Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). nego i šire društveno okruženje. 1 Mr. „Tačka pokrića“. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. Ekonomski fakultet u Sarajevu. Danijela Martinović. novembar 2008. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. nekim njenim osnovnim karakteristikama. konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. doktorska disertacija. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. Sarajevo. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. za seminarski rad.Tačka pokrića 1. 2 . Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Univerzitet u Sarajevu. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. sc.

U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. Sarajevo 2005. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti. Zbog toga se govori o nultoj tački. kao ekonomskim principom. Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. Raznoteža prihoda i troškova tj. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća.Tačka pokrića 2.1. Ekonomski fakultet Sarajevo. premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. slika 1. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit). Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. 3 . Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića.

„Mikroekonomija“. 4 . „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije.Tačka pokrića 2. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti. HKD Napredak. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole.2.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. 2003. Dominantni. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. Sarajevo. sadržane u glavnom cilju. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. Njena uloga se. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. glavni cilj. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. tj. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. dakle određenu ekstremnu veličinu. pri tome. više mogućih tačaka pokrića. Jozo. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

Dakle. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja.Tačka pokrića 3. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. 5 . grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. Također. stepena iskorištenosti kapaciteta. ako se želi pozitivno poslovati.

troškova i obima proizvodnje. predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima).Tačka pokrića 3.1. 6 . Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. Sl.1. 1. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli.

Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. jediničnih prihoda i troškova. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova. 7 . Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. u uvijetima savršene konkurencije. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda. prosječnim troškovima. Slika 1. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. te je zato predstavljena pravom linijom. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok.2.

Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. Naime. doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. raspon sigurnosti. 8 .2. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. prodaji 500-te jedinice proizvoda. Otp = 500 kom. navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj.3. proizvoda da bi se pokrili troškovi. prizvoda. Slika 1. ako pretpostavimo da je npr.

Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. a ne kontinuiranom povećavanju. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 . U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje. u količini učinaka 2. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. kamate. fiksni dio plate. Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. provizije za prodaju itd. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. prodane robe. To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. amortizaciju i sl. u visini prihoda 3. varijabilni dio plate.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. uredski matrijal.

otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. a to se upravo i traži.2. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena.2. preduzeće posluje s dobitkom   3. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova. 2. Dakle. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. 10 .1.Tačka pokrića 3. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova.

2.3. dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. Sarajevo. dpf = 1 – 2. Božidar Stavrić (2000). DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1. DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. “Ekonomika preduzeća.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno. ako proizvodi više vrsta učinaka. Šefkija Berberović. zove se još i kontribucijska marža. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma).3.“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove. Međutim. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. 3. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 . treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”.Tačka pokrića 3.

da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića). ZAKLJUČAK Možemo zaključiti. Vinko.. 3. Zagreb 6 Belak dr..“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1. 1995. rješavaju se (u biti. Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. procjene o iskorištenosti nekretnina 6..zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. elilimiraju) i drugi. te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. 4. travanj/svibanj 2000. 12 . Poslovna analiza i upravljanje. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem.“6 5 Batarelo Željko. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji . doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7. donošenja odluka o javnom sektoru.. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. Zagreb. primjerice. pa i davno uočeni. 2. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. „Menadžersko računovodstvo RRIF.Tačka pokrića 4.

http://www. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Šefkija Berberović. novembar 2008. Danijela Martinović.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd.hr/ 6.co. doktorska disertacija. Mira Šunjić-Beus. 2. Bićo Ćar Mirha.ekonomist. 1995.hr/ http://www. Ekonomski fakultet u Sarajevu.praktikum”. Sarajevo. Belak dr. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Božidar Stavrić (2000). Ekonomski fakultet Sarajevo.limun. Sarajevo. Svjetlost 4. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3. sc. 5. PRILOZI 13 . Mira Šunjić-Beus (1998).Tačka pokrića 5. Sarajevo. “Ekonomika preduzeća. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. Zagreb. Sarajevo 2005. „Menadžersko računovodstvo RRIF. Vinko. “Ekonomika preduzeća . Mr. Univerzitet u Sarajevu. II izradnje.yu/ http://wmd. LITERATURA 1.

1-8 2005.D.Analiza poslovanja „PEKO“ D.Tačka pokrića . 14 . Sarajevo.