Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

Ekonomski fakultet u Sarajevu. te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. sc.Tačka pokrića 1. Danijela Martinović. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo. nego i šire društveno okruženje. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. 1 Mr. za seminarski rad. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. „Tačka pokrića“. novembar 2008. doktorska disertacija. „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). 2 . stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. nekim njenim osnovnim karakteristikama.

Raznoteža prihoda i troškova tj. U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. Sarajevo 2005. Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. Zbog toga se govori o nultoj tački. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit.1. Ekonomski fakultet Sarajevo. slika 1. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića. Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). kao ekonomskim principom.Tačka pokrića 2. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit). Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti. 3 . Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića.

više mogućih tačaka pokrića. 4 . troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. 2003. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. „Mikroekonomija“. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. sadržane u glavnom cilju. Dominantni. Jozo. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. HKD Napredak. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. pri tome.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. dakle određenu ekstremnu veličinu. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. tj. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva.Tačka pokrića 2. Sarajevo. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti. Njena uloga se. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ.2. glavni cilj.

5 . primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. Dakle. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja.Tačka pokrića 3. grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda. Također. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. ako se želi pozitivno poslovati. stepena iskorištenosti kapaciteta.

predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. Sl.Tačka pokrića 3.1. 6 . troškova i obima proizvodnje. 1. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima).1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli.

koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. u uvijetima savršene konkurencije. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. jediničnih prihoda i troškova.2. prosječnim troškovima. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. te je zato predstavljena pravom linijom. 7 . Slika 1. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta.

doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti.3. Slika 1. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). prizvoda. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. 8 . navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom. raspon sigurnosti. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. proizvoda da bi se pokrili troškovi. Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. Otp = 500 kom.2. ako pretpostavimo da je npr. Naime. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj. prodaji 500-te jedinice proizvoda.

Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. u visini prihoda 3.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. uredski matrijal. fiksni dio plate. u količini učinaka 2. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje. varijabilni dio plate. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. kamate. Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. amortizaciju i sl. prodane robe. provizije za prodaju itd. a ne kontinuiranom povećavanju. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 .

1. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova. 10 . Dakle. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. 2.2. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. preduzeće posluje s dobitkom   3.2. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova.Tačka pokrića 3. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. a to se upravo i traži. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova.

Sarajevo. Međutim. ako proizvodi više vrsta učinaka. 3. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”. a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. zove se još i kontribucijska marža. “Ekonomika preduzeća.3.3.Tačka pokrića 3. DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. Šefkija Berberović. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. Božidar Stavrić (2000). dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma). TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno. DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1.2.“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 . dpf = 1 – 2.

Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem. ZAKLJUČAK Možemo zaključiti. te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. procjene o iskorištenosti nekretnina 6.“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7. elilimiraju) i drugi. Zagreb. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji . donošenja odluka o javnom sektoru. „Menadžersko računovodstvo RRIF. primjerice. problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. 4. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića.zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. Vinko. pa i davno uočeni. 12 . 2... 3. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića).“6 5 Batarelo Željko. Zagreb 6 Belak dr.Tačka pokrića 4. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. Poslovna analiza i upravljanje. travanj/svibanj 2000. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. 1995. rješavaju se (u biti...

Šefkija Berberović.Tačka pokrića 5. Belak dr. II izradnje. Sarajevo. Sarajevo 2005.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd. “Ekonomika preduzeća .praktikum”. PRILOZI 13 . Mira Šunjić-Beus (1998). Mira Šunjić-Beus. Danijela Martinović. Vinko. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. novembar 2008. Zagreb. sc.hr/ 6. Ekonomski fakultet u Sarajevu. LITERATURA 1. Univerzitet u Sarajevu. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3.hr/ http://www. Bićo Ćar Mirha. 5. Sarajevo. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Božidar Stavrić (2000). doktorska disertacija. Svjetlost 4. Sarajevo. 1995.ekonomist.yu/ http://wmd. “Ekonomika preduzeća. 2.limun.co. http://www. Mr. Ekonomski fakultet Sarajevo. „Menadžersko računovodstvo RRIF.

14 . Sarajevo.Tačka pokrića .Analiza poslovanja „PEKO“ D. 1-8 2005.D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful