Tačka pokrića

SADRŽAJ 1. UVOD........................................................................................................................... 2 2. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA 2.1. Definicija tačke pokrića.......................................................................... 3 2.2. Značaj tačke pokrića u poslovanju............................................................................ 4

3. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića............................. 5
3.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića....................................................................... 6 3.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića.................................................................. 8 3.2.1 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA........ 10

3.2.2 TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA................................................................................................................. 10 3.2.3.TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA................ 11 3.3. Doprinos pokrića....................................................................................................... 11 4. PRIMJER IZ PRAKSE

5. ZAKLJUČAK PRILOZI LITERATURA

1

te povećava rizik i neizvjesnost poslovanja. Posmatrajući savremene uslove poslovanja evidentno je da se preduzeće susreće s nizom različitih izazova i novih zahtjeva koji pred njih postavlja ne više samo tržište (potrošači i konkurencija). „Tačka pokrića“. „Globalizacija i nastanak svjetskog tržišta zaoštrava tržišnu konkurenciju. efikasnog) planiranja a time i raste značaj plansko-kontrolnog instrumenta u obliku modela tačke pokrića. te strategija djelovanja i metoda u postizanju ciljeva. Danijela Martinović. sc. stoga posebnu pažnju trebamo posvetiti dobroj analizi internih mogućnostima i ekstremnim preprekama i šansama. Ekonomski fakultet u Sarajevu. konstrukcijom tradicionalnog modela tačke pokrića što bi trebalo doprinijeti razumjevanj važnosti tačke pokrića u analizi poslovanja. Cilj analiza je izbor adekvatnih i usklađenih ciljeva. novembar 2008. doktorska disertacija. Sarajevo. UVOD Ključna uloga tačke pokrića u donošenju poslovnih odluka i predviđanju prihoda.“1 Zbog navedeni činjenica raste značaj procesa (adekvatnog. Sve navedeno utiče na postavljanje niza novih ciljeva o kojima je potrebno voditi računa.Tačka pokrića 1. za seminarski rad. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Univerzitet u Sarajevu. troškova i finansijskog rezultata je razlog odabira ove teme. 2 . nego i šire društveno okruženje. U ovom senimarskom radu ćemo vas upoznati s definicijom tačke pokrića. 1 Mr. nekim njenim osnovnim karakteristikama.

Tačka pokrića 2. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća.1. Neke od osobina tačke pokrića:         Pretpostavlja primjenu obračuna po (djelomičnim) varijabilnim troškovima Jednostavno se prikazuje grafički Lako se definira numerički Pogodna za prezentiranje ekonomskih učinaka određene poslovne odluke Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara Prijelaz iz zone gubitka u zonu dobitka TP nam pruža informaciju o tome koji je % IK (količina prodaje) potrebno dostići da bi se mogli pokriti svi varijabilni i fiksni troškovi Odnos varijabilni i fiksni troškova u TP polazište je utvrđivanja njihovih odnosa na ostalim % IK (ekvivalent) 2 Bićo Ćar Mirha. 3 . slika 1. Sarajevo 2005. Svaki od navedenih mnogobrojnih naziva svjedoči o nekoj karakteristici tačke pokrića. njihovo izjednačavanje implicira ostvarivanje nultog profit.“2       Nulta tačka BREAK-EVEN-ANALYSIS – BEA (prelomna tačka) Prag ekonomičnosti Prag rentabilnosti Cost Volume Profit Mrtva tačka korisnosti Iz navedene definicije izvedeni su različiti nazivi za tačku pokrića. Definicija tačke pokrića „ Prelomna tačka je ona u kojoj je dobit preduzeća jednaka nuli. U njoj se ostvaruje pokriće troškova te ona predstavlja granicu između dobitka i gubitka ( prelomna tačka odnosno break-even-analysis na engleskom). Poznato nam je da se ekonomski princip rentabilnosti izražava u težnji ostvarivanja što većeg poslovnog rezultata uz što manje angažovanih sredstava. Ekonomski fakultet Sarajevo. Zbog toga se govori o nultoj tački. premda navedenu vrijednost ne treba povezivati s rentabilnosti. Navedeni naziv je vezan za činjenicu da desno od tačke pokrića ( na grafikonu tačke pokrića. Pojedini teoretičari kotriste i naziv prag rentabilnosti. U toj tački se izjednačavanj prihodi i rashodi preduzeća.) preduzeće počinje ostvarivati dobit. Raznoteža prihoda i troškova tj. kao ekonomskim principom. U tački pokrića se vrši izjednačavanje prihoda i rashoda te odatle nosi naziv prag ekonomičnosti jer je poznato da navedeni ekonomski princip i počiva na odnosu prihoda i rashoda. Preduzeće ostvarenim prihodom može da pokrije sve troškove poslovanja (ali ne da ostvaruje nikakvu dobit).

sadržane u glavnom cilju. Tačka pokrića ne ukazuje na ekstremene veličine. u slučaju da nije moguće provođenje korekcije cilja. pri tome. Sarajevo. troškova i rezultata na različitim stupnjevima korištenja kapaciteta  Omogućava utvrđivanje novih odnosa koji nastaju primjenom samo jednog ili većeg broja parametara 3 Bakalar dr. „Mikroekonomija“. „U svakom slučaju informacije dobivene putem analize tačke pokrića prikazuju kritične situacije. posebno kao instrumenta procjene vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa u ostvarivanju postavljenih ciljeva. Analiza pomoću tačke pokrića je značajna u procjeni vrijednosti i doprinosa pojedinih alternativa. Njena uloga se. mogu u procesu planiranja dovesti do napuštanja određenih alternativ. Odsupanje od tačke pokrića nadolje ili na gore. Analiza tačke pokrića je posebno korisna u situacijama kada je neophodno procijeniti raspon zadovoljavajućih ciljeva odnosno gornje i donje granične vrijednosti. nego da raspona zadovoljavajućih ciljeva. Značajan je doprinos tačke pokrića u različitim fazama planiranja. ali i za strateško odlučivanje menadžmenta  Omogućava sagledavanje trenutnog odnosa očekivanih i/ili ostvarenih prihoda. Jozo. više mogućih tačaka pokrića. koje su posebice bitne za utvrđivanje minimalnih uvjeta ili za ostvarivanje općeg cilja. ona može posredno pomoći u definiranju maksimalnih vrijednosti.2. HKD Napredak. preduzeća predstavlja maksimiziranje dobiti. razlikuje ovisno o ciljevima koji menadžeri žele postići. 4 .“3 Čemu nam služi tačka pokrića:  Instrument planiranja i kontrole rezultata poslovanja poslovnih sustava i njegovih organizacijskih dijelova (segmenata)  Informacijska osnovica za (prvenstveno) kratkoročno. Dominantni. Značaj tačke pokrića u poslovanju Analiza tačke pokrića nalazi svoje mjesto u procesima donošenja strateških odluka u procesima planiranja i kontrole.Tačka pokrića 2. U navedenom leži najznačaniji doprinos tačke pokrića u procesu planiranja. 2003. glavni cilj. Analiza različitih pretpostavki i ograničenja će ponekada dovesti ne samo do jednog cilja. dakle određenu ekstremnu veličinu. tj.

b) Vrijednosni metod omogućava utvrđivanje visine prihoda na pragu ekonomičnosti. a) Naturalni metod se odnosi na utvrđivanje potrebne količine proizvodnje koja služi za pokriće troškova kao i postotaka kapaciteta kojeg je potrebno korisiti za realizaciju potrebne količine proizvoda. Dakle. stepena iskorištenosti kapaciteta.Tačka pokrića 3. Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje obima proizvodnje na pragu ekonomičnosti. primjenom matematičkih formula je moguće utvrditi naturalne i vrijednosne pokazatelje tačke pokrića. a time i visinu troškova koju ne bi trebalo „premašiti“. stepena i raspona sigurnosti kao i niza drugih izvedenih podataka. grafička metoda pruža uvid u kretanje prihoda i rashoda. ako se želi pozitivno poslovati. Konstrukcija tradicionalnog modela tačke pokrića Moguće je prikazati tradicionalni model tačke pokrića na dva načina:  Grafičkim putem  Matematičkim putem Grafičkim putem je moguće prikazati potrebnu količinu proizvoda koje je potrebno proizvesti i prodati kako bi se pokrili postojeći troškovi kao i stepen iskorištenja kapaciteta na kojem se ostvaruje navedena „granična“ proizvodnja. 5 . Također. Na temelju obraćuna tačke pokrića moguće je izvući još dva pokazatelja koji su našli široku primjenu u računovodstvu i to: doprinos pokrića i stopa doprinosa pokrića.

Poslovanjem iznad tačke pokrića preduzeće ostvaruje dobit. predstavlja razlog šire primjene grafičke metode. 6 . 1.1. Grafiči prikaz tačke pokrića preko ukupnih vrijednosti Na grafičkom prikazu primjećujemo da tačka pokrića predstavlja sjecište prihoda i ukupnih troškova ( prihodi = troškovima). Sl. a poslovanjem ispod tače pokrića nastaje gubitak budući da prihodi ne pokrivaju troškove. s tim u vezi slijedi da je dobit jednaka nuli.1. Grafičko predstavljanje tačke pokrića Jednostavnost prikazivanja i očiglednost grafički prikazanih odnosqa između prihoda. troškova i obima proizvodnje.Tačka pokrića 3.

2. kriva prosječnih troškova ima opadajući razvojni tok. Degresivni razvojni tok ukupnih prosječnih troškova prvenstveno je rezultanta kretanja jediničnih fiksnih troškova.Tačka pokrića Pored grafičkog prikaza tačke pokrića preko ukupnih prihoda i troškova u toriji i praksi susrećemo još jedan način uređivanja tačke pokrića – onoga preko jediničnih vrijednosti tj. Vrijednost proizvodnje na grafikonu. Jedinični prihodi se izjednačavaju s prodajnom cijenom jer prodajna cijena i predstavlja u osnovi prihod od prodaje jedne jedinice proizvoda. jediničnih prihoda i troškova. Kontinuirano opadanje troškova predstavlja posljedicu pretpostavke da se kriva prosječnih troškova sastoji od dvije komponente – od apsolutno jediničnih troškova i jediničnih proporcijonalno varijabilnih troškova. odnosno ona predstavlja obim proizvodnje kod kojeg dolazi do izjednačavanja prodajne cijene s jediničnim. te je zato predstavljena pravom linijom. u uvijetima savršene konkurencije. Grafiči prikaz tačke pokrića preko jediničnih vrijednosti S povečanjem količine ostvarene proizvodnje odnosno stepena iskorištenja kapaciteta. 7 . Slika 1. prosječnim troškovima. Jedinična prodajna cijena je uvijek ista. odnosnio tačka presjeka krive troškova i pravca kojim se prikazuje jedinična prodajna cijena predstavlja jediničnu tačku pokrića. koji opadaju sa povećanjem ostvarene proizvodnje.

Grafički prikaz zone gubitka i dobitka 3. Slika 1. ili složeno ( za preduzeća s više proizvoda). proizvoda da bi se pokrili troškovi. doprinos pokrića i niz drugih vrijednosti. prizvoda. navedena vrijednost kod grafičke konstrukcije na temelju ukupnih vrijednost prihoda i troškova nam govori da je potrebno proizvesti i prodati 500 kom.Tačka pokrića Razlika između tačke pokrića dobivene preko ukupnih i one dobijene preko jediničnih vriijednosti leži u načinu tumačenja vrijednosti.2. Matematičko izračunavanje tačke pokrića Algebarska metoda omogućava matematičko utvrđivanje i izračunavanje niza izvedenih pokazatelja vezanih za tačku pokrića – stepen iskorištenosti kapaciteta. bez obzira koliko to bilo složeno osnovna tehnika izračunavanja je ista. Naime. Otp = 500 kom. Tačka pokrića se može izračunati jednostavno. za preduzeća koja prodaju samo jedan proizvod. prodaji 500-te jedinice proizvoda. Kod tumačenja preko jediničnih vrijednosti to znači da se pokrivanje troškova ostvaruje pri proizvodnji tj. raspon sigurnosti. ako pretpostavimo da je npr.3. 8 .

prodane robe. uredski matrijal. Varijabilni troškovi su troškovi povezani sa volumenom prodaje i uključuju nabavnu cijenu. U fiksne troškove ubrajamo npr: najamnine. za izračun koristimo maržu izraženu kao postotak prihoda iz prodaje: S=FC/GM (%) * GM je postotak marže  Tačka pokrića troškova može se izraziti: 1. a ne kontinuiranom povećavanju. provizije za prodaju itd. Ako ne znamo koliki će biti varijabilni troškovi. fiksni dio plate. u visini prihoda 3.Tačka pokrića Matematičko odnosno algebarsko izračunavanje tačke pokrića bazirano je na osnovno je pretpostavci o jednakosti ukupnih prihoda i ukupnih troškova (UP=UT) u navedenoj tački. amortizaciju i sl. u postotku iskorištenosti kapaciteta 9 . To su troškovi koji postoje i onda kada nema nikakvog prohoda iz prodaje. Fiksni troškovi su skloni skokovitom. u količini učinaka 2. Osnovna formula za izračunavanje tačke pokrića je: S = FC + VC *S = prihod iz prodaje izražen u novcu *FC=fiksni troškovi izraženi u novcu *VC=varijabilni troškovi i zraženi u novcu Fiksni troškovi su troškovi koji ostaju nepromijenjeni bez obzira na volumen prodaje. kamate. varijabilni dio plate.

TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U % ISKORIŠTENOSTI KAPACITETA Tačka pokrića troškova izražena u postotku iskorištenosti kapaciteta (Q pt%) dobije se iz odnosa potrebne količine učinaka i kapaciteta: Q pt%= Q pt / Qmax * 100 Tačka pokrića nije stalna veličina. preduzeće posluje s dobitkom   3.Tačka pokrića 3. otežano je zbog činjenice što se ne zna Qpt. Dakle. A ako se želi tačniji Qpt ponovo ga treba izračunati s prosječnim promjenljivim troškovima korigovanim s koeficijentom reagibilnosti. poduzeće posluje na granici rentabilnosti (nema ni dobitka ni gubitka) ako se tijekom poslovne godine ostvari veća količina od točke pokrića troškova. promjenom odnosa između varijabilnih i fiksnih troškova. U takvim slučajevima izračunati Qpt nije tačan i može predstavljati samo orijentacijsku tačku za donošenje potrebnih ocjena. pa se ne može znati ni koeficijenti reagibilnosti promjenljivih troškova. preduzeće će završiti poslovnu godinu s gubitkom ako se u toku poslovne godine ostvari upravo količina koja je identična tački pokrića troškova. 10 . Ona se mijenja svakom promjenom prodajnih i nabavnih cijena.2. 2. a to se upravo i traži. Izračunavaje tačke pokrića troškova u slučajevima kad su promjenljivi troškovi neproporcionalni. zavisi o svemu što utječe na troškove i prihode preduzeća.1. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U KOLIČINI UČINAKA Tačka pokrića izražena u količini učinaka znači:  ako se u tijeku poslovne godine proda manja količina od tačke pokrića troškova.2.

treće dopunjeno i DP = Prihodi izmijenjeno izdanje”. “Ekonomika preduzeća. zove se još i kontribucijska marža. Božidar Stavrić (2000). a za poduzeće samo ako proizvodi jedan učinak. Sarajevo. Šefkija Berberović.Tačka pokrića 3. DPF = 1 – DP = Prihodi prodaje x DPF dp = prodajna cijena x dpf 4 Mira Šunjić-Beus. Tačku pokrića troškova izražena u visini prihoda treba shvatiti kao jednu orijentacijsku tačku jer ta tačka nije sasvim tačna. ako proizvodi više vrsta učinaka.3.“4 Doprinos pokrića je prihod od prodaje umanjen za varijabilne troškove. Ekonomski fakultet u Sarajevu prodaje – VT 11 .2. DOPRINOS POKRIĆA „Doprinos pokrića uzima u obzir samo varijabilne troškove i zapravo nam pokazuje koliko smo udaljeni od kritično niske točke u kojoj prihod pokriva samo varijabilne troškove (tačke poslovnog minimuma).3. 3. TAČKA POKRIĆA TROŠKOVA IZRAŽENA U VISINI PRIHODA Tačka pokrića troškova izražena u količini učinaka (Qpt) može se izračunati samo za svaku vrstu učinka posebno. Cpt= c * Qpt Tačka pokrića troškova izražena u visini prihoda (Cpt) može se dobiti kada je poznat Qpt jednostavno množenjem tačke pokrića troškova izražene u količini učinaka s prodajnom cijenom učinka. Međutim. DPF = Prihodi prodaje-VT/Prihodi prodaje VT/Prihodi prodaje b) dpf – po jedinici učinka 1.  Formule za izraćunavanje doprinosa pokrića: a) DPF = faktor doprinosa pokrića – za ukupne prihode i troškove 1. tačka pokrića troškova može se izračunati samo u visini prihoda. dpf = prodajna cijena – vt/prodajna cijena vt/prodajna cijena 2. dpf = 1 – 2.

pa i davno uočeni. Poslovna analiza i upravljanje. a za pravo ostvaruje primjenjen doprinos pokrića i stopu doprinosa pokrića troškova. rješavaju se (u biti. travanj/svibanj 2000. doprinosom pokrića i stopom doprinosa odnosno analizom pomoću tačke pokrića. Osnovne analize pomoću tačke pokrića s primjerom. 1995. elilimiraju) i drugi. Vinko. jer svoju najčešću primjenu nalazi kod planiranja i kontrole obima proizvodnje i opsega troškova. zbog različitih troškova proizvoda i troškova kapaciteta čime i doprinosi tačka pokrića).Tačka pokrića 4. procjene o iskorištenosti nekretnina 6. donošenja odluka – proizvesti ili kupiti? donošenja odluka o kvalificiranosti zaposlenika donošenja odluka o načinu finansiranja donošenja odluka o alternativnim programima u savršavanj radnika (programi s različitim trajanjem. Zagreb 6 Belak dr. 4.“6 5 Batarelo Željko. Analiza tačke pokrića predstavlja značajan instrument strateškog planiranja višeg nivoa. donošenja odluka o uslužnim preduzećima 7. može „izbaciti“ proizvod ili usluga koji . problemi da se iz proizvodnog programa odnosno asortimana. „Kao što pokazuje da veća prodajna cijena i rezultat ili dobitak (jedno preduzeće može. da analiza pomoću tačke pokrića predstavlja značajnu informacijsku podlogu za procjenu pojedinih alternativa i donošenje odluka u vezi izbora najpovoljnije. strukturom i visinom troškova te očekivanim rezultatima) 5. ta kao značajna instrument u koncepiranju ciljeva i strategije preduzeća.zbog promjene tržišne situacije – samo prividno postaje nerentabilnim. „Menadžersko računovodstvo RRIF. 12 ... te utvrđivanja visine doprinosa pokrića. primjerice..“5 „Analiza pomoću tačke pokrića se standardno koristi i kod: 1. 2. donošenja odluka o javnom sektoru. ZAKLJUČAK Možemo zaključiti.. imati znatno manji prihod a veći dobitak od preduzeća s većim prihodom. 3. Zagreb.

novembar 2008. “Ekonomika preduzeća .hr/ 6. 1995. Belak dr. Univerzitet u Sarajevu.praktikum”.limun.hr/ http://www. PRILOZI 13 . Sarajevo. 5. Danijela Martinović. Praktikum za vježbe iz ekonomike preduzeća. Sarajevo 2005.co.Tačka pokrića 5. Zagreb. Bićo Ćar Mirha. Šefkija Berberović. Tačka pokrića kao instrument poslovnog odlučivanja. Vinko. http://www.ekonomist. II izradnje. Ekonomski fakultet Sarajevo. Sarajevo. “Ekonomika preduzeća. LITERATURA 1. Svjetlost 4. 2. Mira Šunjić-Beus (1998). Mr. Božidar Stavrić (2000). Sarajevo. sc. Ekonomski fakultet u Sarajevu 3. „Menadžersko računovodstvo RRIF. Ekonomski fakultet u Sarajevu.hr/rjecnik-pojmovi-a/web/analiza-toke-pokria/ http://wmd. doktorska disertacija.yu/ http://wmd. Mira Šunjić-Beus. treće dopunjeno i izmijenjeno izdanje”.

Analiza poslovanja „PEKO“ D.D.Tačka pokrića . Sarajevo. 14 . 1-8 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful