Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. doktorska disertacija. sc. za seminarski rad. Ekonomski fakultet u Sarajevu. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. Sarajevo. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. 2 . „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. nekim njenim osnovnim karakteristikama. 1 Mr. Univerzitet u Sarajevu. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa. te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. „Tačka pokrića“. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića.Tačka pokrića 1. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). novembar 2008. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda. nego i šire društveno okruženje. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. Danijela Martinović. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva.

Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. slika 1.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit. Zbog toga se govori o nultoj tački. Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. Raznoteža prihoda i troškova tj. Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. Ekonomski fakultet Sarajevo. 3 . Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit). Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava. Sarajevo 2005. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića. premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. kao ekonomskim principom. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom).Tačka pokrića 2.1. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda.

4 . Dominantni. 2003. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. Njena uloga se. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. HKD Napredak. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda.2. dakle određenu ekstremnu veličinu. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. Sarajevo. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. sadržane u glavnom cilju.“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. pri tome. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva.Tačka pokrića 2. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. glavni cilj. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole. više mogućih tačaka pokrića. tj. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. „Mikroekonomija“. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja. Jozo.

Tačka pokrića 3. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. stepena iskorištenosti kapaciteta. a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda. Dakle. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. 5 . Također. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. ako se želi pozitivno poslovati.

1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima). Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. 6 .Tačka pokrića 3. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove. predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. Sl.1. 1. troškova i obima proizvodnje. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli.

Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta. prosječnim troškovima. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. 7 . te je zato predstavljena pravom linijom. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim.2. u uvijetima savršene konkurencije. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. Slika 1. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje. jediničnih prihoda i troškova. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova.

bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. Otp = 500 kom. proizvoda da bi se pokrili troškovi. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj. Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. prizvoda. prodaji 500-te jedinice proizvoda. navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom. raspon sigurnosti. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. 8 .2.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti. Naime. Slika 1. ako pretpostavimo da je npr. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno.3. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta.

To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 . uredski matrijal. a ne kontinuiranom povećavanju. Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. amortizaciju i sl.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. kamate. Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. prodane robe. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. varijabilni dio plate. provizije za prodaju itd. fiksni dio plate. u količini učinaka 2. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. u visini prihoda 3.

promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina. 10 . 2. a to se upravo i traži. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća.2. Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. preduzeće posluje s dobitkom   3. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova.Tačka pokrića 3. Dakle.2. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova.1. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova.

3. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 . Sarajevo. Međutim. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”. ako proizvodi više vrsta učinaka. DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1. Šefkija Berberović.3. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. zove se još i kontribucijska marža. dpf = 1 – 2.Tačka pokrića 3. dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. 3. Božidar Stavrić (2000). DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma). “Ekonomika preduzeća.2.“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove. a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak.

„Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može.. ZAKLJUČAK Možemo zaključiti. elilimiraju) i drugi. 4.“6 5 Batarelo Željko. 2. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća. 1995.zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. rješavaju se (u biti. procjene o iskorištenosti nekretnina 6. primjerice.Tačka pokrića 4. travanj/svibanj 2000. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova.. Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. Zagreb 6 Belak dr. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7.. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji . Vinko.“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem. problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. 12 . Poslovna analiza i upravljanje. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića.. pa i davno uočeni. 3. Zagreb. donošenja odluka o javnom sektoru. jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića). „Menadžersko računovodstvo RRIF. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom.

Tačka pokrića 5. 2. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja.limun.co. 5. Sarajevo. Danijela Martinović. Bićo Ćar Mirha.hr/ http://www. Sarajevo 2005. sc. Zagreb. Šefkija Berberović.praktikum”. Ekonomski fakultet Sarajevo. „Menadžersko računovodstvo RRIF. 1995. Mira Šunjić-Beus. http://www. Ekonomski fakultet u Sarajevu. “Ekonomika preduzeća. novembar 2008.yu/ http://wmd. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3.hr/ 6. Belak dr. Mr. Univerzitet u Sarajevu. Sarajevo. Svjetlost 4.ekonomist. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Mira Šunjić-Beus (1998). Božidar Stavrić (2000). “Ekonomika preduzeća . Vinko. Sarajevo. LITERATURA 1.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd. II izradnje. PRILOZI 13 . treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”. doktorska disertacija.

1-8 2005.Tačka pokrića . 14 .D. Sarajevo.Analiza poslovanja „PEKO“ D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful