Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. Univerzitet u Sarajevu. 2 . Sarajevo. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. sc. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. „Tačka pokrića“. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića.Tačka pokrića 1. Ekonomski fakultet u Sarajevu. 1 Mr. Danijela Martinović. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. za seminarski rad. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. doktorska disertacija. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. nekim njenim osnovnim karakteristikama. nego i šire društveno okruženje.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. novembar 2008.

Ekonomski fakultet Sarajevo. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. 3 . U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit. slika 1. Sarajevo 2005. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Zbog toga se govori o nultoj tački. U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića. Raznoteža prihoda i troškova tj.) preduzeće počinje ostvarivati dobit.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit).1. kao ekonomskim principom. Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti.Tačka pokrića 2. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava.

Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. 2003. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. HKD Napredak. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti. Sarajevo. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. „Mikroekonomija“. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva. sadržane u glavnom cilju. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. pri tome. glavni cilj. Jozo. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. Njena uloga se. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. tj. više mogućih tačaka pokrića. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. 4 . dakle određenu ekstremnu veličinu.2. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole.Tačka pokrića 2. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. Dominantni. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja.

grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. Dakle. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. 5 . a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. Također. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. stepena iskorištenosti kapaciteta. ako se želi pozitivno poslovati. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića.Tačka pokrića 3.

Sl. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove.1. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima). predstavlja razlog šire primjene grafičke metode.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. 1. Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. troškova i obima proizvodnje. 6 .Tačka pokrića 3. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli.

Slika 1. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. prosječnim troškovima. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. te je zato predstavljena pravom linijom. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. 7 . u uvijetima savršene konkurencije. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta.2. jediničnih prihoda i troškova. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova.

raspon sigurnosti. prodaji 500-te jedinice proizvoda. Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. proizvoda da bi se pokrili troškovi. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. prizvoda. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. Otp = 500 kom. ako pretpostavimo da je npr. doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. 8 .2.3. Naime.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). Slika 1. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj. navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom.

Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. u visini prihoda 3. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. varijabilni dio plate. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. uredski matrijal. provizije za prodaju itd. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje. Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 . kamate. To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. fiksni dio plate. prodane robe. amortizaciju i sl. a ne kontinuiranom povećavanju. u količini učinaka 2.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački.

a to se upravo i traži. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. Dakle.1. 10 . pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova.Tačka pokrića 3. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. preduzeće posluje s dobitkom   3. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina.2. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. 2. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova.2. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća.

Tačka pokrića 3. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 . a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma).“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove.3. Šefkija Berberović. DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno. dpf = 1 – 2. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. Božidar Stavrić (2000). 3. Sarajevo. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. “Ekonomika preduzeća. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. ako proizvodi više vrsta učinaka. zove se još i kontribucijska marža.2.3. dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. Međutim.

imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom. Zagreb 6 Belak dr..“6 5 Batarelo Željko. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. 12 . jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića.. 4. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji .. ZAKLJUČAK Možemo zaključiti. rješavaju se (u biti.. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. Zagreb. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. pa i davno uočeni. 1995. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića). procjene o iskorištenosti nekretnina 6. 2. Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. travanj/svibanj 2000. elilimiraju) i drugi. Poslovna analiza i upravljanje.zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. 3. donošenja odluka o javnom sektoru. „Menadžersko računovodstvo RRIF. Vinko. problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. te utvrđivanja visine doprinosa pokrića.“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1.Tačka pokrića 4. primjerice.

yu/ http://wmd. sc. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3. PRILOZI 13 . Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Ekonomski fakultet Sarajevo. Vinko. Ekonomski fakultet u Sarajevu. „Menadžersko računovodstvo RRIF. Božidar Stavrić (2000). Sarajevo 2005. II izradnje. LITERATURA 1.hr/ http://www.limun.Tačka pokrića 5. “Ekonomika preduzeća. Danijela Martinović. doktorska disertacija. 2. Sarajevo. “Ekonomika preduzeća .ekonomist. Mr. Sarajevo. Zagreb.co. Svjetlost 4. Sarajevo. Šefkija Berberović. http://www.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Univerzitet u Sarajevu. novembar 2008. Belak dr. Mira Šunjić-Beus.hr/ 6. Bićo Ćar Mirha.praktikum”. Mira Šunjić-Beus (1998). 5. 1995.

Sarajevo.Tačka pokrića .D. 1-8 2005.Analiza poslovanja „PEKO“ D. 14 .