Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

doktorska disertacija. nego i šire društveno okruženje. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. Sarajevo. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. Danijela Martinović. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. „Tačka pokrića“. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. 2 . „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. Ekonomski fakultet u Sarajevu. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. 1 Mr. nekim njenim osnovnim karakteristikama. za seminarski rad. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. novembar 2008. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). Univerzitet u Sarajevu. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. sc. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog.Tačka pokrića 1.

Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava. premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. Raznoteža prihoda i troškova tj.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića.Tačka pokrića 2. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit). kao ekonomskim principom.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića.1. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. 3 . njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit. Sarajevo 2005. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. slika 1. Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. Zbog toga se govori o nultoj tački. Ekonomski fakultet Sarajevo.

Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. više mogućih tačaka pokrića. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. Jozo. pri tome. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti.2. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. 2003. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja. sadržane u glavnom cilju. HKD Napredak. „Mikroekonomija“. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole.Tačka pokrića 2. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. Njena uloga se. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. tj. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. 4 . ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. Dominantni. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. dakle određenu ekstremnu veličinu. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. glavni cilj. Sarajevo.

a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. 5 . grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda. Također. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. Dakle. ako se želi pozitivno poslovati. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. stepena iskorištenosti kapaciteta. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja.Tačka pokrića 3. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti.

s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove. predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. Sl. troškova i obima proizvodnje.Tačka pokrića 3.1. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima). Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. 1. Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit.1. 6 .

odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića.2. te je zato predstavljena pravom linijom. prosječnim troškovima. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda. u uvijetima savršene konkurencije. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. Slika 1. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. 7 . jediničnih prihoda i troškova.

navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. Naime. raspon sigurnosti. ako pretpostavimo da je npr. Otp = 500 kom. prodaji 500-te jedinice proizvoda.2. 8 . doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. prizvoda.3. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. Slika 1. proizvoda da bi se pokrili troškovi.

varijabilni dio plate. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje. prodane robe. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 .Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. uredski matrijal. provizije za prodaju itd. To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. a ne kontinuiranom povećavanju. u visini prihoda 3. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. kamate. fiksni dio plate. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. amortizaciju i sl. Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. u količini učinaka 2.

2.Tačka pokrića 3. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova. a to se upravo i traži.1. preduzeće posluje s dobitkom   3. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. Dakle. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. 10 . 2.2.

dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. Božidar Stavrić (2000). DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1. Šefkija Berberović.3. Sarajevo. a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. dpf = 1 – 2. DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna.3. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 .Tačka pokrića 3. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma). 3.“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove. treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”.2. Međutim. zove se još i kontribucijska marža. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. ako proizvodi više vrsta učinaka. “Ekonomika preduzeća.

Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. elilimiraju) i drugi. primjerice. Vinko.“6 5 Batarelo Željko. 2. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića. pa i davno uočeni. Zagreb.. donošenja odluka o javnom sektoru. problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom.. ZAKLJUČAK Možemo zaključiti. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem. 12 . te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. rješavaju se (u biti. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. 3. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. „Menadžersko računovodstvo RRIF.. Poslovna analiza i upravljanje. jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova.“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1.Tačka pokrića 4. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7. procjene o iskorištenosti nekretnina 6. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića)..zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. 1995. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji . 4. Zagreb 6 Belak dr. travanj/svibanj 2000. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5.

Ekonomski fakultet Sarajevo. 5.hr/ 6. Zagreb. Ekonomski fakultet u Sarajevu. PRILOZI 13 . Šefkija Berberović. Sarajevo.praktikum”. 2. doktorska disertacija. Mr. “Ekonomika preduzeća . Danijela Martinović. Univerzitet u Sarajevu.co. 1995.Tačka pokrića 5. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3. Vinko.ekonomist. Svjetlost 4. Sarajevo.yu/ http://wmd. Mira Šunjić-Beus (1998). Sarajevo 2005. Božidar Stavrić (2000). „Menadžersko računovodstvo RRIF. Mira Šunjić-Beus. sc. Bićo Ćar Mirha. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. II izradnje. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Belak dr. http://www. “Ekonomika preduzeća. Sarajevo.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd.limun. novembar 2008.hr/ http://www. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. LITERATURA 1.

Analiza poslovanja „PEKO“ D.Tačka pokrića . Sarajevo.D. 1-8 2005. 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful