi terapiji. izrada domaćeg rada. c. reflektovanje osjećanja Vještine strukturisanja intervjua: a.Humanističko – egzistencijalistički pristupi. posmatranje klijenta i samog sebe kao savjetnika Bazične vještine a. uspostavljanje saveza. ovjera) 2 x (5 sati. J. Vukosavljević-Gvozden. Jung.dr Jelena Vlajković Napomena: 46 . upis. uključujući i polaganje popravnog ispita iznosi iznosi 24 sata Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava) + 10 sati (Priprema) + 24 sata (Dopunski rad) Literatura: Ivey. razvoj motivacija za bavljenje psihoterapijom. uključujući konsultacije Nastava i završni ispit: (5 sati . A. učestvuju u debatama. sumiranje. Određenje pojma empatije. Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. ohrabrivanje. AdlerPsihoanalitička terapija. Ime i prezime nastavnika koji je pripremio podatke: prof. samostalnog rada. (1997). Bihejvior terapija. Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen. b. i rade dva testa i 1 Obaveze studenta u domaći rad. j.. parafraziranje. Ivey. Sadržaj predmeta: Pripremne nedjelje I nedjelja II nedjelja III nedjelja IV nedjelja V nedjelja VI nedjelja VII nedjelja VIII nedjelja IX nedjelja X nedjelja XI nedjelja XII nedjelja XIII nedjelja XIV nedjelja XV nedjelja XVI nedjelja Završna nedjelja XVIII-XXI nedjelja Priprema i upis semestra Pristup mikro-vještina u savjetovanju. vježbe. upoređivanje I kontrastiranje različitih psihoterapija. B. b. 3-4. Geštalt terapija Slobodna nedjelja I Kolokvijum Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: klijentom usmjeravano savjetovanje Integracija mikro-vještina: savjetovanje usmjereno na rešavanje problema. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Dva testa sa 15 poena (Ukupno 30 poena).i. uspostavljanje kontakta. M. Intentional Interviewing and Counseling. b.Psihoanalitička terapija.Kognitivna terapija.dr Jelena Vlajković. Nastava i vaspitanje. S. sakupljanje informacija i definisanje problema. str. c.. definisanje cilja Sistemi i praksa psihoterapije i savjetovanjaPsihodinamski pristupi terapiji – Frojd. (1999). Kognitivno-bihejvioralni pristupi terapiji. identifikovanje i sprovođenje postupaka koji su odgovarajući za postizanje ciljeva u okviru asertivnog treninga. Domaći rad 20 poena.Sistemski pristupi psihoterapiji. 391-408. Završni ispit sa 50 poena. T. S. Konsultacije: Opterećenje studenata na predmetu: U toku semestra Nedjeljno 4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 min Struktura: 1 sat i 30 min predavanja 1 sat i 30 min vježbi 2 sati i 20 min.Racionalno emotivna i kognitivno bihejvioralna terapija. Ime i prezime nastavnika: prof. saradnik mr Veselinka Milović Metod nastave i savlađivanja gradiva: Predavanja.20 min) x 16 = 85 sati i 20 min Neophodne pripreme prije početka semestra (administracija. postavljanje pitanja. E. Klijentom usmjeravana terapija. R. 20 min) = 10 sati i 40 min Ukupno opterećenje za predmet 4x30 = 120 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku.